Sunteți pe pagina 1din 16

Finan area investi iilor i a activelor circulante Finan area activelor circulante

Analiza bilan ului financiar Curs 2


Lect. univ. dr. Meral KAGITCI univ.

ASEASE- Bucure ti 2011 2011

Bibliografie recomandat

1. Dragot , V. i colectivul Management financiar , Editura Economic , 2003 1. Stancu, I. Finan e, Editura Economic , 2008 2008 2. Vintil , G. Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic , 2009 2009

Analiza financiar - Constituie activitatea de diagnosticare a echilibrului financiar pe termen lung i scurt i a st rii de performan financiar a firmei

Obiectivul analizei financiare: identificarea punctelor tari i slabe financiare: ale managementului financiar pentru fundamentarea unei noi strategii de men inere i dezvoltare. Fundamentarea: Fundamentarea:n func ie de pozi ia analistului financiar (intern sau extern), astfel ca obiectivele diagnosticului financiar sunt orientate spre eviden ierea rentabilit ii i a riscului. riscului.
3

Analiza financiar
Ac ionarii analizeaz profitabilitatea, stabilitatea, cre terea i rata de distribuire a dividendelor Creditorii analizeaza gradul de ndatorare i capacitatea de a rambursa creditul. creditul. Analiza financiar se poate descompune n: - Analiza echilibrului financiar(sau analiza de pozi ie) financiar(sau (pe baza bilan ului financiar) - Analiza performan elor financiare (pe baza contului de profit i pierdere) - Analiza cash flow-urilor (a fluxurilor de trezorerie) flow4

Analiza financiar pe baza bilan ului


Formatul bilan ului: A. Active imobilizate (imobiliz ri necorporale, corporale, financiare) B. Active circulante (stocuri, crean e, investi ii financiare pe termen scurt, casa i conturi la banci) C. Cheltuieli n avans D. Datorii ce trebuie pl tite ntr-o perioad mai mic de un an E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete F. Total active minus datorii curente G. Datorii ce trebuie pl tite ntr-o perioad mai mare de un an H. Provizioane pentru riscuri i cheltuieli I. Venituri n avans J. Capital i rezerve
5

Analiza financiar pe baza bilan ului Scopul: Scopul: analiza situa iei financiare pe baza bilan ului echilibrul financiar prin compararea resurselor(aloc rile) pe resurselor(aloc termen lung/scurt cu utiliz rile(nevoile) pe termen lung/scurt rile(nevoile) lung/scurt lung/scurt
Activ Active permanente - imobilizari necorporale - imobilizari corporale - imobilizari financiare Active curente (temporare) - stocuri - creante-clienti - (alte active curente) - active de trezorerie (cash in casa sau cont curent) Pasiv Pasive permanente - capital propriu - datorii pe termen lung

Pasive curente (temporare) - furnizori - datorii financiare pe termen scurt - ..(alte pasive curente) - Pasive de trezorerie
6

Analiza financiara pe baza bilantului


Active Pasive Indicatorii echilibrului financiar: echilibrului permanente permanente 1)Fondul de rulment->echilibru pe termen mediu si lung rulmentFR = Nevoi temporare-Resurse temporare= temporareFR=ACN =Resurse permanente Nevoi permanente Active curente Pasive curente =FRP+FRS(FR) =FRP+FRS(FR) FRP=CPRFRP=CPR-Imo nete FRS=DTL Activ curent net=FR net=FR ACN= Active curente Pasive curente 2)Necesar(nevoia) de fond de rulment->echilibru pe termen scurt 2)N rulmentNFR = (Active curente Active de trezorerie) (Pasive curente Pasive de trezorerie) 3)Trezoreria 3)Trezoreria net ->echilibru general TN = FR NFR = Active de trezorerie Pasive de trezorerie CashCash-flow (varianta francez ) CF= TN

4) Situa ia net SN= SN= Activ total Datorii totale=Capitaluri proprii Activ economic AE = Pasive permanente = CPR + DAT termen lung = Active CPR DAT imobilizate + ACN

Analiza financiar pe baza bilan ului


Indicatorii echilibrului financiar echilibrului interpretare: Fondul de rulment FR = Resurse permanente Nevoi permanente a) 1.200 1.000 = 200 b) 1.200 1.200 = 0 c) 1.000 1.200 = -200 1.2 1.000 1.2 .200 Nevoia de fond de rulment NFR = (Active curente Active de trezorerie) (Pasive curente Pasive de trezorerie) simplificat NFR= stocuri + creante datorii de exploatare NFR= a) 500 + 0 600 = -100 b) 100 + 500 400 = 200 Trezoreria net TN = FR NFR = Active de trezorerie Pasive de trezorerie a) 1.000 800 = 200 1.000 b) -800 (-900) = 100 c) 800 800 =0

Analiza financiar pe baza bilan ului strategii de dimensionare a fondului de rulment

10

Analiza financiara pe baza bilantului exemplu FIRMA


BILANT 2010 2010 active imobilizate imobilizari necorporale imobilizari corporale imobilizari financiare active circulante stocuri de materii prime stocuri de produse finite creante comerciale alte creante investitii financiare pe termen scurt casa si conturi la banci 235 188 677 141 94 235 24 24 160 2009 2009 datorii ce trebuie platite intr-o perioada intrmai mica de un an datorii comerciale alte datorii active circulante nete datorii ce trebuie platite intr-o perioada intrmai mare de un an sume datorate institutiilor de credit capital si rezerve 28 235 capital social rezerve 2010 2010 324 261 63 353 529 529 2009 2009 423 329 94 522 893 893 1.598 2.162 353 282 945 188 165 294 35 1.422 1.791 905 1.391 517
11

1.175 1.528

400

Analiza financiara pe baza bilantului exemplu FIRMA


2009 2009 Active permanente Active temporare din care A.trezorerie 2.162 945 263 2010 2010 1.598 677 183 FR FR capital propriu dat.term.lg imobilizari ACN ACN stocuri creante comerciale alte creante active de trezorerie datorii comerciale alte datorii NFR NFR TN CF AE 2009 2009 353 2010 2010 522 169 369 364 564 522 169 118 59 12 80 68 31 259 89 263 12 80 2.684

353

Pasive permanente din care capital propriu dat.term.lg Pasive temporare

2.684

1.951

1.791 893 423

1.422 529 324

169 183 1.951

Seminar APLICATIE
Construiti bilantul financiar si calculati indicatorii de echilibru financiar
ACTIV PASIV 873.150 113.250 70.200 232.350 234.000 176.400 imobiliz ri necorporale 150.000 capital social imobiliz ri corporale 225.000 rezultatul ex.(3) imobiliz ri financiare(1) 49.500 provizioane pt. riscuri i cheltuieli stocuri 379.500 datorii financiare (4) clien i (2) 603.900 datorii furnizori alte crean e pe termen scurt 31.800 alte dat. pe termen scurt valori mobiliare de plasament 159.650 lichidit i 100.000 TOTAL ACTIV 1.699.350 TOTAL PASIV (1) Din care sub 1 an 19.500 (2) din care peste 1 an 33.900 (3) din care 73.650 pentru fondurile proprii 15.600 pentru dividende 24.000 se va reporta n exerci iul urm tor (4) din care 75.000 sunt credite bancare curente pe termen scurt

1.699.350

13

Teme de discutat pentru seminar Seminar Tema 1


Din bilan ul entit ii Delta s-au extras urm toarele informa ii (lei): scapital propriu=500, profit net=300, datorii financiare pe termen lung=200, propriu=500, furnizori=300. furnizori=300. Determina i valoarea fondului de rulment, tiind c imobiliz rile reprezint rulment, 45% din active, activele de trezorerie reprezinta 10% din active, iar profitul net se distribuie pentru investitii 60%, restul distribuindu-se sub forma de distribuindudividende. a) 290; b) 150; c) 400; d) -150; e) 0 290 150; 400; 150;

14

SeminarSeminar-Tema 2

Cum interpretati - O valoare negativ a fondului de rulment? -Cre terea fondului de rulment? - Valoarea pozitiv a necesarului de fond de rulment? - Cre terea necesarului de fond de rulment? - Valoarea negativ a trezoreriei nete? - Cre terea trezoreriei nete?
15

SeminarSeminar-Tema 3

 De rezolvat aplica iile propuse la acest capitol din bibliografia recomandat .

16