Sunteți pe pagina 1din 30

Ordinul Nr.52 din 16.01.

2012 -privind principalele aspecte legate de ntocmirea i depunerea situa iilor financiare anuale i a raport rilor anuale la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice ACT PUBLICAT N MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 19 ianuarie 2012

n baza art. 10 alin. (4) din Hot rrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice, cu modific rile i complet rile ulterioare,n temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) i art. 37 din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,ministrul finan elor publice emite urm torul ordin: Articolul 1(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, persoanele prev zute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceea i lege au obliga ia s ntocmeasc situa ii financiare anuale, inclusiv n situa ia fuziunii, diviz rii sau lichid rii acestora, n condi iile legii.(2) Potrivit art. 27 alin. (1) i (2) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, exerci iul financiar reprezint perioada pentru care trebuie ntocmite situa iile financiare anuale i, de regul , coincide cu anul calendaristic. Durata exerci iului financiar este de 12 luni. Articolul 2 Prezentul ordin se aplic de c tre entit ile care aplic Reglement rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, parte component a Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i de c tre entit ile care aplic Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.239/2011. Articolul 3Persoanele al c ror exerci iu financiar coincide cu anul calendaristic au obliga ia s ntocmeasc i s depun situa ii financiare anuale ncheiate la 31 decembrie la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, n condi iile prev zute n anexele nr. 1 i 3, care fac parte integrant din prezentul ordin. Articolul 4(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, persoanele care n exerci iul financiar precedent au nregistrat cifra de afaceri net sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro i totalul activelor sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.(2) Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obliga ia s ntocmeasc i s depun situa ii financiare anuale simplificate la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, n condi iile prev zute n anexele nr. 1 i 3. Articolul 5(1) Pentru scopuri contabile, exerci iul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, n condi iile prev zute la art. 27 alin. (3) i alin. (31) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu

modific rile i complet rile ulterioare.(2) Entit ile care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, au obliga ia s ntocmeasc i s depun raport ri anuale la 31 decembrie la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, potrivit Sistemului de raportare anual la 31 decembrie, prev zut n anexa nr. 2, care face parte integrant din prezentul ordin.(3) Sistemul de raportare anual men ionat la alin. (2) se aplic societ ilor comerciale i sucursalelor care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.(4) Entit ile prev zute la alin. (3) ntocmesc raport ri anuale la 31 decembrie distinct de situa iile financiare anuale ncheiate la data aleas pentru acestea.(5) Formatul electronic al situa iilor financiare anuale ntocmite de entit ile al c ror exerci iu financiar este diferit de anul calendaristic, con innd formularistica necesar i programul de verificare cu documenta ia de utilizare aferent , se ob ine prin folosirea programului de asisten elaborat de Ministerul Finan elor Publice.(6) La ntocmirea situa iilor financiare anuale prev zute la alin. (5) sunt avute n vedere att prevederile Reglement rilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, ct i prevederile Ordinului ministrului finan elor publice nr. 1.878/2010 privind ntocmirea situa iilor financiare anuale de c tre entit ile care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. Articolul 6Persoanele prev zute la art. 3, precum i sucursalele cu sediul n Romnia care apar in unei persoane juridice cu sediul n str in tate, respectiv filialele unei societ imam cu sediul n str in tate sau filialele filialelor unei societ i-mam str ine, care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, sunt denumite n n elesul prezentului ordin entit i. Articolul 7(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, pe perioada lichid rii, persoanele juridice aflate n lichidare depun, n termen de 90 de zile de la ncheierea fiec rui an calendaristic, la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice o raportare anual .(2) Sistemul de raportare anual prev zut n anexa nr. 2 se aplic , de asemenea, entit ilor prev zute la alin. (1), precum i subunit ilor deschise n Romnia de societ i rezidente n state apar innd Spa iului Economic European.(3) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, subunit ile deschise n Romnia de societ i rezidente n state apar innd Spa iului Economic European nu ntocmesc situa ii financiare anuale pentru propria activitate.

Articolul 8(1) Se aprob structura formularelor Date informative (cod 30) i Situa ia activelor imobilizate (cod 40), prev zute n anexa nr. 3.(2) Situa iile financiare anuale, respectiv situa iile financiare anuale simplificate ntocmite la 31 decembrie de entit ile al c ror exerci iu financiar coincide cu anul calendaristic, precum i raport rile anuale la 31 decembrie vor fi nso ite de formularele prev zute la alin. (1). Articolul 9(1) Entit ile autorizate, reglementate i supravegheate de Banca Na ional a Romniei, Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigur rilor i Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ntocmesc situa ii financiare anuale la 31 decembrie avnd n vedere pe lng reglement rile aplicabile acestora i prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4 i I.1.5 din anexa nr. 1.(2) Persoanele juridice f r scop patrimonial ntocmesc situa ii financiare anuale ncheiate la 31 decembrie avnd n vedere pe lng reglement rile aplicabile acestora i prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3 din anexa nr. 1. Articolul 10(1) Regiile autonome, societ ile sau companiile na ionale i societ ile comerciale care au beneficiat n anul 2011 de sume de la bugetul de stat ori de la bugetele locale pentru finan area investi iilor i majoreaz patrimoniul sau capitalul social, dup caz, cu valoarea acestora, n condi iile legii. Se excepteaz sumele acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finan area investi iilor aferente domeniului public, precum i sumele acordate pentru finan area investi iilor care au scheme de ajutor de stat aprobate conform prevederilor legale.(2) Opera iunile de majorare a patrimoniului, respectiv a capitalului social cu sumele prev zute la alin. (1), efectuat cu respectarea prevederilor legale, se nregistreaz n contabilitate potrivit reglement rilor contabile aplicabile. Articolul 11La data intr rii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.870/2010 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i depunerea situa iilor financiare anuale i a raport rilor anuale la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010. Articolul 12Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ministrul finan elor publice, Gheorghe Ialomi ianu ANEXA Nr. 1 Principalele aspecte legate de ntocmirea i depunerea situa iilor financiare anuale ncheiate la 31 decembrie de c tre entit ile al c ror exerci iu financiar coincide cu anul calendaristic I. Prevederi generale 1.1. Entit ile prev zute la art. 3 din ordin ntocmesc situa ii financiare anuale ncheiate la 31 decembrie potrivit Reglement rilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunit ilor Economice Europene, parte component a Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare. 1.2. Entit ile prev zute la art. 4 din ordin

ntocmesc situa ii financiare anuale simplificate ncheiate la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului finan elor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. 1.3. Persoanele juridice f r scop patrimonial prev zute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ntocmesc situa ii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilan i contul rezultatului exerci iului, n formatul prev zut de Reglement rile contabile pentru persoanele juridice f r scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei i finan elor nr. 1.969/2007, utiliznd programul de asisten elaborat de Ministerul Finan elor Publice pentru acestea. 1.4. Institu iile de credit, institu iile financiare nebancare, definite potrivit reglement rilor legale, nscrise n Registrul general, institu iile de plat i institu iile emitente de moned electronic , definite potrivit legii, care acord credite legate de serviciile de plat i a c ror activitate este limitat la prestarea de servicii de plat , respectiv emitere de moned electronic i prestare de servicii de plat , Fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar, entit ile autorizate, reglementate i supravegheate de Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare, entit ile autorizate, reglementate i supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor i entit ile autorizate, reglementate i supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ntocmesc situa ii financiare anuale ncheiate la 31 decembrie, n conformitate cu reglement rile contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. Situa iile financiare anuale vor fi nso ite de formularul Date informative (cod 30) i formularul Situa ia activelor imobilizate (cod 40), n formatul stabilit de aceste institu ii cu atribu ii de reglementare n domeniul contabilit ii. 1.5. La ntocmirea situa iilor financiare anuale de c tre entit ile autorizate, reglementate i supravegheate de Banca Na ional a Romniei sunt avute n vedere, pe lng reglement rile aplicabile acestora, i prevederile cap. 5 Aprobarea, semnarea i publicarea situa iilor financiare anuale i a situa iilor financiare anuale consolidate i cap. 6 Prevederi specifice privind publicarea documentelor contabile de c tre sucursalele din Romnia ale institu iilor de credit sau institu iilor financiare nebancare str ine din Reglement rile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institu iilor de credit, institu iilor financiare nebancare i Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar, aprobate prin Ordinul B ncii Na ionale a Romniei nr. 13/2008, cu modific rile i complet rile ulterioare. Pentru aceste entit i, termenul de depunere la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice a situa iilor financiare anuale, a documentelor i informa iilor prev zute de reglement rile men ionate mai sus este de 150 de zile de la ncheierea exerci iului financiar. Formatul electronic, con innd formularistica necesar i programul de verificare cu documenta ia de utilizare aferent , se ob ine prin folosirea programului de asisten elaborat de Ministerul Finan elor Publice. Programul de asisten este pus la dispozi ie gratuit de unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice sau poate fi desc rcat de pe serverul web al Ministerului Finan elor Publice, de la adresa www.mfinante.ro 1.6. Entit ile prev zute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr.

82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate i de reglement rile contabile aplicabile, au obliga ia s depun situa ii financiare anuale ncheiate la 31 decembrie la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, potrivit prevederilor legale n vigoare. Situa iile financiare anuale ncheiate la 31 decembrie se depun la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice nso ite de formularul Date informative (cod 30) i formularul Situa ia activelor imobilizate (cod 40), n formatul cuprins n anexa nr. 3 la ordin. II. Cerin e privind ntocmirea i depunerea situa iilor financiare anuale ncheiate la 31 decembrie A. Pentru entit ile al c ror exerci iu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excep ia celor prev zute la art. 4 din ordin 2.1. Entit ile care la data bilan ului dep esc limitele a dou dintre cele 3 criterii de m rime prev zute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, cu modific rile i complet rile ulterioare, i anume: totalul activelor: 3.650.000 euro; cifra de afaceri net : 7.300.000 euro; num rul mediu de salaria i: 50,ntocmesc situa ii financiare anuale care cuprind: 1. bilan (cod 10); 2. cont de profit i pierdere (cod 20); 3. situa ia modific rilor capitalului propriu; 4. situa ia fluxurilor de numerar; 5. note explicative la situa iile financiare anuale. Acestea vor fi nso ite de formularul Date informative (cod 30) i formularul Situa ia activelor imobilizate (cod 40). 2.2. Societ ile comerciale ale c ror valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat , astfel cum este definit de legisla ia n vigoare privind pia a de capital, ntocmesc situa ii financiare anuale cuprinznd cele 5 componente prev zute la pct. 2.1, indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri net sau num rul mediu de salaria i. 2.3. Entit ile care la data bilan ului nu dep esc limitele a dou dintre criteriile de m rime prev zute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, ntocmesc situa ii financiare anuale prescurtate care cuprind: 1. bilan prescurtat (cod 10); 2. cont de profit i pierdere (cod 20); 3. note explicative la situa iile financiare anuale prescurtate. Op ional, acestea pot ntocmi situa ia modific rilor capitalului propriu i/sau situa ia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi nso ite de formularul Date informative (cod 30) i formularul Situa ia activelor imobilizate (cod 40). 2.4. n vederea raport rii unitare a informa iilor, bilan ul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit i pierdere - simbolul cod 20. 2.5. n cazul entit ilor nou-nfiin ate, acestea pot ntocmi pentru primul exerci iu financiar de raportare situa ii financiare anuale prescurtate sau situa ii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exerci iu financiar de raportare, aceste entit i analizeaz indicatorii determina i din situa iile financiare anuale ale exerci iului financiar precedent i indicatorii determina i pe baza datelor din contabilitate i a balan ei de verificare ncheiate la sfr itul exerci iului financiar curent, ntocmind situa ii financiare anuale n func ie de criteriile de m rime nregistrate. Se aplic , de asemenea, prevederile pct. 2.20. 2.6. Pentru ntocmirea situa iilor financiare anuale la 31 decembrie, ncadrarea n criteriile de m rime prev zute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu

modific rile i complet rile ulterioare, se efectueaz la sfr itul exerci iului financiar, pe baza indicatorilor determina i din situa iile financiare anuale la 31 decembrie aferente exerci iului financiar precedent i a indicatorilor determina i pe baza datelor din contabilitate i a balan ei de verificare ncheiate pentru sfr itul exerci iului financiar curent, utilizndu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ional a Romniei, valabil la data ncheierii exerci iului financiar. 2.7. Prevederile de mai sus referitoare la componentele situa iilor financiare anuale se aplic i subunit ilor f r personalitate juridic din Romnia, care apar in unor persoane juridice cu sediul n str in tate, cu excep ia subunit ilor deschise n Romnia de societ i rezidente n state apar innd Spa iului Economic European i al c ror exerci iu financiar coincide cu anul calendaristic. n cazul subunit ilor f r personalitate juridic din Romnia, care apar in unor persoane juridice cu sediul n str in tate, n scopul ntocmirii situa iilor financiare anuale, soldul conturilor 481 Decont ri ntre unitate i subunit i i 482 Decont ri ntre subunit i se transfer n contul 461 Debitori diver i /analitic distinct sau 462 Creditori diver i /analitic distinct, dup caz, urmnd ca la nceputul exerci iului financiar urm tor s se repun n conturile din care au provenit. 2.8. Notele explicative cuprinse n cap. II sec iunea 9 din Reglement rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, parte component a Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmnd s con in cel pu in informa iile cerute de aceast sec iune. 2.9. Formularele din cadrul situa iilor financiare anuale sunt prev zute n cap. VI din Reglement rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, parte component a Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare. 2.10. (1) Situa iile financiare anuale ncheiate la 31 decembrie se semneaz de persoanele abilitate potrivit legii. (2) Situa iile financiare anuale se semneaz i de c tre administratorul sau persoana care are obliga ia gestion rii entit ii.2.11. Entit ile vor completa datele de identificare (denumirea entit ii, adresa, telefonul i num rul de nmatriculare la registrul comer ului), precum i datele referitoare la ncadrarea corect n forma de proprietate i codul unic de nregistrare, f r a se folosi prescurt ri sau ini iale. n c su e se vor trece codurile care delimiteaz ncadrarea entit ii. Entit ile completeaz codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activit i), potrivit Clasific rii activit ilor din economia na ional - CAEN, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 656/1997, cu modific rile ulterioare. Prevederile de la acest punct referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea n vedere i de subunit ile nregistrate n Romnia care apar in unor persoane juridice cu sediul n str in tate. Societ ile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezint filiale ale unor societ i comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completeaz la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dup caz. Necompletarea corect pe prima pagin a formularului Bilan cu datele prev zute mai sus sau completarea formularelor cuprinse n

situa iile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identific rii entit ii ori a situa iei economico-financiare, entitatea fiind sanc ionat potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. 2.12. Entit ile nscriu n formularul Contul de profit i pierdere , la rndul 19 Salarii i indemniza ii , toate cheltuielile reprezentnd drepturi salariale. La acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legisla iei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii , analitic Colaboratori persoane fizice . La rndul 48 din formularul Date informative (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de mas acordate salaria ilor n baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas , cu modific rile i complet rile ulterioare. 2.13. Situa iile financiare anuale se ntocmesc n lei. Aceast unitate de m sur se va trece pe fiecare formular. 2.14. n formularul Situa ia activelor imobilizate (cod 40), informa iile sunt nscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluat a imobiliz rilor, dup caz. 2.15. n formularul Date informative , la rndurile 01 i 02, coloana 1, entit ile care au n subordine subunit i vor nscrie cifra 1, indiferent de num rul acestora. La rndurile privind pl ile restante se nscriu sumele de la sfr itul exerci iului financiar care au dep it termenele de plat prev zute n contracte sau acte normative. 2.16. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, consiliul de administra ie, respectiv directoratul este obligat s depun la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, n format hrtie i n format electronic sau numai n form electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, avnd ata at o semn tur electronic extins , situa iile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, dup caz. Depunerea situa iilor financiare anuale i a documentelor cerute de lege, n format hrtie i n format electronic, se efectueaz la registratura unit ilor teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice sau la oficiile po tale, prin scrisori cu valoare declarat , potrivit prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 627/1995 privind mbun t irea disciplinei depunerii bilan urilor contabile i a altor documente cu caracter financiar-contabil i fiscal, de c tre agen ii economici i al i contribuabili. De asemenea, la depunerea situa iilor financiare anuale se vor avea n vedere i prevederile Hot rrii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei n exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Na ional, cu modific rile i complet rile ulterioare. B. Pentru entit ile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate 2.17. Entit ile care n exerci iul financiar precedent au ndeplinit concomitent urm toarele dou criterii de m rime: cifra de afaceri net sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro inclusiv; i totalul activelor sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro inclusivpot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. n acest caz, acestea ntocmesc situa ii financiare anuale simplificate care cuprind: bilan simplificat (cod 10), cont de profit i pierdere simplificat (cod 20).Acestea vor fi nso ite de formularul Date informative

(cod 30) i formularul Situa ia activelor imobilizate (cod 40). 2.18. n vederea raport rii unitare a informa iilor, bilan ul simplificat va purta simbolul cod 10, iar contul de profit i pierdere simplificat - simbolul cod 20. 2.19. (1) ncadrarea n criteriile de m rime prev zute la pct. 2.17 se efectueaz pe baza indicatorilor determina i din situa iile financiare anuale, respectiv a balan ei de verificare, ncheiate la finele exerci iului financiar precedent, utiliznduse cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ional a Romniei, valabil la data ncheierii aceluia i exerci iu financiar. (2) Entit ile care la finele exerci iului financiar precedent dep esc limitele unuia sau ale ambelor criterii de m rime prev zute la pct. 2.17 aplic Reglement rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, ncepnd cu prima raportare contabil efectuat n exerci iul financiar urm tor celui pentru care s-a constatat dep irea criteriilor.(3) Entit ile care ndeplinesc cele dou criterii prev zute la pct. 2.17, dar nu opteaz pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplic Reglement rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare.2.20. n cazul entit ilor nou-nfiin ate, acestea pot opta n primul exerci iu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare. Dac n al doilea exerci iu financiar de raportare aceste entit i nceteaz s ndeplineasc criteriile prev zute la pct. 2.17, ele sunt obligate s aplice Reglement rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare. 2.21. (1) Entit ile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeaz pentru eviden ierea opera iunilor economico-financiare planul de conturi simplificat i tratamentele contabile prev zute de reglement rile contabile simplificate. (2) n func ie de necesit ile de informa ii i complexitatea opera iunilor economico-financiare, aceste entit i pot utiliza i conturi din Planul de conturi general, precum i tratamente contabile cuprinse n Reglement rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare.(3) Entit ile care au utilizat o parte sau toate conturile din Planul de conturi general cuprins n Reglement rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, completeaz situa iile financiare anuale simplificate pe baza informa iilor corespunz toare elementelor prezentate n aceste situa ii.(4) Entit ile care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse n Reglement rile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, i/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins n acelea i reglement ri, ntocmesc situa ii financiare anuale simplificate, care

se compun din bilan i cont de profit i pierdere simplificate, n condi iile prev zute de Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.2.22. Situa iile financiare anuale simplificate trebuie nso ite de o declara ie scris de asumare a r spunderii pentru ntocmirea acestora n conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate. 2.23. Formularele cuprinse n situa iile financiare anuale simplificate sunt prev zute n cap. VI din Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.239/2011. 2.24. (1) Situa iile financiare anuale simplificate ncheiate la 31 decembrie se ntocmesc i se semneaz de c tre persoanele care organizeaz i conduc contabilitatea entit ilor, potrivit legii. (2) Situa iile financiare anuale simplificate se semneaz i de c tre administratorul sau persoana care are obliga ia gestion rii entit ii.2.25. n cazul subunit ilor f r personalitate juridic din Romnia, care apar in unor persoane juridice cu sediul n str in tate, n scopul ntocmirii situa iilor financiare anuale simplificate, soldul contului 480 Decont ri n cadrul unit ii /analitic distinct se transfer n contul 461 Debitori diver i /analitic distinct sau 462 Creditori diver i /analitic distinct, dup caz, urmnd ca, la nceputul exerci iului financiar urm tor, s se repun n conturile din care au provenit. 2.26. Entit ile vor completa datele de identificare (denumirea entit ii, adresa, telefonul i num rul de nmatriculare la registrul comer ului), precum i datele referitoare la ncadrarea corect n forma de proprietate i codul unic de nregistrare, f r a se folosi prescurt ri sau ini iale. n c su e se vor trece codurile care delimiteaz ncadrarea entit ii. Entit ile completeaz codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activit i), potrivit Clasific rii activit ilor din economia na ional - CAEN, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 656/1997, cu modific rile ulterioare. Necompletarea corect pe prima pagin a formularului Bilan simplificat cu datele prev zute mai sus sau completarea formularelor cuprinse n situa iile financiare anuale simplificate cu date eronate conduce la imposibilitatea identific rii entit ii ori a situa iei economico-financiare, entitatea fiind sanc ionat potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. 2.27. Persoanele juridice nscriu n formularul Contul de profit i pierdere simplificat , la rndul 17 Salarii i indemniza ii , toate cheltuielile reprezentnd drepturi salariale. La acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legisla iei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 620 Cheltuieli cu alte servicii executate de ter i /analitic Colaboratori persoane fizice . La rndul 48 din formularul Date informative (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de mas acordate salaria ilor n baza prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modific rile i complet rile ulterioare. 2.28. Situa iile financiare anuale simplificate se ntocmesc n lei. Aceast unitate de m sur se va trece pe fiecare formular. 2.29. n formularul Situa ia activelor imobilizate (cod 40), informa iile sunt nscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluat a imobiliz rilor, dup caz. 2.30. n formularul Date informative , la rndurile privind pl ile restante se nscriu sumele de la sfr itul exerci iului financiar care au dep it termenele de plat prev zute n contracte sau acte normative. 2.31. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicat , cu modific rile i

complet rile ulterioare, consiliul de administra ie, respectiv directoratul este obligat s depun la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice, n format hrtie i n format electronic sau numai n form electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, avnd ata at o semn tur electronic extins , situa iile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, dup caz. Depunerea situa iilor financiare anuale i a documentelor cerute de lege, n format hrtie i n format electronic, se efectueaz la registratura unit ilor teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice sau la oficiile po tale, prin scrisori cu valoare declarat , potrivit prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 627/1995. De asemenea, la depunerea situa iilor financiare anuale se vor avea n vedere i prevederile Hot rrii Guvernului nr. 1.085/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare. III. Termenul de depunere a situa iilor financiare anuale i a situa iilor financiare anuale simplificate la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice 3.1. Termenele pentru depunerea situa iilor financiare anuale i a situa iilor financiare anuale simplificate la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice sunt urm toarele: a)pentru societ ile comerciale, societ ile/companiile na ionale, regiile autonome, institutele na ionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la ncheierea exerci iului financiar; b)pentru celelalte persoane prev zute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, 120 de zile de la ncheierea exerci iului financiar.Subunit ile din Romnia care apar in unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul n str in tate, cu excep ia subunit ilor deschise n Romnia de societ i rezidente n state apar innd Spa iului Economic European, depun situa ii financiare anuale ncheiate la 31 decembrie la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice n termen de 150 de zile de la ncheierea exerci iului financiar. 3.2. Entit ile vor depune, potrivit legii, la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice situa iile financiare anuale i situa iile financiare anuale simplificate ncheiate la 31 decembrie, ntocmite cu ajutorul programului de asisten elaborat de Ministerul Finan elor Publice. Situa iile financiare anuale i situa iile financiare anuale simplificate depuse la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice vor fi nso ite de formularul Date informative (cod 30) i formularul Situa ia activelor imobilizate (cod 40). 3.3. Entit ile care nu au desf urat activitate de la constituire pn la 31 decembrie nu ntocmesc situa ii financiare anuale i situa ii financiare anuale simplificate, urmnd s depun n acest sens la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice o declara ie pe propria r spundere a persoanei care are obliga ia gestion rii entit ii, care s cuprind toate datele de identificare a entit ii: denumirea complet (conform certificatului de nmatriculare); adresa i num rul de telefon; num rul de nregistrare la registrul comer ului; codul unic de nregistrare; capitalul social.Depunerea la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice a declara iilor entit ilor care nu au desf urat activitate de la constituire pn la 31 decembrie se efectueaz n termen de 60 de zile de la ncheierea exerci iului financiar. 3.4. Nedepunerea situa iilor financiare anuale i a situa iilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie sau a declara iilor, dup caz, men ionate la pct. 3.1 i 3.3, se sanc ioneaz conform

prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. 3.5. Potrivit art. 29 i art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, situa iile financiare anuale vor fi nso ite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz, i de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situa iile financiare anuale vor fi nso ite de o declara ie scris a persoanelor prev zute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, prin care acestea i asum r spunderea pentru ntocmirea situa iilor financiare anuale i confirm c : a)politicile contabile utilizate la ntocmirea situa iilor financiare anuale sunt n conformitate cu reglement rile contabile aplicabile; b)situa iile financiare anuale ofer o imagine fidel a pozi iei financiare, a performan ei financiare i a celorlalte informa ii referitoare la activitatea desf urat ; c)persoana juridic i desf oar activitatea n condi ii de continuitate.3.6. Situa iile financiare anuale simplificate vor fi nso ite de raportul administratorilor la a c rui elaborare se aplic prevederile sec iunii 10 Con inutul raportului administratorilor din Reglement rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, parte component a Reglement rilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare. IV. Completarea situa iilor financiare anuale i a situa iilor financiare anuale simplificate ncheiate la 31 decembrie A. Completarea situa iilor financiare anuale la 31 decembrie de c tre entit ile al c ror exerci iu financiar coincide cu anul calendaristic se efectueaz folosindu-se Planul de conturi general prev zut la cap. IV din Reglement rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, parte component a Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 3.055/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare. B. Completarea situa iilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie de c tre entit ile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se efectueaz cu respectarea prevederilor pct. 2.21. V. Nomenclator - forme de proprietate Codul Denumirea 10 11 12 13 14 15 20 21 PROPRIETATE DE STAT Regii autonome Societ i comerciale cu capital integral de stat Alte unit i economice de stat netransformate n societ i comerciale sau regii autonome Companii i societ i na ionale Societ i comerciale reprezentnd filiale ale unor societ i comerciale cu capital integral de stat PROPRIETATE MIXT (cu capital de stat i privat) PROPRIETATE MIXT (cu capital de stat - sub 50%) Societ i comerciale cu capital de stat autohton i de stat str in

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 50

Societ i comerciale cu capital de stat i privat autohton i str in Societ i comerciale cu capital de stat i privat autohton Societ i comerciale cu capital de stat i privat str in PROPRIETATE MIXT (cu capital de stat - 50% i peste 50%) Societ i comerciale cu capital de stat autohton i de stat str in Societ i comerciale cu capital de stat i privat autohton i str in Societ i comerciale cu capital de stat i privat autohton Societ i comerciale cu capital de stat i privat str in Societ i comerciale reprezentnd filiale ale unor societ i comerciale cu capital majoritar de stat PROPRIETATE INDIVIDUAL - PRIVAT (cu capital: privat autohton, privat autohton i str in, privat str in, societ i agricole) Societ i comerciale n nume colectiv Societ i comerciale n comandit simpl Societ i comerciale n comandit pe ac iuni Societ i comerciale pe ac iuni Societ i comerciale cu r spundere limitat Societ i agricole Societ i comerciale cu capital de stat, privatizate n cursul anului curent PROPRIETATE COOPERATIST Cooperative de consum Cooperative me te ug re ti Cooperative i asocia ii agricole netransformate Cooperative de credit PROPRIETATE OB TEASC (societ i comerciale apar innd organiza iilor i institu iilor politice i ob te ti)

VI. Formatul electronic al situa iilor financiare anuale i al situa iilor financiare anuale simplificate 6.1. Formatul electronic al situa iilor financiare anuale ntocmite de entit ile al c ror exerci iu financiar coincide cu anul calendaristic i al situa iilor financiare anuale simplificate ntocmite de entit ile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, con innd formularistica necesar i programul de verificare cu documenta ia de utilizare aferent , se ob ine prin folosirea programului de asisten elaborat de Ministerul Finan elor Publice. 6.2. Programul de asisten este pus la dispozi ia entit ilor gratuit de unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice sau poate fi desc rcat de pe portalul Ministerului Finan elor Publice, de la adresa www.mfinante.ro 6.3. Formatul electronic al situa iilor financiare anuale i al situa iilor financiare anuale simplificate, generat prin

programele de asisten , const ntr-un fi ier PDF avnd ata at un fi ier .xml i un fi ier cu extensia .zip. Fi ierul cu extensia .zip va con ine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil i cu o rezolu ie care s permit ncadrarea n limita a 10 MB a fi ierului PDF la care este ata at fi ierul .zip. ANEXA Nr. 2Sistemul de raportare anual la 31 decembrie I. Prevederi generale 1.1. Entit ile prev zute la art. 5 din ordin i care au optat pentru un exerci iu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, indiferent de forma de organizare i forma de proprietate, au obliga ia s ntocmeasc i s depun raport ri anuale la 31 decembrie la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice. 1.2. Sistemul de raportare anual se aplic i persoanelor juridice aflate n lichidare, potrivit legii, precum i subunit ilor deschise n Romnia de societ i rezidente n state apar innd Spa iului Economic European. 1.3. Entit ile prev zute la pct. 1.1 i 1.2 pot depune raport rile anuale direct la registratura unit ilor teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice sau la oficiile po tale, prin scrisori cu valoare declarat , potrivit prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 627/1995 privind mbun t irea disciplinei depunerii bilan urilor contabile i a altor documente cu caracter financiar-contabil i fiscal, de c tre agen ii economici i al i contribuabili. De asemenea, la depunerea raport rilor anuale la 31 decembrie se vor avea n vedere i prevederile Hot rrii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei n exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, cu modific rile i complet rile ulterioare, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Na ional. 1.4. n cazul subunit ilor f r personalitate juridic din Romnia care apar in unor persoane juridice cu sediul n str in tate, n scopul ntocmirii raport rilor anuale, soldul conturilor 481 Decont ri ntre unitate i subunit i i 482 Decont ri ntre subunit i se transfer n contul 461 Debitori diver i /analitic distinct sau 462 Creditori diver i /analitic distinct, dup caz, urmnd ca, la nceputul urm torului an calendaristic, s se repun n conturile din care au provenit. II. Cerin e privind ntocmirea i depunerea raport rilor anuale ncheiate la 31 decembrie 2.1. Entit ile prev zute la pct. 1.1 i 1.2 ntocmesc i depun la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice raport ri anuale la 31 decembrie care cuprind urm toarele formulare: a)Situa ia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii (cod 10), n structura prev zut la pct. 4.2; b)Situa ia veniturilor i cheltuielilor (cod 20), n structura prev zut la pct. 4.3; c)Date informative (cod 30), n structura prev zut n anexa nr. 3 la ordin; d)Situa ia activelor imobilizate (cod 40), n structura prev zut n anexa nr. 3 la ordin.2.2. Formularele Situa ia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii , Situa ia veniturilor i cheltuielilor , Date informative i Situa ia activelor imobilizate cuprinse n raportarea anual la 31 decembrie sunt ntocmite pe baza balan ei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie. 2.3. Entit ile completeaz datele de identificare (denumirea entit ii, adresa, num rul de telefon i num rul de nmatriculare la registrul comer ului), precum i datele referitoare la ncadrarea corect n forma de proprietate i codul unic de nregistrare f r a se folosi prescurt ri sau ini iale. n c su e se vor trece codurile care delimiteaz ncadrarea entit ii. 2.4. Entit ile completeaz codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activit i), din Clasificarea activit ilor din economia na ional - CAEN, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 656/1997, cu modific rile ulterioare. Necompletarea corect pe prima pagin a formularului Situa ia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii cu datele prev zute mai sus sau completarea formularelor cuprinse n raport rile anuale la 31

decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identific rii entit ii ori a situa iei economico-financiare, entitatea fiind sanc ionat potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. 2.5. (1) Raport rile anuale la 31 decembrie se semneaz de persoanele abilitate potrivit legii s semneze situa iile financiare anuale. (2) Raport rile anuale la 31 decembrie se semneaz i de c tre administratorul sau persoana care are obliga ia gestion rii entit ii.2.6. Formatul electronic al raport rilor anuale la 31 decembrie, con innd formularistica necesar i programul de verificare cu documenta ia de utilizare aferent , se ob ine prin folosirea programului de asisten elaborat de Ministerul Finan elor Publice pentru ntocmirea raport rilor anuale la 31 decembrie, aplicabil entit ilor prev zute la pct. 1.1 i 1.2. Programul de asisten este pus la dispozi ia entit ilor gratuit de unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice sau poate fi desc rcat de pe serverul web al Ministerului Finan elor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asisten aplicabil pentru ntocmirea situa iilor financiare anuale, respectiv situa iile financiare anuale simplificate. 2.7. Entit ile depun la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice raport rile anuale la 31 decembrie, n format hrtie i n format electronic sau numai n form electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, avnd ata at o semn tur electronic extins . 2.8. Formatul electronic al raport rilor anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asisten , const ntrun fi ier PDF avnd ata at un fi ier .xml. 2.9. Formularele care compun raport rile anuale la 31 decembrie se completeaz n lei. Aceast unitate de m sur se va trece pe fiecare formular. 2.10. La completarea formei de proprietate se va avea n vedere acela i nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entit ilor pentru care exerci iul financiar coincide cu anul calendaristic, cuprins n anexa nr. 1 la ordin. III. Termenul de depunere a raport rilor anuale la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice 3.1. Depunerea la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice a raport rilor anuale la 31 decembrie, ntocmite de entit ile prev zute la pct. 1.1, precum i de subunit ile deschise n Romnia de societ i rezidente n state apar innd Spa iului Economic European, se efectueaz n termen de 150 de zile de la ncheierea anului calendaristic. 3.2. Raportarea anual ntocmit de persoanele juridice aflate n lichidare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, pe perioada lichid rii se depune, n termen de 90 de zile de la ncheierea anului calendaristic, la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice. 3.3. Entit ile care nu au desf urat activitate de la constituire pn la 31 decembrie nu ntocmesc raport ri anuale la 31 decembrie, urmnd s depun n acest sens la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice o declara ie pe propria r spundere a persoanei care are obliga ia gestion rii entit ii, care s cuprind toate datele de identificare a entit ii: denumirea complet (conform certificatului de nmatriculare); adresa i num rul de telefon; num rul de nregistrare la registrul comer ului; codul unic de nregistrare; capitalul social.Depunerea la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice a declara iilor entit ilor care nu au desf urat activitate de la constituire pn la 31 decembrie se efectueaz n termen de 60 de zile de la ncheierea anului calendaristic. 3.4. Nedepunerea raport rilor anuale la 31 decembrie sau a declara iilor, dup caz, men ionate la pct. 3.1-3.3 se sanc ioneaz conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. IV. Structura formularelor cuprinse n raport rile anuale la 31 decembrie 4.1. Completarea raport rilor anuale la 31 decembrie se efectueaz folosindu-se planul de conturi cuprins n reglement rile contabile

aplicabile. 4.2. Structura formularului Situa ia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii (cod 10)*), prev zut la pct. 2.1 lit. a), este urm toarea: Jude ul ........ ................ ................ ........ ..........l_l_l Entitatea ........ ................ ................ ........ ............. Adresa: localitatea ........ ........ ..........., sectorul ....., str. ........ ........... nr. ...., bl. ...., sc. .........., ap. ........ Telefon ........ ........ ..........., fax ........ ........ ............. Num r din registrul comer ului ........ ........ ............. Forma de proprietate ........ ................ ................ ...............l_l_l Activitatea preponderent (denumire clas CAEN) ........ ........... Cod clas CAEN ........ ................ ................ ................l_l_l_l_l Cod unic de nregistrare ........ ........ ...........l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

*) Formularul Situa ia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii este reprodus n facsimil.

Administrator Numele i prenumele ........ ........ ............... Semn tura ........ ................ ........ ............. tampila unit ii ntocmit Numele i prenumele ........ ........ .............. Calitatea ........ ................ ................ ........ Semn tura ........ ................ ........ ............. Nr. de nregistrare n organismul profesional

4.3. Structura formularului Situa ia veniturilor i cheltuielilor (cod 20)**), prev zut la pct. 2.1 lit. b), este urm toarea:

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Formularul Situa ia veniturilor i cheltuielilor este reprodus n facsimil.

Administrator Numele i prenumele ........ ........ ............... Semn tura ........ ................ ........ ............. tampila unit ii ntocmit Numele i prenumele ........ ........ .............. Calitatea ........ ................ ................ ........ Semn tura ........ ................ ........ ............. Nr. de nregistrare n organismul profesional ANEXA Nr. 3 Structura formularelor Date informative (cod 30) i Situa ia activelor imobilizate (cod 40) i modul de completare a acestora 1. Formularele care compun situa iile financiare anuale i situa iile financiare anuale simplificate ncheiate la 31 decembrie, precum i raport rile anuale la 31 decembrie vor fi nso ite de formularul Date informative (cod 30) i formularul Situa ia activelor imobilizate (cod 40)1). Entit ile care aplic sistemul simplificat de contabilitate i au folosit planul de conturi cuprins n aceste reglement ri contabile simplificate vor completa

formularele Date informative (cod 30) i Situa ia activelor imobilizate (cod 40) 1) Formularele Date informative i Situa ia activelor imobilizate sunt reproduse n facsimil. folosind conturile corespunz toare informa iilor prezentate n aceste formulare. 2. n formularul Date informative (cod 30), la rndurile 01 i 02 coloana 1, entit ile care au n subordine subunit i vor nscrie cifra 1, indiferent de num rul acestora. 3. La rndurile privind pl ile restante din formularul Date informative (cod 30) se nscriu sumele care la data de 31 decembrie au dep it termenele de plat prev zute n contracte sau acte normative. 4. La rndul 48 din formularul Date informative (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de mas acordate salaria ilor n baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas , cu modific rile i complet rile ulterioare. 5. n formularul Situa ia activelor imobilizate (cod 40), informa iile sunt nscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluat a imobiliz rilor, dup caz. n cadrul acestui formular, la Situa ia ajust rilor pentru depreciere se nscriu informa iile din contabilitate reprezentnd ajust rile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobiliz rilor.

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental , cercetarea aplicativ , dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiin ific i dezvoltarea tehnologic , aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 324/2003, cu modific rile ulterioare. ***) Cheltuielile de inovare se determin potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere n aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind produc ia i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004. 1) n categoria Alte datorii n leg tur cu persoanele fizice i

persoanele juridice, altele dect datoriile n leg tur cu institu iile publice (institu iile statului), nu se vor nscrie subven iile aferente veniturilor existente n soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societ ilor, care sunt negociabile i tranzac ionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societ ilor, care nu sunt tranzac ionate. Administrator Numele i prenumele ........ ........ ............... Semn tura ........ ................ ........ ............. tampila unit ii ntocmit Numele i prenumele ........ ........ .............. Calitatea ........ ................ ................ ........ Semn tura ........ ................ ........ ............. Nr. de nregistrare n organismul profesional ........ .............

Administrator Numele i prenumele ........ ........ ............... Semn tura ........ ................ ........ ............. tampila unit ii ntocmit Numele i prenumele ........ ........ .............. Calitatea ........ ................ ................ ........ Semn tura ........ ................ ........ ............. Nr. de nregistrare n organismul profesional