Sunteți pe pagina 1din 111

HG 955/2010 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr.

319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006 Monitorul Oficial nr. 0661 din 27 Septembrie 2010 Actul nr. 955 din 08 Septembrie 2010 Emitent: Guvernul Romniei In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ART. I Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 2, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "5. accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) - accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale;". 2. La articolul 2 punctul 10, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "c) accident care a antrenat vatamarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi incaseaza salariul si invers, daca acesta este organizat de angajator in afara unitatii;". 3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 4. - Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice: a) persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare; b) persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale pentru care procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii este reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare." 4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 10. - (1) In cazul in care in cadrul controalelor se constata incalcari ale prevederilor legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca, inspectorul de munca poate dispune sistarea activitatii si, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de munca inscrierea masurii sistare a activitatii in certificatul constatator. (2) In baza propunerii inspectorului de munca, inspectoratul teritorial de munca consemneaza in certificatul constatator masura sistarii activitatii prevazuta la alin. (1)." 5. La articolul 14, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "c) prin infiintarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire si protectie;". 6. La articolul 15 alineatul (1), punctele 2, 3, 5, 7, 17 si 29 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "2. elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie; 3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzarea acestora in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator; ........................................................................... 5. verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului; ...........................................................................

7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite; ........................................................................... 17. efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora; ........................................................................... 29. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;". 7. La articolul 15 alineatul (1), dupa punctul 31 se introduc doua noi puncte, punctele 32 si 33, cu urmatorul cuprins: "32. evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive; 33. alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca." 8. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuita, cel putin, in urmatoarele situatii: a) ori de cate ori intervin schimbari sau modificari in ceea ce priveste tehnologia, echipamentele de munca, substantele ori preparatele chimice utilizate si amenajarea locurilor de munca/posturilor de munca; b) dupa producerea unui eveniment; c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la aparitia unor riscuri noi; d) la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apartinand grupurilor sensibile la riscuri specifice; e) la executarea unor lucrari speciale." 9. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 16. - (1) In cazul intreprinderilor cu pana la 9 lucratori inclusiv, angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) activitatile desfasurate in cadrul intreprinderii nu sunt dintre cele prevazute in anexa nr. 5; b) angajatorul isi desfasoara activitatea profesionala in mod efectiv si cu regularitate in intreprindere si/sau unitate; c) angajatorul a urmat cel putin un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata minima de 40 de ore si continutul prevazut in anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atesta printr-un document de absolvire a programului de pregatire. (2) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori ori poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie si/sau poate sa apeleze la servicii externe, in conditiile prezentelor norme metodologice. (3) In cazul in care angajatorul/lucratorii desemnati/serviciile interne de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe pentru acele activitati de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu personalul propriu." 10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 17. - (1) In cazul intreprinderilor care au intre 10 si 49 de lucratori inclusiv, angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c); b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate. (2) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori ori poate organiza unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protectie si/sau poate sa apeleze la servicii externe, in conditiile prezentelor norme metodologice. (3) In cazul in care angajatorul/lucratorii desemnati/serviciile interne de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la

art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe pentru acele activitati de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu personalul propriu." 11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 18. - (1) In cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au intre 50 si 249 de lucratori, angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori ori sa organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protectie pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie din cadrul intreprinderii. (2) In cazul intreprinderilor si/sau unitatilor prevazute la alin. (1) care desfasoara activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 5, angajatorul trebuie sa organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protectie. (3) In cazul in care lucratorii desemnati, serviciile interne de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe pentru acele activitati de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu personalul propriu." 12. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 19. - (1) In cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 250 de lucratori, angajatorul trebuie sa organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protectie. (2) In cazul in care serviciile interne de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activitati de prevenire si protectie pe care nu le poate desfasura cu personalul propriu." 13. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 20. - (1) Desemnarea nominala a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizie scrisa a angajatorului. (2) Angajatorul va desemna lucratorul numai din randul lucratorilor cu care are incheiat contract individual de munca cu norma intreaga. (3) Angajatorul va consemna in fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care lucratorul desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze." 14. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 21. - Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul desemnat trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, potrivit prevederilor art. 49, sau prevederile art. 51^1 lit. a)." 15. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 23. - (1) Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care indeplinesc cel putin cerintele prevazute la art. 49 sau prevederile art. 51^1 si, dupa caz, alti lucratori. (2) Conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b). (3) Incepand cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care au contract individual de munca cu norma intreaga incheiat cu angajatorul." 16. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 27. - Serviciul intern de prevenire si protectie poate sa asigure si supravegherea sanatatii lucratorilor, daca dispune de personal cu capacitate profesionala si de mijloace materiale adecvate, in conditiile legii." 17. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 32. - (1) Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care indeplinesc cel putin cerintele prevazute la art. 49 sau prevederile art. 51^1 si, dupa caz, alti lucratori. (2) Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b). (3) In cazul in care serviciul extern de prevenire si protectie este format dintr-o singura persoana, aceasta trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b). (4) Incepand cu data de 1 iulie 2011, o persoana poate sa ocupe functia de conducator la un singur serviciu extern de prevenire si protectie." 18. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 33. - (1) Contractul incheiat intre angajator si serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa cuprinda si urmatoarele:

a) activitatile de prevenire si protectie care vor fi desfasurate de catre fiecare serviciu extern de prevenire si protectie; b) modul de colaborare cu lucratorii desemnati/serviciile interne si/sau cu alte servicii externe de prevenire si protectie; c) clauze privind solutionarea litigiilor aparute intre parti. (2) Serviciile externe de prevenire si protectie au obligatia sa puna la dispozitia beneficiarilor de servicii informatiile prevazute la art. 26 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010." 19. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 34. - (1) Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa intocmeasca un raport de activitate semestrial, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 10. (2) Raportul trebuie inaintat, in termen de 15 zile de la incheierea semestrului, inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia serviciul extern de prevenire si protectie isi are sediul social." 20. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 36. - (1) Serviciile externe de prevenire si protectie pot sa isi desfasoare activitatea numai daca sunt in posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie, denumit in continuare certificat de abilitare, emis de comisia prevazuta la alin. (2), sau in conditiile art. 45^1-45^4. (2) In cadrul fiecarui inspectorat teritorial de munca, respectiv al municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, denumita in continuare Comisia de abilitare si avizare. (3) Membrii Comisiei de abilitare si avizare prevazute la alin. (2) sunt: a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de munca - presedinte; b) reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judetene sau a municipiului Bucuresti, infiintata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor; c) reprezentantul teritorial al asiguratorului pentru accidente de munca si boli profesionale. (4) Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare este asigurat de persoane din cadrul inspectoratului teritorial de munca, numite de catre conducerea acestuia. (5) Atributiile secretariatului Comisiei de abilitare si avizare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei. (6) Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare asigura: a) cooperarea administrativa cu celelalte autoritati din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare al pietei interne (IMI), in numele Comisiei de abilitare si avizare, potrivit prevederilor legale; b) verificarea legalitatii documentelor eliberate de autoritati competente din alte state membre, depuse in vederea abilitarii, avizarii sau notificarii, dupa caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, in cazul in care Comisia de abilitare si avizare considera ca este necesar." 21. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 37. - (1) In vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15, solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente: a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8; b) opisul documentelor din dosar; c) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului, care sa contina codul CAEN corespunzator activitatii pentru care se abiliteaza, si, dupa caz, copie de pe actul constitutiv; d) lista cu personalul care va desfasura activitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca; e) copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire, potrivit prevederilor art. 31 si 32, a personalului care va desfasura activitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca; f) curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie; g) copii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie; h) memoriu de prezentare, din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de care dispun;

i) copii ale deciziei de numire si contractului individual de munca, pe perioada nedeterminata, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie; j) copii ale contractelor individuale de munca ale personalului de executie din serviciul extern de prevenire si protectie; k) declaratii ale personalului serviciului extern de prevenire si protectie privind pastrarea confidentialitatii, in timpul si dupa incetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si protectie, asupra informatiilor la care are acces. (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitantii care au lucrat cel putin 5 ani in compartimentele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Inspectiei Muncii, inspectoratelor teritoriale de munca, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si caselor teritoriale de pensii, precum si din cadrul institutiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European si care, la data depunerii dosarului in vederea abilitarii, nu mai sunt in activitate in aceste institutii. (3) Dovada indeplinirii cerintelor prevazute de prezentul articol poate fi facuta si prin documente eliberate de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, intocmite intr-un scop echivalent sau din care sa reiasa ca sunt indeplinite cerintele respective, prezentate in copie certificata de catre solicitant si insotite de o traducere neoficiala in limba romana. (4) Memoriul de prezentare prevazut la alin. (1) lit. h) trebuie sa contina, cel putin, informatii cu privire la: a) sediu social; b) baza tehnico-materiala; c) activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15 pe care intentioneaza sa le desfasoare." 22. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 38. - (1) Solicitantul trebuie sa transmita dosarul prevazut la art. 37, prin posta, cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile inainte de data intrunirii Comisiei de abilitare si avizare. (2) Cererile se inregistreaza in ordinea primirii lor. (3) Procedurile si formalitatile legate de procesarea cererilor vor respecta prevederile art.12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010." 23. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 39. - (1) Comisia de abilitare si avizare isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat de presedintele acesteia. (2) Comisia de abilitare si avizare are urmatoarele obligatii: a) sa afiseze data intrunirii la sediul sau, pe pagina proprie de internet sau in presa locala, cu cel putin 15 zile inainte; b) sa se intruneasca cel putin o data pe trimestru, in functie de numarul de dosare primite; c) sa analizeze dosarele solicitantilor cu respectarea prevederilor art. 37 si 42; d) sa analizeze cazurile prevazute la art. 41-44 si sa decida in consecinta; e) sa elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 9, pentru solicitantii care indeplinesc conditiile prevazute de prezentele norme metodologice pentru serviciile externe de prevenire si protectie; f) sa restituie solicitantilor, prin posta, dosarele care nu contin toate documentele prevazute la art. 37 si sa motiveze aceasta decizie; g) sa transmita titularilor, prin posta, cu confirmare de primire, in termen de 10 zile de la data intrunirii Comisiei de abilitare si avizare, certificatele de abilitare emise; h) sa tina evidenta certificatelor de abilitare emise si sa arhiveze dosarele in baza carora s-au emis; i) sa intocmeasca Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate, precum si a celor carora li s-a retras certificatul de abilitare si sa transmita aceasta lista la Inspectia Muncii; j) sa instiinteze serviciile externe de prevenire si protectie care fac obiectul prevederilor art. 45^1-45^4 si care au notificat Comisia de abilitare si avizare si sa asigure inscrierea acestor servicii in listele respective; k) sa asigure, prin secretariat, cooperarea administrativa cu celelalte autoritati din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, prin intermediul IMI, potrivit prevederilor legale; l) sa verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor eliberate de autoritati competente din alte state membre, depuse in vederea autorizarii sau notificarii, dupa caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, in cazul in care este necesar." 24. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 40. - (1) Solicitantul caruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii, sa faca contestatie la Comisia de contestatii constituita in cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale." 25. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 41. - (1) Certificatul de abilitare se retrage de catre Comisia de abilitare si avizare care l-a eliberat daca solicitantul nu a depus doua rapoarte semestriale consecutive, in termen, la inspectoratul teritorial de munca. (2) Dreptul de prestare a serviciilor de catre prestatorii carora li se retrage certificatul de abilitare se considera ca inceteaza la data primirii instiintarii ca certificatul a fost retras, transmisa de Comisia de abilitare si avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munca la care sunt luati in evidenta. (3) Serviciul extern de prevenire si protectie caruia i s-a retras certificatul de abilitare in conditiile prezentelor norme metodologice are dreptul sa solicite abilitarea dupa o perioada minima de un an de la data prevazuta la alin. (2)." 26. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 42. - (1) Reinnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre conditiile in baza carora a fost emis. (2) Modificarile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele: a) schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire si protectie abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; b) schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire si protectie abilitat; c) schimbarea sediului social; d) schimbarea conducatorului serviciului extern de prevenire si protectie abilitat. (3) Modificarile prevazute la alin. (2) trebuie sa fie comunicate Comisiei de abilitare si avizare potrivit art. 43. (4) In situatia in care serviciile externe de protectie si prevenire nu mai indeplinesc conditiile de abilitare, nu au comunicat modificarile prevazute la alin. (2) si nu au solicitat reinnoirea certificatului de abilitare in termenul prevazut la art. 43, inceteaza valabilitatea certificatului de abilitare. (5) Serviciile externe de prevenire si protectie abilitate pot informa Comisia de abilitare si avizare cu privire la schimbarile prevazute la alin. (2), inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU electronic). (6) Dupa analizarea modificarilor prevazute la alin. (2), Comisia de abilitare si avizare emite noul certificat de abilitare, in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice si cu respectarea art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010. (7) In situatia in care serviciul extern de prevenire si protectie nu mai indeplineste conditiile de abilitare prevazute de prezentele norme metodologice, Comisia de abilitare si avizare retrage certificatul de abilitare in cauza." 27. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 43. - Pentru reinnoirea certificatului de abilitare, prevazuta la art. 42, in maximum 10 zile lucratoare de la modificarea uneia sau mai multor conditii initiale, solicitantul va depune urmatoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare si avizare: a) cerere de reinnoire potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8A, care sa contina lista modificarilor survenite; b) documentele care atesta modificarile survenite." 28. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 44. - (1) Inspectoratele teritoriale de munca verifica respectarea de catre serviciile externe de prevenire si protectie a conditiilor in baza carora a fost emis certificatul de abilitare si propun, in scris, Comisiei de abilitare si avizare, daca este cazul, retragerea certificatului. (2) Comisia de abilitare si avizare analizeaza argumentele aduse in sustinerea propunerii de retragere a certificatului de abilitare si, pe baza acestora, poate retrage certificatul. (3) Comisia de abilitare si avizare comunica titularului retragerea certificatului de abilitare si motivatia, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010. (4) Titularul certificatului de abilitare retras poate face contestatie la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii cu privire la retragere.

(5) Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile." 29. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 45. - Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate, precum si a celor carora li s-a retras certificatul de abilitare se afiseaza si se actualizeaza pe pagina de internet a Inspectiei Muncii." 30. Dupa sectiunea a 6-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 6^1-a, alcatuita din articolele 45^1-45^6, cu urmatorul cuprins: "SECTIUNEA a 61-a Prevederi specifice referitoare la libera circulatie a serviciilor externe de prevenire si protectie Art. 45^1. - (1) Persoanele fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care au fost supuse in aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire si protectie pe teritoriul Romaniei, fara a fi abilitate potrivit prezentelor norme metodologice, in urmatoarele moduri: a) permanent; b) temporar sau ocazional. (2) Persoanele fizice si juridice stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care nu au fost supuse in aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire si protectie pe teritoriul Romaniei doar daca sunt abilitate potrivit prezentelor norme metodologice. Art. 45^2. - (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 45^1 pot presta pe teritoriul Romaniei activitatile de prevenire si protectie mentionate la art. 15 numai dupa notificarea prealabila a Comisiei de abilitare si avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea sau isi au sediul, dupa caz. (2) Inceperea prestarii activitatii acestor servicii externe este conditionata de notificarea prevazuta la alin. (1) si, in cazul prevazut la art. 45^1 alin. (1) lit. a), de transmiterea, impreuna cu formularul de notificare, a urmatoarelor documente: a) actul de inregistrare la oficiul registrului comertului, in copie; b) autorizatia/atestatul/certificatul emisa/emis intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in copie certificata de detinator si in traducere neoficiala; c) lista cu personalul care detine certificate de competenta profesionala corespunzatoare, semnata si stampilata de persoana autorizata; d) certificate de competenta profesionala sau documente similare emise de autoritati dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, in copie autorizata de detinator si in traducere neoficiala. (3) Dreptul de a presta al persoanelor prevazute la alin. (1) incepe din momentul notificarii Comisiei de abilitare si avizare, respectiv la: a) data inregistrarii notificarii, in situatia depunerii la secretariatul Comisiei de abilitare si avizare sau prin PCU electronic; b) data confirmarii de primire, in cazul expedierii prin posta a notificarii. Art. 45^3. - (1) Persoanele fizice si juridice care doresc sa presteze servicii externe de prevenire si protectie in conditiile art. 45^1 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru prin completarea si transmiterea formularului prevazut in anexa nr. 10A, insotit de documentele prevazute la art. 45^2 alin. (2), la Comisia de abilitare si avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi au sediul/domiciliul/resedinta, inainte de inceperea activitatii. (2) Comisia de abilitare si avizare prevazuta la alin. (1), dupa efectuarea verificarilor pe care le considera necesare, va inscrie persoana fizica sau juridica respectiva, in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, in Lista persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, in regim permanent, in Romania. Art. 45^4. - (1) Persoanele fizice si juridice care doresc sa presteze servicii externe de prevenire si protectie in conditiile art. 45^1 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru prin completarea si transmiterea formularului prevazut in anexa nr. 10B, insotit de copia autorizatiei sau a documentului echivalent pe care il detin, certificata de catre detinator, la Comisia de abilitare si avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea, inainte de inceperea acesteia.

(2) Comisia de abilitare si avizare prevazuta la alin. (1), dupa efectuarea verificarilor pe care le considera necesare, va inscrie persoana fizica sau juridica respectiva, in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea notificarii, in Lista persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, in regim temporar sau ocazional, in Romania. Art. 45^5. - Constatarea nerespectarii prevederilor art. 45^1 - 45^4 se face de catre inspectoratele teritoriale de munca, cu aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, si ale prezentelor norme metodologice. Art. 45^6. - Listele prevazute la art. 45^3 alin. (2) si 45^4 alin. (2) se afiseaza si se actualizeaza pe pagina de internet a Inspectiei Muncii." 31. La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 46. - (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie care va fi revizuit ori de cate ori intervin modificari ale conditiilor de munca, la aparitia unor riscuri noi si in urma producerii unui eveniment." 32. La articolul 47, litera a) se abroga. 33. Articolul 48 se abroga. 34. La articolul 49 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "a) studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic;". 35. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 50. - (1) Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare nivelului superior, care trebuie indeplinite in mod cumulativ, sunt urmatoarele: a) absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata; b) curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu continut minim conform celui prevazut in anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore; c) absolvirea cu diploma sau certificat de absolvire, dupa caz, a unui program de invatamant postuniversitar in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore. (2) Indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatele de absolvire a cursurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c). (3) Cerinta minima prevazuta la alin. (1) lit. b) si c) este considerata indeplinita si in situatia in care persoana a obtinut o diploma de master sau doctorat in domeniul securitatii si sanatatii in munca." 36. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 51. - Cursurile si programele de formare in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prevazute la art. 49, 50, 51^2 si 51^3, se efectueaza de catre furnizori de formare profesionala autorizati, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare." 37. Dupa articolul 51 se introduc trei noi articole, articolele 51^1-51^3, cu urmatorul cuprins: "Art. 51^1. - Ocupatiile specifice domeniului securitatii si sanatatii in munca, necesare efectuarii activitatilor de prevenire si protectie, sunt urmatoarele: a) tehnician in securitate si sanatate in munca; b) expert in securitate si sanatate in munca. Art. 51^2. - (1) Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare ocupatiei prevazute la art. 51^1 lit. a) sunt: a) studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic; b) program de formare pentru ocupatia de tehnician in securitate si sanatate in munca, de cel putin 80 de ore. (2) Indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a programului de formare profesionala corespunzator. Art. 51^3. - (1) Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare ocupatiei prevazute la art. 51^1 lit. b) sunt: a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga sau de scurta durata absolvite cu diploma de licenta ori echivalenta in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice;

b) program de formare profesionala pentru ocupatia de expert in securitate si sanatate in munca, de cel putin 80 de ore; c) curs postuniversitar in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore, sau masterat/doctorat in acest domeniu. (2) Indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) se atesta prin diplomele de studii si certificatul de absolvire a programului de formare profesionala corespunzator." 38. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 53. - (1) Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, in functie de numarul total al lucratorilor din intreprindere si/sau unitate. (2) Numarul minim prevazut la alin. (1) va fi stabilit dupa cum urmeaza: a) un reprezentant, in cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au intre 10 si 49 de lucratori inclusiv; b) 2 reprezentanti, in cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au sub 50 si 100 de lucratori inclusiv; c) conform cerintelor prevazute la art. 60 alin. (3), in cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 101 lucratori inclusiv." 39. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 55. - (1) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor trebuie sa urmeze un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 40 de ore, cu continutul minim conform celui prevazut in anexa nr. 6 lit. A. (2) Indeplinirea cerintei prevazute la alin. (1) se atesta printr-un document de absolvire a programului de pregatire." 40. La articolul 57, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5) In unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, unde nu s-a constituit comitet de securitate si sanatate in munca, atributiile acestuia revin reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor." 41. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 58. - (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din urmatorii membri: a) angajator sau reprezentantul sau legal; b) reprezentanti ai angajatorului cu atributii de securitate si sanatate in munca; c) reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor; d) medicul de medicina a muncii. (2) Numarul reprezentantilor lucratorilor este egal cu numarul format din angajator sau reprezentantul sau legal si reprezentantii angajatorului. (3) Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca." 42. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 60. - (1) Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca va fi stabilita prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare. (2) Reprezentantii lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor. (3) Numarul minim al reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca se stabileste in functie de numarul total al lucratorilor din intreprindere/unitate, dupa cum urmeaza: a) de la 10 la 100 de lucratori - 2 reprezentanti; b) de la 101 la 500 de lucratori - 3 reprezentanti; c) de la 501 la 1.000 de lucratori - 4 reprezentanti; d) de la 1.001 la 2.000 de lucratori - 5 reprezentanti; e) de la 2.001 la 3.000 de lucratori - 6 reprezentanti; f) de la 3.001 la 4.000 de lucratori - 7 reprezentanti; g) peste 4.000 de lucratori - 8 reprezentanti." 43. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) La intrunirile comitetului de securitate si sanatate in munca pot participa inspectori de munca."

44. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 80. - Angajatorul trebuie sa dispuna de programe de instruire - testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii pentru: a) conducatorii locurilor de munca; b) lucratori, pe meserii si activitati." 45. La articolul 81, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii." 46. La articolul 81, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) Fisa de instruire individuala se pastreaza in intreprindere/unitate, de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca." 47. La articolul 82, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Art. 82. - (1) Pentru persoanele aflate in intreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu exceptia altor participanti la procesul de munca, asa cum sunt definiti potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabileste, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si reguli privind instruirea si insotirea acestora in intreprindere si/sau unitate. (2) Pentru lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor respectivi privind activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitatea si sanatatea lor, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general. ........................................................................... (5) Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se intocmi fisa de instruire." 48. La articolul 91, alineatul (2) se abroga. 49. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 93. - (1) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, tematici care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. (2) Instruirea la locul de munca va cuprinde cel putin urmatoarele: a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru; b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru; c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si in cazul pericolului grav si iminent; d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru; e) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii." 50. La articolul 96, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Durata instruirii periodice, intervalul dintre doua instruiri si periodicitatea verificarii instruirii vor fi stabilite prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru." 51. La articolul 96, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins: "(2^1) Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni." 52. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 106. - (1) Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta tuturor lucratorilor care sunt zonele cu risc ridicat si specific. (2) Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta conducatorilor locurilor de munca si lucratorilor care isi desfasoara activitatea in zonele cu risc ridicat si specific masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor." 53. La articolul 112 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins: "f) evenimentul care a avut ca urmare disparitia unei/unor persoane." 54. La articolul 112, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Evenimentele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se vor comunica Inspectiei Muncii dupa primirea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate." 55. La articolul 113, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(6) In cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce a emis decizia de incadrare intr-un grad de invaliditate va trimite o copie de pe decizie, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia, la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs accidentul." 56. La articolul 116, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins: "(1^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cazurile in care lucratorii au suferit o invaliditate evidenta, cazurile in care victimele sunt cetateni straini sau cazurile in care printre victime se afla cetateni straini. (1^2) In cazurile prevazute la alin. (1^1) cercetarea se efectueaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul." 57. La articolul 116, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane, dintre care o persoana trebuie sa fie, dupa caz: a) lucrator desemnat; b) reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie; c) reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie cu pregatire corespunzatoare conform art. 47 lit. c) sau care indeplineste cerintele prevazute la art. 51^1 lit. b)." 58. Dupa articolul 116 se introduce un nou articol, articolul 116^1, cu urmatorul cuprins: "Art. 116^1. - Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul si/sau invaliditatea lucratorilor, precum si a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judete decat judetul unde are sediul social angajatorul se va face de catre inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul." 59. Articolul 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 117. - (1) In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice in care sunt implicate persoane aflate in indeplinirea indatoririlor de serviciu, serviciile politiei rutiere vor transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul sau Inspectiei Muncii, la cererea acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului si orice alte documente existente necesare cercetarii, cum ar fi: copii de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite. (2) In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice, in baza documentelor prevazute la alin. (1) transmise de organele de politie si a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla in indeplinirea unor indatoriri de serviciu, organele imputernicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului." 60. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 119. - (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit prevederilor legale sa efectueze expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii. (2) In situatia prevazuta la alin. (1), expertizele tehnice intocmite vor face parte integranta din dosarul de cercetare a evenimentului. (3) Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor, precum si cele necesare analizarii probelor prelevate cu ocazia cercetarii se suporta de catre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face raspunzator de organizarea activitatii in urma careia s-a produs evenimentul." 61. Articolul 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 120. - (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca se va incheia in cel mult 10 zile lucratoare calculate de la data producerii. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii cum ar fi cele in care este necesara prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinari de noxe, pentru care se poate solicita in scris, argumentat si in perioada prevazuta la alin. (1), la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare. (3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evidenta, invaliditate confirmata ulterior, a accidentelor colective sau a situatiilor de persoane date disparute, precum si cercetarea incidentelor periculoase se vor incheia in cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii acestora.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) situatii cum ar fi cele in care este necesara eliberarea certificatului medico-legal sau, dupa caz, a raportului de expertiza ori de constatare medico-legala, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munca care cerceteaza evenimentele poate solicita in scris, argumentat si in termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare." 62. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 121. - (1) In cazul accidentului cu incapacitate temporara de munca, in urma caruia a intervenit invaliditatea confirmata prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare intocmit la data producerii evenimentului si va intocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat. (2) Intocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut la alin. (1), se face in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre inspectoratul teritorial de munca a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal ori, dupa caz, a raportului de expertiza sau de constatare medico-legala. (3) Invaliditatea evidenta va fi cercetata de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporara de munca, si, in functie de consecintele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) si (2). (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) si (3) situatiile in care este necesara administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de munca insarcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita in scris, argumentat si in termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare." 63. La articolul 122 alineatul (1), literele c), i) si p) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "c) nota de constatare la fata locului, incheiata imediat dupa producerea evenimentului de catre inspectorul de munca, in cazul evenimentelor care se cerceteaza de catre inspectoratul teritorial de munca/Inspectia Muncii, conform competentelor, sau de catre lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie, iar in absenta acestora, de serviciul extern de prevenire si protectie, in cazul evenimentelor a caror cercetare intra in competenta angajatorului, si semnata de catre angajator, care va cuprinde precizari referitoare la pozitia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de munca, modul in care functionau dispozitivele de protectie, inchiderea fisei de instruire individuala prin barare si semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe si orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului; ........................................................................... i) copii ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional si ale fisei de aptitudine, intocmite potrivit prevederilor legale; ........................................................................... p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitatile sanitare care au acordat asistenta medicala victimelor, inclusiv asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte data si ora cand accidentatul s-a prezentat pentru consultatie, precum si diagnosticul." 64. La articolul 122 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins: "c^1) nota de constatare la fata locului, intocmita de alte organe de cercetare abilitate si incheiata in prezenta si cu participarea reprezentantilor inspectoratului teritorial de munca, care reprezinta piesa la dosar si inlocuieste nota prevazuta la lit. c). Nota de constatare nu se va intocmi in situatiile in care se mentine o stare de pericol grav si iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de munca la locul evenimentului, argumentandu-se acest fapt;". 65. La articolul 123, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "h) declaratiile aflate la dosar sa fie insotite de forma tehnoredactata, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul si semnate de catre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de catre unul dintre membrii comisiei de cercetare." 66. La articolul 125, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(4) In cazul in care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, dispune in scris masuri pentru refacerea procesului-verbal de cercetare si/sau completarea dosarului, dupa caz. (5) Comisia de cercetare va completa dosarul si va reface procesul-verbal de cercetare in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului." 67. La articolul 126, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 126. - (1) Dosarul de cercetare original, intocmit de inspectoratul teritorial de munca, cu exceptia cazului prevazut la art. 121 alin. (3), va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii, in cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii. ........................................................................... (5) Inspectoratul teritorial de munca va intocmi noul proces-verbal de cercetare si/sau va completa dosarul, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului, pe baza observatiilor transmise de Inspectia Muncii." 68. La articolul 126, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: "(1^1) Dosarul de cercetare intocmit de comisia de cercetare numita de Inspectia Muncii se avizeaza de catre inspectorul general de stat." 69. La articolul 126, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins: "(7) Dosarul de cercetare completat si noul proces-verbal de cercetare intocmit in conditiile alin. (4) si (5) vor fi transmise organelor de urmarire penala." 70. La articolul 128, litera w) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "w) avizul inspectorului-sef adjunct securitate si sanatate in munca/avizul inspectorului general de stat adjunct securitate si sanatate in munca;". 71. La articolul 129, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins: "(8^1) In capitolul prevazut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la indeplinire a masurilor dispuse, precum si persoanele responsabile de indeplinirea acestora." 72. La articolul 132, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 132. - (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se intocmeste in mai multe exemplare, dupa cum urmeaza: a) in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru angajatorul care inregistreaza accidentul, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul, asigurator si victime; b) in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru lucratori cu angajatori diferiti, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul, asigurator si victime; c) in cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru angajatorul care inregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, asigurator si victime; d) in cazul accidentului de munca mortal, precum si in cazul accidentului mortal in afara muncii, pentru angajatorul care inregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, asigurator si familiile victimelor; e) in cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care inregistreaza incidentul, organele de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator." continuare... Offline #2 2010-10-02 08:54:44 admin Administrator Registered: 2010-02-28 Posts: 72 Re: HG 955/2010 - modificarea i completarea H.G. nr. 1425/2006 ...continuare 73. Articolul 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 134. - (1) In cazul in care un lucrator prezinta un certificat medical cu cod "accident de munca", angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie va solicita acestuia o declaratie scrisa privind data, locul, modul si imprejurarile in care s-a produs evenimentul in urma caruia s-a accidentat.

(2) In baza declaratiei prevazute la alin. (1) si in functie de data, locul, modul si imprejurarile producerii evenimentului, angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie va comunica si cerceta evenimentul sau, in situatia in care evenimentul prevazut la alin. (1) nu a avut loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu ori in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers, va arhiva declaratia originala impreuna cu o copie a certificatului medical." 74. Articolul 135 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 135. - (1) Inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se face in registrele de evidenta prevazute la art. 141 si 142, in baza procesului-verbal de cercetare. (2) Accidentul de munca se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 136. (3) Accidentele de munca produse la sediile secundare aflate pe raza altui judet decat cel unde este declarat sediul social se vor inregistra la sediul social, cu exceptia cazului in care sediul secundar are personalitate juridica." 75. La articolul 136, alineatele (2), (4), (5) si (8)-(11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(2) In situatia in care documentul incheiat nu prevede clauze in acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situatiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se inregistreaza de catre angajatorul care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului. ........................................................................... (4) Accidentul de munca suferit de o persoana aflata in indeplinirea indatoririlor de serviciu in intreprinderea si/sau unitatea altui angajator se inregistreaza de catre angajatorul care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului. (5) Accidentul de munca suferit in timpul stagiului de practica profesionala de catre elevi, studenti, ucenici si someri in perioada de reconversie profesionala se inregistreaza de catre angajatorul la care se efectueaza practica/reconversia profesionala. ........................................................................... (8) In cazul accidentului de munca produs ca urmare a unei actiuni intreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat in afara intreprinderii si/sau unitatii unui angajator si care nu are nicio legatura cu acesta, inregistrarea se face in conditiile prevazute de lege. (9) Accidentul de munca de traseu se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului. (10) Accidentul de munca de circulatie se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului. (11) Accidentul de munca produs in afara intreprinderii si/sau unitatii ca urmare a neluarii unor masuri de securitate de catre un alt angajator se inregistreaza de catre angajatorul care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului." 76. La articolul 140, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins: "(6) Angajatorul are obligatia de a anunta incheierea perioadei de incapacitate temporara de munca la inspectoratul teritorial de munca la care a inaintat FIAM, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de incapacitate temporara de munca. (7) In cazul in care angajatorul si-a incetat activitatea, accidentele suferite de lucratorii acestuia vor fi inregistrate in contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuata de inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia angajatorul isi desfasura activitatea." 77. La articolul 144, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: "(1^1) In cazul evenimentelor produse in afara granitelor tarii care au avut drept consecinta incapacitatea temporara de munca sau decesul lucratorilor asigurati potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, dosarul de cercetare intocmit de comisia numita de angajator va cuprinde documentele care au fost intocmite de organele de cercetare din tara in care a avut loc evenimentul, precum si documentele medicale de la unitatile sanitare care au acordat ingrijiri de specialitate accidentatului."

78. Articolul 145 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 145. - (1) De intocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca raspunde angajatorul care a incheiat contractul cu partenerul strain, in cazul efectuarii de lucrari cu personal roman, si, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, in cazul accidentelor suferite de angajatii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare romane si de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public in afara granitelor Romaniei, aflati in indeplinirea indatoririlor de serviciu. (2) De intocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau deces raspunde inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi are sediul social angajatorul la care era angajata victima. (3) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevazute la art. 122 si se va completa cu: a) copii ale originalelor documentelor de cercetare emise de organele competente din tara pe teritoriul careia s-a produs evenimentul, copii ale documentelor medicale de la unitatile sanitare care au acordat ingrijiri de specialitate victimei, precum si traducerea acestora in limba romana; b) copie a contractului incheiat cu partenerul strain, din care sa rezulte cine a incheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrari se executa, pe ce durata, locul unde se executa lucrarile respective, clauzele privind securitatea si sanatatea in munca, modul in care se fac comunicarea si cercetarea evenimentelor si inregistrarea accidentelor de munca. (4) Documentele prevazute la alin. (3) vor fi puse la dispozitia organului de cercetare de catre angajatorul la care era angajata victima. (5) Pentru documentele prevazute la alin. (3), cheltuielile necesare traducerii in limba romana vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul." 79. La articolul 148, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5) Dosarul de cercetare se va intocmi astfel: a) intr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca sau care sunt accidente usoare; dosarul se pastreaza in arhiva inspectoratului teritorial de munca care a cercetat evenimentul; b) in doua exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente colective; originalul se inainteaza organelor de urmarire penala si un exemplar se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea; c) in 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspectia Muncii; originalul se inainteaza organelor de urmarire penala, un exemplar se pastreaza la Inspectia Muncii si un exemplar la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul; d) in mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca pentru victime cu angajatori diferiti; originalul se pastreaza in arhiva inspectoratului teritorial de munca care a efectuat cercetarea." 80. La articolul 148, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins: "(6) Dosarul de cercetare intocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) si b) va fi transmis Inspectiei Muncii in conditiile prevazute la art. 126 alin. (1). (7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului tarii de unde provine accidentatul de catre inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea sau, dupa caz, de catre Inspectia Muncii." 81. Articolul 149 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 149. - Orice suspiciune de boala profesionala, inclusiv intoxicatia acuta profesionala, se va semnala obligatoriu de catre toti medicii, indiferent de specialitate si locul de munca, cu prilejul oricarei prestatii medicale: examene medicale profilactice, consultatii medicale de specialitate." 82. Articolul 150 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 150. - Medicul care suspecteaza o boala profesionala sau o intoxicatie acuta profesionala completeaza fisa de semnalare BP1, prevazuta in anexa nr. 19, si trimite bolnavul cu aceasta fisa la unitatea sanitara de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, in vederea precizarii diagnosticului de boala profesionala ori de intoxicatie acuta profesionala." 83. Articolul 157 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 157. - Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala se inmaneaza angajatorului, medicului care a semnalat imbolnavirea, pentru evidenta imbolnavirilor profesionale si pentru a urmari

realizarea masurilor prescrise, directiei de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, inspectoratului teritorial de munca participant la cercetare si asiguratorului la nivel teritorial." 84. Articolul 158 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 158. - Pe baza confirmarii caracterului profesional al imbolnavirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declara cazul de imbolnavire profesionala, completand fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2, denumita in continuare fisa de declarare BP2, care trebuie sa aiba stampila directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti si trebuie sa cuprinda data declararii, prevazuta in anexa nr. 21." 85. Articolul 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 160. - (1) In cazul bolilor profesionale: a) declararea se face de catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor prevazute la art. 159, prin fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2, care reprezinta formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate; b) semnalarea si declararea se fac intr-un interval de maximum 2 ani de la incetarea expunerii profesionale considerate cauza a imbolnavirii. Exceptie fac cazurile de pneumoconioze si cancerul. (2) Pentru bolile profesionale declarate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European trebuie intocmita o fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2 de catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti." 86. Articolul 162 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 162. - Toate cazurile de boli profesionale se declara la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul si unde exista factorii de risc ai bolii profesionale respective evidentiati prin documente oficiale de la directia de sanatate publica; ele se declara si se pastreaza in evidenta de catre directia de sanatate publica din judetul sau din municipiul Bucuresti in care se afla angajatorul respectiv." 87. Articolul 164 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 164. - Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioza se declara numai pe baza diagnosticului precizat de catre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale." 88. Articolul 165 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 165. - (1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza in cursul lunii in care s-a produs declararea, de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la Centrul national de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Compartimentul sanatate ocupationala si mediul de munca din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, denumit in continuare Centrul national de monitorizare a riscurilor, precum si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilite conform legii. (2) O copie a fisei de declarare BP2 se va inmana lucratorului diagnosticat cu boala profesionala. (3) O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala se va inmana lucratorului a carui boala profesionala a fost infirmata in urma cercetarii." 89. Articolul 166 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 166. - La nivelul Centrului national de monitorizare a riscurilor se constituie Registrul operativ national informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizeaza lunar cu datele din fisele de declarare BP2." 90. Articolul 167 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 167. - Centrul national de monitorizare a riscurilor reprezinta forul metodologic care asigura asistenta si indrumare tehnica profesionala in domeniul bolilor profesionale, al bolilor legate de profesiune, precum si in elaborarea de reglementari pentru protectia sanatatii in relatie cu expunerea la agenti periculosi in mediul de munca, promovarea sanatatii la locul de munca (elaborare de ghiduri, stabilirea de valori-limita de expunere profesionala, metode standardizate de masurare a concentratiilor de agenti chimici conform recomandarilor Comisiei Europene, instruiri de specialitate)." 91. Articolul 168 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 168. - Centrul national de monitorizare a riscurilor raporteaza semestrial datele privind morbiditatea profesionala Directiei de sanatate publica si control in sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii." 92. Articolul 169 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 169. - Centrul national de monitorizare a riscurilor transmite informatiile de interes public privind bolile profesionale tuturor institutiilor implicate in activitati cu impact asupra sanatatii lucratorilor." 93. Articolul 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 171. - Structurile de medicina muncii din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta, cu o periodicitate anuala, Centrului national de monitorizare a riscurilor situatia absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale in anul respectiv." 94. Articolul 177 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 177. - (1) In situatia in care angajatorul, lucratorii implicati, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite in procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot sesiza, in scris, Inspectia Muncii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal. (2) Daca in urma analizei se constata ca trebuie refacuta cercetarea, Inspectia Muncii dispune completarea dosarului de cercetare si/sau intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare care il va inlocui pe cel existent. (3) Solutiile adoptate de catre Inspectia Muncii vor fi comunicate celor interesati, in termenul legal." 95. La articolul 179, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "c) suporturile de curs destinate programelor de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevazute la art. 16 alin. (1) lit. c) si la art. 55 alin. (1);". 96. Articolul 184 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 184. - Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevazut la art. 179 lit. c) sunt: a) sa fie elaborat in baza unei documentari bibliografice la zi; b) sa utilizeze terminologia specifica securitatii si sanatatii in munca; c) sa fie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta, respectiv angajatorii care si-au asumat atributii din domeniul securitatii si sanatatii in munca si reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor; d) sa fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregatire al grupului-tinta caruia ii este destinat; e) informatiile sa fie sistematizate intr-o organizare logica a continutului, orientate spre situatii concrete de munca; f) sa evidentieze consecintele neaplicarii si/sau nerespectarii legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca." 97. La articolul 186, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In situatia in care elaboratorul isi are sediul intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, documentatiile se avizeaza de catre Comisia de abilitare si avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti." 98. Articolul 187 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 187. - Pentru avizarea documentatiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare si avizare, prin posta, o cerere intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 24, insotita de un dosar care cuprinde: a) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului si, dupa caz, a anexei acestuia; b) prin exceptie de la prevederile lit. a), in situatia in care elaboratorul se afla in cazul prevazut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul in care isi are sediul; c) un scurt memoriu de prezentare a documentatiei; d) doua exemplare din documentatia supusa avizarii; e) in cazul diapozitivelor si diafilmelor se vor transmite originalul si doua copii pe suport hartie." 99. La articolul 190, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 190. - (1) Solicitantul sau titularul de aviz, dupa caz, pot face contestatie la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere." 100. Articolul 191 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 191. - (1) Daca in timpul controalelor efectuate de inspectorii de munca se constata diferente intre documentatia avizata si cea folosita in activitatea curenta, inspectorul de munca dispune masuri pentru retragerea documentatiei neconforme si comunica, in scris, situatia constatata Comisiei de abilitare si avizare care a dat avizul, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului. (2) Comisia prevazuta la alin. (1) aduce la cunostinta titularului de aviz situatia constatata, pentru ca acesta sa isi prezinte punctul de vedere. (3) Comisia prevazuta la alin. (1) analizeaza comunicarea inspectorului de munca impreuna cu punctul de vedere al titularului de aviz si emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dupa caz. (4) Suspendarea se poate face pe o perioada determinata, in functie de timpul necesar pentru remedierea deficientelor constatate.

(5) Decizia de respingere a avizarii, de retragere, de suspendare a avizului sau cea prevazuta la art. 192 alin. (2) poate face obiectul unei contestatii in conditiile prevazute la art. 190." 101. Dupa articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 192^1, care va avea urmatorul cuprins: "Art. 192^1. - (1) Procedurile si formalitatile de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie pot fi indeplinite si prin intermediul PCU electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplica in termen de 60 de zile de la data operationalizarii punctului de contact unic electronic. (2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010." 102. La anexa nr. 10, nota de subsol *2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "*2) Se vor completa activitatile de prevenire si protectie desfasurate, dintre cele prevazute la art. 15 din normele metodologice." 103. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 104. Anexa nr. 5 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 105. Anexa nr. 6 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 106. Anexa nr. 8 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare. 107. Dupa anexa nr. 8 se introduce o noua anexa, anexa nr. 8A, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotarare. 108. Anexa nr. 9 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 6, care face parte integranta din prezenta hotarare. 109. Dupa anexa nr. 10 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 10A si 10B, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 7 si 8, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 110. Anexa nr. 13 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 9, care face parte integranta din prezenta hotarare. 111. Anexa nr. 14 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 10, care face parte integranta din prezenta hotarare. 112. Anexa nr. 19 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 11, care face parte integranta din prezenta hotarare. 113. Anexa nr. 20 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 12, care face parte integranta din prezenta hotarare. 114. Anexa nr. 21 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 13, care face parte integranta din prezenta hotarare. 115. Anexa nr. 22 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 14, care face parte integranta din prezenta hotarare. 116. Anexa nr. 23 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 15, care face parte integranta din prezenta hotarare. 117. Anexa nr. 24 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 16, care face parte integranta din prezenta hotarare. 118. Anexa nr. 25 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 17, care face parte integranta din prezenta hotarare. 119. Anexa nr. 26 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 18, care face parte integranta din prezenta hotarare. 120. In cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, se inlocuiesc urmatoarele sintagme: a) sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica"; b) sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii"; c) sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale". ART. II (1) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se aproba cerintele minime de pregatire si formare in domeniul securitatii si sanatatii in munca/continutul minim al programelorcadru necesare pentru ocupatiile specifice din domeniul securitatii si sanatatii in munca prevazute la art. 51^1 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile

ulterioare, competentele minime si abilitatile aferente acestor ocupatii conferite prin standardele ocupationale, echivalarea intre ocupatiile specifice, precum si alte aspecte necesare aplicarii prezentei hotarari referitoare la formarea profesionala. (2) Pana la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la alin. (1), in ceea ce priveste cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, raman aplicabile prevederile art. 47, 49 si 50 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) La data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la alin. (1) se abroga art. 47, 49 si 50 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand sa fie aplicabile, dupa aceasta data, cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevazute la art. 51^1-51^3 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare." ART. III Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se vor republica, dandu-se textelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Ioan Nelu Botis Ministrul sanatatii, Cseke Attila Seful Departamentului pentru Afaceri Europene, Bogdan Manoiu Bucuresti, 8 septembrie 2010. Nr. 955 Offline #3 2011-11-01 09:15:41 admin Administrator Registered: 2010-02-28 Posts: 72 Re: HG 955/2010 - modificarea i completarea H.G. nr. 1425/2006 Norm metodologic din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/10/2006 Intrare in vigoare: 30/10/2006 NORME METODOLOGICEDE APLICAREA LEGEII 319/2006 \ (modificata si aprobata prin H.G. 955/2010) CAPITOLUL I Dispoziii generale Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, denumit n continuare lege. Art. 2. - n nelesul prezentelor norme metodologice, termenii i expresiile folosite au urmtoarea semnificaie:

1. autorizare a funcionrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc - asumarea de ctre angajator a responsabilitii privind legalitatea desfurrii activitii din punct de vedere al securitii i sntii n munc; 2. serviciu intern de prevenire i protecie - totalitatea resurselor materiale i umane alocate pentru efectuarea activitilor de prevenire i protecie n ntreprindere i/sau unitate; 3. comitet de securitate i sntate n munc - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, n vederea participrii i consultrii periodice n domeniul securitii i sntii n munc, n conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege; 4. zone cu risc ridicat i specific - acele zone din cadrul ntreprinderii i/sau unitii n care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecine grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate; 5. accident care produce incapacitate temporar de munc (ITM) - accident care produce incapacitate temporar de munc de cel puin 3 zile calendaristice consecutive, confirmat prin certificat medical sau, dup caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale;". 6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmat prin decizie de ncadrare ntr-un grad de invaliditate, emis de organele medicale n drept; 7. accident mortal (D) - accident n urma cruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dup un interval de timp, n baza unui act medico-legal; 8. accident colectiv - accidentul n care au fost accidentate cel puin 3 persoane, n acelai timp i din aceleai cauze, n cadrul aceluiai eveniment; 9. accident de munc de circulaie - accident survenit n timpul circulaiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dac persoana vtmat se afla n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu; 10. accident de munc de traseu: a) accident survenit n timpul i pe traseul normal al deplasrii de la locul de munc la domiciliu i invers i care a antrenat vtmarea sau decesul; b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de mas n locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasrii de la locul de munc la locul unde ia masa i invers, i care a antrenat vtmarea sau decesul; c) accident care a antrenat vtmarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasrii de la locul de munc la locul unde i ncaseaz salariul i invers, dac acesta este organizat de angajator n afara unitii;". 11. accident n afara muncii - accident care nu ndeplinete condiiile prevzute la art. 5 lit. g) i la art. 30 din lege; 12. invaliditate - pierdere parial sau total a capacitii de munc, confirmat prin decizie de ncadrare ntrun grad de invaliditate, emis de organele medicale n drept; 13. invaliditate evident - pierdere a capacitii de munc datorat unor vtmri evidente, cum ar fi un bra smuls din umr, produse n urma unui eveniment, pn la emiterea deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate de ctre organele medicale n drept; 14. intoxicaie acut profesional - stare patologic aprut brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munc; 15. ndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite n: contractul individual de munc, regulamentul intern sau regulamentul de organizare i funcionare, fia postului, deciziile scrise, dispoziiile scrise ori verbale ale conductorului direct sau ale efilor ierarhici ai acestuia; 16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunic producerea unui eveniment, de ndat, autoritilor prevzute la art. 27 alin. (1) din lege; 17. eviden - mijloacele i modalitile de pstrare a informaiilor referitoare la evenimentele produse; 18. cercetare a bolilor profesionale - procedur efectuat n mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate; 19. semnalare a bolilor profesionale - procedur prin care se indic pentru prima oar faptul c o boal ar putea fi profesional; 20. raportare a bolilor profesionale - procedur prin care se transmit informaii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul naional de coordonare metodologic i informare privind bolile profesionale i la Centrul Naional pentru Organizarea i Asigurarea Sistemului Informaional i Informatic n Domeniul Sntii Bucureti.

CAPITOLUL II Autorizarea funcionrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc Art. 3. - n vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munc i pentru prevenirea accidentelor i a bolilor profesionale, angajatorii au obligaia s obin autorizaia de funcionare din punct de vedere al securitii i sntii n munc, nainte de nceperea oricrei activiti. Art. 4. "Art. 4. - Nu se autorizeaz, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice: a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcionrii, inclusiv din punctul de vedere al securitii i sntii n munc, se efectueaz n temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare; b) persoanele fizice autorizate s desfoare activiti economice, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale pentru care procedura de nregistrare n registrul comerului i de autorizare a funcionrii este reglementat de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, cu modificrile ulterioare." Art. 5. - Asumarea de ctre angajator a responsabilitii privind legalitatea desfurrii activitii din punct de vedere al securitii i sntii n munc se face pentru activitile care se desfoar la sediul social, la sediile secundare sau n afara acestora. Art. 6. - (1) n vederea autorizrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc, angajatorul are obligaia s depun la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia i desfoar activitatea o cerere, completat n dou exemplare semnate n original de ctre angajator, conform modelului prevzut n anexa nr. 1. (2) Cererea prevzut la alin. (1) va fi nsoit de urmtoarele acte: a) copii de pe actele de nfiinare; b) declaraia pe propria rspundere, conform modelului prezentat n anexa nr. 2, din care rezult c pentru activitile declarate sunt ndeplinite condiiile de funcionare prevzute de legislaia specific n domeniul securitii i sntii n munc. (3) Pentru actele depuse n susinerea cererii se va completa opisul prezentat n anexa nr. 1. Art. 7. - n vederea autorizrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc, inspectoratele teritoriale de munc procedeaz dup cum urmeaz: a) nregistreaz cererile de autorizare a funcionrii din punct de vedere al securitii i sntii n munc; b) verific actele depuse n susinerea acestora, precum i declaraia pe propria rspundere prevzut la art. 6; c) completeaz i emit certificatul constatator, conform modelului prezentat n anexa nr. 3; d) asigur evidena certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat n anexa nr. 4; e) asigur arhivarea documentaiei n baza creia s-au emis certificatele constatatoare. Art. 8. - Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrtoare, calculat de la data nregistrrii cererii. Art. 9. - Certificatul constatator, emis n baza declaraiei pe propria rspundere, d dreptul angajatorilor s desfoare activitile pentru care au obinut certificatul. "Art. 10. - (1) n cazul n care n cadrul controalelor se constat nclcri ale prevederilor legale din domeniul securitii i sntii n munc, inspectorul de munc poate dispune sistarea activitii i, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de munc nscrierea msurii sistare a activitii n certificatul constatator. (2) n baza propunerii inspectorului de munc, inspectoratul teritorial de munc consemneaz n certificatul constatator msura sistrii activitii prevzut la alin. (1)." Art. 11. - (1) n situaia prevzut la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai dup ce demonstreaz c a remediat deficienele care au condus la sistarea activitii i a obinut autorizarea conform art. 6. (2) n situaia prevzut la alin. (1), cererea va fi nsoit de certificatul constatator eliberat iniial, n original. (3) Inspectoratul teritorial de munc va meniona n certificatul constatator data relurii activitii.

CAPITOLUL III Servicii de prevenire i protecie SECIUNEA 1 Prevederi generale Art. 12. - Prezentul capitol stabilete cerinele minime pentru activitile de prevenire a riscurilor profesionale din ntreprindere i/sau unitate i protecia lucrtorilor la locul de munc, cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, organizarea activitilor de prevenire i protecie n cadrul ntreprinderii i/sau unitii, a serviciilor externe de prevenire i protecie, stabilirea criteriilor de evaluare i a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum i reglementarea statutului de reprezentant al lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc. Art. 13. - Angajatorul trebuie s asigure planificarea, organizarea i mijloacele necesare activitii de prevenire i protecie n unitatea i/sau ntreprinderea sa. SECIUNEA a 2-a Organizarea activitilor de prevenire i protecie Art. 14. - Organizarea activitilor de prevenire i protecie este realizat de ctre angajator, n urmtoarele moduri: a) prin asumarea de ctre angajator, n condiiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuiilor pentru realizarea msurilor prevzute de lege; b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrtori pentru a se ocupa de activitile de prevenire i protecie; "c) prin nfiinarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire i protecie;". d) prin apelarea la servicii externe de prevenire i protecie. Art. 15. - (1) Activitile de prevenire i protecie desfurate prin modalitile prevzute la art. 14 n cadrul ntreprinderii i/sau al unitii sunt urmtoarele: 1. identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor pentru fiecare component a sistemului de munc, respectiv executant, sarcin de munc, mijloace de munc/echipamente de munc i mediul de munc pe locuri de munc/posturi de lucru; "2. elaborarea, ndeplinirea, monitorizarea i actualizarea planului de prevenire i protecie; 3. elaborarea de instruciuni proprii pentru completarea i/sau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munc, innd seama de particularitile activitilor i ale unitii/ntreprinderii, precum i ale locurilor de munc/posturilor de lucru, i difuzarea acestora n ntreprindere i/sau unitate numai dup ce au fost aprobate de ctre angajator; 4. propunerea atribuiilor i rspunderilor n domeniul securitii i sntii n munc, ce revin lucrtorilor, corespunztor funciilor exercitate, care se consemneaz n fia postului, cu aprobarea angajatorului; 5. verificarea nsuirii i aplicrii de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n planul de prevenire i protecie, a instruciunilor proprii, precum i a atribuiilor i responsabilitilor ce le revin n domeniul securitii i sntii n munc stabilite prin fia postului; 6. ntocmirea unui necesar de documentaii cu caracter tehnic de informare i instruire a lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc; 7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, n scris, a periodicitii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munc n instruciunile proprii, asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc i verificarea nsuirii i aplicrii de ctre lucrtori a informaiilor primite; 8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul ntreprinderii i/sau unitii; 9. asigurarea ntocmirii planului de aciune n caz de pericol grav i iminent, conform prevederilor art. 101107, i asigurarea ca toi lucrtorii s fie instruii pentru aplicarea lui; 10. evidena zonelor cu risc ridicat i specific prevzute la art. 101-107;

11. stabilirea zonelor care necesit semnalizare de securitate i sntate n munc, stabilirea tipului de semnalizare necesar i amplasarea conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de munc; 12. evidena meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia specific, pentru care este necesar autorizarea exercitrii lor; 13. evidena posturilor de lucru care necesit examene medicale suplimentare; 14. evidena posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesit testarea aptitudinilor i/sau control psihologic periodic; 15. monitorizarea funcionrii sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparaturii de msur i control, precum i a instalaiilor de ventilare sau a altor instalaii pentru controlul noxelor n mediul de munc; 16. verificarea strii de funcionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgen, precum i a sistemelor de siguran; 17. efectuarea controalelor interne la locurile de munc, cu informarea, n scris, a angajatorului asupra deficienelor constatate i asupra msurilor propuse pentru remedierea acestora; 18. ntocmirea rapoartelor i/sau a listelor prevzute de hotrrile Guvernului emise n temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraii, zgomot i antiere temporare i mobile; 19. evidena echipamentelor de munc i urmrirea ca verificrile periodice i, dac este cazul, ncercrile periodice ale echipamentelor de munc s fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotrrea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc; 20. identificarea echipamentelor individuale de protecie necesare pentru posturile de lucru din ntreprindere i ntocmirea necesarului de dotare a lucrtorilor cu echipament individual de protecie, conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc; 21. urmrirea ntreinerii, manipulrii i depozitrii adecvate a echipamentelor individuale de protecie i a nlocuirii lor la termenele stabilite, precum i n celelalte situaii prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 1.048/2006; 22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenelor prevzute la art. 108-177; 23. ntocmirea evidenelor conform competenelor prevzute la art. 108-177; 24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munc suferite de lucrtorii din ntreprindere i/sau unitate, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege; 25. urmrirea realizrii msurilor dispuse de ctre inspectorii de munc, cu prilejul vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor; 26. colaborarea cu lucrtorii i/sau reprezentanii lucrtorilor, serviciile externe de prevenire i protecie, medicul de medicina muncii, n vederea coordonrii msurilor de prevenire i protecie; 27. colaborarea cu lucrtorii desemnai/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, n situaia n care mai muli angajatori i desfoar activitatea n acelai loc de munc; 28. urmrirea actualizrii planului de avertizare, a planului de protecie i prevenire i a planului de evacuare; 29. propunerea de sanciuni i stimulente pentru lucrtori, pe criteriul ndeplinirii obligaiilor i atribuiilor n domeniul securitii i sntii n munc;". 30. propunerea de clauze privind securitatea i sntatea n munc la ncheierea contractelor de prestri de servicii cu ali angajatori, inclusiv la cele ncheiate cu angajatori strini; 31. ntocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfurarea acestor activiti. "32. evidena echipamentelor, zonarea corespunztoare, asigurarea/urmrirea ca verificrile i/sau ncercrile periodice ale echipamentelor de munc s fie efectuate la timp i de ctre persoane competente ori alte activiti necesare, potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinele minime pentru mbuntirea securitii i protecia sntii lucrtorilor care pot fi expui unui potenial risc datorat atmosferelor explozive; 33. alte activiti necesare/specifice asigurrii securitii i sntii lucrtorilor la locul de munc." (2) Activitile legate de supravegherea strii de sntate a lucrtorilor se vor efectua n conformitate cu prevederile art. 24 i 25 din lege. "(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea i sntatea n munc la nivelul ntreprinderii i/sau unitii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuit, cel puin, n urmtoarele situaii:

a) ori de cte ori intervin schimbri sau modificri n ceea ce privete tehnologia, echipamentele de munc, substanele ori preparatele chimice utilizate i amenajarea locurilor de munc/posturilor de munc; b) dup producerea unui eveniment; c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariia unor riscuri noi; d) la utilizarea postului de lucru de ctre un lucrtor aparinnd grupurilor sensibile la riscuri specifice; e) la executarea unor lucrri speciale." "Art. 16. - (1) n cazul ntreprinderilor cu pn la 9 lucrtori inclusiv, angajatorul poate efectua activitile din domeniul securitii i sntii n munc, dac se ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii: a) activitile desfurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevzute n anexa nr. 5; b) angajatorul i desfoar activitatea profesional n mod efectiv i cu regularitate n ntreprindere i/sau unitate; c) angajatorul a urmat cel puin un program de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat minim de 40 de ore i coninutul prevzut n anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atest printr-un document de absolvire a programului de pregtire. (2) n situaia n care nu sunt ndeplinite condiiile prevzute la alin. (1), angajatorul trebuie s desemneze unul sau mai muli lucrtori ori poate organiza serviciul intern de prevenire i protecie i/sau poate s apeleze la servicii externe, n condiiile prezentelor norme metodologice. (3) n cazul n care angajatorul/lucrtorii desemnai/serviciile interne de prevenire i protecie nu au capacitile i aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitilor de prevenire i protecie prevzute la art. 15, angajatorul trebuie s apeleze la servicii externe pentru acele activiti de prevenire i protecie pe care nu le poate desfura cu personalul propriu." "Art. 17. - (1) n cazul ntreprinderilor care au ntre 10 i 49 de lucrtori inclusiv, angajatorul poate efectua activitile din domeniul securitii i sntii n munc, dac se ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii: a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c); b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecine grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate. (2) n situaia n care nu sunt ndeplinite condiiile prevzute la alin. (1), angajatorul trebuie s desemneze unul sau mai muli lucrtori ori poate organiza unul sau mai multe servicii interne de prevenire i protecie i/sau poate s apeleze la servicii externe, n condiiile prezentelor norme metodologice. (3) n cazul n care angajatorul/lucrtorii desemnai/serviciile interne de prevenire i protecie nu au capacitile i aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitilor de prevenire i protecie prevzute la art. 15, angajatorul trebuie s apeleze la servicii externe pentru acele activiti de prevenire i protecie pe care nu le poate desfura cu personalul propriu." "Art. 18. - (1) n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor care au ntre 50 i 249 de lucrtori, angajatorul trebuie s desemneze unul sau mai muli lucrtori ori s organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire i protecie pentru a se ocupa de activitile de prevenire i protecie din cadrul ntreprinderii. (2) n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor prevzute la alin. (1) care desfoar activiti dintre cele prevzute n anexa nr. 5, angajatorul trebuie s organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire i protecie. (3) n cazul n care lucrtorii desemnai, serviciile interne de prevenire i protecie nu au capacitile i aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitilor de prevenire i protecie prevzute la art. 15, angajatorul trebuie s apeleze la servicii externe pentru acele activiti de prevenire i protecie pe care nu le poate desfura cu personalul propriu." "Art. 19. - (1) n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor care au peste 250 de lucrtori, angajatorul trebuie s organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire i protecie. (2) n cazul n care serviciile interne de prevenire i protecie nu au capacitile i aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitilor de prevenire i protecie prevzute la art. 15, angajatorul trebuie s apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activiti de prevenire i protecie pe care nu le poate desfura cu personalul propriu." SECIUNEA a 3-a Lucrtori desemnai

"Art. 20. - (1) Desemnarea nominal a lucrtorului/lucrtorilor pentru a se ocupa de activitile de prevenire i protecie se face prin decizie scris a angajatorului. (2) Angajatorul va desemna lucrtorul numai din rndul lucrtorilor cu care are ncheiat contract individual de munc cu norm ntreag. (3) Angajatorul va consemna n fia postului activitile de prevenire i protecie pe care lucrtorul desemnat are capacitatea, timpul necesar i mijloacele adecvate s le efectueze." "Art. 21. - Pentru a putea s desfoare activitile de prevenire i protecie, lucrtorul desemnat trebuie s ndeplineasc cel puin cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, potrivit prevederilor art. 49, sau prevederile art. 51^1 lit. a)." Art. 22. - (1) Angajatorul va stabili numrul de lucrtori desemnai n funcie de mrimea ntreprinderii i/sau unitii i/sau riscurile la care sunt expui lucrtorii, precum i de distribuia acestora n cadrul ntreprinderii i/sau unitii. (2) Angajatorul trebuie s asigure mijloacele adecvate i timpul necesar pentru ca lucrtorii desemnai s poat desfura activitile de prevenire i protecie conform fiei postului. SECIUNEA a 4-a Serviciile interne de prevenire i protecie "Art. 23. - (1) Serviciul intern de prevenire i protecie trebuie s fie format din lucrtori care ndeplinesc cel puin cerinele prevzute la art. 49 sau prevederile art. 51^1 i, dup caz, ali lucrtori. (2) Conductorul serviciului intern de prevenire i protecie trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b). (3) ncepnd cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire i protecie trebuie s fie format din lucrtori care au contract individual de munc cu norm ntreag ncheiat cu angajatorul." Art. 24. - (1) Serviciul intern de prevenire i protecie se organizeaz n subordinea direct a angajatorului ca o structur distinct. (2) Lucrtorii din cadrul serviciului intern de prevenire i protecie trebuie s desfoare numai activiti de prevenire i protecie i cel mult activiti complementare cum ar fi: prevenirea i stingerea incendiilor i protecia mediului. (3) Angajatorul va consemna n regulamentul intern sau n regulamentul de organizare i funcionare activitile de prevenire i protecie pentru efectuarea crora serviciul intern de prevenire i protecie are capacitate i mijloace adecvate. Art. 25. - Serviciul intern de prevenire i protecie trebuie s aib la dispoziie resursele materiale i umane necesare pentru ndeplinirea activitilor de prevenire i protecie desfurate n ntreprindere. Art. 26. - (1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire i protecie n funcie de mrimea ntreprinderii i/sau unitii i/sau riscurile la care sunt expui lucrtorii, precum i de distribuia acestora n cadrul ntreprinderii i/sau unitii. (2) Angajatorul trebuie s asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire i protecie s poat desfura activitile specifice. (3) Cnd angajatorul i desfoar activitatea n mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire i protecie trebuie s fie organizat astfel nct s se asigure n mod corespunztor desfurarea activitilor specifice. (4) n situaia n care activitatea de prevenire i protecie este asigurat prin mai multe servicii interne, acestea vor aciona coordonat pentru asigurarea eficienei activitii. "Art. 27. - Serviciul intern de prevenire i protecie poate s asigure i supravegherea sntii lucrtorilor, dac dispune de personal cu capacitate profesional i de mijloace materiale adecvate, n condiiile legii." SECIUNEA a 5-a Servicii externe de prevenire i protecie Art. 28. - Serviciul extern de prevenire i protecie asigur, pe baz de contract, activitile de prevenire i protecie n domeniu. Art. 29. - Angajatorul apeleaz la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.

Art. 30. - Serviciul extern trebuie s aib acces la toate informaiile necesare desfurrii activitii de prevenire i protecie. Art. 31. - Serviciul extern de prevenire i protecie trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine: a) s dispun de personal cu capacitate profesional adecvat i de mijloacele materiale necesare pentru a-i desfura activitatea; b) s fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc, n conformitate cu procedura stabilit la art. 35-45. "Art. 32. - (1) Serviciul extern de prevenire i protecie trebuie s fie format din lucrtori care ndeplinesc cel puin cerinele prevzute la art. 49 sau prevederile art. 51^1 i, dup caz, ali lucrtori. (2) Conductorul serviciului extern de prevenire i protecie trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b). (3) n cazul n care serviciul extern de prevenire i protecie este format dintr-o singur persoan, aceasta trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b). (4) ncepnd cu data de 1 iulie 2011, o persoan poate s ocupe funcia de conductor la un singur serviciu extern de prevenire i protecie." "Art. 33. - (1) Contractul ncheiat ntre angajator i serviciul extern de prevenire i protecie trebuie s cuprind i urmtoarele: a) activitile de prevenire i protecie care vor fi desfurate de ctre fiecare serviciu extern de prevenire i protecie; b) modul de colaborare cu lucrtorii desemnai/serviciile interne i/sau cu alte servicii externe de prevenire i protecie; c) clauze privind soluionarea litigiilor aprute ntre pri. (2) Serviciile externe de prevenire i protecie au obligaia s pun la dispoziia beneficiarilor de servicii informaiile prevzute la art. 26 i 27 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010." "Art. 34. - (1) Serviciul extern de prevenire i protecie trebuie s ntocmeasc un raport de activitate semestrial, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 10. (2) Raportul trebuie naintat, n termen de 15 zile de la ncheierea semestrului, inspectoratului teritorial de munc pe raza cruia serviciul extern de prevenire i protecie i are sediul social." SECIUNEA a 6-a Abilitarea serviciilor externe de prevenire i protecie Art. 35. - Abilitarea serviciilor externe de prevenire i protecie se efectueaz conform procedurii prevzute de prezenta seciune, elaborat cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) i alin. (5), precum i prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege. "Art. 36. - (1) Serviciile externe de prevenire i protecie pot s i desfoare activitatea numai dac sunt n posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire i protecie, denumit n continuare certificat de abilitare, emis de comisia prevzut la alin. (2), sau n condiiile art. 45^1-45^4. (2) n cadrul fiecrui inspectorat teritorial de munc, respectiv al municipiului Bucureti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei, se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc, denumit n continuare Comisia de abilitare i avizare. (3) Membrii Comisiei de abilitare i avizare prevzute la alin. (2) sunt: a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de munc - preedinte; b) reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judeene sau a municipiului Bucureti, nfiinat de Consiliul Naional de Formare Profesional a Adulilor; c) reprezentantul teritorial al asigurtorului pentru accidente de munc i boli profesionale. (4) Secretariatul Comisiei de abilitare i avizare este asigurat de persoane din cadrul inspectoratului teritorial de munc, numite de ctre conducerea acestuia.

(5) Atribuiile secretariatului Comisiei de abilitare i avizare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei. (6) Secretariatul Comisiei de abilitare i avizare asigur: a) cooperarea administrativ cu celelalte autoriti din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare al pieei interne (IMI), n numele Comisiei de abilitare i avizare, potrivit prevederilor legale; b) verificarea legalitii documentelor eliberate de autoriti competente din alte state membre, depuse n vederea abilitrii, avizrii sau notificrii, dup caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, n cazul n care Comisia de abilitare i avizare consider c este necesar." "Art. 37. - (1) n vederea abilitrii pentru activitile de prevenire i protecie prevzute la art. 15, solicitanii vor transmite un dosar care va cuprinde urmtoarele documente: a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire i protecie, potrivit modelului prezentat n anexa nr. 8; b) opisul documentelor din dosar; c) copie de pe certificatul de nregistrare la registrul comerului, care s conin codul CAEN corespunztor activitii pentru care se abiliteaz, i, dup caz, copie de pe actul constitutiv; d) lista cu personalul care va desfura activiti n domeniul securitii i sntii n munc; e) copii ale documentelor care atest pregtirea profesional i nivelul de pregtire, potrivit prevederilor art. 31 i 32, a personalului care va desfura activiti n domeniul securitii i sntii n munc; f) curriculum vitae pentru personalul care va desfura activitile de prevenire i protecie; g) copii ale documentelor care atest vechimea de cel puin 5 ani n domeniul securitii i sntii n munc, pentru conductorul serviciului extern de prevenire i protecie; h) memoriu de prezentare, din care s rezulte mijloacele materiale i resursele umane de care dispun; i) copii ale deciziei de numire i contractului individual de munc, pe perioad nedeterminat, pentru conductorul serviciului extern de prevenire i protecie; j) copii ale contractelor individuale de munc ale personalului de execuie din serviciul extern de prevenire i protecie; k) declaraii ale personalului serviciului extern de prevenire i protecie privind pstrarea confidenialitii, n timpul i dup ncetarea desfurrii activitilor de prevenire i protecie, asupra informaiilor la care are acces. (2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitanii care au lucrat cel puin 5 ani n compartimentele cu atribuii n domeniul securitii i sntii n munc din cadrul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, Inspeciei Muncii, inspectoratelor teritoriale de munc, Casei Naionale de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale i caselor teritoriale de pensii, precum i din cadrul instituiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaiului Economic European i care, la data depunerii dosarului n vederea abilitrii, nu mai sunt n activitate n aceste instituii. (3) Dovada ndeplinirii cerinelor prevzute de prezentul articol poate fi fcut i prin documente eliberate de o autoritate competent dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaiul Economic European, ntocmite ntr-un scop echivalent sau din care s reias c sunt ndeplinite cerinele respective, prezentate n copie certificat de ctre solicitant i nsoite de o traducere neoficial n limba romn. (4) Memoriul de prezentare prevzut la alin. (1) lit. h) trebuie s conin, cel puin, informaii cu privire la: a) sediu social; b) baza tehnico-material; c) activitile de prevenire i protecie prevzute la art. 15 pe care intenioneaz s le desfoare." "Art. 38. - (1) Solicitantul trebuie s transmit dosarul prevzut la art. 37, prin pot, cu confirmare de primire, cu cel puin 10 zile nainte de data ntrunirii Comisiei de abilitare i avizare. (2) Cererile se nregistreaz n ordinea primirii lor. (3) Procedurile i formalitile legate de procesarea cererilor vor respecta prevederile art.12 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010." "Art. 39. - (1) Comisia de abilitare i avizare i desfoar activitatea n baza propriului regulament de organizare i funcionare, aprobat de preedintele acesteia. (2) Comisia de abilitare i avizare are urmtoarele obligaii: a) s afieze data ntrunirii la sediul su, pe pagina proprie de internet sau n presa local, cu cel puin 15 zile nainte;

b) s se ntruneasc cel puin o dat pe trimestru, n funcie de numrul de dosare primite; c) s analizeze dosarele solicitanilor cu respectarea prevederilor art. 37 i 42; d) s analizeze cazurile prevzute la art. 41-44 i s decid n consecin; e) s elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 9, pentru solicitanii care ndeplinesc condiiile prevzute de prezentele norme metodologice pentru serviciile externe de prevenire i protecie; f) s restituie solicitanilor, prin pot, dosarele care nu conin toate documentele prevzute la art. 37 i s motiveze aceast decizie; g) s transmit titularilor, prin pot, cu confirmare de primire, n termen de 10 zile de la data ntrunirii Comisiei de abilitare i avizare, certificatele de abilitare emise; h) s in evidena certificatelor de abilitare emise i s arhiveze dosarele n baza crora s-au emis; i) s ntocmeasc Lista serviciilor externe de prevenire i protecie abilitate, precum i a celor crora li s-a retras certificatul de abilitare i s transmit aceast list la Inspecia Muncii; j) s ntiineze serviciile externe de prevenire i protecie care fac obiectul prevederilor art. 45^1-45^4 i care au notificat Comisia de abilitare i avizare i s asigure nscrierea acestor servicii n listele respective; k) s asigure, prin secretariat, cooperarea administrativ cu celelalte autoriti din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European, prin intermediul IMI, potrivit prevederilor legale; l) s verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor eliberate de autoriti competente din alte state membre, depuse n vederea autorizrii sau notificrii, dup caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, n cazul n care este necesar." "Art. 40. - (1) Solicitantul cruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, n termen de 30 de zile de la data primirii ntiinrii, s fac contestaie la Comisia de contestaii constituit n cadrul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale." (2) Rspunsul la contestaie va fi transmis prin pot n termen de 30 de zile. "Art. 41. - (1) Certificatul de abilitare se retrage de ctre Comisia de abilitare i avizare care l-a eliberat dac solicitantul nu a depus dou rapoarte semestriale consecutive, n termen, la inspectoratul teritorial de munc. (2) Dreptul de prestare a serviciilor de ctre prestatorii crora li se retrage certificatul de abilitare se consider c nceteaz la data primirii ntiinrii c certificatul a fost retras, transmis de Comisia de abilitare i avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munc la care sunt luai n eviden. (3) Serviciul extern de prevenire i protecie cruia i s-a retras certificatul de abilitare n condiiile prezentelor norme metodologice are dreptul s solicite abilitarea dup o perioad minim de un an de la data prevzut la alin. (2)." "Art. 42. - (1) Rennoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre condiiile n baza crora a fost emis. (2) Modificrile prevzute la alin. (1) sunt urmtoarele: a) schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire i protecie abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; b) schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire i protecie abilitat; c) schimbarea sediului social; d) schimbarea conductorului serviciului extern de prevenire i protecie abilitat. (3) Modificrile prevzute la alin. (2) trebuie s fie comunicate Comisiei de abilitare i avizare potrivit art. 43. (4) n situaia n care serviciile externe de protecie i prevenire nu mai ndeplinesc condiiile de abilitare, nu au comunicat modificrile prevzute la alin. (2) i nu au solicitat rennoirea certificatului de abilitare n termenul prevzut la art. 43, nceteaz valabilitatea certificatului de abilitare. (5) Serviciile externe de prevenire i protecie abilitate pot informa Comisia de abilitare i avizare cu privire la schimbrile prevzute la alin. (2), inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU electronic). (6) Dup analizarea modificrilor prevzute la alin. (2), Comisia de abilitare i avizare emite noul certificat de abilitare, n condiiile prevzute de prezentele norme metodologice i cu respectarea art. 12 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010.

(7) n situaia n care serviciul extern de prevenire i protecie nu mai ndeplinete condiiile de abilitare prevzute de prezentele norme metodologice, Comisia de abilitare i avizare retrage certificatul de abilitare n cauz." "Art. 43. - Pentru rennoirea certificatului de abilitare, prevzut la art. 42, n maximum 10 zile lucrtoare de la modificarea uneia sau mai multor condiii iniiale, solicitantul va depune urmtoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare i avizare: a) cerere de rennoire potrivit modelului prezentat n anexa nr. 8A, care s conin lista modificrilor survenite; b) documentele care atest modificrile survenite." "Art. 44. - (1) Inspectoratele teritoriale de munc verific respectarea de ctre serviciile externe de prevenire i protecie a condiiilor n baza crora a fost emis certificatul de abilitare i propun, n scris, Comisiei de abilitare i avizare, dac este cazul, retragerea certificatului. (2) Comisia de abilitare i avizare analizeaz argumentele aduse n susinerea propunerii de retragere a certificatului de abilitare i, pe baza acestora, poate retrage certificatul. (3) Comisia de abilitare i avizare comunic titularului retragerea certificatului de abilitare i motivaia, n condiiile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010. (4) Titularul certificatului de abilitare retras poate face contestaie la Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n termen de 30 de zile de la data primirii comunicrii cu privire la retragere. (5) Rspunsul la contestaie va fi transmis prin pot, cu confirmare de primire, n termen de 30 de zile." "Art. 45. - Lista serviciilor externe de prevenire i protecie abilitate, precum i a celor crora li s-a retras certificatul de abilitare se afieaz i se actualizeaz pe pagina de internet a Inspeciei Muncii." "SECIUNEA a 6-1a Prevederi specifice referitoare la libera circulaie a serviciilor externe de prevenire i protecie Art. 45^1. - (1) Persoanele fizice i juridice stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European care au fost supuse n aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire i protecie pe teritoriul Romniei, fr a fi abilitate potrivit prezentelor norme metodologice, n urmtoarele moduri: a) permanent; b) temporar sau ocazional. (2) Persoanele fizice i juridice stabilite n alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European care nu au fost supuse n aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire i protecie pe teritoriul Romniei doar dac sunt abilitate potrivit prezentelor norme metodologice. Art. 45^2. - (1) Persoanele fizice i juridice prevzute la art. 45^1 pot presta pe teritoriul Romniei activitile de prevenire i protecie menionate la art. 15 numai dup notificarea prealabil a Comisiei de abilitare i avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munc pe raza cruia i desfoar activitatea sau i au sediul, dup caz. (2) nceperea prestrii activitii acestor servicii externe este condiionat de notificarea prevzut la alin. (1) i, n cazul prevzut la art. 45^1 alin. (1) lit. a), de transmiterea, mpreun cu formularul de notificare, a urmtoarelor documente: a) actul de nregistrare la oficiul registrului comerului, n copie; b) autorizaia/atestatul/certificatul emis/emis ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European, n copie certificat de deintor i n traducere neoficial; c) lista cu personalul care deine certificate de competen profesional corespunztoare, semnat i tampilat de persoana autorizat; d) certificate de competen profesional sau documente similare emise de autoriti dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European, n copie autorizat de deintor i n traducere neoficial.

(3) Dreptul de a presta al persoanelor prevzute la alin. (1) ncepe din momentul notificrii Comisiei de abilitare i avizare, respectiv la: a) data nregistrrii notificrii, n situaia depunerii la secretariatul Comisiei de abilitare i avizare sau prin PCU electronic; b) data confirmrii de primire, n cazul expedierii prin pot a notificrii. Art. 45^3. - (1) Persoanele fizice i juridice care doresc s presteze servicii externe de prevenire i protecie n condiiile art. 45^1 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru prin completarea i transmiterea formularului prevzut n anexa nr. 10A, nsoit de documentele prevzute la art. 45^2 alin. (2), la Comisia de abilitare i avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munc pe raza cruia i au sediul/domiciliul/reedina, nainte de nceperea activitii. (2) Comisia de abilitare i avizare prevzut la alin. (1), dup efectuarea verificrilor pe care le consider necesare, va nscrie persoana fizic sau juridic respectiv, n termen de 30 de zile de la data primirii notificrii, n Lista persoanelor fizice i juridice stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European care presteaz servicii externe de protecie i prevenire, n regim permanent, n Romnia. Art. 45^4. - (1) Persoanele fizice i juridice care doresc s presteze servicii externe de prevenire i protecie n condiiile art. 45^1 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru prin completarea i transmiterea formularului prevzut n anexa nr. 10B, nsoit de copia autorizaiei sau a documentului echivalent pe care l dein, certificat de ctre deintor, la Comisia de abilitare i avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munc pe raza cruia urmeaz s i desfoare activitatea, nainte de nceperea acesteia. (2) Comisia de abilitare i avizare prevzut la alin. (1), dup efectuarea verificrilor pe care le consider necesare, va nscrie persoana fizic sau juridic respectiv, n termen de 30 de zile lucrtoare de la primirea notificrii, n Lista persoanelor fizice i juridice stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaiului Economic European care presteaz servicii externe de protecie i prevenire, n regim temporar sau ocazional, n Romnia. Art. 45^5. - Constatarea nerespectrii prevederilor art. 45^1 - 45^4 se face de ctre inspectoratele teritoriale de munc, cu aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010, i ale prezentelor norme metodologice. Art. 45^6. - Listele prevzute la art. 45^3 alin. (2) i 45^4 alin. (2) se afieaz i se actualizeaz pe pagina de internet a Inspeciei Muncii." SECIUNEA a 7-a Planul de prevenire i protecie "Art. 46. - (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie s ntocmeasc un plan de prevenire i protecie care va fi revizuit ori de cte ori intervin modificri ale condiiilor de munc, la apariia unor riscuri noi i n urma producerii unui eveniment." (2) n urma evalurii riscurilor pentru fiecare loc de munc/post de lucru se stabilesc msuri de prevenire i protecie, de natur tehnic, organizatoric, igienico-sanitar i de alt natur, necesare pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor. (3) n urma analizei msurilor prevzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane i materiale necesare realizrii lor. (4) Planul de prevenire i protecie va cuprinde cel puin informaiile prevzute n anexa nr. 7. (5) Planul de prevenire i protecie se supune analizei lucrtorilor i/sau reprezentanilor lor sau comitetului de securitate i sntate n munc, dup caz, i trebuie s fie semnat de angajator. SECIUNEA a 8-a Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc Art. 47. - Nivelurile de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, necesare pentru dobndirea capacitilor i aptitudinilor corespunztoare efecturii activitilor de prevenire i protecie, sunt urmtoarele: litera a) se abrog b) nivel mediu;

c) nivel superior. Articolul 48 se abrog. Art. 49. - (1) Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc corespunztoare nivelului mediu sunt: "a) studii n nvmntul liceal filiera teoretic n profil real sau filiera tehnologic n profil tehnic;". b) curs n domeniul securitii i sntii n munc, cu coninut minim conform celui prevzut n anexa nr. 6 lit. B, cu o durat de cel puin 80 de ore. (2) Nivelul mediu prevzut la alin. (1) se atest prin diploma de studii i certificatul de absolvire a cursului prevzut la alin. (1) lit. b). "Art. 50. - (1) Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc corespunztoare nivelului superior, care trebuie ndeplinite n mod cumulativ, sunt urmtoarele: a) absolvirea, n domeniile fundamentale: tiine inginereti, tiine agricole i silvice, cu diplom de licen sau echivalent, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licen, ori a studiilor universitare de lung durat sau absolvirea cu diplom de absolvire a studiilor universitare de scurt durat; b) curs n domeniul securitii i sntii n munc, cu coninut minim conform celui prevzut n anexa nr. 6 lit. B, cu o durat de cel puin 80 de ore; c) absolvirea cu diplom sau certificat de absolvire, dup caz, a unui program de nvmnt postuniversitar n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 180 de ore. (2) ndeplinirea cerinelor prevzute la alin. (1) se atest prin diploma de studii i certificatele de absolvire a cursurilor prevzute la alin. (1) lit. b) i c). (3) Cerina minim prevzut la alin. (1) lit. b) i c) este considerat ndeplinit i n situaia n care persoana a obinut o diplom de master sau doctorat n domeniul securitii i sntii n munc." "Art. 51. - Cursurile i programele de formare n domeniul securitii i sntii n munc, prevzute la art. 49, 50, 51^2 i 51^3, se efectueaz de ctre furnizori de formare profesional autorizai, potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare." "Art. 51^1. - Ocupaiile specifice domeniului securitii i sntii n munc, necesare efecturii activitilor de prevenire i protecie, sunt urmtoarele: a) tehnician n securitate i sntate n munc; b) expert n securitate i sntate n munc. Art. 51^2. - (1) Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc corespunztoare ocupaiei prevzute la art. 51^1 lit. a) sunt: a) studii n nvmntul liceal filiera teoretic n profil real sau filiera tehnologic n profil tehnic; b) program de formare pentru ocupaia de tehnician n securitate i sntate n munc, de cel puin 80 de ore. (2) ndeplinirea cerinelor prevzute la alin. (1) se atest prin diploma de studii i certificatul de absolvire a programului de formare profesional corespunztor. Art. 51^3. - (1) Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc corespunztoare ocupaiei prevzute la art. 51^1 lit. b) sunt: a) studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung sau de scurt durat absolvite cu diplom de licen ori echivalent n domeniile fundamentale: tiine inginereti, tiine agricole i silvice; b) program de formare profesional pentru ocupaia de expert n securitate i sntate n munc, de cel puin 80 de ore; c) curs postuniversitar n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 180 de ore, sau masterat/doctorat n acest domeniu. (2) ndeplinirea cerinelor prevzute la alin. (1) se atest prin diplomele de studii i certificatul de absolvire a programului de formare profesional corespunztor." SECIUNEA a 9-a Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc

Art. 52. - Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc, definii conform art. 5 lit. d) din lege, sunt alei de ctre i dintre lucrtorii din ntreprindere i/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munc, regulamentul intern sau regulamentul de organizare i funcionare. "Art. 53. - (1) Numrul de reprezentani ai lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munc, regulamentul intern sau regulamentul de organizare i funcionare, n funcie de numrul total al lucrtorilor din ntreprindere i/sau unitate. (2) Numrul minim prevzut la alin. (1) va fi stabilit dup cum urmeaz: a) un reprezentant, n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor care au ntre 10 i 49 de lucrtori inclusiv; b) 2 reprezentani, n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor care au sub 50 i 100 de lucrtori inclusiv; c) conform cerinelor prevzute la art. 60 alin. (3), n cazul ntreprinderilor i/sau unitilor care au peste 101 lucrtori inclusiv." Art. 54. - Lucrtorii comunic n scris angajatorului numrul i numele reprezentanilor lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc. "Art. 55. - (1) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor trebuie s urmeze un program de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, cu o durat de cel puin 40 de ore, cu coninutul minim conform celui prevzut n anexa nr. 6 lit. A. (2) ndeplinirea cerinei prevzute la alin. (1) se atest printr-un document de absolvire a programului de pregtire." Art. 56. - Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc sunt consultai i particip, n conformitate cu art. 18 din lege, i pot desfura urmtoarele activiti: a) colaboreaz cu angajatorul pentru mbuntirea condiiilor de securitate i sntate n munc; b) nsoesc echipa/persoana care efectueaz evaluarea riscurilor; c) ajut lucrtorii s contientizeze necesitatea aplicrii msurilor de securitate i sntate n munc; d) aduc la cunotin angajatorului sau comitetului de securitate i sntate n munc propunerile lucrtorilor referitoare la mbuntirea condiiilor de munc; e) urmresc realizarea msurilor din planul de prevenire i protecie; f) informeaz autoritile competente asupra nerespectrii prevederilor legale n domeniul securitii i sntii n munc. CAPITOLUL IV Organizarea i funcionarea comitetului de securitate i sntate n munc SECIUNEA 1 Organizarea comitetului de securitate i sntate n munc Art. 57. - (1) Comitetul de securitate i sntate n munc se constituie n unitile care au un numr de cel puin 50 de lucrtori, inclusiv cu capital strin, care desfoar activiti pe teritoriul Romniei. (2) Inspectorul de munc poate impune constituirea comitetului de securitate i sntate n munc n unitile cu un numr mai mic de 50 de lucrtori n funcie de natura activitii i de riscurile identificate. (3) n cazul n care activitatea se desfoar n uniti dispersate teritorial, se pot nfiina mai multe comitete de securitate i sntate n munc; numrul acestora se stabilete prin contractul colectiv de munc aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare i funcionare. (4) Comitetul de securitate i sntate n munc se constituie i n cazul activitilor care se desfoar temporar, respectiv cu o durat mai mare de 3 luni. "(5) n unitile care au mai puin de 50 de lucrtori, unde nu s-a constituit comitet de securitate i sntate n munc, atribuiile acestuia revin reprezentanilor lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor." "Art. 58. - (1) Comitetul de securitate i sntate n munc este constituit din urmtorii membri: a) angajator sau reprezentantul su legal; b) reprezentani ai angajatorului cu atribuii de securitate i sntate n munc;

c) reprezentani ai lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor; d) medicul de medicin a muncii. (2) Numrul reprezentanilor lucrtorilor este egal cu numrul format din angajator sau reprezentantul su legal i reprezentanii angajatorului. (3) Lucrtorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire i protecie este secretarul comitetului de securitate i sntate n munc." Art. 59. - (1) Reprezentanii lucrtorilor n comitetul de securitate i sntate n munc vor fi alei pe o perioad de 2 ani. (2) n cazul n care unul sau mai muli reprezentani ai lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor se retrag din comitetul de securitate i sntate n munc, acetia vor fi nlocuii imediat prin ali reprezentani alei. "Art. 60. - (1) Modalitatea de desemnare a reprezentanilor lucrtorilor n comitetele de securitate i sntate n munc va fi stabilit prin contractul colectiv de munc, regulamentul intern sau regulamentul de organizare i funcionare. (2) Reprezentanii lucrtorilor n comitetele de securitate i sntate n munc vor fi desemnai de ctre lucrtori dintre reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor. (3) Numrul minim al reprezentanilor lucrtorilor n comitetele de securitate i sntate n munc se stabilete n funcie de numrul total al lucrtorilor din ntreprindere/unitate, dup cum urmeaz: a) de la 10 la 100 de lucrtori - 2 reprezentani; b) de la 101 la 500 de lucrtori - 3 reprezentani; c) de la 501 la 1.000 de lucrtori - 4 reprezentani; d) de la 1.001 la 2.000 de lucrtori - 5 reprezentani; e) de la 2.001 la 3.000 de lucrtori - 6 reprezentani; f) de la 3.001 la 4.000 de lucrtori - 7 reprezentani; g) peste 4.000 de lucrtori - 8 reprezentani." Art. 61. - (1) Angajatorul are obligaia s acorde fiecrui reprezentant al lucrtorilor n comitetele de securitate i sntate n munc timpul necesar exercitrii atribuiilor specifice. (2) Timpul alocat acestei activiti va fi considerat timp de munc i va fi de cel puin: a) 2 ore pe lun n unitile avnd un efectiv de pn la 99 de lucrtori; b) 5 ore pe lun n unitile avnd un efectiv ntre 100 i 299 de lucrtori; c) 10 ore pe lun n unitile avnd un efectiv ntre 300 i 499 de lucrtori; d) 15 ore pe lun n unitile avnd un efectiv ntre 500 i 1.499 de lucrtori; e) 20 de ore pe lun n unitile avnd un efectiv de 1.500 de lucrtori i peste. (3) Instruirea necesar exercitrii rolului de membru n comitetul de securitate i sntate n munc trebuie s se realizeze n timpul programului de lucru i pe cheltuiala unitii. Art. 62. - Angajatorul sau reprezentantul su legal este preedintele comitetului de securitate i sntate n munc. Art. 63. - Membrii comitetului de securitate i sntate n munc se nominalizeaz prin decizie scris a preedintelui acestuia, iar componena comitetului va fi adus la cunotin tuturor lucrtorilor. Art. 64. - (1) La ntrunirile comitetului de securitate i sntate n munc vor fi convocai s participe lucrtorii desemnai, reprezentanii serviciului intern de prevenire i protecie i, n cazul n care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire i protecie, reprezentanii acestora. "(2) La ntrunirile comitetului de securitate i sntate n munc pot participa inspectori de munc." SECIUNEA a 2-a Funcionarea comitetului de securitate i sntate n munc Art. 65. - Comitetul de securitate i sntate n munc funcioneaz n baza regulamentului de funcionare propriu. Art. 66. - (1) Angajatorul are obligaia s asigure ntrunirea comitetului de securitate i sntate n munc cel puin o dat pe trimestru i ori de cte ori este necesar. (2) Ordinea de zi a fiecrei ntruniri este stabilit de ctre preedinte i secretar, cu consultarea reprezentanilor lucrtorilor, i este transmis membrilor comitetului de securitate i sntate n munc,

inspectoratului teritorial de munc i, dac este cazul, serviciului extern de protecie i prevenire, cu cel puin 5 zile naintea datei stabilite pentru ntrunirea comitetului. (3) Secretarul comitetului de securitate i sntate n munc convoac n scris membrii comitetului cu cel puin 5 zile nainte de data ntrunirii, indicnd locul, data i ora stabilite. (4) La fiecare ntrunire secretarul comitetului de securitate i sntate n munc ncheie un proces-verbal care va fi semnat de ctre toi membrii comitetului. (5) Comitetul de securitate i sntate n munc este legal ntrunit dac sunt prezeni cel puin jumtate plus unu din numrul membrilor si. (6) Comitetul de securitate i sntate n munc convine cu votul a cel puin dou treimi din numrul membrilor prezeni. (7) Secretarul comitetului de securitate i sntate n munc va afia la loc vizibil copii ale procesului-verbal ncheiat. (8) Secretarul comitetului de securitate i sntate n munc transmite inspectoratului teritorial de munc, n termen de 10 zile de la data ntrunirii, o copie a procesului-verbal ncheiat. SECIUNEA a 3-a Atribuiile comitetului de securitate i sntate n munc Art. 67. - Pentru realizarea informrii, consultrii i participrii lucrtorilor, n conformitate cu art. 16, 17 i 18 din lege, comitetul de securitate i sntate n munc are cel puin urmtoarele atribuii: a) analizeaz i face propuneri privind politica de securitate i sntate n munc i planul de prevenire i protecie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare i funcionare; b) urmrete realizarea planului de prevenire i protecie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizrii prevederilor lui i eficiena acestora din punct de vedere al mbuntirii condiiilor de munc; c) analizeaz introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, lund n considerare consecinele asupra securitii i sntii, lucrtorilor, i face propuneri n situaia constatrii anumitor deficiene; d) analizeaz alegerea, cumprarea, ntreinerea i utilizarea echipamentelor de munc, a echipamentelor de protecie colectiv i individual; e) analizeaz modul de ndeplinire a atribuiilor ce revin serviciului extern de prevenire i protecie, precum i meninerea sau, dac este cazul, nlocuirea acestuia; f) propune msuri de amenajare a locurilor de munc, innd seama de prezena grupurilor sensibile la riscuri specifice; g) analizeaz cererile formulate de lucrtori privind condiiile de munc i modul n care i ndeplinesc atribuiile persoanele desemnate i/sau serviciul extern; h) urmrete modul n care se aplic i se respect reglementrile legale privind securitatea i sntatea n munc, msurile dispuse de inspectorul de munc i inspectorii sanitari; i) analizeaz propunerile lucrtorilor privind prevenirea accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale, precum i pentru mbuntirea condiiilor de munc i propune introducerea acestora n planul de prevenire i protecie; j) analizeaz cauzele producerii accidentelor de munc, mbolnvirilor profesionale i evenimentelor produse i poate propune msuri tehnice n completarea msurilor dispuse n urma cercetrii; k) efectueaz verificri proprii privind aplicarea instruciunilor proprii i a celor de lucru i face un raport scris privind constatrile fcute; l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate i sntate n munc de ctre conductorul unitii cel puin o dat pe an, cu privire la situaia securitii i sntii n munc, la aciunile care au fost ntreprinse i la eficiena acestora n anul ncheiat, precum i propunerile pentru planul de prevenire i protecie ce se va realiza n anul urmtor. SECIUNEA a 4-a Obligaiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate i sntate n munc

Art. 68. - Angajatorul trebuie s furnizeze comitetului de securitate i sntate n munc toate informaiile necesare, pentru ca membrii acestuia s i poat da avizul n cunotin de cauz. Art. 69. - (1) Angajatorul trebuie s prezinte, cel puin o dat pe an, comitetului de securitate i sntate n munc un raport scris care va cuprinde situaia securitii i sntii n munc, aciunile care au fost ntreprinse i eficiena acestora n anul ncheiat, precum i propunerile pentru planul de prevenire i protecie ce se vor realiza n anul urmtor. (2) Angajatorul trebuie s transmit raportul prevzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate i sntate n munc, n termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de munc. Art. 70. - Angajatorul trebuie s supun analizei comitetului de securitate i sntate n munc documentaia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munc, ale echipamentelor de protecie colectiv i individual, n vederea selecionrii echipamentelor optime. Art. 71. - Angajatorul trebuie s informeze comitetul de securitate i sntate n munc cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate i sntate, msurile de prevenire i protecie att la nivel de unitate, ct i la nivel de loc de munc i tipuri de posturi de lucru, msurile de prim ajutor, de prevenire i stingere a incendiilor i evacuare a lucrtorilor. Art. 72. - Angajatorul comunic comitetului de securitate i sntate n munc punctul su de vedere sau, dac este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire i protecie, asupra plngerilor lucrtorilor privind condiiile de munc i modul n care serviciul intern sau extern de prevenire i protecie i ndeplinete atribuiile. Art. 73. - n cazul n care angajatorul nu ia n considerare propunerile comitetului de securitate i sntate n munc, conform atribuiilor prevzute la art. 67, trebuie s motiveze decizia sa n faa comitetului; motivaia va fi consemnat n procesul-verbal. CAPITOLUL V Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc SECIUNEA 1 Dispoziii generale Art. 74. - Prezentul capitol stabilete procedura instruirii lucrtorilor din punct de vedere al securitii i sntii n munc, n conformitate cu art. 20 din lege. Art. 75. - Instruirea n domeniul securitii i sntii n munc are ca scop nsuirea cunotinelor i formarea deprinderilor de securitate i sntate n munc. Art. 76. - (1) Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc la nivelul ntreprinderii i/sau al unitii se efectueaz n timpul programului de lucru. (2) Perioada n care se desfoar instruirea prevzut la alin. (1) este considerat timp de munc. Art. 77. - Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-general; b) instruirea la locul de munc; c) instruirea periodic. Art. 78. - La instruirea personalului n domeniul securitii i sntii n munc vor fi folosite mijloace, metode i tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraia, studiul de caz, vizionri de filme, diapozitive, proiecii, instruire asistat de calculator. Art. 79. - Fiecare angajator are obligaia s asigure baza material corespunztoare unei instruiri adecvate. "Art. 80. - Angajatorul trebuie s dispun de programe de instruire - testare la nivelul ntreprinderii i/sau unitii pentru: a) conductorii locurilor de munc; b) lucrtori, pe meserii i activiti." Art. 81. - (1) Rezultatul instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc se consemneaz n mod obligatoriu n fia de instruire individual, conform modelului prezentat n anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei i datei instruirii. (2) Completarea fiei de instruire individual se va face cu pix cu past sau cu stilou, imediat dup verificarea instruirii.

(3) Dup efectuarea instruirii, fia de instruire individual se semneaz de ctre lucrtorul instruit i de ctre persoanele care au efectuat i au verificat instruirea. "(4) Fia de instruire individual va fi pstrat de ctre conductorul locului de munc i va fi nsoit de o copie a ultimei fie de aptitudini completate de ctre medicul de medicina muncii." "(5) Fia de instruire individual se pstreaz n ntreprindere/unitate, de la angajare pn la data ncetrii raporturilor de munc." "Art. 82. - (1) Pentru persoanele aflate n ntreprindere i/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepia altor participani la procesul de munc, aa cum sunt definii potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabilete, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare i funcionare, durata instruirii i reguli privind instruirea i nsoirea acestora n ntreprindere i/sau unitate. (2) Pentru lucrtorii din ntreprinderi i/sau uniti din exterior care desfoar activiti pe baz de contract de prestri de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrtorilor respectivi privind activitile specifice ntreprinderii i/sau unitii respective, riscurile pentru securitatea i sntatea lor, precum i msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul ntreprinderii i/sau unitii, n general. (3) Instruirea prevzut la alin. (1) i (2) se consemneaz n fia de instruire colectiv, conform modelului prezentat n anexa nr. 12. (4) Fia de instruire colectiv se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar se va pstra de ctre angajator/lucrtor desemnat/serviciu intern de prevenire i protecie care a efectuat instruirea i un exemplar se pstreaz de ctre angajatorul lucrtorilor instruii sau, n cazul vizitatorilor, de ctre conductorul grupului. (5) Reprezentanii autoritilor competente cu atribuii de control vor fi nsoii de ctre un reprezentant desemnat de ctre angajator, fr a se ntocmi fia de instruire." SECIUNEA a 2-a Instruirea introductiv-general Art. 83. - Instruirea introductiv-general se face: a) la angajarea lucrtorilor definii conform art. 5 lit. a) din lege; b) lucrtorilor detaai de la o ntreprindere i/sau unitate la alta; c) lucrtorilor delegai de la o ntreprindere i/sau unitate la alta; d) lucrtorului pus la dispoziie de ctre un agent de munc temporar. Art. 84. - Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitile specifice ntreprinderii i/sau unitii respective, riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul ntreprinderii i/sau unitii, n general. Art. 85. - Instruirea introductiv-general se face de ctre: a) angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munc; sau b) lucrtorul desemnat; sau c) un lucrtor al serviciului intern de prevenire i protecie; sau d) serviciul extern de prevenire i protecie. Art. 86. - Instruirea introductiv-general se face individual sau n grupuri de cel mult 20 de persoane. Art. 87. - (1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activiti i de riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i de msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul ntreprinderii i/sau al unitii, n general. (2) Angajatorul stabilete prin instruciuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mic de 8 ore. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevzute la art. 82, crora li se vor prezenta succint activitile, riscurile i msurile de prevenire i protecie din ntreprindere i/sau unitate. Art. 88. - (1) n cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, n principal, urmtoarele probleme: a) legislaia de securitate i sntate n munc; b) consecinele posibile ale necunoaterii i nerespectrii legislaiei de securitate i sntate n munc; c) riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice unitii; d) msuri la nivelul ntreprinderii i/sau unitii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor.

(2) Coninutul instruirii introductiv-generale trebuie s fie n conformitate cu tematica aprobat de ctre angajator. Art. 89. - (1) Instruirea introductiv-general se va finaliza cu verificarea nsuirii cunotinelor pe baz de teste. (2) Rezultatul verificrii va fi consemnat n fia de instruire. (3) Lucrtorii prevzui la art. 83 lit. a) i d) nu vor putea fi angajai dac nu i-au nsuit cunotinele prezentate n instruirea introductiv-general. SECIUNEA a 3-a Instruirea la locul de munc Art. 90. - (1) Instruirea la locul de munc se face dup instruirea introductiv-general i are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul fiecrui loc de munc, post de lucru i/sau fiecrei funcii exercitate. (2) Instruirea la locul de munc se face tuturor lucrtorilor prevzui la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de munc n cadrul ntreprinderii i/sau al unitii. Art. 91. - (1) Instruirea la locul de munc se face de ctre conductorul direct al locului de munc, n grupe de maximum 20 de persoane. (2) se abrog. Art. 92. - (1) Durata instruirii la locul de munc depinde de riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i de msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul fiecrui loc de munc, post de lucru i/sau fiecrei funcii exercitate. (2) Durata instruirii la locul de munc nu va fi mai mic de 8 ore i se stabilete prin instruciuni proprii de ctre conductorul locului de munc respectiv, mpreun cu: a) angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munc; sau b) lucrtorul desemnat; sau c) un lucrtor al serviciului intern de prevenire i protecie; sau d) serviciul extern de prevenire i protecie. "Art. 93. - (1) Instruirea la locul de munc se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de ctre angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire i protecie i aprobate de ctre angajator, tematici care vor fi pstrate la persoana care efectueaz instruirea. (2) Instruirea la locul de munc va cuprinde cel puin urmtoarele: a) informaii privind riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice locului de munc i/sau postului de lucru; b) prevederile instruciunilor proprii elaborate pentru locul de munc i/sau postul de lucru; c) msuri la nivelul locului de munc i/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor, precum i n cazul pericolului grav i iminent; d) prevederi ale reglementrilor de securitate i sntate n munc privind activiti specifice ale locului de munc i/sau postului de lucru; e) demonstraii practice privind activitatea pe care persoana respectiv o va desfura i exerciii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecie, a mijloacelor de alarmare, intervenie, evacuare i de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii." Art. 94. - nceperea efectiv a activitii la postul de lucru de ctre lucrtorul instruit se face numai dup verificarea cunotinelor de cte eful ierarhic superior celui care a fcut instruirea i se consemneaz n fia de instruire individual. SECIUNEA a 4-a Instruirea periodic Art. 95. - Instruirea periodic se face tuturor lucrtorilor prevzui la art. 83 i are drept scop remprosptarea i actualizarea cunotinelor n domeniul securitii i sntii n munc. Art. 96. - (1) Instruirea periodic se efectueaz de ctre conductorul locului de munc.

"(2) Durata instruirii periodice, intervalul dintre dou instruiri i periodicitatea verificrii instruirii vor fi stabilite prin instruciuni proprii, n funcie de condiiile locului de munc i/sau postului de lucru." "(2^1) Intervalul dintre dou instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni." (3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre dou instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. (4) Verificarea instruirii periodice se face de ctre eful ierarhic al celui care efectueaz instruirea i prin sondaj de ctre angajator/lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i protecie/serviciile externe de prevenire i protecie, care vor semna fiele de instruire ale lucrtorilor, confirmnd astfel c instruirea a fost fcut corespunztor. (5) Instruirea periodic se va completa n mod obligatoriu i cu demonstraii practice. Art. 97. - Instruirea periodic se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de ctre angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern de de prevenire i protecie/serviciul extern de prevenire i protecie i aprobate de ctre angajator, care vor fi pstrate la persoana care efectueaz instruirea. Art. 98. - Instruirea periodic se face suplimentar celei programate n urmtoarele cazuri: a) cnd un lucrtor a lipsit peste 30 de zile lucrtoare; b) cnd au aprut modificri ale prevederilor de securitate i sntate n munc privind activiti specifice ale locului de munc i/sau postului de lucru sau ale instruciunilor proprii, inclusiv datorit evoluiei riscurilor sau apariiei de noi riscuri n unitate; c) la reluarea activitii dup accident de munc; d) la executarea unor lucrri speciale; e) la introducerea unui echipament de munc sau a unor modificri ale echipamentului existent; f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; g) la introducerea oricrei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. Art. 99. - Durata instruirii periodice prevzute la art. 98 nu va fi mai mic de 8 ore i se stabilete n instruciuni proprii de ctre conductorul locului de munc respectiv, mpreun cu: a) angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munc; sau b) lucrtorul desemnat; sau c) un lucrtor al serviciului intern de protecie i prevenire; sau d) serviciul extern de protecie i prevenire. Art. 100. - Instruirea periodic prevzut la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de ctre angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i protecie/serviciul extern de prevenire i protecie i aprobate de ctre angajator, care vor fi pstrate la persoana care efectueaz instruirea. CAPITOLUL VI Pericol grav i iminent i zone cu risc ridicat i specific SECIUNEA 1 Pericol grav i iminent de accidentare Art. 101. - Starea de pericol grav i iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l) din lege, poate fi constatat de ctre orice lucrtor din ntreprindere i/sau unitate, lucrtor al serviciului extern de prevenire i protecie cu care ntreprinderea i/sau unitatea a ncheiat contract, precum i de ctre inspectorii de munc. Art. 102. - La constatarea strii de pericol grav i iminent de accidentare se vor lua imediat urmtoarele msuri de securitate: a) oprirea echipamentului de munc i/sau activitii; b) evacuarea personalului din zona periculoas; c) anunarea serviciilor specializate; d) anunarea conductorilor ierarhici; e) eliminarea cauzelor care au condus la apariia strii de pericol grav i iminent. Art. 103. - (1) n vederea realizrii msurilor prevzute la art. 102 lit. a), n prealabil angajatorul va desemna lucrtorii care trebuie s opreasc echipamentele de munc i va asigura instruirea acestora.

(2) n vederea realizrii msurilor precizate la art. 102 lit. b), n prealabil angajatorul trebuie: a) s ntocmeasc planul de evacuare a lucrtorilor; b) s afieze planul de evacuare la loc vizibil; c) s instruiasc lucrtorii n vederea aplicrii planului de evacuare i s verifice modul n care i-au nsuit cunotinele. (3) n vederea realizrii msurilor precizate la art. 102 lit. c), n prealabil angajatorul trebuie: a) s desemneze lucrtorii care trebuie s contacteze serviciile specializate i s i instruiasc n acest sens; b) s asigure mijloacele de comunicare necesare contactrii serviciilor specializate. (4) n vederea realizrii msurilor precizate la art. 102 lit. d), n prealabil angajatorul trebuie s stabileasc modul operativ de anunare la nivel ierarhic superior. (5) n vederea realizrii msurilor precizate la art. 102 lit. e), n prealabil angajatorul trebuie: a) s desemneze lucrtorii care au capacitatea necesar s elimine starea de pericol grav i iminent, s asigure instruirea i dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interveniei; b) s stabileasc serviciile specializate care pot interveni. Art. 104. - Angajatorul trebuie s stabileasc msurile de securitate prevzute la art. 102, innd seama de natura activitilor, numrul de lucrtori, organizarea teritorial a activitii i de prezena altor persoane n afara celor implicate direct n procesul muncii. SECIUNEA a 2-a Zone cu risc ridicat i specific Art. 105. - Evidena zonelor cu risc ridicat i specific prevzut la art. 13 lit. k) din lege trebuie s conin nominalizarea i localizarea acestor zone n cadrul ntreprinderii i/sau unitii i msurile stabilite n urma evalurii riscurilor pentru aceste zone. "Art. 106. - (1) Angajatorul trebuie s aduc la cunotina tuturor lucrtorilor care sunt zonele cu risc ridicat i specific. (2) Angajatorul trebuie s aduc la cunotina conductorilor locurilor de munc i lucrtorilor care i desfoar activitatea n zonele cu risc ridicat i specific msurile stabilite n urma evalurii riscurilor." Art. 107. - Aciunile pentru realizarea msurilor stabilite n urma evalurii riscurilor pentru zonele cu risc ridicat i specific constituie o prioritate n cadrul planului de protecie i prevenire. CAPITOLUL VII Comunicarea i cercetarea evenimentelor, nregistrarea i evidena accidentelor de munc i a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea i raportarea bolilor profesionale SECIUNEA 1 Comunicarea evenimentelor Art. 108. - (1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 i art. 27 alin. (1) din lege. (2) Dac printre victimele evenimentului se afl i lucrtori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat i angajatorilor acestora de ctre angajatorul la care s-a produs evenimentul. (3) Evenimentul produs n condiiile prevzute la art. 30 alin. (1) lit. d) i e) din lege, dac a avut loc n afara ntreprinderii i/sau unitii i nu a avut nicio legtur cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de munc pe raza cruia s-a produs, de ctre orice persoan care are cunotin despre producerea evenimentului. Art. 109. - Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puin urmtoarele informaii, conform modelului prevzut n anexa nr. 13: a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul i, dac este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul; b) sediul/adresa i numrul de telefon ale angajatorului; c) locul unde s-a produs evenimentul; d) data i ora la care s-a produs evenimentul/data i ora la care a decedat accidentatul; e) numele i prenumele victimei;

f) datele personale ale victimei: vrsta, starea civil, copii n ntreinere, alte persoane n ntreinere, ocupaia, vechimea n ocupaie i la locul de munc; g) mprejurrile care se cunosc i cauzele prezumtive; h) consecinele accidentului; i) numele i funcia persoanei care comunic evenimentul; j) data comunicrii; k) unitatea sanitar cu paturi la care a fost internat accidentatul. Art. 110. - n cazul accidentelor de circulaie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, n care printre victime sunt i persoane aflate n ndeplinirea unor ndatoriri de serviciu, serviciile poliiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de munc din judeul pe raza cruia s-a produs. Art. 111. - (1) Angajatorul va lua msurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultat din producerea evenimentului, pn la primirea acordului din partea organelor care efectueaz cercetarea, cu excepia cazurilor n care meninerea acestei stri ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentailor sau ar pune n pericol viaa lucrtorilor i a celorlali participani la procesul muncii. (2) n situaia n care este necesar s se modifice starea de fapt rezultat din producerea evenimentului, se vor face, dup posibiliti, schie sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica i se vor ridica orice obiecte care conin sau poart o urm a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueaz cercetarea i vor constitui probe n cercetarea evenimentului. (3) Pentru orice modificare a strii de fapt rezultat din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul su legal va consemna pe propria rspundere, ntr-un proces-verbal, toate modificrile efectuate dup producerea evenimentului. Art. 112. - (1) Inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia a avut loc evenimentul va comunica Inspeciei Muncii: a) incidentul periculos; b) evenimentul care a avut ca urmare un deces; c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv; d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evident; e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate. f) evenimentul care a avut ca urmare dispariia unei/unor persoane." "(2) Evenimentele prevzute la alin. (1) lit. d) i e) se vor comunica Inspeciei Muncii dup primirea deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate." (3) Comunicarea ctre Inspecia Muncii va cuprinde informaiile prevzute la art. 109. Art. 113. - (1) La solicitarea organelor care efectueaz cercetarea evenimentului, unitatea sanitar care acord asisten medical de urgen se va pronuna n scris cu privire la diagnosticul provizoriu, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la primirea solicitrii. (2) Unitatea sanitar prevzut la alin. (1) va lua msuri pentru recoltarea imediat a probelor de laborator, n vederea determinrii alcoolemiei sau a strii de influen a produselor ori substanelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum i pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de munc, urmnd s comunice rezultatul determinrilor specifice n termen de 5 zile lucrtoare de la obinerea acestora. (3) n caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de munc va solicita n scris unitii medico-legale competente un raport preliminar din care s reias faptul c decesul a fost sau nu urmarea unei vtmri violente, n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitii i funcionarea instituiilor de medicin legal, aprobat cu modificri prin Legea nr. 459/2001, republicat, i legislaiei subsecvente. (4) Unitatea medico-legal va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de munc n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 1/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 459/2001, republicat, i ale legislaiei subsecvente. (5) Unitatea medico-legal va transmite raportul de constatare medico-legal n termenul prevzut la art. 29 alin. (3) din lege. "(6) n cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiz medical i recuperare a capacitii de munc ce a emis decizia de ncadrare ntr-un grad de invaliditate va trimite o copie de pe decizie, n termen de

5 zile lucrtoare de la data eliberrii acesteia, la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs accidentul." SECIUNEA a 2-a Cercetarea evenimentelor Art. 114. - Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea mprejurrilor i a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementrilor legale nclcate, a rspunderilor i a msurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare i, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului. Art. 115. - Cercetarea se face imediat dup comunicare, n conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege. Art. 116. - (1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporar de munc se efectueaz de ctre angajatorul la care s-a produs evenimentul. "(1^1) Fac excepie de la prevederile alin. (1) cazurile n care lucrtorii au suferit o invaliditate evident, cazurile n care victimele sunt ceteni strini sau cazurile n care printre victime se afl ceteni strini. (1^2) n cazurile prevzute la alin. (1^1) cercetarea se efectueaz de ctre inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul." (2) Angajatorul are obligaia s numeasc de ndat, prin decizie scris, comisia de cercetare a evenimentului. "(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compus din cel puin 3 persoane, dintre care o persoan trebuie s fie, dup caz: a) lucrtor desemnat; b) reprezentant al serviciului intern de prevenire i protecie; c) reprezentant al serviciului extern de prevenire i protecie cu pregtire corespunztoare conform art. 47 lit. c) sau care ndeplinete cerinele prevzute la art. 51^1 lit. b)." (4) Persoanele numite de ctre angajator n comisia de cercetare a evenimentului trebuie s aib pregtire tehnic corespunztoare i s nu fie implicate n organizarea i conducerea locului de munc unde a avut loc evenimentul i s nu fi avut o responsabilitate n producerea evenimentului. (5) Angajatorul care i-a asumat atribuiile n domeniul securitii i sntii n munc nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, n acest caz urmnd s apeleze la servicii externe. (6) Dac n eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferii, n comisia de cercetare numit de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate i persoane numite prin decizie scris de ctre ceilali angajatori. (7) Angajatorul care a organizat transportul rspunde pentru cercetarea accidentului de circulaie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporar de munc, cu respectarea, atunci cnd este cazul, a prevederilor alin. (6). (8) Cercetarea evenimentului prevzut la art. 30 alin. (1) lit. d) i e) din lege, dac acesta a avut loc n afara ntreprinderii i/sau unitii angajatorului i nu a avut nicio legtur cu aceasta, se efectueaz n condiiile legii. (9) Angajatorul care nu dispune de personal competent n conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie s asigure cercetarea apelnd la servicii externe de prevenire i protecie. "Art. 116^1. - Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul i/sau invaliditatea lucrtorilor, precum i a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judee dect judeul unde are sediul social angajatorul se va face de ctre inspectoratul teritorial de munc pe teritoriul cruia a avut loc evenimentul." "Art. 117. - (1) n cazul accidentelor de circulaie pe drumurile publice n care sunt implicate persoane aflate n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, serviciile poliiei rutiere vor transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de munc pe teritoriul cruia a avut loc evenimentul sau Inspeciei Muncii, la cererea acestora, n termen de 5 zile lucrtoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faa locului i orice alte documente existente necesare cercetrii, cum ar fi: copii de pe declaraii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schie. (2) n cazul accidentelor de circulaie pe drumurile publice, n baza documentelor prevzute la alin. (1) transmise de organele de poliie i a altor documente din care s rezulte c victima se afla n ndeplinirea unor ndatoriri de serviciu, organele mputernicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului."

Art. 118. - (1) Persoanele mputernicite, potrivit legii, s efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul s ia declaraii scrise, s preleveze sau s solicite prelevarea de probe necesare cercetrii, s solicite sau s consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat s le pun la dispoziie n condiiile legii. (2) n situaiile prevzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevrii i analizrii probelor n vederea cercetrii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul. "Art. 119. - (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experi sau specialiti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competene potrivit prevederilor legale s efectueze expertize tehnice, iar acetia trebuie s rspund solicitrii. (2) n situaia prevzut la alin. (1), expertizele tehnice ntocmite vor face parte integrant din dosarul de cercetare a evenimentului. (3) Cheltuielile aferente efecturii expertizelor, precum i cele necesare analizrii probelor prelevate cu ocazia cercetrii se suport de ctre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face rspunztor de organizarea activitii n urma creia s-a produs evenimentul." "Art. 120. - (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporar de munc se va ncheia n cel mult 10 zile lucrtoare calculate de la data producerii. (2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) situaii cum ar fi cele n care este necesar prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinri de noxe, pentru care se poate solicita n scris, argumentat i n perioada prevzut la alin. (1), la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare. (3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evident, invaliditate confirmat ulterior, a accidentelor colective sau a situaiilor de persoane date disprute, precum i cercetarea incidentelor periculoase se vor ncheia n cel mult 15 zile lucrtoare de la data producerii acestora. (4) Fac excepie de la prevederile alin. (3) situaii cum ar fi cele n care este necesar eliberarea certificatului medico-legal sau, dup caz, a raportului de expertiz ori de constatare medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munc care cerceteaz evenimentele poate solicita n scris, argumentat i n termen, la Inspecia Muncii, prelungirea termenului de cercetare." "Art. 121. - (1) n cazul accidentului cu incapacitate temporar de munc, n urma cruia a intervenit invaliditatea confirmat prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare ntocmit la data producerii evenimentului i va ntocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat. (2) ntocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevzut la alin. (1), se face n cel mult 10 zile lucrtoare de la data primirii de ctre inspectoratul teritorial de munc a deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal ori, dup caz, a raportului de expertiz sau de constatare medico-legal. (3) Invaliditatea evident va fi cercetat de ctre inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporar de munc, i, n funcie de consecinele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) i (2). (4) Fac excepie de la prevederile alin. (2) i (3) situaiile n care este necesar administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de munc nsrcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita n scris, argumentat i n termen, la Inspecia Muncii, prelungirea termenului de cercetare." Art. 122. - (1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu ntocmirea unui dosar, care va cuprinde: a) opisul actelor aflate n dosar; b) procesul-verbal de cercetare; "c) nota de constatare la faa locului, ncheiat imediat dup producerea evenimentului de ctre inspectorul de munc, n cazul evenimentelor care se cerceteaz de ctre inspectoratul teritorial de munc/Inspecia Muncii, conform competenelor, sau de ctre lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i protecie, iar n absena acestora, de serviciul extern de prevenire i protecie, n cazul evenimentelor a cror cercetare intr n competena angajatorului, i semnat de ctre angajator, care va cuprinde precizri referitoare la poziia victimei, existena sau inexistena echipamentului individual de protecie, starea echipamentelor de munc, modul n care funcionau dispozitivele de protecie, nchiderea fiei de instruire individual prin barare i semntur, ridicarea de documente sau prelevarea de probe i orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele i mprejurrile producerii evenimentului;

"c^1) nota de constatare la faa locului, ntocmit de alte organe de cercetare abilitate i ncheiat n prezena i cu participarea reprezentanilor inspectoratului teritorial de munc, care reprezint pies la dosar i nlocuiete nota prevzut la lit. c). Nota de constatare nu se va ntocmi n situaiile n care se menine o stare de pericol grav i iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de munc la locul evenimentului, argumentndu-se acest fapt;". d) schie i fotografii referitoare la eveniment; e) declaraiile accidentailor, n cazul evenimentului urmat de incapacitate temporar de munc sau de invaliditate; f) declaraiile martorilor i ale oricror persoane care pot contribui la elucidarea mprejurrilor i a cauzelor reale ale producerii evenimentului; g) copii ale actelor i documentelor necesare pentru elucidarea mprejurrilor i a cauzelor reale ale evenimentului; h) copii ale certificatului constatator sau oricror alte autorizaii n baza crora angajatorul i desfoar activitatea; i) copii ale fiei de identificare a factorilor de risc profesional i ale fiei de aptitudine, ntocmite potrivit prevederilor legale; j) copii ale contractelor individuale de munc ale victimelor; k) copii ale fielor de instruire individual n domeniul securitii i sntii n munc ale victimelor; n caz de deces aceste fie se vor anexa n original; l) concluziile raportului de constatare medico-legal, n cazul accidentului mortal; m) copie a hotrrii judectoreti prin care se declar decesul, n cazul persoanelor date disprute; n) copie a certificatelor de concediu medical, n cazul accidentului urmat de incapacitate temporar de munc; o) copie a deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate, n cazul accidentului urmat de invaliditate; p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitile sanitare care au acordat asisten medical victimelor, inclusiv asisten medical de urgen, din care s rezulte data i ora cnd accidentatul s-a prezentat pentru consultaie, precum i diagnosticul." q) copie a procesului-verbal de cercetare la faa locului, ncheiat de serviciile poliiei rutiere, n cazul accidentelor de circulaie pe drumurile publice. (2) Dosarul va mai cuprinde, dup caz, orice alte acte i documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi: a) copie a autorizaiei, n cazul n care victima desfura o activitate care necesita autorizare; b) copie a diplomei, adeverinei sau certificatului de calificare a victimei; c) acte de expertiz tehnic, ntocmite cu ocazia cercetrii evenimentului; d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care s se poat stabili locul, data i ora producerii evenimentului sau s se poat justifica prezena victimei la locul, ora i data producerii evenimentului; e) documente din care s rezulte c accidentatul ndeplinea ndatoriri de serviciu; f) corespondena cu alte instituii/uniti n vederea obinerii actelor solicitate; g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, n conformitate cu art. 120 alin. (2) i (4); h) actul medical emis de unitatea sanitar care a acordat asisten medical de urgen, din care s rezulte diagnosticul la internare i/sau externare; i) procesul-verbal ncheiat dup producerea evenimentului, n condiiile prevzute la art. 111; j) formularul pentru nregistrarea accidentului de munc, denumit n continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei. Art. 123. - Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) filele dosarului s fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numit de angajator, i tampilate cu tampila inspectoratului sau a angajatorului; b) numrul total de file coninut de dosarul de cercetare i numrul de file pentru fiecare document anexat la dosar s fie menionate n opis; c) fiecare document, cu excepia procesului-verbal de cercetare, s fie identificat n dosarul de cercetare ca anex; d) paginile i spaiile albe s fie barate; e) schiele referitoare la eveniment, anexate la dosar, s fie nsoite de explicaii; f) fotografiile referitoare la eveniment s fie clare i nsoite de explicaii;

g) formularul pentru declaraie s fie conform modelului prevzut n anexa nr. 14; "h) declaraiile aflate la dosar s fie nsoite de forma tehnoredactat, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul i semnate de ctre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de ctre unul dintre membrii comisiei de cercetare." Art. 124. - (1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va ntocmi astfel: a) ntr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporar de munc; dosarul se pstreaz n arhiva angajatorului care nregistreaz accidentul; b) ntr-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se pstreaz la inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea; c) n dou exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmat prin decizie, deces, accidente colective; originalul se nainteaz organelor de urmrire penal i un exemplar se pstreaz la inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea; d) n dou exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evident; originalul se pstreaz la inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea i un exemplar se transmite angajatorului care nregistreaz accidentul; e) n trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecia Muncii; originalul se nainteaz organelor de urmrire penal, un exemplar se pstreaz la Inspecia Muncii i un exemplar la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul; f) n mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporar de munc pentru victime cu angajatori diferii; originalul se pstreaz n arhiva angajatorului care nregistreaz accidentul i celelalte exemplare se pstreaz de ctre ceilali angajatori. (2) n cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporar de munc sau al incidentelor periculoase n care faptele comise pot fi considerate infraciuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se ncheie n dou exemplare, originalul fiind naintat organului de urmrire penal. Art. 125. - (1) Dosarul de cercetare, ntocmit de comisia numit de ctre angajator, se nainteaz pentru verificare i avizare la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul, n termen de 5 zile lucrtoare de la finalizarea cercetrii. (2) Inspectoratul teritorial de munc va analiza dosarul, va aviza i va restitui dosarul n cel mult 7 zile lucrtoare de la data primirii. (3) Dosarul va fi nsoit de avizul inspectoratului teritorial de munc. "(4) n cazul n care inspectoratul teritorial de munc constat c cercetarea nu a fost efectuat corespunztor, dispune n scris msuri pentru refacerea procesului-verbal de cercetare i/sau completarea dosarului, dup caz. (5) Comisia de cercetare va completa dosarul i va reface procesul-verbal de cercetare n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii dosarului." (6) Dac evenimentul urmat de incapacitate temporar de munc s-a produs n condiiile prevzute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de munc va nainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmrire penal, imediat dup avizare. "Art. 126. - (1) Dosarul de cercetare original, ntocmit de inspectoratul teritorial de munc, cu excepia cazului prevzut la art. 121 alin. (3), va fi naintat n vederea avizrii la Inspecia Muncii, n cel mult 5 zile lucrtoare de la finalizarea cercetrii. "(1^1) Dosarul de cercetare ntocmit de comisia de cercetare numit de Inspecia Muncii se avizeaz de ctre inspectorul general de stat." (2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispariiei de persoane, ca urmare a unui eveniment i n mprejurri care ndreptesc presupunerea decesului acestora, va fi pstrat la inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea, pn la emiterea hotrrii judectoreti prin care se declar decesul persoanelor disprute, conform prevederilor legale n vigoare; dup completarea dosarului, acesta va fi naintat n vederea avizrii la Inspecia Muncii. (3) Inspecia Muncii avizeaz i restituie dosarele prevzute la alin. (1) n cel mult 10 zile lucrtoare de la data primirii. (4) n cazul n care Inspecia Muncii constat c cercetarea nu a fost efectuat corespunztor, poate dispune completarea dosarului i ntocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.

(5) Inspectoratul teritorial de munc va ntocmi noul proces-verbal de cercetare i/sau va completa dosarul, n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii dosarului, pe baza observaiilor transmise de Inspecia Muncii." (6) Inspectoratul teritorial de munc transmite dosarele de cercetare prevzute la alin. (1) organelor de urmrire penal, numai dup ce au fost avizate de ctre Inspecia Muncii. "(7) Dosarul de cercetare completat i noul proces-verbal de cercetare ntocmit n condiiile alin. (4) i (5) vor fi transmise organelor de urmrire penal." Art. 127. - (1) Dosarul de cercetare al accidentului de munc cu invaliditate, naintat organelor de urmrire penal, se restituie la inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea, pentru completare i ntocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, n cazul n care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat n baza unui act medico-legal. (2) Dosarul prevzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de munc n termen de 10 zile lucrtoare de la data solicitrii acestuia. (3) Completarea dosarului prevzut la alin. (1) i ntocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac n cel mult 5 zile lucrtoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de munc. (4) Dosarul completat i noul proces-verbal de cercetare vor fi naintate n vederea avizrii la Inspecia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de munc n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii. (5) Dup avizarea de ctre Inspecia Muncii n condiiile prevzute la art. 126, dosarul va fi naintat organelor de urmrire penal de ctre inspectoratul teritorial de munc. Art. 128. - Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie s conin urmtoarele capitole: a) data ncheierii procesului-verbal; b) numele persoanelor i n ce calitate efectueaz cercetarea evenimentului; c) perioada de timp i locul n care s-a efectuat cercetarea; d) obiectul cercetrii; e) data i ora producerii evenimentului; f) locul producerii evenimentului; g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului su legal; h) datele de identificare a accidentatului/accidentailor; i) descrierea detaliat a locului, echipamentului de munc, a mprejurrilor i modului n care s-a produs evenimentul; j) urmrile evenimentului i/sau urmrile suferite de persoanele accidentate; k) cauza producerii evenimentului; l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului; m) alte constatri fcute cu ocazia cercetrii evenimentului; n) persoanele rspunztoare de nclcarea reglementrilor legale, din capitolele de la lit. k), l) i m); o) sanciunile contravenionale aplicate; p) propuneri pentru cercetare penal; q) caracterul accidentului; r) angajatorul care nregistreaz accidentul de munc sau incidentul periculos; s) msuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare i persoanele responsabile pentru realizarea acestora; t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munc privind realizarea msurilor prevzute la lit. s); u) numrul de exemplare n care s-a ncheiat procesulverbal de cercetare i repartizarea acestora; v) numele i semntura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea; w) avizul inspectorului-ef adjunct securitate i sntate n munc/avizul inspectorului general de stat adjunct securitate i sntate n munc;". x) viza inspectorului-ef/inspectorului general de stat. Art. 129. - (1) n capitolul prevzut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit crora persoanele sunt ndreptite s efectueze cercetarea, precum i numele angajatorului i ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetri. (2) n capitolul prevzut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.

(3) n capitolul prevzut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul n care s-a produs un eveniment i ulterior a survenit decesul victimelor implicate n acest eveniment. (4) n capitolul prevzut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentanilor legali ai angajatorilor, numrul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcionare din punct de vedere al securitii i sntii n munc, adresa punctului de lucru. (5) n capitolul prevzut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, urmtoarele: numele, prenumele, cetenia, vrsta, starea civil, numrul de copii minori, domiciliul, locul de munc la care este ncadrat, profesia de baz, ocupaia n momentul accidentrii, vechimea n munc, n funcie sau n meserie i la locul de munc, data efecturii ultimului instructaj n domeniul securitii i sntii n munc, iar pentru persoanele care, n momentul accidentrii, desfurau o activitate pentru care este necesar autorizare, se va face referire i la aceasta. (6) Capitolul prevzut la art. 128 lit. i) va conine urmtoarele subcapitole: a) descrierea detaliat a locului producerii evenimentului; b) descrierea detaliat a echipamentului de munc; c) descrierea detaliat a mprejurrilor; d) descrierea detaliat a modului n care s-a produs evenimentul. (7) n capitolele prevzute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementrile legale n vigoare nclcate, cu redarea integral a textului acestora. (8) Denumirea capitolului prevzut la art. 128 lit. o) se va schimba n "Propuneri pentru sanciuni administrative i disciplinare", n cazul accidentelor cercetate de ctre comisia numit de angajator. "(8^1) n capitolul prevzut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la ndeplinire a msurilor dispuse, precum i persoanele responsabile de ndeplinirea acestora." (9) Capitolele prevzute la art. 128 lit. w) i x) se vor regsi n procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de ctre inspectoratul teritorial de munc sau Inspecia Muncii, conform competenelor. (10) n cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va ncheia cu capitolul prevzut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului". Art. 130. - n situaiile n care din cercetare rezult c accidentul nu ntrunete condiiile pentru a fi ncadrat ca accident de munc, se va face aceast meniune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevzute la art. 128 lit. q) i r) i se vor dispune msurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemntoare. "Art. 132. - (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se ntocmete n mai multe exemplare, dup cum urmeaz: a) n cazul accidentului de munc urmat de incapacitate temporar de munc, pentru angajatorul care nregistreaz accidentul, inspectoratul teritorial de munc care a avizat dosarul, asigurtor i victime; b) n cazul accidentului de munc urmat de incapacitate temporar de munc, pentru lucrtori cu angajatori diferii, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munc care a avizat dosarul, asigurtor i victime; c) n cazul accidentului de munc urmat de invaliditate, pentru angajatorul care nregistreaz accidentul, organul de urmrire penal, inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea, Inspecia Muncii, asigurtor i victime; d) n cazul accidentului de munc mortal, precum i n cazul accidentului mortal n afara muncii, pentru angajatorul care nregistreaz accidentul, organul de urmrire penal, inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea, Inspecia Muncii, asigurtor i familiile victimelor; e) n cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care nregistreaz incidentul, organele de urmrire penal, inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea, Inspecia Muncii i asigurtor." (2) Procesul-verbal de cercetare poate fi ntocmit ntr-un numr mai mare de exemplare, dup caz. Art. 133. - (1) n cazul n care accidentul de munc s-a produs la un angajator, altul dect cel care l nregistreaz, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis i acestuia. (2) n cazul n care angajatorul la care se nregistreaz accidentul de munc i are sediul, domiciliul sau reedina pe teritoriul altui jude dect cel pe raza cruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munc pe raza cruia are sediul, domiciliul sau reedina angajatorul.

"Art. 134. - (1) n cazul n care un lucrtor prezint un certificat medical cu cod "accident de munc", angajatorul care i-a asumat atribuiile n domeniul securitii i sntii n munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i protecie/serviciul extern de prevenire i protecie va solicita acestuia o declaraie scris privind data, locul, modul i mprejurrile n care s-a produs evenimentul n urma cruia s-a accidentat. (2) n baza declaraiei prevzute la alin. (1) i n funcie de data, locul, modul i mprejurrile producerii evenimentului, angajatorul care i-a asumat atribuiile n domeniul securitii i sntii n munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i protecie/serviciul extern de prevenire i protecie va comunica i cerceta evenimentul sau, n situaia n care evenimentul prevzut la alin. (1) nu a avut loc n timpul procesului de munc sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu ori n timpul i pe traseul normal al deplasrii de la locul de munc la domiciliu i invers, va arhiva declaraia original mpreun cu o copie a certificatului medical." SECIUNEA a 3-a nregistrarea i evidena accidentelor de munc i a incidentelor periculoase "Art. 135. - (1) nregistrarea accidentelor de munc i a incidentelor periculoase se face n registrele de eviden prevzute la art. 141 i 142, n baza procesului-verbal de cercetare. (2) Accidentul de munc se nregistreaz de ctre angajatorul la care este angajat victima, cu excepia situaiilor prevzute la art. 136. (3) Accidentele de munc produse la sediile secundare aflate pe raza altui jude dect cel unde este declarat sediul social se vor nregistra la sediul social, cu excepia cazului n care sediul secundar are personalitate juridic." Art. 136. - (1) Accidentul de munc produs n timpul prestrii unor servicii pe baz de contract, comand sau alte forme legale ncheiate n ntreprinderea i/sau unitatea unui angajator, alta dect cea la care este ncadrat victima, se nregistreaz potrivit clauzelor prevzute n acest sens n documentele ncheiate. "(2) n situaia n care documentul ncheiat nu prevede clauze n acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munc se nregistreaz de ctre angajatorul care, n urma cercetrii, a fost gsit rspunztor de producerea accidentului. (3) Accidentul de munc produs n timpul prestrii unor servicii pe baz de comand, la domiciliul clientului, se nregistreaz de ctre angajatorul la care este/a fost angajat victima. (4) Accidentul de munc suferit de o persoan aflat n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu n ntreprinderea i/sau unitatea altui angajator se nregistreaz de ctre angajatorul care, n urma cercetrii, a fost gsit rspunztor de producerea accidentului. (5) Accidentul de munc suferit n timpul stagiului de practic profesional de ctre elevi, studeni, ucenici i omeri n perioada de reconversie profesional se nregistreaz de ctre angajatorul la care se efectueaz practica/reconversia profesional. (6) Accidentul de munc suferit de o persoan n cadrul activitilor cultural-sportive, n timpul i din cauza ndeplinirii acestor activiti, se nregistreaz de ctre instituia sau angajatorul care a organizat aciunea respectiv. (7) Accidentul de munc produs ca urmare a unei aciuni ntreprinse de o persoan, din proprie iniiativ, pentru salvarea de viei omeneti sau pentru prevenirea ori nlturarea unui pericol grav i iminent ce amenin avutul public sau privat din ntreprinderea i/sau unitatea unui angajator, se nregistreaz de ctre angajatorul la care s-a produs accidentul. (8) n cazul accidentului de munc produs ca urmare a unei aciuni ntreprinse de o persoan, din proprie iniiativ, pentru salvarea de viei omeneti sau pentru prevenirea ori nlturarea unui pericol grav i iminent ce amenin avutul public sau privat n afara ntreprinderii i/sau unitii unui angajator i care nu are nicio legtur cu acesta, nregistrarea se face n condiiile prevzute de lege. (9) Accidentul de munc de traseu se nregistreaz de ctre angajatorul la care este angajat victima sau, dup caz, de angajatorul care, n urma cercetrii, a fost gsit rspunztor de producerea accidentului. (10) Accidentul de munc de circulaie se nregistreaz de ctre angajatorul la care este angajat victima sau, dup caz, de angajatorul care, n urma cercetrii, a fost gsit rspunztor de producerea accidentului.

(11) Accidentul de munc produs n afara ntreprinderii i/sau unitii ca urmare a nelurii unor msuri de securitate de ctre un alt angajator se nregistreaz de ctre angajatorul care, n urma cercetrii, a fost gsit rspunztor de producerea accidentului." (12) Accidentul de munc suferit de nsoitorii de ncrcturi, personalul de pot de la vagoanele C.F.R., angajai ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligai s delege nsoitori pentru astfel de ncrcturi, pe mijloace de transport ce nu le aparin, se va nregistra de ctre angajatorul rspunztor de organizarea activitii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, dup caz, n condiiile clauzelor prevzute n documentele ncheiate. Art. 137. - Pentru unele situaii neprevzute n prezentele reglementri, cu privire la nregistrarea accidentelor de munc, inspectoratul teritorial de munc sau Inspecia Muncii va stabili modul de nregistrare a accidentului n cauz. Art. 138. - (1) Dispariia unei persoane n condiiile unui accident de munc i n mprejurri care ndreptesc presupunerea decesului acesteia se nregistreaz ca accident mortal, dup rmnerea definitiv i irevocabil a hotrrii judectoreti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul. (2) Data producerii accidentului de munc mortal, prevzut la alin. (1), este data nscris n hotrrea judectoreasc ca fiind data decesului. (3) Angajatorul la care a fost angajat persoana disprut va comunica, imediat, numrul i data hotrrii judectoreti la inspectoratul teritorial de munc. Art. 139. - Accidentul de munc cu invaliditate se va nregistra pe baza procesului-verbal de cercetare ntocmit de inspectoratul teritorial de munc. Art. 140. - (1) n baza procesului-verbal de cercetare ntocmit de persoanele mputernicite prin lege, angajatorul la care se nregistreaz accidentul va completa FIAM. (2) FIAM se completeaz pentru fiecare persoan accidentat n cte 4 exemplare care se nainteaz spre avizare dup cum urmeaz: a) inspectoratului teritorial de munc care a avizat dosarul de cercetare ntocmit de comisia angajatorului, n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea avizului; b) inspectoratului teritorial de munc care a efectuat cercetarea, n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea procesului-verbal de cercetare. (3) Verificarea i avizarea FIAM de ctre inspectoratul teritorial de munc se fac n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea formularului. (4) Angajatorul la care se nregistreaz accidentul anexeaz FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare i distribuie celelalte exemplare la persoana accidentat, inspectoratul teritorial de munc i asigurtorul pe raza cruia i are sediul social, domiciliul sau reedina. (5) n cazul n care victima unui accident de munc a fost propus pentru pensionare odat cu emiterea deciziei de ncadrare ntr-o grup de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi naintat unitii de expertiz medical i recuperare a capacitii de munc. "(6) Angajatorul are obligaia de a anuna ncheierea perioadei de incapacitate temporar de munc la inspectoratul teritorial de munc la care a naintat FIAM, n termen de 5 zile lucrtoare de la ncheierea perioadei de incapacitate temporar de munc. (7) n cazul n care angajatorul i-a ncetat activitatea, accidentele suferite de lucrtorii acestuia vor fi nregistrate n contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuat de inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia angajatorul i desfura activitatea." Art. 141. - (1) Angajatorul va ine evidena evenimentelor n: a) Registrul unic de eviden a accidentailor n munc, conform modelului prevzut n anexa nr. 15; b) Registrul unic de eviden a incidentelor periculoase, conform modelului prevzut n anexa nr. 16; c) Registrul unic de eviden a accidentelor uoare, conform modelului prevzut n anexa nr. 17; d) Registrul unic de eviden a accidentailor n munc ce au ca urmare incapacitate de munc mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevzut n anexa nr. 18. (2) n registrul prevzut la alin. (1) lit. d) se va ine evidena accidentailor n munc pentru care perioada de incapacitate temporar de munc este de minimum 4 zile de lucru, fr a lua n calcul ziua producerii accidentului. (3) Registrele de eviden trebuie s fie actualizate.

Art. 142. - (1) n baza FIAM i a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de munc va ine evidena tuturor accidentelor de munc i a incidentelor periculoase nregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau reedina pe teritoriul judeului respectiv. (2) Inspectoratul teritorial de munc va ine evidena n: a) Registrul unic de eviden a accidentailor n munc; b) Registrul unic de eviden a incidentelor periculoase; c) Registrul unic de eviden a accidentailor n munc ce au ca urmare incapacitate de munc mai mare de 3 zile de lucru. SECIUNEA a 4-a Comunicarea, cercetarea i nregistrarea evenimentelor produse n afara granielor Romniei, n care sunt implicai lucrtori ai unor angajatori romni, aflai n ndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a ndatoririlor de serviciu Art. 143. - (1) Comunicarea evenimentelor produse n afara granielor rii, n care sunt implicai lucrtori ai unor angajatori romni, se face conform prevederilor art. 108-113. (2) n situaia prevzut la alin. (1) angajatorul are obligaia de a comunica evenimentul i misiunii diplomatice sau oficiului consular romn din ara respectiv. (3) Orice eveniment produs pe teritoriul alte ri n care sunt implicai lucrtori romni, detaai sau pui la dispoziie de ctre angajatori romni la angajatori strini, respectiv utilizatori strini, pentru efectuarea unor lucrri pe teritoriul altui stat, se comunic imediat de ctre angajatorul romn misiunii diplomatice sau oficiului consular romn din ara respectiv. (4) Angajatorii romni care detaeaz ori pun la dispoziie lucrtori la angajatori strini, respectiv utilizatori strini, au obligaia s includ n cuprinsul conveniilor internaionale i contractelor bilaterale ncheiate cu partenerii strini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor. (5) Evenimentele n care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare romne, precum i persoane care ndeplinesc sarcini de stat sau de interes public n afara granielor rii vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din Romnia de ctre misiunile diplomatice sau oficiile consulare romne. Ministerul Afacerilor Externe are obligaia de a comunica aceste evenimente Inspeciei Muncii. Art. 144. - (1) Cercetarea evenimentelor produse n afara granielor rii n care sunt implicai lucrtori ai unor angajatori romni se va face conform prevederilor art. 114-134. "(1^1) n cazul evenimentelor produse n afara granielor rii care au avut drept consecin incapacitatea temporar de munc sau decesul lucrtorilor asigurai potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat, dosarul de cercetare ntocmit de comisia numit de angajator va cuprinde documentele care au fost ntocmite de organele de cercetare din ara n care a avut loc evenimentul, precum i documentele medicale de la unitile sanitare care au acordat ngrijiri de specialitate accidentatului." (2) La cercetarea evenimentelor prevzute la alin. (1) poate participa i un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular romn din ara respectiv. (3) Cercetarea evenimentelor n care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum i persoane care ndeplinesc sarcini de stat sau de interes public n afara granielor rii se face de ctre Ministerul Afacerilor Externe. (4) n cazul evenimentelor menionate la alin. (1) i (3), care au produs invaliditate confirmat prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv n cazul persoanelor disprute i n cazul incidentului periculos, Inspecia Muncii poate delega reprezentani care s efectueze cercetarea la faa locului. (5) n situaia prevzut la alin. (4), cercetarea se va finaliza de ctre Inspecia Muncii sau, dup caz, inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia i are sediul, domiciliul sau reedina angajatorul. "Art. 145. - (1) De ntocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de incapacitate temporar de munc rspunde angajatorul care a ncheiat contractul cu partenerul strin, n cazul efecturii de lucrri cu personal romn, i, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, n cazul accidentelor suferite de angajaii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare romne i de persoanele care ndeplinesc sarcini de stat sau de interes public n afara granielor Romniei, aflai n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu.

(2) De ntocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau deces rspunde inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia i are sediul social angajatorul la care era angajat victima. (3) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevzute la art. 122 i se va completa cu: a) copii ale originalelor documentelor de cercetare emise de organele competente din ara pe teritoriul creia s-a produs evenimentul, copii ale documentelor medicale de la unitile sanitare care au acordat ngrijiri de specialitate victimei, precum i traducerea acestora n limba romn; b) copie a contractului ncheiat cu partenerul strin, din care s rezulte cine a ncheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrri se execut, pe ce durat, locul unde se execut lucrrile respective, clauzele privind securitatea i sntatea n munc, modul n care se fac comunicarea i cercetarea evenimentelor i nregistrarea accidentelor de munc. (4) Documentele prevzute la alin. (3) vor fi puse la dispoziia organului de cercetare de ctre angajatorul la care era angajat victima. (5) Pentru documentele prevzute la alin. (3), cheltuielile necesare traducerii n limba romn vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul." Art. 146. - nregistrarea i evidena accidentelor de munc i a incidentelor periculoase se fac de ctre angajatorul romn, conform prevederilor art. 143-145. SECIUNEA a 5-a Comunicarea i cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul Romniei n care sunt implicai ceteni strini aflai n ndeplinirea atribuiilor de serviciu Art. 147. - (1) Orice eveniment produs pe teritoriul Romniei, n care sunt implicai ceteni strini aflai n ndeplinirea atribuiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia a avut loc, de ctre angajator sau de ctre orice alt persoan care are cunotin despre eveniment. (2) Inspectoratul teritorial de munc care a primit comunicarea va ntiina misiunea diplomatic sau consulatul rii din care provine persoana accidentat, prin intermediul Inspeciei Muncii. Art. 148. - (1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de ctre inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia au avut loc, mpreun cu celelalte organe competente, precum i cu reprezentani ai angajatorului strin implicat n eveniment sau de ctre Inspecia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege. (2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului rii respective. (3) Termenul de cercetare este cel prevzut la art. 120. (4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevzute la art. 122. "(5) Dosarul de cercetare se va ntocmi astfel: a) ntr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporar de munc sau care sunt accidente uoare; dosarul se pstreaz n arhiva inspectoratului teritorial de munc care a cercetat evenimentul; b) n dou exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente colective; originalul se nainteaz organelor de urmrire penal i un exemplar se pstreaz la inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea; c) n 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecia Muncii; originalul se nainteaz organelor de urmrire penal, un exemplar se pstreaz la Inspecia Muncii i un exemplar la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs evenimentul; d) n mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporar de munc pentru victime cu angajatori diferii; originalul se pstreaz n arhiva inspectoratului teritorial de munc care a efectuat cercetarea." (6) Dosarul de cercetare ntocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) i b) va fi transmis Inspeciei Muncii n condiiile prevzute la art. 126 alin. (1). (7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului rii de unde provine accidentatul de ctre inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea sau, dup caz, de ctre Inspecia Muncii." SECIUNEA a 6-a Semnalarea bolilor profesionale

"Art. 149. - Orice suspiciune de boal profesional, inclusiv intoxicaia acut profesional, se va semnala obligatoriu de ctre toi medicii, indiferent de specialitate i locul de munc, cu prilejul oricrei prestaii medicale: examene medicale profilactice, consultaii medicale de specialitate." "Art. 150. - Medicul care suspecteaz o boal profesional sau o intoxicaie acut profesional completeaz fia de semnalare BP1, prevzut n anexa nr. 19, i trimite bolnavul cu aceast fi la unitatea sanitar de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, n vederea precizrii diagnosticului de boal profesional ori de intoxicaie acut profesional." SECIUNEA a 7-a Cercetarea bolii profesionale Art. 151. - Dup primirea fiei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autoritii de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti cerceteaz n termen de 7 zile, avnd n vedere ruta profesional, cauzele mbolnvirii profesionale. Art. 152. - Cercetarea se face n prezena angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, dup caz, a persoanelor fizice autorizate n cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege. Art. 153. - Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al mbolnvirii respective i se finalizeaz cu redactarea i semnarea procesuluiverbal de cercetare a cazului de boal profesional, prevzut n anexa nr. 20. Art. 154. - Procesul-verbal de cercetare a cazului de boal profesional este semnat de toi cei care au luat parte la cercetare, conform competenelor, menionndu-se n mod special cauzele mbolnvirii, responsabilitatea angajatorilor i msurile tehnice i organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare. Art. 155. - (1) n situaia n care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, dup caz, persoana fizic autorizat n cazul profesiilor liberale sau inspectorul de munc ori lucrtorul sau asigurtorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite n procesul-verbal de cercetare ori cu msura tehnic sau organizatoric formulat, se pot adresa, n scris, n termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boal profesional, Comisiei de experi de medicina muncii acreditai de Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei i de Ministerul Sntii Publice. (2) Componena i atribuiile Comisiei de experi vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al ministrului sntii publice. Art. 156. - Soluiile adoptate n aceste situaii vor fi comunicate n scris celor interesai, n termen de 20 de zile de la data primirii contestaiei. "Art. 157. - Procesul-verbal de cercetare a cazului de boal profesional se nmneaz angajatorului, medicului care a semnalat mbolnvirea, pentru evidena mbolnvirilor profesionale i pentru a urmri realizarea msurilor prescrise, direciei de sntate public judeean sau a municipiului Bucureti, inspectoratului teritorial de munc participant la cercetare i asigurtorului la nivel teritorial." "Art. 158. - Pe baza confirmrii caracterului profesional al mbolnvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declar cazul de mbolnvire profesional, completnd fia de declarare a cazului de boal profesional BP2, denumit n continuare fia de declarare BP2, care trebuie s aib tampila direciei de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti i trebuie s cuprind data declarrii, prevzut n anexa nr. 21." SECIUNEA a 8-a Declararea bolilor profesionale Art. 159. - Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se pstreaz la autoritatea de sntate public judeean sau a municipiului Bucureti i va cuprinde urmtoarele documente: a) opisul documentelor din dosar; b) istoricul de expunere profesional (documentul care certific ruta profesional, i anume copie de pe carnetul de munc) i, dup caz, nivelul msurat al noxelor sau noxa identificat; c) copie de pe fia de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;

d) istoricul strii de sntate la locul de munc (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigur asistena de medicina muncii la unitatea respectiv); e) document medical care precizeaz diagnosticul de boal profesional (biletul de ieire emis de clinica/secia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverina medical emis de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boal profesional, n cazul n care bolnavul nu a fost internat) i copii ale unor investigaii necesare pentru susinerea diagnosticului de profesionalitate; f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boal profesional; g) copie de pe fia de semnalare BP1. "Art. 160. - (1) n cazul bolilor profesionale: a) declararea se face de ctre direcia de sntate public judeean sau a municipiului Bucureti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor prevzute la art. 159, prin fia de declarare a cazului de boal profesional BP2, care reprezint formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate; b) semnalarea i declararea se fac ntr-un interval de maximum 2 ani de la ncetarea expunerii profesionale considerate cauz a mbolnvirii. Excepie fac cazurile de pneumoconioze i cancerul. (2) Pentru bolile profesionale declarate n unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European trebuie ntocmit o fi de declarare a cazului de boal profesional BP2 de ctre Direcia de Sntate Public a Municipiului Bucureti." Art. 161. - n cazul n care unitatea la care s-a produs mbolnvirea a fost desfiinat sau nu mai exist la momentul precizrii diagnosticului de boal profesional, cazul respectiv se poate declara prin fia de declarare BP2 pe baza documentelor prevzute la art. 159, cu excepia procesului-verbal de cercetare a cazului de boal profesional. "Art. 162. - Toate cazurile de boli profesionale se declar la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul i unde exist factorii de risc ai bolii profesionale respective evideniai prin documente oficiale de la direcia de sntate public; ele se declar i se pstreaz n eviden de ctre direcia de sntate public din judeul sau din municipiul Bucureti n care se afl angajatorul respectiv." Art. 163. - Autoritatea de sntate public judeean, respectiv a municipiului Bucureti, este rspunztoare pentru corectitudinea datelor nscrise n fia de declarare BP2. "Art. 164. - Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioz se declar numai pe baza diagnosticului precizat de ctre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale." SECIUNEA a 9-a Raportarea bolilor profesionale "Art. 165. - (1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaz n cursul lunii n care s-a produs declararea, de ctre direcia de sntate public judeean, respectiv a municipiului Bucureti, la Centrul naional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Compartimentul sntate ocupaional i mediul de munc din cadrul Institutului Naional de Sntate Public, denumit n continuare Centrul naional de monitorizare a riscurilor, precum i la structurile teritoriale ale asigurtorului stabilite conform legii. (2) O copie a fiei de declarare BP2 se va nmna lucrtorului diagnosticat cu boal profesional. (3) O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de boal profesional se va nmna lucrtorului a crui boal profesional a fost infirmat n urma cercetrii." "Art. 166. - La nivelul Centrului naional de monitorizare a riscurilor se constituie Registrul operativ naional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizeaz lunar cu datele din fiele de declarare BP2." "Art. 167. - Centrul naional de monitorizare a riscurilor reprezint forul metodologic care asigur asisten i ndrumare tehnic profesional n domeniul bolilor profesionale, al bolilor legate de profesiune, precum i n elaborarea de reglementri pentru protecia sntii n relaie cu expunerea la ageni periculoi n mediul de munc, promovarea sntii la locul de munc (elaborare de ghiduri, stabilirea de valori-limit de expunere profesional, metode standardizate de msurare a concentraiilor de ageni chimici conform recomandrilor Comisiei Europene, instruiri de specialitate)." "Art. 168. - Centrul naional de monitorizare a riscurilor raporteaz semestrial datele privind morbiditatea profesional Direciei de sntate public i control n sntate public din cadrul Ministerului Sntii."

"Art. 169. - Centrul naional de monitorizare a riscurilor transmite informaiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituiilor implicate n activiti cu impact asupra sntii lucrtorilor." Art. 170. - Lista bolilor profesionale ale cror declarare, cercetare i eviden sunt obligatorii este prevzut n anexa nr. 22. "Art. 171. - Structurile de medicina muncii din cadrul direciilor de sntate public judeene i a municipiului Bucureti vor raporta, cu o periodicitate anual, Centrului naional de monitorizare a riscurilor situaia absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale n anul respectiv." Art. 172. - Intoxicaia acut profesional se declar, se cerceteaz i se nregistreaz att ca boal profesional, ct i ca accident de munc. SECIUNEA a 10-a Bolile legate de profesie Art. 173. - Lista bolilor legate de profesiune este prezentat n anexa nr. 23. Art. 174. - Bolile legate de profesiune nu se declar. Acestea se dispensarizeaz medical i se comunic angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sntatea lucrtorilor, n vederea lurii msurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiiilor de munc. SECIUNEA a 11-a Dispoziii finale Art. 175. - n contractele ncheiate ntre angajatori pentru prestarea de activiti i servicii vor fi prevzute clauze privind rspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea i nregistrarea unor eventuale accidente de munc. Art. 176. - (1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporar de munc, invaliditate sau deces au dreptul s sesizeze sau s se informeze la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia a avut loc accidentul. (2) Dac n urma investigaiilor rezult c sunt ntrunite condiiile unui accident de munc, inspectoratul teritorial de munc va lua msuri pentru efectuarea cercetrii n conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice. (3) n situaiile prevzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de munc va rspunde sesizrilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului. "Art. 177. - (1) n situaia n care angajatorul, lucrtorii implicai, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite n procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot sesiza, n scris, Inspecia Muncii, n termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal. (2) Dac n urma analizei se constat c trebuie refcut cercetarea, Inspecia Muncii dispune completarea dosarului de cercetare i/sau ntocmirea unui nou proces-verbal de cercetare care l va nlocui pe cel existent. (3) Soluiile adoptate de ctre Inspecia Muncii vor fi comunicate celor interesai, n termenul legal." CAPITOLUL VIII Avizarea documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc SECIUNEA 1 Prevederi generale Art. 178. - Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentaii cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc care se supun avizrii, a cerinelor care stau la baza realizrii acestora, precum i a procedurii de avizare. Art. 179. - Documentaiile care se supun avizrii sunt: a) filme sau imagini, pe pelicul sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securitii i sntii n munc; b) afie, pliante, brouri din domeniul securitii i sntii n munc;

"c) suporturile de curs destinate programelor de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc prevzute la art. 16 alin. (1) lit. c) i la art. 55 alin. (1);". d) diapozitive, diafilme i altele asemenea. SECIUNEA a 2-a Cerine de realizare a documentaiilor Art. 180. - Cerinele generale pentru realizarea documentaiilor prevzute la art. 179 sunt: a) coninutul s fie n concordan cu legislaia n domeniul securitii i sntii n munc n vigoare; b) s prezinte informaia ntr-o form accesibil, complet i uor de asimilat; c) coninutul i realizarea s fie n concordan cu nivelul de pregtire al subiecilor crora li se adreseaz. Art. 181. - Cerinele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securitii i sntii n munc sunt: a) scenariul i regia s asigure perceperea corect i clar a mesajului; b) imagine clar i sugestiv; c) sonor clar i sugestiv; d) forme de prezentare: filmare real sau animaie; e) durata proieciei: 10-20 de minute. Art. 182. - Cerinele specifice pentru realizarea afielor i pliantelor din domeniul securitii i sntii n munc sunt: a) grafic simpl, fr greeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei i eliminndu-se detaliile nesemnificative; b) utilizarea unor culori vii, contrastante, n concordan cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situaii pozitive i culori nchise pentru situaii negative; c) s nu aib text sau textul s fie scurt, concis i vizibil, cu dimensiunea literelor aleas astfel nct s permit citirea textului de la o distan de 4-5 m; d) subiectul s ocupe circa 60% din suprafaa afiului, iar marginile s fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat; e) mrimea afiului va fi aleas n funcie de scopul urmrit i locul n care va fi expus; f) materialele din care sunt realizate s fie adecvate mediilor n care vor fi utilizate, respectiv s fie rezistente la aciunea factorilor din mediul n care sunt amplasate i/sau utilizate (umiditate, ageni chimici etc.). Art. 183. - Cerinele specifice pentru realizarea brourilor din domeniul securitii i sntii n munc sunt: a) s prezinte informaiile clar i concis; b) s se axeze pe o tem concret; c) s prezinte un interes practic ct mai larg. "Art. 184. - Cerinele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevzut la art. 179 lit. c) sunt: a) s fie elaborat n baza unei documentri bibliografice la zi; b) s utilizeze terminologia specific securitii i sntii n munc; c) s fie elaborat pe o tematic orientat spre grupuri-int, respectiv angajatorii care i-au asumat atribuii din domeniul securitii i sntii n munc i reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor; d) s fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregtire al grupului-int cruia i este destinat; e) informaiile s fie sistematizate ntr-o organizare logic a coninutului, orientate spre situaii concrete de munc; f) s evidenieze consecinele neaplicrii i/sau nerespectrii legislaiei din domeniul securitii i sntii n munc." Art. 185. - Cerinele specifice pentru realizarea diapozitivelor i diafilmelor sunt: a) pe ct posibil s fie realizate color i s fie clare; b) s fie nsoite de scheme explicative; c) s fie nsoite de texte redactate clar i concis, fr a da natere la interpretri; d) s fie realizate ntr-o succesiune logic. SECIUNEA a 3-a

Avizarea documentaiilor Art. 186. - (1) Documentaiile prevzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dac sunt avizate de ctre Comisia de abilitare i avizare prevzut la art. 36, din judeul n care i are sediul elaboratorul. "(2) n situaia n care elaboratorul i are sediul ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparinnd Spaiului Economic European, documentaiile se avizeaz de ctre Comisia de abilitare i avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc al Municipiului Bucureti." "Art. 187. - Pentru avizarea documentaiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare i avizare, prin pot, o cerere ntocmit potrivit modelului prevzut n anexa nr. 24, nsoit de un dosar care cuprinde: a) copia certificatului de nregistrare la registrul comerului i, dup caz, a anexei acestuia; b) prin excepie de la prevederile lit. a), n situaia n care elaboratorul se afl n cazul prevzut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul n care i are sediul; c) un scurt memoriu de prezentare a documentaiei; d) dou exemplare din documentaia supus avizrii; e) n cazul diapozitivelor i diafilmelor se vor transmite originalul i dou copii pe suport hrtie." Art. 188. - (1) Comisia de abilitare i avizare va transmite prin pot avizul sau decizia de respingere motivat, n termen de 30 de zile de la data primirii solicitrii. (2) Avizul comisiei, prezentat n anexa nr. 25, va fi nsoit de un exemplar din documentaia transmis de elaborator, care va purta tampila Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei. (3) Decizia de respingere, prezentat n anexa nr. 26, va fi nsoit de cele dou exemplare de documentaie transmis de elaborator, pentru a fi refcut n sensul celor precizate n decizie. SECIUNEA a 4-a Dispoziii finale Art. 189. - (1) Difuzarea sau comercializarea documentaiilor prevzute la art. 179 va fi nsoit de o copie a avizului. (2) Angajatorul care utilizeaz documentaiile prevzute la art. 179 trebuie s dein o copie a avizului. "Art. 190. - (1) Solicitantul sau titularul de aviz, dup caz, pot face contestaie la Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere." (2) Soluiile adoptate ca rspuns la contestaie vor fi comunicate celor interesai n termen de 30 de zile de la data primirii contestaiei. Art. 191. - (1) Dac n timpul controalelor efectuate de inspectorii de munc se constat diferene ntre documentaia avizat i cea folosit n activitatea curent, inspectorul de munc dispune msuri pentru retragerea documentaiei neconforme i comunic n scris Comisiei de abilitare i avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureti, situaia constatat, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului. (2) Comisia de abilitare i avizare teritorial, respectiv a municipiului Bucureti, aduce la cunotin titularului de aviz situaia constatat, pentru ca acesta s i prezinte punctul de vedere. (3) Comisia de abilitare i avizare teritorial, respectiv a municipiului Bucureti, analizeaz comunicarea inspectorului de munc mpreun cu punctul de vedere al titularului de aviz i emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dup caz. (4) Suspendarea se poate face pe o perioad determinat, n funcie de timpul necesar pentru remedierea deficienelor constatate. (5) Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestaii n condiiile prevzute la art. 190. "Art. 191. - (1) Dac n timpul controalelor efectuate de inspectorii de munc se constat diferene ntre documentaia avizat i cea folosit n activitatea curent, inspectorul de munc dispune msuri pentru retragerea documentaiei neconforme i comunic, n scris, situaia constatat Comisiei de abilitare i avizare care a dat avizul, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului. (2) Comisia prevzut la alin. (1) aduce la cunotina titularului de aviz situaia constatat, pentru ca acesta s i prezinte punctul de vedere. (3) Comisia prevzut la alin. (1) analizeaz comunicarea inspectorului de munc mpreun cu punctul de vedere al titularului de aviz i emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dup caz.

(4) Suspendarea se poate face pe o perioad determinat, n funcie de timpul necesar pentru remedierea deficienelor constatate. (5) Decizia de respingere a avizrii, de retragere, de suspendare a avizului sau cea prevzut la art. 192 alin. (2) poate face obiectul unei contestaii n condiiile prevzute la art. 190." "Art. 192^1. - (1) Procedurile i formalitile de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie pot fi ndeplinite i prin intermediul PCU electronic, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplic n termen de 60 de zile de la data operaionalizrii punctului de contact unic electronic. (2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completeaz cu dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010." ART. 192^1 (1) Procedurile i formalitile de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie pot fi ndeplinite i prin intermediul PCU electronic, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplic n termen de 60 de zile de la data operaionalizrii punctului de contact unic electronic. (2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completeaz cu dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 68/2010. #B ART. 193 Anexele nr. 1 - 26*) fac parte integrant din prezentele norme metodologice. -----------*) Anexele nr. 1 - 26 sunt reproduse n facsimil. ANEXA 1 la normele metodologice

______________________________________________________________________________ | I. | II. | III. | | | | | | Ctre: | CERERE | INSPECTORATUL TERITORIAL | | INSPECTORATUL TERITORIAL| pentru | DE MUNC | | DE MUNC | autorizarea desfurrii| ........................ | | ....................... | activitii din punct de|__________________________ | | | vedere al securitii i| IV. | | | sntii n munc la: | | | | _ | Nr. intrare: ........... | | | |_| sediul social | Data ................... | | | _ | | | | |_| sediul secundar | | | | _ | | | | |_| n afara sediului | | |_________________________|_________________________|__________________________| | V. | | 1. Persoana juridic: ...................................................... | | 2. cu sediul n: localitatea ......................, str. .................. | | nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., jude/sector ............., | | cod potal ....................., telefon ................................., | | fax ............................, e-mail .........., web site .............. | | 3. prin ..........................., CNP ................................... | | (nume, prenume) (cod numeric personal) | | n calitate de .............................., conform ..................... |

| 4. Obiectul cererii: autorizarea desfurrii activitii din punct de | | vedere al securitii i sntii n munc la | | _ | | |_| sediul social | | _ | | |_| sediul secundar | | _ | | |_| n afara sediului | |______________________________________________________________________________| | VI. | | Persoana i domiciliul ales pentru comunicri: | | 1. Nume i prenume: ........................................................ | | 2. Adresa: localitatea ........................, str. ...................... | | nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., jude/sector ............., | | cod potal ....................., telefon ................................., | | fax ............................, e-mail ................................... | |______________________________________________________________________________| | VII. | | 1. ACTIVITI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCIONARE DIN PUNCT DE | | VEDERE AL SECURITII I SNTII N MUNC | | | | 1.1. > SEDIU SOCIAL Nr. lucrtori: ...... | | Adresa: .................................................................... | | ............................................................................ | |______________________________________________________________________________| | Cod CAEN | Denumirea activitii | Autorizat anterior*) | |______________|___________________________________|___________________________| |______________|___________________________________|___________________________| |______________|___________________________________|___________________________| |______________|___________________________________|___________________________| |______________|___________________________________|___________________________| |______________|___________________________________|___________________________| |______________|___________________________________|___________________________| |______________|___________________________________|___________________________| |______________|___________________________________|___________________________| | 1.2. > SEDIU SECUNDAR | |______________________________________________________________________________| *) Se va completa data i legea n baza creia s-a eliberat autorizaia. ______________________________________________________________________________ | Adresa | Cod CAEN | Denumirea activitii | Autorizat | Nr. lucrtori | | | | | anterior*) | | |______________|__________|_______________________|____________|_______________| |______________|__________|_______________________|____________|_______________| |______________|__________|_______________________|____________|_______________| |______________|__________|_______________________|____________|_______________| |______________|__________|_______________________|____________|_______________| | 1.3. > N AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE | |______________________________________________________________________________| | Cod CAEN | Denumirea activitii | Nr. lucrtori | |______________|___________________________________________|___________________| |______________|___________________________________________|___________________| |______________|___________________________________________|___________________|

|______________|___________________________________________|___________________| | Meniuni privind sistarea activitii | |______________________________________________________________________________| | Cod CAEN | Denumirea activitii | Locul desfurrii activitii | Nr. i | | | | | data | | | | | actului | |__________|_______________________|________________________________|__________| |__________|_______________________|________________________________|__________| |__________|_______________________|________________________________|__________| | Msuri luate pentru remedierea deficienelor care au condus la sistarea | | activitii | |______________________________________________________________________________| | | | | | | | | | | | | |______________________________________________________________________________| | Pentru obinerea autorizrii depun actele menionate n opisul de documente. | |______________________________________________________________________________| | Data ........................... | Semntura ............................... | |__________________________________|___________________________________________| ______________________________________________________________________________ | OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCIONARE DIN PUNCT DE | | VEDERE AL SECURITII I SNTII N MUNC | |______________________________________________________________________________| |Nr. | Denumirea actului | Nr. i data | Nr. | |crt.| | actului/Emitent | file | |____|_____________________________________________|___________________|_______| |____|_____________________________________________|___________________|_______| |____|_____________________________________________|___________________|_______| |____|_____________________________________________|___________________|_______| |____|_____________________________________________|___________________|_______| | Total file: ....... | |______________________________________________________________________________| NOT: Punctele III i IV se completeaz de ctre inspectoratul teritorial de munc. *) Se va completa data i legea n baza creia s-a eliberat autorizaia. ANEXA 2 la normele metodologice ______________________________________________________________________________ | I. | II. | III. | | | | | | Ctre: | DECLARAIE | INSPECTORATUL TERITORIAL | | INSPECTORATUL TERITORIAL| PE PROPRIA RSPUNDERE | DE MUNC | | DE MUNC | | ........................ | | ....................... | |__________________________| | | | IV. |

| | | | | | | Nr. intrare: ........... | | | | Data ................... | |_________________________|_________________________|__________________________| | V. | | 1. Subsemnat(ul/a) ......................, domiciliat n ................... | | str. ...................... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., | | jude/sector ............, telefon ............. act identitate ..........., | | seria ........ nr. .......................... CNP ........................., | | eliberat de .................................. la data ...................., | | n calitate de*1) .......................................................... | | 2. pentru persoana juridic ................................................ | | 3. cu sediul n: localitatea ....................., str. ................... | | nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap. ..., jude/sector ............., | | cod potal ............., csu potal ........, telefon ..............., | | fax ............................, e-mail ........., web site ............... | | | | n temeiul Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 | | | | 4. DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE | | c, de la data prezentei, activitile pentru care se solicit autorizaie | | de funcionare din punct de vedere al securitii i sntii n munc, se | | vor desfura n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii | | n munc nr. 319/2006 i ale altor reglementri din domeniul securitii i | | sntii n munc. | |______________________________________________________________________________| | Data ........................... | Semntura .............................. | |__________________________________|___________________________________________| NOT: *) Se completeaz cu calitatea pe care solicitantul o deine (angajator, administrator, reprezentant). Punctele III i IV se completeaz de ctre inspectoratul teritorial de munc. #M1 ANEXA 3 la normele metodologice Seria ...... nr. ........ ROMNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC ............... CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. ......... emis n temeiul art. 13 lit. c) din Legea securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru nfiinarea i organizarea Inspeciei Muncii, republicat, eliberat n baza declaraiei pe propria rspundere, nregistrat sub nr. ...... din ..........., pentru: Persoana juridic: ............................., cu sediul social n localitatea ...................., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ......................

Prezentul certificat constatator atest c s-a nregistrat declaraia pe propria rspundere conform creia persoana juridic ndeplinete condiiile de funcionare din punct de vedere al securitii i sntii n munc pentru activitatea/activitile declarate: ______________________________________________________________________________ |Nr. | Denumirea activitii |Cod | Adresa la care se | |crt.| |CAEN| desfoar activitatea| |____|____________________________________________|____|_______________________| | | | | | |____|____________________________________________|____|_______________________| | | | | | |____|____________________________________________|____|_______________________| | | | | | |____|____________________________________________|____|_______________________| | | | | | |____|____________________________________________|____|_______________________| | | | | | |____|____________________________________________|____|_______________________| | | | | | |____|____________________________________________|____|_______________________| | | | | | |____|____________________________________________|____|_______________________| | | | | | |____|____________________________________________|____|_______________________| | | | | | |____|____________________________________________|____|_______________________| | | | | | |____|____________________________________________|____|_______________________| Inspector-ef, ......................... Data eliberrii: ziua ..... luna ......... anul ....... - verso ______________________________________________________________________________ |Nr. | Denumirea | Cod | Adresa la care| Semntura | Semntura | |crt.| activitii| CAEN| se desfoar | inspectorului-ef/| inspectorului- | | | | | activitatea | Data sistrii | ef/Data relurii| | | | | | activitii | activitii | |____|____________|_____|_______________|___________________|__________________| | | | | | | | |____|____________|_____|_______________|___________________|__________________| | | | | | | | |____|____________|_____|_______________|___________________|__________________| | | | | | | | |____|____________|_____|_______________|___________________|__________________| | | | | | | | |____|____________|_____|_______________|___________________|__________________| | | | | | | | |____|____________|_____|_______________|___________________|__________________|

| | | | | | | |____|____________|_____|_______________|___________________|__________________| | | | | | | | |____|____________|_____|_______________|___________________|__________________| #B ANEXA 4 la normele metodologice INSPECIA MUNCII Inspectoratul teritorial de munc ...................... REGISTRUL DE EVIDEN a certificatelor constatatoare emise Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Activitate autorizat la sediu B - Cod CAEN C - Nr. de lucrtori D - Activitate autorizat la sediu secundar E - Activitate autorizat n afara sediu secundar ______________________________________________________________________________ |Nr. |Societatea|Adresa| A | B| C |Adresa | D | B| C | E |B |C |Data | |crt.| |sediu | | | |sediu | | | | | | |emiterii | | | | | | | |secundar| | | | | | |certificatului| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| |____|__________|______|___|__|___|________|___|__|___|___|__|__|______________| #M1 ANEXA 5 la normele metodologice ACTIVITI INDUSTRIALE 1. Activiti cu risc potenial de expunere la radiaii ionizante 2. Activiti cu risc potenial de expunere la ageni toxici i foarte toxici, n special cele cu risc de expunere la ageni cancerigeni, mutageni i ali ageni care pericliteaz reproducerea

3. Activiti n care sunt implicate substane periculoase, potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major n care sunt implicate substane periculoase, cu modificrile ulterioare 4. Activiti cu risc de expunere la grupa 3 i 4 de ageni biologici 5. Activiti de fabricare, manipulare i utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice i alte produse care conin materii explozive 6. Activiti specifice exploatrilor miniere de suprafa i de subteran 7. Activiti specifice de foraj terestru i de pe platforme maritime 8. Activiti care se desfoar sub ap 9. Activiti n construcii civile, excavaii, lucrri de puuri, terasamente subterane i tuneluri, care implic risc de surpare sau risc de cdere de la nlime 10. Activiti n industria metalurgic i activiti de construcii navale 11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate i utilizarea masiv a acestora 12. Activiti care produc concentraii ridicate de praf de siliciu 13. Activiti care implic riscuri electrice la nalt tensiune 14. Activiti de producere a buturilor distilate i a substanelor inflamabile 15. Activiti de paz i protecie 16. Activiti n care lucrtorii pot fi expui unui potenial risc datorat atmosferelor explozive, aa cum sunt reglementate de Hotrrea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinele minime pentru mbuntirea securitii i protecia sntii lucrtorilor care pot fi expui unui potenial risc datorat atmosferelor explozive #M1 ANEXA 6 la normele metodologice CONINUTUL MINIM al cursurilor necesare pregtirii n domeniul securitii i sntii n munc A. Suportul de curs destinat programelor de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc prevzute la art. 16 alin. (1) lit. c) i la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori i, respectiv, pentru reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor cuprinde: 1. cadrul legislativ general referitor la securitatea i sntatea n munc; 2. concepte de baz referitoare la securitatea i sntatea n munc; 3. noiuni despre riscuri generale i prevenirea lor; 4. noiuni despre riscuri specifice i prevenirea lor n sectorul corespunztor activitii ntreprinderii i/sau unitii; 5. acordarea primului ajutor. Total: 40 de ore. B. Suportul de curs destinat programelor de formare profesional n domeniul securitii i sntii n munc prevzute la art. 49 alin. (1) lit. b) i la art. 50 alin. (1) lit. b) din normele metodologice cuprinde: 1. cadrul legislativ general referitor la securitatea i sntatea n munc; 2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor; 3. organizarea activitilor de prevenire i protecie; 4. aciuni n caz de urgen: planuri de urgen i de evacuare, prim ajutor; 5. elaborarea documentaiilor necesare desfurrii activitii de prevenire i protecie; 6. evidene i raportri n domeniul securitii i sntii n munc. Total: 80 de ore. #B

ANEXA 7 la normele metodologice Planul de prevenire i protecie Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Loc de munc/post de lucru B - Riscuri evaluate C - Msuri tehnice D - Msuri organizatorice E - Msuri igienico-sanitare ______________________________________________________________________________ |Nr. | A | B | C | D | E |Msuri|Aciuni n|Termen de |Persoana care|Observaii| |crt.| | | | | |de |scopul |realizare |rspunde de | | | | | | | | |alt |realizrii| |realizarea | | | | | | | | |natur|msurii | |msurii | | | | | | | | | | | | | | |____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________| |____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________| |____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________| |____|___|___|___|___|___|______|__________|__________|_____________|__________| Avizat CSSM #M1 ANEXA 8 la normele metodologice Denumirea solicitantului: .................. Adres: .................................... Localitate: ................................ Jude: ..................................... Cod potal: ................................ Telefon/Fax: ............................... Nr. de nregistrare n registrul comerului: ............................................ Cod unic de nregistrare (CUI): ............ Nr. ...../........*1) Ctre Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc ........................*2) Angajator

Subsemnatul, ..............................., CNP ......................, n calitate de ..........................., solicit prin prezenta analiza dosarului n vederea abilitrii ca serviciu extern de prevenire i protecie, n temeiul art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. n acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul ntocmit potrivit prevederilor art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Solicitant*3), ......................... -----------*1) Se va completa cu numrul i data de nregistrare la solicitant. *2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc n cadrul cruia funcioneaz Comisia de abilitare i avizare. *3) Se vor specifica funcia, numele i prenumele solicitantului sau ale reprezentantului su legal, se va semna i tampila. #M1 ANEXA 8A la normele metodologice Denumirea solicitantului: .................. Adres: .................................... Localitate: ................................ Jude: ..................................... Cod potal: ................................ Telefon/Fax: ............................... Nr. de nregistrare n registrul comerului: ............................................ Cod unic de nregistrare (CUI): ............ Nr. ...../........*1) CERERE DE RENNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE Ctre Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc .............................*2) Subsemnatul, ...................................., conductor al serviciului extern de prevenire i protecie .........................., solicit rennoirea certificatului de abilitare nr. ........ din data de .............., n temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, ca urmare a modificrii condiiilor n baza crora acesta a fost emis. Anexez la prezenta cerere un numr de ...... documente care atest modificarea condiiilor iniiale, pe care v rog s le analizai. Declar pe propria rspundere c celelalte condiii probate prin documentele din dosarul de abilitare/rennoire, depus la ............................., cu nr. ...... din data de .............., au rmas neschimbate.

Solicitant*3), ......................... -----------*1) Se va completa cu numrul i data de nregistrare la solicitant. *2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc n cadrul cruia funcioneaz Comisia de abilitare i avizare. *3) Se vor specifica funcia, numele i prenumele solicitantului sau ale reprezentantului su legal, se va semna i tampila. #M1 ANEXA 9 la normele metodologice ROMNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc .........................*1) CERTIFICAT DE ABILITARE a serviciului extern de prevenire i protecie Nr. ..... din ......... emis n temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securitii i sntii n munc nr. 319/2006, n baza dosarului nregistrat cu nr. ......... din ............... Titular: ............................................, cu sediul social n localitatea ....................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ............................ Cod unic de nregistrare ................................................. Nr. de nregistrare n registrul comerului ..................... din data de ................ Conductorul serviciului extern de prevenire i protecie este: ....................................., CNP ...................... . Prezentul certificat atest c, din analiza documentelor depuse la dosar rezult c sunt ndeplinite cerinele prevzute la art. 28 - 45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Valabil pn la modificarea condiiilor n baza crora a fost emis. Preedinte, ........................................... (numele i prenumele, semntura i tampila Comisiei de abilitare i avizare emitente) -----------*1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc n cadrul cruia funcioneaz Comisia de abilitare i avizare. #B ANEXA 10 la normele metodologice Nr. _________/________*1) Denumirea: ________________________________________________________

Sediu: ____________________________________________________________ Codul potal: ____________ Telefon: ____________ Fax: _____________ Cod unic de nregistrare: _________________________________________ Nr. nregistrare n Registrul comerului: _________ din data ______ Certificat de abilitare nr. ___________ din _______________________ RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL ____________________________________________________________ |Nr. | Activitatea |Beneficiarul| Date referitoare la | |crt.| desfurat*2) | | beneficiar | | | | |_________________________| | | | | A | B | C | Dac s-au | | | | | | | | nregistrat | | | | | | | | evenimente | | | | | | | |_____________| | | | | | | | DA | NU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|________________|____________|___|___|___|______|______| | 0| 1 | 2 |3|4|5| 6 | 7 | |____|________________|____________|___|___|___|______|______| | | | | | | | | | |____|________________|____________|___|___|___|______|______| | | | | | | | | | |____|________________|____________|___|___|___|______|______| | | | | | | | | | |____|________________|____________|___|___|___|______|______| | TOTAL: | |____________________________________________________________| - continuare _______________________________________________________________________ |Nr. | Activitatea |Beneficiarul| Date referitoare la beneficiar | |crt.| desfurat*2) | |____________________________________| | | | | Tipul evenimentelor | | | | |____________________________________| | | | | Accidente | Accidente | Accidente | | | | | uoare | de munc | de traseu | | | | | | | sau de | | | | | | | circulaie | |____|________________|____________|___________|___________|____________| | 0| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | |____|________________|____________|___________|___________|____________| | | | | | | | |____|________________|____________|___________|___________|____________| | | | | | | | |____|________________|____________|___________|___________|____________| | | | | | | | |____|________________|____________|___________|___________|____________| | TOTAL: | | | | |__________________________________|___________|___________|____________|

- continuare ____________________________________________________________________________ |Nr. | Activitatea |Beneficiarul| Date referitoare la beneficiar | |crt.| desfurat*2) | |_________________________________________| | | | | Tipul evenimentelor | | | | |_________________________________________| | | | | Incidente | mbolnviri | Cauza | | | | | periculoase| profesionale| evenimentului| |____|________________|____________|____________|_____________|______________| | 0| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | |____|________________|____________|____________|_____________|______________| | | | | | | | |____|________________|____________|____________|_____________|______________| | | | | | | | |____|________________|____________|____________|_____________|______________| | | | | | | | |____|________________|____________|____________|_____________|______________| | TOTAL: | | | | |__________________________________|____________|_____________|______________| - continuare ______________________________________________________________________________ |Nr. | Activitatea |Beneficiarul| Date referitoare |Informaii |Observaii| |crt.| desfurat*2) | | la furnizor |referitoare | | | | | |__________________|la controale | | | | | |Persoana |Timp |ale | | | | | |care a |alocat|inspectorilor| | | | | |efectuat | |de munc | | | | | |activitatea| | | | |____|________________|____________|___________|______|_____________|__________| |0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | |____|________________|____________|___________|______|_____________|__________| | | | | | | | | |____|________________|____________|___________|______|_____________|__________| | | | | | | | | |____|________________|____________|___________|______|_____________|__________| | | | | | | | | |____|________________|____________|___________|______|_____________|__________| | TOTAL: | | | | | |__________________________________|___________|______|_____________|__________| Titularul certificatului*3), Conductorul serviciului extern de prevenire i protecie*4), SEMNIFICAIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMTOAREA: A - Profilul de activitate B - Numrul total de salariai C - Numrul de participani la activitatea desfurat ------------

*1) Numrul de nregistrare la emitent. #M1 *2) Se vor completa activitile de prevenire i protecie desfurate, dintre cele prevzute la art. 15 din normele metodologice. #B *3) Se va specifica funcia, numele i prenumele reprezentantului legal al titularului i va purta semntur i tampil. *4) Numele i prenumele conductorului i semntura. #M1 ANEXA 10A la normele metodologice

Denumirea/Numele solicitantului: ........... Adres: .................................... Localitate: ................................ ar: ...................................... Cod potal: ................................ Telefon/Fax: ............................... Nr. ...../........*1) NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENT, N REGIM DE STABILIRE Ctre Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc ........................*2) n conformitate cu prevederile art. 45^3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, subsemnatul, ..........................., n calitate de ..................... al ....................................., cu sediul n ......................., v notific c dein Certificatul/Autorizaia/Atestatul nr. ....... din ................, emis/emis de ............................., valabil/valabil pentru perioada ....................................., pentru prestarea permanent a serviciilor de prevenire i protecie: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... n susinerea notificrii depun urmtoarele documente: a) ......................................................................; b) ......................................................................; c) ......................................................................; d) ......................................................................; Data ............... Semntura ...................*3) -----------*1) Se va completa cu numrul i data de nregistrare la solicitant. *2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc n cadrul cruia funcioneaz Comisia de abilitare i avizare. *3) Se va semna i, dup caz, se va tampila. #M1

ANEXA 10B la normele metodologice Denumirea/Numele solicitantului: ........... Adres: .................................... Localitate: ................................ ar: ...................................... Cod potal: ................................ Telefon/Fax: ............................... Nr. ...../........*1) NOTIFICARE PENTRU PRESTARE TEMPORAR SAU OCAZIONAL Ctre Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc .........................*2) n conformitate cu prevederile art. 45^4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, subsemnatul, ......................................., n calitate de ........................ al ........................, cu sediul n ..................., v notific c dein Certificatul/Autorizaia/Atestatul nr. ..... din .............., emis/emis de ................................., valabil/valabil pentru perioada ......................., n vederea prestrii urmtoarelor servicii de prevenire i protecie: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... temporar sau ocazional. Serviciile ........................................... vor fi efectuate n localitatea ...................., judeul ..................., pentru persoana juridic ..............................., n perioada .................... Data ............... Semntura ...................*3)

-----------*1) Se va completa cu numrul i data de nregistrare la solicitant. *2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc n cadrul cruia funcioneaz Comisia de abilitare i avizare. *3) Se va semna i, dup caz, se va tampila. #B ANEXA 11 la normele metodologice NTREPRINDEREA/UNITATEA ___________________________ FI DE INSTRUIRE INDIVIDUAL privind securitatea i sntatea n munc NUMELE I PRENUMELE ______________________________________________________ LEGITIMAIA, MARCA _______________________________________________________ GRUPA SANGUIN ___________________________________________________________ DOMICILIUL _______________________________________________________________ Data i locul naterii: __________________________________________________

Calificarea _____________________________ Funcia ________________________ Locul de munc ___________________________________________________________ Autorizaii (ISCIR .a.) _________________________________________________ Traseul de deplasare la/de la serviciu __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Instruirea la angajare 1) Instruirea introductiv general, a fost efectuat la data ______________ timp de __________ ore, de ctre _________________________ avnd funcia de ______________________________________________________________________________ Coninutul instruirii __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Semntura celui Semntura celui care a Semntura celui care a verificat instruit efectuat instruirea nsuirea cunotinelor 2) Instruirea la locul de munc, a fost efectuat la data _________________ loc de munc/post de lucru __________________ timp de _________ ore, de ctre ____________________________ avnd funcia de ________________________________ Coninutul instruirii __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Semntura celui Semntura celui care a Semntura celui care a verificat instruit efectuat instruirea nsuirea cunotinelor 3) Admis la lucru Numele i prenumele ______________________________________________________ Funcia (ef secie, atelier, antier etc.) ______________________________ Data i semntura ________________________________________________________ Instruirea periodic ______________________________________________________________________________ | Data | Durata (h)| Ocupaia| Materialul | Semntura celui | | instruirii| | | predat |_______________________________| | | | | | instruit| care a | care a | | | | | | | instruit| verificat | | | | | | | | instruirea| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| Instruire periodic suplimentar ______________________________________________________________________________

| Data | Durata (h)| Ocupaia| Materialul | Semntura celui | | efecturii| | | predat |_______________________________| | | | | | instruit| care a | care a | | | | | | | instruit| verificat | | | | | | | | instruirea| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| |___________|___________|_________|____________|_________|_________|___________| Rezultatele testrilor ___________________________________________________________________ | Data | Materialul examinat | Calificativ | Examinator | |___________|________________________|_________________|____________| |___________|________________________|_________________|____________| |___________|________________________|_________________|____________| Accidente de munc sau mbolnviri profesionale suferite ___________________________________________________________________ | Data producerii | Diagnosticul medical | Nr. i data | Nr. zile | | evenimentului | | PV de | ITM | | | | cercetare a | | | | | evenimentului | | |_________________|______________________|_______________|__________| |_________________|______________________|_______________|__________| |_________________|______________________|_______________|__________| Sanciuni aplicate pentru nerespectarea reglementrilor de securitate i sntate n munc ___________________________________________________________________ | Abaterea svrit | Sanciunea | Nr. i data | | | administrativ | deciziei | |___________________________|_____________________|_________________| |___________________________|_____________________|_________________| |___________________________|_____________________|_________________| CONTROL MEDICAL PERIODIC _____________________________________ _____________________________________ | Observaii de specialitate | | Observaii de specialitate | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | | | | | Semntura i Data | | Semntura i Data | | parafa medicului vizei | | parafa medicului vizei | | de medicina muncii .... | | de medicina muncii |

|_____________________________________| |_____________________________________| _____________________________________ _____________________________________ | Observaii de specialitate | | Observaii de specialitate | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | | | | | Semntura i Data | | Semntura i Data | | parafa medicului vizei | | parafa medicului vizei | | de medicina muncii | | de medicina muncii | |_____________________________________| |_____________________________________| _____________________________________ _____________________________________ | Observaii de specialitate | | Observaii de specialitate | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | | | | | Semntura i Data | | Semntura i Data | | parafa medicului vizei | | parafa medicului vizei | | de medicina muncii .... | | de medicina muncii | |_____________________________________| |_____________________________________| TESTAREA PSIHOLOGIC PERIODIC _____________________________________ _____________________________________ | Apt psihologic pentru:* | | Apt psihologic pentru:* | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | | | | | Semntura Data | | Semntura Data | | psihologului | | psihologului | |_____________________________________| |_____________________________________| _____________________________________ _____________________________________ | Apt psihologic pentru:* | | Apt psihologic pentru:* | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | | | | | Semntura Data | | Semntura Data | | psihologului | | psihologului | |_____________________________________| |_____________________________________| _____________________________________ _____________________________________ | Apt psihologic pentru:* | | Apt psihologic pentru:* | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | ___________________________________ | | | | |

| Semntura Data | | Semntura Data | | psihologului | | psihologului | |_____________________________________| |_____________________________________| * lucru la nlime, lucru n condiii de izolare, conductori auto etc.

ANEXA 12

la normele metodologice

ntreprinderea/unitatea ___________________________________________ FI DE INSTRUIRE COLECTIV privind securitatea i sntatea n munc ntocmit azi ______________ Subsemnatul .................................................., avnd funcia de ..........................., am procedat la instruirea unui numr de ...... persoane de la ................................, conform tabelului nominal de pe verso, n domeniul securitii i sntii n munc, pentru vizita (prezena) n ntreprindere/unitate n zilele ........................ . n cadrul instruirii s-au prelucrat urmtoarele materiale: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Prezenta fi de instructaj se va pstra la .......................................................................... .......................................................................... Verificat, verso Fi de instruire colectiv TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire Subsemnaii am fost instruii i am luat cunotin de materialele prelucrate i consemnate n fia de instruire colectiv privind securitatea i sntatea n munc i ne obligm s le respectm ntocmai. ______________________________________________________________________ |Nr. | Numele i prenumele | Act identitate/grupa sanguin | Semntura | |crt.| | | | |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| Semntura celui care a efectuat instruirea

|____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| |____|_____________________|_______________________________|___________| Numele i prenumele persoanei care a primit un exemplar __________________ Semntura ____________________ NOT: Fia se completeaz n 2 exemplare. #M1 ANEXA 13 la normele metodologice COMUNICAREA EVENIMENTELOR ______________________________________________________________________________ | FIA Nr. | JUDEUL | Denumirea angajatorului la care | Adresa | | | | s-a produs evenimentul: | | |_____________| | | Telefon | | Cod CAEN | |_________________________________|_______________| |_____________| LOCALITATEA | Denumirea angajatorului la care | Adresa | | Data/Ora | | este/a fost angajat accidentatul| | | producerii | | | Telefon | |_____________|______________|_________________________________|_______________| | Data | Locul | | | comunicrii:| producerii | VICTIME | |_____________| evenimentului|_________________________________________________| | Numele/ | | Nume | Nume | Nume | | funcia | | Prenume | Prenume | Prenume | | persoanei |______________|________________|_______________|________________| | care | Unitatea | Ocupaie: | Ocupaie: | Ocupaie: | | comunic: | medical la | Vechime n | Vechime n | Vechime n | | | care a fost | ocupaie: | ocupaie: | ocupaie: | | | internat | Vechime la | Vechime la | Vechime la | | | accidentatul:| locul de | locul de | locul de | | | | munc: | munc: | munc: | | | | Vrsta: | Vrsta: | Vrsta: | | | | Starea | Starea | Starea | | | | civil: | civil: | civil: | | | | Copii n | Copii n | Copii n | | | | ntreinere: | ntreinere: | ntreinere: | | | | Alte persoane | Alte persoane | Alte persoane | | | | n | n | n | | | | ntreinere: | ntreinere: | ntreinere: |

|_____________|______________|________________|_______________|________________| | ACCIDENT | INCIDENT | Decizia de | |_____________________________________________| PERICULOS: | ncadrare INV | | Colectiv | Individual | |________________| |__________________|__________________________| | Nr/Data | Gr. | | Nr. de | Din care| ITM | Invaliditate| Deces| | | | | victime| decedai| | evident | | | | | |________|_________|_____|_____________|______| | | | | | | | | | | | | |________|_________|_____|_____________|______|_______________|_________|______| | Descrierea mprejurrilor care se cunosc i cauze prezumtive n care s-a | | produs evenimentul: | | | | | |______________________________________________________________________________| | Consecinele accidentului (n cazul decesului se va meniona| Starea civil: | | data i ora decesului): | C - cstorit | | | D - divorat | | | N - necstorit| |_____________________________________________________________|________________| #M1 ANEXA 14 la normele metodologice Conine ..... pagini Dat n faa mea/noastr, Azi ..................... Membru comisie de cercetare/inspector de munc .............................................. Posesor legitimaie nr. ...../................ Membrii comisiei de cercetare a evenimentului: .............................................. .............................................. .............................................. DECLARAIE Subsemnatul/Subsemnata, ................................................., fiul (fiica) lui ................. i al (a) ..................., nscut() n localitatea ....................., judeul .........................., la data de .............., cu domiciliul stabil n judeul .........................., localitatea ..................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., posesor al BI/CI seria ......, nr. ..............., eliberat() la data de .............., CNP .................., de profesie ..................., angajat() la ..........................., din data de ..............., n funcia de .........................., cu privire la evenimentul din data de ............., ora ........, ce a avut loc la ......................., la locul de munc ............................, situat ........................................, i n care au fost implicai numiii: ............................................................................., declar urmtoarele: .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Semntura, NOT: Cnd rndurile pentru declaraie nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini separate, care vor fi numerotate i semnate de declarant. #B ANEXA 15 la normele metodologice REGISTRUL UNIC DE EVIDEN A ACCIDENTAILOR N MUNC N NTREPRINDEREA/UNITATEA _____________ Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - DATE PERSONALE - vrst; - stare civil; - ocupaie; - vechime n ocupaie; - vechime la loc de munc B - LOCUL DE MUNC AL VICTIMEI (secie, atelier etc.) C - LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL D - ACTIVITATEA ECONOMIC N CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN) E - MPREJURARE CAUZELE ACCIDENTRII F - EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN G - Nr. zile ITM (calendaristice) H - OBS. I - RELUARE ACTIVITATE J - DECES K - DATA COMUNICRII LA INSPECTORAT T: Transmis P: Primit (numele persoanei) L - Nr.; DATA DECIZIEI; GRAD INV. ______________________________________________________________________________ |N|NUMELE I | A| B| C| D| E| F|DATA/ORA | DATA TERMINRII ITM | G| H| |r|PRENUMELE | | | | | | |ACCIDENTRII| PRIN: | | | | |ACCIDENTAILOR| | | | | | |PRIN: |________________________| | | |c| | | | | | | | |INVALIDITATE| I | J | K | | | |r| | | | | | | |____________|____________| | | | | | |t| | | | | | | |ITM| J | K | L | K | | | | | | |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |0| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14| 15|16|17| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|

|_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__| |_|______________|__|__|__|__|__|__|___|___|____|_____|______|___|___|___|__|__|

ANEXA 16 la normele metodologice REGISTRUL UNIC DE EVIDEN A INCIDENTELOR PERICULOASE N NTREPRINDEREA/UNITATEA _____________ ______________________________________________________________________________ |Nr. |DESCRIEREA |LOCUL UNDE|ACTIVITATEA|MPREJURAREA|DATA |MSURI | |crt.|INCIDENTULUI|S-A PRODUS|ECONOMIC |CAUZELE |TRANSMITERII|REALIZATE | | | |ACCIDENTUL|N CARE |INCIDENTULUI|OPERATIVE |PENTRU | | | |(secie, |S-A PRODUS | |LA |PREVENIREA | | | |atelier |ACCIDENTUL | |INSPECTORAT |UNOR CAZURI| | | |etc.) |(Cod CAEN) | |T: Transmis |SIMILARE | | | | | | |P: Primit | | | | | | | |(numele | | | | | | | |persoanei) | | |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|

|____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________| |____|____________|__________|___________|____________|____________|___________|

ANEXA 17 la normele metodologice REGISTRUL UNIC DE EVIDEN A ACCIDENTELOR UOARE N NTREPRINDEREA/UNITATEA _________________ Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - DATE PERSONALE - vrst; - stare civil; - ocupaie; - vechime n ocupaie; - vechime la loc de munc B - LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL C - ACTIVITATEA ECONOMIC N CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN) D - EFECTELE ACCIDENTRII ASUPRA ORGANISMULUI UMAN E - OBS. F - CU INCAPACITATE DE MUNC (nr. zile, dar mai puin de 3) G - CU INCAPACITATE DE MUNC (dar mai puin de o zi) ______________________________________________________________________________ |Nr. |NUMELE I |A|LOCUL DE|B|C|MPREJURAREA|D|DATA/ |FELUL |E | |crt.|PRENUMELE | |MUNC AL| | |CAUZELE | |ORA |ACCIDENTULUI| | | |ACCIDENTAILOR| |VICTIMEI| | |ACCIDENTRII| |ACCIDENTRII|____________| | | | | |(secie,| | | || | F| G | | | | | |atelier | | | || | | | | | | | |etc.) | | | || | | | | |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| | 0| 1 |2| 3 |4|5| 6 |7| 8 | 9 | 10 |11| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__| |____|______________|_|________|_|_|____________|_|____________|____|_______|__|

ANEXA 18 la normele metodologice REGISTRUL UNIC DE EVIDEN A ACCIDENTAILOR N MUNC CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNC MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU N NTREPRINDEREA/UNITATEA ___________________________ A - DATE PERSONALE - vrst; - stare civil; - ocupaie; - vechime n ocupaie; - vechime la loc de munc B - LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL C - ACTIVITATEA ECONOMIC N CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (cod CAEN) D - EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN E - DATA/ORA ACCIDENTRII F - DATA COMUNICRII LA ITM T: Transmis P: Primit (numele persoanei) G - PERIOADA CALENDARISTIC H - Nr. ZILE ITM (de lucru) I - INVALIDITATE Nr.; DATA DECIZIEI; GRAD INV. ______________________________________________________________________________ |N|NUMELE I |A|LOCUL DE |B|C|MPREJURARE |D|E| DATA TERMINRII | F| G| H| |r|PRENUMELE | |MUNC AL | | |CAUZELE | | | INCAPACITII DE | | | | | |ACCIDENTAILOR| |VICTIMEI | | |ACCIDENTRII| | | MUNC PRIN | | | | |c| | |(secie, | | | | | |___________________| | | | |r| | |atelier | | | | | |RELUARE |I |DECES| | | | |t| | |etc.) | | | | | |ACTIVITATE| | | | | | || || ||| ||| | | | | | | || || ||| ||| | | | | | | || || ||| ||| | | | | | | |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |0| 1 |2| 3 |4|5| 6 |7|8| 9 |10| 11 |12|13|14| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__|

|_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| |_|______________|_|_________|_|_|____________|_|_|__________|__|_____|__|__|__| #M1 ANEXA 19 la normele metodologice Nr. ....../data ............................ Judeul .................................... Localitate: ................................ Unitatea sanitar .......................... FIA DE SEMNALARE BP1 Ctre ........................ Numele ................................................................... Prenumele ............................................. Sexul M/F ........ Data naterii: anul .......... luna ..................... ziua ........... Buletin/Carte de identitate: seria .... nr. ....... CNP .................. Adresa de domiciliu ...................................................... Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail)* ................. Profesia ................................................................. Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de vrst, persoan cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de munc etc.) .......................................................................... ncadrat la .............................................................. .......................................................................... Adresa unitii/unitilor ............................................... .......................................................................... Diagnosticul prezumtiv ................................................... .......................................................................... Agentul cauzal ........................................................... Ocupaiile care au generat boala: 1. ....................................................................... 2. ....................................................................... 3. ....................................................................... Vechimea n ocupaiile respective: 1. ....................................................................... 2. ....................................................................... 3. ....................................................................... Semntura i parafa medicului ............................. Diagnosticul de profesionalitate precizat .......................................................................... .......................................................................... Semntura i parafa medicului de medicina muncii ................................................ Data completrii:

anul .... luna ............ ziua .... -----------* Opional. #M1 ANEXA 20 la normele metodologice Judeul .................................... Localitate: ................................ Unitatea sanitar .......................... PROCES-VERBAL Nr. .............. de cercetare a cazului de boal profesional anul ...... luna ............... ziua ...... Subsemnatul, dr. .........................................., cu legitimaia nr. .........., eliberat de Ministerul Sntii, n prezena (numele, prenumele, funcia): ..................................., efectund cercetarea cazului de mbolnvire profesional .............. din ntreprinderea/instituia ..............................................., cu sediul n localitatea ......................., str. ....................... nr. ....., semnalat de unitatea sanitar/medicul ............................, cu diagnosticul de ....................................................., am constatat urmtoarele: 1. Se confirm caracterul profesional al bolii: .......................................................................... .......................................................................... a) mbolnvirea profesional se datoreaz urmtoarelor cauze: .......................................................................... b) Recomandri: .......................................................... .......................................................................... .......................................................................... 2. Se infirm caracterul profesional al bolii: .......................................................................... .......................................................................... Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Prezentul proces-verbal s-a ntocmit n 6 exemplare pentru ntreprinderea/instituia/societatea n cauz, autoritatea de sntate public, medicul care a semnalat mbolnvirea, lucrtor, inspectoratul teritorial de munc i pentru asigurtor. Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal i am luat cunotin de recomandrile fcute, astzi, data de mai jos: anul .... luna ............ ziua .... Semntura conductorului Semntura i parafa Semntura ntreprinderii/instituiei medicului care a inspectorului de munc efectuat cercetarea .......................... ................... ...................... #M1 ANEXA 21 la normele metodologice FIA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOAL PROFESIONAL BP2 Nr. ......./luna ................

Judeul .................................... Localitate: ................................ Unitatea sanitar .......................... Numele i prenumele ........................ CNP ........................................ NTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE ...................................... ADRESA COMPLET A NTREPRINDERII/UNITII ................................ .......................................................................... COD CAEN*1) .............................................................. Secia, atelierul ........................................................ COD OCUPAIE ACTUAL*2) .................................................. COD OCUPAIE CARE A GENERAT BOALA*2) ..................................... Vechimea n ocupaia care a generat boala ................................ Data semnalrii .......................................................... Diagnosticul prezumtiv ................................................... Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ............... Diagnosticul precizat complet*3) [i codificarea radiologic n cazul diagnosticului de pneumoconioz*4)] .......................................... .......................................................................... Data declarrii (anul, luna, ziua) ....................................... Agentul cauzal (circumstane) ............................................ .......................................................................... Msuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandri program redus, control periodic, schimbarea locului de munc, pensionare etc.) .......................................................................... Bolnavul a decedat (da, nu) ......... Numr total lucrtori din ntreprindere/unitate: ......................... Numr lucrtori din ntreprindere/unitate expui la agentul cauzal incriminat: .................................................................. Cercetarea s-a fcut prin Procesul-verbal nr. ............................ Data completrii: anul .... luna ............... ziua .... Semntura i parafa medicului de medicina muncii tampila unitii -----------*1) Din 4 cifre, conform Ordinului preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional - CAEN. *2) Conform Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii i proteciei sociale, i al preedintelui Comisiei Naionale de Statistic nr. 138/1.949/1995 privind aprobarea Clasificrii ocupaiilor din Romnia (C.O.R.), cu modificrile i completrile ulterioare. *3) Denumire complet, complicaii, afeciuni asociate. *4) Dup caz. #M1 ANEXA 22 la normele metodologice TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE Neoplazii

______________________________________________________________________________ | Boala | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasm hepatic i al | Arsen i compui | | ductelor biliare |_________________________________________________| | intrahepatice | Clorur de vinil monomer | | |_________________________________________________| | | Virusuri hepatitice B i C | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasm al cavitii | Crom hexavalent i compui | | (foselor) nazale i/sau al |_________________________________________________| | sinusurilor | Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul| | | acidului concentrat | | |_________________________________________________| | | Formaldehid | | |_________________________________________________| | | Nichel i compui | | |_________________________________________________| | | Pulberi de lemn | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasm nazofaringian | Formaldehid | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasm laringian | Azbest | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasm bronhopulmonar | Arsen i compui | | |_________________________________________________| | | Azbest | | |_________________________________________________| | | Beriliu | | |_________________________________________________| | | Bisclormetileter i derivai | | |_________________________________________________| | | Cadmiu i compui | | |_________________________________________________| | | Carbur de tungsten | | |_________________________________________________| | | Clormetil-metileter | | |_________________________________________________| | | Clorur de vinil | | |_________________________________________________| | | Cobalt | | |_________________________________________________| | | Crom hexavalent i compui | | |_________________________________________________| | | Dioxid de siliciu liber cristalin | | |_________________________________________________| | | Formaldehid | | |_________________________________________________| | | Gaze mutar | | |_________________________________________________| | | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,| | | negru de fum i altele) |

| |_________________________________________________| | | Nichel i compui | | |_________________________________________________| | | Oxizi de fier | | |_________________________________________________| | | Radiaii ionizante | | |_________________________________________________| | | Radon i produi de dezintegrare ai radonului | | | (inclusiv la mineritul subteran al hematitei) | | |_________________________________________________| | | Talc cu coninut de azbest | | |_________________________________________________| | | Uleiuri minerale | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasm osos i al | Radiaii ionizante | | cartilajului articular al | | | membrelor i cu alte | | | localizri | | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasme ale pielii: | Arsen i compui | | - epiteliom spinocelular |_________________________________________________| | - epiteliom bazocelular | Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, | | - melanom malign | gudroane, negru de fum, produi de | | - boala Bowen (carcinom | gazeificare a crbunelui, smoal, produse | | in situ) | petroliere, uleiuri minerale i altele) | | |_________________________________________________| | | Radiaii ionizante | | |_________________________________________________| | | Uleiuri minerale | |____________________________|_________________________________________________| | Mezoteliom pleural | Azbest | | Mezoteliom peritoneal | | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasm al vezicii i al | Amino- i nitroderivai aromatici | | cilor urinare |_________________________________________________| | | Arsen i compui | | |_________________________________________________| | | Auramin | | |_________________________________________________| | | Benzen | | |_________________________________________________| | | Benzidin i derivai | | |_________________________________________________| | | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,| | | negru de fum i altele) | | |_________________________________________________| | | 2-Naftilamin | | |_________________________________________________| | | Uleiuri minerale | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasm al tractului | Gaze mutar | | digestiv |_________________________________________________| | | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,|

| | negru de fum i altele) | | |_________________________________________________| | | Uleiuri minerale | |____________________________|_________________________________________________| | Glioblastom | Derivai de nitrozuree i nitrozoguanidine | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasm mamar | Hormoni sexuali (dietilstilbestrol i altele) | | Neoplasm al tractului | | | genital feminin | | |____________________________|_________________________________________________| | Neoplasm al tractului | Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane,| | genital masculin | negru de fum i altele) | |____________________________|_________________________________________________| | Leucemii | Benzen i derivai | | |_________________________________________________| | | Etilen-oxid (oxid de etilen) | | |_________________________________________________| | | Formaldehid | | |_________________________________________________| | | Radiaii ionizante | |____________________________|_________________________________________________| | Limfom non-Hodgkinian | Formaldehid | |____________________________|_________________________________________________| | Alte afeciuni maligne | Ageni cancerigeni ceri din lista IARC | | cauzate de expunerea | | | profesional obiectivat i| | | evaluat la unul sau mai | | | muli ageni din lista IARC| | |____________________________|_________________________________________________| Alte boli i modificri hematologice nonmaligne ______________________________________________________________________________ | Boala profesional | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Anemie | Ankylostoma duodenale | | |_________________________________________________| | | Arsen i compui | | |_________________________________________________| | | Benzen | | |_________________________________________________| | | Brucella | | |_________________________________________________| | | Butil de staniu | | |_________________________________________________| | | Cimen (paracimol) | | |_________________________________________________| | | Compui organofosforici i organoclorurai | | |_________________________________________________| | | Crezoli | | |_________________________________________________| | | Fosfor i compui | | |_________________________________________________|

| | Hidrocarburi alifatice halogenate (clorur de | | | metil = monoclormetan, hexaclorciclohexan = | | | Lindan, tricloretilen etc.) | | |_________________________________________________| | | Hidrogen arseniat (arsin) | | |_________________________________________________| | | Medicamente | | |_________________________________________________| | | Mesitilen | | |_________________________________________________| | | Metilcelosolv | | |_________________________________________________| | | Monoxid de carbon | | |_________________________________________________| | | Naftalin | | |_________________________________________________| | | Nitro-, cloro- i cloronitroderivai aromatici | | | (monoclorbenzen, o-diclorbenzen, DDT, | | | trinitrotoluen, pentaclorfenol etc.) | | |_________________________________________________| | | p-Butilbenzen | | |_________________________________________________| | | Pirocatechin | | |_________________________________________________| | | Pirogalol | | |_________________________________________________| | | Plumb | | |_________________________________________________| | | Radiaii ionizante | | |_________________________________________________| | | Silicat de etil | | |_________________________________________________| | | Trimetilbenzen (pseudocumen) i alte | | | hidrocarburi aromatice | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Agranulocitoz | Benzen | | |_________________________________________________| | | Radiaii ionizante | | |_________________________________________________| | | Trinitrotoluen | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Methemoglobinemie | Amino- i nitroderivai | | |_________________________________________________| | | Hidrogen arseniat | | |_________________________________________________| | | Oxizi de azot | | |_________________________________________________| | | Pirocatechin | | |_________________________________________________|

| | Pirogalol | | |_________________________________________________| | | Rezorcin | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| Afeciuni psihice i comportamentale ______________________________________________________________________________ | Boala profesional | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Sindrom posttraumatic | Traumatisme craniene prin accident de munc | |____________________________|_________________________________________________| Boli neurologice ______________________________________________________________________________ | Boala profesional | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Parkinson secundar | Mangan (dioxid de mangan) | | |_________________________________________________| | | Mercur i compui | | |_________________________________________________| | | Monoxid de carbon | | |_________________________________________________| | | Sulfur de carbon | |____________________________|_________________________________________________| | Afeciuni extrapiramidale | Acrilamid | | i tulburri de motilitate:|_________________________________________________| | - ataxie/tremor intenional| Furfural | | i altele |_________________________________________________| | | N-Hexan | | |_________________________________________________| | | Hidrocarburi alifatice halogenate | | |_________________________________________________| | | Hidrogen fosforat (fosfin, trihidrur de | | | fosfor) | | |_________________________________________________| | | Mangan | | |_________________________________________________| | | Mercur i compui | | |_________________________________________________| | | Toluen | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Mononeuropatia membrelor | Micri repetitive | | superioare: | Vibraii | | - sindrom de tunel carpian | Poziii extreme ale articulaiilor | | - sindromul de tunel | (n special asocierea acestor factori de risc) | | cubital Guyon | | | - sindromul epitrohleo- | |

| olecranian | | | - sindromul de tunel radial| | | - alte mononeuropatii ale | | | membrelor superioare | | |____________________________|_________________________________________________| | Sindrom de compresie a | Poziii vicioase | | nervului sciatic | | |____________________________|_________________________________________________| | Neuropatie | Acrilamid | | |_________________________________________________| | | Arsen i compui | | |_________________________________________________| | | Borrelia (maladia Lyme) | | |_________________________________________________| | | Brucella (bruceloz cronic) | | |_________________________________________________| | | Compui organofosforici | | |_________________________________________________| | | Dimetil aminopropionitril | | |_________________________________________________| | | Etilen-oxid (oxid de etilen) | | |_________________________________________________| | | Hidrocarburi alifatice halogenate | | |_________________________________________________| | | Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan i | | | altele) | | |_________________________________________________| | | Hidrocarburi aromatice | | |_________________________________________________| | | Mercur | | |_________________________________________________| | | Metil-N-butil-ceton | | |_________________________________________________| | | Plumb | | |_________________________________________________| | | Sulfur de carbon | | |_________________________________________________| | | Taliu | | |_________________________________________________| | | Virusul hepatitic C | | |_________________________________________________| | | Virusul varicelo-zosterian | | |_________________________________________________| | | Vibraii | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Mielit | Borrelia (maladia Lyme) | | |_________________________________________________| | | Bromur de metil (monobrommetan) | | |_________________________________________________| | | Brucella (bruceloza cronic) | | |_________________________________________________|

| | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Nevrit trigeminal | Hidrocarburi alifatice halogenate | | |_________________________________________________| | | Nitro- i aminoderivai aromatici | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Encefalopatia toxic | Acetonitril | | |_________________________________________________| | | Alcooli | | |_________________________________________________| | | Aldehide | | |_________________________________________________| | | Amine aromatice i derivai | | |_________________________________________________| | | Arsen i compui | | |_________________________________________________| | | Cetone | | |_________________________________________________| | | Decaboran | | |_________________________________________________| | | Dimetilformamid | | |_________________________________________________| | | Dimetilsulfoxid (DMSO) | | |_________________________________________________| | | Esteri | | |_________________________________________________| | | Eteri | | |_________________________________________________| | | Glicoli | | |_________________________________________________| | | Hidrocarburi alifatice i aromatice | | |_________________________________________________| | | Hidrocarburi alifatice halogenate | | |_________________________________________________| | | Hidrogen arseniat | | |_________________________________________________| | | Mercur i compui | | |_________________________________________________| | | Monoxid de carbon | | |_________________________________________________| | | Nitroderivai alifatici | | |_________________________________________________| | | Nitro- i cloronitroderivai aromatici | | |_________________________________________________| | | Pentaboran | | |_________________________________________________| | | Plumb i compui | | |_________________________________________________| | | Solveni organici (amestecuri) | | |_________________________________________________| | | Staniu i compui |

| |_________________________________________________| | | Tetrahidrofuran | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Paralizii | Compresii mecanice | |____________________________|_________________________________________________| Boli ale analizatorului vizual ______________________________________________________________________________ | Boala profesional | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Conjunctivite | Alergeni i iritani profesionali | | |_________________________________________________| | | Radiaii infraroii | | |_________________________________________________| | | Radiaii ionizante | | |_________________________________________________| | | Virusuri, bacterii | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Cheratite | Acid clorhidric | | |_________________________________________________| | | Acid fluorhidric | | |_________________________________________________| | | Amoniac | | |_________________________________________________| | | Arsen i compui | | |_________________________________________________| | | Benzochinone | | |_________________________________________________| | | Cianamid calcic | | |_________________________________________________| | | Clor | | |_________________________________________________| | | Creozot | | |_________________________________________________| | | Crezoli | | |_________________________________________________| | | Dioxid de sulf | | |_________________________________________________| | | Etilen-oxid (oxid de etilen) | | |_________________________________________________| | | Fenoli (fenol, pirocatechin, pirogalol, | | | rezorcina i altele) | | |_________________________________________________| | | Formiat de metil | | |_________________________________________________| | | Hidrochinon | | |_________________________________________________| | | Hidrogen sulfurat |

| |_________________________________________________| | | Piridine | | |_________________________________________________| | | Quinolein | | |_________________________________________________| | | Alergeni i iritani profesionali | | |_________________________________________________| | | Radiaii infraroii | | |_________________________________________________| | | Radiaii ionizante | | |_________________________________________________| | | Radiaii ultraviolete | | |_________________________________________________| | | Seleniu | | |_________________________________________________| | | Silicat de metil | | |_________________________________________________| | | Streptococcus suis | | |_________________________________________________| | | Sulfur de carbon | | |_________________________________________________| | | Virusuri | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Cataract | Dinitrocrezol | | |_________________________________________________| | | Dinitrofenol | | |_________________________________________________| | | Etilen-oxid (oxid de etilen) | | |_________________________________________________| | | Lasere | | |_________________________________________________| | | Microunde | | |_________________________________________________| | | Naftalin | | |_________________________________________________| | | Radiaii infraroii | | |_________________________________________________| | | Radiaii ionizante i altele | | |_________________________________________________| | | Trinitrotoluen | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Nistagmus | Iluminat inadecvat n mine | |____________________________|_________________________________________________| | Astenopie acomodativ | Suprasolicitri vizuale, n special n condiii | | | de iluminat nefiziologice cantitativ i | | | calitativ | |____________________________|_________________________________________________| | Nevrit optic | Alcool alilic | | |_________________________________________________|

| | Alcool metilic (metanol) | | |_________________________________________________| | | Arsen i compui | | |_________________________________________________| | | Hidrocarburi alifatice halogenate | | |_________________________________________________| | | Mercur | | |_________________________________________________| | | Naftalin | | |_________________________________________________| | | Nitro- i aminoderivai aromatici | | |_________________________________________________| | | Piridine | | |_________________________________________________| | | Sulfur de carbon | | |_________________________________________________| | | Taliu | |____________________________|_________________________________________________| | Ambliopie | Bromur de metil (monobrommetan) | | Diplopie |_________________________________________________| | Amauroz | Carbamai heterociclici anticolinesterazici | | |_________________________________________________| | | Clorur de metil (monoclormetan) | | |_________________________________________________| | | Compui organofosforici | | |_________________________________________________| | | Fosfai, pirofosfai, tiofosfai, fosforamide | | |_________________________________________________| | | Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de | | | fosfor) | | |_________________________________________________| | | Monoxid de carbon | | |_________________________________________________| | | Sulfur de carbon | | |_________________________________________________| | | Taliu | |____________________________|_________________________________________________| | Uveit | Streptococ | | Endoftalmie |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| Boli ale analizatorului auditiv ______________________________________________________________________________ | Boala profesional | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Hipoacuzie | Zgomot peste valorile de expunere de la care se | | Surditate | declaneaz aciunea angajatorului privind | | | securitatea i protecia sntii lucrtorilor | | |_________________________________________________| | | Substane chimice ototoxice (arsen, bromur de | | | metil, n-butil alcool, compui organomercuriali,|

| | mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, | | | stiren, sulfur de carbon, toluen, | | | tricloretilen i altele) | | |_________________________________________________| | | Explozii cu afectarea timpanului | | |_________________________________________________| | | Perforaii ale timpanului cu scntei sau metale | | | topite | | |_________________________________________________| | | Traum barometric | | |_________________________________________________| | | Traumatisme cu interesarea urechii medii i a | | | timpanului | | |_________________________________________________| | | Traumatisme cu interesarea stncii temporale | | |_________________________________________________| | | Curent electric | |____________________________|_________________________________________________| Boli ale aparatului cardiovascular ______________________________________________________________________________ | Boala profesional | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Sindromul Raynaud | Vibraii cu aciune la nivelul membrelor | | | superioare | | |_________________________________________________| | | Clorur de vinil | | |_________________________________________________| | | Rini epoxidice | |____________________________|_________________________________________________| | Tromboflebit de efort a | Efort cu micri ample ale membrelor superioare | | membrelor superioare | | |____________________________|_________________________________________________| | Tromboflebit profund a | Poziie eznd prelungit la conductorii | | membrelor inferioare | profesioniti de vehicule i utilaje | |____________________________|_________________________________________________| Boli ale aparatului respirator ______________________________________________________________________________ | Boala | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Silicoz | Dioxid de siliciu liber cristalin | | Silicotuberculoz | | |____________________________|_________________________________________________| | Azbestoz | Azbest | |____________________________|_________________________________________________| | Pneumoconioza minerului la | Crbune | | crbune | | |____________________________|_________________________________________________| | Aluminoz pulmonar | Aluminiu | |____________________________|_________________________________________________|

| Berilioz | Beriliu | |____________________________|_________________________________________________| | Pneumoconioze cauzate de | Antimoniu = stibiu (stibioz), bariu (baritoz),| | alte pulberi anorganice | caolin (caolinoz), fibre minerale artificiale, | | | mic (micatoz), nefelin - apatit, olivin | | | (olivinoz), oxid de ceriu, oxizi de fier | | | (sideroz), perlit, pulberi anorganice mixte, | | | staniu (stanoz), talc (talcoz), tantal, titan,| | | tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Fibroz pulmonar | Ardezie | | |_________________________________________________| | | Carburi metalice (frite) | | |_________________________________________________| | | Clorur de vinil | | |_________________________________________________| | | Medicamente (unele citostatice i altele) | | |_________________________________________________| | | Metale grele (cobalt i altele) | | |_________________________________________________| | | Radiaii ionizante | | |_________________________________________________| | | Substane chimice (gaze, fumuri i vapori) - | | | inclusiv gaze de furnal, gaze de sudur i | | | altele | | |_________________________________________________| | | isturi | | |_________________________________________________| | | Uleiuri minerale | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Afeciuni pulmonare | Azbest | | benigne: pleurezie benign,| | | atelectazii rotunde, plci | | | pleurale | | |____________________________|_________________________________________________| | Bisinoz | Bumbac, cnep, in, iut, sisal, kapoc | |____________________________|_________________________________________________| | Bronhoalveolit alergic | Acarieni | | extrinsec (pneumonia prin |_________________________________________________| | hipersensibilizare) | Actinomicete termofile | | |_________________________________________________| | | Aer condiionat | | |_________________________________________________| | | Alge | | |_________________________________________________| | | Alginai | | |_________________________________________________| | | Amiodaron | | |_________________________________________________| | | Amoebe | | |_________________________________________________|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Anhidride (ftalic, hexahidroftalic, himic, | | tetracloroftalic, tetrahidroftalic, | | trimelitic i altele) | |_________________________________________________| | Antigene animale (inclusiv din dejecii) | |_________________________________________________| | Artropode | |_________________________________________________| | Aur (srurile de aur) | |_________________________________________________| | Bacterii aeropurtate | |_________________________________________________| | Bagas | |_________________________________________________| | Blnuri | |_________________________________________________| | Brnzeturi | |_________________________________________________| | Bumbac | |_________________________________________________| | Cafea verde (pulbere) | |_________________________________________________| | Carmin (pigment din grgrie) | |_________________________________________________| | Ceai (pulbere) | |_________________________________________________| | Cereale (gru, orz, secar i altele) | |_________________________________________________| | Compost | |_________________________________________________| | Enzime din detergeni | |_________________________________________________| | Fin | |_________________________________________________| | Fn (n special mucegit) | |_________________________________________________| | Fungi (comestibili i microscopici) | |_________________________________________________| | Hamei | |_________________________________________________| | Hrtie (past) | |_________________________________________________| | Hipofiz (pulbere) | |_________________________________________________| | Izocianai | |_________________________________________________| | Lemn (pulberi) | |_________________________________________________| | Mal | |_________________________________________________| | Mumii (nveliurile lor textile) | |_________________________________________________| | Neghina sorgului |

| |_________________________________________________| | | Nuc de cocos | | |_________________________________________________| | | Paprika | | |_________________________________________________| | | Pete (fin de pete) | | |_________________________________________________| | | Piretroide | | |_________________________________________________| | | Plut | | |_________________________________________________| | | Procarbazin | | |_________________________________________________| | | Rini epoxidice | | |_________________________________________________| | | Reactivul Paulis | | |_________________________________________________| | | Sisal | | |_________________________________________________| | | Soia (coaj) | | |_________________________________________________| | | Trestie de zahr | | |_________________________________________________| | | Tutun | | |_________________________________________________| | | Uleiuri de rcire | | |_________________________________________________| | | Variol (cruste variolice) | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Sindromul toxic al | Pulberi organice | | pulberilor organice | | | (boala de siloz i altele) | | |____________________________|_________________________________________________| | BPOC | Pulberi organice | | |_________________________________________________| | | Azbest | | |_________________________________________________| | | Dioxid de siliciu liber cristalin | | |_________________________________________________| | | Alte pulberi anorganice | | |_________________________________________________| | | Substane chimice (gaze, fumuri i vapori) | |____________________________|_________________________________________________| | Rinite | Alergeni respiratori profesionali | | |_________________________________________________| | | Iritani respiratori profesionali | |____________________________|_________________________________________________| | Ulcer nazal i/sau | Acid clorhidric | | perforaia septului nazal |_________________________________________________| | | Acid fluorhidric | | |_________________________________________________|

| | Arsen i compui | | |_________________________________________________| | | Clorur de potasiu | | |_________________________________________________| | | Clorur de sodiu | | |_________________________________________________| | | Crom i compui | | |_________________________________________________| | | Lemn (pulberi) | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Laringit | Alergeni respiratori profesionali | | |_________________________________________________| | | Iritani respiratori profesionali | | |_________________________________________________| | | Suprasolicitare vocal profesional cronic | |____________________________|_________________________________________________| | Noduli ai corzilor vocale | Suprasolicitare vocal profesional cronic | | ("nodulii cntreilor") | | |____________________________|_________________________________________________| | Iritaia i inflamaia | Substane chimice (gaze, fumuri i vapori) | | acut i cronic a cilor | | | aeriene superioare | | |____________________________|_________________________________________________| | RADS (Reactive airways | Substane chimice (gaze, fumuri i vapori) | | dysfunction syndrome = | | | sindrom reactiv de ci | | | aeriene) | | |____________________________|_________________________________________________| | Astm bronic alergic | Alergeni respiratori profesionali | |____________________________|_________________________________________________| | Astm bronic nonalergic | Iritani respiratori profesionali | | (iritativ) | | |____________________________|_________________________________________________| | Bronit acut i cronic | Azbest | | |_________________________________________________| | | Dioxid de siliciu liber cristalin | | |_________________________________________________| | | Alte pulberi anorganice | | |_________________________________________________| | | Pulberi organice | | |_________________________________________________| | | Substane chimice (gaze, fumuri i vapori) | |____________________________|_________________________________________________| | Pneumopatia cauzat de | Ageni vehiculai prin sistemele de aer | | sisteme de aer condiionat | condiionat i de umidifiere a aerului | | i de umidifiere a aerului | | |____________________________|_________________________________________________| | Pneumonia chimic | Substane chimice (gaze, fumuri i vapori), | | | uleiuri minerale (pneumonia lipoidic), zinc i | | | alte metale (febra de fum) | |____________________________|_________________________________________________|

| Edem pulmonar acut | Substane chimice (gaze, fumuri i vapori) | |____________________________|_________________________________________________| | Emfizem pulmonar | Efort respirator cronic (la sufltori) | |____________________________|_________________________________________________| Bolile ficatului ______________________________________________________________________________ | Boala | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Hepatite toxice | Substane chimice hepatotoxice: arsen i | | | compui, brombenzen, clorur de vinil, crezoli, | | | dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter | | | dicloretilic, etilenclorhidrin, fenoli, | | | halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, | | | ioxinil, nitro- i cloronitroderivai aromatici | | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Hepatite infecioase | Amoebe | | |_________________________________________________| | | Brucella | | |_________________________________________________| | | Rickettsii (Febra Q) | | |_________________________________________________| | | Virusuri hepatitice | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| Boli ale pielii i esutului subcutanat ______________________________________________________________________________ | Boala | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Dermatit alergic de | Antigene animale i vegetale, adezivi, biocide, | | contact: | cauciuc, colorani, cosmetice, detergeni, | | a) eczem alergic de | esene aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze| | contact | de lupt, medicamente (unele anestezice de | | | contact, antibiotice, antifungice imidazolice, | | | chinin, corticoizi, nitrofurazon, sulfamide i| | | altele), metale i compuii lor, rini naturale| | | i sintetice (monomeri), revelatori fotografici,| | | solveni organici, substane de contrast, | | | substane de curat, uleiuri de rcire i | | | altele | |____________________________|_________________________________________________| | b) eczem fotoalergic de | Fotoalergeni | | contact | | |____________________________|_________________________________________________| | c) eritrodermie | Insectofuncigide arsenicale i mercuriale | | |_________________________________________________| | | Tricloretilen | | |_________________________________________________|

| | Tetracloretilen | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | d) dermatit de contact la | Proteine vegetale i animale | | proteine | | |____________________________|_________________________________________________| | e) eritem polimorf | Alergeni ce induc eritem polimorf | |____________________________|_________________________________________________| | f) erupie lichenoid | Alergeni ce induc erupii lichenoide | |____________________________|_________________________________________________| | g) dermatit limfomatoid | Alergeni ce induc dermatit limfomatoid | |____________________________|_________________________________________________| | h) dermatit purpuric de | Adjuvani ai cauciucului, balsamul de Peru, | | contact (purpur alergic | colorani (de tipul Disperse i Basic, | | de contact) | parafenilendiamin i derivai i altele), | | | cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree, | | | dimetilol-dihidroxi-propilenuree, | | | dimetilol-propilenuree, fibre de sticl, ln, | | | medicamente (aprotinin, chinidin, flavonoide, | | | mefenazin, peroxidul de benzoil i altele), | | | plante (muchii de copac, pstrnac, sumac i | | | altele), rini melaminformaldehidice, rini | | | ureo-formaldehidice, sulfur de carbon, | | | tetrametilol-acetilendiuree i altele | |____________________________|_________________________________________________| | i) dermatit de contact | Alergeni ce induc dermatita de contact sistemic| | sistemic | | |____________________________|_________________________________________________| | Dermatit ortoergic de | Pulberi anorganice (de ciment, metalice, | | contact: | minerale, vat de sticl, zgur i altele), | | a) dermatit de uzur | pulberi organice (lemn i altele), | | | microtraumatisme repetate i altele | |____________________________|_________________________________________________| | b) dermatit iritativ | Detergeni, produse petroliere, reactivi | | (propriu-zis) | chimici, spunuri, solveni organici, uleiuri i| | | lubrefiani, umezeal ("eczema menajer") i | | | altele | |____________________________|_________________________________________________| | c) dermatit caustic | Acizi i baze tari (caustici) | | (arsur chimic) |_________________________________________________| | | Alumino-silicaii de calciu (ciment) | | |_________________________________________________| | | Arsen i compui | | |_________________________________________________| | | Fosfor i compui | | |_________________________________________________| | | Var nestins (oxid de calciu) | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | d) dermatit fototoxic de | Substane fototoxice | | contact | |

|____________________________|_________________________________________________| | Dermatit de contact mixt | Alergeni i iritani cutanai | | (alergic i iritativ) | | |____________________________|_________________________________________________| | Urticarie, angioedem (edem | Alergeni ce induc urticarie | | Quincke), oc anafilactic |_________________________________________________| | | Presiune cutanat, spectrul solar (radiaii | | | infraroii, vizibile i ultraviolete), | | | temperaturi extreme, vibraii | |____________________________|_________________________________________________| | Radiodermit | Radiaii ionizante | |____________________________|_________________________________________________| | Acnee profesional | Compui halogenai, gudron de huil, produse | | | petroliere, uleiuri minerale i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Porfirie cutanat tardiv | Hexaclorbenzen i alte hidrocarburi aromatice | | (tarda) | halogenate | | |_________________________________________________| | | Virus hepatitic C | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| Boli ale sistemului musculo-scheletic i ale esutului conjunctiv ______________________________________________________________________________ | Boala | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Bursite | Manipulare de greuti | |____________________________| Micri repetitive | | Epicondilite | Microtraumatisme repetate | |____________________________| Poziii extreme, forate, vicioase, prelungite | | Sinovite | sau violente, cu suprasolicitarea i | |____________________________| traumatizarea articulaiilor: suprancordri, | | Tendinite | presiuni, torsiuni, traciuni | |____________________________| Vibraii | | Tenosinovite | | |____________________________| | | Leziuni de menisc | | |____________________________| | | Artroze | | |____________________________| | | Periartrite | | |____________________________| | | Deformri ale coloanei | | | vertebrale | | |____________________________| | | Discopatii, inclusiv hernia| | | de disc | | |____________________________| | | Fracturi osoase | | |____________________________|_________________________________________________|

Boli ale aparatului excretor ______________________________________________________________________________ | Boala | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Nefropatie toxic | Acrilonitril | | |_________________________________________________| | | Aldrin | | |_________________________________________________| | | Benzochinone | | |_________________________________________________| | | Butil-toluen teriar | | |_________________________________________________| | | Clor | | |_________________________________________________| | | Crezoli | | |_________________________________________________| | | Cumen | | |_________________________________________________| | | N, N-Dimetilformamid | | |_________________________________________________| | | Dimetilsulfat | | |_________________________________________________| | | Dioxan | | |_________________________________________________| | | Eter etilic | | |_________________________________________________| | | Eteri de glicoli | | |_________________________________________________| | | Etil-benzen | | |_________________________________________________| | | Etilenclorhidrin | | |_________________________________________________| | | Etilenglicol i derivai | | |_________________________________________________| | | Fenoli i derivaii lor halogenai i nitrai | | |_________________________________________________| | | Fosfor i compui | | |_________________________________________________| | | beta-Propiolactona | | |_________________________________________________| | | Hidrazine | | |_________________________________________________| | | Hidrocarburi halogenate alifatice | | |_________________________________________________| | | Hidrogen arseniat | | |_________________________________________________| | | Metale grele i compui (cadmiu, crom, mercur, | | | plumb, vanadiu i altele) | | |_________________________________________________| | | Nitro- i cloronitroderivai aromatici | | |_________________________________________________| | | Paraquat (Dipiridillium) |

| |_________________________________________________| | | Piridine | | |_________________________________________________| | | Pirogalol | | |_________________________________________________| | | Silicat de metil i de etil | | |_________________________________________________| | | Stiren | | |_________________________________________________| | | Tetralin (tetrahidronaftalin) | | |_________________________________________________| | | Triazine | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| | Nefropatie infecioas | Brucella | | |_________________________________________________| | | Hantavirus | | |_________________________________________________| | | Mycobacterium tuberculosis | | |_________________________________________________| | | Streptococ beta-hemolitic din grupul A | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________| Boli profesionale cauzate de expunerea la ageni fizici neclasificate anterior ______________________________________________________________________________ | Boala | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Colaps caloric, crampe | Microclimat cald | | calorice, oc caloric | | |____________________________|_________________________________________________| | Hipotermie, degerturi | Microclimat rece | |____________________________|_________________________________________________| | mbolnviri datorate | Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau | | compresiunilor sau | sczute (hipobarism) | | decompresiunilor | | |____________________________|_________________________________________________| | Boala de vibraii: | Vibraii | | - sindrom osteo-musculo- | | | articular | | | - sindrom digestiv | | | - sindromul Raynaud | | | - sindrom neurologic | | |____________________________|_________________________________________________| | Boala de iradiere (sindrom | Radiaii ionizante | | acut de iradiere) | | |____________________________|_________________________________________________| | Sindroame neuro-cardio- | Cmpuri electrice i magnetice | | vasculare i |_________________________________________________| | endocrine | Radiaii electromagnetice neionizante din banda |

| | microunde i radiofrecven | |____________________________|_________________________________________________| Boli infecioase i parazitare ______________________________________________________________________________ | Boala | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Tuberculoz | Mycobacterium tuberculosis (uman i animal) | |____________________________|_________________________________________________| | Hepatit A, B, C, E | Virus hepatitic A, B, C, E | |____________________________|_________________________________________________| | Leptospiroz | Leptospira | |____________________________|_________________________________________________| | Bruceloz | Brucella | |____________________________|_________________________________________________| | Tetanos | Clostridium tetani | |____________________________|_________________________________________________| | Boli infecioase i | Ageni biologici conform Directivei 2000/54 CEE | | parazitare, inclusiv | | | tropicale, pentru care | | | riscul de infectare a fost | | | evaluat | | |____________________________|_________________________________________________|

Intoxicaii acute, subacute i cronice profesionale i consecinele lor ______________________________________________________________________________ | Boala | Nox profesional | |____________________________|_________________________________________________| | Intoxicaii acute, subacute| Acid azotic | | i cronice profesionale i |_________________________________________________| | consecinele lor | Acid cianhidric | | |_________________________________________________| | | Acid sulfuric | | |_________________________________________________| | | Acizi organici | | |_________________________________________________| | | Acrilonitril | | |_________________________________________________| | | Alcool butilic (Butanol) | | |_________________________________________________| | | Alcool izopropilic (Izopropanol) | | |_________________________________________________| | | Alcool metilic (Metanol) | | |_________________________________________________| | | Amine alifatice | | |_________________________________________________| | | Amine alifatice halogenate | | |_________________________________________________| | | Amoniac |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|_________________________________________________| | Antimoniu (stibiu) i compui | |_________________________________________________| | Antracen | |_________________________________________________| | Arsen i compui | |_________________________________________________| | Benzen sau omologi ai acestuia (omologii | | benzenului sunt definii prin formula: CnH2n-6) | |_________________________________________________| | Benzochinone | |_________________________________________________| | Beriliu i compui | |_________________________________________________| | Bitum | |_________________________________________________| | Brom | |_________________________________________________| | 1,4-Butandiol | |_________________________________________________| | Cadmiu i compui | |_________________________________________________| | Carbazol i compui | |_________________________________________________| | Cetone: aceton, cloraceton, bromaceton, | | hexafluoracetona, metil etil ceton, metil | | n-butil ceton, metil izobutil ceton, diaceton| | alcool, oxid metil izoftalic, | | 2-metilciclohexanon | |_________________________________________________| | Cianuri i compui | |_________________________________________________| | Clor | |_________________________________________________| | Crom i compui | |_________________________________________________| | Derivai halogenai, fenolici, nitrii, nitrai | | sau sulfonai ai hidrazinelor | |_________________________________________________| | Dietilen glicol | |_________________________________________________| | Disulfur de carbon | |_________________________________________________| | Esteri organofosforici | |_________________________________________________| | Esterii acidului azotic | |_________________________________________________| | Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, | | vinil eter, diclorizopropil eter, guaiacol, | | metil eter i etil eter ai etilenglicolului | |_________________________________________________| | Etilen glicol | |_________________________________________________|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fenoli halogenai | |_________________________________________________| | Fenoli sau omologi | |_________________________________________________| | Fluor i compui | |_________________________________________________| | Formaldehida | |_________________________________________________| | Fosfor i compui | |_________________________________________________| | Fosgen (Oxiclorura de carbon) | |_________________________________________________| | Funingine, negru de fum | |_________________________________________________| | Gaz, petrol lampant | |_________________________________________________| | Gudroane | |_________________________________________________| | Hidrazine | |_________________________________________________| | Hidrocarburi alifatice derivate din benzin | | (solvent nafta) sau petrol | |_________________________________________________| | Hidrocarburi alifatice halogenate | |_________________________________________________| | Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = | | HPA) | |_________________________________________________| | Hidrocarburi aromatice halogenate | |_________________________________________________| | Hidrogen sulfurat | |_________________________________________________| | Iod | |_________________________________________________| | Izocianai | |_________________________________________________| | Mangan i compui | |_________________________________________________| | Mercur i compui | |_________________________________________________| | Monoxid de carbon | |_________________________________________________| | Naftalen (naftalin) sau omologi ai ei (omologul| | ei este definit prin formula: CnH2n-12) | |_________________________________________________| | Naftoli halogenai | |_________________________________________________| | Naftoli sau omologi | |_________________________________________________| | Nichel i compui | |_________________________________________________| | Nitro- i aminoderivai aromatici | |_________________________________________________|

| | Nitroderivai ai glicolilor i ai glicerolului | | |_________________________________________________| | | Nitroderivai alifatici | | |_________________________________________________| | | Nitrofenoli i omologi | | |_________________________________________________| | | Oxizi alchilarilici halogenai | | |_________________________________________________| | | Oxizi de azot | | |_________________________________________________| | | Oxizi de sulf | | |_________________________________________________| | | Parafin | | |_________________________________________________| | | Plumb i compui | | |_________________________________________________| | | Produse petroliere | | |_________________________________________________| | | Produi de distilare a crbunelui | | |_________________________________________________| | | Smoal | | |_________________________________________________| | | Sulfonai alchilarilici halogenai | | |_________________________________________________| | | Uleiuri minerale | | |_________________________________________________| | | Vanadiu i compui | | |_________________________________________________| | | Vinilbenzen i divinilbenzen | | |_________________________________________________| | | i altele | |____________________________|_________________________________________________|

Lista suplimentar - Ali factori profesionali considerai posibil nocivi: ______________________________________________________________________________ | Anhidride aromatice i compui | |______________________________________________________________________________| | Argint | |______________________________________________________________________________| | Ciocolat, zahr i fin - cauznd carii dentare | |______________________________________________________________________________| | Decalin | |______________________________________________________________________________| | Difenil | |______________________________________________________________________________| | Difenil oxid | |______________________________________________________________________________| | Fibre minerale | |______________________________________________________________________________| | Fibre sintetice |

|______________________________________________________________________________| | Magneziu | |______________________________________________________________________________| | Mercaptani | |______________________________________________________________________________| | Metacrilonitril | |______________________________________________________________________________| | Ozon | |______________________________________________________________________________| | Platin | |______________________________________________________________________________| | Sidef | |______________________________________________________________________________| | Terpene | |______________________________________________________________________________| | Thiopene | |______________________________________________________________________________| | Tioalcooli | |______________________________________________________________________________| | Tioeteri | |______________________________________________________________________________| | Tiofenoli | |______________________________________________________________________________| NOT: Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic. #M1 ANEXA 23 la normele metodologice TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE ______________________________________________________________________________ | BOALA LEGAT DE PROFESIUNE | FACTORI PROFESIONALI CAUZALI | |________________________________|_____________________________________________| | Hipertensiune arterial | Zgomot, vibraii, temperatur i radiaii | | | calorice crescute, suprasolicitare | | | neuropsihic i altele | |________________________________|_____________________________________________| | Boal cardiac ischemic | Suprasolicitri fizice i neuropsihice | | | crescute i altele | |________________________________|_____________________________________________| | Varice ale membrelor inferioare| Ortostatism prelungit static sau asociat cu | | complicate cu tulburri | manipulare de greuti | | trofice sau cu tromboflebite | | |________________________________|_____________________________________________| | Afeciuni respiratorii cronice | Pulberi, gaze iritante i altele | | nespecifice | | |________________________________|_____________________________________________| | Afeciuni digestive | Temperatur crescut, zgomot, noxe chimice | | | i altele |

|________________________________|_____________________________________________| | Afeciuni osteo-musculo| Microclimat nefavorabil, vibraii, efort | | scheletice (lombalgii, | fizic crescut, postur incomod, efect | | cervicoscapulalgii i altele) | traumatic mecanic i altele | |________________________________|_____________________________________________| | Nevroze i alte afeciuni | Zgomot, vibraii, noxe chimice, | | neuropsihice | suprasolicitare neuropsihic i altele | |________________________________|_____________________________________________| #M1 ANEXA 24 la normele metodologice Denumirea solicitantului: .................. Adres: .................................... Localitate: ................................ Jude: ..................................... Cod potal: ................................ Telefon/Fax: ............................... Nr. de nregistrare n registrul comerului: ............................................ Cod unic de nregistrare (CUI): ............ Nr. ...../........*1) Ctre ..........................*2) Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc Subsemnatul, ................................................, reprezentant al ..................................., solicit analizarea, n vederea avizrii, a documentaiei cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc, cu urmtoarele elemente de identificare: - tipul documentaiei: .................................... - titlul documentaiei: ................................... Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare i avizare, n conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, urmtoarele documente*3): Solicitant*4), ......................... NOT: Cnd rndurile de pe prima pagin nu sunt suficiente, se va ntocmi o anex la aceast cerere pentru continuarea listei, cu numrul de rnduri necesare, anex care va purta pe fiecare pagin, ca i pe prima, semntura i, dup caz, tampila solicitantului. -----------*1) Se va completa cu numrul i data de nregistrare la solicitant.

*2) Se va completa cu denumirea structurii n cadrul creia funcioneaz Comisia de abilitare i avizare, potrivit art. 36 alin. (2) i (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. *3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare i avizare, prevzute la art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. *4) Se vor specifica funcia, numele i prenumele solicitantului sau ale reprezentantului su legal, se va semna i tampila. #M1 ANEXA 25 la normele metodologice ROMNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE ..............................................*1) COMISIA de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc AVIZ Nr. ..... din ............ Se avizeaz documentaia cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc, nregistrat la ...............*1) cu nr. ..... din data de ............., cu urmtoarele elemente de identificare: Tipul documentaiei*2): .................................................. Titlul documentaiei*3): ................................................. Titularul avizului*4): ................................................... Prezentul aviz este emis n temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitii i sntii n munc nr. 319/2006. Emis la data de ................... Valabil pn la schimbarea condiiilor n care a fost emis. Preedinte, ........................................... (numele i prenumele, semntura i tampila Comisiei de abilitare i avizare emitente) -----------*1) Se va completa cu denumirea structurii n cadrul creia funcioneaz Comisia de abilitare i avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. *2) i *3) n situaia n care documentaia cuprinde mai multe tipuri cu acelai titlu sau mai multe titluri din acelai tip, se va completa: "conform anexei care face parte integrant din prezentul aviz". *4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod potal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dac este cazul). - verso ANEXA

la Avizul nr. ..... din .......... Titular: ......................... Tipul/titlul*1) documentaiei: 1. ....................................................................... 2. ....................................................................... 3. ....................................................................... 4. ....................................................................... 5. ....................................................................... 6. ....................................................................... 7. ....................................................................... 8. ....................................................................... 9. ....................................................................... 10. ...................................................................... Preedinte, ........................................... (numele i prenumele, semntura i tampila Comisiei de abilitare i avizare emitente) NOT: Cnd rndurile de pe prima pagin i de pe verso nu sunt suficiente, se va ntocmi o anex la aviz pentru continuarea listei cu numrul de rnduri necesare, anex care va purta pe fiecare pagin, ca i pe aviz, i pe versoul acestuia, semntura preedintelui i tampila Comisiei de abilitare i avizare emitente. -----------*1) Se va preciza tipul sau titlul, dup caz. #M1 ANEXA 26 la normele metodologice ROMNIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE ..............................................*1) COMISIA de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul securitii i sntii n munc DECIZIE Nr. ..... din ............. n urma analizei documentaiei, nregistrat la .......................*1) cu nr. ...... din data de ............, cu urmtoarele elemente de identificare: - tipul documentaiei: ..................................................; - titlul documentaiei: .................................................; - solicitantul avizului: ................................................, au rezultat urmtoarele neconformiti cu cerinele prevzute la art. 178 - 192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare:

- ........................................................................ - ........................................................................ - ........................................................................ Ca urmare, Comisia de abilitare i avizare decide respingerea solicitrii de acordare a avizului i restituirea documentaiei. Preedinte, ........................................... (numele i prenumele, semntura i tampila Comisiei de abilitare i avizare emitente) NOT: Cnd rndurile cu documentaii sau neconformiti nu sunt suficiente, se va ntocmi o anex la aceast decizie pentru continuarea enumerrii, cu numrul de rnduri necesare, anex care va purta pe fiecare pagin, ca i decizia, semntura preedintelui i tampila Comisiei de abilitare i avizare emitente. -----------*1) Se va completa cu denumirea structurii n cadrul creia funcioneaz Comisia de abilitare i avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. #B ---------------