ORDIN Nr.

559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 7 noiembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Standardele specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap, prevăzute în anexele nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Standardele specifice de calitate prevăzute în anexele nr. 1 - 3 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin. ART. 3 Autorităţile administraţiei publice şi persoanele juridice de drept public şi privat care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 4 În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap va elabora metodologia privind monitorizarea implementării şi controlul respectării standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap. ART. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 6 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 205/2005 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap şi locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 şi 745 bis din 16 august 2005. p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Elena Roxana Badea

Bucureşti, 22 octombrie 2008. Nr. 559. ANEXA 1 STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE Centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap MODULUL I - ACCESAREA SERVICIILOR STANDARDELE 1 - 4 Informare
______________________________________________________________________________ | Standardul 1 | Informare | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi utilizează materiale | | | informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme | | | accesibile persoanelor cu handicap. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Populaţia are acces la informaţii privind oferta de servicii | | | a centrului rezidenţial. | |_______________|______________________________________________________________|

Condiţii minime 1.1. Centrul rezidenţial pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate materiale informative şi publicitare privind serviciile furnizate. 1.2. Centrul rezidenţial utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba română sau, după caz, în limbile minorităţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, serviciile, resursele, facilităţile, costurile, condiţiile de locuit, calificarea personalului, numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor. 1.3. Centrul rezidenţial deţine şi utilizează un manual de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor. 1.4. Centrul rezidenţial deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate, precum: scriere Braille, casete video/audio, limbaj uşor de înţeles şi altele. 1.5. Toţi cei interesaţi pot vizita centrul rezidenţial, în baza unui program afişat la loc vizibil, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor. 1.6. În cazul primirii în regim de urgenţă a unui beneficiar, centrul rezidenţial asigură, în termen de 48 de ore de la admitere, informarea beneficiarului/reprezentantului legal asupra procesului de furnizare a serviciilor. 1.7. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care privesc beneficiarii pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali. Evaluare
______________________________________________________________________________ | Standardul 2 | Evaluare | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi utilizează o procedură privind | | | evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. | |_______________|______________________________________________________________|

| Rezultat | Beneficiarilor li se asigură servicii în baza | | | evaluării/reevaluării nevoilor individuale. | |_______________|______________________________________________________________|

Condiţii minime 2.1. Centrul rezidenţial efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de maximum 7 zile de la admiterea acestora în centru; evaluarea cuprinde cel puţin următoarele: autonomie personală şi stare fizică, greutate, preferinţe şi restricţii alimentare, văz, auz, comunicare, sănătate bucală şi dentiţie, locomoţie, mobilitate generală, istoricul "recăderilor", continenţă, medicaţie curentă, sănătate mentală şi cogniţie, preocupări, preferinţe de activităţi, nevoi de educaţie, culturale, religioase, siguranţă personală, riscuri, relaţia cu familia şi alte contacte sociale, dependenţă de droguri, alcool, tutun. 2.2. Centrul rezidenţial efectuează reevaluarea beneficiarilor: periodic, la 6 luni; când apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice; la sistarea serviciilor. 2.3. Evaluarea/reevaluarea beneficiarului se efectuează cu participarea acestuia şi, după caz, a reprezentantului legal. 2.4. Centrul rezidenţial efectuează evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie. 2.5. Centrul rezidenţial deţine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o fişă de evaluare în care se înregistrează datele evaluărilor/reevaluărilor. 2.6. În baza rezultatelor reevaluărilor, ţinând cont de interesul beneficiarului şi de opinia acestuia sau a reprezentantului legal, centrul rezidenţial poate propune furnizorului de servicii transferul persoanei adulte cu handicap în alt tip de serviciu social. 2.7. Centrul rezidenţial asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul său legal având acces la acestea. Planificarea serviciilor
______________________________________________________________________________ | Standardul 3 | Planificarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un plan al | | | serviciilor care îi vor fi furnizate. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei | | | planificări individuale. | |_______________|______________________________________________________________|

Condiţii minime 3.1. O echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie, pe baza fişei de evaluare. 3.2. Planul individual de intervenţie stabileşte, în baza evaluării/reevaluării, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidenţei, precum şi personalul implicat. 3.3. Planul individual de intervenţie include: programul individual de îngrijire, programul individual de recuperare, programul individual de integrare/reintegrare socială. 3.4. Centrul rezidenţial desemnează un responsabil de caz din rândul personalului specializat pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie; centrul

rezidenţial stabileşte numărul responsabililor de caz în funcţie de gradul, tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor. 3.5. Furnizorul se asigură că responsabilul de caz, pe baza planului individual de intervenţie, elaborează un orar zilnic pentru fiecare beneficiar şi urmăreşte respectarea acestuia. 3.6. Planul individual de intervenţie şi orarul zilnic ţin cont de opţiunile beneficiarului sau ale reprezentantului legal şi se aduc la cunoştinţa acestuia. 3.7. Orarul zilnic nu suprasolicită beneficiarii, fiind prevăzute pauze şi intervale de relaxare. 3.8. Planul individual de intervenţie este revizuit după orice reevaluare, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului. 3.9. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie, în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit, prezentată într-o formă accesibilă, tipărită obişnuit sau în scriere Braille, casete video/audio, după caz. Sistarea serviciilor
______________________________________________________________________________ | Standardul 4 | Sistarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind | | | sistarea serviciilor. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale | | | ale beneficiarului, cu respectarea contractului de servicii. | |_______________|______________________________________________________________|

Condiţii minime 4.1. Sistarea serviciilor către beneficiar se efectuează în interesul acestuia, ţinându-se cont de rezultatele reevaluărilor, cu respectarea prevederilor contractului de servicii. 4.2 Sistarea serviciului se poate dispune în următoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical; de comun acord cu beneficiarul; pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal; în cazuri de forţă majoră; alte situaţii prevăzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar. 4.3. La sistarea serviciilor, centrul rezidenţial întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire, în care se precizează: data ieşirii; motivele; locaţia în care se mută beneficiarul - un alt centru de asistenţă socială, locuinţa proprie; persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului. 4.4. Pentru fiecare beneficiar, furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare, planul individual de intervenţie, foaia de ieşire şi fişa medicaţiei; dosarul se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, după caz, iar al doilea se arhivează de către furnizor; o copie a foii de ieşire se trimite, cu confirmare de primire, serviciului social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul. 4.5. Centrul rezidenţial asigură toate măsurile necesare pentru ca beneficiarul să părăsească centrul în condiţii de securitate. MODULUL II - GĂZDUIRE

dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor. Centrul rezidenţial dispune de post telefonic şi de acces la internet. de exemplu: securizarea ferestrelor. confortabile şi adaptate. muncă. Centrul rezidenţial este înconjurat cu un gard de înălţime medie. dormitoarele pot fi ocupate de cel mult 3 beneficiari. securizarea instalaţiilor electrice etc. cu vizibilitate din ambele sensuri. Centrul rezidenţial este amplasat în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia. în care îşi poate depozita medicamente. . în dormitor. igienizate. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii trăiesc într-o locaţie sigură. confortabilă şi | | | accesibilă.10 Siguranţă şi accesibilitate ______________________________________________________________________________ | Standardul 5 | Siguranţă şi accesibilitate | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de locuit| | | conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora. Centrul rezidenţial alocă fiecărui beneficiar. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Fiecare beneficiar deţine un spaţiu personal adecvat într-un | | | dormitor. sertar. 5. Pardoseala trebuie să fie aderentă şi uşor de igienizat. petrecerea timpului liber. fără elemente metalice periculoase. 5. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 5.2.6. un spaţiu propriu de minimum 6 mp. 6. educaţie. naturală sau artificială. precizate în planul individual de intervenţie. Dormitoarele dispun de spaţiul necesar pentru beneficiarii care folosesc un fotoliu rulant. 6. în concordanţă cu nevoile | | | individuale ale beneficiarului. relaţii sociale.2. 5. cultură. 5. astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile ei: sănătate.3. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor confort termic şi ventilaţie.1.5.1.4. Fiecare beneficiar dispune în dormitor de un spaţiu ce se poate încuia: noptieră. 5.STANDARDELE 5 . 6. Spaţiile centrului rezidenţial sunt curate. Dormitoarele ______________________________________________________________________________ | Standardul 6 | Dormitoarele | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un spaţiu | | | personal într-un dormitor. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 6.3. 6. dacă nu există restricţii în acest sens. în toate spaţiile pe care le deţine. În apropierea centrului rezidenţial există căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.4. pentru a se putea deplasa de o parte şi de alta a patului. sigure. bani sau alte valori. Centrul rezidenţial ia măsuri speciale de prevenire a accidentelor.5.

Centrul rezidenţial deţine spaţii adecvate servirii hranei. hotă. maşină de spălat vase şi altele. respectiv o baie adaptată la cel mult 4 beneficiari în fotoliu rulant. instalaţii electrice izolate. separate pe sexe. sigure şi confortabile. aceasta nu se află în proximitatea bucătăriilor sau a spaţiilor pentru servirea hranei. cu o ambianţă plăcută. păstrării şi servirii hranei respectă normele igienicosanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate | | | nevoilor lor. cu mobilier suficient. dacă nu există restricţii în acest sens precizate în planul individual de intervenţie. obiecte decorative. Beneficiarii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu fotografii de familie.1. cămară sau beci. dotate cu instalaţii şi aparatură specifice: instalaţii pentru gătit. flori. rece şi caldă.3. funcţional şi confortabil. Centrul rezidenţial deţine grupuri sanitare separate pentru personal. chiuvetă. bine iluminate. desene.4. congelator. funcţionalitate şi confort ale | | | beneficiarilor. . de exemplu: feţe de masă. Centrul rezidenţial deţine grupuri sanitare accesibile. accesibile. adaptate nevoilor. 8.1. funcţionale.3. Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei ______________________________________________________________________________ | Standardul 7 | Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine spaţii pentru prepararea/servirea | | | hranei care corespund cerinţelor de igienă. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 8. Centrul rezidenţial deţine spaţii adecvate preparării şi păstrării alimentelor: bucătărie. 7. fond muzical.5. frigider. amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi în funcţie de capacitatea centrului. Centrul rezidenţial deţine o baie/un duş la cel mult 6 beneficiari.2.6. materiale antiderapante.6. 8.un grup sanitar la cel mult 6 beneficiari. Spaţiile igienico-sanitare ______________________________________________________________________________ | Standardul 8 | Spaţiile igienico-sanitare | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare | | | suficiente. Centrul rezidenţial deţine o spălătorie-uscătorie. siguranţă. Spaţiile destinate preparării. cu acces direct din dormitoare sau aflate în imediata lor apropiere . 8. 8. vesela şi tacâmurile sunt suficiente. după caz. oficiu. 7. amenajate cu materiale uşor de igienizat. dotate cu duş. care permit întreţinerea şi igienizarea. Spaţiile igienico-sanitare sunt asigurate cu apă curentă. | | | accesibilitate. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Prepararea şi servirea hranei se efectuează în spaţii | | | adecvate acestor activităţi şi cerinţelor beneficiarilor. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 7.2. flori.

spaţii în care se pot desfăşura activităţi sociale.6.4. prosoapelor şi a hainelor curate.3. sigure. spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie.6. recreativ-culturale. sportive.7. Spaţiile comune ______________________________________________________________________________ | Standardul 9 | Spaţiile comune | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine spaţii comune suficiente pentru | | | activităţile prevăzute în orarul zilnic. Centrul rezidenţial garantează beneficiarilor primirea vizitatorilor în condiţii de confidenţialitate şi discreţie.2. hârtie igienică. Centrul rezidenţial amenajează la două sau 3 dormitoare o debara pentru păstrarea lenjeriei. teren de sport. Centrul rezidenţial deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienicosanitare la care are acces numai personalul responsabilizat. pastă de dinţi. Centrul rezidenţial dispune de spaţii pentru activităţi de atelier. 9. precum şi normelor de protecţie a muncii. materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă.8. care corespund normelor profesionale ale activităţilor desfăşurate cu beneficiarii. spaţii pentru diferite activităţi de terapie. spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii. spaţiile comune sunt accesibile tuturor beneficiarilor. seră. sală de club şi altele. săpun. absorbante igienice pentru femei. prosoape. în funcţie de tipul unităţii şi de nevoile individuale ale beneficiarilor. izolator. Centrul rezidenţial deţine spaţii pentru activităţi. 8. sală de fizioterapie. sală de kinetoterapie şi masaj. în conformitate cu legislaţia în vigoare. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 9.1.1. Centrul rezidenţial are spaţii adecvate pentru activităţi în aer liber: curte interioară. | | | accesibile. 9. . Igiena şi controlul infecţiilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 10 | Igiena şi controlul infecţiilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial aplică măsurile de prevenire şi control | | | al infecţiilor. grădină. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 10. Spaţiile comune sunt amenajate. funcţionale şi confortabile. spaţii destinate asistenţei medicale curente. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. fermă. Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar obiecte de igienă personală: periuţă de dinţi. Centrul rezidenţial deţine: spaţii pentru activităţi de recuperare-socializare. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente. 9. de exemplu: cabinet de consiliere psihologică şi psihoterapie. dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor. 9. 9.5.

. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale. conform normelor legale.7. diversificată în funcţie de vârstă. Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar 3 mese complete pe zi. Centrul rezidenţial evită orice fel de practici care generează uniformizarea aspectului exterior al beneficiarilor. dintre care două cu hrană gătită şi două gustări. suficientă. 10. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 11.2.5. colectarea. Centrul rezidenţial aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie periodice adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine. Centrul rezidenţial efectuează depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. la datele planificate. manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical. Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea. preferinţe. echipamentele şi materialele centrului rezidenţial sunt curate. 10. a tacâmurilor şi a veselei folosite în procesul de acordare a serviciilor. igienizate. dotările. infectate sau deşeuri clinice. MODULUL III .4. 10.9. 10. împachetarea. Centrul rezidenţial deţine instalaţii pentru spălarea mâinilor în spaţiile în care sunt manevrate materiale murdare. igienizarea obiectelor de îmbrăcăminte se efectuează conform normelor legale.11. la intervale echilibrate. 10. conform normelor legale. la cei cu probleme de continenţă sau vărsături. Lenjeria de pat se schimbă de câte ori este cazul. diferenţiate prin prelucrare şi prezentare. manevrarea şi depozitarea materialelor infectate.12 Hrănire ______________________________________________________________________________ | Standardul 11 | Sprijin pentru hrănire | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de | | | hrănire. utilităţile. Centrul rezidenţial respectă normele legale privind: izolarea persoanei cu boli contagioase. manevrarea şi eliberarea produselor de laborator. conform nevoilor şi preferinţelor.ÎNGRIJIRE PERSONALĂ STANDARDELE 11 . în conformitate cu normele sanitare în vigoare. Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată. 10. 10.10. în baza planului| | | individual de intervenţie şi a orarului zilnic. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată. conform normelor legale în vigoare.10.8. anotimp. 10.6.3. 10. iar la ceilalţi beneficiari. echipamentele personale şi materialele igienico-sanitare exclusiv pentru uzul propriu. cu respectarea | | | normelor legale în vigoare.12. a deşeurilor clinice şi altele. ferite de orice sursă de contaminare. 10. Centrul rezidenţial asigură igienizarea obiectelor din materiale textile.1. Toate spaţiile.

Centrul rezidenţial garantează accesul fiecărui beneficiar la asistenţă medicală. 12. de preferinţele beneficiarilor.6. 12. 12.7.11.8. iar atunci când este necesar. 11.3. despre drepturile şi modalităţile legale de acordare a asistenţei medicale. proteze. Supravegherea şi menţinerea sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Standardul 12 | Supravegherea şi menţinerea sănătăţii | | |______________________________________________________________| | | În centrul rezidenţial există condiţii de menţinere a | | | sănătăţii beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc. Fiecare beneficiar primeşte asistenţă pentru menţinerea sănătăţii.ochelari. orteze. În cazul în care beneficiarii nu îşi pot administra singuri medicaţia. în conformitate cu normele legale în vigoare. 12.4. chiar de la primirea în unitate. Beneficiarii iau masa în intervalele de timp prevăzute în orarul zilnic.fişa medicaţiei. Beneficiarii sunt sprijiniţi de personal să îşi formeze deprinderi şi abilităţi adecvate de hrănire.3. acest lucru se efectuează de către personal medico-sanitar.2.în centru sau în policlinici din cadrul comunităţii.2. 12. Centrul rezidenţial monitorizează prin planul de intervenţie starea de sănătate a beneficiarilor.9. conform prescripţiilor medicale. lucrări stomatologice. conform normelor legale în vigoare: medic de familie. Centrul rezidenţial monitorizează schimbările privind starea de sănătate a beneficiarilor ca efect al medicaţiei. Beneficiarii au timp suficient pentru hrănire. 12. Personalul medico-sanitar responsabilizat ţine evidenţa administrării medicamentelor.4. în vederea revizuirii corespunzătoare a prescripţiilor medicale. medici specialişti .| |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru menţinerea | | | sănătăţii. 12. ţinându-se cont. atunci când este cazul.5. Centrul rezidenţial îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali.1. 11. primesc sprijin într-o manieră discretă. 11. pe baza recomandărilor medicului sau ale asistentului dietetician. Hrana corespunde normelor legale sub raport caloric. pe cât posibil. în scop preventiv şi terapeutic.7. Centrul rezidenţial asigură consiliere şi asistenţă beneficiarilor cu probleme de continenţă. Servirea mesei în dormitoare se practică numai pentru persoanele a căror condiţie de sănătate nu permite deplasarea acestora la spaţiul destinat servirii hranei. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 12. calitativ şi cantitativ. 11. 12. în caz de urgenţă medicală personalul anunţă Salvarea. într-un document special . . asistenţă tehnică adecvată . 11. beneficiarii primesc hrană dietetică. Centrul rezidenţial ia măsuri pentru prevenirea consumului de droguri şi de băuturi alcoolice. tolerantă. în funcţie de tipul centrului şi conform planului individual de intervenţie.6.5.

| |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 13.3. 12. terapie prin masaj. centrul rezidenţial împreună cu familia/reprezentantul legal se asigură că sunt îndeplinite toate formalităţile necesare.10. termoterapie. 13. În cazul decesului unui beneficiar. activităţi în aer liber. pe cât posibil autonom. fizioterapie. în cadrul orarului zilnic. terapii de expresie şi ocupaţionale artterapie. Centrul rezidenţial asigură activităţi de recuperare în baza programului individual de recuperare.12. terapii de recuperare neuromotorie . hidroterapie. să îşi organizeze şi să execute. 13.11. MODULUL IV . În funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor şi de resursele materiale şi umane existente. 13. medicamentele beneficiarului se păstrează până la stabilirea cauzelor decesului. în intervalele de timp prevăzute în orarul zilnic. Personalul centrului rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să manifeste iniţiativă. folosind personal calificat. igienă personală. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii desfăşoară activităţi de recuperare conform | | | nevoilor şi preferinţelor acestora.12. activităţile de recuperare pot fi: psihoterapie. în baza| | | evaluării/reevaluării beneficiarilor.4. terapia tulburărilor de limbaj. Personalul implicat în activităţile de recuperare este calificat corespunzător normelor profesionale. consiliere psihologică. inclusiv celor imobilizaţi la pat. formarea.1. Centrul rezidenţial realizează pentru beneficiari programe de educaţie sanitară. autoservire şi autogospodărire. balneoterapie. MODULUL V . activităţi cotidiene.kinetoterapie. dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă. terapie prin muncă-ergoterapie. meloterapie. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor. fiind luate toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident şi îmbolnăvire. împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice şi de droguri. sexuală şi contraceptivă. 12. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să participe la | .RECUPERARE STANDARDUL 13 Recuperare ______________________________________________________________________________ | Standardul 13 | Recuperare | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură activităţi de recuperare.2.INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ STANDARDUL 14 Integrare/reintegrare socială ______________________________________________________________________________ | Standardul 14 | Integrare/Reintegrare socială | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de | | | participare la activităţi de integrare/reintegrare.

Centrul rezidenţial asigură transport. Centrul rezidenţial îi sprijină pe beneficiari să cunoască şi să utilizeze serviciile comunităţii: poştă şi comunicaţii. atunci când nu există o interdicţie legală în acest sens. 14. consiliere şi reprezentare juridică. restricţii. 14. Centrul rezidenţial informează beneficiarii.8. 14. informare şi consiliere. Centrul rezidenţial asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate. interpretare în limbaj mimicogestual.10.asigurând un cadru privat şi o ambianţă intimă în aceste situaţii.6. corespondenţă. personal de sprijin beneficiarilor care frecventează servicii educaţionale.9. echipamente şi materiale. îndrumare vocaţională: sprijin pentru angajare. după caz.11.4. reprezentantul legal. condiţiile de supraveghere a vizitelor . MODULUL VI . servicii medicale şi de recuperare. 14. orientare şi încadrare în muncă. Centrul rezidenţial asigură servicii de integrare/reintegrare familială şi comunitară în baza programului individual de integrare/reintegrare socială.2. ieşiri în comunitate. Centrul rezidenţial îi încurajează pe beneficiari să îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor de socializare. servicii de îndrumare vocaţională. 14. spaţii pentru învăţare. vizite. opiniile lor fiind luate în considerare la întocmirea orarului zilnic. 14. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 14. sprijin pentru a accesa în comunitate servicii de: educaţie. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor. | . Centrul rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să menţină relaţii cu familia. materiale şi echipamente.prin telefon.5. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de | | | personal. prietenii .programul de vizitare. 14. 14. mijloace de transport şi altele. Centrul rezidenţial informează şi consultă familiile beneficiarilor atunci când se iau decizii importante în legătură cu beneficiarii. asistenţă socială şi altele. spaţiile de primire a vizitatorilor. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţiile necesare pentru derularea activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber: resurse umane.DREPTURI ŞI ETICĂ STANDARDELE 15 şi 16 Codul drepturilor beneficiarilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 15 | Codul drepturilor beneficiarilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial respectă drepturile beneficiarilor în | | | procesul de furnizare a serviciilor.7.3. 14. reprezentanţii legali şi familiile despre condiţiile de desfăşurare a vizitelor în centru . asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni. formare. consiliere pentru adaptarea locuinţei. Centrul rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să îşi exercite dreptul la vot.| | viaţa socială a comunităţii. educaţie şcolară. în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale. 14.1. transport.

19. 15.2.2. 15. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate. 15.|_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 15. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă.8.2. de a nu desfăşura activităţi lucrative. 15.4.9. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale.22. 15.2. de a decide şi de a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare.6.12.7.13.17. în afara celor stabilite de medic sau de alt personal calificat. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale. Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Codul drepturilor beneficiarilor.10. de a fi informaţi la zi. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică. 15.2. . de a beneficia de intimitate.14.2. întro formă accesibilă nivelului de educaţie al beneficiarului.2.23. de a nu fi abuzaţi.25. pedepsiţi. 15.2. în format clasic sau adaptat. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe.2. 15.24.21. precum şi a celor convenite prin contractul de servicii. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru. asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc.15.2.2. 15.26.2.2. împotriva voinţei lor. 15. deţinute de furnizor. abandonaţi. sigur. cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise între centrul rezidenţial şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi a bunurilor. 15. 15.2. Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile: 15. 15.2. etnice. ei sau reprezentanţii lor.3.2. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc.2.2.5. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii.2. funcţional şi intim.2.2. 15.16. conform legii. 15. de a gândi şi de a acţiona autonom. de a practica cultul religios dorit. 15. proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune. 15.2.2. neglijaţi.18. aducătoare de venituri pentru centru. cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari. 15.1. 15. în mod complet şi accesibil. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil. 15. conform potenţialului şi dorinţelor personale. 15. 15.2.11.20. despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea.2.1.2. de a nu fi exploataţi economic privind banii. 15. de a fi informaţi.2. sexuale. 15. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familială.2. hărţuiţi sau exploataţi sexual. 15. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii. 15. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile. fără discriminare.

cum se efectuează.27.2.2. Centrul rezidenţial îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali/familia despre procedura unităţii privind relaţia personalului cu beneficiarii. în termen de 7 zile de la admitere. procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburări psihice.2.4.28.scriere Braille. Centrul rezidenţial asigură anual sau ori de câte ori este nevoie sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap. reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine| | | şi corectitudine. 17. 16. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate. 16. Relaţia personalului cu beneficiarii ______________________________________________________________________________ | Standardul 16 | Relaţia personalului cu beneficiarii | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind | | | relaţia personalului cu beneficiarii. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 17. de a fi trataţi individualizat. în caz de forţă majoră. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii. limbaj uşor de citit. pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. Centrul rezidenţial pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizărilor/reclamaţiilor. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a | | | reclamaţiilor. care sunt etapele şi termenele de răspuns. inclusiv cu privire la dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii. 15. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 16.1. 15.19 Reclamaţii ______________________________________________________________________________ | Standardul 17 | Reclamaţii | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind | | | înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. Personalul cunoaşte şi respectă Codul drepturilor beneficiarilor. de a primi răspuns la solicitările exprimate.2. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi | | | respect.29. Personalul cunoaşte şi aplică. 16.3. casete audio. cine se ocupă de rezolvarea cazului. 16. .1.RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE STANDARDELE 17 . Centrul rezidenţial îi informează în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali. MODULUL VII . despre procedura privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează. conformă cu normele | | | deontologice şi cu legislaţia în vigoare.15.2. într-un format şi la un nivel accesibil în funcţie de handicap .5.

Centrul rezidenţial informează personalul şi beneficiarii/reprezentanţii legali despre procedura cu privire la prevenirea. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 19. personalul responsabilizat notifică incidentul. semnalarea. după caz. poliţia. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarului. iar măsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului. furnizorul de servicii. neglijării. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate.1. neglijare sau exploatare a unui beneficiar au obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea. salvarea. Centrul rezidenţial monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari în afara unităţii. neglijării. fapte | | | comise deliberat sau din ignoranţă. identificarea. acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii. înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. 18. . | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 18.1. procuratura. Centrul rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului asupra propriei persoane. Notificarea incidentelor deosebite ______________________________________________________________________________ | Standardul 19 | Notificarea incidentelor deosebite | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind | | | notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de | | | furnizare a serviciilor.6. 18.5. precum şi măsurile ce au fost luate. Centrul rezidenţial deţine registrul privind protecţia împotriva abuzurilor. în scopul prevenirii unor situaţii de abuz/exploatare al/a beneficiarilor. după caz. în legătură cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor.4. 18. poliţia. care afectează beneficiarii.2. care aplică legislaţia în vigoare şi anunţă. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor. Centrul rezidenţial informează în scris reprezentantul legal sau familia.3. tratamentului degradant sau inuman. Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării ______________________________________________________________________________ | Standardul 18 | Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării | | |______________________________________________________________| | | Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind | | | protecţia beneficiarilor împotriva abuzurilor.3. 18. asupra altor beneficiari. Angajaţii centrului rezidenţial care identifică situaţii de abuz. măsurile se decid cu respectarea normelor legale în vigoare. | | | discriminării. asupra personalului sau asupra unor persoane din afara centrului. în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate.| | | discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.17. 18. evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţă asupra beneficiarilor.

conţine. inclusiv circumstanţele în care s-a produs. de a se autoservi şi de a se autogospodări. justiţiei şi culturii. informării şi comunicării. când. Centrul rezidenţial transmite notificarea în maximum 24 de ore de la producerea incidentului.pe parcursul unei zile.procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social. unde şi cum se realizează activitatea. prin care se stipulează condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială.4. 19. destinate combaterii excluziunii sociale. absenţa nejustificată din centru. securităţii.2.utilizator de servicii sociale. etapele de urmat. obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activităţi. prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor. ocupării forţei de muncii.19. LISTA DOCUMENTELOR . scopul. o rănire sau vătămare importantă ori accident.se referă la capacitatea unei persoane de a se întreţine. mobilităţii. Contract de servicii . în comunitate . ce vizează antrenarea structurilor neafectate pentru a crea şi a consolida comportamente şi abilităţi noi. bolile infecţioase şi contagioase.cu sau fără servicii de îngrijire la domiciliu. Responsabil de caz . între o unitate furnizoare de servicii sociale specializate şi beneficiar. acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei. la nivelul obişnuit al comunităţii de apartenenţă. 19. drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi. Procedură . care coordonează derularea planului individual de intervenţie. fie cu sprijin în unităţi de asistenţă socială de tip "locuinţe protejate". conţinutul activităţii: cine. Beneficiar . integrare şi incluziune socială ale persoanelor adulte cu handicap.intervalul orar şi locul . locuirii. pe două coordonate: reabilitare. alte evenimente petrecute în centru care afectează calitatea vieţii sau siguranţa beneficiarilor. Incluziune socială . fie independent.precizează condiţiile de desfăşurare a activităţilor beneficiarului . Recuperare . contravenţii şi infracţiuni.asigură persoanelor cu handicap activităţi care au drept scop restabilirea stării iniţiale de sănătate şi funcţionalitate a acestora.setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale. Orar zilnic .3.înţelegere. acord scris care produce efecte juridice. GLOSAR Abilităţi de viaţă independentă . echivalente cu cele deficitare.lucrător în cadrul unui serviciu social specializat. care presupune refacerea structurilor morfofuncţionale alterate. educaţiei. comportamentul inadecvat al unui membru al personalului. sănătăţii. Evaluare . Integrare socială .proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare. Se notifică cel puţin următoarele evenimente: decesul unui beneficiar. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemnează în dosarul acestuia. cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea. ce materiale. de regulă. echipamente şi documente trebuie utilizate. şi abilitare.

4. centre-pilot. Orar zilnic . Centrul de zi pune la dispoziţia beneficiarului. centre de pregătire pentru o viaţă independentă şi altele.vezi standardul 18.vezi standardul 1. Procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor . Codul drepturilor beneficiarilor .vezi standardul 3. 8.vezi standardul 12. Manual de proceduri . 2. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 1.vezi standardul 1.vezi standardul 2. centre de integrare prin terapie ocupaţională. Fişă de evaluare . Foaie de ieşire . 6. NOTĂ: Tipuri de centre: centre de îngrijire şi asistenţă.vezi standardul 16.5.vezi standardul 19. Registru privind protecţia împotriva abuzurilor . Procedură privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor .vezi standardul 15. 9. 4.Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap 1.vezi standardul 2. 2. 5. familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate materiale informative şi publicitare privind serviciile furnizate. Procedură privind notificarea incidentelor deosebite . 2.vezi standardul 3. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Populaţia are acces la informaţii privind oferta de servicii | | | a centrului de zi.6. 2. 2.1.vezi standardul 4. centre de tip respiro/centre de criză. ANEXA 2 STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE Centrele de zi pentru persoane adulte cu handicap MODULUL I . 2. 7.5 Informare ______________________________________________________________________________ | Standardul 1 | Informare | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi utilizează materiale informative | | | privind serviciile furnizate. Ghidul beneficiarului . . centre de recuperare şi reabilitare. 3.2.3.1. Procedură privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării . inclusiv în forme accesibile | | | persoanelor cu handicap.vezi standardul 17. Procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii .vezi standardul 18. 2.ACCESAREA SERVICIILOR STANDARDELE 1 .vezi standardul 4. Procedură privind sistarea serviciilor . Plan individual de intervenţie .aferente Standardelor specifice de calitate . Fişa medicaţiei .

4. la sistarea serviciilor. Centrul de zi asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate. resursele. casete video/audio. după caz. numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor. 2. limbaj uşor de înţeles şi altele. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime . Centrul de zi utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ. document ce cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor către beneficiar. 1.4. în baza unui program afişat la loc vizibil. asistenţă socială. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care privesc beneficiarii pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali.7.1. 2. 2.2.3.5. serviciile furnizate. psihologie. la 6 luni. folosind personal specializat. când apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice. Toţi cei interesaţi pot vizita centrul de zi. Program zilnic ______________________________________________________________________________ | Standardul 3 | Program zilnic | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi stabileşte şi respectă un program zilnic al | | | activităţilor. la momentul admiterii. după caz. pentru a cunoaşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor. Centrul de zi deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate.3. în limbile minorităţilor naţionale. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarilor li se asigură servicii în baza | | | evaluării/reevaluării nevoilor individuale. Centrul de zi efectuează reevaluarea beneficiarului: periodic. a reprezentantului legal.5. conform legii. redactat în limba română sau. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 2. Centrul de zi deţine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o fişă de evaluare în care se înregistrează datele evaluărilor/reevaluărilor.2. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii participă la un program de activităţi care | | | răspunde nevoilor individuale evaluate. Evaluarea/reevaluarea beneficiarilor se efectuează cu participarea acestora şi. beneficiarul/reprezentantul său legal având acces la acestea. calificarea personalului. precum: scriere Braille. psihopedagogie. 1. facilităţile. Centrul de zi efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului. 1.6. Evaluare ______________________________________________________________________________ | Standardul 2 | Evaluare | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi utilizează o procedură privind | | | evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. care include informaţii actualizate despre obiectivele. costurile. 2. 2.1. Centrul de zi deţine şi utilizează manualul de proceduri. Centrul de zi efectuează evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină. 2.

Programul de funcţionare al centrului de zi este de minimum 8 ore zilnic.1. personalului şi celor interesaţi. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie. Planul individual de intervenţie şi orarul zilnic ţin cont de opţiunile beneficiarului/reprezentantului legal şi se aduc la cunoştinţa acestuia.4.3. 4. prezentată într-o formă accesibilă. Planificarea serviciilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 4 | Planificarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură fiecărui beneficiar un plan al | | | serviciilor care îi vor fi furnizate. casete video/audio. în baza evaluării/reevaluării. pe baza fişei de evaluare. în funcţie de gradul.3. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale ale| | | beneficiarului.2. 4. Fiecare beneficiar are un orar zilnic propriu. 4. 4. | |_______________|______________________________________________________________| . fiind prevăzute pauze şi intervale de relaxare.6. programul individual de socializare. O echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină. elaborează un orar zilnic pentru fiecare beneficiar şi urmăreşte respectarea acestuia.7. Centrul de zi desemnează un responsabil de caz din rândul personalului specializat pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei planificări| | | individuale. 3. 4.9. asistenţă socială.5. cu respectarea contractului de servicii. în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului. Planul individual de intervenţie este revizuit după orice reevaluare. tipărită obişnuit sau în scriere Braille.3. în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit. după caz. 4. 4. pe baza planului individual de intervenţie. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 4. psihologie. 4.1. precum şi personalul implicat.2. centrul de zi stabileşte numărul responsabililor de caz. 3. accesibil beneficiarilor. Programul este afişat la loc vizibil. programul individual de recuperare.8. serviciile asigurate beneficiarului. tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor. Sistarea serviciilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 5 | Sistarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind sistarea | | | serviciilor. psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie. Responsabilul de caz. Planul individual de intervenţie include: programul individual de îngrijire. Orarul zilnic nu suprasolicită beneficiarii. Planul individual de intervenţie stabileşte.

| |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 6. În apropierea Centrului de zi există căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun. pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal. naturală sau artificială. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii îşi desfăşoară activităţile într-o locaţie | | | sigură. Centrul de zi asigură beneficiarilor confort termic şi ventilaţie. 6. MODULUL II . planul individual de intervenţie. dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor. 6. 6. igienizate.5. centrul de zi întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire. 5. dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei.2.6. Centrul de zi dispune de post telefonic şi de acces la internet. confortabile şi adaptate. dosarul se întocmeşte în două exemplare. Spaţiile centrului de zi sunt curate. fără elemente metalice periculoase.10 Siguranţă şi accesibilitate ______________________________________________________________________________ | Standardul 6 | Siguranţă şi accesibilitate | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură beneficiarilor condiţii de desfăşurare | | | a activităţilor prevăzute în programul zilnic. în toate spaţiile pe care le deţine. furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare. iar al doilea se arhivează de către furnizor. pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el.LOCAŢIA . în care se precizează: data sistării serviciilor către beneficiar. Centrul de zi este înconjurat cu un gard de înălţime medie. astfel încât să permită cu uşurinţă accesul beneficiarilor la serviciile furnizate de acesta.4. motivele. Pentru fiecare beneficiar. confortabilă şi accesibilă. foaia de ieşire şi fişa medicaţiei. o copie a foii de ieşire se trimite.1. alte situaţii prevăzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar. 5. La sistarea serviciilor.2. în cazuri de forţă majoră. de comun acord cu beneficiarul.3.1. serviciului social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul. Centrul de zi este amplasat în comunitate. cu confirmare de primire. după caz. cu vizibilitate din ambele sensuri. ţinându-se cont de rezultatele reevaluărilor.CONDIŢII GENERALE STANDARDELE 6 . Spaţiile destinate activităţilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 7 | Spaţiile destinate activităţilor | | |______________________________________________________________| . 5. 6.4. persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului. Sistarea serviciului se poate dispune în următoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical. 6.Condiţii minime 5. conform prevederilor contractului de servicii. Sistarea serviciilor către beneficiar se efectuează în interesul acestuia.3. sigure.

maşină de spălat vase şi altele. fond muzical. funcţionale. Spaţiile igienico-sanitare ______________________________________________________________________________ | Standardul 9 | Spaţiile igienico-sanitare | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente. 8. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii îşi desfăşoară activităţile planificate în | | | spaţii sigure.| | | accesibile. | | | accesibilitate. Centrul de zi deţine spaţii pentru activităţi de recuperare-socializare şi. frigider. cu mobilier suficient. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 7. 7. cu o ambianţă plăcută. are curte proprie sau se află în apropierea unor spaţii care pot fi folosite în acest scop: parcuri. cămară sau beci. 7. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Prepararea şi/sau servirea hranei se efectuează în spaţii | | | adecvate acestor activităţi şi cerinţelor beneficiarilor. 8. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate | | | nevoilor lor. adaptate nevoilor. Centrul de zi deţine spaţii adecvate servirii hranei. funcţionale şi confortabile. | |_______________|______________________________________________________________| . siguranţă. terenuri de sport. Spaţiile destinate activităţilor sunt amenajate.2. dotate cu instalaţii şi aparatură specifice: instalaţie de gătit.1. funcţionalitate şi confort ale | | | beneficiarilor. poate deţine spaţii pentru prepararea/servirea hranei şi spaţii destinate asistenţei medicale curente. la care beneficiarii au acces. Spaţiile centrului de zi destinate activităţilor corespund normelor profesionale specifice. chiuvetă. sigure şi confortabile.3. după caz. congelator. Centrul de zi dispune de spaţiu adecvat pentru activităţi în aer liber. 7. hotă. accesibile.4. Centrul de zi poate deţine spaţii adecvate preparării şi păstrării alimentelor: bucătărie.3.1. vesela şi tacâmurile sunt suficiente. amenajate cu materiale uşor de igienizat. Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei ______________________________________________________________________________ | Standardul 8 | Spaţiile pentru pregătirea/servirea hranei | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine spaţii pentru prepararea/servirea hranei| | | care corespund cerinţelor de igienă. aceste spaţii sunt accesibile tuturor beneficiarilor. flori. funcţional şi confortabil. precum şi normelor de protecţie a muncii. Spaţiile destinate pregătirii.2. oficiu. de exemplu: feţe de masă. păstrării şi servirii hranei respectă normele igienicosanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 8. bine iluminate.| | Centrul de zi dispune de spaţii suficiente pentru | | | desfăşurarea activităţilor conform nevoilor beneficiarilor. dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor. după caz.

10. Centrul de zi deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.3.5. Spaţiile igienico-sanitare au apă curentă.4. a deşeurilor clinice şi altele. Centrul de zi aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie periodice adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine. 10. cu acces direct din spaţiile destinate activităţilor sau în imediata apropiere a acestora: un grup sanitar la cel mult 10 beneficiari. instalaţii electrice izolate şi sunt amenajate cu materiale antiderapante care permit întreţinerea şi igienizarea. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 10. manevrarea şi depozitarea materialelor infectate. 10. 10. Centrul de zi deţine cel puţin o baie sau un duş. la datele planificate.Condiţii minime 9.ÎNGRIJIRE PERSONALĂ STANDARDELE 11 şi 12 Hrănire ______________________________________________________________________________ | Standardul 11 | Hrănire | . 9. igienice. colectarea. Centrul de zi asigură materiale igienico-sanitare de uz curent. 9. împachetarea. Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea. 10. utilităţile. manevrarea şi eliberarea produselor de laborator. Toate spaţiile. în conformitate cu legislaţia în vigoare. igienizarea obiectelor din materiale textile. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. Igiena şi controlul infecţiilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 10 | Igiena şi controlul infecţiilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi aplică măsurile de prevenire şi control al | | | infecţiilor. Centrul de zi respectă normele legale privind: izolarea persoanei cu boli contagioase. 9. 9. Centrul de zi deţine grupuri sanitare accesibile.1. Centrul de zi asigură. a tacâmurilor şi a veselei folosite în procesul de acordare a serviciilor. Dacă centrul deţine o spălătorie-uscătorie. conform normelor legale în vigoare.4. aceasta nu se află în proximitatea bucătăriilor sau a spaţiilor pentru servirea hranei şi va fi amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare. ferite de orice sursă de contaminare. conform normelor legale. MODULUL III .3. în conformitate cu normele sanitare în vigoare.6.7. rece şi caldă.1.2.5. echipamentele personale şi alte materiale igienico-sanitare exclusiv pentru uzul propriu. la care are acces numai personalul responsabilizat.2. separate pe sexe. Centrul de zi efectuează depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. dotările. 10. echipamentele şi materialele centrului de zi sunt curate. manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical.

12.4. medicamentele beneficiarului se păstrează până la stabilirea cauzelor decesului.2. Personalul responsabilizat ţine evidenţa administrării medicamentelor. activităţi în aer liber prevăzute în orarul zilnic. furnizată de către o firmă specializată. Beneficiarii au timp suficient pentru hrănire. În timpul programului zilnic. tolerantă. .fişa medicaţiei.1. 12. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 12.1.3. în baza planului| | | individual de intervenţie.5. adusă de beneficiar sau de familia acestuia.3. Beneficiarii sunt sprijiniţi de personal să îşi formeze deprinderi şi abilităţi adecvate de hrănire. Hrana poate fi: preparată în bucătăria centrului de zi. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 11.2. Centrul de zi asigură beneficiarilor. cu respectarea normelor | | | legale în vigoare. beneficiarii primesc hrană dietetică. acest lucru se efectuează de către personalul responsabilizat. calitativ şi cantitativ şi este diversificată de la o zi la alta. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru menţinerea | | | sănătăţii. despre drepturile şi modalităţile legale de acordare a asistenţei medicale. 11.| |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură beneficiarilor condiţii de hrănire. 11. | | | conform nevoilor şi preferinţelor. În cazul în care beneficiarii nu îşi pot administra singuri medicaţia. 11. în centrul de zi se serveşte cel puţin o masă/gustare.6. Fiecare beneficiar primeşte asistenţă pentru menţinerea sănătăţii. 12. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată. atunci când este cazul. Centrul de zi monitorizează în scop preventiv şi terapeutic starea de sănătate a beneficiarilor.4. chiar de la primirea în unitate. În cazul decesului unui beneficiar în timpul desfăşurării activităţilor. Supravegherea şi menţinerea sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Standardul 12 | Supravegherea şi menţinerea sănătăţii | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură condiţii de menţinere a sănătăţii | | | beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc. inclusiv celor cu mobilitate redusă. 11.5. într-un document special . în conformitate cu normele legale în vigoare. Centrul de zi se asigură că hrana consumată de beneficiari corespunde normelor legale sub raport caloric. Beneficiarii iau masa în intervalele de timp prevăzute în programul centrului de zi. centrul de zi sprijină familia/reprezentantul legal să îndeplinească formalităţile legale necesare. 12. conform prescripţiilor medicale. Centrul de zi îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali. pe baza recomandărilor medicului sau ale asistentului dietetician. 12. în baza programului individual de intervenţie.6.7. 11. 12. iar atunci când este necesar primesc sprijin într-o manieră discretă.

terapii de expresie şi ocupaţionale artterapie. formarea. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii desfăşoară activităţi de recuperare conform | | | nevoilor şi preferinţelor lor. conform orarului zilnic. în baza | | | evaluării/reevaluărilor beneficiarilor. de informare şi consiliere. 13. Acţiunile de socializare cuprind: sprijin pentru a accesa servicii de educaţie. 14. În funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor şi de resursele materiale şi umane existente. activităţi cotidiene. dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă. meloterapie.4. hidroterapie. Personalul implicat în activităţile de recuperare este calificat corespunzător normelor profesionale. pe cât posibil autonom.1. să îşi organizeze şi să execute.MODULUL IV . | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 14. terapie prin muncă-ergoterapie. terapii de recuperare neuromotorie . Centrul de zi asigură activităţi de recuperare în baza programului individual de recuperare. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 13.3.1. consiliere psihologică.2. de consiliere şi reprezentare . Centrul de zi asigură acţiuni de socializare în baza programului individual de socializare. fiind luate toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident şi îmbolnăvire. 13. terapie prin masaj.kinetoterapie. igienă personală. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să participe la | | | viaţa socială a comunităţii. terapia tulburărilor de limbaj. 13. termoterapie. MODULUL V . fizioterapie. de interpretare în limbaj mimico-gestual. activităţile de recuperare pot fi: psihoterapie.SOCIALIZARE STANDARDUL 14 Socializare ______________________________________________________________________________ | Standardul 14 | Socializare | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură beneficiarilor condiţii de participare | | | la acţiuni de socializare. autoservire şi autogospodărire. Personalul centrului de zi îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să manifeste iniţiativă. balneoterapie.2.RECUPERARE STANDARDUL 13 Recuperare ______________________________________________________________________________ | Standardul 13 | Recuperare | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi asigură activităţi de recuperare.

13. abandonaţi.2.5.DREPTURI ŞI ETICĂ STANDARDELE 15 şi 16 Codul drepturilor beneficiarilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 15 | Codul drepturilor beneficiarilor | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi respectă drepturile beneficiarilor în procesul | | | de furnizare a serviciilor. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii. servicii de îndrumare vocaţională.2. precum şi a celor convenite prin contractul de servicii. 15. servicii medicale şi de recuperare. de a fi informaţi. 15.1. 15. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de | | | personal. de consiliere pentru adaptarea locuinţei. Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile: 15.2.2. neglijaţi. 14. de a nu fi abuzaţi. ei şi reprezentanţii lor.5. 15.8. 14. în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale. Centrul de zi asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate. 15. 15. de a nu fi exploataţi economic privind banii.2. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate.6. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate. sigur. 15. asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc. transport.2.10. MODULUL VI . 15.2.4. de formare.7.4.3. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii.12. 15.2.2. conform potenţialului şi dorinţelor personale.juridică. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică.1. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe.11. 15. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 15. Centrul de zi îi sprijină pe beneficiari să participe la viaţa comunităţii. 15. educaţie şcolară.2. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii fără discriminare. . 15. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil.2.2. Centrul de zi sprijină beneficiarii să cunoască şi să utilizeze serviciile comunităţii: poştă şi comunicaţii. 15. Centrul de zi îi încurajează pe beneficiari să îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea acţiunilor de socializare.9.2. în afara celor stabilite de medic sau de alt personal calificat. de a gândi şi acţiona autonom.6. de asistenţă socială şi altele.3. asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni.2. Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Codul drepturilor beneficiarilor. de a decide şi de a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile. cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari. hărţuiţi sau exploataţi sexual. opiniile lor fiind luate în considerare la întocmirea orarului zilnic. 14. proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii. pedepsiţi.2. 14. orientare şi încadrare în muncă. funcţional şi intim.

de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru. de a beneficia de intimitate. 15.2. 16. 15. de a fi informaţi la zi.2. în mod complet şi accesibil. 15.18. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate.2. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii. 15.2. etnice.1. conformă cu normele | | | deontologice şi cu legislaţia în vigoare.21.3. Personalul cunoaşte şi respectă Codul drepturilor beneficiarilor. de a nu desfăşura activităţi lucrative.2. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare. 15.24.2. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale. pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. 16.27. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc. 15.15.RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE . 15. despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea.2. deţinute de furnizor. Personalul cunoaşte şi aplică.22. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă.2. sexuale. procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor atunci când apar tulburări de comportament ce pun în pericol integritatea fizică a beneficiarului sau a celor din jur. cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise dintre centrul de zi şi beneficiarul/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi a bunurilor. 15.19. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile. 15. 16. 15. 15. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi | | | respect. religioase.2.14. 15.4. inclusiv cu privire la dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii. de a primi răspuns la solicitările exprimate. MODULUL VII . familiile beneficiarilor despre procedura unităţii privind relaţia personalului cu beneficiarii. conform legii. în caz de forţă majoră.2. împotriva voinţei lor. de a fi trataţi individualizat. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 16. 15. Relaţia personalului cu beneficiarii ______________________________________________________________________________ | Standardul 16 | Relaţia personalului cu beneficiarii | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind relaţia | | | personalului cu beneficiarii.15.2.23.28. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familială.26.2.17.16.2. 15. 16.2. în format clasic sau adaptat. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale. întro formă accesibilă nivelului de educaţie al beneficiarului.20. Centrul de zi îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali.2.2. Centrul de zi asigură anual sau ori de câte ori este nevoie sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap. aducătoare de venituri pentru centru.25.5.

Angajaţii centrului de zi care identifică situaţii de abuz. Centrul de zi pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizărilor/reclamaţiilor. limbaj uşor de citit. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 17. care aplică legislaţia în vigoare şi anunţă. cine se ocupă de rezolvarea cazului.2. fapte | | | comise deliberat sau din ignoranţă. poliţia.3. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 18.1. evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţă manifestate faţă de beneficiari.STANDARDELE 17 . cum se efectuează. Centrul de zi îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului asupra propriei persoane. Centrul de zi îi informează în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali. despre procedura privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează. într-un format şi la un nivel accesibil. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. salvarea. casete audio. Centrul de zi monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari în afara unităţii. neglijării. semnalarea. . 18. 18. parchetul. neglijării.2. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a | | | reclamaţiilor. reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine| | | şi corectitudine. | | | discriminării. tratamentului degradant sau inuman.1.3. după caz. în funcţie de handicap: scriere Braille. chiar de la admitere. neglijare sau exploatare a unui beneficiar au obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea. care sunt etapele şi termenele de răspuns. Centrul de zi informează personalul şi beneficiarii/reprezentanţii legali despre procedura cu privire la prevenirea. asupra personalului sau asupra unor persoane din afara centrului.4. asupra altor beneficiari. în scopul prevenirii unor situaţii de abuz/exploatare al/a beneficiarilor. | | | tratamentului inuman sau degradant. Protecţie împotriva abuzurilor şi neglijării ______________________________________________________________________________ | Standardul 18 | Protecţie împotriva abuzurilor şi neglijării | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind protecţia | | | beneficiarilor împotriva abuzurilor. identificarea. 17.19 Reclamaţii ______________________________________________________________________________ | Standardul 17 | Reclamaţii | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind | | | înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. 18. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzului. 17.

inclusiv circumstanţele în care s-a produs. Beneficiar . GLOSAR Abilităţi de viaţă independentă . drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi. acord scris care produce efecte juridice. fie independent. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate. autoservi şi autogospodări. furnizorul de servicii. în legătură cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor. 18. la nivelul obişnuit al comunităţii de apartenenţă. care afectează beneficiarii. măsurile se decid cu respectarea normelor legale în vigoare. Centrul de zi deţine Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor. acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei. bolile infecţioase şi contagioase. prin care se stipulează condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială.18. contravenţii şi infracţiuni.proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare. absenţa nejustificată din centru. iar măsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemnează în dosarul acestuia. alte evenimente petrecute în centru care afectează siguranţa beneficiarilor. în comunitate .utilizator de servicii sociale. acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului.5.cu sau fără servicii de îngrijire la domiciliu. Centrul de zi transmite notificarea în maximum 24 de ore de la producerea incidentului. Evaluare . integrare şi incluziune socială ale persoanelor adulte cu handicap. Notificarea incidentelor deosebite ______________________________________________________________________________ | Standardul 19 | Notificarea incidentelor deosebite | | |______________________________________________________________| | | Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind | | | notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de | | | furnizare a serviciilor. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarului. 19.2. poliţia. comportamentul inadecvat al unui membru al personalului. fie cu sprijin.se referă la capacitatea unei persoane de a se întreţine. 19.6. în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate. după caz. personalul responsabilizat notifică incidentul. Centrul de zi informează în scris reprezentantul legal sau familia. situaţiile de abuz sau neglijare. Contract de servicii . | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 19. precum şi măsurile ce au fost luate. o rănire sau vătămare importantă ori un accident. . între o unitate furnizoare de servicii sociale specializate şi beneficiar. Se notifică cel puţin următoarele evenimente: decesul unui beneficiar. în unităţi de asistenţă socială de tip "locuinţe protejate".înţelegere.3.1.

securităţii. prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor. 2.setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale. Plan Individual de intervenţie .lucrător în cadrul unui serviciu social specializat. destinate combaterii excluziunii sociale. 2.vezi standardul 1.vezi standardul 15. Registru privind protecţia împotriva abuzurilor .4 Informare ______________________________________________________________________________ | Standardul 1 | Informare | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi utilizează materiale informative privind| | | locuinţa protejată. 3. ANEXA 3 STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap MODULUL I . Fişă de evaluare . justiţiei şi culturii. Procedură privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor . Incluziune socială . cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea.vezi standardul 18.ACCESAREA SERVICIILOR STANDARDELE 1 .conţine. Responsabil de caz . când. Codul drepturilor beneficiarilor .procesul de interacţiune între individ sau grup şi mediul social. Procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor . Procedură privind notificarea incidentelor deosebite .Centre de zi pentru persoane adulte cu handicap 1.vezi standardul 4.1. obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activităţi. Ghidul beneficiarului . Procedură privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării . Foaie de ieşire . ocupării forţei de muncii.intervalul orar şi locul . 7. Procedură privind sistarea serviciilor .vezi standardul 1. Procedură . sănătăţii. inclusiv în forme accesibile persoanelor | .vezi standardul 16. unde şi cum se realizează activitatea. informării şi comunicării. locuirii.vezi standardul 5. 2. educaţiei. mobilităţii. conţinutul activităţii: cine.vezi standardul 12. echipamente şi documente trebuie utilizate.vezi standardul 17.4.3. Fişa medicaţiei .vezi standardul 2. Manual de proceduri .pe parcursul unei zile.6.5. Orar zilnic . 5.vezi standardul 18. ce materiale.vezi standardul 2. 2. 6. Procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii . care coordonează derularea planului individual de intervenţie. LISTA DOCUMENTELOR aferente Standardelor specifice de calitate .Integrare socială . 4. 8. scopul.2. 2. 2.vezi standardul 19. de regulă. 2. etapele de urmat.vezi standardul 5.precizează condiţiile de desfăşurare a activităţilor beneficiarului .

4. furnizorul de servicii poate propune transferul persoanei adulte cu handicap în alt tip de serviciu social sau viaţă independentă în comunitate. 1. Toţi cei interesaţi pot vizita locuinţa protejată. resursele.4. 1.| |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 1. Furnizorul efectuează reevaluarea beneficiarului: periodic. Vezi standardul 11. în limbile minorităţilor naţionale. redactat în limba română sau. Furnizorul efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului din punctul de vedere al abilităţilor de viaţă independentă. 1.2. care include informaţii actualizate despre obiectivele.1. ţinând cont de interesul beneficiarului şi de opinia acestuia sau a reprezentantului legal. Furnizorul efectuează evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină. pentru a stabili activităţile de sprijin şi gradul de intervenţie. 2. facilităţile. Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarului.2.| | cu handicap. 2. psihologie. . când apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice. Furnizorul deţine şi utilizează un manual de proceduri. Evaluare ______________________________________________________________________________ | Standardul 2 | Evaluare | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi utilizează o procedură privind | | | evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. precum scriere Braille. la sistarea serviciilor. la 6 luni. asistenţă socială. pentru a cunoaşte condiţiile de locuit. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarilor li se asigură servicii în baza | | | evaluării/reevaluării nevoilor individuale. costurile. În baza rezultatelor reevaluărilor. 2.3. Evaluarea/reevaluarea beneficiarului se efectuează cu participarea acestuia şi.1. numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor. în baza unui program afişat la loc vizibil. limbaj uşor de înţeles şi altele. a reprezentantului legal. Furnizorul deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate. după caz.6. psihopedagogie. familiei acestuia sau oricărei altei persoane interesate materiale informative şi publicitare privind locuinţa protejată. document ce cuprinde toate procedurile aplicate în cadrul locuinţei protejate.6. 1. Furnizorul deţine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o fişă de evaluare în care se înregistrează datele evaluărilor/reevaluărilor. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 2. 2. 1. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Populaţia are acces la informaţii privind locuinţa protejată. în concordanţă cu tipul locuinţei protejate.5.5. după caz. casete video/audio. 2.3. Furnizorul utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care îi privesc pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali.

psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie. beneficiarul/reprezentantul legal având acces la acestea.7.2.7.5. asistenţă socială. Planul individual de intervenţie stabileşte activităţile de sprijin care i se asigură beneficiarului pe perioada rezidenţei. 4.2. alte situaţii prevăzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar. 3. precum şi personalul implicat. de comun acord cu beneficiarul. Planul individual de intervenţie este revizuit după reevaluarea beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie. 3. psihologie. 3.1.6. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale ale| | | beneficiarului.1. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 3. Sistarea serviciilor către beneficiar se efectuează în interesul acestuia. Sistarea serviciilor are loc în următoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei planificări| | | individuale. în cazuri de forţă majoră. Furnizorul asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate. O echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină. tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor din locuinţa protejată. . | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 4. Furnizorul stabileşte numărul responsabililor de caz. pe baza fişei de evaluare. Sistarea serviciilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 4 | Sistarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind sistarea | | | serviciilor.3. casete video/audio. Planul individual de intervenţie ţine cont de opţiunile beneficiarului/reprezentantului legal şi se aduce la cunoştinţa acestuia. 3. pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal. conform legii. Planificarea activităţilor şi serviciilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 3 | Planificarea serviciilor | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură fiecărui beneficiar un plan al | | | activităţilor şi serviciilor. după caz.2. prezentată într-o formă accesibilă. în funcţie de gradul.4. tipărită obişnuit sau în scriere Braille. cu respectarea prevederilor contractului de servicii. în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit. 3. Furnizorul desemnează un responsabil de caz pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie. pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el. 3. ţinându-se cont de rezultatele reevaluărilor. cu respectarea contractului de servicii. în funcţie de modificarea nevoilor lui individuale.

6. 5. astfel încât să permită accesul beneficiarilor la activităţi şi servicii. Spaţiile locuinţei protejate sunt curate. serviciului social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul. Vezi standardul 11. La sistarea serviciilor. cu semnătură de primire. 4.5. igienizate.4. beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei. dotate cu echipamente adecvate pentru a răspunde nevoilor individuale evaluate ale locatarilor privind accesibilitatea şi siguranţa. confortabile şi adaptate. iar al doilea se arhivează de către furnizor. În apropierea locuinţei protejate există căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun. În cazul decesului unui beneficiar.1. confortabilă şi | | | accesibilă. .4. 4. MODULUL II . Locuinţa protejată poate găzdui până la 10 persoane. Locuinţa protejată dispune de post telefonic şi de acces la internet.4. Locuinţa protejată dispune de o cameră pentru personal. 5. 5.6. persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului. după caz. 5. Locuinţa protejată asigură pentru fiecare beneficiar un spaţiu locativ total de cel puţin 13. cu confirmare de primire. în cazul locatarilor care utilizează un fotoliu rulant.GĂZDUIRE STANDARDELE 5 . o copie a foii de ieşire se trimite. în care se precizează: data ieşirii. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 5. dependinţe. cameră pentru personal. o cameră de zi la maximum 6 beneficiari. Locuinţa protejată este amplasată în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia. dosarul se întocmeşte în două exemplare. Furnizorul asigură toate măsurile necesare pentru ca beneficiarul să părăsească locuinţa protejată în condiţii de securitate. furnizorul sprijină familia/reprezentantul legal să îndeplinească formalităţile legale necesare. foaia de ieşire şi fişa medicaţiei. medicamentele beneficiarului se păstrează până la stabilirea cauzelor decesului. baie/duş.2. Vezi standardul 11.10 Siguranţă şi accesibilitate ______________________________________________________________________________ | Standardul 5 | Siguranţă şi accesibilitate | | |______________________________________________________________| | | Locuinţa protejată asigură beneficiarilor condiţii de locuit | | | conform nevoilor individuale. spaţii exterioare şi. sigure. Locuinţa protejată include camera proprie a beneficiarului/beneficiarilor. în cazul celei maxim protejate. grup sanitar. 5. motivele. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii trăiesc într-o locuinţă sigură. 5. planul individual de intervenţie. 5.3. locul în care se mută beneficiarul. Pentru fiecare beneficiar.5. bucătărie.5 mp respectiv 16 mp. furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare.3. dintre care unul se înmânează. Locuinţa protejată asigură beneficiarilor confort termic şi ventilaţie naturală sau artificială. furnizorul întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire. în spaţiile pe care le deţine.7. 5.9. 4. după caz.8.

6. masă. În fiecare locuinţă protejată.11. dacă nu există restricţii precizate în planul individual de intervenţie.10. relaţiile dintre locatari. locatarii convieţuiesc în baza unor norme stabilite de comun acord . locatari şi vecini. echipamente pentru încălzire. restricţii privind fumatul. care poate fi încuiată. noptieră.4. iluminat artificial general. uşi de balcon. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Locatarii au acces în camera de zi. 6. plata cheltuielilor comune. păstrarea igienei şi curăţeniei. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 7. locatari şi personal. în cazul | | | insuficienţei spaţiului locativ. care pot fi scrise sau nescrise şi care se referă la: accesul în locuinţă. scaun.1. Camera proprie ______________________________________________________________________________ | Standardul 6 | Camera proprie | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură fiecărui beneficiar o cameră. cu acordul scris al acestora. de plafon şi zonal.1. pe timpul zilei. să primească vizite şi/sau să servească masa împreună. pentru a petrece timpul | | | împreună. desene. 6. ventilaţie directă: geamuri. Fiecare beneficiar deţine cheia camerei proprii. dulap. Beneficiarii îşi pot aduce obiecte personale şi pot amenaja spaţiul propriu conform preferinţelor. absenţa din locuinţă. cu respectarea condiţiilor stabilite prin Regulile casei. Camera de zi ______________________________________________________________________________ | Standardul 7 | Camera de zi | | |______________________________________________________________| | | Locuinţa protejată deţine o cameră de zi pentru utilizare în | | | comun. . obiecte decorative. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarul/beneficiarii locuieşte/locuiesc într-o cameră | | | corespunzătoare nevoilor individuale.5.Regulile casei. Amenajarea şi dotarea locuinţei protejate asigură funcţionalitate. confort şi o atmosferă familială. Camera proprie dispune de: iluminare naturală. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime: 6. personalul deţine o cheie de rezervă pentru situaţii de forţă majoră. cu fotografii de familie. întreţinerea şi reparaţiile locuinţei. consumul de băuturi alcoolice şi altele. 5. organizarea activităţilor gospodăreşti. 2 beneficiari pot ocupa | | | împreună o cameră. Suprafaţa camerei de zi trebuie să fie suficient de mare pentru ca beneficiarii să petreacă timpul liber. În camera proprie există pentru fiecare beneficiar: pat.5.2. în cazul locatarilor care utilizează un fotoliu rulant. respectiv 8 mp. 6. vizitele unor persoane din afara locuinţei.3. Fiecare locatar beneficiază de un spaţiu de cel puţin 6 mp. funcţionale şi eficiente. flori.

5. internet. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate | | | nevoilor lor. 7. Pardoseala spaţiilor igienico-sanitare este antiderapantă. pentru prepararea/servirea hranei şi păstrarea alimentelor. radio. funcţional şi confortabil: masă. dulapuri pentru veselă şi tacâmuri. sigure şi confortabile. 8. 8. Spaţiile igienico-sanitare ______________________________________________________________________________ | Standardul 9 | Spaţiile igienico-sanitare | | |______________________________________________________________| | | Locuinţa protejată dispune de spaţii igienico-sanitare | | | suficiente. aragaz. Bucătăria are dependinţe suficiente pentru păstrarea în bune condiţii a alimentelor. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii prepară şi servesc hrana în spaţii adecvate. Spaţiile destinate preparării. cu respectarea Regulilor casei. 8.5. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 8. 9. 9. Bucătăria are un spaţiu suficient. uşor de igienizat. | | | curate şi într-o ambianţă plăcută. Bucătăria ______________________________________________________________________________ | Standardul 8 | Bucătăria | | |______________________________________________________________| | | Locuinţa protejată deţine un spaţiu. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime: 9. Spaţiile igienico-sanitare se încuie pentru a putea asigura intimitatea. accesibile. telefon. pentru prepararea. Spaţiile igienico-sanitare sunt asigurate cu apă curentă. televizor.1. fotolii/canapele. 7. congelator . inclusiv baie/duş. păstrării şi servirii hranei respectă normele igienicosanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. hotă. servirea şi păstrarea hranei. Igiena şi controlul infecţiilor .2. Beneficiarii au acces liber la bucătărie.4. cu respectarea Regulilor casei. 8. pentru maximum 3 persoane. Bucătăria dispune de mobilier suficient.3. Locuinţa protejată dispune de un grup sanitar. corespunzător numărului de beneficiari.4. Beneficiarii participă la amenajarea şi decorarea camerei de zi.4. Beneficiarii au acces la spaţiile igienico-sanitare. 9. instalaţii electrice izolate şi echipamente pentru încălzire funcţionale şi eficiente. scaune.3.2. 9. cu respectarea Regulilor casei. bibliotecă. confortabilă şi accesibilă tuturor locatarilor locuinţei. 8. Bucătăria este dotată cu instalaţii şi echipamente .veselă şi tacâmuri. rece şi caldă.2. Camera de zi este amenajată şi mobilată astfel încât să fie funcţională. Beneficiarii au acces în camera de zi. funcţionale.6.7.chiuvetă. scaune. în număr suficient.1. utilizat în comun de | | | locatari. frigider. 7.3.5. Camera de zi este dotată cu: masă.

10.7. 10.6.3. materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă. Furnizorul asigură fiecărui beneficiar activităţi de sprijin pentru viaţă independentă. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii duc o viaţă independentă. echipamentele personale şi materialele igienico-sanitare exclusiv pentru uzul propriu. anotimp. conform planului individual de intervenţie. 10.18 Organizarea activităţilor de sprijin ______________________________________________________________________________ | Standardul 11 | Organizarea activităţilor de sprijin | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin adecvat. diversificată în funcţie de vârstă. pastă de dinţi. în condiţiile obişnuite ale mediului familial de viaţă. săpun. instalate conform normelor de protecţie în vigoare. Furnizorul asigură periodic produse igienico-sanitare pentru curăţarea îmbrăcămintei. lenjeriei şi a spaţiilor locuinţei protejate.5. 10. 10.2. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 11. igienizate. | | | igienizată. Beneficiarii îşi igienizează rufăria proprie după un program stabilit prin consens. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale. 10. suficientă.8. preferinţe. în funcţie de nevoile beneficiarilor. MODULUL III . Locuinţa protejată este menţinută curată şi igienizată. ferite de orice sursă de contaminare. fără igrasie. prosoape. pentru a | | | duce viaţă independentă. Locuinţa protejată dispune de echipamentele necesare pentru igienizarea rufăriei maşină de spălat automată şi fier de călcat. Toate spaţiile. Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea. încălţămintei.2. în baza evaluării cerinţelor | | | individuale.1. dotările şi echipamentele locuinţei protejate sunt curate. 10.9. 10. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. hârtie igienică. absorbante igienice pentru femei. utilităţile. Furnizorul asigură fiecărui beneficiar îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată.4.1. 11. Furnizorul asigură obiecte de igienă personală: periuţă de dinţi.SPRIJIN PENTRU VIAŢĂ INDEPENDENTĂ STANDARDELE 11 . | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 10. pe 3 grade de intervenţie: .______________________________________________________________________________ | Standardul 10 | Igiena şi controlul infecţiilor | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul se asigură că locuinţa protejată este curată. Activităţile de sprijin se pot organiza. în funcţie de numărul beneficiarilor.

Activităţile de sprijin se realizează de către personalul specializat al locuinţei protejate. . conflicte. este o modalitate de asistenţă specifică locuinţelor moderat protejate. activităţi recreative etc. . locuinţa protejată asigură asistenţa 24 de ore din 24 de ore cu personal care locuieşte împreună cu beneficiarii sau în proximitate.intervenţie în caz de urgenţă: sprijin pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor: accidente. în condiţiile stabilite prin Regulile casei. Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru viaţă independentă. Beneficiarii deţin cheia locuinţei şi a camerei proprii. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 12. asigură asistenţă cu caracter planificat şi la nevoie.sprijin planificat: are drept scop menţinerea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă. .5. Rutine zilnice de viaţă ______________________________________________________________________________ | Standardul 12 | Rutine zilnice de viaţă | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură fiecărui beneficiar sprijin pentru a-şi | | | desfăşura programul zilnic.consiliere: informarea şi îndrumarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii: sănătate. 12. ocuparea şi păstrarea unui loc de muncă.4. 11.sprijin pentru angajare în muncă: găsirea.sprijin ocazional: are drept scop menţinerea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă. . . Beneficiarii au deplină libertate de acţiune în camera proprie. boală etc. la spaţiile şi echipamentele comune ale locuinţei..1.sprijin permanent: are drept scop furnizarea asistenţei pentru viaţă independentă.dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă: autoservire.. Beneficiarii au acces în camera de zi. educaţie.mediere: optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţa protejată şi în comunitate.4. cu respectarea Regulilor casei. conform planului individual de intervenţie. Furnizorul garantează accesul beneficiarilor în locuinţă. este o modalitate de asistenţă specifică locuinţelor minim protejate. se efectuează prin vizite ocazionale ale responsabilului de caz şi prin contacte telefonice. autogospodărire. altele. 12. asigură asistenţă la nevoie.3.monitorizare: supravegherea condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor. cu respectarea regulilor stabilite prin Regulile casei. 11. gestionarea bugetului. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii îşi organizează şi îşi desfăşoară activităţile | | | zilnice în locuinţa protejată şi în afara ei. muncă. Coordonarea activităţilor de sprijin asigurate fiecărui beneficiar în baza planului individual de intervenţie revine responsabilului de caz. efectuarea cumpărăturilor.2. 12. este o modalitate de asistenţă specifică locuinţelor maxim protejate. ei respectă condiţiile pe care le stabilesc de comun acord şi Regulile casei. 12. . . se efectuează prin vizite şi contacte telefonice.3. dacă 2 beneficiari ocupă aceeaşi cameră. Activităţile de sprijin pentru viaţă independentă constau în: . .

cu respectarea condiţiilor din Regulile casei. astfel încât să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia.2. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 14. traducători. precum şi utilizarea medicamentelor prescrise de medic. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 13. Beneficiarii pot primi vizite în regim privat. 14.7. acces la servicii specializate ale comunităţii. Planul individual de intervenţie stabileşte tipul de servicii de sprijin în comunicare de care beneficiarul are nevoie. 13. apelativul de adresare şi altele. 14. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii primesc sprijin pentru a-şi rezolva problemele | | | de sănătate.12. Personalul sprijină beneficiarii să cunoască şi să utilizeze resursele şi facilităţile comunităţii privind menţinerea/recuperarea sănătăţii: medici de familie. 13.1. 12. medici specialişti. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii comunică între ei şi cu alte persoane din afara | | | locuinţei protejate. Personalul de sprijin deţine cunoştinţele necesare pentru a consilia beneficiarii în ceea ce priveşte procurarea şi păstrarea medicamentelor. Comunicare ______________________________________________________________________________ | Standardul 13 | Comunicare | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a-şi rezolva| | | problemele de comunicare. dacă acest lucru este acceptat de ceilalţi beneficiari şi în acord cu Regulile casei. interpreţi în limbajul mimico-gestual. Sănătate ______________________________________________________________________________ | Standardul 14 | Sănătate | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a-şi | | | gestiona problemele de sănătate.2. Beneficiarii pot deţine un animal. personal de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu etc. ei decid când şi cine îi vizitează.1. Personalul de sprijin este la curent cu starea de sănătate a beneficiarilor pentru a-i ajuta să îşi gestioneze problemele de sănătate curente sau urgenţele medicale. terapeuţi. Locuinţa protejată oferă sprijin pentru comunicare beneficiarilor: mijloace audiovizuale.3.3.6. Educaţie ______________________________________________________________________________ | Standardul 15 | Educaţie | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a se instrui| . Personalul specializat cunoaşte particularităţile individuale legate de tipul şi gradul de handicap ale beneficiarilor.

talentele şi hobby-urile. şi sprijină beneficiarii să utilizeze aceste servicii.| | conform dorinţelor şi potenţialului individual. inclusiv | | | muncă salarizată. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 15. ateliere protejate. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii îşi exercită dreptul la educaţie în funcţie de | | | propria opţiune. sport etc. de evaluare şi plasare pe piaţa forţei de muncă. conform dorinţelor şi potenţialului | | | propriu. Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a cunoaşte şi accesa resursele ocupaţionale ale comunităţii: centre de zi. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 17. Furnizorul asigură condiţii ca beneficiarii să fie informaţi şi să aibă acces la serviciile educaţionale ale comunităţii: educaţie şcolară. . locuri de muncă. Activităţi recreative şi de socializare ______________________________________________________________________________ | Standardul 17 | Activităţi recreative şi de socializare | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură condiţii pentru ca beneficiarii să poată | | | desfăşura în locuinţa protejată şi în afara ei activităţi | | | recreative. turism. Personalul de sprijin informează beneficiarii cu privire la serviciile de consiliere şi orientare vocaţională. Activităţi ocupaţionale ______________________________________________________________________________ | Standardul 16 | Activităţi ocupaţionale | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a desfăşura | | | activităţi ocupaţionale. fără a-i deranja sau prejudicia pe ceilalţi | | | locatari. în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale stabilite în urma evaluării/reevaluărilor. formare şi perfecţionare profesională şi altele.1.2. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt sprijiniţi să desfăşoare în timpul liber | | | activităţi recreative şi de socializare.1. unităţi protejate. Locuinţa protejată sprijină beneficiarii să folosească oportunităţile educaţionale şi de formare continuă ale comunităţii. 15. Personalul de sprijin îi încurajează şi îi îndrumă pe beneficiari pentru a-şi forma şi dezvolta abilităţile. artă. oferite de comunitate. 17. muncă voluntară etc.2. Personalul de sprijin este informat în legătură cu resursele recreative ale comunităţii: cultură. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii desfăşoară activităţi ocupaţionale.2. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 16. conform | | | potenţialului şi preferinţelor proprii.1. şi îi îndrumă pe beneficiari să le acceseze. 16.

1. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii participă la viaţa comunităţii de apartenenţă | | | conform cerinţelor şi abilităţilor proprii. Beneficiarii pot fi vizitaţi oricând doresc de membrii familiei.4. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime . 18. telefon.8. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de | | | personal. Furnizorul promovează activităţi de conştientizare şi implicare a comunităţii în satisfacerea nevoilor beneficiarilor: încadrare în muncă.5. şi îşi pot vizita familiile în condiţii de siguranţă stabilite prin planul individual de intervenţie. socializare etc. Incluziune familială şi comunitară ______________________________________________________________________________ | Standardul 18 | Incluziune familială şi comunitară | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni | | | membri activi ai comunităţii de apartenenţă. Personalul de sprijin asigură informarea beneficiarilor cu privire la serviciile şi facilităţile oferite de instituţiile de interes public şi îi sprijină pe beneficiari să le acceseze.3. Locuinţa protejată îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să îşi exercite dreptul la vot. 18. Furnizorul îi sprijină pe beneficiari să aibă relaţii cu organizaţii din sfera societăţii civile. sărbători religioase. Personalul de sprijin asigură informarea beneficiarilor cu privire la valorile promovate de comunitate şi despre drepturile şi obligaţiile lor în calitate de cetăţeni. Furnizorul îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să menţină relaţii cu familia lor prin vizite. vizionarea de filme şi/sau spectacole. cu respectarea Regulilor casei.3. Personalul de sprijin încurajează organizarea unor activităţi recreative comune ale beneficiarilor: excursii. 18. corespondenţă. Furnizorul îi sprijină pe beneficiari să aibă relaţii de bună convieţuire în locuinţă şi cu vecinii. personalul îi încurajează pe beneficiari să întreţină relaţii de prietenie cu persoanele din locuinţă şi din afara ei. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 18. atunci când nu există o interdicţie legală în acest sens.6. petrecerea timpului liber. 18.7.DREPTURI ŞI ETICĂ STANDARDELE 19 şi 20 Codul drepturilor beneficiarilor ______________________________________________________________________________ | Standardul 19 | Codul drepturilor beneficiarilor | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul respectă drepturile beneficiarilor în procesul de | | | furnizare a serviciilor. aniversări ale zilelor de naştere. MODULUL IV .17. cu respectarea Regulilor casei. sport. 18. 18.2. 18.

2.9.2. 19. fără discriminare. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale. 19. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe.3. de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile. în mod complet şi accesibil.12. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc. despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea. cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari. ei şi reprezentanţii lor. 19.2. împotriva voinţei lor.15. etnice. sexuale. de a beneficia de intimitate. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare. conform potenţialului şi dorinţelor personale. pedepsiţi. 19. în format clasic sau adaptat.1. precum şi a celor convenite prin contractul de servicii.2.6.7. 19. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile. 19. de a fi trataţi individualizat. conform legii. 19.27. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în locuinţa protejată.17. de a gândi şi acţiona autonom. pentru o valorizare maximală a potenţialului personal. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale.29.18. 19. neglijaţi. de a primi răspuns la solicitările exprimate. 19. Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Codul drepturilor beneficiarilor.8. 19.2.2.2. abandonaţi.2.2. asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc.2. 19.2. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familială.14. 19. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate. 19. 19.16.20.10. hărţuiţi sau exploataţi sexual.19.2.2. cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise între locuinţa protejată şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi bunurilor. 19.2.23. 19.2. 19. inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii. funcţional şi intim. de a fi informaţi la zi.2.19. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate.11. de a nu desfăşura activităţi lucrative.4.2.2. de a fi informaţi.2. 19.2.28.2.2. Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile: 19. de a nu fi abuzaţi.2. 19.2. 19. religioase. de a practica cultul religios dorit. 19.2. 19. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil.2.13. de a nu fi exploataţi economic privind banii. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică. 19. aducătoare de venituri pentru locuinţa protejată.5. deţinute de furnizor.22.2. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă. .2. 19. 19. proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii.1. sigur.2.26. întro formă accesibilă nivelului de educaţie al beneficiarului.2.2. 19.24.21. 19. 19. 19. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii.25. în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat.

20. Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizărilor/reclamaţiilor. despre procedura privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează.23 Reclamaţii ______________________________________________________________________________ | Standardul 21 | Reclamaţii | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind înregistrarea| | | şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor.5. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi | | | respect. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a | | | reclamaţiilor. 21.2. chiar de la admitere. Furnizorul îi informează în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali. 20. 21. reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine| | | şi corectitudine. cine se ocupă de rezolvarea cazului. Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării . Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii în care sunt specificate cazurile de intervenţie a organelor de ordine publică. care sunt etapele şi termenele de răspuns. 20.3. Personalul cunoaşte şi respectă Codul drepturilor beneficiarilor. Personalul cunoaşte şi aplică procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburări psihice.1. cum se efectuează.1. într-un format şi la un nivel accesibil în funcţie de handicap: scriere Braille.RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE STANDARDELE 21 .Relaţia personalului cu beneficiarii ______________________________________________________________________________ | Standardul 20 | Relaţia personalului cu beneficiarii | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind relaţia | | | personalului cu beneficiarii.4. conformă cu normele | | | deontologice şi cu legislaţia în vigoare. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 21. Furnizorul asigură anual sau când este necesar sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap.2. Furnizorul informează beneficiarii/reprezentanţii legali şi familiile beneficiarilor despre procedura locuinţei protejate privind relaţia personalului cu beneficiarii. limbaj uşor de citit. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. casete audio. 20. cum se răspunde la sesizare/reclamaţie.3. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 20. MODULUL V .

6. 22. 22. fapte | | | comise deliberat sau din ignoranţă. care afectează beneficiarii. bolile infecţioase şi contagioase. neglijării | | | sau tratamentului inuman ori degradant. Furnizorul deţine Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 22.5. Personalul locuinţei protejate informează în scris reprezentantul legal sau familia. personalul responsabilizat notifică incidentul. Furnizorul asigură informarea personalului şi a beneficiarilor/reprezentanţilor legali despre procedura cu privire la prevenirea.4. după caz. 23. parchetul etc.______________________________________________________________________________ | Standardul 22 | Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind protecţia | | | beneficiarilor împotriva abuzurilor. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzului. în legătură cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor.1. Personalul care identifică situaţii de abuz. poliţia. Notificarea se trimite în maximum 24 de ore de la producerea incidentului. a altor beneficiari din locuinţa protejată sau a unor persoane din afara acesteia. petrecute în procesul de furnizare a | | | serviciilor. Furnizorul îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului. în scopul prevenirii unor situaţii de abuz sau exploatare.2. evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţă asupra beneficiarilor. poliţia. după caz. iar măsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului. neglijare sau exploatare a unui beneficiar are obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea care aplică legislaţia în vigoare şi anunţă. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburări psihice.1. furnizorul de servicii. contravenţii şi infracţiuni. tratamentului degradant sau inuman. | | | discriminării. precum şi măsurile ce au fost luate.2. | |_______________|______________________________________________________________| Condiţii minime 23. inclusiv circumstanţele în care s-a produs. Notificarea incidentelor deosebite ______________________________________________________________________________ | Standardul 23 | Notificarea incidentelor deosebite | | |______________________________________________________________| | | Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind notificarea | | | incidentelor deosebite. semnalarea. | |_______________|______________________________________________________________| | Rezultat | Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate.3. 22. Furnizorul monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari în afara locuinţei protejate. 22. salvarea. acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului. o rănire sau vătămare importantă ori accident. 22. în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate. Se notifică cel puţin următoarele evenimente: decesul unui beneficiar. neglijării. identificarea. comportamentul inadecvat al unui .

fie cu sprijin în unităţi de asistenţă socială. scopul. acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei. locuirii. 2. Procedură .lucrător în cadrul unui serviciu social specializat.vezi standardul 20.vezi standardul 1. drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi.vezi standardul 21. Procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor . conţinutul activităţii: cine.membru al personalului. Procedură privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării .6. prin care se stipulează condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială. Procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii .înţelegere.vezi standardul 4. obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activităţi. fie independent. educaţiei. 4.Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap 1. autoservi şi autogospodări. 2. absenţa nejustificată din locuinţă.proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare. Responsabil de caz . Incluziune socială . LISTA DOCUMENTELOR aferente Standardelor specifice de calitate .vezi standardul 2. care coordonează derularea planului individual de intervenţie. informării şi comunicării. . ocupării forţei de muncii. destinate combaterii excluziunii sociale. 2. mobilităţii. Ghidul beneficiarului . între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar. 2.4. Procedură privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor .3. 2.conţine. Fişă de evaluare . Contract de servicii . când. Evaluare . securităţii. la nivelul obişnuit al comunităţii de apartenenţă.5.1.se referă la capacitatea unei persoane de a se întreţine. integrare şi incluziune socială a persoanelor adulte cu handicap. 2. prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor.vezi standardul 2. 23. Integrare socială . unde şi cum se realizează activitatea. Beneficiar .setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale.utilizator de servicii sociale. Plan individual de intervenţie . Procedură privind notificarea incidentelor deosebite .procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social. alte evenimente petrecute în locuinţa protejată care afectează calitatea vieţii sau siguranţa beneficiarilor.vezi standardul 23. ce materiale. Procedură privind sistarea serviciilor . Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemnează în dosarul acestuia. etapele de urmat.vezi standardul 22. acord scris care produce efecte juridice. sănătăţii. 3. 2.2. GLOSAR Abilităţi de viaţă independentă . Manual de proceduri . justiţiei şi culturii.vezi standardul 3.vezi standardul 1. de regulă.3. în comunitate. cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea. echipamente şi documente trebuie utilizate.

Registru privind protecţia împotriva abuzurilor .vezi standardul 22. Foaie de ieşire .5. 7.vezi standardul 4.vezi standardul 19. 6. --------------- . Codul drepturilor beneficiarilor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful