Sunteți pe pagina 1din 9

Conducerea si asigurarea calitatii se poate aplica prin:

A. Sistemul calitatii, definit si documentat pe baza principiilor si recomandarilor din standardele SR EN ISO seria 9000 corespunzator modelului 2 sau 3 de asigurare a calitatii. B. Planul calitatii intocmit si aplicat pentru anumite constructii -Pentru situatia A consideram o societate care are implementat sistemul calitatii corespunzator modelului 3 de asigurare a calitatii.Prezentam pentru aceasta situatie un exemplu de organigrama : In acest caz am considerat ca resposabilul tehnic cu executia poate avea atributii aferente urmatoarelor conditii referitoare la sistemul calitatii. 1.Controlul documentelor si al datelor R.T.E verifica: - Documente externe - proiectul de executie sub urmatoarele aspecte : - daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati ; - daca contine planul de control pentru fazele determinante ; - daca contine toti parametrii privind verificarile de calitate ; - documente ale calitatii intocmite de furnizorii de produse (certificate de calitate) R.T.E verifica si avizeaza : - Documentele interne elaborate in cadrul societatii pentru lucrarea la care a fost desemnat : - planul calitatii pe lucrare ; - programul de organizare a executiei lucrarilor (grafic de executie,plan organizare de santier,grafic de aprovizionare ,grafic de asigurare de forta de munca,si utilaje etc) ; - planul de control de calitate 2.Controlul procesului de executare a lucrarilor. Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii societatea isi elaboreaza procedura de sistem aferenta in vederea stabilirii sarcinilor pentru identificarea ,pregatirea si planificarea de C+M pentru asigurarea calitatii acestora conform specificatiilor ,standardelor si documentatiei de executie. Responsabulului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii : - participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de calitate ce trebuie realizat corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al proiectului tehnic de executie ,de dotarea tehnico-materiala si profesionala de care dispune societatea ; - avizeaza : - fisele tehnologice de executie ; - procedurile tehnice de executie ; - planul de control de calitate - isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei lucrarii.Acest plan va fi avizat de Directorul General ; - participa la verificarea profesionala a sefului punctului de lucru si isi da avizul pentru desemnarea acestuia. 3.Inspectii si incercari Societatea trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentata ( de sistem si tehnice de executie ) in scopul de a verifica daca sunt satisfacute conditiile specificate in documentatia de executie.Inspectiile si incercarile necesare precum si inregistrarile aferente acesotra vor fi detaliate in planul calitatii.

Responsabilul tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii : - conform planului propriu de control verifica daca executia lucrarilor de constructii respecta cerintele de calitate precizate in documentatia de executie ; - verifica existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor ( si care trebuie predate beneficiarului pentru completarea cartii tehnice constructiei). - participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante si semneaza procesul verbal; - avizeaza planul de control de calitate - opreste executia lucrarilor de constructii,in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la procedurile de executie,prin contestatirle directe in cadrul controalelor (proiectant,beneficiar,controlor tehnic de calitate) Inregistrarile inspectiilor si incercarilor. La lucrarile de constructii executate si verificare din punct de vedere al conformitatii cu nivelul de calitate cerut prin documentatia de executie trebuie pastrate inregistrarile care fac dovada ca lucrarile au fost inspectate si incercate : - procese verbale calitative ; - procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse ; - procese verbale de autorizare a fazelor determinante. - buletine de analize si incercari In procedurile documentate ( de sistem si tehnice de executie) se vor indica responsabilitatile pentru indeplinirea acestei conditii a sistemului calitatii. In cazul in care lucrarile nu sunt conforme cu conditiile de calitate specificate in : proiectul de executie,caietul de sarcini,procedura tehnica de executie , se opreste executia ,se intocmeste un RNC (raport de neconformitate) si se face analiza cauzelor neconformitatilor. 4.Controlul produsului neconform In cazul lucrarilor de constructii pot aparea urmatoarele categorii de neconformitati: - neconformitati in documentatia de executie; - neconformitati in produse ,utilaje si echipamente provenite de la furnizori sau beneficiari(investitori); - neconformitati in timpul de procesului de executie. In cadrul acestei conditii referitoare la sistemul calitatii responsabilului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii : - analizeaza buletinele de analiza si incercari,notele de atestare pentru materialele si produsele utilizate la lucrarile de constructii pentru care este desemnat ; - opreste continuarea executarii lucrarilor care necesita inglobarea produselor/materialelor la care s-au constatat deficiente ,neconformitati,defecte de calitate care pot conduce la nerealizarea cerintelor esentiale precizate in Legea privind calitatea in constructii nr.10/1995 ; - dispune depozitarea acestor materiale/produse in locruri specific amenajate pala la solutionarea remedierii neconformitatii ; - in cazul in care constata neconformitati la lucrarile de constructii de care raspunde dispune oprirea executiei,prin dispozitie de santier,avandu-se in vedere conditiile din caietele de sarcini ,normative in vigoare,proiectul de executie,contract ,privitoare la intreruperea lucrarilor ; - analizeaza si avizeaza procedurile tehnice de executie ,fisele sau proiectele tehnologice special intocmite pentru efectuarea activitatilor de remediere ,consolidare (daca este cazul) ; - analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in inregistrarile de calitate intocmite ,respectiv R.N.C ( Raport de Neconformitate ). - autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor.

5.Inregistrarile calitatii Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii in planul elaborat pentru o anumita lucrare sunt precizate inregistrarile calitatii care se intocmesc si responsabilitatile pentru fiecare inregistrare. Responsabilului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii. - sa-si completeze planul de control propriu elaborat pentru fiecare lucrare de care raspunde.Acest plan trebuie vizat de directorul general; - sa-si intocmeasca un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic ;sa-si completeze la zi acest registru. - Pentru situatia B consideram o societate de constructii care nu are implementat sistemul calitatii dar prin contractul de executare a unei constructii avand categoria de importanta normala , i se cere intocmirea planului calitatii. Continutul unui plan al calitatii este descris in capitolul III al acestei lucrari. Aferent lucrarii de constructii,societatea va anexa planului calitatii procedurile tehnice de executie aplicabile si planul de control de calitate. Organizarea luata ca exemplu pentru situatia B este urmatoarea : Am considerat in aceasta situatie ca societatea executa un singur tip de constructii ( civile,agricole,drumuri etc.). Responsabilul tehnic cu executia poate avea statutul de angajat permanent sau colaborator ( prin conventie civila). Atributiile care ii revin pentru lucrarea la care este desemnat prin decizie de catre directorul general sunt urmatoarele : - verifica existenta autorizatiei de construire ; - verifica proiectul de executie sub urmatoarele aspecte : - daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati ; - daca contine planul de controlpentru fazele determinantel - daca contine toti parametrii si datele ( valorile de control ) privind verificarile de calitate in timpul executiei. - verifica si avizeaza planul calitatii pentru lucrare ( intocmit de compartimentul tehnic ) ; - participa la intocmirea procedurilor tehnice de executie pentru lucrarea contractata si pentru elaborarea fiselor tehnologice ; - verifica si avizeaza planul de control de calitate pe lucrare ; - verifica proiectul de organizare a executiei lucrarii precum si graficul de executie,graficul de asigurare cu forta de munca si utilaje ; - verifica documentele de calitate ce insotesc materialele si prefabricatele la primirea lor in depozitul santierului si procesul de receptie a acestora ; - verifica conditiile de depozitare pentru materialele ce se pun in opera la lucrarea respectiva ; - isi da acordul cu privire la desemnarea sefului punctului de lucru pentru lucrarea la care este desemnat. In timpul executarii lucrari : - efectueaza verificari conform planului propriu de control asupra calitatii executarii lucrarilor de constructii. Planul de control trebuie vizat de directorul general.Sistemul informatic aferent lucrarii contine un model de plan propriu de control al calitatii lucrarilor (proiectant,diriginte de specialitate,ICSIR etc) ; - opreste executia lucrarilor in momentul in care constata existenta unor neconformitati ( in produsele folosite la lucrare sau abateri de la documentatia de executie )l - participa la elaborarea solutiei tehnologice optime de efectuare a remedierii neconformitatii constante ; - analizeaza prin control calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin

semnatura in raportul de neconformitate intocmit de seful punctului de lucru ; - autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor ; - verifica intocmirea documentelor care atesta calitatea executarii lucrarilor si pastrarea acestora in vederea predarii catre beneficiar;procese verbale de receptie calitativa ,procese de verificare a lucrarilor ascunse ,procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor - intocmeste registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza si-l completeaza

Despre SISTEMUL CALITATII PLANUL CALITATII


Prin elaborarea Legii nr.10/1995,privind calitatea in constructii a fost instituit sistemul calitatii in constructii in tara noastra.Conform prevederilor acestei legi sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice,responsabilitati,regulamente,proceduri si mijloace care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere ,realizare,exploatare ai postulizare a acestora. Conform prevederilor SR ISO 9004/1992 sistemul calitatii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice,responsabilitati, proceduri, procese si resurse,care au ca scop implementarea conducerii calitatii.Sistemul calitatii trebuie sa functioneze astfel incat sa dea increderea corespunzatoare ca: a) sistemul este bine inteles si eficient b) procesul satisface asteptarile beneficiarului c) accentul este pus pe prevenirea problemelor mai degraba decat pe depistarea lor dupa aparitie. Sistemul calitatii poate fi schematizat astfel: COSTURI SATISFACEREA CERINTELOR BENEFICIARULUI Conducerea si asigurarea calitatii constituie o componenta principala a sistemului calitatii in constructii si reprezinta o parte semnificativa a functiei generale de conducere dintr-o unitate. Conducerea si asigurarea calitatii in constructii cuprind urmatoarele elemente principale de continut: 1.Programul de asigurare a calitatii 2.Organizarea aferenta sistemului 3.Conditii referitoare la sistemul calitatii 1.Programul de asigurare a calitatii este concretizat prin urmatoarele documente principale : - Manualul calitatii este documentul care stabileste politica de calitate. Scopurile unui manual al calitatii conform SR EN ISO 10.013/1996 sunt urmatoarele : a) comunicarea politicii in domeniul calitatii,a procedurilor si a conditiilor organizatiei; b) descrierea si implementerea unui sistem al calitatii efectiv; c) specificarea controlului,al practicilor si inlesnirea activitatilor de asigurare a calitatii. d) Furnizarea bazelor documentare pentru audierea sistemuli calitatii; e) Asigurarea continuitatii sistemului calitatii si a conditiilor acestuia in timpul modificarii circumstantelor; f) Instruirea personalului cu privire la conditiile referitoare la sistemul calitatii si la metodele de conformitate; g) Prezentarea sistemului calitatii pentru scopuri externe,de eexmplu demonstrarea

conformitatii cu ISO 9001 ;9002 sau 9003 ; h) Demonstrarea conformitatii sistemului calitatii cu conditiile calitatii in situatii contractuale. Continutul manualului calitatii este descris in SR ISO 10013/1996. Un sistem al calitatii si un manual al calitatii sunt unice pentru fiecare agent economic.Pentru implementarea unui sistem al calitatii agentul economic cu activitate in constructii selecteaza unul din standardele referitoare la sistemul calitatii si anume SR EN ISO 9001 ;9002 sau 9003 care corespund fiecare unui model de asigurare a calitatii,astfel : SR EN ISO 9001 - Modelul 1 - pentru activitati de - proiectare - executie - service SR EN ISO 9002 - Modelul 2 - pentru activitati de - executie - service SR EN ISO 9003 - Modelul 3 - activitati de executie(receptie finala). Orice manual al calitatii trebuie sa identifice functiile managementului,sa prezinte sau sa faca referire la sistemul calitatii si la procedurile documentate si sa trateze pe scurt conditiile aplicabile ale standardului referitor la sistemul calitatii selectat de catre un agent economic. - Proceduri care sunt expuneri scrise care specifica scopul si domeniul activitatilor agentului economic in vederea satisfacerii beneficiarului .Procedurile definesc modul in care activitatile urmeaza sa fie efectuate,controlate si inregistrate.Procedurile trebuie astfel elaborate incat sa fie accesibile personalului si intelese de catre toti acei care sunt implicati in aplicarea acestora. Procedurile sunt : a) procedurile de sistem care detaliaza conditiile referitoare la sistemul calitatii; b) proceduri tehnice de executie(sau de proces); c) proceduri administrative(sau operationalae) ; d) planul de control al calitatii (PCC) ; 2. Organizarea aferenta sistemului trebuie sa cuprinda : - definirea politicii privind calitatea ,a obiectuvelor,a metodelor de conducere si a responsabilitatilor privind implementarea si functionarea conducerii si asigurarii calitatii ; - identificarea problemelor reale sau potentiale in materie de calitate,stabilirea de solutii pentru rezolvarea lor si urmarirea aplicarii acestora ; - organizarea ,investirea cu autoritate si competentele necesare si asigurarea independentei compartimentelor si a personalului de asigurare a calitatii si de control al calitatii ; - asigurarea mijloacelor si a resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calitatii si realizarea obiectivelor acesteia ; - formarea si instruirea personalului implicat in asigurarea si controlul calitatii ; - analizarea periodica ,de catre conducerea unitatii,a conducerii si asigurarii calitatii sub aspectul eficacitatii si satisfaceri cerintelor cerintelor specificate. 3.Conditiile referitoare la sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SE EN ISO seria 9000 sunt urmatoarele : - responsabilitatea managementului -analiza sistemului.

- sistemul calitatii - documente ; - analiza contractului ; -controlul proiectarii ; -controlul documentelor si al datelor ; - aprovizionare ; - controlul produsului furnizat de client ; - identificarea si trasabilitatea lucrarii ; - controlul proceselor ; - inspectii(control) si incercari ; - controlul echipamentelor de inspectie,masurare ; - stadiul inspectiilor (controlului) si al incercarilor ; - controlul (produsului) lucrarilor neconforme ; - actiunile corective si preventive ; - manipularea ,depozitarea ,ambalarea ,consevarea si livrarea ; - controlul inregistrarilor calitatii; - auditurile interne ale calitatii; - instruirea ; - service si urmariea comportarii lucrarilor; - tehnicile statistice ; Aceste conditii referitoare la sistemul calitatii vor fi adaptate specificului activitatilor si lucrarilor efectuate de agentii economici prin proceduri de sistem,proceduri administrative sau proceduri tehnice specifice Pentru fiecare contract incheiat se retin acele conditi referitoare la sistemul calitatii ce corespund modelului de asigurare a calitatii adoptat in functie de categoria de importanta a constructiei ce face obiectul contractului incheiat intre executant si beneficiar. Corespondenta intre categoria de inporatanta si modelul de asigurare a calitatii - ce trebuie stabilita de proiectant in acord cu beneficiarul constructiei - este urmatoarea : Conform prevederilor regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii,acestea se aplica in functie de categoria de importanta a constructiilor sau de complexitatea si de importanta unor lucrari astfel: INTREPR. Documentele si inregistrarile privind calitatea in constructii Inregistrarile privind calitatea sunt componente ale documentatiei sistemului calitatii care trebuie intocmite ,tinute la zi si revizuite periodic. Aceste inregistrari sunt urmatoarele : -certificate de calitate,buletine de incercari,certificate de conformitate a calitatii produselor ; -procese-verbale de control, rapoarte de verificare si analizare ,procese-verbale de avizare pentru lucrari si documentatiile tehnice de proiectare ; - procese- verbale de lucrari ascunse , ca si pentru fazele determinante - puncte de oprire - si de receptii partiale,rapoarte de control si verificare privind calitatea,procese-verbale de receptie finala ; - rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de actiuni corective si preventive. - planuri si rapoarte de audit,analizarea si evaluarea sistemului.

PLANURILE CALITATII. Planul calitatii este documentul care stabileste practicile specifice calitatii,resursele activitatilor refereritoare la un anume produs,proiect sau contract. Planul calitatii se intocmeste pentru obtinerea obiectivelor privind calitatea in urmatoarele situatii : a) Ca parte a sistemului calitatii pentru anumite lucrari sau constructii. In aceasta situatie multe din documentatiile necesare planului calitatii exista in mod normal ca o parte a documentelor sistemului calitatii (manualul calitatii si procedurile documentate ale sistemului).Pentru o anumita lucrare,ce identifica acele elemente care sunt specifice obiectului contractat si se vor intocmi documentele suplimentare aferente acestora. b) Ca document de-sine-statator,atunci cand agentul economic nu are implementat sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000,dar este specificat in contract .In aceasta situatie planul calitatii va cuprinde conditiile aplicabile in cazul contractului respectiv(in functie de cerintele beneficiarului si categoria de importanta a constructiei)si procedurile documentate aplicabile (proceduri de sistem si proceduri tehnice de executie) Continutul planului calitatii. Un plan al calitatii are in vedere conditiile referitoare la sistemul calitatii ,si anume : 1.Responsabilitatile managementului.Pc trebuie sa identifice persoanele din societate care sunt responsabile pentru : -asigurarea ca activitatile cerute prin specificatiile sistemului calitatii sau contract sunt planificate,implementate si controlate ; -comunicarea cerintelor specifice pentru un anume contract catre toti subcontractantii si rezolvarea problemelor dintre acestia 2.Sistemul calitatii - documente. Documentatiile necesare planului calitatii exista in mod normal ca o parte a documentelor sistemului calitatii. 3.Analiza contractului. Pc trebuie sa indice cum, cand si de catre cine cerintele specificate in contract trebuie analizate,inregistrate si modul in care vor fi rezolvate ambiguitatile sau conflictele referitoare la contract. 4.Controlul proiectarii. PC trebuie sa indice : - unde, cum si de catre cine procesul de proiectare este realizat,controlat si documentat ; - daca beneficiarul este implicat in activitatea de proiectare cum ar fi participarea la analizele proiectului sau verificarea proiectului. 5.Controlul documentelor si datelor PC trebuie sa indice : - documentele si datele aplicabile pentru contract ; - modul in care aceste documente vor fi identificate ; - modul in care are loc accesul la aceste documente si cine are acces ; - cum si de catre cine va fi realizata analiza si aprobarea acestor documente si date. 6.Aprovizionarea PC trebuie sa indice :

- toate produsele importante care vor fi aprovizionate, de la cine si cerintele importante referitoare la asigurarea calitatii ; - metodele care vor fi utilizate pentru a evalua,selecta si controla subcontractantii,furnizorii ; - cerintele referitoare la planurile calitatii,ale subcontractantilor,furnizorilor,daca aceste planuri sunt corespunzatoare. 7.Controlul produsului furnizat de client PC trebuie sa indice : - modul in care produsele furnizate de catre client sunt identificate si cotrolate ; - metodele de verificare a acestor produse daca indeplinesc cerintele specificate ; - metodele folosite pentru a trata produsele neconforme. 8.Trasabilitatea si identificarea lucrarii PC trebuie sa indice : - modul in care cerintele de trasabilitate contractuale sunt cuprinse in documentele de lucrul - ce inregistrari referitoare la cerintele de trasabilitate trebuie intreprinse si cum vor fi acestea controlate si distribuite. 9.Controlul procesului Planul trebuie sa indice modul in care procesele de productie, instalare si service vor fi controlate pentru a da siguranta ca sunt indeplinite cerintele specificate. PC trebuie sa includa dar sa nu se limiteze la : - proceduri caracteristicile documentate(de sistem si tehnice de executie) ; - fazele tehnologice ale executarii constructiei ; - metodele ce vor fi utilizate pentru a urmari si controla procesele ; - criterii de accesibilitate pentru executia lucrarii ; - utilizarea proceselor speciale,echipamente si forta de munca calificativa ; - unelte, tehnici si metode ce vor fi folosite pentru indeplinirea cerintelor specificate in contract . 10.Inspectii si incercari PC trebuie sa indice: - oricare inspectie semnificativa sau plan de incercare; - modul in care se va verifica conformanta produsului (lucrarii) subcontractantului fata de cerintele specificate; - daca fiecare inspectie si punct de incercare este localizat in secventa procesului de executie ; - ce caracteristici tehnice inspectate si testate in fiecare punct, procedurile si criteriile de acceptare care vor fi utilizate,oricare alte instrumente ,tehnici sau personal calificat necesar ; - daca beneficiarul a stabilit punctele de verificare si supraveghere pentru procesul de executie ( fazele determinante ). - daca inspectiile sau incercarile sunt cerute a fi asistate sau realizate de catre autoritati reglementate ( inspectie , proiectant,ISCIR) ; - daca ,unde si cum executantul intentioneaza sau i se cere de catre client sau autoritatu reglementate de a apela la o a treia parte o pentru a realiza : - incercari tip; -incercari asistate -verificarea produsului -validarea produsului

-certificarea produsului,procesului sau personalului. 11.Controlul inspectiei,masuratorii si echipamentului de incercare PC trebuie sa indice sistemul de control care va fi utilizat pentru inspectie,masurare si echipamentulde incercare care se va folosi pentru proces (lucrare). 12.Stadiul inspectiilor si incercarilor PC va indica cerintele si metodele specifice pentru identificarea stadiului inspectiei si incercarii asupra produsului,documentelor si a datelor. 13.Controlul produsului neconform PC trebuie sa indice modul in care sunt identificate si controlate produsele ( lucrarile ) neconforme pentru a preveni utilizarea gresita pana la luarea unei decizii corecte. 14.Actiune preventiva si corectiva PC trebuie sa indice actiunile preventive si corective si desfasurarrea activitatilor care sunt specifice pentru produs,proiect sau contract in scopul de a evita aparitia sau repetarea neconformitatilor. 15.Manipularea ,depozitarea,ambalarea,conservarea si livrarea PC trebuie sa indice modul in care trebuie realizate cerintele specifice pentru manipulare,depozitare ,implementare si livrare. 16.Controlul inregistrarii calitatii. PC trebuie sa indice : - ce inregistrari trebuie pastrate ,cat timp si de catre cine ; - care sunt cerintele legale sau reglementate si modul in care acestea trebuie satisfacute ; - care este forma inregistrarilor ce se vor face ; - care sunt cerintele legate de depozitare,retragere si confidentialitate care trebuie indeplinite ; - care sunt metodele care vor fi utilizate pentru a da siguranta ca inregistrarile sunt disponibile atunci cand acestea sunt solicitate ; - care sunt inregistrarile ce trebuie predate beneficiarului,cum si prin ce mijloace. 17.Auditurile calitatii. PC va indica natura si extinderea auditurilor calitatii necesare a fi intreprinse si modul in care vor fi utilizate rezultatele pentru a corecta si preveni repetarea neconformitatilor care afecteaza procesul de executie. 18.Instruire PC trebuie sa stabileasca toate instruiile specifice necesare pentru personalul care executa lucrarea,precum si modul in care este indeplinita si inregistrata aceasta instruire. 19.Service-ul. Daca service-ul este o cerinta specificata ,planul trebuie sa indice modul in care executantul intentioneaza sa asigure conformitatea cu cerintele de service aplicabile.

S-ar putea să vă placă și