P. 1
Standarde Persoane Cu Handicap

Standarde Persoane Cu Handicap

|Views: 60|Likes:
Published by Camelia Mand

More info:

Published by: Camelia Mand on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

ORDIN Nr.

559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 7 noiembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Standardele specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap, prevăzute în anexele nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Standardele specifice de calitate prevăzute în anexele nr. 1 - 3 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin. ART. 3 Autorităţile administraţiei publice şi persoanele juridice de drept public şi privat care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 4 În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap va elabora metodologia privind monitorizarea implementării şi controlul respectării standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap. ART. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 6 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 205/2005 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap şi locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 şi 745 bis din 16 august 2005. p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Elena Roxana Badea

Bucureşti, 22 octombrie 2008. Nr. 559. ANEXA 1 STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE Centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap MODULUL I - ACCESAREA SERVICIILOR STANDARDELE 1 - 4 Informare
______________________________________________________________________________ | Standardul 1 | Informare | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi utilizează materiale | | | informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme | | | accesibile persoanelor cu handicap. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Populaţia are acces la informaţii privind oferta de servicii | | | a centrului rezidenţial. | |_______________|______________________________________________________________|

Condiţii minime 1.1. Centrul rezidenţial pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate materiale informative şi publicitare privind serviciile furnizate. 1.2. Centrul rezidenţial utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba română sau, după caz, în limbile minorităţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, serviciile, resursele, facilităţile, costurile, condiţiile de locuit, calificarea personalului, numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor. 1.3. Centrul rezidenţial deţine şi utilizează un manual de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor. 1.4. Centrul rezidenţial deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate, precum: scriere Braille, casete video/audio, limbaj uşor de înţeles şi altele. 1.5. Toţi cei interesaţi pot vizita centrul rezidenţial, în baza unui program afişat la loc vizibil, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor. 1.6. În cazul primirii în regim de urgenţă a unui beneficiar, centrul rezidenţial asigură, în termen de 48 de ore de la admitere, informarea beneficiarului/reprezentantului legal asupra procesului de furnizare a serviciilor. 1.7. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care privesc beneficiarii pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali. Evaluare
______________________________________________________________________________ | Standardul 2 | Evaluare | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi utilizează o procedură privind | | | evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. | |_______________|______________________________________________________________|

| Rezultat | Beneficiarilor li se asigură servicii în baza | | | evaluării/reevaluării nevoilor individuale. | |_______________|______________________________________________________________|

Condiţii minime 2.1. Centrul rezidenţial efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de maximum 7 zile de la admiterea acestora în centru; evaluarea cuprinde cel puţin următoarele: autonomie personală şi stare fizică, greutate, preferinţe şi restricţii alimentare, văz, auz, comunicare, sănătate bucală şi dentiţie, locomoţie, mobilitate generală, istoricul "recăderilor", continenţă, medicaţie curentă, sănătate mentală şi cogniţie, preocupări, preferinţe de activităţi, nevoi de educaţie, culturale, religioase, siguranţă personală, riscuri, relaţia cu familia şi alte contacte sociale, dependenţă de droguri, alcool, tutun. 2.2. Centrul rezidenţial efectuează reevaluarea beneficiarilor: periodic, la 6 luni; când apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice; la sistarea serviciilor. 2.3. Evaluarea/reevaluarea beneficiarului se efectuează cu participarea acestuia şi, după caz, a reprezentantului legal. 2.4. Centrul rezidenţial efectuează evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie. 2.5. Centrul rezidenţial deţine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o fişă de evaluare în care se înregistrează datele evaluărilor/reevaluărilor. 2.6. În baza rezultatelor reevaluărilor, ţinând cont de interesul beneficiarului şi de opinia acestuia sau a reprezentantului legal, centrul rezidenţial poate propune furnizorului de servicii transferul persoanei adulte cu handicap în alt tip de serviciu social. 2.7. Centrul rezidenţial asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul său legal având acces la acestea. Planificarea serviciilor
______________________________________________________________________________ | Standardul 3 | Planificarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un plan al | | | serviciilor care îi vor fi furnizate. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei | | | planificări individuale. | |_______________|______________________________________________________________|

Condiţii minime 3.1. O echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie, pe baza fişei de evaluare. 3.2. Planul individual de intervenţie stabileşte, în baza evaluării/reevaluării, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidenţei, precum şi personalul implicat. 3.3. Planul individual de intervenţie include: programul individual de îngrijire, programul individual de recuperare, programul individual de integrare/reintegrare socială. 3.4. Centrul rezidenţial desemnează un responsabil de caz din rândul personalului specializat pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie; centrul

rezidenţial stabileşte numărul responsabililor de caz în funcţie de gradul, tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor. 3.5. Furnizorul se asigură că responsabilul de caz, pe baza planului individual de intervenţie, elaborează un orar zilnic pentru fiecare beneficiar şi urmăreşte respectarea acestuia. 3.6. Planul individual de intervenţie şi orarul zilnic ţin cont de opţiunile beneficiarului sau ale reprezentantului legal şi se aduc la cunoştinţa acestuia. 3.7. Orarul zilnic nu suprasolicită beneficiarii, fiind prevăzute pauze şi intervale de relaxare. 3.8. Planul individual de intervenţie este revizuit după orice reevaluare, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului. 3.9. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie, în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit, prezentată într-o formă accesibilă, tipărită obişnuit sau în scriere Braille, casete video/audio, după caz. Sistarea serviciilor
______________________________________________________________________________ | Standardul 4 | Sistarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind | | | sistarea serviciilor. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale | | | ale beneficiarului, cu respectarea contractului de servicii. | |_______________|______________________________________________________________|

Condiţii minime 4.1. Sistarea serviciilor către beneficiar se efectuează în interesul acestuia, ţinându-se cont de rezultatele reevaluărilor, cu respectarea prevederilor contractului de servicii. 4.2 Sistarea serviciului se poate dispune în următoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical; de comun acord cu beneficiarul; pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal; în cazuri de forţă majoră; alte situaţii prevăzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar. 4.3. La sistarea serviciilor, centrul rezidenţial întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire, în care se precizează: data ieşirii; motivele; locaţia în care se mută beneficiarul - un alt centru de asistenţă socială, locuinţa proprie; persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului. 4.4. Pentru fiecare beneficiar, furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare, planul individual de intervenţie, foaia de ieşire şi fişa medicaţiei; dosarul se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, după caz, iar al doilea se arhivează de către furnizor; o copie a foii de ieşire se trimite, cu confirmare de primire, serviciului social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul. 4.5. Centrul rezidenţial asigură toate măsurile necesare pentru ca beneficiarul să părăsească centrul în condiţii de securitate. MODULUL II - GĂZDUIRE

Spaţiile centrului rezidenţial sunt curate. securizarea instalaţiilor electrice etc. sigure. petrecerea timpului liber. Centrul rezidenţial este înconjurat cu un gard de înălţime medie. Centrul rezidenţial dispune de post telefonic şi de acces la internet. educaţie.STANDARDELE 5 . pentru a se putea deplasa de o parte şi de alta a patului. dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor. 6. în concordanţă cu nevoile | | | individuale ale beneficiarului. 5.2. naturală sau artificială.4. în dormitor. de exemplu: securizarea ferestrelor. relaţii sociale. Fiecare beneficiar dispune în dormitor de un spaţiu ce se poate încuia: noptieră. muncă.2. dormitoarele pot fi ocupate de cel mult 3 beneficiari. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Fiecare beneficiar deţine un spaţiu personal adecvat într-un | | | dormitor.6. sertar. în care îşi poate depozita medicamente.3. precizate în planul individual de intervenţie. Centrul rezidenţial alocă fiecărui beneficiar. confortabile şi adaptate.5.1. bani sau alte valori. 6. Pardoseala trebuie să fie aderentă şi uşor de igienizat. Dormitoarele ______________________________________________________________________________ | Standardul 6 | Dormitoarele | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un spaţiu | | | personal într-un dormitor. Centrul rezidenţial este amplasat în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 5. cultură.5. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 6. igienizate. confortabilă şi | | | accesibilă. în toate spaţiile pe care le deţine. un spaţiu propriu de minimum 6 mp. Dormitoarele dispun de spaţiul necesar pentru beneficiarii care folosesc un fotoliu rulant.3. dacă nu există restricţii în acest sens. astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile ei: sănătate. 6. 5. 5. 5.10 Siguranţă şi accesibilitate ______________________________________________________________________________ | Standardul 5 | Siguranţă şi accesibilitate | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de locuit| | | conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora. fără elemente metalice periculoase. 6. În apropierea centrului rezidenţial există căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun. cu vizibilitate din ambele sensuri. .1. 5. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor confort termic şi ventilaţie. Centrul rezidenţial ia măsuri speciale de prevenire a accidentelor. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii trăiesc într-o locaţie sigură.4.

funcţionale. respectiv o baie adaptată la cel mult 4 beneficiari în fotoliu rulant.3.6.1. Spaţiile destinate preparării. hotă.2. cămară sau beci.un grup sanitar la cel mult 6 beneficiari. Centrul rezidenţial deţine grupuri sanitare separate pentru personal. flori. Spaţiile igienico-sanitare ______________________________________________________________________________ | Standardul 8 | Spaţiile igienico-sanitare | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare | | | suficiente. 8. dotate cu duş. 8. obiecte decorative. care permit întreţinerea şi igienizarea. după caz. de exemplu: feţe de masă.6. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 8.2. aceasta nu se află în proximitatea bucătăriilor sau a spaţiilor pentru servirea hranei. | | | accesibilitate. păstrării şi servirii hranei respectă normele igienicosanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. cu acces direct din dormitoare sau aflate în imediata lor apropiere . 8. chiuvetă. congelator. cu o ambianţă plăcută. accesibile. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Prepararea şi servirea hranei se efectuează în spaţii | | | adecvate acestor activităţi şi cerinţelor beneficiarilor. 7. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 7.3. flori. funcţionalitate şi confort ale | | | beneficiarilor. Centrul rezidenţial deţine grupuri sanitare accesibile. Spaţiile igienico-sanitare sunt asigurate cu apă curentă. instalaţii electrice izolate. Centrul rezidenţial deţine spaţii adecvate preparării şi păstrării alimentelor: bucătărie.4. bine iluminate. Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei ______________________________________________________________________________ | Standardul 7 | Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine spaţii pentru prepararea/servirea | | | hranei care corespund cerinţelor de igienă. Centrul rezidenţial deţine o baie/un duş la cel mult 6 beneficiari.1. Beneficiarii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu fotografii de familie. Centrul rezidenţial deţine o spălătorie-uscătorie. adaptate nevoilor. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate | | | nevoilor lor. desene. dotate cu instalaţii şi aparatură specifice: instalaţii pentru gătit. sigure şi confortabile. materiale antiderapante. oficiu. cu mobilier suficient. maşină de spălat vase şi altele. 8. dacă nu există restricţii în acest sens precizate în planul individual de intervenţie. vesela şi tacâmurile sunt suficiente. Centrul rezidenţial deţine spaţii adecvate servirii hranei. . amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi în funcţie de capacitatea centrului. rece şi caldă. fond muzical. 7. funcţional şi confortabil. separate pe sexe. amenajate cu materiale uşor de igienizat. siguranţă.5. frigider.

recreativ-culturale. Centrul rezidenţial amenajează la două sau 3 dormitoare o debara pentru păstrarea lenjeriei. săpun.1. spaţii pentru diferite activităţi de terapie. sală de fizioterapie. sală de kinetoterapie şi masaj. Centrul rezidenţial dispune de spaţii pentru activităţi de atelier. funcţionale şi confortabile. Centrul rezidenţial deţine: spaţii pentru activităţi de recuperare-socializare. .6. spaţii destinate asistenţei medicale curente.6. 9. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente.1. 9. hârtie igienică. Igiena şi controlul infecţiilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 10 | Igiena şi controlul infecţiilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial aplică măsurile de prevenire şi control | | | al infecţiilor.5. spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii.8. prosoape. de exemplu: cabinet de consiliere psihologică şi psihoterapie. Spaţiile comune ______________________________________________________________________________ | Standardul 9 | Spaţiile comune | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine spaţii comune suficiente pentru | | | activităţile prevăzute în orarul zilnic. seră. teren de sport. care corespund normelor profesionale ale activităţilor desfăşurate cu beneficiarii. spaţiile comune sunt accesibile tuturor beneficiarilor. sportive.4. Centrul rezidenţial are spaţii adecvate pentru activităţi în aer liber: curte interioară. dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor. sală de club şi altele. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 9. în funcţie de tipul unităţii şi de nevoile individuale ale beneficiarilor. spaţii în care se pot desfăşura activităţi sociale. Centrul rezidenţial deţine spaţii pentru activităţi. sigure.2. 9. materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă. spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie.3. grădină. în conformitate cu legislaţia în vigoare. precum şi normelor de protecţie a muncii. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. | | | accesibile. izolator. 8. Centrul rezidenţial garantează beneficiarilor primirea vizitatorilor în condiţii de confidenţialitate şi discreţie. Centrul rezidenţial deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienicosanitare la care are acces numai personalul responsabilizat. fermă. Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar obiecte de igienă personală: periuţă de dinţi. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 10.7. 9. 9. pastă de dinţi. Spaţiile comune sunt amenajate. absorbante igienice pentru femei. prosoapelor şi a hainelor curate.

4. Toate spaţiile. 10. utilităţile. MODULUL III . împachetarea.3. igienizate.12 Hrănire ______________________________________________________________________________ | Standardul 11 | Sprijin pentru hrănire | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de | | | hrănire. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 11. 10. Lenjeria de pat se schimbă de câte ori este cazul. iar la ceilalţi beneficiari.7. diversificată în funcţie de vârstă. în conformitate cu normele sanitare în vigoare. Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar 3 mese complete pe zi. la intervale echilibrate. suficientă. 10. preferinţe. 10. Centrul rezidenţial evită orice fel de practici care generează uniformizarea aspectului exterior al beneficiarilor. dotările. Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată. Centrul rezidenţial deţine instalaţii pentru spălarea mâinilor în spaţiile în care sunt manevrate materiale murdare.2. Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea. colectarea. conform normelor legale în vigoare. la datele planificate. . conform nevoilor şi preferinţelor. anotimp. echipamentele personale şi materialele igienico-sanitare exclusiv pentru uzul propriu. a deşeurilor clinice şi altele. Centrul rezidenţial efectuează depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. 10. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată. conform normelor legale. conform normelor legale.ÎNGRIJIRE PERSONALĂ STANDARDELE 11 . 10. în baza planului| | | individual de intervenţie şi a orarului zilnic.11.12.10.6.9. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale. la cei cu probleme de continenţă sau vărsături. 10. echipamentele şi materialele centrului rezidenţial sunt curate. Centrul rezidenţial respectă normele legale privind: izolarea persoanei cu boli contagioase. a tacâmurilor şi a veselei folosite în procesul de acordare a serviciilor.1.8. diferenţiate prin prelucrare şi prezentare. 10. manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical. igienizarea obiectelor de îmbrăcăminte se efectuează conform normelor legale. infectate sau deşeuri clinice. Centrul rezidenţial aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie periodice adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine. cu respectarea | | | normelor legale în vigoare. 10. manevrarea şi eliberarea produselor de laborator. dintre care două cu hrană gătită şi două gustări.5. 10. ferite de orice sursă de contaminare.10. Centrul rezidenţial asigură igienizarea obiectelor din materiale textile. manevrarea şi depozitarea materialelor infectate.

11. În cazul în care beneficiarii nu îşi pot administra singuri medicaţia.9.4. Centrul rezidenţial monitorizează prin planul de intervenţie starea de sănătate a beneficiarilor. calitativ şi cantitativ. tolerantă. Centrul rezidenţial ia măsuri pentru prevenirea consumului de droguri şi de băuturi alcoolice. orteze. asistenţă tehnică adecvată .6. Beneficiarii iau masa în intervalele de timp prevăzute în orarul zilnic.8. acest lucru se efectuează de către personal medico-sanitar. 11. Personalul medico-sanitar responsabilizat ţine evidenţa administrării medicamentelor. Centrul rezidenţial îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali. proteze.7. 11. 12. în vederea revizuirii corespunzătoare a prescripţiilor medicale. într-un document special . Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta. 12. Hrana corespunde normelor legale sub raport caloric.6.5. iar atunci când este necesar. în scop preventiv şi terapeutic.fişa medicaţiei. Centrul rezidenţial garantează accesul fiecărui beneficiar la asistenţă medicală. Supravegherea şi menţinerea sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Standardul 12 | Supravegherea şi menţinerea sănătăţii | | |______________________________________________________________| | | În centrul rezidenţial există condiţii de menţinere a | | | sănătăţii beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc. pe baza recomandărilor medicului sau ale asistentului dietetician. pe cât posibil.5. 11. în conformitate cu normele legale în vigoare.4.2. Centrul rezidenţial asigură consiliere şi asistenţă beneficiarilor cu probleme de continenţă.2.1. Fiecare beneficiar primeşte asistenţă pentru menţinerea sănătăţii. Servirea mesei în dormitoare se practică numai pentru persoanele a căror condiţie de sănătate nu permite deplasarea acestora la spaţiul destinat servirii hranei.7. chiar de la primirea în unitate. 12. în caz de urgenţă medicală personalul anunţă Salvarea.3. de preferinţele beneficiarilor. ţinându-se cont. atunci când este cazul. medici specialişti .| |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru menţinerea | | | sănătăţii. primesc sprijin într-o manieră discretă. Beneficiarii sunt sprijiniţi de personal să îşi formeze deprinderi şi abilităţi adecvate de hrănire. despre drepturile şi modalităţile legale de acordare a asistenţei medicale. 12. 12.în centru sau în policlinici din cadrul comunităţii. conform normelor legale în vigoare: medic de familie. Beneficiarii au timp suficient pentru hrănire. Centrul rezidenţial monitorizează schimbările privind starea de sănătate a beneficiarilor ca efect al medicaţiei. lucrări stomatologice. 11. 12.ochelari.3.11. conform prescripţiilor medicale. beneficiarii primesc hrană dietetică. 12. . în funcţie de tipul centrului şi conform planului individual de intervenţie. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 12. 12.

în intervalele de timp prevăzute în orarul zilnic. consiliere psihologică. împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice şi de droguri. activităţi în aer liber. Centrul rezidenţial realizează pentru beneficiari programe de educaţie sanitară. activităţile de recuperare pot fi: psihoterapie. meloterapie. terapii de expresie şi ocupaţionale artterapie. În cazul decesului unui beneficiar. 12. inclusiv celor imobilizaţi la pat. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 13. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii desfăşoară activităţi de recuperare conform | | | nevoilor şi preferinţelor acestora.RECUPERARE STANDARDUL 13 Recuperare ______________________________________________________________________________ | Standardul 13 | Recuperare | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură activităţi de recuperare. Personalul implicat în activităţile de recuperare este calificat corespunzător normelor profesionale. MODULUL IV . să îşi organizeze şi să execute.3.2. terapie prin masaj. folosind personal calificat. 13.10. fiind luate toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident şi îmbolnăvire. 12. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să participe la | . autoservire şi autogospodărire. balneoterapie. terapie prin muncă-ergoterapie.1. igienă personală. în cadrul orarului zilnic. pe cât posibil autonom. Personalul centrului rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să manifeste iniţiativă. 13. termoterapie. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor. În funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor şi de resursele materiale şi umane existente. centrul rezidenţial împreună cu familia/reprezentantul legal se asigură că sunt îndeplinite toate formalităţile necesare. Centrul rezidenţial asigură activităţi de recuperare în baza programului individual de recuperare. medicamentele beneficiarului se păstrează până la stabilirea cauzelor decesului.kinetoterapie. formarea.4. MODULUL V . terapii de recuperare neuromotorie .INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ STANDARDUL 14 Integrare/reintegrare socială ______________________________________________________________________________ | Standardul 14 | Integrare/Reintegrare socială | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de | | | participare la activităţi de integrare/reintegrare. 13. în baza| | | evaluării/reevaluării beneficiarilor.12. fizioterapie.12. dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă.11. hidroterapie. activităţi cotidiene. sexuală şi contraceptivă. terapia tulburărilor de limbaj.

restricţii. ieşiri în comunitate. servicii de îndrumare vocaţională. | . 14. Centrul rezidenţial îi încurajează pe beneficiari să îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor de socializare. Centrul rezidenţial asigură servicii de integrare/reintegrare familială şi comunitară în baza programului individual de integrare/reintegrare socială. îndrumare vocaţională: sprijin pentru angajare. condiţiile de supraveghere a vizitelor . orientare şi încadrare în muncă. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor. 14.3. informare şi consiliere. 14. 14. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 14. reprezentanţii legali şi familiile despre condiţiile de desfăşurare a vizitelor în centru . asistenţă socială şi altele. spaţii pentru învăţare. 14.4. materiale şi echipamente. educaţie şcolară. Centrul rezidenţial asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate. opiniile lor fiind luate în considerare la întocmirea orarului zilnic.DREPTURI ŞI ETICĂ STANDARDELE 15 şi 16 Codul drepturilor beneficiarilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 15 | Codul drepturilor beneficiarilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial respectă drepturile beneficiarilor în | | | procesul de furnizare a serviciilor. vizite. atunci când nu există o interdicţie legală în acest sens. în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale.| | viaţa socială a comunităţii. formare. sprijin pentru a accesa în comunitate servicii de: educaţie. MODULUL VI . Centrul rezidenţial îi sprijină pe beneficiari să cunoască şi să utilizeze serviciile comunităţii: poştă şi comunicaţii.10.prin telefon. consiliere şi reprezentare juridică. Centrul rezidenţial informează şi consultă familiile beneficiarilor atunci când se iau decizii importante în legătură cu beneficiarii. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de | | | personal. echipamente şi materiale. consiliere pentru adaptarea locuinţei. Centrul rezidenţial asigură transport. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţiile necesare pentru derularea activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber: resurse umane. transport. după caz. Centrul rezidenţial informează beneficiarii. personal de sprijin beneficiarilor care frecventează servicii educaţionale. 14. spaţiile de primire a vizitatorilor.2. servicii medicale şi de recuperare.1.5.programul de vizitare. 14.8. reprezentantul legal.asigurând un cadru privat şi o ambianţă intimă în aceste situaţii.7. asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni. 14. 14. Centrul rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să îşi exercite dreptul la vot. mijloace de transport şi altele. corespondenţă.6. prietenii . 14.11.9. Centrul rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să menţină relaţii cu familia. interpretare în limbaj mimicogestual.

în format clasic sau adaptat. Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Codul drepturilor beneficiarilor. aducătoare de venituri pentru centru.11.7.4.2. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru.2. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil. 15. de a practica cultul religios dorit. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate.2.14. proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii.2.8.2.1.15.2. de a nu desfăşura activităţi lucrative.2. 15.2.2. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii. ei sau reprezentanţii lor. 15.17.6. în afara celor stabilite de medic sau de alt personal calificat. 15.1. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale.26. abandonaţi. 15. în mod complet şi accesibil.2.3.20. 15. 15. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale. despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea.2.2. hărţuiţi sau exploataţi sexual.|_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 15. 15. 15.2.10. de a nu fi abuzaţi. cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise între centrul rezidenţial şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi a bunurilor. asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc. 15. de a decide şi de a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile.5. 15. 15. 15. de a beneficia de intimitate.16.12. funcţional şi intim.2. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii. 15. 15. sexuale.2. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune. 15.2. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii. 15.2.2.2.2. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familială. împotriva voinţei lor. fără discriminare.21. de a nu fi exploataţi economic privind banii. . de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare.9. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică. pedepsiţi.2. 15.18. deţinute de furnizor. 15. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă.2.19. conform potenţialului şi dorinţelor personale.24. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate. de a fi informaţi.2. 15. sigur.22.2. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc. etnice. 15. 15. 15.25.13. 15. conform legii. întro formă accesibilă nivelului de educaţie al beneficiarului.2.23. cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe. 15. precum şi a celor convenite prin contractul de servicii. Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile: 15. de a fi informaţi la zi. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile. neglijaţi.2.2. de a gândi şi de a acţiona autonom. 15.2.

2. Centrul rezidenţial asigură anual sau ori de câte ori este nevoie sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap. în termen de 7 zile de la admitere. casete audio.2.19 Reclamaţii ______________________________________________________________________________ | Standardul 17 | Reclamaţii | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind | | | înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a | | | reclamaţiilor. în caz de forţă majoră. într-un format şi la un nivel accesibil în funcţie de handicap . cum se efectuează.27. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii.2.2. Centrul rezidenţial îi informează în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali. procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburări psihice. Centrul rezidenţial pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizărilor/reclamaţiilor. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi | | | respect. 17. limbaj uşor de citit. de a primi răspuns la solicitările exprimate. 16. 15.scriere Braille.5.29. 16.1.1. Personalul cunoaşte şi aplică.2. 16. conformă cu normele | | | deontologice şi cu legislaţia în vigoare.28.RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE STANDARDELE 17 . despre procedura privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează. de a fi trataţi individualizat.3. Centrul rezidenţial îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali/familia despre procedura unităţii privind relaţia personalului cu beneficiarii. reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine| | | şi corectitudine. pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. Personalul cunoaşte şi respectă Codul drepturilor beneficiarilor. inclusiv cu privire la dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii. cine se ocupă de rezolvarea cazului.4. 15. MODULUL VII . | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 17.15. 16. care sunt etapele şi termenele de răspuns. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 16. . Relaţia personalului cu beneficiarii ______________________________________________________________________________ | Standardul 16 | Relaţia personalului cu beneficiarii | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind | | | relaţia personalului cu beneficiarii.

2. 18. Centrul rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului asupra propriei persoane. salvarea. . 18. neglijării. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate. Centrul rezidenţial informează personalul şi beneficiarii/reprezentanţii legali despre procedura cu privire la prevenirea. iar măsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului. înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. care aplică legislaţia în vigoare şi anunţă.1. Centrul rezidenţial informează în scris reprezentantul legal sau familia.6. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor.3.4. Notificarea incidentelor deosebite ______________________________________________________________________________ | Standardul 19 | Notificarea incidentelor deosebite | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind | | | notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de | | | furnizare a serviciilor. Centrul rezidenţial monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari în afara unităţii. în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate. precum şi măsurile ce au fost luate.5. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii. neglijare sau exploatare a unui beneficiar au obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea. asupra altor beneficiari. Centrul rezidenţial deţine registrul privind protecţia împotriva abuzurilor. 18. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 18. în legătură cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor. Angajaţii centrului rezidenţial care identifică situaţii de abuz. procuratura. care afectează beneficiarii. 18. după caz.1. evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţă asupra beneficiarilor. poliţia.17. | | | discriminării.3. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarului. semnalarea.| | | discriminării sau tratamentului degradant sau inuman. Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării ______________________________________________________________________________ | Standardul 18 | Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind | | | protecţia beneficiarilor împotriva abuzurilor. 18. în scopul prevenirii unor situaţii de abuz/exploatare al/a beneficiarilor. neglijării. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 19. personalul responsabilizat notifică incidentul. fapte | | | comise deliberat sau din ignoranţă. identificarea. după caz. măsurile se decid cu respectarea normelor legale în vigoare. poliţia. asupra personalului sau asupra unor persoane din afara centrului. acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului. furnizorul de servicii. tratamentului degradant sau inuman.

unde şi cum se realizează activitatea. Recuperare . prin care se stipulează condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială. care presupune refacerea structurilor morfofuncţionale alterate. cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea.cu sau fără servicii de îngrijire la domiciliu. între o unitate furnizoare de servicii sociale specializate şi beneficiar. sănătăţii. Contract de servicii . Responsabil de caz .lucrător în cadrul unui serviciu social specializat. obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activităţi.utilizator de servicii sociale. comportamentul inadecvat al unui membru al personalului. GLOSAR Abilităţi de viaţă independentă . contravenţii şi infracţiuni. informării şi comunicării. LISTA DOCUMENTELOR . prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor. la nivelul obişnuit al comunităţii de apartenenţă. justiţiei şi culturii. fie independent. acord scris care produce efecte juridice. acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei.procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social. de a se autoservi şi de a se autogospodări. mobilităţii. drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi. care coordonează derularea planului individual de intervenţie. ce materiale. integrare şi incluziune socială ale persoanelor adulte cu handicap.19. Evaluare . ce vizează antrenarea structurilor neafectate pentru a crea şi a consolida comportamente şi abilităţi noi.3. pe două coordonate: reabilitare. absenţa nejustificată din centru.2. bolile infecţioase şi contagioase. Se notifică cel puţin următoarele evenimente: decesul unui beneficiar. conţinutul activităţii: cine.4. securităţii. Integrare socială . Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemnează în dosarul acestuia. inclusiv circumstanţele în care s-a produs. când.precizează condiţiile de desfăşurare a activităţilor beneficiarului . Incluziune socială . Centrul rezidenţial transmite notificarea în maximum 24 de ore de la producerea incidentului. Procedură .se referă la capacitatea unei persoane de a se întreţine.conţine. 19.pe parcursul unei zile. educaţiei. ocupării forţei de muncii. fie cu sprijin în unităţi de asistenţă socială de tip "locuinţe protejate". o rănire sau vătămare importantă ori accident. şi abilitare.proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare. destinate combaterii excluziunii sociale. Orar zilnic . echipamente şi documente trebuie utilizate. 19. în comunitate .setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale.intervalul orar şi locul . etapele de urmat.asigură persoanelor cu handicap activităţi care au drept scop restabilirea stării iniţiale de sănătate şi funcţionalitate a acestora. Beneficiar . locuirii. alte evenimente petrecute în centru care afectează calitatea vieţii sau siguranţa beneficiarilor. echivalente cu cele deficitare. de regulă.înţelegere. scopul.

1. Plan individual de intervenţie .Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap 1. . 2. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Populaţia are acces la informaţii privind oferta de servicii | | | a centrului de zi. Ghidul beneficiarului .vezi standardul 12. 2. familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate materiale informative şi publicitare privind serviciile furnizate. centre de integrare prin terapie ocupaţională.vezi standardul 3.vezi standardul 18. 8.vezi standardul 16. Procedură privind notificarea incidentelor deosebite . 2. Centrul de zi pune la dispoziţia beneficiarului. Procedură privind sistarea serviciilor . Procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii .vezi standardul 2.ACCESAREA SERVICIILOR STANDARDELE 1 . centre de pregătire pentru o viaţă independentă şi altele.vezi standardul 4. 9. 6. centre de recuperare şi reabilitare. 3. Fişa medicaţiei . 7. NOTĂ: Tipuri de centre: centre de îngrijire şi asistenţă. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 1.5. Procedură privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor . 5.aferente Standardelor specifice de calitate . 2. 4.vezi standardul 4. Orar zilnic .vezi standardul 3. Procedură privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării . Procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor .vezi standardul 2.5 Informare ______________________________________________________________________________ | Standardul 1 | Informare | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi utilizează materiale informative | | | privind serviciile furnizate.vezi standardul 19. 2.2. 2. Manual de proceduri .3.1. Codul drepturilor beneficiarilor . Foaie de ieşire .vezi standardul 1.vezi standardul 17.6. 2. ANEXA 2 STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE Centrele de zi pentru persoane adulte cu handicap MODULUL I . centre-pilot. inclusiv în forme accesibile | | | persoanelor cu handicap. Registru privind protecţia împotriva abuzurilor . Fişă de evaluare .vezi standardul 1.vezi standardul 15. centre de tip respiro/centre de criză.4.vezi standardul 18.

limbaj uşor de înţeles şi altele. 1. 2. în limbile minorităţilor naţionale.6. Centrul de zi efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului. la 6 luni. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii participă la un program de activităţi care | | | răspunde nevoilor individuale evaluate. Evaluarea/reevaluarea beneficiarilor se efectuează cu participarea acestora şi. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarilor li se asigură servicii în baza | | | evaluării/reevaluării nevoilor individuale. redactat în limba română sau. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime . care include informaţii actualizate despre obiectivele. la momentul admiterii. în baza unui program afişat la loc vizibil. după caz. după caz.1. casete video/audio. 2. 2. 2. 2. asistenţă socială.2.3. calificarea personalului. costurile.7. când apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice. Toţi cei interesaţi pot vizita centrul de zi. document ce cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor către beneficiar.4. a reprezentantului legal.5. Program zilnic ______________________________________________________________________________ | Standardul 3 | Program zilnic | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi stabileşte şi respectă un program zilnic al | | | activităţilor. pentru a cunoaşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor. numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor. Centrul de zi efectuează reevaluarea beneficiarului: periodic. Centrul de zi utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ. conform legii. 2. la sistarea serviciilor. Centrul de zi deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate.4. folosind personal specializat. Centrul de zi asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate. 1. psihopedagogie. Centrul de zi deţine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o fişă de evaluare în care se înregistrează datele evaluărilor/reevaluărilor. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care privesc beneficiarii pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali.2.3. resursele.1. beneficiarul/reprezentantul său legal având acces la acestea. precum: scriere Braille. facilităţile. serviciile furnizate. Centrul de zi efectuează evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină. 1. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 2. psihologie. Evaluare ______________________________________________________________________________ | Standardul 2 | Evaluare | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi utilizează o procedură privind | | | evaluarea/reevaluarea beneficiarilor.5. Centrul de zi deţine şi utilizează manualul de proceduri.

Programul este afişat la loc vizibil. pe baza planului individual de intervenţie. Planul individual de intervenţie include: programul individual de îngrijire.3. 4. serviciile asigurate beneficiarului. accesibil beneficiarilor.9. 4.2. psihologie. tipărită obişnuit sau în scriere Braille.5. tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor. psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie. după caz. 4. 3. Planul individual de intervenţie stabileşte. 4. Sistarea serviciilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 5 | Sistarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind sistarea | | | serviciilor. 4. programul individual de socializare. centrul de zi stabileşte numărul responsabililor de caz. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie.3. 4. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 4. Planificarea serviciilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 4 | Planificarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură fiecărui beneficiar un plan al | | | serviciilor care îi vor fi furnizate.6. în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului. personalului şi celor interesaţi.2. casete video/audio. Responsabilul de caz. O echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină. Orarul zilnic nu suprasolicită beneficiarii. Centrul de zi desemnează un responsabil de caz din rândul personalului specializat pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie. în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit. în funcţie de gradul. 4. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale ale| | | beneficiarului. Fiecare beneficiar are un orar zilnic propriu.8. asistenţă socială.1. | |_______________|______________________________________________________________| . în baza evaluării/reevaluării. Planul individual de intervenţie este revizuit după orice reevaluare.7. prezentată într-o formă accesibilă. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei planificări| | | individuale.3. cu respectarea contractului de servicii. pe baza fişei de evaluare. Planul individual de intervenţie şi orarul zilnic ţin cont de opţiunile beneficiarului/reprezentantului legal şi se aduc la cunoştinţa acestuia.1. 4. precum şi personalul implicat. fiind prevăzute pauze şi intervale de relaxare. programul individual de recuperare. 3. elaborează un orar zilnic pentru fiecare beneficiar şi urmăreşte respectarea acestuia.4. Programul de funcţionare al centrului de zi este de minimum 8 ore zilnic.

5.LOCAŢIA . după caz. furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare. Centrul de zi dispune de post telefonic şi de acces la internet. Centrul de zi este înconjurat cu un gard de înălţime medie. în toate spaţiile pe care le deţine. Centrul de zi este amplasat în comunitate. 6. confortabilă şi accesibilă. Centrul de zi asigură beneficiarilor confort termic şi ventilaţie. cu vizibilitate din ambele sensuri. MODULUL II . Sistarea serviciilor către beneficiar se efectuează în interesul acestuia.6.4. de comun acord cu beneficiarul. Pentru fiecare beneficiar.3. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii îşi desfăşoară activităţile într-o locaţie | | | sigură. motivele. 5. 6.5. în cazuri de forţă majoră. 6.4. fără elemente metalice periculoase. 6.2.10 Siguranţă şi accesibilitate ______________________________________________________________________________ | Standardul 6 | Siguranţă şi accesibilitate | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură beneficiarilor condiţii de desfăşurare | | | a activităţilor prevăzute în programul zilnic. dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor. igienizate. ţinându-se cont de rezultatele reevaluărilor. dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei. sigure. o copie a foii de ieşire se trimite.1. În apropierea Centrului de zi există căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun. La sistarea serviciilor.CONDIŢII GENERALE STANDARDELE 6 . cu confirmare de primire. centrul de zi întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire. pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal. în care se precizează: data sistării serviciilor către beneficiar. conform prevederilor contractului de servicii. Sistarea serviciului se poate dispune în următoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical. iar al doilea se arhivează de către furnizor. pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el. 5. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 6. planul individual de intervenţie. astfel încât să permită cu uşurinţă accesul beneficiarilor la serviciile furnizate de acesta. confortabile şi adaptate. Spaţiile centrului de zi sunt curate. 6. naturală sau artificială.Condiţii minime 5. dosarul se întocmeşte în două exemplare. Spaţiile destinate activităţilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 7 | Spaţiile destinate activităţilor | | |______________________________________________________________| . alte situaţii prevăzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar.2. serviciului social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul. persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului.1.3. foaia de ieşire şi fişa medicaţiei.

accesibile. Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei ______________________________________________________________________________ | Standardul 8 | Spaţiile pentru pregătirea/servirea hranei | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine spaţii pentru prepararea/servirea hranei| | | care corespund cerinţelor de igienă. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 7.3. oficiu. Centrul de zi deţine spaţii pentru activităţi de recuperare-socializare şi. are curte proprie sau se află în apropierea unor spaţii care pot fi folosite în acest scop: parcuri. bine iluminate. la care beneficiarii au acces. aceste spaţii sunt accesibile tuturor beneficiarilor.| | Centrul de zi dispune de spaţii suficiente pentru | | | desfăşurarea activităţilor conform nevoilor beneficiarilor. | |_______________|______________________________________________________________| . maşină de spălat vase şi altele. frigider. Spaţiile destinate activităţilor sunt amenajate. funcţionale şi confortabile. siguranţă. funcţionale. sigure şi confortabile. amenajate cu materiale uşor de igienizat. adaptate nevoilor. Centrul de zi deţine spaţii adecvate servirii hranei. 7. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate | | | nevoilor lor. cămară sau beci. flori.1. după caz. 7. | | | accesibilitate. funcţional şi confortabil. cu mobilier suficient. chiuvetă. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 8. Spaţiile centrului de zi destinate activităţilor corespund normelor profesionale specifice. dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor. dotate cu instalaţii şi aparatură specifice: instalaţie de gătit. fond muzical.4.2. funcţionalitate şi confort ale | | | beneficiarilor. Spaţiile destinate pregătirii. poate deţine spaţii pentru prepararea/servirea hranei şi spaţii destinate asistenţei medicale curente. 7.2. 8. după caz.3. precum şi normelor de protecţie a muncii. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii îşi desfăşoară activităţile planificate în | | | spaţii sigure. hotă. Centrul de zi dispune de spaţiu adecvat pentru activităţi în aer liber. păstrării şi servirii hranei respectă normele igienicosanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. cu o ambianţă plăcută. Centrul de zi poate deţine spaţii adecvate preparării şi păstrării alimentelor: bucătărie.| | | accesibile. congelator. terenuri de sport. vesela şi tacâmurile sunt suficiente. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Prepararea şi/sau servirea hranei se efectuează în spaţii | | | adecvate acestor activităţi şi cerinţelor beneficiarilor. de exemplu: feţe de masă. 8. Spaţiile igienico-sanitare ______________________________________________________________________________ | Standardul 9 | Spaţiile igienico-sanitare | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente.1.

colectarea. cu acces direct din spaţiile destinate activităţilor sau în imediata apropiere a acestora: un grup sanitar la cel mult 10 beneficiari. instalaţii electrice izolate şi sunt amenajate cu materiale antiderapante care permit întreţinerea şi igienizarea. MODULUL III . rece şi caldă. Spaţiile igienico-sanitare au apă curentă.ÎNGRIJIRE PERSONALĂ STANDARDELE 11 şi 12 Hrănire ______________________________________________________________________________ | Standardul 11 | Hrănire | .4. 9.3. în conformitate cu legislaţia în vigoare. Centrul de zi deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.2.6. conform normelor legale în vigoare. a tacâmurilor şi a veselei folosite în procesul de acordare a serviciilor. 9. utilităţile. 10. separate pe sexe. Centrul de zi aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie periodice adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine.7. igienice. dotările.5. Igiena şi controlul infecţiilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 10 | Igiena şi controlul infecţiilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi aplică măsurile de prevenire şi control al | | | infecţiilor. igienizarea obiectelor din materiale textile. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.3. 10. Centrul de zi asigură. conform normelor legale. Centrul de zi respectă normele legale privind: izolarea persoanei cu boli contagioase.2.5. în conformitate cu normele sanitare în vigoare. aceasta nu se află în proximitatea bucătăriilor sau a spaţiilor pentru servirea hranei şi va fi amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare. ferite de orice sursă de contaminare. Dacă centrul deţine o spălătorie-uscătorie. Centrul de zi deţine cel puţin o baie sau un duş. 10. 9. manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical. a deşeurilor clinice şi altele. la datele planificate. Centrul de zi efectuează depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. manevrarea şi eliberarea produselor de laborator. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 10. 10. la care are acces numai personalul responsabilizat. 10. Toate spaţiile. Centrul de zi deţine grupuri sanitare accesibile.4.1.Condiţii minime 9. împachetarea. 10. echipamentele şi materialele centrului de zi sunt curate. Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea. manevrarea şi depozitarea materialelor infectate. echipamentele personale şi alte materiale igienico-sanitare exclusiv pentru uzul propriu. Centrul de zi asigură materiale igienico-sanitare de uz curent.1. 9.

11. 11. inclusiv celor cu mobilitate redusă. Fiecare beneficiar primeşte asistenţă pentru menţinerea sănătăţii. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru menţinerea | | | sănătăţii. 12.| |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură beneficiarilor condiţii de hrănire. Supravegherea şi menţinerea sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Standardul 12 | Supravegherea şi menţinerea sănătăţii | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură condiţii de menţinere a sănătăţii | | | beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc. adusă de beneficiar sau de familia acestuia. despre drepturile şi modalităţile legale de acordare a asistenţei medicale. în conformitate cu normele legale în vigoare. 12. 11. furnizată de către o firmă specializată. | | | conform nevoilor şi preferinţelor. 12. 11. Personalul responsabilizat ţine evidenţa administrării medicamentelor.fişa medicaţiei.6. în centrul de zi se serveşte cel puţin o masă/gustare. Centrul de zi se asigură că hrana consumată de beneficiari corespunde normelor legale sub raport caloric. Beneficiarii au timp suficient pentru hrănire. iar atunci când este necesar primesc sprijin într-o manieră discretă. beneficiarii primesc hrană dietetică. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată. În timpul programului zilnic. chiar de la primirea în unitate. Centrul de zi îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali. 12.2. Centrul de zi monitorizează în scop preventiv şi terapeutic starea de sănătate a beneficiarilor.3. tolerantă. În cazul în care beneficiarii nu îşi pot administra singuri medicaţia.1. într-un document special . Beneficiarii iau masa în intervalele de timp prevăzute în programul centrului de zi. 11.5. . acest lucru se efectuează de către personalul responsabilizat. activităţi în aer liber prevăzute în orarul zilnic.4. pe baza recomandărilor medicului sau ale asistentului dietetician. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 12.3. în baza planului| | | individual de intervenţie. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 11. în baza programului individual de intervenţie.6.5. Centrul de zi asigură beneficiarilor. 12. calitativ şi cantitativ şi este diversificată de la o zi la alta. atunci când este cazul. cu respectarea normelor | | | legale în vigoare. Beneficiarii sunt sprijiniţi de personal să îşi formeze deprinderi şi abilităţi adecvate de hrănire. conform prescripţiilor medicale. medicamentele beneficiarului se păstrează până la stabilirea cauzelor decesului.2.4.1. În cazul decesului unui beneficiar în timpul desfăşurării activităţilor.7. centrul de zi sprijină familia/reprezentantul legal să îndeplinească formalităţile legale necesare. 12. Hrana poate fi: preparată în bucătăria centrului de zi.

| |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 14. dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă. terapia tulburărilor de limbaj.4. Centrul de zi asigură activităţi de recuperare în baza programului individual de recuperare. conform orarului zilnic. de interpretare în limbaj mimico-gestual. activităţile de recuperare pot fi: psihoterapie. igienă personală. Centrul de zi asigură acţiuni de socializare în baza programului individual de socializare. În funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor şi de resursele materiale şi umane existente. MODULUL V .2.MODULUL IV . 13. terapie prin muncă-ergoterapie. Acţiunile de socializare cuprind: sprijin pentru a accesa servicii de educaţie. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 13.SOCIALIZARE STANDARDUL 14 Socializare ______________________________________________________________________________ | Standardul 14 | Socializare | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură beneficiarilor condiţii de participare | | | la acţiuni de socializare. autoservire şi autogospodărire. pe cât posibil autonom. fizioterapie. meloterapie. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii desfăşoară activităţi de recuperare conform | | | nevoilor şi preferinţelor lor. de informare şi consiliere. de consiliere şi reprezentare . terapii de recuperare neuromotorie . consiliere psihologică. terapii de expresie şi ocupaţionale artterapie. Personalul centrului de zi îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să manifeste iniţiativă. terapie prin masaj. 13.1. hidroterapie. Personalul implicat în activităţile de recuperare este calificat corespunzător normelor profesionale. balneoterapie. activităţi cotidiene. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să participe la | | | viaţa socială a comunităţii.3.kinetoterapie. fiind luate toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident şi îmbolnăvire. termoterapie. să îşi organizeze şi să execute.1. în baza | | | evaluării/reevaluărilor beneficiarilor.RECUPERARE STANDARDUL 13 Recuperare ______________________________________________________________________________ | Standardul 13 | Recuperare | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură activităţi de recuperare.2. formarea. 13. 14.

15. în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale. 15. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii. 14. 14. 15. Centrul de zi îi sprijină pe beneficiari să participe la viaţa comunităţii. abandonaţi.13.1. asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc. de asistenţă socială şi altele. MODULUL VI . 15. Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile: 15.5. neglijaţi. 15.10.2. precum şi a celor convenite prin contractul de servicii. servicii de îndrumare vocaţională.1. de a gândi şi acţiona autonom.7. de consiliere pentru adaptarea locuinţei.2.11.juridică. 15. transport. 15.2. pedepsiţi.4.DREPTURI ŞI ETICĂ STANDARDELE 15 şi 16 Codul drepturilor beneficiarilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 15 | Codul drepturilor beneficiarilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi respectă drepturile beneficiarilor în procesul | | | de furnizare a serviciilor. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil. asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni. 14. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii.2. cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari. de a nu fi exploataţi economic privind banii.2.2.2. servicii medicale şi de recuperare.3. orientare şi încadrare în muncă.2.4. ei şi reprezentanţii lor. de a fi informaţi. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de | | | personal. Centrul de zi asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate. conform potenţialului şi dorinţelor personale. sigur.6.9.2. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate.2. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate. de formare. 15. 15.6.2. proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii. educaţie şcolară. hărţuiţi sau exploataţi sexual.8. 14. Centrul de zi îi încurajează pe beneficiari să îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea acţiunilor de socializare.12. de a nu fi abuzaţi. opiniile lor fiind luate în considerare la întocmirea orarului zilnic.2. Centrul de zi sprijină beneficiarii să cunoască şi să utilizeze serviciile comunităţii: poştă şi comunicaţii. 15. de a decide şi de a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile. . de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii fără discriminare. în afara celor stabilite de medic sau de alt personal calificat. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică.2. funcţional şi intim.5.3.2. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 15.2. 15. 15. 15. Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Codul drepturilor beneficiarilor. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe.

15. 15. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate.16. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 16. 15. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale.2. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile.25. Centrul de zi asigură anual sau ori de câte ori este nevoie sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap. Personalul cunoaşte şi aplică. de a fi trataţi individualizat.2. în format clasic sau adaptat. în mod complet şi accesibil.15.2.5. împotriva voinţei lor.2. religioase. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii. 15. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru.24.2. cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise dintre centrul de zi şi beneficiarul/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi a bunurilor. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc. procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor atunci când apar tulburări de comportament ce pun în pericol integritatea fizică a beneficiarului sau a celor din jur.3. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă.22. 15. inclusiv cu privire la dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii.17. familiile beneficiarilor despre procedura unităţii privind relaţia personalului cu beneficiarii. 15. 15. în caz de forţă majoră. de a beneficia de intimitate.2. conformă cu normele | | | deontologice şi cu legislaţia în vigoare. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi | | | respect.4. de a fi informaţi la zi. de a nu desfăşura activităţi lucrative.2.19.2.23.RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE .2. aducătoare de venituri pentru centru. MODULUL VII .2.2. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familială. 16. Centrul de zi îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali.28. sexuale. 16.26.2. 15.2.2.18. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale.27. 15. întro formă accesibilă nivelului de educaţie al beneficiarului. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune. Relaţia personalului cu beneficiarii ______________________________________________________________________________ | Standardul 16 | Relaţia personalului cu beneficiarii | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind relaţia | | | personalului cu beneficiarii. Personalul cunoaşte şi respectă Codul drepturilor beneficiarilor. 15. despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea.2. 16. 15. de a primi răspuns la solicitările exprimate.15. 15.1. 15. conform legii.14. pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 16.21. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare. etnice.20. 15. deţinute de furnizor.2.

18. Centrul de zi îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului asupra propriei persoane. semnalarea.2.3. reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine| | | şi corectitudine. care sunt etapele şi termenele de răspuns.3. Protecţie împotriva abuzurilor şi neglijării ______________________________________________________________________________ | Standardul 18 | Protecţie împotriva abuzurilor şi neglijării | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind protecţia | | | beneficiarilor împotriva abuzurilor. neglijării. în funcţie de handicap: scriere Braille. 17. tratamentului degradant sau inuman. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzului. chiar de la admitere.2. despre procedura privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează. Centrul de zi informează personalul şi beneficiarii/reprezentanţii legali despre procedura cu privire la prevenirea. 17. Centrul de zi pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizărilor/reclamaţiilor. Centrul de zi îi informează în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali. | | | discriminării. . casete audio. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 17.4. neglijare sau exploatare a unui beneficiar au obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea. 18. poliţia. în scopul prevenirii unor situaţii de abuz/exploatare al/a beneficiarilor. asupra altor beneficiari. asupra personalului sau asupra unor persoane din afara centrului. 18. Angajaţii centrului de zi care identifică situaţii de abuz. cine se ocupă de rezolvarea cazului. parchetul. limbaj uşor de citit. evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţă manifestate faţă de beneficiari. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a | | | reclamaţiilor. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. identificarea.19 Reclamaţii ______________________________________________________________________________ | Standardul 17 | Reclamaţii | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind | | | înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. după caz. cum se efectuează.STANDARDELE 17 . neglijării. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 18. într-un format şi la un nivel accesibil. | | | tratamentului inuman sau degradant.1. salvarea. care aplică legislaţia în vigoare şi anunţă. fapte | | | comise deliberat sau din ignoranţă.1. Centrul de zi monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari în afara unităţii.

acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei.înţelegere. comportamentul inadecvat al unui membru al personalului. personalul responsabilizat notifică incidentul.2. iar măsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului.1. inclusiv circumstanţele în care s-a produs. poliţia. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemnează în dosarul acestuia. situaţiile de abuz sau neglijare. care afectează beneficiarii.proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare. Contract de servicii .5. precum şi măsurile ce au fost luate. după caz. măsurile se decid cu respectarea normelor legale în vigoare. în comunitate . integrare şi incluziune socială ale persoanelor adulte cu handicap. autoservi şi autogospodări. în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate. absenţa nejustificată din centru. fie cu sprijin. GLOSAR Abilităţi de viaţă independentă . la nivelul obişnuit al comunităţii de apartenenţă. Evaluare . . | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate. prin care se stipulează condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială. 18. Centrul de zi informează în scris reprezentantul legal sau familia.se referă la capacitatea unei persoane de a se întreţine. între o unitate furnizoare de servicii sociale specializate şi beneficiar. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 19. o rănire sau vătămare importantă ori un accident. furnizorul de servicii. Centrul de zi transmite notificarea în maximum 24 de ore de la producerea incidentului. 19.cu sau fără servicii de îngrijire la domiciliu. în unităţi de asistenţă socială de tip "locuinţe protejate". Se notifică cel puţin următoarele evenimente: decesul unui beneficiar. contravenţii şi infracţiuni. 19. acord scris care produce efecte juridice.18. fie independent.utilizator de servicii sociale. alte evenimente petrecute în centru care afectează siguranţa beneficiarilor. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarului. Centrul de zi deţine Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor. acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului. drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi.3. bolile infecţioase şi contagioase.6. Notificarea incidentelor deosebite ______________________________________________________________________________ | Standardul 19 | Notificarea incidentelor deosebite | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind | | | notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de | | | furnizare a serviciilor. în legătură cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor. Beneficiar .

2. Procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor . 2. Plan Individual de intervenţie . Registru privind protecţia împotriva abuzurilor . 7. justiţiei şi culturii. care coordonează derularea planului individual de intervenţie.vezi standardul 2. Procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii .intervalul orar şi locul .conţine.Centre de zi pentru persoane adulte cu handicap 1. 2. prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor. 2.pe parcursul unei zile. mobilităţii.5.vezi standardul 2. 4. de regulă. 6. conţinutul activităţii: cine. Procedură privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor . Manual de proceduri .procesul de interacţiune între individ sau grup şi mediul social. inclusiv în forme accesibile persoanelor | . scopul. 2.4 Informare ______________________________________________________________________________ | Standardul 1 | Informare | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi utilizează materiale informative privind| | | locuinţa protejată.4.Integrare socială .vezi standardul 18. ce materiale.vezi standardul 1.ACCESAREA SERVICIILOR STANDARDELE 1 .vezi standardul 5.vezi standardul 17. etapele de urmat. Responsabil de caz . când.lucrător în cadrul unui serviciu social specializat. ocupării forţei de muncii. Orar zilnic .vezi standardul 15. unde şi cum se realizează activitatea. echipamente şi documente trebuie utilizate. LISTA DOCUMENTELOR aferente Standardelor specifice de calitate .vezi standardul 1. 5. Procedură .setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale. 2. 2.vezi standardul 16. destinate combaterii excluziunii sociale. Procedură privind sistarea serviciilor . locuirii. informării şi comunicării.vezi standardul 4. Procedură privind notificarea incidentelor deosebite . Fişă de evaluare . cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea. Fişa medicaţiei . Procedură privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării .vezi standardul 18.vezi standardul 12.vezi standardul 19. 3. educaţiei.precizează condiţiile de desfăşurare a activităţilor beneficiarului .6.3.1. securităţii. Foaie de ieşire . Codul drepturilor beneficiarilor . Incluziune socială . obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activităţi. ANEXA 3 STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap MODULUL I . sănătăţii. Ghidul beneficiarului . 8.2.vezi standardul 5.

care include informaţii actualizate despre obiectivele. facilităţile. 2. Furnizorul efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului din punctul de vedere al abilităţilor de viaţă independentă. Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarului.5. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarilor li se asigură servicii în baza | | | evaluării/reevaluării nevoilor individuale.1.3. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 2. familiei acestuia sau oricărei altei persoane interesate materiale informative şi publicitare privind locuinţa protejată. psihopedagogie. redactat în limba română sau. 2. casete video/audio. 1. 1. ţinând cont de interesul beneficiarului şi de opinia acestuia sau a reprezentantului legal. pentru a cunoaşte condiţiile de locuit. Furnizorul utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ. 2. Furnizorul deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate.| |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 1.5. la 6 luni. a reprezentantului legal.6. în baza unui program afişat la loc vizibil. 2. Furnizorul efectuează evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină. Furnizorul deţine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o fişă de evaluare în care se înregistrează datele evaluărilor/reevaluărilor. Vezi standardul 11.2.4.6. 1.2. Furnizorul deţine şi utilizează un manual de proceduri. În baza rezultatelor reevaluărilor. . document ce cuprinde toate procedurile aplicate în cadrul locuinţei protejate. Toţi cei interesaţi pot vizita locuinţa protejată. 1. 2.3. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care îi privesc pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali. în limbile minorităţilor naţionale. la sistarea serviciilor. precum scriere Braille.1. în concordanţă cu tipul locuinţei protejate. psihologie. resursele. numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor.4. Furnizorul efectuează reevaluarea beneficiarului: periodic. pentru a stabili activităţile de sprijin şi gradul de intervenţie. costurile. după caz. 1. când apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice. furnizorul de servicii poate propune transferul persoanei adulte cu handicap în alt tip de serviciu social sau viaţă independentă în comunitate. Evaluare ______________________________________________________________________________ | Standardul 2 | Evaluare | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi utilizează o procedură privind | | | evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. limbaj uşor de înţeles şi altele. după caz. Evaluarea/reevaluarea beneficiarului se efectuează cu participarea acestuia şi. asistenţă socială.| | cu handicap. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Populaţia are acces la informaţii privind locuinţa protejată.

cu respectarea contractului de servicii. psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie. tipărită obişnuit sau în scriere Braille. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 3. 3. Sistarea serviciilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 4 | Sistarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind sistarea | | | serviciilor. conform legii. după caz. în funcţie de modificarea nevoilor lui individuale.2. Furnizorul stabileşte numărul responsabililor de caz. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale ale| | | beneficiarului.1. prezentată într-o formă accesibilă.7. Planificarea activităţilor şi serviciilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 3 | Planificarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură fiecărui beneficiar un plan al | | | activităţilor şi serviciilor. psihologie. Planul individual de intervenţie ţine cont de opţiunile beneficiarului/reprezentantului legal şi se aduce la cunoştinţa acestuia. cu respectarea prevederilor contractului de servicii. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie. beneficiarul/reprezentantul legal având acces la acestea. 3. 3. Planul individual de intervenţie stabileşte activităţile de sprijin care i se asigură beneficiarului pe perioada rezidenţei. . alte situaţii prevăzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar. pe baza fişei de evaluare. asistenţă socială. 3.6. 4. pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal. precum şi personalul implicat. 3. în cazuri de forţă majoră. pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el. în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit. în funcţie de gradul.1. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 4. Planul individual de intervenţie este revizuit după reevaluarea beneficiarului.2. casete video/audio. ţinându-se cont de rezultatele reevaluărilor. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei planificări| | | individuale.2.7. Sistarea serviciilor are loc în următoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical.3. 3. O echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină.5. tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor din locuinţa protejată.4. Furnizorul desemnează un responsabil de caz pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie. Furnizorul asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate. de comun acord cu beneficiarul. Sistarea serviciilor către beneficiar se efectuează în interesul acestuia.

Locuinţa protejată include camera proprie a beneficiarului/beneficiarilor.6. Locuinţa protejată asigură pentru fiecare beneficiar un spaţiu locativ total de cel puţin 13. cu semnătură de primire.8. Locuinţa protejată dispune de o cameră pentru personal. 5.4. dotate cu echipamente adecvate pentru a răspunde nevoilor individuale evaluate ale locatarilor privind accesibilitatea şi siguranţa. 5.9. o cameră de zi la maximum 6 beneficiari. Vezi standardul 11. bucătărie. dosarul se întocmeşte în două exemplare.4. după caz. 5. grup sanitar.3. În cazul decesului unui beneficiar.7.4.GĂZDUIRE STANDARDELE 5 . în care se precizează: data ieşirii. beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei. în cazul locatarilor care utilizează un fotoliu rulant. Locuinţa protejată dispune de post telefonic şi de acces la internet. 5.3. Pentru fiecare beneficiar. Locuinţa protejată asigură beneficiarilor confort termic şi ventilaţie naturală sau artificială. serviciului social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul. locul în care se mută beneficiarul. Spaţiile locuinţei protejate sunt curate. planul individual de intervenţie. astfel încât să permită accesul beneficiarilor la activităţi şi servicii. dintre care unul se înmânează. în spaţiile pe care le deţine. 5. 5. Furnizorul asigură toate măsurile necesare pentru ca beneficiarul să părăsească locuinţa protejată în condiţii de securitate. sigure. .2. MODULUL II . Locuinţa protejată poate găzdui până la 10 persoane.5 mp respectiv 16 mp. furnizorul întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire. o copie a foii de ieşire se trimite. În apropierea locuinţei protejate există căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.5. cameră pentru personal. foaia de ieşire şi fişa medicaţiei.10 Siguranţă şi accesibilitate ______________________________________________________________________________ | Standardul 5 | Siguranţă şi accesibilitate | | |______________________________________________________________| | | Locuinţa protejată asigură beneficiarilor condiţii de locuit | | | conform nevoilor individuale. furnizorul sprijină familia/reprezentantul legal să îndeplinească formalităţile legale necesare. 4. în cazul celei maxim protejate. igienizate. după caz.5. confortabile şi adaptate. 4. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 5. medicamentele beneficiarului se păstrează până la stabilirea cauzelor decesului. Vezi standardul 11. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii trăiesc într-o locuinţă sigură. dependinţe. persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului. La sistarea serviciilor.6. iar al doilea se arhivează de către furnizor. spaţii exterioare şi. 5.1. baie/duş. confortabilă şi | | | accesibilă. motivele. cu confirmare de primire. furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare. 4. 5. Locuinţa protejată este amplasată în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia.

În fiecare locuinţă protejată. 6. locatari şi personal. Camera de zi ______________________________________________________________________________ | Standardul 7 | Camera de zi | | |______________________________________________________________| | | Locuinţa protejată deţine o cameră de zi pentru utilizare în | | | comun. păstrarea igienei şi curăţeniei. Suprafaţa camerei de zi trebuie să fie suficient de mare pentru ca beneficiarii să petreacă timpul liber. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarul/beneficiarii locuieşte/locuiesc într-o cameră | | | corespunzătoare nevoilor individuale. noptieră. locatari şi vecini. flori. restricţii privind fumatul. absenţa din locuinţă. care poate fi încuiată.3. plata cheltuielilor comune. . în cazul locatarilor care utilizează un fotoliu rulant. Fiecare beneficiar deţine cheia camerei proprii. respectiv 8 mp. Amenajarea şi dotarea locuinţei protejate asigură funcţionalitate. în cazul | | | insuficienţei spaţiului locativ. scaun.11. uşi de balcon. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 7. întreţinerea şi reparaţiile locuinţei. pentru a petrece timpul | | | împreună.1. confort şi o atmosferă familială.1. pe timpul zilei. 2 beneficiari pot ocupa | | | împreună o cameră. personalul deţine o cheie de rezervă pentru situaţii de forţă majoră.10. 6.Regulile casei. dacă nu există restricţii precizate în planul individual de intervenţie.2. organizarea activităţilor gospodăreşti.5. echipamente pentru încălzire. vizitele unor persoane din afara locuinţei. Beneficiarii îşi pot aduce obiecte personale şi pot amenaja spaţiul propriu conform preferinţelor. 5. funcţionale şi eficiente. obiecte decorative. consumul de băuturi alcoolice şi altele. Camera proprie dispune de: iluminare naturală. desene. 6.4. care pot fi scrise sau nescrise şi care se referă la: accesul în locuinţă. Fiecare locatar beneficiază de un spaţiu de cel puţin 6 mp. relaţiile dintre locatari. masă. Camera proprie ______________________________________________________________________________ | Standardul 6 | Camera proprie | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură fiecărui beneficiar o cameră.5. cu acordul scris al acestora. locatarii convieţuiesc în baza unor norme stabilite de comun acord . ventilaţie directă: geamuri. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Locatarii au acces în camera de zi. dulap. iluminat artificial general. În camera proprie există pentru fiecare beneficiar: pat. 6. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime: 6. cu fotografii de familie. cu respectarea condiţiilor stabilite prin Regulile casei. să primească vizite şi/sau să servească masa împreună. de plafon şi zonal.

Bucătăria are un spaţiu suficient.5.1. congelator . dulapuri pentru veselă şi tacâmuri. 7. pentru prepararea/servirea hranei şi păstrarea alimentelor. funcţionale. 8.2. fotolii/canapele. confortabilă şi accesibilă tuturor locatarilor locuinţei.2. păstrării şi servirii hranei respectă normele igienicosanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. 9. Beneficiarii au acces la spaţiile igienico-sanitare. Pardoseala spaţiilor igienico-sanitare este antiderapantă.4. Locuinţa protejată dispune de un grup sanitar. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii prepară şi servesc hrana în spaţii adecvate.2.3. în număr suficient.5. | | | curate şi într-o ambianţă plăcută. Bucătăria dispune de mobilier suficient. 9.3. 8. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime: 9.chiuvetă. frigider.4. Bucătăria ______________________________________________________________________________ | Standardul 8 | Bucătăria | | |______________________________________________________________| | | Locuinţa protejată deţine un spaţiu.4. televizor. hotă. 8. Spaţiile igienico-sanitare ______________________________________________________________________________ | Standardul 9 | Spaţiile igienico-sanitare | | |______________________________________________________________| | | Locuinţa protejată dispune de spaţii igienico-sanitare | | | suficiente. scaune. Spaţiile igienico-sanitare sunt asigurate cu apă curentă. Camera de zi este amenajată şi mobilată astfel încât să fie funcţională. servirea şi păstrarea hranei. Beneficiarii participă la amenajarea şi decorarea camerei de zi. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 8. inclusiv baie/duş. cu respectarea Regulilor casei. radio. accesibile. pentru maximum 3 persoane.6. rece şi caldă. sigure şi confortabile. 9. aragaz. bibliotecă. utilizat în comun de | | | locatari. telefon. cu respectarea Regulilor casei. 7.7. Spaţiile destinate preparării.5. pentru prepararea. 8. 8. instalaţii electrice izolate şi echipamente pentru încălzire funcţionale şi eficiente. scaune. Beneficiarii au acces în camera de zi. 7. Spaţiile igienico-sanitare se încuie pentru a putea asigura intimitatea. 9. uşor de igienizat. cu respectarea Regulilor casei.veselă şi tacâmuri. internet. funcţional şi confortabil: masă. Igiena şi controlul infecţiilor . | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate | | | nevoilor lor.3. Bucătăria este dotată cu instalaţii şi echipamente .1. Bucătăria are dependinţe suficiente pentru păstrarea în bune condiţii a alimentelor. Beneficiarii au acces liber la bucătărie. corespunzător numărului de beneficiari. Camera de zi este dotată cu: masă.

Beneficiarii îşi igienizează rufăria proprie după un program stabilit prin consens. Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea.2. săpun. pentru a | | | duce viaţă independentă. preferinţe. anotimp. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 11. suficientă.1. 10. MODULUL III . 10. 10. 10. încălţămintei.1. 10. instalate conform normelor de protecţie în vigoare. prosoape. materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă.5.6.9. utilităţile. | | | igienizată. igienizate. în baza evaluării cerinţelor | | | individuale. Furnizorul asigură obiecte de igienă personală: periuţă de dinţi.2. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 10. Locuinţa protejată este menţinută curată şi igienizată.4. în condiţiile obişnuite ale mediului familial de viaţă. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii duc o viaţă independentă. lenjeriei şi a spaţiilor locuinţei protejate. echipamentele personale şi materialele igienico-sanitare exclusiv pentru uzul propriu. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. 10. Toate spaţiile.18 Organizarea activităţilor de sprijin ______________________________________________________________________________ | Standardul 11 | Organizarea activităţilor de sprijin | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin adecvat. Furnizorul asigură periodic produse igienico-sanitare pentru curăţarea îmbrăcămintei. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale. 10. pastă de dinţi. pe 3 grade de intervenţie: .3.______________________________________________________________________________ | Standardul 10 | Igiena şi controlul infecţiilor | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul se asigură că locuinţa protejată este curată. 11. Activităţile de sprijin se pot organiza. Furnizorul asigură fiecărui beneficiar activităţi de sprijin pentru viaţă independentă. hârtie igienică. în funcţie de numărul beneficiarilor. dotările şi echipamentele locuinţei protejate sunt curate. Furnizorul asigură fiecărui beneficiar îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată.8.7. în funcţie de nevoile beneficiarilor. Locuinţa protejată dispune de echipamentele necesare pentru igienizarea rufăriei maşină de spălat automată şi fier de călcat. 10. diversificată în funcţie de vârstă. fără igrasie. conform planului individual de intervenţie.SPRIJIN PENTRU VIAŢĂ INDEPENDENTĂ STANDARDELE 11 . ferite de orice sursă de contaminare. absorbante igienice pentru femei.

1. muncă. asigură asistenţă cu caracter planificat şi la nevoie.sprijin pentru angajare în muncă: găsirea. Furnizorul garantează accesul beneficiarilor în locuinţă. cu respectarea Regulilor casei. Activităţile de sprijin pentru viaţă independentă constau în: . dacă 2 beneficiari ocupă aceeaşi cameră. ocuparea şi păstrarea unui loc de muncă. se efectuează prin vizite şi contacte telefonice. . activităţi recreative etc. .intervenţie în caz de urgenţă: sprijin pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor: accidente..4. 12. gestionarea bugetului.dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă: autoservire.2. este o modalitate de asistenţă specifică locuinţelor moderat protejate. 12.sprijin permanent: are drept scop furnizarea asistenţei pentru viaţă independentă. Activităţile de sprijin se realizează de către personalul specializat al locuinţei protejate. cu respectarea regulilor stabilite prin Regulile casei. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 12.monitorizare: supravegherea condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor. boală etc.3.sprijin ocazional: are drept scop menţinerea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă. ei respectă condiţiile pe care le stabilesc de comun acord şi Regulile casei. Coordonarea activităţilor de sprijin asigurate fiecărui beneficiar în baza planului individual de intervenţie revine responsabilului de caz. 11. . este o modalitate de asistenţă specifică locuinţelor minim protejate. se efectuează prin vizite ocazionale ale responsabilului de caz şi prin contacte telefonice. Beneficiarii au deplină libertate de acţiune în camera proprie.3. .4. educaţie. 11. altele. Beneficiarii au acces în camera de zi.. conform planului individual de intervenţie. asigură asistenţă la nevoie. efectuarea cumpărăturilor. în condiţiile stabilite prin Regulile casei.5. 12.consiliere: informarea şi îndrumarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii: sănătate. . Beneficiarii deţin cheia locuinţei şi a camerei proprii. la spaţiile şi echipamentele comune ale locuinţei.mediere: optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţa protejată şi în comunitate. . este o modalitate de asistenţă specifică locuinţelor maxim protejate. locuinţa protejată asigură asistenţa 24 de ore din 24 de ore cu personal care locuieşte împreună cu beneficiarii sau în proximitate. . Rutine zilnice de viaţă ______________________________________________________________________________ | Standardul 12 | Rutine zilnice de viaţă | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură fiecărui beneficiar sprijin pentru a-şi | | | desfăşura programul zilnic. 12. conflicte. . Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru viaţă independentă. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii îşi organizează şi îşi desfăşoară activităţile | | | zilnice în locuinţa protejată şi în afara ei.sprijin planificat: are drept scop menţinerea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă. autogospodărire.

personal de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu etc. dacă acest lucru este acceptat de ceilalţi beneficiari şi în acord cu Regulile casei. Personalul de sprijin este la curent cu starea de sănătate a beneficiarilor pentru a-i ajuta să îşi gestioneze problemele de sănătate curente sau urgenţele medicale. 14. interpreţi în limbajul mimico-gestual. 13. Locuinţa protejată oferă sprijin pentru comunicare beneficiarilor: mijloace audiovizuale.6. terapeuţi. astfel încât să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia. Comunicare ______________________________________________________________________________ | Standardul 13 | Comunicare | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a-şi rezolva| | | problemele de comunicare.7. Personalul de sprijin deţine cunoştinţele necesare pentru a consilia beneficiarii în ceea ce priveşte procurarea şi păstrarea medicamentelor. 12. precum şi utilizarea medicamentelor prescrise de medic. 14. ei decid când şi cine îi vizitează. apelativul de adresare şi altele. Planul individual de intervenţie stabileşte tipul de servicii de sprijin în comunicare de care beneficiarul are nevoie.1.2.1. Personalul specializat cunoaşte particularităţile individuale legate de tipul şi gradul de handicap ale beneficiarilor.12. Beneficiarii pot deţine un animal. traducători. Sănătate ______________________________________________________________________________ | Standardul 14 | Sănătate | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a-şi | | | gestiona problemele de sănătate. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 14. cu respectarea condiţiilor din Regulile casei.3. 13. medici specialişti. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 13.2. Educaţie ______________________________________________________________________________ | Standardul 15 | Educaţie | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a se instrui| . | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii comunică între ei şi cu alte persoane din afara | | | locuinţei protejate.3. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii primesc sprijin pentru a-şi rezolva problemele | | | de sănătate. Personalul sprijină beneficiarii să cunoască şi să utilizeze resursele şi facilităţile comunităţii privind menţinerea/recuperarea sănătăţii: medici de familie. Beneficiarii pot primi vizite în regim privat. acces la servicii specializate ale comunităţii.

ateliere protejate. talentele şi hobby-urile. Activităţi recreative şi de socializare ______________________________________________________________________________ | Standardul 17 | Activităţi recreative şi de socializare | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură condiţii pentru ca beneficiarii să poată | | | desfăşura în locuinţa protejată şi în afara ei activităţi | | | recreative.2. şi sprijină beneficiarii să utilizeze aceste servicii.1. 15. Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a cunoaşte şi accesa resursele ocupaţionale ale comunităţii: centre de zi. muncă voluntară etc. turism. Personalul de sprijin este informat în legătură cu resursele recreative ale comunităţii: cultură. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 15. oferite de comunitate. Personalul de sprijin informează beneficiarii cu privire la serviciile de consiliere şi orientare vocaţională. inclusiv | | | muncă salarizată.1. şi îi îndrumă pe beneficiari să le acceseze.1.| | conform dorinţelor şi potenţialului individual. 16. fără a-i deranja sau prejudicia pe ceilalţi | | | locatari. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii desfăşoară activităţi ocupaţionale. unităţi protejate. . | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt sprijiniţi să desfăşoare în timpul liber | | | activităţi recreative şi de socializare.2. conform dorinţelor şi potenţialului | | | propriu.2. artă. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 16. conform | | | potenţialului şi preferinţelor proprii. Locuinţa protejată sprijină beneficiarii să folosească oportunităţile educaţionale şi de formare continuă ale comunităţii. Furnizorul asigură condiţii ca beneficiarii să fie informaţi şi să aibă acces la serviciile educaţionale ale comunităţii: educaţie şcolară. 17. sport etc. Activităţi ocupaţionale ______________________________________________________________________________ | Standardul 16 | Activităţi ocupaţionale | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a desfăşura | | | activităţi ocupaţionale. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 17. în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale stabilite în urma evaluării/reevaluărilor. Personalul de sprijin îi încurajează şi îi îndrumă pe beneficiari pentru a-şi forma şi dezvolta abilităţile. locuri de muncă. formare şi perfecţionare profesională şi altele. de evaluare şi plasare pe piaţa forţei de muncă. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii îşi exercită dreptul la educaţie în funcţie de | | | propria opţiune.

18. socializare etc.8. Beneficiarii pot fi vizitaţi oricând doresc de membrii familiei. Furnizorul îi sprijină pe beneficiari să aibă relaţii de bună convieţuire în locuinţă şi cu vecinii. 18.17. 18.5. vizionarea de filme şi/sau spectacole. 18.3. şi îşi pot vizita familiile în condiţii de siguranţă stabilite prin planul individual de intervenţie. 18.3. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime . Furnizorul îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să menţină relaţii cu familia lor prin vizite. Incluziune familială şi comunitară ______________________________________________________________________________ | Standardul 18 | Incluziune familială şi comunitară | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni | | | membri activi ai comunităţii de apartenenţă. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de | | | personal. personalul îi încurajează pe beneficiari să întreţină relaţii de prietenie cu persoanele din locuinţă şi din afara ei.6. telefon. 18. 18.4.1. sport. Furnizorul îi sprijină pe beneficiari să aibă relaţii cu organizaţii din sfera societăţii civile.DREPTURI ŞI ETICĂ STANDARDELE 19 şi 20 Codul drepturilor beneficiarilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 19 | Codul drepturilor beneficiarilor | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul respectă drepturile beneficiarilor în procesul de | | | furnizare a serviciilor.2. MODULUL IV .7. atunci când nu există o interdicţie legală în acest sens. Furnizorul promovează activităţi de conştientizare şi implicare a comunităţii în satisfacerea nevoilor beneficiarilor: încadrare în muncă. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii participă la viaţa comunităţii de apartenenţă | | | conform cerinţelor şi abilităţilor proprii. corespondenţă. cu respectarea Regulilor casei. Personalul de sprijin încurajează organizarea unor activităţi recreative comune ale beneficiarilor: excursii. Personalul de sprijin asigură informarea beneficiarilor cu privire la valorile promovate de comunitate şi despre drepturile şi obligaţiile lor în calitate de cetăţeni. cu respectarea Regulilor casei. aniversări ale zilelor de naştere. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 18. Locuinţa protejată îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să îşi exercite dreptul la vot. sărbători religioase. petrecerea timpului liber. Personalul de sprijin asigură informarea beneficiarilor cu privire la serviciile şi facilităţile oferite de instituţiile de interes public şi îi sprijină pe beneficiari să le acceseze.

2.2. hărţuiţi sau exploataţi sexual.1. 19. 19.16.2. de a beneficia de intimitate.2.29.2.8. 19. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii. 19. pedepsiţi.23.12. de a fi informaţi.11.2.2. 19. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în locuinţa protejată.27. 19. pentru o valorizare maximală a potenţialului personal.2. în format clasic sau adaptat. sigur. de a fi trataţi individualizat. 19. 19. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale. proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii.2.2. 19.24.2.2. neglijaţi. 19.5. de a nu fi exploataţi economic privind banii. precum şi a celor convenite prin contractul de servicii. despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea. în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare.3. împotriva voinţei lor.18. ei şi reprezentanţii lor. asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc. 19. întro formă accesibilă nivelului de educaţie al beneficiarului. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii. 19. etnice.2.21.2.2.2. sexuale. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc.19. 19. de a practica cultul religios dorit. 19.2. cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari. 19. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii. 19.2.26. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe.7. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune. Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile: 19. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate.2. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă.17. de a fi informaţi la zi. 19.2. 19. în mod complet şi accesibil. inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii.2. 19. 19. de a nu desfăşura activităţi lucrative. 19. 19. 19.2.4. fără discriminare.2. 19. 19.22.19. cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise între locuinţa protejată şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi bunurilor.20.6.10.9. deţinute de furnizor. 19. de a nu fi abuzaţi.2.2.2. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familială. . de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile. aducătoare de venituri pentru locuinţa protejată. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale. conform legii. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile.13.25.2. 19. de a primi răspuns la solicitările exprimate.14.2. 19.2.2. de a gândi şi acţiona autonom. funcţional şi intim. 19. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate. Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Codul drepturilor beneficiarilor.1.2. abandonaţi.15.28. conform potenţialului şi dorinţelor personale. religioase. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil.

20. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 20.23 Reclamaţii ______________________________________________________________________________ | Standardul 21 | Reclamaţii | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind înregistrarea| | | şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. limbaj uşor de citit. cine se ocupă de rezolvarea cazului. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii în care sunt specificate cazurile de intervenţie a organelor de ordine publică. cum se răspunde la sesizare/reclamaţie. 20.Relaţia personalului cu beneficiarii ______________________________________________________________________________ | Standardul 20 | Relaţia personalului cu beneficiarii | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind relaţia | | | personalului cu beneficiarii. Furnizorul informează beneficiarii/reprezentanţii legali şi familiile beneficiarilor despre procedura locuinţei protejate privind relaţia personalului cu beneficiarii. conformă cu normele | | | deontologice şi cu legislaţia în vigoare. într-un format şi la un nivel accesibil în funcţie de handicap: scriere Braille. Personalul cunoaşte şi respectă Codul drepturilor beneficiarilor.3.3. despre procedura privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează. casete audio. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi | | | respect. Furnizorul asigură anual sau când este necesar sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap.RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE STANDARDELE 21 .1. chiar de la admitere. 20.2. 21. cum se efectuează. reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine| | | şi corectitudine. Personalul cunoaşte şi aplică procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburări psihice. 21. 20.5. MODULUL V . Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării .1. Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizărilor/reclamaţiilor. care sunt etapele şi termenele de răspuns. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a | | | reclamaţiilor. Furnizorul îi informează în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali.2. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 21.4. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor.

petrecute în procesul de furnizare a | | | serviciilor. iar măsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului. furnizorul de servicii. după caz. precum şi măsurile ce au fost luate. parchetul etc.3. 22. poliţia. Notificarea se trimite în maximum 24 de ore de la producerea incidentului. 22. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate. Furnizorul îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului.______________________________________________________________________________ | Standardul 22 | Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind protecţia | | | beneficiarilor împotriva abuzurilor. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 22. Furnizorul asigură informarea personalului şi a beneficiarilor/reprezentanţilor legali despre procedura cu privire la prevenirea.1. 23. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 23. Personalul care identifică situaţii de abuz. Notificarea incidentelor deosebite ______________________________________________________________________________ | Standardul 23 | Notificarea incidentelor deosebite | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind notificarea | | | incidentelor deosebite. acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului. în scopul prevenirii unor situaţii de abuz sau exploatare. neglijării. neglijare sau exploatare a unui beneficiar are obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea care aplică legislaţia în vigoare şi anunţă. comportamentul inadecvat al unui . Se notifică cel puţin următoarele evenimente: decesul unui beneficiar. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburări psihice. care afectează beneficiarii. bolile infecţioase şi contagioase. Personalul locuinţei protejate informează în scris reprezentantul legal sau familia. inclusiv circumstanţele în care s-a produs. personalul responsabilizat notifică incidentul.6. o rănire sau vătămare importantă ori accident. semnalarea.1. 22. poliţia. Furnizorul deţine Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor. în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate. tratamentului degradant sau inuman. salvarea. a altor beneficiari din locuinţa protejată sau a unor persoane din afara acesteia. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzului. 22. Furnizorul monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari în afara locuinţei protejate. fapte | | | comise deliberat sau din ignoranţă. evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţă asupra beneficiarilor.4. în legătură cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor. 22.2. identificarea. | | | discriminării.2. după caz. neglijării | | | sau tratamentului inuman ori degradant. contravenţii şi infracţiuni.5.

în comunitate.2. LISTA DOCUMENTELOR aferente Standardelor specifice de calitate . 2. când.vezi standardul 3.conţine. 23.vezi standardul 4.se referă la capacitatea unei persoane de a se întreţine. informării şi comunicării. 2. Manual de proceduri .vezi standardul 20. Procedură .procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social. Incluziune socială . sănătăţii. Fişă de evaluare . Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemnează în dosarul acestuia. ocupării forţei de muncii.3. echipamente şi documente trebuie utilizate. . scopul. conţinutul activităţii: cine. integrare şi incluziune socială a persoanelor adulte cu handicap. Beneficiar .vezi standardul 23.1. prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor.proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare. locuirii. la nivelul obişnuit al comunităţii de apartenenţă. 2. Evaluare . Procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii . între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar. Procedură privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării . ce materiale. Integrare socială . de regulă.setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale. Plan individual de intervenţie .vezi standardul 2.vezi standardul 1.5. 2. justiţiei şi culturii. etapele de urmat. autoservi şi autogospodări. 2.3. cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea. acord scris care produce efecte juridice. Responsabil de caz . mobilităţii.vezi standardul 1. care coordonează derularea planului individual de intervenţie.vezi standardul 2.vezi standardul 22.Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap 1. Procedură privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor . 3. alte evenimente petrecute în locuinţa protejată care afectează calitatea vieţii sau siguranţa beneficiarilor.membru al personalului. prin care se stipulează condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială. Procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor . 4. absenţa nejustificată din locuinţă.utilizator de servicii sociale.vezi standardul 21. fie independent. drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi. 2. Procedură privind sistarea serviciilor . acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei. destinate combaterii excluziunii sociale. obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activităţi. securităţii. educaţiei.4. Contract de servicii . Ghidul beneficiarului .lucrător în cadrul unui serviciu social specializat. 2. GLOSAR Abilităţi de viaţă independentă . fie cu sprijin în unităţi de asistenţă socială. Procedură privind notificarea incidentelor deosebite .6.înţelegere. unde şi cum se realizează activitatea.

5. 6.vezi standardul 4. Foaie de ieşire .vezi standardul 19. Registru privind protecţia împotriva abuzurilor .vezi standardul 22. Codul drepturilor beneficiarilor . 7. --------------- .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->