Sunteți pe pagina 1din 14

IMI/liNII

11 I I/lJ

I liNe/AlU

LUCRAREA
TEMA : PRINCIPALELE

Nil. 2

FORME DE DEGRADARE A srJLULUI

RfCLAMJ\NfJ I:,\JGRARI

Dt: fMfltJN TATIRI FUNGIARE

QJJ.t~~IlY: SINTEZA

PRINCIPALELOH FORME DE DEGRAUAHE


A SOLURILOR PE BAZA CUNOSTINTELOR
ilEIJOLOGICE

COI'H INUTUL LUCRARII

a) FACTORII DE VEGETATIE

A PRODUCTIEI AGRICOLE
PE SOlURI AFECTATE I NEAFECTATE DE
DEGRADARE - set-tEMA
Il) FORME DE POLUARE FIZiCA I CHIMiC A SOLULUI
CU PRECIZAHEA INDICILOR DE POLUARE - set.tEMA
c) EVOLUIA SUPRAFETELOR CU LUCRRI DE

IMBUNTTIRI FUNCIARE - TABELE


d) EVIDENA LA ZI A PRINCIPALILOR FACTOHI
RESTRICTIVI AI PRODUCIEI AGRICOLE PEN TRU

CONDIIILE DIN ROMNIA- TABEL

IM{JtlNA1l/lU

fIJNC//I.!F.

PREZENTAHEA LUGHHII
-_._-'--_._-_._---IritJmea neraional,desecarea
terenurilor n mod necorcspllII/{ltor
S~lll
nivelalH terenurilor prin decopertarea puternic a stratului fertil ( mai mult. de
'/J din ~Jrosimea orizontului de humus ) conduc inevitabil la deyrad<:~re
fertilil<'Jtii solwilor, 18 oloziunen Ilidric<l, la deqrndarea stc'lrii fizice, hlsaron
solului 1;] s;)u''tlurarna S(~CI"lClar{1sau la i""[llinarf~a solului.
S(~)11l1 este alci:'l!llit din: faza solid;:I, faza liGhid i faza q;:V:'OflSrl.F8zn
solid;", (,;sle format din toale formele dE') constiluienti minerali, cu yr;Hle
diferite de dispersitate, provenili din transformarea materialului parnntal i
din constituientii oryanici, proveniti din transformarea materialului organic
incorpor .lt in sol. Faza liChide) a solului este reprezentat prin 8pa retinultl
pe suprafelele parliculelor i n porii solului. Faza gazoas a solului f~ste
reprezenlat de aerul existent Il sol, care OCUP'-] spa1iulliber de ap;'] din porii
solului.
StII fHurart~a sau salinizm(~a secundar esle un proces prin Cr.HF! solurilr~
normale pvolueaz<.), sub influellla unor cauze deterrninale,. spre soL iri
s;)raluru;:lsP. n mod frocvent srturarea secundar s~~produce suL~influen\a
sirnull<H tr1 a faclorilor nalu/<1li i anlropoueni.
CCHlditiile polenliale de salinizare secundarel pot apHJ I1 tir m;iloarelo
zone nalllwle :
-

zona de slep,'l i silvoslep cu temperatura medie anual{i pesl(~


sub GOO rmn, indici de a.riditate sub 32 i un Jefiei!
precipitatii mai rnarn de .,50 nun;
n

9fJ(~, precipitatii

tip

n perimelrele

cu relief depresionar, cu drenaj insuficient, cu pantn


sul> 3% i cu aflux de ape i sruri din zonele nvecinate;
pe suprafeele cu apa freatic la mic-edncime, sub 4m i cu grad
de rnineralizare peste 2g/l;
pe soiurile cu roca mam avnd un grad de salinizare peste 0,3%.
Procesul de inrnltinire este favorizat de factori naturali i anlropogeni.
Factorii naturali sunt: prezenta orizonturi lor impermeabile la mic adncime,
drenajul natural sczut a perillletrelor amenajate, p2nza freatic la rnit;
adncirne, denivelarea suprafeelor irigate, existenta zonelor depresionare i
lipsa pantelor naturale pe anurnite zone.
Factorii anlropoqeni

care favorizeaz

inmltinirea

sunt:

pierderile

de .

ap pe reteaua de canale, aplicarea unor nonne mari de udare, aleqerea


necorespunztoare
a elementelor tehnice ale udrii pe brazde i aspersiune,
barare;, tlnor fir(~ de v;,\i n8tlll810 prin (:onstructii i lucrri hidrolehnic8,
ne/]rltretinerea corespunzMoare a canalelor de irigalie i desecare etc.
nml;:ltinirea mai este favorizat i de precipitatiie naturale abundente,
scurgeri/o de pe versanti i JeV~lrSarea cursurilor de ap nendiguitH.

14

mnlrllinarea terenurilor irigate, n qoneral esle delerfllillnli1 de acelp::li


cauze care provoac i salinizarea secundar. in majoritatea cazUl jlor pnz ..'l
de ap frealic se ridic pn la suprafata solului, caz in care solul se
inmltineaz. Apa mlatinilor devine de asemenea sr<:]luroas prin
concentrlia srurilor in urma evaporrii. Principala cauz a ridicrii apei

frealice cu consecirl\il de inrnltinire a solului esle irigarea nerational. Prin


Iei rHlUlui cU 1111 vulum pi nrt IWlI (1 do npit., ac(~nsln ~;o ill'ilhealJ~
pr1fl<'lla slmlul de tllH] frenlic pc G,ue l alirnenteazil. pn711frealie;) ii
1JI,1roteVOIUIllUI,ridicflmlu-so spre supmfa\{l. Evapolranspiratia apei la
slIprnfa\a solului roprezint;lunul din f::lctorii delenninan\i ai nscensiullii
cnpilr1l0. COlllbnlnloa evnpo!ranspirD\ipi ilie Ull rol delorrni",,"t
n provelliIP;)
sr{lturi'Jrii secundaro. Cele mai impor1ante mflsuri, menite s stc']vileasCi'
procesul de evaporatie la suprafata solului sunt urmtoarele:
mentinerea sWrii structurale a solului i prin aplicarea unui sistem
rnionol de inqrare i de lucrare a solului;
meninerea terenului acoper it cu un nveli vegetal dHIIl<Ji mult tilllp
il\i:i\H:rll

r~il

posibil.
Eroziunea prin irigatie este un fenomen frecvent n cazul inlel!3ittii
prea mari a ploii i a delJitelor H18ride udare, mai ales pe tf~renurile ClI p"nte
mici. Acest fenomen conduce la inruttirea proprieltilor fizice i hidrofizice
ale sollJlui, la micorarea continutului in hUJJlus, azol i fosfor, la reducerea
fertilittii suprafetelor agricole.

15

.\

,/

\t!

, U

,~4~:
,:l~-:
'/:j CJ

c: f
C) ~::

(-> ',)
-1

~=)

-_.1

,____... __
i=

_
- ~-

.-

'.+

--------.,,------_

._-------_.

"
'"
"

'"

...
~
.....

i( )

;': 1, '\,

~,J

...U-.

'~
" ~ ,---l )~ '-',

--------

!,' /-"
Il

"

\,))

'--...

"
,
:>:
__,

i'
n'
n'

-..::::::::

~-~

<l.
t'
'

1,

"
.,"0_
V)

,1
':

-,
\')

,J

"
'
~,

~ ~

---'

<:

,-

(J

""i:

""

'
l 1 -:
-1. 1
I
(.:'"

' - , n"
'
" '1'
'

I I

.~ Il I

'n'
1J

1,

'

.,.i

l)

el

.,.~

~,

It ;' \(0
\:1

l.v It

Il f)

\ 1..

~1~

~,.l,

C)

ci)'

1)
(

'1o.
'1.'
.'.1

r, ~ ~ ~
1. ,

"

'(J

't;','

("O

1L

.~

~__

------

,')

',;

'-

i:; I~j
'~l /~~

_: CI

"

Jb~lul

j
.~~

1I

:"',

(.;

-:-

;; ~

1I-

"

',;

;::.

,i::;
I

.l~Z ~
J"~

':-

L'-

;.;:r;

'"

i ~-~:

,~

,--o

~9.

<,

,r, .,

y,

...
!

,"'~~.

''7'' .. :
':;"\

;-; ;.~

(""'

~;~~\~

~!f~~~i~

"

:::1

-',..;-:

:r.

ro"

,-J

':"'

-:: -:- ,r,

'",;

::

'" ::::
,...,
':::"

,-,j

,1

2222i

'"
~j

i:"

~:.,
ll

II

'"'

v-,

il~

V~i';

01

::.,

~,~~~~

1::;

c:;-,~,

_!"".

=- '"-c

'1-;:;

'x
1-

c::; -

,-'
X
=--

s~::8~
l~
r !~
,,=;

\=--

Vj

_='CX..--::- '"':"'..c n

\::;i~

:::.

I
:

ti:

("'~

:-r.
'.c

~::- J

..,,~:: -1

:::::-::;'.::;,r,l

u
v
u

r-. r..,..
X

:~

-:' :.c

f"""
(""-1
V"):-.

<lf)]

.5SCO

65(;0

pr1m~;j

slabj

~~1"'~;k5s~pr;l[ctL:h;
s{xiah:.

Jt:: rr:c:J. de nurr:J\

pcrso;lr;~l:;

ridic~t dc::5t

ocupate

!: 1U~in
~ ~w

-:;

u
O-

X2

'=

~
~

t[

~';;;'

_.~

.-

.j_

il

-~
'~r;2 g
=d':.D=-_

1-

c..

i: '.~ --:

:;

:36;)
162

121

2Y56

~7J
~9H
334~

259
2563
15CO

15
Il

11

9';"X)

2!X)
50

~iap srat

).17

W2

31::'

Tit
_

aJTlCn;Jj3~e. cu i~:..:r~~r::.le irig2~ii,

ue

in vrst~

zonele

:n agncultuf:l
Diliicnsiunca

Pc.slc '65

urb:lne.

,:".:J,Ul.:o~nb~t~~c3. cr~~~

I';~C\'::U;

3.l'1i

rc~rc'Zt:ntlr,<d pcs:c ::

%. proccs"JI

Spre dt.:Gsc't::::i;"ece ~1::l,; cE:1 :: ~iunca

RO,71lnic:
ctiuc1~ivnaLl

date:. 35 A t;"o Jin perso:u1c

UC llnblr3.nire

European,

fiind

ponJcrcJ

t:5U:

rr;ult m.:U rr:~"",;. :':l:;'~:::.Jjpc cel al brba\:lor.

popu!::.~::;i c-l...-Jp~e in :::i--:cultUfJ. esti.: rclc.j';)t

mai

fl.:mciior

de urmMoard::

au coal prirr;2:i, 56 % 3U prcg.~~:.:c profcsior.a1~ !iccal i p()stiic~o13 i

numai 6,'~ 'X':l sunt ne:c?lari',,~-a~i. 1n ogri'.::l:t:.;.:i:

l~xj:;t Ui: :1'''::7,1:' (k ~proapc

50 lrui de sp~ci3.;i~ti cu

studii sur.:rio~n;.
l)\.:torit iflsuficicntc10r
ceonomit.:

iY

23'j)
36[':
i6:'6

3ctivit;jl~i care se vor :lJ'lipia-;a n rr.cdiuL n..:r3I. L'1 pri:1c:.731. n sft.::;; s<;r/:t:i::or ct.:~)!lomjce i
pn.:!uc::irii
proJusc1or
.a
Popub~ia
oc:..:pat in ag~i(;'JIttl;5 jil2.;-.:r.,;s~i:L. ca i 1.1 c::cl:lltt.: \J.rl. o :ci1Jin~J (j;: ;rr,h;jtri"'l:n.:.

-"x
""

:C6:)
2:> (X)
Sili

a..:.ot

C~

5:

soluJUl

- po!uan:a cu SUh~t~H1\t.:purtat!,; dc vai:t


Sl.."oakn.::\ Je kn:nuri
J.in circuitul
;lgri;.;n: :n
.Jcr:l~;ld3 31.~IL1\)~1t) - )i:X1Ll()t.~).<_...

.~
U

I ~i~
,{Ei

ce

'C
'C
c",

21\)j

6CO

. polu:-u-ea cu pc~rul

Idil

''-31 ~-'
'~....
\.~' c ~.c::l',=

(""".

f"'i

9C~)

4(/,5

~ exc:..';siv po/untc

ar:ihtLj

(r~":i~ha')

2i3

I
i
1"

~
~

("'.1

.~

,,~S"1

~ ;:-;~~,!

.:::

f""'I~-r=--~

1-.<:

;:;

iti

.::nii hJ)
Y.;(l)

C.1n;;;~cJc uc mi;,;rceicmci,-:c (z.::lc)


Dtstrugl.::l.::J ~oiuiu: prin lii .icrsc cxc~v:U-i
Acopcrirc3
t;,;n;:1urilor Ct.! .jc~curi i :cziJuu:4 scliJ:
Polu3;ca ;,;himic.1 :) solului. din c;lt'e:

::;.~::J

Supr~Ljp

:::'l.pr:lfJi.:l

3;~7
3C(J

A.sig'Jr~t:~

~!

1 .~ ~

:\Ctdit:.Hca puternic
i mcJcrat5
A:c:lilnit:.ltt.:l.l ricic:lt:.'i
A5ig~jJ:C3 sl~~b:1~i[carte sbb1 cu fosfer ;r:Gb~~
A.$lgura:c3 slabi cu pOl:lS~U mobij

-'i

-'--1

".::,

i.:oli:.lnj

Fcrrr.~c3. crustei
Rezerv;] mic1 - cxtic;n

=-. :-. ""- =-.;

r-"':

r ic

7{;()

C0i71p; ..a':L:m:;J

!
_ ..,'.:,.i

t'i.1

3i

--......

:::

:- est

jjl.;r;I:t.::iri de ttJrc;n
E:o::jufica

'-'1
-'

1 .; rit

S~hddL:t t.:x(.;l;si v Jc la $Upia[;.!.~~scluiui


S:1r3tur:lrC~ soiuiui
..
C0mjJi.lct:..!n::l sorult;i d3tor1~~ !u:.:ririior
nt.::.;aicspt.:ni".;:itC'ar~
(talpa plugului)

\
.~

:r.

'"

;-l

l';

1\\

{'.....-e '..::: xl

,~

'Xi

~~~3~

l~'
1=
,

.::
,...

S~c~t:l [~...:cvc;-:t.1
iT}
E;r!':~:;',.d. ~-c~odi~ (~C t:n:illitatc
n :\()j
Erozlunc;1 soli..:lill pr~:.J.p:l :IJ, Jin t.:::lfC:

,,,J

l~

FJ.;'ii1Clp,d;~ ;',)c:\)rr :(".~;:li;';-~i',.;~~i


c,',\:,~:<:i-:~1t,,;i pr1)duc:!';e
Ol~~o;i.lri;',,;r .1;;:-il.:ck din i"~';,:11;11;i<.1

2.1::-~l..:()

=--

1:

0I

O" "

Ii
~;:

.....

,,",1

~ ':; ;[ ::.:,

'"

:.'"'"

'O

t,."u totul

3gricl&lturii

nc.corc.:'spunziHor

cOilvcnicn2.k

::L)r;r~ittQr

:.

mai ales. sistemului

GIT:ului. cr;;-.a :.tgrieol

Jin

polilic

I<omni:J

i sodo~

uinantc

uc

"
/

't-:~

I
I

tJ

~JU

.1

.C

12

~8'

10

'(; 6-

o
o
'--

t1I4
<l!

lJ

\
\,
i,S~1-

l\tI,i1

d~t:ltd
'al. ~ila
'5) nral;i

~\.evcl\ll
gricolc,
rvn! c5
lipro.,pc
in:g\ilui

illfll"I:q:lt;'.

S"I":";'\"

i,ip'

1"'111111

1')1)(,

--__",l'i7
._--

~i"I'1 ;,1;'\:1

-_ .._-------\._-_._
-'I'It/rill

il' III'" il

.1,'

Iltrl:1I

:"'11111\.'\:1

......

" ......

,,---_.

..

...

:'1I011

'\

!n ~I .~

i d~

!ol,llIh"

__ .-------:. __ ... _._._._------_.~


2 27(, ---'i17..
._-.1 1')'),71 K
_._ ..---_ .._._-... .. .~_.'----------- ~
.
.1 I'HI 1\0,1
, ..
.-

,1\1

\11 11111 ~I

;1 l'I'l/itll\i

11l
..--------_ L.. 2/(,
~- .. ._-----~
2/(, ,1"2

..

. ____

..
4~_'

__'

I (11)g
---- _.~_.~.~ ,~_.._- --_.
-----:1 201 :;:i.'
,1 "/'} ']' H}
l/f'}'}
- -~-,_.-._ ..--_.- .. --_.------ ._----,---_ _ ... --_ ... --_._-_ ... _._.
(,~ fi
,1 IX(J

,11111"""1;\\;"

,'111,,1';11,'11'

Ik~t'~<;lIt:

- ,I,I'JBIt,"

_0__._._._....____...--------.-,.
__ .-~ 1H,I (II/

iill :~1t~li

.--"

\ ~I)I

-_.

__

__
._ _._-----

2 .....
2'/(, '10'1
...
~ ,li; 'i 1/1

--_

--

.bJ)C~AREA NH.

TEMA:

~-

-----~

;:l

INDIGUIREA LUNCII DUNRII ROMNETI


( PARTICULARITATI)

QOtE.~JJY~
__PEHCEPEHEA
LUCHHILOll
.1QJ!J.)E__:_XPJ1IMAI1E:

AMPLOHII I SPECIFlClr'lli
UE (NUIGUIHE

SCHEM I GHAFICE

~.QJfnN!J-l!)l~J::-.!J
cRAr~JL:.
a) - EVOLUTIA iNOIGUIRILOH PE UUNHE IN TARA
ROMNEAScA - GRAFIC
b) - PROFILE UTOLOGICE THANSVEHSALE PRIN

LUNeA DUNRII ( STUDII DE CAZ) - GRAFIC


e) - MODIFICRI ALE CONDITIILOR NATUR/,LE DIN

LUNC iN URMA (NUIGUIRII - SCHEMA

19

r:,.(.'

:'1

t,

,::

;'-:
t

~,.::

,)

o:

..

-x

II
~'! .c.:

C)

l:)
l~)

~!.
u
'.,'.
n

r..::,

1.1
lJ
.C

'-

\rJ

-r'

'n

U.

1"

-.,.

1.
fi:

ti)

CJ
-.)

CI

1",

"i.;,.~
:5

'U

I .. 1

-.
!,!

!?

.r
'. .1

-.
:,

1)

:U

-',

'(

::J

CI

In

i(

:~

'~:~

'-,

;~~

.:,::

~1
,.

l'
!? ,~

i~
.,

"I~
.t} "t3,
~r ::J t:
Iti <:
-----'
,";-:

II)

ij

lJ

C::.l

:')

::'1

'''1 tr)
V

1...1
r','

".'

l:l

""

',r"

'f)

:d

C;" r,'::"

/(.r;

1.1

(~

tI)

.-

,':)

l:'l
1.)
r<:)

(:::>
f., ,)

~~!
,-

tl/

t;

.-.,.

<J

~~:

r'

fi:

':!:
..~

~"4

(1,

'-._"

""

.{.I

~
:)
~

'lJ
C.l
-:(

CI J

O'Ij 1. '/ L._._ ..

--------_ .._----

O'Z9'/r---

5;;g6l

O:

""'::(

~-

=:J

0'9Z';1

el

5;;LGL

Z '5;; G rr~------

lI)

9 '(:1. (:

.___=___=__::=_:::::_-~__-_-_-~

c:==

.-

0'90[;1-

Ce

_-1

..
Q

:,:,
\.~l

.<:--.

9901. n-

!Jj

2~}Gl
COGt

~.
,j,

!J9jl

;;;

9SGl

<:

'l'.;G l
?:gjl
U(.~rL

"-

'/6L --

U'I(;/

.-. .

.------ .."..-,~.

:::!
':0

~ '16L -

<:(

~---

l!/

6':.7(jl

(j

C)

"H~.

OLGl

;9GI

el

::)

LEGl

-.J

'II

C)
:;-,.

L'a

v(:-6/

--.,

'1)
Ci

lU

_.

Il'

lii

~-- ,~-_.--."_
..---.,--.--t-_ ..

-.t

~~)

c~,

In

,..
/.

CJ

O/fii

,--,---

(/),/

C)

-t---,---.t""'--_.

--.-~ ...

%t

C)

c)

1')

f'\J

':.'J

."/lI.'vlvIV,'J,!flS

-_.- --...------~-~._-----~._------~~--_._
_-----_ _-~.-----------_._----,-_
..

...

..

, ',-;:

e)

C:J

'\.)

,,'
, ~

ti)

I
l,

CI

r:'")

~::

.~I
l:

.'~
"
U
li
.b
'-- t:;
~}I-J. F
:-j
V) til <:

II)

el

C)
c.,
~:~:

eJ
t

!l.

.\"

e)

II

~-

-1

tn

c.)

~t

,,,-.,

ti'

'11
'U

(~)
r:.)

'.
t 1

--1

:)

.~\! :1
,-d r- tJl

l; !l.
u
".("J 'f,]
'-- '-o
t)

_.1

c.

f.11

CI

('~

--J

c::>
e) c.:J

c--

c:. el)
P..J (};
-1 ...,

~-<)

1:::

':l v, (.. 1
'n
"1
.....:
ci
!:!. ,.,

'"!l:

LI
.c:

1:

n
nI

., .."Nrn(Jx

<-O

.,

C>

).)

1.J

<;1
<1.

!:J

2)

\."
()

~! }

L.

l..
tlJ

C"j

o..::

~-

,-e.-.

.J

1)

..
1)
(omplex

'icmiperrneubil

rlepolile irnperrllc(Jbire
(orglle. m(WIlC. qre 1.11)

~n

L;;b2,,:J
Se o r () ~ fllfH.JirTli

r: uluJre

l' . JOI) C)()O ; Illu'!im;

1 ~ SOO
1.

PROFILE

TRANSVERSALE

LITOLOGICE

PRIN

LUNeA

/'v/OOII-=-/C:AFt)/ AL [~ CONOfTI/LOF?

NATUR/-'

LE

lJI N L UNC'.,PRIN JNO/GLllh)E

EI

{::MENrE

ALE
C/-1DF?ULUI
NATUf?A L

NAINTE

Zone

DE [NO/GU/RE

IND/GUI

Sotur;

ofuviole

RE

inundcife

F?EG/MUL
/-flOnOL Oc; IC

!--~~~~v

SOLU!-7/L

Atuviuni

DupA

_~~bi'

Sfl'!.Lco-pune
REG IMUL

FOL OSfN{EL

OR

loeu~~F
---{lEG I MUt

eL I f\fArl C

(Vlferoclimat
urned
~ __
l- .-J--f_~

.l,_

)
1'.-/-.,._1.

F?EGIMUL
O 10 [] IV E (f SIl ,r 1 I

__
'"

- speefl
si/vice
-sr:)(;,C;; cle ,)(onfe de pc/sune
..
, (
,
_rp.
cel/'ie
1)lon e
-SIJPrlJ
ele
f')I-lr)(e
c)."ve'lt/.cP
_"J
(:".
- .....
C
_l.
~oyrlco/r:> ..
--S(JCCII ele pesti,

l .._
...
_
....
~
._.
.
_
...
_
._.
._
..

II

!I

,\Y/OD / FICA,"TEA
cOl I\! IJ'/u
r'\ !/IGU'..
~

1/11"

11

.i.
'

FOL OS/NTI.: LOR A DOUA SUBUf\/l;~TJ ~j/~URA LE


'J.,....,I,-X,'
1r LI ~O A"""'1 !:{ CO'I'\'!'
I pc
S'I AI\;!Il.-J'h...J!"""',
r::,',/.;\, !1" R,r- h',i O ,'iO
i-" C'\
)

fiIi-

',1....

;1

. "
1

/-..

.1
(t1'1'1
1-'.,'

fi il I '/'"
r"'C'
I \I'll
I ' /,

;'-

'"

,1 I
,-.\

L..

FO L OS! IV A

inc/ntF de omer)oicre
ha
I
%

TERENUL,))

GOSTJ NU-PRUNDU-GREACA

I 21, 7

I 6.038

R A SI L

I Duca
I

ha

crr:enoicre
I %

EP)/ LEI"

1~.880

96,0

I 19,1.

I PASUNE

5.276

POURE

5.142

LACURI, B L TI

9. 673

31.,,5

~...,
0""0
ILo' /

1. 625

5,8

24,080

3,4

797

08

500

0,8

AC- ""'1/1.11

111/

r-:"

;c:~1",1<:::;'

In,

i iN

-'

73,5

8.520

16.550

11}1

1"1

C:'
7'

_vI

c:.rur-ll
"-\

:-'~

duca ndicuire
,

.
il

-II:

I
1

,
I

94,0

-!-I

21,6

I
, 15,7

TRAVIUJ,N
D/:f.U/ViUR/
. J

nno Ie

(C:....

18,7

168.130

380

0,5

3 / Qrev

4}5

t'Tl.- .....,IIiI,.:::Ji/..,r..:-X, .Ut"r:,

incinte de onYCioicre: Duce amenojare


hc
1
0,/0
i
ne
I
%

I 26.700
I

BALTA

7.730

4,0

II
I

-)

crmXTNUWN
I'N/V/ilO
n{l VI..-TAIUL GHLE SI flfLUJtN IA

PE

SOI..URI

PlI(;A TIE

IN

APROIl11JO'{.h'FA

APA

/WI

ASUlWA /{[(;.ESANULU/
INSUL.A
HAlU:.- A
BRAII.I
FlOAlIlA

Dt:

fRFATlCA
A/~l

De

!~

SiVlNlLUI

pOJXJH{l

-]

, r

@;',

'" /
\.V

GRIU'

..,t,
.

tlJl!::t.:~
@

-----..-~------------------------.....-----

I~r

, "'

, I

\.

\.