I

!f,fL.-:['TE; 1'-1
L~

,,! ! L I l. I 1'c!"!\11\ILLcl

I liN!

C r R C!

:V,11".IS1FRUI. F~D l' C A '[ I! !

r \ !, ! [

Nr.

/ _'

_,2012
INSPECTOR AVIZAT SCOLAR GENERAL,

(numar de inregistrare dat de scoala)

~
Prof. dr. Gabriel BRATU

FISA DE EVALUARE'
pentru ierarhizarea candidatilor participanri la etapele miscarii pentru anul scolar 2012-2013 personalului didactic -----_

PUNCTAJTOTAL
Doarnna z'Dornnul angajat(ii)
CLl

''''',,''''''''','''''''','''''''''''''''''''' pc postul de ""

Autoevaluare i Evaluare

contract pe perioada ncdetcrrninara ,',.,""'.'"

de la umratca scolara: """"""",.,".".", din localitatca .. " ........

J

" ..... , .... ,., ... ,' ", judqul

'.

CRITERII ~I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

I. I Nivelul studiilor A. Absolverf ai $colii normaleficeu B. C. D. E.
--

pedagogic sau a $colii postiiceale pedaqoqce cu diplornaceruhcat del

absolvire Absolvenli ai $colii normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin(3) din L~ea ecucatei nationale nr. 1/2011 Absolven\i ai coleglului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de abso'vire $1absolvenn al $colli normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedaqojce $i studii uruversitare de scurta durata.

Ab",'''''' ,I coleqiolu pecaqcqic (insntutori) co dlplom' de absolvre ,I ,I ,will normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagoglce si studii uruversitare de scurta durata care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educauei nation ale nr. 1/2011 Absolvenli ai $colll normalenceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certlflcat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) $1studii universitare de lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclulll de studii uruversitere de masterat. Profesori de instruire practica I rnaistri-instructori, absolventi de:

"'''011"

,b"'''"11

1l ~~
--75
p
--8
' _p
I

t
I

PUNCTAJ
conform Anexei nr.2 6

PUNCTAJ
Autoevaluare Evaluare

I
I

P

-I
i
! __ I !

f--~--

I

8,5 p 9p

______

_l_ __

,-

-I

F.

1, scoala postiiceala/$coala de mai$tri cu diplornecertficat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale. 2. scosla postliceala/$coala de rnaisfri cu diploma/certificat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaliei nsficoale nr. 1/2011

5p 6,5p 8p
------

G. H. I. J. K.

Absolvenli in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau al institutulul pedagogic cu durata de 3 ani cu diploma de absolvire,
_.

t
--

Absolven] in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau ai institutulul pedagogic cu durata de 3 ani, cu diploma de absolvire, care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educaliei nation ale nr. 1/2011. -Absolvenf in spccialitato, cu diploma, ai ciciului I de studii universitare de Ilcenta Absolverni in specaitale. cu diploma, ai ciclulUi I de studii universitare de Ilcen\a $1cu studil posnniversitare cu durata de cel putin 3 sernesne. Absolvenf in specialitate, ai inva\amantului universitar de lunga ourata, cu diploma de licenta sau a oclului II de studii oniversitare de masterat
._

8,5 p

-

-

9Si- L j
9p

---;Op

___

____L_

____

--

-

1 Fisa de evaluare a fost avizata in sedinta Consiliului de Adrninistratie al ISJ Arge$ din data de 09.012012, in conformitate cu prevederile Metodologlelcadru pentru rniscarea personalu!ui didactic aprobata prin OMECTS nr. 5560/07.10.2011

