Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare ini ial Disciplina Limba si literatura romn Clasa a X-a B BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se puncteaz oricare alte formul ri/ modalit i de rezolvare corect a cerin elor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord frac iuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mp r irea punctajului total acordat pentru test la 10. Partea I (60 de puncte) A. 1. c 8 puncte 2. b 8 puncte 3. cte 4 puncte pentru transcrierea oric ror dou motive literare din text (de exemplu: toamna, focul ) 2x4p=8 puncte 4. cte 4 puncte pentru ilustrarea prin enun uri corecte a sensului denotativ si a sensului conotativ. 2x4p=8 puncte 5. comentarea nuan at a oric rei figuri de stil din text 8p/ comentare superficial sau lipsa de siguran n identificarea unei figuri de stil 2 puncte 8 puncte B. 1. cte 2 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiec reia dintre greseli. 2. cte 2 puncte pentru sublinierea formei corecte a cuvintelor date. Partea a II-a (30 de puncte) pentru con inutul eseului: 20 puncte y formularea unei opinii despre speran 4 puncte y sus inerea pertinent a opiniei formulate 8 p/ sus inere inadecvat , cu argumente irelevante 2p 8 puncte y valorificarea oric ror informa ii/ idei din textul dat 4 puncte y formularea unei concluzii adecvate 4 puncte pentru redactarea textului: y respectarea structurii textului argumentativ y respectarea normelor de exprimare, de ortografie si de punctua ie (0-1 greseli 6p; 2-3 greseli 4p; 4-5 greseli 2p; peste 6 greseli 0p) y respectarea limitei de spa iu indicate 10 puncte 2 puncte 6 puncte 2 puncte

5x2p=10 puncte 5x2p=10 puncte