Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE ASISTENŢĂ Data ___________________

OBIECTUL CLASA EFECTIVUL CLASEI PREZENŢI/ABSENŢI


CADRUL DIDACTIC SPECIALITATEA GRADUL DIDACTIC
OBIECTIVUL ASISTENŢEI
SUBIECTUL LECŢIEI

CERINŢELE LECŢIEI CALIFICATIV DESFĂŞURAREA LECŢIEI OBSERVAŢII


Ins S. B. F.B.
Igiena clasei
Ţinuta cadrului didactic
Frecvenţa
Concordanţa între programa şcolară şi cunoştinţele predate
Preocuparea de sistematizare a cunoştinţelor şi claritatea
explicaţiilor
Organizarea generală a noii lecţii
Logica prezentării cunoştinţelor
Relaţia profesor-elev
Folosirea mijloacelor de învăţămînt
Strategii de individualizare şi diferenţiere
Stimularea gîndirii elevilor
Conţinutul ştiinţific
Folosirea metodelor activ participative şi aspectul interdisciplinar
Valenţe formativ-educative
Nivelul de pregătire
Corectarea caietelor de teme şi notiţe
Notarea ritmică şi evaluarea elevilor
Capacitatea de autoevaluare a cadrului didactic
Receptivitatea de observaţii şi reclamări
CALIFICATIV
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

CADRUL DIDACTIC ASISTAT


Liceul Teoretic Ţînţăreni din s.Ţînţăreni r.Teleneşti

FIŞĂ- SINTEZĂ
de evaluare a activităţii cadrului didactic
Nume, prenume______________________
Disciplina predată____________________
Grad didactic _______________________

Nr. Data Tipul activităţii Subiectul Clasa(grupa) Asistenţi Apreciere


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Comentarii, sugestii __________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Monitorul ________________________________
(numele, prenumele)
Notă: 1. Aprecierea se face în baza aspectelor monitorizate (I,II,III) prin calificativele foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.
2. Dacă din numărul total de activităţi evaluate 3 sînt apreciate cu nesatisfăcător şi 2-satisfăcător, atunci solicitantul nu se recomandă pentru
atestare