I

!f,fL.-:['TE; 1'-1
L~

,,! ! L I l. I 1'c!"!\11\ILLcl

I liN!

C r R C!

:V,11".IS1FRUI. F~D l' C A '[ I! !

r \ !, ! [

Nr.

/ _'

_,2012
INSPECTOR AVIZAT SCOLAR GENERAL,

(numar de inregistrare dat de scoala)

~
Prof. dr. Gabriel BRATU

FISA DE EVALUARE'
pentru ierarhizarea candidatilor participanri la etapele miscarii pentru anul scolar 2012-2013 personalului didactic -----_

PUNCTAJTOTAL
Doarnna z'Dornnul angajat(ii)
CLl

''''',,''''''''','''''''','''''''''''''''''''' pc postul de ""

Autoevaluare i Evaluare

contract pe perioada ncdetcrrninara ,',.,""'.'"

de la umratca scolara: """"""",.,".".", din localitatca .. " ........

J

" ..... , .... ,., ... ,' ", judqul

'.

CRITERII ~I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

I. I Nivelul studiilor A. Absolverf ai $colii normaleficeu B. C. D. E.
--

pedagogic sau a $colii postiiceale pedaqoqce cu diplornaceruhcat del

absolvire Absolvenli ai $colii normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin(3) din L~ea ecucatei nationale nr. 1/2011 Absolven\i ai coleglului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de abso'vire $1absolvenn al $colli normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedaqojce $i studii uruversitare de scurta durata.

Ab",'''''' ,I coleqiolu pecaqcqic (insntutori) co dlplom' de absolvre ,I ,I ,will normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagoglce si studii uruversitare de scurta durata care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educauei nation ale nr. 1/2011 Absolvenli ai $colll normalenceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certlflcat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) $1studii universitare de lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclulll de studii uruversitere de masterat. Profesori de instruire practica I rnaistri-instructori, absolventi de:

"'''011"

,b"'''"11

1l ~~
--75
p
--8
' _p
I

t
I

PUNCTAJ
conform Anexei nr.2 6

PUNCTAJ
Autoevaluare Evaluare

I
I

P

-I
i
! __ I !

f--~--

I

8,5 p 9p

______

_l_ __

,-

-I

F.

1, scoala postiiceala/$coala de mai$tri cu diplornecertficat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale. 2. scosla postliceala/$coala de rnaisfri cu diploma/certificat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaliei nsficoale nr. 1/2011

5p 6,5p 8p
------

G. H. I. J. K.

Absolvenli in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau al institutulul pedagogic cu durata de 3 ani cu diploma de absolvire,
_.

t
--

Absolven] in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau ai institutulul pedagogic cu durata de 3 ani, cu diploma de absolvire, care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educaliei nation ale nr. 1/2011. -Absolvenf in spccialitato, cu diploma, ai ciciului I de studii universitare de Ilcenta Absolverni in specaitale. cu diploma, ai ciclulUi I de studii universitare de Ilcen\a $1cu studil posnniversitare cu durata de cel putin 3 sernesne. Absolvenf in specialitate, ai inva\amantului universitar de lunga ourata, cu diploma de licenta sau a oclului II de studii oniversitare de masterat
._

8,5 p

-

-

9Si- L j
9p

---;Op

___

____L_

____

--

-

1 Fisa de evaluare a fost avizata in sedinta Consiliului de Adrninistratie al ISJ Arge$ din data de 09.012012, in conformitate cu prevederile Metodologlelcadru pentru rniscarea personalu!ui didactic aprobata prin OMECTS nr. 5560/07.10.2011

-p _+_. I _ 10 P I c) Categoria I -(3) Media de absolvire pentru debutanti ( 0-2 ani) sau antrenon categoria a V-a ---.99 1.7y . La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus rnentionat se adauga cate 2 (doua) puncte pentru fiecare grad didactic la care sa obtinut media 10 (delinitivat.99 --_'-2p Media 8-8. cursun de perteclionare posumiversitaracu durata mal mica de 3 semestre Nota: _+ I -- 1p 1 Pentru profesorn pentru invatarnantul prescotar/pnmar care solicita trecerea pnn transler peniru restranqere de acnvuate in specializarea cobandna ultenor prin stuoii superioare se acorda punctajul corespunzator studiilor superioare de lunga/clclului I de stud II uruversitare de licenta/ciciulul II de studii universitare de masterat.!3i cu: 1. uruvers. 2-. C L ! i\ R ! I liN! I. studii postuniversitarede specielizere.=p_--+-_ Bine _ __ 7P Salisfacator _ ____. urmal de doctoral in domeniul specializerti 14 p /specializarilor inscrise pe diploma de hcenta (2) Categorii pentru antrenori 4p a) Cateqoria a IV-a _ b) Cateqoriile a II-a ~i a III-a _--. 4. in penoada ultimilor dOl ani scolari. I (1) Gradul didactic r 4p a) Definitivat 7p b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctoral echivalat cugradul didactic I 10 P d) Grad didactic I obtinut pe baza de examene. 0 alta lieenta. Media 9-9. masteratin sistem postuniversitar 6. aeademieeposturuversitareeu durata mal mica de 3 semestre I I I 8.TTF. .--. Punctajul de la literele A-K nu se curnuleaza. respectiv ultima categone cobandita.5 p 2p 2p 2P \11 '. Se puncteaza ultimul grad didactic/doctorat oobandit. Punctajul pentru grade drdactice ~i cateqoru pentru antrenon nu se curnuleaza. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calihcauvului "adrrus" I se echivaleaza acest canticauv cu media 10 III.----- -t. studii aprofundate de speeialitateeu durata de eel putin 3 semestre 5. 4. 2. cu excepua situatnlor de la punctul a) 2012.5 P Media 7-7.5 ~ .I 3_Q_ 2. pentru ultimh doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea in corcrco ficcaru: cadru didactic sc VD trece media punctajului cclor doua cauficauvc. Rezultatele obtinute in activitatea didactica Calificativele obtinute in ultimii doi ani scolari incheiati (2009/201 0 ~i 2010/2011) si echivalentul acestora in puncte: Foarle bine ___:1_:_0-. --.Ll LLL I '::il'::i1'()lnL LUI Absolventi cu diploma in specialitate ai invatamantulul universitar de lun~a durata sau ai ciclului II de studii universitare de mastera..99 1p Media 6-6. studii aprofundate de specaltale. studii postuniversitarede speeializare eu durata de eel putin 3 semestre J studii aeademieeposturuversitareeu durata de eel pulin 3 semestre I I ------ - L.I YCU\G 11ll. ~ I 4p 3p 3p 2. pJ: -:. 2. respecnv gradul didactic I).E:.99 Nota: t. Punctajul de la literele K-L se curnuleaza ~i se acorda pentru liecare forma de preqaure. eursuride perfecllonare postuniversitara eu durata de eel pulm 3 semestre 7.'JJ .- ~ 3. finauzata.1 C. gradul didactic II.I f IW I f~!)LI(A'!!L! eLI.L.tara'posturuversfara de la litera L punctele 1-8 II.__ _ Nesalisfacalor _ ~_ lOp Nota: a) b) c) d) Pentru absclventn prcrnotier Zu l l ~I debutanui alla\1 in pnmul an de activrtate se ra in consicerare cautrcauvul parual em anul ~COIar 2011- Pentru absolventu prornonei 2010 ~i debutantu atlau in al doilea an de activuate se ra in considerare calihcativul pentru anul scolar 20102011 si calificativul partial em anul scolar 2011-2012 In cazul intreruperii actlvitatii la catedra. 3.--------r--Media 10 -. 2. se rau in constderare calihcativele.-.

