P. 1
creanga

creanga

|Views: 614|Likes:
Published by sandi-alex

More info:

Published by: sandi-alex on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR”, TÂRGU-MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIIN E ŞI LITERE

TEZĂ DE DOCTORAT
REZUMAT

CONDUCĂTOR ŞTIIN IFIC: Prof. univ. dr. Cornel MORARU

DOCTORAND: Maria-Laura POP (RUS)

TÂRGU-MUREŞ 2O1O

UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR”, TÂRGU-MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIIN E ŞI LITERE

ION CREANGĂ. ABORDARE SEMANTICĂ A ARTEI NARATIVE
REZUMAT

CONDUCĂTOR ŞTIIN IFIC: Prof. univ. dr. Cornel MORARU

DOCTORAND: Maria-Laura POP (RUS)

TÂRGU-MUREŞ 2O1O

2

Cuprins

Argument .................................................................................................................. 6 I. Preliminarii 1. Considera ii teoretice şi ipoteze de cercetare ...................................................... 13 1.1. Conjunc ii metodologice: critica literară şi analiza semantică ........................ 13 2. Ion Creangă – prozator junimist. Dinspre biografie spre operă .......................... 15 2.1. Receptarea critică a operei lui Ion Creangă ..................................................... 46 3. Stabilirea eşantioanelor de analiză şi descrierea grilei narative .......................... 87 3.1. Gramaticile povestirii (Vl. Propp, A. J. Greimas, Tz. Todorov, Cl. Bremond) ............................................................................................................................. 89 Concluzii ............................................................................................................... 109

II. Arta narativă în opera lui Ion Creangă 1. Toposuri ............................................................................................................ 114 2. Condi ia personajului literar (prototip) ............................................................. 117 2.1. Limbajul „co căresc” – indice al stilului aluziv, ambiguu ............................. 124 2.1.1. Moş Nichifor Co cariul ............................................................................... 133 3. Codul oral (dialogul) ......................................................................................... 136 3.1. Structuri şi strategii în codul oral ................................................................... 139 3.2. Efecte ale oralită ii stilului ............................................................................. 151 Concluzii ............................................................................................................... 159

3

............ Izotopia pe axa semantică [+ /..................................1..spa ial] ................................1......... 239 3... Configurare narativă şi actan i în Inul şi cămeşa .................................. 205 2. 205 2........... 298 3..................... 227 3............................. De la sintaxă la semantică .... Izotopia – generalită i teoretice ................ 267 3...............1.......... Schema narativă greimasiană – aspecte teoretice .....2. 223 2..III..................................................................1............................... 303 IV.... Exterioritate vs univers domestic .1...............................4.....1.2.......1..artist individual” (Vianu) 1..1.......... Seme contextuale ancorate în narativ ... 186 2... Povestea lui Stan Pă itul ............................................................... Izotopia pe axa semantică [+/..................... Aspecte teoretice .......... Universul simbolurilor copilăriei .1.........1......1.............1............................. Atemporal versus temporal: istorie (povestire) versus copilărie.......................................4......................................... Interioritate: jovialul Creangă ... 162 1........... Modelul .................. 186 2........ 300 3......3........... Lumea personajelor ....... cititor sau auditor? ....... Autor vs.................................. 314 4 .............................. 294 3................................................ 266 3.. 189 2. Izotopia pe axa semantică [+/-vizual] .2........ 309 2...................... 234 3............................................................ Izotopia pe axa semantică [+/................ 240 3....1...................... Copilăria – izotopie a spa iului universal ...........................temporal] ....2...3................. Modelul actan ial.........4.........................2. 250 3.............2........2. Analiza sintactico-semantică...................2....................... Distribu ia actan ială în Povestea lui Harap-Alb ... „Zicerile tipice” – însemne ale unui .....................auditiv] ........... Schema narativă în Povestea lui Harap-Alb ..........................................................166 2.........1................4................... 274 3..........................gramatical” .........................2................................pasaje descriptive: amintire ............1..... Roluri narative în Povestea porcului ...........................1............. Analiza semantică: o practică a interpretării de text ......................... Timp universal .....1... Abordarea semantică a artei narative la Ion Creangă 1.... 210 2..................

............................ Studii................. 316 Anexe ........................................................................................... stilistică ...... 338 C................................................. Monografii ... 346 Dic ionare................................................... 342 D.... 334 Bibliografie critică A....................... eseuri critice .....................................Concluzii ......................................... Studii de lingvistică generală.................. naratologie.............................................. Articole din periodice ..... folclor ................................. 351 5 ........................................ 345 E........................................................ 337 B......... poetică.................. Studii de istorie şi teorie literară................................................................................................................................................................... 350 Bibliografie electronică ........................................... 320 Bibliografie Bibliografia operei lui Ion Creangă ........... enciclopedii ...........................................................

Povestea porcului. metode de interpretare decât cele tradi ionale. Vladimir Streinu. Povestea lui Harap-Alb. Povestea lui Stan Pă itul. precum şi considera ii teoretice referitoare la semiotica nara iunii. prin complexitatea sa (şi în ciuda faptului că aceasta a fost scrisă cu peste un secol în urmă). George Călinescu. fără a exista vreo clipă pericolul de a o priva de farmecul şi unicitatea evidente. relevarea rela iilor care există între componentele acestor izotopii prin men ionarea semelor contextuale. spa ială). Vor fi. dar şi eviden ierea componentelor esen iale ale artei sale narative excep ionale. Având în vedere scopul cercetării efectuate. 6 . cât şi una modernă. temporală. În primul caz fundamentul teoretic al investiga iei s-a edificat din studiile unor critici remarcabili precum: Garabet Ibrăileanu. Nicolae Manolescu. s-au impus o serie de considera ii cu privire la receptarea critică a operei lui Creangă. Scopul cercetării noastre îl constituie analiza critică şi semantică a crea iei lui Ion Creangă. pentru a oferi un tablou integral asupra perceperii problemei. cu siguran ă. Numărul în creştere de studii consacrate marelui povestitor îi atestă actualitatea. reunind la rândul ei alte câteva metode. Mircea Scarlat. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. importan a rolurilor narative în poveştile lui Creangă. din dorin a de a nu ne repeta şi întrucât pe acestea le-am considerat ilustrative pentru punctul nostru de vedere: Amintiri din copilărie. Inul şi cămeşa. opera lui Ion Creangă se pretează metodelor de cercetare cele mai diverse. eviden ierea izotopiilor care concură la realizarea unită ii operei lui Creangă (auditivă. continuând să găsească mereu mijloacele de a actualiza crea ia în sine şi pe autorul acesteia.Ne-am propus prin teza de fa ă să analizăm opera lui Ion Creangă dintr-o perspectivă care să îmbine atât modalitatea tradi ională folosită până acum de majoritatea exege ilor crea iei sale. analizele noastre aplicative propriu-zise nu sunt decât pe marginea a cinci dintre scrierile marelui humuleştean. în explicarea sensurilor acestora prin alte mijloace. Actualitatea temei propuse spre studiere rezidă în interesul constant şi sporit manifestat de cercetători din domenii complementare literaturii asupra produc iilor literare. încă mul i cercetători care se vor opri asupra acestei crea ii şi de acum înainte. De altfel. vizuală. Deşi crea ia literară a lui Ion Creangă este redusă cantitativ. Jean Boutière.

Dan Grădinaru. precum Iorgu Iordan. Valeriu Cristea. exerci iul critic contribuie la stabilirea în cadrul semanticii a unei formule adecvate de interpretare. Lucrările care s-au oprit asupra acestei crea ii până în momentul de fa ă şi care se regăsesc în bibliografia cercetării noastre. de contextul avut în vedere. a lingvisticii. 7 . Cornel Regman. în func ie de fiecare analiză în parte. De altfel. Am aplicat în cazul izotopiilor analiza componen ială. semanticii. apar in domeniului criticii literare. raportate la contextul dat. aşadar. ale căror lucrări au contribuit la crearea unui cadru mai larg al cercetării de fa ă. Tohăneanu. Analiza gramaticală (după Tzvetan Todorov) constituie o altă metodă de cercetare aplicată uneia dintre poveştile lui Creangă (Povestea lui Stan Pă itul). a artei sale narative prin prisma unghiurilor de abordare men ionate. a naratologiei. lingvisticii. pentru a eviden ia semele corespunzătoare acestora. Ioan Holban. de principii apar inând criticii literare. Abordarea noastră este una interdisciplinară. a psihanalizei. Diaconu. În cel de al doilea caz ne-am oprit asupra unor nume ale căror principii ne-au oferit punctul de plecare pentru aplica iile noastre: Vladimir Propp (sintagmatica nara iunii). G. semioticii. schema narativă). prin urmare. Noutatea rezidă. într-o măsură mai mare sau mai mică. Vasile Lovinescu. cu accent asupra semanticii.George Munteanu. în timp ce în alta (Povestea porcului) s-a aplicat principiul logicii povestirii (după Claude Bremond). I. Mircea Mo . Mircea A. Tzvetan Todorov (modelul gramatical) şi Claude Bremond (logica povestirii). Algirdas Julien Greimas (modelul actan ial. dar şi critică. Am prezentat pe larg aceste principii în scopul de a contura cât mai bine cadrul în care am inclus aplica iile şi pentru a oferi acestora un suport teoretic cât mai bogat. în actualizarea universului epic al operei lui Creangă. Având sprijinul tuturor acestor studii s-a încercat o pozi ionare clară a principiilor metodologice de analiză atât semantică. a unor lingvişti şi stilisticieni importan i care şi-au orientat aten ia asupra crea iei lui Creangă. precum şi îmbinarea acestora. Abordarea de fa ă ine. naratologiei. Caracterul inovator al tezei vizează în special metoda de cercetare aplicată asupra operei lui Creangă.

Sistemul gramatical al lui Todorov va fi detaliat în capitolul al treilea. modul fundamental de fiin are a operei. A.. cât din motivul de a nu extinde un aspect care este demult cunoscut. Comentariile critice debutează cu articolul lui Nicolae Iorga şi se opresc la studiul lui Mircea Mo . după cum urmează: Preliminarii. Conceptul de .func ie” al lui Propp este adoptat în sensul de entitate logică şi semantică. corespunzând câmpului semantic şi având ca principală dominantă consecutivitatea cauzală şi cronologică. drept manifestarea lor de suprafa ă. am operat cu o expunere mai mult descriptivă decât argumentativă a lucrărilor esen iale în acest domeniu.individual”. În acest sens. cel pu in. Primul capitol con ine considera ii introductive asupra temei abordate şi prezintă ipotezele de cercetare aferente acesteia. iar analizele lui Bremond sunt plasate în cadrul logicii ac iunilor narate şi accentuând asupra proceselor de virtualitate. actualizare şi finalizare. având un caracter general. Greimas. în fond. dacă nu a comentării acestora. 8 . nu din lipsă de spa iu. Pentru că orice analiză a unei opere literare nu se poate face în absen a men ionării celorlal i cercetători care au contribuit la impunerea ei.Teza este structurată pe patru capitole. cu riscul (asumat) de a întreprinde o selec ie a acestora. Abordare semantică a artei narative şi .. Arta narativă a lui Ion Creangă. Receptarea critică reprezintă. Rafinamentul şi prospe imea limbii lui Creangă au constituit noutatea adusă de prozator între junimişti..Zicerile tipice” – însemne ale unui artist . am considerat adecvată introducerea în acest capitol a unei păr i care se referă exclusiv la posteritatea critică a lui Ion Creangă. relevând şi unele aspecte biografice care i-au influen at scrisul. precum şi raportul acesta biografie – operă. Claude Bremond). J. Tzvetan Todorov. Analiza semantică (în principal cea izotopică) a lui Greimas este prezentată ca o analiză de micro-universuri care generează universuri de discurs. Întrucât scrierile lui Ion Creangă au fost cunoscute pentru prima dată în cercul Junimii şi publicate în revista Convorbiri literare. Grila narativă utilizată în analiza crea iei lui Creangă urmează principiile gramaticilor povestirii (Vladimir Propp. am punctat principalele momente ale vie ii literare a scriitorului humuleştean în cadrul acestui cerc.

De altfel.resursele” în cultivarea ineditului ac iunii prin reliefarea umorului..terenul” pentru analizele propriu-zise din capitolul următor. leneşul. repeti iile. prostul. ce vrea adesea să spună locutorul nu se poate reduce la Creangă la o interpretare univocă. Paradoxul. în eleasă drept una dintre func iile esen iale ale echivocului. calamburul. într-o inten ie vădit artistică. care completează aspectele deja expuse în primul capitol. pe disimulare.. mama. autorul care îl creează (în fond. a jovialită ii prin fondul paremiologic cu temelii folclorice. Capitolul al treilea con ine. pe lângă unele repere teoretice necesare. Moş Nichifor Co cariul este nuvela care ilustrează admirabil acest limbaj . 9 . anacolutul. aproape toate purtând emblema unui mesager motivic.. echivocul. Oralitatea stilului lui Creangă îşi găseşte . preotul. dar ridicat la limbaj artistic admirabil. prototipuri precum copilul. ca sursă a ambiguită ii este ilustrat în majoritatea poveştilor. îndepărtându-se de sursa populară anonimă. interjec iile. constituindu-se într-un experiment lingvistic. Structurile şi strategiile codului oral asupra cărora ne-am oprit au fost: anacronia (sub forma analepsei). dar mai ales într-un limbaj pe măsură. prezentul narativ. de unde şi dignoza socială a timpului evocat (sfârşit de secol al XIX-lea). de asemenea. În această parte vor fi amintite toposurile crea iei lui Creangă. îl re-creează prin mijloace proprii de o savoare inimitabilă). prin rostirea frazeologismului de către personaj. Ambiguitatea. care angrenează o serie întreagă de personaje.co căresc”.uneltele” criticii cu cele ale semanticii. parafraza. odată cu el.. compara iile. pregătind . Aceste analize pe text debutează cu aplicarea modelului gramatical al lui construc iile paremiologice.. care nu face altceva decât să individualizeze personajul şi. În aceste condi ii. aluzia sunt o parte dintre mărcile care influen ează limbajul lui Creangă. elipsa. Am pus accentul.Zicerile” lui Creangă conturează un univers spectaculos. omul rău îşi vor face cunoscute inten iile într-un mediu tipic rural.Capitolul al doilea al tezei se axează pe principalele aspecte care eviden iază caracterul individual al artei lui Ion Creangă. analize propriu-zise într-o perspectivă care conjugă . a ironiei şi autoironiei. semioticii şi naratologiei. . topica inversă.

De asemenea. actan ilor li s-au relevat rolurile narative diverse (acea 10 . de glorificare. subiectul şi opozantul este actualizat în acelaşi basm. În Povestea lui Harap-Alb. disjunc ie li se alătură mărci semantice generale care surprind evolu ia lui Harap-Alb şi a celorlalte personaje din basm. fiecare dintre acestea cu propriul rol în desfăşurarea firului narativ. pornind de la prima propozi ie narativă. cu unită ile paradigmatice care func ionează ca organizatori ai povestirii. Chirică) constituie realitatea textului (ceilal i actan i apar drept categorii generice: socrul. Am ales pentru ilustrare Povestea lui Stan Pă itul. nucleul general al povestirii constă în performan a eroului (traiectorie cu urcuşuri şi coborâşuri). În progresia discursului narativ. se ajunge la o gramatică narativă care este bazată pe unitatea profundă a limbajului şi de aici.un după”. precum şi în povestirea intitulată Inul şi cămeşa. Povestea lui Harap-Alb intră în descrierea unei astfel de scheme. predicatele etc. conform căreia. copilul etc). a povestirii în sine. respectiv finală. contract. destinatarul. diversele situa ii narative declanşate de personajele ac iunii. rela iile dintre unită ile minimale ale nara iunii şi raportul lor cu secven ele narative. personajele sunt văzute drept agen i ai mecanismului determinărilor evenimen iale. Reperele teoretice din această parte vizează teoria lui Tzvetan Todorov.Todorov în Povestea lui Stan Pă itul. de unde şi secven ele ini ială. adjuvantul. care poate fi divizată între .. prin relevarea trăsăturilor sintactice ale constituen ilor unei povestiri. probele care intră în alcătuirea poveştii sunt în număr de trei: de calificare. decisivă. Modelul actan ial al lui Greimas.. aplica ie prin care am privit basmul drept o povestire dramatizată definită prin dimensiunea temporală. continuă cu relevarea izotopiilor principale în întreaga crea ie a lui Creangă şi se finalizează cu identificarea simbolurilor izotopiei centrale a copilăriei. Un alt aspect teoretic descrie schema narativă greimasiană. baba. obiectul. care include destinatorul. atributele. Numele proprii (Stan.un înainte” şi .). componentele sintactico-semantice care îi definesc pe Stan şi pe Chirică (a se vedea în acest sens. Activitatea de lectură – interpretare este definitorie în organizarea secven elor narative. Sintagmelor narative de tipul performan ă. în care am punctat.

agen ii şi pacien ii povestirii au fost subclasifica i conform semioticianului francez. trăit bivalent: ca retrăire a trecutului şi ca trăire plenară a prezentului). am subliniat nu numai rolul şi distribu ia actan ilor.multiplicare a func iilor” de care amintea Vl. contribuind la construirea evolu iei referentului. [Auditivul zgomotos] este prezent în ciorovăiala.. Întreaga re ea actan ială este subordonată sensului global al textului: drumul ritualului de ini iere a eroului subiect. în ciuda exprimării . Propp). dondăneala eroilor. Creangă este un prozator înclinat spre muzicalitate. Povestea porcului este textul ales pentru eviden ierea rolurilor narative după modelul logicii povestirii a lui Bremond. Conceptului de izotopie i s-a rezervat o mare pondere în acest capitol. de pildă. când a fost . vădindu-se la el plăcerea de a sonoriza. Cumularea etapelor exprimate de verb şi decuparea fiecărui moment prin intermediul formei verbale reprezintă un surplus informativ. atemporalitatea).auditiv] are ca mărci semantice definitorii [+sonoritate] (care implică participarea activă a auditoriului).. relevându-se cu precădere rela iile pe care ei le între in în cadrul proceselor de virtualitate. sonoritatea care implică note de umor. Izotopia pe axa semantică [+/. În acest sens. [+/-fabulos] (o marcă semantică aflându-şi împlinirea şi în izotopia de la nivel spa ial) ş. în Moş Nichifor Co cariul şi prin referin a temporală ini ială caracterizată prin [-individualizare]: odată.serioase”) etc.a. în diverse impreca ii. cu tot ceea ce implică el.. actualizare şi finalizare.temporal] are în vedere timpul evenimen ial şi timpul scriiturii (cu adăugarea timpului amintirii în cazul Amintirilor din copilărie. [+rememorare]. [+/-subiectiv].. asonan ele ca purtătoare ale acesteia) sau realizări aparte concretizate. [cronologie] (de unde discontinuitatea temporală. În Inul şi cămeşa. blesteme (construc ii care trimit la for a mistuitoare a focului. în context. de la definire până la ilustrarea lui în crea ia lui Creangă pe patru niveluri: auditiv. precum şi diversele mărci semantice de tipul [+/-obiectiv]. cuvintele. ci şi configurarea narativă.. vizual. [+muzicalitate] (a se vedea. de pildă. Izotopia pe axa semantică [+/. Echivocul dintre realitate şi irealitate este marcat. spa ial şi temporal. de pildă. Tot aici sunt identifica i indicii temporali de diverse tipuri care 11 .

[+nostalgie].satul nenumit”). . [metamorfoza]). Izotopia pe axa semantică [+/. Am re inut şi discutat mărcile semantice [imprecis]. odaia. Humuleşti / spa iul . (vezi casa. Gerilă este un caz interesant prin faptul paradoxal că el refuză. iar pe de altă parte la [interioritate].potcovirii puricelui”. [protec ia] etc.contribuie la stabilirea sau. Tot referitor la această izotopie am subliniat prezen a şi importan a unor mărci precum [+/-real] (vezi cetatea Neam ului.joacă” prozatorul (Dar şi sărac ca anul acesta. neprimitor. ca în anul trecut şi ca de când sunt niciodată n-am fost). implicând la rândul ei [rapiditate]. [+detaliere] (una dintre cele mai importante mărci de la acest nivel) etc. de asemenea caracteristicile care numesc copilăria drept timp universal. totuşi. vizualizarea datorită hiperbolizării comice. târgul pot fi şi însemne ale spa iului marcat de [ambiguitate]: lumea este percepută drept un joc în care orice figură este permisă.. [vitalitate]. dimpotrivă.vizual] priveşte pasajele descriptive din crea ia lui Ion Creangă şi antrenează mărci precum [+medita ie]. [Permanen a] ac iunilor este asigurată de prezen a verbelor la imperfect. Distan a implică în Povestea lui Harap-Alb echivalente ale [comunicării]. cea de a doua implică recuren a unor mărci precum [intimitatea].cromatic].. Iarmarocul.. Două aspecte aparte sunt discutate în continuare. Dacă prima .spa ial] presupune pe de o parte raportarea la [exterioritate]. ale [cunoaşterii]. Dintre personajele construite prin vizualizare. la desfiin area cronologiei. Primul îl constituite izotopia [drumului]. iar pe de altă parte 12 . [+verticalitate] şi din nou [+mişcare]. Una dintre mărcile realizate negativ la acest nivel este [. dar uneori şi propice ac iunilor personajului. Dominanta semantică a izotopiei de la acest nivel este [mişcarea] (prezentă în aceeaşi măsură şi la izotopia de la nivel auditiv).degajă” trăsături ale spa iului mai degrabă străin. iar [ciclicitatea] prin prezen a verbelor la gerunziu.. [vag] ataşate limitelor temporale ale ac iunilor poveştilor sau ipostaza ludică a perceperii timpului (să trăiască trei zile cu cea de alaltăieri). marcată pe de o parte ca exterioritate (drum existând ca atare) sau interioritate (având drept coordonate [ini ierea]. De remarcat la acest nivel sunt şi acroba iile temporale cu care se . [promptitudine]. poiana). Izotopia pe axa semantică [+/. [Descriptivul interior] are ca scop fixarea exactă a detaliilor. [+orizontalitate].

în for a lor dramatică. în for a creatoare a epicii.contribu ia” auditorului. o evolu ie în virtutea unor reguli interne. în termenii lui Tohăneanu). Povestea lui Harap-Alb).aventură”.) sau pe [verticală] (ca adâncime: vezi fântâna).împlinită” în jovialitatea scriitorului humuleştean.Zicerile tipice sunt în Creangă mijloacele unui artist individual”. ilustrat în nuvela Moş Nichifor Co cariul. însă. Creangă nu inventează ceva esen ial în poveştile sale. nepotrivite (vezi Fata babei şi fata moşneagului. ci mai degrabă combină. Ultimul capitol constituie. precum şi asupra importan ei analizei semantice în practica interpretării pe text. cu accent pe componenta [ini ierii]. a unor determinări constituite într-un sistem narativ rela ional.. creşterea densită ii esăturii de semnifica ii care informează opera. practic. Aici sunt incluse ilustrări din majoritatea scrierilor. Ultima parte a capitolului vizează exterioritatea marcată de imaginea satului Humuleşti. în hazul de necaz.punte a unei în elegeri tainice”..... plecând de la cuvintele lui Vianu: . Fiorul autenticită ii sale rezidă în special în alchimia verbală a cuvintelor.pe [orizontală] (desfăşurare de suprafa ă: strâmtoare. Ea ilustrează şi faptul că povestitorul nu inventează. Analiza semantică a discursului fantastic a demonstrat organicitatea structurilor acestuia. o modalitate de a concluziona asupra limbajului lui Creangă. precum şi simbolurile copilăriei. o desfăşurare tensionată a ac iunii. Ion Creangă 13 . Ne-am oprit aici şi asupra acelor aspecte care identifică mai degrabă pe ascultătorul lui Creangă decât pe cititorul lui (în elegerea şi interpretarea întâmplărilor depind de rela ia dintre autor şi auditor: subtextul este în mare măsură . Marca [sanc iunii] este aplicată acestei izotopii spa iale când inten iile celui care parcurge drumul sunt necurate. poteci etc. Drumul creează şi amplifică tensiunea epică. Al doilea aspect vizează cronotopul . dar retrăieşte cu ingeniozitate întâmplările povestite. conferindu-i originalitate. în spe ă pe textul lui Creangă. ducând la îmbogă irea mijloacelor de expresie ale creatorului. Această analiză a eviden iat în textul narativ discursul subiacent care îl parcurge. acea . Combină o serie de unită i narative pentru a scoate la iveală o structură unitară. cel care îl individualizează cel mai bine. respectiv interioritatea . Modalitatea în care a combinat.

se realizează fără nicio îndoială. închis şi redeschis o dată cu fiecare interpretare pertinentă. stabilirea unor raporturi esen iale în cadrul textului narativ. Moraru). astfel. Aceasta întrucât . am încercat să găsim şi noi o cheie de interpretare. iar pe de altă parte eviden ierea componentelor structurii textuale a acestui mesaj. care ştie multe despre eroii basmelor. spa ial. de cauzalitate. purtând însemnele unei individualită i creatoare remarcabile. imprimând un stil propriu. analiza critică şi semantică a urmărit pe de o parte. care au fost redate mai mult sau mai pu in explicit. de consecutivitate.aceste unită i a fost una particulară. Posteritatea lui Creangă este un proces continuu. la nivelul limbajului.. personal basmului. Percepând opera lui Creangă drept o . în măsura în care ea există. 14 . raporturi de simultaneitate. Creangă adoptă. atitudinea scriitorului. .. Oprindu-ne. Identificarea în cauză a urmărit. Exerci iul critic nu s-a putut îndepărta de imaginea autorului reflectată în textul nara iei. subliniindu-le func ionalitatea în cadrul unită ii basmului. vizual. în sensul în care complexitatea crea iei lui Creangă trimite spre o multitudine de perspective de interpretare. cât şi asupra metatextului (opera criticilor care au interpretat-o).Inven ia”. le analizează mişcările. în fond. temporal) în scrierile lui Ion Creangă a avut rolul de a identifica în principal acele particularită i de ordin semantic ce caracterizează opera acestuia.în lectura operei sale se poate adopta orice formulă. folosind termenul lui Mircea Tomuş. dar care au contribuit în cea mai mare măsură la explicarea unei construc ii narative unitare. devine caracterolog prin excelen ă. orice metodă de interpretare oricât de nouă. nici teza de fa ă nu reprezintă un punct de vedere finalizat. Semantica izotopiilor aplicată la cele patru niveluri (auditiv.enigmă”.. Analiza semantică a intervenit şi acolo unde se impunea eviden ierea schemelor narative. relevarea mesajului transmis de textul literar. la rândul ei. atât asupra textului în sine (opera lui Creangă). Textul le suportă admirabil” (C. De altfel.

E.. prefa ă şi listă de cuvinte de G. 1890-1892 Opere complete.P. Botez. Bucureşti. Lovinescu. 1940 Opere complete.A.T. Bucureşti.A. Editura Minerva. E.L..T. edi ie îngrijită de G. Bucureşti.. E.S. 1959 Amintiri. Amintiri. 1939 Poveşti. Bucureşti. cu o biografie de Grig. edi ie îngrijită de Liviu Rebreanu. edi ie îngrijită de G.T. Kirileanu. Sadoveanu. I-II. I-III. Bucureşti.P. 1928 (Biblioteca clasicilor români) Opere complete.. Kirileanu.T.L. Bucureşti. cu o prefa ă de A.P. prefa ă.P. Tipografia H. Bucureşti. edi ie îngrijită de Ioan Cre u. Alexandrescu – edi ie princeps.A. Iaşi. Editura Librăriei . introducere de C.L. Goldner. I.L. 1960 Amintiri din copilărie. 1942 Amintiri din copilărie.S. poveşti. prefa ă şi glosar de George Călinescu. Kirileanu. biografie de Gr. edi ie îngrijită de G.. prefa ă şi note de Zoe DumitrescuBuşulenga. precedate de un studiu biografic şi bibliografic de E. Alexandrescu şi cu portretul şi o prefa ă autografă a autorului.L. prefa ă de M.Universala” Alcalay..A. 1953 Opere.S. 1939 Poveşti. Bucureşti. cu o prefa ă şi listă de cuvinte / Ion Creangă. edi ie îngrijită. Kirileanu şi Ilarie Chendi. edi ie revăzută de G.BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIA OPEREI LUI ION CREANGĂ Scrieri. 1932 (Clasicii Români) Opere complecte. Bucureşti. Bucureşti. prefa ă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga.T. Iosif. Kirileanu.S. O. Anecdote şi istorioare.A.P. 1962 (edi ia a 2-a: 1964) 15 . Editura Tineretului. Bucureşti. prefa ă de Alexandru Piru. 1957 Pagini alese. Xenopol. Bucureşti. Bucureşti. D. E. cu o prefa ă de Ilarie Chendi şi Şt. povestiri. Poveşti şi povestiri. 1952 Opere.S. E. I. 1902 Opere complecte.

Povestiri. Bucureşti. I-II. Coresponden ă. Braga. Editura Funda iei Culturale Române. Bucureşti. 1974 Amintiri din copilărie. 1982 (edi ia a II-a. îngrijită şi prefa ată de George Călinescu. 1987 Poveşti. Tohăneanu şi I. prefa ă şi tabel cronologic de Alexandru Piru. Editura Minerva. edi ie îngrijită şi prefa ă de Ion Rotaru. Povestea poveştilor. Funeriu. Bucureşti. prefa ă. Poveşti şi povestiri. postfa ă şi bibliografie de Adrian Isac. edi ie îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş. Editura Minerva. Bucureşti . 1971 Poveşti.I. 1989 Povestea lui Ionică cel Prost (poreclit şi Irimiea). 1990 Povestea lui Harap-Alb.Opere / Oeuvres. Bucureşti. povestiri. Bucureşti. Editura Arania. 1987) Poveşti. Bucureşti. introducere de Iorgu Iordan. Editura Meridiane. Editura Ion Creangă. postfa ă şi bibliografie de Paul Cornea. Editura Minerva. 1978. 1970 Amintiri din copilărie. 1976 Amintiri din copilărie. Editura Minerva. Bucureşti. Bucureşti. edi ie îngrijită de Nedic Lemnaru. bibliografie şi glosar de G. edi ie de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş. Varia. Amintiri din copilărie. Editura Minerva. Editura Roza vânturilor. Bucureşti. Bucureşti. 1985) Poveşti. 1993 Scrieri alese. studiu introductiv de P. povestiri. cuvânt înainte de Domnica Filimon. Anghel. postfa ă şi bibliografie de M. 1963 Poveşti. 1981 (edi ia a II-a. Bucureşti. Bucureşti.1991 Opere. Editura Minerva. amintiri. amintiri. amintiri. Bucureşti. Editura Minerva. 1994 16 . edi ie îngrijită de Anatol Ghermanschi. postfa ă de Mircea Tomuş. Editura Minerva. 1983) Opere. Editura Albatros. Braşov. edi ie îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş. note. 1984) Poveşti şi povestiri. edi ie bilingvă. Amintiri din copilărie. Editura Minerva. povestiri. Bucureşti. 1964 (alte edi ii: 1975. amintiri. edi ie îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş.1972 Poveşti. tabel cronologic. 1977 (edi ia a II-a.

Poveşti. Iaşi. 2007 Scrieri. Bucureşti. Kiriakoff. documentar. Editura Muzeul Literaturii Române. Editura Coresi. edi ie revăzută şi adăugită. Bucureşti. notă introductivă. cu un cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. edi ie critică. Colec ia Manuscriptum. M. 2000 Amintiri din copilărie. comentarii. Institutul European. glosar de Florin Ioni ă. Ion. schi ă biografică. Povestea lui Harap-Alb. Poveşti. Editura Fortuna. 2001 Opere complete. aprecieri critice. Editura Porto-Franco. note. 1990 17 . Iaşi. prefa ă. aprecieri critice şi teme pentru acasă de Ioan Holban. bibliografie. Cuvinte. referin e critice (selec ii).. 2008 BIBLIOGRAFIE CRITICĂ A.I-V. Editura Coresi. Editura Floarea Darurilor. povestiri. 2007 Poveşti. Bucureşti. 1996 Amintiri din copilărie. Via a lui Ion Creangă. introducere de Eugen Simion. bibliografie. Bucureşti. tabel cronologic. glosar de Monica Dună. Editura Univers Enciclopedic. Poveşti. cu ilustra ii de Th. Bucureşti.Amintiri din copilărie. 1997 Amintiri din copilărie. edi ie bibliofilă îngrijită de Ileana Ene. selec ie de texte. Ion Creangă între marii povestitori ai lumii. 1998 Opere. 1978 Bălu. Editura Princeps Edit. bibliografie. Editura Cartea românească. Povestiri. studiu introductiv şi comentarii de I. Gala i. Bucureşti. itinerar biografic şi postfa ă de Daniel Corbu. note. Teatru. prefa ă de Mihai Cimpoi. Zicători. Rostiri. Coresponden ă. Bucureşti. Dună. vol. antologie. 2003 Amintiri din copilărie. Amintiri din copilărie. edi ie îngrijită. glosar de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş. MONOGRAFII Apostolescu. comentarii şi referin e critice de Ion Rotaru. Bucureşti. note şi variante. Editura Minerva.

Ioan. 1976 Oişteanu. Boutière. Editura Dacia. s. Cornel. Editura pentru literatură. Vasile. Editura didactică şi pedagogică. 2004 Munteanu. Poveştile lui Creangă. Editura Elion. Bucureşti. Editura Funda iei Culturale Române. Editura Cartea românească. Povestitorul. 1992 Regman. Editura Litera. 1980 Parascan. Editura Tineretului. 1995 Rezuş. 1964 Cristea. R. Savin. George.. Bucureşti. Petru. Noua interpretare a operei lui Ion Creangă. Iaşi. Mircea. 1968 Caraioan. 1989 Cristea. 1999 Diaconu. Editura Prut Interna ional. Editura pentru literatură. 2006 Petraş. Zoe. Ion Creangă. Bucureşti. 1989 Mo . Editura Cartea românească. 2002 Dumitrescu-Buşulenga. 2001 Bârlea.A. Editura Junimea. Constantin. Ion Creangă – spa iul memoriei. George. Irina. Ion Creangă (via a şi opera). Valeriu. Cluj-Napoca. Bucureşti. Ioan Creangă.Biografie. Ion Creangă. Ion Creangă. Cluj. Editura Allfa. Introducere în opera lui Ion Creangă. 1981 18 . Editura Dacia. Editura Demiurg. Editura Discobol. 2002 Holban. Editura Tineretului. Andrei. edi ie revăzută şi adăugită. Bucureşti. Mit şi adevăr. Bucureşti. Bucureşti. Dan. Măştile inocen ei. Bucureşti. Bucureşti. Ion Creangă. Via a şi opera lui Ion Creangă.a.. Ovidiu. Editura Junimea. 1967 Botnaru. Creangă înainte de Creangă. Bucureşti. Ion Creangă sau pactul cu cititorul. ClujNapoca. Creangă. O biografie a operei. Bucureşti.. Ion Creangă . Sorin Th. Editura Minerva. 1976 Bratu. 2000 Grădinaru. Chişinău. Despre Creangă. Editura Paralela 45. Piteşti. Creangă şi Creanga de aur. Editura Romcartexim. Dic ionarul personajelor lui Creangă. Ion Creangă. Ion Creangă. Cluj-Napoca. Iaşi. 1955 Călinescu. Pompiliu. Mircea.Bertea. Bucureşti. Grădina de dincolo. Bucureşti. Valeriu. Jean. 1984 Lovinescu. Mircea A. Nonconformism şi gratuitate.

în Personalitatea literaturii române. ESEURI CRITICE Amintiri despre Ion Creangă. 1990 Streinu. George. Mircea. Virgil. 1982 Ciobanu. Bucureşti.. I. Însemnări despre proză.. Cluj. Editura pentru literatură. Editura Facla. 1987 Cioculescu. În amintirea lui Creangă. Editura Cartea românească. Creangă: Memoria timpului trecut. Bucureşti. Bucureşti. Editura Via a Românească. Editura Dacia. 1971 Ciopraga. Gala i. 1971 Tanco. Editura Cartea Românească. 1981. Bucureşti. Palingeneza valorilor. Editura Porto-Franco. 1973 Constantinescu. Între imaginar şi fantastic în proza românească. Pompiliu. Scrieri. Ion Creangă. Editura Albatros. povestiri). Vladimir. Bucureşti. 1983 Constantinescu. Constantin. Editura Minerva. I. Timişoara. 1996 B. Bucureşti. Mihail. Streinu. Şerban. Nicolae. Tudor. Lumea transilvană a lui Ion Creangă. Ion Creangă. Vladimir. Editura Junimea. Iaşi. Editura Junimea. 1986 Cheie-Pantea. Postfa ă (la Ion Creangă. Bucureşti. Ion Creangă. Spectacolul lumii. Istoria literaturii române moderne. Editura pentru literatură. Poveşti. Şerban. Constantin. 1989 Trandafir. Teodor. Mircea. Cluj-Napoca. Povestea lui Harap-Alb. Editura Albatros. 1966. pp. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 1967 19 .Sadoveanu. Bucureşti. 1981 Ardeleanu. Editura pentru literatură. Vianu. 1920 Scarlat. Ion Creangă artistul. Posteritatea lui Creangă. Prefa ă la vol. STUDII. Bucureşti. În marginea lui . 193-202 Cioculescu.Moş Nichifor Co cariul”. Antologie şi note de Ion Popescu-Sireteanu. 1966 Braga. 255-275 Călinescu. Editura pentru literatură. Iaşi. Iaşi. pp. Editura Minerva. II. în volumul Varietă i critice. Nicolae.

1966 20 . prefa ă. Editura Albatros. 2006 Dan. Eseuri despre omul din literatură. 1984 Craşoveanu. Editura Recif. note şi bibliografie de Ilie Dan. Oameni cari au fost. Editura Augusta. Garabet. Antologie. Paul. Istoria critică a literaturii române (5 secole de literatură). Nicolae. Bucureşti. 2001 Destinul unui clasic. Timişoara. Editura Vie ii româneşti. 1990 Diaconu. Editura Irco Script. Piteşti. Iaşi. Editura Timpul. Bucureşti. Nicolae. Editura Moldova. Bucureşti. Mircea A. Itinerar printre clasici. tabel cronologic şi bibliografie de Const. Bucureşti. I. Instantanee critice din timpul iluziei. Editura Paralela 45. Confruntări literare. Paşii memoriei (repere în istoria literaturii române). Drobeta-Turnu Severin. prefa ă. Bucureşti.. Editura Cartea Românească. I. Iaşi. Editura pentru literatură. Studii şi articole despre Ion Creangă. Antologie. Cristian. Voluptatea labirintului. 1934 Ivaşcu. Editura Eminescu. studii de istorie literară epoca 1870-1900. Mihai. Iaşi. 2003 Gafi a. Studii literare. Editura Albatros. 1926 Ibrăileanu. Editura pentru literatură. ClujNapoca. 1995 Lovinescu. Bucureşti. Butoiul lui Diogene. Editura Albatros. Garabet. IX. Critice. Editura Eminescu. Alexandru. 2008 Manolescu. Istoria literaturii române contemporane. 1966 Livescu. 1974 Ibrăileanu. Coordonate ale artei povestirii la Ion Creangă. Eugen. 1976 Ion Creangă. Editura Minerva. Scriitori români şi străini. Ciopraga. Bucureşti. 1998 Dobrescu.Cornea. Ion Creangă în conştiin a criticii. Constantin. 2007 Cubleşan. Editura Adevărul. Nicolae. Nicolae. Bucureşti. Bucureşti. Lecturi infidele. 1982 Manolescu. Bucureşti. Bucureşti. Fa a ascunsă a lunii. 1977 Ion Creangă comentat de Gheorghe Mitrache. Mariana. Bucureşti. Editura Tribuna. George. Ilie. 1933 Iorga. 1996 Iorga.

Bucureşti. Al. 1970 Piru. Bucureşti. Editura pentru Literatură.Junimea” din Iaşi. 1965 Negoi escu. Un veac de nemurire: Mihai Eminescu. Universitatea din Timişoara. în Considera ii confortabile. Bucureşti. Editura Minerva. George.Manolescu. pp. Valori clasice. volumul I (1800-1945). Veronica Micle. Dumitru. Constan a. Marin. Editura Minerva. 1977 Mincu. 1989 Petrescu. Bucureşti. George. povestiri. Editura Iriana. V-XXI Piru. Irina. Scurtă istorie a literaturii române. Editura Didactică şi pedagogică. 1967. I. Bucureşti. Studii. Bucureşti. curs pentru uzul studen ilor. Studiu critic. lui Mircea Scarlat. Editura Eminescu. Povestiri). 1993 Moraru. Postfa ă (la Ion Creangă. Bucureşti. I. Creangă. Istoria literaturii române. Editura Cartea Românească. Tg.. 1976 Munteanu. Marin. Posteritatea lui Creangă. Al.Petru Maior”. 1974 Micu. Liviu. Postfa ă la vol. 1991 Panu. II. 1971 Petraş. 1980 Munteanu. Bucureşti. Editura Minerva. Editura Scrisul românesc. Romanul condi iei umane. 2008 Munteanu. Cornel. Nicolae. Bucureşti.. Varia.. Prefa ă la Ion Creangă. Al. Ştefan.. George. A. 1979 Philippide. Biblioteca pentru to i. Bucureşti.. Cluj. I. Al. 114-121 Micu. Periplu. Editura Dacia. Editura Pontica. Poveşti. Bucureşti. 1978 21 . Epoca marilor clasici. Editura Albatros. Repere. Amintiri de la .. amintiri.. Editura Eminescu. pp. 1994 Mincu.-Mureş. De la începuturi până la primul război mondial. 1973 Piru. 1990. 1973 Piru. Istoria literaturii române. Bucureşti. Analize şi sinteze critice. Bucureşti. Universitatea . Răsfoind pe Creangă. Editura Cartea românească. Istoria literaturii române (Marii clasici). Dumitru. Editura Minerva. în M.. Expresia artistică a limbii populare în opera lui Ion Creangă. Ion Creangă. Textualism şi autenticitate. Eminescu. Bucureşti. Editura Cartea Românească.

Bucureşti. Editura Facla. 1965 Vulcănescu. romanul ca personaj al propriului său roman. vol. Opere. Bucureşti. Bucureşti.. Elvira. Editura 100+1 Gramar. Editura Moldova. I. Editura Junimea. Mitul copilăriei. Revizuiri. 1999. Arta prozatorilor români. Roxana. I: În căutarea personajului. în vol. Ion Creangă văzut de genera ia actuală. Tudor. 1992 Rău. Editura 100+1 Gramar. Editura pentru literatură. Vladimir. în Romanul romanului românesc. Ion Creangă. 1973 Tomuş.Amintirile din copilărie” ale lui Ion Creangă şi zeul copil. vol II: Despre identitatea unui gen fără identitate. Editura tineretului. Literatura marilor clasici. Mircea. Clasicii noştri. 1995 Sorescu. Editura Didactică şi Pedagogică. 1996 Pi u. Bucureşti. 1973 Tiutiuca. 2002 Vianu. 1968 Studii despre Ion Creangă. Bucureşti. 1994 Rotaru. Editura Eminescu. Povestiri. Luca. vol. Iaşi. Mircea. prefa ă la Ion Creangă. Editura Didactică şi Pedagogică. Sec iuni literare.I-II. repovestită. Ion. Aurel. Bucureşti. O istorie a literaturii române. 1993 22 . Ion.Pi u. Editura Junimea. 1990 Streinu. Timişoara. Naveta spa ială. Bucureşti. Ion Creangă. Tudor. Iaşi. 2000 Vianu. Mircea. Luca. 2005 Todoran. Editura Funda iei Culturale Române. Bucureşti. 31-52 Tomuş. Poveşti. Scrires. În poveşti cu Ion Creangă. Eugen. Râs şi grotesc în opera lui Ion Creangă. Bucureşti. Editura Funda iei Culturale Române. col. Mircea. Dumitru. Amintiri. eseuri. Editura 100+1 Gramar. secven ă a mitului vârstei de aur: . Editura Albatros. Ultima noapte de dragoste şi întâia noapte de filosofie. Bucureşti. Lumea. Editura Didactică şi Pedagogică. 1971 Simu . Bucureşti. Bucureşti. Carnet critic. Iaşi. Şotii patafizice pe şantierul deconstruc iei. pp. Bucureşti. Editura Minerva. Postfa ă. 2000 Sorohan. 1969 Tomuş. în volumul Studii de literatură română. Romanul romanului românesc.

în Convorbiri literare. în Dacia literară. 36. în Limbă şi literatură. p. Mircea. p. p. 1-6 Bertea. 52. 10-21 Arion. în Tribuna. nr. Victor. 1993. 9 Corbu. 1989. nr. 8 Cre u. p. Posteritatea lui Creangă. Nicolae. 4 23 . 1964. Sadoveanu despre stilul artistic al lui Creangă. p. 14. nr. Ion Creangă – geneza şi structurile operei. nr. pp. 6 Borcilă. nr. 50. în Steaua. 22. în Gazeta literară. 93. pp. pp. ARTICOLE DIN PERIODICE Ardeleanu. XII. Glose la umorul lui Creangă. 45. VIII. 52. 1-7 Cioculescu. 6 Cioculescu. nr. XXII. în Luceafărul. nr. 1989. 6 Cubleşan. Nicolae. 1979. Constantin. Constantin. 8 Bulgăr. Aspecte ale operei. Ion Creangă – povestitorul. Şerban. în Gazeta literară. în România literară. 170. 1965.C. p. 1966. Mircea. 9 Bulgăr. Mircea. nr. 1964. Daniel. 19-22 Crăciun. Farmecul lui Creangă. Creangă şi caracterul dramatic al operei sale. în Luceafărul. în România literară. 1969. XV. 1965. p. în Tribuna. Şerban. p. Gheorghe. 72 (3/2007). Alexandru. Arta limbajului. 52. 1964. în Adevărul literar şi artistic. Poveştile lui Creangă.. pp. 23. nr. XXXIV. nr. 4 Ciopraga. 26. 7 Dima. nr. VIII. Virgil. 51. nr. pp. 4. Gheorghe. Stilul (lui Creangă). 1964. nr. în Tribuna. p. 1987. Ion Creangă în oglinzile paralele şi neparalele ale timpului – 170 de ani de la naştere. nr. Creangă între două structuri verbale. 1987. 52. 3. Spa iul în literatura fantastică. 1. anul XVIII. în Tribuna. 295-302 Ciobanu. nr. Ion Creangă şi energia limbajului. 1998 Bertea. în România literară. Creangă şi structurile epice. Al. p.

în Contemporanul.altfel”. Ponciful .. nr. pp. Constantin. 1999 Parascan. 1964 Parascan. pp. Valori ale repeti iei prin apozi ionare. nr. Condi ia biografiei literare. 233-236 Rus. Dan. 181-188 Pop. 2009. 32-35 Lazăr. în România literară. în Via a românească. XXXIV. 46. 4 (28). Arta lui Creangă. Ioan. Observa ii asupra stilului narativ în poveştile lui I. nr. nr. 41. 8. Lirismul Amintirilor. Victoria. Maria Laura. 51-62 Micu.. Marius. Interjec ia şi onomatopeea în contextul structurii stilistice a limbii române. nr. în Gazeta literară.8. Ion Creangă văzut . în Studii şi cercetări lingvistice. în Convorbiri literare.Junimea”. 4 Mănucă. în Dacia literară.Petru Maior”. Maria Laura. Creangă sau despre re-oralizare. VII. Aspecte ale semanticii poetice în textele . p. 1981. 2. nr. 1978. august 1956. Via a şi opera.-Mureş.. Maria Laura. p. Încălcarea cronologiei şi retardarea nara iunii în . 34. anul X.3. nr. pp.. tom 1. Al. 2004.Holban. 16 Manolescu. 12. în Via a românească. Limba română. seria Philologia. în Analele Universită ii din Timişoara. în Ateneu. 168-176 Ionescu-Ruxăndoiu. Cristian. Modalitate narativă şi structură sintactică în opera lui Ion Creangă. Dumitru. Ion Creangă – magia râsului popular... Editura Universită ii din Oradea. pp. Lingvistică. Stilistică. 1966. 124-132 24 . în Convorbiri literare. Nicolae. nr. Liliana. 1987. nr. 559-562 Jumbei. 12-13 Livescu. Ion Creangă – dinspre biografie spre operă.Poveştilor” lui Ion Creangă. 4. nr. Creangă. nr. nr. XI. pp. Alba-Iulia. în Annales Universitatis Apulensis. Fascicula Limba şi literatura română.. 1998 Metea. 2003. 32. pp.oralită ii” lui I. aprilie. 19. pp. în Analele Universită ii din Oradea. 7 Piru. Constantin.. p. 1986. IX. 1987. 5. Tg. 3..Moş Nichifor Co cariul”. Al. pp. în Studia Universitatis .Amintiri din copilărie”. 24. 51. 1969. în Saeculum. Recitind . Ion Creangă şi . pp. 93-98 Pop. 2007. Philologica.

9 Teodorescu. pp. 1973 Corobca. 6. Roluri narative în . nr. 2009. în Limbă şi literatură. în Studia Universitatis . pp. FOLCLOR Bratu. Liliana. nr. Bucureşti. 52. 51. Seria Philologia. Chişinău. Ipoteze şi ipostaze: pentru o teorie a istoriei literare. nr. Editura Univers. Florin.. Mihail. anul XIX.Petru Maior”. 397-421 Zalis. în Amfiteatru. p. 1964. 299-304 Rus.. 4. Tg. Maria Laura. 117121 Rus. 1989. în Proceedings of the International Conference "European Integration Between Tradition and Modernity". Editura Minerva. Eugeniu. VIII. pp. în Limba română. p. 96.-Mureş. 9 Todoran. 9.. Personajul ca moderator al universului fantastic la Ion Creangă. p. traducere de Nicolae Iliescu. Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă.Povestea porcului” de Ion Creangă. 2009 Rus.-Mureş. Bucureşti. nr. nr. Casa Editorială Demiurg. Iaşi. p. 8. Savin. în Convorbiri literare. în Studia Universitatis .Povestea lui HarapAlb” de Ion Creangă. Personajul în romanul românesc interbelic. p. 2010. 1962. Maria Laura. Berindeanu. Geometria amintirii. Vasile. Bucureşti. 2003 Arvinte. Eugen. Universitatea din Bucureşti. Maria Laura. nr. Probleme de literatură şi estetică. STUDII DE ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ.Petru Maior”. 1982 25 . 152-157 Simion.7. Farmecul rafinamentului (Ion Creangă). în Tribuna. Seria Philologia. 13 D. Paremiologia – nucleu expresiv în opera lui Ion Creangă. Târgu-Mureş. O perspectivă semantică asupra basmului . Henri.Rus. Tg. 1988. Cristian. în Gazeta literară. 11-12. Originalitatea lui Creangă. Maria Laura. Indice de cuvinte şi forme de Alexandrina Ioni ă. Eugen. 2008. nr. Timpul în basmul românesc. 4 Speran ia. 1964. Arta naratorului.. 2008 Bahtin. nr.

STUDII DE LINGVISTICĂ GENERALĂ. Editura Dacia. Bucureşti. Austin. Irina. Editura Univers. Boris. Iaşi. 2008 Simion. traducere de Sorin Pârvu. Editura Univers. I-II. vol. Jean Michel. De la o gramatică narativă către un model de investiga ie textuală. Eseuri despre rela ia creator-operă. Bucureşti. Institutul European. 1982 Iordan. Destinul unei structuri epice. vol. Bucureşti. II. Lectura: un eveniment al cunoaşterii. în româneşte de Rodica Tiniş. Teoria literaturii. Iaşi. Nicolae. 2002 Tomaşevski. Analiza povestirii. Bucureşti. Ion. 1969 Lovinescu. Sanda-Maria. Studii de istoria limbii române literare. Bucureşti. secolul XIX. Probleme de literatură şi estetică. Cluj-Napoca. 1995 26 . Eugen. René. Editura pentru Literatură Universală. Editura Didactică şi pedagogică. Bucureşti. Editura pentru Literatură. 1973 Vlad. Secolul XIX. 1981 Studii de istoria limbii române literare. Françoise. 1973 Simion.Bahtin. Editura Eminescu. Bucureşti. Revaz. Dumitru. Teoria literaturii. Bucureşti. Editura Cartea românească. Funda ia Na ională pentru Ştiin ă şi Artă. Biblioteca Apostrof. 2002 Roşianu. 1972 Wellek. traducere de Nicolae Iliescu. Bucureşti. traducere de Leonida Teodorescu. Warren. vol. Editura Univers.. Teoria literară. Editura Cartea Românească. M. Interpretarea ezoterică a unor basme şi balade româneşti. Teoria literaturii. Repere în dinamica studiilor pe text. Povestirea. Eugen. Întoarcerea autorului. NARATOLOGIE. 1977 Vlad. Genurile biograficului. 1967 E. Stereotipia basmului. 1993 Petraş. Cluj-Napoca. 1969 Tiutiuca. POETICĂ ŞI STILISTICĂ Adam. Editura pentru literatură. Bucureşti. Iorgu. Vasile. 1999 Ardeleanu. Institutul European. Ion. II. Bucureşti.

Maria.-Mureş. Tipografia Universită ii. Timişoara. Tipografia Universită ii. uz intern. traducere de Sorin Pârvu. 2003 Bal. 2007 Ciocârlie. Ioan S. Elena. în Proceedings of the international conference European Integration Between Tradition and Modernity. Tipografia Universită ii. Institutul European. Editura Universită ii . Tratat de semiotică generală. Ion. Naratologia. 111-123 Bremond. 1981 Caiet de semiotică (9). coeziune. Editura Ştiin ifică şi Enciclopedică. Claude. Editura Edmunt. Curs de semantică. Editura Ştiin ifică şi Enciclopedică.. Gaston. traducere de Micaela Slăvescu. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti. 1992 Caiet de semiotică (10). Tg. Pragmatica personajului. 2001 Coteanu. Structuri narative şi semantice. Lumini a. Editura Minerva. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Bucureşti. în Analele Universită ii din Bucureşti. stilistică. Bucureşti. traducere de Anca Giurescu şi Cezar Radu. Semn şi interpretare: o introducere postmodernă în semiologie şi hermeneutică. Aspecte ale repeti iei în limbajul popular. XXVIII (1979). Stilistica func ională a limbii române. Introducere în teoria nara iunii. Editura Universită ii „Babeş-Bolyai”. Logica povestirii. Poetica spa iului. Timişoara. Umberto. Limbajul poeziei populare. 1978 Eco. Introducere la semiologia literaturii. 1992 Cârâc. Semantică şi semiotică. Elena. Corina. Lumini a. Bucureşti. 2001 Codoban. 1973 Coteanu. Wald. Ion. traducere de Irina Bădescu. 1981 Dragoş.Bachelard. Mieke. Editura Paralela 45.-Mureş. 1982 27 . 1994 Carpov. Stil. Timişoara. Iaşi. Aurel. Facultatea de Filologie. Tg.. referen ialitate. Piteşti. 1981 Caiet de semiotică (1). Discurs eseistic.. Bucureşti.Petru Maior”. Brăila. Lucia. Editura Univers. Eseul stănescian – Configurare poetică sau Despre . Bucureşti. edi ia a II-a. p. Coeren ă. limbaj. 1978 Chiorean. 2007 Chiorean. 2008 Berea-Găgeanu.Un ierbivor interior ierbii”. Editura Univers. Editura Dacia.

Eseuri semiotice.. Pierre. Bucureşti. Editura Ex Ponto. Editura Accent.. Editura Univers. A. Dominique. Semantica textului şi problema referin ei nominale. Bucureşti. Proverbul: de la paremiologic la retoric: o abordare lexicosemantică şi pragmatică a proverbului. Bucureşti. Elemente pentru o gramatică narativă. traducere de Raluca-Nicoleta Balatchi. Editura Universită ii „Al. A. 2008 Greimas. Iaşi. O teorie a semioticii. William. Institutul European. Ambiguitatea între mimesis şi poiesis. Limoges. An Introduction to Applied Semiotics. Despre sens. Introducere în stilistica oralită ii. Figurile limbajului. I. 1975 Greimas. traducere. Şapte tipuri de ambiguitate. traducere. traducere de Cezar Radu şi Costin Popescu. Tullio de. Louis. prefa ă şi note Antonia Constantinescu. 2004 Maingueneau. Editura Ştiin ifică. 1981 Fontanier. 1978 Merlan. Cluj-Napoca. 1988 Munteanu. Bucureşti. 1998 Milaş. Institutul European. Bucureşti. Discontinuitatea. Bucureşti. Ini iere în semiotica generală. Oana Aurelia. Sintaxa şi semantica – pragmatica limbii române vorbite. Florica. Presses de l'Université de Limoges. Editura Ştiin ifică şi Enciclopedică. Stilistica limbii române. J. Iaşi. text tradus şi prefa at de Maria Carpov. Tools for Text and Image Analysis. Cuza”. 1977 Gencărău. 1975 Hébert. Iorgu. Introducere în semantică. Mihaela. Constantin. Bucureşti. 2005 Hrubaru. translated from French by Julie Tabler. Editura Meridiane. 2006 28 . Editura Univers. traducere şi cuvânt înainte de Marina Mureşan Ionescu. 2007 Mauro. J.Eco. Jean-Marie. Editura Universită ii din Oradea. Iaşi. Editura Univers. Pragmatica pentru discursul literar: enun area literară. în româneşte de Anca Giurescu. 1975 Klinkenberg. Editura Ştiin ifică şi Enciclopedică. 2003 Empson. Aurelia. Bucureşti. Editura Univers. Umberto. Constan a. prefa ă şi note de Ileana Verzea. 2000 Iordan.

Babeş-Bolyai”. Tipografia Universită ii . Em. Editura Univers. dimensiune esen ială a textului. Carmen Vlad. societate. Stilul artistic al lui I. sub redac ia prof. I. 1975 29 . Iaşi. în româneşte de Radu Nicolau. Editura Univers.. I.. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Solomon Marcus. Daniela. Marcus. Bucureşti. Editura Ştiin ifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Rochia de moar. Iaşi. 2000 Vrabie. Rădăcinile istorice ale basmului fantastic. O poetică a atmosferei.I.. dr. Semiotica criticii literare. 1981 Semiotica folclorului. 1989 Propp. 1970 Propp. Gramatica Decameronului. semiotică. I.. traducere şi studiu introductiv de Paul Miclău. Institutul European. Sensul. Tzvetan. traducere de Radu Nicolau. Bucureşti. Elemente de teorie semantică a limbilor naturale. Bucureşti. 1970 Vlad. Editura Ştiin ifică şi Enciclopedică. 1975 Tohăneanu.. 1994 Vlad. mentalită i: o perspectivă de filosofie a limbajului. Mariana. Textul-aisberg. 1999 Semantică şi semiotică. Editura Univers. Creangă. Editura Ştiin ifică. 2005 Ne . Coteanu şi prof. Bucureşti. G. Casa Căr ii de Ştiin ă. Morfologia basmului. Bucureşti. 1975 Semiotică şi poetică (3). Poetica. sub redac ia acad. Editura Academiei Republicii Socialiste România.Ne . Editura Univers. V. V. Bucureşti. Structura poetică a basmului. Bucureşti. Cluj-Napoca. Semnifica ie şi comunicare în lumea contemporană. Lingvistică generală. Carmen. coord. cultură. 1985 Todorov. Carmen. Institutul European. Lucia Wald. 1973 Roven a-Frumuşani. Carmen. Cluj-Napoca. Editura Dacia. 1969 Vasiliu. Editura Politică. Mariana. Text şi textualitate. Cluj-Napoca. Editura Academiei. Gheorghe. Semiotică. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1982 Vlad. 1987 Solomon.

Editura Babel. Iaşi. Reboul Anne. traducere de Sorin Pârvu. traducere de Elena Dragoş. traducere de Lumini a Cosma. Georges Boulakia. Pană Dindelegan. Mihaela Pop. Editura Ştiin ifică. Tzvetan Todorov). Editura Echinox. Dic ionarul figurilor de stil. vol. 1996 Enciclopedie de filosofie şi ştiin e umane. Bucureşti. Marina Păunescu. vol. Angela. 2000 Bidu-Vrănceanu. Gh. Oswald. Hanibal Stănciulescu. Casa Căr ii de Ştiin ă. Florin Frunză. Dominique Bassano. Liliana. Ionescu-Ruxăndoiu. Carmen Vlad. Editura All Educational. ENCICLOPEDII: Dic ionar analitic de opere literare româneşti. Institutul European. Călăraşu. Jacques. Dic ionar enciclopedic de pragmatică. Editura Albatros. IV (Q-Z) coordonare şi revizie ştiin ifică: Ion Pop. 2001 Dragomirescu. Bucureşti. Schaeffer. Viorel Vişan. Mancaş. Liana Pop. 2004 Moeschler. Jean-Marie. Gerald. Dic ionar de naratologie. Gabriela. Noul dic ionar enciclopedic al ştiin elor limbajului (în colaborare cu Marielle Abroux. I (A-D). Anca Dumitru.. Philipe Roussin. 1995 Ducrot. Radu Gâdei. ClujNapoca. 2004 30 . Michel de Fornel. Bucureşti. coord. Bucureşti. III (M-P). Cluj. Editura Nemira. Sabin Totu.DIC IONARE. Ligia Florea. vol. Ştefan Oltean. Bucureşti. Mircea Zaciu. Cristina. 2000-2003 Dic ionarul esen ial al scriitorilor români. Dorina Roman. Mihaela. N. Cornel Mihai Ionescu. Dic ionar de ştiin e ale limbii. 1999 Prince. traducere de Anca Măgureanu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->