Sunteți pe pagina 1din 47

ROMANIA JUDETUL IA~I

MVNICIPIUL PA~CANI

CONSILIUL LOCAL

HOTA.RAREA
l>in

NR. 14

23.02.2012

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii


ale Municipiului Pascani pe anul2012

Consiliul Local al Municipiului

Pascani;

a)Avand in vedere:
Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anu I 2012; Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodificarile §i cornpletarile ulterioare: • O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum :?i pentru stabilirea unor rnasuri financiare, cu rnodificanle §i cornpletarile ulterioare; • Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; • Legea 352/2006, pentru completarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu rnodificarile §i completarile ulterioare; • Legea nr. 117/1999 privind taxe Ie extraj ud icia re de timbru, cu mod ifica riIe §i i cornpletarile ulterioare; • Legea 76/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2008 privind stabilirea unor rnasuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sisternul justlnei: • H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu rnodificarile ?i completarile ulterioare ; • Scrisoare-cadru nr. 352554/2011 8 Ministerului Flnantelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2012 si a estirnarilor pentru pentru anii 2013-2015, precum §ii limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adauqata pentru echilibrarea bugetelor locale; • H.C.L. nr. 76/29.07.2011, pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Pascani pentru anul ;;~012, rnodificata §ii cornpletata prin H.C.L. nr. 105/29.09.2011 si H.C.L nr. 7/27.0' .2012; • Adresa nr.167/06.01.2012 a Consi dului Judetean la§ii privind cuantumul procentului de 20% din cotele si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale In anul 2012; • Adresa nr. ATCP 126/04.01.2012 a Directiei Generale a Finantelor Publice la§ii, privind sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale • Ad resa nr. ATC P 194/06.01.2012 a Directiei Generale a Finantelor Publice lasi privind sumele defalcate pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, sectoarelor s municipiului Bucuresti; • Adresa nr. ATCP 826/19.01.2012 a Ministerului Finantelor Publice privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata Sl cotele defalcate din impozitul pe venit alocate pentru bugetul anului 2012; • •

• Adresa nr. 26/20.01.2012 a Inspectoratu lui Scalar a Judetului lasi privind repartizarea cheltuie1ilor la Titlul I "C 1eltuieli de personal" pentru anul 2012; • Adresa din 969/16.01.2012 a lnspectoratului Scolar a Judetului lasi privind repartizarea cheltuielilor la Titlul II-"Bunuri si servicii" a cheltuielilor pentru invatamant pentru anul2012 • Adresa nr.686/23.01.2012 a Consiliului Judetean lasi privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe vaJoarea adaugata pentru finantarea unor cheltuieli descentralizate, pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de pa nifica tie, drepturilc r privind acordarea de tniere de albine si a cheltuielilor privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoti; pentru anul 2012. In temeiul art. 36, alin. (2) lit.(d), ale alin. 4. lit. a), ale art. 63 alin. (1) lit. c) si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) ~i (6) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; b)Luand act de: - expunerea de motive a Primarului municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite si initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr.1831 din 26.01.2012; - referatul de specialitate nr. 1832I.l~6.01.2012, intocmit de catre Directia Economica prin Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate si Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului rnunicipiului Pascani; - referatul de specialitate nr. 1828.'26.01.2012, intocrnit de catre Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani; - raportul de specialitate nr. 2010/31.01.2012, intocmit de catre Directia Economica si Compartimentul Tehnic-Investitii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani; c) Avand in vedere unnatoare/e avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani: - Avizul Co mlsiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari setvicii, comert si IMM-uri, inregisfrat sub nr. 209/13.02.2012; - Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului §i liberliifi cetsienesti, inregistrat sub nr. 20B113.02.2012; - Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culie, tineret, sporl si furism, inregistraf sub nr.220117.02. 2C 12; - Avizul Comisiei pentru sanatate, munca, protecfie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr.1BOI07.02.2012; In temeiul art. 45 alin. (1:1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba Bugetullocal dE~ venituri si cheltuieli si programul de investitii ale municipiu lui Pascani pentru anul 2012, conform anexelor 1, 1.1, 1.2, 1.3, parti integrante din prezenta hotarare:

ANEXA NR.1 1) VEN ITURI TOTAL - 54.523,88 mii lei 2) CHELTUIELI TOTAL - 54.752,60 mii lei din care:

PLATI RESTANTE - 6.534,91 mii lei


3) DEFICIT - 228,72 mii lei

ANEXA NR. 1.1- SECTIUNEA DE FUNC"rlONARE a)VENITURI - 39.805,010 mii lei b)CHEL TUIELI - 39.805,010 rnii lei din care: PLATI RESTANTE - 5.482,67 mii lei ANEXA NR. 1.2- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE a)VENITURI -14.718,87 mii lei b)CHEL TUIELI - 14.947,59 mii lei, din care: PLATI RESTANTE-1.052,24 mii lei c) DEFICIT 228,72 mii lei

ANEXA NR.1.3 - USTA OBIECTlVELOJ':l DE INVESTITII FINANTATE DE VENITURI 51 CHELTUIELt pentru anul2012

DIN BUGETUL

ANEXA NR. 2 - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE: • art. 56 -Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) a)VENITURI - 12.408,08 mii lei b)CHELTUIELI-12.636,80 mii lei, din care: PLATI RESTANTE - 405,47 rnf lei c) DEFICIT 228,72 mii lei Art. 2. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul salariilor de baza aferent Municipiului Pascani, pentru anul 2012, precizat conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare. Art.3 Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local in surna de 228,717 mii lei ca sursa de finantare a cheltuielilor 8ecfiunii Dezvo/fare. Art.4. Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate ce ordonator principal de credite, Serviciul buget, serviciul Taxe sl Impozite locale, Compartimentul Tehnic- Investitii si Compartimentul Resurse umane.

Art. 5. Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare: • lnstitutiei Prefectului .udetului lasi


• • • • • • •

Directiei Generale a Finantelor Publice lasi Primarului Municipiulu' Pascani Viceprimaru!ui Municipiului Pascani Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate Serviciului lmpozite ~.iTaxe Locale Compartimentului Tehnic SI investitii Compartimentului Resurse Umane Compartimentului Achizitii Publice 5i Contracte Mass-media.

PRE$EDINTE DE $EDINT"A Consilier local, PANT~.~DU~ITRU, ..•

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE Secretarul Municipiului Pascani, Cons. jr. MIRCEA ZUZAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

PASCANI

f\ ,,\{:-~ i\
BUGET DE VENITURI 51 CHEL TUIELI
AN 2012
CJ.)

~;~

~.,~

l.b ~.'2c

12

"v,
~'.

~\ . , 0 r ~;).G~.
,/
·f··

,~Ic\

curo
"0 c;

,_ 0
tt"I=

,_

Program trtmestrtai

DENUMIREA

INDICATORILOR

"0

'6 c ._
"0

m o
0

15

.D
-

g>c..
;=
0)

a.
0

ro

tUID2

'6 C ....... w·- ro en tI)


u CJ.) CJ.),_ ro ro C
O:;=i
._C CJ.) '"
L...

~
E

SE CT IUNEA C ENTRAUZA TOARE (FU NCTIONAR E+D EZVOL TAR E) TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FI5CALE Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT 51 CASTIGURI Ai2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, 51 CA5TIGURI PER50ANE FIZICE Impozit pe venit imobiliare din patrimoniul personal DIN CAPITAL DIN CAPITAL DE LA

HJ\H- Y ~~- ..... ... .' ,

ft •• ~

..

0"0

• J

1 2 3 4 5 6 7 8 9

00.01 48.02 00.02 00.03 00.04 00.06 03.02 03.02,18 04.02

54.523,88 19.982,00 42.288,00 39.732,20

11.676,56 5.756,57 11.236,07 10.495,00


"l..'U"l.,UU

11.368,89 4.528,14 10.088,64 9.544,90

17.517,13 5.175,55 10.841,05 10.111,40

13.961,30 4.521,74 10.122,24 9.580,90 2.701,00 2.701,00 53,00 53,00 2.648,00 2,396,00 252,00 1.034,50 1.034,50 698,50 238,50 460,00 249,00 122,00

10.806,00
10.806,00 213,00 213,00 10.593,00 9.585,00 1.008,00 5.239,50 5.239,50 3.498,50 1.196,50 2.302,00 1.389,50 611,50 561,00 217,00 351,50 23.680,80

:t..,O"l.,OO
2.702,00 54,00 54,00 2.648,00 2.396,00 252,00 1.036,00 1.036,00 699,00 239,00 460,00 249,00 122,00 84,00 43,00 88,00 5.805,70

2.701,00
2.701,00 53,00 53,00 2.648,00 2.396,00 252,00 1.370,50 1.370,50 921,00 239,00 682,00 361,50 122,50 196,00 43,00 88,0~ 6.038,2t).

2.702,00 53,00 53,00 2.649,00 2.397,00 252,00 1.798,50 1.798,50 1.180,00 480,00 700,00 530,00 245,00 197,00 88,00 88,50 5.992,70

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor Cote sl sume defalcate din irnpozrtul pe venit

Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate de la consiliul judelean pentru echilibarea bugetelor locale A3. IMPOZITE 51 TAXE PE PROPR1ETATE Impozite lmpozit sl taxe pe proprietate pe cladiri

10 04.02.01 11 0402.04 12 13 14 15 16 17 00.09 07.02 07.02.01 07.02.01,01 07.02,01,02 07.02.02

Impozit pe cladiri - PF Impozit pe cladiri - PJ Impozit pe terenuri lrnpozit pe terenuri - PF Impozit pe lerenuri - PJ Impozit pe terenurile extravilane Taxe judiciare de limbru, taxe de timbru pentru activilalea tirnbru La bugeiui de stat restante anii anieriori notariala si alte taxe de

18 07.0202.01 19 07.02.02.02 20 07.02,02.03 07.02.03 00.10

-=

21 22

~¥~;.'''''

/0') .,,043,00
.'5:>/ " '.':,'-

.B4lO

o i.'/

"-.> 87,001 '\


", "
"

A4. IMPOZ1TE 51 TAXE PE BUNURI 51 SERV1Cil Pa 9 . 1 { 38

~I ::S-:fJ44,20 \
>;:"'i

./,.<~:>.. .

~\,'
\.~..

',' "

Program trimestrial

\\

-c c

DENUMIREA

INDICATORILOR

-c

~
o

ill o
.S -c

'5

f::

f::

f::

Sume defalcate

din TVA chelluielilor descenlralizale la nivelul judeteleor la nivelul

23 11.02 24
25 26 28 11.02.01 11.02.02 11.02.06 12.02.07 15.02.01

22.306,00
808,00 19.790,00 1.708,00

5.479,50
191,00 4.947.50 341,00

5.560,50
121,00 4.947,50 492,00

5.665,50
226,00 4.947,50 492,00

5.600,50
270,00 4.947,50 383,00

Sume defalcate din TVA pi finanlarea si mun. Bucuresti

Sume defalcate din TVA pi finantarea cheltuielilor descenlralizale comunelor, oraselor, mun. si secloarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pi echilibrarea Alte impozite Taxe hoteliere Taxe pe servicii Taxe pe utilizarea de aetivitati speeifiee bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor impozit pe spectacoie si taxe generale bugetelor locale si servieil pe bunuri

27 12.02 29 15.02
30 sau pe desfasurarea

7,50
7,50

1,90
1,90

1,80
1,80

1,90
1,90

1,90
1,90

3,30
..;JjVU

.., ..,,,

0,80
01'\ u1uu "

0,80
,.,_ on.
U,UU

0,90 369,90 3:'6,00


141,00 215,00 13,90

0,80 241,00
232,UU

31 16.02

1.364,00 i.3i7,60

510,50 496,60
281,60 215,00 13,90

242,60 233,00
140,00 93,00 9,60

Taxa asupra mijloaeelor

de transport 33 34 35 16.02.02.01 16.02.02.02 16.02.03

Taxa asupra mijloacelor de transport- PF Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funclionare A6. AL TE IMPOZITE 51 TAXE FI5CALE Alte impozite 5i taxe fiscale Alte impozile si taxe C. VENITURI NEFI5CALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate DE BUNURI 51 5ERVICII de servicii si alte aetivitati de ajutor social Venituri din concesiuni si inchirieri C2. VANZARI Venituri din prestari

702,60 615,00 46,40

140,00 92,00 9,00

36 00.11 37 18.02
38 18.02.50

5,90 5,90
5,90

1,80 1,80
1,80

1,20 1,20
1,20

1,70 1,70
1,70

1,20 1,20
1,20

39 00.12 40 00.13 41 30.02


42 30.02.05

2.555,80 843,40 843,40


843,40

741,07 253,00 253,00


253,00

543,74 169,00 169,00


169,00

729,65 252,40 252,40


252,40

541,34 169,00 169,00


169,00

43 00.14 44 33.02
45 46 47 48 33.02.08 33.02.12 33.02.24 33.02.28

1.712,40 545,80
261,80 1,65 281,00 1,35

488,07 151,57
79,80 0,42 71,00 0,35

374,74 122,74
52,00 0,41 70,00 0,33

477,25 149,75 79 no
_

372,34 121,74
51,00

Venituri din preslari de servicii Contributia persoanelor beneficiare ale canlinelor Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Venituri Pag. 2/38 din taxe administrative, eliberari de permise

49 34.02

140,50

35,50

35,00

\·c
(ll

•. _., j

., ;:? '\ .

-0

DENUMIREA

INDICATORILOR

-0 0

'5 .£:
-0 0

0 ~

wro
~
0...

... 0 :=

'-

Program trimestnal

"_

0)::l c..

E
C)

..Q

::::: C)

<l.>v2
U
(ll

:=

-oem (ll'!...1iiW U:p


,_

c:
~

~
E

~
E

d~/

;::
~
E

... m me e (ll '"

(ll-

0-0

Taxe extrajudiciare Amenzi, penalitati

de timbru si confiscari

Ven-turi din amenzi si aile sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale Diverse venituri T axe specials Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a Varsaminte din sectiunea de functionare buqetului local (cu semnul minus) Varsaminte SUBVENTII Subventii B. Curente Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lernne, carbuni si cornbustibil petrolier Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume FEN postaderare Fondul European in contul platilor regionala efectuate de Dezvoltare din sectiunea de functionare DE LAALTE de la bugetul NIVt::Lt:. ALE ADMiNiSTRATiEi de stat PU8UC[ IV. SUBVENTII

50 34.02.02 51 35.02 52 35,02.01 53 36.02 54 36.02.06 55 36.02.50 56 37.02 57 37.02.03 58 37.02.04 59 00.17
60 00.18

140,50 756,60 756,60 269,50 221,50 48,00 0,00 -2.810,99 2.810,99 12.235,88
1') 135,88

35,50 227,00 227,00 74,00 56,00 18,00 0,00 -891,04 891,04 440,49 440,49 255,25 255,25 252,00 3,25 185,24 0,00 0,00 0,00 185,24 185,24 6.534,91 5.888,14 0,00 0,00 0,00
nnn V,Vu

35,00 152,00 152,00 65,00 55,00 10,00 0,00 -789,85 789,85 1.280,25 1.280,25 3,25 3,25 0,00 3,25 1.277,00 1.277,00 544,89 732,11 0,00 0,00 11.368,89 10.484,04 6,031,07 4.490,16 4.156,50

35,00 227,00 227,00 65,50 55,50 10,00 0,00 -565,00 565,00 6.676,08 6.676,08 3,25 3,25 0,00 3,25 6.672,83 6.672,83 6.672,83 0,00 0,00 0,00 17.517,13 16.558,94 6.031,024~

35,00 150,60 150,60 65,00 55,00 10,00 0,00 -565,10


5Ob,10

61 42.02 62 63 42.02.34 64 42.02,41 65 45.02 66 45.02.01 67 45.02.01.01 68 45.02.01.02 69 45.02.02 70 45,02.02.02 71 50.02 72 01 73 10 74 10.01 75 10.01.01 76 ·mOU2 77 10.01.30 78 10.03

328,00 328,00 315,00 13,00 11.907,88 11.722,64 10.990,53 732,11 185,24 185,24 54.752,60 51.297,31 24.131,00 17.968,76 16.634,14
A ..... 0lil ....

3.839,06 3.839,06 66,25 66,25 63,00 3,25 3.772,81 3.772,81 3.772,81 0,00 0,00 0,00 13.961,30 13.651,30 6.038,24 '_"~,31

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curen! Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Fondul Social European Sume primite in contut p\atilor efectuale in anii anterior; TOTAL CHELTUIELI CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI Salarii de baza Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Aile drepturi salariale in bani Contributii Pag. 3/38 DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

11.905,28 10,603,03 6.030,67 4.490,15 4.156,50


A1 t riA •• ....
I

IOAtIIU

r.:<

41,04

Jf,.1:§ ~ 1~}41._()4
t-'~~2,6'1'

P,1-1i.
,~.~,.

'~,.Jt'ltt.e?
...

..

1.170,46 6.162,24

0,00 0,00

292,61 1.540,52

292,62 1.540,91

41'.tQ4 __\,29~,~?-

~7§~~-88j __ ~~
__

-;;',',:':",> ..
,/-)
L

1:5~:9~

1.1.)
C]) ,_

"Vi.
"'1:"

'U

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
'U

c:

.~

ro

0
c:
0

m= (Em Ol-

....0 :JCl.

Program trmestrtat

'U

'U

01 0 ~

ro

.0

;'!:::: rn c -uc:ro ...... Q) .-

w:U2
,_m
<ll

:=

,_ti(l)
U
(1)

<ll+"

-~ E
~

V/
t

;::
~
E

O'P

c:

,_ '" C <ll O'U

Contributii de asigurari socia\e de slat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari socials de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca sl boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Ma!eria!e pentru Cllr~tenie lncalzlt, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carouranti si iUUI iiii::lliti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Hrana Hrana pentru oarneni Hrana pentru animale Medicamente Medicamente Materiale sani!are Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventer Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publica!ii si materia\e documentare Pag. 4 I 38 si rnateriale sanitare

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

10.03.01 10.03.02 10.03.03 10.03.04 10.03.06 20 20.01 20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.04 20,010<=; 20.01.06 20.01.08 20.01.09 20.01.30 20.03 20.03.01 20.03.02 20,04 20.04.01

3.966,67 141,53 1.821,05 63,88 169,11 7.278,59 6.304,72 133,11 72,34 2.653,98 462,88 47400 178,88 199,21 351,91 1.778,41 380,00 300,00 80,00 18,48 15,00 2,00 1,00 0,48 134,25 119,25 15,00
ClQ vv,v

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,16 3.484,50 58,95 23,03 1.805,76 263,71 70.00 95,00 50,48 178,10 939,47 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,52 63,52 0,00 2,14 2,14 0,00

991,37 35,39 455,26 15,97 42,53 1.855,56 1,692,74 35,86 17,27 759,23 75,28 118.50 69,72 50,74 96,46 469,68 95.00 75;00 20,00 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 33,50 29,75 3,75
17 ,~. . nn

991,76 35,38 455,27 15,97 42,53 1.997,88 1.621,63 25,75 19,02 705,65 105,28 118,50 49,72 50,74 88,50 458,47 95,00 75,00 20,00 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 16,25 12,50 3,75 17.00 17,00 2,50

991,76 35,38 455,25 15,97 42,52 1.683,83 1.470,19 35,75 18,03 585,30 167,04 118,50 39,72 46,99 87,98 370,88 95,00 75,00 20,00 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 5~

991,78 35,38 455,27 15,97 41,53 1.741,32 1.520,16 35,75 18,02 603,80 115,28 118,50 19,72 50,74 78,97 479,38 95,00 75,00 20,00 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12

100 20.04.02 101 20,04.03 102 20.04.04

103 20.05
104 20.05,01 105 20,05.30 106 20.06 107 20.06.01 108 20.11

nn ......

1~515
.,._ ~ ,. ,T

~~

"-"

• ;---~50
-'

.. 3~1~
...
-,

'r;Q_,.1.700', 7"

' 17\6Q; , ~ 17,'0& 2,50

'1:~'

68,00 10,00

17,00 2,50

I~<:!V,~:'

\;:..~d'

"<£.'~.. ."
~i

.,

:.'/:

:_:"'.

j. ()J
,_ 0 ro=

2.:,2
-

w ....

Programtrimestrial:

::

-:::-

1U-ro
"'0

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
"'0

'0
"'0

1ij u

ro

..c :=
'Oero
Q) .-

go.

OJID2

.!: 0
0

a:
63,14 300,00 300,00 656,00 656,00 656,00 2.788,73 2.788,73 100,00
100,OU

OJ 0

0)

C
.......

U <V ~ <V- ro .._

~UiU)

~
E

~
E

('>
~
E

ro c

o~
c

.<V 0"'0

<J)

Pregalire profesionala Alte cheltuieli alte chelluieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferenle datoriei publice externe Dobanzi aferenle daloriei publice exierne locale TITLUL IV SUBVENTII Subvenlii pentru acoperirea diferenlelor TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugeiara la dispozitia auioritaiiior TITLUL VI TRANSFERURIINTRE T ransferuri cu rente T ransferuri catre in slitutii publice Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) Finantarea nationala Finantarea Uniunii Europene Cheltuieli neeligibile TITLUL IX ASISTENTA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajuloare sociale in natura TITLUL X AL TE CHEL TUIELI Burse CHEL TUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTfVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobifier, aparatura birotica si alte active corporale Pag. 5/38 SOCIALA locale PUBLICE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI de pre! si tarif

109 20.13 110 20.30 111 20.30.30 112 30 113 30.02 114 30,02.05 115 40 116 40.03 117 50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888,72 1.888,72 0,00 0,00 0,00
--

10,20 0,00 0,00 328,00 328,00 328,00 844,67 844,67 0,00 0,00 264,13 264,13 264,13 575,00 575,00 500,00 0,00 75,00 655,00 655,00 464,00 191,00 50,00 50,00 730,00 730,00 660,00 500,00 30,00

15,88 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 377,22 377,22 0,00 0,00 384,12 384,12 384,12 1.182,00 1.182,00 490,00 617,00 75,00 411,75 411,75 275,75 136,00 100,00 100,00 884,85 884,85 780,00 580,00 30,00
---

14,44 29,08 29,08 328,00 328,00 328,00 710,82 710,82 50,00 50,00 394,13 394,13 394,13 6.851,89 6.851,89 1.039,34 5.662,55 150,00 509,25 509,25 275,75 233,50 0,00

22,62 45,92 45,92 0,00 0,00 0,00 856,02 856,02 50,00 50,00 526,62 526.62 526,62 4.027,91 4.027,91 519,67 3,308,24 200,00 361,19 361,19 83,69 277,50 50,00

;; 8 bO.04
119 51 120 51.01 121 51.01.01 122 56 123 56.01 124 56.01.01 125 56.01.02 126 56.01.03 127 57 128 57.02 129 57.02,01 130 57.02,02 131 59 132 59.01 133 70 134 71 135 71,01 136 71,01.01 137 71.01.03

1.569,00 1.569,00 1.569,00 12.636,80 12.636,80 2.549,01 9.587,79 500,00 1.937,19 1,937,19 1.099,19 838,00 200,00 200,00 2.310,79 2.310,79 2.135,94 1.735,94 60,00
--

0,00 0,00

405,47 405,47 405,47 0,00 0,00 23,79 23,79 23,79 0,00 0,00 0,00 646,77 646,77 567,19 567,19 0,00

1-----------------------.---

J..o_~94
>!'

A~R_~ • ~

Ofl£l.

It- "·.(35:1.94 'r"_


\C-c;.\ b,oe
(' .1 J,

U! ,>; :f85:,94

:';":':_-")'--

'. ~·".:1kJ:OO M~oo


" \3P@lO je,OO

....... ,dti.Q,OO

50,00

~-.~._/PA'/oJ"" •

..

.
(1) ....

'-

"'0

c:

DENUMIREA

INDICATORILOR

!.'!
"'0

0
0

15m 0>(1)=

....0

.: Program trimestrial,:':

'5 .S
"'0

e o,

E !.'!

.0 (1)ID2
"'OC:(I)

~a.

:=
01 c:
-

rn

(1)'_
L...

o
(I)

1n

en

c: o ,c: (1) .- '"


0"'0

(1) ~ (1)-(I) ,_

~
E

E .;:;
I-

l/
30,00 0,00

~\

2': ~
E

Alte aclive fixe Reparatii capita Ie aferenle aclivelor fixe TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Chelluieli salariala in bani Salarii de baza Indemnizalii Contribulii Contribulii de asigurari sociale de stat Contribulii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatale Conlributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
._-

138 71,01.30 139 71.03 140 81 141 81.01 142 81.01.05 143 50.02 144 51.02 145 01 146 10
141

340,00 174,85 1.144,50 1.144,50 1.144,50 5.643,39 5.243,02 4.143,02 3.036,02 2.387,88 1.741,24 164,16 482,48 648,14 494,80 8,16 118,70 9,76 16,72 1.107,00 820,03 85,00 28,00 252,50 146,76 50,00 27.52 76,25 60,00 94,00

0,00 79,58 0,00 0,00 0,00 743,10 742,31 612,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,13 562,13 55,00 10,00 212,44 126,42 0,00 15,00 50,00 45,00 48,27

130,00 70,00 572,25 572,25 572,25 1.273,15 1.198,57 998,57 756,96 594,93 433,27 41,04 120,62 162,03 123,70 2,04 29,67 2,44 4,18 241,61 213,11 23,75 6,75 65,00 16,25 12,50 6,88 20,00 23,48 38,50

170,00 104,85 0,00 0,00 0,00 1.379,62 1.305,05 1.005,05 756,97 594,93 433,27 41,04 120,62 162,04 123,70 2,04 29,68 2,44 4,18 248,08 156,15 13,75 7,75 45,00 26,25 12,50 6,88 20,00 15,52 8,50

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407,16 1.281,54 981,54 765,13 603,09 441,43 41.04 120,62 162,04 123,70 2,04 29,68 2,44 4,18 216,41 130,63 23,75 6,75 30,00 16,25

572,25 572,25 572,25 1.583,46 1.457,86 1.157,86 756,96 594,93 433,27 41,04 120,62 162,03 123,70 2,04 29,67 2.44 4,18 400,90 320,14 23,75 6,75 112,50
:.I>'"
QQ

10.01

148 10.01.01 149 10.01.12 150 10.01.30 151 10.03 152 10.03.01 153 10.03.02 154 10.03.03 155 10,03.04 156 10,03.06 157 20 158 20.01 159 20.01,01 160 20.01,02 161 20.01.03 162 20.01.04 163 20,01.05 164 20.01.06 radio, tv, internet 165 20.01,08 166 20.01,09 167 20.01.30

plalite unor persoane din afara unilalii

Aile drepluri salariale in bani

Contribulii penlru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanli si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicalii, Materiale si preslari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funclionare Pag.6/38

£l.L

i'--' ,'?;/B 88
~t .... ,.
1

A1?),50

~ l!
..
,

'-

,-01.2,50
" ~:OO

' """-,,_,,.e\88
\

COi::

t"d t:5_.QO
\C. ~\ ~:
3&;50

'1;..-

1-R?/'i". , .... - ~--

. ..JI ~ ,50 },

.'. J=6,oo

;;;.~~" .. ~~ .. ./-

t/'"

<1:1= mro
-0

Q) 0 ..... .....
Ol::l

Program trir;nesti"ial

\'

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
u
'0 0

'5

0 ~

..Q

"8

.~

~ 0.::
0

Ol

'0 w'L-q)(J) <1:1 e


0'-

:-!:::::

Q)w2

a. :=
Cl!:: C t'Il

~
E

~
E

)/
~ ~
.~
18,50 18,50 7,50 7,50 2,50 11,36 45,92 45,92 300,00 300,00 300,00 300,00 1.281,54 1.281,54 125,62 125,62 66,73 51,49 49,83 1,66 15,24 11,58 0,26

o Q) w- <1:1 .....

e <J) 0"0

.- w Bunuri de natura obiectelor de invenlar Uniforme si echipament Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, delasari, lransferari Carti, publicatii si rnateriale docurnentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli aile cheltuieli cu bunuri si servicii CHEL TUIELI DE CAPITAL T!TLUL X! fi.CTIVE r-JEFlf\Jl>.,f\JC!,lI,RE Active fixe Conslructii uin totai capitol Autoritati executive si legislative Autoritati executive Alte servicii publice generale CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte drepturi salariale in bani Conlribulii Contributii de asigurari sociale de sial Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidenle de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indernnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furniluri de birou Pag. 7 I 38 180 51.02.01 181 51.02.01.03 182 54.02 183 01 184 10 185 10.01 186 10.01.01 187 10.01.30 188 10.03 189 10.03.01 190 10.03.02 191 10.03.03 192 10.03.04 193 10.03.06 194 20 195 20.01 196 20.01.01 5.243,02 5.243,02 400,37 400,37 266,93 205,95 199,33 6,62 60,98 46,35 1,05 10,95 0,84 1,79 33,44 29,32 10,00 742,31 742,31 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,79 0,00 1.198,57 1 198,57 74,58 74,58 66,75 51,49 49,84 1,65 15,26 11,59 0,27 2,74 0,21 0,45 7,83 7,33 2,50 1.305,05 1.305,05 74,57 74.57 66,74 51,49 49,83 1,66 15,25 11,59 0,26 2,74 0,21 0,45 7,83 7,33 2,50 1.457,86 1.457,86 125,60 125,60 66.71 51,48 49,83 1,65 15,23 11,59 0,26 2,73 168 20.05 169 20.05.01 170 20.06 171 20.06.01 172 20.11 173 20.13 174 20.30 175 20.30.30 176 70 ..,..,
111

74,25 74,25 30,00 30,00 10,00 22,72 150,00 150,00 1.100,00

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,18 130,18 130,18 130,18

18,50 18,50 7,50 7,50 2,50 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

1,25 1,25 7,50 7,50 2,50 5,68 75,00 75,00 300,00 300,00 300,00 300,00

36,00 36,00 7,50 7,50 2,50 5,68 29,08 29,08 300,00 300,00 300,00 300,00

..,.

1I

i.iOO,OO
1.100,00 1.100,00

178 71.01 179 71.01.01

',",'artg
r7~33

\ L~AA~·-·""--O~P. \ ~~
~ ..
.:

q,?f

.f"-,~

.~~.
2,74 . 8:8~

..

••

Y_'_,

~~~6

~f _/.
.

.:

'.

. t!jC1.~
.
,~

'7,313~

~-

~ A.

.... ~ ....

-.;

~·)C"

.\ I',

.. ~

.L

"Iv ....

w ,_ ,_ 0

Prog ram', ti"imestrial

"'C

15
.~

a>
E m 0,

.a=

0)::JQ_

"00

\ \

DENUMIREA

INDICATORILOR

[!l

"'C

"8

0:

ww2 e rn "'Cem w'I._.t)VJ ow::! w- m ._,_


;<;::

.0

:=

f-':

.1;

~
E

\\y,
,,/

;:::
~
E

me U:p e r,/) .- w O"'C

Maleriale pentru euratenie lncalzit, iluminat si torta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunieatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu earacter functional Alte bunuri si servicii pentru inlretinere si functionare Deplasari, detasari, transferari Deplasari inlerne, detasari, transferari Pregatire profesionala TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorilatilor CHELTUIELI DE CAPITAL locale de slat Din tntal r..<lritnl Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor Fond pentru garantarea imprumulurilor locale

197 20.01,02 198 20.01.03 199 20.01.04 200 20.01.08 201 20.01.09 202 20.01.30 203 20.06 204 20.06,01 205 20.13

1,00 2,60 1,52 8,00 2,20 4,00 2,00 2,00 2,12


11)(1
• .......... 1 ...........

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 nn


n nn v]vv

0,25 0,65 0,38 2,00 0,55 1,00 0,50 0,50 0,00 OjOO 0,00 0,00 0,00 0,00 74,58

0,25 0,65 0,38 2,00 0,55 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,57

0,25 0,65 0,38 2,00 0,55 1,00 0,50 0,50 1,06 00,00 50,00 0,00 50,00 0,00 75,60

0,25 0,65 0,38 2,00 0,55 1,00 0,50 0,50 1,06 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 75,62

206 50
207 50.04 208 70 209 54.02,05 210 54.02.06 211 54.02.10 NATIONALA

100,00 0,00 100,00 0,00 300,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,79

exierne, eontracte/garantate

Servieii publice eomunitare de evidenta a persoanelor Partea a II-a APARARE, Ordine publica CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHEl TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte drepturi salariale in bani Conlribulii Conlributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Conlribulii de asigurari pentru aceidente de munca si bali profesionale Conlributii pentru eoneedii si indemnizalii TlTLUL II BUNURI SI SERVICII Pag.8/38 ORDINE PUBLICA nationala 51 51GURANTA

si siguranta

212 59.02 213 61.02


214 01 215 10 216 10.01 217 10.01.01 218 10.01.30 219 10.03 220 10.03.01 221 10,03,02 222 10.03.03 223 10.03.04 224 10.03.06 225 20

930,18 930,18
930,18 815,48 618,12 571,88 46,24 197,36 127,28 30,60 31,84 2,44 5,20 114,70

5,00 5,00
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

233,17 233,17
233,17 203,87 154,53 142.97 11,56 49,34 31,82 7,65 7,96 0,61 1,30 29,30

233,17 233,17
233,17 203,87 154,53 142,97 11,56 49,34 31,82 7,65 7,96 0,61 1,30 29,30

230,67 230.67
230,67 203,87 154,53 142,97 11,56 49,34 31,82

233,17 233,17
233,17 203,87 154,53 142,97 11,56 49,34 31,82 "l)~5

{;;_:._'1X61 ..:
t"'

Lo (~

~.~

V-'-"
..
'

<,

.... ::-_:f1 ,_ 3il

~,\,~-

.' ___)p'~ .1

(4 ~'8. "0,%1 '


v-r-,
"

~ ... .r.:
~~:;,-::,;;Z.~ "
.\ L

- 2S!j,~,
..

,_ 0

w ,_

Program trimestrial

-0
C

e
-0

'WC5 Olm

(1)=

DENUMIREA

INDICATORILOR

D:=

::Ju

-0

()

-0 0

a:
55,20 3,00 5,08 2,52 3,60 15,00 10,00 6,00 10,00
vv,vu
"'ltl f\n

OJ a

-ocm

(Vw2 ::t::

C') C

o <D ~ <D- (1) ,_


,-

w·- ,--tnt/)

~
E

f'=
.!;

~~I ~
,E ~
13,80 0,75 1,27 0,63 0,90 3,75 2,50 1,50 2,50 7,50 7,50 0,50 0,50 5,00 0,00 13,80 0,75 1,27 0,63 0,90 3,75 2,50 1,50 2,50 7,50 7,50 0,50 0,50 7,50 0,00 233,17 233,17 0,00 0,00 6.457,73 5.350,59 5.350,59 4.200,50
"

.'

:3:§ c U)
Q)

0-0

Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bun uri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Deplasari, detasari, transferari D8p!~~~r: interne, d-8ta3oii, ti"aii5fc~a.i Pregatire profesionala CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol Ordine publica Politie comunitara Protectie civila 51 proteclia contra incendiiior Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranlei Partea a III-a CHEL TUIELI SOCIAL-CUL TURALE Invatamant CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUfELI Salarii de baza Aile drepturi salariale in bani Contributii Contribulii de asigurari sociale de sial Contributii de asigurari de somaj Pag.9/38 DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani nalionale

226 20.01 227 20.01.01 228 20.01.02 229 20.01.03 230 20.01.04 231 20.01.05 232 20.01.06 233 20.01.08 234 20.01.30

5,00

13,80 0,75 1,27 0,63 0,90 3,75 2,50 1,50 2,50 ( ,50 7,50 0,50 0,50 7,50 0,00 233,17 233,17 0,00 0,00 6.340,28 5.123,95 4.993,95 4,201,50 3.087,50 2.950,00 137,50 1.114,00 692,87 16,65

13,80 0,75 1,27 0,63 0,90 3,75 2,50 1,50 2,50 l,5U 7,50 0,50 0,50 7,50 0,00 233,17 233,17 0,00 0,00 6.511,83 5.327,62 5.112,77 4.201,50 3.087,50 2.950,00 137,50 1.114,00 692,87 16,65

0,00
0,00 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 2,50

235 20.05
236 20.05.01 237 20.06
;2~l:1 LU,U6.U1

OtOO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 1.788,81 1.765,02 1.740,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 2,00 2,00 27,50 0,00 930,18 930,18 0,00 0,00 25.594,32 20.919,93 20575,08 16.805,00 12.350,00 11800,00 550,00 4.455,00 2.771,48 66,60

239 20.13 240 70 241 61,02.03 242 61.02.03.04 243 61.02,05 244 61.02.50 245 63.02 246 65.02 247 01 248 10 249 10,01 250 10.01.01 251 10.01.30 252 10.03 253 10.03,01 254 10.03.02

230.67 230,67 0,00 0,00 6.284,48 5.117,77 5.117,77 4.201,50 3.087~

:i.l}j~

2.9$O,~~~ 1 ;rf~{oo ..
........

MI,~_
~~l

L~lY.1J~ ,
. '.. <,,:; 137:-96.
,

'-ri1'~,c¥J "
.6f}2,Rro

."

\f6i-6~ ."', ..._ )$.'q,5 /

"'<:...~) ';:: ... ~.~(~"


'~;!,

Q)

"0 C

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
o

'5
"0

iti o
o

= viti 0)ro
::JQ_

..... 0

.....

, Program

trirnestrial

j'

ro

.0
.t::

"0

.!:

0:

OJ o

"Oc:rn w -- ...... ,,_ 11) "" rn c:


Up 0"0

W'w2 t: en

:=

=
E '0;:
f-

-AI

ow~ w ..... ,_ rn

c: W ._ rJ)

Contributii de asigurari sociale de sanatate Conlributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta
t

255 10.0303 256 10.03.04 257 10.03.06 258 20 259 20.01 260 20.01.01 261 20.01.02 262 20.01.03 263 20.01.04 264 20.0'LOB 265 20.01.09 266 20.01.30 267 20.05 268 20.05.30 269 20.06 270 20.06.01 271 57

1.493,00 39,96 83,96 2.762,08

0,00 0,00 0,00 1.740,17 1.738,03 1,95 12,03 1.254,48 116,29 U,4tl 0,00 352,80 0,00 0,00 2,14 2.14 0,00

373,25 9,99 21,24 551,45 541,45 7,50 7,00 327,27 42,50 2b,UU 26,00 106,18 2,50

373,25 9,99 21,24 690,27 680,27 7,50 7,00 427,27 62,50 25,00 26,00 125,00 2,50 2,50 7,50 7,50 121,00
-.--:-=i"---

373,25 9,99 21,24 690,27 680,27 7,50 7,00 427,27 62,50 25,00 26,00

373,25 9,99 20,24 830,09 820,09 7,50 7,00 528,27 82,50 25,00 26,00

2.722,08
30,00 28,00 1.710,08 250,00 iOO,OO 104,00 500,00 10,00 10,00 30,00 30,00 808,00

telecomunicatii,

radio! tv, int8iTIet

Materiale si prestari de servicii cu caracler functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Oeplasari, oetasari, transferari Oeplasari interne, detasari, transferari TITLUL IX ASISTENTA Ajutoare sociale SOCIALA

125,00 143,82 ---=-;-------j 2,50 2,50 2,50 7,50 7,50 226,00 2,50 7,50 7,50 270,00

2,50
7,50 7,50 191,00

~---------------------------Ajutoare socials in natura Burse CHELTUIELI Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capita Ie aferente activelor fixe Din total capitol Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Pag. 10/38 DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL X AL TE CHEL TUIELI

272 57.02 808,00 0,00 191,00 121,00 226,00 270,00 273 57~,0~2~.0~2---+8~0~8~,O~0----+-----~0~,070r---~19~1~,0~0+-----12~1~,0~0~----2-2-6~,0~0~--~27~0~,0~O 274 59 275 59.01 276 70 277 71 278 71.01 279 71.01.03 280 71.01.30 281 71.03 282 65.02.03 283 65,02.03.01 200,00 200,00 344,85 344,85 260,00 60,00 200,00 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 24,85 24,85 0,00 0,00 0,00 24,85 0,00 0,00 50,00 50,00 130,00 130,00 130,00 30,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,aO 100,00 214,85 214,85 130,00 30,00 100,00 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00..50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ ...QQ

"0 C

DENUMIREA

INDICATORILOR

"'iii
"0
.~

::l o._ .D ~

w"'iii Ol-

ctI=

,_ 0

CI.l

,_

Program trimestrial

0 (J

"0

.!:
"0

0 (J

e o,

Ol

'Oem ...... -cD -~ "t)


<I)

Q,)v2 C Ol
V) ~

:=

Q,) ..... ,_ ctI


<.l

=\ /
E

::::
E

~:§
C U) .CI.l 0"0

Invatamant

primar

284 65.02,03,02 285 65,02,04 286 65,02,04,01 287 65.02.04,02 288 65.02,04,03 289 66.02 290 01 291 10 292 10.01 293 10.01.01 294 10.01.30
--_.

0,00 20.919.93 0,00 20.919,93 0,00 689,62 689,62 191,77 150,45 135,81 14,64 41,32 30,96 0,72 7,76 0,60 1,28 25,35 5,87 0,75 2,25 2,87 18,48 15,00 2,00 1,00 0,48 1,00 1,00 472,50

0,00 1.765,02 0,00 1.765,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.123,95 0,00 5.123,95 0,00 53,43 53,43 47,94 37,61 33,95 3,66 10,33 7,74 0,18 1,94 0,15 0,32 5,49 0,62 0,00 0,00 0,62 4,62 3.75 0,50 0,25 0.12 0,25 0,25 0,00

0,00 5,327,62 0,00 5.327,62 0,00 174,57 174,57 47,95 37,62 33,96 3,66 10,33 7,74 0,18 1,94 0,15 0,32 6,62 1,75 0,25 0,75 0,75 4,62 3.75 0,50 0,25 0,12 0,25 0,25 120,00

0,00 5.117,77 0,00 5.117,77 0,00 174,56 174,56 47,94 37,61 33,95 3,66 10,33 7,74 0,18 1,94 0,15 0,32 6,62 1,75 0,25 0,75 0,75 4,62 3.75 0,50 0,25 0,1},

0,00 5.350,59 0,00 5.350,59 0,00 287,06 287,06 47,94 37,61 33,95 3,66 10,33 7,74 0,18 1,94 0,15 0,32 6,62 1,75 0,25 0,75 0,75 4,62 3,75 0,50 ..0.....,,,

Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant Invatamant Sanatate CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Chelluieli salariale in bani Salarii de baza Aile drepturi salariale in bani Contributii Contributii Contributii Contributii Contributii de asigurari sociale de stat de asigurari de somaj de asigurari pentru accidente pentru eoneedii si indemnizatii de munca si boli profesionale secundar superior profesional

295 10.03 296 10.03.01 297 10.03.02 298 10.03.03 299 10.03.04 300 10.03.06 301 20 302 20.01 303 20,01.01 304 20.01.02

Contributii de asigurari sociale de sanatate

TITLUL If BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru euratenie Alte bunuri si servicii pentru intretinere Medicamente Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Deplasari. detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari TITLUL VI TRANSFERURIINTRE Pag. 11 138 UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE si materiale sanitare si functionare

305 20.01.30 306 20.04 307 20.04.01 308 20.04.02 309 20.04.03 310 20.04.04 311 20.06 312 20.06.01 313 51

12~ ;.o'I\'-_'

0 0P6: r:y ..i~'S ... <: ." 'O~25 1~f1,


"./~ to

.')...,<,r;:__Q,4~ "' .... - ' ~~


.
;~

.,.-

~
.....

-:.:\ /~ -- ,~...!
-c ':'.,
'.'

232,-50.!"

</;/~~.);~.r--.~.-,... .
.............. C

x..

.1 L

'>Or"

.......'.

"- 0

-c DENUMIREA INDICATORILOR

-c

c:

10
.~

e; 0::
OJ 0
<U

'$10 0)::J

.a=

w ":=
Q.

Program trime~ial

_Q

-0

c:

"'0

-c c: .a OJ·- ........ (j; en UW~ w-m "m c:


s..._

(VwS -= c:
0)

~
E

'':;

'\ L'

~ ~
E

f-

u:.;::;

._

c: Q.) '"

0-0

Transferuri Transferuri

curente catre institulii publice DE CAPITAL in unitati sanilare cu paturi

314 51.01 315 51.01.01 316 70 317 66.02.06 318 66.02.06.01 319 66.02.50 320 66.02.50.50 321 67.02 322 01 323 10 324 10.01 325 10.01.01 326 10.01.30 327 10.03 328 1003.01 329 10.03.02 330 10.03.03 331 10.03.04 332 10.03.06 333 20 334 20.01 335 20.01.03 cu caracier functional UNITAll
-

472,50 472,50 0,00 472,50 472,50 217,12 217,12 1.167,06 1.147,06 38,56 30,24 29,96 0,28 8,32 6,24 0,16 1,56 0,12 0,24 12,00 12,00 9,00 2,00 1,00 1.096,50 1.096,50 1.096,50 20,00 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,43 53,43 276,77 276,77 9,64 7,56 7,49 0,07 2,08 1,56 0,04 0,39 0,03 0,06 3,00 3,00 2,25 0,50 0,25 264,13 264,13 264,13 0,00 0,00

120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 54,57 54,57 296,76 276,76 9,64 7,56 7,49 0,07 2,08 1,56 0,04 0,39 0,03 0,06 3,00 3,00 2,25 0,50 0,25 264,12 264,12 264,12 20,00 20,00

120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 54,56 54,56 286,77 286,77 9,64 7,56 7,49 0,07 2,08 1,56 0,04 0,39 0,03 0,06 3,00 3,00 2,25 0.50 0,25 274jr:a 274rl:f

232,50 232,50 0,00 232,50 232,50 54,56 54,56 306,76 306,76 9,64 7,56 7,49 0,07 2,08 1,56 0,04 0,39 0,03 0,06 3,00 3,00 2,25 0,50

CHEL TUIELI

Din total capitol Servicii medicale Spitale generale Alte chelluieli Cultura, in domeniu sanatatii si religie Aile institutii si actiuni sanitare recreere CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Saiarii de baza Alte drepluri salariale in bani Contributii Contributii Conlributii Conlribulii Contributii Contributii de asigurari sociale de stat de asigurari de somaj de asigurari sociale de sanatate de asiqurari pentru accidente de munca si bali profesionale pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Incalzit, iluminal si forla rnotrica Apa, canal si salubritate Maleriale si prestari de servicii llTLUL VI TRANSFERURIINTRE curente caire institutii publice Transferuri Transferuri

336 20.01.04 337 20.01.09 PUBLICE 338 51 339 51.01 340 51.01.01 341 70 342 71

ALE ADMINISTRATIEI

274,1J.: ,...," rJ .29A.:r-2 -x-- _... ~

/
c

.r

291;1Z ~--.~ ·-.".~·294,t2 \~


0,00
_/ .,._
,

;--'"..
~

CHEL TUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Pag. 12/38

~:o~\

( --- . "0,00
,":J,_~~ ,t

oXlP

;:,.-"~~-'
L

)~

i-J 4~.-":'-'

"0

DENUMIREA

INOICATORILOR

~
"0

=a C
"0

a
0

<lI

::Ja. .0 :=

w'CO rn-

OJ ,_ ,_ 0 ro =

Program lrimestrial\

\
~
E

0:

en 0

'6 -~ ....... W~~


OJ~ ,_ III ro c
O:p
._ c Q) '"

IDm2

~
E

'- 1n U) ow~

1/

~ ~

0"0

Reparatii capita Ie aferente activelor fixe Din total capitol Servicii culturale Biblioteci publice comunale, Muzee Case de cultura Camine culturale Alte servicii culturale Servicii recreative Sport Tineret Servicii religioase Alte servicu In domeniile Asigurari si asistenta CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHEL TUfELJ DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte drepluri salariale in bani Conlributii Contribulii Conlributii de asigurari de asigurari sociale sociale de stal de sanatate Contributii de asigurari Contributii de asigurari de somaj pentru accidente de munca si boli profesionale si indemnizatii culturii, recreerii si religiei sociala si sportive orasenesti, municipale

343 71.03 344 67.0203 345 67.02.03.02 346 67.02.03.03 347 67.02.03.06 348 67.02.03,07 349 67.02.03,30 350 67.02.05 351 67,02.05.01 352 67.02.05.02 353 67.02.06 354 67.02.50 355 68.02 356 01 357 10 358 10.01 359 10.01.01 360 10.01.30 361 10.03 362 10.0301 363 10.03.02 364 10.03.03 365 10,03.04 366 10.03.06 367 20 368 20.01 369 20.01.01 370 20.01,02 371 20.01,03

20,00 645,56 275,00 50,56 300,00 20,00 0,00 360,00 360,00 0,00 161,50 0,00 2.817,71 2.817,71 1.335,52 1.044,04 1.035,12 8,92 291,48 210,88 7,96 57,48 5,56 9,60 353,00 53,00 1,00 6,00 18,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,79 23,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 156,39 68,75 12,64 75,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 30,38 0,00 886,13 886,13 333,88 261,01 258,78 2,23 72,87 52,72 1,99 14,37 1;39 2,40 88,25 13,25 0,25 1,50 4,50

20,00 176,39 68,75 12,64 75,00 20,00 0,00 90,00 90,00 0,00 30,37 _. 0,00 712,88 712,88 333,88 261,01 258,78 2,23 72,87 52,72 1,99 14,37 1,39 2,40 88,25 13,25 0,25 1,50 4,50

0,00 156,39 68,75 12,64 75,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 40,38 0,00 705,38 705,38 333,88 261,01 258,78 2,23 72,87 52,72 1,99 14,37 1,3R 2,40 88,2§. ---~5
,. r ~ >;.. ;,._,--.... '..

0,00 156,39 68,75 12,64 75,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 60,37 0,00 513,32 513,32 333,88 261,01 258,78 2,23 72,87 52,72 1,99 14,37 1,39 2,40

Contributii pentru concedii Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale penlru curatenie

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

IL.7?
::4:}0

~~,

1'~,~ "

,
'_"

..:" O;-2S
,..
"

:,t~i'iO

• 'A,5Q ';J>'
.;

Incalzit, iluminat si forta motrica Pag. 13/38

-,_

"~~5~
f

~
'_'

~ ,t-..~ .> J..\~I


Q)

"1J C

DENUMIREA

INDICATORILOR

!!.l

"0

'6 .!:
"1J

iO U
a

c,

mro en e
tll

m=

..... a '=0

'-

Program trlmestrlal .,<

\'

..0 dJ

~a.

'6
L...

Q)v2
0)

OJ C C (ll .......

D-

Vi ~
~

0)'<II (ll C
._

~
E

~
E

,1/ ;:::
~
E
3,00 1,00 1,37 1,63 75,00 75,00 3,00 1,00 1,37 1,63 75,00 75,00 91,19 91,19 83,69 7,50 0,00 0,00 271,81 271,81 0,00 0,00 48,25 180,76 70,50 110,26 12,50 4.698,96 .AA90,80

u:,:: <:: 0) '"

0"0

Apa, canal si salubritate Carburanti si lubritianti radio, tv, internet si functionare Posta, telecomunicatii, Hrana Hrana pentru oameni TITLUL IX ASISTENTA Ajutoare sociale SOCIALA

372 20,01.04 373 20.01,05 374 20.01.08 375 20.01.30 376 20.03 377 20.03.01 378 57 379 57.02 380 57.02.01 381 57.02,02 382 70 383 68.02.04 384 68.02.05 385 68.02.05.02 386 68.02.06 387 68.02.10 388 68.02.11 389 68.02.15 390 68.02.15.01 391 68,02.15.02 asigurarilor si asistentei socia Ie PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 51 APE 392 68.02,50 393 69.02 394 70.02 395 01 396 10 397 10.01 398 10.01.01 399 10.01,30

12,00 4,00 5,48 6,52 300,00 300,00 1.129,19 1.129,19 1.099,19 30,00 0,00 0,00 1.698,67 1.698,67 0,00 0,00 193,00 901,04 460,00 441,04 25,00 18.105,41 17.305,41 15.764,97 1.346,72 950,64 909,64 41,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,79 23,79 23,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,79 23,79 0,00 0,00 1.247,06 902,39 792,12 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 1,00 1,37 1,63 75,00 75,00 464,00 464,00 464,00 0,00 0,00 0,00 475,62 475,62 0,00 0,00 48,25 362,26 252,00 110,26 0,00 2.667,49 2.399,99 1.677,74 336,38 237,66 227,41 10,25

3,00 1,00 1,37 1,63 75,00 75,00 290,75 290,75 275,75 15,00 0,00 0,00 475,62 475,62 0,00 0,00 48,25 182,76 72,50 110,26 6,25 2.347,53 2.123,19 1.973,19 336,77 237,66 227,41 10,25

Alte bunuri si servicii pentru intretinere

283,25 283,25 275,75 7,50 0,00 0,00 475,62 475,62 0,00 0,00 48,25 175,26 65,00 110,26 6,25 8.391,43 8.291,4:l 7.6}§~i

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura CHELTUIELI /\:;istenta Asistenta Asistenta Asistenta Ajutoare Crese Prevenirea Ajutor social Cantine de ajutor social Alte chelluieli in domeniul excluderii sociale DE CAPITAL Din total capitol acordata persoanelor in varsta sociala in caz de boli si invaliditati sociala in caz de invalidilale sociala pentru familie si copii pentru locuinte

Partea a IV·a SERVICIJ 51 DEZVOLTARE Locuinte, servicii sl dezvoltare publica

CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte drepturi salariale in bani Pag. 14 J 38

r,:
........

4~~0

f::2·t<ep
~

/Jfia;JJr

'-1cj,~ , \'; 'f"i5' ... _/ ~ ~ >;":;-_ /'

,41 "

<> 23i\6§
.")'

,_~e-:lW~
,, ':227,pt

~.'j; ~ .

<

Li;~
(lJ

'1'11/, .;.....rv
.(,..F

.._0

"-

PrOgramtrirnestria!'

"

"0 C

DENUMIREA

INDICATORILOR

"8 (J

l:!

ro u
"0 (J

Q:;m
:J

rn=

rn-

.~
0

0:

en 0

.c :=

Q_

\.

rn

Q)w2 .-= Ol C

as .s .ill ,-"t5"cn
<l1-

~
E

~
E

~
E

(\ I~
~
99,11 57,85 6,29 21,96 0,92 12,09 99,14 57,88 6,29 21,96 0,92 12,09 116,09 87,64 0,75 0,50 7,50 6,75 56,25 7,50 0,87 1,25 6,27 20,00 20,00 5,00 3,75 1,25 0,75 -a.z5

QJ

.._ rn

~:§
.-

<FJ
QJ

0"0

Contributii Contributii Contributii Contributii Contributii de asigurari sociale de stat de asigurari de somaj de asigurari sociale de sanatate de munca si bali profesionale pentru concedii si indemnizatii

400 402

10.03 10.03.02

396,08 231,04 25,16 87,84 3,68 48,36 1.125,45 861,65 3,36 2,01 539,28 27,00 225,00 30,00 3,48 5,00 26,52 80,00 80,00 20,00 15,00 5,00 3,00 3,00 10,80 150,00 150,00 656,00 656,00 656,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,65 353,13 2,00 1,00 256,59 10,00 50,00 20,00 0,00 3,10 10,44 20,00 20,00 13,52 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,72 57,46 6,29 21,96 0,92 12,09 438,36 409,91 1 ,11 0,50 328,93 6,75 56,25 7,50 0,87 1,25 6,75 20,00 20,00 5,00 3,75 1,25 0,75 0,75 2,70 0,00 0,00 328,00 328,00 328,00

99,11 57,85 6,29 21,96 0,92 12,09 454,42 275,97 0,75 0,50 195,35 6!75 56,25 7,50 0,87 1,25 6,75 20,00 20,00 5,00 3,75 1,25 0,75 0,r5 2,70 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

401 10.03.01 403 10.03.03 404 10.03,04 405 10.03.06 406 20 407 20.01 408 20.01.01 409 20.01.02 410 20,01.03 411 20.01.04 412 20.01.05 413 20.01,06

Contributii de asigurari pentru accidente TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Ca rburanti si lu br ifianti Piese de schimb Posta, lelecomunicatii, radio, tv, internet

116,58 88,13 0,75 0,51 7,50 G,7.G 56,25 7,50 0,87 1,25 6,75 20,00 20,00 5,00 3,75 1,25 0,75 0,75 2,~

414 20,01.08 415 20.01.09 416 20.01.30 417 20.03 418 20.0302

Materiale sj prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere Hrana H rana pentru animale Bunuri de natura obiectelor Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, delasari, transferari transferari Deplasari interne, detasari, Pregatire profesionala Alte chelluieli alte che/tuieli cu bunuri si servicii TITLUL /II DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice Dobanzi aferente datoriei publice Pag. 15/38 externe externe locale de inventar si functionare

419 20.05 420 20.05.01 421 20,05.30 422 20.06 423 20,0601 424 20,13 425 20.30 426 20.30.30 427 30 428 30.02 429 30,02.05

I/~ iDXl ~\ ~~o.


" , :~' '? ':q;J0
\.,,;
i, ';7'

p. e\':'

<.

.2!rg

3~;a,~

~~

I:' ,-

0.0,0

J'?'

3ifA
32~

0,09-~"",
t

-~
"

"

;",.._ ......... ~O "./' y.. " -,0",'---, ,.·'1 I.

-~

"0

c:
[!l

a;
U

(5

'$10 0):::l

....0 ro:=

,_

Program trtmsstnal

\\

: . ".

-'

DENUMIREA

INDICATORILOR

=a

"0

.S:
"0

OJ 0 0:

ro

_Q

=aero

w032
OJ

:=

Q_

ro c:
U+=, .<I.l 0"0

~:g~ U W ,_ w.... ro
IJ)

~
E

~
E

-J
'

/-,>

c:

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) PO$TADERARE Programe din Fondul European Finantarea Finantarea Chelluieli nationala Uniunii Europene neeligibile de Dezvoltare Regionala (FEDR )

430 56 431 56.01 432 56.01.01 433 56.01.02 434 56.01.03 435 70 436 71 437 71.01 438 71.01.01 439 71.01.30

12.636,80 12.636,80 2.549,01 9.587,79 500,00 395,94 395,94 325,94 185,94 140,00 70,00 1.144,50 1.144,50 1.144,50 509,28 16.796,13 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 4.479,30 37,50 37,50

405,47 405,47 405,47 0,00 0,00 110,27 110,27 55,54 55,54 0,00 54.73 0,00 0,00 0,00 236,59 665,80 344,67 344,67 344,67 344,67 344,67 0,00 344,67 344,67 2.750,94 0,00 0,00

575,00 575,00 500,00 0,00 75,00 150,00 150,00 80,00 50,00 30,00 70,00 572,25 572,25 572,25 321,43 2.078,56 267,50 267,50 267,50 267,50 267,50 0,00 267,50 267,50 1.391,19 0,00 0,00

1.182,00 1.182,00 490,00 617,00 75,00 150,00 150,00 150,00 80,00 70,00

6.851,89 6.851,89 1.039,34 5.662,55 150,00 85,94 85,94 85,94 55,94 30,00 0,00 572,25 572,25 572,25 0,00 8291,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

4.027,91 4.027,91 519,67 3.308,24 200,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00
() ()()

CHEL TUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Aile active fixe Reparatli caprtale aferenle Rambursari Rambursari activelor fixe TiTLUL XVi I"(AMI:IUH~ARI DE CREDITE de credile externe de credite aferente datoriei publica externe locale

440 71.03 441 81 442 81.01 443 81.01.05 444 70.02.06

0.00
0,00 0,00 0,00 187,85 1.935,34 224,34 224,34 224,34 224,34 224,34 0,00 224,34 224,34 896,74 0,00 0,00

.....

, .........

0,00 0,00 0,00 0,00 4.490,80 208,16 208,16 208,16 208,16 208,16 0,00

Din total capitol lIuminat public si electrificari Aile servicii in domeniile Protectia mediului CHEL TUIEU CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Aile bunuri si servicf CHELTUIELI Salubritate Salubritate Partea a V-a ACTIUNI Actiuni generale CHEL TUIELI CURENTE Pag, 16/38 ECONOMICE comerciale si de munca economice, Din total capitol si gestiunea deseurilor 452 74.02.05 453 74,02.0501 454 79.02 455 80.02 456 01 pentru intretinere si functionare DE CAPITAL rurale serviciilor si dezvollarii comunale locuintetor. 445 70.02.50

446 74.02
447 01 448 20 449 20.01 450 20.01.30 451 70

.-

1DO,9_? 1~f1
1.( ~9

"

tQ~OO "")<9.

-"
<II,

'208:iq:~..., ~.
1!J',75

;1.1~4,2lf 'P"

~js
~~'

'<s.....' ,/ ~ '
18":7; "~
".' ~.,~

......

-.,

~ ..... ' ~~

r) -.(~,~ :~'." I) ~~. ..

.r·

w ,_

"0 C

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
0

"0

'6 .S;
"0

rn u

Uirn Ol:J

t'Il

....0

Program trimestria!\ ".'

"0"

:=
o,

~
Q..

..Q

rn

."!::::

<vm2

:=
0'1 t:

"Ocm

<V ... .... m mc U:p ._c til <V


0"0

<v'_ ..... t)V'J u <V ~

~
E

-~

"\

j'

::::
~
E

1-"=

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii penlru intretinere CHEL TUIEU DE CAPITAL si comerciale si gheturi Din total capitol Acliuni generale economice Prevenire si combatere Combustibili si energie CHEL TUIEU CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subvenlii pentru acoperirea CHEL TU!ELI DE CAP!T.AL Din lotal capitol Energie termiea Agrieultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare CHEL TUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Aile bunuri si servicii pentru intretinere CHELTUIEU Agrieultura Alte eheJtuieli in domeniul Transporturi CHEL TUIEU CURENTE TITLUL I CHELTUIELI Salarii de baza Aile drepluri salariale Pag. 17/38 in bani DE PERSONAL Cheltuieli salaria!e in bani agrieulturii DE CAPITAL Din lolal capitol si funetionare diferentelor de pret si tarif si funclionare

457 20 458 20_01 459 20.01.30 460 70 461 80.02.01 462 80.02.01.06 463 81.02 464 01 465 40 466 40.03

37,50 37,50 37,50 0,00 37,50 37,50 2.788,73 2.788,73 2.788,73 2.788,73
v,uv
(1 (1(1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888,72 1.888,72 1.888,72 1.888,72
V,VV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844,67 844,67 844,67 844,67
v uv
1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,22 377,22 377,22 377,22
V,VV

18,75 18,75 18,75 0,00 18,75 18,75 710,82 710,82 710,82 710,82
v!vv

18,75 18,75 18,75 0,00 18,75 18,75 856,02 856,02 856,02 856,02
v,uv " ""

inundatil

467 70
468 81.02.06 469 83.02 470 01 471 20 472 20.01 473 20.01.30 474 70 475 83.02.03 476 83.02.03.30 477 84.02 478 01 479 10 480 10.01 481 10.01.01 482 10.01.30

fI

nn

nnn

n nn

nnn

2.788,73 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 0,00 117,00 117,00 1.536,07 1.086,07 295,00 231,44 211,16 20,28

1.888,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,22 480,75 0,00 0,00 0,00 0,00

844,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,52 296,52 73,75 57,86 52,79 5,07

377,22 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 43,00 43,00 476,52 276,52 73,75 57,86 52,79 5,07

710,82 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 0,00 31,00 31,00 266,52 266~
-0

856,02 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 43,00 43,00 _246,51

~"(~ Y·-~f9
"'

~"24.

r,

_ !~'i8~ _-- .',~';', 5l,8(3' I:liI' '.., ,82,7~ ~ ;S~t9 ~

-~ \
....
~

~1J.l

~., '~

\(':;)..

<;""-.·I.:.~"':. ...... .....~ -r: ,_' • ~~;

',.,

./

5fJj

I )",1,2l;f.:;..m
-0
.~

'0

moo 0.(Il=

..... 0
:::J o._

<D

.....

Program trimestrlal

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
-0

.!:: a

E a

..c :=
."'" rn c -ocm
<D:':::;:;; .._ '" U <D <1l~
(Il

QJm.ffi

OJ

-0

0::

<D .._

u+:;

.....m c

~
E

~
E

-, /~
~
15,89 11,91 0,28 2,98 0,23 0,49 172,76 172,76 30,00 5,00 45,00 2,84 44,92 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,51 246,51 0,00
._

._ <D C '" 0-0

Contributii Contributii Contribulii Contributii Conlribulii de asigurari sociale de sial de asigurari sociale de sanatate de asigurari penlru accidenle pentru concedii si indemnizatii de rnunca si bali profesionale Contributii de asigurari de soma]

483 10.03 484 10.03.01 485 10.03,02 486 10.03.03 487 10.03.04 488 10.03.06 489 20 490 20.01 491 20.01.03 492 20.01.04 493 20.01.05 494 20.01.06 495 20.01.09 496 20.01.30 497 70 498 71 499 71,01 500 71.01.01 rulier 501 84.02.03 502 84.02.03.03 EXCEDENT/DEFICIT ~..I si functionare

63,56 47,64 1,12 11,92 0,92 1,96 791,07 791,07 120,00 20,00 180,00 111,36 179,71 180,00 450,00 450,00 450,00 450,00 1.536,07 1.536,07 0,00 0,00 0,00 228,72 39.805,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,75 480,75 80,75 10,00 20,00 nO,OO 130,00 180,00 381,47 381,47 381,47 381,47 862,22 862,22 0,00 0,00 0,00 0,00

15,89 11,91 0,28 2,98 0,23 0,49 222,77 222,77 30,00 5,00 45,00 52,84 44,93 45,00 250,00 250,00 250,00 250,00 546,52 546,52 0,00 0,00 0,00 228,72 10,600,28 10.600,28 5.756,57

15,89 11,91 0,28 2,98 0,23 0,49 202,77 202,77 30,00 5,00 45,00
':I') QA
....... _,V"""'T

15,89 11,91 0,28 2,98 0,23 0,49 192,77 192,77 30,00 5,00 45,00
...."" nA
L.L,U"+

TITLUL II BUNURI 51 SERVICII Bunuri sl servicf Incalzit, ilumrnat sl forta molrica Apa, canal si salubritale Carburanti si lubrifianti Piese de schirnb M;;:teiiaie 51 prestari de ssrvicu cu caracter functional Aile bunuri si servicii pentru intrelinere CHELTUIELI Active fixe Constructii Din total capitol Transport Strazi DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

44,93 45,00 200,00 200,00 200,00 200,00 476,52 476,52 0,00 0,00 0,00 0,00 9.302,04 9.302,04 4.528,14

44,93 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,52 266,52 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE,


REZERVE EXCEDENT DEFICIT 5ECTIUNEA SECTIUNEA VENITURI Pag. 18/38

--.::;;;
FUNCTJONARE FUNCTION ARE PROPRII

-_ -

503 96.02

-t1

"''L'';P;
,~~

j\

-" "

_j

_1\

_J

504 97.02 505 98.02 506 99.02 1 2 3 00.01 48.02

0,00 0,00

£7J,"tc :...--.-",°,1':..,
39.805,01 19.982,00

.~~OO

TOTAL VENITURI

1/frir.s,3G" ~fl\,S5

1;';:2?t10

'_'o·~·,62~;~ 9J523!~

521.ltz! " .>: ~_' // -:


' . 4.
.~.

',_.,

:_,-:'_

"

"- 0

Q) "-

"'0

e
0

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
-0

-0

,!2

10

.!:
-0

0,

E m

rn:::Jo. ..c :=
~ Ol e 'Oem Q) -_ ,,_tr,;U) Q)~
....

"'ii)"'iii

m=

) ~ 20 u~ Program trimestrial \\
I
\

7,
''':':

CJ)w2
u

I'I::

0 U

0:

~
E

\0/?_
~
E

Q) ~
(ij

c Vl ._ o1l 0-0

~:§

I. VENITURI A. VENITURI

CURENTE FI5CALE DIN CAPITAL

4 5 6 7 8 proprietatilor pe venit pentru echilibarea bugetelor locale imobiliare din patrirnonlul personal 9 10

00.02 00.03 00.04 00.06 03.02 03.02.18 04.02

39.477,01 39.732,20 10.806,00 10.806,00 213,00 213,00 10.593,00 9.585,00 1.008,00 5.239,50 5.239,50 3.498,50 1.196,50 2.302,00 1.389,50 611,50 561,00 217,00 351,50 23.680,80 22.306,00 808,00 19_790,00
,_

10.345,03 10.495,00 2.702,00 2.702,00 53,00 53,00 2.649,00 2.397,00 252,00 1.798,50 1.798,50 1.180,00 480,00 700,00 530,00 245,00 197,00 88,00 88,50 5.992,70 5.479,50 191,00 4.947,50 341,00 1,90

9.298,79 9.544,90 2.702,00 2.702,00 54,00 54,00 2.648,00 2.396,00 252,00 1.036,00 1.036,00 699,00 239,00 460,00 249,00 122,00 84,00 43,00 88,00 5.805,70 5.560,50 121,00 4.947,50 492,00 1,80

10.276,05 10.111,40 2.701,00 2.701,00 53,00 53,00 2.648,00 2.396,00 252,00 1.370,50 1.370,50 921,00 239,00 682,00 361,50 122,50 196,00 43,00 88,00 6.038,20 5.665,50

9.557,14 9.580,90 2.701,00 2.701,00 53,00 53,00 2.648,00 2_396,00 252,00 1.034,50 1.034,50 698,50 238,50 460,00 249,00 122,00 84,00 43,00 87,00 5.844,20 5.600,50

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT 51 CA5TlGURI

A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, 51 CA5T1GURI DIN CAPITAL DE LA PER50ANE FIZICE Impozit pe venit

Impozitul pe veniturile din transferul Cote si sume defalcate

din impozitul

Cote defalcate din impozitu! pe venit Sume alocate de la consiliul judetean A3.IMPOZITE Impozit lmpczlte si taxe pe proprletatc pe cladiri lrnpozit pe cladiri - PF lmpozit pe cJadiri ~ PJ lmpozlt pe terenuri Impozit pe terenuri - PF lrnpozit pe terenuri - PJ lmpozit pe terenurile extravilane Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru aclivitatea notariala si aile taxe de !imbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = A4.IMPOZITE Sume defalcate $1 TAXE PE BUNURI din TVA cheltuielilor descentralizate la nivelul judsteleor la nivelul 51 SERVICII

11 04.02_01 12 04.02.04 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 00.09 07.02 07.02.01 07,02.01.02 07.02.02 07,02.02.01 07.02_02.02 07.02,02.03 07.02.03 00.10 11.02 11,02_01 11_02.02 11.02,06 12.02

51 TAXE PE PROPRIETATE

16 07.02.01.01

Sume defalcste din TVA pt finantarea si mun. Bucuresti

Sume defalcate din TVA pi finantarea chelluielilor descentralizate comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pi echilibrarea bugeteior locale si servicii Alte lmpozite si taxe generale pe bunuri

'-£.o~, _~94
~..I~

~
-'-

• ~,OO
~.~()~~ .___

-",

1.708,00 7,50

;: ~~9 2',OQ 4

'- -_' \Mj3~P

"':

-'. ~"=. ,

_ 4~
~. ~

"G<\ 'Kg!} .'

,\,-,\

"--::-":'.j. .• ~
'.,',

',--~: -.~ ........

Pag_ 19 138

_/' ~ -~.~...
~-

" ,':j

ft.~o

program1rimestrial\ ..

DENUMIREA

INDICATORILOR

a B '6
.S
"'0

a:
7,50 3,30 3,30

0)

.;:;

I-

Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice Impozil pe spectacole Taxe pe utilizarea bunurllor, de activitati Taxa asupra mijloacelor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

12,02.07 15.02 15.02.01 16.02 16.02.02 16.02.02.01 16.02.02.02 16.02.03 00.11 18.02 18.02.50 00.12 00.13 30.02 30.02.05 33.02 33,02.08 33.02.12 33.02,24 33,02.28 34.02 35.02 35,02.01

1,90 0,80 0,80 510,50 496,60 281,60 215,00 13,90 1,80 1,80 1,80 -149,97 253,00 253,00 253,00 -402,97 151,57 79,80 0,42 71,00 0,35 35,50 35,50 227,00 227,00

1,80 0,80 0,80 242,60 233,00 140,00 93,00 9,60 1,20 1,20 1,20 -246,11 169,00 169,00 169,00 -415,11 122,74 52,00 0,41 70,00 0,33 35,00 35,00 152,00 152,00

1,90 0,90 0,90 369,90 356,00 141,00 215,00 13,90 1,70 1,70 1,70 164,65 252,40 252,40 252,40 -87,75 149,75 79,00 0,41 70,00 0,34 35,00 35,00 227,00 227,00

1,90 0,80 0,80 241,00 232,00 140,00 92,00 9,00 1,20 1,20 1,20 -23,76 169,00 169,00 169,00 -192,76 121,74 51,00 0,41 70,00 0,33 35,00 35,00 150,60 150,60

1.364,00 1.317,60 702,60 615,00 46,40 5,90 5,90 5,90 -255,19 843,40 843,40 843,40 -1.098,59 545,80 261,80 1,65 281,00 1,35 140,50 756,60 756,60

de transport

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare A6. AlTE IMPOZITE 51 TAXE FISCAlE Alte impozite si taxe fiscale Aile impozite si taxe C. VENITURI NEFI5CALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietata Venituri din concesiuni si inchirieri C2. VANZARI DE BUNURI 81 5ERVICII Venituri din prestari de 5ervicii Veniluri din prestari de servicii Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutcr social Taxe din activitalea cadaslrala si de agricultura Veniluri din recuperarea chelt uielilor de j udecata, irnputati i si despag ubiri Venituri din taxe administrative, Amenzi, penalitati si confiscari -__ __ eliberari de permise r-T_ax_e_e_xt_ra.;...ju_d_ic_ia_r_e_d_e_t_im_b_r_u Venituri din amenzi si aile sanchuni aplicate conform dispozitiilor legale ~D-iv_e_~-e_v-en-i_tu-r_i------_Taxe speciale Aile venituri Transferuri voluntare, allele decal subventiile al aile activitatl

40
41 42 43 45 46 47 48 49 50 52 53

44 00.14

+-5_1--+--3_4_.0-=-2_.0_2_--+140,50

__ --_--------~5-:-4~3_:_6_:_.0_:_2~ __ ~~2_6_:_9,~5_0 55 36,02.06 221,50 56 57

-+

7_4~,0_0~ ---6-5~,0-0+___ 56,00 55,00 18,00 -891,04 10,00 -789,85

6_5~,5.0~~ ~~~ 55J4~,,-,,'~_-5~~OQ

36.02.50
37.02

48,00 -2.810,99

1~ilQ
-5~~,

10,00:\.< , -565;10\ tt'.. ,It:


/" ....

Pag 20/38

';;<:.\ (:_.'
t"""';:;~ ".

~.

\ !._,~

\z:r;',;·,-X:.::-·< /
~.:1~~

Q)

"0 C

DENUMIREA

INDICATORllOR

(I!

"0

C .~ "'D

'6

e
0

(U(U
(I!

m=

..... 0

.....

Prog

ram tnmest ria I


-

,,'1 ..:...UI _;/ / . v ,J . " I"')

E
01

..c :=

Ol:J o_

e n,

'6 C W·~
OJ .....
<.)

...... 01 C o:tl

mw!!
!...t)VJ

......

~
E

Q) ~

..... m mc U:p c <I> .~ OJ


0"0

\I
3,25 3,25 3,25 3,25 0,00 3,25

;:::
E

Varsaminte din sectiunea de funclionare bugetului local (cu semnul minus) IV. SUBVENTII SUBVENTII Subventii

penlru finantarea sectiunii de dezvoltare a

58 59

37.02.03 00.17 00.18 42.02 42,02.34 42.02,41 50.02 01 10 10,01 10.01,01 10.01.12 10.01.30 10.03 10,03.01 10.03.02 10.03.03 10.03.04 10.03,06 20 20.01 20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01,04 20.01.05 20.01.06 20,01.08

-2.810,99 328,00 328,00 328,00 328,00 315,00 13,00 39.805,01 38.660,51 24.131,00 17.968.76 16.634,14 164,16 1.170,46 6.162,24 3.966,67 141,53 1.821,05 63,88 169,11 7.278,59 6.304,72 133,11 72,34 2.653,98 462,88 474,00 178,88 199,21 5.482,67 5.482,67 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,570,16 3.484,50 58,95 23,03 1.805,76 263,71 70,00 95,00 50,48

-891,04 255,25 255,25 255,25 255,25 252,00 3,25 10.600,28 10.028,03 6.030,67 4.490,15 4.156,50 41,04 292,61 1.540,52 991,37 35,39 455,26 15,97 42,53 1.855,56 1.692,74 35,86 17,27 759,23 75,28 118,50 69,72 50,74

·789,85 3,25 3,25 3,25 3,25 0,00 3,25 9.302,04 9.302,04 6.031,07 4.490,16 4.156,50 41,04 292,62 1.540,91 991,76 35,38 455,27 15,97 42,53 1.997,88 1.621,63 25,75 19,02 705,65 105,28 118,50 49,72 50,74

-565,00

-565,10 66,25 66,25 66,25 66,25 63,00 3,25 9.623,39 9.623,39 6,038,24 4.498,31 4.164,65 41,04 292,62 1.539,93 991,78 35,38 455,27 15,97 41,53 1.741,32 1.520,16 35,75 18,02
(j~

DE LA AL TE NIVELE ALE AOMINISTRATIEI de la bugetul de stat

PUBLICE

60 61 62

8. Curente
Ajutor pentru incalzirea locuinlei TOTAL CH E L TU IELI CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Che!tule!i salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii Contributii Contributii de asigurari socials de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Conlribulii de asigurari pentru accidente si indemnizatii de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii Bunuri si servicii Furnituri de birou Maleriale pentru curatenie Incalzit. iluminat si torta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, Pag. 21 { 38 radio, tv, internet platite unor persoane din afara unitatii Alte drepturi salariale in bani cu lemne, carbuni si combustibil petrolier sanatatii Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

10.279,30 9,707,05 6.031,02 4,490,14 4.156,49 41,04 292,61 1.540,88 991,76 35,38 455,25 15,97 42,52 1.683,83 1.470,19 35,75 18,03 585,30 167~

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

V ~;t:'~~;2.,t) .l1!,i,?;o 1~_6 V ~ . 19\72 ~,1~ ~


'~ ."
:

I),,'

. ~.~~.,

"

"

';:', ,\

\,

~~~

\{\.

i.
'0.

. 50,Y-4

...... r "/' '< •


~"

,/ '\

Program trimestria! \\',


(}
"0 C

"@

DENUMIREA

INDICATORILOR

.<2
"0

"0

.f:

"0

\1
)
87,98 78,97 479,38 95,00 75,00 20,00 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 33,50 29,75 3,75 17,00 17,00 2,50 22,62 45,92 45,92 0,00 0,00 0,00 856,02 856,02 ~O,OO 95,00 75,00 20,00 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 51,00 47,25 3,75 17,00 17,00 2,50 14,44 29,08 29,08

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru anima Ie Medicamente Medicamente Materiale sanitate Reactivi Dezi nfectanti Bunuri de natura obiectelor Uniforme si echipament AIle obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii Aile chelluieli alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente datoriei publice TITLUL IV SUBVENTII Subvenlii pentru acoperirea TITLUL V FONDURI Fond de rezerva bugetara Transferuri curente Transferuri catre institutii publice SOCIALA TITLUL IX ASISTENTA Pag.22/38 diferentelor la dispozitia de pret si tarif autoritati\or locale PUBLICE DE REZERVA UNITATI ALE ADMINISTRATIEI externe locale si materials docurnentare Pregatire orofesionala de inventar si rnateriale sanitate si funclionare

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

20.01.09 20.01.30 20.03 20.03.01 20.03.02 20.04 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04 20.05 20.05.01 20.05.30

351,91 1.778,41 380,00 300,00 80,00 18,48 15,00 2,00 1,00 0,48 134,25 'ii9,25 15,00 68,00 68,00 10,00 63,14 300,00 300,00 656,00 656,00 656,00 2.788,73 2.788,73 100,00 100,00 1.569,00 1.569,00 1.569,00 1.937.19

178,10 939,47 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,52 0,00 2,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888,72 1.888,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,79

96,46 469,68 95,00 75,00 20,00 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 33,50 29,75 3,75 17,00 17,00 2,50 10,20 0,00 0,00 328,00 328,00 328,00 844,67 844,67 0,00 0,00 264,13 264,13 264,13 655,00

88,50 458,47 95,00 75,00 20,00 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 16,25 1250 3,75 17,00 17,00 2,50 15,88 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 377,22 377,22 0,00 0,00 384,12 384,12 384,12 411,75

370,88

100 20.06 101 20.06.01 102 20.11 103 20.13 104 20.30 105 20.30.30 106 30 107 30.02 108 30.02.05 109 40 110 40.03 111 50 112 50.04 113 51 114 51.01 115 51.01.01 116 57

328,00 328,00 328,00 710,82 710,82 50,go.

TITLUL VI TRANSFERURIINTRE

-0

DENUM1REA IND1CATOR1LOR

~
"'0

o '6
C

a m

m-ro=
..... 0
0)III

Q)

.....

Program trimestrial

t
\.

E
0..

.n :=
!o...t)U)

:Je.

-0 0

.-

f:?

OJ

\1l

;~ OJ I:: -OC\1l C!l'_ ~ <..l <lJ ~ <lJ-- (II .... III C ._

Q)w$

;::

E ·c
I--

;::

~r{

? ~
E

U:,;:::;;

<lJ

(J)

0-0

Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse TITLUL XVI RAMBURSARI Rambursari Rambursari Autoritati DE CREDITE datoriei publice externe locale GENERALE externe de credits externe de credite aferente PUBUCE si actiuni publice

117 57.02 118 57.02.01 119 57.02.02 120 59 121 59,01 122 81 123 81.01 124 81.01.05 125 50.02 126 51.02 127 01 128 10 129 10.01 130 10.01.01 din afara unitatii 131 10.01.12 132 10.01.30 133 10.03 134 10.03.01 135 10.03.02 136 10.03.03 137 10,03.04 138 10.03.06 139 20 140 20.01 141 20.01.01 142 20.01.02 143 20.01,03 144 20.01.04 145 20,01.05 146 20.01.06 de munca si boli profesionale

1.937,19 1.099,19 838,00 200,00 200,00 1.144,50 1.144,50 1.144,50 4.543,39 4.143,02 4.143,02 3.036,02 2.387,88 1.741,24 164,16 482,48 648,14 494,80 8,16 118,70 9,76 16,72 1.107,00 820,03 85,00 28,00 252,50 146,76 50,00 27,52

23,79 23,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,92 612,13 612,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,13 562,13 55,00 10,00 212,44 126,42 0,00 15,00

655,00 464,00 191,00 50,00 50,00 572,25 572,25 572,25 1.073,15 998,57 998,57 (56,96 594,93 433,27 41,04 120,62 162,03 123,70 2,04 29,67 2,44 4,18 241,61 213,11 23,75 6,75 65,00 16,25 12,50 6,88

411,75 275,75 136,00 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 1.079,62 1.005,05 1.005,05 ... ,...,.., .,...,...,
t
;"0,:::11

509,25 275,75 233,50 0,00 0,00 572,25 572,25 572,25 1.283,46 1.157,86 1.157,86
"7':":;: IvV,
fll'; ..... _

361,19 83,69 277,50 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1.107,16 981,54 981,54 765,13 603,09 441,43 41,04 120,62 162,04 123,70 2,04 29,68 2,44 4,18 216,41 130,63 ::----..23,75 _:_'-":)_~5

Partea l-a SERVICII

CHEL TUIEL! CURENTE TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani 8alarii de baza lndemnlzatii Contributii Contributii Contributii Contributii Contributii Contributii de asiqurari sociale de stat de asiqurari de somaj de asiqurari sociale de sanatate de aSigurari pentru accidente pentru concedii si indemnizatii platite unor persoane Alte drepturi salariale in bani

594,93 433,27 41,04 120,62 162,04 123,70 2,04 29,68 2,44 4,18 248,08 156,15 13,75 7,75 45,00 26,25 12,50 6,88

594,93 433,27 41,04 120,62 162,03 123,70 2,04 29,67 2,44 4,18 400,90 320,14 23_;u;.

TITLUL II BUNURI 81 SERVICII Bunuri si servicu Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Pag.23/38

L,__~)~O
/~

fr,6l&:__

",_ - \ "jtY,b~
,

'!l~8'8 Q1- ,-"~,,\


"~".".'.' ,

1'-~12,?0
~,:

.'-

~ 16,

\<.(;;.~ B8_
.,;

,.~

,C,' • ,..

<.';

\1~,~ .:.,

., ...

,.t,M
"

... _~.__./
"

) :~.1... ~ :/' ..
e., t

.,

/
....

.r'

.'

-0)

.-.~.

'"I

,..,

'C--'

.',',

\")

"'C

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
-0 0
()

a m
'D
c ."'C

IDm rn::J

(1)=

<IJ ''- 0
D-

Program. trimastrial

OJ
G-

('Il

f':

'Dell:!
U

'- w w<IJ ... - rn c

.c ,=

~~ti
u:;::;

~
E

<IJ ~ <1>'('Il (I) C c <J) ._ <IJ 0-0

\ /?
E

,-/

Posta, telecornunicatii,

radio, tv, internet si functionare

147 20,01.08 148 20.01,09 149 20.01.30 150 20,05 151 20.05.01 152 20.06 153 20.06.01 154 20.11 155 20.13 156 20.30 157 20.30.30 158 51.02.01 159 51.02.01.03 160 54.02 161 01 162 10 163 10.01 164 10.01.01 165 10.01.30 166 10.03 167 10.03.01 168 10.03.02 169 10.03.03 170 10.03.04 171 10.03.06 172 20 173 20,01 174 20.01.01 175 20.01,02 de munca si bali profesionale

76,25 60,00 94,00 74,25 74,25 30,00 30,00 10,00 22,72 150,00 150,00 4.143,02 4,143,02 400,37 400,37 266,93 205,95 199,33 6,62 60,98 46,35 1,05 10,95 0,84 1,79 33,44 29,32 10,00 1,00

50,00 45,00 48,27 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,13 612,13 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,79 0,00 0,00

20,00 23,48 38,50 18,50 18,50 7,50 7,50 2,50 0,00 0,00 0,00 998,57 998,57 74,58 74,58 66,75 51,49 49,84 1,65 15,26 11,59 0,27 2,74 0,21 0,45 7,83 7,33 2,50 0,25

20,00 15,52 8,50 1,25 1,25 7,50 7,50 2,50 5,68 75,00 75,00 1.005,05 1.005,05 74,57 74,57 66,74 51,49 49,83 1,66 15,25 11,59 0,26 2,74 0,21 0,45 7,83 7,33 2,50 0,25
,

16,25 15,00 38,50 36,00 36,00 7,50 7,50 2,50 5,68 29,08 29,08 1.157,86 1.157,86 125,60 125,60 66,71 51,48 49,83 1,65 15,23 11,59 0,26 2,73. ,.("O'-.?~
..

20,00 6,00 8,50 18,50 18,50 7,50 7,50 2,50 11,36 45,92 45,92 981,54 981,54 125,62 125,62 66,73 51,49 49,83 1,66 15,24 11,58 0,26 2,74

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicu pentru intretinere Bunuri de natura obiectelor Uniforme si echipament Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transfarari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli alte cheltuieli cu bunuri si servicii Din total capitol Auloritati executive si legislative Autoritati executive Alte servicii publice generale DE PERSONAL CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI Salarii de baza Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii Contributii Contributii Contributii de asigurari sociale de stal de asigurari sociale de sanatate de asigurari pentru accidente pentru concedii si indemnizatii Contributii de asigurari de soma] Cheltuieli salariale in bani de inventar

.:"?
';',>, .,
.

~, ',~;«
/&,89 7;33

~ ., .-.-~,-~"2\! 5
',~9
"j2tJJ ,,/ «)J5
// ,,' '.'-', j17;33 \ ,

~,21

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale penlru curatenie Pag.24/38

'".';

[;.-

'\~. '~\ 2,51# ..

::'.,

\ \>~\~5
~p,-,-.

r .. ~.....

.1 L

·101:]/
<I)

,_ 0

,_

Program trimestrial

-a DENUMIREA INDICATORILOR

_g
u
.~

0)10 OJ 0
('I)

('1)=

~
'0

.<.1
0

('I)

.c

cn:;10..

'Oe('l)
<1)'-

:t=::

<l)1P1!!
0)

,=
1ii
<I) ('Ij

C
-

'0

a:
2,60 1,52 8,00 2,20 4,00 2,00 2,00 2,12 100,00 100,00

Ql~
,_ ('I)

L...

2!

Cfl

=\
_
E I 0,65 0,38 2,00 0,55 1,00 0,50 0,50 1,06 50,00 50,00 50,00 0,00 75,60 230,67 230,67 230,67 203,87 154,53 142,97 11,56 49,34 31,82 7,65 7~

~/

0:;::::

C ,-

0-0

'" Ql

Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet si functionare Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intrelinere Deplasari, detasari, transferan Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profeslonala TITLUL V FONDURI Din total capitol Fond de rezerva bugetara la dispozitia Fond pentru garantarea Partea a II-a APARARE, Ordine publica CHELTUIELI CURENTE in bani imprumuturilor ORDINE Servicu publice cornunitare si siguranta autoritatilor locale externe, contracte/garantate SI SIGURANTA de stat DE REZERVA autoritatilor locale Fond de rezerva bugetara la dispozitia

176 20.01.03 177 20.01.04 178 20.01.08 179 20.01.09 180 2001.30 181 20.06 182 20.06.01 183 20.13 184 50 185 50.04

0,00 0,00 0,00 0,00 0.79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1 (1(\

0,65 0,38 2,00 0,55 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,58 233,17 233,17 233,17 203,87 154,53 142,97 11,56 49,34 31,82 7,65 7,96 0,61 1,30 29,30 13,80 0,75

0,65 0,38 2,00 0,55 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,57 233,17 233,17 233,17 203,87 154,53 142,97 11,56 49,34 31,82 7,65 7,96 0,61 1,30 29,30 13,80 0,75

0,65 0,38 2,00 0,55 1,00 0,50 0,50 1,06 50,00 50,00 50,00 0,00 75,62 233,17 233,17 233,17 203,87 154,53 142,97 11,56 49,34 31,82 7,65 :----,.7,96
~'~~

lts6 54.02,05
187 54.02.06 188 54.02.10 NATIONALA 189 59.02 190 61.02 191 01 192 10 193 10.01 194 10.01.01 195 10.01.30 196 10.03 197 10.03.01 198 10.03.02 199 10,03.03 200 10.03,04 201 10.03.06 202 20 203 20.01 204 20.01.01

iOO!OO
0,00 300,37 930,18 930,18 930,18 815,48 618,12 571,88 46,24 197,36 127,28 30,60 31,84 2,44 5,20 114,70 55,20 3,00

..... ,...........

0,00 0,79 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00

de evldenta a persoanelor PUBLICA natlonala

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale Salarii de baza Aile drepluri salariale in bani Conlributii Contributii Contributii Contributii Contributii Contributii de asigurari sociale de stat de asigurari de somaj de asigurari sociale de sanatate de asigurari pentru accidenle si indemnizatii de munca si bali profesionale pentru concedii

TITLUL 1\ BUNURI 81 SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Pag. 25J 38

Cflj. r .... , t""!1

l~v,126
~,aq
3,~.

~~

_.'

'"

....

=c.>

",'
"

"
-:: ,

'\ ~',.1~;ro "/29' j\~..... ,.

..

\c:.';~5

-13j3a.
jf,"te

~:

-.

. :....
'; I

~.,.~

_'

";'''

_'.-----~/

r:

'-'

"- 0

(1) "-

Program tr",jmeslrial

Qim
"0

ro=

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
"0

'0
"0

m o

c .0

0,

ro

.o := -- rn c 'iicro

01:In

(1)w2

0:

~~t?

~
E

~
E

t
1,27 0.63 0,90 3,75 2,50 1,50 2,50 7,50 7,50 0,50 0,50 5,00

ru-,_ (1)

o <V ~

/E
~

.'>

._C (1)
rJ)

<U C U:.;:::

0"0

Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminal si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti radio, tv, internet si functionare de inventar Piese de schimb Posta, telecomunicatii, Alte bunuri si servicii pentru inlretinere Bunuri de natura obiectelor Uniforme si echipament Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Preqatire IJI ufesiunala Din lotal capitol Ordine publica Politie comunitara Protectie civila si protectia contra incendiilor Aile cheltuieli Invatamant CHEL TU IELI CURENTE TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Aile drepturi salariale in bani Conlributii Contribulii Contributii Contributii Contributii Contributii Pag.26/38 de asigurari sociale de stat de aslqurari de somaj de asigurari sociale de sanatate de asigurari pentru accidente si indemnizatii de munca si boli profesionale pentru concedii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale Partea a III-a C H EL TU IE LI SOC IAL-CU LTURALE

205 20.01.02 206 20.01.03 207 20.01.04 208 20.01.05 209 20.01.06 210 20.01.08 211 20.01.30 212 20.05 213 20.05.01 214 20.06 215 20.06.01 215 20.13 217 61.02.03 218 61.02.03.04 219 61.02.05 220 61.02.50 221 63.02 222 65.02 223 01 224 10 225 10.01 226 10.01.01 227 10.01.30 228 10.03 229 10.03.01 230 10.03.02 231 10.03.03 232 10.0304 233 10.03.06

5,08 2,52 3,60 15,00 10,00 6,00 10,00 30,00 30,00 2,00 2,00

0,00 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 1.763,96 1,740,17 1.740,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,27 0,63 0,90 3,75 2,50 1,50 2,50 7,50 7,50 0,50 0,50 7,50 233,17 233,17 0,00 0,00 6.210,28 4.993,95 4.993,95 4.201,50 3.087,50 2.950,00 137,50 1.114,00 692,87 16,65 373,25 9,99 21,24

1,27 0,63 0,90 3,75 2,50 1,50 2,50 7,50 7,50 0,50 0,50 7.50 233,17 233,17 0,00 0,00 6,276,98 5.112,77 5.112,77 4.201,50 3.087,50 2.950,00 137,50 1.114,00 692,87 16,65 373,25 9,99 21,24

1,27 0,63 0,90 3,75 2,50 1,50 2,50 7,50 7,50 0,50 0,50 7,50 233,17 233,17 0,00 0,00 6.457,73 5.350,59 5.350,59 4.200,50 3.087,50 2.950,00 137,50 1.113,00 .~87

-~

?7 , "if) .........

930,18 930,18 0,00 0,00 25.229,47 20.575,08 20.575,08 16.805,00 12.350,00 11.800,00 550,00 4.455,00 2.771,48 66,60 1.493,00 39,96 83,96

230,67 230,67 0,00 0,00 6,284,48 5.117,77 5.117,77 4.201,50 3.087,50 2.950,00 137,50 1.114,00 69~

l~lSfl5

A~~~-:_~.£s.
:.~·~.3n,~r-,

>"'~\>.'~-- 9:~fZ: .:'.i~~,9S' r:i\,¥. >2'o/2!t


~, ... ~ &/

~/

.. :.;.~

__;,c_____"

./
.

: ,~'1;\,~ rl..... 0
Q) .....

Program trimestrial\

-0 e

DENUMIREA

INDICATORILOR

-0 0

'6 .S
0
-0 0

m o

Q)m
0)-

m=

.n := Q) ._
Q)Q)."'::: OJ

::Ja.

0:

-oem

~
E

.,,/
2':

~~V;

U Q) ~ Q)-' ~ III III e U:_.:::j e <J) Q)

0-0

,_

TITLUL II BUNURI 81 8ERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, ilurninat si forta rnotrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet si functionare Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii penlru intretinere Bunuri de natura obiectelor Alte obiecte de inventar
np-rl<'ls<'Iri, OP.t<'lSo:!ri transfara ri

234 20 235 20.01 236 20.01,01 237 20.01.02 238 20,01.03 239 20.01.04 240 20.01.08 241 20.01.09 242 20.01.30 243 20,05 244 20.05.30 245 20.06 246 20.06.01 247 57 248 57,02 249 57.02.02 250 59 251 59.01

2.762,08 2.722,08 30,00 28,00 1,710,08 250,00 100,00 104,00 500,00 10,00 10,00 30,00 30.00 808,00 808,00 808,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 20.575,08 0,00 20.575,08 0,00 689,62 689,62 191,77 150,45

1,740,17 1.738,03 1,95 12,03 1,254,48 116,29 0,48 0,00 352,80 0,00 0,00 2,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740,17 0,00 1,740,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551,45 541,45 7,50 7,00 327,27 42,50 25,00 26,00 106,18 2,50 2,50 7,50 7,50 191,00 191,00 191,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 4.993,95 0,00 4.993,95 0,00 53,43 53,43 47,94 37,61

690,27 680,27 7,50 7,00 427,27 62,50 25,00 26,00 125,00 2,50 2,50 7,50 7,50 121,00 121,00 121,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,112,77 0,00 5.112,77 0,00 174,57 174,57 47,95 37,62

690,27 680,27 7,50 7,00 427,27 62,50 25,00 26,00 125,00 2,50 2,50 7,50 7,50 226,00 226,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.117,77 0,00

830,09 820,09 7,50 7,00 528,27 82,50 25,00 26,00 143,82 2,50 2,50 7,50 7,50 270,00 270,00 270,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 5,350,59 0,00 ~50,59

de inventar

Depiasari interne, detasari, TITLUL IX ASI8TENTA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in natura

transferari

SQCIALA

TITLU L X AL TE CHEL TU IE LI Burse Din total capitol Invatamant Invalamant Invalamant Invalamant lnvatamant lnvatamant lnvatamant prescolar si prirnar prescolar primar secundar secundar profesional CURENTE DE PERSONAL inferior secundar superior

252 65.02,03 253 65.02,03.01 254 65.02.03.02 255 65.02.04 256 65.02.04,01 257 65,02.04,02 258 65.02.04.03 259 66.02 260 01 261 10 262 10,01

5.117.J..1
,,/(0 ,pO, (i!4~6

_:'::''"':_G~O
' ~2sr.~~

Sanatate
CHELTUIELI TITLUL t CHELTUIELI Pag. 27 J 38

UJ,1I'14,5.6
:~ ~'71,94

~ ~""'\28'1:q\3

...... - ;AJ,Q4
-,__r.. r ,,_.,-

' ',

"

Cheltuieli salariale in bani

\c_C~,6i
. -;

,,//...

P_,81

'~"".

..:; "'.'. ,-'1;".,,,,'"

'-"';

.",

IV .... .... 0

Program tril¥strial

"0

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
0
-0 0

._

Q)rn

1U=

E 0.::
0

.o
:!:::

01::J 0-

\
C

is c

0,

ttl

QJw2
0)

,=

-oC1U <V <V .... .... ttl <1l C 0:.;::::;

-0 0

~~v.;
o
~

.~

!-'=

(
~
33,95 3,66 10,33 7,74 0,18 1,94 0,15 0,32 6,62 1,75 0,25 0,75 0,75 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 0,25 0,25 120,00 120,00 120,00 120,00

? ~
E

C IV ._ <J) 0-0

Salarii de baza Aile drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Conlributii Contribulii de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii Contributii de asigurari penlru accidente de munca si boli profesionale TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou iviat8i"iale pentru curatsrue Alte bunuri si servicii pentru intretinere Medicamente Medicamenle Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasan, transferari TITLUL VI TRANSFERURIINTRE Transferuri Transferuri curente catre institutii publice cu paturi UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE si materia Ie sanilare si functionare

263 10.01.01 264 10.01,30 265 10.03 266 10.03.01 267 10.03.02 268 10.03.03 269 10.03.04 270 10.03.06 271 20 272 20.01 273 20.01.01

135,81 14,64 41,32 30,96 0,72 7,76 0,60 1,28 25,35 5,87 0,75 2,25 2,87 18,48 15,00 2,00 1,00 0,48 1,00 1,00 472,50 472,50 472,50 472,50 472,50 217,12 217,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,95 3,66 10,33 7,74 0,18 1,94 0,15 0,32 5,49 0,62 0,00 0,00 0,62 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,43 53,43

33,96 3,66 10,33 7,74 0,18 1,94 0,15 0,32 6,62 1,75 0,25 0.75 0,75 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 0,25 0,25 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 54,57 54,57

33,95 3,66 10,33 7,74 0,18 1,94 0,15 0,32 6,62 1,75 0,25 0,75 0,75 4,62 3,75 0,50 0,25 0,12 0,25 0,25 232,50 232,50 232,50 232,50

274 20,01.02
275 20.01.30 276 20.04 277 20.04.01 278 20.04.02 279 20.04.03 280 20.04_04 281 20.06 282 20,06.01 283 51 284 51.01 285 51.01.01 286 66.02.06 287 66.02,06.01 288 66,02.50 289 66.02.50.50

Din total capitol Servicii medica Ie in unitati sanitare Spitale generale Alte cheltuieli in domeniu sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare Cultura, Pag.28/38 recreere si religie CHEL TUIELI CURENTE

}?!f,qp,
/",:..'5:,4$6' ~';,64, "":,, ,56

"~~~O "-'-B~-6S '.' '-.,\ 5'4,'m3 -30~ti


3'}6,7£

290 67.02
291 01

1.147,06
1.147,06

0,00
0,00

276,77
276,77

276,76
276,76

i:·:~6,7-7

t~~/7.( r, ••

'\.'<;~" ,~/ :~""'-

f'").. 7r ! .~.'J,_\.<I)

I'

'I V

"0

DENUMIREA

INDICATORILOR

r:

c:

B (1J
.f:
"0 "0

.....

Qim 01E (1J


..0
.~ (J)

(1J=

..... 0

.....

.:.... rogram !rimeslfia P

."

\'

:::J

.<'!

Q.lm2
c: -~
<I)

:=

a.
C) [:; (1J
+-01

"0

0,

"0
(.)

1-"t)V'J

~
E

'\

\.

v-

~ ~

2:-m <U c:
o-:_;::;

._

c:

<I)

(J)

0"0

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Aile drepturi salariale in bani Contributii Conlributii Contribulii Conlribulii Contributii de asiqurari sociale de stat

292 10 293 10.01 294 10.01.01 295 10.01.30 296 10.03 297 10.03.01 298 10.03.02 299 10.03.03 300 10.03.04301 10.03.06 302 20 303 20.01 304 20.01.03 305 20.01.04 306 20.01.09 PUBLICE 307 51 308 51.01 309 51.01.01 310 67,02.03

38,56 30,24 29,96 0,28 8,32 6,24 0,16 1,56 0,12 0,24 12,00 12,00 9,00 2,00 1,00 1.096,50 1.096,50 1.096,50 625,56 275,00 50,56 300,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 161,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
u~uu

9,64 7,56 7,49 0,07 2,08 1,56 0,04 0,39 0,03 0,06 3,00

9,64 7,56 7,49 0,07 2,08 1,56 0,04 0,39 0,03 0,06 3,00 3,00 2,25 0,50 0,25 264,12 264,12 264,12 156,39 68,75 12,64 75,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 30,37 0,00

9,64 7,56 7,49 0,07 2,08 1,56 0,04 0,39 0,03 0,06 3,00 3,00 2,25 0,50 0,25 274,13 274,13 274,13 156,39 68,75 12,64 75,00 0,00

9,64 7,56 7,49 0,07 2,08 1,56 0,04 0,39 0,03 0,06 3,00 3,00 2,25 0,50 0,25 294,12 294,12 294,12 156,39 68,75 12,64 75,00 0,00

de asigurari de somaj
de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii de asigurari sociale de sanatale pentru concedii si indemnizatii

TlTWL !! BUNUHI .'31 SFRVICII


Bunuri si servicii lncalzit, ilurninat si forta motrica Apa, canal si salubritate Materiale si prestari de servicii cu caracter functional TITLUL VI TRANSFERURIINTRE Transferuri Transferuri curente catre institutii publica UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

0,00 ,.., ,..,,, 0,00

"'-nn

...... 1 .........

2,25 0,50 0,25 264,13 264,13 264,13 156,39 68,75 12,64 75,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 30,38 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol Servicii culturale Biblioteci pubuce cornunale, Muzee Case de cultura Camine culturale Aile servicii culturale Servicii recreative Sport Tineret Servicii religioase Alte servicii fn domeniile Pag.29/38 culturii, recreerii si reli9iei si sportive orasenesti, municipals 311 67.02.03.02 312 67.02.03.03 313 67.02.03.06 314 67.02.03.07 315 67.02.03,30 316 67.02.05 317 67.02.05.01 318 67.02,05.02 319 67.02.06 320 67.02.50

L~_¢{1
~~.38

_5.0,R,r:

• -l? _,;p:.g,_0
~~~·tid
'.

90,Ge' ,,;'scf.UQ' .' ,;:<> ..\_


"..

I:: '~~,OO
_....

_"{qJ?o._

~ ~ -6_Z_3-I

. \ol2!!

"~'~"'--'/ ~

...-,/0,'09-'

~. C J
0)

.2:..., \2··
\'.: ..:.-

'- 0

'-

Progral\1lrimeStnaI:
\

.. >

,";.:"

"0

DENUMIREA

lNOICATORILOR

e @.

10 o '0
"0

e;

mal Ol:J

rn""

"0

e .-

0::

rn 0

.0 .-

c.

ro

;"!::::: Cl c:: -aero ...... dl .-

m "ki .$
1....1i,if/)
<..l OJ ~

~
E

~
E

1\

\l ~
,

~ ~
E

·E

OJ-'(I)
.<P

~§ e
<J)

o-a

Asigurari

si asistenta

sociala DE PERSONAL
-.

321 68.02 322 01 323 10 324 10.01 325 10.01.01 326 10.01.30 327 10.03 328 10.03.01 329 10.03.02 330 10.03.03 331 10.03.04 332 10.03.06 333 20 334 20.01 335 20.01.01 336 20.01.02 337 20.01,03 338 20.01.04 339 20.01.05

2.817,71 2.817,71 1.335,52 1.044,04 1.035,12 8,92 291,48 210,88 7,96 57,48 5,56 9,60 353,00 53,00 1,00 6,00 18,00 12,00 4,00 5,48 6,52 300,00 300,00 1.129,19 1.129,19 1.099,19 30,00 0,00 1.698,67

23,79 23,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v,uv " ""

886,13 886,13 333,88 261,01 258,78 2,23 72,87 52,72 1,99 14,37 1,39 ') An -, , ....... 88,25 13,25 0,25 1,50 4,50 3,00 1,00 1,37 1,63 75,00 75,00 464,00 464,00 464,00 0,00 0,00 475,62

712,88 712,88 333,88 261,01 258,78 2,23 72,87 52,72 1,99 14,37 1,39 2,40 88,25 13,25 0,25 1,50 4,50 3,00 1,00 1,37 1,63 75,00 75,00 290,75 290,75 275,75 15,00 0,00 475,62

705,38 705,38 333,88 261,01 258,78 2,23 72,87 52,72 1,99 14,37 1,39 2,40 88,25 13,25 0,25 1,50 4,50 3,00 1,00 1,37 1,63 75,00 75,00 283,25 283,25 ~75
' .. ). 1

513,32 513,32 333,88 261,01 258,78 2,23 72,87 52,72 1,99 14,37 1,39 2,40 88,25 13,25 0,25 1,50 4,50 3,00 1,00 1,37 1,63 75,00 75,00 91,19 91,19 ~3,69

CHEL TU1ELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI Salarii de baza Aile drepturi salariale in bani Contributii Conlributii Conlributii de asigurari sociale de sial de asigurari de somaj Cheltuieli salariale in bani

Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de as!gurar! pentru 8GGiclp.nte de munca si bon profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI 81 SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale penlru curatenis lncalzit, iluminal si forla motrica Apa, canal sl salubritale Carburanti si lubrifianti radio, tv, internet si functionare Posta, telecomunicatii, Hrana Hrana penlru oameni TITLUL IX ASISTENTA Ajutoare socials Ajutoare sociale in numerar Ajutoare socials in natura Din total capitol Asistenta Asistenta acordata parsoanelor in varsta SOCIALA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,79 23,79 23,79 0,00 0,00 0,00

340 20.01.08 341 20.01.30 342 20.03 343 20,03.01 344 57 345 57.02 346 57.02.01 347 57.02.02 348 68.02,04 349 68.02,05

Aile bun uri si servicii pentru intretinere

r<~-'-;
Io-.t

Io)_~'t;ro ---:--- ...,,: ,?:J.':90


.>.~.j .
" '
"

. \

\ ";1"\

sociala in caz de bali si invaliditati

Pag. 30 f 38

\~~:.~~.

• ""~V~,6f
'~--'

<~j

(J,;OO

:,.--

- "-',?(M
/

)a.Q0

..

\
<I)

'

. "- .
:;Y'.~:.

"0 C

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
0

"0

-~ "0 C "0

m
0

E
(I)

;:10. ..0 "0


;"!::::

IDm Ol<I)'_

(1)=

.... 0

....

' "Program1r;frr~strial

rn
o,

:= <1)(02
0')

C
(I) -

~
E

'!_ / E

;:::: ~
E

'- t? VJ <..l <I) ::! <1)-(I) ....


._
<1l C U:,,;:: C <J)

0"0

Asistenta

sociala in caz de invaliditate

350 68.02.05.02 351 68.02.06 352 68.02.10 353 68.02.11 354 68.02.15 355 68.02.15.01 356 68,02.15.02

1,698,67 0,00 0,00 193,00 901,04 460,00 441,04 25,00 5.072,67 4.272,67 3.128,17 1.346,72 950,64 909,64 41,00 396,08 231,04 25,16 87,84 3,68 48,36 1.125,45 861,65 3,36 2,01 539,28 27,00 225,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 23,79 23,79 0,00 0,00 731,32 386,65 386,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,65 353,13 2,00 1,00 256,59 10,00 50,00 20,00

475,62 0,00 0,00 48,25 362,26 252,00 110,26 0,00 1.942,49 1.674,99 1.102,74 336,38 237,66 227,41 10,25 98,72 57,46 6,29 21,96 0,92 12,09 438,36 409,91 1,11 0,50 328,93 6,75 56,25 7,50

475,62 0,00 0,00 48,25 182,76 72,50 110,26 6,25 1.015,53 791,19 791.19 336,77 237,66 227,41 10,25 99,11 57,85 6,29 21,96 0,92 12,09 454,42 275,97 0,75 0,50 195,35 6,75 56,25 7,50

475,62 0,00 0,00 48,25 175,26 65,00 110,26 6,25 1.453,60 1.353,60 781,35 336,77 237,66 227,41 10,25 99,11 57,85 6,29 21,96 0,92 12,09 116,58 88,13

271,81 0,00 0,00 48,25 180,76 70,50 110,26 12,50 661,05 452,89 452,89 336,80 237,66 227,41 10,25 99,14 57,88 6,29 21,96 0,92 12,09 116,09 87,64 ·,~~5

Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Crese Prevenirea Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale excluderii sociale

357 68.02.50 358 69.02 359 70.02 360 01 361 10 362 10.01 363 10.01.01 364 10.01.30 365 10.03

Partea a IV·a SERVICII SI DEZVOL TARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE


Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHEL TUIELI CURENTE
I i I LUL I CHI:::L I UIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii Contributii Contributii Contributii Contributii de asigurari sociale de asigurari sociale de asigurari pentru de stat de sanatate aecidente de munca si bali profesionale de asigurari de somaj

366 10_03_01 367 10.03.02 368 10.03,03 369 10_0304 370 10.03.06 371 20 372 20,01 373 20.01.01 374 20.01.02 375 20.01.03 376 20.01.04 377 20.01.05 378 20.01.06

pentru eoneedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servieii Furnituri de birou Materiale pentru euratenie lncalzit, iluminat si forta molrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianli Piese de sehimb Pag. 31 138
"--_._ .._.

I"CO;~
~:'~Zs

.K79 h,
,',

'c~~:--7.5Q-,,:,:,;:j:'.,
.... -

~~
7',5)1 ',\6,)7S

t":~,75' ' < '{ '["(5D '-.

5t}{a.?
_./7!69·

:__"J.~-'~':.y ~--.~~~.

QJ .... ....0

Program t~meSlrial

.\,0',

"0 <:;:

DENUMIREA

INDICATORILOR

iii
.~

0
e

IDro
~
E
(I)

(1)=

..c .(1)'-

go.
'&5 2
OJ

"0
""C

"0

.t

OJ

:Oem

h-1ii~
(I)

... m rn e
0:;::: 0"0
.-e

(1)-

.E

'"1

4
~
0,87 1,25 6,75 20,00 20,00 5,00 3,75 1,25 0,75 0,75 2,70 0,00 0,00 328,00 328,00 328,00 572,25 572,25 572,25 0,00 1.353,60 100,00 1001lQ.

;::
E

'" (I)

Posta, telecomunicatii,

radio, tv, internet si functionare

379 20.01.08 380 20.01.09 381 20.01.30 382 20.03 383 20,03,02

3,48 5,00 26,52 80,00 80,00 20,00 15,00 5,00 3,00 3,00 10,80 150,00 150,00 656,00 656,00

0,00 3,10 10,44 20,00 20,00 13,52 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,59 150,06 344,67 344,67 344,67 344,67 344,67 344,67 344,67

0,87 1,25 6,75 20,00 20,00 5,00 3,75 1,25 0,75 0,75 2,70 0,00 0,00 328,00 328,00 328,00 572,25 572,25 572,25 321,43 1.353,56 267,50 267,50 267,50 267,50 267,50 267,50 267,50

0,87 1,25 6,75 20,00 20,00 5,00 3,75 1,25 0,75 0,75 2,70 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,85 603,34 224,34 224,34 224,34 224,34 224,34 224,34 224,34

0,87 1,25 6,27 20,00 20,00 5,00 3,75 1,25 0,75 0,75 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,89 208,16 208,16

Materiale si preslari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii pentru intretinere Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor Uniforme si echipament Aile obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Preqatire profesionala Alts cheltuiell alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente datoriei publice externe locale TITLUL XVI RAMBURSARI Rambursari Rambursari DE CREDITE datoriei publice externe locale de credite externe de credile aferente de inventar

384 20.05 385 20.05.01 386 20.05.30 387 20.06 388 20.06.01 389 20.13

390 20.30
391 20.30.30 392 30 393 3002 394 30.02.05 395 81 396 81.01 397 81.01.05 398 70.02.06 serviciilor si dezvollarii comunale 399 70.0250 400 74.02 401 01 402 20 403 20.01 si functionare 404 20.01.30 405 7402.05 406 74.02.05,01

656,00
1.144,50 1.144,50 1.144,50 509,28 3.763,39 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Din total capitol lIuminal public si electrificari Alte servicii in domeniile Protectia mediului CHEL TUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI 81 SERVICII Bunuri si servicii Aile bunuri si servicii penlru inlretinere Din total capitol Salubritate Salubritate Pag.32/38 si gestiunea deseurilor rurale locuintelor,

A ~·:J.Bcf.oo
,,\),l<

~9Q!w

• .!? ~8,16
_~,"'~~
.~,~;. : - .. "'\
"

I~'"
>~

.~
t-""

1 0" <':1 09;. 0:


~. 'i -~,

16

-t_;~OO.;oo
rA:"

J'

.. ..

'iQJ)16
"

_:"

.. , .,

j .",(

- . _;.,12..(J8, 16
'_

---.

\/;1'()Il..QQ '-'J ,

_._/208,16 -:

Programtrirn\(strial

-0 C

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
o

'6
-0 (J

ro o
o

~
c,

-0 (J

,!:;

OJ

~
E

Partea a V-a ACT1UNI ECONOM1CE Actiuni generale economice, comerciale si de munca CHEL TUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intrelinere si funclionare Din total capitol Actiuni generale economice si comerciale Prevenire si combatere inundatii si gheturi Combustibili si energie CHEL TUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii penlru acoperirea diferenlelor de pret si tarif Din total capitol Energie termica Agricultura, CHELTUIELI silvicultura, CURENTE piscicultura si vanatoare

407 79.02 408 80.02


409 01 410 20 411 20.01 412 20.01.30 413 80.02.01 414 80.02.01.06

4.029,30 37,50
37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50

2.369,47 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.141,19 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

696,74 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.027,09 18,75
18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75

1.164,28 18,75
18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75

415 81.02
416 01 417 40 418 40.03 419 81.02.06

2.788,73
2.788,73 2.788,73 2.788,73 2.788,73

1.888,72
1.888,72 1.888,72 1.888,72 1.888,72

844,67
844,67 844,67 844,67 844,67

377,22
377,22 377,22 377,22 377,22

710,82
710,82 710,82 710,82 710,82

856,02
856,02 856,02 856,02 856,02

420 83.02
421 01 422 20 423 20.01 424 20,01.30 425 83.02.03 426 83.02.03.30

117,00
117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,00
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

31,00
31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

43,00
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

TITLUL II BUNURI 51 5ERVICII Bunuri si servicii Aile bunuri si servicil pentru intretinere si funclionare Din total capitol Agricultura Alte chelluieli in domeniul agriculturii Transporturi CHEL TUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI Salarii de baza Aile drepluri salariale in bani Pag.33/38 DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

427 84.02
428 01 429 10 430 10.01 431 10.01.01 432 10.01 .30

1.086,07
1.086,07 295,00 231,44 211,16 20,28

480,75
480,75 0,00 0,00 0,00 0,00

296,52
296,52 73,75 57,86 52,79 5,07

276,52
276,52 73,75 57,86 52,79 5,07
/~

266,52
266,52

246,51
246,51

fl':Tb
1>,~p£,79
',;jM

~ .....73,75
-.
52,79

,~.

.'

.:»:

,_ 0

,_

Program trimestrial

DENUMIREA

INDICATORllOR

fI:I

a rn
o '6
C

Q;"@
m 0,

ctI=

01::J a_

.D
~

<v~2
OJ

:= c
_.

'0 0

'0 0

0:

ucm W -<..l

'- 1n

~ .... ... m mc
U:p
.-

.-n <V ~

!-'=

.S

~
E

-tl v2':

\ \

<I) <l)

0'0

Contributii Contributii Contributii Contributii Contribulii TITLUl de asigurari sociale de sial de asigurari sociale de sanatale de asigurari pentru accidenle pentru concedii si indemnizatii de munca si boli profesionale Contriouti! de asigurari de somaj

433 10.03 434 10,03.01 435 10.03.02 436 10.03,03 437 10.03.04 438 10.03.06 439 20 440 20.01 441 20,01.03 442 443 444 445 446 20.01.04 20.01.05 20.01.06 20.01,09 20.01,30

63,56 47,64 1,12 11,92 0,92 1,96 791,07 791,07 120,00 20,00 180,00 111,36 179,71 180,00 1.086,07 1.086,07 0,00 0,00 0,00 0,00 14.718,87 14.718,87 0,00 2.810,99 2.810,99 2.810,99 2.810,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,75 480,75 80,75 10,00 20,00 60,00 130,00 180,00 480,75 480,75 0,00 0,00 0,00 0,00

15,89 11.91 0,28 2,98 0,23 0,49 222,77 222,77 30,00 5,00 45,00 52.84 44,93 45,00 296,52 296,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,28 1.076,28 0,00 891,04 891,04 891,04 891,04

15,89 11,91 0,28 2,98 0,23 0,49 202,77 202,77 30,00 5,00 45,00 32,84 44,93 45,00 276,52 276,52 0,00 0,00 0,00 0,00

15,89 11,91 0,28 2,98 0,23 0,49 192,77 192,77 30,00 5,00 45,00 22,84 44,93 45,00 266,52 266,52 0,00 0,00 0,00 0,00

15,89 11,91 0,28 2,98 0,23 0,49 172,76 172,76 30,00 5,00 45,00 2.£14 44,92 45,00 246,51 246,51 0,00 0,00 0,00 0,00

II BUNURI 81 8ERVICII

Bunuri si servicii lncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubriflanti Piese de schimb Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Aile bunuri si servicii pentru intretinere Din total capitol Transport 8trazi Partea a VIi·a REZERVE, REZERVE EXCEDENT DEFICIT SECTIUNEA SECT/UNEA VENITURI I. VENITURI C. VENITURI OEZVOl TARE DEZVOLTARE EXCEDENTIDEFICIT rutier si functionare

447 84.02.03 448 84.02.03.03

lit..
I

...

..

u:«
''/

A-._

..

.- /_ -

449 96.02 450 97.02 451 98.02 452 99.02


1

TOTAL VENITURI PROPRII CURENTE NEFISCALE DE BUNURI SI SERVICII decat subventiile voluntare, altele

C2. VANZARI
Transferuri Pag.34/38

2 3 4 5 6 7

00.01 48.02 00.02 00.12 00.14 37.02

2.066,85 7.237,83 4.337,91 2.066,85 7.237,83 4.337,91 0,00 0,00 ~Q~ 11~ 789,85 /.,5§.5.-9G -::/565,10 ~,.}'565,O(l " 789,85 ,565,10 789,85 ,;; :<;-( ~'5,60 .,.- .., '\565,10 789,85 i'; ~.~ 5,65,0,0 ' ; ,J ; 565,10

/0

\£.' ..i.> .
,.•'/> j
_; : .........

-..

~~ ". ~

---

"C
C

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
"C

'i5 .S

1ij u
"C

o
o

E m

rn o

Varsaminte

din sectiunea de functionare

8 9 10 12

37.02.04 00.17 00.18 45.02.01

2.810,99 11.907,88 11.907,88 11.907,88 11.722,64 10.990,53 732,11 185,24 185,24 14.947,59 12.636,80 12.636,80 12.636,80 2.549,01 9.587,79 500,00 2.310,79 2.310,79 2.135,94 1.735,94 60,00 340,00 174,85 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.052,24 405,47 405,47 405,47 405,47 0,00 0,00 646,77 646,77 567,19 567,19 0,00 0,00 79,58 130,18 130,18 0,00 130,18 130,18 130,18

891,04 185,24 185,24 185,24 0,00 0.00 0,00 185,24 185,24 1.305,00 575,00 575,00 575,00 500,00 0,00 75,00 730,00 730,00 660,00 500,00 30,00 130,00 70,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00

789,85 1.277,00 1.277,00 1.277,00 1.277,00 544,89 732,11 0,00 0,00 2.066,85 1,182,00 1.182,00 1.182,00 490,00 617,00 75,00 884,85 884,85 780,00 580,00 30,00 170,00 104,85 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00

565,00 6.672,83 6.672,83 6.672,83 6.672,83 6.672,83 0,00 0,00 0,00 7.237,83 6.851,89 6.851,89 6.851,89 1.039,34 5.662,55 150,00 385,94 385,94 385,94 355,94 0,00 30,00 0,00 300,00 300,00

565,10 3.772,81 3.772,81 3.772,81 3.772,81 3,772,81 0,00 0,00 0,00 4.337,91 4,027,91 4.027,91 4.027,91 519,67 3.308,24 200,00 310,00 310,00 310,00 300,00 0,00 10,00 0,00 300,00 300,00 -~:""300 00
r

IV. SUBVENTII S U BVE NTII DE LA AL TE N IVE LE ALE ADMIN ISTRA TI EI PU BUe E Sume FEN postaderare Fondul European in contul platilor regionala in anii anteriori efectuate de Dezvoltare

11 45.02 13 45.02.01.01 14 45.02.01.02 15 45.02.02 16 45.02.02.02 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 50.02 01 56 56.01 56.01.01 56.01,02 56.01.03 70 71 71.01 71.01.01 71.01,03 71.01.30 71,03 50.02 51.02 01 70 71 71.01

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curen! Sume primite in contul platilor efectuale Fondul Social European

Surne primite in contul platilor efectuate in anii anteriori TOTAL CHELTUIEU CHEL TUIELI CURENTE Titlul VIII PROJECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNF NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe Finantarea Finantarea din Fondul European nationala Uniunii Europene de Dezvoltare Regionala (FEDR )

Cheltuieli neeligibile CHEL TUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura Aile active fixe Reparalii capitale aferente activelor ftxe Partea l-a SERVICII Autoritati publice PUBUCE GENERALE externe si actiuni birotica si alte active corporale

28 29 30 31 32 33 34 35 36

CHEL TUI ELI CURENTE CHEL TUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Pag. 35/38

/~o~o
00

;';'-'V~I-__

2f'io nn

.>.

.., _!:?OJ' _ _ ~ --,.;' _-;lilO,OO

300,00 300,00 _

.: PrograJ\ trimestrlal

..... <0'·

"0
C

DENUMIREA INDICATORILOR

"0

'5 S
"0

ro o

f-

t:;

Constructii Din total capitol Autoritati executive si legislative Autoritati executive Partea a III-a CHELTUIEU Invatamant

37 71.01.01 38 51,02.01

1.100,00 1.100,00 1.100,00

130,18 130,18 130,18

200,00 200,00 200,00

300,00 300,00 300,00

300,00 300,00 300,00

300,00 300,00 300,00

39 51.02.01.03

SOCIAL-CUL TURALE

40 63,02 41 65.02
42 43 44 45 46 47 48 49 51 01 70 71 71.01 71.01.03 71.01.30 71.03 65.02.03 65.02.03.02

364,85 344,85
0,00 344,85 344,85 260,00 60,00 200,00 84,85 0,00 0,00 0,00 344,85 0,00 344,85 0,00

24,85 24,85
0,00 24,85 24,85 0,00 0,00 24,85

130,00 130,00
0,00 130,00 130,00 130,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00

234,85 214,85
0,00 214,85 214,85 130,00 30,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHEL TUIELI CURENTE CHEL TUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe Mobilier, aparatura Aile active fixe Reparatii capitate aferente Din total capitol Invatamant Invatamant Invatamant Invatamant Invatamant Cultura, prescolar sl primar primar secundar secundar superior prafesional activelor fixe birotica 5i alte active corporale

" ""
0,00

v~vu

100,00
84,85 0,00 0,00 0,00 214,85 0,00 214,85 0,00

lnvatarnant prescolar

50 65.02.03.01 52 65.02.04 53 65,02.04.01 54 65.02.04.02 55 65.02.04.03

0,00 0,00 24,85 0,00 24,85 0,00

lnvatarnant secundar inferior

recreere si religie

56 67.02
~~5~7~01~

20,00
~~0~,0~0 ~

0,00
0~,~004-

0,00
~0,~0~0~

20,00
~0~,0~0~

0,00
0,_00~ 0,00

0,00
0_,0~0 0~,0~0 0,00 0,00 0,00

~C~H~E_L=T_U~IE_L_I_C~U~R_E_N_TE CHELTUIELIDEC_A_P_IT_A_L TITLUL XI ACTIVE NEFrNANCIARE


Reparatii capitale aferente Din total capitol Servicii culturale Bibliateci publice comunale, Pag.36/38 orasenesti, municipale activelor fixe

~-58~7-0------~-20~,0~0 __ --~~-59 71 20,00 60 61 62 71.03 67.02.03 67.02.03.02 20,00 20,00 0,00

__ -0~,0~0~-----0~,-00~-----2-0~,0-0~-----0~,0-0+0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 {o

o~ - -,
;'ff)fO
»:

~I

.• "::(

. t. ? J
Q) ._

"0

DENUMIREA

INDICATORILOR

l!!
U
'0 0

c:

m
.~

e;

'0 e 0

TI

rn e n,

::l ..0 .-

2:.::> Q) m 0)-

'-.Q

<-

PrograrrndmestriaI

. ~J~
.. h:".
-

..... e '6eCll Q) .-+--' 'I... fj; en


'('Ij

w"&2
('Il

a.

~
E

~
E

/~/ V

2': ~
E

U Q) ~ <11 .....
e

<J'e Q) <Jl ._ 0"0

Muzee Case de cullura Carnine cullurale AIle servidi cullurale Servicii recreative Sport Tinerel Servicii religioase Aile servicii in domeniile Partea a IV-a 8ERVICII Locuinte, servicii culturii, recreerii si religiei 81 DEZVOLTARE publica PUBLICA, LQCUINTE, MEDIU 81 APE si sportive

63 64 65 66 67 68 69 70

67.02.03.03 67.02.03.06 67.02.03.07 67.02.03.30 67.02.05 67.02.05.01 67.02.05.02 67.02.06

0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.032,74 13.032,74 12.636,80 12.636,80 12.636,80 2.549,01 9.587,79 500,00 395,94 395,94 325,94 185,94 140,00 70,00 0,00 13.032,74 450,00 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,74 515,74 405,47 405,47 405,47 405,47 0,00 0,00 110,27 110,27 55,54 55,54 0.00 54,73 0,00 515,74 381,47 381,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,00 725,00 575,00 575,00 575,00 500,00 0,00 75,00 150,00 150,00 80,00 50,00 30,00 70,00 0,00 725,00 250,00 250,00

0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00 1.332,00 1.182,00 1.182,00 1.182,00 490,00 617,00 75,00 150,00 150,00 150,00 80,00 70,00 0,00 0,00 1.332,00 200,00 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.937,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.037,91
.................

71 67.02.50 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 69.02 70.02 01 56 56.01 56.01.01 56.01.02 56.01.03 70 71 71.01 71.01.01 71.01.30 71.03 70.02.06 70.02.50 79.02 84.02

si dezvoltare

6.937,83
6.851,89 6.851,89 6.851,89 1.039,34 5.662,55 150,00 85,94 85,94 85,94 55,94 30,00 0,00

II n"l7
1

Q~ ,~t

CHEL TU it:Li CUt-<t:N II::: Tiliul VIII PROJECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European Finantarea Finantarea CHELTUIEU TITLUl Active fixe Constructii Aile active fixe Reparatii capitate aferente Oin lotal capitol llurninat public si electrificari Aile servicii in domeniile Partea a V-a ACTtUNI Transporturi Pag. 37/38 rurale serviciilor si dezvollarii cornunale activelor fixe nationala Uniunii Europene DE CAPITAL de Dezvollare Regionala (FEDR)

4.027,91 4.027,91 4.027,91 519,67 3.308,24 200,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00

Cheltuieli neeligibiie XI ACTIVE NEFINANCIARE

85 86 87 88 89

Z~. 70;~
~~,~~.

...3- •••••

-'b'S ~
....
,
~.

'·0,00

locuintelor, ECONOMICE

4.037,91 0$10
';--v,

\c- ',:'Ijl;nO

t~ ;:

0,0'0

\(;"o:-·~·~;,;:'
L

oA~

.,
/

\
(l)

'\J

"0

.9
o 'is
--0 t'Il

.....

Q:;[ij
0>::l

m=

..... 0

.....

Program tri~~l

,4:"

\
I:: t'Il r.A

DENUMIREA

INDICATORILOR

~
a 0
"0

~
Q_

.c :=
.t:::
"0

I:l.

CJ)ID2

,!:;

0>

u Q) Q)+-, ..... m

c: w -,,_ 1n .~

c)

~
E

"j'/ E

::::
~
E

~,z
._

c: (l) '"

0"0

CHELTUIELI CHELTUIELI Active fixe Constructii

CURENTE DE CAPITAL

90 91 92 93 94

01 70 71 71.01 71.01.01 84,02.03 84.02.03.03 96.02 97.02 98.02

0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

0,00 381,47 381,47 381,47 381,47 381,47 381,47 0,00 0,00 0,00

0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 228 ,?2 I

0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ,
I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0_00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

Din total capitol Transport Strazi Partea a VII-a REZERVE, REZERVE EXCEDENT DEFiCiT EXCEDENTlDEFICIT rutier 95 96 97 98 99

A"" IUU

I"'''

nn

n""
U
L

22872

000

000

DIRECTOR

EXECUTIV, LABONTU,

(' I

EC. ANGELICA U/

,;/ Ole c__

C<"'~ ~.

()lA f

~-!t'«

~l. k & . G/' M ~ct!" ;;;;Jl ' 1./_'~. 0 z


)
c-» _.

.1('

0&,

cJ_'

(,"&) IV1

(",/0 ;;."'.

-:

}_:J

12__

>:[1-Pag. 38 { 38

I,~~, 2vi2,
CONSILJUl LOCAL AL MUNICIPIUlUI JUDETUllASI PASCANI
........ M. ..,' ..

HCL

w..l~ !j_~.~.~I'~. ~
Observalli

PROGRAMUl DE INVESTITII PE ANUl2012 CU FINANTARE DE LA BUGETUllOCAl

Pt

Nr.

God lndtc.
1

Denumlre

obiectiv
2

Valoere initlala
3

Valoa re total a res I act


4

Total cnelluleli bugel2012


5

Total alocat bugal local 2012


6

Mil lei Alte surse de flnanta re 2012

TOTAL INVEST/Til din care:


Construct" Maalnl, &chlpamante, mlJI. de transport (>1800 ronl

J
875.94

a 0.00 0.00
0.00

14,660.53 8715.94

2,122.53

12,538.00

Moblller, aparat., blrot.act Alt. active fixe 61

0.00 0.00
120.00 13,864.59 1100.qQ 11.000.00 (13,298,00 vel DG act) 10,957,00 12.817.00· vel DG act)

0.00
0.00 120.00 1,326.59 100.@

Rep. Capltale lAd min latratl a publica locala ~esa de culture Pascani . Transformarea obiectivului nefinallzat In Sala mu~lfunclionala cu anexele alerente

0.00 12,538.00 1000.00 118.000 JEli,Sumede 1,000,00 oecontat din 2010 si 2011 Rap, 98712012 Rest neeesar pt. RTl PV ~e control 17,53712011

5.813.00

1,10000

100,00

Case de culture Pescani . AmenaJere si refunctionalizere pe!"ltru Sedlu Cl

200,00

0,00

0.00

0.00

615 1 2

nv.tamant [Scoala Gastestl . ~eabilltare cladlre Kiradlnlta Bosteni·RK "'consolidare !Scoala Blagestl-Reab'.9r. Sanltare

a02.0IJ 523.00 331.@

540.00 360,00 140.00

60.00 60.00

O.OQ O.OQ

60.01l 60.0C 0,00 0,00

0.00 0.00 (HGL 161'08 0.00 HG 300/2007 0,00 HG 370/2008

Iii

1~l!rt_ur.8' (;un.
Camin cultural Baza sporrtva Lunca Blagesti 2.74166 DG·778,61 C ax- 554,23 2,708,23 546,64 359,99

:20.01)

:20.0U

t.I.OII

1 2 70 1

20,00 0.00 13,0~53 9,481,61 1.21754 1,285,44 850.00 70,00 40.0C 28.31 71.43 36.2C

20.00 0,00 1,492.53 633.46 150.71 248.38 66.04 70.00 40,00 28.31 71.43 36.20

0.00

o.oc
11,538.(1)(1 8,846.15 1.066.83 1,039.06 583.96 0.00

HCL 11/2011 dec._Qrolectare HCl nr.14012008 ex lucrare

2
] 4


6 7 8

Servlcll, dezyoltara.publlca slloculnle Reab, Infr. Strazi si pietonsl ,PIDU Amenajare pare . PIDU Reailitare centru social • PI DU resterea slgurantei si prevenirea crlminalitatii . PIDU lReabllltare strand mUfliclplll Percuri pentru copll • Zona Deal si Vale Ext, retele elect rice Galea lasului Ext. relele elect rice SIr. Rozelor

20.428.08 4.247.83 2,775.85 650,00 692,15 784.00 31,88 75,00 39,71

20,135.87 4,383.29 2,640.32 622.44 70.00 635,63 28.31 71.43 36.2C

HCL HCl HGL HCL HCL

fir. 89/2010 nr. 89/2010 nr. 89/2010 fir. 69/2010 69/2009 ex, RTl/_

~ .,

0,00 HGL 17612009 000 HCL 26/2010 0.00 iHcl 26/2010 0,00 HGL 2612010
"

Ext.

rete Ie electrlce AI. caiea lasului

I
I
10 11 84 Siudii, proiecte, exoertize Canalizare sir. Rozelor Tra nsportlJ rl 1.713,65- DG 1.435,92 - C EX 951,69- DG 727,78 - Ce) 100.001 50,001 100.00( 50,00;

,\'J
\

;V) 2~
\

O.OC
0.00 Inv. Noua-Am. CL

450.00
450.00

450.0(
450.00

0.00
0.00 Contr. 2261912010 exec, HCL nr. 9612010

\j
A

2 3 4 5 6

lsemaforizare - inlersectii Sir. Calea lasului ~Ir. Calea Romanulul Sir, Gaslesli - IBU Sir. Mihait Kooatniceanu - Reabilltare PRtMAR Dr rigors Crlciunescu
I,
;

737,90 488,50 1,096.85 1,020.72 2,822.97 Directia economica Ec. Angelica Labontu

568.57 230.00 600,00 385.00 2,822.97

0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Compartiment Tehnic si Investitii Ing. Nechita Dumilru

0.00 HCL 6912009

O.OC
0.00 0.00 0.00

IC 0 ntr. 645912006 0,00 ~urala si valoare


Contract 6459108 0.00 Durala si valoere

ad ad.

Contract 11 007/07 ad durata 0.00 0.00 HCL 2612010 -cr+ex,

JUDETUL IA$I MUNICIPIUL PA$CANI CONSILIUL LOCAL la H.C.L. nr.

It.,

ANEXANr. din

~O.O~. 2012

ANEXA PRIVIND NUMAI~UL DE PERSONAL $1 FONDUL SALAFUILOR DE BAZA

ADMINISTRATIE

PUBLICA

51.02
Nr. Crt. Nr. Posturi NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate temporar FOND SALARII BUGET 2012 Sume lei

1 2

125 0 3.036.020,00

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

54,(12
Nr. Crt. Nr. Posturi NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate temporar FOND SALARII BUGET 2012 Sume lei

1 2

19 0 266.930,00

POLITIA COr4UNITARA

61.02
Nr. Crt. Nr. Posturi NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate temporar FOND SALARII BUGET 2012 Sume lei

1 2

42 0 815.480,00

ASISTENTA

MEDICALA

$COLARA

66.1)2
Nr. Crt. Nr. Posturi NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate temporar FOND SALARII BUGET 2012 Sume lei

1 2

9 0 191.770,00

MUZEU

67.02
Nr. Crt. Nr. Posturi NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate tem_Qorar FOND SALARII BUGET 2012

.'

~~'

~"

.
>

Sume lei

1 2

2 0

.,. ",j

",-,<>V
"y

'/-"0

-,,-,~-~

38.560,00 P

ASISTENTA Nr. Crt.

PERSONAlA Nr. Posturi Sume lei

68.02.05.02 1 2
NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate temporar FOND SALARII BUGET 2012

90 0 1.054.480,00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

68.02. '15.02
Nr. Crt. Nr. Posturi NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate temporar FOND SALARII BUGET 2012 Sume lei

1 2

7 0 111.040,00

GOSPODARIE Nr. Crt.

COMUNALA Nr. Posturi Sume lei 0

70.02 1 2
NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate temporar FOND SALARII BUGET 2012

47 864.920,00

SERA SI ADMINISTR:ARE

SPATII VERZI Nr. Posturi Sume lei

70.02
Nr. Crt.

1 2

NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate temporar FOND SALARII BUGET 2012

30 0 481.800,00

ADMINISTRATIA

PIETELOR Nr. Posturi Sume lei

70:10
Nr. Crt.

1 2

NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate temporar FOND SALARII BUGET 2012

11

a
242.000,00

~.r<.;

.........

/,

_--'~

__

'\

iNTRETINERE 84.02 Nr. Crt. 1 2

STRAzI ~ Nr. Posturi Sume lei 20


'.--

...

...

-- . ......._;_~

.•:

NR. TOTAL PERSONAL din care: nr. posturi ocupate temporar FOND SALARU BUGET 2012

295.000,00

PRIMAR Dr. Grigore CRACIUNESCU


,-,

DIRECTIA ECONOMICA Director executiv LABONTU Angelica