/I/fi III Nod. coordonator proiecl/ptoqram. dar nu mal mult de 0. serbari) 0.'(' carr illr/rpl/lle. .30 p I an scolar . dar nu mal mult de 0.00 p . formator nalional: 1.20 p .25 p / referat.00 p . scolar . coordonator/membru cornisra pentru evaluarea $1 asiqurarea calita\ii in educate 0. dar nu mai mult de 0.00 p .00 P .. referat in cadrul cormsrei rnetooice 0.20 p pentru fiecare comisie. referat la cerc pedagogic 0.00 P I t~ 'r . cu documente eliberate de CCO 0.10 P I activitate.50 p) Premlull 0. 0.. profesor coordonator Ilider de sindicat observator in CA al unita\ii scolare: 0. cadre/or ilidadia care (1/1 111(/£11 tlilimil :! alii J(()/rIl7' illdlcia!i ta .J' ~ ( U. (idra <I tll'PWI fo(ailli 1.20 p I acnvuate.50 pi till .l(/lIlhlii conducereIi se acorda 2. F' I) t. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate I a concursurilor scolare 1. dar nu mal mult de 0.15 P I activrtate. 0.50 p ~ . responsabil al cercului pedagogic.a). dar nu mai mult de 0.50 p I an scalar . faza judeteana .'m I Jilldialii d~~I'(!/la!i fatal de norma didadh'tl /'/WII'-'./II/dlli .jci/d de plllldaj/ll dam/alia /J/Illdlll II "/. ('l/IIII/It! PIi'I'II'.propunator de subiecte I evaluator 0. metod 1St ISJI CCD.stiintitice exirascolare (excursii tematice cu elevii. dar nu mai mult de 0.3Q_Q_ _____ 1-----f--activitati metodico .t: ~ :?ISI'(WILLLI ~ I \11'. intorrnari de specialitate la cerc pedagogic: 0. membru al comisiei consultative pe discipline 0.00 P I responsabilitate I an scolar 2.40 p . membru al Consiliului de Adrnmislratie al ISJ max 1. de 0.50 p max.50 P I max curs .50 p) Premiull 0.50 pi activitate 1.00 P . 0.60 p_ .25 p I lectie. propunalo.25 p pentru fiecare responsabilitate.10 pi activitate.J ) LCl(irele didadltP (are i"rieplllle. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate.40 p coordonator in elaborarea revistelor scolare ale elevilor. consilier educativ 0. . de subiecte I evaluator: 0. c L 1 1\ " II J I\JI 1\1 ur. membru in Consiliul de Administra\ie 0.20 p I proqrama. membru in alte comisii 0.60 p .propunator de subiecte I evaluator 0.'i: La 1l1/1e/III.50 p 1. rezultate la concursuri judetene $i interjudetene cuprrnse in calendarul ISJ sau MECTS (max. 8 p c) national .rcolii Jf acorda 1111 !)fllld Jllpllllh'lilar.40 p: Mentiune 0.30 p: Premiulll 0.00 P .20 p: Menuune 0.30 pi activitate.I'(jillldil de (1llItill(ere la 1IIIIelllllllll/li//1 de liIM/dlllll"/.lItlll specia].50 pi comisie 2.profesor supraveghetor: 0. dar nu mai mult de 0. 0. rezultate la olimpiade. vizate de inspectorul scolar de specialitate I I .remJJl .A. responsabil al altei comisii 0.80 p 1. Activitatea metodica ~i ~tiintifica dovedita prin documente justificative 5e puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari incheiati (2009-2010 ~i 2010-2011) la nivelul: . faza judeteana (max 1. :! p. faza lude\eana sau mtenuoetesna max.J 0.05 p.oI.20 p ill ~ot. elaborarea de programe opuonale CO$.15 pi referat. responsabil al unei comisii metodice I acuvitate de perfection are existente la nivelul unitatii scolare: 0. membru proiectproqrarn 0. profesor supraveghetor in cadrul concursului de ocupare a posturilor dicactice vacante I rezervate din lnvatamantul preuniversitar 0.'IT.30 p lectie demonstratva in cadrul comisiei metod Ice 0. /'. participare la simpozioanel sesiuni de comurscari/ conlerinte la nivelul jucetului: 0. dc lili/rIIllhllT ii contra! Jail de Nota: J.20 p . dar nu mai mult de 1. dar nu mal mult de 0.IlIil>eill/jNdelllllll aidrelor didadi. '! ! 1 I IV.20 p implicare in orqamzarea concursurilor scolare.gll/pdl dCf. membru al consiliului consultativ al ISJ.50 p.10 P . 15 ~.~IJL 'f IlI:. cu documente cficiale 0. activitate sustinuta in cali tate de formator.Ju p I 2. membru comisii cosnstituite la nivelull. dar nu mai mult de 1.25 pi aciivitale.00 p .10 P I activitate.00 P . ' iectie demonstrativa la cerc pedagogic 0.30 p I an max.Ii IlIl. /. dar nu mai mult de 0./idetllllll) max. dar nu mai mult de 0. .40 p max.15 P pentru fiecare comise.80 p ..20 pi activitate.30 p I an scolar 3.!'(DltII: (IiiI'd a dtjl{iii tolallli lei III/dill .25 p: Prermullll 0.50 p I an scolar . dar nu mal mult max.11IIIdlli IIlIildlil ric I 1) a) unila\ii de ! I invatarnant max. dar nu mal mult de 0.00 P .S. mentor. dar nu mai rnult de 0.1')'1 ~1'UI.50 p I activitate. Premiulill 0. dar nu mal mult de max. coordonator paqma web.10 pi activitate.00 p .: ( . dar nu mai mult de 0.60 p: Premlulll 0.lti (If mplll de/'I /II11!~ra/ijlmrclllli dm illl'titri/l/{. . I lectorate cu parinlii. preqaurea suplirnentara cu eievii 0. dar nu lTIal mull de 0.50 p 3./.30 p.00 pi activitatel an scolar I I I I I I I I I I I I max.profesor supraveghetor 0. 6 p I I I -- I illVd! d1llcllll) I b) judelului max.-formator local I regional.

indrurnator . 4_p pentru toate.75 p . organizare concursuri scolare nauonale 0. insolitor 1 supraveghetor la olirnpiada de specialitate 0.30 p. Premiulill 0. i. Prerniul III 1.10 p.00 P . se ta in considerate acnvuatea metodca ~I stuntitica din ultirnii do: ani scolan in care cadrul didactic si-a cesiasurat activitatea.--f-- I I max. evaluator la olimpiada na\ionala de specialitate 0. republicata. rezultate la concursun scolare cupnnse In calendarul ISJ sau MEeTS. Participare 0.20 p.I .00 P Ilucrare 3.50 p .50 p/articol 1 p/studiu . 3. dorneniului Invatamant. lucrari publicate In strainatate .odica 2012. participare la confenntel colocvii I congrese de specialitate la ruvelmlernational (adeverinta avizata de MEeTS 1 alt ISJ 1 sociela] ~tiillliflce). b) Pentru absolventii prornouei 2010 ~i debutantn aflati in al doilea an de acnvnate se ta in consioerare acnvnatea rnetodica Nota: ~I ~tiin\iflca din anul scolar 2011~tlintifica din anui scolar 2010- ~I 2011 c) La nivelul ~colii se acorda 1 punct suplimentar.'fl.30 p.b~~are ~ u~or norm~ti~e. participarea la proiecte 1 programe de documentare ~i schimb de experienta la ruvel national. Premiul II 2.1 a) d) In cazul intrerupeni activitatii la catedra. Premlul II 0.50 p.40 p.'1 f IWI I Ill. Impar_\it_e numarul autorilor) la articole de specialitate 1 studii de speciahtate. Mentiune 0. monoqratil nucrari stiintitice inregistrate cu ISBN. evaluator la olimpiada de specialitate 0.00 p.LUI I max. max.20 p . Premlul III 0. publicate In revisle de specialitate.80 p. (max.50 p. dar nu mal mult de 0. rezultate la olimpiada nalionala.40 p. 2.UI IIINI I ~1'iJ'OI. avizate de MEeTS 1.IU. instruciiuni aprobate de MEeTS (participarea In colective de elaborare) (rnax. max 2 p repartizate astfel: Premiul I 1.00 p d)interna\ional max. 2) I Partici~are.00 pi program I \11"1'-.00 pi partrcipare ". 2 p lact normativ 2 p Iprograma 7 p/manual tmparute la numarul autorilor 5 p/lucrarel monografie 1 P Ighid/auxiliar = f) 0. evaluator la concursuri scolare 0. in perioada ultunilor doi ani scolan. Menuune 0.00 P .( I. Prermul III 0.-de--co~unlcanl confennte lanl.00 p.00 p.00 P autor site-uri functionale pe internet In dorneruul educatiei 1.el national (document atestat de MEeTSI alt ISJI socretate ~tiin\ifical culturala): 0.20 p --~--------f----+----. cu rnodificarile ~i completarile ulterioare sau In Legea educatiei nalionale nr. participare la sirnpozioane/ sesluri-.n C?I~ct~ve ~e ela. organizare olimpiade scotare nationale: 1.40 p. Menhune 1. la nivel judetean SHU rwtienal. 3. 0. Premiul I 3.20 p.00 p: Premiulll 0. 1. dar nu mai mult de 2. (max.50 p .00 p.autor/coautor de lucran publlcate (puncfajul se imparte max. 10 p pentru toate monografiile/lucrarile.coordonator reviste avizate de MEeTS 0.20 p . CAi II I CLI. Participare 0.60 p. Mentiune 0. rezultate la olimpiada inlernationala max.11 RI. inretlistffite cu IS&N. dar nu mai mult de 0. regulamente.00 p. I P max.12p .20 pi participare. 100 I.---.00 p . 1/2011 ~ .40 p .00 p max .60 . cadrelor cidactice care au lucrat in ultimn dOl ani scolan incherah la qrupa/clasa cu copu/elev' inteqrat oroveniti din inva\amantul special. 3.80 p. 1. max 1 p repartizat astfel Premiul I 0. Premlul II 0.60 p. insotitor la concursuri scolare: 0. membru al comisiei nauonale de specialitate sau al altor consihi/cornisf nation ale rnenlionate In Legea Inva\amantului nr. 84/1995. participarea la irnplernentarea unor programe de cooperare europeans 1. partlclpare la simpozioanel sesiuni de comunican interna\ionale 0.00 p I I max.00 pi site a) Pentru absolventii promotiei 2011 ~i debutantii afla\i in pnrnul an de acnvitate se ta in considerate acuvitatea me. ~i legislative viz~nd calitatea activitatii specifice . In ultimii 5 (ClnCI) ant calendaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ): metodologii.25 p . -----.40 p . dar nu mai mult de 0. fa\a de punctajul acordat la punctullV.50 p . 3. la numarul auforilor) 1. Insotitor la olimpiada de specialitate 0. rezultate la concursuri cuprinse In calendarul MEeTS.50 p . astfel: Premiul11 . Impa~ite la nurnarul autonlor) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare 1 de sprijn.00 p Participare: 0.\1.20 p: Participare 0.10 p. 4 p pentru toate programele) c) d) e) manu ale scolare aprobate de MEeTS.f p pentru toate actele normative) programe scolare aprobate de MEeTS (parliciparea in colective de elaborare) (max.

proiecte finantate din fonduri structurale ~i de coeznme.'J 1 .credite)I-----'-' ~~ .10 P I an lntreg PUNCTAJI Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ II Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ III Autoovaluaro Evaluaro ''':~~"~OT f~":f~~~~TA~"~". Leonardo da VinCI./// ~ ///. lrnj.'.l~ite la nurnarul de autori) _ g) ca~i In dorneruul ecucational r de speciall1ate. pentru departajare. altele decat cele punctate antenor. unic lntrelinator de Iarnilie ~I cu dorruuliul in localnatea respecuva.11/ Ii . Punctaj total Autoevaluare Evaluare (punctajul total acordat se trece ~I pe pnma paqma.. 10 p. - 5) Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic. I Noui: 1'/11/".(". Phare. In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depunerii dosarului la inspectoratul scolar).. lmpa~ite la nurnarul de autori) _ I I Activitati destasurate In cadrul programelor de reforrna coordonate de MECTS In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depuneni dosarulu la mspectoraiul scolar) 2. finalizate in ultimii 5 ani ca/endaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ) cu adevennta I certificat I diploma (max. British Council. Corneruus. pannll bolnavi._pentru toate stu_Qiil_e... 5 p) -- 0. in aceeasi localitate.LLI 11.[":'. aprobate de MECTS sau alte institutii abilitate (Institutul Francez. proprielaf imobliiare in localitate). b) sot (SOlie)cu dormcihul in localitate.. . Numele S. f) aile cauze obiecnve dovedite cu acte (de exemplu."1"/" dt' h/ /'/1//".. .?1'oI\WI1.00 p/acuvnate formator AEL. Grundtvlg.[~l' I !I I I \I\I[ f' 1)1. inclusiv perioada rezervar] catedrei Nota: Se recunoaste vechimea la catedra pentnu penoada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat. c) parinti cu domiciliul in localitate. lnsntutu Goethe s... 5 Participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de MECTS. cu referent ~tiin\ific din domeniu 5 p/fiecare carte ___jr:nax.-TIIL.! CLI\CI· "I. CADRUL DIDACTIC EVALUAT _ Dc acorc eu punctajul acordat. Phare-VET. in urmatoarea ordine a) sot (SOlie)cu activitatea in Invatarnant. 2p I. se vor lua in considerare. dreapta sus) Nota: Dupa totalizarea punctsjului.= II"J:T'E'-T -. d) starea de sanatate care nu permite parasirea localita\ii (certficat medical de la cormsia de expernza a capacnatu de rnunca): e) sotubsoua sa lucreze in invatamant. T I.:.1/11////'//.\ I 1\ I It ill 3) (max.de 30 de credite f -_. Arion. b) Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica ~I ~tiln\iflca pe doua sau mal multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate Criterii de vechime: . 0. in cadrul programelor de formare continua. 5 p.50 p/curs I I Nota: a) Pentru cadrele dicacnce care solicita transferul pentru restranqere de activnate in alta specializare se evaiueaza acnvitatea rretodica Sl ~tiinlifica pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. Socrates.)·d) /. pentru toate car@~_1mpar\lte la numarul de auton) h) mijloace de lnva\amant omologate de catre MECTS 2 pi mijloc de tnvatarnant (max.a. criteni sociai-umanitare. in caz de egalitate.vechime etecfiva la catedra. Banca Mondlala. b) program de durata medie (60 de credite) ~ ~~ _ c)program de scurta durata (30 de credite) 1P 0.).. publicate cu ISBN.F.50 P d) program cu mai pulin -. rrunon in intrellnere. max.:'. 4 [l. L.f ~ I \11" I C. Sernnatura DIRECTOR Numclc ~~ Semnatura . -Lf'. finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinla ~hivalenta 3p a) program de lunga durata (90 de.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful