Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

BIOLOGIE Programepentru examenul de bacalaureat, 2012

Autori: Profil real  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Maricela Severin, profesor, grad didactic superior, Liceul Prometeu-Prim, Chişinău  Marina Şevelova, profesor, grad didactic superior, LT ,,M.Koţiubinski”, Chişinău Profil umanistic  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Lilia Bocşa, profesor, grad didactic superior, LT ,,N.Gogol”, Chişinău  Stela Miţelea, profesor, grad didactic I, LT ,,M. Eliade”, Chişinău

INTRODUCERE Programele pentru examenul de BAC la biologie au fost elaborate în baza Curriculumului modernizat la biologie, ediţia a III-a, 2010 şi în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Bacalaureatului.

STATUTUL DISCIPLINEI În sesiunea BAC – 2012, biologia se propune cu statut de disciplină la solicitare, pentru toate profilurile. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI Examenul la biologie se va desfăşura în formă scrisă. Timpul acordat pentru realizarea testului – 180 min.

STRATEGII DE EVALUARE Strategiile de evaluare la biologie se reflectă în legătură strînsă cu sistemul de competenţe – cheie/transversale, stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Republica

Ministerul Educaţiei

1

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Moldova şi competenţele specifice ale disciplinei Biologie, formate şi dezvoltate la elevi în contextul cerinţelor societăţii contemporane.

COMPETENŢE – CHEIE/TRANSVERSALE:         Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; Competenţe de comunicare într-o limbă străină; Competenţe acţional – strategice; Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; Competenţe interpersonale, civice, morale; Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC);  Competenţe culturale, interculturale;  Competenţe antreprenoriale.

COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI BIOLOGIE  Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfoanatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi rolul acestora în supravieţuirea organismelor.  Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.  Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice, a corelaţiei dintre ele.  Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.  Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. În baza competenţelor specifice, privind studiul disciplinei Biologia, au fost elaborate standardele curriculare – educaţionale, din care derivă standardele de evaluare, elaborate pe baza nivelurilor cognitive. Evaluarea realizată la finele treptei de liceu va demonstra gradul de posedare a competenţelor specifice ale disciplinei, reflectate în standardele educaţionale şi formate la elevi pe baza subcompetenţelor, recomandate în curriculum, pentru clasele şi profilurile respective.
Ministerul Educaţiei

2

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Conţinuturi Ştiinţe biologice  Diversitatea ştiinţelor biologice.  Dezvoltarea ştiinţelor biologice în Republica Moldova. I. Insuşiri generale ale organismelor  Însuşiri generale ale organismelor: metabolismul, reproducerea, creşterea, dezvoltarea. II. Organizarea celulară a organismelor  Compoziţia chimică a celulei: - * substanţe anorganice: apă, săruri minerale; - substanţe organice: hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici, ATP.  Structura celulei procariote şi a celulei eucariote: * micotică, vegetală, animală.  Organizarea celulelor în ţesuturi: vegetale (conducător, meristematic, mecanic) şi animale (epitelial, conjunctiv, muscular).  Organizarea ţesuturilor în organe şi sisteme de organe.

Subcompetenţe ( pentru profil real) Clasa a X-a  Identificarea ramurilor biologiei.  Stabilirea relaţiilor dintre ramurile biologiei.  Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: tipurile principale, particularităţi, rol.  Interpretarea datelor referitoare la însuşirile generale ale organismelor.  Identificarea postulatelor teoriei celulare. Identificarea substanţelor anorganice şi organice caracteristice celulei.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule şi ţesuturi.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii diferitor tipuri de organite celulare bimembranare, celule, ţesuturi.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi–organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor anorganice (apa) şi organice pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Identificarea principalelor unităţi taxonomice.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/încrengătură şi clasă.  Utilizarea unităţilor taxonomice în clasificarea organismelor.
3

Subcompetenţe (pentru profil umanistic)  Identificarea ramurilor biologiei.

III. Sistematica organismelor Sistematica organismelor la nivel de: regn, filum/încrengătură şi clasă cu reprezentanţii de bază.  Virusuri (Virales).  Bacterii (Bacteria).
Ministerul Educaţiei

 Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: rolul metabolismului, creşterii, dezvoltării şi tipuri de reproducere.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii tipurilor de celule vegetale şi animale.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi– organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor organice (hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici) pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/ încrengătură şi clasă.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor regnuri, filumuri/încrengături.
Agenţia de Evaluare şi Examinare

Încrengături: Celenterate (Cnidaria): clasa. Artropode (Arthropoda): claseInsecte (Insecta). clasa a X-a. pentru profilul umanist se exclud cele marcate cu semnul * Ministerul Educaţiei 4 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Fabacee. Păsări (Aves). Filumuri: Alge verzi (Chlorophyta). *Solanacee.Hidrozoare (Hydrozoa). Mamifere (Mammalia).Monocotiledonate (Liliopsida) – fam. Bazidiomicete (Basidiomycota).  Regnul Plante (Plantae).Oligochete (Oligochaeta).  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor N.  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului.  Compararea diferitor regnuri. * Alge brune (Phaeophyta). filumuri/încrengături. 2012 Proces-verbal nr.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Angiosperme (Magnoliophyta): clase. Amfibieni (Amphibia).  Regnul Animale (Animalia). pentru profilul real sunt necesare toate conţinuturile. Filumuri: *Zigomicete (Zygomycota). Reptile (Reptilia). Poacee. Ascomicete (Ascomycota). Crustacee (Crustacea).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului.Peşti osoşi (Osteichthyes). Viermi cilindrici (Nematoda). *Viermi laţi (Platyhelmintes): *clase.B.  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor. Alge roşii (Rhodophyta). Rozacee. Sistematica organismelor. La modulul III. Dicotiledonate (Magnoliopsida) – fam.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor clase de plante şi animale. *Lamelibranchiate (Bivalvia). 8 din 21 decembrie 2011 nr. Moluşte (Mollusca): claseGasteropode (Gastropoda). Cestode (Cestoda). Arahnide (Arachnida).  Compararea diferitor regnuri.  Regnul Ciuperci (Fungi). Gimnosperme (Pinophyta).Turbelariate (Turbellaria). 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Regnul Protiste (Protista): Încrengături: Rizopode (Rizopoda). Cordate (Chordata): clase. * Ciliate (Ciliophora). Viermi inelaţi (Annelida): clase . încrengături şi clase de organisme. Filumuri: Muşchi (Bryophyta). Flagelate (Zoomastigophora). Ferigi (Polypodiophyta).

arcului reflex.  Recunoaşterea topografiei glandelor endocrine la om.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi ale sistemului nervos periferic la om.  Glande endocrine: hipofiza (somatotropina). a reflexelor condiţionate şi necondiţionate. . 5  Identificarea componentelor structurale a neuronului.  Structura şi funcţiile analizatorilor la om: .  Afecţiuni ale sistemului nervos.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om. pancreasul (insulina. III.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Afecţiuni ale analizatorilor la om. pancreasul).  Compararea tipurilor de neuroni.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om. .analizatorul cutanat. II. glucagonul).  Identificarea componentelor structurale a neuronului. Ministerul Educaţiei Clasa a XI-a  Interpretarea funcţiei sistemului nervos. memoria.  Clasificarea neuronilor şi a nervilor.analizatorul auditiv. arcului reflex. tiroida (tiroxina).  Sistemul nervos vegetativ.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om (vizual şi auditiv).  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om.analizatorul vizual.  Sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic la om.  Compararea tipurilor de neuroni. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Sistemul nervos  Structura şi funcţiile neuronului.  Recunoaşterea analizatorilor ca sisteme de comunicare între organism şi mediul înconjurător.  Igiena sistemului nervos. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate. 2012 Proces-verbal nr.  Igiena organelor de simţ.  Descrierea structurii glandelor endocrine la om.etc.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om. hipofiza.  Interpretarea rolului recepţiei senzoriale în viaţa organismului.  Procese corticale fundamentale: învăţarea.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la Agenţia de Evaluare şi Examinare . a activităţii sistemului nervos vegetativ-simpatic şi parasimpatic. gonadele (androgeni şi estrogeni).  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om. Reglarea umorală  Sistemul endocrin la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE I.  Propunerea activităţilor de îmbunătăţire a stării proceselor corticale fundamentale la om.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei (glandelor: tiroida.  Reflexe.  Clasificarea neuronilor.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi funcţiile lor. Recepţia senzorială  Organe senzoriale şi stimuli.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei.

 Argumentarea rolului imunităţii în viaţa organismului.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii(gripa.  Mecanismul respiraţiei.  Compararea vaselor sangvine. 6 om.  Igiena sistemului locomotor V. pneumonia) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om. entorse. fracturi.  Igiena sistemului respirator  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la om. hemoragie.  Recunoaşterea tipurilor de oase. IV.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de hemoragie. 2012 Proces-verbal nr.  Elaborarea unor programe cu norme de igienă a sistemului locomotor.  Afecţiuni ale sistemului respirator. Respiraţia  Sistemul respirator la om.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii. tuberculoza.  Imunitatea.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om.  Recunoaşterea tipurilor de oase ale scheletului uman.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de lipotemie. structura şi funcţiile. pneumonia.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om. fracturi. inima.  Afecţiuni ale sistemului circulator la om. a celulelor sangvine şi a grupelor sangvine.  Alcătuirea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om.  Compoziţia sîngelui.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge.  Compararea tipurilor de oase.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii.  Afecţiuni ale sistemului locomotor la om.  Descrierea circulaţiei sangvine la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Maladii endocrine la om. Sistemul locomotor şi locomoţia  Sistemul locomotor la om.  Igiena sistemului circulator VI. sincopă. articulaţii. 8 din 21 decembrie 2011 nr. grupele sangvine. muşchi.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge. bronşita) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei .  Compararea tipurilor de celule sangvine şi a grupelor sangvine.  Interpretarea relaţiei dintre sistemul osos şi sistemul muscular pentru realizarea locomoţiei.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii (gripa.  Descrierea circulaţiei sangvine la om.  Descrierea mecanismului respiraţiei la om.  Compararea tipurilor de oase.  Fiziologia sistemului locomotor la om. articulaţii şi grupe de muşchi.  Clasificarea afecţiunilor sistemului circulator. Circulaţia substanţelor in organism  Sistemul circulator la om: vasele sangvine. tuberculoza.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om. entorse.

 Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om. dizenteria.  Afecţiuni ale sistemului digestiv.  Definirea noţiunilor de genă. fenotip.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om. VIII.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om. translaţia. fenotip.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om. ulcerul).  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita.  Fecundaţia. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE VII. transcripţia. Bazele geneticii  Bazele moleculare ale eredităţii. organism heterozigot. Clasa a XII-a  Definirea noţiunilor de genă. IX. Ministerul Educaţiei  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om. Excreţia  Sistemul excretor şi excreţia la om.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om. Gene.  Acizi nucleici. 7  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Igiena sistemului reproducător.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexualtransmisibile. 8 din 21 decembrie 2011 nr. gestaţia şi naşterea la om.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita.  Igiena sistemului excretor.  Analiza consecinţelor dereglării funcţionării rinichilor la om.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om.  Descrierea etapelor principale ale ontogenezei la om.  Dezvoltarea postnatală la om.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om. dizenteria).  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici. genotip.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexual-transmisibile. 2012 Proces-verbal nr.  Analiza specificului regimului alimentar pentru persoane de diferite vîrste. Nutriţia  Sistemul digestiv şi digestia la om.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om. organism heterozigot. Sistemul reproducător şi reproducerea la om  Sistemul reproducător la om. organism homozigot.  Identificarea elementelor principale ale nefronului.  Identificarea unor maladii sexual-transmisibile.  Replicarea. Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Afecţiuni ale sistemului excretor.  Igiena sistemului digestiv. genotip.  Identificarea unor maladii sexualtransmisibile. I. cromozom. cromozom. organism homozigot.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Afecţiuni ale sistemului reproducător.  Bazele materiale ale eredităţii.  Identificarea unor boli digestive.

)  Clasificarea mutaţiilor şi a factorilor mutageni.  Descrierea procesului de gametogeneză.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Gametogeneza. suşă. a tipurilor de mutaţii. Metode de studiu a eredităţii umane. Biotehnologii  Ameliorarea plantelor.  Genetica umană.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne. II. moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii.  Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor. a tipurilor de mutaţii (după substratul afectat).  Compararea variabilităţii ereditare şi neereditare.  Ereditatea normală şi patologică la om.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.  Definirea noţiunilor de soi.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.mitoza. moştenirea grupelor sangvine.(Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Ameliorarea animalelor.  Variabilitatea neereditară şi ereditară a organismelor.  Ameliorarea microorganismelor. 2012 Proces-verbal nr.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.  Biotehnologii tradiţionale şi moderne. Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare . Ameliorarea organismelor. moştenirea grupelor sangvine. 8  Identificarea tipurilor de cromozomi. (Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare. soiuri de plante şi suşe de microorganisme.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Cromozomii.  Definirea noţiunilor de soi. 8 din 21 decembrie 2011 nr. suşă.  Reproducerea celulară: amitoza. biotehnologii. meioza. rasă. biotehnologii.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane. rasă.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane.  Moştenirea grupelor sangvine.  Compararea tipurilor de reproducere celulară: mitoza şi meioza.  Descrierea particularităţilor reproducerii celulare.  Mutaţii şi factori mutageni.)  Clasificarea factorilor mutageni.  Identificarea tipurilor de cromozomi.  Argumentarea necesităţii obţinerii de noi rase de animale.  Moştenirea înlănţuită a caracterelor. mitoza.

 Descrierea particularităţilor diferitor niveluri de organizare a materiei vii.reţea trofică. biocenoză.  Ecosisteme naturale şi artificiale. degenerări.  Direcţiile evoluţiei: aromorfoze.  Definirea noţiunilor de populaţie.  Poluarea ecosistemelor: terestru – aerian şi acvatic şi protecţia lor. piramidă ecologică.  Relaţii trofice: lanţuri şi reţele trofice.reţea trofică. biosferă. biologia moleculară. selecţia naturală. biocenoză şi biosferă.  Clasificarea factorilor antropogenezei.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme. lanţ trofic.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului.  Analiza dovezilor anatomiei comparate. piramidă ecologică.  Clasificarea factorilor antropogenezei.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului. idioadaptări.  Clasificarea ecosistemelor.  Analiza dovezilor anatomiei comparate şi ale embriologiei în evoluţia lumii organice. ecosistem.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului. Evoluţia organismelor pe Terra. a succesiunii unui ecosistem.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Definirea noţiunilor de populaţie. biosferă.  Echilibrul dinamic în cadrul ecosistemului.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme. a succesiunii unui ecosistem. idioadaptări.  Clasificarea ecosistemelor.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme. embriologia.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme. ecosistem.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze.  Dovezile evoluţiei: anatomia comparată. degenerări.  Organizarea viului la nivel de populaţie. relaţia cu mediul înconjurător. idioadaptări. piramide ecologice. IV. Evoluţia omului  Principiile evoluţiei biologice. Ecologia şi protecţia mediului  Niveluri de integrare şi organizare a materiei vii. Ministerul Educaţiei 9 Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Factorii evoluţiei: variabilitatea ereditară. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE III. biocenoză.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului. lanţ trofic. 2012 Proces-verbal nr. degenerări.

Să definească esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. Analiza comparativă a structurilor. Formularea unor judecăţi şi SE 14. fenomenelor. SCE II. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. procese. 2012 Proces-verbal nr. rezolvării situaţiilor – problemă şi SE 12. SCE IV. 8 din 21 decembrie 2011 nr. scheme etc. Înţelegere III. Să descrie succint structurile. concepţiilor. Analiză V. Deducerea concluziilor în baza SE 11. SE 5. SE 9. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. Să determine legăturile dintre organisme. Aplicarea noţiunilor. proceselor. procesele şi fenomenele biologice în materialului studiat. SCE VI. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii – problemă. Să aplice legile. Cunoaştere Standarde curriculare educaţionale SCE I. fenomenele şi procesele biologice. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/ liste de termeni/ scheme/ desen. SCE V. baza unui eseu structurat/ completării unui text. procese şi fenomene funcţiilor. SE 4. Sinteză VI. organisme. SCE III. funcţiile. Să identifice noţiunile. Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor elaborarea unor lucrări individuale. SE 16. alcătuirea unei scheme/ unui tabel. metodelor şi procedeelor biologice. Standarde de evaluare SE 1. funcţii. Să estimeze efectele/ consecinţele cu referire la anumite structuri. Construirea graficelor/ schemelor completării unei serii de termeni. argumentelor în legătură cu o anumită SE 15. Să compare şi să clasifice diverse structuri. funcţii. SE 13. proceselor şi fenomenelor biologice în baza completării unei scheme/ unui tabel. legilor şi teoriilor biologice. procese şi fenomene biologice. materialelor grafice. validarea soluţiilor/ răspunsurilor/ procese şi fenomene biologice. anumitor sisteme de organe. SE 8. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. Să determine răspunsul/ răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/ unor analizei unui text. şi demonstrarea modului de aplicare a SE 7. aplicarea legilor şi teoriilor în SE 6. asocieri. procese şi fenomene biologice. corelaţia între problemă. biologice. SCE VII. structuri. SE 2. tabel. Interpretarea şi transpunerea SE 3. imagini/ unei serii de termeni/ unor scheme. 10 Agenţia de Evaluare şi Examinare II. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE Standarde curriculare educaţionale (SCE) şi standarde de evaluare (SE) Nivelul cognitiv I. SE 10. Cunoaşterea noţiunilor. Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme Ministerul Educaţiei . Aplicare IV. biologice.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. fenomene biologice. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. scrierea unui conoştinţelor despre fenomene şi procese text. analizei unor imagini/ scheme. Să sistematizeze şi să interpreteze corect informaţia cu referire la anumite situaţii şi cazuri concrete. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. Să reprezinte schematic structuri. relevînd relaţia dintre ele.

3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/liste de termeni/scheme/desen. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce încrengătură de plante este vorba : Sunt organisme pluricelulare. b) Larvele amfibienilor respiră prin _________. poluării. 2. 2012 Proces-verbal nr. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 10 structuri ale celulei anumale. 2. c) fazele ciclului vital la muşchi. 3. 2. 1.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 7 structuri ale celulei vegetale b) structurile sistemului respirator la om. b) structurile sistemului circulator la om. ____________ şi ____________. c) factorii abiotici 4. În ciclul vital predomină gametofitul. poichiloterme. SE 2. terestre. 4. Profil umanistic 1. Enumeră funcţiile : sîngelui. b) factorii nocivi pentru sistemul nervos. c) fazele ciclului vital la ferigă. Să definească. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce clasă de animale este vorba: Sunt animale acvatice. c) factori mutageni. Se fixează de substrat cu ajutorul rizoizilor şi nu posedă ţesut conductor. Profil real 1. homeostază 2. Să identifice noţiunile. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd : a) compoziţia sîngelui. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd: a) clasele de plante cu flori şi cîte un exemplu din fiecare clasă. care este eliminat de canalele epidermale şi înlesneşte alunecarea în apă. Completează spaţiile libere : a) Amfibienii sunt adaptaţi la modul de viaţă _______________ şi ___________. igienei.Corpul este acoperit cu solzi şi mucus.________________ 3. 1. c) _________ ____________ reprezintă procesul în care se evidenţiază organismele mai adaptate. Enumeră funcţiile: proteinelor. Descrie succint esenţa creşterii. ______________ 3. Descrie succint esenţa fotosintezei. genotip. Defineşte noţiunile:celulă. Completează spaţiile libere: a) Algele trăiesc preponderent în mediul ____________. iar algele_____________ alga ficoxantina. Algele ______________conţin pigmentul ficoeretrina. Defineşte noţiunile: corm. cu forma corpului hidridinamică.miopie.. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODELE DE ITEMI Standarde de evaluare SE 1. ficatului. fenotip. plastidelor. fenomenele şi procesele biologice. explicînd succint esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. acizilor nucleici. b) factorii nocivi pentru scheletul uman. b) Corpul lor se numeşte _________ . iar amfibienii adulţi prin ________ şi _____________.nucleului. respiraţiei. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 11 . Ea poate fi ____________. c) Indiferent de pigmenţii din celulă tipul nutriţiei algelor este_________________. meiozei.

 formele luptei pentru existenţă. Fractură 1. 2012 Proces-verbal nr.  rolul negativ al bacteriilor. Completează tabelul: Afecţiuni ale aparatului Simptome Cauza Profilaxie locomotor 1. funcţiile.Gripă 2. Să descrie succint structurile. În baza algoritmului propus.  răspîndirea bacteriilor. Luxaţie 2. 1. 1. tabel. b) Lupta pentru existenţă ca factor al evoluţiei biologice:  noţiune de luptă pentru existenţă. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Proteinele în celulă se sintetizează de către: a) nucleu b) lizozomi c) ribozomi d) plasmalemă 2. În baza algoritmului propus.  rolul pozitiv al bacteriilor. procesele şi fenomenele biologice în baza unui eseu structurat/completării unui text. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea şi rolul insectelor:  diversitatea insectelor. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Organismul heterozigot: a) posedă alele diferite ale unei gene b) posedă aceleaşi alele ale unei gene c) segregă în generaţiile următoare d) nu segregă în generaţiile următoare e) formează un tip de gameţi şi formează două sau mai multe tipuri de gameţi Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 12 . Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Ce funcţii îndeplineşte sistemul nervos central? a) reglează şi coordonează locomoţia corpului b) inervează organele interne c) inervează organele de simţ d) asigură activitatea nervoasă superioară 1. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 3. Să determine răspunsul/răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. 2. Completează tabelul: Denumirea patologiei Cauze respiratorii 1.  factorii poluanţi principali antropogeni. b) Poluarea ecosistemului acvatic:  factorii poluanţi principali naturali. 2. Tuberculoză Simptome Tratament SE 4.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  rolul pozitiv al insectelor.  rolul negativ al insectelor. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Sunt autotrofe bacteriile: a) pneumococii b) bacilii Koh c) cianobacteriile d) lactobacteriile 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea bacteriilor:  morfologia bacteriilor.

formulează enunţuri care să caracterizeze bivalvele: a) respiraţie traheală – branhială – pulmonară b) sistem circulator deschis – sistem circulator închis c) sistem nervos ganglionar – sistem nervos tubular – sistem nervos difuz SE 6. Citeşte afirmaţiile de mai jos. ambele adevărate. cît şi pozitivă 1. dacă partea a doua nu o explică. şi „F”. feriga comună 2. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile sistemului digestiv. alcătuirea unei scheme sau a unui tabel. hribul mare 8. 3. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. Încercuieşte „Da”. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. localizarea procesului. Încercuieşte „Da”. muşchiul de pămînt 6. esofag.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. completării unei serii de termeni. faringe. DA NU Păsările sunt animale homeoterme. stomac. 2. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. Scrie în faţa literelor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B. scheme etc. implicate în fotosinteză 2. Încercuieşte „A”. 2012 Proces-verbal nr. etapele. Citeşte afirmaţia de mai jos. plastidele B 1. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”.participă la sinteza proteinelor 2. dacă afirmaţia este adevărată. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: format.îndeplineşte funcţia energetică 3. cavitate bucală. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile fotosintezei. mitocondriile 2. 2. intestinul gros. trifoiul alb 7. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 13 . ciuperca de iască 4. este. şi „Nu”. asocieri. dacă ea este falsă. dacă partea a doua explică prima parte. ciocănitoarea 3. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. substanţele necesare. dacă partea a doua nu o explică. interpretînd corect informaţia ce ţine de anumite structuri. intestinul subţire. funcţii. iar coloana B – exemple. Să sistematizeze. stejar 5. ribosomii 3. scrierea unui text. Scrie afirmaţia corectă. şi „Nu”. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 1. ambele adevărate. deoarece au inima formată din patru camere. organitele celulei din coloana A cu funcţiile respective din coloana B: A 1. DA NU Circulaţia sanguină la păsări este dublă. Coloana A conţine grupele principale de organisme dintr-o biocenoză. bacterii azotfixatoare ___b) organisme heterotrofe 2. deoarece au saci aerieni 1. unind prin săgeţi. Corelează. sistemul digestiv. A B ___a) organisme autotrofe 1. Citeşte afirmaţia de mai jos. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: condiţiile obligatorii. alcătuită din două părţi. 1. formulează enunţuri care să caracterizeze virusurile: a) structură celulară – structura acelulară b) compuşi din proteine şi lipide – compuşi din proteine şi acizi nucleici – compuşi din lipide şi acizi nucleici c) au semnificaţie doar negativă – a semnificaţie doar pozitivă – au semnificaţie atît negativă. alcătuită din două părţi. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 5. din. substanţe finale. dacă partea a doua explică prima parte.

Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). determină asemănările şi deosebirile dintre: a) amfibieni şi reptile. procese. procese şi fenomene biologice în baza completării unei scheme/unui tabel. 14 Agenţia de Evaluare şi Examinare . A F La acţiunea sistemul nervos vegetativ simpatic se observă micşorarea diametrului pupilei ochiului omului. rîma.a. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) insecte şi arahnide. scurt ne putem aştepta de la încrucişarea a doi cîini heterozogoti după ambele caractere? SE 9. şi „F”.m. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a teniei boului. b) tipurile de sensibilitate la plante. Un fragment de ADN conţine 720 de nucleotide adenilice şi timidilice. dacă ea este falsă. Părinţii au grupele II şi III sangvine. b) etapele lucrului inimii.Ambele perechi de gene sunt amplasate pe cromozomi neomologi. c) ereditate şi variabilitate. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 3. SE 7. ceea ce constituie 48% din numărul total de nucleotide. 2. Care este probabilitatea naşterii unui fecior sănătos. 2012 Proces-verbal nr.34 nm. Ministerul Educaţiei 1. hidra. dar au un fecior bolnav de hemofilie. 1. Să reprezinte schematic structuri. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). culoarea neagră a părului domină culoarea cafenie. organisme. iar părul scurt-pe cel lung. A F Simetrie bilaterală a corpului posedă planaria. planaria. grupa I sangvină? 1. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. cu grupa IV sangvină. b) rizoizi şi rădăcină. 1. Scrie afirmaţia corectă. lungimea şi masa lui moleculară (un ucleotid are în lungime circa 0. A F Aparat circulator deschis posedă : musca.). c) ecosistemele naturale şi cele artificiale.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. A F Reflexele condiţionate sunt rezultatul unor conexiuni temporale stabilite între acţiunea unui excitant extern sau intern şi o anumită funcţie a organismului. La cîini. fenomene biologice. analizei unor imagini/unor scheme. b) miopie şi hipermetropie. 1. iar masa lui moleculară constituie 345 u. c) etapele principale în dezvoltarea unei insecte. Să aplice legile. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Citeşte afirmaţiile de mai jos. 1. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. melcul. dacă afirmaţia este adevărată.La ce procent de căţeluşi cu păr negru. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a viermelui – de – gălbează. ambii nu manifestă hemofilie. Să compare diverse structuri. SE 8. Determină cîte nucleotide guanilice se află în acest fragment. Încercuieşte „A”. c) structura unei biocenoze.

8 din 21 decembrie 2011 nr. melcul. Să determine legăturile dintre organisme/procese. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. fenomene biologice. celulele unghiei. bacteriile.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. cîrtiţă. triton. 3. 2012 Proces-verbal nr. 1. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. ale scoarţei copacului. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. rîma. celule adipoase. miocite. leucocite. e) etc. Secreţia hormonilor poate fi influenţată de mai mulţi factori. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. piţigoi. pinul. conform apartenenţei la procariote şi eucariote: Drojdia de bere. ele posedă o capacitate de autoreglare sporită şi în ele se exclude acţiunea selecţiei naturale. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. Agroecosistemele sunt create şi menţinute de om. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 10. SE 11. Clasifică organismele enumerate mai jos în două grupe. algele brune. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/unor imagini/ unei serii de termeni/unor scheme. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Zebră. 1. 2. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. e) etc. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. d) Enumeră 1 (2. 2. Analizează imaginea (va fi prezentată în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. sintetizat de către pancreas. d) Enumeră 1 (2. musculare. 3. În condiţii de stres se intensifică sinteza hormonilor din zona corticală a suprarenalelor. De exemplu. euglena. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. Ministerul Educaţiei 15 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 1. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Eritrocite. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. 1. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. racul de rîu. excesul de glucide în sînge stimulează secreţia hormonului somatotrop . cianobacteriile. Clasifică tipurile de celule enumerate mai jos în două grupe. celula drojdiei. 2. În consecinţă. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. după prezenţa sau lipsa peretelui celular: epiteliale. ale cambiului. eritrocite. c) Enumeră 1 (2. cianobacteria. trombocite 2. c) Enumeră 1 (2.

1. a fost distrus echilibrul acestui ecosistem. SE 15. dureri de cap. Estimează consecinţele lipsei procesului de hematopoieză. cel puţin cinci măsuri. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. SE 13. Ministerul Educaţiei 16 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Ce vei întreprinde pentru a nu te îmbolnăvi? 1. 1. Estimează consecinţele lipsei reflexelor condiţionate. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor gastrointestinale pentru un public adolescent. pentru a-i acorda primul ajutor? 1. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. Propune o listă de măsuri (nu mai puţin de 5) pentru excluderea riscului aplicării biotehnologiilor moderne. SE 16. 1. 1. Utilizaţi cel puţin cîte 5 denumiri de plante şi animale. procese şi fenomene biologice. 1. SE 14. 1. Enumeră cel puţin 3 recomandări pentru menţinerea sistemului respirator sănătos. 1. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor pulmonare pentru un public adolescent. Utilizaţi cel puţin cîte 3 denumiri de plante şi animale. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 12. corelaţia între procese şi fenomene biologice. Întocmeşte o listă de reguli (nu mai puţin de 3) pentru prevenirea scoliozei. Enumeră 3 masuri de profilaxie împotriva maladiilor sistemului circulator. Într-o tabără de vară. s-a înroşit la faţă. 1.Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor anumitor sisteme de organe. În liceul în care studiezi s-au depistat trei cazuri de meningită. În Europa este anunţat codul galben referitor la răspîndirea infecţiei virale a gripei A1H1. În rezultatul incendiilor a fost distrusă fîşia de pădure. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. În rezultatul scurgerii de petrol în Golful Mexic. 2. la preşcolari. pentru profilaxia maladiilor infecţioase ale aparatului respirator. 8 din 21 decembrie 2011 nr. pe plajă un elevi a simţit vertij. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii-problemă.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. la mare. Elaboraţi un plan de acţiune. 2. de la marginea unei rîpe. Enumeră cel puţin 5 recomandări pentru menţinerea tractului digestiv sănătos. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. Ce acţiuni vei întreprinde în acest caz . a unui proces de gîndire într-un tot unitar. 2012 Proces-verbal nr. Să estimeze efectele/consecinţele ce ţin de anumite structuri. funcţii.

în cazul hipofuncţiei şi hiperfuncţiei. conform cifrelor. referitor la glandele numerotate cu cifrele 3 şi 6 cîte o maladie şi o consecinţă. L scriind variantele corecte ale propoziţiilor în spaţiile rezervate. 3 maladia consecinţă 3. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Hipofuncţia glandei nr. 6 maladia consecinţă Hiperfuncţia glandei nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil real Nr.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. noţiunile biologice: 1. a) hematopoieza Scor L 0 1 2 3 b) animale didermice (diblasterice c) rudimente a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 glande. a) 2. Itemi d/o Defineşte. 0 1 1. Subliniază-le. Stomac cu patru camere posedă animalele unguligrade imparicopitate. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. 2 3 4 5 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 6 3. Ministerul Educaţiei 17 Agenţia de Evaluare şi Examinare . În partea a doua a frazelor afirmative de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. 2012 Proces-verbal nr. la solicitare. în spaţiul rezervat. b) Scrie.

idioadaptarea. respectînd următoarea L consecutivitate: direcţia evoluţiei . L 0 1 2 3 4 5 6 Ministerul Educaţiei 18 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 5. Subliniază îmbinările de cuvinte corecte din fiecare serie. a) A F La muşchi în ciclul de dezvoltare domină sporofitul. reducerea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. este un lăstar modificat. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Scrie cîte o funcţie a celulelor din imagine 3. căpuşa scabiei. а) începe în ventriculul drept/ începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă/ sîngele intră în artera pulmonară c) capilarele la nivelul plămînilor/ capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos/ circulă prin vene sînge arterial e) se termină în atriul drept/ se termină în atriul stîng Rolul circuitului mare: 7. tenia boului. dacă afirmaţia este falsă. aparatul 2 circulator de tip închis. Dacă ai încercuit litera F. care determină funcţiile lor Citeşte afirmaţiile de mai jos. 6. în care sunt arătate elemente figurate a sîngelui la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 4. fotosinteza. 0 1 Aromorfoză. Analizează imaginile А şi В. Mai jos. d) A F Progresul biologic duce la extinderea arealului. la finele primului an de viaţă. degenerarea. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. B 1. 2012 Proces-verbal nr. Completează tabelul de mai jos cu răspunsurile necesare la indicaţiile solicitate. 3. 6 7 8 c) A F Varza. Numeşte elementele figurate 2. 3 1. Indică caracteristicile structurale. 2. corpul turtit la cambulă. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. broasca ţestoasă de ocean. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F.exemplu 1 – exemplu 2. în spaţiul rezervat scrie rolul circuitului mare. fiind o plantă adultă.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. A L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 b) A F Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă endospermul seminţei plantelor 5 monocotiledonate. formînd triade. ce caracterizează circuitul mare a sîngelui. substituind cuvintele evidenţiate.

8 din 21 decembrie 2011 nr. 2. c) mecanic. Clasa Coloana I conţine denumirea tipului de sistem ecologic. b) meristematic. Alege şi încercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. subliniindu-le. Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 Agenţia de Evaluare şi Examinare . D. d) de protecţie. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 8. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 0 1 2 3 4 5 6 7 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11. iar coloana II – descrieri şi exemple de organisme. Numărul perechilor de membre 3. Ecosistem artificial: 4. pădure 5. CM Structurile. C. Părţile corpului (regiunile) 2. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor nevertebrate şi clasele din care fac parte. Tipul aparatului respirator 4. A B C D Rădăcina Albinism Gonadele Grîul Tulpina Daltonism Tiroida Orezul Floarea Fenilcetonurie Hipofiza Porumbul Frunza Polidactilie Suprarenalele Secara A. numărul redus al saprofiţilor 6. Completează tabelul ce urmează. în spaţiile rezervate. Coloana I Coloana II A. 10. caracteristice pentru celulele procariote a) glicocalix b) lizozomi c) nucleol d) nucleoid e) ribozomi f) mitocondrii g) perete celular h) mezozomi 3. CM Pentru cloroplaste nu sunt adevărate afirmaţiile: a) sunt organite bimembranare b) sunt localizate în celula vegetală c) participă la sinteza ATP d) necesită pentru activitate oxigenul absorbit din mediu e) necesită pentru activitate molecule de apă f) eliberează în rezultatul activităţii sale oxigen în mediu g) sunt active numai la întuneric h) în ele se scindează glucoza. 9. B. Dezvoltarea postembrionară (tipul) 5. Nr Trăsături Racul de rîu Albina 1. Argumentează printr-o frază despre decizia selectării. lanţ trofic din 5 sau mai multe verigi Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic.îngrijirea de către om 7. monocultura 2. obligatoriu . păstrează echilibrul numeric autonom B. Înscrie în spaţiul rezervat după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. rîu 3. Ecosistem natural: 1. CS Ce tip de ţesut este cambiul ? a) conducător. 2012 Proces-verbal nr.

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. 4. 3. localizată în cromozomul X. a) Calculoza renală este L 0 1 2 3 4 5 6 7 b) Cauzele posibile şi profilaxia lor: 1. iar daltonismul este determinat de gena recesivă. Determină probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. cu ochi căprui şi daltonic. Deosebiri Amfibieni Criterii Mamifere 1. 2. O femeie sănătoasă. Diagnosticul pus de medici este – calculoza renală. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. cu ochi albaştri (tatăl ei a fost daltonic) s-a căsătorit cu un bărbat. 4. 8 din 21 decembrie 2011 nr. cu ochi de culoare căpruie. iar în urina lui sunt depistate elemente figurate ale sîngelui. mama căruia era sănătoasă şi avea ochi albaştri. Cauza: Metodă de profilaxie: 2. 3. Compară după 4 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd criteriile). Cauza: Metodă de profilaxie: 3. 2012 Proces-verbal nr. Asemănări 1. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 Pacientul X simte dureri acute în regiunea lombaro .cîte o metodă de profilaxie. 2. Rezolvă problema: Culoarea căpruie a ochilor domină culoarea albastră. Pe spaţiile rezervate mai jos notează: ce se subînţelege prin calculoză renală? Scrie trei cauze posibile ale apariţiei acestei patologii şi pentru fiecare cauză . Amfibienii şi Mamiferele.sacrală la micţiune. Cauza: Metodă de profilaxie: Ministerul Educaţiei 20 Agenţia de Evaluare şi Examinare .

3 p. 4-timusul. 8. 3.testiculele.paricopitate 2. aromorfoza – fotosinteza .0 p Pentru fiecare denumire corectă a glandei -1 p Pentru fiecare denumire corectă a maladiei -1 p Pentru fiecare consecinţă corectă -1 p Pot fi prezentate şi alte consecinţe.procesul de formare a elementelor figurate (celulelor sanguine) la nivelul măduvei roşii osoase. c) rudimente – organe care şi-au pierdut semnificaţia anterioară. 5. a) 1-epifiza. important este sensul corect. 2012 Proces-verbal nr.broasca ţestoasă de ocean. 3. 9.1p Răspunsul lipseşte .aparatul circulator de tip închis. 3-tiroida. Ministerul Educaţiei 21 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Răspunsul lipseşte . PuncBarem item taj Răspunsul lipseşte . Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv.L Răspunsul este incorect . căpuşa scabiei. Răspunsul este incorect .L Răspunsul este incorect . 6 p. degenerarea – tenia boului. de ex. Răspunsul lipseşte . Corect . 9 p.L 1. între ele – mezoglia.L Răspunsul este incorect .0p. 3 p. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. stare permanentă de oboseală şi foame 1. 6 (pancreasul)  maladia – diabetul zaharat  consecinţă – creşterea cantităţii de glucoză în sînge. Stomac cu patru camere au animalele unguligrade imparicopitate. 7-ovarele. Alte variante de evaluare nu se admit. 8 din 21 decembrie 2011 nr.0 p Pentru fiecare răspuns corect -1p Răspuns aşteptat a) hematopoieza . Hiperfuncţia glandei nr.paratiroidele. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil real Nr. Corect . Notă Pot fi prezentate definiţiile în mod diferit. eliminarea glucozei prin urină. Corect . idioadaptarea – corpul turtit la cambulă .0 p Pentru fiecare cuvînt corect subliniat1p Pentru fiecare substituire corectă .0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă – cîte 1p Pentru triada incompletă sau nerespectarea consecutivităţii. 4.epitelial 3. 2. b) animale didermice –posedă în structura corpului 2 foiţe embrionare: ectoderm şi endoderm. celenteratele.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. b) Hipofuncţia glandei nr. 3 (tiroida)  maladia – boala lui Bazedov  consecinţă – intensificarea metabolismului.pancreasul. 2.simplu 1.suprarenalele. un strat gelatinos. indică asemănările dintre diferite grupe de organisme. 6. 2-hipofiza.

6 Leucocit de protecţie capabile de fagocitoză Se admit şi alte formulări a răspunsului. Conţin hemoglobina care determină funcţiile lor a) F – La muşchi în ciclul de dezvoltare domină gametofitul b) F – Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă embrionul seminţei plantelor monocotiledonate c) A d) F – creşterea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. 6. atunci din punctajul total se scade 1 punct. abdomen Perechi de membre 5 perechi 3 perechi 2.5. abdomen 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. subliniată corect . Caracteristicile structurale.L Răspunsul este incorect .L Răspunsul este incorect . (prin 4. 6 p.cîte1p 1. Ecosistem artificial: 1. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5.0 p Pentru fiecare îmbinare de cuvinte. 8 p. dar fără explicaţie – 1 p Pentru încercuirea variantei F şi pentru explicaţia corectă – 2 p Răspunsul lipseşte . Denumirea Eritrocit 2. 6 p. Ecosistem natural: 2. 7. A. a) începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă c) capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos e) se termină în atriul drept Rolul: transportă O2 şi substanţe nutritive spre celule şi asigură eliminarea produselor nedescompuse Nr Trăsături Racul de rîu Albina Părţile corpului (regiunile) Cefalotorace şi Cap. Ministerul Educaţiei 22 Agenţia de Evaluare şi Examinare .0 p Pentru fiecare cifră corectă – 1 p Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. postembrionară (tipul) metamorfoză completă) Clasa Crustacee Insecte 5.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.L Răspunsul este incorect . 9. Răspunsul lipseşte . Dezvoltarea Directă Indirectă. 10 p.2 p Pentru încercuirea variantei F. Tipul aparatului respirator Branhial Traheal 3.3.7 B. Răspunsul lipseşte . 8.L Răspunsul este incorect .0 p Pentru încercuirea variantei A .0 p Pentru fiecare răspuns corect în tabel cîte 1 p Răspunsul lipseşte .4. Funcţiile celulelor transportul О2 şi СО2 3.L Răspunsul este incorect . 7 p.0 p Pentru completrea corectă a fiecărei rubrici cu trăsăturile necesare . Răspunsul lipseşte .1p. torace. 2012 Proces-verbal nr.cîte 1p Pentru indicarea corectă a rolului circuitului mare .

d. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. celelalte sunt cu flori bisexuate. A II-a variantă: porumbul conţine în tulpină măduvă.0 p Pentru fiecare cuvînt selectat şi subliniat corect . Pentru analiza datelor din grilaj.pai. celelalte sunt glande endocrine. Răspunsul lipseşte . 2012 Proces-verbal nr. D: I variantă: porumbul – este plantă cu flori unisexuate. PP : ♀ aaXDXd x ♂ AaXdY D. Pentru indicarea formelor parentale feminine . Pentru indicarea gameţilor feminini -1p.cîte 1 p 11 9 p.1p A – floarea .1 p. cu ochi de culoare căpruie este de 25% Ministerul Educaţiei 23 Agenţia de Evaluare şi Examinare . CM – d.1 p.1 p. h Pot fi prezentate şi alte explicaţii logice. Pentru indicarea formelor parentale masculine .1 p.x% Răspuns: Probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. 1.1 p. celelalte sunt autozomale. Pentru indicarea datelor problemei . d. 8 p. CS – c 2. Pentru completarea grilajului . B – daltonism – boală genetică heterozomală. Pentru răspuns .L Răspunsul este incorect . 12 10 p. d G : ♀ aX aX aX aX d.0 p Pentru fiecare răspuns corect . aY ♂ ♀ aXD aXD aXd aXd AX aXd AY aY Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. D. e. numai cu secreţie internă. atunci din punctajul total se scade 1 punct. Rezolvare greşită – 0 p. Pentru calcule . g. 8 din 21 decembrie 2011 nr.1p Pentru fiecare explicaţie . CM – c. d. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării problemei AaXDXd aaXDXd D d AaX X aaXDXd AaXd Xd aaXd Xd d d AaX X aaXd Xd fete AaXDY aaXDY D AaX Y aaXDY AaXdY aaXdY d AaX Y aaXdY băieţi 16 -------------. C – gonadele – glande mixte. h 3.1 p.1 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.organ generativ. G : ♂ AX aX AY. iar celelalte plante au tulpina .1 p. Răspunsul lipseşte – 0 p. celelalte sunt organe vegetative ale plantei. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 10.L Răspunsul este incorect . g.100% 4 A-XD -------. Răspunsul lipseşte . Pentru indicarea cerinţei . prin evidenţiere .

Evoluţia organismelor pe Terra. Ministerul Educaţiei 24 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Procese şi sisteme vitale.2 % 16. Ecologia şi protecţia mediului. plante. Ameliorarea organismelor. protiste. 7. Bazele geneticii. La nivelul III – rezolvare de probleme/ situaţii de probleme. 2. Însuşiri generale ale organismelor. ciuperci. 5.B.Organizarea celulară a organismelor. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 9% 7. 4.5 % 10.251 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. 3. Sistematica organismelor: virusuri.5 % 100 % N.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil real Niveluri cognitive Conţinuturi 1. Sistematica organismelor: animale. 6.8 % 10. Total . 2012 Proces-verbal nr.5 % 7. bacterii.5 % 38. 1 item poate fi formulat şi la conţinutul 7.

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 b) Substanţele organice: c) 2 funcţii: Completează spaţiile libere pentru ca enunţul să fie adevărat: 3. Enumeră în spaţiul rezervat 4 funcţii ale glandei tiroida: 1. numite ________________. L 0 a) Aparatul circulator la rîmă este de tip ______________. din sporii germinanţi apar filamente verzi. conform cifrelor. 2012 Proces-verbal nr._____________________________________________________________ 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil umanistic Nr 1._____________________________________________________________ 4._____________________________________________________________ Ministerul Educaţiei 4. 5 6 c) Organele respiratorii ale moluştelor acvatice sunt _______________. 2 c) Explică 2 funcţii. iar sistemul nervos la hidră este 1 de tip ________________.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. iar ale celor terestre 7 ______________. pe care le îndeplineşte organul cu nr. în ciclul vital sunt prezente 2 generaţii. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 8 d) La muşchi. e) La ferigi._____________________________________________________________ 3. 2 3 b) În alcătuirea corpului arahnidelor se evidenţiază regiunile: ____________________ şi 4 _______________________. 4 a) 2. L 0 1 2 3 4 25 Agenţia de Evaluare şi Examinare . b) Scrie denumirea substanţelor organice ce sunt descompuse în organul cu nr. Item Explică esenţa noţiunilor: a) hemoliza b) scolioză Scor L 0 1 2 3 4 5 6 c) homozigot a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 organe ale sistemului digestiv. dintre care predomină ____________________ .

idioadaptarea. ascarida omului. degenerarea. 6 7 4. reducerea rădăcinii la plantele parazite. aromorfoza. Citeşte afirmaţiile prezentate.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. Ministerul Educaţiei 26 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter. respectînd următoarea consecutivitate: direcţia evoluţiei – exemplu 1 – exemplu 2 Inima patrucamerală. 1. Nr Trăsături Broasca de lac Porumbelul Organele respiratorii 1. 4 5 Deosebiri: 6 Sindromul Turner Criterii Sindromul Klinefelter 7 1. L 0 1 2 3 Tipul fecundaţiei 2. după temperatura 8 corpului Folosind modelul propus mai jos. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. lipsa ochilor la rîmă. 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Tipul organismului. Dacă ai încercuit litera F. dacă este falsă. 7. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. 2 2. formînd triade. membrana interdigitală la păsările acvatice. a) A F În rezultatul mitozei se obţin 2 celule haploide. 2. 3. 4 5 Tegumentul 3. fecundaţia dublă la angiosperme. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor vertebrate. 4. 2012 Proces-verbal nr. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 6. c) A F Somatotropina sau hormonul de creştere e secretat de glanda hipofiza. d) A F Pancreasul este o glandă cu secreţie internă. 0 1 Asemănări: 1. Încercuieşte litera A. 3. substituind cuvintele evidenţiate. 3 3. compară după 3 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd L criteriile). Completează tabelul ce urmează. 8. b) A F Funcţia lizozomilor constă în asigurarea digestiei intracelulare.

vacuolă contractilă 6. formă pluricelulară B. caracteristice pentru celulele eucariote vegetale: a) mezozomi b) ribozomi c) lizozomi d) centrioli e) nucleol f) nucleoid g) perete celular h) glicocalix Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 10. CM Pentru celule cu bastonaşe sunt adevărate afirmaţiile: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule fotoreceptoare d) au sensibilitate la diverse culori e) reacţionează la lumina puternică f) sunt mai puţine la număr faţă de celule cu conuri g) se găsesc în retină h) sunt mai multe la număr faţă de celule cu conuri 3. 2012 Proces-verbal nr. vibrion 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 9. Protiste 5. hife C. stigma Rezolvă problema: Iepurii de casă pot avea blană pufoasă (caracter dominant) sau netedă. după fenotip şi genotip. coci D. dacă se ştie. 8 din 21 decembrie 2011 nr. formă acelulară 4. iar coloana II – caracteristicile lor.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Ciuperci 7. virion 8. că blana neagră domină asupra blănii de culoare albă? L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Virusuri 1. Un selecţionar a încrucişat un mascul cu blană albă şi pufoasă (heterozigot) cu o iepuroaică de casă cu blană neagră (heterozigot) şi netedă. Bacterii 3. Înscrie în spaţiile rezervate după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. Alege şi incercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. Coloana I conţine grupe de organisme. Ce urmaşi vor apărea în rezultatul încrucişării. CS Organul din cavitatea abdominală cu rol în secreţia bilei este: a) ficatul b) pancreasul c) intestinul subţire d) vezica biliară 2. CM Structurile. Coloana I Coloana II A.

998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. L Răspunde la următoarele întrebări: 0 1. insectele – numai respiraţie pulmonară. iar 5 arahnidele pot avea respiraţie pulmonară sau traheală. A Ţesut epitelial Ţesut conjunctiv Ţesut mecanic Ţesut muscular A. Ce prezintă factorul mutagen? 1 2 3 2. 2012 Proces-verbal nr. Organele analoage au origine comună şi un plan diferit de organizare. Lanţul trofic în componenţa sa are 3 elemente de bază: producători. Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumentează mai jos printro frază (pentru fiecare cuvînt selectat) de ce le-ai separat. Ministerul Educaţiei 28 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Subliniază-le şi în spaţiile L rezervate scrie variantele corecte. Ce factor mutagen s-a pronunţat în Japonia şi din ce grup de factori face parte? 4 5 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. În frazele de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. Prezintă părerea proprie cu referire la esenţa a 2 manifestări a mutaţiilor. B Aparat Golgi Lizozomi Mitocondrii Vacuole C Eritrocite Osteocite Trombocite Leucocite D Inversie Transcripţie Translocaţie Duplicaţie 13. 0 1 1. În rezultatul cutremurului în Japonia a avut loc un accident la centrala atomoelectircă. consumatori şi 8 dăunători. D. 2 3 4 2. Crustaceele posedă respiraţie branhială. Insectele au 4 perechi de membre articulate. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 B. C. 4. 14.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 6 7 3. intenţionat. ce pot apărea în rezultatul acestui accident.

5. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil umanistic Nr. iar sistemul nervos la hidră este de tip difuz. 4.. c) 1 – descompunerea totală a lipidelor. Pentru fiecare denumire corectă a organelor . Pentru răspuns parţial . 4 – intestin subţire. dominante sau recesive. a) Aparatul circulator la rîmă este de tip închis.. b) . Intensifică activitatea glandelor sexuale. b) parţial – proteinele. c) Homozigot . Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p. din cauza slăbirii ligamentelor vertebrelor sau a îmbolnăvirii vertebrelor. a) Hemoliză – procesul de distrugere a globulelor roşii (eritrocitelor) din sînge. explicate corect . iar ale celor terestre plămînii. care în genotipul său are două alele identice. 5 – rect. e) La ferigi. Pentru fiecare explicaţie corectă . are loc preponderent în ficat. tireocalcitonina. Pentru răspuns corect la p. mai ales în regiunea dorsală. Pentru fiecare răspuns corect din spaţiile libere -cîte 1 p. a) 1 – esofag. item Punctaj Barem Răspuns aşteptat Notă 1 6 p. triiodotironina. predomină sporofitul. 2 8 p.. Pot fi formulate şi alte funcţii. d) La muşchi – protoneme. 4 4 p.1 p. Pot fi explicate şi alte funcţii. 1.0 p. proteinelor şi glucidelor. Ministerul Educaţiei 29 Agenţia de Evaluare şi Examinare .1 p. Pot fi formulate şi alte explicaţii. Răspunsul lipseşte . Stimulează metabolismul bazal.cîte 1p. b) Scolioză .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. c) branhiile. 3 – ficat..boală care constă în deviaţia laterală a coloanei vertebrale. 2012 Proces-verbal nr.L Răspunsul este incorect . 2. 2 – absorbţia substanţelor nutritive în sînge.. 2 – stomac. 8 din 21 decembrie 2011 nr.cîte 2 p.L Răspunsul este incorect . 3 8 p.0 p. Stimulează creşterea şi dezvoltarea normală a organismului.individ. 3. Activează erupţia şi creşterea dinţilor. Pentru funcţiile. Pentru fiecare funcţie enumerată corect–cîte 1 p. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p.cîte 1 p. Răspunsul lipseşte .. Sintetizează hormonii tiroxina. b) Cefalotorace şi abdomen.

Pentru încecuirea variantei ”F”.0 p.Tipul organismului după temperatura corpului  Broasca de lac – poichiloterme (cu sînge rece)  Porumbelul – homeoterm (cu sînge cald) Răspunsul lipseşte .  Porumbelul – Plămîni şi saci aerieni Pentru completare parţială a rubricii . 8 din 21 decembrie 2011 nr.reducerea rădăcinii la plantele parazite.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.2 p. 4. Ambele prezintă boli cromozomiale heterozomale.Organe respiratorii Pentru fiecare rubrică din tabel. 2.membrana interdigitală la păsările acvatice lipsa ochilor la rîmă 3. fără explicaţie . 6 3 p.1 p.1 p. Răspunsul lipseşte .L Răspunsul este incorect .0 p.  Broasca de lac – externă  Porumbelul – internă 3. Ambele se transmit prin ereditate. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5 8 p.L Răspunsul este incorect . Idioadaptarea . deosebiri.cîte 1p. pe orizontală . a) F – haploide. Pentru încercuirea variantei ”A” . cu explicaţie .  Broasca de lac – Piele şi plămîni completată corect . 1. corect diploide b) A c) A d) F – internă.Tegumentul  Broasca de lac – umed. important Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare . Pentru încercuirea variantei ”F”. Răspunsul lipseşte . corect mixtă 7 8 p. Aromorfoza – inima patrucamerală .fecundaţia dublă la angiosperme 2.Tipul fecundaţiei 0 p. Răspunsul lipseşte . Pot fi prezentate alte asemănări.0 p.cîte 1 p. lipsit de glande 4. Pentru fiecare asemănare corectă . pe Deosebiri: 30 Alte variante de evaluare nu se admit. Pentru fiecare criteriu cu deosebirile 3.2 p.L Asemănări: Răspunsul este incorect .L Trăsături: Răspunsul este incorect . bogat în glande  Porumbelul – uscat.ascarida omului . Ambele provoacă cariotipul patologic corecte. 1. 1.0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă .2. Degenerarea .0 p.1 p. Alte variante de evaluare nu se admit. 8 7 p. 2012 Proces-verbal nr. Pentru triada incompletă . Nu pot fi vindecate Pentru completarea parţială.

Răspunsul lipseşte . Virusuri – 3. pufoasă.1 p. 7. pufoasă 4Ab – blană neagră.0 p. 1.0 p. ab. ♀ Ab AaBb Ab AaBb ab aaBb ab aaBb Fenotip 4:4:4:4 aB ab Dacă la răspunsurile corecte este o cifră în plus. Pentru răspuns.L Rezolvare greşită . 9 8 p. Pentru completarea grilajului . dihomozigot 31 Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei .1 p. b) trisomie. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE orizontală .1 p. Pentru răspuns. netedă Genotip 4:4:4:4 4AaBb . 4. Pentru indicarea cerinţei . ab. 8 din 21 decembrie 2011 nr. A. netedă 4aB . umeri dezvoltaţi. Bacterii – 1.L Răspunsul este incorect . 6. Pentru fiecare răspuns corect .1 p. pufoasă 4ab – blană albă.0 p. după sexul bolnavilor a) se întîlneşte la femei. După tipul cariotipului a) cariotipul – 45 X0. Protiste – 5. AaBb Aabb AaBb Aabb aaBb aabb aaBb aabb 4AB – blană neagră. diheterozigot 4Aabb – blană neagră heterozigot. pufoasă heterozigot 4aabb – blană albă. 8. Ciuperci – 2. bazin larg. Este obligatoriu indicarea criteriului. b) subdezvoltarea testiculelor. după tipul mutaţiei a) monosomie. aB. Pentru indicarea gameţilor feminini 1 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. C. după fenotip . Pentru indicarea datelor problemei 1 p. 2012 Proces-verbal nr. netedă homozigot 4aaBb – blană albă homozigot. 2.blană albă.1 p. Pentru indicarea formelor parentale masculine . Pentru indicarea formelor parentale feminine . B. b) cariotipul – 47 XXY. Răspunsul lipseşte . după genotip . Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării conform algoritmului structurat. b) se întîlneşte la bărbaţi 3. umeri înguşti. 4. ab ♂ aB ab Aabb Aabb aabb aabb să fie corecte. bazin îngust. Pentru analiza datelor din grilaj . Ab.1 p. D.cîte 1p.blană neagră. 10 10 p. atunci se acordă cu 1p mai puţin.1 p. netedă. PP G ♂ aaBb X ♀Aabb ♂aB. ab ♀ Ab. După caracterele clinice a) subdezvoltarea ovarelor. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p.

L Răspunsul este incorect .0p Pentru fiecare răspuns corect . Eroare – numai respiraţie pulmonară. sunt organite bimembranare. Pentru fiecare răspuns corect . Răspunsul lipseşte .L Răspunsul este incorect . 1.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.cîte 1p Pot fi prezentate diverse păreri. c. Eroare – dăunători. 14 5 p. face parte din factorii fizici. Pentru fiecare variantă corectă .cîte 1 p. g. Dacă pe lîngă răspunsurile corecte este o literă în plus.0p Pentru fiecare eroare subliniată corect . 8 din 21 decembrie 2011 nr. 12 8 p. C – osteocite. face parte din ţesuturi vegetale. 2012 Proces-verbal nr. Radiaţia. iar celelalte sunt elemente figurate. c. atunci se acordă cu 1p mai puţin. sunt celule osoase.Pot provoca modificări genetice la nivel de ADN sau cromozomi . provocînd modificări în materialul ereditar etc.0 p.1p. 1. Eroare – origine comună.Pot afecta ţesuturile vegetale sau animale. h. iar celelalte sunt mutaţii cromozomiale sau genice.1p. iar celelalte sunt – unimembranare. g.L Răspunsul este incorect . B – mitocondrii. cu sens. corect – numai respiraţie traheală 3. este proces de copiere a informaţiei genetice de pe molecula de ADN. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 11 9 p. e. Răspunsul lipseşte . Factorii ce provoacă mutaţii sunt factori mutageni. D – transcripţie. Eroare – 4 perechi. 13 8 p.cîte 1p. reducători 4.L Răspunsul este incorect . 1. Răspunsul lipseşte . CM – a. Se pune accent pe sensul corect al formulării explicaţiei. 3. 3. iar celelalte fac parte din ţesuturi animale. Răspunsul lipseşte . corect – 3 perechi 2. corect – origine diferită A – ţesut mecanic. CS .0p Pentru fiecare cuvint selectat . Total: 100 de puncte Ministerul Educaţiei 32 Agenţia de Evaluare şi Examinare .cîte 1p Pentru fiecare explicaţie corectă .a 2. corect – descompunători. 2. . CM – b.

Organizarea celulară a organismelor.6 % 9% 8% 100 % Ministerul Educaţiei 33 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Evoluţia organismelor pe Terra. 3. protiste. Bazele geneticii. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil umanistic Niveluri cognitive Conţinuturi 1. bacterii. Sistematica organismelor: virusuri. ciuperci. plante. 5.4 % 10. 4. Procese şi sisteme vitale. Însuşiri generale ale organismelor. 7. 2012 Proces-verbal nr.2 % 10. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 11. Ecologia şi protecţia mediului. Ameliorarea organismelor. Sistematica organismelor: animale.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Total – 91 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 2.4 % 35.4 % 15. 6.

manual pentru clasa a X-a. 2012 Proces-verbal nr.. manual pentru clasa a XII-a. 8. Reclama.. Batîr D. 6. Calac E.XII). manual pentru clasa a XI-a.2004. 5. manual pentru clasa a X-a. Leşanu M. manual pentru clasa a XI-a (profil real).. Chişinău.. Cecoi V. Ministerul Educaţiei 34 Agenţia de Evaluare şi Examinare .manual pentru clasa a XI-a (profil umanist). Chişinău. Copil V.. 2011... Şalaru V.. Biologie... Rudic Gh. 3. Prut Internaţional. Prut Internaţional. Bernaz-Sicorschi N. Donea V. Rudic Gh... Chişinău. Biologie: procese şi sisteme vitale. Dencicov L. Grati V. Prometeu. 7. Chişinău.2002. Chişinău. profilurile real şi umanistic. Sandu V. Teste pentru examenul de BAC. 2004. Chişinău Cartdidact Reclama. Severin M. 2001.... Goraş M.. Chişinau. Prut In- 9. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BIBLIOGRAFIE 1.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Perciuleac L. Bernaz-Sicorschi N. Editura Liceum. Larionov T. Biologie. Bîrnaz N. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Dencicov L. Chişinău... Biologie. Lumina. Rudic V. Chişinau. 2. Postolache A. Rudic Gh. Biologie: teste (clasele X . Batîr D. Larionov T. 2005.. Biologie: procese şi sisteme vitale. Biologie. Cotruţă M. Rudic V. Subotin Iu. 2001. 2011. Obuh R. Perciuleac L. Bohanţov E.. Biologie. ternaţional. Rudic V. Botnaru O. 2003. Cartdidact. manual pentru clasa a X-a.. 4. Prut Internaţional.. Leşanu M....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful