Sunteți pe pagina 1din 2

Impozitul este o forma de prelevare obligatorie nerambursabila si fara contra prestatie directa a unei parti din veniturile si/sau

averea pers.fizice si juridice la dispozitia statului in scopul acoperirii chelt.sale.Trasaturile impozitului:1.caracterul de autoritate obligatoriu al impozitului.2.caracterul nerambursabil al impoz.3.absenta contra prestatiei directe si imediate.In cadrul prelevarilor fiscale alaturi de impozite sunt cuprinse taxele si contributiile.Taxele sunt plati efectuate de pers.fizice si jur idice pt prestarea unor servicii de catre institutiile publice.Contributiile sunt plati efectuate de pers. Fizice si juridice pt finantarea unor servicii puse la dispozitia populatiei de anumite institutii publice abilitate sa puna in aplicare politica statului prin furnizarea de servicii in cadru producerii unori riscuri care duc la imposibilitatea desfasurarii unori afinitati generatoare de venit.Elementele tehnice ale impozitului sunt:1.subiectul.2.suportatorul.3.obiectul impunerii.4.unitatea de impunere.5.cota impozitului.6.asieta.7.termenul de plata.Subiectul impoz.-este pers.obligata prin lege la plata impozitutlui sau titularul obligatiei fiscal(apare si sub forma de platitor sau contribuabil).Suportatorul este pers.care suporta sarcina fiscala.in cazul impozitelor directe suportatorul se identifica cu subiectul,iar in cazul impozitelor indirect(tva,taxe vamale) subiectul este pers care desf.operatiuni supuse acestor impozite,iar suportatorul este consumatorul final.Obiectul impunerii este repr.de material supusa impozitarii(venit,profit,avere).Unitatea de impunere este repr.de unitatea de masura a materiei impozabile(apare sub forma de moneda sau in marimi natural-in cazul impozitelor pe avere).Cota este impozitul aferent pt o unitate de impunere a materiei impozabile(exprimata in unitati natural)sau pt 100 u.m. materie impozabila.Intalnim impunere in suma fixa sau in cote procentuale.

Cotele procentuale pot fi:1.proportionale(nu se modifica o data cu modif. materiei impozabile).2.progresive(cresc o data cu cresterea materiei impozabila)apar sub 2 forme:a).simple.b) compuse.Asieta ansamblul masurilor luate de organele fiscale in leg.cu identificarea subiecutlui impunerii,stabilirea marimii materiei impozabile si determinarea impozitului.Apar 2 metode de evaluare a materiei impozabile:1.metode de evaluare directe-bazate pe prezumtie:a)evaluarea pe baza semnelor exterioare.b)evaluarea forfetara-consta in stabilirea marimii mat.impoz.de catre organele fiscale fara sa se tina cont de realizarile efective.c)evaluarea administrative-consta in stabilirea marimii materiei impoz. de catre organele fiscale pe baza elementelor probante obtinute in urma activitatii de inspectie fiscal.2.Metode de evaluare directa-bazate pe probe:a)evaluarea pe baza declaratiei unei terte pers. care cunoaste marimea mat. impoz.si este obligate sa o declare.b)evaluarea pe baza declaratiei contribuabililor(este cea mai intalnita si costisitoare)-presupune realizarea unei evidente contabile si declararea de catre acesta a marimii materiei impozabile.Termenul de plata este durata,data pana la care impozitele trebuiesc achitate.Nerespectarea acestui termen duce la suportarea unor dobanzi,penalitati sau majorarea intarzierilor. Sistemul fiscal cuprinde ansamblul impozitelor instituite intr-un stat care-I procura acestuia o parte covarsitoare din veniturile bugetare.Sistemul fiscal cuprinde pe langa impozite si legislatia fiscala care prevede drepturile si obligatiile administatiei fiscale si ale contribuabililor.Functiile sistemului fiscal:1.F de finantare a chelt.publice:-urmarindu-se prin aceasta ca si obiectiv realizarea unui randament fiscal cat mai ridicat.2.F de redistribuire a veniturilor si a averilor intre membrii societatii in scopul protejarii defavorizate social si al realizarii unei anumite dreptati,echitati de natura sociala.3.F de stabilizare a activitatii economice si de corectie a dezechilibrelor.

Prin administrarea impozitelor,taxelor,contributiilor se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organelle fiscale in legatura cu inregistrarea fiscala a contribuabililor,declararea,stabilirea,verificarea si colectarea impozitelor,taxelor si solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.(administarea lor se realizazea de catre Min.Finantelor Pub).Creantele fiscale si obligatia fiscala corelativa ia nastere in momentul in care se constituie baza de impunere care le genereaza.Creantele fiscale se impart in:1.create fiscal principale:-drepturi la perceperea impozitelor,taxelor;-dreptul la rambursarea TVA-ului;-dreptul la restituirea impozitelor,taxelor,amenzilor platite in masura in care au fost platite fara temei legal.2.creante fiscal accerorii:-dreptul la perceperea dobanzilor,penalitatilor si a majorarilor de intarziere.Titularii creantelor se numesc creditori fiscali.Obligatiilor fiscale sunt:1.obligatia de a declara bunurile sau veniturile realizate(impozitele,taxele,amenzile datorate Bugetului consolidate de stat).2.Obligatia de a calcula si inregistra in evidentele contabile si fiscal impozitele,taxele.3.obligatia de a plati la termene legale impozitele,taxele.4.obligatia de a plati dobanzi,penalitati si majorari de intarziere.5.obligatia de a calcula,de a retine ,de a declara si de a plati impozitele,taxele percepute prin stopaj la sursa.6.alte obligatii privind codul de procedura fiscala.Titularii obligatiilor se numesc debitori fiscali. Inregistrarea fiscala (este obligatorie).Declaratia de inregistr. fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data inregistrarii pers.juridice .in baza declaratiei organelle fiscal emit certificatul de inregistrare. Declararea fiscala-contribuabilii care detin bunuri sau obtin venituri sunt obligati sa le declare organelor fiscale.Obligatia de declarare fiscala a impozitelor se mentine in situatia in care a fost deja efectuata plata acestora si In situatia in care pt perioada respectiva nu rezulta sume de plata in contul acestei operatii.Stabilirea obligatiei fiscale.-operatiile fiscale se stabilesc fie prin decizii de impunere eliberate de organul fiscale pe baza declaratiei fiscale a contribuabilului.

Colectarea creantelor fiscale are ca scop stingere a lor.-se realizeaza pe baza unui titlu de creanta sau in baza unui titlu executoriu.Pt neindeplinirea la timp a obligatiilor fiscale de plata a impozitelor,taxelor contribuabilii datoreaza:a)dobanzi si penalitati de intarziere pt impozitele datorate Bugetelor ANAF.b)majorari de intarziere pt impozitele datorate Bugetelor locale.Dobanzile de intarziere se calculeaza pt fiecare zi de intarziere incepand cu ziua urm.scadentei si pana la data platii inclusive.Dob=obligatia fiscala restanta x Nr de zile intarziate x Cota de dobanda(0.04%).Penalitatile:daca obligatiile fiscale restante se achita :-in 30 de zile de la data scadenta nu se percep penalitati de intarziere.-in urm 60 de zile se percep penalitati de 5% din obligatia fiscala.-dupa 90 de zile se percep penalitati de 15% din obligatia fiscala.Majorari de intarziere-cuantumul este de 2% aplicat la valoarea obligatiei fiscal pt fie care luna sua fractiune de luna de intarziere.Inlesniri la plata obligatiilor fiscale-organele fiscal pot acorda contribuabililor inlesniri la plata obligatiilor atat cele principale cat si cele accesoriu.Inlesnirile pot fi:1.amanari la plata obligatiilor fiscal principale cat si a celor accesorii.2.esalonari la plata obligatiunilor principale si accesorii.3.scutiri sau reduceri aplicaate obligatiunilor.Nu beneficiaza de inlesnire la plata:a)obligatiile fiscal<500 lei in cazul pers fizice, respectiv <1500lei pers juridice.b)oblig. fiscale care au mai beneficiat de inlesnire la plata pa baza aceluiasi act normative.c)oblig. fiscale cu termen de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala.d)oblig. fiscale de a caror plata depinde acordare a sau mentionarea unei autorizatii,aviz,accord de desfasurare a unei activitati.e) amenzile

Modalitati de stinge re a creantelor fiscale:1.plata(se poate stinge prin trezorerii sau alte institutii abilitate,prin intermediul postei,prin virament bancar sau prin anulare de timbre fiscale).Se strige in urm ordine_-ratele scadente in luna respective si dobanzile aferente pt obligatii fiscal care au inlesniri la plata plus obligatii a caror plata depinde de mentinerea valabilitatii inlesnirii;-obligatii fiscal principale in ordinea ve chimii lor;-obligatii accesorii in ordinea vechimii lor).2.Compensare a(intervine atunci cand statul,unitatile Administrativ-teritoriale si contribuabilul detin in acelasi timp atat calitatea de debitor cat sic ea de creditor.Se poate realize prin oficiu de catre organul fiscal,fie in urma cererii depuse de contribuabil,fie in urma unei cereri de restituire/rambursare depusa de contribuabil.3.Prescriptia(intervine ca urmare a trecerii unei perioade de timp(5ani) sau de la data scadentei obligatiei fiscal sau de la data nasterii dreptului de creanta fiscal.Dupa trecerea te rm de prescriptive contribuabilui nu mai are dreptul sa solicite restituirea sau rambursarea,iar organelle fiscal nu mai au dreptul sa ince apa procedura executarii silite.Prescriptia incepe de pe data e 1 a anului urmator).4.Exe cutarea silita(intervine atunci cand contribuabilul nu-si achita prin plata voluntara obligatiilr fiscale.Executorii fiscali au dreptul sa patrunda in orice incinta a contribuabilului si sa cerceteze orice document pt a indentifica bunurile aflate in proprietatea acestuia.Executarea silita se realizeaza pe3 cai:a)prin oprire.b)prin sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile.c)prin sechestrarea si valorificarea bunurilor imobile.

Impozitul pe profit a fost introdus in Romania la 1 ianuarie 1991 fiind stability in cote progressive pe transe,erau stabilite 67 de transe,cota marginala de impozitare fiind de 67%.Pers. obligate la plata impozitului pe profit sunt in Ro sunt:1.pers.juridice romane-datoreaza acest impozit pt profitul din tara cat si pt cel obtinut in strainatate.2.Pers.juridice straine-pt profitul obtinut prin itermendiul unui sediu permanent in Ro,pt profitul acelui sediu permanent.3.pers.juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Ro dar si venituri din vanzarea ,cesionarea titlurilor de participare detinute la pers. juridice romane.4.asocierile cu sau fara personalitate juridical intre pers. juridice si pers. fizice.5.pers juridice cu sediul social in Ro infiintat potrivit legislatiei europene.Codul fiscal prevede o seria de scutiri la nivelul contribuabililor de la plata acestui impozit:1.trezoreria statului,2.BNR,3.Institutille publice pt fonduri publice si venituri proprii realizate si utilizate conform legii finantelor publice si legii fin.publice locale.4.institutiile de invatamant acreditate si autorizate pt veniturile utilizate.5.cultele religioase pt veniturile obtinute din activitati economice:producerea si valorificarea unor obiecte de cult,inchirierea.6.asociatiile de proprietate pt veniturile utilizate pt veniturile obtinute din diferite activitati ec. daca sunt utilizate pt intretinerea,imbunatatirea,repararea imobilelor.7.organizatiile non-profit,sindicate,patronate pt veniturile obtinute din activ.nelucrative,din taxele de inscriere si cotizatii. Cota de impozitare este de 16%. Calculul,declararea si plata impozitului pe profit.Impozitul pe profit este un venit al Bugetului de Stat care se determina ptin aplicarea cotei de impozitare asupra profitului impozabil.Calculul se efectueaza cumulat de la inceputul anului,iar plata se efectueaza trimestrial pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului 1,2 si 3.Definitivarea si plata impozitului se realizeaza pana la data depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit respective data de 25 martie a anului urmator.Profitul impozabil=Profit brut contabil-venituri neimpozabile+Chelt.nedeductibile fiscal.

Impozitul pe venitul microintreprinde rilor. Este o varianta a impozitului pe venit. Este considerata microintreprindere persoana juridica romana, care indeplineste la data de 31 decembrie a anului precedent cumulativ urmatoarele 4 conditii: 1)Obtinerea veniturilor altele decat din active desfasurate in domeniul bancar in domeniul asigurarilor si reasigurarilor in domeniul pietei de capital, in domeniul jocurilor de noroc precum si din active de consultant si management. 2)Are intre 1-9 salariati ( in cazul persoanelor juridice nou infiintate aceasta cand se cere a fi indeplinita in termen de 2 luni de la data inregistrarii la Registrul Comertului. 3)Veniturile obtinute sa nu depaseasca echivalentul in lei a 100.000 euro calculate pe baza cursului de schimb pe 31 decembrie. 4)Capitalul social sa fie detinut de alte personae decat statul si autoritatile locale, in plus persoanele juridice care au ca actionari alte pj-uri peste 250 salariati nu pot fi considerate microintreprinderi. 5)Impozitul pe venitul microintreprinderilor este optional. Optiunea se poate exercita pana la data de 31ianuarie. Pot opta pentru plata impoz micro pj romane care indeplinesc conditiile mentionate si nu au mai fost platitoare de imp microintreprinderilor precum sip j nou infiintate cu conditia de a indeplini la data depunerii cererii de optiune de a indeplini conditiile 1,4. 6)Daca pe parcursul desfasurarii activitatii pj-urilor microintreprinderii incepe sa obtina venituri din active mentionate la cerinta 1, aceasta devine platitoare de impozit pe profit de la data infiintarii. 7)Daca pj-ul microintreprinderii depaseste plafonul a 100.000 euro ea devine platitoare de impozit pe profit calculul acestuia efect luand in considerare toate veniturile si cheltuielile de la inceputul anului tinand cont pe venitul microintreprinderilor platite dj. Impozitul pe divide nde. Reprezinta o distribuire in bani efectuata de un pj participantilor la capitalul social din profitul net determinat. Dividendele primit in natura se evalueaza in vederea impozitului la pretul de vanzare practicat de unitate sau la tarifele practicate in cazul bunurilor din productia proprie sau serviciile furnizate direct de pj, sau la pretul de achizitie, sau tarifele solicitate de alti furnizori in celelalte cazuri. Dividentele se platesc la data stabilita de adunarea generala a actionarilor cu ocazia actionarii fin. Ale exer. Incheiat dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei anuale, altfel actionarii au dreptul sa pretinda daune interese la nivelul dobanzilor legale sau la un alt nivel stabilit de Haga. Impozitul pe dividend este de 16%, acest impozit este retinut si varsat de catre pj-uri romane. Sunt scutite de imp/dividende, dividendele distrib de pj rom altor pj romane care indeplinesc cond minime de participare la cap social. ( sa detina cel putin 10% din cap social pe o perioada de 2 ani incheiat la data platii romane), precum si PJ-uri rezidente. Pentru a beneficia de prevederile conventiilor de dubla impunere contrib.. treb sa prezinte pj distrib de dividende, certif. de rezidenta fiscala, un alt doc similar prin care sa se ateste ca pers respectiva a fost resident al statului in cauza in perioada in care se platesc dividende. Romania are in prezent conventii de evitare a dublei impuneri si cu alte 55 state.

Creditul fiscal exte rn. Atunci cand o persoana juridica rezidenta intr-un stat distrib de catre o persoana fizica sau juridica rezidenta in alt stat div sunt supuse impozitele atat in statul de destinatie cat si in statul de origine a div ceea ce det aparitia fenomenului de dubla expunere nationale. Evitarea acesteia se realizeaza prin intermediul creditului fiscal de care beneficiaza persoana care primeste dividend in statul de destinatie. Creditul fiscal poate fi prevazut atat cu legislatia interna cat si in conventiile pt dubla impunere. In Romania persoanele fizice si juridice care primesc dividend din strainatate beneficiaza de credit fiscal extern la nivelul imp. P latit in strainatate dar nu mai mult decat imp care ar fi revenit in tara pentru un venit egal cu cel obtinut in strainatate. Pentru a beneficia de creditul fiscal pj, pf, trebuie sa faca dovada platii pe div in strainatate. Creditul fiscal extern se calculeaza separat pentru fiecare tara in parte. Impozitul pe veniturile PF. La data de 01.04.1991 a fost introdus imp pe salariu care a inlocuit impoz pe fondul total de retribuire la unitatile de stat. Initial acesta a fost stability in cote progresive pe transe ( 13 transe de venituri din salarii iar cotele mergeau pana la 45% , nr transeelor si nivelulul cotelor au fost modificate periodic astfel incat in semestrul al doilea a anului 1999 adica inainte de introducerea imp pe venitul global erau 4 transe cu cote de la 21%- 45%. In ceea ce priveste celelalte venituri obtiute de pf uri acestea au fost impozitele pana in 1997 diferentiat in baza unor reglementari inainte de 1999. La 1 ianuarie 2000, a fost introdus impozitul pe venitul global, tot in transe, de la 18%- 40%. Tot la 1 ianuarie a fost introdus cota unica de impozit, insa nu pt toate categoriile de venituri obtinute de PF. Cota unica de imp a persoanei fizice mai este intalnita in Europa in Bulgaria 10%, Cehia, Lituania 15%, Romania 16 % , Slovacia 19 %, Estonia 21% , Letonia 26%. Contribuabilii. Sunt contrib. Pf rezidente, PF nerezidente care desfasoara activ independente prin intermediul unui sediu permanent in Romania, Pf nerezidente care desfasoara active dependente care obt active dependente. Pe ntru ca o persoana s a fie conside rata re zidenta trebuie sa indeplineasca unul din urmatoarele criterii: 1)Sa aiba domiciliu in Romania.2)Sa aiba centru intereselor situate in Romania. 3)Sa fie prezenta in Romania pe o perioada sau mai multe perioade care depasesc 183 zile pe parcursul a 12 luni consecutive. 4)Sa fie cetatean roman care lucreaza in strainatate ca functionar sau angajat strain.

Sfe ra de cuprindere. In cazul Pf urilor rezidente cu domiciliu in Romania, imp se aplica atat asupra veniturilor obt in tara cat si asupra veniturilor obt in strainatate. In cazul PF urilor rezidente fara domeniu in Romania, impozitul se aplica asupra veniturilor in tara cat si a celor obt in strainatate incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator celui in care au devenit rezidenti. Pentru Pf uri nerezidente, impoz se aplica doar asupra veniturior obt in tara. Cate goriile de venit supuse acestui impozit sunt: 1)Veniturile din activitati independente.2)Venituri din salarii. 3)Venituri din cedarea drepturilor de folosinta a bunurilor imobiliare ( chirii). 4)Venituri din investitii. 5)Venituri din active agricole. 6)Venituri din pensii. 7)Venituri din transferul dreptului de proprietate asupra bunur ilor immobile. 8)Venituri din premii si jocuri de noroc. 9)Alte venituri Codul fiscal. Prevede o serie de venituri scutite de impozite pe veniturile Pf printer care: 1)Ajutoarele, alocatiile, indemnizatiile, si alte forme de sprijin primate din fonduri publice: alocatia pentru cresterea copiilor. 2)Sumele primate din asigurari sub forma de despagubiri sau sume asigurate. 3)Sume sau bunurile primate sub forma de sponsorizare. 4)Sumele sau bunurile primate sub forma de mostenire sau donatii cu exceptia proprietatilor imobiliare. 5)Premii obt de sportivii medaliati la campionatele europene, mondiale. 6)Venituri din agricultura cu unele exceptii. 7)Premii si alte drepturi de cazare, masa obt de cei care participa la concursuri nationale, internationale. Impozitul pe venitul din s alarii. Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani sau in natura obt de o PF care desfasoara active in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indifferent de perioada pt care se acorda, de forma care se acorda si de denumirea acestora, inclusiv indemnizatiile pt incapacitatea temporara de munca.Sunt incluse in venitur ile din salarii si avantajele primate in natura de salariati, care pot fi sub forma drept de a utilize bunurile din patrimoniul firmei sau acordarea de hrana, imbracaminte laun prt mai mic decat pretul pietei. Avantajele in natura se evalueaza si se impoziteaza in luna in care au fost acordate. Evoluarea acestora se va face fie la pretul de vanzare practica de unitatea la care se adauga TVA, accize-toate impoz de unitate indirect sau la pretul de achizitie cu toate impozitele indirecte.

Ve nituri din activitati inde pe nde nte . Se includ in aceste categorii venituri obt de Pf sub forma vn comerciale, vn din preofesii libere si vn din drepturi de proprietate intelectuala. Vn comerciale cuprind: 1)Vn din faptele de comert ale contrib. 2)Vn din prestari servicii altele decat cele din profesii libere precum si cele din practicarea unei meserii. 3)Vn din profesii libere sunt cele care provin din practicarea profesiilor medicale, avocatura, consultant fiscal, expert ctb, ctb autorizat, architect si alte profesii reglementate ca atare. 4)Vn de prop intelectuala sunt cele care provin din valorificarea sub orice forma a drepturilor de prop intelectuala din : a)Drepturi de autor. b)Modele. c)Inventii. d)Marci. Ve nitul net annual din active e mite nte se poate stabili in 3 categorii: 1)In sistem real. 2)Pe baza de norme de venit 3)Pe baza de cheltuieli forfetare De t venitului ne t annual in siste m re al. Contrib sunt oblig sa conduca evideta ctb in partia simpla; Vn net annual se det ca diferenta dintre vn brut si chletuieli deductibile; Nu se imput o serie de sum eprecum: aporturile facute, creditele contractare,sumele primate di despagubiri, sumele primate cu titlu de sponsorizare. In ceea ce priveste chelt se vizeaza in 3 categorii: ch. Deductibile, ch cu deductibilitate limitata, che nedeductibile. In cadrul ch cu deduc limitata sunt prinse aceleasi ch co si in cazul imp pe profit. O diferenta apare in ch de sponsorizare care sunt cu deduc limitata de 5% din dif din vn brut si ch deduc. Vn net anual impoz se corecteaza cu eventualele pierderi fiscal inreg in anii anteriori. Reportarea pierderii lor se face cronologic in urm 5 ani. De t vn ne t pe baza de norme de venit. Se poate det doar pt contrib. PF care obt vn comerciale mai exact pt acele active care se regasesc in nomenclatorul active pt care vn net se det ca norm ape venit. Normele de vn se stab annual de catre directiile gen ale finantelor publice teritoriale, ele neputand fi mai mici de 1 salariu min brut pe economie. Aceste norme sunt corectate in functie de o serie de criterii precum vadul commercial, varsta, starea de handicap. Atunci cand un PF desfasoara 2 sau mai multe activitati pt care vn net annual se desf ca o norma de venit, norma totala se determina prin insumarea normelor coresp fiecarei activitati. Atunci cand un PF desf o activitate in care vn net se face pe norma de venit, si una in activitati independente, una se determina in mod real.