Sunteți pe pagina 1din 28

O.ME.P.S. S.R.L.

Sistem de calitate certificat conform normelor UNI EN ISO 9001 Silovehicul pentru transport pulberi

UNI EN ISO 9001 Silovehicul pentru transport pulberi Instruc ţ iuni de folosire ş i între

Instrucţiuni de folosire şi întreţinere pentru modelul

CM

ţ iuni de folosire ş i între ţ inere pentru modelul CM Citi ţ i cu
ţ iuni de folosire ş i între ţ inere pentru modelul CM Citi ţ i cu

Citiţi cu atenţie manualul de folosire şi întreţinere înainte de a pune în funcţiune vehiculului şi de a efectua operaţiunile de întreţinere aferente.

O.ME.P.S. S.R.L. Viale delle Industrie 84091 BATTIPAGLIA (SA) ITALY, Tel. 0039 0828 318511 – Fax 0039 0828 318550 www.omeps.it – e-mail: info@omeps.it FORMULAR DE GARANŢIE

Pentru a beneficia de garan ţ ia acordat ă produselor noastre, decupa ţ i sau

Pentru a beneficia de garanţia acordată produselor noastre, decupaţi sau fotocopiaţi formularul de mai jos şi trimiteţi-l la O.ME.P.S. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în ziua achiziţionării silovehiculului, împreună cu copia facturii sau a notei de recepţie. Formularul trebuie să fie completat.

Vehicul: modelul şi tipul

Număr şasiu

Nota de recepţie şi data

Numele concesionarului

Adresa concesionarului

Factura: număr şi data

Numele cumpărătorului

Adresa

Data cumpărării

Ştampila concesionarului

A se expedia la adresa:

O.ME.P.S.O.ME.P.S.O.ME.P.S.O.ME.P.S. S.r.l.

Servizio Assistenza Clienti Viale delle Industrie, (Z.I.) 84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy

Semnătura clientului

CUPRINS

1.

INTRODUCERE

4

1.1. Scopul manualului

4

1.2. Simbolurile folosite în manual

4

1.3. Descrierea vehiculului

4

1.4. InstrucŃiuni pentru cererea de intervenŃie şi schimburi 5

1.5. GaranŃia şi asistenŃa clienŃilor

5

1.6. Date tehnice

6

1.7. Identificarea şi marcarea CE ale vehiculului

7

1.8. Identificări suplimetare ale vehiculului

7

1.9. Dimensiuni

8

1.10. Dizpozitive de semnalizare

8

1.11. Accesorii

9

2.

SIGURANłA

10

2.1. InformaŃii generale despre siguranŃa vehiculului

10

2.2. Dispozitive de siguranŃă

10

2.3. PlăcuŃe de siguranŃă

10

2.4. Sfaturi şi recomandări

12

3.

FOLOSIREA VEHICULULUI

14

3.1. Preliminarii

14

3.2. Transportul vehiculului

14

3.3. Punere în funcŃie

14

3.4. Oprire şi înclinare

14

3.5. Reglarea vehiculului

14

3.6. Cuplarea vehiculului

15

3.7. Conectarea tuburilor

15

3.8. Încărcarea silovehiculului

16

3.9. Descărcarea vehiculului

16

3.10. Decuplarea de la cap-tractor

18

3.11. Axa treia viratoare

18

4.

ÎNTREłINERE

19

4.1. Preliminarii

19

4.2. Rodajul

19

4.3. Pneuri

19

4.4. InstalaŃia de frânare

21

4.5. InstalaŃia pneumatică – suspensiile

23

4.6. Prima axă liftată

24

4.7. Lubrificare

25

4.8. Schemă electrică

25

4.9. Cuiul de prindere

26

5.

DEMONTARE

27

5.1.

InformaŃii privitoare la demontare

27

11

IINNTTRROODDUUCCEERREE

1.1. Scopul manualului

Manualul descrie detaliat silovehiculul dumneavoastră şi instrucţiunile de folosire pentru care a fost proiectat şi omologat. Înainte de folosirea şi punerea în funcţiune a silovehiculului, citiţie cu atenţie instrucţiunile de folosire şi întreţinere pentru a vă familiariza cu dispozitivele de comandă. Manualul descrie, de asemenea, şi modalităţile de întreţinere ale silovehiculului, contribuind astfel la eficienţa şi prelungirea perioadei de exploatare.

la eficien ţ a ş i prelungirea perioadei de exploatare. O.ME.P.S. nu î ş i asum

O.ME.P.S. nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care nu au fost respectate normele în vigoare, dacă silovehiculul a fost exploatat în alte condiţii faţă de cele normale, dacă întreţinerea nu a fost efectuată, dacă s-au adus modificări neautorizate de către utilizatori, dacă s-au folosit piese de schimb diferite decât cele recomandate şi specifice.

O.ME.P.S. îşi rezervă dreptul de a aduce modificări silovehiculelor comercializate pe care le consideră a fi necesare din punct de vedere tehnic şi/sau comercial fără a avea obligaţia publicării acestor modificări.

1.2. Simbolurile folosite în manual

Interzis: Este interzisă efectuarea operaţiunii Pericol: Sfaturi şi recomandări: Acţionaţi cu prudenţă pentru
Interzis:
Este interzisă efectuarea operaţiunii
Pericol:
Sfaturi şi
recomandări:
Acţionaţi cu prudenţă pentru a asigura siguranţa proprie
şi buna funcţionare a vehiculului
Informaţii necesare în vederea efetuării unor operaţiuni
deosebite
Manual:
Citiţi cu atenţie
Obligatoriu:
Indică efectuarea unor operaţii pentru a evita eventualele
riscuri şi/sau pericole

1.3. Descrierea silovehiculului

Silovehiculul O.ME.P.S. este o semiremorcă destinată transportului şi descărcării materialelor solide topite, sub formă de pulberi şi granulelor. Proiectarea tehnică şi ansamblarea componentelor au fost realizate cu scopul de a reduce costurile de întreţinere.

Silovehicului este prevăzut cu 3 axe fixe dintre care prima axă este liftată, axa a treia poate fi viratoare, suspensiile sunt prevăzute cu un dispozitiv care permite ridicarea lor, sistemul de frânare este ABS, frâna de staţionare este prevăzută cu cilindri pe arc. Cisterna este construită integral din aliaj de aluminiu conform normelor ISPESL, presiunea de lucru este de 2 bari, interiorul cisternei este gol şi neted astfel încât nu rămân resturi de materiale, iar spălările de interior se efectuează simplu şi garantează curăţarea maximă. Cisterna este prevăzută cu două tuburi fluidificante pentru pulberi şi granule.

Cisterna este omologată şi echipată cu toate accesoriile neceare pentru transporturile diurne sau nocturne.

neceare pentru transporturile diurne sau nocturne. Aten ţ ie! Este interzis ă folosirea silovehiculului

Atenţie! Este interzisă folosirea silovehiculului altfel decât cel indicat în prezentul manual.

1.4. Instrucţiuni pentru cererea de intervenţie şi schimburi

O.ME.P.S. S.R.L. pune la dispoziţia clientelei propriul serviciu de asistenţă tehnică pentru a rezolva problemele de exploatare şi de întreţinere ale vehiculului. Înainte de a apela la o intervenţie, trebuie să indetificaţi tipul de anomalie sau problema rezultată pentru ca intervenţia să fie efiace şi imediată.

La cererea de intervenţie trebuie obligatoriu să indicaţi:

- în detaliu, defectele apărute

- controlurile efectuate

- reparaţiile efectuate şi efectele acestora

- orice altă informaţie considerată a fi utilă

Pentru reparaţia şi întreţinerea vehiculului, este importat să utilizaţi piese de schimb originale. Este recomandată înlocuirea din timp a pieselor uzate pentru a evita defectul complet şi pentru a menţine buna funcţionare a vehiculului. Orice cerere de intervenţie sau orice comandă pentru piese de schimb trebuie înaintată la O.ME.P.S. S.R.L., localitatea Pezzagrande (Z.I.), 84025 Eboli (SA), tel. 0828340957 sau un e-mail: assistenza@omeps.it.

În cererea de intervenţie specificaţi următoarele:

- modelul şi tipul vehiculului

- numărul de înmatriculare

- anul de fabricaţie

Aceste date apar atât în fişa de identificare a produsului cât şi pe coperta manualului de folosire şi întreţinere. Toate intervenţiile de reparaţie şi/sau de întreţinere trebuie efectuate de personalul O.ME.P.S. S.R.L. sau de personalul calificat autorizat.

O.ME.P.S. S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea de intervenţiile de reparaţie şi/sau întreţinere au fost efectuate de persoane ne-autorizate.

1.5. Garanţia şi asistenţa clienţilor

Vehiculul are o garanţie de 24 luni de la data livrării.

Conform condiţiilor generale de vânzare, O.ME.P.S. S.R.L. oferă pentru produsele sale o peridoadă de garanţie de 24 luni de la data livrării. Garanţia se acordă pentru reparaţie şi înlocuire pentru defecţiunile stabilite. Garanţia nu prevede verificările periodice, opraţiunile de întreţinere şi lubrificare, materialele de consum şi intervenţiile necesare în urma uzurii vehiculului. Garanţia nu se acordă pentru pneuri. Comitentul nu poate cere despăgubiri pentru daunele cauzate indiferent de faptul dacă acestea sunt datorate de defecţiuni de materiale, montaj, etc; fabrica fiind exonerată de orice responsabilitate atât faţă de

cumpărător cât şi faţă de terţi. Eventualele întârzieri în executarea lucrărilor nu dau dreptul la despăgubiri pentru daunele cauzate sau la prorogarea garanţiei. Doar service-urile autorizate de fabrică pot efectua lucrările cerute în perioda de garanţie fără a stabili însă dacă defecţiunea este cauza unei defecţiuni de fabrică sau nu. Decizia va fi luată de fabrică după analiza bucăţilor substituite.

O.ME.P.S. îşi rezervă dreptul de a analiza cererea de garanţie doar în cazul în care a primit formularul de faranţie (pag. 3) care trebuie trimis la O.ME.P.S. împreună cu nota de recepţie a vehiculului.

O.ME.P.S. împreun ă cu nota de recep ţ ie a vehiculului. Modific ă rile aduse la

Modificările aduse la vehicule fără avizul O.ME.P.S. duc la pierderea garanţiei acordate.

1.6. Date tehnice

Model

 

CM

Capacitate

 

39 m 3

 

44 m 3

Presiunea de lucru

 

2 bari (presiune de probă 3 bari)

 

Viteză maximă: km/h

 

105

   

Prevăzut cu motocompresor

NU

   

DA

 

3 axe

VIRATOARE

FIXĂ

VIRATOARE

FIXĂ

 
 

Greutate totală

 

38000

   

MASA

Greutate goală

4860

4726

5360

 

5226

Capacitate de încărcare

33140

33274

32640

32774

Greutate max. pe roţi

 

12300

 
 

Greutate max. pe axe

 

27000

 

Nr. orifii de umplere

 

2 ÷ 3

   

Pres. de frânare la cisterna goală

 

2,2

   

Pres. de frânare la cisterna încărcată

 

6

 

Pres. suspensiilor la cisterna goală

 

0,25

   

Pres. suspensiilor la cisterna goală

 

2,89

   

Datele prezentate în tabel se referă la tipul omologat de cisternă. Pentru verificări, sunt valabile datele din certificatele de înmatriculare şi din cartea de identitate ale vehiculului.

Con de prindere:

diametru 2”, demontabil dinspre partea de jos

Axe:

1 fixă/liftată, 2 fixă, 3 viratoare

Roţi:

jenţi cu 10 găuri de prindere

Suspensii:

pneumatice, cu dispozitiv de golire diapress cu acţionarea

Instalaţie pneumatică:

electronică din frână sistem de frânare ABS

Masa de frânare:

discuri 3778/45

Discuri:

6 11,75 x 22,5 din aliaj de aluminiu sau din tablă

Penuri:

6 385/65 R 22,5 160 J, roată de rezervă la cerere

Dispozitiv de ridicare:

telescopic cu comandă manuală cu două viteze

Orificii de umplere:

diametru de 4200 mm cu închidere cu trei galeţi

Tuburi de descărcare:

flexibile, de la 2 la 6 m cu rezervoare

Instalaţie electrică:

Anterioară 24N / 24S / 15 poli, conector anterior de 24 V

Emiterea de zgomot este legată de tipul de instalaţie instalat pe vehiculul în mişcare şi care produce aerul comprimat.

1.7. Identificarea şi marcarea CE ale vehiculului

Silovehiculul este omologat de către Ministerul de Transporturi, Direcţia Generală M.T.C.T. Fiecărui vehicul i se aplică o etichetă pe lungimea şasiului, pe partea dreaptă, în apropierea cuiului de prindere. Vehiculul este marcat şi cu o etichetă CE aplicată în partea posterioară dreapta.

În conformitate cu dispoziţiile DPR din data de 24-7-1996 nr. 459, silovehiculul O.ME.P.S. a fost proiectat şi construit conform Normelor în vigoare şi marcate CE.

Legenda etichetei:

1. Logo-ul constructorului

2. Date de indentificare ale constructorului

3. Marcarea de conformitate

4. Model

5. Numărul de omologare

6. Şasiu

7. Capacitate max. de tracţiune pe cui în Newton

8. Capacitatea verticală max. pe cui în Newton

9. Greutatea goală

10. Greutatea totală

11. Masa maximă admisă

12. Anul de fabricaţie

O.ME.P.S. S.r.l. EBOLI (SA) - Loc. Pezzagrande (Z.I.) Tel. (+39) 0828 340928 - Fax (+39)
O.ME.P.S. S.r.l.
EBOLI (SA) - Loc. Pezzagrande (Z.I.)
Tel. (+39) 0828 340928 - Fax (+39) 0828 340957
www.omeps.it - info@omeps.it

1.8. Identificări suplimetare ale vehiculului

Nr.

Descriere

 

Poziţionare

 

crt.

 

1

Date referitoare la recipientul de presiune

În partea stângă a cisternei

 

2

Masa admisă pe axe şi pe osie

În

apropierea

şasiului

deasupra

marcării

 

3

Presiunea instalaţiei de frânare

În

apropierea

şasiului

deasupra

marcării

 

4

Seria dispozitivului de ridicare al primei axe

În apropierea şasiului la comenzile de ridicare

1
1
2
2
4
4
3
3

7

1.9.

Dimensiuni

Din imaginea de mai jos, se observă dimensiunile maxime ale vehiculului în varianta cu sau fără compresor.

Dumbo AA 1111 1.10. Dizpozitive de semnalizare
Dumbo
AA 1111
1.10. Dizpozitive de semnalizare
Vehiculul O.ME.P.S. este dotat cu toate accesoriile pentru transportul pe drumurile stradale urbane şi extra-urbane
Vehiculul O.ME.P.S. este dotat cu toate accesoriile pentru transportul pe drumurile
stradale urbane şi extra-urbane atât în timpul zile cât şi pe timpul nopţii.
AA 1111

1.

Bord retro reflectorizant

2.

Lumini de poziţionare anterioară şi cadioptrii

3.

Lumini şi semnalizare posterioare de gabarit

4.

Lumini pentru plăcuţă

5.

Lumini şi semnalizare laterale de gabarit şi cadioptru laterale

6.

Lumini superioare de gabarit

IIIA

Cadioptrii triunghiulari

AR

Marşalier

2a

Indicatori de direcţie

R

Lumini de poziţionare

S1

Lumini pentru semnalizarea opririi

F

Lumini pentru ceaţă

SM1

Lumini laterale portocalii

IA

Cadioptrii

1.11. Accesorii

Vehiculul este însoţit de manualul în care sunt descrise caracteristicile tehnice ale vehiculului şi intrucţiunile de folosire ale acestuia: instrucţiuni pentru punerea în funcţiune, pentru întreţinerea vehiculului, pentru indicarea eventualelor riscuri ce pot apărea, pentru a uşura înlocuirea pieselor de schimb necesare.

Vehiculul este prevăzut la cererea clientului de roată de rezervă şi de cheia necesară pentru efectuarea schimbului de pneuri. La cerere putem furniza şi o cutie cu prim ajutor.

22

SSIIGGUURRAANNŢŢAA

2.1. Informaţii generale despre siguranţa vehiculului

Înainte de a descrie măsurile de siguranţă şi pentru a preveni eventualele accidente de lucru, vă recomandăm respectarea cu atenţie a indicaţiilor şi normelor prezentate în acest manual. În capitolele următoare vă descriem măsurile de siguranţă pe care trebuie să le adopte toţi utilizatorii şi mecanicii care folosesc vehiculul sau se ocupă de întreţinerea acestuia.

2.2. Dispozitive de siguranţă

Vehiculele O.ME.P.S. sunt prevăzute cu următoarele dispozitive de siguranţă

- supapă de siguranţă pe tubul colector

- robineţi indicatori de presiune al gurilor de umplere

- robineţi de deschidere pe tubul colector

- manometre

- supapă de control al depresiunii pe partea posterioară a vehiculului

Scă ri ţ a posterioar ă a fost construit ă conform cirularei 294 / 93 ăriţa posterioară a fost construită conform cirularei 294 / 93 a Direcţiei Generale de Motorizare Civilă a Ministerului de Transporturi.

2.3. Plăcuţe de siguranţă

Verificaţ i existen ţ a pl ă cilor de siguran ţă , înlocui ţ i-le ţi existenţa plăcilor de siguranţă, înlocuiţi-le în cazul uzurii sau ilizibilităţii

lor!

Nr.

 

Poziţionare

 

Descriere

Semn

crt.

 

1

În

apropierea

şasiului,

sub

Indică obligativitatea de a sta oprit

1 În apropierea ş asiului, sub Indic ă obligativitatea de a sta oprit

cisternă

 

2

În apropierea tubului colector la stânga

Tubul colector poate ajunge la temperatura de circa 80º în faza de descărcare

apropierea tubului colector la stânga Tubul colector poate ajunge la temperatura de circa 80º în faza

3

 

Înainte de a urca pe vehicul, îmbrăcaţi haină de de siguranţă conform CE (89/686/CEE)

3   Înainte de a urca pe vehicul, îmbr ă ca ţ i hain ă de

4

În apropierea scării în partea

Pericol de cădere

4 În apropierea sc ă rii în partea Pericol de c ă dere

5

posterioară a vehiculului

 

Atenţie la urcarea şi la coborârea pe scara din spate

6

 

Utilizarea corectă a deschiderilor orificiilor de umplere

7

Pe schela posterioară la dreapta, aproape de tubul colectro

Atenţie! Cisterna se găseşte sub presiune

8

În apropierea scării în partea posterioară

Ridicaţi pasarela înainte de urcare şi coborâţi-o când coborâţi de pe cisternă

9

Pe partea stângă anterioară şasiului, în apropierea indicatorului de direcţie

Verificaţi şuruburile de fixare ale cuiului de prindere

10

Pe

partea

stângă,

sub

Indică folosirea comenzilor şi a manometrilor

manometre

 

ATENŢIE!

- nu înlăturaţi şi/sau nu atingeţi supapa de siguranţă

- nu aduceţi niciodată modificări valvei de siguranţă

- emiteţi aer fără a depăşi valoarea presiunii de lucru

- închideţi orificiile de umplere cu galeţi cu mâna (nu folosiţi chei sau alte mijloace)

- nu deschideţi orificiile de umplere până când nu aţi golit complet cisterna

- nu puneţi mâna pe dispozitivele de siguranţă ale orificiilor de umplere

- înainte de descărcare, verificaţi funcţionalitatea valvei de siguranţă

- înainte de descărcare, verificaţi toate dispozitivele de închidere şi de siguranţă pentru a nu fi defectate

- nu urcaţi pe cisternă dacă aceasta este sub presiune

- verificaţi săptămânal şuruburile, suporturile de fixare ale cisternei pe şasiu, axele, suspensiile

ATENŢIE!

- închideţi orificiile de umplere cu galeţi cu mâna (nu folosiţi chei sau alte mijloace)

- nu deschideţi orificiile de umplere până când nu aţi golit complet cisterna

- nu puneţi mâna pe dispozitivele de siguranţă ale orificiilor de umplere

ATENŢIE!

- şuruburi pentru fixarea cuiului de prindere: după primele 50 km şi 150 km de exploatare şi periodic după fiecare 500 km parcurşi, verificaţi şuruburile de fixare ale conului de prindere. Cuplu de înşurubare: 130 Nm.

ale conului de prindere. Cuplu de în ş urubare: 130 Nm. ATEN Ţ IE! - pentru

ATENŢIE!

- pentru a avea acces la scară, respectaţi următoarele instrucţiuni:

A) pasarelă cu acţionare pneumatică: ridicaţi pasarela folosind dispozitivul de ridicare;

B) paserele cu acţionare manuală: ridicaţi

pasarela utilizând balamaua inferioară apentru a avea acces la scară, respectaţi următoarele instrucţiuni:

- pasarelă cu acţionare pneumatică: ridicaţi pasarela folosind dispozitivul de ridicare de alături;

- paserele cu acţionare manuală: ridicaţi pasarela utilizând balamaua inferioară a scării

- pentru a trece de la scară pe pasarelă, ţineţi-vă de mâner

balamaua inferioar ă a sc ă rii - pentru a trece de la scar ă pe

- singura zonă de acces asupra cisternei este pasarela, nu depăşiţi această zonă

- coborâţi pasarela după utilizare

PASARELĂ: ridicare / coborâre

pasarela dup ă utilizare PASAREL Ă : ridicare / coborâre Interiorul cisternei Desc ă rcare Manichette

Interiorul cisternei

Descărcare

Manichette

Suspensii

1 deschiderea 2

Frânare

Parking

Suspensii 1 deschiderea 2 Frânare Parking 2.4. Sfaturi ş i recomand ă ri - este interzis

2.4. Sfaturi şi recomandări

2 Frânare Parking 2.4. Sfaturi ş i recomand ă ri - este interzis ă folosirea vehiculului

- este interzisă folosirea vehiculului pentru transportul produselor periculoase sau non-pulberi;

pentru transportul produselor periculoase sau non-pulberi; - nu urca ţ i ş i/sau coborâ ţ i

- nu urcaţi şi/sau coborâţi de pe pasarelă dacă vehiculul este în mişcare;

i de pe pasarel ă dac ă vehiculul este în mi ş care; - înainte de

- înainte de a urca pe pasarelă, asiguraţi-vă că pantofii sunt curaţi pentru a nu aluneca;

i-v ă c ă pantofii sunt cura ţ i pentru a nu aluneca; - nu încredin

- nu încredinţaţi vehiculul persoanelor neautorizate, asiguraţi-vă ca aceste persoane au fost instruite şi informate;

- atenţie pe drumurile alunecoase sau cu gropi;

- respectaţi întotdeauna regulile de circulaţie!

- circulaţi cu o viteză moderată;

- în cazul opririi pe pante sau drumuri alunecoase, asiguraţi-vă de stabilitatea vehiculului;

- înainte de a efectua orice reparaţie sau intervenţie, consultaţi manualul de întreţinere;

- recomandăm să aveţi la bord următoarele dispozitive: stingător, cutie de prim ajutor, lanţuri pentru zăpadă;

- nu încărcaţi vehiculul peste greutatea maximă de încărcare;

- nu mişcaţi vehiculul pentru a grăbi descărcare;

- nu mişcaţi vehiculul când cisterna este sub presiune;

- în faza de încărcare şi/sau descărcare este recomandabilă folosirea mănuşilor si a unei măşti anti-praf;

- înainte de plecare, asiguraţi-vă că cisterna este în poziţia optimă;

- manevraţi cu atenţie ridicarea sau coborârea vehiculului dacă temperatura este joasă;

- nu eliminaţi şi/sau nu atingeţi supapa de siguranţă;

- nu modificaţi supapa de siguranţă;

- emiteţi aer fără a depăşi valoarea presiunii de lucru;

- nu deschideţi orificiile de umplere până când nu aţi golit complet cisterna;

- nu puneţi mâna pe dispozitivele de siguranţă ale orificiilor de umplere;

- înainte de descărcare, verificaţi funcţionalitatea valvei de siguranţă;

- înainte de descărcare, verificaţi toate dispozitivele de închidere şi de siguranţă pentru a nu fi defectate;

- nu urcaţi pe cisternă dacă aceasta este sub presiune.

urca ţ i pe cistern ă dac ă aceasta este sub presiune. Utilizatorul vehiculul va întrerupe

Utilizatorul vehiculul va întrerupe activitatea cisternei ori de câte ori este vorba de siguranţa sa şi de a altor persoane!

33 FFOOLLOOSSIIRREEAA VVEEHHIICCUULLUULLUUII

3.1. Preliminarii

Înainte de livrare, fiecare vehicul este supus verificărilor şi metodelor de calitate, urmărind prin acestea comportamentul cisternei în condiţii de exploatare normale. Soluţiile şi metodele utilizate pentru proiectarea şi construirea cisterne respectă reglementările în vigoare ale Ministerului Transporturilor.

3.2. Transportul vehiculului

Încredinţ a ţ i transportul vehiculului persoanelor ş i/sau societ ăţ ilor competente. În fazele ţaţi transportul vehiculului persoanelor şi/sau societăţilor competente. În fazele de încărcare şi/sau descărcare, asiguraţi-vă că nu există persoane sau animale în apropiere. Nu efectuaţi aceste operaţii pe terenuri cu gropi.

3.3. Punere în funcţie

În primele 150 de ore de lucru, considerat ca fiind perioada de rodaj a vehicului, nu supuneţ i cisterna la for ţă ri excesive . ţi cisterna la forţări excesive .

vehicului, nu supune ţ i cisterna la for ţă ri excesive . Aderen ţ a pneurilor

Aderenţa pneurilor la sol creşte odată cu folosirea vehiculului; conduceţi cu atenţie sporită primele 100 km astfel ca pneurile să fie perfect rodate. Conduceţi la fel de prudent ori de câte ori pneurile sunt înlocuite.

la fel de prudent ori de câte ori pneurile sunt înlocuite. Exercita ţ i o presiune

Exercitaţi o presiune mai mare asupra pedalei de frânare şi ambreajului la primele 200 km pentru a ajunge la gradul de rodaj optim. Exercitaţi aceeaşi presiune şi în cazul înlocuirii lor.

3.4. Oprire şi înclinare

Când vehiculul este oprit, folosiţ i frâna de oprire. ţi frâna de oprire.

Opriţi vehiculul într-o zonă potrivită. Evitaţi opririle pe pante pentru a garanta o stabilitate mai mare si utilizati calele de blocare. Frânare de parcare s-ar să nu fie suficientă dacă vă opriţi în zone cu pantă, mai ales dacă cisterna este încărcată.

pant ă , mai ales dac ă cisterna este înc ă rcat ă . Nu efectua

Nu efectuaţi manevrări cu picioarele de sprijin( Modul Jost) poziţionate pe sol.

3.5. Reglarea vehiculului

Silovehiculul O.ME.P.S. este dotat cu suspensii pneumatice cu dispoztiv de golire diapress cu acţionare electronică şi manuală. În acest fel, utilizatorul poate regla ridicarea vehiculului în funcţie de necesităţile sale.

1. Manomentru – presiunea cisternei

2. Manomentru – presiune de descărcare

3. Lumini

4. Manomentru – presiune de tub

5. Manomentru – presiunea suspensiilor

6. Etichetă

7. Comandă anterioară pentru tub

8. Comandă posterioară pentru tub

9. Exploatare

10. Bord indicând ridicarea

11. Regulator nivelului de diapress

12. Frână de parcare (roşu)

13. Conector test de pentru funcţionare ABS

14. Bord indicând presiunea la ridicare

func ţ ionare ABS 14. Bord indicând presiunea la ridicare În timpul mi ş c ă
func ţ ionare ABS 14. Bord indicând presiunea la ridicare În timpul mi ş c ă

În timpul mişcării, regulatorul nivelului diapress (11) trebuie să fie poziţionat în centru (poziţionare neutră).

3.6. Cuplarea vehiculului

Conducânt cap-tractorul în marşalier, până ce conul acestuia ajunge în conul de prindere al cisternei. Conul de prindere se fixează şi se închide automat, aliniind înălţimea cap-

tractorului cu cea a cisternei. Coborâţi cap-tractorul pentru a efectua următoarle operaţii:

- introduceţi conectorii anterior vehiculului (vezi paragraful de mai sus)

- introduceţi firul de siguranţă situat de desubtul conului de prindere pentru a bloca eventualele decuplări

- înlăturaţi eventualele blocaje din jurul roţilor

- cuplaţi tubul de ridicare telescopic, rotiţi-l în sensul acelor de ceas, atenţie la eventualele decuplări

- asiguraţi-vă ca pasarela din spatele cisternei să fie coborâtă Din acest momentul puteţi trece la transportul vehiculului.

3.7. Conectarea tuburilor

Silovehiculul este alimentat de motorul său şi de cap-tractorul, astfel că înainte de punerea în mişcare este nevoie să efectuaţie următoarel operaţii:

1. alimentarea pnuematică a instalaţiei de frânare (ISO roşu)

2. alimentarea instalaţiei electrice, şapte poli albe

3. alimentarea instalaţiei electrice, cincisprezece poli

4. alimentarea ABS

5. alimentarea instalaţiei electrice, şapte poli negru

6. alimentarea pneumatică a instalaţiei de frânare (ISO galben)

Folosirea tuburilor la şapte poli (2 şi 5) sau al conectorului de 15 poli (3) depinde de echiparea cap-tractorului de care este cuplat cisterna.

poli (2 ş i 5) sau al conectorului de 15 poli (3) depinde de echiparea cap-tractorului
poli (2 ş i 5) sau al conectorului de 15 poli (3) depinde de echiparea cap-tractorului

3.8.

Încărcarea silovehiculului

Silovehiculul poate transporta materiale solide topite, sub formă de pulberi şi granule. Încărcarea silovehiculului se realizează prin orificiile de umplere situate deasupra cisternei.

ă prin orificiile de umplere situate deasupra cisternei. Este itnerzis ă înc ă rcarea materialelor care

Este itnerzisă încărcarea materialelor care emit gaze sau aburi (acestea nefiind compatibile cu rezervorul cu închidere ermetică). Înainte de a încărca cisterna, asiguraţi-vă că aceasta este curăţată şi că nu au rămas resturi de materiale transportate anterior diferite de cele ce urmează a fi încărcate.

Delimitaţ i zona în care se încarc ă sau descarc ă cisterna, zon ă cu ţi zona în care se încarcă sau descarcă cisterna, zonă cu acces interzis. Înainte de începerea încărcării, parcaţi cisterna într-o zonă solidă şi stabilă, delimitaţi zona respectivă astfel încât persoanele neautorizate să nu aibă acces.

încât persoanele neautorizate s ă nu aib ă acces. Dup ă ce a ţ i parcat

După ce aţi parcat silovehiculul:

- aiguraţi-vă ca cisterna să nu fie sub presiune cu ajutorul manometrul situat pe

tubul colector

sub presiune cu ajutorul manometrul situat pe tubul colector - îmbr ă ca ţ i haine
sub presiune cu ajutorul manometrul situat pe tubul colector - îmbr ă ca ţ i haine

- îmbrăcaţi haine protectoare înainte de a urca pe pasarelă

- folosiţi mănuşi şi măşti împotriva prafului; aiguraţi-vă că pantofii nu alunecă

- urcaţi-vă pe pasarela de pe cisternă, asiguraţi-vă stabilitate ţinându-vă de mâner

- singura zonă de acces este asigurată de

pasarelă, legaţi-vă haine de alpinist de mâner pentru a avea mai multă stabilitate şi a vă asigura împotriva căderii

- deschideţi robinetul capacului de umplere pentru a verifica dacă nu a rămas presiune în cisternă şi închideţi robinetul după verificarea efectuată

- deschideţi orificiile de umplere prin cei trei galeţi; nu utilizaţi alte mijloace pentru deschiderea lor şi nu călcaţi pe galeţi

- încărcaţi cisterna fără a depăşi limita admisă

- după ce aţi încărcat cisterne, închideţi cu mâna orificiile de umplere; nu folosiţi alte mijloace de închiedere a lor; închideţi galeţii treptat pentru a asigura o închidere perfectă

- coborâţi de pe vehicul cu atenţie

perfect ă - coborâ ţ i de pe vehicul cu aten ţ ie Dac ă e

Dacă e necesar, curăţiţi cu atenţie suprafaţa superioară a vehiculului.

3.9. Descărcarea vehiculului

superioar ă a vehiculului. 3.9. Desc ă rcarea vehiculului Înainte de orice opera ţ ie, consulta

Înainte de orice operaţie, consultaţi manualul de folosire:

1. Con de atac STORZ

2. Supapă de probă – descărcarea aerului din cisternă

3. Supapă de emitere aer în cisternă

4. Supapă de siguranţă (2 bari)

5. Introducerea aerului fluidificat cuplu de descărcare anterior

6.

Introducerea aerului în conul anterior

7. Supapă de probă

8. Introducerea aerului fluidificat cuplu de descărcare posterior

9. Introducerea aerului în conul posterior

10. Cutia pentru mijloacele şi instrumentele de lucru

11. Tuburi de descărcare

12. Racord de descărcare

13. Manometru pentru presiunea cistenei

14. Manomentru pentru presiunea de descărcare

15. Lumini

16. Manomentru pentru presiunea tuburilor

17. Manomentru pentru presiunea suspensiilor

18. Entichetă

19. Comandă tuburi anterioare

20. Comandă tuburi posterioare

ă tuburi anterioare 20. Comand ă tuburi posterioare Înainte de a începe desc ă rcarea, parca

Înainte de a începe descă rcarea, parca ţ i silovehiculul într-o zon ă unde terenul este solid ş i ărcarea, parcaţi silovehiculul într-o zonă unde terenul este solid şi stabil pentru a vă asigura că silovehiculul stă drept. Dacă zona de descărcare nu este delimitată, delimitaţi-o pentru a evita accesul persoanelor neautorizate.

După ce a ţ i parcat silovehiculul: ă ce aţi parcat silovehiculul:

- delimitaţi zona de descărcare pentru a evita accesul persoanelor neautorizate

- purtaţi mănuşi şi mască antipraf potrivit pentru materialul descărcat

- scoateţi tubul flexibil din rezervorul situat în partea stângă a şasiului şi legaţi-l de conul de atac STORZ al compresorului (1) la capătul tubului colector

- scoateţi tuburile flexibile din rezervorul situat în partea dreaptă a şasiului (11)

- legaţi cu atenţie tuburile la racordul de descărcare (12) pâna la instalaţia unde are lor descărcarea

- verificaţi dacă tuburile au fost montate corect pentru a evita decuplarea lor şi prăfuirea

- asiguraţi-vă ca supapa (3) să fie deschisă

- acţionaţi instalaţia de producere a aerului comprimat, dând presiune instalaţiei

- aşteptaţi şi verificaţi cu ajutorul manometrului (13) ca presiunea din cisternă să ajungă la maxim 2 bari

- nu lăsaţi pe nimeni în apropierea cisternei, deschideţi tuburile (19) şi (20) şi începeţi descărcarea

- deschideţi valvele de introducere a aerului fluidificat în cuplul de descărcare (5) şi (8)

- deschideţi valvele de introducere aerului în con (6) şi (9)

- când cisterna e goală, închideţi totul După prima descărcare controlaţi racordurile în cazul pierderilor nesemnificative.

Când cisterna este sub presiune, nu atingeţ i tubul colector din dreapta silovehiculului pentru c ă poate ajunge la temperaturi foarte ţi tubul colector din dreapta silovehiculului pentru că poate ajunge la temperaturi foarte ridicate.

Nu introduceţ i aer în cistern ă (17620 l/min) ţi aer în cisternă (17620 l/min)

ATENŢIE!

Nu legaţ i NICIODAT Ă recipientul sub presiune cu instala ţ ii care au o presiune ţi NICIODATĂ recipientul sub presiune cu instalaţii care au o presiune de lucru mai mare de 2 bari.

ATENŢIE!

3.10. Decuplarea de la cap-tractor

Parcaţi vehiculul într-un loc potrivit:

- folosiţi frâna de staţionare al silovehiculului

- decuplaţi firul de siguranţă al înălţătorului telescopic, rotiţi-l în sens invers acelor de ceas şi scoateţi-l

- puneţi blocajele la roţi

- scoateţi toţi conectorii fixaţi anteriori

- decuplaţi cuiul de prindere

3.11. Axa treia viratoare

- decupla ţ i cuiul de prindere 3.11. Axa treia viratoare La vehiculul înc ă rcat,

La vehiculul încărcat, se poate bloca doar axa viratoare.

44

ÎÎNNTTRREEŢŢIINNEERREE

4.1. Preliminarii

N N T T R R E E Ţ Ţ I I N N E E

Citirea cu atenţie a acestui capitol garantează buna funcţionare a vehiculului dvs. În acest capitol sunt descrise operaţiunile de control şi verificările şi inregistrările care trebuie efectuate până la data prevăzută. Efectuarea periodică a operaţiunilor de întreţinere este garanţia cea mai bună a funcţionării optime a vehiculului său şi garantează totodată prelungirea exploatării acestuia. Orice operaţiune de întreţinere trebuie efectuată într-un loc adecvat şi sigur, unde nu pot avea acces persoanele neautorizate şi/sau animale.

Vehiculul trebuie curăţ at ş i sp ă lat periodic. Nu utiliza ţ i substan ţ e ăţat şi spălat periodic. Nu utilizaţi substanţe inflamabile, toxice, detergenţi, benzină pentru spălarea lui. Lubrificaţi componentele vehiculului şi verificaţi funţionarea acestora. Nu direcţionaţi jetul de apă direct pe cutiile şi componentele electrice.

de ap ă direct pe cutiile ş i componentele electrice. Verifica ţ i s ă pt

Verificaţi săptămânal şuruburile şi starea suporturilor de fixare a cisternei pe şasiu, cuiul de prindere şi cutiile suspensiilor.

pe ş asiu, cuiul de prindere ş i cutiile suspensiilor. Orice interven ţ ie considerat ă

Orice intervenţie considerată a fi necesară de efectuat dedesubtul cisternei, trebuie efectuată la service-urile autorizate şi de către personal calificat. Înainte de orice verificare sau reparaţie, asiguraţi-vă ca cisterna să fie complet goală şi să fi avut timpul necesar per aerisirea interiorului său.

fi avut timpul necesar per aerisirea interiorului s ă u. Pentru interven ţ ii deosebite, adresa

Pentru intervenţii deosebite, adresaţi-vă service-urilor autorizate şi calificate.

4.2. Rodajul

Perioada necesară rodajului este de cel puţin 100 de ore. Aceasta va garanta condiţii optime de exploatare şi o viaţă mai îndelungată a vehiculului.

ş i o via ţă mai îndelungat ă a vehiculului. Dup ă primele 150 de ore

După primele 150 de ore de lucru trebuie să verificaţi dispozitivele: instalaţia de frânare, pneuri.

ţ i dispozitivele: instala ţ ia de frânare, pneuri. Dup ă primele 50 km ş i

După primele 50 km şi 150 km de exploatare şi periodic la fiecare 5000 km parcurşi, trebuie să verificaţi starea şuruburilor de fixare a cuiului de prindere (cuplu de înşurubare / fixare 130 Nm).

4.3. Pneuri

(cuplu de în ş urubare / fixare 130 Nm). 4.3. Pneuri Aten ţ ie: înainte de

Atenţie: înainte de orice intervenţie, asiguraţi-vă ca vehiculul să fie stabil, acţionaţi frâna de parcare şi folosiţi blocajele pentru a evita orice mişcare al vehiculului. Evitaţi ridicarea acestuia când este încărcat.

Condi ţ iile de garan ţ ie nu includ pneurile. Pentru a înlocui pneurile, parca

Condiţiile de garanţie nu includ pneurile.

Pentru a înlocui pneurile, parcaţi vehiculul pe un teren solid, deşurubaţi şuruburile de fixare ale roţii şi ridicaţi cu multă atenţie vehiculul. După ce aţi înlocuit pneurile, coborâţi vehiculul cu atenţie şi asiguraţi-vă ca persoane sau animale să nu fie prin apropiere.

Înlocuiţ i pneurile doar la service-uri autorizate. Folosi ţ i pneuri de tipul 385/65 R22.5 ţi pneurile doar la service-uri autorizate. Folosiţi pneuri de tipul 385/65 R22.5 sau 425/65 R22.5.

ţ i pneuri de tipul 385/65 R22.5 sau 425/65 R22.5 . V ă recomand ă m

Vă recomandăm să verificaţi periodic presiunea, iar dacă este cazul să o echilibraţi aşa cum este indicat în tabel. Este recomandat, de asemenea, să schimbaţi pneurile din partea stângă cu cele din partea dreaptă atunci când uzura lor a ajuns la 50%.

din partea dreapt ă atunci când uzura lor a ajuns la 50%. Aderen ţ a pneurilor

Aderenţa pneurilor la sol creşte odată cu folosirea vehiculului. Conduceţi cu atenţie la primele 100 km pentru ca pneurile noi să se rodeze cât mai bine. Conduceţi la fel de atent ori de câte ori aţi schimbat pneurile. O montare incorectă a pneurile poate provoca daune serioase. Nu le schimbaţi dacă nu aveţi la dispoziţie instrumentele necesate pentru a o face.

Presiunea de umflare 8,5 bari

Natura şi complexitate acestor componente a căror alegere depinde de numeroşi factori cum ar fi greutatea, viteza, drumurile, etc., ne determină să ne adresăm la diferite Case Constructoare. Tocmai din acest motiv, condiţiile de garanţie nu includ pneurile.

Vă reamintim însă câteve reguli de respectat pentru a folosi şi întreţine corect pneurile:

- montaţi întotdeauna pneuri din cauciucuri omogene

- evitaţi montarea a două tipuri de cauciuri diferite întrucât pot reacţiona diferit atunci când cisterna este încărcată şi ar putea duce la condiţii de exploatare incorecte şi la instabilitatea vehiculului

- cereţi părerea unui specialist atunci când pneurile au suferit daune întrucât unele daune ar putea fi în interior şi nu pot fi vizualizate

- asiguraţi-vă de montarea corectă a pneurilor

- la fiecare 1.000 km verificaţi presiunea de umflare a pneurile, inclus pentru roata de rezervă

- această verificare se va face doar la pneurile reci; la cauciucurile calde presiune poate indica o creştere de circa 20%

- folosiţi întotdeauna un manomentu de precizie

Pentru o valorea cât mai exactă ţineţi cont de datele recomandate de fabricanţii pneurilor, de tipul de cauciuc şi de greutatea pe axe.

Vă amintim că erorile nesemnificative ale presiunii duc la o durată mai mică şi la consumuri ridicate de carburat; variaţiile ridicate ale presiunii însă duc la uzuri anormale ale pneurilor cu posibile leziuni la carcasă şi la condiţii de exploatare scăzute.

Uzura intensă a marginii şi părţii exterioare a pneurilor indică o presiune insuficiente de umflare şi supraîncărcare.

Vicerversa, uzura intensă a părţii centrale se datorează unei presiuni excesive. Frânările excesive prin blocarea roţilor duc la uzura limitată în zonele restrânsă ale pneurilor. Uzura frecventă a unei singure părţi a roţilor duce la dezechilibrarea acestora pe axe.

NOŢIUNI DE MONTARE PENTRU ROŢILE PE DISC Frânele pe disc sunt unite prin sudură, conurile de atac de pe osie sunt de două tipuri:

Con de atac tip M/ISO (standard O.ME.P.S.), cuplu de fixare 650/700 Nm Con de atac tip DIN / sferic, cuplu de fixare 500/550 Nm.

NOŢIUNI DE MONTARE PENTRU DISCURILE DIN ALIAJ UŞOR DE ALUMINIU Sunt construire pentru a fi montate pe osie pentru conurile de atac de tipul M/ISO. Şuruburile trebuie să fie pentru roţi din aliaj uşor de aluminiu şi să fie identificate de semnul OOO pe cilindru sau de alte indicii. Nu este prevăzută folosirea celor două inel de centrare. Lăţimea unui disc de roată din aliaj uşor de aluminiu este mai mare decât a unui disc din oţel inox. Sunt prevăzute două tipuri de montaj:

Discuri din aliaj de aluminiu cu con de atac de 26 mm şi discuri din aliaj de aluminiu cu con de atac de 32 mm, cuplu de înşurubare 650/700 Nm.

Pentru ambele tipuri de con de atac, verificarea stării şuruburilor este necesară la primele 50 km parcurşi, 150 km şi 500 km de exploatare şi periodic la fiecare 5.000 km. Aceeşi perioadă de revizie este obligatorie ori de câte ori se schimbă pneurile.

Când înlocuiţi un pneu, curaţati cu atenţie toată suprafaţa din jurul acestuia şi discurile înainte de montare: eliminaţi urmele de rugină, de vopsea sau noroi. Eliminaţi tot ceea ce a suferit o daună cum ar fi:

- discuri cu fori deterioraţi din cauza înşurubării prea strânse sau pentru că s-au folosit şuruburi neadecvate

- discuri cu fori sferici din cauza şuruburilor slăbite

- discuri deformate sau rupte

La montarea discurilor pe suprafeţe tubeless (fără compartiment de aer), verificaţi ca discul să nu prezinte daune sau incizii accidentale.

NU SUDAŢ I NICIODAT Ă DISCURILE ŢI NICIODATĂ DISCURILE

Înş uruba ţ i ş uruburile colonetei conform unei scheme încruci ş ate. şurubaţi şuruburile colonetei conform unei scheme încrucişate.

4.4. Insalaţia de frânare

Produsele O.ME.P.S., în conformitate cu directivele CE, foloseşte un sistem de frânare de tip pneumatic continuu şi automat care acţionazează asupra tuturor roţilor, reglând automat forţa de frânare în funcţie de greutatea exercitată asupra lor. Este formată din:

- dispozitiv de frânare

- supapă servo de distribuire cu corector automat de frânare

- releu ABS

- elemente de frânare

- conducte pneumatice şi cabluri electrice pentru funcţionarea ABS-ului.

Dispozitivul de frânare este interconexiunea dintre vehiculul remorcat şi cel motor. Este formată dintr-o dublă canalizare. Unul dintre tuburi (automat roşu) alimentează constant rezervorul vehiculului, celălalt (moderabil galben) transmite semnalul de frânare de la vehiculul motor la supapa servo de distribuire. Supapa servo de distribuire garantează frânarea moderată a vehiculului remorcă, concomitent cu cea a vehiculului motor, precum şi frânarea automată a vehiculului remorcă când se rupe conducta de alimentare. Este dotată cu un dispozitiv automat care stabileşte condiţiile de frânare per vehiculul frânat manul atunci când este cuplat de motor.

Corectorul automat de frânare modifică forţa de frânare în funcţie de greutatea exercitată pe axe. Este de tip pneumatic în funcţie de tipul de suspensii al vehiculului. Nota bene: aproape la toate vehiculele, cele trei supape menţionate sunt înlocuite cu o supapă numită servo – corector integrat care îndeplineşte aceleaşi funcţii.

Corectorul primeşte în funcţie de greutate semnalul de presiune al aerului şi în funcţie de aceasta reglează forţa de frânare. Verificarea corectă este descrisă pe eticheta din apropierea rezervorului. Pentru orice defecţiune sau dereglare consultaţi O.ME.P.S. S.R.L. Supapa releu ABS primeşte semnalul de la corector şi transmite aerul comprimat elementelor de frânare. ABS este un sistem de siguranţă activ care garantează multe avantaje în situaţiile critice de frânare, evitând blocarea roţilor dacă aderenţa dintre pneuri şi sol este scăzută.

La fiecare 5.000 km parcurş i, efec ţ ua ţ i o revizie a instala ţ iei de frânare, şi, efecţuaţi o revizie a instalaţiei de frânare, eliminând eventualele pierderi şi înlocuind părţile exploatate şi defectate, Atenţie la tuburile flexibile şi la dispozitivele de frânare. Descărcaţi apa din rezervorul de aer, acţionând pe supapa de purjare situată în partea inferioară a rezervorului. La fiecare 50.000 km sau la fiecare 6 luni, verificaţi corectorul. Controlaţi fixarea supapelor, a racordurilor, a tuburilor flexibile ale instalaţiei pneumatice precum şi eventualele defecte.

În cazul în care acţiunea frânei de parcare slăbeşte, adresaţi-vă unui service autorizat pentru reglarea acesteia. Exercitaţi o presiune mai mare asupra pedalei de frânare la primele 200 km pentru a le roda, regulă valabilă ori de câte ori înlocuiţi componentele.

Efectuaţ i o revizie a instala ţ iei de frânare la un service autorizat, la ţi o revizie a instalaţiei de frânare la un service autorizat, la fiecare 500 km.

Frâna de parcare (pneumatic) cu comandă de la panou acţionează eliberând energie în dispozitivele cu bi-elemente. Curăţaţi şi întreţineţi săptămânal instalaţia pneumatică. Atenţie la avariile pe care le poate prezenta instalaţia de frânare întrucât poate provoca golirea rezervoarelor în timpul mişcării, frânaţi vehiculul: în acest caz luaţi toate măsurile de siguranţă.

În imaginea alăturată este reprezentată schema instalaţiei de frânare. Legendă:

W – alb

BK – negru PU – violet RD – roşu YE – galben

BL – albastru BN – maro Y – 1 m maxim

u YE – galben BL – albastru BN – maro Y – 1 m maxim 4.5.

4.5. Instalaţia pneumatică – suspensiile

Arcul este rigid şi prins cu ajutorul unui inel elastic pe un suport fixat cu şuruburi sau sudat

pe şasiu.

La marginea posterioară a arcului este aplicat un resort a cărei parte superioară este fixată

pe şasiu, în partea centrală este fixat axul cu ajutorul unui şurub.

Suspensia pneumatică integrat de amortizori garantează confortul maxim în timpul mersului cu beneficii şi pentru greutatea transportată. Amortizorul stabilizează oscilaţiile şi zgomotele şasiului când terenul prezintă asperităţi. Suspensiile pneumatice au rolul de a menţine constant nivelul structurii portante (cu excepţia oscilaţiilor pneurilor) datorită instalaţiei pneumatice dotate cu supape auto-

stabilizatoare. Aplicarea unor supape suplimentare permite stabilizarea vehiculului atunci când se circulă pe drumuri grele.

O.ME.P.S. foloseşte suspensii pneumatice originale O.ME.P.S. sau suspensii BPW, ROR. Instalaţia pneumatică a suspensiilor, prevăzut cu un rezervor autonom, este alimentat cu ajutorul unei supape de priză de aer (V.P.C.) de la rezervorul instalaţiei de frână. Reglarea presiunii (diapress) în funcţie de greutate se face automat cu ajutorul supapei stabilizatoare care menţine constantă înălţimea vehiculului. Supapa este fixată pe şasiu. Reglarea înălţimii vehiculului se efectuează variind lungimea axei verticale de legătură independent de lungime axei orizontale.

În cazul dereglărilor, adresaţi-vă la O.ME.P.S.

În cazul deregl ă rilor, adresa ţ i-v ă la O.ME.P.S. ÎNAINTE DE ORICE DRUM, pune

ÎNAINTE DE ORICE DRUM, puneţi sub presiune rezervorul de aer al instalaţiei de frânare şi al instalaţiei pneumatice a suspensiilor. NU PORNIŢI DACĂ NU TOATE REZERVOARELE SUNT UMPLUTE, vehiculul poate fi frânat acţionând frânele cap- tractorului.

- controlaţi înălţimea de lucru a suspensiilor

- verificaţi arcurile/resorturile pentru a nu fi îndoite. Pentru a evita îndoirile, umflaţi din prima şi pe urmă echilibraţi nivelul suspensiilor folosind dispozitivul de ridicare – coborâre

- este interzisă folosirea vehiculului, chiar şi descărcat, cu suspensiile fără aer

- este interzisă folosirea vehiculului în timpul mersului dacă comanda de ridicare se găseşte într-o poziţie foarte înaltă După 500 km parcurşi, verificaţi starea şuruburilor de blocare lovind uşor cu ciocanul

şuruburile pentru a vă asigura de buna lor înşurubare. Atenţie la şuruburile de legătura dintre arc şi cutie. La fiecare 5.000 km curăţaţi arcurile si grupul de suspensii şi verificaţi instalaţia pneumatică eliminând eventualele pierderi şi înlocuind părţile defectate. Descărcaţi apa din rezervorul de aer, acţionând pe supapa de purjare situată în partea inferioară a rezervorului. Pe perioada iernii, efectuaţi zilnic această operaţiune. La fiecare 5.000 km sau 6 luni de zile, verificaţi busolele elastice ale arcurilor şi înlocuiţi-le dacă este cazul. Verificaţi fixarea supapelor, a racordurilor, a tuburilor flexibile ale instalaţiei pneumatice precum şi eventualele defecţiuni.

O pierdere uşoară de ulei nu duce la necesitatea de a înlocui amortizorul.

Înlocuiţi amortizoarele defectate. Arcurile au, de regulă, un ciclu de viaţă nelimitat şi nu este necesară înlocuirea lor nici după mulţi kilometri parcurşi, cu excepţia daunele cauzate din exterior.

1. Dispozitiv de frânare automat

2. Dispozitiv de frânare manual

3. Filtru

4. Mâner de frânare

5. Supapă servo auto

6. Rezervor

7. Supapă de descărcare

8. Corector pneumatic

9. Priză de presiune

10. Modulatori fără corectori

11. Cilindrii cu arc

12. Mâner de parcare

13. Supapă dublă de oprire

14. Supapă descărcare rapidă

4.6. Prima axă liftată

Supap ă desc ă rcare rapid ă 4.6. Prima ax ă liftat ă Prima ax ă

Prima axă a suspensiilor pneumatice poate să fie, la cerere, liftată.

În cazul drumurilor când cisterna este goală sau încărcata parţial, axa poate să fie liftată.

Liftarea poate să fie centrală, laterală sau pe ambele laturi indiferent de tipul de suspensie.

Acţionarea se efectuează direct de la cap-tractor cu ajutorul unui întrerupător la polul 7 cu priza de 24N. Parte integrantă a instalaţiei este o supapă de siguranţă împotriva supraîncărcărilor care împiedica funcţionarea peste valorile admise şi coboară automat axele. Se recomandă o verificare periodică (circa ¾ din greutatea limită a axei liftate trebuie să coboare automat).

1. Întrerupător

2. Ales

3. Deviator cu două secţiuni

4. Presso stato

5. Supapă de control a presiunii

6. Rezervor din oţel inox de 75 litri

7. Filtru de linie

8. Supapă stabilizatoare

9. Conector

10. Supapă de ridicare/coborâre

4.7. Lubrificare

10. Supap ă de ridicare/coborâre 4.7. Lubrificare La fiecare 100 ore, lubrifica ţ i silovehiculul cu
10. Supap ă de ridicare/coborâre 4.7. Lubrificare La fiecare 100 ore, lubrifica ţ i silovehiculul cu

La fiecare 100 ore, lubrificaţi silovehiculul cu ulei tip AGIP GREASE 16 sau un echivalent al acestuia al cuiului de prindere şi al ridicătorului telescopic.

4.8. Schemă electrică

Înainte de efectuarea unei operaţ ii asupra instala ţ iei electrice, decupla ţ i conectorii care cupleaz ă silovehiculul ţii asupra instalaţiei electrice, decuplaţi conectorii care cuplează silovehiculul de cap-tractor. În cazul înlocuirii unui bec, este suficientă întreruperea electricităţii astfel încât motorul sa indice zero. Efectuaţi aceste intervenţii la un service autorizat.

Efectua ţ i aceste interven ţ ii la un service autorizat. Înainte de orice drum verifica

Înainte de orice

drum

verificaţi

eficienţa

tuturor

dispozitivelor

de

semnalizare; dacă este necesar înlocuiţi farurile.

Schema conectorilor:

iluminare şi

Circuit

15 Poli

Poli 24N ISO 1185

MASA

4

1

LUMINI PLACĂ SX

5

2

DIRECŢIE SX

1

3

STOP

7

4

DIRECŢIE DX

2

5

LUMINI PLACĂ DX

6

6

VIRATOARE

11

7

MASA

13

1

POZITIV LIBER

14

2

MARŞALIER

8

3

LIFTAT

9

4

CONTROL MASĂ

15

5

POZITIV LIBER

12

6

LUMINI DE CEAŢĂ

3

7

Poli 24S ISO 3731

4.9.

Cuiul de prindere

Este format dintr-un cui din oţel şi rezistent mecanic, înşurubat şi sudat, fixat pe partea anterioară a şasiului.

DUPĂ PRIMELE 50 KM, 150 KM Ş I 500 KM, DUP Ă CARE LA FIECARE Ă PRIMELE 50 KM, 150 KM ŞI 500 KM, DUPĂ CARE LA FIECARE 5.000 KM, VERIFICAŢI ÎNŞURUBĂRILE CUIULUI DE PRINDERE (CUPLU 130 NM). LA FIECARE 5.000 KM CURĂŢAŢI CU ATENŢIE CUIUL ŞI LUBRIFICAŢI ABUNDENT.

Aceeaş i opera ţ ie se va efectua ş i pentru conul de prindere al şi operaţie se va efectua şi pentru conul de prindere al cap-tractorul. De consultat în acest caz, manualul de utilizare şi întreţinere a cap-tractorului.

55

DDEEMMOONNTTAARREE

5.1. Informaţii privitoare la demontare

Demontarea, chiar dacă partială a vehiculului, trebuie efectuata respectând normele în vigoare din ţara în care a fost instalată.

Demontarea vehiculului trebuie efectuata de un tehnic calificat. Înainte de a începe demontarea, delimitaţ i o zon ă ampl ă ş i curat ă în jurul vehiculului pentru ţi o zonă amplă şi curată în jurul vehiculului pentru a permite orice mişcare fără nici un risc.

O.ME.P.S. recomandă alegerea şi depozitarea cu grijă a metalelor, plasticului, uleiurilor şi lubrificanţilor, cablurilor electrice şi respectarea regulilor în vigoare pentru reziduri în vederea protejării mediului înconjurător.

Împreună cu vehiculul este recomandat ă distrugerea pl ă cilor de identificare ş i/sau a ă cu vehiculul este recomandată distrugerea plăcilor de identificare şi/sau a altor documente de acest gen.

Silovehiculele O.ME.P.S. reprezintă răspunsul cel mai firesc la exigenŃele utilizatorilor produselor sale. Fruct al cercetării, produsele O.ME.P.S. încearcă să unească practicul, frumosul şi utilul în acelaşi timp, oferind cele mai bune soluŃii tehnologice şi mecanice pentru a permite utilizatorilor finali ai vehiculelor utilizarea şi întreŃinerea cât mai simplă şi eficientă ale acestora.

O.ME.P.S:

soluţii pentru îmbunătăţirea transportului