Sunteți pe pagina 1din 6

Citirea critic :

Counterproductive behaviour at work: an investigation into reduction strategies

Evaluarea sec iunii introductive n introducerea articolului autorii prezint clar care este problema investigat n studiu, i anume dac rela iile dintre comportamentul de munc neproductiv i caracteristicile personalit ii sunt afectate de alte variabile. Astfel zis, se investigheaz interrela iile dintre dreptatea organiza ional , comportamentul civic organiza ional i comportamentul neproductiv. Analizele statistice arat c , comportamentul neproductiv este prezis de urm toarele caracteristici ale personalit ii: con tiinciozitate, agreabilitate, stima de sine, extraversiune, neuroticism i deschidere spre experien . Comportamentul neproductiv la locul de munc este definit ca un comportament voluntar sau inten ional ce ac ioneaz mpotriva intereselor companiei i este un subiect abordat intens n diferite cercet ri datorit consecin elor economice negative ce afecteaz att organiza iile ct i angaja ii. n articolul de fa autorii prezint pe scurt rezultatele unor cercet ri anterioare, de exemplu trei studii realizate de Dalal (2005); Mount, Ilies i Johnson (2006); Smithikrai (n pres ) au verificat c anumite caracteristici ale personalit ii sunt mai probabile s solicite comportamentul de munc neproductiv, dar aplica iile practice ale acestor trei studii au fost compromise. A adar, Pervin i John (2004) sus in c tr s turile de personalitate sunt relativ stabile i dificil de manipulat prin urmare managerii vor putea controla ntr-o m sur redus influen a acestora asupra comportamentului neproductiv de munc . n ceea ce prive te natura comportamentului neproductiv la munc se eviden iaz impactul negativ resim it n cadrul organiza iei, dovad 95% dintre organiza ii sunt inta fraudei i furtului angaja ilor, Case (2000). Se ofer cteva exemple de comportamente neproductive, cum ar fi glume de prost gust la locul de munc , injurii aduse colegilor sau falsificarea unor rapoarte. Acest tip de comportament a fost descris ca deviant de c tre Robinson i Bennet (1995), antisocial de Giacalone, Riordan i Rosenfeld (1997), obr znicie de Hunt (1996) sau distructiv de Murphy (1993). Autorii ofer un exemplu de cercetare condus de Skalicki, Folger i Tesluk (1999) ce relev c rela ia dintre percep ia asupra drept ii, comportamentul civic organiza ional i comportamentul neproductiv la locul de munc este moderat de factori ai personalit ii, cum ar fi agreabilitatea sau afectivitate negativ . Pe baza cercet rilor anterioare, studiul de fa presupune c atunci cnd nedreptatea organiza ional este prezent angaja ii vor demonstra un comportament neproductiv, cu alte cuvinte dreptatea este un moderator datorit impactului asupra tr s turilor de personalitate. Dac ne referim la comportamentul civic organiza ional, comportament ce dep e te cerin ele muncii n beneficiul organiza iei, Hui, Lam i Law (2000) au ar tat c poate fi o simpl tactic

pentru ob inerea unui rezultat dorit, iar odat ce acest rezultat apare frecven a realiz rii acestui tip de comportament scade. n termeni de rela ie ntre comportamentul civic organiza ional i comportamentul neproductiv s-a demonstrat o corela ie negativ Dalal (2005), Sackett, Berrz, Wiemann i Laaczo (2006) deoarece n momentul realiz rii unui comportament neproductiv cel civic scade, dar de asemenea comportamentul civic organiza ional este influen at de diver i factori precum atitudinea fa de organiza ie, dar nu n ultimul rnd poate fi un moderator privind performan a, crend o atmosfer de munc n care angaja ii sunt mai dispu i s lucreze . Cert este c studiul de fa vrea s arate c unde este prezent comportamentul civic cel neproductiv va avea o evolu ie negativ . Se poate afirma c alegerea ipotezelor a fost realizat avnd la baz un demers logico-teoretic clar, a adar prima ipotez presupune c dreptatea distributiv modereaz asocierea dintre caracteristicile de personalitate i comportamentul neproductiv la locul de munc , a doua ipotez presupune c dreptatea procedural modereaz aceast asociere, a treia ipotez presupune c dreptatea interac ionala modereaz i ea aceast asociere, iar ultima ipotez : comportamentul civic organiza ional moderaz asocierea dintre caracteristicile de personalitate i comportamentul neproductiv la locul de munc astfel nct efectele acestor caracteristici devin mai puternice n comportamnetul neproductiv pe m sur ce comportamentul civic scade. Evaluarea sec iunii de metodologie E antionul de subiec i a fost format din 1662 de angaja i ce aveau profesii fie ca infirmier sau munceau n universit i, sectorul guvernamental, fabrici i firme private n regiunile nordice din Thailanda. n cadrul acestui proiect s-a utilizat o abordare transversal folosindu-se un chestionar la scal mare. Vrsta medie era de 31, 16 ani, iar 68% dintre responden i erau femei. Chestionarele erau distribuite sub form de bro ur , dar i cu o scrisoare de inten ie ce asigura anonimatul i participarea voluntar . S-a utilizat scala comportamentului civic organiza ional Lee i Allen (2002) ce este format din 16 itemi, iar r spunsurile au fost nregistrate utiliznd scala Likert (0= niciodat , 4=ntotdeauna) care ar tau n ce m sur se angajau n anumite comportamente. A fost elaborat din dou scale standardizate scala comportamentelor de munc neproductive (Robinson i Bennett 1995; Gruys i Sackett 2003) ce cuprinde 22 de itemi i r spunsurile sunt nregistrate utiliznd scala Likert (0= niciodat , 4=ntotdeauna), scal ce a avut ca obiectiv includerea a 11 categorii de comportamente neproductive ce au fost validate. Trebuie precizat de asemenea c s-a aplicat i NEO-FFI-S (Costa i McCrae 1992) ce con ine 60 de itemi cu scoruri pentru fiecare cele cinci dimensiuni majore ale personalit ii: neuroticism (N), etraversiune (E), deschidere (D), agreabilitate (A) i con tiinciozitate (C). Autorii men ioneaz c stima de sine a participan ilor a fost m surat cu scala Rosenberg, fiind alc tuit din 10 itemi i r spunsurile nregistrate utiliznd scala Likert (0= dezacord puternic, 4=acord puternic).

Dac discut m de cele trei forme ale drept ii organiza ionale (distributiv , procedural i interac ional ) au fost m surate utiliznd 11 itemi dezvolta i de Rahim, Magner, Antonioni i Rahman (2001), fiecare item a fost clasat utiliznd scala Likert (0= dezacord puternic, 4=acord puternic). Adi ional au fost colectate i caracteristicile demografice ale participan ilor: gen, vrst , nivel de educa ie, nivelul slujbei.

Evaluarea rezultatelor Autorii ilustreaz c pentru examinarea ipotezelor s-a folosit procedura modera iei analitice a lui Baron i Kenny (1986), iar conform acesteia efectul moderat este verificat dac sunt ndeplinite trei condi ii: variabila independent determin variabila dependent , un moderator prezice aceia i variabil dependent i interac iunea moderator-variabila independent prezice variabila dependent . Regresia standardizat a coeficien ilor confirm c angaja ii ce posed anumite tr s turi de personalitate sunt mai pu in probabil s demonstreze un comportament neproductiv, astfel zis cu ct este mai mare nivelul acestor caracteristici cu att mai sc zut este frecven a apari iei acestui tip de comportament. De asemenea, acest studiu vizeaz att dreptatea organiza ional ct i comportamentul civic organiza ional ca moderatori ai comportamentului neproductiv. Analizele regresiei arat c asocia iile dintre caracteristicile personalit ii i comportamentul neproductiv la locul de munc sunt moderate n mod semnificativ de c tre dreptatea distributiv , de c tre comportamentul civic organiza ional i de c tre dreptatea interac ional , dar nu i de cea procedural . Rezultatele arat c asocierea ntre comportamentul neproductiv i predictorii s i este moderat de dreptatea distributiv prin con tiinciozitate, agreabilitate, extraversiune i deschiderea c tre experien , dar nu este moderat prin neuroticism. Dac vorbim de dreptatea interac ional ne referim la con tiinciozitate, agreabilitate i deschiderea spre experien , iar dac discut m de comportamentul civic organiza ional men ion m agreabilitatea, deschiderea spre experien i stima de sine. n aceast sec iune sunt prezentate mai multe tabele ce se refer la rela iile dintre variabile, autorii valorificnd rezultatele ob inute pentru a releva c dreptatea distributiv , dreptatea interac ional i comportamentul civic organiza ional modereaz asocierea ntre caracteristicile de personalitate i comportamentul neproductiv la locul de munc . Astfel, se sus in toate ipotezele formulate n afar de ipoteza num rul 2. Evaluarea discu iilor n sec iunea de discu ii a articolului este prezentat interesul n a n elege ce poate fi f cut pentru a domoli, dar i mai bine pentru a preveni impactul comportamentului neproductiv la locul de munc . Unele dintre aspectele precizate n aceast sec iune sunt legate de aspectele teoretice prezentate n sec iunea introductiv .

Autorii ofer o explica ie sumar pentru rezultatele ob inute n cadrul acestui studiu, formulnd i testnd un model integrativ ce analizeaz rela iile ntre caracteristicile personalit ii, moderatori i comportamentul neproductiv la locul de munc . Prin urmare se arat c cel mai puternic predictor pentru acest tip de comportament este con tiinciozitatea, urmat de agreabilitate, stima de sine, neuroticism i deschiderea spre experien e. Dar, studiul afirm i faptul c asocierile dintre caracteristicile de personalitate i comportamentul neproductiv sunt moderate de dreptatea distributiv , dreptatea interac ional i comportamentul civic organiza ional. Dintr-o persepectiv practic studiul de fa prezint implica ii pentru practicienii manageriali, autorii explicnd c rezultatele ob inute de ei pot fi utilizate pentru a atenua comportamentul neproductiv prin implementarea drept ii distributive, drept ii interac ionale i sporirea unui comportament civic organiza ional. Se prezint i ideea de a preveni apari ia neproductivit ii la locul de munc prin realizarea unui audit despre dreptatea organiza ional , deoarece odat detectat nedreptatea echipa de management poate dezvolta strategii de corectare sau de ndep rtare ce vor duce astfel la evitarea unui comportament neproductiv la locul de munc . Autorii precizeaz care sunt limitele cercet rii, men ionnd c ini iala limitare este reprezentat de chestionarul participan ilor care au oferit r spunsuri sociale dezirabile, de i anonimatul lor era asigurat (efectul social de dezirabilitate). De asemenea, metodologia transversal i raporturile de sine sunt problematice n cercet rile comportamentale, dar n studiul de fa focusarea s-a realizat pe r spunsurile comportamentale i afective i nu pe cele environmentale. n studiul de fa pa ii analitici tind s explice c personalitatea genereaz un impact subtil asupra producerii comportamentului neproductiv la locul de munc , ns nu se poate afirma c este singura rela ie prezent ntre tr s turile de personalitate i acest comportament. Cert este c acest studiu prive te personalitatea ca o variabil constant , de aceea r spunsurile trebuie interpretate ca atare. Autorii prezint la final, concret i corect concluziile cercet rii: rezultatele ob inute scot n eviden c organiza iile pot fi capabile de a reduce apari ia comportamentului neproductiv, prin dezvoltarea unor interven ii ca sporirea drept ii organiza ionale sau a comportamentului civic organiza ional, de i implementarea unor astfel de concepte poate include presiuni financiare organiza iei, angaja ii i angajatorii vor avea beneficii pe termen lung.

Bibliografie: *Bogathy, Z. , Sulea, C.(2008). Manual de tehnici i abilit i academice. Ed. Universit ii de Vest, Timi oara, p. 89-99 *Chang, K., Smithikrai, C., (2000). Counterproductive work behaviour at work: an investigation into reduction strategies. The international Journal of human Resource Management, 21 (8), p. 1272-1288

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMI OARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I PSIHOLOGIE

CITIREA CRITIC

A UNUI ARTICOL

Counterproductive work behaviour at work: an investigation into reduction strategies

Student : Goilean Cristina Anul III Grupa II Specializarea: Psihologie

TIMI OARA 2011