Sunteți pe pagina 1din 34

Universitatea Romno-American Facultatea de Management-Marketing Marketing n Afaceri

Sisteme informatice cu baze de date n management Proiect Access: Biblioteca Na ional a Romniei

An II, Grupa III Brsan-Iosif Flavia Andra Evelin

 Bucure ti 2011
1

Prezentarea Bibliotecii Na ionale a Romniei

n temeiul Legii nr. 334/2002 Legea bibliotecilor, Ordinul Ministrului Culturii, Cultelor i Patrimoniului Na ional nr. 2206/27.05.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare i Func ionare a Bibliotecii Na ionale a Romniei i al H.G. nr. 9/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului Culturii, Cultelor i Patrimoniului Na ional, Biblioteca Na ional a Romniei este o institu ie public din categoria bibliotecilor de drept public, cu personalitate juridic , care func ioneaz n subordinea MCPN (Ministerului Culturii i Patrimoniului Na ional) , fiind finan at exclusiv de la bugetul de stat. n cadrul Bibliotecii Na ionale a Romniei, func ioneaz ca filiale Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (nfiin at n 31 iulie 1798 care a devenit filial a Bibliotecii Na ionale n anul 1962) i Biblioteca Omnia din Craiova (devenit filial a Bibliotecii Na ionale din data de 25 mai 1990). Biblioteca Na ional a Romniei este o institu ie non-profit, cu sediul central n Bucure ti, str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, e-mail: biblioteca@bibnat.ro, WEB: www.bibnat.ro. Telefon: (021)314.24.34/(021)314.24.33. Fax: (021)312.33.81. Biblioteca Na ional a Romniei s-a nfiin at n anul 1955 (prin H.C.M. nr. 1193/ 25.06.1955), pe atunci se numea Biblioteca Central de Stat, fiind principala bibliotec public a rii, o institu ie creat pe baze biblioteconomice moderne, avnd atribu iile specifice unei biblioteci na ionale, conform standardelor UNESCO. Ca institu ie de prim rang a culturii na ionale, aceasta administreaz patrimoniul cultural na ional de publica ii, ndeplinind att func ii na ionale ct i func ii de bibliotec public . Dot rile bibliotecii sunt elemente esen iale pentru buna desf urare a lucrurilor i pentru o calitate superioar a produselor i serviciilor. Se dore te digitizarea documentelor, iar acest lucru este posibil doar cu o tehnologie performant . Noile dezvolt ri tehnologice reprezint o provocare pentru institu ia biblioteconomic . R spunznd tendin elor actuale ale domeniului, Biblioteca Na ional a Romniei, prin intermediul Bibliotecii Digitale, ofer acces la resursele electronice pe care le realizeaz : Revista Bibliotecii Na ionale, Revista de istorie a c r ii, Informare i documentare, Culegere de traduceri prelucrate, ABSI Abstracte n Biblilogie i tiin a inform rii, etc.
2

Constituirea Bibliotecii Digitale Na ionale, parte component

a Bibliotecii Digitale

Europene, are ca principal scop conservarea i protec ia patrimoniului cultural na ional existent n bibliotecile din Sistemul Na ional de Biblioteci precum i promovarea colec iilor i l rgirea accesului la informa ie. n Biblioteca Digital Na ional vor fi incluse i documentele create numai n format electronic (c r i i reviste on-line, resurse electronice de pe site-uri, baze de date, etc). Prin digitizarea colec iilor de documente i constituirea Bibliotecii Digitale Na ionale, se asigur o bun promovare a valorilor na ionale, o mai bun diseminare a informa iei i o valorificare superioar , la nivel na ional i interna ional, a colec iilor speciale, a documentelor rare. Misiunea Bibliotecii Na ionale a Romniei Biblioteca Na ional a Romniei asigur accesul de calitate la colec iile sale att

genera iei de azi, ct i celor viitoare, n scop de cercetare, studiu sau informare. Pentru a- i ndeplini aceast misiune, Biblioteca Na ional a Romniei:  achizi ioneaz , prelucreaz , prezerv i valorific toate tipurile de documente din

patrimoniul na ional; administreaz patrimoniul cultural na ional de publica ii (c r i, periodice), manuscrise, organizeaz Depozitul Legal, constituind principala surs documentar n ceea ce carte veche, incunabule, h r i, fotografii, materiale audio-vizuale i documente electronice; prive te cunoa terea culturii na ionale. Viziunea Bibliotecii Na ionale a Romniei n cadrul politicii de sus inere permanent a valorilor culturale, Biblioteca Na ional a Romniei va asigura n continuare conservarea patrimoniului na ional, n seama sa aflndu-se i transmiterea valorilor spirituale ale poporului romn. n acest sens, Biblioteca Na ional a Romniei i propune extinderea accesului la cultur , prin atragerea c tre studiul valoroaselor sale colec ii a mai multor categorii de utilizatori i prin implicarea activ dezvoltare a Bibliotecii Digitale Europene. n procesul de

Biblioteca Na ional interes na ional n domeniu.

a Romniei este coordonatoarea proiectului de realizare a

Catalogului Colectiv Na ional al publica iilor romne ti i str ine i ini iatoarea altor proiecte de

Prin activit ile i func iile sale specifice, Biblioteca Na ional a Romniei pune n valoare cultura romneasc n ar i n str in tate, avnd un rol esen ial n desf urarea unor programe culturale de interes na ional i interna ional. n vederea realiz rii acestui obiectiv, institu ia va depista i include permanent n colec iile sale publica ii din categoria Romnica lucr ri ap rute n alte ri i n orice limb , referitoare la cultura i civiliza ia poporului romn. Biblioteca pune la dispozi ie 12 s li de lectur specializate, cu o capacitate total de 300 de locuri. Accesul este gratuit, pe baza unui permis eliberat oric rei persoane cu vrsta minim de 18 ani. Biblioteca ofer servicii de referin e, acces la Internet, servicii de mprumut na ional i interna ional. Baza de date con ine peste 500.000 de unit i bibliografice: carte romneasc , carte str in , teze de doctorat, periodice, bibliografii nepublicate, articole din publica ii, abstracte din domeniul bibliologiei.

Structura organizatoric

i personalul Bibliotecii Na ionale a Romniei

n conformitate cu noile variante ale ROF-ului i Organigramei (ambele elaborate i aprobate n 2008 i revizuite n 2009, n principal, prin includerea Compartimentului Revista Biblioteca), structura organizatoric a Bibliotecii Na ionale a cunoscut o schimbare radical , concretizat prin organizarea departamentelor pe cinci ramuri distincte prin fun iile i atribu iile lor.

Gama de produse i servicii Biblioteca Na ional a Romniei dispune de urm toarea gam de produse i servicii: 1). Lucr ri i materiale bibliografice multiplicate mecanic (rotaprint, Xerox, imprimant ), adesea ntr-o form nedefinit (pentru uz intern): a) liste de lucr ri prezentate ntr-o anumit expozi ie: indici de opera separate ale unui autor, liste de recomandare bibliografic pe diferite teme; b) lucr ri bibliografice auxiliare tip rite. Cele mai importante sunt urm toarele: y y fi ele descriptive, care se atribuie pe baz de abonament tuturor bibliotecilor, contribuind astfel la asigurarea unit ii i uniformit ii descrierilor i clasific rii; bibliografii tematice, pe subiecte sau pe autori elaborate de serviciile bibliografice ale marilor biblioteci, cu prilejul unor anivers ri, evenimente, sau la cererea unor categorii de utilizatori pentru uzul intern; buletine de informare bibliografic : Buletinul de Informare n Bibliologie; anivers ri cultural: bibliografii de dicate marilor anivers ri ale unei anumite personalit i recomandate de UNESCO; cataloage de achizi ii (c r i i periodice) din produc ia editorial str in ; publica ii sau lucr ri informative cu privire la cre terea colec iilor ntr-o anumit perioad (ghiduri, caiete selective, liste de c r i noi, fi iere, etc.).

y y y y

2). Lucr ri bibliografice tip rite: a) publica ii: y y y y y y y y y y y y Bibliografia Na ional Romn . C r i, albume, h r i; Bibliografia Na ional Romn . Publica ii seriale; Bibliografia Na ional Romn . Documente muzicale tip rite i audiovizuale; Bibliografia Na ional Romn . "Romnica"; Bibliografia Na ional Romn . Teze de doctorat; Bibliografia Na ional Romn . Articole din publica ii periodice. Cultur ; Bibliografia c r ilor n curs de apari ie (CIP); Biblioteconomie. Sinteze, traduceri, metodologii; "Informare i documentare ..."; Catalogul c r ilor str ine intrate n bibliotecile din Romnia; Repertoriul c r ilor str ine intrate n bibliotecile din Romnia; ABSI Abstracte n bibliologie i tiin a inform rii;
6

y y y y

Revista Bibliotecii Na ionale a Romniei Anivers ri culturale; Revista Romn de Conservare i Restaurare a C r ii (RRCRC) Revista Romn de Istorie a C r ii.

b) bibliografii propriu-zise: lucr ri mari de informare bibliografic , dedicate unui autor, pe teme tiin ifice (ex.: Bibliografia istoric i literar a lui N. Iorga 18901934, de Barbu Theodorescu). c) repertoriile bibliografice: lucr ri bibliografice analitice n care se fac preciz ri cu privire la istoria textului, a c r ii (ex.: :Repertoriul manuscriselor de cronici interne, secolele XV-XVIII, privind istoria Romniei). d) indici bibliografici i indici de reviste: lucr ri bibliografice referitoare la un autor sau la o tem (ex.: Operele lui M. Sadoveanu), indici de materii, de autori, indici generali de nume proprii, de cuvinte. e) monografiile bibliografice: studii asupra unui autor, reviste sau tem n care domin aspectul bibliografic (ex.: Bibliografia poeziei noastre populare, de C.T. Niculescu). 3) Cataloage de c r i i periodice, de libr rii, de edituri i de anticariate. 4) Instrumente de lucru auxiliare inform rii: y y y y y y y y Lista bibliografic (cea mai elementar lucrare bibliografic ); Revistele sau buletinele de bibliografie i documentaare, pe specialit i sau generale; Rubricile de critic sau bibliografice ale revistelor de specialitate; Reviste nebibliografice, de cultur general sau de specialitate; Bibliografiile ascunse la sfr itul capitolelor sau la sfr itul c r ii; Indici de nume i localit i; Ghidurile de bibliotec , muzee, case memoriale; Almanahurile, anuarele, calendarele.

Analiza SWOT a Bibliotecii Na ionale a Rom niei Puncte tari Puncte slabe

- nivel ridicat de nnoire a colec iilor datorat intr rilor de documente prin depozit legal; - ofer suportul info-documentar pentru nv mnt i cercetare tiin ific ; - asigur acces nediscriminatoriu la informa ie - valorific i promoveaz patrimoniul cultural na ional scris att pe plan na ional, ct i pe plan interna ional; - ini iaz i dezvolt proiecte de anvergur na ional sau interna ional ; - prelucreaz i pune la dispozi ie informa ii prin intermediul unui soft de bibliotec de ultim genera ie; - ofer un spa iu comunitar i institu ional neutru; - este de talie na ional , reprezint punctul central al sistemului na ional de biblioteci; - este printre primele zece biblioteci din lume ca fond de carte; - asigur cooperarea ntre bibliotecile din sistem.

resurse financiare insuficiente care au drept consecin afectarea desf ur rii n condi ii normale a activit ii, fapt ce a trenat un lan al blocajelor (lips resurse achizi ii publica ii, ntrzieri abonamente, neonorare comenzi, ncetarea rela iilor de schimb, etc); insuficien a echipamentelor de digitizare, prelucrare i stocare a documentelor; resurse umane insuficiente, supranc rcarea salaria ilor cu atribu ii profesionale, fapt care conduce la sc derea eficien ei i a satisfac iei profesionale; reducerea cheltuielilor bugetare de personal; condi ii de func ionare nesatisf c toare (lipsa unui sediu adecvat are implica ii negative asupra func ion rii n bune condi ii a bibliotecii, asupra serviciilor oferite utilizatorilor i asupra organiz rii i conserv rii patrimoniului); acces limitat la colec iile de carte i periodice; condi ii de depozitare care pun n pericol integritatea fizic a documentelor; lipsa unei politici de formare profesional n domeniile cele mai noi; lipsa unei viziuni holistice asupra sistemului na ional infodocumentar.

Oportunit i

Amenin ri

- pia larg de utilizatori ce are exigen e din ce n ce mai mari; - posibilit i de integrare n structurile informa ionale europene; - atitudine activ i flexibil n rela ia cu utilizatorii; - capacitatea de a realiza proiecte, parteneriate i ncheierea de protocoale de colaborare; - capacitatea de a atrage fonduri europene prin propuneri de proiecte culturale; - posibilit i de afiliere la structuri profesionale interna ionale.

reducerea resurselor financiare pe plan local alocate de c tre ordonatorul de credite; nealocarea de posturi n vederea desf ur rii n bune condi ii a activit ii din cadrul serviciilor nounfiin ate; absen a programelor de investi ii pentru spa ii i dot ri; teama de schimb ri majore n anumite zone ale sistemului; insuficien a programelor guvernamentale strategice; persisten a unui anumit diletantism la nivelul profesiei i al factorilor de decizie.
8

Realizarea aplica iei: Realizarea acestei aplica ii informatice se va face cu ajutorul ACCESS. n acest scop se parcurg urm toarele etape: 1. realizarea conceptual a aplica iei, care presupune realizarea urm toarelor ac iuni: stabilirea entit ilor sau a colec iilor de date necesare stabilirea cmpurilor care caracterizeaz acestor cmpuri stabilirea cheilor primare Pentru aceast aplica ie sunt necesare urm toarele colec ii de date:
Colec ia Angaja i: permite eviden ierea angaja ilor care I i desf oar activitatea n s lile de lectur include cmpurile CNP; nume; data na terii; adres ; localitate; cod profesie; cod jude ; salariu; telefon. Colec ia Profesii: permite identificarea profesiilor angaja ilor include cmpurile cod profesii; denumire profesii Colec ia Jude : permite vizualizarea jude elor din care fac parte angaja ii si cititorii bibliotecii include cmpurile jude ; cod jude ; denumire judet Colec ia Edituri: permite identificarea editurilor de unde provin c r ile include cmpurile cod editur ; denumire editur ; adres ; cod jude . Colec ia S li: permite identificarea s lilor din bibliotec include cmpurile cod sal ; num r locuri; num r calculatoare Colec ia Servicii:

fiecare entitate, precum i propriet ile

 permite identificarea serviciilor puse la dispozi ie de c tre bibliotec include cmpurile cod servicii; denumire servicii; pre Colec ia Cititori: permite identificarea cititorilor din bibliotec include cmpurile cod cititori; denumire cititor; adres ; relefon; e-mail; cod jude . Colec ia C r i: permite identificarea c r ilor intrate n bibliotec i inerea eviden ei lor

 include cmpurile cod carte; denumire carte; ISBN/ISSN; an aparitie; cod editura; autor; traduceri; num r exemplare; importan carte; pre . Colec ia Particip ri cititori: permite inerea eviden ei cu privire la participarea cititorilor i ce servicii au folosit include cmpurile num r fi ; cod cititori; data mprumut; cod carte; ora mprumut; data restituire; cod servicii; cod sal .

Cmpurile scrise cursiv reprezint cheile primare ale entit ilor, care asigur unicitatea unei nregistr ri de date n tabelul Access corespunz tor colec iei respective. Realizarea fizic a aplica iei presupune urm toarele: crearea bazei de date pentru aplica ia respectiv crearea tabelelor cu date primare (fiecare entitate devine tabel) respectnd urm toarele etape: crearea tuturor tabelelor, prin definirea i salvarea structurii lor (capul de tabel), precizndu-se cheile primare realizarea leg turilor ntre tabelele aplica iei, cu recomandarea de a se solicita integritatea referen ial completarea tabelelor cu date, ncepnd de la nivelul inferior crearea formularelor aplica iei (pentru fiecare tabel se va crea un formular). crearea cererilor de date ( interog ri) crearea de liste finale (rapoarte)

10

 n cadrul acestei aplica ii s-a creeat baza de date cu denumirea Proiect Biblioteca Na ional a Romniei. Pentru fiecare colec ie de date specificat anterior s-a creat un tabel n care cmpurile colec iei respective reprezint coloanele tabelului. Un rnd din tabel reprezint valorile unui exemplar din colec ia respectiv . Rndurile reprezint , de fapt, nregistr rile de date. 1. Tabelele, reprezentate fizic n baza de date sunt urm toarele: Angaja i
Acest table permite eviden ierea angaja ilor care I i desf oar activitatea n s lile de lectur (CNP; nume; data na terii; adres ; localitate; cod profesie; cod jude ; salariu; telefon). Pentru fiecare camp s-a stability tipul de dat ce va putea fi nregistrat. Astfel, pentru cmpul CNP, care reprezint i cheia primr a tabelului s-a folosit text, iar pentru restul cmpurilor s-a mers pe acela i principiu.

Tabelul realizat n Design View arat sub aceast form :

11

Dup nchidere i salvare, tabelul Angaja i arat astfel:

 Profesii
Acest camp permite identificarea profesiilor angaja ilor. Pentru fiecare cmp s-a stabilit tipul

de dat ce va putea fi nregistrat. Astfel, pentru cmpul cod profesii s-a folosit number, iar pentru cmpul denumire profesie se va folosi text.

12

Dupa nchidere i salvare, tabelul Profesii arat :

 Jude Acest table con ine informa ii referitoare la jude ele de unde provin angaja ii i cititorii bibliotecii. Pentru fiecare cmp s-a stabilit tipul de dat ce va putea fi nregistrat. Astfel, pentru cmpul cod judet se va folosi number, iar pentru denumire judet se va folosi text.

13

Dup nchidere i salvare, tabelul Jude arat astfel:

 Editur Acest table con ine informa ii referitoare la editurile de unde provin c r ile. Pentru fiecare cmp s-a stabilit tipul de dat ce va putea fi nregistrat. Astfel, pentru cmpul cod editur , ct i pentru cod jude se va folosi number, pentru denumire editur i pentru adres se va folosi text.

14

Dup nchidere i salvare, tabelul Jude arat astfel:

 S li Acest tabel con ine informa ii cu privire la s lile de lectur din bibliotec . Pentru fiecare cmp s-a stabilit tipul de dat ce va putea fi nregistrat. Astfel, pentru toate cele trei cmpuri, cod sal , nr locuri i nr calculatoare se va folosi number.

15

Dup nchidere i salvare, tabelul s li arat astfel:

 Servicii Acest table con ine informa ii cu privire la serviciile pe care biblioteca le ofer cititorilor s i. Pentru fiecare cmp s-a stabilit tipul de dat ce va putea fi nregistrat. Astfel, pentru cmpul cod servicii se va folosi number, iar pentru denumire servicii i pre se va folosi text.

16

Dup nchidere i salvare, tabelul servicii arat astfel:

 Cititori Acest table con ine informa ii cu privire la cititorii din bibliotec . Pentru fiecare cmp s-a stabilit tipul de dat ce va putea fi nregistrat. Astfel, pentru cmpurile cod cititori, telefon si cod jude se va folosi number, iar penru denumire cititroi, adres i e-mail se va folosi text.

17

Dup nchidere i salvare tabelul cititori arat astfel:

 C ri
Acest tael permite identificarea c r ilor intrate n bibliotec i inerea eviden ei lor. Pentru fiecare cmp

s-a stabilit tipul de dat ce va putea fi nregistrat. Astfel pentru cmpurile cod carte; an aparitie; cod
editura; num r exemplare i pre se va folosi number, iar pentru denumire carte; ISBN/ISSN; autor; traduceri i importan carte se va folosi text.

18

Dup nchidere i salvare, tabelul cititori arat astfel:

 Particip ri cititori Acest tabel permite inerea eviden ei cu privire la participarea cititorilor i ce servicii au folosit. Pentru fiecare cmp s-a stabilit tipul de dat ce va putea fi nregistrat. Astfel, pentru cmpurile num r fi ; cod
cititori; cod carte; cod servicii i cod sal se va folosi number, pentru cmpurile dat mprumut i dat restituire se va folosi date/time, iar pentru cmpul or mprumut se va folosi text.

19

Dup salvare i nchidere tabelul particip ri cititori va ar ta astfel:

2. Leg turile dintre tabele. Leg turile dintre tabele sunt utile la creearea interog rilor, deoarece permit culegerea mai multor date din mai multe tabele. Cheile primare stabilesc rela iile prin care mai multe tabele ale unei baze de date sunt legate la crearea unei interog ri. Tipurile de rela ii utilizate n aceast baz de date sunt: Rela iile de tip unu-la-unu realizeaz leg tura dintru un cmp i un altul. Leg tura se realizeaz prin cheia primar a tabelului de baz baz i cheile corespunz toare tabelelor asociate. i cheile coresp. tabelului asociat. Rela iile de tip unu-la-mai mul i. Leg tura se realizeaz prin cheia primar a tabelului de

 Rela iile de tip mai mul i-la-unu, realizeaz leg tura ntre un cmp dintr-un tabel i dou sau mai multe rnduri din alt tabel. Leg tura se realizeaz prin cheia primar a tabelelor asociate de baz i cheile corespunz toare tabelului de baz .
20

Ini ial pentru crearea rela iilor trebuie s ad ug m tabelele ce urmeaz a fi implicate n aceast opera ie, ne folosim de func ia Show Table i select m tabelele. Dup realizarea acestui pas se ncepe realizarea leg turilor dintre tabele cu ajutorul func iei Edit Relationships.Pentru a realiza o leg tur ntre 2 tabele, se selecteaz tabelele ce vor fi legate, apoi, cheia primar dintrun tabel se trage peste cheia secundar (sau primar, dup caz) din cel lalt tabel. Apare o fereastr Edit Relationships, n care apar cele dou cmpuri ce vor fi legate. Leg turile din aplica ie arat a a:

3. Interog rile O interogare este o defini ie a datelor care se extrag: care cmpuri din tabele, din ce tabele, criteriile de selec ie, ordinea de sortare. Structura unei interog ri indic datele care se vor extrage. Am realizat 10 interog ri pentru baza de date utiliznd toate modurile de realizare a interog rilor.

21

Interogarea referitoare la C r ile care ncep cu A de la editurile care ncep cu E a fost construit folosind criteriul Like A i Like S, pentru a se afi a doar c r ile care ncep cu litera A de la editurile care ncep cu litera E.

Dup realizarea i salvarea interog rii se ob in urm toarele rezultate:

22

La interogarea care ajut la identificarea celui mai fidel cititor, s-au folosit tabelele cititori, c r i i particip ri cititori. Este o interogare de tip ncruci at. Pentru realizarea interog rii select m din tabelul Cititori, cmpul denumire cititori, din c r i, denumire carte iar din particip ri cititori cod carte.

Dup realizarea i salvarea interog rii se ob in urm toarele rezultate:

23

Pentru interogarea Num rul s lilor ntre 300 i 600 s-au folosit tabelele s li i particip ri cititori. La cmpul s li, la criteria am selectat between 300 and 600 pentru selec ia dorit .

Dup realizarea i salvarea interog rii se ob in urm toarele rezultate:

Pentru interogarea Cele mai citite c r i innd cont de nr. de particip ri cititori s-a avut n vedere tabelul C r i, tabelul Cititori i tabelul Particip ri cititori. Stabilim tipul interog rii prin click dreapta query type crosstab query. Va ap rea rndul crosstab, n care vom scrie, pentru fiecare cmp unde dorim s l plas m. Select m group by Max, iar aplica ia va ar ta n felul urm tor:

24

Dup salvare i nchidere, interogarea va ar ta astfel:

25

4. Formulare Pentru fiecare tabel din aplica ie s-a realizat un videoformat, cu ajutorul c ruia se pot vizualiza, ad uga sau modifica date n tabelul pentru care a fost creat. Orice ad ugare de noi nregistr ri sau orice modificare de con inut al unui cmp vor fi transmise automat n tabelul corespunz tor. Pentru cmpurile ale c ror valori se afl deja n alte tabele ale bazei de date i doar vor fi selectate din lista afi at automat, n formularul respectiv s-au creat i casete look-up. n aplica ia descris n cadrul acestui proiect, am realizat urm toarele formulare n modul by using wizard: Create Form Wizard. Afi area angaja ilor cu CNP, nume, adres , localitate, cod profesie, cod judet. Pentru asta, select m Forms Create form by using wizard. Va ap rea o c su care select m cmpurile pe care dorim s fie afi ate n formular. din

Dup ce select m cmpurile dorite, ap s m next, i vom fi ntreba i cum dorim s ne fie afi at formularul. Ap s m next, i alegem fundalul formularului.

26

Ap s m next, scriem numele formularului, i apoi ap s m finish. Formularul final arat a a:

27

La fel se procedeaz Formular Profesii:

i cu urm toarele formulare.

 Formular Car i:

28

 Formular Editur

 Formular Servicii

 Formular S li

29

 Formular Particip ri cititori:

 Formular Cititori:

 Formular Judet:

30

5. Rapoarte Raportul este obiectul cel mai important al unei baze de date de tip Access, folosit pentru prezentarea datelor dintr-unul sau mai multe tabele sau interog ri, precum i al rezultatelor prelucr rilor efectuate asupra lor.Am realizat rapoarte pentru formulare. Pentru List angaja i dup nume: select m Create report by using wizard.

Select m toate cmpurile din tabel.

Dup ce ap s m next, vom fi ntreba i dac vrem s grup m informa iile dup un criteriu anume.

31

Apoi, suntem ntreba i dac vrem ca datele s fie sortate, select m modelul raportului, apoi stilul. Denumim raportul i salv m. Raportul se va deschide:

Proced m la fel i pentru celelalte rapoarte Raportul List C r i mi afi eaz c r ile din bibliotec existente n bibliotec . i mi va ar ta i suma pentru c r ile

32

 Lista Cei mai fideli cititori a plecat de la interogarea cei mai fideli cititori i arat astfel:

Lista cele mai citite c r ii ap rute ntre anii 2003 i 2009:

33

Lista cu particip ri cititori:

Lista serviciilor din s lile de lectur :

34