P. 1
Fisa Evaluare Miscare de Personal

Fisa Evaluare Miscare de Personal

|Views: 38|Likes:
Published by Tufan Aurel

More info:

Published by: Tufan Aurel on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

I

!f,fL.-:['TE; 1'-1
L~

,,! ! L I l. I 1'c!"!\11\ILLcl

I liN!

C r R C!

:V,11".IS1FRUI. F~D l' C A '[ I! !

r \ !, ! [

Nr.

/ _'

_,2012
INSPECTOR AVIZAT SCOLAR GENERAL,

(numar de inregistrare dat de scoala)

~
Prof. dr. Gabriel BRATU

FISA DE EVALUARE'
pentru ierarhizarea candidatilor participanri la etapele miscarii pentru anul scolar 2012-2013 personalului didactic -----_

PUNCTAJTOTAL
Doarnna z'Dornnul angajat(ii)
CLl

''''',,''''''''','''''''','''''''''''''''''''' pc postul de ""

Autoevaluare i Evaluare

contract pe perioada ncdetcrrninara ,',.,""'.'"

de la umratca scolara: """"""",.,".".", din localitatca .. " ........

J

" ..... , .... ,., ... ,' ", judqul

'.

CRITERII ~I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

I. I Nivelul studiilor A. Absolverf ai $colii normaleficeu B. C. D. E.
--

pedagogic sau a $colii postiiceale pedaqoqce cu diplornaceruhcat del

absolvire Absolvenli ai $colii normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin(3) din L~ea ecucatei nationale nr. 1/2011 Absolven\i ai coleglului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de abso'vire $1absolvenn al $colli normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedaqojce $i studii uruversitare de scurta durata.

Ab",'''''' ,I coleqiolu pecaqcqic (insntutori) co dlplom' de absolvre ,I ,I ,will normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagoglce si studii uruversitare de scurta durata care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educauei nation ale nr. 1/2011 Absolvenli ai $colll normalenceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certlflcat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) $1studii universitare de lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclulll de studii uruversitere de masterat. Profesori de instruire practica I rnaistri-instructori, absolventi de:

"'''011"

,b"'''"11

1l ~~
--75
p
--8
' _p
I

t
I

PUNCTAJ
conform Anexei nr.2 6

PUNCTAJ
Autoevaluare Evaluare

I
I

P

-I
i
! __ I !

f--~--

I

8,5 p 9p

______

_l_ __

,-

-I

F.

1, scoala postiiceala/$coala de mai$tri cu diplornecertficat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale. 2. scosla postliceala/$coala de rnaisfri cu diploma/certificat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaliei nsficoale nr. 1/2011

5p 6,5p 8p
------

G. H. I. J. K.

Absolvenli in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau al institutulul pedagogic cu durata de 3 ani cu diploma de absolvire,
_.

t
--

Absolven] in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau ai institutulul pedagogic cu durata de 3 ani, cu diploma de absolvire, care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educaliei nation ale nr. 1/2011. -Absolvenf in spccialitato, cu diploma, ai ciciului I de studii universitare de Ilcenta Absolverni in specaitale. cu diploma, ai ciclulUi I de studii universitare de Ilcen\a $1cu studil posnniversitare cu durata de cel putin 3 sernesne. Absolvenf in specialitate, ai inva\amantului universitar de lunga ourata, cu diploma de licenta sau a oclului II de studii oniversitare de masterat
._

8,5 p

-

-

9Si- L j
9p

---;Op

___

____L_

____

--

-

1 Fisa de evaluare a fost avizata in sedinta Consiliului de Adrninistratie al ISJ Arge$ din data de 09.012012, in conformitate cu prevederile Metodologlelcadru pentru rniscarea personalu!ui didactic aprobata prin OMECTS nr. 5560/07.10.2011

=p_--+-_ Bine _ __ 7P Salisfacator _ ____.7y . in penoada ultimilor dOl ani scolari. respecnv gradul didactic I).99 Nota: t.--. respectiv ultima categone cobandita.tara'posturuversfara de la litera L punctele 1-8 II. cursun de perteclionare posumiversitaracu durata mal mica de 3 semestre Nota: _+ I -- 1p 1 Pentru profesorn pentru invatarnantul prescotar/pnmar care solicita trecerea pnn transler peniru restranqere de acnvuate in specializarea cobandna ultenor prin stuoii superioare se acorda punctajul corespunzator studiilor superioare de lunga/clclului I de stud II uruversitare de licenta/ciciulul II de studii universitare de masterat. 4. masteratin sistem postuniversitar 6. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calihcauvului "adrrus" I se echivaleaza acest canticauv cu media 10 III. Rezultatele obtinute in activitatea didactica Calificativele obtinute in ultimii doi ani scolari incheiati (2009/201 0 ~i 2010/2011) si echivalentul acestora in puncte: Foarle bine ___:1_:_0-. --.5 p 2p 2p 2P \11 '.-p _+_.- ~ 3.__ _ Nesalisfacalor _ ~_ lOp Nota: a) b) c) d) Pentru absclventn prcrnotier Zu l l ~I debutanui alla\1 in pnmul an de activrtate se ra in consicerare cautrcauvul parual em anul ~COIar 2011- Pentru absolventu prornonei 2010 ~i debutantu atlau in al doilea an de activuate se ra in considerare calihcativul pentru anul scolar 20102011 si calificativul partial em anul scolar 2011-2012 In cazul intreruperii actlvitatii la catedra. studii aprofundate de speeialitateeu durata de eel putin 3 semestre 5.5 P Media 7-7. I (1) Gradul didactic r 4p a) Definitivat 7p b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctoral echivalat cugradul didactic I 10 P d) Grad didactic I obtinut pe baza de examene.Ll LLL I '::il'::i1'()lnL LUI Absolventi cu diploma in specialitate ai invatamantulul universitar de lun~a durata sau ai ciclului II de studii universitare de mastera. aeademieeposturuversitareeu durata mal mica de 3 semestre I I I 8. studii aprofundate de specaltale.I f IW I f~!)LI(A'!!L! eLI. 0 alta lieenta. 2-. 2. eursuride perfecllonare postuniversitara eu durata de eel pulm 3 semestre 7. 4. gradul didactic II. 2.. 3.99 --_'-2p Media 8-8. urmal de doctoral in domeniul specializerti 14 p /specializarilor inscrise pe diploma de hcenta (2) Categorii pentru antrenori 4p a) Cateqoria a IV-a _ b) Cateqoriile a II-a ~i a III-a _--.L.'JJ . Punctajul pentru grade drdactice ~i cateqoru pentru antrenon nu se curnuleaza. finauzata. Se puncteaza ultimul grad didactic/doctorat oobandit. I _ 10 P I c) Categoria I -(3) Media de absolvire pentru debutanti ( 0-2 ani) sau antrenon categoria a V-a ---.E:. uruvers.1 C.-.99 1p Media 6-6. pentru ultimh doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea in corcrco ficcaru: cadru didactic sc VD trece media punctajului cclor doua cauficauvc. 2. studii postuniversitarede specielizere. se rau in constderare calihcativele.!3i cu: 1. Punctajul de la literele A-K nu se curnuleaza. ~ I 4p 3p 3p 2. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus rnentionat se adauga cate 2 (doua) puncte pentru fiecare grad didactic la care sa obtinut media 10 (delinitivat.----- -t. studii postuniversitarede speeializare eu durata de eel putin 3 semestre J studii aeademieeposturuversitareeu durata de eel pulin 3 semestre I I ------ - L.TTF.99 1. cu excepua situatnlor de la punctul a) 2012.I YCU\G 11ll. Punctajul de la literele K-L se curnuleaza ~i se acorda pentru liecare forma de preqaure.5 ~ .--------r--Media 10 -. pJ: -:.I 3_Q_ 2. C L ! i\ R ! I liN! I. . Media 9-9.

/'.J ) LCl(irele didadltP (are i"rieplllle.20 p: Menuune 0.40 p .40 p coordonator in elaborarea revistelor scolare ale elevilor. 0.00 P .30 pi activitate. .30 p I an scolar .10 P I activitate. cu documente eliberate de CCO 0. serbari) 0. '! ! 1 I IV.A. dar nu mal mult de 0.60 p: Premlulll 0. responsabil al cercului pedagogic. dar nu lTIal mull de 0.11IIIdlli IIlIildlil ric I 1) a) unila\ii de ! I invatarnant max. membru in Consiliul de Administra\ie 0. faza lude\eana sau mtenuoetesna max. /.80 p .15 pi referat.50 p) Premiull 0.10 P .I'(jillldil de (1llItill(ere la 1IIIIelllllllll/li//1 de liIM/dlllll"/.30 p I an scolar 3.30 p: Premiulll 0.S. dar nu mai mult de 0.20 p ..lti (If mplll de/'I /II11!~ra/ijlmrclllli dm illl'titri/l/{. referat la cerc pedagogic 0.25 pi aciivitale. dar nu mal mult de 0.25 p I lectie. membru comisii cosnstituite la nivelull.00 p .40 p: Mentiune 0. (idra <I tll'PWI fo(ailli 1.80 p 1.30 p lectie demonstratva in cadrul comisiei metod Ice 0. coordonator paqma web.00 pi activitatel an scolar I I I I I I I I I I I I max. membru al comisiei consultative pe discipline 0. dar nu mal mult max.profesor supraveghetor: 0.a). responsabil al unei comisii metodice I acuvitate de perfection are existente la nivelul unitatii scolare: 0. membru al Consiliului de Adrnmislratie al ISJ max 1. dar nu mai mult de 0.00 P . . 0.20 p pentru fiecare comisie. intorrnari de specialitate la cerc pedagogic: 0. consilier educativ 0. preqaurea suplirnentara cu eievii 0. elaborarea de programe opuonale CO$. scolar .Ii IlIl.50 p I an scalar .25 p / referat. coordonator/membru cornisra pentru evaluarea $1 asiqurarea calita\ii in educate 0.15 P pentru fiecare comise. . membru proiectproqrarn 0. 6 p I I I -- I illVd! d1llcllll) I b) judelului max.00 p . dar nu mal mult de 0.20 p implicare in orqamzarea concursurilor scolare. 0.15 P I activrtate. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate I a concursurilor scolare 1.20 p ill ~ot.25 p: Prermullll 0.20 p I proqrama.t: ~ :?ISI'(WILLLI ~ I \11'. mentor.00 P . dc lili/rIIllhllT ii contra! Jail de Nota: J.00 P I t~ 'r .25 p pentru fiecare responsabilitate. membru in alte comisii 0.stiintitice exirascolare (excursii tematice cu elevii.10 pi activitate.50 p) Premlull 0.00 p . I lectorate cu parinlii. ' iectie demonstrativa la cerc pedagogic 0.00 p . cadre/or ilidadia care (1/1 111(/£11 tlilimil :! alii J(()/rIl7' illdlcia!i ta .05 p.00 P . c L 1 1\ " II J I\JI 1\1 ur.50 p 3. dar nu mai mult de 1. 15 ~.remJJl .'i: La 1l1/1e/III.J 0. profesor supraveghetor in cadrul concursului de ocupare a posturilor dicactice vacante I rezervate din lnvatamantul preuniversitar 0.'(' carr illr/rpl/lle.3Q_Q_ _____ 1-----f--activitati metodico . referat in cadrul cormsrei rnetooice 0. 0./.60 p . faza judeteana . profesor coordonator Ilider de sindicat observator in CA al unita\ii scolare: 0.propunator de subiecte I evaluator 0./I/fi III Nod.gll/pdl dCf.20 pi activitate. cu documente cficiale 0. Activitatea metodica ~i ~tiintifica dovedita prin documente justificative 5e puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari incheiati (2009-2010 ~i 2010-2011) la nivelul: . membru al consiliului consultativ al ISJ.00 P .50 P I max curs . responsabil al altei comisii 0.'m I Jilldialii d~~I'(!/la!i fatal de norma didadh'tl /'/WII'-'.10 pi activitate.. dar nu mai mult de 0. dar nu mal mult de max. :! p.50 p ~ . dar nu mal mult de 0.propunator de subiecte I evaluator 0. 8 p c) national .50 pi till . dar nu mai rnult de 0.10 P I activitate.profesor supraveghetor 0.50 p max. de 0. dar nu mai mult de 0. faza judeteana (max 1.00 p . dar nu mai mult de 0. participare la simpozioanel sesiuni de comurscari/ conlerinte la nivelul jucetului: 0. rezultate la concursuri judetene $i interjudetene cuprrnse in calendarul ISJ sau MECTS (max./II/dlli .60 p_ .oI.jci/d de plllldaj/ll dam/alia /J/Illdlll II "/. dar nu mai mult de 1.50 p I activitate.Ju p I 2. vizate de inspectorul scolar de specialitate I I .50 pi comisie 2.: ( . dar nu mai mult de 0. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate. rezultate la olimpiade.!'(DltII: (IiiI'd a dtjl{iii tolallli lei III/dill .-formator local I regional..50 pi activitate 1.50 p. de subiecte I evaluator: 0.'IT.rcolii Jf acorda 1111 !)fllld Jllpllllh'lilar.40 p max.IlIil>eill/jNdelllllll aidrelor didadi.20 p .50 p I an scolar ./idetllllll) max. activitate sustinuta in cali tate de formator.lItlll specia]. dar nu mal mult de 0.50 p 1.00 P I responsabilitate I an scolar 2. Premiulill 0. ('l/IIII/It! PIi'I'II'.30 p. dar nu mai mult de 0.30 p I an max. propunalo. F' I) t. .~IJL 'f IlI:. metod 1St ISJI CCD.1')'1 ~1'UI.20 p I acnvuate.J' ~ ( U. formator nalional: 1.l(/lIlhlii conducereIi se acorda 2. coordonator proiecl/ptoqram.

00 P . indrurnator .60 p.n C?I~ct~ve ~e ela.20 p.50 p. se ta in considerate acnvuatea metodca ~I stuntitica din ultirnii do: ani scolan in care cadrul didactic si-a cesiasurat activitatea.50 p. partlclpare la simpozioanel sesiuni de comunican interna\ionale 0. Premiul II 2.20 p: Participare 0.20 pi participare. la nivel judetean SHU rwtienal.60 . evaluator la olimpiada de specialitate 0. Mentiune 0.IU. i.50 p . 3. dorneniului Invatamant. 100 I. dar nu mal mult de 0. Premiul I 3. Impar_\it_e numarul autorilor) la articole de specialitate 1 studii de speciahtate. publicate In revisle de specialitate.50 p/articol 1 p/studiu . max. cadrelor cidactice care au lucrat in ultimn dOl ani scolan incherah la qrupa/clasa cu copu/elev' inteqrat oroveniti din inva\amantul special.40 p.00 pi program I \11"1'-. Premlul III 0.( I. Impa~ite la nurnarul autonlor) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare 1 de sprijn. organizare concursuri scolare nauonale 0. participarea la proiecte 1 programe de documentare ~i schimb de experienta la ruvel national.\1. insotitor la concursuri scolare: 0. Menuune 0. 1.00 P Ilucrare 3.25 p .odica 2012. CAi II I CLI. Premlul II 0.00 p.1 a) d) In cazul intrerupeni activitatii la catedra. participarea la irnplernentarea unor programe de cooperare europeans 1. Participare 0. 84/1995.coordonator reviste avizate de MEeTS 0. monoqratil nucrari stiintitice inregistrate cu ISBN.---.autor/coautor de lucran publlcate (puncfajul se imparte max.00 pi site a) Pentru absolventii promotiei 2011 ~i debutantii afla\i in pnrnul an de acnvitate se ta in considerate acuvitatea me. 0.10 p. 2 p lact normativ 2 p Iprograma 7 p/manual tmparute la numarul autorilor 5 p/lucrarel monografie 1 P Ighid/auxiliar = f) 0. evaluator la concursuri scolare 0.11 RI. 10 p pentru toate monografiile/lucrarile.00 p. Premlul II 0. (max. max 2 p repartizate astfel: Premiul I 1. inretlistffite cu IS&N.80 p. 2) I Partici~are. republicata. lucrari publicate In strainatate .30 p. participare la sirnpozioane/ sesluri-.30 p. la numarul auforilor) 1.00 p . Premiulill 0.00 p: Premiulll 0.'fl.UI IIINI I ~1'iJ'OI.00 p.12p .40 p .LUI I max. fa\a de punctajul acordat la punctullV. in perioada ultunilor doi ani scolan. 3. cu rnodificarile ~i completarile ulterioare sau In Legea educatiei nalionale nr. max 1 p repartizat astfel Premiul I 0.50 p .40 p.--f-- I I max. Menhune 1.I . In ultimii 5 (ClnCI) ant calendaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ): metodologii.50 p . b) Pentru absolventii prornouei 2010 ~i debutantn aflati in al doilea an de acnvnate se ta in consioerare acnvnatea rnetodica Nota: ~I ~tiin\iflca din anul scolar 2011~tlintifica din anui scolar 2010- ~I 2011 c) La nivelul ~colii se acorda 1 punct suplimentar. 4 p pentru toate programele) c) d) e) manu ale scolare aprobate de MEeTS. dar nu mai mult de 0.el national (document atestat de MEeTSI alt ISJI socretate ~tiin\ifical culturala): 0.00 p d)interna\ional max.60 p.b~~are ~ u~or norm~ti~e. 2.40 p . membru al comisiei nauonale de specialitate sau al altor consihi/cornisf nation ale rnenlionate In Legea Inva\amantului nr. dar nu mai mult de 2. Insotitor la olimpiada de specialitate 0.20 p .00 pi partrcipare ". 1.00 P . (max.10 p.00 p max .75 p . Participare 0.20 p --~--------f----+----. ~i legislative viz~nd calitatea activitatii specifice . I P max.-de--co~unlcanl confennte lanl. 3. 4_p pentru toate. astfel: Premiul11 . 3. evaluator la olimpiada na\ionala de specialitate 0.80 p.00 p I I max. Mentiune 0. participare la confenntel colocvii I congrese de specialitate la ruvelmlernational (adeverinta avizata de MEeTS 1 alt ISJ 1 sociela] ~tiillliflce). 1/2011 ~ . rezultate la concursun scolare cupnnse In calendarul ISJ sau MEeTS.50 p . dar nu mai mult de 0.00 p.00 p.20 p.00 P autor site-uri functionale pe internet In dorneruul educatiei 1.f p pentru toate actele normative) programe scolare aprobate de MEeTS (parliciparea in colective de elaborare) (max. Prermul III 0. rezultate la olimpiada nalionala. regulamente. rezultate la olimpiada inlernationala max. rezultate la concursuri cuprinse In calendarul MEeTS. Prerniul III 1.40 p. organizare olimpiade scotare nationale: 1.'1 f IWI I Ill. instruciiuni aprobate de MEeTS (participarea In colective de elaborare) (rnax.00 p Participare: 0. -----. insolitor 1 supraveghetor la olirnpiada de specialitate 0. avizate de MEeTS 1.20 p .

cu referent ~tiin\ific din domeniu 5 p/fiecare carte ___jr:nax... b) Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica ~I ~tiln\iflca pe doua sau mal multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate Criterii de vechime: . rrunon in intrellnere. in cadrul programelor de formare continua.)·d) /. - 5) Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic.:'. Grundtvlg.. pentru departajare.vechime etecfiva la catedra.00 p/acuvnate formator AEL. in urmatoarea ordine a) sot (SOlie)cu activitatea in Invatarnant. 2p I. Banca Mondlala. lnsntutu Goethe s.de 30 de credite f -_.= II"J:T'E'-T -. aprobate de MECTS sau alte institutii abilitate (Institutul Francez. Sernnatura DIRECTOR Numclc ~~ Semnatura . pannll bolnavi. finalizate in ultimii 5 ani ca/endaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ) cu adevennta I certificat I diploma (max. proprielaf imobliiare in localitate).1/11////'//.. 5 p) -- 0. b) program de durata medie (60 de credite) ~ ~~ _ c)program de scurta durata (30 de credite) 1P 0. -Lf'.a... 10 p./// ~ ///..11/ Ii . 4 [l. L.'J 1 .). British Council. .[":'. criteni sociai-umanitare.(". proiecte finantate din fonduri structurale ~i de coeznme. CADRUL DIDACTIC EVALUAT _ Dc acorc eu punctajul acordat. finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinla ~hivalenta 3p a) program de lunga durata (90 de. dreapta sus) Nota: Dupa totalizarea punctsjului. Phare. Socrates. Phare-VET. 5 Participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de MECTS.LLI 11.F. b) sot (SOlie)cu dormcihul in localitate._pentru toate stu_Qiil_e. in caz de egalitate. f) aile cauze obiecnve dovedite cu acte (de exemplu. 0. c) parinti cu domiciliul in localitate. publicate cu ISBN.?1'oI\WI1.-TIIL. d) starea de sanatate care nu permite parasirea localita\ii (certficat medical de la cormsia de expernza a capacnatu de rnunca): e) sotubsoua sa lucreze in invatamant. T I. Leonardo da VinCI. in aceeasi localitate.:. altele decat cele punctate antenor. .50 p/curs I I Nota: a) Pentru cadrele dicacnce care solicita transferul pentru restranqere de activnate in alta specializare se evaiueaza acnvitatea rretodica Sl ~tiinlifica pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. lrnj. inclusiv perioada rezervar] catedrei Nota: Se recunoaste vechimea la catedra pentnu penoada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat.l~ite la nurnarul de autori) _ g) ca~i In dorneruul ecucational r de speciall1ate.f ~ I \11" I C. unic lntrelinator de Iarnilie ~I cu dorruuliul in localnatea respecuva. se vor lua in considerare. 5 p.! CLI\CI· "I.'. lmpa~ite la nurnarul de autori) _ I I Activitati destasurate In cadrul programelor de reforrna coordonate de MECTS In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depuneni dosarulu la mspectoraiul scolar) 2. I Noui: 1'/11/".\ I 1\ I It ill 3) (max. Punctaj total Autoevaluare Evaluare (punctajul total acordat se trece ~I pe pnma paqma. In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depunerii dosarului la inspectoratul scolar).10 P I an lntreg PUNCTAJI Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ II Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ III Autoovaluaro Evaluaro ''':~~"~OT f~":f~~~~TA~"~". Numele S.credite)I-----'-' ~~ .. max.50 P d) program cu mai pulin -.. pentru toate car@~_1mpar\lte la numarul de auton) h) mijloace de lnva\amant omologate de catre MECTS 2 pi mijloc de tnvatarnant (max. Arion. Corneruus."1"/" dt' h/ /'/1//".[~l' I !I I I \I\I[ f' 1)1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->