Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

BIOLOGIE Programepentru examenul de bacalaureat, 2012

Autori: Profil real  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Maricela Severin, profesor, grad didactic superior, Liceul Prometeu-Prim, Chişinău  Marina Şevelova, profesor, grad didactic superior, LT ,,M.Koţiubinski”, Chişinău Profil umanistic  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Lilia Bocşa, profesor, grad didactic superior, LT ,,N.Gogol”, Chişinău  Stela Miţelea, profesor, grad didactic I, LT ,,M. Eliade”, Chişinău

INTRODUCERE Programele pentru examenul de BAC la biologie au fost elaborate în baza Curriculumului modernizat la biologie, ediţia a III-a, 2010 şi în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Bacalaureatului.

STATUTUL DISCIPLINEI În sesiunea BAC – 2012, biologia se propune cu statut de disciplină la solicitare, pentru toate profilurile. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI Examenul la biologie se va desfăşura în formă scrisă. Timpul acordat pentru realizarea testului – 180 min.

STRATEGII DE EVALUARE Strategiile de evaluare la biologie se reflectă în legătură strînsă cu sistemul de competenţe – cheie/transversale, stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Republica

Ministerul Educaţiei

1

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Moldova şi competenţele specifice ale disciplinei Biologie, formate şi dezvoltate la elevi în contextul cerinţelor societăţii contemporane.

COMPETENŢE – CHEIE/TRANSVERSALE:         Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; Competenţe de comunicare într-o limbă străină; Competenţe acţional – strategice; Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; Competenţe interpersonale, civice, morale; Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC);  Competenţe culturale, interculturale;  Competenţe antreprenoriale.

COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI BIOLOGIE  Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfoanatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi rolul acestora în supravieţuirea organismelor.  Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.  Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice, a corelaţiei dintre ele.  Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.  Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. În baza competenţelor specifice, privind studiul disciplinei Biologia, au fost elaborate standardele curriculare – educaţionale, din care derivă standardele de evaluare, elaborate pe baza nivelurilor cognitive. Evaluarea realizată la finele treptei de liceu va demonstra gradul de posedare a competenţelor specifice ale disciplinei, reflectate în standardele educaţionale şi formate la elevi pe baza subcompetenţelor, recomandate în curriculum, pentru clasele şi profilurile respective.
Ministerul Educaţiei

2

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Conţinuturi Ştiinţe biologice  Diversitatea ştiinţelor biologice.  Dezvoltarea ştiinţelor biologice în Republica Moldova. I. Insuşiri generale ale organismelor  Însuşiri generale ale organismelor: metabolismul, reproducerea, creşterea, dezvoltarea. II. Organizarea celulară a organismelor  Compoziţia chimică a celulei: - * substanţe anorganice: apă, săruri minerale; - substanţe organice: hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici, ATP.  Structura celulei procariote şi a celulei eucariote: * micotică, vegetală, animală.  Organizarea celulelor în ţesuturi: vegetale (conducător, meristematic, mecanic) şi animale (epitelial, conjunctiv, muscular).  Organizarea ţesuturilor în organe şi sisteme de organe.

Subcompetenţe ( pentru profil real) Clasa a X-a  Identificarea ramurilor biologiei.  Stabilirea relaţiilor dintre ramurile biologiei.  Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: tipurile principale, particularităţi, rol.  Interpretarea datelor referitoare la însuşirile generale ale organismelor.  Identificarea postulatelor teoriei celulare. Identificarea substanţelor anorganice şi organice caracteristice celulei.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule şi ţesuturi.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii diferitor tipuri de organite celulare bimembranare, celule, ţesuturi.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi–organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor anorganice (apa) şi organice pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Identificarea principalelor unităţi taxonomice.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/încrengătură şi clasă.  Utilizarea unităţilor taxonomice în clasificarea organismelor.
3

Subcompetenţe (pentru profil umanistic)  Identificarea ramurilor biologiei.

III. Sistematica organismelor Sistematica organismelor la nivel de: regn, filum/încrengătură şi clasă cu reprezentanţii de bază.  Virusuri (Virales).  Bacterii (Bacteria).
Ministerul Educaţiei

 Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: rolul metabolismului, creşterii, dezvoltării şi tipuri de reproducere.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii tipurilor de celule vegetale şi animale.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi– organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor organice (hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici) pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/ încrengătură şi clasă.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor regnuri, filumuri/încrengături.
Agenţia de Evaluare şi Examinare

 Compararea diferitor regnuri. Rozacee. Flagelate (Zoomastigophora). * Alge brune (Phaeophyta). încrengături şi clase de organisme. Păsări (Aves).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. Încrengături: Celenterate (Cnidaria): clasa.  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. 2012 Proces-verbal nr.  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor. Artropode (Arthropoda): claseInsecte (Insecta).Monocotiledonate (Liliopsida) – fam.  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor N. pentru profilul umanist se exclud cele marcate cu semnul * Ministerul Educaţiei 4 Agenţia de Evaluare şi Examinare . pentru profilul real sunt necesare toate conţinuturile. *Viermi laţi (Platyhelmintes): *clase.  Compararea diferitor regnuri. Cestode (Cestoda).  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor clase de plante şi animale. La modulul III. Fabacee. Filumuri: *Zigomicete (Zygomycota). Reptile (Reptilia). Crustacee (Crustacea). Gimnosperme (Pinophyta). Arahnide (Arachnida). 8 din 21 decembrie 2011 nr. Viermi inelaţi (Annelida): clase . filumuri/încrengături. Bazidiomicete (Basidiomycota). Viermi cilindrici (Nematoda). clasa a X-a.  Regnul Plante (Plantae). Ascomicete (Ascomycota). Moluşte (Mollusca): claseGasteropode (Gastropoda). Poacee.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.Peşti osoşi (Osteichthyes). Filumuri: Muşchi (Bryophyta). Amfibieni (Amphibia). Mamifere (Mammalia).Turbelariate (Turbellaria). Angiosperme (Magnoliophyta): clase. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Regnul Protiste (Protista): Încrengături: Rizopode (Rizopoda). Filumuri: Alge verzi (Chlorophyta). Cordate (Chordata): clase. *Lamelibranchiate (Bivalvia). * Ciliate (Ciliophora).Hidrozoare (Hydrozoa). Dicotiledonate (Magnoliopsida) – fam. Ferigi (Polypodiophyta).  Regnul Ciuperci (Fungi). Sistematica organismelor.Oligochete (Oligochaeta). Alge roşii (Rhodophyta).B. *Solanacee.  Regnul Animale (Animalia).

 Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la Agenţia de Evaluare şi Examinare . .  Sistemul nervos vegetativ.  Structura şi funcţiile analizatorilor la om: . Ministerul Educaţiei Clasa a XI-a  Interpretarea funcţiei sistemului nervos. arcului reflex. glucagonul).  Clasificarea neuronilor.  Compararea tipurilor de neuroni.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi ale sistemului nervos periferic la om. III. II. memoria. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate. hipofiza.etc.  Propunerea activităţilor de îmbunătăţire a stării proceselor corticale fundamentale la om.  Recunoaşterea analizatorilor ca sisteme de comunicare între organism şi mediul înconjurător. Recepţia senzorială  Organe senzoriale şi stimuli. Reglarea umorală  Sistemul endocrin la om. 2012 Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Igiena sistemului nervos. tiroida (tiroxina).  Procese corticale fundamentale: învăţarea.  Glande endocrine: hipofiza (somatotropina). pancreasul).  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi funcţiile lor. 5  Identificarea componentelor structurale a neuronului. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate.  Sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic la om.  Afecţiuni ale analizatorilor la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE I.analizatorul auditiv.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei (glandelor: tiroida.analizatorul vizual. a activităţii sistemului nervos vegetativ-simpatic şi parasimpatic. gonadele (androgeni şi estrogeni). pancreasul (insulina.  Identificarea componentelor structurale a neuronului.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om (vizual şi auditiv). arcului reflex.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om.  Afecţiuni ale sistemului nervos.  Recunoaşterea topografiei glandelor endocrine la om.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei.  Igiena organelor de simţ.  Descrierea structurii glandelor endocrine la om.analizatorul cutanat. .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om. Sistemul nervos  Structura şi funcţiile neuronului.  Reflexe.  Compararea tipurilor de neuroni.  Clasificarea neuronilor şi a nervilor.  Interpretarea rolului recepţiei senzoriale în viaţa organismului.

 Analiza particularităţilor unor boli respiratorii (gripa. tuberculoza.  Igiena sistemului respirator  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la om.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge. fracturi.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de hemoragie. bronşita) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om.  Compararea vaselor sangvine.  Descrierea mecanismului respiraţiei la om.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge. hemoragie.  Afecţiuni ale sistemului locomotor la om. fracturi.  Afecţiuni ale sistemului respirator.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii(gripa. grupele sangvine. entorse.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Descrierea circulaţiei sangvine la om. Sistemul locomotor şi locomoţia  Sistemul locomotor la om. muşchi.  Clasificarea afecţiunilor sistemului circulator. entorse.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii. 2012 Proces-verbal nr.  Argumentarea rolului imunităţii în viaţa organismului.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii. Respiraţia  Sistemul respirator la om.  Compararea tipurilor de oase.  Elaborarea unor programe cu norme de igienă a sistemului locomotor. articulaţii.  Interpretarea relaţiei dintre sistemul osos şi sistemul muscular pentru realizarea locomoţiei.  Fiziologia sistemului locomotor la om. articulaţii şi grupe de muşchi.  Igiena sistemului locomotor V.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Mecanismul respiraţiei.  Compararea tipurilor de oase.  Recunoaşterea tipurilor de oase ale scheletului uman. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei .  Compoziţia sîngelui.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om. 6 om.  Imunitatea. tuberculoza. a celulelor sangvine şi a grupelor sangvine. Circulaţia substanţelor in organism  Sistemul circulator la om: vasele sangvine.  Igiena sistemului circulator VI.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Maladii endocrine la om. inima.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de lipotemie. IV. 8 din 21 decembrie 2011 nr. structura şi funcţiile.  Recunoaşterea tipurilor de oase. sincopă.  Descrierea circulaţiei sangvine la om.  Compararea tipurilor de celule sangvine şi a grupelor sangvine.  Alcătuirea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om. pneumonia.  Afecţiuni ale sistemului circulator la om. pneumonia) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om.

ulcerul). 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE VII.  Igiena sistemului digestiv.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici.  Afecţiuni ale sistemului digestiv.  Identificarea unor maladii sexualtransmisibile.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om. dizenteria.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexual-transmisibile.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om.  Descrierea etapelor principale ale ontogenezei la om. Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om. 7  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator. cromozom. Gene. gestaţia şi naşterea la om.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici.  Analiza specificului regimului alimentar pentru persoane de diferite vîrste. 2012 Proces-verbal nr.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om. dizenteria). translaţia.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om. organism homozigot.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Acizi nucleici. organism heterozigot.  Fecundaţia. genotip.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om.  Analiza consecinţelor dereglării funcţionării rinichilor la om. Excreţia  Sistemul excretor şi excreţia la om. fenotip. Nutriţia  Sistemul digestiv şi digestia la om. IX. organism homozigot. transcripţia.  Definirea noţiunilor de genă.  Replicarea.  Bazele materiale ale eredităţii. Bazele geneticii  Bazele moleculare ale eredităţii.  Igiena sistemului excretor.  Afecţiuni ale sistemului reproducător. Clasa a XII-a  Definirea noţiunilor de genă.  Identificarea unor boli digestive. I.  Igiena sistemului reproducător.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om. fenotip.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Sistemul reproducător şi reproducerea la om  Sistemul reproducător la om.  Afecţiuni ale sistemului excretor. VIII. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Identificarea elementelor principale ale nefronului. genotip. cromozom.  Identificarea unor maladii sexual-transmisibile.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita. Ministerul Educaţiei  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator.  Dezvoltarea postnatală la om. organism heterozigot.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexualtransmisibile.

 Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor. II.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Reproducerea celulară: amitoza.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne. biotehnologii.  Ereditatea normală şi patologică la om.)  Clasificarea factorilor mutageni. suşă.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.  Ameliorarea microorganismelor. rasă.  Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul. 8 din 21 decembrie 2011 nr. biotehnologii.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii.  Gametogeneza. 8  Identificarea tipurilor de cromozomi. soiuri de plante şi suşe de microorganisme. mitoza. Biotehnologii  Ameliorarea plantelor.  Biotehnologii tradiţionale şi moderne.  Compararea variabilităţii ereditare şi neereditare.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.  Moştenirea grupelor sangvine.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane.(Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane. meioza.  Identificarea tipurilor de cromozomi. moştenirea grupelor sangvine. Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Variabilitatea neereditară şi ereditară a organismelor.  Descrierea procesului de gametogeneză.  Mutaţii şi factori mutageni. Ameliorarea organismelor.  Ameliorarea animalelor. a tipurilor de mutaţii (după substratul afectat). 2012 Proces-verbal nr.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.)  Clasificarea mutaţiilor şi a factorilor mutageni.  Definirea noţiunilor de soi.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor. moştenirea grupelor sangvine.  Moştenirea înlănţuită a caracterelor.mitoza. a tipurilor de mutaţii.  Argumentarea necesităţii obţinerii de noi rase de animale.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii. Metode de studiu a eredităţii umane. (Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Genetica umană.  Compararea tipurilor de reproducere celulară: mitoza şi meioza. rasă. suşă.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.  Definirea noţiunilor de soi.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Cromozomii.  Descrierea particularităţilor reproducerii celulare. moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne.

998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE III. piramide ecologice.  Ecosisteme naturale şi artificiale. Evoluţia omului  Principiile evoluţiei biologice. idioadaptări.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Direcţiile evoluţiei: aromorfoze.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme.  Echilibrul dinamic în cadrul ecosistemului. idioadaptări. ecosistem.  Analiza dovezilor anatomiei comparate. degenerări.  Poluarea ecosistemelor: terestru – aerian şi acvatic şi protecţia lor. ecosistem.  Clasificarea factorilor antropogenezei.  Descrierea particularităţilor diferitor niveluri de organizare a materiei vii.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze.  Clasificarea ecosistemelor.  Definirea noţiunilor de populaţie. piramidă ecologică. a succesiunii unui ecosistem.  Relaţii trofice: lanţuri şi reţele trofice. idioadaptări.  Clasificarea factorilor antropogenezei. biocenoză. lanţ trofic. biosferă.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului. biosferă. degenerări.  Organizarea viului la nivel de populaţie.  Analiza dovezilor anatomiei comparate şi ale embriologiei în evoluţia lumii organice. 2012 Proces-verbal nr.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme. IV. a succesiunii unui ecosistem.reţea trofică. degenerări. embriologia. biocenoză şi biosferă.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului.  Factorii evoluţiei: variabilitatea ereditară. relaţia cu mediul înconjurător.reţea trofică. selecţia naturală.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme. 8 din 21 decembrie 2011 nr. biocenoză. Evoluţia organismelor pe Terra. piramidă ecologică. lanţ trofic. Ecologia şi protecţia mediului  Niveluri de integrare şi organizare a materiei vii.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului.  Dovezile evoluţiei: anatomia comparată. biologia moleculară. Ministerul Educaţiei 9 Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Definirea noţiunilor de populaţie.  Clasificarea ecosistemelor.

rezolvării situaţiilor – problemă şi SE 12. 2012 Proces-verbal nr. tabel. Sinteză VI. Să reprezinte schematic structuri. fenomenelor. fenomene biologice. SE 13. scrierea unui conoştinţelor despre fenomene şi procese text. Să aplice legile. funcţiile. imagini/ unei serii de termeni/ unor scheme. funcţii. proceselor. analizei unor imagini/ scheme. SCE IV. Aplicare IV. Să sistematizeze şi să interpreteze corect informaţia cu referire la anumite situaţii şi cazuri concrete. proceselor şi fenomenelor biologice în baza completării unei scheme/ unui tabel. corelaţia între problemă. Deducerea concluziilor în baza SE 11. 10 Agenţia de Evaluare şi Examinare II. procese şi fenomene biologice. materialelor grafice. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/ unor analizei unui text. şi demonstrarea modului de aplicare a SE 7. procesele şi fenomenele biologice în materialului studiat. Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor elaborarea unor lucrări individuale. SCE III. legilor şi teoriilor biologice. concepţiilor. Să descrie succint structurile. SE 16. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. aplicarea legilor şi teoriilor în SE 6. funcţii. Formularea unor judecăţi şi SE 14. SE 10. argumentelor în legătură cu o anumită SE 15. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. SE 5. SCE II. SCE V. Aplicarea noţiunilor. Să definească esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. Interpretarea şi transpunerea SE 3. SE 9. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme Ministerul Educaţiei . Să determine legăturile dintre organisme. Să compare şi să clasifice diverse structuri. structuri. metodelor şi procedeelor biologice. SE 4. Să identifice noţiunile. 8 din 21 decembrie 2011 nr. baza unui eseu structurat/ completării unui text. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/ liste de termeni/ scheme/ desen. SE 2. Cunoaşterea noţiunilor. procese şi fenomene biologice. procese şi fenomene funcţiilor. relevînd relaţia dintre ele. biologice. Să estimeze efectele/ consecinţele cu referire la anumite structuri. Cunoaştere Standarde curriculare educaţionale SCE I. SCE VI. Înţelegere III. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE Standarde curriculare educaţionale (SCE) şi standarde de evaluare (SE) Nivelul cognitiv I. alcătuirea unei scheme/ unui tabel. SCE VII. Analiză V. Analiza comparativă a structurilor. biologice. asocieri. scheme etc. Să determine răspunsul/ răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. SE 8. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. Construirea graficelor/ schemelor completării unei serii de termeni. anumitor sisteme de organe. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii – problemă. fenomenele şi procesele biologice. organisme. procese. validarea soluţiilor/ răspunsurilor/ procese şi fenomene biologice. Standarde de evaluare SE 1.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.

Se fixează de substrat cu ajutorul rizoizilor şi nu posedă ţesut conductor. poluării. respiraţiei. Algele ______________conţin pigmentul ficoeretrina. homeostază 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 10 structuri ale celulei anumale. genotip. terestre. ____________ şi ____________. c) factori mutageni. Descrie succint esenţa creşterii. iar algele_____________ alga ficoxantina. Completează spaţiile libere : a) Amfibienii sunt adaptaţi la modul de viaţă _______________ şi ___________. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 11 . 4. Descrie succint esenţa fotosintezei. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd : a) compoziţia sîngelui. SE 2. Profil real 1. iar amfibienii adulţi prin ________ şi _____________. b) factorii nocivi pentru sistemul nervos. acizilor nucleici. explicînd succint esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. c) fazele ciclului vital la muşchi. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/liste de termeni/scheme/desen. Să definească. 8 din 21 decembrie 2011 nr. igienei. 3. ______________ 3. 2.Corpul este acoperit cu solzi şi mucus. care este eliminat de canalele epidermale şi înlesneşte alunecarea în apă. Enumeră funcţiile: proteinelor. Profil umanistic 1.miopie. Ea poate fi ____________. ficatului. Completează spaţiile libere: a) Algele trăiesc preponderent în mediul ____________. fenomenele şi procesele biologice. b) Corpul lor se numeşte _________ . 2. 1. b) factorii nocivi pentru scheletul uman.________________ 3. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce încrengătură de plante este vorba : Sunt organisme pluricelulare. c) Indiferent de pigmenţii din celulă tipul nutriţiei algelor este_________________. c) _________ ____________ reprezintă procesul în care se evidenţiază organismele mai adaptate. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd: a) clasele de plante cu flori şi cîte un exemplu din fiecare clasă. b) structurile sistemului circulator la om. 3.nucleului. c) fazele ciclului vital la ferigă. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODELE DE ITEMI Standarde de evaluare SE 1. meiozei. 1.. plastidelor. fenotip. c) factorii abiotici 4. poichiloterme. b) Larvele amfibienilor respiră prin _________. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce clasă de animale este vorba: Sunt animale acvatice. 2012 Proces-verbal nr. Defineşte noţiunile:celulă. Defineşte noţiunile: corm. cu forma corpului hidridinamică. 2. Enumeră funcţiile : sîngelui. Să identifice noţiunile. În ciclul vital predomină gametofitul. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 7 structuri ale celulei vegetale b) structurile sistemului respirator la om.

 rolul negativ al insectelor. 1. Luxaţie 2. b) Lupta pentru existenţă ca factor al evoluţiei biologice:  noţiune de luptă pentru existenţă. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Sunt autotrofe bacteriile: a) pneumococii b) bacilii Koh c) cianobacteriile d) lactobacteriile 2. tabel. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea şi rolul insectelor:  diversitatea insectelor.  rolul pozitiv al insectelor.  răspîndirea bacteriilor. În baza algoritmului propus.  formele luptei pentru existenţă.Gripă 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Ce funcţii îndeplineşte sistemul nervos central? a) reglează şi coordonează locomoţia corpului b) inervează organele interne c) inervează organele de simţ d) asigură activitatea nervoasă superioară 1. Completează tabelul: Afecţiuni ale aparatului Simptome Cauza Profilaxie locomotor 1. 2. b) Poluarea ecosistemului acvatic:  factorii poluanţi principali naturali. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea bacteriilor:  morfologia bacteriilor. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Organismul heterozigot: a) posedă alele diferite ale unei gene b) posedă aceleaşi alele ale unei gene c) segregă în generaţiile următoare d) nu segregă în generaţiile următoare e) formează un tip de gameţi şi formează două sau mai multe tipuri de gameţi Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 12 . Să determine răspunsul/răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. procesele şi fenomenele biologice în baza unui eseu structurat/completării unui text. Fractură 1. 2012 Proces-verbal nr.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 1. Să descrie succint structurile. funcţiile. În baza algoritmului propus. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 3. 2. Completează tabelul: Denumirea patologiei Cauze respiratorii 1. Tuberculoză Simptome Tratament SE 4. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Proteinele în celulă se sintetizează de către: a) nucleu b) lizozomi c) ribozomi d) plasmalemă 2.  rolul pozitiv al bacteriilor.  factorii poluanţi principali antropogeni.  rolul negativ al bacteriilor.

dacă afirmaţia este adevărată. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. 1. organitele celulei din coloana A cu funcţiile respective din coloana B: A 1. Încercuieşte „Da”. unind prin săgeţi. ambele adevărate. Încercuieşte „Da”. DA NU Circulaţia sanguină la păsări este dublă. formulează enunţuri care să caracterizeze virusurile: a) structură celulară – structura acelulară b) compuşi din proteine şi lipide – compuşi din proteine şi acizi nucleici – compuşi din lipide şi acizi nucleici c) au semnificaţie doar negativă – a semnificaţie doar pozitivă – au semnificaţie atît negativă. muşchiul de pămînt 6. Corelează. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: condiţiile obligatorii.participă la sinteza proteinelor 2. ambele adevărate. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. alcătuită din două părţi. şi „F”. dacă partea a doua nu o explică. 2. intestinul subţire.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. dacă ea este falsă. mitocondriile 2. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. dacă partea a doua explică prima parte. interpretînd corect informaţia ce ţine de anumite structuri. deoarece au inima formată din patru camere. completării unei serii de termeni. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 13 . şi „Nu”. Citeşte afirmaţiile de mai jos. Coloana A conţine grupele principale de organisme dintr-o biocenoză. ciocănitoarea 3. localizarea procesului. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile fotosintezei. plastidele B 1. alcătuirea unei scheme sau a unui tabel. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. 2. hribul mare 8. feriga comună 2. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile sistemului digestiv. etapele. alcătuită din două părţi. 8 din 21 decembrie 2011 nr. dacă partea a doua explică prima parte. substanţele necesare. Scrie în faţa literelor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B. implicate în fotosinteză 2. A B ___a) organisme autotrofe 1. DA NU Păsările sunt animale homeoterme. faringe. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: format. deoarece au saci aerieni 1. formulează enunţuri care să caracterizeze bivalvele: a) respiraţie traheală – branhială – pulmonară b) sistem circulator deschis – sistem circulator închis c) sistem nervos ganglionar – sistem nervos tubular – sistem nervos difuz SE 6. Încercuieşte „A”. trifoiul alb 7. bacterii azotfixatoare ___b) organisme heterotrofe 2. şi „Nu”. Citeşte afirmaţia de mai jos. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. cavitate bucală. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. ciuperca de iască 4. asocieri. substanţe finale. din. 1. funcţii. stomac. 3. scheme etc. scrierea unui text. iar coloana B – exemple. esofag. sistemul digestiv. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 5. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos.îndeplineşte funcţia energetică 3. ribosomii 3. este. dacă partea a doua nu o explică. intestinul gros. cît şi pozitivă 1. Scrie afirmaţia corectă. Să sistematizeze. stejar 5. Citeşte afirmaţia de mai jos. 2012 Proces-verbal nr.

A F La acţiunea sistemul nervos vegetativ simpatic se observă micşorarea diametrului pupilei ochiului omului. Părinţii au grupele II şi III sangvine. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test).m. ceea ce constituie 48% din numărul total de nucleotide. dacă ea este falsă. Ministerul Educaţiei 1. b) etapele lucrului inimii. dar au un fecior bolnav de hemofilie. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) amfibieni şi reptile. A F Simetrie bilaterală a corpului posedă planaria. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a viermelui – de – gălbează. c) structura unei biocenoze. 1.La ce procent de căţeluşi cu păr negru.a. 2. SE 8. 1. A F Aparat circulator deschis posedă : musca. 8 din 21 decembrie 2011 nr. SE 7. cu grupa IV sangvină. ambii nu manifestă hemofilie. Determină cîte nucleotide guanilice se află în acest fragment. c) ecosistemele naturale şi cele artificiale. Un fragment de ADN conţine 720 de nucleotide adenilice şi timidilice. şi „F”. iar părul scurt-pe cel lung. fenomene biologice. melcul. b) miopie şi hipermetropie. iar masa lui moleculară constituie 345 u. grupa I sangvină? 1. Scrie afirmaţia corectă. Care este probabilitatea naşterii unui fecior sănătos. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. b) tipurile de sensibilitate la plante. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) insecte şi arahnide. organisme. Să compare diverse structuri. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a teniei boului. dacă afirmaţia este adevărată. 2012 Proces-verbal nr.). planaria. c) etapele principale în dezvoltarea unei insecte. La cîini. lungimea şi masa lui moleculară (un ucleotid are în lungime circa 0. A F Reflexele condiţionate sunt rezultatul unor conexiuni temporale stabilite între acţiunea unui excitant extern sau intern şi o anumită funcţie a organismului. procese şi fenomene biologice în baza completării unei scheme/unui tabel.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 1. Citeşte afirmaţiile de mai jos. c) ereditate şi variabilitate. 1. analizei unor imagini/unor scheme. scurt ne putem aştepta de la încrucişarea a doi cîini heterozogoti după ambele caractere? SE 9. rîma. Să reprezinte schematic structuri. Încercuieşte „A”. b) rizoizi şi rădăcină. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 3. Să aplice legile. 14 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. hidra.Ambele perechi de gene sunt amplasate pe cromozomi neomologi. procese. culoarea neagră a părului domină culoarea cafenie.34 nm.

piţigoi. 2. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. ale cambiului. eritrocite. c) Enumeră 1 (2. triton. 1. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. 1. trombocite 2. musculare. 3. În condiţii de stres se intensifică sinteza hormonilor din zona corticală a suprarenalelor. rîma. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/unor imagini/ unei serii de termeni/unor scheme. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 10. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. după prezenţa sau lipsa peretelui celular: epiteliale. e) etc. conform apartenenţei la procariote şi eucariote: Drojdia de bere. e) etc. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. fenomene biologice. cianobacteriile. melcul. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Zebră. bacteriile. euglena. sintetizat de către pancreas. Să determine legăturile dintre organisme/procese. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. SE 11. Secreţia hormonilor poate fi influenţată de mai mulţi factori. celulele unghiei. miocite. Analizează imaginea (va fi prezentată în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. Ministerul Educaţiei 15 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. pinul. excesul de glucide în sînge stimulează secreţia hormonului somatotrop . Agroecosistemele sunt create şi menţinute de om. ale scoarţei copacului. cianobacteria. algele brune. 1. ele posedă o capacitate de autoreglare sporită şi în ele se exclude acţiunea selecţiei naturale. cîrtiţă. Clasifică organismele enumerate mai jos în două grupe. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. 8 din 21 decembrie 2011 nr. leucocite. De exemplu. 2012 Proces-verbal nr. d) Enumeră 1 (2. d) Enumeră 1 (2. 2. 3. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Eritrocite. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. În consecinţă. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. c) Enumeră 1 (2. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. celule adipoase. 1. racul de rîu. 2. Clasifică tipurile de celule enumerate mai jos în două grupe. celula drojdiei.

Ce vei întreprinde pentru a nu te îmbolnăvi? 1. 1. 1. Utilizaţi cel puţin cîte 3 denumiri de plante şi animale. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. la mare. de la marginea unei rîpe. 1. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. 1. 1. 2012 Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Enumeră cel puţin 3 recomandări pentru menţinerea sistemului respirator sănătos. SE 15. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. Să estimeze efectele/consecinţele ce ţin de anumite structuri. Utilizaţi cel puţin cîte 5 denumiri de plante şi animale. la preşcolari. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. pe plajă un elevi a simţit vertij. În liceul în care studiezi s-au depistat trei cazuri de meningită. În rezultatul scurgerii de petrol în Golful Mexic. s-a înroşit la faţă. 1. Ce acţiuni vei întreprinde în acest caz . corelaţia între procese şi fenomene biologice. 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 12. 2. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. Propune o listă de măsuri (nu mai puţin de 5) pentru excluderea riscului aplicării biotehnologiilor moderne. pentru a-i acorda primul ajutor? 1. dureri de cap. SE 13. În rezultatul incendiilor a fost distrusă fîşia de pădure. pentru profilaxia maladiilor infecţioase ale aparatului respirator. a fost distrus echilibrul acestui ecosistem. Enumeră 3 masuri de profilaxie împotriva maladiilor sistemului circulator. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor gastrointestinale pentru un public adolescent. SE 16. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor pulmonare pentru un public adolescent. funcţii. Estimează consecinţele lipsei reflexelor condiţionate. cel puţin cinci măsuri. Enumeră cel puţin 5 recomandări pentru menţinerea tractului digestiv sănătos. Ministerul Educaţiei 16 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii-problemă. În Europa este anunţat codul galben referitor la răspîndirea infecţiei virale a gripei A1H1. SE 14. Într-o tabără de vară. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. Elaboraţi un plan de acţiune. 1. Întocmeşte o listă de reguli (nu mai puţin de 3) pentru prevenirea scoliozei. procese şi fenomene biologice.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Estimează consecinţele lipsei procesului de hematopoieză.Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor anumitor sisteme de organe. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. 1.

conform cifrelor. 2012 Proces-verbal nr. Subliniază-le. L scriind variantele corecte ale propoziţiilor în spaţiile rezervate. a) 2. a) hematopoieza Scor L 0 1 2 3 b) animale didermice (diblasterice c) rudimente a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 glande. b) Scrie. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. 6 maladia consecinţă Hiperfuncţia glandei nr. 0 1 1. În partea a doua a frazelor afirmative de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. Stomac cu patru camere posedă animalele unguligrade imparicopitate. 3 maladia consecinţă 3. 2 3 4 5 2. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Hipofuncţia glandei nr. în spaţiul rezervat. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil real Nr. 6 3. referitor la glandele numerotate cu cifrele 3 şi 6 cîte o maladie şi o consecinţă. Ministerul Educaţiei 17 Agenţia de Evaluare şi Examinare .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. la solicitare. în cazul hipofuncţiei şi hiperfuncţiei. noţiunile biologice: 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. Itemi d/o Defineşte.

la finele primului an de viaţă. idioadaptarea. 5. respectînd următoarea L consecutivitate: direcţia evoluţiei . 0 1 Aromorfoză. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. broasca ţestoasă de ocean. Indică caracteristicile structurale.exemplu 1 – exemplu 2. corpul turtit la cambulă. degenerarea. 3. căpuşa scabiei. B 1. а) începe în ventriculul drept/ începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă/ sîngele intră în artera pulmonară c) capilarele la nivelul plămînilor/ capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos/ circulă prin vene sînge arterial e) se termină în atriul drept/ se termină în atriul stîng Rolul circuitului mare: 7. tenia boului. a) A F La muşchi în ciclul de dezvoltare domină sporofitul. în care sunt arătate elemente figurate a sîngelui la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 4. în spaţiul rezervat scrie rolul circuitului mare. Scrie cîte o funcţie a celulelor din imagine 3. L 0 1 2 3 4 5 6 Ministerul Educaţiei 18 Agenţia de Evaluare şi Examinare . este un lăstar modificat. fotosinteza. 3 1. Analizează imaginile А şi В. Completează tabelul de mai jos cu răspunsurile necesare la indicaţiile solicitate. d) A F Progresul biologic duce la extinderea arealului. Subliniază îmbinările de cuvinte corecte din fiecare serie. 6 7 8 c) A F Varza. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Mai jos. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. Numeşte elementele figurate 2. substituind cuvintele evidenţiate. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. dacă afirmaţia este falsă. 2012 Proces-verbal nr. A L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 b) A F Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă endospermul seminţei plantelor 5 monocotiledonate. fiind o plantă adultă.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. reducerea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. Dacă ai încercuit litera F. 2. ce caracterizează circuitul mare a sîngelui. formînd triade. care determină funcţiile lor Citeşte afirmaţiile de mai jos. 6. aparatul 2 circulator de tip închis.

indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor nevertebrate şi clasele din care fac parte. B. b) meristematic. D. Numărul perechilor de membre 3. Dezvoltarea postembrionară (tipul) 5. pădure 5. Părţile corpului (regiunile) 2. Clasa Coloana I conţine denumirea tipului de sistem ecologic.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. rîu 3. d) de protecţie. lanţ trofic din 5 sau mai multe verigi Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic. Înscrie în spaţiul rezervat după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. Ecosistem artificial: 4. subliniindu-le. Alege şi încercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. monocultura 2. obligatoriu . CM Pentru cloroplaste nu sunt adevărate afirmaţiile: a) sunt organite bimembranare b) sunt localizate în celula vegetală c) participă la sinteza ATP d) necesită pentru activitate oxigenul absorbit din mediu e) necesită pentru activitate molecule de apă f) eliberează în rezultatul activităţii sale oxigen în mediu g) sunt active numai la întuneric h) în ele se scindează glucoza. c) mecanic. Nr Trăsături Racul de rîu Albina 1. iar coloana II – descrieri şi exemple de organisme. Coloana I Coloana II A. 10. Ecosistem natural: 1. 2. C. în spaţiile rezervate. caracteristice pentru celulele procariote a) glicocalix b) lizozomi c) nucleol d) nucleoid e) ribozomi f) mitocondrii g) perete celular h) mezozomi 3. Argumentează printr-o frază despre decizia selectării. păstrează echilibrul numeric autonom B. Tipul aparatului respirator 4. 2012 Proces-verbal nr. 9. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 8. CM Structurile.îngrijirea de către om 7. Completează tabelul ce urmează. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 0 1 2 3 4 5 6 7 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11. numărul redus al saprofiţilor 6. 8 din 21 decembrie 2011 nr. A B C D Rădăcina Albinism Gonadele Grîul Tulpina Daltonism Tiroida Orezul Floarea Fenilcetonurie Hipofiza Porumbul Frunza Polidactilie Suprarenalele Secara A. Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 Agenţia de Evaluare şi Examinare . CS Ce tip de ţesut este cambiul ? a) conducător.

Cauza: Metodă de profilaxie: 3. 2. 3. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. cu ochi albaştri (tatăl ei a fost daltonic) s-a căsătorit cu un bărbat. cu ochi de culoare căpruie. Pe spaţiile rezervate mai jos notează: ce se subînţelege prin calculoză renală? Scrie trei cauze posibile ale apariţiei acestei patologii şi pentru fiecare cauză . 3. iar daltonismul este determinat de gena recesivă. Cauza: Metodă de profilaxie: 2. localizată în cromozomul X. 4. Rezolvă problema: Culoarea căpruie a ochilor domină culoarea albastră. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 Pacientul X simte dureri acute în regiunea lombaro . L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. a) Calculoza renală este L 0 1 2 3 4 5 6 7 b) Cauzele posibile şi profilaxia lor: 1. 2012 Proces-verbal nr. Deosebiri Amfibieni Criterii Mamifere 1.cîte o metodă de profilaxie. 2. Determină probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. Compară după 4 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd criteriile). Diagnosticul pus de medici este – calculoza renală.sacrală la micţiune. Cauza: Metodă de profilaxie: Ministerul Educaţiei 20 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Amfibienii şi Mamiferele.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. cu ochi căprui şi daltonic. Asemănări 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. mama căruia era sănătoasă şi avea ochi albaştri. O femeie sănătoasă. iar în urina lui sunt depistate elemente figurate ale sîngelui. 4.

Corect . PuncBarem item taj Răspunsul lipseşte . Notă Pot fi prezentate definiţiile în mod diferit. c) rudimente – organe care şi-au pierdut semnificaţia anterioară.0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă – cîte 1p Pentru triada incompletă sau nerespectarea consecutivităţii.0p.L Răspunsul este incorect . 7-ovarele.0 p Pentru fiecare cuvînt corect subliniat1p Pentru fiecare substituire corectă . 2. 4-timusul. celenteratele. căpuşa scabiei. Corect .suprarenalele. Răspunsul este incorect .L Răspunsul este incorect . 9 p. Răspunsul lipseşte .epitelial 3. degenerarea – tenia boului. eliminarea glucozei prin urină.L 1. stare permanentă de oboseală şi foame 1. b) animale didermice –posedă în structura corpului 2 foiţe embrionare: ectoderm şi endoderm.pancreasul. 2. aromorfoza – fotosinteza .0 p Pentru fiecare răspuns corect -1p Răspuns aşteptat a) hematopoieza . important este sensul corect. un strat gelatinos. între ele – mezoglia.1p Răspunsul lipseşte .simplu 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 6.paratiroidele. 3-tiroida.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 9. 3 (tiroida)  maladia – boala lui Bazedov  consecinţă – intensificarea metabolismului. Hiperfuncţia glandei nr. 2012 Proces-verbal nr.0 p Pentru fiecare denumire corectă a glandei -1 p Pentru fiecare denumire corectă a maladiei -1 p Pentru fiecare consecinţă corectă -1 p Pot fi prezentate şi alte consecinţe.aparatul circulator de tip închis. b) Hipofuncţia glandei nr. 3.L Răspunsul este incorect . Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. Ministerul Educaţiei 21 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Alte variante de evaluare nu se admit. Stomac cu patru camere au animalele unguligrade imparicopitate. Corect .testiculele.procesul de formare a elementelor figurate (celulelor sanguine) la nivelul măduvei roşii osoase. 4. indică asemănările dintre diferite grupe de organisme. a) 1-epifiza. 6 (pancreasul)  maladia – diabetul zaharat  consecinţă – creşterea cantităţii de glucoză în sînge. Răspunsul lipseşte . idioadaptarea – corpul turtit la cambulă .paricopitate 2. 6 p. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. 3 p. 5. de ex. 2-hipofiza.broasca ţestoasă de ocean. 8. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil real Nr. 3 p. 3.

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. subliniată corect . A. torace. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. Ecosistem natural: 2. 7. 6 p.1p.L Răspunsul este incorect . 6. Tipul aparatului respirator Branhial Traheal 3. 7 p.0 p Pentru fiecare răspuns corect în tabel cîte 1 p Răspunsul lipseşte . Denumirea Eritrocit 2. dar fără explicaţie – 1 p Pentru încercuirea variantei F şi pentru explicaţia corectă – 2 p Răspunsul lipseşte .cîte1p 1.0 p Pentru fiecare îmbinare de cuvinte. Răspunsul lipseşte .0 p Pentru încercuirea variantei A . 8 p.L Răspunsul este incorect .0 p Pentru completrea corectă a fiecărei rubrici cu trăsăturile necesare . a) începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă c) capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos e) se termină în atriul drept Rolul: transportă O2 şi substanţe nutritive spre celule şi asigură eliminarea produselor nedescompuse Nr Trăsături Racul de rîu Albina Părţile corpului (regiunile) Cefalotorace şi Cap.L Răspunsul este incorect . 6 p. 2012 Proces-verbal nr. abdomen 1. Răspunsul lipseşte .L Răspunsul este incorect .3. Caracteristicile structurale. Răspunsul lipseşte .L Răspunsul este incorect .0 p Pentru fiecare cifră corectă – 1 p Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. 8. Ecosistem artificial: 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Dezvoltarea Directă Indirectă.4. atunci din punctajul total se scade 1 punct. Funcţiile celulelor transportul О2 şi СО2 3. (prin 4. Ministerul Educaţiei 22 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Conţin hemoglobina care determină funcţiile lor a) F – La muşchi în ciclul de dezvoltare domină gametofitul b) F – Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă embrionul seminţei plantelor monocotiledonate c) A d) F – creşterea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. 9.5.2 p Pentru încercuirea variantei F. abdomen Perechi de membre 5 perechi 3 perechi 2.7 B. 10 p.6 Leucocit de protecţie capabile de fagocitoză Se admit şi alte formulări a răspunsului.cîte 1p Pentru indicarea corectă a rolului circuitului mare . postembrionară (tipul) metamorfoză completă) Clasa Crustacee Insecte 5.

Pentru indicarea formelor parentale feminine . 12 10 p. h 3.L Răspunsul este incorect .1 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. CM – c. PP : ♀ aaXDXd x ♂ AaXdY D. D. d G : ♀ aX aX aX aX d.1 p.0 p Pentru fiecare cuvînt selectat şi subliniat corect . 2012 Proces-verbal nr. Pentru indicarea datelor problemei . 8 din 21 decembrie 2011 nr. atunci din punctajul total se scade 1 punct. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării problemei AaXDXd aaXDXd D d AaX X aaXDXd AaXd Xd aaXd Xd d d AaX X aaXd Xd fete AaXDY aaXDY D AaX Y aaXDY AaXdY aaXdY d AaX Y aaXdY băieţi 16 -------------. Pentru analiza datelor din grilaj.cîte 1 p 11 9 p. C – gonadele – glande mixte. CM – d. Rezolvare greşită – 0 p. d. h Pot fi prezentate şi alte explicaţii logice. iar celelalte plante au tulpina . Răspunsul lipseşte . Pentru indicarea gameţilor feminini -1p. Pentru răspuns .1 p. numai cu secreţie internă.1 p. Răspunsul lipseşte – 0 p. Răspunsul lipseşte . prin evidenţiere . e. g.1 p. 8 p. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 10. g. Pentru calcule . celelalte sunt cu flori bisexuate.1 p. 1. celelalte sunt autozomale. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p.1p Pentru fiecare explicaţie . d.1 p.L Răspunsul este incorect . Pentru indicarea formelor parentale masculine . Pentru indicarea cerinţei .1p A – floarea . D: I variantă: porumbul – este plantă cu flori unisexuate. aY ♂ ♀ aXD aXD aXd aXd AX aXd AY aY Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus.100% 4 A-XD -------. Pentru completarea grilajului . CS – c 2. B – daltonism – boală genetică heterozomală. G : ♂ AX aX AY. d.0 p Pentru fiecare răspuns corect . celelalte sunt glande endocrine. A II-a variantă: porumbul conţine în tulpină măduvă.x% Răspuns: Probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi.1 p.organ generativ. celelalte sunt organe vegetative ale plantei. cu ochi de culoare căpruie este de 25% Ministerul Educaţiei 23 Agenţia de Evaluare şi Examinare .pai.

5 % 10. Ministerul Educaţiei 24 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Bazele geneticii. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 9% 7. ciuperci. 7.Organizarea celulară a organismelor. protiste. Evoluţia organismelor pe Terra.2 % 16. Total . 2.5 % 38. bacterii.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Ecologia şi protecţia mediului. plante. 3. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil real Niveluri cognitive Conţinuturi 1. Însuşiri generale ale organismelor. La nivelul III – rezolvare de probleme/ situaţii de probleme.5 % 100 % N. 4. 8 din 21 decembrie 2011 nr.8 % 10. Procese şi sisteme vitale.B.251 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. 1 item poate fi formulat şi la conţinutul 7. 6. Sistematica organismelor: animale. Ameliorarea organismelor. Sistematica organismelor: virusuri.5 % 7. 2012 Proces-verbal nr. 5.

Item Explică esenţa noţiunilor: a) hemoliza b) scolioză Scor L 0 1 2 3 4 5 6 c) homozigot a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 organe ale sistemului digestiv._____________________________________________________________ Ministerul Educaţiei 4. numite ________________. e) La ferigi.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. iar ale celor terestre 7 ______________. Enumeră în spaţiul rezervat 4 funcţii ale glandei tiroida: 1. L 0 a) Aparatul circulator la rîmă este de tip ______________. pe care le îndeplineşte organul cu nr. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 b) Substanţele organice: c) 2 funcţii: Completează spaţiile libere pentru ca enunţul să fie adevărat: 3. din sporii germinanţi apar filamente verzi. iar sistemul nervos la hidră este 1 de tip ________________. 4 a) 2. L 0 1 2 3 4 25 Agenţia de Evaluare şi Examinare . în ciclul vital sunt prezente 2 generaţii._____________________________________________________________ 3._____________________________________________________________ 2. conform cifrelor. b) Scrie denumirea substanţelor organice ce sunt descompuse în organul cu nr. 5 6 c) Organele respiratorii ale moluştelor acvatice sunt _______________. 8 d) La muşchi. 2 c) Explică 2 funcţii. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil umanistic Nr 1. 2 3 b) În alcătuirea corpului arahnidelor se evidenţiază regiunile: ____________________ şi 4 _______________________. dintre care predomină ____________________ ._____________________________________________________________ 4. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 2012 Proces-verbal nr.

3 3. 2 2. formînd triade. după temperatura 8 corpului Folosind modelul propus mai jos. fecundaţia dublă la angiosperme. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter. lipsa ochilor la rîmă. 6 7 4. Ministerul Educaţiei 26 Agenţia de Evaluare şi Examinare .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. 0 1 Asemănări: 1. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor vertebrate. idioadaptarea. Tipul organismului. 2012 Proces-verbal nr. 3. aromorfoza. Nr Trăsături Broasca de lac Porumbelul Organele respiratorii 1. 3. 7. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. substituind cuvintele evidenţiate. 1. 2. d) A F Pancreasul este o glandă cu secreţie internă. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. 2. 8. Completează tabelul ce urmează. dacă este falsă. 4 5 Tegumentul 3. respectînd următoarea consecutivitate: direcţia evoluţiei – exemplu 1 – exemplu 2 Inima patrucamerală. ascarida omului. membrana interdigitală la păsările acvatice. b) A F Funcţia lizozomilor constă în asigurarea digestiei intracelulare. c) A F Somatotropina sau hormonul de creştere e secretat de glanda hipofiza. 4 5 Deosebiri: 6 Sindromul Turner Criterii Sindromul Klinefelter 7 1. reducerea rădăcinii la plantele parazite. Dacă ai încercuit litera F. Încercuieşte litera A. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 6. degenerarea. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Citeşte afirmaţiile prezentate. 4. L 0 1 2 3 Tipul fecundaţiei 2. a) A F În rezultatul mitozei se obţin 2 celule haploide. compară după 3 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd L criteriile). Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte.

după fenotip şi genotip. hife C.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Coloana I conţine grupe de organisme. vacuolă contractilă 6. stigma Rezolvă problema: Iepurii de casă pot avea blană pufoasă (caracter dominant) sau netedă. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 9. dacă se ştie. Alege şi incercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. formă acelulară 4. Înscrie în spaţiile rezervate după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. Un selecţionar a încrucişat un mascul cu blană albă şi pufoasă (heterozigot) cu o iepuroaică de casă cu blană neagră (heterozigot) şi netedă. Ce urmaşi vor apărea în rezultatul încrucişării. Ciuperci 7. CS Organul din cavitatea abdominală cu rol în secreţia bilei este: a) ficatul b) pancreasul c) intestinul subţire d) vezica biliară 2. Bacterii 3. formă pluricelulară B. iar coloana II – caracteristicile lor. Coloana I Coloana II A. Protiste 5. 10. CM Structurile. caracteristice pentru celulele eucariote vegetale: a) mezozomi b) ribozomi c) lizozomi d) centrioli e) nucleol f) nucleoid g) perete celular h) glicocalix Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 Agenţia de Evaluare şi Examinare . vibrion 2. Virusuri 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. CM Pentru celule cu bastonaşe sunt adevărate afirmaţiile: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule fotoreceptoare d) au sensibilitate la diverse culori e) reacţionează la lumina puternică f) sunt mai puţine la număr faţă de celule cu conuri g) se găsesc în retină h) sunt mai multe la număr faţă de celule cu conuri 3. 2012 Proces-verbal nr. coci D. că blana neagră domină asupra blănii de culoare albă? L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. virion 8.

consumatori şi 8 dăunători. Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumentează mai jos printro frază (pentru fiecare cuvînt selectat) de ce le-ai separat. 6 7 3. 4. iar 5 arahnidele pot avea respiraţie pulmonară sau traheală. Lanţul trofic în componenţa sa are 3 elemente de bază: producători. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 B. Subliniază-le şi în spaţiile L rezervate scrie variantele corecte. 2012 Proces-verbal nr. D. ce pot apărea în rezultatul acestui accident. Organele analoage au origine comună şi un plan diferit de organizare. 14. 2 3 4 2. În rezultatul cutremurului în Japonia a avut loc un accident la centrala atomoelectircă. Crustaceele posedă respiraţie branhială. C. Prezintă părerea proprie cu referire la esenţa a 2 manifestări a mutaţiilor. A Ţesut epitelial Ţesut conjunctiv Ţesut mecanic Ţesut muscular A. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. L Răspunde la următoarele întrebări: 0 1. insectele – numai respiraţie pulmonară. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 0 1 1. intenţionat. Ce factor mutagen s-a pronunţat în Japonia şi din ce grup de factori face parte? 4 5 3. Insectele au 4 perechi de membre articulate. Ce prezintă factorul mutagen? 1 2 3 2. Ministerul Educaţiei 28 Agenţia de Evaluare şi Examinare . În frazele de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. B Aparat Golgi Lizozomi Mitocondrii Vacuole C Eritrocite Osteocite Trombocite Leucocite D Inversie Transcripţie Translocaţie Duplicaţie 13.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.

998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil umanistic Nr. triiodotironina. Pot fi explicate şi alte funcţii. Pentru răspuns parţial . d) La muşchi – protoneme.. 2 – absorbţia substanţelor nutritive în sînge. iar ale celor terestre plămînii. b) parţial – proteinele. Pot fi formulate şi alte funcţii. c) branhiile.cîte 1 p. proteinelor şi glucidelor. 5. predomină sporofitul. Pentru fiecare răspuns corect din spaţiile libere -cîte 1 p. Pentru fiecare funcţie enumerată corect–cîte 1 p. a) 1 – esofag.cîte 1p. 4 4 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2. Răspunsul lipseşte .. Sintetizează hormonii tiroxina. are loc preponderent în ficat. b) Cefalotorace şi abdomen.cîte 2 p.L Răspunsul este incorect .. 2 8 p. Pentru fiecare denumire corectă a organelor . Activează erupţia şi creşterea dinţilor. e) La ferigi. explicate corect . b) . c) Homozigot . Intensifică activitatea glandelor sexuale. item Punctaj Barem Răspuns aşteptat Notă 1 6 p. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Pentru fiecare explicaţie corectă . 2 – stomac. dominante sau recesive. tireocalcitonina. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p. iar sistemul nervos la hidră este de tip difuz. 4. Pot fi formulate şi alte explicaţii. Răspunsul lipseşte . 1. Pentru funcţiile. care în genotipul său are două alele identice. 5 – rect. a) Aparatul circulator la rîmă este de tip închis.. Ministerul Educaţiei 29 Agenţia de Evaluare şi Examinare . a) Hemoliză – procesul de distrugere a globulelor roşii (eritrocitelor) din sînge.0 p. mai ales în regiunea dorsală. Stimulează creşterea şi dezvoltarea normală a organismului. din cauza slăbirii ligamentelor vertebrelor sau a îmbolnăvirii vertebrelor. 3 – ficat.boală care constă în deviaţia laterală a coloanei vertebrale. 4 – intestin subţire.1 p. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p.L Răspunsul este incorect . Stimulează metabolismul bazal.1 p. c) 1 – descompunerea totală a lipidelor... Pentru răspuns corect la p. b) Scolioză .0 p. 3 8 p. 3.individ. 2012 Proces-verbal nr.

reducerea rădăcinii la plantele parazite.0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă .  Broasca de lac – externă  Porumbelul – internă 3. Pentru încecuirea variantei ”F”.2. pe orizontală . Pentru fiecare criteriu cu deosebirile 3.L Răspunsul este incorect .Tipul organismului după temperatura corpului  Broasca de lac – poichiloterme (cu sînge rece)  Porumbelul – homeoterm (cu sînge cald) Răspunsul lipseşte . 1. 4.2 p. Ambele provoacă cariotipul patologic corecte.cîte 1p.0 p.  Broasca de lac – Piele şi plămîni completată corect .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. fără explicaţie .Tegumentul  Broasca de lac – umed. 1.1 p. Alte variante de evaluare nu se admit. bogat în glande  Porumbelul – uscat. Pentru încercuirea variantei ”A” . 6 3 p.fecundaţia dublă la angiosperme 2. cu explicaţie . 8 din 21 decembrie 2011 nr. lipsit de glande 4. 2. important Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare . Răspunsul lipseşte .membrana interdigitală la păsările acvatice lipsa ochilor la rîmă 3. Idioadaptarea .1 p. Ambele se transmit prin ereditate. Răspunsul lipseşte . deosebiri. 1.  Porumbelul – Plămîni şi saci aerieni Pentru completare parţială a rubricii . Degenerarea .0 p. 8 7 p. pe Deosebiri: 30 Alte variante de evaluare nu se admit. Pentru încercuirea variantei ”F”.1 p. Pot fi prezentate alte asemănări. 2012 Proces-verbal nr. corect diploide b) A c) A d) F – internă.0 p.L Trăsături: Răspunsul este incorect . Pentru triada incompletă . Răspunsul lipseşte . Pentru fiecare asemănare corectă .Organe respiratorii Pentru fiecare rubrică din tabel.cîte 1 p.2 p. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5 8 p. Ambele prezintă boli cromozomiale heterozomale.Tipul fecundaţiei 0 p.L Răspunsul este incorect .ascarida omului . Aromorfoza – inima patrucamerală .L Asemănări: Răspunsul este incorect . Nu pot fi vindecate Pentru completarea parţială. corect mixtă 7 8 p. a) F – haploide.0 p.

Ab. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării conform algoritmului structurat. netedă 4aB .1 p.1 p. 4. 7. ab ♀ Ab.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. pufoasă. 4. pufoasă heterozigot 4aabb – blană albă. Pentru indicarea datelor problemei 1 p. 9 8 p.1 p. după tipul mutaţiei a) monosomie. Bacterii – 1. Ciuperci – 2.1 p. B. Pentru completarea grilajului . pufoasă 4Ab – blană neagră. pufoasă 4ab – blană albă. ab ♂ aB ab Aabb Aabb aabb aabb să fie corecte. bazin îngust. după sexul bolnavilor a) se întîlneşte la femei. 10 10 p. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE orizontală . umeri dezvoltaţi. netedă Genotip 4:4:4:4 4AaBb . Pentru indicarea formelor parentale masculine . Pentru indicarea cerinţei . ♀ Ab AaBb Ab AaBb ab aaBb ab aaBb Fenotip 4:4:4:4 aB ab Dacă la răspunsurile corecte este o cifră în plus. Pentru indicarea formelor parentale feminine . După caracterele clinice a) subdezvoltarea ovarelor. dihomozigot 31 Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei . Virusuri – 3.blană neagră. A. Pentru răspuns. Pentru fiecare răspuns corect . Este obligatoriu indicarea criteriului. umeri înguşti. atunci se acordă cu 1p mai puţin. netedă homozigot 4aaBb – blană albă homozigot. ab. după fenotip . netedă. bazin larg.cîte 1p. b) trisomie. Pentru indicarea gameţilor feminini 1 p. 8. 2012 Proces-verbal nr. ab. Răspunsul lipseşte .L Răspunsul este incorect . D.1 p. aB. diheterozigot 4Aabb – blană neagră heterozigot. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 1.0 p. AaBb Aabb AaBb Aabb aaBb aabb aaBb aabb 4AB – blană neagră. Pentru răspuns.1 p. Protiste – 5. b) cariotipul – 47 XXY.blană albă. Pentru analiza datelor din grilaj . după genotip . Răspunsul lipseşte . PP G ♂ aaBb X ♀Aabb ♂aB. 2. C.0 p. b) se întîlneşte la bărbaţi 3.0 p. b) subdezvoltarea testiculelor. După tipul cariotipului a) cariotipul – 45 X0. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. 6.L Rezolvare greşită .1 p.

13 8 p. Se pune accent pe sensul corect al formulării explicaţiei.0p Pentru fiecare cuvint selectat .L Răspunsul este incorect . Total: 100 de puncte Ministerul Educaţiei 32 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 11 9 p. provocînd modificări în materialul ereditar etc. corect – descompunători. e.1p. C – osteocite. Eroare – 4 perechi. D – transcripţie. B – mitocondrii. este proces de copiere a informaţiei genetice de pe molecula de ADN.cîte 1p Pentru fiecare explicaţie corectă . c. g. Eroare – origine comună.a 2. 1. Răspunsul lipseşte . atunci se acordă cu 1p mai puţin. iar celelalte sunt elemente figurate. h. c. g. Eroare – dăunători.cîte 1p.cîte 1 p. 3.0 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Pentru fiecare variantă corectă .Pot afecta ţesuturile vegetale sau animale. 12 8 p. . CS .Pot provoca modificări genetice la nivel de ADN sau cromozomi . face parte din ţesuturi vegetale. Dacă pe lîngă răspunsurile corecte este o literă în plus. 1. 2. iar celelalte sunt mutaţii cromozomiale sau genice. CM – b. cu sens. sunt celule osoase. Răspunsul lipseşte . 8 din 21 decembrie 2011 nr. Răspunsul lipseşte . corect – origine diferită A – ţesut mecanic.0p Pentru fiecare eroare subliniată corect . Eroare – numai respiraţie pulmonară. 2012 Proces-verbal nr. corect – numai respiraţie traheală 3. iar celelalte fac parte din ţesuturi animale.L Răspunsul este incorect . 3. reducători 4.L Răspunsul este incorect . Răspunsul lipseşte . 14 5 p.L Răspunsul este incorect . Factorii ce provoacă mutaţii sunt factori mutageni. CM – a. iar celelalte sunt – unimembranare. sunt organite bimembranare. Radiaţia.0p Pentru fiecare răspuns corect . corect – 3 perechi 2. 1. Pentru fiecare răspuns corect .cîte 1p Pot fi prezentate diverse păreri.1p. face parte din factorii fizici.

4 % 15.6 % 9% 8% 100 % Ministerul Educaţiei 33 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 7. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 11. Însuşiri generale ale organismelor.4 % 10.2 % 10. Sistematica organismelor: animale. Bazele geneticii. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Ameliorarea organismelor. Total – 91 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. Organizarea celulară a organismelor. Sistematica organismelor: virusuri. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil umanistic Niveluri cognitive Conţinuturi 1. ciuperci. 3. Evoluţia organismelor pe Terra. Ecologia şi protecţia mediului. bacterii. 6.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2012 Proces-verbal nr. Procese şi sisteme vitale. 2. 5.4 % 35. 4. plante. protiste.

Chişinău. Perciuleac L.. 8. Rudic V. Biologie. profilurile real şi umanistic. Chişinău. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Copil V... 2001. Donea V. Biologie. Larionov T. Prut Internaţional.. Grati V.. 2001. Bohanţov E. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BIBLIOGRAFIE 1. Batîr D.. 2011. Biologie: teste (clasele X . Chişinău. Rudic Gh. Lumina.. Cartdidact. Dencicov L. Ministerul Educaţiei 34 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Prut In- 9. Batîr D. Prut Internaţional.. Rudic Gh. manual pentru clasa a XII-a. Bîrnaz N. Larionov T. Subotin Iu.. Biologie. Biologie: procese şi sisteme vitale. 2. Şalaru V. Chişinău.. 7..2002.. 2005. Bernaz-Sicorschi N.. Leşanu M. Chişinău. Editura Liceum. manual pentru clasa a XI-a (profil real). Biologie: procese şi sisteme vitale.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat..manual pentru clasa a XI-a (profil umanist). Chişinău. Botnaru O.XII).. 2011. Reclama.. Prut Internaţional. Rudic V... Teste pentru examenul de BAC. 5. Severin M. Chişinău Cartdidact Reclama. Calac E. 6. 4. Dencicov L. 3. Cecoi V. 2004. manual pentru clasa a X-a. manual pentru clasa a XI-a. Biologie.. Leşanu M. Perciuleac L. 2012 Proces-verbal nr. Goraş M. Biologie.... Sandu V. manual pentru clasa a X-a.. manual pentru clasa a X-a. Prometeu.. ternaţional. Bernaz-Sicorschi N. Rudic V. Chişinau. Chişinau.2004. Rudic Gh. Cotruţă M.. Obuh R. Postolache A. 2003.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful