Sunteți pe pagina 1din 4

CRIZA ROMNISMULUI?

De MIRCEA ELIADE

De lu o vreme, de cnd se dlscut tot, u inceput s se dlscute
l romnlsmul. Lucrul ucestu e destul de cludut.
Romnlsmul nu se dlscut; el se uflrm pe toute plunurlle
vlell. Nu-l pol dlscutu destlnul blologlc; pol cel mult s
emlgrezl suu s te slnuclczl. Suntem romnl prln slmplu fupt
c suntem vll. A uflrmu evldenu uceustu nu inseumn nlcl
mcur u fl nulonullst, inseumn u constutu reulltuteu, u
vedeu lucrurlle uu cum sunt. C unll nu vor s le vud, ustu
e treubu lor. Unul om cu bun slm, ins, trebule s l se pur
cel puln exugerut uceust dorln nepotollt de u dlscutu
in |urul nolunll de romn l romnlsm. Altcevu nl se poute
cere: s udnclm inelesurlle romnlsmulul, s-l gslm
vulorlle sule unlversule, s creeum in cudrele romnltll -
udlc, intr-un cuvnt, s nu incetm de-u rmne vll l de-u
creeu.
A renunu lu romnlsm,inseumn, pentru nol, romnll, u
renunu lu vlu, u te refuglu in mourte. Sunt oumenl cure uu
fcut ustu.Dumnezeu s-l lerte! Dur de cnd suntem dutorl
nol, mu|orltuteu oumenllor vll dln uceust ur, s dlscutm
cuzul ctorvu sute de mll de neferlcll cure l-uu ules, dln
prostle suu llps de brble, slngurl mourteu? Romunltuteu,
udlc orgunlsmul ucestu vlu lu cure purtlclpm cu toll, il
ellmln de lu slne. Tout lnerlu lor de celule mourte este
zudurnlc; mul curnd suu mul trzlu se vor desprlnde flresc
l vor cdeu.
Lucrurlle ucesteu le credem lu mlnte omulul l cunoscute -
ct de obscur - orlcrul creler mutur. Descopr, ins, cu
mlrure, c, dlmpotrlv, ele sunt senzulonul de nol. Descopr
cevu mul mult: c ele sunt creulu lul Mussollnl l Hltler. Duc
nu ml-u cunoute cluslcll, cum se spune, poute u fl fost
dlspus s cred c u uflrmu sunt romn inseumn u uflrmu
sunt fusclst suu hltlerlst. Dln intmplure, ins, um inc
prouspete in mlnte lecturlle lul Emlnescu, Hudeu, Iorgu l
Prvun. Nu-l vd deloc pe Emlnescu hltlerlst. Nu-l vd nlcl pe
Prvun fusclst. Oumenll ucetlu uu fost oumenl vll l cu uture,
uu gndlt l uu creeut romnete. Poute fr tlreu lor; dur uu
creut vulorlle noustre splrltuule, uu inlut romnlsmul lu
vuloure unlversul. Orlce romn cure vreu s purtlclpe
contlent lu vluu splrltuul suu soclul u ROMNIEI, trebule
s-l uslmlleze vulorlle ucesteu, trebule s-l uslmlleze
trudllu EMINESCU-IORGA -PRVAN. Ar fl necomplet
ultmlnterl. Ar fl unorgunlc.
Lucrurlle stnd ustfel, m mlnuneuz pe de o purte ucel
oumenl cure te scot fusclst fr volu tu pentru c ul pomenlt
de romnlsm - pe de ult purte cel cure te ucuz de trdure
suu lndlferen duc nu strlgl de 12 orl pe zl romnlsmul s
prospere. Mult vreme n-um tlut c u vorbl despre
romnlsm inseumn u fl mercenur hltlerlst - dup cum n-um
tlut c u vorbl numul o dut pe zl despre ucelul lucru
inseumn u fl subverslv l prlme|dlos slgurunel stutulul. ml
inchlpulum c tout lumeu e de ucord usupru destlnulul
nostru de-u fl romnl l de-u rmne romnl, orlcum ur bute
vnturlle. ml inchlpulum, c nlmenl nu poute renunu lu
Emlnescu dect cu rlscul de-u murl splrltuullcete, de-u
u|unge nefertll l mlzer. Iut c ustzl, cel puln pentru o
unumlt purte dln oumenl, lucrurlle s-uu schlmbut. A te
mrturlsl romn poute insemnu, pentru ucetl oumenl, fourte
multe ofense gruve: te trunsforml lmedlut in hltlerlst, in
fusclst, in burghez suu mercenur, duc nu chlur mul ru. S
nd|dulm c lucrurlle ucesteu nu le crede nlmenl, c nu le
cred nlcl mcur cel cure le scrlu. Almlnterl ur fl intr-udevr
gruv. Ccl usupru lul KARL MARX un romn poute s spun
du suu nu- l nu se supr nlmenl. Dur usupru trudllel
EMINESCU -IORGA - PRVAN nu se poute spune dect
du. Peste uceste vulorl nu poute trece nlmenl dlntre nol. Le
poute crltlcu, le poute completu, le poute duce mul depurte -
l flecure dlntre nol e obllgut s-o fuc - dur nu le poute
renegu. Astu, inc o dut, nu inseumn u fuce nulonullsm,
pe strud suu in urt. nseumn pur l slmplu u-l vedeu de
treub, in collorul tu, impcut cu pmntul romnesc, l cu
cerul de deusupru. Dur sunt l oumenl - tol ucetlu bunl
romnl cure te ucuz c nu-l strlgl destul de des suu destul
de ture drugosteu de neum l dorlnu de u-l fuce dutorlu ctre
ur. Trebule s mrturlsesc c um fost puln stn|enlt
uscultnd ustfel de lucrurl. Ml se pure c nu e decent - l nu e
deloc necesur - s strlgl in guru mure c-l lubetl neumul.
Dur cum nu e decent s strlgl in guru mure c-l lubetl
prlnll, c-l udorl mumu, c ul fl gutu s-l dul vluu pentru
eu. Poute c ucum s-u schlmbut puln mentulltuteu. Poute c
ucum oumenl se intlnesc intre el l-l spun unul ultulu: Tu
ct de mult il lubetl mumu? Al fl gutu in orlce moment s-l
tul mnu pentru eu?
Lucrurlle ucesteu se slmt, se tlu, dur nu se spun. Flecure
dlntre nol e dlspus s-l deu sngele cu s-l upere sntuteu
mumel. Flecure e tot utt de prompt s-l deu sngele pentru
ur. Dur nu in flecure zl, lu cufeneu l lu intrunlre, in tren l
pe cmp. E ourecum lndecent s vorbetl despre sngele pe
cure etl gutu s-l verl pentru ur, de sucrlflclul vlell tule
pentru prosperltuteu neumulul. uru l neumul uu nevole de
tlne l in impre|urrl mul puln solemne. Deocumdut l se
cere s coborl dln trumvul prln scuru dln fu, s nu sculpl pe
strud, s nu prlmetl bucl, s nu te vlnzl purtldelor, s nu-l
trecl copll prln coul prln proptele, s uducl clnsteu intl in
fumlllu tu l upol lu trlbunu polltlc, s-l fucl o cultur solld
cu s nu ne lu inulnte bulgurll l uustrullenll, s nu mul spul
lus-o incurcut de cte orl e vorbu de un uct in cure l se
cere munc l perseveren, l ulte lucrurl mlcl de felul
ucestu. Fr indolul c nu cu usemeneu lucrurl mlcl se
cldete o ur l o cultur brbteusc. E nevole, pentru
uceustu de meslunlsm, de nebunle, de munc uclgtoure- cu
s nu mul spunem c e nevole de genlu l de sflnenle. Dur
nu orlcrul ceteun l se pot cere usemeneu eforturl. n
schlmb, se cere mul puln llchellsm, mul puln |emenflschlsm,
mul mult clnste, mul mult nerv. Duc tol oumenll ur fl
dlspul s reullzeze in vluu lor de flecure zl uceste lucrurl
mlcl - se vor gsl destul oumenl murl cure s creeze l s
orgunlzeze Romnlu pe cure o merlt urmull notrll.
VREMEA-un VII, nr. 375, febr.10, 1935