Sunteți pe pagina 1din 254
Sint pratentete celor ee activoord in domenial drumutlon icieni, student cereettor! gi proiectonf, unele probleme ment © ovientare mai bund in cova ce plveite odaptarea ‘cara ‘ettce ale drumusllr #10 metodelor de cole! ta Fiecore copitel ol lucréri cuprinde 0 seutté pratentore a ipctezelr fi feazolor de coleu! si de proicctore, inofts de tabele, choco fi nomograme, lurmaté de nomerocss exempla a cleut Lueraree tsteard pe pari, ormatoorele capitle Portes iti. Elemente gecmettce : elements geometice in plan ; clcull fi amenojerea suproligiri; colculul $1 omencjorea rompel suorainater: profil longitudinal; eoleiul si amenajarea waibiltSi : protectarea deuminilar pe bora citariulss de contort optic. Portea a doua, Infasiructord + disponive de evocuore © opelor de su ProfofS si 0 apelar eubterone; luerri de epriinre (iduri de epifin, boli cu pllegt, spent encorote, spr pa pili, eoloane $i boro) Portea a tele. Suprestuctuid : olesiiven sstemelorrutlere ; incdreiile date de vehicsle ; storea de efertur! sl defermoti; dimensionorea sstemelor rutiere nergide ; coleulal sistemelor ratere rigide : consolidarea goselelor in expicatare. Portes a petra. Alte prablame de calcul si prolectare © érumtrilor, Pro blomolc din ocoosté porte sint deer enunfate, cerind ca bard pentiu o lark presentare bibliogrofeé eclor interes: copazitatea de circullie «drum ‘lor; intersect; procedee moderne de proiectore © dromuslior felosind cal- cculotaorele electionice : probleme speciale de inkostructrd : efiienta eco- omic a Investor rtieve sinety the DRUMURI Calcul si proiectare Lucrare elaboraté de un colectiv sub coordonarea Prot. or. ing. Stelian Dorobantu ©. ing Stan Jercan ing. Carmen Paucd ing. Constantin Romanescu ing. lon R&cane! ing. Elena Sovarel G Edituratehnica Bucuresti~1:e80 COLECTIVUL DE ELABORARE: Or. ing. Stelian Dorobantu {coordoneter) * Dr, ing, Stan Jercan (porten © tela, copitolele X11) Xi xi) XIV 9h X0) * ing. Carmen Pauc& (pertec @ dous, copitolele VI, * Ing. Constantin Romanescu {partes inti, capitolele i,t, WW si Vz portea o IK; partes @ troio, c-atelele.%) Wi Oo Ing. lon R&canel (oartea inti, coptolle ty th Vs V si VL Oooo, cepitlele Vill $1} parton & tsi tolut XV jportes @ petra) * Ing. Elena Sovarel {porten « dove, coptalul K; partes a rele, copt- retul i Contra sinc: ar ing. Constantin Marinescu Redactor: ing. Emilia Wie Tetnoredactor: Valeriu Moraéresou Coperta: Mihnea Dorobantu ‘Bun de tipar : 30.05.1980. Catt de tipar : 33,50. 62, 625218 fntreprindares poligratica ,Oltenta’ 7 Otter CUVINT INAINTE Activitasea de modernizare a drumurilor si de constructie a unor drumurt nol este bine evidenfiatd in fora noastre prin eontribupiile aduse programuilut de tmbunuititire si dezvoltare a transporturitor rutiere. Parte integrantd a deevoltdrli complere si multilcterale « Republielt Socialiste Roménia, drumurite asigurd intr-o masurd importanta inféptuirea obiectivelor politicit partidului i do- ‘meniul transparturilor Prin specificul lor, transporturile rutiere sprijinit des}isura- rea cetivitétii tuturor compartimentelor societtyli, dezvoltin- du-se legic, otlat ct. viata social-cconomict a ri. Dezvolterca drumurilor trebuie deci sa concorde cu ceringa obiectivit a cres- terii traficului rutier, sa profigureze trasee si capacitati pentru nevoile viitoare, rejea rutiera raflonald st moderna care sit asiguie desfti- surarea transporturilor economic si in sigurantai nu se poate realiza nici de la sine si nici la intimplare, ci ea rezuttat al folo~ sirii armonioase a legilor obiective ale dezvoltdrit sacietapii noastre socialiste. Experienta roméneascii in veatizarea drumurilor constituie 0 aati solidi pentru etapa actuali. Conform tuturor indicattilor conducerii de partid si de stat, este necesard rezolvaree sinor noi probleme, corespunsittor cerintelor si stadiului de dezvol a stiintei $i tehnicit noastre. Se impune adapiarea mai precist a caracteristicilor geame- triee ale drumurilor la necesitapile eireuatiel, utitizarea rapio~ alii a resurselor materiale existente, o fundamentare mai bine ‘sustinsté @ acjiunilor reciproce om-vehicul-drum-medi ineon- juratar, precum sia metodelor de calcul si a tehnotogittor folo- Site, 0 reconsiderare hottirité a eficientei si colitatit in protectele noilor investitii. Lucrarea de fata si-a propus sit sintetizeze 0 parte din expe- rienta cistigutd in activitatea de studiu sé proiectare a drumuri- lor pentru fixarea wnei concepfil ce va fi desigur continu tm- bogatitd, dar care este astdzi suficient de bine confirmatd atit pe plan mondial ett si pe planul particularitarltor proprii {arti noastre, pentru a constitui un tudreptar in materialisarea pro- gramutui de protectare cle drumuri din anit urmétort Prof. dr. ing. Stelian Dorobantu CUPRINS Cunt inate Partea Inti BLEMENTE GEOMETRICE Captiotat 1 ‘Amenajarea curhelor ia plan 4. Ravordarea—aliniamentelor eu are de cere. 2. Racordareaaliniamentelor cu are de cere gf arce de clo- tid. 3. Racordari “speciale le ai nlamenteior si virajelor arce de cern eu arce de cloteida 4 Raoordaroa oa are’ de cere ge posh dubli Caleutul “clementeior geo” rmetrice ae serpentinelor Capito 1 Supralirgizea ei im curbs 1, Caleulul supralargists et tn carb pentru diferite ae autovenicule 7 2. Amenajarea supratirgiatl. | Copitonat 117 Amwanjorea rampei_ sm ta 1, Retatii de cate. 2. Amenajarearampel supra: inaitarl la eurbete szolnte 8. Amenajarea rampe|_ supra inaljanil Ia eorbele apropiate Coptiotal 1V Frofitet fongitudinaa 4 Caleslat razelor pontra 2a cordirile canvexe 2 Caleutst rasclor pentru’ re ‘cordirile concave . 7 200 300 108 na us a mi 19 129 a3 Cepitotat Asigurarea vi 1. Retatit de cateu! 2 Disianfa de vistbilitate gi rostriefia de witeci . 4. Verificarea vizibiia sector de drum . utah Copitona vi Confortul optic... 1. Consideratitprivin€proiea- trea érumuriior pe Baza eniteriaul de eonfort optie 2 Inteemirea tabloulal pers estiv prin metoda eoordo- natelor relative. & Regall ‘pentru "asigurarea confortaiti optic 138 138 189 18 ue 0 17 Partea a doua INFRASTRUCTURA Copitotut vir Generalitati, Parametet de caleut 1. Identificarea.pimintustlor 2 Indici finiel geotehniei . 8. Propriettie “mecanica alo éminturiior . Copitorat vIIE Colectarva si evecuarea apolor 1, Ape de suprafath. 2. ape subterane, Calculut dre purer Copitobat 1 Luerdci de eprijinize 1. Simboluri si notatt 2, Capacitates portant ‘a tere= pnulul de tundare . ae sen 168 1 a5 az 208 225 25 3. Caloalul zidurilor de speisin 242 4 Catoatui holfilor ou pilagtei 287 5 Sprijinist eu grinal vertiesle fncastrale, neancorate $1 an- conte 24 6, Spriiinint "discontinue ranforts 280 4%, Speijinist fundate pe plloft st ‘coloane airs 203 Partea a treia ALCATUIREA SI CALCULUL SISTEMELOR RUTLERE Capital 3 Aleituizes sistemelor ratiere 1. Principit de aleatulve a sis- terseior rutiere 2, Tipizarea sistemelor rutlere Capivated 3 Incazcirite date de vehicute 1. Caraeteristicile trafieul 2, Btectul rapetirli sneareartior 3. Behivalarea vehiculelor Coptiotat 11 Starea de efor 4. Caleulul pliciior reuemate pe medi elastle 2 Pléci rezemate pe” mediu elastic din doud straturt 5. Sisteme aletuaite din tel 4 Caleulul elsstie prin metoda clement finit si deformati Copivota x11 Dimensionaces sistemelor ratiere nerigide 4. Betoda eformatie! crtice 2 Meteds “defloxiunit semisi- bile Capicon XIV Calcatut sistemelor rutiere rigide 1. Consideratit generale 2, Galewiul eollerilor pléeit sub inelscisile vtile a 228 me a a so 20 296 2. Caleutul soliitéeior pie Jo variate temperati 4, Dimensionarea daleior a so” lictéei combinate prin me- soda rezistontelor adimisibile Verificarea grosimii datelor dupa metada experimental AASHO, 6. Caleulal stratuhul de funda tle din beton 1. ImbeaeaminGs in beton ar Copitota xv Consotidares soseleioe in explo: 1. Verificares portantei drarm- Filor sub trafie prin deflec- fometrie 2 Consotidaren geseielor in ex ploatare ais a8 a8 456 490 460 468 Partea a patra ALTE PROBLEME DE CALCUL $1 PROIECTARE A DRUMURILOR, Copicotut xv Capacitatea de eireulatie a dra- muriler Copitoint SVT Intersectis 1 Generalitat See 2 Intersectit Ia nivel v= Capitolet SVE Frocedee moderne de_proieetare ‘2 drumuriior folosind eatewla- (oral electronic Copitotut X Probleme speciale de inlrastrue- ‘ars i Capitolat 33 Elemente de eficients economic ‘8 iavestittior ratiere 4, Indicator: tenet si ralor 2. bungimea vietald a drums at Bibliogrsfie am nm 406 499 03 498 502 Partea inti ELEMENTE GEOMETRICE Copitotel 1 AMENAJAREA CURBELOR IN PLAN Amenjerea eurbelor in plan se faee fa funetie de 1 fea razei si const = racordarea aliniamentelor ; — supralirgives, edit si a. plattorme a vivibilitaui profilulué transversal si racardarca in spetin i niamentelor adiacente se poate efectua, ia fwncie de can- ifille locale, vitexa de proiectare si marimea razei 1 prin {19} are de cere a A tangent celor dour aliniamente pe eare fe recor- — "are de cove de ravi R racordat la ecle doni aliniomente prin interme- aiul unui are de clatoida, de regula simetrie la intrarea si desires din curbs. La uncle luerisi de moderaizare a drumusilor, in eazuti bine justificate, areul de clutoid poate fi aproximat prin folosirea unui are de cere de rarA dnbla 2R 5 — arce de cloloida complete, de regula de aeecasi ingime, aispuse sime- trie ia vaport eu biseetoarea unghiulul aliniamentelor ; = tacordani speciale cu arce de elotoidd. ae 1, RACORDAREA ALINIAMENTELOR EC ANC DE ERC Recordarea sliniamentclor adiacente printr-um are de cere de raz R se 1ce orice cite of se utilizeaz Fnze mati, eare nu necesita supritic Alulul transversal 7 Cuneseind unghiul U dintre aliniamente si suplementul #, (care este egal cu ungiiul Ii eoutea), precum si raza de mevrdare Ht (lig. 1) se determind celelalie trei elemenle priueipele ale unei raeurdisi gic de core : T Bee Rfeos (a2) — R= Rfsee (a/2} — 1 Com are PBT, c= = Re. {180 ! Pentru puncte intermed do cere se procedenya asttel — se imparte lungimea areului C intrun numir nde aree eysle S ast- fel incit arcul $ si poath fi asiailat ew suficienta precizie corzii vei cores unde 51 totodata sd nu depasease 50m ungime : SERM; $< 50m area pros