I

!f,fL.-:['TE; 1'-1
L~

,,! ! L I l. I 1'c!"!\11\ILLcl

I liN!

C r R C!

:V,11".IS1FRUI. F~D l' C A '[ I! !

r \ !, ! [

Nr.

/ _'

_,2012
INSPECTOR AVIZAT SCOLAR GENERAL,

(numar de inregistrare dat de scoala)

~
Prof. dr. Gabriel BRATU

FISA DE EVALUARE'
pentru ierarhizarea candidatilor participanri la etapele miscarii pentru anul scolar 2012-2013 personalului didactic -----_

PUNCTAJTOTAL
Doarnna z'Dornnul angajat(ii)
CLl

''''',,''''''''','''''''','''''''''''''''''''' pc postul de ""

Autoevaluare i Evaluare

contract pe perioada ncdetcrrninara ,',.,""'.'"

de la umratca scolara: """"""",.,".".", din localitatca .. " ........

J

" ..... , .... ,., ... ,' ", judqul

'.

CRITERII ~I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

I. I Nivelul studiilor A. Absolverf ai $colii normaleficeu B. C. D. E.
--

pedagogic sau a $colii postiiceale pedaqoqce cu diplornaceruhcat del

absolvire Absolvenli ai $colii normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certificat de absolvire care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin(3) din L~ea ecucatei nationale nr. 1/2011 Absolven\i ai coleglului pedagogic universitar (institutori) cu diploma de abso'vire $1absolvenn al $colli normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedaqojce $i studii uruversitare de scurta durata.

Ab",'''''' ,I coleqiolu pecaqcqic (insntutori) co dlplom' de absolvre ,I ,I ,will normale/liceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagoglce si studii uruversitare de scurta durata care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educauei nation ale nr. 1/2011 Absolvenli ai $colll normalenceu pedagogic sau ai $colii postliceale pedagogice cu diploma/certlflcat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) $1studii universitare de lunga durata sau ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclulll de studii uruversitere de masterat. Profesori de instruire practica I rnaistri-instructori, absolventi de:

"'''011"

,b"'''"11

1l ~~
--75
p
--8
' _p
I

t
I

PUNCTAJ
conform Anexei nr.2 6

PUNCTAJ
Autoevaluare Evaluare

I
I

P

-I
i
! __ I !

f--~--

I

8,5 p 9p

______

_l_ __

,-

-I

F.

1, scoala postiiceala/$coala de mai$tri cu diplornecertficat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale. 2. scosla postliceala/$coala de rnaisfri cu diploma/certificat de absolvire/certificat de cornpetente profesionale care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaliei nsficoale nr. 1/2011

5p 6,5p 8p
------

G. H. I. J. K.

Absolvenli in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau al institutulul pedagogic cu durata de 3 ani cu diploma de absolvire,
_.

t
--

Absolven] in specialitate ai invatamantului universitar de scurta durata sau ai institutulul pedagogic cu durata de 3 ani, cu diploma de absolvire, care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educaliei nation ale nr. 1/2011. -Absolvenf in spccialitato, cu diploma, ai ciciului I de studii universitare de Ilcenta Absolverni in specaitale. cu diploma, ai ciclulUi I de studii universitare de Ilcen\a $1cu studil posnniversitare cu durata de cel putin 3 sernesne. Absolvenf in specialitate, ai inva\amantului universitar de lunga ourata, cu diploma de licenta sau a oclului II de studii oniversitare de masterat
._

8,5 p

-

-

9Si- L j
9p

---;Op

___

____L_

____

--

-

1 Fisa de evaluare a fost avizata in sedinta Consiliului de Adrninistratie al ISJ Arge$ din data de 09.012012, in conformitate cu prevederile Metodologlelcadru pentru rniscarea personalu!ui didactic aprobata prin OMECTS nr. 5560/07.10.2011

Punctajul de la literele K-L se curnuleaza ~i se acorda pentru liecare forma de preqaure.-p _+_.--. 2. respectiv ultima categone cobandita.5 p 2p 2p 2P \11 '.7y .__ _ Nesalisfacalor _ ~_ lOp Nota: a) b) c) d) Pentru absclventn prcrnotier Zu l l ~I debutanui alla\1 in pnmul an de activrtate se ra in consicerare cautrcauvul parual em anul ~COIar 2011- Pentru absolventu prornonei 2010 ~i debutantu atlau in al doilea an de activuate se ra in considerare calihcativul pentru anul scolar 20102011 si calificativul partial em anul scolar 2011-2012 In cazul intreruperii actlvitatii la catedra. aeademieeposturuversitareeu durata mal mica de 3 semestre I I I 8. pentru ultimh doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea in corcrco ficcaru: cadru didactic sc VD trece media punctajului cclor doua cauficauvc. ~ I 4p 3p 3p 2. in penoada ultimilor dOl ani scolari. eursuride perfecllonare postuniversitara eu durata de eel pulm 3 semestre 7. 2-. respecnv gradul didactic I).tara'posturuversfara de la litera L punctele 1-8 II. finauzata. cu excepua situatnlor de la punctul a) 2012.TTF. 4. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus rnentionat se adauga cate 2 (doua) puncte pentru fiecare grad didactic la care sa obtinut media 10 (delinitivat.. 2.5 P Media 7-7.- ~ 3.99 --_'-2p Media 8-8. 3. Rezultatele obtinute in activitatea didactica Calificativele obtinute in ultimii doi ani scolari incheiati (2009/201 0 ~i 2010/2011) si echivalentul acestora in puncte: Foarle bine ___:1_:_0-. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calihcauvului "adrrus" I se echivaleaza acest canticauv cu media 10 III. studii postuniversitarede specielizere.=p_--+-_ Bine _ __ 7P Salisfacator _ ____.E:. 0 alta lieenta. I _ 10 P I c) Categoria I -(3) Media de absolvire pentru debutanti ( 0-2 ani) sau antrenon categoria a V-a ---. 4. Punctajul pentru grade drdactice ~i cateqoru pentru antrenon nu se curnuleaza. studii aprofundate de speeialitateeu durata de eel putin 3 semestre 5.!3i cu: 1. Punctajul de la literele A-K nu se curnuleaza. .Ll LLL I '::il'::i1'()lnL LUI Absolventi cu diploma in specialitate ai invatamantulul universitar de lun~a durata sau ai ciclului II de studii universitare de mastera. Media 9-9. Se puncteaza ultimul grad didactic/doctorat oobandit.'JJ . cursun de perteclionare posumiversitaracu durata mal mica de 3 semestre Nota: _+ I -- 1p 1 Pentru profesorn pentru invatarnantul prescotar/pnmar care solicita trecerea pnn transler peniru restranqere de acnvuate in specializarea cobandna ultenor prin stuoii superioare se acorda punctajul corespunzator studiilor superioare de lunga/clclului I de stud II uruversitare de licenta/ciciulul II de studii universitare de masterat. --. studii postuniversitarede speeializare eu durata de eel putin 3 semestre J studii aeademieeposturuversitareeu durata de eel pulin 3 semestre I I ------ - L. I (1) Gradul didactic r 4p a) Definitivat 7p b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctoral echivalat cugradul didactic I 10 P d) Grad didactic I obtinut pe baza de examene. gradul didactic II. pJ: -:. uruvers.I YCU\G 11ll. C L ! i\ R ! I liN! I. urmal de doctoral in domeniul specializerti 14 p /specializarilor inscrise pe diploma de hcenta (2) Categorii pentru antrenori 4p a) Cateqoria a IV-a _ b) Cateqoriile a II-a ~i a III-a _--. 2.99 1p Media 6-6.I f IW I f~!)LI(A'!!L! eLI. studii aprofundate de specaltale.99 Nota: t.1 C. masteratin sistem postuniversitar 6.----- -t.I 3_Q_ 2.L. se rau in constderare calihcativele.99 1.-.--------r--Media 10 -.5 ~ .

00 P .. dar nu mal mult de 0. membru in alte comisii 0.30 p lectie demonstratva in cadrul comisiei metod Ice 0. dar nu mai mult de 0.~IJL 'f IlI:. mentor.00 p . rezultate la concursuri judetene $i interjudetene cuprrnse in calendarul ISJ sau MECTS (max. dar nu mal mult max. dar nu mai mult de 0.25 p: Prermullll 0. faza judeteana (max 1. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate I a concursurilor scolare 1.'(' carr illr/rpl/lle. dar nu mai rnult de 0. responsabil al cercului pedagogic.20 p implicare in orqamzarea concursurilor scolare. coordonator proiecl/ptoqram..profesor supraveghetor: 0.10 P .3Q_Q_ _____ 1-----f--activitati metodico . dar nu mal mult de 0.20 p pentru fiecare comisie. participare la simpozioanel sesiuni de comurscari/ conlerinte la nivelul jucetului: 0. 0. dar nu mal mult de 0.25 pi aciivitale.00 P . preqaurea suplirnentara cu eievii 0./I/fi III Nod. elaborarea de programe opuonale CO$.80 p 1.1')'1 ~1'UI. dar nu mal mult de 0.25 p I lectie.50 p I an scolar .50 p I activitate. activitate sustinuta in cali tate de formator.40 p: Mentiune 0. F' I) t.10 pi activitate.S.30 pi activitate. ' iectie demonstrativa la cerc pedagogic 0. faza lude\eana sau mtenuoetesna max.40 p max.50 p 1.20 p I proqrama. dar nu mai mult de 0. 6 p I I I -- I illVd! d1llcllll) I b) judelului max. membru al consiliului consultativ al ISJ. responsabil al unei comisii metodice I acuvitate de perfection are existente la nivelul unitatii scolare: 0. c L 1 1\ " II J I\JI 1\1 ur. dar nu lTIal mull de 0.50 p 3. formator nalional: 1.15 P pentru fiecare comise.05 p. 15 ~.00 P I t~ 'r .a).'i: La 1l1/1e/III.lItlll specia]. dar nu mal mult de 0.60 p: Premlulll 0.50 p) Premiull 0./. scolar . dar nu mai mult de 1.. dar nu mai mult de 0.30 p I an max.'IT. consilier educativ 0. membru in Consiliul de Administra\ie 0.20 p ill ~ot.20 p . dar nu mai mult de 0.rcolii Jf acorda 1111 !)fllld Jllpllllh'lilar. 0.-formator local I regional. dar nu mal mult de max. faza judeteana .IlIil>eill/jNdelllllll aidrelor didadi./II/dlli . . cu documente cficiale 0.50 p ~ .J' ~ ( U.50 p max.!'(DltII: (IiiI'd a dtjl{iii tolallli lei III/dill . Premiulill 0. dar nu mai mult de 1. :! p.propunator de subiecte I evaluator 0. profesor supraveghetor in cadrul concursului de ocupare a posturilor dicactice vacante I rezervate din lnvatamantul preuniversitar 0.lti (If mplll de/'I /II11!~ra/ijlmrclllli dm illl'titri/l/{.50 pi till . propunalo.50 P I max curs . de subiecte I evaluator: 0.00 p .'m I Jilldialii d~~I'(!/la!i fatal de norma didadh'tl /'/WII'-'.10 P I activitate. coordonator paqma web. cu documente eliberate de CCO 0.: ( .I'(jillldil de (1llItill(ere la 1IIIIelllllllll/li//1 de liIM/dlllll"/.l(/lIlhlii conducereIi se acorda 2.00 P . 8 p c) national . dc lili/rIIllhllT ii contra! Jail de Nota: J. (idra <I tll'PWI fo(ailli 1.60 p .30 p I an scolar 3.oI.11IIIdlli IIlIildlil ric I 1) a) unila\ii de ! I invatarnant max./idetllllll) max.J 0.Ju p I 2.00 P . membru comisii cosnstituite la nivelull. intorrnari de specialitate la cerc pedagogic: 0.40 p .profesor supraveghetor 0.50 p) Premlull 0. I lectorate cu parinlii. membru proiectproqrarn 0.stiintitice exirascolare (excursii tematice cu elevii. . ('l/IIII/It! PIi'I'II'. implicare in organizarea olimpiadei de specialitate.gll/pdl dCf.50 pi comisie 2.20 p: Menuune 0.Ii IlIl. membru al comisiei consultative pe discipline 0.50 pi activitate 1. coordonator/membru cornisra pentru evaluarea $1 asiqurarea calita\ii in educate 0. 0.00 pi activitatel an scolar I I I I I I I I I I I I max.t: ~ :?ISI'(WILLLI ~ I \11'. Activitatea metodica ~i ~tiintifica dovedita prin documente justificative 5e puncteaza activitatea din ultimii 2 ani scolari incheiati (2009-2010 ~i 2010-2011) la nivelul: .J ) LCl(irele didadltP (are i"rieplllle.30 p. serbari) 0. dar nu mai mult de 0.25 p / referat.60 p_ . .15 pi referat.20 p I acnvuate.25 p pentru fiecare responsabilitate.20 p .80 p .10 pi activitate.00 P I responsabilitate I an scolar 2.remJJl . vizate de inspectorul scolar de specialitate I I . referat la cerc pedagogic 0. responsabil al altei comisii 0.00 p .40 p coordonator in elaborarea revistelor scolare ale elevilor.50 p I an scalar .15 P I activrtate. membru al Consiliului de Adrnmislratie al ISJ max 1. referat in cadrul cormsrei rnetooice 0. profesor coordonator Ilider de sindicat observator in CA al unita\ii scolare: 0.50 p.propunator de subiecte I evaluator 0.10 P I activitate. de 0.jci/d de plllldaj/ll dam/alia /J/Illdlll II "/. cadre/or ilidadia care (1/1 111(/£11 tlilimil :! alii J(()/rIl7' illdlcia!i ta . dar nu mai mult de 0.30 p I an scolar .20 pi activitate. /'. rezultate la olimpiade. metod 1St ISJI CCD. . 0.00 P .A.30 p: Premiulll 0.00 p . /.00 p . '! ! 1 I IV.

40 p.b~~are ~ u~or norm~ti~e.60 .20 p: Participare 0.50 p/articol 1 p/studiu . astfel: Premiul11 .20 p . evaluator la concursuri scolare 0. participarea la irnplernentarea unor programe de cooperare europeans 1. participare la sirnpozioane/ sesluri-. republicata. insolitor 1 supraveghetor la olirnpiada de specialitate 0.f p pentru toate actele normative) programe scolare aprobate de MEeTS (parliciparea in colective de elaborare) (max. instruciiuni aprobate de MEeTS (participarea In colective de elaborare) (rnax. participarea la proiecte 1 programe de documentare ~i schimb de experienta la ruvel national.00 p: Premiulll 0. monoqratil nucrari stiintitice inregistrate cu ISBN. Menuune 0.20 p --~--------f----+----. 2 p lact normativ 2 p Iprograma 7 p/manual tmparute la numarul autorilor 5 p/lucrarel monografie 1 P Ighid/auxiliar = f) 0.30 p.00 P . Mentiune 0.20 p . Participare 0. 4 p pentru toate programele) c) d) e) manu ale scolare aprobate de MEeTS. max 1 p repartizat astfel Premiul I 0. (max.00 pi site a) Pentru absolventii promotiei 2011 ~i debutantii afla\i in pnrnul an de acnvitate se ta in considerate acuvitatea me.40 p .00 p I I max. Premlul III 0.20 p.00 P autor site-uri functionale pe internet In dorneruul educatiei 1. dorneniului Invatamant.( I. max.60 p.50 p .75 p . 10 p pentru toate monografiile/lucrarile. 3. Impa~ite la nurnarul autonlor) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare 1 de sprijn.el national (document atestat de MEeTSI alt ISJI socretate ~tiin\ifical culturala): 0. indrurnator . 84/1995.autor/coautor de lucran publlcate (puncfajul se imparte max.11 RI. rezultate la concursun scolare cupnnse In calendarul ISJ sau MEeTS. rezultate la olimpiada inlernationala max.00 p. avizate de MEeTS 1. la numarul auforilor) 1. Mentiune 0.-de--co~unlcanl confennte lanl. Prerniul III 1.n C?I~ct~ve ~e ela. max 2 p repartizate astfel: Premiul I 1.40 p.'fl. organizare olimpiade scotare nationale: 1.1 a) d) In cazul intrerupeni activitatii la catedra. participare la confenntel colocvii I congrese de specialitate la ruvelmlernational (adeverinta avizata de MEeTS 1 alt ISJ 1 sociela] ~tiillliflce). Menhune 1. In ultimii 5 (ClnCI) ant calendaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ): metodologii. evaluator la olimpiada na\ionala de specialitate 0. CAi II I CLI. Premlul II 0. (max.coordonator reviste avizate de MEeTS 0.80 p. 3. 3.--f-- I I max. 1/2011 ~ .20 pi participare.50 p . Premiulill 0.80 p.\1. ~i legislative viz~nd calitatea activitatii specifice . inretlistffite cu IS&N. regulamente.50 p . 2) I Partici~are.60 p.'1 f IWI I Ill.00 p .00 p. b) Pentru absolventii prornouei 2010 ~i debutantn aflati in al doilea an de acnvnate se ta in consioerare acnvnatea rnetodica Nota: ~I ~tiin\iflca din anul scolar 2011~tlintifica din anui scolar 2010- ~I 2011 c) La nivelul ~colii se acorda 1 punct suplimentar.50 p.00 pi partrcipare ".IU. fa\a de punctajul acordat la punctullV. Participare 0. 4_p pentru toate.00 P . Impar_\it_e numarul autorilor) la articole de specialitate 1 studii de speciahtate.50 p. organizare concursuri scolare nauonale 0. 3.30 p. lucrari publicate In strainatate .40 p .LUI I max. cu rnodificarile ~i completarile ulterioare sau In Legea educatiei nalionale nr. Premlul II 0.00 p max .00 p.00 p.00 pi program I \11"1'-. publicate In revisle de specialitate.00 p d)interna\ional max. I P max. rezultate la olimpiada nalionala. -----.00 P Ilucrare 3. dar nu mal mult de 0. 1. evaluator la olimpiada de specialitate 0. i. membru al comisiei nauonale de specialitate sau al altor consihi/cornisf nation ale rnenlionate In Legea Inva\amantului nr.UI IIINI I ~1'iJ'OI.25 p . 100 I. rezultate la concursuri cuprinse In calendarul MEeTS.---. 1.12p . la nivel judetean SHU rwtienal.10 p.I . in perioada ultunilor doi ani scolan. Premiul I 3. insotitor la concursuri scolare: 0. partlclpare la simpozioanel sesiuni de comunican interna\ionale 0.00 p.20 p. 2.10 p.50 p .00 p Participare: 0.40 p.odica 2012. Prermul III 0. se ta in considerate acnvuatea metodca ~I stuntitica din ultirnii do: ani scolan in care cadrul didactic si-a cesiasurat activitatea. dar nu mai mult de 0. cadrelor cidactice care au lucrat in ultimn dOl ani scolan incherah la qrupa/clasa cu copu/elev' inteqrat oroveniti din inva\amantul special. 0. Insotitor la olimpiada de specialitate 0. Premiul II 2. dar nu mai mult de 2. dar nu mai mult de 0.

credite)I-----'-' ~~ .a. Phare.de 30 de credite f -_. . aprobate de MECTS sau alte institutii abilitate (Institutul Francez.?1'oI\WI1. in cadrul programelor de formare continua. . dreapta sus) Nota: Dupa totalizarea punctsjului.vechime etecfiva la catedra. 0.'. pentru departajare. f) aile cauze obiecnve dovedite cu acte (de exemplu.(". se vor lua in considerare. pentru toate car@~_1mpar\lte la numarul de auton) h) mijloace de lnva\amant omologate de catre MECTS 2 pi mijloc de tnvatarnant (max.l~ite la nurnarul de autori) _ g) ca~i In dorneruul ecucational r de speciall1ate. 4 [l. b) Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica ~I ~tiln\iflca pe doua sau mal multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate Criterii de vechime: .. cu referent ~tiin\ific din domeniu 5 p/fiecare carte ___jr:nax.11/ Ii . lrnj..50 p/curs I I Nota: a) Pentru cadrele dicacnce care solicita transferul pentru restranqere de activnate in alta specializare se evaiueaza acnvitatea rretodica Sl ~tiinlifica pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate._pentru toate stu_Qiil_e. 2p I. proiecte finantate din fonduri structurale ~i de coeznme. Phare-VET. CADRUL DIDACTIC EVALUAT _ Dc acorc eu punctajul acordat.LLI 11.F. Socrates. In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depunerii dosarului la inspectoratul scolar).[~l' I !I I I \I\I[ f' 1)1.:. - 5) Participarea la activitati desfasurate prin Casa Corpului Didactic... Banca Mondlala. lnsntutu Goethe s. Corneruus.)·d) /. T I.:'. 5 p) -- 0.10 P I an lntreg PUNCTAJI Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ II Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ III Autoovaluaro Evaluaro ''':~~"~OT f~":f~~~~TA~"~". 5 Participarea la activitati desfasurate in cadrul programelor de formare continua acreditate de MECTS. Leonardo da VinCI.50 P d) program cu mai pulin -./// ~ ///.= II"J:T'E'-T -. I Noui: 1'/11/". Sernnatura DIRECTOR Numclc ~~ Semnatura . lmpa~ite la nurnarul de autori) _ I I Activitati destasurate In cadrul programelor de reforrna coordonate de MECTS In ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (Ia data depuneni dosarulu la mspectoraiul scolar) 2. -Lf'. d) starea de sanatate care nu permite parasirea localita\ii (certficat medical de la cormsia de expernza a capacnatu de rnunca): e) sotubsoua sa lucreze in invatamant.... in urmatoarea ordine a) sot (SOlie)cu activitatea in Invatarnant.f ~ I \11" I C. pannll bolnavi..\ I 1\ I It ill 3) (max. in aceeasi localitate.00 p/acuvnate formator AEL. 10 p. Grundtvlg. L. in caz de egalitate.! CLI\CI· "I. inclusiv perioada rezervar] catedrei Nota: Se recunoaste vechimea la catedra pentnu penoada activitatii desfasurate ca personal didactic calificat.-TIIL. b) sot (SOlie)cu dormcihul in localitate. unic lntrelinator de Iarnilie ~I cu dorruuliul in localnatea respecuva. Numele S. publicate cu ISBN. finalizate in ultimii 5 ani ca/endaristici (Ia data depunerii dosarului la ISJ) cu adevennta I certificat I diploma (max. altele decat cele punctate antenor.. 5 p.'J 1 . b) program de durata medie (60 de credite) ~ ~~ _ c)program de scurta durata (30 de credite) 1P 0.1/11////'//. Arion.[":'. British Council."1"/" dt' h/ /'/1//".). criteni sociai-umanitare. c) parinti cu domiciliul in localitate. proprielaf imobliiare in localitate). Punctaj total Autoevaluare Evaluare (punctajul total acordat se trece ~I pe pnma paqma. rrunon in intrellnere. finalizate cu Certificat de competenta profesionala sau adeverinla ~hivalenta 3p a) program de lunga durata (90 de. max.