Sunteți pe pagina 1din 31

"Caracterul f r inteligen poate mult, dar inteligen a f r caracter nu valoreaz nimic.

(Cicero)" CONSTITU IA ROMNIEI 29 martie 1923 CONSTITU IA ROMNIEI EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 29 martie 1923 Data intr rii n vigoare : 29/03/1923

TITLUL I DESPRE TERITORIUL ROMNIEI ART. 1 Regatul Romniei este un Stat na ional unitar ART. 2 Teritoriul Romniei este nealienabil. Hotarele Statului nu pot fi schimbate sau rectificate dect n virtutea unei legi. ART. 3 Teritoriul Romniei nu se poate coloniza cu popula iuni de gint str in . ART. 4 Teritoriul Romniei din punct de vedere administrativ se mparte n jude e, jude ele n comune. 1 i indivizibil.

Num rul, ntinderea i subdiviziunile lor teritoriale se vor stabili dup formele prev zute n legile de organizare administrativ . TITLUL II DESPRE DREPTURILE ROMNILOR ART. 5 Romnii, f r deosebire de origina etnic , de limba sau de religie, se bucura de libertatea con tiin ei, de libertatea nv mntului, de libertatea presei, de libertatea ntrunirilor, de libertatea de asocia ie i de toate libert ile i drepturile stabilite prin legi. ART. 6 Constitu iunea de fa i celelalte legi relative la drepturile politice determina cari sunt, osebit de calitatea de Romn, condi iunile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. Legi speciale, votate cu majoritate de doua treimi, vor determina condi iunile sub cari femeile pot avea exerci iul drepturilor politice. Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalitati a celor doua sexe. ART. 7 Deosebirea de credin e religioase i confesiuni, de origina etnic i de limba, nu constituie n Romnia o piedica spre a dobndi drepturile civile i politice i a le exercita. Numai naturalizarea aseamana pe str in cu Romanul pentru exercitarea drepturilor politice. Naturalizarea se acorda n mod individual de Consiliul de Mini tri, n urma constat rii unei comisiuni compusa din: primul-pre edinte i pre edin ii Cur ii de apel din Capitala arii, ca solicitantul ndepline te condi iunile legale. O lege special va determina condi iunile i procedura prin care str inii dobndesc naturalizarea. Naturalizarea nu are efect retroactiv. So ia i copiii minori profit , n condi iunile prev zute de lege, de naturalizarea so ului sau tat lui. ART. 8 Nu se admite n Stat nici o deosebire de na tere sau de clase sociale. To i Romnii, f r deosebire de origina etnic , de limba sau de religie sunt egali naintea legii i datori a contribui f r osebire la d rile i sarcinile publice. Numai ei sunt admisibili n func iunile i demnit ile 2

publice, civile i militare. Legile speciale vor determina Statutul func ionarilor publici. Str inii nu pot fi admi i n func iunile publice dect n cazuri excep ionale i anume statornicite de legi. ART. 9 To i str inii aflatori pe p mntul Romniei se bucura de protec iunea data de legi persoanelor i averilor n genere. ART. 10 Toate privilegiile de orice natura, scutirile i monopolurile de clasa sunt oprite pentru totdeauna n Statul Romn. Titlurile de noble e sunt i r mn neadmise n Statul Romn. Decora iunile str ine se vor purta de Romni numai cu autorizarea Regelui. ART. 11 Libertatea individual este garantat . Nimeni nu poate fi urm rit sau perchezi ionat, dect n cazurile i dup formele prev zute n legi. Nimeni nu poate fi de inut sau arestat, dect n puterea unui mandat judec toresc motivat, care trebuie sa-i fie comunicat n momentul arest rii sau cel mai trziu n 24 ore dup de inere sau arestare. n caz de vina v dit , de inerea sau arestarea se poate face imediat, iar mandatul se va emite n 24 ore i i se va comunica conform alineatului precedent. ART. 12 Nimeni nu poate fi sustras n contra voin ei sale de la judec torii ce-i da legea. ART. 13 Domiciliul este neviolabil. Nici o vizitare a domiciliului nu se poate face dect de autorit ile competinte, n cazurile anume prev zute de lege i potrivit formelor de ea prescrise. ART. 14 Nici o pedeaps nu poate fi nfiin at , nici aplicat puterea unei legi. ART. 15 dect n

Nici o lege nu poate infiin a pedeapsa confisc rii averilor. ART. 16 Pedeapsa cu moarte nu se va putea reinfiinta afar de cazurile prev zute n codul penal militar n timp de r zboi. ART. 17 Proprietatea de orice natura precum i crean ele asupra Statului sunt garantate. Autoritatea public , pe baza unei legi, este n drept a se folosi, n scop de lucr ri de interes ob tesc, de subsolul oric rei propriet i imobiliare, cu obliga iunea de a desdauna pagubele aduse suprafe ei cl dirilor i lucr rilor existente. n lipsa de nvoial desp gubirea se va fixa de justi ie. Nimeni nu poate fi expropriat dect pentru cauza de utilitate public i dup o dreapt i prealabil desp gubire stabilit de justi ie. O lege special va determina cazurile de utilitate public , procedura i modul exproprierii. n afar de expropriere pentru c ile de comunica ie, salubritate public , ap rarea arii i lucr ri de interes militar, cultural i acele impuse de interesele generale directe ale Statului i administra iilor publice, celelalte cazuri de utilitate publica vor trebui sa fie stabilite prin legi votate cu majoritate de doua treimi. Legile existente privitoare la alinierea i l rgirea stradelor de prin comune precum i la malurile apelor ce curg prin sau pe lng ele r mn n vigoare n tot cuprinsul Regatului. ART. 18 Numai Romnii i cei naturaliza i romni pot dobndi cu orice titlu i de ine imobile rurale n Romnia. Str inii vor avea drept numai la valoarea acestor imobile. ART. 19 Z c mintele miniere precum i bog iile de orice natur ale subsolului sunt proprietatea Statului. Se excepteaz masele de roci comune, carierele de materiale de construc ie i depozitele de turb , f r prejudiciul drepturilor dobndite de Stat pe baza legilor anterioare. O lege special a minelor va determina normele i condi iunile de punere n valoare a acestor bunuri, va fixa redeven a proprietarului suprafe ei i va ar ta tot de odat putin a i m sura n care ace tia vor participa la exploatarea acestor boga ii. Se va ine seama de drepturile c tigate, ntruct ele 4

corespund unei valorific ri a subsolului i dup distinc iunile ce se vor face n legea special . Concesiunile miniere de exploatare, instituite sau date, conform legilor azi n vigoare, se vor respecta pe durata pentru care s-au acordat, iar exploat rile miniere existente f cute de proprietari numai cat timp le vor exploata. Nu se vor putea face concesiuni perpetue. Toate concesiunile i exploat rile prev zute n alineatul precedent vor trebui ns s se conformeze regulelor ce se vor stabili prin lege, care va prevedea i maximum de durata al acelor concesiuni i exploat ri i care nu va trece de cincizeci ani de la promulgarea acestei Constitu iuni. ART. 20 C ile de comunica ie, spa iul atmosferic i apele navigabile i flotabile sunt de domeniul public. Sunt bunuri publice apele ce pot produce for motrice i acele ce pot fi folosite n interes ob tesc. Drepturile c tigate se vor respecta sau se vor rascump ra prin expropriere pentru caz de utilitate public , dup o dreapt i prealabil desp gubire. Legi speciale vor determina limita n care toate drepturile de mai sus vor putea fi l sate n folosinta proprietarilor, modalit ile exploat rii, precum i desp gubirile cuvenite pentru utilizarea suprafe ei i pentru instala iile n fiin . ART. 21 To i factorii produc iunii se bucur de o egal ocrotire. Statul poate interveni, prin legi, n raporturile dintre ace ti factori pentru a preveni conflicte economice sau sociale. Libertatea muncii va fi ap rat . Legea va regula asigurarea social a muncitorilor, n caz de boal , accidente i altele. ART. 22 Libertatea con tiin ei este absolut . Statul garanteaz tuturor cultelor o deopotriv libertate i protec iune, ntruct exerci iul lor nu aduce o atingere ordinei publice, bunelor moravuri i legilor de organizare ale Statului. Biserica cre tin ortodox i cea greco-catolic sunt biserici romne ti. Biserica ortodox romn fiind religia marei majorit i a Romnilor este biserica dominant n Statul romn; iar cea greco-catolic are intietatea fa de celelalte culte. Biserica ortodox romn este i r mne neatrnat de orice chiriarchie str in , p strndu- i ns unitatea cu Biserica 5

ecumenic a R s ritului n privin a dogmelor. n tot regatul Romniei Biserica cre tin ortodox va avea o organiza ie unitar cu participarea tuturor elementelor ei constitutive, clerici i mireni. O lege special va statornici principiile fundamentale ale acestei organiza ii unitare, precum i modalitatea dup care Biserica i va regulamenta, conduce i administra, prin organele sale proprii i sub controlul Statului, chestiunile sale religioase, culturale, funda ionale i epitrope ti. Chestiunile spirituale i canonice ale Bisericei ortodoxe romne se vor regula de o singur autoritate sinodal central . Mitropoli ii i episcopii bisericei ortodoxe romne se vor alege potrivit unei singure legi speciale. Raporturile dintre diferitele culte i Stat se vor stabili prin lege. ART. 23 Actele st rii civile sunt de atribu ia legii civile. ntocmirea acestor acte va trebui s precead totdeauna binecuvntarea religioas . ART. 24 nv mntul este liber n condi iunile stabilite prin legile speciale i ntruct nu va fi contrar bunelor moravuri i ordinei publice. nv mntul primar este obligator. n colile Statului acest nv mnt se va da gratuit. Statul, jude ele i comunele vor da ajutoare i nlesniri elevilor lipsi i de mijloace, n toate gradele nv mntului, n m sura i modalit ile prev zute de lege. ART. 25 Constitu iunea garanteaz tuturor libertatea de a comunica i publica ideile i opiniunile lor prin grai, prin scris i prin pres , fiecare fiind r spunz tor de abuzul acestor libert i n cazurile determinate prin codicele penal, care nici ntr-un caz nu va putea restrnge dreptul n sine. Nici o lege excep ional nu se va putea infiin a n aceast materie. Nici cenzura, nici o alt m sur preventiv pentru apari iunea, vindecarea sau distribu iunea oric rei publica iuni nu se va putea infiin a. Nu este nevoie de autoriza iunea prealabil a nici unei autorit i pentru apari iunea oric rei publica iuni. Nici o cau iune nu se va cere de la ziari ti, scriitori, editori, tipografi i litografi. Presa nu va fi pus nici odat sub regimul avertismentelor. 6

Nici un ziar sau publica iune nu va putea fi suspendat sau suprimat. Orice publica iune periodic de orice natur va trebui sa aib un director r spunz tor, iar n absen a acestuia, un redactor r spunz tor. Directorul sau redactorul vor trebui s se bucure de drepturile civile i politice. Numele directorului i numele redactorului vor figura vizibil i permanent n fruntea publica iunii. nainte de apari iunea publica iunii periodice, proprietarul ei e obligat a declara i nscrie numele s u la tribunalul de comer . Sanc iunile acestor dispozi iuni se vor prevedea prin legi speciale. ART. 26 n ce prive te publica iunile neperiodice, r spunz tor de scrierile sale este autorul, n lipsa acestuia editorul; patronul tipografiei r spunde cnd autorul i editorul nu au fost descoperi i. La publica iunile periodice responsabilitatea o au: autorul, directorul sau redactorul n ordinea enumer rii. Proprietarul n toate cazurile este solidar r spunz tor de plata desp gubirilor civile. Delictele de pres se judec de jura i, afar de cazurile aci statornicite, cari se vor judeca de tribunalele ordinare, potrivit dreptului comun: a. Delictele ce s-ar comite impotriva Suveranilor rii, Principelui Mo tenitor, membrilor Familiei Regale i Dinastiei, Sefilor Statelor Str ine i reprezentan ilor lor; b. Indemnurile directe la omor i rebeliune, n cazurile cnd nu au fost urmate de execu iune; c. Calomniile, injuriile, difama iile aduse particularilor sau func ionarilor publici oricari ar fi, atin i n via a lor particular sau n cinstea lor personal . Arestul preventiv n materie de pres ART. 27 Secretul scrisorilor, telegramelor i al convorbirilor telefonice este neviolabil. O lege special va stabili cazurile n cari justi ia n interesul instruc iunii penale, va putea face exceptiune la dispozi iunea de fa . Aceea i lege va determina responsabilitatea agen ilor Statului i a particularilor pentru violarea secretului scrisorilor, este interzis.

telegramelor ART. 28

i convorbirilor telefonice.

Romnii, f r deosebire de origina etnic , de limba sau de religie, au dreptul de a se aduna pasnici i f r arme, conformndu-se legilor cari reguleaz exercitarea acestui drept, pentru a trata tot felul de chestiuni; ntru aceasta nu este trebuin de autorizare prealabil . ntrunirile sub cerul liber sunt permise, afar de pie ele i c ile publice. ntrunirile, procesiunile i manifesta iile pe c ile i pie ele publice sunt supuse legilor poli iene ti. ART. 29 Romanii, f r deosebire de origina etnic , de limba sau de religie, au dreptul a se asocia, conformndu-se legilor cari reguleaz exerci iul acestui drept. Dreptul de libera asocia iune nu implica n sine dreptul de a crea persoane juridice. Condi iunile n cari se acord personalitatea juridic se vor stabili prin o lege special . ART. 30 Fiecare are dreptul de a se adresa la autorit ile publice prin peti iuni subscrise de c tre una sau mai multe persoane, neputnd ns peti iona dect n numele subscri ilor. Numai autorit ile constituite au dreptul de a adresa peti iuni n nume colectiv. ART. 31 Nici o autorizare prealabil nu este necesar pentru a se exercita urm riri contra func ionarilor publici pentru faptele administra iunii lor de p r ile v t mate, r mnnd ns neatinse regulile speciale statornicite n privin a ministrilor. Cazurile i modul urm ririi se vor regula prin anume lege. Dispozi iuni speciale n codicele penal vor determina penalit ile prepuitorilor. ART. 32 Nici un Romn, f r autorizarea guvernului, nu poate intra n serviciul unui Stat str in, f r ca nsu prin aceasta s - i piard cet enia. Extr darea refugiatilor politici este oprit .

TITLUL III DESPRE PUTERILE STATULUI ART. 33

Toate puterile Statului emana de la na iune, care nu le poate exercita dect numai prin delega iune i dup principiile i regulile a ezate n Constitu iunea de fa . ART. 34 Puterea legislativ se exercit colectiv de c tre Rege i Reprezenta iunea na ional . Reprezenta iunea na ional se mparte n doua Adun ri: Senatul i Adunarea deputa ilor. Orice lege cere nvoirea a cator trele ramuri ale puterii legiuitoare. Nici o lege nu poate fi supus sanc iunii regale dect dup ce se va fi discutat i votat liber de majoritatea ambelor Adun ri. ART. 35 Ini iativa legilor este dat fiec reia din cele trei ramuri ale puterii legislative. Totu i orice lege relativ la veniturile i cheltuielile Statului sau la contingentul armatei trebuie sa fie votat mai intaiu de Adunarea deputa ilor. ART. 36 Interpreta iunea legilor cu drept de autoritate se face numai de puterea legiuitoare. ART. 37 Promulgarea legilor, votate de ambele Adun ri, se va face prin ngrijirea ministerului justi iei, care va p stra unul din originalele legilor votate, iar al doilea original se p streaz de Arhivele Statului. Ministrul justi iei este i p str torul marelui Sigiliu al Statului. n fiecare an ministerul justi iei va publica colec iunea legilor i regulamentelor, n care legile vor fi inserate purtnd num rul de ordine dup data promulg rii. ART. 38

Nici o lege, nici un regulament de administra iune general , judetean sau comunal nu pot fi ndatoritoare dect dup ce se public n chipul hot rt de lege. ART. 39 Puterea executiv este ncredin at Regelui, care o exercit n modul regulat prin Constitu iune. ART. 40 Puterea judec toreasc se exercit de organele ei. Hot rrile lor se pronun n virtutea legii i se execut numele Regelui. ART. 41 Interesele exclusiv jude ene sau comunale se reguleaz de c tre consiliile jude ene sau comunale dup principiile a ezate prin Constitu iune i prin legi speciale. CAP. 1 Despre reprezentarea na ional ART. 42 Membrii Adun rilor reprezint ART. 43 edin ele Adun rilor sunt publice. Regulamentele lor fixeaz cazurile edin e pot fi declarate secrete. ART. 44 Fiecare din Adun ri verific titlurile membrilor s i i judec contesta iunile ce se ridic n aceast privin . Nici o alegere nu poate fi invalidat dect cu doua treimi din num rul membrilor prezen i. ART. 45 Nimeni nu poate fi totdeodat Adun ri. ART. 46 Deputa ii i senatorii numi i de puterea executiv 10 ntr-o membru al uneia i al celeilalte na iunea.

i modul n cari aceste

func iune salariat , pe care o primesc, pierd de plin drept mandatul lor de reprezentan i ai na iunii. Aceasta dispozi iune nu se aplica mini trilor i subsecretarilor de Stat. Legea electoral determina incompatibilit ile. ART. 47 La nceputul fiec rei legislaturi i a fiec rei sesiuni ordinare, Adunarea deputa ilor i Senatul aleg din snul lor pe pre edintele, vice-pre edin ii i membrii birourilor, potrivit regulamentelor interioare. ART. 48 Orice hot rre se ia cu majoritate absolut a voturilor, afar de cazurile cnd prin Constitu iune, legi sau regulamentele Corpurilor legiuitoare se cere un num r superior de voturi. n caz de paritate a voturilor, propunerea n deliberare este respins . Adun rile in edin e cu jum tate plus unul din num rul membrilor nscri i n apelul nominal. ART. 49 Voturile se dau prin ridicare i edere, prin viu grai sau prin scrutin secret. Un proiect de lege nu poate fi adoptat dect dup ce s-a votat articol cu articol. ART. 50 Fiecare din Adun ri are dreptul de anchet . ART. 51 Adun rile au dreptul de a amenda i de a desp r i n mai multe p r i articolele i amendamentele propuse. ART. 52 Fiecare membru al Adun rilor are dreptul a adresa mini trilor interpel ri, la care ace tia sunt obliga i a r spunde n termenul prev zut de regulament. ART. 53 Oricine ale dreptul a adresa peti iuni Adun rilor prin mijlocirea biuroului sau a unuia din membrii s i. Fiecare din Adun ri are dreptul de a trimite ministrilor peti iunile ce-i sunt adresate. Mini trii sunt datori a da 11

explica iuni asupra cuprinderii lor ori de cte ori Adunarea o cere. ART. 54 Nici unul din membrii uneia sau celeilalte Adun ri nu poate fi urm rit sau prigonit pentru opiniunile i voturile emise de dnsul n cursul exerci iului mandatului s u. ART. 55 Nici un membru al uneia sau celeilalte Adun ri nu poate, n timpul sesiunii, s fie nici urm rit, nici arestat n materie de represiune, dect cu autorizarea Adun rii din care face parte, afar de cazul de flagrant delict. Dac a fost arestat preventiv sau urm rit n timpul cnd sesiunea era nchis , urm rirea sau arestarea trebuiesc supuse aprob rii Adun rii din care face parte, ndat dup deschiderea sesiunii Corpurilor legiuitoare. Deten iunea sau urm rirea unui membru al uneia sau celeilalte Adun ri este suspendat n tot timpul sesiunii, dac Adunarea o cere. ART. 56 Fiecare Adunare determin , prin regulamentul s u, modul dup care ea i exercit atribu iunile. ART. 57 Fiecare din Adun ri delibereaz i ia hot rri separat afar de cazurile anume specificate n Constitu iunea de fa . ART. 58 Orice ntrunire a unuia din Corpurile legiuitoare n afar timpul sesiunii celuilalt este nul de drept. ART. 59 Fiecare din ambele Adun ri are dreptul exclusiv de a exercita propria sa poli ie prin pre edintele ei, care singur, dup icirc;ncuviin area Adun rii, poate da ordin gardei de serviciu. ART. 60 Nici o putere armat nu se poate pune la u ile sau n jurul de

12

uneia sau alteia din Adun ri f r ART. 61

nvoirea ei.

Legea electoral stabile te toate condi iunile cerute pentru a fi alegator la Adunarea deputa ilor i la Senat, incapacit ile i nedemnita ile precum i procedura electoral . ART. 62 Membrii ambelor Corpuri legiuitoare sunt ale i pentru patru ani. ART. 63 Diurnele deputa ilor i senatorilor se stabilesc prin lege.

SEC IUNEA I Despre Adunarea deputa ilor ART. 64 Adunarea deputa ilor se compune din deputa i ale i de cet enii Romni majori, prin vot universal, egal, direct, obligator i secret pe baza reprezent rii minorit ii. ART. 65 Alegerea deputa ilor se face pe circumscrip ii electorale. Circumscrip ia electoral nu poate fi mai mare dect un jude . Legea electoral stabile te num rul deputa ilor de ales n fiecare circumscrip ie propor ional cu popula ia. ART. 66 Spre a fi eligibil la Adunarea deputa ilor se cere: a. b. c. d. A A A A fi cet ean romn; avea exerci iul drepturilor civile i politice; avea vrsta de dou zeci i cinci ani mplini i; avea domiciliul n Romnia.

Legea electoral SEC IUNEA II Despre Senat

va determina incapacit

ile.

13

ART. 67 Senatul se compune din senatori ale i drept. ART. 68 To i cet enii Romni de la varsta de 40 ani mplini i aleg, pe circumscrip ii electorale cari nu pot fi mai mari dect jude ul, prin vot obligator, egal, direct i secret, un num r de senatori. Num rul senatorilor de ales n fiecare circumscrip ie, care nu poate fi mai mare dect un jude , se stabile te de legea electoral , propor ional cu popula ia. ART. 69 Membrii ale i n consiliile jude ene i membrii ale i n consiliile comunale urbane i rurale, ntruni i ntr-un singur colegiu, aleg, prin vot obligator, egal, direct i secret, cte un senator de fiecare jude . ART. 70 Membrii camerelor de comer , de industrie, de munc i de agricultur , ntruni i n colegii separate, aleg din snul lor cte un senator de fiecare categorie i pentru fiecare circumscrip ie electoral . Aceste circumscrip ii electorale speciale se fixeaz de legea electoral , num rul lor neputnd fi mai mare de ase. ART. 71 Fiecare universitate alege, din snul s u, prin votul profesorilor s i, cte un senator. ART. 72 Sunt de drept membri ai Senatului, n virtutea naltei lor situa iuni n Stat i Biseric : a. Mo tenitorul Tronului de la varsta de 18 ani mplini i; el ns nu va avea vot deliberativ dect la varsta de 25 ani mplini i; b. Mitropoli ii rii; c. Episcopii eparhio i ai Bisericilor ortodoxe romne i greco-catolice, ntru ct vor fi ale i conform legilor rii; d. Capii confesiunilor recunoscute de Stat, cte unul de fiecare confesiune, ntru ct sunt ale i sau numi i 14 i din senatori de

conform legilor rii i reprezint un num r de peste 200.000 credinciosi; precum i reprezentantul superior religios al musulmanilor din Regat; e. Pre edintele Academiei Romane.

Mandatul acestor senatori nceteaz odat sau demnitatea care le atribuie dreptul. ART. 73 Devin senatori de drept:

cu calitatea

a. Fo tii Pre edin i de Consiliu, ntru ct vor avea o vechime de patru ani ca Pre edin i de Consiliu titulari, i fo tii Mini tri avnd o vechime de cel pu in ase ani ntr-una sau mai multe guvern ri; b. Fo tii Pre edin i ai Corpurilor Legiuitoare cari vor fi exercitat aceast demnitate cel pu in n cursul a opt sesiuni ordinare; c. Fo tii Senatori i Deputa i ale i n cel pu in zece legislaturi independent de durata lor; d. Fo tii Primi-Pre edin i ai naltei Cur i de Casa ie i Justi ie care au ocupat aceast func iune sau pe aceea de Pre edinte la Casa ie cinci ani; e. Generalii de rezerv i n retragere: 1. Cari vor fi exercitat comanda unei armate n fa a inamicului, ca titulari, cel pu in 3 luni. 2. Cari au ndeplinit func iunea de ef al marelui Stat-Major, sau de inspector general de armat (comandant de armat ), n timp de pace, cel pu in patru ani. Num rul celor din categoria a doua nu va fi mai mare de patru, luati n ordinea vechimei, la vacante existente; f. Fo tii Pre edin i ai Adun rilor Na ionale din Chi in u, Cern u i i Alba-Iulia, cari au declarat Unirea. ART. 74 Verificarea ndeplinirii condi iunilor senatorilor de drept se face de o comisiune compus din Pre edin ii sec iunilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, sub pre edin ia Primului-Pre edinte al acestei nalte Cur i. Constatarea se face din oficiu, la cererea Pre edintelui Senatului sau a acelora cari au dreptul. Pre edintele Senatului nscrie senatorii de drept pe baza ncheierii Comisiunii. Senatul poate discuta i semnala Comisiunii, spre rectificare,

15

erorile constatate n stabilirea drepturilor. ART. 75 Spre a fi eligibil la Senat se cere: a. b. c. d. A A A A fi cet ean romn; avea exerci iul drepturilor civile avea varsta de 40 ani mplini i; avea domiciliul n Romnia. de varst , se cer

i politice;

Aceste condi iuni, afar drept.

i senatorilor de

SEC IUNEA III Despre Consiliul legislativ ART. 76 Se nfiin eaz un Consiliu legislativ, a c rui menire este s ajute n mod consultativ la facerea i coordonarea legilor, emannd fie de la puterea executiv , fie din ini iativa parlamentar , ct i la ntocmirea regulamentelor generale de aplicarea legilor. Consultarea Consiliului legislativ este obligatorie pentru toate proiectele de legi, afar de cele cari privesc creditele bugetare; dac ns , ntr-un termen fixat de lege, Consiliul legislativ nu- i d avizul s u, Adun rile pot proceda la discutarea i aprobarea proiectelor. O lege special va determina organizarea i modul de func ionare al Consiliului legislativ. CAP. 2 Despre Rege SEC IUNEA I Despre Rege ART. 77 Puterile constitu ionale ale Regelui sunt ereditare n linie cobortoare direct i legitim a Maiesta ii Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din b rbat n b rbat prin ordinul de primogenitura i cu exclusiunea perpetu a femeilor i coboritorilor lor. Coboritorii Maiestatii Sale vor fi crescu i n religiunea ortodox a R s ritului. ART. 78 i Mini tri

16

n lips de coboritori n linie b rb teasc ai Maiesta ii Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, succesiunea Tronului se va cuveni celui mai n vrst dintre fra ii s i sau coboritorilor acestora, dup regulele statornicite n articolul precedent. Dac nici unul dintre fra ii sau coboritorii lor nu s-ar mai g si n viea a sau ar declara mai dinainte ca nu primesc Tronul, atunci Regele va putea indica succesorul s u dintr-o dinastie suveran din Europa cu primirea Reprezenta iunii na ionale, data n forma prescris de art. 79. Dac nici una, nici alta nu va avea loc, Tronul este vacant. ART. 79 La caz de vacan a Tronului, ambele Adun ri se ntrunesc de ndat ntr-o singura Adunare, chiar f r convocare, i cel mai trziu pn n opt zile de la ntrunirea lor aleg un Rege dintr-o dinastie suveran din Europa occidental . Prezen a a trei p trimi din membrii cari compun fiecare din ambele Adun ri i majoritatea de doua treimi a membrilor prezen i sunt necesare pentru a se putea procede la aceast alegere. La caz cnd Adunarea nu se va fi f cut n termenul mai sus prescris, atunci n a noua zi, la amiazi, Adun rile ntrunite vor p i la alegere oricare ar fi num rul membrilor prezen i i cu majoritatea absolut a voturilor. Dac Adun rile s-ar afla dizolvate n momentul vacan ei Tronului, se va urma dup modul prescris la articolul urm tor. n timpul vacan ei Tronului, Adun rile ntrunite vor numi o locotenen regal , compus din trei persoane, care va exercita puterile regale pn la suirea Regelui pe Tron. n toate cazurile mai sus ar tate votul va fi secret. ART. 80 La moartea Regelui, Adun rile se ntrunesc chiar f r convocare cel mai trziu zece zile dup declararea mor ii. Dac din ntmplare ele au fost dizolvate mai nainte i convocarea lor a fost hot rt n actul de dizolvare pentru o epoc n urma celor zece zile, atunci Adun rile cele vechi se adun pn la ntrunirea acelora cari au a le nlocui. ART. 81 De la data mor ii Regelui i pna la depunerea jur mntului a succesorului s u la Tron puterile constitu ionale ale Regelui sunt exercitate, n numele poporului romn, de mini tri, intruni i n consiliu i sub a lor responsabilitate.

17

ART. 82 Regele este major la vrsta de optsprezece ani mplini i. La suirea sa pe Tron, el va depune mai intiu n snul Adun rilor ntrunite urm torul jur mnt: "Jur a p zi Constitu iunea i legile poporului romn, a men ine drepturile lui na ionale i integritatea teritoriului". ART. 83 Regele, n viea fiind, poate numi o Regen , compus din trei persoane, care, dup moartea Regelui, s exercite puterile regale n timpul minorit ii succesorului Tronului. Aceast numire se va face cu primirea Reprezenta iunii na ionale, dat n forma prescris la art. 79 din Constitu iunea de fa . Regen a va exercita totdeodat i tutela succesorului Tronului n timpul minorit ii lui. Dac , la moartea Regelui, Regen a nu s-ar g si numit i succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adun ri ntrunite vor numi o Regen , procednd dup formele prescrise la art. 79 din Constitu iunea de fa . Membrii Regen ei nu intr n func iune dect dup ce vor fi depus solemn naintea ambelor Adun ri ntrunite jur mntul prescris prin art. 82 din Constitu iunea de fa . ART. 84 Dac Regele se afl n imposibilitate de a domni, mini trii, dup ce au constatat legalmente aceast imposibilitate, convoac ndat Adun rile. Acestea aleg Regen a, care va forma i tutela. ART. 85 Nici o modificare nu se poate face Constitu iunii n timpul Regen ei. ART. 86 Regele nu va putea fi totdeodat i eful unui alt Stat f r consim mntul Adun rilor. Nici una din Adun ri nu poate delibera asupra acestui obiect dac nu vor fi prezen i cel pu in dou treimi din membrii cari le compun, i hot rrea nu se poate lua dect cu doua treimi din voturile membrilor de fa . ART. 87

18

Persoana Regelui este inviolabil . Mini trii lui sunt r spunz tori. Nici un act al Regelui nu poate avea t rie dac nu va fi contrasemnat de un ministru, care prin aceasta chiar devine r spunz tor de acel act. ART. 88 Regele nume te i revoac pe mini trii s i. El sanc ioneaz i promulg legile. El poate refuza sanc iunea sa. El are dreptul de amnistie n materie politic . Are dreptul de a ierta sau mic ora pedepsele n materii criminale, afar de ceea ce se statornice te n privin a mini trilor. El nu poate suspenda cursul urm ririi sau al judeca ii, nici a interveni prin nici un mod n administra ia justi iei. El nume te sau confirm n func iunile publice potrivit legilor. El nu poate crea o nou func iune f r o lege special . El face regulamente necesare pentru executarea legilor, f r s poat vreodat modifica sau suspenda legile i nu poate scuti pe nimeni de executarea lor. El este capul puterii armate. El confer gradele militare n conformitate cu legea. El va conferi decora iunile romne conform unei anume legi. El are dreptul de a bate moned conform unei legi speciale. El ncheie cu Statele str ine conven iunile necesare pentru comer , naviga iune i alte asemenea; ns pentru ca aceste acte sa aib autoritate ndatoritoare, trebuie mai intiu a fi supuse Puterii legislative i aprobate de ea. ART. 89 Legea fixeaz ART. 90 La 15 Octomvrie a fiec rui an, Adunarea deputa ilor i Senatul se ntrunesc f r convocare, dac Regele nu le-a convocat mai nainte. Durata fiec rei sesiuni este de cinci luni. Regele deschide sesiunea print-un Mesaj, la care Adun rile fac r spunsurile lor. Regele pronun nchiderea sesiunii. El are dreptul de a convoca n sesiune extraordinar Adun rile. El are dreptul de a dizolva ambele Adun ri deodat sau numai una din ele. Actul de dizolvare trebuie s con in convocarea aleg torilor pn n dou luni de zile i a Adun rilor pn n trei luni. 19 lista civil pentru durata fiec reia Domnii.

Regele poate amna Adun rile; oricum, amnarea nu poate dep termenul de o lun , nici a fi rennoit n aceea i sesiune f r consim mntul Adun rilor. ART. 91 Regele nu are alte puteri dect acele date lui prin Constitu iune. CAP. 3 Despre mini tri ART. 92 Guvernul exercit puterea executiv modul stabilit prin Constitu iune. ART. 93 n numele Regelui, n

Mini trii ntruni i alc tuiesc Consiliul de Mini tri, care este prezidat, cu titlul de Pre edinte al Consiliului de Mini tri, de acela care a fost ns rcinat de Rege cu formarea guvernului. Departamentele ministeriale i subsecretariatele de Stat nu se pot desfiin a dect prin lege. ART. 94 Nu poate fi ministru dect cel care este romn sau cel care a dobndit naturalizarea. ART. 95 Nici un membru al Familiei Regale nu poate fi ministru. ART. 96 Dac mini trii nu ar fi membri ai Adun rilor, ei pot lua parte la desbaterea legilor, f r a avea ns i dreptul de a vota. La desbaterile Adun rilor prezenta cel pu in a unui ministru e necesar . Adun rile pot exige prezen a mini trilor la delibera iunile lor. ART. 97 n nici un caz ordinul verbal sau n scris al Regelui nu poate ap ra pe ministru de r spundere.

20

ART. 98 Fiecare din ambele Adun ri, precum i Regele au dreptul de a cere urm rirea mini trilor i a-i trimite naintea naltei Cur i de casa ie i justi ie, care singur , n sec iuni-unite, este n drept a-i judeca, afar de cele ce se vor statornici prin legi n ceea ce prive te exerci iul ac iunii civile a par ii v t mate i n ceea ce prive te crimele i delictele comise de mini tri afar de exerci iul func iunii lor. Punerea sub urm rire a mini trilor de c tre Corpurile legiuitoare nu se poate rosti dect prin majoritate de doua treimi a membrilor de fa . Instruc iunea se va face de o comisiune a naltei Cur i de casa ie, compus din cinci membri tra i la sor i n sec iuniunite. Aceast comisiune are i puterea de a califica faptele i de a decide sau nu urm rirea. Acuzarea, naintea naltei Cur i de casa ie i justi ie, se va sus ine prin ministerul public. Legea responsabilit ii ministeriale determin cazurile de r spundere i pedepsele aplicabile mini trilor. ART. 99 Orice parte v t mat de un decret sau o dispozi iune semnat sau contrasemnat de un ministru care violeaz un text expres al Constitu iunii sau al unei legi, poate cere Statului, n conformitate cu dreptul comun, desp gubiri b ne ti pentru prejudiciul cauzat. Fie n cursul judec ii, fie dup pronun area hot rrii, ministrul poate fi chemat, dup cererea Statului, n urma votului unuia din Corpurile legiuitoare, naintea instan elor ordinare, la r spundere civil pentru dauna pretins sau suferit de Stat. Actul ilegal al ministrului nu descarc de r spundere solidar pe func ionarul care a contrasemnat, dect n cazul cnd acesta a atras aten ia Ministrului, n scris. ART. 100 Se vor putea nfiin a Subsecretariate de Stat. Subsecretarii de Stat vor putea lua parte la desbaterile Corpurilor legiuitoare sub responsabilitatea mini trilor. CAP. 4 Despre puterea judec toreasc ART. 101 Nici o jurisdic ie nu se poate nfiin a dect numai n puterea unei anume legi. 21

Comisiuni i tribunale extraordinare nu se pot crea sub nici un fel de numire i sub nici un fel de cuvnt n vederea unor anume procese, fie civile, fie penale, sau n vederea judec rii unor anume persoane. ART. 102 Pentru ntregul Stat romn este o singur justi ie. ART. 103 Numai Curtea de casa ie n sec iuni-unite are dreptul de a judeca constitu ionalitatea legilor i a declara inaplicabile pe acelea cari sunt contrarii Constitu iunii. Judecata asupra inconstitu ionalita ii legilor se m rgine te numai la cazul judecat. Curtea de casa ie se va rosti ca i n trecut asupra conflictelor de atribu iuni. Dreptul de recurs n casare este de ordin constitu ional. ART. 104 Judec torii sunt inamovibili n condi iunile speciale pe cari legea le va fixa. ART. 105 Juriul este statornicit n toate materiile criminale i pentru delictele politice i de presa, afar de cazurile statornicite prin Constitu iunea de fa . Ac iunea pentru daune-interese rezultnd din fapte i delicte de pres nu se poate intenta dect naintea aceleia i jurisdic iuni de competin a c reia este delictul. ART. 106 Justi ia militar ART. 107 Autorit i speciale de orice fel, cu atribu iuni de contencios administrativ, nu se pot nfiin a. Contenciosul administrativ este n c derea puterii judec tore ti, potrivit legii speciale. Cel v t mat n drepturile sale, fie printr-un act administrativ de autoritate, fie printr-un act de gestiune f cut cu c lcarea legilor i a regulamentelor, fie prin rea voin a autorit ilor administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept, poate face cerere la instan ele 22 se organizeaz prin osebit lege. Curte de casa ie i

judec tore ti pentru recunoa terea dreptului s u. Organele puterii judiciare judec dac actul este ilegal, l pot anula sau pot pronun a daune civile pn la data restabilirii dreptului v t mat, avnd i c derea de a judeca i cererea de desp gubire, fie contra autorit ii administrative chemate n judecat , fie contra func ionarului vinovat. Puterea judec toreasc nu are c dere de a judeca actele de guvern mnt, precum i acele de comandament cu caracter militar. CAP. 5 Despre institu iunile jude ene ART. 108 Institu iunile jude ene i comunale sunt regulate de legi. Aceste legi vor avea de baz descentralizarea administrativ . Membrii consiliilor jude ene i consiliilor comunale sunt ale i de c tre cet enii romni prin votul universal, egal, direct, secret, obligatoriu i cu reprezentarea minorit ii, dup formele prev zute de lege. La ace tia se vor putea ad uga prin lege i membri de drept i membri coopta i. ntre membrii coopta i pot fi i femei majore. TITLUL IV DESPRE FINAN E ART. 109 Nici un impozit de orice natur dect pe baz unei legi. ART. 110 Prin lege se pot crea impozite numai n folosul Statului, jude elor, comunelor i institu iunilor publice cari ndeplinesc servicii de Stat. ART. 111 Orice sarcin sau impozit jude ean sau comunal nu se poate a eza dect cu nvoirea consiliilor jude ene sau comunale n limitele stabilite de lege. ART. 112 Nu se pot statornici privilegii n materii de impozite. Nici o excep iune sau mic orare de impozit nu se poate statornici dect prin o lege. Monopoluri nu se pot constitui dect numai 23 nu se poate stabili i percepe i comunale

prin lege i exclusiv n folosul Statului, jude elor comunelor. ART. 113

Nici un fond pentru pensiuni sau gratifica iuni n sarcina tezaurului public nu se poate acorda dect n virtutea unei legi. ART. 114 n fiecare an Adunarea deputa ilor ncheie socotelile i voteaz bugetul. Toate veniturile sau cheltuielile Statului trebuiesc trecute n buget i n socoteli. Dac bugetul nu se voteaz n timp util, puterea executiv va indestula serviciile publice dup bugetul anului precedent, f r a putea merge cu acel buget mai mult de un an peste anul pentru care a fost votat. ART. 115 Controlul preventiv i cel de gestiune a tuturor veniturilor i cheltuielilor Statului se va exercita de Curtea de conturi, care supune n fiecare an Adun rii deputa ilor raportul general rezumnd conturile de gestiune al bugetului trecut, semnalnd totdeodat neregulile s vr ite de mini tri n aplicarea bugetului. Regularea definitiv a socotelilor trebuie s fie prezentat Adun rii deputa ilor cel mai trziu n termen de doi ani de la ncheierea fiec rui exerci iu. ART. 116 Pentru toat ART. 117 Toate fondurile provenite din Case speciale, i de cari guvernul dispune sub diferite titluri, trebuie s fie cuprinse n bugetul general al veniturilor Statului. ART. 118 Legile financiare se publica n Monitorul Oficial ca i celelalte legi i regulamente de administra iune public . TITLUL V DESPRE PUTEREA ARMAT Romnia este o singur Curte de conturi.

24

ART. 119 Tot Romnul, f r deosebire de origina etnic , de limb sau de religie, face parte din unul din elementele puterii armate, conform legilor speciale. Puterea armat se compune din: armata activ cu cadrele ei permanente, rezerva ei i militiile. ART. 120 Gradele, decora iunile i pensiunile militarilor nu se pot lua dect numai n virtutea unei sentin e judec tore ti i n cazurile determinate de legi. ART. 121 Contingentul armatei se voteaz Corpuri legiuitoare. ART. 122 Se va nfiin a un Consiliu superior al ap r rii rii, care va ngriji, n mod permanent, de m surile necesare pentru organizarea ap r rii na ionale. ART. 123 Nici o trup armat str in nu poate fi admis n serviciul Statului, nici nu poate intra sau trece pe teritoriul Romniei dect n puterea unei anume legi. TITLUL VI DISPOZI IUNI GENERALE ART. 124 Culorile drapelului Romniei sunt: Albastru, Galben a ezate vertical. ART. 125 Re edin a guvernului este n Capitala ART. 126 Limba romneasc ART. 127 este limba oficial a Statului romn. rii. i Ro u, pentru fiecare an de ambele

25

Nici un jur mnt nu se poate impune cuiva dect n puterea unei legi, care hot r te i formula lui. ART. 128 Constitu iunea de fa nu poate fi suspendat nici n total, nici n parte. n caz de pericol de Stat se poate prin lege institui starea de asediu general sau par ial . TITLUL VII DESPRE REVIZUIREA CONSTITU IUNII ART. 129 Constitu iunea poate fi revizuit n total sau n parte din ini iativa Regelui sau oric reia din Adun rile legiuitoare. n urma acestei ini iative ambele Adun ri, ntrunite separat, se vor rosti cu majoritate absolut , dac este locul ca dispozi iunile constitu ionale sa fie revizuite. ndat ce necesitatea revizuirii a fost admis , ambele Corpuri legiuitoare aleg din snul lor o comisiune mixt , care va propune textele din Constitu iune ce urmeaz a fi supuse revizuirii. Dup ce raportul acestei comisiuni va fi citit n fiecare Adunare, de dou ori n interval de cincisprezece zile, ambele Adun ri ntrunite la un loc, sub pre edin ia celui mai n vrst dintre Pre edin i, n prezen a a cel pu in dou treimi din totalitatea membrilor ce le compun, cu majoritate de dou treimi, stabilesc n mod definitiv cari anume articole vor fi supuse revizuirii. n urma acestui vot Adun rile sunt de drept dizolvate i se va convoca corpul electoral n termenul prescris de Constitu iune. ART. 130 Adun rile cele noi proced n acord cu Regele la modificarea punctelor supuse revizuirii. n acest caz Adun rile nu pot delibera dac cel pu in dou treimi a membrilor din cari se compun nu sunt prezen i i nici o schimbare nu se poate adopta dac nu va ntruni cel pu in doua treimi ale voturilor. Adun rile alese pentru revizuirea Constitu iunii au o durata constitu ional obi nuit i, n afar de modificarea Constitu iunii, ele func ioneaz i ca Adun ri legiuitoare ordinare. Dac Adun rile de revizuire nu- i pot ndeplini misiunea, noile Adun ri vor avea acela i caracter.

26

TITLUL VIII DISPOZI IUNI TRANSITORII ART. 131

I SUPLIMENTARE

Sunt i r mn cu caracter constitu ional dispozi iunile din legile agrare privitoare la p mnturile cultivabile, p durile i bal ile expropriabile n total sau n parte, la starea lor juridic , la subsol, la pre uire, la modul de plat , etc., a a precum sunt formulate n articolele de mai jos ale fiec reia din legile agrare i cari articole, n ntregul lor, fac parte integrant din prezenta Constitu iune i ca atare nu se pot modifica dect cu formele prev zute pentru revizuirea Constitu iunii, i anume: a. Art. 1 (unu) alin. II, art. 2 (doi), 3 (trei), alin. I, art. 4 (patru), 6 ( ase), 7 ( apte), 8 (opt), 9 (nou ), 10 (zece), 13 (treisprezece), 14 (patrusprezece), 16 ( asesprezece), 18 (optsprezece), 21 (dou zeci i unu), 23 (dou zeci i trei), 32 (treizeci i doi), 36 (treizeci i ase) i 69 (sasezeci i nou ) din legea pentru reforma agrar din Oltenia, Muntenia, Moldova i Dobrogea (vechiul Regat) din 17 Iulie 1921; b. Art. 2 (doi), 4 (patru), 5 (cinci), 6 ( ase), 7 ( apte), 8 (opt), 9 (nou ), 10 (zece), 11 (unusprezece), 12 (dou sprezece), 13 (treisprezece), 16 ( asesprezece), 45 (patruzeci i cinci), 46 (patruzeci i ase), 47 (patruzeci i apte), 48 (patruzeci i opt), 49 (patruzeci i nou ), 50 (cincizeci) i 53 (cincizeci i trei) din legea pentru reform agrar din Basarabia din 13 Martie 1920; c. Art. 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinci), 6 ( ase), 7 ( apte), 8 (opt), 9 (nou ), 10 (zece), 11 (unusprezece), 12 (dou sprezece), 13 (treisprezece), 14 (patrusprezece), 16 ( asesprezece), 18 (optsprezece), 22 (dou zeci i doi), 24 (dou zeci i patru), 32 (treizeci i doi), 50 (cincizeci) i 85 (optzeci i cinci) din legea pentru reforma agrar din Transilvania, Banat, Cri ana i Maramure din 30 Iulie 1921; d. Art. 2 (doi), 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinci) punctul a alin. I, art. 6 ( ase), 7 ( apte), 9 (nou ), 10 (zece), 12 (dou sprezece), 13 (treisprezece), 29 (dou zeci i nou ), 31 (treizeci i unu) i 55 (cincizeci i cinci) din legea pentru reforma agrar din Bucovina din 30 Iulie 1921. ART. 132 n scop de a se satisface trebuin ele normale de lemne de foc i de construc ie ale popula iei rurale din vechiul Regat, Basarabia i Bucovina, Statul e dator ca din p durile sale din 27

cmpie, deal sau munte s destine suprafe ele necesare n acest scop. n vechiul Regat i n Bucovina, acolo unde Statul nu ar avea p duri, ntr-o raz de dou zeci kilometri de centrul comunei, pentru satisfacerea trebuintelor mai sus ar tate, el prin derogare de la art. 7 lit. c i art. 8 lit. a, b i c din legea pentru reforma agrar din Oltenia, Muntenia, Moldova i Dobrogea din 17 Iulie 1921 i de la art. 5, punctul a, alin. IV i de la art. 6 i 7 din legea pentru reforma agrar din Bucovina din 30 Iulie 1921, va putea expropria din p durile persoanelor juridice fie publice, fie private, cari s-ar afla n aceast raz i numai n lipsa acestora, va expropria propor ional din p durile tuturor proprietarilor particulari, aflate n aceast raz , ns numai n limita acestor trebuin e i n toate cazurile cu respectul unei suprafe e intangibile de una suta hectare de fiecare proprietate. Nu sunt expropriabile, oricare ar fi proprietarul, p durile replantate sau n curs de replantare. Contractele de vnzare spre exploatare a p durilor expropriabile cari vor fi n vigoare n momentul exproprierii, se vor respecta. P durile astfel expropriate r mn n proprietatea Statului i se vor administra i exploata de dnsul spre a satisface potrivit legii i n prima linie nevoile de mai sus. Exproprierea acestor p duri se va face cu dreapt i prealabil desp gubire fixat de justi ie. Modul de expropriere va fi regulat prin lege special . ART. 133 Se ratific decretele-legi: No. 3.902 din 29 Decemvrie 1918, publicat n Monitorul Oficial No. 223 din 30 Decemvrie 1918, privitor la acordarea drepturilor cet ene ti; No. 2.085 din 22 Mai 1919, publicat n Monitorul Oficial No. 33 din 28 Mai 1919, i No. 3.464 din 12 August 1919, publicat n Monitorul Oficial No. 93 din 13 August 1919, privitoare la ncet enirea evreilor cari locuiau n vechiul Regat. Deasemenea se ratific i toate decretele-legi de ncet enire individual , cari s-au f cut naintea decretelor specificate mai sus. Evreii, locuitori din vechiul Regat, cari nu- i vor fi regulat ncet enirea n termenul prev zut de decretul-lege No. 3.464 din 12 August 1919, vor putea face declara iunile de ncet enire conform decretului-lege No. 2.085 din 22 Mai 1919, n termen de trei luni de la promulgarea acestei Constitu iuni. ART. 134 Pn la facerea unei legi de organizarea Consiliului legislativ prev zut n aceast Constitu iune, prezentarea 28

proiectelor de legi naintea Corpurilor legiuitoare va continua s se fac n conformitate cu legile i regulamentele azi n vigoare. ART. 135 Pn la promulgarea legii speciale bazat pe principiile din prezenta Constitu iune, legile relative la organizarea i judecarea contenciosului administrativ r mn n vigoare. ART. 136 O lege special va fixa lista civil Romniei ntregite. ART. 137 Se vor revizui toate codicile i legile existente n diferitele p r i ale Statului romn spre a se pune n armonie cu Constitu iunea de fa i asigur unitatea legislativ . Pn atunci ele r mn n vigoare. Din ziua promulg rii Constitu iunii, sunt ns desfiin ate acele dispozi iuni din legi, decrete, regulamente i orice alte acte contrarii celor nscrise n prezenta Constitu iune. ART. 138 Actualele Adun ri na ionale dup promulgarea prezentei Constitu iuni pot func iona pn la expirarea mandatului lor legal. n acest timp ele vor trebui s fac , pe baza principiilor din aceast Constitu iune, legea electoral . Pn la facerea acestei legi, decretele-legi electorale r mn n vigoare. NOT Des vr irea statului na ional unitar a impus adoptarea unei noi Constitu ii, avnd n vedere i faptul c Sfatul rii din Chi in u i Marea Adunare Na ional de la Alba Iulia ceruser , n Declara ia, respectiv Rezolu ia de unire, convocarea unei Adun ri Constituante alese prin vot universal. n aceste condi ii, Decretul Regal de convocare a Parlamentului bicameral rezultat din alegerile din anul 1922 declar constituante noile Adun ri alese. Proiectul de Constitu ie a fost elaborat de Partidul Na ional Liberal (condus de Ion I. C. Br tianu), partid majoritar n Camere. Partidele de opozi ie, n special Partidul Na ional Romn (condus de Iuliu Maniu) i Partidul r nesc (condus de Ion Mihalache) au declarat c nu recunosc caracterul de Constituant al Parlamentului i consider nul i neavenit 29 a ntiului Rege al

proiectul Constitu iei, datorit nc lc rilor procedurilor constitu ionale de revizuire stabilite de Constitu ia din 1866. Constitu ia a fost adoptat de Adunarea Na ionala Constituant a Deputa ilor n edin a din 26 martie 1923 cu majoritate de 247 voturi pentru, 8 contra i 2 ab ineri din totalul de 369 deputa i, situa ie certificat de Pre edintele Adun rii Deputa ilor, M. G. Orleanu, i de secretarul D. Iuca, i de Adunarea Na ional Constituant a Senatului n edin a din 27 martie 1923 cu majoritate de 137 voturi pentru, 2 contra i 2 ab ineri din totalul de 194 de senatori, situa ie certificat de Pre edintele Senatului, M. Pherekyde, i de secretarul I.N. Cosoiu. Constitu ia a fost sanc ionat de Regele Ferdinand I cu Decretul Regal nr. 1360 din 28 martie 1923, contrasemnat de Pre edintele Consiliului de Mini tri, Ion I. C. Bratianu, i de 14 mini tri, i a fost publicat n "Monitorul Oficial" nr. 282 din 29 martie 1923. n acela i num r din "Monitorul Oficial" au fost publicate: a. Raportul nr. 934 din 28 martie 1923 al Guvernului, prezentat M. S. Regelui Ferdinand I pentru aprobarea i sanc ionarea Constitu iei votate de Adun rile Na ionale, semnat de Pre edintele Consiliului de Mini tri, Ion I. C. Bratianu, i de 14 mini tri; b. Cuvntul M. S. Regelui Ferdinand I din ziua de 28 martie 1923 la primirea Raportului pentru sanc ionarea Constitu iei votate de Adun rile Na ionale Constituante. Constitu ia a intrat n vigoare la data sanc ionarii, adic 28 martie 1923. Ea abroga implicit Constitu ia din 1866 cu modific rile ulterioare, cu excep ia Decretelor-Lege nr. 3902/1918, 2085/1919 i 3464/1919, care modificaser implicit fosta Constitu ie i care sunt ratificate de noua Constitu ie. n redactarea ini ial , Constitu ia din 1923 era format din 138 de articole, grupate n 8 titluri. Constitu ia din 1923 a fost abrogat expres la data de 27 februarie 1938, prin Constitu ia din 1938. Constitu ia din 1923 a fost repus n vigoare, ntr-o forma par ial i modificat , prin Decretul Regal nr. 1626 din 31 august 1944 pentru fixarea drepturilor romnilor n cadrele Constitu iunii din 1866 i cu modific rile Constitu iunii din 29 martie 1923, semnat de Regele Mihai I i publicat n "Monitorul Oficial" nr. 202 din 2 septembrie 1944. Decretul Regal nr. 1626/1944 a fost modificat prin Decretul Regal nr. 1849 din 10 octombrie 1944, publicat n "Monitorul Oficial" nr. 235 din 11 octombrie 1944, modificandu-se astfel i Constitu ia din 1923. O modificare expres a Constitu iei din 1923 este realizat prin Decretul Regal nr. 2218 din 13 iulie 1946 privind 30

exercitarea puterii legislative, publicat n "Monitorul Oficial" nr. 161 din 15 iulie 1946. n acela i "Monitor Oficial" este publicat i Legea nr. 560 din 15 iulie 1946 pentru alegerea Adun rii Deputa ilor, promulgat prin Decretul Regal nr. 2219 din 13 iulie 1946. Constitu ia din 1923 a fost abrogat expres la data de 30 decembrie 1947, prin Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Romn n Republica Popular Romn , promulgat prin Decretul nr. 2299 din 30 decembrie 1947, semnat de Petru Groza, Pre edintele Consiliului de Mini tri, i publicat n "Monitorul Oficial" nr. 300 bis din 30 decembrie 1947. Textul Constitu iei din 1923 este reprodus dup Oficial" nr. 282 din 29 martie 1923. "Monitorul

31