Sunteți pe pagina 1din 8

LUCRAREA L1

CONVERTOARE DE M SURARE N REGIM DINAMIC


$1.Chestiuni de studiat.
$ 1.1. Ecua ii de func ionare pentru convertoarele de m surare.
1.2. Comportarea convertoarelor n domeniul timp.
1.2.1. Convertoare de ordinul I
1.2.2. Convertoare de ordinul II
1.3. Comportarea convertoarelor n domeniul frecven .
Determinarea experimental a caracteristicii de frecven
$ 2.Mod de experimentare.
2.1.Regimul dinamic corespunde situa iei n care m rimea aplicat la intrarea unui
mijloc de m surare (MM) este func ie de timp - x(t) - i ca urmare, i m rimea de ie ire este
func ie de timp - y(t). Cunoa terea comport rii n regim dinamic este important att pentru
mijloacele de m surare a m rimilor electrice i neelectrice ct i pentru sistemele destinate
vizualiz ri i m sur rii varia iei n timp a m rimilor.
In procesul de m surare a unei m rimi variabile n timp MM prezint o eroare
dinamic datorat structurii lan ului de m surare i elementelor componente ale
convertoarelor de m surare. Varia iile m rimii de intrare x(t) nu pot fi urm rite instantaneu
de c tre MM datorit iner iilor de tip electric, termic sau electromagnetic i a amortiz -rilor,
iar evolu ia n timp a m rimii de intrare se transmite cu ntrziere la ie ire, uneori cu
deform ri n raport cu caracteristica static de conversie.
Rela ia ntre m rimea de intrare i cea de ie ire este, n general, o ecua ie dife-
ren ial liniar cu coeficien i constan i, de ordin n:
a
d y
dt
a
d y
dt
a
dy
dt
a y x t
n
n
n
n
n
n
o
+ + + +

1
1
1
1
... ( )
Func ie de ordinul n al ecua iei diferen iale, convertoarele de m surare cele mai ntlnite n
structura lan urilor de m surare se clasific astfel:
- convertoare de ordin zero:
a y t x t
o
( ) ( )
- convertoare de ordin I:
a
dy t
dt
a y t x t
o 1
( )
+ ( ) ( )
- convertoare de ordin II: a
d y t
dt
a
dy t
dt
a y t x t
o 2
2
2
1
( ) ( )
( ) ( ) + +
Analiza comport rii n regim dinamic a unui mijloc de m surare se realizeaz n
domeniul timp i n domeniul frecven .
2.2. Criteriile de apreciere a calit ii MM n privin a comport rii n domeniul timp, n
momentul aplic rii la intrare a unei func ii treapt sunt:
- timpul de cre tere - t
cr
- timpul n care semnalul cre te de la 10% la 90% din
valoarea de regim stabilizat (fig.1)
Fig.1. Definirea parametrilor caracteristici n domeniul timp.
- timpul de stabilizare -t
s
- timpul care trece de la aplicarea m rimi de intrare i pn
cnd m rimea de ie ire atinge o valoare care se abate cu mai pu in de o valoare prescris
fa de cea de regim stabilizat;
-constanta de timp - -intervalul de timp dup care semnalul de ie ire atinge 63,2%
din valoarea de regim permanent;
-timpul de ntrziere - t
m
-decalajul de timp al r spunsului fa de intrare;
-supracre terea - - dep irea maxim a valorii de regim permanent a m rimii de
ie ire, la aplicarea func iei treapt la intrare.
$2.2.1. Ecua ia de func ionare pentru convertorul de ordinul I se poate scrie i sub
forma:

dy t
dt
y t Sx t
( )
( ) ( ) +
cu: - constanta de timp, S-sensibilitatea convertorului.
M rimea de ie ire, la aplicarea unei func ii treapt
x t X t ( ) ( )
0
1
, are expresia:
y SX e
t
t

1
]
1
1

0
1
n fig.2. se prezint acest r spuns, sub form adimensional , precum i modul de
determinare a constantei de timp.
$Se va studia convertorul de ordinul I de tip electric. Schema montajului utilizat este
prezentat n fig.3.
Ecua ia specific convertorului este :
RC
du t
dt
u t u t
2
2 1
( )
( ) ( ) +
Se aplic de la un generator de semnal tensiunea u
1
(t) de forma dreptunghiular cu
durata mare a palierului. Se aduc cele dou semnale la intr rile unui osciloscop cu dou
canale. Se m soar parametrii caracteristici (, t
cr
, t
s
).
@Datele se trec n tabelul 2.
Fig. 2.Constanta de timp
Fig.3. Studiul convertorului de ordinul I n
domeniul timp
Tabel 2
R C

calc
= RC
mas
t
cr
t
s
F s s s s
$Constanta de timp se determin n dou moduri:
direct din m surarea cu ajutorul osciloscopului ca fiind timpul n care semnalul de ie ire
atinge 63,2 % din valoarea de regim;
prin calcul, func ie de valorile m surate.
Pornind de la:
y SX e
t
t

_
,

0
1

e
y
SX
t
t

1
0

t y
SX

_
,

ln 1
0
Din valorile m surate , la diferite intervale de timp t , pentru y=u
2
(t) i pentru SX
o
=u
1
(t) se
poate construi graficul din fig.4.
Prin regresie liniar se construie te dreapta de aproximare cea mai probabil :
y = ax + b
a
x y
n
x y
x
n
x
i i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n

_
,

1 1 1
2
1 1
2
1
1
b y ax x y , -valori medii
F2.2.2.Ecua ia de functionare pentru convertorul de ordinul II se poate pune sub
forma:
1 2
0
2
2
2
0

d y t
dt
dy t
dt
y t Sx t
( ) ( )
( ) ( ) + +
unde:
Fig. 4. Mod de determinare a
constantei de timp

0
0
2

a
a
- pulsa ia proprie

a
a a
1
0 2
2
- factor de amortizare
In func ie de valorile factorului de amortizare pot exista trei regimuri de
func ionare (fig.5):
Fig.5. R spunsurile convertorului de ordinul II
-oscilator amortizat <1
-aperiodic critic 1
-aperiodic supraamortizat >1
$Se vor face m sur tori pentru un convertor de ordinul II de tip electric - fig.6
Se aplic de la un generator de semnal tensiunea u
1
(t) de forma dreptunghiular cu
durata mare a palierului. Se aduc cele dou semnale la intr rile unui osciloscop cu dou
canale.
@Datele se trec n tabelul 3.
Tabel 3
Regim R L C

ocalc

calc

calc
t
scalc

omas

mas

mas
t
smas
Fig.6.Schema de montaj pentru
convertorul de ordinul II de tip electric
H F rad/s -- % s rad/s -- % s
$Valori calculate:

0calc

1
LC

calc

R C
L 2

calc
(%)

e
1
2
100

t
scalc

_
,
ln 1
2
0

(= 0,02 sau 0,05).


Valori m surate:
( )
mas
%
max

y y
y
100

unde: y
max
, y


-valoarea maxim , respectiv de regim permanent a m rimii de ie ire.
( )

mas

+

_
,

1
1
100
2
ln
%

0
2
2
1
mas

T
cu T - perioada primei oscila ii
$2.3. Comportarea n domeniul frecven se studiaz cu ajutorul caracteristicii de
frecven :
H j
y
x
( )
cu cele dou componente ale sale:
- caracteristica amplitudine -frecven
H H j ( ) ( )
- caracteristica faz - frecven
( ) arg ( ) H j
Fig.8. Caracteristica de frecven a convertorului de ordin I
Fig.9.Caracteristica de frecven a convertorului de ordinul II
% Se vor face determin ri pentru convertoarele de tip electric prezentate n fig.3 i 6.
Se vor alimenta montajele, de la un generator de semnal, cu tensiuni alternative sinusoidale
u
1
(t) a c ror frecven se variaz . Se citesc la osciloscop valorile maxime pentru tensiunile
de intrare, respectiv de ie ire, precum i defazajul ntre cele dou semnale la fiecare
frecven reglat .
@Datele se trec n tabelul 5.
Tabel 5.
R L C
U
1max
U
2max H() ()
mas
B
mas H()calc ()calc
H F V V - grad Hz - grad
$Rela ii de calcul:
Convertor de ordin I:
H
S
( ) =
+

1
2 2
= (- ) arctg
Observa ie : Banda de frecven B este cuprins ntre

i
= 0
i

s
=
1
, deoarece:
1
1
1
2
1
2
+

( )

s
s
=
Convertorul de ordin II:
H
S
o o
( ) =
-

1 4
2
2
2
2

_
,

1
]
1
1

_
,
+

( ) =

-
arctg
o
o
2
1
2

_
,

Banda de frecven B rezult :


4 2 2
0
4 4 2 2 1 = + +
s
Pentru amortiz ri slabe, caracteristica amplitudine - frecven prezint un maxim dat de
rela ia:

r o
2
= 1 2
3.Intreb ri recapitulative.
3.1. S se scrie ecua iile de func ionare n domeniul timp pentru convertoarele de
ordinul I i II.
3.2. S se ob in prin calcul rela iile ce definesc r spunsul la o excita ie treapt
pentru aceste convertoare.
3.3. Deduce i caracteristica de frecven pentru convertoarele de ordinul I i II.
3.4. Care sunt parametrii caracteristici pentru caracterizarea n domeniul timp a
convertoarelor de m surare?
3.5. Care sunt parametrii ce permit caracterizarea n domeniul frecven a
convertoarelor de m surare?

S-ar putea să vă placă și