Sunteți pe pagina 1din 3

prima instanţă V. Bogoroş

Î N C H E I E R E

dosarul nr.3r-1481/11

20 iulie 2011

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

în componenţă:

Preşedintele şedinţei, judecătorul

Judecătorii

Ion Corolevschi Ala Cobăneanu, Iulia Cimpoi

mun. Chişinău

examinînd în şedinţă publică cererea de recurs depusă de către societatea cu răspundere limitată „MoldTrans-Tur”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Consiliului municipal Chişinău împotriva întreprinderii de stat „Cadastru”, Oficiul cadastral teritorial Chişinău cu privire la contestarea actului administrativ, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 24 mai 2010, prin care acţiunea a fost respinsă,

c o Consiliul municipal Chişinău la 20 august 2009 a depus cerere de chemare în judecată împotriva întreprinderii de stat „Cadastru”, Oficiul cadastral teritorial Chişinău cu privire la contestarea actului administrativ. În motivarea acţiunii reclamantul Consiliul mun. Chişinău a indicat că, la 24

februarie 2009 a adoptat decizia nr. 2/37 „Cu privire la declararea proprietăţii publice

a Consiliului mun. Chişinău asupra unor bunuri imobile. Punctul 2 al deciziei

menţionate prevede că Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale va înregistra la Oficiul cadastral teritorial Chişinău dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile specificate în anexă. Întru îndeplinirea prevederilor deciziei sus-menţionate, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale s-a adresat cu cererile nr. 01-02/27 din 06 iulie 2009 ÎS „Cadastru” şi Oficiului cadastral teritorial Chişinău prin care a solicitat perfectarea planurilor cadastrale pe bunurile imobile indicate în anexă şi înregistrarea dreptului de proprietate a administraţiei publice locale asupra acestora. Prin răspunsurile ÎS „Cadastru” nr. 01-03/2497 din 16 iulie 2009 şi a Oficiului cadastral teritorial Chişinău nr. 01-02/2826 din 20 iulie 2009 a fost refuzată înregistrarea dreptului de proprietate a autorităţii publice locale asupra bunurilor imobile în temeiul deciziei Consiliului mun. Chişinău nr. 2/37 din 24 februarie 2009, pe motiv că aceasta contravine art. 14 din Legea nr. 523 din 16 iulie 1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale” care stabileşte că, inventarierea proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale se va efectua de către structuri abilitate de Guvern în decurs de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

De asemenea, în motivarea refuzurilor părîţii au făcut referire la Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea privind administraţia publică locală şi la Legea contabilităţii care prevăd obligativitatea efectuării inventarierii periodice. Consideră refuzul pîrîţilor de a înregistra dreptul de proprietate a autorităţii publice locale asupra bunurilor imobile, în temeiul deciziei Consiliului mun. Chişinău

n s t a t ă:

2

nr. 2/37 din 24 februarie 2009, drept ilegal în fond şi ca fiind contrar prevederilor legii.

A mai indicat că, conform art. 1 al. (6) al Legii cu privire la proprietatea

publică a unităţilor administrativ teritoriale şi art. 3 al. (2) lit. a) a Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, precum şi art. 28 al. (1) lit. a Legii cadastrului bunurilor imobile consideră că neîntemeiat li s-a refuzat în înregistrarea dreptului de proprietate a autorităţii publice locale asupra bunurilor imobile. Cu atît mai mult, pentru preluarea la evidenţă şi efectuarea ulterior a inventarierii bunurilor imobile ce fac parte din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, este

necesar mai întîi de toate ca să fie înregistrat dreptul de proprietate asupra acestora în Registrul bunurilor imobile deţinut de către organul cadastral.

În caz contrar, efectuarea inventarierii patrimoniului municipal în lipsa actelor

primare de înregistrare şi inventariere tehnică este imposibilă. Prin demersul înaintat organului cadastral, autoritatea publică locală a solicitat înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile la care lipseşte înregistrarea juridică în Registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate a statului sau privată. Solicitarea de a înregistra dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile este generată de necesitarea excluderii administrării frauduloase ale acestora de către agenţi economici şi persoane fizice, care este bazată pe prevederile legii, interpretarea căreia a fost efectuată greşit de către pîrîţi. Cere, Consiliul mun. Chişinău recunoaşterea drept neîntemeiate refuzurile ÎS „Cadastru” nr. 01-03/2497 din 16 iulie 2009 şi a Oficiului cadastral teritorial Chişinău nr. 01-02/2826 din 20 iulie 2009 de a înregistra dreptul de proprietate a autorităţii publice locale asupra bunurilor imobile menţionate în anexa deciziei Consiliului mun. Chişinău nr. 2/37 din 24 februarie 2009, precum şi obligarea Oficiului cadastral teritorial Chişinău de a înregistra dreptul de proprietate a autorităţii publice locale asupra bunurilor imobile menţionate în anexa deciziei Consiliului mun. Chişinău nr. 2/37 din 24 februarie 2009. Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 24 mai 2010 acţiunea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. La 27 mai 2011 SRL „MoldTrans-Tur” a depus cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanţe din 24 mai 2010, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe cu remiterea pricinii spre rejudecare în primă instanţă. Recurentul SRL „MoldTrans-Tur” în motivarea recursului a indicat că, prima instanţă la emiterea hotărîrii nu a constatat şi elucidat de deplin toate circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii şi nu a aplicat corect normele de drept material. Mai mult decît atît, instanţa a soluţionat problema drepturilor lor fără a fi atraşi în proces cu toate că la 26 martie 2010 SRL „MoldTrans-Tur” a depus cerere în instanţă privind atragerea în pricina dată în calitate de intervenient accesoriu de partea Consiliului mun. Chişinău. Reprezentantul recurentului SRL „MoldTrans-Tur”, Andrei Cheptea, în şedinţa instanţei de recurs, recursul declarat l-a susţinut, cerînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în primă instanţă.

3

Reprezentantul intimatului ÎS „Cadastru” Iurie Ţurac, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut restituirea cererii de recurs invocînd că cererea de recurs a fost depusă în afara termenului legal, iar recurentul nu solicită repunerea în termen. Reprezentantul intimatului Consiliul mun. Chişinău în şedinţa instanţei de recurs nu s-a prezentat, procedura de citare legală a fost executată. Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră necesar de a restitui cererea de recurs din următoarele considerente. În conformitate cu art. 409 al.(1) lit.b) CPC, cererea de recurs se restituie dacă a fost depusă în afara termenului legal, iar recurentul nu solicită repunere în termen. În conformitate cu art. 402 al. (1) CPC, recursul se declară, în condiţiile prezentului capitol, în termen de 20 zile de la data comunicării hotărîrii sau deciziei motivate, dacă legea nu prevede altfel. Conform art. 30 al.(1) al Legii contenciosului administrativ, hotărârea instanţei de contencios administrativ asupra acţiunii judecate în fond poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărârii integrale, în cazul în care acţiunea este judecată în lipsa părţii, dacă legea nu dispune altfel.

În şedinţa de judecată s-a constatat că, recurentul SRL „MoldTrans-Tur” la 14 aprilie 2011, directorul Andrei Cheptea, a primit copia hotărîrii motivate a Curţii de Apel Chişinău din 24 mai 2010 pentru cunoştinţă, însă a declarat recurs împotriva hotărîrii date tocmai la 27 mai 2011, în afara termenului legal (f.d.67). În acelaşi timp, recurentul, contrar prevederilor art. 402 al.(1) CPC, art. 30 al.(1) al Legii contenciosului administrativ, fără vre-un motiv întemeiat, a depus cererea de recurs în afara termenului legal şi n-a solicitat repunerea în termen. Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, recurentul fără motive întemeiate, a depus cererea de recurs în afara termenului legal şi nu solicită repunere în termen, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a restitui recurentului, Consiliului municipal Chişinău, cererea de recurs cu toate documentele anexate. În conformitate cu art. art. 269-270 CPC, art. 409 al.(1) lit.b) CPC, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie,

d i s p u n e:

Se restituie societăţii cu răspundere limitată „MoldTrans-Tur”, cererea de recurs. Se remite societăţii cu răspundere limitată „MoldTrans-Tur”, cererea de recurs cu toate documentele anexate. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Preşedintele şedinţei, judecătorul Judecătorii

Ion Corolevschi

Ala Cobăneanu Iulia Cimpoi