TIPURI DE TEXTE

I. TEXTUL ARGUMENTATIV:
PARTICULARITĂŢI ALE ORGANIZĂRII TEXTULUI: Din punct de vedere structural textul argumentativ conţine:  O ipoteză / teză, propoziţia din text care exprimă ideea de bază ( ca argumentarea să fie validă, propoziţia care exprimă ideea de bază trebuie să aibă valoare de adevăr).  Cel puţin două argumente prin care se susţine ipoteza, ilustrate prrin exemple,  O propoziţie cu valoare de concluzie( propoziţie declarativă cu valoare de adevăr): Obs.: de menţionat faptul că propoziţia concluzie se poate găsi în orice parte a textului !  Conectori:-discursul argumentativ se recunoaşte după prezenţa indicatorilor de argumentare: • Prin care se introduc/ ierarhizează argumentele în ordinea agreată de emiţător)( ordine logică):în primul rând, în al doilea rând, în concluzie, • Conectori care introduc argumentele:pentru că, deoarece, de aceea, întrucât, aşadar, deci, • Conectori care introduc argumente restrictive: dacă şi numai dacă, • Conectori de analogie ( însumare, identitate, asemănare): şi...şi, de asemenea adică, în plus, ca şi, mai de grabă, la fel ca şi, acest lucru se aseamănă cu, • Conectori de disjuncţie( separare, alternanţă): sau...sau, nici...nici, fie...fie, cu excepţia, excepţie face, acest fapt diferă de , e incomparabil cu, • Conectori de opoziţie( contradicţie, obiecţie): dar, ori, cu toate acestea, prin opoziţie cu, în sens contrar, , în pofida, chiar dacă, în ciuda. De reţinut! Un text nu este argumentativ dacă: a) Propoziţia care exprimă ideea de bază nu este urmată de alte informaţii în text ( argumente) b) Nu este identificabilă propoziţia cu rol de concluzie, c) Scopul textului argumentativ: a convinge/ a persuada, Tipuri de texte unde se foloseşte: • Texte specifice: eseuri, articole, discursuri, pamflete, polemici, scrieri filosofie, • Texte unde poate apărea argumentaţia: expuneri, prezentări de carte, editoriale, cronici, comentarii de presă, dezbateri, mese rotunde.

1

II. TEXTUL DESCRIPTIV:
• • TEXT DESCRIPTIV ( TIP DEFINIŢIE) TEXT DESRIPTIV ( LITERAR)

a) TEXT DESCRIPTIV ( TIP DEFINIŢIE)

conţine un ansamblu de propoziţii care analizează înţelegerea unui termen, a unui concept, a unei noţiuni. Definiţia este o operaţie în care sunt determinate însuşirile unui obiect, fenomen, ale unei fiinţe. Determinarea însuşirii se face prin stabilirea unui raport de identitate între doi termeni sau două expresii.

PARTICULARITĂŢI ALE ORGANIZĂRII TEXTULUI: • Descrierea este un aranjament sistematic a părţilor componente, a aspectelor, care are o formă pseudonarativă( fals narativă). • Tema este plasată , de obicei, la început ca titlu sau ca nume al termenului, noţiunii, conceptului. • Modalităţi ale descriere: denumirea clasei căreia îi aparţine obiectul, precizarea proprietăţilor/ caracteristicilor, utilitatea sau funcţionalitatea obiectului( la ce, cum sau când se foloseşte) • În funcţie de raportul subiectiv/ obiectiv, discursul descriptiv poate fi : a) Teoretic, expozitiv : când face apel la o teorie ştiinţifică sau la o concepţie generală despre lume. Tonalitatea este neutră. b) Persuasiv : când urmăreşte inducerea unei atitudini favorabile sau nefavorabile obiectului descris. Cel care defineşte, intervine în text prin mărci ale subiectivităţii. Tipuri de texte unde se foloseşte: dicţionare., manuale, prospecte.

b) TEXT DESCRIPTIV ( LITERAR) ( proză, portret, poezie sau text de
graniţă: memorii, jurnal) PARTICULARITĂŢI ALE TEXTULUI DESCRIPTIV LITERAR: La nivel lingvistic: -prezenţa verbelor de percepţie( vizuale) , indici spaţiali care structurează locul sau obiectul supus descrierii, apar verbe de stare sau de mişcare. -câmpul lexical tipic descrierii: densitatea figurilor de stil( metafore, personificări) prin care se ilustrează nota de subiectivitate care intervine în descriere În acest context descrierea poate fi: • contemplativă, lirică ( un peisaj în acord cu o stare de suflet) • critică, satirică, admirativă( portretul), • realistă( are uneori funcţie narativă, subliniind psihologia personajului) sau poetică( anticipând o acţiune printr-o serie de semne distinctive).

2

III. TEXTUL INFORMATIV:
Este textul care transmite un mesaj într-o manieră organizată, ierarhizată. PARTICULARITĂŢI ALE ORGANIZĂRII TEXTULUI: • informaţiile transmise nu vizează stabilirea unei concluzii, • uneori, textul informativ se poate combina cu cel argumentativ, explicativ sau descriptiv • Mărci lingvistice des întâlnite: a) -estomparea completă a emiţătorului( tonul neutru) b) folosirea cu preponderenţă a timpului prezent, c) lexicul e specific domeniului tematic, d) prezenţa unor articulaţii care introduc cronologia: mai întâi, apoi, pe urmă. Tipuri de texte în care se foloseşte: articole de presă, anunţuri, manual.

IV. TEXTUL EXPLICATIV:
TEXTUL EXPLICATIV este un text cu bază informativă unde emiţătorul doreşte să-l facă pe receptor să înţeleagă un fenomen, o problemă. PARTICULARITĂŢI ALE TEXTULUI EXPLICATIV: • Informaţia transmisă vizează şi o concluzie, • Estomparea completă a emiţătorului care vrea să explice obiectiv fenomenele, • la nivel lingvistic: -utilizarea pronumelui la pers a III-a şi a unui vocabular specializat( tonul neutru) , a vb. la prezent. • sunt prezenţi conectori care evidenţiază relaţia cauză/ efect: pentru că, fiindcă, deoarece, deci, aşadar, prin urmare. • Câmpul semantic folosit se centrează în sfera referenţialităţii: date obiective, definiţii, cifre, statistici, • Nu există tip de text explicativ pur, el se intersectează cu textul informativ, descriptiv sau argumentativ. Tipuri de texte unde se foloseşte: manuale şcolare, texte ştiinţifice. Obs: textul explicativ are o nuanţă argumentativă.

3