Sunteți pe pagina 1din 8

DECLARA IE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal

Anexa nr.1

ANUL

101
Cod CAEN

Declara ie rectificativ
Se completeaz cu X n cazul declara iilor rectificative

Se completeaz cu "X" n cazul contribuabililor care definitiveaz nchiderea exerci iului financiar anterior pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urm tor celui de raportare.

A. Date de identificare a pl titorului


Cod de identificare fiscal
Denumire Jude

Localitate Cod po tal Sector

Strada Telefon Fax

Num r E-mail

Bloc

Scara

Ap.

B. Date privind impozitul pe profit


Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI Venituri din exploatare Cheltuieli de exploatare Rezultat din exploatare (rd.1-rd.2) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar (rd.4-rd.5) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultat extraordinar (rd.7-rd.8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18.1 19

SUME -lei-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Rezultat brut (rd.3+rd.6+rd.9) 11 Elemente similare veniturilor 12 Elemente similare cheltuielilor Rezultat dup includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor 13 (rd.10+rd.11-rd.12) 14 Amortizare fiscal 15 Cheltuieli cu dobnzile i diferen ele de curs valutar reportate din perioada precedent 16 Rezerva legal deductibil 17 Provizioane fiscale 18 Alte sume deductibile, din care: 18.1 Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare 19 Total deduceri (rd.14 la rd.18)

Num r de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.04

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Dividende primite de la alt persoan juridic romn Alte venituri neimpozabile Total venituri neimpozabile (rd.20+rd.21) Profit/pierdere (rd.13-rd.19-rd.22) Cheltuieli cu impozitul pe profit Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat n str in tate Dobnzile/major rile de ntrziere, amenzile, confisc rile i penalit ile de ntrziere datorate c tre autorit ile romne/str ine Cheltuieli de protocol care dep esc limita prev zut de lege Cheltuieli de sponsorizare i/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii Cheltuieli cu amortizarea contabil Cheltuieli cu provizioanele i cu rezervele care dep esc limita prev zut de lege Cheltuieli cu dobnzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada urm toare Cheltuieli cu dobnzi i diferen e de curs valutar reportate pentru perioada urm toare Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile Alte cheltuieli nedeductibile Total cheltuieli nedeductibile (rd.24 la rd.34) Total profit impozabil/pierdere fiscal pentru anul de raportare, nainte de reportarea pierderii (rd.23+rd.35) Pierdere fiscal n perioada curent , de reportat pentru perioada urm toare Pierdere fiscal de recuperat din anii preceden i Profit impozabil/pierdere fiscal , de recuperat n anii urm tori (rd.36+rd.37-rd.38) Total impozit pe profit (rd.40.1 la rd.40.2), din care:

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40.1 40.2 41 41.1 41.2 41.2.1 41.3 42 43 44

40.1 Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16% Impozit de 5% aplicat veniturilor din activit i de natura barurilor de noapte, cluburilor 40.2 de noapte, a discotecilor i a cazinourilor sau pariurilor sportive 41 Total credit fiscal (rd.41.1 + rd.41.2 + rd.41.3)

41.1 Credit fiscal extern 41.2 Impozit pe profit scutit, din care: 41.2.1 Impozit pe profit scutit, potrivit art.38 alin.(1) din Codul fiscal 41.3 Scutiri i reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legisla iei n vigoare 42 43 44 Impozit pe profit nainte de sc derea sumelor reprezentnd sponsorizare/ i sau mecenat i burse private (rd.40-rd.41) Sume reprezentnd sponsorizare i/sau mecenat, burse private, n limita prev zut de lege Impozit pe profit anual (rd.42-rd.43)

45 46 47 48 49

Impozit pe profit stabilit n urma inspec iei fiscale pentru anul fiscal de raportare i care se 45 reg se te n indicatorii din formular Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 Impozitul pe veniturile microntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 Diferen a de impozit pe profit datorat [rd.44-(rd.45+rd.46+rd.47)] Diferen a de impozit pe profit de recuperat [(rd.45+rd.46+rd.47)-rd.44] 46 47 48 49

Cod bugetar:
Prezenta declara ie reprezint titlu de crean i produce efectele juridice ale n tiin rii de plat de la data depunerii acesteia, n condi iile legii. Sub sanc iunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declara ie sunt corecte i complete.

Semn tura i tampila


Nume, Prenume: Func ia/Calitatea:

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:

INSTRUCIUNI decompletareaformularului101"Declaraieprivindimpozitulpeprofit", cod14.13.01.04 I.Depunereadeclaraiei 1.Declaraiaprivindimpozitulpeprofitsecompleteazisedepuneanualdectre pltitoriideimpozitpeprofit,pnladatade25aprilieinclusivaanuluiurmtor. Contribuabiliiprevzuilaart.34alin.(1)lit.b)dinLegeanr.571/2003privindCodul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care definitiveaz pn la data de 25 februarie nchiderea exerciiului financiar anterior, organizaiile nonprofit, precum i contribuabilii care obin venituri majoritare din cultura cerealelor i plantelor tehnice, pomicultur i viticultur, au obligaia s completeze i s depun declaraia privind impozitulpeprofitpnladatade25februarieinclusivaanuluiurmtorceluipentrucare secalculeazimpozitul. Contribuabilii prevzui la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, care au definitivat nchiderea exerciiului financiar anterior pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor celui de raportare, depun declaraia anual de impozit pe profit fr a depune formularul 100 pentru impozitul pe profitpentrutrimestrulIValanuluideraportare. ncazulasocierilorfrpersonalitatejuridic,pentruimpozitulpeprofitdatoratde ctrecontribuabiliiprevzuilaart.13lit.c)ie)dinLegeanr.571/2003,cumodificrilei completrileulterioare,ireinutdepersoanajuridicresponsabil,nusecompleteazinu sedepunedeclaraiaanualdeimpozitpeprofit. Contribuabilii care nceteaz s existe n cursul anului fiscal au obligaia s completeze i s depun declaraia privind impozitul pe profit pn la data depunerii situaiilor financiare la registrul comerului, respectiv pn la data ncheierii perioadei impozabile, potrivit pct. 10 al titlului II din Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobareaNormelormetodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul divizrilor sau fuziunilor care au ca efect juridicncetareaexisteneipersoanelorjuridiceprindizolvarefrlichidare. Contribuabilii care, pn la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligai la plataimpozituluiminimdepundeclaraiaprivindimpozitulpeprofit,pentruanul2010,dup cumurmeaz: a)pentruperioada1ianuarie201030septembrie2010,declaraiasedepunepn ladatade25februarie2011; b) pentru perioada 1 octombrie 2010 31 decembrie 2010, declaraia se depune potrivitprevederilorart.34alin.(1),(5)i(11)ialeart.35alin.(1)dinLegeanr.571/2003, cumodificrileicompletrileulterioare. La completarea formularului se au n vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificrileicompletrileulterioare,aleHotrriiGuvernuluinr.44/2004,cumodificrile icompletrileulterioare,precumideciziileComisieifiscalecentraleconstituitelanivelul Ministerului Finanelor Publice i cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Ageniei NaionaledeAdministrareFiscal. n cazul n care pltitorul corecteaz declaraia depus, declaraia rectificativ se ntocmete pe acelai model de formular, nscriind "X" n spaiul special prevzut n acest scop.

2.Declaraiaprivindimpozitulpeprofitsecompleteazcuajutorulprogramuluide asisten. Formularul se depune n format hrtie, semnat i tampilat conform legii, cu codificarea informaiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distan,nconformitatecuprevederilelegalenvigoare. II.Completareadeclaraiei 1.Perioadaderaportare nrubrica"Anul"senscriecucifrearabeanulpentrucaresecompleteazdeclaraia (deexemplu:2010). Rubricileprivind"Perioada"secompleteaznumaipentruanul2010,nconformitate cu prevederile art. 34 alin. (16) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. 2.SeciuneaA"Datedeidentificareapltitorului" n caseta "Cod de identificare fiscal" se completeaz codul de identificare fiscal atribuitconformlegii,nscriindusecifrelecualiniereladreapta. nsituaiancaredeclaraiasecompleteazdectremputernicitul/reprezentantul fiscal,desemnatpotrivitlegii,senscriucoduldeidentificarefiscalatribuitdeorganulfiscal competentpersoaneialecreiobligaiisuntndeplinite,precumidateledeidentificarea acesteia,iarlarubrica"Funcia/Calitatea"dinformularsenscrie"mputernicit". nprimacsusenscrieprefixulRO,ncazulncarecontribuabilulestenregistrat nscopuridetaxpevaloareaadugat. nrubrica"Denumire"senscriedenumireapltitorului. Rubricileprivindadresasecompleteazcudateleprivindadresadomiciliuluifiscalal pltitorului. 3.SeciuneaB"Dateprivindimpozitulpeprofit" Rndurile110secompleteazcudatelecorespunztoare,nregistratenevidena contabilacontribuabililor.Larndul2"Cheltuielideexploatare"senscrieicheltuialacu impozitulpeprofit. ncazulncaresenregistreazunrezultatnegativ(pierdere),acestasevanregistra cusemnul""(minus). Rndul 11 se completeaz cu sumele reprezentnd diferene favorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii creanelor i datoriilor n valut, nregistrate n contabilitateladataschimbriisistemuluicontabilncontul"Rezultatulreportat",caurmare a retratrii sau transpunerii, care devin impozabile la data ncasrii/plii acestora, pentru perioadaretratatsautranspus.Deasemenea,secompleteazicusumelereprezentnd rezervelecareaufostdeductibileladeterminareaprofituluiimpozabil,deveniteimpozabile nconformitatecuprevederileart.22alin.(5),alin.(5^1)ialin.(6)dinLegeanr.571/2003, cumodificrileicompletrileulterioare. Totodat,acestrndsecompleteazicusumelereprezentndveniturilecareseiau n calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit prevederilor legale n vigoare pnladatade30aprilie2005inclusiv. Rndul12secompleteazcusumelereprezentnddiferenenefavorabiledecurs valutar, rezultate n urma evalurii creanelor i datoriilor n valut, nregistrate n contabilitateladataschimbriisistemuluicontabilncontul"Rezultatulreportat",caurmare a retratrii sau transpunerii la data ncasrii/plii acestora, pentru perioada retratat sau

transpus. Se completeaz i cu cheltuielile de administrare capitalizate n valoarea stocurilor (la data scderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetaredezvoltareivaloareamijloacelorfixedenaturaobiectelordeinventarrmasede recuperat,corespunztordurateiiniialedeamortizare,dupcaz.Deasemenea,acestrnd se completeaz cu sumele reprezentnd cheltuielile care se iau n calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit prevederilor legale n vigoare pn la data de 30 aprilie 2005inclusiv. Rndul14secompleteazcusumareprezentndamortizareafiscaldeterminat conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i amortizarea fiscal determinat potrivit art. 19^1 alin. (1) lit. b) din acelaiactnormativ. Rndul 15 se completeaz cu suma reprezentnd cheltuielile cu dobnzile i diferenele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rndul 32 din Declaraia privind impozitul pe profitdepuspentruaniianteriori. Rndul16secompleteazcuvaloareareprezentndconstituireasaucretereanet arezerveilegalenperioadaderaportare,nconformitatecuprevederileart.22alin.(1)lit. a)dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul17senscriudinpunctdevederefiscalprovizioaneleconstituitepotrivitart. 22dintitlulIIdinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare,alteledect celecaresuntnregistratepecheltuielideexploatarelarndul2dinformular. Rndul18secompleteazcuvaloareaaltordeducerilacalcululprofituluiimpozabil, conformdispoziiilorLegiinr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul 18.1 se completeaz cu suma reprezentnd deducerea suplimentar la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activitile de cercetare dezvoltare,nconformitatecuprevederileart.19^1dinLegeanr.571/2003,cumodificrile icompletrileulterioare. Rndul20secompleteazcuveniturilefinanciarereprezentnddividendelepecare contribuabilulleaprimitdelaoaltpersoanjuridicromn. Rndul 21 se completeaz cu valorile corespunztoare veniturilor neimpozabile, altele dect cele nregistrate la rndul 20, prevzute la art. 20 i 20^1 din Legea nr. 571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul 24 se completeaz cu sumele reprezentnd cheltuielile cu impozitul pe profitnregistratenevidenacontabil. Rndul25secompleteazcucheltuielilecuimpozitulpeprofitul/venitulrealizatn strintate,reflectatedreptcheltuialnevidenacontabil. Rndul26senscriuvalorilereprezentndcheltuielilereglementatedeart.21alin. (4)lit.b)dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul 27 se nscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depete limita prevzut la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 28 se nscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare i/sau mecenat i cu burseleprivate,efectuatepotrivitlegiiinregistratencontabilitate. Rndul 29 se nscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea nregistrat n contabilitate.

Rndul 30 se nscriu toate sumele nregistrate drept cheltuieli n contabilitate, angajatepentruconstituireasaumajorareaprovizioaneloriarezervelor,pestelimitelesau n alte condiii dect cele prevzute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrileulterioare. Rndul 31 reprezint valoarea cheltuielilor cu dobnzile nedeductibile fiscal, care nusuntreportatepentruperioadaurmtoare,nconformitatecuprevederileart.23alin.(5) dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul 32 reprezint valoarea cheltuielilor cu dobnzile i cu diferenele de curs valutaraferenteanuluifiscalderaportare,nedeductibilefiscalpentruanulfiscalcurent,dar care sunt reportate pentru perioada urmtoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul33secompleteazcuvaloareacheltuielilorefectuatenscopulrealizriide veniturineimpozabile,cuexcepiacelorprevzutelaart.20lit.c)dinLegeanr.571/2003,cu modificrileicompletrileulterioare. Rndul 34 se completeaz cu sumele reprezentnd alte cheltuieli nedeductibile, cumsunt: depirilelimiteloradmisibile,stabiliteprindispoziiileart.21alin.(3)dinLegeanr. 571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare,cuexcepiacelormenionatelalit.a), g),h),i); cheltuielileprevzutelaart.21alin.(4)dinLegeanr.571/2003,cumodificrilei completrileulterioare,cuexcepiacelormenionatelalit.a),b),i)ip); altecheltuielicarenusuntefectuatenscopulrealizriidevenituriimpozabile. Rndul 37 se completeaz cu sumele reprezentnd pierderile nregistrate n perioadacurent,dereportatpentruperioadaurmtoare,conformprevederilorart.32din Legeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare; Rndul 38 se completeaz cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadeleanterioare,attdinactivitiledinRomnia,ctidinsurseexterne.Nuseinclud la acest rnd pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art.32 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, nerecuperabile dinprofitulimpozabilalanuluideraportare. Rndul40.1senscriesumarezultatdinaplicareacoteide16%asupraprofitului impozabilcareseimpunecuaceastcot. Rndul40.2secompleteazcusumareprezentndimpozitulde5%aplicatasupra veniturilor din activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilorsaupariurilorsportive,ncondiiilereglementatedeart.18alin.(1)dinLegea nr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare. Rndul41.1Impozitulpltitunuistatstrinestededus,dacseaplicprevederile conveniei de evitare a dublei impuneri ncheiate ntre Romnia i statul strin i dac persoana juridic romn prezint documentaia corespunztoare, conform prevederilor legale,dincaresrezultefaptulcimpozitulafostpltitstatuluistrin. Rndulsecompleteazcuvaloareaceamaimicdintreurmtoareledouvalori,pe fiecare stat din care se obin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reinere la surs, venituri impuse att n Romnia, ct i n statul strin,respectiv: 1.sumaimpozitelorpltitedirectsauindirectprinreinerelasursiviratedeoalt persoan ctre acel stat strin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau

pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atest plata acestora; 2.sumaegalcuimpozitulpeprofitcalculatprinaplicareacoteiprevzutelaart.17 dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare,la: profiturileimpozabileobinutedesediilepermanentedinacelstatstrin,profituri calculatenconformitatecuprevederiletitluluiIIdinCodulfiscal; celelaltevenituriobinutenacelstatstrin. Rndul 41.2 se nscrie suma ce reprezint scutirea de la plat a impozitului pe profit. Rndul 41.2.1 se nscrie suma reprezentnd scutirea de la plat a impozitului pe profitrealizatdinactivitateadesfuratpeduratadeexistenazoneidefavorizate. Rndul 41.3 se nscriu sumele ce reprezint reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaiei n vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea i/sau mecenatulicuburseleprivate,efectuatepotrivitlegii. Rndul 43 se nscriu sumele reprezentnd cheltuielile cu sponsorizarea i/sau mecenatul,precumicheltuielileprivindburseleprivate,acordatepotrivitlegii,nlimitelei n condiiile prevzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrileulterioare. Rndul45senscriesumareprezentnddiferenadeimpozitpeprofitstabilitde organeledeinspeciefiscalpentruanulfiscalderaportareicareseregsetenindicatorii dinformular. Rndul 46 se nscriu, pentru anul de raportare, dup caz, sumele reprezentnd impozitpeprofitsauplianticipatencontulimpozituluipeprofit,declaratetrimestrialprin formularul100. Rndul 47 se nscrie suma reprezentnd impozitul pe veniturile microntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de ctre microntreprinderilecarencursulanuluifiscaldevinpltitoaredeimpozitpeprofit,potrivit art.112^6dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare.