Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performan˛privind structura organizatoric i dotarea serviciilor voluntare pentru situa˛ii de urgen˛EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR PUBLICAT ŒN: MONITORUL OFICIAL NR. 636 din 20 iulie 2005

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protec˛ia civil i ale art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare i func˛ionare a Inspectoratului General pentru Situa˛ii de Urgen˛, aprobat prin Hotr‚rea Guvernului nr. 1.490/2004, Ón temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea i func˛ionarea Ministerului Administra˛iei i Internelor, aprobatcu modificri i completri prin Legea nr. 604/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul administra˛iei i internelor emite urmtorul ordin:

ART. 1 Se aprobCriteriile de performan˛privind structura organizatoric i dotarea serviciilor voluntare pentru situa˛ii de urgen˛, prevzute Ón anexa care face parte integrantdin prezentul ordin. ART. 2 Autorit˛ile administra˛iei publice centrale i locale asiguraplicarea criteriilor de performan˛aprobate prin prezentul ordin. ART. 3 Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛ i inspectoratele pentru situa˛ii de urgen˛jude˛ene i al municipiului Bucure ti controleaz, Ón condi˛iile legii, modul de aplicare a criteriilor de performan˛prevzute Ón anexa la prezentul ordin. ART. 4 (1) Prezentul ordin se publicÓn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, i intrÓn vigoare la 30 de zile de la data publicrii. (2) La data intrrii Ón vigoare a prezentului ordin orice dispozi˛ii contrare Ó i Ónceteazaplicabilitatea.

Ministrul administra˛iei i internelor, Vasile Blaga

ANEXA 1

CRITERII DE PERFORMAN privind structura organizatoric i dotarea serviciilor voluntare pentru situa˛ii de urgen˛

CAP. 1 Criterii generale ART. 1 Serviciile voluntare pentru situa˛ii de urgen˛, denumite Ón continuare servicii voluntare, se constituie, potrivit legii, Ón comune, ora e i municipii, Ón subordinea consiliilor locale. ART. 2 Termenii folosi˛i Ón prezenta anexau urmtorul Ón˛eles:

a) sector de competen˛- unitatea administrativ-teritorialpe a crei razserviciul

voluntar Ó i Óndepline te atribu˛iile legale;

b) echipaj/grupde interven˛ie - structurÓncadratcu personal voluntar sau/ i angajat

care deserve te o autospecial;

c) echipspecializat- structurde interven˛ie care are Ón compunere minimum 3

persoane, specializatÓn anumite tipuri de interven˛ii;

d) timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins Óntre momentul alarmrii Ón caz de

situa˛ie de urgen˛ i cel al constituirii forma˛iei de deplasare Ón vederea interven˛iei;

e) timp de rspuns - intervalul cuprins Óntre momentul alertrii for˛elor destinate

interven˛iei i intrarea acestora Ón ac˛iune;

f) capacitate de rspuns - poten˛ialul for˛elor destinate interven˛iei de a rezolva o situa˛ie

de urgen˛. ART. 3 (1) Serviciul voluntar Ó i Óndepline te atribu˛iile, Ón condi˛iile legii, Óntr-un sector de competen˛stabilit cu acordul inspectoratului pentru situa˛ii de urgen˛jude˛ean/al municipiului Bucure ti. (2) Teritoriul fiecrui sector de competen˛trebuie sfie acoperit, din punct de vedere al interven˛iei, Ón timpul de rspuns stabilit, cu cel pu˛in o autospecialde interven˛ie. (3) P‚nla asigurarea dotrii la nivelul prevzut de reglementrile Ón vigoare, consiliile locale Óncheie Ón mod obligatoriu contracte sau conven˛ii de interven˛ie cu consiliile locale limitrofe care au constituite servicii voluntare dotate cu autospeciale de interven˛ie.

CAP. 2 Criterii privind organizarea serviciilor voluntare

ART. 4 Constituirea, dimensionarea i dotarea structurilor serviciilor voluntare se fac pe baza urmtoarelor criterii:

a) suprafa˛a sectorului de competen˛;

b) numrul de locuitori din sectorul de competen˛;

c) clasificarea localit˛ilor din punct de vedere al riscurilor;

d) tipurile de riscuri identificate Ón profil teritorial;

e) msurile stabilite Ón Planul de analiz i acoperire a riscurilor;

f) cile de comunica˛ii rutiere i gradul de practicabilitate al acestora;

g) sursele de alimentare cu appentru stingerea incendiilor.

ART. 5 Serviciul voluntar este condus de un ef, profesionist Ón domeniu, i are Ón structur:

a) un compartiment sau speciali ti pentru prevenire;

b) una sau mai multe forma˛ii de interven˛ie, salvare i prim ajutor, denumite Ón

continuare forma˛ii de interven˛ie, dupcaz;

c) ateliere de repara˛ii i Óntre˛inere, dupcaz.

ART. 6 Compartimentul/speciali tii pentru prevenire are/au ca principalatribu˛ie prevenirea riscurilor producerii unor situa˛ii de urgen˛, prin activit˛i de Óndrumare i control. ART. 7 (1) Forma˛ia de interven˛ie este o structurspecializat, constituitÓn vederea limitrii i Ónlturrii urmrilor situa˛iilor de urgen˛.

(2) Forma˛ia de interven˛ie are Ón compunere minimum un echipaj/o grupde interven˛ie i 2 - 4 echipe specializate. (3) Echipajele/grupele de interven˛ie specializate se organizeazÓn func˛ie de specialitatea pe care o au, precum i Ón raport cu categoriile i tipurile de autospeciale i utilaje folosite pentru Óndeplinirea atribu˛iilor. (4) Echipele specializate sunt constituite Ón func˛ie de tipurile de riscuri identificate Ón sectorul de competen˛, pe urmtoarele domenii principale: transmisiuni-alarmare, cercetare-cutare, deblocare-salvare, sanitar-veterinar, evacuare, protec˛ie NBC, suport logistic. (5) Dotarea echipajelor/grupelor de interven˛ie i echipelor specializate este prevzutÓn anexa nr. 1. ART. 8 Atelierele de repara˛ii i Óntre˛inere sunt compartimente tehnice destinate Óntre˛inerii i executrii lucrrilor de repara˛ii curente la mijloacele tehnice din dotare.

CAP. 3 Criterii opera˛ionale ART. 9 (1) La amplasarea Ón teritoriu a forma˛iilor de interven˛ie se ˛ine seama de urmtoarele criterii opera˛ionale:

a) timpul mediu de alertare: 5 - 10 minute, Ón func˛ie de anotimp i de ora din zi sau din

noapte la care s-a produs situa˛ia de urgen˛;

b) timpul de rspuns;

c) raza medie a sectorului de competen˛: 5 - 10 km;

d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de interven˛ie: 50 km/h.

(2) Timpul maxim de rspuns:

a) la obiectivele care prezintrisc ridicat: 10 minute;

b) Ón cel mai Óndeprtat punct din sectorul de competen˛stabilit: 30 de minute;

c) Ón celelalte localit˛i cu care s-au Óncheiat contracte sau conven˛ii de interven˛ie: 45 de

minute. (3) Criteriile opera˛ionale prevzute la alin. (1) se coreleaz, dupcaz, cu criteriul complementarit˛ii dat de existen˛a Ón sectorul de competen˛a serviciilor private pentru

situa˛ii de urgen˛. (4) Derularea interven˛iei se face gradual, dupcaz, astfel:

a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anun˛area/alertarea structurilor profesioniste de interven˛ie ale inspectoratului pentru situa˛ii de urgen˛jude˛ean sau al municipiului Bucure ti, precum i a serviciului privat/voluntar cu care s-a Óncheiat un contract/o conven˛ie de interven˛ie;

b) interven˛ia propriu-zisefectuatde serviciile voluntare;

c) sprijinul acordat interven˛iei (Ón tehnic i personal specializat) de ctre serviciul

privat/voluntar cu care s-a Óncheiat un contract/o conven˛ie de interven˛ie;

d) sprijinul acordat interven˛iei (Ón tehnic i personal specializat) de ctre structurile

profesioniste. (5) Serviciul de urgen˛voluntar solicitÓn sprijin interven˛ia serviciilor de urgen˛private i a celor voluntare cu care a Óncheiat contracte/conven˛ii de interven˛ie sau, dup

caz, a serviciilor de urgen˛profesioniste, ori de c‚te ori amploarea situa˛iei de urgen˛dep e te capacitatea de rspuns a acestuia. ART. 10 Pentru asigurarea permanenta interven˛iei conductorul/conductorii autospecialei/autospecialelor de interven˛ie sau mecanicul de motopompefectueazserviciul Ón ture, conform regulamentului propriu de organizare i func˛ionare.

CAP. 4 Clasificarea serviciilor voluntare

ART. 11 (1) Serviciile voluntare se clasificÓn func˛ie de numrul de locuitori, precum i de numrul i de dotarea echipajelor/grupelor de interven˛ie cu autospeciale sau cu alte mijloace de interven˛ie, astfel:

a) serviciu de categoria I - av‚nd numai compartiment sau speciali ti de prevenire i/sau

echipe specializate de interven˛ie, indiferent de numrul de locuitori; b) serviciu de categoria a II-a - av‚nd numai echipaje/grupe de interven˛ie care

Óncadreazautospeciale i/sau utilaje mobile de interven˛ie, altele dec‚t cele pentru lucrul cu ap i spum, Ón func˛ie de riscul existent, indiferent de numrul de locuitori;

c) serviciu de categoria a III-a - av‚nd cel pu˛in un echipaj/o grupde interven˛ie la

motopompsau la alt utilaj mobil pentru lucrul cu ap i spum, Ón localit˛ile cu maximum

500 de locuitori;

d) serviciu de categoria a IV-a - av‚nd un echipaj/o grupde interven˛ie la o autospecial

pentru lucrul cu ap i spum, Ón localit˛ile cu o popula˛ie cuprinsÓntre 501 - 10.000 de locuitori;

e) serviciu de categoria a V-a - av‚nd dousau mai multe echipaje/grupe de interven˛ie

la dousau mai multe autospeciale pentru lucrul cu ap i spum, Ón localit˛ile cu peste 10.000 de locuitori. (2) Serviciile prevzute la alin. (1) lit. b) - e) au Ón compunere Ón mod obligatoriu i un

compartiment sau speciali ti de prevenire, dupcaz.

CAP. 5 Criterii privind Óncadrarea cu personal ART. 12 (1) Serviciul voluntar se Óncadreazcu personal angajat i/sau cu personal voluntar. (2) Personalul angajat i cel voluntar trebuie scorespundcerin˛elor de pregtire fizic i psihic i saibaptitudinile necesare Ón vederea Óndeplinirii atribu˛iilor. (3) Œn serviciul voluntar, func˛iile de ef serviciu i conductor autospeciale/mecanic de motopompse ÓncadreazÓn mod obligatoriu cu personal angajat. (4) La Óncadrare i anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, Ón condi˛iile legii. (5) Personalul angajat trebuie saibcalificarea i atestarea necesare, conform reglementrilor Ón vigoare. ART. 13 Numrul speciali tilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se stabile te astfel:

a) pentru institu˛iile publice i operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un

specialist;

b) Ón mediul rural, pentru 200 de gospodrii cet˛ene ti, un specialist;

c) Ón mediul urban, pentru 500 - 1.000 de locuin˛e individuale sau gospodrii, un

specialist. ART. 14 Echipajele/grupele de interven˛ie specializate se Óncadreazcu personal stabilit conform prevederilor instruc˛iunilor i cr˛ilor tehnice de utilizare a utilajelor i autospecialelor de interven˛ie.

CAP. 6 Criterii privind dotarea serviciilor voluntare

ART. 15 Pentru realizarea i men˛inerea unei capacit˛i de rspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie sasigure:

a) acoperirea riscurilor poten˛iale din sectorul de competen˛, at‚t din punct de vedere

preventiv, c‚t i din punct de vedere opera˛ional;

b) executarea oportuna misiunilor i opera˛iunilor specifice;

c) corelarea performan˛elor tehnice ale mijloacelor de interven˛ie cu specificul i gradul

de dificultate ale situa˛iei de urgen˛, Ón vederea exploatrii cu eficien˛maxima acestora;

d) crearea condi˛iilor necesare pentru pregtirea i antrenamentul personalului.

ART. 16 (1) Sediile i utilit˛ile necesare serviciilor voluntare, precum i spa˛iile adecvate pentru pregtirea de specialitate a personalului, gararea, adpostirea i Óntre˛inerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispozi˛ie de consiliile locale, Ón condi˛iile legii.

(2) Spa˛iile prevzute la alin. (1) se doteazcu telefon i mijloace de alarmare i alertare, instala˛ii utilitare, mijloace de pregtire, cu materiale de birotic i de acordare a primului ajutor medical. (3) Œn func˛ie de necesit˛i, dotarea se completeazcu alte categorii de bunuri materiale utile Óndeplinirii atribu˛iilor serviciului. (4) Personalul serviciilor voluntare se antreneaz, dupcaz:

a) Ón poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatur i

echipamente specifice interven˛iei Ón situa˛ii de urgen˛, inclusiv pentru concursurile

profesionale;

b) Ón poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situa˛ii de urgen˛jude˛ene/al

municipiului Bucure ti sau ale serviciilor private, Ón baza unor protocoale. (5) Œntre˛inerea i repararea autospecialelor i utilajelor serviciilor voluntare se fac, dup

caz, Ón ateliere proprii dotate cu utilaje i scule adecvate lucrrilor executate sau de ctre alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activit˛ile respective. ART. 17 Criteriile specifice care stau la baza dotrii cu mijloace tehnice i materiale a serviciilor voluntare pentru situa˛ii de urgen˛sunt prezentate Ón anexa nr. 2. ART. 18 Documentele de organizare, desf urare i conducere a activit˛ii serviciului voluntar pentru situa˛ii de urgen˛sunt prezentate Ón anexa nr. 3. ART. 19

(1) Serviciile voluntare Ó i desf oaractivitatea pe baza regulamentului de organizare i func˛ionare, aprobat de consiliul local, cu avizul inspectoratului pentru situa˛ii de urgen˛jude˛ean/al municipiului Bucure ti. (2) Structura-cadru a regulamentului de organizare i func˛ionare a serviciului voluntar pentru situa˛ii de urgen˛este prevzutÓn anexa nr. 4. ART. 20 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantdin prezentele criterii de performan˛.

ANEXA 1 la criteriile de performan˛

DOTAREA echipajelor/grupelor i echipelor specializate de interven˛ie, Ón func˛ie de specialitate

1. Echipaje/grupe de interven˛ie

Nr. Tipul echipajului/grupei de crt. interven˛ie Ón func˛ie de specialitate

Dotarea

1. Salvare i prim ajutor

2. Stingerea incendiilor cu ap i spum- autospecialde lucru cu ap i spum,

- ambulan˛

motopompsau utilaj mobil

3. Stingerea incendiilor cu pulberi i gaze

4. Interven˛ie la Ónl˛ime

5. Interven˛ie la inunda˛ie i/sau Ónec

6. Descarcerare

7. Decontaminare i protec˛ie NBC

8. Suport logistic al interven˛iilor

9. Cercetare-cutare

- autospecialde lucru cu pulberi i gaze

- autoscar

- barcpneumaticde salvare

- autospecialde descarcerare

- autoturism

- autospecialsau utilaj

- autocamion, tractor, remorcauto sau alt utilaj

NOT :

Fiecare autospecialsau utilaj are Ón dotare aparatur, echipament i complete de protec˛ie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substan˛e i alte materiale specifice, conform cr˛ilor tehnice i instruc˛iunilor de exploatare.

2. Echipe specializate Dotarea echipelor specializate cu mijloace ini˛iale, aparatur, echipament i complete de protec˛ie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substan˛e i alte materiale specifice se face conform normelor de Ónzestrare i dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛.

ANEXA 2 la criteriile de performan˛

CRITERII SPECIFICE care stau la baza dotrii cu mijloace tehnice i materiale a serviciilor voluntare pentru situa˛ii de urgen˛

Nr. Categoriile de mijloace crt. tehnice

Criteriile specifice

1. Autospeciale i utilaje - natura i volumul opera˛iunilor de interven˛ie

de interven˛ie

- caracteristicile i performan˛ele tehnico-tactice ale autospecialelor i utilajelor

- duratele normale de exploatare a autospecialelor i utilajelor

2. Echipament i mijloace

- natura i periculozitatea specifica opera˛iunilor de

de protec˛ie

interven˛ie - efectele negative ale agen˛ilor dinamici, termici, electromagnetici i biologici specifici evenimentelor periculoase poten˛iale

- numrul de persoane care participla opera˛iuni

- durata normalde folosin˛a echipamentului

3. - mrimea i particularit˛ile sectorului de competen˛din punct de vedere al comunica˛iilor - numrul de forma˛ii, echipaje/grupe i echipe, precum i efectivele acestora - numrul de personal cu atribu˛ii de conducere

Aparaturde transmisiuni i informatic

4. Substan˛e necesare

interven˛iei

- numrul i caracteristicile tehnice ale autospecialelor - frecven˛a i numrul interven˛iilor, precum i consumul estimat de substan˛e

5. Mijloace de transport

- numrul de utilaje ce trebuie tractate

- efectivele i materialele ce trebuie transportate

- normele de alocare la drepturi

- durata normalde exploatare

ANEXA 3 la criteriile de performan˛

DOCUMENTELE de organizare, desf urare i conducere a activit˛ii serviciului voluntar pentru situa˛ii de urgen˛I. Dosarul privind organizarea i Ónzestrarea serviciului voluntar pentru situa˛ii de urgen˛

I.1. Hotr‚rea consiliului local de Ónfiin˛are, organigrama i numrul de personal ale serviciului voluntar I.2. Contractele de voluntariat Óncheiate Óntre consiliul local i voluntari I.3. Contractele de interven˛ie I.4. Tabel nominal cu personalul, Ón func˛ie de structurile din care acesta face parte, i modul de Ón tiin˛are I.5. Tabel cu necesarul de tehnic, aparatur i materiale, Ón func˛ie de structura serviciului voluntar I.6. Tabel cu materialele i tehnica existente Ón dotare

I.7. Eviden˛a referatelor prin care se solicitcompletarea dotrii cu tehnic, aparatur i materiale a serviciului voluntar, Óntocmite de eful serviciului I.8. Schema legturilor de comunica˛ii ale for˛elor ce ac˛ioneazÓn cazul situa˛iilor de urgen˛

II. Regulamentul de organizare i func˛ionare a serviciului voluntar pentru situa˛ii de

urgen˛

III. Dosar privind interven˛ia serviciului voluntar

III.1. Planuri de interven˛ie (de rspuns) Ón func˛ie de riscurile identificate Ón sectorul de

competen˛III.2. Planuri de cooperare

III.3. Planul de evacuare Ón caz de urgen˛III.4. Planurile sau schi˛ele localit˛ilor din sectorul de competen˛pe care sunt marcate zonele locuite, amplasarea agen˛ilor economici i institu˛iilor, sursele de alimentare cu ap, zonele greu accesibile i vulnerabile la riscuri III.5. Planul de analiz i acoperire a riscurilor

IV. Dosar privind pregtirea personalului

IV.1. Planul de pregtire profesionalanual i lunar, pe teme i exerci˛ii IV.2. Registrul de eviden˛a participrii la pregtirea profesional i calificativele

ob˛inute IV.3. Planificarea exerci˛iilor i aplica˛iilor V. Dosar operativ V.1. Registrul cu note de anun˛are i de eviden˛a interven˛iilor V.2. Organizarea interven˛iei pe ture de serviciu V.3. Raportul de interven˛ie

VI. Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situa˛ii de urgen˛

VII. Registrul de control

VIII. Programul de msuri Ón vederea acordrii asisten˛ei pentru prevenirea situa˛iilor de urgen˛la gospodriile popula˛iei VIII.1. Graficul controalelor la gospodriile popula˛iei VIII.2. Carnetele cu constatrile rezultate din controale

IX. Dosar tehnic

IX.1. Planul de asisten˛la autospecialele i utilajele de interven˛ie IX.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de Ón tiin˛are-alarmare

ANEXA 4 la criteriile de performan˛

STRUCTURA-CADRU a regulamentului de organizare i func˛ionare a serviciului voluntar pentru situa˛ii de urgen˛

CAP. 1 Dispozi˛ii generale

- hotr‚rea consiliului local de constituire a serviciului voluntar;

- prezentarea succinta activit˛ii serviciului voluntar Ón func˛ie de tipurile de risc

gestionate;

- alte date de interes general.

CAP. 2 Organizarea i atribu˛iile serviciului voluntar

- conducerea i structura organizatoric;

- rela˛iile dintre structurile serviciului voluntar:

- ierarhice;

- func˛ionale;

- organizarea pe ture a serviciului voluntar;

- atribu˛iile serviciului voluntar:

- atribu˛iile compartimentului/speciali tilor de prevenire;

- atribu˛iile forma˛iilor de interven˛ie:

- atribu˛iile echipajelor/grupelor de interven˛ie;

- atribu˛iile echipelor specializate;

- atribu˛iile atelierului.

CAP. 3 Atribu˛iile personalului din structura serviciului voluntar

- atribu˛iile efului de serviciu;

- atribu˛iile efului de compartiment/specialistului de prevenire;

- atribu˛iile efului forma˛iei de interven˛ie;

- atribu˛iile efului echipajului/grupei de interven˛ie;

- atribu˛iile efului echipei specializate;

- atribu˛iile conductorilor autospecialelor de interven˛ie;

- atribu˛iile mecanicului de utilaj;

- atribu˛iile membrilor echipajelor/grupelor de interven˛ie i echipelor specializate.

CAP. 4 Coordonarea, controlul i Óndrumarea serviciului voluntar

- rela˛iile de coordonare;

- rela˛iile de control;

- rela˛iile de cooperare;

- rela˛iile de Óndrumare.

CAP. 5 Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar

- modul de finan˛are, dotare, exploatare, Óntre˛inere, eviden˛ i control al patrimoniului.

CAP. 6 Pregtirea personalului serviciului voluntar

- stabilirea modului de pregtire de specialitate i fizica personalului;

- participarea la cursuri de calificare i atestare;

- participarea la concursurile profesionale.

CAP. 7 Dispozi˛ii finale

- dispozi˛ii privind obligativitatea cunoa terii i aplicrii prevederilor regulamentului de ctre personalul serviciului voluntar;

- dispozi˛ii privind intrarea Ón vigoare a regulamentului.

---------------