Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

BIOLOGIE Programepentru examenul de bacalaureat, 2012

Autori: Profil real  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Maricela Severin, profesor, grad didactic superior, Liceul Prometeu-Prim, Chişinău  Marina Şevelova, profesor, grad didactic superior, LT ,,M.Koţiubinski”, Chişinău Profil umanistic  Mariana Goraş, şef adjunct Direcţie învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, Ministerul Educaţiei (coordonator)  Lilia Bocşa, profesor, grad didactic superior, LT ,,N.Gogol”, Chişinău  Stela Miţelea, profesor, grad didactic I, LT ,,M. Eliade”, Chişinău

INTRODUCERE Programele pentru examenul de BAC la biologie au fost elaborate în baza Curriculumului modernizat la biologie, ediţia a III-a, 2010 şi în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Bacalaureatului.

STATUTUL DISCIPLINEI În sesiunea BAC – 2012, biologia se propune cu statut de disciplină la solicitare, pentru toate profilurile. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI Examenul la biologie se va desfăşura în formă scrisă. Timpul acordat pentru realizarea testului – 180 min.

STRATEGII DE EVALUARE Strategiile de evaluare la biologie se reflectă în legătură strînsă cu sistemul de competenţe – cheie/transversale, stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Republica

Ministerul Educaţiei

1

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Moldova şi competenţele specifice ale disciplinei Biologie, formate şi dezvoltate la elevi în contextul cerinţelor societăţii contemporane.

COMPETENŢE – CHEIE/TRANSVERSALE:         Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; Competenţe de comunicare într-o limbă străină; Competenţe acţional – strategice; Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; Competenţe interpersonale, civice, morale; Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC);  Competenţe culturale, interculturale;  Competenţe antreprenoriale.

COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI BIOLOGIE  Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfoanatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi rolul acestora în supravieţuirea organismelor.  Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.  Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice, a corelaţiei dintre ele.  Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.  Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. În baza competenţelor specifice, privind studiul disciplinei Biologia, au fost elaborate standardele curriculare – educaţionale, din care derivă standardele de evaluare, elaborate pe baza nivelurilor cognitive. Evaluarea realizată la finele treptei de liceu va demonstra gradul de posedare a competenţelor specifice ale disciplinei, reflectate în standardele educaţionale şi formate la elevi pe baza subcompetenţelor, recomandate în curriculum, pentru clasele şi profilurile respective.
Ministerul Educaţiei

2

Agenţia de Evaluare şi Examinare

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE

Conţinuturi Ştiinţe biologice  Diversitatea ştiinţelor biologice.  Dezvoltarea ştiinţelor biologice în Republica Moldova. I. Insuşiri generale ale organismelor  Însuşiri generale ale organismelor: metabolismul, reproducerea, creşterea, dezvoltarea. II. Organizarea celulară a organismelor  Compoziţia chimică a celulei: - * substanţe anorganice: apă, săruri minerale; - substanţe organice: hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici, ATP.  Structura celulei procariote şi a celulei eucariote: * micotică, vegetală, animală.  Organizarea celulelor în ţesuturi: vegetale (conducător, meristematic, mecanic) şi animale (epitelial, conjunctiv, muscular).  Organizarea ţesuturilor în organe şi sisteme de organe.

Subcompetenţe ( pentru profil real) Clasa a X-a  Identificarea ramurilor biologiei.  Stabilirea relaţiilor dintre ramurile biologiei.  Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: tipurile principale, particularităţi, rol.  Interpretarea datelor referitoare la însuşirile generale ale organismelor.  Identificarea postulatelor teoriei celulare. Identificarea substanţelor anorganice şi organice caracteristice celulei.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule şi ţesuturi.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii diferitor tipuri de organite celulare bimembranare, celule, ţesuturi.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi–organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor anorganice (apa) şi organice pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Identificarea principalelor unităţi taxonomice.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/încrengătură şi clasă.  Utilizarea unităţilor taxonomice în clasificarea organismelor.
3

Subcompetenţe (pentru profil umanistic)  Identificarea ramurilor biologiei.

III. Sistematica organismelor Sistematica organismelor la nivel de: regn, filum/încrengătură şi clasă cu reprezentanţii de bază.  Virusuri (Virales).  Bacterii (Bacteria).
Ministerul Educaţiei

 Descrierea însuşirilor generale ale organismelor după: rolul metabolismului, creşterii, dezvoltării şi tipuri de reproducere.  Recunoaşterea diferitor tipuri de celule.  Diferenţierea funcţiilor principale ale organitelor celulare şi ale ţesuturilor.  Compararea structurii tipurilor de celule vegetale şi animale.  Stabilirea corelaţiei între nivelele de organizare a viului: celule–ţesuturi– organe–sisteme de organe.  Argumentarea semnificaţiei vitale a substanţelor organice (hidraţi de carbon, lipide, proteine, acizi nucleici) pentru organism.  Planificarea unui mod sănătos de viaţă individual şi social.  Diferenţierea caracterelor generale/trăsăturilor distinctive ale organismelor la nivel de regn, filum/ încrengătură şi clasă.  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor regnuri, filumuri/încrengături.
Agenţia de Evaluare şi Examinare

Turbelariate (Turbellaria). Angiosperme (Magnoliophyta): clase. Filumuri: Alge verzi (Chlorophyta). Crustacee (Crustacea).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. Ascomicete (Ascomycota). 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Regnul Protiste (Protista): Încrengături: Rizopode (Rizopoda). * Alge brune (Phaeophyta). clasa a X-a.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. încrengături şi clase de organisme.  Regnul Ciuperci (Fungi). pentru profilul umanist se exclud cele marcate cu semnul * Ministerul Educaţiei 4 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Dicotiledonate (Magnoliopsida) – fam. * Ciliate (Ciliophora). Viermi inelaţi (Annelida): clase . Flagelate (Zoomastigophora). Ferigi (Polypodiophyta).  Compararea diferitor regnuri. Păsări (Aves). Cestode (Cestoda). 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Regnul Plante (Plantae). Sistematica organismelor. Cordate (Chordata): clase. *Viermi laţi (Platyhelmintes): *clase. Filumuri: *Zigomicete (Zygomycota). Amfibieni (Amphibia). Arahnide (Arachnida).  Argumentarea rolului organismelor în natură şi în viaţa omului. La modulul III.B. 2012 Proces-verbal nr. Rozacee.Peşti osoşi (Osteichthyes).  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor.  Compararea diferitor regnuri.Monocotiledonate (Liliopsida) – fam. filumuri/încrengături.Hidrozoare (Hydrozoa). Reptile (Reptilia).  Recunoaşterea organismelor ce aparţin diferitor clase de plante şi animale. *Lamelibranchiate (Bivalvia). Filumuri: Muşchi (Bryophyta). Viermi cilindrici (Nematoda). Moluşte (Mollusca): claseGasteropode (Gastropoda). Bazidiomicete (Basidiomycota).  Planificarea acţiunilor de ocrotire a organismelor N.  Regnul Animale (Animalia). pentru profilul real sunt necesare toate conţinuturile. Fabacee. Gimnosperme (Pinophyta). *Solanacee. Poacee.Oligochete (Oligochaeta). Alge roşii (Rhodophyta). Mamifere (Mammalia). Artropode (Arthropoda): claseInsecte (Insecta). Încrengături: Celenterate (Cnidaria): clasa.

Sistemul nervos  Structura şi funcţiile neuronului.  Compararea tipurilor de neuroni. II.  Reflexe. .  Clasificarea neuronilor. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE I.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om.  Igiena sistemului nervos.  Clasificarea neuronilor şi a nervilor.  Glande endocrine: hipofiza (somatotropina). a reflexelor condiţionate şi necondiţionate.  Afecţiuni ale analizatorilor la om.etc. memoria.analizatorul vizual.analizatorul cutanat.  Afecţiuni ale sistemului nervos.  Identificarea componentelor structurale a neuronului. pancreasul (insulina.  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Compararea tipurilor de neuroni. a reflexelor condiţionate şi necondiţionate. III.  Interpretarea rolului recepţiei senzoriale în viaţa organismului.  Descrierea structurii glandelor endocrine la om. pancreasul). Reglarea umorală  Sistemul endocrin la om.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei (glandelor: tiroida. a activităţii sistemului nervos vegetativ-simpatic şi parasimpatic.  Sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic la om.  Structura şi funcţiile analizatorilor la om: .  Recunoaşterea analizatorilor ca sisteme de comunicare între organism şi mediul înconjurător.  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi funcţiile lor. .  Recunoaşterea topografiei glandelor endocrine la om.  Procese corticale fundamentale: învăţarea. Ministerul Educaţiei Clasa a XI-a  Interpretarea funcţiei sistemului nervos.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. tiroida (tiroxina).  Igiena organelor de simţ.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om. 2012 Proces-verbal nr. glucagonul).  Diferenţierea elementelor constitutive ale sistemului nervos central şi ale sistemului nervos periferic la om.  Propunerea activităţilor de îmbunătăţire a stării proceselor corticale fundamentale la om.  Analiza maladiilor endocrine la om în cazul hipo şi hipresecreţiei. Recepţia senzorială  Organe senzoriale şi stimuli. arcului reflex.  Diferenţierea structurii organelor senzoriale şi a analizatorilor la om (vizual şi auditiv).  Elaborarea programelor de activitate pentru menţinerea stării de sănătate a sistemului nervos la om.analizatorul auditiv. 5  Identificarea componentelor structurale a neuronului. gonadele (androgeni şi estrogeni). hipofiza.  Argumentarea necesităţii respectării regulilor de igienă pentru activitatea optimă a analizatorilor la om. arcului reflex.  Sistemul nervos vegetativ.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la Agenţia de Evaluare şi Examinare .

 Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii. fracturi.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge.  Afecţiuni ale sistemului circulator la om. tuberculoza.  Elaborarea regulilor de igienă a sistemului circulator şi a măsurilor de profilaxie a maladiilor ce se transmit prin sînge.  Igiena sistemului locomotor V.  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om.  Igiena sistemului circulator VI. tuberculoza. structura şi funcţiile. IV.  Elaborarea unor programe cu norme de igienă a sistemului locomotor.  Compararea tipurilor de celule sangvine şi a grupelor sangvine. articulaţii şi grupe de muşchi.  Descrierea circulaţiei sangvine la om. hemoragie.  Fiziologia sistemului locomotor la om.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Alcătuirea recomandărilor pentru profilaxia afecţiunilor sistemului locomotor la om.  Recunoaşterea tipurilor de oase. inima.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii(gripa.  Imunitatea.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de hemoragie.  Compararea tipurilor de oase.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Descrierea acţiunilor de acordare a prim ajutorului în caz de lipotemie. entorse. grupele sangvine. 6 om.  Descrierea mecanismului respiraţiei la om. fracturi. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Respiraţia  Sistemul respirator la om.  Compoziţia sîngelui. bronşita) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Maladii endocrine la om. muşchi.  Argumentarea rolului imunităţii în viaţa organismului.  Mecanismul respiraţiei. pneumonia) şi a impactului acţiunii factorilor nocivi asupra sistemului respirator la om.  Interpretarea relaţiei dintre sistemul osos şi sistemul muscular pentru realizarea locomoţiei.  Compararea tipurilor de oase.  Descrierea modalităţilor de acordare a primului ajutor în caz de luxaţii. articulaţii.  Recunoaşterea organelor sistemului respirator la om.  Compararea vaselor sangvine.  Recunoaşterea tipurilor de oase ale scheletului uman.  Afecţiuni ale sistemului locomotor la om. pneumonia.  Descrierea circulaţiei sangvine la om. entorse.  Igiena sistemului respirator  Elaborarea recomandărilor pentru profilaxia unor maladii endocrine la om. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei .  Clasificarea afecţiunilor sistemului circulator. 2012 Proces-verbal nr. Circulaţia substanţelor in organism  Sistemul circulator la om: vasele sangvine. a celulelor sangvine şi a grupelor sangvine.  Afecţiuni ale sistemului respirator. Sistemul locomotor şi locomoţia  Sistemul locomotor la om. sincopă.  Analiza particularităţilor unor boli respiratorii (gripa.

998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE VII.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om.  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om. Excreţia  Sistemul excretor şi excreţia la om.  Recunoaşterea organelor sistemului reproducător la om.  Analiza consecinţelor dereglării funcţionării rinichilor la om. Gene. Nutriţia  Sistemul digestiv şi digestia la om.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om.  Dezvoltarea postnatală la om. genotip.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om.  Analiza specificului regimului alimentar pentru persoane de diferite vîrste.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexual-transmisibile.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om. IX.  Descrierea etapelor principale ale ontogenezei la om.  Identificarea elementelor principale ale nefronului. 7  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator. genotip. ulcerul).  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici. I.  Identificarea unor maladii sexualtransmisibile.  Propunerea unor modalităţi de profilaxie a maladiilor sexualtransmisibile.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Definirea noţiunilor de genă. dizenteria.  Igiena sistemului excretor.  Argumentarea necesităţii respectării igienii cavităţii bucale.  Igiena sistemului reproducător.  Afecţiuni ale sistemului excretor. transcripţia.  Identificarea unor maladii sexual-transmisibile.  Descrierea unor boli ale sistemului excretor la om.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului excretor la om. Clasa a XII-a  Definirea noţiunilor de genă.  Bazele materiale ale eredităţii.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om.  Acizi nucleici. 2012 Proces-verbal nr.  Recunoaşterea organelor sistemului excretor la om.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. organism homozigot.  Fecundaţia. Bazele geneticii  Bazele moleculare ale eredităţii. 8 din 21 decembrie 2011 nr.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita. gestaţia şi naşterea la om. cromozom.  Descrierea funcţiilor organelor digestive la om. organism homozigot.  Afecţiuni ale sistemului digestiv. Sistemul reproducător şi reproducerea la om  Sistemul reproducător la om. fenotip.  Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale acizilor nucleici.  Afecţiuni ale sistemului reproducător. translaţia.  Replicarea. Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Recunoaşterea organelor sistemului digestiv la om. dizenteria). organism heterozigot.  Identificarea unor boli digestive. cromozom. Ministerul Educaţiei  Argumentarea necesităţii respectării igienii sistemului respirator. fenotip.  Igiena sistemului digestiv.  Propunerea modalităţilor de profilaxie a bolilor sistemului digestiv (gastrita. organism heterozigot. VIII.

suşă.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii. moştenirea caracterelor cuplate cu sexul. mitoza.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne. Biotehnologii  Ameliorarea plantelor.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor. a tipurilor de mutaţii.  Variabilitatea neereditară şi ereditară a organismelor. rasă. moştenirea grupelor sangvine.  Compararea tipurilor de reproducere celulară: mitoza şi meioza. Metode de studiu a eredităţii umane.  Compararea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne.  Moştenirea înlănţuită a caracterelor. biotehnologii.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare.  Argumentarea necesităţii obţinerii de noi rase de animale. rasă. biotehnologii.  Descrierea metodelor de ameliorare a organismelor.  Definirea noţiunilor de soi.  Gametogeneza.  Analiza impactului unor factori mutageni asupra organismelor.  Ameliorarea microorganismelor. 8  Identificarea tipurilor de cromozomi.(Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Biotehnologii tradiţionale şi moderne. meioza.  Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare.  Genetica umană.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.  Descrierea particularităţilor reproducerii celulare.)  Clasificarea factorilor mutageni. (Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE  Cromozomii.  Compararea variabilităţii ereditare şi neereditare.  Argumentarea necesităţii utilizării metodelor speciale în studiul geneticii umane. suşă.  Descrierea procesului de gametogeneză.  Identificarea tipurilor de cromozomi. 2012 Proces-verbal nr. Ameliorarea organismelor. II.  Definirea noţiunilor de soi.  Mutaţii şi factori mutageni.mitoza. Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare .  Moştenirea caracterelor cuplate cu sexul.  Propunerea modalităţilor pentru profilaxia bolilor ereditare.  Reproducerea celulară: amitoza. 8 din 21 decembrie 2011 nr.)  Clasificarea mutaţiilor şi a factorilor mutageni.  Ameliorarea animalelor. soiuri de plante şi suşe de microorganisme. moştenirea grupelor sangvine.  Argumentarea rolului biotehnologiilor tradiţionale şi moderne pentru soluţionarea anumitor probleme ale societăţii.  Moştenirea grupelor sangvine.  Aplicarea legilor eredităţii la rezolvarea problemelor de genetică.  Ereditatea normală şi patologică la om.  Interpretarea mecanismelor principale de moştenire a caracterelor ereditare. a tipurilor de mutaţii (după substratul afectat).

a succesiunii unui ecosistem.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme.  Clasificarea ecosistemelor. idioadaptări.  Definirea noţiunilor de populaţie.  Descrierea particularităţilor diferitor niveluri de organizare a materiei vii.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului.reţea trofică. idioadaptări. Ministerul Educaţiei 9 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Evoluţia organismelor pe Terra.  Clasificarea ecosistemelor. biocenoză. Ecologia şi protecţia mediului  Niveluri de integrare şi organizare a materiei vii.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme. Evoluţia omului  Principiile evoluţiei biologice. biocenoză.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice. a succesiunii unui ecosistem. 2012 Proces-verbal nr.  Echilibrul dinamic în cadrul ecosistemului. piramidă ecologică.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului. biocenoză şi biosferă.  Ecosisteme naturale şi artificiale.  Analiza factoriilor poluanţi ai ecosistemului/ mediului.  Analiza dovezilor anatomiei comparate.  Proiectarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii vegetale şi animale din diferite ecosisteme.  Factorii evoluţiei: variabilitatea ereditară.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului.  Planificarea activităţilor de salubrizare a mediului.  Relaţii trofice: lanţuri şi reţele trofice.  Organizarea viului la nivel de populaţie. degenerări. lanţ trofic. biosferă. ecosistem. lanţ trofic. idioadaptări.  Reprezentarea schematică a relaţiilor trofice din diverse ecosisteme.  Dovezile evoluţiei: anatomia comparată.  Definirea noţiunilor de populaţie.  Clasificarea factorilor antropogenezei.  Identificarea nivelurilor de integrare şi organizare a viului. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE III.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme.  Poluarea ecosistemelor: terestru – aerian şi acvatic şi protecţia lor. biosferă.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. piramidă ecologică.  Direcţiile evoluţiei: aromorfoze. ecosistem.  Analiza dovezilor anatomiei comparate şi ale embriologiei în evoluţia lumii organice. relaţia cu mediul înconjurător. degenerări.  Identificarea factorilor evoluţiei lumii organice.  Clasificarea factorilor antropogenezei.  Compararea diferitor tipuri de ecosisteme. 8 din 21 decembrie 2011 nr. embriologia. IV. piramide ecologice.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze. degenerări. selecţia naturală. biologia moleculară.  Descrierea direcţiilor principale ale evoluţiei: aromorfoze.reţea trofică.

legilor şi teoriilor biologice. SE 10. SE 9. Să compare şi să clasifice diverse structuri. Să aplice legile. metodelor şi procedeelor biologice. Să identifice noţiunile. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. SE 8. Cunoaşterea noţiunilor. Interpretarea şi transpunerea SE 3. Cunoaştere Standarde curriculare educaţionale SCE I. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. Înţelegere III. SCE V. imagini/ unei serii de termeni/ unor scheme. Construirea graficelor/ schemelor completării unei serii de termeni. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. procese. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii – problemă. Să descrie succint structurile. aplicarea legilor şi teoriilor în SE 6. procese şi fenomene biologice. Să sistematizeze şi să interpreteze corect informaţia cu referire la anumite situaţii şi cazuri concrete.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. fenomenele şi procesele biologice. procesele şi fenomenele biologice în materialului studiat. argumentelor în legătură cu o anumită SE 15. SE 16. Formularea unor judecăţi şi SE 14. Să estimeze efectele/ consecinţele cu referire la anumite structuri. SE 5. Aplicare IV. analizei unor imagini/ scheme. Să definească esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. SE 4. alcătuirea unei scheme/ unui tabel. fenomene biologice. SCE IV. SE 13. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/ liste de termeni/ scheme/ desen. 2012 Proces-verbal nr. rezolvării situaţiilor – problemă şi SE 12. funcţiile. scheme etc. biologice. Analiză V. relevînd relaţia dintre ele. Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme Ministerul Educaţiei . Analiza comparativă a structurilor. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/ unor analizei unui text. fenomenelor. SCE III. Deducerea concluziilor în baza SE 11. biologice. 10 Agenţia de Evaluare şi Examinare II. anumitor sisteme de organe. Să determine răspunsul/ răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. validarea soluţiilor/ răspunsurilor/ procese şi fenomene biologice. scrierea unui conoştinţelor despre fenomene şi procese text. Standarde de evaluare SE 1. SCE II. SCE VII. corelaţia între problemă. baza unui eseu structurat/ completării unui text. Aplicarea noţiunilor. Să reprezinte schematic structuri. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE Standarde curriculare educaţionale (SCE) şi standarde de evaluare (SE) Nivelul cognitiv I. Să determine legăturile dintre organisme. structuri. SCE VI. concepţiilor. tabel. asocieri. SE 2. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. proceselor şi fenomenelor biologice în baza completării unei scheme/ unui tabel. materialelor grafice. funcţii. şi demonstrarea modului de aplicare a SE 7. proceselor. Sinteză VI. procese şi fenomene funcţiilor. funcţii. Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor elaborarea unor lucrări individuale. 8 din 21 decembrie 2011 nr. procese şi fenomene biologice. organisme.

respiraţiei.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. iar algele_____________ alga ficoxantina. În ciclul vital predomină gametofitul. acizilor nucleici. 2.. terestre. Descrie succint esenţa creşterii. b) factorii nocivi pentru sistemul nervos. Ea poate fi ____________. b) factorii nocivi pentru scheletul uman. c) factori mutageni. Completează spaţiile libere: a) Algele trăiesc preponderent în mediul ____________. Profil real 1. Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd : a) compoziţia sîngelui. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce încrengătură de plante este vorba : Sunt organisme pluricelulare. Să definească. iar amfibienii adulţi prin ________ şi _____________. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 11 . Completează schemele (vor fi prezentate în test) indicînd: a) clasele de plante cu flori şi cîte un exemplu din fiecare clasă. Se fixează de substrat cu ajutorul rizoizilor şi nu posedă ţesut conductor. ficatului. Citeşte descrierea de mai jos şi scrie în spaţiul rezervat despre ce clasă de animale este vorba: Sunt animale acvatice. Algele ______________conţin pigmentul ficoeretrina. Enumeră funcţiile: proteinelor. fenomenele şi procesele biologice. meiozei. c) fazele ciclului vital la muşchi.nucleului. explicînd succint esenţa noţiunilor privind structura şi funcţia. 2. Completează spaţiile libere : a) Amfibienii sunt adaptaţi la modul de viaţă _______________ şi ___________. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 7 structuri ale celulei vegetale b) structurile sistemului respirator la om. structurile ce ţin de fenomenele şi procesele biologice prin completarea unui text/liste de termeni/scheme/desen.________________ 3. c) _________ ____________ reprezintă procesul în care se evidenţiază organismele mai adaptate. ______________ 3. 1. Identifică pe desen (vor fi prezentate în test): a) 10 structuri ale celulei anumale. 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. homeostază 2.miopie. 4. ____________ şi ____________. c) fazele ciclului vital la ferigă. 2012 Proces-verbal nr. 3. Profil umanistic 1. igienei. Să identifice noţiunile. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODELE DE ITEMI Standarde de evaluare SE 1. b) Corpul lor se numeşte _________ . 1. plastidelor. fenotip. Enumeră funcţiile : sîngelui. c) factorii abiotici 4. poluării.Corpul este acoperit cu solzi şi mucus. Defineşte noţiunile: corm. c) Indiferent de pigmenţii din celulă tipul nutriţiei algelor este_________________. Defineşte noţiunile:celulă. cu forma corpului hidridinamică. b) structurile sistemului circulator la om. SE 2. care este eliminat de canalele epidermale şi înlesneşte alunecarea în apă. 2. poichiloterme. Descrie succint esenţa fotosintezei. b) Larvele amfibienilor respiră prin _________. genotip.

Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea şi rolul insectelor:  diversitatea insectelor.  răspîndirea bacteriilor.  rolul pozitiv al bacteriilor. tabel. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 3. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Organismul heterozigot: a) posedă alele diferite ale unei gene b) posedă aceleaşi alele ale unei gene c) segregă în generaţiile următoare d) nu segregă în generaţiile următoare e) formează un tip de gameţi şi formează două sau mai multe tipuri de gameţi Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 12 . Să descrie succint structurile. Fractură 1.  rolul negativ al insectelor. b) Lupta pentru existenţă ca factor al evoluţiei biologice:  noţiune de luptă pentru existenţă. b) Poluarea ecosistemului acvatic:  factorii poluanţi principali naturali. 1. Alege şi încercuieşte variantele corecte (CM): Ce funcţii îndeplineşte sistemul nervos central? a) reglează şi coordonează locomoţia corpului b) inervează organele interne c) inervează organele de simţ d) asigură activitatea nervoasă superioară 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr.Gripă 2.  rolul negativ al bacteriilor. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Proteinele în celulă se sintetizează de către: a) nucleu b) lizozomi c) ribozomi d) plasmalemă 2.  formele luptei pentru existenţă. 2. Completează tabelul: Afecţiuni ale aparatului Simptome Cauza Profilaxie locomotor 1.  rolul pozitiv al insectelor. În baza algoritmului propus. În baza algoritmului propus. procesele şi fenomenele biologice în baza unui eseu structurat/completării unui text. 2. Completează tabelul: Denumirea patologiei Cauze respiratorii 1.  factorii poluanţi principali antropogeni. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS): Sunt autotrofe bacteriile: a) pneumococii b) bacilii Koh c) cianobacteriile d) lactobacteriile 2. scrie un eseu structurat (pe o jumătate de pagină) pe tema: a) Diversitatea bacteriilor:  morfologia bacteriilor. 1. Să determine răspunsul/răspunsurile corecte în baza unei serii de caracteristici. Tuberculoză Simptome Tratament SE 4. funcţiile. 2012 Proces-verbal nr. Luxaţie 2.

utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: condiţiile obligatorii. substanţe finale. 1. plastidele B 1. bacterii azotfixatoare ___b) organisme heterotrofe 2. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile sistemului digestiv. organitele celulei din coloana A cu funcţiile respective din coloana B: A 1. ambele adevărate. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 5. şi „Nu”. dacă afirmaţia este adevărată. alcătuită din două părţi. DA NU Circulaţia sanguină la păsări este dublă. dacă partea a doua explică prima parte. unind prin săgeţi. intestinul subţire. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. funcţii. scrierea unui text. 2. cavitate bucală. ciocănitoarea 3. iar coloana B – exemple. stejar 5. 1. Încercuieşte „Da”. Scrie în faţa literelor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B. esofag. 2. Coloana A conţine grupele principale de organisme dintr-o biocenoză. completării unei serii de termeni. feriga comună 2. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte.participă la sinteza proteinelor 2. scheme etc.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.îndeplineşte funcţia energetică 3. şi „F”. alcătuită din două părţi. utilizînd următoarele cuvinte şi îmbinări de cuvinte: format. dacă partea a doua explică prima parte. alcătuirea unei scheme sau a unui tabel. ribosomii 3. stomac. Corelează. hribul mare 8. procese şi fenomene biologice în baza unor enunţuri. cît şi pozitivă 1. formulează enunţuri care să caracterizeze virusurile: a) structură celulară – structura acelulară b) compuşi din proteine şi lipide – compuşi din proteine şi acizi nucleici – compuşi din lipide şi acizi nucleici c) au semnificaţie doar negativă – a semnificaţie doar pozitivă – au semnificaţie atît negativă. DA NU Păsările sunt animale homeoterme. este. sistemul digestiv. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. implicate în fotosinteză 2. Explică printr-o frază de ce ai încercuit „Nu”. trifoiul alb 7. intestinul gros. A B ___a) organisme autotrofe 1. din. substanţele necesare. Citeşte afirmaţiile de mai jos. Scrie afirmaţia corectă. deoarece au saci aerieni 1. mitocondriile 2. dacă partea a doua nu o explică. 2012 Proces-verbal nr. Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei 13 . faringe. 3. asocieri. Să aplice corect noţiunile biologice în formularea unor enunţuri. dacă ea este falsă. ciuperca de iască 4. formulează enunţuri care să caracterizeze bivalvele: a) respiraţie traheală – branhială – pulmonară b) sistem circulator deschis – sistem circulator închis c) sistem nervos ganglionar – sistem nervos tubular – sistem nervos difuz SE 6. Citeşte afirmaţia de mai jos. localizarea procesului. dacă partea a doua nu o explică. muşchiul de pămînt 6. Încercuieşte „Da”. şi „Nu”. Folosind corect îmbinările de cuvinte de mai jos. Să sistematizeze. Scrie un enunţ ce reflectă particularităţile fotosintezei. deoarece au inima formată din patru camere. ambele adevărate. Încercuieşte „A”. Citeşte afirmaţia de mai jos. etapele. interpretînd corect informaţia ce ţine de anumite structuri.

planaria. A F Aparat circulator deschis posedă : musca.34 nm. Încercuieşte „A”. 1. c) etapele principale în dezvoltarea unei insecte. 2. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 3. A F Reflexele condiţionate sunt rezultatul unor conexiuni temporale stabilite între acţiunea unui excitant extern sau intern şi o anumită funcţie a organismului. ceea ce constituie 48% din numărul total de nucleotide. cu grupa IV sangvină. procese şi fenomene biologice în baza completării unei scheme/unui tabel. b) etapele lucrului inimii. grupa I sangvină? 1. ambii nu manifestă hemofilie. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) amfibieni şi reptile. 14 Agenţia de Evaluare şi Examinare . iar părul scurt-pe cel lung. Să reprezinte schematic structuri. Determină cîte nucleotide guanilice se află în acest fragment. fenomene biologice. hidra. iar masa lui moleculară constituie 345 u. dar au un fecior bolnav de hemofilie. A F La acţiunea sistemul nervos vegetativ simpatic se observă micşorarea diametrului pupilei ochiului omului. 2012 Proces-verbal nr. c) ecosistemele naturale şi cele artificiale. substituind cuvintele evidenţiate cu cele corecte. 1. b) tipurile de sensibilitate la plante.La ce procent de căţeluşi cu păr negru. b) miopie şi hipermetropie. Să aplice legile. determină asemănările şi deosebirile dintre: a) insecte şi arahnide. A F Simetrie bilaterală a corpului posedă planaria. Să compare diverse structuri. b) rizoizi şi rădăcină. melcul. Care este probabilitatea naşterii unui fecior sănătos. Părinţii au grupele II şi III sangvine. 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr. rîma. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). dacă ea este falsă. Citeşte afirmaţiile de mai jos.m. c) structura unei biocenoze. Ministerul Educaţiei 1. c) ereditate şi variabilitate. La cîini. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a viermelui – de – gălbează.). dacă afirmaţia este adevărată.Ambele perechi de gene sunt amplasate pe cromozomi neomologi. analizei unor imagini/unor scheme. şi „F”. SE 7. scurt ne putem aştepta de la încrucişarea a doi cîini heterozogoti după ambele caractere? SE 9. organisme. Prezintă într-o schemă: a) ciclul de dezvoltare a teniei boului. SE 8.a.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Folosind modelul propus (va fi prezentat în test). Un fragment de ADN conţine 720 de nucleotide adenilice şi timidilice. regulile şi teoriile biologice în rezolvarea unor probleme. Scrie afirmaţia corectă. procese. lungimea şi masa lui moleculară (un ucleotid are în lungime circa 0. culoarea neagră a părului domină culoarea cafenie. 1.

fenomene biologice. leucocite. e) etc. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. pinul. melcul. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. c) Enumeră 1 (2. ele posedă o capacitate de autoreglare sporită şi în ele se exclude acţiunea selecţiei naturale. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Eritrocite. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. 2. În consecinţă. 2012 Proces-verbal nr. triton. 1. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. după prezenţa sau lipsa peretelui celular: epiteliale. Selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic şi explică de ce l-ai separat: Zebră. 1. euglena. De exemplu. d) Enumeră 1 (2. piţigoi. cianobacteriile. Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. Ministerul Educaţiei 15 Agenţia de Evaluare şi Examinare . sintetizat de către pancreas. ale scoarţei copacului. musculare. eritrocite. cianobacteria. În condiţii de stres se intensifică sinteza hormonilor din zona corticală a suprarenalelor. Să determine legăturile dintre organisme/procese. Clasifică tipurile de celule enumerate mai jos în două grupe. 2. miocite. ale cambiului. sunt reprezentate? b) Scrie nu mai puţin de 2 (3. excesul de glucide în sînge stimulează secreţia hormonului somatotrop . Analizează imaginile (vor fi prezentate în test) şi răspunde la întrebări: a) Ce organisme/ procese/ fenomene/ etc. d) Enumeră 1 (2. SE 11. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 10. trombocite 2. celulele unghiei. Citeşte textul de mai jos şi identifică greşelile ştiinţifice comise intenţionat. cîrtiţă. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Să identifice erorile ştiinţifice în baza analizei unui fragment de text/unor imagini/ unei serii de termeni/unor scheme. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc. 3 …) asemănări dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc. Clasifică organismele enumerate mai jos în două grupe. Analizează imaginea (va fi prezentată în test) şi determină greşelile ştiinţifice comise intenţionat. c) Enumeră 1 (2. 3. celula drojdiei. 2. algele brune. 4 …) asemănări după care ai identificat organisme/ procese/ fenomene/ etc.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. bacteriile. racul de rîu. Scrie în spaţiile rezervate enunţurile corecte. e) etc. Secreţia hormonilor poate fi influenţată de mai mulţi factori. conform apartenenţei la procariote şi eucariote: Drojdia de bere. 1. Agroecosistemele sunt create şi menţinute de om. 3. celule adipoase. rîma. 1. 3 …) deosebiri dintre aceste organisme/ procese/ fenomene/ etc.

pentru profilaxia maladiilor infecţioase ale aparatului respirator. pentru a-i acorda primul ajutor? 1. Într-o tabără de vară. În rezultatul scurgerii de petrol în Golful Mexic. SE 16. Să estimeze efectele/consecinţele ce ţin de anumite structuri. 2. s-a înroşit la faţă. Să aprecieze relaţiile cauzale în baza rezolvării unei situaţii-problemă. Enumeră 3 masuri de profilaxie împotriva maladiilor sistemului circulator. 1. Enumeră cel puţin 3 recomandări pentru menţinerea sistemului respirator sănătos. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. 1. corelaţia între procese şi fenomene biologice. 1. cel puţin cinci măsuri. Enumeră cel puţin 5 recomandări pentru menţinerea tractului digestiv sănătos. de la marginea unei rîpe. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor gastrointestinale pentru un public adolescent. procese şi fenomene biologice. 2. dureri de cap. Propune o listă de măsuri (nu mai puţin de 5) pentru excluderea riscului aplicării biotehnologiilor moderne. funcţii. 1. În liceul în care studiezi s-au depistat trei cazuri de meningită. Ce acţiuni vei întreprinde în acest caz . la preşcolari. Elaborează proiectul unei campanii de profilaxie a maladiilor pulmonare pentru un public adolescent. 2012 Proces-verbal nr. În Europa este anunţat codul galben referitor la răspîndirea infecţiei virale a gripei A1H1. pe plajă un elevi a simţit vertij.Să elaboreze planuri de acţiuni concrete ce prevăd profilaxia maladiilor anumitor sisteme de organe. a fost distrus echilibrul acestui ecosistem. În rezultatul incendiilor a fost distrusă fîşia de pădure. SE 14. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE SE 12. 1. 1. Utilizaţi cel puţin cîte 5 denumiri de plante şi animale. Întocmeşte o listă de reguli (nu mai puţin de 3) pentru prevenirea scoliozei. la mare.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Ce vei întreprinde pentru a nu te îmbolnăvi? 1. 1. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. SE 13. În spaţiul rezervat scrieţi un eseu. elucidînd cum se va modela componenţa cantitativă şi calitativă a sistemului ecologic dat. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Să propună o listă de recomandări pentru activităţile de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur. a unui proces de gîndire într-un tot unitar. Elaboraţi un plan de acţiune. SE 15. Ministerul Educaţiei 16 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Să concluzioneze despre esenţa relaţiilor între organisme. 1. Estimează consecinţele lipsei procesului de hematopoieză. Utilizaţi cel puţin cîte 3 denumiri de plante şi animale. Estimează consecinţele lipsei reflexelor condiţionate.

2012 Proces-verbal nr. în spaţiul rezervat. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil real Nr. L scriind variantele corecte ale propoziţiilor în spaţiile rezervate. în cazul hipofuncţiei şi hiperfuncţiei. Ministerul Educaţiei 17 Agenţia de Evaluare şi Examinare . conform cifrelor.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 3 maladia consecinţă 3. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Hipofuncţia glandei nr. noţiunile biologice: 1. În partea a doua a frazelor afirmative de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. b) Scrie. 6 maladia consecinţă Hiperfuncţia glandei nr. a) 2. la solicitare. 0 1 1. Subliniază-le. 6 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Stomac cu patru camere posedă animalele unguligrade imparicopitate. Itemi d/o Defineşte. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. a) hematopoieza Scor L 0 1 2 3 b) animale didermice (diblasterice c) rudimente a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 glande. 2 3 4 5 2. referitor la glandele numerotate cu cifrele 3 şi 6 cîte o maladie şi o consecinţă.

5. a) A F La muşchi în ciclul de dezvoltare domină sporofitul. formînd triade. fotosinteza. 6. 2012 Proces-verbal nr. Dacă ai încercuit litera F.exemplu 1 – exemplu 2. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. L 0 1 2 3 4 5 6 Ministerul Educaţiei 18 Agenţia de Evaluare şi Examinare . degenerarea. aparatul 2 circulator de tip închis. la finele primului an de viaţă. Scrie cîte o funcţie a celulelor din imagine 3. а) începe în ventriculul drept/ începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă/ sîngele intră în artera pulmonară c) capilarele la nivelul plămînilor/ capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos/ circulă prin vene sînge arterial e) se termină în atriul drept/ se termină în atriul stîng Rolul circuitului mare: 7. 2. în spaţiul rezervat scrie rolul circuitului mare. broasca ţestoasă de ocean. tenia boului. B 1. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 4. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. care determină funcţiile lor Citeşte afirmaţiile de mai jos. Mai jos. este un lăstar modificat. substituind cuvintele evidenţiate. 6 7 8 c) A F Varza. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte. Completează tabelul de mai jos cu răspunsurile necesare la indicaţiile solicitate. A L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 b) A F Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă endospermul seminţei plantelor 5 monocotiledonate. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Numeşte elementele figurate 2. idioadaptarea.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Indică caracteristicile structurale. căpuşa scabiei. Subliniază îmbinările de cuvinte corecte din fiecare serie. ce caracterizează circuitul mare a sîngelui. dacă afirmaţia este falsă. reducerea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. 0 1 Aromorfoză. 3 1. d) A F Progresul biologic duce la extinderea arealului. în care sunt arătate elemente figurate a sîngelui la om. corpul turtit la cambulă. Analizează imaginile А şi В. fiind o plantă adultă. 3. respectînd următoarea L consecutivitate: direcţia evoluţiei .

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 0 1 2 3 4 5 6 7 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 11. 8 din 21 decembrie 2011 nr. Completează tabelul ce urmează. B. 2012 Proces-verbal nr. monocultura 2. Coloana I Coloana II A. CS Ce tip de ţesut este cambiul ? a) conducător. Înscrie în spaţiul rezervat după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. păstrează echilibrul numeric autonom B. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor nevertebrate şi clasele din care fac parte. caracteristice pentru celulele procariote a) glicocalix b) lizozomi c) nucleol d) nucleoid e) ribozomi f) mitocondrii g) perete celular h) mezozomi 3. Tipul aparatului respirator 4. în spaţiile rezervate.îngrijirea de către om 7. D. Ecosistem natural: 1. obligatoriu . Clasa Coloana I conţine denumirea tipului de sistem ecologic. CM Structurile. Dezvoltarea postembrionară (tipul) 5. Numărul perechilor de membre 3. lanţ trofic din 5 sau mai multe verigi Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic. pădure 5. Alege şi încercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. 10. rîu 3. iar coloana II – descrieri şi exemple de organisme. A B C D Rădăcina Albinism Gonadele Grîul Tulpina Daltonism Tiroida Orezul Floarea Fenilcetonurie Hipofiza Porumbul Frunza Polidactilie Suprarenalele Secara A. b) meristematic. Ecosistem artificial: 4. CM Pentru cloroplaste nu sunt adevărate afirmaţiile: a) sunt organite bimembranare b) sunt localizate în celula vegetală c) participă la sinteza ATP d) necesită pentru activitate oxigenul absorbit din mediu e) necesită pentru activitate molecule de apă f) eliberează în rezultatul activităţii sale oxigen în mediu g) sunt active numai la întuneric h) în ele se scindează glucoza. 9. subliniindu-le. Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 Agenţia de Evaluare şi Examinare . C. numărul redus al saprofiţilor 6.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Nr Trăsături Racul de rîu Albina 1. Argumentează printr-o frază despre decizia selectării. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 8. c) mecanic. 2. Părţile corpului (regiunile) 2. d) de protecţie.

3. 2. 8 din 21 decembrie 2011 nr. cu ochi albaştri (tatăl ei a fost daltonic) s-a căsătorit cu un bărbat. a) Calculoza renală este L 0 1 2 3 4 5 6 7 b) Cauzele posibile şi profilaxia lor: 1. localizată în cromozomul X. 2012 Proces-verbal nr. O femeie sănătoasă. iar daltonismul este determinat de gena recesivă.cîte o metodă de profilaxie.sacrală la micţiune. Diagnosticul pus de medici este – calculoza renală. Compară după 4 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd criteriile). 2. Deosebiri Amfibieni Criterii Mamifere 1. iar în urina lui sunt depistate elemente figurate ale sîngelui. Cauza: Metodă de profilaxie: Ministerul Educaţiei 20 Agenţia de Evaluare şi Examinare . mama căruia era sănătoasă şi avea ochi albaştri. Amfibienii şi Mamiferele. Rezolvă problema: Culoarea căpruie a ochilor domină culoarea albastră. Cauza: Metodă de profilaxie: 2. Asemănări 1. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. cu ochi de culoare căpruie. Determină probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. 4. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Cauza: Metodă de profilaxie: 3. 3. 4. Pe spaţiile rezervate mai jos notează: ce se subînţelege prin calculoză renală? Scrie trei cauze posibile ale apariţiei acestei patologii şi pentru fiecare cauză . L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 Pacientul X simte dureri acute în regiunea lombaro . cu ochi căprui şi daltonic.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.

6 (pancreasul)  maladia – diabetul zaharat  consecinţă – creşterea cantităţii de glucoză în sînge. stare permanentă de oboseală şi foame 1.0 p Pentru fiecare cuvînt corect subliniat1p Pentru fiecare substituire corectă . b) Hipofuncţia glandei nr. Ministerul Educaţiei 21 Agenţia de Evaluare şi Examinare .0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă – cîte 1p Pentru triada incompletă sau nerespectarea consecutivităţii. Caracteristic larvei amfibienilor este inima cu două camere şi aparatul circulator dublu. a) 1-epifiza. 4. 8.L 1. Notă Pot fi prezentate definiţiile în mod diferit. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil real Nr. de ex.1p Răspunsul lipseşte . Hiperfuncţia glandei nr. 6. 9 p. 3. aromorfoza – fotosinteza . b) animale didermice –posedă în structura corpului 2 foiţe embrionare: ectoderm şi endoderm. căpuşa scabiei. Răspunsul este incorect . degenerarea – tenia boului.pancreasul. 7-ovarele. 2. 2012 Proces-verbal nr.simplu 1. Răspunsul lipseşte . PuncBarem item taj Răspunsul lipseşte . eliminarea glucozei prin urină. c) rudimente – organe care şi-au pierdut semnificaţia anterioară. 6 p.L Răspunsul este incorect .paricopitate 2.0p. Corect . 9. 5.paratiroidele. 2-hipofiza. 3 p.testiculele. Alte variante de evaluare nu se admit. un strat gelatinos.aparatul circulator de tip închis. 8 din 21 decembrie 2011 nr.broasca ţestoasă de ocean.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 2.L Răspunsul este incorect . Corect . celenteratele. 3 (tiroida)  maladia – boala lui Bazedov  consecinţă – intensificarea metabolismului.L Răspunsul este incorect . idioadaptarea – corpul turtit la cambulă .procesul de formare a elementelor figurate (celulelor sanguine) la nivelul măduvei roşii osoase. Stomac cu patru camere au animalele unguligrade imparicopitate. Răspunsul lipseşte .epitelial 3.0 p Pentru fiecare răspuns corect -1p Răspuns aşteptat a) hematopoieza .suprarenalele. 4-timusul. indică asemănările dintre diferite grupe de organisme. Corect . 3-tiroida.0 p Pentru fiecare denumire corectă a glandei -1 p Pentru fiecare denumire corectă a maladiei -1 p Pentru fiecare consecinţă corectă -1 p Pot fi prezentate şi alte consecinţe. important este sensul corect. 3 p. Penele păsărilor sunt modificarea ţesutului conjunctiv. între ele – mezoglia. 3.

7 p. Ministerul Educaţiei 22 Agenţia de Evaluare şi Examinare . a) începe în ventriculul stîng b) sîngele intră în aortă c) capilarele la nivelul organelor din corp d) circulă prin vene sînge venos e) se termină în atriul drept Rolul: transportă O2 şi substanţe nutritive spre celule şi asigură eliminarea produselor nedescompuse Nr Trăsături Racul de rîu Albina Părţile corpului (regiunile) Cefalotorace şi Cap.L Răspunsul este incorect . 6 p. Conţin hemoglobina care determină funcţiile lor a) F – La muşchi în ciclul de dezvoltare domină gametofitul b) F – Din contopirea oosferei cu un spermatiu rezultă embrionul seminţei plantelor monocotiledonate c) A d) F – creşterea numărului de specii şi crearea unor habitate noi. 9.L Răspunsul este incorect .7 B. postembrionară (tipul) metamorfoză completă) Clasa Crustacee Insecte 5.L Răspunsul este incorect . abdomen Perechi de membre 5 perechi 3 perechi 2.4. subliniată corect . Răspunsul lipseşte .0 p Pentru fiecare răspuns corect în tabel cîte 1 p Răspunsul lipseşte .5. Răspunsul lipseşte .0 p Pentru fiecare îmbinare de cuvinte. A.L Răspunsul este incorect .0 p Pentru completrea corectă a fiecărei rubrici cu trăsăturile necesare . abdomen 1.2 p Pentru încercuirea variantei F. 8. 2012 Proces-verbal nr.cîte 1p Pentru indicarea corectă a rolului circuitului mare . atunci din punctajul total se scade 1 punct. Răspunsul lipseşte .6 Leucocit de protecţie capabile de fagocitoză Se admit şi alte formulări a răspunsului. 8 din 21 decembrie 2011 nr.1p. Denumirea Eritrocit 2.L Răspunsul este incorect . dar fără explicaţie – 1 p Pentru încercuirea variantei F şi pentru explicaţia corectă – 2 p Răspunsul lipseşte . Tipul aparatului respirator Branhial Traheal 3. 10 p.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 7.0 p Pentru încercuirea variantei A . 6.cîte1p 1. Funcţiile celulelor transportul О2 şi СО2 3.0 p Pentru fiecare cifră corectă – 1 p Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. torace.3. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. Ecosistem natural: 2. 6 p. Caracteristicile structurale. Dezvoltarea Directă Indirectă. (prin 4. Ecosistem artificial: 1. 8 p.

Pentru indicarea datelor problemei .organ generativ.1 p. Răspunsul lipseşte – 0 p. Pentru indicarea cerinţei . celelalte sunt organe vegetative ale plantei. iar celelalte plante au tulpina . CM – d. CS – c 2.1 p. celelalte sunt glande endocrine.1 p. Răspunsul lipseşte . d G : ♀ aX aX aX aX d. D.L Răspunsul este incorect .Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.1 p. e. G : ♂ AX aX AY.1p Pentru fiecare explicaţie .L Răspunsul este incorect . B – daltonism – boală genetică heterozomală. 12 10 p. 1. numai cu secreţie internă. Rezolvare greşită – 0 p. aY ♂ ♀ aXD aXD aXd aXd AX aXd AY aY Dacă la răspunsurile corecte este un răspuns în plus. Pentru răspuns . cu ochi de culoare căpruie este de 25% Ministerul Educaţiei 23 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Pentru analiza datelor din grilaj.0 p Pentru fiecare răspuns corect . C – gonadele – glande mixte. h 3. PP : ♀ aaXDXd x ♂ AaXdY D. Pentru indicarea formelor parentale masculine .pai. d.1 p. D: I variantă: porumbul – este plantă cu flori unisexuate. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p. d.0 p Pentru fiecare cuvînt selectat şi subliniat corect . g. celelalte sunt cu flori bisexuate.x% Răspuns: Probabilitatea naşterii copiilor sănătoşi. A II-a variantă: porumbul conţine în tulpină măduvă. prin evidenţiere .1 p. atunci din punctajul total se scade 1 punct. Pentru indicarea formelor parentale feminine . Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării problemei AaXDXd aaXDXd D d AaX X aaXDXd AaXd Xd aaXd Xd d d AaX X aaXd Xd fete AaXDY aaXDY D AaX Y aaXDY AaXdY aaXdY d AaX Y aaXdY băieţi 16 -------------.1 p.100% 4 A-XD -------.1p A – floarea . g. Răspunsul lipseşte .1 p. CM – c. Pentru completarea grilajului . 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 10. 2012 Proces-verbal nr.cîte 1 p 11 9 p. 8 p. d. 8 din 21 decembrie 2011 nr. h Pot fi prezentate şi alte explicaţii logice. Pentru indicarea gameţilor feminini -1p. celelalte sunt autozomale. Pentru calcule .

2. Procese şi sisteme vitale. 4.B. 5. Ministerul Educaţiei 24 Agenţia de Evaluare şi Examinare . La nivelul III – rezolvare de probleme/ situaţii de probleme. 8 din 21 decembrie 2011 nr.5 % 38. 7.2 % 16. 2012 Proces-verbal nr. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil real Niveluri cognitive Conţinuturi 1. Ameliorarea organismelor. Sistematica organismelor: animale. 6.Organizarea celulară a organismelor.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.5 % 7. Însuşiri generale ale organismelor. 1 item poate fi formulat şi la conţinutul 7. plante. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 9% 7. 3. Total .5 % 10. Bazele geneticii. bacterii.251 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. Evoluţia organismelor pe Terra. protiste.5 % 100 % N.8 % 10. ciuperci. Ecologia şi protecţia mediului. Sistematica organismelor: virusuri.

iar ale celor terestre 7 ______________. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 b) Substanţele organice: c) 2 funcţii: Completează spaţiile libere pentru ca enunţul să fie adevărat: 3._____________________________________________________________ 4. 2012 Proces-verbal nr. b) Scrie denumirea substanţelor organice ce sunt descompuse în organul cu nr._____________________________________________________________ Ministerul Educaţiei 4. conform cifrelor. pe care le îndeplineşte organul cu nr._____________________________________________________________ 3. L 0 1 2 3 4 25 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 8 din 21 decembrie 2011 nr. Enumeră în spaţiul rezervat 4 funcţii ale glandei tiroida: 1. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MODEL DE TEST Profil umanistic Nr 1. din sporii germinanţi apar filamente verzi. în ciclul vital sunt prezente 2 generaţii. 8 d) La muşchi. 5 6 c) Organele respiratorii ale moluştelor acvatice sunt _______________. L 0 a) Aparatul circulator la rîmă este de tip ______________._____________________________________________________________ 2. 2 3 b) În alcătuirea corpului arahnidelor se evidenţiază regiunile: ____________________ şi 4 _______________________. 4 a) 2. 2 c) Explică 2 funcţii. e) La ferigi. numite ________________. Item Explică esenţa noţiunilor: a) hemoliza b) scolioză Scor L 0 1 2 3 4 5 6 c) homozigot a) Completează legenda respectivă cu denumirile a 5 organe ale sistemului digestiv.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. dintre care predomină ____________________ . iar sistemul nervos la hidră este 1 de tip ________________.

a) A F În rezultatul mitozei se obţin 2 celule haploide. 2. 6 7 4. aromorfoza. lipsa ochilor la rîmă. după temperatura 8 corpului Folosind modelul propus mai jos. L 0 1 2 3 Tipul fecundaţiei 2. indicînd trăsăturile distinctive ale animalelor vertebrate. 2012 Proces-verbal nr. scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă. c) A F Somatotropina sau hormonul de creştere e secretat de glanda hipofiza. Tipul organismului. Dacă ai încercuit litera F. Ministerul Educaţiei 26 Agenţia de Evaluare şi Examinare . dacă afirmaţia este adevărată şi litera F. 0 1 Asemănări: 1. 4 5 Deosebiri: 6 Sindromul Turner Criterii Sindromul Klinefelter 7 1. 4 5 Tegumentul 3. 1. respectînd următoarea consecutivitate: direcţia evoluţiei – exemplu 1 – exemplu 2 Inima patrucamerală. 8. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 2 2. Încercuieşte litera A. degenerarea. 3 3. substituind cuvintele evidenţiate. dacă este falsă. ascarida omului. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 6. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter. reducerea rădăcinii la plantele parazite. 7. 4. formînd triade. Completează tabelul ce urmează. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 3. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5. compară după 3 asemănări şi 4 deosebiri (indicînd L criteriile). Citeşte afirmaţiile prezentate. idioadaptarea. Nr Trăsături Broasca de lac Porumbelul Organele respiratorii 1. membrana interdigitală la păsările acvatice. 3. b) A F Funcţia lizozomilor constă în asigurarea digestiei intracelulare. d) A F Pancreasul este o glandă cu secreţie internă. fecundaţia dublă la angiosperme. 2.

998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 9. 2012 Proces-verbal nr. că blana neagră domină asupra blănii de culoare albă? L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ce urmaşi vor apărea în rezultatul încrucişării. formă pluricelulară B. vacuolă contractilă 6. caracteristice pentru celulele eucariote vegetale: a) mezozomi b) ribozomi c) lizozomi d) centrioli e) nucleol f) nucleoid g) perete celular h) glicocalix Ministerul Educaţiei L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Virusuri 1. CS Organul din cavitatea abdominală cu rol în secreţia bilei este: a) ficatul b) pancreasul c) intestinul subţire d) vezica biliară 2. coci D. CM Structurile. Alege şi incercuieşte varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte: 1. 10. vibrion 2. Bacterii 3. virion 8. Înscrie în spaţiile rezervate după noţiunile coloanei I cifrele corespunzătoare din coloana II. iar coloana II – caracteristicile lor. dacă se ştie. formă acelulară 4.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. CM Pentru celule cu bastonaşe sunt adevărate afirmaţiile: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule fotoreceptoare d) au sensibilitate la diverse culori e) reacţionează la lumina puternică f) sunt mai puţine la număr faţă de celule cu conuri g) se găsesc în retină h) sunt mai multe la număr faţă de celule cu conuri 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr. după fenotip şi genotip. Protiste 5. stigma Rezolvă problema: Iepurii de casă pot avea blană pufoasă (caracter dominant) sau netedă. Coloana I Coloana II A. hife C. Coloana I conţine grupe de organisme. Ciuperci 7. Un selecţionar a încrucişat un mascul cu blană albă şi pufoasă (heterozigot) cu o iepuroaică de casă cu blană neagră (heterozigot) şi netedă.

6 7 3. În frazele de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. B Aparat Golgi Lizozomi Mitocondrii Vacuole C Eritrocite Osteocite Trombocite Leucocite D Inversie Transcripţie Translocaţie Duplicaţie 13. consumatori şi 8 dăunători. D. L Răspunde la următoarele întrebări: 0 1. 4. 0 1 1. Ce factor mutagen s-a pronunţat în Japonia şi din ce grup de factori face parte? 4 5 3. ce pot apărea în rezultatul acestui accident. Subliniază-le şi în spaţiile L rezervate scrie variantele corecte. Organele analoage au origine comună şi un plan diferit de organizare. A Ţesut epitelial Ţesut conjunctiv Ţesut mecanic Ţesut muscular A. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 12. C. iar 5 arahnidele pot avea respiraţie pulmonară sau traheală. L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 B. Insectele au 4 perechi de membre articulate. 14.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Ce prezintă factorul mutagen? 1 2 3 2. În rezultatul cutremurului în Japonia a avut loc un accident la centrala atomoelectircă. Ministerul Educaţiei 28 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Prezintă părerea proprie cu referire la esenţa a 2 manifestări a mutaţiilor. 2 3 4 2. intenţionat. Lanţul trofic în componenţa sa are 3 elemente de bază: producători. Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic şi argumentează mai jos printro frază (pentru fiecare cuvînt selectat) de ce le-ai separat. insectele – numai respiraţie pulmonară. 2012 Proces-verbal nr. Crustaceele posedă respiraţie branhială. 8 din 21 decembrie 2011 nr.

1 p. 5 – rect. iar sistemul nervos la hidră este de tip difuz. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p.. explicate corect . 2012 Proces-verbal nr.cîte 1p. Pot fi explicate şi alte funcţii. 4 4 p. c) branhiile. e) La ferigi. b) parţial – proteinele. Pentru fiecare denumire corectă a organelor ... Răspunsul lipseşte . 2 – absorbţia substanţelor nutritive în sînge. Pentru funcţiile. 2 – stomac.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. a) Hemoliză – procesul de distrugere a globulelor roşii (eritrocitelor) din sînge. 5. predomină sporofitul. Pot fi formulate şi alte funcţii.0 p.. 3 8 p.. c) 1 – descompunerea totală a lipidelor. din cauza slăbirii ligamentelor vertebrelor sau a îmbolnăvirii vertebrelor. a) 1 – esofag. Pentru fiecare explicaţie corectă .. Pentru fiecare răspuns corect din spaţiile libere -cîte 1 p. dominante sau recesive. b) . Răspunsul lipseşte . Pentru răspuns parţial . item Punctaj Barem Răspuns aşteptat Notă 1 6 p.boală care constă în deviaţia laterală a coloanei vertebrale. 2 8 p.cîte 2 p. Pentru fiecare funcţie enumerată corect–cîte 1 p. triiodotironina. Sintetizează hormonii tiroxina. Pentru răspuns corect la p. 4.0 p. Ministerul Educaţiei 29 Agenţia de Evaluare şi Examinare . tireocalcitonina. Pot fi formulate şi alte explicaţii. d) La muşchi – protoneme. 3 – ficat. 8 din 21 decembrie 2011 nr. b) Cefalotorace şi abdomen. Răspunsul lipseşte – L Răspunsul este incorect – 0 p.1 p. Activează erupţia şi creşterea dinţilor. b) Scolioză . proteinelor şi glucidelor. 4 – intestin subţire. mai ales în regiunea dorsală. Intensifică activitatea glandelor sexuale. 3. c) Homozigot . are loc preponderent în ficat.cîte 1 p.individ. Stimulează metabolismul bazal.L Răspunsul este incorect . care în genotipul său are două alele identice. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BAREM DE NOTARE Profil umanistic Nr. a) Aparatul circulator la rîmă este de tip închis. 1. 2. iar ale celor terestre plămînii. Stimulează creşterea şi dezvoltarea normală a organismului.L Răspunsul este incorect .

1.1 p. Pentru încercuirea variantei ”A” .0 p.2 p. 1.L Răspunsul este incorect . important Ministerul Educaţiei Agenţia de Evaluare şi Examinare . pe Deosebiri: 30 Alte variante de evaluare nu se admit. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 5 8 p. Pentru încercuirea variantei ”F”. Pentru încecuirea variantei ”F”. lipsit de glande 4. Alte variante de evaluare nu se admit. Ambele prezintă boli cromozomiale heterozomale. 2012 Proces-verbal nr.L Asemănări: Răspunsul este incorect . Răspunsul lipseşte .0 p.Tegumentul  Broasca de lac – umed. Răspunsul lipseşte .L Trăsături: Răspunsul este incorect .membrana interdigitală la păsările acvatice lipsa ochilor la rîmă 3. deosebiri. pe orizontală . Degenerarea . 2.L Răspunsul este incorect . Răspunsul lipseşte .  Broasca de lac – externă  Porumbelul – internă 3. 8 7 p.Organe respiratorii Pentru fiecare rubrică din tabel. Pentru triada incompletă . fără explicaţie . Idioadaptarea .  Porumbelul – Plămîni şi saci aerieni Pentru completare parţială a rubricii . Ambele provoacă cariotipul patologic corecte.Tipul fecundaţiei 0 p.2 p.ascarida omului .1 p.  Broasca de lac – Piele şi plămîni completată corect . Pentru fiecare asemănare corectă .Tipul organismului după temperatura corpului  Broasca de lac – poichiloterme (cu sînge rece)  Porumbelul – homeoterm (cu sînge cald) Răspunsul lipseşte .2. cu explicaţie . Pentru fiecare criteriu cu deosebirile 3. corect mixtă 7 8 p.0 p Pentru fiecare triadă corectă şi completă . 6 3 p.reducerea rădăcinii la plantele parazite. Pot fi prezentate alte asemănări. Ambele se transmit prin ereditate. a) F – haploide.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat.cîte 1 p.0 p.fecundaţia dublă la angiosperme 2. 4. bogat în glande  Porumbelul – uscat. Aromorfoza – inima patrucamerală .0 p.1 p. Nu pot fi vindecate Pentru completarea parţială.cîte 1p. corect diploide b) A c) A d) F – internă. 1. 8 din 21 decembrie 2011 nr.

pufoasă. 7. 2012 Proces-verbal nr.0 p. Pentru răspuns. D.1 p. Bacterii – 1. umeri dezvoltaţi. ab. 9 8 p. Pentru indicarea gameţilor feminini 1 p. b) subdezvoltarea testiculelor. pufoasă 4ab – blană albă. A. netedă 4aB . ab.1 p. Ab. ab ♀ Ab. pufoasă 4Ab – blană neagră. Pentru indicarea formelor parentale feminine .0 p. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE orizontală . b) se întîlneşte la bărbaţi 3. Pentru completarea grilajului . după genotip . 2. b) cariotipul – 47 XXY. aB. dihomozigot 31 Agenţia de Evaluare şi Examinare Ministerul Educaţiei .cîte 1p.0 p. Pentru răspuns. Protiste – 5.1 p. diheterozigot 4Aabb – blană neagră heterozigot.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. 8. după fenotip . 1. bazin larg.L Rezolvare greşită . netedă Genotip 4:4:4:4 4AaBb .L Răspunsul este incorect . B. Pentru fiecare răspuns corect . După tipul cariotipului a) cariotipul – 45 X0. Pentru indicarea gameţilor masculini 1 p.1 p. Răspunsul lipseşte . Pentru indicarea datelor problemei 1 p. Răspunsul lipseşte . Virusuri – 3. pufoasă heterozigot 4aabb – blană albă. Este obligatoriu indicarea criteriului.blană neagră. Pentru analiza datelor din grilaj . Pentru indicarea cerinţei . netedă. AaBb Aabb AaBb Aabb aaBb aabb aaBb aabb 4AB – blană neagră. după sexul bolnavilor a) se întîlneşte la femei. 4. netedă homozigot 4aaBb – blană albă homozigot. C. Ciuperci – 2. Pentru indicarea formelor parentale masculine .blană albă. 8 din 21 decembrie 2011 nr. atunci se acordă cu 1p mai puţin. după tipul mutaţiei a) monosomie. umeri înguşti. 10 10 p.1 p. Este obligatorie oformarea corectă a rezolvării conform algoritmului structurat. ab ♂ aB ab Aabb Aabb aabb aabb să fie corecte. ♀ Ab AaBb Ab AaBb ab aaBb ab aaBb Fenotip 4:4:4:4 aB ab Dacă la răspunsurile corecte este o cifră în plus.1 p. După caracterele clinice a) subdezvoltarea ovarelor. 4. b) trisomie. bazin îngust.1 p. PP G ♂ aaBb X ♀Aabb ♂aB. 6.

CS . c.L Răspunsul este incorect . corect – 3 perechi 2.L Răspunsul este incorect .a 2. Se pune accent pe sensul corect al formulării explicaţiei. Dacă pe lîngă răspunsurile corecte este o literă în plus.0 p. C – osteocite. Eroare – numai respiraţie pulmonară. iar celelalte sunt – unimembranare.L Răspunsul este incorect .1p. 1. iar celelalte fac parte din ţesuturi animale. Factorii ce provoacă mutaţii sunt factori mutageni. Pentru fiecare variantă corectă . Pentru fiecare răspuns corect . Răspunsul lipseşte . Răspunsul lipseşte .1p. h. 1. iar celelalte sunt mutaţii cromozomiale sau genice. B – mitocondrii.0p Pentru fiecare cuvint selectat .cîte 1p. face parte din ţesuturi vegetale. sunt organite bimembranare. Radiaţia. Răspunsul lipseşte . corect – origine diferită A – ţesut mecanic. Eroare – origine comună. Răspunsul lipseşte . sunt celule osoase. 2. 14 5 p.Pot afecta ţesuturile vegetale sau animale. g. 2012 Proces-verbal nr. cu sens. c. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE 11 9 p.cîte 1p Pot fi prezentate diverse păreri. 3. corect – numai respiraţie traheală 3. 12 8 p. 3. 8 din 21 decembrie 2011 nr.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. D – transcripţie. Total: 100 de puncte Ministerul Educaţiei 32 Agenţia de Evaluare şi Examinare .cîte 1 p.cîte 1p Pentru fiecare explicaţie corectă .L Răspunsul este incorect . CM – b. . atunci se acordă cu 1p mai puţin. CM – a. Eroare – dăunători.Pot provoca modificări genetice la nivel de ADN sau cromozomi . 1. iar celelalte sunt elemente figurate. reducători 4. provocînd modificări în materialul ereditar etc. Eroare – 4 perechi.0p Pentru fiecare eroare subliniată corect . e. face parte din factorii fizici. corect – descompunători.0p Pentru fiecare răspuns corect . 13 8 p. este proces de copiere a informaţiei genetice de pe molecula de ADN. g.

Sistematica organismelor: virusuri.6 % 9% 8% 100 % Ministerul Educaţiei 33 Agenţia de Evaluare şi Examinare . Însuşiri generale ale organismelor. 4. Sistematica organismelor: animale. Evoluţia organismelor pe Terra.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. Organizarea celulară a organismelor. 6. protiste. Ecologia şi protecţia mediului. bacterii. Total – 91 ore Cunoaştere şi înţelegere 2 itemi 1 item 30 % Aplicare. 2. 2012 Proces-verbal nr. Procese şi sisteme vitale.4 % 15.2 % 10.4 % 10. Ameliorarea organismelor. 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE MATRICEA DE SPECIFICAŢII Profil umanistic Niveluri cognitive Conţinuturi 1. plante. 5.4 % 35. Bazele geneticii. ciuperci. 3. analiză şi sinteză 1 item 1 item 1 item 2 itemi 1 item 1 item 1 item 40 % Rezolvare de probleme/ situaţii de probleme 1 item 1 item 1 item 30 % Total 11. 8 din 21 decembrie 2011 nr. 7.

2011.. Batîr D. Subotin Iu. Biologie: teste (clasele X . Batîr D. 2005. 2.. 7. Biologie. Prut Internaţional. Bernaz-Sicorschi N..... ternaţional. manual pentru clasa a X-a. Ministerul Educaţiei 34 Agenţia de Evaluare şi Examinare . 3. Prut In- 9. 6. Biologie: procese şi sisteme vitale. Prometeu. manual pentru clasa a XI-a.XII). 998 din 23 decembrie 2011 BIOLOGIE BIBLIOGRAFIE 1.. Botnaru O.. Teste pentru examenul de BAC. 2004.. Biologie: procese şi sisteme vitale. Obuh R. Rudic Gh.. Cecoi V. Biologie. Leşanu M. Prut Internaţional. Bîrnaz N. Dencicov L. Chişinău Cartdidact Reclama.. Larionov T.. 4... 8 din 21 decembrie 2011 nr.2002. Rudic Gh. Cartdidact. Leşanu M. 2001. Biologie.manual pentru clasa a XI-a (profil umanist). Grati V. manual pentru clasa a X-a. Chişinău. Chişinau... Lumina. Editura Liceum. 8. Goraş M.. Chişinau. 2001. Biologie. Biologie. Cotruţă M. Dencicov L.. profilurile real şi umanistic. Postolache A.. Şalaru V. Rudic V. Chişinău.2004. Sandu V. Reclama. manual pentru clasa a XII-a. Larionov T. Bernaz-Sicorschi N. Copil V. Rudic Gh.. 2003. Chişinău. Chişinău. Calac E. Prut Internaţional. 2011. Rudic V. Rudic V.. Chişinău. 2012 Proces-verbal nr... Donea V. Chişinău. Perciuleac L. Severin M. Perciuleac L.Aprobată la Comisia Naţională de Examene Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Programa pentru examenul de bacalaureat. manual pentru clasa a XI-a (profil real). Bohanţov E... manual pentru clasa a X-a. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful