P. 1
Electrotehnica generala

Electrotehnica generala

5.0

|Views: 858|Likes:
Published by dumitrascumarian

More info:

Published by: dumitrascumarian on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

1. COlIOD~AHU P.

MANOlESCU

1. CODRU C. BUZAnJ

,

MANUAL PENTItU

ŞCOLI

DE

MA I ŞIRI

Ing. I. CORODEANU Ing. P. MANOLESCU

Ing. C. BUZATU Ing. I. CODRU

MANUAL PENTRU

ŞCOLI

DE

MAIŞTRI

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ BUCUREŞTI

CUPRINS

Capitolul f. Eledrostatica
I. '\atura electricităţii şi struc:ura materiei . . . . . . 2. Electrizare, sarcini electrice, eJec!roscop 3. legea lui Coulomb 4. Cîmp electric 5. Potenţial electric. Diferenţă de potenţial ...... Ei Linii de forţă şi suprafe'ţe
echipotenţiale

7

3. Legarea pilelor şi a acumulatoarelor •.•..•.•

42 44 44

7
7 10 12

Capitolul 1 V. Magnetism şi electromagnetism

1.
2.
3. 4. 5.

13
16 17 18 18

Corpuri conductoare, izalante si semiconductoare 8. Densitatea de sarcină elec1.

trică

9. Fenomene electrosta tice şi eleclrocinetice 10. Electricitatea statică în industrie Il. Condensa torul electric 12. Legarea condensa toarelor electrice 13. Străpungerea dielectricului. Rigiditate dielectrică 14. Condensatoare industriale şi 12 bricarea lor .....

6.
7.

19 21 22 24 24
27 27

naturali şi magneţi artificiali. Cîmp magnetic. Cîmp magnetic datorit curenţului electric. Spectre magnetIce ......... Ind ucţia magnetică. Linii de forţă magnetică ..... Flux de inducţie magnetică, Inducţia magnetică şi intensitatea cîmpului magnetic da torite curenţilor electrici Forţe electromagnetice si forţe eleclrodinamice .. '... Magneti;area şi demagnetizarea oţelului. Histerezis

Magneţi

45
47 49

50
52

55
58 59
61

8. Electromagneţi 9. Circuitul magnetic . . . . 10. Forţa portantă a electromagnetului . . . . . . . . .

Capitolul V. Inductie electromagnetică'

63

Capitalul j 1. Circuite de curent continui!

1. Producerea

1. CUfen tul electric
2. lF"rla (tensiunea) electromo-

;O;He 3. Rezistenţa electrică 4. Legea lui Ohm. o. hgile lui Kirchhoff 6. Legarea rezistenţelor . . . 7. Legea lui Joule-Lem:. Energia declrică ........

28 28 30

31 33

8.

P~:jerea electrică

35 36
38 38 39

toare de fluxului magnetic în spire 2. Producerea forţei electromotoare de inducţie prin tăierea de către un conductor a liniilor de forţă magnetice . , 3. Curenţi turbionari (Foucault) 4. Inducţie proprie 5. Inducţie mutuală 6. Cuplajul bobinelor

forţei electromoinducţie prin variaţia

63

66 68 69 71 73 75

Capile/ud 111. Pile. Acumulatoare
electroliţi. Eleclillliza ......... 2. Pile şi acumulatoare _

1. C"fentul prin

Capitolul VI. Unităţi de măsură Capitolul V Il. Circuite de curent alternativ monofazat 1. Producerea curentului alternativ

79 79

3

4

CUPRINS

2. Caracteristicile principale ale mărimilor electrice alternative sinusoidale 3. Efectele curentului alternat~

84

2. 3. 4. 5.

1\\a [eria le j\\ateriale "'\ateriale 1\\ a t eria le

conduc toare semiconductoa·re·. izolanle magnetice electrice

132 141 142 147 150 150 156 157 158 160 162 165
168

4. Reprezentarea vectorială a mărimilor electrice alternative sinusoidale 5. Condensatorul în cazul curentului alternativ 6. Circuit de curent alternativ cu rezistenţă, inductivita te şi capacitate în serie . . . 7. Circuit de curent alternativ cu rezistenţă, inductivitate şi capacitate în paralel 8. Puterea şi energia electrică în cazul curentului alternativ . . . . 9. Imbunătăţirea factorului de putere cu ajutorul con densatorului 10. Rezonanţa electrică

M
Capitolul Xl.
87 90 90

Măsurări

1.
2. 3. 4. 5.

95
99
101 103 107 107 109 111 113 114 116 117

6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.

Capitolul V 11 J. Circuite de curent alternativ polifazat

Generalităţi. asupra apara· lelor electnce de măsura' Eroarea apara leloL Clasa de precizie , . . . . . . Marcarea aparalelor de mb:· sural . . . . . . . . Măsurarea curentului. Măsurarea tensiunii. . . . ,\'\ăsurarea rezistenţelor . . Măsurarea puterii . . " Măsurarea energiei electrice Măsurarea factorului de pc tere (cos a) . . . . . . . Măsurarea frecvenţei . , . ~eguli practice penlru fole· slrea aparalelor de măsura' N\.ăsurarea electrică a mi.· rimi lor neelec [fice

170 171 171 172 174 îl 4 175 177 192 2i.5 217 218 221 221

1. Producerea
zaţi

curenţilor

trifa-

Capitolul XlJ.

Aparataj electric

2. Gruparea forţelor electromotoare şi tensiunilor trifazate 3. Relatiile între tensiuni si curenţi'în cazul legării în triunghi şi al legării în stea. 4. Legarea la reţea a receptoare10r trifaza le în stea si în triunghi ' 5, Puterea şi energia electrică în cazul reţelelor trifazate simetrice 6. Sisteme bifazate

Clasificare, . . . . . . . 2. Conducte electrice ~\parate de protecţi~. R~l('~ YAparate de conectare . . 5. Aparate de reglare .. , 6. Cutii de distributie 7. Celule de în a te~si~il~ 8. Aparate pentru Iimilare2 curenţilor de scurtcirc li:' 9. Montare, exploatare, înlre-

1.

Generalităţi, definiţii. .

lti';

ţinere

Capitolul XII J. Transformatoare

223
223 226

Capitolul 1X. Fenomene electrice în gaze rarefiate şi în vid

1. PrinCipiul
2. 3. 4.

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

electrice în gaze Razele X (Roentgen) Emisia termoelectrică Tuburi electronice Tuburi ionice Emisia fotoelectrică. Celula foloelec trică . . . . . . . Tubul catodic. Televiziunea Tranzistoare

Descărcări

117 119
120

121
125 126

127 129
130 130

5. 6. 7. 8.

Capitolul X. Materialele electrotehnice 1. Noţiuni generale, clasificare

de funcţionare al iransformatorului electric Utilizarea transforma toarelo:· Construcţia transformatoare· lor Tensiunea de scur tcircuit 5: mersul în Daralel al ira nsfO!:ma toareloi ...... . Autotransformatorul Transformatoare de măsur;, Transformatoare de sudur{c. Jntreţinerea transforma t02' relor
Maşini

227
231

232
233
235
23-6

Capitolul X 1V.
1.

asincrone

237

Generalităţi

2:37

CUPRINS

5

2. Producerea unui cîmp magnetic învîrtitor 3. Descompunerea unui cîmp magnetic alternativ în două cîmpuri magnetice învîrti, toare 4. Principiul de funcţionare al motorului asincron o. Alunecarea motorului asincron 6. Cuplul motorului asincron 7. Construcţia motorului asincron 8. Pornirea, schimbarea sensului de mers şi reglajul turaţiei la motoarele asincrone trifazate 9. Utilizarea moloarelor asincrone trifaza te 10. Motorul asincron monoiazat. l J. Genera torul asincron

Capitolul XV IJ. Motoare de curent
237

alternativ cu co lector. Întretinerea şi defectele maşinilor electrice , . . . " " ' . . . . .

2!1Z

241 242 244 246 248

1. ;\\otorul monofazat serie. 2. j\!olorul monofazat cu repul51e

292
292

3. Motorul trifazat serie cu colector " '. ..... 4. Motorul iriiaza t deriva ţie cu

293
294 294

5. Întreţinerea şi defectele maşinilor electrice

coleelo'r

.

Capitolul XV JJJ. ,Convertizoare
251 251 253 254 255

şi

redresoare

296
296

1. Con\'ertizoare rOlative . 2. Redresoare

297
306

Capiio/ul X. J X. !luminatu! electric 1. l\oţiuni generale: mărimi şi
unităţi

Capitolul

X V.

Maşini

sincrone

L Principiul de funcţionare al generatorului sincron 2. ;\10torul sincron 3. Ciilizarea masinilor sincrone 4. Construcţia m'aşinilor sincrone o. Mersul în paralel al genera(oarelor sincrone
C api/olul XV J. continuu
Maşini

255 259

2, 3. 4.

260
261 263

5.

sisteme Izvoare Corpuri Calculul puri de Calculul iectoare

fotometrice de bază, de iluminat de lumină de iluminat. iluminatului cu coriluminat . . . . , iluminatului cu pro-

306

309
314 316 319

Capitolul X. X. Alimentarea cu energie electrică industriale a intreprinderilor

320
:320
3:21
324 ,326

de

curent
267

1.

Generalităţi

1. Principiu! de producere a curentului continuu în generatOful de curent continuu 2. Reacţia indusului 3. Comulaţia 4. Excita ţia genera toarelor de curent continuu si caracteristicile lor externe 5. Mersul În paralel al generatoarelor de curent continuu 6. Principiul de funcţionare al motorului de curent continuu 7. Porpirea, reglarea turaţiei şi schimbarea sensului de rotaţie la motorul de curent con tin u u ...".. 8. Diferite tipuri de motoare de curent continuu şi caracteristicile lor mecanice 9. Constructia masinilor de curen t con tin li u '

267
273

274
276 281 281

2. Producerea şi transportul energiei electrice 3. Staţii şi posturi de tr~nsîor­ mare 4, Distribuţia energiei eleclrice o. Factorul de pu tere

345 350

Capitolul X X J.
ilor electrice

Protecţia

rnstal aţi­ care dispo-

1. Cazurile anormaJe în
2, 3. 4. o. 6.

283
285 289

trebuie să intervină zitivele de protecţie. Curenţii de scurtcircuit Protecţia moloarelor elec trice Protecţia reţelelor electrice Protecţia transforma toarelor Protecţia instalaţiilor contra su pra tensiunilor

350 353 354

356 357
357

Capitolul X. X J J,

Protecţia contra accidentelor de e1ec!rocutare

359

1. Accidente de electrocutare

6

CuPRINS

2. Producerea accidentelor de electrocutare şi mijloace pentru prevenirea lor 3. Protecţia contra electrocutării prin legarea la pămînt

360

363
~5

Capitolul X X II 1.
M~

Tracţiunea

elec-

1. Structura generală a sistemelor automate 2. Elementele sistemelor automate 3. Sisteme automate. 4. Stabilitatea sistemelor de reglare automate şi calitatea
reglării

391. 396 416
425 426

L
2.

generale. Clasificarea principalelor tipuri de
tracţiune electrică Tracţiu nea electrică feroviară Tracţiunea electrică urbană

Noţiuni

5. Telemecanica 365 366 370
372

Capitolul X X VII. Procedee eJectrotehnologice şi de prelucrare prin ultrasunete 433
1. Cu p toare electrice 2. Procedee electrochimice 3. Prelucrarea metalelor prin metoda anodo-mecanică 4. Prelucrarea (găurirea) metalelor prin scîntei electrice. 5. Incălzirea în electrolit şi prin pierderi în dielectric . . . 6_ Incălzirea prin radiaţii infraroşii . . . 7. Prelucrarea prin ultrasunete
433 438 440 441
4'12 442

3.

Capi/olul XXIV. Sudarea electrică 1. Noţiuni generale. Clasificarea procedeelor de sudare
electrică

372 373
oi J

2. Sudarea electrică prin rezistenţă de contact 3. Sudarea prin arc electric.

Capitolul XXV.

Acţionarea electrică

a utilajelor industriale 1. Principii generale ale acţionării electrice 2. Alegerea motoarelor electrice ~n raport cu regimul de lucru 3. Echipamente şi scheme electrice de acţionare. .

381

443 445 445 449 453 457 461

:381
382
386

Capitolul X X V II 1.
telecomunicaţii.

Semnalizări

şi

Capitolul XXFI.
matică

Noţiuni

de auto391

1. 2. 3. 4. 5.

Semnalizări Noţiuni de Noţiuni de Noţiuni de Noţiuni de

acusiice telegrafie telefonie radiofonie televiziune

CAPITOLUL 1

ELECTROSTATICA

1. NATUR A ELE CTR ICIT.'lll ŞI STRUCTURA 11ATERIEI

Din

fi z ică

se

ştie

cea mai

mică

parte dintr-un corp care

păslreaw

proprielif/ile corpului se numeşte molewlă, iar moleculele sint constituite din ufomi. La rindul său, atomul este constituit dintr-un nucleu (miez) cen-

tral incărcat cu electricitate pozitivă ş i una sau lUai multe particule, mult mai miri, În cărcat.e cu electricitate negativă , numite eledroni. Electron ii se deplasează in ju rul lluc.leului pc anumite orbite (traiectorii închise) . Electronul conţine sarcina electrică cea mai mică ce poate exista În nn t ură. Sarcina electric ă se mă so arti cu o unitate de măs\lră numită coulomb*. Un electron arc totdeauna o sarcin ă naga tivă de 1,G.IO-U c... In
mod normal, sarcina pozitivă a nucleului dinfr-un alom este egalll. cu sarcina J!eyalivii a efec{roni!o/' din a celaşi alom, astfel Încit atomul, ca ş i corpul din

ca re face parte este neutru din punct de vedere electric. Da că fa ţă de starea neutră, atomii unui corp au Ull nu măr mai mare de electroni, corpul esle incărcal negatil/. adică are o sara nă eleclricl1 negativll. D acă, dî mp otriv ă. faţa de st area neu tră llum:tru! electron il or este mai mic, corp III ei'le incărcat pozitiv, adicii are o sarcillei eleclricd pozitivă.

2. ELECTRI ZA R E , SAnCE\1 ELECTRICE, ELECTR OSCOP
Dncă 5e frescă cu o hucatli de s tofă, de exem pl u, Ull baston de sticlă acesta capătă proprietatea dc n atrage unele obiecte uşoare . Se spune că bastonul de sticlă s-a eleclrlml prin f recare. A celaşi lucru se petrece Cll un baston de răşină.

*' Se cîteşte cu/omu ~j se no leazii cu litera C. Aceas tă unita te de mă sură face parte din sis/emul internaţional de uni!iill SI, obliga toriu in ta ra noastră (\'ezi capitol ul VI).
n

1O-l9

=_'_ şi 10
19

in general

X-d=_'_.
)<"

F.LECTROTEH:"iICA GE"-"ER.U.A

Eledl'izarea hastonului de sticlă prin frecare corespunde pii~l'dl'l'ii uIlui anumit număr de electroni. carc trec pe bucal.;\ de stofă cu care a fost frecat. De asemenea , eleclrizarea prin frecarea hastonului de răşină corespunde tren'n i pe baston a unui număr de electroni de pe stofa eu cafe a fost frecat . Electrizarca (Încărcarea unui corp cu sarcini electrice) se poaLc o bţin e şi prin contactul direct cu un corp electrizat. Acest Cel de elcctrizare se numeşte
măduvă de soc slIspendalil printr-Ull fir ro de miltas(', de un cirlig spri jinit pc un suport de lemn (fig. 1-1 ). Acest. di spoziti v se numeşte pmdul eleclâr. Dară se fTeacă cu o bucală de piele lI ll baston A de sticlii şi se. a propie de vobiţă, !'(: constată că bobiţa este olmsiI de ba ston. După ce h obita atinge ba.stonul ca cste respin să dt: t!.c{'sta. E x plic:a tia. este următoa re a: cind bastonul fit! sticlă a fost frecat , rJ s-a ÎlI curral c u electrici late (s-<I electriza t , s-a Încărcat cu o an umi tă ~a.rcină ckctridl ) ; in aI'casti, ~tarl' , ci exerc i tă o forţă de atracţie aSUPl'H bobiţ{'i. La .atillgl.'rrl\ cu bastonul (dl~ctri zare prin contart), babiţa s-a Înd'il'raL şi ea ('U elpdrkitate fiind apoi res pinsă de baston. In figura 1-2 S(~ cons id <,ră douii pcndule elcctri(·c. Dacă se incarcă {'U electricitale ambele hobi ţ{' (se ating cu bastonul de sticlă frecat). ele se respin g, aşezindu -se in poziţiile (1-(1. St:. :lUng "cu m bobiţe l e altor dou:'i pendule (' U un ba~tOIl de r'-tşin;1 frec:l! .')oi şi S(' :lp ropi<'. Şi de datn .u:casta bobiţe l e se resping. Dacă se apl'opie o bobit5 eledrizatrl cu bastonul de stid:l . de una el('clri7.:Jt[t c u bastonul ar. r :'tşină. se observă că ele se atrag (poziţiile b- bh Deci, electricitatea proveni t ă de la bast on ul de stidii este djfe rÎt5 de :l.{Tca provenită de la bastonul de răşină. Primul fel de electricitate s-a nu mit ~licloasi-' sau po:iLi/Jă (notatii cu 5el1lJlul + ), iar al doilea fel de (>I{'clrÎ{'i1ate -.,- ră!)inoas.ă sau negali/l li. (notatii cu semnul - ). Din aceste ex peri enţe rezultă următOl\rea conclu7.ie: corpurile incii/cale cu eleclricilale de acelaşi (el se rrsping, iar refe inciircale (II eledrid/ff[r de Il umf' di fNit, se atrag.

eleclri:are priI! contact . SI> ('olls i Mră bobiţa !3 din

,
F ',

, ::

8

Fig. 1-1 . Pendul eleclric:
A _ bUlOn de sticlA "ar; de I1lstnl ; B _ bOb!ţA elin mAelu\'iI de sooc : F _ fir elt' mâta .....

Fig. 1·2. Atracţia şi respinge. rl'8 corpurilor electrizate:
<1 -

11 _ /.1 _

(L

-

p07.1\;e d" !'e$l'ln,g,..,." :
poze;ţ;e

d e atrac\le.

Sarcinile libere negative (electronii liberi)'" din ('onductorul 1] ~ dirijează spre extremit aLea din apropierea sferei II. terminată in interi or prin [oiţele şi in exterior prin sfera B.-ine neutru di n punct de vedere electric. . 1--1).ste elcctrizarea prin infllHmli1.e mai pu lerni61. de a~e­ menca. care se apropie de conductoru! neutru n. Foiţelc şi sfera sint. Un alt mod de t'lcdrizarc <. Elp. Eleclriz3rca În mo<lul arătat a corpului il ~c numeşte dedrizarc prin influenţe} ~au prin illlluc!Ît eleclric!}. s Fig.lUa metalică. răspindindu-se prin vcrge.ECTROSTATICA 9 Pină acum s-a stabilit că elcclrÎz3rcn corpurilor poate fi obţinută prin frecare sau prin cO/l lacl . Elecfr()'~c:oplJl (' ~ te un 'IJlarat (' U care ~ t' pot dt'h:rmina gmdul şi fe lul de dectrizare al unui corp (fig.ive ale acest{'Îtl .3.. Elt'ci roscop. se observă o depărtare mai puternică a foiţe lor. fiind atraH' <l{' mTl'Înilc pozit.l.. EI f :. Dncă. Dacă sfera B este atin s ă cu un corp electrizat sarcinile electrice. Determinarea se poate face şi dacă se apropie. un n u măr de e1eclroni liberi din pămînt siut atra ~ i prin riT de conductorul li. ajung la foiţe şi ex e rcită Între aceste forţe de r('~ping('". corpul este incărcat tot eu sarcini negative. Dacă a('cast ă din urmă extremitate ~e leagă la pltminl printr-un fir rondudol".te comtÎltlit din Y<l!ul de ~ ticlă v f f fIg.area pr1n i nflu en ţA .• E. Se l'a txplica fa paragr.. astfel că foiţele ~c npropie lina de alta. r. prin care trece nrgcaua metalică V.un fir metali c tU p5mîntul. fUTă să se atingă. Se cOllsideră o sferă A incărrată p oziti\·. de exemplu ('u sarcini negative. corpul respectiv de sfera clectro~copuluj (prin illfluenţă) . Dacă foiţele SI!' apropie mai intii şi apoi Ee depărtează r:orpul este Încărc at cu sarcini pozitive. corpul R rămine Încll rcal negati\'. (e. spre pămînt. S cu dopul izolant D. 1-3).drotcopul J e. tnlrcrupind legatura la pi'imÎnt ~i indep 1:i rtind sf('ra A. sarcinile primite trec. Dacă se leagă sfera Jlrlntr. 7. F o iţele ~e înde p ă rteaz ă cu atît mai mult CII cît t'kctrizarca {'s l. Elcctrlz. 1·4. aLingind ac:um corpul /!'leC"trizat de ~rera electroscopului. aşezat pe un sup ort jzolanl (fig. iar sarcinile pozitive din cOlldudo ru! il rbmîn 1<"1 extremitatea opu să. Pentru a determina daci:i Ull wrp C"ste deetrizat pozitiv ~au negativ ~c Incarcă mai intîi cledroscopul cu un anumit reJ de sardni. metalice. J . .

1-5.le. 1) se numeşte legea lui Coulomb ş i se poate exprima astfel: ForJa de afrac/ie sau de respingere dintre două corpuri incllrcale cu sarcini electrice este direct propor(iona lă cu produsul sarcinilor şi in/lCf's proporlionall1 CII pătratul distanţei dintre corpllri . 1·5.'9'1()9 în vid. sau apă CQnstantă di e. permitivitatea are va loarea I unităţi de permitivitate . in m.ECTROTE:Hl":JC A GENERAL--\. LEGEA L U I COULOMB Se consideră două corp uri punctiforme Incărca te cu sarcinile electrice Ql şi Q2 (fig. iar dacă sini de acelaşi fel (fig. Experienţa arată că forţa (de dimensi uni foarte reduse) 1~5) . 1 kilogram . al .forjă . iar valoarea ei este dată ( 1. măsurată in N (newtoni)*. 1-5. de at racţie corpuri are de re l a ţia ·.81 newloni.. Cind corpurile se gă sesc &::0"'" 4. etc. • Se citeşte mutorl. Q. E - ( literă grecea scă care se citeşte epsilon) o mărime numită per- mitivitale.. a) (arţa este-de a t racţie. direcţi a dreptei care • uneşte sau de respingere intre aceste corpurilt.) in care se corpurile . 3..clrică şi găsesc cafe depinde de mediul (aer. (nu fac e parte din $1) = 9. r 01 Relaţia (1. Fortele de atrac' tie sau de respingere Intre două corpuri electrizate. F - forţa. În C (coulombi). sarcinile electrice ale corpurilor.10 Et.b) (orta este de respingere.1 ) in care : r este distanţa dintre cele două corpuri. Fig. dacă sarcinile sini de nume diferit (fig.

·9 . .6 •. t04::r!! 1 .8 .se determine forla care ac l ione ază asup ra unui corp punctîform situat Tn aer In centrul pătr a tulu i şi tncărea ! cu sa rcina eleetrlcă q= +5 ·I O-te.- '<> • I ParafÎnă Sticl ă Hirtie.' . . 2. 1·6..5 4 . Cu notatiile din ilgura J·6 se pote scrie: r-=2r2. q2=+3 'J O ~J inciirca te cu Aplicaţia 1. .5. ~0'1Oc: "~1 5 ' -~ . 8 6 7 . !O' Sarcinile q şi q. .1).re permilivit.. .=-4 '1 0-"1:.3 2. transformator A" Cauci uc moa le 1 1.. 3..iit r Q· ql _-.ii: 3 unui r~f(lfil.2 . . . i q r.-4:: '4.oa mDter1:>lulul I fr .\Hcă Porţelan [)eDUmin./. .. Să . .ELECTRO STA TtCA II Raportul <'r dint. ?J Rezol v are. t n virfurile unui p ătra t cu la tura 1= 3 m se găsesc corpuri punc tiforme urmă t oarele sarcini eledrice (fig. ulei d. Fig.. 6 . e! le o for ţă de respingea. 8() .6 2.8 CunoscÎud permitivitatea relativă sr se poate deduce ab~olutli permitivitatea cu ajutorul relaţiei: t-e:r. F .'.""" 100 0_ N.ă a material şi penuitivitatea Tobe/o 1_ 1 materialului (tabela 1. fii nd de a ce l a şi semn.. l'umililÎtă!i ~Iu ti nl Hl e unor Ulateriale O/::numlrea m:1lerinlulul .. _• I = " 'r 4 5. ' ·6) : qj = +JO _4C 1t=-2· IO-4C · q.. <le unde: Conform legii luI Coulo mb : F- .to. <\p~ d isWată .ate:l tQ a vidu lui se numeşte ptrmitivifafe .5 2. Forle elcd rice.

F. iar rezultanta (or este. iar FI fort! găseşte rezultanta: F31 =F 3-F.=WO N. o directie şi un sens ~i se notează cu i . +Q a) bJ .seSC: Fz=2QO N.entat pr intr-o miirimc vector i ală.. sensul iortei F. Conform semnelor sarcinilor electrice. ~mit p Fig.=3OO-100=2oo N.EC'I'ROTEHNICA GENERALA In mod analog se g<l. Tl1lmilâ de obicei tot cîmp electric. care esL{' o formă de existenţă s matcri!'i. F= V F~ I+F~2 V2Q02+2OCF =282. Un corp încărcat cu electricitate creează în jurul său un cimp electric. . a se presupune un corp punctiform cu sarcina electrică +Q. cate esle mai mare decît Fi' găseile Prin compunerea fortelor FI cu Ft se dupil direcjia şi rezultanta: F. Această măr i me vecto ri ală .are o intensitate (valonrc).se !upâ direcţia şi şi F. tn figura 1-7.t=F4-Fz= 400-200=200 N. caracterizată prin proprietalea de a Ir:lllSmite 3ttiunea unor torpuri electrizate asupra altor corpuri eledrizate. F: de respingeN!. =400 N. douli forle F31 Fu sint perpendicu lare inlre ele.a luminii.Et. Cimp electric.8 kgf.8 N= 28. sensul iorleJ Fa. Se cere să se determine timpul elettric in punctul P la distanţa r de sarcina Q. 4. 1-7. F. CIMP ELECTRIC Fortele ('arl' Sf' exercită inl re corpl1rile' ine~rcate cu electricitate se tran<le la un corp la celălalt cu o v itezit foarte mare. sini lorle de atraclie. şi Cele. In fiecare punct al său cimpul electric poat~ fi reprez. egală cu v itez. Prin compunerea fortelor F. cu F.

d.1) . ~ -:~).toarea conduzie : Valoarta {arfei care se exerciM GS/lpTClllnui corp electri:al situat într·un cîmp electric esle egală cu intensitatea cimpuilli eleeiri.pentru corpur ile rleclrizate din figura '-5 se poate scrie şi astfel: 1-"1 = Ql01_&1·Q2 = $I ·Ql' 4.le rxemplu ':-Ql şi . 1. a~ll p r:l Tn cazul mai multor sarcini elert. 5.Q< (fig.loarea surrini! electrice a acelui carp . mllltiplica/il W /'(i. r (fig..m. :ezul. I 1 t compune cu cimpul clertri!' al :::arfin ii a l. d:ltorit ~ . a) sensul vect oru hl i i este. 1-7.. rimpul rezultant ni primelor două sa rcini se Q . Conform legii lui Coulomb. pină Fig.!. $2 intensitatea cimpului electric produs de sarcina Q2 in punctul unde se găseşlc sarcina Ql' Rezultă deci ur m3. <.. D e aici rczultă ră. corpul eu sarcina electrică +q \"3 (i resp ins ('u o anumită f ortă . POTENŢIAL ELECTRIC. ice. -Qz tant~ co r.relaţia (1. 1-7. c:' .ELECTROSTA'TICA 13 la Inţens italea cimpului elect ric distanţa r de a('e a ~t" (fig. .3) In ca re: SI este intensitatea dmpului electric produs de sarcina Ql in punctul u nde se g. rci tlii Q1 cu cimpul electric 'i.:s punzătoare ('clor trei sarcin i eIecl.c În punctul unde se gi/scştc corpul. şi anume pînă la o dis- . DIFERENŢĂ DE P OTENŢ IAL Se COns ideră in cîmpul dt-dric al sarcinii + Q o altă ~arcin1 de acelaşi semn + 9 la distanţb. Sf'nsul miirÎmii vcctorÎ:de i.mpu l electric i intr-un p'i pu nct oarecare P rezultă din compunerea cîmpului eJec· / / tric t.~ & ' ·re (1..l! eşle Sarcina Q2. Cîmp CÎn . datorit / / sarcjn ii -Q2' Dac ii sint mai mul t decît dou. se nsul e~. 1-\ b).. unei particlll~ indircat(' ('11 o ~ard nă poziti vă ca re s-ar afla in punctul P. c. ia/' dacă salC'Îna Q l'ste negH tidi (fi g .electric rezultant.ste sensul rorţei F' care s-ar exercil9. crea l de o sa rcină Q in t: -un punct P a) este dată de relaţi. cinilor.~). 1·8.. dacă sarcina Q est e pozitivn (fig.l se obţin~ rezultanta core srunzăloar~ tutl'ror sa r.ri('(' se compune cu cimpul electric al sarcill ii a patra ş.rda.: 4~ef2 ~~-Q_ ..tc ItJ~pre aceast1'i ~arri uă 8.i sarcini / !i electriC'e. dimprl' slIrcina Q.a. Se observă di legea lui Coulomb ..

.4) Dacă in Joc de sarcina de q coulombi se Iamb. °l. Diferenta de potential electric Intre punctele. 1-10.. Potentialul ~e măsoară cu o unitate de măsură numită voii (V) . Fig.. egală cu : (1. În punctul Pl' la distanţa r l de Q. care permite efectuarea Iutrului respectiv. suh influenţa cimpului electric produs de +Q (teoretic distanţă inflnită). +q 1-9. ÎIl .. Relaţia (1. ~ Dacă se calculează această energie se găseşte că ca est.arcina Qin punctul P la distanţa r de Q. __ . 0:.-r se numeşte potentialul elte'rie produs de . Q" alunci potenţialul intr-un punct este suma algehrică a potellţialelor tuturor sarl'Înilof. Energia "Jectrică potenţială in acest punrt P I este : WI = 4r.5) În tact' VI este pO[(~ L[ ~ialul electric in PI' Fig.4) arată că prin simpla Inmulţire a potenţialului electric dintr-un punct cu sarcina electrică q din acel punct se poate obţine energia electrică poten\. Q-q 't "1 =V1 "q (1. trică Sarcina eleccimpul electric al sarcinii +Q. direcţia forţei această Prin mită m('canic.:P [ şi P2' . In fîgura 1-10 se co nsideră o sarcină e lectrică +q într-un cimp clectrk produ!' de sarcina +Q.iaUi respectivii. energia potenţială este: consideră O sarcină de 1 con- Q'l Expresi<t : v~ Q- 4 . această deplasare pe se efectuează un allumit lucru p r . To corpul cu sarcina +q la distanţa r de +Q are o anuenergi e eleclricd polf'll{iald.. consednţă.. Dacă există mai multe sarcini Ql> Q~ ." se tanţu foarte consideră ELECTROTEHNICA GEN:ERALA mare.

inseamnă că WI . iar Wa este lucrul mecanic care se obţine la deplasarea sarcinii q din Pa la infinit. obţine q din FI la infioit. Tn punctul P (fig.. Mediul înconjurător este aerul. ca şi uni· tatea de potenţial.-2 .ELECTRQSTATICA 15 sarcina se găseşte in punctul Pa la triel! potenţială este: W2= in ('are V2 este potenţialul Dacă distanţa r2 de Q.6) electric in Pa. energia elec· Q. diferenţa Si! se determine precum şi intensitatea cimpului electric in B Potenţialul de potential VB-VA "fntre punctele B şi A arătate pe fişi A. care se transformă in lucru mecanic prin deplasarea sarcinii q Între cele două puncte P I şi P2. Din relaţia (1.5) şi (1. 4'". se poate demomtra pe baza formulelor anterioare. că ÎIltensitatea medie a cimpului electric pe distanţa d este dată de relaţia: (1.7) Expresia: U=V I -V2 se şi uumeşte diferenţa de pateu/ial sau tensiunea eleclncd Între punctele FI obţine: Pz. este egală cu diferenţa de potenţial V dintre cele două puncte multipli· cată cu valoarea sarcinii q.eec distanţa d se măsoară in metri.8 coulombi. Notind distanţa dintre cele două puncte cu d.--. Ţinînd seama de relaţiile Deoarece W l este lucrul mecanic care se la deplasarea sarclUU (1..6) se poate scrie: (1. i n punctul A este.Wz va fi lucrul mecanic care se obţine la deplasarea sarcinii din punctul P I in Pa. 1·11) se găseşte un corp punctiform încărcat cu q=2 .9) Unitatea de maHlr[1 a diferenţei de potenţial este tot voltul. R e z o 1 var e.q 4 xe" 'r~ (1.8) ceea ce arată că diferenţa dintre energiile potenţiale WI şi W2. Aplicaţie sarcina gură.9) rezultă că unit:oltea dc măsură a cîmpului electric este voit pe metru (V/m). din relaţia (1.10.7) se (1. D<:oal. electrică }·2.

. imp eleclric s-ar trasa Ycdol'ul cîmpului corespullză tor punclului respectiv. 10v. LI N II DE l'OHŢĂ ŞI SUPHAFETE ECHJP O TE NŢIALE Dacă pentru fiecare punct dintr-un ('.rk . In figura 1-13 sint reprezentate în trăsături pline liniile de forţa ale cimpului unei sarcini pozitive. ~iti\'C .= 180 .. c urba C rep rezintă o asemenea liJlic de f orl ă. Fig. :!2 4::·1·9·1 0' In mod analog. şi Fig. 1·13. . . 90 = /m~ P ?m 8 A Fig. 1-1 2.. O.-=---.i au sensul cimpu lui electric. potentialul în punctul B este.c---.16 ELECTROTEHNICA GEN~A:'A In mod analog. Intensitatea cimpu lui eledric In A este: 4. V.:'1· 9 ' 10' Diferenj a de polential di llire punctele B VJI V. L iniile de rorţ. Liniile de rodii suprafelele echipoten· fiale ale unei sa rcini pa.: 2. 1 4" . ]·11. se găseşte: ~B = J80 V /m. = 180 - A esle: 90 V. Urlie de fartă. s-ar constata cii aces t y ('('tor rămlnc tangent la nişte cu rbe numite linii de {orlâ ale dmpului cleC' t..t şi 4. 10 figura 1-12.

echi\'alelll ("Il o ~arC"ină pozitiYiî .A. numite impurităţi.l\:TE (adică ŞI SE. IJ ntlt' ap:ll"(' <llt gol ş.17 Suprafeţele fată de carc liniile de. rare este ocupat de un electron din atomul y crin. . ca şi moleculele unui gaz.\ rrslt>3 sint [('prezentate de particule atomice cu nucleu pozitiv şi electroui ("u O sarcinii l otaW negativă mai mică dccît sarcina pozitivil a Jlurleului. 7.<l.i\IICU?\DUCTO"\HE U nele corpuri neutre din punct de H'dere electrit: conţin electroni li beri_ sarcini negative libere ). Există impurităţi. Dac:! \Illre două punde ale unui asemenea corp (un fir meLalic d(' exemplu) se realizcazrl o diferenţă de potenţ. se numesc sup/'(/{t:{e echipoientiale (adică de acelaşi potenţial). tn :l. care să poată fi puşi in mişcare de o d iterenţă de potenţial. porţelanul.o mişcare generală după direcţia cîmpului eledric. din această cau z ă.cest fel semkonductorul devine conductor pri n lkplanli"<'a arMată a acestor 2- Elec. Asemenea corpuri se numesc bllne cond ucăloare de electricitale sau cond!(c- !oau. nu există astfel de electroni liberi. Există şi corpuri solide numite semiconductoare (ca. şi.trotehnlc01 !:eneral. La allc corpuri. Sticla.ivitatea lor creşte neliniar o datil ru temperatura.l. siliciul). primesc electrOlli din semiconductor. Aecsle sarcini negative libcl'l' sînt neulralizale de un număr corespunzător de sarcini pozitive. sînt izolante.ial şi deci apare Ull cîmp cJectrk.ornl se numeşte de lip II. Adaosurile pot acţiona în două moduri. electronii liberi sînt împinşi Într.care sînt particule cu sarcini Ilegative. Cînd un electron ('~L c ~C()S dintr-lin ntom cir semiconductor în acest atom rămîne un gol.forţă sînt perpendÎl:Il1are au toale punctele lor Ia aee!uşi potenţial. COHPUHT CONDUCTOAHE. :'<Ietalele şi unele lichide sînt conductoarc. gcrmaniul. putînd deveni conductor p rin ekplamrea clccLronilor menţionaţi. lemnul uscat. nefixaţi În atomi şi care au continuu o miş­ care dezordonată.ondiţii. Unele impurităţi au proprietatea {"a sub influenţa anumitor cauze'" să dea semicondurtorului electroni . care sub influrn\ a anumitor cauze. Conduct. cauciucul. a. suprafeţde echipotenţiale sînt sfere cu ccntrul in punctul unde se găseşte sardna electridi (fig. numite rele conducătoare de eleciricitate. Pentru o sarcină pllndifonnii. gazele ş . 1-13). Pămîntul este de asemenea conductor.m. seleniul. die/eclrÎce. De asemenea. s-a constatat că miri adaosuri din alte substanţe.d. influenţează foarte mult condudivitatea semiconductoarelor. de exemplu. sau izolanIe. care pot avea proprietăţi conductoare sau izolante 'In funcţie de anumite {". In ace:st caz semieonduct. lZOJ. .

iar cealaltă cu sarcina negativă.--. IXşi XVIII).tică sinl descrise la capitolul X. FENOMENE ELECTROSTATICE tanţa ŞI ELECTROCINETICE In figura 1-16. ca de exemplu la construcţia rerlresoarelor. 8. 9. . La corpurile cu supra- --.--. 1-15).lB ELECTROTEHNICA GENER.- faţa ne regulată. (a se vedea cap. Fig.'\LA goluri corespunzătoare deplasării unor sarcini pozitive şi se numeşte semiconductor de lip p. Placa B)re un surplus de electroni. Acolo unde corpul prczintă virfuri sarc:înile electrice se Îndesesc (densitatea de sarcină electrică mare) şi uneori sint chiar expulzate din corp. . La uo corp avind forma uoei pere (fig. 1-14).----. DENSlTATE DE SARCINA ELECTRI CA Un conductor electriza. o lipsă de elee- .t nu poate conţine În interiorul său s'arcini electrice de acelaşi semn. . iar placa A. Repartizarea sarcinilor electrice pe un conductor in formă de pară. 1-15. repartiţia este uniformă (fig. tranzistoarelor etc. sarcinile se indesesc spre virf. largă utilizare în practică . una încărcată cu sarcina pozitivă +Q. Repartizarea sarcinilor electrice pe o sferiÎ conductoare. dacă ar exista asemene'a sarcini. ele s-ar l'espinge pînă ciqd ar ajunge la suprafaţa conductorului. ele s-ar neutraliza). cu atit mai mult. In consecinţă. electrizată pozitiv.a d sarcinile ar fi de semne contrare. ·-. !lIaterialele condllctoare. un conductor electrizat are sarc:îni electrice numai la suprafata sa.. aceste sarcini nu se repartizează uniform pe suprafaţa conductorului (adică cu aceeaşi densitate de sarcină electrică) . (D. Scmiconductoarele au o foarte . electrizat negativ. libere. semiconductoare şi Îzolante utilizate în pra. Fig. 1·14. la o sferă Însă.Q. CII cit virful este mai ascuţit. prin A şi B s-au reprezentat două pH~ci metalice la disd.--. In adevăr.· 0 '.

dl' (·xcmplu..4) unde va completa lipsa de electroni.EJ. După ce surplusul de electroni de pe placa D co mpletează lipsurile de pc placa .u proprietatea de a trea perman{'nt o difcrenţă de potenţial intre horncle (extrem ităţile) lor se numesc surse electrice.(· mare impOitantă practkll. j"r circulaţia continuă a clectron ilor printr. 10. la placa . se mentioIl1'8r-:1 ('. printr-un fir conductor C. cum va rezulta din capitolelc urmatoare .t şi V IJ se anulează .'nomende elert rostatice joaca un rol imp ortant. filtrel\' elec LrosLatice după Deşi . conductor.. produc un cimp electric. Dacă cele nouă plă ci se Jeagă inlre ele. ('H . ndkă de mişcare a elecIricilă/ii (pe greceşte Id. după care revin in f'ehilibru. o parte din ş tiint :1 «'let·t6C"ilfttii .. exisUi fenomene electroslafice.i in p ractică se intilnesc şi alte aparat(' cleC'tro~t3li('('. diferenţa dintre potenţialele Y . A B Dacă ar exista lin dispozitiv care să mel1ţină permanent surplusul de electroni pe placa B ~ i lipsa de electroni pe placa A.. Plăcile A şi R din figura 1-16. nelegate prin conduclorul C. Curentul electric şi sursele pentru producerea lui vor fi studiate Fig. ELECTH1C!TATEA STAT ICA fN I?\DCSTHIE fenomenel!'. ca în figurii.nn conductor care leagă aceste borne constituie un curent eleclric. prin eonductorul C. iar electronii rămin nemişcaţi . ineârcale cu sarcinile +Q şi -Q.\'n. In jurul plăcilor se crecază un cimp electric. Cu fenomenele electrost<l tice se ocup ă eledrosfu!ica. iar cîmpul electric dispare. circulaţia de electroni În COIIductorul C încetează. Cireulalia eledronilor printr·un in capitolele următoare. sau au mişcări limitate. In afară de fenomenele electrocinetiee.4. u (J ro. cind electronii slau in nemişcare. ia r eleclron ii vor cirtula în pe. 1'I. Fenomenele in care eleetronii liberi.. surplusul de electroni de pe placa B (Ia potenţialul V8) se va deplasa sub influenţa forţel or electrice. (amîndouă plăcile se neutralizează). In afară de C'onoematoarele elet"trire obişnuite. J-16.. \('esla cOnstitu e un exemplu de fenomellelecfrosf<lfic. sub influenţa unui CÎmp electric. Dispoziti\ ele care o.4 (cu potenţialul \/. intre aceste pMci ar exista mereu o diferenţă de potenţial V ~ .rmanenţă in sensul săge\:ii e din figură. care dnt studiate in paragrafele următoare ~Ie aceslui capitol. au o mişcare permanentă inlr-un conductor se numcsc fenomene efertrocineJice. Lotuşi ~i r.ECTRO$TA'l'ICA 19 troni faţă de starea ncutră. ('lectroeiJl('lice .nemafos Înseamnă mişcare). in ech ilibru.

care se scurge prin corpul maşinii la pămiui. rezervoare. In timpul funcţionării un/!i transmi sii prin curea. _ deseărcarea la pămînt a electricităţii statice produse de curelele de t ransmisie. a hirliei. utilizate in instalaţiile pentru eombustibili lichizi. in special. 1n cele ce urmează se arată cîteva cazuri mai tipke (it' producere nedorită a rJeetricită ţi i ~ t a­ ticc În industrie. are o anumită alunecare cu frecare faţă de roţile pe care se înfăşoară. electricitatea statică se poate. In afară de t ransmisiile prin curea. in general. _ legarea la pămînt a părţilor metalice din conducte. mai inainte de a putea produce seîntei j _ reducerea potenţialului electric al sarcinilor care nu pot fi evitate .) poate da naştere la efecte dăunătoare in industrie.evitarea apariţiei sarcinilor eledriee. maselor plastice ş. uleiului.. iar jumătatea cealaltă de curea. _ neut ralizarea sarcinilor cleetrice. aparatelor şi utilajelor in care se fărimiţează substanţe producătoare de praf Cli pericol ~e explozie j legarea la pămînt a transmisiilor şi a arborilor respectivi j legarea la pămînt a conductelor ce transportă aer eu praf. Asemenea tensÎlllli pot produce cleseărcări sub forma unor scîntei mari. în fabricile din industria caucineului.. . mai ales în locurile ru pericol de incendiu şi explozie. în general. ?llăsurile de protecţie sînt. aceasta dupii cum se ştie . umezirea aerului j căptuşirea filtrelor de pînză din conducte en o plasă metalică legată la pămînt. a pielii artificiale.ELECTROTE. conductele de transportat lichid etc.-ERALA !)entru desprăfuirca gazelor.. Sc menţionează ca surse de electrici t ate s tatic ă trans~ portoarele pneumatiee. următoa rele: _ legarea la pămînt a carcaselor maşinilor. iar roata de curea. Electricitatea statică aeumulată la tensiuni mari poate provoca comoţii puternice muncitorilor şi importante daune materiale. cureaua se incarcă cu electricitate s t atir-ă nega ti vă pc faţa sa interioară.conductoare).a . care se deplasează Îu sens invers. următoarele: . text ilelor. Preseripţiile pentru prevenirea incendiilor ce s-ar putra produce din cauza eleetricităţii statice prevăd. dispoziLiveie de încălzire şi uscare a lemnului in dieledricul unor condensatoarc speciale ş. cu ajutorul unor piepteni metalici şi prin mărirea eOllduetibi~ lităţii electrice a eu relelor (de exemplu. prin urnezire sau Hngcre cu unsnri . se Înearcă la rei eu electrieitate negativă.HNlCA GL.. o jumătate de eurea se neutralizează. cu electricitate statică pozitivă.a. T ensiunea curelei fal-ă de pămlnt poate atinge cirea 80 kV la viteze de 15 m!s. Uneori Însă electricitatea statică (produsă prin fenomene electrosta~ tice. pompe etc. se consideră nepericuloase transmisiile p rin curea cu yi t ezc sub 5 m!s pentr u puteri de maximum 8 ep. în general. Cînd cureaua atinge a doua roală . Din canza acestei freeări . forma prin freeări san şocuri ale materialelor dielectrice.

In practică. măsoară În roulomb pe voIt.~i a acumlllatoarelOL . În care C este O rna(Jmc fizică numită capacitatea electrică** a eondensatomlui ŞI se. lnciircarea unui conden· ·eledric numai atit timp cit durează incărcarea armăturilor. prin circuit nu mai trece nici un curent. dleleetrie : bom ~ . Prin circuit trece un curent rfig. armăturile condensatorului sînt de multe ori executate din cite o fişie de staniol .!:"!. 1-1 6). 1-17) şi funct.E. CONDENSATORUL ELECTR1C Condensatorul electric este un aparal format din două plăci conductoare (armătnri) separate printr-un izolant (dielectric) (fig. eondensatorul se descarcă. prin conductor trece un curent electric format de deplasarea sarcinilor negative de pe armă ­ tura negativă spre armătura pozitivă. pentru a ocupa un spaţiu cit mai mic şi apoi este inchis Într-o cutie metalică prevăzută cu borne de ieşire.7 sator electrIc. DezIcgindu-1 de Ia sursă. După Încăr­ carea acestora. Intre tensiunea U de la bornele armăturiior şi sarcina Q de pe nrrnături exist[l relat. Ansamblul lor este împăturit. 1·17. unitate numită (arad (in sistemu l • Sursele de curent continuu sint analizate în capitolul II.io nează pe ba:w principiului arăta t la paragraful 9 (fig. FIg. 1-18). unde neutralizează sarcinile pozitive. Da că se leagă bornele printr-un conductor. I·J8. Conden· sator electric: 3 _ armAturl . armăturile condCllsatorului se încarcă fiecare cu cantitatea de electricitate Q (pozitivă pe O armfitlU'ă $i negativă pe cealaltă). Legind un condensator la o sursă de curent continuu* (fig. deş i condensatorul rămîne legat la s ursă . 1 _ ! - r n • I~ · 101 . ca izolallt se foloseşte de ob icei hirtie impregnată cu ulei.LECTROSTATICA '1 11. condensatorul rămtne incărcat. ** Să nu se confunde cu capacitatea pJ!elor .

.+.•• Cn legate in serie este dată de relaţia: alcătuind .ELECTROTEEU'ITCA GENERALA SI).+U. r .l0) in care (în s.~.O'11i4 . intre care dielcetricul are o grosime c. La fabrica Electroputere . d distanţa dintre armături (grosimea dieledricului). Condematoare lega le în serie Legarea cOlldcnsatoarclor in scrie se foloseşte pentru obţinerea UDor tensiuni mari de exemplu. la instalaţiile de înaltă tensiune. --+.+U". 1-19). lj I ' I I f-" Un Fig.. I I {}. . ~ pcrmitivitatea dielectricului . 12. în derivaţie sau mixt. Relatia 1·11 se deduce plecind de.+-+···+.___. Condensa[oare în serie (fig. Q " C l C 17 ~ (-. I"'Y. la relatia dintre diferentele de potential (tensiunile electrice) : U =U. Capacitatea unui con densa tor plan (format de două urmături plane paralele. Capacitatea condensatorului depinde numai de dimensiunile armătn­ rilor.~L -· 1 1 1 1 i_n 1 c ~ ~ ~ ~lG (1.'°'1 -O.--=:0'1' .onshmtă) se calculează cu ajutorul relaţiei: c=~ d (1.. in F (farazi). de distanţa dintre ele şi de natura dieleetricului. S suprafaţa uneia dintre armături în m 2 .U --l . Capadtatea echivalentă C a mai multor eondensatoare CI' C2.11) C. 1·19. LEGAHEA CONDEN$ATOARELOR ELECTRICE Condensatoarele c1ectriet~ pot fi legate în serie.Craiova şi Institutul de cercetă ri şi proiectări electrotelmice Bucureşti există asemenea instalaţii proiectate in ţara noastră şi realizate in cea mai mare parle cu materiale de la noi. baterii de condensatoare. ('l . În m.istemul SI): C este capacitatea.

rezult ă : c..13). : (Li 3) h egarea in riei esle.+C.2. . In cazul condensatoarelor legate În se observă că sarcina elect rică a bale- ('l (bl relatia (1.11). legate În derivaţie. Capacitatea echivalentă C a unei haterii formate din condensatoarcle CI' C2 . (1. 1·20. 1~20).C CI C: --1. ('l Fig. .12) sali.=Ql + Q! . .••• +Q".Q2.. . Cum : iu.+C2+" .i la legarea in serie a condensaloarelor (bJ Deoarece: U=_C{ .. . C" Din rela ţii le (b) şi (d) rezultă relajia (1. U~ =Q". C U2 = . se calculează cu ajutorul relaţiei. ('J "'" (dJ . foloseşte cînd este necesară mărirea capadtăţii. rezultă uşor derivaţie a condensatoarelor se derivaţie. Condensaloare in derivafie (fig. Condensatoare legate în derivajie. C~C.ELEcrftoSTATICA Se observi! apoi d. C. CII .

adicl' ÎIl combinaţie de legături serie şi derivaţie obţinindu-se mărirea atit a tensiunii cit şi a capacităţii.ELECTROTEHNICA GENERALA Condensatoarele pot fi legate şi mixt. Altfel spus.ei. In "v{em Petrol. se produce la un moment dat o sLrăpungere a dielectricului (trecerea bruscă a sarcinilor electric.\I:tt. rigidi tatea dielectrică este valoarea minimă a cimpului electric la rarc poate fi străpuns un d ielectric av î nd grosimea egală cu unit.e de pe o armătură pe cealaltă. tn acest caz. prin diclectric).o.plica la capitolele V Il şi XX) etc. capacitaten ec.Ou 400-1000 600-. CONDENSATOAHE INDUSTRIALE Ş[ FABR [CAREA LOR Coudensatoa rele Îşi găsesc intrebu i nţ. dar şi de grosimea dieledricului. In tabela 1-2 se di"o valoarea rigidităţii diclcct.. a dtornl mul eri :Ile ~Iald'l:llul . RJGTDITATE DJELECTRJCA Dacii diferenţa de potenţial aplicată la bornele unui <.rice pentru unele IlIULeriale. 13. HIrtie. r igiditatea dielectrică se va mii sura in volţi pC' metru (Y/ m). televiziune.atea. 32 65 ·1()lOO Hirtie impregllllt:( . Ta be/a J. 70. Îll urma căreia dielectricul sr dctcriorizcază de obir." . telegrafie. Străpungerea diclectricului depinde nu numai de valoarea difen~nţei de potenţial. hivalentă a batcriei se determină din apr~JX: in aproape. diclcctric".rialu..50 14. radio. este mai comod insiI ~ă ~e măsoare in mii de yolţi pe centimetru (kV/cm). . Dacă se măsoară diferenla de potenţial in volţi şi grosimea die lectricului în metri.:: rt10ldlluten dirl~c Lridi..ondema l ol' cre~lc mereu.'tre in jnslala~iile de telefol1il'. STRApUNGEREA DIELECTRICULUI.l ~lgldIlUC:t (electrică • In liv/an I I I Sti~la Mi~" I RÎg:idIlU"".:. In practică. cu atît el poate fi străpuns la o d ifell'n~ii de potenţial mai redusă. pentru ameliorarea ractorului de putere în cazul reţelelor de curent alteruativ (după eum se va e. Cu dt grosimea dielcdricu lui este mai mică. Valoarea cea mai mică a raportului dintre diferenţa de potenţial şi grosimea la care poate fi străpuns dielectricul se llumeşe rigiditatea dieleclriCIT.

carc pTin rotlrC patrund mtre alt e plrlci tot ITwlali('l' . Fii..F=IO" F. PI ăril<. .ralillata. ('a~3~itatc~ creşte.d~nsntO(· es.te reprezen tat un condcn~ator Ctl a nnăluri din staniol.e din ahlllunm ~ au dlo cupru. •• pF =--IO"""l~ F.\·aria~ilă.. [·21.> ('o ll~titui(' :umă lurilc şi ~inl fabric-al. fixe. Didedrirul at'estui ro n. Fi~. d:Jr cu diclcdric din hîrtie parafinatll. deoaf'l'ce SI> m:m'şle sli pra r:l \n annătllnlor earc !>c g:lscsc faţ a In faţa.(. Cundensiltor cu armatu rl din stanlol şi die!eclric din mică. condensaloarelc.. uar fixr:.F (m icro~ farni)··. dieJeetricul este realizat din hirtie parafinată sau din foiţă de micii. in funcţie de matelialele folosite. Figura 1~2:l reprczinlii un l'ond(. s înt de mai multe tipuri.ELECTROSTATICA .a. .ric din mică. a"Înd o capacitate de 200 pF (picofarazi)*.-rum 1-22 e:. de formă ş. D in punct de vedere constructiv. co. In figura 1-21 s{' arată aspcctul unui condensatar cu armături din stanioi ~i di(·lccl. De multe ori.lJ~a tor Cll capa. avind o rapadtatc M 2!). fu fî1-.te aerul.citnlt! . Pl' mfl!'ură te pl:idlc mobile sc introdu~' Între plftdle .nstitui t dintr-o ~('fie dl' pl ăti mdalitc moh ilc. v. 1·22. OJm!ensator eu armiituri din staniol şi dlelectric din hirtie pa.

5fLF cu armături din aluminiu şi di~lectric din hirtie parafinată. de 1 000 V cu capacităţi de la citeva Fig.5. tot cu annături din aluminiu şi dielectric din hîrtie parafinată. 1·23. Condensator cu capacitate varia bilă.26 ELEerUOTEHNICA GENERALA ln ţara noastră se fabricu divers-e tipuri de condensatoa re. pentru ameliorarea fact orului de putere îll reţeTele de curent alternativ trifazat* şi altele . . pentru instalaţiile telefonice. sute pînă la cîteva mii de picofarazi. • Circuite le de curent al!eflla liv lrifaza! sînt studiate "în capitolul VIII. de 380 V de 3 x110 !J. pentru insta laţiile deradio.F in ulei. şi anume: de 150 V şi O.

~enSLlI dc c ir culaţie al curenlului sau. $e /lslll curentului. se imprimă sar· cinilor electrice o deplasare intr-un sens printr-o secţiune a conductorului va tr<~('e o anumită cantitate de electricitate sau prin conductor va lua naş­ tere U11 curen t electric.. Cu alte cuvinte..CAPITOLUL II ClHCUITE DE CUHENT CONTiNUU 1. OpllS senSlIllii În care se deplasea:ă eleclronii prin comiuclor. pe scurl.e iar I timpul.rece printr-o sectiune trausvcrsală a conductorului in unitatea de timp. cantitatea de electricitate care trece printr-o secţiune a conductorului este in medie egală cu zero. (2. CUHENTUL ELECTR IC cum se ştie. CII/'en/1l1 electric 1 este cautil'ltca de electricilate care t. Curentul clcetric se măsoari'1 in praclieă eu ajl1torl11 aporatului numit Clmpermelru . sau allemulilJ (cind îşi schimh.auzc oarecare din afară. Dacă.9. in cOllSccinţă . Cmelltlll electric este cara<'teriz<lt prin inlensilalea şi prin sensul său. 27 . prin intermediul unei c.1 că sensul curentului este de la polul pozitiv spre polul negaiiu (Il sursei. fI! mod canl/en/ional.ul exterior al une i surse de energie se couside r. int.1) in c.r-un conduclor există elcclroni liberi in mişcare In mod normal. pc scurt. in circuit. . se mă­ soară 1 in amperi (A). esle a{eş. Q in coulombi (e).5 pt'riodic sensul de circu latie). După 1 =. In sis temul SI. in orice moment numărul de eleclroni (cantitatea de electricitate) care trec printr-o secţiune transversală a cond uctorului intr-un sens este egal cu numă r ul de electroni care lrec in sens contrar. adică dezordonată. iar t in secuude (s). Curentul electric poate fi COlltinull (cînd arc mereu acelaşi sens). Intensitatea curen/ullli electric sau.u·e Q t!stc cantitatea de electricitat.

l-orţa electromotoare este produsu de O surs:.oarc se măsoară in v olti (V).ircuit închis. . ea se determină prin calcul. sau generator de energic electrică .a. folosind relaţia: COll- stantă s.a electromotoare se notează de obicei .se reprezintă simbolic.iunea s a (2. printr-o linie lungă şi liubţ. Rezistenţa electrică R a unui c_onductor de hlllgime [ cu sectiune.cu litera E. Acea~ t ă proprietate a condudoarelor de a se opune mai mult sau mai pU\inla:trecerea c ure ntului electric e!ite caracteri zată prin miirimea denumi t ă rezislw(a electrică o COI) - dudorlllui. crcind o diferen ţ ă electric Între două puncte oa recare ale circuitului.2) in sistemul SI. Dacă la bornele unei surse de energic elect rică se leagă Uil conductor formind astfel un circuit eledric Îllchis.irc (polul pozitiv) şi o linie scurtă şi groasă (polul negativ) Fort. densitatea de curent se măsoară în A/m2 • tn mod curent ea se măsoară Însă in A/mrrî2. [ (2. In sistemlll SI forţa electromo1. un acumulator. de 3. Acestea..3) in care p este o mărime earaclenstică a materialului din care este I'ons lruit conduetoruI. folosind relaţia (2. FORfA (TENSIUNEA) ELECTROi\lOTOARE Forta sau tensiunea eleciromofoare este mărimea fizi că ducă şi să menţină potenţial capabilă să pro- un curent electric int..2) 2. Densitatea de curent nu se poate măsura cu aparate. prin intregul circuit. care poate fi o pilă electrică. denumită rezÎslivilafe (tabela 2-1).28 ELECTROTEHNICA GENERALA Densitatea de Cl/rent l3 este raportul dintre ('menLul 1 condllctorului prin care trece curentuL şi secţ. deci şi prin conductor. va lrece un curent mai mare sau mai mic . in c urent con t inuu. . după cum condudorul se opune mai puţin sau mai mult trecerii curentului. o maşină electrică rotativă ş. se ca lclllea ză R=p .r-un !. REZISTENTA ELECTRICi\.

Rezislivitatea PIZ la tcmperatura 12 . uni• tatea rez i sl.0040 0.000005 0. 0.1 ....tr3l IfH~ lru f !:!m" _ _ .0175 0.1 0..0.CIRCUITE DE CURENT CONTINUU Tarie/a 2-1 Valoarea re zistivităjîi şi a (oeficienţiJor de variaţie a rezistiyitajii cu temperatura pentru diferite materiale uzuale.OO. cum este cărbunele şi cum sint anumiţi eledrolîţi . Cupru . 1.0036 0. Argint .t'nţa unui conductor creşte cu t emperatu ra.0003 0. 24 . . .cmul SI se măsoară .. 0. s('('ţiun il c condueio:udor se dau in mm:?:. in temperatura Il' este dată de relaţia: funcţie de rezistivitatea Pil la (2..anganiniî Nicheliniî Olel Z inc . III ol!nl·111clru p:.00018 . Alumini:. P .1 in ohm i ( 0. 0.. l - in met. in pr<ldiefl. !Il De obicei .51 .00u21 0.ivilăţji rezul tă astfeJ În ~t m flcziELi vitatca şi.00001 0. rezistenţa scade pe măsură re temperatnra ereşte (eoeficientul C( este negativ). 0. s )' . . prin urmaIT'.ri (m). rezistenţa unui condu ctor variazil cu temperatura.0052 O. ..4 .44 0.003 9.).t~il materja lulul Omrn' /m . rezi ~ t. R n " " ') me " n pa l'a t' ( m. 012 0. este coefirien t ul de bela 2-1 ).4) in care 'l.3i In sist. 1n general.0 165' 0. in 20°C Dcn u" '.5) In unele cazuri.. Constan tan Crom-nichel 0. v aria ţie a rezistivităţii eu t emperatura (ta- R t2 la temperatura '2 se determina printr-o ITJaţie asemă­ (2.063 0. Rezisten ţa năto are .029 '0. M.

. ='.. Curentul electr ic 1 care trece printr-o reziste nţă R la c.. p R e z o 1v 3 re..În A .. Să se calculeze rezisttnjll llnui conductor de cupru cu o sectiune de 16 rom !Il unei linii elecfric:t lungi de 250 m.cirOlllotoare R ş i o rez i st. condllclaliJa G a con- G =~ =~ . In sistemul SI con ductanţa se măsoară in sitmeas (S).. in sistemul SI se măsoară : 1 . Se foloseş te formula (2. R - in Q.8) ill care.OI75 Q rom: .!. este conduclil!iiall!{{ matelialului din care estc făcut conductorul.ele căreia diferenţ ă se aplică o tensi une electrică (o culeazrl folosind relaţia: de pote nţjal ) U (fig.\l. p=0. . in A. in sistemul SI $e măsoară : 1 "' AceSt circuit este denumit circuit şimplu . m Deci : 4.. 2-2) se cal- (2. . L EGEA L U I OIlM Curentul 1 care t rece print. Aplicaţie.1 I ' (2. şi dintr-o rczistenF\ R legatii la borne le a şi b ale sursei (fig.. U - in V. avilld o forţ:j elc..r-un circuit inchis fo rma t dintr-o surs[\ de energie e lectrică.7) iar R 10 această re laţi e.ELECTROTI:::HNICA GE~J-. 2-1)* se ca lculeaz ă cu ajutorul re laţiei: (2.6) in care y =. şi r in D. II.enţă i nterioară f.3) în care {=2 X250=500 m: s= 16 mm! .a pet.!. E .A Inversul rezistentei unui conduct or se ductorului: R p f numeşte.in V.!.

Căile de curent intre diferitele noduri se numesc laturile reţelei. Un acumulator'" electric avind o iorţă eleclromoloare E=2 V şi o rezis· i enj a i nterioară r=0.I·1.9) R I_Gu'l. 2-2.). 2 1. LEGILE LUI KIRCHHOFF una sau Ulai multe surse de energie electrică şi mai multe rezistenţe.cmCUl'rt. Căderea de tensiune intr-o rezistenţă este egală cu tensiunea aplicată la capetele (bornele) ei: (2. poa te calcula în două moduri: aceeaşi cu tensiunea la bornele acumulalorului. 5.J~ _<--R Fig. se a) U=RI=J. alcătuind relele electrice. Punctele in care se intilnesc cel puţin trei căi de curent (rezistenţe) se .76 V.6 A.l Q. AcumulatoareJe sint descrise la capiiolu! III. Circuit eledric simplu. R. leg'a tc în diferite moduri. rezistenţele diferitelor laturi şi curenţii prin aceste laturi.ă sînt: forţele eledromotoare. Căderea de tensiune inlr·o rezistentii lUI F:g.15 f) alimentează cu energie electrică un CÎrcuit 11 cărui rezistenţă este R=l. Mărimile rare intervin într-o reţea elcctric. Aplicaţie.Ţ CONTINUU 3! Produsul RI esle căderea de tensiune produsă de tr('{'crea curentului [ prin rezistenţa R. apoi reda energie . 2·1. e z o I var c.6=1 . circuitele electrice sint mai complicaL('.lS '1. Să se determine curentul care trece prin circ uit şi tensiunea la bornele circuitul ui. Curentlll care trece prin circui t este.numesc noduri ale reţelei..76 V. b) U=E-r/=20-O. VE CUllO. Tensiunea la bornele circuitulu i. ~ Acumulatorul electric este un aparat care poate lnmagaziml eledricll.6=1. conţin ind . şi De multe ori...

LECTROTEHNICA GENER. Fig.in ~ suma for!elo/" ele/.LĂ l. . a _ f(wţ<i ~ d. .E a) Fi~.iiI c) a lui Kirchhoff : pozitivă. Retea elec\r ic~.E. 2-4) 5C poal:c scric : (2 .:r. esLe În sensul parGurgt:rii c. (1)* . pentru circuitul ABCD din figura. Of' cind săgeata Pentru o u şoară memorllre se poate considera că o forta electromotoare este po:zith' a sensului de parcurs (ales arbitra r) iesi! din polul po. respectiv căderile (l e tensiune. ~ F -+=-E b} ------f ----" + fiI ------. . orice. Dt> exemplu.se trec prin consideră rezistenţ. parclIrgindu-l in sensul ABCDA. .frrJmoloare este eyală cu suma căderi lor (le tensiune.lune n"gaH.1j .În c~lzltrile cOll tr<ll"r.Ol'1()ware c ci<dere dte tensiune paziti'·il. pentru nod ul 11 (fig. ~e considerI\ negative (fig. Pe.ircultlllni (fig . couform polarităţ ii lor (de la la +). ci Pentru a aplica această lege se aleg-e un !:iCIlS oarecare de par('urgf'f~· a circuitului şi şc respecEi următoarea GonvGnţie. d ). 2-1. . . 2-4.10) Leg. -1JUU.zUi" al surse!.ii carc in acelaşi sens CII sensul de parcurgere al cÎrcuitului (fig. c).Se' cOllsiderli pozitive forţe!e eledroillotoare al diror llcns.4. 2-3.RI (2.ege a l.. de ten.' . forţele eledromotoare. 2-3. 2-3.ca U. (arătat de săgeata punrlată) sc PO~l tc scrie . circuil inchis al llI/fi relele elrl. Z-3.E . Conventia de semne Îolosite la aplicarea legii a lI·a cădere _ !M \ tl c!<>e\.11 ) .i e!ectromotoare negati..·:. b şi 2-3 .'Il\.e pozilive căderile dc teminne produse tie C:Uf(.-~- ~r. Suma curenţilor wre ilzll'ă inlr-1Zll nod este egală cu suma Cl/ren/ilor tau ies din acel nod. L:. Dc exemplu.

6. LEGAREA REZISTENTELOR H ('zi s tenţe lc electrice pot fi legate (conectate) În serie.c u legea r: Il 1 ecuatii inde pendente (scrise pentru nodurile distinctt» . CU1l0Sci!ldu-se o p~lrte din mărimile care intervin intr-o reţea. /fII ~-=/'-i"1=~~ ') v . · · . sa lI . S(' pol scrie . + Un.12) (2. Pentr u aceasta. Căderea de tensiune totală În cele II rezi ~tt'nte legate in serie este egal ă c u sum a di derilor de tensiune din fi ecare rez i s te ţ.s(enla echiualenlil R a mai muUor rezistente Rl. 2-5) . a) Rezistente in serie (fig.cu legea :'1 II-a: f-n + l e c uaţii independente (scrise pentru circuile în chise distincte).c mărimi ne c unoscute . esle ( gală cu suma actslor rezislenJe: R=R. 13) sau: R=~ R/. rezultă că re:7. deci nici sensuri le lor. '. <1 Fig. şi anume.t (legea a TI-a a lui Kirchhoff). dacă pentru vreu ll ul din curenţi se obţin e o valoare negativă. + R2+ . Lega rea t n serie a rezisten jelor : IZ _ reo:lslenl" lega te In s erie: Il retlatent. deci : U=U 1 + U2 + · .ie (pa ra i!' !) ş i mixt. ~-g I I ".R legale În serie. 2·5. ele permit să se determine ceklalt. În d c rivaţ. . 1 . sensul real al lui va fi contrar celui ales iniţial. numărul neClllloscu lrlor h :chlLie să nil dt'păşeilsc:i numărul ccuaţiilor independente care pot fi scrise cu lC'gile lui Kirchhoff. R2.delor electrice. :\otÎlldu-se cu 1! numfirul de noduri şi cu 1 numărul de laturi dintr-o rt'ţert .l""UU 3J b 'giJe lui Kirc hh off serYesc la calcularea rel. Cum curenlul J eslI' acelaşi in loatc rezistcnţele legate În serie. + Rn i_ n (2. In cazul cind nil :>c cunosc curenţii.C IRCUITE DE CU R l::.NT COl\"Tl.. ".. .. In total se pot deci scrie 1 e cuaţii distincte şi se pot determina 1 necunoscu te. se aleg la inceput sensuri arbitrare j după rezolvarea sistemului de ecuaţii.". echivalen t"..

" legate . 2-7. Se pot face co mb inaţil intre in deriva ţie ~i rezi ste nţe legate in seri e (fig...rece prin cele 11 rezistenţe legate in paralel f'lite egn l CIl s uma ('. + R t Rf sîn t egale. 2-6.. -I R f sau : R = i_ 1 b R' j l=n I (2.1:J) R HIlel esLe egal cu suma inverse/oI' acestor reti:sleflll!. 2-7).. .. (in paralel) (fig. 1 1 +-+ . Legarea În deriva tie a re~is­ Fig.. tenlelor : 1> _ rezlsten\e legate In derivaţie zistenţa e.. 1=11 + 12 + .14) b) Rezisfetl(e iTI derilla(it. + R.' R t ad ică: in/lersul re :isfentei ec/Jivale1!/e ~ (/ mai multor rezisfmje legali! iIl pa- Cind cele /1 rezistenţe R. Din aceasta relaţie se deduce rezistenţa echivalentă R. 2-6). urenţil or ('ar(' tre c prin fiecare rezistenţ ă : R~nR.. R=RI .. Cu rentu l tolal cart' t. . FIg. Cu m tensiunea U la bornele se poale sc rie: R RI este aceeaşi pentru toate re- ~=J!.16) rezu l tă (2. de unde rezultă : 1 -= - R R.15) se dedu ce expresia re ziste n ţei echivalente: R . Legarea mix til a rezis len jeJor. +~ R: R.::hh'alentă . In cazul a d o uă rez iste nţe legate Îll paralel.+~ + .17) rez istenţe c) Retislell Je legate mixt... + 1. cu ajutonl l rdaţiei (2. (2.. Cind cele E LECTROTEHNfCA GENERALA 11 rezistenţe sînt egale cu Rl' rezulta: (2.. : ti _ rerezisle nţclor zistenţel e.

expresia (2.21) treează . este. se deduct': şi lif t. dat ă de relaţia I IV _ RI'I. As tfel . (2 . Ia relapa " ' = U/l care Q-It.it CII echivalentul in calorii 31 Ullu i joule. in cazul reprezent.alorii Inici (cal). cinrl prin sursă t. sînt în paralel.al in figura 2-7. Ac-castă relaţie. 2<1 RI'I. rezistenţa se încăl zeşte tr ansformării in că ldur ă a energiei electrice W. Rezultă deci: 7. In sistemul S I.rece un curent J.: (2.18) in care I es te timpul cît a t recut curen tul prin rez istentii. ENERGIA ELECTR ICA rezistenţă Il trece un curent I.d in Energia e le ctrică (tota l ă) p rodusă (debitată) de o sursă cu o [orPi elcc. Ra ş i R.secu nde (s)."iT CONTINl1t1 R ezis tenta echivalentă se calculează în ace.rii e nergiei (energia nu se pierde.18) trebuie inm ult. expri mă legea J ou le -Lenz. Se ca leulează rezistenţa lor echivalentă Ra4' aceasta !'>c adună cu R!. (2.In ..in oh m i (O). obţin ind R' : aceasta este in paralel cu R.. W ~ măsoarii iu jouli (J ).1 9) Tinindu-se seatnii de legeu lui Ohm.CmCVIT& DI: CURE..ru a obţine energia W in c. Pent.1 ).. LEGEA Cind printr-o dtltorită JO ULE-L ENZ . într-un timp 1.in amperi (A). adică 0.orbitc de o rezistenţă electridi se mai poate scrie: W =RJ'lI = UJL = PleCÎnd de. tre bu ie ca energia produsă de o sursă să fie egală . Deri: Q _ O. cu care este in serie. rezistenţa echivalentă J(' a acestora este In serie cu R. nu se ci se transformă) . tromotoare F:. R . termenul al doilea d in relatia (2.s caz din a proape in aproape . I . cu care se adună. 24. R (2.J 8) a ('nergiei electrice :. Pc baza pri ncipiului conSCl'v[.h:.20) relaţia \inÎndu-se s('ama de (2. 1 .

25) dedusă din expresiile (2.27) 1n sistemul SI puterea se măsoară în ".20) ş i (2. (2. energia consumată de circuit este energia absorbită de rezistenţa R a circuitului legat la bornele sursei ş i de ff'zistenta r din interi orul sursei. rn mod analog. (2. In practică .ali (\V). la timpul in ca re ea (2 . În interiorul surseI şi In practică.26) dedusă din relaţia (2.23) 8.38 ELEX::I'ROTEHNICA GEl'IERALA cu energia absorbită (consumată) de circuit . din de vedere util. pentru mă­ surarea puterii se roloseşte adesea un multiplu al a cestei u nită ţi şi all u m~ kilowattul (kW): 1 kW = looO W = l ()3 W .24). w I Puterea din relaţiile: electri că absorbită de o rezistenţ ă R se poate calcula cu una (2. energia electrică se măsoară cu ajutorul contorului eleclric se exprimă in kilowatt-ore (kWh): I kWh=3. puterea clectricâ totală produsă de o s u rs ă este : (2. de exemplu. Se poate scrie: (2. PUTEREA ELECTRICĂ Puterea este produsă e l ectrică este energia electrică raporta Ui.18).22) EIl = RI2f energie prod usli +rJ2/.21). . In cazul circuitului diD figura 2-1. Puterea electrică debitată de o sursă absorbită de acest circuit este: Îll ci rcuitul legat la bornele ei ş i (2.24) sau absorb it ă: p~ -.f. energie uWizat1i = in circuitul de sursii exteriOr + punct energie pierdută. 6'1O~ .

Această putere esle absorbită:l ntr .= 25 92 .. la 10 ori).Q ltmă timp de: 1=4 h}ziX30 zile=120 h Energia consumat va fi: W=P/=O.0..27ZZ .. Care este energia consum ată tn timp de o lună (30 de zile) ? Să se determine curentu l care trece prin lampă :şi valoarea rezistentei electrice a lămpii aprinse.= 0•272 220V /= - P U A • i R.60.. Re z o I var e. Puterea lămpii. conform enunlulul problemei..06 kW. I n stare 22<F 60 220 rece. O lampă electrică cu incandescenlă (bec electric) de 60 W şi 220 Veste aprind 4 ore pe zi.2 kWh. re zisten ta fiIamentului este mult mai mică (de circa . esle: P=60 W=O..25) : 60W =--.06 kW ·120 h=7. -. lămpile: cu mamenl metalic. • kWh ' Curentul care tr ece prin lampă se deduce din una din relatiile (2.f'zislenta eleclridi a lămpii este [rf'falia (2.-" P /~ l' R.. Lampa are aceast ă rezistentii electrică numa1 la Inca ndescentă..25)1: U' P U R.2 kWh·3 6 ·106 .-' Obser.-O.CIRCUITE DE CURE. 37 Aparatul folosit pentru a mtlru. sau: J W=7.272 =8066 n. măsura puterea electrică se numeşte watf- ApliC4iie. T CO?<""TlNL"U .xJ(ie.J()6 J..

iar cel legal la polul IlcgaU\. 3-1).n\ii dt· dil'prrsie (v:lgabon zi) ('arc.CAPITOLUL III PUE..urcut ului iti aceste piese mclalkc .01. Ei pol lreel~ prin diferite pi~sc meta lice in (·ont<lct CII pămintul. Eleclroliza.).·urent ro nliull u. :. ÎIl loc să ('Îrculc prin şiur. conduc curentul electric..lpar ("\tre. Electroliza arc numeroase aplicatii practice. Aceste corp uri se numesc COJl duc/o are de c/usa a doua sali elec/roli ti. acolo unde l' xistă i nslalaţ.apar renome ne de clectt·oliz:i. printre carc galvGlIosleyia..IZA Unele lichide cu m sint acizii . V \" "J/ . bazele-.ite. La loc urile cl ţ p ătru nd e re şi d(' ieş ire u c. An .ii de l racţiunţ' tlcclrică:c u troleu. tÎrrulă prin + lip ăm int .calod (fiţ:· . mantaua dt· p lumb a rablu• rilor. _ (:U MULA. Descompunerea unui cl('ctrolit cu ajut?rul curen tului eledric se numeşte elec/rolizii. galvanizare elr. P rin accasta metalul S(' distruge.orÎ ~rave neajunsuri. Trecerea curentului prill aceste lichide este Însoţită de p l'Od ucere a unor fenomen e ch imice. în . d de :lcr comprimat. să rurile 1. E lectrodul legat la polul pozitiv a l s ursei se II l1m e~ te QllDa. ELECTROT. solu ţiil e săr uril or. CURENTUL PRIN ELECTROLlTt. cum sint \evilc de apă. prod uci n ci u-se aştI-numita coro. e1ec[ro:i. In pn\ctieă.l'OARE · \ 1.i mit! eleclrolifi că.ellţa -"I f. 3-1. adică acoperirea obiectelor CII un strat subţi re de met<ll 1)(' calc elrctro li ti c ă (ni ehela rt' . La t rccerea curentu l ui. în jurul clcdrozilor apar produşi ('himki t·l·ZlIltaţi din descompunerea t'lectrolitulIl Î. p/"ovoci tl dn-~ ltn<.umezelii . trecut prin eleclrolili cu ajutorul u două picse lllclalic(' scufun datc in clectrolit şi denumite. Curentul este. Fig.in prC7.

are Face cu pila să nu mai runcţioll czc. 1 Ah = a 600 C. lot astfel rcnome~ nele chimice pot produ ce energic electrică. Caparitatt'<1 Imei pile se mii~oarfi in amperore (Ah). Capacitatea constitu ie o mărime caracteristica la pile (şi acnmulaLoarc). pile ş i (j(. in jurul e1eclrodului respecti\" se pllnc un depo!arizunl. In ţara noastră S(' consll'uies!': atit.~ (~:l o past5.)..tromoloare 1.lcc. capacitat".eama energiri chimicc.. ACUMULATO. pc măsura uzurii pilei Între 0. Acest. rezistenţa interioar ă variazii. Cea mai utilizată piUi este l)i\a Leclanchi. Astfe l. Dacă circuilul exterior pilei este inchis printr~o rezis tenţ:ii {legată la bornele pilei).. este cazul elementelor galvanice. (în funcţil' d" tipul elementului) de la 0. PILE ŞI ACU~fULATOARE După cum curenlul electric produce efecte chimice.uu: 39 2. cii. pilcle se n\l~ mesc uşca/e. Un clcmcnt Leclunchc uscat arc următoarele caracteristici : fo rţa c.. se paraţi prin unul sau doi electro liţj.e "isco.3 şi 50. care se impart in două calegorii. 1. 500 Ah . apan~ În pilă . c.5 V. sa u dOIlă mdale diferite). şi dirbunele la anod.45 . Prin capadtatea unei pile (acumulator) se inţele g" cantitatea de electricit:Jtc cure trece prin circuitul exterior legat la bornele pilei (acumulatorului) pînă la epuizarea 'lCcstcia. Pilele e lectrice sau elcmentele galvaniee primare sinl conslruite din doi c1etlrozi (cărb une şi un metal. adică.25 . clcclrolitu l intră iu rcae~ie chimică cu elecLrozii şi in circuit apare un curent dc(·lric. Pentru a inl ătura polarizarea pilei. pe :-. de rorm:'i cilindridl). şi elf'lDcnte uscate (pentru iluminat şi Leleco tnusicaţii ). Electrozii ci sint: zineul la ca tod (este chiar cutia elementului.. Datorită fenomenelor eleclroehimice ce se produc la contactul dilltre eleclrozi şi electrolit.pn. Pilcle la care eleclrolilul este lichid se numesc elemente sau pile IImede. Depolarizanlu l este bioxidul de man ga n (p i rolllzilă) :JmesteC'nt ( ' li grafit ş i aşezat intr-un săc uleţ imprejuru l catoduilli (fig.0 forţă eledromoloare . eurcntul prin circuit şi tensiunea la borne rămînînd intre anumite limite prescrise. Depolarizantul este o substanţă care intră in reacţie chimică CII produsul care cauzează polarÎzarea pilei. elemente galv:lllitt umede (pile LecIanche pentru telecomunicaţii ş i laboratoare). . pila producc energic clectrieă pînii la Ltzarca clectrozilor (Ia consl. pe unul din eleclrozi apare un produs chimic rău conducător de electricitate. E lecLrolitol este o soluţie de ţipirig (clorură de amon iu).unwlaloare. astfl'lincît nil curge. 3~2).rucţ iile obişnuite se uzează elee lrod ul nC'g:alh·). 111 limpul trecerii curenluluÎ pUa se poate polari:a. energia chimicli lransformindu~se in energic electrică..E. Darii ('lcl'lrolilul est.

-.:i.. 3-3). Plăcile acumulalorului. Scăderea densităţii acidu lui este aproximati\" proporţională cu descărcare3. unele pozitive şi altele negative.:lor (carton): 6 _ cap'!c dt' carton. 7 dcule\ de ptnw penuu depolarlumt : 3 _ perle de slicl~ pel'llt'U CelllraI'e şi Izolare. Se spulle C.. "se incarcă". . Pila Ledanche (sec. 5Înl legate la boroa negati\'o.- Deoarece la descărcare se produce apă.. Acumulatorul acid (CII plăci de plumb) se compune dinlNIO vas de ebolliti\ sau sticla. Legate apoi intr-ou circuit electric. ci<lului scade .!e<)trod al! z inc (~tO<l). iar cele negative (catozi i). sac) de plumb Înc:'ircat cu diferite substanţe ad. in care sînt scufundatc citeva plăci (fig.id) ~ i acumulatorul cu fero-nichel (acumulatorul alcalill).:lnt: 11 ele<. denumi t baeul aeumula lor ului. tiune) . de asemenea identice . Plăcile pozit.Ui la baza funcţi onării a('uOll1latoru lui este: PbS04 + 2H20 . 9 _ electrod de cărbune (an()dJ : 111 _ deP<llarI7.40 ELECTROTEHNICA GENERALA Elementele gah·allke. acumlllaloarcle produc energic. uscate sînt standardizate prin STAS 808-71. 3-2. identice intre ele. $ _ tnvl!liş Izolan\ e?:w. care conţine o soluţ i e diluată de acid suHuric (cledrolitul).\ cumulatoarele ccle mai folosite sint: acumulatorul cu plăci de plumb (acumulatorul ac. legate la o sursii dt! energie e l ectrică.ive (anozii). Îumagazinca1. De aceea. Acumulntoarelc eleclrice (sau elemente ga lvanicc secundare) sînt a · parate care.ă energic cu ajutorul unOf reacţii chimice.i\·c (anumiţi oxizi de plumb). sint legate la borlla pozitivă. se poate aprecia gradul .: 1 _ boml llegaUvă. in această fază acumulatorul "se descarcă" . elecLricii (aproape toL atî ta cît s-a consumnt la incărcaJ'ea lor) pe baza unor reacţii chim ice care se produc in sens invers decit la inc ăn'are. sint formalr: dintr-un cadru (ramă. In această fază se spune că acumulatorul Fig. 1 _ dop: t _ born" potitlvt. prin măsurarea densităţii acidu lu i.o:. ('U Limpul dellsitatea .'· tr<>U ţ: n _ c.moci + PbS04 calod Inc<in:are I Pb OS!: anotl + 2HzS04 + Pb ('alod f . Reacţia chim i că reversibilă care . 4 _ tub de aemlre.

Pentru ('3lcule pr:leti("t~.or depinde de regimul de descărcare. ntru fi"are " c"Jla~u lu! .PlLE... forţa eIcctromotoat"o.. Fig..18 pentru arumulatorul descărcat. 5 .. o restituie ac.orlOciu! de umplere: 3 _ bom/\ ucga' l' 1\ şi P\l. = O. cu pI' _ eile p . 1. capacitatea acumulatorului scade.I.bornA pOT.2) .i scurt.umulatorul ui la descărcare. plăcile negalh'e . cu cît (":lpa('il~ l ca acumulat()rului este Jllai mare: in calculele practice !'('" po:th' lua r..IcumuJalor lrebuie făcută cu respectarea strictă a indicaţiilor datt· tk fabrica conslrudoarc .~m "e: 6 _ pUtel po.. Cu cit descărcarea se face intr-un timp O1.. 4 _ plăci ne). 9 _ sP:I\. Capacitatea unui acumulat.2 n unde r.aU"" . Densitatea prescrisii este de 1. RI'zibtenţa interioarri FI a ullui aClunulator es L e. 2 .ţ Şi uaJ)<lc.hj~d Si puntea de lejjl.d \!ve: "1 _ ~er>nra\. Pentru încărcarea unui acumulator se consumă O energie elcctridi \V{ mai mare decît energi :l c.u pentru deDun er~a impurltfiţ!!or .. . eu iJtit mai mieă.lCl"triC{1 1rd pc care. deei cu un {'urent mai nl!lre. Raportul : (3..\re al un.~:O.re p!kl : ~ Inel p .lMCI.ui acumulator... 3-3.17 . ACt. 1. In general încărcarea şi clescărearea unui .Oare fnt. ..24 .! li un1li clement de acumulator se eonsiderii 2 V....lun'i a acute:. Acumulatorul acid (secliu n~): 1 _ v .~ de ICl:Uură a aCI!"~e !a C\I.ATOARE de dcscârc:. esle eapadtatca acumulalorului (În Ah) la rcgimul de descărcare de 3 ore.25 penlru acumulatorul iocărcat şi de 1.

Acumulatorul QlcQlill cu Cero-niche l sa u cu nichel-cadmiu este form at dintr-un vas executat din tablă de oţel nichelată sau cadmiată. legat la bornele bale riei. In prezent. Notindu-se cu : e .7 .ELECTROTmNlCA GENII:RIdiA se numeşte randamentul energetic al acumulatorului. 0. pentru tensiune se ia \'aloarea medie de 1. E=ne.. Acumulatorul alcalin este mai uşor şi ma i rf'ZisteDt decit acumulatorul cu plăci de plumb. Electrolitul este o soluţie de hidrat de potasiu (KOH) cu o densitate de 1. in Ah.forţa electromotoare a unui acumulator (sau pilă).aren sau descăr­ carea acumulatorului. in practică..3) Această grupare se roloseşte atunci cind este necesar să se siune mai mare decit forţa cleclromotoare a unui element. Electrolitul nu ia parte la reacOe ~i. şi poate fi descărcat complet şi lăsat in această situaţie fără să se degradcze.rezistenţa interioară a unui acumulator (sau pilă). rt"=nr.-. la iluminntul indh"idual şi la tracţiune-a clcctrică cu electrocare.+-:-' e I (3. în n. ~ R- E /"le -. O parte din acumulatoareIe cu plăci de plumb sînt standardizate prin STAS 443-52. el are o valoare de circa 0. in V j r . in A.+-'-. EI admite şocuri de curcnt. se poate scrie: a) Pentru gruparea in serie a n elemcJlte identice (fig. obţi nă o ten- . Q-q. tn calculele pract~ce. curentul printr-un acumulator (sau pilă).5 ş i in construcţia sa necesită nichel care este un metal relativ scump.2 V. R rezistenţa circuitului exterior. În n. 3. Q rapacitatea bateriei.2 (24 Beaume). LEGAREA PILELOR Pilele şi ŞI A ACUMULATOARELOB acumulatoarele pot fi legate (grupate) tn serie. in Ah. q capacitatea unuÎ acumulator (sau pilă). în n . E forţa clcdromotoarc a bateriei formate. del'ivaţie şi mixt. 1 curenlul care trece prin circuitul exterior. acuOlulatoarele alcaline s înt din ce in ce mai mult întrebuinţate în industrie. l= " 1= -R-+-.8. re rezistcnţa interioară (totală) a bateriei. Rand amentul energetic al acumulatorului alealin este Însă de numai circa 0. el rămîn e neschimbat. in V. in A. 445-52 . ~ . alcătuind o baterie. independent d(~ Îndirc. 444-52.<:i 4't6-52.

.5) ~ ---.m ' r+ .. 3-4. 3-5): E=e.r '" • Fig. Q=mq. Elemente grllpate mixt. sau cind rezistenţa interioarii a unui element este prea mare. ~ R + "'~ .r [: rr -.PILE. m m " R f Fig. 3-6): J:.'. Q=mq. e) Penlru gmparea mi:t:!ă a m grupe în deriva/ie {ormale din cUe 11 elemente ÎI! serie (fig. rt = .. Această grupare se foloseşte atunci cind e.. ACUMULA70ARE b) Pen/rll grllparea ill derillCl{ie a 111 elemente identice (fig. m (3. In toate aceste ca zuri. Gruparea elementelor in derivafie.. 3-6. E l f /le I! (3.~ R : r. tellsiunea la bornele bateriei se siml relaţia: calculează folo- (3. u f.ste necesar să se obţină un curent mai mare decît cel pe eare-l poate ela un singur element. i . m ) l l=mi= R!'I J = R:~. 3-5..4) i= m:+r J.:=J!e.. + Il. Fig. "{~e.6) .!. m l~m.---.r. Gruparea elementelor în serie.=~. /".!!.

spre un pund numit polul nord magneti c pămîntesc. S-a constat că polii d~ acelaşi nume se respinQ. Proprietatea aceasta se Jlumeşte magnelism. Fig. CIMP MAGNETIC tn natură există m. MAGNEŢI NATURALl ŞI MAGNEŢI ARTIFICIALf. Un magnet in formă d~ ac. bucăţi s Fig. iar mioereurile respective. S-a consta1. maglle/i natllrali. Dusolă . fabricaţi.anumite procedee tehnologice.'\t că forţele exercitate de un magnet au o intensitate mult mai mare la extremităţile magnetului. din piese de oţel. după . ~taglleţii artificiali au diverse forme: bară. . care se numesc poli magnetid. In afară de aceşti magneţi naturali. tot de [ier. 4-1). Spectrul magnetic al unui mag· net ln formă de bară.. Pc această proprietate se bazează runcţionarea busolei. avind o formă rombică. 4-2. Extremitatea care se îndreaptă cu aproximaţie spre polul nord geografic constituie polul nord al magnetului respectiv şi se vopseşte de obicei în negru. alungită. i'xistă şi ma'gneţi arlifici. care se sprijină pe virful unui ac vertical (fig. iar polii de nume diferit se atrag. 4-1.iuereuri care conţin fier şi au proprietatea de a atrage mai mici. Busola cuprinde de obicei o Iarnă magnetică. potcoavă etc. de obicei.ali.• CAP1TOLCL 1\' AlAGNETISM ŞI ELECTROMAGNETISM 1. Cealaltă extremitate constituie polul sud. are proprietatea de a se indrepta cu aceeaşi extremitate In direcţia aproximativă a pol ului nord geografic. suspendat in mijloc.

a.' de conductor. Dacă in loc de o singură spiră sInt multe spire paralele ale aceleia şi bobinc (solcooid) parcurse de curent. polul nord se va indreapta spre dreapta. cit şi curenţii electrici creeazii in jurul lor cimpuri magnetIce._IS:lr!1 Ca şi in cazul forţelor electrice din cîmpul electric. magnetic Pozitia acului de curentu l electric. . se constată că acul magnetic este supus unei forţe care-l indreaptă totdeauna într-o anumită poziţie faţ. Dacă Fig. 4-3. care este următoarea . De exemplu in cazul din figura 4-3. SPECTRE MA GNETICE se aşază un ac magnetic in apropierea unui conductor străbătut de un curent electric. s-a putut dovedi că in jurul magneţilor se formează UD cimp magnt1ic. 4-4) se presară pilitură de fier. Cimpul magnetic poate fi concretizat dacă deasupra unui magnet În formă de bară se aşază o foaie de hirtie pe care se presară pilitură de fier. Astfel. asemănarea intre spectrul magnetic al bob inei şi acela al magnetulu i din figura 4-2 este mai accentuată . se observă că piJitura se aşază ca şi CUm spirala ar Ii un magnet. ca in figura 4-5. busola B fiînd deasupra conductorului. CiMP MAGNETIC DATOnrr CURENTULur ELECTRIC. busola B fiind sub conductor.. polul nord se va indrcpta spre stinga. 2. ca in figura 4-2. dar ceva mai mic."ETISM ŞI EU:~:TF~MAGNE. care re prezintă o formă aparte de existenţă a materiei. Faptul că atit magneţii. avind proprietatea de a transmite cu o viteză foarte mare interacţiunile dintre magneţi. se observă că pilitura se orientează după anumite direcţii. b. arată că Între magneţi-şi curenţi trebuie să existe o anumită legătură_ Această legătură reiese din Insăşi explicaţia ştiinţifică a proprietăţilo r magntice. fillă Dacă pe o loaie de hirtie strbpunsă de o spiră parcursă de curent electric (fig. oamenii de ştiinţă au căutat să explice cum se transmit forţele magnetice de atracţie şi de repulsie de la un corp la altul. Din această constatare se poate trage coneJuzia că şi curentul electric creează in jurul lui un cimp mag netic. constituind un spectru magndic. iar in cazul din figura 4-3.MAGl'.

~.. Dacă O piesă de oţel magnetizat5 este lovită puternic. " "'~'. după cum s-a arătat). deoarece circuitele electrice constiluite din electrollii atomici . 1.. -' . '\' ~ '7. -(7 li( 'l'A' !Ii + v. atomii sint orientaţi.~.. . 4-6).f. Intr-un magnet. La un material care nu are proprietăţi magnetice. 4·6. Orienlar(.orp sînt cOllslituiţi dintr-uli \Iudeu ilIcărcat cu o sareină pozitivă.~-e-~-€-~~ ~~~.. in jurul eliruia se rote~c eledronii cu mare v iteză pe anumite arbite. 4·7. -.i in acelaşi sens (fig. după cum electronii care CÎrcuJă intr-UD conductor constituie un curent electriC" tn acel conductor.( •. . polul sud respectiv . . şi prin cealaltă extremitate. V. ·1-7). . aşa incit efectul lor magnetic se adună. in circulaţia lui in jurul nucleului. - ~ . -. Din cele expuse rezultă că UII dmp magnetic ::ce datorC>lză lotdeauna unor sarcini electrice (electroni) fie că este produs de un curent electric (care corespunde deplasării electronilor de-a lungul unui circuit electric). 1 .. Aceasta explică şi faplui că dacă se di\"idc un magnet in mai multe părţi. ~·4. planele circuitelor sint aşezate la intimplare (fig. constituie un mic curent electric in jurul acestui nucleu. Orienlarea atomilor la un material nemagnetlc.. Fiecare c1cclron." . jar săgeţile respective (rig. ELECTROTEHNICA GENERALA Se ştie că atomii ullui ~. . ' . (p . Fig. care erau la Început aşezate ordollflt. deplasării . fiec. Spectrul magnetic produs de o spini parcursă de curent. revin în pozi1îî dezordonate din cauza loviturii.::---.. cU polii de acelaşi nume indrcptaţ. 4-5. 4-6) i ndică prin virful lor polul nord. efectul lor magnetic total 3nulindu-se. Spectrul magnetic produs de o bobină (solenoid) parcursă de curenl. fie că este produs de un magnet (unde lOe produce dcpla~arca electronilor in interiorul atomilor..'!JJJJI)h :l P· Fig. ea se poate demagnetiza. " . 'L!Il' 'l'N..i!. &.. . . Fig. ~ '\' eL 1.3 aiomilor la un magnet.::-~+- Fig.arc parte constituit> tot un magnet..1 .. . astfel cli micile circuite electrice se găsesc in plane paralele. Fiecare din aceste circuite se comportă ca 1111 mic magnet.

Direcl. Sensul unei linii de forţă este considerat acelaşi ca şi sensul vectorului B . parcurs de un curent electric 1.MAGNETlSM ŞI ELECTRO.ia inducţiei magnetice este direcţia pe care o capătă un ac maguetir.ici magnetice se consideri! cel indicat de polul nord al acului magnetic.MAGNET[SllII 3. 4·8. Sensul inducţ. În diferite puncte ale liniei . al căror sens se găseşte astfel folosind regula burghi ului (fig. Fig. aceasta se aşază după direcţia liniilor de forţă . după cum se arată in exemplele care urmează. Directia şi sensul vectorului B. Regula burghiului cînd curenlul es te rectiliniu. INDUCPA !'dAGNETICA. 4-9) foarte lung c. 4-10) : sensul liniilor de forţă magnetică este sensul în care trebuie rotit un burghiu drept pentru ca acesta să Înainleze in direcţia şi sensul curentului. mărime vectorială. 4·10. O dată cunoscut sensul liniilor de forţă . liniile de forţă se găsesc in plane perpendiculare pe direcţia curentului şi sint cercuri concentrice cu centrul in punctul unde conductorul străpunge planul. Spectrul magnelit al unui curenl rectilini u foarte lung.ic respectiv. CUI'MI '1" h c Fig. numită inducţie magnetică. UNII D E FORŢA MAGNETICĂ Cîmpul magnetic se poate caracteriza în fiecare punct al sau printr·o care se notează prin sim· bolul B . Dacă acest plan este materÎalîzat printr· o foa ie de hirtie pe care se presară pilitură de fier. aşezat în cîmpul magnet. se poate determina şi sensul vectorului B al jnducţiei magnetiee. după cum se arată in figura 4-8. Curbele faţă de care vectorul B rămine tangent se numesc linii de forfă mgnefică ale cîmpului magnetic. Sensul liniilor de forţă magnetică se poate determina cu ajutorul regulii burghiului. în cazul unui conductor rectiliniu (fig. 4·9. şi Fig. .

1r. . Extremitatea unde liniile de forţă magnetică ies din hara magnetic-A sau din s01enoid eonstituic polul nord. iar extremitatea unde liniile de forţă magnetică intră În hara maglletkă sau În solelloid constituie polul sud.. \ ". Sellsu] liniilor de forjă m:.... se poate preciza sensul liniilor de forţă şi cu ajuLorul acului magnetic în cazul unui magneL şi aJunui solenoid. /' Fig. \ ~" I ' I I '\ \ \ • I 't I I lui t j \ I III \ I 1 \ \ II II I I . . 4 -12. J '. . ..--. ..48 ELECTROTEHNICA GlCNERALĂ De asemenea. ~ . C!itc ~ufic icnt ~ă ~c cunoască sensul curentului şi apoi ~ă se aplice regula burghiului.. I I \ \ fI II I I \ . ..... Fig. R. 4·11... Sensul liniilor de forţă magne tic ă la un magnet in formii de bară. Pentru a se afla care este polul noni fan sud În cazul unui ~olenoid deci sensul liniilor de forţă in intcriorul. \ \ \ fi 1 \ 1 ..I-~Nt~... 4· 14.~ k / I • I "." I II 1 I I •: .'iolel10idnlui paTcurs de eurent. Sensu l liniilor - de forţă magne tică la un solenoid parcurs de curen t.lgnetică in cazu! unui solenoid illelar (în formă de tor) parcurs le curent.-#1 S ''''Joi' I I I I . urik 4-11 şi 4-12 unde.s-au] trasat Fig.--" /1 .-/ -' I "' . s-au trasat llumaÎ rîte patru li~ii de forţă în fiecare ('...--~/~ S' '~s· l \ '..--. tu figura 4-14. \ II ~. In caZllJ solenoidului sensul liniilor de forţă şe determină cu regu la burghiului astfel: l/ll burghiu care se roteşte ÎJI sensul curentului se dep lasează in sensul liniilor de forţă magneticu (f ig.. 4·13.egula burghiului cind curenlul este circul:. Fig. '1-13). \ • \ I I 1 I 1 \ \. aşa cum se arată în fj ... pentru simplificare. / * .1/ \ \ I I " / f r-'"..az.

polul ilonI al ma guelului. rste S." D' . sin t pcrpelldiculare pe felell' . iar prÎn faţa A'B' CD'.lAGKI-:TIS"t liniile de forţă magnctică produ~e dc un solcnoid În for mă uc tor (ind) parcurs de lin curent.tI Hen ş i A'R'C'D' precum ~i pe orice se{'ţiune făC'." B"C' D" (pe care ye('forul n estr p(' l'J)('nd icIlJ~r in :oricE' punct). 4-12. Jn fclul acesla. FLUX DE ll'D U CTJEprAG~ETJc. S-au IrM.tura 4. .1 ) . Se ob se rvă că p rin faţa _\RClJ liniile de forţă magnetică intră in ma gnet. atunci expresia: (' . ca ~i în (:azul din figunl. Lilliilr <le for\r.. Iinîîb de forţă magnetică ies din magnel.4.4" B"C:' n".MAG-1'<ETlSM ŞI ELECTHOJl.15 s-a reprczcntat un magnel în formă de harti.lt citeva linii de forţă in interiorul magnetului.. In com ecin ţă. eu tiimbolul T. Ind uqîa magnetică sc măsoarli cu unitatt'lt de măsură numită lesla. cum este de exemplu ~('ctiuncn .:\ In fij. iar fatA . faţa AB CD constituit: polul su c] . 4-15_ Fiultul magJ1('lic În interiorul unui ma~l1et. liniile de fortă pot da o imagine şi awpra felului cum variază \"aloarea inducţieÎ magnetice în di\"eHe locurÎ. Valoarea inducţiei magnclice este propor~ională C'U desimea liniilor de for1ă.'1'B'(. Dacă intensitatea '·('ctoru lui inducţie magnetică in interiorul ma!(ndu lui l'~ll: D. ută prin magnet perpendicu lar pc axa HI (adică sec~iunea drraptă). iar suprafaţa l'.ecţiunii . Sensul lor ~e poate aria folosind regula burghiului. Fig.

se numeşte (lu. sau pe $curt (luxul magnetic.· adică inducţiei .1 ) Fig. pentru intreaga bobină ( 4.ie de forţă. 4-16. Flu)(u! mag· netic al unei boblne. iar indu ctia magnetic ă In tesln. fluxul magnetic raportat la o spiră este : in figura 4-16 s-a considerat o bobină cu n spire. Fluxul de inducţie magnetică. numai linia din axul bobinei). iar fluxul magnetic total. se notează de obicei cu litera mare grecească Il> (se citeşte " fi·') . tn figura 4-17 se cons ideră o bobină inclară parcursă de curenlul electric 1 avind razll cercului mcdiu e ga l ă cu r.:: magnetic prin suprafata S" cleearece liniile de forţă respective trec prin suprafata S. 5. Se întrebuinţează de multe ori şi expresia : "nu:.2) de n spire este: 4>=n·B·S. Caml bobinei inelare.1) rezul tă: valoarea B~ . rezultă pentru fluxul magnetk o unitate de măsură n umită webn ( Wb).t de inductie magnetică in raport cu suprafaţa S. INDUCŢIA MAGNETICĂ ŞI INTENSITATEA CiMPULUI MAGNETIC DATORITE CURENŢILOR ELECTRICI tn aplicaţiile practice csle util să se cunoască inducţia magnetică datorită electrici. fieca re su prafaţa S. Din relaţi a (4. pentru simpl ificare. In orice punct al acestui cere mediu care reprezintă ~ i o Iin. ma gnetică vectorul induc tiei curenţilor .ELECTROTEHNICA GENERALA magnetice mulliplicată cu valoarea suprafeţe i pe care inducţia magnetică este perpelldi cu lară. in cftcva cazuri care se intilnesc mai fre cvent. spiră avind in interiorul ei de liniile de forţă ale unui cimp de inducţie magnetică B (in rigură s-a reprezentat. Dacă această bobină este străbătută tp=B oS. S (4 . Dacă suprafaţa S se măsoară în metri pătraţi.

. I. Cînd mediul este aerul. miu t) şi depinde de proprietăţile magnetice ale acestui mediu .l a. mediului şi aceea a vidului flo' adică: . I In aceastfi relaţie intervine şi ractorul ro.o.5) unde : n. sensul vectorului inducţiei magnetice este sensul il] care se deplasează burghiul alunci cind este rotit în sensul cu rentului.te tangent la acest cerc. 4-17.17. permeabilitatea magnetică a unui mediu oarecare se notează cu litera grecea)'. . rnportul dintre permeabilitatea n1agnelidi. (4. se ohţine iTI/emita/ea cimpului magnetic. " . J (4.specU'\-. fn general . fiind practic egală cu permcnbilitatea vidului .ii.. care este tot o mărime vectoria15. Dacă lL. valoarea inducţiei magnetice este: B =iJ. se imparte valoarea indudiC'i magnetice la valoareo permeabilităţii magnetice a mediului rl. lungime a IJobinei.. a unui mediu. Pentru a aria sensul acestui veetor se aplică regula burghiului.1 . permeabilitatea magnetică se notează tot cu jJ.azf! de obicei CI1 H. Valoarea acestei permcabiiităţi este: 4~ \Vb iLo = 101 A'm· Se numeşte permeabililale mugllelicci relativiI !-l .ECTROMAGNE'l'ISM 51 lnagnetice B e!.4) (4. _ " este numărul de ~pire pc unitatea <It. Jnduclia mag~· 1ic:! Inlf-o bobina inelar..MAGNETlSM ŞI ~::J.că !L (se citeşte . care poartă numele de permeabililatea magnetică ti vidului. Dacă se nolcuz:1 ru n numărul de spire şi cu llungirnea cercului mediu (21":1'). In cazul bobinei indarr: din figura 4. se poote scrie : '" .o.= ..3) Fig.'. Cl"' se nolc.

F se . rezultă pentru H o uoitate de măsură numită amper pe metru (A/m) sau am per spirc} pe metru (Asp/m). Intr-un punct dc pe axul bobinei. direcţia vectorului inducţi e magnetică ii şi intensitatea cimpului ii. I " Aceasta este cu atit mai e xact. I. valoarea forţe i obţine in newtoni. Dacă intensitatea curentului se măsoară in am peri.ctromagnetică. iar ya lorilc sint date de re l aţile. consideră o bobin ă dreaptă de lungime l. cu cit bobina este mai lu ngă in raport . Inducţîa magnetică Intr·o bobină dreaplă.6) Cind B se măsoară in tesla. şi parcursă de cure ntul 1. 1 in amperi ş i 1 in metri. Corţa electromagnet ică este dată de form ula : Fo rţa (4 . 4· 18. iar lungimea in metri. Sensul se găseşte Colosind regula burghiului. Direcţia acestei forţe este perpendi cuIară pe planul constituit de vectorul inducţi e magnetică B şi de dire c ţia curentului 1. Valoarea intens it ăţii cîmp ului magnetic este totdeauna proporţională cu in tensitatea cure ntulu i care o produce.: Direcţia şi se nsul vectorului ii Caml bobinei drept e. Fig. Explica ţi a denumirii acestei unită ţ i rezultă din ultima relaţie. In figura 4-1 8 se H=-l =n. FORŢE ELECTROMAGNETICE ŞI FORŢE ELECTRODINAMICE F care se exercit ă asupra:u nui cu rent situat într-un cimp magnetic se numeşte {arId elt. cu n spire. Dacă direcţia curentului este perpendiculară pe dire cţia liniilor de forţ(magnetică. . 6. coincid cu direcţia axului bob inei.ELilCTROTI:HNlCA GENERALA coincid cu direcţia ş i sensul vectora lu i B." grosimea ş i cu cIt punctul considerat este mai depărtat de extremită ­ ţile bobinei. după cum rezultă şi din relaţiile arătate mai inainte.

Forţa F fiind perpcndiculară pe planul Iormat de B şi I.getui mare desfăcut.TLSM ' ŞI ELECTROJl. XIV-XVII).arată sensul for lei F.qăsea ţcă in sensul curentului I. dimpotrivă.tJl. In partea superioară a Conductorului. va fi. au acelaşi sens ca şi liniile de forţă ale cîmpului magnetic produs de cure tul I. Regula este următoarea: Sensul for/ei eledromagntfice F este dinspre liniile mai dese inspre liniile mai rare.Gr. a se arată procedeul care trebuie aplicat pentru a se-putca determina sensul acestei forţe . S-au punctat cercurile care rep rezintă liniile de for[. iar liniile de forţă rezuI bnte se indescsc. în cazul dat. virful lui . in care se ·găseşte curentul. liniile de forţă ale cimpului magnetic de indu cţic B . R ămîne să se determine dacă forţa P. A. verticală. a Fig. Dacă sensul curentului ar fi fost invers.ETISM In figura 4-19." ţinind de. iar vîrful degetului arătător să se . Se presupune că ve etorul inducţie magnetică B este orizontal şi d rijat de la dreapta la stinga ca În figură.ale cimpului magnetic B să intre În palmă.. figură printr-o cru ec. Curentul 1 este perpendicular pe plan ul hirtiei şi se presupune că are sensul din faţă inspre spatele hîrtiei. iar cru cea ar reprezenta coada săgeţii). Forţele electromagnetice intervin in ( cap . adică de jos in sus În cazul figurii. ele se rărest. efectul lor se adună . dcoarec~ liniile de forţă ale cimpului magnetic dat de curent au sens -con trar faţă de liniile de forţă magnetică ale cimpului magnetic de inducţie B.ceste linii au sensul orar. • a) b) Se maÎ poate afla sensul ~forţei electromagnetice şi cu ajutorul regulii miinii stingi (fig . conform regulci burghiului. 4·19. b): Se aşază mina stingă astfel indt liniile de forfi'! . Acest sens al curentului este indicat Îp. s-ar fi indicat dintr-un punct (Punctul ~ reprezenta virful un ei săgeţi. 4-19. Aflarea sensului fortei electromagnetice. adică din spatele hirtiei spre faţă.'tlAG:-i!.ă magnetică ale curentului. funcţionarea maşinilor eleetrice .cstc dirijată in sus sau în jos. în partea infer ioară a conductoruJui.

1 7 1'0. Ce fode se exercită între conducloare? R. MaşinjIe electrice trebuie astfel calculate. adică: (4. r.-2"1":-12 Aceeaşi fort ă se \'a exercita tele sint de respingert'. Forţa la carc csl~ supus un curent care ~e găseşle intr-un cimp magnetic produs tol de lin cu rent se numeşte forft1 eledrodinamică. Fig_ 4-20_ Circuite electrice Între care se exercită forte eleclrodinamice.1 asupra condue!orului I parcurs de curenlul 1. 4-21.-/-/l= _ _ / -1. sînI parcurse de curenţii 11 =/. care se exe rcită asupra fiecărui <'. [.= . Aplicaţia 4-/ (fig.2 N_ ~ For­ ' • 2-'-='0. 4-21)_ Două condudoare / şi 2. Fode electrodinamice Între doi curenli paraleli. şi -1000'1000. rectilinii. . la distanta a=IO cm UIlU] de altul. Din accastă cauză. In caz ul din figură fona eleelrodinamică F tinde să apropie cele două circuite_ Maşinile electrice au bobinaje constiluite din spirc slr:lbăl ule de curenţi electrici .. incit să rezistc Ia acţiunea forţe lor electrodinamice.=1000 A cu sensurile din figur~. şi produsă fntr-un pune! oarecare al condudorului 2 este: FurIa exercitat ă asupra conductorului 2 pa rc urs de curentul 1. paralele. In figura 4-20 se consideră două circuite situate in aer şi parcur~ de curenţii Il ş i Iz. va fi: 4 -or .EL!:CTROTEHNICA GENERALA . r • Fig.7) 1 .uolvGre_ Inductia mag netică datorită curentului /.'or(a elec:lroditlomică.Îrcuit este proporJionaltl CII produsul i1Jtensifă!ilor relol' doi C/ll"rn(i./ 10 F= B . dacă curenţii sînt intenşi. pot apărea forţe electro dinamice care să deformeze spircle şi să deleriorczc materialul. de lungime 1= 100 cm.

prin faptul că permeabilitatea magnetică a oţelului este mult mai maTe decît aceea a aerului..10) Datorită cîmpului magnetic produs de curentul care străbate bobina. (4. a se consi deră o bobină de lungime l cu n spire. 4·22. (4. 8 (4 . şurată In figura 4·22. ~8 este permeabilitatea magnetică a oţel u lui . inră· in j urul unni miez de oţel.s al ole.=nJl... In miezul de oţel apare o inducţie magnetică mult mai mare decît dacă bobina ar fi goală. ad ică n. Se ştie că \·ectornl intensităţii cimpului magnetiC' are yaloarea. numărul de spire pe un itatea de lungime a bobinei. în interiorul bobineÎ apare o indu eţ.lulUl Inlocuind În relaţia (4.9) I Fig.\agnetizarea otelului: a _ bobinA cu miel de oţel . l. ie magnetică.l.. f.I:CTROM .8) in care. b _ ciclul <l e hlsterezl. iar II .efI .Mi\GNETISM ŞI E.. atomii miezului de oţel se orienlează aşa cu.8) se obţine: B. GNETtSM 7.MAGNETIZAREA ŞI DEt\lAGNETIZAREA HISTEREZIS OŢELULUI.m s-a arătat În paragraful 2. H = n. Dacă se lasă să treacă un curent electric 1 prin bobină. Apariţia in oţel a acestei inducţii magnetice de valoare mare se cons tată experimental prin magnelizarea oţelului adică .

otel ul ş . Curba OaA eare :traLă cum variaz[l induc ţia magnetică. Dacă se micşorează mai departe fi .lu l are magnetică .I~:la arată că de~i cauza care produce maglletizarea. variaţia indue ţ iei magnetice n În fun ctie de H conform curbd OaA . care a rămas în otel. o\el uJ !Ilai p{\slrează o anumită magnetizare c orespunzătoOlre induc i iei magnetice B" care poart ă numele de ma!lnelism r cmallcnf..el in funcţie de variaţia intensităţii cîmpului magnetic H (carc este cauza inducţi ei magnetice). se vede că inducţia magnetică devine negat i v ă.nă. . adică Ulm variază magnelizarea oţehtluÎ . in loc să revillă la zero. prin mi cş orarea intensili"iţii cîmpului magnetic de la va loarea +Hmla ze ro . Daca se întrerupe curentul in bObi. Se c ontinuă apoi experienţa.. adieă dc\"inc un magnet mai pute rnic. In figura 4-22. Această c reştere a intensităţii cîmpului magnl'tie ~e obţine prin creşterea curentului J pînă la valoarea la care se obţine intensitaLea cimpului magnetic de valoare IIm. Aceu!ta se datorcşte faptului că permeabilitatea Il.d OaA). oţJo·. adică II.luri se d c. adică acolo unde era pui ul nord ge formează un pol sud şi invers. ci yariaza dupi"i o anumitii lege (atunci cînd H vadazii).. sau {r. a disp i'iru l . dar nu mai arc ac("!ea.ător punctu lui A '. altele. păstrează un important magnetism rcmalH'nl ( o~('l ll i dur).Bm pentru valoarea -Hm a intensităţii CImpului magnetic corespun7.cade.rţa coercifit'ă.. Ac{!asta în seam nă că se schimbă sensul magnelizării în oţeI. În ceea ce priveşte. deci pentru a anula inductia Br. Scăderea induc jiei magnetice continuă dadi H scade mai departe. se deduce di inducţia magn('tică B nu (Teşte proporţional ('u II . rind FI s-a anulat (oielul moale).şi valori. se c onstată că miezul de oţel pierde proprietăţile magnetice.se vede tii la î nceput n creşte ffi:li incet. Unele. oricit s-a r miiri intensitalea cîmpului magnelic FI in dlwţ. Aceasta se obţine micşorî nd intCllşihlte<! curent ului din bobină. astfel incit atunci cînd II revine la \"al oarea zero.c foarte repede (portiunea dreaptă a curl. pentru ca apoi lTcştC'l"ca sii fie din ce in ce mai înceată.\ GENERALA oţelul devine un magnet. pe eare le aVUSeSe atunci cind H cn~scuse de la O la + Hm. ci arc. Cînd oţ. se Ilum (·~te fllrba de ma!}nefi:are a oţelului . Se spune cii oţelul a ajuns la salura{ie magnetică. este necesar să se producii în otel o valoare negativă penlru intensita!eJ cîmpului 1llDgnetic H. in funcţie de variaţi a illte nsită~ii t:Împului magnetit. magDetizea7. Intensitatea cimpului magnetic . lllereu va lori mai mari. Aceasta se obt ine schL'llbtnd sensul curentului în bobinii . se demagnelizea : ă.a demagnetizat complet. de la valoarea Ia care ajunsese.)poi erqt.antă. Ate. V. Dacă se obsuvă pe. b se aratf\ ('u m variază inducţia magneti('ă B în oţ. illll uc pa magndidi . fn fig ură se observii că În momenlul cînd H a atins valoarea negativă -Ha illduclia magnetică in otel s-a anu lat.5ti ELECTRQTeHN!C. Cn cîL inuucţia magnetică in oţel este lIlai In:Jre. nu r. inducţia magnetică B s. pină la zero. + Pentru a iacc sii d ispară acest maglletlsm rema nent.loarea aceslu i magncti sm remanenl depinde de calita Lea otelului...Îmine const. dimpotrivă. Apoi olel ul se salurează din nou. i:l magnetică (deci m:lgnctizarea oţelului) rămîne la O anumit ă valoare maximâ egalu cu Bm. figură CU I ba Oa il. cu aUt oţelul se magnetizează mai intens..Ho pentru care induclia magn e tică s-a anulat. pă~lreazii o anumită val oa re n. Curba OaA arată ac ca~ tă variaţie atunci cînd intensitatea dmpului magnetic 11 creşte de la zero la () anumită valoare maximă Hm. ia r dincolo de Jluudul A.ă aproape complet.casta. se numeşte cimp caera/ir.. pînă ce atinge valoarea . Se oh ~en·{t e{t de data ac.

adică B r.'0 ( f ~clnd sli va rieze curentul din bobină..1 se magnetIza sau demagne!iza {l\e!u\ trebuie să se consume o an umită e!1("r ~je.~ t e proportională tocmai cu aceas tă energie.lii de cauză se observă de altfel de-a lungul intregului ciclu de magneii1. dupa ramura d il curbei din figură. adică mag nt-tizarea .i.iro:a zero la villoilrt-a ."'""1 . ddul menţiona! se num~!e ciclu de hislu.:lr. După ac(>as!a.1 J QI iJ. Fii!. ienomenul este.lrebuie ca intensitatea cimpului mal!"dic si. curba de magne· corespunde traseului OaA..>i:s treazii.. adică H s·a anulat.urba de Ilis/uezis. tnseamnii că efectul . dar in momentul clnd intensitatea cimpului magnetic s·a anula! din nOII. pentru . şi -N". Din această cau. pentru ca inducjia magnetiai IIl!gafl:vd ~ "" anuleze (să dispară din nou magnelismul din olel). In figura 1·23 se dau citeva curbe de magnetizare pen tru fontli şi unele calitl'iji de ole! utilizate 111 practică . Bara de ofel. de l.!i :lpoi se face să crească intensitaiea Cîmpului m~gnelic de la valoarea . 8 "..c hysterezis. 4·2:. după cum s-a ~ntal. S 6 1 8 IO'. avînd o permeabililale magnetici mult ti13.H". / 0. ceea ce se poa te constata e xperimellt~1. i IC ! ) 1/ 0'1 CI olel {~ 1/ 1/ &r V . In momen tul cind ~ auzfl care producea magno:t(z8rea .4Jlllm!&1f .~ ~}4 rl> 0. aceasta arată că oţe· lui ..i. inducjia magnetică.. c..-\G~I':'I'ISM ŞI ELECTROMAGNICTlSM ind . \' s lH V 0-' V o. Prin creşterea mai departe a in1 ensităţii cimrl1lJui magnetic de la I lie: la valoarea maximii +H . indllcjia magnetică variazii mereu după acelaşi ciclu.Hm la 7. astfel tncit se in· chid~ ciclul în punctul A. care sA Invingii acellstii cauză care se opune.." . !nl1rzia l de o cau7. Curue de Illagnetiure. 'iJ" o . Această rămînere In urmă a efedu· lui f. Energia care se consumă se tra ns · form :. .ifI" v.:ag nelizarea _ a rămas În urma cauui.o. variind in mod continuu valoarea intensit!jii cîmpului magnetic între -.f' ""'! • V 1 J '.are şi demag.!i creascii. De asemenea.!i intirziere. In ligur::t 4-24 s·a considerat o bucată de olel in cimpul ma~netic produs d~ un mag· 17ai mare... adică H. care inseamn. ci mai păstrează valoarea -B r . In forma de potcoavă.s..:i. ci a piisiral valoarea + 8.4 #1 ~(6/ F.undea inductiei maRnetice + B •• In siirşit. Faptul că pe curba A lo de demagnetizare. Bar!'! de otel In cimp mag ne!!c . iar curba respeclir:d. Dac.H"" la \"iIioarea zero) se consta t ă cii şi inductia magne tică incepe s.. care ~e opune acestei mal"(netizări sau demagneliziiri.. nu a dispărul.~.. lia magneticil minimă -B".. :-'umai prima dată. 4·24. ad icil inainte ca otelul să mai fi lost magnetiza1.. apoi in ciildur ă . Supraiaja î n chi să de cicl ul tle lljslerezb e. In con· ~eci nl. de la cU\'Întu! gtf"("e.lI. ajunRii ta valoarea pozitivă +Hc. lmealllnă că el este totu~i magnetiza! la maximum. fl('jizare A beA 'dA. s~u r. D~ ctle ori se magnelilează sau se demagnelizează o bucatâ de olel.jd< . i~r olelll) se magnetizcaz~ şi se demagneiizeazli ~uccesîv .~ " Il ..M. aşa c. care corespunde cll~bti A berI 'dA. induclia magnetica nu se anul e ază. inducjia magnetică creşte de la \ij'O. un magnetism de sens contrar (polii magnetîci s·au inversat) aceluia care wrlS. nUITai cii in sens invers de felul in care a fost magnetizat prima dati! (polul nord a deve nit p )1 <.ld şi invers).. de la valoarea Iii care ajunsese pentru ..7 0.a valoarea mfn!mll -Biti. fenomenul poartă numele de hislerezis.

. Asemenea materiale. zincul. pulind atrage pÎcsc de oţel C o forţă proporţională . forţa de atracţie asupra armătur i i incetează.MAGNETI o bar[\ de oţel moale Înconj urată de.liitătilc lui magndicl'. Ncmaitrecînd curent prin Înfăşurările electromagnetului. ~(' Incnidt' circuitul alimentat de bateria de pile P şi un curent electric trece prin Inffişurările A c1cetromagnctului E. platina. Sonerie diu nou contaet cu şuruhul S şi restahilind a s.uprul. .o infăşnrare parcursă de.lI cu pătratul ind\lcţiei magnf'tice (82) . elertromagnelul îşi pierde (". cu polul nord la dreapta şi polul sud la stînga. magnetică Din punct de vederc magnetic.s slrudi\"fi a UJll'i soncrii electrice . Alte corpuri (aluminiu].ale se bazenză funetionan'a a num('ro~\s(' tiD puri de electromagncţi jnduştriali. Astfel de corpuri se numesc paramagnclicc .ELECTROTEHNIC A GENERALĂ mai mare decît aerul. c. 8 . Un astfel de magnd.tfe eledrică. Fierul şi aliajele sale au o permcabilitate magnetică mult mai mare decit aceea a vidului . care alrage ~lrmăt\ll"a A de oţel fixată p rin inte rmediul lamei de o ţel L il) punclul O. se comportă ca şi cum ar l1Isa să treacă mult mai uşor Hniile de ior ţă prin oţel decît prin aer. făcind 1·:25. un curent electric devine magnet.gura . Prin faţa din stînga a barei de olel intră liniile de Corp magnetică. Deoarece oţelul moale arc Uil mag"uetism rcmuucnt neglijabil. hara devine un magnet. schema (:0. paladiul) au o permeabilitate magnetică care depăşeşte cu foarte puţin permeabilita~ea magnetică a vidului. materialele !ie pot imparţi in mai multe categorii. şi cobaltul sau nichelul. L tu ri. Din această cauză. De aceleaş i proprietăţi fNomageticc se bueurii. linîîle de iorţă sint mai dese. de CXf'm plll. cireu itul se intrerupe În dreptul şurubului S. Un ('xcmplu de folosire a ell'dromagncţilor este sonCI"1 ~\ d('drieă. iar valoarea inducţiei magnetice este mai mare deci! în aer. poartă Ilumele de eledrolll((fJnel . tu momeulul cînd ann<Hura a fost atra~fi . inseamnă dl de cîte ori nu mai treee curent clectri(" prin înfăşurat·e. se numesc {er01mlgnelice. fn sfirşit o a treia categoric (aurul.diamog/leli ce . şi aceasta sub efectul dc arc <lI lamci " revine in poziţia iniţiată . Cind se.J-2~J este reprezenLa!:. iar prin iata din dreapta liniile ies din bara de oţel. ELECTRO. În bara de otel. Aceste corpuri se numesc. Din această cau:(:ii. antimoniul) au permeabilitatea magnetică cu foarte puţ-in mai mică decît aceea a vidului . Pl' aceaslă propriet. argintul. Hpa~ă pe butonul n. Matcrialc-le magnetice utilizate in practică sint descrise la capitolul X. eromul.

St' Iasă să treacă llIl curent electric În i. de c1cctromagnet. r ElecLromagnclii î şi gălic:-. După Cllm se ş tio:. La paragraful 10 al acestui capitol se arată cum H'. de exemplu. armătura are o mi şcare perm:'tuentft de du~te·villo. şi utilaje e lectrice.'lJlHrale. Prin intermediul unei pirghii armălura este solidari"! cu o piesă m i că dt' metal /1. p ot folosi c l cclromaglleţii pentru rid icarea şi deplasart'a diw rselor greutăţi. O a lt ă aplicaţ i e o constituie. i n timpul frînării. ŞI ELECTIIOMAG NE:TISM 59 eOllLiuuitatea circu itu lui. Fig. Acest eJedromagnet a trage armătura S3 11 in fo rmă d e tijă .a . :-Iring'{' cu pu lert' band a /3 as upra tnmburului 1'. liolidar c u arborele O Ş(' fixează lIil t ambur T.r aplica!ii prattÎ('C' il} rtalizarc" diferitel or . oscilind in jurul p unctului .li. Principiul de funcţioua re al ac-estei frîn e este arăta t in figura 4-26. frina ("li eledromagnet. Cind frÎnarea trebuie sit in(~elez c. de un motor t' 1 ~drie trebuie să fie uneori frina t rapid.(' gă!<e~tl' hand" dl' 01 e l B p rin ~ă de pirgh ia P În punrtele fJI ş i p~. care atrage iarăşi armătura ş. din cauza marii permca- . Cind se r i d i că mina de pc huton. a vind pe o anumi tă porţ iune o inrăşurarc constituită din II spirc pnr('urse dc curentul 1. Astfel se com pensează efectu l greutăţii G ş i se slăbeşte banda R din juru l t ambul'U lui . care in consecinţă va lovi clopotul C ori de cite ori va . ca rc. Se presupune d'1 arbordc O antrenat. aet'st CUI1!Ut dă naştere la lIU cimp ma gnet ic. 9. q. Liniile de forţă ale acestui cimp se vor str in g<' În interi oru l piesei dt' ote l."lară. de pxe mplu .fi atrasă. in juru l căruia 1. funcţionarea sODl'rie i iDCi'le:iză. 4·26.şurările eleclromagnetului.m. Frînii cu eleclromagnet. CInCUITUL MAGNETiC In figura 4-27 se consideră o piesU de oţel inl. Tn ~Icest scop.lobina b a unui electromagnet E. rid ic ind -o.d. greutalea G a('~ionează asupra extre mităţii diu sti nga a pirghiei P. Din nou trece curent prin infi".~AGNE:'l'IS:'II. : atit timp cît se a pasă )le bUlon.

Valoarea n inducţiei magnet ice de oţel este .· . . 8 Dacă se notează cu S suprafaţa Înconjurată dc o spiră. B=u. - rJ2 "J C. Sensul inducţiei magnetice ca şi cel al liniilor de forţă magnl'tic2 din oţel. relaţia de mai inain te ca re dtl valoarea fluxului magnetic (J) în runcţie de forţa magnetomotoarc F ş j de rcluctanţa magnetic:1 R.·ll $ . se află folosind regula burghiulu!. Forţa magnetomotoare nu este o for ţ-ă mecanică. "5 /lI I Expresia . (' . se vede că mărimea num ită rcluctanţă se comportă ea o r('zisten~ă magne tică faţă de flux. după cum legea lui Ohm este legea circuitului electric. Circuit mag· netic inelar. '1 ~27 ) Sf' nu meşte circuit magnetic. poartă numele de legea circuitului magn eti c. care sint cercuri concentrice cu centrul in O. ci trebuie co nsi derată drept cauza care produce fluxul magnetic."fi:RALĂ bilit5:ţi magnetice a acestui material. fluxul magnetic corespunzător unei sp in:. . pi1rtiM prin I!aloarea reluctanţei magnetice. se poate s~rie: (1.11 ) ia r se numeşte {orfa (sau tensiunea) magnefon'otoau.. cu atit fluxul magnetic este mai mic. Din această cauză. e xpresia: rQ=~ e5 se numeştc reluclanţa magnetică a miezului Făcîndu .este: c1I = B·5= :.=nI Fig. -[' . 1= 27rr. I in care l este lungimea medie a inelului de oţli'l. r fiind raza cerculu i mediu al inelului.13) ceea ce arată c ă fluxul magnetic este egal cu forţa magnefomotoare in. Drumul pc eare-I parcurg liniile de Iorţă magnetică (fig. Deoarece cu cit reluctanţ a este mai mare.1 = r".. F ormula de mai Înainte se aseamănil ca formă generală cu formula corespunză t oare' legii lui Ohm..60 ELECTROTEHNICA GE. <1> = ~. (j. nI I '5 = -.1 2 ) de oţel.se inlocuirile.. 4·27.

adică: 1. GNETISM Fluxul magnetic <l> d.XVII). circuitul magnetic este constituit din două medii diferite.G'TROM. Valoarea acestei forţe porlante indici:i şi valoart>:! greutăţi i pieH'.. adiră: şi reluct. XIV.MAGNIc'TISM $1 ELE. fn acest scop. FORŢA PORTANTA A ELE CTROMAGNETULUJ Printre diversele aplicaţ i i practice ale clectrolJwgnetiior există ~i utilizarea lor pentru transportarea pieselor de otel. fu acest caz. şi anume un tennen egal cu reluctanţa porţiunii de oţel.'lletic se hazează pe legea circuitului magnetic. 4-28. un al doilea termen egal cu aer. În formula corespunzătoare legii circuitului magnetic reluctanţa este formată din doi termeni.eterminal prin legea circuitului magnetic cores· punde nu numai unei spire a hobinei din figura 4-27.se intrefierul circuitului ma gnetic respectiv cit ma i re(lus. făcîndu. calculul fluxului maf. dat fiind că aceleaşi linii magnetice trec prin oricare asemenea secţiune.trice este necesar să se obţină un flux magnetic cit mai mare. La aceste maşini. In acest caz. şi anume o porţiune de oţel de lungimea 10 şi o porţiune de aer de lungimea la. Forţa maximă cu care Ull electromagnet poate atrage o armătură de oţ. Circuit magnetic inelar cu intrefier.feet o mărire importantă a reludan!ci circuitului magnetic. se micş o rează reluctanţa magn e tică.a porţiunii de Legea circuilltlui magnetic se scrie in acest caz: (4. Porţiunea de aer din circuitul magnetic se numeşte infurie/'. după cum se YU arăta la studiu! maşinilor electrice (cap. fn figura 4-28 s-a presupus că miezul de oţel este intrerupt pe o portiune mică avînd lungimea la. În special la maşinile electrice . 10. Circuitele magnetice cu intrefier se Întilnesc în aplicaţiile practice.Î ce poate . dar ori cărei Slcliuni drepte S prin inelul de otel.. Între altele.el se numeşte {orfă porlanfii.mţ.14) Introducerea unui Întrcfier arc drept e. tJ-"S Fig. La maşinile. elec.

permeabilitatea magnetică n intrefieroJui. in tesla.orţa portanlă F Am rezultă iu ncwtoni. 4"" I O~ . sl răbătute s Fi. suprafaţa secţiunii ' magnetice ale Ulltli pol. Expresia carc dă valoarea forţei portante eslr. avind îri faţa polilor săi o armătură de oţ.S! '0. il) :1ccst caz următoarea F =~' I~ '4. l. iar secjiuneasirăblit ulă de liniile magnetice în întrefier este S=IO cm2• Care este valoarea fortci portante a electromagnetuluj? Re l o 1 y are.ia magnetkă În inlrefierul dî. egală cu 4.$ 110 I.5 T.'. in de liniile metri pătraţi.el.:.olre armătura ~ i poli. 4-29.00 1 =li91 N. 4-2. Forja portantă este ~ dată de: F _ __ _ f!!.62 fi ridil':ată de către e1ectromagneL In figura 4-29 s-a presupus un clec:tromagnet in iormă de potcoavă. Eledromag· Ilet pentru ridicarea de greutăli.ilgnelică B in intrelierul dintre armătura unui eleetrol\Iagllet şi polii sai este de 1. Aplica/ia. 15) in care: B este induc.ţ/ 107 Wb. Inductia m.

Da cii.S in cari: n este illdu cpa magnetică corespunzătoare cimpulu i magnetic din interiorul fiecărei sp ire. fl uxul magnetic prin liecare spiră este constant ş i egal • Aparaiele de măsurat electromagnetică Fig. se observă din IlOU trecerea unui ('!Iret cledri{". lie inl roduce.\ re\' ine la 2('ro) .lllt·('rii maglletului numărul de linii de forţă care ~Jrăbllli' fie-carc sp iră cre!jte . Dacă se scoate magn('lu! din bobin:t. se obse rvă efi. spircle bobinci nu sint str:'ib:itutc de linii de fo rţă magnetică . de ~xemplu. suprafaţa unei spire. ('are poale indiC'a treccrc~ unui curent electric şi sensul acestuia. Explicaţia ac\'stor manifestări este următoarea. PHODUCE RE FORŢEI ELECTROMOTOARE DE INDUCTIE PRIN VARIAŢIA FLUXULUI l\IAGNETIC lN SPlRE S<: ('onsidt'ră o bobill. in timpul d<'plasfirii magtletului.\ EU~CTRO)I:\GNETIC"\ 1. Inductia sînt descrise la capilolul XI. Dup ă cc magnetul a fost scos comple. de scn~ coutrar cu primul (acul aparatului A deviază in sens contrar faţă de prilll~l data). În momentul dnd magnetul estc complet int. curf"ntuJ se unnlem:ă din 110U. inainli'" C'a magnetul $ă fie introdus in bobin:i. Pe măsura introc. 5-1) la bornele căreia este legal un aparat fi.l diu lJOb in.CAPiTOLUL V INUUerl. in inlerÎoflll boLinei.rodus în bobină. Cit timp magnetul ramin<. 5·1. prin introducerea . umli magnet Într·o bobină. CUl"('nLul dispare (acul apuratuhli . astfel că la sfîrşit fluxul TIWguctic prin fiecare spiră devine <l>~R. de susil1 jos un magnet M in bobină. După ce mugnetl11 s-a oprit. prin bobină treec un curent electric (ucul indieatar al aparatului A se deplasează) .. adică fluxul magnetic prin aceste spirt! este nul..1 ::oi Îuocpărtat.t n (Hg. iar S.

...ltcrii magllduhli.iisoarfl in \\"ebcri 5i limpul în secunde.1 ) H' poate sc rie : E = _ 11(J). I) . ad ica ("Tcşlerij fluxului cl»l. fluxul magnetic variază un iform de la valoare a <111 la valoarea $2 in timpul care trect' de la momentul Il la 12.)i iuainte .. adică: · M' 1~f=ll' . Iu timpul sco:. (j2) Hclatia (. Forţa eleclromotoare şi curentul care iau naştere prin indncţie electromagnelicf. de exempln de jos in sus şi se presupune e ă valoarea iodncţici magnetice creşte..ELECTROTEHNIC.en: . 0. llrtnătohrca concluzie: Cind (luxul magnetic dinlr-() spiră pariau!. care produce l/lJ curent electric. a se consideră o ~pirii slriiblitulă de linii ue ror~a magnetică. Sensul forţei cleclromotoare de inducpc in spiră se determină cu aju orul legii lui J. Se nsul acestui curent [ este Rstfel. In acest caz. = . se numesc (or/il eltclrom%are şi curent de indllcJie ... D:ld fluxul se m. Forţa eleclromoloare de iruluc(ie ce apare inlr-o spi ră este egalli CII II(jria(ia (luxlllui ma. te dă na'5terc fluxu l ui ((>2' se * Semnu l ..u'c sc poate enunţa astfr-l.re.1 reprezintă litera mare grecească ce se citeşte ~della ".. \'aloarea rorţi' i elcctromotoare de indicţie este: (G . incit fluxul <D! prod us de J să se opună cauzei care l-a produs. luaM CIl semn schimbat. Dacă printr-o spiră.3) 11i .2) reprezintă legea de bază a inductiei I'lcdrolllagncticc. Ac(>st fenomcn poartă numele de illducţie electromagneticel. Sensul curen tului 1.) . va fi de 11 ori mai ma.:i: relaţia (5. fluxul magnetic respectiv tl>1 c reşte şi are sensul de jos in sus. t' _ : ~.. In spinj ia naştere Q {or/tI elec/rom%are.X.l1 .Rezultă că fluxul $2 trebuie să a i bă un sens contrar fluxului ~1 ' adică ele jos în sus. GENERALA cu valoarea ar3tat~ lYl. ca in figura 5-1.. c. ·.. Variaţia fluxului produce in spiră o torţIl elcdromotoare şj un {'menl de ioducţic. fluxul 1Il00gnetie descreşte din IlOU pină la zero. care se poate enunţ:l astfel: Efeclul finde fotdeall1l11 să se op ună c:all:cr care l-a produs_ în figura 5-2. Din cele arătate se trage. forţa el ectromotOl1re se OlltillC in volţi.qnetic din spiri'l in raport CII timpul. Pentru o lJOhină cU /1 spi re. fort·a eleclromotoare de inducţie Lolală E. . (.

:. In mod analog /le procedeazri ş i in cazul din figura 5-2. In acest nuxul cJ>. ln jurul acestei in făşurări se găseşte oa doua Înfăşu- 5 . care pe oaza fenomenului de inducţie electromagnetică.i deci al forţt·j declrOlllotoare de inducţie).tloarea inducţiei magnetice scade. Sensul curentului este astfel . unde fI)) este dirijat tol de sus in jO$. precum ~ i În cazu! din figura 5-2. 5·2. Sensul forle. iar in spir:l apare o forţă electromotoare de inducţie . trebu ie cn flUXlll Wt Si'1 inLărească fluxul $1' adi('fI s:l aibă acelaşi StllS de jos În sus . eare arată forţa clectromoLoare d{' indll('ţie l'are-I produce. Cunos("Înd sensu l fluxului $2> Sl~ poate dete.-rnOMAGNETlCA . b spira este ~ trăhăLută de linii de Corţii magnetică tot dt' S(> presupun(' că .aA. se obţine sensul <lntiorar. ~.lNDUCTIA .\. 1'[1 1 are sensul orar. unde fluxul magnetic <1>1 este dirijat de sus in jos şi creş te. 5-3.. I fn figura [unrnoncaz ll b~H{'i de oţcl mai groase şi 0-3 este l'f1'prczcntal un aparat numit bolJinti de inductie.E. .:cctrotehnlca I:enen.§.ca fluxul $. c. Fig.ELt:c. Pentru aceasta. du (.. In jurul moale O se găseşte înfăşurarea P cu un numfir mic de spire izol:1le.' hurghiului. care produce lin cure nt de inducţie 1. scade. d. la figura 5-2.rmina sensu l curentului de inducţ ie II!. dar s{'. eleclromoloare de induclie.. Bobină de inducjie. aplici nd regII!. adică scăderii flu xului 11>. : ~ q) r · -. Încît fluxul $:! produs de 1 să se o pună cauzei ca re 1-:1 produs.0. şi ob ţine eu ajutorul rc~u[ii burghiului. ca JOI> in sus.--" I o) 1: e) Fig.ade.

2 .9 = 300 .mult mai mare de spire subţiri . =IO V ? Re z o l var e. întrerupînd astfel rircuitul: hara de' ot. in infăşurarea S apare o forţă clcctromotoare de inducţie.etiLÎ ndu:se atrage armătura C. In cit timp ireb uie să se anuleze cî mpul magnetic pentru ca in bobin/i să ia naştere o forjă elec lromoloare de inductie F.dicâ este foarte importarit Îl~ pra ctică. prin intrerupătoruLJ. Fenomenul de inducţie electromagi. de asemenea izo-rate.: bQrna: E.P. c&ore se poate deplasa sprij inindu-se mereu cu extreruitaţile sale de barele verticale metalice b1 şi "-l legote electTle intre ele .d.c- .este alternativd. Aplica/ia 5·1. apare u n cimp magnetic prodns de curent.... I.OR DE FORTĂ MAGNETICE ln figura 5-4 este reprezentat un conductor de lungime 1. flux ul magnetic care strilbate bobina nd2 1":0.reslabilindu-se circuitul ş. a tit infAşurarea P. In momentul in care trece curent prin infă"u'rarea . .' Cin"<i se j-nchid.eastă cauză. un curent ~Jectric :trece: ue "Ia 'b aterie.0.' inţrei-\lpăt'orul I~. cît şi infăşurarea S. cimpul avînd inductia magnetică B=2T. tn circuitul infăşurărîi P se montează bateria B 'şi întrerupătoruI 1.18 Wb. lama" de _oţel L~ obor: Da G. O bobit'8 cu axa rectilinie. are sensul contrar. fu consecinţă. pozi-pa iniţială.el se dc magnetizează iar lama L readuce armătura in·.tiuI de reglaie D. care are n= 300 spire şi un diame tr u mediu d=5 cro. circuitul S este iuch!s. 'deoa rece îşi găseşte o largă aplicaţie în funcţionarea maşinii o!' electrice şi a multor aparate. şijr~. .'ul'f'nt ul 1 din înfăşurarea P se stnbiIcşte ~i s(' întrerupe periodic. Otelul m oale O.riei B Într-o tensiune alternativă la ' bornele cirenil ulu i S..'G rare S cu un număr . este inchis. 'forţa electromotoare de inouctie arc UII anu mit sens. Din ac. in inf iîşurarea S fluxul magnetic variază perioqie de la zero]" o anumită valoare (dnd se stab'ileşte curentul 1 in infăşurarea' P) şi de la 'această valoare la zero (cind se anulează cureotul 1). PRODUCEREA FORTE I ELECTROMOTOARE DE 1l'<"1lUqIE PRIN TĂIEREA DE CĂTRE UN CONDUCTOR A LINIIl.. este: <Ilj=n· B ·S=n· B • - 4 4 Dar: E ~ --_ 1>'" '" 2.m.adică . Cind fluxul magnetic creşte. este sirlibliluiă de liniile de fortă ale unui cimp magnetic după directia axe! sale. Dacă S este su prafata spirei.= 1. Bobina de inducţie serveştc la transformarea unei tensiuni cont inue la bornele batf. infăş"urarea P.a. iar liniile magneticE' ale cimpului străhat. Atit timp cît intrcrupătorui 1.c. inagr. Se presupune că acest cvndu. care produce un curent de ind u cţie dat:. 'şi din DOli la bat~rie. iar cind scade.

. el ti <ic~cris sup raraţa : t1S=[. 6J /li Deoarece: este viteza de deplasare a conductorului.6.lr creşte.dao Fluxul magnelic care străbate planul circuitului din care face parte conductorul a variat (a crescut) În intervalul de timp AI de la o valoare 11>1 la altă valoare \1)2.ă: (5.dicuJare pe direcţia de asemene·a că forţa F C8.INDUCŢlA ELECTROloiAONETICA 61 tor este introdus de jos În sus tică B. iar: IDjJ-01 =. eleclromoloare de inductie a edrei valoare esle datd de prodl/sul dintre Ila/oarea indl/cliei magnetice. Pc mă sură ce conductorul pătrunde in cîmpul magnetic. rezlllt.S-4. Se presupuoe con<hKtorul este perpendicular~ ~i (}îrecţia liniilor de fort·!\ . datorită unei forţe clcctromotoare. ~tfel Incit fluxul magnetic prin acest conll.aie linii magnetl<::e de forţJ. de inducţie ce ia naştere in conductorul care taie liniile de forţA. Dacă conductorul de lungime 1 s-a deplasat in intervalul de timp AI cu di ~ ta nţa t:1O in cimpul magnetic.re deplasează pe ~Ianul format pe direcţia eonductorului fig. apare in conductor forţa elcc- E = _ 6IP """ Cl)l ~ lPt _ B· ilS =B oi 6a M. un număr diu f"e in ce Ulai mare de linii de fOT~ă trece prin conturul inchis· de circuitul din care face parte conductoruI. Într-un cimp magnetic cu inducţia magnemagnetice sint perpeD. a lu~gimii conduc/orului. In E=Bo[·v. Din cauza variaţiei fluxului tromotoare de inductie: 6/ magnetic. in circuit şi deci prin conductor trece un curent de inducţie J..Ill_B .. .. in acel tondlidor apare o [orfă.4) 1n consecinţă. cînd U/l conduc/or taie linii de [orlă magndieă. ale carei linii de forţă coedurtorului.!l S. Conduclor care t.

tromagnetică.(1 detltlului orăWlor (fig.l este rlirjjat~ in jos. Dacă se măsoar. cu o v j\ez~ 0=15 em Is inlr·un cîmp magne tic a tărui inductie magnetică este 8= 1. deoare('c for ta F este dirijat1'i În sus.ircuite ia u naştere forte c1ectromotoare de indu cţ.15=0. Un conductor de cupru cu o lungime (=10 cm este deplasa l ca în figura 5-4. Regula miinii drepie pentru aflarea sensului forţei eleclromoloare de inducţie. Sj~nsu l forţe i elcdromotoare de inductie se poate afla şi cu ajutorul re!Julii mîinii drepte: Dacu se aşu:ul mina dreaplu desfticulu.:'! în timp. YU trebui să Iie dirij'llă lu jos. Dacă prin inrăşura re trece un curt: nt intensitate / varial. 5-5. 3. Conform regulii cunoscute ducii for\a ekdromagnctic. E=B ·l·t/"'. in ('. sensul (or(ei eJedromarJlulice de induclie (şi ' a wrwfu. sensul curentului şi al fo rţei electromof.\ indllc~ia magnelică in tesla.. lungimea conductorului in metri ş i v iteza sa În metri pe secundă. sensul forţei electromotoarc E este astfel încît tinde să producă un curent It care. Conform legii lui Lenz."ERALA cimp şi a vitezei conduclorului.rc va fi din faţa planului hirtiei Înspre spatele acestui pl an. In figura 5-4. ce se opune areslei depla:. 5-5). 1 '0. el va produ('1! în oţel un l'. iar (le gelul mare i ll direcJia {orlei de deplasare a candl/dorului. forţa electromotoarc se obţine in v olţi. rarc depl ase ază conductorul in cimp. aslfei incit li~ nWe mognelict sd in're ill palmă .5 T. CURENTI TvnRJONJ\HI (FOUC' AULT) tn figura 5-6 se reprez intă o piesă prismatică din o\el moale care este un [ir metalic izolat..o1vare.:ări.! . ie. i\iasa de oţe l se comportă ca un mare număr de circuite inchis<:: st ră ­ bătute de un flux magnetic variabil. Care este forta eJedromotoare de indut\ie E? Re7.lui ce poate fi produs) este dtlt de direc(. rort·" "Ie('- Fig. Din această l':!UZfl.0225 v. Aplicaţia 5·2. la rindul lui dă naştere la o fonii electrom agnetică ce se opune cauzei adică forţei F. care produc la rindul lor curenţi înconjurată de electric a cărui .68 ELECTROTEHNICA GE.imp magnetic şi deci un flux magnetic variabil în timp.5 '0.oa.

. 5-7) elin tablă de aleI olint cu siliciu ("tabl ă silici on.IN Dl JCŢ'L\ ELIOCTIIQMAG?\'ETICA 00 de inducţie numiţi IUl'bionari. Tnducţi a magnetică.i cu renţii turbionari şi sensul lor.!> rom (fi g.ode otel izola le. -i. care depinde de penneabilitalea magneticii a mediuilii (in caZlil aerului iJo) ş i din forma şi dimensi\Iuile geometri('c ah' {'irellilului. In piesele de oţel ale maşillilor electrice se produc de multe ori astfel pierderi prin curenţi turbionari. in planul frontal su per ior al piesei.să") . . 5-7.)rc L este u n fOlclQr d(' prop or~iona l it..35 şi O.' Fig. d~ --1-. 5. sînt a r:'itaţ.8. se poate SI:rie: n:lşb'rc la un cimp magnetic. Fig. Fenomenul de induc\ie proprie. Produce· rea curentilor lurhionarî. miezul magnetic al maşinilor electrice ele curent altNnaliv se execllt5 d in foi subţiri de 0. Aeest Clm~ llt f1u '\ul InHgcu curen l ul r(>/ipf' cliv.5) rig.. IND UCTIA PR OPR IE In figura 5-8 se consideră o spira parcursă de curentul i. Trecerea curenţilor prin otel creeaza pierderi conform legii . (5 .1oule ·Lenz. .alc. ut'ri ş i ftu\lll ~ fiind propo r ţ i ona le dă tD = I.6. :lst[tl iueît prin ~pi ră trece nelic Ill. Miez din lole . Pentru a le reduce. Jo figura 5--6. din cauza formei lor de vîrtej (sau turbion). În C.

care . Din cauza fţno'menului de inducţie proprie. Reluetanţa este invers pro p orţional ă cu perrncabilitate~l magnetică. valoarea forţei elcctromotoaTc de autoinducţie este : . • Dacă rezultă: n2.= .6.= .111 E = .6) Dacă fluxul ~ se măsOară in weIM!rÎ.7) lnductivitatea unei hobiue este deci direct proporţională cu pătratul numărului de.i intenTal de timp.5) rezultă: Dacă străbătută " (5.. Din relaţia (5. curenLui creeaza un cimp magnetic.L Ili '-j tJ 6t Dacă o bobină de n spire este străbătută de curentul i . ?-semen~a miez. Din această . orice variaţie · ~ curtnt dintr-un circuit dă naştere la o forţă elertromotoarc ele autoinducţic. relaţia (5. spire şi invt"rs proporţională cu re Ju ctanţa. fluxul <Il var iază de asemene:!. după cum se ştie. conform cu (5.curentul i variază. C<lnsiderlnd că to intervalul de timp !!tI.fiind de un flux magnetic variabil. nuxul magnetic a variat cU : In consecinţă. intensitatea curentului a variat cu ru.o bobină cu miez de oţel are o incluclivitatc cu Inult mai mare decIt o bobină Hiră un. lPt n2 \ . =n·$ = f1!. Dacă reluctanţa magnetică a acestui circuit este m. $pira . astfel in cît inductivicauză tatea este direCt proporţional ă cU permeabilitatea magnetică. va apare in ea o forţă cleciromo· toare de inducţie."arc trece prin cele li spire va fi:j 11>. deoarece este produsă prin variaţia curentului din propriul său circu it. iar curelltul i in amperi rczaltă pentru inductivitatea L o unitate de măsură numită henry (H).:. circuit magnetic . numită de inductie proprit sau de uliloinducţie. fluxul magnetic (!) ca re trece prin fiecare spiri'i este: Fluxul magnetic .j se notează eli L inductivitatea întregii bobiue. { rTlJ'- (5. Factotul-4 pooetă numele de indudiDilale proprie sau auloinductivilalta circuitului.5) arată {"ii. in acela.lobl $t .=.. ale cărui linii de forţă parcurg un anumit traseu numit.6) 1. conform regulii circu itului magnetic.

ccea ce face..052 =o. u'-i. produs va fi: Il> ÎI. : J • ~_ : •' .Bobine cu miez comun din olel. _-.--: .. ~.se mai menţine ' un timp.6 ':':'0.}.variaţie : Acest fenomen tie inertie ·elec1rU:if ' se 'poate observa mai ales la întreruperea curentului ţHntr-un circuit. ol. : . care fR. intiI'"" ziintl această . _ . consideră un miez de o ţel moale cu două Infăşurări c_ in figura 5-9. .El Fluxul 4>1 trece şi prin fie care spiră a bobinei 2.11 8 H. Bobina 1 a·re nI spire iar bobina 2 arc n2 spire. este reJuctanţa circuitului m3gnetic." ". __. .\' ariaţieî rn'rcntuilli.._ . adică se opune .. I=Ţ n.6 T.~42 In consednlă. O bobinil dreaptă are n=300 spire. curentul nu dispare . Fluxul magnetic prin bob inli 4 4 e. 5. Care este induclivitatea proprie L a bob!nei? R: e z o 1 var e. iar dlameirul mediu al bobinei este d=5 em.." ~=n'B -. Aplica/ia 5· 3. " .s !~.insta ntaneu.:a'2=30<f.--------.: :.'... L=~~O.' < . _ .rece deci fluxul magnetic: 112 spire . .intr.1. 0. lNDUCŢ1A MUTUALĂ Se.contactele intrcrupătorul.e . . un a re electric. ._. . Cind se deschide UD Întrerupător..DluI Il' fluxtJ! mngnetir.~ aparli. FIg. Wb. Dacă prin bobina 1 trece cure. I 8 .942=0. s.7J l>e opune cauzei care o produce. - . ci datorită fenomenului de autoinducţie . Crnd infăşurarea bobinei este parcursâ o:k un curent 1=8 A. .IT" :oi' ~_ .. lnduclîa mag· netlcă in interiorul său de·a lungul axei sale lo ngitudinale este 8=1 .~ ~ ". Prin toate cele ale acestei bobine va t. 5-9.

s--a notal cu M ractorul de proporţionalitate intre curentul Il ş i nUJ. . fluxul magnetic produs de bobina 2 prin Hecare-spiră a bob inei 1 este: Fig. 2 · "/ In mod a nalog.(J)I: reprezintă vai-Î<llia co respullzăto are fluxului magnetic $12. dadi se COns id eră in general două circuite oarccan~ CI şi C! (fig. curcnlul 11 variază de exemplu CII il/!.binei 1 va t rece ((('ci n1lxul magnet i(': ."n: - (I!. 21 '*' = 1I!'V2=~ '" 1I.l.:ul tl>l!: I i\l_ n . parcurse respecti .l'Incallilitalea magnt'.e circuilul c.. de curenţii 11 ş i ['l" fluxul mag-nelic produs de curenlul 11 din circuitul CI !Si eare străbat. mutu al A a două.1. Prin tO:ltt' {'cle "1 spire ale b.ului din circujtul CI 'l i dellumitil forţ. l\Tiirimca M poarUi Ilumele de Îflducliuitale nllllll~ a celor două circuite şi se mlisomă toL in henry ea şi indudÎ\·itatc'l 1.ticii a medill~ IUÎ. În iillernilul de timp 6. 5-10).\batc de alii Se observă eă expresia fluxurilor magnetice Wu ş i <t>!1 upure acelaşi {qcJor propor~ion3litate lU. 5-10. fluxul ~n este proporţional ca curentul 1.ll) ~ ulHle 6. Inductivitatea mutu ală depinde de... Inducliil..pr.= _A4>'~=_JJ~ • Ai 61 (:J.72 Conform acestei relaţii.8) Da că bobina 2 este parcurs. .1 apare in circuilul C? o forlă elcdromoloare in dusă de variaţia cure ut. ci rcuite..ă de cun'.nlul 1'1.."n2 / 2 =j\.ă eJedromotoarc de ~ndllc!ie ml/luală: F. (5. de formn şi dimensiunile gE'oruetriec ale circuilelor şi de poziţi:t lor reri~ procă... Dacii în figura 5~IO.f.~ este: (~Ul) laI' fluxul magnetic prod us de curentul h elin circu itul eircuilul C\ este: e2 şi carc slri.

. Cind curentul din a douil bobinll creşte de la zero la Iz= IO A.A 73 <> rorţii elc<"trolllotoarc dr inducţie mu t. Cînd curen tu l djn primii bobină creşte de la zero la 1. in circu itul C J 3Jll'l re (5. fluxul mag netic In a doua bobinii creşte de la zero la valoarea: w n=M ' /. fluxu l magnetic In prima bobină creŞle de la l('ro la va loa rea : ţfI21=M '/2"""0.04 H..ua I ă: In mod analog.. Dacă in prima bobină.n ă.it.~. Re 1. CUPL\.. atunci cind inlr· un interval de \imp M t =1iI5 5. cun'nud cre ş l e de la lem la 11=5 A. care apare in prima hobi.4=6 V.JNDUCŢ1A ELECTROllIAGNETIC. Să se de te r min e forl3 eJeel romo toare de Inductie!U\' 1 u . Se consideră dou ă bobine drepte.t.!lă E. 12) Ap/icDlia 5· 4.-.13) .=5 A.=M'5 Wb mu t uală ÎI1 care M este intluc1i"i tatea Conform I~li între cele dou ll bobine.. de unde: M = O.7) figura 5~g bob inelor d in s int: (5.. curenlul in a doua bobin. In il doua bobină apa re o fortă e!ectromo toa re de Îndllt\ie mU lu alii E. dacii {'"urcntul / " . Forla eleelromoloare de in ducţie mu tuali in prima bo b ină va fi : E. =5 V. I 15 fi. goale tn interIor. o! v il re.JUL BOBTNELOR rt>zu!tă că i ndndivilăţ il e Tin ind Seama de rela. =1 125 s./2 . in duc\iei c!eclromagnel icI' : E:=5'M_5' M .04 '1 0=0. 1 .j creşle de la zero la 11 =10 A. in intervalul de timp D. aI J3:<!:ii eli 6.4 Wb.t ia (:1.

ou. Relaţia (5.. ne.". mai ales · dacă bobinele nu au' acelaşi miez. ln acest caz. adică nu avem scllpllri de flux.8) arată .14) devine: M _kYL. relaţi a (5. _ Intre două bobine există Însă practic scăpări de flux. ~"rROTEHNlCA GENERALA Relaţia (5.. Din relaţiile (5.1...8) şi valoarea (5. şi se numeşte coeficient de wplaj magnetic al celor . .14) este nlabilă numai de bobina 1 trece şi prin bobina 2 şi dacă dacă intregul flux magnet i~ produs intrf!gul flux magnetic produs de bobina 2 trece prin bobina 1.13) inductivităţii rezultă: mutualeJIM(a tcelor J două bobi· .. in care k este subunitar două bobine.

i fundame-. XIX. kilogramul pentru masă şi secunda pentru hmp. derivate corespun ză toa re . . De exemplu... secunda pentru limp .I:ă în metri cuhi (m3) elc o Din cele arătate rezultă că . Nr.\! .ilogramul penlru masă. sistemul MKS . Ace st sistem are ca unităţ. kilogram. sint suficiente patru un ităţi fundamentale (cele • Tn conformi tate cu H. fac parte dintr-nn anumit si4lem de uniIăţi. pen tru domeniul eleclricităţii şi magnetismului se constată că. /. volumul . pentru domeniul mecanicii. 550/1961. Toate celelalte unităţi ale acestu·i sistem derivă din unităţile lui fundamentale. secundă.sistemul : KS este cuprins in SI.CAPITOLUL VI Pentru mărimile electrice şi magnetice Întflnile s-au prevăzut unităţile de măsură corespunzătoare ."le măs03. viteza se măsoară in metri pe Secundă (mls).. Toate aceste unităţi (in afară de cele pentru care s-a făcut menţiune contrară). amperlll pentru intensitatea curentului electric. Încît legile ştiinţifice să poată fi exprimate prin relaţii cît mai simple.ritoare la lungime. Din ac eastă cauză. masă şi timp. numai uniUiţile fundamentale refe. Denumirea i\IK S provine de la iniţialele celor trei cuvinte: metru. De asemenea. care se numesc unităţ. impreună eu unităţile. din care se deduc celelalte unit:1ţi. care este Jegal şi obligatoriu in ţara noastră· numit sistemul international lIotat· prescurtat "SI".ntale metrul pentru lungime.. In domeniul mecanicii de exe mplu. in mod normal. .i duivllfe. gradul l\"elvin pentru temperatură. Cele şase unităţi de măsură fundamentale din SI sînt: metrul pentru lungime.C. sînt suficiente. În mod norm~ll. ** Se caută să se aleagă astfel un ităţile de măsură. Intensitatea !umino<lsă este ex plicată la ca p. In aCest sistem există şase unităţi de măsură numite -fundamentale. care ('fite valabil pentru M toate domeniile ştiinţifice. candela pentru int ensi tatea luminoasă. a fost conceput mai demull.

pentru a se obţine o sim plificart'. pentru intensitatea c urentului electric. IVb A-m Sistemul MKSA raţion alizat este cuprins in SI. vidu lui *. de exemplu a oţ.ea v idului <:0 (constanta dieleclrică). de .. Tn:l'Îndu-se in domeniul dectri ci tăţii şi al magnetismului.. va fi egalli cu alt număr. permeabilitatea magnetic ă a vidului este dati\ ele : ~o= 1O-7--. s-a făcut următoarea (. Sistemul CGS an:' ca unităţi de măsură fund amentale . măsură . Ex istă două sisteme MKSA. Astfel. gramul (notat cu g) pentru masii :j i secunda pentru. deoarece are avantajul de :l reda sub o formă simplificată relaţiile rare se referă la fenomenele din el("et romagnetislll. A patra unitate fundamentală a fost aleasă amptrul.c numeşte ::.'\ GEJIo"ERALA trei din sistemul MKS şi UDa in plus). Sbtemul CG::. centimetrul JJt~lI lrll luugimt'.'! a vantajos d in punctul dt! vedt· re al simpli(icării relaţiilor in domeniul (eno mcnelor eleclrostaticii. Sistemul de unităţi astfel constituit !. pl"ntru domeniile clcelricilăţii şi magnetismului a fost conceput sistemul de unităţi denumit l\IKSA. In tabela 6-1 se dau valorile permeabilităţii magnetiee a vidului (fl-o) ş i a permitivităţii vidului (to) tn diversele sisteme de unităţi menţiona te. v a arăta raportul dintrc permeabilitatea magnetică a flc('~tu i mediu ş i aceea fi. denumit sistemul MKSA taliollali:af. Permeabilitatea m a~11ctică fl.oD\~enţic: permeabili ta tea magneti că a "irlului. In tabela 6-2 se dau cele mai frecvente unităţi din sistemul internaţ ional SI precum şi legiitura cu si~temul CGSllo' deoarece aceste sisteme 5int cele mai utilizate . Sistemul de un i lă~ i care util izează aceastA convenţie se numeşte sistemul CGS~ seu CGS eLeclroslalic şi are avantajul de a reda sub o formă mai simplificată relaţiile care se referă la fenomenele eleetrostatice . [1(1' este ega l ă cu un ~implu numflr şi anume 1.are o serie dt' unităţi deri\' Me necuprinse în SI. numit sistemu l MKSA l!erafiollaLi:al (sau clasic). pentru relaţiile din acest domeniu s-a făcut convenţia: permitiv ilal. În primul. Vin această cauză. untle litera A corespunde celei de a patra unităţi fundamentale (ampcrul). pc cind sistemul MKSA dasi<.a unui mediu oarccare. este ega lă cu 1 (Ull simpl u număr··). cl~ctrolUagnctic nu este ins.. timp.is(emtl{ CGSro sali COS electromagnetic. permeabilitatea magn{'lică a vidului este dată de : 41": W b 110 =107 A'm .elulu i . evident. cu unităţ_ilc derivate corespunzătoare. EL~RO'l"'EHNlC. U Aceasta este echivalent cu a spune că permilh·itatea are ca unitate de măsură permilivitalea vidului ( fii). Aceasta este echivalent cu a spune că permeabilitatea magnetică are ca unita te permeabilitatea magnetică a vidului (\!(I). In cel de-al doilea.. car~.

ce trece prin inUşurarea bobinei. Re z o 1 \' a r f!. bobină.628 = 2.:ule I CGS }l" ehule Sbtemul CGS" ~ - . Ifliliamper (mA).\ d.~ )II':S. Dacă se no\eazJ cu 1. milihellry (mH). --1 '4~'1O-3=18 De 0. lk\V = l()3W. kilowal (KW).628 Deoarece: I se poate scrie: 400 Asplm=4 . 1 mA=10 4 A.-. /lplica/ia 6-1. Lungimea c~rculu i mediu al Inelului este. 1 kV=1 000 V. deoarece altfel apar gr('şeli.14 '0. 1010 .tive. 1 mH """ IO--"JH. microfarad (flF). cei mai frc c\"enţi . se dau mai departe. O bobină indară are dia metrul mediu al inelului de 20 cm.628 m. se mai folosesc şi o serie de mullipli şi submultipli zecimali. I 0.F=10-·1 F. intensitatea curenlului electric tn cimpului magnetic . 4QO'4l't"'1O -3 :-:c:-::-==::---: . kiJo\"at (kV). trebuie să se facă transformărilc numerice necesare. 1=3. Cînd se introduc astfel de multipli şi submultipli in relaţiile utilizate. Numărul spirelor este 0=400.628 de unde: 1 18 '0. .UNITATI Dt: MAsURA 71 Tabela Valorile ptrmeabilitătilor 6~1 magnctite Sistemul de şi a permitivitllii vidului unltilţl ---- rallonallzat) SI (:\ms. 1 m'"=lO-3 V.1fe valoarea : intensitatea ~ 1= 400 1 A/m sau Asp/m. măsuratli în amperi.2=0. milivolt (mV).11 1 1 '" 10' îQ1 -- 1 9· 10=0 10 afara de unităţile electrice şi ma~netiee arătnte în tabelele de mai înainte pentru sistemele de unităţi ['('spcc..25 A. · 9· 109 ·tlt 1 9· !O 9 -- 1 9 . l1 J. Dintre aceştia.·1 0 -~ Oe. Intensitatea cîmpului magnetic in interiorul bobinei este H=JO Qe. Care este intensitatea curentului electric. tII amperi.

10 '\\x (maxwell) I T = lOC Gs (unitate CG7:. o (sarcin ă electrică) .1 " " In SI rn SI • Se precizeazii . . . L' f" f..o I il = 1()9 COS"".htemuJ CG~ . • . dian S'eradian I u d " I L.to La fel ca tn SI La fel Intensitatea Juminoasii . SI Denumlrra .iitun UnlUUlfund~Qtalt' YArln>ell. Capacitate Cîmp electric . m kg Simbolul eu .fime Ma . 100 em IkV~IOOO~ LaeJcainS Metru Kilogram Secundă Im Amper Grad Candelă Unltăji A K. . Fortă electromoloare (Ien. . Voit Ohm V O I V = lot CGS:. Frecven\1i .. Farad F Voit pe V/m metru UnitAti magnetice derivate Weber Tesla· IVb 1 F= 10"-9CGS"'a 1 V/m= JQ6CGSlJn Flux de inductie Inductie magnetică magnetică T n!ensitatea cîmpului magnetic Ind udantă Amper pe A/m metru sau AmperAsp/m spiră pe metru Henry CI Unităti suplimentare "" I Wb .78 ELEC'l"ROTEHNlCA GEl'o"'ERALA TaMa 6-2 Unltăji de măsurii SI Relatia de k'. LU'.1 cGSt. · · .a numită gauss) I Asp m = 4rdD-3Oe (Oersled) I H= J(fi CGS!'a Unghi plan Unghi solid I că R. Tensiunea electrică (diferentă de potenţial).. . CanUlate de electrici tale Coulomb siune electromotoare) Rezistenja electrică. Potenlial. .. Intensitatea curentului Temperatură 2 I . .do mecanice derivate ". . I W = 101 erJi/s La fd ca In I 1 N = lQo) dyne I J = 10' ergi electrice derivate C I C = l Q-! CGS. Newton Joule Watt Hertz. · Timp ..eJvin °K I A = 10-. (periaade pe secundă) Unităţi N J W H. În SI Forjă EneTgie Pulere .

Fig. reţelele şi instalaţiile electrice.1). Pentru motivele arătate.1. studiul curentului alternativ are o deosebită importanţA.a. 7.. care se Întilnesc cel mai frecvent sint cele de curent alternativ. în special pentru motivul că tensiunea electrică alternativă poate fi destul de uşo:r: mărită sau micşorată după nevoie. 7. Spira invirti· toare în cîmp magnetic. astfel cum se va arăta la capitolul XIII. Capetele spirci sint legate la doua inele metalice Il şi /2 solidare cu spira ş i pe care fteacă pcri ile eondudoa re P I şi P2 fixe in spaţiu.UI ALTERNA TIV Se consideră in cimpul magnetic al undi magnet o spiră care se roteşte in jurul axei sale 00' cu viteza Ilnghiulară constantă cu'" (fig. de obicei in industria eledrochimică. PRODUCEREA ClURENTUI. tracţiunca electrică ş. • CAPITOLUL VII CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT practică. Reţelele de curent continuu şi instalaţiile electrice respective se intilnesc mai rar in practică. • . 'In 1. * U ter3 mic3 grecească ce se citeşte "omega".

.a) 1 . .-. ~ l' 1 Ij 1'" . . Olccstea s-au desenat prin linii de gro~illli diferite. fluxul magnet. 1 1 . fiind străbătută de '" ELECTROTEHN"ICA GENERALĂ a :a~ I 1& 1 2 J ' '" O . ' ' spiră f-~-. a- I I I e 1 1 :b) . . . lnducerea curentului alterna ti v intr-o învirliloare într-un cimp magnetic sură cel mai mare număr de linii de forţă. In poziţia 1 (fig. Fig.. (l) spira este presupusă orizonlală. 1 1 . .e) / I I "-4'-<1 .!/ I ~I _1 . 1 "- >-4'-< ?t. • . 8 9 .ic prin planul spirei se anulează . 7·2. Spre â se putea dcoscbi cele două feţe ale planului spirci.-f . l~ ~m 2 1 . adkă fluxul magnetic maxim.. 7-2. . • / 1 1 . . / / / ict=wl 'f-. . . 0m I- J'ii Z 1 1 1 I -q" m 1-< "1.• I 1 I I . Pe mă­ ce spiTa se roteşte (poziţia 2). 7 . 1 '--4'--'1 " I :d) 1 ." " . a s-au reprezentat diversele poziţii ale spircl 111 r. . iar in poziţia 3."w/ O .In figura 7-2. . I il bl bl 1 ai~r alb *r 4 5 (. 1 1 Em 111 IZ 1 1 1 1 '17 1 ~p7 12 -[m 1 J[1 /cX.I .. 1 .. .0 . fluxul magnetîc care o străbate scade.'port cu liniile de forţă ale cimpului magnetie. .

~ i cu f timpul ("are a treclIt din momenlul rind spira era ill poziti:. Ia planul spirci. După poz i ţ ia lj. Regula generaEi.1 ) ~pirh. a pozi~jn 2.\L:rE I{NATIV JoI0NO~·A7.i tie ft-gca induclici clcrtromagnetice.Io. s-a notat cu N normala.l numai dacii liniih' magnet ir~ s înt perpendiculare pe planul spirei. aJfa ~" . dat fiind că sin uso idn l'~t.! in momentul ' col"('spuntiitor unghiului 0:. în r:Hliani. Dac[t se n otează cu IX· unghiul planului spin·j dintr. \"ariahiIă după o lege ~imil. liniile magnetice nu pflstn'azh accastă perpendicularitalc. formula care dă yaloarca fluxului magnetic În lOii te cazurile est<·: (7..:!!! fl1Cl. ia r S suprafata inchisi! de Formu]<l al"easta a nuxului magnetic este valabilă: ins. de :lnmeDra. In consecinţ:1. i:lr llOghiu l ~. ("an' l'sle identică ('u pozi\iH 1.] fi).\" lJltl. illtre prin cealalt. liniile de Curţii Încep ~ă . n fluxul r1imint: negativ . .X=(. zentată Variaţia fluxului • literă grecească ce se citeşte .1 eu un unghi cx = "l"t /2). ('u: <bm = B.o pozi-ţie oa reca re cu planul spirei din poziţia 1 ca in figură .. p('nlnl ca În poziţia 7 Ui se ~md('ze din nOI\.{ia magnetic(l. pină cind in poziţia devine' minim (sau maxim Ileg'ativ).\P. iar Y:I_ Qarea lui (c. a de intrare in planul sp irei. fluxul prin spirit .CHKUITE DE CURE'.. ad idt {lllxlIl magneti c a devenit Ilegali v (poziţia 4) şi SClHlr elin ce în ce. astfel indl formula nu mai este yalabilâ..oidal.nllernali\-. pc scurt. ilJ ~jJirli ia naş/cre o forjă eJccLromoloare dc' i/Jdur(i<.i \". \ ilez:"1 lIJlghhll~\rrl N :l ~Jlirl'i in. dar creşte (pazili.1. suprafaţa spirei şi cosinusul unghiului pe care-l {ace directia liniilor 111C1glltfice CII normala (perpelldiculara ) la planul spirei . sau. ridică fluxul re devine pozili\' (poziţi" 8) şi ("1"f'~te pÎn5 <ljungl~ din nou maxim in poziţia 9.e () ('OSillllSllid~'i deplasat.}dl. Apoi liniile rle forţă Îşi sdlimhfl din nou r"ţ.AT 81 După pozitia . In poziţia 1 a spirei (fig.J c{m. magndice.:.pl"(" gra fic prin eosinusoida din figura 7-2. Se vede că unghiul pc care-l race această normală cu directia liniilor magnetice este '1:. Spira fiind stdibătută" de un JIu.1I:-el':l .flnetic esle egul cu produsul dintre Îndur.'(' numeşte {IU.t \ ':lriatÎt'i nu:-.)I este I"(. 1 ~i pin. 7-'L a) fhrxlll magn('tie 1:~lc maxim.2) magnetic <li î1l [unt'ţie de I1nghiul '. S. [:lla a planului ~I irj'j. flux magndie..iei spirt'i.c rept'lă periodic. ~e poate scrie: :X=Nf unde timpul l este comdderat in set-Uiule.i!nt'j il' \'l\1"i:. f. Deoarece fluxul magnetic are o variatie ('o s inus oida I ă (in general se SPl1lH~ sinusoidală.~T . in timpul rotaţ. unde H esle va loarea inducţiei (7. radiaui pC' ~cundil. To figura 7-2.lrc c~/c da/.l' lr/a!Jllelic (Il/ema/il! siflu" . b. care d:i yaloarea fluxului magnetic ~ În toale cazurile este urmilloarea : {lu:!. Apoi ciclul !. IV) este egal:. De cele mai multe ori.\r:i ("u .ului. aCl'a~l:l {orţii ckdromolnarc' t'slc'.

care va fi tot alttrnatio sinllsoidal. minim ~ i zero simultane. sau de[azafă. din cauza anumitor proprietăţi ale circuitului electric. • Literli g r ecească ce se citeşte "fiM. c că sinusoida care reprezintă forţa eledromoloare este deplasată spre dreapta cu intervalul . va face ca eJedronii din circu it să se deplaseze de asemenea in mod alternativ.. . de cele mai multe ori in urma forţei electromotoare.3) a forţei electromotoare de inducţie. forţă eJedromotoare alternativă : f'leC'tromotoare in funcţie de tt. c. in care s-a ootat cu Em valoarea valoare dată de ' relaţia: maximă (7. tn general. Se spune că forţa elertromotoare e esle În intirziere. (7. schimbindu·-şi în mod alternativ ~nsul. in urma fluxulu i!D cu unghiul *12: Se poate spune şi invers: fluxul magnetic este În avans sau de(azat inaintea" forţei eleetromotoare e cu unghiul -::/2. Corţa electromotoare e. =wf. d este in fază cu siuusoida forţei eIectromotoare e din figura 7-2 (' . după cum se va vedea. /> şi 7-2. d ar fi trebuit deplasată spre stinga cu unghiul 1 faţă de sinusoida forţei eleclromotoare . Dacă cele două perii din figura 7-1 se leagă Între ele printr-un conductor. se numeştt' forţă eJectromoloarc' alfema- sinusoidaU1 Variaţia 5:3U.> defazajul sAu in· urma electromotoare. Sinusoida curentului este reprezentată in figura 7-2. Se observă in figurile 7-2. .c/2 faţă de sinusoida care reprezintă fluxul magnetic." ţie livă Relaţia (Z. ci are un anumit unghi de defazaj 9·. <. astIel incit expresia care reprezintă sinusoida curentului i este: (7. De exemplu sinusoida trasată punctat În figura 7-2.3) arată că forţa clectromotoare e variază sinus9idal Î~ 'rupede 7. ele se numesc defazatc. ". se spune că sînt in {a:d. sinusoida curentulu i nu este in fază cu sinusoida forţei electromotoare. =wl este l'cprczcntatii .4) i =-Imsin( wl-q». De obicei. d (trăsătură plină) deplasată spre dreapta cu unghiul 9 faţă de sinusoida fortei electromotoare e din figura 7-2. in~m~ Corţd ~ pe scurt.5) in care Im este valoarea maximA a curentulu i iar Corţei iar siousoida curentului din figura 7-2. formula lui ar fi Cost: î-I m sin(<s>l+q». Dacă două mărimi alternative sinusoidale nu sînt defazate una faţă de alta. Din această Caud. adică se va produce un curent electric. cind intr-un sens cind tu sens contrar. Dacă curentul ar fi fost defazat inaintea Corţei electromotol!:re cu uoghiul 9." Legea de '(arLaţic a rortei':clcctrom~toare de inducţie c~te: e=Em siowf. dacă două mărimi alteOlative sinusoidale nu au punctele de maxim.

la capetele acestui con ductor existi. dacă printr-u n conductor de re zisten ţă R trece un curent allunativ i =Imsinwf. forţa electromotoare fluxul magnetic. lntrerupÎndu. o tensiune conlinmi: 1n mod analog.CIRCţ. In fiecare spirft a acestui bohinaj ia oa~tere cite o forţă clcdromotoal'E:' alternativă de inducţie.)j 1u apare o forţă eledromotoare rezultat. lema1ir>f. Dacă printr.I : Valoarea mnximă a acestei tensiuni alternative este: astfel Încit formula tensiunii alternative devine : li = Um SillW 1. Un dispozitiv care poate produce curent alternativ pc baza fenomenelor explicate mai inainte este magnelolll. in circuitul astfel format y:\ trt'ce un functionare al magnetocurent alternativ.6) electrice alternative sinusoidale.!t o arc spiTelor bobinajului. există şi tensiuni· alternative. Se poate ' explica expresia fensiunii alternative pornind de la circuitele de curent continuu . care se Întîlnesc mai des sînt: tensiunea.ă d in suma tuturor forţelor elcelromotoare (' ore~punz. în jurul căruia se găseşte infăşurat bobinajul n din sîrmă izolată.s{' UTIlS.llTE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT 83 După CUlll există forţe electromotoare " alternative. (7. cUTentul.'2. P rincipiul ac borne. un eonductor de rezistenţă R trece un curent continuu 1. a dirui funeţionare' re ~ zultă din figura 7-3.. tntrc polii N şi S ai unui magnet permanent se roteşte cu ajutorul unei maniveJe (nedesenată) un miez de olt'! . La bornele in lrc-g!lIIlÎ 1 hill. acest ulu i iUărimile . Dac.ă se leagă printr-un condudor cele doua Fig_ {. la capetele condudorului există o tensiune a/.

. apare o scinteie electrică ce poate servi. indeplinind diferite functiuni. de exemplu. F iecare După mărime cJectrkă repre zentat ă prin sinusoida din figura 7-4. pentru aprindere:l comhustibilului din cilindrul unui motor Cll a rdere internă. care esle valoarea la lin moment dat. CARACTERISTICILE PRINC IPALE ALE i\fĂRli\lILOH ELECTRICE ALTERNATIVE SINUSOTDALT:: Fiecare marime electrir.7) o/le. are o valoare maximii nHmibi alternativă amplitudine. Caracteristicile curentului alternativ. amplitudinea este I m .: flOfl • 011('/'/1(7I1Id Il livij d aalMÎ . tipuri de magnetouri. De exemplu .'.circuit (printr-un dispozitiv special). w (7 . Acest timp notat cu T se numeşte perioadă şi rezultă din relaţia: (0)' T=2rr: adică : T =~ . Există ~i alt!.ă alternativă are o valoare instantanee.I. valorile unei mi'inmi electriee alternath-e Încep să se repete. 7-4 .= (o)·t= 21( . I IJ 1. pentru "urentul alternativ : i =lm sin (0)1 valoarea instantanee este i. 1n cazul curentului alternat:îv. un interval de timp care corespunde unghiului: <.pul Fig.

41 (7. Ampermctrclc şi yoltmetrelc care servesc pentru măsurarea curentului alternativ. _0. ('are este o qloare slanrlardizată.~~~~_ _ _OC="=CU='C'O E.8) rezultă el'. perioadă. cind se spune. valoarea eficace a oricărei mărimi electrice alternative cu valoarea sa maximă divizată prin V2 .'cH·nţa sl:lndardizală de 50 Hz. trebuie să se găsească o valoare care să po ată fi uşor măsurată şi să caracterizeze in acelaşi tlmp mărimea alternat iv ă respectivă. o perioadă T se împarte in două scmiperiO:ldc..-: . se intelege valoarea u/lui curenl continuu care.l. frecvenţă. 10) Prin analogic. De obicei.-.)/=. Prin ualoarea e{icace a intensităţii unui curenl alternativ..8) Mărime:! (. de exemplu.7 :. amplitudine.~-· r [ w T z~ (7. Intre valoart>a maximă /111.. XI) sin t astfel construite.707 1m. alternanţe.DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT Numărul eare :lrată de cite ori se repetă illtr-o secundă toate valorile dintr-o perioada poarta numele de {recDtntiI şi se notează cu măsurindu-se în perioade pe seCllndă sau hertzi (Hz). Pentru aceasta s-a ales o valoare. Intre frecvenţa şi perioada T ex istă r.-:. se sub inţe lege valoarea sa eficace.' alorile maxime.50 =31 4 rad/s. Curentul declric din reţeaua oraşului Bucureşti are o frecvenţă de 50 H z. Sinusoida corespunzind unei perioade se imparte În două al/emun/e.=(.între şi se mii-soară in radiani pe secundă pulsaţiI' şi frervenţă există urmă­ trWrt'<l relaţie: P\'ulru fn. pulsnţia este: w=2. In practică este necesar ca mărimile electrice alternative sit fie măsurate. valorile instantan~e ale mi'irimilor electrice alternative se Doteaz ă prin litere mici. pulsaţie. cap. trecind printr-o rezistentt'i produce aceeaşi c«ntilale de cdlduriI (are aceeaşi eficacitate te rmică) pe care o produce curenlul alternativ În ace[(lşi interval de timp. prin litere mari urmate de indieele m. cii O tensiun(' alternativă arc 220 V. corespunzind Liecare unui unghi .. Fiec. este ega lă . relatia: r-. in cit indică yalorile eficace. Fiind variabile in timp. In vorbirea curentă. valorile efica ce prin litere mari. a unui curent alternativ şi valoarea sa eficace 1 există relaţia: l~. una pozitivă şi alta negativă.lrc mărime e lectri că alternativă se caracterizcazii prin valoare instantam't'.) poartă numele de pulsalil! (rad/s). respectiva tensiunii alternative (v . Din relatia (7.= / . iar . v2 1. numită valoarea eficace (sau efectivă).

intelldtatea şi maximă 1". y:r fF2 = 0.84 V.(}4 = O. 1'2 .) 314 _ 2. viteza ~nghiular. EFECTELE CURENTULUI ALTERNATTV Ca şi curentul continuu. îl încălzeşte. frecve nta f şi perioada T. şi intensitatea eficace . Um=Re'J m= I.. schimbă sensul.5 O..!. Un electromagnet alimatat în curent alternativ produce in jurul său un. Curentul alternativ produce în jurul său un cîmp magnetic alternativ.2= J4 . Raolvarl!: Din reJalîîle arătate tensiunea eficace mai tnain1e rezultă: 4>". 2 · 3.=314· 0.= 9. Se presupune. deşi inducţia magnetică Î şi schimb~ periodic semn ul.13 V. fluxul magnetic 4>u.. Aces t a este efedul termic al curentului alternativ.. 2 I=. U fntre perii.06 Wb . = 18.+R ~ =RI=O..= 0. In cazul curentului alternativ.84 =1 3. c împ magnetic alternativ.06=18.41 1=-= .5=2Q 41= '1>. şi fluxul eficace'" prin spiră. (..41 • Wb E= E~= 18.= .99 V. I a curen tului În circuit. firul devine luminos.41 • A R.5 r.41 lm= E".=50 Ht..=M ' tll". trecind printr-un conductor. Pe efedul luminos al curentului alternativ se bazează funcţionarea lămpilor electrice. forţa eJectromotoare eieclrouioto3re eficace E In spiră. În figura 7. astfel incit forţa portantă nu -şi. că jnductia magneticiî a cîmpului B= =1."'2 =6 66 1'2 1. .. cuptoare. Înc. Iar rezlstenla conduc t._ s u prafaţa spire i Învîrtitoare"S=:40 emi. De asemenea.=B -S=I. Inducţî a magnetică a acestui dmp este şi ea alternativă. fiare de călcat. 5 (1. E". 50 3. S-a arătat că forţa portantă a clectromaguetu lui este proporţională cu pătratul inducţici magnetice (Efi).14 I I T=.42 A. rului c.ă ~ spirei «)=31~ rad/s. pătratul valorii stlle rămîne Însă mereu pozitiv. U = UtJ> =~~9. Se cere.". rez-stenla electncă a splreJ R~= O. Din această c<'luză.32 V 1.5'9.&4 =9.are leaga perHle Rc=1. tensiunea maximii U".06 = O 042 1.02 s. curentul alternativ.. O scric de aparate funcţionea z ă pc baza acestui efect termic." maximă Em şi forţ a ELECTROTEHNICA GENERALA Apliooţia 7-1.5+1. 1. un electromagnet cu curt'nt alte_ rnativ poate atraga piese de oţel.5' O.1.!!. radiatoare.ălzi-­ toare. . R. dacă se încălzeşte un firmetalic pînă la incandescenţă cu cure nL alternativ . ca şi în cazul cureutului continuu.

CIRCUITE DE CI. Unghiul format de vectorul OA. in electroliză şi.l. ELECTRICE ALTERNATIVE SINUSOIDALE Se presupune cii printr-un conductOl. curentul alternativ produce e{ede fiziologice. pentru produc. 4.4. Proiecţia vectorului OA =Im pe axa Oyeste Imcosr. REPREZENTAREA VECTORIALA A l\l ĂRIMILOn. in general. Se presupune că veriorul 0. o lungime egală cu Im. se roteşte in sens trigonometric în jurul originii O· (sen- vectorială Fig. la o anumită scară.u1tă că şi curentul alternativ produce efede mugnetice. .erea de efecte chimice. Reprezentarea cu axe de coordonate. Curentul a"\ternativ. avînd. . Ca şi curentul continuu. ALTERNATIV l'40NOFAZAT 87 Din cele d(' mai înai_ ilte.)'RENT . din cauza variaţiei -cimpului magnetic.urentului. In figura. 1-5. după timpul i. . In miezul de oţel al unei bohine de curent alternativ se produc pierderi prin curenţi turbionari şi prin fenomenul de hiskrezis. trece curentul alternativ: i = Imsinwl. atunci cind trece prin corpul unei vieţuitoare. variind periodic ca valoare şi ca sen!>. trasate intrerupt) cu o viteză unghiulară constantă egală cu pula c. cu axa Ox este: sul saţia w săgeţii a=wl.7-5 se consideră două axe rectangulare xOy şi se trasează un vector OA . rez. nu poate fi utiliza:t la încărcarea acumulatoarelor.

ia vectorului pe axa Oy este: adie .}. Se con sid erii un alt curenl alternativ: i' = 1' mdn«(.tiv: În intirziere CII unghiul 1p" raţă de curentul i. tn praetic:1.40' =['11/ carc face unghiul (. se. Direcţiile celorlalţi veetori rezultă in raport cu unghiurile lor de defazaj faţă de originea de faza (fig. Se presupune dc I'xcmplu. Curentul in este reprezenLat prin ve dorul DA" ="'1/1. sau unghiul 'il' eli vectorul Im. este egalii cu valoarea instantanee a curentului alternativ i.' = sin IX. 7-7). . reznltă : cos rJ.. de la (~a re s·au sOl'ouL unghiurile de defazaj. uude ~: este unghiul dintre Jm şi Oy. j' şi i" prin vectorii 1"." (scllsul orar pc figură) . la un nod oarel'are dintr·!) "in prin trei condudoarc enrclltii alteruativi : il = l "'l sin (o)/ i. pentru rcp\.88 ELECTROTEHNICA GENF-RAI. care face cu lm unghiul1p" in Sl'IlS llegati.' l'rle complemclI· In cunscci n p. Deoarece in t impul rotaliei sale. deoarece ar ('omplica inutil fig ura. Cu ajulorul i'eprezellUirii vectoriale se pot inlonti de multe ori calcule lrigollomdrke mai complicale. Vectorul OA =lm corl'spunziitor cure ntului i. Amindoi vectorii 1". Pe această constatare se hazcază repn'zcnlarca "eelorială " mlirimilor electrice :lltcrnative..l in jurul originii O. toldeauna Însă lm' gă ~ in­ du·se in avans fat. Deoarece un ghiul lar ('11 IX. cu unghiul q:. printr·o construrli(' grafi că simplă. că.)/+9' cu axa O~:.! = lm.('zcnlarea simbolică a celor trei curenţi altanath'j i.)/ +q/ ) defazat cu unghiul 9' in 3":\lIS rată de i.3 = lm3siA(wl-~" ) reţea (fig. poate considera ca vectorul l m relu'czilltă :Icest curent. proiect.fi de 1". JU'oieclia vectoru lui Im P(' axa O!l este mereu egală CII valoa rea c urentului a lternativ i.. Se consideră un al lreile:! 1'L1l"(' llt alterna.Icceaşi viteză unghiulară (o. rJ. 11 u se mai trasează ş i axele de coordonate xOy. se trasează orizontal.!sin(wl +?'} . l' m şi 1"m. 7-6). Curenlul i' poate Ci de aSCIrH'I1('a reprezentat printr-ull alt \'c('lor 0. poartă nllmele de origine tie fa:ă ~i dl' mullf' ori. şi I'n! se rotesc CII ... Reprezentarea v ectoria lă se poate aplica in mod analog şi pentru cele· lalte mărimi alternative .'.

carc reprezintă defazajul {'urt'ul"ului i f:l. Acest calcul destul de complical. Unghiul 9. 7·8. S(~ poale illlocui prilltr-o constructie grafica. se miisoară de asemenea pe figură.ţ:1 ilt" originea ne faza. care pleacă de la aee- i =i I +i:!+i a = Tmjsi!l<oJl ·{.şi ia s-au reprezentat prin vedorii 'Tl). --- /". Compunerea vecloriala il curenlilor altemaljvi. 11112 şi !m3 01 lungimi corespunzătoare scftrii alese pentru intensitatea curenţilor. \ \ \ . fnz~.'irii axe de coordonate Fig. ar trebui să se gaseascii suma. \ . Prin calcul. l. nod..llIx'n(ilor i" it ~i h. Se _compun grafic vcctorii .. obţinindu-sc fCzultantâ totală 111/' Această rezultantă tolală n'prczintf~ curentul alternativ 'f1il care este .C1RCUITE DE CURENT ALTERNATIV M01'fOI'. 7·7..\UT şi laşi se caută curentul i în al patrulf'a conductor.. .. la un nod. ved orulu i .:uma :t!gehricfi ~ (. r. Se compune f'm cu 1m3. 7. -.lm2-"in(wl+'i") + I ru:! sin din(CiII-'fl").--o .!.'.i.? m i l Fig. {'uTentii il' .oi 11112 obţinîn(1 rezlIltnnta ['m. Curenti alter· nativ. tn figur3 7-8.2 . Valo:m'a maximă lm a eurellLlIllli rezultat se ohţine m1tSIlrînd lungimea lm şi ţ in ind St~am::1 de scara grafică aleasă pt'lltrn inlPnsitatl"a cure nţilo r. Reprezentarea vec· lurialii i. . Fig. yectorul In'! a fost ale~ ca originc de.6.

ura din stinga se va găsi la UII potential nega ti\'.11) . illductivilalea L şi capacitatea C sint legate in scrie (fig. din mai multe bobine de in ducti vitate tota l ă L şi din mai mu lte condcnsatoare de capacitate totală C.Î\· rezistenta R se.d. După ce se schimbă alternanţa tensiunii ' dată ne sursu. Ca urmare a circulaţiei elerlrollilor Între sursă şi armături. După altii schimbare a altern anţei. JNDUCTIYlTATE ŞI CAPACITATE iN SERIE un circuit cu o sursă de curent alternativ format dintr-o R in exteriorul sursei (iu cazul curentului altern at. armiitura din dreapta se incarcă cu sarcini negative. cca din dreapta de C'xemRlu. 6. dena'rece numai in aeest caz unghiurile dintre vectori rămin constantI'. iar pu!snţia sn w.m. iar nrmătura din stinga. că rezisten ţ. la un potenţial . armăt. la potepţ!alu l po. tormula care d5 valoarea eficace a curentului ce trece prin circuit este: Se rezistenţ. condensatorul se d!!l)card şi apoi se reincarc[j cu armătura din dreapta pozitivă şi armătura din stinga lleglltÎvă .{ ril· ernafiu prin circuitul din care faee parte.dtiv . pozitiv. La un moment dat. lIn condensator legal la o sl\rl<O ([e ':un!nt alternativ . de asemenea. Dacă valoarea eficace a tensiunii la bornele sursei este U.~ i~ tf'nţa adin(iJ. Pe 5. una dintre armături. iar armătura din dreapta. electrOlJii vor circula prin cond ucloare iu sens in\'t~rs. CONDENSATORUL JN CAZUL fUR&'\ITULUI ALTERKATIV • Se cons ideră. . Se consideră.mărimi ~ceeaşi diagratiii'i vedorială toţi vedolii trebuie să corespundă UDor ' electrice alteruative cu aeel'aşi pulsaţie sau frecvenţă .ursei. se va produce din nou o ciretllalie ele electroni în sem: invers ş. iar ce alaltă armătură.a R. CIRCUITUL DE CTJHENT ALTERNATIV CU REZISTENŢA. cu sarcini poziti"e. num eşte ~i rf'. Concluzia finală e"te că lin condensolM lasă sd Ireacli curentl. este legata la potenţialul nega-tiv al 'i. In acest timp. 7-9).a.ă total ă consideră (7.

15) sînt generale. se obţine: 1=.. . se anulează ter menii care cuprind L şi C. Readan\clc s(' măsoară de asemenea In ohmi. aplicind formula generală. (f. se anulen. ..CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT 9l Expresi" : (7. din care T.. Se presupune. că există numai R (fig. .17) cos.14) şi (7.. de exemplu. dacă exist:\ numai L.-I-= X C'" (7.Y R' R X'~ + snu R 1f?l + (Lw--)' / I l r reZllltă din : L" (7. şi Unghiul de dcfazaj IP Înlre tensiunen U curentul 1 n 'OS?~7.:i Lermenii ('are cuprind R şi C etc. ." .presia : Lw . Se poate scrie deei şi: 1= u z u V1V + x~ (7. fiind valabile şi in orice caz partic. Î-IO).. E E x.15) Formulele (7.12) !'oI! numeşte impcdalila cirCldlului şi se ml'isoarii in o-hmi.14) ca rt: reprezintă o lege analogii legii lui Ohm in curent alternativ. 1-9. Orcuilul de curent altema!i\' cu rezislenlă indudivilate şi capacitate In serie_ :r=z:=J . .. 11 ).w eS1:c reaclanJa induc!iva. In acest caz. .16) tglP = 0 (7.~ I ' !fc l{.? = 1..- Pig.13) se numeştI:: reacfa n(a lolu/ă a circuitului.ular: dacă in circuit exisUi oumni rezistenţa R . (7. iar l/Cw este reacfan(a capaeifilld. u R (7.

{aţei de tensiunea aUernatil/c/ la bornele re:islen{ei. Circuit de curent alternativ cu rezls· tentă. Dacă circuitul cuprinde numai o illdu('tiyitatc f.-.92 ELECTROT'EHNleA. ---~/_. vede că in cazul \Inei rezistenţe. L (fig.20) . rezulta că o l'e::istenji1 il nu defa:ea :ă curentul a/{ernfltiv care o parcurge. 7-10. Fig.. GE. vcctorială Deoarece qJ= O..!1. . 1n figura 7-12 se arată 1iÎnusoidcle tarc reprc:. 7-13)..11 . Figl 7·11 Diagram ă in cazu! unui circuit de curen! allernativ cu re7. ln figura 7.LA Deci .se r{"g:l se*tc legea lui Ohm din curcnt continuu. Circuit de curenllliternati ll cu induclivilatt'_ iar: cosrp = 0.""ERA.is!enI ă .. forma generală devine. "' . Din relaţia (7.: I ~ -. (7. 7-12_ Variatia lensiunii U şI a curentului tn cazul unuÎ ci rcuit de curent alternativ cu rezistenţă.19) Fig_ 7·13. Fig.. la borncJeunei rezistenţ e şi a rurelllului 1 te o parcurge . tgcp = 00 ~i deci il. u Lo (7.) rezultă: adică valoarea eficace a tensiunii la bornele ullei rezistenţe este egald sul dinlre valoaua rezistenţei şi valoarea eficace a wrttlfl11ui prin CII produ- re:islen{ă.1(.Întă variaţia valorilor instanlanee respedi ve ale te nl)iunii II şi curenttllui i.se arată rcprcz('ntarca vcctorială a tensiuuii 1. tp """o. Se.

7-14. sinusoideJc . paloarea pulsaţ.23) Din relaţin (/.) . ia. Dl\l"fI C'irnlitul cI(' (un'llt fil\(>rnath' ('uprinde llulllni 'l ('apa6late C (fig.21 ) adică valoarea eficace a tem-iunii [a bornele IInei induclivilă(i este egald fll produsul dintre llalorile inducliuiMţii t.urcnlului f i tensiunii in ('azu l j n(lttcti"it ii \ ii.cmcUITE DE CUREN'T' ALTER:'AT1V 1IIOXOFAZAT 93 Din relaţia (7. 2 (7.15. a curen t ului i. in riţ!urn 7.1C1ic-ii: va/oarul eficace a lemiullii alfemafiue la bornele /Inei c aparilă!i C este cyaM CII raportul dintre valoarea 1 a cLlunlului ce trece prin capacitatea şi produsul Cw .) şi valooua eficace a curentuln i / prin Înducti vitale. Din relalia (7.).rl'lmn yedoria l ă corespunz:1t{lare pentru cur('nt ~i tem·june. ) Î Fig. unde wesle pulsafia tensiunii.22) Iar: 4' 059 = O i tgţp =.lr:'ltfl diap. Fig. In figu ra 7-18 se ara tă sinusoide le care reprezintil variaţia \-aloril or jnstantanee a le tensi unii U ~i. Din rc1n(Îa (7 . in calUl unui circuit de curent alternativ cu inductivit~t e .l rii Q ÎlIdur(an( (/ de{a :ea:1i cl/unlul ullenwliv o !HHwrge CIt un!lfliul -::/2 .n urma tensiunii la bornele inducli uilă{ii . 7· 1[i.23) rezultă cii o capacitate de{a: eu: /' curentul alterna/iu cure Q par curge ClI unghiul rt/ 2 III auans fafli de tensiune// allernafivi1 la bornele rupll cită(ii . il / ~.l.19) rezu lt ă: U= LwI (7 . Diagrama vectoriali!.- 00 şi deci 0 """ -":':" . tensiUnii U la uornele une i ~a pacităţi ş i a curentulu i 1 ce o parcurge.24) . Varîalia tensiunii U şi a curentu lui i in car-u! unul circuit de curent alternativ cu inductiv!lale.20) rClult. 7-1(.iei (. . III figll!"a 7-14 Ş{' . "alo"n"" (·fÎ(':1rl' :1 nlrenlulu Î este: care (7. 22 ) rezult'i: } 1• ~­ I Cw' (7 . In fi gu ra 7-17 se a raHI reprezentarea vectorial. rf'~ r~cti\'.

care reprezintă tensiunea la bornele circuitului.'iICA GENERALA Cunoscînd diagramele vectoriale pentru cazurile particulare reprezen - tate in figurile 7-11. 7·19. FigI 7·18 Variillia tensiunii U şi Il cu rentului i în cazul unui circuit de cureni alternativ cu cllpac!tate.1... 'fTiunghiul dreptunghi A Re se numeşte triunghiul fmsillnilor. 11 il ~ ~ . 7·16.. inductivita le şi capacitate în serie. Din ace ~t triunghi rezultă relaţiile (i . lj RI Fig. Compunînd acest vector VL ~ V(J cu vectorul lJ R .15). Circ\l il de curent alterna tiv COl capacitale. ll ) şi (7.. se obţine vectorul D. iar cu V R= RI valoarea eficace a vectorului reprezentînd tensiunea la bornele rezistenţei (in fază cu cUTentul 1) cu' U J. = Lw! s-a notat valoarea vectoTului c<.F." I ] 1I 1. după cum reiese din figură. Vectorii {]L şi Ve gă sindu-se pe aceeaşi direcţie. In figura 7-1g s-a notat cu ! valoarea eficace a vectorului reprezentind curentul care parcurge circuitul. U L şi Ve. u i c wl T I --. 7-14 şi 7-17 5e poate trasa diagrama vectorială in eazulgeneral cind in drcu it se găsesc legate in serie (fig.ECl'ROTEH. se obţine tensiunea totală U la bornele circuitului. Diagramă vec!orialii tn cazul unui circuit de cu· rent alternativ cu upacitate. Fig 17·17. de asemenea.. 7-9) o rezistenp R. .J . Compunînd vectorii care reprezintă tensiunile U R. vectorul rezultant respectiv are valoare:l []L~UC. inducti vita te L şi o capacitate C.ntlllui I l. Diagrama vedorială pentru un circuit de curent alternativ cu rezis· tenţă. Fig.. s-a notat eu Ue =1/Cw valoarea eficace a vectorului care reprezintă tensiunea la bornele capacităOi (tem iune r\f'fazntu cu unghiul -..re reprezintă tensiunea la bornele indudivităţii L (tensiunea care este defazată cu unghiul rd2 inaintea curentului 1).r:/2 În urllln cure.

! la bornele acestui circu it o tensiune alternativ ă U de pulsaţie (0).. o ioduc· t. C1RCUrr DE CU RE NT ALTE RNAT1 V CU REZISTEl'ffĂ..: 100 ·314 400 7.====.~=')2 = 4-90 = 0. Pentru a afla valoarea eficace 1 a curentului produs de sursă. =2·3:14 ·50 = 314 rad{ s Valoarea . care menline la bornele circuitului o tensiune eficace ' U= 380 V cu o frecv e nţă (=50 Hz. e z o J var e: Valoarea pulsaliei este: w=2"'i.~ z VR' +( L~ -_ Cwl " 1(}6 )' 100 ·314 400 ::-r====38::0. legate iu paralel. luindu-se ca origine d-. o bobină av tnd o lnduc!ivita le L=I : H şi o re7.!zlt or cu reiis1eriţa R =400 1) . Intr ·un citcuil se· lea gă ili serie un ind..ivi tatc L şi un condesator de capacitate C.' f:o:u vedorul tensiunii U.uit eare cuprinde: O rezistenţă!R. Care este valoarea eficace I a curentului din circuit şi care este cosinusul ungIliulul de defauj 'P fnire-curenf şi' tensiune? - R.82. O sursă de: cu rent alternathr cu pul saţi a w produl'. ~ ~iicace a curen~uJui este: V"-<_ -:r:======:: ~ U I ~. /=40=0'= ' .w . I. Curentul care trece prin re zistenţă este dat (k"'": I R """ .islent ă neglijabilă şi un condensator cu -o capacitate C=I OO!-tE Acest drolil este alimentat de la o sursă de curent alterna tiv. dup ă cum se Yed(' ş i pe figură. Curentul care trece prin inductiv ltate este dat de : u h -. R V şi este reprezentat de un vector În fazălcll lJ. se trase ază diagrama vedorială din figura 7-21. JNDUCTIVITATE ŞI CAPA CITATE IN PARALEL 1n f igura 7-20 se arată un cirr.==: = 380 = O A 490 '78 VOO'+ 4 ( 1 '314 _ R COS ? = l = ~1~ +=[='_=3=14=~~=:O"'.Aplicaţia 7·2..

Circuit de curenl alternativ cu re:/Jsl enjă. indudivitatc ş i capaf'itate in paralel). Din acest triunghi rezultă valoarea rurcnlu[ui dat de sursii : (7 .24 ) Unghiul de derazaj ? dintr!. Yedorul ("are reprezintă ('urentul J produ s de sursă rezult.'cetor care face IIn~hiul n /2 in urma vcctO~:III11i Curentul car€' [rerc pric capaC'itate Tezllltri din. se anul ează termenul care cuprinde pc R. astfel după cum se vede pc diagramă . Triunghiul dreplunghif" 11 BC se numeşte triun ghiul \lIre/di/of. ~ Î elite rcprCZl'utat de un . (-' -cool' t R- 1-w C-_:) . r. 0-) -~r. le = UC{o) şi e!'le reprezentat de un \'C'dor cnre rac(' unghiu l 1':/ 2 inainll'a \-cctOlvhti R nnn .oJ 19:~ = '-ro " J Formulele (7 . .+. induclivilale fi capacita te În paralel.! 1 şi U rezultii din 1< <lcelaşi triun ghi drrptl1nghic : cos-v ~ V'.ă din compunerea veclorilor IEI. η2L Diagrama vcc10rlală a schemei din figura 7·20. Dacă nu cXÎ!..24) şi (7.tă conductorul cu rezistenţa R . IL şi l e. U.2.. r.» s int yalabile pentru cazul general (circuit cu rezh. _ ---' Fi~. i·20.. . se anulea1. dacă nu există induclivitalr<l 1. L-_ _ "-' _ fig.ă termenul care cl1prinde pc L elC'.tellţ ă.' " ~ .

Se presupunl' acum că în schema din figura 7-20 lipseşte intre punctele A şi B inductivitatca 1.'\LTERNATIV MONOFAZAT 97 şi Se presupune .CIRCUITE DE CUREl"<' .ia : Dt>. inşe um nii că • iar c\!t"€'ntul este defazat in urma tensiunii. In acest caz.ă în schema din fi. asemeuea. R('Zultâ : că curentul 1 este defazat cu unghiul rr.~ura 7-20 lipseşte intre punctele A B ('. teoretic infinită) . Curcntul total \'a fi dat dc: Unghi ul de defazaj rezultă din: 7 - :Stetro\eîlnlca :.{lllductorul de rezistenţă R (aceasta Înscamnă in realitate că intre aceste puncte rezistenţa electrir' ă eslc foarle mure.!2 fat.ă de tensiunea U. ~=OO.. curentul lotal \"a fi dat de rclaţ. şi U se obţine din: tg Dacă. iar curentul este defazat inaintea t ensiunii U.:e ncrală . Dar ă : Înseamnă că: - 2 . unghiul de defazaj Între 1 C<lsrp =0..

~ - L(i) II .2 H şI rezist ent ă neg lJjabllă. .1 .-. Lw R ceea ce arată că unghiul de dcfo..14 '25 = 157 radls Valoarea eficace a curen tului lotal este: I..CI» )'. Din formul a 1. pe a doua ram urii.= . Valoarea pu lsaţiei este: w=27t '{=2 '3.-\. Curentul total este dat de relaţia: J~ u1/"R'-.150 '[ 0.F.1_+(' /'Rt - Lw .. sau: tg CP=-. eare este valoarea eficace a curentului loialI? Care este valoarea eficace a curenţilor Ilo It şi lJ din fiecare ramură? R.. aceasta echivalează cu sit uaţia cind ar exista totuşi un condensator cu armăturile tn A şi B.13 A.>·UCA OE. DacA in schema din figura 7-20 nu este condensa lor intre pun ctele A şi B. e z o I var e. R 200 220 . Un circuit electric cuprinde trei ramuri în paralel.2 ·[:)7 .98 ELEC'rROTEH. -j'- Valoarea eficace a curenluhll prin U rezistenlă este : 11 = . dar de su prafaţă foarte mică (teoretic de suprafatA nuIă). şi deci cureut ul 1 este defazut Aplietllia 7·8. . iar pe a treia.V ~.-.=1. este nulă. Pe unI dintre ramuri se g1lseş te un radia tor eledric cu o rezistenţă R=200 (1.-. un condensator cu o capacitate C=150 v.zaj este pozitiv In urma tensiunii U.-f}0 Z Unghiul de defazaj rezultă d in: cos sau. La bornele acestui circuli se aplică o tensiu ne alterna ti\'3 de valoare eficace V=220 V ş i f recvenţ a 1=25 Hz. o ~o­ binli cu o induclivilate L=0. El!ALA .10 rezultă lnsă că În acest caz capacitatea (. .'.6. tg 9~ . R -Cw ceea ce arată ('ii unghiul de defazaj este negativ ş i deci curenlul 1 este defazat inaintea tensiunii U.151 -2.V' +l ' _ -220 - 2W - 0..

11.2 -!57 Yaloare3 eficace:a curent ului prin con densa lo r e:> le: J3 =UCw=220 -150 '1 0-6 '157=5.28) Puterea aparentă este deci fie dată de o sursă pentru o egală cu anumită puterea activă maximit care poate tensiune U şi un anumit curent 1_ . Expresia cos q> se numeş te şi factor de plliere. să (7. 0. ..erea ilU. valoarea eficace a curentului şi cosinusul unghiului de de{a:ai intre curent ~i tensi un e. să media puleriî instantanee pe o H'. În cazul curentului alter. iar q:. adică cos q:.şt.e perioadă.= - U Lto . . este unghiul de defazaj intre curent şi tensiune. puterea activă este I!ga/ă CII produsul dinlrl! valoarea eficace a Il!nsiunii. Dacă se de-llumească plltere a/. care poarti"t numele de puiere aparentă şi se notează de obicei: S = (j-I. puterea devine <'gală cu produsul U -1. se gă ­ efi puterea activă este : P=(J·j cos l' (7. natill.CIRCUITE DE CLJlEXT ALT!o:RNATl\- j\. Tn consecinţă.26) unde: Il = V 2" U sinUll Put. PUTEREA ŞI ENERGIA ELECTRICA IN CAZUL CURENTULUI ALTERNATIV Pu ferea insfantanee p Într-un circuit la bornele căruia se aplică tensiunea alte rn Mivă inst:lntanee instanta. 8.=l. 220 = 7. Ci nd factorul de putere a re valoarea sa maximă.u ee j este: II şi prin care trece curentul alternativ de valoare p =u·j (7.= .tantanee p are o valoare S-a convenit ca În curent alternativ variabilă în timp.18 A.wil se face această medie.27) Îu C:He Uşi 1 sint valorile eficace ale tensiunii şi curentului..IONOFAZAT 99 \ '<!Ioarea eÎieace a curenlului pri[] bcbinil este : J.

I. 5. Care este puterea activă absor bită de circuitul din aplicaţia 7·2? Dar P.) dcfazează mult curentul absorbit. se obţine energia activ.. scade puterea activă P. Trebuie relevată contribuţ ia ~Hlllsă de un colectiv de specialişti romani şi in 5pecial dc acad. pc măsură ce crc. kilovollampewl (kVA). egal cu 1000 W. aici interesul de a a vea un fado r de putere cît mai mare 1::. consumatori. se obţine puterea activă in waţi.100 ELECTROTEHNICA GENERALĂ Expresia: Q=u·j sin 9 poartă laţin: (7. O .. işi datorc~tc numele aeestui colectiv de specialişti în domeniul electri c i t ăţii . respectiv : lV. puterea reactivă Q şi puterea a par~!ltă S energiile activă IVp şi reactiva IVa In !louă zile? R e z o J var e.29). cît dUrcază această p utere.te puterea reactivă Q. Se vede că pClltru o anumită putere aparentă S.i electrice.. în waţi-secunde (\Vs) sa u Jouli (J ). S şi Q e:xÎsUi re - deci: P' ~ S'-(f'. XX. deci cînd c reşte unghiul de defazaj <fi şi :icade facto rul de putere cos <p. Aceste u ni tăţi au multipli de 3600000 ori mai mari: kilowaUora (kWh) şi kilovarora (kvarh). puterea aparentă in /lollamperî (VA) şi put erea reactivă in vari (var) . Budeânu. şi cap.-rie reacti" ii .?=380 ·O. De. Pu terea • Vezi paragr. I ntre cele trei puteri P. conform cu relaţia (7 .31) WQ = Q ·l= U ·J sin 'P ·t se măsoară tensiunea În volţi. puterea reactivă Q creşte atunci cind creşte sin <fi.8=237.29) numele de putere reacfiuă. COIJsum atorii care au bobine cu inductivităţi mari (unele maşin.> =P·t=U·J cos 'P'll (7. ent:rgia readivă în varsecunde (vars).* Dacă se măsoară tensiunea U în volţi şi intensitatea J in ampt-ri. dă valoarea energiei respective. Dacă Aplicaţia 7·4.rea noţiunilor de pu tere şi enefJ:. astfel incit cer o importantă putere reactivă. urmfi tor activ ă este: P=U·J·cos. paragr. rezultă că energia activă şi react..12 W . Dar. c. t ransformatoare ş. lns ăş i unitatea de mă~ură internaţională a puterii reaetive.ivă ~ e v or scrie. Deoarece puterea multiplicată cu timpul t. În urma tensiunii (unghi de dcfazaj mare). şi lâlollaru! (kvar). egal cu 1000 VA . făcînd prin aceasta să sc adă factorul de putere al sursei care alimentează reţeaua care nu poate da in consecinţă decît o putere activă P mic~ . . curentul in am peri şi t impul În secunde. egal cu 1000 vari .237 kW . "unII . la definirea şi clarifica.a.78 ·O.. Aceste unităţi de măsura au ('a multipli obişnuiţi kilowatful (kW).

/2 înaintea vectorului ten5iunii D. ra În figura 7-23. Se in drept originc de fază vectorul tcnsiunii U . In paralel ea receptorul inducli\" se leagă un cont1ensat0r de c.4 V2\= 0.-------~~.84 var ~ QJ78 1\\-1Ir.48 . " c J. Energia reaciivă este : IVQ=Q '(= 177..536 kvarh .lBUNAT:\. curentu l h CI:' trece prin condensator este reprezentat printr-un vector ddazat cu ungh iul -. Curcntul 1] absorbit de acest rC'C('. Pentru a s(' \"eelea efectul condensatOlului [lsupra [actorului de putere.382 kWh.. Diagrama v('eio· Tia!'. alimentează '1 :=0 '1 .c şUC"..------. Puterea aparent1\ este: S = U'I=380'O.. Tmbllll<l lii\ irea fac10ruluÎ de putere cu ajutorul conde!lsa torului .. cum .ă de tensiunea cu Un uughi Ifl' TJlai mic decit unghiul de deCazaj 9 în cazul cind După a . fazat În urma tensiunii U cu unghiul rp.ptor este d . 9.UL COr-. 7·23.2% kVA..12 ·48 ~ ' 3 600=40 974 336 Ws = II. Curentul total 1 !it: ob~ine din compunerea vectorilor carc reprezintă curenţii II şi 1'1:. se traseazfl o diagramă vcrtorial5.lpaeitate C ca in figură.Se vede din figură efi wclorul curentului 1 este defazat Iaţ. care eli tensiunea U un receptor iIlducfiv (care conţine inducti\"i ta te şi i't!zistenţ5.). Se trasenzi:i apoi veclol'ul absorbit de reccptorul inductiv. 7·22.'PHEA FACTO HULUI DE PUTERE CU AJUTOn. Energia adiv1\ este: Wp=P '/=237 .CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOEAZAT 101 Puterea reactivă es te : Q=U·J-sînq>=38Q·Q.84 .3600=30730752 var $=8. u s fig .ULUI ln rigura 7-22 este reprezcntati\ o sursă S de curent alternativ.6=177. li'.7 8=296. corespunzătoa re schemei din figura 7·22.TDENSATOfl. Fig.78·O.

1=16 A la un faelor de putere cos ?M=O. . Un motor eleclric M alimentat cu o tensiune alternativă U=220 V.'M=lfl-eos2 'PM sin '?=J!I rezu!ti~ COS2 '1' YI. 7-24. va da un curent totall.>J/ = 16 '0.f 0. defazat cu unghiu! " in urma tensiunii U. In capitolul XX se dau amănunte asupra ~vant. absoarbe un curent de valoare eficace 1. ..8=12. Diagrama coresp u nzătoare .A B = 12. dUPă cum tâ7eprezentat pe diagramă_ Observind figura 7-25 se poale scrie: I MCOS 'PM= 1 t cos 9 de unde: cos OJ. u ~ C veclo r ia lă " Fig.2 şi in consecintă: BC=AC. de frttvenţă 1=50 Hz.O. 7-24).102 ELECTROTgHNICA G}:~EJL\ L/I. nu există condellsator. compus vec!orial cu curen tul l"M. . cos 'f' 0. C=J M 'sin t. se ob cos 9· tn consecinţă .16 = 12 Â. condensatorul permite îmbunătăţirea factorullli de putere . CA: capacltale C şi ce putere reac!ivă Q trebuie să aibă con· densalorul montat în paralel cumo iorul.' c---------J ii Fig. S-a reuşit !leei cu ajutorul condcnsatorului să ţină un factor de putere cos 1p' mai mare decit factorul de putere iniţial.6 lt= __ ·f}>f= .6. pentru ca factorul de putere al inslalajiel siî devină cos '1'=0.€2=O.6 : . .6 (fig.8 V1=O. figurii.~=O.2=5. Aplicajia 7·5. t . Motor În parale! cu un condensalor..l'jclor economice eare rezultă in cazul unni faelor de putere. 7-20. Imn. Curentul Te absorbit de condensator şi defaza t cu 9(f înainîea tensiunii (f.. unde s-a lua t ca origine de fază tensiunea Ti şi s-a trasa t apoi vectorul curentului I. .8 A B=l ! 'sin9= [2 '0. Re z o 1 var e.8-7.8 ? ________ __J le ti III. Se considerii diagrama vecloria!ii din fi gura 7·25.8 0 - Deoarece: sin ! .4. A .6=7.lf făcînd unghiu! <?M cu vector ul tensiunii U.

)=2 .32) V (LW. ' .F. ' "~_ .CIRCUITE DE CURENT ALTE:RN...' ..LI' 1/'+ c B -..--. ValoaJ rea.-. 1 . Pulsaţia tensiunii este. _fIe 5 .6 C~ . j U'6) 220 ·314-. i ca origine de fază vec torul Ţ al curentului. cu UEL valoarea eficace a tensiunii la . de 10.:tn figura 7-27 s-a trasat o di ag ramă vectorială pentru care s-a luai ..I _ _~URC'~_ ' U. REZONANTA ELECTRICĂ In figura 7-26 este repr eze ntată bobina B cu inductivilale proprie L şi rezistenta R lega l ă în serie cu un condensator de capacitate C.--."TlV MONOFAZAT 103 Curenlul absorbit de condensalor este deci. 1 ·1U--5F=SI p. bornele bobinei şi cu Ve valoarea eficace a tensi· U'I/l unii la bornele condensalorului. ._ru_v_:~h . Puterea reac1ivă a condensator ului este: Q= U ' Jc =220 '5.232 kvar cOf)~um ator il In practică. (. Se aplică la bornele tntregului circuit o tensiune alternativă de valoare eficace U şi pulsa1ie (ol. Deoarece: rezultă: .. Fig. Îmbunătăţirea factoru lui de putere se face de obicei la puteri mari În sistemele Irifa za le. 1<=5. '50=314.r==~ U=c==. 1 _ _ _ ____ ___ -'.' (7. Diagrama vecloriaU a schemei din figura 7-2.• obină şi condensa tor in serie. R 1 I 'c _ (1 ~... . Se notează cu J valoarea eficace a curentului. 7-27.f=2.6=1 232 var= 1.. ~ -.= =8.6 A.1. ' • u 7-26 B.. eficace a curentului este: .

Se tTaseată.­ 1 tg 9=..:l cllpa· dtatea C.. ."'''''- C..?tu. u R Valoare . dcoare<:e : L~ .ii. dintre curent şi tensiunea UnL la bornele bobine! rezultă d in: Lw 19 '?RL= . lalia (i. da cii. reprezint ă defau.34) rezultă că in momentul c î nd cueentul I Irete prin maxim. apoi vectorul Us=RT In fază cu Î şi care reprezintă tensiunea la bOrt"!ele relislen lei R." R O (numărăto r ul fracţiei este nul.32). care era foarte mare la valori foarte mici ale capacitălii. Vedor ul URI_ al te nsiunii la bornele bobinei de indudivitale L şi relislenţă R re· zultă din compunerea \'e<: torilor [h şi Un. Unghiul 9lU. tens/uMa U la bornele circuitului fiind menţionată constan1ă. impediOllla circuitului trete printr·un minim. cu cît re1. valoarea 1 II curentului creşte. Pe măsură ce capacitatea C începe să crea~că (armlHu r ile conderua lorului se apropie).i. la bornele întregului circuit.CCll = 0.32) se anulell 7.lXTROTEH1"lCA GENERALA c\lTemului. R scade şi deci . Valoarea maximâ a curentului este cu aUI mai mare._. ca şi c1nd n·ar exista inducth'itale . In momentu l cind C= O (distanlă [()arie mare intre armăturile condensaloru· lu i).aj '" Intre curentul I şi tensiunea U este nul.' Îndeplinitll. Unghiul. d upij cun! s·a arătat).. Compunind \'eclorul tensiunii UI!L cu vectorul tensiuni Vc. ca.sau LCll..33) In acest moment. pa rante18 de la numlloru! expres. OITe face să crească la maximum curentul re-Lulta d in re· C= _IL~' (7.e! (7. De asemenea..3<i) C. tensiunile URL şi Ve la bornele bobinei şi conden~toru!u! cresc.' I! Cind condilia corespunzatoare relaliei (7. \'a[oarea lui depinde numai de tensiunea U şi de rezistenta R.35) D!n telalla (7.ul curentului I fală de tensiunea Ur. vectorul UL=Lwl făcînd un unghi 1:/2 inaintea vectorului Î şi care reprezintă tensiunea la bornele induciivilăjii L. se obtine veclorul tensiunii D.32) dacă va[ia7. adIcă : 1 1 LCll = . creşte. Pe măsurii ce rezistenta R scade.L la bornele bobind. deoarece numitorul fracliei devine infinit.defazaj 91:!.is· leula R II bobinei este mai mică. 1= 0. Frac· tia HeN din rela tia (7. in situaţia "fep:rezentat ă .şi capacitate in circuil.. iar curentul 1..33) eSlI. 1n cele ce u rmează se va' cerceta variaţia curentului di n relaţia (7.? rerTe· :dnlil defazajul tn tre curenlul [ şi tensiunea U. creşt e unghiu 1 9RL. lUlghi ul de defar.33): capacitătii (7. precum şi vectOf'ul [Jc =i!Cw fiielnd un unghi ~l2 In urma vectorului I şi care rcprezint~ tensiunea la bornele cooden salorului. Valoarea acestui maxim este: {=-. de exemplu. a ceastă fracţie ajunge fgRIlÎ CII expresia Lw.10< Lungimea vectorului EL. In momentul de maxim al curentului. printr un maxim. &cadt pe măsură ce capacitatea C creşte. C_ r se ia coresp unzăt o r sdirli grafice alese pentru ilLtensjtat~lI (7. La un moment dai. deoarece in circuitul oo\)inei unghiul ~ de .

33) se spune că a fost realizală CQndi(ia de rezonanta a circuitului. astfel parametrii circuitului.. Pu!satia IH care e_ sie CiI= satisfăcut ă condiţia de rezonan\8 este: VLe = 1 VO.. La o valoare foarle mică a rezislent"i. din cauza depăşirii rigidi\ătii dieledrice. .c.-r .şi efecie dăunătoare.o1. de exemplu.dsteojei R. h 6.:area rigidilăjii die!eclrice a ilOlanţilor. care se comportă ca arlll.28 .1O ~ =223 rad ls. dar şi printr·o modificare corespunzătoare ~ inductivită\ii sau . Şi fll ~ceste <.5 Hz. Din această cauză trebuie să se aleagă.. 1 Fren'en\a corespunzătoare este: • CiI 223 (= . Se presupune. Uneori rezonanta este folosită tocmai pentru Încer<. Se aranjează atunci astfel paramelrii din circu itele aparatului de r ece pţie. Această maşină ~e comportă în circuit ca o bobină cu o anumită induclivitate. In momentul fn care a fosl îndeplinilă conditia (7. La burllelt> ullui circuit ascmilnător celui reprezentat în figura 7·2 avînd o rez isten tii R=!l 1). pentru ca tensiunea Ut-Ia bornele inductivi!ăjii s ă iie de 10 ori mai mare ca te nsiunea Ula bor· nele circuiftdui.?RL tensiunile UTIL ~j Ve cresc foarte mult (se produc supralensiuni) . punctat in figura 7·27 (tensiunile (J'RI. Conditia de rezonanţă se porle obtine nu numai prht variatia capadtătii din circuil.:3zuri condi ţ ia de rezonanta este înd eplin ită dacă: adic5 pentru o \'aloare a inducli\"italii sau ~ pulsaliei dată sau: L~_' e.. în special în radioteh· nieă. La aparatele de radiorecept ie. ~e Illi mcşle fenomenul a tensiunilor. Cablul iniroduce în circuit. de exemplU.:iturile unui condensatof.=35. şi o capacitate importantă C. Deoarece dis· tanţa dintre conducloare este mică . Se cere: a) sii se determine frecventa f il tensi un ii U pen tr u cazul rl'zonanţei.4 H ş i o capaci tate C=50 [LF se aplică o ten· siu DI' Ilr terntll ivă el! o \'aluar" eficilce U=!OO V. capacitatea condensaloruluj poate atinge valori care să conducă la îndeplinirea conditiei de rewllanţă. Capacitatea se datoreşte conducloarelor cablu!ui. Fenomenul de rezonlln\ă îşi găseşte în practică aplicajii utile. o indudil' itllte L~O.50.= . un cabl u alimenla t de la o maşilli'i generatoare de curent alternativ. Supralensiunile care iau naştere în cazul rezonantei pot provoca di~trugeri În circuit mai ales prin stdipungerea iwlajiei cab!ului.>. DE CUJU:r.i să se determine valoarea eficace·I a curentului. 11) in cnu! re?ollanţe.3 puls<lliei.LTERNATIV MONOYAZAT lOS. încît să se găseasciJ cît mai departe de condiţia de rezonanta. incit sa se pro· ducă condiţîa de rezonanjă pentru pulsatia respectivă .CIRCUITE.şi lI'cJ. I r!!Spectiv de: ~=~I (7.63) Deoarece fenomenul de rewnanlă descris pro\"OilGl supralensi ulli. de rezonanţă Re z o 1 var e. deci o valoare foarte mare a unghiului . depăşind de asemenea cu mult valoarea tensiunii U la bornele circuitului. pe lîngă o rezislelljlî R. e) în tazul fl'w nanle i sa ~e dl'tl'rmine valoarea re. . este necesar să se prindă o und ă Cll o anumită pulsaţie (sau o anumită frecvenjii f) datorită unui anumit post de radioemiţiitor. Aplica/ia 7·6.·enomenul de rezollanj!i poate avea Însă .

lr măloarea relaUe: L~. in ca.E1.zul rezonante! trebuie existe I.~ --~ --~. U UL U L".=1O.= 125 A 8 " să ~resupunind că R poale veria.106 .4 ·223 =89. J U R U Lro R Se deduce: L~ n R=.ECTROTEHNICA GENERALA Valoarea eiica-ce a curentului In cazul {= - rezonanţei este: U R 100 = .= 0. ' 10 ' 10 .

~ ca şi tensiun ile la bonle.CAP ITOL UL VlIl CIHClJlTE lJE CURENT ALTEIINATIV POLIFAZAT Pînii acum s-a considerat o sursă de energie electrică cu o singura forţă eJectromoloal'e alternativă. ."e explică principiul producerii a lrei forţe electromot oare trÎfazate ~Î a cure nţil or r('~p(' c livi. sÎnL trifaznte. In continuare. ten~iuni1e la bornele surselor. PRODUCER EA CU RENŢiL OR TRIFAZAT I în figura 8-1 sînt. Ac ef. ca şi sursele s(n umcsc in acest eaz poli{azalc. Sursele carc se Întilnesc curent in practică (gellcratoarelc electrice) a u trei rorţe:e lectrom otoare alternative. reprezentnh' tre i ş.". SpiITle fac intre ele unghiu l'i de. care poate produce un curent alternativ.. sursa însăşi numindu-se. iar curentu l alternativ produs se numeşte şi el monofazat. Intre O sursă monofa7. monofazată.cite 120" (sau 2. 2-2'. Această forţă electromotoarc se numeşte mOllo{azalu.ată şi rcceptoare lc de energie electri că s int necesare două condudoare.le Ellr~!. şi 3-3' intr·un cimp de ind ucţi e magnetică 8. I nfăşurărilc in ca re se produc fort-ele eleetromotoa re se numcsc şi Îllfuşurări de fază . 1. după cum se va ară ta la paragrafu l 2. de asemenea. adic( cu mai m ulte f:n:c. Există im~ :}i surse cu mai multe forte elcdromotoarc produse in infăşurări renliza te în anumi le condiţi i.!3) şi sint separate (izolate) electric una faţă dI:> alta. iar curenţii produşi sin t trifazati. numite lri{a:alc. Forţele clectromotoare. Se presupune că aceste spire se rotesc in sensul ~ ăgeţi i cu o viteză ungI' iulară constantă .pire identkc 1. Tensiunea la bornele unei astfel de surse este o tensiune mOllofazată.1'. Intre o sursă lrifnată Şl rcc('ploarele de t' lIergie electrică sînt necesare mn(mul t decit două co ncluctoaTe.

(8 .istcm de trei curenti . rare {' on~tituie Ull f. <Hlidi: . prin trei vectori El' E 2 şi E3 egali ca lungime şi făcînd Între ei unghiuri de cite 120". Fig.4~-. După cum ~ ştie. ?Ji .» i!=Im sin i: =Im (wt-~- 2. in spira 2-2' [or~a electromotoare alternativă C:! va fi defa::afă În urmă faţă df' el cu unghiul 2:::/3.4) 1 Sin( wf-rp. avînd aceea~i amplitudine Em fiind defuzate Între ele cu unghiuri egale <.} LriI::tzaţi ~imetrici.1-"3' 'IT)' zată in spira 3-3' ~e va induce o forţă electromoloare in urmă faţ ă de et cu unghiul 4l"C/3.-u 27t/3 (sau 120°).rei _..) (8. 8-2.'\. 8-1.i curenţi: iJ= Im şin (wl. spira 1. vor apăre:j t.3) Cele tre i forţe clcdromoloare el> ('2 şi e~...l) nativă: =Em sin wl. in figura 8-3 se arată .108 El. J' Fig. nativă_ In spira 2-2' se va induce de asemenea o forţă electromotoare alterDeoarece spira 2-2' trece faţă de cîmp prin aceleaşi poziţii ca şi .1' dar cu o intîrziere corespunz{ltoare unghiului 2rc/3. in spira 1-1' se va induce o el forţă eleclromotoare alter(R. Înlr-un cîmp magnetic.:. Sinusoid ele a trei forte eJect romotoare trifazale.2) e:! = E m sIn ( (.LA (Il.j defa(8 . :--Y~J--T""" zi" I lE . J ~ .ECTROTElli'lICA GENER. Dacă cele trei spire sint inchi'Sc pe circuite identice.. constituie lin sistem de trei forte eleclromoloare infazale . adică: alternativă e. u ! .!ep~zent~rea veetorială a celor trei forţe electromotoare. imelrice. în figura 8-2 sînt prezen\ tate cele trri sinusoide reprezeutî!Ld aceste Iorţt' plectn'motoarc trifazate. Trei spire Învîrtitoare I~ 120·.

fiecare vector care reprezintă un curenl trebuie ~. Dacă se compun vectorii 11 şi h se obţine o rezultantă egală şi de sens eontrar cu al treilea vector I2' deci rezultanta totală este nulă. Fig. de multe ori nu se Inai menţionează ÎtI mod expre~ aceast. GRUPAREA FORTELOR ELECTROl\fOTOARE ŞI _. IrHa- Fig. prin trei sinuf. de amplitudine Im. 8·3. trei curenţi trifazaţi simetriei 11' 12 şi 13 (fig. . iar in figura 8-6 o sursă cu trei forţe eleclromotoare trifazate el' e2 şi e3. Astfel se consideră. a trei mărimi trifazate simetrice este nulă . sa't prin trei vedori eg:lli şi r5cînd inil'(' ei unghiuri de cite 120". 8-4). sau.pedi\'e formează un sisLcm trifazat ne!. a trei curenţi trisim('tric. Dacă pe accl':lşi diagramă \'edorială se trasează şi forţele electromotoare *i curenţii. 10 ultimul caz. de exemplu. ~H. mări mile n::.. "dic-ă: fazaţi Dacă cei trei vedori ~I nt inegaii şi fo rmează între ei unghiuri diferite de 120°.i. pentru alimentarca a trei receptoare ar 'fi necesare şase conducloare. şi suma valorilor instantaoee a curenţilor este nulă.oid{) ('('>respun"ăto:'J.CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV POLIFAZAT 109 Curenţii pot fi re prez entaţi. Deoa· rece suma veclorială a celor trei vectori este nulă. .lib:nl.r. veclorială Diagrama a Irei rorle electromoloare zate. în general. Compunerea a trei curenti Irifazaji simelriei. 2.'.TENSIUNILOR TRIFAZATE In )igura 8-5 s-a reprezentat o sursă S cu forţa eleclromotoare monofazată el şi receptorul R. Suma a trei forţe eleclromoloarc trifazale simetrice.imefri~ şi dc:ech. Cind sistemul {'~Ic 5imetric şi l c{" hili1ral. ca şi forţele electromotoart>.ă fie defazut cu unghiul /fi faţă de forţa elcclromotoare care-I producf'.

XV) cele trei bobinaje (faze) sînt astfel legate intre ele. b şi 8-8.t. av înd şase conducloare. de curent monofazal linie mono - fazală. realizindu-sc prin aceasta o mare economie de conduct oare (care de obicei sint dill cupru sau aluminiu). Legarea în stea a · forfelor eledromotoare Irifaza te. 8·8.. i'.. Ia gelleratoarele de eurent alternativ trifazat (v. Legarea În triunghi a forţelor electromoloare frifazale. a ~i se contopesc cele trei eonductoare centrale. se Jbţill numai trei cond udoare numite de linie. Sursă o. e} Fig. dacă se presupune că pobinajclc sînt aşezate ca În figura 8-7. b. AI patrulea conductor eare se leagă la punctul central al stelei . Legarea fazelor în modul ar5taL poartă numele de legare (Fau montaj) in triunghi. . ca În figura 8-7. 4:. ('<lp ."'IERALA In practică. 8-7. 8·6. in . 8-5. în acest caz se obline o schemă ca in figura 8-8. b. ' în figurile 8-7. a) \s~ Fig./ te. Irei forle eleclromotoare Irifazate. cu Fig.numit punct neu/ru se numeşte conductor neutru sau de nul. Aslfel. Se eonsideră acum că ccle trei faze sînt aşezate ca in figura 8-8 . b care poartă numele de legare (sau moniaj) siea.110 ELECTROTEHNrCA GE. a şi se con topesc cooductoarele alăturate două cîte două. Sursă Df şi f" f'J Fig. ~. la bornele bobinajelor in care = c produc forţele s electromoto3re trifazatc CI' "'2 şi ea apar trt:ti tensiuni trifazate. incît pentru alimcntarca receptoarelor este suficient un număr mai mic de conductoare.

valorile eficace ale curenţilor în conductoarele de linie. _ 1.----+_+Uz U J J. LEGĂRll IN STEA Legalcain triunghi.RE. un g~nerator cu fazţle . se poate scrie: 1 = 2 J cos 30°. de exemplu 12 • rezultă din diferenţa dintre doi curenţi pe faz1'i. Eurenţii 1)" 12 şi la se numesc curenţi de linie. 8·10.cmcUlTE DE CI. 8·9. şi ~eprezentarea a curenlilor pe Jad la lega. Din figură rezultă că tensiunile dt: linie sînt e. Cllr~lI(ii J p J 2 şi J a 'se numesc curenţi simpli sau pe (azd.. cu J 1 • 12 şi J a. RELAŢII INTRE TENSIUNI ŞI CURENTI IN CAZUL LEGĂRII IN TRIUNGHI ŞI Al>. u. se compune J a cu un vector ega l şi de sens contrar cu J l ' din figura 8-10 rezultă. 1n figura 8-9 ~a consiaerat din nou. =J'l. Fig.. . ''' ALTER. şi anume J a şi J 1 • In figura 8-10 se face direrenţa vectorială int.~au notat cu V2 şi "a ' valorile eficace alc tensiunilor la bornele bobinafelor in care se produc 'forţe electromotoare. )~=='.=Ja=J."''''TtV ' PO L1F AZAT 'li 3. lcgate in triunghi. S. unde prin J şi IJ=12 = 13=1. de linie Fig. ' Pentru a vedea care este relaţia dintre valoarea unui curent de linie 1 şi aceea ti unui curent de fază J. cu V).re 13 şi J 1 pentru a se obţine ]2' tn acest scop. Tensiunile VI' V2 şi Va se numesc tellsiuni simple sau pe fază. U2 şi Ua. valoril(' eficace ale curenţilor in cele trei bobinaje şi cu 11' Iz şi Is. "v 12 =J3 cos 300+ J 1 cos::'300. .. 1 s-au notat valorile com\lUC respective. Tensiunile VI' Uz şi Va se numesc tensiuni de linie.g::tle CII tensiunile pe fază . se observă că in figura 8-9 Un curent oaretarc de linie. valorile eiicace ale tensiunilor dintre conductoarelc de' linie. Curentii şi lensiunile la legarea rn triunghi. rea In tfiungh ~ unul curent Deoarece ('a valoare: J.

S-a arătat In să cil suma ~ t. In rigura 8-11 s -au r('prc7. CUl'cnlii J 1.llţi pc falti. valoarea eficau a ltmiullii dintre conducloartlt de linie este egalel CIl ualaarea eficace a leru. in1cnsitaf.seşte că suma celor lre. Tr ll~iunile UI> {'2 ~i U3 dnl tensiunile de linie ~" u lrrlre {tr:::t.t~ntat cele trei b\lhiuaje legate În stea. Curenlii şi tensiunile la legarea Tn slea. se gli. (8.('a curenţilor rle linii' este egală CI1 intensilatea ('urcnlilor pc fa?:!.egarca Îll stea. iar valoarea e{icace a tensiunii fntre conducfoarele de linie este egală cu valoarea eficace a tensi unii pe fa::ă multiplicată cu conform relat. 1: ş i 13 sint curenţii de linie . (8..ici de mai inainte. la 1~9(//'ta in triunghi. Dill figurii rezullil di.5) T. iar IJaloarea e{icace u curen/lIllli din (Qn dlldoarelt de linie ~·tt egalcl cu I'aloarea eficace (1 Cllrtllllliui pe {azil multiplicldă CII V'S. 1 ~ V3 J. Fig.i curenţi din condudoarele de fază sau active (numite astfel spre Il le deosebi de conduC'torul neutru) es1e egalil cu curentul din e011dudorul neutru .d.rei cu renţi lrifazaţi simetriei .. scrie pc scurl astfel: U-V . conform relatiei de mai Înainte. \-~ ~i " 3 ~ îlll tcn~i unile pe "':'~.112 ELECTROTEHNICA GENERALA Dnr ('OS In consecinţă. la legarea in stea . valoarea e{icace a curentului de linie esle pe fa.6) In eazullegării in stea dacă se aplică prima lege a lui Kirchhofr valorilor instantanee ale curcnţjlor din eonduc1oarele legate la punctul neutr u. şi~ U =V3 V. I_J. iar \1 . După (um :oi-a dem ons1rat la !cgar('r! in triunghi prntru ('urenţi.:casta se poal{'. egală cU l!aloarea e{icace a curenlului In 1'3. Aceasta se poate sCl'îe pe scurt astfel: consecinţă.iunii pl! fază. 8-11. iar curenţii 1 1. Al. se poate df>monslra la legarea În slc:1 pentru tensiun i: U ~ V3 V. J~ şi J 3 s ilit ('Un.

n ernt oa rcic ni f <11. 8-1 :!). ll3 este nu l ă.. _ E!cc~rm~ca t e ne ra l ă .. Din 3eca:>tă cauză. de exemplu . astfel de retele trebuie:~ă aibăl ge. prin cood uctorul neutru va trece un curent.-\ZATE IN STEA Ş I IN TRI UN GHI Daci. TlV MONO~·AZ. 8·12.Motoarele electrice trifazate Încarcă in mod sime tric re ţeaua.fcl de receploare sînt. fie in stea cu legare la n{' utru.. 8-13. reţe lele trifazate destinate a alimenta simultan Hi mpi electrice motoare electrice nu :<c p ot Î ncărca simetriI. şÎ c urentul din conductorul neutru trebuie să fie nul.' . dup ă eum se arată in figura 8-13. Ace su' rettploare trehuie Însă să incarce simetric reţeaua trifnzatil (a ~t.ll11lui depinde de numărul ş i puterea lampilor uprin~e la un monll'nl dat.. tre buie ca fta:eptoarele de energie e lectrică să absoarb ă cu re nţi absol. Dacă receptoarelesint legate in t r iuugh i ele l rebuie să fie simetrie in cărea te. in consecinţă . 8-12\. rcceptoarele pot fi montat . . şi . ccen ce j us tiIkă existenţa acestui conductor intr-un ascrnl'nea caz . realiza o asemenea ineărearc.~) .A. su ma lor ou mai esle nulă şi.zele legale tn stea cu lir neulru. ° 4. ro reţea Fig.onductor ncu lru. Pentru COl să existe astfel de incărcarc cu curenţ. LEGAREA LA REŢEA A RECEPTOARELOR TRIF.i lrîfazaţi simetriei. In caz cOlltl'ar. la retea fie În triunghi. Ltgarea receptoarelor la o alimentată de un generator cu fazele ltgate în triunghi. deoarece ~arl'illn COrt'fPllnz:Hoart' ilumin.. caz ul uliei reţele alimentate ele UII generator in stea fără neutru (caz mai rar). Ulotoarclc trifaz:tI.CJRCUITE DE CURE. I"t:ccptoarclc R pot fi montate fie in triunghi . Legarea re<:eptoarelor la o retEa a!imenlal~ dt un generator cu i2. receptoarele se pot lega ea şi in cazul reţele i legate In triunghi (fig. In general."T ALTERN . Cind fa zele gl'llcratorului sÎllL legate in sLea ('u r. in t imp cl' lămpile electric(' nu pot.. In conS<'cinţă.dl' It'gate in ~tl'a cu cooducto!' n eut ru . fazele gcneratorului S care alimentează re~"aua si nt Jc-gaLl~ in triunghi.\!t idclltici pe toale cele lrei co ndu ctoa re ele fază. Fig. fie in stea (fig.

Legarea re· ceploarelor la o relea În stea nes i metJ"ică . dacă l se fac inlocuirile. Dar după cum se ştie: V=U şi J=Y3 astfel îneit. . Veste tensiunea pe J t:p fază . Pentru toate cele trei bobinaje de puterea va fi : F=fJVJ cos tp. Fig. iar puterea totală pentru cele trei bobinaje de fază: P=3 VJ COsep. Fj=VJ cos 11. puterea pe o fază Pj= V J coslI.ELEeTROTEHNICA GENERA LA In figura 8-14 este reprezentată o reţea trifazată cu fir neutru. 8· 14. ca in figura 8-11. 3UI rezultă: P=y:rCOS tp= 3 UI cos 11· In cazul unei este: reţele V- legate În stea. curentul pc fază. PUTEREA ŞI ENERGIA ELECTRIC. şi unghiul de defazaj Între curent fa ză. tensiune. avînd c" receptoare o serie de motoare lrifazate (receploare simetrice) şi~o serie de. puterea pentru: fiecare hohinaj de fază este.Ă ~ ÎN CAZUL REŢELELOR" TRIFAZA TE SIMETRICE Dacă se consid e ră o reţea legată in triunghi. u lămpi L (receptoare mono[aza tc care încarcă nesimetric reţeaua) : . 5. ca in fig ura 8-9. în care.

Unităţile de măsură pentru put eri şi energii au rost arătate: la capitolul precedent. inlocuirile. expresia: Q=VS se se nunl('ştc putert reaclivă . exist:i rdaţiile : J=l Dacă şj V = Y3 " obţine : se fac. Se cer: tensiunea la bornelr: jjeclirui receplor (se neglijeazli căderea de tensiune intre sursă şi rece ptor) : jnlensitalu cu re ntului absorbit de fiecare receptor.. Aplicaţia 8-1. Re z o 1 va r e.. poartă.o:islenj1! R=4 1). VI siu 11 iar expresia . 8·15.triIaza t mentine fntre bomele sale o tensiune V de 380 V la frecven ta 50 Hz şi alimentează printr·o lin!e foarte scur tă Irei rec:eptoare identice montate In stea (fig. FieCflre receptor are o inducli\"il a l e proprie Fig.9) pul ere apartn/d.. Un genera tor de cure nt a!ternath.\ CIRCl.oTTE DE CURENT .. şi tensiunea pe {a:ă.. după cum se U ştie..If'A7 . puterea activa consuma bi de cele !rei rec{'ploare. paragraful 8. Receptor Iri· lazal aJimen la t de la un generat"r.8) pufere activă.. 8·15). il. In razlIl legări i În st('a.e (8. fie că este legată in stea. Expresiile. numele de elleryie actiuă şi reacliut(. puterea esle ega lă cu V37rnillip1i~1 cu {Ialaarea eficau a ten- siunii dintre cOllducfQorele de linie. fie că este lega/Il in triunghi. Rezultă aşadar că inlr-{} retea lrifazald.03 H şi O rc. Tensiunea V la bornele unui receplor este : U 380 1.UTERXATJV POt. .~ 2 2 1) V3 \'. L=O.. se 3U l ~ P= Y3 cos~= V 3 VI cos 9..73 V--==. (8.7) (8 . respedh'.10) IVQ = Q'(=VS V-I'sin ?'l unde 1 este timpul.. expresia . cU valoarea eficace a curenMlui tie linie şi cosinusu l unghiului de de{azaj dintre curentul în cazul retell' lor trifazate. P=V3 se llum e şLe VI COS? (8. S~V3 Vi numeşt.

6 '0.'?-~ ).115 ELECTROTElll\'ICA GENERALA Intensitatea curentului care trece printr.T7. se intilnesc rar surse receploare bifa zale. 6.0"3C""2r.6 A.(0<'.J care constituie un sistem de două fode electromoloare bijazate.='. . unghiul dintre spire fiind de 90". se vor obtine două fode e!ectromotoare.85 Factoru l de pulere penlru un rec:eplor este. dale de relatiile: ej=E m sin wt e~=EIIl sin (wt~. 1= z= VR2+(LM)Z= Y''''. 9. un sistem de doi -curenţ i bifazaji: iJ=lm sin (.4 = 5 680 W= 5.un receptor este.73 ·380 -21."'5~0)2 " ' R R de cele Irei recepioare este: JI V 220 220 -=2\. şi In practică Însă.}t.680 kW. SISTEME BIFAZATE Dacă În iigura 8-} s-ar presupune că in Joc de Irei spire ar exista numai doua spire lnvirtitoare cu viteza unghiulară w.}t -tp) i 2 = 1>n sin şi l(. cos Puterea '?=z=y R2 +(Vol)2 acth'ă ab sor bilă p= V3U1 cos?=I. Aceste forte electromoloare pol produce tn circuitele respective.

Dacă se ajunge.i mult. la o presiune dt. 9-1. a). iar diferen ţ a de poteneste 1 000 V. se observă În interiorul tubului dcscărcări avînd forma unor sc întei şerpuite (fig. Scoţîndu -se aerul şi ma. Dacă in tul' se gă­ seş t e aer la presiunea atmosferică. 9-1. inlensitatea curentului din circuit este de ciţi\·" miliamperi . c) . DESc ARCARI ELECTRICE IN GAZE Se cOllsiderii. Această luminozitate poartă numele de coloană luminoasă pozitivă (fig. 9-1. de multe ori. lJescarciÎri în gaze. Dacă se scoate treptat aerul din tub Cll ajutorul unei pompe. dacii. 8\'Înd la extremităţi cite un declrod din platină. care poate produC" o anumiti:! diferenţă de potenţial intre electrozi. descărcârile pot avea loc şi pentru diferenţe de potenţial mai mici. Astfel de tuburi se numese. b). ţial distanţa dintre eledrozi este de aproximativ 100 mm. tuburi Geisslu (~(" citeşte gaisler). 9-1. care se întinde de la electrodul pozitiv (anod) pină În apropierea electrodului negativ (catod) . . se observă in interiorul tubului o coloană luminoasă roşiatică. d). iar cînd pre~illnea din interiorul tubului scade sub 1 mm Hg. 10 mm Hg. eolOalla înccpe să sc separe Într-o serie de straturi luminoase şi Întunecoase. llll tub de ~ticlă complet În chis. de exemplu.CAPITOLUL IX FENOUENE ELECTRICE IN GAZE HAREFiATE ŞI îN VID 1. Se leagă aceşti eledrozi la un dispozitiv. coloana pozitivă Îşi măreşte din ce in ce volumul (fig. pIu. perpendiculare pc axul IongitudiJlal al tuhului (fig. 9· 1. iar diferenţa de potenţial Între elecLrozi este suficient de mare. de exelllf jg. iar fenomenele luminoase din interiorul tubului se sch imbă pe mă ­ surii ce presilUlea aerului scade.

realizÎndu-se astfel nn circuit Închis. stirla capătă o luminozitate. Dacă tu. Cind se aplic8 o diferenţă de potenţial intre dectrozi. Razele catodice din aceste tuburi sint constituite din electroni fare se dirijeaz:! de la catod inspre anod. atingind sticla. în cepe din regiunea eatodului ~i creşLe spre . Dac ă presiunea din interiorul L. tn tuburile cu gazc rarcfiale exislă de ohicei un mic număr de electroni liberi (care nu Sint fixaţi în atomi). elec1ronii liberi pot scoale din atomi electToni ai acestor atomi. Atomii de gaz care au pierdut unul sau mai mulţi­ electroni au devenit particuk pozitive. şi ci. o fac luminoasă. o.care sînt particulele încărcate cu electricitate negativă .umplut cu heliu. Cind presiunea din tub este de circ". cînd gazul est e foarte rarefiat. se formează un spaţiu Întunecos care. tn cazlllltuburilor r. după natura gazului din in terior. Formarea de ioni din atomii de gaze poartă numele. electroni ca re.118 ELECTROTEHNICA GEN'. .ubnlui scade mult.:itivi. euloarcn este roză-albă etc. deoarece de Ia cato<] pleacă raze care.rookes. la valori euprinse intre 1/100 lllffi şi 1/1 000 mm Hg. pc măsură ce presiunea scade. Accastă c. sub influenţa cîmpului electric din tub.:. Asemenea tuburi se numesc luburi Crookes (se citeşte crucs).xigenul devjne galben. după numele fizicianului carc a studiat aceste fenomene. se obţine o cul oare roşie. iar coloana luminoasă pozitivă umple aproape tot tubul. scol din metalul eJectrodului alţi electroni. Prin ci ocnire. dacă estc.Lc coloraţii: crela devine galbenă-portocalie. aceşti ioni sint atraşi de catod.IJul este umplut cu neoII. In partea opusă eatodului. verzuie. Razele care pornesc de la ('atod se numesc raze catodice.sint atraşi. fie În gazul rarcfiat. fie În catod.c1rolli. de către anod (elcctrodul pozitiv). numite ioni pozitivi. Chiar gazul rareJiaL din intC1'iorul tubului capătă o . tn drumul lor electroniî se eiOCll('SC cu alomii de gaz pe carc ii Întilnesc. ele. se dirijează spre anod.RALA de la numele aceluia care lc-rt rea. adică de electrodul n<'gativ. de ioni:are. 1 rom I-Ig.slabă luminozitate: de exemplu. diamantul devine verde etc. în cele ce urmează se explică modul cum se produc fenomenele luminoase În tuburi. Pe aceast ă. se propagă în linie dreaptă. electronii liberi .ireu!aţjc de electroni şi ioni din interiorul tubului completează circuittJ! electric In care se găseşte tubul. D ad În drumul aeestor raze se interpUil alte COlPUri acestea iau difcl.lizat prima dalii. astfel încît în interiorul LLlbului se menţine o circulaţie permanentă de ioni şi de ele. Se pot obţine diferite coloraţii. Ionii p07. ajungînd la c<lto{l. pro:prietate se bazează fabricarea tuhurilor pentru firme lumiuoase. nnmărul ionilor pozitivi care se dirijează spre catod este mult mai redus decît În cazul cind rarefierea este mai~ptlţin accentuată .lIlod.

se produce o radiatle. r are poate fi luminoasil. pe lIngă faptul că au un randament luminos de anda ş i ordin de mărime ca şi lămpile cu de scărcări in vapori metalici.:are fa ce ca fig W'ile omeneşti să aibă un aspect cadaverk. biblioteei. .2). de sodiu sau de mercur. Cind SE' ra{'P. au avantajul de a produce lumină asemănătoare cu aceea a zilei. ° 2. razele catodice care pomescide la catod lovesC' cat oilul snpli· mentar C. in drumul lui spre catod. Se notează cu A anodul şi cu C catodul. cle('tronii sufe ră numai O depla~an> de pe orbita lo r normalii pc o altă orbit~ mai putin slabili1. raze care au propri~ tatea că pot . SI' pot prodl!e~ . care dau loc la radiaţii invizibile (ul traviolete)."es (fig. în tubul uuei asemenea lămpi se produc dcscă rcări in vap ori de mercur. Elecfronul de pe orbita nestabilă caută sl'i rcvină pc orbita stabilă . spitale.' \'10 "9 Ciocnirile dintre elect roni ş i atomii gazului din interiorul tubului DU sint totdeauna suficient de puternice pentru a scoate corop·let elcctronii din atomii re~pf'. nesfabiJe se numeşte alom acilai. de a~me nca. revenirea eJedronului. I n aplicaţiile indu~triale prartjţe sînt Illai răsp î ndite lămpi le care runcţiol\ează pe haza desţ. {}.1. De asemenea. Uimpilc cu de~cărdiri în vapori metalic: au Uil randamen t luminos de eite\·a ori mai mare decit ce l al J ămpilor electric(' obişnuite (CII in c andescenţă) . se poate i ntimpla ca lin ion pozitiv .).etiv i. elE' a u insli dezavantajuJ ele fi produce o lumină cu o culoare neplăcută. numit calQd suplimentar. UneOli. care se fabrică in Republi ca Sociali stă România (intreprinderea .1 i aţi i lumilH)3se.i1rcdrilor electticeln /lapolÎ met. Un atom care are electroni pe n~ tfel ele orbitc. tn momentul {'apUdi clectronului.ElcctTofart . RAZELE X (ROENTGEN) Se consideră un tub de genul tuburilor Croo/. in industrie. Da că se apli că intre anod şi catod o diferenţă de potenţial foarte mare. un elcd. se transrormă in radiaţii luminoase. . Inlre anod şi catod se aşază un al treilea electrod metalic C.ţii raple:e. acest feno men poate avea loc da că vite-za eleetronului nu rste prea mare. după re ating perelele interior al tubului lămpii căptuşit cu substanţe speciale numite f1ourcscente.FEo"OMENE !:LECTRICE 1N GAZE RAREFIA TE ŞI 1:-. Aceste radiaţii .Oll care se îndreaptă spre anod.Bucureşti). 111. Din această canzi1 ele se răspîndesc din ce in ce mai mult în diferite domenii (i1uminatul public. Lămpile eu f1ourescenţă. tn ultimul timp au început să !'e răspîndească diu ce in ce mai mult l ăm pil e cu flourescenfii.dici. la rindul său. după cum se arată in figură. . iar acesta emite. Descărcările din aceste lămpi sint insotite (It> efectc luminoase şi se numesc desdircliri În arc.~)ntreprinderi etc. legat electric cu anoduJ.

tn medicină. De asemenea. Aceste raze se numesc raz(' X sal' raze Roentgen. s-a f:lC"tlt vaeuuIU (vid) avansat. Dacă. operaţ. X au o serie de aplicaţii în tehnică. apar oasele miinii. Daca se aşază în O un obiect oarecare. pc ('eran ~ care devine luminos san pe placa fotografică. Cu ajutorul unei baterii Bc de circa 4 V se alimenteaz:i tn . razele X permit să se cerectcze fraclurile osoase sau si H' uescoperc divcrs~ obiecLe. iar cind se utilizează o placă fotogafi61. Ele pot fi folosite pentm descoperirea neomogeuilăţ il or de structura sau a dc(edelor din interiorul u~lor piese metalice. de stie1ă eu plumh . se pot întrebuinţa pentru studiul structurii cristaline a unor materiale.ja se numeşte radioscopie. fie o plutâ fotografică. iar eu p. bulile canteroase se trateazii cu raze X. se aşază milla ill O. o placă dinmoli bden . fit' un ecran cu plafinocianură de bariu. de lumină). după numele aceluia (:<lrc le-a dc:)coperit în anul 1895. se numeşlc radiografie. şor~Hri de ('aul'iue cu plumb sa l 1 achclar. 9·2. Cînd observaţia se face direct pe ecranul cu platinodanură de bariu. pătrunse in corpul omenesc etc. de exemplu.iunea indelungati"! a razelor X asupra ţesuturilor vâ poate. prin care razele X trt'e mai greu decît prin carne. foarte periculoase. deoarece pun În evidenţă fisurile. În care. Tratamentul ("u asemenea raze sc numeşte radioterapie. şi R..J20 }:\. EMISIA TERMOELECTHONICĂ figura 9-3 se consideră un tub de stie1ă V. razele X pot străbate acest ohiect apoi impre s ionează .. Uneori. produce arsllri profunde. aşezată in P. ~o p ~------ X rig. H<lZele. Aeţ. Penl fU protecţie se utilizeaz ă tale de phtmb.Ecn~OTEIINICA GEKEHAL\ pătrunde prin diverse corpuri mai mult sau mai pu~ill opace (corpurile orace nu pot fi străbătute de razele. S-a notat eu F filamentlll (un fir subţire) dc wolfram. Tub pentru producerea razelor X. impurităţile sau sufluriie din aceste piese . deoarece plumbul este străbătut foarte grell de razele Roentgen.

Iti filamenlul F cu cment eJl'cttic. 9.:: Tu bul l'Iedrollic din figura tI-3. Prczen!a cUJ'entului se cxplidi prin faptul cii fil:uncnlul adns la jllcall ~ desce-ntil em ite clc<'lroni În tubul Îl] care s~a făcut vid.JU toriu. iar c.-( dt'l'!ronilor de catre Wanwlllul incii.1todlll dispozitivului. . cupru sali lantul. :lsUd incit acesta s. curentul electric din circuitul metalic Pl3a DRF se continuă prin cir~ Cllhq iu elcctronilor dinlr<: filamentul F şi placa P din interiorul tubului. Calodul pout". iar În tub este vaeuum. iar filamentul F. fn accst<.lzit pinii In i ncandescenţă poa l't. Tub electronic cu doi eJectro1. care patrunde prin interior ul anodlllui. iar curcntul constituit de ('Ieclronii din tu b se numeşte ( IIrNlt lermot'leclronÎc.. se nnmeşte CI/ren! (I/Io dic.i. anodică. .1.:'\ numele rle cmisie IC/'J/loelec/mf1Îeu. Bateria Ba. E V o Se rcgl('a:t. din aeesl motiv. In felul ace-sta. tn fe l ul a{'esta. iar bateria Ba. mel\ţ. ("Il tin a nod (pl:l('u) cilindric A şi un catod C. condiţii. ('[Ire :Ire un c:l t od şi un auod.urelltul electric arc H'!lSIlI C'ontrar. (".i:i reoslalul Ifll din circuitul rilalllclltului. In figura 9-1 se aralfl aspectul constructiv al unei d iod e. iar anodul din Ilk hcl.ine plata P la un potenţi al pozitiv fat-ă de filament. Eli!Jer"n'. fi realizat din lalltnl ~. Dh:pozitiyul inll1!g constituie Un tll b el ec/ro}/Îc. Baleria Ee 5e numeşte ("atodirii.3. indic:ll de sf'gcu l a l " ( lrasată plin ). Curentul 10. apariţia curen lului elecllic nu mai poate fi cxp licată prin ionizareH gazelor ea in tuburile cu gaze rarefiate (§ 1 J. Electron ii clrcl11:1 ÎIl s('llsul ~:igc tii Irasale pUlldat. llliliampermdrui mA din cir('uitul hateriei lwod icc indică lrecerea unui curtnt electric de ordinul miliamperilor. placa P constituie anodul.i ~f" illdiizcască pină [a incandcHenţă. TCfil-n l ELl::CTH Oi\' ICI. . poartă I\ uuwk' de diud(i. Sub in[Jucnţa cimpului electric din tub. deşi În intt-riorul tubului filamentul nU este legat cu pla ca .--If-_ Fig. de aproximativ 80 V. a('cş li electroni silit atraşi dt" că tre placa anodică.

1n felul ace. Dioda se i. astfel cum se arată în figura 9-6. Diodă. rriuind in fe lul ac<.ntrebuinţează mai ales ca redresar (dispozitiv care tran sformă curentul alternativ in curent aproximativ continuu). curenl-ul din circuit ul anodîe poate crcşte ("a inte. Există scheme elecirke cu două sau patl"ll diode. fig.Ctl l ju torul unei tensiuni :lplicatc Intre punctele a şi bale cilcuilului de griLă.ncţionarca diodei redf('soarc se hazruză pe faptul că în crrwiful aJlorlic.illut . Dacă se aplid"i diode! (înt re :lIlod şi catod) un cureut altel11ativ i.n sitate..onstantlt numită valoare de salurafie a curentului. 9-3) nil poate trece decît in sensul indicat de ('ătre săgeata plină.122 In figura 9-5 se arată cum variază curenlul anodie Ia.utul le.Tţ . Dacă grila al"\' un potenţlal negaliv. Cure. .sta variind potcnţialul de griJ5 lie poate comanda Yaloa reu curellinlui anodic.iuJIC de respingere asupra eleelronilor. permit l'edresaIT'"<l a. In figura 9-8 se arată un tub f'l ectronic. adică curentul tinde spre o valoare c. caracteristica a~c la inceput o parte curbă . co nţin e şi o 9ri1ă (grăt. apropiindu-se de eln'futul continuu..----72 . in aCflst caz. apoi devine practic re-ctilinie.' glilă) ci rculaţia eleclronilor şi variinrJ deci in Illod cori'spunzălor intemitatea cun~ntu lui la din circuitul anodic. {"arc. din figura 9-7 se apropi(' in acest caz şi lUni lIIult de cu rentul continuu .. ale catoduluÎ.ă. ultima parte a caracteristicii tinde să devină paral elă cu axa ah~d ­ sclor.de exemplu . Curentul Î din figură se numeşte curent redre~a t şi are numai .re ("atocl şi anod poate fi influenţată de pot. 9-5.r--!i ' o Fig. atunci CÎnd potenţialul plăcii r este pozitiv faţă de potenţialu! filamentul ni F.nsiun~a allodului f-aţă de catod) Va. Un ascmenen lub eh!r lronic se uumeşte triudtJ. curentul l a (fig. spre deosebire de diodă. . aşa {"um se arată in fiţ!ura 9-7.-.e măreşte potenţialul grilei.sta mai mult .sau mai puţin (după .nsÎuncu anodică (~e. 9-4. în funcţie de /e. (leoarece circulaţia eleel.ronilor este arcelernt. Trecerea elccl ron ilor Înt. nCdl. obţ.mbe lor alternanţe.5tă grilă va exercita o acţ. nu vor trece decit allernanţele pozitive . lIumimlu-sc. T 3 ... in ca rc s-a făcul q~cuum :"1\-31153t şi care. Fu. Dacă !. la A c /.ar) G între ratocl ul C ş i anoduJ A. . di(ldă redresaare saU kel!Qlron. La anumită temperatură a catodului."ulmi pozitive .. aloarea potentialului d. pentru diferite temperaturi crescătoare TI' T 2. Caracteristicile diodei.elllialul pc can'-! are grila raţii de catod. ale curentului alternativ. .

siunii dc g rilă.hinr nUl.'" "ro CUl"{'nlu! au odic dului fn ţă de ratod şi fn rigura 9-9 se grilâ 11/' În functie de <lllndire C(f' I[ la al triodei d~piJl(le de tensiull ~ anodită Un n anode tenSiUlH'<l U. pentru diferite valori ale tCl1 siunii li i o ~. DI'OUl'HC tuburi le cl~ ctron icc n u all 111 ~ent:raI inerţi e ..I@ Ig -L::""":::. va. .n pu~in t ensiunea UI} a blTilci. . cu ajutorul Iriodelor. Redresllrea unei alt er· nbnte a tU ren tu lui all .modic urm. in instal aţiile de radioeoffiuoieaţii). • I <.. r.!rile!.r iunqi~ de tensiunea f. 9· tO.J kQyl \.i aJlume ("urenţi dc fff'("venţă muziralii (1 000-3000 Hz). 9·8. ~j ·G.Ug Fig.. 9·7.ii cu ~e pot coma nd a curt"uţii . '-' \ Fig. Schema lriodei. '. 9·9. DnC'li Înt r-lin montaj rOrCllpUJlzfttor s chemei reprezentate in figura 9-10. nodid de ord inul tlliliampC' rilor. RAREF !A TE ŞI Ti>.\{·l{' ri~(îdlc nrat. se obţi ne o variaţi e . n grilei faţă de ral od . .FENOl\llONE E LECTRIC I!: JN GAzt.edresarea am · belor alternante ale curen· Ittlui alternativ. '- . curentu l <It! grilă putind fi .r iaţi a r urentuln i . exemplu. Amplificare. Fig.:. R. Ca racteristicile unei trio· de .' .'-n ui curent de grilri elI' onlinul microamperilor (un mitroampcr este a Illili"ana parte: rlinlr-ull ampt r) ii poate cOf(-spun de un curent nnod ic de ordinul miliam periJor. IHllllai prin \" a rinţia h'n~it1ni i dc grilă. rn~ti\·.iir('şte in s lantaneu vuriaţia tCI. sau ('urenţ j de Îllaltă frceveuţă (de.. Fi~ FIg..L--t-"O-. Car:. arată yariatja Cltrentului ~nodic 1(1 ş i n curentului de tensiunea U!1 a grili'i. astfel in cît se pot utiliza c ure nţi de frccvenţfl mult \Ilai mare UccÎt ::tCtc::t a curenţilor in du~td ali. apa rţi n ind triode i T t . \'arill.

111 figura 1J-12 se araUI aspe ctul construc.drozi.lt.rea curentului să SI! păstreze. AC('stc tuburi (nu mite lefrotit. unde C este lin condensator. In afara diodelor şi lriodelor exist. tensiunea :lIlernati\"ă de grilă produce in drcu ilul ano<ijc un C\H"f'llt alternativ. această energie oscilea:ă Între (·ele două dmpuri diu cOll(\emator şi bobină.. iar curentul Fig. Tubnl TI' împreun ă cu circuite le a ferente (pina la rezistenţa R I ). La un anumit moment .. ace :l~tă e nergic este dal.1/ apare lin curent alternativ. două bobine cu acelaşi miez.ionarea triodei ca tub amplificator. nUlUil cin. Din puuct dc . L<J rindul siiu. maglletic al bobinei... se pot utiliza mai multe t riode. Trioda poate Servi şi ca r~dn'~oL f{t'dresarcn se b:lzcază pi' pritH·jpiul arii la! la diod:i.. In bobina LIJ se introduce o forţă eleclromotoa re şi in conscC. {'. triada T'2 din rîRUfU 9-10..- e Din cauza pierderilor prin efect. trebuie ra circui lu l CII condcllsator ş i bobină.louleLeJ1z. r.a. redresat obţinindl1-se în circuitul nnodit:.uil oscilanl..at fiiuu in~ă adus in ("il"('uitul de grilă..Înţ:1 la bornele grilei se aplică o tensiune alternativli.-edere cOHstrucUv. reprezintă un etaj de amp lifi ('('lTc. între condensalorul C şi bobina [.m.RALÂ fonrte mare a curentului lai din circuitul anodic al acestei triode. Ca urmare. cun'nttll (·are trr-buic red re:. Dacă este necesară o amplificare mai importantă. du pă numărul de clcctrozi) indeplinesc funcţiuni mai 5p~ciaie in in~hdaţiile. intensitatea curentului altt'rnativ din drcuitul C-L p s-ar mjcşora trepl:. Pentru -':3 \"aloa. . condensatorul se Încarc ă de la bateria anodidi şi apoi se descar că in bobi na L1I' t'oergia e le ctri că trecind astfel din cimpul clcetric al eondellsatorullli in cimpul .ă de bateria anodic{i. Oscilatoareie CII biodc se ulili7.'24 ELECTROTEHNlCA OENE. I"C5pct'ti\"e.a. /9 l 1 - ''-.a se explică funcţ.e amplificată la rindul ei in tensiunea Uz la bornele rezi~tentei R~ din circuitul anodic al triadei T:. Ap oi energia tn·ce elin IlOU În cOlldcn~ator şi il " ct\rcil in ş . 9·11 . ptlltodt etc. se regăseşt. Figura 9-10 araUl o amplificare in douc'i elaje. soi primeascfl <lin afarl'i clIergk.ti\" al uncÎ triodt.Jloate fi realizată cu balon de sticlă ~atl mdaJir. iar Lg ş i Lp. . Tcnsiunt'u {. Din uecas lă ca uz:1. lrioda _ ca şi dioda .d. ~c cons id eră o triadă monlatii ca in figura 9-1 1.. Oscilator tu Iriod'l.l tuburi electronice avind un număr mai mafe de e1e. tensiunea U g se regăseşte amplificarii intr-un anumit raport in tensiunea VI la bornele rezistenţei R 1 din circuitul anodic al triodei TI' In fclul arest. de exemplu.caziJ frecvent În instalaţii de radiocomuilira ţii.

'io~n. .me~ lor ajunge. o parte din peretele interior al balonului este c"-Ipt\lşit eu Ull strat S de QxicJ Fig.\). r. piu5 10 aproximativ 20 !-\\". amorsează (nu ap:. cu renţii sint mai inlenşi şi căderile de tensiune interne mai reduse decît la dioda cu Y3CUUIn... E.FE. Tubul o{1ali'i <llJlo\'sat. Tira tronul se utilizează mult ca rcdresor şi ca amplificator.. la circulat·ia electronilor în sensul catod-anod se adaugă circulaţia ionilor pozitivi in sensul auod-catod. grilei. tuhul nu H'. ('e priveşte ~tabi1irca ş i inlr('ruprr~a ('. Fig. DI.. se numeşte fi rafn)fl şi are o funcţiouare dco~cbiLă de aceea a triodei vid in .:'i potenFalul grilei a df'p:îşit o anumită \'alo::lre. ('l!in!" pentru n\'gulh'i!l'i puterni('c :lI . d:ldi se polarizeazi'i ÎlJ mod C'onveuabil grila.. 5. 9·1 3. . De asemeut'a poate scn'j şi la reglarea valorii tensiun ii J'f'{[resatc. maşini dE' calcul etc.\. Puterea tiratro. Schema con· strudivă a unei triade.!':j triada . ca de exemplu in iost::tlaţiile de telE'l'olliuniC:'lţ ii. un gaz suh presiullt" jO:lsă.\IISIA rOTOELECTHONIC. TUBURI IONICE Dacă dioda conţine un gaz de joasă presiune (argon sau vapori de mercur).'E ELEcnu CE lN GAZE: RA. curenlul anotiic nil poate fi intrerupt. CELULA FOTOELECTRIC" In fi~ura 9-11 se consideră un balon de stidA n in rare s-a făeul vacttum . [n interiorul tubului.Il 6.trc CUI1!lIl :modid decît da.l'. Trecerea eleclroni\or prin gazotron provoacă ionizarea gazului şi de aceea tubul se numeşte i onie. Iwmitil l'Q/I!IIJiul critic sau de (lIliOrsurc .a şi k('lloLro!itd. La tiratroll (fig.nrclltului an()dir.REFIATE $1 L'i YlD )25 Tuburile electronice îşi găsesc o foarle largă utili~ zare in practică.! gazotroll. pc nlru o an UIII itil tensiuw' auud i că.9· 12. automatiză ri . Gazotrollul se utilizează de obicei ca redresor.eNI. . LI. dzcit tn mom('ntul tr(~('crii prin zero a tensiunii anodice.J. Tiralron.olllill(. ea poartă numele de ga :olron.

ul r[1 suh infhlenţa cnergiei luminoase catodul cmite electroni. legat prill inlcnnediul rezistenţei R la polul poziliv al unei haterii de acumu laLoare Ba rle 80-100 V. Electronii C[lrc tra versen:. CII lriod'" .] I săgeţii pline.iYi. 9·1:i. cum este argonul. Pellomen ul se explicli prin fapt. Experimental se cOllsLată că orice vnrii1ţic ti intensităţ. in sens. sinl atTaşi de c:itre anotI. ::. inerţi a celulei cu gaz este m:li mare (leeit a celulei cu vid. Dispozitivul poartă numele de ce/ulii {oloelectricii.ii luminoase la care este.ci R. ast. se produce ~i o circulaţie de ioni pozit.l. adică pentru variatii illari ale in tcnsi tăţii luminoase curentul anodie este mic. B Rozede ~ c Iljmmii R. iar circulaţia clc clron ilor din balou corespunde uuni Cl/relll {o!oe/eclronic.re. pc cînd se nsul de cireula\ic al cl<'ctrouilor in interiorul balonului corespunde săgeţii trasate punctat. Cl'lulil rotoelcclric:L :l. asUel incit aparatul A inrJiea trecerea unui curent clcctrit.mpllficatoo. D eoarece gazul se ionizeazi'i. Există insii cclule umplule cu gaz inerl (carc nu se combină eu alte corpuri). pe lîngă circulaţia de elcctroui. În interiorul balollului ~c gUl>cşlc inchll l din . decit aceea a electroni lor.a luminii poartă numele de emisie {oloclectronÎcii.c vede că stratul S const ituie catodul. iar aceştia. In felul acesta se in chide circuitul bateriei. sensibilitatea celulei cu gaz este mai m~rrc decit acer. de.. o asemenea celulă Îonizc<Jză gazul .fel indt În interior.:! a cclulei eu VaCtHllll.. adică variaţia CUI'i'uluhli :lnodic sc produce practic În acelaş i timp cu "' arialia inlensilii\ii luminii.volfram. SCll sibilit.lUZa iOllilor. Polul negativ 31 haterici este legat la slratul S care dptuşeşte balollul.ab>:I sa es te in să redmii. supus balonul se manifcsUi prinLr~() varia\ie a curentului in cireuilul b aleriei şi deci printr-o yarialic a tensiunij la bornele rezistellţ. Din ('.. Celula foloel ectricii eli vactlum are o inerţie foarte mică. Eliberarea cle. 9·1·40 Celul~ iOlOelcctricJ. iar inelul l. datorită cimpului electric. Fig. Fig. După cum este realiznl:i scheUla electric. anodul <lispozilivului.12. cesi u ~i rle argint sau de slîbiu şi de ccsiu. care ~illt particule ma teriale cu masă mult mai mare.clronilor de pc ealod sub iJlfluenţ.

numărarea automată a produselor fahric ate pc bandă rula ntă in stalaţiil q ~ de pază. O sursă de energie electrică c·upri" ind in ·circuitul" ei o celulă cu scleniu va prod uce "deci~nn nz curent dependent ' 'd e această fnicnsitate: l uminoasă. Ace a stă fllZă trece printre dou ă pUtei orizontale PIJ şi dou ă plăci verticale P". n~atţ rÎalc. astfel cum se m ată jn figura 9-1 5. iar intre pli'icile P~. Curenţi i electrici care apar in fun cţ. relu1.ionarca und celule fotoelectrice sint foart e lila1Ji şi de aceea ei t rebuie să fie amplifica ţi. raza e-lectroni că este devialii. 7. UII cîmp ele ctric. tensiunea uintre p l ăcilc P. De exemplu. (l n~adu cc roartc repede În e:-.d. ~\Cest eleml'nt a-rc proprietatea de a-şi sch imba_ mult rczistivi taka ÎÎl funcţie de intens it. o diodă cu filamentu l F. Cu ajutorul dispozitivului descris. Cure ntul datorit celulei fotoelectrice CI produce o anu mită tensiune la bornele rezistcul·ci Rr Această tcnsiune se aplicri cireuitului de grilă al triodei amplificatoa re A. Se consideră P este prev ăzută . tncit pata }umÎnO:l să pe ecrau să descrie o cu rb ă ca in figura 9. instalaţiile de protect ie a muncii etc. Deviaţiile razei t:'lectroni ce apar şi pc ~cranu l E. care poa rtă numele de tub calodic . b. E!ectronii carc p5r[\Se5C fil amentul ~t răba t orifidul plăcii ş i al diafragmei D spre a ajunge pe ecranul E acope rit cu s ulfură de :duc. La bornele I't"zist e nţ:·j R din circu itul 3nodic al t riodei se obţine tensiunt:'a U amplifif icată fat: ă d e tensiu nea la bornelc:rezistent.a ClJ :i. se poate studia va riaţia unei tensiuni. Raza e lectronică va fi astfel deplasată. si licat de zin c sau altă su bstanţă s p e cială. Începind d in A inspre B. Oacri iqtre plăcile wrticalc se produce.:tremitatea A ş. in cinematografia s onoră. TU nUL CATOD IC.. ca. prin intermediu l unui condensator C.16.eleniu .m. de exemplu . Dacă intre plăcile orizontale se produce un alt cimp electric.'l. TELEYIZJUNEA in figura 9-16. In momentul cind l<iZa electronică a atins extremitatea B. raza !-Icdrou ici"i este devia tă Într-un plan vertical. se ap li că intre plăcile Pc o tensiunc altern ativă care trebuie s tudiată. ce se poate obţin e Cll 1In dispozitiv sp~ cial. printr-u n mijloc 03l'eeare.a.12Î Se ronstruÎesc cdule fotoelt'dricc ~j el! alte .tea luminih_"are cade pc el. Placa anod icâ cu un orificiu central. Amplifkarea se poate realiza cu ajutoru l unei triode 3mplificatoare. a. intr-un plan orizon la l. rarc arc p ropriclMea d(' n produce o pată lumin o asă pUllctiforrnă acolo unde este atinsă de raza c1eclronieri r.ei Rl. Celu lele fotoelectrice î şi găsesc întrebuinţarea in televjziUl~e. o lensiune proporţională cu: t imp ul.

fotueledricc.. Televizillnea. Fig.'lrec:are m . pîllă in dreapta jos. lucrări de laborator (oscilografe). rif' prin intermediul undelor electromagnclice (radio). In felul ace~L:. Imaginea unui obicet O este proiectat{( pe ceran prin intermediul unui sistem de lenLile L Fiecare razâ luminoa. Cînd raza exploratoare atinge un auumit clement. condensatol"ul corespunzător se dcscan~ă. unul după altul. Raza exploratoarc r' analizeaz:i punci cu punct Într-nil interval de t. ("are a intersectat elementul fotoelectric respectiv. zbor fără vizibilitate.. In total se găsese cîteva zcci de mii de ascm('llca ('elu[('.-. 9·17. .!.J. Variaţiile tensiunii U sint trecute Într-un amplificator electronic şi :lpoi pot fi transmise la distanţă fie prin intermediul unor concJudoare. Dispozitivul desnÎs cste denumit i conoscop . sau transmiterea la distanţă a imagiuilor ljC poate obţine cu ajutorul flispozilivului.hură cu tubul r:alodic . reprezentat simplificat In figura 9-17 şi care se aseamănă Într-o G.128 ELECT«O'f'ElLVICA GE. ---" mare de pidituri de argint. I nconoscop. Tubul catodic Îşi găsc~tc aplicaţii in televiziune. In F se găseşte un strat sensibil la lumină (ca la celula fotoelectrică) alcătuit dintr-un num:ir foarte u HlfI---Fig. iar rezistenţa R este străbătută de un curent proporţ. la bornele rezistenţei R M! obţine O tensiune U proporţională cu inten~ibtca razei lumin03!'ic respedive. începînd din stînga sus. adieă această rază ating-c..ional cu intensitatea razei luminoase {Hoyenită de la obiectul O. toate elemenlele. parcnrgînd TÎnduri orizontale.'1ERAl. Tub catodic. întoemai În modul În carc se citeşte o carte.imp foarte scurt Întreaga regiune a ecranului pe care se proiedeaz[t imaginea obif'ctului O. Fiecan' picătură de argint constituie un element {aloe/crine (o mică ceJuli'i fotoe1ectrieă).oelectrice este explorat CII aj\1Iol'1l1 Hllei raze l"alodice T' .ă care aLinge un element fotoelectric [aee ca acest clement să emită electroni şi încarcă condcnsatoru\ consti t uit din c)(>mellt ~i cn3nul E cu o cantitate de elect. -!\lozaicul de f'lemenle fot. radar etc. 9-[6.ricitate proporţjonali! eu in tensilalea f<lZci lllminoase respective.. printr-o pladi (le mica P. StraLul F esk ~eparat de ecranul metalic J:..

n:!iOMi2«E ELECTRICE L"'< GAZE RAREFlATE

ŞI

IN VID

129

Hecoustituirl'a ima .~inii la postul rt'r.eptol" se. face cu ajutorul unui tub catod ir. Ace~tn ~!tc prevăzut cu un dispozitiv special de comandă, prin in termediu l căruia se pontr \"aria intensitatea razei catodice r (fig. 9--16) in funrlie de tensiunea U. Art':;l dh'pozitiv de comandă (nereprezcntat in figurn 9-16) funcţionează pc baza unui pri[lcipiu analog cu acela a grilei unei triode. Raza catodicii r a tubului catodic functionează în sincronism (in acelaşi timp) şi În acelaşi fel ca raza t'xploratoarc r' a iconoscopului. Variaţiile tensiunii V de la post.ul de emisiune (iconoseop) sint transmise dispozitivului de romandă menţionat mai Înainte, de la postul de recepţie (tub ealodie). In felul acesta pe e('ranul tubului t.atodic ~c reproduce im aginea obiectului O de la postul de emisie. O explorare ('ompletii (o parcurgere a imaginii) efectuată de raza l a iconosropului ca şi de raza r a tubului catodic trebuie să ne rea,lizată in maximum 1/20 dintr~o :secundă, deoarec(' retina ochiului omenesc păstreazâ senzaţia luminoasă in acest inte rval M timp. De obicei, însă, pentru a obţine o impresie de cont.inui{ab:-, timpul de explorare este de 1/25 dintr~o secundă

8. TRANZISTOARE

tu ultimul timp, o parte din funct iunile indeplinite de tuburile electronice au început din ce in ce mai mult să fie indeplini te de tranzistoare. Tranzistorul este 110 dispozitiv a cărui funcţionare se bazează pe unele efecte electrice ce se pot produce la suprafetele de contact intre anumite $C micond ucf.oare. Tranzistoarele se utilizează in special pentru producerea şi amplificarea oscilaţiil or eledrice, in locul triodelol". Ele se pot fabrica Ctl cristale de gennaniu, siliciu, galenă sau pirită. Sînt răspîndite tranzistoarele amplificatoare cu cristale de germaniu şi sHiciu. Cele mai importante avantaje ale tranzistoarelor faţă de tuburile electronice sint următoarele: durată de viaţă mnlt mai mare, rezistenţă mai mare la şocuri ş i vibl'aţii, nu necesitii circuit de încălzire , volum ş i greutate mult mai mici. Volumul unui tranzÎsLor nu depăşeşte de ob"icei 1 em3. Ca deza vantaj s{' relevă dependenţa relativ accentuată a ca racteristicilor electrice faţ:; de temperatură. ln Republica Socialistă România se realizeaz ă lranzistoare la .. Intreprinderea de piese radio şi semiconductoare" - Băneasa. (IPRS). Aceste tranzistoare sint folosite mai ales ca amplificatoare in aparatele de radiorecepţie şi la elementele de automatizare.

9- E1ec:rokhnl.ea len entll

CAPITOLUL X

lIATEIUA LE ELECTROTEJ-INICE

1. NOŢIUNI GENERALE, CLASIFICARE

t11aterialele folosite in electrotehnică, numite .şi matcriale eled rotehnice, au o importanţă deosebită In rcalizarea unor aparate ş i produse elrctrotehnicc cu pcrformunte tehnice ridi cate, de ca litate supe rioară. 10 ţara lloastră, unde industria electrotehnică a fost c reată in :'lIl i i puterii populare, problemei materialelor clcctrotehnice i s-a uC'ordat o mare atentie. Numai in ultimii ani au fost infiinţate o serie de noi intreprinde ri şi sec, ţii eu acest specific, cum ar fi. de exemplu, Intreprinderea d(' piese de radio ş i semiconductoare - Băneasa, Intreprinderea Elcctroceramieu Turdll , Fabrica de cabluri şi materiale electroizolant(' - Bucureşli. &.-et ia de cărbuni şi perii de cilrbuoe de la Uzina de maşini ('Icclrice - Bu cureş ti şi altele. tn aedaşi timp a rosI asimilală o gamă variatii de materiale noi, {"arc pină acum se importau din ştrăinătate, cum nr fi, de exemplu lranzi.stoarel~ (produse d~ I.P.R.S. Băneasa). feritele (produse de fabrka "Electror.ica"), magnetii din aHaje de nichel (produşi de Uzine le "ElccLromagnetka") şi mu lte altele. a) !'.'lateriaJelc elecLrolehnicc se pot impăr\i, după pr oprietilţik lot dcctricc, in ; materiale cOlluudoare; - materiale semÎ('.ondll<"toare; - materiale izolan te. :Matedalele conducloarc sint corpuri care UlI in mot.! normal in componenţa lor sarcini eJeclric(' libere, conduc curentul electric ~i all O rczisti vitale mică. cuprin să Între 10-: şi 100 cm . Ele se întrebuinţează penlru circuitele electrice ale maşinilor. transIormatoarclor şi aparatelor elect ri ce şi la liniile de transmisie şi reţelele de di~t.ribuţie :l. energiei electrice.

MATERL6.LE ELECTROTEHNICE

031

lIlatcl'ialelc scmirOllduclo:ll'c sÎllL corpuri ca re, in anumite condiţii, pot COndlH,' i' cure ntul rlectric, avind 1) rczistivitate cuprinsă Între aceea a material('lor condudoal'e şi aceca a materialelor izolante(lO--3 la tOt9 n rm). Spre deoseb ire de metale, la semiconductoare eonductivita!ca creşte cu tem pera t ura. Creşterea cQnductivităţii unor ~emiconductQa re se mai poate obţini' .~i prin eliminarea sau prin bombardare cu particule . SetuiconductOllrele se ld rebuinţeazii la fabricarea redresonrclor llSC<l tc, a celulelor şi rezistenţe l or rotoelectrice, a detectoarelor şi amplificatoarelor cu cristal, a termistoarclor. yari~toal'elor şi a multor aparate cu specific electronic. }Iatcrialelr- iz olallte sînt corpuri care, in mod normal, nu au în componenta lo r sarcini electrice libere. nu conduc curentul electric şi au o rczistivi tate foarte mare, ruprinsă Intre 10 10 şi 10211 n cm. Ele se utilizează pentru izolarea circuitelor electrice şi la construcţia eondensatoarelor, consti tuind dielcctricul acestora. } Din punctul de vedere al proprietăţilor magnetice. materialele se ,) pot imp 6r\i În materiale feromagnelicc (numite şi magndice) şi nefel'omagnelicc (llum ite şi l\Cmagnelir:e). Acestea din urmă se împart În materiale di .. magnetkc şi materiale pal'amagneLicc. ~latcrialde di:\ nlngnclicc sînt rorp llri cun', rjjnd introdm:e intr-un cimp magnetic, un se magnetizl':lz1'i şi au prrnH'ab ilitatca magnetică rcJauvii mai mit"i:i drcit unilatcn (;J.,<I) . \1[\ trria1ch~ para magnetice sînt coepuri Cal'C , fiind introduse intr-un ciOlp mngnelic, se magnetizează şi au pl!rmcabi lit at,e a magncticll reht livă Cli pu ţin mai mare decît unitatea (fL, > l). Dintre ele fac p arte metalt>le ~i alinjele neferoase (cupru, alamă. a.lttlJliniu ele. ) ') i .\numite metale şi aHajc feroa.se obţinute In mod 1\pedal. lIiut('rialele nemagncLicc se folosesc la C::Ol1slructia aparatelor electrice dc 1:1ă ~ura t. Ia rarrusele de busole. Ia huloane şi părţi de c:)rcasă ale maşi­ nilor cI;:-l'trÎec. Ia sirma de hobinaj pe~lru rotoarele maşinilor cledrict'. Ia piro:r k pcntru rkctromagneţi , la suporturile de magneţi etc. :'o l aterialele feromaguetice sau ,.magnt,tice" au !J. r~ l şi proprietiiţ.i magnetice deosebite: aU permeabilitatea vari:lbiJă cu intensitatea cimpului magnetic ; introdulic fntNlll cimp maguetie, ele sint supuse unor Corţe electromagnetice şi exerciln. la rindul lor, influenţ,ă asupra aeestu i rimp; produc in ir. :I;'(iorul lor indu ctii mari rind sint aşezate in cimpuri magnetice şi dcforme:lză liniile dr Cort, i ale acestor cimpuri; prezintă pierderi magnetice la variaI ţia eid icii a cîmpului magnetic în care sin t aşezate . ~\i:t lerialelc magnetice si nt folosite în e1ectrotehuică la dreu itele magnetice ale maşinilor. transformatoarelor şi aparate lor electrice. precum ş i penll"U magncţii permanenţi.

ElICTROTEHNICA GJi:NERALA

2. MATEJUALE CQND t;CTQA RE
Conductoarelc electrice pot fi corpuri solide, lichide şi, in anumite con(de exemplu, la intensităţi mari ale cimpului electric), gaze şi vapori. Din punctul de vedere al reztstivităţii, materialele conductoare se pot impărţi În: a) materiale cu cond uctivilate mare, intrebuintate pentru conducloare electrice, cabluri, circuitele electrice ale maşinilor, trnnsformatoarelor şi aparatelor electrice etc. b) materiale de mare rezistivitate, in trebuinţate pentru reostatc, aparale electrice de incAlzit, lămpi cu incandescenţă elco
diţii

... Materiale cu conductivitale mare

Cuprul
Avind o conduclivitate elcctrică mare (după argint, cuprul este mclalul cu cea mai mică rezistivitate), o rezistenţă mecanil'A suIicient de mare pentru utilizări uzualc in electJ:otehnică, o rez i stenţă la coroziulle satisfăcătoare (chiar in privinţa oxidării la temperaturi ridicate), o malcabiHtate şi plastieitate care il fac 1;5 se prelucreze uşor şi posibilitatea de a se suda şi lipi uşor, cuprul are o largă intrebuinţare În electmtchnică. Din cupru se fac in făşurăril e maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice in !elleral, precum şi tondudoarele aeriene ale liniilor de transmisie şi dist ribuţie de energie electrică, ale cablurilor subteranc şi ale instalaţiilor electrice interioare, Fiind Însă un material deficitar (sc găseşte in scoarţa pămîntului in proporţie de circa 0,01% pînă la 3 km adincime), ci se înlocuieşte ori de cite ori este posibil. in ge.neral, În electrotchnică se foloseşte cuprul elcclrolitic CuE (STAS 642-71), care arc un conţinut de 99,95% Cu, precum şi Cu 9, cu un conţin ut de 99,9% Cu. Cuprul electrolitic are o culoa re caracteristică roşiatică, greutatea specifk_ ă 8,9 kg/dm3 , rezisti\'itatea p=1 ,748'lQ--2 n mm2/m şi coeficientul de variaţie a rezistivitiiţii cu temperatura G( =0,00393/"C. După tratamentul termic aplicat, cupru l se prezintă sub două forme: cupru tare ş i cupru moalc. Cuprui tare, avind o rezistenţă mecanică mare, duritatc şi rezistenţă la uzură, :o.e foloseşte la fabricarea conductoareIol' ncizolate pentru liniile aeriene de lransport al en ergiei electrice, a unor contacte electrice, la fahricarea barclor pentru in~talat.ii de dis.tributie ~i a barelor pentru colecloarele maşinilor electrice elc.

MATli:RIALE ELECTRO'l'E!u"'lICE

133

Cuprul moale. avind Oexibilitate şi maleabiliktte mare, dar o rezistenţă de rupere mai mică, se foloseşte la fahrir.area conauctoarelor iz olate pentru cabluri electrice, a conductoarelor pentru bobinaje etc .
Alilljtlt euprutui

Pentru a îmbunătăţi proprietăţjle mecanice alc c.uprului, care, la und . nu siut satisfăcăt oare, se combină cuprul cu alte metale, astfel indt. aliajul obţinut să aibă o rezistenţă mecanică corespunzătoare fără ca eonductivitatea să scadă prea mult faţă de conductivitatea normală Il cuprului. Bromul este un aliaj de cupru cu unul sau mai multe metale (Sn, AI. Mg. Cd, Si. P etc.), in scopul obţinerii unui metal mai dur. mai rezistent ş i mai fuzibil. La bronzul cu Cd. de exemplu. re'Zistenţa de. rupere este cirra de două ori mai mare ca aceea a cuprului ecruisat, fără ca conductîvita tea 515. scadă prea mult. Bronzul cu Si are o mare rezistenţă mecanică, In schimb condllctîvitatea sca de mult. Bronzurile se folosesc în construcţia maşinilor ş i aparatelor electrice. precum ş i la confecţion area diferitelor piese, cum sint cJemcle pentru COllductoare, cJemelc de legătură, cJemelc dc sus ţinere . lamelele rolectoare, :!rmăturile, cuţitele de contact, contactele areurilor etc. Alama este ua aliaj de cupru cu zinc, itt care .zincul nu poate depăşi 46 % (STAS D5-67). După compozi\.ie. alama are rezistivitatea cup rinsă. Ja 2O"C, intre 5 şi 7.1 ,10-- 2 il mm2jm. Ea ;;e foloscşte la confecţionarea pieselor COIIductoare de curent. acolo unde dens1tatea curentului nu este mare, de exemplu: cleme de derivaţie. socJuri, pat.roanc fuzibile, borne pentru tablouri de dist ribuţie, piese dc contur.t. dulii pentru lămpi , prize *i fişe de curent etc.
utilizări,

A./uminiul

Are o conductivitate mai mare decît a tuturor Illctalelor afară dc Ag Cu (62% din (·Q1Hluctivitatea cuprului), o greutale specifică foartc mică (din această cauză, Al are pc unitatea de greutate o conductivitate de două ori Ulai mare decit cupru l) şi o rezistentă la cor.oziune bună. Datorită acestor proprietăţi. aluminiul este mult întrebuinţat in industria electrolehnică. Aluminiul are o culoarea alhă -argintie, care cu timpul devine albăstruie. din cauza oxidll.rii la suprafaţă, o greutatc specifică dc 2,7 kg/dm3• o rezistivitale. Ia 20°C, de 2,941 ·10-2 n mm 2/m şi un coeficient de variaţie a rezist ivităţ.ii cu temperatura de O.004rC. In prezenţa aerului. aluminiul se acoperă cu un strat protector de oxid. care il proteje.ază contra coroziuuii. ingreuind in sc himb. mult sudarea şi lipirea lui. EI se poate totuşi lipi utilizind anumite paste de lipit speciale. !n atmosftră umedă şi În contact cu cuprul, aluminiul este repede dj~ lms prin coroziune eleetrochimică, regiunea de contact fiind in aceste condiţii o pilă galvanică locală cu o LC.OI_ d-e valoare destul rle mare. Din această
şi

134

cauzii', locurile de \;onla d între aluminiu şi cupru se protejealii impotriva llmezeJii prin acoperire cu lacuri sau vopse le speciale. . Aluminiul are un coeficicnt clţ contracţie la turnare pronunlat, care produce su fl uri şi rdragf'ri şi impune (':1 in gt'neral să se toarne sub presiulH:, Aluminiul se inlrc b uinţează la fabJienrea benzilor pentru condensatoa re cu hirtie (electrozi) şi :\ eleclrozîlor de con de mat oare eiectroliLice., a coliviilor, la motoarele ;\Sin"rOllc În !";n\I'Lcil'Cuit (aluminiu lurnat prin injectare sub presinne), ti conductoarelo)· liniil or aeriene şi subte ran e de tramport de energie electric, ă., a concl l1 ctoar('Jor JH'11lru hohillaj, pfntnt imtalatiile electriCi! inleriO:lTe etc. faptul că la aceeaş.i luugime şi rezistt-Ilt.;l ~ec~iunea cnJ, lurilor lle AI este de cire!!. 1,6 ori mai mar~ ca acc~:,) u cablurilor de Cu reprezintă un de7.avantaj În special in caZl\1 cahlllrilor subtcl'anc, scumpinti izoJnţia cahlllini _ 'ii in~taJaţia in general.

A.liujele uEl/miniului
Pentru obţinerea unor proprietăţi mecanicc superioare, nlttm,intul se cu ÎIIg, Si, Fc sau CII. Ccl ma i utiliza t aliaj ",1 a.luminiuluî esle «fdrey-ul, care conţine următoa­ rele adaosuri : 0,3- 0.5% i'lfg, 0,4-0,7% Si şi 0, 2-0,3 % Fc, EI :<.e foloseşte la confet:\ionurc:l, prin trcfîlare, ::t conducto::rrclor pentru liniile u·criene. C"n alt n!inj al aJumiuiului, uti}izut În special la infi:işurările tllrboagn' gateJor dc puteri foarte mari, e~te condal-ul, ta.rc conţine mici procente dl.' Fc. :\Ig. !;i i Si. Greutatea spcC'ifieâ redusă a acestui aliaj, con(IlH;livitatea sa ridicată, rczisLenţ.u la forţ!'lc mecanice care apaT la vite7.t: mari au p<,rUlis miirin·a puterii turbogt'ucrntoarclor (peste 200 ~IVA).
alia7.ă

OJelul

f"

.\'\.'Îu dju n preţ ulUIL ma i scă z ut decit cuprn! şi aluminiul, o mare~r('zis­ J!1ccanicli şi pulind fi laminat În prorilc roart~ variate, oţelul se utili7.t'az:l in c lectrotcllllică p('ntJ'u liniile d e tclccomunicaţ.îi şi de didribuţic de energie electT i eă pentru pute,ri mici, pentru ş in elc de tramvai. căi f('rat(" dectriee ş i metrou, pentru miczu r ilc (inimile) cablurilor clectrÎ\l! elc, Oţ e lul folo sit in e l eelrotehnkă (cu uu conţinut de 0.10-0,15% C) are rknsi b tea <1(' 7,8 kg/ dm3, C' onductivilalca de 7-8 ori mai mică decît cuprul şi n·7.i~lenţa de rupere d(' iO-75 kgf/mm~. D('O,l rc<'c nu rezi stă la eoroziune, rugildnd cJl ia.r la temperatura normală, o(("lul fulosit pel~ trtl connu cel'ea I:lIrt:utullli se pl'ol{'jează acoperindu-se Cit Ull strat protettor. de obic:ei de zinc. In fUl'tlll: alternativ, 1<:1. rrccvcn~e. ridicate, cIeclul pelicu la!' se face puternic -simt it. De aceea, în lclecomu ni caţ.ii se ut ilizează conductoure himetalice, cu inimă de oţel şi înveliş de cupru . Ia cnn~ cure ntul-- c irculă prin slratul superficial de cupfu, restul sec\ illnii riiminind practic nelJ .t il izată. Conductonre bime talicc, de daţa aceasta sub formă, d(~ ruoie, pot f-i indi .c{lţe ş i pentru. liniîlt· (Je LrallsJ10rt de encrgit' elecbicrt la 50 Hz. in, cazul. (jÎnd cOllduclQarcle
tenţa

:\IATE1\fALE l::t..ECTROTEH)<!Ci:

135

d~ cupru, calcuJate din punct de vedere elect.ric, <lU o secţiune lUai mieă decit aceea necesara rezistenţei mec:lllice. Valoarea mm:e :1: rezistentei mecauice a ncestui , ·t~~u,u~t~r' 1f.hliic -reducClca 'nu mărul,ui Ut; sWl?i ~i }iniei; 'i,n, compai':lll,ic cu o Iibjf <:~' ţpridlict6~rc de. cupru, decI uuce la lc[tlUlIT'a liniei"

pe

Fonta.
utilizează precum şi

,.

Fierul cu un procenL mare de carbon (1,1-4.5% C) dă fonta, carc se la executarea rezistcnţeiOl' pentru reostatele de pornire şi reglal"e. la fnbrieal'ea unor rezistenţe de încălzire electr ic ă pentru temperaturi- pină la 3QG--.3QO"G. Din fontă s int realizate în general şi carcasele maşinilor electrice.

Zincul
tn cleeti-cit'ebnkfl sc" roloseştc zÎucul Cll greutatea specifică 7,14 kg ' dm3, re:dslivitatea' la 2(f'C' de 5,92 ' 10--2 il mmz/m ş i rezistenţa In tractiu flC de 11,2-13.3 kgf/mm 2, EI se utilizează la confectionarea electrozjlor pentru c1elllente galvanice, .!l. famelelor fuzibile pentru siguranţ-e ş.i pentru protejarea unor suprafeţe impotriva coroziunÎÎ (in atmosferă normală, zineu l se acoperă cu un strat protector de oxid ),
A rgiulul'

An' o culoare aIbă, cu luciu meb lic, greut.ale sp ecifică 10,5 kg/dm::: :;oi cea mai m:;Jrc couductivitate elect rică dintre loale metalele [p Este LrezistenL la oxidare la temperatura
normală,

=

l,{) ' 10-20

m:~) .
exe#

Se

utilizeazălla

tlllal'ea contactelor, pentru arm ăturile cOJHlel!saLoarelor ccramÎce şi Cli mică, pentru conductoare folosite În inaltă frecvenţă , fire de suspensie pentru aparatele de măsurat etc,
PlalilHl

Arc o culoare

alh:î-("clln~ie .

o grcutate
2

rt!zistivitalc:> la 20°C de 10,30 ,10-

n ~; m

,

spedIică

mare (2!,45 kg/dm3),

l'<'.zistă la ori(',(' fel de coroziuue

şi se prelucreazn foarte bine, plitindu-se trage in fire extrem de sub ţi ri (pi nă la 0,001 mUi). Se întrebuinţează la 'confec ţi onarea contactelor electrice, pentru aparOl te dc precizie (de ohicei nli:\tli Cli iridiul, platinu singură fiind prea moale), pentru elementele de încălzire, cupluri termoelectrice (de ex. termocup lul Pt-P:t-Rh folosit pentru milsurarea tcmperaturii pinn la 1 600°C), s i guranţe fuz ibile in viu elc ,

136

ELECTROTUlN'ICA CE. z:RALA ...

Wol{ramul
","'oUramul sau tungstcnul este metalul cu cea ma i ridkată temperatur ă de topire (3370 cC) . Putindu-sc trefila în fire foarte subţiri (pină la 0,01 mrn 0) se utilizeazii la fabricarea filamentelGr Iămpilor electrice cu i ncandescenţă, a r~.ziste n ţelor de Îndilzire pentru cuptoarele electrice, a eleetrozilor din tuburile electronice, a contactelor de rupere a arcului la intrcrupiitoare pentru curenţi de mare intensitate etc.

Molibde/llli
Are
leaşi

p ropridăţi

alluloge, dar inferioare celol' ale wolfl'amului

şi

are ace-

intrebllinţ,ărî.

Nichelul
Es.te un metal de culoare
albă-ceuuşie,

kg/ dm3 ş i cu rezistivitatea, la 20°C,

• de 8,7- 9,52·10-1: n~ . Dinpullct
m

cu greutatea

specifică

de 8,9

de vedere magnetic, ('1 face parte din materialele Ceromagueticc , Este rezbtent la o:.;idare chiar şi la temperaturi rid icate, Se întrebuinţează in tehnica vidului, ca suport pe ntru Iilamcntelc Iăm · pilor cu incandcscent:l şi al difc.ritiloi' electrozi ai tuburilor electronice, la. fabricarea contactelor electrice care funcţioneaz:1 În med iu de hidrocarburi, a rezistenţclor de încălzire pină la 9OO"C, ca material de protecţie pentru piesele din oţel, pentru termocupluri (pur ş i aliat: Cu , Ni ş i CrNi), precum şi pentru diferite aliaje.

Plumbul

Este un metal de culoare celluşie·albastri'i, cu greutate specific[( 11,34 kg/dm 3 şi rezistivitatea, la 2O"'C, de 20,8 ·10--2 n mm2/m, Are o reziste nţă la coroziUJle foarte bună, chiar şi faţă de unii acizi puternici (acid sulfuric ş i c1orhidric). Se foloseşte, la execularea îuvc1işui'ilor (mantalelol') pcnll'u cablurile electrice subterane, pentru plăcile acumulaLoal'elor cu plumb, plăci de protectie contra razelor Roentgen, pigment roşu pentru vopsele şi lacuri uleioase. (miniu de plumb) ct(',
Sfauiul

Staniul sau cositorul este 1111 metal de culoare albil·argintie, cu greu· tatea speci fică de 7,3 kg/dm 3 , rezistivitaLea, la 20"C, de 11,4-10 n mm2/m şi temperatura de topire foarte cobor ită (232"C). Se u til izează la acoperirea (cositorirca) tlnor metale pentru a le ap ă ra contra coroziunii (staniul nu se oxidca.zi'i la tempcratura normală) şi pentru diferite aliaje de lipirc,

Conslanfa/lu{ este un aliaj care conţine 60% Cu şi 40% Ni. Cromnichelul este un aliaj cu 18-21 % Cr şi 70-80% Ni (~u rczistiYitatea. b.. du pă utilizare. la 2O"C. Aceste aliaje au un coeficient mic de variaţie a rezistivităţii cu temperatura. 3) aHaje pentru aparate de încă lzi re electrică. o rezistenţă elec trică mare la temperatura de funcţionare (200-25ifC pentru aHaje din categoria 2 şi 1 000-1 500°C pentru aliajele din categoria 3) şi o bunii rczistenţă la coroziune (mai mare decît a elementelor compo· nenle).oeficient foarte mic de variaţie a rezislivităţii şi '" ('. Fc) care se pot dasifica. Nichelina cste un aliaj cu 25-35% Ni. cu rezistivill1m tatca 50.MA T'ERIALE ELECTROTEHNICE 137 . Este foarle toxic şi se oxidează uşor in aer. de 95. Face parte din a doua categorie de materiale de mare rczistÎ\'italc. Ni. greutatea specifică 13. folosindu·se penlru construcţia reoslatelor pentru tensiun i mici (s irma se poate înfăşura spiră Ungă sp iră. pentru contacte în relee şi alte aparate. 12 % i\:In şi " 0 Ni. in: 1) aliaje pentru construcţia apa ratelor electrice de măsurat . :Manganina face parte din prima categorie de materiale de mare rezistivitate. la 2O°C. Ulm' ~ u 2/ '" un coeficient foarte mic dc variaţie a rezistiviLăţii cu temperatura (5. fllcălzit pe ntm scurt timp (3 s) la o temperatură de 900° C şi răcit in aer.05 n mm2/m şi un c~fi('ient de variaţie a re:zisti- . de mare rulstivitai~ Materialele de rezistivitate mare sint diverse aliaje ale metalelor greu fuzibile (Cu. 2) aliaje pentru reostatc. de unde şi denumirea sa. se acope ră cu o peliculă de oxid izolantă.4 n mm2/m CTI coeficient de v ariaţie a rczistivilăţii ('II temperatura de 2O · 1O-3rC. pentru rezistenţe etalon şi rezistenţ6 de precizie etc. cu rezistivilatea de 0. 2. Mn.u lemperalura (practic zero).' rC. folosindu-se pentru fabricarea de rezistenţe adiţionale şi şun ­ turi.langanina este un aliaj carc conţine in general 86% Cu.Hercurul Este singurul metal lichid la temperatura obişnuită i are un aspect albargintiu.10) ·10. Este mai ieft in ă decit conslanlaotu l şi face parte din a doua categorie de materiale de mare rezi~ti\'Î tate.. avind rezislivilatea de 43'10--'" . pentru electrozi de mercur. de 1. Se foloseşte pentru construcţia I ămpilor cu vapori de mercu r. Atatuiafto. fiind folosită pentru fabricarea reostalelor de pornire ş i reglare.10-2 n 'şi un c.. Cr. de cu loare roşiatică-cafenie.55 kg/dm3 şi rezistivitatea.. J. pentru redre~oare cu baie de mercur etc. a rczistenţelor etalon şi de precizie.8 '10--2 Q mm2/ m.3% Mn şi 67% Cu. fiind izolată numai de călre propria sa peliculă de oxid). jndustriale şi casnice.

30% Cr. Condudoa re ~!ectrlce rCJ. " "on~ric cu t _ izolaţie - :de:n.Ictoarelol' de hobinaj se fabrică fie din materiale fibroase (hirtie.5% Al :.". fie dintr-Un strat de lac electroizolant (email) care se aplie{\ direct pc suprafaţa cup rului. Se ctiu. 3.NlCA GENERALA. '. azbe~t sau i.iei. 10-1) şi anu me : conducte de cupru sau aluminiu cu 'iz olaţie de p oli eiorură de vinil (ST AS G 865-70).:!:e etc: cauciuc.o1a'.! la liniile aelicne de eneqpe electrică şi de telec. . mea izolat.In.CfJlldllcloQrc electrice i::olale (fig. 10-1. lzolaţia c-oll.. pl"t" cu m şi dupa lipul izolaţici.d!. Si) .8% Co. caucluc. rru: . . 4. conducte izolate pentru telecomunicaţii (STAS 4263-(8). unifiJar Hit! multifilar (fun ii). cu izolaUc d.i L~% C.candudoare elec/Tiee neizolafe (ST AS 3032-(}9 STA S 684-68 ş i ST AS 3000-(9) care.lo!" i. aluminiu şi uneori din otel. Tot în "('rasU. J'. e _ p ..iuc: d .rele pentru linii electrice sint acelea fo losite 111 instalaţiile electrice de utilizare şi se iahrică din C1!])fl!.i i tramversa!e. fădnd parte din il tre ia categorie ae materiale de maa" rezistivltate.or-p \U'1 d e iluminat: f-pcntţu susprndMe" corp:.IT. de _l.glenta 1 .nik pot fi rotunde sau dreptunghiularc şi ~e detC'nnillă fără slt ~(" tină ~'camn de grosi ..0 _ d"n de cu"ciuc : . 5% Al.ccută d in cupru. c. 70% Fe) şi eramullli (61% PC".. al. conducte de de bumcu 17. Cond lJde eleclrice de cupru: inv clit~. b)O~ . 80.. bumbac.l" df! "lIU. aluminiu şi oţel-aluminiu. CU temperatura de 14.ui. 592'1 -70) ~(: e xeC'ută din cupru mu alumillitl ~i se deo:-cb('sC' după forma şi dimensiunile sccţ-iun. COflducloc. ~'?f~3 ~~ . în fundic de co ndiţiile. tipurilf' principale <llc acestor condtlctoare sint: . JSO{)CJ din care c auză este mult folosit sub diverse forme şi compoziţii.138 ELEC-TROTEH.5 ·1O-5 /"C: :Puale rezisU\ la temperaturi de II~cr.te la l ntempcril. b _ cu izolade cau ciuc : e _ COl'"a em cu lz"j".omunîcaţii : se {~".. aniha{ul (21 % Cr. de exploatare. Conducto~rcle dreptunghiulare asigură o umplere mai bună la înfăş\lru!'e decît cele rotunde.ICUT. cordoane de policlorură de v ini! pentru apa~ .tidă).ntnl r. În execuţie uniIiJară sau multifilară.h t ~_....l (andurfoarcir: de bobina} (ST.-\S 6163-63 şi g)i:~ ) iii l' " '= ~S~ Fig. mătase. MCM ş! bac: l aţle MC:o. vită ţ ii er. se Iolosc~c jll gellenl.temp~rit : ţ ie 4 _ de JlUl>l!nilt: !i _ cordQ:'ll~ MeU.u ..u. conducte de aluillÎniu cu izolaţie de cauciuc (STAS 5699-67).co r· p:at el< 17. CJ.'.% F e) k.·categorie se Încadreaza şi {ccrallll (15% 5%·AI. pentru fabricarea' elementelor ' Încălzî toarc~.

>resnaIA: .f'~('. d e. fJb re flexibil!'.'l _ ba!).). :.. Cablllri el~ izola/ie de caw:Îuc in mania de plumb (fig.ond\ldoarc izolate compuse din unul sau mai multE.. Ele se execută din cupru acoperit cu o izolatic din bumbac cauciucal peste care se pune b hnpletiturâ din fire lcxtile impregnate eu un amestec bituminos.l1ndl d~ bumboc C. clnep4 Impregno1>\: 1 _ masl uolll..(I:!c d" . _ Inlkjurare <!e blnle Im. Cabluri elec!rice C<l}llurile cledritc de forţa sint c. f _ st. poduri rul:lnte etc...ntf..de IIZ casnic sa:u scopuri similare (STAS 7350-71).5 2 Fig. 3 000 şi fi 000 V curent continuu . acopC'findu-sc la exterior printr-un luv e]jş din fire de oţel zincat. cu bumbac etc. d. inzestratc cu învelişuri de protectie cafe apără conductorul şi izolaţia împotriva actiunii umezelii.. _ umplutură dIn fire tC:l<IIJe: . vulcanlnl: .-t.. blu CP: b _ calJiu cp.conduc/e de rvprll armate (STAS 5577-()3) care se folo &:!sc numai la instalaţiile electrice fixt:. CllblurI <l Cli Izo1. dl! plumb: .ecut:i {'onform STAS 2405-71. . 10.'.il!ie de cauciuc. 10·2.. conducte de cupru pcn Lru suspendarea corpurilor de iluminat conductoal'e de sonerie din s il'lnă de cupru izolate.o: J _ cup'U : ~ _ caud"c .. . ~1 S.. Ia transportul !'nergiei 1'1edrice prin linii subterane sau suhmarin!' .i 1 000. penlru tensiuni nominale de 500 V ş i 3000 V CU T"l'nt alternath' o. dcleriorilrilOI" mecanice etc.rate elcdrke.. _ ar_ mAturA wn bem:! de 0\'-1. in lmUlt a de plumb: _ c. . . şlIururi şi cordoane electrice pentru utilizari casnice şi semiindustrÎale (STA$ 4 Q37-66).u ele Moad.-. Ele ~c folos.2) se c)... Unde se p ot produce loviri ale conduclei (macarale electrice.i : 4 _ ro:.\&Udu"..

print r-un canal axial obţinut dintr. în ma nta de plumb: ! _ h irtie imp regn a tă . Uleiul circulă liber de-a lungul eablului. peste care se pune un înveliş protector de iută..o spirală de cupru pe care se înfăşoară conductorul ce formează inima cablului. ~ mama de plwnb. d e protecţie din hirtie impregnată etc. Ca blu cu 1 - circulaţie de ulei: canal pentru u l. 1 - J - mant a cupru: Fig. izolat cu hirtie şi imb răcat in manta de plumb. Ansamblul este înfăşurat cu mai multe straturi de hirtie de cablu şi apoi îmbrăcat Într-o JDanta etanşă de plumb. 10-3. 10-4) se execută pentru tensiuni înalt-: pînă la 120000 V.lflb etanşă. cîm~pi"i sau alt material asemănă tor impregnat. conductoarele se Înfuniază ClI umplutu ră de fire tcxtile pină la completarea secţiunii circulare. de plumb.. Astfel izolate.. .. Cablul este. l _ conductă: ( Izolaţie de hirtie. Con~ ductoarcle de cupru se izolează cu hirtie de cablu impregnată cu ulei. . Fig.. 10-4. hirtie de cablu sau ce)Qfan. 5 umpluturA din materiale l. Cabl u cu i zo l aţie de hirtie. Cabluri cu ulei (fig. . şi una sau două benzi de oţel protejate impGltriv a agenţilor chimiei (cablu "armat"). Ansamblul este iufăşurat În două beurj de pînză cauciucată şi imbră ­ cat într-o manta de plu. apoi se infuniază impreun ă cu umplutură din sIoară de hîrtie pină la completarea secţiunii circulare . pentru tensiuni de 1 000. se izolează apoi cu cauciuc şi Se acoperă cu o pînză cauciucată pe ambele feţe. cu izola/ie de hirtie "in manIa de plumb (fig. Cabluri. t _ spirală SUJ)QI"I. Canalul este legat cu rezerv oare speciale de alimentare umplute cu ulei. de obicei. 10-3) se execută conIorm $TAS 4481 -66. elişuri de protecţie (iută sau cînepă impregnată şi benzi de oţel p rotejate impotriva acţiunil or chimice) . 6000 şi 10000 V. peste care se aşază difer ite În . 7 _ inUşurate dIn materla1e textile l m.>regna le ."O ELECTROTE~CA GENERALA Conductoarele dc cupru se acopera cu o infăşurare din bumbac. ( _ lnvelli.exdle : Il armătură din benzi de otel .

la elemente galvanicc etc. grafit Ş . de asemenea. iar rezistivitatea.36 kg/dm:l.de ~ chis3. de la l():l/O: cm la 102/ Q cm. Eleclro:i. o conductil1itale unilaleraUf.)fATERIALE ELECTROT})HNICE 3. filament :! electrice. Periile de cărbune. a proprieta te insem :ta lii a seleniului cristalin. Germaniul se utilizează la fabricarea rcdresoarelor uscate (detectoare cu ('Tistal). cu greutatea specifică de 5.00283 il CIU pentru grafit. Condllctivitatea sa variază în limite mari. reziste nţe chimice etc.3 kg/dm 3 pentru cărbune amorf.1()lt O: em pentru diamant (care este deci un izolant electric) Ia 4 il em pentru cărbunele amorf şi 0. Cristalele de seleniu prezintă. contacte.rozi. la 20°C. conductivilatea electrică scade repede. conducti\'italea ~:J electrică creşte de circa 15 ori. al diodclor. rezistenţe pentru lncălzire. tntrerupind iluminarea. variază de la 4. Cărbunele Seleniul Scleniul pur cste ca ~a llt la temperatura obişnuită. Acelaşi efe ct iIau asupra lui razele Roentgen şi razele provenite prin dczintegrarea radio activa.74. perii. tranzistoarel or etc. ceea ce determină utiliz area seleniului in construcţia redresoarelor uscate. dar la 60°C devine plastic şi se poate pre~a Ln bare. la cuptoarele clectrice cu arc. MATERIALE SEMICONDUCTOARE Cărbunele se prezintii sub formă de trei varietăţi: diamant. Rerisfenfele chimice pe b3Ză de cărbune se folosesc în radiotehnica. ~c rvesc drept contacte mobile (alunecătoare) intre parte a mobilă şi partea fixă a maşinilor electrice. la reostate de reglaj etc. in tehnica măsuriirilor. tlermaniul E~te un metul de culoare ce nuşic. se fabrică din antracit care se granuIează şi se supune unor tratamente termice in funcţie de forma sub care se întrebuinţează. la l ă mpile eu are şi proiectoare. după impurităţile pe care le conţine. tn tleetrotehllică se utilizează cărbunele amorf şi uneori grafitul pentru numeroase produse cum sînt: clect. care determină utilizarea lui in constructia celulelor fotoelectrice. Cărbunele pentru microfoane. intrebuinţat sub forma de granule.i de cărbune se folos esc la clectroliza unor substanţe În slare topită. Greutatea specifică este cuprinsă intre 3. cărbune amorI. b locuri sau membrane. constă in faptul că prin iluminare.51 kg/dm3 pentru diamant şi 1. a. fabricate conform STAS 4199-71 . .

Faţă de izolanţii ol'ganid. l1 . Din aceasLă cauză rezistă la tempcratUfi m:ii inalte. H . Firele (fIlimale.o1ate in cauciuc. C (STAS O 247-60). Firele de iuto s.·. nll ard şi au punctul de topire fO:'lrte ridic-at. in i: lunli organici care w pot fi solizi sau lichizi şi i:olun{i anorganiri. Prin iJDpn~gllarca in ulei l'all Iăcuire.a golurilor h::olaţiei la cablurile j1olifll.folosesc la cxccut:uea in\'elişurilor de cabluri subterane.10-2/D cm. . p iuze s. ~IATERIALE lZ OL.3 kg/dm3 şi conductivitalea electrică care variază in limite mari : i . Siliciul se util iz ează la fabricarea diferitelor tiPllIÎ de detectoare. lOz/O cm .142 Silid III specifică Siliciul se prezintă sub formă eristtJlillă sa u amorfă. din firele mellţionate . iar firele de cînl'pa la umplen.au ţesături. EI are greutatea de 2. reprezentate prin :notase unturaHi. A. Izol. tn Republica So('Îalislă România se fabrkă aproape toale felurile de materiale izolantt'.îi unorgauÎeÎ sint.ric. anil:nak. Izch:nti organici solizi Fir e şi {esu/uri electroi:olanle Firele şi ţesăturile sin t materiale flexibile formate din fihre ve-getl. materialele izolante ~e impart Îll clase de izolaţie: . ~c folosesc la izola· rea sîrmelor subţiri de bobinaje. Cin~le îşi măresc r(!zi.le. . Dupil temperaLura la care pot fi utilizate.\lakrialclc izolallte se impart. Firele de bumbac şi rit' in se folosesc la izolarea eonductoarclor de bobillaj şi la împletituri de prolecţie ale condudoarcJor i7.zute. care nu ali carhon în consti tuţie . F. Un adaos de 4% Si in oţelul folosit e3 tabte rle transformator (tale silieioase) reduce pierderile in fier. Iăcuitc sau imprcg· nate cu lacuri bitnmin035e.:. maLcriale i:z:olantc din punct de vederI. Ele pot fi neimprcgnate. ANTE . artificiale sau sintetice. 4-. B. lzoh\llţ.:lI)W organid sînt compuşi naturali sau sinletici ai carbonului. Ţcslituri!c clcctroizolante se fabricii stih formă de benzi.sten~a mecanica şi electrică. dupiillatura lor.! elect. rigiditaka di el cctrică şi cQnductivitalea term i că. cu bu ne proprietăţj de izolare electrică. E. ~int mai frag-i li şi se prelucrează mai greu . a ampliricatoarelor şi pentru rcdresoare de cure nţi mari. .

in matri!?\). din celu l oză de lemn şi pastă de cirpe şi este de. Car/onul pe1llru tuburi de izolare ş i pro tecţie STAS (938-68) arc grosimea de 0. Hirtia eleclroi:olanlă se fabrică d in ce lul oz ă extrasă din lemn sau din fibre de bumbac. Corma dorita.8 mm. mai multe feluri. o rigiditate dielec\rld (pentru grosimea de 4 mrn) de circll 17 kV/mm . Amilloplailele sîni fabricate din urce şi [ormaldehidA cu umplu tură de rUfOl'guş de lemn sau celuloză.rgie arc o grosime de 0.If\. şi rezistll la tcmperaluri pi n ă la 125-15QoC. Rigiditatea dielectrică cste de cirra 100 kV/cm şi neşte mult dacă materialul se usucă şi se !ierbe i.67 g/cm3. Prcşpanul se utilizează mult in construc~ia maşinilor.. are o grosim!! foarte m i că (7-2"~). .<t~tură. este [parte rezistentA Ia rup.1A't ERIALE E I. ehi'H·la forme. o marI' rigidihle dieiectrică şi o mare rezistenţă Ia rupere şi la îndoiri. ene. izolaţie intre straturi şi fa~ă de masă etc.' ~int materiale care au propl·ietat.17 mm. la indoiri duble. de obicei.. tensiunea de străpllogere creşte de ~ a 400 kVlcm la 2500-3000 kV/cm . Hirtia peniru cabluri de.I'.n ulei dt! transformator. Ele au o re7. Ele stnl mai hi~oscopice şi mai putil1 rezistente la temperatură decit fenoplastele.1-0. Hirtia pentru condenwtoare.97 g/clU3. Dad.0. dar se inmoaie la tempe raturl mici.). are grcutatea spcciîic3 de 0. electrice. după utilizarea pe care o are.5 ml. pentru sep araţii (şaibc)..ea de a se deforma plasşi tic sub Datorită ncţiun~a t('mp"raturii JOi II presiunii şi şi prdlLl"r_t:"ii ~i O.D sau in foi cu grosimea de 1-3 mm. este foarte rezistentă şi este :o.col. şi la răsucire. PoljsiirBflul se obţine prin sinteză din etilenii şi bemen. Carfolwl preşpall (STAS 1746-08) se fabrică În rulouri cu grosimea de 0. ele au o largă intre(pre~area a lua astfel fenIJpl<J$/e{e . izolaţie de rn'. CarlOlwl cltclroi :nlanl sau eleclrofehnic se fabrică .. in sau iută ş i se imparte În mai mul te sorturi.ganÎ(.stn! fabricate din ră~ini icnol·formaldehidice cu umplut uri originale snu ano.ECT RO TEHN ICE Jialeriaie ln {oi şi {ibri/. .08-0. Jllrfia pentru izolarea tolelor maglle1ice este foarte subţ. greutatea spCJ:îfică varii!ld intre 1 şi 0. ti tmnsformatoarelor ş i a aparatelor electrice.is1ivilate de supra fat 6 de 103-1()6 M!).l1plicate precum buillţare bun· lor pn j r Uiţi mecanice iu t'h·Lrotehn: i .4 .y. Hirtia penlru cabluri telefonice are grosimea de 0. Are higroscopicitate redusă şi proprieliil! elec!roizolllnie foarte bune.'. .ii in tehnica frec\'entelor Inalte.1Iuse picut/ce )L3~elC pla~tirl.ire (grosimea 30:. Se ulHizea7.1.ere .atinată pe o parte pentru a nu forma încreţituri. pentru objinerea lacurilor ulilizate la izolatia cahlurilor ele.05 mm şi trebuie să aibil o rezistenţă mare In tracţiune. se impregnează cu ulei.

ile electrice sint mai reduse şi costul mai ridicat. la a cţi unea uleiurilor minerale şi la acţiunea luminii ş i a razelor ultravioletc. cu aspect luneted. TexloliLlI1 cste un material similar cu pertinaxul. producătoare . o constantă dielectrică de 3. cauc Îucul se transformă prin . proprietate care il face sti fie utilizat la ~tingerea arcului electric tn descăr ditoare. prin sinteza unor substanţe organ ice ş i are cal i tăţ i d ieledrice asemănătoare raudu cului natural . vukanizarf''' (adaos de sulf in amestec şi tncă I:d re in autoclave cu al tir saturat la temperatura dc 140-150°C) intr-un material lermoreacfil!.ta mică la Încălzire. Are greutatea specifică de 1. reziste nţa la Încălzire de 150°C şi se poate prelucra mc('anic cu uşu­ rinţă. Un alt dezavantaj fi constituie şi rezistel. la Întreruptoare). fabricat din ţesătură impregnată (fn loc de hirtie impregnată).4 gJcm 3 (Plăci). Însă proprif'Hiţ. Cauciucul vulcanÎZat se utilizează la izolarea con ductoard or şi a cablurilor electrice. avind faţă de acesta avautajuJ de a fi mult mai rezistent la acţiunea ule· îurilor minerale.6 iar sub acţiunea arcului electric. la confecţionarea tuburilo!' izolante. la construc\i a aparatelol' de inaltă ş i joasă tensiune. dezvolta gaze care ajută la stingerea arcului. Este un material rigid. Cauciucul şi nletic este fa bricat pe cale chimică. Are proprietăţi mecanice mai bune decit perlinaxul. răşini cios ş i iHa/eriale elastice I I Cauciucul natural se obţine din sucul Iăp tos al unor arbori şi plante de cauciuc. in formă de plăci sau de tuburi. a măn uşilor şi galoşilor izolanţi. rezistivitatea de volum de circa l()lo n em.05 g/cm3 (tuburi) . Se utilizează la fabricarea pieselor izolante care suportă sarcini de şoc sau sin t sllpuse frecării (de exemplu.18 g/cm:J. Materiale plastice sfrafi{icalt! Perlinaxul ~c fabrică prin presarea la cald a hirtiei impregnate ClI sintetice (fenol-formaldehidice). el nu se intrebllinţează decit rar la tensiuni inalte. se obţine cauciucul Lare sau ~bonifa. Dacă sc adaugă sulf in cantităţi mai mari (30~35%). a covoraşe lor de prolcclie etc. In telefonie etc.lH ELEC'l'ROTEHSlCA GENERALA Sticla organică sau plai glasul arc greutatea specifică de 1.. Pertinaxul se întrebuintează numai în joasă freCVCll ţli. Deoarece sub influenţa ozon ului ce se produce la descârcărilc elcctrÎ('e in aer cauciucul " imbă t rineşte" (devine fragil ş i crapă). Deoarece in stare pură este lermoplaslic.1. folos ită in telecomuni caţii ş i in in st a laţii electrice de curcnţJ mici.

olea · vaxul ele. nua!1i . urmată de o rafinare.a . !rolanţi organici lichizi Uleiur! mitUTc/e Vlriul de transformator. halo"lxuJ.mu! este [o[osil in special 101 impregnări. în construclia maşinilor electrice. Pelicllia are rezistenţă meranică mare. El asigu ră o impregnare mai rezistenlă la umezeală şi mai impermeabilli dectl aceea dală de lacuri. la impregnarea Ilidiei de conrlensatoare. la umplerea bobinelor de inaltă frec· ventă ete. b. a eouductoarelor ('are funcţionează În medii de bell~ zină. insA este higroscopic şi are aciditate mare.fiind termopJasl!c .J01'-15 n cm şi rigiditatea di"lt·('tridi el<> 12f1 ky f(' U!.. insă la temperaturi ridicate se oxidează U~f. obţinute prin tratamente speciale. ~au uleiurilor skative (care rormează baza lacului) in solvenţi volatili. la iwlaţia aparatelor electrice etc. Se foloseşte. acoperire sau umplere.. solventu! se volatiJizează. se utilizează in special la impreguarea ţe~ăturiior de bumba('. in să tmb1itrineşte cu timpul..calaeuri de acoperire şi de impregnare. Lacurile răşinooşe.curi elcclroÎ :olanfe Lacurile ~int soluţii eoloidale ale răşin il or. iar la uscare. este hidoasă şi rezistentă la benzină şi uki. 10 EIf!Cl. Are stabilitate chi · mică mare.\l. Lacul de şelac (soluţia şelaeului în alcool) arc proprietăţi mecanice şi electrice bune. Se intrebuinţează ('a emailuri. EI are constanta dickdrică ~r . impreunii cu alte materiale ceroase similare (cerezina. foarte elastică ş i rezisteut5 la ulei.M.. BUlI. Însă. se utilizează pentru reparaţii urgente şi pentru lipit.). Vîsco3se (pe bază de ulei mineral) sau lichide (din ulei de transformator rafinat).t fabricart! pc bază de uleiuri sica tive (ulei de in şi de tung).E F. Jfase izalanle (compoullduri) Compoundurile sînt i7. în schimb . JAlcurile de ctlulo:ă sint soluţiile unor rorupuşi ai relulozei. Deoarece se usucă in aer. nu se inmoaie la căldură. Ele ~e apl i că in stare licbidă .\~ reziftivitatea dc 5.LECTROTEHNICE Lu. Avind o aderenţii redusă la metale. Ele pot fi solide (fabricate pe bază de bilumuri şi răşini). . ulei sau ozon (conductoare cie automobil şi avion). Ulciul de lransforn\ntor (SŢAS 811 -67) se extrage prin distilarea fracţionată a ti\-t'illrilor neparafinoa~('."TERI.hnk. aderenţă mare. Lllcurile uldoase sin.0lante folosite la impregnare. Se foloseşte in producţia pcrlinaxului şi lextolituJlli. Pelicula este tare. Lawl de bachelifă (soluţia in alcool a bach elitei) are o rezistenţă mecanică bună. Para/ina este un material ceros ce se obtine din titei parallnos.:.uie mai pulin rezistent la tncălzire. pelicula este puţin elastică şi are tendinţă de ÎmbătrÎnire termică. bitumurilor. lucioasă.·ot .

rigtdilaka dirlt!dricit şi mUf{'!.(200 kV/cm ) şi pierr\eori in dielectric mai mici rll'cit uleiul ele tramformntor. Se fabrid\ !'. care !'iC des rac În foiţe foa rle subt. CII o rlgidll:de dielectricil de 140.bOc1I1Je1iful. Ele se tnlllnesc sub diferite denumit! comerciale.C pierderile dicleclrice.\5 2317·61) se objine din sl!mln1ă de ric. lnsa spre deosebire de acesta are un pune! de congelare mai scăzu! (~3CfC fată de+5°C). sioar:. !n\rl. in apaTaLd~ electrice. ulciurjle t[c hui ~.in.0lante avind In compoziţia lor elor. Ul~illl de CQmlensafor se obtine prin pur.c din uleiul de transfor mator redu c !'cnsibi1. rezisti. iri (O!Ol mm) şi arc p l'oprie tăţi dedroizolantc.2--1. ~trati ficat. Azbf'stul.146 ELEţTROT f:liNJCj\ GENEJtALA VisCQzilatea redusă permite pătrunderea l ui îll izol aţ i a hobllleJor. .' egefale Vidul de ricin (5T. la tablourile de dislri buţie.c face prin lIscart'. de U)lO_l()l2 f) cm şi o rigiditate die!ectridl. cla~ticiLa tc _ şi flexibilitate remarcabil~. Izolant\ anorganlc1 A:beslul esLt!' un material fibros. constanta dieleclricJ ~=4. ub forme. lI:.l presare la rece. de fi. i\Iicu este un JO~teria l an organic cristalin. compus din silieat de magneziu .!:donu<ltor. filtrare.ifirarca u1eiului <le lr[l. cu structura cristaliui't. ceea ce prezintă tin ll\"1lnlaj.lcîl ll!ciu! de transformator are marele dezavantaj ac a ff inf1am:lt>fJ. comp us din silieati de llH'tale alealinc. Aceste ulciuri au proprie· latea de a nu fi inf)all1abiJe şi se Îolosesc in cOIls!ruc!ia iransiormatoarclor ~i il condt:nsa· toarelor de forfă . Curătirea 1Ilciuriloa:: :. a postamentelor etc. Ulelurile sintetice se înlrebuin1eaz. Se utilizează la impregn.. am('st. El urc o rigidibtt< dic!eclricii mai mare . plintre care : SO:.area condensatoarelor cu hîrtie pentru tensiuni conOnue. viscoS şi toxic. Se foloseşte pentru izolatii rezislcille la temperaluri Tidicate şi la fabric'lrea anuUli10r mase plastice . c. Este un lichid neittflamabil.re. Se . are o vlscozilale mai mare dec1t ult>iul de transformator.200 kV(cm.5. curi'iii l:ţ! pcrî{~lIil·.. SO!'lolu! (64% 50\'1J] ~i 36~~ lric1lJrbel1Zeh) are aceleaşi proprielfi\i ca şi so\'olul..area hlrlic-i d~ condeDsatoiire (sovolul) sau in transformatoare (lOytol !ll).Halea la 2Q"C. hîrtie şi carton. cen-ldfu!("ille în vid. ţesături. ior punctul de congelare coborit (_20" la -3ţ1°C) j)ermilc folo!lirca lui la aparatele electrice montate în exterior. 'au fost realLwt(> anumite ulelurl i7.>Qlul. de aceea. dă priJ.de explozie.. Apa şi imp uriUiţi J. Vieiari r.i la jmpre~i1. de 120 ~ ISO kV /clll. punctul de inflamabiiitaLe ridicat (145"C) micşorează pericol ul ri t' inUamarc sau .eC:lL cu cimcllt şi cu ap ă. folosit la confecţionarea camerelor de stingere a arcului electric.

cit şi la şocuri de kmperaturi:i. ca strat Îz oJanl ~all de protec ţi e. :\ ccste materiale ~int : ba :alfuI.. ~i I.J! ililflte foa rte ma re ş i pierderi miri.l ş i inalta ten. Adao~urilc. Aluminiul. .~iti'1 Il-! fabri carea plăcilor pcntru tahlour i tI(.. atit la temperat-uri mari. ca izolant la colcdoarele maşinilo r electrice. Îlllhlt'ntu1z. au influenţe di'iunlitu:m: asupra calitatilor magne tice ale fierului şi nliaj('lor lui. Pieire naturale cerwni ce. Din sticl ă se cxec utfl d{" asemenea ."o.ia.ic(' ill r:i(]t. Il h islf'r{'zj~.'iţe~r ~i!lliit L I. ('(Im ~i n t .EC'I'ftO'f'EHNlCE foloseş te ca jzolant. :t r:. ~tA'IER rALE tI. in aparate de Încă lzi L etc. marmura ore cea ma i lar~' ă ill~r(' b l1inl<l\-{' .R"netkc moi (cielu iugust) şi dure (titlu larg).'!"mc.c rod c ar~ ~e folosesc in stru'ea iu care se gă sesc. În proc('nte dl' lrj-lî.u porLu filoT ~k ap:lrah: etc.r i'.. Forţă coercitivii mit ă şi pierderi prin hisler('zis mici. i 'q)!"irnfl p.1.IIt1fC ·:.l f:wor:lhil p roprietă1ile magnetice." "llu. la joasă ea şi la în alt ă tensiune. :'Ilaterialele ceram ice se foloseSC in ('JedrolehllÎcă la fabricarea jzolatoarelor d(" joas. miirind fortn r~rdlivn. ('. 5. I : :<'~.. :-i1it'iul. Prelu cră!iJe meeJn. eare se aplitfl" uniform pe piese (le metal. I n electrolehnicJ sticla se în trebuinţează la fa bricnrea I ă mpiior electrice ş i a izolatoarelor.-.:i c k:':'l'r:'nâ..rinH. disLrihuţi:-.-' a )li '1' '!ii(.'':::1 ~'c: :lr{) drept rez ultat mic~or:lrl'a fortei C'oC'll'jti\'c . Materiale magnetiee moi Acestea sin t materiale magn etic!' caracteriz.'alit \. Di ntre ele . lesăturile de stidă se exccul:1 in benzj (pentru izolarea ma şi n il o r electrice) sau in ţe­ sătu ri lalc ( pCl ltt'U C ahri('urea te xlolitului special ş i (l unor micanile).:d\lcti. su lful .iulle. produc:in'J penne:ll>i !itat!' mar. marmw'u şi arde.' :l dduh:i UC in materiale ma.l sr'Ji. Din fire de sticlă se fac Îzolaţjj electrice. SiliciuJ mlircştt' rezi:. Ele :'IlJ (':\ material de bază fierul pUl' sa u in al i~j Cll alte meLale .ate prin pt~rme:\b i litatc mare.:' Li~l<-n zi~. .li< lire . a condem :l toal'clor ş i a s uporturilol" rezistenţc l or. Muluiale ctramice. la b obinajto.~ \k 5ntl1ra lie mare. Olicşorfll d pNffica bili ta tca şi inducţia la snt1lra("ir>.'.1 . pe rn:istenţc elect rice etc. MATERIALE . carbonu l. piC'rderile p rin c urenţi lurhiOJlnri şi r(tvof i7. lrnpnriLă\i1 e. mărind in spe cial forţa 1'flf'I'.\IAGKETl(E 31ateri alde magnetice se imparl după rnă. emailuri. rcosLatcl ol' ş i aparatelor. ca uichdul şj coh:-l1tnl. fosforul. In a CGasUi ca legorie intr8 diver::. d". in {:ond en satoarc electrice.. t:sk foJo.'iti v:i. in natură. Sficla.li\" itli t<-a materia!ului. e~Z.

Aliaje speciale. Perminvarul (fier+nichel + cobalt) este un material cu permcabili· latea magnetică practic constantă.le. Grosimea tab lelor esle de 0. măcina te fin şi presatc (sinterizate).hel. Iăcuire sau lipirea unei foiţ. 1 şi 1. . Ferilele sînt compllşi de metale (nic. ecrane magnetice etc. Fierul.ă.e de hirtie.005 De. mangan. ceea ce limitează procentul de siliciu la 4. la o inducţie maximă de 10 000 Gs.5. Fierul are permeabilitatea relativă iniţială de 250~500. ('ea maximă 100000. b. cupru.5 mm. Tablele se iz ol ează pc una din feţe prin oxidare. Se folosesc În circuite de înaltă frecvenţă. juguri pentru f"lectromaglle\i. in maşinile electrice. este folos it la miezuri lc bobincJor utilizate in înaltă frecvenţă. 0.5%.) şi oxid de fier.02 De şi inducţia maximă G 000 Gs. Dezavantajul principal al introducerii siliciului ca element de alicre constă in reducerea inducţ. Permendurul este un aliaj de fier şi cobalt cu in ducţia de saturaţie mărit. Materiale magnetice dure- A('este materiale au forţa coercitiv.35. FOllia şi otelul furnal ~e deo:>chcşc de fier prin continutul in carbon. forţa cocrcitivă 0.ă (24500 G. etc. Aliajele fier-siliciu. supermalloyul are permeabilitatea relativă maximă de 1 500 000 şi forţa coercitivă foarte mică. obţinut prin aRlam('rarc cu lian ţi a pulberi.75. Fierul carbanil.'" ELECTROTEHNlCA G!:NERAl.c tromagn eţi.. de fier. de 0. Permalloyul are permeabilitatea relativă iniţială 10 000.ii.iei de saturaţie şi îu mărimea fragi lită ţ. 0. forta coercitivă 0. Tabla siliâoasă Siliciul se adaugă in procente variind de la 0.).15000. carcas!' !'l(". carcn!)c pentru ecranare magnetidi etc.6 la 0.A Tratamcntele termice permit îmbunătăţirea calităţilor mecanÎce ~i magnetice.etizie. inducţia remanentă şi suprafata ciclului de histerezis mari.7 W/kg. ca miezuri de bobine. pentru aparate de măsurat de mare p. ca mieznrj de poli şi de e. zinc. Astfel. in scopul reducerii pierderilor prin curenţi turbionarL Pierderile totale. Din fier se cODstruiesc piesele polare şi micl-urile pentru bobinc. Aliajele fier-nichel se deosebesc prin pierderi magnetice mici şi permeabilitate mare în cimpuri magnetice slabe. Se rolo~e5c in construcţia maşinilor şi aparatelor electrice. ('răr ile mecanice. Au proprietăţi mecanice bune. avînd uneori rolul duhlu de material magnetic şi piese mecanice. relee speciale.8 Oc şi in ducţia de saturaţie circa 20000 Gs. Ele se aplică atit după turnarea materialului. fapt pentru care multe dintre cle poartă denumirea de permalloy. elt ş i după prelu.!"e fabrică magneţi permanenţi. per· mcabilitatea maximă 5000. Din matl'riaJe magnetke dure .36-0. Ciclul său de histerezis este practic UD dreptunghi foarte subţire.5%.5 la 4. Din permalloy se confecţionează miezuri de fier pentru aparate de telecomunicaţii. pentru transformatoare spedale. 1n scopuri speciale s-au realizat aliaje magnetice cu proprietăţi remarcabile. variază În acest caz de la 3.

Prin această metodă se fabrică magneţi pentru: picup uri."fJCE ".relee. Wolframul. eăşti de radio şi de telefoane. (Alnico) şi cuprul (3-4%) . giroscoape. Sînt al iaje de fier cu nichel (1 4-22%) şi aluminiu (9. @feluri magnetice. Tratamentele termice imhunătăţesc calităţile magnetice ale oţelurilor şi co nslau In general in căli rea materialului. Din această cauză. Materialele magnetice Alni şi Aln ic o au dezavantajul d l. dac ă nu conţin carbon .. mot oare şi generatoare mici rte. cu o ~reutate sub 50 g şi In cantitiiti IBai mari decît 10000 de b u căţi.1artin sau în cuplo::.24%). . iar forţa coercitivă H c = 750-500 Oe.re electrice cu arc au calităţi magnetice bune.15%). SilI! ş i fosfor. aparate de măsurat. . .MATERIALE l:l.4liaje de aluminiu şi ni chel (AINi). nu pol fi prel ucrate mecan ic decit prin rectificare. cobaltul sint adaosuri favorabile. Oţeluril e elaborate in cuptoare . cromul. ]Haglleli sinlerizali . uncori in compoziţie in trÎod şÎ cobaltul (12.ECTROTEH. Ope raţia este ren tab ilă numai pentru piese mici. bine a meste cate între ele şi p rcsate. ş-a recurs la fabricarea ma gneţil or permanenţi prin sin terizare. din pulberile diferitelor t>Ie mellte care constituie oţelul Alni sau Alnico. Un procedeu de imbunătăţire a calităţii magneţi J or permanenţi constă Îll lUf(]arca şi răcirea lor În p reze nţa unui cimp magnetic constant. loducţia remaucnlă este B=5 000-12 000 Gs.

I rczi~ten't!i: wattmetrdepentru măsnrarea puterii. Elcdronica ş .CAPITOLUL XI llAStJRAlU ELECTltltE J.regimul dl' Democraţie populDră. a) Cla:.lc . conloard(' .Ircnlului. .pelltru m[iHlrarNI energiei: cosfinum~li după al Fig. la fabdcil~ Elt'dromaglJetÎt3. .ificaJ"e.pentru măsUr3rt':. GENERALITAŢI ASUPHA APAHATELOH ELECTRICE DE ~'I ĂSrRAT F!lllricarca in ţnru Doa~tră 11 nparatl'lor t'lt'clricc de măsurat a îuec-put 23 August 19-14. Principalele apHratc eleC'tritt' de măsurat SÎllt: anI!J<'fmelrele . Amper melru. Eleclrop n:dzill. li - L"ldicatol". b _ lnre&!stratol".pentru măsurarea {·l. create de. ! 1·1. a .venlru m[isurarca tensiunii j ohmmctrele . 'oltmr! T<.

ti şi 7). 3.i (de cx.(le curent continuu ~i alternllliy . b). Pc srl·.. 11-1. H' nume~te coresp unză tor: miliampermetru.Jre. electrice de măsurat (propriu-zis funcţionarea d ispozith'ului de măsurat).pe. . care inseritl cu cerflt'alfl..uHul sau mai multe dispozit ive pentru producerea cuplulili alllagollisf. Ele formenii marea majorit. eUl'p permite C'Hirca in fjet·arc. Illegohmmetru et c. Ele se rcprczint:1 p<' srhcme printr-ull cerc in care ~\: l'cri(' IInitattta de m!isu rţ\ sau multiplii şi submultiplii e. ap aratelr electric e de măsurat inlilni!!' in mod eurent in ind ustrir.:hl'!IlC ele s~ siJnboli7. 1.'iurate În momentu l miis.!lot\rt·a mărimii cst('. b) Elemenle COllsfrucli.l' . aparatr de inducţie..un codrUl! cu o scariI grada1ă in fa ţa direia se mişcă acul indicator..1. Y:.ve. ... solidar cu partea mobilă a di:spozitivului de mă ­ ~un.aza unuia din principiile care se vor arăta mai departe.r.: ntl şi ac indicator. In tabela t 1-1 sint adilatc.ate a aparatelor folosite în practic3. în tab('):<.(fparult' lllregistralor. orice aparat de mă~urat arc urmatoarele clt:r.<'sia {'ărora iatră şi timpul (energia aet. aparatele electricE' de Dl[I~urat pot fi: aparate indinlfoHTe. UD umorli. 11-1 tIr. 11 -1. după mărimea măsurată $i unitatea de mă­ suri.ntru măsUrarea Erecv cnţe i.~niformfi. aparute electrodinamice. ) .re . Dupa modul rum Îlulic(1 Y:lloarc:t mărimii măsurate. aparatele Întilnite mai des ~ i nt : "parate magnetoclcctricc. . kiJowaUmrl!. aparate de <l vîbraţi ~ . indicstă de lin Il!.l'flle ele H' rcpr('zilltă printr-un pătrat elI un dreptunghi deasupra lui (În tahela. 2. in carc se exp rimă rCZ\lltatul măsurării. UD corector pent ru reglal'e3 aculu i pe reperu l zero.l~rca aparutclol.1'Î:llici m:irimii re~pedi\'(' in junc ţie de timp . (>nC'rgia reactivă etc.un oTgan (rau dispozitiv) de măsul'ul'e.i"ii. . . aparatel!. Îl) sens ('onlrar cu cuplul produs de dispozitivul de măsurat.1cnte componente principale : .un (tc indicutor. f{'lld curentului 1. Dup:.C'azl\ jH'intr-ull pătrat CU aceea~i notaţie ca mai sus.: sint: <h' ('urent conlinuu. Iu general.). 11-1 nr. care funcţionează pe l. (1). . 5). Acestţ> nparato. După cum ~pafatuJ iudidi mă rimea măsurat ă În multipli sau submul fipli ai uuituţii ne măsură. ruegawat tmctru.io1. pc o hirtie in miş ­ {~a. curha \ :J.de curent alternativ.doarea mărimii lllă.f/parate integra{vare ~au cvn/oare siill aparatde care lllăsoar1i lllariml In <'xp. fn'cve nţmetrr\(> . ["sre pol fi Ittilizah'. apurate termice. .zor pentru a amortiza osr ilaţiilc acului.-u.m'lrii. moment a "aloril ll)ărimii (fig. rurc dau ". kilo:Jl:lpcrlUt'tru.1ASURARI ELECTRIC!: 151 metrl!le (~au r~zmetrel .pt'Iltl'U măsurare a factorul ui de putere (sau dile)'c nleÎ de fa ză). . aparate electromagnetice. . cure ~e bazează rllnct. Pe ~. indic~tor care se mişeii in faţa unei scări gradal'/" (fig. Dupu llrilldJ)iul pe.

li ohm melru llll.-3 Rezistenta elec tric. Ta bita 11-1 Aparatdr dr măsu rat intilnik in mod currnl il) induslrir l)(olllunir. este cuprins aparatul. IIK<7h) 6 Factoru l de pUteTe (def..soare rapoltul a două m ărimi electrice)... .. "p. frecvenlmel ru ® .ot~l(lr Nun 1 I M5. Dispozitivul pentru producereI! cuplului antagonist p oate fi un dispozitiv electric.'gohm metn! wat tme!ru 4 PU!!'n'n electrid (aciivoi) kiJowattme lru ®@ activ ă 5 Energic elec trica : a) aclh'Jj b) reacli\'ă Con lor de energ ie con lor d(' ener~ i e reacli\'~ In.lr.J52 ELECTROTEHNICA GENERALA .najul) cosfimeiru (fazmetru) ® -7 Frecnnlil . analog celui de măsurare (Ia aparatele de tip logometru destinate să mă...bornele pentru legarea aparatului În circuit..o]lmetru kilo"oJlmelru milivoltmetru .rhnen tn1isumt!l I Semnul In conv~nl!o ll(\1 rolO/>it sehem~!e d~trlc:e e llTenl nmpermetru kilo8 mpermetru mi)ia mpermelr u ga)V8nome tru 0) @ e> ® 0@ @ 68 2 Tensiune \.carcasa În care..

1) unde k csle un faclOI" COll st :. menlinut in pozi\ia de :r. care depinde de valoarea 1 a curenlului care trece prin bob ina B.:ltol' A. cuplul motor C va fi.I care le produce. in funcţie df care se încadrează in anumite eutcgorii. c ind in sens contrar. Pe acest priucipiu se construiesc ampermelrele. Aparat roti in jurul axului O sllb infJllc. in cazul curentului alternativ.RI ELECTRICE 153 e) Principiul de funcţionare.'iemeU('<1 aparaL (Iig. şi va tinde llă deplaseze bobiua ş i acul (a dică echipajul mobil) cind intr-un sens. 11-2) rste tonstituil dill tr-ull lIlagu('. de a Ht llH'n e:l proporlional ('U 1 adirii (1 1. Odalii cu bobina se roteş h! ş i acul indi('atOI'. neliel' F. DCO:\fecc Cllplul electromagut'tic r. cup lul v a fi alternativ.MASURJ\. v oltmetrele şi obmmet n'!t· ITI:lgndoclectrice. nţa forţel or electromagmagnetoelectric. după cum ".paratul este un amperlIl('tru sau Uli voltmetru.. Il parale ma. dt'ci unghiul ~ de ro taţie a acu lui indicator depinde de valoarea eurelltului 1. o bobină B. Încit cltpIul s ău rezistent Cr ajullB'c s:1 echilibreze cuplul (> lfchomagnetic C. . funcţionarea aparatelor de măsural electrice se bazează pc anumite fenomene electrice. aparatele maguetoclectrice nu pot fi folosite in curent alternativ.te ~ trab:1tută de curent şi se poate Fig. Bobina l's. Scara gradată in faţa căreia se mişcă virful aculu i Ş I:' ('taloncază direct În :lInperi sau în v o lţi. plasată in dmpul magnetic al magnetului.llnefoeleclJice. pină cind resortul este Înt ins nUt dc tare.U. ce iau na ş tere a supra spirelor parcurse de curent dcdr ÎC.L permanent . un ac in rt il'. 11-2.IIlL d(' propor ţionalitate. in momenlul în cure bobina este parcursă de curcntul de m:lsurnt. ca re roteş te bobina. este proporţional cu curentul 1. Perincipiul de funcţio­ na re al IIcestor aparate se hazează pe acliunea care M' executii intre un magnet pcrmanent şi O bobină m obilă. l\:zu ltă eri.ero prin resortul antagoni st Il ('arc se opune m i şcării acului) şi o scară gradatii S. Acestc forţe ::le exe rcită as upra curenţilor din spireJe plasn !l' p e rpendicuhlf pc planul hirtiei şi ele constituie un c uplu electromagnd ic (cuplu motor). In ce le de mai jos se vor descrie prineipiile de runeţionare ale celor mai import::lnte categorii de aparate elect r Î("e. Deoarece rorţele electromagnetice ~ i n t proporţionale cu curentul . Din această cauză . U n :l. Dup~ c um s-a mai spus.

. Cind hobina B este străbă ­ tută de curentul 1. Sc a r~\ se etalOlle3zii În_arnperi ~nu in volţi .). cu r.ia de zero de resortul alltagonist' R şi {l scară gradat~i S.cl moale F. parcwse de curenţ i electrici.'C'stor a pa rate se bazează pc acţiuuc.ceastă inuuc~ie .iollală cu 1'2. . aparatl'ic elt'!dromagne t icc pot fi îÎltrebuin\ate atit in curent continuu. dc ascml~llea prop ortional cu fi. 11 -3) străbătută de CUH'lll. rezultă că acest cupl u va avea totdeaUUD o valoare pozitiv:'" f. Deoarece cuplul C. după cum se ob~<'rvă pe figură. PC' a(' (>l1t prillcipiu ~(> I'on~ tr uje$c ampennctrele şi \'oitrnctrele clcctromagncLkc .4 ELEC'TROTE. forţa. 11·3. Bohil1Tt se Fig.de atr~eţ:ie creează un cuplu C. Se consideră (fi!:!. cit şi in curent alternativ .· Aparat le roma!. Armă­ tura putî. 11 -1) o hohil1ă fixă EI şi o bobinii m obil ă B. Între {'a re iau n3şlcre rorte eleetrod inami{·c.t::.li că. c<!rt acţionează asupra cchipajului mobil. Se prcsupune că cele două llObine !'. n reciprocă dintre (lonă bobinc "cl. celit ar aparate este alc5tuit dintr-o bobină B (fig." cal'(poate roti i~ jurlll axului O.4. magnetică.trodina mic.tc proporţională cu pi'itra t ul înducţiei magnetice. cste proporţi ona l cu pătratul.ul Ilnui aC( de rotaţie. Aparat elec.\c('ste aparate fiind l113i ' robuste.neUc.ate in serie din punct tie "edere cl('('tric. O armătură de oţ.IpurateIe eleclrodinamice. funcţionare al al. ment.\lwa pozitiv.!' ÎC'ar~ ar fi sensul curentu lui.HNICA GENERALA A parate {eromaglletice (eleelromayneliee). In consecintă. fiind str:ibăluLc ele curt"lItu! 1.inut in poziţ. .înt h-. Principiul de. asupra armăturii F se e x ercită o forţii de felul forţei portante pe care o exercită un elect romagllct şi e3r<" după com sc ştie. se intilnesc foarte des în pnu. -11. . rorţa care atrage armătura F cste proporţ. (..ţia JU ngni'ticil este proporţiona l ă CII intensitatea cur~ntului C:lrc produce a. D€'onrecc înduc. elat fiind di pătratul unei valori e~t(' totdC'.'inc. un ac in cUcator A.·ntului (J2). Orgau\il de măsul'ftre al . Fig.ndu-sc roti in jlU.

Iilatfl.sU'ftAIU ELECTRICE 155 mobiL.ăl­ U zi rii.\a solidar:t cu acul ind icatur 1\ .' fI~i li e ~l ~ intin !' uH fi r ('" <!lihwLC'XC('llla l Fig.. În t rucit (' uplul dt'. fie iu eUl'("nl continuu.ice Între el. plalin ă ('11 iridiu !I:m nLrom (nkhd cu l"rom). U~ (·IllE'Ile.MA. ~ i plInctul fix d este p rin~ IIJl fiI" cir. t]n:lil R.. fie i u curt. . -c(' se poate deplasa ia faţa scam . s('nw l acestuia.rc-ll' :.l.! stc npa.m[iLas{~ ego de t"ittr.hrOllz cd. can: in punclul e esle atras latNal prin iutenncdiul fi rului ((. Dup.z.liaj <1 (' plalin:! ( ' U argi n t.'.:ll l1 l curt!lItu~ui. \'oltmd t'l' şi waUmdre. căldl\ra degajată fiir:il iH'(l poqiolla1ii ('_ I~.1111 n. PI' lH'c-~t principiu se conslruiesc ampermd. t Jll n' mijlocul c al firului II/. C ll r-.lro porţional ('II p. Ara r:H}'k tcrmi('c pol d .j in faţa' ~cării graclate S Cli Un unghi proport.r0la!ie pe care bobina fixă Il exercitJ asupra bohillei molJile \'a fi de asemenea proporţional cu 12 (ca În cnzul aparalelor [e1'0m l. ÎnLrehuinÎc:J?:u in cazuri speciale (de exemplu la frecvente mari). (k t"i r:1 j2..este solidară cu acul indicalor 11. Deoarece. după tum ~~ ştie.' .a acca&tă fUllE:\iona.-i ele a nu suporta sllpl'nsarciuÎ . t>u l abc SI.J oulc. n ţi altcrn:lti\' j ~. d illlr.nt alte rn ativ. 1/·5. !.\ paral termic.uit (l inl r-() Io. fii nd . S. Acc~tc aparate pot fi utilizate deci.~.a b .l ren! ii {"are lrtc priu bohiuc ~ illl prop0l"!.. .. . pc h1l7.... !-'1l11ctior'a.1 .\tf.rntc func!..a\ 'ntajul de a fi fraţ!ile.C ~(' himb5. :uiUcl fndt arcul R p oate t rage ~pl'e slillga punctul It ~t 1:1 acest timp firul cl e măta se eg ill\"Îrteşte rol.! {"lro<!inamice H'intrc!Jui n\\'tll:1 tIe obirC'j i1l laborator (":\ ampC'rmdrc.a cfec[u(ui L t' IlZ-. rOllslit.m: {ll.'I pfll"flle de indllctie. Din e:lllza inc. forţele clcctrodinam.mu fI~:\ihiiiL gra(!at~ Prin [irul ak t rece curcn t ul l.lui (efe'etul . Api/rale lermice . mai multe bohiue !'tr. ~tc.re r lln('~.'l. t"uplul de . ('alT' 5(' mi'i('.nm 11 -5.'llti furblOl1arÎ indtJşi de aceste . ('I:m H' poate urm ~ ri pc fi . ' bazează pc acţiunea dintre H cimpud lc maguetir-c altcrnatÎ\'I' produse de U11a sau dt'.!!o/l i~t('_ R .rr-u joI' .i onal r.z[I.'l.'pinde de pătrftlul Cl)]"(!ntL. t r. acul indicator este · mcnţinu t În poziţia ' dc zero prin resoartcle ~lllta.·tu tl' de curl. uu se Il\ nchfirtt alunci cîncl J'. P uLind\l -~e COllstnti lH'lll r u ti precizie (le măsurarr' s m ai L~a rt'. dia accstâ ('ilU7.cst.or emenl i. fl]lnrall' l!' t'lf.1oulc-~ell7) Au Însă r!t. rotatie. pe b:. Firul ~e incrllz. functionare se bazcază pe lin ftn OmCll t. fi e iu curent continuu. int.i ellrl..} d j]a l[l. dal fiind cii ..i.i \'vllmctrclc termice .rii untli fir mdnHc daIOl'il:i dildurii p rod1!<t d e In'eNea unni curc nt ('lc-drit:" prin fir. fie i n "u:t'nL alteruati\·.ollalc eli proelusul ar.ioIlC<l."frwl1{·(') .::.

In figura 11-6 este reprezentată coustrucţ ia unui contor de in ducţie . măsurat . Se baz. b) . -' (11. 11-7. " olmetre.. 11-7.2~ H~. aparatele elc ctdce de se j'on struiesc in da· . cu dublul frecvenţei curentului care t rece prin bobina acestuia.. CLASA DE PRECIZIE. sint solicitate s ă vibreze. 8=.nţmetre lor de zonanţa vihraţie. Pe acest principiu se construiesc ampermetre. Lama a căre i frec ven lă proprie coincide cu freC:Vell ţa so lici tată va intra In rez o· nal . b _ aspeCtUl cind frecvenţa mlisumtă e&te 50.2) HaporLuI dintre e roarea de indicaj. prin intermed iul unui eIcctromagnet E.ţă ş i va v ibra mai puternic decit cele· lalte (fig. Apa ratu l arc o eroare de indi ca{it : diferă (11. Frecve nlmetru de VI' bratie : II ~ collS'tn1Cţ1e .3) scArii de Dill acest pUD ct de vedere.ic intr·un pm!cl oarecare al scării ş i va loarea maximă (Ama:J. Pe acest p rincipi u se bazeaz ă eons lnlcţia frecve. O serie de lame vibrant e 1 cu frecve nţă de rezonanţ ă diferită.ează pe remecanică a unor lame vibrante (fi g. cilindrul sau discul se rolesc. 2.. A paraie de vibra /it . Fig. ) O) Fig. a m ă rimii mă· surate.. Ca urmare.- A". 11· 7. wattmetre.156 'ELECTRQTEHNIC A Ot:N EflALĂ cimpuri iolr-o pies ă mobil ă in formă de cilindru sau de disc.. In general ind i ca ţia At a unui aparat de valoarea rea lă A . Conlor de Induclie. a). ) pe tarc O poaLe mă:> ma aparatul (lim ita ~upc rioară de mă s ura re. 11·6.. Aceste aparate pot fun ction a numai în curen t alternativ. contoare . EfiOAR EA APARATELOR.) se numeşte eroarea raportată a aparatuIui(E .

c) Fl'Iul curentului cu care funcţionează aparatul.jlonare a unui aparat de măsurat eo"v~nlfoDal Fel ul a p"ratul u! s. de obi· ceÎ in procente... A. li) Poziţia normală de funcţionare '1. .. MW etc.5. trar. Tabela 11· 1 Semne convenţionale pentru indicarea princIpiuluI de func. ~l-"lr"I II. ' 1 I S~mnul con v enţlon:t1 . V.sportabile.mn. 3. 0.mn CIl v'h' alie Aparat electrodinamic AparA1 (' u ndresor O] --+t- Aparat termic .' I . . do! t'xt'mplu. folosind semnele COllvcnticna Je din tabela 11-4.5.. Cele de clasă 0.5 şi de clasă 1 se fo losesc ca aparate de măsurat şi control industriale. Aparatele de clasă 1. Aparat eleciromagnelic Ap. ... MARCAREA APARATELOR DE MĂSURAT Pe cadranul fiecărui aparat sint iuscrise următoarele caracteristici prin.MASURARI ELECTRICE 157 sele de precizie 0. [ ipale. <lparatului. kV.5 ş i 2. folosind semnele c on venţionale din tabela 11 -3.. pentru a putea cunoaşte aparatul şi a·1 utiliza in bune condiţii: a) Simbolul unităţii de măsură a mărimii pe care o măsoară aparatul. Aparatele de clasă 0. mA.2 şi 0.5 se folosesc ca aparate de laborator.5 şi mai rar cele de clasli 1 se folosesc ca aparate de l::ablou şi aparate inregistratoare pentru măsurărilc industriale de exploatare.. 1 .5 şi 2. indicele dc cla~ă exprimind. eroarea maximă raportată. b) P ricipiul de funcţionare al aparatului folosind semnele com·eu · ţi.'\ parat magne toeltc tric Llli :E $ Apar!!! de Induc tie Q J. . 1.2.)JIale diu tabela 11 -2. Atlaral de termocuplu a5J --"--- . W.\1 . kA.

f) Tr·llsiunca <Ic i. prin cart' trece curC!ltul de măsoară .iollcază aparatul. . 11.-8. sa rcini dezechilibrate • . respectiv În curent.('ercnrc a izolaţici npar~l lull1i .tlh I I connnjioilol Semnul Pozili" nanuala tie runcjlol\nre 3 aparalulul Sen".07 n pentru un ampennc tru electromagnet.UI cu ampcrmelrul. indicată in kV prinlr-un număr scris in interiorul unl'i stelule sau alături dc o săgeaUi.2 şi 0.158 EL!:':CTROTEHNICA G EN !:':HALA T f1bI!W 1 { . pentru a )IU modifica sensibil curcutul din circuit. dată aceasta difera d l' 50 Ilz. Cu re ni alternativ (rIfa zn l eu Piliru cond llc! oaro! e) elam de precIZie ti aparatului.(1 <..5 se inscriu pe ca<lrall şi rczistcrl\ C'le iIlkrioare ale aparatului.u! con"cul!onal Yert ica H i - sau = t ~ sali ~a u 1- Orizont ala_ l nclin:lljj Curent COlllinu ~i Oliternali\' Cure nl alierna iiv trHa:ta t. 0. M ASURAHEA CURENTU1.. g} Fretvcuţa In cart' funcţ.3 ]"nh d u I1-J !"~muc ~UIl\·tIJ l hmRh: pelllr" indlNtrtU Jlo7. ccca.\ ' m['~l1rnt Felul ""n" l t"lol Cure nt (:() ulin ul1 Cur e nt alter n:. 11) La apara tele de clasă 0.rulr!! IndIN\f'1l felului e urenlulni lleuU·u IIpflrl1le1<. a).. sarcini edl ilihr<lle . Rezistenţa ampermetrului fiind mică şi puterea consumată de el \-a fi mică (intre.48 n pentru ' no ampermctru înrr'gistrator). Ampermelrlll se leagă lI. trebuie să fie cit mai mică (de t· X. De . Conditiile t ehnice pc carc trebuie să le iJl<h-plinească aparatele elec t ri ce dc măsurat sint indicate prin STAS 4640-71.2 şi 12 \' A) _ Curentul se CII reccplQrlll. _ < 600 Cun' nl aJlern:l tl v Irdalal.ic şi 0.lc de fUDe!lonor~ :1 unui t'Il<lf/t1 tie mMurul Semne eOIl\ e n!iunull' I.illtl n or u". 0. rczislcnta. serie măsurat (fig. altcl'lIati y impeJanta ampermetrului. 4.

fARl E 1.a care se leagă in serie ('ti circuitul in ('are se mnS O:. 11 . c/ Fi~.lrc.5 A are o re zistent ă inierioară r=0. c).:lz5. iar bohinajuJ lui se va încălzj peste limitele admise şi s(' va arde.' M. 11-8. Extinderea limi fei de mlisurare. 1n figura 11-9 se arată lcgnl'en greşilă a unuÎ ampermetr u ( l l ş unt. Şuntul are patru borne.l .lră ('ureutul. ..aşa .:i din greşeală se leagil ampermetrul în paralel.cum este c orect) aceasta echi\'al(.ll Dotat pe ea.. Dac. prin e.8.07 U 220 c ~re \'a deteriora <lmpermetru!. i mare decit limita de musurare la a ampermeLruluÎ.'atie la bornele şllutului. iar ampenudrul se leagă in dt>ri. ? Ce curen ! trece prin apara t dadi dIn greşea la el va ii legat in paralel Intr ' un circuit cu lensil/nea U= 220 V? Re z o I\' are. 15() Dacă dill grcşeal5 'se leagă unampermdru 'dircct la bOrJtele circuHului (in par.=3 142 A.ll1pe rmetru este curentl..07Q. - c _ A plicaiic.s!"r- . II) ~ an transformatoare de curent· în curent alternativ (fig. ('u o legăturii În scurlcircuit. . Calcuflll ş wilului.=.. Cure ntul maxim pe care il poa te IlIli s ura direct 1111 :l. l~ = 0.07'~=! . 75 W. Puterea cOllsumat ă la 5 A V~ f[: P=r.. 1• . Care este puterea absorbitil la curent ul de 5 :'l.ECTRIC!'.. TransformaloareJe de curent Sll1t descr ise la capitolul XIII.'\S". Legarea fn circuit d! rec1 : tl pr1 n şun t m aWr d e Cl!renl. rg 0.. în locul ampermetrului. Se notează cu J curentul Care trebuit' mii s urat şi care estr' (It" . il 'ampermetrulu i : prin tra r. doun hor ne (extn'me) pentru ronccta rea şuntului Îll circuit şi a lte douij borne pentru conectarea ampcrllldrnlui în şunt. astfel incit aparatul va suferi defet:ţiuni m ccallice (ruperea :lcului). ŞunLul ar~ O rezistenţ. II = !. P entru a folosi llIJ ampcrmetru la măsu rarea unui curClJt mai lIlare deCÎt lim ita sa de măsur1... ori ma. Practic.!ra nullui (limitA de masurare).a leLcu reccptorul şi nu in serie cu acesta . se folosesc şunturi În curent continuu (fig.'a trece un curent: la= . 11-8. Un ampermetru eledromagnelic de . prin ampermctru va lrl'ce un curent foarle mare. :lmpermctrelelic r o nstruiesc de obicei pe nLrU a măsura direct curpnţii pină la 100 A.

de e xemplu 25000 A şi T5 lllV. = --~ -.. 1.aru corespund funcţionflrii tU ş lInt se indică şi ş untu l care lrebuie folosit.3) în figura 11-10 sint reprezentate <louli şu nturi. rezistenţa şunlului. Tinind seama de notatiile. ele pc figura 11-8.160 ELECTROTeHNlCA OI:NERA1.x im care poate fi mă su ra t şi c:idl~re3 de tensiune la bornele şuntului. Astrel. Fig. Pc fictare şuut se notează curenlulma./ $ Fig. pentru măsurarea tensiunii unui receptor. dud :tmpcrrndrlll esle legat in derivaţie. 11·10. Pentru ampcl'rnetrele la care diviziunile rle pc se. c orespullzătoare curentului maxim. 5. ţillÎndu-sc senmă că 1 11 .A Fie 'a rezistenţa ampermctrului şi r.le : 1 =/a.' r.n ea dc circuit a caro. n-I (11.I.ztlltă: ~unl flin carc. r. pc ampcrmetrn se scrie: cu şunt nr .. tensiune se măsoară (fig. '(1 1-1. a). Legarea greşitli a un ul ampermelru cu re.. 11-11 . 11 -9. Şun turi."". b şi aplicînd legile lui Kirchh off ~e obţin ecuatii. voltmelrul se leagil în . MAS URAREA TENSIUNII Tensiunea se măsoară CII vollmclruL Voltmelrul se leagă In derivafi e (in parald) cu por{iu. .

C:lTC va producc. voltmetrul se leagă în derivaţie la bornele generatoruilii etc. rezistenţa interioară a voltmelrului trebuie să fie cît mai mare (de ordinul sutelor şi miilor de ohmi..i v oltme trului sîn l calculate pen tru curentul corespunzător tensiunii maxime. astfel Încit. de\criorarea \"oltmetrului. in curent a lternativ:!: (fig . curentul prin aparat srl nu ating-fI yalo<lrca pcriculoas11. pentru a mări rezistenţa circuitului voltmctrului.ă care Se leagă În serie cu voltmetru l. pent ru a măsura tensiunea unui ge nerator. iar in unele cazuri.. Fig.1l U lellsiunea care trebuie măsurata şi care l'st. Aplicînd legile lui Kirchhoff ~ Trilllsfor mil!O<lrele de tensiune si nt descrise la t api tolul XIII.surarc !. prin încălzire. VoHmctru cu re zi s ten ţă adilională. Fig. Se tl oleazii C .ională: c cu transform a tor. Cond uctoarcJc circuitul u.alculul rezistentei adi(ioHalc. R ezistenţa yoltmdrului fiind mare.n\ca . Legînd voltmelrul la o tensiune superioar:"i acest. Fie 11.a intregului circuit. Vol lmeLrullegal din greşeală în scrie cu recep to rul nu este pus în pericol. i:"ncra!~ 11 _ ElectrM"l:.e de 11 =!!. Legarea in circuit a vollmelru]ui: a _ dLI"ect. r. d e tonslune. cure. curentul prin el va fi mic şi puterea ahsorbită Y3 fi şi ea mai mică (comparabilă Cll a CCC 3 absorbită de un ampcrmetru) . al sutelor de mii de ohmi). prin el ya trece 11]'] Cl1rellt mai mare.uia . 11 · 11 . 11-12). legînd aparatul la o tensiune snpcrioar11 limitelor sale de măs l lrare.e Iace CII ajutorul rezistenţclor adiţio­ nale (fig. mărindu-se mult rezistenţ.nful prin Yoltmclru corcspunzător limitei dc măsu ­ rare (deci curentul maxim a(lmisihil). În schimh.ei adîjiollale (fig.MASURARI ELECTRICE 161 deriva ţie la bornele receptorului. 11 · 12. c). UV a voltmetrului. receptorul nu poate funcţiona. ori U< mai mare decit limila de măsurare. Curentul care trece prin voltmetru este proporţional cu tensiunea măsurată. ExtimIerea limilei de ll1(. arătată mai ws. Rezislen(a adiţionaJă este o rczi:-lenţ. Pentru a nu provoca apariţia unui curent suplimentar pe circuit şi a nu modifica astfel lensiunea circuiltlilli. b _ c u [""dol"n ţ~ a<lJ\. b) ~au al lransforma l oareloJ" de le-n~illlle. Re rezistenţa interioară a voltmetrului !ii Rmr. 11-11. Yaloarea J"ezillten(. Înscrise pe scara sa . 11-11.

_?\'I ă~urar('. 150 R ezistel1t~ ~diljon a !ă lrt!buie sa fie f . (' u puntea W heats t oHl. indicaliile voltmelrului de 150 V vor trebui inmultitI:! n= ~ = ('"ti· U (!~ 600 .= dj me nsion a l~. Conform relaj!d (11. . o ară R ~"""1 Re tol \' a r e. . :\1 .Uv ].Ii NICA.5 W.l1 ăs ll rarea rezişlen{efo r lJQ{fm elf ll l se b azează pe legl'a liu Ohm . .i poata consuma pulerea: P=R. = 1640 1 . li). se p ot st'rÎt· ec ua ţiile : s ă rămînă l M :..a ().5) Aplica(ia I }·2. 150 -.' . c u ap ara le spec ia le n umite olun l11('Ln' .032~=-14. GEMERAL Â şi ţinîn d sea ma că Ia lIoua lCll!. S ă se calcu leze valoarea re7. Se poL realiza] !l ou:! montaje: lJlOJlta jul am on te (fig . In nod montaj. 4640 ad ică s.5): 600 R. ('oIlLiIl UlI." U u.l in ('ure n t.t. 11-13.\ SliR AREA REZ IST E NlELOH re z iste l lţe lol' se e ff'(' lue37. incît si'i suporte curentul : U~ = R~ 150 -'0..032. ' D in acţs t siste m de ('(' uatii l'e znlLă (11.gală în serie cu apara tul penln1 ca li mita de măs u r ar e să devinii 600 V. l e.I>' '':1.=13 920· 0. Un yoltmetm cu lim ita de miisurarc 150 V are o rezislcn!* interi· 640 q.162 ELECT ROTF. . cu ampermelrul şi m('~oh ll1m ctre.Îs te nţei adiţ iona l e care irebuie.-=4. 11 -13. Uo =R'lJ 1'll' fl= - U . il! urm iH O :J- re le tr('i moduri : - cu a mpennet ru l ş i \'oltmctrul .'3 A. a) şi montaju! ava l (fig .junc curentul prin vollme Lru t re buie t ot la v al oa rea 1'1).-'---.1 ) = 1:3 920 !..

1 arcdaLă de eroare dotorită curentului i rare trece prin \'oltmelru la monlajul aval ş i datorită căderii de tensiUDe fAlA În ampcnnC'l ru la monlajul aIllOllt('. J 1-1!) conţin(' IIrlll~l­ r"'.ia lt.al.slen {a de mă511rat este mică ill raporl cu re:islcn!a interioară (1 (lmpcrmelruilli. rilc ()<..7) ObsCf/lll{ie.. U. '" toar('lc clclll(' lIlC' cSf'nţ.'. 1 i-15.rA .I. '1. S("!1rma d (' principiu . 11-15.sl('n\tÎ 10<lrC<l ~1:S.cli/llf.o ~'ursă tie cnergic elcrll'i61 ]~.llţa interioar. R f Fig.ou rQtit cu l11ani\"t'Hi ('an' producc o tensiune de 250 \'. Yaloarea rezist e nţe i măsurate R. ('Il rc la ţiile : P<.'\1ăsurarea re:isfen!cl()/" CII ohmmcfrul. Oh mme.-.MASURARI ELEeTIUCE 163 Notind cu IA şi U. Schema de montaj pentru măsurarea reZ1Slcn!eJor prm metoda amperrnelrului ~j \"ollmclruJuJ: (! _ montaj amonr-e. 1 1. sau 1 000 V (ohmm~ll"H eu ma~Tletou ~au ('II ÎIl(!uctor fi g.J'-":1:=. iri locul r('zi.1 I!n t1 ~ nhilllnl'iru (fig.'ţ fOs te dată de relaţia: .' . 1 /3... pentru lUQull1juJ l1nd R x=--- I.. . il).r a rc zi~t. Iru (schema de prin ' cipiu). indicaţiile a mpe rmetrului şi respectiv ale voltmctrului .1. ya loarc e~te lJlt-.. ..('n!(' i. . Dacă Se cunoaşte rezisl(..{~ R.. : ..5 V (ohmlUctru cu hall'rie fig. U.o. R. ~(' ~e fa(' ÎIl o}J1iuc Y'l- impedanfei pen/ru (rcwcnfa respe.IJl1 I flllw n le Rx . U~ l l' (1 1.S-4. (1 L6) " Aeeasti.'")OU . P entru ca eroarea să fi e cît mai mi c ă. li - montaj a·. 11·14. mai curent altcrJlativ. ţc poate elimina exaelii R. a) ') Fig.. trebuie ca nwnlajul a/Jol să fie folosit cînd reu. .UllU y oltmcLruJui ~au rezistenţa crO:lrC<l cnlculiud yaloarea mOJll. 11·13. a) sali un magnd. a interioar ă rA ~\ amprrmdrului. cart' poate fi o baledc (!(.: Darii mfinmi.

!J _ ~u imluctOl·.\. {) _ punte indl.1lâsuratea re:iden(elor (:11 pllntca \\Thealsfone. se variază R pînă dnd acul ind icator ajunge la rep e rul zero) j . S.S lrială. o rezistenţă de protecţie R. a) Fig.ie ·. 11-16. Cu o!lmuptrl'lc se mi"isoara In general r(!zistenţelc mari.iilor e1eclrice . 11-15. cum sint l"e:. Punlea Whealslone: Il _ schema punţll .bornele El şi 13:! la care se leagă rezistenţa Rx de mi'isuraL - ai Fig. pentru a compensa scăderea în timp a forţei electromoLoare (legînd bornele BI şi 132 în scurtcirC1Jit. Ohmmetre: " ~ ~u bater j~ bl .t le uLilajelol" ~j instalaţ. .oistef!!de de izolaţ.ELECTROTEHNICA GENERALA un miliampcrmetru n gradat direct in ohmi . .hema puuţii este rcprezen tat{l in figura 11-1 c" a.

Bobina mobilă (bohina de tensiu ne) se leag:. Conform relaţ ie i (4.l.8) Cu ajutorul puuţji inJm· lriale reprezentată în figura 1 l-16.H.R de unde . b 10.se dcoucc val oare rez istenlei de h măsurat: 1-l x = . sc. Puterea absorbită de receptorul Rx e~lf' : Pulel'ea se oL(i!w in \\"aţi. se demonstrează efi intre rezi sLenţelc pun(:ii exista relaţia: -" = .[ '' ~.7). lA . ia in \'ol\i şi 1.\ in paralel cu receptorul.'i c şi punţi special construite pentru lll:bllrarea rezistenţelor de iz olal.1. 0. ea va fi st. In practica indllstriall'i Se folo~c. ~ • . ('. (11. 1. ind i- .. folosind relaţiil e : pentTl! mOlllajul am()llie : p' ·~ UL.. ?l l. R (11. ca un voltmetru .lASURARI ELECTRICE 165 Penlru un raport al reziste.IIplul ('<lre se naştc şi acţionează asu pra bobinei mob ile. aplicind legile lui Kirchhorf.9) ?<Iăsural'ca puterii in .rAl. Ee poate caltula puLerea ahsorbită efectiv de re ceptor.ional cu tensiunea.1 în amperi.~. Ca ~i in Ul. pulerea astfrl rlcterminată este eronată r din rflVZfl ('on~umull!i propriu al rlparatelor. care poate fi făcut 0. 11-17. 1A .. se.lI. şi punţi pentrn măsurarea rezi stcnţelor prizelor de legare la pămint. a). _ VS pentru mon!ajlll aval: 1" . 1n aeeasHI s i tu aţie.. a l'n figura 11 -1 3. CUlIoscÎnd rezistenţele interioare ale aparatelor.variază rezistenţa rcglabilă R pînă cind CUf(~ntuJ carc trece prin galvanometrul G este zero. şi deci.01.nţelor~.Urcnt proporţ.SLTlL\HL\ PljTERll JIăsuraf(~a pulaii in Cllrf-/l! ('ontÎnuu se efeetnează cu ajutorul ampermdrului şi YoJtuwtrullli lllon!:JLc . d adi U. ca un ampermetru.05 Q şi 50 GOG n. Bobina fixă a aparatului (bobina de curenL) se leagii i11 ~erie pc circuit.ir.urent continllu ~e mai poatc efectua cu ajutornl wattmrhului cledrodinamie (fig. 100 sau 1 000.răbătută efe un ('. b se pot mAsura rezistenţele cuprinse intre 0. " i.zul munu[lrii rt'zi~tenţelor.

j\Hisurarea puterii cu wattmetml Inlr-un circuit de curent allernati\" monofazai: a _ mDnlaj direct \"til.. 11 · 18.166 ELECTROTEHNICA GENERALĂ caţia aparatului s inL proporţionale cu produsul dintre cei doi curenţi. nloutaJ ~err.·alLmetrelor şi anume: ~c efectuează tot pc lIJl circuit trifazat cu sarc.ini echiEbraLe (sidcm simetrie) ~e l!ll walLmetru mOllofazat. în curent continuu. x 61 e) Fig.rnafill mOllo[(I::ul ţ.WI şi In curent continl1.il alterna tiv Irifazal c u sarcini e~ hi! i · brate. incit să indiee d ircrL plJtere:1 in curent: trifazat . can~ reprezintă puterea ce trece prin circuit .'): Il direct: C . i\\~hurarea Jluterii in cure. montat ca în figura li .li::. indieaţiile wattmelrului ~Cill! J1 HIV-~( : eu In-i.montaj l nc:Urcet.au se gradează scar<l ~<l :l~lftl. F ig. wattmchul se util izează IPsă lUai rar. I\1ăSlIrarea puterii adivc in cul'wf alternativ lri(aw[ cu ajutorul ". Folosirea ampcrmctrului şi \"oltmelrului in cure nt alteru:::ii\". -' a} .ja. foloseşt e . In consecinţă . duce la determinarf"j puterii aparente .! ­ A1iisllrarea puierii aclive in cu rent alte. ta in figura 11 -13.l Sf" efecluează cu ajutorul wattmclului (fig. . ale cărui (h'\. adică cu produsul P = UI. a.<. . 11-17.b porţionale cu produsul c). 11-17.ţii sînt pro- P = UI cos 9 waLlmciruJ măsoară puterea activă ahsorhiUI de receptor.

ll (·in·uit fără fir 11CUtru.. . eu sarcini dczee. indic:lcdor uouii \\"3ltmetre. . puterea este data de sunt:.MĂ S UflĂRf ELECTRfCE 167 . . a şi b) fie un singur wattmetru cu două dispozilivt.. 11 -21. metodă denumita a cclor. . _5 .u.pe un circuiL Irifaza t CH fir neuLru.:ini dezechiliorale: a montaj semiindirect: taj 11ll1i.1 . 'cr~ 1 .i dispozitive de măsurat ţiilor lfig 11-21).hilibrate.i waltmetre. . j\ \1. Fig..:! reactivă Q este dată <ie suma Pj +P.lllelrl' ~~IU IIll wattmetru CII trc. . " b _ m l)TI_ Fit!. avînd sar' cini dezechilibrale.surarea puterii cu ajuwml il douli wartmetrc circuit trifaz::j !~ră iir ne.re. de n\ăsurat (fig 11-20). tn c:lzul folosirii a (louă wattmet. '"J. • .? a indica ţiilor celor două watlmrlre iJlmu[ţ·jUi cuV:f: Q '"""" V:~f(J-\+ P2).. numite varmchc sau {'U ajutorul waHmetrelor ob işnuite moutate după scheme speciale. a două waltmdre pentru masurarea puterii reactive ÎJltr. Putere.. "d0115 wattmetrc" fig. folo sesc trei w<ttt. ~\iiisurarea puterii într-un circuit [rifuZil t cu ilr neutru. -. J/ă$urarea puterii rcatli/Jc se face cu ajutorul aparatelor speciale.relea fară fir neutru cu sarcilli dezechilibrale.20. 11-19. . 11. se. w Fig. • .1!r u c u san.pe UII circuit trifazat fără fir neutru cu sarcini dezechilihrate se folosesc fil' (lOll. ". (11-1!).l>\ii~ur area puterii cu ajutorul unu i wilttmetru trifazal cu douil dispoliiive de măsura! montaj indirect) .-~ ..:... Figura 11 -22 reprez intă folosire:..

ească limiLa dt' măsurare. iar numărul tolal de roLaţii . Cind sînt posibile asemenea cazuri. walimetrul indicii în sens illycrs sau eronat. M . Dacă nu se respectă areste norme.vaUore..<. MASURAREA ENERGIEI ELECTRICE Măsurarea energiei electrice active se efectueaza CLL ajutorul contoarelor . b) trebuie respectati'l marcarea bornelor transformatoatelor de măsurat conform schemelor de monlaj. ~. mcc:mism cu ra(i (linţaLe.a indicaţia aparatului să depii:. cu ajutorul il două wattme1rc. .este proporţional cu energia clectrică corespunzătoarc . . . la care rotorul este format c hiar din bobina de tcndunc a dispoziLinllui wattmetric.rebuie respectate cu stricteţe următoarele indicaţii: a) începulurile babinei de curent şi de tensiUne (marcate Ctl o steluţă sau Cli o săgeată) trebuie legate spre sursă. 8. La folosirea wattmetrelor t.ie a rolorului esl<! proporţională cu puterea care trece prin circuit.Înt totalizate de Ull.ale rotorului .. este necesar să se monteze iu circuit un ampermetru şi un voltmetnt de control. în curent continuu se utilizează contoare electrodinamice. 11-22. Numtirul de rotaţii . '\liisurarea puterii reactive Inlr-un circircuit trifawt fără fir neutru.- Fig.care pun in mişcare de rotaţie UIl rotoL Viteza dc rotat. Y:1lori ar pulea fi uneori depăşite f{(ră (". la care rotorul este [ormat d intr-un disc de al uminiu pus În mişcare priLl acţiunea cîmpurilor alternative produse de bobinaju l de curent şi de cel de tensiunc..8 . nu trebuie să se depăşească curentul maxim admisibii al hobinei de curent (marcat pe cadrallul aparatului) şi tc-!lsitlneu bohiof:'i mobile (marcată de asemenea pe cadran). care indică direct energia in kilo. •.CTROTEHNICA GEl'. Un con Lor conţine ullul sau mai multe dispozitiye wattmctrice d{' masurat . 1n curcnt alternativ se utilizează contoare de inducţie.'ERALA ObserVll!ie importantă.' . "'. K . .168 EU. Aceste. ~ De asemenea.

. r--------. ~ . • . ' ..circuit Iri ti _ ".----. Conectarea unui contor tnfazal de energiI:! activă cu doua dispozitive de masural -drcuiltrj · faza l fliră fir neutru : 1) - Fig. .• ... :----. 'Wh ..----.. . .ni-": fazal cu fir neu lru: montaj sC.. .'Îe acth'!i CII trei măsurat <!1r<><:\: ~"''''<Ji. 11-24. . muntllj .w. I ~ yj . C ~ .-e''~.. Conectarea unui concontinuu sau de curent alternativ I I?()Y ?20Y I . . . . ... c ~ I ' .. I . 11 -25..~ -.--L- . . 11·13. b) fig.MASlJ RARl ELECTRl CE 169 Contoarele se 1'(~7. J Uiisurarca energiei rcaclive se efectue az ă ru aju torul cOllt oarel or de energÎc react i\"ă.--- l :\'" II~~~ i . 1 . 11-23. ! . . ' . dIrect: b .----------1 \ I .. de cons tru c ţi e spec i a l ă .j .. .'1ltdlreet. --.---. r lor (de energie :lctivii) de curCJlt monofazal. . Conectarea unui con ~ lor irirazaT ne t'neq... a şa cum din fi gurilE'. .. I l r~::::~~:t~t===j .~~ I Fig. 11-25. \ ) : ..tll tă montează În mod asemănăt o r c u wattmetrele. . . II 2~. . ". . .--. dispozili\'e de a _ m(>lluoj .. .. . . J~ ~.

paragraî 5.'.f.'.." . aşa cum se . - al Fig. mdoda este aplicabilă dacă sarcina este echilibrată.'. K . 20. : ( . o factorul de pll tere mediu :\1 lInei intreprinderi se ca lculează elI ajutorul inuicaactivă ş i a unui contor de energie readidi.HN\CA GENERALĂ 9. 11·26. . curentul 1 r.I- P -p Pz+PJ (ll. 11 -26). cladi se măsoar{\ puterea prin metoda celor două U)(([{mefre.: schcmii de cone><jun\ : ti _ vedere" apara' ''l''L U cu un .0 A B C - a "l.:: cap.. Tot În acest caz. 1ii1or !i Tilli contor de energie . monof<lzat cos 9 = În p VI P cureut t. uşor t<lngcnta unghiului I I (J 1. oltlllctrll.a r ăia 1. C05<1' ~ .1 . Expre sia factorului de putere este : in curent.7ţil: î '. 0. se ob\ i!lt.1 I ) di n tarc se eakuleaz i'i <lpoi cos 'FI*'. Cosfimelru de Q _ OI ~ablou.u un ampermelru UII [<"actorul de putrIT s<' mai poate determina mllsurind simull:>.170 ELf:C':"ROl'F.rifa znt cos 9 ="3U! I n curenL lrifazat.n L('n~junca ş i pulcn:a actiy[\ P cu wattmctru.10) tc'Cl= y:l . MAsURAREA FACTORULUI DE PUTERE (cos '{l) Factorul r\c putere se poate măsura direct cu ajutorul aparatelor numite cosfimetrc sau fazmctre (cînd aparatul indică direct unghiul de defazaj <p şi nu cos <p) (fig.

Cu ajuturul ('ore('torului H' aşază ac{'le indicatoare pe.&ratuluL 1.tul e:derio t' al unui frecxenţmetru de tablou. pc ('apae. p c ca rca~ă). Legarea borndor aparatelor de măsurat in cireui t 11\1 . . Frecse pot con:-. reperul zero .osrrm .i te imprimată chiar pc aparat (pe cadran.'h-.uh knsiulle. 11-7). Frecvenl_ metrul se leagii În rin:nil ('a llll \·ollml'trn. pe care sînt marcall' hornek aparatelor. MĂSr RA REA FRECVENŢEI [recllcn{ri se efeduează cu aparate numile frcc\'cnţmetre. ctlm siut Întîlnite in mod curent. 3. Se i dentific ă aparatele de pc schemă cu cele disponibil" ş i duptl ma rraril{' de p(' cadranul aparatelor ~e veri fic ă dacă ele corespund ~('opul\li propu~ . lIontajul ~e executii numai după o H:hemi'i clarii de ('onexiuni. ca aparate de vibraţie (Iig .xi~telltc pc aparate. II - vederea Qp. venţ. a aparatului 1':C g. iile e. De multe ori. Inainte de a pUne lJlontajul de miiwrarc ". Frccventmetru de vibratie de tabloll ~~"cmi't d~ scafd simpli!: con"x lUlli. 2.trlli ca 31)aratc cu ac indicator sau. se vcrifică conexiunile conform schemei şi ~c ob~('f\'ii ca legăturile la horne să nu fie slăbite wu dcsfflcute . eli Ilot:lţ.\ APARATELOR DI': ::IIASURAT 1.I'!. fn figura 11-27 este rcprezClllată schema de concxiuue şi aspec. REGCLI PRACTICE PENTRU FOl. schema de cunectan.metrelc iHăSlI ra rea a) (1 _ b} Cll f ig.MAsURARl ELECTRICE 171 10. 11·27.~c face »iciodatii cînd acesta este ~ ub tel!~il1ne.

MASURAREA ELECTBICA A .) .i.lr[1 a llliisnra pre:. Indi(":l(iilr a para telor :-e citesc privind aparatul dre p t in faţii. 5. Lncit indicaţiile SII I"ie cuprinse În ultima treime a s cării gradatc. 1 4 I ~. s(' impiille un control p('J"!lwnenl ~i 111'(·(·j.l!. viteza de rotaţie a ma. cafe de multI:" ori se r('ducc la ~iUlp[(' ('onductoan~ c~tc a(' kgillură. dar şi în ~dLe. de preferin\{l. destinală a leg:l tradndoful de apara Lui elecm. 11·28.i ~i cent ra lizate în :1llu!Ilit(' )JundC' elt' conlrol .onditii :l UJwi statii el(' compn'lioare [. Un aparat care si'i L.ă importanţii nu nUIlwi in t'lectroteitllidi .:"slll"<lt proprju-zis. .<. u {"urui starii gradatii direct Îll nnitfl(i ale mărimii neekdrite miisural.. este de Ill'('oll('ej)ut exploatarea în bune c. dennmil tradncLor. al dir"ri\ilo]' jlar:lJlle\ri (vit.!'lt cuprind:.f'ze . Toate ateste.172 /::1.ri(':l. 1 _ i n sta · de !el!:Hu ~ a. Masurarea pe \:lIl e elect ricii 8 ftlrntlei.rall~runlle miirinwn Jlcdrclrică intr-o mărime dedrică. prin aulom[lliz:ll'(~a prutc'selor de prodncţie. 1 laţi" tractucto J" . JdJite. 1.a jin ll t $eami"l de rapol"tuJ dl~tr:trJ~forn1arc al lrallsformaLoardDr) . (" c h l'''"~} : J . CilHI aparatele sînt mont:lk prin transformaloare de miisurat. Aparatele se aleg.inilor dc.CTROTEHlliCA GENERALA 4 . indicaţiile aparalelor se int~'q)n'b'azrJ ~illindu -st' se3m:i de raportul de transformafe al Lrullsformatoarclol' de mfisural (aceas!a nUlllai in cazul cind la Înscrierea diyizillnilor pc seara aparatului llV ~ .\ se pot realiza In condi\ii tcllJli('o-cconomicC' ('on'spull z.\IUMTL OH NEELECTIUCE Problema miisu6irilol' are li dCIIsehil.:1I~\\iei. 12. unde aparate (cele tra nsportahile) sînt pn::\"iizule tII o seflr:1 cu oglindii. Mai mult. Penlru fi !)('rmitc o citirI' pr('eÎsii. 3.oarc Ilumai !J(' ~alea măsurării electriee a a('('sior mi'irimi neelectrice . asbi7.oinne:1 ~i LetJ1 p eratllr<l in d ifcrîh~ J111nd(' .\I. Jnstai<l\ia de !Iliiwrat trebuie .:. propriu-zis (ren·plor).\ue$e:l rezultalrlt' mllsur5rilor trehuie trlJllSmise la d isblll \. tril' d(~ O inst:da(ie e!ed.. astfel. nivele eLc. domcnii . Fig. .t'.J. \~H("I.recep\<)l·. Citirea indicaţi ei accstora se efect ucaz ii în poziţia în c" re anll aeoperii imagilleR sa din oglindă. pr('. Aparatul cledric ele mă:mraL.-de jns{.inni. tCJllperaLuri.

cir g:('ucratorul tah o Hle(ric.c de curent continuu sau alternativ al dirui rotor se roteşte solid:l!" cu a '\III ma~inii. '1.!.MASURAR I ELECTRIC!: 173 şi o !oiursă auxiliară de ener gic electrică. prorluc<. U ueori lf)aLii iustal. (un volLlIlet.rll excmpIHit'arc. I-'eutn\ aceasta.llin necesiUi .1 IlIraţiei lInri maşjDj. o trn~iunc elrctridi proportiollu15 ('U lmaţia nHl . pc Seara acestui yoltmclrn se poate citi clircc:t lIn'atia mOl-:inii. denu mit şi gelleraLor tahOIll('lric sau tahogcnerator.in i. Atcsl genera lor. fn figura 11-2R se arată. miÎ.ru) mf\soară tensiunea procll1sii. la axul maşinii se ruplează tradudol"ul I format dintr-lin l-!cllc rator cll'ct!. penL.' Recep toml :.:.urarea pc cale eleetrieii .

nţă reglabilă.<t1. CLASIFICARE . Ca urmare a acestor sesizări. ru pLoarele. aparatele din acea.i reuit). Aparatele de protecţ. cum sînt intrcruptoarele. comutatoarele. respectiv deconectarea circuitelor şi instalaţiilor electrice. o îndilzire exagerata a vreUnf'Î piese etc.CAPITOLUL XII APARATAJ ELECTIUC 1.suprasarcinii se intelege o creştere a curentului prin tr·o instalal ie. Tp. Aparalele de Teglaj cuprind reostatde. sau cum se mai spune.iei . aparatele de protecţie fi e dau o comandă pentru deconectarea automată a iustaln.! este imediat periculoasă (cum. fie ff'lllualizează apariţia situaţiei an orrn alc atunci CÎnd situaţia resp ec tivă nu prezintă un pericol imediat (cum ar fi depăşirea tcmpel'aturii normalE' de funcţionare a unei părţi din in stalaţie) . prizele de curent cu fişe ş i con cc toarcle.slei instalatii (vezi cap. Rcostatcl c sint folosite Ia porl1irea şi rcglajul • Prin . Aparatele de conectare servesc la inchiderea ~ i deschiderea d iferitelor circuite.. cu scopul de a le pUne sau scoate de sub tensiune.ţ. de a le inversa sensul de rot a ţie etc. Un scu rtcircuit. DEFINIŢII Pentru a putea asigura buna fUllcţionare a unei iustalaţii electrice. separatoarele. care vor form a obieeiul acestui capitol. aparate de protecţie. aparate de re~laj şi aparate pentru limitarea curenţilor de SCllr~circuit. Reostatul este Un aparat ca re conţine o rezisb'. instalaţia să fie lnzestrată şi cu o serie de alte aparate. GENERALITAŢI. Aparatele de conectare ~Î nt: intreruptoarele. pe lingă aparatele de măsurat. Aparatele de proIectie servesc la . clescărcălo an' le. ar fi in cazul unui scurtc. o scădere neadmisă a tensiunii. este necesar ca.nlul nominal al ace. releele.: apariţia unei ~tlprawr("ini·. reostatele. XXI § 1). cu ajutorul cărora se pot face in in st alaţii diferite manevre şi se protejează instalaţîa impotriva diferitelor dcrunjamcnte. de a porni şi opri motoarele.:1 ultimă categoric. de exemplu.sesiza rea unei situaţii anormale În funcţionarea unei i ! lstalaţii. . eontactoarele. pot fi clasificate in: aparate de conectare. In conectarea. dacă S il llaţ i a anormal.ie sint: siguranţel e fuzihiJe. Ţinind seama de scopul lor În funcţionare. peste cu . siguranţele fuzibile etc.

::LECTH1 Ct:: Legătura ('l(>clric:i de wn/ad S'111.\p~sa ­ H a unN 1)11 10''"(".<ljul ten~iunii gcncratoarclor sau la reglajul :lltor p:Jrametri electrici ai .! curcntfl ."! dc mu~ehii omului In monwulul comand:\rii (3 c\i"n. u Il :tltor e lemente dc C'\l I1l:tII t. . . r('ot.are . Astăzi.'culfl in cOllslrucţie prolcjaU't COll~ra exploziiioL 2. cu.'irii) lui: ap:lralt' tU cOlnlmd:i automat:>.ap3tate cu comandă manual ii suu apu:1le neaulom. 1n cazul tltilizilrÎi aparatelor În locuri cu pericol de cxplozj(>.sll tensiune (pinii )a t 000 V exclu~i\") ş i <I~ inaltii ten~iune (peste 1000 \' inclusi \") . fn această grup ă <le aparate intră reacloflll.~ate. prolce\ia C(l!ltrtl aLing('rilor cu lI\in:l. ele se <'Xi.TAJ ELECTRIC 175 vilezei moto<lrelor.Ul~(\ instalaţii: . bl'.He. Aparlltclc electrice mai pot fi clasificate şi după alt e criterii. IOl'ului dţ utilizarI:.l . a pra[ului clc. He:wtorul este un aparat care se monLcază Într-un circuit pentru a-i mă ri in mod artificial impedan~a.or defecle de iz olaţie-. JU>AiV\. după numilrul de faze pareunc de eurt'nlul principal: monola:t. CO:\"TACTE J. ap:.: modul \lţ prolecpe cerut de (·ondi(iilc. Ia aparatele de coneclare. II apei.dup. ~i (te~chi ~ prin apăs~ rea.u'a. pc ~cllrt . şi a. lui făclndu . cu ajutorul lui. lnlrn-rnţhl IInor reicI' ~ ..i!or :tulomul SI' Inţelege UII inlrerupii l or C:lre poate li inci'. cOIl/(ir/111 eledric esLt.i felul curen tului: de curent conLÎl\uu sau de curent alletllali\". aparatajul electric are o importantă deosebită in cadrul uuei instalaţii indust.'lc dat. l1ete~ ar" ucţl<. reglatli in funcţionare norm al ă şi protejată la aparitia unei situaţii anormale de funcţionare ..alc. prin intreprindcrile Electroaparalaj-Bucurcşli şi Eleclroputere -Craionl. contra pătrunderii eorpurilor slrăiuiO a st]"(jpilol" de apă.dupa tensiune.leclrică intre douf.oume . mo::-e:tnic. in vurbire. se manual. cu scopul de a asigura lrc- . I n f ll llctit dt. construite În allii puterii popular!'.' m odul dt cOIlHllldă (<1(' aclio m.de cele mai mnlte ori _ Apar (Jin cauz a ur. Ill(lIleVr:lrea UII!)r mancle. la ture :1cţionurell aparatulu i se fac e prin . După cum se vede. ('.n''' rii IIp:oratului c.riale. dupa elim se iudici( iu STAS 5625-71. la reg. illstalaţia poate fi comandată . Apar f Hde de conectllTe şi cele de reglaj mIIi pol fi c1l1s ificate ~i dup.rd. llrln intrl'fI!I)Hor "ulom:!:! 5{' Inţelege ~i lntrnup'ltorul e~r(' ~~ pOllte numlli dr~­ ebldr . aparatele.mlomal sub c:ouwnda unor relee p e ellre ci Ic contine.lIlrerup. Cl!UrOf 1ll :'ccSlei ddinilii. după caz. la care ellcrgio. prin .. fa7cle sini deuumit e şi puii: . pnculII:lIicJ ). deoarece. şi anu me: . in scopul de a reduce astfel v aloarea curenţilor de scurtcircuit.-----------------------------------Ap(lJ"alcle penJru lImllarea wren{llor de scurla rcwl. rOl\duclo:w'. tritazate elco La unele aparate. de uemplu. inchiderea.]ei cu ajut o rul cnergiel de o "'UTS" de encrgic (eletlrici\.taL clt.) prin ("al"C SI! face 1{'~ :Hura e. pe bu toane MOI prin cOllland" unur T<·lcl'.telc pot fi închise într-o carc~să C:H'~ asigură. se aSigllra construirea aparataju lui de utilizare curenti"i atit pentru necesităţile inlerne cît ş i pentru cele de cxpol1..ea t'ompont'util dinlr~lm aparat (intreruplor.: part. stnt: de jon.. rde-II.

ul~ l ~ri~l rez istenl? de trecere a conlaclulUl provoaca. deschiderea contactelor este insoţită de regulă de apariţia unui arc electric între conta cl ele care intrerup circuitul. · narea contactelor. Contactele fixe se realizează cu ajutorul şuruburilof. fie prin llituil'e.mpune condiţi i speciale acestor contacte.te. Arcul electric are o temperatură foarte ridicată (3-4 mii de grade) şi i. Dacă un curen t electric Irece printr-un asemenea contact.la orice contact . bornelor. prin trolcu etc . oricît de bine ar ii prelucrată.1~e î mhunât:.apare o re· zistenţă electr ică s uplimentară.li se rupe u~or la ap2:sarea COIl1<1tt~lor. De multe ori prin contact se înţelege numai locul de atingere dintre cele dour\ conductoarc sau chiar fiecare din cele două concludoare in parte.(" mc l alin" . ·~recerea curent. clemelor. Trecerea curen tului prin cOl\(a ciu! d in~ Ire JOl1iÎ pic. 12-1). Contactele pot fi fixe ş i mobile.. 12·1. în acest caz. fă ră a se desface în funcţion are. cele două piese care vin Iil contact păstrează o poziţie fixi'i una faţă de cealaltă. lipire sau sudaTe. Aceste vîrfuri în contact au o suprafaţă mică. Contactele mobile pot fi ~olliacle alunecr(loare sau con taele caresedesc/rid. argin1area . care se intilnesc în practică la alimeutarea podurilor rulante. J n sch: mlJ . cositorirea sau zincarea contactelor ~În t () pcr~jii c. De a c~ea. Oxidarea suprafeţelor de contad pro\'oad marirea re~isien\ei Je t recere. la tramvaie. Dacă circuitul respectiv este slrilbătut de curent.. cu alit rezistenja de trecere este mai mică. O suprafaţă . prin perii. de aceea . prm efeclul termic al curentulUI. De mulle ori (la tensiun i şi curenţi mari). este de remarcat Iaptul c ă s tr ~lul d~ () x ·J care se formează la suprafata cuprl.176 ELECTRDTEHNrCA GENERALĂ cerca curentului de la unul la celălalt. şi / Fig. curentul trece de Iap! numai prin vîrfurile proeminenţe lor în conlacl. denumită "rezistenţă de trecere a· contactului". la troleibuze. la maşinile electrice etc.lll. De aceea. acesta este cazul contactelor prin rolă. Acest lucru expl id de ce aluminiul nu se f?loseş te l~ co~lacte mobile. In primul caz.. mărind secţiunea prin care trece curentul. la aluminiu se formează o peliculă de oxid fo arte rezi$lentă . Din acest pune! de vedere. permiţînd astfel deplasarea uneia faţă de cealaltă .sc ft: n~li:. Contactele care se deschid în funcţi onare au drept scop să asigure inchiderea şi deschiderea unor circuite . cele două piese care vin în contact. contactele trebuie prevăzute cu dispozitive speciale care să uşureze stingerea arcului. cu cît forţa de a pă sare a contactelor este mai mare. ele nu se ating decît prin vîri urile diferitelor proeminen(e Jfig. IlldilZlre~ loculUI de con- . Dacă cele două piese care vin În contact se apasă una asupra celeilalte. pot luneca sa u se pot rostogoli una f aţă de alta. are o serie de ner egularită ţ i (proeminente a d încituri care se văd la microsco p). pentru a putea stinge arcul electric. Punind În con laci două piese. proeminen tele se lurIese.

cu In/.~c. 12-2). se oe p4şcşte curentul maxim admis de contael.!zi'!. Acest CUr('llt este ('U 20.gă acestea yor fi ară. tact.101nb fuzibilul se topeşte pradic instant:lI1cl1. ~au nu ~c controletă ca [orţ . X XI). t eOl'ctit" fuzibilul ~e lopeşt(' după un timp infinit.. pe IiIl .~to~rde \'or fi descrise fn capitolul de protectie a instala · electrice (Cap. ~e llumeşte ClIftlll /lominal al {!1:ibilllllli şi sc llotp:.:lrC*. Cu cit curcntul care tren~ prin fuzibil estf' mai mare c"lcdt curenlul minim de top ire.eleul de gaze ţillor şi desciirc. RELEE Aparalele de protectie tarc vor fi descrise În cele ee urmează sînt: signfuzibile şi releele de protecţil\ . fMă ca acesta să se topească ~au ~:i -şi sdlimbc ('aracleri~titn.· va fi distruS (ars). • R.sau recomandat în tabele face ca ci să nu :-:e 1opl'a~cft la . " APARATAJ ELECTRIC 171 3. fjiud montllt in serie pe un circuiL.lin cauLii c. moto rul respecti.ă la topirea şi sudarea contac te lor.\ 12 - .lI"" gencra~. Elec!~Olch. Curba duratei de topire (f t ) În fun e li e de C\1J'clltul (Iţ).:te o anumit-ă yaloarc. . pentru eare ti fost construit fuzibilul. CCf3 ce reprezint!i un pericol ronrte grav In ca zul apara telor de conectare. Alegerea unu i fuzibi! eu un curent nominal mai mare de-tit ('el reit'şit din calrule .:1 I $-nu sudat contactele. Cel mai mare t'UrCllt ('al~' poate ln'c. Întrerupe circuitul prin topin~a unui Iir ~au lamcJe. eftr 1H'('CS:11' ca el să fie 5trăbii t ilt de un cUI'("nt mai marI. se num(' ş te caracteristica (le proiectie (1 {unbiflliui ~i are forma repre zentaUi in figura 12-2. de exemplu dac:l.. atund cind cUJ'elLtul elin circuit dcpi'l.. Pentru curenţi dc 8. proIecţie !. .i fuzi bilă se t opeşte numai la curenţi ma i mari Cil 20-30% dt-cit cll n'ntul ci nominal In!> Lr('bl1ie dată o atenţie cu toLul d{'o~t'hilâ alegerii ('Ofccte a fuzib ilelor. APARATE DE PROTECTIE.Hor montat pe circuitul unul molor nu s. cu atit durata de topire a fllzib ilului este m~li mi c ă. In felul acesta se poate ajunge pll1...· lopire (fig. Dac:J. Curentul ma xim adlllî~ prînlr-w\ contact lIU trebuie să Inc~UzeascA con tactul IlInÎ mult de 70-800(. contactul 5e tnc:7illcşte p~tc limitele adtnis".op\:'a~d (~ă ~c fil'llil). ca re pro\'oacă lopirl"a lui.. Avînd În vedere fnptul eă O ~iglirallli.tate ş. de ap"sa~ a conU:elelor (daU de nişte rcsoartc) $ii fie la valoarea presc risă..i o scrie de relee electrice ~i n('eI~dricc Folosite In ilistalat iile de automati7.' ~au eel puţin egal cu rurentul minim de topire (l"lin' IOP') la rare. dellumit fir luzilJil sau lamelă fuzibilă.In caz dl' ~uprasarcinii _ mI Intrerup.' priu fuzihil timp nelimitat.' d~schide bl comanda re!eelor d .30% mai mic detit curcutu l minim ti. Pentru ra fllzjbilul ~fl St~ t. ranţele a. Sigurante ruzibile Siguranţa Fuzibilă este un 'lparnt rarc.sl1pra~:lrcini miei sali ~i'I ~etopcC\scă (~uintYrzierc la selll'lcircni1t" .

j în tabela 12-1 (dupa ST.> . o ora [. / 2-1 Cond itiile de topire pentru Co"ditille t. 1 1. In cazul ~igurallţclor ('ti fih:l (\'cd lll~\î jo~).} I"udhi · lului.la) I eu i"e'I .3-67} conditiile de topi re impuse siguranl\'lor cu miner (vczi mai jos).ic disc ('0 101':1 1 ('.l­ .-. topirea fllzibilulu j este semn aliz:ltă piesă t In( !mtn tap Fig .. sj~lIra nt ere pot fi dt! urmă to arele irel tipu ri (IiI."" l\.in acelaşi timp . Pentru e.!(Ie la torin'.'" I Cu lnU rd.'.l n!d toplr" I non11.3 1"1 I. avind ace l aş i curenl normal: n ~ ~!l u.Sigllrall!C tU iflerţi~ (cu rba i): la aces te fuziltile. 12-3): •• SigurUII(e normale satl rapide (curba /1).(.lrdna d. 1.i normala corespun tiltoare (cu acelaşi curent nominal). / 1.G 1. fuz iltile.1 ( r.!uran\.J. durata de topire este mai mare decît la o si. durata de topire esle miiritA chiar In compara tie cu aCd'a il fuzib ilelor cu iner jie ~i .-.\I n se topeşte Îlltr-o orii III s. pe care estc marcat cmentul nominal <Il ftlzibillllui.l n func tie de caraderistica de protectie. Tahela. Fig. Cu lne:'1ie: I ~.\ lntln!ere_ CII aju toru l uuu i dj~POlitiY. 12-2. $.ran\e nurmnle: I .. sa rc ina d.Sigllrallţe CII intiniue (curba i): la acesle (u zibil \'. unipolnre cu mîner Tipul tlgu r.'p!. IQP~le ÎIl Jl\1I i Plliin d.\S 417. La unele palroane.9 / "1 3 /.5 1"1 . la . la acelllşi curent. lilJlpul de lopir{' este mult lIIai mic decît la alte tipu r i. • .:empljficare. 12-3..liS ELECTROTEffi\.gu :-a. . se a ral. talc HIll alte sub~talllc aşezate În jurul fllzibillllui..I~ sig:uranţej\. patronul eonline uneori nisip .au o valoare mai mare a curentului Illinim de lopir\' în rapori cu curentul nominal a l luzibilului. . in capul pah"n.CA CENERALA Fuzi bilul unei siguran!e poate fi montat in aer liber sau inchis Într-o de forma unui tuh denumit patro1l..6 1"1 3.:>. (.l\. Pentru a uşura stingerea arcului care nparc in urma topirii fuz ibilului.~Igl.asificiJrea sigurantelorL. Carllcteristica proIectie il unei sigu ranfe zibilc."".uwlol" s(' t::'5si"şI! ~ lin m.n.es(e siguraute..u'p ('. Caracteristicile de protecjie ale diferitelor tipuri de sigurll n le..

Pentru a evita schimbarea greşită a palroanelor (inlocuirea tlnui patron cu fuzlbil ars. 10. Curenţii nominali ai fuzibilului pol ri : G. 12·4. Siguranle cu iil. 35. . fj : ~igurallţe Cll filet. decît dac" se Înlocuieşl eş ufubul de contact cu un altul pre· văzut cu un guler corespunzător patronului noului iuzibiL _ piesă spc("ială Siguranlele CU mîner au fuzihilul sub forma unei lamele.100A. a b II _ ~oclu pentru lcgătu::-l in Fig. la aceste siguranţe. şurubul de contact din fundul soclului sigurantei este !?fo!eja! de un gul er de porţelan ca re IlU permite introducerea unui patron cu un fuzibiJ fr. b _ soclu pent. 80. 12-4) au fllzibilul Închis într-un patron carc se montează in ~ocll. ("u piuliţe de stringere şi cuţite .i prin ÎI!şuruharca unui canac fileiat. legăturile cu condudoare!e cu·cultulul se [.de pot.c in spatde L'lhloului pe eaTt'.'!.. mare. siguranţ.r-o În lOll'lla demiuer.APARATAJ EL ECTmC 179 slguranţe cu mîner şi siguranţe tubularc. 25. Si{(urun/ele Cll [ilel (fjg. Aerstc sigunmţc pot fi : • Slgllrun!e ':S (cu lt.:ru legături in trrtn tabloulul. legăturile cu condueloarele circuit-ullli ~e fac în Iaţa tabloului. printr ·un alt patron. în care se int~odllce p<ltrollul. fixate Înt. cu curell! nominal mai mare). 20. prcvazut5. 15. Sigllran(e LF (CU legături în faţă) . se montează siguranţele .[: spatele tabtoulul.gături in spatt' ) : la ac('~tc sigu ranţt' . 50.ll sigllf:lnţe. 63 . Din punct de vedere eOllstruetiv.:!.

at ).1 indt'min:\ «I I' I'wmplu. soclu CCH". Se "ollstrllit'~c ]Wntnl ('urenli IlUJllinali de lOO-tl3U A ţ.[\zlil.Si araI/lele rle 'vast ~.. (':li'{' P():Jtt· np.. C/l nlacl .7. - SiYllrrlll(e IubI/Iau! illrull1itt· dilltr-ull lub i7.-. ClIţitck de ('oulad p1itrund in ('tH1Ladc.. Siguran\dC' dl? înalti'i !el1SiuJw. terminal la ('apC'{c cu cile un rontact tip tulit..lin patron iuchis. ~a u pc două izol.şczal !llzibilll[. l'it şi pc tablouri ~c utilizc:lzii in uIti lUa Vl"'Ill€' ~igllran~l' fol'Jlwtl' dintr. Ia 111 a!lfl lensilllll' (fig . (Ip oLircj Jiu por~ telan. .ll'(' ill dreuil.\lil iu l'lIprill~ul aparatelor. ('U ajulorul IlllUi miner tletaşabil carc stă fi:\.CZ~lle pc ta blou.. fi g. pol intri'l'Il]W ('li rl.lI in r('\t'lt'll' d . DC'e~t(' sigllrank H' nllllJC~C sigll1'l1l!(e Iitl1i1a/oure de CUIfIl/. 12·5. sigur:w t" limite". prin ~pakl(' l:.r 180 de ronlacl.wl şi SI' inlroeluce ('Il capeti'le in douli i:ont<t('LI' aş. eQlldu("\o3rl' ]e dr('uihilIlÎ. ('arI' pol intn'l'\1pC' ('urcn\i de ordinul zr('iJor de kiln:lmpcri.:re.· disldbutie urbanii ~i in instnla!iilc illdmlrinh:. . 3 minc r UQlan l .lhloll/l1Î.· cu mijloac(' de ~tin.'\imă. Palronul ~(' poate ~eoilt(' uşor. IllUllt:tll' pe tahlon ş i la ('a re se Jeagfi. ill tal"(~ este ". f" (le TII eu si nl ~igunlOlc fuzibile de ('om fur le ~pccial[l. C'N!U ce permiltl o dimcn~iOllare m ai ('eollomkii a in!:l:da\iilor. Si-:urflU[:i [ulibilif !. . ehi::! r in prim'l Si'mipcriond5 de i:I aparitia eurcnLului şi {'hiar Înainte i'a :let'sla sa nting?t \' uloarea m ma. LlIbul c~tc PI't"Y1!.'Jl ti ronrh' lIIari (curen\ii d(' ~eurlcircnit).IIL [a I::lpet<' cu cut i te sau piesc de ('ont. 12-G). In rclul at'('!i!a.i se folosesc ill ~pt·ti.g-t:rc a arcului clettric. (urC1 d . prC'\. 1 - pauv n (uzlbil . ! .cil'elliL.ic. la j O:ls1Î t CJlsi Il ne. SlI h eap:lcu] aparatu lui).o1fll.ll oare.le J _ j[)~$ă \t'llsiulle ~u JllMl< ~ puter~ _ de rupo.'! \':110<11'(':1 ('lIri'lILului d(' ~ellrt.

. Curentul ma"im I'sle mal mare ca 1. De obicei.stc cu rentul care !rE-ce . este ntoC('S:IT si! se defineasc.". notH ClI '11 esle curentul absorbit de! molor..rin COllduclor cînd Tt'Cep toarele alimentate de acel conductor sint in functiune normală. Penlru . _ C.g". ulul. 12.\J l'lJ.. 12.-J=__r 'nm Fig.onduci O. pl!l~ la I'ite7. AJl'gUl'iI ~ig'l!r.!zll de la clleva secunde (motoAre mici) pînă la cîteva ~eci de secunde (mo!o. Pentru în telegerea celor ce urmeaza. [aTli ca telllperaturli . hul~ra Si:..IIl<u are ~u ­ POrt: 4 _ b01'n" jX'ntru h.l1lul absorbit de !uoior scade de l~ v~lo~rea I p pe care a av ut-o initial. In capllo!ul XV! ŞI' dau cllre'l\lii admisihil! pentru Ull('!C lip uri Ile condudMrC şi cabl ur i.1 ) • \ 'ezi şi capilolul XX. curentul normal rle sarcină este lltai mic decit curentul <ldmisibil prin cond uclur.·ca eond"c\()ar" l"t· cir"u. şi ac-casta din mili multe motiv\'.Crtrelltul admisibil prin condrldor. curen\lll ma.ilre mari care pltU în llIi~(.i lu- Fi!!.lCl. . de e xe mplu nn pod rul «nt). dupii CIIlII se va vedea în capitolul X IV acest cun'ni poale fi de·1 . . '----'-__--. nldor c'oun:1 in n ~. In timpul eli molorul porneşte (Îşi miHc~t e vitez..m:111111 /lo rmal de S(!fcirlll al conduC/MuIIlÎ . tub VOn(uzl bll IP:>Imll): 1 _ pIese de 00:1 t.-\RAT.im este egal cu curentul de poruire al mOlOrolui respectiv. la \a! u.AP. nOlal cu 1"'61.lceslu. 1..1ft~a 1. § 2).1 iul1i unde mărimi eledrice în I~ittllrii Cl! caracteristicile l'if(:uillllllÎ. "ECTFl/C IIH A legerea sigurantelor*. absorbit de /lIotor 111 sa r· cil1a sa normala (nomin a lă). sille la o rete~. [.C:Jrcn/ul III/ulm al ârcuifului (eonUllctorului)... In primul moment al CO J1 edarii. p.ldmist' (II se "edea capitolul XX.Î ori mai mil re decit curentul 1.lrde ca re illimenteazA un singu r motor. eslI' cllp'ntul m:nilll care poaTe apare:! la un moment daI In circuit.-.lIlţc. .7). 3 _ i·~.:are d ispo ~! t i\'e mari. \'ariajia CUT\'nlulu i ausurbit de un mOlor in timpul po rnirii mulot ului.ulu i nomiuol al hlzibilului. lIulat cu fu.1 .~<Jar. În fum'til' dl' t":\radl' ristirilc ("ircuitului pe (':He \"0 1" fi mont:tte ar('~It' ~î gl!r. Timpul tn care curen tul de pornire scade la viiloareil 1"".a s.tabiJi '\"11loarea curent. (fiq. no t at cu J~" eslI' curenlu! CII re poate fi lrft:ut timp nelimitat prin conductor. (12. Cl/ren(uJ dr pornire (lJ (lnlli molor.. În primul rînd din necesitatea de a meuli ne c~J05ile de lensiune in conduc/or in limitele ." cin cauza curentilor de pornire a i muloarelor.(urauţ.a normali!) curl'.i d('păşeasdi lilllitele admise. \'11ri.6. de inalta len~iulle: I:!·'.

3) .. cu nUt e!>tc mai mid posibilitatea de a .5[1 se condiţii : ţină 5c<tma de următoarele­ .(1-2. pină la 40 ~) ..ă po~ibilit:IJea de :l $uprail.ibilll! să nu ~e topea::că în runc\iOlHlre::: normalâ. deci ('.ill cazul motonrelor ('ti condiţii grele de pornire (porniri dl~ se şi Cp durata mare. fuzibilul este străbălut de un curent apropi:tl de rurentul min im de topire.. AsLfel.l'i mai multe receploare..uclontl şi prin acea~. Pentru I U7.ihi l se :liege din scara C"urentilor noroÎn.5 - in care tl'este un eocIi!'". L a alegerea siguranielor fllzibile tr<'huic.supraincărca cooduc. .ldilzi cOll(J.gal cu curcntul noqnal d!! sardnă T.ă de curentul admîsibil al conductorului Tac curenlul numinat fuzibilului trebuie să respecte relaţia: (12.te pc punctul de a :-.il'i şi de sllpr:lsarcinilc care pot a păre a in reţca aşa cum ~e arată in tubela 12-2.e topi. trdlUic să fie mai mare sau ('"(" 1 puţin e.5) 1:=2.lli ai fllzihilelOl" O v aloare ('gaiu sau Îmediat supe r ioa ră v alorii maxime re7.t. ni tircuilul\li respectî\· : (12.1I1 J.J. ta de a-i imbatrini izol~ţia .lii de pornire normale (porniri rare ~i d<' (Iuratn SCurUI ne cirra 5-10~) .u.: ore uTIn:llo<l:"f:-lc Y"'!ori: tl. curentul nominal al fuzihilului 111 /.are.25. .Pentr u ca fU:t.orul pc rare ~-a montat ~iguranţ.2) in care: 11' ". Cu cit lP arc o valoare mai apropiata de 1.u esle CllrenluJ de pornire al motorulul cu cel mai mare curent de pornire J:.[ in cazul motoarelo!" cu contl. k = 1. ŢreblJie remarcal şi (prin r('!aWle 12-4 că în unele cazuri.Pentru ('"a fuz ibilul ~j'i n1\ nominal al fllZibiiului trebuie ~ă ~c topească la pornirea motoarelor. i".o- k (12 .ultnt". se evit.I. printre cue se g!'isesc motoare eledrice: (12.dbile impun 12·5) miirirea secjiunii conductoruluî pr(Jlejal...ie nt care depinde de feILll relaţ.4) in care coefident. {7at.suma curenţilor de sarcină normală a celorlalte motoare şi recep to. deoarece dud prin ronuuctor trece curent ul moxim ndmisibil. din t'oJldiWi lc de mai sus. . condijiile de alegere II siguranlei flJ. nj:. curentul re~p('("t(' relaţia: 1 >.J82 ELECTROTEH'N!CA G ENeRALA şi Pentru condudoarele care alimentea7. .

Îniermill"111 se rde rll la func\iOilOlrea conlilluii sau cu intre· Aleg.. {~lIf('n ti .de 111 levi sau re Sti R.loc:Jluri publice: birouri şi încAperi tie ser· viciu din illlreprinderi in· dustriale lncăperi de produclie ale fntreprinderilor ·industrj· Reftde!t dt!.66 0. deoarece aceste fuzibile nu se ard la şocurile de curenl produse de pornirea moh:arelor (durata acestor şocuri esle sClItW.:rt"il! Il. in cabluri • .d.66 0. sub fonntt (/(' şo(" . siguranlclc fu. a~!i UII receptor irnponant şi rie lransiormare.' iar/li şi [ulI/jua Fcederc. montale În le\'i . lalia 12· 5) la mirşorarea sectiunii conduclmuelor.."ihilc IWlltru prote{'lia tOllducLoardor contra suprasarcin ilor se aleg. I. de cazul folosirii siguranlelor normale şi deci 111 () t!tonomie de materiale eOlldutlOare fn reteaua electrici!.!Ilţii nonnali de sa r cină. motoare mlirÎ el c.: de luminiI Fe.:33 0.:rea sigllran!elor cu inerlie ~au cu Îl1lÎrziere ~ .2 Valorile coeficientului 'i' tiin rela!ia 12. mai {nari dcr.it cU\"I. ~i drri\':Jlii.3.a" "' ./lfdă'.k forţă 0.llaţii ollişlHliLc in ("are Ull apar.. cilre alimenl .t numeşte l.. O.~.8fi 0.5 Fd1lt rell'id Locllinje. in cabluri .). H R.. face fără fi mai tine seam<\ de relatia 1:!·2..5 - Derivalli sprc receplollre t:U rel!im inter · l1Iilelit U In clloluri ~..N(inwl de dllratii r uperi a rcccploarclor. Sup{)rti izola\i 1. Fel"cef se {p~.APARATAJ ~:LECTRIC l83 Tabela J 2.dere.') teraneDerivalli receploMC cu re~im r<l.lorl" - Ş lumini! s~u JlC conductoare 1n !evi c<lbluri .. linii rfindrlll\' ~Î t1eri\"ali! in cllbluri . linii !/riIlCII':I le in [evi [-"ecderc ~i linii prillcipnk pl! silporti iza· lanli Feedere >-i linii prindl'il le in cabluri s~u· Retele . indiferent de tipul siguranţd. conrorm tnllclci 12-3.85 0.dpal . fal~ Acest fapi duce uneor i (prin r . linii rrir. idem.lll cl'l!ld!lcioar~ in levi Refel.IH!dlldnar(' pOili i'vlanli !lid po:!ri in ~are exist::. r·er:cul de e. cu COjH!uctQilre 1n le\'i. - - Feedere· ~. În cazul IIn('1 ill~t.25 1 .i 1 un cOlbJu princip. deci rUlibilul nu are timpul ne<:esar sii se . mnntale pe supo rţi ..xp!o.~pre ue du· ilolanl i - idem.. IH:nlru orice regim <It' I!lllc\ion3re al re"cploilfelor Idem..

acrian.emperat. ci dă Ull semnal opt.. Releele ~îlJt utilizat. dii o comandă me ~ cani că sau .Ll :l tj i anormale de funcţionare.-.' (il. Î11 ftllleţ-ic de diferiţi parullld!'i ai ins:t..talalii industriale pentru automatizare a f Ullcţionării lor.. .75 I -. 160 a5 15 20 25 10 15 20 - - G G 10 20 35 60 80 ]O" 25 25 60 80 .100 350 430 500 160 200 225 260 100 200 225 160 200 225 -.3 instala!:ki. curent.5 - -- 4 6 10 lG 25 35 60 80 100 12:. sau comandă deconedan. .15 - 50 70 95 185 240 300 120 150 100 125 200 :mo . debit.5 2. fără şocuri) i nsfala ţ iifor e lectrice Curentu1 nomi". de timp etc.).1 a] fuzibiluJul I .alaţiei (tensiune. vitcz:1.) 5cc\iUON' comluctoruju' (mrn') Imln l:qic fix:. Cilld releul se~iz(>ază o asrmcnra situaţie.e li.'\LA Tabela / 2.ic sau a cu .150 130 - 100 200 260 .ură etc. de enrcnt.'l Ins!.şi anum~ DllP(l nat1lra mărimii la care releul lucrea::iJ (pe t'aI"_~ rel.184 ELECTROTEHNICA GL"'fER .le ~· ale).3 S iguran ţ e fuz ibi le pentru protec!ia contluctoarelor (sa rcină p ermanentă .!ul o Utpravcghează) reteele pot fi : de tensiune. presiune.stic. <le putere. sub influr:n~a unei miirimi pentru care releul a rost conslruit şi reglat şi pe care ci o snpraveghează.de cele mai multe ori .o comandă eleclricft (prin inchid ere a sau deschiderea unor con[acLe a. Releele pot fi cJas ificatc dupa mai mulLc ('fiLerii. Heleele mai sint utilizatr În in::. illstaluţii!e electrice pentru protectia aec~lora contra d iferi tf'l or ~ it. t. 260 300 350 130 260 300 :-150 2fiO 300 350 430 500 600 500 ~ Heleul este un aparat carc.J"ji" mobilă I Aluminiu Cupm - I Aluminiu Cupru 0. in tuburi Cupru Jnst "ln lj~ fj". fi lO fi 1.

""Cllt.at (fig. In instalatii de Înaltă tensiune se folosesc fn general numai relee secundare. d(' partea mobilă a re!eului . cart ('fe('tueaz~ direct mjşcarea eorcsp'lnziitoarc ('0m('lll..n. ti). la care funcţionarea se bazează pe atragerea armăturii unui cleclroma net · relee electrotcrmi numit<.i!. in scoplJI acoperirii in mod satisîăcător a necesilăjilor fO<lrte variate ale intensilătilor electrice.iolIarea se uzează pe dilalare:! unor pirşc În'cruzllc cu ajutorul curentului electric . III necesit ll fjk insialatiei făcindu-se cu ajutorul trasfof.. Relee primare . matoarc]or de curent SOIU de l. TU _ uanMormaIor de (. (! _ r~leu securtd . rs... J2-8.10 A sau 100 V). D/lpc'i fIIOtllll CIIni . J2-8.are se cun5truiesc pentru o l. 12-R. Rclcele prim.:.: ) u R a) b} J TI u " e) d} Fi!. TI _ t~n5!vrm~l1 or de ClL. -. releele cele mai de!! intiillite pot fi: relee electromagnetice.AP.ii.şi secundare : o _ re!~...>: pe scurt terroi&J3.u primar de Cl'~!"It...-""Iune.amă largă de' curenti şi tensiuni. la care I"uncţ. hobinajclc uilui asemenea r("jeli sini parcurse ch iar de cur entul ce trebu ie supra.~illl mnn[afe in âJ"wil se deosehesc: . c) sali de lensiune (fig.\"cglH'. c _ releu . .sformatonrelor ele curent. cînd 5int influenţate nemijlociL eli' mărirllca slIpravcgheatii . funcJionare. VUP(I modlll cum transmit comanda releele pot fi: r('le(" directe. b) . adilpt<Hea.e chiar de tensiune:\ ce trevl1 ie supran'glwat5 (fi.. 12-8. a) ~au -"Înt alimentat.reIcI' primare. (fi~.relt'{' secund are. prin intermediul U!lor pirghii legate.ltc in circuit prin jnLt'rmcrlilll tr.\RATAJ ELECTRIC '''' DupiJ principiul de. b _ !"cleu primar de tensiune. nsiune. 12-8. d~ t<m5Iun~: R _ relcu..-.. rind sînt lcg.mdlll" de curent. Releele secundare se construiesc pelliru un numiir ue curenji şi tensiuni (de exemplu 5.U!.

.:'i pral'lic in momentnl În ean: mă ­ riwC'f! suprrlyegheaUi a atir 's \' .rc:I conl""'el"r de lucru.. il).<Înn<·.' llt sa u nu rste aliHH!nl.:. COlltnd('le l'rlcll1lui S(' 1î\lI1WS(:.l illchiH~ .'his se folosesc rlll numai pentru contactele rt'leelor. ELEC'l'ROTEHNIC. dcsc!>id". eOlltador) cu ajutorul căruia se efectuează In:. mi'isuwl dill il momel] tul in rarc lliiirimea ~lIrra\' t'ght:alu nU\I:' \' a. <'ind n.te conturt JlorJl1:Jl inchis (l. la 1':11'('. fig.'a maÎ multe eontacle normal de~chi~e şi IlHli mull c COJllndc norlll:l. o unu- nlil[1 valoare reJiloHI. . 12-9.t!()1ll"f'<I re g lat:'1 .. ('arc :lc[ioueazri dup :i lin ti mp anumit (regl<lhilJ.: il. J)llpil feful !'ariaţi!'! mărimii ('fUC le (lr(iOJiea:â rcieeh' pol fi: _ rcl. 1 r. : b) _ rt!('\' tn.' (ron!acklc b. 12-9. de rxemplu." conductonrc de "urent pentru h1C:..de roman dă mllnualii.'est'rI rHl este parcurs d(' cu ri.'mitlllC se lIuJnl''jI(' pozitic llornw![r..relee imlantanct'. c1cdrie. se inchi<lt" ~au ~c deschide un cirCllit. i~r ('ele normal iHdli~ 1! H' d('~('hid. şi ea tlnnare. este pOlijin in Caf(! se găseşte c(Jl1tactul.l!U!: ! _ pun. L'u releu poate' <\Yl. 1J) ~ all iu('hi~. • Denumir ile de conflict rJrJrmal irtchis şi cQ. " _ C'. La un !"l'leu. care lu('r('rlZ:t In $('udc'n':l Yrllori i Ill~!riillii sul. _ rt'l('~' JlIiJliuwh: . Pozitia în C:H(' H' g:ISt'~l~ eontuddc dud J"j'lcul nu eslI' p3rCUl'S~ dt' tun'nl ~n\l 1111 c!'lI' :dil11 ('lltnt CII 1.. a/ f ig.relee indin:c te. 12-fl.] Incn. cind re:eul ~. [)/lJHi limpul de (lc{iol/fII'c Se dt'm'd)CH': . po:>i\la normal.:: non"."ao.l\' <lc(iOllr:I7.\ . e[l.186 (fi~. fig. de lunu.~e maximale.ul de!IC. {"onlacLul a se numeştc< i'ul1tal't Iloi'mnl ele.le ap~st:l. COll tacl.!::Iere. lc.'daci iwrnwl tll!$(.lt lU tCu."i~. cOJltacll'.. in riglll':l u-n. bj Relee dir('clc şi indirede: <O) _ cdcu dtrcc.und cind \-nJoarca m:!rimii .i"nem:. . l~HI.lmH't!a r<. întreruptorul ~e dt"schidc. CilHI bobina re-leului este p:lr('ur~li d{' curenL eontnctdc normal desdlÎ:c ~(' in chitl..'ruptor.\ GENERALA 12-9. iar cOlltadul li ~e llUJllt'. li .'g"Jal:'i . _ se:l~"l mlşcir!! plrjlh..ch:. a _ C<)ntaCI no=.schi$.~upra ­ \'cghl'nte (1l'pă~t' ş1t' o tlutllllilri Yil!oare n'glal:l Iri releu. ca urmare.('a~a m!'('Qnică cflrt!!'punzătoare comenzii (fig. li). pelltnt Cortlac!el e conlndOllrelor SJlU pentru butoanele. ci ~j p. ca. care la r indul !'"ău alimenteaza lIl] all 'lparat (seryo motor. prin mişcarea piesei mobile. de exemplu. releul direct acţioucazi't awpm dispoziliy ului care hloc!wazi"\ Înlrn-uptol"u! in poziţi:l Îilchi!'.t' ~ilU ('U 11ltirzil'l'l'. rele(' !('Hl]l(l!"Îzal. (1).. tan! lucrează at.s : .a. cInd butonul nu e:.'.-n]ru al]e contacte.direCl : R releu: I _ P~esă mobilă a r . . de lucru pol fi deschise (contadcJc (1. la tiI) intrl. La buloant:le pentru comandă manuală. ..

mi('7. . curentul de supravcgheat ( ~a H de un curcnt..' uHime [('k".:: lll"ximuJc şi millima!e ti". De asemenea Cllrenl111 de lucru mai poale fi re!o(lat prin s chimbarea nu m. Hdce'\c tnini. Dacă Cll rentll l în bobinajul 3 depăşeşte o a nu mitD v aloan'.'(']. denumili· şi rl'ief' ne' tCTI ~i Ulle nulă. cu o armătură mobilă 2...'''. aul\('(' :UTQă Lma i n fiDzili:.--u un llum.malu..J. iem i nnc .... cazu] din fig.zr! cind curcflLul. I _ arm~_tur. La ri.v ~~EC1'RlC 187 în con linuan. Dintr. m:îrind lnlrdier ul iniţial .irului de spire ale hohina jului rele u lui .APARAT. re leu] îşi atrage ul"IJ\ii tura molJilii şi intinde.l tensiu nii rcsortuhlÎ ~ lltagol1ist.. cllTentul de h:cnl mai po.. .w (k tel~~'illnc de tip deetronwglleLc ~e C'O!lS{..1 care releul îşi atrage armalu ril. proporţional cu ace~ ta .(liv . Relee maximale şi minimale de curent sa u te1lSi~l/Ie.h ll1il de l!-nsiunc (:ldică este cxec\ltat:! dinlr-un conoucior de secţiun e mi(':-I.l'llÎesc pt'Jilrn tlll"~' !lt..~rtulul 4 : g _ şu ­ __ rub d" reglaJ ai inlrettE"n'lui i niţial (): c _ contacte ~d..- o 2 I r·.:-i pent ru cUH'n[ :111ern. resort a. resortul anLagonisl J .:ll~ menţi n ar-miii-tir:! :lt r:J~ il ~ i o diLel"c<l. 12-10) un miez magnetic 1.i il resor !ulu i 4 /in1ÎfI"d"nt! :lrcul fi"'] mu)!.. 12·]0. <H'('tli.I<ll prin schi:·nbarea lnl reiieru lui init ial o <:ll aju!r<rul unui ş urub de regl ~re 6. -l l~ ("u !'('ll 1 l'Ofl li 11 i\l!. 1ll. r('~pc('tiy tt:Il~'i(!l1(~ [I. L<1 lHlt"lf' rel ee. cl<fI:J1luJ de l\1cftl $e reglea ză prill schilll · b.poate fi reglat prl ll ~jl! s\area prealabil. R eleu maxima! de curent (principiu) . iT1Î\i:diL In acest caz ~e ~p\llle 'c:l reliOl:l ~1I l:' rc\·cnire autom ată. 12-10). la fC'!ee le de cOlls!ruc(ie In<li îngrijith.urlu!. lkll. Releul maximal d::! curent cel mai frccxcut utilizat e~tc. fie C11 se execll LiJ co manda (dacă re leul c~Le d irect). hob ina t'ste .l"Omaglle'tului se .~lc(" minimale dt. In mod :l1l<llog ~e comtrui('~c relel' e1edromagueticc ll1<l ximalc {le \. curellllli de I~Cfll Scad". Pe mi('zlll magnetic l!'ic găseşte bobilJajul 3 parcurs de. ClIren \lJll. 5 6 Fig..l. ci t .(' le minimale de Le!l~il1m' .lri'i .\ll ~ i :umiîtura I'kel.u rele.cnsiUnt· :. ref.Il' (:lIn~!lt şi r. El conţin e (fig.·. de tip electromagn etk. cure n wl de-IUCf U creşte) .(o - n lst : 5 ~u. cele mai des rolo. pirghie) n~rlasează un indicator în fa ţ a L\nei sd ri gradat€ pe c ~rc sîal !1JSnisc valorile curenlilor ce lucru ~i a'le1llui.: ~e VOI' descrie unele tipuri de relce mai des intîlnitc. Dată n:renlu l sC~lrle ~U b \"3 10<\]"('[1 n:-glatil .!!e Il r et.'leelt: tit! liODSiufl('.i m ie'7. CllH'hl ~.ih ~ in~ rl'\ r.ne. Cl\ren llll de lucru cre~ie. M'ad ~<lh v:tl o:llet regl.r. dad n 'leul e~te ~ecundar).-ulJ de re g laj nI .. numit nm:l1t ne lucru . fic cii ~e indid ~all ~c <i eschid contadl'le de lueru li (da(":! releu] c~tc indirect. prin m j~carca arm:i[uriî. De ohiceL la relede folosite pelJ\Tll p r oiecţiI'. ('ontiuuu .irind nu miirul ti e spirt'.) \i!..~ Illinim~dt" .ttc : 2 mobllă : J _ \10~ ~ lJ!nuJ . e!cmenilll d e reglilj ill resorlului (şUfub.-.lr mare de spire) .

.. maximiile SllU minimale. Releele de lip electromagnei ic. In figura 12-12 este reprezentată construcjia l11iUi releu maximal de curt'lll UI' t ir electromagnetic. ~c constru ies c din Laic. F iecare wn ii a pol ului pro uce cite o fort ? de atradie aSllpr<l arm. Fig.lff'I"Om"'f!nelUlu\."or de lu<::rC!. folosit ca releu secundar.'\turii. pc o parte' din polld e1('dromagllchllui . Pe acc!a~i principiu s~ conslmiesc ş i releele maximale sali minimall' de tensiune.. Releu electro11l<lgne! i<:cu fnlitoare: af!!lă!llrâ 1 . (fig . forţa trece prin zero de 100 ori pe ~ecu ndă). Cînd ar mătura e~t. 7 _ oorndc bolJ!naj l')()r . La acest rel eu . de lu~r~: li _ lJolJlnaJc (releul ". 12 -11.ţ"«rc (pateU. 5 .:. sînt folosite mult atit la protectia instalatiilor electrice. <lşeZllldu · se În pre· lungirea capetelor circuitului m<lgne tic fix (li nia tras<ltă punctal). aceste pir-sI. care produce 1111 biziit. forţa de atractie a armăturii este variabil ă. fl l1 xul magnet ic care trece pri n 1. arc ant9. lelllJ-lorizarea se realizeaz:1 il!lroducîl!d un mcr:Jni.::onjst. în figura 12.(' atl'a~â. tu l lre<:erii prin zero a acestor forl e nu coincide. fig. in curenl aILcrnativ. Spi rii în scurtcircuit pentru rcducerea vibratiilor armă i urli tlnui eledro magnet.'7L1ltalii lisupru R[111il! urÎi nu mlli trece prin I. pentru a m iqora pierderile in fier.) : J _.con.<.13 se reprczinlii un releu de cmeut cuntinuu folosil în mod obişnuit în instalatiile de automatizare. Ca !lrmare. & born~'~ COMac '.. 12-11).i de spIni este defa7~t falil de flllxul C8re trece prin restul S€ctiu niiJlU1UIUi.0n<l tIl c his. . l{ed uc Nea vibratiilor armiitllrii se explicil flsifel: d>t! oriIă c!lrenjilor ind uşi in acea~tă spidi. j~f vibratii ie sînt as!)el r eduse.l'fO.~rm.188 con sl rui('~c ELt. La releele. CÎnd curentul depăşeşte valoarea curentului de lucru. 12-14)..<r on:~( : 4 _ r . cit şi la auto· mai:zarea IOL Pentru exemplificare.. cu pune În functiune mecanismul de ceawr- .de Cllr('nt .. HeJeeJ(' descrise mai .. IIlS~ momen.<lll de ten - siune.~ _ g :aJul arcului an~.jul !mp:.m de tempol'izare (mccanbm de cea.\it In d()u!i jumfHliU ~arC se pOt le"" 1:1 ~er'(' sa" Jn paralel) .<. Relee fempori:ale. în curent alternativ. trednd prin zero Oli de cîte ori lrece prin zero şi cun'nlul din bohinailll releului (la o frecvenţă a curenlului de 50 Hz.tt=ă ro:.ct .CTROTEHNICA G~"'ERALA (Jiu oţel masiv. 12 · 12.sornicărie ) Înlre anllaturâ şi contactdc releu lui (fig. Aceasla provoacă o vibraţie a 'lrllJătnrii. <lfmătura 51' roleşte. vibratiile Se transmit si la conlacte Înrăutăţind funrţioll<tl"ea lor. cu armătu ră ratitoare.a:.re bobin3. PClltru a red~cc această vibraţie.(' montc<lz[\ o ~piră in Hurtdrrllil. eledromagnetitt'.us ali acţiU\l(' imtantaue-e.. 2 _ .~ mi~zu.. nJllslruile Gl relee de tensiune sau de curenl. io r la de airacţ i e fl.

do:o lucru. PI' acest prim:ipîu ~e bazează construirea rcleelor de cu re nt sau de It!lIsiulIC. iar după a) Fiq. revenirea contactelor in poziţ i e nonna!i"I.sediulle: /1 .ilrt': it .vedere: mi ez' ! ~ "~.R cînd este e1ibl'r:llfl. lemporizarea In ar('!'!t rdt:c arc IOf Ilumai Il"! atra.. lIelee (»I!clromagnetice de cur"ltl con tinuu ioJosiie in insl. tcmporizate-.onlnclt:lor de lul...'ru (1.'i. armă t ura ..lHC 189 ceasornicărie efc ducazăin<"llÎdc ' n' u l rc('l'l"cn nnui <lt'! l1 lll it tilUP (reglabil). 12· 13. nicărie S. uH'canÎsm ul de ~au ddch idcreu <. Olax imak lO 3U minim:tic.)Qblnil: ~ - "oma!'\. su b acţiunea rcsorlului . 1 _ l.\J eLl:CT.r:erca armiHurii. De obiet.datiile de Illllomati7.btu'·Q.APARAT. răci ll dll-f (~ inslantaneu..

:-.Îlft CII ajllLnr111 clltt'!liului !'Icctric Cil n' trebuie Supq\'('g:ht'at.UI! cnzJ'(~lcul~cnumeşte~ircJcu de timp.'llsiuoe constantă: releul de timp îşi inchide sau işi deschide contactele II ('u intîrziere şi transmite mai departe (CII ncrustă intirziere) (OlUanrla relcnlui cu a c ţiu n e instantant!C. R • Fi. folosite la iust:tla\ik' HutomaLizan' . Fig.traluri de m"tal se lungesC' diferit.glIl'li('{>.c Î {'are i-u {lat. Ro. - rc:"u acllu. 12·15. nt'!t"t·I~· kmporizfll' fau de timp.I]je:1 C'Sll' ine{tll. in~tIUIltu><:".a {! aturii il1!'g<lle a două md<lk diferitr. . con s lruite dupa printipiul eleclromagndi(' .np.ului prin miez). !1. 12-16) ('on\in o l:In)ă JJimdnlică 1. l\\c . Principiul tcmporlziirii acjiuilii rcleelor instantanee: R.:.ire indircctă. (Ia COllcctarca sau de('one<"tarca releului)..gllelir prodns ti t.lI'(> trebuie ~upravcghcat.l!'. i n arest ~('op (fig. 12. R('lcelc termic\' (fig..cit direct prin trecere:. 12·1 .două !.. 12-Hi.> aceşti curenţi se opune t'au7. alimenLÎnd-o cu lf.'mtanee inch id cirCllitul bobinei releului de (imp R~.:HNIGA GENERALA HeleuI electromagnetic temporizat c~te folosit şi pentru n transmite el! <lnumitrl intirziere ('om('n z il~ unor relee cu [lcliune instantanee.d e l'C releele pot fi : CII iuciHzirc dire cLă .talul) e"te Înc?ib:ÎUi.1.:.TI::"ilerii ~au descrcşlnji flux.190 ELECT. Din acest pun ct de Ye. Lama billw!. prin intermediuL un('Î rl'zi~l\:. Cind lamn biml'talieu (himr. cind bimelalul {'~ lr indil. Potrivit regu lii lui Leuz.:-. r11\'entlllui ch i. t !' l~lporjzarea I'eleclor elt·clrom:J. b) ."\~ r!.16." i~ dibl'l'llrea armăturii. ~!eu ~v. străl.ilHt mai s us. 12-13).. Ne/ee termÎce . ea se incQyoaie.J:Hul~1 (le curent (fig.ia {iu. Se intîn:ie .RO'l'J.u' pri'J lama himt!lul (fig.e indilzil indij'l'Gl. încălzite cu "jntorul eurenlului ('Icctric {'.llnn' CI'1t. funcţia· nin pe Jal.eu inri:\b. a).ul mt.ului magneti(.prin lilicl. dl:'onn:ce _ prin dil. ('it ~i în CII f\. pot ( uucţio n a a tit in cureut conlinuu. in r. Cind .'lI L a!l('J'iloliL în curent ('ontiJHlH.elcC'k termiCe "' Înt I'f' lec maxim:df' de l:urI'nl. Releu lempori zat. rontacLele (/ al~~ releului R J cu acţiunc inst. ionnntă prin lipirea fi două hmcle r!în nwtu le rlif"rit('. Ilu. cînd bimetn lul esl.)stre! fie al"> .~ E. ~e poate rr-a\iza ~j pe baza curcllţilor inchhi intr-un tub <le ('llpru (nl<lllbl pc miezul JJobinci) la varia!. n<~:::>ten> (.

e ( iulll zecimal" (de ohic<·j de In O. cu cît curentu l care trece pri n releu esle IlwÎ mare (deoarece bimctalu l se Înci'il:t:e şte ( 'U atit mai rrpede cu cît curcutul este mai mare). in :l("('~L timp. Helcclc L{' rmicc sint folosi Le pt'lltr u a asigur<1 proiectia in sl:ll<1ţ iilo r l']t!ctricc cunLra suprasan:ÎniJo r. rc[('rle termice nu ac(io!l rază la şoe uri It· (It.) prin 5chitu).y.j nmrc . o _ eu !ncAllire lnd~Iă: 1 _ Ja'l>i!. releul Lran~ mi te comant1a dupa uu timp cu atiL mai mic. releului. \'ul("J~re" cun:lIlului de lucru PU:1!l' n ~i ('II rl'gl:ll:i ( p o'lle fi filcut::. 1 b) fig.6. r ~klll s.~('nsc5 lilllitt'h' dl~ incă lz ire "c!I1l ÎS{'.lctclc d" lucru ~au prin sch!mIHlft" n:zis t e n ţei ci" h.1 '" "p:uatului In C.. . tIc trehuie să cOHlandt" dl..~lrir~ (!ln~.ldre dire.\1 a l relelllui.'ITiilaL mai $11:>.-. 0 .:.'con\'c!arca in:.I o"ren curell [uiti! dr lucru ~..lrt :1rii Într<' lam" binlcta!ic.' se fac~' dup:" un .! !nie. (lupă lIll !imp care d('pill<1~ d(' rnarim('a SIlIHflsarejllÎ" :1*a CUJll s-a .iunca 0..: fi re· gla tll p e r~l~u ~.:>'lzeştt" mal .' lu un' delS:ljatll. \"...!lare" eUfeJltului dc lucro Se be.7 diu cUfelllul IwmJn:l1 al )'l'lcului. Dt'onrl'ce incăltiH'<l larnt'ki bimet. ~!lU furt"nt de lucru . Relee termice : a _ cu hlc r..).mită \'a loare regl ată la 1'.· 5:ll! tn. _2 (ne/evI cald) . Clll"("Ht Ik scurL:i (Juratii (rit' (·:-.id si.7 IllSt:llUII...2-1 Ulii c"lorii ole mlcli.'" lucra la lIll cur('n! etlnl cu \J..APARATAJ ELECTRIC 191 curen lul depăşeşte o anumit ă limit{t lama ~e in co\'o<lie atit incit dcsch ide (~au Închide) contactele de lucru 2 ale.'Ill plu la curenlii dt' pornire ai lIlotoarclor). ci la cun'n!-i ne lungă dur:ILă ("arc sint mai mari (h'd! o <1nu..r .' numcş t c <curen! ltulllin. 12·16. rc" 'JUu l reper in fala unei .i c hi:n dal. inclilzirt'n insLalal.D.-.H(' })Olll<. :l~ tf('1 inrit.ital. Re.'::1""".> cc es t\'" rl10nl a t releu!.u c.i c~ Hku l ... 11I\ \!Cpt. Ilw[ milr. oi releului. nH\H'5t~).rc· PO:IIC li trecut priJl rl"ll' u şi [a tare rd ~ ut inca nu lu<:re:lJ.lJlUnlit timp .·lru.' prnrtic p rin dCjlla . Curclllui "orui na! al rd('u[ui c~lc nr:t rc(.scări pe cnrc sinI Ulorcale In. :u!uclrHl rl'pHul la di~'i1.tal a ţi" I.\ şi c"ut.'nl!>nre :l curcnluJut (le luefl! C.dic.h-e. olme\al: ! ~ c..' :1 dql.!.. St· Ilu"'l·~b \":1[O:lr(" reglal!'. Cun'ntul mn:lm c. Prin contactele sale dC' lucru.." rezi SlNl t .nMele de luuu : j - "cz1stcn\~ de Ineâh:. curentul tHC~ prin Tl'[eu ti lli P lI~li". i - butO" de rC"'en!:-e. sau prin acţiune:1 <lh'ecfă .~ 1). Ce:l !lI:.t p c rclcu sali ~~t/! c'~al <'u cuantu! nomilI.. (1 (' î"dJzir e ~e llIkşllrc.ln<.

c eont3cl cu mObU~ : F eont$. un intJ't'l'up tor c onţine unul sau mai multe contacle fixe şi mobile. comutatoare. conlaciele mobile ale unui Ît1lreruptor se poi realiza. după eum se vede. In eSCllţil. a).. cind eontadde mobile siut de pă rtntc de ('ele fixe.rl.l.l"\' atunci cind d trehuie St\ Îll lr('rHp ă curC'n\ii de s("urteirc llit.sllh forma uncl tijc mobiie M. APARATE DE CONECT ARE Aparalele de conectare s int următoare le: întrcruploare. \ljă . iar circu itu l r('~rc rti\' r~Lc întrerupt (d C'~chi s)_ Con:slruc1iv.C! mob!!. şi care prin rotire in jurul articulaţiei poate fi introdusă in conlac:lul fix F (liS_ 12·17. intrcruptorul este deschis. prize de curent cu fi şe .'\<!" _ e<:>n1(l..i între· rupea' (îig. separatoare. care ţJrin deplasare poate fi introdusă Imf·un con· I"ct fix F (12 -17.s truc\ir. Acest iei de contact se mai numeşte contact culil sau pirghie (fig.'. Princ ipiul II . Tn1reruptoart • tolreruptoarclc :-:inl apara te care io('h id sa u desc hid circuitele clee· t r ice sub s~rcînă.mOl unei lamt' mobile M. Ciud contpctclc mobile si nt aduse în eonUlct CI1 cele fixe. contactoarc. 12-17. . . b _ co ntact cu du~!:l Intrerupere.192 ELECTROTEHNICA GE rlER ALA 4. (!t-oarec(' a c eş tiD pot fi foarte mari în raporl cu curenlul normal dt: sarcină al circuitu lui. adicii circuitele care ~ int străbătute de curenţ i electrici . .sub fo. şa cum se arată principial in figura 12·17. 12·!i. a. Acest conlan. Cea maj grea silua(ic Iknlru în treru pl or <lp:.) <l b) c} l'ig. 12· 18 şi fig. a). rupLaare. COlltrolere. _ COnlaCl cuţ. in mai multe feluri: .c: n . . 12·23) . 12·24) etc. lace o dubl. care articuleatii in punctul . ton. :l conlacldOf lnl fcrupăloare]or.. întreruptorul este înehis şi in ft lul acesta se a~igură continui tatea electric. c şi fig.sub iorma unei Ira\'erse mobik 1\1r.O a circu itului pt' cnre ('ste montat inlrcfuploruJ (circuitu l este ~i d lnchis). 12· 19).II .! contacte i ixe F (fj~.: . Intre ruperea unui circuit II A . care pr in rid icaTe poale ii pusă in con\ilc\ cu dau.

fie pril1tr~o Lran~misie tU pirghii. pc seama energiei muşchilor omului. caracterizate printr~o scrie de mărimi indic. sint. n).rup (pentru un intrcruptor trifazill) este puterea daUi de expresiu: (12. cu cit tensiunea ş i curentul sînt mai mari.lIr/: n1111 de rllpere lrupeste ce] mai mare curent pc care il poate intre ~ rupe intre-cuptorul la tensÎunra Ilomin:.să ltueşoreze durata arcului. eunoaştNea ace8:or mnrimÎ est. Celf' mn. In aceste cazuri (curent şi tensiune mari).elor.folosirea unOl" dispo7.te suu manual e s int intreruptoarele a căror Inchidere şj dcsc. conec~ tare au (după STAS :>53-68) fr('c venţe de conectare dc la 150 pin. numite dispo7. Iutrel'uptoarl. 'in general.ste În soţ ită de O:Ipariţia acculu i electric intre contactele fixe cele mobile al!~ intreruplorului. ti capacitale. .E lecll"Otehnlc a s:cnc ralA .irea lui sti depăşească limilele admise rl!~ norme. a) IntreruptoarcJc nCliutoma.iLivc de sliJlgece a arcului. orice up:. Arcul se stinge cu atît mai greu. şi anume: . A{~ C5t fel de intreruptoarc s înt de tipul indi cat 111 figura 12~18 .ll:'i.6) Ea se măsoară In l\fVA.a de rupere. fie in spatele tabloului (fig.ează pe un tablou.'le şi.APARATA. La aparatele de joa~ă L ensiune nu se lii:! putfnea de rupere. fădlldu~le inutilizabile eu timpul. b). De aceea. [3. Aparatele de.e utilă pentru a putea folosi in mod raţional Îlltrerup~ toarele (sau apara(t>le respectiv(').lte in eataloa~ sau În norme'. construcţia contactelor Întreruplorului dev ine foarte complicată deoarece prin temperatura l:a ridicată. stingerea arcului la tensiuni !-. a Întreruptornlui. fie in faţa tabloulu i (fig. 12~18. şi d in acest lUoli\" sc numesc intreruploare cu pirghie. E le si nt folosite nUlIl3i la joasă tensiune şi se mont. arcul electric distruge contaclele.1 la 3000 arţioniiri pc arii.ith'c spedaJe.lrate elerlrice. rămînînd in bună stare (le func~ !ionarc. 12+18. care s(' aşază in jnrul (·ontact.i i ellrell!i nwri lJeresiiii măsuri !'pt'Cîale r:lre.hiderc H' face numai manual. (. C~lpacilatea de rupere a unui intreruptor este curentul maxim pc care il poate intrerupe in t1"el"uptom\ la o tensiune dati'i şi un cos cp cI:!t. imporlantc dil1trt· aceste mă­ şi !"imi siut : Tellsiunea ll(jminaM L"n estr cea mai mare tensiUIw standardizahi pentru care a fost cons truit şi la c::trc poate fi folos it int. Puterea de rupere '<-. rie direct. FreClien 10 de CQ/lce/are ("~tc Il Il m3 rul de acţionii ri admi~e In t r~ o oră (priutr-o action:lre se inţelege o inch idere !i i o dl'schidcre a contactelor).desfaccrea contactelor rll viteză mare.rernptorul (HHI aparatul).r ELECTRIC 193 sub saccină r. fi. ffirii e<l În!'iil7. tntrc\'lIploarek pot fi ncau[oma!c (mallua lc ) ~nu a/1[(jIllI1!e. Curt/llul Iwminat 1" e~tc curentul cf'1 mai mare care poate lrece prin intreruptor (sal i aparat) timp llclimitnl.

Ia cos 9 = 1 la (.i nuu şi p('nlJ'u {·u~lIli numinal. = 250 V.llr~nt a llernativ şi 25U ş i 500 \' În curent cont. 25.61'1 la cos ?=O. Ufllc CII I'd(>: in fUrI'nl (o/lli qllU !:I [1.5JN la cos 9=0.. iar //1 cure.\.19. fig.. .lulu[: ti _ tt!lp Lablou1u.. de 10.75 1'1 11 ['. ..hiderc a con1actelor.<"l auxiliar (fi ~ .9< ELECTRO'rEHNrCA GE~ALA L~ c. 380 ş i :JOO V in {. llHreruptor CII plrQhie. lnlrcrup to<lre cu pirghie: Q ~ monta' In ['alti labl.. .--.J .\. (iO şi 100 .. 100.7 . 200..!e intrl'ruptorului) .)·114-67 intreruptoarele pa chet se eontruÎ('sc pe ntru tensiuni d(' 250.ollSt!'Uet ÎÎle moderne. SI. Acesl.-lJ"J a) o) monhLl In $pa- PiR"_ 12-18.s uprapu se-.1 ros 9=\ ş i Ic =O.7. 12.3U trip!)]:)!'('."11 = JOO V le=O. 1e =0.4[1I la ('OS 9--".. CII contact auxiliar. formînd lin pachet (dt' ull de ş i nume.' ift"rill' t('n ~jtl ni [Il al in trerup - tl f·m. penlru tensi ll lle-<l llomÎn:thi rit· 500 Y ş i currn\i nominali de 25 . -----~'" .1D) II-gat prinLr-\1n resort l' <It' cu! itul principal. 3:)0.ti. (<lparilalca de rupCI"(' l e in raport CI! CUT('lllUl nominal tO:lI'e!or ('Il pir.e inLI'f'fUpLoare s int C'onstrllilC' (dup:[ STA~ 2'125-67) mouopoIare. se ad~\Ugă un ('onl:....!.=500 Y. Conform STAS .l. Capacitatea de rllpcl"C a acestor inlrl'ruptoan' I's lf' de I C= /N 1... 12. [H . 600 ş i 1000 .3 l e la cos rp=0. GO.. l e= 0.. bipolare !. Jntrc m ptornl pa cheL esle lin alt L de intrerllpla!' lH'allLomaL la r<ln~ ip pj(' selc mobile alt~ eontactt> ]or sînt montate pt' 1111 nx izolallt iar picself' Fi)\(' liint prill se intre Illai mu!tf' plfiei izolato3n' . pe ntru Il m!iri \"Îlt'zu cle des('.)1' l e =0.rIlie.nt allel'll(lIip I~ = O:6J" la Cil =:180 \" l t=O.

fî ţ!.f E LECTRTC b). O datii Înt!his.) moloarC'lor clcrlriet. prin intermediul ullor pirghii acjjoll3U! de arllliHur.ll'e :l1"f" ÎJI plus releu minimal de lt'miulH' şi care ('~tc rolo~it 1. !II> jO. a).ermi('(' ş i relee minîmn le_ de Icnsillllc (de mulLe ori rclcul minimal de !..i Cll reI.1 mobiirl il H'lccJor (cazul rclc<. . . chiar in conştrucţia inheruptonllui.' ~jnl ziiyorÎlI' de z. ('lt'ctron1:lgnelirc. Schellwk c)('rlrill' :\l(' intn'J"uplo:u'clor automate ~int' de asemenea [O<l r le Y2ri. 12 ~20.prin eJc.i\()I"\I1 J. 12-22.) Rel<. lIlaxim[lle de CUI"('jlt RM :.1 prolet\i.printr-o pirghie sau un voiau dr ar!ionare (fig. motor electric.Jf. contactele î!ltrerllpLOfUlui Se' dc sdlid cu O \.\ces lt' 1"('1('(' 0111 dr('pt ~ eop ~:i comande d .iUI!t' . 111 [i". fie indire.lor directe). la înaltă t~nşillnc. releele (i n general relee secundare) sint moutate in . b S(' <Iii SclH'1l1H tie principi\1 a unui Îuln·ruplor auto!nul ('.1Sl! tcn:.li . pnc/lflwlic ... In ultimele douJ cnzuri comonoa se dă prin apăsare pe un butoll. relee l.ensiLLnp jonc ă 5i rolu l <le lkda nşat or). dkllorită un.(. La Înll'\!JLIptoarele automate de joasă tensiuJIt'.\! l.lp.jion8 mecânic li supra ză ­ vO lului J \ RJI ş i RT s iul în a~'esi t·M.hiderf a ÎlltTt'fUPlorului : dnd s(' dă ("omauda de deschidere./l.zilia deschis. lntrc· ruploare/l.:. Se men\ionctlzi'i ('. rcl~e di recte...ul HJl şi releul .wtomat sub comanda relecloT. b.or.iunc tcmpnril.lc(îullea rcsorlului amintit lllai sus. Dc!l[OCtll"t>3 dispozitivului de zăvurîre se poate [aCt' \·oil (fic mişdnd in sens in\'('l"s pirghia Hl!I volanul de aeţ. 12-21 .ctroma~nct. elecll'ic . in ::'·]1('r31.li di~pozitiY de ză­ vo rirt' sau ziivor.('l"lll ice RT. in mod mccalli<'. (1 ~C' di\ schemn (·lc ctrică de prinrip iu il unui Intreruplor automat el1 relee maxim :1le de rUfenl şi cu relee tel'lnire folosit la joasă tcmiu/l(' la pro tecţia liniilor elt't-trit"{. Intreruptorul poate fi inchis sau deschis cu ajutorul unui dispozitiv . Releele folosite pentru a comanda deschiu{"("ca automat:~ a inlr('rup torului sint: relee maxim:lle de curent. .:ln' loate act'~\f' Ir('1 tipuri Llt· relee llUllHli dadi prin ci se conectează la r('le:] (fig. rdcch: pot ('[e{'[u:] deblocarea dispozitivului de z:l\' orÎrc fie direct (fig. sint prc\"ăzute cu rel.ct. 12-29).ltă.ilt>z'-i mare. St' (l cblocheazu cJispl'Izitiv ul de zih orîrt :}i . prin iutermediul Uilui t'lecLromagnel nl1mit şi declan şa l. eLI ac\iun(' ins tantanee ~au cu acţ.'l1l":l 1::!-20. fie apăsînd JlP Ull bnt()ll special pentru desrhid('f'clI intreruptofllilli) sau automat.lullci dnd in circuitul P(' . Ull LnLreruptor . rclr-cl(' s iut cuprins<.prin aef com primat. Mlh .lc\iOllal IIwlw(11 . In Cigurll l::!-~O întrtruptoan·lt~ I sint fig1l rate in po. chiar după ce Î ncetează ac~iUBea dr inc. b) IIIl lIIolor ('le-dric.iouare. fig. Simultan (:u (nhCarN1 d(' inchi<lert a contactelor Intrerup l orului esLe armat::oi un resort (resortul este intins sau c_ omprimat). alimenl"t prin COJltnctd~ de lucru ale n ·lcel or (fig. sub ac\illlldi r('lec lor. care pol ac. in figura 12-20. 12-23). Între· fl1plorul rămîne bloca t in aCt'asl[i pozitic. 12~20. sC'hidcren Întrt]"uptorului..PARATA. l11trC?l"l1ptoarclc.1rI~ ('~t (' montat Lntrel"Uplorul apar regimuri ano!"male tle funq:ionaJ't'..u·a construcJid întrerupLorliJui. Inlrerupăloarele milomal(' sint inlrcruptotlrele ('a rc pot fi deschise .

I.rupH' rulUI in poziţIa InchiS: 3 _ el"meJ~!uJ de In~ll. t> _ pomlru prot eCţi a taetel .rt'Q int.ît curentul prin releu estE' mai mare dl'dt \'aloare~1 reglată. 5 _ contacte d e bloca re normal deschJs. b cs lt! conectat prin in termediul un ui trnnsformator de curent TI (este un releu secundar).)toruJul. !2-20. mQto:arelor: J _ pem ru pr<.\'orul 1 şi intrcruptorul se dE'schide sub acţi unen J'csorlului R.11l11şat OI' : R l'(':'IQrt . 1 _ tavor. II _ I .lY/ _ releu clcctromaJ:n etlc. releul RT din figura 12-20.ro. dnd curenlul prin releul termic d epă!?c ş t e valoarea reglată.! ill ectrolum\(: : RU _ releu minim al d e. Uueori int rl'fuplorul e ~le prevăzut şi ('U un . I . Schemele de prinCJplU ale conslruc lîeî II relor au toma te.1n<>.. F n RT 1 bl Fig.. D _ de<. la rindul ('i..lxlre al rcl~ ull. TI _ traJluonnator de "ur"n\ .sÎnt relee primare).ll terrllj{o : ~ _ bJlTI lltalul r<:-:eulul tcnnk . o sînl parcurse de curentul din circuit (. l'I' lcul lş. 1n mod asemi'lnatOl'. I L• "t' 1 .t relcului. :leCl1 Fla. releul trage zăvorul 1 după un timp cu atit mtli scurt cu c. 1 _ pIesă pent ru rc. tenslW'l e .i lrage ins tantaneu arm:'itura.e ale !mrer". lmt"e!"uptorulul : R. • tOlI. Cînd curentul prin releu! electromagnetic RAi deplişcşlc o anumită valoare reglată pe relcu şi numitii curentul de 11I(f1I sall de ae/ionore :. C\"l - şi func!ionilrii întrerupl o.196 ELECTROT~liNICA GENERALA RT din rigura 12-20. RU 1 R ""= Q @" " R' J ~ .e . ma xln13. de C'Uren t : RT _ r .>'ecţ\a linlilor ele<:tr\<. trage zii.

(normal deschise).9 Un sau lipseşte.~ Iins mai uşor.ţia motoarclor sau a liniilor.ecţia motoarelor {'lec- . stingerea arcului se face În aer liber. prin efe<:lul forlelor electrOlna~netice.nu permite inchiderea şi :âivorirea intreru ptorul ui decit d acă tensiunea la reţea este normnHi <Ia manc"fU Ut· inchiden' :1 Întreruptorului se Închid "Întii contaclele de blocarc . izolate Intre ele.iutlc ill curenl co ntinuu sau în curcnt aH("rnatiY. Pen lr u a Î!l\"ori7. c~tc izolal intr-o cameră dinLr. intreruptoa rr ('\1 aer t'omprîm"t ~i inlreflrpfoarc cu autoformare de gaze. iar releul nu este pus wb tensiunc.a stingt:r~3 arcului. releul llu-şi alrag<' armă tura şi )nl'nţine zăvorul tras. In partea de sus.wf şi l"t'fra ("L. un ~'Ti"o\a r format din o serie de lamele de cupru.ruptorul dac:i in t imp ul rUllcţion i\rii tensiunea retelei di~p2rc ~all s (. in! rrrtrptoarc in ulei.. Sub acliunea acestui cimp magnelic.. impiedicind <l!>lfel :â! . La curenli mai mari. care permite ză"orirea intreruptorului numai dacă armătura releu lui eslt~ iltrasă. fiecare din ac~sj~ camere. Tn aceste c3wrL bobilll.ste Illrli mică decit 0. lntreruptoru l din figura.unere se produce un cimp magnetic cu aj utorul unor bobille parcurse de curen tii care tr('c prin con tactele fnt reruptor uJuÎ. . Jmreruptoarc in aer. csle.'rionJ1 aceslor c.de rcgull'i 0. 1n multe cawri ( fig.'i <. fnt reruploru! are contacte de rupere care se inchid i naintea şi se se deschid in urma conlactelor pr înci.amnă : disjundor trifazat in aer pentru 1 000 am peri. {·onstruit pentru il fi folof illa prot. fieran: {'o!ilad. înspre nle rior.un material il. tn Celui acest:! releul minimal de tensiune asigur:l următoarea fundionare a intr<'fuptorului: . la rindul ei. 1I1llnită camerei de stingere. La noi in ţară ~I e s int simbolizate prin DITA urmat de.al iv). in acest fel de~clliden'a Înheruptorului poate fi comandală de la distanţă.el:.jrlă Ilun:cie. Pentru ca . numit declanşator (fig.sl rd de intreruploaTc se folosesc la j OH!':ă te-us. este div izat prin aceste lameJe illlr·o !~rie de <lrcuri scurte.·orirea int rl'rtIptol"u luÎ in p oziţia in chis). DITA 1 000 )J Îns<. paie. Dispozitivul acesta pentru stingerea arCu· lui po!. impins. nm' . 12~20 . U m~o r:' In inlf. poate deschide ÎntrerupLorul .5uîlaj m3gne l ic~. La aceste intreruptoare.Jl'C al intreruptorului.APARATA. 12-22. b conţine in plus uu re leu minimal de tensiune (primar şi dirett). c!eilsuprtl contactelor.(în aceste c. chiar eleclrom<!gnetul (le act/on. lungit şi 2sl l.fmătură. protejind astfel contactele princi. are uneori. limitii . a). \ce.. Arcul ele<:lric Se' formeazll acci inlre cont:Jclele de ru pere. a drui a.'le pen tru suflaj magnetic se leagil în serie cu contactele derllpere .J EJ. dacii tensiunea rE'\('I.de dispozilh' d(' . 12-20.In' ul dl nu ~{' intind1i ÎJltre taze şi sft provoace astfel un srurtcjr(' llit. . arcul dc-ctric este. După medinl de stingere al ~If('ului dcdric.ECTRlC 197 elecLl'omagnet n. De exemplu..u·. atunci cind este atrnsi'i.:ld~ ~lIb o ~1nUlnit 5. intrerllptoarc cu expansină. un nUlnflr care arală cnreJllul nominal al aparatului şi de litera 1\1 s au L după ("um intreruplorul esle construit llcntm protee. care apa re la desl'hiuert:a cont actelor.1 esle .u:uri releul lşi "lihl'rNlz5 :mnb l nra. reea ce uşurea1..deschide intrt". . intreruptoarele autonlate poL fi intrerupfonr!' în aer.pale contra uw rii. dcszăvorăşte În!rcfuptonr l). 12-29) fum'ţia d€ rd eu minimal de tensiune o illdeplilll·ş!f'.7 (]n .'reul eled rir.ă mult stingl'rl'2 lui (dacii arcul esle in curent <llll'rr.

:t cărei construcţie dt'pinue Ul! lUediul extf' rÎor (lot· 11 ~ ('at. electromagnelic. cu act iulle insl:tntance . fiind mOIJtate pc Lal)louri fie: în f:." J I /. Schema elce . [a proteqia motoarelOI" (1.1 instalaţii c1cclrkc fi. este inchis intr-o ear("asă. illai jos. etl . dar numaÎ in rurl'nl alternati\'.e maximale de curcnl. trei relee termice (cu bimet. 1n1. tel1siune. / '" BO _ ____ --'?c7 '----__ ----.Ul cu următO'lrf'lc.ric.vorize<lzii ~I iu!. 12.198 ELECTROTEHNICA Gl:.). este prc\"ii7.lIlui dc ~ .1'erllptoan?l(· in aer ~t' rol(t~l'S{' 1<1 in~t a l!lpilt! ele-ctrice f. Îu cazul utilizârii lui san:iuă. ln treruplor automa t in aer Af'. -. Acc~lt~ iolren1pto<1l"\' se folosesc llU 1110 i 1<.NI:.scurlcircuite ş. fie . clectroma~netice. relee: trei rele.ixt'.RALA Ac(:s L aparat S-<J construit I<J fabrica Electro:lparataj . în fi.Îl! spatt'l!' tabloul ilor sali in ÎnlC'rjoru! celulelor (v.c d(' Îooltă lellsiune. Îlltruu lltonre i n n lrÎ . întrerupt. tensiune minimă) .o un':! cu ulei cal"(' p~l\' un blln izolnn l şi ro. trică.:aze explozi\'c etc. Cînd l~slc mOlltol P(' tablou.Bucureşti. Ek ~e eo nstruicse Cll \'olnm marc cle ulei (cu ulei mult) S:lll {"Il \"0111111 rt'dus {le ulei (C II ulei putin) . UIL relclI minim.lI)..\T 200. {'iI orice aparat f'1f'c1. Ullll'd.1 l>llp wt'st(' redală. lnll"l'l"uptoarl'li' in 1I1l"i ~ iJlt montalf" înlr.wrea arcului d('rldc:. c Fig.orul. _pr. eli praf. . şi / / tric~. 1n figura 11-21 este pn'zt'lllat un in t rcJ'uptor aulomat În <Jer pentru 200 A ş i 500 V (Afin 200) produs al fabric ii Electroaparataj.iI 11(. a :lccslui aparat.\.21.).ll ura 11-22.\.a tahloului..

\RAT. in fiecare compartîo o R S T I 1 I Fig.'\. acţionatii cu ajutorul volanului 9. contac tele mobile 6 sint montale pe o traversii conductoare.AP.. 12-23. bornele de la cilpi1tul superior al izolaioarelor care sînt legate electric cu contactele 5 fixe de la capătul infer ior. Intrerup tor trifazllt cu ulei lllUI!. 12·22. Elemen tele componente principale ale acestui fnlreruplor sint: cuva met alică J.lltti J\. Schem<l electric. In figura 12 ·23 este reprezentată schematic constructia unui inlreruptor lrifazat cu ulei mult. prin in termediul mecanismului cu pîrghii 7. /2 Fig. .. câpluşitil cu m.J ELECTR1C 1ntrerlll. capacul 2 care sustiue şase izola toare de trecere 3. a intreruplofl.10are ('U II I~i mult. pentru 6 kV (IU ·6). O dat~ cu inchiderea J 9 2 / .· îixate cu şuruburile 4. prin conductoare de cupru care trec prin interiorul lzolatoareior.±teriaI izo!ant (cuvo:! este fm părlită prin pereli despărţit ori în trei compartimente.\\T 200. de înilJl~ jen~iun~ (6 kV). pentru protectia mo \oareloL A 8 c ment aşezindu · se contactele un"i Îilze).

apar ~rcur i electrice. de uEde gazele sint e vacuate în atmos feră .ie.u Idei pulin.1 000 A ~i puteri de fllpere de 200 MVA. ex!. cu alte cuv inie dadi satleal!a de a!!r de sub capac este prea mică.şi de 350 l>tVA la 10 kV. Cuva i ntre ruplarului se umpl e cu ulei pînă la un anumit niveL Robi ne t ul 12 permite luarea probelor de ulei de I~ iundul cuvei.sa se :lprindă. Actsla produr. care poale. şi . el lib erea ză o serie de d eschideri. cyitînd lll Să uleiul care totll.!fwl este stins repere. ş. Tolod a tă . Dacă nivelul ulei ului este pJe~ ridicat. ga zele fierbinţi nu se răcesc su fici en t *i . fi ecare fază este î ntrefilpt~ prin doua contacte (rupere dublă) . . f Jl jurul fiecărui arc se formează bule de ga7. şi alcool.! arcului un pu ternic suîlaj lraJls\·ersal de ulei da(oril~ căruia . Du pii stingerea arcu lui.glkcrinii. Dacii Îniiljimea de ul ei deasupra conlac telor este prea midi.1eiuluL După cum reiese din fi~urf~.0la nle 1. deoarece şocul de presiune care se manifestii la aparitia bl!lelor de gaze în jurul arc urilor electrice nu este suficien t amorlizat de sal teaua de aer.t oarc!e e l! aer comprimat f o losesc ca mediu de' stingere al arcului aCl'll1 compri mat care . La deschiderea conlactel or 1-2 apa re arctJ l eleciric. In întreruptoarele cu ulei mull . îlltreruptoarc {'u acr comprimat (inherupto:ll'C pm. uleiu l sen'eşte ~tÎt ca mediu de sţingere il arcullli eli şi ca mediu izola nI.~fhjd{'rii ('ontaddor.ruptoare es ie de 100 MV. IUP<~5.l camere de stingere. 6 sint închise). Inlrer uploare1e Cll IIlei mlllt se construiesc pentru te nsiuni nominale pinii la 25 kV. pe măsură ce contactul !nobil 2 se rididi. Pentru tensiuni şi puleri de rupere ma i mllfi se rnonlea7. In figura 12-24 este reprezenta! lUl întrerupto! irifaz~t cu ulei putIn (IUP. Pulerea de rup ere a acestor l n trc.RA LĂ contactelor se a rmea7.1Ze care compri mă nerul din camera ."umalir(').ca urmare inc\'[le sii se exercite aSllpr.\ la 3 kV.IOl . suflînd asup ra arntlui eledl'ir in momentul d(. pentru curen ţ i llominali pÎnil Iii 1000 A. De aceea. de 2()1) J\\V i\ la 6 kV .ELECTROT!. uleiul e5te folosi! numa i ta mediu de stingere a arcului.5 axul de ac!ionare f f În pozitia în care cont~cţele principale 5. carc n ll ardc şi nu produce explozi i.e o bul!i de g. bula de g:l.:/:e se ridică Ia ~uprafa(a uleiului.derea "F. Comlrllrli\' .L c arcul p în ă ('Înd îl stinge_ illtreruptoarcle eu ::Icr comprimat se contru icsc pînă la lensiuni de 400 k\".:HNXCA GE~<O. fa un in:reruptor ('.ieşind la s up rafaţă .Cr:li(lv~ se COllştrtJiesc llrmă(oa ­ Tele t ipuri de Înireruploare cu ulei putin.se poi aprinde in contact cu aerul.ic allxiiară ~peciaEt pentru producere:l acrlllui comprimat. lUP-IlO. Illtreruptorul 0:" ulei I'uliu .e pro duse prin acţ iunea arcul ui ciedric asupra uteiul ui. la Îl1 trepr in. greutatea uleiului poate fi redusii pina la de 25 ori: prin aceasta. Întrcruptoare cu cxpausină _ Pentru il n·aliza :J\'3ntajell' inlrernploa Telo!' ctl ulei puţin.1. :lccslc în t reruptoarc a li dezayantajul că Jlcccsilil o jn s Lalnţ.. atunci cînd este ridicat u n ziî\'or din broasca 10 a întreruptorului (broasca bloche<!1.I07. In acest caz. faţă de un lnlrerupior cu ulei mu lt. Pentru ind-a la ţii lc mai miCI. tni{l'ruplonll de\·ine mu!! mai putin \·oluminos şi mai sigur in prkinta exploziilor şi incendiilor. peninl controll!l periodic al u. La deschiderea coutactelor sub sarcină) ad ic~ atunci ci1ld colll:Jcte1e sîn! străb a ­ t u te de curen t) . fi folosi t la tensiunile de 3.ă şi niş te arcur i 8. Aceste gaze răcesc arcul şi 11 sting. I n ţara noastră. Expansina estc un am{'~tc(' de apă.)i PO<1tr. în acest caz se ap r inde şi uleiul din t avi!. . la curenţi nominali de 200.ledroputere. inLre ruptoa relc cu expallsill ă sint asem iilliitoare celor ('li ulci putill. se poate produce crăpa rea cuvei. sub acţiun ea căro ra se execll l~ mi şcarea la deschiderea contactelor. IUP-IO. iar intreruptorul fan. inlrerup. lungeşte ~i ră c t'::. se rOI1-struicsc inLrenlptoare ('lt expallsi nă. (l şi 10 kV. prin plăcile i7.

lu! : b _ vcd".. mult(' gaze car(' . Evident..APARATAJ ELECTRiC 201 întrerU)ltoarc ('u autoformarc de !Jaze. a('e~le ~ubstautc Jll'odur fomi!. ~c con!Ctruicsc intreruploarc la care ('amN:'! de stingcre este unei ~::i_~~. an'lIl electric {'tiri' Hpare intre conta('tc . ~d l. 12·24 .şi trehui!' Înlotuitt!.'.n umai după ce.zl'(Izil .i'i). . J __ E--ti-.intă un neajuns in cadrul illsta~ laţiilol' mici.tllttoarc ('u arc".Lrcină. A~ treI de in lrNuptoan' ~e ('omtnli('~r pcntru t('n~iuni pinit la 10 kV ş i puteri do:! l'llJwrc tie 200 i\1\':\.u pirgltil'. l'aJ'C~ trebuie dt>('olH. b.).:. wh actiunea an'ului. ciupi'! un (lllmilr O[\l'(' ('(lre cIe funrţionJri (ti rea 150). EI tn'buir deschis .. HtJnlanţ d e general oare de f!i. Illirerup!of Irifazat cu ulei pulin (lUp·IO): pd" crun.a a Întrt'ruptorului manual c. cx{'culinQ un suflaj ampra arcului.ra de " arc . St'paratur uI JIU are !Hlle1'(" dt' rllpl'l't' şi d(' aceea ('\ JIU H' ma ~ ll('\T('az:i nirioda lă in salTinil.ii. ~ ticlă organ i că) .lZe Si! tI.sch is (in trerupt) ('Il ajulorul intrCTtlplorllJIli. il ~tillg. ccea ce rt'prcz.-~k. 'i ~l'lng:eTc Fig.itutea staţii de aer comprima t. in prcaJnhil.('Illi\. mai ale~. EI se folo:-r:ştt' atil in j otl~:1 t('n~jLlIi('. In eai: coutral' (descJlizlnd separatoJ'uJ sub ~[ffdll.:. cir('uitul a fo~t (]<.c in llIod yjzihil dt> sllb tt'll~itln{' O instalalk oarf('3rc r:iril s. nth acţiullea arculu'i. Pentru li elim ina nectl:.'>. mam'\Te etc. Separatoare Separalorlll :II'C O l'om trt1{'1ic de obicei a.'clată peulnt diff'rite ~copuri (reparal. in iun lt:1 tellsilln{' pentru a H'Ollt. cilpluşită CU ~ub~tallţe ~pec ial c (r~:.-ini. -~ -~ " " !~::Jun". l'll d ('o~ dJin'a că ('1 nu arc niciodalii cnrcm:ă dll j)roteC:\Îe .

4 _ bom".lsă Lelldull('. La unele aparak de jO.!. un dispOl':iti\" penlru stingerea arcului produs de curenli egali cel mult cu curentul nominal (cu substanje generatoare de gaze) de aceea separatorul de pulere poale inul'rupe curenti mai mici sau egali cu curentuşi curenţi Fig. t('.Z J slţurantA dispOzitiv pentru lIol1.separ-atorul u l. Separa/arul de pufu.i se poall' sări la faze ll' vecine. sep:lrtl lorul iudrpliut'şte :. cu acţiuni foarte dă­ unătoare (separatorul şi harcJI' pot fi distnlsc). J Fig.'!CA GEN"ERALĂ lHl se stinge. :.n- turibllA. 1 _ Izolfl. drept sep:u·aLor st' utilizeaza ÎntreJ'uptorul cu pirghie.:CTf!OT1:1{l\. Pentru ÎflsÎala\iile do(! putere micii (tensiuni pinii.202 EI. Separatorul de pulere este un separator ale dlrui contacte sini echipate cu. 12 -26. Separa lor tripol3r de 6 kV. Scparatoarek sint aet ionale cu aju toru l unei pJ'~jin i Îzolalllc sau CII .a jutorul LLlH!i maneh' prin int('nn~diI11 ullui sistem (II' pîrgJ1ÎÎ. Separator de pulere: 1 _ cont. .e. se cons truiesc sepilraloare de putere sau separatoare de sarcină. areulul : ("uţit) al . la 10 kV p1nl'i la 200 A) unde folosirea UIHI! Înlreruplor penlru intreruperea circuitului sub sarCÎflii şi a unui separator penlru intreruperea vizibilă a circuitului este nee<:ollomÎcă. 12-25.". prodllclild un scurlcircuit la burcle staţiei sau postului de transl"ormart~ .. se intindt.. cum stnt cele În ('onstrucţie anli(Jeflagront:i.~e"I mobU sere.llsiuJl. In figura 12-25 ~slc reprc_zcnlal lin sc pa r~l lor tripolar de 6 kV. ! _ cunto. La joasu.Ş ..J..tor.i funcţi:l de il1\"eI"501'*. 11:<: 3 _ l:OlltA'" mutlll (CUIII) .u: PQntru acţionar".

ntată in figura 12-28. jnchide cODt ndrie contact.după cum ~e ştie . e. separaJorul poate inlocui t u succes lnfrcrup iorul . Game pentru stingerea arcului electric : . Con tac10are i ruptoare Cont:.. şi Loma 5. atrii~.. în serie cu separa loru! UE' pUlere se monlea7.! arc:. Pentr u înt reruperea curenlilor mHi mui decît curen tul nominal (suprasarcin!. mollil 2_ Cînd armătura este alrasă. spre deosebire de intre~up­ lor.1]Ja~.i jW hutonul I .!.. carc stâ i11rlli:-. El cOl1\i rH' Ull tltc\. hobina 1 a l'kctromag'J1etuhri r~h' pu:-ft ~uh lt'miul)c şi elcclromagnelul.>~ (luTIgUa) mentul sUn ge. Coarnele preiau afnl! e!('("t.2chif>'·. pe. Ilullwi atit timp dL se.1 pozlţ!a c ulu!: 2 _ a arCl>lu l iniţlala pfJY.wuetlc. Prin aceasta. care esle un contact "normal d ..stc lH::ce::. 12-27. 12-27). pe contacLul mobil (pe l"llţit. e! rămîne Îm'his llull1:1i :tI it UrnI' riL :"1' (!XCITilă această rornandă (la încetarea comenzii l"olltaclorul se (kSel1id(') . cu eounl(' . scurkircuite) . 12-26) care . .) .il . tn [du! aC'c~ta ~c poatc înln'rupe fără pcricol curcntul de mers în gol <II tram:fonn<lloru!ui. So.ldorul e~te U)l :lpam l de eoneC"t are care În("hide un circuit electric sub acţiunea Hu('i ('0111(-11 Zi (linaf<trii . IUllO'CSC ar" cui eledrie ş i il ~ting. fie rupere ~{'paratoarrIoL în tan~ ~cop contactele separatorului sint preYăzute. astfel Incit "c sbhill"-.: mell\ione'l7. . Pentru :\ simpli rica şi mai mult apar:Jlajul montat in exLeri or pe stîlpi (la ekri\'aliiJe din liniile de 6 kV. pt:in fonna şi poziţia lor. cele folos ite in industria pelroliferll).. clar. carc este fixat un contac\.i arm5tllra. apasă pc bulon>/!.i:i siguranţe fu zi bile (fig.romagDct 1 cu o ::mn ftt.. l~idicînd . contactul mobil 2 vine in contact cu contactul fi x 3.intrerup jn ioane btllJe conditii curent ii de scurtcircuit. I>rfi nal i! b m<. şi anume cOlltadoare mecanice.J. Conlaclorul crl mai des folosit este dt.ar să M: (1(:a oarecare capaeHale.rie şi. iar a doua. 12·28) sin t şi ele COl\\actoare. simplificînd şi ieftinind inslalajia respectidl. la post mile de transformare rurale ~i la fjg...l"-\..'ii butoanele de c omandă normal deschise (de exemplu butonul 1 fig.lţj". Pentru înc hiderea COl1lar! ului ~(: . tip e!cdrom." APARATAJ ELECTRiC 20J lui nominal).ndll-::. construcţia sC'lH'rnatidi fiind rcpreze. I n acest mod .ură mobilă.e tln eireuit inehis intre Lorna .orului. Coarnele UliUl se!1:1nllor sinL uOllfl piese de for mă specială (fig. una fIin piese fiind fixată pe eonladul fix al separatorului.

(·. .inu. hlor-tonLarLe!r. Fig.e de conl :s!-o:l-n''. .a cL normal uesc his (d(> )"('\În('re) al cOEtactorului.llormal UC. AstfeJ. astfcl il1 ciL ronhlctoful poate Înt. foarte neCe~ar(' În SehE'lllt'k (il. 16U.or Cll relee Jll----iiki).u"-$l curent al.l pe hutOlltlJ 1.rcrupe .I (' (ionare ţ: c(lutac"LOI"ului lire şi un J"( jl de releu minima! de tensiune.":lti\. gr:jtar dill lamch~ metalice).}i a::-trel de t~puri perfccţionat... ca ~i Ul! În t rt'ruptor. cleei aparatul se d e ~ ("'llide rÎud teusiunea reţelei scad e ~ub 0..ensiuni pînă la :SUOV.>:<Î {·U relee termice. c1ccf:. 10. cit i şi rontarte normal inchise . prt. conta ctele acestlli buton s ~nL ~llntâL(' de U11 cOut.comandă.O. in·uiL.. electric...100. ~ c deschid. ilIoc-contactele pot f j util contade normal d~schi"e.J.romagnetul unui resort sau numai acţiunea greutăţii proprii) .·tor11Jui. curentul prin hobină se intrerupe. fit' în mod ' -oit api"isi ud pc bulonul O (ronlact no rm al Îllchi~) . Contactor iar tele normal ÎnellÎs. spre deosl'bire de intrerupta!".in ar ) !l O '::""2UO A) şi în ulei (2. GENERALA degetul de pe butonul 1. În gCllcral conlacloarde sc .c .~i prolc"lia motoardor ek(:lri<.204 ELEC TROTEHNrc. Pentru ca apar:ltul să slpu inchis chiar după ce nu se mai a pas.(· rll dispozil ive pe ntru stingerea Mcului (sufl<lj magndÎ(·. pelltru curent eont.1. Prir eliberează ar mătura şi conlactorul se deschide (sub acţiunea . folo sind astfel u ('()m~IHla .00 A). de ~('H1!lalizare ~i de :llltom:lt!za!'e. Hloe-c olll:ldcJc electromagnelic.:-t. 250şi400A. la inchiderea routaal .SCllisc se În chid.lectromag:nct ~rt::ei n'lcc krmi. c:)rc sînt I acţionate solidar ('li contaclele principale. cuprind rei relee C.>.ll11mirea (le nw!uclOarc rll rcfr>r.prin deschidcrl'a conlacLelor de lucru aIe i"l'Il'elor L~rmit"1. Conladorul este prevăzut În general şi cu o serie de contacte auxiliare ( bloc-con t acte). D eschi{lel"l':l aparaLului se poa. ~Înt.arataj~ execu{. fie automat. conLadol"tllui pot fi prcv:hul. înlocuieşc În multe cazuri inLn'rupl:o. 03.32 . 1n ta ra noas tr. în care caz sînt cunosrute suL d{. ACf' .\ contactoarde se fahrică după STAS 4479-G7 penli"'u {" uJ"cnjj ele G.> închi" chiar şi după rc a ÎnCetat acţiunea dispozitinilui de acţionare. .'zcntat în igul":l 12-20.' sub sarcină.:lsocia. Contact. butonili 1 este contactul de lucrll al unui releu denumit releu d~ comandă. aparalu Brfu (contact.'. In cele mai multe cazuri. L2-28.ele principale alo.7 din tensiunea nominal:"!. Il1trl'prindcr~a _ «Ekrtroajl.. carc-rămÎn..arca c!erlr01l1agnetlllu i dt~ ac(io!wrt>. te rcaliza Întreru pînd alimen t. În ('onsccillţ~. contaclorul rămîne Închis JUlmai atît timp cît bobina sa de acţionare este parcursă de curenl. le oparatf' il1s{'riate nl ~ i ~HranVI fllzibiJ('. Bobina de .]relc :wtomate. Ia t.' RT.

: prd.cTRJC 205 me le asig ur ă pr ote c ţia illsta l a ţî ci împ ot riva scurkircuilelor.T -. coma nd in d deschiderea contactorul ui fă ră Îl1tirzicrc. Con LadoarcJc pot fi comandate foarle comod .actonr('IC . ' 8/ F -~ i~ 1 ~.0.sla!ii maglll"Uce".. iar ul t imele asig u ră protecţ ia iustaInţiri la suprasarcini de durată.l\ iilor.. formal dintr-un rOIltactoT hl care $-:1 udi\ugat un bloc de relc.~ /38 I Fig.-. ill figura 12-30. DC-4 şi DC-3 peutru curenl con tinuI!.U']" S-:lU :\C-I. de ohicd tU Iljllloru ! re lcelor de eomandil.21 DC-3.e termice. (fig. b se prt' zintfi un cont.)i de la di~Lantă.lol' de aulomatizare n instal:. meu!illindu-I deschis numai atit timp cit (\llr('QZă :1('Nlstii COllHlIHIă.. fiU (ll0rul t'sle 1111 'Iparat de conedare carc c!<' sdl idc "ll ""Tircuit ek'1'll'ÎC sub (l<". 1 I '-. contaeloarelc se monLcază Împrcun:1 \:U l"elC'elc de eomalldă pc patlouri.relC'C termice Penlru fUlietionarc in . Ele :<. tn acest uHim C'flZ .t'flz:"t foarte.2AC-:}.aetor CII rclee cu hmc ţi c de intreruptor. biul! la realizarea Sl'hc'mr..\C-4 pt~ntru cur('ut altrrnati\" şi DC-L DC . I "" I " 1 . 12-:.\ APARATAl ELF. 12·29. alcătuind a"a~ Ilumilcle . COllstru~llt. Contactor automat Iri poJar iJl ulei DITU 25: R..ţlunca (IDei comt'nzi dillar~\r:i. .\C. (1) ~i .

. Comutatoarde cele mai des folosite sînt comutatonrele yoltmdrice. • De obicei limitatoarele de curd au. atunci dncJ comutatorul.). cu deosebirea că la alragcrea :1rmăturii c1ccll'omaguctului de 3CPOI}.206 E[.tpHratullli se deschid. 12·30. comutatoarele stea-triunghi. a) sint de oLicciill tre.rup toare manuale de cu IDai multe poziţii. alimentează de la reţea receptorul B. e.. iş i deschide eontaetelt". Comutatoare Comutatoarele (fig. denumit comutator ('lI pirghie. construcţie specială.~:crnOTEHNICA GENER. Astfel.O~ cu relee.or : b _ contae\. Oulo311ele de cOmandă cu eonbtcl:c norul al Închise sîn t fuploare ffircanic(' (de exelJlphl (1 . intrerupe orice alimentare.-u.aLor de cursi! a diferite utilaje: dnd este depftşită cursa vreunei piese (pod rulant. IimitatoruJ de c urs ă este apăsat. 12-31.ei rabotezcctc. b). Iingă comandă contacte Hormal inchise.c penLru lnodifieue3 succesivă a conexiunilor Într-o schemă electrică . el alimentează de la reţeaua trifazată receptorul A. masa ur. 11-2R). torul mecanic s(' mai intîlncşte cu funcţiuuea de limit. fig. destiu<lt. in pr<lclic:t. cind este Închis pc poziţia de jos.(lI\' contactele principale . comandîlld oprirea instalaţiei·. e~ le Închis pe contactele de sus (12-31. Coniac\oare AC-3 : a eontact. rup- a} Fig. comutatoard!' inyersoare şi control('T('I .Ă Rllploarclc sînt construite În mod asemănător ClI eonl:Jct ()ilrek. şi contacte: in care eslt! utilizat Jimitalorul . pe normal deschise (după necesiUljile schemei de de cursă) . iar cind esle deschis (cu c uţitele In pozi\ic orizontală).

] " 6 C a) Fig. la hamel/' yoltlllelnlllli ~i dou:! contacte ahtn{'cMoari' .siuuile de fazii şi Jemiullile de linie ai<' unei relele trifazale. comutatorul are o !>l'ril' de born!. APARATAJ !eLECTRIC 207 Comuta/oml I!o/{meiric permite conecLarea unni singur volLmdru pe rind ÎQirc diferile jJllllcte. CI1 un :ti. legat. pot măsura pe rînd tcn.1118 B~ . aşa cum se arată în figura 12-32..\ \. lnate două cîte două.a-lrilll1f!hi (STAS 2738-G9) pennilt' () ~fhil!lban' ('()Hl(l!lii a co t)~ ". In felul a('e~ta . Comutator cu pirghie.. tn are st l'az. v fig./tlpl e J şi 2. Comll!(f /owf s1r. ale unor circuite.ilJlIilor rcccptoarelor lrifalnfC' (Iiu st(::l În triunghi ~ accasUi schimbarI' de cOllexiu/Ji este folositii practie la pornin':l Illotoarrlor a~jllcrOllc Irifazal:c in sell r trircl1it pellLru a putea redllCl' ('lIrelltul de porrdre (:lşa nUll se Y. A o !- - .llgllr \'olLmeLru se.1 ("olltnde 1 ş i 2. deplasabile simul tan [ll'in roLirea lU1('i man('[(' ('<Il" fac contact electric înlre borne ŞI canL. H'ţ('-ki .l arăta .\1. iri că 12-32.' legale 1:\ [aH'I" ş i In 1ll~lltruJ du tl. 12-31. Sch('m~ ele<l uilui cQm u tator volt me tric.l/e r±J D) .

molorul nu este alimentat de la retea. Schimbarea conexiunilor slea-triunghi. pozitie in care molorul funct ioneaz ă in mod no rma!.'1CA GENERALA in Cap. care au contactele mo ntate pe un tambur rare se role tr. cu ajutorul unor e. O. in aces t caz. la comanda unui releu dc ti mp sau a unui releu de (l! rent.. fa zele ma ta-u!ui sini legate [n triunghi. X ~ Y z / ~ Comltf. Pentru înlăturarea acestui dezava ntaj. in monlajul indicat în figura 12-33. Drept comutator stea-triunghi se poate folosi comutatorul cu pirghie reprezentat în figura 12-31. întrerupt). fazele molorului s1n! legate în stea.itia s tea i n pozi - Ua triunghi dureazli mult.l. 12-33. r ('('n ce fa re . trec(!rea de la poziţia ste a la pozitia triun ghi se realizează automat. la aparatele moderflt' ~e ~'o mandi'i aut o mat :ii Irr CE'I('<I inversă. (triunghi). Comutatorul descris mai sus afe dezavantajul că trecerea din po:. se c0l1s1ru:esc r'Jmuta · toare stea-triunghi speciale. moloru l po rneşte cu UII curent de pornire mic. Rotind tamburul fn ace!a~i sens.for yW Fig.ontadoare. Apoi comutatorul se tnchide În sus. Cind euţîtele comulalorului sîni ridicate. Y (s tea).Hro.'08 ELECTROTJ. atu nci r i nu !ar rin a motorului a scAzut cU cc] puţin Va ori faţă dc sarcina nomin n lă. Acest comutator are trei pozijii marcate cu semnale: O (oprit. Cind comutatorul este Inchis In jos. XIV). . Y• . In prezent se construiesc şi comutatoarf' ~ te a -triuilgh i automate.. de Ia conexiunea triunghi la conexiun ea st ea. Y i:Jc. In acest ultim caz.1. A 8 / \. cu aj utorul unu! comutator cu pirghie. se trece succesiv prin poziţiil e O.

<>ibilă închiderea simultană a ambelor contactoarc. bornele 'motorului sînt legate la reţea in ordinea ABC.. Ia sarcini mai mici motorul să functioneze cu conexiune in stea. In figura 12-34 este reprezt'l1t. de regla j sau de comandă.hema schim~ C 8 A [ '/ 11 '/ " " A 8 c ~ " . după {'um ~e arată in figura 12-35. k"lncflis Fig. Controlerul are Ull număr mai more de poziţii şi de contacte fixe 1.J k z A J. In cazul comellzilor automate. motorul are un sens de rotaţie. ceea ce determin1\.. motorul are sens de rotaţie invers. . Acestea sinL comutatoare cu scheme complexe.:3 ale contat'torului k. • J _ . cu un factor de putere mai bun decît în cazul conexiunii în triunghi. Se iau măsuri care sii faeă impo.. utîlizate in circuite de pornire. iar cînd se inchid contactele k. Comutatoru[ inversor realiza! cu douii contacioare. pe scurt.lorul inversor sau. iar cind comntatorul este Închis iu poziţia 2. bornele sint legate la reţea in ordinea A CB. . în scopul de a-i inversa sensul de mers. inversorul serveşle la ~chÎmbarea conexiunilor la reţea ale unui motor trif. schimbarea sensului de rotaţie al motorulni. care se inchid sau se deschid prin 14 EleClro\ehnlea g~ne"al. k. invcrsoarele ~e realizează cu ajutorul a d ouă contaetoare. r. Comul«. 11. bării conexiunilor la un motOI" t rifazat cu ajutorul unui comutator tripolar.k ctesctlis. [2-35. "2. 1. [2 ·34.APARATAJ ELEC'TIUC 2<)9 ca. Cind se Închid COD bcf1>lc 1... Aceste comutatoare se constrlJieşc deseori ca şi comutatoarele cu pirghii tripolare ~au bipolare. Contra/ere.·1 1 - f-- '- (0 8 sau C '/ A 8 .. Schimbarea succe· lunii fazel or la un molor Irifalat cu ajutorul unui comulator.ntă sc. k. > J .1t.~ • k' .. ale cootaC"torului J/.:1. Fig. • k-!.azat. Cind comutatorul este inchis in p oziţia 1.

2~ b Fig. a).210 ELECTROTE'H1'i"ICA CENERALA int erme dil1l Il u ui tambu r 2.ontllcI fix : 2 .1 11 bornelor Je!!ate Iti {'oulaelel!.act 3 (ro nlrok'r tU t ambur. I 1 '1 .seJor ciI' coniac ! de pc tambur (fig.' le pvale (acr Uri eonholer se reprezintil /ie pri n reprezenlllTei! d esfii ş ural. u) sau pri n in lermediul unor ca mc aşez ate pc un ax (.lI ea me.!mtarell conexiunilor efectua te de un controler: . I I 1 1 1 i'l I : :f : l il: : 1 I :1 l~ gj l ~ i. 4 _ p Irghie de ac\lonaJ'~ Il conU>. R t'Jlre1. 1~ -37.ta mbur. :lL e O scrie ele pj e~e de cont. 12 ·. 1 . Coll iroler: <1 _ ~l. 12-37. fi g. b). 12-:n.c. .' fix e şi Il pie. pc rare sint aşc7. O) - II I I I I I : 1 I II t I : I :Il :l II I 1I" 1 II 1 I I I I I ~ \) II I 1 I I I I ! I I I I : . b)' O~apf~ ogi:i=~ : 1' 76 5'1 32 1 0 12 3 4567 I I I I 1 ( I 01 )11 I I I ( 1 (1 ( I I I ( 01 .scl1 ema d cs fa~ura\A Fig.)6.axul camelor. 5 .! ! ! :1: b) " ca me lor : ti _ tabl"ul contactelor a) " .!! /) _ "" cllmc. 12-36.Ct: 1 _ c a mA : 3 . Cone:du nlle pc {'<IrI.on l roler C. J pi ese de COmAc. fie printr-un tablou in Cilre p r Îlllr-u cruce (sau un punct) SI<: indică con· fac tele Inchise Iii o anumita potilie <1 coniroleru]ui (fi~. 5 _ reson. fi g. 12-36.ţ'1l11tl.e'uluJ .\ tambur: ! _ <.j 1 1 I : 1 I I 1 I I I I I .

!. troli i. e!. (~ XOC \llia capsulatA In tonUi) . li. d('~ till[l l a lega d o u ă inst ill:l\ii de tlrll't' . introdus in priza . g. 3. sonde acţ i ona te dt>d l'i(".emplu . * In acellt caz. A " A. !('gore la pămînt tre buie să se i nch i dă inaintea conlactelor principale (prin care circ u lă curentul) ş i sii se desch i dă in urma lor. t tramnlie.zli apara ta jul foloi.i Contralerele sînt folosite la por::ire a. Pe pozitill 0 11 cOlllrolerului Ixlrna 1 vine in con tact cu o pi~ dt' conlact scurtă a lamburului. 12-38. in mod Il ornwl._.or i dt. 25 şi 60 A. şi C sîn t tn contact. li na fixă şi alta mo bil ă .37. sa u d o u ă instalalii mob ilt" permit. de<:i pc aces te pozitii C. :.i it la instalaţiile inte rioa re din clădiri industriale şi de locnit. ctt. 4" . contactul dt. plilllt' Ştc e ne rgia e l ectrică de la rdea .:. priza cu fiş. 'l în contact de asemenea cu o alti. J.APAR. ci nd fişa e ~ te scoa~ă din priză . lucru de asem enea indicat prin stelute pe iigllra 12. Priza este organul terminal al unei rc\c. Pritdc c u fi ş ă se eonstru it' sc pentru tcmiunÎ pină la 500 V ş i curent de 6.te. Fig. J . numită priză.1 5. Prizn de curen l cu fi şă decluear.omotiyc eleclrice. pe pozi tiile . -1.ATAJ' ELECTRIC 21I de conlacl SCUrll!. op rir(. In figura 12~ 38 esle rcprC'ZE'nta lă o priză ru fi ş ă cap~ulată în fOlltU.. 5.). d tl' ori est c ncvoie . Aparataj mărun t o categorie di s ti nctă de apara la j electric o formca.coned a n'u şi df'con('t'l:J l'Ca lor. A~ . ll.t se ma i n u meş ti! ş i conedor. bornele CI şi C stIl! În con Iac! cu doua piese de contact It ga te impreumi.in d . Fişa este orga n ul can!. . in alte pi('~c de contact asamblate in alt corp. de coula cl asamblate într~lIn ('Ol'p Il umit 1'i şii.tele li:>:!') no tate de exempl u 1. . acest aparataj. pentru circuitele de iluminat şi de utili zări casn ice ale energiei clcet rict. ea are deci tcn siune.le eledriC'c . şi 1. TII mod analog se citesc şi celelalte conexiuni efectuate de control"r: de (':>. lo<. 7 stinga. 6. î ll h'r~<Il"\' a ~'l'll ~ ld u i d~ I1l c r~ la reglajul v itezei motoarelor d if{~ritel o r ut ilnj..u . macaral!'. poduri rul. Ptixa de curent cu fi ş/l PrjzOl de curent cu fi şă ts lt' u n oparnt de conecta re. 10. cele doua piese de contact iiind tn legilturii elect r ică: re zu1Lă cil pe poz iţia O sîni II duse in contact bornele 1 şi :1 ale eontrolerului.iÎ nt prevăzuL!:: ş i cu ronta{'t s uplimentar de lega re la păm în t a anumitor părţi din in st a~ laţie. lucru marcat cu o stelu\a in reprezentarea din iigura 12-37. Priză de curent cu fişă • Ve zi ci1pitQlul XXI I. Cînd arubcl(' i ll~ta l aţii s int mobile. b. born . în conserÎnţ l:i. . piesă Con\roleru l MC O serie de borne ~legale la contac. ea nu are tensiune . CI' C. Uneori pl'izel(' i. ă conectarea pri n sim pl a introdu('t>f(' ti: un ol' piese.

. în execuţie antid eflag-rantă . J 2-39. In a[arii de tipul de Inlreruptor rotativ.um sInt· ~ tI110~ fer.1 Illinelor griwl. 12---10). 10 sau 25 A. aparalajul poate fi prevăzut pentru a fi montat îngropat (sub tencuială). D upă mooul cum este montat. aparent (pe tel1l'uiaIă) ~au pc curenţi tabl ou . se foloseş. l't'Zistcnt la călrlură ele.isie la supra presiunea int erioară care ia naştere şi .lşi! In interiorul carcaselor. anticlcflagnmt.[ . 1. Fig. pentrn m()lll~. In figura 12 -3~) ~e amUi..] (p1'i. J2-40. D e asemenea ("sl. La o eventualii explozie prodl. comutatoare. car · olsa lo r trebl.. lntrerllptor (sau comu!<llur) ru!ativ pe n tru 6 A 250 V (pen tru montaj . unei încăperi). ca exemplu .b. se construie şte pentru tensiun i pînă la 500 V şi ' de 6. conform STAS 2000-68. pel rolifere etc. in ~"e<:"lje . Il.212 ELECTROTEHNlCA GENERALA denumit a p arataj mărunt.să .oa se. Comutajor cll!llpiinii. Fig.~i deschiderea se fac prin impingerca înlr~o parte sau În alt.lseul:1xea) a Haei pirghii . fişe pentru prizc etc.lie să re 7. etanş.ltea fi folosite in medi i care cont in amestecuri de gaze ex plozibi Ie. aspectul unui illlrel'Up[or ~au comutalor roLaliv (comutatontl are mai multe poziiii decit intreruptorul şi n(" aceea poate fi folosit la (: onccta rea pc rînd a mai multor lămpi ale.în plus . unele s ecţii ale Întreprinderilor chimice. In funcţie de condiţiile mediului unde funcţio ne :lZă .j aparent. ex('cuţie an ti- Aceste aparate sini construi te pentru il pl.lideflagrantă). lextile.. la care inchi(]c!"e. c.1. prize. din cauta apari ţi e i II nui arc dectric (produs la deschiderea contactelor). acest aparataj poale fi construi t ca aparataj nOTmal.te şi tipul basculanl. Iu această grupă Întră Întrcruptoare. Apa ral aj antidellllgrant df'flag-rantă."n specific deosebit prczin t ă de asemenea aparatele in utilizal!' în locurile cu pericol de explozie... cunoscui tiplll de n cOllllltator cumpunii (Cig. parent.

alte apara. cu comanda prin butoane (fabric~1 în Republica Socialîst~ România).JllllllI(!ll lllolOareior dcctrice.. pozitia realii 3 diferitelo: or. acjionare şi coniadorlllui. conladorlll rămîne Închis ch iar dacă se ridicil degeild -eledrică ş i . fiind Slr. Aparallil conţi!lc 1) serie de borne de Irecere J (:u d\J11~ piese speciale 2.Iltt ile inlri"îri penlru ca blul ele<.de alimentare a mo(orului şi o intrare de c. Pentru a exemp lifica cele arii!:lle m<li sus.greşite şi nu permit deschiderea ca rcasei decît dup<'i ce au fost scoase mai înLii de sub Lensiune piesele cafC In (leschi derca carcaşei ar pli lea fi atinse ·cu mîna . trei relee ma.!!i!!e contac.4 1. prin butoane .. ~I deCI neciOsilalea unor asi· fel d".hr. Culi~ Ile bome 7 are o intrare (le cablu.l manual!: a separa!orului i1l\·ersor.1. 1111 contac tor .. ca urma re. Aceste aparate inchid inlr-o C<. maneta 5.i re<lduCerea lor În pOlijia de functiunare!. Schema elecirica reprezelilatii În figtlnl 12.schemi'! 'des iăşuraiit" pe .' se află bulaa:]ele de comandă 1 (Inchis).3!w ale ap~riliu)ui ~mlll . schema declricii pri!lcipială de monlaj (a accluia~i apar.stfel 'Inc ît eforlurile mecanice de iracliune aSlipra cabllllui să IlU se Iransmită 8supra legăturil o r -electrice la borne). iăril a tine se~tna de.ahlu pen tru rablu l de comanda de 1~ dist antă prin btdoalleJ<' l' şi O'. (j e~\ .i rei~s~ <:it IIIai . Penlru a înc hide contadof uL se apasi'i pe butonul I sau l' (In cazul Comenzii de la dist~n!~): hobina l e a elt..moului) şi imprelln'i sînt Înc. Vezi capitolul XXII.AP"'ltAT:~J ELF.are diiu ltde eleme nle al e unui ararat . insii este astfel construită.anl ide flagrantă 6.mente componente. R (buton [lentr H rel'e nirea releelor).\H'.j denumită .. toate elem\. un sC]Jarator.lfcasi'i antidetlagrantii.s au automat. Astfel.ibă· tulii de cureni.miIMe" c(lllstrucU.ntd~ caTe .\i · male de curent RM. Aparatele în e X i.j pentru comp ~r~jie . penln! cablul .!!) care cau(. pe cart. răcite carcasa lo r 'nu este închisă etanş.\7.1cielc :lC 'Şi le. C~rcas" este lflOllt~tă pe o saniI" pentru il fi uşor transportatii -şi esie pr"\'. Astfel. eontaclOnil C . dou~ relt'c elec!rolehnice RT..tc ca. pentru ac!iollarc.. sau litere. difer itele comenzi si lit prevăzute cu o scrie .lp3ratulUL Pentru a demOll~lra slmpll1ate". bohina de actionarI" IC ~i hloc·crJl1!. RT)..de blocaje elc<"tricc şi mecanil'(' caTe împieilidi de<"tuarea unor m~meVfe .ulii eu 1111 şurub pentru je~are-a la pămîn!. în. sc heme la annli7-<1 funcţionării unei insl<ll"jii electrice.1bJlIlll i in cll\i~ de borlle şi fix ea d cab lul ol. Pelltru C<l ~Chi01lla desf~şufat... den:..1. chiar Îu med iu l cn perieol de exploz ie. Pe lîngă are:Jsta .\ .CTlHC 213 'nu trans mită explozia în mediul înconjuriitor din e x terior.: respecte pozitia şi .lTIt<llea .f:.l-se prin in di~i numerki. .granl. o ~chclf(. ă " dif~ri(e)or lui ele. i~r relee le RM şi RT au drept toalact de lucr u cfln!adul (RM.fali! de altul incuprin· :sul .i ele fomand ate III ali 1\3 l .tric tie fortil şi o intrare 3. un complex de .['uţie an tidcflagrantă pOL fi -.. Iclee ele. mplll. Ii se ara\. :Inic.'ctromag-netului de. diferenl iindl..l!ise Într·o ~an'asii . in figura 12·41.tul: o (laiii cu încll iderea conlac!oruJui se 1nchid şi bloc-contactele sale 2e .~i 3e. d. incit gazele care năvălesc din interior ~pre e:derior sînt sub temperatura de aprindere a ameslecului explozibi! *. În fil!ura 12 ·41 sîn! f<'pr ezenta te sc hema blocajele omul POf!1ltor inve r~ ()r pcnlru CI. antidefl. pentru cablul de semll11 lizllre (illtr<lrea de cabl u asigura et~nşare<l pătrunderii c. Toate aceste apilrale sîni monta le IH' un pa no u (separatorul fiind monta! tn spatele p.sint plasa il' acolo lmoc esle Tlecesar pentrll ca diferilele circuite şi functiollare8 sdtemei s.apartin aceluiaşi orgOlIl vor fj nota il' cu acee<lşi liter.si:. un "epara(or inversor . ln f el ul acesta se C' vilă a('ddcntele de clrdroeulare şi posibilitatea jJronucerii unei f' xplozii (datorită producerii unui :nc el eclric) cind carcasa este deschisă penlru o revizie pniodicii <le C'x . de exemplu . Pentru Ilceas{a.1 să fie u~or de illterpreiaL e~te absolut netes~r sa se reSpeCH! cu si ricteje o notatiI' cH ma! eliHU a elementelor.): un tr<!llsÎormator T penlru alimentarea ci rc uitului de ~:om~lldă ~i de semnalizare )a tensiunea de 24 V. un coniactor C electromagnetic (de Reeea aparatl!lui i ~e mai spune "pomilor magnetic. siguranţe [uzibile.

214 EL-<:CTROTEH... . ICA GE:'!ERALA . . ~ _::!l =- ..

/) _ eUlie de retl5 lenţ:li el"mCll\. mai rar.e ae d!n tumă. cît şi J"('glarcll viteze i unui motor). într-o eOll.. I't'o.i ct' capacul el a fost inc his tn po.<lrut"\ ie ('omun:i .lpril1Zindu'se. :. pornire. are rolul unui spearalor de izolare.oi reg la r e (('. Hcziskn ld.ă butoanele l' şi V'.IÎ fn:c\'Clll cU rezi s t\' llţ c meta lice şi . Deschiderea aparatului se poate face şi automat.şi R7'. pentru a pulea r. prin faplul că 5coate de sub tensi une p[es"le care ar putea fi atinse). :l ft'asHt s irmă sau pnn . n). La inchirlerea carcaseÎ.l(' -"lnt (' o n~ll"t1itc ('el 1ll. sepllralorul. Aparatul are următoarele blocaje: separatorul nu poaie fj manevrat decît dacă 5t' . prin functionarea releelor RM . ('II t·t'zisb'lllc H('hidl' .'ită il. Capacul carcasei nu poate li des[ilcu[ decit ullp . a~a cum s·a arătaI. . .toarcior !5tlU a tlJra ~i l'Î moloarclor) ş i rf'oslah' (1e porllire. (fiai . l'iit.'zis t('n (ek me talic!?: se rOlls!ruiesc ~ ~ <Jiu ronl:"1 (rig.islen[t diu fontă: re7. lnch ide contaclorul trebuie să se apese pe butonul!? de revenire a releelor. asa mblate în ('ulii d(' J"('zistcn(il ( fig.otalt' elI' rc.ează la distantă Itngă butOllnele l' şi O" închiderea contacloruluî. 12·42. ('onst-nn bll ('lr .1c!oruluJ se face \'oit. (pentru r('glarea tensiu uii gehcl'u.glflre. trebuie să se scoatli din apa rat pun tea de l e~ă (uri'i bc (fig. iar lampa L. Pentru ca III apăSllr ea fie butonu l O' s~ se dcschill . separalorul poat(' fi deblocat numai dup. 1n aces t cal.{· . 12~12. prin :H't'NI Şî ('on~lI'lI (' (j(" ntit p.apasă pe bulonul O.12. I1co!\lat<. adicll numai după ce ~e deschid!" mal intii contactorul (separatorul nu trebuie manevrat tn sarcin ă). Peutru fi fvnntl un r('()st<ll.:ilie coreda. Aparall' k' ('cle mai dc s fo losite. apl'lstnil pe O sau pe O '.glid de nichcl i l1ă.' Itwlal in' se con~truicsc din s irm:i rotund5 sau din pan.glif{\ este infă ş ur:tt ă Il(' lin cadru izola! ~a u pe un l'itilldru de p orţelan. Un <" or i. răSll.l conlacloru!. semnali7.lsls:nl~ din IQntilt.ea aparaLc dt: I'('gla l\: ~ il1l J't!os t atelc ('are rolul lor. 1::!. Inchiderea COJll. H.wTl ir('a . pot fi : r('oslil le dt.l ce scparatoru! este bloca t in po· zitia deschis (o datll capacul desfăcut. 12-41): aceast ă punte trebuie m onta tă flenlru a putea coma nda aparatul at unci cînd nu 5t' montea7.llcs !" -dup ă al o _ bl Fig. Rel.m' asi gură. li) . cuti ile (It· nni~l('lllii s iut asvdatc cu tin coill utntVI' ~au un ('onll"o1('l"..APA RATA J ELECTRIC 215 de pe buton.

oi Fig.-.+ Rt. Reosllltele cu lichid sint ieftine. 12·43. uneori. 12·43. astfel de situaţii şi se intilnesc la acţi o narea elec trică a sonddor. . electrozii sint tieşi ..se scurtcirclli· \ea z~ rezistenta R3 şi reoslalul rămîne pe fiecare fază cu rezistenta R. De aceea. deoare<:e prin încălzire se distrug. 12-43. reos tatul <lre pe iiecare fa ză rezistenţ ele Rl R:. ele nu trebuie să r limină În circuii.u rtcircuitatî intre ei prin nişte conlade. Schema varinjiei rezistenţei Ulllli reosta!. R~ montate fn serie şi legate In stea. Variatia tezisten\ei se obtine prin scuiund area II trei elec!ro:d melalieJ de O iormă anumiti'i . Reostal1!le oe pl>rnir{' sînt dimensionate de obicei pentru il sia sub curent in timp limitat (cît durata pornirH maşinii). Reo~!atele de reglare rlimIn mult timp sub curent şi stnt dimensionate special in acest scop. "2 >--il.:rtcircllitat.lncrone i:l(!~c. I 2 J Spre inelele mOforu/lJi ~T a . cei treI electrod sîni sr. Cînd se inch ide contac!orul K. controler ul este separat de .lmei de scufundare (cînd rezis te nta are valoarea minimă). Cînd se tn · chide contactorul K3' rezistenţa pe fază se reduce la R. inlr·un rezervor plin cu un lichid. cu ajutorul contaclelor unei stai ii magnetice.!. La sflrşit ul r. Cînd toa le COnIactoarele sint deschise. .>are ~. circuilu! rezislt:nlelor e5te deschis: prin rezistente lHl poate circu la curent electric. 12-44 . oupă curn ~e arală rn figura 12-44. iar variatia rezistentei se obti ne prin ridicarea Sil U coborîrea rezervorului cu lichid sau prin variaţia nivelului lichidului În rezervor. Reoslalele cu re:dslen jii Jichidă sint folosite ca reostate de pornire la motoarele asin· crone cu inele şi. iar la puteri mari <lU dimensiuni reduse în corn · paratie cu reos taiele metalice.'Tupul de rezistcnţe. tn schemele automale. aie etc.. C3 reostate de sarcină pe care debiteaza generatoa rele electrice In timpul incercarilor pentru verificarea C3r3c1erisiicilor lor. ele au însă delavantajul că In funcjionllre produc vapori de apll şi nec1!si tă o intretinere mai 3lenHi. la tram . La alte constructii..oare de cu. " " 11 ".eos late de pornire: a _ """tru m ot.:nt c<.>n tinuu : b _ pe!ltru mo~<. t 1 tri!1ll!3te cu K. a) ŞI schema unui r€Ostal de pornire pentru un molor asincron Irifazal cu inele (fig. Cînd se Inchide conlaclorul K:. b). Eleciro:di pot fi scufundali intr· un rezervor comun sau fjecare elec!rod lntr·un rezervor individual.. simple. iar cînd se i nchide con/actorlll KI' reostatul esle in întregime sCt. " JL Uneori. a a troliilol' miniere. R. tn funqionarea normală. " ](2 Fig. maşînilor de extracţie In figura 12·43 sint re prezentate schema electrică a unui reoslaî de pornire pentru un motor de curenl continuu (fig. Lichidul folosit eslI' apa sau o solutie de carbonat de sodiu (sodă) În ap~ . rez istellte1e reQstatelur de reglaj ale moloareJl>r stn \ varia te prin scurlcircuilarea diferitelor trepte ale rezistentei reostatului.216 EUcrnOTt:HNICZ\ GENERALĂ reostatcle mari. " -{L . CII ajutorul coniacloarelor..

.e (' ti ajutorul unor COll ductO:1J'e de cup ru SrlU ahlluiniu."c1 ELECTRIC 217 6. " ollmelrc. prin care ~c distrihuie cn~ rgja d iferitelor re<'eplOate (fig.'10'" e. .o. 1<\\'11 _ COntor de <:nergie . wall m('lre.. Schema de principiu a unui tablou de distribulie. conLoar.\1 . ~'tl"~ : B _ ba:-.urenl:~.aparate de conectare (intn. F s!.:. . Pe [ieet\re intrare şi plecare sint monlate: .Intrcruptor ~ P~. .r('. 12-15).APAR. . numite plec.aparate de măsurat (voltlU('t. c:..(\I~ d" ~lbl. o part!' din Hparal:ljul am intit mai ~\lS poate Iip!o.• eullt" tc::m!. lA bU.. " ro 00 o ~ Fig.i.treruP!Of automll\. L:l 3ecS!e h~lr (' si nt legate atît intră ril e .iri. : TI - !. n\lmite b:<n' ('oleetoarc..'\'r..u inldirii WlI a pledtrii resp('<"lin~. CUTlI DE D1 ST RIlJ UŢIE PrÎn pund st\u post de dis tri b uţie se inţelegc o illsta laţi e care primeşte energic e l ectrică ele la centrala e l ectrică ~au de la o retea de distribuţie şi o di~tribldc la aceeaşj tensiune dirl'l'ÎteJor I'c{"eploarc.unln\c fu?\_ Cl" . ampermetrc.!"ilhk. J2·45. 13illein~cle!' . dt şi pledirile.). IP -.. separatoare). ta puncLul de distribuţie sau postul de distri b u~ie sosl'~e tina sau lIlai multe linii prin care este ndus:i enefhl'Îa electrică.:: şi ph-ciiri se Îac. earc p('rmit pun('l"t'a sau scoaterea im:talaOil or de ~\lh tcmiune. Legfitunl electrică in lrc intrat. in func~je de i1up ort an\.Ul~[or>na\or dc:.ri şi pleacă mai mulLe linii.'l·uptonrC'.. În consecinţă.e ('(.: l'U _ tnm-sfo r matOl' de teTlsi"" e : ::'. numite lillii de intrarI' sau inlrii.ap:u'ate (\(' protcdic.

"NER.'-:IU anliddlngrallt. aparaLajul 1II1lIi pt1lJCl de. gaze explozihilr.iile il] U'II\' ('xistă praf. aparaLajul fI(. de proLc(·\.if' ..eOJl('·Cbre.i.~<lU in spaţ.iC de apanll.'i te])si ~ I)l<·. numile cut ii de distribu\. l:lhlouriJe d(' dis:lrihu(ie in duclirilc ek locui!". nllmltă celula de mii5ll- . din . In fUlltj. llumite tablouri tie distribuţ.. Illontate Inlr-o rdulă ~peciaIă.li i . aparalaJlu jll\l1(.IlJ\C' .·\LT . ('utii ('Il apal'<lle dt' mii~ur .\ TENSIU~""E Celillele de inaltă tensillue ~~ foloSt~~(' la eOIl.It..(.lruclia in"tala(iilol' de di~­ de illaJUI tensiune. ('lll ii trrminale de cablu elc. protceţie sint.!lizilldtH'C in mo<1 ~iJJlpJlI ~i repede tflhlOllri tie di~lrihll(it' de joa.u nrC' (C\l pirghii ~all <llllolllutc .'. a ('IH~rgieî ("I('dri(.~lrib\l!ic pot fi cutii tU bare cole!:loa1\'. cutii λhemp t."lurik de trallsfOl'mal"' .Lri:\Ic .dc exemplu. ]'('.LA La puteri mai miri. tn intreprinut'rilt" indu:-.ie (sau el!' conexiune'). Aceste ('ulii ~~ pol Î1lIhina inLre el . Uncori lransfol'lllaloal'dc de L(.[i I.l'.218 ELECTROTEHNICA G!'.: pl(.ic ş i de m5suraL ureesar IW o plecare sau pe (l s()~in~ .-jgur.!lsi ulH' pelliru alimeutarea aparatelor (le şi măsur at de rare. Tablou c<l)!~u l <l! Je jOirs. di~trihllti(> ~e mon[('<lzii pe panouri. pentru a realiza difrritrk rin'uite de w~ir(' şi . CELULE DE iN.alii k şi pO.'I. tclor de di~!:rîJ)U\ie trebuie ~ ă fie inchis Fig.dt· ('on\inllt('.:lrt. în ('ulii cu eOllstrl1C\ie l'ap"ulat:1 (dan~ii) . Ce- trihu ţie lu lele t:uprin~1 ÎnLr-o conslrucjic prefahricat5 din oţel. cuLii CII . . eliliile {i(' dj . 12-10) ~ all În ('()n~lru r\i(' anLiddlagranfă.('n~jun{' in cO . . umezeală.l ~tru~tie ('ap~\llal[1 (fig.ll. 12--16."l. cum ~int.in acr ~au În ulei).

motorul pentru :Jc~ionar{'a ulIui eompresor sau a unei pompe. Pulerea de rupt'l"r <1 ÎnL..1 (. pcnlfll (' ulT'n\i pin::1 la :5. Wl'~ratorlll în ulei 4.ru (>xpl(latiirile ]l(>trolifert'.ate.:)0 .rl'l'uplo ru lu i cstt' de '12 .1 RU ~ . o hV. de exemplu. b sc arată schema electrică a a c eleiaşi celule. gazel e produse d!. .~ÎI:t e\:<!l'\wle.AI'ARAT A. tlltrerllp or Ş I u~a ccltllel eXlsI.q'Ul"~ . Celula cnUC-o cllprinJe: hOflielC de inlr..l bloC"aje de [elul celor aminiite ta p(\rniiont! <l!lt iddlflgr~nt. J-J . Fig.cC'pt03relor deinaltă tensiuni! cum sint. ~ l :llre ~"'Jl 'Ir alcr. ~ IV '. In lrecnt.sÎnt aşeza le In C iHcaSa / 2.ilwllii knfilllle ~ all c:) ("(~lllUj de lntran' la \1Il po~l tie transformare . tn figura 12-47.'\Hill .. Cdula CIT[lC-u :-. k\ ' :. Ea ~t' f()!o~(':')l\' la tomanda şi protrc\ia motoarele!" (1. penlru alimenta rea .i\l VA 1.. b _ cnuc·o: "chema sigur8n\~ iubular1i (\e îna l tă ten· ~iun" 3. :=J~ ~ I " """0--0"""'" ' 1 .~ " .şi a ampernwtru lui A: releele . ul('Î 5..! func.desclliderea.!- .I!\'n J .::. " _ .limenlarea re1e. J . actiona t priI] dispozitivu l IJ şi \'olanul 9.1ionilre~ intrerupiorului .i IIp 21 :-In. iar amper meirul ÎII c~rcasa 13: ieşirea Jil1 celulă se face prin bornele I r.. a este reprezentaUi o secţiune schematică a celulei de Înalt ă ten siune de fi kV (CITUC-6) fabricată in ţara noastră. . În figura 12-1/. lralls iormil!oarele de curellt 10. C8fe se mann-ren8 r idicînd sa li coberÎ n ri r.\ . Cel ulii de inal tii tensiune peii!fl1 sehcm alld.J E:LECTRIC 2 19 De asemenea cduldc mai pot fi folosite ş i la comanda şi protecţia !"(. kmsiune minimii RL : pelllru . pentru proiect!:! tn1.IISfOflliatofului de tel:si une.elor llla ximalede c urf'llt RM (l'U aC\ionare inslimlanee). 12·47. A'('" 'J ni ni fj "JI .. cu ~j lr!oru l p frghiei 6: intreruplOru ! (:11 t:lei Illult 7. ] . a re!eeJor termice 1<T .. celulele se zideau întîi şi se echipau apoi cu lltilajul neccsar. astăzi se folosesc pc scară foarte largă celulele de Înaltă tensiune prefabric.A la ~i kY. prefabricat electrică.eleliJu i J .lfţ' j : transforrmlorul de tensiune 2.-a comtnlit prnl..

are izola. . Illtr-u in~talaÎ i{' de rli ~ tribu\. pt'ntru com:mdn şi protecţia g('!lcra t ()are!or microcentrull'loT ~all pentru comanda şi protecţ ia motoarelol" de Jlulere illure.ia ci IlU esle antideflagr:wUi. in ('a se ll10ntt"lză t rnn~forma­ loan'lc de măsurat.~ r---.':L ~az. alteori ('('Iula c!ile construită ~pcdaJ ea eelulă p('111ru m:hura rr<l t('miuuii (il! ael'.940 ------i .\Ier!oa rl".:.\ (90 O0 O " I I---Ji06 ") o) FiJ. ln figura 12-1S c~ le rcprcuntală scc tiullea schematică a u lI ~ i ("clulcCPIT-6. L'lJO Â . ('('lu lele ~inl legate Între ele prin iutermediul har('lol' {·oh. . pentru tab lou rile de distribufj{' . ti ('ll si- guranţa ml\.tuare Coif{' ~ inL comUne.i(' CII mai multe> ('(' ]ult'. adică nU product' ~cînlci în funcţionare normală. fn cll7. (:0 11 struqia ccln lei es. t n mod asemănător.rită.tiede calitate mai bună.!iingul" tnlllsformatnr. CPJT -6 penlru insl:1lalii decuice c. pen/ru 6 kY jSf'c!it!J1C schematica). folosiLc pentru in s tala ţ ii cxterioan~ obişnuite. H' folmesc um~ ori cel ule prcfabric:lle ş i la i n~ ll:I ­ laţiile de distrihu ţie de jO:lsu tcn~june . incălziril c de regim sint mai nuri decît In apawlcle obiş­ nuite el e.220 cu un .1}i (11' putere lUai miră ..k ~ill1p lH icată . d(' tt>mÎun('). Constrllr. ţ.1.ul circuitelor mui puţin imporlalltc. Cehsiii pr~iab r kai".. 12·48.

in acelaşi limp.}. Ca reguli generale pot fi ellUllţatc următoarele. siguranţa în exploa tarc creşte .iile pen!l'll Intreruptoare.. l'~deulat pen t r u t. care lrebuie să fie superioară sau cel puţin cgală cu limitele inferioare indicate in Horme (0. . prin a(' e a~t<l.~i zdruncinarea Jor.atea dielec-trit{l a uleiului . lNTHEŢINERE La moularl!a.să [ie supus la o serie de \·l'l"iIidiri pentru a prc\'cni posibilitatea unei uliliziiri ~ :l U a unei funcţionări lH"corespunzăloare: astfel se yerificii. re::!etan\a liniti şi.l la 4OcC. Ele au o rezistenţă activa neglijabilă in eornpant\ie eu reartallţ:l lor inr!ueliv[l. In felul acesta se pot realiza economii import.I\i (le scurtcircuit mai mici.taJatia re~p"'('liYă se poate folosi un apara!aj mai ieftin şi mai simplu. .'.urc--. eamere de stingere a arcului elc. bare.aparatcle lrehuie t ransport ate totdeauna ell grijă. dacă daLele de pc pliicu!-a i!Hlitntoafe li aparatului eorcs]lund eu caracter isticile maşinu sau ale loeului uude \ 'f\ fi monLaL. a bohinelor reactorului fiind negljjaLilă.. APARATE PENTnu LIMITAREA DE SCURTCIRCUIT CURENŢILOR Ca aparate pentru limitarea curcll\ilor sint folosite readoarele (bobinele de reaetanţ_ă).25 . ele măresC'. exploatarea şi Îlltreţim:'l"ea diferitelor aparate trebuie se pnă ~e:lIna de Îustrucţiunile fabriciioT CODslrucloare. c\"itîndu -sc trînUrea .l).) ş i starea lor de bml.5 AlO. Orice aparat trebuie . cablu . :\IONTARE. fixate pe izolatoarc suport. coleetoare etc .corcct. iar cORcxi ullile srl se eIeduE'. accstea !'ce cu raţii: şi se reglează eorespllllzăto r) . la aparatele cu ulei. şuruburi pentru borue. 0. Readorul trifazat e~tc alcătuiL din trei bobine fliră miez de fier. rea~'torul ilU 3hso:lrbe putcTe aclivfl in fUll(·ţionarc. de normele şi de regulamentele in vigoare . Rezistenţa activ.. piistrarea aparulelor lrebuie ~5 se asigure Îlliocuri usca Le şi bine acoperite.la JIlontarea tAuni aparat trebuie !o5 Se n'~pede pozi\ia normală dlt funcţionare::! aparatului. Se măsoară rezistenţa dc izola\ie. c~nform sehemei electricc.l funcţionare (dacă este !lcecsar.dl!pă specificul înstala~iei). . micşorează curenţii de scurteircuit. să EXPL OATAHE . bloc-contacte.APARATAJ ELECTRIC 221 8. punţi de legătură. Fiind ulontate în scrie pc u reţea trifazată. se wrifică rigidit.>:e. tiguranţe. eare trebuie să fie de cel PUPi] 125 kVjC. in ÎIt. relee. !l. se constată prezenţa tuturor elementelor aparatului (contacte.ante Îll ill\'esti[. ca urmare. . .

lifer ri. a pit. e\"îtîndu-se Supl'H~o!icilarcn lor..'.i 6 IUlli f eraslraie Pompe <. montate p~ O parte Ilin sectitlna polilor e. in gen e ral.\ conlad do r principale. timpi morti in productie ." cllploue .1Ie . Nu ce admite cur:lţire a conL<. Se \· crifică camerele de slin!le rc a arelll ni.xtractie şi Irolij !llini~îe d. . Se \"erifidi intl'efie l'ul electromagn e ţil o r (m{lrÎmca lui.. t' Urăteni a s upraf<' ţc!or).·"" Reo~\.".. se c on~tat5 dad s pil'ch~ in sClIl'Ldrc ui t. urmate de opriri ale instala~iei şi de. . Tabd« 12·1 Periodidtntea rcvi1:iilor rrcventive ale <Iparatelor diferitelur electrice instalaţii I)(.!o..: N\SI... din pu nct de Yeo('rc mecanic. lun1i lu nii sIlJl1"mînfl . t i" CQm pr"~Q<lH' } d' pornin.braziy {'are ra mÎn pc co ntacte ş i \·asclin<l ar~[\ din ea uza arcului cledric m ţu'esc rc zi~tt'll\ a de Lrecere a {'on 'actelo\' pînă la IO-:W d e ori.U ~: imll1tallă . lare. _ill 1 " Wlllule ~t .ţionare ).! Oi <! 15-20 p' GO~120 .. " pornire. tc.LA h explootare.d (eoJltarlt'le s-au p e riat. l1idrof"arC' . ~i reqlarc 2-3 p' .""i. conform instructiunilor.n5\~ I''1 H1()r )1\ u".liw " le apara t elor ~ i ('(' hip.".rf llri - l r ~i ZO p' 3-4 pe odi '" ori! ..\\artJn (olel:irii) " poduri [l e 7i) rulante (lucrind '" GQ~ 1 20 20~40 pc p' ora or.\\acarale şi poduri rulan!e I1l1crfnd cu un schimb 60 p' om U G p' orli oe' p' o r<1 .\.t'lor În 1I1i~care şi. de a.\\ a şiIlÎ p' zil 00-120 pe ori! ~cl1i ll1bll rl Ut ilaj pent ru loraj pe ln.pentru a garan t a o bună funcţionare in timp şi a Î. ele se eurăţă ş i ~e reetificfl cu ajuLorul und pile. 7:i zi J 7:i .. . . ~ e vt!rifită incbid l'l"t."t<"!()r J:. 3 . . cooform inslrucţiuni l or specificI' locului <le utilizare a aparatului.rul nUlIl ('nc!or :W p' li 8 ~! U l!ll<.222 ELECTROTEHNICA OENER. .\tf' 1:0 <.~ii ReOS]HI<! RcoslHle M e .Ictclor CII hirtie ubraziv ă şi nid ungerea lor cu \':\sc lin5 (p"rticn lt'lt.). Se Y C l'Îflcă reglajul ]'e lcelol". Pt'l'ÎfJ:I{]('Il' la ('are ln'b llie si! fie f5(. ~ în t intregi ~i la locul lor. in cazlll aparatelor elI' cone."r'·alul . Se c. trebuie S{I se dectuezc periodic o reyizic şi o inlreţirlere preH'ntivă a 'lparatc!or.lec tr o lllagn e ţilor.. cu a tl'astă otnie se vcrifică uzura ş i s tarea ~u prafeţci COl' tacLt'Io r . lltativ in labela 12.. . e.om:t a I ă fun c ţi o n area u ~ o a ră.l1ne nl uhli diferitelor iu.\ cit.. parî~iei pc neaşt e p tate a \1I10r defecLe. aparatele trt'llll ie manevrate cu grijă.'Otalajii ~ î'l t ar1itat(' ori(. 1I1 (> re \"iziile pn>\·cl .\\a car. \ S'.s3. Se \"t'rifi eă (Iacă şll ruburile aparatu lui sint s lrÎnsc.sce n"nrrre pentru locuiuj .<1 . dadl pc suprafa ta con lMtt'lur~) Il a păru 1 broboane mici de lIlel.n l ătura posibililatca :l.:enlrif\ll:e p"nlr:.\\a ş iIlÎ . ind!rcat .10 Ump uinlr" r. .i siipUirnln i zile zile p' orii .llrc pe11lru ins iHu l li . . ceea ce poa t!' duce la iuciih:iri nn ormale ale contactelor in func. - . .plămfna siiptiimÎn.\." (11'(' " 1 .\sc en~t)~r(' pe nlrll ilJ.

irui yaloare instan tanee estt' d:'ltfi de Irgca circuitului 1lJ. DE I'T~CŢIOXAHE .(.. baza ft"Jlome nulu i de illdu(" \ie c1{'("l rnmOl.. sl răbiil ind bobinaju! din dr('apla . Si' PI'('SIIPUllC cii pe ram ura di ll st ing-a a mi~lll l ll i există un bQbilWj {'U Xl spirc (lin !'irrn ă izolaUi.. exemplu..'\ RE 1.\cl'~L fim.:: 13·1.. T ransfofmaloful tai schtmil!ic. iar pc r:. \'.~- . scrtÎu1Jt>a mi('zului fiind.-. . . dl\'ptu n . \"(\ t'XiŞtil deci in 1'l':. d t....\X SFOHlI.i v. '. a ('[imi Y. Curentul alte rna ti v i2 produec in mÎl·zul de oţt' l un fiu'\: altc\'JIa ti. Fa. de olt:! moale avind rOt'llta reprczentată in figura 1:\-1. 1.· . _ ..lll1ura dill dn'apta.J)lI'C ('si c : N. . ' . altt'rnlltivl'i. .. rep rezell- .'USiUllE' a!tr rn at h'ă d" \'OIloa r(' instanlauec uH bobinajl11 \'a fi parcurs de un curent altl'rnnliy dl' \'aloarc in sta ntanee il ' Curentul il produce in mÎelul de o{d un flux magutrk alternatiy.T::"JCIPICr. _ ~~~- -~~ -.doa re imtantalH'e Î2.1 produce in ('1. lu rnil"7.'U S2 ~ p i re. _ ~.\TO.llo:Jr(' instarlt..1 1 ~i Rl ale bohinajlliui (lin ~ti1\ga SC' aplil':i u tl.SFORi\lAT ORULUI ELECTnIC 5<' c()n~id('rfi un mÎ('7..\ TIL\:\.'\ţ(lId i c: in care rQ estc reludauta CilT llilltlu i 1llagn dic . D:u·:j Intrc born~lc .!II(. . . li (":lrui \'Hloal"(' in ~t:Hllance este: A. ~ 8. PH. lin <) It bobinaj . -.. o forp (' ll·("trOlllol oare de induclie. .·ă.Jiila(· un flux m<lgnctic al t(' J'lluliv l'('zu lta nt. a ('. D 'l('ă IwlJinajul Jin clrl'aptOl ('~t(' in~' b Î '<>l in cfr('uilulluÎ \" :1 lua Il:l Ş ­ t ere un ('uren ! allt'roati\' {le ". pe. ti.\PITOU·L :'\!ll TH.: magnt:lic alteI'· naL.~hi1! l a ră.

"tinga şi fur\:t e1edro~ motoal't' el din aeest hobinaj şi intre Il! şi c. Scop ul p rincipal al 1I11ui L l1 :ifonna lol' electric este de a primi energic clectric:'t (in ra curent altern :lli \') Sl1h o lI11 um illi t ensi unI' şi de a o transform a sub o al tă .iullca III la lHJrnelf! bobinajultli llin :. D~oareCl' ccl~ dou{l rrldt'ri de ten~illne sinL foarte lllici fa ţii de forţe le cleclrollloLO:J rc el şi c~.ider:1 că raportul (linlre forţele eldro· moL oare' 1"1 ~i ('2 e!'ite practic egal cu raportul dinlrc tensiunile III ~j rit. forţa elcct romotoare de inductie ya avea o \'aloare installtan ce de !\"l ori m. va iy produce in fiecare spiră din cele două hob inaj e cite o forţă electromotoare de inducţi e e.!.c de N 2 ori mai mar\".•\cesta.' cJedrolnoloare t'sle. ~c poate eom. fiind variabil in timp.. alterna L <P . aşadar. s t ră ~ de fluxul magnctie. Fiecare.!ale edar două tel1siuni: şi (ldic(j raportul du!lre /lalorile eficace ale tensillTlil(Jr csle egal (II Iw mă ru/ui de spirc di/! cele do luI bobil1a)c . adică: băt ută CI = i\'I.li mare.! dill bobinajul din drrapta e x istă o difl'l't>n \ii dat orit. uit'ima rei:lţie e~Lc valabila pt:uLru valorii!' maxjme V'J!I şi li m2 şi pentru \'alorile ('ficace U I şi U. . In toale cele SI spire ale bobinajului din stinga. N~ ~=~_!!J.l:mtau('e.224 ELECTROTEH. Xtr Inlr(' lcn.1 ) Dcoareec II t ş i tl~ sÎul valorile in:."lCA GENERALA. adică: Haportul dintre' {'de două forţl.ă riinerii d{' temiUDI' in bobina je . I!. SplrH a hobinajului din stinga şi din d reapta este.c· In toate c. u: K! (1 3.. adică: H C'zul tă aluuC'Î {':i !:c poat(' scrie.1 t\wa () valoare imlun taJl{. forţa clcelromotoa re de ilHlucţie \'1.· le . ~=~I .\"2 spire ale bobinaj ului din dreapta. CLI r~PQrllll direct Apa ratul din fi gUl'a 13-1 poartă numele de transformator dtclric.

iar drcuitul care dă mai departe energia electrică se numeşte circuit scwlldar (~au indus). lu ac{'st cn. penLl'lIun Lrallsforwator se poate considera: Bezultă : adică: 11 = . Circuitul care primeşte energia electrică se numeşte circuit primar (sau inductar). Pierderile de mers in gol. Deo:Hec(' pit'nlt'rile dt. dati! de trausfonnator. Totuşi. Ilumit curent de lllCts îll gol şi care reprezintă numai cîteYa proCt'nte din curentul de plină sarcină al transIormatorului .E!ce.. precum şi 15 . De asemenea. in primar trece un cureut 10 de yaloare redusi'i. cuprind il1~ij şi pierderi pri n curenţi turbiOll3ri În miezul de oţel. se SpllllC că trallsIuruwlorlll fUllct. Această putere ~erveşte la aeoperin:a pierderilor de mers În gol.h12cos?2.rotell. - 1 L'. (·urt'nllll !iecllll(l:lr f~ e~te IlU!. . Faptul că in bohinaju! prima)· trece ellrenLul 1(t de mers in gol. "'1 F\=U1Ilcos91' iar put~'rea dcdric{\. Se notează Cll l[.4 2 şi B~ (Iig.şi 12 valorile eficace ale curenţllor il şi i2. 13-1). adica nu e'xistă Ilici un consumator Între' homele . Îl' eca llla i mare parle. poartă numele de raport de transformare al transformatorului . proyocate de magnetizarea miezului de oţel. Raportul Nt/N'l. s\ K şi (13.= ~ L'2 1. lllai departe este: Pz =f.'l!ca gener~l~ .3) cel sewll dar esfe egal _\l~easLa araUi l'a rapl)r!uJ dintre C/ll'enful primflr CII ilwersul raportului de transformare. se poate face practic aproximaţia: faţă adită : UtIleoS?l = U2 1~ eos?~.l-'\lterea electricii primitii de transformator de la sursă este deci . Cînd circuitul seeuudar este deschis.iollează în gol. d in pÎcrderile prin histerezis. pulen~ În lrn1Jsformntor sint oeglijah ilc de ptlterea prinlil:l.TRANSYORMA TOARE 225 tensiune. care sîni COllstituite. in mod practic.ii I l şi h cu tensiunile re5pectivc U. şi Uz . de asemenea cu şi if!'l unghiurile de clefazaj form atc de curenţ. inseamnă că lrallsform:ltorul absoarbe şi la funcţionarea În gol o mică putt:n:. numite şi pierderi de magnefizare.

orează temill ll(.. tensiunea trebui<' să fii' deci (lin nou eoborilli CII lIll nit Lransfol"lnator la enpătul cd{dalt al lilliri de" trnusport. deoat('c(' si nt proportionn li:' cU pătratul curentului (HI2). P~lltJ'U l'a l'lwrgia eleettică tr<"lnsp Ol'tată s5 r5mină conslant:l se \-ede ei'i SI. UZ Irlimror mMor .tfl. mio. Ci insii III gl'lwrul uti!i7. Pierderil e prin t'rl' (: 1 .9(. De aici H'ÎI'S(" IlI'cl'sil.:1.rullsport.'t"('''itntt'(1 ('a energia dl!dricii produsă Intr-un an um it loc :>.)!:te t .226 ELECTROTEHNICl\ CF.ă tf'llsiunc la yaloarea La locu l de utiliza re trallsformalorul rob(Jri/ol" yn loarea ncresară I'('ct'p lorul ui R. in il((. de exemplu )... . t ('n~iun ii î n figura 13 -~ se arat. IllJ1I1e-Şt{' randllmentul t).ne.ă in mod ~d1('m~lk cu m se real ize3zii cit. cu cît sarrina tra nsf Ofln:! Lu rul ni (adieă C urţll tu l s('etllHI ar şi prim:-l r) esle mai mart'. u ricl ica q. O mică p:lIte din putrrcu picrdcrile Cl! .Î de tr<lllsport..ă.' prin efect. ll:-iullea li ill aC('\':lşi proporţie. ddar dac-ii Lransformntorul fllnc(io!1('[lză in sardn5 (cînd e xist ă curent sec ti IHhu).l\.j.'iilllIC<l inalt[1 la ('ar{' a fost transport at.lloart-a CII ajutorul! r:uH.adll:.~lIl­ sfor l11. mieş or ind in [('lnl aCI~sl..r-o Iiuie m ono fuzată <le alternati v produce O"H'(':lslil e nergie la tensiune căror T r măreşte aC<'3st.Jouk--Lenz in tonducton rele Iini!. adică au aceea)i nllOtlrt'. de e!itl"(' n. (13.'1) (il (' ~ Il' o literi"t gn!t"I'I~l'i1 ('. pierderile JOl1k-jJ'l1Z ~C':HI mllll.lu~tri(' apan' cIt! IlIUlLl' ori lH. t-l JI.i a elcctrid nu poal . '{."= "fj P. Sursa S de cu rE'lIt joas. de ellcrgic se: fa r(' ('\1 lI ndt. pieJderi. . tiI! trnll~pol"t exernplu . En~r. pro\'ocate mai ales dC' l'feclul .'1 atît curentu l. lran!. D<Jcă se mkşor(.' poate rNlul'I' {'tlr~utlll 1 dat'ii se 1ll{Jr.t' pierderi sTI fie tîl: mai m id. cit !. R ezultă că puLerea primită de bohinaju[ prim'lr Pj nu bLe egală cu cea re dută de secundar P~. Se enun (':1 a c('~!.. un r3n(]aU!rnl l a proape ('g:d cu lluifnft':l (0.~(' (' îlr' ~l{' "da") H'.!i dt' transport.Jo u[('-Lenz in circuitul primul'.ff)I'I11 :1lu::trt'lor. Aceste pierderi III o/el sint pradi(' r(Hlstanh' intr-un tl'ansformaLor Jwn lrn () lensiulJe daUi.n-ptoal"(' la lell..IZ_\HEA TRA XSl'UR\L\TOAHELOH.uer:l].1 fie I r<ln~jlortali:i inlr-alt lo{'_ ACI'sl l.lIZli elu·('llllll.. Pit'rdel'ile priu histerezis ~i prin curenţi lurbiOllari in oţel se num esc şi piuderi III oţel ."ERALA • pierderill.tri~ll an:. nergie e1cclrie:1 print. 2.111 10(' il.formatoL RnpflrtuJ : primită se t"fln~uIUă prin E'...:l l c:l d.ii pin·derile . in gc. Trall~formaronll ridi- J1ceN3rii linÎl.:1 1:1 .llofului .Joule-Lenz În primar şi secundar poartă nume le de pierderi ill bo billaje şi s ini cU ut il lIl ai lUuri.

tI!' Lran~formatonrel{lr ~jl1t constiluite din bobiue cu condurio:II·(' izolate.lllbincle primare p.1ilului mague: tic trebuie ~·ă fie ci! Illai redusă . .rt1:. dispoz i· tia din figura 13-3.lan' :. Fifl.:'IfATOAHELOn Est e ctouolllic si! ~t' proouci« [!l1. ma~l1dirr produse de prima!" n1" tn'. oaje coaxialc. magnt'lil:tt a cÎr('1. lalele se rabrică (lint r-lIU o!d silirios J.fonn. O pa.i. Pentru a H' ('\'iln l1ecastn.. ~(> ulilizeaz. TrllllSformator . la·. Utilizarea trans· forma toareJor 1a lranspo r !Il t eneqtiei cItclrice. De aceea.al' mouta ca il1 rignnl 13-1 Ull I.TRA. P entru a ~t: rducl' şi pie. Trull:.).ilJl1eaâ din olt'! l·U o ma1"(' pcrmcabililalc magnetică . Fig..l"e 'li Pi·in J.dcrilc prin hh. CONST RuCTIA TRANSFOH. iormator cu bobi · Fig. tlude bobim·h· secundare s aHl'rnrazn Cll l. lIliE'Z lU tronsformatofului se c-ooft:C't.rle din :)eE'&le liuii :'-<1r Închidt..t'rundar: de :1.:('mrnN1. llil loal l' linii!r magnetice pl'f)(IU~t' dt.e jn j uru l miezului cit. Tralls. rductanla. Circuitele primarI' ş i H'{·utH. Dccesar funcţionării transfurnwLOl1.l1ui .J1"elc nu pot fUllcţiona di'C"it in curent altenw. Curenlui conlinuu nu poate proQIJN' in miezul tra nsformaloru lui un flux magnetic variabil. (]r exemplu. ln scopul rE'clUrE'rii 11iNdf>rilor prin currnti turbionari iu otel miezul ~c r['alizcază din tolC' dt mai ~ubliri ş i izolate inlre ele.th-.01I~tilllitlll :l~<I numitl!l flux de dispenie.]lccial .Jlo.(·Ullrlar ar In'cl' şi pl·iH primar. (1 . (. montat.oate liniile r1. saH aluminiu.t('rczi~.u! maglJdic djn miezul Lransformatorul1li ('U () forl:i magnclomolOHr(' dt mai micii."'5FORMATO_-\.:u babinaje alternative. H'. 13-1.o\_ D acn bobinele ş . 111 con~cci[1iă. l3-:~. Diferite conexiuni ale uobîoa· jeloi Irallsformaloarclor. elin cupru . dir\~rt prin al'!". U1 ng_ 13-2.

q. c conexiunea triunghi-stea. cu schelIl:l arătată III Labreliî . lensillllca va fi de 400 V. raporluri de transformare diferite.11 şi Y:. permit sddmbarea raportului de tni. prin legarea la prizele exLreme.6. Între două conducloar~ de fazil. s. Figura 13-5.l.~) se ntilizeaziî. r). figura 13-5. cOllexillllea numit{l :i!J : a. care.. să În ta bda 13-1 sint date cOllcxiunilc . cu ulei de 'tam/urmator (fig.ll sformare sub sarcin~l. arc şi conduelOl' neutru. şi anume circuitul de tensiune mai mare înconjuriî circuitul de tensiune mai mică. se prevăd pri:e suplimelltare. raportul de transformare se poate schimba cu eîle\"a Iuocente În plus sali in minus. ne exemplu +4%. Pentru a Si' putea ob(ine. Fa VI de priza mijlocie. penLm joa~. a reprezintă conexiunea stea-sL('a.cl legate In partea sllperioar:t şi inferioară prin cîte un jug de oţel.228 ELECTROTEHN1CA GENERAL. iar inlre Ull eouduclor ne fază ~i condudorul neutru . hu· figura 13-5. fie în triunghi. la acclaşi transformatur.ea se poL lega fie în sLra.~ sint rcprrzrntatc principial COllexiunile electrice ale primarului ş i secundarului care ~c întîlnesc lUai d('s la trallt formatoarele ll'ifazatc . 1n cazul generatoareloJ' şi liniilOl' trifazatr. 13-7).il" fi 000 V legat În triunghi şi cu cel secull{lar legat În stea cu eOI1{ludor neutru (figma 13-5. unde s-a reprezentat circuitul primar sau secundar al unui astfd de tran sformator. De mulk ori. Fiecare rază arc cite trei prize. pulindu-se obţiuc diferite combinaţii. fn figura 13. avind trei }JOhinajc primare şi trei bobinaje secundare. In exteriorul euvei se g ă~es(" o serie de .. bobinajul cu conexiulW stea. lransfOl'malorul trebuie scos de sub ~ar ­ eillă (Întreruperea cîreuihllui secundar). La cOllexiunile din Labelă Y:.zat arc cie obicei ran trei miezuri de ot. b conexiunea lriunghi-triunglli. Pc fiecare din ('('le trei miez uri se găsesc bobinajele transformatorului. unde cele două bobinaje sînt coaxiale. de 231 Y. ţ. plină Miezul trunsformatorului şi bobinujele sînt cufundale Il1tr-o eu\'~ metalică. Existil ins:. după cum se arat:l in figura 13.i transformatoare. pentru a se schimhn legăturile de la o priză la alta. De exemplu.iî Lensiune. un transformator trifazat care trebuie să coboare trnsiuDea unci linii lrifazate (l e 6 000 V. după STAS 1703-67. dacă este pe joasă leIlSilllH'. la tensiunea joasă de 400/ 231 V penLru alim('lll:lrea ullei retele de disLribuţie.51 domcniul de utilizare a trans[Ol"malO:l. Pe joasă tensiunt>.e realizeaza de obicei cu bobinajn! prim:. o altă dispoziţie e~te reprezentată Ju figura 13-4. Ace::. Fiecflrei priz\~ ii corespunde Ul) anulUit numilr de spirt'. pre văzute cu dispozitive speciale. De obicei. transformatoareIe trebuie fie de asemenea trifazate.relor trif::tzaLe. Circuitul magnetic al unui L sforrnalor trifa.

..lUD.Jl -=<:" •• c<la b A8 C il fi C W ". L <-. \. fi 8 A. • c €(>la. 1000să Doaullliui Inaltii \ Yy-12 D. l r: lli iI::.]i ADe Yd .:iunÎ ale fransforma1oarelor Irifazate $i domeniul dl': utilizare (după STA S 1703-60) ni~:. 8 e ab c W Transfonniltoare coborfloare pentru dislfibulie de fortă Transf.!l Yd-5 AAc B a • [>c 6 W Jj ODD .:rnm" " ~c torfnIă sehC" Hl. de cono:~ iu nl Slmhol T e n.TRA-"<-S f'ORlioLATOARE 229 Tabela /3·1 Grup(' de cnne:o.J 8 b ::.rc. Acelaşi ca la Vz-II . Transforma toare coborîtoare pentru distributie de ilumin~t.c. e a :re .II numai plnil la 100 kVA Dy.-< .- a ti .J ru TIM • ridîcăloare centrale şi Transformatoare pentru statii J .J w B C lJC ..:.11 " Yz-s AAc cvS· A Jf < ..şi ca YIl ... AAc 8 )'e c_ " A W lliill 1: ! } ! Il .C ' )-e a @]J '1 • ~c m piC b Ace iaşi ca la D. ridic. . Fir ul neuIru se poate cărea 100%.. B )'c \'z-Il A t • L1. c-' ~ Acelaşi ca la DY. Tendun. Inaltă I ..> de utlllu. Dy ..

de. fiind mai uşor.1!'t~. adionind lin c:ircuil e(<'d.â uueori un releu (le g(i ~1! (l3ttch oh:). 13-6.('Îrc nn!u ra l5 \n 111. se ridică la part('u Sll!)('rioara.\' intrr.'.d. i:1I' dat':\ ~lIpra~arl~ in:t C Ol'es ~ pundC' unui St'L ut·circuit. t('37.'lCf\'Or dlîndrie numit şi ('ollserl/alor de ulei'.-1 \e\"i care leagă p:u'l. Tn.sformii in căldură.'i. de Ulide ~c ridică iarăşi ::. Dcasupra eu\'cÎ ~e mOllkaz:1 de multe orÎ un rt.mpl u). sub ac\iunea gazelor. pelltru a mari suprafu\a ue eout nd cu exLeriarul ţ:i pentru a inl('lIsifica astkl ră~'ÎrNI.rmilt' de a s~ ­ mellea ca ftlprnf'nl. lransfonnatorul ~f' incălzeşte. : 'H'C!"t(':l. unde se răcc şll'. deoarece (. B obinaj . carc I'sle plin cu uld.m. reca ce actîn>l'Izi'i. ~e g5sesc ni. t:)-Î. a Inwl>format Oi'ului.lIterarc pl't'n rapidă n uh'jului.13 permit{" cuvei srt fie totdeauna pli llă cu uJeÎ ehiar şi atunci l'ind Il ivclul uldului v:Jriazi:i wu cauz" dilaUirilor ('!."~fu)T"at'H cu rt.rie. in 3n?sta se prndu c g:IZ {~ . 13-8). ie dep1a~c :1 Z:l .l mÎşcarC'tl ulll1i alt Hotor re act!'lllcnz:i un circ uit. trece prin ţevi. ~i apoi ajun~c la partf'3 iuferioar5 a CUVl. ReZC1'\' or1l1 pc.<l. Astfcl uleiul este in continuă circulatie. "fIg.l'l' depind (le ~ar('ifi:t transformalOl'ului. (fig.\ superioarîi cu par~ lea inferioară a cu"ci .230 Fig.. Cleiul cald (lin ('ll\"U.d(jru l de ulei cu CU\'3 lram:fo rln at()fIl!u i ~(" mol. î:l lr gălurii cu {'un. In timpul fun cţionării. A{'(>:-.u.le plu!i!o. . carc fa cc ~[l dc<'ianş('7. lu interiorul releului. Pc lN1\'a rurc [(·:Igr. d in c:luza ÎllcălzÎl ii nle iului. d<'pla~area yio~ lenta a ukiului c!elenl1in. Ciml ~e product' o ~upra~arcju1i. mult răcirea.llrrgia cure se pierde prin declui Joule·Lenz prin curenţi lurbionari şi prin hislcrcl.. I'f)!l~cry. t'eea cc ('\'i til o . Uneori C'lIvn E"~t(' ondulalii.tului de alimelltare ~ trallsrormatOI'Uhli. de exe.l dt' toutacl clinlre ulei şi aer ~'ii fie Illui rt'dw':î.!"!lvtoi'ul cir<.de transformator cu pnze suplimentare.is Se lran. al:t!'mii (SO ll('ri(!.

I rezistenj~ nmpermdrulu i e~te foarte micii. Dou. Ica re 8 1... 13·C). de 100 k\f.'l barele. 13-10. q .!!. Gabil ri t ul u!\L. atunci cind sînt legate la aceleaşi b<lre col e~ilJHr e de r. Aceasta este Ul18 dillln: ulf<lderist!dlt: importante ale lrall~rorJllajoruluj. 6000 V: a . illimenteaz. da t fiind C. in unic ce.-.~ AL Tn .nS· formaLmll"('. Tensiunea aplicată fn conditiile ar ăta t e Il! borl1~le jlrim~rll'u! poartii numele de temiuI!1! de scurtcircuit (Vu). un receptor oare-care R. dllpii Clllll se ilf. b~~ mm: h ~t 800 mrn.Fig. . alit pe partea primarii. în ii!. în specia! pentru iaptul ca are lIll rol decsehil Il! III/!"IJI în ţ'(uall'l a! tr81lMormaioarclor.lÎor de ulei.l~ 13-8. Fig.a -Hi- . . 111 Rf'pu\. Ia ('are sîllt le!!alc cele uOllli tran~rormat(}are TI şi T.. Conserv.colec. BMelc secundare 8.ll transformator Irifazat în baie de ulei..!lIr<! !:~-IO.! sau Il1ai 111ulle Ifan~forlllalol!r\:' func\Îoneaâi 111 par:ll el . un a~emenea transform ator trifaza L.\RELOH Se presupunc ca secumhcful unui transformator eSlI' legat în scurtc. Teru:iunea la bornele secundarului este practic nllIă. \'aioarel! iensiunii ue ~clJflcircllit a unui transformatof (('prezintă de obicei dle\'a pfOCf'lItE' din lE'nsiul1ca nomial:! a bobinajului respeclh'. 8. cu pul(']"etl de 100 kYA 6000 v.:l.TRANSf'ORMATOAllE 231 (ol1J~r>J(Jlur de u/". Ia rîndul lor. :nm. r:: .\ f\"SI'"01-L'lIA TO.{ H----1e-.A .urell t.ircuit prinir·un ampermelru şi se aplică primarului o lensiUllt' asi!e! tncil furentul din secundar sa capete valouea Illi llomina!il de plilli\ slln:in'i.tii\. TEl\'SJl". dt şi pe partea secundar.!.ult'i. Două trans- formatoare) jn paralel. şi Jlt'ntru tt'n~ illni piuă la f' -1 . de exemplu. Sursa S de curenl aliernat iv alimelllcaz. Fig.\ DE SCUHTCIRCrTT ŞI l\IERSUL fN PARALEL ţ.. după cum se \'a arăta mai dep:!ftl!'.J!ka SodaJi~t:""1 nomiinia fl' ronslrujrsc mulll' Upuri de lr. l-"igllrn J3·9 )cprezi nlfi.

care formează un cadru inchis.raportul dintre pu lerile li d o u ă trallsform~tQ. Cind cure. Unde primarul ~s le C'o nstitui t dintr-o parte din spirele secundarului. ~6 U.ufkien1i'i aprodeşi ximaţie: in carc f{ este raportul de transformare al trallsfol'matorului Il şi 12 .lţ. ş i poate fi ridicător.ii 11 şi 12 au va lori apropiate (ruport de traJl~forman' :1p ro pia L de.:\lATOHUL La unele har:sformatO:lrl'. a bohînajului rezultă din difercllţa dintre.valorile eficace ale curen tului in primar ş i secu uda)'.să aibă aceeaşi lensitwe prima rii ~i secundară : . i<lr (il şi Ct. ccca c(~ permite să se fa că (' conomic de metal la h ob inajul rcspCtlh-. Ac c~te două bobinaje se gă~i('SC legate În conlinuare. - 1.(' notează eu NI numărul de spin: primare.Yllloriie eficace ale tensiuuii 1:1 bornele primarului şi setund:lrtl lui. ambele bobinajc sin t w~czatc pc acelaşi m iez de oţel. l'c c FiR. autotransfonnatoal'('lL· se cOll~lrui('~c in a II. .232 Pentru ca mai multe transformatoare s ă poa tll functiona în paralel In bune condifij trebuie să îndeplinească o serie de prescrip tiL dintre care cele mai importante sint : .53 aibă aceeaşi tensiune de scurtcircuit. Din figmSl 13-11 se '-('de că C1Irenlul le diu porţiunea COffillnâ. Autolransformalor_ .să aib ă aceeaşi gr up!! de conexiun i. 5.1 n~oa rec. Dacă :0.cundnrc (intn' (J !ii t). . ~au coborîtor. primarul lIU este !icpal'al eledl'ie de secundar.('. (intre b şi r) ş i ('li N2 numărul de 5pirc !'. Fig. cm:cntll! ' e rlin po rţ iun ea co mună are o yaloare mi61.ue si'! nu fie mai mic decill 13. 13-11. prii! mi('şOr<lrt3 secţiunii sale. U. 13-12. A utolransforma lor Irifaza t. unitate). Un nS(' ITIcnca transformata)' poarUi numele de (ItItotrans[ormalor. . curentul primar 11 şi tUrciltU! !'ecu ndar 12. se poalc Stric cu ::. AlJTOTRA:\S170R. Din 3ceastil cauză. după cum se arată in fi gura 13-11.

.". . tran sformatoarele obişnuite . a e~te repre z ('ntată legarea unui voltmet. c.5 şi 2.) A În ~ el' lT!ldar.e pO. primarul iiind legat la reţeaua ele JJlaltă teh~itille.TRANSFORM. tn figura 13-14. TTIANSFOR. _ \ t e~te LraI1sformatoare . prin intermediul unui Lran~fo r lhator de miiwră T. iudL la ('urenlul nominal uin primar sii core. Fig.spundă Uil curent (lI'.lle util iza totnşi un ampermetru de numai 5 A. care permit ca aparatele de ll1[isural Eă rlHH'~i(mt'zt pe_ joa~:fl Lemiune. 500 A.<.TOARl:: 23" general pentru tin raport de transformare care variază între 0. ~. se leagă la această reţea prin inte rmed iul t1 !~ or lrr'll."-sURA Aparattle de mUHlfaL cedinule sa mă~O:He diferite mărimi electrice (cment.':"e condruicsc În mod normal a~tfel . . 13·13.ru la o reţe a monofazatil de Înaltă tensiune. CJlial' in ca zu l unei r{'ţde de joa~il lemitllle. legarea unui am permejT1J cu tra nsforma tor de Cl!rent. G. . astfel Î ncît se realizeaza o importantă economie de material fa1ă de. fu ~'igurH 13-1:{ St! ~lrat. d<lcă fC utili z ea z ă un transformator de cure nt 500/5 A. ~(' artl umpermetruilii fiind insă gradată pentru curentul din primar. iar ~cara ampermctrulul ~c gra d e ază O . b cEte reprezentat un transformator de t('llsiune trifazat T. prin int{'rmediu! unui lransformator sau redudol' de tensiune monofazaL T. tew:.) la o fe(ca de înaltă tensiune. iar În figura 13-11.\IAT OAnE DE ~r . Figura 13-12 repreZilJtă schema eleclricii a unui :\ntotransformator trifaz at.- In figura 13-11. doţlă tramformatoare de tensiune monofazate T montate În II şi legate de asemel'ea la o reţea tri- . de excmplu 500 A..ii kgarea tlp-ui umpt>rnwtrll In o reţea de Înaltii tcn~illne.{ormuloare al' măsură. daru valoarea curentului in această reţea I'~tc foarte marc.iune . C<lrc ~e numeşte lmlls{Olmu[or ~au rcduclvr de curaJ l. putere etc.

andormator de cu reni fig. tensiune 0.5 kV.5 intensitJte I\Ominală pri mara fi -. 13-1. Ia 1)Qrnelc seellndaruilli tensiunea sa fie {1~ 100 V. Legarea voltme!relor cu transformaior de tensiune.1. T. de 6 kV.234 fazată 'VlASURARI ELECTRICE penti'll alimcntarca a trei voltmetre. Transformatoarele de tensiune sînt în mod normal astfel construite. 13-1 4.. . Încit atllllci dnd se aplkă primarului tensiunea nominală. . . 13·16. fa brica \ în Repu bl ica Socj <1] i~ \ij H omânia. T o) y Cj 61 Fig. I 1 /22 ~ . Transformator ci . fabrinlt în Republica Sociallsta RomânÎ'!.:IOO A .. tip CII(5-0. iensillne tip T!Rn -G. sraTa aparatelor gradîndu-sc Însă după yulorile tensiun ii prim<'lrc de măsurat. i ~"J. . : 1"8 : Fi~. ..

. sudurii. 80 ~611 .". TTIANSFOR\L\TOATIE DE SUDURA Pen lrll ~lIdarea ('\1 cun' nl altenluli.5 penlru inle nsiUi\i nom ill :Jlc primare de 5 ~ 300 A.'tha p~ (bta de lnf. tU ajutorul u1H~i porţiuni (leplasa bil.l:l şi curentul secun · dar !~=639 A.şura rea secundari!.A ?!J 4IJ 60 8tJ 100 IXl Curent Fig.lJJe prima r ii (fig _ 13-16). drfLn! de repNle. Un transforma tor \lOfllWI. ara l ă dOllă construcţii mai recen te Cli izolat-ie .inne 0. In felul :lcc~la se pot limita curenţii de ~nutri r­ cuit rare (IP:lI' fr('("\'('llt in tim rul opera\ki de suu'lre.6kY teo:-.-:.orlll are dc multe ori o roată de mînă. fRcior u l de pUlere În senmJar cos 9. Rcglnrra ac('stlli flux (1(' di"pen ie se rC:lli z ca z ă de exemplu. Aces te tr<lllşformat-oarl' s in! lfioliofaza le. tn figurile 13-1 5 şi 1. 13. namit.il.3-1 0 se. se pot leg:. În ace~t seOp trall~forYlw. Carac t. ad.1limcntc ază de la re~ea.V I . Cai:<lclerist ira yoi tampcr cesceden la II ll1wi tr3 IlsfQfmll lor de sudurA .. pe mă~lIr {l ce curent\11 cn:: . transformator de tensiune tip TlnE -6.1 SI' obţin e arca~·t5.. cara('Leri~ti{·ă este necesar ea transformatoru! s{t aibrt Ull flu .15) şi Ut. iar llum.e fransfo rnw[!) ure de. prin i11tennediul lran~rormatoare1or de mă­ wattmet r e. P rimarul ~(' .ştc.Jin răşină tu rn ată şi unume un t. prin il~Ll'lJ1ledil11 elin'la fe face ll1alll'yrarea nec{'~arii. !\umliru! spirei or primare este .. iar sceundaru! prodlH:e curentul În sudură . se lltili z f'ază transformatoare speciale. in R cp ublica Soc i alislă Romania ~e fahricil diferite Lipuri dt' transformatoare de măsură.IAŞrNI ASDrCRLlNE 235 In mod allalog. prin deplasarea bohin ei primare raţii de ('('a ~ecllndarii .' [! rcelltuat dCSCClld rllUl (fig.rall:sfonnator de curent tip CJR S ~ 0.e n~j"bte) trebuie s:1 fi!.ic:J.10000 V. .t.." maglletic de di~per~ie suficient de mare..: a miezHllli transfol"lllatorulu i. e~ l€' 3limenlal În primar cu o tensiune U 1. foutoare ctr .=1 1-1-. 13-17.. 7. sură . t('n :.eristiea y oltampcr (\'ariaţ i a tCll~:illnii in rU!1cţie de int.5 kV (fig. 13-17).~ l! 4lJ _ . carc se fab rieă ~i in ţara noastră. Sa se 3fle ten slunea s ecunuarI! C z ş i puterea a.!.= O.i ru J spirelor secun dare 1\". tensiunea t rebuie să $cr. P entru .dii. dt!.~~~=. ~ro O . Ap{icaţia J3~ 1.30ll0 pe fază. trii8~a l.

. controlul izolaloarclor (murdărie. U t = .controlul zgom otll lui caracteristic produs de runc~ionare[t transformatorulw.). verificarea broOlşt.dor la l'ab inil tralls[o rmatoru!ui. U1 = - N: Nl 3000 114 . pentru a constata dadi nu a aJ15rut ce.8=336 063 W=336 kW.verificarea eu ajutorulnivcJului de ulei.'a suspect. verific area fun cţionă rii releului de gaze . verifiCllfca legiHurilor electrice Ia transformator. Pt =V3Uz ·I~·cos 'i't= I. şi al:lrmii . 8..ualelor scurgeri de ulei . Din relaţia: ELECTROTEHNICA GENERALA rez ultă. crăpături etc. . tn cabina transforma lO l'ului.'IOOOO=380 V. verificare-a insLa latiei dt! i1umiual. . vcrifkarca legăturilor la piimint. a nivelului şi culorii ulciului.73'38Q '639'O.236 Rezolf1Qre. INTREŢINEREA TRANSFORMATOARELOR Lucrăril e mai importante de intreţinere o bişnuită a transformatoarclor sint următoarele: conlrolul zilnic :lI event. eOJllrolul dispozitivelor (l e SClllnalizare.

c Ilumt'ţ'te molor electric.lgndul S(' roteşte ill jurul !\" . Rotoru! şi statorul sîn t ('Oll slruilr. magnetire ş.: o parlt: fi.~ te . adică generatorul poaLe [urKţionH ca moLo r şi motorul po<lt.] func!.sid("rfi un magnet in fonnil de puL('oavii (fig.i .\IP .)' .-1 m.. rît şi pc roLol". 1·1-1 ). Mai întîi se \"or da uot-junile privind producerea cimplll·jlo!' mtlgnetice învÎrtiLoare . 1)a(".5iua care obsoarbc energic..1Il. PRODliCEfiEA L"2\'U l U . În interiorul ciirui a se invirLeşLe o parle mohill1 numită rotor. iar maşina care absoarhe energic elcdrieă şi o trall~[o rlilfl in energie IlwCCtniC.şi maş i ni ele curent continuu.l vor ri d escrise maşinile asincrone.ină eledrică an.iei electromagnetice . de felul cun'nlului. Dt. rcspcdiv inlenleţiulle[l dintre cimpurilc mnguetiec produ~ . lJltre polii aî ate~tlli magnet există un dmp magnet]!".ionării tuturor maşinilor electrice s[:t rrnoll1cnnl induc[.:n. Indl'pendent de rl'llli curentului.-.e functiona ca generatur.elin mal. mccanic. gen('raLoarelc şi motoa]"('lc (decLriee au căpătat dC!lI1mirc.:llJÎ ('lectri('{' rotative. Iu ecle ce llrmt.l .. La baz.i formează circuitul magnetic al maşi1lii.'\:\ nUlHită ::.1(1(01'.'Icnerafor eledric. ma. Intre rotOI" şi slaLol' s~ afEi UII inLerstiţin de aer !lumit il1lrefier. -'lctşinil e elec- trice sîn t rClICI'sibile. uecca .\GNETIC lN\"fn:rn on Se tOJl.\ \ CAPITOL UL XIV i\IA Ş I NI A.('rialt. L. din grupa maşinilor de ('\Irent alternativ . care poate f i reprezen tal prin liniile de forţ. maşinile electrice pot fi maşini de ('urent altc rnath. Orir c ma. În interiorul lor.. funoamt'nlale pentru funcţionarea unor ma:.ă şi o transforma în e[lcrgir eledrică se ll ll me. pl'in r:uc trecc flux-ul magnclic produs de curellţii care parcurg l'obinaj('le aşezate <ttit pc sta tor.ă r~~p ~ cti\"(' .t comtmft d(' ma:jini deetrice rotatiw . GENEHALIT AŢI In functie'. SINCU ONE 1.

Fig.ycrlical:"i şi cealalt?t orizontaţii. Liniile de Fig. iIl care Bm esle valoarea maximă il indu cţ ici. 14·2.5ini cl(~cl['kt'. id('utirc.mite l1n curcut alt<:matiY. forţă Fig. Tn bobina aşezală in planul orizontal se . S~a obţ. de eXl'mplu axa O. in Illod analog se deduce cii şi inducţiil mngllctică R'l varia. Fig. 14·3. 14·1. la un moment dat. 14-4.'ICA eE:'. Fiel·are bobină va crea in jurul ci lIl] cimp n:13gnetic ~llternativ. Tuduc(ia magncfie. puhaţia lor riind (u. aceasLă posihilil::JlC Sl~ ulilizeaz5 in hIneţionarea unor mn. pe direcţia axului vertical al bobinei.îonală cu curentul earf' produce. In figura 14~4 sînt reprezentate liniile maguetice ale cimpului produs in bobina ori z ontală.~u lui CII aceeaşi pulsaţie w. este rr-prt"zcnt ati"i prin \"ectorul 132.z1\ potrivit legii sinu. aşezate nnaintr-alta şi fără a avea vreo fcgiitur:i electrică intre {'II'. tl. f. rezulti'i că şi inductiile magnetice R t şi B 2 sint bifazate şi in c onsecinţă: n2 =Bm sin (. cimpul magnetic dintre cei doi poli se va roli şi cI. Iuducţia magnetică in centrul bobillCi. inseamuă că şi inducţi a magnetică variază potri\"it IrAii ~ i nusullii eli aceeaşi pulsaţie ca şi curentul. astrel incît :Jet'ş ti doi curenţi să constituie tin sislem de doi rllTenţi bifaznţi . iar iuduc.inut deci un cimp magnetic ilwlrtitor. astfel Încît se poate scric : ° Bl =Bm Ein cu 1. Liniile de din interiorul forjă din interiorul bobinei orizontale (c li aM verticală).l/-î) . fără să fie nevoie de mişcarea unei pic~(' materiale. In figura }'1-2 ~·nu 1'l'prezentat două bobinc. de bobina vel'ticalâ .ă in centrl1l bol'inci.238 l:LF.ţia magnet i eă este proporţ.\agnet în rOhţie. bob inei verticale (cu axa oriUJntalit). Doui'i bobine perpendiculare Urla pe alta. iar in bobina din planul verLcal se t rimite alt curent alternativ. Exista posibili · tatea de a se obţine uu cimp magnetic învirtitor. pe direcţia axului oriZOntal al bobinei. Dar c<'i doi cur('nţi fiind bif:lznţi.CTROTEH). 1n figura 14-3 se arat:i lilliik de for\li ale cimpului magnetic produs.'"ERALA unei axe OaT\'care. esle reprezenlată prin vedorul notat cu 8 1 • Deoarece curentul care produce cimpul magnetic esle alternativ. un~. dnpă cum se \'u ~ll'ăta Illai tîrziu.

_\test PUlict ('.crea. d('O.şi !lelltru Fi{'CHj"(' puud s-a mihiUI":lL \'uloarea im.gneticc 8 1 şi 8 2 _ B •.illu~oida pelltru indu c\io nwg rH.l i('[1 H~ a fost tl'a~l1l:t idenLic eLI siulisoicln ni' d:u' ddm:aUi În In{îrziNc.He<'(~ inducliil!' lIlagllC'tici.jrii !':l ~c llli~h' "ren pie~ă malNÎală.-ii11' mag'nC'1ice 8 1 şi jj~. inducliilor m3.. cclc nouii pozitii 1-!).' \'tell' ('[1 :-. Darii SI' IlrIui'iresc. Compunerea celor douii inductii magnetice 8 1 şi Fig.lliLitte t::~ll­ trul telol" (Iouii hobim' (lin figm'l 11-2.:.al pentru fiecarc din el'!l' 110uă Jllluc:le cite doi \'('dori pl'fJH'lldiculari avintl Hdorilc rcspecli\'c nI ::oi B:'!. care S-:l oblinul f. tht r {'arc se roteşte in jl/rul jJUll/:/lIll1i n. S. ~tc In rCl. 11-5).' sint birazalv. YU!(luL'l'n indut::(ici magnetice: l"('zult<ll1tC este ('ga!i'1 ('ti \'"Ioorefl maximă <l fiet·r~l"ei indur(ji maguctiet' compOlwnll' . [4-6_ Reprezentarea grafic<I . 8 w' " '8. Si' obs('rv..'ii B2 • Dar şi B 2 v:ll'ază În timp polriviL legii sinusului. 14 -5.!tu:'ţiilor nI şi Rz lJe fiu 11soidelc rC':O-I){'din". a~adar.. În n~ul'a H-t s-au Ir:l.lalite (Ia dislan\c ('g~ lt') .239 Din tele de mai inainte rezultă că in ccnLrul celor d ouă bobinc din figura 14-"2 apar uouă induc\. Y:lrlaz:J illdueJ. Vileza U11~hilllară de rohllie <l acestui eimp magnelic este cgal:1 {'U pulsatia (. cu llllghiul ..1 lIn timp magnetic ÎIl\'irLitur. şi s-a eOllslruil apoi şi rC'zultan la t(lf('sp uuziitoar(' B.cLorială.1 d"i rezultanta li ('SL{l un \"{~d{)r de lun. că in interiorul celor (loui] hvhine s(' fonneaz. .. Inducţia magncLicii din centrul celor doufl bobinc va fi o mărime ve.iI~j carc pan'urg bohinele. astfel că va trebui să se facă suc('c~ iv o scrie intreaga 0(' asemenea compuneri.!. rh'zull:1. Fig./'2.qhnc {'Ollstantă.\ punell' l'ehi(li.) fi ('1'101" doi ('urcn~î hif:l7. S-au lunt pc :Do::" absci . elor nou. care va rezulta Jiu compuBI . Fiind &ărimi wdorialc induqii!e BI şi B~ pot fi reprezentate prin doi vec~ori perpendiculari Între ei (fig.. luîndu-se pentru fiecare moment valoarea resp('ctiV"ă a induqjilor magnetic!' Bl şi H 2 _ -: rz 8. ln rigura 14-0 ~ÎIlI n'JJI'l'z"lllate SjJlll~oi{I('"!(> JH)tri\'il dirnl'a ~~ (:onsidcri'i ('ji.. S()UfOqll regulii paralelogramuluL a cdor doi vectori HI .ii magnetice hifazate şi perpendiculare inlre d e.

O ~8B. p . -0 ~V10 E 2 O B. B .240 ELECTROTEH.g. inducţia magnetică a cimpului rezultant este egală cu 3/ 2 din illducţia maXJma a cimpului datorit fiecărei bobine. cu cel precedent se poate ajunge ~j in acest caz la concluzia În interiorul bobinelor se formea ză un cimp magnetic ÎnvÎrtitor constant ca valoare şi care se roteşte in jurul centru1ui bobinelor cu viteza unghiulară w.82 6 7 8 8-8.."flc. 14·8. egală cu puIsaţia curenţilor din bobinc. ' 9 _ r. 34 ·7. GENERALA In figura 14-8 se consideră trei ]lObinc identice făcînd intre ele unghiuri de 120 (sau 27r/3). ~n -1 ~ 5 . 82 (~1 8. Trei bobine identice decalate Între efe la 120". Rotirea vectorului inductlei magnetice B.o Fig.". se demonstrc:\zâ d\ yitcza CÎmpului \:lagn rll Învîrti tor este ~ . fn razu] cînd fiecare l:ohin'-\ formează p perechi de poli.. ~ . Bobinele nu au vreo legătură electrică Între ele şi sînt pa rCurse de un sistem trifazat de curen ţi. -~O [{E.. Printr-un raţio nament 0 'lB. J '< ' 1. Prin calcule se g~~eştc că că esemănător Fig.

Bobjnâ parcursă de un cu - rent COS monoiaza!. DE~COj\JPU!\'EREA \ UNUI CIMP ?lEG?\ETlC ALTETINXrIV îN DOU .:rtic<:ln este la un moment daI" : rJ. unde t este timpu l. =<.regula paralelogramului). cu puhafia w şi avind ca valoare maximc'i dublul fiecăreia din inductiile componente. fixă ca direcţie. care şe role.' inducţii maglH. 14-9). \ MAŞ1NI ASINCRONE 241 3.~c În sensuri confrare cu viteza unghiulară b).\.RE Se consiOerrl două inducţii magnetice egale şi constante ca valoare.! (fig. }4 -9. adi.ă : o inducţie magnetică alternativă. simetrice fOIţă de vC'TtieaIă şi care se rotesc în sensuri contrare eli viteza unghiulară constantă (o) . egale (iecare cu Jumilfafe din valoarea ma:!'imil a indudiei initiale. două inducţii magnetice Învîrtitoare cu viteza unghiulară in sensuri confrare se pol comp1lne intr-o induc{ie magnetică alternafiuli. Se ~lie îOS:1 C'5 val oarea acestei rczultantc elite egală Cli suma proicq. 16 _ E1cctrotehnica . In consecinţă. fixă ca direcţÎe şi de pulso!ie (o) se poale descompune În două inducţii magnetice.iilor cdor două componente pc direcţia rez ultantd.. Se dllcţ-ii consideră că yaJoarca comună fi cel or do uă 11\- este: tice se compun grafic cele dOl1. Suma acestor proiecţii este Însă: (după după Da că Fig. rezultanta se va găsi direclia verlicalei . B l ş i H. ti) adică: egală rezultanta celor două eu inducţia megndjcă : magnetice Învîrtitoare are o valoare b = Bcoswf după direcţia vcrticalei . Reciproca este de asemenra ad evă rată. Lnghiul făcul de fircarc din cele două induc!.:enenuă .ol -f.ii magnetice cu H. a di că pe direcţia vt'xticalei. magnetică alternativă cosinusoidală şi Se vede di b este o inducţie ~iDusoidală) de valoan~ maximă B (sau de pulEaţie w.\ Ct::\1PURI :\IAGNETICE 1:\"vfRTITOA. ' B1 COS B B a+ B 2" co~a= -c osw 1+-cos wf=B 2 2 indu cţ ii wf.

prc\'iizule pC'utru hvbinajul rotoril'. inducţi(l mngtlctic'ă după direcţ i a axei !lobinei avint! vuloarea maxim!l B.. egale şi eOIl1>talile c'a valoare. lndt ~u r('alilcze un allumil de puec/J.qen('ra l:i a II 1111 i Cilill<lrll gol. PHINCIPI UL DE FUNCfIO:\'AITE AI..jilc magneLiee: S·. dt~ rrr.C'rHOTEHNICA GENERALA 1n figura l<1~g se pn'supune că Înfăşurar{'ll bobiuei este pan:urs~ de un cun:-nt alternativ de ptllsaţi~ w. iar fiec:lrc lIumăr rei ro l orÎf' forrnf'II7. )IOTOHULUI .olate îllt.tr putE'3 deri lnloc'ui hohilla fixă palTursrl d(' curcut alterna tiv eu t!ou:1 bobine· Îllvirt. numită stator şi cart! e:sL(' formată dintr-o {·an.·tl.! de 011'1 ~j care an' fUl'Il1:1 gt·\lt'r.structid 11 TIlolurului asincron .\SI.J!'(~.'\CR ON a~illuou (fig. 1/ . {'elllsli· dinlr·o parl~ fixă S. E'1>te o maşinii electrică rota ti. cOllducLoarclc izola 1 C':l!'I' Jormeazu JJoLiuajul statorie:. Spaţiul i dintre sLalo r ~i rotor con~LiLujt' 1nl/'efieml maşinii.i\ IIll anumit IlllJn fll' hobinalu.ie w şi fix ca dtrecţie. în Înteriorul târuin se poatE' in\'Îrli rotol'ul R. Cîmpul magnetic alternativ al hobinei sc poal(' descompune in două cîmpuri magnetice in"lrtitoarc în sensuri eon tr:. 1.\tit bobiuaju! tit' fa:lt'. cu vit('za unghiulară w..itoare in sensu ri contrare pan'urM' de curent coutiUU!1. Acest turellt dă lJ:lşkrc uDui cilllp mrlgnt'Lic altern:ll. avind forma . as:"l.2-12 n .Ct' ele.1-10).1' are pc slipraIata dlilldl'icfl n('stfdurilc. in ["I!'1' ~i_ut itllro(lu~C'.shllllri. :tvind ca axe iudud. Schema ton.7. de poli m(!!IHefici ((lupă cum Se arată in exemplul ce ur· rază ~tatoric (' ÎL şi este a~[f('1 . ~lotorul luită .$ fig..Îv de pulsaţ. LoL diu taul!.IJă n unui cilindru plill. rolo)'uJ . in interiorul {'ureia Se află lIll mÎ('z din lable de o\cl . 14-1 0. . Sialorui cOllţ. n(' as<'ml' IH~ a.i n e pc faţa lui inlcrioaril n serie.

Cei trei eurenţi trifa zati (lin fazclt'" statoriee dau mi şle!"\.aLorÎd lrchuic S11 fie însă egal eli numiJrul <.k poli pe ficc :oJJ't. eare se roLeşt e în jurul axului motorului cu o viteză unghiu l a ră egal ă e\1 (.la trei c împuri magnetice.l e cîmpuri nHlgndicc sînt astfe! aşe z a le În Sp'l(:iu. în faza 1 curentul ar t reee la un lIl0111enl dat în femul indieal prin ~ă­ geţi. D a c{t.j/p ra(l/s. f[lz:! fo1. Faza a TII -a este identică eU fa za a II-a şi cu faza 1.uricil. 14-1 2). mează). pc fiec are f. fa za a II-a." faza a TI-. Reţeaua .. Liniile de forţă ale cîm pului magnetic invirti tor " taie" C'ondudoarclc bobinajului ro t ori c. ~_c \Oi' forma eei Ş<l~ C poli A' ~i S. Faza a II-a ('~le idenLkă cu faza J. d esfă~urat ar Bobinajul unui stator trifaz<lt de mo tor 3stncron. Faz<l 1 c ~tt: rrprr-zcntaUt În Lrii~ături pline. Jlum [tl'lll perechilor de poli. da r d(~ a~('mCllea decal ată fatiJ nI. inlre doi poli a lăturaţi de a cel a şi !lume din fa za 1. după cum H l inc!itat pc figură .j esle pulsaţia curentu lui de alimentare iar p. Aee~.i r otOl'uI esle tot trifazat.11 maIorului. Numarul dt. iar faza a l11-il. l'catru a ~ (~ arăta mai clar felul in carc ('de realiza t bohinajlt! !' bdorl('.\z:.Iricii de alimentare ~c lragf\ de bob in:ljul q-:Jtoric . presupune că ş. l1 0hina jul rotoric desfă­ şurat ~e prezif'lă ca şi eel statori c. in }Juncte. Numă r ul rle poli care se.1 ~L~lOl'ir:l ~i rolorică.. Iormeazu pe fiecare fadl sl. ~c pn. Hg.. Pentru exemplificare ~e cO!l~ideră un motor U!inCfon trifazaL (sta tor trifazat) cu şase poli. faze. Se.l eu un unghi egal cu () LreilOe din unghiul format între doi poli ai{i turaţ i de acelaşi nume sau fală tle fa za 1 cu nn unghi egal cu două t reimi din unghiul Iormat între doi poli nliituraii de acl'1aşi nume . în figlJra 14-11. în liniuţe lllirerupte.]ct."~ujllllH~ statorul des{t7şl1raf ea în figura 14-11 . după cum s-a ar{tLa t. \ i\IoLOl'ul asincron trifazat are bobinajul statoric format din trei .\. . !4-11. înci t au ca rezultantă un cîmp magneliG învîrtitor*. unde (. da r clrC~11ală îa ~paţin pe periferia stntornlui faţa de faza J cu un unghi egal tu o treime din ullghiul [onn:-lt. de ext'mpll1. X IV·2. Cele tl"~i bobin<ljc de fază statoriee se leagă electric' intre ele În stea sau În triunghi (Iig. Din * Ca şi în ea w! genera! al cel or trei bobine de la cap. faze mtorice poate s::i fie diferit tie numărul de [az" statorice .

după cum s-a arătat. in ("o llsecinţ:\ nu yor mai pute.l]LUl AS1NCHO N \ HolonJ! nit \" <1 puLe<1 .rul.i.dllc in fazele rotorkC'. adicil curenţii rotorici şi fortei!:' electromagnetice.orice se leagă in scurtcircuit. 14-J:. in consecinţă. c.de elccLromaguctiec vor e(!l1s1 illli un cuplu eleclromagnetie de rotaţie.ke o (·Oll~t.i"l sa.tul tinde si! se OPllll. Lrei rorţe t'leeLromoloare de indltc(. liuiile de furţâ ::ti(': eilllpllilii magnf'l ie in\"lrti tor ta ie coududoarele rotorice. ee se exe rcită a supra IQr. efectul..l de :J ceea a cimpului magnetic în \" Îrtitoi". Deoarece este neapărat necesar ca il: fazele rotor ÎC"e să poată circ.i va m i cşo ra \"iLcza faţ. in r ota(.. cimpul magnt! tic Îl\ \" Îr tilor a r a yca o pozi(le ne ~ chimLaUI faţă de conducLoarcle. Cauza apari i/ei curenţilor fot. (\er'i uiei fOi"~c e!eeLromagnet.i t' lrifazal('. pentru motivele care se vor arăta mai departe. iar aec~ţ[l i.oriei şi a fo r ţelor dcetromaguet.llp magndîe ÎnyjrlilOL in\. 14·\:l. b pentru cazul legării În . astfel cum se arată in figura 14-B. dată s-ar prodULt! a('C<1sla.a ru!"eup incluşi in rotor.) triungh(."tea . Aceşti eureu li. se prc.cgar!~il În scurtcircuit a fazelor fotorice ."! vit eza unghiulară {. a - i. gi'isindu-se intr-llJI cîlllp magnetic."te faze rot.c. luC'it sii. vor fi astJcl.~i sells ('U senwl de rofa/ie al cimpului IIl(Jqndi r: inl'il"tl[al". b _ DCO:!H'Ct". b - . sIc-a.r-adc\"ăr.( e:\UZ('Î . \. caulc S{l m i cşorez e vile. . u Il r Fig. i· . la rîndul lor. ri~. s(! aling..'. AC (" :1sla inseamuii că fort. prin fenomenul de in duc!ie l'leclromagndid!. a _ lt~g':'lrl'a la7t~lo r In st ea . 1:1 trf'i eurcnţj rotorici ldf"za(..LUKECAnEA MOTOH. vor fi supuşi unu r fo rţe c lcclromagnt'lice. l.) p"is\. ef(>.ula curenţi.~tatorice· in t riunghI. a pentru cazul legării in triunghi şi in figura 14-13. fazele rotorice se leagă între ele în stea sau În triunghi . acc.illl ic fapltLl cii existi! o vileză relativii intre cimpul magnetic lllvîrtitor ~i ('011 dudoa rek rotoriec.za relativă menţionată .244 ELECTROTE:HNICA GENE:RALA punct de vedere electric.are 1)« antrena rofoml În a("el(f.ice ("are sa a ntrenezc rolo. Couform legii lui Le uz . rare dau lJ:1ştnc. !J .1 fÎlllplllJli . r oLorin' şi.

ll"f: a fÎmjJllJui lHHgndic Îllvî rlitor(l'<I\"I' .eza cimpului magnetic Învîrt. i$ m (max. ~-·60 .se num eşte şi viteză dt: ~in('roni~1l] ) ~i ('ti i l' .lfCCC rotaru] nu se poat..0. mai mi c5 (]rcît D . 0 şi 3 . . 0.e. fiind Ilo.h'du l Jouk-LcllZ in rotor sînt lIlai lllutoJ"nlui mai ~eii7.uL Din aeeast'i""t l'auzi!. ('('le lrei fort\' (']t'('lrollloLoare din circuitul 1.: all/ll ewre.orn!lli.rf'i forţe elecLrolllul'oare trifazate 1.11e rotor\llui. 2 .~uratc lH rol /m iu..:lIl j('g-ăturUe de seurlcircuilan. cu at ît pierderile importante şi neri raml<tlU!:'uLld moLO:lrrle . Da r:"! ~(' lH)If' .MA. .. esh' ('. adică lIU se poate Învîrti in sincronism (in . " este mai m arr.jnwtrice e~te nulă. . iar rotarul.â cauz:\ Il-ar putea e xis La r'lll"t'oţi iu bohinajnl rotorie şi in {'o []~. de. .. deo{lr('ee nratfl ('I I cît .- 110-/1 -.e (' i nlii rotofll[ nu s-ar Învîrti. E :\presia : 1) !) W ~tl ( 1 LI ) se Il Ullleşt<.tZ . motorul se llUmeşte asincron (adică: IHI este în acelaşi timp).. (1 ·1 . cu sceulHlarul transforma1. ~e walize<lz:"i cu o aluneca re rît mai lllieil. . ze!c 1111ghiuhlre sint pruportionale ('Il turatiilc m[.3 . deoarece suma :J t. Il-ar pllka ('ifrul " l'lIrenţj În rotol"..lsin crone illdu~trialt' ~i :!]! lIIlW dc cîteya proeente din vitrLa <It. b. .n IDO . dcoar(:cc Il-ar exis La circuite În('hi::. 1.ace'ls"t. a llU S. aIU1H'c:\n':t se {Hi in proef'ntr fai:i de Q SitU IlO ' Valoarea 11) prl)ctilte fi altuH'riirii t':-_ Le d:'l Ui ele: "" u%= 110. 1n figura 14-13. ÎllvîrlitoJ. SLaLorul motorului est. Este de remarcat că există o oarecare asemănare între fUJlrţionarea maLorului asincron şi aceea a traw'formatarului. Cu ril a!lInec:!n':t unui motor asincron prin "..analog cu primarul Lransformatorulllj. ::\ull1i'irul de rotaţii pe mÎnuL ak timpului magnetic.lcceaşi vileză ea şi vit. ~('urt C"in"l1i t:lrt' 1.1 ('li n o llumi'iruJ eli' r(lt/min aII' cimpului maguetic iU"Îr1. Dacii 111 figura 14-13.2) De llllllLe ori.e .ŞLNI ASINCRO)fE DCO. 6%) .2."c in\· îrteşte Jllai IqJi'lk dm [llii ma gnî! tit <!C'tit ro!onll. Se notează CII n vit('Z<f unghilll.ar fi f~r.v j(!l-Ilt tii fări! k'g::iturilt..2.3.itor ~i cu 1/ Hum:lrul de rolati i pe minut . \'it .acel aşi timp) cu cîmpul magnetic . 1 ar da o IOI"t':t clcctromoloar(' H'z ul lant:"l nu l ă. ale roLarului 1" . 5C po<!tC' serie : ' ra d/ Wln = 27:fIO ra( II s. allllH!l':1l"l'a Y:\ fi -egai fl ~i ('\1 (1 =-.itor. ~ i l1(:l"ol). yih'z:1 ullghiuJară :1 rutorulu i.. . di n . .e inVÎrti cu .

motor ul are .'\ GE"ERALA S-a arăLat la capitolul . ÎuYÎrtitor esle de 1 500 rot/min. rotorul molorului SI! inYirLeşle d in cauza forţeJol> ckctromagneficc care se exercită asUpra ('u['('n\ilor rotorici. de ex emphl. /.:IlOT(Jn U LUI A$E\C.te forţt' elcctro!TI<lgndicc comtituie lin cuplu elecfnmw)/l1efic de rotaţie .246 ELEC'fROTEHNlC .'t':lf(' de 4% ad idî 1·1 -00 1 --. ( lupă cum s-a precizat Dac[\ s{' prC~lI pl(U" .i4 este ft'prezt'l1!.1 })Oli (p= 2). Se vede că in l1lonwllLul pornirij (ii' =0).:'\:1\' netic invîrtitor esle ~. fn figura 1-1 . 5. III cOllsecintă : P paragraful 2 eă \'iteza cîmp uilli mag- 60 adi că: JliJ~ p 6G(~ -- ~ 60 ·2r:{ 27':p ---~~· GDf P 2 r:r Dad. ~all mplul c fig. · aceasla inseamnă că rotorul se va învîlti CU o vilf'zi\: n ~l 500. ..00= 1 -tiU rotJmin . .HON D upă elim s-a arătat. JGQ "O =0 ro ti mIU. 14·H . "tund: llO.til cifr1\.cc.uc c~tc de 50 hz.:llă această c aracteristică . Alunecarea t'~te {le cîteva jwoccntc din ~H:e a.- frec y enţ a reţelei dt' 60·50 2 - =1 . CUPLUL .>. molol' al maşinii .)00 rotJmin. !ar alimcnt. o alUlI1. C"rac :er istic<l T mecanicii ~ f~[j-~~-"---:l:-c:--~~"'I '" 1('·52 mO lQflJl lli asincron. de f' xf'mplu. [<'du] cum variază <lce~t C\lplu C in func ţie d e viteza rotorului I'onstituie camcferisfica metanicir a rnolornlui. _ adică viteza de rotaţie a dmpului m:1gnrtic.

.lent. ee <lc'csla echilibreazii llC)lll cuplu rcz ist.Mi\ŞL-. 14·15.. re dllte la o {'l'c!:'t'cl'e !:.i I't'Z. in momenlul pomirii 'Se intercalt_R ză in fiecare raz~ rotoridi dle o rl'zi~t('IJFi (Ia molo rul numit . lnt.. la o :i('fltlefe a "Îtl'zl'i tiin rallza t1111'. Eredlll in [mt!uct:l'. :1.l'n[t'.r-adc"ăr. este nccc~:lr ~. C1'2.ra!'nIă p\'tltm r:lzu l dnd Jlll $-::111 introdus 1'ezisl. r. MUri indl rezultatul final <'ste oprire:! lllol'Orll1ui. In figura 1--1-1:::'.!a {'ohorilo:u't: corespund/' UJlt'i fllllctionilri s!lI/Jile. Curba I ('~t.uplul dl' pornire afe o ailllmili'! .-J. l'n~~I"1'i bru~te <l ~.~pllllde O C1'eş1'el'c :1 tuplului motor C. i{ dezvolte Uil cuplu de pornire pllt{·mic. ~cop. porlilllw:l cohorilollt'e dia dreapla. ("al'{' aral:'. E ieclul in· troducerii de rezistenţe rn rulur. Pe 1I1ăsttrl'i ('(' rezislenţ{'l{' illtrodllS(' dlJt mai mari. illlrodurl'n:a dl' n~ zi"te ll(c in fazdl' l'lIlorie('. CUJ't'ntul dl. IJ(~ rnăsllr:i fl' yill'za rolol'ullli ~I. CCl'a..1 UHlzft. LI p01'llire. tot teoretic. t. viteza de Sijl('I'onism n ceea ce ~-a al'!iI:ll îmă că llll $e Întîmpli:i in realitate. Din ::It:N\st:. motorul asivtl'OJl nb~oarl)(' Ull rlln:nL eli mlllt lUai mare dedl iu n'gilll Ilonna!.lJ'dllii (adidi a clIplului j"e'zl!:tent). cuplul d(' pom in'. eurh::l Se 11lclimi (':1tr{' ."! cîud ajunge.('il't'r1 7 vri ('un'nlul Ilominal de plinll "'arcină.. yiteza ~t a fotorului atinge.c t.:. H' prodlH'l. !'orliullea urditoare {'ore~Jlulldc uuei fUllcl. jll'o\"():lt:'i O mill'Îl'(' a cuplului de pomir\'.. l jllCÎ en'şlcl'i a yitezci <lin .cII illcle tie contat:!.toare şi apoi una coborîtoare.1{ur. ::Istfel ind! rezulLalul cste ul. tentă se scoale din rircuii.stin~:l (t'llrbE' le 2.i mni lIlare a yjtezl'i.":J .'plasarca pundului de funcţiouare pil~.'l ASlNCRO"E 241 -<. (':(J'{' la ill{'t~pul {'l'a C111 ' I'r{'~k 1:1 ".' 'O seiirl(~1'(' li cuplului motor C. T reptat arc:l~tă rl'zi~- Fig. ). .ej. Portiullta aCl'a:-.)!' fUnt:ţionarea se stahiJb:e:lza . In eOllseein\'.:l.' pornire poall' atillge nllori piuii 'Ia de . i.) dUJl[J ('UliI ~" y{'(1l' pc fi. etift'/'il<' (. P('nlru ca motornl U~lllCrOn ~:î poată porni in ~tlrţjl1u .·~t1oare Cp .:Iradcri:-:lil'i mcranie{'. Ia o sC'ii<!{'rc a "itcz('i din callza ('J'l'ştt>rii c1Ipiuiui rt!zi~Lt'nt !::t' produre' O \'f('ştere a tuplului motor C pinii.. La o ('1'c~I('rC a \'ile. ut. {'\Iplul llwxim Cn r[!miniml im[1 Jlesehimb:d ('a \':llO. r(>:en re dll('(' la o S('fH[C1'(' ~i llllti mare a "it c7.ionări Itcslabiic. apoi cuplul f'rC'şle ş i atinge O valoare' maximă C m . pe. Efcdul inlrorluc('rii unor rezi~t('nk ill hohillaju! roto!'ic ft' poate cxp lica eu :ljutorul figurii 1-1-15.' aptopie de \'1teza de regim. care se ya dc~('fic mai depart . tore. Pl' :'lceas!ă p ortiune'. in :lCl'~t.u'i (Jiu cauza lInei sdhlcl'i brllşte a cuplului I't'zi!-.dori d in re in {'C Jllai mari.eoretic. cuplul atinge aCI'l\~l:i \'a!oun' uniiI. în mOJ}1cutul dud.ln'. după care n' :tde repede p i uă la zero.It'II~('l or in hobin<ljul rolorie esL(' :"i <lc·t:ht de ::1 reduce eU1'('nlu! de lJOl'Jlil't'. curba ell1'lH:terislicii Ilwcaniec ar(' 13 inceput o porti m1\' U1'el\.

acestea răm înînd I('ga!c În l>cur tc!n~Illt. ărlJune tarc. con fecţionat elin tol(' de oţ el cu ~'i [iriu . Deoarcce parl(~a diu curbă care corespunde funcţionării s tabile este nproape "cl"tical~. bronz. intrc bobinujelc rotoricc ~i reostatul de pornire. ca re rorme<tză o ~{'ric de şan\uri parale le cu axul motorul uj şi in ca rc se introduc condudoarclc carc c()n~titu i e uobiua jul ~t atoric . fiind eomti t uit tol diotr-un pachet din tolc s ubţi ri . rezultă că motorul asincron este un motor cu "itcză practit constanUi Ia di\-crse lc ~ardni.. Hotorul este cilindric.. t oa l l' rezisten te le să Sf' gă~cn. astfel incit la s fi rşit u l perioadei de pornire. grafit. tn acest p achet ~int tăiate crestături. ii corespunde o sclldere şi a cuplului motor. cr('~tălLlrile în care ~c introduc co ndurto~rc l ~ bobinajulu!. î n intcriorul earcasei este fixat pachetul ~tatol"ic .'tt etc.e ş i rcostal se face prin intermedi ul unor inele din alamă. astIel Încît şi de da la aceasta funcţionarea se stabilizeazii . tn figura 1<1-1 6 ~jflt reprezentate leg ă turik carc realizt:a7. solidare cu a. izolate intre ele şi izolati! fat. făcule din c.[i reosfafll/ de pornire al molorullli. . maneta m a reostatului este rotită in H"nsu l ~ăg(>\II. CO NSTInJCŢ1A . P e a ceste ine le de conta('t fTeacă perii fixe in ~ pa ~iu.scă _ sc oa se din circuitele fazt'lor rotorice. l egătura electr i că dintre faze It' rQtoric.rborele motorull1i. ~u b t irl. aluminiu. bronz gmfiL. iar rotorul este o piesă mobil:'i. J4.ilindrică ~ Î lll pr"văzIIl .16_ Legarea [COs!alu!ui de pornire . oţe l etc. Rczistenlclc carc !e rve ~c la mărirea cuplului de pornire ~i la !imitnrea curent ulu i ele pomire forme:l7.ă se c \ J '" r~~~ 1lC/"~ I11:1lonw1 8L Fig. D('oarece acest reostat e5te lin apar~l fix aşezat in apropierea motorului. ă de arbore. ad i că v i tf'. 7.248 ELECTKOTEHXICA GENERALA cauza scliderii cuplului rezistent.iv acc('3şi. Pe su prafaţa c.2a este aproximat. Pc m'!SUl"a I:t' _~lOloru l Întră in vitezii. p~in il1ter:n ecl~u l celor trei in ele metali ce rixat(' pe c ap ătu l arborelui motorllJu l.\!OTORCLUI ASIKCnoX $lalorul este protejat de o ca rcasă cure poate fi din fontă. sau la bl ă de o ţe l suelată.

Coli.urldt'cuif). Se COllS"tru ÎC):1. Schimbarea legâturilor ~e obtine cu ajutorul Uilui . rOl' ~l"llrl.(le pt! ine le la sfîrşitul p{.c din o ~CfÎ (' (\e ('0 11ductonr(' !egale in sl-urtcircuit.plidi.rmcdiul rărora.mai mari există difpozitiw. earc l'cdue Lensiuue-a aplk::tliJ ~I~l O!'11 111~ in J)t'riortda pomirii şi a~lf('1 ~ (' dimillLl(' ozft CIl1"cnluL dar şi (. Redu('crNl t('IlSiUllij in lIlomcntul i niţial a l porn iri i . periile sint ridicatr. il! (ohl're (numit dl' a~(' melle<l .lorll lu i unui m otor asincron lrU:1Z:\t ('u rolorul În coli\"ie ş Î ('U ~ tatorul legat normal in triunghi. . lI1t'lI ('a IIlOwa r(' nu ~e poal(' uliliza UII r~~tat de porni re . scoaten'a rczi~l('n­ din bobinaj ck rotorice Se' fat' ~ prin intermediul llllUi dispozitiY ti c?lrui func\iollUrc e.i ~ dr alumini u. 11-17. La acest tip de moi 01'_ in rn'~ti'ittlril(' ro[orului ~c inlro. reostatc d{' pornire ~l.prin Ieg:ll't'<".lituit in tr-un mud ::pc-cial ll1\mit In colivie de veperi(li.şi motoan' al C:trur }'olor nu !Ilai arc hohinajc diJl rOIl durlonrc. ci este eon:'.) acest CUr('nt_ ln motourcl(~ m ai 11I:'lri .luc bare (/(' t upru _ C<lrc r0 1"Hl t'rlză scht:!etul un ui cilindr\1. prNUI11 ş i picl'del'Îit' coresp ullz:'il oan' (II' energie. fonnind un [t'l dE' eo!i\"it" d\lpn ('ltm H. fi e prin alte metode .şi in sr. purnire_ Figur:l II-In rcprezinti:! ~t'hl' ma ~ta. sau.inc prin leg-aren fa:t:C'!or stntoricc in ! ten ş i IIpoi . l·. ~Cll rtcircuitînd totodată fazele rotoru lu i.lIplul r](. alc:l[llit. curentul rl(~ porni!'!' 3\În d o \"nl Ollrt' mai lU<lrc.fioadci de pqrnirc.-ol iY li. Ro!or În colivIe. la motoarclr. Pentru a !imil.flll'n H-1S.w a z ă diferitI' djspoziti\'(' . pC'nlru ('(' moloarl'ie adncrone in colh-i(' ):(" Ilumt'~c şi ("II rnlom! ill SC/lrtcirc uit_ La a~{.l1tomalc . poate \-eclen în fi.0(' u[ili.!..t lor in triun g hi.c ~trl' sfîrşi lul p('rioadei de pornire .'ia do:' ('lllH\1 p(Jate fi înloCll ită Cli o r()li\. iar cuphd de pornire I·~t \' mai mic (It' ci t In <1 cdea cu rcoslat. la ac('slea.:\('('~l{· .L{· h nzată pc ar\iull('<! forl ei eClltri fl1p:<'. . prin inU>. .. ('nn: cdc IlHli it'flin[}.MAŞli'.1 ASINCnONE Spre a se ev ita llzura prin fn'carc il periilor ş i a inclelo]' <le conlact. In figura 14-17 este reprczcn la l un motor asincron trifazal cu rotor uobinat ~cl()r şi cu inele.~I inele. Există şi (0)00 al o) Fig.\. Fi!!!" H-Hl.\\Cl!or ~sil\C ro l1 cu rotor bobilw L . Han+ ~ inl "curtcÎrc uitatc la ('I'k d ou:i capct<' prin Înt-lt· lot de c upru .se o b\.

' a ('ltJTn (ilor rotorÎt'i 1!1('eJl ~{l trc[«('u ].Tiază d (>~ t.{'PC ~rl ~(' :ld:J. FI"(. cit -. Pornirea moloruilli ~(' mui poate realiza utilizînd in laud rOllllltatorului ~l'ca-triung-hi. Fig. In iut't!putul pornirii (I('gan' in ~tca) t eus iun ea .(. Comulator 'Itea'lri u l1. Colivia (':\olt-riOil!".sporit ă ~ i un pret ele eo~L lUai redu'."1 (" V3. Tel. Hotarul esle pre\':lzul CII dOlliÎ ~>()Ii\' ii conr('lIll'i(-e.lc a~cIllăn :jl oare CI! P Hlolofului c't rn lOl"u l bobina! {'U inele şi reostat de purnire.1 (111$ la consl ruir(':1 muto'lrelar c.' ~ tc n'zullullil cllplnrilor dnt())"ilt' (j~'căl"d ('oljyii . CI este plItkrni<: la pornire ~i '"Ol.>rioar[. C/ Ci Jl' Flg. p[lr~~inr[ col ivia ('"I.!tl. ln felul ~H't'sta~ dacă la sflr')itul pomi!'ii (legare_ in triunghi) L(!n~iun('n pe fază statork.111a cun. .i colivio:. j)i:l U('t':H'tă ClllIZă. r(' JnoJol"ul ca p{tt:"i "iLI'Z..\·aulaje plus o robustete .!. 11 .j mar(' şi o inc!urtidtat(' proJlrit.micii.: .1L . C'ca lllfli mare pnrtl. C C. ş i o rezistentă mjcă.u dulJlii ('Oli\'ic.11"(' y. Fig:ura 14-:'W nl'aL.' lIlilol" eli!! mL{H' . ('('('a re rnÎquf(>aztl dbl c('.sii se o bţină un <" up lu de pornil'l' puterniC' şi un <:ClI"("uL de pomin' r('d:\ ~ . fi pOl'llirii finl mid.Hlill\a de a l'f'nliza lIlotuare fimplc ru euplu de pornire pult'rni(' şi ('"urent de Jlomire ]imil. Cuplul mowru' lui usÎncron tn dubl. a\'illd o rrzi! tcuFI lllun" rac(' .lri:lztÎ il] funcţie.(. şi cuplul molol" Ci. prezentind acelea ş i il. ~'l'L\' {r. tl t'O:tH't't' atil indudj\'ital(':1 ~a proprie .) are o n'zislcn!ii c!"clri('. dalorit co!i\'i('1 iIlLerioan. iar . rUl"f' c~t(' m:lTI'.. 14 . de \iLeza l"nlorid O' Cllpltl! motor r:(>....ul de puţin p ină b ating:('l"('[l \"alorii cuplului maxim. in ~I:opu l l'('du('crii h'miunii illi\i.20. \.utaT(') in prima !WrioOl d ii. 19.tr:'i.\ ill[('doară arc o indutlÎ\' itat(' propri(' mult nwi mart' dt'cit c(l(jyia extp l ill:.1 ("u r<: lItll!ui ~il\t llÎali.'. are tret" prill coli\'ia inh'riO:J. In orict" momcut.'\l()nrt'~1 ('pa In.j m:tr(' l:'lJ>ronpcegal:1 cu frc('\"en(n l"<'lrlc i de alim<.. in ce n':lctanta colh il'i interioare'.ră in accmlfi p('riofld:i. CI' a mai mare parLe a l'llrentului tr('eC in a.u-frilll19h. {'('c. n"\1"t' lin' o rezi~leu\::'t ma\'{'.i nllu \' . Ull Hlltotrnlls[ormnlor.t"~~L in!cn' a l de timp pri n (·t)h\"Îa ('xt<'rioar:i. Pc mă ~ llrr. Cuplul l)loLol' lolal. a pnrnirii.lrin ('oli\'!" iule'ri01Hă. natorit to!i. Cun'nlii .d('. Comportarea IIJ(} l ortllui cu rotorul in dubla ('oli"it: ~. din rauza l"f'llctilUţt'i indu('Ii\"l~ Lt·) a ('olh'iei.'ild {'xlerioan' .i [luh: a~i..lr(~ yalonrt'1I r('rlU~. (':11"('. rlllpfl Clim se yede in ngur~ 11-HI.. t'uplu! I. frec\'ellţ:l rurf'uţilur din rnlnr ÎIl (.2:50 comutator stc.

i7.\RET..'. POHNIREA..l7. (11 romt'\'inp . lrebuie să ~r. da.\.<lr(' pontt' ~chîmh:1 frp(:wn\a). \foto:1I'('!e MinCl'Qnl' lrif<lZU(l' H' jutilll('~r cd allli dt·s in pradieă.m ('~k proporţionala cu fn't\'Cllla tI.~tt' Ullm:l i prlliru reglarea roh j ii .. Se obţine un r("ghlj .1 pil'rderi!or . j ulol'ul rcostatulu i tiC' pomil'(" la lllotoartll' in e()li\'ie.C"!r J'olorit.!C imple şi ieftine (in YjH'{"i:Jl t.. !1.al. dirC'cl prin <Ipli {':ll'ea tensiunii la borne. .AHEA "OTO. {'u . ln figura H -21 legă­ lurilt ~ arătatr ill t1'ii~ăluri plint' l'Ol'c!'jlund unui !ieuS de r otatie'. ~-nl' P\!tl'~ ob(itH' de :1 ~eml' lll'a Un regla j ::d ('1'0111' s-:! (l1rn\iei. Jloli Se sdlimL~l tUl':Jl ia de' ~il\('J'o nj:> I" ..l':lJlsfonnalol' trif:.l't'l1mp:. d('cÎ şj luralia l'otoruhti.{e co~tisitol' ~i romp!i.iUi jll~i''t o eondru!'li(' lUni C'omplicat:'l ş i Jn"i .ŞI HEGf.:nl. i<ll' la ('c l(' mai mari.~chimha semn! r-c rola ţie a motonduÎ w5incrOll.li \'itt'ze-i moloan'lvl' asinIl'ÎfOlzale prin il1t('rC'a l ar~a un ei r~z i st('nle \~riahile jn I'n7.t.\"E Tf{lI. .-\co:!sL l'cg laj cstr ne'l~ ron()rnic in~rl tlill calt7. prin Îlll('fme'cliul unui comula101' stea-triunghi ~:lll a lInui autol.AZA'rF.. Schim. mai mici. 1u C't)I1~e("in!ă.·'t PfQ('('(!t:tl \. barea sellsului de Lent in rezisten(r ~i ~e fol()l. SchiUl!J"1't'a llumărului rlf poli l1N'c:.l t'11l't>lltul ci .11 ll1otoru luÎ 31' Irect· in pn~alaLi! priBtr-u!I conl'erli:or lIe {r/'f'l'en/â (d i~poziti\' t. număndui dc poli. dat fiind ('. di\l' ~i a('~. S~'n~IlJu i eontrar fIe roS-a taţ..ul d e :l~t'Ultuen tii tllr. Acead :J ~t' obţinc pri n schiwImn:oa inl n' de a duuă J~giituri elt' Ia ('olld uctoardc de alillll'iltnrr b hornelt' ~tat()ri('C'. ohţin e prin modifkuJ'('. aI imenlan' . lin l't'gla..~ch ill1b e Eeu~\11 (le rotaţ i e al CÎmpul\li magn('lic !Il\'irtitor. \'.f'lt' in !("urt('irruit) şi ali un cuplu <It' Jlol'llire destlJi dc mare (in ~1}('{"Î:1I ('i'le {"u rutOI' bolJinat ş i inel('.t' la moto"rele cu rolor bobinat. SCHI1\InAflEA SENSUL CI DE HOTATIE LA ~IOTOAnELE AS INCRONE THIFAZ AT E nrătat la d iferite tipuri dl' Jnotoan' a~in('ronc trifazate felul cum ~(' realizează pornirea.. printr-o ~chililLarc Oi uumiÎrului dt. şi anum(': la motoarc]l' ClI inele de e0I113('1.i.foi@:. 14-21. P entru :1 ~t' . ..:.\t' !C'i ril' :dinwnt.ir .II.foulr. l"I ' J!. i:l]' in lrăEătllri P(IIlCliltc.\SI XCH0. I int r()IHl~h'.i e('oHomic in e'\plolţ­ lari> S\' poM .J('L T UHAŢIEI R. turrltid În limite r('~lrin~t' .On .zJ't'.:. S-[l \'ilzu[ ('U [uraţi" dmp"liii rn:IJ!I1t'li( in\'i rlitor ('~h' in\'~ls pmpor!ion"lfI eu lHlIUli.ţi:l de' ~in'rnl1i:.l'ul jlererhilor de poli.

1 450 1500 l OO . .. " \olOr asincron trifaza t fn scurtcircuit Hp . lll\"cntarca motoarelol' :\sincrone se datorc~te ingin erul ui rus Dolivo-Dohrovol ski. El~ ~c utilizeaâi În ge neral in c3ZurÎh.=ltl>l: A . Ca re este RezolvarI:'.= l!~ : d=14 : 0 "'38 E-3~: : ~ ... con~ t rll('Uc illebi~:i .\51 160·S.i1aje industriale. în figura H-22 ~t' :ira Iă.i : C -a08: A=~ H.n l 500. compn' soarc)or ::...·j poli . alunecarea mo lorului? \~nl a .ul"a l ici.m~tor .olidc)...<\ GENERALA precum şi cele in dublă l.~2Sl.-- 60·50 2 =1 500 rO l. CII patru poli. dat fiind că tura. a ~t('ll s oare lor.--FiI. Turajia cimpului IIwgnf'lic îu \' l r litor (.-il. ţi:.3. Jurall~ 11:l roloruiui es le J 4o() rot /mlll.llC! ?1l t. _55(1! B:-273! B. Aee.'i ltza de sincronism) este: no= - 601 p ~ . Aplicaţia 14-1.33~' .. . U n .. 1 J k \\'... 14-22. de fabricali t români'ascii. .. de ex("mplu. ~'(' ria uniLarii t ip ASI IGO-S.252 ELECTROTEHNIC. UII motor a!Î!lcron lrifazat în ~(. A.i a aHor uL.sle motoare se intilnesc Îl! special la a t\ iollOlrea m:lşinilor-uueltc .. pompelor.-350 : 1t-2. In Bepuhlil':I Socialistă R oma nia se rabri c ă t oate tipn rile de motoare :Il:incrollt'. AllllleCilrea rn procen te este : aO .1si.t"-Zi7: S . :=U b ~I O H _ 1Sft : H . un de UII l'slc nevoie de un reglaj al t.100nu lIo.lniu.6. llrtdrc llit . acestor moloare este practic com lant ă .-i lO: . D~J n: 8 ..rifilZM (>s(i' ali~nentilL ci! la lJ r~t('a 5U frec t de 50 H7: ~ I are 2p . \"cntilato3I'clor.(. 1J k W. A. = .

R ot orul va continua deci :o:iÎ se rotca~că singur Blai dep:. impul5ul de pornire fit' poate da ch iar Cli mina. La moloarele mai mari.împ magnetic in\· jrt. care este astfe l aşe z at in ~P[lţ i ll fat ă d e bobinaju l normal. iar cllrha 2. curba 1 reprrzinli'i Yolria\ia t uplului motor în fun cţ i e de yiteză. motoru l u.r+ Utor. iiI ne-cas tă \' itezit. varia!i<l c uplului core~pllnzător dmplllui magnetic in" irtitOI'.itor. incit da cii a(~edc douii hobinnje. sn b infl uenta cuplului rezullal : Cr=C\ .) e~te pul!:aţ ia rct. 14·23. în ~tatortl l motorului ~e prevede un bobinaj auxiliar.Cz· Fig.lrl' ~e rotesc in H'muri ('olltr"II"I'. dt! doi ' (:urenl i bifa1. Dncfl printr+lll1 mijloc ua recare' i ~t· imprimil roto rllllli (J Yitc ză unghiuI:Hri oa rceure + 0' 0' se "NIl' in figura 1-1-23 cii. 14·23. precum şi un (' Upltl motor Cz (l'urba 2) Ulai mic: ş i de sens contr<.imp magnetic 111te rnuliv S(' poat e des('ompune i!l <Iou. iar statorul arc un sin"ur bobinaj .glJeiice indrliloare t:gaJe. ÎI) care (.lr. se u ti lizează lJlsă dispozitiw spedale. cimpuri ('~t(' w ( p. La molO<. ln COllsecin t. ro lorul va ri'iminc llcmi ş(·al. eare se rot. ci unul fix in !<paliu.ISf'lIlenea c. Cuplurile cu r bei 2 t rehuit' ~()cotjt(' eli! ~en s ('oulrar cupllll'ilor care cor(>~plllld ~\lrbei 1.i ('impuri lll:J. Fig.ra lE..MAŞINI ASINCRON E 2~3 10. (curba 1) llla i mare şi dt' \111 sens.\iotor asin cron monofazat cu bobinaj auxiliar.:i nun se şt ie .lrc p pere chi de p ol i. D a că motorul .l rt' le mici.> şi de H'US co ntrar.1 celot· dou':.\Z"\T Acest motor are rolorul in coli vie wu hobinat. li int parcum. In figura 14+2:~. rores+ Jlund e Ull cuplu motor C.i. cde d ouă cupluri fiind t'f:.inCTOI1 mono{a :a[ IIlI poate porni Sill!J!IT . cind t ura !ia 1'01 01'i61 f'!ilt' nu l ă. Cllpl ll i mo(onl1 lli asincron monofaz a!. ..aţi să H' producă un . lin l. ~\f OTO R U L ASJNCROK :\ION OF. corc~p u nz:itor uniii cimp magnetic illvîrlitor.u'le.c ţ>Le in ~ens iuvers . (':. La pornire.el(~ i a limcnta re. Fiecare CÎlllP magnf'{it Îndrlil nr dă naştere la cile un cuplu moi OI'. 1n statorul :!('('s t lli molor /lU s(' lIlai pO~llc produce un cîmp m:lgnelic 11. ca ş i la motorul asiu cron trifazaL Ili figura 1<1-24 . legat prin cele două capele la ti rclea rnonor~zab"i de alimentare. viteza tlllghiular5 0(' roLal il' . Dup.I\' . ~ tator ul moiorului ('onlin~ hobinajul prin_ .

şte df'ftl7.iltll perioadei ciI' pornire. in c('u lralt'le c-kelrkc:.Hz:1 pcntru puteri mici sau :-Icolo [111(11' nu exi~t.c nătoI" (·u doi cl1r(' ll. p('nlru pmt!urcf('.1 Itlfll"ck n('zanll1lroj ('il illr [lutrltt.\r c·upllll motor }"-a aUl11al t" om plet.'1' prOdlH'(' ill ~Lator un cimp m. Il ulins teon:l ir [ufali a dt' ~incrOl\i~ lIl.·"cHlpIu ..chide in trernp:Horul Ir.'d oloarele aSimTOIH' mOllorazal~ ~ {' intreLuintcază destul ele rar. Ocoarece in h obill:.wl.HI cuplul de pornin' (CH bobinaj uuxiliu r ) mai mie decît la mot orul :lsillc!"On triîazal. Di n 1I1i all!:"rna!.lreu lu lui din bobinaj ul B.in ~lare ca motor m onofazaL. (i-c!lcralorn} H~îllcrOli l' ~k fo.J ~­ netir il1\"irtilor.trn (le aeea5 La .. Dacă ·in act' :1~ti. curentul tiin hobinajul b ar fi Insl defaza t eu un ulIghi (lc aproximativ ". se del. :H'('a~t.1Î\. b lIl1 mOIllI'n! cint.i bifaza(i.a (.) .i! r('tclri şi IIU pO:lte fU!Il'liona ]j("]egaL 1:1 re\ea (l"dimentiu d u ft'!C:l proprie). ~:ituatit' ~t' . sin!. 111 scrie cu bobinajul b !-ie găseşte condt'matorul C (sau o in. iar mdorul porneşte sjn ~ur (':1 ~i un motor l-ISi 11('rOll trir<l.l tallz1:i.rrm !'all ('an: \"a fi ~tHdial in (·apitolul urmfilor. ci geuer:dorul sillr.(2 in urma l'lIn'lltului din bohinajul 8.llie ~il1lrlll diu punct cir \'t"dl'rc comtnH.Il} tlplil'ft flina{uni un cuplu molOI" a~\lp rn maşinii (de . Prezint:"l În!:. mentionalc mai inainte . st"tlll' t'lcctrire de. La ~fir:. iar illolorul fu ncţione azii În e-ollt.'~lI' lurana d·' ~incroi1jtm.as in crone lrifazate şi af:. ar fi fost o inductivitate mart' 1. L:l pornire. astrel 61 .i\· allc/"f[(fIOl"II/. ii dccit re\(':1 moJ). De ob icei sc illtrebuinţt'.lIr{'nlt1 ~ llll {'~k fo lo~il gCllef<llond 35-iu("rOIl . cc i Ilo i l'lIrenp di n bobinajelc n şi b cO llstituie III! sis L fll aseUl:"i.at cu !t[l ung hi de aproximativ 7:/2 inaintea Cl. D:lcă in bobinaj ui auxiliar b. alllom:lf ii .Jju! b se găse ş te un condcnsa L cureutul din ace-st hobinaj se g5se-. atunci tura ti:! I"otorulili dcpă ­ Şt. mai costisiloare ~i .111 a lllh('!c cazuri.'. iur maşin a din motor w {ran::I"01'l1lii in (fcnera{or (le Cl1r~':It.)rt l l' fi ao. venlilatoar('. în locul conde]!sa torului r.!ptnt la !:OHwndil. . la putrre egală. inlrcrnptortll Tr . i. ("li lIn anumit !t'IlS ri t' rolati('.'~lr' f«('turul ele putere .cipal n şi hobinajul auxiliar b. .dnctiv iLat" T~) .ofazal :l (as piratoare cle praf. SI' cO llsidcrit molor ~1 ~il1('rO Il cart'. prin iuterHli'diul unui !1wLnl" CII nrtlt"l"t' internă ) . ~i p.mInii de. :-oe Înehid(' f)t". d e oa~ rece :lU lin randamC'nt lUai scăzuL de rit molo:m'le.

care Olt! st:l lorul trirazaL Cck lre i bohiuajc ~ll r.rebuit" să fi(' iu\'jr1î1 t·tI ajutoru l UIIUÎ molor primar OtU'e('an' (molor dir~t'l.h' format dinLr-o ~('ril. ca :.\"CROX (iE~ER\TOHTLl"l Gf'nt'raturul ~illrrOll ~.1g11t>l.: slnto n . ~i o parti'.ază condudoarclc _ Îll golul cilindriI.'1tol'ului S ~(' g'ii~l'SC Cl't>sti:\turile in care ~t· a:.C"pitolul XV 1. carc $('1'la prodUeCrl':1 rureutlliui alt~'rn.-\RE . p()Jij rotorici !'int astfell't'alizaţi.iuii.)tiv. numil şi roaftl pofu/'â. R otorul gr»('/':llurului t. El {'~tc ('on5lituit dintr-o parte Fixă. numită s!::llol'.' (1(' poli 1ll. s erlt" mai Ir('. i<ll' dupii \III pol ~ud Imu('<lz:i lln poluore!.. În stea .3l la ft:l l'a şi ~'Lator{ll Jnotorului a~incroll.. lii·1. 1it'. Pe s\lpr:lf:l\a interioară :1 st. tn fi gura 16-1 s-a prc'7.id p. can· l'reE'3zi:l rl l!lp ni magndk al m:!:.e rotoruJ R.i la motorul asincron I rHazat.c\'rn!c !>int gcneraloal'dc trir.\..i un pol wel.\L SJ .) ('\1Jllat direct ~HIl ]Hiu ('urea. \"t'~(t' R fiI. lur!Jin:'i ('Il ahllr l'tc. lll()lor l'U r xplnzic. Schema con· ~impj!fj'. le~H fii' il! lriunghi.(. PRL'\ CrpICL DF FCl\"CTJO:\"..d uÎ SI' pot. RuLorul l'.atii struc/i\'.' al ~latorlllui se gi"lse::>t. Ei rl'cează ]1\ intr('ri (~nll dintre .l. St:l\ol'ld geurralOl'nJni sincron ('sll' re:lli7.t·nLat sdH'lIIatir ('on~(ruclia unui g('ucrator ~ i llcron. incit dupil un pol nonl uJ'lIu'az.l a ge- nerllloru!ul -"lIlcron.JU alt('nwtoru l e~Le o maşinii ('!(oetI'Îe. numiti'! r%I'.IZOllt>. turhill{l l'U ap!i. Hlobii.

o ) .ilizare . conductoarele hohin~jullli staloric. ~I' şi r=pns~-" P" -. . et'lc trei bobinaj t~ staloricc se {'omporLă asC'mănător cu cele. . Belatia a('ca~t3 nratii hmlţja rolol'ului ~i rrecycnţa prndmii elI' li 1\ A('uerator_ In figura 1:)-2 ~(' arată felul cum se 1t':lg:1 electric Îutre d~ ~i Il! relea c('lt' !rd hohinlljC' ~t:ltorice :lle ulIui gellenllol' triiazat. trei sp ire din figura 8-1 carc ~c În"irl(>sc Într-ull cimp magnetic fix. in faz{'l(' trei curenţi lrifnzali ('Il o pur~alie (1) dată de : iau naştere .ste ÎnVÎrtit cu o anumită ya produc(' un cimp magnetic În\'Îrtitor al{' cărui linii de forţă ~tai('. trei forţe elcctrom. Legarea la te· lea a generalorului Irif3l.c. I b) ~l:lloricc duce I'urent cketrk in {'ir{'lJitul de ut. p{' minut.' t'n forla e)(-etrul1lotoare inclusa in spir:1 ~ă .otoare Lrifa zat e.256 ELECTROTEHNICA GE!'-"ERALA rotor un C'Împ magnC'tk. Trecerea unei ~illgUfl' !1(']'('chi de poli prin fala unei spin' statori{'of' induce În aeeas(JI hpir:1 II for\.a In legarea 1n ~!e. iar cimpul magnetic se îu\"îrleşlc.1 !'(M~. D:lcă roala polară arc 2p poli şi este rotilă cu o ttll'aţic de 11. 6U (15. Trc('crea a pn 3 perc rhi de poli ÎnLr-o n·cuutlă in f:i\a !p ircî.tibă o fr(>cYcnlă de pn ş perioade Il(' H'cvudă (sau Bz). : b triunghI. Ll g:cnerator situaţin ('stc inver~. .JZul l egării in ~lea. Rezultatul cste insă nc('la~i.. fac(. ({ rcprezjlllii Ic~area ilJ ~Iea ..ele trei hobinaj(' se produc.1) unde prin 11 s-a nolal Ilumi:irul cii' rotaţii legllturo dintrC' lHllllărllt de prrechi de poli.--._ '- _ _ __ J I . 111 c. prin inducţie eleclromagnetic:] .. adică in r. 1:11' fi gltrn 13-2.ltă : ~pircl(' sint fi:\.at: u _ tegare. tn ('omecinţă. înseamnă !'ii prin fata u11ei ~pire staton('c \'01' lr('c(': intr-o ~cclludă P 'Il s pCTec!ti CIr poli. frcc\'cnţa furjt'i !'1{'ctromoto~U'l~ dinlr-o spiră a st:llorului şi Mei din hohin:tielc dat ori('(' e~te : sta tor viteză. II !('~nren in triunghi. astfel Încit in I'pirc ~Ip ar trei forţe eleetromotoare trifnate.I. reţeaua ('i1n~ pkacil de la gCTl('rator poal~ fi cu conductor neutru (tra!al punetal in rigurii) ~(111 ([In) eondudor lwulru. eor('~pl1nzălo:lJ"(~ unI'I perioade . Dacă rotOl'ul ('. Dacă gCIlNalot'ul pro- --- --. Fi~lIra 1~) -2. I Fig_ 15-2.i clcctro!llolourc alterna!Î\-ă calT' ia toate ya](lrj!(.

numitii excilaf(lGre (maşinile de curenl eontiulilL YOf fi stlldiatc în rapitolll! urmfltur).. "<1loarca maximii a fortei elcctromotoarc jlldu~ft in spiră este: în carc : w <1>111 \"<ll oar~:J ('de jlulsnţia forl.Uil Ilumiir s dc spirc. 1n felul acesta.2Z"'PII • . dieac(' n al'e~tei forţe f'kr/.oi'ic .:l'on LrifazaL. care se roteşte cu dtcza unghiulară (i) /p .. ('xciLaiia St' ia de la (j surSrl separ:1Ui . gellerato!"1d sc lluUH'şl(' Dată eu excita/il' pl0prie . De ast!TJr\le3.. care stnlbate ~l'ira. 12 Formula poale fi utilizată ~i la dt'll!lmin.3) " P Exprc~i<l 2TLIl s reprezintă.I!~ . in ca zul gelleratorului.ul (1" l'xcilati" es.. De ohicC'i .of\1I formal din elerlroma:Jlleti. :lşez:ltă pc a('r1a~i a.c ('11 aceeaşi Lmaţie (în acc}a.'i fluxul ma!.r-o ~illgur[( spirii.1 din !.romvtoarc e~le: E=~!llm . cit şi dlllpui iu\"irt. cîmpul in\'ÎrtiLol' ~Latorie. . !)entru a a\"ea un cîmp magnelic puternic.fund unui cimp magnetic.x.ei ele_ chnmoLoarc {lil1 ~pir. generat-orul se numeşte CII excilafie sep(lraM.'Jl etit ma. \"i rteşl(> in capitolld \ 'JI. a::.i timp) ca şi cimpul magncl. HezuHă că "tit. ..îc rn"irtitor. Trebuie in ~ ii ~ă >t' ţină ~ea\lJa că 1. rUH'lll. in loeu1 fluxului magnetie tDm 11'1'I)lli(' sil ~e ('ulisiderc fluxul tP rai'e corcspllllde unui pol ro{. generatorul are rol. in moi!'.aLorul motoruilli asin t.te prod11s de o maşină de curcllL colltilluU. ('arc esle şi turaţia roLorului.. paragrah11 I s-a ar5tat cii in cazul cînd o "'pir ă se inin .:tfrl indl forţil ckctrOll1oLonrc din hohinaj1l1 und faze est" de s ofi lllai mare decî L aee('. cei trei curenti irifa z aţi produc lin dmp magnetic Învirtito r.257 Ca şi in sl. (15.'a "alorii dirace a fortei ('ledromoLoare care ia lJa'5tcrc in fietare fază Sl:ll Ol"i(':1 a gener:ILowhl i ~illcron. formula pentru geJler ator dev ine: . În acest caz. g~'JH'j'al. Dar: ~ _ ___ . Deoarece rolorul generatorului se ill\'îrtql. aeeastă maşină este numită sincronu . Curentltl rolo~iL penlru alimenlan'a f'Jr~clrnmagncţilor este continuu şi se numeşte c/lrenl de e:rci/ajie. in loc de magnc\j permnnenţi.itor rotorie se l!l\"irtese eu accca~i Lllratie. vitna unghiulară a rotorului şi a cimpului in\"irtitor rotoric.:im. {'u alte rnalor ul.OI· O faz[1 slaturici"l arC.

n1lmărul de poli şi num i:i rul de conductO:.lI"C'll fluxu lui magnetic <1)_ Acest flux magnetic dcpind(' de \"aloarca . fie în rată.c. ~e mit' şorează CUl"E'ntul dc ('xdllljÎ('.pl1 60 nstfel încîL : E=s. rure nt ul produs trebuie ~:"l nib" valori diferitI'. ş i deci se poate obţine li n re ~la j al forţei clc . 5 Hotoml g'el1eratoJ"1I1ui este totdeauna iu\"irtit de dilre motorul pri!nal' ('\1 o vilezi"i eOllstantft .. sardnă.258 ELECTRo-rEHNICA GENERALĂ S-a arătat cii pulsaţia este : (. .ttilo. Dacă se Ilott'az:'i eu S num. in bohiunjelc statoriee se produ e.<:lantii indt'pl'lldent d .. se vede .H1 1 o(>xe iLaţie se ponte obtine t('IlSi UIle con.'lle fi variatâ este \"aIO:.tmlllotoare E procJus:i de fiecare fazll stntoJicri. este propor(iol1alt1 fII /lumiirul de condm:loare produce in [iewrefa:ă ale fa:ei.lrc ri"imilw I·om-lant. f'1'(1lru fl menţine. fi e.I1I€'n e~ . În acest scop se m:1reşLe fluxul }Ungnetit (p priu mărire. introdus in circuitul ('urcntului de {·x til aţie.. wn: st s talor1că.(ie.}= ~~ 2. Vnriatia curentului de excilaţie se 01ţine prin rnall(' Vrall':! unIIi reQsla[ (le e.lccasli:i /t'miUill'. const.un. antă .lnll de eonducl:oa]"(' acliv(' nle ull{'i faz{'.) cnr('ntului de excitaţie . se poale "aria fluxul c'D . Cînd curent.2:-r Pl1<fl. Cin d turentul creşte.: ntului d e ('xcitaţie . 1) lldică: valoarea eficace a [orlei elu/romo follre.ul sl"lIde. penLru ca tensiun ea la bornele generatol"u lui 5[1 IlU njuJl~ă la \-alo1'i prea mnri. in funcţie (1(' numă r u l şi dc' putere a COIl!'lllnalorilllr. ~e ohtin(' : (10. 10 con~·t'ciutli. cu vife:arolo- I'u/ui · i Cll [hlilIl magnetic (11 II/lui pol r%ri. pent. !"('zultă : Daci! se notr flza .. 1n timpu l fU!lctionlirii gl'lleralorului. in spate . rare reprezintă h obiMje le statoricc ale unui motor asillcron trifazal. ideuli ce cu hobinajcle s l alorice a le unui generatorlrifazat. ceea ce face (':"1 Lt'n siunen la bOl"1ll'}to ge neratol"ului sa scada.e O că dere de knsiune uHlj mare.li fiecare spiră es te constituită din cite două coo durt oare adinc (rarc sint ti:iiat(' de linii de fortă) It'gal(' in tre el('.ru ta şi frecvcll~a curcntului produs ~i'i ri!minl"t ('OJlStanUL De a~{. ln cazul generatoarelor ('II sistem propriu d<' . t'260 Din figura 1'1_11. trehui" sit se mărească fortn rJ('etJ"t)lllOloare E. prin t r-o y:uiaţie a cUl"en tu lui de excitatk. Singura mărime din expresia forţei c1et Lromotoare E care po.

i ('a M'IlS. iar cu rentul alttl'lI <lL!\' ali mentează o reţea mouofazatii cons.!'aţia reţ:elei de ulilllcntal'l'.-<' electromagnetice. cuplul electromagnetic rezisten t este eg:J1 cu cuplul mecanic motol'.or.('. efectul tinde . Polii nord. nllmc contl'nr ni rotorului d~c:it. un generator monofazat est e mai costisitor dedL llIl gellcrntOi' L fazat. Jn stator se produce prÎIl inducţie O ~ingunj forţă cleclromotoarc monofaza~ă.Il('rOll ~stc ncmişI:at.o:ij de robtk ('<1 ~i cimp ul magnetic invîrtita!'. pe cart' o transformă in ellergic mecanică 1:1 arbo1'(>1.. sl." cind in sensul contrar.tiltdtti din două conducloarc.. Cimpul magll~l ic insÎrtitor se ('omport~ ('a şi (1 scrie de poli magnctici nord ~i sud !ii tnaţi s ucrc~iv în îlltrefierul Il1Hşinii !:ii rare poL a ntreu!!. La ÎncepuI insă. care este de sens conlrar cuplului motor. ('Înd int r-un :-ii'Il. j::lrdmpul mag ueLir invil'lilor al slalonllui ~c rot('ş(.::atorul se leagă la o re\.:. Ca şi la motorul asincron trifazaL. cu :1cccaşi viteză C. ro torlll molorlliui ~. . ('l'lre se roteşte ('li viteza un .'l'aşi. w fiind pul. ai cimpului iIH' lrti toJ' ~(' găses(' cind Înaintea . aslfrl iJldl rotoru l in cepi' să se Îndrt<:asd . gencraiorul ~(' numeşte mOl1o{a:al.ol' şi polii roLorici I':Ullinc . adică aceste forţe c1cctrOml'lglletice constituie un cuplu elecfromagnelic rezislenl.xcita fOl' lc de atra c\ic asupra poli/oI' ratari ci.orul gt'lleratorului an' un s ingu r bohinaj.să se opun5 cauzei. adic:i po:tLc primi de la o rel'ca {>ll{'rgie elcctri61. dacii distan!a dintre polii cImpullli illYirlil.H. dnd ind5r." ~ău. excmplu. l\'!lInui in (I('l'st ('l'l7. iar p numărul de perechi de poli ai cimpului. pc carc gencratorul o transformă în energie să eleclrică . molorui acesta s(' !lUIllC~t(' siru:rmr. Conform legii luj Lenz. in int erioru l gencratorlll ui ia lJa~lcre un cimp magnelic În\'il'(il. .ON GClJcr<'llorul sincron cşte o maşUIă reversihi la.u't. Di n ar'e aslit {'auza ~ yor f. Deoarerc rotorul sc învîrtcşte cu acec:lşi vilc.!:ii are lin randament mai scă zu t. astfel Î ll d~ rotorul '\"a rămîne nemişcat.t)!p polii Jllagnetiei ai rolOl'ului. generatorul trebuie fie acţi ona t de un motor.c ătre motorul 2.J\lQTonl'L SI Nr. Tn'hlli<' obs<>rvat că polii cimpulni magnetic Învjl'tilor nu pot antrcua polii magnet iei de.tAŞlN! SIKCnON!: 259 S-a arâtat cII pentru a produce energic electrică. Curenţii care se produc În statorul geueratoru lui se găsesc intr-un cimp magnetic şi în consecinţă asupra ('urenlilor se exercită fort. In acesl caz. Dacă se negl ijeaz ă pie rderile din generator. ri Energill mnlor lnt'{'anic de meC:Hlică este dală . care lnvÎrteşte roloruL Acest motor dă ge nera~ tOrlliui o Hnu mită ene rgie mccan i că. se ex('rcită un ('uplll de l'ot<ltic {'ollstallt C:l valoare.Hul poli lor sud rotoriei. in cazul c ind stal.ţhiu lal'ii w/p. deoarece la putere egala. gClleratoTUlui prin intermediul unui cuplu de a ntrenare. R~'lLdui d motorul sincron nu poate porni singur. Generatoare!e monofazate se intîlnesc rar in practidî. dl'.ca el ecirică .

ci rcuit. lin l:u plu mecanic. Jlutiud da ti u (' urlu motor normal. adică darii {'lIrcntul de excilati<. i\I oLonll siu crOIl 5.> folo~Ne" fr(>('"Y{'nţă 10-llz.ru a lIVea o sardnă la arbo re ).ilnt!şte in mod obişnui! în centralele t'lec1rÎ('c de c urcll\. In aecs! caz. Se spune. ceea ce ~t' numeşte pornire . ln tl'-a dc\' ăI'. mări faclorul dC' putere a l reţclei. CIl cu rent monofazal de . iar cuplul reziştcllt.~ il1crOIl În scurt. cit· exemplu penLru lmcl iul1e ::l eledrit":. se t-wne ratoart' Illollofa zalt' cu rrec\. polii sil i se giiscsc la clisl<lnţii iuyariabilă fată de polii cimpului magnetic illvirtil or.îtol'. mol orul ~ illcron t~"te mai puţin utilizat În pradir:1. Pentru aceasta Se inchide cire uillli înrăşurării r otorului printr-o rez i ste nţă.260 ELECTROTEHNICA GENERA!.1 tie porn ire. În cazurÎ sp eciale.. putind deci porn i si ngur:i .:'\"ILOn SIXcnOi\E Gl'nl'rntor ul ~ illcr o n t'ste m'lşina ran' se inf.uJui efi nu suporl:1 supra sareini import ante (ca molorul 3~ incron ) . <It' a~c m cnca. În :H't>S! eaz.1 ~incrun.Lic ill\"irlÎlol' ş i polii rotorici. 1I 11('i pompe care t rebu ie acţ i unată de molon. se Iasii ~i.str. iar fortele de alr:H.11 aSÎnrmll. l ' n alt mijloc constă in :1 porni molorul s incron ca motor asincron. cliplui mo Lol' este cuplll] cll'('Ir'omagllc l ic ('are sc e xercit ă Îlllrc cimpul magn<.\ BEA 'I. cuplnl rezist.:! Îe asupra poliJol' rotorici rămîn constan te ş i de at' e l nş i ~t'ns .' motoarele asincrOllC. motor. treaa. daert lill asLfel dt. depă şeşte o anu milii valoare.).A E ste necesar ca la ÎncepuL rotorul sft fie. separîn du-se <I('('i de sursa exeilntoarc.Illxiliar. este cuplul la arbore datorii. pentru acţi o uan':1 util :ljl'lor curc f un diollt><lZă ' "U tura !il: eOll$tanta şi nn comportrl ~u prasardt1i (anumite wn Lilaloare. este supraexrilal. [ ·T IUZ . pumpe de. _'Iot orul sincron Hr(' insii marele a\'(l.\ Ş I. Cînd rotorul cst~ adus 1<1 . bun.t'lc eleclrkc.sincronism. penLru amt:liorarea fact orului de putl'rC al une i r{'(. ca motor f UJ)(:ţionind in gol (f[.\ rot. el a rc proprielat~a de . astfel Încit rotoJ'uJ <:ontinuZi să se roh'rl scă sing'ur m'li departe şi maşina [unc\"ioneazii ca molol' sincron.rn\a ltj -=. şi " . De dala ac~a sta.orul molorului la sincronism.lpl.cOl1lpel!.a fi t Oluşi utilizat cît Illai mul L (mai ales ("Il pornirt'a în aSin(To n).(' mpl u. ~e utilizCllZ:i generatoare t rifnzate cu II fren'l'nliJ dc . Din a("t'~1 m otiv exi. insa ni 1111 cuplu redns.. t'ii motorul înd e plineşte funcţia de.I i molorul ' prind e ca motor ~ in c ron. de e).ntaj de a funeţiona cu un faclor de pute re fo:n'tr.Ilz.t'(~Care 1:1 o v it€'z ă egaHi tu \"itcza unghiulară wl p de rotaţ.ie a dmpului Ula g netic Itl\"irt. adus printr-un mijloc 03. Cind viteza de rotaţie a rotorului s-a apropiat cît m:li mult de yitczu de sincronism. . altcrn.'"tb lt' udinţa cit.ti\·" In mod normal.ent e. Adu ce rea motorului sincron la siucronism. * :l.>0 Hz. cu ren tul cI<: excitotk (cl1rc n l contiuuu) in b ob inajul polilor rotorici !. ~pr<' deo ~c bi re dl. se poate face cu un motor .(' Jolo~eşte. in pcrioad. Se spu ne că trebuie ~ii se aduc.Hllof" sincron. " Din ca uz a dific ult:1ţilor de pornin'" se lnnalate in pa ragraful prceedellt din ('auza j"i. ş i maşina se comportă ca llJl motor o.

ie.ron) sau an' moolai dispozili\"lll de cuplare cu 1I1:1. este constituit in gen~ral dinlr-un butuc central din oţel. carc prrmitl' o repartizarp bună :l liniilor ue forţă produse de poli.urin\a prc1u('I"ării po lii se execută din lolc ne oţel izolate iutre ele şi a. t din sirmă de cupru izolată.)1I1a eare Lrehuie . Ji. Hotorul ullt'i ma ::. Generator sir.. Pl: acelaşi ax maşiua propriu-zisiI. Dacii maşina esLe ge_ nerator.MAŞl.'-..3.'amhlate Cll lHllo:._. Un ascmenea gellerator.y Rofor 15·. Hohinajul din jurul polilor eslt:' rC.orul.i\IAşINILOn SI:KCROI\E Pigura 15-3 Tcprczintii 3!'\pcdul exterior al uilui generator sau motor ~ i lLcrOn. CONSTIHJClIA . din motive de ordin constructiv."":'''l Pal Bobm. Dacii ma~ina fuoc\iolleazil ea molor sincron.ul cxterior al unui rotor.cron.t'iI SIN CRONE 261 4. pe care sinL fixn\i polii <1st!"el cum c~t{'." montcazil dispozitinli de cuplare (roata de ('Urt:a sali cuplaj tlirecl) cu motorul om. In stinga se \"cdc capătul de arbore liber. 'in cazul cind un generator este acţionat d(' o turbină cu abur. lllH'. cu şi l :<crla!Q. "~ Fi~ .1. indicat in figura 15~J.'. 15. în dreapta se \ 'ede excitaloarea.i!lcronc. Extre.<. Pentru u.'!ft. Fig. care produce turcului continuu nCCt'S:ll' excitaţ.ini ~i ucrOIl(. el pline in mişcare cxeitatoare.\1)<'.'ifl fie 'll1Lrenată.. capiiLul dl' :1}.'şte..mitatea polilor diilspre sLator are o talpii .lliz .iei ma~illii .'l . pe acest capăt de arbore .. prin cuplare directă.: antrcnează ger>crat.I't' --_ . Cind axul maşinii se În\"irb. nu are poli ap a renţi..'il.:.. Detaliu constructi v.--. numil lurbngenera(ur .. car(' este montat:. în figura 15-5 e~tc rcprczcnt!lt :lşpcct. in stinga se vii{l c{'le două inl'le owLaliee care ~e În\'irtesc solidar cu rolarul şi care sery(>se la aducerea curenlnhl( eonlinull de e x cilaţ. sc lasă liber (cind mo{orul serveşte drcpt compensator sinc. ei se formează prin bobillarea Înfăşurărilor rotoriee . turaţia lui este mare (de exemplu 3000 rot/min) pent ru a corespuude t uratici mari pc ('arc o are de obicei O astfel de turb i nă.

de exemplu . În figura 1.aullcc cU aX \'ert. Rotor de tu rbogcnera lor . 15-5. 3 _ nk. Sint in s ă cazuri speciale.:"l"ltA IRllSllUle.azu! generatoarclor cuplate direct CII 1mbine hidraulice cu ax . 15-6.262 ELECTROTEHNICA GENERALA 'Î ntr-o serie de crcscături pre.·crUca!. .' ax u . : 5 _ camera lurblncl Illa. acesta este.' : l~ _ pod rUla. 1 . " Fig. Gl'ner.ear~ flt""tru y~nA . dnd maşina are axul YCItital .dI"aulIClI : . e lul IIp''! In amonte .r. Fig. ('. (u"'binel : p _ generat" r '\!)<':fo" c". Axul maşinii sincrone este de obiceÎ orizontal. l! _ mp. _ urborcl". In figura 15-6 este reprezentat un aSernC!lCa rotOf de turbogcllcrator. R...sincron.t"rb!na h.!ul ape l In O"al : f _ canal de IIduc\lc . H _ Inms!onna lo r rlc11cut o r: l~ _ !inle d~ !. 15·/.IiOr sincron cu ax \-ertica! intr-o centrală hidroeJeclridi: 1 _ b~r(\J .. 5 _ vane de inc h!der" II ape.rucal: 10 _ sala maşinilor: II ~ cQnal de ru.-7 este re- Fig.olorul generaforului .<:Rl : 7 . .' ăzute la periferia rotarului.. .n i\.

zcnlate in Illod sclle matic doull grupuri elec.trogene notate 1 şi II (Iilltr-o reJltrală eleelricii. lJIontat deasupra turbinei. c~lre alimenleazQ o reţea. 38.~IAŞINI SINCRO=-<E 253 printr-o centrală hidroekc!rica ech ipată eu UD grup dectrogen constituit d intr-o t. Pe ~!!pra fa~a intcrioar. 5. riceare grup e1edrogen este compus dintr-nn molor . care del1itează în comun pc ace lea şi bare coleclnare H. fn Rrpllblic~l Socia!isUi Homânia ~c const. O pr ez cnLată seeţiunc fig .urhina hidr:lu lidi cu ax vertical.ruiesc in mod curent diferite tipuri de generatoare :.) a ~ tatoru Jui siut prc\'ă z ute crestăturile în care sc Illonteazi:i cond udoa rde care ronneaz~! hobinajele stat. 30.incrone trirazate pentru tensiunea nom inal ă de 400/231 ş i puteri de J. StatoruJ unei maşini siJlcrone este construit din tole de al_e l izolate între ele (pentru a se reduce curenţii tur.ron.orice . electrici:l. De la barele colcetoare pleacă circuitele C.rE RSUL i1\ PARALEL AL GENEHATOAW::LOR SINCRONE Într-o ecntnllă f'leetlic[l funcţioneazii de obicei mai mulle generatoare sin crone. 30 şi 125.)-9 sînt f('pre. . Aceasti:i retea lloate fi alimentată şi de . in fig ura 1. fn cazul cÎntl cresH!turile sili t ~deschiEe ~ la partea Spre Întrcfier. bobinele care constil-ne bobin ajul s tatoric ~ (' e()nkc!iollea z ~l l:icparat pe şab l oa ne şi apoi se introduc in creslii turÎ.H şi un gt:'llerator G. 15 ·8. 15-8). cuplată direct cu llil genera lor sinc. cu ax verLical.bionari) şi prinse cu ajutorul unor buloane· Acest stator este fixat l:l o earCaS1! turnată sau sud:ltă (fig. Statorll l unui generat or sincron de put€'re mijlocie.

care se găseşle intercalat in circuitul dl' e){ei!a\ie.la se meM\'rea.laru[ de excifallc. cro n pre\·ij1.') i lensiUIl CH harda!": Il) frccyenţ. I"uptorului l~ caL'e este deschis.rrl"uptorului Il carc este Închis. astfel Tncit tensiunea generalorului ~ii fie e'Znli'i cu lensiun('a la bare.multe cent rale inluconectale la accca~i reţea. tuchizînd intrerupLorul Iz· g.lie. ceea te are . pot {unc~iona în paralel ş i mai . Dupi'l <leea::.a tensiunii gener:ttorl1lui să [ic egaW {'Il !"n:.~l)llare Fig. ff Fig. de asemenea.li regululor outomal de t"w. il dru i construcţie depind~ de felul motorului.ut pl'ltlrU în parnlrl.3Ză şi el pe bal'Ple B. motorul trebuie să În\"Îngă un cuplu rezistent mai mare. adic:i genera. Trebuie CII moioru l de antrenare sii auuc ă geller~loru! cît mai aproa pe de tura tii! lui nominalii.tourde G1 ~i Gz au ro~t puse in paralel. ac('.n-enţn la ha re .i indeplincascit unnnt. inr la bar('. Doui'i grupuri eleclrogene Intr·o centr al ă .iisoară cu vo!tmelr ul 1'". 15· 10). Pentru a îndeplini ultimele irei con diţii de cuplare in paralel.::a reo. Se spunt· cii cde doua gcncr:doare G functioneaza il! pOl"ultl pe bart'le co1ccloare-.'n('ralOfll ! gnlpului 11 debit(. gellcratorul G1 fiind legat la bare prin intermediul l11t. Functionarca acestui regula lor esie In principiu !lrmiiloarea: Dacă generatorul funciionea ză CII o anumilll luraţie şi la un moment dat sarcina gene ratorului creşte.oarclt" condiţii de baz:l: a) să aibă la horne <lc-cc3şi teusilme ca . numite condiţU de ~ncronism este n('"cesar un reglaj mult mai precis al lurajiei. poale fi reglat ă fie ma1lua!. 1:) tensiunea generatoJ"ului Mi corespllnrlii c<:\ fa z ă t·U tellsiull('a hRl"l. ~.'lor: d) trebuie să se respecte ~i suct'esium:u fazelor.MA$INf l')'" C l j"R ENT CONTINUU alte centrale electrice. Pentru a M. Tura\ia molorului. Tensiunen la bornele generatorului se m. Gl'ncrator sin· r. . Sc considcri\ că la un moment dat f uncţiouează numai grupul 1.-. Al doilea genera lor Gz este deconectat d{' la bare cu ajlJtorul iJltre{ { • I $: 1 o / I 0.:u voltmelrul V~ (fig. 15·10.' putea lega in paralel geuerntond (72. fie automat. care 3ntreocazii genera tort!!. Hegla jul nutomal se face ClI .~ La Irt"lmÎc. cj)M. 15·9.ajulorul Ul1l.

şi V v'lrio7. se inchide Intreruptorul J (fig:.!r!! 7 ~O . La legarea În pa ralel.. care vari:Jzii periodic. după cum rezd lă din di~gran1il din fig ura IG·l1 Îll1H' \·eciorii Eş i U_ existăm gellt'ral Ull anumIt u ng hi de ue!azLlj (1:. (li cît l1iferen\a dint re cele două frec.lc i rea maximă (if e. dat" ~e reţea . Lampa se găscşte le'4"ata intre o bară şi o bornă il I(e nenl. Sd.lhli..] generalorll! nU debitează curen!.~te m~Xilll). Lampa va arde Cli o intensitate lumino ~s. Trebuie . cu ailt CI: şi deci V \'Miază m~ i repedl'. astiel Încîi !lIm. pentru obtinerea iocului învîrtitor. cu tensi ul1 ea U la bare. în momentul dnd l~mpa esie stinsă (a~ (I) .. genera torn l iu nrj ionează fără sarcin ă (nu produce curent) şi este nccesar un dispozitiv sensibil care. forj!1 el eciromoto~ re E este eglllă chiar cu le m iunea la bOfne. între vectorii E şi 7: existi () diferi'Il{ă ('ectoriaW.dic~ tensiune:o la bornele lămpii depinde de mărimea vectorului di n figur a 15· ] 1. aşadar. Ctnd gl'lieraloru l fundionenă în gol. mJi Illare. . In acest momeril Îns. Spre a pute<l cunoaşte momen tul ind icat penlru închiderea î tttrerup iorului . iar \'JIo~rea nu l ă.j lorjii electromo(o~re a 10S1 adusă cu ajutorul reoslalulu i de exciral!e la nlou<../""ja b~re.!ionea. neexitlnd curent. se folos eşte o lampa de fază L arid<ll~ îll figllril 15·10. .cTl!<i genera tOTului să difere foarte puţi n de frecvenţa la bare. Din aceasta cau<:B. Dacii sar· cina generatorului ~cade . egale. t'g.~orare a puterii mo lorului şi deci o sdidere a IU TJ(iei. Cre~t erea turaliei lilce ca regulatorul s~ ilclioneze asupra agentului mo ior. L e g a re~ IămpiJor pentru ohtine· rea foc u lui inyirtitor.lor. este I'ariabil. Se preS l!p Une cA aceast. ceea ce are ca efect o creştere a luraliei.!o rului. ceea ce produce o mic. combustibil) îll sensul măririi adm isiei. se poale ob\ine ca frecy.1 sitll~\îe.n pe bazn diferenţei dintre tensiunea la bare şi la generJ.\'cnte est".d molorul de acţionarI' a generatOfl. . deoarec\" t. :\cliQJ1Înd printr· un dispozitiv de reglilj fin al moJorului. ". 15·10). aceasta are ca efecl o cre~tere a puterii maiorului şi deci o creştere a turatiei.. Se vede din iigur. ca efect o acţionînd . In accast. UJlghiul de defawj 7. '1.(<:neffltorului este nulă. auici:i nu s ·a încărcat cu sar· cill~. alternatorul ramine În pinille! la bare. . . GlJld 0:"'-0. apă . 15· 1 J. 15· 12. micşorînd admisia. .ne slrăll. ÎII!r· un inlen-al de timp crnd aceils!ă freC\·entii este mică. ŞI astfel alternnloruJ este cuplat In paralel la barf'.. motorul are de înv ins un cuplu rezistent mai mic. pcu. lampa se st inge (if=--0l. iar cînd GI=-'-: lal1lp~ .jueren de tensiune ÎJl staiond J. Cu cÎl yariazii mai încet. 15-13.. DW2rece E IlU are o frec v entă riguros egal ă cu frecycnţa lensil!1lii c.d.derea turaţie! [Jce ~a regulatorul automat s ă intervină asupw Jge nt ului motor (abur . acţionat la comandă. Chiar da că aceste do uă mărimi sîn I. Acea stă Î nc ărc are se obţine m~rin.ELE C T ROTEHNICA GENERAL>\ scădere a tUfa\iei. Fig_ " Q9 Fig:. Aşeza r ea I~mpilor Fig.j t!t valoarea maxIrn:1 a vectorului V are loc pentr u 7= "'. . Dia gra ma veclor ia lă a tensiunii gene raIDrului şi barelor . I'g!lIă~cu vectorul V şi care ya riazi!. 15· 10). cu al it frec\·ent a de stingere şi stralucire maximfl este mai mică.' fOiHte lent şi dacă in momentul tind a=O (concordan !ă de faz~ Înt re E şi Vl se înc hide illtrer lJplorul { (iig.. p"ni ru a realiza Ull reiO:J~j CÎI mai precis al tura (iei. sa măreasd'i sau sa micşo· rele ad misiil.. dupit cu pl:lrea in para!eI să se Încnrce generatoruL descărcîndu ·se eve ntu~l celelJlle generatoare din cenlral.·!.

Generalorul funcjionează cu o tensiune Între faze U=6ooo V şi are un factor de putere cos 9=0.266 ELECTROTEHr. 15-13) se capătă impresia unei lumini care se mişcă circular. .0. Cuplarea In loc de o singură lampă de fază.·750N·I]! =70650 W = 70. iar cind se învîrteşte in sens invers. şi L t ) sînt legate tn cruce.8 -7. adică a unui foc IntJlrtitor. 60 5 Puterea la bornele generatorului (. se pol monla Irei lămpi .8. .~--~--= 750 fj() I 60 ·50 p Dacă 4 rol/mm. tn acest caz. . maşina se Inv1rIn paralel se face în momentul cînd lampa L3' se stinge. .-. I! mpile se aprind şi se sting repede.. Cuplul motor pe care-l produce molorul la arborele său este (#=900 Nm..7 A. 73 -6 000 '0. in practică se utilizeazii frenent montaju! celor trei l ă mpi În idul arătat In figura 15-12 cînd două l ămpi (L. Care este valoarea intensil. La centralele moderne există şi dispozitive automate de cuplare in paralel. =C·D=900· 2 r.andamentul său este '1)=0. viteza unghiulară În radrs a arborelui este puterea P m dată de molor în arbore este: n şi dacă se e)(primi'! puterea !n CP P ..6. Din relaţia: P. Un molor Diesel antrenează prin cuplare directă un generator sincron cu o frecvenlA 1=50 Hz.llii I a curentului produs? ne zol v il re.-I'3·U ·f·cos 'll rez ultă: 1 65000 1.-rCA GENERALA succesiv fntr-a anumit ă ordine. etle una pe fiecare fază.sle : P... Din relatia: f~- r·· 60 rezultă: .. maşina se învîrteşte prea teşle prea încel.:J .65"""65 k\V. Aplicaţia /5·'.-. Cînd focul se învîrteşte tntr-un anumit sens.'i kW. cu opt poli (2p=8). (..92 '70. = TJ ·P".92. . R. Dacă se aşazii cele trei lămpi in vfrfurile unul triunghi echilateral şi se acoperă cu un geam mal (fig.

Însă bobinajul trebuie considerat c. 2.Capitolul XVI ll1\ ŞINI DE CUHENT CONTINUU 1. . t. Bobinajul a fost trasat complet. între punctele 1 şi 2.UL DE CURENT CONTINUU Se consideră în figura 16-1 li!) tambur de oţel T. pentru claritate. ~i S ai unui m~{gnd . . în figura lU-2 este reprezeutat acelaşi lambur la altă scară şi văzut din faţă. 16·2. Se lloteazii eonductoarele de pe supraJqa. Sl: illfăşoară pe tambur un fir conductor izolat. iar capetele de eOI1- Fig.. .. după cum se ya explica mai departe.care se poate roti in jurul unui ax orizontal 00' .. PRINCIPIUL DE PHOPUCEHE A CURENTULUI CONTINUU iN GENETIATOn.ilinnrică a tamhurului astfel: capetele de eondudoare dill raţii cu l. în realitat<. Bobinai comple! pe lambur_ . Inceputul pe tambur la o de curent continuu. 16· 1...ompletat. Pe figurii. înfăş uri!rii mnşini1 • Fig. 3. . astfel încît sft Sl~ inehidii.şi ~e presupune că acest tamb ur ~e găseşte intre cei doi poli "". s-a arătaL numai inceputul bobinajului.

Il şi TI. Cu Il şi 1 S-a!l notat cele 2 două lan1('I(' ale tolrdo rulu i. .. ~ 1. . \ şi n.](1 . --_ . .'igdii moment al rola\iei LiunLnJ"1\lui. produc formează un cuplu electromagnetic de sens contrar cuplului ce produce rotatia bmburuilii in SCIl s111 săgeţii .Tum:1LaLea slIJwrioară :J înnl~llră]'ii d~Jl figura 1G-3 cuprind(. in dicate pe figură.' leg:lf(" in o.fii izolate raţă de tambur şi de 'LX. alUt pereche pUllc'le ak Înf[l~llr5rii ya veni in ('ou Iad cu c("1t- . fiIe in spaţiu fre:leă Îl! mod permanellt pe eolc-etor. - Fi il.lCC (lrsenul mai dar. Solida!' cu tamLurul estc fixat 1I1l cilindru C (fig.şi 1. Sensul euren\ilor se ană cu ajutorul legii lui Lenz : efeelul Se opune cauzei. 16-2). S-:m Hotat extn:mită(i1c eOllducloarc lor de pc suprafaţa cililldrid:j a tamhurului {'tI aeeleaşi cifre ca şi În t"igura Hi-2. in lllu(])t'Il[ul ("()I!siderat. pcnlru a f. ~ o bi !1llj!l 1 de pe tal11lJu r desf~~ll r a t. care tind să producă curcnţj în sensurile arătate pe figura.~ \' . pc carI' fread periilt". JesIiîşurat. Ca urmare. In figura 16-3 H ) ('onsideraL înlregul bohinaj d(' pc tambur.e dau in mOlll('lllul ('on.\.'. iar de I:UllCia h înlre jJlIuch'lc -1.Jll(' două p o r\iullNI dill il\f5:jur:Jl"e cl1prill. izolate inLre ele. 2'. In all (il' la lllt'li.5' .li de acea~tă a xă."nsul săgeţii..t: electrolllot oare . Dacă se roteşte tamblll"ui În st. .11'-11-2-2'-ff-9-12-12' -7'-7 -10. 16-3.---- ---~ -- .:e!lSul s.îa axei polilor.l'-J. Două perii cOlHluctoar(' d(' cărbunc. J :c .268 ELECTROTEHNICA GE. -. numit colecfor. care illsumal. in formă de scdor. cu J'. !lupă cum se vede pe figură ..5 _ 8 _8'_3' _ S_6 _ 6 . ' :o De Jamda l) esle legaLii t t rle 1 şi 10. in conducLoarelc de la periferia lamburului iau naşlere forţe eleetromotoare (pe baza fenomenului de inducţie electromagnctică). . .'1' . Această condiţic este îndcplinită..>- 8 ~ -Jl '~2' - : . . ~ -. Bobinajul :He următoarea succesiune: 1-4-4'. alciituit din lamelc din cupru.l't" cuprin s ă d Oll[t perii . . Spirele sînt lt'galC'la lamclde C'olC'clorulni. c(lrespunzătoare sensurilor forţelor dectrom()toare respective. Pe figurii s-au desenat puţin depla~ate frti."IERALA 'cluctoare din spate. forţele elecLromagnetice care se. dac?( curcnţii au sensurile.{1 ÎnLre pun rsLe legată por\illllca din inI{i~unl. un alllunil număr (k eOlHlllcLoare III tare -"'c produc fOJ"\. reriilc sint aş('zate pc rlirc<.id{'rat" o Iurţil elccLromotoar{' E avind :.

. dupii fk'C'an' intrl'\'al de timp ' 0 ... in inler\' altll tie Ump 10 unnfdor.J! cl e tilnP fo arte mk.ua /'c a!lenl:1Lh'. tilluti.1 ciliudritf\ s ldib i'tlul. C:11 ('i( in L er\'a le l(' d(' timp 10 sint mai mici.astn ~(' e :\plil-:I prin f'lptul {'ă ac:est t ondllt!{Jl' face parlt' d int r-o l'piriL care se roleşte intr-un cimp magn!'lie: In ('apiltllld Y[I.1. ad it.<ŞINI DE C URENT COm'INUl:' 269 superioare. J mlueţÎiI =-oDL --.A şi B va :I"ea aeC'(':lş i .te (/ fortt! cj{'etrOlllOtoarC' Clj/Isuperioară.i Il ap<lH' o fo r Ft e1cdrouHltoan' a cil rt>i \'nriaţic În tim[J ('~{(' (lalii de porţiul1l':\ ingroş. II> = . pentru intreaga infit~ur~ll-e. după elim se ş ti e. Iiecare de valoa. preel'dt'ul('.J(' 1lşi v:l rod C..l IG-3 nimic n u s-a st himlwt. l. o'laşi număr de eond ucloare ca şi j umălatea din rigura 16-3 cuprinde aIn con sec i nţă . şi fiecare la Jn(' hi a lua i locu l hlludd pl'eeedl~lIte .9_!I) in timpul rotaiiei IiHllhnl'ulu. D t.. u('rÎ L faptul cii fiecare c()ndu('tor a 111<11 loeul ('oudU CtOJ'\l· lu i prel"l'dC'nl. ('II :ltiL porl illue>. m.aloal'(" r:.. prt'i't'drut şi [j('('arl" [an){'lii fo ă ia locul lamelC'. adnd sensul săgeţii inrerioare din figură. se eonstaUI ('ii iu eondutlor ia lla~ ll' re Il forUl ('ll'c trOlllotoar(' c al tt>rnati" (l :-. ad i6i ror~a t'lcc:lromoloal'c tin{lt" ~r rt! o \'. § 1 ~ -a Yă w t {' ă in an'st (':IZ in ~piră i:\ ll._ _ _ S ~LD ~DL o .. l u realit:lle În figurile 16-2 şi 16-3 trebuie preSupus că există u n num ă r [uarLe mare de condll('toare pc sltprafaţa cilindricii a tamburului ..\ ~ i Jj p ilSt rt'.l (J ntlo:ln' practi(· rou..tl oarl' CU llstanl. dC'oaJ'('CC' În figur.şi in in Lt'n-a lul de timp 10 pret'l'dC'nl ş. .q a . şi R. S .4.d" a~tr{'1 C'ii înl1'f' pC'l'iilf' _1 ::.rea E.\('('. in jumiHalea inft' rioa ri'i se produee o forţă eleclromotoare totală de a ceeaşj va loare E.l .l)'(' ('al'(' (d(' t'xC'tllplu ('ont! ll('! o rlll . I'xislt\ (Il' :l~f" LJ1{'IH'a () forta t'lt:('tromot oare all('fua lÎ\'{1 si · IlIl~o id "tlii l'\1 a('C'.). Jumătatea in ferioară OI i n I ă şu J'iirii '0' ~(' unni'lr('şle UlL t:ollduetol' O..ltCl'l1ali \'[1 sinusoidaLi.lla din figura 16.ill\l~()idrtlii . ~e preSllp\iJlC c:ă lamhul'lll se invlrteştC' suficient (le I'ep c<il' lwntru ca . . l 1)-.. F or~a electromotoare tota l ă. Între periile A şi B se produc două fo rţe c1cdrnmoloare 11/ parule!. fo rţa l'il'drotJ1otoare între perlilr .-: l antii .".l ÎI1gro:.. Î:lr lu ng-iUl\'u ~ <l L stlprar:.ntii se apropit' lllai mH1 L clC' () linie> dn!~p({1. O I'O:I\. dupii un int(' l'v.'!z.1 2'1> Ji .' O) (r l~.a .l. Sf' H'<k diu a('eastii fil::Il/'ă ('5. şi Un nu miir {'OI'Cspuuz:ltor de marC' dc lumele de coll~(. fi eca re co ndu ctor ~i:i ia 1(I(' ul ('on ductornlu. [<lpt Întn' periilc A şi B in illLt'rva lul dC' limp fuarlf' m iC' l'xistil (1 [ortă ('t('clrotnnl. magnclic:l lOedil' pe :t('t.i fUIH"lfa\ ă \'a fi: ([..Jl.tor.lIudnll lamburului ('slc V.11"('as lll ('nu zf\ Si' poate eonsid(:Hl (':1 forţa elcdrom oto:l!'t' i nlrt> p cri ill' .'i 1:.('C I: ~Ullla mui 10\11101' forţe (? lcd rOllll!tO:Il't: e illtt'rnaIÎ. "a 3" ea tol va loarea E. In definiti\' . as{'ltlelH'a.'\.t.IŞLt'f(: CI forţ:'i t'lcdrO lll oloare aJtC'rH ati "ă ~ i nllso i daHi. . Din . Însea lllnă l'it (1(. Între pe rii le .<.1 si ll l1 soi ualtl cu anumiti' \'a lori . in mome ntul respectiv. D acii Se presu Jlune cii di. V iu'ii '0 . de fluxul magllf'lic <l> nI tUlui pol e~ll.'e si llu!-ui· dale ('sle lol (1 forUi i'le{'(rQllltlloare :i. fn al'('~t eaz.L.

Fig.1 ) in roUs. Variaţia tn timp a forfei eledromoloare folre perii. deci dteza de deplasare a oricărui conductor. după cum s-a arătat.e=N -$=Nn ţ. viteza de deplasare a unui punct de pe periferia tamburu lui. sint 2 p:. GENERALA Dacă tamburul are o tura ţie de n fot/min l respectiv n/60 rotls.270 ELECTROTEHNICA. 111. III conse cinţă. 2 60 N . este turaţia (16. (16. este: "~-Forţa 7:Dn 60 electromotoare inclusi! Într-uu condu ctor.poli şi 2 a ramuri in paralel. ramurile ACB şi ADB sint in paralel. forţa eledromotoare continuă intre periill" 11 ~i B este : E =. Suprafata fluxulu i corespumătoare magnetic dinspre polul din -stinga. Dacă N este numărnl total al conductoardor de pe tambur. ~DL 60 60 fe_m Fig.::Dn=2(}>~. p~ fiecare ramură sînt N i 2 C'Qududoare. CI! [lirafia I1t şi CII fluxul magnetic polar IP. 16-5.2) Rezultă că {Qrta eltc1romofoart continud:care se produa este proporfionali1 cu numi1TllI de condudoare N. este dupii cum se ştie e = BLv =~L . a forţei electromotoarc este valabilă pelltru cazul cînd in jurul tamburului se găsesc 2 poli. 16-3) este egală cu forţa elechomotoarc din fiecare ra murii. expresia forţei c1ectromotoare devine: Această relaţie în care n. . deoarect:. Forţa electromotoare totală E intre periile A şi B (fig. Dacli in general. 16·4.

l'i. dcoar('. curentul debitat 1. se poate scrie: obţine in volţi.generator de curent (:011t.'ull' diu ":. Inlre poli se poate roti rotorul pc (':"Iri! :.c găs('~te inf::işural lin bohinaj asemăniitor aceluia din figura 11)-2. Pentru ca fluxul m3:ţ!IH' t. Polii magnl"licj lSinl fixa~ i tIc o earclIsa rix5 . D eoaTN'c rl'ziste nla r a indu snlui est e 1l1l("{1.onform legi i a doua a lui Ki rchhoff.'l!! con!Înuu (dinfl' tnului). forţa electrOffio toare se mai inainte este un generalor de curent continuu.( . . generaiorului nu de. e:idcrea de tensiune Fi I:..p:işeştc la ma şin il(' lHodrrn c citl!\"a procl. clectromotoare produsa de generator este E . tensiunea între perii U. are forma u ntli cil indru gol.rI. rrprezentat 1<im plific. şi de d idcrca de tensiune rl in jndt1~.le ot. l\'faşina descrisă E=U+rl (.ir indllclol' s:i fit' dt mai putrt"nic. Schema <l evl\" strllc! iv:! tit cur!. prin ('lire trece UII CUn'ut continu u numil I"lIl"C/I[ de excita/it:.at nn . deduce şi : U= E. (16.inut!.3) Se vede că tensiunea U la bOl'lwle gcncratorului de {'urent continuu (dinamuhti) depinde (1(: ror~ eleelromoloare F. Maşina se mai numeşte şi dinam. polii sint: inră~\lraţi cu bobinajC'. In rigura Hi-6 se obs(')"\' " ş i coIr-dorul C. în carc R este Din prima rezistenţa relaţie se circuit.ului ('xle rior de utilizare.271 Dacă fluxul magnetic (fi se măSoară in . Te nsiunea Între perii are expresia: U= RI.ebed.(:c între pel'iile A şi B se poate lega un circuit de utilizare carc să fie alimentat Cli curent continuu. 16'0. In figura tu-fi t'ste. ear{'.. iar rezistenţa totală a indusului r. Dacă forţ:l.

16·7. aşa (]al'.J Fig. N şi S. hcxapolar:'i (cu G poli) ek ln jurul poliJor se bobinajul 13 <lI' ('xcitaţie.d. CII cxcitaJit proprie sau CII auloex- :. Cind un nsemenea genera lor In· cepe să funcţionezc. numit colector (C). tctrapolară (cu ·1 poli). .:lic ş i poartă numele de illducfor. Schema electrica a unui ~enerator de curent continuu (dina m) excitaţie cu proflrie. 1n realitate.tlI'să separată (de exemplu o baterie de aculllulatoarC' sau un alt generator). d) Periilr. fie de insuşi gellenllornl de curent continUU. In primul caz.P de eărbllllt'. p în ă cind SC' ajunge la saturntia oldului din circuitul magnetic care corespunde situaţiei de funclion:ll'c normală a ma~inii. curentul de excitaţie este produs cbiar de generalor. următoarele : (1) O parte fix:i SI (statorul) w polii mngllelici găseşte care produc fluxul maglH.a.'L'_---. Din această cauza. + r-------.xcila~i{' sepa rat ă. !\Iuşinn poate fi bipolarll (cu 2 poli).). forţa electromotourc creşte. producerea cureutului dc cxdtaţie şi deci a nuxului magnetic inductor nu depinde de curenlul produs de generator. in bobinajul căruia se inducl~ o fort. ccea ce are drept efect şi o mărire a t'urentnlui de excitaţie s. tn Iigura 16-Î <. Această forţă f'l<'. măreşte. iar in figura 16-8. cart' SI' in\'irteşte o dală cu ind. oţelul polilor maşinii arc uu oare· cur<' maglletism. care culeg {'llf1'Jltul de la colector şi îl trimil Îu circuitul de utilizrll·e. In ca zul unui generator cu exdtaţie separată.usu!. cu be-uz i nă.ctromotoarc face ca ş i in bobinajul de excitaţie s-ă treacă un mic curent de exdtaţje. care dă naştere la o rortă electromotoarc de vnloare redusă. carc Întăreşte magnetismul pOIilOT.Înuu sînt. Schema e:lectrid a ge · neratorului de cu ren t continuu (dinamului) cu excitajie separată.m. schema unui ge nerator cu excilaţie' propri('. c) 1. nstfel jutit ~e produce un mic flux magnetic inductor.ii elccLromoLoarc şi ca!'c ~(' numeşt~ indus .11 cilindru ClI IUH1('I('. nu are curent de excitaţie. fluxul inductor !>e. Fig. . Cureutul de rXl'Îln\it' poate fi produs fi(' de o :-. Dacă gencratorul este CU excitaţie proprie.272 Părţile principale ale unuÎ generator de cUl'('nt ('. generat-ontl ~c /lumeşte cu cIciluJie se· purolă sau indep edenlc'i. deci n·ar putea produrc fiu· xul magnelic in illdnctor.curen.stc reprezentată schema unui generator cu t:. 16·8. Indm:ul este rotit prin cuplaj di· recL sau prin roată de. de către lin mata!' primar (Dif'st'I.ilalie. dalorilă remancnţe i de la funcţionarea anterioară. turbină etc. iar in al doilea C:JZ.ont. b) () parle mohilă R (rolorlll).

cîmpul propriu al indusului.A a cîmpului rezultant estc înclinată cu unghiul Fig. faţă dc axa iniţială oriz ontală a cîmpului induct or (fig.U Il1 est e ind ir :. Imediat ce generatorul înecpe ~ii producă c ur(' ut în circuitul e xtcrior. dar circ uit ul e xterior de ut ilizare este intr"rupl.12\ DC SCL U I \ BC:J etia in d us ulll j este Ull !'('no men (]. 16-9. astfel înt i L n u ~e prod uce c uren t ele ctric. Se nslll de rol. unde vedorul OE reprezintă cimpul inductor. în Întrefier. Se preSllpU1H' c5 nn gCJHcra( of de r urellt con linllll fUll c. care rrcează in jurul său un cîmp magnetic propriu. ale cărui linii de forţă au aspectul din figura 16-9.lorit apari\it i cJmp.ţ iouc azi'i. b. (/ .ll11 i p ropriu a l ind llsulu i ~ i se man ik$Ui prin dou ă ('["de impo rtante r ar" ~e analizead\ mai jos. ('xislă deci două cîmpuri magnetice. R. iar vectorul OA.2.lt în fi gur a 10-9. " "Im pul reLultan t. Axa A .:. Compunerea veclorialii il cîmpurilor magnetice din generaloru l de cu reni continuu. Se nslll a ce st or linii esl e de la ~ tÎn grJ spre A ~A A a) a _ cim pu l in d u C!Qr . bobinajul indusului va fi străhătu t de un curent. dreapta.. cimpul rez ultant.'. o: în sensul mişcării. al e c ărCÎ linii de forp s în t trasate în figura 16-9. 16-lU.eacti<1 Înd usul ui: cimpul Indu s . care dau un cîmp magnelic rezultanL. vectorul OC. a). REA ClL. Axa pe carc se găse sc Ilt'riilc ('orc~pllnd e cu axa polilor. In timpul în eare generalorul produce curent în circuitul exLerior. Compunerea yectorială a celor două cimpuri este arătată în figura 16-10. ::t(ie a ind ns ului {'~tc a cela indica t (le s ă geţ i în figu ra 16 ~~L Cîmpul magnetic produs de inductor ~H'C lin iile de [or! ă a ~ lft' l dU jl il C. 18 El~lrotehnka generală . b ~ ~) Fi!. Sensul acestor linii este de sus In jos. 15·9. c.

Acesta este un efect al fenomenului de reacţie ti in· dusului. Spira s se găseş te În figura 16-11 .urCJI\. 3 _ I"mele. gcucraLorul nu d(. t> _ poziţia p~rl"l dupA eomutaţie : T_ 2. Accnsta este un alt efect al reacţiei induslllui. Dac:' . i"i . CO. cu atît va fi filoi puternic cimpul propriu OC al inc!usului şi deci cu atit \'a fi mai mare un ghiul de înclinare «. Se presupune că inclusul împreună CII colt'elorul St~ deplasează in sensul indica l de l. Cu cît curentul dehilat de generator este mai intens. a tmu"n(e de co muta!.~llra lG-ll s-au n'prczentat o p~rie imprcunll cu c. Aceste seÎnte i produ c pierderi de cne.e . TJaci.ă curcut. poziţIa ComutaUa: I 2 j perll!l lnalnttde (..impul in1uctorului măreşte saturaţia magn etică a oţelulu i care <.se roteşte axa perii lor in sPllsu l de rotaţ. Cimpul propriu al indu5ului suprapuuindu-se peste t". se ohsen-ă apari ţia Ull01" scintei Între eoled or şi perii. Aceasta provoacă o micşorare a fluxului mag neli(' jfl(lUclor şi deci o mitşorare a forţei electromotoare E. scÎntcile in(:C'p să reap:l . observă o micşorar e treptati'i a acestor scintei iar la unauulllit unghi de incliHarc sdntcile di spar com plet.rgic şi toLodaUi llze:Jz[.7."Qlt)u1.MUTAŢfA 1n rigura 1G-2 axa pl"riilor coincide cu axa polilor . 3.oIlstituic indus ul şi deci relnctanţa magnetică. Cînd gencralorul iucepe sil produeil ('. U.llgeata orizonlaHi.presupu s drsHiş urat . foarte I'Cpecle rokclorul. are loc o deformare ~au o dislorsiull e ti dmpului magnetic.precu m ş i dtc\-n spirc din bobiuajul :-tdusului.. s-a văzut că axa poli lor coincide cu axa CÎmpului magne tic indul""tor. rig. iar.274 După cum se vedt~ din figură.iteY<l Jamele de col('('lor .bitc:J. O<lr m kş orarca lorţei clcctromotoare are drept consecinţă diminuarea tt' nsi unii. Dacii se roteşte şi mai mult axa pcriilor. .ie :J indusului se. Trecerea pcriei de la o lamcl:i la alta se numeş t~ com/lta{ie.lI1.Îc. 16-11. a _ I il) I b) In fi.

ca şi spir3 din fignrH i · 2 poziţi a 2. cure nlul prin spiră şi lamelă nu este nul .. schimbarea sensului cure nluluj trebuie să se fac. forţa clcctro· motoare indusă in spiră este nulă. adică Ia ft:! ca ş i in spira diu figura 7-2 poziţia 1.). curentul şi -a schimbat sensul in spiră. pentru n nu avea scintei la coleclor. devenilJd incandesccnte ş i să producă astfel scinleilc de comlltaţie.!rc este ind usă In această spiră de fluxul magnetic indudor.C'usul iniţial al curentului. Deci.MAŞINI :QE C1JRE."I T CO!<TI:NUU 275 illfigura 16· 11.or poate să varieze În t impul funcţionării sale. (fig .sl~şte creşte mult. p e de altă parte. in timpul cO!llu tatiei. Deoarece. de comuta tie. din cauza c5 ldu rii dcgajntc prin efectul JouJe-Leuz.:cntul urc 1I1i anllmit sens in spira s. spiTa in romutaţie se găseşte În acesL caz rată de liniile de Iortă. Cind generatoru l incepe să prod ucă CUI"I'nt.1 rapid. 16-9. cUJ. se o bţine ca spira in comuta ţie să aibă din nou planul său per· pendie ul ar pe direcţia cimpu lui magnetic rezultant . Astfel cum rezultă din figură . de. ate sensul opus. c că există forţă electromoloare de iuducţi e i n spiră. astfel indt nn se mai produc scîntei la colec to\". nu pot ::Ipărea nici scîn tei la colector. se rt'l'lIrge 1::1 utilizarea (unor poli speciali numiţj poli dt 'Il . astrel in cit ar fi nece~ar să se realizeze Ull regla j continuu al axei periilor. Tu consecinţă şi in spira '1" din figu(a 16-11 va exista o forţă electromotonre in timpul co mu taţiei ş i deci va exista u n curent electric. Aces tei schimbă ri de sens i se opune o fortă electromotoare de au toi uducţie care a pare îu spiri\ şi carc tinde să me nţin 5 l'. Neexistînd cu rent. c. şi (leei.ia 1. Dac ă axa periilor se depl ase az ă in să cu unghiul o: tu sensul de rotaţie al iudusului. reglajul con linu u al aXI' i p eriilor in rap ort cu sarrina este greu de realizat. axa CÎmpului magn etic rez ultant se roteşte cu un unghi oarec. Curentul din ~pira in comutaţi e depinde de forţa clcctrOl"!lOloare c. c. Pi eca n~ vuloan: a CUl"cot ului produs de generator neces ită in să o anumită rotaţi e a nxC'i pcriilo\". tot iu acest moment. rezistenţa eledridi de trecere de la p erie la lame-Ia care o pădi. înainte. fntrudt com uta ţ. li dupd comutaţ i e. pentru ca. pentru această poziţi e se v( ~ dc însă în figu ra 7-2. mod normal. astfel Încit se prod uc scintei la colector. Tn cousee in ţ:l şi in spira s din figura 16·11 IlII se. va induc. tn figura 16·2. I'xpresia ri2 c~ pătă o valoare suficient dt~ mare. pentru situaţia din poziţ.are anilli l ează (anulează) scinteile la colector. tn momentul cind lamel::! ~pirei s piirăse.e forţă c1ectromoto::ll"('. curentul va li nu l. D acă $(' noteaza cu 1'0 această rezistenţă şi cu i curentul care o parcurge.are CI. dacă dina m ul nu debitează CUren t a"u ci mpului magnetic rezultant (c onstiluit numai din ci mp ul induetor) coinride cu a xa potilor. mici particul e de metal să ~e \"olatilizl'ze.oarecl' sup ra faţa de conLact din tre perie şi lamela se mic şorea z ă tlin re in ce. sarcina utlui generat. ia r după ('omutatie. iar spira În co muta ţie a rc planul său perpendicula r pe direcţia liniilor de Corţă.i a se [ace intr-ull intcryal de timp foarte scurt.şte pedo.S·a v ăzut in figura 7-2 eă..

] se IIl. ]Jupii nun 5-:1 :lI·:'laL.':Jlnlui rl .~. for~. grafie uşor priulr-u ClIrh:1 ca in figura lu-ll. 16-12) se a şa z 5. I~ jurul.>1l t. trchuie. hOI"lll' Fig. ~.1I 1 din indus.or şi.'i ded. se IIl{'n~ill eOll5talJlt' .6 ELECTROTEHNICA CENERALA <:omulu(ie sa u poli auxiliar. adiell penl. ca re constituie rcusluful dc e:ccilu!ie.. yaloan·:t fUr\l·j c]eetromnt031"(' J~ ('sle propor\ionalii eu flu. s('cinp. \ TO. CU1"('otul din hobinajul polilol" de cOlllutaţ. SI' itll.5 t.J. elI' a~eI1Wlll'.xcit<l\il'...'II·t"trOIlH. Deoarece rezistenla f csll! mică. lini ile (le for!!i il ie cimpului ma gnet ic ni polilol" de cOIllul. eompel1!'an'a ~(' face 1 oril'\' !-.[('{"tul rt~:ltlic i .-12. la rindul ~ău.lll s { cre. A ceastă s<. Bobin ajuI p_olil.t03n:'.~tt' . " c ip~li 1 ' .or de co ?" utaţit! este astfel ~cali zaL .\ HELOn DE CUn r·: NT CONTJ KUl' Ş I C.ro mo loan:. lf.\r("lIsd sali s::i ~c sc . jar te nsiunea U scad{' . {'urba este uşor desI:t>tldc.~ exdllllie.Juza r{'ad icÎ iu<lu~ullli . \ce~t flux dc·pind. eUl"e este cauza apanţiei sci nteilor În colector. Pentru a SI' put!':l '·flri'l Clll"t' lIlul de excita~ic. P c măsură ce cur..\CTEHISTICILE LOH EXTEH:\"E 1.t:rcalca. I"l'zultii c5.l.'.. curen t. S-:l arM a t. de tun'ntul de e.l in \. Poli de to· depindt' (k fol"\:1 dt'ttromoto~lre 1:: In ('011•• mUll1lî~. adic:t s5 ~e m5reasc(.1 II J .'iÎlln~a L" 1. rolilor de comutaţie 11 şi \ Aceştia EXC IT.lrdllu.u f()j"ţa dct:lromot oarc."111 magneli<" induetor (» . c. trllsiulIl'(j e~t(o cgal[t c. in consecill\[l.' (fig. eu RI rcoslatul <1(> cxeita\Îe a l unui g('!w rator de curent conLiuull cu exeit'llia St'paraUi. iar (. D UJl:i cum reiese tiin figurii.i tii (coboriLo3 rc ).2.("IJ. cit şi din e. in gol. pf'ulrl1 a Jllllt':t m5ri sau scftcll'U l('nsiunea la hol"tH.ie fiind an· l a~Î ("a şi ni rt. sau !>[i se mirşorezc fluxul mH. încît dmplll magnetic al acesLor poli ~a fie egal ŞI d~ ~('ns contrar cimpulUi ma~n etic propriu al indu~ului .0.:. t·U linii pline. d{'ri ş i Iorla \. intre p olii prins se Înfăşoară un bobinaj in sene eu Clrcllltlli prm care Lrece curenLul produs dt! generator.lcl:"] valo:l)"c. Il' rHl~llll l rJ erl'şLt·.\R.'Lic indurt.' lltnl pro.ul d . aUt din cauza lr-I"W:. In fi gura lu-12. 1n rtgura IfI-l :1 s-a notat. curentlll dl! excilaţ i e i. .·ire\litul săli O rn:islcll t·li \·arinbilii.:id('rc 3 tensiuni i p oate [i r epre ze nt ată. DacA nu se m ancvrează R . iar cele ale dmpuilli propriu al i nrlu~lIlui.:llic s int t rasa h' punctat.~lH.\ TJ A (d:~::\"I·:n.

COll ~ l lln[ii . 0"1" tCllşiullea i' l'ste :lplicat. diferen ţ a dintre tcn~iullea in . Dl. şi in cazul e:\.. lt'nsillll\'a la bonw cre:.sla H' Ulie şor(. exlerlll1. n\..'o3.ensiullen C In borne scudc.separate. ca.isticJ e x ternii li t!('lIt'ratorul ui de CUTen: cont inuu cu elicitajie 5epatal :J . Ptnll"ll ~\c{·a. 16.~(i cil a gl"ucr..ul 1 produs dl' gt'nerator t:rrşte. CurenLul d e ex('i tnti(' conform Il"gii lui Ohm .JI~iUl!l'a la hoJ'lll"](' circuitu lui exterior şi clIl"enlul tlt'bita! il! :!cd:Jşj ('in'uit exterior !'.I'(·ct' generaL()l'ul trebuit ..1 run!'tiollcu dt' ohkt'i ('u () tellsiull('. att-'asta puate fi ('xcilaţie rlen/Ja(Îe (sau parale l).(' cun~n{lIl de t'xdtal1(' prin mărirea ff'zisll:'uţei reo~tatltlui de t·"citat ie.toruhd. ~fi ~. p('ntru a o IIH"ntillt' con~lalllfi.ilzii r('zi:'ileJl~a.'xeitillie proprie. t. Csracte.eitUliei .1 lt'n siulll'fI ill fillH'ţii' dl' CUl'('tll ul dt·hilal (celchllie elt'mrnt{' rfimillind uesehimIJatt» eOIl.tt' .gol (t~gaIă eli forţa clcctrollloloare) şi tensiunea la pIinii saa'iuă in {'~te de llumni 2 . . Deo:ul'ct' ac('sUi rllrhi'1 t'al'aC'trristÎ('{! pri\"l' ş tt' t(. Irebuie să Sl. 3% din tensilloea in gol.· . ('~l\~ '~--.[!.indusl1lui poale fi compt'llsal in lIl!lI'C parte. ~pn' :1 comp l. Pr(~supunÎl1(1 tl1ratia COllstantfi.(' lllZII1.iau compol!!ld). 16-13.il· ('x('jtaţie se gltscştr legat 111 <lcrival. !lUU cu exdiaţie separat 'I.'asdi -şi rUH'ntlll (le ('"citaţie i ~i prin lIflllare I"or!a ckrlroulOtoarl' E...' lIlic~or('7.ic fa la d(' drcuilul prilldpal). pe mi'iS1Jl'[l CI. l"l.'n~a l"!lllefl' n de te nsÎullt'. Schema gene' ratoruluÎ de curent COrl!i. Dou'il generatorul \'sle prc\'ăzlIl eli .('cS:lr ca Jlt! mă s urii ('r !.ă şi la honlt'le circui lulu i dc excitalic.rrmenul r1 t'l'('şfr. F"l ul t'UID \-ariaz. Filo(. sede ş i IlIi:c/t'l (tompusă :."ti l uil' () curMi C'(If/t('(eri.' IlUIl1('ş!\' (. In figu ra lG-15 cslr rcpt'ezl'JJtat::'i s chema Ulliii geuerator CII C" Cltaik' rk ri\'aiie (eircuiLul .'oHatuluî !I{' t'x c i laţi(' Re' Da{'Li ~nrdH a g"ll rratorului s {~a{!t. cllrcuf. f--~=::::::2-J E u Fi!!.. U R< T R' .(//"W'll'ris ficâ.

Il ). curba Uo=F. D:tcâ SI! presupune acu m efi gencratoru J înrrpc să producă furl'ul.l curentului i de exci taţi e. trmiunea Uo in gol este egală după cum se ştk CII forţa ('lectromotoarc E. tn figura 6-17 e:. la o scădere a tensiunii U (datorită creşterii sardnii)... Fig.1 fluxul magnetic induetor (1 ia r acesta ede proportiollal cU inducţia magnetică B. 16. Rezultă ).~lc practic ega l cu curentul produs d!! g:cl1nator in cin· uilul ne lltiliz!ln·. u E . că variaţia forţei c!cctroliwtoarc /::. se presupune deocamdată că maşiuîle funcţionează in gol . şi deci o nou:-! sdidcre a tensiunii U. .t e repn!zcutat schematic Il!"] ge nera tor Cll excitaţie <:erie (hobinaju l de excitaţie cde legat in serie cu circuitul principal al maşin ii ). currntu l (1\.15).ş ti e că forţa cleclromotoare es te proportionalii ('"'.ur~'nl. u ~xc.-.ăderea ele tensiune este de 4.are an-tlii cum yari:lzi'i intlnciia magneticii 8 În funcţie de Întcllsitalt!u cimpului ma~netk. in fu ne-ţie elt! . R eglajul tensiunii ~e ohţine Lot cu ajutorul unuÎ rcostat de excittilic R e> montat in circu ittll de cx citai ie (fig. In acest C!l1. De as(>ml'[Ica sp .r n' . 16-16. Pelltru a vedea cum variază lcmiunea U in [ullcţie de . care este. III figura lG-1S. ÎnCÎt la primă sarrin5.5% d in t e nsiunea În gol. după cum arată in figUfCl 16-16. curba caracteristicii externe Y3. urelltul 1 produs. R' I i Fig. carc va a\·-ea ace e aşi inrii\işarc ca ~i curbn tie maguctizare (curba de mnguetî7. illSil lcnsiunea la borneIe g{'neratnrului UII ya m:1i fi e~a!ă .. fi mai pronunţat deS(:c ndcnlă uccitin cazul excita\iei ~cparate. la rindul S{lU. Caracteristica externă a gel1eratorului de curent continu u cu excital ie deriva tie. Gencratoarelc excitate in de riv aţic sfnt de ohicci a~tfeJ /'onstruite. rcziste n~a bob ina j ului de excilaţie. apare o sc3derc suplimenLară a t ensiunii. care produce () scădere :.:arată 3ceast:1 ya1i:l\ie. deoarece scă derea curen tului i provoacll o scădere a fo r ld elcdromotoan' R.27f1 ELECTROTEHNICA GENERALA in ţare Re esle rc~istenţa reoslat ului de excita~i e. în co n secinţă.-. ia.. proportional cu intensitatea dmpldui magnetic JI.-. d~rll". $~f'.. Schema genera· torului de curent continuu cu excitaţie derh·alie. va fi feda bi grafic de o curbă .__U ~xc.ul de t:'xritaţie J. Re l aţia arată că.CX(' jtaţiI! l·. c~te montal in dcrivalie raţă de bobinajul de ~xcitaţi e . Rcostatul de exci t aţi e R . 16· 15..

a extern'l tul prod us. din ('RI1W căderii de t('u· . rurba cnraeteriJoolicii l' x(erlH' .ric şi al t ul În d('ri'· aţie. a gel1t'ralorului eli excitajie serie."( variaţia Icn :>iullÎi În fl1nC'\ic tie u v C s i o i Fig.1 Început ll'nSi\lnen U c n:ştc o dală cu curenlnl 1 pr(ldll ~.z. 16-19. . CaracteristiCi! exIernii Il gencraloru!ui cu excit~lic mixtă. care arată rum variază tensiunea U În funcţ-ie de curen· ---4---u li ci 1 I Pi~. 16-20. 16 18. H('oslatul de cxcitaţi~ R e !'c mOlllea7. npoi tr('(.'l incepe :<[\ scadă. clIrba C.' Jll"inlr·ull maxi1l1 ~i dllpi'i nt~'t'. : IInul in ~e. de oarece asLft'I. adicii. dind loc la picj'(lcri im[lol·.dă. etl 1.>i 9 (!U tcnsiun~3 dală de curba Un din fig'ura 16.lclerislic. prin 1l11Il:C\Tarea sa. Car.). Felul cum vnriază acellstă cădere de tensiune rJ unde r este rezistenta indusu lvi şi a polilor . Se n'dt. dac ă din ordonalele curbei Ve se scad ordonalele dreptei r1 se obtin ordonatele curbei U. siune provocată de curentul 1 În ~ircuitlll indllsului ge neratorului.Len.poate fi reprezent. '-t in dt-riya!ic faFt d e hohil1Hjul de e xcitaţie.'llă de dreapta rI din figura 16-1 8. t.MAŞINI DE CURENT CDl\""Tfi\o'"UU :. ar fi fost pa rCUl":> de inlregul curent J produs de generalor.ante prin efedul Joule. ~Ia~iua arc (louă bobin::lj c d~ {'witap<. In fij!ur:\ lG·20. Schema generatorului de curent con tinuu cu exdtajie serie. Fig_ 16-17. In figllra 113·10 es le rcprezeutntfl schema tlnui gcneratortu ('xcita!ie mi:xt 3.18. In con se· cinţă . ~c rtgle:t7.I arnt.ă numai fl uxul m:lglI('t ic inductor (dUc{l :>·ar fi interca lat in ~ric (·U t· xcitaţia. Schema genera · toru!u i de excita !ie mi. fig.

1.urs de intregul CllrenL 1.tallUi. deoarece este parc. Forţa eJectromo!oare E a unu i generator normal de cu ren! con· tinuu cu exciiaţie În derivalie (fig. Deoareee in limpul opera!-id de H!rlurii pot apărea curc!lţi foarte mari. U R' unde: lj = l + î. 16-(5) esle de 230 V. dacă ar exista llumai exdtaţia serie.<:pusă.xl'itaţiei serie este suficienl de redus pentru ca ordonatele curbei C" care rcprrzinUi o (T('~t{'fC a tel)siullii. sali :1 \"lnd o bobină eu micz de ot.'. dut! Tariază ~ardlla. Fii :..el în circuitul prilleipal de sudură. incit să dea lin flux magnelic conl-rar aceluia dat de excita ţîa separată.280 ELECTROTEHNICA GE!-i'"ERALA variaţia curentul produs 1. Cea mai 5:implă soluţ.iaIă.' rorO~t. pe ciml hohinajul excitatici derivuţic are nil 1ll1mflr mare de spin~ cu ~('cţilln(' mic. Un tip ~pt' cîal de genera lor (Il: cun'nl continuu este generatorul pentru SlIdurii.~. mul t mai mir. obţinilldll-SC curhn rezullantii C". iar curha C. .ta numai excitaţia deriva ţie. Acest gC!l('rator are O cxcitat-ic separatii şi iucă o ÎDfăşurar~ de exc-i taţie in ~erie C1l eU!"elllul din indus astfel di.'Ienera forul cn excitatie Î/I serie di{erenjiahi. iar curentul 1 debila! in relea 20 A.?l.ie 1) drl generatorlll CII excitaţie in deriva ţie cu nllmăr re{lus dt'. să compenseze cît mai bine ciirlC'l"jle de tensiune dat.1} irei poli de o construcţie speeialii. SI. Care este tensiunea U la borne şi c llrenlul i de excilaţie? Rezolvare. prccum şi generatol"ul şlln[ magnetic.5. spire pe pol.lib:l o a~tfcl de caracteristică. Bohin:<juI t'xeitaţiei serie are un Humăr fE'dllS de spire eli sec:tiunc mar~ . fiind parcurs de curentul de exeibtie i.C gl'w'ratoan' rk ('un~nl conliuuH (' u c: jta!ic v ~ler i\'a~ie şi mixUi . dintre care se arata mai departe cÎli-ya. [ii 1':1 a fi Iw( ·t'~ar un rcostat de exeitaţie. In practic. Tt'nsiunt'ademersillgo ll~ sLl~ de obicei (k 10 . Se considerii relaţ i il e : Ş ll =­ '. Num{\nu de spire al {. Aplicajia 16. rezistenta R' a circuitului de excitajie de [50 0. i:lr în C2Z {le inL rp rupcre a arclllui tcn~iunea să creascii repede la yaloart':] (le aprindere a arcului neccsar sudurji... incit ~'ă ~e limiteze Yaloarea curentului. Penlru a se ohţillt' carad:eristicile necesare S(~ !'t~ alizeazii diferite tipuri cO!lslructi\·e.oriti\ curbei Cd. O alLă so]upc o dă . GcncraloruI de ~'xrit a~ie llIi:\:Ui .n"e deci po~ibilitatea de a menţine tensiunea la bornc practic eon. la carc polli ~i carca~a au de asemenea o COllstrucţie spec. rezistenţa ri a indusu lui de 0. . dacă ar ('xi<. geueratnrul de sudurii ln'huj:. Se mcnţjonează de asemenea gelleratorul cu {rei perii şi cu patrII sau ('. 70 V..Q. tensiunii.

forţe i \' electromagn('litt' ('arI' ~t~ excrdtrl asupra cU]"t'n\ilor din cimpul m:\p.lllal schematic indllcloru! şi indnsnl 1111(>1 C\lfel11 ("olllinnll. Cunform ll-gii lui T.-21.\HE . i-=t.li\: leagă In parale! se obtine prIn mărirea cxc:iu!ieL d~ să 6. ReZQh-ind acest sisl em de doull ecuatii eu dou.:f~('tlll ~t' opune ("auui).46 A.z(.:a lIibii il(ccaşi tensiune ~i S~ se lege polii poziiid !tltr~ ei. rndtn'~rea generulorului de curent continuu care .. SrnslIl (. loarel' illdu. "mRSUL ÎN P AHALE L .-.s~le.t' HZ (t.l\-ind H'Jlfll! . ](. Se pn·. PRL\CIPI CL DE FL'\CTIOî\". se obţin ecuatiile: 230 = U+O.tr in ("ont!ll('ma~in i de- . I'1I1usul şi în· dunorul Tna~illiî de cu· rCIiI continuu.i nt>cuooscu!e. In figurA I fi-21 :.5(20-'-i) _ li 150 .MAŞC\'I DIi: CURENT CONTiNUU 2!H lnlocuindu -se valorile nUlOE!rke.'i fuoctione~e in paralel.ul"l:"lllilor \·[lI'{' ar.----" Fi!!. 5.\L GEi\EHATOARELOR DE CliREKT COI\"Tli\TU Pentru ea dou.ollstituj~ IUl C/lplu elcdrolll([{Jnelic N::i .i generatoare dt:! curent continuu s.-\L :\JOTOR.Iri' antrem'ază m<J~ina o roLe'}tc in st'llslil in{lil'ut el(' sl"tgl~ala $.~lci!l .'·upUlll" ("[1 motorul (".l·LU DE CI:HENT cO:-\T1t\-m.IH'lie (. trebuie. iar polii negativi între ci .~_.\n rcp{~." ului {' ~I t: acela indic:t 1 pe figurii. se U--2 !9 V !l.

262
siig(·ţ ii

ELECTROTEHNICA Gl:."NERALA

/, Se ~lie că puterell dec:lric.ă P produs:\ de un generatur cu forta electromotO[lrc E ('5.te dată de formula:

Îu care ! e~tc curentul produs (le- gt"Il(·ratol'. Puterea mecanicii care este dată gcncratol'ului dE' că t re molor este egală ('U CD:, unde C eslt' cupluf molo/' produs de motur la arbore, iar D: - v ileza ullghiularii la arhor.~. Dacă se race ab!ilractit' de pierderile tarc au loc in generator. UI'I'!'t cuplu Ulotor poate f j considt'rat ('ga l cu cuplul cleclromagnl'tic rezi~tCIlt. in n('('H (';:IZ. se poalt· !'cric:

Din relalia de- mni in a inte SI! d('dIlCc:
C~ _ ·

EI

n

Deoarece:
şi

/; fiiud lin fador de propOl'!ionnlilatc CUll\lSeul:, iar Il ruJui in rot/min, se poalt' ~crie:
C=kXn<l>1

tura\ia genemto(16.1)

60 It X el)! = J{$J
1 ..

2:;n 60

u ilele s-a nolat :
60 _ 1<,. --:,- .. k N .
Cuplu! elerfrumagnetic rc:isfen/ fii wwi .?cnerator dt curtnt rOTllinuu esle~ aşadar, proportiollal cu {lu,xll! ml/glle/ic illduc/o l' tJ) ,\i cu wrenlul produs J, D:H:ă se prf'l;upttnc că se: intrerupt' l egă tura mecanică dinlre molor şi genemtor, dar ~c trimile dill{/[rl/'ij un cu]'{'nt elpctri c in maşina de curent continuu, r<lre ~ i'i :lih1l acela ş i l;ens ca In figura 1G-21 , ill~enmn{\ (:[1 capluI

dcrlromagnetic cu se nsul $' răminc. Arp:-l eUI,Iu C!7te rleunt tlll cuplu /fIII/ar e1eetromagnct.h', ca1'C rolC'şte indmtLl JfI11~illii in ~(,l1sl!l ,~', iar maşina , di n ~wnt'ralo r, a d cve nit motor, Dncă la arbort>lt, aCeslui molor eledric sc cuple:u:ă dt, e xclIlp lu, o Ula~illu-HIlNIILll, al'C:llita va. opune UII ('upln mecanic re :islefll, c:\ rc es le Invins de cuplul motor e )ertrom agnetic al lllOt.OfUluÎ. 1n maşina eleclridi., d!~\'ClJilă mo1or. ia nnşleTc. prin fellOlIlcnul ut' iudllt~ic cIecfromngnel.ic;'i, o for\_ ('It~clro moloal'e E ca ş i in eazuI generatolI

MAŞINI

DE CURENT

CO~-nNUU

283

J"ului (:lcctriC'. Aceas"l:. forţă electrollloloare poartă dc obicei numele fie for/fi eonlmeleLirOtno{oare, deoarece se opune tensiuuii U aplicată la horn ele motorului de la reţeaua. electrică de alimentare. Valoarea f orţei rorlraelcctromotoare este dată de aceeaşi relaţie E =kNn <li ca ş i În cazul gClleratorului. De asemenea, din ede arătate rczu l tă c ă cuplul electrom agnelic moLor al motorului eledric este dat de aceeaşi formulă ca şi cuplul dcclromagneLic rezistenl âl generatofului, adică este proporţional Cll fluxul m<lgnctic indudor <Il şi CII ('lIrenlul absorbil 1. O maşină de curent continu u poate primi o energie mecanică, pe care o transformă in energic e l ectrică; in acest caz, fUllcOoncază ca generalor e.Jeclric, 1" care cuplul elccfro magncLic este un cuplu rezislcnt. De asemcnea, maşina de curenl eQutinuu potlte primi clJergia electrică, pc eare o t ranSfounti În cllcrgi,! mecanicii; în lH'C:-;l ('az maşina rtJnc~ioneo.zu ca un motor I!!Qdric, la ('.(lrc cuplul electromagnetic este lin cuplu molo!" ("l!plul rezistent fiind un cuplu mecallic 1:\ arhon' datorit, cir ('.xempln, unei Ifla şin i-u n('lte allt1"C/lat~ ne motorul clrdriC". ;\Ia:jÎlla de. curent cont.inuu estc dcti rel'crsiliilii, ca de altfel toate maş i nile c!t·t·triC'l' ratat.iw'.

7. POR?\lHEA, HEGLARE .\ "ITRXflEJ
ŞJ

SC HDIBAHEA SEXSl jLCi DE

HOTAŢIE

1..\ l\IOTOHUL

DE CrnEXT <:02\]"1:'\("1."
T~'nsil!llca U care se aplicii. 10. borndv uuui motor de curent eon tin ml ln'huic sii compenseze at.ît. fOl"(,a tO!1t raC'kclrOlllotoare E tafc ia naştere Îll mot()r, dt şi 6idl'rea d(' LC!l~illlI C 1"/ i n jndm' . a,liră

(lu.5)
in can: r este t'ezistcnia in<lu sului. iar / Din arcasl;î
relaţi e

cun'n l ul absorbit.

rC7.ultii
l= L'-E.

,

fu mOHl,t>utu[ poruirii. (uraţi:) Iiind mieft ~i forla t'onLraclcdrOlllotoarc E e~tc nlir[i. Din a tcast.,i cutlzi'i ~i deoarece L('n~il1nca U a r('ţf>lci de alimclltarr I':-.ll: constantă, t'uJ"l!otlll I ,lbsor hil de motor la pornire estc cu mult mai rnar{' decit in functionare normal:l, dnll fort,l t'Olllrn cleclromotoaJ"e ("]"("')1;' la Yaloarca ci normală. lJenlrll a ~e esil:.t ca In pornire să se producă un ŞOI' Iwriculos de cure nt. se illlcJ"calează in sC1'ie cU indusuI o rezisteuFl YllrÎllhiL-I, n rilrd yaloarc se micşo n'azit pc măsmă ce m otorul îş i măreşte turatia. 1.:1 sfir::-iLlIl perioadei dt' pornÎre, rezisteu\" este complet scoasa din

284

ELECTROTEH!'<ICA GEN t:RALA

..:in'u it. Acca ~tă rezislen\fi \·:lriabiIă poarlă numele de rc()!;llli III! plimÎre (nu trehuie COnfundat cu rcostatul de c xrilaţ.i(' , care se găse:;lt' în c ircuitul il1c\uctorullli). S-a viizul ean' ('~te rolul .l"eostatu llli de excitaţi e In generator. La motor, (,1 lndeplincştc lin "It rol, după cum ~e V;] arăta mai tleparle . Din /,p]a\iH:

1/= -

E

f..;·~r'
=~- '

k .VtD

It X

(fI

L :)

~_t:

l)enareee ten u{'nLJI rf este practic 1H'g-lijabil (ci ti·\·a pro(,f'nli' poa le scrie:
/1-=- - - ' ([1

fa(~

dr--

"N

U

(1 G.G)

Uat fiind e[t motoarele de l'IlI-enL continuu fUl1 c(ioucazi"i 'in Ill od IlOl'mnI sul! l) LemillIH' U ('onsta uUI, J'ezulUi că turaţia It !:'~te in\·crs propor(iollnl ă ni fluxul indudor 41 . Prin \"ru"ia p a <lccstui flux ~ i' poall' dr-ti ohţine nil reI-!I aj al turatiei. \" a l"i aţ i a fluxu lui H'" obţim' În~â priI! IlW·I.:s rarea L"codatulu i de c xcitaţie. tn comedntă . nf~~t n'odal ~cl"\"e:;t(' la Je" larrtl fllmiiri lIl0 /0rui/.i . Penlru a ~c m ări tu ra \ia, trebu il' ~i"t se mi('~orezl.' fl uxul. ad i că {'"lIr('dlll de <,xd la\ie ş i invfn. S-ar put<, a C:l. păstrindu-H' fluxul t"omtanl, ~ii H' ohlin;1 illi regla.! <:I l lu r.!t iei prin variaţia tem-iun ii la hOI"llelc mOIOl"llllli C'lI ajutorul reu~tatl1hl i de pornire. AC'est proc('deu n u ~e nt ilizea zii jn~.i in pru('"tir:;'t, deoarr("l! ('~k IlCCCOllomic, dai. fiin d ("ri l"<'ost ntl1l de pornin' C~ I{' ~ ITi'lb ătut de intregul ("lln'n t a bwrIJit de motor şi prO\"o:\f:"\ o imporlanbi pierdere de ('ne rgic . Rezultă cii la pornire a rnolorului eHi' Ilt'c~~ar[i o n " zisten\ă marc in dr('uilul ind usului. pent ru n H' reduce uu·clltul uhrorhil de indus ş.i o rezi~­ t(' Hţit Illicil in circuitul dl' ('xcitaţ ir penlru a ;1\"(';1 un fl ux mare ş i. in t·on~ ('­ ('Iu l it, lin c upl u de P(}J"Jli l·(' puternic. Pe mâsurii fe motorul îşi mrirt'~le lura\ia . se H"ot r{'zl~lenţ{' l (' d in r<,osfatn l de p orni re şi ~c introduc rezi slen ţe în !"t'm l:\lu f de cxci t a ţie pină ("jnţ] ~c ajunge la fll n C'(ion:!rc;! normală. Trehuie :!\· ul lolfl(' :llma grij a, ali! timp tit m otorul t'~ le Hlh tcn~illll('. sil nu ~ e intreL"up :t curcntul de t'xcit:J1il'". (!co:!rc.('c. curentul ab w rbil d(' indus ("I"t' şLe brusr" la \"a lori fo~llte Ulari (di~ parc fort" ('ontrne ln tro mo!"oan:). iar a mul orul se IImba{ea:1i (i~ i mim·:;t c foarte mult ltlr~q.il)). S-a arătat d c uplul e lectromagnetic al motorului e~tc propor\ion:t! cu [luxul indudor (D :;i eLI ('llre_nllli :!i)sorbi t f. Se usu l de rola t ic dal de a('('st ("uplu c()re ~pUnd i~ ~clIsLJrilo\' cdor două măr i mi ilJ ş i l. Pentru a schimba ~Cllsu l de rotaţje al molorlilui trehllie să se sc himbe intre cle rie legiHurile la hornc le cireuitului de ex citaţi e (prin acea sta se sch imbă sensul flu xulu i <1». fk lcg5 luril(~ la bornele indusului (prin aCC<1sta se sehimbll scmu l curentului a bsorbit J). De obicei se schimbti scusul C'Ul"elltu lui de ('xcit'ltir-. C<1rc arc o \"aloare mai micii"

MAŞINI

DE

CUf(E.~T

CONTINUU

285

S, DIFERITE TIPUHI DE )IOTO,\HE DE CCREE\T Ş I CARACTERI STJCJLE LOi{ l\IECANICE

CONTI1\~U C

Ca ş i generatoarele de ('urcnt cynlinuu, m oloarele (](, ('u renl continuu pot a w a diferite f,'hu'i de ('xt'ît" ţî(' , III fîgur~ 16-22 este r(' prezentaLă schema u nui molor ('Il (',Xcita ţi(' ~ ('pa n.lth, La 1111 m olt;r intl'fes(,3z:Î totdp<ll1 na să S(' ellno~s('::i eUIlI \'aTi~7.ii t urat.i <'l /1 ill fU Jl('\ic dt, l'uplul C (e,arad('ri ~ lica lllli'ranic5). a tund dnd rt-IC'lallli' ('1..:'llH"llle ră mîn Ilcs('h imha t ('.

F i~ . 16·22, Schem a maIorului dE' curent continuu cu excitatîe
S('parată.

Se ('un osc rela\ iile:
11=--, -- '

{,'. TI

,.
Din a (l ol1a
rdaţiC' rezultă:

k .\' 1'1

C 1=- ·

M

I n l l'odud tHl

a Cl' a~!ii

yaloaJ'c h prima rela tie'. sc ohtine :
11 _

...!:'-- - --'_ .
kN
(jJ

k K .V

l']l~

C.

(1 G. 7)

De oarecc h ' mÎtllwn L' aplicot;'i maior ului c~te con s tantă. iar fluxul (1) este (le asemene" comt<111l. I"el a \ill demaiinaintearalrtciipl. mi.lsură ce ruplul C cn~ şll', turaţ.io Il scatll', Curba de Y:Jriatic <l Lllr:l\it'i are as pecLul din figura lQ-2:l. O daL!i ('Il ('J"l' ş tt'I1' a cuplului. Lllratia scade putin. a~tfcl Încît In cuplul nominal de piin ii sarcÎnil. scfld{'l'ea e~ le de 2 ... 3% din [ ura\ ia Ilo in gol. .:\J otont! ar~' deci o turaţi<' prarlic eO!1Slalllil.

'86

ZLECTRQTEHN"ICA GENERALA

De obicei nu esl.e nevoie ca ex.cita ţ i u motorului să se ia de la o sursă dat fiind că. există su rsa care alimcntcaz:1 indusul mot.orului. D e cite ori este nevoie de un motor de curent continuu cu turaţ,ic practic consLantă (Ia maşini-unelte, vcntilatoal'e, pompe şi altele), se întrebuinţează motorul cu cxciLaţic derivat.ie, a cărui schemă este redută în figura lG-24. De aici se vcd(' că {'Îr-cuitul de exci(aţ-ic este legat În dcrivaţie fată de circuitul
separată,

n

'-_ ___ _ c
O
reni contin uu cu excilalie 'fOparatii.
r-ii!. 16·23. Oir"ctcrisica 11lel:311iCii a mnlOTu]ui de cu-

(,

Fig. 16·24. S<.:hemll moloru lui de tureni conHll!lu cu excitaţie deriva tie.

priJldp .. l al indu!'lllilli . Deoul'l' ('c tensiune:! U a reţelei de :llimelilare ('slc ('on~lallUi, tlm·n!l1] (](' exeila(Îe, d,·('j ~i [luxlil ilHluc! oJ' ponte fi d\' Mi('Wl'n('n mt!tl\inul. ('onsl.~lllt , a,~tfel incit rar<1rtt'rhtic:1 mcr~1l1ică n acestui Illolor este i(]enticu CII accen a moLonllui cu excita tic sc parat~, Scăden:a de tUf<qie. intre mers ul in gol şi mersul 1;) plin5 ~arcină. este de 2 , . . 3%. La motond CII excitaţie dclivatif' trebuie toLdt'jlln'l obser;at ca reos[atul de e.xcitaţie Ht sa fie legat intr-uu Pl1ll(~t P (fig, IG-2.ţ) Întrt' reostatul de pornire H p şi reteaua de alimentarl'. Ll'gnrea intr-un punct C<1 P' ,de exemplu ('st,(, /.!n'şi li.i, dca.trect' În acesL rllZ , curentul de exe itaţil'. cl eei fluxul inductor, este influl' uţal de pozitia rcostnlului R p , In figu ra 16-2.; c~tc reprezentată schema unu i motor de currnt cuntilluu c u exritaţie ~crie, la care bohina.jul dt, \'xci taţi c se găst'şl(' ]('gnt iti scrie cu circui tul principal al Îudusului. ,':ic ('onsiderii. rdalj ile d:ltC mai in ainte:

C=]\ <1> 1
11= - - = - ' . il ,\' <li (\'1

U

k.

in ('are

~~a

llotnL:

MAŞIN"I

DE CUR..E;NT

CO~-n!llUU

267

Deoarece curentul principalI trece practic şi prin boLinajul de exciacest curent poate fi considerat proporţional ('u fluxul inductor CP pc ('are-l produc<" adiei!:
taţie,

unde

"2

c.'"tt' un factor de propor\ionaliLalt' .

1
Fi~.

16·25. Schema mocu exclÎajie serie.

torului de cUft"nt continuu

+

Rezultă.

:

dao:.:l\ :se notea:dl:

tu COllse('intii:

unde S_ll nolal:
1 r== k~ .

I k,

JnlrorluCÎndn-sc ultima valoare obtinuti] pentru inllinle :1 tmaţiei ~c oh till C ;
kt
11 = 1;1

(j)

in expresia de lllai

vt Ve
( lG.8)

k~

undc s-a notat:

~ =k~ .
k,

288

ELECTROTEHNICA

Gl':NERALA

H cl<\\ia de mai inaillic a turaţid fi în Cllncl-ie de cuplul C araLă ('ii HUlli cuplu lllic îi corespunde o t.um\,ie mare şi, pe măsură ce cuplul (sarcina) creşte, tura\ia scad<> . In figura 1 G-26 este rcp rC'Zcntată curba cor<>spun z ătO<lfC ~ caracteristicii mceanic(' . Această caracterj~tică araUi rrl la pornirea motoruiul dnd tura~ia Il este mică. cuplul este puternic. Din accasUl cauză, ascmenea motoare se lltilizeazii in special la trac~iun(' (tramn,je şi locomotive electrice) ~i la unele mararak unde ('ondi\iil .. de ~p]"\·irin cer cuplu mare la pornire.

n

u

J

e
Ha. 16-27, Schema moiorului de clIrem conlinuil CII excit8jie mix t1l d.iferell[iulii.

Fig. !ti-2G. Carac teristica J;1<' ,anici! a motorul Iii sene.

Jn fig lll':l lG-27 ~(' aral5 ~: cilelll:l motornlui cu e.,riLalie mixt:] ~a~1 ('Olll POllllrl. 1;n :.I ~-rll1('nea molor <lrr dOllă circn iLe de c.\.ciLa\ie, ş i :inUlIlt' unul in <lc-ri\'a(ie ~i altul in 5('1"jr. raţii dc cirl."uilul principal al jnduslllu.Î .. \{:I;'sk dou:l circuit<, ~'in t a~·tfcJ hohinal-e. Îut'it flu:-..:urik maq:nl\Lir<, rrfp0 rLiyc să aihIi H'llsUri l'ollLrarii, O aSeHH'I\Ca e:-..:rila(î l' se 1l1l1ll('ŞtC difacn(inlâ. In acpst C:.iZ , pe m;ll;uru C{' cuplul motorului {Tl'.'jk. se olJţille ca s{'{nlerp,l de tura tie datorit{t e:-..:cita(iej deriyajic ~fl fit' COlllpcllsaL:l de t'xc.iLa(ia ~l'rie. InLr-adeY{lr, CIJld cuplul creşte hll·aţi:1 :m: telldin(a ~ă ~carlii : rreşlt'rea 1:11pllllu i Cil !"efpU!lrl!> îm5 unui rllrl;'llL 1 :dn;Ol:LiL d(' in (Jus mai marr. Deoan'ce' 1 rrcşle, J'llL\:ul H'rjr nc.')u' ~j ll1iqoreazii fluxul {kriv:d.ie. a5tfel I'nel!. fluxul r('l,ulJant ('str nwi mic ~i . in rQn:ic('in(ă . turaţin creşte pentru a r('\-('ni la \"aloan~'l ini \iaI::i. ~I()loar('k c u eXCi!<l~!e mix!::, diferenţială ali Însii dezayalltajul dc a IlU ayea () funcţionare ntfi;:ienL de sL:\bil?i, ~j de aceea sînt r:J]" utilizaL(· .
Cint.! cele două bobillaje dl' neiLa(ie sinL asLfel realizat... incit produc fluxuri magnetice de acela;--i ,<,cus. t'xeilaţia se numeşte adifiunall1 şi se ulilizeaz{! alllllcj tÎlld estc !lccesar IIIl cuplu mare. de pornire sau o mit'.')orare Importantă a tura (iri o dat!i cu creşterea ~arc in i i .
Aplicaţia f6·2. Un motor electric bipolu de curent coniiauli cu excitaţie în deri· valie (fig. 16·24) are o pulere la arbore P----;40 k\V şi este alimentJt de la relea cu tensiunea 'U=::OO V. Randamentul 'Ij al maIorului este 0.84 num Aru l V al conductaarelor la periferia indusului este 800. rezistenta n a lndllslr! u! este 0.1 1f. rez is tcnia r a circuitului de e:l:cîtaţje este 50 O. iar fluxul magnetiC inrludor ID~I,5 · JO -! W.b. Care este cuplul C şi turalia n a maiorului)

l\1.AŞmr

DE

CURE..".""T C ONTINUU

289

Re:z; oi\' are. Pulerea

cerulă

de molor de la relea es te:
40 (){j{) 0.84

P,=- = - - = 47 619 W.
"1]

P

Curenlul loial absorbit de la

reţel!

;

fl = ~.: = 47619 =238,1 A.
U 200

Curentul de

excitaţie;

i=..!!. = 200 = 4 A.
r,

50

Deoarece:

rezu!lă

:
f=Jj - i=--'238,] - 4=234,1 A.

Cuplul electromagnetic al molorului este:

c_ N

2;-;

iI>'I=~

2 ' 3, 14

·1,5 · ](J---..2·234,1 = 447,32 Nm=45,6kgfm.

Forta contraeleclromoloare:
E= U- ri ·1=200--o,1·234.1=176,59 V,

Deoarece:

rezultă:
rl

=~=
N'rp

800 ' 1,5'10 2

176.59

=14,71 ro lis=BB3 rotlmin.

9. CONSTnl;CpA

MAŞINTLOR

DE CURENT CONTINUli

in figura 16-21-\ Se arată modul În C:cIre sinL fixa\:i polii de carcasa ullei cu patru poli. La nwşillile moderne, carcasa este de oţel, turnat sau suclat ; la maşinile m:1J vechi, se execl1ta tliu foută. Polii se fabrică din oţel cu mare pcrmcahilitate maglleliră. Fiecare pol arc la extremitatea dinspre Întrcfier o talpă, care imbrăţîşea:ti't indusul ~i permite o distribuire bună a liniilor de forp in intrcfier.
maşini

1'J -

Electrotehnlca

generală

pclltru tnllm'aie.::u apoi in cfE'stătllrilt· indn. c).. e)\\se . IX 1:\1 întÎusul. (ou d ut'tonrf'k nu se bol)int>3z::i in gC'Ill'J":t1 direct pc indus.pC'tdt> bohin(>[or. In figura 16-30 s(' \"t. De obicei c:. C('Ii' mai obişnni!f' sint rrestftturilc dt'~t·hist'.·:orL reglah il. 1(j~ 3 1).}ca P<" care trebuie li-O exercite asupra tokctorul ui I (>ulrll :1 S{' ohiille lll1 cOlltatt hun se reaJizcazâ eu aj lltor11 1 unui n ..:. fi)..' l·:t periîlc s~ se poat .:ctorului. în spaUu . ("dc rllaj imp0l'tant(' fiind generaloarele ş i motoart'" l~ de curent COll tinUI! fol o.' ]{j-Jj şi ! ()~31 reprezintă a!']kdtll gt'lwral nI utlei maşini de Cl1t'ent eon tinut!.'1.29() EI..i totuşi rot i cu un .W:IISJ rni!~inii.. it> :.11l1Wldt! sint i1. 16·29. r> - .sullli şi apoi ~~. mediul unui SUPOlt.<LitlliL dintr-o srrÎe elI. in se. El {'~!e ('on~t.1uri pot (i de~chise (fig.lnumit unghi i7i jurul col.' lall1clc dill (upru tare. 1t1-29. A('.\ ('('~b· c r(>~t5.A lndu sul geJlt'ratorului ~(' Cabl'idl tol din oţ-el cu man' prnncabijilale.ului.. d se fOrmc3-ză mai I!ltîi hobinr.\<1 :CII !I. in <ln'apta illdusului.t! ~ tf' pt'rii silit fix(' Fig.. Cond uct oarelc ~Înl :l şt' zate ilt cr{'~tăluri pe indl1S ..t" magnetic ă. Die~el-d c ctricc. In figmfl 16-30 ('vIN·torul esl(' l'eprezt'nlut. 1.t. . Pcrîilc se ('onf('t-\ioneazii din ciirbunE! tun' .<:CTROTr-:-rlNICA GE::-IEH A r. ş i troi!("ibul. fn nt-public:l Socialisl:1 Homiinia se conslruit"sc ma~inî <lI" turclIl co ntill UII. Lameklt formea.j 1est(: n"atfl dl' butue print r-lin flispoziti\' In forlll:1 (le roadă d(' rinduniru." ~tplt~li <t~uprn periei (fig. r:ll'\' H' fjx('a."". cit ş i Caţil de hutu c. b) sau ilH'hi~!' (fig. grafit ~au bro:Jz gmfilfll !> Î S('f\'('se la culegerea CIIl'(' llL.' izolate. . !:igl1ril. a <I. El (>stc ('oll. Prcsiu . 1'0:\1'(. '~ al Fig. lG~:~2 ) . semideschi-lie (fig:. 16-29..!i lo. 16-29. Colt'donll ('s lc ~olid<'lr pe nttl:\~i . precu m l)i m'ltoarcle.ci]f' Il{' locoUlotinJ(> t'ledricc. j !.. fiind lt'gaLr de statol' priu interC. ('tU'{' permif.emldeseh\se . lr:l!<. c .'dc o a~tf{'l de hobiJlă în momentul illtrodu('erii in crt'st :i1urik 11'~pe(:('ivl" all' indnsului.op ul micşol'5rii pierderil or prin cm'\' n!i lllrhilJnari .it\ljl din l oiI. Fiecart> laHwl.i:>1'-t un di~Jlozih\' ... Crest ~turi de indus : Ineh. .di II)) ind eilindrie (fig. leagă cll.Olaic a tit intn' de.

. . 16·31.'\a~iTt. . Fig. 16·:.Q..oI11inuu. 16. 16·32. Scejiu ne prin col~tor.:i al i~ta fabriclIt:i in Repub lica Rnmania. FIg. Perll! cu suport.291 Bo billă 1n curs de morltiITe pe indus.:t '''lIşinii de curen t (. Supor} f ig. Fig. de curtul continuu So<.

"fON()FA7.'birell cOllstrucli\'/i fată de motorul serie de curenl continuu COI1. Aceste IlH]toare au o car. \"11 p u tea da la arbore un cuplu C. SIE rn figura 17· ] este reprezental sche matic maiorul cu repulsie. adică de acelaşi sens. A)l"a perii lor trebuie sA facfi cu . .\\olor ul . sinI acelea din iigura. i1cesle cîmpuri compor tin du-se ca doi magneli.l mai greu decil la motorul serie de curent cominuu... INTRETINEREA ŞI DEFECTELE JlfA Ş INl LOR ELE CTIUCE 1. ele se utilireazii mai ales În IracHunca e!~lrică_ 2. sensul cîmpurilor mag netice. roTOR liL ~IOI'O F. Comutatia la motorul monofazal serie cu colector se relllizeaz. cuplul \·a fi pro por\iollal cu !Jă t riltul clIrenlulul ~i deci va fi mereu por.na cimpului magnetic S1.re un cuplu de po r- .'risticii mecanică asemăntito~ r e eli aeeea a moioarelor serie de curent continuu.ldl.aloric un unghi diferi t de goo. Deosl.C. De aceea. Slalorui es te ase mlinător cu acelR al ullUi maior asincron sau sincron monofazal şi se leagă la relea.>\Tn" CU COLECTOn.ll poa te funcţio n a şi C ll curent alter nativ. molo r l.'11 creşle cu cii frecvenja cure. Oac11 la un moment dai.gate in scurtcircuil. asuprll rolorului se va produce o fortA de repulsie În sensu! săgeţii. Daca se schimbă sensu t ctmpului slator ic. sîni 1".\ 7.X. . De<larece flu.AT 3 CU REPL"I. lului alter· n nll! iv de ali me ntare este m ~ i mnre.~ul (1) !luate fi consideral pro porjiomll cu curentul absorbit.iti\'. chiar dacii curenlu es lt:! a lternati\'. MOT ORUL f. roioric ş i statuTic.. proport ional cu fluxu l magne tic indudor 1J ~( cu cu rent ul abso r bit j II dic ă: C"'-" K cIJ J. astfel inci t forta de repulsie se men ţ ine avind ca efect invÎrtireli ro l orului In sensul săgejii. cu deos ebirea cii periii".A T SE nIE D acă un motor de curent conlinuu cu excilajie serie esle alimentat cu curent alter· nati v su b o \e nsiune eficace U. se schimuă şi sensu l clmpu!u i rOlorie. Diîicultah.~lll In faptul cii polii ~tl1t din lele. \PITOLC L X '"II MOTOAHE DE CtRENT ALTEn. pentru :1 reduce curen\îi t u rbionari ce ~e produc din cauu cimpului m~glle lk alternat iv. Rotorul sau esle iden tic cu ind us ul unei maşi ni de curent conti nut!. Din această cBurtl.

Fig.şi cu c"lelahe la cite o perie.\T SER IE CU COLECTOR Slaiorui IIce~tui motor esle a~e!llân!l!or acelui.1~mH e largI ale turatr~1 pen lnt puteri mici şi mijlocii. . Ac~t. de purl1ire ca.\TIE ce COLECTOR In fig ur~ li-3 l'"siE' rep rezent a! schematic aces t matOL Slatofl11 S este asemănător attlJuia al unIIi molo r asi ncron trHazat şi se 1eagii la releauu de alimen lare. Prin rotirea fn mod simul· tan a celor trt'i perii. R. molor .J al unui molor asincron Iriiaza t.r 's Fig. <li iuratiei !)i un cuplu put~rnic. Prin rotirea axei periilor se poaie. Schema motorului mOllO· iaza t cu repulsie.J tu~a\i<:. Roiorul R es te <l~elJlii ll~lor unul illdus de ~t'ne r ator d~ CUf{'nt continuu. CII de exemplu in mdustrIa te:ttLlII. :\lOTORCL TRIFAZ. de exemplll : la ma!)ini de extractie.\\OIOf lll se ulililtnlli atunci eTnd esle necesar un tlllumit reglaj economic. ____ 1 N . corn presaare. Fiecare fad s ia/mică S e~ie legată cu o extremit:de la r{'leslM d{' alimentare . dar are Irei perii aşe zai e la 1200 pe periferia colectorulu! (fig. 17-1. se ob\lne reglajul tur~flel intre 50~Q şi 120 ~o (jio viteza de rotaţie ti CÎmpului IJIlignetic in\'frtitor.MOTOARE DE CU REN T A LTERNATIV CU COLECTOR nire puiernic. 17-2. s S~N / RoJr.se intrebuinţ ea za In cazurile in care esle necesar un reglaJ ~onomlc ŞI 1n . . ti-3. venlilatoare. Schema molorului trifarat derivat!e cu colector. 3. . regJ. 1. dar are irei perii la 120" Fig. Schema molofului trifazat serie cu colector. 17·2).olorul cs!e construit ca şi inuuslllllllei maşini de curent continuu. W)TOHU_ THlFAlAT DERIY. aparate eleclromedl(:~Ie etc.

: se realizeaz:t de.irea cu pînză stidată fo arte fină a colcctorului . Maşinile electrice trebuie controlate verificate în fiecare zi de eătre personalu l ill. Turaţia se reglează prin schimbarea prizelor de legătură la autotrallsformalor. După montare. Operaţiile ce se efectuează pentru control cuprind in special nnnătoarcle: ~ verificarea Îllcălzirii lagărelor şi carcase! cu tcrmometru[ sau cel puţin cu mîna. legale 1<1 reteaua de alimentare prin intermediul unui autolransformator trifaza! A.ză pc fumb\ie (pe glisit'rc) sau console şi se face proba de flJDeţ-ionare.\ÎIl<!u-se apoi cuplarea maşinii.~l lor.. a c ăror reparaţie nu poate fi efectuat:! 111 timpuJ lu cru lui. m:l sur:lfea in(J'efierului ş i conlrolul jocului axial la lagărele cu fricţ i une. permil JUllc(ion<. O parte diu ope ra ţiile. după ob\ inerca Linor bune rezultate. dl'p5.amănuntul toate părţile .'ctri("ieui). După ce se ob~in rl'zul tate bune. De aSemt'!lca. in acest caz.1rea maşinii pînă dud proee~ul te hnologi c respecti\' pennil'e oprir('a ei.asta se procedeazi"t la remout. fii.rifică dacă se roteşte În ~(' n~ul lWCC~.'. iar pi('seh' mai mi t !. Motorul se utiliwază în cazurile unde este necesar un reglaj economic al tura\!ei. . euriit. de cele mai multe ori fără a opri maşina. ycrj ficar . termenele fiind planificate. nu trebuie să se producă asemenea scintei. de asemenea. pe loc. 5. ohseryal'ea scînteilor la colector (pcntru lucnl de lungă durată .:.eură t irea cu bumbac de şters şi pTin suflare cu aer (foaie <le mînă) a earcasei . de e xe mplu .\poi ma$ina se de m ontea ză În conformitate CIl un proce~ te hnulogic st. Apoi ~c masaar:\. pe periferia colec!orului. La control se pot constata defecte de imporb:mVi di(eritâ.:lr. lectrice şi llwranir('.lrca maşinii. maşilla se eurăP. cu bumba c de ştt'rs şi prill suflare cu aer. <'Icoarece ar lH~eesita o înlrerupere prea lungli.aIJiliL ~:(~ verifică şi se r o n lro lt'a ză eu (le . maşina es te trimisă la reparat dup:.ai mari. . In gol (fără sa rciuă ) . Defectele mici se remediază. Exislă unele defecte m. car.29' El. oprire . pcntru :1 fC eyita ayadi mai mari. ma şin a se Fix e. Toat. dacă este neeeşar. . de verificare şi ('olllrol ~e e xecut-il pe ma şina ne demon tata. să fie:. in locu ite . a!lume cu îndeplillir(. Cele Irei perii sînt.. La cel puţin trei lu ni şi cel mult un aIl !:iC face o revi:ie periodidi a maşinii.e opera(iile de mai inainte se txcctLlă numai de eă(rt. a izol aţiei. ca. şi INTREŢINERE A ŞJ DEFECTELE ~rAşINrLO R ELECTRICE Nofiuni (I~UPT(( relliziilo/" periodice. maşilla se opreşti' irill'dia !.personal de specialil::!l e (elf.ărcinal cu aceasta .verifiear"a cantităţii ne ulei din lagăre şi rompletarea ulciuluÎ. Îlltrl'tknd şi se wriric:î izola~ia . dar care. eal"(> se dă ill fU llcţiune .. saI) cel mult sii fie foarte rcdme) . hobinajeJor şi periilor cu s uporturi. repara le . După ace. fiind apoi luată în reparaţie. in sărcillat. . pentru ca cele C:H"C au nevoie.ECTrWTEHNICA GENERALI. se ye. asemen('a după lIn proces lelmologic stahilit. La defectele grave.

tnc'iilzire:l anonnală a întregii maşini . perii. Ati ngere inLrI' ra to I' şi statuI". p o t să apară urmli t oarele defecte : Scintei la periilc colctLorului l'au ale inelel o!" de con1act. colc<".MOTOARE DE CUREr-' ALTERNATIV CU C()[. la maşipilt: electricI'.FUllcţion a re I1cstabilil.[. proprie) . Arcuri electrict: iJltrc iuclc1e de conlact (Ia motoarele asincrone cu reoslal.CTOR In genera l.xdla(i<. dc~j san'ina se pilstrea:di COllst antă . Curenti dcctrid in arhore şi lagăre (dt> ob icei la maşin. :\foloarclc nu pornesc s au hlilctiolle<!.<1.inut! .ză tU turllţie anormală .) . !1It'lc cll'. ~pc cialilaLe re ~ pcdi\". Deplasare axiaH"i anorma l ă a rolorului Ş . \"jbratii şi zRomotc :morma le. . de pornire sau la ge nc ratoarele sÎncrouc cu <. J merlial ce au fost obsc l"\" ale nselllt' uea defecte trrbuic: anunţat personaJul de.lor. . .sau numai a tlUui organ (bobinnj .ile mari de curenl a lternatiY). pClltru a ~t> lua măsuril e de l"clllcdicre necesare .izul"ea sau ma g uet izarea în\"(~ r ~:i a gc nc r:>lolltdor de rltrcnt cont.DemagneL.

(' ti'ân~ forma C[lf{'ntlll trifaznl de o anumită frec\'e n ţă in curent ll1onofazat ele altă frl'cyeuţă. i\l3şina fUllrţioucază ca uriel! motor dl~ cure nt continuu. Pc fiecare inci freaca. De asemenea. ~. eoleetorului legate la o reţea d<' curent conlill!Ju .t\·jn(\ colectorul In sLiuga. Inelelt'. Convertizoarde staticc mai s in t cunoscute şi sub denumirea de redresoarc. produce l'llcrgie electrică ~ ub forma care c~te neresariL Un astfel de grup de maşini (sau agregat) cOllsliLuil~ lin mll/!crfi: or maIa/"generafor.i. se poal. In Republica Socialistă România se construiesc ulIt-le t ipuri (II ' COI1vertizoan: roiatiyc constitu ile dintr-un motor asincron trHazal ~i un gl. iar pcriilc. convcrtizorul poate realiz a schimbarea frecvenţei . J1 repre. ~i invers.C.'nel'alol' de curent continuu. Cu ajutorul lui se poate. trallsform:l curen [ul cont inuu in curent alte.i se găsesc trti incle metalice izolate Între ele şi f3\:i (le 8. aYÎud ac('la~i ax sali axe cllplate.: CUl"t'nt continuu .fbore. a tensiunii." in l:i o maşină el !. fiţ(ura 13-1. iar cele trei pe rii sinllegalt' h\ o reţe a trifazOlI."I. Cind maşiua se roteşte. Convt". Principiul de fUllcţ ion arl' a l unei ase menea ma ş ini . CONVERTIZOARE R OTAIWE Un convertizor rotativ poate fi constituit din d ouă maşini electrice rotative cuplate.rtizoarele pot fi grupate În două mari categorii: rolafive ş isfafi ct . 1. Între cele trei incle apar trei rn . felului curentului (continuu sau altcrnativ ) etc. ci te o peric.gelle l'atorul.iluatc la 120 0 intre ele (l'ig. Există ş i maşini unice (cu o s in gură carcasă).rnath· sau in"ers. IHlmită (omll/a [oare electricâ )'(>%ultă (lin figura 13-1. eare. una fUllcti onînd ca motol' ş i ceala l tă ca genera tOL Molonll primeşte energia el ect ri că sub forma sllb care este disponibilă ş i anlreneaz[1 . b). Pc ca păt u l din dreapta al arbol'c1u. a numărului de faz e. curc pol lransforma cun~nlul con tillllU in cmenl alternativ. de cxelllplu . sint leg:J l e Ci! lr('i jlllnde de pc h obin:lj\\! indusului.PITOLUL XVIII CONHIITlZOAHE ŞI I1EDIIESOAHE Se numeşte de obice i cOJlverli:o r o maşină sau un grup de maşini care transformă un gen de curent electric În alt gen. 18-J. a.

la primaru l dinlÎH se aplică tensiunCH alternativă avind valoarea eficace Va. Act: a~tă smulgere a eIeehonilor din mereu!" e~te posi hilă numai oacă mercurul este Încălzit pină la Î ncande sccn ~ă. . in drumul lor spre anocl. In porl'iunea n olată cu C se găseşte mercur. esle o piesă de fier sau de graEi. fnl. 2. Electronii lo\"esc.. Comntntoarea este rever- Fig. ii de potenţ. fiind apoi şi ci atraşi de anod.re piesa A numit ă 3nod ş i mt::rt::ul"ul ca rc constituie catodul e xÎ~ t. RED RESOARE a.particule de electricitate negativă care se dÎ!"ijl'ază ~PI"C anodul poziti\". Print.iaJ şi un etmp electric alLcm:J!·i\". iar A. Gnd potenţialul anodului este pozitiv faţă de eatoduJ de mercur. R. moleculele de vapori de mercur ca!"c exil'lă În \"~!'. astfel incît pr in in termediul illelelelor şi al periilor respective maşina poate produce curent trjfnat şi alimentează reţeaua trifaz ată. 18·1. Schema con · slrucli\'ii a comutatoarei.CONVERTI. ca un generator de curcnt continuu.ZOARE ŞI REDRESOAR& 297 tensiuni trifazatc. iar la prriile care freadi pl! colector produce clll't' nl continuu. T reprezintă un t ran sformator.ă o difcrenţ.r-url mijloc oarecare sc illcălzeşle pînâ la ill cfl nd esce llţă o porţiune din partea superioa ră a Olcl"elirului . Prin ciocllirile care au loc. . Comutatoarca descrisă primeşle cnergie sub formă de curent continuu şi da cnergic sub formă de ('tlI'enL altt'roa tiy trifazat . a{"csla ('mile electroni . unii electroni din alomii moleculelor s int scoşi din aceşti atomi.edresorul cu mercur ln figura 11:1 -2 ~e l'on~ideră un vas ţi in care s-a răcut vid. b) sibm"i. Ea poate fi alim entată cu curenl trifazat prin cele trei inele şi se înYÎrteşte ca un motor ~incroo.

un sens şi ioni pozitivi In sens contrar constituie un arc electric. \':1 l'xistn un are d('("lrie la fiet'arc ulternanţă Il rurenlului alleruati\'.1' pozitiv raţii (le cMoJ. auodul . Tensiunea CII pulsatii inlermilenie.. [8-3.:msrormul orulni arl'.ratod. după cum se arată in figură. deoarecl' se uLiliz('azlt tenţial . Cind leusiun('a all('rnllli\' ~ aplicată tr. 1n eonse· tÎnţ.1110(/111 Sf' glls(' ~l e la uu poIwgativ rapi de el1lo<l. ..'. Fig. d('('i şi curentul 1 ~ ..I:. la mijlorul !'ec undarului lransfonn. . In figura lS-4 s-a consicif'ral lin vas \' c u:doi anozi Al şi Az.. ([eoar('('t: dill anoJ nil pol fi n t ra~i e]('r lroni spre. Cc'lfC permite sa trcacfi un curent le în circuilul uumit de utilizare şi carc l~uprinde un i'eecptor oarecare. limp ciud tt'llsiul1('n U arp \':l1ori pozitiv('. iur ducI ll'1I5iu!wa HIT !'('mu ! sng('(ij PUIl("l. Cireuitul de uliliznre ('~'lc legaL cu 1111 cap:lt In catodu\ C. S-n o bţinut o redresare illai~h\lll. iar apaml 111 ~e.. Ten.ll". • redresaLă I un C\I a nod. ~l'll~lIl ~. li.QTEHNlCA GENER. p articulele ca re :IU pierdut electronii şi care co nstituie ioni pozitivi. mercur cu J~edresor .sÎunea U c dt' la bonH'I(' circuiltllui dt: utilizate are rorma unor pulsaţi i pozitiV{' şi inlennitcllle.298 ELECTl'l.sc de caLodul negati\". sînt ntra. 1'1 acel aşi timp.('sl.:i ci o formă a5emănutoar(' . durcaz:' numai in iutervalt· dt. Arcul ~t' ~tin~c ~i curcntul se Înlrl. iar ('U celălalt capăt . Arcul.-\LA In felul acesta se produce o circul aţie de electroni Îu sen sul catod-anod ln interiorul vasului. Această dubIă circulaţie de electroni Într. adică pentru pnr{junile hn::>urale din figura. a Fiii!.\\'. Tt'USÎl!IIl'fI Ce 1:1 homrk c·j!"euitulul de utilizare ~["e forma • ..'fupc tiud .î. ar" .i. [8-2.llorului T.etii plino. HlIll1c~lt' redresar fU m Cl"t"Ilr . figura 18-3 s-a trlUiOIl eurba cart' arnl:\ \'ariaţia tensiunii L' din sccundarul transrOfmaLomlui ÎIl rl1nc~ie tit:' timp. tlllOdll! Al ('~l(' puzitiv (aţă elI' l'atod.\2 ('sL. Curentul 1. turclll se Ilume ştc rurellt redresat.ufllată prin linia plină din l"ig:ura 18-5. li<' ('xemplu.

RTlZ OARE ŞI REDRt:SOAR. le + le aplic ă asupra anozil or.E. 18·4. 18·6. ambr. " ! \ 18·5. Pl'. O .. 18-Î. I \ . astfel in cit curba curentului ~e ~Ipro pic de aceea a unui curen t continuu . llldllct.iunii U l " .ern. A 2 ş i Aa . . T W IU L o Fig. Redresilrea do! aflozi..edresaT cu Fll.oru l ~re trei auoz i A.:m ţe. I w T Fig...le alt. Schert\a redresor u!ui trifa zo t. Cele trei tensiuni lrif<H:alc VI' U2 şi U3 .. C Ue R I - . .ivitatca L (fig. 18--1) din dn'uil ul de utilizare face ca pu l.ntru puteri mai mari se utilizea z ă iU~ . . Trallsformatorul T al rcdrcsoruiili este trifazal. finl rl'p rCzelltate grafie in fi ţu ra 18-R . pe cart! serundarlll Iramformatorului J 1. consiM ră d(' CXl'mplu tCIl~iuncOl Ci cor('~pllllzătoare 0I 110d ultii A t " Arcul ~lBodului Al fun ct. Hedresoarelc d(~f rri!'c mai innin tc fÎ nt mOllofazate. l\eteârea pulsat iHor. 18-6)..i ollC'ază pentru porţiune a trawlf\ Ulai gr ()~ a curbei cor('~p\lllzătoa rC' ten!. Az AJ Fig. S. L A.CONyr.J redrt!wan' Irifazate (ng. 1 . R. ambelor allernante. .. 18-7) . iar rNlrr!'.saţiile curentu lui le 55 fie mai nivclate (fig.

Pentru a se aduce caLudul de mercur C Ia tc. alimt:' nl:a[. in aces t caz.zelll:ată schema consLructi"ă a unui l"cdresor mOllofazat Cll \"a s de sticlă.modului . Curentul rCdrC!-i:1L 1(. numit. legat la reţea priJl intrerupt:orlll le. decit tensiunea U2.' " În ca ["(o : k este raportul de ln\lls[ormare al transformaLorulni. secundarul transformatorului arc ~ase faze.a. IlUliliUI pa/a ca/odică. lllChizludl1-s(' inll"I'J"llptoru! Ia::.ă Ve este următoarea Vc =--. n SIll . tensiunea Ua a :modului As devine mai mare.e produ('{" lin mic arc iniiiaI. Pentru ('a por\iunea incaudcseelltii rl (":\L(ldului. î n practică. SI' pune in funcţiune. sÎllt prcdzu\. Relaţia dintre tensiunea pe [ază U r a. Încjt mercuruJ auodulllj de "pl"jlldl~n' lin să vinii in cont.i auuzi d('. . al"(' ~i el apropiată dt: aceca a utlui curent conLiuuu. 18-8. anodul de aprindere ila .ul se illtToduec bohina L pentru nivelarca onrlulaţii!oL Spre a se nivela şi mai mult ondula(iilc lCll!-iiu nii redresa te .i allQzii auxiliari Ac.[...ernan ţc.r h' 12 . să fe I11cll(infl şi la sarcini lIliei. Hedn'surul are doi anozi principali Al şi .m . Redresarea tensiun i lur tTHala le. tensiunea U2 a .mperatllra lH'c('sară.i incliniudu-sc astfel vasul. adică este mult t fig .md r ------' mai apropiată dt! o tensiune conLinuă. " In figura 18-U este repn. Tensiunea redresată Ue arc forma arătată prin curLa cu trăsături mai groase din figura 18-8. astfel incî!' redresează amhele alt. numărul de allozi.:.act ('II mCl"('uru! eatodlliui C. re-l.42 devine mai mare decît tensiunea Ul' astfel ioc ît arcul sare de pe 'lUodul Al pe aoodul A 2 _ în punctul 3. iar arcul sare de pe allodul Az pe anodlll Aa ş. e ntar" ş i m tensiunea m e dic redreS:ll. <le exemplu G. Jn felul acesta :-. d.4 2 . . cU atît mai mult CIl ri t in său () fOl"lllil circuit.dei lrifazaLt: de ali. n . Sf' utilizează redresoare cu l111 număr mai mare de anozi. erei/a/ic sau de intre/intore.i M:parat prin lrallsform:JLuJ"ul de exciLa\ie T~." confecţionat din sticlă pelllru puteri mai mici (>i din oţel p("utru puteri mai llwri. I fl>i'I. sau de faze in secundarul transfonnatorului. vasul redresoarelor estI.300 ELECTROTEHNICA GENERALA In punetul 2.

La punerea in funcţiune a rcdr<'50l'ului. la capatul inrerior al tijei metalice l. cu vas de Redresar sticlă. In figllrl'i se '-ăd numai doi anozi p rincipa li AI şi A 2_ Aprindrrea a'l"CI11ui principal S(' obţine cu ajutorul anodului de aprindere Aa. l~edresor cu vas metalic. fixat 'in Fig. La capătul superior. Intrerupindu-se rî~. tijn an' o armătură a care poate fi atra~ă (le bobina S. cufund:'l anodul -'l a in merc ur. 18-10.\ CQNVERTIZOARE ŞI REDRESOAR~ 301 figura 18-10 esle reprezentată schema constructivă a ullui redresoT cu vaS metalic. 18·9. bobina atrăgind arm ătura . .

şi calod se gă seşte un grăiar mellllic. Ia pot enţ iale pozitive sau negative fată de catod. fnncţionarea anoz il or principali. In acest caz. Dacă.7'~ . [[{'dlll i!\tirzierii la apr. aprindt:rc~1 anozilor de excitaţie A t ş i carc asigurli. cu o anumită intlrgrăta r La unele redresoare.inderea cuiul. între fiecare anod rÎnlirllPft h U -:i a. In felul acesta. Aceste redrc.i ~ Ilcle. deoarece electronij care viII spre l!nod sînt respInşi de grija negativă . In figura 18·11. Redresoarde se utilizează pentru transformarea curcnl:-uhli alternativ în curent continuu (redresat) ca . acea5 tă 1ntJr.. şi anume atunci cînd grila .:la din mercur. la rindul lor.302 E:LECTROTEHNIC. pentru alimentnrca lralll\'uirlor (care au motoare de curent continuu). arcul anouulul respectiv nu se mai poate aprinde fn momentul arătai in figura 18·8. . se a prindă al'tuJ.- ziere. de exemplu: pentru incărea!'!'a hatcriilor de 31'urnulatoare (dacă H' dispune numai de cure nt alternativ). cînd toţi anozii se giiSCfC intr. Gri!ele de com a ndă pot fi aduse. sau monoanodic('. se trece un curent electri c prin ignitor şi mercur.ware au ayantajul că DU au pÎc:>se În mÎl. de. În anumile momente.if'arc. Aecul se poa te aprinde. prin· Ir·un dispozitiv special. numil sau gri/ă de comandii.. cînd fier.lrc anod îşi arc vasul său .. de e:o:emplu. prin varjatia intirzie' poate regla Între an umite limite tensiunea med ie redresa lli . b.un sing\lr va. . după rurc curentul electric prin iguitor se intrerupe pentru a fi produs din nou cind este necesar să se reaprindă arcul principal. 18· 11). c~a e provoacli o reducere a tensiunii medii redresa te. Asemenea rcdrc~oare ~e numesc ignilroant !:au redresoare i gnilronice. unele redresoare cu mercur mOlloa!lodicc au un dispoziti\' special de apri ndere: in mercur se găseşte cufundată parţia l o piesă numită igtlilor. In momentul dnd trebuie sii.a.ziere la aprinderea arcurilor se poate obtioe o modifIcare a curbei tenslun:1 redresa te (fJg. fădnd !'.:" Gii::NERALA apoi curen tul din bobină. ~ri~.sală în cazul cînd nu exis t ă intirziere la aprindercll areurilor.i. Recire-soarele cu mercur ni mai mulţi unozi pot fi polionodict!. 18·11.>Tila corespunzUoare unui anod esle n ega tivă . iar U~! În ca:wl cind există o asemene a întîrziere. " Fig. UrI ·e"r '~ · zinlă tensiunea medie redrc. eu ajutorul energiei electrice date de o rct('a tri faza t l'i .'en!t pozi ~i\·. care proy()~că. resortul r rjdidi anodu l .!'. an greulate mică şi volum redu s şi un randament J)1IJl la orice ::arcin u.ă apară un mic arc. RC fonn'l:'ll:ă atunci un mic arc carc pro v oacă aprinderea lucu lui principal.

~l y iDd. fi ~(' are element avind o placă de. Pt'n lru a se putea redresa aml)('le alterll<ln\t' ale {·llrenlului. rn~j obişnuite Fig.. R~' "mt.01" fuzilJlI JI . Redresor eupru -oxid.~ d t· siliciu comandat" (apro :\imuliY in I"rllli in C:l\"(' S(~ poat<.' ~:e lragil Intre ek dup:i difrrit(' sdlf'me . Redn:soardc l.. \h'mr-lll'a redr'.lll s iigeţii :lraLii St'IlS11! ti" eire\1I<1(i.comanda 11Il rc. Pentru.· al eurentului .'~O:ln' nI siliciu s în! lllai uyall t:1j(ja~(' decit rele el! germallÎu. iar prin P piIlJi(C"lc elI:' ~L!'lngcre ak a.:! rell~it ~':I ~ (' fah riel' re(Jre ~oare elI cl'llIh. SllpraIaţa plăcii de cllpru dinspre plumb esle transformată în oxid d(' c-upru (O) printr-un tratament lermic. homl'lc 3paratului.lSe .d r('sor l"1I mercur prin intcrmrdiul prilelor) înln:-bll in ţează mai ale!> ÎIl ("[u"('an-a b:ll."R"E"O"R""'"0voA.1 şi Ii. b.~________________~C~O~N '~""R'Tc'"Z"O"A~R".\\ b __-.<.St' lradillilc.l eledriri"!. [\ccsh.. la ill- .I L II.s(wul eu selcnill (fig. dn'. l{i'(lresOll!"t. Cll Ilerlllll!1i(1 şi mai all's rll siliriu .ECş. g ah<l ril Illai red ll~ şi n d iind at i l de mull illFlllr n!aL(~ de tcmpcraturrl. 18-13. Redresor de seleniu. nedresoruJ cupru-oxid (fig. puteri mai micL S{' [olosesc şi redresoare uscate dintre care cele sÎ111 cu tUp /'u-o:ri d şi cu seleniu.('riilor dc :1("lIlllulaloul"t. unde prin 7' s-a ll oLll Ull t ransformator legal l:l n'\I'.·.'. S-a HoLuL p rin R o rondt'lii el <1!'iLirii..l.t în !'i{:hl'IllC'k: f'Jt>driec ea în figu ra IR. Ull strai rk selrniu S:. cle.-13) est e aJ6itui l dintr-o platii (il' (jiei Jlic uclal 0n.HI<\ tle ("\l!"('nt aHtrn:\lî. . Un aSemenea element lasă ~ă trcad'i curclltu\ num ai în liensul plumh-cupru .'"E'-__________________~3"O"'3 . Fig. fn ll1!imii <mi s-a in("l'jHlt ('Qn~trllir("a n:::dre~oarl']or (k puteri 111:\I'i.~ . 18·12.n~a11lhllllui. lI ll !llik tiris/oare. Dr. Printr-ull astfel d .('l1rÎnd ~. 18-12) esle alciîtuit dintr-o lierie fi . rc{]resoan. um'lllni po[\L e ('ireul a llIlmai il1 ~I'llsul s(·kniu-o\el..1.i Ill! sir:ll de n\('fal \1:.mcute. lNJresor.k.. te ~c Hnleaz. prin . H.. cupru C !:ii unu de plumb. <"it' exemplu ('a in m OIl{tdul in pUlile rrprczenLal in fig-Ilra n~-I. 1:1 :I ~'('eaşi pUL"fe. n .. S('ll...

de asemenea. Cu această schemă se redl'eseaz:l 1n timpul unei Ţ ( . Ua. Tcnsiuoea altertlalÎ\-ij Ca. . cu doi anozi AI şi A z. Redresarea unei singure alternante cu o diodA. ambele alternanţe.edresoare cu tuburi elect ronice Principiul redresării cu ajutorul tuburilor electronice a fost dcscris in capitolul IX . R. Ten siunc" altc rn ali\'â Ua de redn'~aL. care redreseazii ambele alternanţe . carc Tedrt'scaZă. P entru simplificare. Redresarea ambelor alternanle cu o diodă cu doi anol' perioade numai o singură alternanţă . nu s-a mai t1e~cnat circuitul de inc!lh:irc a catodului .'ERALA c. 18-15. se obţine la bornelc rezistenţei R. iar tensiunea redresat ă U r . Figura 18-16 reprezintă o schem a folosinrl o diod:".este t('n~iunea alternati\"ii.ELECTROTEH!'iICA GEt>. c Fig. In figu ra 18-17 se prezintă o schemă <:u d o uă diode. in care se foloseşte o diodă simp l ă redresoare. Fig. oblinindu-sc tcn~Îlln('~1 redresată U r . paragraf Ij. eare trebuie redresată. c:l1e lrcbule este apli cată diodei p rin intermediul trallsformatorului r. se aplică şi aici prin interme<liul unui transformator T. 18·16. Figura 18-15 reprezintă o scJlcmă de redresare. In cele ce urmează se dan cîteva scheme cu tuburi electronice redresoare.

Figura 18-18 prezintă schema folosind o triadă rcdrcsoarc. Redresarea ambelor alternan\e cu două diode.. 18-18. prin intermediul transformatoatţlor TI şi T2· ' . 20 - EleC l ro!chni~. Fig. este tensiunea redresată. • ~ 1 " c R n' "R Fig. Trioda redresoa re. 18-17. gene .'\ \ redresa\ă. două ELECTROTEHmCA GENERALA 305 iar U.'a! ii . este obţinută la bornele rezistentei R din circuitul anodic . Tensiunea Ua care trebllie redresată este aplicată circuitului de grilă eu ajutorul transformatorului T. Cclc diOde au catozii încălziti cu c urent alternativ. T fiind un transformator.. l:~ 'Ţ A ~ . iar tensiunea redresată U.

ochiul ln'huie 5. deşi iluminarea CI"\':5II'.\fomodaJ.'u.ll deost. vedeJ"ea uu ~(' Îmi)unflt:îţ('şte mai mult. t'fl'C11l1 dt' imllllnăUH.·c~\ Il('('csitfi (fa şi ndaptarca) IIIl timp ('U :Itît . măreşt e calitatl'a produl"ţil'i şi micşol"t'<lză rebuturile. l al:. . obiectele de\'Îll ~trăl(\ci­ loare.ursul spl'da('olulni .HltillUHI"t'. nil ~(' pol distill . ("a şi ee.-\ umbrelor.g~ IU('l'uril..' :-. un ihlJnillal d(' Imn. Pentru a putea vedl. nistag mus (sau clipilul och ilor). asigur:"i O fo losire cit mai hună a unt'llclor şi a 1tI!!şinilor de lucru.) intr-uli ~patiu iluminat llOrmal ~c rt>duce iluminarea ... Pentru OI distinge daI' obiecte :lşrzaLe la di stant~ diferite.i evita :lpariţia ullor boli prof(·siorlalt'. la lumina fla b:i dat-ă cle ('cran. ril1durilro <1<. och iul in(·{'jle să vadi! {lin t I ' in tI. Mărind ilnmin:lr{'<l peste o :Jllumilft limit{l. necesar SIt exisl.{' . ochiul in(·qw să \'adfl din no1l. peretii dC. in primele UIOIII('lItc se . Datoril"ă <I Hl'I"t!nţeJor de culoare şi de ~triilu('i]"( ' a diferitelor pllJld~ ale llllUi ohird.ollsLal{1 o sdl dere a \'('derii. Cl'CSl"Illll. Ua. adici\ omul nu lIIai dblingc OhÎt'I·td~. ilumi narea.). prtn "adapl.scn ul!t'. NOTIUN I GENE Bf\LE: i\I.\ I)hseurit:lI.inarea În tt.1. S!STE?-lE DE IU --.1 llHt.>hiUI in activitatea omului .) (·alilah' măreşte producti\' iLatea Illuncii.intă. Timpul P(' ('.:cmphl.şi o::JllH'tlii din JUI'.:lrea la ObS(·llfitat{' ·'.e poaLr ajunge uJlrori la cite\'. la lumină Într-/) saJ!i dr (·int:'JIlaLugl":lf. estt. dud s(' inlr:1 ti\.\..T! FOTO~fETRTCE DE B ..[leomod{'7. o:nJl('nii.... In plll~.i 5(> <ljungr la orlJire. J"t'du(·c n umiIrul de arddentc ş.1 minutt· ."cde rea incepe sa fit.ţcşl(· ('ondiţiilc de mUrl(""[I. dt'oarecc s-a (:on:-. dar dupii un tilllp oarecare. mărind ihlln. adira . ire a \'('("h' rii III! S(' mai ~imlc. adap{. (""a de exemplu.1]"(>'1 1.rsit:. orhiul di~tingr ohie(·lele .c" . . (Dt' p:-..\RBIT Ş I Ut\IT. in .A.' Ulai hiue. dar după dtt'ya minut(' !Ct' pot "f-dt'a dt~sltl l de bin .I I:'\. j('n aUi ş. datoriL.J! praetic că 1111 îlulUiuat de hu!):! (·a li late imhunatii..CAPITOLAL XIX It 1j llI~ATUL ELE CTRIt 1.1.(n' il llt't.ll1":lL o problemă de O impori an l.(' un minimulIl <le lumim.-\T lIumillaluI arLi ficial n'IHC7. Ia Început.

eitirea indirot.l de lumin{\.a ace~b'j ~rl'l'e Sf' consideră o zonă ru !iuprafată S prin care iese lumina .orespunzătoarc.[. lnlwsilalea IllmilJoasă. nu. de către un i7.:c consideră o sferă de razit R in centrul căr!!ia ~c află izyorul lle lumină O (fig:.\. ° n~ :' se numeşte.ulluminos emis de Ull iZ\' or de lumină est!! PUIt:l. ~rărimil(' şi unităţil e fotomet. (De exrmphl.un unghi solid 2= -'. pe suprafaţ. Raportul dintre suprafaţa S. . Strălul'irrn intcus{J a unui obiect jeneaz{l '\t!{]rrea şi ingl'CUnC3Ză aeomodarea.. in unit:ltca <:le timp..:l. este cantitatea de ellerb1'jp. atunci cind priwşti spre tahlou . Emitereâ UHui flux <1> de către un izvor de punctHorm O printr. ' vedţ> unghi ul solid Q sub ('lire se din ceutrul luminos lumină Fig. in aceastiJ ~itll~lţÎ('. coodtţii \'3 fi o insJalaţir nce. 19-1 ) . Lume-nul (Jm) e~\e o unitat. in apropierea tabloului de control al unei instalaţii nu trebuie să fie obiecw străluciloare.rLUJ. eorc~pullzăloarc ]'l.1 ) . O instalaţic dt' iluminat care llll ţine St>aUlU de aceste necesităţi ale unei \'ed~ri in bune. cu alle cuvinle.l<liaţiilol' care pl'odue ~enzaţi:.şi pătratul razei sferei.or de lumină..ştie. Fluxul luminos ~(' mfLsoară 1n lt!meni. dacă i se ndt' filamentul iucand€'H'col.rice pdnripnlc pe buza cărora pol fi aprerjate un i1um ina~ ~i o instalaţie dt> iluminat oarecnre ~int cnum('rale şi dCf':crisc mai jos: Fluxul luminos q.e de putere de 650 ori 111ni rnkă decit "aLtul. cum c!:t(' chiar caztll unei lămpi ('ti ill('andescentă pentru luminatul tabloului.1.{IXATtiL ELECTRIC :'l07 mai ScuTt cu cit iluminnrea este nulÎ bună. R s Raport ul djntre fluxul lumin os (JI emis printr-ull uughi solid elementar ungh iul solid dementar reprf"zinlti Întensitat"3 luminoasă 1 a izvorului de lumină în direcţin eomiderală: fi şi (19. după cum se sferei alia S.. prin fenomenul de OI'bire prodl1 s de ~tr1'i!ucil'ea fiJamf'ntului incandc~c('nt. Pentru a jn~{'l('gc accasti:i Illhimc :. cort~puozătoari' radiaţiilor \'izibile emi!ie-. 19.iilor aparatelor eslI' stînjenită).

iar o parle poa t e fi transmis{\ m<li departe.308 Cu cit [luxul emis ÎnLr-un ungh i solid eSle mai mare.ă.re llil cocl'icienl de reflecţie.3 ) Factorul de di{'acitntc luminoasa SI. un flux luminos mai mare.2) Cu alte cuvinte. Iluminarea se măsuară in luc:. mai aproape ele unitate. O parte se rdlecUt.i .) (Cu alte clIviute.\... Unghiul solid unitntc este unghiul solid drL~['minat de o suprafaţă 5=1 rn2 pc o sferă cu raza U = l m ~i se nUllleştt: slcradÎ:m (str. un perete sau o supr:lfa~. miisonrii in lume n 1)(' \\taU (Im/ \\"). . () parte I'slt' absorbită de obiect.t (flux incident lI)f) se lIum{"~tc fador de rcUccţie sau eocfici{'nl ele rcflcc!ic p.\"ol' peutru producerea fluxului <1): ~ ~ - .'. iluminal'ea este densitatea r1uxului luminos care cade pe o suprafa (. printr-un unghi solid unitate. el ponte fi : iluminat inferior (iu cHidi!'î). cu aUl d \'<1 reflecta o parte mai lUare din fluxul incident. eslc mai mic dedt un ÎLatea.uJ lumino~ care cade pc un obicd. (1~. unîfol'lll repartizat. Candela (cd) C. Fadoml de t[iwdfute l!lminoasâ "'l al ullui iz\'ol' de lumină este r<lj1ortul dinlrt' fluxul luminos < emis de izvorul de lumilla şi putf'. consumată. llulIlÎnatul artificial poale fi de diferite fcluri.i. ş anlicrc etc.rca P COIiSUllHllii 1> de acel i7. material oarecare a. la aceeaşi pult'l'P. după locul unde st' npli c. unghiul solid unitate este acela determinat de o suprafaţă S=W aşezată pc o sferă de rază R). cu atil ş i in Ltnsitatca pe direcpa respectivă ya fi mai mare. rlaporlul dintre fluxul care se refiedă ([lux reflectal <ll r) ::. Astfel. iluminarea l~' inlr-un punct al unei suprafc~e S este TapOltul dintre nuxul luminos <Jl şi suprafa~a considerată: l uminoasă ('9.i fluxul care caM pe obiec. Se observă UII Cu cît . Astl'd. Intensitatea lumiuoasă se măsoară În candele .iiI/mi nul exteri or (in spaţ ii deschist'.).darul de eficacitate luminoasă este mai mare. Cu cii ra. p .[l Cll () ('liloarc (lt'S(:hisă are un coeficient. ('9A) cii. Din flu. Luxul (Ix) este iluminarea ullei supruft!le de 1 mZ pl' {'arc cade uu I1ux luminos de 1 Jm.'jtc ÎIl"ll'nsiLatea Lumino asă a unui izvor de lumin a carc cmiLe un flux de un lumen. cu atit iz\'orul de lumină respcdiv va produce. de refleclic mai 'mare decît una cu o cUJofll'c iuchisil.

rÎn(1 eirr:! 90% (li n fluxul (>llIi. ohţ inu t prio suprapur)(:r('a unui iluminal generat cu 1111 iluminat local. IZVOARE DE T. realizat prin ins talat-ii mobile {l[ullpi porLativ(' alimentate pri n ('ah iti flexibil de la n' j:cana eledrid). .>AT UL ELECTRI ': 309 modul cum e~tc iluminat locul de Illuncii. iluminatul poat(' I'i : .(jO% di n flu x ul l'mis dl' wr!'~i l'ea'lizc :IZ:! un iluminat din'd. iar rest ltl. utilizat în ('uzuri de ayaric 3 ituminnLl!llr i normal iluminat de po:iI.r un alL exemplu de iluminat general şi !'c numeşte il li m i Il a t p u b I i e.. . Tinind seall111 de ca raclt'-f!!l ip~t:llat: i('i d{' ilulllinat. iluminat l1 1 poale fi: . Iz\'oaCele de lumi!15 utiliza te jll m(Jd ('.{il. por{alÎli. clă:(lirilor de .~ de ~' un fl ajunge la suprafaţa utilă dup .iluminal combin at.!lumina/ .en/ti şi lr1mpile CII {Illol'elicw{ii. cînd ('in:a !lO% din fluxul emi s d!' !iurS . uLiliz:1L pentru paz<l (k noap t e a şnntierelor. cînd asigură o iluminare uniformă pc o ~uprafaţ ă mai mare d e lucru (iluminatul unei nalt ~ .cu l·rH' l'gi(· \:'~te inglobată în aparatul de ilLlmi:wt portali\'.ilumil1a/ . utilizat pcn\Tu lucru in e(Jlld iţii normale. illllllina! desÎ.eslea. _ f!llminal local.). l'ÎI!d ('in'a -](I .\IO% din rJu x ul (' mi~ realrze <izi'i un ilumirUlL dil'f'l't . p(~ ling-f! ac. -suprafaţa D u pă După 2.).~)O(\) din fllixul (' mi~ n·ali 2ea2ii. iluminat!)l ma i 'poaLe fi : .laiij fixe. _ ilumin({l indirect. UJi iluminal indirect.'i. !)('re!i ş i di Vi'rse elelllente arhitecturale) . (1 z on11 a unui şan tier etc . realiza t prill instala t ii ]lortaLi\'c la care sursa tic aJi llll~l!t:lrc . .l ea{le dir('C't pc suprafaja de lunn (util.)).Qcncral.ţemiindirec/. ilumillalu{ di{u:. un iluminat indired : . ~ ocl iu ) .d imensiuni reduse (locul de luerl! efcdiv I:J un ~lrl\ng.ilumina! dir ed. rcaliz'l l priu îlJi5t<1. rind n umai (jO . . rind numai GO. iluminaLul sp:J ţiilor dcstin~le circulaţiei publice ('sl.'l ll nm{â. mai sint utilizate lămpile ClI "re c-!e ctri('. lămpile eu deseilrr5ri în gaze ~i În yapori metaliei (mercur.ILUM0.î o J'j·f]I'c ţie (pe tav an. modul nlln Ituxul lllminos ('mis dt' iz\'on!1 Ul' lu miul! ajunge ta utilă de lurru.tnlJl'j/. După scopul urmăril : i[wnil!ol /lormal. ciud se asigurii ilumiuatul unuI loc de muncă {Jc .iluminat semidired. urent s int h1mpile CII incllmles<.. la un birou ('te.C\IT:'\ .

2-1. la valoarea nominală . 19-2) Se' bazeazii pe aduce rea la i ncandcsrcnţil (cîrca 2800°C) :1 Ihmi filamenl m<'lalic cu njutorul curentulu i electric. PCll tl'U ~I impiedica distrugerea filamj>nluhli prin Qxjctar~ aresta este iJlc!1is Înlr-un balon cii' ~tidrl in rare ~'e face vacuu m saa se introduce uu gaz in('rt (argon.'ste tor:t'rL.Hm data de curba pentru aceeaşi directie corespun· l<ltoare lămpii de 1 000 lm.EC-.2. 19 ·3) reprezintă graiic in te nsitatea luminoasă pe diferitele directii care trec prin centrul sursei. Lamp ă incand e$Cenţă.: ROTEJl :<:ICA CCN ERALA în Hcpuhlîca Socialistă n omânia. 220 V ş. cr~je uurata de utili· zare dar se f"'uuc e sensibil fluxul luminos produs.a •. 'j Fac ltlful de cficaci(.lIe IumlnuasiÎ a Ii\mpilorcu incandes· este cuprins Intr~ II ~! IB ImI W. (v{'li mai· reparti}. azot . Uneori. Ia.310 E :. Tnsii durata de utili:. utilate.'ltil in circuit prin intcrmediuJ ~oehlltli ei. 6 _ t. 19-2. De obicei. curba fotomeiricli csle da t ă pen tru o Jamp.. tensiunea trebuie să rilmlnli cît mai conSt8U\<"i. cu a ~ (. dar cu un i111X luminos <l>diferit de 1000 Im.5) ClIrb~[~ fo tome trice pol fi date ş i sub fO fm i'i Ele ~I)lt date atit pentru difer.!i la 500 W. di recţiei de GO" îi core:spundeo intensiiate de 1". " . Acest lucru este dat În cataloage prin ~curba fotomelriCll polilra m eridian~ il intensităţii luminoase a liimpli (sau a izvorului de l umin~ respectiv). b).1.balon d e sUclA: 3 _ ~:lu Cii fl1l<1 ~o~ tund : ~ _ soclu ~io-­ oal'l: J dul!" . AsHel.lGOO (19.. a) ~au CII h:. De aceea. ~) Lampa ('il i nrl1ndesren (a ~a li becul electric (fig. 19-2. -12.troduce 111 dulit' .(tm enl mp. 2 . Dulia are horue penll"U COllectarNI ci la reţeaua electrică .OU soclu ~I duUe "u filet rmund : b _ Cu :.:are .= .'\Carle de circa 4 ori : la O scădere a tensiunii sa li valoarea nomin a lă .tde tipuri şi furmate cît şi pentru lămpi montat(> in corpuri de i!Ul:llnal departe. intensitatea luminoasă 1a._".""IU şi dulic baIonetă: 1 _ fl!. 19. uti lizare.l_~k/ll ·ra.4> corCSpllnlătoare­ pe o direcţie oarecare se calculeaza tn fU!lctie de intensitat ea luminoasă Ia. prooucţia izvOLlrdor d(' lu millri este asiguraUi de întreprinderile Eleclrofarn! şi !)tcaua "lectrică-FicnL modf'rn.ol"\\C. In retelele de ilumin at. LAmpile ~ini construi te pentru tensiuni de 12. Soclul şi clulia poL fi Cl1 fik t rotunn (fi. Lampa I.1şi constructie. Strălucirea lilamenlului este mare. . Durata utilă a unei lămpi cu iIl<:anaescenla se cun:.:tlie. Lampa cu incandescenjă este sensibilă la varialiile de tensiune.i puteri pln. kripton).'. datoritii \·olatilililrii ÎII parle a îilamcntuluL fluxul luminos scade cu 1O-20 c" din VAloarea sa normală inijia!ă . [a o creştere­ de tensiune de 10"l' pl?Sle tensiunea nominal!. de retinut ca LIn corp de iluminat modiiicii rea Întensilii\ii lumi noase il lămpii)..z.ioll et5 (fig. apljciIH! formu la: l:~n!ii Fig. cre~te fluxul lumi· nos produs. de tabel e.0=80 cd. 120. cu rba fotometrid (fig.- 1000 '" ·Ja.:i cu un flux luminos de 1000 Im: pentru o lampă cu acee . după acest timp.. in calcu [~le de iluminat e~te uecesu si! se cuno a scă intensitatea luminoasă pe care o produce IHmpa pe o anumită direcjie.iuerii de! 000 ore de. care se in. in Ugura 19·3. de lămpi.

- 120 1. 15 % siut radiaţii \"iolt. 15 E 0E '27 E '27 E 27 -. eart" fiind supn"i acliunii radiaţiilor ultrayio ll'le produc prin nllor(.:impile c. res tul fiind radiaţii ultr'I\· joll. Curba flJlu - metrică a unei Illmpi cu incandescent ă polarii meridianll (de I 000 Im). de 20-150..:.'k in \"izih ilc. -. 40 E zon J50 E 17 E '. 27.'L ELECTRl'':.en I ă .. În radi aţ ii \"izibilc pe baza fenomenu lui nI! fhwreseenFI.zcază pe trallsform:Hea radiaţiilo r Î!r\"Îzihilt' ultrav ioll'tr.0 200 :i00 7fJ 100 73 II!O ".7 500 300 IOW 4l' 500 ! OO() . 40 OU 120 217 :>72 62:J 840 1 210 :!O20 2880 4 6150 8 00U !7 700 E :2i E 27 " E 27 E 'l7 F.:l c . Liimpile (..5 ori mai mare decit la l.1 0- \. 3ll Jn tabela 19-1 sin t arătate earad{'risticill' prÎllcîpa le ale lti mpilur cu fabricate in patria nOHs l rtl. Radiajiile invizibile ultravi oleJe sînt. Faclom] de efîcaciL'ile luminoasă <1 liimpilur cu f]uoresct:njii e:<. 27 F. In W I FI"'" lumlnU1. adica 3~. c~mpozi\ia gazelo: mlroduse in tub ele pot da o IUllurlA loarle aproplllll'i de lumma 7. Durala de \ili lizarc a Jiimpi !ar eşie de 3000 h.'.\\ 111"":]"[UmlnOf. in ion Svc'u' III In y """. '" 2. 40 E 40 E 40 Îl)lr-1I 1l lub ]:1 prt'simH' sdizutiL Din tul:llul radia Pilor produ:-i(' de <]t>s('?!r('u)'I'a d('ctrid"l p rin tuh. FU !leţ : onar('3 lămpii Cu f1uore ~ cellţă ~e 1a..fLUl\lfNATt.u inC3ndesc. _.\\1.-izihilC'. """ 1 ~2U 1 '''''· ' ·~ . T <Ilie/li J.:.u lJuorescel1 !n se C011struies ~ sub formii de luhu ~i (30-150 CJJl IUJlgime) şi pentru p. ÎII fund. de aprox imativ 1 000 ori mai midl decit la lămpile cu incandesc. PI' p('rcţii t llhuilli ill rafe are 10(' d('~(·(lre ar('{l.1 . tnt~ r('ur ş i gaze con \ inule incandescenţă Fig.9. '260 T 350 16700 E '27 1:. [ ion 105 190 3il 513 Sud. 5lriilucirN1 Ji1mpiî ~t e mult IllRi redusii .:! leri. E 4U F.enlil. .M'~1l15 r:Hlia\ii dzilJilt' . F. fU incandescen!" de uz T"Il~[ ' ~ene ral "'y """. F. I l'ulo:r. de compuşi cbilll il'i tl1lllli ti lumi llofori. b) Lampa cu {lll orescel/{ă.le de 32-3:::' Im W. 705 1 "'" 7iU :? 540 E 27 F.(!eJ. 1.1 Caracleristicik princi pak ale Wlllpilll r (STI\S 61 15-59) . 19-3. 2.le de. produse de o descărcare cl("dridi prin \'apari de. H' află un strat.E :!.'2i.:.

o re. Lampa cu fluore~eenţ.ose!'c mai mult~ lămpi. de ŞO<!).bilizare X. in schimb ea esle inFluenlală de temperatură (Ia rece mercurul condensează. face contact cu ceUitalt clcctrod. la ('::Jre unul Iarnă bimetal. l' _ tub tricii a unei U!mpi cu fluD' cu catozi cal li : stane:r.: datorit ă reaelanlel (induc.. rescenţ.. două eondemat{!<'ln~ el !ii C2 • St<'lrterul S este o din cci doi electrOli ai mică săi este executat diutr-o lampii cu de scărcare in gale (neon). lampa cu f1uOrE'i'('cntă se stinge de 100 ori pe ~cculldll (la toate trN. la un moment daI. Intre timp. _ condenJ!.stabililare. lam. (") lampă specială S. sau uneori Se văd rolinrlu-sc l'hiar in ~ens inYCTS decit in realitate.scărcllrt! tn lampă este limitat de reaclanja de . tive) X. 19·4.ti ai săi. filamentdc sînt ~Ir<lblilute de curent. electrodul bimelaJic. Inlre cei doi eleclrozi al starterulu i (care in mod normaT nu fac coniac! intre ei) apare o descărcare !umineseentii In neon.·ederii. C..:i (bobină de şoc) de st<'l.ael. PunInd lampa sub tensiune.:i.312 ELECTROTEHNICA GENERALA Lampa cu fluorescenlă nu esle inf!uenlală de variatiile obişnuite de tensiune. numită startcr. curentului apare o supratcnsiune d. deoa· rece O dala cu stabilirea confactului între cei doi eleclro. la întrerupere:. ochiul vede o su('CCSit1l1(' de Fig. c. apliclndu·se la capet ele lubllltd Între filam ente. C.e1ei şi nul. Curentul d(' de. fie mergind cu o yiteză diferită de aceea reală.oar. cei doi catozi CI. in care se produce de scărcarea.anţ. su b Iorma unor filamenl(~ metalice.NiJe curenlului prin ZNO) j ca urmare.. Schema elet- c. amorseilzii descilrcarel1 prin tub Intre fitamente şi lampa intră astfel In funcţiune."l!~ de sabU. deformÎnrlu ·sc. Cind se fol. acest neajuns poate fi mil'şorat legînd lămpile intre faze diferite al(~ re(. inchizind asHel circ uitul rHamenlelor CI ale lămpii. cuprinde: tubnl T.i ai starterului se deschide. la temperaturl mai mari se reduce eficacitatea luminoasă a !iimpii). Se ~pune că lampa produce UI1 "efect stroboscopic". formată dintr-uu bobinaj aşezat pe un miez de fier. întrerupînd curen tul din circuitul filamenlelor e. se văd fi e stind pe loc. Aceaslii desciircarc produce lncăb:irea elec1roz..i!or sai. La tensiunea industrială ('Il freC"en ta de :i0 TIz. cur('ntul ar creşt e la valori c~re ar distruge lampa. de aseJnl'llca. starlerul se r. c. x _ rcacta. mişcind repede mîna sali o unea lUi: oarecare. se încălzesc la 800-1 OOO'C şi emit electrofli. contactu l dintre cei doi elcctro7. piesele care sînt În mişcare d(' rotaţie fiind luminate period ic. desdrcarea luminescentă în neon încet ea ză. Dupâ intrarea In func ti une a lămp ii .ll. mctalt~: c _ tI - s_ imagini care produce o jenă a . citeva suie de \'01\1 care. dacă ea ar Hpsi.ă a că rei !'chemă electrică e~tc reprez entu t~ in fi~ura 19-4. tensiunea la capetele tubului scade sllb ten· .n:e de 511cll'l .îceşle.:u>re (bobina. aşezate la cap{'tele tubului .

>. 10 tabcla 19-2 sînt ariltate caracLeridieilc priucipalc ale unor lămpi cu flu oresrenţă fabricate in tara noadrâ ..NER. Pentru ca fllll c ţ-ionarea startcrnlui să nu producă paraziţi. starterul se ~u. ateliere. 1" culoarea~ : il> put. folosind reactanţe de stabilitare de construcţie specială.) ~Ib (completeaz5 bine ilumifla tul natu ra l . <I(:('sle f:. se utilizează la jlumin a tui stră· zilo r. in ell rc timp Inmina creşte pro.\ reţea ş i a poi t'oned:tl:J imedi at.'i ll' pl'illl.t ţii ~înt tnllls[ofm aLe in r:_Hlia~ii yizibilc cu :Jjutorul unor ~uhs tant~' flllor('S('cntc (hnniuo fo ri) a~ c zate pc percJii inleriori ~li b. ).\Ioare."!der:ÎSlil. ~Ib de lux (bunii redare a culorilor..9. De aceea. parcurilor elc.0.tin tub de cnar( 1.ii nmninnlă Dimen.II lămpii. St' mon- ten:"1 In ~erie pe circuit o I'~tl' ~{' r~ad<lnFi innuetiy ii .'inal. S. factorul de putere a lămpii este <l e 0.ru fi îmbunătăţi factorul de putere . .-l lampa se . slicliirie. şcoli...lrli:.::rc<jy () dnlfl ('Il ~tab iLifea dl'sdirc .. in ulti ma foloseşte \T('Ill C. unde s fn! necesa re iluminări deosebi ie).iunile tuhului w 1'1' 20 \V PF 40 W PF fi.. Tabr/11 19·~ CU.n in:Jlul public. loeuinl<e ele.).'rc.).l 1:1 o 'I. lle. care este redus datorită reactan\ei (indudive) de dabilizare.!u!. al b lumina zilei (ap ropia tă de lumina zi lei.perieuloasă. birouri. 11 tlliorilor . cera micii. cu I1uure:>t--en!ii fa bricate in 11. acesta intră din nou în functiune. ~ i durcazi'! rît('y<! milluLt'. birouri.0 1080 9.-I. in special pre - la ilLt . i'xp())':i \ii e tc..mcl Diamr· "n" h'Ull"Tl 40 7. ~e ry e :.ntcazli cu un cOlldellsalor CJ' Pent. iluminat e xiedor etc.Lf' ca ~ ur~ă de radia!i i u!L ra\-ioldC. pină cînd lampa se aprinde. .') \'1 C.'IlJI'. alb cald de ln x (redare corectii a culorilor : IOCllÎn!e: magn illE'. fa brici le xlil. se o lampă (-li ynpo ri ele mercur dc în a ltă siu lw Cl! putrri d<> 50 1<1 100 W la ten~i\luea de 220 Y ş i 50 Hz (fig. lampa se aprinde în circa I minut. eo]]slruiUi dintr. 19-:) . Fi:lllru a limil a Clu'cnt ul prin lamp.'\0 750 700 2700 2450 :1 UOo 18$0 1750 4 250 . Se construiesc şi lămpi cu flllorescen(' ă rare.a Tipul It.'ipule ale UnOr 1. chiar de mai multe ori. st arler PFS <lOW Fllfa ~tarlef . ~e foloseşte cOlHlematorul C2. In In. ca ma i a prinde decit un anumil intc ryal de timp. d!lp~( Dar. d:ll' l:U de cOllerl a ti'i d e ].rozii prineipali J.. Dacă lampa nu s-a aprins după prima deschidere a contactelor starterului. BI ce CR eD EE - al b cilld (nu asigură redarea corecti. Aprilld{'fca ![imp ii se face prin iuterme<lit11 unui ell'ctrod a uxiliar :..LA 313 siune<l de aprindere li sturterului şi acesla nu mai func(ioneazii. fU 4: ~ 6- I ee I EE I cu I ef> hmg. Exista l ămpi la care slarlerul este reali zat cu ajutorul unui dispozitiv care con\ine un mic releu eleetrotermic şi un releu electromagnetic. La mpa (-Il mereUr.3 al lămpii.Iinge.ELECTROTEHNtCA GE. In felul an'sta.95.) 900 3240 3000 2750 590 38 38 38 1200 I 500 " 2600 2 :lijQ 1950 11'00 I 700 1 :100 rampa vi/pori de merCI//' de Î/Hlllâ presiune.:. no.llonului .. Ho~a"ia F I""ull uHlj"os. ~e aprind fără a mai fi nevoie de slarter.lrii intre derf..

jEar.o:are a energiei eleclrice la iluminat . astfel lncÎI arcul se menfine stabi! plu1'i la arderea complrl6 a eJeclr07. ~Qcliu.IJDl on dc s. -( -_ 'lll'C'lrozl principali. Aceast<l lampa avea clirbunii .~t(' nrnil electrk in tter... br~ să fie Helln reglr. .'tnbilit inln' doi ('kdrozi de cărbuue·.. construcţie ~pecialli.f' oplice.-.. DI' aH'llleue:l Se mai intiluesc in practică şi aTte tipur i de l:il!ipi ClI lIH'l"CIlt" ~:l11 ('.j 111 distaniei dinlre ei.:.c cuarţ. d(~!'rriEe. 3. cu in('ande~Cf'H\f1 de la proÎf'rtou]"c ~:lU alte apar<l!.:alîzart'(! l't'dall\('lor lumino:<~c. ~ .!.314 Ca iz\"o:ll"(' de luminiî. ş i ('are aU in general utilj. CI! all iznlr (1(' lumi nâ utilizat ÎI: pracliriL iti ~p('C'ia l la nparatel(' de proit!{'ţi(' (r inematogrnf). COnPLHI Penlru [olosire<l pl'~ldi(':'i. Ia r. 1!hi !.b d. rare ~e uliliZ<':lzi'i Ia ilumiuatul in prac'lidi fol osite la ~pc(·jale.. pe Jingu liimpik obişnuit. lampa respeciiv8 fiind dellumilil lumi'-U.11 alti \-apori mdalki.I<:]....:l l .. rl". jnductl (. TlI~ rLl ..\T intr-llil ('om plex (]e pif'H' drllllmit dl' iluminaL au flrepl ~ ('op: l::illlpile (iz\'oari')(I' dţ~ luminii) dill montale armăturii nw ('orp ek iluminat. ~e mai intiln('sc lămpi <lparaL('h~ de proiecţie. .... lu proif'cl"oun'!l' mari .Hnpa cu \'ilpori de mercur de itlal· Irl pre-siUlle: 2 I _ ţu.1'11 : J _ c'. ~ .dil'i .~lt~.t rod (I. 2?O!f \'r----~o Fi.l pltr-.(~ ~f' jn!îlnt'~(· Hlb o form:i <le tuhl!ri lungi (alimcnlalt: la tCllsiu li mari ). ./HIJ lui la blocikot·.s·a liicut prin intermC'diul arcu lui slabili! intre doi electrozi de cârbulIc..r(' ('.!şezaU paralel.ind lum!noto:i P<! ~rlca uH . de e-xcmplu.ilur. Corptlrilc !ă a~i g iln' alill1t'l1lilf'l:l {'U energie ele('trieu :l '" Prima utili. _ rC1c ~a. Uimpile CU u"$ri'irc5:'j in ga 7.:.şj la hdioprn.

ra!i ona lă a fluxului luminos in ntport en fdul iluminatului.l~ .· (~I('"\"S (le pr:!f:. !'tllitil'lilt. IUC'l'JlÎ de ~anlicr. dud H' lIUllW~C Î<trnri. datorit it p r ăfuirii . iluminal (exccuţit' normală . corpului de i1umiual se dl' prccillZ:'i . jJ. Aş:l (! U!Il H' III:JUi ~i îu tnbcb 19·3. o dulie pcnlru fixarea lămpii electriee şi COllcctnr{'a ei Iii fe Ît>llua cl{'c trică . <Iutitlf'flagrantfl ('tc. I't'fl~.) pe care li. ÎnrÎt si. l'~It. COrJHlrile de iluminat ohişllUill' rcclrh libuic aHfei fluxul lumiu\.'mî~ de :Jc('lnşi rurp în condi~ii iniţin]. sii c.[\11 spa\iilor !ll. slut foln:site:ii pc \'t:!:i· culc.xcclltit' a!t~ corpurilor de. iar in alte ('azuri.l' fluxld ItllI1inu. În ClUt' (1)( ('~tc r!IIXll( llimillo. . fadorul lh' (kpn:_('it'J'e d('pÎ1HIt! <k felul ('orptllui de iluminat şi de modul in ctH(' ('1 iulrc\inul (~t e rs d(' praf).lI':. umez eală ck.'l1tru i1l1millt!. in unele cazuri. proii'doare!c.'l llwtliu ('mis dc I'orpul cic' iltlmillal in timpul fI1Jle(iOl1ării. Oril'e_ corp de il u winat euprinde. ca l'Il'trll'n((' l'H'nţin[(>.at). Corpurile de ilumin<ll rele mai tlzua](> ~'i nt arătate in tahela 19·tI. !'ă faeii o rl!drislribu\ ic.ul luminos intr-un unghi ~o lid mic.0) FiI-!.). corpul de iluminat trebuie să protejeze lampa conlra dewriorării ei pc calf' mc· canică.dtc efectul d e orbire 1)(' care I· ar produce strălucirea iuten să a filamcutuJui I ă mpilor ('u incandescenţă. În func-ţinna rc. In ar"r:1 de ilul1lilUllul şanlierl?loJ'. iar Ill M t'~'I.. se uhtină iluminarea in bune condiţii Il unor ~upnlfcl-c stuate la didanlc reltllh' mici. pr ~lIpmf(:ţt! ~illlHte Iti di~tanţ_t' muri . aici rezultă şi d iff'J'ile moduri de ~'. corpurile u\' ilnmifl n[ ~ int ele tipII! proie ctoare· lor di1l figl1 ra 19-0. În ~f'opul dl' n produce j!umin ihi bun .~i un sislem optic (glouuri elpuli:. Se dt·riucşte drept "fo:ct or de depn'd('f('" ~c al lum i corp iluminat Tnportul : (1\1.' poate' produce lamp:L 1)(. . (1" eXl'mplu.).('totlrr etc. f~tadc Ilr ('!fldiri t·lt'. clanşa.:rl protejn:t' mediul ineonjm'iHor conlra t('lllper:lluriJor ridit:lle (sdnte i etc.ILU"UNATUL ELECTRrc 315 lămpii.~ I. contr a cJectfo lor dăuuătoare ale mediului (praf. 19·6. P ro i('d(Jareh~ dirijează fliL\. conLra murd ăriei.oi lH'u/.). cart> :lfiţ..ul'il rcdris tribuirca fluxului lumin o~. prot+'jată . gări de l!"i<lj. Proi{'dor.

la bilirea ltum1irului şi pUI~rii lămpi/Of.i \lT- 75 IZ.0 ~o 30 2-6 t-~ Pentru evitarea tfeclului de orbire. . L.\T Calculul iluminatulUI :'!re drept scop 5.'.xu Iui luminos.~ t..ri S~li 150 \·. .:ri de muntaj' fine. enUmI efectele de orbire clc."" ).1l1etod a puterii specifice.' club. ."i ulili..1 carcsabll..elRşî scop 5e IItl1izeaz~ şÎ COfl-':U Î de iluminat care au o apărll10are din stiel'l mată sau Iăp!oa~~.-HI II Locul La~. fat.en\.. (19. . Slral:i pe parl .. Birouri de proieclare l3ifOllrî dJClilogrilÎe BirOllri administra\j\'e. ~...ari la bim<: . Î5 I I1(J .\\e iodl'le folosite in mod CUrCl\1 pent ru nllcldul ilLl1l1itla l ulul sint.'iri.4 Il u m Înărl m inime .lqcdinţe lllI"'I""'C:' .'i la diieri t e lucr. alegerea apa ratelor de ilumina! şi amplasarea lor.)7boaie la pinâi şi H"nl..\\a~ini 311 75 unelte tra ~aj 150 :~OO Hule de muntilj Lun. Cunoscînd pozitia unui pUlid A iafil Ile un izvor de lumină . . Tr~bui~ mentionat c. Lucrjr i dcprcci7.\ I\'Ii('r .ic 11 50 50 .316 ELECTJ{OTEHZi!CA CE:-:ERALA 4 . rlrsctc _ I :. CORPURT DE IL C'II l'.It"coS3rt.0 .. . k 'h! E ~= k. Cantine l3uc!lUiric . Prin iluminat ram\ional se llllel~g:e asj~urarea unei iluminari minime ne<:esare şi a unui factor bun de UlliiormilaIe a iluminăn! SlJjlraiciei de lucru. me to da prin PUlIc tl!.iO fiO Sii!J dl.p/:x I~Qv cos! a sili '" k 'I!. ri. a) /IJetoda prin puneti.. In tabela 19--1 sint date citeva \310ri ale ilumin1lrîlor minime r('comandate pentru iJuminalul cu lămpi cu incandesccnj. _ me toda flu. .pIa.area ilumina tului fluor escent tinde să mărească cu rnult ihllllinilrile minime admise. filaml'nlul inc!!n desc ..se po!!!e calcula Îluminar~1I pe UI1 plan orizonl.'i l' i(l .1wl cu l~mpÎ cu incandescentn. sali Vestibllle C()rid0:Jr<". aşa cum se arată in figura 19·7.-1 de ilumÎJ1.~tiare..sl Eo şi ituminare a pe un plan \'erlîcal 1::0 ilpliCÎnd reia tii le : Eo ---" k.'.iri tlu".".i Str/izi pc Irol l:1I r.7) . me<:anice Luc.:) 10 I.lna.~ell. . Tal:ela 19.1 (unghiullllnlre orilolllală ~i raza care uneştI!. !!1 CII vehiul) s~ fie mai mare decît :l0-: in !I(. I ct. CALClTIXL TL'C?lONATULl.t..-) dc d. pentru a asigura un iluminat T<lliona! al unei suprafete de lucru. În cOllcordallttJ cu recomandArile no r mIIle. praelle Se I:ere ca ungitiul sub care \"('I1l' ochiul filamentul CII ir1C'lndes(. .ofalnare I " i. reco ma ndate verltru dife ri te lucr... rlll.(10 Forjc ş i preSe fllfI tiltorie \ 'OpsilOrle şi emailaj Rillguri şi selfactoare (Iextile) R.

ta I v' A In calurile practice..8) E""n S k l iluminareM minima În Ix. • .lIfe : <l>..(ul luminos reiledai de suprafe1e)e vecine şi 11U necesita cunoaşterea curbei iOlomelrice il Intens11iil11 luminoase a lămpii. IX unghiul dintre verUcală şi directia falei de lumină de la lampă la punctul considera! al suprafetei iluminate: h înăltîmu de suspendare a Iilmpii [nUl de punctul considerat al supndeţ e i ilu· minate. Il şi a (prin amplasarea corpului de iluminat fat~ de suprai<lţa u t ilii). . k un roeficient dl:! siRurant« care line seama de scăderea In limp it inlensi\âtii ItllninOllse produse !lI:! lampa.2. conior m nor melor. un factor de co rect ie pentru iluminarea minimi'i (care diferă dt' iluminareil medic).'ea . Fj~. bJ Mrtada fll/xullli luminus fine seama de nu. Cind acelaşi puncl ~ste luminat de mai mtllie lămpi." _ '. .67 şi 0. prin aplicarea formulelor (19. Accastii me!edă se 2pliCI! l ~ calculul iluminatului camerelor la care perelii ~i tavanul măresc iluminarell suprafetei ut1le.$ ·k u'Z. . in 111~..ILUMINATUL ELECTR1C 311 in care: Eo şi E r sînt iluminarea pe un pla n oritonial respeclÎ\' vertical.111(H1 (prin alegerea liimpii şi corpuhli de iluminilt): se cuneSc de a~emene~ k. in m. 19·7. ilumina! public ele).rile cu peretii de culoar!' inchisli (hale indUSirial1:! mari. (19. se cunosc de obicei k". i!ulllill~rile dale de fiecare lam pi! în pUlldul respectiv se adumÎ. în 1111: E"' I~ .97 dupli cum sin! aşezare liintpile. d. De aet. s\lprafa(a (or izontal ă) a Lncăper ii iluminatI:!. Calculul ilumina mlui prin melodii !Jrin pune te IlU tiw~ seami! de fluxul luminus rl'i li!c.in C.A folosind relatia. 1. 2. aceastii melodfl se apfic:i Iii calculul iJuminatului ~patiilor deschise sau în i!lcap<'. valoarea lui Vllrla ză Între 0.'irile Eo şi E" după Cal. 2. coeficient care tine sema de scăderea fluxului luminos prin acope rirea cu praf a corpului de i1uminai şi prin imhi'itrinirea IAmpii.dori\ă deprecieri! prin prăftlir e şi 1mbă l rinjre.. lai de suprafeţt'l e vecine spre sllprafnla utilă de lucru . In acest C3:t. . fluxul 101111 $.5).2. ne· cesar pentru a produce o iluminare minima E" I" pe o suprafaţă S se caku!eaz. este fluxul lotlll..8 .7) se H~rijjci! ilulllÎţl. Constructie graiica pentru calculul iluminiirii folos ind me· toda prin puncte. şi 17.. Ace$\ coeficient ~e ia k=I. de obicei se ia 0. în Ix: J IXIOIHI (In cd) şi k'l> au semnificatiile 1H~laie la relatia (19. prin flu:"ul reflectat.

iO W 10 .6 ---------O..\'. - .'r-<:lll R~r.j " 32 " 36 " 37 12 16 17 28 32 . care se determină salisfădilor din tabela 19-5.5 ..jO Sti 30 \O :1(1 10 Si) G5 59 5. i.\ <3 " 43 44 -16 49 48 -16 51 50 52 55 1. tn m (~urraiata utilll se cotisidf'rii la 0. ace. bda 19·5 Coeficieniul de uiili zare a fluxului luminos ( in !l.t.J 3' 3< 62 65 70 611 " 30 50 5 '" '" 57 50 62 58 60 6:.m % U . 58 55 59 63 60 61 J7 al 70 30 50 7U 3U 50 70 '''' :.. 42 40 46 68 73 67 70 . 52 55 I I 52 3-\ 57 I " 3.:ml"o< pentru u" COTI' Ix.{O 27 :!l 30 27 " 1U 1 " .)- a-b (19..cctor (1) a<llne (2) I (.llUllllnat ( Iab(>!. 19-3) lncii jx-"!i ŢIl\'.1 57 54 29 J. iar h este lndl(imea corpului de ilu minat deasupra suprafetei utile. 42 l. de tipul de corp de iluminat folo!.) CO<. 74 • ..( - 50 70 .'30 50 .\ l (6) (3) 10 . ill m.!l."lieient de reflec!ie Il\cllc~Jc CQ('ficl<·nt <k ulItlz::ll't· n flUXUlui 1I.!t ~i de indicele încăperii.9) unde a şi b sînt lungimea şi laflmea incilperii.101> ~t"Tk r 1\CUCCtQT e1nl.318 IOLECTROTEHNIC A CENERALA " coeficient de utilizare a iluxului luminos.~'~..}O 70 30 .18 16 20 21 3i 11 47 Hl 43 47 40 39 24 ---" !!l fii 47 4. 2.5 70 30 50 70 :10 10 :~o " 46 " 24 28 :B :!i 30 27 3U 34 5n .15 5. ~5 '" 10 30 1.0 70 50 10 :~O 30 -- !'F -.l 52 " 51 55 OU G:. .8 m de podea)- To.~1 indice se del erm ină Îolosind relalia: f '- -h (~ ~ a~.0 5{) 60 " 51 51 .0 50 " '" " ·1.1. în functie de factorul de rei/eepe al peretilor şi tavanului. 20 50 70 50 70 30 50 I Pfr~\i % un.

D -=.11) in c/!. S $" k j "---1. necesare pent r u iluminarea suprafetei S se li'impii alt'~e. _0..5 k.1lTI<.l!1Qscind pulerea P 11ecesara de Jii mpi electrice nece~are.. ASlfel se asigura o Ilniformitaie mai mare il It -1'i l (distanta lpentru ilumi"alill interior incan· dcsce.lLUMINATUL ELECTRI C:.la ia: P-=p ·S. cu aUt corpuri de..lUi de pereie se recomanda s. ex peditive şi constfi det ermina puter. iolo~iml relatia: (1). - I " <2 . (19.. coeficient care tine ~eilrn:.10) ~e iluminării. cind tuTllurik dt' iluminat sill! Distanţll " a~("zate in zigzag.. In Im.. . In...impile necesare ilumim"lrii unei SUPf/!.clnd nu se lucrează lîngă perNe. '1.4 . C. se poale determina numiîrul :). cunoseul.'i pe b~7.are 5e ilŞlllA proiectoru! se calculea<Cil în raport cu mări­ mea sllprafe\e i de iluminat şi cu deschiderea utilă a lasdculului lumillos al proîeclorului.... necesare iluminatului.l'I de tl~!e statistice 8au exprimal~ Cli relatia: p~-- E.5 ." fele S (în m 2) apHefnd r .:rii speclfice se apl ica pentru calcu le orie nt ati ve.10.5 numărul de proiec1are.l de depreCierea prolectofului prin pr~Irnire. 0.3) i _o cind se lucreaza Jing:.1 3) \n care· n este E".1.re p esie putt'rca specifieJ (in \\"m!!) abSGtbili! de lilmpil .(0. îll ~ e) Me/oda put.(0.=L2. (19. şi puterea unei liunpi.'b 3 . suprafata de iluminat.1.. Cu efi dintre două In I numărul acelaşi scop se recomwdii resp('{·tarea unor proporlii Intre recomandă de lampi eslI!' mai mare.25 .. coeficienl de pi erdere ~ flu xului luminos in p?!\ile laterale.· (1)1 determină acum In (19.Iru l de proiedoari'c necesare pe o suprafata.i perete. .5) I .j fie: D . se poate arlic::a relaji<l: o iluminare medie ([9.w este proiectat asupra suprafe tei S . n= .\LCCLLL TLL\jJSATl-U-r (T PROIECTO.nl): -.. .\ HE să a~igure l'cntnl u sta bili f2pid ul.a Plin \\1 ) ilbsQrbită de I.-. CI. in m Z : flu:\ul util <II proiectorului.11 9 Numărul de fundie de lIuxul lămpi (fi al n. iluminJt). iluminarea medie necesară.î!\imea şi distanţa la c.. care line seama ca nu tol fluxul <I.1 2) (unde E"'I~ S~ exprimi'i în Ix). in Ix.. D il corpului cie ilu mina t f:..1... .cînd corpurile !Il' iluminat SinI pl~salc În colturile unul dreplUllghi.

1n af:lfă dt>. .l'C cOlls lruil'$c surSl' p"ternie(~ d~' energic electr icfl cenlrale ele.CAPITOLUL~ X X ALlAlENTAREA cu HEIIGIE ELECTmc1 A INTHEPmNDERILOR INDUSTHIALE GENERALITkp Energia electr i că s~a imp us. ortlşe. energia ell!dricii este transportaL:1 ~i distrib\li tă . sigur<' in fuueţionare şi ~e <ldaplt'ăză l'cI mai bine la a cţionarca d iferite lor u t ilajc . la .electrificarc".\slfl'i. se impune cy idt'llt neeesilHtca u nei acţiuni susţinute de . . Lazeazâ in mod dco. se ştie d mări m e a producţiei şi 3 pro d uctjYitliţii muncii si. curăţenie). la diferilt' rcceptoan' (intreprinderi.instalat iile cledl"Îcc se IlHl I\C\'reaz5 şi sc i nLreţ i n uşor şi comod. transportul ei se face .ltuil'li minime.stat.el)('fflia e le ctrică es te În general mai ieft ina t!t>dL alte forme M (>11('1"git'. m('C3nÎzarea ~j nutomalizaf('a sint de neconceput f:hfl ('licrgie e lectrică.. .motoarele clcetrice sint simp le. i :lr imtalatiile electri ce au nllldallle n t~le cele mai buu(>. . ihlluiual de bllllfl calitate. prin illlermcdiui reţelelor electric.e ramurile de dato rită ur miitoarelor c a lită ţ i cSl. de e nergie adi\' italt'. acedell.e nergia electricfl poate fi p rodusa În centralele elect rice mari .şi aulom'ltizan::. În eOI1rluzie.cl rice.e nergia electricli dă posi hilitat ea realiză ri i lInor condiţii optime (l e lucru (lipsa zgomotu lui. A{'t~asUi ar\itlnc a fo~l illţelt':lslI şi sprijinitn la noi in t. in taTa noal'!r[1 s-au COlIslruil şi ..ene rgia el ect r ică p oa te fi lr:1n spo rtală \l ş or 1~1 (]î1ita ll!t> mari cu aju ~ t oru l lini il or dcd ri ee. . .. gospo~ c1ilrii agricole d{~ . si t uate in apropierea sun:l'Ior na l uraJe dt! energie (surs<. P('lltru :l transp orta energia electri~ efI in eOlldi~ii economiee. eum sînt mine le ci!' ci:irbUlIi ~ i că d erile cle ap[\. înlocuind treptat cl'Iclate forme :1c ţi onarea di feritelor instal atii În ap roape toa t. p rimare). De la ccntra le. Ofi. sate ele.ară numai in anii puterii populare .st'hit pc lllt! canizarc .' n (iale.) . <ldic~ cu ch". .

atomkc.} să fUJlctioneze cît mai economic. în care o formă oarecare de energic este t ransformată În cnergic electrică. D upă tipul Illotoarelor jH'imare folosite. in cazuri rare. curent continuu. Grupul eleetrogeu es !(' format dintr-un motor primar care antrenează un generator electric . Tot ansamblul format de reţele.\. an). PHODUCEHEA elec t rică ŞI TRANSPOHTUL ENEfiGlEl ELECTRICE Producerea energiei electrice are loc În ccntralele electricc . utilizarea encrgiei electrice la receptoare ~e face În general la tensiuni joase. Centrala este complexul de instala ţii. . Cînd puterea centralei este mică.'e puterea cerută de receptoare variază în decllrsul timpului. lună . formînd un sistem energetic national. De obicei. In general producerea şi utilizarea e nergiei electrice se fac in curent altern<ltiv cu o frec:veuţă de 50 Hz. ccntralele ele1l'ice pot Ii. Cll Lurhille ('li abur. pe perioada rcspectivă (zi. variază in mod identic şi pnterea produsă de centrală. de exemplu. termice (termocentrale). diferitele receptoare pot fi însă alimentate şi din centrale elrdrice locale (atunci cînd sînt În locuri izolate.. Repreun l area grafică a variatiei sarcinii centralei pc o anumită perioadă de timp se lltlJneşle curba de SUrciIU!. De afeea e~te necesar C:J energia ~ă fic transformată la diferite tensiuni cu <ljutorul sta!îilor şi posturilor de transformare .REA CU EKERGIE ELECTRiCA A mTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 321 la temiuni inalte (peste 1 000 \').AtJMEKT . aceasta se numeşte microcelllrală şi poate fi realizată chiar ca o construcţie transportabilă. capitolul XVIII) sau cu ajutorul grupurilor electrogcne de f ur('llt continuu (v('zi mai jos). ca. acesta se produce local cu ajutorul redresoarelor. este necesar ca sarcina ei să fie 21 U ~ :n )tehn !c!l lI cnua lă. energia eledrică este produsi! Într-o cenlralil cu ajutorul grupurilor eleetrogene.rale electrice (care funcţionează în paralel) formează un sistem energetic. Gcnerat orul eledric absoarbe energia meranieă produs. cu hlrbinc cu gaze. Din motive ecooomiee şi de securitate.lrderea combustibililor sau a reacţiilor nucleare. Deoare!. centrala electrică la un mome nt dat se numeşte sarcina centralei. După natura sursei primare de e nergie. Penlru ea o central.:-. cenlralele pot fi: cu maşini cu ~ b\1r. j'lI ol or ul primar produce energia mecanică pc haza energie i termice obţinute prin . eolien. pe baza energiei eoliene (ent'rgia vint ului) etc. şantiere şi sate depărtate de sistemul naţional). la noi În ţară sistemele energetice regionale sin! interconectate. In prezeol. a man'dor). etc. care alimentează cu energie electrică una sau mai mnlte rcgiuni. Puterea produsă dţ. al grupurilor COllnrtizoarc (v. staţii de transformare şi cent. pc baza energiei hidraulice (energia ciidcriJor de apă. At~lUci cind receptoarele necesită. cU m ot oare cu ardere intcrnă (motoare Diesel. motoare Cll benzină ) elco Fllergia eleclrică se produce în c entrală pe m(lsllra ce ea este cerută de C01lsum atori.\ de motorul primar şi o transformă in energie electri c ă. 2. bidraulice (cen t ra le hidroelectrice). eu lurbine hidraulict'.

eentrala funeţi­ onează cu randamentul cel mai ridi<:al). adi<. . amperrndrn). CIl cît tensiunea e~le mai mare. în cazul centralelor cu motoare ClI ardere internii . pentru a fi u şor transportabile. "pe lîngă energie clc drid centrala produce şi abur sau apă ealdă pentru diferiţi consuma tori. Suma. iar gcneratoarele care ~int in funcţie ~ă Ik incilrrate cit mai aproape de puterea lor nominală (in ac{'aFtă dtlJaţili' . Pentru a mări economicitatea unei. . caz. In cazuJ grupurilor de rcceptoare care ee! în total o putere redusă . ~te prevăzut cu un t ablou de c omandă şi control et hipal ('Il: aparate de conectare (intreruptoarc). compus dint. Ten>i-iunile folosite la transportul encrgiei ekc- . tell~iune~l liniei exprimată în kV este ll uruc ric egală cu lungimea de transport Îu krn). fr~ cvenlrnctrll.ate pe o sanie sau ehi ar pe roţi . Puterile ins t alate ale centralelor mari . grupurile sint mont. necesitînd o se cţiuile de eonduclor ma i m ită şi deci investiţii mai reduse. pentru aliment. reglaj. Energia eleclrieă produl'ă de ('{'Ulr:llc es te t. în figura 20-1 este reprezent a t un grup electrogen fab ricat ÎII patria noastră. puterilor generatoarclor instalate intr-o ce ntrală reprezint ă "p uterea instalată a centralei".l care antrenea ză un generator cu o putere de zeci sau su{"('" kVA la o tensiune nominali de 3 X 400/231 V şi O freCVelJţă de 50 Hz. mont at atît pe circuitul generatoruhli.. şantierele. şi ea mai mare (aproximativ. aparate de reglaj (n" )~ lat ş i r .ă in genera. apă ete. cit şi pe circuitele diferitelor pleciîri spre receptoare. cu atit şi "tensiunea a<1 opta t:! pentru linia de transport {os le.l la distanţe mari.ralJ~po rt este mai mare. mici etc. ea se face cu lermo(icare.or Die-sel sau semidiesc. Grupurile sînt prevăzute eli tablouri de comandă care ("uprind L ap aot ratajul de conectare.) este de ordinul 27-28%.miune de ~I X 380/220 V şi rn. Grllplll .urentul care trece prin linie va fi mai mic.ă raportul dintre puterea utilă p rodu să de generatoare şi puterea consumată de centrală (prin combustibil.rifazat (alternator) cu o p utcre. cons trllit. apa Tate de protecţie (releele cu prime ÎIl construcţia Întreruptorului) . . centrale termoelectrice cu t urbitle de abur.LA cît mai constantă. d:llorită acestui fapt rand·amentul eentralei ereşlf' la 60-70% . în cazul tcnnocelltralelor cu turbine cu abur şi de 32-33%. Randamentul unei centrale.. T \lraţia grupului este de 1 500 rOl/ min. cu m sînt gospodăriile agricole. In acest. . Tabloul ('Etl:' prevăz\l~ ('u doua lămpi de 5c mn <llizare. de 30 kVA.Înt depă r­ tate de reţelele electrice.area lor eu energie se utili ze ază grupu ri electrogenl' formate dintr-un mot. Uneori.c în prezent În ţara noastră . apara l\' de măsură (volt. cu ajutorul liniilor electrice. sînt de ordinul sute pînă la mii de !\I\V.a de 50 Hz. gulator automat de tf'mill/lc. protecţie şi măsurii necesar. Cu <'it distanţa de t.ransportat.r-un motor Diesel de 45 CP (ca motor primar) ("are antn.'nează lIn gene ralor t. cu atil c.322 ELECTROTEHNIC. Aceasta se justifică astfel: la a Ceea şi putere transportal.l. Pentru exemplifican·.A GENERA. t{'.cvcn\.melru. atuncÎ cînd ace~tca !.

în ţar~l lIoastrii ~ l~ ma i f()los{'~.100 .ctr iec de la ten ~iu ni le cu l·U !"(' a fost I. .a torul): J _ labloul de C:O!Tl . 30 . 210. b) etc .~ t a t.llsi uuii l'lIergie i c1('.. . R5. (microcentra!ă t r~ nspor! a bi!ă) fa bricat In Rep ublica Socialisill Ro mAnia: T. 15. sta /ii de tra nsf ormare sewlldare sau II(J. ELE CTR iCĂ . 3 23 J 2 1 j .r3mp ortat::i. De obicei.z i r. fi~ ur<1 20-6. ndă $ 1 c on trol .. b).1otorul primar: ! _ .. prin post de tran- . Hfar~ l ricr siuL L Il Sjltllilc sta ndu n li7.iil e de transformare pot fi: statii de transformare printi pale (~taţia S T din figu ra 20-6.apitolul XX--!). (· l)Î tf'"n~i IlIlÎle (It' (iO .ra usfon na re fo los ite În intreprin dcrile indusl riale a li drep t ~co p ~1i re du ('ă \"aloarcu t(.~f()rml/re (P l'. 1:1 te nsiunile n eC('~lIrc dis t ribuirii ş i uf il iz ă I·i i ei la rcceploan' (" <.at !a ll .!~Ueral ocu l tn f u.". 10 ~ j 6 kV.\. 20·1.. După de stinaţia lor. In t' d e :l(·l'~ lca .Fig. 3.atr (It.ALl M:l:NT.\!mA c u ENERCU. 110 . 15 : :) !'i i I kV ( ne~ t all<1ard iza lc ) .. l N:TR EPRI NDERJLOH INOUS T:UA Lt:. STATII ŞI POSTUH:l DE TRANSI:O RMAFU:: Statiile ~i posturile de t. 3X380/220 V. Gr up electrogt' n de 3{) kV.l/mi de 1/"(fJ). 5() H7.

in afară de unele l't'cep-. staţiil e şi p osturile de transformare ale intreprinderilor pot fi cu ullul sau cu mai mlllle IrallSformatoare. astfel amenajale Incit să f!l yorizeze răcirea transformatoarelor: pentru a limita efectele unui incendiu produs prin aprinderea uleiului in cazul exp!o. iar tran~ior· matoarele se montează In boxe speciale.dei cuvei . mai rar se folosesc un nnmăr de ce l mult trei tran5formatoare. ele se montează într·o simp lă nişă cu u~i metalice. pe carc îl conţ i ne circuitul poale fi lotuşi ind icat printr-un număr H'ris alături de o liniuţă care taie obl ic r:Îrndtul rcspedh' (fig. de kVA) care alimenteaz ă receptoarcle dc joasă tensiune. Numărul de conduct.rans. mOllofilarc si m· plifkă d('H~ 1l1l1 ~ i s int indicatr atun d dad ~f" arată ~('hE'ma clt~ prindpill a U!1 E'i in~talatii. Schemele electrice pot fi multifilare ~au mOllofilarc. într-o schemă lJlultirilarii diferitele circuite sint reprezentate complet. cu atit şi apara tele folosite sIni mai sim ple şi mai putine pentru a nu ridica costul constructiei. pentru a se asigura in bune con di ţi i alimentarea neintfnuptă cu energic electrică a intreprinderii. tn funcţie de locul unde sint montate! staţiile şi posturile de transformare pot fi: exterioare sau interioare. toare. iar Îu figu ra 20-3. cu cit nu· mărul de transformatoare este miii redus şi postul are importantă mai mică. in cele mai dese cazuri. In care are acces numai personalul tehnic cu o calificare speciali!.324 · ELECTROTEHNICA GENERALA sformare se inţe l ege staţia de transformare în general de putere mică. Schemele. atti la in altă. chiar dacă circuitul respectiv are mai multe cOJlductoar('.3). In cazu! staliilor şi posturilor zidite. in figura 20-2 este reprezentată construcţi a unu i post de t.Dtează un atelier HIU un grup de receptoare dintt-un atelier se h. cele interi oare sÎnL montate ·in incllpt'rj zidite spec ial. Pentru exemplificare. plecarea la transformatoare. diferitelr circ"itc sint reprezentate simplific<lt prin cîte o ~ingtJră linie. schema electrică monofilarii a unui post de trans[ormart> de tip exterior pe stilp. prevăzută in perelele exterior al posiu[ui. După numărul de L ransJormatoare pe care le cuprind. 20-3 sus).aţiile exterioare se montează in aer liber pe sol sau pe stîlpi speciali. de prolecjie şi de măsurat necesare (vezi schema din figura 20. Statiile şi posturile de transformare cuprind unul sau mai multe circuite de în altă tensiune şi o serie de circuite de joasil tensiune. sosirîle de la transformatoare şi plf!'căril e spn.:' rul de transformatoare este mai redus şi postul are importantă mai mică. sub transformatoare se prevede unt>ari ll!1 canal colector de ulei. cîl şi la joasij tensiune.oare. Atunci cînd aparatele de joasă tensiune sint putine. şi posturile de transformare. sau evenlual pledri spre alti consumatori de înaltă tensi une). Pe fiecare circuil. In mod asemănAtor. se mont ea ză aparatele de conectare. aceste circuite sînt legat e 1:1 bare coledoare comune pentru toale circuitele. . (de ordinul cel m ult a citorva sutt'. cu două transformatoarf'. Cind la inaltă tensiune sint mai multe circuite (sosir i de la sursa de energie.formare de tip interior. St.umcş"te chiar post (staţie) de atelier. Cu cit poslul este de pulere mai mică. aparatajlll de Înaltă tensiune se monlear. cind el alimt'. cu atit nu mi. se folosesc două transformatoare. to schema monofilară.ă Intr·o inca pere separată.' reeepioare sini legate 101 la bare colectoare comune. fiecărui conductor corespunzîudn-i pc desen o liniI'. Staţia de (r ansforma re prin cîpală este o sta ţie care alimentează. la joasă lensiu ne.

c:3rdtor.. Puterea transformatoarelor instalate intr-un post de transformare t rebuie să poată acoperi puterea cea mai mare cerută in funcţi onare normală de rceeptoarde alimentate..me.. raptul că nU toale rccepto::lft'le fUllcţioueuz:1 simultan şi nu toate receploa rde sînt înciircate in penn ant: nlă la puterea lor nominalil .5 L \.: colectoare: 1Q _ p~b~' 1 _ de pAmint. fill..«lune . . 20-100 kVA. S _ plecllri de J~si tc"-"..s.. /0'" '.1 ap.re..slg==te tu' J _ dcş." c\lvll: g _ bllr.. s epX'ato . 2 _ cam<!J'a IIpal'alajulul de InaltA tensiune: I _ camera aparataJului de joa.-1 -. Post de transiorm .4 kV. CII două transformatoare: J _ \x)" e\c ttans!ormatoarclor. de tip exterior pe stUp de beton armat centrifugat: bula:-c.1ncaperea CQnden&1loarclor stat!. şe poate ll":ls:\ o eurbi'i de sarcină :1 reeeptoarelor şi in felul acesta se determină puterea cea mai mare ccruUI de elI:'.. transportabile pe sanie sau pc roţi.<:e pentru 1m bunătăţU'ea factQrulul de 'llu\.t:l'etl ce rută de fi ecare recepLor..nsfonnato.ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A 1r-'TREPRrNDERlLOR INDUSTRIALE 325 Pentru lucrări de şantier se conslruic. Aplatisarea curbei de liiarcină dă posibilitatea alimellUll'ii ac('luiaşi grup de reeept oare de la o staţie ~all un p ost de transformare cu o putere maÎ mică ... . 2 ..tI : -+. se poate "aplatisll" curba de snrdnă .no. alcătuind o tabelă in care ~e indicii la riecarc oră pU!.l t=Sl. '"" ~ II L-f< d (] \ A A3 J...__ 9 I rr.~. t'lIlD se spune. 20-3.. Stalie (posl) de transiormare..ilrataJul de joasli (" . re de 6/0. / .a preţului de cost.... in funcţionari' normală_ Tot pe această calc se poa te observa că organizind procesul de proflucţi e Într-un mod corespunzălorl pot fi reduse vi rruriJe de putere ale curbei de sarcină sau.I I t t §l : -i ___ JI 3"6 Fig. 20-2. de tip interio r. ~ :. Pentru aceastea trebuie să se tină seamă de A1 '».natoare d~ euc"nt.. :--1-I I ---~ . a _ contor de energ!<:. _ .. $ _ CU l ta 1:". ceea ce înseamnă reduc('rea volumului iuyestiţiil or ~i d('d reducere.sc şi posturi de tran sfo rm are prefab ricate.unc: 1 _ lransror.

'-ceptoarelor.). să asigure () re zervă tic putere pcutru extillderile de viitor j .ransformate. put fi: de {or/u. Ia care nu se pre· vede o al imentare de rezervă (elC. adica să fie realizată cu un eonsum minim de m. Ia care întreruperea alimentării cu energie produce numai o scădere importantă il productiei. cu ajutorul reţelelor eh·ctricc a postmilor de t. piIpiiri k de lumină sint extrem (le obositoare pentru vede n ') . Tlclelelc de (~un~nl continuu. re-z istenţe l e cuptoarelor mari etc. . de producerea de rebuturi.intc securitat e la deservirc . Heţ. la care Întreruperea alimentării cu energie esle legată de securitatea oamenilor. c înd rr ceploarele sînt motoarele ma~illilor de lucru.să pre7. . Generalităti Energia electrică sositi! îl) cuprinsul ullei lntreprinderi sau al altui consumator de energie sau produ~ă local este distribuită spre fiecare receptor în parte . a diror sdwmă p ri n('ipaHi este repre- . sau de l umiwi.S1l asigurc.e l ele eledricc put fi de asemenea. adică la o tellsiune ca re s~! nu difere cu mai mult decil ±5% faţă de tensiunea nO[flinal~!. locuinţe . In acest caz.ş i t ra nsformatoare să nu depil$ească anumite limite. Aceste receplOllre trebuie prevăzute C II o a limentare de rezervă. deteriorăr i de utilaje sau perturbări ma r i în procesul tehnologic. b.lteriale (în special neferoase). pe bază de considerente tehnico· economice se prevede sa lL nu o alimentare de re~ervii. ateJîere auxiliare etc. Receptoare de categoria a III·a si nt receptoarele pujin importante.. alimen\. furniza n'a unei t'Jlcrgii de bună calitatc. de wrenl cOllfill!/Ll HlU de curent alJenwtiv . deoarece produ{' pilpîiri ale luminii (cînd rrecVf'nţa pilpiirilor ajunge la 6-8 pilpiiri pe sec-undă.~i:i rie economică. cînd receptoarcle sint lămpile de ilu minat.area eu energie eledridi trebuie să îndeplinească următoarele conditii principale: . reţelel e.. Receptoare de ca1egoria a 11·(1. Ol'icaft~ ar fi schema adoptată.să asigure alimenlarea lleÎllfreruph1 C1I mayie a rcceptoarclor : Din acest punct de vedere receploarele se impart În Irei categorii: Receptoare de ca1egoria J. DISTRIBUTIA ENERGfEl ELECTnrCE a. Varia ţ iile de tensiune sÎn l foa rl. Tip u r i de relele şi tensiuni folosite in dist ri bu irea energ iei e lect rice Ţinind seama de felul H.~ supărătoare pentru iluminatul electric."'6 ELECTROTEU:-irCA GENI-:RALA 4 . iar in funeţ:iollare pierderile de putere În reţea .

TI~1lS iLLnile folos ite sînt 12. Utilizarea reţelelor electrice de curent continuu este astăzi limitată la tra('ţiuncu e l ectrică şi la utilizări speciale in unele industrii (eJectTOliză. rcceptoarl2'le de luminii.A.ează numai receptoare de forţă (1 000 V ş i 500 V).clele monofazale complet izolate faţă dt~ pămîut (fig.ENTAREA cu E!\iERGIE ELECTRICA A L""TREPRINDE:lULOR mousTRIALE 327 in figura 20-4.l. Heet:plol\rele de forţă l rifazatc R3 sint conectate Între faze la 380 V. 20-5. 11eţea ua cu p atru condu ctoare arc avantajul că dispune de două tensiun i: tensiunea de linie şi tensiunea de fază. pentru alimentarea reccploarelor de for\ii şi lumin li . acţion ari electrice cu reglaj dt: v i te ză În limite mari etc. Rel. la rc lclelc care lucrează in cond itii ~'l"Cle din punctul :uteşi Hcţe le l e . Tensiunile folosite sint 110. ce le de forţă mOllOfazale ş i de putere mică R t sint conectate intre fază şi firul neut ru. _ t!Qffipl~ izolate ta. e). pot fi complel iralale fafii de plfmÎnf (ca la troleibuze) sa u CII unul din conducloore legale la pltmint (ca In cazu l retelei tramva ielor). pco! legat l:a p bnin ! : R _ ~or.elele tare o lim e nt. la joasa tensiune la ret. av ind ncutrul legat la pămînt l!au izolatl. 220. complet i:olale faţă de piIminf sa li cu 1111 punci lcgul la pl1m inl. c şi d) sau CtI p«(lru cvndllcloare ltrei cOllductoare de faz ă şi condu ctoru l neutru (fig. (1) si nt utilizate la i1uminatul portativ cu tensiune redusă. 36. la unele circuite de coman dă eLe.b) SI~ intilnesc I::t retelele obişnuite de iluminat. de asemenea . 20-5) pot fi mQtlQ{a mle sau irifapot fi .elelc trifazate pol fi CII Irei cvndl/doare (fig.500 şi i50 V. 20-5. n ec l~ ploan: l e mon o[azale R'! pol fi legate ş i intre faze. 20·5. şi 440 V sau in cazul tractiunii electrice. 1:\ unele eir('uite <It' co mandă etc. Reţe aua eu trei eonductoarC:eu neulrul izol:ll se utilizează la inaltă tensiune (6 kV). zentată G fi " / a} Fig. Reţelele monofazatc CII IIll conductor legal la pămînt (fig. de curt:n t alernali\" (fig. de 250. Schemele de principiu ale relelelor de curenl contiunu: (J.). p c nave mici. 110. galvanizar€'. 120 şi 220 V.. Beleaua cu patru conductonre şi neutrul legat la pămînt este uLiUzală el'! mai mult la joa~CI tensiune. Ia alimcnlnrea reccptoarclor monofazate. Het. 21 -5. 20·4.lM.A d e plmlm : ti _ eu u. 48. la 220 V.21.

R. de tran sformare apropiat... ..-J -~"" J rW'H J . (j" pAmint. b un conductor Î. la intreprinderile mai mari.\\'. conduet"are. de la un post.~ată. de ereştelT'a putc-r:ii rreeptoa.ot:dizc:lză o puuirc mare . 5 ../77»//// //7/. e" patTU coru1u ct03r-e cu ne:uţă ~ monoIaZ<itii.A -----"... complet I zolată fa_ mono1a:z.--4 ----'.atf<. la intreprinderi.i nu sint numeroase. 380 V). 20-6.// -' ". . ".ată . ~ / .. Cind r<. In prezen t. /:.HN1CA GE. j .relor industriale şi de necesitatea construirii reţelelo r şi posturilor de transformare cu jnvesti~ii minime.\ I . sist emul acesta se numeşte " dislribuţie l'eparti z ată" şi f'~le rep rezentat ~{'hematic În figura 20-6. R. _ mfaUlt. V3 "Tensiullile·de 220... cu leg<>. Receptoarele de fortil de putere mare sint alime.t la pămîm: c _ trlf. In general.\~ l . 380.ru reţelele trif:lzaLc de distrib uţi e sînt: 220./. ent'rgia dcclrid est e adusă la inaltă tensiune (fig.'/ 4&/% /0%/./. care dcselTc~t./ / ._ t"). 20-5. t -' Fig. subterane.. Între-prinderea este alimentat.ă direct la joa-să tensiunc. b.. printr-un singur post de Lransformare Pl' ea est e transformată la t ensiunea necesară (380 V) şi di stribu i tă reeeptoarelor R prin intermed iul uilor pUlJde de distribuţie pn (vezi rapitolul XII) (sistemul se numeşte "distribuţie centralizată"). păm1nţ: " _ trtfaz. /1'. :Jslfcl incit nu !. 1 000...\. . _ re· recep \ o~ de \"edere al tehnicii securităţii (de exe mplu in exploatilri mln!ere..% T ~'3~~ ~. 3 000 ş i 6000 V*.\ V.u punem! neutru 17. -----'I.la joasă tensiune (380 V) grupe mari de rceepto3re .<:ibilltatea folosirii pen t ru rec('ploarde de forţă a ten1\i noilor de 660 V = . Schemele de principiu ale re1elelor de curen t alternativ: il..) 11.i'iERAl. De multe ori. II'J :-:/.380 V sau 865 V = =V3'500 y.rul legat la păm. ~'grfMff ' _ _w\_ v. ~e studiază po.isteule..\\.01at: d _ trlfazOltA C\1 trei CiJndudO<l!'e cu neu trul legat 1. 500.00. a).~ " .tm: cepl0arc rnonofazate... cu t"'. 660. R:. apoi. Teudinţa de ~ miiri t ens iullea la recep l oarele dt> forlă este impm:f.e mai mul ţi {'onsumatori.U:CTROTI:. există o staţie de transformare ST care alimenleazij cu tensiune' înaltă (de ohicei 6 kV) mai multe posturi de transformare TP care alimentează la ri·n dul lor ..ccptoarele unei întreprinderi sint de puteri miri :. fiJ 'J ------.\V\ 2 • \'1.328 E.ntate la ten siunea de 1000 \' sau fi 000 V (cazul re{:ep toarelor cu puteri mai mari decit 150-200 kW). 1000 şi 3000 lIU pot fi uti1iz"lr dr'cil in imtalatiil. Tells:unile nominale (de linie) Iolosit e pcnt.

la revenirea tensiunii la valoarea normaHi. ElectropUleN'K .EC TR1CE 357 ratrăznelul este o tijă metalică. Din păcate. Eclatorul se compune din douA piese metalice. Cind tensiunea liniei creşte peste o anumit! limit~. deseăr­ cutorul este construit ca 1111 ec!ator. prin arcul format.. Descăr('ătoruleste un aparat care se leagă Intre conduct. . jzolînd linia (aţă de pll.c dcscărcătoarelc. Zona cuprinsll în jurul paratrăznetului este ferită de lovituri directe rit! lrăznet. Descărcătoarele rr. una legată /a linie. Pputru a mări zona protejat:1 se foloSesc mai multe paratniznete. scurgînd sarcim!!: la pămînt. intre cele două piese metalice se afli un spatiu de aer. Priza de. rezistenţa desciirc.Craiova. Cînd tensiunea creşte peste o anumită limit ă. la creşterea tensiuni!.1itorului devine din nou foarle mare. pe baza sludHlor fikute de Le.~). cind tensiunea revine la llo!:.oderne lolosesc rezislente variab ile cu tensiunea.Jal.. păminl este rea lizată fie printr-o placă me1alică fie prin una sau mai multe ţevi mctalice îngropate in pămint şi legate electric intre ele (vezi capitolul (XX i l . COllua slipratcnsiumior ce vin de jle reţelele aeriene şi pătruJl(1 În instalaţiile electri('c se folose.mTnl. iar alta la pămînt . scurgind spre pă­ mint sarCÎnilc electrice care au produ s supra tensiunea . rezistenta desdircătoTului scade. spatiul de aer este străpuns iar sarcinile electrice datorate eleclricită\ii ahnosferice se scurg.E. descărcătorul iese din funcţiune.PROTECŢ iA IKSTALATIILOR El. Sub forma cea mai sim plă . descl1rcătorul "se l'ImOT se ază ".!. Tn Iara noastră ~ produc descărcătoare cu rezislen1ă nelinIară la intreprinderea . bine legată la pămînt printr-o priză de pă­ mînt. de la linie la pămtnt. cind tensiunea revine /a normal arcul ele<:tric se stinge şi l egătura la pămInt este inlreruptll. filele de la 329 la 356 lipsesc.p..ele Hnici aeriene şi pămînt.

ovorn şc l or jzolanle are ca scop să mărească in mod artificial rczistenţa circuitului inchis prin corpul omului. trebuie ca Între două puncte ale corpului s5 i se aplice o lensiune electrică numită Itmiullt de atingere Ua . t~cî(l(1 prin organism.\re t rece p rin corpul omenesc dep ăşeşte o anumit ă valoare (de obicei peste 50 mA).isten \. incăperi cu vapori corozivi. cind curentul c.'s te <le.CAPITOLUL XXII PltOTECŢL\ CONTRA ACClnENTELOn. produce şocuri electrice şi Irul/mati. micş orînd asUel curentul electric care trece prin orga nism . Şoc tll elcctric este urmarc a acţiunii tllrcntului electric asupra orga nelor interne şi asupra sistemului nervos. cînd pielea este llmedă şi contactul este bine făcut . Curentul care va trece prin corpuJ omului dcpinde de \·aloarea aceste i tensiuni ş i de re7.) şi dc 3000n in focuri periculoase (locuri in apropierea instal aţ iilo r elec. cu prar hun c omlucătol' de electricitate. Îllcăperi cu pardoseală bună condu că­ toare de dectricitate _ pămînt .iilor dt. a galoşilor dc cauciuc şi a c. Curentul elcctI. 1 000 Q În locurile foarte periculoase (locuri şi in căperi umede. beton .m lt electrice. cauci uc:-.. dcservite de personal calificat. ea scade la 800. Pentru ca prin om sa trcaci'\ Un curent cledric.a e1etlrică a corpului om(>lJCSC ~i va avea valoare a : l = lUa1.trice. cind pielea este uscată ş i intactă. loctlri cu temperatură peste 3(fC etc. că rămidă.1 000 0. DE ELECTROCUTARE 1. accidentele de eleetrocutare p ot fi mortale ..c. şocul electric produce fi de ordinul 100000 Rez iste nţa . ACCIDENTE DE ELECTROCUTAnE Trecerea curentului prin corpul omenesc se oumeşte cleclrocutarr. In an u mite condiţii.). In calculele practice se c onsider ă c ă rezistenţa minimă a corpului omcnesc i. Fol osirea în practică a mănu. plăci mdalice etc. R •• corpului omenesc depindc de foarh! mulţi factori ş i p oate n.

Intensitatea a ~estor efeetc depinde de durata şi de mărimea curentului şi de drumul parctll's de turent prin corp. incit piese le sub tensiune IlU sînt acc('sibi!e.. a bornelor unui a parat dc. aşa cum se uraU_in normel<" de te hni că a securi tAţii şi un timp WfitiCllt de ltmg. a rsuri sau cJedrometo. un elecfroculal moare prin as{ixie. oridt de grave ar fi traumatismele.PR0TECŢ1A CONTRA ACC1DEl\"'TELOP. in caz de ckctroeuta re . se a sigu ră o izolarf' corespunzătoare sau . urmată dc moarte. ea este făcu tă Într-un mod defectuos. uloasă este atunci cînd tensiunea de ating('rc se aplică intre mîna dreapfli şi picioare. cu renlul care trece. ln general. lizări produse de acţiunea curentului şi a arcului clrcUie .) decit după sc o~ller('a lor de sub t('nsiune (n u & poate a) atiJlgerea:de c:Ure olU a pieselor sub t ensiune.~. instalaţiile şi <"tpara tele elect rice sînt construite in aşa feI. care uneori poate atinge G şi chiar g ore . Astfel.ontacte.. . De aceea. prin inimă este maxim. relee etc·. de r ek mai multe ori in urma un or dcferteEde izolatk Din aualiz:1 ('auzelor rezultă şi principall'le mijloace de prevenire <1 :\ccidelltelor de clectrocutare. Uneori. artificială 2. PRODuCEREA ACCIDENTELOR DE ELECTROCUTARE ŞI MIJLOACE PENTRU PRE VENIREA LOR Cauzele a. DE ELECTROCUT. Ia pierde rea unei vieli care putea fi ::alvab"i. pentru a mk!)ora risc ul atinge rii pieselor sub tensiune.teJor=etc. {dcind respiratia unui eleclrowlul el poate fi J"eadu~· la viaţă . b) atingerea pieselor earc in mod normal uu sint sub tensiune (de exemplu a c:!rcaselor ma şinilor. Pentru aceasta se resp ec tă anumite norme de construcţ ie.. Situaţia cea mai peri('.se fac uneori 1) serie de blocaje mecanÎce şi electrice. de exemplu. deoarccl' in acest caz. ele produc rareori moa rtea. ~! l"o. din . din lip să de inslruire. in pra ctic ă ~{' face grt'~cala dr a n u in cepe re spiraţia artificială imediat sau. dar ('are ~jun g sub tensiune in lUod accidcntal. auza paraliziei muşchilor respiratorii. Pe baza ccrectă rilor s-a st<l bili tcă de la 30 mA in sus curentul de\"Îne pericu los. ceea ce duce.).are incepe să apară pericolul. Este de reţinUl că. : TraUllla tismul electric eonst ă 111 semne electrice (umfliitilr! pe piele).I"casc!or aparo. ::fut: ti condu ctoarclor unei lini i ae riene. Respiraţia artifi cială ft! tuta raţi onnl.ccidentelor de eledrocutare. RE 339 z. (c. es t('. rarc n\l permit atingerea pieselor .guduituri şi comolJi sau poate duce la oprirea respiraţici şi la paralizia inimii.. R ezu ltă d(: aici că tensiunea de atingere de la ('. dacă inim a /lU a rncefaf să baM.

::.ţie. 22·2. curentul care trece prin corpul omului este pr. Fig . In mod accidental. ele se acoperă şi cu un st rat izolant (cauciuc). 22-2) nu duce la nici lin accident. ten· siunea d(atingere va fi cel mult ega lă cu tensiunea de fază a n·. 22-1. oricare ar fi tensiunea reţelei (127. dacă re ţeaua are neutrul legat la pămînt (fig. tu alte cazuri . In această situa.dnte un pericol se uti tensiunii reduse şi anume: 12 V. nu sint sub tensiune. rcpunerea suh tensiune se poate face numai după ce se rcinchide carcasa).~=o t )[7 fig. in . cele mai fre cvente accidente se intÎmplă prin ati ngerea unei singure faze a reţelei de către un om carc stă cu picioarele pc pămînt. ~SS. care. Pentru a micşora riscul atin gerii sub tensiu ne a pieselor metlllicc care.ţelei. ilS V. minerele uneltelor electrice). (irul neutru. 500 sau 660 V). scoase de llub tensiuue piesele care ar putea fi atinse cInd carcasa este des ch isă. Practic insă. dacă aceste piese pot veni . in contact cu corpul omenesc (ex.şi poate produce moartea. C:l. 36 V.. tn reţeaua cu neutrul izolat. iar piesele metalice. se leagă la pămînt prin prizc de pămiut ~au se leagă la lizează 3·f--v------. Atingerea de către om a unei singure faze!a reteaua cu neutrullzo!aL . 22-1). 220.360 deschide carcasa unui aparat decit după ce nu fost. 24 V.tingerea unei faze (fig. pentru ca atingerea pieselor sub tensiune si) nu repre.rieulos . in această situaţie.. se intreţine in cît mai lHtne condiţii izolaţia instalaţiei. 380. Atingerea de către om a unei singure faze la reteaua cu neutru! legal la pămint.mod normal. in mod nonnal.zul cel Ulai periculos de elcctroeutnrc este atunci dnd omul atinge simultan două faze ale reţelei. pot ajunge sub tensiune.

. Îaza 3.J . .) o i m'Hre .. De aceea. pericolul esie maxim. 1 ~ Fig. In re ţE'a ua cu neutrullegat de pămînt. Controlul izolaliei intr-o relea cu neutrul izola1: al . fo l oiiită pentru rec('ptoarele de iluminat şi unele rC{'(' ptoarc de. rezistenţa T2 iu paralel cu capacitatea C:>:. curentul care trece prin corpul omu lui creşte ~ i poate deveni periculos. reţeaua cu neutrul izolat este mai a\'antajoa~ă. unw singur voltmetr. la: apariţia unui curent de scurtcircuit monofazat. n eţcaua cu neutrul legat la păm înt are însă s\'sntajuJ că oferă două tensiuni (ten~i une a de fază. circuitul e. Este necesar fn să ca printr-un control riguros al iz ol nţie i reţelei să se detecteze imediat orice defect de izolaţie intre o fază şi pămînt (defect monofazat) ş i să se Înlăture pentru a se ('vita astfel. ('a nu al'C lot u ş i utilizare 7/ ' //'/ 0 / . In foJosJJ:ea. faza 2 ş i tot de la corpul omului mai departe rezistenţa ra in paralel eli capacita tea Ca.lectric 1 ste urmă t or u l (fig.:. (C urenţii care trec p ri n capacităţile fazelor faţă rl~ pămînt se numesc cureI/ ii capadtivi).. 22-2) : fala 1. in acest caz. ccea ec impune deconectarea circu itului respec tj\.. atinge rea unei faze este totdeauna periculoasă.. p!'ricol ul maxim ar ătat mai înainte.PROTECŢIA CO:--'TRA ACCIDE. Jn cazul particular. corpul omului. iar punt-ren la pămînt a unci}azc duce.. prin corpul omul ui nu trece uu cure nt periculos..oR DE D.a de atingere devine egală cu tensiunea de linie.E CTROCUTARE 361 deoarece atit timp cit izolajia rcleld fală de pămint este b UlI. 22·3. In acest caz.. deoarece tensiune. de şi din punctul dc vedere . dnd UDa dintre faze este pu să Ia pămînt şi omul atinge una din celelalle dOllii faze."-:!'n. fOI'\5:monofaz!1le şj)ensiun ea de linie folo~ită penlru receptoart'le de f orţă) .tI pclÎC'oJuJui de cJeclroC'ut3l'e. el prL'l folosirea a tn!I \'oh- unul transfo=.llor de tens1u ne. Este de remarcat că punerea la pămînt a unei singure faze in reţea ua c u neutrul izola l nu duce la apariţia uDui eurenl de scurtcircuit şi de aceea nu im ptică deconectarea eireuitului respecti\'. cu <'it însă rezistenţel e ele izolaţie r l T2 şi ra sinlmai mici şi cu cit capacită ţile Cl' Cz ş i Ca ale fazel or faţă de pămînt sint mai mari (cazul unei reţele Cli o lungimc mare de linii şi cabluri).

362
generală,

ELEcmOTEHNICA G

~NERALA

ti ea se utiliz.ează numai acolo unde pericolul de clcctrocutare este foarte mare, ca, de exemplu, in exploa t ările miniere subterane, sau acolo unde nu este nevoie de două. tensiuni.

Controlul îzolaliei reţelei cu neutrul ilo!at se efectuează, reţeaua fiind in functiune, folosind un voltmelru legat pe rînd între faze şi pămlnl (fig. 22·3, a) sau Irei vo!tmetre legate Intre faze şi piimlnt prin intermediul unUl translor mator pe tensiune special, cu cinci coloane (fig. 22-3, b). Tn mod normal , fiecare voit metru indică te.nsiunea de fază a reţelei. La apariţia unui defect de izolatie fntre fazA şi pămînt, tensiunea filzei respective faţă de plmln! scade, iar tensiun!le eelorlalte două fue cresc spre valoarea tensiunii de cazul folosirii transformatorului cu cinci coloane!, acesta mai dispune de trei bolinie. binaje auxiliare care - legale In serie - alimenlea d un releu de tensiune ; tensiunea produsă de ele este cu attt mai mare, cu cît defectul de lzola lie este mal pronuntat; la un anumit grad de defed. releul pune In functiune o semnalizare. sau comandă chiar deeonectarea circuitului. Aceste sisteme nu sint insii prea corespundHoare in reldele de cabluri. In aceste cazuri, sistemele moderne de control al izoJaţiei relelei cu neutrul izolat se bazează pe. măsurarea tn curent continuu a rezislente!i de iza atie cind reteaua (;SIc În functiune.

rn

3. PROTECŢIA CONTRA ELECTROCUTĂRlI PRIN LEGAHEA LA PĂi\ItNT
Toate carcasele maşinilor şi aparatelor, precum şi alte piese metali ce care pot fi atinse, de exemplu, manşoanele de legătură, armătura cablurilor etc_ care, in mod normal, sint izolate de piesele sub tensiuue, dar accidental, pot ajunge sub tensiune, se leagă la pămînt cu ajutorul prizelor de legare la pămlllt . Prin aceasta se urmăreşte ca pămîntul şi diferitele piese metalice să fie legate electric intre ele şi să aib ă mereu aceIaşi potenţial; În această situaţi e, un om care, stind cu picioarele pc pămînt, at..inge o piesă metalică (ajunsă accidental sub tensiune), nu va mai fi supus unei diferenţe de po~ tenţial prin corpul lui nu va mai trcce un curent şi deci nu va mai fi elertrocutat. In realitate, datorită curenţilor* care se scurg prin priza de pămfnt, atunci cind apare tensiune pe piesa legată la pămînt, intre piesa respectivă şi păm î nt apare totuşi o diferenţă de potenţial, egală cu căderea de tensiune RI produsă de trecerea curenţilor (de scurgere) prin priza de pămînt; de aceea, pentru ca tensiunea de atingere să (il' cit mai mică, trebu ie ca rezistenţa prizei de pămînt să fie cit mai mică şi curenţii de scurgere să fie cit mai mici_ După cum s ~a arătat curenlii sînt mici numai in reţelele cu neutrul izolat j de aceea, În aceste reţele, protecţia prin legarea la pămînt este eficace. tn reţe l e le cu neutrul legat la păm î nt. cu renţii de scurgere sînt mari şi de aceea tensiunile de atingere pot fi mari; aici însă, la apariţia unui defect de izolaţie, se contează pe deCOnectarea automată a circuitului respectiv . P entru ca, in adevăr, curentul care apare la un defect monofazat de iz olaţie capacilivi
• Curentul de scurtcircuit monofazalla reteaua cu neulrullegal la şi prin rezistenta de izolaţie la reteaua cu neutrul izolat.
pămînt ;

curenti!

PROTECŢIA

COl\'TRA ACCIDENTELOR DE ELECTROCUTARE

363

fie sufitient de nwrc ca să poată provoca arderea siguranţei sau deschiderea întreruptorului automat, toate piesele metalice (carcasele) se leagă în mod obligatoriu la firul neutru; firul neutru este legat la pămlnt În mai multe. punde. In acest caz, ~e spune că protecţia se face prin legarea la firul neutru (sau la nul). Prizele de legare la pămînt se comhuicse din dectrozi formaţi din ţevi de oţel eu un diametru de minimum 35 mm şi cu o lungime de cel puţin 1,5-3 m, Îngropaţi Inlr-un pămînt cu o rezistivitate cit mai mică (în acest scop, pămîntul poate fi ume.zit sau tratat special c.u săruri). Legarea pJeseJor metalice la prizele de pămînt se face prin conductoare de oţel de o secţiune de cel puţin 50 mm 2 • în locul ţevilor, se pot utiliza benzi de oţel san plăci de otel cu o suprafat.ă de cel puţin 0,6 m2 . Rezistenţele prizelor astfel construite en un singur electrod, sint de ordinul zccilor de ohmi ; pentru a obţine rezistenţe mai mici se leagă mai mulţi eleclrozi în paralel (se fac prize multiple). Prizele se dimensionează astfel, Înd t la cel mai mare curent de scurgere al instalaţiei respective, tensiunile de atingere să nu depăşească: 40 V - la instalaţii mobile in general, sau la orice instalaţie in subteranul minelor; 65 V - la instalaţii fixe; 150 V - la staţiile de transformare ('u personal de deservire; 200 V la staţiile de transformare fără personal de desef\'ire.

CAP[TOLUL XXlII
TRACŢIUNEA ELECTRICĂ

1. NOŢIUNI GENERALE CLASIFICAREA PRINCIPALELOR TIPUR J DE TRACTIUNE ELECTRICĂ

Una din cele lUai importa ,!te aplicaţii ale electricităţij o (;on~tilll!t' tICl(" ţiunea electrică, adică utilizarea motoarelor electrice penfru ad. iorlarc~ d iferitelor mijloace de transport. Spre deosebire de alte sisteme de motoare, cum sînt cele cu ahur S<JU cu explozie, care produc energia mecanică direct din comhtlstibili, conslÎ · tuind adevărate uzine mobile atunci cind sint folosite pe vehil"ule şi fun cţionînd cu randament scăzut, motorul electric reprezintă un tr'lusformator de energie electrică in energie mecanică cu randament mare. Ţinînd seama de faptul că randamentul maşini.lor electric(' mari depă­ şeşte în gencral 0,95 ~i că randamentul centralelor termoelectrice este mult superior celui al motoarelor termice mici care se pot monta pc veh:cule, se deduce lesne că, din punctul de vedere al economiei de combustibil, t.ra<,ţi­ unea electrică este mai avantajoasă decit alte mijloace de tracţium;' Mre produc energie mecanică direct din combustibili. Motoarele electrice au o greutate, un gabarit şi un cost eu mult mai redus decît orice alt sistem de acţionare, Însă necesită în schimb instalaţii speciale de linii de contact, reţele de transport şi suhstaţii electrice. In consecinţă, cu cît numărul de vehicule in funcţiune este mai '1' '' 1 ,. cu atit avantajul tracţiuaii electrice este ma.i mare. , Alte avarrtaje ale tra cţiunii c1ectrir.e : sint; - lipsa fumului , avantaj deosebit de important la utilizarea traeţi " i electrice in mine, in uzine, pe traseele subterane, sau În interiorul aglo .~­ rărilor de locui!1ţe; - mărirea vitezei transporturilor efectuate, prin faptul că accelerarea vehicul ului poate fi sporită, cuplul de pOfllirc al motoarelor electrice folosite in tracţiune fiind mai mare decit cuplul de pornire al motoarelor eu abur sau cu explozie;

-,

TRACŢIUNEA

ELECTRICA

- realizarea unui cuplu motor uniform care, împreună cu micşorarea '; ldpului de pornire şi oprire, conduce la scu.rtarea timpului de ocupare a !:'liei intre staţii şi la sporiI;ea capacităţii de transport a unei Iiniî date; - posibilitatea recuperării uneÎ părţi din energia consumată de alte cunvoaie, prin restituirea În reţeaua de alimentare a energiei cinetice prin efectuarea frînării electrice recuperatjve la opriri sau la coboriri de pante mai lungi. AIară de avantajele amintite, se mai pot cita altele: - o importantă economie de transport, prin faptul câ dispare necesitatea de a transporta combustibil mult şi greu, cum este cazul la tracţiunea cu abur; - locomotivele electrice au o mare capacitate de supraîncărcare temporară ; traeţiunea eledrică permite comanda dintr-uD singur post a mai multor vehicule motoare; - locomotivele electrice au posturi de comandă la ambele capete, deci nu ma i este necesară placa turnantă sau manevre in triunghi; - personalul utilizat lucrează în conditii mult mai uşoare, fără a fi supus intemperiilor şi fără a executa munci fizice grele. Dezavantajele pe care le prezintă faţă de tracţiunea cu abur, sint: - cost mai ridicat atit pentru locomotiva propriu -z isă, cit şi pentru instalaţiile fixe; - necesită un personal cu o calificare tehnică ridicată. Clasificare. Tracţiunea electrică se poate clasifica după mai multe criterii: a) în funcţie de poziţia pe care o ocupă liniile de trafic faţă de aşeză­ riie omeneşti, traeţiunea poate fi urbană sau feroviară. b) în funcţie de felul energiei electrice folosite: în curent conhnuu, În curent alternativ monofa:::ul ~au in cureni alternativ frifa:at. c) în funcţie de .m'irimea tensiunii de distribuire a energiei clectrice: dejoasă tensiune (numai Î:l curent continuu pînă Ia 500 V); şi de Înaltă tensiune (GOO-3000 V p .~ntru ţ llrt'nt continuu şi 27000 pentru curent alternativ). d) In funcţie de felul alimentării cu energie electrică: prin linii de coniael alimenlate de la cenlrale sau staţii de redresare, respectiv dl! transfoImare; prin acumulatorue sch imbate periodic sau realimentate la staţii fixe; prin grupuri generatoare acţionate direct de moloare, de obicei cu combustie internă şi mai rar de tu rbinc, instalate pe vehicule.

2. TRACŢIUNEA ELECTRICA FEROVIAR},.
poate fi elasificată în: - tracţiune electrică propriu-zisă, În care energia mecanică e de motoare electrice alimentate de la o linie de contact;
Tracţiunea e1:~etrică feroviară produsă

366

ELECTROTEHNICA

GE.NERALA

- tracţiune Dksd-eleclriră , in eare se folosesc de asemenea motoare electrice, Însă alimentarca acestora se face de la un generator plasat pc locomotivă şi autrenat de 1111 motor Dicscl. Din aceeaşi categorie face parte şi tracţ.i unea abur-cleclrid. Tracliullca electrică. O instalaţie de hacţiullc electrică Ieroviar::i cuprinde in mod obişnuit eJcmcntclc schiţate în figura 23-1.

2

5

6

7

Fig. 23-1. Schema unei instalatii de t ractiune electricii

ferov iară.

Centrala electridi 1, care poate fi termodectrică (cazul din figură) sau bidroclcctrid:i, furnizează energia electrică care este transformată de staţiile de transformare 2 la o tensiune înaltă şi apoi este transportată prin liniile 3 la substaţiile electrice de tracţiune 4, p lasate de-a lungul că ii ferate şi care alimentează tronsoane de lungimi potrivite ale liniei de contad ,Il. Locomotivele electrice 6 preiau energia electrică de la linia de contact şi o Lransformă în energie mecanică, de tracţiune. Drept conductor de Întoarcere a curentului electric la substaţii serveşte calea de rulare a liniei ferate 7, care trebuie să prezinte deci continuitate electrică. Sistemele de tracţiune electrică feroviară -,e deosebesc tinînd seama de felul curentului la linia de contad şi pot fi: În curenL conti ,_uu, În cure nt alternativ monofazat c.u

frecvenţa redusă

(16 ~

sau 25 Hz), în curent alter-

nativ monofazat cu frecvenţa industrială (50 Hz) ~i in curent alternativ trifazat (tot 50 Hz). Sistemul Îll curent continuu se realizează prinCIpial conform figurii 23-2. Substa.ţiiIe de tracţiunc. sint alimentate din r~ţ{'aua gellerală de transport,

TRACT!UNEA ELECTRICA

367

tri azată , de 501Hz şi produc curent continuU prin redresarea curentului alternativ cu Un numlir de faze mai mare decit trei (de obicei 12-18); in acest scop. se folosesc transformatoare cu secundarul special. Tensiunile uzuale la linia de contact sînt: 1,5; 3 şi 3,3~kV. limitarea fiind impusă de funcţio­ narea motoarelor serie de curent continuu de pc locomotivă. Avantajul principal al acestui sistem constă in faptul că motoarele de curent continuu serie folosite si nt foarte robu ste, simple şi reprezintă caracte ristici ideale pentru tracţ iune. în plus, se poate realiza uşor frina rea

Fig. 23-2.

Si~tem

ţiune ferov!ară

continuu:
2 _ Bul;)sta\.lc

fn curen l

de irac ·

1 _ linie generalA ('le \lansport de energIe e:lectricA; une ; 3 _ llnIe de contact: 4 _ loeomollvl e! ectrici!.: 5 eate de rula."'e : 6 _ transfonnatoare tti!4=tc cob<>rltoare de tenside teaCli-

-'4-l-,n;- --l-+- J
electrică reostatică

une: '1 _

re<lresoare.

sau recupcrativă . Dezavantajele sint; substaţii complicate ş i numeroase, din cauza tensiunii reduse la firul de contact, ceea ce duce de asemenea la un consum mare de eupru pentru linia de contact. Sistemul irI curent alternativ trifazat se foloseşte rar din cauza complicaţiilor care apar în staţii şi la încrucişări la linia de contact bifilară. Sistemul monofazat cu frecvenţă redusă 16~ şi 25 Hz a a părut la in3

ceputul inLrod ucerii tr;! !jun ii ele ctrice, pentru a se putea folosi mot oarele monofazate s('rie C II coled or, c.u o fun c ţionare acceptabilă din punctul de yedere al comulaţieî. Sistemul prezint ă avanta jul că permite ntilizarea unci tensiUni ri<Ji caLe la linia de contact (15000 V), deci se(', ţiune redusă a conductorului de ("ollfart şi distanţe mari înt re substaţiile de tracţiune (50-70 km). De ase menea, arc <lvant.ajul unei mari clasticităţi in exploata re, deoarece faptul că pe locomotivă cxi ~ tă un Lransformator coborîtor de tensiune cu mul te prizc pen tru reducerea şi reglajul tensiunii aplicate motorului. permite un rcglaj [in al vitezei. Ca dezavantaj principal tre buie menţiona t acela că sistemul recla mă 5au o reţea proprie de tracţiun e de fre cvenţă redusă (fig. 23-3, a), ccca ce este costisi tor, sau reduccrea fre cve nţei industriale, de la 50 Hz, in s ubsta ţiile de trac ~iun c, ceea ce le co mplică şi le scade randameutul (fig. 23-3, b) .

368

ELECTROTEliNICA

GE.:.~ER.~LA

Sistemul mODofa;tal cu rrecvenţa industrială (50 Hz) a rezultat diu tendinţa de a simplifica şi ieftini instalaţiile fixe de tracţiune, menţinÎ ndu-se totuşi tensiunea ridicată la linia de contact (fig. 23-4). Acest sistem Întru-

toate avantajele sisteme lor precedente ş i de aceea, in ultimii an i, dş­ şi apare ca un sistem de tracţiune feroviară a viitorului.
tigă

neşte

din ce în ce mai mult teren

= ' j f = == = ; F = /

Fig. 23-3. Sistemul de tractiunt' feroQ. -

viarll in curent alternativ monofatal şi frecventă redusi. cu alimentarea din:
b reţeau a

si:

proprie, de trecv,",ntJ, loafeleaua de treeven;li !...'l du S_
U1ali'i (511 H:t).

-f---",,-1L--3
d)

.5011L
/

! 1'1 li ~J I I L__ 'ij"2\h'fQj
b)

!

r · - - --1

r,

.r2'i

r

--·-l

fi
1'1 li

I

I il

--11-,,,,_ _ __'
--"-"='---J
O

5

Fig. 23-4. Sistem de trac ti une feroviară în curent allernaHv TIlonofazat , de frecventă Indus lr ială (50 Hz).

Dificultatea principa lii la acest sistem este aceea de a se c.rea un motor serie cu coledor pentru t ract.iune, capabil să funrOonr.ze la 50 Hz. Problema IlU e~te încă definiliv re zo lvată . Există însă ş i alte variante ale acestui sistem, ca, de exempl u, acela cu locomotivă convertizoare, avind montat pe locomotivă un con\"ertizOI" sau un redresor (cu siliciu), care transformă curentul alternativ de 50 Hz În curent continuu, astfel jncit motoarele de tracţiune sint de curent continuu. L.ocomotivele fabri cate de Uzjllele,~ Electropll tere Craiova au=-- pcrformallţe din ce le mai ridicate: viteza 100 km /h, puterea 2 200 CP, ş i respectiv 7350 CP, deiVoltată prin cite 6 motoare de curent continuu şi comanda allt omati za lă in funcţie de putere:.t ce r ută de t.ra!'(,11 ş i de t rafic. L ocomotivele electrice ăU alimentarca În curent alternativ de 27 kV. 50 Hz. redrc~a rea curentulu i fii nd făcut ă cu redresoa re cu siliciu, de 800~V{tens iun c nominală, alimen ta te pri n transformato r gradualor cu 40 trepte, (·u re~ l ajul alltomat. al tensiunii.

,
,
TRACŢ1U:-"'TA

Li..ECTRiCA

369

3. TRACŢIL~NEA ELECTRICĂ URB ANA Prin tracţiune elect rică urbană se inţelege :lplic<lren decldcilăţii la propulsia mijloacelor de transport in comun, in interiorul oraşelCll". pe trasee dinainte st.abilite. Caracteristicn principală a tracţiunii electrice urbane (figura 23 ~b) constă in folosirea unor reţele de contact 4 instalate pe t ,llSl'(> fixt'. prin care sinI. alimentate cu energic electrică motoarele vehiculelur mobile 6, 7, 8 de la su bstaţii de alimentare fixe 1, descrdt.e de instalntiil(' 'If' producere. trfl1lsport şi distribuţie a energiei electrice. )1ijloaccle de t.ransport urban in comun se illlp:lrt lu CI(.t1 ;J mari cutegorii : - mijloacele de transport pc străzi, a căror c irculaţI< -.e faee in comun cu a celorlalte vehicule (tramyaiul, lroleibuzul. autobUZUl ş.a.) I mijloace de transport în afara stră 7 !lo!". (:are a u o cale d~ I"ulan.'" proprie la Inl nivel diferit de cel a străJ. ilor (metropolitnnele şi d"iik I~ " ;l l e ~ub ­ urbane şi de centură). Mij loacele de transport În COUlu n PC :-trăzi ~illt tr il' mai \"cchi -:o' mai importante, asigur înd şi astăzi cea ma: m<l rf' partI' din traficul intern al o,aşe lor.

Tramvail!le electrice reprezint 5 tiI> m ijlr•.-: de transport in com un I<HU te riispÎndi t, fiind compus din vagMI! '" rk p'l';ageri auto motoa re, cu sau f<'i~!) remorci, care circulă pc şine mOJ IL:.. lt· p'" stnizi. Alim ~ lltart'a lor se face În curenL continuu sub tensiune de 5:')0 ~a u 750 V de [a Un co nductor de con tat I (fi g. 23-5, a), intoarcerea cu!"('otului fă('Înd u - :;e priu ~ illt'. Troleibll:ele reprezintă 1111 mijto(' de tranl'pm [ il! com un mai modern . care are caratterislici comune cu tramva;,,1 (fi~r}d alimentat printr-o reţea de contact) şi cu autobuzul (avind roţi l e ('U c<luci tu'uti ~i oarecare libertate in circulaţia sa care se facE' totuşi dup:'\ Un traseu anum it). Int.rucit Întoarcerea curentului nu se mai poa\.i:' lal'C priI! şine , rejeau;I ck(" t rică d(' coutaet este prevăzută cu două condu("\OlJre (fig. 23-5, b). Tensiullea de H'!"\'iciu a re ţelei este de 750 V şi c'hi,n mai mult. (l 000 ~au 1 500 V). In afară de acestt' mijloace de lransport, pe ~trăzj se rolosc~ (". lDai raI", şi alte mijloace de tl"nsport care derivă (lin aceHea prin anum,te mod ifi cări ~i anume:
6-0.tr 6-Vlr

a)
! _

/)

,)

Fig. 23'0. Schema unei imla 1 alii de Iraqiulle elt-rt rica urbanil'
~"b5\at!e de lI!1 m""tar,,; Z _ u .blu d e a1l.ment.a.re; , _ e a bl '~ d~ jl'l' toa,.."ere : ( . 5 _ retea de eont.:lc t ; • _ v;),gon de l ram" a!; -; - "tToJelb\lz ; t _ ""( 01'1 de metropoll~n.

8 vagoane mari de construcţie specială. LĂ Autobuzele CII transmisie eleclrică.site pentru transporturi în ateliere. plasate îu <lnumitc puncte ale traseului.5-2 min) pe cale dublă (dus şi întors). dar la care acumularea energiei necesare pentru acţionare este obţinută sub formă de energie cinetică. formată dintr-un generator care alimentează unul sau mai multe motoare electrice cuplate cu osiile motoare. Înmagazinată într-un volant adus la o turaţie ridicată "u ajutorul unui motor electric alimentat de la instalaţii fixe. Eleclrobuzele cu curenţi de Înaltă frecvenţd sînt vehicule de transport ~lcţionaLe de motoare electrice alimentate cu energie electrică prin inducţie prill eOllductoare montate în tuburi sub pavajul străzii şi străbătute de curenţi de înaltă frecvenţă. darse întind puţin în jurul oraşelor (pînă la 50. gări etc.n terioruI oraşului şi au o frecvenţă de rÎrculaţiC' a trenurilor mai mare decît căile ferate normalI? Căile . Acestea sînt vellicule asemănătoare cu autobuzele.. tacade. sub forma unui viaduct construit deasupra unci porţiuni din bulevardcle oraşului. cu mici extinderi în comunele suburhane invecinate. calea mctropolitanului este fie înălţată pe toată lungimea traseului.60 km). Trenurile au 6. plasată la UJl nivel diferit de nivelul străzilor. Acabl/rele. dar ~îut acţionate prin motoare electrice alimentate cu curent electric furnizat de o baterie de acumulatoare montată pc vehicu l şi care se Încarc:. Randamentul lnlIlsmisÎei energiei electrice prin cuplaj inductiv la distanţă fiind redus. Pot ave. Se foIo~es e in mine pen tru remorcarea convoaielor de vagonete cu minereu. Girobu:de sînt vehicule asemănătoare cu acubuzelc. periodic. pc e:o. tn acest scop. la intervale scurte. retcaua de contact fjind asUel suprimată. au traseul situat in parte în i.ELECTROTEHNICA GENER .e pot ridica. Elecfrocarele. sub forma unui tunel executat sub nivelul străzilor sau la mare adîncime. p entru ca circulaţia lor să nu stinjenească circulaţia celorlalte vehicule. Energia electrică este furnizată de baterii de acumulatoare montate chiar pe vehicule.. care sint de fapt autobuze echipate motoare Diesel şi cu o transmisic electrică în locul uneia mecanice. fiecare linie este plasată la un nivel diferit de celelalte. ca şi la tramvaie (1. fie de preferinţă in subteran. Mel ropolitanul (metroul) este mijlocul de transport care utilizează căi ferate instalate in interiorul oraşelor.a platforme de încărcare fixe sau care :o. Locomoliuele electrice de mină. cele mai multe fiind vagoane clectromotoare conduse de un singur manipulan t prin comandă Clt electrică multiplă . circulaţia trenurilor făclndu -se Într-o succesiune regulată. Pe porţiun i le de traseu comune cu alte trasee de metropolitan. magazii. Sint ve hicule mici folo. acest tip de vehicul nu es te folosit În mod curent şi se află iură În stadiu de E'xperimentare. Sînt acţionate de motoare de curent con tinuu alimentate de baterii de acumulatoare montate pe ele. sau la Încrucişări de linii.. pc deasupra solului. Mijloacele de transport în comun în afara străzilor sint de fapt căi ferate cu cale de rulare proprie. ferate suburbane şi de centură sînt la fel cu căile ferate interurbane.

ELECTRICA 1. NOŢIUNI GEi\EHALE. racordul areuor apara te la reţeaua electri că se poate face cu uşurinţă.in sLare solidă. in instalatiile industriale mari. slldareOi este tltro!1eIlă. aparate de radio etc. conducte. în oricare 10('. puterea instalaţiiJor eşte mai mare şi costul [ar mai ridieat. la construcţii de reZerv oare. in y orbirea ClIrl'nt. ma şini agricole. încălzirea fiind produsă prin trecerea curentulu i electric prin piesele de Slldat. Lipirea electrică se e'Xc-culă numai ÎIl stare liehidi!. priI! topirea eapdeJor care urmează s5 fie sudate sau prin topirea unui metal de adaos eare mijloceşte SlIdare:l. Acest procedeu poartă numele dc sudare prin re::islen(ă de u~ourf: ~i De{iniţii. cit şi automat. a rlirui temperatură de topire este in ferioară celei a pieselor de lipi t. Pentru suc!ar(':l nutomatii . provocată de un arc electric. ori mai simplu. autovehicule. prin formarea un ui aliaj între piesele de Îmbi nat şi 1111 material aşezat Între ele. turbine . sudarea este omogtnti. şioe de cale fertltă. . nVÎoau('.ii această ~udare este denumită lipitură. AplicnţiiIe sudării în tehnie5.CAPlTOLUL XXIV SUDA RE. Imbinarea rea liza tă prin sudare conl>t!i in intrarea atomilor de la periferia pieseI Of de sudat Într-o reţea cristalină comudL Dacă piesele au aproape aceeaşi compoziţie chimică. in practicii .' . acest procedeu este denumit SI/dare aufogenă. aparate casnice. nave-. a pieselor lIl~lalir(~. în ('azul atelierelor mic(sau al şantiere l or. sint foarle numeroase: În conslrucliilc Dletalice. Sudarea e l ectrică se poate execuLa: . Sudarea eleelrică se executJ fitil manual. Clasificare. prin urmare. sudare. CLA SIF ICAnEA PROCEDEE LOR DE SUDAHE ELECTRICA Sudarea electrică constiluie unul dintre cele mai J':lpi(k mai mai ieftine proredee d(~ îmbinare. puterea generatonrelor şi a transformatoarelor de sud arc manuală este de cîţiva kilowaţi sau zeci de kilowaţi. Acest procedeu poartă numele de sudare CII lIrc electric. pl'inlr-o Hcţiune mecanicii de presare şi la temperatură potrivită. con fel ct : Î1J stare lichidă. D acă cele două piese au compoziţii diferite.

Suda rea e l ectrică prin rezistentIi de ('out«. te mpe ratura necesa r ă . Îndt in regiunile lor lllarMinaJe să s'! pro-ducă o deforma ţi e pla ~tir. cel mai pl) s ud ări i trivit proecrie u este acela al Faţă cu arc electric.. fiind concentrată numai in . Dup ă modul 'de îmbinare a pieselor sudate.ă.suda te prin topirc intermediară: . SUUAREA ELECTRI cA P HTN REZISTENŢA DE CONTAcr Aceas tă met odă de 3udare E' bazea..s udării.l'>1ERALA scrie sa ră Sud:l1'\'':\ prin re zi stenţă de contact se aplică mai ales la producţia in ~i eqt' rca mai indic ată pentru automatizare .. sudarc prin cusătură (fig. Căldura dezV(' lată În unitatea de timp. mate. este rI t· ordinul sutelor de kilowaţi. gaze rlef\<tg uu Le.'>IICA G.! mai are şi avanlajul c ă .:numile puncte.e ridicaLt laproape 100%). in afa ră de en ..E. ÎD(' ă 1z' r'" of> <!xtrl. c). r~ ia e l ect ri. pc care o au a'.tC' mai înaltă . cu gaz şi alum ilJ '. 24-1. fig. . dacă aceste piese sint În acelaşi timp strînse laolalt a cn o a~tfel fi e rorţa.'! şi la sudare nu intJ·rvin nici radialii no··iVt . metoda folosi~ă proccdeele de sudare prin rez i ste n ţă de contact In: sudare in stare solidă. păstrindu .372 ELECTROTEH. Gituiril . adudnd·v . datorită forţei de comprcsi une exer.. din cauza pOl'ib'l it ăţii mărite de a se produ ce d c[o rmaţÎa plastIcă şi a mobilităţii mă rit ..pă rea de nett:de supra fe ţele pieselor de su ri. (I~ l1.st ·nţa IJc care o constituie suprafaţa de cOntact a pieselor ce urmeaza a fi Îmbinate. suda rea electrică se distinge prin folosirea unei energii ieftine ş.l lO I foart. r etls1enti1 mare de co nto~ 1 H. Pentru atelierele miri..I termidi). se produce ·o.de astrel.... nu are nt'\"li . 2.om ii..sudare prin energie În magazinatil. se deosebesc : s udare prin punele (fig.. 12-1). "ii se tncadrca z ă Îutr·o reţea cri~talillă comu nă .. uşor acccsibilf' la orice loc de lucru. nU fac con tact decit in ' itc va puncte (Y.t. Oricit . . trepta t asupra Întregii sup rafe ţe de contact.lt· ft'zis tenţa de ruperf' la \'. atomii marginali intră in sferele lor reciproce de atrar. de alte procedee de sudare (prin focul de forjă. Su · darea prin accast!l Jwtodă se poale obţine cu atit mai uwr cu {'Îl temperatura produsă de trecereJ curentului prin rezisten~a de contact c:-.deformare şi apar noi puncte de contact. 24-1 .i prin faptul că nu modific ă stf'lt! u ' ~ internă a malt>rialclor sudate.itate asupra cela · lou ă I iese. ·i un fel de matell<t ! de ad<lO.: ialul se inl:ălzeşte foarte mult în ~ccJe puncte şi. Puterea electrică ner. nil! gaze dăun ătoare ~5n ătă ţii.. el .. ·se clasifică După . ..L odică aluQecări. liniilor de curent determină t.. b) şi suflare cap la cap "<{fig.. nu'. d. a)..tir. In al'este puocu.:i pc efectul termic al trecerii cu· reutului electric prin rcz. 24-1.:flsltatea de curent este fQar lc mare.

ap la cap. şi anume pe-nl l'll Îmbillarea unor bare sau tuburi de diametru mic (15-'20 mm). . Sudarea prin înmagadnare de energie electrică. de contact: . in stare solidă. li - suduri pl'ln Sudarea prin topire intermediară diferă de metoda precedentă prin faptu! 'lI arc trei etape distincte: prcincălzirea. c suduri ea. a.rl pr'. se sudează: earoseriile antovehiculelor. sub efectul trecerii curentului. care se formează la SUdare. piesele se aduc in conta. Piesele de sudat se aduc în contact printr-o ciocnire violentă şi atunci energia inmagazinată in eondensator se eliberează sub forma unui curent de d escărc are. Ia sirme şi la placi subţiri.te n ţci mecanice mari ca re se poate obţine la imbinârile sudate folosind acest procedeu. ţevile generatoarelor de ahur ş. se aplică puţin in practică. aluminul precum şi aliajele lor. pllIIcte. produclndu·se refularea metnlului ~cp.:t şi se menţin sub curent pină cînd in locul de contact apare o punte de metal topit. apoi se apasă puternic piesele. Sudarea prin inmagazillarc de energie se foloseşte lIumai. Metalele şi aliaj ele care se pretează la sudarea e le c trică prin rezistenţă de contact sint: fierul.. la..t şi suda rea pieselor. topirea şi refularea materia· lului. ca!).SUOAREA E. Sudarca prin topire intermediară arc aplicaţii numeroase. suprafeţele de contact se Încălzesc la o temperatură in altă. Sudarea ('. Tipuri de " _ sadu. 24-1. de ordinul de mă ­ rime al unor sutimi. Căldura care se dezvoltă de către acest cu rent in locu l atingerii pieselor produce sudarea Într-un timp foarte scurt. Energia electrică nece· sară sudării cstcinmagazinată de obicei intr·o baterie de condensatoare.a . sau zecimi de secundă. nicheluI. cupru l.n 6j sudură C) prin rezisten1ă cusăt=li. Fig. La acest procedeu este exclusă posibili tatea \'reunei o xidări. Astrel. procedeul se mai numeşte şi sudare elect rică prin scintei. iar sub infl uenţa compresiunii. se produce refular. precum i ' a z!llelor de lanţ. 111 timpul operaţiei de sudare prin topire intermediară. Dezav antajul acestui procedeu constă in tal-'tul că impurităţi1e de pe suprafeţe şi oxizii can' se rormea z ă in cursul În călz irii rămîn incluşi În sudură.LECTRICA 373 Sudare({ in slare solidă constă in lrecerea curentului prin piesele de sudat apasate continuu cu o forţă exb'rioară .'" materialului şi deci sudarea . După ploaia de scintei. datorită uşurinţei de e xe cu ţie şi a rezi. şinele de trnmvai şi de cale ferată.

Însă mar înaint. Tensiunea necesară sudării (în secundarul transformatoarelor speciale de sudură) este de 2-10 V. deoarece prin ace"sta se ohţin () producţie mărită şi o calitate uniformă a sudurii.2.1 al transfOJ'matoruJui. o fiind grosimea. Tensiunea la con densa tor atinge 3 000. 250 şi chiar 350 kVA). rămîn ind practic localizată într-un spa ţiu restrîns. la maşh1ile cele mai simple. iar eapacitatea este de 3000-4 000 :. 24. 0. asupra lor aplicîndu-sc o forţă de compresiune F suficientă pent ru a realiza Ull contact bun al table1or. şi se aSE. tensiunea alternativă e~te redresată cu ajutorul unor redresoare cu vapori de mercur şi apoi este aplicată unui condensator. se atinge temperatura de topiTi'.1 . Cînd se închide drcuituJ primar ..'3mănă intrncîtva cu nitui rea. Acest procedeu se aplică in special la imbinarea prin suprapunere a tablei ar metalice. între electrozii C şi n de cupru dur. prin ~eculLdarul său trece un curent care produce căldură În rezistenţa circuitului exterior al ~eculldaru[ui. iar la producţia În serie. 24-2). Temperatura Între eledrozi şi tahle se ridică relativ puţin. a A B tablei lIlai wbţiri (fig. fn c_ ondensator se poate inmagazina o e nergic sufieientă pentru sudarea uoor table. 24-3). Tablele care urmează să fie sudate A şi B sînt suprapuse şi strînse. La sudarea prin înmagazinare de energie. (le 25-1i5 kVA (mai rar.4 000 V. SI/darea prin puncte.:1=(0. În lIIod vului de suda re prin puncte.cF.5 nlm grosime. în mm.2) 8.e ea punctul de sudură să se fi [lăţit suh influenţa compre~iunii. Ht'galarea procesului de sudare se facc. Sub acţillncn forţei de compl'esiune.. .2. racordaţi la secundarul 2 al unui transformator (fig. operatorului.ELECTROTEHNICA GENERALĂ Pelltnl sudarea electrică prin rezistenţă ele" contact se foloseşte exclusiv curentul alternativ. Sm:!arca se produce sub efectul forţei de comprcsiune apl i cată după ce s-a formaL nucleul topit. care sînt legate În paralel ru punctul eare se află În curs de sudar('. automat. La dimension"rca electrozilor trebuie ţinut seama de faptul că o parte a curentului trere 2 prin pundcle sudate În prealabil. deoarece căldura este evacuată prin metalul bun conducăto r de c:lldură al dedrozilor şi prin apa de răcire care drculii prin aceştia. la locul de contat L dintre cele două table. fie . Drept criteriu pentru intreruperea "utomată a curentului scrveşte fie timpul (mcnţinÎndu-se pentru toate pUllctele IIU timp constant). Sudura se consideril buna daca dhlmctrul dm al cercului În interiorul căru ia materialul s-a topit este aproape egal cu diamctrul de al electrodului. de aliaj uşor de 2.ili. după aprecier~a Fig. căldura dezvoltată pentru trecerea curcntului. curentul trebuie întrerupt imccliat ce sudura a fost termi nată. Schema dispo:z. care trebuie să aibă o valoare de = 23 +3 mm. electrozii produc în table o imprimări de adîncimea . iar pllterea nomipală. La sudan~ a automata.

însă inzestrat cu un dispozitiv (rig. dar şi cel mai dificil de realizat practic. In figura 24 -4 estc reprezentat un aparat Ileautomat de sudare prin puncte. precum şi forţa de apăsare a electrozilor depind de grosimea tablelor de slldat şi de materialul de sudat. 24-5. + Fig. atunci ciud se apasâ pe pedala 3'~~ I 1 -Fig. Aparat de sudaTe prin puncte. Datorită ridicării . iar cel de sus 2 mobil şi apăsat pe piesa de sudat de către tija 3. arcul care ar apărea la indepArtarea electrozilor ar putea distruge piesele sudate . Dacă nu s-ar proceda astfel. in lungul unor muchii. Aparatul arc braţul de jos 1 fix.S V DAREA ELECTRICA 375 timpul ::.i curentul. 1 = const). încît se suprapun parţial (fig. 4. se eliberează pedala şi prin aceasta se intrerupe intii curentul şi apoi in cetează acţiunea forţei de compresiulle. Această sudare se realizează pentru imbinarea. prin prin mai multe puncte de sudură Inşiruile . atît de apropiate intre ele. 24-5). fie temperatura atinsă la locul de sudură. După terminarea sudării. atunci cin d tertSiunea reţelei variază in limite largi (t =const. Sudarea prin cusi1/ură. aşezaţj în acelaşi plan ş i care string puternic tablele intre ele. Nuc1eullopit 18 sudarea prin puncte. Sudură cusătură. Valoarea curen tului şi durata sa. arcul :r se eompnma şi se rea liz ează presiunea necesară intre cele două piese de s udat după care se Inchide contactul 5 din primarul transformatorului. a pieselor confecţ ionate din tablă şi este în realitate o sudare prin puncte. printr-un arc 3'. 24-4. 24 ·3. J ~ ~ Fig. fie energia consum ată. obţin ută tijei 3. Aparatul de suda t prin cusătură poate fi acela :ş i aparat din figura 24-4. ultimul criteriu fiind cel Illai raţîof'al. 24-6) compus din doi electrozi in formă de discuri.

Fig. forţ. ta blelor cu o viteză v (m/min).lcl'trozi. Sudarea cap la C(IP este folosită pentru sudarea pieselol' În fOrJu{\ de bară sau de \. dispozitivului Fig. tablclor d~ sudal şi de fe lul materialului.n cusătun'!.33 .a de apih. depine! de grosilI. 24 -7.. Dimcn siun~le d" 'uri!oH. curen tul lrecind n\lln '.are.: tarc poale topi extre mitiiţilc elcctrozilor Înt re care se produce. e tn figura 24-7 este repre zentat schr"lOatic dispozitivul de sudare cap la cap. r fiind f frecvenţa curentului alternativ. discurile-eJectrozi se rostogolesc şi asigură o sudare prin punele care se succed la distanţa d: u d = 8.' iii ti mpul cit discurile sint oprite. ell'rtrozii putind fi chiar capetele pieselor care trebuie îmbin. discurile se invîrtesc intermitent. D'-'Il~itah'.~.(mIU). bar{'le ci. SUDAREA P RIN ARC E LECTR IC Sudare~ prin arc ('! ~ct ric Sl' "calizeazii datorită temperat urii mari dcz\'oltate de 3rcul eleetri. Schema dispo ~ili vului de sud are cap la cap. La unele aparate de sudare pr. yalonrt>a c ur~ntului. 24·6.376 EL'ECTROTEHl'o"lCA CENER}o.: sud at A şi R sînt fixate in c1emele C conectate la Înfă ­ şurarilc sec undare ~le tr3nsrormatordui ~h: s udură şi sint supuse unor forţe de t'ompl'esiunl' F. Schema de sudare prin cus ă tură.LÂ ElectrozÎi sînt conecta ţi la secun darul l rausformalorului de sudură .. duratele impulsurilo:" qle pauzelor şi viteza de înaintare sint parametri rare. \-j :i' a ~iJ)('[or de cale feratii ş i de tramvaie. Prin deplasarea.ate .l rUJ'p nlulu i care trece prin s(>cţiunca dc sudat este de 1800 -2 500 A·'emi' 3..

culu\ la deplasarea . a _ Pfocedet. În 1881.lnodulu\. cei do i eleclrozi schim bă Între ci rolurile de (-atod şi an oI! la fiecare jumătate de perioadă .placat()dulu!.. Prin trecerea curentului înlre metal şj clcctrodul de c~rbullc.od) (fig. la polul Ilegativ al sursei (deoarece piciorul arcului este la cat.ilor nu lTlai este însoţ i tă rle [eDomenlll ariitat in figura 24-8.r.'~tc de 2500. iar dcctrodul (de cărbune).\ 311 ~a\l Uil metal de adaos care mijloceşte sudarea. aparc lin arc care topc~te portiuni le respective ale pieselor care trebuie sudate. arcul fUllctionează sub o tensiune aproa pe l'onstantă. ti _ priTlcîPIII~o~ procedee de Slaviano .S tiOAREA E. Cînd piesele . Be nardos. 24 -8).c. 21-10. depăşesc () anumită grosime sau cind trebui~ Încărcată cu material. dl'llsit aten de curent (firea 7000 Mmrn'l). se adaugii pc locul Se oLservă + a) .. de 15-25 V. Caracteri stic . exi s tenţa arcului este strîns legată de {'atod: la o deplasare a eledrozilor. i:. Sud area CII electrod de cărbune (Bellardos)(fig.ă . Fi..- . Schemele sudare cu arc electric. _ ~e r<!la fonnare. ceca ce permite atomilor sit intre in sfere de atra cţie reciprocă şi să se inradrClC Într-o reţea cri ~~a.&Crnrc.. piciorul arcului rămine pe loc (fig.. fjg. . a) a fost inn~n ­ tată de tclmicianlll rus N.a arcul . 24-1 0. ohie etul de sudnt ~e leagă la polul pozitiv al unei surse de curent continuu. 24-8). In curcllt alternativ. ti _ !onn~. La produ('ere:! arcului electric pol F1g. astfel dcplasarea eledro7. rii pentru apariţia arcului este neresnră o tensiune de aprind('re de circa 60-80 V dar. 24·9. o dată aprins.L. Caracteris · lka unui arc electric de c. C = f(l ) f'stc re pn'zenlaUi in flgura 24-1 0. Principalele procedee de s udare sint cele rcprczellta tc in figura 24-10. oppinzÎnd de electro:ti şi li".lin a co mun. p~ocede. a cărei valoare depinde doar de lungimea arcului şi de natura electro7. artului plcctrit. Pozitia neschimbalii a piciorului arcului electric. $CI-vj atit curentul continuu cît şi cI'I :!It!. Potrivit ncestui prodeceu. Se creează astfel o cantitate de metal topil În zona marginală a pieselor de sudat. 24 -8. ! la d. tu cure nt continuu.ilor.' rnativ..<:1 OOO<)C Ja dedrozi şi ([(' fi 000-7 OOO"C în curentul eOIO:lllCi arcului.! Bena:'dos . in IOl'ul unde se execută suda rea. TempcrOllura piciorului arcului !.

2-1.de a introduce ill mctal componcnte de aliaj in scopul imhuMltii ţîrii proprietăţilor !nec'llliee . din acelaşi material ca şi piesa sudată (fig. Pe lingă procedeele clasice cle sudare prin arc electric. protejat contra loviturilor. prezentind avantajul că este simplu şi poate fi folosit. 24-10. flexibil.uuarca electrică Ctl arc sînt sirmc. care aII un triplu scop: . a). Cablul de sudură. In acest fcl dispare principalul inconvenient al procedeului Bellurdos.:1 incetini răcirea sud urii . expuse mai sus. fie ue rurent alternativ (l ransfo rmatOllre de s udu ră ) .10. in locul elcctrodului de rărlJ uue sau de grafit. de o cOllstrucţie specială.) şi sudarta CII arc il! ctlrtIlIIJroft>:lor de (ja:. . Elcctrozii folosiţi in :. procctleul Sla\"iaoov este cel mai nispindit sistem de sud3re prin arc. care le pe rmite ~ă l'uporte cu u!)urinţă S{·. SlavianoY. tn prezent. Aceste surse trebuie să prod(l că o tensiune (le mers in gol de 35-75 V.de a forma in jurul arcului *i aJ meialului lopi t un stra t protector compus din gaze şi din zgură. (le oţd sau de alt mctal . pi c~ ci cu metal (fig. dintre care.xjdan~ şi de combinare t:ll azotul din aer Înconjurător şi de :. de 5-10 m lungime . Procedeu l de sudaTe Bellardos se aplică numai in curent continuu. . de secţiune rotundă şi acopcri~i eu un in veli!) format din anumite substanţe. mOllofilar.376 sud urii un suplime. Operaţia de sudarc se face puuindill contac t pentru un timp scurt electrodul cu piesa de. . Sursele de curent pentru sudarea eu arc sint fie de cu ren t conlinull (generatoare de sudură). un electrod metalic. Acesta a introdus.urtcircuitele care intervin frecvent la atingeri le elcctrodului dc piesa suda tă . intr-o poziţie anată in planul hisector al planelor de sud nt şi puţin ÎncUnat în sensul În:lÎntării su dării. mai importante sint sudarea prin arc acoperit (sau "sub flux'. sudorul trebuie să ri~ protejat contra scinl('ilor care sar in jur şi contra razelor de tot felul carc siut emise ele are. Pentru reducerea can tităţii de carbon care se introduce in metalul topit pc locul 5udurii şi care alterează calităţile acesteia. con fectionat din acelaşi material ca şi piesele de sud at. servind deci atit Ia Întreţinerea arcului. recent s-au dezvoltat procedee spedal e. cit şi in curent aJternativ.ne a mări stabilitatea arcului electric. :lcela al carburări i melalului pe loc ul sudurii. după care electroclul este îndepărtat (ap ar~ arcu l electric) $i este mentinut la o distan\ă de 3-10 m rn atit t imp cit durează suda rea. este de obicei un cablu izolat in cauciuc. Procedeul de sudare CiI eleclrod de mclal (SlmriaIlQv) a fosl elaborat in tre 1888 şi 1890 şi descris in anu l 1892 la Petersburg de metalurgistlll rus B. topimlu-se in arcul electric o bară suu\Îrc 111<:talidi. b) . În scopul de a feri metalul de Q. pentru sudare. cît şi la furnizare a supli mentu lui de material topit necesar la completarea cus ăturii sau la În cărca rea. tn timpul s udării .nt de metal.Ile sud urii. suclat. cIedrozii de cărbune au fost inlocuiţi prin clectrozi de grafit. necesară pentIu aprinderea nrnliui ş i Ut\ curcnt reglabil de 50-500 A. atil În cun'nt continuu.

arc productÎ\-itale mai mare şi preţul de cost mai n: dus. la (' l1să turiic reeipienţilol' de presiune. Sudărilc prin acest procedeu pot fi realizate pe distanţe lungi şi sînt de ca litate superioa ru_ Se foloseşte Îndeosebi la sudarea cap la cap a tablelor gToase. . In Iara nua~tră SI:: depuJle o . totodală acest procedeu permite supraveghe rea arculu i ş i llirijarea lui. ('onsu m redus de material de adaos şi posibilitate de automatizare.\R EA ELECTIUCA 379 ad~os Suda rea prin arc acoperit se (' U e xecu tă prin topi rea materialului dt: uu arc electric menţinut sub tin strat protector din oxizÎ (de Si.. Mn.SUO.·. o hună protecţie contra ox. d(' magneziu ş . " illg. sau aliaje . ceea ce.1('tÎ"ÎtaLc :->usţillutii. Na. Accsl procedcu de sudare arc avantaje in plus f. Iniţial s-au folosit gaze ('[1 argonul şi hidrogenul j recent s-a trccut la gaze comune şi economice ("3 hioxidul de carbon (uti liza t la sudarca oţelului).. azotul (Ia $u darea cupru lui) Ş Î chiar vaporii de apă. Suda rea CII arc· in curent protector de gaz constă in menţinerea arcul ui dectrie Într-un curcnt de gaz inert sau inaeli. evitarea induziullilor de zgură în cusătură . in ceea ce priveşte puritate.a chimică a sudării . \:. ca de exemplu illstalaţia de lfudare prin presiunc a şinelOl" de cale f.:rată.) cu o anumită granulaţie. Un loc de fr un!.i dării mdalului depus. instn l aţii de sudare in curent p rotector de gaz pentrll metale neferoase ş. .~. Fe ş.Işor oxidabilc cu aliajelc de 1I lumill iu. Ca. În vederea introducerii )W scară din ce în ce mai la rglt n pro("cdeeJor moderne de sudare . a cisternclor de calc feratn şi a lInorelemcllte din construcţiile metalice.\ <I t! procedeul sudării sub nu" .a.e îl oeupa în a eeastă aclivitate Cenlrul de cercetări tehn ice din Timişo ara unele s-au obl inut realizări importante.a. AI. permite o concentrare mare de energic termică.dcti posihili ta tea de folosire la sudarc3 unor mclale.

acjionarea se numeşte ele ctric ă. i)fotorul electric con~ti tuie partea cea mai import antă a acţiollării electrice. ventilatoare. !rinăl'i) la Clire va trebui sii faca faţă motorul are de aseUH'nea un rol important în:=aprccierea caHtăjij unei acţi onări.C. erau yolumino~lse. Cea mai importantă rondilir carc ~e pUDe acţionării electrke C'~tc ~ă realizeze o productivitate maximu a muncii cu ajutorul utiiajuluÎ rt'. de construcţii. precum ş i eonductO:lfele de legăturu. :wţ. costisitoare şi conslituiau o sursă de 3('eidcnte posibile.narc a uliJa j ului sau pe scurt actionarea ulilajului. D~ICă motorul este electric.PITOLUL XXV ACŢION. Act>astă ell<'rgic îi este dată dc unul sau de mai multe motoare. Pentru ca un utilaj să functi oneze.re etaje.OR JNDUSTlUALE 1. să pună Acţi onarca electrică . PRINCIPII GENE HALE ALE AC"PONĂRII ELECTRICE Procesele tehnologice in dustriale fac necc~ară funcţioIl!lTea a djYl!rse feluri de utilaje. de exemplu maşini . Încit un sillgur motor in funcţiune toate utilajele si tuate la diIt!I'itele etaje ale r1ădirij und fabrid.ru rgieă. maşini de ridicat ş i tra nsportat. în arMă de motor. textilă. trebuie ca acţionart!:! sti fie studiată in special in raport cu reglarea turaţiei motorului ş i cu regimul său de lucru.'\ ELECTRICĂ A UTILJ\JEI. pompe. industria sid r.'\RE. care împrcună cu accesoriile şi anexele necesare funcţionării fornwază dispozitivul de acţio.tivă. CutloaştC'rea fe· nomenelor tranzitorii (poroiri. trebuie să consume o anumită energie mccani~i:i. Transmisiile micşorOlu mult randamentul <)<.ransmisii mecanice pc etaje şi int. cxt ra. Pentru acea sta. Această acţionare generală neces i tă o ~.crie iutri"3gă de t.ionaJ'cQ electrică. alimentară dc. electric s-a Iă cut la înccput astfel.uo e lte .cpectiv.4. chimică. ca . opriri. cuprinde aparatajul electric necesar. cornpresoare. petrolieră. precum şi utilajelc specifice difcritdoT industrii. mctalurgică.ţionării.

dacă motorul este încăr cat. je le unui etaj erau acţionate de Uil singur moLor electric. cu puterea P iln interval de timp' su (icient de mare. Această incălzi re este provocată de pierderile care ~e prod uc in moI ar. evitînd astfd pierderile de energie respective.ie. Fie cll re regim este c. Acest e valori se referă la : putere.------------------------------------ A C Ţ!ONAR!::A ELECTRICA A Unt. Regimul nomÎo. .H S-a trecut !lpoi la acţionarea pe grup... de acţio ~area generală. de exemplu.~LE .AJELO R ThDt:ST!U . te nsiune. to'a te III '. Faţ ă de si~tcmele care c ompo rtă ş i trans misii mctanice. curent principal.i. in cazul regimului de lucru de durată.aracterizat printr-o anumită în căl zire a molorului eh·ctric. s-a realizat incă un pr ogn'~ prin at'ţionarea m liltiplă. raţu de l!('ţionarea electric ă individuală. st'. 2. îşi are prop'riul său motor electric rie acţiolJare . de exemp lu. frecwnl·ii.ioLHltt de mui multe motoa re electrice. ceea ce constil lue o îmb unătăţire faţ.ntru a cţion area m i şcării prind paIe şi lin nil !lIolo! ţ'l ecl ric pe ntru acţi o nan:-a avanSlllui . şi anume: regim de durată: ~ regim de sc urtă dura t ă . prin efe ctul Joule-Leu. histerezis. curent de excitaţie. inţelege ff'gim :t! fi " lucru pentru care motorul a fost proiectat şi construi t. Rcg-imul de lucru la motorul electric se numeşte de durată dacă pf'rioada aeti /llI (de funcţion are) este atit de Îndelungată Încit toa t e orgnnele lIloforu lui ating temperaturi practic s tabilîte. dnd. cu ren ţi turbionari şi frccări. fără el . ALEGEREA MOTQi\HELOR ELECTRTCE IN RAPOR T CU HEGBIUL DE LUCRC 11 . Regimuri nornlnall" de luc ru Priu rrgim sped fic de lucru al unui motor electric. a).. cind diferile părţi a le uce. lura\. 25-1 .. A<: ţ io narea elect rică individuală elimi n ă mt:rsul in gol al diferitelo! tmnsmisii mecanice. P en tru motoarele eJedr1t-e )· int s tabilite Lrei regimuri nominale de lucru. de pulere.d de lucru se caracterizează prin valorile inscrise pc plăcuta tlldieatoarf> a maş i nii. sup ratc mperalura (temperaLura bobinajelor şi a oţel ului maşJnll deasupra mt>(liului ambiant) sa u Încălzirea 9 a unui organ oarecare)inde să se stabilizeze (rămine constantă) la o anumită valoare {fig.Juiaşi utilaj sîni acţ. o maşină de frezal poal" a \'~a \111 motor electric pe.z.regim intermÎnent. 10 sf irşit !'i-a trecut Ia ac ţî onarea illdi viduală a utilajcJor dnd fi<:\:<ln' utilaj . faci" . co ndUCÎnd in acest Iei la forme compacle şi simple. Se numcşte regim Ilominal de durată acel regim În care motorul poa te funcţiona timp nelimitat. acţionarea e lectrică individualii prezintă avantajul cii echipamentul său se poate monta comp let j'l gabaritul propilt -zi: al utilajlllui.

. 30 şi 60 minute. la acţionarea plikilor de tnruante de cale ferată..~ . P P 8 --"-.irea organelor sale să depăşească limitele admisibile. dîndu -se de obicei in procente. . Hegimul de lucru se numeşte inlermil~nl. b). L _ _ __ O . . c) .c. Acest raport SI) notează ("u DA şi se numeşte durată m:lil!ă relaliuel. Sint stabilite următonrelc <Iurate stnndardizate pentru peri oadele a('tivl" ale rt'gimului de sCll rlă durată: 15. fără ~' a Încălzirea diferitelor lui organe să depăşească limitele ad misibile. ace] regim de scurtă durată in care motorul poate lucra in decursul t. Regimuri de lucru. Regimul de scurtă durată !'e întîlneşte. Regimul intermitent se caraclcrizează prin raportul dintre du rata intervalului activ şi durata ciclului de fl/llctionare. eare este constitu it din durata intervalului acti\" :.: !. '1 Fig. _.glm de duralu : ti _ T<1glm de scurti:o durat ă. . r--' r-' p .. Durata unui ciclu nu trebuie să depăşească 10 minute. "f . . Se numeşte rt'gim nominol de Incru int..-. apropiindu-se Însă dt lIlai mult de aces le limite. alter~ nE'ază cu perioade scurte de pauză.. R egimul de lucru se numeşte de !)cur!ă durată. dacă perioada activ ă nu este suficient de Îndelungată pentru ca diferitele părti ale motorului să atingă temperaturi practi c :stabile. ' .._-=-I . În timpul cărora motorul nu ajunge la temperatura mediului ambiant (fig.. 6) ----t -~+-_:+ . in timpul eărora organele motorului nu ating temperaturi practic stabile. .--------_::'C__ • ______ --.nniten t. .. r. .382 EL':CTHOTEHN rCA GENERALA ca încălzirea organelor sale să depăşească limitE'lc admise . . apropiindu-sc insă cit mai mult de aceste limite. c _ . reglm Inu':rmltCJ\I... la zero (fig. P r-'~ P P -. . " l ' " P r""l '1 I " " 1. I : .:.. Se numeşte regim nomÎlw[ de lucrll de scurtă dural:i.. Pentru raportul DA s int stabilite următoarele \'OIlori stand ardizate: 15%.: • • " ' _0 . . aeei regim Îull"rm itenl în care motorul poate să lucreze timp n<'"iimitat corespunzălor raportului DA arătat de plăcuţa in dica toare.-r--. --1-1. de exemplu. fn acest euz supratemperatura e a unui organ oarecare creşte in perioada adivă de la zero pînă la o anumită \'aloare şi StiHie in timpul pauzei pînă P d p . iar perioada de pa uză este suficient de mare. Ia acţionările auxiliare ale .ti durata pauzei.impului 'IrittaL de plăcuţa indicatoare fără ca în dil7.. pentru ca motorul sii rev i nă la temperatura mediului ambiant. daca perioadde activc..proJliindu-se Însii cît mai mult de aceste limite. 25-1. 25-1. 'I ) 11. ~5 % şi 10%.H. 25·1. Regimul de duratli se Întîlneşte de obicei lu utilajele grele cu funcţio­ llare practic continuă.

. fa brici construie.ionarea pl'Î1lripali'i a Reg imuri le reale de lucru ale utiJajelor pot Sil nu corespundă riguro. D ac~ . poartă numele de expresi a pierderilor echivalente.. Altgerea molorului in cazul regimului de durală lJa<::"i puterea P cerută de utilaj este constantă... un regim real poate fi echi valent din pundul de Yrdere al încălzirii cu Ulllii dintre cele trei regimuri tip. pentru regim ul de durata.\RE.. se aleg·e lin alt motordÎlI cat alog... acţionan:a ş. fabricaţia cu reolă a motoarelor electrice core. Expresia P.h: Pl' 112. (25.şini~unell('. trebuie s:i se ţină seama de regimul lui de lucru. 1 ' '1+/2+1. _ ~!Pl· f +p. din punctul de \'eMre al in6dzirii..+ .+P3·/. In caz contrar.udamentului) ale motorului ales. cu o putere nominală Pn cel puţin t' ~a ­ Iii fll P şi cit mai ap ropiată. slalldanlizate Iwntru un regim nominal int<'fmitcnt sau de scurlii uuratli. L ::l a leg:<>rea matorului electric destinat s:i acţ ioneze un anumit utilaj.A <':TIO:-l. Ia diverse sarcini se cunosc din datele ('onstructivf' a le motorului.. ••• care constituie cicl ul real de lucru. Expresia Pn trebuie să fie cel puţin egală cu Pe şi cit mai aprop i nt~ de această YBloare.. pentru diversele sarciui la care va trebui să fadi. dintrc. după cum se arată mai departe. Se compară Pe CU p ierderile de putere p". P:J. dacă se cunoaşte curba care arată cum yarktză randamentu l motorului in rUllfţic de puterea dată la arbore. b. în cazul respectiv duce la o utilizar .·t. trebuit! să se t'aklllt'"zc in prealabil o putere de durată echi/!ulenIă.sc insă ş i tipuri speciale de moloare elcctrice. . de această valoare.'"TRICÂ A t lTIT.ualeflle. .. P3. ~Ietoda aceasta !le calcII I se numeşte metoda pierderilor ecil. Pierderile de put ere ale lIuui motor elect. Pentr u a se dctermina puterea t'("hiyalentii necesară. De obicei.arncteri stÎc pentru ceJor mai mu lte ma.+ . p i nă cînd se obţine un rezultat satisfăcător. la sarcina nomina l ă P". Regimul iutf'rmilent este ... li. cu puterea reală vari a bilă . Se calculează apoi expresia: rp'-. mai ('C"OIHJmidi a lor. Uu("l . Asemenea motoare pot fi alese nu numai III cazul unui regim de lucru de durată. regimul nominal dl" durată. Totu ş i.s ullu i regim t ip. piuderile de pl/tere (datori te rll.a).spunde unei standardizări după.~ ELE(.AJELOR L"iOUSTR1ALE '" maşillilor~lIIl\'lte (deplasarea păpuşilor.ric pot [j determinate. Pierdf'l"ile 3 Pl' p ~ .1) ll1H. se alege la inceput în mod arbitrar din catalog Uf] motor eu o ptlrere nomin a lă de durată Pn.. faţă În intcrya le le d<' timp 11' [2.··· sînt. cele m enţ i onate. 1 . Dar[l puterea de durată cerută de utilaj este varhliJilil. se alege UII motor slaudanli zal. ale motomJu i ales. dîspozitiyclor de fixare nc(. dar şi în caZld regjlllurilor de lucru in krmitent "i tic scurtă durată. alf'gere a uno\" astfel <le moloare.

i CÎt mai aproape de meuţio.5 kW limp de <4 s..!Sia p~=!.tor normaliz<ll după regimul llo. p motO-ru lui este relaţia: ApliC4{ia 25·/. rezultă că motor ul eledr!c este bine ales. c.05 kW ""sle mai mare decit p. unde /: este coeficientul de suprasarcillo mai inainte.r cchi\'ulente.toare standardizate după regimul Ilo.29 kW. Pierderile de putere la sarcina nominal1i p .minală cel puţin egală ('u: p k . P3=0. d. pină t'Înd se cap~tă un rezu ltat satisfăcăto.1O kW.. alr.66 ·5 4+15+5 = 1.66 kW. Pierderile de putere la sarcina de 5./ad(l activă e5te P. mai Înainte. Pierderile de pulere la sa rcina de 3 kW •. se. se alege un mo.m. ln practică. 5 kW timp de 15 s şi 3 k \V timp de 5 s.04 kW de Pr.re!lpunde coeridcntulu i de suprasarcină indicat prin datele co.durată CII o. pierderile p alt' motorului la această put('re rezu lt. pentru putcr~a 13 arhore P.oat această valo.nstruc tive ale moLorului pentru un interval de timp ega l cu ':lurata <lctivă a ci· hdui fiI' lucru.i <lill p = --P.5 kW .ate face tol cu ajutorul m~todei pierdf'ril o. după cum s-a arătat . fi re..=I.r.t.. Se alege În mo.It.. se alege un motor standardizat după regimul nomin al .NLRALA de exemplu.=4.tor (Iil! cal:llo. =1.orului Se Po. alege un alt mo. Dacă puterea care se cere la nrborelc moto. Alegerea mutuTului in cazul regimulu i intermitent foarle apropiatii A!egeIT'a mol. r:l1ldamenlul 'fj. şi Deoarece expr!.r se cunosc pierderile la divcr~e s arcini.lor din catalo. R e z o 1 .lUiualiJ.!)i cît mai apropiate de Pe' In caz cOlltrar. Să se verifice daco\ pentru acest utilaj este indicat un motor electric cu următoarele caracteristicl : Puterea nominală de durată P.are. Se calculea z ă apoi cu relaţia (25.5 k\V. Alege rea motoru lu i in cazul regimul ui de scurtă du rat A durată. Pierderile de putere la sarcina de 5 kW".ELECTROTEHNlCA Ca:. o putere tk 5.0<4 kW. Un utilaj cere in timpul cicl ului de lucru care se repetiî indefinil.1) pierderile echivalente p~ şi se verirică cladI pierderile Pn la !"atC'inn oo.ruJui în peri. PI=I.in't! de ţinîudu-se seam[t de suprasarcina pc cnre o poate suporta şi care eo. motorului ales sînt cel putin eg: lle {'u p. = ~+/d-/3 " pil + P2'(I + p3 "3 = 1. Pentru acest moto..d arbitrar Ull mo. Flicfnd calculele se gă5eljte expresia pierderilor echivalente de putere: p.gul cu mo.10 '15+ 0. putere n o.29' "+1 .05 kW.P1=1.minal de duralIi . .

puterea nominală de durati'l a molorului trebuie să fie: durată Se alege un motor standardizat penlru regimul nominal de = 1 kW şi o turalie nominală 11'---1450 rollmin.5.:c = 1 1') 6120 ' 0. lntocmirca schemelor electrice ac~ion{lri electrice J'czulL5 :1('lionări ~Iec:tricc sint {iişwole. 975·1 Acest cuplu trebuie comparat cu cuplul rezistentei la pornire. Rezultii : M '/I= 1.E 385 faţă bită Deoarece aceste motoare pornesc de obicei cu o sarcină lnsemnată de sarcina lor nominală.~­ electrice îm preuuă cu conexiunile dintre ele. < M" irebuie si! se aleRga un molor mai puternic :standardizat după regimul Ilominal de durată.= că cuplul de pornire al in care M~ eslI' cuplu! nomin.08 kgf·m. Coeficientul dinamic de frecare al ghidajelor este C. Considerind pentru motoarele din ca talog un coeficient de supra · sarcinli k=I .8 Ce!. iar randamentul transmisiei r=O. cAruciorul cu o greutate G=650 kgf al unui strung. Echipam\'nLul uJlei lTlai utilizate scheme peulJ'u .1=12 mlmin.- kgf ·m .l1. Să se aleagă un molor destinat să functioneze în regim de scurtă pentru a deplasa cu viteza 1.u.. 3.12 :':':::""'-ccCC:':''-:-''-. In acesL H'Op se utilizează o ~crjc de simboluri. Cuplul retislen!ei la pornire este : 975.83 kg:i '1l1- Deoarece M. Cele schemele numite de. ECHIPA.\1. n 975 p.lENTE ŞI SCHEME ELECTlUCE DE ACŢ!ONAI1E a.6 975 '1. n'rificarea ~uplului de porntre are o deoseimportanţă.-presupune că la pornire coeficientul de irecare static este C.'1 motorul de pulere imediat superioară are puterea nominală P~ = 1. Deoarece . Tn a("est caz. 12. Se presupu ne c.=1.5'1450 .ACŢIONAREA ELECTR ICĂ A UTILAJELOIl lr.650'1218'0.-L6---1.7 kW la turalia n = 1 150 rot!mi n.6 M~ durată cu o putere p.. Se.7 I 450 = 1.11. sinL <iate Îu tabela 25-1.i legăturile eleclrice !ă fie uşor de in\clc~.f=O.11'1. astfel indt funcţionart'u :.6M. r~lI'C reprezinlă toale npnratelt· şi maşinile .> M" Inseamna că al doilea motor este bine ales."'DUSTRI. Aplicaţia 25·2.lill schema sa. cuplul său de pornire esic: Mi> '-"1. dintre care c("le mai uzuale.6 1450 = 1. Re z o I var e. Se presupune motorului ales este: M1'-1.

îl1chid~r (' ("[J t t' mprOri7.ontact normal Închis al unui apara l . cu temporizarl' la de~('. cu li'mporizare l~ inchidere Contact normal deschis al unui aparat.are la COlltilct normal înc l1is al \lIIUI aparat.38.. . ELEC"rROTElL"'ICA GEh"'ERALA T olMla 25·' Simbol ur i fol osite la intccmirea schemelor Simbolul desflş urate I I Condudor SCJ"nl!lclI!I:t ~lmbolu lul iartă în CIrcui tele principale de Conductor în circuitele secundare de Bobinîi de contactaT comandă şi control Bobin1i de rele u Bobinii rle releu o: u lemporil.1 de curent.! n\l este o:ltcurs.are (Intirziere) Contact norm al ~ deschis al unui aparat cu tantanee acţiune ins- Conclac\ normal 1nchis al unui apa rat cu actiu ne iJls t UIlGmCe u:ml ac! normal de~hi s al unui ap ara t.! corespunde situa (iei cind bobilli! care-J comand .hidt're ~i Inch idere Con tact normal i1eschls al UllUi aparat automal:i f<'iră revNtire '" POzitia nonnal ă a unui conta. cu le mporizare la deschidere Conlact norma! inchis al unui aparat . cu t emporizare la deschirlt:rt' şi inchidere <'. (i!1tiniere) la deschidere CII lemporizare Con tael normal deschis al unui aparat.

in special. .-qlONAREA Cu:. Contactele bobinci 2C. de exemplu.et_ionării elect rice pe ntru o maşin ă de honuit. ru aRi . hobille ş i conlar...1 (conii nuare) N' "LI 15 16 Sirnbolul I ( Semnl!lcalia simbolului fără . de c.·. 2R. ş i allllillf': • Maşinil·un eltă spccial~ de:redificai. de~ comp usf' an ' o' o •• b. la anumite distanţe unele de altelt:... 2C2 iar contactele bobinei 3R. a ul1lli releu u(' temporiz31'e lRe {'ti:: . normal deschis cu revenire automată ~- auton de com~n dă manuală." Uueori pent. automată normal tnchis c u revenire 19 20 !• .înl desenate in clementC'le lor prineip ak . sC[loatenotalRT.AJELOR U.DU3TRIALE 387 Ta bela 21 . manual.l. fiecare clement se găseşte in circuitul din care trebuie sl'i fadl parte. caraetcrizind felul de [ullCţionare al relellilli. .. ~e notează 2C1. conladoareJe şi rclccle :.tc.o: I Contac t normal deschis ac(ionat mecanic (în lreruplor de calc sau de s li r~it de cursA) Conlacl no r mal inchis a cţiona! mecanic " 22 -00~0-- Conlacl norm<ll deschis al unui conlroler Conlact normal inchis a l unui conlToter Divcrsele aparate şi. a\lIlui re[eu el " viteză 11< ".ru bobinele rclcclor şi rontactOOirel ol' se tltilizc:lzii incă o literă.e rmic. ---. se utili zeaz ă o Ilot<l!ie corespuozătoare" De mu lte ori H' notează bobinele d iferitelo r contactoare eu 1 Co 2(..I\L . ~Iaşina esie echipată cu trei motoare elcctrict'.-rRICA A U'l'i!.. deş i aceste circ uite sînt situate in schemă . ac o iar bobi•• nele diferitelor relee cu IR.putea lI şo r jdentifica elementele acd uia şi apa rat.. Exemplu rderilor la actionarea electrica a unei maşini de honuil * In [iciura 25-2 se arată selu'm a electric ă desfăşurată <1 a. Spre a !'i C.' Olnlac! nor mal înch is al ulIui apara t maU reven ire auto· 17 18 -i ~ ~ ~ Element termic {bimelalic} al unui releu ---'- Bu ion de comandi. 3R2 . Bobina un IIi relru t. Aceste eleme nte nu sint grupate in schemă la IIll [0(' (aşa cum sînt situate in aparatele re~p(:rtiye). pentru cl aritate.xemphl .

care actitmează sÎstemul hidrauli(' . care acţio nează axul principa l ş i pompa de răcire.'"C!lire aulofllntii. 25·2. ~e apasă pe buton ul de pornire normal d~schis llPI eli re\·('nire automa. 380 V. l nchiderea COIIInctului ICI permitt' In~ct'rt'a curentului prin bobina contacLoruluÎ tC şi chtpil l't' s·a ridicat lllLtHl dc pc butonul BPI. Ac\ionarea electrică a llnei maşini de honuit. care işi Îuehide conl~H'· tC'l(' sale normal deschise 2(. St' intrerupe curenlul În bobinele c(/"Itac· 8" .ulului prin hobina cont.>ulul electric tr~ce prin bobina conladofltlui I C.'i prin siguranţe Ilizibile f.~.ELECTROTElli. Protecţia conlril H:llrl("ircllilclol" ~(' r{'nJil.nea de dute·vin o in sensul vertic~l1 3 honului. Inchiderea contadt'lor I C2 punr in [nncţillne molorul M. de 0.1 k\r.un motor asincron lrifazat În scurtcircuit Jlp <lt! Il k\Y.ICA GE1\ LnALĂ .11.tă in poziţia deschis cind nu mai este apfil:at.adol"ldlli 2C ş i după ce s·a ridÎ('nL mina de pe BP2. Curcllt. iar inchiderea contaclelor 2C2 punc in funcţiunc mal oa· re le cll'clrice :lip şi Jl r.un motor asincron lrifazat În scurtcircuit .t·a. c'\re asigurii mişcarea principOlIă de rotatie a honului. Pentru pornire. . Cur<. Se apa ~ii apoi pe hutonul normal dCl:chis flP2 cu ["(. penLru acţiouarca pompei sistemului hidraulic.. . 1 450 rot/min. 380 V.O Fig. tnchiderea conlacltJiuij 2Cl permite lrc('erea t:ure. Ht'~Lu[ echîpamelullli l't~zl1lt5 din scheln:1 t'lt·cll'ică.. ceea ce f:l("(' să închidă contadele' linie normal deschise ICI ş i t e2.un motor asincron tl'iFazat in scurtcircuit jHfI de /1 kW.u! electric j rl!c(' prin bobina COlltac{oruluÎ 2C. Dacă se apas!1 pe butonul de oprirej normal In chis Ba 1 cu revenir(' aulomată in pozi\ia inchis. 380 V. '9 f 8P' In 2RT :J101 .'1 şi 2C2. carc asigură mişc. pentru ac\iolHlrca pompci de ri\cire. iar contra suprasarcin ilor de dural-ă prin rclcdE:' termice lRT ş i 2RT. 2800 rot/min. după et' ~ -a Îuchis Intrerupătorul gener:ll Ig. D50 rot/min.

precum ş i elementele termice 0RT din circuitul de alimentare a celO1" două mot oa re . contadele 1 RT sau 2RT ale r .ACŢIONAREA El-ECTRICA A UTILA1E1. .0R l?'<-ol1STRIALE 359 toarclar. oprind celt' două motoare.:Ur . t _ CC'" te op~şte toate motoarele. deschi d. în felul acesta. le şi Zc.. leclor respective. ceea ce intrerupe curentul bobinci fe. În caz de suprasarcină prelungită. se Întrerupe curentul prin bobina le respectiv 2C şi se oprr~r motorul MI. iar contactele lor IC 1. După ce s-a deschis unul din aceste contacte din cauza unei suprnsarcini. Contactele releelor termice sint fără revenire automată in poziţia inchis. respectiv 2e l. înelliderca trebuie re. Ze2 se deschid .i\fp şi M. Ciud toate motoarele sînt în fUllcţilllJr ~i trebuie oprite numai motoarele M p şi lUT' sc apas:'! pe hutonul de oprire normal inchis B02 cu revenin! uutomută . lC2.llizată manual. ceNI ce presupune că intre timp s-a ct~rcetat şi eliminat cnuzn care a produs suprasarcina. Elt'Incntclc termice IRT din rirCllitul de alimt:nt are a motorului Jl h. sau motoarele M p şi . aslfel Încît contactele 2el şi 2C2 se deschide . Prill inchidrrea IntrerupilLorului ! ş i prin iulerrnediul lransformatorului coboritor T ~e aprinde lampa L de iluminat local.

Gen eralităţi tn procesele de producţie. instalaţiile automate a11 reuşit să îndeplîneasdi p rocese de produc ţie din ce in ce mai complicate.omclle psiho[iziologice şi sociale Cl] ajutorul maşinilor electronice. ta indeplinirea unei munci cerehrale mai importante. La aceasta a ajutat. :'IJai mult iucă p" baza niyelului actual al electronicii s-a reuşit să se cerceteze o scrie de fen. S-a ajuns ca să se înlocuiască prin maş ini funcţiuni mintale dificile. ca. de eOlWlnclă a ma'Şinilor respective. Cu asemenea proble me se ocupă noua ştiinţ-ă numitii. In ultimul timp. Totodată însă.sau se poa t e realiza vrco infiuell\ă asupra fcnomenelor sociale. omul a întrebuinţat la inceput for\:a (izică sau a animalelor domestice.:. pe măsura eyolu inceput să folosească din ce in ce mai mult şi posibili tăţile sale cerebrale. O dată cu dezvoltarea ştîinţei şi tehnicii.chiar foarle complicată .Îs faec rilmul producţiei. În primul rind.adidi. nu t rebuie să se facă o grcşealii de a crede că prin cibernctică se poate idelltifica creierii I omenesc rn D ma.d.CAPITOLUL XXVI NOTIUNI DE AUTOMATICĂ 1. âbemclicJ. adică să se realizeze ills bllaţi i Lchnnice automate. l<olosirea luaşinilor în producţie. rezolvarea de calcule lungi şi complicate. Pentru :1 $:. traducerea de texte dintr-o limbă intr-alta etc. Totodatil. de exemplu. a permis ea omul să îndeplinească uumai munci manuale uşoare. ritmul din cc in ce mai rapid al productiei a obigat omul la o muncă de supraveghere din ec in. STRUCTURA GENERALA -/\ SISTE. s-a reuşit -să se înlocuiască forţa musculară 01 maşini. a muşchilor săi ţ iei sale.IELon AUTOMATE a. Bineinteles.~in~ electronicii . atît mallual{l cît şi cNebralfl. ce maiincordaUi. perfectionarea diferitelor tipuri de maşini electronice. omul a . adică mewni::area produc/iei. cu o \' iteză şi precizie În continuă crestere. a devenit necesar să se elim ine eit lUai mul t intc rn'nţia ()mului.

-"te. Este evident ci'i instalaţia dcscrisiJ constituie un sistem neautomat.mat indeplinind o funcţiune asemănătoare de men linere c o nstantă a nivelului apei ('sle ariital in figura 26-2. persoana care deserveşte fLlllciion~lr~a l't'zcn'onJ/ui procedează În CeluI următor: eonLrolc. la un moment dat. I ndependeut de c1ebilul Q n i apei ieşite din rezerv or. Cursovăzută . lin rczeryor de apă R şi o conductă de umplere U. ni\'elul scade s ub reperul S.\\enHnerea ne- la nivel constant a apei dintr-un re- zervor. dcoan:ce operaţ iil e ncc~sare s-au realizat manual de ciitre om . dacă constată O creşkl 'c a niyelului. pre- ra T N 1 . tlJl.~. Nivelul apei e~te miilim ea de ICyhl/.. [1 nivelului. ('ompară ni\"('.-. Un sistem autc. 26-1. Aceleaş i operaţii I tehuic sa se desfăşoare şi in cazul ul1l1i sistem automat.NOTIUNI DE All'"TOMATlCA 391 Cibernetica se ocupă intre altelc-.-. iar rczervonu cu apă este obiectul re glajl/lui . 26.--.1(11 <lpei cu nivelul prescris.. care folosesc maşini electronÎcc pcrfecţionate.1). de instalatii aulomate complexe. se ya descrie În prealabil un sistem automat.. Dacă.B~--=--=R . Sisteme tehnice ntautQmate ş i automate Pentru a inţelege mai bine funcţionarea principială a unni sistem tehnic aulomat. .\zi-' in mod permanent nivelul apei din rezervor. dcsc11ide mai mul t robinetul r. (J cu robinetul r. creiel'lll operatorului a CQmtwdal opcralia de manevrare a robiuetnlui. Indiferent de dcbilul Q cart' este c\-acu"t prjn conducta de golire G. se cere ca nivelul N al apci din rezen:or sil se mentină cOnstant. cind a constatat o aba/eu. din această cauz:!. de exemplu (fig. se spune că asemenea instalaţii automate rac obieclld cibemeticii tehnice. şi.. Pentru aceasta. iar plutitorul P coboară.. oh'elul apei trebuie să se m(!n~ină la \-aloarea corespunzătoare reperului N care constituie voloarca dată (prescrisă) a mărimii de reglat. opertl~i(: carI' a fosl e:rl'w/aM manl/al În sensul menţinerii mă rimii de reglat In v:1loarc:1 dată. Se consideră. . Operatorul a contl'oltll ş i comparal inăI~jmea efectivă a nivelului (adici! \'aloarea efeetid a murimii de reglat). prin {'al-e apa poate curge in rezervor. cu deosebirea însă că nu mai intervine omul. dacă constată () scădere. b._=_ ---=--_ -- l u I • a automată Fig. debitul Q cre:o. Închide Într-o anumită măsură robinetul.-.

iar motorul se roteşte în sens contrar faţă de cazul preeetlent. cursorul C ajungind în poziţia sa mijlocie. In aeest momen t . Menţinerea automa tă la nivel cons tam a apei dintr-un relerYOL Dacă debitul Q ieşit din rezervor scade. mărind debitul apei. p în ă cînd nivelul atinge reperul N . coborind veila V.~ .. cursorul se roteşte in sens invers fa\:ă dt~ cazul ant erior.. ridică vana V. face ca la bornele motorului electric M (de curent continuu cu e~citaţia separată E) să apară o tensiune. a mărimii de reglat fală de valoarea dată. care ajunge tliu nou la reper ul N. -G>'- N __ . tensiunea la bornele motorului se anulea z ă. b rotindu-se în sens antiorar. operatia de cootrol şi "Comandă o realizează reostatul cu cursorul C._ _. Cînd se produce o abatere.__ _ _ i p /I)j't rr---=.Fig. care alimentează rcostatul la bornele sale_ Motorul punîndu-se in miş. nivciul apei erc şte peste '(c'P erul N .ELECTROTEEL~CA GENERALA 'Cui C al reostatului cu bornele a. _ ->t<--. ----- .. organul de compara tie şi comandă .([ ----g JL ~ .-- /~ cj -.-.eare Într-un anumit sens. datorită unei surse (nedesenată) de curent continuu. ceea ce face să .scadă llivelul apei. -deoarece. motorul se opreşte .'_J. tensiunea la bornele motonuui îşi schimhă de asemenea sensul. 26·2.--. In cazlll sistemulni automa t din figu ra 26-2. care curge În rezervor.

. care este organ ul de e:rcilaţie (împreună cu van a V) a m i şcării necesare pent ru debitul din conducta de umplere să. clc $e HlCCl~d~ Într-o anumită ordinc. Se f(. fu sistemul automat din figura 26-2.e tralJSmi~ă ~pre oec ele ..iţi a curwru\ui şi deci valoarea tensiunii aplise constată că l~rmârind operaţiile DP- ~f---':=OŢ~_ Fig. şi anume: Varia~ia mârimii de reglat (nivelul apci) influenţea z ă poziţia pl utitomini. de ex emplu. În sistemele autoill3te.i~teUlUI automat din figura 26-2. Un astfel de element porlrt5 numele de trudI/dor. care delul ~e poaLr.uIizeazu cleei un ciclu de operaţii. iar acea~ta. (deci coman d ă o anumită de rola\-ie) motorului. varieze in sensul necesar menţjnerii nivelului ap ei din rezervor (a mărimii de reglat ) la v aloarea prcscrisă.a ori de cite ori estener{'~ar să se reg/e:e în mod aulomal valoarea mărimii de reglat la valoarea dată . plulitorul P cstc. Organul de comparaţ. Din acea~tii (':.ll1ul fle comparaţie (rontrol) şi comaudă OCe. deoarece transformă (traduce) variaţia nivelului apci Îlltr -o dl']lla~are a cUHorului C. tensiunea la bornele ace~tuia influe'lţează rotaţia motorului şi mişcarea \'anl. la rîndul ci.~ (~i~lt'm (l!~ rpglart' automată) poate fi reprez entată ca În figura 26-3.Juz. MărÎmC'a de reglat con'fpun z ăloare obiectului reglajului OR influenţează in primul rînd un element T. c.. eate motorului.. după. eli organLll de rompara\-if' ~i {'omandă oce. 26-3. Schema bloc a unui sistem automat în circuit închis (sistem de rEglare automată) . Cidul in("hi~ din figura 26-3 poate fi urmărit şi încep 'i nd.ic şi comandă ace influen~c:lz:l organul de execuţie OE . Schema ~truduralfi generală (fau ~chema bloc) a celui mai dmplu sistem autumat ln cirwil inchÎ.) . care Încep cu mă~ rimea de reglat şi se lermină lol la mărimea de reglat. De multe ori.'i. A('C~t ciclu ~e poate repet.n·pda. valoarcrl prl'scri~:i (elată) a miirIlllli dt' reglat est. un ~ln'meJlca ~i~lelU automat se numeşte in cil'wif inchis sau si~tem de reylore au{oma[(i propriu -z i~ă . Sisteme automate in ci rcuit Închis şi in circuit deschis care ~e produc in . aceasta influcllk:lză poz. care arc rolul de a lransforma mărimea primită de la obiectul reglajului într-o mărime cit mai corespun z ătoare pentru a influcnţa org:. modifieă in sensul necesar mărimea de reglat.NOŢIUN1 DE AUTOMATICA 393 (cursorul mişcare şi reostatuI) aplică o anumită tensiune.un :ll'emenea traductor. ceea ce coresp u nde unui ciclu sau cil'wil inchis.

de <'xc. o tensiun(~ eletl. există şi sisteme automate ÎI1 circuit deschis. sistemele automate de control şi mă­ surare sau sislemele automate de comandă . Obiectul reglajului. :\Ia~îna <'sle obiectul reglajului. organul de control OC ~i organul de măsurare m.au lomal în circuit deschis (sistem automat de control şi măsurare).inii ~" g:lseşte un Ijcn crafor fahimelric. Un exemplu de si5tt'J]1 automat de m{lsurare il ronstituie mă5urarea automată a turaţiei unei 1ll'. care influ enţea ză obieclul reglajului OR În sensul reducerii abaterii. Figura 26-/1 reprezintă ~rhema bloe a unui sistem aulufIlul de control ~~i m(lSlIrare. numit dispozitiv pilot. deoarece org:. Si ~t('mul este şi in acest caz În circuit deschis. rnre prodllee la horn. deoarece maşina (ohiee-tul reglajullli ). Fig. rare co nlrolează şi mi"isoară o unumil.e in rirtui t deschis. reac(ionea:ă prin traductorul l' asupra elementului ace. deoareee trans[ormă (tra(Iur(') \'aria~iile tumţiei in varinţii de tensiune. ca.Î al" si5lt'lllului sint: obiectul regl:ljului OR. Un exemplu de eom:llld:'i nllt. nu mai influenţează asupra ol"ganuJui de cOmnl!di"l .394 către ELECTROTEHNICA GENERALĂ un clement distinct DP. :1(li[':] () midi maşinii de clIrt'ut ron tinuu.\I1ul care miiso:lr ă Jlll influenteaza in nki lin fel ohiedul reglajuiui. după modificarea respectivă a mărimii de reglat. Elementele snlc (le bazii sînt : organul de comandă De. In figura 2G-5 este reprcz('ntatâ ~chema bloc a unui sistem de comllfldă automată. o dată pusă în funcţiune. 26·4. lraduclorul T.i'i mărim\'. organul de CXel'lJţie DE şi ohiceLu! rcglajlliili OR. Schema bloc a unui sistem de comand ă automatE . Gene-ratorul taehimcL. 26·5.l~ini. operaţia necesară prin organul de e x ecuţie DE. pe baza diferenţei constatate. La bUl'JJelc gcuE'ratorului e~te legat UII voltmetru.ri\'il.c astfel ciclul. Organul de compa.omatii îl ('onstituje acţionarea e1ecLri61 a maşinii de ]lOllllit din figura 20-2.raţie ce constată diferenţa (abaterea) Intre valoarea dată de dispozitivul pilot şi valoarea efectivă a mărimii de reglat.em automat est. \" olt mcirul e~tc or~:111111 de mrisnră. iar tur:lţi:J ('~I(' rn:irimea de mti surat. o pr('~iunt' elc Elemcntele de b:lz. de exemplu prin manevrarea excitai. comandă. după Fig.iei motorlliui electrje r:lre acţioncnză maşina OR.<. de exemplu. In afară de sistemele automate in circuit inchis. Circuitul se ]loate îllsă înch ide de către om.mplu o vitt'Ză. adică neallLomal. . şi comandă. Pc arborele: m:l:. ÎnchizÎnrlu-.rie <.»te un tradudor. Acest sist. :lyînd îm5 scara gradaUi în uniGţi de tII raţie. astfel ÎIlC'Î t turaţia ei să aibă o val oare eOllstantft. Schema bloc a unui sistem .' o tensiune propor!ionalil eli l.ura\ia .

b. un elelllcllt oarecare primeşte o anumită mărime (numilă mărime de intr-:m') şi (/"{Insmile lllai departe o altă miirime (nu mită mărime de ieşire).rei . en astfel de elemelJt poate fi. Scbema unui element dintr·un ~f~lem automat. ELEMENTELE SISTF.c-i ~Î in paral!. Elementele unui sistem autoJnal nu ~Înt totclCllunu cli ~p use ca în figurile 26-3. In acest caz.c-ă. 26·6. C8racteri~tici!e generale ale elementelor Un clement oarecare dintr-un ~istem autOlllal este influenţat de elemenlul anterior şi. ~l(lj('ă Îll ~erie. iar miirimca eli' ieşire e. A~cmcnea clemente pot fi reprezentat. există elemente la care mărime-a dl' kşin' l'Ooslituie nu numai mărimea de intrare a e!emctului următor. este n c e('~·aTă o :::ur~ă de energic auxiliar~.). tie la un element la elemC'lltuJ uTmător . _ (l\t~ ~ur ~ . Eoergia necesară pentru transforma n'a mărimii d(~ inlrare in mărime ele ieşire e~'e dat:1 chiar de mări­ me:l ele intrare. unde s-a notat prin x mărimea de inlrare şi prin LI mărimea de ieşire. O tijă metalică supusă unei anumite înriilzid şi care se dilată..iarA. dar ca influenţează şi mărimea de intrare a IIllui a.a. Se poate spune că mărimea de intrarI' c~le tempt'ral. unde s-a nolat pliu z mărimen eoreqlUllZiito.ilIELOH AUTO. ci nd elementele ~e pot ţli'i.. cind elementul respe cUv influenţeazi'l numai pc I·el Urmator sau este influenţat numai de elementul antf'rior. in cazlEl Ullci triodc (\"l~zi eap. P<'nlru a ~c trandorma tensiunea tie grilă in lcn~iune anodică.. IX·4). influenţează pe cel următor. Jn alte cazuri. Excepţie fac numai elementele t>:drClnC din cazul circuitului deschi~.\IATE a. . De asC'menca.It ". Exi~l:i sisteme automate mai complicate. a. şi influenţarea nu ~e race lotdt!auoa nUlllai Fig.395 2.i auxiliare.: ca in figura 26-6. la rindul lui. o. de exemplu.U'l! ellergie.lt elcnlf'nt ce se g:I~('şte Dlai în 1I1"mfi fau chiar mărimea de intrare a elementulu i ("are a produs ~Ilărirnea de i('~ir(' re~pecti\"ă. 26-.. ca. se ntiliZCOlză energia dată de baleria anodică.ste alungire. de e xemplu. Asemen('a eleJnede pot fi reprezcntate ca Îll fi~ura 26-6.~ de f'ner::îe aU1I:Ularâ ~ b _ o::u sursă <...ura.'!. au"i.. Intre cele două mărimi d!' illtrare şi de ieşire există o relatie cunoscută. . In general in.

. tl. a. .cînd amplifică mărimea dt~ intrare . mijrimca de ieşire a elementului Il influenţează şi mărimea de intrare a elementu lui L Element.le intrare. mărimea de ie ş ire a e1ementuluÎ Il influcn\-cază nu numai elementul următorIIl. relee.nt CII reacţie il constH lIil: Lrioda (lin figllra 26-9.396 ELECTROTElTh"ICA GENERALA tu figura 26-7. Reacţii tnaucişa!c. ai Fig . b.dr de felul elementului II şi circuitele respective poart. 26._ i PVe ___ T . " ~ i""C I ". 26-9. D upă cum se Vede pe figură . L --. Fig.1.cind dimillIIcază măriJO~a de intrare. Din acesl punct de vedere. ca de exemplu. Heactia poate fi pozith'ă . oraanc de exeCI/fie (i nclusiv motoare) . In figura 26-7. 1 Fi>:.sau negativă . Clasil'lcareaigenerală!a elementelor Cc~ mai impo rt~ln t ii d~~ific~rc ~ elementelor din sislcmrJ(" ~l1ton)tlle esLe He('{'a care ~illc ~cama df: flll\efiunea pe care O îndeplille~tc clclllcutul r~ sp('cti ". slabili:afoare. iMluent.[110. dar şi însăşi mărimea de intrare a elementului II. Traduetorul este elementul care "transformă" (traduce) o marinw ne () anmnită natnră intr-o mărime de o altiI natură. c-_~_.ează mărimea <. Există şi circuite al/fomale cu reactie incrucişa te. iar tcn~il!n('~ ~nodi('i'i U t • mărim ea d~ ieşire .ă numele de elemente ~'i circuite cu reacţie. in figura 26-8. dcmcnLelc uzuale sint denumite: Ir(lrludol!Te. und r· tellsiunea de grilă VI eslI! mărimea de intrare. I-:lcment~ ţu rellc\[c. amplifica//}are. o parte din mărinH'u ck ieşire lii :Illu me FU<j(9<1). Trioda ca element cu reaclie. Un exemplu <le clrmc. disfribui/oare. 26-8.

". yaloarea unei presiuni P.t. d.ale). tradurLorul se nUIll~ş. Stabilizatorul menţine mărimea de ieşire constauti"l. Sc HUlIlc. Orguilele de ('xc('uţic ali rollli d(' a executa anumite operaţii. Traductoare paramdrice Trrulutfoare re:isIi11e.)"(1 .. . Dat.o fort:l dt>tll"Olllotoan' (lell~ iun(' ('ledl"lJmotoarc). iar mă­ rime.cneJ"(({i{ri(i. atunci cind mărimea de intrare variază.Y/!1 !J.lrr. trarlu('LOl"1I1 ~(' llnlflf'ştc !/C/lCmloT.NOŢlUN'l DE: AUTOMATiCA 397 Amplificatorul este un element la care mărimea de i eşire. Traduelol"uJ rczisti" CII âirbllllt! (fig.t" tl mărimîj tIe intrare nlf i nţi a coJ"t'spul\lăl'o:lI"t~ ~y a mărimii de la ieşirc cstc. iar ca lI\ă1"imt~ dc ieşir\.ln: la rare cel pUlin lina dillL.l dt i(~ ::. traducloml se nUTn\'. lIIai mal)'. 4'11 atit c]cllwntul ('S[<> In"i sensihil. irt COl1. Cind m:trim('a de ic~ire elcctric:1 constituÎo.u·il.· .h: . II c:in'i ("xpJ"{'~il' r~tc: ".rrizc:t li'i prin sensibilitalca 101".e s/!Usibili/fl/e absollllri raportul: ./x priI) ~cnsibilit. Distribuitorul permite ca acl-iunea unui clement din instalaţia automată să se distrihuie de obicei PI~ riud .II'C ca m[\rime de inlrare.'ire eslt. ~II_ .lşenWllcn tradud o:m-k se pot earaderiZIl rc-laliv:l. 2G-1O) . ClI cit. în pracli\":t exisl:1 nl'nllm[tral.'.'. Traducloare ii (. Tradllcloarrl(' se ('ar:\('. natură c.]HlI1<lc \'aria tii'i Ullti rezi5t('Il\C.: parametrul unui circuit clcctrir (rezi!'tcn~iL iralueti\'il:\lt·..c feluri de Irududoarc p'lI"ametricc ŞI ~c ­ !1er:lfO.la mai multe elemente sau ca un clement ~ii Fie influenţat de mai multe elemente.1 m:1rill1co de intr:lI"(' e~t(' IIcdc~'lrică. la o \'al"inţic oarec:lr(' ~..'" valoarea rezistenţei n a uilei coloane r. cap. In pral'Ud( S(' înli1I1O:s(~ de ohkd hadudO. Cind miirilll('a (il' ie!. este amplifirată faţă de acea~la intr-un anumit raport.!J..:J. În urma eOIlH'nz ii primite (k la Un al t element. r(Jllstil uilă din rondcJe de ciirbUllt..ridi.ate<l 101" .'ll' pat"flmelric.'!. de aceea şi cu mărimea de.. din II"(' rarc se arată dLevn mai deparl('...: _ . intrare.te Je~hlÎIJ..r~ cele dou{1 mărimi d~ intrare S:ltl k~ire este elcd. de obicei asupra obit'rtului regiajullli. ~~ De . Releu) se caract('riz(~ază prin faplul că mărimea de ieşire variază brusc atunci cintI mărimea de intrare variază continuu.

i /U 2030 W SI) fi(} I O Fig. Tra· ductor cu randele de cărbune. la care depla~ar\'a cursorului constituie marimea de intrare. ceea ce are ca urmare o variaţie a rezistenţei sale electrice.398 ELECTROTEHNICA GENERALA Funcţionarea traductorului se bazează pe faptul că rezistenţa coloanei de modele scade pc măsură ce creşte presiunea. Traducloare inductiile. se aşază intre douH foiţe de hîrtie H (cu dimensiuni de cî ţiva centimetri). In principiu. în faţa bobinelor identice E. La asemenea traductoarc. 26-12). în conformitate cu o relaţie carc poate fi arătată grafic prin curba respec tivă de variaţie (fig. reactanţele indudive ale celor două bobine sint egale. Variatia rezistenţei R a coloanei de cărbune în functie de presiunea P. Firul F(din manganioa. rnativ cu tensiunea eficace U. Cele două bobine !jint alimentate prin intermediul transformatorului TT. cu miez de oţel. P 711(l.. iar variaţia re z istenţei .) cu un diametru de ordinul O. Un alt traductor rezistiv este tradudorlll cu fir metalic sau lensomelrul cu fir (fig. Dacă armătura A se găseşte în poziţia sa mijlocie. 26· 10. folosit pentru determinarea deformaţiilor unor piese. Dacă tija T este deplasată . de la o reţea de CUTent alt. Dacă piesa este supusă. nicrom. solidară cu tija T. ale cărei deformaţii şi eforturi trebuie urmărite.. constantan etc. de exemplu la Întindere sau comprimare în sensul axei A-A'. La o anumiLă varia tie a deformaţiei ~all efortului (mărimea de intrare în traductor) corespunde o anumită v<lriaţic a rezistenţei firului (mărimea de ieşire diu tradudor).05m m. mărimea de ieşire este dată de variaţia unei reactanţe inductive. 26·1!. 26-12.'gfjem9 A' r Fig. provocînd alungiri sau coutrat tări corespunzătoare şi asupra firului F . se poate deplasa spre dreapta sau spre stînga armătura A. Traduc lor cu fir metalic. • avind forma a rătată pe figură. mărimea de ieşire . 26-13). 26-11). şi B~ (fig. iar aparatul G se gă­ seşte in poziţia zero. Fig. orice reostat a cărui rezistenţă (']cetricft variază in raport cu deplasarea cursorului cste un traductor rezistiv. ea se alungeşte sau se contractă după această direcţie. A I J /f(fl) / p /' 70 60 50 'tii 3Q 1 F f--- C 20 10 . lipindu-se apoi printr-un clei special de piesa F. nefiind parcurs de curcnt.

1.forlurilor in prf!jinilc ~olld('l o r. Trll uuctor in. de zecimi şi ~utimi de milimetri.Jra noastră sînt larg ulilizntc in rxploatlirilc petroliC"rc peutru determinarea (.. 26·1 '!. :'Iliezul hobinci f'~l e realizat din permalloy (a liaj de fier şi lliclwl). 1-11). TradllC'toardr a c. Tr.-I ni bobilH'i r("~I)('tlive. s ub in[Juenţa unei deplasări D.{1 IlI: CI'I':ll'(-'<. Traductor capilcili\' diferentia!. al cărui ac sc dep Ia· . Tradl/doare CflPltrili/Je. fI! producc o variaţie a ind uctîvitătii bobinelor. Exislrl ~î lradtlrtoarC" imludiv(' ni mie: mobil... reaetanţ ele inductive 1Iie bobinclor nu JIlai sint egale (intrcfierlll corespunzător unei bohine creşte. netoelastidla1e.'ldllc l.:\ magndid'i !'uh actj1I11<'!l uBei presiuni P.c. cap:tcil:tlea IInui cliudensat.lllclh.or depinde de suprafata anni'iturilor.şi !'<'himba perrneabilitat<..ii\ii hobint'Î H.1 care yari"ţi:l inductiyHiHii ~e ob~inl' prin dt'plaSOll'Ca mil'zului ue oţ. 26·1 5. distanţa dintre annftluri şi natura d icIcclrieului (\'. F iii!. cap.ttltat () \':1ria\k corespunztlLoarc a illdudivil. Se constată deci că. (':!re arI? propridatca de a.\ ce prOyo:H'U trecerea uDui curent prin aparatul G.sem. f) . DUJlfl cum se ştie. Figura 26-1-1 :tl'ali:i UII lraductol' inducli\' haz:\t pe fenomenul tiC' I/la.!'caza într·un anumil . .\ lltll'i i!ikrcuţc inlrr tlon{! miirillli (l'a.qnl!loelasfiâlole. 26-13. ceC'1.iror fun('\ionare St haZt. de l'x('mp lu.Hlnrtoarclc tnaguetOl'!astice I'ahri('atc in \. Mărimea şi sensul deplasitrii arului corespund mărimii ş i sensll iui deplasării D la carc a fost su pusă Lij a T . Asemenea traduetoare se Colosesc de obicei pentru urmărirea unei d('pla~ări miri. C--~ ~ r . iar al celeilalte scade).. Pe această j)l'opl'ieLate se bazează şi functionarea diferitelor LI'.NOŢIUNI DE AUTOMATICĂ 399 illtr· Ull SI:~S sau celă lalt. lJUIlWSC di{erell(iale şi au u\' llulajul rit' a ('Iimina LI serie d(' erori.)7. Varia ţin p"l'mcabilili:iţii magnetice arc ca re7. Traduc ior ind uc1i\' hazat pe mag· Fig.Q:lre rap:u·ili .cu armii luri\ mobil ă . tnLrc douii illductivjt.- --o FIS::.ă~i) S{.

Aeesta este de fapt Ull mic. constituind aşa-oum itele term{)re"1isfenle metalice.mt. solidară cu armăturile mobile. Există. Tahogcneratoarek. de asemenea. a vitezei gazelor (anemomefre) ş .. sulruri sau oxizj de diferite metale: cupru. Se ştie că torţa eledromotoare E a gene. are ca efect pentru fiecare pereche de condensatoarc mărirea eap acităţ. Sensibilitatea termistoarelor este m ult mai mare (de circa 10 ori) decit a termorczistenţ:elor metalice.ă vari aţie a deplasării D (ca mărime şi sens) corespunde o anumită . Spre deosebire de termorez istenţele metalice. măsurii. Se construiesc.ratorului d<> curent co nlilluu este proporţională cu tnraţi a 11 şi ru fluxul nwgnetic indttctor tl> (vezi rap . metale (platină. nichel. ca În figura 1-23. la care rezistenţa creşte cu temperatura. înseamnă că la o allumil. cupru) care Î şi schimbă mult rezistenţa electrică in funcţie de temperatură. Pentru ca relatia de prop ortionalita te Între 11 şi E să fie eil mai rore ~·tă. Un traduetor indudi\' generator esle lradlldorul tahimefric sali lahogeneralorul. In acest caz. magnclorczistive şi altele.li nles pentru transmiterea indicaţiilor date dc tliHrse aparate dt:'. tradudoare electrolitice. Dintre termorczistenţele metalice. Traductoare generatoare Traducloare illductive. Deplasarea Într-un anumi t sens a tijei T. in principiu. magneziu. nichel. cohalt.riaţic a unei d iferenţe cle capacită~i (ca mărime şi ca sens). de asemenea. fier. dÎn trei perechi de cOlldcsatoare.-\ GENERALA Figura 26-15 arată un traductor capacith. capacitatea depinde de variaţia unghiului de rotaţie al axei de care sint solidare armăturile mobile. Cele trei perechi de condcsatoare fiind legate in paralel.nerat(J!" de curent continun sau alternativ. Tl'adlldorlJl capaciliv cu variaţia suprafeţei armăturiior poate fi realizat. deoare r.a. astfel incit mărimea de intrare este o viteză de rota11('. a vacuumului (vacuumefre). cele de platină se util izează mult la traductoare.lr mărim ea de ieşire. Aceste traductoarc se intrebuinţeaz:i m:..! a.). fiecare pereche avind cite o armătură mobilă A m inlre două ar mături fixe A. terroistoarcle au o rezistenţă carc seade cu temperaturn.. este necesar ca fluxul magnetic j[tduclor <1> să riimină con sl. o tensiune ('lcctrică. Acea~la ~e . numite lermisloare (ca rb uri.ii unuia dintre condcsatoarc şi micşorarea capacităţii celuilalt.diferenţial constitui!. Astfel de lraductoare se pot utiliza pentru urmărirea vibraţiilor unei piese.e au o mare sensibilitate. Tradudoarele cu termorezistcnţe servesc pentm măsurarea temperaturii (termomefre) . j. ad i că. uraniu etc.ge. XVI-1 ). există şi o serie de semiconductoare sensibile la temperatură.ser\"esc tit· obicej pentru a da la borue o tensiune proporţională cu tura ţia.'00 ELECTROTEI!NIC.

26-16. iar miezul magnetic ~e deplasează. a . Fenomenul poartă numele de efect pie:oeledl'ic. O fază statoncă este alimentată de la reţea.ă se. -..10. -"-+--+. Dacil {louă eondudoarc de natură difcrit. Principiul de funcţionare a traduc.1 . sudeaz{t la capete in A (fig.rnă. - Fig.2).:NOŢIUh'1 DE AUTOMATICA 401 de obicei la tahogelleratoareIe de curcnL eontinuu. tăiate În mod corespunzăt. Tradllcfoa re termoelectrice (tennoC/lplu/'i) .. Tensiunea de ieşire din traduct. 2u-18) iar sudura S(~ menţjllc la o anumită temperaturil. in cilindrul moloarelor eu ardere inte. deoareee variază fluxul magnetir. Dad\ bobina B se deplasează În cimpul prod us de magnet. Diferenţa de potenţial Între clect..I frecvenţa reţelei de alimentare.. Traducloure pie:oeledrice... atunci intre relelalte două capete B. La bornele celeilalte faze slatorice se obţine o temiune alternativă. mărimea de intrare este o deplasare. avînd \·alom·ea eficace proporţ"iOllală cu tnra~ia Il cu care este rotită maşina . La un a~cmellea tradudor. de exemplu. el(. Traductor piezoelectric. lllîliţ:înd un magnet permanent 'pentru producerea cimpului magnetic indudor şi deci a fluxului $.b şi b-c . menţ. V-l . dat fiilldeă mărimea lor de ie~ire este o forţă eleetromotoare de inducţie.rozilor {J şi r.lorului piezodecLric l'ezult~i din figura 26-17. poate utiliza furnwlin{J. Tahogeneratoarele sint tradudoare generatoare de Înductie.ă temperatură . iar rrecvenţa eg<'llă el. Tahogeneratorul de curent alternativ se realizează de obicei sub forma uilui generator asincron bifazat de o (. iar mărimea de ieşire. Există şi h·adudoare la care bobina es le fixii. -..~ -.'ie gă~e~e mai multe lamc!e.ordinul a 1O-~ V. intre pliicile metalice a. apart o difercnţă de potenţial rare poate fi măsurată 26 - Eleetrotehnlca g=cra. Un alt tradudor inducliv generator este arălal in figura 26-16 .lea elrxlrodului mijlociu li şi ~arcini pozilive în \'cciniltatea dcct..lă .or din cristale de cuarţ.. Afară de cuarţ n '. 26· 17.oll~tru('tie specială . A~emenea tradllct~arc şc întrebuinţează mai ales la mă~urarea prc~iunilor care variază rapid.rozi serveştc la măsurarea presiunii P. apar sarcini electrire negalive în verjnata. o forţă ek'dromot.inu te la alt.ul I\1. ~area Seigneffe ş . S(~n~ibilitatea este dc circa 2. in bobină ia naştere o forţă elcctrolIlotoare de inducţie . Cristalele Ilnor materiale şi în sper'iaI <'Ic(~Iea de cuarţ au proprietatea de a produce Sarcini electrice atUllCÎ cînd dut supm:e la comprimări sau intinderi.oare. Cînd se aplică presiunea P.or e~te foarle miră. in bobină (vezi cap.11 CJkgL obţine b -1. si sc măsoară cu ajutorul unor tuburi elecll'oniee ~pe~i<Jlc . cu ten~iune ~î freesenţă cOIl~tante. Fig. Traductor (gene- ra tor) de inductie.

ull milivoltmeLru mV. :. mai multe ori ! ulm riIe dedronie{' sau ionic(' .('de. în funelie de diferenţa de temperatură dintre ('apeLel{~ A şi B . eare sub acţ.19) plasa lc inLn' c('lula.. FlIncţ. După cum s-a yijzut--Ia capitolul IX-o. foLoeledrice ('11 SlIr!iă exterioar{t de energic. Acest fenomen 5C datoreşte faptu lu i ca In circuit ia naştere o tensiun e cledromotoare numi tă tensiune f ermoelecfromoloare de ordinul zeeilor de mili v olţi.lrc cndc d irect asupra eeluJci fo lodct:lrice CF' (fig.a. TermocllplLt.'i LoJ' dispozitive . 26·19.ele de numarat obiecte ..1 m~surSJ"'" direct:.orit \Ulci cdllh:: fotoelrctrice este pn'a m ic Pt'lltr li a pllten .Asemeucn tradutLoare geuerntoarc Iltilize<lză celule foLoelectrice (vez i. [a măsurarea cncrgj("j termice radiate in vacuum ş. foLo('ledridi CF şi lampa 1.i eare Lrawo rscază obie ctul O. Iilri:i a avea nevoie de o sursă cxLerioar:i. ClI . pentru măsurlirea Opacltăţil Utilizarea ('ca mai fre. fig.veJltă a hadudoarelor fotoc1etlrîce o consliluie de rtlarmă şi c. şi celula fotoded r ică CF. ('. dî~pozî l iv e1e n . a). 26. b unul oblec~ o.. O primii illln'buinta.c. \1(: t'xl'!Il"l\!. Trw}Ilc!()(tJ'c fotoelectrice.402 EL ECTROTEHNrCA GENERA t. Pentru amplificarea nm:ntului se folosesc cir.iiri .'iC bazează pc sehema din Iigura 2G-Hl. ca p.)('(Îona un orga n dp exetll\-ie oaretare . Ac('stca pot r om-Ullii fradu doan· fo!o(']('rlrir(! parametric? De oiJirci. TrarlucLoareie termoelectrice au diverse i nl rt! bllinţiiri . 26-18. I X-o). la măsurarea te mperaturilor d in cuptoare. cun:nLul eledric dat. Traductoare fotoelectrice: o _ p~))\r. Trad~lctuar('k rot.rc o eOllstitui(o mă surarea fluxului lUHlillos!lI al uuei :.\ printr.iunea radiaţiilor luminoase produ c Uil curent d l'dric.oelcetri{'c an diyc'xse Întrchuinţ. ObiecLul esLI' analizat În raport ('n fluxul lumi \lOs (fJ produs (le lampa J. O alU't uU"lizare este alializan!a difcriteJor ohieete(fig. 26-Hl. exi!-ilii şi celull:'.b ş i (' onstii di u dcdan~:olJ'ea u llu i semnal ori de dLe ori \ln obied opac se interp lllH' in tre sursa de III mină l.iollnrea :lCc.'lIrsc S. a flu x ulu i lum lno~ . bJ fig.

de nltfel. Sc caută totdeauna ca din.. Felul cum variază mărimt'a de it'şi re y in funcţie dt' mărimea de in t rare x poate fi arătat ~rarie printr-o curbă (fig. Astfel.a de iEşire ~au comandată) cu ajutorul unei puteri mult mai mici (mărimea de intrare sau de comandă) .ly şi varia~in core!'puuzlitoare mărim. este neapărat necesară o ~ursă auxiliară <"orespunzătoarc de energie .1' se numeşte {actor de ampli{ica. elementelor din sistemele automate. In fjgura 26-20 s-a presupus că varia ţiilc mărimii de ieşire urmaresc instantaneu variia ţile rorespunzătoart' ale mărimii de intrare. Caracteristica unui amplificator. ampHficatoful. In realitate. Raportul dintre mărimea de ieşire y şi mărimea cor('~plln zătoare de intrare . se iotcr~ ca leaz ă intre eele două elemente un amplificatol. 26 ~20 ). 26·20. adică: " unde constanta l{ poartă numele. F .de {ador de amplificare (dillamiC'). In mod simbolic. dacă la Ull moment " = t go:=.NOŢIUNI DE AUTOMATIcA '" tl: Amplificatoare Gefleralilă/i .re slafic. Ia care mărimea de ieşire este amplifieată într-o anum ită proporţie faţii de mărimea de intrare. ca.c egaJ Cll cel static. factorul de a mplifÎC"are rlin301ÎC" c!'t. i. D~lcă curba din figura 26-20 este o dreaptă care trece prin orig·ine. L--_ _ _ _ _ ~x Fig. are o allu!UiLii inerţie. amplificatoJ'ul ~c rcprezint5 ra In rigura 26~2J. 26·21.ri. pentru care există o proporţiollaHtate riguroasă între variaţia mărimii rle ieşire. un dement oarecare dintr·o instalaţie automată nu dispune de suficientă energie pentru :l influenţa elementul următor.ii ue intrare DX. Daci. 1'C poate spune di amplificatorul y Fig. In general . Simbolul amplificatoruluL este un element care permite ~ă se comande (~:w să ~e controleze) o anumită putere (mă rime. marca majoritate li. aceasta curbii să se utilizeze <'Ît mai mult porţiun ea dreaptă.TU a se obţine această amplificarc. Pent.

tn sis lemele a u LOlllale nu se.ul nnniitor din sistemul automat.ilivă . care poate să atingă valori inadmisibilc.!l <1 y y . Variatia in tim p n m'l r imil or: ll . Dadi ? .. care diFrr:1 ('U l1y de valoarea illiţială (fig. Ilegati\". -r -x " fi ~. unde s-a presupus di x dat ieşire mărimea y va avea o Fig.ia pozitivă măreşte fadorul dt· ::unplifirarc. reaclia se numeşte negativă. Îll aceeaşi pruporţ-i e. şi cnre se adaugi'i mannll1 de intrare x ÎII amplifica Lor. 2u-22. iar . astfel incÎt di n arc ~ hl ic~ c m(ll'imea: Xr-=p ' .:nnplifieare prin rea{'~ie pm. d upă elim se arată schematic În figura 26-23. prop or~iona1r1 ('11 mărimea de ieşire li. b) I Xr"PY .II. In practică.ff. " r-y Hf. 26-22. S{t crească de asemenea in ac€'ea~i propor pe.l (le Je~in' Lrctc nu numai la elrment.intraT<".'sle pozitiv. dar şi la elementul de rra{'(ie R . . amplificatoarele folosesc de mul te ori rcnonH~nuJ de I't'acţic . i\IiirÎnH':.Il marime:l tic ieşire. oumeşte pozitivă. iar I't!ac~ia se Dacă o este. 26 -22.la o valoare s!abilizată.poate m{lri peste o allumită limită factorul de . alltnei "i mărimea tr este poziLivă. 2{j-2:1. Factorul de proportionalitate p poart[\ numele de lador de rencJir:. eslc m:lrime~l dr intrare. l>-i~~I"'.404 ELECTROTEHNICA GENERALĂ de in trare x a variat brusc cu nx (fig. TIcaeţia uegativă micşorf'<:\zâ Jactor ul de :.mplificare. a) mărimea de varia ţie inlir:ială după o curbă exp onenţială. reacţ. . dar face ca şi eroarea rdatiyIi. b) . dar reduce totodată şi eroarea rela ti\' ă (ra portul dintre e roarea absolută şi valoarea facto rului cit· umplifieare). Am pli fica tor A '" re~d i e. L " Fig.- . deoarece se măreşte şi eroare-a relativă. pină cind ajunge.

cOI'espunzînd la Jluteri de ordinul zecilor de liilowaţi. .ă. Dupa cum St' ştie.fl i n dou:1 jurn:îUi\i. 1\"-7). Jl 1 ~Î .\ .NOŢIU1-.. Dad se aplic:l hohilwi Be () I(' ))siullc COlltiUII. tu locul Lriodelor ampHfiealoarc sc utilizeaz:1 a ctualmente din ce.: nnoniu ~au şiliciu (vezi cap. prin l'a "a ln'ce UJI -curenL conlinull l e produdnd in ole! o mll!Jllefi:are suplimmtorri. În Illod analog.electron ic L ipic. in ee mai mult amplifica t oare cu tranzisloare din gt. tiratrouu! (cap . Puterile amplificate de triode corespund in general la curenti care nu depiişesc ordillll1 zecilor de miliamperi. a triodri ca amplifi(:alor a fosL cxplicată la fapi tolui IX-4.l'UH'lll~a..lI. de a.rc~te şi scade o dati! cu perm::abililalea magndid iL U o ~elllilli din intniorul LuLillt'i (cap. IX-S). ("c{'a ce faee ("a in dreuitul r{'~pect iY Eii treacă un curen t alternativ de val oare eficacc la. 26·24. u. ~\\iez '" 1. B O!lîna de curcnt alLernativ este Îl11r [I i"~iL.4. VII-o).ionarra amplififuto <lrclor IIwgnetic(' (fig .III ţţ "Si/I l I 8. I LIJ1u i --<>~oFig. P e măsurii ce se va miiri CUl"l:"utJlI ("011tinuti I~. iar ["('acLanţa ac!'~Lej buLine C. p . va ("J"('Şt.eruatiy Ia. IX-5) poate f unc ţi or:a ca amplif icator ionic.alternativă (le valoare efica{'e Ua . 2G-21 ).gnetiell .L). Pc fenomenele descrise uwi Înainte se banazl! fuucl. cînd jlermcabiUtatc:l mag\H"tiC:1 scad e () daLă l~t1 crc~tcrC:l iuducţil'i magnetice (adică :1 nwgn!'liz<'irii) in ot. şi ÎI! COHSt'l"ÎIl(. p e ("ÎnJ la tiraLroanc cureu~ii pot ajunge la valori de ordinul ze("Î lor de umperi. Y . Aeea~la va duce miezul de o~ d il' apropiere a salurll!ici lIIagnetice (vezi cap . RaI şi nn~.'1 DE AUTOMATICA 40.? s('p ar:ltc prin ştratlllnemaguctic. BObina Ha 5e aJimr.cl. sc măreşte san se mi(" . curentu! alt.mpli{icafoare eleclnmice şi ioniec. z I I~ I II r-s:. de otel cu magnclizare Fig. turculuI altern:d:iv la V<"I t"fe'jLe . măr i nd ~llll mk~orind curc'ntlll eontillu 1(. Trioda l'OnSliLuie Un amplific~dor .1 Ce. )"f' UCt<1uţ a hobin!' i Ha va sciidea.nlt-azii {'u O tensiune . nwgndiz:lrea suplimentar:'. 2G-25).c.a oţd ului va sC. amplifica lor magnetic.) o)"{~azii. nnealJilitat. Fuoctionan. Se eOllsiderfl un miez de oId magnetic · două ("li bobiue B e şi Ba (fig. Astfel. Înlen~italea ·eficace Ia Il eurenb1 111 i allet"l!ativ depi ll<k şi {le rCll('!an ta holli Jlci de c urent alternativ Ba (vezi cap. Amplificatoare !1laqnefiet. 26·25.('u IJw. La nil asemenea lll11plHicator se IItilizeazfi doua miCZl\rl magnc!ice din olel. Schema pdncipi~!il 11 sllplimeJ1tară .:id ea.

!.40' F.ontinl1u. 1" fig.produce o fortă cleclrO ll1oloare ill C'ircuitll! p{'fiilor aşeza!..T . arătiuel dependenţa curentului alternativ Ia (măr imea de i eş ire) de curentul eontinult l e (mărimea de intrare) . forta ('lcC'tromotoare respcC'tivă dă na ş Lt:: ft' unui curr-nt (II' intf'nsilate mare care la rindul ~ăII. numită ş i maşină CII cimp Ir(lll. Amplidina este acţionaLă dl! un motor oarecare şi în linii mari se aseamănă llnui ge nerator de curent <"on linuu cu excitaţie ~epaTa Lă.. Exi~t[< diferite tipuri con~Lructi\'e de amplificatoare magud. (::11"(" permit anumite forml:! ale curbei. Pri n \'ariaţin curentuluj l e (dat de ().l! după axa fransversalil T-T. produce un flux magnetic puternic pc di rec ţia tt xf'i lransversalc 1'. dupădirecţiaaxei lon. cele dOllfi jumflLăţi de bobiuă Dai şi B a2 sînt astfel in!ăşu­ rate încît să producă in illtcriorul bobinei de cur(>ut continuu fluxu ri magneticl' <t> egale ş i de sens cont. 26-26. fluxul magnetiC'.. Un a~emenea amplificator este amplidim[ (fig . Cînd indus ul maşin ii e5te rotit de d tre motonll de antre ll:l re. Amplificatoare rolatÎue.uersul. numit flux frunSlltTsa l.. (·u temiunea la bornc U. .on tinuu.Li:CTROTEHNlCA GE. in funcţie de curen tul de com andă l e ('~tc arătată in figura 26-26. care trece prin impedanţa de sarci nli 7.ice ~i diverse scheme d(' montaj.inuu ('li lf"n~illnea U e care prodllce rurenll\! le. După cum ~c ara tă pe figur{t. Aeesfa C1'l(' circuitul de ~arci nă . inductor . Variaţia c1lrentului conulIldal la.La longitudinullf L-L a maşinii .numită {{/lX longiflldinol .NERALA fiecare jumătate pl! cite un miez magoetic. cerul:1 OI" n~cep to rul R. 26-27). nuxul transversal dă llaştr!"C la o forţă f'IecLromotoar(' puh'rn idi in l"ircujtul pcriilor aşezate. +lc o surşă de putere mică)!ic race ~ă Y31'Î{'Z{' curentul Ia (dat de o sursă de putere mare). Aceste perii fiind J f'gnlt~ În St·urtcjrc uit. alimentată de la o sursă de curent cont. Sursa de curent alternativ. core spunzător unei puteri mari. pentm ambele ~ensuri ale curentului continuu .qitudinalcL-L. pentru a nil pertul'b:l. Bobina tie curent contiu llU Bc ('stc înfăşurată in jllrul celor două ramuri apropiate ale miezurilor de oţ(. prin indu cţie circuitul cle mică pllterc de curf'nl c.. Prin rotirt'a induwJui. Polii maşinii au tă l p ile mai late decit la un genera tor obiş nuit dl' curenl c. Caraderistica ampHficatorului magne tic djn figura precedenlli .(datorită curentului l e) dup!1 a. care produce lensiunea de valoare efieaN U(It are () putere lllllit mai mare decit sur~a de curent conti nuu . fn jurul polilor se găseşte inIăşurarea C 0(' excilaţie. parcurs de un (: urenL J.rar.

Slabilitatoaro: (if~l!c/'(di l(1!i.slrczl' O valoan: cit m~i constnulă. en .lillele !>c pot construi pt' n1ru pu teri ea re <lting: t'irea 100 kW. ia r f<lclol'u l U\' alllpli fjc~lre a pukl'iln1' c~le 1. longitud inal. anclft le.i c propriu.tnlă O t ensiune la baruelt:' uilui element. Alilp lil. ţ)N'liv r Fie!. poartă diferite c. re!lull':ml. Pentru compensarea fluxului propriu se. Pe ntru o \"ariaţie a mărimii de intrnre x cu prin să intre limit.'nu miri.ştere unui flux maguet.mf'3 (It' ieşire Y p:l sLrc ază valoarea constant~ Y". folo sesr bo binele de compcnsnre S. a. in figura 26-2S. ml/{Jnicoml/l ş . C:lrar ll'ristie. d.. enre ' d.= 10000 şi ('il inr uwi mult.\mplilii n<l. rolofroll/I. tn pra rtiră.NOŢIUNI DE AUTO:>l. Cureotul 1 de sarcină dă şi el ua.e . indiferent de \"uri! iih' (k lelJ~iullC a le reţelei d" alimentare. indiferent de variH(iu nltt>l' miirimi .-\T(CA -!07 In eOllduzic {'"u ajutorul unei su rse de pu tere mita şi al curent ul ui TC~ ­ Ic.ele . mlll.J de principi u CI unui slabilizatnr l'S!f' nnHntti. Un exemplu il eonstituic lH'cl'silatrn de a menţine consl. in sede ('u dr('uitul de fa rdni'i. de sens con trar flux ului magndie inilial longitudina l prod us de ruren tul de c or. de exemplu. Se CQl\s truiese şi alte tipuri de. nmplifieatoare roia tin: .11' ordinul /\.r] şi Zz. se poate comanda turellluli (liulr-IIII circllit de putere mult mai mare. car". :11· plllC:1 !O-o pcrturbczc . 26·27. in sistemele ~lltomntt· esk llneori nel:esar ta o mărime să p ti. .

y ..iunii u. are tendinţa:~ă scadă.orului.-1'r--: -"}/o c '--. Raportul dintre Ax şi Ay . căderea de temiunc în rezi~tt'n\a /. admisibile Yo~ f::.xz fig.x. cu atît şfabili::area este mai bună.. astfel încît. Caracteristica unu! stabil i:>:atoL s x Fig. 26-29. are tendinţa să crească. se numeşle .ELECTROTEHNlCA GENERALA cele mai multe ori este destul ca mărimea de ieşire să nu depăşească două limite. t(>miunca la homde clcclromaguelului E cre ~te: forţa de atrac ţie ti elecLrolllagnetnJui a~up ra :Jrmă­ turii jl mărindu-se. sC:Jde.rcşte . ceea ce are din nou ca efect melJţinerea const:lnl~ a len". tensiunea de intrare Vi. adieli : _ 5'/a poartă ~x ~y . Stabilizator de tensi· une cu cărbune . 2G-29).Cu cît . i\Iărirea rezistenţei f"I"Ccaz:i o cădere (If" tc'n siunr mai mare În areastă rczist{"nţă. numele de facto r de ~t:.Yo suficient de apropiate de valoarea Yo.---. 26·28.bilizare absulut. tensiunea Ue la bornele sarcinii S sti fie_ menţinuEi eomlaHtă . Slabili:aloare electromecanice de tensillne.:oloanei de cărhune. Dadi tenşiullca V. Pirghia P a ~tahiliz:Jt. Ia O anumită variaţie Ax a mi'irimii de intrare variapa eorespllnzătoarc l1y a mărimii de ieşire este mai mieu. iar raportul Slr= :lxlx tlYly factor de sl<'lbilizare relativ. acestor sLabilizatoare este ca indiferent de variaţiile tensiunii de intrare Vi (fig. Rolul. cu loată tendin ţa de crt"~tl"n! a Lt!n~junii U. iar rrziste n (a coloanei c.-.. Dacă la llll moment (lat.. scade presiunea asupra coloanei de c:"irJ)UIl C. !----. oscilind în jurul punctului O suh acţiunerl resortului n apasă asupra coloanei de eltrbune Cr a cărei rezistentă ~ca(k ~au crcşL(>.. CII coloană de ulrbl/lle. tensiunea U~ la hornr\e ~arcinii S se menţine cOllstanLri. pc măsură ce presiunea creşte ~au sca(]e.

l loare sca de o dală cu crc~tere a tens iu nii la borllplc sale . 26·30. d acă tensiunea l.-alorilc : sr S/ = . Majoritatea rezistenţelo r electri c. l-urelllul 1 prin tub tilldc :să creaSC.! 5 20 .l' au o yaloare in raport cu tensiunea U aplicată la bornele lor. scadiL In u{'('st rf'1 produsul Ri ~ Ce rămîne npnJ:\.j. In acest caz. r('zi!ilcnţa n (']"(' SlC'. U~ R ' I.' ieşirt' şi variaţia L'.iIll. Î:II· rezi:stcnta R a tubulu i S'. Stabilizator cu siabi!h·oll.NOŢIUNI Oi> A UTOMATICA '09 Slabili ::aloare de teusiune cu rezislelltă neliniartl.con~t:Hll. T1Ihu1 dabilizalol" poarlă numdc de siabilivoll.">c nume şte liniară.t indl' ~. J):]r:l lell~Îull('a de intrare Ui are la un m onwnl dat t{'ndill~a să crease:!. atunci relaţia de mai illainte V:I corespu nde ullei Cllrb(~ C. 26-31. a lens Îlmii de intra re. Pentru asemenea rezistenţe este va labilă legea lui Ohm . u O~~------------· l Fig. iar r('zislell\a!(' llUfll{'şte /lcfinî Ql'fl . Caracteristici corespun· zătoare unei rezistente liniare (D) şi unei rezistente nelinisre (G).:ţ tiudc ~ij Sl·adă. ceea cl' ~tahiliz caZ'-1 in mod corespullzător temiunea Ce aplicat ă [. valoarea p rod usului Rl ritminÎnd din DOU aproximati. Fig..:lt ÎY constant. O'H'U insii rezistenţa H nu {'sle ('lJllstanlii. Sch('ma de prillcipill u un ui ase me nea stallÎlizator este anlhtlă in fi gura 26-31..l\. De asemcl1ca. E le sînt folos ite În unde !icheme de ~ta biIÎZ:ltoare. care arată că lensiunea U aplicată unci rezisten!e R este dirc'ct pr oporţiona lă cu curentul 1 care trece prin rezistenţă. Haporlul dintr~ v!lria \ia (Jt a knsi ullii (.u·c de obic(·i .cilrdiri in gaze li\! re zi st<'llţă neliniară./1. ('i ynriază iu raport cu tensiunea U (de exemplu . Unele {uburi ('u de.. eurentlll r ~t'ade . adic ă fado rul <il. scade cind tensi unea cre~tc).stabilizare. Relaţia de mai Înainle poale fi repn'zenlată prin dreap t a D din figura 26-30.1 h ornele flJrc inii S. a că rei Y .. . rezistenţa .

[t'nsi un('a (1" i t'~in' : Ce = {'~tc ("\ + t.iu ll e_ T('u!ÎU lwa Ce (fig_ 26-iH) b h ornl'll"" sarcÎuii S dil} snu-tci1"("uitlll tatmlic al triudei T trebu it.!. se arată in figura 26-33 prin dreapta D ş i rc~pcctiy curha C. 26-33..).ntru O anumi tă valoare a tensiunii Ci_ poten~ialul caLo<hlluÎ C e!Slc . a baf.t pli ea tă (:j n.\ [lLttnci cind tensiullt>a lJi . 26-3-l.:_ T • c [ :0 A 1--+. SI«bili:atoare eledrtmia de fem.'" GENERALA în figura 26-32 se arali'i s<:hcma de principiu a unui st:lbilizatoj' de tensilllJe CU termistor.~g<ll cu potcll~ial ul grilei C_ Aceasta illfealll ll <Î ("fi tensiunea daLă la bornele lJakl"ici de fo]'~a cJect. treeerea dc . 26-32. Schema cuprinde rezislcnţelc liuiarc ro şi Ro. P('utrn va lori ale curen lu lu i ('uprin~{' in tre 11 ~i l . lcnsiul\!:'a elia bornt'le r('zisteuţt·j Rf) crq. ~ ___ I fig:./ 1 creş lc. u . O~ R I o __________ IT /. U.u ilu ill i <lllOd ic v:triazrl. iar tensi une. de' intrare 1. Stabiliz:Jior cu fermisto!'.ro motoal'c J:: c:sle cgaJ:i ~ i in opoz iţi~ cu te nsi unea la Lomele l'I'7. pe. Variaţia tensiunii U 1 la bornele J'rzfslenlci Ro şi n lemiu ll ij U2 la hornele rezistE-nţei R. Fi~_ u.('I-ie CII [ar!ă ek'rtron!o l oarc ._ S(. U.:z stabilizaUi du p ă nun arată figura 26-33. În funcţie de curentul J. Varialia tensiunilor din ligufa precedentă . Ro 1 u.)2 la bornele Lerllli~to1'1 d tlj crt·~tc la iuccput şi apoi ~{'a de (curba r.410 ELECTROTlOtiNIC. Ciud l(-miuuea u 'o u. Stabilizator elo:cironic de ienslune.a 1. să rămînă coml3nl. lc liniar (dreapta D ). u.i!'Lcn\ci R e din circuitl1l I'(llodic_ Da('ii lensiuDea C. prt! supIUle . C"ft'şte. eri . prCrllll1 şi lermi stol'ul de rezistenţă ne lini ară R. Fig. In {'ircuitu l de grilii se g [lscşt('.

~tab ilizato'Jr(' tU termorezist. indicarta dt. .. mă ri mea de ieşire Î~i pllstrt'<lzli o \'uriaţie continuă sau r[unÎne cons tan tă .oare [eroma{)llelice şi CII (erorc::o!tnll (ă).NOTIOl'. În acest caz.-l ş. de (n~f<lrc ti atins va l()arE-a . scadă (ramura ~. SI' p reSllpUlle c ă mărimea de intrare :t e~şte continuu. potenţialul catodului. împreun ă cu tensiunea I ~ bornele sarc in ii S rămîn coustanl. Fi~. \'alori limit.ri~li<'a dt' pTlnCJpiU a funcţionălii f('. Dacă mărimea de iulr<lre înl:~pe ~:. g J. 6 7 5 J • TA g. iar mărimea de ÎI~~ire !J "ariază d(' :m:mel\('a rontinuu (ramura 1-2) sau răm in e constantă. astfel di. la va loarea ini tjală . tendin ta de 5codt're a potenţialului de catod faţă d(' potenţi a lu l grill"i (pozitiv arca gri lei) ('~t{' rOlllpensatii de accelerare a trecerii cledrOllilor de la c_ atod la aood.a . Există stabilizatoare bazate pc anumite proprietăţi magnetice <lle oţelu l ui (stabiliz<ll. D:lcă temiUllC'a Ui ~cadc. mă rimea de intrare {'r('~cind in ('ontiuuarp.e.fU!l("\itlJli tit! comandă . Cind mi'\riUlca de ill tra n~ a atins valoarea x . miiri mea de i c~ire '-a rinză din nou contÎnuu (ramur3 7-$). f. numite lJ(rre!oare ş. treee~a cJecLrOllilor de la ('atod la anod este frina t ă.ialul catodului C Împre ună cu ten siunea la bornele sarcini S tinde să crească. de ei potell\. ceea ce reduce poe uţi alu l catodulu i şi tensiunea. Releu electronic cu contacte. mai midi de-tit .clal'e. Caracteristica r .6).. + 26-36.l('ul ui rczultă d in r!guru 26-35.ra . 8 I Z x. mărimea de ieşire S. ~ti-:33.~c (in salt) de la o valoare lJa la altiI valoare .ctarf' . mărimca dtl ieşire variază din nOll în salt (ramura 6-7). cOlw.T .n\e specJnl<".lfe b/'lI. in mod asemănă tor. " .a.adul C la anodul A tinde ~ă se accelereze. rÎ!!.1Jb (ramu ra 2-3). npoL lllărinwa dt' intrare eontinuind să scada.<. După ac('asta.leului.'"t DE A UTOMATICA electroni de la cat. RcJc('lc indeplincst În il1~tala\i ile de aulomatizare diw!1'\. dccon<. de In y l<l Ya . cind mi'irim(':. Caract<. R: dee GCl1cralitâ{i . Potenţialul gri lei rămînîn d mai mic decit pote n ţi a l III caLodul ui (negativaren grilei). Ia bornele !':arcinii.

. Relee /1/t'caIlÎ rc. Fig.. In tontÎlllHlfC se aratIi şi altt' tipuri care se pot Întilni in spccinlla in sL. (1} 1l{aele... Releu de deplasare.\rc .:11-3.~i!lTle cu me rcur. Figll r a 2G-38 arată.a cle it'. ('are here ş i prÎ11 inJă~urarea hol) il1 ('i relcuJui TA '---. curentul la din tirntitul . Fig. CÎ(u] fluxul lumiu os $ 1 (mărimea de inlr!l re) care atinge celula fotoele ctric-il el" (fi g. . V Fig. Rclu {uloeler:lroni e{'.eri~li('a aparatului . atrag:-\ arm:i. Fig. la eare stabllirea sau inlrcrup('l"("a unui curent ~ e obţ. Există şi posibilit. cul"t~ntu [ anod it" l {l al lrioclt'i ~lm plificatoare TA pUlle in func\imlC relclI] el el'trom~l g­ ndi(' RF.jl<. mărillll'a (l e inlrare l'~tc O mărim ~ mc{'. \·ile1. Rel eu de prsiune. Releu fo toel ectronic. ~WlNv-t?)S . 26·38. 26·39. Relee eledlOl!hi'. d('plaşare.lUl'll Sa .anid'i (pr('siul1('.. ."1 "lIl on re s . 26·40. (mârim<. stabilind curentul I t. inchizind un contact l'an' ~tahileştt: cUH'nlul I ~ ( m ă rimea cl(' i" şire ). La ace~1e rel"l". . Cinti ten siunea de grila U i (miirimea de intrari') 1\ triodei atinge o allnmiUi va!oal"C'.-. Un astfel de releu (fig. 26-36) este constituit < ob ice i le dintr-un releU ('lcctr omaglletic RE şi I! triod ă amp!iIitaioare L\. un rele!ldeprc.ine numai prin s(" himLarea punclului de runc\ionan.::1 el e. 26··37.I. l' RE.>ire).412 )Iultc lipuri de re lee !"int dl'. capătă y:\l oa rea lIece~ar:i p{'"uhu ca I"t' lcu l RE !:ă.' pc carad.. Releu de tu rajie.).olul :. Ciud prl'~iUnea]li (marimea de inlra r(') atingc o anumit.\b ţiilc de automsLi7.atea de a St' r('<!Jiza rd~c electronice ~i ionice {a rli.s(Ti~e I~ ('u pit. In locu l triodei amplificatoare mcnţionate H! poatc II li!iza IIll a mpli fica tor CU lranzi st oare. 2G-37) cl('))ă~('ştc o auumită yalo:u'c.. b.modic.

NOŢrUNI DE AUTOM/I. ambele liimpi sint stinse . Cind t urn Ua axului _1 (lI1iiriuH'u de intrare) atinge o ajlumi\fl yaloart:'. Dis1ribui!or pas cu pa. forţa tl'lltrirugfl illdepărtc<lz ă sferelc S.lI ş i im'Jlîzind a~tfd conlactul C.dromtlgn('t F. iar c1ichctul ei rolcş te c u un dinte roata:R in ~cns orar. ridicind man şo nul . se.. i/l. prin (It'plasarea tijC':Î T se inchide contactul Cl şi H! aprinde lampa LI alimenlat.at stabilirea lInui curenl It (m:lrimea de ieş i re) in (' Îrcuitul re~pecti \'.TICA 413 merC11r111 se ridică în ramura din dreapla.urn . Cind armât. iu\' in gind rezistcnţa reoshlllllui HnLagoni~1 1".Jl c . D ar ă piesa an' u inăl~imi! prea miră. 'olre ~erw!ştc la sOltarca pieselor..lld pil.\liş{'area tijci pro\"oacii imă lJi des('h iderea conlactului e. 20·41.!.ă d(' sursa S. Oistribuitoare DÎslribuilol'll1 eleclromef(lflic PWi CfI pas (fig. 26-41) ~e compune in prin· cipiu dintr-Un el('. ('cea ce arc ca rczult.:ilţim<.'f3 arc o in.Jichclul tijci coboa ră ca un dinle al roţii. fn ac('ln')i limp. Figura 26-39 arală un releu Ile deplasare. HStfei incit se intrerupe cun: ntul prin bobin a dC'clromO"lgnctull1i. r-iglll'a 26--10 reprezintă un releu (le [lIra/ie. r.hizind Uu drcuit. Fig. Cind piesa P arc o inăl~illle pn~!l man'. legată de un sistem de pirghiÎ care poate oscila in jurul punctului O. re atrage annlitl1l'a A. C. g.~. resortul r readute tija T in poziţia iniţială.~. . COIItija T coboară. Armătura .1 c~le atr(l!'lu. normală. aprinde lampa ~. nemaifiind alrasli . in care se stabileşte curentul I~ (mărimca de ic~ir~).

fn consecinţă. tn curent alterna ti v l:~ Înlilr. Dis tribuitor electronic. C2. csc de lIlulte ori motoare asin crone bifa zate.ELECTROTEHNICA C ElIo"ERALA tactul C s-a reÎnchis. 9-16) sint supuse in disl ribuitor la un sistem de două t ensiuni ('\ectrice I I A o . sc s tabil eş te prin Jnis\('n\:< R J"('srC'div. Orgallr de c:xc:cuJie [ a organe de e:-. {"arc du naşte re la cimpul magnetic in" Îrbtor neC'esar J"ota~i(>i motoTllllli. iar pirghia P realize a ză pe ri nd (pas cu pas) l egăturile între circuitul Co şi circuitele CI' C2 .i un curent J. \-ari ind v:d oare a Len siu nii de com a.ce de curent Cf)lItinuli şi c. Cclt· rlouă t('l1siuni sînt defazate int rI. rcostate. F i€'care contact este lega l p ri ntr-o rezistenţa R la. 1 biruzntc. în fignra 26-42 se arată principiul constructiv al distribuitorului electronic cu fascic ul lilliar.fază . Distribuiloare electronice. dispozitive hidrau lice ş . . (fig.lectropoculllalicc. cup laje electromagnetice.Ct€'le r. R . 26·42.! e\~ cu 90\ constiluind tll! si~h' m apro~i1Uativ hifazal.('cu! ie sc llti liz ează ff('('\"ent in aulomatică motonre elect. clep la s€'a z ă h. care ~eamănă cu tubul catodic (\'ezi cap. . ud~. tn nwrnenlu l cind raz:t e l e ct ro nică a a tin s un contact C.'ctrice.. d.a .. In felu l arătat . 2G--l2).Ia păm înt prin conductorul -1. sau c. pămin t (pe figură s-a făc ut desenu l n Ulllai pl'ntru un singur contact). StaLol"u l unui a~('fncnca motor ('tlprinde o infăşurarc de fnză alimc nt<l. Fig. vane eh..l. roata R se: invirte şte dinte cu dinte. Tot ca organe de exeeuOc in sistemele automate se Întrebuinţează c1ectromagllcti.ureat a lteruati\". se \" or stabili succesiv curcn~i in circuitele legate la con\":l.uran~ rh. pc măsura deplasării rnzei electronice. numite ş i ser/Jomo/oan.m. ast[el incit armătura A este din nou atrasă ş. C3 etc. care dau naştere unui CÎmp elect ri c în"irtitoL Acest cimp in"irti tor raza e lectro ni c ă (const i t uită dintr-un fascicul liniar) astrel incit extremitatea ~a di n dreapta să a tingă succesi\' co nlactele CI. C2 . care este alim ~nLată de la tensiu ll Cll de fomamlr1. Cele două perechi de plilci Po şi P l· ale tubului catodi c (\"(!zi fig.a. Anod ul tubulu i elcctrOllic care a produs raza clt'clrouică l'ste de ase menea legat. IX-7) .tă de I<l o retea cu trll~illl\(" eonslant fi şi o a doua în fă. variază ~i t-uratia H1otorului.

ace ~l forţ. a.radudor indu (·c cîte o forţă eledromotuare alternativă în fiecare in[ăşurare sla t orieă.i<l axei care ('orespuntle infăşururii 1 statoriee. 26-/13) ~i t elsilllli recento/" SR. de exemplu. Ambele rotoare sînt alimentate prin intermediul unor dispozitive eOlcspun/. Rotorul ~e!~inului lraductor este lega t rigid de piesa care ~t:. adică să fie Iyprodusă la un alt ('lemcnt al sislemului . 26·43. care se poate În\'Îrti in interiorul unui stator S. yaloarea eficace EI a forţei declromotoare induse in :1("('a:. după direcţ.Lil înfăşurare t'~te maximă.. "\ceş L ~istem cuprinde două mici maşini identicl' . [of SI' (fig. Statorul fiecărui selsin {'~le realizat ca Ull mic sta tor trifuzal de ma~ină sincronă CII fazde legale in stea . Sistemul sehin pentru transmiterea unghiurilor. Cele două statoare sînt legate dectrie între ele. Cind axul roturu\ui ~e găseştI'. de la aceea~i reţea rle curent al ternati\'.ie Lrebuie transmis selsillului rc{'eplor. adică: El =J:: max- Cînd axnl rotOl"ullli face un unghi oarecare o: cu axa illfăşllrării statorief' ]: valoare efir.NOŢIUNI DE A UTOMATICA 415 3. roteşte ~i al tărei unglli de rota\. Transmiterea automată SISTE~IE AUTOMATE a unghiurilor lu instalaţiile automate estl' 1I11eori nevoie ca yariaţia unghiulară a linCI piese oarecare _ de exemplu a ullui ax . după cum ~e vedc pe figură .ăloare.să fie transmisă la o anumili:! disLan\ii. de exemplu. 1u acest scop se poate utiliza. sistemul selsin de transmitere. Cimpul magnetic alternativ din rotund scisiIlului l.('i ele("tromotoare induse in înf5şurarca J este : 'T SR Fig. se/sinul fradlU. . Fiecare ~elsill cllprinde un rotor T1.

formează cu ycrticala acelaşi lUlghi CI.:::: .LfcJ înciL axa rotorului sil coillcidă cu ax[t cimpului magnetic rezultant.cu axa yertieală a sclsinului receptor. yalorile eficace E2 şi Ea ale forţelor electromotoare induse in aceste hobinajc sint: 0 Cele hei forţe e!edroltloLoare de valori eficace El' Ez şi Ea dau naştere III circuitele 1-1'. a }"otorului din selsinul traducLor cor(:spunde ill acelaşi Ump o roLaiie. alternati'l a ('{lrui axJ\ formează unghiul O'. Ae('~t ("imp magncLic rezultant atrage rotorul sclsi nului receptor. Z . "O") 1 2= Z~ = ~cos ( 0: + 1. d. Curen!ii Il' 12 şi l:j.1 Ia trei curenţi alternativi de valori eficace: 1 .E.5i sebin111 receptor. acest cunductor eurc-lllni este llul. 2. cu acelaşi unghi 1: a rolurului din selsinul re ceptor. In eOllduzie: axa rotorului aparl'inînd selsiuului receptor.+eus (a z +1~ooH cos ("" + 240°)] =0 . E E.inta acestor trei cimpuri magnetice este Illl dmp magnetic.416 ELECTROTEHNICA GEl'<'LRII-LA lnfăşurările 2 şi 3 fiind decalate in spatiu cu unghiuri de 120° şi respectiv 240 faţă de infăşurarea 1. = .C05 (:x+ 240"). Rezu!t. a:. Pril1 aceasta se realizează transmiterea mişcărilor lIlJgllit:Iare illtre sdsinul tradl1ctor ... ' Z Z unde Z C'~lt' impedunţa r('~pccliyti .2' şi 3.Jt fiind că prio. 2' şi 3' ale !iclsinului recepLo!'. conform [igurii. . produc in fiecare înrăşurare cite un dmp magnelic alternatiy .ie cu uilghi oareC. Se vcde di suma celor trei = curenţi (care sin' in ra~ii) este: I1+lz+i:J= Ema:!: [cos CI. Din acea~tă cuuzii nu este llceesar lin conductor eare !'Că lege punctul central al conexiunii in slca ce formeazfl ÎIlfăşurărilc slatoricc ale sclsinului traductor ('11 pllnchli ccntral corespUllzlltor selsinului receptor. ca şi axa roLoruhli aparţinî n d sclsillului LraduclOL La uriel' rotaţ.""".l\"t~ '7. 13 = E3 En"". trecind prin infăşurările 1'.

cu njutorul !Sistemului de lentile T.~ra ra 1!rad . 26-(\. Figura 26-44 :lr3t:) ('a ('}. se rcaliz(·zC' sortarea diferitelur produse.NOTJUN'I DE AUTOMATICA b.1. Acest milivolt· melru cu .\p<lratul M măsură poate fi indic:l.. Radiaţiile termic'\" ale acestui corp. Sistem de măsurare automată.. leg:ll cl('rlric la milivoltmctrul mV. ating sudura S a uuui l('rmocuplu '/'. presiune. Asemenea comeuzi automale se Întilnesc la multe motoare t.eUlpIific"re un ~isll'm (le măsurare automată a tempcl'aturii unuÎ corp illc3nde~cent O.. .lrÎme. . Con1rol automat Siştcmcll' de ('outro1 autOlllat p~rmit ~ă ~e "erificr productia fabrici lor. [1-------' lj------o Ţ Fig.) sft poală fj mlisuratJI un iltteryal d. fie.\Uirimea care trebuie mă­ s1Jrată Îl} lIlod ilulomat lr\"htt ir ~~ trC'Olcii ccl puţin priutr-ufl traductor. rapid ş i de fi llU oDo.'kctric('. yilc·zij dc..1X'fl al1lomaLil are avantujtd .. si'! Se racă iniervrll\ii1c JlccC'san: .3 dreptul in unităţi de tcmpl'ratur:1 permite măsu­ rarea automată a tcmpcraturii corpului O. Figura 26--15 arată prillcipial un sistem automat })ClltTU controlul unor riole cu . dupii ce sfnt conCC\ltr:1tc. care !i-O lrnn~formc Într-o m.\liIS1lJ'B.' timp mai scurl Salt mai lung.-i omu l. in funcţie rit! \'~d(lriJe mftsurMc. Măsurare automata ill procesele tehnologice .de a se [<lct" precis. rclJlltîndu-se cele necorespunzătoare t't('. fie pentru ca. tă dC. . electrirri. b constituie un exemplu de comalldă automată prin butoane ~i ('oHladoare.tor ~au inregistrator.ncdicamcnte şi cventunl rehubrca 101'_ ~n . pentru a yerifica mersul normal a l proresului tC'hnologic. de obicei. Comandif automată Acţionarea electrică a moLoarclor din echipamentul mnşillii de honuit de la capitolul XX V-3. 0:. d.fil lă de cea munualil . de multe ori ('sle n('('csar ca o anumită minime (temperlltura.

eF.omal.n un dispozitiv (·lectromagnclÎc.')i 2R'J'.ini llwri (seurtcircuite). dar dc lungi'i durată.ă prin intermediul staLil izatomlui de tensiune S lampa L. un aplH'al ilHlicator . fluxul luminos respectiv atinge celula fotoelectridi.sloarnl"t Fiola nI'Ulft>SP\lllziltoarc de pe traJlsporto\". Protecţia automată este de asemenea uliliJ. produce avarii. este ncccsar a se utiliza ş i relce clccLromagncticc S::Hl s i gl1ranţe fuzibile care d eclanşează brusc la sllprasarc. motorul trchuÎ(' de('on. Razele luminoase sint ('oncentrat~ de lentila Le şi lravcrscu7.atft $ Î In sistem<. Schema (lin figura 2.1 L moi ales In bUlla a motoarelor eledrite.i:i fiolele F deplasate de transportorul T. 26·45.l11sp:lr~nţa nccesară. Dacă mcdi· J Fig. !ltntru a Jlll se. Da cii din CU\lza unei suprasardni {'Ilrcutlll absorbil (leptlşt'şte v:do:tn' :1 maximil aclmisihilii. iar telula foloeledrică acţionează prill intermediul amplificOltorului A. fluxul lumino» fs le micşorat.J<i!. Protecţia rUllcţiol1are .. cuprinde şi protcdi:l al1l. Protecţi e automaU auLomalii joacă lin rol deosebit de imporhl .{t a motoardor prin intermediul rele~Jor termice] RT.ionează corec t numai la sup rasarcini mici.odaL 'in mod iHllolJlat de. C'. camentul lichid din fiolii nu arc 1r:. După trawrsarea unei fiole. privind ac\iouarea elcctric:i a Ulwi ma ş ini de honui t.ELECTROTEHNICA GENERALA o sursă de curent altcrnaLiv alimentc:I7. pentru a deconecLa Î:l mod alltomat partea din inslala!ic care ('ste avarialii. rii. la I"cţ ("a. Sistem de control UlJ!omal.'\ { nratii dacă nola rSlc buuii sali rea.'le cH('rgl'licc. i. Deoa rece acesle I"cIe~ fUJlcţ.

glarea astatică. abaterea j. Ili\'l'lul scade. 26-46. Încit ÎntreG ruptorul ' 2 (ee! mai apropiat de Ct) să declanş(·ze primul. 1'('3 prf'r1să a mărimii de reglat şi valoare. D e as{'mcuea. 26-46).devine egal eu nivelul prescris. trece prin Îiltreruptoarele automate lw 18 12. plutitorul S(~ ridică.U f .' ana V coho~ll':l . .icti c~te arătat i n figura 25-!7.C? sint alimentaţi de la genel'atorul G prin intermediul unei reţele care cuprinde Întreruptoarele automate!I" ' [U' prevăzute cu relef:" care provoacă deelanşareea automată ÎI1 caz de sarcină.NOŢruNI VE AUTOMATICA 419 în aeest caz. van a carc reglead debitul de apă la iulwrea in rezervor trebuie să poatii ocupa poziţii diferile. '9' e.intrare a «pei Îu rezervor ş i restabileşle eehi libl'ul. nivelul apei la srirşitul proce~ulili de rcglaj adică la echi libru . organul care cxeelltă reglarea trebuie ca Îll momentul eeloilibrului sa poată ocupa poziţi i diferite pnLru valoarea preserisă a mărimii de l'eglat care e<. dat se produse o suprasarcină inadmisibil dc mare la consumatorul C2 • Curentul de supra sarcină. dar permiţind pentru rc:-otnl feţelei o funcţionare normală. corespund\' ullt!i reglări astatice. la re.licr'i sau asta'icil. iai' .a efectivă este IIUIă.ît 1 7 timpul de aclionare a declanşării să scadl"i pc masura depărtării de geuerator. . Sistemul de reglam automată din figur:J.al' uaL Q ereştc. Sistem de proIectie auto · ma t ă seledivă. la sfîrşitul procesului de reglaj. Dacă debitul de apă ('\. Dc exemplu. fn con~ccil1ţă . Consumatorii CI" . protecţia trebuie şă fie selediuă. Releele ÎntrcruptoaH' lor trebuie al'tfel n'glatc. in!'iă la un llivel al apei putin mai robllril decit nivelul prcseri::-. plutitorul P coboai'il. a~tfcl ea la ficrarf' poziţir :live1ul apf'i la echilibru s:\ atillgă valoal'ra prescrisi1. Înr. vana V se ridică . La reglarea a~laticii. proLecţia selecLivă cere ca reglajul relt'dor să fie astfel Jăcut..fig. Reglare automată Reglarea automată poate fi da. după cum se arată m a i departe (fig.jlr(' valoa. scoţînd din funcţiune consumatorul C~.le apă ('v3t. Se presupune că la un moment.uatii (l in rezervor. La orice valoare a debitului . echilibrul rcstabilindu-se pentru un nivel putin mai ridica! fat-ii d r cel prescris. care pleacă de la gcnerator.le o v:iloarc nnică. 26-2..:cc« ~' c milre~le debiLul ci<. h( C. Un cX('mplu de rcglarc stat. Dacă clehilHl --le apa evacuat se mic)orează. În figura 26-2.

26-4Î.:i.('1 pu~in mlul dinll'l' <.ărei turaliC' 1/ (m:1l'i mea de reglal) tr(>buic menlinută in mod au· tom. (.glnjului OIl {!slc () mai-iUIIunea l tă a r.ut{)matizi!ri :-(' uUlizeaz:'i de olJie('i l"C'glarea in dircct.l zan elco Din alt punct (le \'cc!c)'c. De ascmfllcn. Si~~cmrlf' (li~("OlltilHle ~e utili7. TII ~. lÎullă. re/fii. mărimea de ie!. sau <:\.!. Orgatlul care execută I'cglarc<I statică Lrebuie ~tl o('upe po.lt constantil. arlirfl \"ana F.1 va loare a pres(. ~i~ll:mc1e de n'glan~ pot ri cu yn[oare prt'ci~ii fo n-.It: obicei la rf'glarea mă· r imil or nI \'ariatii t('nte. pJim(>le sisteme se Ilumc~{' ~ i regllialof/re proprin. irc. care permite o pr.:iţii djf('ritc penlru diferitele \'rllQrj atinse de mărimea (le reglat la eeh ilîhru. după reglajului .c. l'a. In sistemele de reglarc di~('o n· tinuă. nenţillerca cOll~ta!ltă a unei turatii.>Iemente arc o fu n cţionare it.a tind mici abat.420 ELECTRO~. Figura 2(j·2 ('ol'Cspunde cazului al doilea. rCY ll l/1/our~ 1'1I p/'oyralll .rinll~3 de iutrnrc Y:lriazft conlÎnuu. P(' a('claşj ax eu mnşiua. arlieb In o varia tir l:Olltinuă fi m:irÎmii de intraT"(' cOfrspun:. m ărimea rle regla t poate a\'ca.c. tempcr. neglajul static se bazeazii deci pc admiterea unei a numite aua/Ni.mlom"Ui astat i că pentru . la reglarea sta ti că. De m ulte ori.prii. indC'pend€-lIl de ~arcilla mnşinii.~lIl (le 1't~t!lnj este ma i I":lpill.('izil' mai llwre. figura 20·47. Sistem de reglare auloll1atr.lc u variaţie jn snlt n Illă· rimii dl' il'~irf'. \'ariad cont inuu (lin) atunci tind m[. de l"xClllplu. tit! un elcm(>llL il1fcrmC'dîar (motoru l ckC'lrîc aJ ilUeut:. PrillHllui taz ii ('on' ~pllud('. dnd encrgia ne('('~aril orgn· nului car~ execută reglnjul. . Rt'glarca pOltl!> fi continuii ~au diSIUl/lif/IUI.lal1lă pcnlru mărimea de reglat. este luală de la Uil traduclol'. ia r ultimele.r1să /Juril/bilti dupti lIll wlllmil program.t <le la rc\('a). tind C'1H~rgia nel't'~an1 ":lnei €-~lC <la('-. fu s istemele de reglarf' conl a fi~car<.CA GENERALĂ tn consecil'ţă. staiÎC<I.eri. "nlo ri puţi l ] clirerite raţă de va loarea pn~. In fignra 2Q-18 se arată tlţl sistem d(' feglnrc . Î'l schimb proc(.iunea unl1i r . Obicdul re. tic t~xrmplu. RI~glar(>a slati eă se l... pl'P:-.crisă.> elcm('ut. clar prvcesul de reglaj pină la echilibru est e Illa i lung.f'uzJ <. procesţJl Fig. adică p lutito r ul p.:i. Reglarea aslaliCli arc avantajul anulării ('om plete a abal.Jazcnzu pe existenl. reglarea p oat(' fi dirceUi sau indiIecl<1.ltu)'H unui cuptor.

~e aplică deci nn poten ţ i a l proportional cu turaţia Il (la rezi stenţa HI ) pe care o a re c[ed.i" la un momcnt dat maşina . -unea lt ă se g5seşte motorul electric de curent continuu separat ă El şi tahogeneratorul T excitat prin in fâ şllrarea B l.ltialelor aplicate rezistenţ. care reprezi'ltă nee valoarea dată ~au prcs cri~'ft a mărimii <le reglat. Fig.NOŢIUNI DE AtJ'"TOMATICA 421 OE.-c faţă de turaţia 'le prescrisă. I 'lz> A.unea ltă şi un paten!ia l proporţ i onal cu lurat ia III) (la rezist e nţa R 2). Potenţialul aplicat rezistenţei R 2 depinde de poziţja cursorului el! eare poate aluneca de-a lungul rezis tenţe i R. care al imentează un mic motor de curent continuu m.8..ă Într-o anumi tă poziţie. l\Iijlocul rezistenţei R {'stc legat la pămînt.unelte. Sis tem de re gl.elor R I şi R 2 este astfel in cit po ten ţialul la ieş i rea din o rganul de compa ra ţie şi control să fie prop orţiollal ('u : adiei! cu abaLt'J"ca a a turaijei /1 efedi. carc corespunde turaţiei n3 pn'scrisiS a fi men(. • IJ ~. IX-5).~ egale . aşa. d a unei tu wjii. Polaritatea pote.un tiratron (w'zi cap .lrc aU\Qmată as t a ii că pentru menţino:rea constanlă Ln hornele org'2'lului de comparaţie şi c omandă consti tuit din rezi~t("n \elc HI şi H. 'Iot orul poate realiza prin intermediul reductorului r~ . Acest p otcllţial propor ţional cu a . f]F ~ ~ R.7.<C apIidt la grila amplificatorului iO c A I' conlli "tituit dintr. Potenţialul aplieat de tallOgellerator rezistenţei RI BI~~(I .inută constantă. O(C r R. Cursorul el se. cu excitaţia E 2 de la bateria este proporţional cu luraţia n a maşini i . alimentată tot de bateria BI.. 26·-1.

Tensiunea la bornele a-b ale Îniăşurării de comandă E3 este nulă. Totodată.ii in cele (louă jumiHăji ale Înfă~urării E3 nemaifiind egali. micşorÎun 1'co-siunea la bornele motorului OE şi deci lnra\ia sa.~[t fie reproduse ]lllnindu-se însă in joc o er. Pentru pornirea maşinii-llllelte. se aşază ellTsorul el " Într-o poziţ. Cursorul C2 este de asemenea legal la pămînt . care neecsiUi un l"onWm neÎnsemnal de -energic . aplică asupra r('zÎslcn l'ci U~ lin potenţial <lin ce În ce mai mare şi proporţional C1l turaţia deeti\"ă n a motorului OE. Urrnă rin·a H \ ILomată se aplică.în sensul necesar.422 rotaţia ELECTROTEHNICA GENERALA cursorului C2 de-a lungul rcoslatului Rh care esle legat la bornele Înfă E3.aşinii-unelte cn~şLe. Aceasta cOllstitue iufăşurarca de comandă (f-au de excitaţie) a amplidinci Az (acţionată de Ull motor nedesenat).ie eare corespuude turaţici 11(1 prescrise. ceea ce face să apară o abatere a. Urmărirea automată Sistemele de urmărire automată pol fi ron~icleraLc o \' ari~mL ă sistemelor de regl are automată. Urm{trirea automată permite C:I o serie de fCnOIll('ne . lJentru a se anula din llOU abaterea elc. turaţia Illotoruhli OE creşte. care alimentează motorul OE (organul de C'Xecuţic).acţiollînd maşina. la prelucrarea metalelor prin maşini de copiat eledrice. dat riind că cdc două jumătăţi ale acestei infăşurări sînt parcurse tit' rurenţi egali şi de sensuri contrare . la rindul ei.unealtă . Curenţ.l> astfel efi :. care face ca amplidina A2.! .crgic mult mai importantă.un anumit sens. .-It' (' xemplu deplasări mecanice. să aplice motorului Ot.ulleite cursorul C2 se gă­ seşte in poziţia mijlocie a reostatului Rh.ervolllolnrui m se opreşte o dată cu cursorul (. de exemplll.2 ' Dacă la un moment dat sarcina m. care funcţionează ca traductor. se anulează şi potenţialLll aplicat amplificatoruilli A. care pune din nOll in mişcare :ier\"omolorul m şi cursorul C~. Mijlocul Înriişurării de comandă E~ e!'ote legat la polul pozitiv al baterii B z• care arc celălalt pol legat la pămint. după cum se vede pc figură. găsindu-se suh tensiune. la bornele a-b apare o tensiune de UD anumit sens.rs. fare ca servomotorul ni şi cursorul ("2 s:1 func~joneze in sens im·e. Se presupune că În stare de repaus a maşinii .1 acest caz.. Pe măsură ce turaţia motorului OE .l l = a se llilldcază. incepe sîi rotească cursorul C2 Într. Lllr:dia ~a scade. iar :lbaterea (1 de sellS conlrar faţă de prima dală . la hogcncratorul T. astfelincît la Ull moment dat abaterea Il o.şurării iar senlOmoforul /Il. 1.':iC apropie de [1 0 . asupra amplificatorului tiratronîe Al se apIidl un potenţial proporţional cu: . g. o tensiune astfel Încît acesta începe să se rotească . astfel ca tensiunea aplicată motorului Oli ~ă creasci'i pentru a readuce turaţia la valoarea prescrisă I!~ _ Dacă sarcina scade.

care poartă freza 1-". de dire molorul I'kclrie i . il1lprrur. Maşina de copi::Jt eonpnl! ('(lpul de copi(lt R. $C ridic:. acca~ta face ca lin scmllal elcf'lrie să pornească de la capul ciI. să ajungă amplificat la organul de execiltie fi (motor ('lcdrir). Af'('~I:t . Sistem de urmărire automată (de copiere). In ace~t timp palpatorul p urmăreşLe C011tUl"ul şablon ului S şi poale apăsa la un moment da t capătul pirghiei 1.5. Freza coboară pentru a prelucra piesa P. împreună cu freza . prin intermediul unei comenzi corespunzătoare.J prin miJ'carca I (în j01» asupra sliportuilii S.C{l este ('azul. copi at esLe deplasat în mod pf'. Capul (](.' copiat. ~uportul frezei.hide cOllt<lciul 1. illişcarea {'. Dacfi profilul şahlOliului obl ig:! palpalorul sa eobo~\l·e . di piesa P (fig.. ~all poate coborî. de obicei mecanicii. care trebuie să rămînă mereu iu cO!ltacL (să palpezc ) c. iar legă ­ tura !) ridici"l şi capul de copiat. numită palpa lor.. se Înc.ă cu freza.NOŢIUNI DE AUTOMATICA Se presupune. :!llln(·i ~i suportul frezei. cu <ljulorul frezei F. f'omprimîlld rc~ortul 2.fJllnnent spre piesa P în sen sul mişcării 1 J. şub in[fucll(a resortului 2. cind ambele (·Qnlade ::îl' t deschise. Dacă palpatorul urmăreşte o suprafaţă orizontală :J ş:lblonnllli. Cn urmare a unui alt ~('mnal ce tr('ce prir· amplificatorul . dupii cart'. de pildă. 26·-19. prevăzut elI o tijă p. astfel încît să capete forma uriit<llă punctat. 1 II 8 9 r:::------T"--.)C{îOIlC3Z. se deplasează pe orizontală .u şablonul S. Dacă profilul ~ahlol!ului S obligă palpalol"ul p să se ridice. să tre<lca Pliu amplificat"orul . se incl1ide contactul' . este coborit şi capul de copiat.<lrc readuce mereu capul (le copiat Într~ o poziţie concordantă cu suportul frezei are ca c!""ci repunerea pîrglliei J in poziţja sa mijlocie. 26~49) trebuie să fie frczată prin copiere. . care arr forma pe care trebuie s~o capele piesa de prelucrat. da. Prin legătura 9. F P S Fig.-> 'ii organnl de execuţie D.

2G-SO. . 26-50. b). factorul perturba tor se propagă prin toate elementele sistemului de un număr oarecare de ori. miirimea de reglat variază în timp de la o valoare 1 (fig.RALA 4.ei perturbări. iar procesul tranzitoriu ."IE. Dacă perturbarea arc ca efect [erJ oIlH'nc tra nzitorij oscilatorii (fig. Se p oalt· illtimpla insă ca o scilaţiile să răminfl lleam~rti ~a lc (fig.abil. ciud mărime a de reglaj ~e stabilizează după o scrie de oscilatii L _ _ __ 3) _ _ _ V\Wl C) • d." ELECTROTEHmCA G:E. Dacă. de exemplu. şlstemlll csLe Imtabll şi nu poate functiona. c~. după -cum se ştie.. -sau să creaStă inco nt in uu (fig. 26-50. De oarece sistemul este format.'iC nu meşte aperiodic. sistcmul se numeşte instabil. d).tcJlnll este ŞI 1'1 . a) după o curM expone n ţi a Hi. un interval de timp mai lung sau mai scurt..o~lre (le echilil~r:l a. 2(. În aceste eaznn . dintr-u n circuit în chis. STABILIREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATA ŞI CALITATEA REGLAHl! Funnionarea unui sistem de reglare auLo mat ă este supusi"i influenţei unor {actori perlurbafori ee pot int. In sistemul din figura 26-48.·50. amodiwle (dcscreseăto~n' ) la o nouă va!. la valoarea nouă de echilibru 2. Su. o variaţie (le san:i1l1l a maşinii-unelte OR constituie un asemenea fador perturbator. 26.. Cînd fen omenele t ranzi to rii nu duc la o sit\mţie de echilibru. procesul tra~­ zi loriu se llumeşle oscila/ori li ullwtli:a/.erveni di"afara sistemului. sistelhul este ('-Vident st. sistemul are o stabililale mai hună. in urma m.'lcest caz stabil. Stabilitate<l sisiemelor de reglare automatA .-50. dind naştere la o serie de fenomeu(" tranzitorii. Cu cit aceste fenomene duc ma i repede la o situaţie de echilibru.' Fig.

~idemclc de tclemecanică poL fi in circuiL inchis ~au in circuit cle~('his . Jlihailovş."OŢillN.('est scop H" pot aplica diferite metode carc ţin seama de caracteristicile elemen telor ce {'oflstituie sistemul aulomat respectiv de exemplu.a. La sÎstemele de regla re automată studiate . După C\~ s-a ajuns la \lll sistem automat stabil. DE AUTOMATICA Una din ('("le mai importante operaţii de ('aleul care trebuie Îndeplinită În legătură cu sistemele de reglarc automată constă În ycrilicarea stabiliUiţii lor. se introduc demente noi stabilizatoare el c. Pentru aprecierea caJiluţii unui sistem de reglare auLomată există.). D'ICă Însă accasUI distan tă esLe atit de mare Încit ne('('sită intrOlll1("erea unor instalatii speciale pentru emisia. 26·51. o serie de mclode matematice de~lul de complicate. Structura generală telemecanică. de asemenea.Ulita/ea pro('«'sultli de rt'glnre indeplinit de sistem. astfel incit !<istelliul să devină stabil. eslI" necesar sa se cerceteze şi (. Ca şi sistemele ohişnuite automate.a.ctuJ regIării şi dircritcle elemente aJc i J lstalaţici este relati\· mică. 5.care sînt in circuit inchis -.-a sistemelor de T OR Fig. .~ OR ~---.:'\IECA~I C -\ fn siEtelllplc alltomate studiate mai illuinte . sistemul se numeşte de felem ecanidl. Da c:\ ('crcdarea stabilită tii duce la concluzia că sistemul este instabil~ se modifj('ă unele elemenle ale sistemului.. In această pri'\'in{ii. transmiten: a şi re("t'ptia senlllalclor. Genera1il ăli TEL!:::. joacă un rol importa nt gradul de precizie a reglării.Oi )U '" " OR ~Lr ~. corespund În tclcmccauică sisteme de oce " 31 f -_:~. rapiditatea reglării ~ Ielul proceselor lraUlitorii prin care se eIectlH~ază reglarea ~.~e) --. a. LI 3. mctodeh> HIII criteriile Routh-Hmwil:.). distanţa intre obi«.

măsurare automată oce - b .rr 1it' transmit.organ de execuţie.aleIOI".au("ă. ele.organ de control. b) ş i de tele( fi g.e :tpoi la rlist. Sisteme le de tclernăsurarc l:l flis tflllFI mare ut ilizcOlz:l Lntusmiterrfl lIllor impulsuri <:lc (·t rÎt:e sa u a unui c Ufelll :dt. trans/lort ş i distr ibutie de energie electrică. DC .iutensilate sau I('nsiun c rOl\tiuuii . pentru transmiterea la d i starlţă a scmr. 1 .kilometri. 26-51. a). 26-51 . R . şi in sisteme pI'ntru fli s l anţfl m:tn'. organ de comparaţie ş i comandă. DE . la sistemele de comandă. . De asemCHea.receptor de semna le şi TI lin ie rie telecomun icatii. pentru di-st. 26·52" Principiul Itl tmâsurări i <::u trauuctor de inductie ~I redresor ele<::lrofll<::.>j AP T IRE r: ==~===~D Fig. Tclcmeca nica îşi găseşte utilizarea iu prartică i n sper ial in ~istemelc c lectroe.1 I ~. Sisteme de telemăs ura re S iSlemele d~ t elt'mil s urart' se pot ('Iasifira in sistemi' pentru dhtanţă de 10 . 20 km. c). d a r care trebuie să f uncţioneze intr-un radru coorrlonat.aparat de măsurare. cootrol şi măs urart de exemplu uutomată carc sÎnL in circuit deschis - coresp und in tclcmecanică sis- teme ele felecomandi'f. . 26-51.cnlfltiv dl': frrf\" eJL(r1 . care trausfor m ă măriJllt!fl dc' milslll'at Într-o mărim e e\cdriră .<ln1"c de mică.. T .' la distal1 t-ă mică fo loscst' dt ohic('j traducloare.organ de comandă. DC . principiu fl unui s Î ~leUl de telem:ts u rart' cu tr<ldudor d(' indur\ie lji rr"dre~ or ('l edl'onh' .. pina la sute dr. de le l eco ma n dă automată (rig."ariabilii" In figur:1 2G-52 ~c flr~Ii"1 scht'ma tir. Sist ('mele de te le mflsuran.. In . I \S' TI . ne rgetice. Pe figură OR reprezinti! obiectul reglajului. În raport eu necesităţile de producere. I K --1 - .e m iţător de semnale. E . şi staţjj eleclrice interconectate aşezate la mari rlista n ţc intre. 1!1 figura 26-5] se arată structu ra generala a uuui sistem de telereglarc (fig. lefecon{ru! ş i lelemă"IIJ"att. care cuprind centra le.traductor.426 ELECTROTElL"iICA GE~'"ERA LA felereglare automată.

Se ştie că energia electriră se mă~oară cu contorul .z.îc. alunci E=O şi curentul J=O. Pelllrn a ~e evita cOJlfuziile posibile ~i a se at.'alonre a mărimii măsurate corespunde unui anumit llumiir de.e de uprosimativ 0. va fi proporţional cu energia in 'mita lea de timp. Lampa L !ran~mile prin ac~~t e orifieii Ull anumit flux lumin os (:e!nki fotoelcctrkc CF. iar fiecare cifră printr-o anumită combinaţie (codific<lre) de impulsuri de polarităţi diferi te. înfăşurată în jurul tamburului T. la reI ca şi in cazul cînd unghiul [2 = 0. j)'" stîlpi.TICA 427 10 .. penlr u 500 k\V ~[I core~pundă 5 impulsuri pe secundă etc.tromotoare E de induc!.\ prin eifrcJc eare-I compun. 20 km . către redre~orul electronic RE ~i transmis apoi priu liaia dE' telec. Contorul 11'1t rnăsoariî puter('a care treJ. numărul de rotaţii în llnit3Lea de tIJOP. Traductorul de indue!ie TI se alim entează de la reţeaua de curent alternativ RA prin intermediul :sLabjlizaLorului de tensiune ST . numărul de rotat.c:crinp. 1 mA.T ap:n3Lului de măsurare la di~t:lllţă AD.:tive şi negatiye). :\paratul AD arc !':cara groihltă in COl1. depinde de ungl1iul n pe care-l face planul bobinei cu plallul orizontal. (·are arată r{l linia nu cste intreruptă.5 .ere de f 000 k\\' sii rorerpundă 10 impulsuri pe ~('rund. Pentru Q=90". Eroarea maximă a sistemului este in mod normal de =--:2% . 26-53).4.NOŢIUNI DE AUTOl'>lA. adică nll anumit număr de impulsuri 1[: llllibtea de timp . ol11uniraţ. de e xemplu. Cînd linia de telecomuuicaţie se întrerupe elin eauza unri 3varii.~a metodei frccven~ei impulsnrilor pentru măsurarea la rlistanVi a unei puteri dectrice (fiQ. Dacă n=o. anică. In metoda frecycnţei impuburilor. Lini:! de telecomunicaţie poate fi aeriană. Se va excmplifi(':l mai jos tllilizar. rigid de aparatul primar rle mBsurare . 1n ronseeillţă.ii al axei contorului fiind propo r ţional eli rnergia măsuraLă .rage atentia aSllpra anlrici. Axul contorului ruteşte rliscnJ D prevăzut. in si"temuf hazat pe nUII\{\I'ul impul~l1rilor. !'\(lidi cu puterea e1edriră­ respectivă.uie tr<l(lsllli~ă aparatului de 1" (l i~ b'Il1P AD . fiecărei valori a marimii de lll{tSurat îi eore~pulld(' un anumit număr proporţiou~l cu yaloarea rc~pccti"ă . forţa eleelromolo:ue E ::. care ia naştere Îl) bobina [1. fiecărei valori a mărimii de miimrat îi corespunde o anumită frecvenţă a impulsurilor.l. Număml ~e exprim. la perifcria lui cu orilkijlc O.. (" 3 pentru o put. codificarea sau frecvenţa impulsurilor. aparatul de măsurare AD indică zero... de LdlCmiisurare prin impulsuri (pentru dislanţe mari) se bazeaziÎ pe numărul.P. ~au îl! cablu suhteran_ Curentul de li!Jie e:st.ie l. pe linie să treacă un curent de inteHsitalt' J"t'du~:1 .i curentul 1 au valori maxime . durata. adică yiteza de rofa\ie a axului. In aeest caz se poate conveni . Axul de rotaţie a bobinei B esLe legat. Sistemele. (po. Dară sisLemul se bazează pe durata impulSllrilor. Forţa elec. Curentul 1 este redresat de. fiecare . dliar C'Înn aparatul primar de mă~U1'are indidi zero. Fluxul lumillOs ajunge la celula foloeleelrică cînd îu drumul său SE' găseşte un orificiu şi este întreru pi atunci rînd rnăsHJ: are . valoare:l mârimii de măsurat corespunde duratei fiecărui impuls (uneori duratei dintre impllLsmi). i'lsl~llaţia este astfel realizată încît.·. impulsuri. în metoda codificării.

t de la o al~u\lliLil valoare la Zl'ro. La fieeare impuls.erii rarc trebllie mnsurată la dishmţ. saL."uţa.poat. mfl~Ul"at JI esle introdus[t intr-un traductor T.i'i.t1 n variaZ.j put.(!(' exemplu o dep!a~arc .cven tă penlru ielemiisurare. Curentul il' datorit celulei eF. ~lmplificatoruJ . :o.\n ilatl'a d(~ timp este mai mare (freC\"E.urent. La fi('(·ar(' lllciîrcare . bateria B să Încarc{' eonden- . ::trm:Hura rclcului [("YfIle in poziţia 2. 26-5:" Sistem de leJemăsurare bazllt pe frecvcJ11a impulsurilor.orul C printr-un ('urent i 2 . n M fig.ma bloc <J unui sistem de fre.LlIlui "\"a lua poziţia eoresPllllzătoare curentului mediu. a dinJi m:trllYle (](o ieşin' . Fret"vellţa eurentullli produs de generatorul GE depind(' (1(' Vtl- . curenlul prin aparatul . adic.ia aparatuhli corespunde frcc\· \·n~ci impulsurilor. releul atrage armătura l'a a În poziţia 1. Mârimea el .ti şi transmise la distanţă prin linia de telecomunicaţii Ll' releului R. elistan ţe mari ell ajlltorlll ullui ("urcnl. care trece prin rezist('n\a de limitrlr\' 1 ~j aparat. va corcspUllde deci unor impulsuri avînd o frecvenţă proporţională cu turaţ-ia discului D. indicaţ. ohicei sisteme de {reww(ă (fig. Prin GE ~-a notat un ~('llcrator elcelronic de Cllrent aJ[ernati\·. deci cu puterea mfisurată de con- torul Wh. Si::lt'lllek P('lltt·ll măsnrarc 10.~i Învcr$. Fig.ll{'rnati\" de free'''':nţă \"ariahiJă se numesc de..j).u l de mllsut'al AD.. SclH'. 2G·54. 2C-:j. făcînd ca. Cu cit numănll de impulsuri in l. impubnri!or mai mare) cu atît c. Impulsurik silit amplificate dr.e varia cap aritatea cOlld('llsatorlllui C. iar condens:llorul C se descarcii plill rcz:hite'lţ:l R 2 . Acul ap:ml.) l"OndenHllorullli.. 1/1 consecinlii. Cînd impulsul (Ijşpnre.428 ELECTRO'fEHN I CA GENERALA trecerea fluxului esle Opritfl de porţiunea de disc dintre două oriIicii.ul mediu prin apa ra L va crrşl{' .

" ~all . întrerupătoarc).islă rite două eanale C~:. De multe ori.llizarc se poL semnaliza la distanţă pozil. sistemele. de exemplu.a l " prin rezistenţa de /Jafoare lJlare RI' Rt. In felnl acesta se poate urmări dadi telecoman{la s-a îndeplinit efectiv . de fapt..i C' l ' (. curentul ajunge la frecvenjmelrul eleclrQ/lic Fl!.i aihă O sueeesiulH~ în timp .NOŢIUNI DE AUTOMATIcA 429 loarea C:.lpa'0tA(. de exemplu.. Există sisteme (·u !Ilai mlllte eanale ~i ~isleme cu UII singur eallal. iar cu ajutorul ~istemelor de telesemnl.i~ia de "Îllchi!.). Oscil.schis" Il unui intrerupiiLor. ineîl (·cI de { ·olluHl'lii să 1111 poată fuuetiolla de cî t cU un cnrent..analul comun C. iar cel de semnalizare sii poală fUllCţion:l cu UII .11 esic un exem plu de generll ior electnJOli~ de îr~Cvtllt r. iar din locul întreruptorului se ~emnalizează la postul de di~p ecer poziţia Îlltrernptorului respectiv .leek sîn t astfel con~truile. ă diferite operatii (ca. de tcleeomandii sînt eombinaLe CII rele de Lelt'st'lllnalizan!. Se presupune ca la nil moment dat inlrenlpLorul Il (neUI'selUlt) se găIit".-! proporţională eu IllăriuH:a de măsurat.ltd\Ji de. de exemplu. poz. a~tfel incît ~înl lratate împreunii.li C. Astfel.Curentul este măSllral de aparalul AD . de la lin po::<l de dispecer energetic Se poate comanda la disbn(. (ca. ieşire un curent proportional cu frecvenţa.effinalizare se hazează pe aceleaşi principii.reruptoarelor Pl.'2 ~i C' ~ ete. In afară ne r. cQutactul său :. poziţia "in mers" sau "în repaus" :1 unui motor etc. La primele. pe cind la ultimele . In ilceasli! siluaţie. pentru comanda la distanţă a 1I1l0r între rupt-oare şi scmnalizar. iar ca mărime de. În t"Qns{'{'inUl. .lllxiliar CI (' ~lc men tiuut in p oz. ln ddinitiv. deviaţia acului aceslui aparat va fi propor\iOlw!ă cu măfllnea i\l. Frecvenţa acestui curent pO:. a cărei valoare trebuie milsnratţl la distanţă. ACCiiL frecvenţmetru se comportă ca un traJlIctor <lsind ca mărimc~le inLrare frecvenla de miisurat.'i cont rol PC ~i postul în\. semnalele trebuie l' .. Ia CiltC yaloarea fre!. se transmit ~imlllLan IUai multe semnale. \ c.'a pozi ţi.:lloruI cu lriorlh <'lin Uf. La di\'C!rsele sisteme de telecomandă şi Lele~emnalizare.iile În care ~e găsesc difelite ap :l l'~~te . CII ajutorul sisteme!or de Lelecomandă ~c !HlL eomanda la distanţ. pcntrl! fiecare întreruptor I I' 1'1 de .iţia supcrlo:lrfl.. Le d e clau~at.. care. se transmit prin canalele de felecoInllnirofii (cu sau fără fir) difcrile impulsuri. închideri şi deschideri dE'.\"en!e1 dep inde de mărimea capaciW\îi C.!"ura 9. d{'. intre postul de comanda !. utilaje ete. i" figura 2ri-55 ~e arată sehema de principiu a ullui sistem cu mai mlllk ranale. mare.'i lor.ă jnrhiderea unui intreruptor. Dup'. ~:. [ace parte din gellerator*. .ll Ci t 1 pent ru comanda <lcdanşiirii înteeruptorulni 11 prin rcleul S'Ţ) 1 penl-ru senl il :lIizan'a poziţici "deelan<. Sisteme de telecomanda şi tetesel!matizare FlIllcţ-Îonarea sikmelor de lelecomandă ş i tcle. trece lin C\lrcnl prin rC'ie. trcc('rea prill ampliflcat~rHl A ~i linia de teJecomUllica~ii LT..

R eleul SD 1. ___c' 1-._~ ( . -. dar releul de semnalizare fun c ţionează ş i aprinde o lampă ( nedesenată) care semnali zeaz ă poziţia "anclanşat" a întreruptoru lui. ('arc co mandă anclanşarea. Se stab ileşte in schimb curentul prin releul CD 1 (pentru comanda Mcla/lşării întreruptorului).-. Curentul fiind mic. . contactul auxiliar CI este adus printr-ull dispozitiv 111('canic in p oziţia sa inferioară . tn acest moment.__c _ _ l ~ C~. aprinzind o l ampă (n edesena tă). este scos din Iuncţ. ţinind seama că rezistenţele R au o va loare mare.i unc. ÎnchizÎndu-se astfel d eri vaţia constituită din rezistenţa r1 de /Jaloare micd şi cheia /{l" Curentul prin releul CA. Cind este necesar să se co mande de la di stanţă an clanşarea intreruptorului Il' se aşază cheia /(\ în poziţia in ferioară .ELElCTROTEHNICA G ENERALA curent mic.1 pentru coman da au cia nşări i creştc la o valoare suficient p f-=-t1 ' f ~ 1 + 8 c ------.. releul de comandă CDJ nu func. iar lampa care semnalizează poziţia "declanşat" a intreruptorului Il se stinqc. iar rezisl e nţelc r. Sistem de comandă multe canale. Din cauza valorii mari a rezistc nţe i Rl' curentul este Illic şi funcţionează numai releul de semnalizare SDJ.. Dacă este necesar s5 se ('omande declanşarea intreruptorului 11 se aduce cheia KI in poziţi a superi oa ră.. semnalizare cu mai de mare pentru a pune in ru ncţiune acest releu.1 " R. In mod asemănător se procedează penlru comanda celorla lte in t reruptoare. ceea ce permite să treacă curentul ş i prin rez i stenţa r' 1 de va loare mi că . " " SOI I şi s1' Fig. nemaifiind parcurs de curent.. 'OI / K. prin releul SA 1 (pen tru Semnalizarea poziţiei "anc1anşat" a intrcruptorului) şi prin rezistenţa R' I de valoare mare.. R " '" j sll '! " _. care semna lizcazâ poziţia "declanşat " a intreruptorului II. o valoare micâ.ţionea zi'i. 26-55.

>dc din postul P2.vt . În momrntuJ l'Ind cu .~ 5 cu un singur canal.u dJide Îlltreruptorul 2 la po!-. cursorul Ci St' ~iiS('Ştt' in contact cu ploh ll 2 diu postul Pz. ca şi la postul comandat P2. astfel rii .j P l (comenzi). astfel i ncit releul corespU llzator 2 «(.X~ l·l1! i e) tran smit" co manda rcspccli\"3 org:lnului de execuţie { 'arc :l ('tiOllt'ază obiectul 2. prin canalul C pl~acă un semil ai Irt clislribui torul D.z 1 c 1 Il 1 C . S . La postul de comandă P l .Î D?. t ur-sorul el? se găseşte de ase menea pe plotul co res punzător 2 D ată trC'bu ie să fir comanda L. de exemplu. so III CI se găse ş te .J - '1':::.ţIe două curso:II't' CI şi C~ S{. Prin aceasta dud l'ursfJtu1 r.! <lin postu l P'l.. care funcţionează În sincronism.rote~ c cu aceeaşi viteză şi în acelaşj timp. In ac('st momenl insii. J 1 1 {(fapt"~ ~ • J ~- . 1 3 [m.. . 0. tie cxc mplu. 0.5 Fig. t . 5 .\ NOTIUNI DE AUTOMATICA simplificat de a unui de cu un canal rezultă 'riin figura 26-56. coman d ă C. Sistem de . Se. vine in contucl cu platul 2. găseşte c ite un distribuitor Dt . \ Princi~ funcţionare ~istem comandă . PE' plolul 2. se . 26-&6.tul de eomand. (. tn mod asemănător !'c pol comand a şi celelalte ob i<.. . obiectul 2 al postului P2.

La cuptoarele de acţiune directă.CAPITOLUL XXVII PltOCEDEE ELECTROTEHNOLOGICE ŞI DE PRELUCnARE PR]~ CLTRASUNETE 1. Generalit. Din acest punct de vedere. că ldura se produce in elemenre Încă lzitoare sPl'cialc (rezisto3rc) şi se trans~ mite materialului care trebuie în căl zit. căldura este produsă de arcul e1ectric ce se o bţine intre c1edrozii cu care este prevăzut cuptorul.ll. care produc căldura pe baza legi i doule-Lenz.a. La cu p toarele de iuducţie . Relaţia In cuptoarele electrice. La cuptoarele Ctl ac ţi o nare indirecti!. numai primele d ouă tipuri (cu acţ iune dire ct ă şi indirecta) sint denumite cu rczistenţă~ ultimul tip fiind numit. curentul electric trecînd printr-uD conductor de o an umilă rezistenţă elec tri că produce căl dură pe baza legii Joule-Lenz. De multe ori. pri n radiaţie ş i co nverţie. materialul care trebuie Încălzi t este aşezat intr~un cîmp magneti c alternativ. Avantajele principale ale cuptoarelor electrice sînt: curăţenie. tn intclÎ orul materi alului apar curenţi de inducţie. cu actiune directă şi de inductie.ji termică. . CUPTOARE ELECTRICE a. pe scurt. energia electrică este tr an sformată in energic de transformare Între aeeste douu leluri de energic ('ste: 1 k Wh =860 kcal. există cuptoare cu re::islentă şi cuploare CII arc. 1n cuptoa rele cu arc. Dezavantajele principale sînt ilatori te costului ri(licat al energiei electrice ş i al i nstal aţiei . Cuptoarele electrice cU rezistenţă se impart tn cuptoarf' w actiune il!directă. simpli· tate. In cuptoarele cu rezistenţă. curentul electric lu at de la reţea trece direct prin materialul care trebuie indilzit. reglare con tinuă şi precisă. posibilitatea de a obţine temperaturi inalte ş . Clasificarea cuptoarelor eleclrice se poate face după modul în care se realizează transformarea energiei electrice in energie termică.

ziste"tă cu aclitme indi~cti1 Acestea se impart in două ţ[rup c: cu tcmpcraturi joase.ii de aer din interiorul cuptorlt l ui.Elootrotehnlca g.. Cuptoare şI tU fr. arcul se produce intre clcctrozÎ ş i materialul ce. b. căldura transmiţindu-se priu radiaţie şi couvecţie materialului ce trehuie Încălzit. deşi in realitate şi la cuptorul dc inducţie că ldura se datorează trecerii \ curen tului de induclie printr-ul! conductor (materialul de incălzit) cu o anumită rczistcuţli electrică . interior 3 se că l zite un material termoizolanL 4. La primele. Figura 27-1 reprezintă schema constructivă a unui asemenea cuptor pentru lcmperaturi joase. Cuptoarele clcctricc cu arc se împart in cuptoare cu ncţiulle direcE! ~i cuptoare eu a~ţjulle imlirecUi. Cuptor cu rezistentA une indireclă şi actipentru temperalu6 inalte. Cu 1 s-a noLat un elcmC'nt Înrălzitor (rezistor). Un asemenea cuptor este găseşte se aşază 28 . 27-1.\iunr. pinil la e.ncralA . pină la circa 1 <Jooce. care este parcurs de curent eleclrir.ircn 700°C şi cu lcmpcraturi înalte.Jzit. Cuptor cu indfrect~ rezistentă şi actiune pen tru lem peraluri joase.. trehuie fncii. indiredn se lltilizeuză pentrn t ratamente termice. Piesele care trebuie Înpe rafturile 5. topirea În CI'el\:l:etc.~ care pot fi reglaţi ru dapd a specială 6. iar la ultimele. încălzirea băilor cu săruri ş.a .~ PROCEl>EE ELECTROTEHKOLOGICE ŞI DE PRELUCRARE PHtN VLTRASIJXETE 433 de inducţie. Fig. Sl:igcţi le ind ică curen t. intre peretele exterior 2 şi peretele Fig. In:figllra 27-2 ~e arată reI mai intrebuinţat cuptor electric cu rezistenţă şi acţiune indîrectă pentru temperaturi Înalte. A!'iemenea cuptoare se ronstruiese de obicei pentru lt>mpcraturi de 200-300°C. 27·2. arcul se produce numai intre electrozi. Cuptoarele eu rezistenţă şi ur.

j şi acţiune directă La aer~t(' (·l1plO:l("('. 1. rezistoarcle 3 se execută din oţeluri aliate c u erom şi nichel.ELECTROTE:HNlCA GEN~A L.'i .~ utilizat mai ales pentru tratamcntelc termice la sculării. Y îj ?/ Fig.::t<'nl de in- calzire este foarte economic. [III şe poate oh(ilH' o Înriilzin: corespullzăLoar('. Cuptoarele de il1(lu('ţje ~l'" în special penLru topil mcLale.iv 500 x700 mm. Uşa 5 . 27-3. Pentru tewperaturi între 1 OOO°C şi 1 350°C rezistoarele se exectltă din siliM (ca rbură elI' siliciu). Camera internă are O formă paralelipipedieă cu o înălţime de drea 400 mm şi dimellsiuni în plan de aproximat.Il"(' se poatc a~igllr<l () încăl­ zire lltJiforlllii.i nUlllai 1<1 piesele 111 (". Cuptoare cu rezistenţ. Cuptoare de inductie CII Arestea ~c cla. . melofl. Schema elcdrici"i a unui cuptor (le inductie 1110' llofazal cu frecventă normală.sifidi iu wploare Cll (J'ccven!ri normali/.cJ se giise~tl'" o Înf. Pentl'u tempera turi pi1lii la clrea 1 000°(. Cuptoarele de în:\ll:î fn. tăptu­ şeala 2 fiind realizată din şamotă .ţionare al cuptorului de inducţie cu frccvcntă. TO[Uii. Acest si. normali'i este ilustml în figura 27-3. I fi1\ ) 1\ Fig. 27·4.1 esLc rar inl rchuin\al:'l ::. c.1 cuptorulu i pO:lte ri ridieal:i cu ajutorul contragrrutăţii 4. Principiul cuptorului de inrlucjie cu fr<. deoarece întreaga căldnnî pr()du~ă trece plin piesiJ. de 111 200 pîn:i la 100000 Hz. IIwtod11 pl"eziuUI un mare neajulls \.ehnic deOHn'('t' piCH'If' care se Îu("ălzcsc Il-au de ohicci o st'CţiU1H'" ul)iformâ şi o structurii omogcnă.0 IIz) :)i C1Ipf11lllf (rtc/len!â.n jurul unui miez de ot. (:'.:cvcnl-ă giisesc ulilizare şi la căii rea picsclol' de otel. Principiul dc fuuc.i/Ifl /Iri. tn exterior cuptorul este prev5zut eu izolarea termicfl 1. d.cc dircct prin picsa cc trebuie Înc{d zitiJ.'i Îşi /~ îlltrebuillţeazii . Din aceastn CIHlz.'cvenjă normală. ('urenlul elet:lric prodl1s dt'st'{"unc!rful untti lrall~­ formator lr<.

Crcuzetul se găseşte aşczat in int<. după elim se arată in fi gură. măresc cantitatea de c. Cuptoarele de inducţie cu Înaltă frecvenţă prezintă parlicularitatea că transformatorul respectiv arc lin miez de oţel. EI cuprinde un creuzel 1 izolat termic ce conţine materialul de Încălzi!.or de inducţie monoCazal cu frecvenţ"ă ll.\ din ţeavă dt' cupru. 435 lrece curentul 'electric cu frecvenţă normală de 50 Hz. pUi. CuptoarelE' de inaltă frccvenţă pot ~ervi şi la călirea sUJX'rficial ă a p ieselor de oţe l. SolenoiduJ se execul. Figura 27-5 reprezintă două secţiuni printr-un cuptor de induc~ic trilazal cu frecvenţă normală. încălzindu.riorul unui solenoid 2 străbătut de curent electric de Î na l tă frecvenţă. din materialul care trebuie Încălzit.prezinl5 lin asemenea cuptor. Se obişnuieşte in sa sa se adaugc În('a un cir('ui t ~ecundar. cu atit curentul se repar- .se. Transformatorul unui asemenea cuptor are trei coloane dl': oţel. Alimcntarea cu ~n(. In timpul run c ~ionării. Sectiuni printr-un cuptor de inducţie irifazat cu frecvenjă normală. constituie primarul unui lransformator.li lduni produ~ă. fie de la un dispozitiv ('u tuburi electronice_ Pentru cuptoarele dE' topit CII rjllltni mici ~e folo~csc de obicei frec venţe de I 000 100000 Hz.au trifazale.cile de cupru. Aceste cuptoare po~ Ii monoJ'azute s. Această infăşurare şurare prin catţ Fig. prin care trece a p ă de răcire. Curentul de iudueţie rare trece prin secundar indilzcşle materialul respectiv. după cum ~c ş ti e.PROCEI::lt:E ELECTROTEHNOLOGICE ŞI DE PRELUCRARE PRI!i lJt. Secundarul este construit.?rmaIă.l'gic eledrid ~c face fie de la o maşină generatoare de înal tă frecvenţă. iar 'În razul puteriJor mari.TRASUNETE . Prin('ipiul de funcţionare este analog cu acela al cuptorului monofazat.\' e n\e~ de 2002500 Hz.uprindc două Îuiăşurări legale in paralrl. Cu cit frecventa este mai Înaltă. Secundarul transformatorului este realizat chiar din materialul care trebuie lopit. rcalizat din infăşurările 2 şi plă c il e de cupru J. 27·5. In tigurn 27-4 se ' arală schema c l cctrieă a unui cupt. Circuitul primar 1 r. frcc. In figura 27-6 ~e re.

wi ales .lmcnlc lerIUicc. Cuptor de induc{Jc cu inaltă frec\eJltii. piesa se încălzeşte nllmaj pc o gro:simc mică. ci aproape numai la lnpirca metalelor.) m ii kWA. sCI"\"ir<. Ilt. astfel incît nu se produC' modificări slructurale in interio rul piesei. cl'ca ce de multe ori arc UIL rol foarte imp or~ant În procesele tehnologice. Cuptoare cu arc CnpLo:ln:lc ClI 3ri" permit. Cuptoarele Cil acţiulH' direc.lă sînt dt· obicei triIaz:lte şi se realizeazii pentru puteri mari.igur:t '27-Î ['('prcziIiUi ~('he\U::t ('ollstructiv:i (lc principiu <.1 uuni cuplor ll'irazlit cu arc şi cu (Lctiunc directă .."('rticali şi metalul stabilit ~uh eledroz Î.i. ('an~ trebuie topil prin încălzire. Il. in ge neraL o mglarc pn: a preri~ii. a iemnstf('} inrît JIU pot fi \ltilizate la trat:. . l.436 ELECTR01"EHl\'ICA GENERALA tizcază mai mult la periferia piesei. In felul uccsLa. e. perat~ll. 27 -6. I Fig. . b topirea o\elului. 10-1.l la l(lpirf'<l metale lor greu fuzihil(' ~Î. \I"rul se produce inln! ('ci trei {'lcrlrozi .

a unor fclHl llWllC eJeclrolehn ic('. se inţ eleg iHt'tudt' de ntilizan' in ldmică .tl'o!"a fllllcţiolleazii acmmllaloal'ele şi pilde c1edrice . 1400°C.:17 Ifl.(' \'()J' arăta unele proee{lcc eledf()(. '27-8.dL şi ce:! ehi l)1irii."abricarca hidrogcllu[ui şi OXigCilUlui prin electroliză esLe a\'anta. Generalitati Prill procedee e-lectrodlim!c".ă.bimicc uLilizalc în tchnicii la fabrirarea unor e1rmenle'.. Schcma con s tructi vă de prin · cip iu a uHui cuptor mOllofazat Cl! arc şi depune illdirectii. de exemplu energia llidroe1n'Lrică.:OTEHNOLOGICE ŞI DE PRELUC:<l. fjgur~ 27-:'-\ se arată schema con~tructivă de principiu a unui cuplor arc şi acţiune indirccUL Arcul se formează intre eledrozii orjzollt~li.1oasft atu nc i CÎnd se dispune de ellergic electrică ieftin ă. '27-7.PROCEDEE ELE(:TJ. e:lre este Ull pruces e1edroc:himic cu UluHc apl icatii tehnice.C'tc. fn capitolul d e.. Schema constructiva de principiu a unui cuptor irifaza! cu arc şi acjiune directa . Ele sint monofazatc şi se folosesc la Lopirea metaldor neferoase . ~u Fig.l"\'iu în mod <'.ARE PRIN ULT:otl.GOO kYA)şj produc tcmpcr. A~crnt'nea cuptoare sint de obicei de puteri mai mici (500 . :2.\llCE . s-au explicat fenomenele eledrochimice pl' baz a c. fără -:să [jlingă metalul de topi t. Fi".HOCEDEE ELECTn oeI iI . l'. Fabricarea eiectrolitică a hidrogenutui _i a OXigCllutui 5 [. 1n capitolul 111 s-a explic:l t knullll'llu i d e deetroli7.SliNETE . .-aturi de 1300 .scnll..J.a. fa!::1 .)lc a IJ nor obil.] [ellOllwllC În C:lrl' illh.. b. rafinarra UIHir )llCblc şi <lcopcrin:a ('U rnet.ll:dit c nergiackdric:î. . D e asemenea. 1Hli('..

Lrozr au diverse forme ca de exemplu foi perforate. inr inLemitaLea curenlului poate ajunge pînă la drca 15000 A. Tensillnea dintre anod ~j catad este de 2-3 V.~tfeI încît devine mai avantajoasă soda caustică. iar oxig"enul. Metalele nobile din anozi fe depun la fund. se pot rafina prin elcdroliză şi alte metale.'" ELECTROTEHNICA GENERALA Se ştie ca o moleculă de apă conţine doi atomi cir hidrogen şi unul de oxigen . hidroxid de sodiu şi hidrogen.afinarea electrolitică a meta lelor Prin rafiuarca unui metal se inţelege obtinerea lui într-o ~tarc cit mai pură. pentru ca .supraraţa lor sa devină mai rc- . iar c.a. este următorul: în baia elerlrolitidi se introduc auozi de < :upru brut. De asemenea. R. dintr-o soluţie de sulfat de cupru sau acid sulfuric. care se imbogăţ('~tc in cupru pur. ca de exemplu aurul. jaluzele ş .. conform cu relaţia chimică: Se vede că clorura de sodiu cu apă se produ{:. formind un n:'huol împrennă eu impurităţile. e.. Acoperirea c!cdrolWcă cu metale (tehnica galvanică) Se poL acoperi CI1 metale pc cale electrolitid"l.au pota~ill). pcntru a I~' feri Împotriva coroziunii. cu impuri tă ţ. Prin elcctroliza apei se obţin hidrogen şi oxigen. cit şi eele nemetaliee. nichellli ş. . d. in timpul eledrolizei. iar la ca lod. 1n practică ins.\ nu se întrehuinţează apă pură. clor.lrolitică a cuprului. cuprul de pe auozi ~i metale le mai putin nobil r decît cuprul . Principiul procedeului de rafinare clcc... MeLaleie mai puţin I)obile rămîn în wluţic. de exemplu. de hidroxid de potasiu sau sodă caustic:!.a. Catodul este format din fo i subţiri de cupru pur. Baia electrolitică este de obicei o cutie de fier În care ~int cufundaţi trei eJeetrozi toL din fier. pro\'oacă în~ft o coroziune a aparalllrii. hidrogen. c. Obieetele metalice ~e acoperă cu alte metale. în jurul ck ctrodului pozitiv (anod). Hidrogenul ~(' degajă în jurul cledrodului nega t iv (ratod).i.se dizolvă. La temperaturi mari. deoan:ce are o conductibilitate eledric:] mai bună. at it objectele mdalice. argintul. La aJlod se dcgajă clar. este de preferat hidroxidul de potasiu. ('i o wlu tic.uprul se depune pe catod. eJectroliză. Fabrkatea a dorului electroJitkă Metoda de fabrica re a c1oi'uilti se bazc<lză pe electrolizarea unor soluţii apoase de clorură de ~'odiu (. iar clcctrotitul. In timpul fcnomcnulll i de. Dad clcctroliza arc loc la temperaruri mai joase. Aceşti elec.

PHEIXCl1ARE.:zistf'ntă Fig.aurir.'a. :\ metalclo!':.. argin tarea .--Ga l\'alloplastia :l fo~t drscoperiUi. 27·9.lz[1 o I-cFculă (pojghi(ii) pe suprafaţa de pl't'lurrat a tăit.SiD dertroliză ariimirea.sau ('adHliere.ntru a le da lin af pecL exteri or mai frumos (lu ciu). Pt:nLru r('produccrea utlui obicrl prin gah':moplastic.au de cupru şi S~· leag:1 la polul I!q~ali" al sursei.:i.n grafibre de e-xemplu) . Suh acţ. c lc\'lro('himică. Un obied a şi copia sa negativa b. Acca~tă operatie poartă numele ele gal/Janoplaslie. protejeazăimpotri\·a (' oroziunii şi m:irl'ştc . 10 spaţiul dinlJ'c clf'clrozi se l~să să curgă prin tubul T o ~oluţic de silical de "odill (sticJă solubilă). In Figura 27-9 s(' aratii lin obiect II ~i ropia sa llt'gati\'i"1 b.1. se pot r('aliza'p.lul s<! protcja7.S.\lECA~lCĂ in figura 27-10 se explici"i prineipiul meLodei :uHluo-mecaniec p~lltru piese de o~t'l fJ. su lfat d(' cadmiu .iei polul pozitiv al uilei surS<' dt curent continuu S. 4:19 la lIZ11r[~ sau pe.'('zish-ntll Ia U7. {le eXUlph1. rare produn:. ~oll1ţi:t nwUllul ce ul'Ilwază să se dep uu:i. de ZiIH!. At:eastli piesa constituie rlnoelul t/lstalal.. .. dacă suprafaţa acestui obiecL a fo~l meut:1 bUnă conducătoare de electricitate (pri.lin gips. \ lf'-l. in baia eonţ i ne 3..ftieloar(': Se ('sh' UI' di~c 1'0tath" de oţel :.. un strat metalic prin elccfroliză şi pc Un obiect ne mda 1ic. De aSl'menca. Anozii co n ţin mclalul de :u:operil. . iar i l! l' [l7.\ !\'IE'l'ALELOR PHIN METODA Ai\'ODO-". Acoperirea unui metal cu alt met..al prin electroJiză se numeşte ~al\.. SC' aşază la eatodul haii ('il·ctro1ilÎ('c. după ('(' se gr:lfiLeaz. in allul H~37 dt' ('ătre 'H'3demiciOlnuJ rus R. Scu la t.PllOCEDEE ELECTROTEllNOLOCrCE Sl DE PRELUCfCARE PRL ULTRASUNETE . In felul acesta se pot con fe cţiona ~Yi de fier ~au de CUplU .. la bornele sale () trnsÎUllC de 20-30 \". cosilorir('a etc. Otc. l<"lkobi. Copia negati\'ă. \copt'l"irra CII nidld sau ('rom produr~ un ludu frumos. ohicclul a~:op('ril ~c a~ază la catoJ. baia con\illl' suIrat. statucle etc. St c"ufee\ioll('ază in prtalahil ..{lnostegic Se poale depune.Îunea curenluluÎ electric lichidul forlll('. impotriya coroziullii prin zin('arc .ul ('adlllicrii.. const ituÎnn catodui iustalaţ-ici. ccarii ~:l ll altă substanţă plastic-tI (ce se poat(' lTlodela) o copil' aegati"ij a ()bi(-ctului.'rea unti ~i se leaga la . In cazul zjndirii c1erlro[ilitl".

:n·lO. iar in punctele de străpungerc temperatura creşte mult. constituit din petrol lampant.fjrşit. producindu-~e o eroz iune <1 pie:oci. care arc u mişcnrc de Înainlare (avans). Pelicula se reface continuu. iar acest. Se utilizează atit la tăiere cit şi pentru aseu~în. apOI 11\ circuitul sculă-piesă."carcJ.ontin uu S. fenomenele de ineărc:lrc . Piesa melalică J' (auocl) ce trebuie prclucrată şi scula Se (calod) se leagă la O sursă de curent c.440 ELECTROTEHNICA GENE"HALA piesei. Proce.220 V.' periodic.a se de. La \lllcle maşini anodo-mccnnkc (1<. In timpul d escărcă ril or.desc :i. precum şi la obtinerea unor orifieii cu formă complicată. "\Iatcrialul este îndepărtat priu topire şj eroziune t'leclroC'h im ică. Tensiunea sursei este de obicei de 50. ulei Fig. Iuslalaţia cuprinde două circ. PRELUCRAREA ( GA URIRE A) . 4 . Sursa illcarcâ condeuJ':atorul. lichidul dintre electrozi este sLrapuns.a . tăi al mai noi. cart: conţine conden~alorul C.deul prezi ntă avantaje deosebite la prelucrarea metalelor dure şi extradure. are an'mtajul de:1 JIU nCl"cJita dt:rit presiuni miri intre sc ulă şi piesă. Pc. . 27·11. Principiu l mineral ş. Discul exe rcit ă o mică presiune. Cavitatea ce se formează ia forma clectrodului-scuIă. tlccastă porpuIle. Principiul Uierii prin metoda anodu> mecan ică. prelucrării prin scîntei electrice.rcare r{'pctiudu-~. iar căldura nll are timp sli propage in interiorul piesej şi ~5+i modifice structura . În locul cliscului rolativ !'c ~ăseşte O bandă fără ~.\IETALELOH ELECTRICE PRIN SC!KTEI Principiul prelucrării prin ~'Cînh'i I? lecldcc este arătat in figura 2i-1I (cazul gi:iuririi). după felul prelucrări i. Locul de prelucrare estc cufundat ill lichidul de flleTU. 0feriud posibili lalea de fi prelucra metale le eu duritate mare. Procedeul Fig. tarc micşorea z ă grosimea peliculei pc porţiuJl('t! de tăiat .uite cu o ramură comun ă. densitatea curentului creşte şi provoacă o anumită Încălzire."<l sculelor la maşinile-unclLe.

BOŞTT I-bdi:."a.PROCEDEE ELECTROTEHl'. . Vasul metalic li conţine llD e[edrolit r. 27. se aplică pil?~elor ne metalic{' .( pie~a P şi ~e aplici'i armiiJllrilor o tf'mil1nl~ de Înaltă frecvcn(â.\ PnI" H.'.fonn{\ în dddm5 .~c pic. iar yasul \i (anod).'ii ai" curent continuu S. :i \1110r materiak de con~tru('{ii etc.ctrul vi zibil au lungimi rI t' und::i {'uprinse Între 0. cuprim e între ~i . ul incălzirii prin pierderi in djel~!ric.l a suprafeţei piesei P in contacL v~~ fir..~i indi.\UL\T]] INFR. :1"ce~l proC('d ('l! .)s.rj o :Jră coreqHlllde culorii r o şii.12. a Iibrelol' textile. i-igura 27-1:\ ilustre:.ltiik (lin spC'. la polul poziliv. Se obţine o ilicălzire rapidă şi inLell~. lSC:\'LZIHEA iN ELECTROLIT ŞI PRIN PIERDERI îN DJELECTnlC Principiul încălzirii in electrolit rezultă din figura 27-12. Procedeul se :lp !ică la dilirca unor anumite piese şi are avantajul de a inr. Prin radiaţii illfraroşii .\. ~ . i"CĂLZInE. cIpiul 1ncitl zirii !Jl ". lntre armilturile A ale unl1i COlldp-l)~a t()l' se aşaz. -cu t'!<' elrolitu] din v. Instalaţia se alimentează de la o ~ur. G.7CO :-'_ Limita ~upr.380 0.-dz i suprafeţele cc trC'hui{' ei'ilite. În (lirlcd.:e apJi"ă la uscarea kmnului. mai inain Le de a se produ te o păll'Ullllcrc importantă de călduri'i in interiorul piesei tarc ~ă ­ modifice i:'t mclura. 1s• fig. astfel Încît pie~a P (catod) să fie k.it'clroIi!. Pri n .tlzirii prin pierderi În dielectric.OLOGrCE ŞI DE PRELUCRARE PRIN UL'I'RASUNETE 441 5. mdo(][( l' ~m. 27·13. a CarlOl111lui.ză principiul îllc. care se tr:\I1:.C' ~e in( ckg acele radiaţii care au lungimi de \Imn. in care se cu[u!l{Iă piesa mctalică P.lz>:.gată la polulll~gali\· .ricul (. Principi.:. san krmit.: ~)[JsLituiL din piesa P ~ e prNl ue pierderi de energie.

442

ELECTROTEHNICA GENER.;\LÂ

O.7CiO ~i ~ 000 IL Corpu:'i1e C~l'C absorb asemenea radia~ii SI" illcill.:e.s: \' destuf de rep~di' şi practic independent de temperatura mediului inconjură tor-

Pellh"u producerea acestor radia(ii se <"onstruicsc lămpi Cll incande~e~llţă pentru radiaţii infr:lroşii ell tulJm'i de 2;)0-1 000 \V ~ i a\"Înd forma nriitată în figuru 27-14. Filamentul incand('~(,(,llt 1 din wolfram este sustinut cit' cirIigC'lC' rle molibden <!, fixate in lentila !J de 1<.1 extremilatf'O snperio<ll'?l n }JasLonaşu lui metnlil,: 1 ~urlat iL! ;) li de pidoru f J, tn G exÎ!ită nil mil' tub, {'are după t'\;lCU f1r~a :J(:rului ~c închide ÎIl (i a. Lampa St' um ple C'u tin gaz ilwrl. 13alonu[ 7 din sticlil rontinind wdiu, pota~Îll ~ i ('alciu {'sle ~l('op('rit ill ill lNi or pină la calulii eU un strat n,n('ctant dlt alll1niniu iar ('alol..a este IlllHuilă peutru a realiz a fJ disI 2 trihutie uni fOl'mil a fadi;lţiil or . Electl"01:ii S ai -ţ Ifllllpii ~Îut It~gali la hornl"Jc 1) ~i 10 prin care 8 :.e face [eg::ituru ('LI dispoziti\"lIi de "du('cre ti -s ---- 6 C'1Ic.'rgiei electrice, 8, m Asemt' lH'll IăUlpi ~c pol Întrehuinl<\ pell t ru Încălzirl'a ş i Il~"("~r('a anuillilor corpuri , (':1: \'()P~t'!t', t.cxtill', m~It.('riale l:t'I~lmjc('. fig:, 27·14, Lampă elec lri· că cu incandescenjil. pentru Irgu11l(" fruclt', făină. p.1 ~ h· făinoase, chimi radiajii infraro1ii. ca l\"', lemll . hirtie, piele .').iI.

,

,

'"

7. PHELUCR ,\REA
U I Lrasunt~b'li' reprezintă yi"ra\iil~

PHI.:"\' ULTH,\Sl-:'\ETE

u nui Ill('diu cu o frel'\en'ă care Jcpe aC('(':l n <1l1dibililă\ii şi anulIle (1\' circa 20000 Hz. Pt'nl nl prdu ('l":ll'C':l maleria ldor pri!J UILr:1~UIH't.C se folo.<e:;ti' fenom enul de m(J9Il el(/.~1 ,.ic­
pă~cşte

(iu/l e.

Prin acest ft'nomel), () picJ;ft din tJ\d maguelic supLl~ii Hnui rimp 1l1:1gnt'lic alternal.i\' (produs {[t' l'ul'c.ntlll elt'dric ce tren' printr-un lwbi n<1j din jurul piesei), işi schimbă p\'riodi c lungime::l, in funcţ-ie cir fn,' c\"el1ţa ClII't>ntu!ui . Prin('ipiul prelu{'riiri i materialelor prin ult.n1HlIlete ]\'zul!f\ din figll rH :t7-15. ln jurul miezului 1 l diu ot-('I magnetic se gă!l':;t('. in!ă şl1 rată bobina 8 1, parl"l cur~i'i df' lin curent alternatÎ\-, de (recH'nţ.'i ultra!:>onÎC:i . .\('e!:>t c1lrl.'111 C!lte produs de obicei cu ajutorul Ulliti ţ.{eneJ'alor special cu tuburi {'!C'ctronÎce , !\lic:lul .M I se tcrminll la parlea inrrrioad printr-o H'111:1 lrOllconid $, destinată să prelucreze o pic~5 oarecare p,

SEMNAL!:GARI

Ş.l

TELOCO:UUNIC),.'rn

+<3

Circu itul magne ti c al miezului MI este completat de por~iunile Mz in de polcoavă înconjurate de bobinele E z, prin care trece un cu.renl continuu numit de prema9neti~(jre. Curen\..ul de prcmagnetizare face ca intemitatca <le vibraţie a miezului .III să crc:t!id, iar frccvenţa sil fie e ga lă cu areea a cureutului Porţiunile .Uz sînt5eparalede miezul ;'\[1 printr-u n mic întrcfier, pentru ca mici"zul Zl11~rt poaLij ,·iora liber in sens 1()1lgitudinal Împrcună cu sc ula S. Pe masa ni 8, I se găseş te \·u)!ul \. rontinÎncl apă şi gra Il uit: abraziyc de mare duritate. Vibra(iilC' transmise de se\lIă lichid ului, provoacă 8l 8, in aerJ:,ta compresiuui şi destillderi. In H 1(, , semiperioadele dc destindere St' produc 11, o serie de cavităti sau hule. care !:ie ump lu ru vaporii lichidullli şi cu gazele ce se gii.scsc dizolntc în lichid . In H'mipNiondeie <It: cOlll presiunc ulY itătile di~par in p li chid. pro\·ocind totodată şocur i hidl·aulice cart.: (Iau uaştcn.: la suprapresiuni impory m I tante. Prin acest fenomen numit de l:al'ing. 27-15, Principiul prelucr~rii prin falir. graulIlelc abrazive cap~Utaccekraul tras unet. ţii foarte mari ş i Ion-se- piesa. df'laşind din ea mici partkuil'. Această :H:\ium, are loc in dreptul sculei, astfel ' ÎncIt ~t"\lla deplasindll-!:ic (printr-un di~pozili\" corespunzător) progresi\" spre pi(' s~, realb;('uzIi o c3vÎtttte ce cor('~pund(' cu forma sculei . .-\.Yantajdf' prin cipale ale p)"t'lucrării prin ullraSllnctc sî nt 11rmătoarcie : ~ posibilitatea ele> a H! pl"('llIcra in mod ~impili fOTnl(' complicate in pie~c ('OJHhldoarl' sau izolanle eli duritate mare şi casanle. din o\ t'luri călite. molibdeu . gt'rmaniu, fontă, C('l'amică. diamant . sticlă de.: - mcn\inere-n ncmodifiCflt5 :l drnctmii lll.:llc)"ialului.
formă

f- I I
eI

I

I

f-5

CAPITOl.UL XXV!!!

Prin ~e lllnalîzări şi telecQlIlllllic:l[ii se iuţeJeg, in general, translIliterile de informatii intre un PMt (~ mit5.tor şi unul receptor.
S~mn:lli7.l'irile sint upt:l':diill' de trunslllilcre a unIIi semnul ucui'tk, optic, combiML, SUII prin unde eledromagndice la distanţe relaLi\' miri ~i ek obieei. in sens unilateral. de la tin em i(ător la tiU /"('('CptOL ldonnn(ia tralElllisă prin ~cmna liz:lre este sumar:i :;;i şe exeellLiI după lin eod eOIl\-en(ional :tles.

Telecomuuicaliilc liiuL operaţii de cmisic, lr:lll~mi~ie ~ i n'('c~p\i(' ;) 111IOI"de Ofire n:1Luri'i (sell1llt' , tc'Xt(' , imagini, H'mllalc,~\lI\('lc elc.) prin int.cnnc(li1l1 exdusiv ::Jt fenOHlt'l\l'lor elc.dromag'lld ice ~au optke, la didank m:lri ~i În sens Ulli- ~a\l hil<ltl'raL
maţiilor Tdc't:o municaţiile
!j'

cln ~ ifică

op tice, uHimclc fiind
şi

rolo~itc

in I'k'drocomunica{ii şi În I'omunirnţii JlIai ales în nn,- i gaţia arriallh şi maritimă, telegrafia, tdefoni<l.
radioromnuicaţiilc

Elertr()('omuniraţiilc

cuprind

tele\'Îziuocn .

1. SE,\I:\",\LTZ.\IH ACCSTICE

SOl/eri(! derlricii , Sone'r)1l est\:! lIll apara~ ('!.'r!roacuSlie, c'omplls d in tr-un clectromng!l('t n dil'ui Ilrml'ituril mobilă arc 1111 tiod'tnel cnn' loveşt e intr-1I1l c1opol. !lt'llLru Il emiLe SUlH,'tc de semnalizare (\"ezi ('apitoJul n", figuH\ 4-23) . [Il figurn ~8 - 1 s~a dat schl'ma (ulei ~oneJii r<lrc poate' fUllrţiona şi cu o singurii Jo,-itură in clopot tlacă circuitul se inchide numai priI! ('Iretromag uet, fără a mai trece şi prin întreruptoruJ lamelei "ibrault>, ln acest ral_ arm:iLUril .\il'j ntrasii aUt timp ('Îl durează np1isarca pe hulo1llJ! C, rÎo(,<1nelul dind doar o singu ră loviluri\, Butonul }) servC'.şli' pentru functitwnre ca ~{'.

SJ::.\:1N..\LI7.Jl.RI

ŞI

TELECO.'Io1UiIo'lCAŢU

.
-, 'a
~A

nerie ob iş llll it ă, vibrant:i . O astfel de sonerie poate fi folos i lă în i1ls t alaţiile industriale pe ntrn scmnali z ări, utilizind djver~c roduri pC'lllru dive rsele jn~ t"ormatii ee se transmi t (spre exemplu: srmnal vibrant prelungit=avcrtizare; semnale scurte ş i lungi . alternate după lin cod anumit= i nfo r ma~ii).

B

b

K

Fig.

:18· J
(j

Sonerie
singuf <l

fig.

00
28·2. Sonerie

~~D

~~K c
numai

('ledrică CII

pentru curent Jlllernativ.

lo\"ilurn .
După felul 511~ei de curen t se u('oscbeSl' souerii de c.urcnt conlillllu. alimentate de obicei de d{'m{'nt{' ~u h· all i n~ 5:lU baterii uscate şi sonerii dt' ('llrcul alternati,·, It>gate la r('\ealla. ciI' (>lll'rgie r1l:'dri{'{1 prin intermediu l unui Lran sfornwlOl" coborilor (ie len~iunC', a Cli.nli lendllne ~ecunclară este cJ(' 3-8 \' . Soneria rcpn'lC'flta.lâ in figurn. 28-1 p()ate [i inln:hl1illt,ată aUl în Cl1rC'nt continuu, cî t. ş i in ('Uft'nt altcl"nali\'. Existi! ins:1 ~i sOIH.'rii numa Î pentru. curcnt altemath·. cil1·c fUllction('ază fU r:1 IntrerU!ll'rea cu rentului (fig. 28-2) numite sOlle!"ii cu clcrtromaglll'l polarizat. .\l'l' astfi sOIlf'ric arc în dreuitul magnclic al t'lec.lt'omagl1elttlui lIU magn(' ! perma nent, iar cele doui:! bobinc sint î n f5şul":1tc in ~cn!': tl6 conlra!'.:. Arlllfllura .·l aşezată in f:t\:1 miczurllor J( este fixalf! astfel, incil se poate rot i eli uşnri uţll in jurul unei axe de ro~ ta~i('. mişcind fold:.t l:. un tioe!inaş ea re este sol ida r ('li ('a . .:\Iagnctul pel"~ man t'lIt face ca miezll rile 1{ :::ă Ci(' magnelizatc perm::ncnl. L a trecerea. curentl1l111 a lternativ prin in ffişu rart> . intr~o jumătate rle p e rioadă fluxul pri n t r~ unul d in mieZlll"i se intii rest/.' . şi p rin celălalfmicz ~Uibeştt' , iar in jUJO:ltatea. de perioadă urmilloal"c, ('l1l"cutul :-,chimb intl ele semn ... itua\i:l fluxuril or prin

446
~lc

ELECTROTEHNICA GF.NERALA

două miezurî, $(' inversc.ază. Din cauza fluxurilor magnetice diferite prin cele două miezuri armă. t ura est e atrasi! inspre miezul in care fluxul este mai intens. Deci, În cazul folosirii \Inui curent alternativ cu frecve nţa de 50 Hz, ann{illlrn efectuează Într-o secundă 2 X 50 =l OO oscila\ii, iar ciocânelul solid ar cu ea loveşte de toi atitea ori În cele douii clopote, Sone riile dt: cureut alternativ sint foarte sensibile ş i pot functiona cu curenţi foarle mici, da că bobinele au spirc multe. Faţă ele cele cu intreruperea circuitului, ele au <lY3Jltajul că nu produc parazi ţi radiofonici prin sciuteile ce apar la acestea din urmă , la fie care întrerupere a curentului. Soneriilc de curent alternaLiv se folosesc indt'ose bi in jnstalaţîilc telefonkc .

Pentru disting~rca suncidor unor 50uerii care fun cţionf'ază intr-o ar,ccaşi Încă­ pere, clopotele lor se execută În forme. !;'i dimen~iulli diferite! dopotele plate d3u sunetf" :l1'icuţîle, pe dnd cclt.' de formă alungită dau sunete gro,"c. SOllCOfiilc descrise' moi numai în clt·riya\ie. ws
St"

mooicozl'i

fiq. 28·3. Montaje de

soneri!.

tn figuro 28-3 SÎn l reprl'J:entate diferitc' mont.aje d e sonerii: in , 1 rsle reprezentată o sonerie cu o sin~ură lovitură. in l3. o ~o lleri c ("li un intrerupt ar pentru sconkrea din fun("\iullc: în C, douii sonerii legate în paralel, putinri fi acţionate simultan din două locuri diferite (unde S(' află plasate butoanele), iar in
~erviciu,

in 1). don:l sone!"ii putind fi puse pc rilld

cu ajutorul unui

comulator. În o fară de l>oONii. pentru scmnalizarea acustică se mai folosesc: bu;o:zere, d,I("i;:Otlne ş i ~il'('nr " R/I~:eI"l/I este d(' f:lpt o fOllcrie făr;; clopot şi cu dimC'miuni!c clcctromagnctuluÎ mai redu~c: cioC:lnelul ~ău c~te ir.loeuil de o paietă carc> ,' iJ)rează la fel ca la ~oncria ~implli şi lovc şte în carcasa el e b,(chelit::t a buzzeruluÎ . produtÎl1fl Uil bÎzÎit. Bll7.7,crul este folmit iu loellin~c sau birouri, r:.uuetul său fiind llIai putin slrielt'nl ş i supărător decît ct'"1 al soneriei. ClacsaGnele (hupelc) ~int dispozitî\"e de semnalizare mai pulerniec decit l:'oDt?riîle. Existii c!acsoanc carC' func\iol1('~ză în CUl'ent continuu sau În curent alternativ. In rigura 28-4 este reprezentat un clacwlI carc runcţio nează in curent con LinUIl, Curen tul trc{"c dt' la c!1'ma ..! la contactul vibrant U. apoi

SJo.:MNALIZAIII

ŞI

TELECOMIJNICAŢ!l

prin arcul F, care esle legat galvaniC' dC' inc\ul de stringere Sp, la clel1l11 inelului şi de a ici, prin hobin ă, la clem a B. Bo~ hin a parcursă de curent alrage mi('wl de fier l{; acest miez, fi ind solidar ('II mcmhranelc ."1 1 ş i M 2 , produce depla~ :ou rea <Icestora in jos. _ ul F, ('arc ap:lsii -\I"c fn jo~, Intrerupe in U ci rcuitul , c<'etl ce face ra memhrallelc sil l't'yillii in poziiin iniiiaH'i. fCIl O Ill~nul repl'l!llull-H' apoi ('u o fl1!('\enţă c.tln' Jepindt" printre aILf'/t' . (le eln~tieitat('n, dia metrul şi grosim\~a mem brallcloJ'. Sunetul produs este dirijat in afa ră prinlr-o pilnie drc:lptă sau curbă. CondensaLorul C are rolul de :\ stinge scÎnleile la intrerup{·rile circuitului, protejind prin :l(.: t~:ldu contadul U şi diminind paraziţii radiofonici COl re s-ar produce in lip~:J lui. Sunf'llli produs <1f> e1acsoune are o frec\"ellţă cuprinsă int.re 400 şi 800 11z. Sirenele !o:Înt aparate emi\ :Ho8 1"{, de sunete de o foarte man' intensitate, folosite pentru ~l'lIlnal iz an: in II .zină, circulaţi!', navjga(i~ sau p!'nlru emiterea unor semnale de alarmă. Sircnele pot funcliona cu curent dc aer ~au de- abur. Sunetul prOdlll> are un s Î n~lIr lon ş i o inLi'mit.at.e foarte mare, pilI ind fi auzit pini.i la di.-:Lflnţ.c de lO-20 km. în figura 2S~5 {'1'le reprezcn1:!L::i \1 siren[i care functioneazii prin r.ltrent de <ll;:r. antrenată de un motor electrÎ('. Toba 1, care 'U·C lJil lIumiir o,lret·are de' camere 4- cu deschideri el!1!plunghiulat"t, 5, este im·jrtilă de molorul dectric 2. aerul C'st.c anln'!Iut prin d('schilierea circulară 3. lrece apoi prin camcn~le 4. prin de~chiderile " şi prin dcst"hid(>rilc drcplllllghiu!;l["r G alt:' lobei fixl' 'i . l'g<tle ca mărime ~î ca număr ('U te\(' ale lf)bti rolito;trc.

Fig. 28··1. Clacson cu [Ill\cjiollarea
În l:orent \;OBlinutl.

a)
Fig. 28·5.
Sir~nă

b )
(.:u curent de aer.

ELECTROTEHNICA CJi;.,."'-ERALA

Curenlul de aer ('ste deci. În mod altcrnath', oprit ş i I~Sllt s.ii treadi. de parte a toheî fixe, in atmosf('ră, suferind astre] eomprimări şi destinderi succesive, cu o anumită frt!cvenţ,ii , producînd astfel undel(', sonore. FrecYcnţa sunetului se poat<: modifica variind tu raţia. iar intensitatea sunetului, prin varien'a debit ului de a<"r (prin modHicarea deschiderii prin care iJltriî ;j('rul). Dacă m <:5te numărul de deschideri ale t ohe i rotitoarc şi n (rot15) cslf! turaţia eL [reen"n ţa Sunetului prodlls este {=m 'n (perls).
cealaltă

DE

TELEGf-L\FTE

Prin telegmfie Se înţelege de ohicei ac<'! si~t('m de le1 ec olilunicaţi.? , în c"re ~e transmit unilateral sau bilateral comunicări la cli~lantă prin semne \'izibile suu anz ihile, prin Întreruperea unor curenţi dectrirÎ. Acrstea se propagă de-a lungul unor cond udoare. (1intl\~ car", drept conductor pentru intoarcerea ('UrCn lllluj se foloseşte aproap .. exclusiy pămîntul. Pă r!iJe principale ale unui ll,J<'grar E'ledrk sînt: hatuia de ulimmfar e,
linia
telegrafică. manipulatorul .şi receptorul, Ra/uitl esli." formaLi. in general, <!intr-un mare nUllJiir de cJ(,lllede dispusc (Il !'erit, şi se .. nă la sLaţia de plecare , Linia lelegra{ică t::m:: Slabi1~.5te Jegntura intre stal iu nile telcgrafice este constmilă din ~irm5 de fi('1' gah-aaizat. adir,1. acop('rit la .!:uprafată cu un Elrat de zine eare upilr:1 fierul (J(', oxidal'e . Diametru1 sirmei este de obir('i, de -l.-j Ifllll, a~tfel Îud! rezistenl" electric:, a lin iei este de 10 O/k.m . Liniile sint al'riCll{>. cOIHluctoarQle fiind susţinu te PE' stilpii de lelnn fan de bl'lon nnnat, de c.:il.l·c, izolato3r('lt, ot! diclA sau (]<'" poqeh\11, fhale la partea superio ară a ~tilpilor { ' li ajutorul unor cîrlige de [ier.

Fi>;:.

28·6, ,\\anipula lOr .\\orse,

In te1('uwfit>. d1'(>p1 ronduclor de Îutoarccl'e [1 eurentuhli ('l'tC' fol(j~it de obit'ci pftmintu1. uewl1'C:c(' În nce~t fd se rc{1uce .1:\. jt1mlHatc caJltitate~ tll' lO<llf'!'i:11 n('r('~;'tI'ă realizării linici (rolldudoare Ş I Izolatoarc); tolorlala ~o: reduce ~i !'ursa de rUTcnt la jumătate (faţ5. de o liniI: cu (louă condurtoarc ~f"r-ielJ(,), dcoan;ce ,.czi~tenla lini(>j este (1(' dOlli'! ori uwi mică. J )fullipulllfQruf ,"\10[s(' . .\ce~l ap:lrat f"~t(' ln realitate un jntreruptol' de curenl (fig. 28-6) :,i ~c compune dintr-o pir;:;hic mdaEcii can' ~c poate mi~ca il1 JUTul unui ax Ol'i7.Qlltal .1 inchizind unul (li:l ('('le două ronlacte. ('u eflre

SEMNALTZAJU SI

TEL ECD~UN1C AT1 1

..9

c~te prevăzută

pirghia la extrem.i lăţi lc sa le. Un resort f menţine pirghia Olfluipulatorului înlr-f) poziţie anumită, de repaus. Apăsînd asupra mtneruJui :\1, pirghia 5e apl e acă în jos, cont:Jctul de sub mîner se inchide şi cel din partea opu să se dl':.schid<' . Cind apăsarea încetează, sub actiunea resortului, pirghia rc\' iIlC În pozilia ~a de repam. Receptorul .\farse este dc~ti n3t primirii semnalelor transmise de manipula t or. RecC'plo rul i\ lorsc (fig. 28-7) este compus dintr- un elcclromagnet E ca fe atrage (cind bobina .!'a este st răb ătută de curent) o plăcu ţ ii de fier A fixa tă de pirghia A Of) şi inc!in i:t pirghia j extremilat(>a braţului OD al pirghiei apasă in acesl caz asupra ht'nzii dt' hirtie J1S carf' t's L anuenat ă de e miş('area uniformă a cilindrilor a ş i h in\'Îrtiţi de Ull mecanism de ceasornidi.rie ('aft!!iC a fl ă in inl.eriorul cutiei C. B~nda. de hirtie cac apăsată astfe l pe lin cilindru 111 acoperit, CII pislii imbi c bată IU cern eală ~ i \'a primi o lin ie de cerneală a dU'ei lungime depinde di rect de d ura la trecerii cUI'I'nLului prin bobilJ<l clectromagnclului E. La alte sislt> me de rt>ceploan'. in locul pislei imbiba te (:U et"rnca Ul SI' fol o:':l'ş(.(' o rotită imprimaLoare, fixată In f'xtrc mitatea braţului şi ~tind cu jumătatea ei inferi oară Fig. 28-7. ReceplQr ,'Iotse. intr-o haie de eernealf( tipografica. Mi ş c a rea pirghiej ..lOD :t receptorului ;\lor5(' este Iimitat:'i de două ŞII _ ruburi \'crlica"', { şi 11. e ~l rc impiedica pirghia ~3 se d~părt('ze prea mult de eledroillilgnct, cind turentul este intrernpt. sub acOune" rt>sortlJllli r sa u să atingă eledromagnet.ul, În care e :ll pÎes<I A ar pă~tra un magnctisill remanent care ar faCt~ ca apara t ul ~ii nu mai func!-iolleze rcgl1lat. După mărime a timpului cit' lrecere a t.urentului prill elcctromagnet se imprimă pe hîrtir linii sau pun cte. Pauzdr ~illt da le de absenţa curentului. Prin co mhinan~:J liniilor ~i punctelor <1 rost alciltuit 1111 alfabet cOIH'enpon al numit alfabetul .\ff)m! (labcJa 28- 1). în care li terelor din alfabet. cifrelor şi d iferi telor sem nc dc punctuaţi e le core~pund anumill' grupe de linii şi de puncte. Dintre diferitell' mo nt aje folosite in Lclcgra fi c: (numite. montaje :-'forse), cel Jn<ti ~impl\l e~tc ce l rep rezel11aL În figura 28-8 . IHlmit montaj cu curent de lu cru . La acc~t montllj. bateria fiec;m,: i stat ii telegrat'ice lrebuie să fie su fi cie n L dc putf'ruieă pentru a putea trimite d('-a lu ngul Înlregulu i traseu curcnlul IIcce ~ar ac ţi onării receptorul ui. ma i ales pentru condUcte lungi, fă ri'i sta ~ii inh.' Tlnedian'. Dad ::oe apa să (in statia 1 de exemplu) pc maniJlulatorul Morse, înv ingindu-sc rp_zi~lel1~a rewrl.ullli F , H' inchide circuitul bateriei 1 şi aceasta va

on

1)păsat"..- debila itI] ('ur<'llt prin electromagnetul receptorul ui statiei J 1 şi de acolo. l\Jontajul din figura 28-9... tr3seul stii . fi . . .. -- Priceput. prin păIllÎnt.. - l " " m - .. . . eJectromagnetul atrage al'mittura rc!'pectiv ă. rct'eplol'u l intri'i astfel in funcţiune.- Gr€~eaJă. U .siei telegmmei. 9 .. ! W ." -- .. d .. după ('um Se vede din fi gurii.rallsmb('. inapoi. henzii de hirliE' esle ded~ln~aUi Il dată ('li aparitia curentulu i in {'{'ea ce asigur. . f ~-. i\li şcarea electrom.. 'In sl:lţia 11..- .- _. ../ Alfabet u l Morse • b .450 ELl:CTROTEHNJCA GENERALĂ Tabela 28. astfel incit. ~ i anume: Înst.\\urs" cu curent de lucru. iar rotiţa imprimntoarc R apasă pe banda de Fig.. In UmpLil cit cele doufl staţii s inL în repaus. hirtit>.'. 3 4 5 6 7 8 ..l mersul benzii pînă la tl'rminarea lransmi. Monlaj ..ia . 28·8. curentul se Întoarce la bateri" J.ii lin ('onlrol a l telegraUl('lor [. maniplIJaLoarclc si nt fixate in p oziţ. .fi it .~nel. - .-- n 0-- O - p q - -.. . . Sfîrşit ... . numît eli curent de r('pa us. afltl în ftlJ1C\illllC ş i npoi llll cxil't..:da\ia nu poule fi ('oulrolatii cind nu St.-.. AeesL mOlltnj arC' două principale deza\"nnl:lje. e limin ii aet'sle dezayun lajc. - .

l.\\antaj . în ambele senSUl"! : . 28·9. pUllde şi linii pe banda de hirtie. la sta ţia tare transmite . La rcccpţje Se oh~in."\arse c u curent de repaus.elegramei. care ~t' separă la recepţie prin filtre de bandă (disp ozi t ive care lasă să treaeă nurrai un :mumit interval de frecvenţe).. La (]ispaliţ. 1 Fig. Senmalele "\I Ul'se ~e inscriu ~illlultan pe ba)lda postului receptor şi pe aceea a postului tran!'!ni\. sînt transmise automat şi rapid. H ' Înlătură pil"dicu Ce fixa manipulatorul in poziţ. telegrafic duplex: în care trans mi!->ia :-jC face şimultau. . cuvinte).ia curentului prin electromagneţi este declan~ată mişcarea benzii care va du.'Ocn ~.telegrafie multipLI. realizal:l prin legarea succesivă şi periodică a div!'r!'elor perechi de aparate telegrafice em iţătoare ş i receploa)"e pe acelaşi fir sau prin utilizarea unor t:urenţi ehetriei de frecvenţe diferite pentru fiecare perecheo de aparate telegrafice. Prin folosÎrea in telegrafie a mijlofl{'('lol' radiofonice de emi~ie şi recepţie s-a creat radiolelegra{ia care permite legături telcgT3fice la distanţe maTi fi"lrii să necesite instalaţii prealabile de.eptio!~a comun icării!' telegrafic!' dircet ÎlJ litere. Cu ajutorul teleimplimatoarrlol" se pot transmite şi rec. . . prescurtat TIT).ra pînă la terminarea h ansmitcrii telegramei (există uu mecanism de. care trebuie apoi descifral5 ~i tr:mS("l" i~il. eu ajutorul IIllur (kpozitin' CII ace echipate cu pirghii şi contacte. in prezent. . scrise în prealabil pe o bandă de hîrtie ClI ajutorul ullui pcrforator.telegrafia rapid. O nltă perfectionare a telegrafiei a consta t in traducerea semnalelor MOI'~e în litere ObişlJuite ~i ~<:ri{'Tea lor direct pc handa de hirlÎe. şi anume: -.Ţn 451 o " tot timpul sub controlul rUl't'ntu!lIi dcbitat de batt'rie şi ilHlieat de miliampermetrele S din cele două staţii.SEMNALIZARI ŞI TELECOi'>IUNIC. ~yjnd trallsllli~ia mai multor comunicat-ii deodată.iHol'. Aeeste aparate ~îllt denumite feleimprimaloore. ceasormeane caft~ opreşte mişcarea benzii ci nd arlllătur<l c lcC'tromagnetului recep torului sUi atrasă un timp mai indelungflt decit cel neccsar scrierii a dou ă T) . există ~i~teme perfec\iollate de Lelegrafi(". Lot automat. pe acela$i fir ~i in acelaşi .ia "apăsat". Ciud se incepe transmiterea t. pel'miţind astfel controlul trnnsmiterii tclcgramei chiar la locul de emiriune . linii de legătură (de unde şi denumirea de telegrafie fără fir. în cart' lelegramele.

din tablă de alamă sau aluminiu (fig. De magnelul permanenl sînt fixate d<H1i'\ llIiezuri (le fier moale in jurul cărora !>Înt rnfăşurate bobinele. mcmbrana nu este Împiedieată În oseilaţiile ci. nkhelată.rolul de' :l (îne t"lJlllilluU membrana puţin atr:J~fl . EI c.J[i:\ j"('ZISCLI cărbune .lipirea griiun~elor.şi dint r-o membrană (fig. ci IlUll1~i putin amortizată. 28-1 0). capabil să lransforme şocuri le slabe provocate de vibratia uerulLti care se produce daLorită Yoeii omeneşti. 2R-ll) .lc se montează Într-un supar!: L('rminal. dt. pl"intr-ut1 capac de formă bomhal:).rofoJluluÎ. Microfoaue.:rofonic rămîne un curenl' cuntinuu constant.ei de contad inlre grăunţele de cărbullC. jlf'lltru ca ele să se poată :lmestcl:a bine la începutul ~i ta sfîrşitul convorbirii (cind microfonul este mişcat). in fUllC\. 28-10. Mi.e. prill mod ificarea rezisleni.tic. Inelul de pislă este in conta el cu mcmbr31l3 şi vibrează o dală cu ea . crofon telefonic Funcţionarea mÎrrofOllnJui se bazează pc \':lri:. intrucit inelul de pislă este elastic. prin mijlocirea curenţilor eleclrici care circulă în circuitul Închis compus din două cl)!Hludoare metalice izolate. Receplorullclefollic e ste construil ţin înd se-ama (!C' principiul l'lertromagn. de 0. avint! o sită :ji eile\'a faute paralele prin tare se yorbc'1te. llohinele . CHrentul care trece prin mirr()fon este variabil in timpul funcţionării !. conţifllltc int"r-llil inel de pi"sIă montat într-un eorp de cărbune masi\·. iIlagnclii permanenti dnt conf('('\ionaţi din olel ~pec ial şi ~IU .cilînd În jurul {'Ilrcntului constanl de alimentare. din bobin. care depinde de rezistenţa microfonul ni in starea sa de repaus :ş i de tensiunea baterieÎ_ în timpuL cît se vorheşte în faţa microfon uLui. memhrana vibrează şi produce \·ariaţ. curentul mi. cu diametru mie. NOTIUNI DE TELEFONIE Prin telefonie se inţelege sistemul de Lele comunicaţie în can' se transmit bilateral convorbirile. cu rrccy('n!ll !':unt'lelor pronunţate în fata mÎcrofonuJui . os.3 mm grosime. Rcdpicntul cu grăull\ e de c ărbune trebuie să fie doar parţial plin ("u grăunţe. ]\[embrana este strînsă Într-o capsulă de alamii sau aluminiu.cÎ pe care o opune treccrii curenlului electric. Atit Illf'mbrana. microfonul ~i recepLm·uJ.ELECTRQTEHNlCA GENERALA 3.rhullf' ~ÎIIt polizale fin. ~i corpul de d"l.:. In spatele memhranei ~e găsesc grăunţe sfefice de cărbune presat. Atit timp cit fiU se \"orbeşle ÎIl fata microfonlllui. În variaţii de curen t electric destul de puternice . pentru ca micile scintei care apar in interioruL capsuki să nu proyoace arderea sau lipirea grăllllţelor. o placă rotundă.a]{'."lt· alcătuil dintr-tin magnet p€"rmane-nt.i(' cI(' pr('siulJea exercitaUl asupra lor de' 'vibra~iilc membranei. c\'itindu-sf' astfel Fig. tcnt. Parte a microrollului care primeşte vibraţiil e aerului este membrana mic.2-0. l11icro{ofllll cste un dispozitiv sensibil.ia rezistenţei interne' :1 minofolHllui.

) l embI'ana este confeC\.eJU:iL:\.la PO::. în eare microfonul. Spre u putea îu"iJlge rf'zi~ten\3 circllilelor lun. .U fi puternic di~t()rsionat. 28· J 1. Circuitul telefonic ee! mai ~implu este crl reprezentat în figura 28-12. Sdlema Uilui circuit t elefonic cu montaj indirect.. in hobiHf' UI:' indul'lic.J. acest curent va provoca vibraiia membranei in ritmul componentei salt' alLernative.SEMNALIZÂRI ŞI TELECOMI.gi Cll dideri !II:' l.\lagneLul permanenL din reeepimul Lrldonie are 1'011)1 de a crea o for(u de alnll'ţie suficient de mart a memhr:JJlci.Hlică un curent variabil.-te e~te micu. In a r('~: t H'(lp. tle. SUDelul produs În ace~t fel :." (JI'oal'ee<> Irammidile tele fonice bilaterale . llumii şi aparat tdcfonie . 28-13). a~t. :l~tfel incit for tei!! care apar ca rezultat al compouentei alternative (vocale) a curentului mie-rofonir.ului e~te mică.!'Î1 şi în timpul alternanldor negative. InLr-un a~tf('l de circuit.llll trammi\iitor Fig. 28-13.e poLrivită exact şi menţinută în acea poziţie dl' ciHre un capac fixat de carcasa care conţjne receptorul. cu ba · lede lo<. mcmbrana nu ar putea fi decit al rasă. şi receptorul po~:t ului a~r ulUI lor ! În t reu ni le in Lr-un singur 3parat. produs În ci. cst e transformaL in euren! de tcmiune mare ş i ini. CurenLul care trece prin rece ptor esle identic cu curentul ce trece prin microfon. R\'<. fa ţă de re . d('oar('re variaţia rez tent-ci microfollului hi ('Uri: ~r yorLe. atît în timpul allern a n \eloI' poziti\'!" ale curcntulni microfonic. prOCenLlt:ll.'tllitul locul al mi{'rofollului ru haterie lo('ală (fig. în practic.e mică. Schema unu i circuil kleionic cu montaj direct. Are.. curentlll alternativ yocal.t'millllC rit mai mici.· afla le in a propiere (în aeeea~i ci ire).fd înrit dedlll wllor este ~·lab ."-NICATll sint executate din sîrmă subţire de cupru iz olată cu lac sau mătase .ui[ şi e~l.ei va reproduce ~uuctclc rostite in fal-a microfollului. ~int Fig. microfOD11l . Trecînd prin receptor.ircuit. 28· 12.:\'p lor !ei\'fonic. Dacii n-ar e"i~'b magneLul pNm~llJCnt.l.j.(. microfonu l fI!.:a!.ionaLil din fier moale Iăt'. avind Il componentă continuă ţii una alternativă de frecvenţă vorală. receptorul ŞI bateria de alimentare sinl legate in serie în c. sii poalii wli{'ila m('mbrana in ambele ~en~uri. variatia curent.tenţa intregului circuit. . Fig.st montaj p e fi folo~ii doar în ill~talatii eli aparat.

45. in rarc C\lr{'l1ll1J 1J"~H1smî~ p!'in liniE' ('~tl! allernati\' ~i arr fretwula prOdlt~. pe lingă rez istcn{. dill bronz fosIoros. 111 acest fel se poate 0'-1 reaJizn o transmisie s1mullall. Unde nu s-au repr<!zentnt iutre ruptorul cu llumere (discul cu ntlJlH're) şi comutatorul de circuiLe . a bo bind de inducţie şi rezi$tcnţa internă a baleriei locale. sonerie) şi intreJ'uptorul cu numere . ('3: sOnl'ria pe ntru C'he marc. a5tfcl cu varia~ijle de curent sînt ap reriabilc. in ('are fr('('\'cn\cle v ocale . lrallsmi~iile lt>lcfonÎc. Cele do un conductoarc a şi li !eagil aparatul de centrala telrfoJlidi. Accst<l c'str siskmul ccl mai şi \. parat !e!e[onÎccu insta (·llpru şi. şi prin aecla~j C'Îrcuit se obţ.. comut:llorul pentru intreruperea anumitor circuite (mi ('['of OII. dacit frl'(Yl:nte1c c1trt'ntilor l:'llrt:"llori ·se ult'g dift"xite. '1 C:ou~lrHct i\" . Dup:i fdul tUH"nlu ll1i ff)lo~îl.zislellţa n de o valoare aprop iată de rrzisten~:l dJTuitului exterior alHlrall11 ul (linia) arc rolul amortizi"irii emisiunii micrOrOllicc proprii. 28-14." or1i6 (tc1rfcJllil.e pot fi: tii [r(!clwJI!{l IIQCa !(/. pentru instlllatii uutomalf' . fl'C'c"entc!t\ v oe:de ~ iJlt ~t"par:'t1i de frt'c\-cn~cle yoralc.Ucl de :l]larat.l!l'i.Hr{'llţi care ~c trîmit :l{loi prin linia It'lefonic:i. Pe Iingă ulleTofon şi receplor. cil ş i cOfl\·orb ir('3. Schema Re/deie de linii lde{Ql!iee aeriene sint formate din simpliiicatii a unui a t()lldudoare mda1iC'c neizolatl. J 1 . p{'nlru rlistan(t' scurle din oţe l.a :IC'est ri rezistenţe.1 de v()rhitor (~()() .3 ~)UO I1 z) : R eli fll/'cn{Î [)lIrliitol'i.ic şi modul de sta bili re a 1 C'g:ăturilor): CII baterie loraUi (II abonati.e('hi c~tc ast:izi i('şit din ttz in ill~talatiik 1II'b~1ll('. Il La rt'~cpţie. Fig.CII baleti c cm/I'ald şi Cii stabilire(l maIltl(lfl'i a cO llluni catiilor dl' dtrc opr. eli balerie etll/rulit ~i CII stabili rea flll{oma1!i fi tom unica/ii/or prin sistc me dt'ctrnmagllt'tirc ('ar~' inIOl'lIir5(" operuloarde tiin cenlraldc telefonice .. lH'cesarc pentru punerea În legătură şi :~s igllrarea convorb irii intre doi corespondenţi. cUfeu\ ii care .:: . carc s-ar auzi putc'mic in cască În lip!'. s.ill at it apel ul. asigurind claritaLea convorbirii.'.rato:crelc aflatl' la lablourilt. liniile Ldl'foni('(' pot fi: aerielle sa u in l·abl!!ri ~ubtrraDt'.: folOStşt~ 111(':i pc ~al!ti(>n' ~a\l iu locurile undc' instalaliilE' ~int tempor:1J'. Sistemele de tran~mjsic te!efOllÎcă pot fi (Jupă COllSlrl1cţ. le t:oJl\·orhîl'ii se Lranspu u pc h'Ccvcnţcle inalte Llle unor c. un apa ral tc leIon ic mai cuprinde şi alte dispozi tive. ELECTROTEHNICA CENERALA este montat intr-un circuit În care..~ lllulLiplă). 1n timpul fuuq-ionul'ii se modifică doar rezistenţa lllicrofonului. este t'el r('prezentat i'n figura 28-1 4. fără fi se perLurba 111):! pc <llta. se mai află rezisten~:a bobinei p ri mare.a sa variabilă.' (!{' cuncxÎU11C (lÎn centralele tde!'onke. adică rezistcnla mare. Un :n. gah·anilaiii! 3utom.poartli'. mai Illultor ('oll.} pc accl:J~i circuit o. Ultime le două rezistenk s înt I'('lati\" mici in raport CI] rc~ zistenţa proprie a microCollului. l{r.

!Jt in prCZl'nt pc scar:\ lnrgii s i!<l~llwlf' de legătur i t elef()niec au tomate CII eurenti lJurUilori.'ituri).1~ee dl'scr"ite de ~taţÎi ra diofonkc de emisie şi rCI'ep\i('. Pentru protcct.\lajori latca elel)1cn l('I()r necesare pcatrtl telefonic (ca d~ t'XCmplll: "pnratc telefonicl'. Schema sim· plificată a unui pDS! de radioemisie.i e împotriva acţiunilor mCCOIl1ee (Io.~ic la diferitele posturi d(~ rCf'l'p!ie. avind fiecare dte 1111 fir de bumbac colorat diferit. si nt produse . alic dc emi.l\IE I~<tdiol'ollia t'iit.' M"mi. pe liniil~ eli t l'aric intens . rdcc.. " E cr T .\DIOFO.:!ll Jnlli':kak..\lc . pr('{'um :!oi ("l:lllrale telefonic. in sp irală in lungul conductorulul.\I(' prilll'ipale il l"ollstilll. 2\OTlUKI DE H...:!stăzi de indll~tri. format din condesalorul C -. ..zat.patiu .nolllullic<t~ic in C.ite de suporţi curhaţ i sau de COIlsoie fixate pe stilpi de lemn de 'iniilt.:! clcdrol<'hnidi l'Q\nâl1e a~că ( C'zincle Elcdromag-rlt'lkil BII{'ure~ti) . in scopul legăturilor tddonice (uncori pnrţial alLeori total). carc le apără de llrnezeal:l. .ic circuit ul oscjlant.1. riisucil. tr.(· :-. priu luLel'llll'diul undelor electrolJ1agnetice de îllalltl frecve nlă care se propagfl jlrin Întregul :. Toate aceste conductoare sint invelite inLr-o !'ingu r<'i manla eOlltinuit de plumb. de la () ~I.II'C se transmit COJllll11iC<lrt SiiU programe vorhite S. pentru a permite recunoaşterea perechii de conductoare cart! formează lin circuit lek·fonic. La lloi in ~arii $f' foloSt.iSlcmlll de te!."eden in figura 2g-]:'). izolate fiecare separat ('u hirtie impregna tă cu o compoziţie specială izolaloare ş i hidrofugă. :owkdoare).llllo:nate şi cenlrale ~ulolTla tc de hlo . Unul dinlre elementele s. Schema simplifjcatll ~ unui posl de emisie se po. C:1I'C utilizeaza. legale in par:tlcl şi montale împreună A Fi!!. ca blurile au blindaje spedale din benzi (le oţeL Un alt sistem telefonice f'stc radiolcle{Q/ii/l. Cablurile subterane şi silbacvatice ~înt construite rli lltr-un număr relativ mare de perechi de ('()nduclOHre ele cupru sau ele bronz.imi şi grosi mi corespunză ­ toare numărulu i de drcuitc pe care trebuie ~ă le suporte. fixate pc izolatoare de sticlă sall porţelan.B1 . 28· (5.i indurt3nţ:) J~. sprijin.

modll/ale în ritmul semnalelor sonore produse În fata microfonul IIi (fig. tudine.C) iDcep să oscilezc re-gulat pe rrcc \'('nţ~ proprie a circuitului acordat.a ~ j capacitatea sa. res~ pecti\' În farazi.uplatil inclucl.\' cu bobina L'l a circuitului osciI:mt şi COIlI:!Ctată in aşa fel in circuitul de grilii al triodei.diate in spaţiu unde.L Fig. exprimate Îll henry.imp. PrO?a~'H~a Fig. Cele două infă şură ri alt: trallsformalorului T sint de asemenea cuplate inductiv între ele. Undele electromagneliet! de inaltii frccvenţă radiale de antenii \"or fi prin nrmare. .11 acţionează de asemenea asupra grilei triodei. a~tfc l Incit fluctuatiile de curent pl"O\-ocate de microronul . Îar din bobina LI incep să fi" 1":l. vLe . "'adu) de formare a undelor modulate 1n ampli· undelor radioloniCE ._H.nţ..') osciIatiile care ar apărea În circuitul (~.fii de Îf70lt ti Ifecvenţd 1 ~ iT r- IJJ ). 28-17. Pierde-riie de putere din circuitul oscî!ant sint a~tfel în permanentă iolocuite şi t. 28-16. dată de re-laţia : f ~ -" 1 2. Un circuit osciJant arc turn se ştie) () frecvenţă proprie de rezonanţă.uhu1 Împreună cu circuilul (L 2. 1 in care T" şi C s int inducta. Ie-nsiunea la hornele circuitului oscilanL este rnaximfL In figura 28-]. capitolul IX). In acel aşi t. curenlul anodic al tubului variază in ace la şi ritm cu yorb irea.'iodc (v.ELECTROTEHNICA GENERALA (după in circuit ul anodi c al unei tl. incit să producă o reacţie pozitiv ă asupra curentului ullodic al triodei. tellsiunea alternativă de la bornc. electromagnetice de frecvenţa r (inaltă).le l:ircuituhl i oscilant se induce in bobina de anlenii LI' datorită cnplajului inducliv rare există intre LI şi L2. ca uzind oscilatji de tensiune 'in ritmul vorbirii. 1flnnnnnnr VVlJIV V-VlJl] IT Curent mlcrofonic ~ Unda pl. 28-16)_ Bateria B1 serve~te la incălzirea lubu lui . tn consecinţă.C) Ia corectarea baleriei anodicc BA s-ar amorliza repede dacă nu ar exista hobina L:J ('. La ff€'cventa de rezonanţă./rtataoremodl//otă · OsctlO.

denumită undă pl/rlăloare a undei de frecventă acusLică. de di t re posturile de emisie pe cieawpra că rora treee satelitul.C clasifică În unde ll[tra~eurt(' (de ordinul metri lor). ~-a recurs la diferite proecciee. . unda pltrlă­ toare modulată esle demodula tă. ~e gnseşte o zona in care 11 11 este posibilă recepţia cmi{Eiloruhli. nu ~.le . 28-17) care se prop:'lgă in liu ie dreaptă. une:.. Detecjia. tn ullimul t imp. in care c este viteza de propagan' a undelor I'letlromagnctice. a~adar. Intrc Z OIl<l acoperită de unda de ~:lIprafaţli şi zona acoperită de unda ~pa \iaIă n:f1t'('latfl. t'galfl ('u vileza luminii (aproximativ 300 000 km/s).plia emităloardol' de unde ultrascurte'.'dNAwzARI ŞI TELECOM UmCATII 451 gramele diferit. . In cazul unddor ult rascurte.• zona dc lacere" . Lungimea de undEi a unde lor rud iatt~ de difcri teJc~ poHuri de emisie v~H'i:tâl de ht cîţiva lIl(' t ri p inii la peste 2 km şi l.• Trebuie remarcat faptul că undele llltra~curtt· nu ~il\t refleclate de stratul lui Ilcavisidc. scurte (11 . In loc de frecvenla f a undelor purtătoare radiate ~c dă. pe anumite lungimi de undă.600 m ) ~ i lungi (800-:l 500 m). situate la circa 100 krn deasupra solului (stratul lui I-h'uvbid e). ~Recep jia undelor se face 'i n posturile de re cepţie... Demodula rea ~e ma i numeşte ş i detectie. Balenă Fiecărui cll1i\.{' put recepţiona . pro- ~"'----P>F---Jî=7 Cond~/JSO(or ~ CQscă yol'iooi! (}/IdQ twrlilQQre Fig. accmită wnă ~e lIunw:. in scopul mliririi ZDnp! in care este po~ibilă rece.el or poS luri de emisie existe nle. medii (1 75. pentru il nu s.Prupugun:a undelor are loc in două reluri: o IIIHIli dl' suprafaţă (fig.. care au la bază de ascmehea o antenă ş i un circuit osci lanl acordat pe frecventa undei de recepţionat În scopul de a capta tens iunca maxima. In figura :l8-l8 se a rată modul În care se reolizează dcmodularea. uneori.li tor îi este at. Fig.reÎ.. decit undele de mprafaţă. ale almos[t.rilJuiL~ o anumit ă Crel'nuţă Înaltli.. 28·18.50 m). Recepior cu galenit . adică este separată unda purtătoore de unda de joasă frecve nţă (d e frec'\' enţii a c ustică). -. de obicei puţin pc~te limita vizibilitătii şi aşa -numit a undă spa(i ulă cart sc propagă in spatiu şi estc refieclală de păturile sup (~rioaJ'(. Dintre acestea cel mai convcnabil este sistC'l!1nl care fo l o!ieşte sateliţi artificiali ai p ăm intului Înzestraţi cu slaţii de retran~misîe a programelor emise.le fiind: A·{=C. 28·19.SE. ei îl slrEibat şi scapă din zona tcre slră. prin indepărtare a alternanţelor negative ale undei modulalc. şi anu me. Dup ă aceasta. lu ngimea lor de tlndli A rdalia (:aJ't! le .e suprapune.

. Illai SIIS. dar avind dimensiuni mai mari. Jlr baza prillt:ipiului amplifidîrii directe.ELECTROTE~CA GENER." Fig. In figura 28-20 este n..~A T ensiunea de Irecvenţă acustică obţinută prin detec. fie cu :1jlllorul unei galene. culra~ii de (lUtCl1[1.teeal(i (in eta jul {le amestec) cu () tellsillne am.. din e:JIlZ:l aknuării undelor dc-a lungul drumului lung parcurs de ele pîll!i la rceepţÎC'. uuda purtătoare modu JaLii . Aceasta Înseamnă cu frecvenţa fo a tellSi\1!lii produse de oscil:itorullocal esle îl! oricare poziţie a contiesatornilli yariabiL de acord mai mare decît fn~cvcn~a tensiunii Illodulate recepţiollatc fr.e ('11 nii (J \"aloa1'e egală Cll frecvenţa iutermcdiară :J receptorului ((. fn t uhul de amcstec rezl1ltu. fie IInui dispozitiv de redat sunetele.lurilo!' reu:ptoul'e iJlYeeÎllat(-'. H!ceploard(' erau eoustmite. In figura 28-19 e ~tc reprezen tată scllema electrică a unui receptor Cll galenă earc poate da rez ultate hUJw in apropierea posturilor de radioemisie.(I::1tă ~('hrnl:l simplifi. construit după un principiu asemănător. cu valoarea f1 a frecveuţpj intermediare. De obicei se foloseşte o frecvcnţă in te rrneeliariJ fi de ·170 kHz.l1d!'nte elt.()llstă în faptllt elI. tn acesL receptor.'ll!e (h'pr. La început.-.ollslallt~). estc anw. adid : fo=fr+f.. ea Ilrmal"l' a amestec ului c. ={r + 4 7U . Detecţia se poate efectua fie cu a j utorul unor tuburi redresoare. Aceasta este compusă dintr-un cristal de sulfunl de plumb cn care vine în atingere nn virf as c uţit. dc efilrt.e.elor două tensiuni de frecvent:1 diferite.e1or celor două ten"illni amestecall'. numit difu:(I/. e"ent_ă illtenncdi:Jrii..null1iLa tellsiune de fre. Dezav3nt:tjul principal :J! :In'sLol" rr'('epl. frprvt!n~a r()~Lullii re('(·p~ionat. fi aplieat. ii1fltICnţează r('c('p~i:l po.rebuie realiz::Jtâ o ampliricare :l undelor l"I!cepponale (t:venlu. <l\·îlld fre e\" cnţa intotdeauna mai nwrc decit fr('cvcn\a t(.oan~ (. 28·20. ţie se aplică fie uuei căşti telefonice (fig.lI rt'ceptomlui. a~a . unde radiaţiile culese d(' ~11l kn ă aU o intensit. Daca post ul care trebuie recep~ionat este situat Într-o rcgiulle îudcpăr­ tată. deseri.----. osei!at:ol'ul IoraI. 28-11). :1 ctlrt!i frec\'en(ii ('~lc egal:l cu difere nţa frt' cven(.'nli) a unll i aslfel (le ret:f'plor. . În timpul fUJleţionării lor. iliară gellerată in ctajul de in tr:J rl' :. Antenă de recepţie . t.ate mare.. prin emisiunea lIHor nnde de l"n'c\"t.e difuzorului. Dlfuzo.ll in Inai multe etaje) înainte de Il. Receptor superlJ€:!erodini!. Acest clispoziliv permite trecerea curentului doar Într-un singur sens. In pn'zenl m:ljoriLal('a re{'pploal"('!or sîn i constr uite dilpă principiul superheferodi neÎ.llsiu_ rnodulalc recepţiollat.

dr('Foare !i(' la r".lJHll'alelt: ubi~IIUih'.a freevellţd()r tensi unil or amestecate. S('l ni con<!u('loarc .I r.f.J'atc1or de.c de radion"'l'pti(' tramportabil.1 produrl' nsUi zi multe diu piesciL' ll('C't'sarl' eonslrnrtid <rj)3. : l". ('a !'rzişl «'n\e. KOll cNl IlE TELEY IZl t.· tclecomuui cll\il'.l rQmi'lIwaSc. [n llrara ce :\(:e81'1:..lec. transl'u!'maLI)art>.1 clementelor (p ullclelor) unei imagini.<. tl'unzistoaH'. la postul dc emisie. Telc \'iziull(>a ('sle b.\JajOlital('a nparalt'Jor dt..Lcl'Odinci fal ă de r('ccpto:ll'rh' ('U amplificarc d irectă constă in faptul cii lemiullt'a pc ('"<. car.:l 7il ('u un l"on~urn şi cu tt'osiulli mult mai mici. se obtine tensiunea de frec\-en~:i a('n~tic!i. A\'untajul t.ii dc l'u rc nt..uper hc. ş i apoi \'ul. t raducind va ria ţi il e de lumina in variaţ. ('tc.\Iue ll)l' uatinnale P(' int. în urma a rncsle('.ate in iJ.e.) ('U fr('("\-l'nţn int("J"uw(linrft) .\"{:n~ă {r ş i {().ea sau cit' In halcrii. tn urm a unei amplifkMi şi a ddcctiei al'C'!"tc'i frec\"('uţe lutf'nnccliarc. ( l ntrrprilldere. priu interffil'diUl IIndf'lor clcctromaguclicc de foarle mare frc'('YC llţ ii. ratliorer('plir r)bi. tn ultimii uni . _'joi uumni rareori (iu IO{'uri lIed{'drifi('ntt') rit:' In b:lh'rii dl' il. ~j :r {'('lur pcntru slrJin:HaLe pe tl'nt.8COMUN'ICATH 459 tn etajul de amt':. ca rezul ta t al fenomenului de "biltăi".'lIl 21 ~laţii (Il' r:tdiudifuziune (faFI de lHllnni lrC'i ~la\ i i exislcuk îna in lt d<' anul 1~11l).lr111::II<' $-ă IUCf('Z(' !)('nll"l! o anumită frec\"cntă (egal.KE Prin teicviziuJlc st' inţ. l'('('(1 et ~I~ig\lrl'i :H(d i\ îa pro.l'l'g cuprinsul l[lrii.\('"l'sk aparat e alt în lorl. priu clm' se transmit imagini a le IIn ol' ol>i('('. alim. la postu l dc }"('('('pţic_ .NALrZARI ŞI T<.l1 tuburilv!' d('("LronÎl'€' (lin . adieă tocmai o tensiune de frecvenţă iuL('rmediaru: ft=fo-fr= t70kHz păs trează modu la ţia 1«'l1siunii retl'pţiollal.umuhdoare.B. ]"(>('cploan' radio eu :di mt'ntnrc de la n'~.! .!ll apftrlll im:i mulk tip uri dl' aparal. .SL 'I1. !'taFi de umpli ficore şi dj fuzoa.ull("lclc. LP. Induslria eh:rlntlel:niC:. o Lensiune a c!ird frec\"enţă este ega lu cu diferen\.Electroni(·a'· . apare. preeum şi 4) gamă larg'ă d t.ficnr('.ţ":IIlOl 0(' ihlluin:rl (Il' cll("cnt llJkmath-.'.lh'l'iOl'ul 101". radio.'nL:!lt' dl' la La!erii mOlll.: () <tmplifkit rt'('cplorul ~II'C ill{ otd('<t un:l o frecvenţă ronstnnUL E It>!llenlt'll' de montaj ll('{'('~arj> in acest srop (filtrclt' de bandii) pot ri mult mai (.~!lltil(' ~i!ll :llimt' nlr. 1r:I!IZi~tu. C'II"(' fUm'ţiOlli'. In \«r:'l lloastrfl rUll('tion(':lz~r iu pn'xl. deflal"l'('(' !Joi fi (':]. bobiJ1C..ll' prin intcrmNliul ul10r !"t'. r011 den~:J toart!. la p ostllri de rf'c«'Plic.S .It>. .. amplifiearea unei :mpt'rht'lerodine ('~tl' 111l1!t m:lÎ mnl"c.a\iile de curcut in variatii de lumină.L(' fix.l.re pentru ratliofit:a!"e ~i I'ct:eptoan: ('U tranzistoal'(' (Uz inele . IHuca sa ) .lza[[1 pe b':lllSmisia suec('sÎyă .1H' sau tuburi c!('clroniee slIblUiniilt urfi (de gilb:1ril foar!!' r('<l1Is).' ("olltjlll·nLl." !:'~Hl in mÎşc·tu·c ne la un post de embi('.tpoi l'~ k <lmplifical:i şi apl icată difuzorului cal'C producc ::.ului tensiunilor dc fr('r.c l('g~ lIll ~bt(' m cJ.care B ucu!'e~ti) . 5.

5 !'III-Iz (m cgaherţj).:' Fig.e reprezen l ată ~ c hema ullei t ransmisii de te.11-21 est. rezultă 6500000 impulwri de curent pe se-cundă. Elementul principal al ullui receptor de televiziune esle Lubul c::tlorlic.) Ante~ J Lam/lift corespllfl' z.Jlciu. aceasta este şi lăţimea benzii de rrecvenţă ce se transmite prin televiziunea cu G25 linii şi 25 imagini pe seGundă. Numărul de puncte ale unei imagini televizate in acest mod rezultă a Ii de: -±3 XG25 X 625 x25 = 13000000. Fasciculul electronic este dcviat pc 625 linii orizontale de 25 ori într-o ~ec\lndă. iluminate succesiv. dar într-un timp foarle ~curt in raport cu timpul necesar trallsmi~ t. orşi acesLe punctl' au foşt.erii intregii imagini. pe care insă aceasta le-a rezolvat. In ~lccst fel. Pentru unda purtătoare se ia o frecvenţă şi mai mare. şi alte ~ubsl:m ţe. 28-21. Ca subst a nţe f1uore~cellte se foloscsc silicaLul de zinc. Deci frecvenţa curenLului fotoeledric eslc 6. Schema unei lransmisii de televiziu ne. slIccc:<iv. datorită persistellţei imaginilor luminoase pe relinu.Jeviziulle. Presupunind jumalate din puncte albe şi jumătate negre. Acea~tă deosebire a pus grele problem e de ~ inc r o1lizare tehnicii de inaltu frecvenţu. pe dnd în cazul radiofoniei transmisia ~ullctc lor ~c facc concomitent.460 ELECTROTEH~lCA GENERALA Emisia şi recepţia se fac pc l'lemcnt. Deosehirea fundamentală dintre televiziune şi radiofonie comtă. in faptul el! În cazul tf'l(~\'iziunii. aşa Încît frecvenţa purtătoare rezultă de aproximativ 50 MHz.c (puncte) ~cparate din imagine.iCoan! (maoine ml)i ~I/[Ict deEmlslf desCompus. În figura 2. paragraful 7. descris în capitolul IX. }fiind raportul Între laţimea şi inăIPmca imagi nii. CeMi fotoelectric. aşadar. ochiul are impresia unei imagini În Lregi ilumin<ltc simulta n pe toale punctele ('i. deci cu o lungime de lIndit A= 300 000 000 m =Gm. de circa S ori. wolframaLul de c:. punctele luminoase sinl Lransmi~c sucr('~iv. Totodată. f .

ca În radiofoni('. Băla i a unui post (~mi\ător de televiziune nu dcpăşeştc cu mult orizontul (fig. Propag:afP<o unde lor ultrascurte' ulldei purhtt. truJl. ezina El l'dro nica din llueure. În seopul reduc('rii parazitiloL ajungindu -se la fre cvenţa de 200 iI'fIlz. a) şi nu [Tece prin obstacolE' (<1(' C:\. r~~ Limlla 1.SEMNALIZARI ŞI TELECOMUNICATlI 461 Totuşi au îrlceput a fi folosite frc evcn!(~ mai înnlle. 28-22.t. purtătoare ÎII riLmul sundului (v. Schemele ap:Halt'lor (le emisit şi de n:cl'p\ie cit.udiue. Leleviziune sint mult mai eomp licate decit ccll.__~====~Yizibiliftl. eu pe r[orm:lntl' <l lnl.1[otiulalia undei . ('an' liînt de fapt oscil. Re z ultă e{1 televiziunea foloseşte undelc ultrascurte.n.re eell' mai rjdiC:lk.i fahri(":i televizoare romaneşti. . la distanţe care 1111 depiişese. T'· lldinţ.. munţi : 28-22. ci in {rc('ven!li (adică ~c yuriază frecvenţa s.-.ie la n't't'p\Ît'. limitele Yizibilită ţii.-- Fig.~lllisia e:. se tr:lIlsmit atiL :-iell1nalde rI(' imagine rit şi rele de SUll('t. b) . În at'e~l euz.a actualA in trfe\"iziuJlc e~te ca inl r-un \' iitvr apropiat sa ~c paJ'a~e a~ d pru('edcelc de transmi~j l' in <llb-llegl"l! şi ~iî S(' adopte procedee (Il' rerl:.' a imaginilor in culori şi in reli ef. mulL !lIui .-..:.. fig.i nu influ('n\e':\za 1lll(1<l eare este lIlod t!lalil in rri'ryentii.-1 .' ale apara Lelor de radior('('('pţic şi (kscrierea lor ie~e din ('fldnt1 lucrării de [aţă..lţii atenuat\' modulate in :llnpli llldille !'.oarC' in ritmul sn nl't lll ni). rie! ~' [lU indl15lriali./e deranjată puţill de ciitre pamz i\ii almOEJ.tii b) . Trelwie suhliniat F:lptul că . 28-22. despre care se ştie' eZi k propagă În linie dreaptă.-. dc la ('mh. 28-16) nu ~e face în amplit.

.alalîa de rec('ptic ~i ~'int inn:gi~lratr.:i:( metoda de olnt!'Yarc a o biectelor la di~t. ('Hn~tă in ul"llIiHoan. P ("lllnl ta l'mi~ia !"rmnaklor ~. ~e obţine un fa!'cicu l dirij al de I"adioulldt'.. cu ajutorul unOI" anlene de formă spl~dală se pot ohtine radiosem nale dirijate carc.t( JJ~etodă ~ primit numele de rtu!io{oca!î('.:ea.'te (n'l\ ii. lmtala\iilc ~'art' permil determinarea În l'ln:tt fel a pozj(iej oLie-etelol" cu ăjut ornl radio~t~/UlIa l('l or n. n'rIl'cLale ş i difuzate d e acestea . Pc fcnom(!!1ul d~ reflectie al unddor radiofollirC' pc corpuri lllC'talice. Ht'crpţia undt'lol" refleetate arc loc in t impul intreruperilor dintre n·mnalc. A~lfd.:lc: eu ajutorul \111 l1i generator ş i al unui . parţial. Du pă rcflrxia 101" pt' oLiel. intilnind in drumul lor dHpl'Îlt' obstacole.1"\'al.462 EL.t. Di n timpul scurs între plecarea şi Înt oarC(>l"ca ~elllnalull1i ~ r clctt' ("IllÎn:! distan\a pîn:l la obit'etul ob~'(.) undele ajung: la în~l. Prim'ipiul a('('~I('i lnt-lode.EC'rROTr:. \eea s. tlxiull etc.!Z{\ în lulal dtC\'a milionimi de H'cnndii.jd('Jt} :petial lle ant('IJ('.1 nu dftllllezr recepţiei lor. !.alllC' mari şi dt'lcl"lnillarC a po.HNICA. iar diu pozilia antenci ~{' determină din'cţia. GE!\"ERALA.u căpHat denumirea tIe illSi(lln/ii radll/'. iar iHlrt>ruperilc dintre semlla[e ~i!1t de cjl('\·'1 ~lIle de ori lTlai mari.. Pc lîngă radiofonic şi lelevizinne. .:-an ~ l udia t şi gi"i~it ~i ~lte aplka\if ilie undelor elertromagnetice scurte (metrir.d\ici IQI" . ~c ba. Ecn1llalcJc dUT('i. pot fi ab!iorbile şi.e şi eentrimetrirc).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->