Sunteți pe pagina 1din 2

MEMBRA A CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI S.C.

SMART CONTAB-CONSULT SRL


In baza prevederilor Legii nr.31/1990, a Legii nr.82/1991 si a vointei partilor , in scopul realizarii activitatilor economice prevazute in obiectul de activitate al partilor, se convine incheierea prezentului contract : S.C. SMART CONTAB-CONSULT SRL, cu sediul in Voluntari,Jud.Ilfov str. Afumati nr 86, CF RO 23781687, NRC J23/1331/2008,nr.autorizatie 005483/2008, eliberata de C.E.C.C.A.R,.COD IBAN RO46 BSEA 2300 0000 L300 2211 deschis la EMPORIKI BANK ROMANIA SUC.VOLUNTARI reprezentata de Florentina Dona, administrator, in calitate de PRESTATOR si, S.C. ...................................................... S.R.L.. cu sediul in jud.Ilfov,str................. nr....... ....CF RO ..................... ,NRC:J23/....../2010 COD IBAN .............................................deschis la.......................................... reprezentata de ............................., administrator , in calitate de BENEFICIAR A intervenit urmatorul contract: I.OBIECTUL CONTRACTULUI:il reprezinta Contabilitatea financiara la S.C..........................................R.L.. II. OBLIGATIILE PARTILOR a) Prestatorul se obliga: Sa efectueze contabilitatea financiara a numai pe baza documentelor primare primite de la beneficiar ; - Sa intocmeasca la sfarsitul lunii pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar, Registru de banca, Jurnal de vanzare,Jurnal de cumparare ,Balanta de verificare beneficiarului : - Intocmire la termenele legale a Decontului de TVA, Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat ; - Sa trimita pe e-mail ordinele de plata aferente taxelor tva si impozit pe profit pana pe data de 23 a lunii urmatoare ; - Sa intocmeasca statul de plata pentru salarii,ordinele de plata aferente acestora,Declaratia 112 ; - Sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si a documentelor la care are acces nemijlocit ; - Sa aduca la cunostinta beneficiarului orice modificare de legislatie care priveste activitatea societatii comerciale; - Sa factureze contravaloarea prestarilor de servicii in a 15 a zi a lunii urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciul - Prestatorul isi rezerva dreptul de schimbare a metodologiei de lucru in functie de noile dispozitii ale legislatiei. - Prestatorul poart rspunderea cu privire la reflectarea exact a documentelor beneficiarului n listele, situaiile i documentele sintetice obinute ca rezultat al prelucrrii computerizate a documentelor primare. b)Beneficiarul se obliga : Sa acorde sprijin Prestatorului pentru ca acesta sa indeplineasca in bune conditii si la termen obiectul contractului ; - Arhivarea si pastrarea documentelor se va asigura de catre beneficiar, conform dispozitiilor legale; - Sa trimita in termen de maximum 5 zile de la terminarea lunii documentele justificative in original - ( facturi de cumparare si vanzare, chitante de incasari si plati, dvi, NIR-uri, bonuri de consum, etc.) pentru a putea fi contabilizate ; In caz contrar nu ne asumam raspunderea pentru intocmirea in termen legal a Decontului de TVA si a Declaratiei de buget consolidate si depunerea lor la ANAF ; - Sa transmita in original sau prin e-mail in termen de 5 zile de la incheierea lunii,foaia colectiva de prezenta semnata si stampilata corespunzator.In cazul in care se solicita si intocmirea de state de avnas salarii,foaia colectiva de prezenta va fi transmisa cu 5 zile inainte de plata. -

MEMBRA A CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI S.C.SMART CONTAB-CONSULT SRL


- Beneficiarul poart ntreaga rspundere privind proveniena, coninutul, corectitudinea i legalitatea documentelor primare supuse prelucrrii, societatea prestatoare de servicii fiind exonerat de orice rspundere n acest sens. Beneficiarul este unic rspunztor privind gestiunea bunurilor, valorilor imobiliare i mobiliare, a mrfurilor precum i gestiunea resurselor financiare i a lichiditilor aflate n patrimoniul su; el rspunde de administrarea i organizarea unitii patrimoniale proprii; Sa achite contravaloarea contractului in termen de 10 zile calendaristice de la emiterea facturii, in caz contrar se percepe dobanda de 0.1% pe zi, aplicata la valoarea neachitata. . Beneficiarul va asigura separat materialele consumabile (hartie de scris, dosare,etc.) sau va suporta contravaloarea acestora. In situatia in care beneficiarul intarzie sau neglijeaza respectarea termenelor contractuale prevazute in predarea documentelor justificative ,prestatorul va proceda la punerea in intarziere a beneficiarului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. De neexecutarea obligatiilor catre bugetul statului ,bugete asigurarilor sociale si bugete locale raspunde exclusiv beneficiarul ; III.VALOAREA CONTRACTULUI este (..) LEI (ron) fara TVA lunar. IV. DURATA CONTRACTULUI de un an cu posibilitate de prelungire. Prezentul contract incepe cu documentele contabile aferente lunii octombrie 2011. V. ALTE CLAUZE Orice alte modificari si intelegeri se vor face cu acordul partilor. Litigiile decurgand din prezentul contract inclusiv cele referitoare la validitatea,interpretarea,executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila. - Daca litigiile nu vor fi rezolvate pe aceasta cale ,se vor inainta spre solutionare organelor judecatoresti competente cu aplicarea legilor in vigoare in Romania. - Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. - Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor ,imprevizibil si insurmontabil aparut dupa incheierea contractului si care inpiedica partile sa execute obligatiile asumate conform prevederilor contractuale. VI. REZILIEREA CONTRACTULUI - Se va face in cazul in care una din parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale. - Se poate face unilateral sau cu acordul ambelor parti. In acest caz intentia de reziliere a prezentului contract trebuie anuntata cu 30 de zile inainte de termenul stabilit pentru reziliere. Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta. Ambele parti au citit contractul si au semnat in cunostinta de cauza. PRESTATOR, Florentina Dona Administrator, BENEFICIAR, ............................. Administrator,