I

!f,fL.-:['TE; 1'-1
L~

,,! ! L I l. I 1'c!"!\11\ILLcl

I liN!

C r R C!

:V,11".IS1FRUI. F~D l' C A '[ I! !

r \ !, ! [

Nr.

/ _'

_,2012
INSPECTOR AVIZAT SCOLAR GENERAL,

(numar de inregistrare dat de scoala)

~
Prof. dr. Gabriel BRATU

FISA DE EVALUARE'
pentru ierarhizarea candidatilor participanri la etapele miscarii pentru anul scolar 2012-2013 personalului didactic -----_

PUNCTAJTOTAL
Doarnna z'Dornnul angajat(ii)
CLl

''''',,''''''''','''''''','''''''''''''''''''' pc postul de ""

Autoevaluare i Evaluare

contract pe perioada ncdetcrrninara ,',.,""'.'"

de la umratca scolara: """"""",.,".".", din localitatca .. " ........

J

" ..... , .... ,., ... ,' ", judqul

'.

CRITERII ~I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

I. I Nivelul studiilor A. Absolverf ai $colii normaleficeu B. C. D. E.
--

pedagogic sau a $colii postiiceale pedaqoqce cu diplornaceruhcat del

absolvire Absolvenli ai $colii normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin(3) din L~ea ecucatei nationale nr. 1/2011 Absolven\i ai coleglului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de abso'vire $1absolvenn al $colli normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedaqojce $i studii uruversitare de scurta durata.

Ab",'''''' ,I coleqiolu pecaqcqic (insntutori) co dlplom' de absolvre ,I ,I ,will normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagoglce si studii uruversitare de scurta durata care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educauei nation ale nr. 1/2011 Absolvenli ai $colll normalenceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certlflcat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) $1studii universitare de lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclulll de studii uruversitere de masterat. Profesori de instruire practica I rnaistri-instructori, absolventi de:

"'''011"

,b"'''"11

1l ~~
--75
p
--8
' _p
I

t
I

PUNCTAJ
conform Anexei nr.2 6

PUNCTAJ
Autoevaluare Evaluare

I
I

P

-I
i
! __ I !

f--~--

I

8,5 p 9p

______

_l_ __

,-

-I

F.

1, scoala postiiceala/$coala de mai$tri cu diplornecertficat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale. 2. scosla postliceala/$coala de rnaisfri cu diploma/certificat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaliei nsficoale nr. 1/2011

5p 6,5p 8p
------

G. H. I. J. K.

Absolvenli in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau al institutulul pedagogic cu durata de 3 ani cu diploma de absolvire,
_.

t
--

Absolven] in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau ai institutulul pedagogic cu durata de 3 ani, cu diploma de absolvire, care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educaliei nation ale nr. 1/2011. -Absolvenf in spccialitato, cu diploma, ai ciciului I de studii universitare de Ilcenta Absolverni in specaitale. cu diploma, ai ciclulUi I de studii universitare de Ilcen\a $1cu studil posnniversitare cu durata de cel putin 3 sernesne. Absolvenf in specialitate, ai inva\amantului universitar de lunga ourata, cu diploma de licenta sau a oclului II de studii oniversitare de masterat
._

8,5 p

-

-

9Si- L j
9p

---;Op

___

____L_

____

--

-

1 Fisa de evaluare a fost avizata in sedinta Consiliului de Adrninistratie al ISJ Arge$ din data de 09.012012, in conformitate cu prevederile Metodologlelcadru pentru rniscarea personalu!ui didactic aprobata prin OMECTS nr. 5560/07.10.2011

-. finauzata. in penoada ultimilor dOl ani scolari. --. cu excepua situatnlor de la punctul a) 2012. pentru ultimh doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea in corcrco ficcaru: cadru didactic sc VD trece media punctajului cclor doua cauficauvc. studii aprofundate de speeialitateeu durata de eel putin 3 semestre 5. Rezultatele obtinute in activitatea didactica Calificativele obtinute in ultimii doi ani scolari incheiati (2009/201 0 ~i 2010/2011) si echivalentul acestora in puncte: Foarle bine ___:1_:_0-. masteratin sistem postuniversitar 6.'JJ . I _ 10 P I c) Categoria I -(3) Media de absolvire pentru debutanti ( 0-2 ani) sau antrenon categoria a V-a ---.I 3_Q_ 2. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calihcauvului "adrrus" I se echivaleaza acest canticauv cu media 10 III. Punctajul de la literele K-L se curnuleaza ~i se acorda pentru liecare forma de preqaure.5 p 2p 2p 2P \11 '. 2.99 Nota: t. studii postuniversitarede speeializare eu durata de eel putin 3 semestre J studii aeademieeposturuversitareeu durata de eel pulin 3 semestre I I ------ - L.tara'posturuversfara de la litera L punctele 1-8 II.1 C.__ _ Nesalisfacalor _ ~_ lOp Nota: a) b) c) d) Pentru absclventn prcrnotier Zu l l ~I debutanui alla\1 in pnmul an de activrtate se ra in consicerare cautrcauvul parual em anul ~COIar 2011- Pentru absolventu prornonei 2010 ~i debutantu atlau in al doilea an de activuate se ra in considerare calihcativul pentru anul scolar 20102011 si calificativul partial em anul scolar 2011-2012 In cazul intreruperii actlvitatii la catedra. 0 alta lieenta. gradul didactic II.Ll LLL I '::il'::i1'()lnL LUI Absolventi cu diploma in specialitate ai invatamantulul universitar de lun~a durata sau ai ciclului II de studii universitare de mastera.----- -t. 4.I f IW I f~!)LI(A'!!L! eLI.99 --_'-2p Media 8-8.-p _+_.!3i cu: 1. se rau in constderare calihcativele. aeademieeposturuversitareeu durata mal mica de 3 semestre I I I 8. 2. I (1) Gradul didactic r 4p a) Definitivat 7p b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctoral echivalat cugradul didactic I 10 P d) Grad didactic I obtinut pe baza de examene.99 1p Media 6-6.L. pJ: -:. studii aprofundate de specaltale.7y . eursuride perfecllonare postuniversitara eu durata de eel pulm 3 semestre 7. cursun de perteclionare posumiversitaracu durata mal mica de 3 semestre Nota: _+ I -- 1p 1 Pentru profesorn pentru invatarnantul prescotar/pnmar care solicita trecerea pnn transler peniru restranqere de acnvuate in specializarea cobandna ultenor prin stuoii superioare se acorda punctajul corespunzator studiilor superioare de lunga/clclului I de stud II uruversitare de licenta/ciciulul II de studii universitare de masterat.5 ~ . urmal de doctoral in domeniul specializerti 14 p /specializarilor inscrise pe diploma de hcenta (2) Categorii pentru antrenori 4p a) Cateqoria a IV-a _ b) Cateqoriile a II-a ~i a III-a _--. 4.--. uruvers. . ~ I 4p 3p 3p 2.TTF.99 1.--------r--Media 10 -.=p_--+-_ Bine _ __ 7P Salisfacator _ ____. 2-.. Media 9-9. studii postuniversitarede specielizere. respecnv gradul didactic I). Punctajul pentru grade drdactice ~i cateqoru pentru antrenon nu se curnuleaza.5 P Media 7-7. 2. respectiv ultima categone cobandita.I YCU\G 11ll.- ~ 3. C L ! i\ R ! I liN! I. 3.E:. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus rnentionat se adauga cate 2 (doua) puncte pentru fiecare grad didactic la care sa obtinut media 10 (delinitivat. Se puncteaza ultimul grad didactic/doctorat oobandit. Punctajul de la literele A-K nu se curnuleaza.

25 p pentru fiecare responsabilitate. dar nu mai mult de 0. rezultate la olimpiade.80 p .oI.25 p: Prermullll 0. dar nu mai mult de 0.25 p / referat.~IJL 'f IlI:.50 pi activitate 1. membru in alte comisii 0.00 p .A. .50 p ~ .20 pi activitate.30 pi activitate./II/dlli . preqaurea suplirnentara cu eievii 0. Activitatea metodica ~i ~tiintifica dovedita prin documente justificative 5e puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari incheiati (2009-2010 ~i 2010-2011) la nivelul: . faza lude\eana sau mtenuoetesna max.00 P . metod 1St ISJI CCD.15 P pentru fiecare comise. rezultate la concursuri judetene $i interjudetene cuprrnse in calendarul ISJ sau MECTS (max. serbari) 0. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate. dar nu mal mult de 0. responsabil al cercului pedagogic.50 p I activitate.propunator de subiecte I evaluator 0. coordonator paqma web. participare la simpozioanel sesiuni de comurscari/ conlerinte la nivelul jucetului: 0. 15 ~.50 p 3.20 p ill ~ot. dar nu mal mult de max.!'(DltII: (IiiI'd a dtjl{iii tolallli lei III/dill .10 P I activitate. formator nalional: 1. I lectorate cu parinlii.15 pi referat.80 p 1./idetllllll) max.05 p.60 p .Ii IlIl.profesor supraveghetor: 0.00 pi activitatel an scolar I I I I I I I I I I I I max. membru al comisiei consultative pe discipline 0. activitate sustinuta in cali tate de formator. /.t: ~ :?ISI'(WILLLI ~ I \11'.I'(jillldil de (1llItill(ere la 1IIIIelllllllll/li//1 de liIM/dlllll"/.25 pi aciivitale. c L 1 1\ " II J I\JI 1\1 ur. .60 p: Premlulll 0.rcolii Jf acorda 1111 !)fllld Jllpllllh'lilar. profesor coordonator Ilider de sindicat observator in CA al unita\ii scolare: 0.20 p . membru al Consiliului de Adrnmislratie al ISJ max 1. 8 p c) national .gll/pdl dCf..50 p) Premiull 0.1')'1 ~1'UI. membru in Consiliul de Administra\ie 0. 0.J ) LCl(irele didadltP (are i"rieplllle.20 p pentru fiecare comisie.'i: La 1l1/1e/III.25 p I lectie.50 p 1. cu documente cficiale 0.00 p .50 P I max curs . dc lili/rIIllhllT ii contra! Jail de Nota: J.'m I Jilldialii d~~I'(!/la!i fatal de norma didadh'tl /'/WII'-'.00 p .remJJl .30 p lectie demonstratva in cadrul comisiei metod Ice 0. membru proiectproqrarn 0. membru al consiliului consultativ al ISJ. vizate de inspectorul scolar de specialitate I I .00 P .50 p) Premlull 0. dar nu mal mult de 0.10 pi activitate.S.50 p max.00 P I responsabilitate I an scolar 2.30 p I an scolar .00 p .J' ~ ( U.10 P . dar nu mai mult de 1.40 p .20 p .30 p.a). :! p.30 p I an max. . membru comisii cosnstituite la nivelull. coordonator/membru cornisra pentru evaluarea $1 asiqurarea calita\ii in educate 0.40 p coordonator in elaborarea revistelor scolare ale elevilor.60 p_ . '! ! 1 I IV. .20 p: Menuune 0.50 p I an scalar . 6 p I I I -- I illVd! d1llcllll) I b) judelului max.20 p implicare in orqamzarea concursurilor scolare. ('l/IIII/It! PIi'I'II'.10 pi activitate. 0. cu documente eliberate de CCO 0.'IT.50 pi comisie 2.J 0.l(/lIlhlii conducereIi se acorda 2. dar nu lTIal mull de 0. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate I a concursurilor scolare 1.'(' carr illr/rpl/lle.50 pi till . /'. profesor supraveghetor in cadrul concursului de ocupare a posturilor dicactice vacante I rezervate din lnvatamantul preuniversitar 0.Ju p I 2.lti (If mplll de/'I /II11!~ra/ijlmrclllli dm illl'titri/l/{. coordonator proiecl/ptoqram. dar nu mai mult de 1. referat in cadrul cormsrei rnetooice 0./I/fi III Nod.00 P .propunator de subiecte I evaluator 0.IlIil>eill/jNdelllllll aidrelor didadi.30 p I an scolar 3./.40 p: Mentiune 0. dar nu mai mult de 0. de 0. dar nu mai mult de 0. dar nu mal mult de 0. consilier educativ 0.00 P I t~ 'r . elaborarea de programe opuonale CO$.profesor supraveghetor 0. de subiecte I evaluator: 0.50 p I an scolar .stiintitice exirascolare (excursii tematice cu elevii. cadre/or ilidadia care (1/1 111(/£11 tlilimil :! alii J(()/rIl7' illdlcia!i ta . 0. mentor. propunalo. dar nu mai mult de 0. dar nu mal mult max.10 P I activitate. 0. dar nu mal mult de 0. dar nu mal mult de 0. ' iectie demonstrativa la cerc pedagogic 0. scolar . dar nu mai rnult de 0..jci/d de plllldaj/ll dam/alia /J/Illdlll II "/. dar nu mai mult de 0.00 P .. faza judeteana (max 1. responsabil al unei comisii metodice I acuvitate de perfection are existente la nivelul unitatii scolare: 0.-formator local I regional.30 p: Premiulll 0.00 p . dar nu mai mult de 0.3Q_Q_ _____ 1-----f--activitati metodico . F' I) t. responsabil al altei comisii 0. intorrnari de specialitate la cerc pedagogic: 0. Premiulill 0.50 p.00 P . (idra <I tll'PWI fo(ailli 1.15 P I activrtate.: ( .20 p I acnvuate. faza judeteana .20 p I proqrama.lItlll specia].11IIIdlli IIlIildlil ric I 1) a) unila\ii de ! I invatarnant max. referat la cerc pedagogic 0.40 p max.

IU.20 p.I .00 pi program I \11"1'-.'1 f IWI I Ill.00 P autor site-uri functionale pe internet In dorneruul educatiei 1.12p . Premlul III 0. ~i legislative viz~nd calitatea activitatii specifice . 3. Premiul I 3.20 p --~--------f----+----. rezultate la olimpiada inlernationala max.00 p Participare: 0. max 1 p repartizat astfel Premiul I 0. Prermul III 0. Premiul II 2. 2. 2 p lact normativ 2 p Iprograma 7 p/manual tmparute la numarul autorilor 5 p/lucrarel monografie 1 P Ighid/auxiliar = f) 0. rezultate la concursuri cuprinse In calendarul MEeTS. dorneniului Invatamant.00 p d)interna\ional max.1 a) d) In cazul intrerupeni activitatii la catedra. I P max.60 p. inretlistffite cu IS&N.50 p .--f-- I I max.f p pentru toate actele normative) programe scolare aprobate de MEeTS (parliciparea in colective de elaborare) (max.-de--co~unlcanl confennte lanl. lucrari publicate In strainatate .50 p . In ultimii 5 (ClnCI) ant calendaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ): metodologii. regulamente.UI IIINI I ~1'iJ'OI.50 p. 1. monoqratil nucrari stiintitice inregistrate cu ISBN. CAi II I CLI. Premiulill 0. b) Pentru absolventii prornouei 2010 ~i debutantn aflati in al doilea an de acnvnate se ta in consioerare acnvnatea rnetodica Nota: ~I ~tiin\iflca din anul scolar 2011~tlintifica din anui scolar 2010- ~I 2011 c) La nivelul ~colii se acorda 1 punct suplimentar. la numarul auforilor) 1.40 p.40 p .00 p. Insotitor la olimpiada de specialitate 0.20 pi participare.n C?I~ct~ve ~e ela.00 p. evaluator la olimpiada de specialitate 0.80 p.el national (document atestat de MEeTSI alt ISJI socretate ~tiin\ifical culturala): 0.60 . 0. avizate de MEeTS 1. Premlul II 0.---.80 p. insolitor 1 supraveghetor la olirnpiada de specialitate 0. dar nu mai mult de 0.40 p.00 p max . Premlul II 0. rezultate la olimpiada nalionala. organizare olimpiade scotare nationale: 1.40 p . insotitor la concursuri scolare: 0. publicate In revisle de specialitate.20 p . se ta in considerate acnvuatea metodca ~I stuntitica din ultirnii do: ani scolan in care cadrul didactic si-a cesiasurat activitatea. membru al comisiei nauonale de specialitate sau al altor consihi/cornisf nation ale rnenlionate In Legea Inva\amantului nr. 1.\1.25 p .00 P .10 p. 3.00 p I I max. Participare 0.odica 2012.50 p/articol 1 p/studiu .00 p.00 pi partrcipare ".00 p.00 p .'fl. participarea la proiecte 1 programe de documentare ~i schimb de experienta la ruvel national. in perioada ultunilor doi ani scolan. 2) I Partici~are.60 p. 84/1995.30 p.00 pi site a) Pentru absolventii promotiei 2011 ~i debutantii afla\i in pnrnul an de acnvitate se ta in considerate acuvitatea me. 10 p pentru toate monografiile/lucrarile. republicata.LUI I max. organizare concursuri scolare nauonale 0. 4_p pentru toate. Impa~ite la nurnarul autonlor) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare 1 de sprijn. Menuune 0.20 p . dar nu mal mult de 0.00 p. participare la sirnpozioane/ sesluri-. 3. i. max 2 p repartizate astfel: Premiul I 1. indrurnator . cadrelor cidactice care au lucrat in ultimn dOl ani scolan incherah la qrupa/clasa cu copu/elev' inteqrat oroveniti din inva\amantul special. 100 I. evaluator la concursuri scolare 0. (max.50 p . max.coordonator reviste avizate de MEeTS 0. Participare 0. dar nu mai mult de 2. Menhune 1. instruciiuni aprobate de MEeTS (participarea In colective de elaborare) (rnax. participarea la irnplernentarea unor programe de cooperare europeans 1. partlclpare la simpozioanel sesiuni de comunican interna\ionale 0. evaluator la olimpiada na\ionala de specialitate 0. fa\a de punctajul acordat la punctullV.00 p: Premiulll 0. rezultate la concursun scolare cupnnse In calendarul ISJ sau MEeTS.20 p: Participare 0.50 p.20 p. Impar_\it_e numarul autorilor) la articole de specialitate 1 studii de speciahtate. 3. (max.b~~are ~ u~or norm~ti~e.autor/coautor de lucran publlcate (puncfajul se imparte max. la nivel judetean SHU rwtienal. cu rnodificarile ~i completarile ulterioare sau In Legea educatiei nalionale nr. 4 p pentru toate programele) c) d) e) manu ale scolare aprobate de MEeTS. Prerniul III 1. dar nu mai mult de 0.11 RI.10 p.30 p. -----. Mentiune 0.00 P Ilucrare 3.75 p . Mentiune 0.( I.00 P . 1/2011 ~ .40 p.50 p . astfel: Premiul11 . participare la confenntel colocvii I congrese de specialitate la ruvelmlernational (adeverinta avizata de MEeTS 1 alt ISJ 1 sociela] ~tiillliflce).

.F. Grundtvlg. Corneruus. .-TIIL. in aceeasi localitate. inclusiv perioada rezervar] catedrei Nota: Se recunoaste vechimea la catedra pentnu penoada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat._pentru toate stu_Qiil_e.= II"J:T'E'-T -. 0.. Leonardo da VinCI..a.\ I 1\ I It ill 3) (max. proprielaf imobliiare in localitate).)·d) /. b) Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica ~I ~tiln\iflca pe doua sau mal multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate Criterii de vechime: .. altele decat cele punctate antenor.50 P d) program cu mai pulin -. -Lf'. CADRUL DIDACTIC EVALUAT _ Dc acorc eu punctajul acordat. unic lntrelinator de Iarnilie ~I cu dorruuliul in localnatea respecuva. f) aile cauze obiecnve dovedite cu acte (de exemplu.?1'oI\WI1. publicate cu ISBN.LLI 11.). Socrates. Sernnatura DIRECTOR Numclc ~~ Semnatura . pentru toate car@~_1mpar\lte la numarul de auton) h) mijloace de lnva\amant omologate de catre MECTS 2 pi mijloc de tnvatarnant (max. Phare-VET. 4 [l. finalizate in ultimii 5 ani ca/endaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ) cu adevennta I certificat I diploma (max. proiecte finantate din fonduri structurale ~i de coeznme. Phare.[":'. - 5) Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic. T I."1"/" dt' h/ /'/1//". finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinla ~hivalenta 3p a) program de lunga durata (90 de. I Noui: 1'/11/". c) parinti cu domiciliul in localitate. 2p I. Numele S.de 30 de credite f -_. cu referent ~tiin\ific din domeniu 5 p/fiecare carte ___jr:nax. lnsntutu Goethe s. British Council.'. b) program de durata medie (60 de credite) ~ ~~ _ c)program de scurta durata (30 de credite) 1P 0. 5 p. pannll bolnavi.. Punctaj total Autoevaluare Evaluare (punctajul total acordat se trece ~I pe pnma paqma. 10 p. Banca Mondlala.11/ Ii .vechime etecfiva la catedra. 5 p) -- 0. d) starea de sanatate care nu permite parasirea localita\ii (certficat medical de la cormsia de expernza a capacnatu de rnunca): e) sotubsoua sa lucreze in invatamant. in cadrul programelor de formare continua..00 p/acuvnate formator AEL. L. . pentru departajare...:. In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depunerii dosarului la inspectoratul scolar).(". in caz de egalitate.f ~ I \11" I C.l~ite la nurnarul de autori) _ g) ca~i In dorneruul ecucational r de speciall1ate.[~l' I !I I I \I\I[ f' 1)1.'J 1 ./// ~ ///. se vor lua in considerare..credite)I-----'-' ~~ . max. in urmatoarea ordine a) sot (SOlie)cu activitatea in Invatarnant.1/11////'//. rrunon in intrellnere. criteni sociai-umanitare. dreapta sus) Nota: Dupa totalizarea punctsjului. b) sot (SOlie)cu dormcihul in localitate.:'.! CLI\CI· "I. aprobate de MECTS sau alte institutii abilitate (Institutul Francez.50 p/curs I I Nota: a) Pentru cadrele dicacnce care solicita transferul pentru restranqere de activnate in alta specializare se evaiueaza acnvitatea rretodica Sl ~tiinlifica pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.10 P I an lntreg PUNCTAJI Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ II Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ III Autoovaluaro Evaluaro ''':~~"~OT f~":f~~~~TA~"~". Arion. lrnj. lmpa~ite la nurnarul de autori) _ I I Activitati destasurate In cadrul programelor de reforrna coordonate de MECTS In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depuneni dosarulu la mspectoraiul scolar) 2. 5 Participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de MECTS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful