Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA LUNARA DE C.C. AL U.T.C, ANUL XIX - NR.

218 1 /89
CONSTRUCTII PENTRU AMATDRI
!II
SUMAR
pag. 2-3
INITIERE iN
RADIOELI:CTRONICA ........... pag. 4-5
Surse de curent constant
Variator
Stabilizator multiplu
CQ-VO .......................... pag. 6-7
Oin Simpozionului
al radioamatorilor YO:
transformatoa-
relor pe toruri de
Etaje RF de putere
HI-FI ....................... " ... pag. 8-9
Corector de ton
Efecte acustice
ATELIER ...................... pag. 10-11
Ceas
lera cu comparatoruI
LA CEREREA CITITORILOR ... pag. 12-13
INFORMATiCA ................. pag. 14-15
Calculatorul electronic ntre

............... pag. 16-17
Turometw
reversibil
CITITORII RECOMANDA ....... pag. 18-19
Contor digital
Convertor

variabil
automat
FOTOTEHNICA ................ pag. 20-21
Tester pentru blitz
de virare
REVISTA REViSTELOR .......... pag. 22
Amplificator
Regulator de
Magnetofon
PUBLICITATE .................. pag. 23
Radioreceptoare
SERVICE . ....................... pag. 24
Radioreceptorul "MILCOV 7"
(pag. 2-3)
Puternic n de
ire a Congresului al XII I-Iea ale Con-
ale partidului, de materializare
a istoricelor Teze din aprilie, precum a ideilor,
n magistrala
Expunere a secretarului general al partidului la
a Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Romn, a organismelor
democratice de
din 28-30 noiembrie 1988, ntregul
tineret al patriei, muncitori elevi stu-
intelectuali militari, se milioane-
lor de oameni tuturor
pentru a exprima secretarului general al parti-
dului, iubit al
NICOLAE de feri-
cire spre binele poporului, cu prilejul
zilei sale de
1n ziua de 26 ianuarie, zi ntregului po-
por romn, tineri mai vrstnici, femei,
muncitori, intelectuali, romni, maghiari,
germani de alte pe cel
ce conduce cu clarviziune desti"
nele patriei, exemplar, co-
munist care cete mai alese
cele mai nobile idealuri, pasiunea, de-
votamentul pentru fericirea
a tuturor fiilor ei. .
Sentimente de gratitu-
dine, un cald vibrant omagiu se spre
academician doctor inginer ELENA
membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-viceprim-minis-
tru al guvernului, al Consiliului
nal al remarcabil om
politic savant de renume mondial, pentru im-
portanta pe care o are la elaborarea
planurilor programelor de dezvol
tare a la continua nflorire a a n-
culturii la afirmarea lor
tot mai n lume.
Pe ntreg cuprinsul pretutindeni acolo
unde tineretul, n n-
treprinderi pe ogoare, n n la-
boratoare, institute de cercetare, pe de
activitatea tinerei vi-
realizarea unei nalte n
toate domeniile,
prin pasiunea a n
domeniile fundamentale, n diverse ramuri ale
precum permanenta spre au-
pentru mplinirea unei
complexe, cu o zestre de multi-
etapei istorice
de ntreaga societate.
poporului nostru se traduce prin inestimabila
la a
patriei, la elaborarea amplelor profundelor
analize n lumina materia-
list-dialectice istorice, a drumului perspecti-
velor noastre contemporane, analize
ce stau la baza politicii
partidului statului de dezvoltare n ritmuri
nalte, intensive a economiei noastre, a
culturii, de a nivelului de trai
material spiritual al ntregului popor, de n-
a
Romniei socialiste, de intensificare adncire a
de colaborare
un incontestabil faptul se-
cretarul general al partidului este un mare prie-
ten al tinerilor, le-a adresat n-
demnuri de a se forma cu res-
ponsabilitate pentru a deveni oameni
ai timpurilor eroice pe care le pentru a fi
capabili oricind preia, n industrie, n agricul-
n importante responsabi-
pentru a fi gata mai departe
ale poporului nostru, Rom-
nia pe noi culmi de progres Este o
realitate de necontestat faptul aceste
ndemnuri au mereu entu-
ziastul din partea tineretului studios,
preocupat permanent de a
unei profesii sau alteia, animat de imensa
de de a orizontu-
lui cultural, de afirmare pe n-
dar al muncii
tehnice, contribuind n mod specific la ridicarea
a patriei.
La aniversarea zilei sale de n acest n-
ceput de an, ntregul tineret al cu n-
mndrie ncredere, cu
dragoste spre NICOLAE
care pe umeri prezentului
viitorului nostru, gndurile de
spre
academician doctor inginer ELENA
le din adncul inimilor
putere de asigurindu-i de ata-
respectul pe care le deplin, n-
truct inima lor bate la unison in inima Romniei
de de miine.
profund mobiliza-
toare a secretarului general al partidului, tova-
NICOLAE n a
cu a
patriei, intregii
pentru a exprima secretarului gene-
ral al Partidului Comunist Romn,
Republicii Socialiste
Romnia, NICOLAE
sentimentele de
fierbinte dragoste
cu prilejul zilei
de de
ales simbol pentru
poporul nostru.
Avem permanent n exemplul
luminos, modelul minunat al omu-
lui ntre oameni al eroului ntre
eroi, al ctitorului Romniei socia-
liste, care din ado-
identificat
idealurile cu lupta a
poporului, a partidului comunist,
mobilizndu-ne permanent la n-
idealurilor acestui timp
tumultuos sub emblema
a spiritului
Sentimentele noastre de
gratitudine se n
timp, spre acade-
TEHNIUM 1/1989
mlclan doctor inginer ELENA
eminent om politic
savant de renume mondial, ale
activitate
modele pentru formarea
tinerilor ca oameni, ca
nari, ca con-
structori ai noastre socia-
liste multilateral dezvoltate.
permanent de intro-
ducerea noului n de
aplicarea n a celor mai noi
cuceriri ale tehnicii,
astfel cu armele
nice ale spiritului novator
lor, formu-
late magistral de secretarul general
al . partidului n Expunerea la
a Plenarei Comite-
tului Central al Partidului Comunist
Romn, a organismelor democra-
tice de
am realizat referi-
toare la din aliaje de aluminiu
pentru de toraj, la materiale
pentru industria petrochi-
la un aliaj de aluminiu su-
perrezistent. precum la un pro-
cedeu dispozitiv pentru realiza-
rea cu diametru variabil, care
reduce considerabil importul. re-
duce consumul de metal cu 30%
productivitatea muncii.
n prezent sntem de
stabilirea unor procedee moderne
de prelucrare a aluminiului aliaje-
lor de aluminiu cu ajutorul calcula-
torului, de de
a pulberilor de aluminiu a mate-
rialelor compuse din aluminiu,
obiective circumscrise prezentei
etape de edificare a noas-
tre socialiste multilateral dezvoltate
care a materializat prin cti-
toriile ce cu mndrie le denumim ale
Epocii Nicolae ntre
care se nscrie la loc de frunte Ce-
tatea aluminiului din Slatina, posi-
devenirii noastre,
mplinirii celor mai luminoase idea-
luri ale unui viitor luminos.
Pentru minunatele perspective
ale noastre socialiste,
pentru marile deschideri spre tot
ceea ce nou n so-
secreta-
rului general al partidului profunda
gratitudine a tinerei che-
se exprime plenar n
prin patriotismul faptei,
prin angajarea n lupta pen-
tru realizarea obiectivelor strate-
gice ale pentru promo-
varea a celor mai noi cu-
ceriri ale umane n pro-
cesul de n cercetarea
_
de ce, acum, gndurile noas-
tre de se n-
spre patriei noas-
tre socialiste, NICOLAE
ELENA

cite, modele de
nari le aducem cu
bucurie omagiul fierbinte la aniver-
sarea zilelor de
Ing. ION BUGA,
Atelierul de cercetare
Inginerie pentru
prelucrarea aluminiu lui Slatina
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Montajul din figura 15 rezul-
tate foarte bune n plaja
de ordinul miliamperilor sau al zeci-
lor de miliamperi. se
proiectarea sa pentru
mai mici, pot inconveniente
din cauza diodelor Zener (care ne-
cum se un anumit
curent minim pentru a
corect n regim de stabilizare), dar
R3, n
paralel cu sursa, i reduce
astfel La nevoie,
diodele Zener DZ1, DZ2 pot fi nlo-
cuite prin grupuri serie de diode
(1N4148 etc.) n polari-
zare Pe de parte, rezis-
R3 (sute de kiloohmi la
zeci de megaohmi) este
n ei fiind posibil ca monta-
jul nu ,,arl)orseze" la conectarea

atent schema din figura 15, ob-
nici unul din tranzistoa-
rele T1, T2 nu poate intra n con-
dect tranzistorul ce-
conduce, chiar foarte slab.
Este posibil ca montajul amor-
seze ;'1 R3, pe
baza reziduali ai tranzis-
toarelor, dar nu avem nici temeiul,
nici interesul ne pe
aleatoare. Prin
urmare, vom introduce
R3, prin experimentale
(preferabil de valoare ct mai mare),
al rol se la momentul
al oferind ambelor
tranzistoare o polarizare
ce ansamblul a intrat In regi-
mul normal de R3 nu
mai la nimic, ba mai mult,
sursei
prin efectul de
Ar fi de dorit deci ca rezis-
fi automat
din circuit imediat ce
datoria, intrarea
tranzistoarelor n regimul normal
de
Materializarea acestei idei este
foarte ne aducem
aminte de posibilitatea tranzistoa-
relor cu efect de cmp (FET) de a
ca comandate
prin tensiune. rolul re-
R3 l poate juca
a unui J-FET, iar cel al

tensiunii de oricare din
de tensiune pe R1 sau R2.
De exemplu, n figura 16 se suge-
conectarea FET -ului n para-
lel cu circuitul emitor-colector al lui
T2, cu sursa n emitor.
t>a pre::;upunem ca am alimentat
montajul (nu n serie cu el se
va afla obligatoriu de
dipolul T1-T2 nu a
intrat instantaneu n De-
oarece T2 nu conduce, de
tensiune pe R2 din emi-
torul este practic Prin ur-
mare, FET -ul T3 va avea polarizare
ceea ce deter-
intrarea sa n la cu-
rentul maxim n date.
Aceasta provoaca intrarea n con-
a lui T1, polarizat acum n
care, la rndui l atrage n
pe T2. Pe de
parte, intrarea n a
FET-ului ulterior a lui T2 duce la
unei de tensiune pe
R2, a unei pol a-
pentru T3 n
sens de blocare. Nu ne dect
alegem convenabil valoarea re-
R2 J-FET -ul T3 (cu ten-
siunea de prag Vp ct mai
pentru ca acesta se blocheze to-
tal de ce ansamblul T1-T2 a
amorsat.
5. UTILIZARE
Recapitulnd foarte pe scurt, sur-
sele de curent au menirea de a men-
intensitatea curen-
tului printr-un circuit dat, indiferent
de a acestui cir-
cuit de de tensiune la
bornele sale. proprietate
este n si-
practice, dintre care men-
doar cteva exem-
ple clasice.
O a electronicii o
constituie semnalelor n
de "dinte de cu o
ct A mai de
(fig. 17). In de compromis,
aceste semnale pot fi
un condensator de la o
de tensiune prin
intermediul unei des-
periodic condensatorul la
intervale regulate de timp (de
exemplu, atunci cnd tensiunea la
bornele lui atinge" valoare
sau o din tensiu-
nea de Rezultatele ast-
fel snt modeste,
du-se efectul legii de
n aceste (fi-
gura 18, cu rampe de mai
mult sau mai curbate, n func-
de pragul de Reme-
diul, aplicat pe att n
montajele cu componente discrete,
ct si n structura circuitelor inte-
grate, l constituie con-
o
aensatorului nu de la o tensiune
constanta, ci printr-o de cu-
rent constant. Tensiunea la bornele
condensatorului va astfel li-
niar n timp, putndu-ne apropia ori-
ct de mult de forma din fi-
gura 17.
O a surselor
de curent, deja, o con-
stituie cu
citire prin
Rx vom
injecta un curent constant 1,
rea de tensiune la bornele ei va fi
direct cu
Ux == Rx!. Prin intermediul unei eta-
adecvate, tensiu-
nii Ux ne va permite deci citirea li-
a valorii Rx pe scala voltme-
truluL
tu 18
WM
o
Se de asemenea, n cazul
unui etaj de amplificare cu un tran-
zistor n conexiune emitor comun,
n tensiune este dictat, prin-
tre altele, de valoarea
din circuitul de colector, Rc. Cum
sursa de curent este practic echiva-
cu o foarte mare, o
putem utiliza pe post de
de colector, cu avantaje nete n
ceea ce stabilitatea,
nnd astfel valori considerabile ale
n tensiune,
cu n ceea ce
dozarea a reac-
negative.
Se mai frecvent sursele
de curent n cazul amplificatoarelor
atunci cnd se impune
ca suma de emitor ai ce-
lor tranzistoare implicate
riguros practic,
din emitoare se
printr-o de curent
de valoare
O larg a sur-
selor de curent o constituie amelio-
rarea de stabilizare
ale diodelor Zener. Astfel, se
rezistenta de oolarizare
IlO
RS
A(+ J
B(o. )
a diodei Zener printr-o de cu-
rent cu valoarea tensiunea la
bornele diodei devine incomparabil
mai n raport cu
inevitabile ale tensiunii nestabili-
zate de alimentare.
de aceste tradi-
sursele de curent pot
numeroase alte profi-
tabile n particulare. Pentru
a da numai un exemplu de acest fel,
presupunem ne-am propus
realizarea unui exponometru pen-
tru fotografi ce, utiliznd n
acest scop o Ideal ar
fi ca aparatului fie
direct cu timpul ne-
cesar de expunere, ceea ce ar oer-
mite, pe baza unei simple etalonari,
citirea a valorilor de
timp. cum se valoarea
a in-
vers cu iluminarea,
deci timpul necesar de expunere -
la rndul invers cu
iluminarea - va fi o aproxi-
mativ de valoarea a
Nu ne deci
dect cu li-
lucru pe
care l putem face foarte comod in-
jectnd prin ea un curent constant si
cu un voltmetru adecvat
de tensiune la bornele sale.
n fine, se cuvine
aici simbolul al sursei
de curent constant, indicat n figura
19, unde este
sensul al curen-
tului electric, de la plus spre
minus. De se
turat valoarea curentului con-
stant, de exemplu t = 5 mA sau
orescurtat 5 mA.
6. DIODE DE CURENT
CONSTANT
Constructorii amatori care au lu-
crat cu FET-uri sau care cunosc cel
teoretic modul lor de
nare au ntlnit mai mult ca sigur
acestora ca surse de cu-
rent constant pe larg n nu-
merele 12/1982 1/1983 ale revis-
tei, la
a intra aici n detalii, reamin-
tim n figura 20 schema unei astfel
de surse cu un J-FET ca-
nal N, iar n figura 21 caracteristica
'o == f(U
Gs
) pentru configu-
(curoa 1).
- \fus
-
o
10
IOSS
Dupa cum se caracteristica
este practic de va-
loarea tensiunii V
ps

curentul de drena 10 fiind dictat
aproape exclusiv de valoarea ten-
siunii de polarizare
V
Gs
. Prin urmare, alegnd convena-
bil valoarea R, implicit a
de tensiune pe ea - care va
fi tocmai V GS - putem stabili prac-
tic orice intensitate de curent
prin de Rs, n
plaja 0...;- 'Q.ss (unde loss este valoa-
rea maxima a curentului de
pentru exemplClrul dat de FET, co-
V GS = O,
R = O).
n planul carac-
teristicii 10-V
Gs
o
de V QS = -R . 10 (dreapta 2
din figura 21), aceasta va intersecta
graficul caracteristicii 1 n punctul
M, care este tocmai punctul de func-
a tranzistorului n regimul
ales, pentru V GS = -R . i
o
.
Prin urmare, pentru o valoare
a R din circuitul
sursei, montajul din figura 20 asi-
un curent constantei i
o
prin re-
de Rs n cir-
cuitul de sau, altfel spus,
montajul o de cu-
rent constant. Practic se re-
zultate (precizia de
cca 10%), cu ca tensiunea
de alimentare U un
anumit praq minim.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
TEHNIUM 1/1989
620 k1l.
1W
Th.
T3N8
(
100 kJl
tin.
O,1p F
400 V
N

consumator
Montajul a fost conceput experi-
mentat pentru reglarea a lu-
minoase n cazul becurilor cu ali-
mentate de la (veioze sau alte corpuri de
iluminat). Cu piesele indicate n (fig. 1)
se comanda unui curent maxim de cel
1,5 A a redre-
soare si a tiristorului, ceea ce corespunde unei
o
o CONSUMATOR
puteri maxIme de cca 350 W.
Principiul variatoarelor de tensiune cu tiris-
toare a fost reamintit recent n (vezi, de
exemplu, "Tehnium" nr. 6/1988, pag. 3),
ne vom rezuma la cteva cu caracter

In primul rnd introducerea la in-
trare a unui filtru din bobina de soc S
fL-.lC
1
__
C
_
2
0
-j{" -
I
Th
o
condensatorul C1, abSOlut necesar pentru in-
pe care altfel montajul i-ar
propaga in sau, direct prin n ime-
diata perturbnd recep-
toarelor radio sau TV. Bobina S se pe o
de de (08 -7- 12 mm).
cu lungimea de cca 5 cm,
cca 30 de spire cu conductor CuEm 01 mm.
Condensatorul C1 (47 -7- 100 nF. nepolarizat) va
avea tensiunea de lucru de cel 400 V.
Tot la intrare, in paralel pe firele de alimentare
cu tensiune a mai fost o re-
R1 (470 -7- 820 kn/1 W). care are rolul de
a ntr-un timp relativ scurt condensata-
ruj C1 deschiderea 11. Va-
riatorul se la prin intermediul
unui cordon cu iar n acestei re-
atunci cnd scoatem din
(cu 11 nchis consumator), la bornele sale
va persista tensiu nea condensa-
torului C1, riscnd astfel ne chiar
cteva ore.
Puntea redresoare PR (3PM4 - 3 A/4QO V)
tiristorul Th (T3N8 - 3 A/800 V) au fost
nat supradimensionate din considerente de si-
Oricum, tiristorul va fi montat pe un ra-
diator cu de minimum 50-75 cm
2
.
Valorile componentelor din de defa-
zare (C2, P1, R3) nu snt critice, putnd fi optimi-
zate experimental, n de sensibilitatea ti-
ristorului utilizat. Nici de limitare R2
nu are valoare dar circuitul de defazare va
fi definitivat alegerea lui R2,
se regla fin din P1 puterea pe consuma-
tor de la o valoare ct mai
"p!lpirea" becului.
In figura 2 o sugestie de amplasare
a componentelor pe de montaj de ca-
blaj, acesta din fiind "clasic", cu fire groase
de conexiune (nu cablaj cu circuit
imprimat). Radiatorul folosit este cu aripioare
verticale, iar este n soclu.
Pagini realizata de fiz. ALEX.
ST ABILIIA lOR MIIL TIPLU
Pentru a la alegere, mai
multe tensiuni stabilizate n trepte
fixe plecnd de la o tensiune conti-
Ui, putem apela la artifi-
ciul care o sin-
de stabilizare R1-0Z,
divizor rezistiv adecvat n paralel cu
dioda Zener, un tranzistor de medie
putere (80137, 80237 etc.) pe post
de regulator serie conden-
satoare suplimentare de filtraj (se
presupune tensiunea de intrare
Ui este bine pentru curentul
de dorit).
8aza tranzistorului regulator este
la Uz sau la o frac-
din acesta cu ajutorul
divizorului rezistiv R
2
-R
4
, n
de comutatorului K. Tensiu-
nea a diodei, Uz, se alege
cu cca 0,7 V mai mare dect tensiu-
nea la
Montajul este recomandabil nu-
mai n cazul tensiunilor mici (sub
12 -7- 15 V) la de sar-
la cca 200 mA), n afara
acestui domeniu putnd
probleme serioase de ter-
TEHNIUM 1/1989
mica, in special pe tranzistorul re-
gulator. Oricum, tranzistorul va il
montat pe un radiator in de U
de aluminiu), cu de
minimum 15 -7- 20 cm
2

De exemplu, plecnd de la o
de tensiune Ui = 12 V pen-
tru un curent de de 200 mA,
putem realiza un mic stabilizator n
trepte de valori uzuale, cum ar fi 4,5
V; 6 V; 7,5 V; 9 V. n acest caz se vor
monta, evident, patru rezistoare n
divizor n loc de trei. Dioda Zener
OZ.se va pentru Uz = 9,7
V, ain seria PL 10Z, R
l
se
va lua de ordinul a 150 fl/1 W (tato-
nare n fu de
factorul beta al tranzistorului), iar
cele patru din divizor se
vor. alege tot experimental, n urma
unui calcul elementar. Se va avea n
vedere faptul tensiunea de
pentru orice a lui K, este cu
cca 0,7 V mai dect
din pe
nea BE a tranzistorului. Suma rezis-
din divizor se poate lua de
cca 500 O -7- 1 kO.
T
+Uo
1
DZ
5
Din Simpozionului national
al radio amatorilor VO - Constanta, 1988
=
W M ::.: JI''' ___ .JI._ ..... _n. ..
DUMITRU V03BD
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Se n general
TBLF se cu trei sau
mai multe conductoare o ceea
ce o linie cu trei
sau patru fire.
stabilim ce
trebuie
aceste "linii lungi".
Pentru s-a apelat la
"puntea de adaptarea", pu-
n revista "Tehnium", care
este una din cele mai simple valo-
roase scule pe care poate
orice radioamator.
cum s-a procedat: s-a con-
pentru fiecare sortiment
de conductor cte un fider cu
fire identice aproximativ
de ori pe centimetru lungime.
Din acestea s-au de 50
la 80 cm lungime, care s-au co-
nectat la punte ca n figura 2. Pun-
tea va fi in echilibru (<;:oeficientul de
reflexie aproape zero) numai
cele etalon I DEN-
TICE au o valoare cu impe-
a liniei lungi
trebuie dis-
punem de PERECHI de
etalon cu diverse valori ntre 20
250 n trebuie la
suficient de mari pentru
ca se pre-
zinte ca o linie Poate fi folosit
drept generator de RF transcei-
verul A412 pe banda de 28 MHz, cu
puterea pun-
trebuie fi de
aceasta cu
(am folosit 2 W).
trebuie realizat un TBLF
care face trecerea de la
Z1 la Z2, se vor folosi
conductoafe bifilare cu
cu media geo-
a celor
Ze = -vzr:-z2
este de la trans-
formatorul de produs de
linia n '\/4, deci PER-
MAXIME (in pri-
a de
se lungimea
a conductorului bifilar
este de '\/4.
In exemplul ales 21 = 50 n, Z2
200 n = 4-50 n, deci este o
linie cu = 100 n, 4-0,25 mm
CuEm, cu doua pe centi-
metru, care prin diametrul este

ca umplere a torului.
un TBLF cu patru n-
dintre care una
Pentru simetriei, un
al neutilizate se va co-
necta la dar se va avea
fie OPUS celui deja legat
la s-a legat nceputul la
de 50 n, la
se va lega la
Verificarea TBlF-ului se face cu
n-
pe o rezis-
de 200 O folosind la punte
un etalon de 50 n (fig. 3).
x Tr.3
z=son. c
+
LAC=....lli..:kLZOOJQQ.=':'2\JH
2nF 6,28.318,84
LAS; LOC ::.11p H
Zc" 200-50 c100n..
SEVA BOBINA PE 2 TORURI 10
2
x
25 SPIRE CU 2 CONOUCTQARE
IZOLATE EMAIL +
C9
-ta--e--____ --.
Variind generatonilui
n banda de vom
curba din figura 4.
acum cteva cuvinte despre
miezului de Pentru
a prOduce n circuitul magnetic al
unui tor un semnal curat nedistor-
sionat, trebuie ferita cu
o de B mai dect
100 Gs.
presupunem avem un am-
plificator a putere este
cu 100 W; tensiunea eficace la bor-"
nele transformatorului de va
fi cu 86,5 V. Aplicnd formula:
Bmax =
U10
8

4,44F-NS
86,5-10
8
Bmax = = 41 Gs
4,44'3,5'10
6
'20'0,68
x a
BT 3
x
ST!.
unde: 3,5 = n MHz; 20 =
nr. de spire; 0,68 = mie-
zului feritei (cm
2
).
Desigur, noi pornim de la o
al Bmax nu-I dar
cum am discutat mai inainte,
cu metode scule simple, accesi-
bile unui radioamator, am determi-
nat AL-ul; nr.
de spire; frec-
la care poate func-
torul.
n acest caz este de presupus nu
l-am cu mai mult de 100 Gs
si nlocuind n formula mai sus
ne putem da seama
nu putem Bmax a torului
propus. Ceea ce constituie un fapt
foarte interesant este
mica a torului n exemplul nostru
(0,68 cm
2
), care poate fi cu
100 W - aproape de necrezut to-
tusi aceasta este realitatea.
Cteva cuvinte despre atenuarea
nedorite folosind TBLF.
se un tabel care
atenuarea semnalului (n decibeli)
n de armonica
acum un mod de realizare a
unui amplificator liniar n banda 3 la
30 MHz, conceput cu TBLF, al
nivel de intrare este de numai
1 mW/50 12 (0,223 V) pentru a
scoate la o putere de 10 W/
VA BOBINA PE 2 l'I:JruRI 91)
SPIRE cu 2 CONru:TOARE
IZOLATE EMAIL
nJRE/cm . ALN'ZO-'ZS
75 n, practic liniar n banda.
schema (fig. 5) pare compli-
la prima vedere, nu se abate cu
nimic de la clasice. Voi da
privind problema care ne
anume
TBLF.
Regimul de al tran-
zistorului T1 este n fel ales ca
n colectorul lui o impe-
Z = 200 n, unde vom conecta
primul transformator Tr. 1, n raport
1/4, respectiv 200/50 n (detalii n fi-
gura 6).
apoi detaliile pentru
lui Tr. 2 (fig. 7), care
este tot n raport de 1/4, dar 50/12,5 n
pentru a excita corect tranzistorul
T2. Droselul Dr 3a plus Dr 3b va
avea o de 12 IlH la un cu-
rent I = 0,4 A.
n colectorul tranzistorului T2
avem conectate transformatoarele
Tr. 3 plus Tr. 4 (fig. 8) care ba-
zele tranzistoarelor finale T3 si T 4.
de ale
acestor transformatoare cu-
plate fiind 200/50 n, respectiv
50112,5 n, ele pot fi consJruite se-
parat sau pe miez. In figurile
8 9 am desenat moduri de
reprezentare a celor
transformatoare, iar n figura
10 schema de legare a bobinelor
Tr.3-
l
c
Zc=
TOR I.C.E. T ZO.10.SF4 AL-20-30
SE VA B081Wo cu 2
2 TURE/em, EMAIL 4> 0,25
NR, SPIRE !N FUNCTIE DE "AL' PENTRJ
INDUCTAN"(A
Tr.4 -Ltot-LA' La' La' Lb (CONFDRM I<t,l.A"t.l-''::\JH/
4>0,3
IN REST CA LA Tr.3
TEHNIUM 1/1989
De felul corect cum
snt legate bobinele depinde succe-
sul TBLF-ului si mai de-
parte a amplificatorului. Nu am dat
de spire, acesta este n
de ferita respec-
tiv de AL-ul torului. Acesta l vom
determina noi conform locului fo-
BT 3
BT4
losirii vom aplica de calcul
mai sus. Nu nici
alegerea diametrului conductoruiui
cu care bobinele
Cele indicate snt date de
mine; cu conductoarele procurate
de dv., torul cores-
punde.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
Tr.5
..
Ri:18,7S!l
x

a
IESIRE
c
A
C
eli.
a )(
TRANSFORMATORUL DE IESIRE SI DESIMETRIZARE
,.....-___ , l'

Tr.6

RS-75n
Aa 75 ::. 37,S.n.
TOR. IC.E. T20)(10
x
5FL. AL- 20-30
SE VA !OBINA CU L. CONDUCTQAFt
PAS 2 TURE/em) 0/3 EMAIL
L tot aA bB: 4)(75 300 :24 uH
. q28.2 12;55 I
LOESIMETRlZARE= 2- 75
6
= 12pH Ze -75!l
12,5
SE vr::F< BOBINA 2 O,8EMAIL
n ceea ce calitatea
aceasta este
NEUTRAllZAREA (NEUTRODINAREA)
Ing. TUDOR vos-seaaca/a
O (intr-un cadru limitat)
de combatere a este neutralizarea
despre care s-a discutat n descrierea tubului
OOE 0,6/40. Metoda se pe principiul
intr-un sistem apar efecte nedorite, acestea
pot fi contracarate se introduc noi
cu sens contrar. Aceasta n cazul de
elaborarea unor circuite suplimentare a
contrabalanseze efectul cuplajului in-
care cum am este de nen-
metoda este
chiar foarte dar cu un "echili-
bru pe nu este chiar exage-
deoarece o teorie a acestei me-
tode pune in n mod ct se poate de clar
limitele de aplicare
(.uRMARE DIN MR. TRECUT)
Dintre aceste metode numai primele trei aduc
reale avantaje; dezavantajele ulti-
melor in raport cu sporul de putere snt atit
de mari inct nu pot fi considerate
nale".
De la nceput trebuie dublarea puterii
numai 3 dB, un modest n
la tu-
buri vor realiza acest care nu este de
neglijat. unui al treilea tub aduce un
nesemnificativ abia cu patru tuburi se
6 dB. Deja de la tuburi apar
de montaj la care vom reveni.
puterii prin alegerea unui tub cores-
calea cea mai mai
Structura montajului nu se (din
punctul de vedere al schemei, ordine de ampla-
sare etc.); noile componente (bobine,
condensatoare etc.) vor trebui construite sau
alese de putere, tensiuni
etc.
n genera', principiile de
unui ORO de mar.e nu
mai cu ceea ce ne-am sa ve-
dem, de la 25 sau 150 W.
n ceea ce puterii nu
alte dect cele pri,!i.
Exceptnd puterea sporita,. d.e.
tehnic se vor la acel nIvel I.n 11-
armonicilor etc., ca n cazul
puterilor mai mici. De aici n nici un caz nu tre-
buie se ideea 50 W sau 500 W repre-
numai o chestiune de a tubul a-i asi-
gura regimul de lucru. iar restul merge de la sine
ca la 10 W.
TEHNIUM 1/1989
n domeniul puterilor mari apar probleme spe-
cifice, rezolvarea lor nefiind dect
acumularea unei ndelungate.
tuburi n paralel o
ce un de 3 dB n putere la
aproximativ nivel al Tre-
buie notat aici stabilitatea unui asemenea sis-
tem scade deoarece capacitatea a
"noului tub" este de data aceasta
tuburilor de putere se face
criterii (principiul similitudinii) de na-
nct forma, dimensiunile, geo-
metria electrozilor indiferent de pu-
tere, la interne de ordin de
ca la tuburile de putere.
De tetroda YL 1120 5kW fu
n SSB o capacitate Cag = 0,2 pF!
YL1121 5,7 kW. are Cag = 0,16 pF, iar
YL 1340 318 W are Cag = 0,05
pF (Philips).
Pu nerea n paralel a mai multor tuburi nu mai
acest principiu, pe de o parte, iar pe de
alta, trebuie constatat lungimea conexiunilor
circuitele de acord va considerabil
n mod inegal pentru fiecare tub n parte. Asime-
triile astfel introduse vor face ca la
nalte tuburile diferit, astfel nct
pentru unele apare o iar altele
nu. putere.
In AF poate fi cu
succes. In ceea ce utilizarea tuburilor n
contratimp intervin o serie de probleme
mai mult de ordin tehnologic, o infrastruc-
de n realizarea
sistemelor de acord al circuitelor. De
asemenea, grija n simetriei,
este un impediment.
Astfel, se pe o (ca-
zul profesionale). este posibil
previzibil ca sistemul se n stare de
echilibru, seama de toate
lor datorate tuburilor, fluctua-
de tensiune, devierilor de etc.).
n cazul amatorilor care pe
pe mai multe benzi, fiind deci nece-
refacerea acordului ori de cte ori se modi-
limitele metodei pot fi cu

Tot din teorie n cazul .. limitei
efectul (stabilitatea) se trans-
n contrarul
aplicarea acestei metode, pe
devine n regIm de
acord variabil. O de
mai sus care se poate iT} cazul Slste-:
melor simetrice in descrIerea tubulUi.
OOE 0,6/40). 't V , f
Din sistemele a In
structuri mai sofisticate decI mal accesi-
bile amatorilor.
(CONTINUARE.N NR. VIITOR)
n vederea extinderii de lucru a co-
rectorului de ton cu (tip Baxen-
dall), n urma unei ingrijite s-a
o care n
banda de pentru
joase, medii nalte. Schema se ba-
pe oferite de utilizarea ampli-
ficatoarelor Pentru unui
montaj cu HI-FI, s-au utilizat circu-
ite integrate specializate n amplificarea semna-
lelor electrice de nivel mic (de ordinul
lor), avnd un semnal de caracteri-
zat de un raport semnal/zgomot foarte bun (0,9 JN/
V), de tip I3M387AN. Acest circuit integrat con-
amplificatoare identice,
alimentate de la de tensiu ne.

//V?""I,A. "1'
1
-4'6
/l/-131f7
Ing. EMIL MARIAN
intrarea inversoare a amplificatorului
nal. Acesta este amplasat, n cadrul blocului func-
ntr-o de repetor pe emitor.
Acest lucru permite o adaptare de op-
ntre sursa de semnal corectorul de ton
propriu-zis. aplicarea semnalului de
intrare pe intrarea inversoare a amplificatorului
permite un transfer in-
al formei de a semnalului de au
cu distorsiuni THD TID minime.
De la amplificatorului sem-
nalul audio se prin intermediul condensa-
torului C4, etajului corector de ton propriu-zis.
Se acesta un filtru activ,
fiind de semnalele prelu-
crate nsumate pe intrarea inversoare, la care

Montajul
- tensiunea de alimentare Vc.C. = 14 V;
- de intrare Zi = 100 k.o;
- tensiunea de intrare VRMs. 200 mV;
- banda de f = 20 Hz -7 20 kHz;
- amplitudinea
f = 40 Hz, A = 12 dB;
f = 1 000 Hz, A =-10 dB;
f = 12 500 Hz, A = 12 dB;
- raportul semnal/zgomot FIN 2:: 70 dB;
- distorsiuni armonice totale THD ::; 0,06%;
- distorsiuni de TID ::; 0,02%.
Schema a corectorului de ton este
n figura 1. Se a
blocuri distincte, anume eta-
jul de intrare etajul corector de ton propriu-zis.
Etajul de intrare un amplificator ope-
C11, specializat n amplificarea tensiuni-
lor de nivel mic posesor al unui raport
semnal/zgomot foarte bun. Semnalul de intrare
se prin intermediul grupului C1-R1, la
o
8
snt conectate cursoarele celor trei
tre de reglaj.
schemei electrice este astfel rea-
nct, n de cursoarelor poten-
P1, P2, P3, se pot efectua
riie sau dorite n banda de audiofrec-

n vederea centrale (fil-
tru de de a tonului, n limite de
maximum 10%, se pot utiliza
C'7 = 5 C6'
C7f
o
= C7f
o
'
unde
f
o
= fd =
C7, C6 = condensatoarele CT,
C6' = condensatoarele care se n
urma
pentru
rii) la f
Q
(sau f
o
') se (cu ma-
ximum 10%) valoarea R5 R9.
Semnalul de corectat pre-
se preia de la amplificatorului
CI2 la montajului
prtn intermediul grupului C14-R14.
In vederea raportului semnat/zgo-
mot al montajului s-au montat condensatoare de
filtraj de 0,1 /-LF pe partea de alimentare a
circuit integrat, amplasate fizic chiar pinii
acestora. Condensatorul C13 un fil-
traj suplimentar, tot n vederpa
rii nedorite, ce s-ar putea propaga
accidental pe partea de alimentare a montajului,
chiar tensiunea de alimentare este stabili-
bine
REALIZARE REGLAJE
Montajul se pe o de sticlo-
stratitex placat cu folie de cupru. Schema cabla-
jului imprimat este n figura 2 (vedere
dinspre cablaj), iar modul de amplasare a com-
ponentelor n figura 3 (vedere dinspre partea cu
componente). Se montajul este ste-
reo (altfel nu se mai poate concepe un montaj HI-FI),
iar cele canale identice fo-
losesc cte un amplificator din cele
circuite integrate, CI1 C12. Pentru
nerea unui montaj cu estimate ini-
n mod obligatoriu se folosesc numai com-
ponente electrice de cea mai calitate (rezis-
toare de tip RPM, condensatoare cu tantal sau
multistrat etc.). Se testarea a
circuit integrat. Pentru acest lucru se
separat un montaj de testare, eventual
fiecare amplificator amplifice de
10 ori un semnal de cca 100 mV/1 kHz. Semnalul
de la se poate vizualiza cu ajutorul unui os-
ciloscop sau, n lipsa acestuia, se cu o

n scopul unor reglaje n ca-
drul montajului, locul de amplasare a firelor de
duble s-a realizat
astfel nct permite montarea a unor poten-
semireglabile. lor se face cu
o electric de operator
(pentru a nu introduce pe
amplificatoarelor foarte sensibile
la semnale aplicate din exterior n mod aleato-
riu). montarea componentelor, se reveri-
montajul cu orice ducnd la
cel acestuia la parametrii
Se
galvanice finale de semnal-corector de ton-
amplificator de (sau de
duble se obli-
gatoriu cu conductor ecranat. Alimentarea mon-
tajului se face de la o de tensiune
de 14 V (obligatoriu bine
Se montajului, se alimen-
cu tensiune se (utiliznd un volt-
metru de C.C.- cu de intrare mini-
mum 20 k.oN) tensiunii de (de
cca 7 V) la fiecare din cele patru amplificatoare
(pinii 4 5).
Se intrerupe alimentarea montajului se scot
de la intrarea lui. Ulterior se conec-
provizoriu montajul n de audiofrec-
n care va (ntre preamplificator
amplificatorul de putere). Se
montajul, se semnalul de
la sale se (auditiv sau vizual,
cu osciloscopul) eficacitatea lor.
acest lucru se ntrerupe alimentarea montajului
se (ecranat ntr-o cutie din
de fier de minimum 1 mm grosime)
final n cadrul complexului electroacustic unde
va fu
Montajul va confirma pe deplin con-
structorului amator, din toate punctele de ve-
dere.
TEHNIUM 1/1989
Acest articol vine ca o comple-
tare ia articolul "Efec! acustic pen-
tru adresndu-se special
iubitorilor de efecte fuzz. acest
E ens snt propuse cititorilor spre
realizare montajele din figurile
./ 1-6, montaje care nu
grade de complexitate ridicate. La
realizarea lor s-au ales numai com-
ponente de
de procurat. simpli-
montajelor, cablajele impri-
nu au mai fost prezentate.
In primul montaj (fig. 1) semnalul
de intrare este aplicat la intrarea
amplificatorului realizat cu tranzis-
toarele T1 T2, prin
trul de volum de 1 MO. Semnalul de
la distorsionat, este limitat
(netezit) de cele diode D1
D2,iar componenta sa de
este de circuitul
din condensatorul de 500
o [!t---e--+-II
IN 10p F
pF rezistoarele de1 Mil.
1 Mil se
intensitatea (volumul) fuzz-ului de
la maxim la minim (semnal normal).
Montajuldin figura 2
un amplificator realizat cu tranzis-
toarele T1 T2. de
1 Mil gradul de distorsio-
nare, iar de 50 kn
nivelul de al sem-
nalului. Cnd efectul fuz;Z nu poate fi
complet eliminat prin
trul de 1 MO, se va conecta un co-
mutator ntre intrare pentru
deconectarea fuzz-ului.
Montajul din figura 3 are ca ele-
mentede tranzistoarele T1
T2, care un amplificator
n tensiune. acestuia este
suficient pentru a fi excitat de un
semnal de nivel mic.
semnalului furnizat de o de
n urma acestei
la lui T2 se semnalul
distorsionat. de 1
kO cantitatea de
n circuit prin
condensatorul de 25 pF, deci gradul
de amolificare a semnalului.
Rolul de 390 il 8,2
kil, montate n colectorul tranzisto-
rului T2, este de a tensiu-
nea de la un nivel convenabil,
care apoi este reglat nece-
din de 250 kH.
Montajul din figura 4 este foarte
simplu deci de realizat. Pie-
sele nu snt critice sau de calitate,
att timp ct singurul lucru
este distorsionarea semnalului.
Din de 10 kO (li-
niar) se gradul de distor-
siune, iar din de 50
kO (logaritmic) nivelul de al
semnalului.
TEHNIUM 1/1989
Student ANDREI BUTUC
Montajul din fi'gura 5 o
a montajului din figura 3.
Tranzistoarele T1 T2
semnalul de intrare n
amplificare este suficient pentru a
distorsiona un semnal furnizat de o
de
1 kH cantitatea de
deci n ten-
siune. Volumul se cu a}u-
torul de 100 kO.
Comutatorul introduce sau
montajul ntre intrare
Montajele prezentate n figurile 1,
2, 3, 4, 5 se sub forma
unor cutii cu mufe pentru
intrare, alimentare. Acest
mod de realizare trebuie
conectarea mai multor cutii n serie
pentru accentuarea efectului.
Montajul din figura 6 multe
avantaje celor care o utilizeze,
prin faptul
+9V
IN
efecte mult n muzica dis-
co-hard
redus de
Circuitul este astfel
n fie de
mare a distorsiona un sem-
nal de nivel foarte mic. Oistorsiona-
rea semnalului duce la
efectului fuzz.
Diodele D1 02 nivelul
semnalului la de
altfel de divizorul de
Acest circuit efectul
SUSTAIN,
foarte mari, efect ce duce la
rea unor sunete noi, foarte
IN
2)2k
2x1N {'11.8
a.--ul----oo IN
Ol1pF
100pF
FUZZ
01
1N914
02
1N 914
+9V
OUT
+9V
o
+9V
)'
I OUT
I
I
I
I
I
I
I
I
I
-t-
9V
OUT

CEU
Sing_ TRAIAN BAIDOC. V02DGP/S
Ceasul, realizat n pro-
prie, n regim perma-
nent de peste un an de zile nici
o relativei sim-
numeroaselor de
detalii tehnice din partea unor con-
structofi m-am gndit
fac cunoscut tuturor amatori-
lor.
n principiu, aparatul
adaptarea celulelor de cu
lED-uri (avnd anodul comun) la
partea (cip-ul) unui
ceas electronic "de nlocu-
ind astfel cu cristale lichide
(el) original eliminnd
dezavantajele acestuia:
a caracterelor, imposibilita-
tea la ntuneric etc.
nem astfel un ceas de foarte
util, cu consum de energie
mult redus de varianta
acestuia cu CDB-uri
la de tensiune sau
Alt avantaj n faptul la
sa am folosit piese
nuite de uz larg, realizate n tehno-
logie n locul bufferelor
MOS care necesare. Res-
pectnd principiul, adaptarea poate
fi absolut tip de ceas
electronic "de disponibil.
Exemplul coneret pe care l prezint
este pentru tipul cel mai simplu
mai caracterizat de lucrul
n mod AM-PM (ora 13 este
1); se face
cip-ului care prin bareta
de contact ajung la
Cl; acestea trebuie 'fie n
de 13. Pentru un alt tip de' ceas,
CIP
ment al cu Cl se face prin
aplicarea n - defazaj n
patru trepte - a tensiunilor de co-
(nivelurile de (+) 1,5 V
(-) 1.5 V) pe substratul linia ce-I
definesc, iarneactivarea prin apli-
carea acestora n de mentio- .
nat nivelul de (-) 1,5 Veste
nut de cip printr-un convertizor in-
tern.
n tensiune a
el trebuie ntr-o
n curent
jului cu lED-uri; pentru aceasta am
preluat partea a substratu-
rilor cea a liniilor, le-am
amplificat n curent tensiune)
prin intermediul unor etaje simple
cu mare de intrare (buf-
fere) , ale
cu lED-uri, avnd toate ca-
. racterele dispuse
analog cu CL. In acest fel
pe anozii cu lED-uri vom
avea alimentare cu tensiune pozi-
doar pentru vrful pozitiv al sub-
straturilor, iar catozii segmentelor
cu lED-uri vor fi la
doar pentru vrful negativ al li-
niilor, astfel nct aprinderea unui
anumit lED va avea loc numai la
unei tensiuni de activare
pe segmentul al
cu CL.
Schema este
n figura 2. De remarcat masa
ceasului de era la plusul
bateriei extraplate; n noul montaj
masa va fi la borna minus
(nivelul O din figura 1 sus), co-
menzile ,,DATA", "MOD" etc. vor
bufferele, ct implicit cu
lED-uri nu vor mai avea tensiune
de alimentare; stare este
n cazul
mai ndelungate a aparatului, pen-
tru reducerea uzurii cu
LED-uri.
Bufferele celor substraturi
snt realizate cu montaj
Darlington folosind tranzis-
toare complementare. Bufferele ce-
lor 11 linii (l1 7 l 11) au fiecare n
lor cte un simplu
comparator (1/4 din a
este n ,,1" logic n
unui semnal la intrare sau valoarea
a acestuia (diodele blo-
cate) "O" logic atunci cnd tensiu-
nea de intrare (l r 7 l11') devine
mai dect (-) 1,3 V (dio-
deie deschise). Tensiunea pe in-
comparatoarelor nu va' putea
cu mai mult de 0,2 V sub
masei diode-
lor), integritatea acestora fiind ast-
fel dintre for-
mele de de la intrarea (l l' 7
l11') bufferelor snt pre-
zentate in figura 1 a pentru substra-
turi n figura 1 b pentru linii. Dato-
cu tensiune
a bufferelor, luminozitatea
poate fi me-
diu.
O o constituie
efectuarea
conform figurii 3. Acest lucru este
necesar pentru a din
cu anod comun un cu doi
anozi comuni, celor
substraturi. Pentru aceasta se
va desface capsula cu
lED-uri' prin' celor ni-
turi de plastic, urmnd ca asambla-
rea se
prin tipire cu lac.
I/sl
t
t
Fig. 2a: Schema
deci un alt de cu ajutO-
rul unei lupe de se va
,,scoate" schema original
cu Cl, aplicnd n continuare pre-
zentul principiu.
PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE
cu Cl originar era co-
mandat multiplexat cu o de
trei niveluri de tensiune
de 64 Hz avnd forma din
figura 1 a (sus) pentru cele
substraturi (viitorii anozi ai
lor cu lED-uri) ale caracter
cea din figura 1 b (sus) pentru fie-
care linie ce cte
segmente celor
substraturi. Activarea seg-
.0
spre borna (+) 1,5 V;
tensiune poate fi n continu-
are de ia bateria
dar cea mai n
inlocuirea acesteia cu o baterie R6
care, curentului
extrem de mic cerut de cip (cea 2 pA),
va rezista la uzura nor-
ei. Partea de schimbare auto-
a
este doar n cazul
bateriei extraplate. Seob-
n cazul ntreruperii tensiu-
nii de (voit sau nu), cip-ul va
n continuare co-
automate a sale
pe bateria de 1,5 V (sau
permanente a acesteia), atit

n figura 3.snt reprezentate cele
patru privite din n po-
de a
ceasului, cu necesare;
se I nu are ne-
voie de nici o modificare, avnd un
singur anod comun conectat la S1.
n timpul
care constau n ntreruperea circui-
telor imprimate interioare efectu-
area conform figurii, tre-
buie o mare
atingerii lED-urilor de pe circuitul
imprimat. lucru ce ar duce la distru-
gerea acestora. Lipiturile fine pe
circuit se pot face pe
ansa pistolului de lipit se
spire din Cu 0 0,6 (ter-
minalul unei de 0,5 W),
iar unul din capete, care constituie
capul de lucru, va fi la cca
5 mm de vrful ansei. v.or
fi executate din CuEm 00,06-
0,1' mm este bine fie izolate su-
plimentar de circuitul imprimat cu
scotch. Tot n figura 3, fiecare pin al
are linia sau
substratul la care se
conform figurii 2. Se faptul
I II au
de cu "punctul n jos",
iar III IV snt cu "punctul
n sus"; de asemenea, se vede
punctul II cu cel al
lui fII constituie cele puncte
care despart orele de minute, cli-
pind n ritmul secundelor. Din fi-
gura 5 reiese ordinea n care se
dispuse de pe cip ale liniilor
substraturilor; conectarea aces-
tor cu bufferelor se va
face cu CuEm 0 0,1-0,3, fo-
losind de lipire Re
cip ca la modificarea In
figura 2a, 'segmentele cu
lED-uri snt diferentiat
VL!

t
O
- /,5 -
t/Q
(ILS- t'
TEHNIUM 1/1989

Fig. 3: la (vedere din
O specifica substratu-
lui propriu segment.
Ca subliniez
consumul to-
tal este foarte redus, ceea ce per-
mite inlocuirea de la
retea cu cea de la baterii (4 x R20) ,
,,,cos
variatorul de ten-
siune (Iuminozi,tate). Astfel, la Ua =
2 V avem la = 9 mA, iar luminozita-
tea este pentru
timp de noapte; la Ua = 5 V avem la
= 70 mA, iar este foarte
fiind
L VI'1//vA

c/rrt//!-ul
e - . /'/)/o/ro-/ .
t)ca.l

Fig. 5: Cip-ul dinspre
Reglajul folosind lera,
. aparent este
legat de riscul unei pre-
cizii din mai multe
motive. Mai nti este vorba de expe-
operatorului, apoi de eventu-
ala (concavizare) a culbutoa-
relor n de faptul n
mod lerele au precizii de
ordinul 0,05 mm. De fapt,
este numai n dar
mai ales pentru practica
aceasta.
Toate neajunsurile semnalate pot
fi evitate o
precizie a reglajului re-
la lere, se un com-
parator. Pentru autoturismele Lada
n acest scop este necesar un dispo-
zitiv de prindere a comparatorului,
al desen de este
prezentat
Dispozitivul dintr-un su-
port metalic n care snt practicate
cinci orificii cu diametrul de 17 mm,
care servesc pentru instalarea n ca-
petele buloanelor de fixare a la-
S. MIHAI
arborelui cu came, opt oriti-
cii cu diametrul de 8 mm n care se
st,Jccesiv comparatorul,
, tot attea orificii filetate
cu M4 pentru fixarea com-
paratorului oriticii cu diame-
trul de 8 mm n care se
scoabele de fixare 10. Dispunerea
acestor oriticii dimensiunile
din
Dispozitivul se pe capetele
celor cinci buloane care
se pe latura a chiulasei n
sensul de a - se
cu scoabele 2 3.
Se apoi comparatorul n
dreptul culbutorului din cine-
matic al al joc se
se regleze se
cu respectiv. tija com-
paratorului nu ajunge calce pe
extremitatea culbutorului, ea va fi
cu alta care se va confec-
n conformitate cu cotelerepe-
rului 9 din
Se va jocului de 0,15
prescris de cu motorul
Supapa
a
arborelui cotit
evacuare admisiune
(0 RAC)
Cilindru nr. Cama nr. Cilindru nr. Cama nr.

2 4 4 si 8 3 4 6 si 7
180 1 1 2 3
3601 3 5 1 2
TEHNIUM 1/1989
chiar contra soareluL
LII
S,
LII
L5
Cei care doresc pot un dis-
pozitiv electronic de reglare auto-
a cu fototranzis-
tor; tot pentru am prezentat
n figura 6 schema
de sus, n de func-
al unui ceas mai complex,
cu
rece, i corespunde un joc de 0,5
mm al opuse a culbuto-
rului, acolo unde este instalat
comparatorul; aceasta va fi
chiar cota de reglare.
Pentru de re-
glare se poate face numai ntr-o sin-
rotire a arborelui se
schema n tabel.
Nu trebuie dea de gndit nepotri-
virea dintre din tabel
cele din cartea Acestea din
au fost simplificate
seama de faptul atunci cnd ci-
lindrul 4, de exemplu, se la fi-
nele (pentru
RAC), snt complet nchise simultan

iesire 2
f
V+
;""-
/Nf+

/N.i1+
ie,sire 3
"-
'v'0_
1#4-+
-
IN' +
IN3-
Fig. 4: Circuitul j3M339 (ve-
dere de s'lJs)
. melodii,
din n cronometru multiplu
etc., plecnd de la care cei ce au
pot face
necesare; acestea con-
stau doar in modificarea a
a acestora
precum a de compara-
toare. Astfel, n primul caz
pentru cele 11 linii avem nevoie de
3 circuite integrate j1M339 (3 x 4 =
12 comparatoare, unul
nefolosit), pentru noua snt
necesare 7 CI-j3M339 (7 x 4 = 28
comparatoare, nefiind folo-
site).
supapele de evacuare ale cilindrilor
2 4 cele de admisiune ale cilin-
drilor 3 4, astfel nct n
a arborelui cotit
comparatorul poate fi deplasat suc-
cesiv pentru reglarea jocului la toate
cele 4 cinematice.
Se ,,0.. a
arborelui cotit este de coinci-
reperului de pe roata a
arborelui cu came cu cel de pe
succesiunea cilindrilor si
ordinea de (1-3-4-2) snt
indicate pe latura a chiulasei,
iar efortul de strngere a contrapiuli-
este de 5,2 daN.m.
....--__ ..,j.-....j".../ 10
1!lIIU!:Dt-__._ 3
__ -4 __
II
r - - - - - - - - .'- - T r1- - - - - -- -, T2 -- - - -, Tl - - -. - ._-
I I 60 BFY90 - 47pF 01 I
SFW16A
I
.,
I
I
, e3 T C
T
f 1 en J I cu
8,2pF 1 Rl C6 5.k '1 12pF
680/\
___ R1 I-=+--+cl:-t' IY I
- .- , I C14-22pF
l0jii(.
I
R9 I C15 L7 l8
10n I
L CI6 l CTI CI".. l LI9 C2J) C2I J _ C23: J
- _._- - - - - -la-- "l:-- --:; =-{:- - ---:: ----
8FW'16A
--c:::::l- 0.5 W E V.
-;;:z:5- VClI'iabilG.
8 00 e 8FVtc)
E 00;
?f*' c ondensQtor ajust
9= cerQmie SOOY

.qp.. c .... cimic:7QY
feriti
lnF R" lnF 1nF R16 lnF 1 nF 1nF lnF R'9 1 nF
R15 R17 R18
4104 82A 6804. 82/\ lOA 68A
Cl C3
Canal .
2+ UU S' 1SpF 8,2p
Canal
3+UUS
l2p
CI. CS C6 C11. C15 L3 L6 ca-
. 4,25 25 47
8pF 22pF 10pF spi spire pF
l2 7, 39
5pF 5pF pF pi spirQ pF
PBEAMPLIFICATOB
P49986
RADULESCU FLORIN -
Preamplificatorul pentru
P-49986 este proiectat lucreze
pe un canal de televiziune 2 sau 3
. n gama undelor ultrascurte.
Intrarea este cu un ate-
nuator rezistiv din care se
nivelul n de amplitudinea
semnalului furnizat de
n de canalul dorit a fi re-
se n amplifica-
tor elemente reactive din unele cir-
cuite oscilante, CUr1'\. este men-
n tabelul Spre a se
evita instabilitatea amplificatorului,
n colectoarele primelor etaje
snt montate perle de
Acest amplificator nu poate fi
transformat ca lucreze pe unul
din canalele UHF (24-34 TV).
Construind un convertor UHF/
VHF cu intrare n canalul 2 sau 3 se
dezideratul UHF,
TRANIISTOARl CU lFlCT Ol CMP
MORARU ION -
Tranzistoarele cu efect de
cmp au o aplicabilitate
n aparaturii elec-
tronice unor
specifice cum ar fi n primul
rnd mare de in-
trare.
n circuitele oscilante de

mare a elementului activ, n
cazul de a tranzistorului
FET, nu produce diminuarea
a factorului de cali-
tate al acestor circuite, si-
fiind cu
utilizarea tuburilor electro-
nice.
Se o piezoce-
impune utilizarea unui
preamplificator cu
foarte mare de intrare, deci
aici tranzistorul FET
o utilizare.
cele
mai cunoscute trl'ln71Sl0are
cu efect de cmp cu canal N
II
type
BC264A
BC264B
TO-92 var.
BC264C
BC2640
BF245A
BF245B TO-92 var.
BF245C
BF246A
BF246B TO-92
BF246C
BF256A
BF256B TO-92 var.
BF256C
BF410A
BF410B
TO-92 var.
BF410C
BF4100
BFW10
TO-72
BFW11
BFW12
TO-72
BFW13
BFW61 TO-72
2N3822 I TO-72
2N3823 i T072
Vos
V
30
30
25
30
20*
30
30
25
50
30
P
tat
at T amb -IGSS
max.
mW aC nA
300 25 10
300 75 5
300 75 5
300 75 5
300 75 10
300 25 0,1
150 110 0,1
300 25 1,0
300 25 0,1
I 300 0,5
IOSS -V(PlGS /Yfs I
C
rs
min.-max. max, min. typ.
f = 1 kHz
mA V mAIV pF
2,0-4,5 2,5
3,5-6,5
>0,5
3,0
1;2
5,0-8,0 3,5
7,0-12,0 4,0
2,0-6,5
6-15 8,0 3,0:6,5 1,1
12-25
30-80
60-140 0,6-14,5 8 3,5
110-250
3-7
--
6-13 - 4,5 '0,1
11-18
0,7-3,0 typ.0,8 2,5
2,5-7,0 typ. 1,5 4,0-
0,3
6-12 typ.2,2 6,0
10-18 typ.3,0 7,0
8-20 8 3,5-6,5
0,6
4-10 6 3,0-6,5
1-5 2,5 2,0
<0,8
0,2-1,5 1,2 1,0
2-20 8 2,0-6,5 <2,0
2-10 6 3,0-6,5 <3,0
4-20 8 3,5-6,5 <2,0
F I V
n
typ. max.
dB
0,5 -
1,5 -
- -
7,5 -
1,5 -
<2,5
- 0,5
- -
<5 -
< 25
TEHNIUM 1/1'89
KISS JANOS GYULA -De
Radiocas
2020 se poa
sau di n bater
se alimenteaza
de
torul de o
,
"l
r . I.
_ll t.
.11
e

un convertor care
.... ..
..
;;


este alimentat din
e:
:999


'""-- ..
......
t.
TEHNIUM 1/1989
cate n
.
,
......... _________ ... J
UUS din
OIRT se
e un con-
alei pe C3.
.' M.
!
f

GUGU"-I
G)non'"
GUeUQU.,
anQA.n""
eu-cu..,.., .. ,
ecAeAon"'''
GUeU
QAon:
t
U
en
U
X"
.. 1
G ....
:x
:Xaf
II
CALCULATORUL lllCTRONIC
NTRl ClNlRA TII
, .,
ISUBSTRAT Dt: SILICIU
@)

(URMARE DIN NR. TRECUT)
cum se circuitele inte-
grate au marcat profund
'calculatoarelor, delimitind' o gene-
(cea de-a treia) constituin-
du-se in "barometrul".
lor sistemului in care sint incorpo-
rate. Deoarece la baza microinfor-
maticii se microprocesorul (el
un circuit integrat complex),
este deosebit de
o incursiune pentru a
cteva dintre caracteristi-
cile tranzistoarelor bipolare
MOS, ale "familiilor" le-au
dat SChottky, PMOS
NMOS, ECl, CMOS etc., n sfr-
ale ctorva dintre tehnologiile
dominante.
UN SEMICONDUCTOR
PERFORMANT: SILICIUL
Cu toate un nou material semi-
conductor -
numim aici arseniura de galiu, ma-
terial asupra vom reveni mai
tirziu -, siliciul "ve-
deta" semiconductoarelor, cam-
pionul de necontestat la "probe
multiple": viteza de lucru, densita-
tea de impachetare etc.
siliciul este un material
cu 4, n fi-
ind legat prin de tip cova-
lent cu 4 atomi. In stare
spunem siliciul are o
de tip intrinsec, n care
este foarte este un semicon-
ductor (ca germaniul de exem-
plu), el inscriindu-se, intre
materialele cele
izolante; el poate deveni bun con-
de electricitate prin dopa-
rea fie cu sarcini negative (elec-
troni), fie cu sarcini pozitive (go-
luri). Pentru aceasta se recurge la
materiale care 5, respectiv 3
electroni de dopindu-se si-
liciul cu donoare sau ac-
ceptoare, devine n am-
bele cazuri
TRANZISTORUL alPOLAR
cum se
mari tipuri de tranzistoare: bipolare
unipolare; asupra acestora din
vom reveni mai tirziu. Tranzis-
a
b
.4
'Ing. MIHAELA GOAODCOV
toarele bipolare se numesc astfel
faptului in acest caz in-
tervin tipuri de de
principiul tranzistorului bi-
polar este relativ simplu (fig. 1):
emitorul (N) este conectat la polul
negativ, deci electroni su-
plimentari de polaritatea po-
a bazei (P). Electronii sint
deci accelerati, dar, baza fiind
ei ating ntr-o pro-
mare colectorul (N). Acesta
fiind legat la polul pozitiv, circuitul
se poate nchide. asupra
bazei se poate deci co-
manda curentul care ajunge in co-
lector. Raportul dintre curentul de
colector curentul din are rolul
de a defini tranzistorului.
TRANZISTORUL MOS
(Metal Oxide Semiconductor)
Este un tranzistor unipolar, deoa-
rece conductia este de
un singur de
n figura 2 o a
unui tranzistor MOS; se
zona (P) care au fost realizate
ntr-un substrat de siliciu N; se
o tensiune electro-
dului metalic, denumit
care un condensator cu
substratul, sarcina va "im-
pinge" electronii n zona
substratului prin oxidul izolant,
golurile disponibile. Aceste
perechi (electroni-goluri) vor forma
un canal (P), cu alte cuvinte, un
drum continuu
P, prin care poate trece curentul
electric. structura - in po-
- cuprinde un metal,
un oxid un semiconductor, de
unde denumirea
MOS.
PMOS canal de P (sau
cu cu de tip P),
iar NMOS canal de tip N; trebuie
faptul NMOS func-
mai rapid dect PMOS, de-
oarece electronii - care
in primul caz -: snt mult
mai rapizi dect golurile. In
se' pot vedea, de asemenea,
tranzistoarele MOS prin n
POLARIZARE Vp
..
care canalul in ten-
siunii de aceasta fiind
pentru a-I face
blocheze
CIRCUITELE INTEGRATE
ne intoarcem in
pe "firul istoriei", ini-
tranzistorul a fost utilizat pur
simplu pentru nlocuirea tuburilor
,electronice cu vid, principiile de fa-
fiind adaptate noilor com-
ponente electronice. Treptat. o
idee ncepe loc:
aceea de a produce ntregul circuit
pe material semiconductor,
din care erau produse tranzistoa-
rele. Pentru prima
idee a fost ntr-o
de specialitate n 1952; pentru a
continua acest mic "clasament",
trebuie spunem prima imple-
mentare a unui astfel de circuit
(ceea ce, noi numim circuit
integrat ...;... CI) ii lui Jack
Kilby - unul dintre pionierii de
ai domeniului - a fost
la Texas Instruments; aproape
concomitent, bine cunoscuta
Fairchild produce de asemenea un
astfel de circuit (era vorba de un os-
citator) n fel inct ambele firme
incep comercializeze circuite in-
tegrate n 1961.
Primele circuite integrate utilizau
tranzistorul bipolarcaelement am-
plificator sau activ; ulterior (n anii
'70), circuitele integrate incep se
Fig. 1. Tranzistorul' bipolar: a) prin-
cipiu de b) sec-
in teh-
nologia c-d) repre-
NPN PNP foarte
simplicate.
NPN
@
E
PNP
@,
Fig. 2. Tranzistorul MOS: ai
cipiu. (:fe
schematice
tranzistoarelor MOS cu
nal N cu canal P; c)
gramele 1n de
portii.
CANAL N CANAL
_ . !-Jn
---"1 --tH
I
.
8
5bazeze pe tranzistorul MOS, deve-
nind din ce in ce mai populare. in
prezent, circuitele MOS snt predo-
minante n cipurile de microproce-
soare sau de . memorii. De obicei,
pentru a avea o unitate de a
unor astfel de circuite, ne
referim la de
de cro-
nologic vorbind, la inceput a fost
SSt (Small Scale Integration) -
la 10 au urmat apoi
MSI (Medium SI) - 10-100
cip, lSI (large SI) - 100-1 000
cip, VlSl (Very lSI) - peste 1 000
ClI.rsa mpa-
, chetarea foarte se
de unele impedimente care au
n vedere de putere, vi-
teza de lucru, conexiunilor
multe altele.
Foarte schematic, procedeul de
producere a unui circuit integrat (n
exemplul nostru, bazat pe tranzis-
toare MOS) este dintr-o
de siliciu se taie de cte
0,3 mm grosime. pe care poate fi fo-
tolitografiat circuitul integrat (fig.
3); acest siliciu este oxidat pe
apoi acoperit cu o
(lac) (3).
\ Deasu pra se o ce re-
schema de realizat, masca
ce este unei expuneri cu lu-
(4). '.1.".':
neprotejate de zonele opace \
snt atinse de se pOlimeri-i
Se locul nepolimeri- 2
zat(5) apoi se oxidul pentru
a "deschide ferestrele" (6), care
siliciul P. Se
care vor dopa drena
sursa (7). Oxidul rezidual este eli-
minat (8) nlocuit printr-un strat
uniform de oxid, care este supus
de "fotogravare",
dect
tranzistorului (9). Un alt strat de
oxid, foarte de
i se o a treia
de la realiza-
rea izolantului electrodului de co-
(10). Mai doar de de-
pus aluminiu, care va deveni elec-
trqdul de (11).
In mare, cam aceasta ar fi cea mai
de realizare a unui
tranzistor, ce poate fi ex-
pentru un circuit integrat ori-
ct de complex.
Despre principalele familii cele
mai tehnologii n
rul viitor.
(CONTINUARE IN NR. VIITOR)
TEHNIUM 1/1989
Ci)
SILICIU P

p
P
OXID
0
STRAT SUBTIRE

DE OXID'
p
p
@
p

REZULTATELE CONCURSULUI DE IDEI
n luna decembrie 1988 a avut loc analiza pri-
mite din partea la Concursul" de idei tehnico-
"Informatica ntre creativitate utilitate'" organi-
zat de revista "Tehnium" cu Comisia pentru propa-
din cadrul Comitetului
Central al Uniunii Tineretului Comunist cu sprijinul Institu-
tului de pe Calcul
stimularea tehnice in vederea
tntroducerii rapide a progresului tehnic n toate
sectoarele de activitate.
La concurs au partiCipat tineri, muncitori, teh-
nicieni, colective de ingineri, informaticieni, elevi
cadre didactice din
Concursul, n lumina idei, indi-
formulate de secretarul general al partidului,
NICOLAE n magistralele Teze din
aprilie n Expunerea. din cadrul comune a Plenarei
Comitetului Central al Partidului Comunist Romn, a orga-
nismelor democratice de a
Juriul, format din dr. ing. Vasile Baltac - ing.
Ruxandra Toma (C.C. al U.T.C.), ing. Ion Miu (IEPER), dr.
ing. Dan Roman (I.T.C.I.), ing. Ioan Albescu, al
revistei ing. Mihaela Go-
rodcov (revista - membri, a acor-
darea premii:
Premiul specia' al juriului ing. Gabriel
DuJcu, pentru lucrarea
de cuplare a microcalculatorului Junior la
echipamentele de fotoculegere din tipogra-
fii".
A - Premiul 1, n valoare de
3 000 lei -ing. Sorin Popescu, ing. tonica
Galan, pentru lucrarea "Sistem de
dispecerat cu ajutorul calculatorului la
ile de salvare"; Premiul II, n valoare de 2500
lei - ing. Nicolae Gyurcsik, pen-
tru lucrarea "Calcul geometric al angrenaje-
lor cilindrice exterioare, interioare conice
cu PremiullH, n valoare de 2000
lei - ing. Florin pentru "Pa-
chet de programe CAME pentru proiectarea
de calculator a camelor strungurilor
automate longitudinale"; n va-
loare de 1 000 lei - ing. Gheorghe
TEHNIUM 1/1989
T Rm. Vilcea, pentru lucrarea "Op-
timizarea proceselor de sudare"; n
valoare de 1 000 lei - tehnician George Chi-
pentru "GEMAG
- gestiune magazie" "Calcul
blocuri".
B - Premiul 1, n valoare de
3000 lei - prof. Vasile Arad, pentru
"Pachet de programe de instruire
. pentru Premiul II, n valoare de
2500 lei - elev Mihai Budiu, pentru
"Manual BASIC"; premiul III, n valoare de
2 000 lei ..:.- prof. Dorin Todor prof.
Todor, pentru "Pachet de programe
pentru elaborarea orarului
in valoare de 1 000 lei - elev Maxim lurie
elev Ovidiu Ionescu, pentru "Pa-
chete de -programe. pentru rezolvarea triu n-
ghiului proiectarea arcurilor elicoidale";
n valoare de 1000 lei .::;- prof. Elena
prof. Constantin Andronic,
pentru "Programul ALFABET pentru instruire
ari".
SECTIUNEA C -
3 000 lei - tehnician
dea, pentru lucrarea
latorului HC-85 n tralnsnlJsiunile
miul II, n valoare de 2500
pentru lucrarea
program pentru generare de
(VIOEOCALCULA TOR); Premiul
universitar Mircea Stratulat
pentru lucrarea "Sistem
date cu microcalculatorul TIMS
ratoare pilot";
1 000 lei _. Florin Adrian WacvkiewlCZ.
pentru lucrarea
ne, n valoare de 1 000
Dan Seracu, Fundulea. (C.S.)
.5
1f\]
eULE

-uri
Ing. MARDNESCU
Turometrul descris n acest articol are o folosind ca
indicatoare LED-uri. EI poate lucra cnd se aprindereaelectro-
cea Turometrul are posibilitatea la ra-
lanti.
DATE TEHNICE
Tensiunea de alimentare: 12 -;-
14 V
Limita de - 6 000 roti
min (1 200 rotlmin)
Precizia de - saa roti
min (100 rotlmin)
Consum - 165 mA.
Schema este n fi-
gura 1. Pentru ca montajul
lucra n cazul aprinderii electro-
nice n cazul aprinderii clasice, la
intrare avem circuitul R1D1' care
montajul im-
pulsurile la o valoare
Apoi impulsurile snt aplicate prin
circuitul R2R3 n baza tranzistorulu i
T
1
. Rezistorul R
2
baza lui
T
1
, iar R3 tranzistorul n
momentul cnd pe nu
impulsul pozitiv. Condensatorul C
1
deschiderea tranzistorului la
impulsuri cu mai mare de
300 Hz, evitnd posibilitatea deschi-
derii de impulsuri false care ar
putea la ruptor-distribuitor.
Tranzistorul T
1
etajul de
a circuitului integrat C11.
CI1 are nevoie pentru de
un impuls negativ, care n cazul
nostru se la deschiderea
6
lui T
1
, cnd C
2
este pus la Da-
faptului C
2
este
n starea de repaus a lui T1, apare
pe terminalul' 2 al lui CI1 un scurt
impuls negativ C
2
ncepe se n-
carceprin R
5
La blocarea lui
T
1
, C
2
se prin
serie R
5
- R
4
.
acest comutator de intrare
convertorul tensiu ne-frec-
format dintr-un circuit bascu-
lant monostabil un circuit de inte-
grare. Componenta de a circu-
itului basculant monostabil este cir-
cuitul ,BE555, care cu o con-
de temporizare de ele-
menteLe C
4
R6 formula:
T = 1,2 C
4
R6
S-a ales constanta T = 3,6 ms, care
corespunde unei de apro-
ximativ 280 Hz. Prin aceasta s-a
riscul de
Condensatorul C
3
se la fil-
trarea tensiunii interne de a
lui C11. La lui CI1 este circu-
itul de integrare R
7
-G
7
, tensiunea
pe C
7
fiind direct cu
de la intrare moto-
rului).
Ftajul etajul de
care n de
pe C
7
aprinde progresiv 12
Circuitul este montat
ile din catalog. .... ola
divizorul tensiunii
pentru C12.
In figura 1 este
punctat . posibilitatea n
cazul cnd vrem gama
de la 1 200 rot/min).
pentru reglajele de ralanti.
Tensiunea de alimentare si tensiu-
nea de pentru C12' snt sta-
bilizate cu dioda Zener D
2
compen-
termic de D3' Pentru
circuitului basculant
monostabil stabilizarea nu are nici
un efect, ea fiind pentru ca
tensiunea de pe C
7
nu
de tensiunea de alimentare.

f{Hz)
(rot/min)
500 16,7
1 000 33,3
1 500 50,0
2000 66,7
2 saa 83,3
3000 100
3500 117
4000 133
4500 1S0
""
5 000 167
S 500 183
6000 200
REGLAJ
Pentru reglajul turometrului avem
nevoie de o de 12 V un ge-
nerator AF. Generatorul se la
turometru prin circuitu-
lui din figura 2. In locul lui Rg se
un semireglabil
de 15 k!l, care se va regla astfel ca
LED-urile lumine;ze progresiv,
conform tabelului.
Tabelul este valabil pentru mo-
+12V
R 13
spre turomdr
T2
toare n patru timpi (Dacia 1300,
Skoda etc.).
reglaj se
metrul semireglabil se pune n loc
un rezistor de acea valoare.
La fel se pentru re-
glarea lui RlO la de ralanti.
LISTA DE PIESE
R
1
= 820 0.; R
2
, R3 = 12 k!l; R4 =
5,6 k!l; R
5
= 22 kn; R6 = 220 kn; R7
= 270 il; R8 = 120 H/O,5 W; Rg = 8,2
k!l(vezi text); RlO = 1,5 kn (vezi
text), R
11
= 15 kn; R
12
= 10 0./2 W;
R
13
= 82' fi; C
1
= 150 nF; C
2
= 22 nF;
C
3
= 10 nF; C
4
= 15 nF; C
5
= 20
j..tF 125 V; C
6
= 20 j..tF 125 V; C
7
= 200
j..tF/25 V; T
1
= BC108; T
2
= BC107;
D1' D2 = PLSV1Z; D3' D4' D5 =
1N4001; D6 = PL12Z; D
7
-;- D
18
=
LED:.uri; CI1 = ,BE555; CI2 = A277D.
BIBLIOGRAFIE
"Tehnium"
,,Amaterske' Radio" (R.
S.C.)
Catalog de cir-
cuite integrate diQitale
Catalog de tran-
zistoare .
TEHNIUM 1/1989
Schema a fost astfel
nct sensul de - direct
sau invers - fie determinat de
ordinea n care snt obturate cele
fototranzistoare, de
sensul de rotire a axului de
bobinat. Din descrierea
schemei nu este obliga-
torie folosirea optocuploarelor. Ca
senzori ai sensului de pot fi
utilizate circuite de tip senzor mag-
netic, care au din
rea TTl sau alte tipuri
cu convertirea semnalelor n nive-
luri logice TTL.
447
472
S J1 J3 Q GND
V+ O PS (,
S
GND PJ IES ALO
digital reversibil se
compune din:
- blocul de formare a impulsuri-
lor TTl, comandat de cele op-
tocuploare (cuprinde FT1, FT2, CI9
CI10);
- blocul mod (sens).
care cuprinde bistabilul CI8 por-
P1, P2 - 1/2 C17;
- circuitul de format din
P3 - 1/4 CI7 T1;
- blocul de
care cuprinde CI4 +- CI6 C11+- C13.
DESCRIEREA
cuplarea prima
este resetarea ntregului
prin trecerea
comutatorului K din 1 n po-
2, revenind apoi n 1. Prin
se nivel 1
logic pe Cl ale
relor de asemenea nivel O logic pe
intrarea S a bistabilului. Resetarea
bistabilului aduce Q n zero,
iar Q n 1.
n
este gata pentru lucru. FT1 FT2
snt iluminate de becuri alimentatEt,
solidar cu V+ (de pe transformator
sau redresare) acest lucru
pe terminalele ale lui
CI9 CI10 nivel O logic. Ca urmare,
la blocului de
avem CU-1 logic, iar CO-1 lo-
gic de asemenea.
Presupunnd bobi-
primul va fi obturat FT1 de
un element obturator prins de
platanul de bobinat.
ce elementul obturator a trecut pnn
dreptul lui FT1, acesta 'Ia fi din nou
iluminat. Acest lucru se la
terminalul al lui CI9 printr-un
impuls care se pe intrarea T
(tact) a bistabilului. Rezultatul va fi
bascularea n com-
plementare: Q n 1, iar Q n O. To-
la celor P1
P2, nu apare nici o schimbare de ni-
TEHNIUM 1/1989
Student MARCEL URSU
vei logic. obturarea lui FT1
nu are ca rezultat vreu-
nui impuls. ce elementul ob-
turator a trecut de FT1, acesta l va
obtura pe FT2, fiind rndui lui CI10
furnizeze un impuls care de
se pe cite o in-
trare a P1 P2. Astfel P1,
care are la o intrare 1 (de pe Q), iar
la 1 - C110), va trece
la din 1 in O, impuls care va fi
aplicat CU a blocului de
deci inregis-
trat. n acest timp, P2 va in-
trarea CO la 1 logic. Tot din
1 n O a P1
prin circuitul de
unui impuls 1 logic pe baza tranzIs-
torului T1, care se deschide. Poten-
n punctul A, acum apro-
piat de V+ prin EC
fi lui FT1 iluminat. va scadea
puternic prin punerea la masa reali-
de deschiderea lui T1. CI9
"vede" acest lucru ca pe o obturare
a lui FT1 ca urmare,
un impuls care va bascula bistabilul
n starea resetare. Pla-
!anul o
ciclul se reia identic, atit timp ct
se sensul de rotire
deci ordinea de obturare.
presupunem este
in in sens invers,
pentru debobinarea unui de
spire. Putem presupune elemen-
tul obturator a trecut de FT2.
cum s-a anterior, n
bistabilul se n sta-
rea pe care ar avea-o resetare,
Q in O Q n 1. n sens in-
vers va determina din nou obtura-
rea lui FT2; impulsul aplicat
P1 P2 face ca P1 ie-
n 1, iar P2 trece din 1 n
O apoi din nou n 1. Ca urmare,
acest impuls va fi inregistrat "in-
vers" deoarece se pe CO, iar
CU este n 1. De asemenea,
bascularea bistabilului.
Obturarea lui FT1 din
nou bistabilul n starea pe care o
avea la schimbarea sensului de ro-
ciclul se
Rezumnd, se poate
- resetare, bistabilul este
asigure n
sens "invers";
- obturarea lui FT1
trecerea bistabilului n
direct";
- obturarea lui FT2
impulsul care efectiv va fi
n plus, prin circuitul de
trece din nou bistabilul n
invers", astfel ci-
clul se reia identic, se
face direct; FT2 este obturat
din nou, impulsul va fi in-
vers, n conformitate cu starea bi-
stabilului.
Pu nerea n fu ne a montaju-
lui se a fi pe blo-
curi, astfel incit se
regla a fie-
n parte. Blocul formator de
impulsuri, prin reglarea lui RS R9,
trebuie furnizeze la impul-
suri optocuploru-
lui lucru care se poate
cu o C1
C3 au rolul de a elimina eventualele
fronturi parazite. Conectnd blo-
cul de mod, se
R3 bascularea bistabilu-
lui la obturarea lui FT1. de
de asemenea trebuie asi-
gure bascularea bistabilului; se re-
R6 care are rolul de a limita
curentul prin FT1 T1. R7 trebuie
asigure deschiderea lui T1 n
nivelului 1 logic.
In final se
rul-decodificatorul, care n general
nu pune probleme deosebite. Ele-
mentele de snt cu anod co-
mun vor fi nseriate cu cte o re-
(aproximativ 150 O) pe fie-
seament.
Pentru evitarea
lor parazite materializate printr-o
cu salturi nainte sau na-.
poi, se cuplarea termi-
nalelor O ale lui CI9 CI10 la
cuplarea la a
nefolosite din C17; cuplarea la V+ a
terminalului R din C18; cuplarea m-
a terminalelor lO, A, B, C, O
printr-o de 1 kO la V+
din CI4 +- C16. De asemenea, sem-
nalele parazite se pot elimina prin
decuplarea CI
printr-un condensator electrolitic
de 10 +- 50 p.F unul nepolarizat de
10 nF +- 0,1 p.F, montate n paralel pe
alimentare ct mai aproape fizic
deCI.
se adaptarea opto-
cuploarelor la n regim
inversat de cel prezentat (obtu-
rarea cu scurte se va in-
versa conectarea n a lui
FT1 cu R4, RS a lui FT2 cu R8, R9.
Realiznd ntregul montaj pe cablaj
dublu placat, un ansamblu
de mici dimensiuni, compact fia-
bil, ale se pot extinde
la nlocuirea contorului meca-
nic al magnetofonului cu unul elec-
tronic. care, dincolo de aspect si
4192
preciZie, intere-
sante de automatizare a
rii aparatului.
de pe
este cea
anume:
CU - count up - direct;
CD - count down - in-
vers;
CR - carry - de transport,
trece n zero la atingerea
maxim de impulsuri stocate n re-
gim de
BR ""i' borrow - de mpru-
mut, trece n zero la atingerea nu-
maxim de impulsuri sto-
cate n regim de
Cl - clear - intrare de
- prin aplicarea nivelului 1 logic,

COMPONENTE FOLOSITE
CI1 +- CI3 - 3 x COB447 sau
0147; CI4 +- CI6 - 3 x CDB4192;
CI7 - COB400; CI8 - CDB472;
C19, CI10 - 2 x fjESSS; T1 - BC172,
108 etc.; FT1, FT2 - 2 x ROl32; R1,
R7 - 1 kO; R2, R4, R8 - 2,2 kO; R3
- 820 O; RS, R9 - 200 kO; R6 -
50 O +- 10 O; C1, C3 - 1 nF; C2, C4
.- 10 nF.
BIBLIOGRAFIE
1. Circuite integrate digitale, Gh.
M. I.V. T. Mu-
E. Barbu
2. Semiconductoare
Z. Schlett, 1. Hoffman, A. Cmpeanu
3. Manual de utilizare, I.P.R.S.-

4. revistei "Tehnium",
1979-1987
Cl1-:-C13
__________
........ --_ .....
CI4.;-CI6
ALO V+ pS ..... _-.:A __ ........
...... ----t

ALO V
CI 10
C3
17
Majoritatea magnetofoanelor
casetofoanelor snt cu
contoare mecanice, care pot fi
aduse la zero dar nu pot fi
zate.
contorului este
atunci cnd se banda sau
caseta, ca aceasta fie deru-
n ntregime. n si-
pentru realizarea concor-
ntre contor, banda
trebuie la
apoi contorul adus la zero.
Pentru a evita aceste re-
lativ ar fi foarte util
ar putea fi contorul
direct, cu un
de pe deci
Realizarea acestui deziderat este
chiar obiectul articolului de
n contorul propus este
un microcalculator comandat
execute succe-
sive pentru rulare, respectiv deru-
lare. Nu se poate folosi orice calcu-
lator, ci numai unul care
succesive prin simpla
sare a tastei De
2x 2)(
ac 140 EFO 108
Acest convertor de tensiune care
bateria de 15 V se ata-
la aparatul de de tip
"MAVO-35"
n principiu, con-
vertorului n producerea
unei tensiuni alternative din tensiu-
nea de 1,5 V transforma-
rea ei n tensiu ne conti de 15 V.
La nchiderea K,
convertorul este alimentat de la po-
lul ,,+" al pilei R-20 ncepnd instan-
taneu sa. Prin modul
de conectare a celor tranzis-
toare la N1 N2 prin
polarizarea lor n curent continuu
apare o tensiune de or-
dinul zecilor de kilohertzi, ce se in-
duce n N3. De pe
tensiu nea alter-
este cu dioda
EFD108, cu dioda PL 15Z
la 15 V n final cu conden-
satorul de 10
Cele trei se
pe un miez de tip 014 x 8
de cu diametrul exterior de 14
mm grosimea de 8 mm) au ur-
date: N1 - 2x3 spire
18
c 1 1
Prof. MIHAI Cluj-NapacB
exemplu, se
OJ G OJ Q], pe ecranul de
trebuie cifra 2. La o
a tastei G apare cifra 3,
apoi 4 etc.
La a tastei G,
din se va pe
rnd cte o unitate.
acum se aduce calculatorul
la zero, iar apoi se de
exemplu G !Il [}] G OJ, la fie-
care a tastei G la
se 426, 427 etc., iar la
narea tastei G se va 424,
423 etc.
Deci, la un astfel de calculator,
ce trebuie adunat sau
n cazul nostru cifra 1, nu
trebuie introdus efectuarea
ci numai o
la nceput.
La contorul de comanda
de adunare se
face automat, prin intermediul unei

fotoelectrice. Schema
si modul de conectare la
calculator snt prezentate n figu ra 1.
Rolul de taste electronice l
tranzistoarele Ti T2, legate n pa-
raiel cu tastele G G. Ele
n atunci cnd fototran-
zistoarele FT1, respectiv FT2, snt
iluminate. La iluminarea numai a lui
FT1 se adunarea, iar la
iluminarea numai a lui FT2 se co-
se ilumi-
mai nti FT1, iar apoi, a-I
obtura, se FT2, co-
manda lui T2 nu mai este
de calculator, deci acesta efectu-
adunarea. Invers, la ilumina-
rea lui FT2 apoi a lui FT1 se co-

proprietate este
pentru a
,,+" sau ,,_", n
de sensul de deplasare. Pentru
aceasta, FT1 FT2 snt dispuse n
linie, n unei surse de
iar discul obturator trebuie
att fanta, ct zona m ai mari II
NS A 1166
53l.P

LUMINA
PRIVILEG
B EGIN NER
FATA
,
GHERASIM FRATI LA
CuEm 0 0,2 mm; N2 - 2x 1,5 spire
CuEm 0 0,1 mm; N3 - 75 spire
CuEm 0 0,1 mm. La N1
- i,'Sv
N2 punctul negru ncepu-
tul
Prin folosirea de componente mi-
(R1 R2 de 0,25 W, C1 C2
cu tantal) realizarea montajului
"n convertorul se poate n-
corpora ntr-o a bate-
riei de 15 V,
dect dintre fototranzis-
toare (fig. 2). La trecerea ntr-un
sens se adunarea, iar la
trecerea n sens contrar
Din punct de vedere constructiv,
n primul rnd trebuie un' cal-
culator care corespunde
expuse la nceput, iar apoi se depis-
traseele de pe cablajul impri-
mat care corespund tastelor Q]
G se face cu
Efectuarea acestor
calculatorul intact, acesta putnd
opera cu toate de care dis-
pune, dar numai cnd fototranzis-
toarele nu snt iluminate. Personal
am folosit un calculator "Privileg
beginner", iar montajul electronic
l-am construit cu piese ce se
sesc n setul de montaje produs de
I.P.R.S., de sem-
nalizare". Discul obturator se fi-
pe tamburul colector al mag-
netofonului.
n timpul
fototranzistoarele nu trebuie fie
iluminate. De aceea, n circuitul
sursei de se va conecta un
buton cu contactele
"normal nchise"), care se va
n aceste momente.
Pe avantajele expuse la n-
ceput, acest contor se impune
printr-un aspect estetic
FT1
La capete, montajul are
borne (+ -) pentru 15 V, iar din
carcasa convertorului se scoate un
fir folosit pentru alimentarea cu
+1,5 V, care se va conecta la ntre-
K (bornele -1,5 V -15 V
snt comune prin apa-
ratului "MAVO-35").
C2
,PL
ISe
!0)l.P /5 V
25v
+
TEHNIUM 1/1989

SANCU CORU, VD9CXY,

Testerul prezentat este deosebit de efi-
cient n depanarea montajelor cu circuite'
TTL, faptului pe ecra-
nul unui osciloscop nivelurile lo-
gice de pe pinii unui integrat cu la
16 terminale, n mod instantaneu dina-
mic.
Schema este foarte
de realizat. Un multiplexor 16/1 cu-
lege de la pinii integratului
testat le trimite serie intrarea "V" a
osciloscopului. Aceasta se produce pe
parcursul unui ciclu complet al
rului CDB493, ce impulsuri n pi-
nul 14 de la oscilatorul realizat cu trei
ale unui CDB400. Tot tensiunile din
cu rezis-
R/2R semnalul n trepte ce
se pe intrarea "X" a oscilo-
scopului, necesar baleierii orizontale a
acestuia. Pinii integratului testat apar pe
ecranul osciloscopului sub forma
rnduri suprapuse de cte 8 puncte),
cu ordinea lor n catalog (ve-
dere de sus). Sonda se cu
tensiune de +5 V din montajul testat.
de reprezentare a niveluri-
lor logice "L" "H" snt n figurile
A B:
L=O H=1 - n
L=1 H=O - n
1
2
3
4
5
6
7
8
8

oc--
....::t
r-
Z
V1 16
10
13 14 1
11 8 9 12
;COS 493 14
+5V
COB 400 .::-;r
A
PU-IUL 1
PlNUL- 1,2,3,4,5,6,9,11,13,14,15,15= 1,
-7,8,10,12= L
B
PINUL-1,3,L.,5.7, 9,10,12,'3, ll.,1S,16=H
-2,5,8,11 =L
CiSTIG VARIABIL
,
R
R
INTRARt:
0 ..... - ........... --.. .........
K
-1
TEHNIUM 1/1989
R
Ing- VASILE
3R

Un amplificator cu
semn variabil se n fi-
gura 1. Amplificarea n tensiune
poate lua orice valoare n-
tre -1 +1. Expresia acesteia este:
A = 2(1-2 k) .
u (1+1<)(2-1<)
Valoarea lui k este ntre
O 1 depinde de cursoru-
lui Valoarea aces-
tuia este cu cea a
lor notate cu R.
n figura 2 s-a reprezentat grafic
n de va-
loarea k. Amplificatorul
se cu tensiuni sime-
trice.
1
COB 493 - 5 10
SN 74150 -21.. 12
AUTO
numesc Bonfert 1;1. Kurt snt
mecanic la Intreprinderea
II"-Sibiu. Ca pasionat
electronist amator, cu in-
teres fiecare a revistei
"Tehnium", care de este
foarte
Mereu preocupat aplic elec-
tronica 1n am realizat un
montaj pe care l trimit pentru o
publicare n revista "Teh-
nium". Este vorba despre un n-
automat pentru bateria de
acumulatoare de 12 V. Montajul a
fost realizat de mine
.. de cteva luni ntreru-
pere la o de iluminare de
de 12 V. Acest montaj asi-
deconectarea a ba-
teriei la ciclului de n-
reconectarea bateriei la
tensiunii este protejat la
scurtcircuit la inversarea
pe Curentul maxim de n-
a fost ales de 5 A, suficient
pentru o baterie de 45 -T 90 Ah.
MONTAJULUI
La conectarea unei baterii des-
dioda D2 este la
fel tranzistorul T3. Prin R4 este
pOlarizat tranzistorul T2. care asi-
un curent de tranzistoru-
lui T1. Curentul de este li-
mitat de de tensiune pe
In momentul n care bateria este
dioda 02 conduce
tranzistorul acesta
tranzistorul care l blo-
pe T1.
Becul L un' curent de des-
de cca 0,2 A, necesar pen-
tru evitarea bateriei, el fi
ind montat la
Condensatorul C1 pornirea
montajului bateria
REGLAREA MONTAJULUI
Se la
un condensator electrolitic de
4 700 j..tF /25 V din R5 se
tensiunea pe acest condensator la
14.2 V.
100uF I 'Zf:JV
Ci r
T
L '1:?\I
1?\111fJ,
T
r
E
li
s
P
d
n
IT
Aparatul descris este destinat
blitz-urilor n de
laborator. EI punctual, n
iluminarea pro-
de lampa fulger la o
de operator. Rezultatele snt
digital, n arbitrare.
Interpretarea rezultatelor este mai
intruct cteva
calcule, dar precizia
de lucru snt mai mari dect n cazul
flash-metrelor destinate amatori-
lor.
Testarea fulger
un traductor optoelectronic cu timp
mic de deoarece durata
a cu astfel de surse
este n domeniul 1/50 000
s (blitz electronic cu computer)
la 1/4 s (becuri cu magneziu).
O cu siliciu tip ROL22 sa-
tisface deoarece
timpul de este de ordi-
nul a 1
n (fig. 1) se
proprietatea curentului invers al 10-
todiodei FD de a fi direct
nal cu iluminarea zonei fotosensi-
bile. Acest curent conden-
satorul Ci. Tensiunea la bornele
condensatorului va fi
cu valoarea curentului de
cu timpul cit a circulat acest
rent. tensiunea va
cu puterea lumi-
X timpul = energia lumi-
a impulsului furnizat de blitz.
Citirea acestei tensiuni finale se
face digital. cu awtorul convertoru-
lui analog-digital realizat cu C11. in-
trarea sa are o
nu practic circuitul de n-
CI1 - integrat pe
- toate etajele nece-
sare conversiei tensiunii continue
din intervalul 0-999 mV n semnale
logice TTL pentru comanda multi-
a trei elemente de cu
LED-uri avnd anodul comun. De-
scrierea mai a circuitului a
fost n "Tehnium" nr. 4/1988,
pagina 3. Distingem
elemente: condensatorui de inte-
grare C2, P care
permite reglarea 000 cnd
intrarea 11 este la rezistorul
R3 pentru reglarea ma-
xime (nu este n cazul
nostru, fiind arbitrare).
Aplicarea pe' pinul 6 a unei tensiuni
externe de 0,8-1,6 V produce men-
valorii pentru o du-
(memorarea sa).
Un decodor BCD - 7 segmente
(CI2) comanda catozilor
celor trei elemente de
A 1-A3. Tranzistoarele T1-T3 per-
mit aprinderea a cifrelor,
n ritmul comandat de C11, prin aJi-
mentarea pe rind a anozilor.
n a
comutatoare. K1 scurtcircui-
pe Ci naintea inceperii
1)
blitz-ului 2).
Trecerea lui K2 n 2 deter-
memorarea valorii tensiunii
critice la bornele lui C1 se efectu-
impulsulUi
luminos.
Comutatoarele K1 K2, impre-
tO
cu boroa de sincronizare pen-
tru blitz, snt montate ntr-o cutie de
ce se la restu
montajului printr-un cablu flexibil
cu patru fire de circa 5 m lungime. O
sugestie este n 'figura 2,
unde s-au folosit comutatoare cu
montate ntr-un tub de
plastic destinat...
de
Cteva cuvinte despre boroa de
sincronizare cu blitz-ul. Ea poate fi
de tip coaxial, pentru blitz-
urile cu cablu de sincronizare, sau
pot fi contacte situate ntr-o
cu cea care
la fixarea blitz-ului pe aparatele foto.
Ambele tipuri de boroe sint refolo-
site de la aparate foto deteriorate
sau se de con-
structor.
ntr-o mai se
poate complet la boroa de
sincronizare, ca declan-
blitz-ului fie ma-
nual, de la butonul de test al aces-
tuia. De altfel, aparate cu
blitz ncorporat, la care nu este po-
blitz-ului prin con-
tact electric, ci doar prin
rea obturatoruluL n astfel de cazuri
este singura
solutie.
Montajul se la 6 V
tensiune consumul fiind
sub 0,2 A.
Procedura de lucru cu testerul
Montajul se la o extre-
mitate a camerei, avnd fotodioda
ndreptate spre operator.
Blitz-ul se pe un suport
etc.) n la
cu fotodioda la o oare-
care (1-4 m) de tester. Opera-
torul, si!uat n spatele blitz-ului, ma-
nevreaza comutatoarele cutiei de
- este cazul - de-
manual blitz-ul.
Iluminarea n
trebuie fie ct mai pentru
a nu Este
lipsa mobilieruiui a al-
tor obiecte n pentru a nu
- ......
lJ
sincro I
14
blitz

crea de Iluminare:
tavanul podeaua ar trebu:
o medie, pentru
ca nu n sensul
rii sau excesive a luminii
reflectate care ajunge pe
cu lumina Deoa-
rece este probabil se va
amenaja o pentru
teste, efectuate n
reale vor avea un grad de
eroare inerent.
ncepe prin trecerea
lui K 1 n 2. Apoi se declan-
blitz-ul (automat, este
conectat la borna de sincronizare
sau w prin 'operatorului,
nu poate fi conectat).
circa 0,5 secunde de la
se trece K2 n 2. Se
apoi valoarea pe display.
Pentru o se
trec ambele comutatoare n
1 se reia ciclul descris.
In de blitz-foto-
energia
la fulgerului, eficacita-
tea reflectorului si ferestrei disDer-
sante a se pe nu-
mere arbitrare, direct
cu iluminarea la
a fotodiodei. Interpre-
tarea acestor va fi n
partea a doua a articolului. Vom
alege astfel de blitz-tester
nct se situeze n do-
meniul 50-999. Valorile mai mici
snt nerecomandabile deoarece se
apropie de eroarea (de ordinul a 5
care este de
aproape totdeauna din cauza lumi-
nii ambiante, curentului de ntune-
ric al fotodiodei Putem evalua
eroare efectund o
toare blitz-ului
(deci numai prin manevrarea lui K1
K2 la interval de 0,5 secunde). Va-
loarea n aceste poate
fi din reale
sau se poate regla din P un offset
egal cu eroarea, dar negativ.
faptul trebuie acor-
mare ritmului n care se
fac blitz-ului! Din
cauza citirii rezultatelor
totdeauna operata.:
2
1
15 ......
16
lJ
16
rului ae a repeta testele ntr-un ritm
rapid. Aceasta poate duce la distru-
gerea a tubului reflectoru-
lui sau unor componente ale ali-
mentatorului. Snt recomandabile
un interval minim de 15 secunde n-
tre succesive o
pauza de 10 minute fiecare
serie de 10
..
.. ..
Cum se rezultatele
efectuate cu teste-
rul? Sint posibile mai multe tipuri de
fiecare avind un mod
specific de interpretare.
Determinarea energiei lumi-
noase il unui tub de blitz
Pentru tubul res-
pectiv, reflector sau alte acce-
sorii care distribuirea
a luminii n ncon-
se pe un suport, la o
astfel de tester
nct aprindere (n no-
minale de alimentare) se o
Ix.
Se face apoi o determinare,
pentru un alt tub (etalon), a
energie Ee este cunos-
Vom strict
amplasament al tubului, dar condi-
de alimentare vor fi acum adec-
Se va in-
le. Energia Ex a tubului ne-
cunoscut din
Ix Ex
-- --
le Ee
Exemplu. Tubul sovietic lA0K -
120, alimentat de un condensator
de 2700 la 300 V, are o
energie de 2 500
testerul nos-
tru pentru energia
Ee=2 500 Im.s, Iar pentru un tub
necunoscut - alimentat n
sale nominale - se
Ix=800, atunci energia
Ex a tubului necunoscut:
IxEe
Ex = == 5 000 Im.s
le
TEHNIUM 1
TABELUL 1
11/12 1,2 1,4 1,7 2 2,8
D O 0,25 0,5 0,75 1,5
TABELUL 2
Raportul 2 3
Raportul numerelor-
ghid 1,4 1,7
Determinarea varlatiilor de ilumi-
nare obtinute cu un blitz n diverse
conditii
Este util cu cu cte
procente scade iluminarea subiec-
tului la marginile cmpului "uni-
form" iluminat pe care l
cu ct scade ilumina-
rea n loc de baterii
Leclanche (1,5 V/element) folosim
pentru alimentare acumulatoare
CdNi (1 ,2 V/element), de-
imediat ce se aprinde be-
cul de confirmare a con-
densatorului, pe fe-
reastra blitz-ului un ecran difuzant
pentru unghiului acoperit,
la o cu reflector reglabil
trecem din "tele" n
"normal" ,,superangular" sau pur
simplu dorim repro-
ductibilitatea la un de
succesive.
n toate aceste se vor
efectua cte men-
ce-
lelalte constante variind
numai parametrul a
dorim o (nclinarea
tensiunea de alimentare etc.).
Se vor 11 12,
din care raportul R al ilumin-
n cele dC'l1;'" cazuri. exprimat
n procente:
4
2
4 5,6 8 11 16
2 2,5 3 3,5 4
5 6 8 10 12 14
2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8
11
R = 100-
12
22 32
4,5 5
16 20
4 4,5
Exemplu. la
imediat ce s-a aprins
semnalizatorul luminos al blitz-ului
li = 400, iar la o declan-
cu condensatorul
complet 12 = 500,
atunci prin
s-a generat:
400
R = 100 -= 80%
500
deci 80% din energia ma-

n practica este mai
de folosit exprimarea
lor de iluminare n trepte de dia-
Pentru aceasta vom folosi

11
D=ln -/ln2
12
unde li 12 snt testeru-
lui, cum am mai
sus, iar D este de ilumi-
nare, n trepte de '
Pentru cei care nu vor apeleze
la o de logaritmi sau la calcu-
lator, n tabelul 1 snt date valorile
uzuale ale de iluminare
n de raportul 11/12.
Exemplu. pentru un blitz n
conditii normale se obtine
Ing. v. CALINESCU
O care prevede prepararea a numai este re-
AGFA 518.
A Tiosulfat de sodiu .......................... 100 9
Alaun de potasiu ........................... 40 g
........................................ 750 mi
B Azotat de argint ............................ 0,5 g
........................................ 10 mi
Cele se cu cteva ore inaintea se
filtreze) se fotografia la cald, respectiv ntr-o (inox
sau probe, fiind de
de cca 10 minute.
. Eventualele depuneri de sulf se sub jet de
Fotografia se bine.
AGFA fi18 este un exemplu de procedeu direct.
Pe cale respectiv prin albire virare ntr-o
propunem n continuare cteva
Pentru albire in cazul indirecte se poate folosi una din
rele
(AGFA 510)
123
de potasiu 45 9 30 g 60 9
de potasiu 15 g 10 g 4 g
la 1 000 mi 1 000 mi 1 000 mi
Fotografiile care se albesc se vor uda n prealabil. albire se vor
energic n la culorii galbene de fe-
ricianura de potasiu.
Virarea se face ntr-o cu de sodiu:
de sodiu 20% ......................... 50 mi
................................................... 1 000 mi
Fotografia se bine cca 30 de minute.
poate fi ca principiu, tonurile de brun snt mai calde la concen-
mai mici mai reci la concentrati; mai ridicate.
Virarea n brun se de asemenea, n cu tiouree. O astfel
de este cea de mai jos:
Tiouree .................................................... 2 g
Carbonat de sodiu ........................................ 100 9
............................................ la 1 000 mi
Albirea se face ntr-o cu de potasiu.
Prin ridicarea pH-ului se tonuri mai reci. Astfel de
cuprind hidroxid de sodiu n loc de carbonat. ORWO trei re-

TEHNIUM 1/1989
/1 = 800, iar prin aplicarea ecranu-
lui difuzant de tes-
terului scade la 12 = 400, o
de iluminare ntre cele
:
In2 _._
O = --= 1 treapta de dlafragma,
In2
deci n cel de-al doilea caz trebu ie
diafragma cu o
pentru a o expunere iden-

O despre blitz-urile cu
computer. La acestea se poate
testa constanta energiei luminoase
furnizate, indiferent de
blitz-subiect. Testul se face plasnd
montajul pe un fundal uniform re-
flectant (de exemplu, un perete).
este pentru ca
senzorul fotoelectric al blitz-ului,
cu o directivitate de
20-30, tip de su-
biect - uniform -, indiferent de
Printr-o serie de
tori se ct este de
iluminarea subiectului pentru di-
verse blitz-subiect, n in-
tervalul garantat de
pentru fiecare "compu-

al
unul
Se impune mai nti o
privind
ghid. EI este caracteristic
blitz permite determinarea, prin
calcul, a diafragmei ce trebuie folo-
ia o ntre blitz
subiect.
N este produsul
este indicat
pentru o sensibilitate a filmului de
100 ASA (21 DIN):
N =0,1
unde O este diafragma, mai exact
indicele deschiderii relative Ud,
care de cte ori d (diametrul
pupilei de intrare a Obiectivului)
ORWO A901
(produs de dedurizare a apei)
Tiouree
de potasiu
Hidroxid de sodiu, 10%
Hidroxid de sodiu

este mai mic dect focala f,
iar I este blitz-subiect, ex-
n metri.
De indicat
de fabricant nu este riguros valabil
n din cauza
unor reflectante
tavan), a componente-
lor utilizate la
fulger, a uzurii progresive De
aceea se impune determinarea
a valorii lu; N. se
poate face prin probe pe film sau
prin cu testerul. descris.
Se ca etalon un blitz cu
Ne cunoscut cu preci-
zie verificat (prin probe pe film) n
camerei unde au loc
cu testerul. Pentru o
ntre fo-
se le. Relu-
ind apoi cu blitz-ul
necunoscut, situat la dis-
se Ix.
necunoscut Nx se diA re-

Nx =1 fi;
Ne V Je-
T n tabelul 2 snt date cteva valori
orientative pentru cei care doresc
evite calculele mai complicate.
Exemplu. Folosind un blitz cu
Ne=16, se in-
le=300. Un blitz necunos-
cut, n de ampla-
sare, Ix=900.
al blitz-ului necunos-
= = 16x 1.7=27.
LISTA DE PIESE:
CI1 = C520D; CI2 CDB447;
A1-A3 = MDE2104V; T1-T3 =
BC251B; FD = ROL22; D = 1N4003;
R1 = 51 O; R2 = 10 MO; R3 = 15 kO;
R4,5 = 5,1 kO; R6 = 6,8 kO; R7-10 =
1,8 kO; R11-14 = 12 kO; R15-21 =
120 O; P = 10 kO; C1 = 4 C2 =
0,22 C3 100 V.
T-1 ORWO 520 ORWO 525
2g 2g 2g
2g 5g 5g
40 g 40g
30 mI
2g 15 g
1 000 mi 1 000 mi 1 000 mi
Albirea se face Intr-una din aate cu de potasiu sau,
pentru a tonuri mai calde, n care bi-
cromat de potasiu:
Bicromat de potasiu ....................................... 22 g
de potasiu .................................... 30 g
de potasiu ....................................... 16 g
............................................... ..' 1 000 mi
O modalitate de vlrare n brun este
de albire
Acid clorhidric concentrat ................................ 18 mI
Bicromat de potasiu ....................................... 10 9
............................................ la 1 000 mi
de virare
................................................... 1 000 mi
de .......................................... 10 q
imaginea virata pe de argint crom.
Prin utilizarea unei de albire cu mercur se pot vlran brune
ntr-o de tonuri. de albire se din amestecul ur-

A de potasiu ...................... 30 g
de potasiu ......................... 45 9
........................................ 250 mi
B .......................... 4 9
de potasiu ......................... 4 9
........................................ 150 mi
Raportul de amestecare este n de tonul care se a fi
nut conform tabelului:
I
Sepia cald Sepia Negru cald Negru intens
A 10 mI 10ml 10 mI 10 mi
B - 5 mI 10 mi 30ml
120 mi 120 mi 160 mi 160 mi
Virarea se face n de de sodiu 10% anterior. Durata
de momentul tonului dorit. Fotografia al-
se se de cteva ori ntr-o de acid clorhidric 10/0
eventualelor resturi de care se
:_J' __ introducerii n solutia de de sodlI
Elementul de detectare a tempe-
raturii unui lichid in special). 11
constituie termistorul cu valoarea
de 10 kn la 25C.
Cnd temperatura scade sub o
valoare releul
se de in:-.
10
k.o.
R alimentare.
Transformatorul trebuie
teze n secundar 16 V la un curent
de 250 mA.
22
ElEKTRON, 9/1988
Montajul o putere de
25 W pe o de 4 n,
cnd o de cu
ntre 5 Hz 45 kHz, cu un coeficient
maxim de distorsiuni de 0,1%.
Se att preamplificato-
ruJ (circuitul A109). cit etajele cu
tranzistoare snt alimentate cu ten-
siune
RADIO FIERNZEHEN
ElEKTRONIK,11/1977
Colectivul al revistei
"Tehnium" aduce multumiri
tuturor colaboratorilor cititorilor care
au avut amabilitatea .. ; adreseze feli-
cu ocazia Zilei Republicii a
Anului Nou 1989.
5,6
k.o.
T/tMMI
C20
1000
I
CI
10,0

ez!
200.0
xfZlJ
rv220V
Schema este a unui mag-
netofon care poate folosi partea a unui
magnetofon vechi. Este a lucra pe vi-
teza de 9,53 emIs, rednd o de
ntre 50 8.000 Hz. De remarcat
schema este pentru' nregistrare-re-
dare
Primele etaje un preamplifica-
tor cu zgomot mic, care
metrul de reglare a volumului att la redare, cit
la nregistrare. Etajul cu tranzistorul T3 este
preamplificator la redare etaj final corector la
nregistrare.
La inregistrare apare n circuit bobina L 1, con-
pe un miez de care 200 de
spire CuEm 0,12.
Oscilatorul de premagnetizare lu-
pe aproximativ 40 kHz. Acest etaj poate
folosi un transformator gata sau se
ntr-o de n care
rea are 160 de spire CuEm 0,25 cu prize
la spira 40 100 (de la iar se-
are 120 de spire CuEm cu
Capul magnetic de nregistrare este de tipul
folosit la magnetofonul "Orbita", iar capul de
de la magnetofonul "Iauza".
RADIO, 1/1974
.. ....

RZ

It- ez
I50,0
KJ 27K
V21J
GAY12
-'IV
TI=I-II\IIIIIUI 1/1QAQ
PUBLICITATE O PUBLICITATE O PUBLICITATE PUBLICITATE O PUBLICITATE O PUBL
Sensibilitate, selectivitate, au-
ct ali-
mentare econom la a
sau la baterii snt ca-
care fac ca radioreceptoa-
rele portabile fie
utila att n ct la dru-

Dintre multiplele tipuri de ra-
dioreceptoare sau
portabile produse de Intreprin-
derea "Tehnoton", magazinele
de profi I sau raioanele de spe-
cialitate ale de stat
spre alegere
game de UL: 160-260
kHz; UM: 525-1 605 kHz; US:
5,95-14 MHz; UUS: 65-73
MHz;
puterea de min.
4 WI 4 il;
sensibilitate n AF pentru pute-
rea de standard:
- la intrarea de picup:
100 mV/470 [1;
- la intrarea de magnetofon:
100 mV/470 k!l;
consumul de la de ali-
mentare: max. 20 VA;
alimentare: la de 220 V /
+5% - 10
%
/50 Hz;
dimensiuni: 575 x 150 x 215 mm;
greutate: 5 kg
1 300 lei
TEHNIUM 1/1989
game de UL UM;
alimentare: la de 220 VI
50 Hz sau 4 baterii R20 (4 x 1,5 V);
greutate: 2,1 kg;
dimensiuni: 280 x 164 x 109 mm;
600 lei
(radiocasetofon auto stereo)
alimentare: 12 V (de la acumula-
torul auto);
difuzoare: 2 x 4 W la 3 !l;
radioreceptor monofonic cu:
UL, UM UUS;
casetofon stereofon ic cu banda
de de 80 - 10 000 Hz;
4 140 lei
game de UL UM;
alimentare: ia de 220 VI
50 Hz sau 4 baterii R20 '(4 x 1,5 V);
greutate: 1,6 kg;
dimensiuni: 290 x 83 x 146 mm;
600 lei
(radioreceptor auto)
game de UL, UM, US;
putere la 4 W;
alimentare: 14 Vcc (baterie cu
minusul legat la RR auto);
dimensiuni: 175 x 168 x 51- mm;
1 330 lei
BACIU MUGUREL - HateQ
Vom publica n curnd un egalizor
grafic mai simplu de realizat.
DANIEL - jud.
Dotj
Vom publica scheMa
STEFAN -
Schema radioreceptorului VEF
206 a fost n 9/1981.
Nu adresa
BOLOCH ZOL TAN -
Pentru reproduceri stereo confec-

LUCESCU VLAD - jud. Su-
ceava
Transformatoarele de linii impun
o foarte ntre straturile,
bobinajulu.i
Aceste ;.ransformatoare se pot
procura de la magazinele de specia-
litate.
ION - Oorohoi
cu autorul
prin editurii.
TOADER DANIEL - Sibiu
Str. 36,
Tehnium 1980-1984 almanahu-
riie Tehnium.
PALIEVICI VASILE -
Dioda Gunn nu poate fi
cu alte componente.
VILAu GHEORGHE -
Abonamente se fac la oficiile
P.T.T.R.
Pe condensator este
+ -.
Tranzistorul 2N918 este apt pen-
tru .arTl,Plificator TV.
MIHAIL - Hune-
doara
Amplificatoarele de cu tu-
buri snt practice n domeniul VHF
mai greu de realizat n UHF. Vom
publica cele solicitate de dv.
BARBULESCU LUCIAN - Bucu-

In televizor contactele la
butoanele de la selector. Construc-
tia unei statii de emisie este
JOS
numai In baza unei
ENACHE FLORIAN -
cu radioclubul ju-
telefon 54864.
COMAN GHEORGHE - jud. Pra-
hova
Construiti un divizor tiin re-
zist oare 900 KH 100 kO.
semnal de pe 100 kO.
MARCU CONSTANTIN - Tg.

Tranzistoarele la care
nu sint interschimbabile.
NITULESCU CRISTIAN -
cu valoarea
de 25 kO.
POPESCU ION - jud. Suceava
cu
"Tehnoton" din la care apara-
tul este in
MUNTEANU AURELIAN - jud.
Vilcea
un factor de scurtare de
0,8.
RASUCEANU RADU -
La consulta colec-
revistei de unde ti-
pul de dol'it.
LUNGU ANDREI -
Radioreceptorul "Mil-
cov 7"-RST1-82, produs "Tehno-
ton", n gamele de unde
medii lungi are o sensibilitate
de 2 mV/m n UM 3 }N/m n UL.
40)
RAOU CONSTANTIN - jud. Pra-
hova
Nu detaliile construc-
tive ale casetofonului la care re-

GRADINARU IULIAN -
Vom reveni asupra ceasurilor
electronice.
BEKESI LADISLAU -
Pentru de emi-
sie trebuie nti
are de 32,768 kHz.
GRIGORI ILIE - jud. Vlcea
antene amplificatoare.
din
CALCERIU RADU - Sibiu
Nu schema a
ceasului electronic la care refe-

1. M.
Coperta 1 o reali-
zare de a industriei
electronice roman - calcula-
torul FELIX CUB, produs de I.C.E.
Valoarea intermediar 1:1
este de 455 kHz poate debita o
putere audio de cel 0,6 W pe o
de 5 O.
Alimentarea se face din
de 220 V. sau cu 6 V din baterii.
201 313 403 i,05 a, DI Da
204 20S 301 2!l2 2!p :112 :m Ml1 P!
m
9 19Z411 IR +"

lfl1
]12 li! m
20S 315 316 :ll4
.BD
202 NI DI :Jl2;mXB
5Cl!1.D3 402 :IlS li

p 2!)1 203
211 m 212 'Si,2W
f\z
Jl1
b2!p L.2O+ L301 Lm LJP
TA1
1R2
L3Dtt TA3
mi",
- - - ---,
I
LEGfNDA
I

,
"ttnIII o.sw
,
I
I
I

I
I
I
,
+
+
+

( __ Dt...............
.... FJIj
O
......". c/RllluD
len l8iliiii
C::J
....... _GI1IIIt
....
J\
"-
Gl(iIIJ1II"
I
I

/'
flplllf4'll

L ______________________ - -.._---- - -- -
.<t ::(0]: .@
'/] '!] t: le 1:
O)MJTATeJU. cw.E TRAfO RETEA TR3 L:Jl2 T404
'#>.lUT llN PARTEA L 303
b3l4
ing. IOAN ALBESCU
Redactor-.. f adI.: prof. GHEORGHE BADEA
Secretar responsabil de redactie: ing. ILIE MIHlescu
Redactor responsabil de numlr: flz. ALEXANDRU MARCULESCU

Editura Scinteia
2 ........ urlt"_ sorti IIIOV1Ite cu un ...-....v
Cu AI 201CA'V
UNDEx 442121
/=
CITITORII DIN STRAI;'
NATATE SE POT ABONA
PRIN "ROMPRESFILATE-
LlA" - SeCTORUL ex-
PORT-IMPORT PRESA,
P.O.BOX 12-201, TELEX
10376, PRSFIR BUCU-
CALEA
NR. 64-66.
Tiparul executat la
Combinatul Poligrafic "Casa Scnteii"

S-ar putea să vă placă și