. masteratin sistem postuniversitar 6. 2. in penoada ultimilor dOl ani scolari. Punctajul pentru grade drdactice ~i cateqoru pentru antrenon nu se curnuleaza. gradul didactic II. respecnv gradul didactic I).5 P Media 7-7.- ~ 3.5 p 2p 2p 2P \11 '. se rau in constderare calihcativele.--.L.7y . Se puncteaza ultimul grad didactic/doctorat oobandit. I (1) Gradul didactic r 4p a) Definitivat 7p b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctoral echivalat cugradul didactic I 10 P d) Grad didactic I obtinut pe baza de examene. --.99 1p Media 6-6. finauzata.----- -t.I f IW I f~!)LI(A'!!L! eLI.99 --_'-2p Media 8-8.5 ~ .TTF. 4. Media 9-9. Punctajul de la literele K-L se curnuleaza ~i se acorda pentru liecare forma de preqaure. 2-. C L ! i\ R ! I liN! I. uruvers. cursun de perteclionare posumiversitaracu durata mal mica de 3 semestre Nota: _+ I -- 1p 1 Pentru profesorn pentru invatarnantul prescotar/pnmar care solicita trecerea pnn transler peniru restranqere de acnvuate in specializarea cobandna ultenor prin stuoii superioare se acorda punctajul corespunzator studiilor superioare de lunga/clclului I de stud II uruversitare de licenta/ciciulul II de studii universitare de masterat. .99 Nota: t. 4.=p_--+-_ Bine _ __ 7P Salisfacator _ ____.99 1.--------r--Media 10 -. 2. studii aprofundate de specaltale. studii postuniversitarede specielizere. respectiv ultima categone cobandita.I 3_Q_ 2. pJ: -:. aeademieeposturuversitareeu durata mal mica de 3 semestre I I I 8. studii postuniversitarede speeializare eu durata de eel putin 3 semestre J studii aeademieeposturuversitareeu durata de eel pulin 3 semestre I I ------ - L.Ll LLL I '::il'::i1'()lnL LUI Absolventi cu diploma in specialitate ai invatamantulul universitar de lun~a durata sau ai ciclului II de studii universitare de mastera. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus rnentionat se adauga cate 2 (doua) puncte pentru fiecare grad didactic la care sa obtinut media 10 (delinitivat. cu excepua situatnlor de la punctul a) 2012. pentru ultimh doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea in corcrco ficcaru: cadru didactic sc VD trece media punctajului cclor doua cauficauvc.tara'posturuversfara de la litera L punctele 1-8 II. I _ 10 P I c) Categoria I -(3) Media de absolvire pentru debutanti ( 0-2 ani) sau antrenon categoria a V-a ---. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calihcauvului "adrrus" I se echivaleaza acest canticauv cu media 10 III. Punctajul de la literele A-K nu se curnuleaza. 0 alta lieenta. 2. ~ I 4p 3p 3p 2.1 C.'JJ .-.E:. eursuride perfecllonare postuniversitara eu durata de eel pulm 3 semestre 7. Rezultatele obtinute in activitatea didactica Calificativele obtinute in ultimii doi ani scolari incheiati (2009/201 0 ~i 2010/2011) si echivalentul acestora in puncte: Foarle bine ___:1_:_0-. 3.!3i cu: 1.__ _ Nesalisfacalor _ ~_ lOp Nota: a) b) c) d) Pentru absclventn prcrnotier Zu l l ~I debutanui alla\1 in pnmul an de activrtate se ra in consicerare cautrcauvul parual em anul ~COIar 2011- Pentru absolventu prornonei 2010 ~i debutantu atlau in al doilea an de activuate se ra in considerare calihcativul pentru anul scolar 20102011 si calificativul partial em anul scolar 2011-2012 In cazul intreruperii actlvitatii la catedra.I YCU\G 11ll. urmal de doctoral in domeniul specializerti 14 p /specializarilor inscrise pe diploma de hcenta (2) Categorii pentru antrenori 4p a) Cateqoria a IV-a _ b) Cateqoriile a II-a ~i a III-a _--.-p _+_. studii aprofundate de speeialitateeu durata de eel putin 3 semestre 5.

00 P I responsabilitate I an scolar 2. participare la simpozioanel sesiuni de comurscari/ conlerinte la nivelul jucetului: 0. de 0.'i: La 1l1/1e/III. coordonator/membru cornisra pentru evaluarea $1 asiqurarea calita\ii in educate 0./II/dlli . membru comisii cosnstituite la nivelull. .30 p.: ( .50 p) Premlull 0./I/fi III Nod. dar nu mal mult de 0.10 pi activitate.30 p I an max.25 p / referat.50 p max. 6 p I I I -- I illVd! d1llcllll) I b) judelului max. dar nu mai mult de 0. /'. dar nu mal mult de 0.40 p . preqaurea suplirnentara cu eievii 0.S.lItlll specia]. c L 1 1\ " II J I\JI 1\1 ur. 0.J ) LCl(irele didadltP (are i"rieplllle.3Q_Q_ _____ 1-----f--activitati metodico .05 p.rcolii Jf acorda 1111 !)fllld Jllpllllh'lilar. membru in alte comisii 0.profesor supraveghetor 0.t: ~ :?ISI'(WILLLI ~ I \11'. membru al comisiei consultative pe discipline 0.propunator de subiecte I evaluator 0.10 P .25 p I lectie.A.40 p coordonator in elaborarea revistelor scolare ale elevilor. propunalo.I'(jillldil de (1llItill(ere la 1IIIIelllllllll/li//1 de liIM/dlllll"/. membru al consiliului consultativ al ISJ.oI. dar nu mai rnult de 0.00 P .15 pi referat.00 P . F' I) t. dar nu mal mult de 0.00 p . dar nu mal mult de 0. referat in cadrul cormsrei rnetooice 0. de subiecte I evaluator: 0.00 P .00 p ./.~IJL 'f IlI:.00 P .00 P . membru al Consiliului de Adrnmislratie al ISJ max 1.00 p .00 P I t~ 'r .20 p I acnvuate.80 p .60 p . dc lili/rIIllhllT ii contra! Jail de Nota: J.!'(DltII: (IiiI'd a dtjl{iii tolallli lei III/dill . :! p./idetllllll) max. dar nu mai mult de 0.1')'1 ~1'UI. . (idra <I tll'PWI fo(ailli 1. serbari) 0.30 p I an scolar . dar nu mai mult de 0.20 p .gll/pdl dCf. ('l/IIII/It! PIi'I'II'..50 p I an scolar .l(/lIlhlii conducereIi se acorda 2. '! ! 1 I IV.20 p I proqrama.50 pi comisie 2. 15 ~.remJJl .11IIIdlli IIlIildlil ric I 1) a) unila\ii de ! I invatarnant max. profesor coordonator Ilider de sindicat observator in CA al unita\ii scolare: 0. intorrnari de specialitate la cerc pedagogic: 0. membru in Consiliul de Administra\ie 0. elaborarea de programe opuonale CO$. vizate de inspectorul scolar de specialitate I I .profesor supraveghetor: 0. responsabil al cercului pedagogic.. 0. dar nu mai mult de 1.25 pi aciivitale. metod 1St ISJI CCD.15 P pentru fiecare comise.20 p implicare in orqamzarea concursurilor scolare.50 P I max curs . implicare in organizarea olimpiadei de specialitate. 8 p c) national . faza judeteana .00 p .propunator de subiecte I evaluator 0.stiintitice exirascolare (excursii tematice cu elevii.25 p: Prermullll 0.20 p . activitate sustinuta in cali tate de formator. /.50 p 1.30 p lectie demonstratva in cadrul comisiei metod Ice 0.. responsabil al altei comisii 0.60 p_ . 0. scolar . 0. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate I a concursurilor scolare 1.20 p pentru fiecare comisie. dar nu lTIal mull de 0.50 pi activitate 1.a). faza lude\eana sau mtenuoetesna max. Premiulill 0.25 p pentru fiecare responsabilitate.15 P I activrtate. membru proiectproqrarn 0.50 pi till .20 pi activitate.10 pi activitate. dar nu mai mult de 0. rezultate la olimpiade. dar nu mal mult max.30 p: Premiulll 0. coordonator proiecl/ptoqram. I lectorate cu parinlii.50 p) Premiull 0. profesor supraveghetor in cadrul concursului de ocupare a posturilor dicactice vacante I rezervate din lnvatamantul preuniversitar 0. consilier educativ 0.50 p.20 p ill ~ot.60 p: Premlulll 0. responsabil al unei comisii metodice I acuvitate de perfection are existente la nivelul unitatii scolare: 0.'IT. . coordonator paqma web.10 P I activitate.Ju p I 2.50 p I an scalar .'m I Jilldialii d~~I'(!/la!i fatal de norma didadh'tl /'/WII'-'.jci/d de plllldaj/ll dam/alia /J/Illdlll II "/.10 P I activitate. dar nu mal mult de 0. dar nu mai mult de 0.00 p .50 p 3.20 p: Menuune 0. cu documente eliberate de CCO 0. dar nu mal mult de max.00 pi activitatel an scolar I I I I I I I I I I I I max.J 0. ' iectie demonstrativa la cerc pedagogic 0.lti (If mplll de/'I /II11!~ra/ijlmrclllli dm illl'titri/l/{.30 pi activitate.80 p 1. rezultate la concursuri judetene $i interjudetene cuprrnse in calendarul ISJ sau MECTS (max.-formator local I regional. . dar nu mai mult de 0.40 p max.30 p I an scolar 3. faza judeteana (max 1. referat la cerc pedagogic 0.'(' carr illr/rpl/lle. cu documente cficiale 0. cadre/or ilidadia care (1/1 111(/£11 tlilimil :! alii J(()/rIl7' illdlcia!i ta . dar nu mai mult de 1. mentor.40 p: Mentiune 0. Activitatea metodica ~i ~tiintifica dovedita prin documente justificative 5e puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari incheiati (2009-2010 ~i 2010-2011) la nivelul: .50 p I activitate.Ii IlIl.50 p ~ .IlIil>eill/jNdelllllll aidrelor didadi.J' ~ ( U. dar nu mai mult de 0. formator nalional: 1.

max 1 p repartizat astfel Premiul I 0.00 p . max. partlclpare la simpozioanel sesiuni de comunican interna\ionale 0. dar nu mai mult de 0. publicate In revisle de specialitate. astfel: Premiul11 .1 a) d) In cazul intrerupeni activitatii la catedra.00 p max .00 p: Premiulll 0. la numarul auforilor) 1.50 p/articol 1 p/studiu .00 p. 1/2011 ~ .---.50 p.'fl.30 p. (max. indrurnator .IU.50 p . CAi II I CLI. participarea la proiecte 1 programe de documentare ~i schimb de experienta la ruvel national. (max. i. Impar_\it_e numarul autorilor) la articole de specialitate 1 studii de speciahtate. fa\a de punctajul acordat la punctullV.b~~are ~ u~or norm~ti~e.odica 2012. 3. cu rnodificarile ~i completarile ulterioare sau In Legea educatiei nalionale nr.40 p.60 . Prerniul III 1. rezultate la concursun scolare cupnnse In calendarul ISJ sau MEeTS.12p . monoqratil nucrari stiintitice inregistrate cu ISBN.00 P . se ta in considerate acnvuatea metodca ~I stuntitica din ultirnii do: ani scolan in care cadrul didactic si-a cesiasurat activitatea. 3.10 p. max 2 p repartizate astfel: Premiul I 1.20 p . organizare olimpiade scotare nationale: 1. evaluator la concursuri scolare 0. participare la confenntel colocvii I congrese de specialitate la ruvelmlernational (adeverinta avizata de MEeTS 1 alt ISJ 1 sociela] ~tiillliflce). lucrari publicate In strainatate .00 p. evaluator la olimpiada na\ionala de specialitate 0. Prermul III 0.10 p.60 p.UI IIINI I ~1'iJ'OI. Premlul II 0.( I.40 p.40 p . participare la sirnpozioane/ sesluri-.20 p.LUI I max. rezultate la olimpiada nalionala. Impa~ite la nurnarul autonlor) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare 1 de sprijn.20 p --~--------f----+----.20 p: Participare 0.00 p.75 p .00 P autor site-uri functionale pe internet In dorneruul educatiei 1.el national (document atestat de MEeTSI alt ISJI socretate ~tiin\ifical culturala): 0. Mentiune 0.25 p . 0. Premiul I 3.00 P .50 p . participarea la irnplernentarea unor programe de cooperare europeans 1.40 p. I P max.autor/coautor de lucran publlcate (puncfajul se imparte max.60 p. dorneniului Invatamant.'1 f IWI I Ill. rezultate la olimpiada inlernationala max. in perioada ultunilor doi ani scolan. membru al comisiei nauonale de specialitate sau al altor consihi/cornisf nation ale rnenlionate In Legea Inva\amantului nr.30 p. 10 p pentru toate monografiile/lucrarile.I . b) Pentru absolventii prornouei 2010 ~i debutantn aflati in al doilea an de acnvnate se ta in consioerare acnvnatea rnetodica Nota: ~I ~tiin\iflca din anul scolar 2011~tlintifica din anui scolar 2010- ~I 2011 c) La nivelul ~colii se acorda 1 punct suplimentar.00 pi program I \11"1'-. 3.00 p d)interna\ional max. insotitor la concursuri scolare: 0. 2.11 RI. Mentiune 0. 100 I. evaluator la olimpiada de specialitate 0. instruciiuni aprobate de MEeTS (participarea In colective de elaborare) (rnax. Menuune 0. republicata. Premiul II 2.80 p. dar nu mai mult de 0.20 p .-de--co~unlcanl confennte lanl.50 p. insolitor 1 supraveghetor la olirnpiada de specialitate 0.n C?I~ct~ve ~e ela. -----. 84/1995. ~i legislative viz~nd calitatea activitatii specifice .coordonator reviste avizate de MEeTS 0.00 pi site a) Pentru absolventii promotiei 2011 ~i debutantii afla\i in pnrnul an de acnvitate se ta in considerate acuvitatea me. Menhune 1. 2 p lact normativ 2 p Iprograma 7 p/manual tmparute la numarul autorilor 5 p/lucrarel monografie 1 P Ighid/auxiliar = f) 0. avizate de MEeTS 1.--f-- I I max. In ultimii 5 (ClnCI) ant calendaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ): metodologii.00 p I I max. dar nu mal mult de 0.80 p. Premlul II 0. 3.f p pentru toate actele normative) programe scolare aprobate de MEeTS (parliciparea in colective de elaborare) (max.00 P Ilucrare 3.00 p. dar nu mai mult de 2. regulamente. organizare concursuri scolare nauonale 0.00 p Participare: 0. 4 p pentru toate programele) c) d) e) manu ale scolare aprobate de MEeTS.00 pi partrcipare ". Premiulill 0.50 p .50 p . Participare 0. Participare 0. cadrelor cidactice care au lucrat in ultimn dOl ani scolan incherah la qrupa/clasa cu copu/elev' inteqrat oroveniti din inva\amantul special.\1. rezultate la concursuri cuprinse In calendarul MEeTS. inretlistffite cu IS&N. Premlul III 0. 1. 2) I Partici~are. la nivel judetean SHU rwtienal. Insotitor la olimpiada de specialitate 0.20 pi participare.00 p. 4_p pentru toate.40 p . 1.20 p.

'. 10 p.)·d) /. I Noui: 1'/11/". 5 Participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de MECTS. b) program de durata medie (60 de credite) ~ ~~ _ c)program de scurta durata (30 de credite) 1P 0./// ~ ///._pentru toate stu_Qiil_e.50 P d) program cu mai pulin -. In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depunerii dosarului la inspectoratul scolar). in aceeasi localitate.1/11////'//. publicate cu ISBN. lrnj.00 p/acuvnate formator AEL.. Arion.credite)I-----'-' ~~ . c) parinti cu domiciliul in localitate. T I. -Lf'. 0. Grundtvlg. lmpa~ite la nurnarul de autori) _ I I Activitati destasurate In cadrul programelor de reforrna coordonate de MECTS In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depuneni dosarulu la mspectoraiul scolar) 2.\ I 1\ I It ill 3) (max. finalizate in ultimii 5 ani ca/endaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ) cu adevennta I certificat I diploma (max. 2p I. cu referent ~tiin\ific din domeniu 5 p/fiecare carte ___jr:nax. .! CLI\CI· "I..(". rrunon in intrellnere. pentru toate car@~_1mpar\lte la numarul de auton) h) mijloace de lnva\amant omologate de catre MECTS 2 pi mijloc de tnvatarnant (max. b) sot (SOlie)cu dormcihul in localitate. Leonardo da VinCI.). proprielaf imobliiare in localitate). dreapta sus) Nota: Dupa totalizarea punctsjului. max.:.l~ite la nurnarul de autori) _ g) ca~i In dorneruul ecucational r de speciall1ate. se vor lua in considerare. CADRUL DIDACTIC EVALUAT _ Dc acorc eu punctajul acordat. Punctaj total Autoevaluare Evaluare (punctajul total acordat se trece ~I pe pnma paqma. 5 p. finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinla ~hivalenta 3p a) program de lunga durata (90 de.:'..vechime etecfiva la catedra.LLI 11. Corneruus.. British Council. unic lntrelinator de Iarnilie ~I cu dorruuliul in localnatea respecuva. d) starea de sanatate care nu permite parasirea localita\ii (certficat medical de la cormsia de expernza a capacnatu de rnunca): e) sotubsoua sa lucreze in invatamant. Phare.F. pannll bolnavi. Banca Mondlala.50 p/curs I I Nota: a) Pentru cadrele dicacnce care solicita transferul pentru restranqere de activnate in alta specializare se evaiueaza acnvitatea rretodica Sl ~tiinlifica pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. lnsntutu Goethe s. Phare-VET.= II"J:T'E'-T -. in urmatoarea ordine a) sot (SOlie)cu activitatea in Invatarnant. in caz de egalitate. pentru departajare. b) Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica ~I ~tiln\iflca pe doua sau mal multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate Criterii de vechime: . Socrates. inclusiv perioada rezervar] catedrei Nota: Se recunoaste vechimea la catedra pentnu penoada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat. 5 p) -- 0."1"/" dt' h/ /'/1//". .de 30 de credite f -_.a. L.-TIIL...f ~ I \11" I C. 4 [l.10 P I an lntreg PUNCTAJI Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ II Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ III Autoovaluaro Evaluaro ''':~~"~OT f~":f~~~~TA~"~".[":'.'J 1 . altele decat cele punctate antenor. Numele S. f) aile cauze obiecnve dovedite cu acte (de exemplu.?1'oI\WI1.. in cadrul programelor de formare continua. - 5) Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic. Sernnatura DIRECTOR Numclc ~~ Semnatura . criteni sociai-umanitare. proiecte finantate din fonduri structurale ~i de coeznme.. aprobate de MECTS sau alte institutii abilitate (Institutul Francez.[~l' I !I I I \I\I[ f' 1)1.11/ Ii ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful