Sunteți pe pagina 1din 31

@

>.
d

o o

e z
-

= :l : ;= a;i = = :z= = Z li= = j,

z:?ti11i;ZetZz?icE r?,*71aiTttz771,t1

=_1i ?,1;,:, { ; i7Z': I -7t=1 -

/t)

CriLiun t ti porlel! in t].Lktilid initiutitl:1

'

i n t l i 't t ^ i . r t t l : t P , t t t . t { t n 1 r 't l i ! t r

d e 3 folc. , t.( tnJi in Intun(trctrl ct grol ( s _ . l. niscut flopilul Iisus.in tot festlrl anului,natum$i omul au dcslisufat o activitatefebrili, clar la aproplerea tcmii nNltc lucriii se opresc, zilele se scurteaz5, noplilese Iungesc, estemomentul me_ dilatici,al reculegerii, ceeace pcrmitcotnutl si pAtrundiiin stl.efundLrrile fiin{ei sale,i sa gascasca conolt te necesarc nt$teriiCopilulLti. Atutci cdnd iesc din Capricorn, soarele pitrunde in Virsiror, iar ViisirorLrl inseannri apa, estc botezul, viala care te$neite produce 5i nor curentl.l_aie$irea Virsdtor,soarcte din lnffa in Pe$ti, acoloare loc acelpescuit $i despre carc vorbea Iisus cand lc spuneadiscipolilorsdi cir suntnr$te pescari oameni. de D r r si r e\enitnlJ rd5t..rrc lr.u.. in rrc _ lut carean! pe 25 decenbricla rriezul noptii,zodia fecioarei urcii Ia orizont.de aceease spunc ca I i . u . ' - J n.r sct L linlrcroir-.]. l,c5rir cpar rn o p . r_ zitie, iar in mijlocul Cenrlui sc po;te observa mrnLrnata constclatic Orion avdndin cenlrucele trerstele aliniatcnurrlte de tradiqia popLrlard cci trei Magi de la Risirir. Sli ldsinl deoparteproblemade a _ Sl dacii lisus s-a niscut cu adeviratpe 25 clccernbrie la mrezulnopfii. Ceeace ne intereseaza, cd la csle aceasti dati are Ioc ln natLlri na$terea principiului

(c trirn i.. .r .rcclci lutnrtri5i eirldurr -\or ( e r s c J n'\rin , ' , ro L t rl. d . c J ' la f c rio c J a $ i ill roti .-;;; ;;.;',; ';rhiinare: inFerircanrbsi tr s a s c s c a J r' rnl u i, wa ri' v . . 1 ' r ri I n ilia t ii pc l)omnul ii a srrbdtori ,;.'n".i* ^-L'tfatll sc nalte cu adevaratIn ,'i""1 i.ti ttti.to. care 't"ttuu. rn acest se timp' r'tnde aIli mullimea in rllrot<ci :i hrruri de . orn,Ini, in ."byctt h('r' !hcluiest( pcnLrua ]ntc irnd< rn.lnineir' f)ar ' J , a ri n " t , . r" o lu l ll' u s ( c me n t rli t a t c ! I ' irmc nrL c i m d i r ' ' ' ; ; ; t : ; : ; , ; . ' " ra rt u l c i rinorrnal sarba'A c; .iio.nii .on='.1"'; e'te ftl in loc 'i fie corl...t" i r.r.lu"uf in rcett se pro_ . ert de imponanta unui eveniment^care cand intrcaga .,a" nun,oi'o singuradatape an' via!'' l ,u,.u .on""n].*a sit pregiteasci noLla acc<r' el nLr ,'ri"*",," .i",." in dlri lan( D( ' in rc \ L c imic : d imn o lrl\ a c l p lc rd ( lJ \ ' r a r c a: l n tttL (J ( <rul selporla dii.trf.,i t e L,lt"a 'ti la insensibild ace$ti -", t""i iii"t" carc rarniine (l Di' c rp " lrrlin ' i s e f ' rc F ' l e 5 l e : ' , * i, , lit ' " 1 : ' J c ( r' rc iu n Hri-lo s' c l l a l t e i n , . . , l" " " " t * tle lurmtni dc caldura \ialii fi si -,'i "'. 'i.'i, c,'nJlliilc cL'n\cnrhilcDcntru ca I nree.illcsrc in slncl sr' . esrPitrncDir in si sc nc{c; 5i. de ani in Iisus s-a ndscutacum doud mii aspectulistorlc al l'alestina.dar acestaconstitLlie

l2

Ctd.iutiul,\i Pa$tele tr {itiu initidtical ih

itlili iLn ',ittn1!tli t\tttelc i trattilul

tl

Criciunului, iar pcntru Ini!iali cstc un lucru secundar. Fiindceinaintcde a i un eveniment istonc, natterea Hristosestcun evenimenr lui cosmic: este in6ia rnanilestare vieqii in naturi. a inceputul tuturor ribuliirilor. Apoi, aceasti na$ l e r c e sr eun e r ( nimenl Ini5tic, aJiei Hri.r o s t rrbuie si se nasci in fiecaresuflet Lnnanoa princi, piu dc lu:nini;i iubire divini. Aceasta estena$, tereaIui lisustadt timp cAtonlul nLr poscdd lumina $i iubirea, Pruncul lisusnu se poatena$te cl. in El il poatesirbntori,il poateastepta...dar va nu primi niciodatd nimic. Iisus s-a ndscutacun doui rrii dc ani, qi in amirltirea accstuievenimcnt mergemla bisericA.cantam pentruca lisus a vcnit sd ne salveze, plrtemsi continuf,m si $i fiindci suntemsalvali, p j j i lr r im . h e nt)t sa ntincam. c' fi.I \ e )n ic $i 'a linjltili. Iat6cu inlelegoamenii natterea Iislrs. Iui Dar lbanc DLlin drnrre sc girrJe5c lucrc./c. ei i; se studieze, se straduiasci se pentruca IisussAsc nasoeintcrior ln fiecaresullet,in ficcarespirit. f)aci era suficient ca Iisus si vini pc pdlndnt acum doud mii de ar1i. oare de ce Impirigia lui Dumnczeunu a sosit ince? Rizboaiele, rrenoro. i ri le . bo lilc.lo a rc ircesrcd \; ttebuirlt dt\pJ ra ... Eu nu neg faptul cA natterealuj lisus a corlstlllrit un cvcnitnent istorlc de o mare inlportnnli, dar esenfialulestereprezcntat aspectclc de

rl l iilrd.. r'j.i In,'iic Jl( 'irbillL'rir t raciLlnul llrr\lr\ csle un ,, nunt"' a, lra'l(rcl lui "\e an in unlve$' )cnt cafe sc produce in fjecarc

,r l"'ri"""* ,,i'; i;;"i

deo.iipi H'ittnt sc poalenalte lur Putelirecitipovcstea.nelterii

cc-ea ir li5u\ cJnd 'ouncil: ".".''" . , , u e ' l c c c r e d ci r V r ' i. , " t a r" ' . . . f " . ir. ' c " ' ir1 : n'ri ' : " ' i; ; ; : ; : l iu . , i' lr. . 1 ' ' rre ' < . t r ' r L r> t ccesle sLLn[ '.".i d".at'"."at"u" Ei bine' unde mai iararri, mari ca ale lui lisllsl ' '' ."'0".,i, dcia' caliva Hristos s-a niscut ctrrind'iar pentruallii cl t. t'; .",r";;ii;l ';; ""51e pestc.cite'a secolc' .. ;;;i" din nettiicire lhrr Je cc , , , ' i . i, , ' , . , ; irr rr(g irir(r io n d ilrrlor ( t r n \ ' r l rL i r n p p rc grrrrn ; '.";; " . , ; : ; ' ; ' ; ' " " i ' ; ' re ir ( r'crurlrrlur' ': ; 'ri'r'ri 'i"Lr'rrurr( 'L;J crcrnplu ic I ia ' . , . * ' (ln n lrlc ' llld Dc ..,^ " l'ar'"n, u"r,.r-"0ldr li'ui 'nlr_nlc'lc inlr( dn l)c r. R ( 9 i r\ 4 a e r " . t . ' lrra i , ' n n " r' ' Db r f ' r-lo rir' '.,i".0un. \(dL.x to"'lL'mJa '1 ilrr: \ r'nr .,O.,, Dill r c l o l l r \ d n . . . i. L l. ' a u n L . )i c u m " ' lic

.,'.i".,iii." ou'"tu"tLrl ''.i,t"i

d"ri r lr t cinLdll: 'l'runc!'l .'n" .lt" "r' nu se . drr llr,l I nll ijL Hrt'tu' .in *a li ninllc ".'..u' llJ \r ! l lhlu-l -,. i't t.i- ,*"t" do :lcun' t:lJ ('r llcill( 5i-)l :.r re Lr<l'Lr'e jn a dcreni pc'rtr|r '..,'.r .. 'ufl(lul 'iL' Hristosi' ".'..l polulat^de sdIic

.i

"iriiii

despre dctalii celc ir"" olerd maimulte

l1

Criicitontl Pqtele tu trutlilie initittit': ti

inilnnid ttlttttlli Pufclc i1 tftttlilitt

l5

acesteleniment;allii il mentioneazi lrcacir in \ a | l n ccl ( hicr 3tLrnci cind lisu. a rcnir p < malurile Iordanuluipcntru a prirni botezlLl dir meinile lui loan Botcz5torul. VI voi citi deci povestirea na$terii lisLrs SfAnta lui din Evanghclie dupi I-uca. ,,in zilele acclca a ieqit poruncAde la Cezarul Augustse se inscrie toatdlumea. Aceasti inscricre s-a licut intai pe cind Quirinius n c i r r n r r ia r i r . Si se duce:ru Sr lL,li \a.c insc ri< . Iiecare cetatea $i s-a suit $i Iosif dirr Caliin salcea, din cetateaNazarel,in ludeea,iD cetatealui David carese numetteBetleem, penlruci el era * i din n ccmullui Darrd ( a.i sc ins . ri< d i n e asa impreunacu Maria, cea logoditdcu el, care era insStcinatA. Dar pe ciind erau ci acolo, s-au implinit zilele ca ea se nasci.$i a natsout F'iul pc siu, Cel Unul-Niscut9i t,-a inliiat li L-a culcat pentruei. in iesle, ctrcinu mai cra loc de gdzduire in linutul acela erau pdstori, staltd pe $i canlp $i licand de straji noaptca irnprejutul iunnci lor. $i iata ingerul DournLrlui statut lengi a ci qi slavaDonrnului strilucitimprejufullor, Si a ei s-au infiicor;at cu frici mare. Dar ingerul le-a zis: NLrva lemeli.Catci, iati, vii binevestesc voua bucuric mare, care \ra li pentrutot poporul. Cd vi s a niscut azi MAntuitor, Care este Hristos Dc,nrnul.'in cetatea David. $i acesta va fi lui vf,

ctrlcrl in ic5l< ,rl V<li e:r'i un pruncinli)al --" mulf.;"i;'t trt I iru impreuni cu ingerul' i. 5 lirrd in d p c Drrrn nc / e u l **. .t"t*i i j' . 0 , if rt . irr" u e c l J < s u slu i l)t rn rn c / c ul p e huni\olrel l.rnt nlet-'intrr ocmeni ' 'l;;';; dc lx ei ll ru ;; :" rnserir r\lecar rncrgcrn ,'^-,^.;' ,ntt'r.:luunii cilrc al!ii S5 rce'ta tc crrrcntrrl J",,, fo u"tf"t'n 'i rcdcm ci I)'rrnnrrl l-a li,curcrrnoc'trt ;;i ;' ;" "r' \eniL)r au arlxrpc \40rrx$i pu .;;i;Jt,:*. eu \ i'/'ndu-L' du .'".' .. ll"'".. culccrin ic:le SI

l. .")"." ."-ti*" dc ccl( 5pu\( h'r -i.t cLr\rnlc' lf"tlt fi'lfr lorlc atcsl(. ',"rj .,-,1"-f. ln inirnr .c 5i '-ru Inlurs paslorll' penlN toatc . ,'i"A tilr"aa"Ot-L pe Dumnezcu' \c,spu\csc :i ruzittrir ;r \ i/lt:cr.'lfrccLlm jr: i - l l x r e ' -" 5 i o . ; n ; ' ilu rrn p lin rl p r / il(' !Lrrnu li'\l nunlrl nt"iui' i.,' put nulntlc lisu5 zirnr'l.iin l'lntcce dr . i"*"t. a"i rnaintc c sr lor' ' ' " ii z . l" a s -c r:irrrp lin it ile le c u r i ! i r r i

xcc'tC^prl5i toli .t"t.Jio"t"i*rru *t de'nre dc c;1re

c ' Pr tr n l a . o r r ir * iu i- r t r " ' " t - J u a L h rn c r'rcDrrmnurur' inainl(x ,".,;"i. ;" ';-L puna intaiorice Domn'lui'^cd ..1;':l;'';';i;*ea Domsa birb-dteasci l'ieinchinat Iil;";;;i; zis in I-egea

sau tu'tu'"l^" doipui de 'j:;;,ii"i, ' ;;':"h" i" un o in lerusalrtr' cu ."riffi1 5i l,..tiera

,";;

ti;

dca jct1li' preorLm .s-a

t6

Cficiunul Si Pa,\tela in tradiliu iniliati(al

',icirnut I P.t$cle in ttod4io itlilidti(ti

nlrmelede Sirneon; otnul acesta era drept fi Ei tcmdtor de Dumnezeu,a$teptand mangaierealui Isracl,;i Duhul Slent era asupralui. $i lui ise vestisc dc citre Duhul Slint ci nu va vedea moartea pena ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. $i din indemnulDuhului a venit Ia templu; li cand pirintii au adus iniuntru pe pruncul lisus, ca se lacd pentru El dupi obiceiul Legii, el I a primit in bra[elesale li a brnccuvantatpe Dumnezeu$j a zis: Acum slobozeste robul Tiu, Stipane,dupi pe cuvantul Tau,in pacc, Ci ochii mei vizurd Inanluirea Ta, Pe care ai ghtit-o inairlteaietei tuturor popoarelor, LLrnlinespre descopcrirea neamurilorti slav?i poporului Tiu Israel-" Ali citit sau ascultat sigurantidc nlai cu mlllte ori aceastipovcstire. Multe detalii conin ea sunt simbolice. ExistAde aselnenea linute doui pasajefoarte misterioase.De cc cste spus: toatcaceste cuvinte, puninduJe ,,larMaria pdstra in inimasa"?Inseamni em cevace ea nu putea cd spune.Dacdem ceva ce auzisepovestitde p:stori, ea ar fi putut spunefiindci pistorii povestei,ru la loald lumea. Era deci altceva pe care il pistra cu maregrijAin suflctul cevasacru. crnccra ei, $r Simcon? Estespusci Duhul Sijnt era asupra lui,

Dar cu nu roi nuter Ici cl crd lo'1ne Ptlr'

.' .."i' l i:.

;,::Il;j[""::"ll cu Pr unculfl.*::: ;ii:"':,:il;::.", .l i tu- l il unea f' ' *""t'


Vetr rcder rrum dr'il all Illiclc\ Lu

\'4rrir rnrrr'cin( er:'|u .J"' r,", ::.'' ;;;''"i \4Ji Ii"r'' , i. . , c le ' i ' i ll' lirin lr i l u r l, ^ -' i' n , . . " u dcjeDrrgirili: f(nrru l Ii d-cr'lnl .::',''";.;-;;" rn pc ir'ur' SuNrtorr'l ornenrrrl . ,",i o tnrre "t1t.",t' t u ig t ra t r t c , t ' r' t i. a ' n d t p lt n ' t' : rt 'n lutrlua r ic :l ( r J r l "' a , . , " r. . o it i' " " f . 1in ric lrlc lc r

Jc c' tr r :- ' r a r l' i. r ' ' ' it " ii n : - * ' in r r i M c r i' ' - a l.i, jlj'slujir'i I r"mnL'lui rn<tct:d I:T., ,,""!,"" m n l cr a r l . - " a " ' ir ' t " tJ c i ' r a lic u r\ cl e ' i" i, "
\e ' n c l r i l r r i nt 'i ,Jr ur i' 1..o,t nu nc g;ndir r '

.,.,'i1 .'iij"ll liInr rt e I :.'i:ij ;ir."i,.' :"lli':"iii.i ' splrit 31ctdE putcrlllc)l .i un

.?i']'li l:l l.::l:.l*l[ ;:l.l::: ' ;i";";'i.i .'1.1": ;i.:..ii'l:'


;:i" Nu.ii in"" donlcnru :1'"'lii'J Tll':.::i,, a(csl 'r.rune l)l-, t"g, racu
a ltgi Dotnnttt nr5tc nrtlcreguli.
,-ri. lnt.,,,"rri ti'

t' * t'iiJi]"iilTo,mnezc' alege creanifte


conJllii anLlFrilc inLlupline',:

".".,"

..ru,nn""u..rl"':.'l:'lilll,llil::r i.'igu'-. "ft ddr tscinousi Jfoi prsrrri 'r" 'rrr'n'ar J;"il'.i ;j';:i;;; tc
r"ralnl drn ni5tcpieile"'

tn

Cri.iun

l ti PLtttctr itl trtl(litia initidtid

in .atchtnul Palitcl( ad|i(t in4iatun si

19

in sliriil dc om. ( a in cazulcopiluluj:embrionul trcbutcsii lrcacli$i ei prin tot f'elLll lblne de $i ,r , r . l i r . r n te,i c.rl r,r ir.nr. .r .r.erL.rc.rllri t r. un ne. La ltl, Iisusa iirsrobligats.iparcLrrgd anumite c . - r n : r r c d- J dcrcrrrHrr.r,,..Jirrii ..i .crr cc cfestilliinu pot accepta. considerici lisr,rs Ei era llumnczeu InsLlfi. ca s-a n:iscut pert'cct. Alunci,de cc a trcbLlit a$tcpte si vir-sta treizcci de dc ani pentru a pl.imi Duhul Sfint $i i i.acc rrirruni']...Chiar dacdDumnezcu persoaniar in lrebur sa vlni si se incarncze p:intdnl.El ar pc .r,\'cfrJ .-i \' '.rf n.t l(Srlurf. e.rrrn in.Lrr:lc_r , l J h J . '. l l ., ( .r cti .,r Duntrczc.r rc\nccti :.. n( Sinc t)Ast1'el vdd Initialii lucrurile:to!ut cste in ordlna. totul estc logic. totul cste chibzuit in nlnlee lor. lcnr-rr r tl dctrn o<..i.il j. l t.trJ,(i . fc Irsirs. Maria;i Iosifs-aupregrtilde rnultii\.remc. .ieJaclin altc iDcarniri.qi ernu puri. Oafe Duhul j ( SJ : . r r - .1 l :l:nr .tcr cl r li-Lr. Dr. Durrrrl \tJnt. ln planul dirin. cra Duhlrl Sfhnt,dar in planul fizic era evoicJeopotri\.d cc!a...decine!a.tjindcd de in acest platl exislii o relleclarea DllhLrlui iji \ J - I r . P r t.| c.r \.r c\r\l( o eurccp,,nd\.lt; n(t ( l r , r i I nr f.. q '( lr r i lut:rj. D<trtnj in pl:rnr,l ic . ir tiz in planLrl spiritualii in planLrl divin tolul si fie mercltsl:tnt! iuninos 5i pur,in planulfizic trebuia sd cxisledcoporriva insotjlor DuhuluiS1int. un al

totul Veti sDunei"Dar pcntrLlDuhul Smnt pulini el ar fi pututlua ..t" t,n,ibj1!i'D" "^"ntpltl, un corpc( nu Jr li lost uJr,. i,n 5frlitr )i fo;md u n c r le me i Nu rn r r c d u n , l' * ' . . " t . . " f . pndle sub/l\ta rt", i'" mdlelic clericJnu prrti-,i, it;; J; oh'".itera ore o /i )r apni

luirrrrrlc peLrcc ;:,:,;Ji,;. in"po'o," 'r''ttt 5e. corpul :,' r.""i".ii" .p"ititl" Penrua Ii durabil' aduse materiale particule a* '"rr"l.'"i"e*iio.""o"ilte Sfantaveanevolede o lJuhul o"
\ eli ghlcl Rc\tul. ntl \ i-l \ ul \pllnc il acllunea lisus s-a ndscut desigur "prln con(cpcrea qa Slanl ; in r'l'rsurdin !lre Jr.hulLll dc nici o pa'tu,, o:'",i dc nici o Llorrnli c: s-a ""io., . sen/uslitll< .re lnrlc al;rlna .. A" Acllil lrehule Slxnl r- ,r "i"' icrlulled lJuhLllui n,in

.1",nulna lttl ctea corpin panlcccle -rr,.i"Ju.,,0.n,,,''t-Si slngurl'

de\tulc .1'tnc mat mull. r-atn slus deJa

e'le virginrlal(c Mari<r'. .'.,ii,",' i"i.r'.g.rn\irginilalra decit tizird Cate rnultspirirual; '*' inle nor '' ' .:r lei' unt \ir fl' lc e\ler iord' r in e \ol hll' eu nu v - s unr ,.,i,;u J".:, ni." pr o\tilualcl
in cele Nasterealui lisus trebuie in[eleasa t'toric ca un . (i lu t n i. rd ic J c d u n lc n n n l(n ca un lcno. , , n ' n " n p , ' t , ' a . mt ' lt c ; i t n ' l; rlil ind(oscbl 4'Li/i' nla inreretca'/'i ;;; .'.';'. _,enomenul mlsllc'

t)

a j ti(junul lji Pdlel(

itl ttdd4kl ttlitidi(:a

'ricittnlll ti Pultclc it1tra(lilid inildtt(a

21

l-uca era cel mai inslruit' cel mai erudir spu$i clintreevangheliiri i$i incepcIllanghclla X rr ' rmiril rC g".i ) i ctt Cr, Cr'c.,l.ln:] ' J ' , A- n de ld 'c(enJl si ti lc 'c riL r r . , . r . ., J.- un ,:n ,' n,ur pe Iind." El nu a lbst narlor al evcni entelorca sa ccilalti,dar'a ficut cercetifi,lii in po\csllrea naftcrealuii lisus cl a retlnlltnurnellmaclcspre in su{lctulfiee;11" cuer'ti,icntelur serepcti "arcvom oprl acttIn asupra iirei tiinle umane. Ne rce5torilnxgini\lnlholicc P.ntitr I r *i cc nir(i Pnlrc ll lisus esl' estc nevoie de un lata ;j o rnami latil' Iosil' \4r"irr'cst" in i n l ( l ccl Lr l.5p ,r i l't,l rrlr'i \lrrIa r Clind inima 5i sullctrtlsunt ptrrifi*ff.ti. "r", aLunC iof ilu' ' ( n ri l c : 0 :l l c l n u " \' l l ' l q l e dl n (.rl \', i r r . l . c r yi d r n \ni||r. (r \. l..rlrJ Jrrr S dll(1 u r i , ' r . .^r l .r .. nu (cl( J'l(. \.r ds. 'r Dr-hr'lS f in t t pLlra sub tirrna lbcului.a iubiriicliline -o flircira fiin1ei sullctul 9i inima .rrc vine.a fecundeze principiulleumanc.Sulletulii irlimareprezintd rc 5i in lninin,rcceptiv, timp ce intclecrul spiritul (o 1 cdrc f'c-ll<:lc i n r e un L ao _ in cifi tl mcs'rilr I ii , , i i t c p ,,'r ,u c. l)uhrrlili 'r' rJrr'1\rrllLr'r l sufletul'pc u".sal care csle 1bc.si ia in posesie Dar oum Llristos' Maria. Atu ci se nattc Pruncul esteun linolnen ce trebuie se sc produc'r na$terca m si in celc uci lumi, copilultrebtrie se nasc' il

estemult mai complex fizic Vedeli voi' :.lanr.rl

'""'"iil,lil".ljio'., L:i":X:,i:"i 1, lll::il ''..":"1.T:1,:".:';:'ii:J"","il; ' '.'* to" ln'1'"'ul p'n''u "L-',"i'"l'i.l""i''"o'ilu.. i.'"""' .'i'lll'i ;'"il.iili'.lli."n'"'iliii i ; i,i;;'i1. ll.':"r':'$':l' ,' ;';; ;;3;.q; "'.
"i: .^i,:'lilil Ddr :"i[;: i:;,';,: ]",c'cuc

:ull:l-1i"';l;';*ii::Jlli*i " "', .:i:'J;,1i";x'li:i:fi:.lil;;


'-"
' ^tr"., -(tc o reclltale r L 'J U '

l]'ll'ill.ll".'*''.",.' '":lllll]i i;'; '" i;;li: ;;.x,';1; '

.i'.:::i;Ir }il :itill',"#"i::: ii* ortur penrr.


:;l':l ;.,i'il,iijl,'il

i:': ::Tll'J'i;il:Ji' :;:il' l'

::T:li; Jl:i lll'llil;::l,Ti "";"lli'ltt::: \fanr D"hur

u"".1

:.'' l:'; ;'i: ;i"$:ill;";: liii:*h;., :F:['r*iTr j:i:

r*l;*:il ::
','.n"..ini"ou'nntt"u

a rtinsulot

)2

('niciunrl ,\i Pdrtele tftkliti( iniliatkli in

in trcdilia iniliatirli aciu ul ;i Pa;tete pentagrrllla l(\alrul, o alti

2i

r L r \ ' :,r r ci I U Il r ful(drr \i u {;c. Dcc'. inl c lc c t ' r | ' r tr cl 'r Ie .i s< r'ertrlt< .A .e irrlLrric . . J ci )i i n r r l c r !i j ,,r ccr :pun.inLl...1-\ist.r cc\r cc m; aici .l(pi'e.le r. .-. pi.lrc,7c VJfi3. A rc.l'inucDe n. jumitate din liinla ta Maria,insearnna respinge a derenindca aceiacare,nifte intelectualj ralio$i nali$ti plLri, au inliturat intrcaga latura el'ective, rcccptivi, roatc calititile de blande{e, umilin!i, pe bunarate. MLrl{iau respirls-o Maria fiindca ci i-a plicut si prirneirsci vizitaDLrhLLlui Slint.. Trcbuicsd inlclegeli Maria $i losil surlt ci r r r l r c\i '1,i l uralc r ictii i rtrri,,are: .rc(ia(Jr L ru i pe Maria s-au olilit $i posedi numai respins o inlelectlrl caredescornpune. criticd.carc cstc mecit reu ncnrullurrit.Dinrpotlivi,observali losil a rcspcctal-o Mana. a pistral-o lilngd el ;i a pe .f.r.: ..nh. cir :l)t(rptii un coprl: eurd|r'c'c..r o meu." ocrolesc lijndci arc ncvoicdc ajutorul a)arcc rcprczinti stcaua'lEsteun fenomen cc sc produccinevirabilin Viata unLriadevirat nristic.a Lrnui adeviirilt lniliarl. Deasupra capului pentagrami lurnjrroasi.Ccca salr upare o stea,o in ca sc gisc$tcin inalt cstcIa fcl cu cc se gise$te lumcadc.ios.iaf cccr ce este.ios estcla lel cu ce penlagrirmi se gise$ter'n inal1.Aceaslar tfebuie deci sai1ie dubld. Mai irltai,omlrl insuli estc o pentngranli vie, iar apoi.in inalt,in planulsublil, , r r r . ncij d ( .1d./\.lrrl ,l r plir' i<l< uirre 'riri

dreprarea:llli'i;'ill',""0,i],ll"i"ti ' hun.itarc.r. rr


'!1"'

lumini -.rn6de

aIu i :L-a( Acca'r rnn cas:l'::i,ri,::,'JJi'Ji :"1


t:.r.upra sraj,lul!i'n-tullT.il;l',1',,-i"." r"'.. sa pe HIr5rur ! is '
.rrc poseJ' in sinea

:1

Cn-kitl"ut Palele itt t1dilit itliliatii ,

in nlklifit) iniliatictl li a[iun11] PLlltule

2J

o o o luminar. lulii atoarcLllureazi' lurrini carc inlberbileazi,vindeci, purifici' instrhranesic. esteviTu_ lLlmjn'r flcteltc...intr_obuni zi accasti de ti dc departe allii' li ei siml ci se mrlnilesti ce fiinli Ceea sc anilestit prin acea ""..,,,p"iiol estc Hristos. $i in acel molnent toll cu adevarat pttcrriet lt h'rrirlii\ I n .r e o n d rr .itnr ii, l l l orilllilc. l r r q ; c.1 .) ; ( h r .r r lnilrll 5cfi rc'i:lo:i c]'c l)l cir inchipuiau se afli in rirf, simt la rendullor cd le ljpse;tcceva.ci nu au ati s acel grad de spisi ritualitate vin sd se hstrlLiesci, se incline l1 )i datufi. sd aducd nlrl l 1",.'6. '111'1 nr.,'er'ci celc L_ci '.rrl ' ling' Pruncul Melchior, Baltazar 9i Ciaspard Iisus.Ace$timagi crall $efii rnarilorleligii in 1f,r'c a ' r r l . l nr :l a.l \( niL D( cc'I irnriei:r'_r 'rrnriL obseNandpe ti lumini. Cunl erau $i astrologi. el exceptronalc, planetare cel anuniteconllgura{ii tln cveniment ci alLconcluzional se va declania ( \ l r r ur d ln cr n .rrliinl \.rclelcalLi Ii'u' cr' l(s I'r pundcdeci Si unui finomcn ce s a produsin ccr acunrdoudmii de ani Ace;ti magide la Risirit aducaur.tan]are (lr 'inl)r 'nir. iat fic(,irc dinlrr rcc'lc cJJ"Ll': inscmnacd lisus era tege: cLrloarca boLic.Ar.Lrul a aurului cste culoalcain.tclcpcjunii oilci stri capuluilniliatilorca o dcasLlpra lunrineeze lLlcire coroani de lulrind Timliia inselnnacI el era

'ltil:';.; I;lillqq:t;Fli: ;,;:i' *"'r


i "' l':l'::ll,:l.'llti"i.'{ii"'i..l': rar tat.a'' lrui a. rittt"r' lutrtrtna'
l mJl Ll n bou

r',''rii1 .",: ::I:'':ii"ili:i::'JiJli':1,""j ' liiH,:i,,il "r, l*ll:ll:'i:l ;i;"i",.,-t'.., lr Prcrcntre:t .nullnr ,
'; ru'*" nl']r, .. .'u

'.1igla

,;J l:lll; "' t';\",'.:'l: i] ""'':'.'"';l;

\i

tlc 9r'aiJ in ;""t nc r',jufim riu'n

: .: :;'::;:l,ll'""11'".,,t:,i i:i';::l':lll:
rr :ili'iill'i'..-'i'.'''i .'li'I:l:''ill rnflucntr^r'ri

li l;il:i,lJi j :t:iil i:"1 if;i1;|";ti1.::l ree''.


;ll.' i,l'l;:),""1':
-t ,rl ' t ttut" l ni crl ofl r' l I

l]' ' ' " ' - r ne listr sDr r ' r ui' un mr r c.' r slcr' i,;; ta t.. r c\' la

ol;J, T,i,,;''",.'"--llj"]: i",i,i,l '',".'1; si.;tL,.r * r l . .:.,,, \. e:r c douantttn:ts" !ur lr , i .i "

:tri'"h ;]l l;l:.Ji:: 'lii:"i:: .. i$i')i.'l'";l;;.,


ti ml l l Ll l (

"

26

i Cr,iciun l ti Pa$tele trudilia in1iaticd

27 in4iaticd in Pastelelraclilia $i Crdciuhul pentru sa-lucreze omulincepe cdnd Arunci


src;:;::;;";;t. 5i personalit.rlii ale senzualttaltt

#;::':;;;.;i I;:,.:,,::ll)'l"ii.,,ll ","


acela iocmai sd " "utt.u,"ll''. il,';"!i ii"j"gi .a "t ,l^,,4 fnrte ounandu-lein sluloa doud lilg-T';::",,"{rr" .urruu "" acolopt:t:ltt' oil .1"^"i",'..,,-"" eralr ,a.unu'"u

;li'#;;;':lf:"T"':":'X}",';i"L HT animale tb*

r",'" ?::':1 i;li*i ",'",'"" 1":l':1il' ".', "..',

ili ;lJ l'.'ltil:illu';:mlililu:"l:l 1"J,, """1,"1ii.""t''"


J:lf ";"n::" ll""']l 'Hii
rot inoioi r deja iala cste .d1::^a p,,n "s:l:;l,lui "ur" esre al bouiui o reminrscenla ,4,,5u-''algurut 5i pe slujit ttuntu boull-au "'ll-l',1'. pe nlsrur i
il poseda "n tnti ceicare "' "i

null m:i tr-rlburar' 9e1-c1]]:icl"1e'r mai ii. Sullul nY: sa fac srifere. "]'.911'.1 l""ll,j),i'.lrrraJ,,", u vedel'

dat a. .jf.:,^,ll,,llil'"i:j.,",",""r* Dumnezeu.

ii'o"'1""'l'"i::":' il llllii'i'niStefo4e toaneurttc" ilfl1lili,L"li frind acestia


la inhdma munca'

tl ::il'::li:'il!l "lli't'"a "-liT:: autuarni5te l*"" ^*" ingerul. "ll::"^'-,"":i''.; iar cand
Incanrdl" ' terealui lisus'ei au tbst
ArboreltiSetirotic

pistorilor care Apoi un inger a apfuut

2E

Crdcirnul Pa$tele trudilid in iniliaticd $i

itliliati('l Crliciuut ti Pt\tele in trudilid

29

n q ]. i-auadus ofranda. ca Acea.tx inseamnA ca lorr cei care pot aclionaasupracorpului fizic, f . sa - dic ; s p i r i t e l ea m i l i a l ere i n ca mi rte u n u . ) i careposedd bogilii (reprczcntate simbolic aici prinoi, miei$i ceini) sunt avertizali. sunt Ei avertila!i deoarece panicipar formarea au Ia ateslui grajd(corpulfizic) qi atuncivin cu tolii spundnd: ci ,,Oh,la, la, nu ne-amgindit niciodatd vom fi atatde onomliin grajdulnostru!" Toatespiritelefamiliale,fie cd se afle in lumea de dincolo sau pe pimant, primescdcci vesteacd un eveniment minunats-a petrecut in l . in rm a ; i r u f l e t ur o stru$ i a tu n ci l evo r \e n i sa e seinchinegi saaduci daruri.Da,intreaga lumese punein serviciul copilului. atattimp cat nu Dar l-a!i llcut sasc nasci. (onralica elc \or veni nu sava seNeascal Ingerii sdil slujeascd vin numai pe acela la carc Pruncullisus s-a nescutdeja, fiindcdei nu vin pentruvoi, ci pentruacest principiu divin,Hristos, Iui Dumnezeu. Fiul Sa ne oprim acumpulin asupra simbolismului icslei. dece Iisus Da, lrebuia senascd se intr-o iesle, paie,9i nu intr-unpalat, pe intr-un t emplui.n t r . ' l , ' c u i n l ma rc i l u ro rsa .' E rand in 5 ghelii, totul estesimbolic,dar foaftepufini sunt aceiacare au benuit ca existaun sensatat de profundin spatelc povestirii nafterii Iui Iisus irltr-o iesle.

," "ni."",-r.,'*S i:ll:J]l',i:,""i, t.l"::-(('rL'u dcspre lJrinlele (c le_c'n lircut


, -r-_"^ofia",

al corpului nostru Veli intclcge in ce loc


cenlrLl ln ce lol D '!l' jrlca Jic:l

;; I;; l.;lLi,;, "*l:'X:::':ll:.:ili;lii: :::: ' n u me l(\ a u '"'', " rrl c Dd c A


;;.: ;;;.'
deJcsubrLrl metri ,n'O.,o,t .' "'1.-t]'ll),i in realin'l "'1.t-l'llll,.l rlcjapo'rezr. .,"0 relerl tt:'us ","n., tiaiii drn trccut.Si lu cl se
rrebuic lii, i",i"" ""it a d ' c ellia lu l 5 l : p lln r ' b o u , i u t rt n a ia r \i !indrli c; '"'t' c o " t i. ' (d s u n rc ! iu rrn i! i "'"i cenrru' ircc:r ''l"l :1:iii,i;T:. n.l'''u'l'

.ol*l'..,i"'-'-*'.,r'l' l't '"' ::':.9: ol::i::l: li" cslc centlul.nr "o inrreurl 1,r,..,"A.est .pcnrece qi \c na'Lr lr'rrc

."'i0"n"s.," cre!erul ri.,,, ""o,ll-. "l#:i:"il drn :"ll:1, conil nas(indu-se vreun

r'c:lor,1'n(clc Slo' n"""U ,1, * "O"t't a:ufm d!'/ruslatuJrc' .".ri. rliti"""f"'un' ton''det'r't lL" n' ll ir(cslloc ncnlru ,lio ia,r'a, u"''l"||f J al(' qc pcrP(lue/c >i t"t arci' itl ccn' I"'.t"nira" '.r \ii rJcl,:i 'e nJici in i,i'iij"r.,.'l..lln" ,.;'trct'Lrie

.nn't'inri tl"il)lll'"ll o*0, .. .ia...,.ri '""t' Nimlc nu este mal llnnor!

in r oi i n atc l t) """]t"' "ut' unt' tu' .n' i' n tinta: drn cele !r 'ilo't"t' purrrlrntut Ccltrl ror r .r .r t' c' o nisl(liin!( \ or in!clcge \': \ r/rrc/c "",r,''""ir,l'i"r" '"ti' n:'siut \ 'r \ cnr'; >i :";; i;i"' ' a

30

Cftichnul $i Po$tele in trcdilia iniliaticd

in trdtlilitt itlilioica Crdciunll ti Pu:itele

tl

va daruri.Desigur, existaun Irod li sd ve aduca (au existat va fi furios$i caredorind mereu) care pe sI il omoare Iisusva ceremagilor ,,Mergeti $i de-amAnuntul despre Pruncqi daci Il cerceta.ti cu v e lian d . e . l i l i - r nSrmi e . .\e n i n d i e u .sama \ i ca i existi $i ni$teingeri inchinLui." Dar,din t'ericire, ingerului care i-a care \or aveniza. asemcne.r ia spuslui losif: ,,Scoald-te, Pruncul!i pe rnama Lui 9i fugi in Egipt $i stai acolopandce-!i voi fiindcdlrod are sd cautePrunculca s5-L spune, Magii au primitordinde la Cer s) nu .c intoarce lrod, qi au plecatspreldrile lor pe Ia mai un alt drum. A(easta iniedmna loli ceicdrcvor ci \eni la n g i l r s u s l.d n g a n ci n i u l ri " ti c. u vor h n f'ri ci mai puteaurmaacelaiidrum cc inalnlc. vor trebui sA urmezeo alta cale.Nu v-ali gandit la nu-i a$a?...Totul este atAt de profund, aceasta, rnineeste nemaipomenit. atetde misterios! Pentru nimic. Eu vi transci $i credeli-nla nu inventez mit $tiinla pe caream primit-o$i ea esteadev5po\ carora rala.Textele sfinte conlin esliriasupra a seopresc maj mulli oameni ciror in[elegere cei povestiriestc acestor estelimitati, dar con!inutul pentru penrru discipoli. sensul iar lnilirli. de undeprovine acest obiceide a face $ti! o petrecerein noapteade Crdciun? Este de Dupdce s-a nescut copilul, asemenea simbolic.

mincirn'l rrehuie'a llLnlrele\,uP"'" " llT-'l.fliliT;.t11'1,1. firi \a depafinl


sisur

i''r'i.i I::l:lli'.t:f i"'"r,,."". r''":" l^1"il'i jl, laprclc.rnamci e.rc


hri ner cu ' ;n!cl e cl l :1r a(rrrr LL" ' " ' '

l:i"'.;'i;; .", :"1"': :':.;T:;lX, :', "'.' in tirnp'rl holiee.


'ol'"ll'"';,.tll)ll,l ,orur. ttmela lumrzrd"o 'll|. ."nr .leia nrezcntc: *Pctl

,.lli;

)11'ii5*r,.." r"n

;:il;i:.1ili'i;
,^ a

ci De ctr "_Jt, l[1 ili,;' ;;.:";'rc ri apui raprcr' i'l rcs'sc'cbrhisr :'ii;i"i:fil"ilt'' r'|luri'c .

isl hrirnctlc nolld rtrlncr ranJ lilneia

rnai r'ca'r','e torzru

.u""'l:jli:i':l;,iili .'".r" pri,,J,'"9[:j Joui i .ipi""i"',..i n"*" ;l :l:ll::, ;];;ti,i'll. lt: for tit \ itrler'ruhirer' it oatortta'" ".te cc'r Ju\in;
ili:,li l:;ii;.: ;;(ur r'|ju'..rrcbu ncltereJ br'
""-e si os Ln noi Dtlpt

i"ri. d ln " u ll. ' " . , 1 , 1 ]' ".' ,o ,n iiili''1". i. r a m iTll'i"'i':;.;:l,lli[1.1]l "o'l' a c c en o ix a t,r r ,,,
d pcnlrLr lLradc h cl lunttnr-cu,.cljr., r" 'PIuncul
Hnstos

".ur. Atr cum.mal"l::ll)::;;,.l cc pru,r.ul n a ) r e r" i. il] li, , i,.f"t.r n e' cl d e c o J ' r lu i d u f i colllrrru '' s-a llA\cul luc13rea

u"'

loaflc o 'otlXr,.r.o lurllrr'toscne lr'hlcmi s i :c tr c bui e ,",*,n""o 1' "t"" t"1i Inr !ialii

;'J;;:--il'

di'(inL'riror Pa\ J";"sLol cl :f unc

32

in Ctdciunul $i Pa$tele trudilid in4iatica

Crdciunul $i P.qtele in tratlilid

iniliaticd

33

pentrua faceca Hristos sei cAs-atruditindelung in nascA eil $i el a inlelescd Hristostrebuie sdse el De sufletomenesc. aceea in si senasca fiecare vorbeadiscipolilorsei,ii slituia $i chiar ii zgalacea ca $i laia.penlru ei sasenurifice sareali/e/e fiindcd de starede primi.e,de supunere, adorare, pentru a prlml sunt condiliile necesaae acestea gemeneledin inalt. Sufletulumanesteca o ledacase opune meie: dacdfemeiaesteagresive, un mereusolului,ea nu va puteaaveaniciodatd copil. La fel li cu sulletuluman:el trebuiesedepenttua primt receptiva, adorabila, vini o femeie Duhul Sfdnt,altminteri,pecatpentruea, nu va copiil avea l)iscipolul esteobligatsI se incline $i sd mari mlstere, tuturoracestor asupra reflecteze Sl in atuncicdnd le-a inleles,trebuiesd le coboare sentimentului, in sfirlit sAle realizedomeniul $i cel ce ze in planulfizic, ceea estedesigur mai diinlelege punctde vedin Toati lumeapoate ficil. dereintelectual, chiar lbartebine, dar aceasti 9i iar incapandla sentiment, nu a coboret inlelegete trebuie inima nu simtedeloc.Aceastiinlelegere pandla inimd, iar de la inima la voinfd coborete in pentruca sAseimplineasci planulfizic. Deoaeste eveniment un Hristos Pruncului recenagterea menin celelrei planuri: sa ce trebuie sefroduca tal, astralgi fizic. Ve,tispune: ,,Darcum in planul

ma vcli inlelege fizic?" Eu vd pot expiica,dar out"? nasclpe lis's o^ul nu il poatefacese se Drci pamantul mamc' n rin" iu.inu oi-"inleles arccu acestd da('rnu pamantul .i (nnclicnlc' ".," ". afectt'oate ""iti" re<p(cluoirse ..1"rrr coqul "iri. de ;"r o posibiliratc a-5i.'eh-irnba ii'"" cLrp'estein legaluri tr" "r" C"n itf noslru e-le 'V" t" to intoa'ctIn piminr firndca ;;.,;i;' eslc^fruclul co' 'au oit.uoli a'" pamantnrndcir relaLte intr-o

omulnu s<afle :iili ;"i;i;"' nallcin 'e,foate i"-"ii." pr.un''r' Hr'llos-nu ne gindim Nu 'ttr i""i"r" "tri. in corpul fizic ll inLclisenta <'te ;t'.i;;;,i.; paminiul o fiinla (all geograll(: l".ii ai" p'ncidc\ldere munll' "ril"t cale marl occanc lacurl io"ritori
.i"ti...

"r". pa,r.a*"t cste creatumcea nar necunosurdla )l Incri cca a"a .ti disPrclLl;ltr' mai nu ne "r,r. J c rr' r' ' d r' J ln f a fl u l c ' " i" " . " . r. a it i ;il" carene-adat corpul ei' corptrl :"#*.

nottt'

leglturile u*t.,u o ttiinF prolificddespre pe careel conportamentul o.uftilru patrrai-ttt'f, cum.sai se adreseze' i."J"i" .a ii "cesta: " 'a "" \a c\!rag; ni)le forlc din cl' -'. ,i -,,r,,t...."a. c s al cpc l r tr u a ."t.a ii a* toalcimpur r lililc po\cd' irinLl(;nam;ntul .r'i" *"'l"ttc in care poate "iiu" in-.itai'unatd" sale niste LEine

31

Crdci nul ti Pa$tete th tradilia i ilioticd

inliaticd in Cftciunul li PoTtete tradlia

35

totul, ceeace face Ihra incetarer el transforma ce translbrmd toateimpuritifile,toatede$eurile i flori, fructe,tot ce este se dau,penfu a produce estefoarte intelifolositor qi frumos.PAmantul gent! Sene oprim acumpulin asupra cuvintelor pastorilor: pe careingerulle-a spus intru ,,Slave pace, cei de suslui Dumnezeu pe pemant intre $i oamenibunivoire!" A[i infelesacestecuvinte? De ce pacepe pamant$i slavtrin inalt? Fiindcd atuncicandse nattePruncul Divin, el il sldve$te pe DomnulSipacea instaleazi sufletulomuse in pacea lui la caresena$te. Copiluladuce deoarece aduce implinirea. Unuibdrbat uneifemeicare li nu au copii le lipse$te ceva. Dar atunci cand copilul apare,esteimplinirca,estet unghiulpe carc se constuiefteedificiul.De aceea formula datd de MaestrulPeterDeunov:,"Bojiatalubov peulniajivot: iubireadivindaduce implininossi rea\ iclii eslede o atiitde mareprol'unzime. Sufletultrebuie primeascliubireadivise nA a$a cum femeiaprimfte iubirea solului ei. iubiredivinAcareaduce implinirea vie{ii, Aceasta esteiubireape careo aduce PrunculH stos.lupredicfia, copibireanu estealtceva decat anuntul lului carevine.Aceasta formuld Maestrului a este cu adevArat foate profundi;el nu ne-adat-onumai ca se o repetem automat, se lucrlm astf'el ci

atingeulor se iubirea Domnului poata ca acea$a

f$lk**;:*"::i1s'#'iil:i:,f,l'l"i toturse ;;1."1;;;iii.- i'*l se amelioreaza'

f "T"Ix'"3; rll;ul"*"HTil #:: *11':i'l


"t tt't,::'1,";1"_ din inrreg interpretar capitolul

*"1'"1 ;lJ:"ffi':l: **'*l;',''l* T"l$I :

?:::# *i.ili:ii'ru*lll,l5"i;il:l'ffi g"$T":: I1H:: #',Xu:,1*.::'"'**"::


ii"?iti" Dumde l.i" de milioane ani' oare

x"'",T; ltlii' 1::l estelubire' 9iB"Hai:li l;:l'*.ll;,*" de vremeceJ omentfil;;;""

:x1"1',11 k";::,i";d:l*:'1""'x[1ff

,i,"i;"*"i*: ffj::ll'i ffi *""' ru;ru""}\' :**"


'|"'lixy#{ *;:;# rff'u :::l: Hilff

ffi;l;i T';;T#i'.lJirn$l in alre " p'ta"t fi chiar.p-e planete' rne*" Itiol nu Daca si li vaapareain viitor' i"it.* ""itJr",ir. i i*[lt*r**h:j1""lixTi'il'li"$l

36

Cricitl ul si Pdiele in tradiliain1i.ttica

Crdcilnut$i Patkle tu tradilittinilia

cn

37

cste estc Iubirc, DLlmnezeu tinuu: ,,DumneTcu lacemtotul dacar Iubirc"... da( la ce cstelblositor ca sA dovedim contradul? Vi se poveste;jteoa iribire s-a numai o singurd dati in istorie aceasta \ni nici 'n6car1u \ a I n a n r fc( lapc fi n'inl. Icr l aflatiacolol A$ n1aiaddugaacum ceva Va indoili poatc cA Hristos a apirut in istorie:unii s-auindojt $i au dcmonstralcA ei nu a eristat, aducanddovezi careafirmAcA a exis' la t'cl de $tiinlificcca aceia Libine, pur ii sirnpluci tal. Cc estedcci de spus? latura istorice nu esle atat de importanti 56 de sd pfesupunern se rcuse$te sc denonstr'eze o ca decisivicii Iisusnu a existal cAa lbst un manierd 'inlregmit: rimene totu$iun lucrupe carevom fi excepllodimensiunea obligalisa il recLlnoa$lem, Daci cineva carea sorisEvangheliile nalaa celui a lbst in statc sil scdc asenenealucruri. atAt de n-ofLnJc, dliL dc mircle. alrl d( lulninoxc.. iuntcm orbiti, nu estc nevojc nici mitcar sd ne intrebd dacdlisusa e\istalsaunu cLladevdrat. Pistra,ti deci accastainagine a ieslei cu intre un rn,sar fi un bou, Iosil Maria $i Pruncul grajdului .. deasupra $i acea steacarc strdlLLccste mai Acum ii vell in.telege binc sensul inunui copil confine fel cum na$terea l,a lui Hristos fictreaga spennld a vielii, nafterea care an in univers constituie spennta cd l)ulnnezeunu i-a parisit pe oarneni.t)eiii ei ii incalcd

trimilanlc llra in c (L a rc g ilc . I lle a c o rd a , c rrd i t ca fl nu Joresl^c ,tu-t" a"r"u unlulvator. fi'ndci cet care au si .e liardi Chiar ;i. ni.i ].,n 'ullcr tfcbuiesa se mal miri prostii-

ie""i-".r" ,"i"iif""."i.

nvnnse'/c le ,"nuro. dar Dumnezeu da lanse '; sa ra u . (' re s ; ! i d < s c u " d j c l)ii C; ; " ; . ; ' , " 5a r<nunlatl faccliclorturici^i crolLlJtl ' - '-l' Jirrer/i inca cJt, nu uilali. ( raciLrn-ul in ('cr' :rrc re'a zili dupa 25 dccemb-icin inalt r'e lrchuic iar ld aceJtLil i..l ''rrbiio c c n d u l u i ' 'irli,l'"", q u t o ru l i, r" " i. ip . f ' ll " . i c e l p ' rt inc u )tiu sl dc-

ei Desigur' vor suicri'vor plati'vor

'e iri" or.l, .r'L"nt lt'lrnr"amcni lir ea Cal cu a"l'r"'^-r'""t*a pJnicioc ad(\irrl

m F i aLr 'i ni..nr "..iotito,.i. ' a nlrm aitr r bir n: bolnavl inJopet$l acum'unl cal.cu ba;l, s ar.r nu rerm'|nirr' rn:i Lrebuie ;";;; ;;;;;";i"'..la fune!r'r:rbinc Ii *uai"tiii asrfelCraciLrnul qunlerr dscipoli1i Lreniyc \ ni r..^" li:trs '"-.i",". ca a fece PrLrn!ul si 5c i"li ra i"t"ri nenlrLr ii i in .oi. p.n' "' m omcnl nr cFililc onJ i l i i l e "i..i

A DOUANA$TERE

glfiSfr llsul?lli"''Hi to1l, "*'*oxii,xll,"tl caresenumea ouon farisei' .r" unot dintre

I ii;$i,qpi;41, *rtffi

ffi#Hff

+*t#*xi:i**q

12

in CrdciunuLPdttele tru'l|iu in4iaticti ti

Ctit.itttl

ittilttl tA t li Pttitct( in ttudititr (drc l r:hrl l c :' r ' (

13 lln. . lls( c

(u e Aslfeleste oriclne se \ ine,nici incotro duce. din nascut Duhul." cinevadin apd ti din ..De nll se va na$te Duh, nu va putea sd intre in implrAfia lui marl mlsiatd Dumnezeu": o frazdcarecon.tlne Lre... Da, a douanattereesteun rezultatal lu-deopotrive spiritului,sepoatespune ciarii apei.qi spiritulestereprezentat focului,fiindce al apei-9i de in modsimbolic foc. v-am spus adeseac5, duPe $tiinla Eu elemcnte: din este lumea compusd palru lnilialica, ap3 5i Pamintul' pa.an,ut.,nu. aerul9r iocul acce5ibilc Inateriale !"rut .unf ni)te elemenle timp ce prin foo patrundem celorcinci simluri,in deia in domeniuleteric,adicdin strat rile cele m;i subtileale lumii fizice. Focul' Iurninasunt subtilitate dar materie, de o asemenea Jeopotrivd incd se Ie studiezc nu incdtnici savangii au reu$it cu adevarat in limbajul simbolurilor,apa reprezintd spiritLll primoriala si focul reprezinta mareria cle impreun5' Atuncicdndfocul5i apalucrea''a fi utilizata Oameniiau pioJu" o to4a "ut"-poateo descoperire formidacu iEcutcu maqina aburi in decat aplicare in dar biia, esenliali, nu au pus-o apaolanulfizic pentrua punein milcarediferite foartepulin Apa $i foiuie, utituj",'aut ".tejncaspirttul5untdeopotri\6 materia 1i cul reprezinra principii tatuu,ut. iatnrleciccledoud i.*.ii ri Si

,,,,r. rrl i n :r l ..mi nl r

ol " \i ll" lii' " t"," 1 ' ..,,*l' r r ir r r r n(ru m'a l c lP ettrsr ' ctnroe :ll: I",; :;:;; " t' \' d isr ' | u 'i enersic'rJr'u'c :ill ]'::;; ;' " rrodu\a ';r
" . 1 i" '

, r' * , a " . .

cner;ta' L rnirl l' . ll(r p rrn c ip i r r '

i':,:: i;t' Dcrlrrir'!'re ((i;:l::'Il;';: *lli,u l:,;lL:lit'r irrtrm'.'"".' c r cc :ili;;


)i lo'in rFn"rdnrJ l'irbirrul li.i'* ,""ri. o n r i ( ' Ji ' r r n l J f iu " ' " lll: ' . ] " ' ; , ' " ;";pr"i ";',''' " c'r"rrt brrhutur ;:'""''r"-r

l;il:'l',':l'lJ"J; *

'

., .urr,lu.itn'''l 'n.',m r i i : c a f ll. l' ni.l's " ::i].'Il'"1":i,Lt:.1: lllll" , t,,c,,t ti ,,,,i ""0
Inl'curln lirnrllini. lnlLlcclrrlc'lc .:r,r atn.l dotrt. rr.r:fi'Z:,i,' s;

in\ Iniliali. i l am r oi ' - t"' i;,, ur ninr r r jm :jnr

" i ..."r " o.g.L. ohrigar.r i'r\'!c"sr .."., r r .r m i' r c..i( lr l' r r dla I l, .r lr n,nter i ec ,r r ,,r :. {rn1cn!l L' cst 'n l ,t l n(nl Ll 0prui rpc l l rn cdgJ tr urrInrclcjL :\ "l;lc'r 'nn'i i"" 'r"t " ^" ",'."ia

l']llir'i.+,.,.'i"rri '':li::: l'il;i,llll'-'l; '"': nlljJt ulnczl ,r',.nrulinlnrrt sunt 0tct dc

l.)i", '^r""'":::-'lrs u'/ :lT;..:lllr',1: ".'. l,mnezirnc! ln torte d')nlenrrrc /c rcl( d.Lri
i"t"r" jum 5; r<L'cr( ll".l'lr'., ri lttutoc'nr'rra lc ""tt''" [i"i 'i 'nt'u,.]it'

t"' nr' n"pnn'r' utu : Jl:l','l.li'' "' ''*'*iy;::t ai-,',a.'r,.,1'.p'.1'",1

,,,."

I(L itlbrrea lublrcr \i inLclepcluncu

l:'l'lilXli".];i,'.

14

Crdciunul si Pa$telein ttadilia iniliaticii

inilidtir:A ardtilnl t si Pdsrclein trddLlit:t

15

lunre adevirul. Adevdrul este copilul lor. Adeadici o convirul estePruncul[isus carese na$te, noJi. llindcd Ii.ns nu e:le numai un perltrinlir un .onaj isloric.el repre,/rnta slmbolcareacoper; Dcsigur, realitdliale viefi spirituale. numeroase din punct de vederejstoric a existat o fiinfd care s-a numit lisus,dar in domcniulmisticel nu mai ci cs l en u m il cu n u m elc.iu otnenesc, estenumit Hri.loj, adicA I ul Superior.Cand spunem ci omul face sd se nasci in el Pruncul Iisus, cd fuDuhul zioneazecu Eul sdu Superior,ci primeQte Slanl ca se une$tecu Sufletul universal, acestea nu sunt decat ni$te formule diferite pentru a exprima aceeaqirealitate. Dace studiem acest su_ biect de foatte aproape,vom gdsi evident niste nuan{e,dar Eu1Divin, Duhul Smnt, Suflctul Universal, focul sacru, Manra Divind lot 1l consideratc ca aspectea1eunui singur ii acela$iprinclpru. Sufletul Univcrsal este occanul in care lorul lrei(;tc. lolul ic mi)ca)i :e hrinc)rc.e{t( feceptacolul cosmic al maleriei primordiale, al encrgiei sublimc, este ,,akala" hinduFilor,este eterul cel mai pLrrin care ne-am cufundat. $i in peste tot, accst Suflet Universal care se Sese$te care conline lotul, care translnite care ;tje totul, totul de la un capdt Ia altul al universului .. in partea cea mai subtild a acestui Sullct care estc irrsuflelitS, care esle implinirea, chintosen[a, locuiesc Tatdl Ili!in, Mama Divind, omniscienla,

la\cl \lAnt. Atunci cand 'l:rnlul ll,isro\ DLrhLrl

' ii ne a\crnc\'{LcnL:i :;";:;. -1; ;i (\Le o "";i,can, Lnir':r:rl .i-t"ri., O.'pt" s'iUerul ,fl dilr lui Dutnneucu nu e' lc l)ul nnc /c r l dar ",r .na,i"., :fun( caIr'rim Dtrrnnezcu in in i;;;:i.'i;,i.; noitrairn

precili l!iiri"r".l".i.i " n cuadclirat fl c etnattct-o sub\lantipc cdrc


inlr-o

n maLcrlc' Dumnc/ct'd cmanJlla irc(nuL (ra lunr'n'rpur''t' ia, ,a.0"',i to'"io otlglnrli c'1rc sur' t n rrs r' a i F l r c \ i5 rri in a i r r ( ' . , (Lr " ; ; ; n a ; ";;'";r,' . iar lJLrmne/(u crcJl rL'rrrl 'r :"i :' 1 a slLlsln nrlm'l /l il uiui"*r 'r" ( and Drrrnnrueu (d rc J f i r u t n r r I r : ; " : ; ; ; , , " t , llc lu min rrl lu min rt c t n ( f ; rn irr ' I t r r n i r r o rc J t m :.t;;;;":;'. t u o t t t ' i rro s L rif i/i i i e ' r ' o t.o" ;.'".,;'; , c( Jarnunraiu !drc rdcc dc'l'rc iitr..,-"'"" '* esteadeviratalumini :1 Adc\;reLa lunrini pc carc L)L'mne/<u I-l r (r(al lpol in cre,rr-o prima /i )l orin lar( { u n . , u t Un ii' r' rrl l I e : l< r ' e l r c a r c , o , u i. (r c o n rile ro r J l : i r . r r ( " ; i, ; . " t " ,.'.; ' : " ' ' " " t " 1 (dr" inuJrt In In,\cir in cl .r n.)rir ii;;;;-." jo ln n u s A l nd i l i l l l ' Ll e r. " r" . O . * " t llrln in A s lc (sl( Dc chlcl drrno\lcra -' iirlirn nt" u'.'''t"ti \f r dlli r" n n i t u n ' t ' n n i: l( n c \ riJ lrrLo u n l. . rn ii A oo t J t t t e ii. . l. * 1 i. , , . )i n c h rir\ im. in . rc r' ait occan de ,,;;" aerian se intinde un il;;; focuiescaitc creallrri Dcci' i"tt, mai ","ti"t' ""a" arecldiegradc. mulrsa'r Lr"i""""r

i"n.i"l putir'ubtile' ,rli o"li'i.r."'" tt'i muli'ru rrrci

46

Pa$elein tra.lilia iniliaticd Crdciunulsi

iniliaticd L-rit:ilnltl $i Pultclcin tra(lifid

'17

pend in varful care este foc $i unde locuiesc DuhulSfantgi MamaDivind. Ce hebuie sd inlelegemPrin ,,a doua prlce cunoasle inseamnd Toatiilumea nallere'? in ma nagtere, ceaa copiluluicarese nagte este picioare, nas,o un fizica,cu bra.te, lumeanoastre gure, pldmani... El respird,mSnanci,vorbe$te, deopotrivdo necesite merge... A doua na$tere se conceplie faceintr-o altA dar conceplie, aceasti cu lume,o lumein carespiritulseune$te materia un puri pentrua concepe copil divin. Iar cand poate$i el in copilul s-a nescut lumeaspiritualA, lume. Aceasta lucra in aceaste vorbi, merge $i a inseamnd douanaqtere: puteaintrafi ftAi intra de un univers o altedimensiune. Atunci cand sufletul$i spiritul se unesc, ca caresedezvolta o ele aducpe lumeun germen noueconqtiinFse manoueconltiinle. Aceasta carealungl intunenifesti ca o lumini interioard incat,chiardaca ricul, ca o caldur[atatde intense lumea intreagdvd piriselte, nu vA vei simli pe imbel$ugatd careo singuri, o via.td ca niciodatd voaspeste undepicioarele tot facetisAla$neasca ce ca trer a conduc. un afluxde forle le consacra!i Impdretiei Dumnezeu, lui editicdriisi constructiei de gi ca o bucurie,o bucu e exhaordinarl a ve cu cu simli in legAturd intreguniversul, toatesuimende fleteleevoluate, a facepartedin aceastd cd certitudinea nimeninu va poatelua sitate...9i

s ld r(c ' l c n u r n i l ; in r((, r5 li h u c L lrlc . I ' rd il a c c a s t i ndll<rea r nLrmcsc a.'Wi'"i" f.raia;. iar crctltntt l" r Hris t u ' _ csre un p n a > t c rc a rin ' : ip iu lu id irrn l in c A ln lrn c n n u s e in ' . iio r" t c c p lio ( a " r" n , n ' " n r in pririnlalur'n c l )r (um(-crul '-ar

,,"lii i"t"r" rltc uner 'ni'.i ,i"'l;';t"''""'trtr' 'imtiliprezenlao l e : l c \r' o r r a iri* . rt . t . r ' u t t in c ri lu rmin e a z

ecl< ( hiar si in circuntttanlcl< i, ,'"i"."'r.r."r'i sunle!lr'ltr n,"t.. 'l'ntill c; ca sc alla ac"ln 'l r rlnul con'-,i i"u ij", ..t. .an,u"" un"' flc/enlc f'le cc s' cllFl ,oa,a. nu .oa niciodaliinlrerunl lirnpi crre nu 'e ,ii ur"o r*gi \, i lla(trraun(.rin ic rc a \ e r r n c ii, n c " n i. lo io , a in mo n re n t u l l( dJ lorra lunrinc)i (aldurl ce Jc ']fii'." 'ip",," rL u n c ic h iiird rc i I n r\ i : c r \ i r i i' ' 1 , ' . , 1 . ' a i" . ] r la d rq f o z it iao a ' t r 5 I.. " cn lclrc c in (\ lr J in r l a r i d i n "a " . , -. ,l)erl* u"s c \ a l \ i' n " T " , f i" ! ii. t t " t u n o t t liml' ! i' r l ' i n r h ' l i J f ru f r" . . cu\ lnlelc Jpa lr, dul_ lttt'rt' n,i rlrlre in IuJtcdorneniilcei.lc g;'c'c .i 'nt"rpr.,.a':' c\''r' rcsi Ac<rca:r "".r"'tt, :.'l;:;;;i;;,; ;'t'' leceruri

cop'i 'i nr\( rn i,i i"irc t.giu''it"'dc(a nist< (oprr nrsc '( cJ i;';.; ir."r. ('te ptnrru nisre
in deopotrivd altelumi'
A doua ndttcrc cslc .. .-,llai^rflsd

iLr" i n

,ri'i"".?,"d;;";;;; '{riri''mLr! \rridsni: il:ill"d,::jcN);l \Ll pmprirlor a;iorrri


.i'ijl., trl' r"..
:i';-i

r ''n t<f, . - '_ _

l" ta i:,l;';;'i p;,.,." 'a,'ui'"ti llTYl,il]: nr.r aceasra Jcptnnrodcrar' ;;:;J;:;.;;

Cr,i.tmul

tt Pd,vLlL n trtrditLi tnt!idtin

dea atetde mult de voi. in realitate, depindca da. d e roi,.Ja r\om \l1une uLrnta)a(J sa5irnprit ic a rn i u cr u n lc,l n l np cq fentru ? doud trrlte r(. \ o i suntetlresponsabili, decidetisI vi naiteli in voi lumcaluminii.Vi nodelaliin mod conftient, t.ibdAtor,inteligent alt corp penlrua vd na$tcin un lmpirdtialui Dumnezeu. ,,Dc nu sc \,a na$tecincvadin api 5i din Duh, nu va puteasA jnlre in impirafia lui Dumnezeu",aceasta inseamnici cl nu poaterena$te dacat poscdeccle doLrd nu principii in sine. A doua na$tereeste na$tcrealui Iisus, dar naqterea lui lisus esteli na$terea voaslri. Mama cste apa, adicAiubirea, puritatea,via{a; iar tatil este focul, lumina, spiritul. Daci nu posedaliaccstedoud . f r r n r r f||: l Lh tr c dia-c <,tc principiulr!tnin rn .ri rntelepclunca carc este principiul masculin,nu pule!i.sA na$tefi douaoar5.[Jn copil presupuv5 a ne exlstenla unu!tata $i a unei nanre, iar in lipsa iubirii $i a intelepciunii pirinlii lipsesc, copilul iar nu se va nagteniciodati.Desigur, v,ati ndscuto date,dar nu v-dli ndscutincd din iubirc fi inlc_ lepcrune.Pentrua va na$tea doua oar5 sub forma Pr u ncu luIi :u s.crcti neroied< rrnlali ti o m d m. : l i mai dezvoltali spiritual, mai evoluali decat tatAl$i ma ma llzie e :tl ebuiciubi.ca1i inteleociun e ia.r a coprlulcarc se va na$tc fi adevirul,implinirea va vjelii, tot ce csterealfi veridic.

Viala uni copil nu inccpccu apari(ia pe sa el rilnent. Inaintede na$tere, existadeia intl un Locundc rranra sa lucra la lbnnarealui. O naitere astedeci comparabilicu expoziliaunui sculptor rau prctor: sc trage peadeaua ascundeaopera ce de aita $i toald lumeao poatevedea,fiindci ca estcdctinitivati. l)a, dar esenlialulesteca aceasti \a Jerdre fi inccput dcjod,.rnrrlt. clrpr in car( din llccstcopil nu era decato sanAntd, griunte... un Iale de ce, ca sAinlelegcm accst fcnomcn al naiilcrii, trebuie studiem se mai intei grtruntele. Imaginaii-vd lichidin cares-aulisat si un sc dizolle ni$le sirruride cristale: mai vcdcti nu nimic in accstlichid. Dar dacl il puneli in alte condilii,de exemplu daceil incAlzili, niltc cristalc vor fonna dupd anumite linii de ibrti 5i ve(i -!c curind niflc figuri gcornrtrir.,.. '.der cpardnLl Iiecarc atom dintr-un elenent chimic are proprietatea a cristaliza de intr-unsisten saualtul,ii astfel sc formcazd crislalele, liecare atom gisindLr-iiIocul in functie de niste linii de fbrli

50

Crilciunul Pd{elein tradlia in|iatict; ti

Criciltnut$i Pa$ctein ttodilio intidtid

5l

Acelati fenomensl" produceti ill dctenninale. grAuntele ca o solutiechi' este graunrcluii cazul mice cc posedi nilte propdetalispecificecare pentru semanifestaa clipa1'a!orabilf, a$teaptd A5 continua mai dePafie spunand ci in estechiar un talisman lbnna de stea grduntcle pcntrua atta' cu cinci colluri, pregitit de Creator cand g eni s r e o r l e ; i c l e me n tei n sp a l i uA tu n ci d . f co . g r i u n rc n a n u mi l e n d i l i isdicai i ! une 1a c c . t i qi umiditatea clldura plantati pament oferindu-i in ce toateelemenlele ii el indispensabile, atrage lnsu9i qi incepesd creasceGrduntele corespund imprAiele elemente: segesesc aceste nu posedA tiatein spa{iu el trebuiesd le atrageGriuntele ;i decetplanul,proiectula ceeace va fi nu posedd mai t6rziu arborele cu redecinile,trunchiul. el sale(de aceea este frunzele fructele ramurile, $i Iatd de ce se poateallrma ce el este minuscul). carecheama atrage cu comparabil un talisman $i propriilor vila el toatc forlele corespunzAtoare bralii. De altfcl,$tiinlalnilialjlorprivindtalispe este maneleti penlacolele bazatS cunoa$tcrea griuntelDicresterea legilorce guverneazd Criuntele nu este dcci altcevadecAto apel fiinld vic care face in permanen.tA la ni$te din lbrle $i elemente cosmosPenhua-$i putca de lui Iar indeplinisarcina. obligalia este a dcveni a carel-a produsCreatorul s5u,arborele ca tatel vocaliede a seminacu aceasta in a$ezat grdunte de De tatal sdu, arborele. aceea, indatdce estc

plantat, daci nu estestdcat,illtreaga sa actllllale \ in \ < in d re rn la . e rl. u l ic e s t e l o c a lii:c l r a l u a d i n (on\ in' cc .lcmenteie il inconioarir celecdreii le si expnme pe le va respinge cclelalte, va reu$i fi tendin[e]c indicate in schema ce o astfel toale ooarti in el. l-a f'el se intampli $i cu omul' Fiindcl DumnczeuI-a creatpe orn dupd chipul sdu,inde ce seamnd omul are posibilitatea a devenlca Dace pcntru mornent, El dacd se dezvold corect esle el este atat de departe sd I se asemuiascd' in ce ncnLrLr in momcnltll carelrcbulc'; concrap; si un copil,talii $i mamelcnu se pteocupe introcele mai duci in el icherna perfectdce ar atrage bunc materiale din cosmos pentru ca accsta sa devind un adevaratfiu, o adevirati fiici a Donnulul. Este important se inlelcgeti binc accasld idee. Embrionulcopiloluicare sc !a naitc eslc exact ca grauntelc pus in pimint: este expus la lumlnl, eitc udal,e.l< prnlqdl tle in'ect< 'imbolic vorbind - 9i inccpe si creasci F-orlcledoDusein embrion incep sd vibreze9i atrag elemenpuritaiea,sdni_ iele bineficitoare cc ii corespund: bunltatea, inteligenta sau tatea, frumuse.tea, nistedefecte vicii. Naturaestcde o dimDotrive 5i atuncicandparinlii de absolut5, accea statomicie pc la accst,:oprtingrrrrzitor 'e nlanP:,,Uilrli-va cari ni-l-.r d.rt Dontnull lrebtri<sa $Licc; nu copil,oi ei l-au modelat, le-adai acest Dumnezeu

5)

Cri.ittl1 l ,\i Pdstele in truLlilid itliliati.d

in . rd.:iunut Ptl.state trdd4iaitlilidicn lii

5-l

rnai l-au plnnlidit, iar dacii erau mai congljenli, vigilenli, ar ti fost lniri binc. Un gtiunte... intreg univclsulesterczu_ mat intr-un griunte sau intr-un ge ren uman Cc Jcc\lullnis l(l l r i i n t ap o a l( n ( n o rtelJmuriasuorr catc csteul1gefnrcnl... l Ar u r r .i.dn d r_flnt\orbtl d(cff( conc c p u pc 5i sarcini",cu v-alrlspusci germenul carelatdl l-a dal manlei in momenlul concepliei poafti in cl projectul a ceeace va fi copilul - cstc cd un plan, o scherne. Cdt dcsprelnami, in tiurpul cclor sa noui luni dc sarcini, lucrarca constain atmce rnr inlrn in c o n g e f c g l ulu r o r e le tnctttcl,'r coriar cdificiucLLprindc edificir.rlui, acest struclia salesubtilc. pul fizic al copilului,dar $i corpurile Pentruca accsteelementesi fie de cea mai buna c d l i t sl c.( \l( lo Jnc ilnn,'flrnl cc lllJnlrr.J \ c aquprrlinrlurrlor si .L.cnghezcin nt.rdconslanl sale. timer'rtelor Prin viala sa psihicd,orice liin!5 Lrnlan! ale celulelot modificd clcmenteleconstitucnle insircinati oare arc Lln salc, slngele ei. Fenreia producein organisnlul compoftanrcntdezordonat ei ni$teschinbiri ioartc diunitoatc copiluluipc care il poar16 il hrineqte,dcoatcccea intloduce 9i ce copiluluini$teelemcntc vor directin structLrra
' A se lc dc a Col. I z l o r n r. 2 0 1 : ,,O e d u c a l i c inainredc na$lcre",cap.l1

lrid c n t c c i n -rn l. ra n o i t o li t r. rre n t ric f a ro ra h ili in c i n ic i o id cc d c s p r c ' a i n ru lli rn c d ic in r, J u Pentruoi, viala moral' a mamel In roeastdStiintal. r:mpul sarcinii nu are nici o inlluentd asupra ;opilului. Sfaturilc care lc dau prlvesc nulnal :lanul fizic, hrana,activitatea'solnnulctc Dar lnir-o bune zi, ci vor fi obligali se-siconlplctezc dccopiJului lipsa$i sa adlnildci dcstinul rceaste splrll a mamel ninde in mare nisure dc stareade . n t imP u l\ a rc irrii manei' discipolularc sarctna Asemcnea llll .i-pi ,:on-trui:rscirsincinsLlri ali colp' daf un in pcrmllcsi se l\a5ciir doua cc -oro snirrlual il \ ltri ide<.r. lLnul lmparalic l)Lrnl 'cri,.El poscda peftcliunea, atmonla' $1 nczeu si Dreptateasa, zi adLrcand dupd zi acunrtiebuie .si o implineascd De;i, in realitateeste mai corect de rnateriale. spuscd nraterialeleapar in mod spontan Atunci drn el cind aveli planulli il expuneti, attage cosce sc \or lnos toatc elefientcle corespLlnzltoare dupdliniile de forldaleaceluiplanrcDatliza csteo lucrareconstienldce A doua nastere plcaci de la o schemi pe care o purtim in noi inasculta sine,in nintea noastra,iar aceastilucrare s u n tlc d i c l c n l r ! l c l ci . lc le g ilcg a lv a n o p la s lica rc s|ijnt Jirrrri. vi.li '; va a.erninalicu un anr-rrnit sau Mare Maestru la care tineli in mod deoscbit? Sunte[i atunci ca o n1aml care poalla lmaglnea ideald a copi[Llui dorit, li toatc fbr{ele sLlbconstientcdin voi incep sE luctcze pentru a rca-

54

Cr.iciuntlSiPattelein trad4iain|iati(i

ardciurutSiPalele in trod4ioinitiQticd

J5

lizaaceast[ imaginc. Chiar dacinu reu$ili totain litatcin aceastd incarnarc, toate achiziliile spiritualece le veli facele veli pdstra urmAtoarea in $i vd veli contirlua lucrarea. trebuie putin si Dar cel o incepelidc astizi, alhninteriHristosnu se va puteana$te voi, numaivoi inlivd putetipregiti in conditiile na$terii sale. Atunci c6nd va vorbescdesprelucrarea indeplinite manrd de asupra copiluluipurtatin pantecul cu tnAreler evidcntla o lucraresubei, con$ticntd. Mama nu $tiecum se faceaccastd lucrare, nu $tienici rnScar ea cumva aretacopilul ej, natura ea i$i aratdinlelepciunea Mama din sa. continutr trAiasca s[ aproape fel ca inainte,fdrd la sd conitientizeze fericiretot ce sc intampld, din deoarece estevolba despre nilte proceseloarte conrplicate ea nu le-arputeainfelege. t'el, ce La atunci cand discipolul asumd iqi rolul uner mame pcntru a aducepe lunle un copil divin, nu este necesar el si cunoasca ca detaliile formdrii sale. El trebuie gAscasci germcnul seaibl apoi un si gi compodament pentrua favoriza adecvat nafterea acestui copil,adice vegheze gendurile, si ca sentimentele l'aptele saiie celemai buneqi sd sale 9i il hreneascd copil cu par.ticulele subtilegi pe lor lumrnoase. Ceeace depinde noi, estenumaisi de avemo atitudine corecte, respectim sd indicaliile, sdaducenelementele mai pure.NaturainsAti cel se ocupdse execute restulin profunzimiJe sub-

,:on$tientului nosttu. Din nloment ce aveln o alltoate proceselefaLudinccorectd,ea va declan$a Yorabile na$teriicopilului divirl. De aceeainlede necesitilii a aveao atr asupra lepliiau insistat corecti, singuracapabil[ de a provoca fortLLdine siaturi, acesle Oameniidispreluicsc lele benefice. ce pot face odce f:ra ca aceastasd ei sc gendesc aibi cea nrai mici importanli, dar dupi trecerea anilor ei sunt obligali se vadd cil a cxistatuna t c ,' t Rc g u lil< i le g ilerc p n ic e t u t re b r. t t c t n e t t t r t c i. 1 tp care. Fic oe estc vorba despre viala interioari sau dc viata frzici, pentru ca acest copil sd se estenrodul csen{ia1ul nasci in condilii f'avorabile, J - \ ia lArl ma me i.A . t lb l s c f a (e lu c r d r c cI.t n 5 i n ziua in carc se tragc perdeaua!i aparc copilul sc Alunci spiriteleccleste pun in slujbasa: estc copilul tegal,intreg Cerul se afle acolo ca sd il adurire, ii aduci ce ure ncvoie lar din momensi c] lul in care se nastc,el esteindepcndent, duce o . discipolului Nu dc \ia1i indepcndenta cea a cxistd ceva mai merel dccAta-li consacralimpul pentrua aducepe lume acestcoptl, $i energiile rcstul nu conteazd. Tot ce a fost scris in Evanghelii despre poatc din punct de lui na$terea Iisus esteadevarat vedere istoric, dar mai ales din punct de vedere laptului simbolic.Nu trebuiesi ne oprim asupra existat in aceanoapte la Betleem cu adedace a

56

Crd(iunrl {i Pa$!l( in ttrldiliu itliliatica

i:t (it:ilnttl ,\i Polclc i] trddilii inililni(A

57

ni$teingcri,ni$tepdstoli'o ieslcctl virat o stea, din pullct de un nliear si un bou. Estc adevaral cstc esenlialul De tic vcdere-simbolic,$i accsla Divin se na$teintr_Lll1 care datd c6nd PruicLLl Loli apare- ingcrliiinla )l In rgii \ ill suflct,stcau.r si aducf,daruri De altlel, de rnar sd se inchine 5i multc od in cursul istorieis-nu produsaccleasi fcnomene in cazul naltcrii unui Salvatof al omcnirii.Fiindci Iisusnu a fbst uniculSalvator' Discipoluluii se ccre numai si ia caftva elc grdunledin hambargi sa Ie plantezc(deoarcce ;u se f'ol plJnlasinrurel ii sa pislrc/c r|e"cu in jurul lor ni$tecondilii falorabile.Aici se inchejc lu",u..u ,u. Apoi for(ele naturii ii vor spune:"'fe poli odihni acum, lasi-ne pc noi lnai dcparlel" ploaiai$i vor indeplinilucraldnrdntul,soarele, rea lor. ' Da, noi trebuie nurnaisatdeclanldn Procesul,apoi naturaestcceacareil realizeazi Ca in cazul conccpeiunui copil: latdl dcclanicaza procesul, iar tnalrla care rcprezinti natura se sa ocupi de realizarea Acum. r'ir lamane nulnai si ccrcli carestllltacolo,carc !i asculta' cnlildtilorcelcste ln si care vi viziteazS, vd a.jute illlpljllirea accstul copiluluidivin in voi. Trcplan )nare!,nariterea Tilnicsi aducclirratcriale' Luieapoi si continuali .r sunr.r\cghcJtr clt si fic purc..rtntori.':t.c. r.r jar atunciciindccvanu mergc, le curehli, sd le si sd le inleturali. GrcuEtilc lucririi reparati sau interioarc nu sunt lba c dil'eritc de ccle irlc unei

stropituride lucriri tizice: cxisrirnrereucAteva petc.. Dar daci vi supralegheall' ,,u-i. drlc d( "et"u" f".i.,'l"t,i.rii 'i luirJli'irrInstrurrr<nlclc
llliln : l \ L ' rlllr'1 : d o u i r c t i c(\d " ' , . " " r. " , ' ' " i. f . . , " f . liir'1 crr re.i.rhili rabclrrc. r lL'rlr'ru nrLld(nll \i \e aduJc . " rc , ' u li. f ic c u re ' , i. ";u t in ri. . ,irr "i " ' ilf lrrin in rlc le iilf v rrlir\ a l i n l i n ; ' -' pr'rr'i t:mnlu l,: ir."rl.. (lc .ncrJrll :i rrrl'rrc. L lcu u lr n e / c u . rirrrd c irJ e n lin ' t ilu c l. t r(rt J ru L 5 i llrr v't I)a. i)r'rmnczeu ccre ascasti luclare' inalt' irl a^.i n,r ,i f'accli' nu veli fl pri ili in 1i :rrhanghcrd,','a,. o ].1.".,a 'n.r.\ L rrh (llelll l \'n"tnlnt (le ' pr uu l l o m n ! h e lll lrlrrr . lis rr. la un ospi! rcgal dcoareccnu carenu a fost prirnit De : i; ' rr' c s r' ' i' rrh. l i c : h r i lt . " t " i" . ' t ' ir' . it " e ll ;:il n: .";" 11.1"ui. lc lrrn.,nr nrntru 'r nlll( 'lillne l.r reccnra!r hrntlt.ttl' dir Inilll sunt rrrlu ro(' r l i l i l i l o r 5 ; r i" ' l, i' n i^ , . . . " , , u . , ' . ' irn \ " lrrl !irtutilor.

necesite ale Uneleprocese viclii spirituale caic dore$te o."hl*iur" de polaritatcDiscipolul mai rrebuie intai irii""t in cl insusi i'i'"^."i Dacacstcun "" coPil il cxulepe tslil xccslui 'i sa negariv desc rrolariTc/e irrtri J',rJnr;. i; niltec al i t'tide adici' a cultiv( ciind ","i." " "t"i", de a" bldndele. rabdarc'-Alunci "'"ifi"ir. un copil in planulfi7ic' barharul ;;;;;;*"r. lar atuncl ffebuie sd fie actjv, pozitiv' enisiv' un copll n.tui" sd aduci el insu$ipe lume "aJ el sa aib5o ca cslencceidr i,i o-f-uf "pitiruuf. calilalilc .coresicminini d(/\olldnd nnt'u.itare Cusmicln acel Spiritul a xlragc iona"n," o"n,ru taua"ni apoiel va inccpe tt r o facc' 'a "ona"p,'o .opilul cracl cum faceo mama'e\lhran.as.i 0supra lucrarc acca5la dnd rot cc aiput.a ttllbura copilului. un ie O fcme Doatcdeopotrivise creeze Polacopildivin,dar 5t ea trcbuies6-5ischimbe este Posibila ritatea. In Planul fizic conceplia
,(

62

Crdci nlttti Pqtele tu trod4iai iliaticd

tr&lilia intiatid -rdrJiunt Ti Pattete il

63

nunai daci ferreia este pasivi, recepti\'5,dar in ea planulspiritual irebuiesi devinaaclivi $i sAse Llneascicu Suiletul Universal.Ea lrebuie si sd reu$easci cuprindi SufletulUniversal;i coexplicaliivd pilul se va nalte.Eu obse cAaceste uirnesc,liindcd acesleinversiri de polaritatesunt cc\il nou penlnr!oi. dilr lrcbuir'e Ie cunoatteli. Alunci cdnd un h;rbal ir o limei< sc uncsc, toate energiile bdrbatuluicoboari pand in parteade ios a coloaneisalevenebralefi de acolo se ffansmit femeii, apoi ele urcd de-a lungul ale vertebralc lemeii penAIa creierulei coloanei Femeia qi de aco)osetransnitdin nou barbatului. pafteadc jos ti Ie in prinefte dcci aceste energii trimite bdrballLluir^npaftea de sus. O circulalie formidabila se declan$eazi astlel. Dar nu este totLrl:daci studiem polaritateabarbatului$i a f'eca meii in diferitelcplanuri,vom observa existi ni$te incruciiari extiaordinarc.Bdrbalul care este in emisiv in planul lizic, estcreceptiv planul astral, emisiv din nou in planulmental...Datoritl acesteiinversari dc polaritate,berbalii ii lemeile pot lace intre ej Si in toale planurile ni$te schiflnemaipomeniti. buri de o bogAlie In planullizic, rolul femeiiestede a aduce nu copilul pe lume,gennenul estedat de ea. Dar esteemisivd planulasttal, in ea trebuiesAltie ca li dacl vrea se creezeun copil, ea poate fcrtiliza

!u11etulUniversal.CAt desprebirbat. dacd el sa roresrc aduci pe lume un copil divin' trebule .: intre in contactin planul astral cu Spirilul nu losmic.Numaici Spiitul Cosmic viziteazd '( oricinc, e.,lc prinl.lar un prinlnu ili cJuun cl sau :a iubitain cocioabe in locuri de dezmlt lnldecj sa afagd privirea Spiri:iatul care dore$te inceatc[sdfaci din sufletulseuo :uluiUniversal, de plinl de iubire, umilinf5, de rrintesidistinsa. divina vointa gata implineasce sa mereu rlandele, motiv religiaa acest vietii. Din lane la sacrificiul de de rnereuo atitudine receptivitate, freconizat sa Cerului: ne inin de lietate, adoralie privinla in sa .hinam,seingenunchem, ne prosterndm fa.ia vorsimbolic o,'femeie", ia, adicesA devenim bind. a dlscipolului devenlt Atunci candsufletul cu perle9i ptetre impodobiti .a o tAnlraprinfese cu vtnesi se uneascd Cosrnic Spirllul oretiodse. sa lrehuie disclpolul a .a oentru o frrllll,/a lJar ca sc fiindca intampld unii \ foarte igilenl. anrani in ciuhrca DuhuluiSmntsa carepretindcd sunt neglijand Diavolull .. deoarece atragiin realitate sA i1 Drealabil sepurifice'ei au atrasnrfte spltrte ca Cum vre-ti Duhul Sfantse va viziintunecate. si incercal trdili o vialddivine?" nu lezedaca ati rAnane de Darceamai bunl modalitate al atrage el incdceade a nutrio mareiubirepentru

61

Crdciunul Pattelein tra.lilia itlilidtit\: $i

in ariciunut $ Par,tate tradiliuiniliaticii

65

in monrentul in care sc produce aceasld cir. fenlru intdinoa ra .il d u r r r i r e.iscip o lul 'imt( viala sa se petrececcva frumos, imens, mire1, fl el estc tulburat, intrcagasa fiin,tdvibreazdde buCopilul se formeazdincet-incet curie $i sperantd. ntl discrpolului lr.ri \unt n l\ ' atun cie n e r p riile 5i irosite, nici pierdute in cxterior in nebunii sau hrinirii consacrate ele inutilitSli: suntin intregime timpul mamei r^n aga copilulr.ri, cum o lbce sangele sarcinii. l r dacAun mrg. un leurgd'rrctteccum \i creczeniqtecopii in planul n]cntal,el o poatef'ace plan:el ierbirbaiul esteemisivin acest deoarece gandului, prin puterea Univrsal tilizeazd SufletLrl li nonrlea/a astfcl sna!itrlcu mii de crcalur: divine. De altt'cl, un adevdratmag nu-ii dore$te copr. dcloc si ribi qnpii in phn!rl fizic: srngrrrrii sunt ni$tc entititi spiripe carc vrea sd ii crecze tualc, de aceeael sc leagel:ri incetarecu Fcmeia principiull'enrinin etern.In tirrp ce jeCosmica, meia, care estereceptivi in planul mental,se poate uni cu Principiul creatorDivin 9i si aibi un co insulr nil rl cirui gernleneite drt dc Dumnezuu ( u b l br m a u n u i iderl. a unui proiectdi\in c e n lra ea ii furnizcazinillc m lrriille pclllru cl si \e realizeze.Dar cu vii repet,dacAo ttmeie dore$te si creezc ca insd$i ni;te copii, o poatc face in BirUniversal. planul astral I'ertilizAnd SufletLll

batul lenilizeazi Sulletul Universal in planul mental,ial femcia in planul astral' sunt Totul estelimpede, numai c[ acestea s[ le niste chestiuni pe care nu suntem obi$nuili studicm. Si rezumdm docil in planul fi7ic bdr' copilul in limn cc lelneidporle nu^rtul (rceaza nri .5 il lhrmeTe 'i il aduci Pe lumc lrl planul )i csle invcrs, femeia creeazdcopilul lii birastral batul il fbrmeazdgi il aducc pe lume in planul polaritateca in planul mental se regisefte aceea$i fizic. btubatul creeazi li lemeia lbrmeazd tsstc blnc rceatli diterenli dinsi rmponanl inlelegcli rre cre!rc li Ibrmare.fiindca llri cunod)tercc acestorschirnblri de polaritate nu se pot obline adeviraterealizariin lumeaspiritualaNaltetea lui Hrislos, a Pruncului Divin in noi. cste .eea ce lvanghelille nunesc a doua naslcre.Veti spune:',I)ar eu sunt cel care mAnasc , iuua oatd siu altcincva se na$tein mine?" In realirate, fie cd sunteli voi sau el, esle acela$l lucru. Dar sc poaie spunc cd voi va naftcli deoarece simlili cd aveli ; alte con$tiinld'altc ginduri' alte scniimentc, $i patrundeli intr-o lume care existi din vesnicic, dar in care nu ati putut inha oar:i' Lloux fiindla nu (rali inci nA5cutia nditcre estc intrarca noastrd in Prinla lumea lizicd pe care trebuie se o studiem' undc

66

CrdciunutSi partele in trcd4a iniliaticd

Crdciunul $i Po;tele in trcd|io in\ioticd

67

trebuiesi htcrdmpentrua ne dezvolta. Dar nu este ajuns: de exjstd altdlumecareeste o tumlnA purd, iubire puri, frumusele pure, $i in aceast5 lumetrebuie deopotrivd petrundem sA rntr_o bund zt penru a o explora, asculta a_i muzica, simli a-i a-t narlumurilc. contempla llorile.arbofii,lacu_ r lle.mu n l i j . . Vc t i sp u n e : ce a sta me n ( ine . ..A l U co a$a ceva?"Da, existechjar'i ni$ternagazrne rmense_unde cumpera ce ve doriti. putelt tot ,,Dar cu ce bani?" Nu estenevoiede bani, iubirea voastravd va servi ca bani: in inalt, dacdavcti mUllaiu b i r c . u n l e lh o g a l ip u re ri cu mp ar aji s i . "a totul! Eu spuneam deci: voi vtr naStefi, in dar , a c c t a )Irt m pe s l e n al tu lca te n a $ ten vo i ,un u se i coprt cArui este Jl tati Durnne/eu insuqi. Sulletul umana devenrt malnecare, o prin virtu{ilesale,a reufrt si atragdSpiritulCosmic.SpiritulCosmic esle mereu prezentacolo, el nu cere decat sa pdtrundiin noi pentrua-ri ldsadarurile, cum dar sa Intreddcalorul esle inchis.baricadaf.) Ireli 5frrrrlut poatc alras ll numai cel cares-r decls de s5 . 5ic o n s a c rr i r l a l a .i n sra l a rern p a ra l i ei e ia l ul uumite/cu parnint. acelmomcnl, inima pe In in sa,in sufletulsiu se produoe deschidere, o o nrre ca un foc de artificii,nigtescdntei ,ta$_ ce se protecteazd deasupra capuluisduca o coroane. $i astfel in aceastA obscuritate careeste lumea,in

aceaste noaptelipsit[ de steleunde toli [ipa $i gatasdsedistruge, produc sLlnt se intr-unloc nigte fulgere,nigte proiecfii luminoase sunt ca ce pennigtesenrnale careSpiritulseindreaptd spre tru a Iuaaoea fiinli subocrotirea sa. Poateci acum inqelegeli ce simbolul de unui Mare lnifiat, al unui Mare Maestu, unu] adevirat, este androginul, adici o fiinli careposede in ea insi$i principiile masculin feminin 9i inlr-odeplrna aflnonre. Penlru l'dce sc nasca a sa in sincasa Pruncul Divin, el trebuie fie in s[ acelatitimp tatd $i mamd,berbat$i l'emeie: ca procesul rdt5.el dcclanseJzi conceplici. ca !i mamd hrdne$te;i el fomeazd copilul. Inifiat Un este o fiinti implinite, nimic nu ii lipsefte,el posediceledouaprincipii,eJnu-;i pierdevremea s[-ti cautecealaltijumdtate majoritatea ca oamenilor. De altlel, faptulctr lumeanu con[inedecet nittejunau[i pe calede a seceuu unape cealaltd constituieclar dovadaca oameniise afld inci departe filosofiainiliaticd. de Vorbindu-vi in acest fel, eu ajung sl feconstituiincet-incet parte a invlldmantului o asupra celordoueprincipiipe careMelhisedec l-a d:rtlui Arram atunci piinea9r vicind r-aadr.rs nul.Da,felulin care Iniliat pentru un aclioneazi a tacesdse nasce sinea Pruncql in sa Divin,Hristos,intri in aceasta lnilieredatdde Melhisedec.