Sunteți pe pagina 1din 24

INSTALATIA DE SEPARE-RECUPERARE SEPAREGRASIMI DIN APE REZIDUALE REFERAT REALIZAT DE TUDOR GEANINA-FELICIA GEANINACLASA A XII-a B XII-

1. APE UZATE CU CON INUT DE ULEIURI VEGETALE I GR SIMI


1.1. Caracteristicile apelor uzate i influen a lor asupra receptorilor

n zonele de desc rcare n cursurile de ap a apelor uzate neepurate, apar fenomene de fermenta ie i deficit de oxigen, ceea ce favorizeaz dezvoltarea de ciuperci i degajarea de miros nepl cut. Datorit peliculei de ulei care se formeaz la suprafa a apei, se mpiedic aerarea apei i realizarea proce-selor de autoepurare, favoriznd extinderea zonei poluate. Evacuarea ape-lor uzate nepreepurate corespunz tor n re elele de canalizare ale locali-t ilor i ale platformelor industriale, provoac depuneri de uleiuri i s punuri pe canale, care intrnd n fermenta ie acid pot deteriora canalele din beton. Reducerea cantit ilor de substan e poluante din apele uzate, se face prin recuperarea, la locul de producere, a uleiurilor i gr similor urmat de valorificarea acestora (ob inerea biodiesel, saponificare, r ini, incinerare sau coincinerare)

2. PROCEDEE, CONSTRUC II I INSTALA II DE EPURARE


Procedeele de separare a uleiurilor din apele uzate Pentru separarea uleiurilor libere, care n general provin de la ope-ra iile de cur ire, se folosesc separatoarele gravita ionale de diverse tipuri, n func ie de debitul apelor uzate, cantit ile de ulei con inute i condi iile locale. Acestea se dimensioneaz pentru o vitez ascensional a particulelor de ulei, va = 4 mm/s, corespunz toare temperaturii apei uzate de 15 C. Uleiurile sub form de emulsii medii, se pot elimina prin separatoare cu insuflare de aer de joas presiune (0,5-0,7 at) i prin separatoare de mare randament (cu pl ci sau tuburi nclinate) etc. (0,5Uleiurile aflate sub form de emulsii fine, n func ie de temperatur i de substan ele cu care sunt asociate (s punuri de sodiu, detergen i i altele), se pot separa prin aplicarea urm toarelor procedee: - flotarea sub presiune (1,0-5,0 at), care se realizeaz , de obicei, n asociere cu o tratare (1,0prealabil a apelor uzate cu reactivi chimiei (sulfat feros, clorur feric , sulfat de aluminiu etc.) i cu lapte de var, care se adsorb la suprafa a de separa ie a particulelor emulsiilor i prin aceasta distrug peliculele de separa ie, respectiv realizeaz dezemulsionarea uleiu-lui. De exemplu, o emulsie de ulei n ap , n prezen a s punului de sodiu, se poate distruge prin nlocuirea par ial a acestuia cu s pun de calciu, aluminiu sau fier, format prin tratare cu reactivii respectivi. Conform unor cercet ri efectuate, sistemul cel mai eficient de lucru s-a dovedit a fi spresurizarea par ial cu recircularea apelor uzate timp de circa 10 min, la o temperatur a apelor uzate, care s nu dep easc 25 - 30C. Se men ioneaz , de asemenea, i cercet rile privind 30 flotarea prin trata-ment electrochimic (electrolitic - electroflotocoagulare), care poate fi efectuat n electroflotocoagulare), dou moduri: -cu electrozi neconsumabili (iner i) confec iona i din grafit, o el Inox, titan, care realizeaz dezemulsionarea uleiului prin inversarea sarcinii electrice a fazei disperse i flotarea acesteia ca urmare a dega-j rii de hidrogen i oxigen prin electroliza par ial a apei; - cu electrozi consumabili (solubili) confec iona i din fier, aluminiu, zinc, cu formarea de s punuri ale ionilor metalici genera i, hidroxizi metalici i cu asigurarea flot rii uleiului prin degajare de gaze. Filtrarea prin r ini oleofile, ob inute prin fixarea unor deter-gen i anionici pe r inile folosite oleofile, ca schimb tori de ioni. Prin contact cu aceste r ini, emulsiile se destabilizeaz i pot fi colectate. Experiment rile de laborator s-au efectuat folosind tehnologii de filtrare n flux continuu, prin strat de sr ini expandat sau prin strat fix, aceasta din urm find mai simpl ca func ionare i este bine de luat in consi-derare pentru experiment rile la scar industrial . Filtrarea prin membrane de joas presiune, pentru care s-au rea-lizat instala ii industriale presiune, scunoscute sub denumirea "Separatoare cu coalescen accelerat pozitiv a emulsiilor (PACE)". Aceste sepa-ratoare pot prelucra ape uzate cu pH cuprins ntre 2 i 12 i lucreaz la o presiune de circa 4,2 bar.

3. SOLU II PROPUSE I ANALIZA PROCEDEELOR CONFORM BATPENTRU CONSTRUC IA INSTALA IEI DE EPURARE
3.1. Schema general de epurare a apelor reziduale
Unul din principiile protec iei mediului este reducerea consumului de ap . Prin urmare la nivelul fiec rei sec ii se va reduce cantitatea de ap utilizat , n special la cur area utilajelor prin utilizarea apei sub presiune, n locul sp l rii cu jet de ap . Apele vor fi colectate separat, n dou re ele: ape fecaloid-menajere, se vor deversa direct n re eaua de canalizare a ora ului; ape de proces (industriale), vor fi preepurate conform schemei propuse n continuare. Pentru a nu nc rca re eaua de canalizare a apelor de proces, se recomand separarea gr similor, nainte de a fi deversare n re ea, pentru a fi valorificate (biodiesel, combustibil etc). Prezen a substan elor organice, insolubile n ap (uleiuri i gr simi), cu densitate mic determin formarea la suprafa a apei reziduale a unor pelicule. Deasemenea prezen a n ap a detergen ilor determin emulsionarea acestor gr simi, iar prezen a substan elor alcaline determin formarea s punurilor de sodiu. O problem suplimentar este prezen a ionului fosfat din detergen i. Apele de proces colectate n re eaua, vor trece n separatorul de gr simi, pentru separarea gr similor libere, apoi ntrun separator cu eficien ridicat (separator cu pl ci, sistem de flota ie sau electroflotocoagulare) pentru separarea grasimilor emulsionate. n cazul utiliz rii flota iei se introduc s ruri de calciu, fier i/sau aluminiu pentru destabilizarea emulsiilor i precipitarea fosfatului. n cazul utiliz rii electroflotocoagul rii, generarea ionilor de fier sau aluminiu determin al turi de destabilizarea emulsiilor i formarea s rurilor insolubile de fier, acestea fiind flotate la suprafa a apei de gazele generate. Gr simile rezultate vor fi valorificate, coincinerate sau incinerate.

3. SOLU II PROPUSE I ANALIZA PROCEDEELOR CONFORM BATPENTRU CONSTRUC IA INSTALA IEI DE EPURARE
3.2. Separarea ulei - ap
yseparatorul cu pl ci paralele (PPI) dup cum spune i denumirea sa este echipat cu pl ci paralele fa de curent, care m resc aria activ foarte mult i cu un dispozitiv de ndep rtare a spumei, care nu poate intercepta cantit i mari de lam.

yseparatorul cu pl ci ondulate (CPI) echipat cu pachete de pl ci ondulate plasate n contracurent i cu un dispozitiv de ndep rtare a spumei pentru ulei, care nu poate intercepta cantit i mari de lam, dar avnd o eficien bun a separ rii.

3.3. Flota ia cu aer

Flota ia cu aer poate constitui o alternativ a decant rii particulelor solide. Flota ia este un proces prin care particulele sau particulele n suspensie, solide sau lichide sunt separate de apa rezidual , prin ata are pe unele bule de aer. Particulele flotabile se acumuleaz la suprafa a apei i sunt colectate sub form de spum . Aditivii floculan i, cum ar fi s rurile ferice sau de aluminiu, silicea activat i diferi i polimeri organici, sunt utiliza i n mod obi nuit pentru a ajuta procesul de flota ie. ntrebuin area lor, pe lng coagulare i floculare, este crearea unei suprafe e sau a unei structuri capabile s absoarb sau s re in bulele de aer.

3. SOLU II PROPUSE I ANALIZA PROCEDEELOR CONFORM BATPENTRU CONSTRUC IA INSTALA IEI DE EPURARE
3.5. Electroflotocoagularea
Procesul de electrocoagulare se folose te frecvent n tehnologia trat rii apei. Prin electrocoagularea lichidelor impurificate, pe lng dizolvarea electrolitic a anozilor i formarea hidroxizilor de metal, mai au loc i alte procese electrochimice sau fizico-chimice cum ar fi: y concentrarea electroforetic , adic mi carea direc ionat a dispersiei ca particule nc rcate libere i concentrarea lor la suprafa a electrozilor; y aglomerarea agregatelor primare i coagularea lor; y flota ia agregatelor formate prin bule de gaze electrolitice. Dintre procesele de baz care pot decurge la electrozi n urma electrolizei solu iei apoase se pot men iona: y la catod - degajarea hidrogenului i desc rcarea ionilor metalici; y la anod - degajarea O2, a halogenilor, oxidarea substan elor f r separarea fazelor autonome sau dizolvarea electrochimic a metalului electrodului. Electroflotocoagularea este un proces poten ial n tratarea apelor industriale din urm toarele motive: - cantitatea de substan e chimice transportat este de 10 ori mai mic dect n cazul coagul rii; - unitatea electrochimic va fi realizat cu electrozi suficient de mari; - se formeaz cantit i mici de n mol.

1- vas de electroliz , 2- catod de o el; 3- anod solubil, A- ampermetru, V- voltmetru, R- rezistor reglabil

4. CONCLUZII
Prezen a n apele reziduale a gr similor i uleiurilor, al turi de alte substan e organice (detergen i, zaharuri, amidon etc) i anorganice (fosfa i, cloruri etc) necesit utilizarea separatoarelor ulei-ap . uleiSe recomand urm toarele solu ii: - utilizarea a dou re ele de canalizare: una pentru apele fecaloid-menajere fecaloidi una pentru apele de process; - separarea uleiului i gr similor n proces, n vederea valorific rii acestora; utilizarea n cascad a dou separatoare, primul, un separator simplu uleiuleiap , pentru separarea gr similor libere i al doilea cu eficien ridicat pentru separarea gr similor emulsionate, a detergen ilor i a fosfa ilor; - datorit multiplelor avantaje ale celulelor de electroflota ie, se recomand utililizarea acestora deoarece determin separarea emulsiilor, precipitarea/coagularea fosfa ilor i flota ia acestora, func ionarea n regim discontinuu etc.; - n cazul utiliz rii unui decantor lamelor se recomand adaosul unor reactivi pentru precipitarea/coagularea fosfa ilor (saruri de fier, aluminiu, calciu etc.); - nu se recomand epurarea bilogic datorit faptului c procesul de generare a apelor reziduale este discontinuu, concentra ia poluan ilor este fluctuant , iar prezen a detergen ilor poate afecta/bloca procesul biologic; - nu se recomand epurarea biologic deoarece asigur un mediu septic (prezen a bacteriilor n n molul activ), mediu nerecomandat procesului de fabrica ie/produc ie.

STATII DE EPURARE ECOLOGICE

ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA APEI


Dedurizator

Duplex

.filtru

.filtru special

APE UZATE (apa folosita) CANALIZARI


1 INTRODUCERE: Calitatea apelor este cel mai mult afectat de deversarea de c tre om de ape uzate. Prin urmare, principala m sur practic de protec ie a calit ii apelor de suprafa este s epur m apele uzate, subiect ce face obiectul prezentei bro uri, a 4-a din seria ECOAQUA. 4Primul pas spre epurare este colectarea apelor uzate, care se face prin sisteme de canalizare. ele sunt mai simple la poluan i industriali, dar foarte vaste i complicate n cazul canaliz rii localit ilor, deoarece trebuie s preia ape uzate fecaloid-menajere de la un foarte mare num r de surse fecaloidtoate chiuvetele, WC-urile, cadele de du sau baie etc. Se mai adaug WCcanalele ce preiau apele pluviale. Apele acestea trebuie apoi conduse la sta ia de epurare, de unde apoi de regul sunt restituite n emisar, de obicei un ru. n final vom vedea o serie de reglement ri n domeniu, pentru a n elege mai bine problema epur rii apelo

2 CANALIZAREA
2.1 Generalit i despre canaliz ri
La densit i foarte reduse de popula ie nu e nevoie de latrine i canaliz ri, cmpurile i p durile servind ca pentru orice animal drept loc de defecare i urinare. Asemenea condi ii erau cndva peste tot pe glob, dar treptat s-au redus nct ast zi se mai ntlnesc numai n zone montane sau de ertice sau polare. n rest e nevoie de un sistem organizat. Primele canaliz ri se pare c au fost f cute acum 5000 de ani la Mohenjo-Daro, pe valea Indusului. n Roma antic , celebra cloaca maxima deservea 1 milion de locuitori. Canale romane sunt i ast zi n uz, fiind tehnic excelent executate dar nef cnd pe atunci dect s deverseze apele uzate din ora e n emisar (ru sau mare) mai aval. n evul mediu situa ia n ora ele europene era dezastruoas , fecalele fiind aruncate pe strad , n cel mai bun caz n an ul din mijlocul str zii

n zilele noastre n ri dezvoltate exist sisteme performante de canalizare i n mediul rural, n schimb n meri ora e din lumea a treia fecalele sunt n continuare depuse pe strad , unde sunt sp late de ploi, consumate de porci sau cini sau uscate de soare i transformate n praf. De exemplu n Mexico CIty o mare parte din praful din atmosfer este de fapt format din fecale umane uscate. Consecin ele asupra s n t ii publice sunt pe m sur de grave. n zone rurale cu climat nu foarte rece i nu prea umed se pot folosi cu succes sisteme de tancuri septice cu cmpuri de absorb ie pe sol. Mai sigure dar mai scumpe sunt tancurile septice nchise, care se vidanjeaz periodic i se transport ntreg con inutul la o sta ie de epurare, sau se face sistem centralizat de canalizare ca n mediul urban. O solu ie ieftin hibrid este combina ia ntre tanc septic care s re in numai componenta solid a apelor uzate fecaloid-menajere i canalizare fecaloidcentralizat dar care s colecteze i s duc la sta ia de epurare numai componenta lichid . Avantajele unui astfel de sistem sunt c tancul septic trebuie golit mult mai rar iar sistemul de canalizare se poate realiza cu evi de diametre mult mai mici i deci cu costuri reduse

2.2 Structura unei re ele de canalizare


Exist diverse variante constructive, solu ii tehnice, de design i de material folosit la canale. Majoritatea conductelor de canal sunt la noi din ciment sau azbociment, iar marile colectoare au structuri diverse, unele armate sau de metal, fiind adev rate tunele. Exist ns principii comune i variante larg folosite. n mod tipic, n interiorul cl dirilor sistemul ncepe cu sifoane la chiuvete, WC-uri, WCpisoare, cade de du sau baie, canale la nivelul podelei etc. Aceste converg gravita ional spre subsolul cl dirii de unde trec n exterior spre racordul cu re eaua public de canalizare Canalele pentru ape pluviale au deschideri spre str zi, cur i i alte spa ii. Ele sunt laterale n rigole sau orizontale, acoperite cu gr tare. n interiorul pu ului se monteaz dispozitive care s mpiedice intrarea de gunoaie i eventual i emanarea de mirosuri, avnd astfel canal cu g leat sau cu g leat i sifon. G leata re ine corpurile solide i se gole te periodic. Structura unei re ele de canalizare este arborescent : canalele de racord converg n canale colectoare secundare ce se reunesc n colectoare principale, ce se termin sau ar trebui s se termine la sta ia de epurare. Re elele au i guri pentru vizitare, care s permit accesul pentru control i ntre inere. Canalele pot fi cur ate prin diverse tehnici: Sp lare cu presiune ridicat , cur are cu drag cu lan sau cablu; cur are cu vehicule special

2.3 Problema canaliz rii apelor pluviale


O mare problem n zonele urbane o constituie apele pluviale. Uneori sunt colectate de sisteme de canalizare distincte i deversate direct n emisar - de regul rul care trece prin / pe lng localitatea n cauz . Dar ele sunt mai mult dect ni te simple ape de iroire nc rcate cu suspensii.... De pe str zi ele se ncarc cu reziduuri petroliere i de uleiuri, plumb de la combutibili, particule din abrazarea cauciucurilor i discurilor de frn ale automobilelor etc. i deci sunt suficient de poluate nct s necesite de fapt epurare n sta ia de epurare or eneasc la fel ca alte ape uzate. n alte cazuri ele sunt colectate mpreun cu apele uzate fecaloid-menajere sau alte fecaloidasemenea ape puternic poluate, i ajung n comun n sta iile de epurare. La ploi puternice ns , se genereaz debite c rora nici o sta ie de epurare nu le-ar putea leface fa , i se ajunge ca volume mari de ape uzate s fie deversate direct n rurile apropiate, scurtcircuitnd sta ia de epurare, ob innd deci un efect i mai grav dect dac numai apele pluviale ar fi fost deversate neepurate n emisar. Solu ii s-au ncercat mai multe. Unele ora e au cheltuit imens pentru a construi srezervoare uria e pentru apele pluviale unde s se colecteze n timpul ploilor toren iale debitele ce nu pot fi preluate de sta iile de epurare i s fie apoi treptat epurate n perioadele f r precipita ii. Mai logic i ieftin este s se caute rezolv ri ct mai aproape de cauzele fenomenului, nu d efecte, i anume reducerea debitului apelor uzate pluviale ce ajung n canalizare, fie pe ansamblu, fie cel pu in ntrzierea lor pentru a evita debit de vrf.

Reducerea permanent se ob ine prin reducerea suprafe elor sigilate (impermeabilizate) din zonele urbane i m rirea celor de pe care apa se poate infiltra n sol n loc s se scurg n sistemul de canalizare. Astfel n locul asfaltului sau altor materiale impermeabile se pot pune pe trotuare, pie e, parcaje i chiar str zi pavaje din materiale poroase, permeabile la ap , ce permit o anumit infiltra ie. Aceast solu ie deja se r spnde te tot mai mult, de i motiva ia este adesea u urin a desfacerii ei n caz de apari ia necesit ii unor s p turi (acces la conducte, cabluri etc.) i nu din motive de ape. Alte solu ii sunt nc pu in r spndite, de i sunt fezabile: Grilaje de metal, beton sau material plastic, n loc de asfalt, pe zonele de parcaj i alte suprafe e, chiar pietri n loc de asfalt pe alei i diverse drumuri, intercalarea n an uri i rigole de zone nierbate sau de gropi i alte elemente ce favorizeaz infiltra ia; conducte poroase sau perforate pentru apele pluviale, intercalarea de cisterne i rezervoare pentru apele din parcaje i de pe acoperi uri i conducerea acestor ape, al turi de cele stradal unde diferen ele de nivel permit, spre paturi de infiltrare, ochiuri de ap sau bazine din parcuri i zone verzi urbane, colectarea n cisterne i recircularea n scop menajer, de stropire a spa iilor verzi sau n alte scopuri a apelor pluviale etc

ntrzierea afluxului spre canalizare a apelor meteorice se fac prin cre terea rugozit ii suprafe elor de recep ie i colectare i sc derea utiliz rii de materiale ce favorizeaz o curgere rapid : nierbarea rigolelor i an urilor colectoare sau dispunerea de pietri n ele, intercalarea de f ii de iarb , minigropi i alte adncituri, realizarea de acoperi uri plate eventual cu gazon sau pietri , sau chiar inundarea temporar a acoperi ului plat prin limitatoare de debit la sistemul de scurgere, utilizarea de materiale cu microcreste i micro an uri pentru acoperi i citerne pentru a ntrzia curgerea apei etc. De asemenea se pot intercala la scurgerile de pe acoperi uri i parc ri cisterne pentru colectarea i stocarea temporar a apelor pluviale i se pot realiza prelungiri ale c ilor de scurgere pentru o parte din ape, ca ele s se descarce succesiv n canalizare i deci s se evite debitul "de vrf"

3. EPURAREA APELOR UZATE


3.1 Istoric i evolu ie Primele sta ii de epurare au ap rut n Anglia n secolul XIX. Ini ial s-au realizat canaliz ri, care au srezolvat problema epidemiilor hidrice, dar au f cut din Tamisa un ru mort ce degaja miros pestilen ial, nct n geamurile parlamentului au trebuit atrnate crpe mbibate cu clorur de calciu. Abia atunci s-a trecut la realizarea de sta ii sde epurare. Tot n Anglia s-au pus bazele smonitoringului. Parametrul "consum biochimic de oxigen" CBO5 a fost introdus n 1898 i a fost conceput n concordan cu realit ile engleze ti temperatur de 200C, timp de reziden n ru 5 zile, tip de poluare predominant fiind cea fecaloidfecaloid-menajer

3.2 Principiul constructiv al unei sta ii de epurare a apelor uzate


De i difer prin dimensiuni i tehnologii folosite, cea mai mare parte a sta iilor de epurare a apelor uzate or ene ti au o schem constructiv apropiat . Exist i unele realizate pe vertical , tip turn, dar majoritatea sunt pe orizontal . Ocup relativ mult teren, dar o parte din instala ii se pot realiza n subteran, cu spa ii verzi deasupra. Distingem o treapta primar , mecanic ; o treapt secundar , biologic ; i la unele sta ii (deocamdat nu la toate!) o treapta ter iar - biologic , mecanic sau chimic . Treapta primar const din mai multe elemente succesive: Gr tarele re in corpurile plutitoare i suspensiile grosiere (buc i de lemn, textile, plastic, pietre etc.). De regul sunt gr tare succesive cu spa ii tot mai dese ntre lamele. Cur area materiilor re inute se face mecanic. Ele se gestioneaz ca i gunoiul menajer, lund drumul rampei de gunoi sau incineratorului... Sitele au rol identic gr tarelor, dar au ochiuri dese, re innd solide cu diametru mai mic. Deznisipatoarele sau decantoarele pentru particule grosiere asigur depunerea pe fundul bazinelor lor a nisipului i pietri ului fin i altor particule ce au trecut de site dar care nu se men in n ape lini tite mai mult de cteva minute. Nisipul depus se colecteaz mecanic de pe fundul bazinelor i se gestioneaz ca de eu mpreun cu cele rezultate din etapele anterioare, deoarece con ine multe impurit i organice.

Decantoarele primare sunt longitudinale sau circulare i asigur sta ionarea apei timp mai ndelungat, astfel c se depun i suspensiile fine. Se pot ad uga n ape i diverse substan e chimice cu rol de agent de coagulare sau floculare, uneori se interpun i filtre. Spumele i alte substan e flotante adunate la suprafa (gr simi, substan e petroliere etc.) se re in i nl tur ("despumare") iar n molul depus pe fund se colecteaz i nl tur din bazin (de exemplu cu lame racloare sus inute de pod rulant) i se trimite la metantancuri. Treapta secundar const i ea din mai multe etape: Aerotancurile sunt bazine unde apa este amestecat cu "n mol activ" ce con ine microorganisme ce descompun aerob substan ele organice. Se introduce continuu aer pentru a accelera procesele biochimice. Decantoarele secundare sunt bazine n care se sedimenteaz materialele de suspensie formate n urma proceselor complexe din aerotancuri. Acest n mol este trimis la metantancuri iar gazele (ce con in mult metan) se folosesc ca i combustibil de exemplu la centrala termic

Treapta ter iar nu exist la toate sta iile de epurare. Ea are de regul rolul de a nl tura compu i n exces (de exemplu nutrien i- azot i fosfor) i a asigura dezinfec ia apelor (de iexemplu prin clorinare). Aceast treapt poate fi biologic , mecanic sau chimic sau combinat , utiliznd tehnologii clasice precum filtrarea sau unele mai speciale cum este adsorb ia pe c rbune activat, precipitarea chimic etc. Eliminarea azotului n exces se face biologic, prin nitrificare (transformarea amoniului n azotit i apoi azotat) urmat de denitrificare, ce transform azotatul n azot ce se degaj n atmosfer . Eliminarea fosforului se face tot pe cale biologic , sau chimic . n urma trecerii prin aceste trepte apa trebuie s aib o calitate acceptabil , care s corespund standardelor pentru ape uzate epurate. Dac emisarul nu poate asigura dilu ie puternic , apele epurate trebuie s fie foarte curate. Ideal e s aib o calitate care s le fac s nu mai merite numite "ape uzate" dar n practic rar ntlnim a a o situa ie fericit . Pe de o parte tehnologiile de epurare se mbun t esc, dar pe de alt parte ajung n apele fecaloid-menajere tot mai multe fecaloidsubstan e care nu ar trebui s fie i pe care sta iile de epurare nu le pot nl tura din ap

3.3 Probleme particular ale epur rii apelor uzate


Sta ii de epurare integral biologice n anumite condi ii de clim se poate folosi i epurarea biologic cu plante, prin mla tin / lagun de epurare, care poate re ine fosfa ii, nitra ii i agen ii patogeni. Un hectar de stuf de exemplu extrage din ap anual 10-15 tone de 10azot, fosfor i sulf i peste 150 tone de poluan i organici! La Arcata (California) n mod experimental s-a introdus un sistem de epurare sexclusiv biologic, cu plante, ntr-un sistem de mla tini i lacuri. Fezabilitatea ntrpe termen lung i posibilitatea de a folosi pe scar larg asemenea tehnologie este deocamdat controversat . Preepurarea apelor uzate industriale Apele uzate industriale au de regul nivele nalte de nc rcare cu poluant i mai ales au caracteristici frecvent foarte diferite de cele uzate fecaloidfecaloidmenajere. De aceea ele nu pot fi epurate direct n sta iile de epurare or ene ti, ci trebuie supuse unui proces de preepurare specific , adaptat naturii poluantului sau poluan ilor n cauz , i apoi eventual desc rcate n canalizarea or eneasc i duse la sta ia clasic de epurare. Se poate face i o sta ie complet separat pentru apele industriale, care s asigure epurare pn la nivelul la care pot fi desc rcate legal n emisar (ru de exemplu). O asemenea sta ie complet separat se poate justifica economic la mari ntreprinderi

Problema n molului Din sta iile de epurare rezult mari cantit i de n mol. De exemplu n Germania se produc anual peste 100 de milioane de tone de n mol brut! Acesta este n final uscat prin diverse procedee i poate fi utilizat ca ngr mnt agricol sau dup caz este transportat la rampa de gunoi i haldat sau incinerat sau supus pirolizei. Utilizarea ca ngr mnt oricum nu se face direct, ci mai nti trebuie supus unui proces de "condi ionare" ce poate cuprinde dezinfec ie, ad ugare de s ruri de aluminiu i fier, var, cenu , materiale de floculare apoi deshidratare prin pres sau centrifug .... n ultimul timp n apele uzate ajung tot mai multe metale grele i al i poluan i care fac ca n molul s fie toxic i neadecvat utiliz rii ca ngr mnt. n Germania de exemplu doar circa 40% poate fi utilizat n agricultur .... Alternative sunt folosirea lui ca materie prim la c r mizi speciale i alte materiale de construc ii. O practic larg r spndit n trecut i din fericire abandonat dup ndelungi scandaluri a fost deversarea n ocean a n molului provenit din sta ii de epurare a apelor. Metode speciale de epurare a apelor - osmoza inversa Osmoza a fost descoperit n 1748 iar osmoza invers mult mai trziu, dar cu vaste aplica ii. Ea produce ap curat , chiar prea "curat " (demineralizat ) i se poate folosi pentru epurarea apelor uzate , preparare de ap potabil , dar i n alte scopuri ( producerea ghe ii, aplica ii biomedicale i de laborator, n fotografie, industria farmaceutic , cosmetic , electronic i electrotehnic , zootehnie, medicin pentru hemodializ , dedurizarea apei pentru centralele termice etc.)

Injectarea profund - o alternativ la epurare?


O solu ie mai pu in ecologic n locul trat rii n sta ii de epurare sau alte metode este injectarea profund a apelor uzate, n zone i adncimi unde nu contamineaz surse de ap subteran n uz curent sau cunoscute. n func ie de natura poluantului, unele sper m s i modifice sau reduc con inutul de poluan i, dar la majoritatea se sper doar s nu ne deranjeze n urm toarele secole sau chiar milenii, ceea ce nu este deloc o abordare durabil , dar se practic , la fel ca depozitarea de eurilor nucleare puternic radioactive. Injectarea se face la adncimi de regul de 500-2000 metri, cu 500extreme de la cteva sute de metri pn la peste 4000 de metri. Depinde i de tipul de roc / forma iune geologic n care se injecteaz , de regul nisip, gresie, dolomit sau calcare

Debitul i presiunea sunt i ele variabile, iar tipurile de ape uzate care se injecteaz sunt de regul ape grav contaminate i foarte greu de epurat sau n cantit i foarte mari. Categorii de ape uzate injectate profund: ape uzate comunale i industriale, ape s rate de la exploat ri petroliere, ape utilizate la minerit prin solvire a diverselor minerale (clorur de sodiu, potasiu, fosfa i, uraniu, cupru etc.), ape utilizate n procedeul de ardere in situ a combustibililor fosili (c rbune, isturi bituminoase...), producere de energie electric pe baza celei geotermale; ape radioactive sau nc rcate cu substan e de nalt toxicitate din industria farmaceutic , chimic etc.; ape de r cire; ape meteorice colectate de canaliz ri municipale i alte structuri. Se practic i reinjectare de ape ne sau pu in uzate din ra iuni hidrogeologice, cum sunt renc rcarea acviferelor, injec ii de barare a intruziuni apei s rate n acvifer, injec ii de solide sub form de suspensie napoi n golurile de unde au fost extrase ex. steril napoi n mine. n SUA, cel mai frecvent au fost injectate ape uzate de provenien din industria chimic , farmaceutic i petrochimic (55%), rafin rii i industrie extractiv de gaze naturale (20%), industria metalurgic (7%)