Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

BIOLOGIE Programepentru examenul de bacalaureat, 2012

Autori: Profil real  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Maricela Severin, profesor, grad didactic superior, Liceul Prometeu-Prim, Chişinău  Marina Şevelova, profesor, grad didactic superior, LT ,,M.Koţiubinski”, Chişinău Profil umanistic  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Lilia Bocşa, profesor, grad didactic superior, LT ,,N.Gogol”, Chişinău  Stela Miţelea, profesor, grad didactic I, LT ,,M. Eliade”, Chişinău

INTRODUCERE Programele pentru examenul de BAC la biologie au fost elaborate în baza Curriculumului modernizat la biologie, ediţia a III-a, 2010 şi în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Bacalaureatului.

STATUTUL DISCIPLINEI În sesiunea BAC – 2012, biologia se propune cu statut de disciplină la solicitare, pentru toate profilurile. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI Examenul la biologie se va desfăşura în formă scrisă. Timpul acordat pentru realizarea testului – 180 min.

STRATEGII DE EVALUARE Strategiile de evaluare la biologie se reflectă în legătură strînsă cu sistemul de competenţe – cheie/transversale, stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Republica

Ministerul Educaţiei

1

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Moldova şi competenţele specifice ale disciplinei Biologie, formate şi dezvoltate la elevi în contextul cerinţelor societăţii contemporane.

COMPETENŢE – CHEIE/TRANSVERSALE:         Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; Competenţe de comunicare într-o limbă străină; Competenţe acţional – strategice; Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; Competenţe interpersonale, civice, morale; Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC);  Competenţe culturale, interculturale;  Competenţe antreprenoriale.

COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI BIOLOGIE  Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfoanatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi rolul acestora în supravieţuirea organismelor.  Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.  Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice, a corelaţiei dintre ele.  Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.  Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. În baza competenţelor specifice, privind studiul disciplinei Biologia, au fost elaborate standardele curriculare – educaţionale, din care derivă standardele de evaluare, elaborate pe baza nivelurilor cognitive. Evaluarea realizată la finele treptei de liceu va demonstra gradul de posedare a competenţelor specifice ale disciplinei, reflectate în standardele educaţionale şi formate la elevi pe baza subcompetenţelor, recomandate în curriculum, pentru clasele şi profilurile respective.
Ministerul Educaţiei

2

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Conţinuturi Ştiinţe biologice  Diversitatea ştiinţelor biologice.  Dezvoltarea ştiinţelor biologice în Republica Moldova. I. Insuşiri generale ale organismelor  Însuşiri generale ale organismelor: metabolismul, reproducerea, creşterea, dezvoltarea. II. Organizarea celulară a organismelor  Compoziţia chimică a celulei: - * substanţe anorganice: apă, săruri minerale; - substanţe organice: hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici, ATP.  Structura celulei procariote şi a celulei eucariote: * micotică, vegetală, animală.  Organizarea celulelor în ţesuturi: vegetale (conducător, meristematic, mecanic) şi animale (epitelial, conjunctiv, muscular).  Organizarea ţesuturilor în organe şi sisteme de organe.

Subcompetenţe ( pentru profil real) Clasa a X-a  Identificarea ramurilor biologiei.  Stabilirea relaţiilor dintre ramurile biologiei.  Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: tipurile principale, particularităţi, rol.  Interpretarea datelor referitoare la însuşirile generale ale organismelor.  Identificarea postulatelor teoriei celulare. Identificarea substanţelor anorganice şi organice caracteristice celulei.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule şi ţesuturi.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii diferitor tipuri de organite celulare bimembranare, celule, ţesuturi.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi–organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor anorganice (apa) şi organice pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Identificarea principalelor unităţi taxonomice.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/încrengătură şi clasă.  Utilizarea unităţilor taxonomice în clasificarea organismelor.
3

Subcompetenţe (pentru profil umanistic)  Identificarea ramurilor biologiei.

III. Sistematica organismelor Sistematica organismelor la nivel de: regn, filum/încrengătură şi clasă cu reprezentanţii de bază.  Virusuri (Virales).  Bacterii (Bacteria).
Ministerul Educaţiei

 Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: rolul metabolismului, creşterii, dezvoltării şi tipuri de reproducere.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii tipurilor de celule vegetale şi animale.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi– organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor organice (hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici) pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/ încrengătură şi clasă.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor regnuri, filumuri/încrengături.
Agenţia de Evaluare şi Examinare

Filumuri: Muşchi (Bryophyta).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. * Ciliate (Ciliophora). * Alge brune (Phaeophyta). Rozacee. Flagelate (Zoomastigophora). 2012 Proces-verbal nr. Ascomicete (Ascomycota).  Regnul Ciuperci (Fungi). Poacee.  Regnul Animale (Animalia). Crustacee (Crustacea). încrengături şi clase de organisme. pentru profilul real sunt necesare toate conţinuturile. clasa a X-a.  Regnul Plante (Plantae). Încrengături: Celenterate (Cnidaria): clasa. Reptile (Reptilia). Cordate (Chordata): clase. Viermi inelaţi (Annelida): clase .  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor clase de plante şi animale.  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor N. Fabacee. Ferigi (Polypodiophyta). 8 din 21 decembrie 2011 nr. Arahnide (Arachnida).B. Filumuri: Alge verzi (Chlorophyta). Cestode (Cestoda). *Viermi laţi (Platyhelmintes): *clase. Filumuri: *Zigomicete (Zygomycota). Dicotiledonate (Magnoliopsida) – fam. *Lamelibranchiate (Bivalvia). Artropode (Arthropoda): claseInsecte (Insecta).Peşti osoşi (Osteichthyes).Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Compararea diferitor regnuri.Monocotiledonate (Liliopsida) – fam. Amfibieni (Amphibia). *Solanacee. Mamifere (Mammalia).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului.Oligochete (Oligochaeta).Hidrozoare (Hydrozoa). Angiosperme (Magnoliophyta): clase. Viermi cilindrici (Nematoda). Alge roşii (Rhodophyta). Bazidiomicete (Basidiomycota).Turbelariate (Turbellaria). Păsări (Aves). Sistematica organismelor. pentru profilul umanist se exclud cele marcate cu semnul * Ministerul Educaţiei 4 Agenţia de Evaluare şi Examinare . filumuri/încrengături. La modulul III.  Compararea diferitor regnuri. Gimnosperme (Pinophyta).  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Regnul Protiste (Protista): Încrengături: Rizopode (Rizopoda). Moluşte (Mollusca): claseGasteropode (Gastropoda).

 Afecţiuni ale sistemului nervos.  Glande endocrine: hipofiza (somatotropina).Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.etc.  Recunoaşterea analizatorilor ca sisteme de comunicare între organism şi mediul înconjurător. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate.  Interpretarea rolului recepţiei senzoriale în viaţa organismului.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei (glandelor: tiroida. tiroida (tiroxina). pancreasul (insulina.  Clasificarea neuronilor şi a nervilor. Sistemul nervos  Structura şi funcţiile neuronului.  Identificarea componentelor structurale a neuronului.  Igiena organelor de simţ. Recepţia senzorială  Organe senzoriale şi stimuli.  Sistemul nervos vegetativ. Ministerul Educaţiei Clasa a XI-a  Interpretarea funcţiei sistemului nervos. Reglarea umorală  Sistemul endocrin la om.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi funcţiile lor.  Compararea tipurilor de neuroni. 2012 Proces-verbal nr. III. 8 din 21 decembrie 2011 nr. glucagonul).  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei.  Descrierea structurii glandelor endocrine la om. .  Compararea tipurilor de neuroni.  Clasificarea neuronilor.  Sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic la om.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om.  Igiena sistemului nervos. a activităţii sistemului nervos vegetativ-simpatic şi parasimpatic.  Propunerea activităţilor de îmbunătăţire a stării proceselor corticale fundamentale la om.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE I.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi ale sistemului nervos periferic la om. pancreasul).analizatorul vizual.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om (vizual şi auditiv).analizatorul cutanat.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om. arcului reflex.  Structura şi funcţiile analizatorilor la om: . 5  Identificarea componentelor structurale a neuronului.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Reflexe. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate.  Procese corticale fundamentale: învăţarea.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om.  Recunoaşterea topografiei glandelor endocrine la om.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om. gonadele (androgeni şi estrogeni). arcului reflex. hipofiza. . memoria. II.  Afecţiuni ale analizatorilor la om.analizatorul auditiv.

pneumonia) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Maladii endocrine la om.  Descrierea mecanismului respiraţiei la om.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de hemoragie. Respiraţia  Sistemul respirator la om.  Compararea tipurilor de oase.  Compararea vaselor sangvine.  Descrierea circulaţiei sangvine la om.  Mecanismul respiraţiei.  Compararea tipurilor de oase. tuberculoza. articulaţii şi grupe de muşchi.  Recunoaşterea tipurilor de oase ale scheletului uman. fracturi.  Elaborarea unor programe cu norme de igienă a sistemului locomotor.  Recunoaşterea tipurilor de oase.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge.  Afecţiuni ale sistemului respirator. tuberculoza. Circulaţia substanţelor in organism  Sistemul circulator la om: vasele sangvine. fracturi.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Igiena sistemului respirator  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la om.  Interpretarea relaţiei dintre sistemul osos şi sistemul muscular pentru realizarea locomoţiei. IV. grupele sangvine.  Compoziţia sîngelui.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Clasificarea afecţiunilor sistemului circulator.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii.  Afecţiuni ale sistemului circulator la om. articulaţii.  Alcătuirea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om.  Descrierea circulaţiei sangvine la om. muşchi. sincopă. hemoragie. 2012 Proces-verbal nr.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii(gripa. a celulelor sangvine şi a grupelor sangvine.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de lipotemie.  Afecţiuni ale sistemului locomotor la om.  Igiena sistemului locomotor V.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Igiena sistemului circulator VI. pneumonia.  Argumentarea rolului imunităţii în viaţa organismului.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii. structura şi funcţiile. Sistemul locomotor şi locomoţia  Sistemul locomotor la om. entorse. inima.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii (gripa.  Fiziologia sistemului locomotor la om. bronşita) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge. 6 om. entorse.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om.  Imunitatea.  Compararea tipurilor de celule sangvine şi a grupelor sangvine. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei .

8 din 21 decembrie 2011 nr.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexualtransmisibile.  Identificarea unor boli digestive.  Afecţiuni ale sistemului reproducător. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE VII.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici. Excreţia  Sistemul excretor şi excreţia la om.  Bazele materiale ale eredităţii.  Igiena sistemului excretor. organism heterozigot. Ministerul Educaţiei  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om.  Afecţiuni ale sistemului excretor. 7  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. cromozom.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om. ulcerul). cromozom.  Analiza specificului regimului alimentar pentru persoane de diferite vîrste.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale. genotip.  Analiza consecinţelor dereglării funcţionării rinichilor la om.  Igiena sistemului reproducător. transcripţia. fenotip.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om. I.  Identificarea unor maladii sexual-transmisibile. 2012 Proces-verbal nr.  Descrierea etapelor principale ale ontogenezei la om. Nutriţia  Sistemul digestiv şi digestia la om.  Identificarea unor maladii sexualtransmisibile. Gene.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om. Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om. gestaţia şi naşterea la om.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexual-transmisibile.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om. genotip. organism homozigot.  Afecţiuni ale sistemului digestiv. organism heterozigot.  Replicarea. dizenteria. VIII. IX. Bazele geneticii  Bazele moleculare ale eredităţii.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om. Clasa a XII-a  Definirea noţiunilor de genă.  Definirea noţiunilor de genă.  Dezvoltarea postnatală la om.  Identificarea elementelor principale ale nefronului.  Igiena sistemului digestiv.  Fecundaţia.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om. Sistemul reproducător şi reproducerea la om  Sistemul reproducător la om. fenotip.  Acizi nucleici.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om. organism homozigot.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita. translaţia. dizenteria).  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om.

(Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Argumentarea necesităţii obţinerii de noi rase de animale. suşă.mitoza.)  Clasificarea factorilor mutageni. rasă.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.  Genetica umană.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.  Biotehnologii tradiţionale şi moderne. meioza. Metode de studiu a eredităţii umane.)  Clasificarea mutaţiilor şi a factorilor mutageni. moştenirea grupelor sangvine. a tipurilor de mutaţii (după substratul afectat).  Mutaţii şi factori mutageni. mitoza.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii.  Moştenirea înlănţuită a caracterelor. moştenirea grupelor sangvine. biotehnologii.  Compararea tipurilor de reproducere celulară: mitoza şi meioza. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Cromozomii.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică. soiuri de plante şi suşe de microorganisme.  Reproducerea celulară: amitoza.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane. 8  Identificarea tipurilor de cromozomi.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Identificarea tipurilor de cromozomi. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.  Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul. Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.  Variabilitatea neereditară şi ereditară a organismelor.  Ameliorarea animalelor.  Ameliorarea microorganismelor.  Moştenirea grupelor sangvine. a tipurilor de mutaţii.  Ereditatea normală şi patologică la om.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor. rasă. suşă.  Definirea noţiunilor de soi.  Definirea noţiunilor de soi.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane.  Descrierea particularităţilor reproducerii celulare.  Descrierea procesului de gametogeneză. Biotehnologii  Ameliorarea plantelor.  Gametogeneza.  Compararea variabilităţii ereditare şi neereditare.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor. biotehnologii. (Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare. moştenirea caracterelor cuplate cu sexul. II. 2012 Proces-verbal nr. Ameliorarea organismelor.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.

 Compararea diferitor tipuri de ecosisteme. ecosistem. Evoluţia omului  Principiile evoluţiei biologice.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze.  Relaţii trofice: lanţuri şi reţele trofice. biosferă.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului.  Definirea noţiunilor de populaţie. lanţ trofic. idioadaptări. IV. biocenoză.  Clasificarea factorilor antropogenezei. piramidă ecologică.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Ministerul Educaţiei 9 Agenţia de Evaluare şi Examinare .reţea trofică.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului.  Descrierea particularităţilor diferitor niveluri de organizare a materiei vii.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului.  Factorii evoluţiei: variabilitatea ereditară.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme. degenerări.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme.  Clasificarea ecosistemelor.  Ecosisteme naturale şi artificiale.  Organizarea viului la nivel de populaţie. a succesiunii unui ecosistem. 2012 Proces-verbal nr. selecţia naturală. Ecologia şi protecţia mediului  Niveluri de integrare şi organizare a materiei vii. biocenoză şi biosferă.  Clasificarea factorilor antropogenezei. piramidă ecologică.  Analiza dovezilor anatomiei comparate.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice. embriologia.  Clasificarea ecosistemelor. degenerări.  Poluarea ecosistemelor: terestru – aerian şi acvatic şi protecţia lor.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului.  Echilibrul dinamic în cadrul ecosistemului. biocenoză.  Analiza dovezilor anatomiei comparate şi ale embriologiei în evoluţia lumii organice.  Direcţiile evoluţiei: aromorfoze. biosferă. lanţ trofic. ecosistem. relaţia cu mediul înconjurător. idioadaptări.  Definirea noţiunilor de populaţie.  Dovezile evoluţiei: anatomia comparată.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze. a succesiunii unui ecosistem. idioadaptări. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE III.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme. biologia moleculară.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului. Evoluţia organismelor pe Terra. piramide ecologice. 8 din 21 decembrie 2011 nr. degenerări.reţea trofică.

materialelor grafice. Interpretarea şi transpunerea SE 3. Să determine răspunsul/ răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. Să sistematizeze şi să interpreteze corect informaţia cu referire la anumite situaţii şi cazuri concrete. Să definească esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. Analiza comparativă a structurilor. SCE III. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. SE 4. scheme etc. Cunoaşterea noţiunilor. Să determine legăturile dintre organisme. proceselor şi fenomenelor biologice în baza completării unei scheme/ unui tabel. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii – problemă. imagini/ unei serii de termeni/ unor scheme. procese şi fenomene biologice. Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor elaborarea unor lucrări individuale. SE 16.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2012 Proces-verbal nr. SCE IV. SCE II. fenomenele şi procesele biologice. funcţii. Să reprezinte schematic structuri. Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme Ministerul Educaţiei . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE Standarde curriculare educaţionale (SCE) şi standarde de evaluare (SE) Nivelul cognitiv I. funcţii. biologice. metodelor şi procedeelor biologice. organisme. SE 2. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. Aplicare IV. Înţelegere III. procesele şi fenomenele biologice în materialului studiat. Să identifice noţiunile. SE 5. rezolvării situaţiilor – problemă şi SE 12. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. baza unui eseu structurat/ completării unui text. SCE VI. relevînd relaţia dintre ele. procese şi fenomene biologice. Să estimeze efectele/ consecinţele cu referire la anumite structuri. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. SCE VII. Sinteză VI. argumentelor în legătură cu o anumită SE 15. proceselor. analizei unor imagini/ scheme. SCE V. biologice. anumitor sisteme de organe. Formularea unor judecăţi şi SE 14. tabel. fenomenelor. structuri. şi demonstrarea modului de aplicare a SE 7. aplicarea legilor şi teoriilor în SE 6. fenomene biologice. procese şi fenomene funcţiilor. SE 10. SE 13. legilor şi teoriilor biologice. asocieri. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Să descrie succint structurile. 10 Agenţia de Evaluare şi Examinare II. procese. Standarde de evaluare SE 1. scrierea unui conoştinţelor despre fenomene şi procese text. SE 8. alcătuirea unei scheme/ unui tabel. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/ unor analizei unui text. corelaţia între problemă. funcţiile. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/ liste de termeni/ scheme/ desen. Analiză V. validarea soluţiilor/ răspunsurilor/ procese şi fenomene biologice. concepţiilor. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. Construirea graficelor/ schemelor completării unei serii de termeni. Aplicarea noţiunilor. Deducerea concluziilor în baza SE 11. Cunoaştere Standarde curriculare educaţionale SCE I. SE 9. Să aplice legile. Să compare şi să clasifice diverse structuri.

care este eliminat de canalele epidermale şi înlesneşte alunecarea în apă. Enumeră funcţiile : sîngelui. 1. Se fixează de substrat cu ajutorul rizoizilor şi nu posedă ţesut conductor. fenotip.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. poichiloterme. c) fazele ciclului vital la ferigă. respiraţiei. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 10 structuri ale celulei anumale. iar algele_____________ alga ficoxantina. ficatului. genotip. acizilor nucleici. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd : a) compoziţia sîngelui. Algele ______________conţin pigmentul ficoeretrina. c) factori mutageni. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce clasă de animale este vorba: Sunt animale acvatice. iar amfibienii adulţi prin ________ şi _____________. ______________ 3. 2012 Proces-verbal nr. c) Indiferent de pigmenţii din celulă tipul nutriţiei algelor este_________________. c) fazele ciclului vital la muşchi. b) structurile sistemului circulator la om. fenomenele şi procesele biologice. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/liste de termeni/scheme/desen. Ea poate fi ____________. În ciclul vital predomină gametofitul. b) factorii nocivi pentru scheletul uman.Corpul este acoperit cu solzi şi mucus. plastidelor. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODELE DE ITEMI Standarde de evaluare SE 1. b) Larvele amfibienilor respiră prin _________. 3. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 11 . c) factorii abiotici 4. homeostază 2.________________ 3. 4. b) Corpul lor se numeşte _________ . Profil umanistic 1. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd: a) clasele de plante cu flori şi cîte un exemplu din fiecare clasă. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce încrengătură de plante este vorba : Sunt organisme pluricelulare.nucleului. 2. 2. Să definească. poluării. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Descrie succint esenţa creşterii. 2. c) _________ ____________ reprezintă procesul în care se evidenţiază organismele mai adaptate. Defineşte noţiunile:celulă.. b) factorii nocivi pentru sistemul nervos. Enumeră funcţiile: proteinelor. 3. SE 2. ____________ şi ____________. cu forma corpului hidridinamică. 1. Să identifice noţiunile. terestre. igienei. Descrie succint esenţa fotosintezei. Completează spaţiile libere : a) Amfibienii sunt adaptaţi la modul de viaţă _______________ şi ___________. meiozei. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 7 structuri ale celulei vegetale b) structurile sistemului respirator la om. explicînd succint esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. Completează spaţiile libere: a) Algele trăiesc preponderent în mediul ____________. Defineşte noţiunile: corm. Profil real 1.miopie.

 factorii poluanţi principali antropogeni. funcţiile. 2. Să determine răspunsul/răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. 2012 Proces-verbal nr. Să descrie succint structurile. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 3. 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  formele luptei pentru existenţă. Fractură 1.Gripă 2. În baza algoritmului propus. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea şi rolul insectelor:  diversitatea insectelor.  rolul pozitiv al insectelor. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Organismul heterozigot: a) posedă alele diferite ale unei gene b) posedă aceleaşi alele ale unei gene c) segregă în generaţiile următoare d) nu segregă în generaţiile următoare e) formează un tip de gameţi şi formează două sau mai multe tipuri de gameţi Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 12 .  rolul negativ al bacteriilor. tabel. b) Lupta pentru existenţă ca factor al evoluţiei biologice:  noţiune de luptă pentru existenţă. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea bacteriilor:  morfologia bacteriilor. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Proteinele în celulă se sintetizează de către: a) nucleu b) lizozomi c) ribozomi d) plasmalemă 2.  răspîndirea bacteriilor. Completează tabelul: Denumirea patologiei Cauze respiratorii 1. În baza algoritmului propus. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Ce funcţii îndeplineşte sistemul nervos central? a) reglează şi coordonează locomoţia corpului b) inervează organele interne c) inervează organele de simţ d) asigură activitatea nervoasă superioară 1. Completează tabelul: Afecţiuni ale aparatului Simptome Cauza Profilaxie locomotor 1. Luxaţie 2.  rolul pozitiv al bacteriilor. 1. procesele şi fenomenele biologice în baza unui eseu structurat/completării unui text. b) Poluarea ecosistemului acvatic:  factorii poluanţi principali naturali. Tuberculoză Simptome Tratament SE 4.  rolul negativ al insectelor. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Sunt autotrofe bacteriile: a) pneumococii b) bacilii Koh c) cianobacteriile d) lactobacteriile 2. 2.

DA NU Păsările sunt animale homeoterme. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile fotosintezei. dacă partea a doua explică prima parte. Coloana A conţine grupele principale de organisme dintr-o biocenoză. 2012 Proces-verbal nr. Scrie afirmaţia corectă. ambele adevărate. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. unind prin săgeţi. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: format. faringe. Încercuieşte „Da”. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: condiţiile obligatorii. cavitate bucală. din. deoarece au inima formată din patru camere. formulează enunţuri care să caracterizeze virusurile: a) structură celulară – structura acelulară b) compuşi din proteine şi lipide – compuşi din proteine şi acizi nucleici – compuşi din lipide şi acizi nucleici c) au semnificaţie doar negativă – a semnificaţie doar pozitivă – au semnificaţie atît negativă. Scrie în faţa literelor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B. hribul mare 8. şi „Nu”. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 5. completării unei serii de termeni. 2. asocieri. mitocondriile 2. este. 2. alcătuită din două părţi. esofag. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. DA NU Circulaţia sanguină la păsări este dublă. scheme etc. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. Citeşte afirmaţia de mai jos. 3. localizarea procesului. deoarece au saci aerieni 1. alcătuită din două părţi. organitele celulei din coloana A cu funcţiile respective din coloana B: A 1. intestinul subţire.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. substanţe finale. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. etapele. Să sistematizeze. alcătuirea unei scheme sau a unui tabel. iar coloana B – exemple. intestinul gros. 1. dacă ea este falsă. dacă afirmaţia este adevărată. muşchiul de pămînt 6. dacă partea a doua explică prima parte. trifoiul alb 7. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 13 . interpretînd corect informaţia ce ţine de anumite structuri. stomac. funcţii. implicate în fotosinteză 2. feriga comună 2. formulează enunţuri care să caracterizeze bivalvele: a) respiraţie traheală – branhială – pulmonară b) sistem circulator deschis – sistem circulator închis c) sistem nervos ganglionar – sistem nervos tubular – sistem nervos difuz SE 6. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. stejar 5. ambele adevărate. şi „F”. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. sistemul digestiv. şi „Nu”. plastidele B 1. scrierea unui text. ciocănitoarea 3. Citeşte afirmaţia de mai jos.îndeplineşte funcţia energetică 3. cît şi pozitivă 1. dacă partea a doua nu o explică. ciuperca de iască 4.participă la sinteza proteinelor 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 1. bacterii azotfixatoare ___b) organisme heterotrofe 2. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile sistemului digestiv. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. ribosomii 3. A B ___a) organisme autotrofe 1. Corelează. substanţele necesare. Citeşte afirmaţiile de mai jos. dacă partea a doua nu o explică. Încercuieşte „Da”. Încercuieşte „A”.

iar părul scurt-pe cel lung. ambii nu manifestă hemofilie. melcul. Determină cîte nucleotide guanilice se află în acest fragment. Să aplice legile. 14 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). ceea ce constituie 48% din numărul total de nucleotide. 1. Scrie afirmaţia corectă. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) insecte şi arahnide. şi „F”. A F La acţiunea sistemul nervos vegetativ simpatic se observă micşorarea diametrului pupilei ochiului omului. iar masa lui moleculară constituie 345 u. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 3.). 1.Ambele perechi de gene sunt amplasate pe cromozomi neomologi. Citeşte afirmaţiile de mai jos. Care este probabilitatea naşterii unui fecior sănătos. Părinţii au grupele II şi III sangvine. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a viermelui – de – gălbează. A F Reflexele condiţionate sunt rezultatul unor conexiuni temporale stabilite între acţiunea unui excitant extern sau intern şi o anumită funcţie a organismului. 8 din 21 decembrie 2011 nr. A F Aparat circulator deschis posedă : musca. hidra. dacă ea este falsă. b) miopie şi hipermetropie. b) rizoizi şi rădăcină. 1. Să reprezinte schematic structuri. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a teniei boului.La ce procent de căţeluşi cu păr negru. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) amfibieni şi reptile. cu grupa IV sangvină.m. SE 7. A F Simetrie bilaterală a corpului posedă planaria. b) etapele lucrului inimii. 2012 Proces-verbal nr. scurt ne putem aştepta de la încrucişarea a doi cîini heterozogoti după ambele caractere? SE 9. grupa I sangvină? 1. Ministerul Educaţiei 1. Încercuieşte „A”. organisme. lungimea şi masa lui moleculară (un ucleotid are în lungime circa 0. Să compare diverse structuri. La cîini. SE 8. c) etapele principale în dezvoltarea unei insecte. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. planaria. c) ecosistemele naturale şi cele artificiale. fenomene biologice. dacă afirmaţia este adevărată.34 nm. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. culoarea neagră a părului domină culoarea cafenie. b) tipurile de sensibilitate la plante.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. c) structura unei biocenoze. Un fragment de ADN conţine 720 de nucleotide adenilice şi timidilice. analizei unor imagini/unor scheme. 1. procese şi fenomene biologice în baza completării unei scheme/unui tabel. 2. procese. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test).a. dar au un fecior bolnav de hemofilie. c) ereditate şi variabilitate. rîma.

Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Zebră. triton. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. fenomene biologice. În consecinţă. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. după prezenţa sau lipsa peretelui celular: epiteliale. 8 din 21 decembrie 2011 nr. ele posedă o capacitate de autoreglare sporită şi în ele se exclude acţiunea selecţiei naturale. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. ale scoarţei copacului.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. euglena. excesul de glucide în sînge stimulează secreţia hormonului somatotrop . c) Enumeră 1 (2. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/unor imagini/ unei serii de termeni/unor scheme. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. c) Enumeră 1 (2. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 10. celulele unghiei. SE 11. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. Ministerul Educaţiei 15 Agenţia de Evaluare şi Examinare . trombocite 2. Analizează imaginea (va fi prezentată în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. bacteriile. pinul. De exemplu. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. ale cambiului. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. sintetizat de către pancreas. În condiţii de stres se intensifică sinteza hormonilor din zona corticală a suprarenalelor. cianobacteria. e) etc. 1. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. racul de rîu. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Eritrocite. e) etc. 1. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. miocite. Secreţia hormonilor poate fi influenţată de mai mulţi factori. 1. 1. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. Să determine legăturile dintre organisme/procese. 2012 Proces-verbal nr. 2. celule adipoase. d) Enumeră 1 (2. 3. eritrocite. Clasifică tipurile de celule enumerate mai jos în două grupe. musculare. rîma. melcul. cîrtiţă. Clasifică organismele enumerate mai jos în două grupe. 3. 2. cianobacteriile. Agroecosistemele sunt create şi menţinute de om. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. celula drojdiei. conform apartenenţei la procariote şi eucariote: Drojdia de bere. leucocite. piţigoi. d) Enumeră 1 (2. algele brune.

s-a înroşit la faţă. Să estimeze efectele/consecinţele ce ţin de anumite structuri. Enumeră cel puţin 5 recomandări pentru menţinerea tractului digestiv sănătos. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii-problemă. Estimează consecinţele lipsei reflexelor condiţionate. Propune o listă de măsuri (nu mai puţin de 5) pentru excluderea riscului aplicării biotehnologiilor moderne. Ce acţiuni vei întreprinde în acest caz . Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor pulmonare pentru un public adolescent. Întocmeşte o listă de reguli (nu mai puţin de 3) pentru prevenirea scoliozei. de la marginea unei rîpe. Utilizaţi cel puţin cîte 3 denumiri de plante şi animale. Estimează consecinţele lipsei procesului de hematopoieză. 1. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. Enumeră cel puţin 3 recomandări pentru menţinerea sistemului respirator sănătos. Într-o tabără de vară. 2012 Proces-verbal nr. În rezultatul incendiilor a fost distrusă fîşia de pădure. În Europa este anunţat codul galben referitor la răspîndirea infecţiei virale a gripei A1H1. pentru a-i acorda primul ajutor? 1. la preşcolari. SE 15. 1. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. a fost distrus echilibrul acestui ecosistem. SE 16. Ministerul Educaţiei 16 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Utilizaţi cel puţin cîte 5 denumiri de plante şi animale. În rezultatul scurgerii de petrol în Golful Mexic. 1. la mare. SE 13. 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. cel puţin cinci măsuri. Elaboraţi un plan de acţiune. SE 14. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor gastrointestinale pentru un public adolescent. pe plajă un elevi a simţit vertij. pentru profilaxia maladiilor infecţioase ale aparatului respirator. dureri de cap. funcţii.Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor anumitor sisteme de organe. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 12. 1. procese şi fenomene biologice. 1. 1.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 1. corelaţia între procese şi fenomene biologice. În liceul în care studiezi s-au depistat trei cazuri de meningită. Enumeră 3 masuri de profilaxie împotriva maladiilor sistemului circulator. 2. Ce vei întreprinde pentru a nu te îmbolnăvi? 1. 2. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu.

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Hipofuncţia glandei nr. În partea a doua a frazelor afirmative de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. 2012 Proces-verbal nr. în cazul hipofuncţiei şi hiperfuncţiei. la solicitare. 6 maladia consecinţă Hiperfuncţia glandei nr. Ministerul Educaţiei 17 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Stomac cu patru camere posedă animalele unguligrade imparicopitate. noţiunile biologice: 1.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil real Nr. conform cifrelor. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. L scriind variantele corecte ale propoziţiilor în spaţiile rezervate. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 6 3. Itemi d/o Defineşte. a) hematopoieza Scor L 0 1 2 3 b) animale didermice (diblasterice c) rudimente a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 glande. referitor la glandele numerotate cu cifrele 3 şi 6 cîte o maladie şi o consecinţă. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. 3 maladia consecinţă 3. b) Scrie. a) 2. 2 3 4 5 2. Subliniază-le. în spaţiul rezervat. 0 1 1.

broasca ţestoasă de ocean. а) începe în ventriculul drept/ începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă/ sîngele intră în artera pulmonară c) capilarele la nivelul plămînilor/ capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos/ circulă prin vene sînge arterial e) se termină în atriul drept/ se termină în atriul stîng Rolul circuitului mare: 7. 2. a) A F La muşchi în ciclul de dezvoltare domină sporofitul. idioadaptarea. Numeşte elementele figurate 2. 3. A L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 b) A F Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă endospermul seminţei plantelor 5 monocotiledonate. Dacă ai încercuit litera F. 6 7 8 c) A F Varza. Mai jos. B 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. la finele primului an de viaţă. formînd triade. fiind o plantă adultă.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. degenerarea. Indică caracteristicile structurale. Subliniază îmbinările de cuvinte corecte din fiecare serie. reducerea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. dacă afirmaţia este falsă. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 4. L 0 1 2 3 4 5 6 Ministerul Educaţiei 18 Agenţia de Evaluare şi Examinare . ce caracterizează circuitul mare a sîngelui. căpuşa scabiei. Analizează imaginile А şi В. substituind cuvintele evidenţiate. este un lăstar modificat. aparatul 2 circulator de tip închis.exemplu 1 – exemplu 2. în spaţiul rezervat scrie rolul circuitului mare. respectînd următoarea L consecutivitate: direcţia evoluţiei . 3 1. Completează tabelul de mai jos cu răspunsurile necesare la indicaţiile solicitate. în care sunt arătate elemente figurate a sîngelui la om. care determină funcţiile lor Citeşte afirmaţiile de mai jos. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. Scrie cîte o funcţie a celulelor din imagine 3. 6. corpul turtit la cambulă. tenia boului. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. d) A F Progresul biologic duce la extinderea arealului. 2012 Proces-verbal nr. fotosinteza. 5. 0 1 Aromorfoză.

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 0 1 2 3 4 5 6 7 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11. Nr Trăsături Racul de rîu Albina 1. iar coloana II – descrieri şi exemple de organisme. Completează tabelul ce urmează. Ecosistem natural: 1. Tipul aparatului respirator 4. lanţ trofic din 5 sau mai multe verigi Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic. păstrează echilibrul numeric autonom B. subliniindu-le. Părţile corpului (regiunile) 2. Înscrie în spaţiul rezervat după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. CM Pentru cloroplaste nu sunt adevărate afirmaţiile: a) sunt organite bimembranare b) sunt localizate în celula vegetală c) participă la sinteza ATP d) necesită pentru activitate oxigenul absorbit din mediu e) necesită pentru activitate molecule de apă f) eliberează în rezultatul activităţii sale oxigen în mediu g) sunt active numai la întuneric h) în ele se scindează glucoza. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Clasa Coloana I conţine denumirea tipului de sistem ecologic. A B C D Rădăcina Albinism Gonadele Grîul Tulpina Daltonism Tiroida Orezul Floarea Fenilcetonurie Hipofiza Porumbul Frunza Polidactilie Suprarenalele Secara A. Argumentează printr-o frază despre decizia selectării. CM Structurile. Coloana I Coloana II A. Numărul perechilor de membre 3. C. c) mecanic. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 8. 2. 9. B. caracteristice pentru celulele procariote a) glicocalix b) lizozomi c) nucleol d) nucleoid e) ribozomi f) mitocondrii g) perete celular h) mezozomi 3. în spaţiile rezervate. obligatoriu . Ecosistem artificial: 4. Dezvoltarea postembrionară (tipul) 5. numărul redus al saprofiţilor 6.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 10. CS Ce tip de ţesut este cambiul ? a) conducător. d) de protecţie. pădure 5. Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 Agenţia de Evaluare şi Examinare . monocultura 2. Alege şi încercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. rîu 3. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor nevertebrate şi clasele din care fac parte. D. 2012 Proces-verbal nr.îngrijirea de către om 7. b) meristematic.

sacrală la micţiune. localizată în cromozomul X. Amfibienii şi Mamiferele. Cauza: Metodă de profilaxie: Ministerul Educaţiei 20 Agenţia de Evaluare şi Examinare .cîte o metodă de profilaxie. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 Pacientul X simte dureri acute în regiunea lombaro . 3. 2012 Proces-verbal nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. 4. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Compară după 4 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd criteriile). a) Calculoza renală este L 0 1 2 3 4 5 6 7 b) Cauzele posibile şi profilaxia lor: 1. 4. 2. Determină probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. 8 din 21 decembrie 2011 nr. cu ochi căprui şi daltonic. iar daltonismul este determinat de gena recesivă. mama căruia era sănătoasă şi avea ochi albaştri. iar în urina lui sunt depistate elemente figurate ale sîngelui. Asemănări 1. cu ochi albaştri (tatăl ei a fost daltonic) s-a căsătorit cu un bărbat. Rezolvă problema: Culoarea căpruie a ochilor domină culoarea albastră. 2. Deosebiri Amfibieni Criterii Mamifere 1. O femeie sănătoasă. 3. Pe spaţiile rezervate mai jos notează: ce se subînţelege prin calculoză renală? Scrie trei cauze posibile ale apariţiei acestei patologii şi pentru fiecare cauză . Cauza: Metodă de profilaxie: 3. cu ochi de culoare căpruie.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Cauza: Metodă de profilaxie: 2. Diagnosticul pus de medici este – calculoza renală.

3 p. Răspunsul lipseşte . Ministerul Educaţiei 21 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Răspunsul este incorect . 7-ovarele. un strat gelatinos. aromorfoza – fotosinteza . 9 p.simplu 1. Corect . Stomac cu patru camere au animalele unguligrade imparicopitate. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. 6 (pancreasul)  maladia – diabetul zaharat  consecinţă – creşterea cantităţii de glucoză în sînge. 4.1p Răspunsul lipseşte . PuncBarem item taj Răspunsul lipseşte . 8 din 21 decembrie 2011 nr. 3.aparatul circulator de tip închis. b) Hipofuncţia glandei nr. 2-hipofiza.broasca ţestoasă de ocean. Hiperfuncţia glandei nr. Notă Pot fi prezentate definiţiile în mod diferit. 3 p. 3.L Răspunsul este incorect . important este sensul corect.pancreasul. 2. a) 1-epifiza.testiculele. 8.L 1.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil real Nr. stare permanentă de oboseală şi foame 1.0 p Pentru fiecare denumire corectă a glandei -1 p Pentru fiecare denumire corectă a maladiei -1 p Pentru fiecare consecinţă corectă -1 p Pot fi prezentate şi alte consecinţe.suprarenalele. Corect .0 p Pentru fiecare răspuns corect -1p Răspuns aşteptat a) hematopoieza .0p. Răspunsul lipseşte .paratiroidele. 9.L Răspunsul este incorect . celenteratele. 6 p. Corect .L Răspunsul este incorect . 5. indică asemănările dintre diferite grupe de organisme. b) animale didermice –posedă în structura corpului 2 foiţe embrionare: ectoderm şi endoderm. Alte variante de evaluare nu se admit.0 p Pentru fiecare cuvînt corect subliniat1p Pentru fiecare substituire corectă . 3 (tiroida)  maladia – boala lui Bazedov  consecinţă – intensificarea metabolismului. eliminarea glucozei prin urină.epitelial 3. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. c) rudimente – organe care şi-au pierdut semnificaţia anterioară. 2012 Proces-verbal nr.0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă – cîte 1p Pentru triada incompletă sau nerespectarea consecutivităţii. de ex.procesul de formare a elementelor figurate (celulelor sanguine) la nivelul măduvei roşii osoase. între ele – mezoglia. căpuşa scabiei. idioadaptarea – corpul turtit la cambulă . 2. degenerarea – tenia boului. 4-timusul. 6. 3-tiroida.paricopitate 2.

5. Ecosistem artificial: 1. Răspunsul lipseşte . 7. Răspunsul lipseşte . Tipul aparatului respirator Branhial Traheal 3. torace. 6. A.L Răspunsul este incorect . Dezvoltarea Directă Indirectă.cîte1p 1.L Răspunsul este incorect . 2012 Proces-verbal nr.0 p Pentru completrea corectă a fiecărei rubrici cu trăsăturile necesare . Ministerul Educaţiei 22 Agenţia de Evaluare şi Examinare .6 Leucocit de protecţie capabile de fagocitoză Se admit şi alte formulări a răspunsului.2 p Pentru încercuirea variantei F. abdomen Perechi de membre 5 perechi 3 perechi 2. Denumirea Eritrocit 2. dar fără explicaţie – 1 p Pentru încercuirea variantei F şi pentru explicaţia corectă – 2 p Răspunsul lipseşte .7 B. Ecosistem natural: 2.0 p Pentru încercuirea variantei A . subliniată corect . atunci din punctajul total se scade 1 punct.4.L Răspunsul este incorect . 8 p.0 p Pentru fiecare cifră corectă – 1 p Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. 6 p.L Răspunsul este incorect .L Răspunsul este incorect . a) începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă c) capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos e) se termină în atriul drept Rolul: transportă O2 şi substanţe nutritive spre celule şi asigură eliminarea produselor nedescompuse Nr Trăsături Racul de rîu Albina Părţile corpului (regiunile) Cefalotorace şi Cap. 8. Funcţiile celulelor transportul О2 şi СО2 3. postembrionară (tipul) metamorfoză completă) Clasa Crustacee Insecte 5. Conţin hemoglobina care determină funcţiile lor a) F – La muşchi în ciclul de dezvoltare domină gametofitul b) F – Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă embrionul seminţei plantelor monocotiledonate c) A d) F – creşterea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. abdomen 1.3.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 6 p. Răspunsul lipseşte .0 p Pentru fiecare răspuns corect în tabel cîte 1 p Răspunsul lipseşte .1p.0 p Pentru fiecare îmbinare de cuvinte. 7 p. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 10 p. (prin 4. Caracteristicile structurale. 9.cîte 1p Pentru indicarea corectă a rolului circuitului mare .

Rezolvare greşită – 0 p. B – daltonism – boală genetică heterozomală. Răspunsul lipseşte . 2012 Proces-verbal nr. d. D: I variantă: porumbul – este plantă cu flori unisexuate. celelalte sunt cu flori bisexuate. h 3. g. d.1p A – floarea .1 p. aY ♂ ♀ aXD aXD aXd aXd AX aXd AY aY Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. Pentru răspuns .1 p.organ generativ.1 p. A II-a variantă: porumbul conţine în tulpină măduvă. celelalte sunt autozomale. 1.1 p. numai cu secreţie internă.x% Răspuns: Probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. Pentru indicarea formelor parentale feminine . Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. Pentru indicarea datelor problemei . CS – c 2. Răspunsul lipseşte – 0 p. 8 p.L Răspunsul este incorect .1p Pentru fiecare explicaţie . Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării problemei AaXDXd aaXDXd D d AaX X aaXDXd AaXd Xd aaXd Xd d d AaX X aaXd Xd fete AaXDY aaXDY D AaX Y aaXDY AaXdY aaXdY d AaX Y aaXdY băieţi 16 -------------. D. iar celelalte plante au tulpina .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Pentru analiza datelor din grilaj. 8 din 21 decembrie 2011 nr. atunci din punctajul total se scade 1 punct. C – gonadele – glande mixte. Pentru indicarea gameţilor feminini -1p. G : ♂ AX aX AY. g. d G : ♀ aX aX aX aX d. celelalte sunt organe vegetative ale plantei. Pentru indicarea formelor parentale masculine . Pentru completarea grilajului . 12 10 p. cu ochi de culoare căpruie este de 25% Ministerul Educaţiei 23 Agenţia de Evaluare şi Examinare . prin evidenţiere . e. Pentru indicarea cerinţei . PP : ♀ aaXDXd x ♂ AaXdY D. celelalte sunt glande endocrine.1 p.1 p. Răspunsul lipseşte .0 p Pentru fiecare răspuns corect .1 p. Pentru calcule . d. h Pot fi prezentate şi alte explicaţii logice.0 p Pentru fiecare cuvînt selectat şi subliniat corect .cîte 1 p 11 9 p. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 10.1 p. CM – c.L Răspunsul este incorect . CM – d.pai.100% 4 A-XD -------.

Procese şi sisteme vitale. ciuperci. Sistematica organismelor: virusuri.5 % 38. La nivelul III – rezolvare de probleme/ situaţii de probleme.5 % 100 % N.5 % 7. protiste. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 9% 7. Ministerul Educaţiei 24 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Ecologia şi protecţia mediului. Sistematica organismelor: animale. 2.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil real Niveluri cognitive Conţinuturi 1. 5.2 % 16. 1 item poate fi formulat şi la conţinutul 7. 4. Însuşiri generale ale organismelor. 8 din 21 decembrie 2011 nr.8 % 10. Total . Bazele geneticii. Evoluţia organismelor pe Terra.5 % 10.Organizarea celulară a organismelor. 2012 Proces-verbal nr. Ameliorarea organismelor. bacterii. 7. 6.251 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. 3. plante.B.

dintre care predomină ____________________ . numite ________________._____________________________________________________________ 4. Enumeră în spaţiul rezervat 4 funcţii ale glandei tiroida: 1. 8 d) La muşchi.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. pe care le îndeplineşte organul cu nr. din sporii germinanţi apar filamente verzi._____________________________________________________________ 3. iar ale celor terestre 7 ______________. conform cifrelor. b) Scrie denumirea substanţelor organice ce sunt descompuse în organul cu nr._____________________________________________________________ Ministerul Educaţiei 4. 2 c) Explică 2 funcţii. 5 6 c) Organele respiratorii ale moluştelor acvatice sunt _______________. 4 a) 2. L 0 1 2 3 4 25 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 2 3 b) În alcătuirea corpului arahnidelor se evidenţiază regiunile: ____________________ şi 4 _______________________. Item Explică esenţa noţiunilor: a) hemoliza b) scolioză Scor L 0 1 2 3 4 5 6 c) homozigot a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 organe ale sistemului digestiv. L 0 a) Aparatul circulator la rîmă este de tip ______________. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil umanistic Nr 1. e) La ferigi. în ciclul vital sunt prezente 2 generaţii. iar sistemul nervos la hidră este 1 de tip ________________. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 b) Substanţele organice: c) 2 funcţii: Completează spaţiile libere pentru ca enunţul să fie adevărat: 3._____________________________________________________________ 2. 2012 Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr.

Ministerul Educaţiei 26 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 3. substituind cuvintele evidenţiate. respectînd următoarea consecutivitate: direcţia evoluţiei – exemplu 1 – exemplu 2 Inima patrucamerală. formînd triade. 1. dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. 8. fecundaţia dublă la angiosperme. Nr Trăsături Broasca de lac Porumbelul Organele respiratorii 1. Încercuieşte litera A. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. Tipul organismului. aromorfoza. degenerarea. dacă este falsă. 7. după temperatura 8 corpului Folosind modelul propus mai jos. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. 4 5 Deosebiri: 6 Sindromul Turner Criterii Sindromul Klinefelter 7 1. 2. 0 1 Asemănări: 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor vertebrate. 4 5 Tegumentul 3. 3 3. 6 7 4. lipsa ochilor la rîmă. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter. idioadaptarea. a) A F În rezultatul mitozei se obţin 2 celule haploide. Completează tabelul ce urmează. 2. 2012 Proces-verbal nr. Dacă ai încercuit litera F. compară după 3 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd L criteriile). L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 6. 3. membrana interdigitală la păsările acvatice. 2 2. ascarida omului. 4. reducerea rădăcinii la plantele parazite. b) A F Funcţia lizozomilor constă în asigurarea digestiei intracelulare. d) A F Pancreasul este o glandă cu secreţie internă. Citeşte afirmaţiile prezentate. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. c) A F Somatotropina sau hormonul de creştere e secretat de glanda hipofiza. L 0 1 2 3 Tipul fecundaţiei 2.

dacă se ştie. formă pluricelulară B. că blana neagră domină asupra blănii de culoare albă? L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. CM Structurile. caracteristice pentru celulele eucariote vegetale: a) mezozomi b) ribozomi c) lizozomi d) centrioli e) nucleol f) nucleoid g) perete celular h) glicocalix Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Coloana I Coloana II A. iar coloana II – caracteristicile lor. vacuolă contractilă 6. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 9. Ciuperci 7. coci D. Coloana I conţine grupe de organisme. 10. 2012 Proces-verbal nr. virion 8. Înscrie în spaţiile rezervate după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. Protiste 5. stigma Rezolvă problema: Iepurii de casă pot avea blană pufoasă (caracter dominant) sau netedă. vibrion 2. Ce urmaşi vor apărea în rezultatul încrucişării. după fenotip şi genotip. Bacterii 3. hife C. Alege şi incercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. Un selecţionar a încrucişat un mascul cu blană albă şi pufoasă (heterozigot) cu o iepuroaică de casă cu blană neagră (heterozigot) şi netedă. formă acelulară 4.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. CS Organul din cavitatea abdominală cu rol în secreţia bilei este: a) ficatul b) pancreasul c) intestinul subţire d) vezica biliară 2. CM Pentru celule cu bastonaşe sunt adevărate afirmaţiile: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule fotoreceptoare d) au sensibilitate la diverse culori e) reacţionează la lumina puternică f) sunt mai puţine la număr faţă de celule cu conuri g) se găsesc în retină h) sunt mai multe la număr faţă de celule cu conuri 3. Virusuri 1.

6 7 3. Ce prezintă factorul mutagen? 1 2 3 2. 14. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. Ce factor mutagen s-a pronunţat în Japonia şi din ce grup de factori face parte? 4 5 3. D. Organele analoage au origine comună şi un plan diferit de organizare. L Răspunde la următoarele întrebări: 0 1. insectele – numai respiraţie pulmonară. 4. C. Insectele au 4 perechi de membre articulate. 2 3 4 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. A Ţesut epitelial Ţesut conjunctiv Ţesut mecanic Ţesut muscular A. Lanţul trofic în componenţa sa are 3 elemente de bază: producători.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumentează mai jos printro frază (pentru fiecare cuvînt selectat) de ce le-ai separat. Ministerul Educaţiei 28 Agenţia de Evaluare şi Examinare . consumatori şi 8 dăunători. 0 1 1. intenţionat. 2012 Proces-verbal nr. În frazele de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. ce pot apărea în rezultatul acestui accident. Subliniază-le şi în spaţiile L rezervate scrie variantele corecte. B Aparat Golgi Lizozomi Mitocondrii Vacuole C Eritrocite Osteocite Trombocite Leucocite D Inversie Transcripţie Translocaţie Duplicaţie 13. Crustaceele posedă respiraţie branhială. Prezintă părerea proprie cu referire la esenţa a 2 manifestări a mutaţiilor. În rezultatul cutremurului în Japonia a avut loc un accident la centrala atomoelectircă. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 B. iar 5 arahnidele pot avea respiraţie pulmonară sau traheală.

Pentru răspuns corect la p. c) Homozigot .L Răspunsul este incorect . triiodotironina.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. d) La muşchi – protoneme. Intensifică activitatea glandelor sexuale.. Pentru fiecare explicaţie corectă . 1. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p.. b) parţial – proteinele. are loc preponderent în ficat.cîte 2 p. care în genotipul său are două alele identice. Pot fi formulate şi alte funcţii. b) Cefalotorace şi abdomen.cîte 1 p. Pentru fiecare denumire corectă a organelor . Activează erupţia şi creşterea dinţilor. 2012 Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 3 – ficat. a) Hemoliză – procesul de distrugere a globulelor roşii (eritrocitelor) din sînge.boală care constă în deviaţia laterală a coloanei vertebrale.. explicate corect .L Răspunsul este incorect . dominante sau recesive. mai ales în regiunea dorsală. Pot fi explicate şi alte funcţii.1 p. Ministerul Educaţiei 29 Agenţia de Evaluare şi Examinare . c) 1 – descompunerea totală a lipidelor. 3 8 p. Pentru fiecare funcţie enumerată corect–cîte 1 p. a) 1 – esofag. 4. Pentru răspuns parţial . 2 – stomac.cîte 1p. a) Aparatul circulator la rîmă este de tip închis. Răspunsul lipseşte . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil umanistic Nr. item Punctaj Barem Răspuns aşteptat Notă 1 6 p. 2 – absorbţia substanţelor nutritive în sînge. tireocalcitonina. Sintetizează hormonii tiroxina. 2 8 p. proteinelor şi glucidelor. Pot fi formulate şi alte explicaţii.0 p. Stimulează metabolismul bazal. c) branhiile. Răspunsul lipseşte .. din cauza slăbirii ligamentelor vertebrelor sau a îmbolnăvirii vertebrelor. 3. Pentru funcţiile. 4 4 p. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p. 2.individ.. 5. Pentru fiecare răspuns corect din spaţiile libere -cîte 1 p. e) La ferigi. 4 – intestin subţire.. predomină sporofitul. 5 – rect.1 p.0 p. iar sistemul nervos la hidră este de tip difuz. iar ale celor terestre plămînii. b) Scolioză . b) . Stimulează creşterea şi dezvoltarea normală a organismului.

L Răspunsul este incorect . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5 8 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. a) F – haploide. deosebiri.ascarida omului . pe orizontală . Pentru fiecare asemănare corectă .fecundaţia dublă la angiosperme 2.L Trăsături: Răspunsul este incorect . corect diploide b) A c) A d) F – internă. 2. Pentru încecuirea variantei ”F”. corect mixtă 7 8 p. Aromorfoza – inima patrucamerală .0 p. Pentru încercuirea variantei ”A” . 4.0 p. 6 3 p. 1. Ambele provoacă cariotipul patologic corecte. Degenerarea .Tipul organismului după temperatura corpului  Broasca de lac – poichiloterme (cu sînge rece)  Porumbelul – homeoterm (cu sînge cald) Răspunsul lipseşte . Pot fi prezentate alte asemănări.0 p. pe Deosebiri: 30 Alte variante de evaluare nu se admit. Pentru triada incompletă .  Broasca de lac – Piele şi plămîni completată corect . Ambele prezintă boli cromozomiale heterozomale. Răspunsul lipseşte .cîte 1p.  Porumbelul – Plămîni şi saci aerieni Pentru completare parţială a rubricii .0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă . lipsit de glande 4.L Asemănări: Răspunsul este incorect . 1.Tipul fecundaţiei 0 p.L Răspunsul este incorect . Alte variante de evaluare nu se admit. fără explicaţie . 8 din 21 decembrie 2011 nr.Tegumentul  Broasca de lac – umed.1 p. Răspunsul lipseşte .  Broasca de lac – externă  Porumbelul – internă 3. Idioadaptarea . Pentru încercuirea variantei ”F”.membrana interdigitală la păsările acvatice lipsa ochilor la rîmă 3.0 p. Răspunsul lipseşte .1 p.2. cu explicaţie .Organe respiratorii Pentru fiecare rubrică din tabel.cîte 1 p.reducerea rădăcinii la plantele parazite. 2012 Proces-verbal nr. 8 7 p. bogat în glande  Porumbelul – uscat. important Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare .1 p. Ambele se transmit prin ereditate. Nu pot fi vindecate Pentru completarea parţială. Pentru fiecare criteriu cu deosebirile 3.2 p.2 p. 1.

netedă 4aB . umeri dezvoltaţi. 8.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. după genotip . atunci se acordă cu 1p mai puţin. Pentru completarea grilajului .1 p.1 p. b) trisomie. ab.L Rezolvare greşită . după sexul bolnavilor a) se întîlneşte la femei. 7. Pentru indicarea formelor parentale feminine . 4. A.1 p. Protiste – 5.1 p.blană albă. Pentru indicarea formelor parentale masculine . diheterozigot 4Aabb – blană neagră heterozigot. 10 10 p. 1. Este obligatoriu indicarea criteriului. pufoasă 4Ab – blană neagră. Ciuperci – 2. ab ♂ aB ab Aabb Aabb aabb aabb să fie corecte. AaBb Aabb AaBb Aabb aaBb aabb aaBb aabb 4AB – blană neagră.0 p. Pentru răspuns. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE orizontală . D. Pentru fiecare răspuns corect . Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. Pentru indicarea cerinţei . după tipul mutaţiei a) monosomie. Pentru indicarea datelor problemei 1 p. ab ♀ Ab. umeri înguşti. PP G ♂ aaBb X ♀Aabb ♂aB.L Răspunsul este incorect . După tipul cariotipului a) cariotipul – 45 X0. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Bacterii – 1. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării conform algoritmului structurat. Pentru analiza datelor din grilaj . 9 8 p. ab. după fenotip .1 p. Ab. b) subdezvoltarea testiculelor. 2012 Proces-verbal nr. pufoasă. aB. 6. bazin larg. După caracterele clinice a) subdezvoltarea ovarelor. Pentru răspuns. C. netedă. Pentru indicarea gameţilor feminini 1 p. 4. bazin îngust. b) se întîlneşte la bărbaţi 3. netedă Genotip 4:4:4:4 4AaBb . B. 2.1 p. dihomozigot 31 Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei . Răspunsul lipseşte . pufoasă heterozigot 4aabb – blană albă.1 p. Răspunsul lipseşte .0 p. Virusuri – 3. pufoasă 4ab – blană albă.0 p. b) cariotipul – 47 XXY.cîte 1p. ♀ Ab AaBb Ab AaBb ab aaBb ab aaBb Fenotip 4:4:4:4 aB ab Dacă la răspunsurile corecte este o cifră în plus.blană neagră. netedă homozigot 4aaBb – blană albă homozigot.

sunt celule osoase. Pentru fiecare răspuns corect . corect – 3 perechi 2. 2. CS . . CM – b. Total: 100 de puncte Ministerul Educaţiei 32 Agenţia de Evaluare şi Examinare . provocînd modificări în materialul ereditar etc. c. c.0p Pentru fiecare eroare subliniată corect . Răspunsul lipseşte . face parte din factorii fizici. cu sens.a 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 11 9 p. g. 3. sunt organite bimembranare.cîte 1p Pentru fiecare explicaţie corectă .L Răspunsul este incorect . h. Se pune accent pe sensul corect al formulării explicaţiei. corect – origine diferită A – ţesut mecanic. Dacă pe lîngă răspunsurile corecte este o literă în plus. 1.L Răspunsul este incorect .1p.L Răspunsul este incorect . iar celelalte sunt mutaţii cromozomiale sau genice.0p Pentru fiecare răspuns corect . iar celelalte sunt elemente figurate. corect – descompunători. Răspunsul lipseşte . e. 14 5 p. 1.L Răspunsul este incorect . reducători 4.Pot provoca modificări genetice la nivel de ADN sau cromozomi . 13 8 p. Răspunsul lipseşte . iar celelalte fac parte din ţesuturi animale.cîte 1p.cîte 1p Pot fi prezentate diverse păreri. Factorii ce provoacă mutaţii sunt factori mutageni. Radiaţia. Eroare – origine comună.0p Pentru fiecare cuvint selectat .0 p. Eroare – dăunători. atunci se acordă cu 1p mai puţin. este proces de copiere a informaţiei genetice de pe molecula de ADN. 3. Pentru fiecare variantă corectă .Pot afecta ţesuturile vegetale sau animale. CM – a. C – osteocite. 8 din 21 decembrie 2011 nr.1p. Eroare – numai respiraţie pulmonară. 2012 Proces-verbal nr. iar celelalte sunt – unimembranare. Eroare – 4 perechi. g. D – transcripţie.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Răspunsul lipseşte . face parte din ţesuturi vegetale. 1.cîte 1 p. 12 8 p. corect – numai respiraţie traheală 3. B – mitocondrii.

4. Organizarea celulară a organismelor. Total – 91 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. Ecologia şi protecţia mediului. protiste. 3.4 % 15. 2. 7. Ameliorarea organismelor.4 % 35. Bazele geneticii. plante.4 % 10.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. ciuperci. Evoluţia organismelor pe Terra. Sistematica organismelor: animale. Sistematica organismelor: virusuri. 6. 8 din 21 decembrie 2011 nr. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 11.2 % 10. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil umanistic Niveluri cognitive Conţinuturi 1. Procese şi sisteme vitale. 2012 Proces-verbal nr. 5. Însuşiri generale ale organismelor.6 % 9% 8% 100 % Ministerul Educaţiei 33 Agenţia de Evaluare şi Examinare . bacterii.

manual pentru clasa a XI-a (profil umanist). manual pentru clasa a X-a. Chişinau... ternaţional.. 2004. Biologie. Dencicov L. Perciuleac L. Bernaz-Sicorschi N.. profilurile real şi umanistic.. 2. Rudic V. Chişinău Cartdidact Reclama... Obuh R. Grati V. Bernaz-Sicorschi N.. Prometeu. 8. Larionov T. Larionov T. 6. Prut Internaţional. Botnaru O. Biologie. Chişinău. 2001. Sandu V. Biologie. Copil V.. 2012 Proces-verbal nr.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Leşanu M. 2011.. Biologie. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Perciuleac L. Subotin Iu. Dencicov L. Prut Internaţional. Donea V.. Cotruţă M. Lumina.. Biologie: procese şi sisteme vitale. Şalaru V.. Biologie: procese şi sisteme vitale. Rudic Gh. manual pentru clasa a XI-a (profil real). Postolache A.2004.. 2003. Prut In- 9. manual pentru clasa a XI-a. 2011.. 5. Batîr D. manual pentru clasa a X-a. Prut Internaţional. Cecoi V.. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BIBLIOGRAFIE 1... 4. Chişinau. 2005. Rudic V.. Chişinău.. Bîrnaz N. Rudic V.. Editura Liceum. Teste pentru examenul de BAC. Chişinău. Severin M. Cartdidact. 3...XII). Goraş M. Biologie: teste (clasele X . Bohanţov E. Rudic Gh.2002. Chişinău. manual pentru clasa a XII-a. Leşanu M. 2001. manual pentru clasa a X-a. Chişinău. Chişinău. Biologie. Batîr D. 7. Calac E. Rudic Gh.. Ministerul Educaţiei 34 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Reclama..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful