P. 1
IBU Ramureanu

IBU Ramureanu

|Views: 684|Likes:
Published by monycutza_vlad

More info:

Published by: monycutza_vlad on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2014

pdf

text

original

Manual

pentru

Institutele

te©I©gice

Tipărit cu binecuvîntarea Prea Fericitului Părinte

J U S T I N I A N
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

VOL. I (1 -

1054)

EDIŢIA A II-A REVĂZUTĂ ŞI COMPLETATĂ

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE ORTODOXĂ B U C U R E Ş T I — 1975

(xâ£tS). III. Plecînd de la mici comunităţi împrăştiate prin cîteva provincii şi izolate în depărtarea şi autonomia lor. Deşi lovită mai ales în clor. Biserica s-a constituit în unităţi provinciale organizate sinodal şi forma la începutul secolului al IV-lea un organism care se întindea aproape în tot Imperiul.116 ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSALA Ierarhia bisericească. 17 . importanţa şi răspunderea Tor au sporit. V. presviteri şi diaconi (Fapte. 41). * Capitol redactat de Pr. M. precum şi pe cea dintre treptele ierarhice. s-a accentuat cu timpul. 1). Şesan. plebs. populus. fratres.. 5—7). Biserica se dezvolta şi se întărea. Numele de popor (Xaos. deosebesc în toată Biserica pe credincioşi de păstori: Credincioşii se numeau fideles. a desfăşurat activitate misionară şi viaţă morală. a Părinţilor Apostolici. Tit I. încît nu poate fi îndoială asupra rolului şi autorităţii lor în Biserică. Prof. I Tim. Magnesieni 6 şi Ep. a) Cler şi popor. apoi Apostolii le-au denumit pentru uzul bisericesc: episcopi. bine deosebite şi caracterizate. fraternitas . iar în Orient chiar depăşea graniţele lui. Pe cînd Imperiul roman mergea de la un timp din criză în criză şi unitatea lui era ameninţată de uzurpatori de tron şi de invazii barbare. puterea şi atribuţiile clerului au crescut. laici. Ucenicii Apostolilor au moştenit organizaţia dată Bisericii de Hristos prin Apostoli. Tertulian acuză pe eretici că nu respectă deosebirea dintre cler şi popor. care a şi indicat întreita formă a ierarhiei î n : apostoli. P. 1 şi 8 . ordo sacerdotalis. 5). 12). 40. XIV. păstrînd deosebirea dintre cler şi popor. la Sfîntul Ignaţiu al Antiohiei în Epistola către Smirneni (cap. care exista de la început. după cum se constată la Sfîntul Clement Romanul în Epistola către Corinteni (din 96)." După moartea Apostolilor şi cu stingerea harismelor. Smirneni 8). b) Ierarhia bisericească este cum am spus de origine divină de la Mîntuitoriri (Evr. şi-a menţinut şi consolidat organismul şi disciplina. datorită constituţiei ierarhice şi organelor de conducere. 28) . VII. plebei. Clement Romanul vorbeşte de «omul laic» (Xatxo? av&pcoiro?) şi de «tipul preoţilor» (T^TCO? TU>V Upsmv. Deosebirea dintre conducători şi credincioşi. plebs) şi de cler (xX-^pog. ordo ecclesiasticus (sau ordines ecclesiastici). Corinteni. sinoadele* Organizaţia Bisericii a avut o importanţă hotărîtoare în viaţa şi activitatea ei. numele şi funcţia treptelor ierarhice s-au precizat. (De praescriptione haereticorum. cele trei trepte ierarhice apar în generaţia următoare. Sistemul mitropolitan. clericii se numeau clerus. Ep. Biserica a rezistat în persecuţii. prooroci şi învăţători (I Cor. 23 .cuprinzînd în sînul ei credincioşi de alte neamuri. o dezvoltă în chip firesc. plebani. Astfel. . XII. 8) şi la Sfîntul Irineu al Lugdunului (Adversus haereses 5. Ignaţiu al Antiohiei arată că clerul era în mare cinste faţă de popor (Ep. Alegerea şi întreţinerea clerului.

adică întîistătători-proiestoşirecunoscuţi şi respectaţi ai comunităţilor lor. Teofil al Antiohiei. pe treptele ierarhice. . ucenici ai Sfinţilor Apostoli. Firesc era să se dezvolte şi constituţia. El păstra legăturile cu celelalte Biserici. Fiecare episcop avea competenţă numai în biserica sa. în acest sens. Constatarea foarte timpurie şi generală a episcopatului «monarhic». scria Sfîntul Ciprian. păstorul^şi^ părintele ei sufletesc. Dei pontifex. princeps ecclesiae). O oarecare schimbare s-a produs totuşi. întîistătător (irposaxw?. părinte (mcua?. Ieronim şi Sfîntul Ioan Gură de Aur par a vorbi despre preoţi şi despre episcopi la început ca despre o singură treaptă. slujiri din care unele aparţineau harismaticilor. mai ales de protestanţi. «episcopat monarhic» (adică unitar sau unic. Dar în timpul Sfîntului Ignaţiu. în generaţia Părinţilor apostolici. adică organizaţia dată de ei Bisericii. sau să spună că ele oglindesc doar situaţia de la Antiohia. dar rangul şi cinstea lui de episcop erau recunoscute pretutindeni. generalizîndu-se cele trei trepte ale clerului în toată Biserica (poate că unele comunităţi nu le aveau pe toate la început) şi concentrîndu-se asupra clerului. Dei et Christi pontifex.BISERICA IN PRIMELE TREI SECOLE 117 Cînd mai tîrziu (secolul IV). Toate formele şi organele vieţii bisericeşti au evoluat. Ambele păreri au cedat însă în faţa evidenţei. care ar fi lăsat urme în viaţa Bisericii şi în literatura creştină. arată că acest episcopat este organic şi firesc Bisericii. Episcopul comunităţi era conducătorul şi organul unităţii ei. pontifex. indicate de Sfinţii Apostoli. crescînd mai mult autoritatea episcopilor. ci constată că ea era mică pe vremea Sfinţilor Apostoli. pater). episcopatul era unic în Biserică («Episcopatus unus est. în direcţiunea şi spiritul dat de ei. el nu neagă deosebirea lor. npoTjŢoujxsvo? Ispâp X-yj?. V). summus sacerdos). latineşte anfisies. încît înlătură ori ce îndoială sau echivoic în această privinţă. parens. episcopii Romei. irposSpoC. reprezentantul ei. atît de credincioasă tradiţiei apostolice şi nu s-ar fi putut introduce pretutindeni fără conflicte şi turburări. Policarp al Efesului şi toţi ceilalţi sînt cunoscuţi ca episcopi în adevăratul înţeles al cuvîntului. dezvoltîndu-se şi înmulţindu-se. Inspector (Icpopo?). cu succesiune apostolică. şi este socotit de ei o inovaţie în organizaţia Bisericii. bărbat apostolic (vir apostolicus). De unitate Ecclesiae. Fer. de Părinţi apostolici sau de episcopi din secolul al Il-lea. Dionisie al Corintului. deosebirea între treptele clerului era deja precisă şi cunoscută. deşi episcopii erau mulţi. în sensul «episcopatului monarhic». liturghisitor sau preot al lui Dumnezeu sau al lui Hristos (sacerdos Dei et Christi. Policarp al Smirnei. cujus a singulis in solidum pars tenetur». c) Episcopul poartă în secolele II—III diferite nume care arată ranguT~~şT~oficiul lui în Biserică : supraveghetor (EIUOXOTCOS). Aceasfă formă ă con~ ducerii bisericeşti este numită. Protestanţii au căutat să nege autenticitatea epistolelor Sfinţilor Clement şi Ignaţiu. fiind confirmate de alte mărturii. nu colectiv). O inovaţie în această privinţă nu ar fi fost primită de Biserică.

Ei slujeau fie împreună eu el. III. A început a fi regulă totuşi. Episcopul încredinţa parte din funcţiunile sale cultice preoţilor. uneori asistau şi mai mulţi episcopi. pe cînd diaconii stăteau în picioare. preoţii şedeau de-a dreapta şi de-a stînga lui. El (hirotonea preoţi şi diaconi. Ep. 6). Uneori credincioşii arătau prin aclamaţii pe favoritul lor. apoi sinoadele de la Arelate (314) şi de la Nieeea (325) cer ca la hirotonia unui episcop să asiste cel puţin trei . Candidatul ales era propus pentru hirotonie episeopilor mai apropiaţi. Episcopul se alegea de regulă dintre clericii comunităţii. 12. Din unele familii s-au ales episcopi în serie. In altar. bun chivernisitor. între preoţi şi diaconi. fie separat. liniştit. la sfîrşitul secolului al ii-iea (EyşşfiU/ Istoiia bisericească. Clerul recomanda credincioşilor pe unul* din membrii săi şi cerea şi aprobarea. săvîrşea sfînta Euharistie şi celelalte taine. 67. Episcopul se alegea de clerul şi de credincioşii comunităţii. Erau preferaţi oamenii virtuoşi. se cereau pentru preoţie calităţi morale. Preoţii puteau să şi predice şi să catehizeze. administra bunurile Bisericii. afară de hirotonie. 8 . iar în ch'ip excepţional cineva din clerul inferior (lector) sau chiar un laic. epistolele 33. aplica disciplina bisericească. predica.118 ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSALA Episcopul prezida adunarea cultică. Putea fi ales şi un diacon. se alegeau de obicei oameni maturi • uueod se alag^w . fiind socotiţi sfinţi. Tradiţia Bisericii şi sinoadele au stabilit impedimente la hirotonie. ca să se aleagă dintre clericii celibatari. Policrat al Efesului era al optulea din familia sa. 4 s . 55. episcopul sta pe un scaun de cinste (cathedra). d) Preoţii (irpeaj^xepot. cunoscători ai Sfintei Scripturi şi ai învăţăturii creştine (I Tim. de timpuriu. 1—7). Deşi nu era stabilită o anumită vîrstă. Ciprian. Ca . filantropii. se îngropau şi în biserici. participa la sinoadele provinciei. \\Tvcii \\ "îmi. 55. preferîndu-se cei care trecuseră prin clerul inferior. Cînd creştinii nu mai încăpeau într-un locaş. Canonul 1 apostolic. Episcopii se bucurau de~ mare cinste din partea credincioşilor. 24. avînd loc pe scaune. ei se adunau în altele. Importanţa preoţilor a crescut cu mărirea şi cu înmulţirea comunităţilor în oraşe şi în jurul lor."). după ce aprobau alegerea lui (Sf. cu calităţi intelectuale şi morale. Episcopul trebuia să fie în general un om de încredere. cu timpul. 68). unde slujea cîte un preot trimis de episcop. 68). 52. presbyteri) erau de regulă mai mulţi într-o comunitate şi formau sfatul episcopului (presbyterium). v. Cînd slujeau cu episcopul. în cimitire. mai ales presbiţeri. serviciile încredinţate de el. ortodox. La alegere se ţinea seama de calităţile celui ales. stima şi încrederea credincioşilor şi totodată a episcopului. quae singulorum vitam plenissime novit. Ca şi pentru episcopat. 'Episcopii puteau fi căsătoriţi. iar uneori un cleric din altă localitate. Sfîntul Ciprian motivează aceasta spunînd că aceştia cunoşteau bine viaţa fiecăruia (Episcopus deligatur plebe praesente. episcopii aveau locuri speciale . bun nume. care săvîrşeau hirotonia în comunitatea noului episcop. TV. V.

în alte comunităţi erau mai puţini. Numărul preoţilor a crescut odată cu comunităţile.BISERICA I N PRIMELE TREI SECOLE 119 vîrstă. erau ajutătorii lor. Mărirea comunităţilor. acoluţii. Cel mai însemnat dintre ei. numiţi «ordines majores». La Roma se găseau pe la 250 un număr de 46 preoţi (Eusebiu. VI. anunţau adunările viitoare. Uneon"~erâu alăturaţi preoţilor pentru a sluji împreună la o biserică sau comunitate de sat. Diaconii erau rînidniţi rle episcopi. a crescut mult cu timpul. — prin can. de aceea sînt numiţi uneori slujitori ai diaconilor. 11 cere vîrsta de 30 ani. f) Clerul inferior. e) Diaconii (Siâxovoi). Aceste categorii de slujitori s-au ivit treptat şi n-au fost toate de la început în clerul inferior. chiar în Biserici mari. spre deosebire de clericii propriuzişi. primeau ofrandele credincioşilor. prin înfiinţarea aşa numitelor «ordine minore» sau clerul inferior. duceau sfînta cuminecătură celor absenţi de la adunare (bolnavi. care în secolul I erau harismatici. Ei erau de regulă tineri. colegiul preoţilor — presbyterium. conducea şi administra comunitatea. uşierii. presbiterul da seama de administraţia sa. inima şi sufletul episcopului». Din clerul inferior făceau parte : ipodiaconii (subdiaconi). Nu toate Bisericile aveau toate categoriile de clerici inferiori. Sinodul de la Arelate a oprit însă pe diaconi de a săvîrşi Sfînta Euharistie. psalţii. Ipodiaconii (uwîBiâxovot) săvîrşeau unele din serviciile diaconilor. Diaconii erau în general persoane de încredere şi de legătură între episcopi . putînd săvîrşi acolo cultul. Importanţa lor. 43. lectorii. în amintirea primilor diaconi. Lectorii sau citeţii (âva-fvukKai. 11) . atît timp cît provincia nu avea alt episcop. duceau ajutorul celor care nu puteau veni la cult şi aveau grijă de găzduirea călătorilor creştini. Unii clerici inferiori erau instituiţi prin rugăciuni. înmulţirea nevoilor bisericeşti prin dezvoltarea cultului şi a vieţii sociale creştine. închişi). ajutau pe episcopi la cult şi în administrarea bunurilor comunităţii.şi credincioşi. lectores) sînt primii clerici inferiori" cunoscuţi. Ei menţineau ordinea la cult. vizitau pe cei închişi. după exorcişti. la care s-au adăugat mai tîrziu groparii. Scrierea Constituţiile apostolice îi numeşte «ochiul. urechea. alţiicloar prin binecuvîntarea (hirotesie) episcopului. au făcut necesară crearea personalului ajutător. în caz de vacanţă episcopală sau de absenţă a episcopului. exorciştii. Istoria bisericească. sinodul de la Neocezareea {ţinut între 314—325). La alegerea sau întoarcerea episcopului. Ei cercetau şi înscriau pe cei care aveau nevoie de ajutorul Bisericii. putînd boteza şi predica . citeau din Sfînta Scriptură la cult cînd nu erau Lectori. Colegiul preoţesc din Alexandria. se bucura de deosebită încredere. numărul lor era limitat de obicei la şapte. hirotonea el pe noul ales. numit «diaconul episcopului» sau «primul diacon». sau chiar li se încredinţa lor o asemenea biserică. care era mai mică în vremea Apostolilor. Uneori făceau serviciul de curieri ai episcopului. Lectorii făceau citiri din Sfînta Scriptură la cult şi aveau în grijă păstra- . păstra legăturile cu celelalte Biserici.

AcctLuţii (âxoXou&oi. horepiscopii au fost înlocuiţi de periodevţi (ireptoSeuxai) preoţi vizitatori. Unii istorici înnumără între clericii inferiori pe cateheţi (xazTjXfjmi). Rolul lor era important în Orient. Unele sinoade au restrîns drepturile lor în favoarea episcopilor. Poate că în unele locuri lectorii traduceau sau explicau textul citit. să aibă îndemmare la citire. sau dintre văduvele căsătorite o singură dată. alţii erau doar preoţi. întinderea creştinismului în afară de oraşe a făcut necesară crearea unor slujitori speciali pentru comunităţile depărtate de oraşe. Diaconesele (Siaxoviooai. evlavioase şi virtuoase. La început se cînta de către credincioşi din psalmii Vechiului Testament. acolyti) erau însoţitori ai episcopilor. mai ales la Roma şi acolo unde se mai săpau catacombe. mai "ales pe cele pentru care erau mai potrivite deeît diaconii bărbaţi. asistau la botezul femeilor. Uşierii. împreună cu lectorii. purtînd luminile la ceremoniile bisericeşti. b) Femeile In serviciul Bisericii. Slujba lor era vindecarea celor posedaţi de duhuri necurate (energumeni) sau a celor ce sufereau de boli sufleteşti. Ele se alegeau dintre fecioarele vîrstnice. ministrae) îndeplineau servicii auxiliare. cu timpul s-au compus şi cîntări creştine. de către doi psalţi sau două coruri. ele aveau în . Unii horepiscopi aveau hirotonie de episcopi. g) Horepiscopii (Xcopsittoxoiroi. numărul lor varia. Ca şi ipodiacondi. care făceau vot de castitate. Ei au fost trecuţi în clerul inferior. chorepiscopi). Groparii (fossores) sînt cunoscuţi dintr-un document din timpul persecuţiilor lui Diocleţian (303). (ostiarii) aveau în grijă paza uşilor şi a porţilor. la Edesa) se cînta antifonic. Cu timpul. Ei vegheau ca să nu intre în biserică necreştini. Exorciştii.cult. sau de preoţi de ţară. Psalţii nu sînt socotiţi de toţi istoricii clerici inferiori.120 ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSALA rea ei. Ei trebuiau să cunoască bine textul şi scrierea. acoluţii erau trimişi uneori de episcopi să ducă scrisori. Serviciul lor îl îndeplineau uneori alţi clerici. unde s-au şi menţinut mai mult. Psalţii ((|>âXtat) erau cîntăreţi. dar nu hirotoneau. Ei ajutau la . numiţi uneori şi eporchişti au avut la început caracter harismatic. Horepiscopii puteau săvîrşi cultul şi face misiune. la împărţirea ajutoarelor pentru femei. Ei sînt cunoscuţi în Orient din secolul al III-lea cu numele de horepiscopi sau episcopi de ţară (eiuoxorcoi tffivTffpffiv). In unele biserici (în Siria. Ei erau inferiori episcopilor din oraşe şi au ajuns în dependenţă de ei. Un timp a existat şi un serviciu al văduvelor (X^pat). In epoca persecuţiilor. dar trebuie să fi fost mai vechi. la vizitarea bolnavilor. Aceştia erau însă clerici sau chiar laici însărcinaţi cu pregătirea catehumenilor. prin două legi ale împăratului Constanţiu (351). ca un fel de vicari. Exorciştii ajutau şi la botezul catehumenilor. la agape. însărcinarea lor era necesarăşi importantă.

în discuţia căruia a venit celibatul clerului. Nici o hotărîre apostolică sau bisericească nu obliga pe clericii din primele trei secole să fie celibatari sau să-şi lase soţiile pentru hirotonie. — Clericii nu se pregăteau la început în anumite şcoli. El lua pe lîngă sine pe cei mai apţi pentru cler şi-i forma cu învăţătura şi cu exemplul său. chiar dacă ar fi făcut penitenţă. Biserica a stabilit să nu hirotonească pe cei ce au unele defecte trupeşti. Sinodul I ecumenic. Sfîntul Ciprian şi sinoadele au oprit aceasta. pe clinici (cei botezaţi în caz de boală grea). din aplicarea şi interpretarea lui. 13).BISERICA I N PRIMELE TREI SECOLE 121 fruntea lor o întîistătătoare (itpsofîu'ct?). ci celibatul). pe bigami (căsătoriţi de două ori). Mijlocul obişnuit de pregătire a clerului era trăirea şi slujirea pe lîngă episcop. 7. fiind obligaţi clericii să-şi lase soţiile. Clerul se întreţinea în primele trei secole din darurile şi din contribuţia credincioşilor. pe neofiţi. Cezareea Palestinei. mai ales episcopi. ei ofereau şi băni pentru" ajutorarea săracilor şi întreţinerea clerului. Făceau servicii pentru femei şi se ocupau cu rugăciunea şi îngrijirea locaşului de cult. viitorii clerici treceau întîi prin clerul inferior. Unii făceau chiar comerţ . pe cei cu soţii adultere. dar se ştie. 1 Cor. Pregătirea clerului. Creştinii duceau ofrande (oblationes) din mai toate produsele muncii lor. trebuind să fie ajutaţi întîi săracii. pe cei care după botez săvîrşeau fapte infamante. Abia la începutul secolului al IV-lea. pe la 300) hirotonia celor căsătoriţi. Asemenea condiţii. trăiau totuşi în feciorie sau văduvie. observate de timpuriu. cu unele excepţii. După înfiinţarea şcolilor creştine. Pe lîngă daruri în natură. s-a interzis în Spania. Unii clerici. au început să intre în hotărîrile sinoadelor. Mai mulţi din episcopii din secolele II şi III au ieşit din aceste şcoli (din Alexandria. acestea nu erau şcoli speciale pentru formarea cleruTuî. "cei trecuţi prin ele erau preferaţi în cler. Clerul celibatar era socotit mai curat şi mai vrednic pentru săvîrşirea Sfintei Euharistii. mai ales la episcopat. IX. clericii se întreţineau şi prin munca lor. Canonul (33) prin care se hotărăşte aceasta este redactat greşit (luat după literă. Edesa). Se cerea doar ca ei să fie căsătoriţi o singură dată (monogamie) şi să nu se recăsătorească după hirotonie. deşi. Cum contribuţia credincioşilor nu ajungea întotdeauna. pe energumeni (bolnavi sufleteşte). cultivînd cîmpul. că sinodul a impus celibatul. După practica Vechiului TestfimenTşTcnrpă principiul aplicat de Sfinţii Apostoli. Celibatul clerului. De regulă. Întreţinerea clerului. pe cei căsătoriţi cu rude apropiate. grădina sau exercitînd o meserie. pe funcţionari. pe sclavi (dacă nu aveau învoirea stăpînilor). Condiţiile cerute pentru intrarea în cler erau mai ales morale. prin sinodul de la Elvira (Illiberis. nu 1-a aprobat . Clericii primeau ajutor potrivit cu rangul şi cu situaţia lor materială. Antiohia. pe ereticii şi pe schismaticii chiar reveniţi la Biserică. el interzice nu convieţuirea clericului cu soţia. ţinut la Niceea în 325. slujitorii altarului trăiau de la altar (Luca X. pe militari.

Asistau chiar şi laici. iar sinodul a ţinut seama de el. precum şi în Pont pînă la constituirea provinciei. De praescriptione. 1—3). şi aume : Ahaia la Corint. Ciprian al Cartaginei. dar pe de altă parte se ţinea să nu se sporească mult numărul episcopilor. Regula era ca fiecare oraş să aibă episcopul său. Pentru chestiuni mai importante sau de interes general. (vezi Tertulian. Grigore Taumaturgul al Neocezareei şi episcopii Romei erau astfel personalităţi de seamă. Unele provincii au avut pînă la un timp un singur episcop. avînd în frunte un exarh. s-a format dioceza (StoîxTjoi?) sau eparhia (în înţelesul de azi) a fiecărui episcop. Din_oraşe. Sistemul mitropolitan. Asia la Efes. senior). de regulă de culoare albă. cele trei metropole (mari oraşe). Egiptul la Alexandria. autoritatea mitropolitană în Italia. episcopii provinciei se adunau în sinod. ei se vor fi îmbrăcat în haine mai bune şi curate. Dionisie al Alexandriei. care era convocat şi prezidat de mitropolit. Firmilian al Cezareei Capadociei. Din Biserica oraşului şi a teritoriului învecinat.122 ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSALA Costum special clerul nu pare să fi avut în primele trei secole. Dionisie al Corintului. creştinismul s-a întins în jurul lor. ca în împărţirea civilă. Gallia la Lugdunum. adică episcopul şef al provinciei. Sinoadele hotărau cu majoritate de voturi şi întocmeau procesele-verbale. La cult. el îndeplinea un rol însemnat în viaţa religioasă a provinciei şi asigura unitatea ei bisericească. chiar în afară de provincia lor. In Numidia şi Mauretania. sinodul era prezidat de episcopul cel mai vechi sau cel mai în vîrstă (senex. 36. "dincolo de provincia civilă propriu-zisă a fiecăruia. sistemul mitropolitan se constituie. 34 apostolic). Clericii purtau desigur costumul timpului şi al regiunii lor. Veşminte liturgice speciale se cunosc din secolul al IV-lea. în jurul episcopului capitalei (metropolei). precum şi din «parichii». cunoscuţi şi stimaţi pînă departe. numit în Occident primat. Macedonia la Fiilipi şi Tesalonic. iar drept de cuvînt aveau şi preoţii şi diaconii. numite dieceze. Autoritatea morală a unor mitropoliţi îi făcea ascultaţi şi influenţi. Hotărîrile lor se comunicau celor interesaţi şi erau obligatorii în toată . recunoscînd întâietatea şi autoritatea lui (can. ca însoţitori sau reprezentanţi ai episcopilor. Episcopul capitalei devine astfel «mitropolit». Cu numărul comunităţilor din oraş a crescut şi numărul episcopilor. Egipt sau Siria. Comunităţile conduse de ei se numeau parohu (racpotxtat). Sinoadele. Italia la Roma. Drept de vot aveau numai episcopii. Prin importanţa oraşului şi prin personalitatea sa. La sinoade puteau să asiste şi preoţi sau diaconi. Sinoadele se ţineau de regulă în capitala provinciei. luîndu-1 ca bază a organizaţiei bisericeşti următoare. Sciţia Mică la Tomis). Policrat al Efesului. Pînă la Sinodul I ecumenic (325). Alexandriei şi Antiohiei. Noile comunităţi de pe teritoriul vecin ţineau de episcopul oraşului. Diecezele episcopale s-au grupat pe provincii. El a recunoscut episcopilor Romei. Horepiscopii ajutau la satisfacerea nevoilor culţice şi misionar&Jn tîrguri şi sate. S-au format şi unele grupări din mai multe provincii bisericeşti.

«Erezia» este pornire conştientă de a contrazice învăţătura oficială a Bisericii . p. Konidaris. c o l . 790. IU. N . p . cler. P o p o v i c i op. Ereziile sînt tot aşa de vechi ca şi creştinismul. Iudeo-gnosticii. în 150. 1969. op. 7. 1925. Bucureşti 1938 ( f o a r t e b o g a t ă b i b l i o g r a f i e . 61.T u c h l e . I V . Baus. Episcopat. în « D i c t i o n n a i r e de t h e o l o g i e c a t h o l i q u e » . Şesan. în «Etudes d'histoire et de t h e o l o g i e p o s i t i v e » . 75. cel de la Elvira (c. F. Curs de drept bisericesc universal. 388 ss..D a m m e . Sinoadele aveau conştiinţa a fi inspirate de Sfîntul Duh şi întrebuinţau de obicei formula Sfinţilor Apostoli (Fapte XV. V . In unele provincii (Africa şi Capadocia) sinodul se întrunea regulat o dată sau de două ori pe an. Creştinismul era numit de iudei la început «eres». Ciprian iată de problema unităţii Bisericii. cit. 202—238 . Prof. 1. sinod). Paris. 1. . ed. Kirsch. 28) : «Părutu-s-a Sfîntului Duh şi nouă». cit. p. 433—436. 210 p . P. 225—280.BISERICA IN PRIMELE TREI SECOLE 123 provincia. 22). 1942. cel de la Ancyra (314) şi Neocezareea (între 314— 325). L e c l e r c q . 1963. p. apoi cele din Frigia şi Anhialos din Tracia. 2 voi. dar nu orice explicare personală de bună credinţă * Capitol redactat de Pr. E R E Z I I L E Ereziile iudaizante. Soare.. Idem. ca fiind deosebit de religia lor (Fapte XXVIII. P. însemnează alegere. Şesan. 245—276 . Sava. 1656—1701. G. 1926. 1939. I Cor. Les temps: apostoliques. 300). H. op. 776—778. XI. B I B L I O G R A F I E L a J. erorile de doctrină ale celor care n-au primit sau n-au păstrat doctrina creştină aşa cum s-a predicat de Sfinţii Apostoli şi cum s-a înţeles şi păstrat de Biserică. V . p. E. Sinoadele erau mijloace de afirmare a unităţii bisericeşti. cele de ia Antiohia contra lui Pavel de Samosata (264. Simon Magul* Cuvîntul erezie (aipsoi?. 7—16. 1970. 3/4. cit. Eveque. Forma de conducere în Biserica creştină în primele trei veacuri. 19). Prat art. B a t i f f o l .. ed. cel de la Arelate (314). . cit. J. Sfîntul Apostol Pavel socoteşte ereziile ceva firesc («Trebuie să fie şi erezii între voi. Ereziile au tulburat adesea Biserica şi au fost dintru început un pericol grav pentru învăţătura ei. 1959. Cerînt. A t e n a . nr. episcopat. I. P. sectă. «Studii T e o l o g i c e » X X I (1969). p. V . I. B i h l m e y e r . în « D i c t i o n n a i r e d ' a r h e o l o g i e c h r e t i e n n e et de L i t u r g i e » . 799—800. de „apărare a credinţei. Paris. părere separată. 96—105 şi b i b l i o g r a f i a p. în e n c i c l o p e d i i . 791. G. ierarhie. col. Bucureşti. 64. eroare. 1. p. mitropolit. D a u v i l l i e r . de Impunere a disciplinei bisericeşti. Atitudinea Si. 268). p. La hierarchie primitive. Mitropolia în dreptul canonic ortodox. haeresis). la cuv i n t e l e r e s p e c t i v e (Biserică. art. op. Primele de care se face menţiune în istoria bisericească sînt cele de la Palermo în Sicilia. ca să se învedereze între voi cei încercaţi». El se întrebuinţează pentru a arăta învăţăturile greşite. I X — X X X V I ) . K. Apoi au fost cele de la Cartagina sub Sfîntul Ciprian. Zur Losung der Kirchenieriassung der Urchris'tentums. 9 2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->