P. 1
Fisa Evaluare Miscare de Personal

Fisa Evaluare Miscare de Personal

|Views: 37|Likes:
Published by Tufan Aurel

More info:

Published by: Tufan Aurel on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

I

!f,fL.-:['TE; 1'-1
L~

,,! ! L I l. I 1'c!"!\11\ILLcl

I liN!

C r R C!

:V,11".IS1FRUI. F~D l' C A '[ I! !

r \ !, ! [

Nr.

/ _'

_,2012
INSPECTOR AVIZAT SCOLAR GENERAL,

(numar de inregistrare dat de scoala)

~
Prof. dr. Gabriel BRATU

FISA DE EVALUARE'
pentru ierarhizarea candidatilor participanri la etapele miscarii pentru anul scolar 2012-2013 personalului didactic -----_

PUNCTAJTOTAL
Doarnna z'Dornnul angajat(ii)
CLl

''''',,''''''''','''''''','''''''''''''''''''' pc postul de ""

Autoevaluare i Evaluare

contract pe perioada ncdetcrrninara ,',.,""'.'"

de la umratca scolara: """"""",.,".".", din localitatca .. " ........

J

" ..... , .... ,., ... ,' ", judqul

'.

CRITERII ~I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

I. I Nivelul studiilor A. Absolverf ai $colii normaleficeu B. C. D. E.
--

pedagogic sau a $colii postiiceale pedaqoqce cu diplornaceruhcat del

absolvire Absolvenli ai $colii normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin(3) din L~ea ecucatei nationale nr. 1/2011 Absolven\i ai coleglului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de abso'vire $1absolvenn al $colli normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedaqojce $i studii uruversitare de scurta durata.

Ab",'''''' ,I coleqiolu pecaqcqic (insntutori) co dlplom' de absolvre ,I ,I ,will normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagoglce si studii uruversitare de scurta durata care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educauei nation ale nr. 1/2011 Absolvenli ai $colll normalenceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certlflcat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) $1studii universitare de lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclulll de studii uruversitere de masterat. Profesori de instruire practica I rnaistri-instructori, absolventi de:

"'''011"

,b"'''"11

1l ~~
--75
p
--8
' _p
I

t
I

PUNCTAJ
conform Anexei nr.2 6

PUNCTAJ
Autoevaluare Evaluare

I
I

P

-I
i
! __ I !

f--~--

I

8,5 p 9p

______

_l_ __

,-

-I

F.

1, scoala postiiceala/$coala de mai$tri cu diplornecertficat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale. 2. scosla postliceala/$coala de rnaisfri cu diploma/certificat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaliei nsficoale nr. 1/2011

5p 6,5p 8p
------

G. H. I. J. K.

Absolvenli in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau al institutulul pedagogic cu durata de 3 ani cu diploma de absolvire,
_.

t
--

Absolven] in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau ai institutulul pedagogic cu durata de 3 ani, cu diploma de absolvire, care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educaliei nation ale nr. 1/2011. -Absolvenf in spccialitato, cu diploma, ai ciciului I de studii universitare de Ilcenta Absolverni in specaitale. cu diploma, ai ciclulUi I de studii universitare de Ilcen\a $1cu studil posnniversitare cu durata de cel putin 3 sernesne. Absolvenf in specialitate, ai inva\amantului universitar de lunga ourata, cu diploma de licenta sau a oclului II de studii oniversitare de masterat
._

8,5 p

-

-

9Si- L j
9p

---;Op

___

____L_

____

--

-

1 Fisa de evaluare a fost avizata in sedinta Consiliului de Adrninistratie al ISJ Arge$ din data de 09.012012, in conformitate cu prevederile Metodologlelcadru pentru rniscarea personalu!ui didactic aprobata prin OMECTS nr. 5560/07.10.2011

4.=p_--+-_ Bine _ __ 7P Salisfacator _ ____. studii aprofundate de speeialitateeu durata de eel putin 3 semestre 5. Media 9-9. Rezultatele obtinute in activitatea didactica Calificativele obtinute in ultimii doi ani scolari incheiati (2009/201 0 ~i 2010/2011) si echivalentul acestora in puncte: Foarle bine ___:1_:_0-.99 --_'-2p Media 8-8.--------r--Media 10 -.tara'posturuversfara de la litera L punctele 1-8 II.- ~ 3.99 1p Media 6-6.----- -t. uruvers.. 2. respecnv gradul didactic I).5 ~ . urmal de doctoral in domeniul specializerti 14 p /specializarilor inscrise pe diploma de hcenta (2) Categorii pentru antrenori 4p a) Cateqoria a IV-a _ b) Cateqoriile a II-a ~i a III-a _--. 0 alta lieenta.I f IW I f~!)LI(A'!!L! eLI.99 Nota: t.-p _+_. I (1) Gradul didactic r 4p a) Definitivat 7p b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctoral echivalat cugradul didactic I 10 P d) Grad didactic I obtinut pe baza de examene. Punctajul de la literele K-L se curnuleaza ~i se acorda pentru liecare forma de preqaure. 4. se rau in constderare calihcativele. 2. C L ! i\ R ! I liN! I.--. Se puncteaza ultimul grad didactic/doctorat oobandit. Punctajul de la literele A-K nu se curnuleaza.I 3_Q_ 2.1 C. --.TTF.7y . cu excepua situatnlor de la punctul a) 2012. studii aprofundate de specaltale. respectiv ultima categone cobandita.!3i cu: 1. Punctajul pentru grade drdactice ~i cateqoru pentru antrenon nu se curnuleaza. masteratin sistem postuniversitar 6. aeademieeposturuversitareeu durata mal mica de 3 semestre I I I 8. pentru ultimh doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea in corcrco ficcaru: cadru didactic sc VD trece media punctajului cclor doua cauficauvc.-. 3. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calihcauvului "adrrus" I se echivaleaza acest canticauv cu media 10 III. in penoada ultimilor dOl ani scolari.I YCU\G 11ll. gradul didactic II. cursun de perteclionare posumiversitaracu durata mal mica de 3 semestre Nota: _+ I -- 1p 1 Pentru profesorn pentru invatarnantul prescotar/pnmar care solicita trecerea pnn transler peniru restranqere de acnvuate in specializarea cobandna ultenor prin stuoii superioare se acorda punctajul corespunzator studiilor superioare de lunga/clclului I de stud II uruversitare de licenta/ciciulul II de studii universitare de masterat. studii postuniversitarede speeializare eu durata de eel putin 3 semestre J studii aeademieeposturuversitareeu durata de eel pulin 3 semestre I I ------ - L.Ll LLL I '::il'::i1'()lnL LUI Absolventi cu diploma in specialitate ai invatamantulul universitar de lun~a durata sau ai ciclului II de studii universitare de mastera. studii postuniversitarede specielizere. pJ: -:.L.'JJ . finauzata.99 1. eursuride perfecllonare postuniversitara eu durata de eel pulm 3 semestre 7. . 2. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus rnentionat se adauga cate 2 (doua) puncte pentru fiecare grad didactic la care sa obtinut media 10 (delinitivat.__ _ Nesalisfacalor _ ~_ lOp Nota: a) b) c) d) Pentru absclventn prcrnotier Zu l l ~I debutanui alla\1 in pnmul an de activrtate se ra in consicerare cautrcauvul parual em anul ~COIar 2011- Pentru absolventu prornonei 2010 ~i debutantu atlau in al doilea an de activuate se ra in considerare calihcativul pentru anul scolar 20102011 si calificativul partial em anul scolar 2011-2012 In cazul intreruperii actlvitatii la catedra.5 p 2p 2p 2P \11 '.5 P Media 7-7. 2-. I _ 10 P I c) Categoria I -(3) Media de absolvire pentru debutanti ( 0-2 ani) sau antrenon categoria a V-a ---.E:. ~ I 4p 3p 3p 2.

00 P . preqaurea suplirnentara cu eievii 0. serbari) 0. referat la cerc pedagogic 0. faza judeteana (max 1.00 P .25 p: Prermullll 0.a).A.00 p . participare la simpozioanel sesiuni de comurscari/ conlerinte la nivelul jucetului: 0.11IIIdlli IIlIildlil ric I 1) a) unila\ii de ! I invatarnant max. profesor supraveghetor in cadrul concursului de ocupare a posturilor dicactice vacante I rezervate din lnvatamantul preuniversitar 0.30 p: Premiulll 0. coordonator proiecl/ptoqram. coordonator/membru cornisra pentru evaluarea $1 asiqurarea calita\ii in educate 0. .30 p I an scolar 3.50 pi till .10 P I activitate.1')'1 ~1'UI.20 p I proqrama.gll/pdl dCf.50 pi comisie 2. de 0. .remJJl .profesor supraveghetor 0.'IT.!'(DltII: (IiiI'd a dtjl{iii tolallli lei III/dill .50 p) Premlull 0./. dar nu mal mult max. referat in cadrul cormsrei rnetooice 0.30 p I an max. (idra <I tll'PWI fo(ailli 1..10 pi activitate.50 p I an scalar .I'(jillldil de (1llItill(ere la 1IIIIelllllllll/li//1 de liIM/dlllll"/.00 pi activitatel an scolar I I I I I I I I I I I I max.40 p . Premiulill 0.10 P . F' I) t. membru al consiliului consultativ al ISJ. mentor. c L 1 1\ " II J I\JI 1\1 ur. faza judeteana .50 p I activitate.25 p / referat.IlIil>eill/jNdelllllll aidrelor didadi. membru comisii cosnstituite la nivelull. dar nu mal mult de max. dar nu mai mult de 0.40 p max. dar nu mai mult de 0.20 p pentru fiecare comisie. intorrnari de specialitate la cerc pedagogic: 0.50 p 3. 6 p I I I -- I illVd! d1llcllll) I b) judelului max.50 p 1. dar nu mal mult de 0.00 p .25 p pentru fiecare responsabilitate.10 P I activitate.20 p implicare in orqamzarea concursurilor scolare.50 p I an scolar .50 p ~ .rcolii Jf acorda 1111 !)fllld Jllpllllh'lilar.30 pi activitate.'(' carr illr/rpl/lle. dar nu mai mult de 0.20 p . I lectorate cu parinlii. dar nu mai mult de 1.40 p: Mentiune 0.00 P .00 P I t~ 'r . membru al Consiliului de Adrnmislratie al ISJ max 1..propunator de subiecte I evaluator 0.25 p I lectie. 15 ~.00 p . 0.60 p_ .l(/lIlhlii conducereIi se acorda 2.40 p coordonator in elaborarea revistelor scolare ale elevilor. rezultate la concursuri judetene $i interjudetene cuprrnse in calendarul ISJ sau MECTS (max.propunator de subiecte I evaluator 0. . cu documente cficiale 0./idetllllll) max. dc lili/rIIllhllT ii contra! Jail de Nota: J.50 p.~IJL 'f IlI:. dar nu mal mult de 0. rezultate la olimpiade.50 pi activitate 1.25 pi aciivitale. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate.20 p I acnvuate.00 p . 0.30 p.80 p 1..J ) LCl(irele didadltP (are i"rieplllle.50 p max.profesor supraveghetor: 0.15 pi referat. responsabil al cercului pedagogic. membru in Consiliul de Administra\ie 0. membru in alte comisii 0.S.jci/d de plllldaj/ll dam/alia /J/Illdlll II "/.20 pi activitate. profesor coordonator Ilider de sindicat observator in CA al unita\ii scolare: 0.50 P I max curs .15 P pentru fiecare comise. 0. cadre/or ilidadia care (1/1 111(/£11 tlilimil :! alii J(()/rIl7' illdlcia!i ta .'m I Jilldialii d~~I'(!/la!i fatal de norma didadh'tl /'/WII'-'./I/fi III Nod.'i: La 1l1/1e/III. membru al comisiei consultative pe discipline 0.00 p . 0. consilier educativ 0. dar nu mai mult de 0./II/dlli . dar nu mai mult de 0.30 p lectie demonstratva in cadrul comisiei metod Ice 0. ('l/IIII/It! PIi'I'II'.lItlll specia].3Q_Q_ _____ 1-----f--activitati metodico .30 p I an scolar .J 0. dar nu mal mult de 0. dar nu mal mult de 0.stiintitice exirascolare (excursii tematice cu elevii. ' iectie demonstrativa la cerc pedagogic 0. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate I a concursurilor scolare 1. elaborarea de programe opuonale CO$.oI. activitate sustinuta in cali tate de formator.20 p ill ~ot.Ju p I 2.60 p . /. dar nu lTIal mull de 0. propunalo. :! p. dar nu mal mult de 0. membru proiectproqrarn 0.-formator local I regional. de subiecte I evaluator: 0.05 p. coordonator paqma web. cu documente eliberate de CCO 0. formator nalional: 1.00 P I responsabilitate I an scolar 2.60 p: Premlulll 0.t: ~ :?ISI'(WILLLI ~ I \11'.00 P . '! ! 1 I IV. vizate de inspectorul scolar de specialitate I I . Activitatea metodica ~i ~tiintifica dovedita prin documente justificative 5e puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari incheiati (2009-2010 ~i 2010-2011) la nivelul: . 8 p c) national .00 P . . dar nu mai mult de 0.: ( . dar nu mai mult de 0. dar nu mai rnult de 0. responsabil al unei comisii metodice I acuvitate de perfection are existente la nivelul unitatii scolare: 0.10 pi activitate. scolar .Ii IlIl.50 p) Premiull 0. metod 1St ISJI CCD. dar nu mai mult de 1.lti (If mplll de/'I /II11!~ra/ijlmrclllli dm illl'titri/l/{. faza lude\eana sau mtenuoetesna max.80 p .J' ~ ( U. /'.20 p: Menuune 0.20 p . responsabil al altei comisii 0.15 P I activrtate.

max.11 RI. dar nu mai mult de 2.b~~are ~ u~or norm~ti~e. cu rnodificarile ~i completarile ulterioare sau In Legea educatiei nalionale nr. Menuune 0. In ultimii 5 (ClnCI) ant calendaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ): metodologii. la nivel judetean SHU rwtienal. i. Premlul III 0.20 p . rezultate la olimpiada nalionala.--f-- I I max. insolitor 1 supraveghetor la olirnpiada de specialitate 0.IU. dorneniului Invatamant.f p pentru toate actele normative) programe scolare aprobate de MEeTS (parliciparea in colective de elaborare) (max.00 P .50 p. Menhune 1. max 2 p repartizate astfel: Premiul I 1. dar nu mai mult de 0. participare la sirnpozioane/ sesluri-. evaluator la olimpiada na\ionala de specialitate 0.---. Prerniul III 1.I . 10 p pentru toate monografiile/lucrarile.50 p . Insotitor la olimpiada de specialitate 0.00 p . 1. dar nu mal mult de 0. 4 p pentru toate programele) c) d) e) manu ale scolare aprobate de MEeTS. publicate In revisle de specialitate. fa\a de punctajul acordat la punctullV.60 . I P max.coordonator reviste avizate de MEeTS 0.80 p. evaluator la concursuri scolare 0. Premiul I 3.( I. indrurnator . Impar_\it_e numarul autorilor) la articole de specialitate 1 studii de speciahtate. 1/2011 ~ . (max. -----.20 p: Participare 0.40 p. monoqratil nucrari stiintitice inregistrate cu ISBN.00 p d)interna\ional max.80 p.20 p.40 p. cadrelor cidactice care au lucrat in ultimn dOl ani scolan incherah la qrupa/clasa cu copu/elev' inteqrat oroveniti din inva\amantul special.\1. membru al comisiei nauonale de specialitate sau al altor consihi/cornisf nation ale rnenlionate In Legea Inva\amantului nr. max 1 p repartizat astfel Premiul I 0. (max. Mentiune 0.50 p .30 p.50 p .60 p.-de--co~unlcanl confennte lanl. organizare olimpiade scotare nationale: 1.75 p .00 p max .10 p. Premlul II 0. evaluator la olimpiada de specialitate 0. Premlul II 0. 3.25 p .00 p Participare: 0.autor/coautor de lucran publlcate (puncfajul se imparte max. republicata.20 pi participare. Participare 0. lucrari publicate In strainatate .00 p.00 p I I max. in perioada ultunilor doi ani scolan.00 p. instruciiuni aprobate de MEeTS (participarea In colective de elaborare) (rnax. 3. 4_p pentru toate. astfel: Premiul11 . avizate de MEeTS 1. 3.00 P . rezultate la concursuri cuprinse In calendarul MEeTS.UI IIINI I ~1'iJ'OI. rezultate la concursun scolare cupnnse In calendarul ISJ sau MEeTS. b) Pentru absolventii prornouei 2010 ~i debutantn aflati in al doilea an de acnvnate se ta in consioerare acnvnatea rnetodica Nota: ~I ~tiin\iflca din anul scolar 2011~tlintifica din anui scolar 2010- ~I 2011 c) La nivelul ~colii se acorda 1 punct suplimentar. Prermul III 0.40 p . 2 p lact normativ 2 p Iprograma 7 p/manual tmparute la numarul autorilor 5 p/lucrarel monografie 1 P Ighid/auxiliar = f) 0.50 p/articol 1 p/studiu . se ta in considerate acnvuatea metodca ~I stuntitica din ultirnii do: ani scolan in care cadrul didactic si-a cesiasurat activitatea.10 p.00 p. CAi II I CLI.00 pi partrcipare ".'fl. rezultate la olimpiada inlernationala max.00 P Ilucrare 3.50 p. participarea la proiecte 1 programe de documentare ~i schimb de experienta la ruvel national. insotitor la concursuri scolare: 0. 1.LUI I max. participarea la irnplernentarea unor programe de cooperare europeans 1. Premiulill 0.12p . participare la confenntel colocvii I congrese de specialitate la ruvelmlernational (adeverinta avizata de MEeTS 1 alt ISJ 1 sociela] ~tiillliflce). Premiul II 2. Participare 0. 84/1995.00 P autor site-uri functionale pe internet In dorneruul educatiei 1. Impa~ite la nurnarul autonlor) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare 1 de sprijn. Mentiune 0.50 p . ~i legislative viz~nd calitatea activitatii specifice . dar nu mai mult de 0.20 p --~--------f----+----. regulamente.00 pi program I \11"1'-. 0. 2) I Partici~are.20 p .20 p. 3.n C?I~ct~ve ~e ela.00 p.40 p. 2. 100 I.40 p .odica 2012.'1 f IWI I Ill.60 p.00 p: Premiulll 0.el national (document atestat de MEeTSI alt ISJI socretate ~tiin\ifical culturala): 0.30 p. inretlistffite cu IS&N. la numarul auforilor) 1.00 pi site a) Pentru absolventii promotiei 2011 ~i debutantii afla\i in pnrnul an de acnvitate se ta in considerate acuvitatea me. partlclpare la simpozioanel sesiuni de comunican interna\ionale 0. organizare concursuri scolare nauonale 0.00 p.1 a) d) In cazul intrerupeni activitatii la catedra.

a. in cadrul programelor de formare continua. b) Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica ~I ~tiln\iflca pe doua sau mal multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate Criterii de vechime: .?1'oI\WI1. inclusiv perioada rezervar] catedrei Nota: Se recunoaste vechimea la catedra pentnu penoada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat. se vor lua in considerare.50 p/curs I I Nota: a) Pentru cadrele dicacnce care solicita transferul pentru restranqere de activnate in alta specializare se evaiueaza acnvitatea rretodica Sl ~tiinlifica pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.(".10 P I an lntreg PUNCTAJI Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ II Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ III Autoovaluaro Evaluaro ''':~~"~OT f~":f~~~~TA~"~".'. lmpa~ite la nurnarul de autori) _ I I Activitati destasurate In cadrul programelor de reforrna coordonate de MECTS In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depuneni dosarulu la mspectoraiul scolar) 2. 0..credite)I-----'-' ~~ . 5 p) -- 0. b) sot (SOlie)cu dormcihul in localitate.-TIIL. British Council. pannll bolnavi.. Sernnatura DIRECTOR Numclc ~~ Semnatura ./// ~ ///. 2p I._pentru toate stu_Qiil_e. Grundtvlg. Phare-VET.. Corneruus. Punctaj total Autoevaluare Evaluare (punctajul total acordat se trece ~I pe pnma paqma. T I.\ I 1\ I It ill 3) (max. proiecte finantate din fonduri structurale ~i de coeznme. unic lntrelinator de Iarnilie ~I cu dorruuliul in localnatea respecuva. aprobate de MECTS sau alte institutii abilitate (Institutul Francez. 4 [l.= II"J:T'E'-T -. Banca Mondlala. d) starea de sanatate care nu permite parasirea localita\ii (certficat medical de la cormsia de expernza a capacnatu de rnunca): e) sotubsoua sa lucreze in invatamant. f) aile cauze obiecnve dovedite cu acte (de exemplu. c) parinti cu domiciliul in localitate. criteni sociai-umanitare. altele decat cele punctate antenor. in urmatoarea ordine a) sot (SOlie)cu activitatea in Invatarnant. Leonardo da VinCI. dreapta sus) Nota: Dupa totalizarea punctsjului.00 p/acuvnate formator AEL. .:. L. - 5) Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic. 10 p..LLI 11. CADRUL DIDACTIC EVALUAT _ Dc acorc eu punctajul acordat. finalizate in ultimii 5 ani ca/endaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ) cu adevennta I certificat I diploma (max..'J 1 . lrnj.:'. 5 p. in caz de egalitate.. pentru departajare.F. pentru toate car@~_1mpar\lte la numarul de auton) h) mijloace de lnva\amant omologate de catre MECTS 2 pi mijloc de tnvatarnant (max.). Numele S. In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depunerii dosarului la inspectoratul scolar). finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinla ~hivalenta 3p a) program de lunga durata (90 de. Arion. Phare.l~ite la nurnarul de autori) _ g) ca~i In dorneruul ecucational r de speciall1ate..vechime etecfiva la catedra.)·d) /. in aceeasi localitate."1"/" dt' h/ /'/1//".[~l' I !I I I \I\I[ f' 1)1. max. lnsntutu Goethe s.de 30 de credite f -_. b) program de durata medie (60 de credite) ~ ~~ _ c)program de scurta durata (30 de credite) 1P 0. . publicate cu ISBN.f ~ I \11" I C.11/ Ii .[":'. rrunon in intrellnere. I Noui: 1'/11/"...1/11////'//.50 P d) program cu mai pulin -. cu referent ~tiin\ific din domeniu 5 p/fiecare carte ___jr:nax. -Lf'. proprielaf imobliiare in localitate). Socrates.! CLI\CI· "I. 5 Participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de MECTS.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->