I

!f,fL.-:['TE; 1'-1
L~

,,! ! L I l. I 1'c!"!\11\ILLcl

I liN!

C r R C!

:V,11".IS1FRUI. F~D l' C A '[ I! !

r \ !, ! [

Nr.

/ _'

_,2012
INSPECTOR AVIZAT SCOLAR GENERAL,

(numar de inregistrare dat de scoala)

~
Prof. dr. Gabriel BRATU

FISA DE EVALUARE'
pentru ierarhizarea candidatilor participanri la etapele miscarii pentru anul scolar 2012-2013 personalului didactic -----_

PUNCTAJTOTAL
Doarnna z'Dornnul angajat(ii)
CLl

''''',,''''''''','''''''','''''''''''''''''''' pc postul de ""

Autoevaluare i Evaluare

contract pe perioada ncdetcrrninara ,',.,""'.'"

de la umratca scolara: """"""",.,".".", din localitatca .. " ........

J

" ..... , .... ,., ... ,' ", judqul

'.

CRITERII ~I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

I. I Nivelul studiilor A. Absolverf ai $colii normaleficeu B. C. D. E.
--

pedagogic sau a $colii postiiceale pedaqoqce cu diplornaceruhcat del

absolvire Absolvenli ai $colii normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin(3) din L~ea ecucatei nationale nr. 1/2011 Absolven\i ai coleglului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de abso'vire $1absolvenn al $colli normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedaqojce $i studii uruversitare de scurta durata.

Ab",'''''' ,I coleqiolu pecaqcqic (insntutori) co dlplom' de absolvre ,I ,I ,will normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagoglce si studii uruversitare de scurta durata care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educauei nation ale nr. 1/2011 Absolvenli ai $colll normalenceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certlflcat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) $1studii universitare de lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclulll de studii uruversitere de masterat. Profesori de instruire practica I rnaistri-instructori, absolventi de:

"'''011"

,b"'''"11

1l ~~
--75
p
--8
' _p
I

t
I

PUNCTAJ
conform Anexei nr.2 6

PUNCTAJ
Autoevaluare Evaluare

I
I

P

-I
i
! __ I !

f--~--

I

8,5 p 9p

______

_l_ __

,-

-I

F.

1, scoala postiiceala/$coala de mai$tri cu diplornecertficat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale. 2. scosla postliceala/$coala de rnaisfri cu diploma/certificat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaliei nsficoale nr. 1/2011

5p 6,5p 8p
------

G. H. I. J. K.

Absolvenli in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau al institutulul pedagogic cu durata de 3 ani cu diploma de absolvire,
_.

t
--

Absolven] in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau ai institutulul pedagogic cu durata de 3 ani, cu diploma de absolvire, care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educaliei nation ale nr. 1/2011. -Absolvenf in spccialitato, cu diploma, ai ciciului I de studii universitare de Ilcenta Absolverni in specaitale. cu diploma, ai ciclulUi I de studii universitare de Ilcen\a $1cu studil posnniversitare cu durata de cel putin 3 sernesne. Absolvenf in specialitate, ai inva\amantului universitar de lunga ourata, cu diploma de licenta sau a oclului II de studii oniversitare de masterat
._

8,5 p

-

-

9Si- L j
9p

---;Op

___

____L_

____

--

-

1 Fisa de evaluare a fost avizata in sedinta Consiliului de Adrninistratie al ISJ Arge$ din data de 09.012012, in conformitate cu prevederile Metodologlelcadru pentru rniscarea personalu!ui didactic aprobata prin OMECTS nr. 5560/07.10.2011

Punctajul de la literele A-K nu se curnuleaza. ~ I 4p 3p 3p 2. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus rnentionat se adauga cate 2 (doua) puncte pentru fiecare grad didactic la care sa obtinut media 10 (delinitivat.I 3_Q_ 2. studii postuniversitarede speeializare eu durata de eel putin 3 semestre J studii aeademieeposturuversitareeu durata de eel pulin 3 semestre I I ------ - L. eursuride perfecllonare postuniversitara eu durata de eel pulm 3 semestre 7. aeademieeposturuversitareeu durata mal mica de 3 semestre I I I 8. I (1) Gradul didactic r 4p a) Definitivat 7p b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctoral echivalat cugradul didactic I 10 P d) Grad didactic I obtinut pe baza de examene. studii postuniversitarede specielizere. respectiv ultima categone cobandita. gradul didactic II. urmal de doctoral in domeniul specializerti 14 p /specializarilor inscrise pe diploma de hcenta (2) Categorii pentru antrenori 4p a) Cateqoria a IV-a _ b) Cateqoriile a II-a ~i a III-a _--. cu excepua situatnlor de la punctul a) 2012.----- -t. 2.99 1p Media 6-6. --. Media 9-9.'JJ . studii aprofundate de speeialitateeu durata de eel putin 3 semestre 5.99 Nota: t. in penoada ultimilor dOl ani scolari. Rezultatele obtinute in activitatea didactica Calificativele obtinute in ultimii doi ani scolari incheiati (2009/201 0 ~i 2010/2011) si echivalentul acestora in puncte: Foarle bine ___:1_:_0-.5 p 2p 2p 2P \11 '.--.__ _ Nesalisfacalor _ ~_ lOp Nota: a) b) c) d) Pentru absclventn prcrnotier Zu l l ~I debutanui alla\1 in pnmul an de activrtate se ra in consicerare cautrcauvul parual em anul ~COIar 2011- Pentru absolventu prornonei 2010 ~i debutantu atlau in al doilea an de activuate se ra in considerare calihcativul pentru anul scolar 20102011 si calificativul partial em anul scolar 2011-2012 In cazul intreruperii actlvitatii la catedra. pentru ultimh doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea in corcrco ficcaru: cadru didactic sc VD trece media punctajului cclor doua cauficauvc. studii aprofundate de specaltale.99 1.tara'posturuversfara de la litera L punctele 1-8 II. se rau in constderare calihcativele. finauzata. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calihcauvului "adrrus" I se echivaleaza acest canticauv cu media 10 III. respecnv gradul didactic I). masteratin sistem postuniversitar 6. 2-. pJ: -:.TTF. Punctajul de la literele K-L se curnuleaza ~i se acorda pentru liecare forma de preqaure.99 --_'-2p Media 8-8.L.5 P Media 7-7. Punctajul pentru grade drdactice ~i cateqoru pentru antrenon nu se curnuleaza.--------r--Media 10 -. 4. uruvers.- ~ 3.1 C. cursun de perteclionare posumiversitaracu durata mal mica de 3 semestre Nota: _+ I -- 1p 1 Pentru profesorn pentru invatarnantul prescotar/pnmar care solicita trecerea pnn transler peniru restranqere de acnvuate in specializarea cobandna ultenor prin stuoii superioare se acorda punctajul corespunzator studiilor superioare de lunga/clclului I de stud II uruversitare de licenta/ciciulul II de studii universitare de masterat.-.=p_--+-_ Bine _ __ 7P Salisfacator _ ____. 4.Ll LLL I '::il'::i1'()lnL LUI Absolventi cu diploma in specialitate ai invatamantulul universitar de lun~a durata sau ai ciclului II de studii universitare de mastera. 2..E:. I _ 10 P I c) Categoria I -(3) Media de absolvire pentru debutanti ( 0-2 ani) sau antrenon categoria a V-a ---.I f IW I f~!)LI(A'!!L! eLI. C L ! i\ R ! I liN! I. 0 alta lieenta.I YCU\G 11ll. Se puncteaza ultimul grad didactic/doctorat oobandit. .5 ~ . 3.!3i cu: 1.7y .-p _+_. 2.

coordonator proiecl/ptoqram. dar nu mai mult de 0. . membru al comisiei consultative pe discipline 0. dar nu mal mult max. referat la cerc pedagogic 0. profesor coordonator Ilider de sindicat observator in CA al unita\ii scolare: 0.00 P .3Q_Q_ _____ 1-----f--activitati metodico .Ju p I 2.30 p I an scolar 3. dar nu mai mult de 0. consilier educativ 0.00 P I responsabilitate I an scolar 2. 0.Ii IlIl.50 p max.00 pi activitatel an scolar I I I I I I I I I I I I max. dar nu mai rnult de 0.IlIil>eill/jNdelllllll aidrelor didadi. . dar nu mai mult de 0. 8 p c) national .25 p: Prermullll 0.10 P ./idetllllll) max.50 p 3. formator nalional: 1.00 P ..10 P I activitate. membru comisii cosnstituite la nivelull. dar nu mai mult de 0. rezultate la olimpiade. preqaurea suplirnentara cu eievii 0.60 p_ . (idra <I tll'PWI fo(ailli 1. dar nu mal mult de 0.50 pi activitate 1.80 p .00 p ./I/fi III Nod. vizate de inspectorul scolar de specialitate I I .15 P I activrtate.J 0. dar nu mal mult de 0. dar nu mal mult de 0.10 pi activitate.lti (If mplll de/'I /II11!~ra/ijlmrclllli dm illl'titri/l/{.J ) LCl(irele didadltP (are i"rieplllle. coordonator paqma web. de 0.'IT.30 p I an scolar . dar nu mai mult de 1.05 p. dar nu mal mult de 0. faza lude\eana sau mtenuoetesna max. de subiecte I evaluator: 0.50 p I activitate.60 p: Premlulll 0. serbari) 0.20 pi activitate.00 P I t~ 'r .rcolii Jf acorda 1111 !)fllld Jllpllllh'lilar.00 p . 15 ~. c L 1 1\ " II J I\JI 1\1 ur.00 p .00 p .stiintitice exirascolare (excursii tematice cu elevii. membru in Consiliul de Administra\ie 0.remJJl . dar nu mal mult de max.-formator local I regional.!'(DltII: (IiiI'd a dtjl{iii tolallli lei III/dill . propunalo.25 p / referat.~IJL 'f IlI:. cu documente eliberate de CCO 0.oI. /.lItlll specia]. '! ! 1 I IV.40 p: Mentiune 0. 0.20 p ill ~ot.. membru al Consiliului de Adrnmislratie al ISJ max 1. ' iectie demonstrativa la cerc pedagogic 0. rezultate la concursuri judetene $i interjudetene cuprrnse in calendarul ISJ sau MECTS (max.00 P . F' I) t. dar nu mal mult de 0. dar nu lTIal mull de 0.'i: La 1l1/1e/III.50 p 1. Premiulill 0.30 p: Premiulll 0.10 pi activitate.30 p. :! p. faza judeteana .gll/pdl dCf. faza judeteana (max 1.50 p ~ ..15 pi referat.20 p .20 p pentru fiecare comisie.I'(jillldil de (1llItill(ere la 1IIIIelllllllll/li//1 de liIM/dlllll"/.00 p . . membru in alte comisii 0.40 p .40 p max.'(' carr illr/rpl/lle.25 pi aciivitale. ('l/IIII/It! PIi'I'II'.60 p . Activitatea metodica ~i ~tiintifica dovedita prin documente justificative 5e puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari incheiati (2009-2010 ~i 2010-2011) la nivelul: .propunator de subiecte I evaluator 0.a). implicare in organizarea olimpiadei de specialitate.S.50 pi comisie 2./II/dlli . implicare in organizarea olimpiadei de specialitate I a concursurilor scolare 1. dar nu mai mult de 1.30 p lectie demonstratva in cadrul comisiei metod Ice 0. responsabil al altei comisii 0.1')'1 ~1'UI. I lectorate cu parinlii.50 p) Premlull 0.50 P I max curs .15 P pentru fiecare comise. referat in cadrul cormsrei rnetooice 0. intorrnari de specialitate la cerc pedagogic: 0. 0.50 p) Premiull 0.40 p coordonator in elaborarea revistelor scolare ale elevilor. .propunator de subiecte I evaluator 0. elaborarea de programe opuonale CO$.profesor supraveghetor 0.80 p 1. dar nu mai mult de 0. mentor.25 p pentru fiecare responsabilitate. cadre/or ilidadia care (1/1 111(/£11 tlilimil :! alii J(()/rIl7' illdlcia!i ta . dc lili/rIIllhllT ii contra! Jail de Nota: J.50 p I an scolar .30 pi activitate.A.profesor supraveghetor: 0. metod 1St ISJI CCD.10 P I activitate.20 p .l(/lIlhlii conducereIi se acorda 2. /'. membru al consiliului consultativ al ISJ. membru proiectproqrarn 0. dar nu mai mult de 0.: ( .50 p I an scalar . activitate sustinuta in cali tate de formator. dar nu mai mult de 0.'m I Jilldialii d~~I'(!/la!i fatal de norma didadh'tl /'/WII'-'. 6 p I I I -- I illVd! d1llcllll) I b) judelului max.jci/d de plllldaj/ll dam/alia /J/Illdlll II "/.20 p implicare in orqamzarea concursurilor scolare.20 p I proqrama.30 p I an max. 0. cu documente cficiale 0.J' ~ ( U.20 p: Menuune 0.11IIIdlli IIlIildlil ric I 1) a) unila\ii de ! I invatarnant max. participare la simpozioanel sesiuni de comurscari/ conlerinte la nivelul jucetului: 0.50 pi till . scolar .00 P .50 p.t: ~ :?ISI'(WILLLI ~ I \11'./.00 P .25 p I lectie.20 p I acnvuate. profesor supraveghetor in cadrul concursului de ocupare a posturilor dicactice vacante I rezervate din lnvatamantul preuniversitar 0. coordonator/membru cornisra pentru evaluarea $1 asiqurarea calita\ii in educate 0. responsabil al cercului pedagogic. responsabil al unei comisii metodice I acuvitate de perfection are existente la nivelul unitatii scolare: 0.

CAi II I CLI.50 p . cu rnodificarile ~i completarile ulterioare sau In Legea educatiei nalionale nr. ~i legislative viz~nd calitatea activitatii specifice .50 p/articol 1 p/studiu . instruciiuni aprobate de MEeTS (participarea In colective de elaborare) (rnax.n C?I~ct~ve ~e ela.coordonator reviste avizate de MEeTS 0.80 p. lucrari publicate In strainatate . 3. 4_p pentru toate.---. dar nu mai mult de 2.50 p.25 p .10 p. Mentiune 0.\1. rezultate la concursuri cuprinse In calendarul MEeTS.40 p. 84/1995. membru al comisiei nauonale de specialitate sau al altor consihi/cornisf nation ale rnenlionate In Legea Inva\amantului nr. 1. insolitor 1 supraveghetor la olirnpiada de specialitate 0. 4 p pentru toate programele) c) d) e) manu ale scolare aprobate de MEeTS.00 pi program I \11"1'-. Premiulill 0.00 p d)interna\ional max.1 a) d) In cazul intrerupeni activitatii la catedra.00 p I I max.80 p. Premiul I 3.12p .20 p . Premiul II 2.00 p max .20 pi participare. regulamente. 2 p lact normativ 2 p Iprograma 7 p/manual tmparute la numarul autorilor 5 p/lucrarel monografie 1 P Ighid/auxiliar = f) 0. max.b~~are ~ u~or norm~ti~e. max 1 p repartizat astfel Premiul I 0. rezultate la olimpiada nalionala. 1. organizare concursuri scolare nauonale 0.40 p . i.11 RI.-de--co~unlcanl confennte lanl.40 p .40 p.00 pi partrcipare ". Mentiune 0.60 p.20 p: Participare 0.autor/coautor de lucran publlcate (puncfajul se imparte max. insotitor la concursuri scolare: 0.IU. participare la confenntel colocvii I congrese de specialitate la ruvelmlernational (adeverinta avizata de MEeTS 1 alt ISJ 1 sociela] ~tiillliflce).60 .50 p . I P max. se ta in considerate acnvuatea metodca ~I stuntitica din ultirnii do: ani scolan in care cadrul didactic si-a cesiasurat activitatea.00 p . in perioada ultunilor doi ani scolan.00 p.00 p: Premiulll 0. 10 p pentru toate monografiile/lucrarile.50 p. 2.--f-- I I max.00 p.00 P Ilucrare 3.f p pentru toate actele normative) programe scolare aprobate de MEeTS (parliciparea in colective de elaborare) (max.20 p . evaluator la olimpiada na\ionala de specialitate 0. rezultate la concursun scolare cupnnse In calendarul ISJ sau MEeTS. Premlul II 0.30 p. Prerniul III 1. -----.00 p.00 P autor site-uri functionale pe internet In dorneruul educatiei 1.00 P . dar nu mai mult de 0. Menuune 0.50 p . inretlistffite cu IS&N.00 p. republicata.'fl.odica 2012. Premlul II 0.00 pi site a) Pentru absolventii promotiei 2011 ~i debutantii afla\i in pnrnul an de acnvitate se ta in considerate acuvitatea me. Menhune 1. Impar_\it_e numarul autorilor) la articole de specialitate 1 studii de speciahtate. 3.UI IIINI I ~1'iJ'OI. la numarul auforilor) 1. dar nu mal mult de 0. organizare olimpiade scotare nationale: 1. indrurnator .( I. (max. max 2 p repartizate astfel: Premiul I 1.LUI I max.00 p Participare: 0. evaluator la olimpiada de specialitate 0. Participare 0. dar nu mai mult de 0.40 p. rezultate la olimpiada inlernationala max. 3. cadrelor cidactice care au lucrat in ultimn dOl ani scolan incherah la qrupa/clasa cu copu/elev' inteqrat oroveniti din inva\amantul special. participarea la irnplernentarea unor programe de cooperare europeans 1. Premlul III 0.75 p .I .50 p . In ultimii 5 (ClnCI) ant calendaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ): metodologii. monoqratil nucrari stiintitice inregistrate cu ISBN. Prermul III 0.el national (document atestat de MEeTSI alt ISJI socretate ~tiin\ifical culturala): 0. 1/2011 ~ .20 p. 3.'1 f IWI I Ill.30 p. publicate In revisle de specialitate. Impa~ite la nurnarul autonlor) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare 1 de sprijn.60 p. Participare 0. b) Pentru absolventii prornouei 2010 ~i debutantn aflati in al doilea an de acnvnate se ta in consioerare acnvnatea rnetodica Nota: ~I ~tiin\iflca din anul scolar 2011~tlintifica din anui scolar 2010- ~I 2011 c) La nivelul ~colii se acorda 1 punct suplimentar. avizate de MEeTS 1.20 p. (max. Insotitor la olimpiada de specialitate 0. participarea la proiecte 1 programe de documentare ~i schimb de experienta la ruvel national.00 p. dorneniului Invatamant. 2) I Partici~are.20 p --~--------f----+----. 0. fa\a de punctajul acordat la punctullV. partlclpare la simpozioanel sesiuni de comunican interna\ionale 0. participare la sirnpozioane/ sesluri-. la nivel judetean SHU rwtienal. evaluator la concursuri scolare 0.00 P . 100 I.10 p. astfel: Premiul11 .

5 p."1"/" dt' h/ /'/1//".50 P d) program cu mai pulin -. cu referent ~tiin\ific din domeniu 5 p/fiecare carte ___jr:nax.:. d) starea de sanatate care nu permite parasirea localita\ii (certficat medical de la cormsia de expernza a capacnatu de rnunca): e) sotubsoua sa lucreze in invatamant.'J 1 . 5 Participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de MECTS. max. Leonardo da VinCI. British Council. proprielaf imobliiare in localitate). ..). CADRUL DIDACTIC EVALUAT _ Dc acorc eu punctajul acordat. Socrates. Punctaj total Autoevaluare Evaluare (punctajul total acordat se trece ~I pe pnma paqma..11/ Ii .. proiecte finantate din fonduri structurale ~i de coeznme.F. publicate cu ISBN. T I. b) Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica ~I ~tiln\iflca pe doua sau mal multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate Criterii de vechime: .-TIIL.. pannll bolnavi.1/11////'//.?1'oI\WI1. lnsntutu Goethe s.f ~ I \11" I C.credite)I-----'-' ~~ ./// ~ ///.)·d) /...\ I 1\ I It ill 3) (max. aprobate de MECTS sau alte institutii abilitate (Institutul Francez.de 30 de credite f -_.a.(". 5 p) -- 0. rrunon in intrellnere.:'. Corneruus._pentru toate stu_Qiil_e. unic lntrelinator de Iarnilie ~I cu dorruuliul in localnatea respecuva. f) aile cauze obiecnve dovedite cu acte (de exemplu.[~l' I !I I I \I\I[ f' 1)1. inclusiv perioada rezervar] catedrei Nota: Se recunoaste vechimea la catedra pentnu penoada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat. lrnj.. c) parinti cu domiciliul in localitate. . 10 p. 4 [l. Sernnatura DIRECTOR Numclc ~~ Semnatura .00 p/acuvnate formator AEL.50 p/curs I I Nota: a) Pentru cadrele dicacnce care solicita transferul pentru restranqere de activnate in alta specializare se evaiueaza acnvitatea rretodica Sl ~tiinlifica pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. in aceeasi localitate. 2p I.10 P I an lntreg PUNCTAJI Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ II Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ III Autoovaluaro Evaluaro ''':~~"~OT f~":f~~~~TA~"~".LLI 11. b) sot (SOlie)cu dormcihul in localitate. criteni sociai-umanitare. in caz de egalitate. 0. In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depunerii dosarului la inspectoratul scolar). Phare. finalizate in ultimii 5 ani ca/endaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ) cu adevennta I certificat I diploma (max. Phare-VET. pentru departajare. - 5) Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic. Grundtvlg. se vor lua in considerare. in cadrul programelor de formare continua. dreapta sus) Nota: Dupa totalizarea punctsjului. Banca Mondlala.l~ite la nurnarul de autori) _ g) ca~i In dorneruul ecucational r de speciall1ate.= II"J:T'E'-T -. in urmatoarea ordine a) sot (SOlie)cu activitatea in Invatarnant. I Noui: 1'/11/". Numele S. L. -Lf'. altele decat cele punctate antenor. pentru toate car@~_1mpar\lte la numarul de auton) h) mijloace de lnva\amant omologate de catre MECTS 2 pi mijloc de tnvatarnant (max.'. b) program de durata medie (60 de credite) ~ ~~ _ c)program de scurta durata (30 de credite) 1P 0. lmpa~ite la nurnarul de autori) _ I I Activitati destasurate In cadrul programelor de reforrna coordonate de MECTS In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depuneni dosarulu la mspectoraiul scolar) 2.! CLI\CI· "I..[":'. finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinla ~hivalenta 3p a) program de lunga durata (90 de..vechime etecfiva la catedra. Arion.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful