P. 1
Gorj

Gorj

|Views: 1,112|Likes:

More info:

Published by: Grecu Ionut-Valentin on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • CAPITOLUL II. FISA JUDETULUI GORJ
 • 2.1. ECHIPAREA TERITORIALĂ
 • 2.2. POPULATIA
 • 2.3. INVATAMANT
 • 2.4. CULTURA SI ARTA
 • 2.5. OCROTIREA SANATATII
 • 2.6. SITUTIA ECONOMICA
 • 2.7. INDUSTRIA
 • 2.8. AGRICULTURA
 • 2.9. INVESTITII - CONSTRUCTII
 • 2.10. POSTA SI TELECOMUNICATII
 • 2.11. TURISMUL
 • CAPITOLUL III. FIŞA MUNICIPIULUI TG-JIU
 • 3.1. AMPLASAMENT
 • 3.2. SUPRAFA Ă. POPULA IE. VECINI
 • 3.3. RELIEFUL
 • 3.4. OCUPA IA PRINCIPALĂ A POPULA IEI
 • 3.5. SOCIETĂ I COMERCIALE
 • 3.6. INDUSTRIA IN TG-JIU
 • 3.7. AGRICULTURA
 • 3.8 EXPLOATAREA FORESTIERĂ
 • 3.9 CERCETAREA ŞTIIN IFICĂ
 • 3.10. TURISMUL
 • 3.11. URBANIZAREA SI DOTAREA
 • 3.12. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ
 • 3.13. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
 • 3.14. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
 • 3.15. ALTE UTILITĂ I ALE MUNICIPIULUI TG-JIU
 • 3.16. SISTEMUL FINANCIAR – BANCAR
 • 3.17. SOCIETĂ I DE ASIGURARE
 • 3.18. ACTIVITATEA SPITALICEASCĂ SI FARMACEUTICĂ
 • 3.19. CAMERA DE COMER SI INDUSTRIE GORJ
 • 3.20. SALARIA I
 • 3.21. MODUL DE FOLOSIN Ă A TERENURILOR
 • 3.22. ÎNVĂ ĂMÂNTUL
 • 3.23. CULTURA
 • 3.24. TRANSPORTURILE
 • 3.25.OPORTUNITÃTI DE AFACERI
 • 3.26. HARTA MUNICIPIULUI TG-JIU
 • CAPITOLUL IV. ORAŞELE JUDE ULUI GORJ
 • 4.1. ORAŞUL BUMBESTI –JIU
 • 4.2. ORAŞUL MĂTĂSARI
 • 4.3. ORAŞUL MOTRU
 • 4.4. ORAŞUL NOVACI
 • 4.5. ORAŞUL ROVINARI
 • 4.6. ORAŞUL TG-CĂRBUNEŞTI
 • 5.3. COMUNA ARCANI
 • 5.4. COMUNA BAIA DE FIER
 • 5.5. COMUNA BĂLĂNEŞTI
 • 5.7. COMUNA BĂRBĂTEŞTI
 • 5.13. COMUNA BUSTUCHIN
 • 5.16. COMUNA CĂTUNELE
 • 5.19. COMUNA CRUŞE
 • 5.20. COMUNA DANCIULESTI
 • 5.21. COMUNA DĂNEŞTI
 • 5.24. COMUNA FĂRCĂŞEŞTI
 • 5.29. COMUNA JUPANESTI
 • 5.33. COMUNA MĂTĂSARI
 • 3.34. COMUNA MUŞETEŞTI
 • 5.35. COMUNA NEGOMIR
 • 5.37. COMUNA PEŞTIŞANI
 • 5.38. COMUNA PLOPŞORU
 • 5.39. COMUNA POLOVRAGI
 • 5.40. COMUNA PRIGORIA
 • 5.41. COMUNA ROŞIA DE AMARADIA
 • 5.44. COMUNA SAMARINESTI
 • 5.47. COMUNA SCOAR A
 • 5.48.COMUNA SLIVILESTI
 • 5.49. COMUNA STĂNEŞTI
 • 5.50. COMUNA STEJARI
 • 5.51. COMUNA STOINA
 • 5.53. COMUNA TISMANA
 • 5.55. COMUNA TURCENI
 • 5.56. COMUNA TURCINEŞTI
 • 5.57. COMUNA URDARI
 • 5.58.COMUNA VĂGIULEŞTI
 • 5.59. COMUNA VLADIMIR

Consultan ă in afaceri si management

Centrul de informare, documentare managementul afacerilor mici si mijlocii

si ini iere

in

proiect nr. RO 0007.02.01.01.2097-finan at in cadrul programului PHARE 2000 Coeziune Economică si Socială

MONOGRAFIA SOCIO – ECONOMICĂ A JUDE ULUI GORJ

Studiul a fost realizat in cadrul Centrului de informare, documentare si ini iere in managementul afacerilor mici si mijlocii- Consulting Company - proiect RO 0007.02.01.01.2097-finan at in cadrul programului PHARE 2000 Coeziune Economică si Socială utilizându-se tehnologia de editare prin risographiere 1

Coordonatori studiu: Ec. Ciobanu Emanoil Ec. Văduva Constantin

Responsabil studiu: Ec. Tomescu Emil Culegere, actualizare date si informa ii: Ec. Truşcă Diana Ec. Văduva Elena Consilier juridic Măru ă Constantin Consilier juridic Băloi Cosmin Tehnoredactare, editare – multiplicare RISOGRAPH Colac Lucia FOTO: Ec. Truşcă Alin

Tg* Tg-Jiu - 2003 *
Acest studiu a fost realizat cu asisten ă din partea Comunită ii Europene. Punctele de vedere exprimate apar in S.C. Consulting V Company S.R.L. si de aceea nu pot fi considerate ca reflectând opinia oficială a Comunită ii Europene

2

INTRODUCERE

Studiul MONOGRAFIA SOCIO – ECONOMICĂ A JUDE ULUI GORJ, realizată de colectivul S.C. CONSULTING V COMPANY S.R.L., in parteneriat cu Camera de Comer si Industrie a jude ului Gorj , este o lucrare ce prezintă jude ul Gorj in dinamica sa pe perioada 2001 – 2002, prin prisma unor indicatori macro economici. Lucrarea se doreşte a avea aplicabilitate practică, prin furnizarea unor informa ii pertinente privind mediul de afaceri. Culegerea de date a presupus o muncă enormă, sau efectuat deplasări in cea mai mare parte a localită ilor din jude , la agen i economici, autorită i locale, institu ii publice. Paginile publicitare apar in in exclusivitate agen ilor economici, existând acordul scris de publicare. Prin contribu ia deosebită a Camerei de Comer si Industrie a Jude ului Gorj, studiul con ine un fascicul distinct: “TOPUL FIRMELOR JUDE ULUI GORJ – 2002”. De asemenea, colectivul S.C. CONSULTING V COMPANY S.R.L., fiind prin excelen ă societate de consultan ă in afaceri si management, specializată in prestarea de servicii profesionale a redactat in cadrul proiectului “Ghidul întreprinzătorului sau cum să demarezi propria afacere”, deosebit de util , apreciem noi tuturor persoanelor ce doresc să acceadă la statutul de întreprinzător. Dorim să mul umim in mod deosebit tuturor celor care au în eles misiunea noastră si ne-au sprijinit in redactarea prezentului studiu: reprezentan i ai institu iilor publice, manageri si in mod deosebit domnului director de la Direc ia de Statistică - dr.ec. Gheorghe Popescu, domnului preşedinte al Camerei de Comer si Industrie a jude ului Gorj – ing. Viorel David, dar si altor zeci de persoane contactate care au făcut posibil apari ia acestui studiu. “MONOGRAFIA SOCIO – ECONOMICĂ A JUDE ULUI GORJ” are 5 capitole principale, la care se adaugă 3 sec iuni cu informa ii utile, legate de mediul de afaceri si activitatea managerială. CAPITOLUL I. JUDE UL GORJ – PREZENTARE GENERALĂ , in acest capitol se descriu pe larg caracteristicile geografice, administrative, flora si fauna jude ului.
CAPITOLUL II. FIŞA JUDE ULUI GORJ – Analiza se adânceşte si mai mult, descriindu-se infrastructura, popula ia si gradul de ocupare, institu ii culturale, situa ia economică, descriindu-se pe scurt principalii agen i economici.

3

CAPITOLUL III. – FIŞA MUNICIPIULUI TG-JIU – Reşedin ă de jude , se alocă un capitol distinct, reluând analiza prin prisma indicatorilor de la capitolul precedent. CAPITOLUL IV. – ORAŞELE JUDE ULUI GORJ – Analiza se fragmentează, conform algoritmului din capitolele precedente pe principalele oraşe (Bumbeşti – Jiu, Mătăsari, Motru, Novaci, Rovinari, Tg-Cărbuneşti). CAPITOLUL V. – COMUNELE JUDE ULUI GORJ – Pentru 59 de comune s-a întocmit fişa fiecărei localită i, cu informa ii pertinente privind suprafa a, popula ia, for a de muncă, învă ământ, cultură, ocrotirea sănătă ii, agricultură, etc. SEC IUNEA I – Ghidul întreprinzătorului sau cum să demarezi propria afacere - reprezintă un ghid practic pentru orice întreprinzător, orientându-l de la înfiin are - autorizare, până la ob inerea de finan ări – con inând inclusiv macheta unui plan de afaceri. SEC IUNEA II – Topul firmelor jude ului Gorj , întocmit de Camera de Comer si Industrie a Jude ului Gorj, con ine informa ii utile, date de contact privind firmele de top, la nivelul anului 2002 – in toate domeniile de activitate. SEC IUNEA III – Adrese utile – Con ine mai mult decât necesare oricărui întreprinzător- date de contact ale institu iilor publice, primării, bănci comerciale. Sperând ca acest studiu să fie de un real folos tuturor întreprinzătorilor ce doresc să investească in jude ul Gorj, dar si altor utilizatori , recomandăm cu căldură parcurgerea acesteia. Dacă aceste informa ii nu sunt suficiente, colectivul de consultan i ai S.C. CONSULTING COMPANY vă aşteaptă, pentru ca împreună să realizăm un mediu de afaceri benefic tuturor ! Colectivul de lucru,

4

CUPRINS
CAPITOLUL I. JUDETUL GORJ - PREZENTARE GENERALA CAPITOLUL II. FISA JUDETULUI GORJ 2.1. ECHIPAREA TERITORIALĂ 2.2. POPULATIA 2.3. INVATAMANT 2.4. CULTURA SI ARTA 2.5. OCROTIREA SANATATII 2.6. SITUTIA ECONOMICA 2.7. INDUSTRIA 2.8. AGRICULTURA 2.9. INVESTITII – CONSTRUCTII 2.10. POSTA SI TELECOMUNICATII 2.11. TURISMUL CAPITOLUL III. FIŞA MUNICIPIULUI TG-JIU 3.1. AMPLASAMENT 3.2. SUPRAFA Ă. POPULA IE. VECINI. 3.3. RELIEFUL 3.4. OCUPA IA PRINCIPALĂ A POPULA IEI 3.5. SOCIETĂ I COMERCIALE 3.6. INDUSTRIA IN TG-JIU 3.7. AGRICULTURA 3.8 EXPLOATAREA FORESTIERĂ 3.9 CERCETAREA ŞTIIN IFICĂ 3.10. TURISMUL 3.11. URBANIZAREA SI DOTAREA 3.12. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ 3.13. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 3.14. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 3.15. ALTE UTILITĂ I ALE MUNICIPIULUI TG-JIU 3.16. SISTEMUL FINANCIAR – BANCAR 3.17. SOCIETĂ I DE ASIGURARE 3.18. ACTIVITATEA SPITALICEASCĂ SI FARMACEUTICĂ 3.19. CAMERA DE COMER SI INDUSTRIE GORJ 3.20. SALARIA I 3.21. MODUL DE FOLOSIN Ă A TERENURILOR 3.22. ÎNVĂ ĂMÂNTUL 3.23. CULTURA 3.24. TRANSPORTURILE 3.25.OPORTUNITÃTI DE AFACERI 3.26. HARTA MUNICIPIULUI TG-JIU 8 12 12 16 25 29 34 36 37 46 51 54 55 61 61 63 64 64 64 64 69 71 72 73 74 75 75 75 76 76 77 77 77 82 82 83 83 87 88 89

5

CAPITOLUL IV. ORAŞELE JUDE ULUI GORJ 4.1. ORAŞUL BUMBESTI –JIU 4.2. ORAŞUL MĂTĂSARI 4.3. ORAŞUL MOTRU 4.4. ORAŞUL NOVACI 4.5. ORAŞUL ROVINARI 4.6. ORAŞUL TG-CĂRBUNEŞTI CAPITOLUL V. COMUNELE JUDE ULUI GORJ 5.1. COMUNA ALBENI 5.2. COMUNA ALIMPEŞTI 5.3. COMUNA ARCANI 5.4. COMUNA BAIA DE FIER 5.5. COMUNA BĂLĂNEŞTI 5.6. COMUNA BALESTI 5.7. COMUNA BĂRBĂTEŞTI 5.8. COMUNA BENGEŞTI CIOCADIA 5.9. COMUNA BERLESTI 5.10. COMUNA BOLBOŞI 5.11. COMUNA BORĂSCU 5.12. COMUNA BUMBEŞTI PI IC 5.13. COMUNA BUSTUCHIN 5.14. COMUNA CALNIC 5.15. COMUNA CĂPRENI 5.16. COMUNA CĂTUNELE 5.17. COMUNA CIUPERCENI 5.18. COMUNA CRASNA 5.19. COMUNA CRUŞE 5.20. COMUNA DANCIULESTI 5.21. COMUNA DĂNEŞTI 5.22. COMUNA DRAGOTESTI 5.23. COMUNA DRAGUTESTI 5.24. COMUNA FĂRCĂŞEŞTI 5.25. COMUNA GLOGOVA 5.26. COMUNA GODINESTI 5.27. COMUNA HUREZANI 5.28. COMUNA IONEŞTI 5.29. COMUNA JUPANESTI 5.30. COMUNA LELEŞTI 5.31. COMUNA LICURICI

90 90 98 102 106 110 114 120 120 123 127 130 135 139 142 146 149 152 155 158 161 165 168 171 174 178 181 184 187 191 194 198 202 205 208
211

214 217 221

6

5.32. COMUNA LOGRESTI 5.33. COMUNA MĂTĂSARI 3.34. COMUNA MUŞETEŞTI 5.35. COMUNA NEGOMIR 5.36. COMUNA PADEŞ 5.37. COMUNA PEŞTIŞANI 5.38. COMUNA PLOPŞORU 5.39. COMUNA POLOVRAGI 5.40. COMUNA PRIGORIA 5.41. COMUNA ROŞIA DE AMARADIA 5.42. COMUNA RUNCU 5.43. COMUNA SĂCELU 5.44. COMUNA SAMARINESTI 5.45. COMUNA SĂULEŞTI 5.46. COMUNA TRANSPORT 5.47. COMUNA SCOAR A 5.48.COMUNA SLIVILESTI 5.49. COMUNA STĂNEŞTI 5.50. COMUNA STEJARI 5.51. COMUNA STOINA 5.52. COMUNA TELEŞTI 5.53. COMUNA TISMANA 5.54. COMUNA TURBUREA 5.55. COMUNA TURCENI 5.56. COMUNA TURCINEŞTI 5.57. COMUNA URDARI 5.58.COMUNA VĂGIULEŞTI 5.59. COMUNA VLADIMIR GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI SAU CUM SĂ DEMAREZI PROPRIA AFACERE TOPUL FIRMELOR JUDETULUI GORJ ADRESE UTILE

224 226 230 233 236 239 243 246 249 252 256 260 263 266 269 272 275 278 281 284 288 291 297 300 304 307 311 314 318 399 417

7

CAPITOLUL I. JUDETUL GORJ PREZENTARE GENERALA

Izvoarele istorice atesta ca inca din paleoliticul mijlociu purtatorii culturii musteriene si-au gasit adapost in pesterile locului, osemintele lor fiind scoase la iveala de arheologi si speologi la Baia de Fier si Brosteni. Asezarile de la Transport, Balesti, Crasna, Vladimir, Runcu, Telesti stau marturie locuirii judetului in epoca neolitica si cea a bronzului. Prima unitate administrativ-teritoriala atestata documentar pe actualul teritoriu al judetului a fost judetul Jales. Din aceeasi data sunt consemnate si localitatile Tismana si Dabaceni, ultima fosta resedinta a judetului. Sub numele de Gorjiu (de la cuvintele slave “gora” si “jil”, romaneste: ”munte” si “Jiu”) Judetul Gorj este situat in partea de sud-vest a tarii, in nordul Olteniei, pe cursul mijlociu al Jiului, fiind delimitat la nord de paralela de 45°58′ latitudine nordica, ce trece in apropiere de localitatea Tantareni. Limita estica se afla in apropierea localitatilor Alimpesti si Polovragi, pe langa care trece meridianul de 23°39′ longitudine estica, iar limita vestica este reprezentata de varful Dobru din Muntii Godeanu, situat pe meridianul de 22°6′ longitudine estica. Paralela de 45° strabate teritoriul judetului prin partea de sud a resedintei acestuia, municipiul Tg-Jiu. Organizarea administrativa include 2 municipii: Tg-Jiu si Motru, 5 orase: Rovinari, Tg-Carbunesti, Bumbesti-Jiu, Novaci, Ticleni, 63 comune si 414 sate. Cadrul natural include 3 mari unitati fizico – geografice: Carpatii Meridionali, formati din versantii sudici ai muntilor Godeanu, Valcan si Parang, cu

8

Bran si depresiuni: Polovragi. Mogos. care aduna apele mai multor afluenti: Sadu . custuri. scumpia. varful Parangu Mare) si cu urme ale glaciatiei cuaternare (circuri. Targu Jiu-Campu Mare.2°C. liliacul salbatic. apartinand Podisului Getic. morene). Exceptie fac extremitatile NE si NV ale judetului. Subcarpatii Getici. Stroiesti. Hedera helix. 753 mm in depresiuni. 6°C in zona dealurilor inalte.519 . lacuri glaciare. In padurile de quecinee intalnim elemente termifile:mojgreanul.200 mm pe culmile montane. Pe stancariile calcaroase din Muntii Valcan si Mehedinti apar elemente floristice de climat cald ca: alunul turcesc. Mija si antropice: Cerna. Flora se compune din peste 2000 de specii de plante de tip submediteranean. S si V . Numeroase lacuri naturale: Calcescu. 3°C in depresiuni si 0°C pe muntii inalti.000 m (altitudine maxima : 2. Clima temperat-continentala de deal. Ceauru. Zona padurilor de foioase ocupa in sudul judetului dealurile dintre Gilort si Jiu si inaltimile de peste 200 m. constand in paduri de cer si garnita. Reteaua hidrografica apartine in majoritate unui singur bazin colector. Tismana. situati intre Motru si Oltet constituiti din mai multe aliniamente de dealuri. ghimpele. Amaradia s. mai importante: Sacelu. Motru.a. cu temperaturi medii anuale de 10. Novaci. dealurile colinare situate in partea sudica. precipitatiile medii anuale sunt repartizate neuniform : 585 mm in S. cu 190 de zile fara inghet. curpenul de padure. Gilort. fag si gorun. pontic. de pe o suprafata de peste 10 mii mp. care sunt drenate de cursurile superioare ale Oltetului si Cernei. balcanic si balcano-dacic. Jiltu. Flora si fauna judetului este variata. in depresiuni. vanturi predominante dinspre N. Slaveiu .altitudini ce depasesc frecvent 2. Jiul. in lunca Jiului. 925 mm in zona dealurilor subcarpatice si peste 1. In valea Sohodolului de Runcu se intalnesc si mici palcuri de pin negru. 9 .

scorpionul. Lumea animala ce populeaza padurile de foioase este reprezentata prin cerb. pisica salbatica. ocupatia principala este cresterea animalelor. 7 societati cu 10 . a pomilor fructiferi. a vitei de vie. iar pe calcare pajisti de stancarie. Ocupatia populatiei se diferentiaza in functie de pozitia in teritoriu a asezarilor si exploatarea resurselor naturale. mistret. In municipiul Tg-Jiu. alaturi de care traieste endemismul carpatic. in care sunt dezvoltate cele mai importante ramuri economice si servicii din toate domeniile.iar la poalele Muntilor Valcan se dezvolta paduri de castan brun. vipera cu corn. 13 societati comerciale cu capital de stat. iarba vantului. In centrele urbane. lucreaza un numar mare de salariati. jder. caprior. cocos de munte. cerb lopatar. cultura pomilor fructiferi. iar in lungul vailor cultura legumelorsi zarzavaturilor. In etajul subalpin si alpin intalnim: capra neagra. Etajul padurilor de molid ocupa suprafete foarte restranse pe versantii sudici ai Muntilor Parang. ras. broasca testoasa de uscat. veverita. alunar. Turceni si microcentralele de pe raul Gilort. In zonele de munte apar pajisti cu paius rosu. In centrele de exploatare a carbunelui si petrolului o parte din locuitori lucreaza ca mineri si sondori sau ca muncitori la termocentralele Rogojelu. urs. Pe teritoriul judetului Gorj isi desfasurau activitatea la 1 ianuarie 2003: o Companie Nationala. a cerealelor si lucrul la exploatarile forestiere in zona montana. cultura cerealelor. Astfel. in functie de structura lor economica. la contactul culoarului depresionar cu muntii. Susita Seaca. In Subcarpati si Podisul Getic se intensifica cresterea animalelor. populatia este ocupata in diferite ramuri de productie si servicii. Etajele subalpin si alpin caracterizeaza extremitatea nordica a judetului ce depaseste 1900 m atat in Parang cat si in Muntii Godeanu. colonizat in bazinul Tismanei. fiind alcatuit din paduri de brad si molid.

cuprinzand agricultura. incluzand serviciile si turismul. cu activitati in diferite industrii prelucratoare si cel tertiar. 11 . Numarul intreprinzatorilor particulari la sfarsitul anului 2002 era de 4307. industria extractiva. de la cel primar. de stat si privat.capital mixt. Agentii economici inregistrati pe raza judetului isi desfasoara activitatea in domenii acoperind toate sectoarele economice. 7390 societati comerciale cu capital privat si 127 organizatii cooperatiste. iar 1075 persoane desfasurau profesii liberale. cel secundar. din care 1050 asociatii familiale si 3257 persoane fizice independente.

0 %). in 12 . din care 68. Tg-Jiu. ponderea cea mai mare.1. cu imbracaminti asfaltice usoare. lungime totala simpla a conductelor de canalizare. dintre care 7 municipii si orase. Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor era la inceputul anului de 20786 mii mc pe ansamblul judetului Gorj.9 km. Reteaua de apa potabila deservea la nivelul judetului un numar de 71 localitati.8 % municipiului Tg-Jiu. asa cum era si normal.. Suprafata intravilana a judetului era la inceputul anului 2003 de 5362 ha. dintre care 221 km. La nivel de judet 65. urmat de celalalt municipiu al judetului. 13 localitati beneficiind de canalizare publica. cu 45400 mc/zi. Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile pe ansamblul judetului era la inceputul anului de 725. In ceea ce priveste capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile. Municipiul resedinta de judet.9 % din cantitatea totala de apa distribuita era destinata consumului casnic si 11. incluzand 63 de localitati. din care 54.9 % din totalul consumului pe ansamblul judetului Gorj. lungimea simpla a liniei pe care circulau acestea fiind de 14 km.4 % uzului public. iar suprafata spatiilor verzi de 179 ha. mai mult de jumatate revenind municipiului TgJiu. detinand-o municipiul Tg-Jiu (22. consumatorilor carora le-au fost instalate apometre le revenea 38. Motru.CAPITOLUL II.. modernizate si 104 km. FISA JUDETULUI GORJ 2. In privinta modalitatii de contorizare. ECHIPAREA TERITORIALĂ La 1 ianuarie 2003 lugimea totala a strazilor din judetul Gorj era de 325 km. Reteaua de canalizare publica la sfarsitul anului 2002 cuprindea 182.4 km. aceasta era la inceputul anului 2003 de 82772 mc/zi.. dispunea pentru transportul in comun de 17 troleibuze.5 km.

8 % si Bumbesti-Jiu 2. Lungimea conductelor de distribuire a gazelor la 1 ianurie 2003 era de 610. unele dintre acestea fiind ele insele puncte de exploatare importante. urmat de Motru.7 km. in Motru. 31. stropire.. Rovinari. in Rovinari. dotarile la nivelul anului 2002 includeau 6 autovidanjoare. In Romania drumurile pot fi clasificate in trei categori principale: *drumuri nationale (13000 km. municipiul Tg-Jiu ocupa primul loc. Exceptand orasul Bumbesti-Jiu.4 km. rezultand 253 tone namoluri. pe ansamblul judetului de 49608 mc/ zi. Majoritatea utilajelor apartineau municipiului Tg-Jiu. Turceni.aflati sub responsabilitatea Ministerului Transporturilor) 13 . 13. Debitul statiilor in functiune pentru epurarea apei uzate era. mc apa reziduala. repartizarea teritoriala incluzand localitatile situate in apropierea zonelor de extractie: Bustuchin.9 % in locuri neamenejate. 93. 28 autovehicule pentru gunoi. cate un utilaj pentru curatare de canal cu jet apa sub presiune. Turburea. cu 40. din care 14 gunoiere compactoare. In privinta asigurarii salubritatii localitatilor. 25. peste 87 % din capacitati deservind municipiul TgJiu. Targu-Carbunesti. Ticleni..5 %.8 km.1 % fiind depozitate in halde de gunoi si numai 6.. pentru celelalte localitati distribuita s-a realizat prin unitati autonome.municipiul Tg-Jiu. in Tg-Carbunesti. Aceste statii au asigurat epurarea a 12070 mii. unde intreaga energie termica distribuita populatiei a fost asigurata de unitatile administratiei publice locale. Bumbesti-Jiu. Pe principalele localitati. Aninoasa.2 km. dar si alte localitati: Tg-Jiu. Energia termica distribuita in anul 2002 la nivelul judetului Gorj a fost de 198413 Gcal. din care pentru populatie 175222 Gcal. cu peste 50 %. automaturatoare colectoare si 6 autospeciale pentru deszapezire. Cantitatea de deseuri urbane ridicate si depozitate a fost de 117977 tone la nivel de judet. Stoina.

legatura cu partea centrala a tarii se realizeaza prin Defileul Jiului. Bilteni. iar dintre drumurile judetene si comunale sunt modernizate 21. a caror lungime totala este de 7699 metri. Rovinari. / 1000km. Ruta nationala Timisoara – Bucuresti traverseaza intregul judet si in cadrul judetului cinci orase importante: Tg-Jiu. dintre care electrificate 233 kilometri. legand principalele localitati: Turceni. 14 .1km. din care 342 km. Tg-Carbunesti. Turceni. Pe aceasta retea se afla 313 poduri si podete mai mari de 5 metri. 753 km..7 %. sunt modernizate.4 %. Transportul pe calea ferata este deosebit de important pentru judetul Gorj. Reteaua de cai ferate totalizeaza 254 kilometri. unul dintre obiectivele importante in ce priveste caile de comunicatie fiind darea in functiune in anul 1948 a liniei ferate Bumbesti – Livezeni. aflati sub responsabilitatea consiliilor judetene) *drumuri municipale si comunale Lungimea totala a retelei rutiere a judetului Gorj este de 1886 km. drumuri nationale. TgJiu. Nu exista o legatura feroviara directa intre TgJiu si Motru. 791 km. cat si pentru intreaga tara. La fel ca si in cazul drumurilor. Bumbesti-Jiu asigurand legatura cu Transilvania prin Defileul Jiului. Densitatea cailor ferate in judetul Gorj este cuprinsa intre 2 si 42. drumuri judetene. Strabate judetul de la sud la nord. de o deosebita importanta atat pentru judetul Gorj. drumuri comunale. Motru. Judetul Gorj este strabatut de drumul european E79.*drumuri judetene (75000 km.. Rovinari. dar si alte 35 de localitati. deci 92. ci doar prin Craiova. In afara de acestea mai sunt 3000 de podete cu lungimea sub 5 metri. 316 km. Dintre drumurile nationale.

15 . pot fi identificate mai multe prioritati: -in primul rand. Motivele principale care au determinat acest lucru sunt: -capacitatea proiectata mult sub cea necesara in prezent. sunt drumuri de tara pietruite. fiind in pericol de a le pierde. 64 de km. mult peste capacitatea proiectata a acestora. intretinerea drumurilor existente. care sa inlocuiasca traditionalele si ineficientele “plombari anuale”. cu toate dotarile necesare asigurarii conditiilor optime pentru calatori. extinsa ulterior pana la Turceni si de aici la Filiasi. alunecari de teren. -intarzieri in intretinere -lucrari de realizare si de intretinere a drumurilor de o calitate indoielnica. -marirea si extinderea retelei de drumuri (207 km. jonctiuni acolo unde traficul s-a ingreunat. precum si de traficul cu autovehicule de mare tonaj. -aspecte de siguranta si fluidizare a traficului. semaforizari. sunt drumuri nepietruite). Se impun lucrari de ansamblu de reparatii. Aprecieri asupra situatiei existente in infrastructura Multe dintre drumurile din judet se afla intr-o stare de degradare mai mult sau mai putin accentuata. -drumurile aflate in zona exploatarilor miniere si petroliere au fost afectate de miscari ale straturilor superioare.Pentru transportul carbunelui din bazinul Rovinari a fost data in folosinta. asigurand principala cale de transport pentru carbunele necesar functionarii celor doua mari termocentrale. In ceea ce priveste imbunatatirea drumurilor . intr-o cladire noua. linia ferata Tg-Jiu – Rovinari. prin marcaje. dar neasfaltate. in 1956. In anul 1985 a fost data in folosinta gara din municipiul Tg-Jiu.

care sa permita intretinerea si extinderea drumurilor in conditii de calitate (pentru a nu mai intalni situatii in care drumuri realizate cu mai putin de zece ani in urma necesita deja lucrari de reparatii). 2. -respectarea cu strictete a normelor referitoare la greutatea autovehiculelor suportata de diferitele categorii de drumuri. veniturile reduse. paralel cu mentinerea la un nivel ridicat a numarului deceselor sub 1 an. cu 41 mai putin decat in anul precedent. Caracteristic pentru evolutia fenomenelor demografice in anul 2002.8 % din populatia Romaniei. de la –488 in 2001 la –579 in 2002. imposibilitatea asigurarii conditiilor minime necesare duc la micsorarea dorintei de a intemeia o familie si in special de a avea copii. 42.-dotarea cu utilaje rutiere. pentru intreruperi ale circulatiei pe o durata cat mai redusa. desi timida. 34 %. este reducerea numarului de nascuti vii si cresterea deceselor. tendinta de crestere in 2002. comparativ cu 2001. Astfel. numarul total al nascutilor vii in anul 2002 a fost de 3799. Din totalul populatiei judetului. in 2002 inregistrandu-se 29 nascuti morti si 56 decedati sub varsta de un an. conducand la amplificarea sporului natural negativ. mijloace de transport moderne. statii de asfalt.2. Ingrijoratoare este cresterea mortalitatii in cazul nou-nascutilor. totusi. urmare a dotarilor precare din unitatile sanitare gorjene. POPULATIA La 01 iulie 2001 populatia judetului Gorj era de 394. 16 .9 % traia in municipii si orase. determinat de nesiguranta locului de munca. reprezentand 1. ponderea populatiei rurale in total fiind de 57. a numarului nou-nascutilor in mediul urban care a condus la un spor natural pozitiv al populatiei oraselor judetului. Viitorul incert pentru cei mai multi dintre gorjeni. valori cu care judetul se situa pe locul 28 pe tara.957 persoane. Este de remarcat. precum si o crestere a vitezei de executie.

In centrele urbane. In Subcarpati si Podisul Getic se intensifica cresterea animalelor. iar in lungul vailor cultura legumelor si zarzavaturilor. forta de munca locala poate lucra cu tehnologii noi si moderne. Piata muncii este caracterizata de diferenta insemnata intre cererea de locuri de munca mare si oferta redusa determinata de situatia economica de ansamblu precara (manifestata prin disponobilizari masive din cadrul marilor agenti economici de stat. populatia este ocupata in diferite ramuri de productie si servicii. In municipiul Tg-Jiu. la contactul culoarului depresionar cu muntii. in care sunt dezvoltate cele mai importante ramuri economice si servicii din toate domeniile. cultura cerealelor. a cerealelor si lucrul la exploatarile forestiere in zona montana. Exista. in conditii de exigenta privind calitatea. in functie de structura lor economica. Forta de munca Romania ofera forta de munca calificata in cele mai multe sectoare economice.Ocupatia populatiei Ocupatia populatiei se diferentiaza in functie de pozitia in teritoriu a asezarilor si exploatarea resurselor naturale. a pomilor fructiferi. cultura pomilor fructiferi. Cu o instruire corespunzatoare. Susita Seaca. lucreaza un numar mare de salariati. in sensul cresterii cererii de locuri de munca si aparitia 17 . Turceni si microcentralele de pe raul Gilort. In centrele de exploatare a carbunelui si petrolului o parte din locuitori lucreaza ca mineri si sondori sau ca muncitori la termocentralele Rogojelu. ocupatia principala este cresterea animalelor. o lipsa de manageri instruiti la nivel european. Astfel. insa. a vitei de vie.

in scadere cu 2 mii fata de anul 2001. la conditii de munca dificile .2 1.4 1. in principal datorita reducerilor de personal din industria extractiva (2.1 2.4 5. inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor Administratie publica Invatamant Sanatate si asistenta sociala Alte activitati de servicii colective. pe de o parte.6 7. reparatii autovehicule si a bunurilor personale si casnice Hoteluri si restaurante Transporturi terestre si prin conducte.9 21. in multe cazuri chiar la limita salariului minim pe economie. La sfarsitul anului 2002 numarul salariatilor la nivelul judetului Gorj era de 90.9 19.0 0.3 0. iar pe de alta parte la o retribuire la nivel scazut.3 6.6 92.5 8. depozitare Posta si telecomunicatii Activitati ale institutiilor financiare.3 ANUL 2002 0.6 3.9 2. asa cum reiese si din tabelul urmator: Mii persoane RAMURA Agricultura Silvicultura. ca urmare a disponibilizarilor din minerit.3 6. Pentru celelalte ramuri economice nu s-au inregistrat oscilatii importante fata de anul 2001.in numar insuficient de intreprinderi sau dezvoltarea celor existente intr-o asemenea masura incat sa poata absorbi aceasta cerere). sociale si personale TOTAL ANUL 2001 0. termica. transport.0 19.7 mii persoane). aceasta diferenta conducand. in special in privinta timpului de lucru. in ciuda unei legislatii in acord cu prevederile europene.3 6. care este in multe cazuri mai mare.0 6.6 0.0 0. exploatare forestiera si economia vanatului Industria extractiva Industria prelucratoare Productie.6 0.6 7.8 6.7 19.9 90.3 1.1 1.3 18 .6 3.5 7.2 8. distributie de energie electrica.3 mii. bancare si de asigurari Tranzactii imobiliare. gaze si apa calda Constructii Comert ci ridicata si cu amanuntul.3 0.1 5.

3 %. muncitorii reprezinta 47. in special din Moldova. prin intermediul mineritului si ramurilor adiacente.0 %.Pana de curand Gorjul a fost unul dintre cele mai prospere judete ale Romaniei. 1413 de ajutor de integrare profesionala. care a schimbat in mod dramatic situatia energetica a Romaniei si a dus la masive reduceri de personal in industria lignitului. masuri sustinute de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj. Una dintre cauze ar putea-o constitui specializarea 19 . lucru greu realizabil in conditiile economice actuale. care. O alta problema este cea a absolventilor din invatamantul mediu si superior. La sfarsitul lunii aprilie 2003. 4294 persoane au beneficiat de ajutor de somaj. numarul total al somerilor inregistrati in judetul Gorj a fost de 17386 persoane. piata muncii judetului Gorj a suferit modificari radicale. In aceasta perioada somajul era foarte redus. dintre care 48.1 % muncitori. fata de 5. cele mai multe cu sustinerea financiara a Uniunii Europene. asteptandu-se crearea de locuri de munca pentru absorbirea celor disponibilizati. in ciuda unor masuri de stimulare a angajatorilor pentru angajarea proaspetilor absolventi. La sfarsitul anului 2002 rata somajului la nivelul judetului Gorj se situa la nivelul de 10. Numarul somerilor inregistrati la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj se cifra la 17533 persoane la finele lunii decembrie 2002. rezultatele aplicarii lor fiind insa sub asteptari. iar 9565 persoane se aflau in evidenta neindemnizati. cu sprijin financiar extern.2 %. Odata cu ordonanta guvernului nr. la fel ca si in 2001.1%.9 % femei. daca nu chiar inexistent. 2261 de alocatie de sprijin. Abundenta lignitului din zona oferea oricui un loc de munca. Din toatalul somerilor. 85.5 % pe tara. Din numarul total al somerilor inregisrati . intr-o asemenea masura incat era incurajata stabilirea in Gorj a muncitorilor din alte zone ale tarii. Ponderea somerilor inregistrati in judetul Gorj in populatia stabila in varsta de 18-62 ani era in luna decembrie 2002 de 7. iar femeile 49. 22/1997. desi s-au implementat deja cateva programe in acest sens.

Intre acestea. desi beneficiaza de stimulente din partea A. firmele de profil existente fiind intr-o situatie dificila (ex.: producerea de masini unelte. concomitent cu reducerea specilizarilor cu o perspectiva nefavorabila mai sus amintite.J. In acest sens trebuiau deci luate masuri inca din anii trecuti pentru introducerea de specializari noi. ei fiind obisnuiti cu ideea de a avea o slujba pe viata. Putine argumente pot sustine o echilibrare a pietei muncii in perioada imediat urmatoare.multora dintre tinerii absolventi in domeniul mineritului si industriilor adiacente. • starii economice si financiare precare a unora dintre marile intreprinderi existente in judet. Va fi dificil pentru acesti oameni sa-si gaseasca noi locuri de munca. care va necesita restructurari ample.F. 20 . sunt semne care ar putea fi luate in considerare ca posibile generatoare de locuri de munca. cresterea economica. industria prelucrarii lemnului. in concordanta cu noile cerine pe piata muncii.M. Pe de alta parte se manifesta o slaba dorinta a acestor oameni sa se recalifice. Gorj. In sens opus. O pondere mare in randul celor disponibilizati este detinuta de segmentul in varsta de 50-55 de ani. deoarece putine compani vor fi dispuse sa investeasca in angajati apropiati de varsta pensionarii. este de asteptat ca numarul somerilor sa sporeasca datorita: • continuării restructurarii sectorului de exploatare a lignitului. desi timida.O. existand pentru fiecare dintre acestea licee de profil si specializari in cadrul facultatilor tehnice din Universitatea Constantin Brancusi). cu implicatii directe asupra marilor termocentrale gorjene si celorlalte intreprinderi care depind de existenta acestora. • inevitabilei reorientare a strategiei energetice nationale. precum si in alte domenii a caror dezvoltare viitoare in cadrul judetului era serios pusa sub semnul intrebarii. industria materialelor de constructii. insotita de o relativa consolidare a unei parti a firmelor existente.

gasirea unui suport adecvat pentru pregatirea si dezvoltarea aptitudinilor profesionale.O. A astepta pana cand vor deveni disponibile noi locuri de munca inseamna a duce la esecul actiunilor intreprinse in vederea dezvoltarii fortei de munca.insotite de disponibilizari de personal. deci. atat de necesare pentru absorbirea cel putin a unei parti din personalul care a fost sau va fi disponibilizat. • preconizatei privatizari in sectorul energiei electrice.J. Concluzii si recomandari A. aparand o problema de sincronizare. generand o risipa de resurse. Se poate spune ca acitvitatea de calificare si recalificare profesionala a personalului care duce la dezvoltarea abilitatilor de baza (organizarea muncii. utilizarea calculatorului) poate fi promovata in continuare fara riscul ca aceasta calificare si recalificare s-ar face degeaba. Aceasta nu este. Sub acest aspect au fost 21 . cunoscuta fiind tendinta intreprinderilor de stat de supradimensionare a personalului. pe buna dreptate recunoaste ca acele cursuri de calificare fara oportunitati imediate de angajare sunt nemultumitoare. putand aparea situatia in care un angajator care ar dori sa-si extinda activitatea sau un antreprenor care ar dori sa porneasca o afacere s-ar opri din cauza lipsei de personal calificat. o solutie optima. Una dintre modalitatile de creare de noi locuri de munca. insa. care va determina concedieri de personal. aceasta fiind singura solutie pentru supravietuirea lor. o constituie infiintarea de noi afaceri.M.F. S-a luat deja decizia de a organiza cursuri de pregatire profesionala numai acolo unde se identifica oportunitati de locuri de munca. Este necesara.

Asociat cu posibilitatea contractarii ulterioare de credite cu dobanda subventionata. aceste actiuni au dus la infiintarea a zeci de intrprinderi noi. 22 . ratandu-se momentul cel mai potrivit de deschidere a unor afaceri. pe de o parte.intreprinse o serie de actiuni cu sprijin PHARE sau sus inute din bugetul asigurarilor pentru somaj. aparitiei masurilor de sprijinire in multe cazuri in contratimp cu acordarea platilor compensatorii. *pentru întreprinderile mici si mijlocii nou create sprijinirea in continuare pentru dezvoltarea afacerii. care au generat sute de locuri de munca. Bumbesti-Jiu. prin acordarea gratuit de asistenta din partea unor firme de specialitate in realizarea de planuri de afaceri si inlesnirea accesului la credite. provenind in principal din platile compensatorii acordate celor disponibilizati: Rovinari. Aceste activitati s-au materializat la nivelul judetului Gorj in deschiderea mai multor centre de consultanta nu numai la nivelul municipiului Tg-Jiu. ci si in alte localitati cu probleme in ceea ce priveste somajul. *acordarea de consultanta in vederea demararii propriei afaceri: *sprijinirea financiara a somerilor care infiinteaza inreprinderi mici si mijlocii prin acordarea de credite in conditii avantajoase. Totusi rezultatele nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor. dar si cu posibilitati de finanatare in faza incipienta a afacerilor.din cauza reticentei manifestate in privinta reusitei propriei afaceri. putand fi amintite: *organizarea de cursuri de instruire antreprenoriala pentru persoanele proaspat disponibilizate.

1 46.din care: 17 salariati 21.4 0.8 08 B.4 81.1 14.7 3.2 10.2 16 INDUSTRIA EXTRACTIVA –TOTAL 21.6 19.8 34.5 89.1 1.4 Rezulta.4 0.6 0.0 239.3 3.5 1.5 -1.7 04 Persoane in varsta de munca cu incapacitate nepermanenta de munca 7.7 18 INDUSTRIA PRELUCRATOARE – TOTAL 20.din care: 15 salariati (17+19+21) 48.7 06 Alte persoane sub si peste varsta de munca aflate in activitate 15.3 10 AGRICULTURA –TOTAL 55.6 0.5 1.7 15.1 8.din care: 13 salariati 0.7 114.6 5.0 .din care: 27 salariati 1.0 .7 5.5 3.5 0.1 8.4 9.5 07 Soldul miscarii interjudetene (±) -0.7 1.8 21.4 56.4 74.8 1.8 6.Balanta fortei de munca la 1 ianuarie 2002 se prezenta astfel: 01.din care: 11 salariati 0.6 .0 .6 12 SILVICULTURA.9 10.3 9.A RESURSE DE MUNCA (02-03-04+05+06±07)240.8 18.3 116.din care: 25 salariati 8.din care: 09 salariati 92.6 1.1 21.5 20 ENERGIA ELECTRICA SI TERMICA.3 . POPULATIA OCUPATA CIVILA – TOTAL 155.9 46.4 3.8 -din care: 23 salariati 6.2 153.7 .5 0.9 05 Salariati sub si peste varsta de munca 0.1 0.4 .5 0. deci.6 7.din care: 21 salariati 7.2 7.2 24 COMERT.5 0.7 35.1 26 HOTELURI SI RESTAURANTE – TOTAL 1.5 5.0 22 CONSTRUCTII – TOTAL 7. GAZE SI APA –TOTAL 7.4 6.7 .5 9.1 0.0 4. ca din totalul populatiei in varsta de munca.6 1.6 0.8 2.8 0.9 18.0 127.1 7.5 14.9 03 Pensionari in varsta de munca ce nu lucreaza 8.1 1.5 -0.4 5. care conform legislatiei in vigoare cuprinde barbati in varsta de 16-62 ani si femei in varsta de 23 .5 33.1 0.2 1.4 4.4 6.7 7. EXPLOATAREA FORESTIERA SI ECONOMIA VANATULUI – TOTAL 0.TOTAL (16+18+20) 49.2 35.7 02 POPULATIA IN VARSTA DE MUNCA 241.0 17.0 238. REPARAREA SI INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI CASNICE – TOTAL 11.9 14 INDUSTRIE .8 55.7 10.1 6.3 124.9 .3 5.din care: 19 salariati 19.2 18.0 -0.

veniturile familiale si individuale si de nivelul somajului la nivelul judetului. In zonele rurale.2 %). activitatile de asigurari ale caselor de pensii (7 861 224 lei). cat si cele familiale sunt scazute. in general. In populatia ocupata. Raportat. sprijinit pe autoconsum. producerea. Situatia economica dificila. posta si telecomunicatii (11 514 983 lei). extractia petrolului si gazelor naturale (7 744 207 lei). transportul. structurile familiale sunt inca intacte datorita numarului mare al detinatorilor de pamant. urmata de industria extractiva. determinand cresterea numarului somerilor de lunga durata si a celui al absolventilor fara un loc de munca se va reflecta cel mai probabil intr-o reducere in special a veniturilor familiale.0 %). insa. perspectivele unei cresteri evidente fiind reduse. Ca numar de salariati.2 % si cea prelucratoare. urmata de industria prelucratoare (20. iar castigul mediu salarial net de 5 942 723 lei. gaze si apa calda (10 390 033 lei). iar in cadrul acesteia 88. cu 14. la standardele Europei de Vest. Atata timp cat nivelul somajului este ridicat si. Situatia sociala este caracterizata in principal de structura sociala. foarte probabil. distributia de energie electrica. trebuie observat ca o parte din ce in ce mai insemnata a populatiei traieste intr-o situatie dificila. industria tutunului (7 511 282 lei).77 % o constituia populatia activa.2 % populatie ocupata civila. 24 . veniturile individuale. Veniturile din economia subterana ar putea micsora presiunea sociala intr-o oarecare masura. Un nivel ridicat al castigului salarial mediu net in judetul Gorj au inregistrat sectoarele: financiarbancar (13 543 398 lei). termica. primul loc este detinut de industria extractiva (24. Castigul salarial mediu nominal brut in judetul Gorj in luna decembrie 2002 calculat la un esantion de 161 agenti economici si sociali a fost de 8 557 476 lei. apropiata de saracie sau chiar mai rau. ponderea cea mai mare este detinuta de agricultura. ca mijloc de subzistenta. fiind asigurat un standard de viata de baza. cu o pondere de 11.16-57 ani. va continua sa creasca.1 %.7 %. 72. cu 36.

7 mii. 3 invatamantului postliceal si tehnic de maistri. In invatamantul postliceal si tehnic de maistrii erau inscrisi 1527 cursanti. Municipiul Tirgu-Jiu este tanar centru universitar. Celelalte sectoare de activitate au inregistrat castiguri inferioare mediei pe judet. 32 celui liceal si profesional.0 mii elevi in diferite cicluri de invatamant. cuprinde in prezent trei facultati principale: Inginerie. INVATAMANT La inceputul anului 2002 la nivelul judetului Gorj fiintau 780 unitati de invatamant. infiintata in anul 1990. iar 28% in invatamantul liceal si profesional. dintre care 66. alte activitati de servicii (1 266 869). Universitatea beneficiaza de specialisti cu o indelungata experienta didactica si de specialitate. Din numarul total al elevilor inregistrati la inceputul anului 2002. Un castig salarial mediu net mic s-a inregistrat in: industria de optica si ceasornicărie (1 037 500 lei). 25 . 2. “Universitatea Constantin Brancusi”.extractia carbunelui (6 696 257 lei). demonstrate de acordurile dintre ele cu privire la plasarea fortei de munca absolvente. activitati ale agentiilor de turism (6 208 223 lei).3. Exista relatii stranse intre universitate si agentii economici ai judetului. industria alimentara si a bauturilor (2 496 024 lei). prelucrarea lemnului (1 697 935 lei). La facultatea de inginerie exista patru specializari in ingineria centralelor electrice. similare cu cele din economia nationala. comert cu amanuntul (2 158 391 lei). dintre acestea 376 apartinand invatamantului primar si gimnazial. Economie si Drept. Populatia scolara era de 86. 70% studiau in invatamantul primar si gimnazial. domeniu cu o deosebita importanta in zona.

In cadrul acestor unitati de invatamant activau 318 cadre didactice.Invatamantul superior privat este reprezentat de “Universitatea Jiul de Sus”. a reusit sa se inscrie in sistemul de invatamant gorjean ca o institutie serioasa.9%. 266 invatamantului fara frecventa.9 mii elevi. Invatamantul liceal si profesional gorjean beneficia de 31 licee. La data de 1 ianuarie 2002 in judetul Gorj erau inscrisi 7443 studenti in invatamantul superior public si privat. numarul studentilor inscrisi crescand de la an la an. 44 de maistri instructori. profesional si complementar. in anul 2001 absolvind aceasta forma de invatamant 1. dintre acestia 5593 urmand cursurile invatamantului de zi. desi isi are inceputurile recent. Scolile generale ale judetului beneficiau de serviciile a 3180 de invatatori si profesori. care. 45% in clasele I-IV si 55% in clasele V-VIII. urmat de cel liceal.3 mii.9 mii elevi inscrisi. cu un numar de 4. in cadrul carora erau inscrisi 13. In unitatile de invatamant ale judetului Gorj isi desfasurau activitatea 5259 cadre scolare. cu 23%.1 mii elevi. * licee teoretice: 7 unitati. In cele 375 scoli primare si gimnaziale ale judetului erau inmatriculati 45402 elevi. liceele din judet erau impartite astfel: * filiera teoretica . ponderea cea mai mare in total apartinand invatamantului primar si gimnazial cu 61. Pe principalele specializari. Numarul absolventilor invatamantului primar obligatoriu in anul 2001 a fost de 5949.3 mii. Cele mai 26 . in anul 2001 absolvind 1. In cadrul liceelor teoretice ale judetului isi desfasurau activitatea 318 cadre didactice. in cadrul carora erau inscrisi 4. prin eforturile intreprinse in vederea asigurarii conditiilor optime de studiu cursantilor. 1584 invatamantului deschis la distanta.7 unitati.

F. la inceputul anului 2002.U. Combinatul de Lianti si Azbociment. sunt liceele targu-jiene “Tudor Vladimirescu” si “Ecaterina Teodoroiu”. este “Colegiul Economic Gheorghe Magheru”. * Filiera vocationala. cu 893 elevi inscrisi. cu o veche traditie. La nivelul judetului existau. in special in domeniul tehnologiei informatiilor.reprezentative unitati de invatamant de acest fel. Cea mai importanta unitate scolara de acest fel din judet. I. La finele anului scolar 2000-2001 au absolvit peste 1200 cursanti. urmase ale unitatiilor ce fiintau cu suportul financiar al marilor agenti economici ai judetului si care le furnizau acestora personal calificat (Combinatul de Prelucrare a lemnului.3 mii elevi ce se bucurau de serviciile a 733 cadre didactice. concomitent cu restrangerea numarului de locuri sau chiar renuntarea la specializarile pentru care cererea pe piata muncii a scazut. in cadrul carora studiau in anul 2002 peste 850 elevi. cu un efectiv de 92 cadre didactice. cu un numar de 694 elevi inscrisi in anul scolar 2001-2002.un liceu cu profil agricol si silvic.a. care a pregatit de-a lungul a zeci de ani specialisti in domeniul economic.P.). in care invatau peste 7. ai caror elevi si absolventi s-au remarcat nu de putine ori in concursuri la nivel national si international. In ultimii ani a avut loc o serie de transformari ale acestor unitati scolare determinate de dificultatile cu care s-au confruntat unitatile economice mai sus amintite.doua licee cu profil economic si administrativ. In anul 2001 au absolvit aceasta forma de invatamant peste 200 tineri. 27 . manifestata prin aparitia de specializari noi. .M. s. in cadrul lor desfasurandu-si activitatea 58 cadre scolare. * licee cu profil tehnologic. Drept urmare. 21 astfel de unitati. reprezentata prin 3 unitati de invatamant.. . dar si de schimbarile ce au avut loc in economie si societate in ansamblu ce au dus la noi cerinte pe piata fortei de munca. a avut loc o adaptare a unitatilor de invatamant de acest fel la noile conditii. si un personal didactic de 32 persoane.

alte cursuri fiind suportate din bugetul pentru somaj. cat si ca numar de elevi inscrisi.O. Gorj. astfel incat a avut loc o revizuire a strategiei agentiei in sensul organizarii celor mai multe cursuri de calificare la solicitarea agentilor economici care intampina greutati in gasirea de personal calificat in anumite domenii. 28 . atat ca numar de unitati. in timp ce pentru invatamantul mediu ponderea principala. Camera de Comert si Industrie Judetului Gorj. rezultatele scontate. ca numar de someri angajati raportat la costurile implicate. si alte organizatii contribuie la educatia si instruirea gorjenilor. Baza materiala a invatamantului gorjean cuprinde : Baza materiala Sali de clasa si cabinete scolare Laboratoare scolare Ateliere scolare Sali de sport Scoli generale 1927 170 69 92 Licee 526 146 140 71 Scoli profesionale 16 3 14 17 Universitati 27 19 1 Alaturi de unitatile scolare specializate. in functie de profilul acestora si de personalul didactic specializat. in acest fel.J. insa. in cadrul si cu sprijinul unitatilor liceale. siguranta angajarii unui numar mare de absolventi ai unor asemenea cursuri. intre care A.M. Cu sprijinul Bancii Mondiale. Invatamantul profesional.O.F. Aceste cursuri nu au avut.M. Gorj a organizat mai multe cursuri de recalificare in diverse domenii.F. un liceu de arta. postliceal si tehnic de maistrii fiinteaza.J.In aceasta categorie se inscriu: un liceu sportiv. existand. A. Repartizarea pe categorii de localitati la inceputul anului 2002 era uniforma ca numar de unitati in ceea ce priveste invatamantul primar si gimnazial. un liceu pedagogic-“Colegiul National Spiru Haret”. era detinuta de mediul urban.

Iului Mosil. Cu specialisti avand o indelungata experienta didactica. cu investitiile necesare in baza materiala. carora li se adauga an de an tineri bine pregatiti. devenita in 1880 Teatrul Roman din Tg-Jiu. insotita de desfasurarea de cursuri pentru pregatirea in noile meserii.A. de asemenea. 2. iar in 1877.O. Astfel in 1875 este atestată existenta primei trupe profesioniste de teatru. Ion Popescu-Voitesti.J. pune la dispozitie facilitatile pe care le are in dotare (sali de lectura. In casele Anei Balcescu-Culcer. nepoata marelui patriot Nicolae Balcescu au loc serate literal-muzicale de exceotie. in planul urbanistic al localitatii este consemnat Teatrul Milescu. Aurel Diaconovici. Un grup de intelectuali. alaturi de care trebuiesc luate masuri in directia imbunatatirii conditiilor de munca si retribuirii la nivelul cuvenit a cadrelor didactice. intre care amintim pe Alexandru Stefulescu.) si. Gorj a stabilit relatii de colaborare cu mai multe primarii din cadrul judetului . Universitatea este doritoare sa introduca cursuri de reconversie profesionala pentru somerii din zona (cursuri calculatoare. materializate in implementarea unui program prin care s-au facut sute de angajari de catre primarii pentru realizarea de lucrari de interes public. agentia sustinand aceste actiuni prin subventionarea temporara a retribuirii persoanelor angajate. pentru inceperea unei activitati. depune eforturi pentru 29 . etc. manifestand receptivitate fata de proiecte proprii ale acestora.M. a cincea cladire de gen din tara la vremea aceea.F. CULTURA SI ARTA Adevarata viata culturala a judetului se manifesta in ultimele decenii ale secolului XIX. Rolla Piekarschi. invatamantul gorjean va continua sa ramana o activitate de o inalta tinuta profesionala. calculatoare cu acces la Internet).4. dar nu poate desfasura cursurile fara fonduri financiare.

succesiv. apare ansamblul folcloric profesionist “Doina Goratestată”. un ansamblu artistic profesionst. muzicologul Constantin Brailoiu. savantul Ion Popescu-Voitesti.infiintarea unor institutii de educatie si cultura. Horatiu Dumitriu. a oferit in dar orasului Tg-Jiu cateva opere de o inestimabila valoare. Societatea filarmonica “Lira Goratestată. Reteaua si activitatea unitatilor culturale in judetul Gorj la inceputul anului 2002 cuprindea: 2 teatre. Aristizza Romanescu. Palatul Administrativ al Judetului. sculptorul Constantin Brancusi. sistemul cultural se institutionalizeaza. Creatorul scolii moderne de sculptura. solistele de muzica populara Maria Tanase si Maria Lataretu. istoricii de arta Gheorghe si Maria Bengescu. oameni politici de anvergura nationala: Dinca Schileru. Muzeul Goratestată (16 iulie 1894). iar Muzeul Goratestată isi continua si amplifica activitatea prin crearea sectiilor de arta si de etnografie de la Curtisoara. dintre care un teatru dramatic. actorul Marcel Anghelescu. poetul Tudor Arghezi. astronomul Victor Daimaca. Gheorghe Tatarascu. si anume Teatrul dramatic Elvira Godeanu din Tg-Jiu. Cel mai important obiectiv de cultura si in acelasi timp turistic al judetului Gorj este reprezentat de Ansamblul Cultural Constantin Brancusi. Gorjul a dat tarii personalitati de prim rang: soprana Elena Theodorini. Dupa cel de-al doilea razboi mondial. filosoful George Uscatescu. regizorul Victor Dumitrescu-Bumbesti. Este si momentul in care se ridica unele dintre cladirile reprezentative ale orasului Tg-Jiu: actualul sediu al Muzeului Goratestată. se tiparesc ziare. 30 . Iosif Keber. genialul Constantin Brancusi. Raluca Stavrescu.“Doina Goratestată”. Grigore Iunian. plasticienii Vasile Blendea. actrita Elvira Godeanu. Palatul Municipalitatii. se creaza o atmosfera de mare spiritualitate. actritele Maria Theodoriu. Dumitru Ion Norocea. Pe langa Biblioteca Judeteana apar filiale noi precum Biblioteca de Arta Iosif Keber. Apar astfel.

70 unitati publice. Bibliotecile existente in cadrul judetului dispuneau de un numar au fost eliberate catre cititori 1. care descurajeaza eventualele initiative private in acest domeniu. La inceputul anului 2002 in judetul Gorj activau un numar de 11 muzee. In anul 2001 31 . Intre institutiile culturale ale judetului Gorj. 186 biblioteci scolare. 63 comunale. reflectata in venituri scazute ale populatiei.453. se remarca: Casa de Cultura a Sindicatelor. cu o scena spatioasa.780 volume.413 cititori inscrisi. o sala conferinte cu 120 locuri. dispunand de o sala de spectacole de 700 de locuri. In anul 2001 in judetul Gorj au emis 5 statii de radiodifuziune.Activitatea institutiilor culturale in anul 2001 s-a materializat in 383 spectacole si concerte. numarul total al spectatorilor si auditorilor inregistrati s-a ridicat la 908700. ponderea cea mai mare o au bibliotecile publice. 3 apartinand sectorului public si 2 celui privat. de un club cu o sala de reuniuni. construita in 1970.171 volume. rezultat al situatiei economice modeste. 6 municipale sau orasenesti. Reteaua de biblioteci totaliza la inceputul anului 2002 257 unitati. dintre care 1 biblioteca universitara. cat si ca fond de carte detinut si numar de cititori.356. iar in cadrul acestora 1 judeteana. de 2. 8 statii de televiziune (una in sectorul privat). biblioteca si numeroase incaperi destinate activitatii in cercuri. Atat ca numar de unitati existente. de care au beneficiat 102. care au atras in cursul anului 2001 peste 1 mil vizitatori. utilata modern.

Societatea dramatica Tg-Jiu”. biblioteca. Biblioteca de arta “Iosif Keber” Tg-Jiu a fost pusa la dispozitia publicului in 1991. Biblioteca Judeteana “Cristian Tell” Tg-Jiu are ca nucleu de infiintare Biblioteca Publica a orasului Tg-Jiu. intre multe altele. avandu-si inceputurile inca in secolul XIX. Centrul Judetean de Indrumare a Creatiei Populare si a Miscarii de Masa a Artistilor Amatori a luat fiinta in 1971. depinzand de Craiova. (1886”Teatrul Roman. a fost deschisa o noua sectie pentru copii si adulti in partea de sud a orasului. dispunand de o sala de spectacole cu 300 de locuri. 1889 Teatrul “Milescu”) Teatrul si-a amenajat o noua si cocheta sala in fosta “Sala 23 August” Intreprinderea Judeteana Cinematografigica Gorj Pentru coordonarea activitatii cinematografice. ca sectie a Bibliotecii judetene. ajungand la peste 220 000 de volume. insa mult mai veche.Casa Tineretului-Fundatia pentru Tineret. In vederea satisfacerii cerintelor specifice tinerilor. cand au fost finalizate lucrarile de reparatii ale Casei Moanga din Strada Siretului. a fost data in folosinta in 1974. au fost infiintate in1968 Oficiul Cinematografic. lucrarile de amenajare fiind realizate de testamentarul importantului om de cultura gorjean. Activitatea teatrala a orasului este. cuprinzand.Venind in intampinarea cerintelor. care a oferit prin testament olograf intreaga avere. Biblioteca pentru Copii a luat fiinta in 1985.Fondul de carti al acestui lacas de cultura s-a imbogatit fara incetare. incaperi pentru activitatea diverselor cercuri. si biblioteca personala de peste 6000 de volume. si in 1972 Intreprinderea Judeteana Cinematografica Gorj. prin transformarea Casei 32 . ca Sectie pentru copii a Bibliotecii judetene. Teatrul dramatic “Elvira Godeanu” Tg-Jiu. in 1989. fondata in 1934. cand Alexandru Cristian Tell a facut o donatie de carte de aproximativ 3000 de volume. precum si spatii de cazare in sistem hotelier. La 4 iulie 1993 Teatrul Popular a devenit Teatrul Dramatic Elvira Godeanu.

la apus. 9 case de cultura: 1 municipala. la indicatiile sale fiind creata noua srada. Muzeul de arta “Constantin Brancusi”. 134 camine culturale. 5 puncte muzeale satesti. Calea Eroilor. Muzeul Goratestată Bazele muzeului au fost puse de Alexandru Stefulescu. R. case memoriale. Brancusi. ideea viitorului ansamblu fiind conturata chiar de C. avand trei sectii judetene. unde se afla 33 . Ansamblul de cantece si dansuri “Doina Goratestată”. “Tudor Vladimirescu”-Vladimir. marele sculptor nu a vrut sa primeasca nici o plata. 2 situri ale naturii. ce strabate orasul de la rasarit. unde se afla “Coloana Recunostintei fara Sfarsit”. Iuliu Moisil. 2 comunale. de arta. Complexul Muzeal de la Tg-Jiu. Scoala populara de arta. “Ion Popescu-Voitesti”-la Balanesti. originar din satul Hobita. Orasul Tg-Jiu este vestit nu numai pentru dezvoltarea artistica si industriala. 70 biblioteci. infiintat in anul 1968 sub denumirea de Comitetul de cultura si arta. este axul Ansamblului sculptural de la Tg-Jiu. inca din 1935. ci si prin existenta operelor monumentale ale lmarelui Constntin Brancusi. coordonand activitatea mai multor institutii specializate: Centrul de conservare si valorificare a creatiei populare. Intre sectiile specializate ale muzeului judetean fac parte: Muzeul in aer liber de la Curtisoara. de istorie. V. cum a fost denumita de Brancusi. Cele mai importante statui si monumente ale judetului Gorj sunt: Complexul monumental “Calea Eroilor” de Constantin Brancusi. comuna Pestisani. de etnografie. avind drept scop stimularea si orientarea activitatii artistilor amatori. 6 orasenesti. Piekarski si Aurel Diaconovici inca din 1894. Pentru operele realizatela Tg-Jiu. 53 cinematografe cu banda normala sau ingusta. Teatrul Elvira Godeanu. “Iosif Keber”.Judetene a Creatiei Populare. 5 case memoriale (“Constantin Brincusi”Hobita. muzee satesti.la Tg-Jiu). Inspectoratul pentru Cultura al Jude ului Gorj.

Biserica Sfintii Apostoli. Culcer inainteaza un raport conducatorilor orasului Tg-Jiu prin care solicita infiintarea unui spital in oras pentru a izola si trata bolnavii de boli venerice. Bustul General Magheru. Biserica Sfintii Voievozi. Cimitirul Eroilor. cea mai veche statuie din oras. ridicat in anul 1974. realizat de sculptorul Ion Irimescu. “Poarta Sarutului”. dr. Biserica Sfantul Nicolae) 2. se afla in apropierea Bibliotecii judetene. Monumentul Brancusi. construita la sfarsitul secolului al XVIII-lea.celelalte opere ale ansamblului sculptural: “Masa Tacerii”.5. la fel ca si casa memoriala. spitalul va lua fiinta abia doi ani mai tarziu. Monumente istorice: Casa lui Vasile Moanga. grup sculptural din bronz. si se afla chiar pe locul unde s-au adunat Tudor cu pandurii sai. Statuia “Ecaterina Teodoroiu” se afla pe bulevardul ce-i poarta numele. construita in jurul anului 1770. Cismeaua Samboteanu. intemeietorul Muzeului de istorie al Goratestată. turnat la Milano. Casa slujerului Barbu Ganescu. Acesta 34 . socotiti un adevarat pericol pentru restul populatiei. monumente de arhitectura bisericeasca (Biserica Catedrala. care inchiriaza casele proprii pentru infiintarea spitalului. La 6 martie 1846 dr. Din lipsa locasului necesar. a fost inaltat in anul 1942. Culcer reuseste sa incheie un contract cu magistratura orasului si fratele sau. “Aleea Scaunelor”. Bustul Alexandru Stefulescu. unde se afla si bustul generalului Ion Culcer. Biserica Sfanta Treime. Casa pitarului Dumitrache Maldarascu. Statuia Tudor Vladimirescu . Ea apartine sculptorului gorjean Constantin Balacescu. OCROTIREA SANATATII In martie 1844.

*Spitalul de boli contagioase. In Tg-Jiu functioneaza 3 unitati spitale. specializat in tratarea afectiunilor pulmonare (300 paturi). cardiologie cu 30 paturi. 31 dispensare madicale. Ulterior. Novaci (150 paturi). La inceputul anului 2002 in judetul Gorj functionau 7 unitati spitalicesti. Ulterior au aparut noi unitati sanitare. endocrinologie. Alaturi de unitatile spitalicesti din Tg-Jiu. s-a procedat la reparatia vechii cladiri. un serviciu farmaceutic adecvat. Nicolae Hasnas. o statie de salvare. fiind prima unitate spitaliceasca infiintata in judetul Gorj. Urbeanu. Acestora li se adauga ca unitati specializate centrele stomatologice din strada Grivitei si. profilat pe tratarea afectiunlor psihiatrice. acoperind prin sectiile specializate de care dispun aproape in intregime nevoile de servicii sanitare ale locuitorilor municipiului si nu numai.R. dr. dr. si oftalmologie. Alinescu. Bumbesti-Jiu (170 paturi). O.avea o capacitate de 15 paturi. cu cate 15 paturi. Aici sunt oferite toate specializarile din medicina. o statie de salvare si un centru de recoltat sange. 11 Decembrie 1989. respectiv. 11 farmacii. A inceput sa functioneze in actuala cladire incepand cu anul 1956. la a caror infiintare si-au adus o contributie hotaratoare personalitati marcante ale vietii medicale gorjene. 1sanatoriu TBC. intre care pot fi amintiti: dr. iar in anii ’80 s-a amenajat si dat in folosinta o moderna sectie de balneoterapie. Turceni (200 de paturi). 1 policlinica. o policlinica moderna . *Spitalul “Tudor Vladimirescu”. dispunand la inceput de o sectie medicala de 100 de paturi. Dobrita. Tg-Carbunesti (150 de paturi). Motru (200 paturi). 4 centre de sanatate. *Complexul spitalicesc din municipiul Tg-Jiu format din: un spital cu 700 de paturi.L. in judetul Gorj mai functioneaza spitalele din Rovinari (cu 300 paturi). au fost infiintate noi sectii. cu 15 paturi. In afara de clinicile 35 .

3 mii persoane. Intre acestea./zi. fiind reprezentat in principal in centrele urbane prin cabinete medicale specializate. de investitii majore in reparatia cladirilor in care functioneaza aceste unitati. Capacitatea unitatilor medicale ale judetului este de 2600 paturi. celelalte spitale locale ofera specializari de baza: interne. chirurgie. care deja este depasit moral in multe cazuri. 18 farmacisti. SITUTIA ECONOMICA Potrivit informatiilor furnizate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj. ginecologie/maternitate. 1941 persoane incadrate ca personal sanitar mediu si 805 persoane ca personal sanitar auxiliar. De serviciile unitatilor spitalicesti gorjene au beneficiat 99.specializate de la Turceni si Dobrita. cabinetele stomatologice. 2. precum si in domeniul farmaceutic. la 1 ianuarie 2003 existau: o Companie Nationala. de stat si 36 . cuprinzand cele mai multe dintre farmaciile existente . pediatrie. cele mai intalnite sunt cele profilate pe servicii de diagnosticare a diferitelor afectiuni prin ecografie. Din punct de vedere al capacitatii de primire numarul de paturi oferite este suficient.2 mii loc. Este nevoie. Personalul medical care deservea sistemul medical gorjean era la inceputul anului 2002 format din: 616 medici. Nu exista bani pentru diversele investitii necesare. 7 societati cu capital mixt. 44 medici stomatologi. si nici macar pentru repararea echipamentului existent in dotare. 13 societati comerciale cu capital de stat. de asemenea. Sectorul privat a aparut dupa 1990 si in judetul Gorj.6. Problema consta in dificultatile in finantarea activitatii acestora. Numarul total de om zile spitalizare a fost in anul 2001 de 760.

2. unele dintre ele exploatate si utilizate de industriile de profil. INDUSTRIA Gorjul este un judet bogat in resurse naturale diverse. cel secundar.privat. Agentii economici inregistrati pe raza judetului isi desfasoara activitatea in domenii acoperind toate sectoarele economice. cat si en-detaille. Principalele resurse ale solului si subsolului judetului Gorj sunt: Lignit Depozitele mari de lignit ser gasesc in Rovinari. Jilt si Motru. atat en-gros. de altfel pentru o economie aflata in plin proces de tranzitie. incluzand serviciile si turismul.7. In Gorj depozitele de lignit se afla la 50-180 m. vor mai dura 40 de ani. puterea de cumparare scazuta si marja medie de profit. cuprinzand agricultura. Luand in considerare numarul mediu al clientilor/firma redus. 7390 societati comerciale cu capital privat si 127 organizatii cooperatiste. Referitor la firmele active din punct de vedere economic. lucrand la productivitatea maxima a minelor existente. industria extractiva. A inceput deja sa se renunte la exploatarea depozitelor de adancime datorita costurilor mari . altele asteptand inca aparitia posibilitatilor si oportunitatii folosirii lor. cu activitati in diferite industrii prelucratoare si cel tertiar. din care 1050 asociatii familiale si 3257 persoane fizice independente. iar 1075 persoane desfasurau profesii liberale. Rezervele sunt estimate la peste 1 miliard tone. se remarca o concentrare mare pe comert. care. un procent insemnat din aceste firme nu pot fi profitabile. 37 . lucru obisnuit. In cele trei zone depozitele sunt exploatate prin mine subterane sau de suprafata. adancime. de la cel primar. Numarul intreprinzatorilor particulari la sfarsitul anului 2002 era de 4307.

Petrol Extractia de petrol a inceput in 1947 in Gorj.1. Resurse majore se gasesc la Bustuchin. La nivelul prezent de productie este de asteptat ca rezervele sa dureze inca 40-50 de ani. cenusa obtinuta se ridica la 40%. Tg-Jiu. Continutul de sulf in petrol variaza intre 3-5%. La Rovinari. galben. la o adancime de 700 metri. Gaz natural Gazul natural se afla in principal in asociere cu petrolul. Bustuchin si Colibasi. In judetul Gorj se gasesc aproximativ 35% din rezervele de gaze naturale ale Romaniei. Mamura In judetul Gorj se gasesc doua depozite importante de marmura. nici pentru gazele naturale nu exista industrie chimica de procesare in judetul Gorj. nuantata alb. de o calitate buna a fost exploatat pana de curand prin Cariera Suseni. nord de mun. un afluent al Jiului. continutul de sulf se ridica la cca. Calcarul din zona./kg. la aproximativ 35 km. cenusiu si gri. de tip carbonic. Zona este accesibila printr38 . iar continutul de apa este de 35-42%. In afara de productia de gaz petrolier lichid si etilena la Turburea. Rezervele de petrol se afla la o adancime cuprinsa intre 1000 si 5000 m. Stoina si Turburea. Capacitatea calorica scazuta face necesara adaugarea gazului natural la termocentrale pentru sustinerea procesului de ardere.5%. aflata la nivelul Platformei Gornovita. continanad marmura alba pura. in principal in zona localitatilor Suseni si Dobrita. Ca si in cazul petrolului. ceea ce duce la cresterea pretului de producere a energiei electrice. stopandu-se odata cu incetarea activitatii de producere a cimentului la combinatul de la Birsesti apartinand grupului Lafarge Romcim. pe raul Bratu. iar capacitatea calorica se situeaza sub 8763 kcal. aflate la mica distanta de municipiul Tg-Jiu. Principalele zone pentru productia de petrol sunt Ticleni. Unul dintre ele. este localizat in nordul muntilor. nu mai exista intreprinderi pentru procesarea petrolului in judetul Gorj.Capacitatea medie calorica este cuprinsa intre 1600 kcal/ kg (pentru minele de suprafata) si 1900 kcal/ kg (pentru cele de subteran). Calcar Depozitele de calcar se afla in zonele de munte ale judetului.

neexploatate. Pestisani. In Gorj se mai gasesc depozite de granit rosu. avand marmura neagra. contribuind de-a lungul timpului la ridicarea judetului Gorj pe primul loc in 39 . m. cea de Pestisani este folosita pentru olarit.5 cu 25 km. fiind utilizata de combinatul de la Birsesti pana de curand.un drum neamenajat. Rezervele de la Rovinari. Argila Exista depozite de argila la Lelesti. exploatate in doua cariere pentru a fi utilizate in productia de ciment si in constructia drumurilor si cailor ferate. in apropierea celei de marmura. Motru si Rovinari. Cele mai apropiate facilitati de incarcare a trenului pentru transport se afla la aproximativ 8 km. Una dintre cariere se afla pe raul Bratu. precum si industria constructiilor de masini si cea prelucratoare.. Rezervele sunt estimate la 120 mil. Argila de la Lelesti este potrivita pentru productia de ciment si caramida. Urmare a rezervelor de care dispune.c. principala sa componenta fiind extractia carbunelui necocsificabil – lignit in doua mari bazine. Granit Exista depozite de granit obisnuit (gri). si este considerat viabil din punct de vedere economic. intre ramurile industriale ale judetului Gorj se remarca industria extractiva. Cel de-al doilea depozit. fiind considerata potrivita pentru fabricarea caramizilor si tiglelor. gata sa fie exploatat. reprezentata prin marile termocentrale de la Turceni si Rovinari. cu un procent ridicat de silicat. roz sau verde. tone. Depozitul se afla la suprafata pe un perimetru de 2. dar si prin o noua componenta. asezate deasupra rezervelor de lignit si au fost estimate la 400-500 mil. Exista facilitati de alimentare cu energie electrica. necesita exploatarea prin tehnici subterane nefiind viabil economic. Argila de aici nu a fost exploatata inca. productia in hidrocentrale.departare. argila de la Bradiceni pentru productia de teracota. Bradiceni si Rovinari. Exploatarea lignitului isi are inceputurile in urma cu peste 30 de ani. industria producatoare de electricitate.

cu sediul tot la Tg-Jiu. industria materialelor de constructii. Aceste rezerve asigura cerintele interne de carbune pe circa 50 de ani. ca si orientarea spre alte forme de obtinere a acesteia. prepara si livreaza lignit catre marile termocentrale de la Isalnita. industria tutunului. Valcea si Mehedinti. alte unitati industriale si gospodariile populatiei. Rezervele industriale confirmate sunt de 2. situate pe teritoriul judetelor Gorj. unica sa utilizare fiind producerea de energie elecrica si termica prin ardere in instalatiile industriale si in cele gospodaresti ale populatiei. Ca raspuns la acestea au fost luate deja o serie de masuri in directia reducerii costurilor prin renuntarea la exploatarile subterane. Extractia lignitului a avut si are in continuare un mare impact asupra intregii economii a judetului.2 miliarde tone de lignit. Lignitul extras are o putere calorica de 1600-1900 kcal/kg. principala problema judetului o constituie scaderea consumului de energie electrica al Romaniei. industria prelucratoare a cauciucului si a produselor din plastic.ceea ce priveste dezvoltarea economica. Rovinari si Turceni. prin unitatile sale extrage. Industria prelucratoare este reprezentata prin: industria alimentara si a bauturilor. Rovinari si Motru. Principalii agenti economici ai industriei judetului Gorj sunt: Compania Nationala a Lignitului Oltenia Tg-Jiu. 40 . De aceea. cu costuri mai reduse. prelucrarea lemnului si producerea de mobila. energia nucleara si petrolul. In urma transformarii la 1 septembrie 1997 a Regiei Autonome a Lignitului Oltenia in Compania Nationala a Lignitului. cum ar fi gazul. apa. industria producatoare de confectii si imbracaminte. sticla ceramica si ornamentala. Judetul Gorj ocupa primul loc in tara la productia de lignit prin doua mari cele bazine carbonifere. principalii beneficiari.

principalele piete de desfacere fiind in S. Alimpesti. EM Mehedinti. majoritatea produselor fiind destinate exportului. Colibasi. PETROM SA. avand in exploatare schelele de la Ticleni. precum si cauciuc regenerat. Matasari. Societatea Nationala a Petrolului PETROM S. S. Tismana. Turceni. Balteni. Motru. cu exploatarile de la Bubuceni si Turburea. si Germania. realizeaza circa 35 % din productia de gaze si 8 % din cea de petrol a tarii.N.A. Bazinul Jilt. Vladuleni si Schela Petroliera Turburea. placi tehnice.P.L. cristal si rubin o gama larga de produse. covoare. Alunu.A.O. a fost infiintata in anul 1973. care dispune de o retea formata din 11 statii: 3 in Tg-Jiu.C.O. grupate in: Bazinul Berbesti. avand ca profil fabricarea de benzi de transport. Coltesti.S. Din 1996 a devenit sucursala a S. PETROM S.N.P. garnituri presata. Vladimir. Sucursala Tg-Jiu se afla si Sucursala PECO Gorj. S.ARTEGO S. PETROM S. Este 41 . pentru ca in 1997 sa devina subordonata a B. Campina. Bumbesti-Jiu. Unitatile ce apartin de Sucursala Tg-Jiu a S. cate una la Tg-Carbunesti. STARGLASS S. Bazinul Motru. in subordinea C. Bustuchin. Tg-Jiu este singura intreprindere de sticlarie din intreaga Oltenie. Agentia Grup Ateliere Petrol Tg-Jiu.N.A.U. Unitatea realizeaza din sticla alba. Totea. Rovinari. Socu. In cadrul S. A fost infiintata in 1975.A. avand ca obiect de activitate asigurarea service-ului utilajele petroliere si reconditionarea materialului tubular. Sucursala Tg-Jiu coordoneaza activitatea a doua schele: Schela Petroliera Stoina.N. Bazinul Rovinari.prin masurile de restructurare ce au fost luate. au ramas 13 unitati de extractie a carbunelui.P.A.S. mansoane.A. matrite si accesorii metalice.C.

C. decoratiuni interioare. masini speciale pentru deformare plastica. Tg-Jiu. 42 . produce cherestea. prese mecanice.A. ROBUR S. o sec ie pentru producerea materialelor construc ii. locomotivelor. asigurata prin intermediul S.C. Întreprinderea are in componen a sa: o sec ie de produse ceramice. este exploatata din masivele sudice ale Carpatilor Meridionali. S. S.O. Apa Neagra. MACOFIL S. S. instalatiilor de forta. foarfece ghilotina.A. cu activitatea orientata aproape in intregime pe asigurarea service-ului si reparatiilor pentru echipamentele de exploatare miniera apartinand subunitatilor C.L. S.A.C. mobilier. tapiterii. realizeaza o gama variata de produse de imbracaminte exterioara pentru piata interna si cea externa. pana la Baia de Arama. Materia prima. profilata in fabricarea de diferite prese hidraulice. ciocane de forjare. GRIMEX S. furnire estetice. S. infiintata in 1940. placaj...C.N.C.a. placi aglomerate lemnoase.A. CONFECTIA S.C. zona de exploatare intinzandu-se de la Valea Oltetului la Polovragi. Produsele realizate include si articole destinate echiparii autovehiculelor.C. o sec ie de prefabricate din beton armat. MACOFIL S.A. MIRFO S. Tg-Jiu.A. ROSTRAMO S.A. masini de injectie s.. Motru si Valea Jiului. transformatoarelor electrice.principalul furnizor de benzi de transport in 5 sortimente si peste 150 de tipodimensiuni pentru exploatarile miniere din bazinele Rovinari. Tg-Jiu. In ultima perioada unitatea s-a confruntat cu o serie de probleme financiare. In anul 1990 întreprinderea a devenit S.

caolină. industria alimentara si a bauturilor (0. puneri in func iune.A. Functionand in prezent ca unitati desinestatatoare.C. cu o crestere de 6. I. şamotă. si printre cele mai importante din tara. industria tutunului (9. ROVINARI.A. Productia industriala realizata in anul 2002 s-a cifrat la 30746 miliarde lei la preturi curente.5 % fata de anul 2001. Cresterea productiei industriale in anul 2002 s-a datorat cresterilor inregistrate in: industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice (15. extractia petrolului si a gazelor naturale (4.9 %).C.5 %). lei/persoana in 2001 la 872 mil. din municipiul Tg-Jiu . Tg-Jiu. de la 745 mil. S.E. retehnologizări. Acelasi trend ascendent l-a urmat si productivitatea muncii in industrie. Tg-Jiu Printre primele înfiin ate in Tg-Jiu. Tg-Jiu. I. kwh. in anul 2002 fata de 2001.TURCENI Cele mai mari unitati producatoare de energie electrica ale judetului. prin metoda MEBO. gaze si apa calda (12. masă plastică refractară si mortar refractar necesar industriei metalurgice. service si asisten ă tehnică pentru instala ii electrice si de automatizare.E. Societatea este specializată in executarea lucrărilor de construc ii montaj. utilizeaza cea mai mare parte a carbunelui exploatat de unitatile apartinand C. productia in anul 2002 fiind de peste 11488 mil. UNIREA S.L. repara ii. industria producatoare de energie electrica si termica.O.0 %). Dispune de un sector minier propriu de unde îşi asigură materia primă de bază. şamotă grea.N. fabrica realizează cărămizi dense si cărămizi termoizolatoare. Ramurile industriale care au inregistrat cele mai importante scaderi au fost: industria confectiilor de 43 .5 %). Prima firmă privatizată. lei / persoana in anul 2002 – preturi curente. cu o crestere de 3.7 %.8 %).S. MARSAT S.

var.1%). produse tehnice din cauciuc (+16.8 ori). produse lactate proaspete (+5.3 92. Principalele produse industriale care au inregistrat scaderi ale productiei in anul 2002. sunt: confectii textile (25. industria constructiilor metalice (19. comparativ cu 2001.2 96. prefabricate din beton armat (+6.6 86. Produc ia fizica industriala realizata in anul 2002 comparativ cu anul 2001 pe principalele produse a fost: DENUMIRE PRODUS Energie electrica total Energie electrica in termocentrale Energie electrica in hidrocentrale Carbune net Titei extras Gazolina Gaze naturale Otel brut Frigidere Ciment Var Prefabricate din beton armat Caramizi si blocuri ceramice Caramizi refractare Cherestea Furnire estetice Placi din aschii de lemn Confectii textile Preparate din carne Lapte de consum Produse lactate proaspete Branzeturi UM Mii Kwh Mii Kwh Mii Kwh Tone Tone Tone Mii mc Tone Buc Tone Tone Mc Mii buc Tone Mc Mp Mp Mil lei Tone Hl Hl Tone REALIZARI 2002 11727353 11488191 239162 21187700 339112 29338 2496332 1745 1117 373405 61100 10304 12393 2670 16226 254200 1279978 140715 30 2633 3632 69 REALIZARI 2001 10409688 10163899 245789 22980000 351398 28520 2346648 1844 400 426400 70590 9678 16331 2420 21657 296119 1631897 132899 47 4874 3449 56 2002 IN % FATA DE 2001 112. caramizi si blocuri ceramice (24.2%).imbracaminte (25 %).2 44 .8 78. industria de masini si echipamente (21. ciment. Principalele produse industriale care au inregistrat cresteri in anul 2002 comparativ cu 2001 sunt: frigidere (de 2.0 97. industria altor produse din minerale nemetalice. extractia si prepararea carbunelui.5 102.3 %).8 54. productia de mobilier.7 113.3%).2%).3 87. caramizi refractare (+10. furnire estetice (14.8 63.9 %).5 75.3 123.4 74.1%). industria de prelucrare a lemnului (23.9%).6 106. produse din tutun (+9.4 94.9 110.9 85. cherestea (25.6 279. sticlarie (+19%).2 %).0 105.3%).3%).3 74. mobilier.9 106.1%).

industria producatoare de masini si echipamente.63. a scazut in perioada 1 ianuarie 2002 – 30 noiembrie 2002 fata de aceeasi perioada a anului 2001 cu 9.7% pe ansamblul industriei. astfel: 8.9% .4 % industria extractiva.0 109.3 %.4%).fabricarea produselor din minerale nemetalice.5 98.0% industria de prelucrare a lemnului. 45 .0 .3 116.9 93.1% .prelucrarea cauciucului si a maselor plastice. gaze si apa.2% in industria prelucratoare (in cadrul acesteia: 111. 69. 77.6% in industria extractiva (cea mai mica valoare inregistrand-o industria titeiului si a gazelor naturale .1 71.0 119.2 In ceea ce priveste cifra de afaceri. cu valori de 91. 87. Indicii volumului cifrei de afaceri in intervalul ianuarie-noiembrie 2002 fata de aceeasi perioada a anului 2001 au fost : 90.8% .1 104. pe ansamblul intreprinderilor cu activitate principala de industrie. precum si ca rezultat al costurilor ridicate.Produse zaharoase Bere Produse din tutun Mobilier Piese turnate din fonta Placaje din lemn Carne taiata Produse tehnice din cauciuc Fractia etan Sticlarie Tone Hl Tone Mil lei Tone Mc Tone Tone Tone Tone 119 72653 2995 167438 313 4608 148 18371 46953 920 146 74157 2726 144350 417 6426 194 15822 45127 772 81. de exemplu ca rezultat al subcapitalizarii. Aceasta situatie se datoreaza dificultatilor cu care se confrunta majoritatea marilor agenti economici gorjeni datorita problemelor de ordin financiar. 72. 12. 20.6 % energie electrica. 101. cat si ca urmare a unui management defectuos si a unei viziuni invechite si chiar a lipsei unei strategii coerente cu privire la piata si modul de adaptare a produselor si serviciilor oferite la cerintele acesteia.industria alimentara si a bauturilor).7 75. inregistranduse scaderi pentru toate ramurile industriale.8 industria prelucratoare.7 76.

insa se va realiza inevitabil in anii urmatori.L.N. 2. totul se va reflecta intr-o deteriorare brusca si de ansamblu a starii economice. amanata datorita problemelor cu care s-a confruntat in ultimii ani in special producerea de energie electrica prin hidrocentrale datorate in principal conditiilor meteo nefavorabile. in sensul reducerii cantitatii de energie electrica produsa de termocentrale cu costuri superioare celorlalte forme de producere (pe cale hidrotehnica si atomonucleara). va antrena o cadere nu numai a celor trei mari agenti economici implicati direct. schimbare care. restul fiind ocupat de paduri. cat si a unui mare numar de firme care depind de existenta acestora. care prevede o scadere a numarului de angajati in sectorul minier gorjan de la 37000 in 1993 la circa 15000 in 2010.8. obisnuit pentru regiunile mediteraneene. cat si a celei sociale a judetului. Aceasta echivaleaza cu 44% din suprafata judetului. comun pentru Europa Centrala. 46 . intinderi de apa. Schimbarea strategiei energetice la nivel national. Vor trebui. Daca adaugam la acestea documentul consultativ emis de Comitetul European pentru Carbune si Otel in februarie 1998.O. AGRICULTURA Gorjul dispune de aproximativ 250 000 ha teren agricol arabil. si de tip brun. in consecinta. masuri ce vor trebui sa impleteasca eforturile facute la nivel central cu cele de la nivel local. luate din timp masuri coerente si bine fundamentate pentru atenuarea intr-o proportie cat mai mare a impactului restructurarii sectorului energetic gorjean. si marile termocentrale de la Turceni si Rovinari. zone urbane. Solul este negru.O atentie mare trebuie acordata faptului ca o parte semnificativa a economiei judetului Gorj se sprijina pe complexul energetic constituit din C.

care s-a realizat greoi. cu imposibilitatea folosirii utilajelor agricole si mijloace reduse ale posesorilor acestora de a putea suporta individual costurile determinare de nevoile de dotare cu masini agricole noi. Majoritatea populatiei regiunlor agricole activeaza in ferme. afectand in mod direct performantele agricole ale Romaniei din primii ani dupa revolutie si cu efecte nefavorabile si in prezent. a avut de suferit in anii ce au urmat dupa 1989. O alta problema a constituit-o retrocedarea suprafetelor agricole vechilor proprietari. Echipamentele si tehnologiile folosite sunt fie neutilizabile. fiecare luand ceea ce a avut nevoie dupa bunul plac.Agricultura judetului Gorj. ca mijloc de subzistenta. manuala. O alta problema o reprezinta suprafata agricola care a fost distrusa de exploatarile miniere de suprafata. datorita negeProduc iarii corespunzatoare a desfiintarii Cooperativelor Agricole de Productie. 47 . fie invechite. cu intarziere. A avut loc si un alt fenomen negativ pentru agricultura ca urmare a retrocedarilor de suprafete ce a avut loc si anume parcelarea terenurilor in suprafete mici. Starea solului este slaba si sunt folosite in cea mai mare parte ingraseminte organice datorita posibilitatilor finanaciare reduse ale posesorilor de terenuri. Au fost distruse astfel intregi retele de irigatii. parcuri de utilaje agricole. constructii cu destinatie agricola. ca de altfel a intregii tari. avand loc un adevarat jaf. Sectorul agricol in Gorj a suferit enorm de pe urma lipsei de investitii in acest domeniu. performante. in care se depune o munca grea. Reabilitarea pamantului distrus ar reda in circuitul agricol o suprafata intinsa de teren arabil pentru dezvoltarea agriculturii in viitor.

lei. asigurand judetului Gorj locul 33 la nivel national. Defalcat. datorita costurilor ridicate cu care se obtin. cu o pondere de 2. lei. livezi pe rod cu 4 ha. mazare boabe cu 58 ha. valoarea productiei vegetale a fost de 2 857 800 mil. vii hibrizi pe rod cu 10 ha. perene vechi si noi cu 169 ha. radacinoase pentru nutret cu 1043 ha. in principal datorita lipsei de mijloace financiare pentru investitii. cartofi cu 27 ha. In privinta inzestrarii agriculturii gorjene cu utilaje specifice. varza cu 34 ha. aceasta situa judetul pe locul 29 pe tara. valoarea productiei agricole. Ponderea si locul judetului Gorj in economia nationala in anul 2001 in privinta agriculturii. era urmatoarea: in ceea ce priveste. in general. in timp ce valoarea productiei animale a fost de 2 733 782 mil. 0 %. In ceea ce priveste productia vegetala. cu o valoare de 5 615 387 mil lei si o pondere de 2. care situa judetul pe locul al 19-lea la nivel national. suprafata arabila careia ii corespundea un tractor la 1 ianuarie 2002 era de 50. Scaderi s-au inregistrat la: ovaz cu 196 ha. Suprafata cultivata cu principalele culturi a cunoscut cresteri in anul 2002 fata de anul 2001 la urmatoarele culturi: grau si secara cu 1356 ha. sa nu poata face fata concurentei acestora. locul 14 pe tara.Toate acestea au dus la situatia in care produsele agricole romanesti.7 %. floarea soarelui cu 220 ha. ce beneficiaza pe langa tehnologii noi si eficiente si de subventii din partea guvernelor statelor respective. porumb boabe cu 3151 ha. desi sunt de cele mai multe ori de o calitate superioara celor din export.57 ha. orz si orzoaica cu 467 ha. tomate cu 93 ha. ceapa uscata cu 39 ha. productiile totale si medii la hectar au fost mai mici decat cele obtinute in cursul anului 2001 la majoritatea 48 . care se reflecta in preturile de piata superioare celor ale produselor din import.

culturilor. La 31 decembrie 2002. cu exceptia radacinoaselor. 49 . in principal datorita conditiilor climaterice si meteorologice din anul 2002. efectivele de animale si pasari in la nivelul judetului Gorj se prezentau conform tabelului de mai jos.

suprafetele cultivate erau urmatoarele: orzoaica – 315 ha. porumb – 62925 ha. ovaz – 3707 ha. in proportie de 99. floarea-soarelui – 337 ha. Pe principalele culturi de primavara. la aceasta fusesera insamantate 78500 ha. leguminoase – 435 ha.total – 3951 ha. cartofi – 3899 ha.5% din suprafetele planificate. Potrivit datelor furnizate de Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara a judetului Gorj.Principalele produse agricole de origine animala realizate in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2002 au fost: Reprezentativa pentru modul de folosire a acestor terenuri in prezent este situatia suprafetelor insamantate pana la data de 12 mai 2003. 50 . legume.

9 % din cele de pasari. 99. reprezentand 36. la aproximativ acelasi nivel ca in 2002. INVESTITII .9 % fata de anul trecut). au fost realizate investitii in economia judetului Gorj in valoare totala de 3640. 99. cabaline:14.5 % din efectivele de albine. in crestere fata de anul 2001 cu 69.4%.1 mii capete. carne porcine: 2056 tone greutate viu. Investitiile in lucrari de constructii noi au fost in anul 2002 de 1659.2%).2 %). din care: vaci si juninci 38.9 capete. 98. iepuri de casa: 3.6 mii hl.9 mii capete.0%. carne pasare: 1585 tone greutate viu. din care oi si capre fatatoare 94. familii de albine: 18.9 mii capete (+6.3 mii capete. in crestere cu 42. 2.In ceea ce priveste efectivele de animale existente la data de 30 aprilie 2003.7 mii. se prezentau astfel: bovine 79. in judetul Gorj potrivit datelor operative furnizata de Directia Generala pentru Aghricultura si Industrie Alimentara Gorj.5%.3 lei. Sectorul privat detinea urmatoarele ponderi in efectivul total: 99. Numarul locuintelor date in folosinta in anul 2002 a fost de 418.7 % la ovine si caprine.6 mld.7 % la bovine.9% fata de 2001.19. Productiile animaliere obtinute in perioada 1 ianuarie – 1 mai 2003 au insumat: carne de bovine: 2341 tone greutate in viu. carne ovine si caprina:1868 tone greutate viu.5 mii capete.2 mii capete (. La sfarsitul anului se aflau in diferite stadii de executie 3164 locuinte. oua: 69 milioane bucati. cele in utilaje si mijloace de transport de 1318.CONSTRUCTII In anul 2002. lapte de vaca si bivolita: 399. fiind in crestere cu 25.9 % la cabaline. 99. 99.7 mii capete (+6. lei. in crestere fata de anul 2001 cu 6.2% din totalul investitiilor realizate. In anul 2002 au fost cuprinse in programul de dezvoltare economico-sociala urmatoarele 51 . din care scroafe de prasila 9. in scadere fata de anul 2001 cu 9. ovine si caprine 171.9. lei.5 mld.7 % la porcine.1 % fata de anul 2001. porcine: 170.

Novaci si Ticleni. Bumbesti-Jiu.8 % pentru utilaje si mijloace de transport. cat si pe principalele componente: -31.5 miliarde lei.Jiu a 175 de apartamente pentru tineri finantat de la bugetul statului prin Agentia Nationala de Locuinte si 58 de apartamente sociale pentru inchiriere finantate din fonduri externe.7 % din totalul investitiilor realizate. investitiile realizate au fost finantate din urmatoarele surse: surse proprii. in municipiul Motru si orasele Rovinari. Astfel. Atat in anul 2002.2 %).actiuni: finalizarea si darea in folosinta in orasul Tg-Carbunesti a 32 apartamente sociale. alocatii bugetare. reprezentand 40. cat si in primul trimestru al anului 2003. Utilajele si mijloacele de transport achizitionate au fost de 250. Valoarea lucrarilor de constructii realizate in primele patru luni ale anului 2003 a fost de 102. urmate de lucrari de intretinere si reparatii (21.N. fondurile populatiei.4 %). Rovinari 134. credite.9 miliarde lei. stabilirea amplasamentelor si documentatiilor tehnice pentru executarea unor locuinte sociale prin Programul A. demararea programului de construire in municipiul Tg. In trimestrul I al anului 2003 investitiile totale in economia judetului au insumat 615. Dintre actiunile intreprinse in Programul de dezvoltare economico-sociala a judetului Gorj in anul 2002 se numara si: • continuarea lucrarilor de reabilitare si extindere a surselor. Investitiile in lucrari noi au totalizat 250. 3 miliarde lei. Motru 84.L. ponderea cea mai mare revenind constructiilor noi (62. in judetul Gorj. Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2002. -30. repartizate astfel: Tg-Jiu 275. Tg-Carbunesti 32. retelelor si instalatiilor in domeniul alimentarii cu apa. cu ponderea principala. 52 . prin Programul de constructii de locuinte pentru tineret sunt aprobate 525 unitati locative. lei.8 %).8 % pentru lucrarile de constructii. alte fonduri. se observa o scadere a investitiilor in anul 2003 atat pe ansamblu (-24.1 mld.

reparatii imbracaminti asfaltice si bituminoase usoare. • realizarea de distributii noi in orasul Novaci si comunele Alimpesti. Dragutesti si Hurezani. Bumbesti-Jiu si comunele Balteni. • extinderea retelelor de gaze naturale in municipiul Tg-Jiu si orasele TgCarbunesti. Novaci. lei.• realizarea lucrarilor de investitii de alimentare cu apa intr-un numar de 8 localitati prin finantare externa (fonduri MARR). lei – in curs de realizare. din bugetul local si din finantare externa. Turcinesti. Bustuchin si Stoina cu fonduri de la bugetele locale. Licurici. localitatile Scoarta. Matasari. in municipiul Motru. • consolidarea retelei de drumuri si poduri afectate de fenomene naturale. Musetesti. orasele Rovinari. • reabilitarea si inlocuirea retelelor termice a caror vechime depaseste durata normala de functionare in municipiul Tg-Jiu. lei. Turburea si Pades. lei. • lucrari si servicii de intretinere si reparare aferente drumurilor publice in valoare de 166 mld. lei. • lucrari de reparatii capitale si calamitati in valoare totala de 54 mld. Godinesti. 53 . Albeni.5 km. Sacelu. Plopsoru. Rovinari. finantate din bugetul local si in comuna Matasari in valoare de 11. cu fonduri externe si de la bugetele locale. reparatii capitale la reteaua de drumuriin valoare de 85 mld. Turceni. Vladimir cu fonduri de la bugetele locale si in comunele Godinesti. • continuarea executiei magistralei de gaze Turcinesti – Motru si atragerea unor investitori privati in acest sens. Capreni. Saulesti. • efectuarea de lucrari de refacere a drumurilor auto forestiere calamitate30. Farcasesti. din bugetul local si in orasul Rovinari din surse financiare externe si din bugetul local. drumuri. • extinderea si reabilitarea capacitatilor pentru canalizarea apelor uzuate menajere in municipiile Tg-Jiu si Motru in valoare de 14 mld.2 mld.

POSTA SI TELECOMUNICATII Serviciile postale au fost restructurate pe parcursul ultimilor ani. transmiteri prin fax. iar 4 milioane Euro au fost alocate pentru o schema de creditare a IMM. pixuri. cel de-al doilea in Tg-Carbunesti coordonand activitatea oficiilor postale locale. Activitatea acestora s-a concretizat in anul 2001 in 1094 mii scrisori expediate. Matasari. BumbestiJiu. servicii de posta rapida. 1478 mandate postale si telegrafice. vanzari timbre judiciare. din care cu finantare PHARE 2.8 milioane Euro. colete).10.7 milioane Euro. 54 . Pe langa serviciile traditionale oferite (scrisori. Exista doua oficii postale teritoriale in Gorj. Balteni. prin care este asigurata livrarea unei scrisori aduse la oficiul postal pana la ora 18°° pana la amiaza zilei urmatoare. cu o solicitare din ce in ce mai mare: transfer bancar. Unul functioneaza in Tg-Jiu. La incheierea fondului MARR. 3 mii telegrame expediate. Turcinesti. Ticleni. 2. dintre care 5 in municipiul Tg-Jiu. principalele proiecte finantate in cadrul componentei pentru dezvoltarea economica si sociala a zonelor miniere din judetul Gorj au insumat 3. La nivelul anului 2002 in judetul Gorj existau 16 unitati postale. 2 in Tg-Carbunesti. din care 6 milioane Euro reprezinta finantari proiecte in cadrul componentei pentru dezvoltarea economica si sociala a zonelor miniere din judetul Gorj si Valea Jiului. cate una in Novaci. Rovinari. servicii de telex. o serie de servicii financiare oferite impreuna cu institutiile bancare. Motru. vanzarea de mici articole. Tismana. au fost introduse si altele. suportul oferit diverselor societati din domeniul marketingului direct. 22 mii mesagerii. cum ar fi carti.Fondul MARR “Fondul de reconstructie a regiunulor miniere” a beneficiat de 10 milioane Euro de la Uniunea Europeana.

in crestere cu 9.35% in mediul urban. in Tg-Jiu o centrala telefonica digitala cu 16 mii linii telefonice.Sistemul de telecomunicatii a beneficiat in ultimii ani de imbunatatiri. In anul 1970 a fost dat in folosinta Hotelul Gorj cu 170 de locuri.9% fata de anul precedent. 2. Numarul de posturi telefonice in retea fixa in judetul Gorj era de 54105.8% in sistem digital si 244 convorbiri telefonice internationale. fiind data in folosinta. Cladirea reprezinta unul dintre cele mai frumoase edificii ale orasului. peste 99.11. s-a trecut la inlocuirea centralelor telefonice manuale. devenind un complex hotelier si de alimentatie publica cu o reputatie la nivel national. care a fost extins in anul 1980 pana la 457 locuri de cazare de confort I. iar cu cele 13 nivele ale sale este cea mai inalta cladire civica din intreaga Oltenie. din care 43394 persoane fizice. Numarul total al abonamentelor telefonice in anul 2002 a fost de 52079. Au fost efectuate 246253 convorbiri telefonice interurbane. Astfel. Un numar de sapte centre teritoriale sunt conecatate prin cabluri de fibra optica. Erau puse la dispozitia publicului 630 posturi telefonice publice cu cartela. dintre care 73. 55 . restaurant. In anul 2001 s-a inregistrat un numar de 47378 abonamente telefonice in reteaua fixa. iar din 10 decembrie 1971. braserie si bar. Oficiul Judetean de Turism Gorj. subordonata Directiei de Hoteluri si Restaurante Bucuresti. TURISMUL In anul 1968 se infiinteaza Filiala de Hoteluri si Restaurante Tg-Jiu.0 mii lei. Investitiile totale in telecomunicatii au fost in anul 2002 in valoare de 25. intre altele. care preia baza materiala a unitatilor existente inaintea lui.

bar. In statiune functioneaza Complexul de cazare si alimentatie publica “Sacelata”. sala de conferinte si vestiare pentru sportivi. cantina. cu instalatii pentru bai in cada cu apa minerala. hepatobiliare si ale cailor urinare. 56 . afectiuni posttraumatice. bufet si cantina pentru servirea a 140 mese pe zi. inpachetari cu namol. afectiunile tubului digestiv. avand o capacitate de 380 de locuri. afectiuni reumatismale inflamatorii. brom. litiu. in partea NE-ica a municipiului. cu hotel. unitate care dispune de 80 locuri de cazare. stontiu. restaurant. bai galvanice.Tot in aceeasi perioada a fost construit Hotel Parc. fiind indicata in tratarea afectiunilor reumatismale degenerative (spondiloza cervicala. 120 de alimentatie publica in spatii inchise si 60 pe terasa deschisa. In anii ’80 a fost construit Hotel-Sport. Statiunea dispune de o baza moderna de tratament. un alt obiectiv de cazare si alimentatie publica (pe Bulevardul Brincusi. dorsala si lombara). Statiunea Sacelu Apele terapeutice din statiunea Sacelu au o importanta deosebita. avand 90 de locuri de cazare. afectiuni neurologice. articulare. vis-à-vis de sediul Prefecturii). dispunand de 70 de locuri de cazare. continand iod. dus subacvat. 60 de alimentatie publica. In anul 1989 a fost finalizat si dat in folosinta Motelul Dragoieni. aerosoli. sali gimnastica medicala. electro terapie.

Urzica). Statiunea montana turistica Ranca Situata la 1500 metri altitudine. care dispune de 100 de locuri de cazare si 150 locuri de alimentatie publica. Valea-Mare Complexul de la Valea Mare. Sohodol Cabana gorjeana Sohodol reprezinta un complex de alimentatie publica si de cazare de o rara frumusete. unde turistii au la dispozitie doua cabane cu 52 locuri de cazare. Complexul mai are la dispozitie o suprafata de 3 hectare destinata unui teren de sport si pentru campare. (in vila). 22 locuri-1stea (casute camping). fiind asezata pe valea cu acelasi nume. un salon categoria a II-a cu 40 de locuri. camping si o alta cladire in care se afla cantina si anexe. un restaurant cu 110 locuri in saloane si pe terasa 57 . cu un peisaj deosebit. dispune de doua cabane. Cela.Complexul Lainici Dispune de spatii de cazare cu 30 de locuri de cazare-2 stele. Moja. strbatuta de raul cu acelasi nume. pune la dispozitia turistilor Complexul de cazare si alimentatie publica “Tismana”. Dintre unitatile de cazare se distinge vila “Cerbu”. 15 locuri-1 stea. Tismana Zona. o terasa acoperita cu 25 de locuri s. in apropiere aflandu-se manastirea Tismana. Complexul turistic Bucium. sase casute. situat pe marginea lacului de acumulare rezultat ca urmare a lucrarilor hidrotehnice executate pe vaile raurilor Motru si Cerna. spatii de alimentatie publica: un salon categoria I cu 80 de locuri.a. In zona se afla si alte unitati de cazare: cateva pensiuni turistice (Andra.

Se remarca prin importante fenomene carstice. atrasi de acest pitoresc colt de tara. paduri cu raritati si plante endemice. genialul Constantin Brancusi a oferit in dar gorjenilor cateva din operele sale de o inestimabila valoare. la o altitudine amplitudinala cuprinsa intre 500 si 700 de metrii. proiectul de la Tg. In zona se afla si alte unitati de cazare de dimensiuni mai mici. Creatorul scolii moderne de sculptura. cu o capacitate de 20 de locuri. Monumente ale naturii si rezervatii naturale La frumusetile peisagistice din judetul Gorj contribuie asezarea geografica in imediata apropiere a masivelor muntoase Paring.neacoperita si un bar cu 40 de locuri. precum si cabana “Ciuperca”.Jiu fiind primul de acest gen din creatia sa. care a fost modernizata. in curtea casei Barbu Ganescu. preocupat aproape exclusiv de sculptura de exterior. artistul considera ca esenta artei se afla in reprezentarile naturale are materiei. Dupa 1938. Poarta sarutului. locuri in care natura este surprinsa in cele mai inedite ipostaze. ultimul imobil targu-jian in care a locuit sculptorul. strabatand muntii Godeanu si Mehedinti. Godeanu si Cernei. Masa festiva cu 6 scaune. Aleea scaunelor. unele obiective naturale au fost declarate monumente ale naturii. 30 de scaune din piatra. alte cabane aflandu-se in constructie in diferite stadii. sunt locuri in care turistii revin. Datorita interesului lor stiintific. Valea Cernei se intinde de-a lungul unui culoar tectonic. dintre care se 58 . Fapt mai putin cunoscut. Brancusi a creat “gradina cu pietre”. Cel mai important obiectiv turistic al judetului Gorj este reprezentat de Ansamblul Sculptural Constantin Brancusi. opere pe care turistii romani si straini au sansa de a le vedea in aer liber: Coloana fara sfarsit. Numeroase pesteri si chei.

„Inelul”. cele 20 de pesteri totalizand aproape 400 metri de galerii. care cad din versanti numai in perioadele cu ploi.retin: Culmea Geanturilor Cernei. fie stiintifice. Astfel. prin multimea de forme pe care le cuprind. continand un adevarat cimitir de oase ale ursului de caverna. 59 .2 hectare se gaseste in comuna Pades. situate la circa 40 de kilometrii amonte de Baile Herculane. Cheile Sohodolului. In marginea sudica a Carpatilor Meridionali se afla Pestera Muierii (18. a cascadelor colorate. “Sectorul Ogiva’ abunda in formatiuni carstice. interesanta prin endemismul regional caleopterul Tismanella Chappusi. sunt taiate intr-un mic masiv de calcare situate in albia Cernei. sunt magnifice si se dezvolta pe circa 10 kilometrii. Cheile Oltetului. Desi au o lungime de doar 200 de metri. declarata rezervatie stiintifica. unde s-a amenajat si singurul laborator speologic subteran din tara. O rezervatie speologica de 10. precum si importante orizonturi de culturi paleolitice. aflat in numar extraordinar de mare. impresionante prin salbaticia si ingustimea lor. sectorul Ciucevelor. Pe malul stang al raului. sunt considerate printre cele mai pitoresti din tara. fiind unice prin tunelele sapate de apa in peretii Cladirii si Narilor.75 hectare). In carstul mehedintean (comuna Tismana) se poate vizita Pestera Gura Plaiului. Rezervatia Fauna Craiova. fie monumente ale naturii. la intratrea in chei. sunt extrem de interesante. “Culoarul Stalpului”. formate de raul cu acelasi nume. Cheile Corcoavei. Muntele Piatra Closanilor. precum si prin curioasa forma carstica ramasa suspendata. Pestera Cioaca cu brebenei este ocrotita pentru cristalele de calcita pura vermiforme si transparente. situata la 670 de metrii si la 20 metrii diferenta fata de apele raului. Faima de cea mai frumoasa pestera din tara este atribuita Pesterii de la Closani. Numeroasele pesteri din judetul Gorj au fost declarate fie rezervatii speologice. se afla Pestera Polovragi. Cheile Corcoavei. “Culoarul Liliecilor”. Fundul cheilor este sapat in marmite de 4-6 metri.

Padurile Rachiteaua (1200 ha.7%. Cele mai multe innoptari au revenit turistilor din tara 98. 68 in vile turistice. majoritatea in hoteluri (70. 5. precum si padurea Botorogi. 4 cabane turistice. 1 motel.2 mii. cum sunt: Padurea de castan dulcesau bun Pocruia-Tismana (1251. in majoritate paduri batrane. urmate de cabane turistice si hanuri si moteluri (7.9 ha. acestia preferand ca spatii de cazare hotelurile in proportie de 74. La inceputul anului 2002 Gorj se gaseau 28 de unitati de cazare turistica.) si Chitu-Bratcu (1319 ha.4 mii persoane.) si Dumbrava Tismanei.Numeroase sunt si rezervatiile forestiere sau mixta. 2.). 134 in cabane turistice.2 mii in cabane turistice. 50 in hanuri si moteluri. Numarul innoptarilor a fost de 103. cei mai multi dintre acestia in hoteluri (73. de langa Tg-Jiu.1 mii in hoteluri.8 mii. 2 campinguri. Capacitatea de cazare turistica in functiune a fost in anul 2001 de 409. 2 vile turistice. Fluxurile turistice au fost formata in majoritate din turisti din tara (peste 95%).1% si cabanele turistice 7. dintre care 78. dintre care 7 hoteluri. Capacitatea de cazare turistica era de 1258 locuri.5%) si vile turistice (4%). repartizate astfel: 839 in hoteluri.4 mii in hanuri in moteluri.5%).7%). 60 . Numarul total al turistilor cazati in anul 2001 a fost de 46.6 mii locuri-zi. 20 in campinguri.

Istoricii au ajuns la concluzia ca in sec. considerati zeii tamaduirii. a inscris numele sau în cartea de aur a artei universale ori de Tudor Vladimirescu si Ecaterina Teodoroiu. Manastirea Tismana. Bârseşti. aici descoperindu-se monumente dedicate zeului Esculap si zeitei Hygeia. FIŞA MUNICIPIULUI TG-JIU 3.CAPITOLUL III. aşezat pe Jiu la 18 km distan ă de la ieşirea Jiului din defileu la poalele masivului Paring. eroina de la Jiu. şi Ursa i. Tot în aceasta parte de tara a creat cel ce s-a socotit intotdeauna gorjean. AMPLASAMENT TG-JIU. Municipiul Tg-Jiu cuprinde 9 aşezării ca localită i componente: Tg-Jiu. S-au descoperit si vestigii ale unor asezari daco-romane in apropierea drumului strategic ce lega municipiul Drobeta (Turnu-Severin). pe Dunare. Cypria). reşedin ă a jude ului Gorj.1. pe aceste locuri se intindea Tara Litua (mentionata documentar prima oara in 1247). ramasi în istoria neamului. ale istoriei neamului. Slobozia. Este indeajuns sa amintim de marele sculptor Constantin Brancusi care purtat de Pasarea maiastra a talentului. ilustrul Tudor Arghezi. Iezureni. De Tirgul-Jiu se leaga nume ilustre ale civilizatiei si culturii nationale. Polata. Izvoarele cu ape minerale de la Sacelu erau folosite ca ape tamaduitoare de catre romani. Gorjul este un tinut cu vechi urme de locuire. Drăgoeni. uneltele si obiectele din silex descoperite in Pestera Muierilor de langa Baia de Fier dateaza din perioada Paleoliticului mijlociu. Romaneşti. cu municipiul Apulum (Alba-Iulia). municipiu. condusa de voievodul Litovoi. ridicata in anii 1375-1378 cu sprijinul domnitorului Vladislav I (Vlaicu) a jucat un rol important de-a lungul 61 . iar din perioada stapanirii romane au fost identificate urmele castrelor de la Bumbesti-Jiu (unde isi avea sediul Cohorta a 4-a.14. Preajba Mare.

casa slujerului Barbu Ganescu (sec. Masa tacerii si Poarta sarutului. Orasul a cunoscut o intensa dezvoltare economico-sociala si urbanistica dupa 1968. Intens legat de varietatea conditiilor naturale (zona montana ocupa 29% din suprafata judetului. ca scoala. ca principal lacas de cult. biserici si catedrale vechi (secolul XVI) cum ar fi Biserica Negustorilor (Catedrala Domneasca) construita in anii 1748-1764 in locul unei biserici de lemn. Tinutul a fost mentionat documentar prima data la 3 oct. turismul este destul de dezvoltat. cu nenumarate urme ale glaciatiei cuaternare si spectaculoase forme de relief carstic). Asezarea este mentionata prima oara intr-un act emis la 20 martie 1406 de catre Mircea cel Batrin. cu care apare acest tinut in sec. gaze naturale). ansamblul arhitectural format din Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (1694-1700) si casa banului Cornea Brailoiu (1699-1710). spital si cetate. Muzeul de Arta cu colectii de icoane si sculpturi in lemn. Biserica "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" construita in perioada 1746-1747. cand a fost declarat municipiu si a inceput o puternica industrializare. Targ cunoscut de desfacere a marfurilor in Tara Romaneasca.veacurilor. create in perioada 1936-1938). in special extractiva (carbune. Denumirea de Gorj. orasul a fost in stapanirea Imperiului Habsburgic intre 1718 si 1739. Pot fi admirate astfel: defileul Jiului. se pare ca deriva din slavona (Gornai-Jiu = Jiul de Sus sau de Munte).18). lacurile glaciare. 1385 ca judet (Jales) intr-un act emis de Dan I. titei. pesterile 62 . Redevenit pamant al Tarii Romanesti. Brancusi (complex sculptural ce cuprinde Coloana Infinitului inclusa pe lista celor mai importante 100 de monumente ale lumii. in localitate mai pot fi vizitate: Muzeul judetean de istorie si arheologie. de vestigiile arheologice si de numeroasele obiective arhitectonice si de arta.15. Tirgul-Jiu s-a dezvoltat pe vatra unei asezari geto-dacice. unde a locuit Constantin Brancusi cand a creat ansamblul format din Coloana infinitului. orasul cunoaste o oarecare dezvoltare in special dupa cucerirea independentei (1877). casa pitarului Dimitrie Maldarescu (1710). cheile Oltetului. Oras al monumentelor lui C.

416 1930 15.651 1977 63. Vâlcea .238 2001 97. POPULA IE.Closani. La toate acestea se adauga o diversa si bogata flora si fauna. padurea de liliac sau izbucul de la Isvarna. 3. culele de la Curtisoara. cat si operele monumentale ale lui Constantin Brancusi de la Tirgu-Jiu. in partea de vest a judetului se remarca o patrundere abundenta a unor elemente mediteraneene: vipera cu corn. VECINI. Pogogeni sau Groserea. broasca testoasa de uscat si scorpionul.506 1992 98. O atractie deosebita o prezinta statiunea balneoclimaterica Sacelu si numeroasele rezervatii naturale de castan comestibil si alun turcesc.Piteşti – Bucureşti. manastirile Tismana si Polovragi.790 Vecini: • E comuna Bălăneşti • SE comuna Scoar a • S comunele Dăneşti şi Drăgu eşti • V comuna Băleşti • NV comuna Leleşti • N comunele Stăneşti şi Turcineşti şi teritoriul oraşului Bumbeşti-Jiu 63 . pe traseul Tg-Jiu – Rm. 1912 15. Suprafa a : 9333 ha Distan a până la Bucureşti este 298 km. Barsesti si Borosteni.2. SUPRAFA Ă. asezarile daco-romane de la Suseni. schitul Lainici. Muierilor si Polovragi si vizitate: castrul roman de la Bumbesti. Popula ia (cu localită ile componente): Anul Nr loc.

O parte din locuitori lucrează în unită ile industriale şi sociale-culturale ale municipiului. INDUSTRIA IN TG-JIU Reprezentative pentru municipiul Tg-Jiu sunt ramurile construc iei de maşini. alimentare si industria mică.4. a materialelor de construc ii. 3. SOCIETĂ I COMERCIALE Societă ii comerciale: Pe teritoriul municipiului Tg-Jiu îşi desfăşoară activitatea majoritatea societă ilor comerciale din Gorj. prelucrării lemnului.6. exploatării. RELIEFUL Relieful cuprinde o mare parte din lunca Jiului şi a teraselor de pe partea stângă a lui. creşterea animalelor şi cultura legumelor. turism.5. industriei uşoare.3. comer . printre care agricultură. transporturi. Locuitorii oraşului îşi desfăşoară activitatea. îndeosebi pe raza oraşului. 3. care sunt folosite şi acoperite cu culturi şi acoperite cu păduri de foioase şi planta ii de vii şi pomi fructiferi. care sunt profilate in diverse domenii. etc.3. 3. Cele mai importante sunt: 64 . OCUPA IA PRINCIPALĂ A POPULA IEI Ocupa ia principală a popula iei din localită ile componente este cultura cerealelor. chimiei. industrie.

Spania si Belgia. – care produce si livrează pe pia a internă si la export produse de cea mai bună calitate cum sunt: cherestea.C.C. Realizarea de seamă a industriei româneşti I.F. PAL.F. ciocane de forjare.U. ROSTRAMO S.M. tapi erii.Combinatul de Prelucrare a Lemnului – S. Tg-Jiu La început întreprinderea dispunea de trei sec ii.A. Tg-Jiu .C.A. scaune. ca subunitate apar inând cunoscutei centrale A. foarfece tip ghilotină. .A.U. Italia.A. tehnicitate si fiabilitate. Aici se fabrică maşini tip presă si de injec ie.M. Tg-Jiu Înfiin ată in anul 1940. toate caracterizate printr-o înaltă productivitate. . In prezent societatea produce numai pentru export – Germania. MIRFO S.A. prin transferarea unui atelier de profil din Clujul acelor vremuri. Anglia.. placaj. etc. – S. pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului. furnire estetice. – Întreprinderea de Confec ii – S. decora iuni interioare. cinci ateliere si 15 compartimente func ionale.P. mobilier.C. Olanda. elemente hidraulice separate sau tipizate.A.P. Datorită modernizării si dezvoltării produc iei in ultimii ani a crescut la 80 % ponderea produc iei destinate exportului in totalul produc iei realizate. In anul 1989 Combinatul a devenit societatea comercială ROSTRAMO S.A.A. din Tg-Jiu este destinată satisfacerii cerin elor na ionale de maşini unelte pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică.P.P. CONFEC IA S. 65 .înfiin ată in anul 1955.A. Acest lucru a făcut ca produsele să ajungă la diverse târguri interna ionale unde au avut aprecieri meritate.I. pe baza unor contracte încheiate cu firme tradi ionale din Canada si Italia.C.

repara ii piese.C.forjare pentru programul de fabrica ie.A.A.A. Uzina de Repara ii S.C. Întreprinderea a realizat puternice de colaborare cu unită ile importante si cu o serie de institute de cercetare si proiectare.1992. având ca obiectiv cercetarea si proiectarea maşinilor unelte de presare . . Întreprinderea dispune de tot ce este necesar pentru a satisface solicitările de utilaj minier si piesele de schimb. 66 . GRIMEX S. AMORIM S. din fosta întreprindere de utilaj minier s-au desprins înfiin at: S. reuşind si pe această cale să solu ioneze o serie de probleme de mare complexitate tehnologică si tehnică. . asigură servicii diverse unită ilor miniere si produce bunuri de uz casnic si gospodăresc pentru popula ie. După anul 1989.06. a luat fiin ă la data de 05. Are ca obiect de activitate fabricarea de utilaje si piese de schimb pentru industria minieră. In cadrul întreprinderii s-a înfiin at Antrepriza de Montaj Utilaj si s-au Minier – in cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea forma ii puternice.C.S. Studii si Inginerie Tehnologică pentru Maşini Unelte Bucureşti.produc ia de utilaj si piese de schimb cu prioritate pentru industria minieră. Uzina de Repara ii S.Un mare rol in desfăşurarea unei activită i calitative l-a avut înfiin area Filialei Tg-Jiu a Institutului de Cercetare.Întreprinderea de Repara ii Utilaj Minier . S.C. Prin statutul său are ca scop . subansamble si utilaje miniere. In prezent unitatea execută piese de schimb si subansamble pentru utilaj minier.Întreprinderea de Utilaj Minier Tg-Jiu Având in vedere de schimb necesare. s-a dezvoltarea puternică a mineritului in bazinele Olteniei si o dată cu aceasta creşterea solicitărilor de utilaje si a pieselor hotărât înfiin area unei întreprinderi de utilaje legături miniere in Tg-Jiu.. si S.A.

Tg-Jiu.Întreprinderea de Materiale de Construc ii – S. şamotă.A. caolină.S. şamotă grea. Întreprinderea are in componen a sa: o sec ie de produse ceramice.C. . . Produsele realizate de această societate se desfac pe pia a internă si externă si sunt destinate echipării de autovehiculelor.C. transportoarelor electrice. UNIREA S.C. ARTEGO S. garnituri presate.A. si are ca profil fabricarea de articole tehnice din cauciuc cum sunt: benzi de transport. unitatea livrând produsele sale pe pia a internă si pe pia a externă (in ultimul timp din ce in ce mai mult la export). MACOFIL S. masă plastică refractară si mortar refractar necesar industriei metalurgice.o sec ie pentru producerea materialelor construc ii. STARGLASS S. covoare.A TgJiu.. Produsele realizate de aceasta sunt: 67 .Întreprinderea de Articole Tehnice din Cauciuc si Cauciuc Regenerat – S.Întreprinderea de Sticlărie Menaj – S.A.A. plăci tehnice. matri e si accesorii metalice. instala iilor for ă. . precum si cauciuc regenerat. fabrica realizează cărămizi dense si cărămizi termoizolatoare. In anul 1990 Întreprinderea a devenit S. locomotivelor.C. Societatea are drept de proprietate important de mărci de fabrică si brevete de inven ii. utilajelor miniere si de intelectuală asupra unui număr excava ii din industria constructoare de maşini precum si din alte domenii. MACOFIL S.C. Tg-Jiu Printre primele înfiin ate in Tg-Jiu. Tg-Jiu. manşoane de radiator auto. Tg-Jiu Întreprinderea se înfiin ează in anul 1973. . Este unica întreprindere de sticlărie din întreaga Oltenie. Dispune de un sector minier propriu de unde îşi asigură materia primă de bază.o sec ie de prefabricate din beton armat. .

. . Înfiin ată acum mai bine de 50 de ani sucursala dispune de o re ea formată din 11 sta ii PECO. .Bazinul de lignit Rovinari este situat la 14 km sud de Tg-Jiu.sticlă albă cristal si rubin si o gamă largă de produse de sticlărie menaj. Bucureşti.Societatea Na ională a Petrolului PETROM S.P.P. Tg-Jiu A luat fiin ă in anul 1957 pe scheletul atelierelor apar inând unită ilor de profil din Tg-Jiu.N. .A.Compania Na ională a Lignitului Oltenia Tg-Jiu. .Bazinul minier Motru este situat la circa 40 km de Tg-Jiu.A.A. coordonează activitatea a două schele : Schela de petrol icleni si Schela de Petrol.. Compania Nationala a Lignitului Oltenia are in subordine un număr de 43 subunită i de produc ie si de deservire si are exploatări miniere in carieră de suprafa ă si in subteran. Unitatea bună.G. . -sucursala Tg-Jiu Sucursala Tg-Jiu a S. prin cele două mari bazine carbonifere ale sale : Rovinari si Motru.A. a cunoscut o dezvoltare puternică si are o activitate foarte 68 . prin unită ile sale. Jude ul Gorj de ine primul loc in ară la lignit. In unită ile apar inătoare sucursalei Tg-Jiu se realizează circa 35 % din produc ia de gaze si 7 – 8 % din produc ia de i ei din ară. In anul 2000 s-a construit un nou depozit de produse petroliere. alte unită i si gospodării. Obiectul de activitate al acestei unită i este confec ionarea si repararea de utilaje petroliere si recondi ionarea materialului tubular.Baza Tubulară –A. Compania Nationala a Lignitului Oltenia . extrage. PETROM S. prepară si livrează lignit către principalii beneficiari: unită ile RENEL.Sucursala PECO Gorj A Societă ii Na ionale a Petrolului – PETROM S.

7. 69 .S.S.A. service si asisten ă tehnică pentru instala ii electrice si de automatizare. aprovizionează si vinde en-gross si en-detail materiale metalurgice. Ogoarele municipiului Tg-Jiu sunt însămân ate cu soiuri valoroase de grâu si porumb. Tg-Jiu. COMAT S.I. din municipiul Tg-Jiu .. puneri in func iune. materiale de construc ii.C. Prin mecanizarea lucrărilor agricole si prin fertilizarea solurilor slab productive se reuşeşte o agricultură modernă cu o productivitate in ce mai mare.C. 3. INSTANT crescătorie porci). Societatea este specializată in executarea lucrărilor de construc ii montaj. materiale chimice.L produse avicole si S.A. MARSAT S. etc. lucrări de modernizare. etc. In prezent ca S.R.C.A. retehnologizări. prin metoda MEBO.C. COMAT S. .Şantierul de Construc ii Forestiere si Industriale Tg-Jiu A luat fiin ă in anul 1955 si are ca obiecte de activitate: excavări in stâncă. . Prima firmă privatizată. Tg-Jiu. In domeniul agriculturii îşi desfăşoară activitatea mai multe societă i comerciale: din ce 99 S. SUINPROD S.. repara ii. pode e dalate si tubulare. Înfiin ată in anul 1973 ca întreprindere de stat.A.C. materiale P. AGRICULTURA In municipiul Tg-Jiu. echipamente de lucru si de protec ie.S. Şi-a desfăşurat activitatea pe raza jude ului Gorj si in afara acestuia. există mai multe unită i producătoare de carne de pasăre si carne de porc care asigură necesarul de consum al popula iei (S. materiale abrazive. produse din metal.

A. centrală termică pe . În prezent societatea gaze.. Societatea şi-a creat deja o pia ă proprie in jude ul Gorj si in alte jude e.S. LEGUME FRUCTE S. A desfăşurat activitatea in bune condi ii. este dotată cu utilaje de prelucrarea produselor.S. VINIFICA IE SI BĂUTURI GORJ S. Ulterior a realizat o sec ie de semiindustrializare . naturale si industriale.S. Aşa cum am subliniat. Societatea produce si livrează nutre uri combinate pentru toate speciile de păsări si animale.S. porumb. încă de la început s-a axat pe realizarea unei puternice baze tehnico – materiale. În anul 1963 s-a făcut prima extindere a fabricii de pâine. Mai târziu.C. Tg-Jiu. COMB GORJ S. modernizată. municipiul Tg-Jiu a cunoscut o dezvoltare puternică si o creştere vertiginoasă a popula iei .C. concentrate din grâu. Societate cu rezultate deosebite.A. . Întreprindere pusă in func iune in anul 1976.C. etc. alimentare proprie cu apă. De la înfiin are si până in prezent societatea a urmat un program de extindere si dezvoltare. . Înfiin ată din anul 1962.A.C. Tg-Jiu – morărit si panifica ie. o fermă de solarii reci dotată cu de iriga ie. GORJPAN S.A. a produselor horticole si mixte. depozite de condi ionat vinurile. ovăz cu adaos de proteino-vitamino-minerale. 70 are centre de vinificare proprii. propriu aprovizionând cu legume si fructe întreaga popula ie. un depozit sistem modern de legume – fructe. linii de îmbuteliere. in anul 1966 se realizează noi extinderi la capacitatea de produc ie si mai târziu la spa iile de depozitare. . in prezent dispune de sec ii de produc ie si de spa ii de depozitare.

ulucă etc. pia a de desfacere fiind pe întreg teritoriul ării.C. Societatea produce mai multe sortimente de igări (cu filtru si fără filtru).A. fag si stejar. .a reuşit extinderea IGARETE TG-JIU si modernizarea liniilor tehnologice cu utilaje din Societate din rândul primelor înfiin ate in municipiul Tg-Jiu . Dezvoltarea exploatării lemnului a atras după sine si dezvoltarea prelucrării acestuia. doage. Tg-Jiu Este una din societă ile din cadrul exploatării forestiere care a exploatarea si industrializarea cunoscut două forme.S. traverse.8 EXPLOATAREA FORESTIERĂ In ultima jumătate de veac exploatarea forestieră s-a făcut sistematic si ra ional si numai in bazinele unde pădurile au ajuns la vârsta optimă. Anual se plantează puie i de răşinoase. . ROBUR S.INSPECTORATUL SILVIC AL JUDE ULUI GORJ – FILIALA TERITORIALA A REGIEI AUTONOME ROMSILVA A luat fiin ă in 1968 pentru coordonarea activită ii forestiere de pe teritoriul jude ului Gorj ..FABRICA DE . 71 . iar cea de-a două lemnului. spi e. 3.anul 1940 import. şi ă. prima producerea lemnului de foc.

etc. centrale si re ele termice. si insecticide. testarea gamei de erbicide. hoteluri. elaborarea tehnologiei de plantare a cartofului. spitale. producerea de cartofi sămân ă si pentru consum.Institutul de Proiectare Jude ean Gorj. şcoli. restaurante. 72 îl constituie continuarea cercetărilor in si ameliorării mediului înconjurător. . De subliniat este aspectul creării in cadrul sta iunii a unor soiuri ce se disting prin fructe de calitate deosebită si rezisten ă mărită la boli cum sunt : castanul. gutuiul. stabilirea soiurilor de cartof. sisteme de alimentare cu apă. vişinul. Obiectivul de actualitate domeniul protec iei cenuşă. înfiin at in anul 1970. stabilirea tehnologiei de cultură a vi ei de vie in condi iile specifice zonei. . in vederea executării unor proiecte pentru adaptarea terenurilor in vederea construc iei de locuin e individuale sau blocuri. cămine.9 CERCETAREA ŞTIIN IFICĂ In municipiul Tg-Jiu îşi desfăşoară activitatea două unită i de cercetare ştiin ifică: Sta iunea de Cercetare si Produc ie Pomicolă si Sta iunea de Cercetare si Producere a Cartofului. până in perioada anului 2000. laboratoare. stabilirea duratei de reînnoire a materialului plantat. . de punere in valoare a terenurilor degradate.Sta iunea de Cercetare si Producere a Cartofului are ca obiective elaborarea tehnologiei de cultivare si înmul ire a cartofului. mărul si altele. Institutul a avut un rol determinant in dezvoltarea municipiului Tg-Jiu si a jude ului Gorj. gaze si alte echipamente edilitare. grădini e.3. organizarea si coordonarea activită ii din pomicultura jude ului. prin exploatarea cărbunelui si a haldelor de .Sta iunea de Cercetare si Produc ie Pomicolă are ca obiectiv ameliorarea soiurilor pomicole. producerea materialului săditor.

Cheile Sohodolului. nu mai are . Fizic.In prezent societatea nu mai este semnificativă din punct de vedere al activită ii. cu 568 locuri şi un han cu 80 de locuri de cazare. etc. din lipsă de patrimoniu si personal. Unitãtile de cazare turisticã. Polovragi. TURISMUL Unită ii cazare: total 6. societatea. Ulterior centrul devine societate comercială având ca obiect de activitate: implementarea si exploatarea acestora. Pades si de douã staiuni balneo-climaterice . 3. pregătirea de specialişti in informatică. Cheile Galbenului. din care 10 hoteluri si 11 campinguri. In curând.Centrul Teritorial Gorj. care preia baza materiala a unitatilor existente inaintea lui. Judetul Gorj dispune de zone turistice deosebit de atractive precum Tismana. Oficiul Judetean de Turism Gorj. de Calcul Electronic înfiin at in anul 1976. iar din 10 decembrie 1971. închirierea de echipament de calcul. dispun de o capacitate totalã de cazare de peste 3150 locuri. in cea mai mare parte. 73 posibilitatea să-şi realizeze obiectul de activitatea. ea înstrăinându-şi proprietă ile. vânzarea . subordonata Directiei de hoteluri si restaurante Bucuresti. Cheile Oltetului. din care: • hoteluri 5.Sãcelu si Ticleni. In anul 1968 se infiinteaza Filiala de hoteluri si restaurante Tg-Jiu. tot in domeniul proiectărilor.10. in numãr de 41. Statiunea montanã Rânca (peste 1600 m altitudine) va fi trecutã de la profilul turistic la categoria statiunilor climaterice. fiind alocate importante fonduri de la bugetul statului pentru dezvoltarea acesteia. iar salaria ii creându-şi propriile firme sau autorizându-se. având ca principal obiectiv introducerea informaticii in economia jude ului sistemelor informatice.

URBANIZAREA SI DOTAREA Urbanizarea si gospodăria comunală.In anul 1970 a fost dat in folosinta Hotelul Gorj cu 170 de locuri. spitalele. restaurant. poşta. 120 de alimentatie publica in spatii inchise si 60 pe terasa deschisa. cinematografele. 60 de alimentatie publica. in partea NE-ica a municipiului. policlinicile. dispunand de 70 de locuri de cazare.. care a fost extins in anul 1980 pana la 457 locuri de cazare de confort I. sta ia C. braserie si bar. In anul 1989 a fost finalizat si dat in folosinta Motelul Dragoieni. 74 . unitate care dispune de 80 locuri de cazare. care au contribuit la creşterea gradului urbanistic al municipiului Tg-Jiu. devenind un complex hotelier si de alimentatie publica cu o reputatie la nivel national. 3. noile ansambluri de blocuri si case individuale construite de către locuitorii urbei si altele. In anii ’80 a fost construit Hotel-Sport.F. Casa de Cultură a Sindicatelor.11. Într-un timp relativ scurt a fost ridicat un număr important de edificii industriale si social – culturale. Întreprinderea de Articole Tehnice din Cauciuc si Cauciuc Regenerat. pie ele. Combinatul de Lian ii si Azbociment Combinatul de Prelucrare a Lemnului. aici putem men iona Întreprinderea Maşini Unelte pentru Forjare si Presare. iar cu cele 13 nivele ale sale este cea mai inalta cladire civica din intreaga Oltenie.R. un alt obiectiv de cazare si alimentatie publica( pe Bulevardul Brincusi. bufet si cantina pentru servirea a 140 mese pe zi. bar. avand 90 de locuri de cazare. sala de conferinte si vestiare pentru sportivi. vis-à-vis de sediul Prefecturii). hotelurile si motelurile. Tot in aceeasi perioada a fost construit Hotel Parc. Cladirea reprezinta unul dintre cele mai frumoase edificii ale orasului.

una la Baia de Fier. pe o distan ă de 18 km. Ac iunea de electrificare a municipiului s-a desfăşurat într-un timp foarte scurt. cu un rezervor de 800 mc. De distribuirea gazelor naturale in Gorj si Tg-Jiu.A. Re eaua de distribu ie a apei de pe raza municipiului Tg-Jiu este de circa 100 km. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE Odată cu finalizarea magistralei de gaze icleni – Petroşani. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ In municipiul Tg-Jiu există 27 sta ii de transformare. a unei hidrocentrale pe râul Gilort. – Bucuresti cu sucursală in municipiul Tg-Jiu. si prin forarea unor pu uri de si Bumbeşti – Jiu. DISTRIGAZ SUD S. 3. cu un debit de circa 300 litri/secundă. două centrale si patru independen a electrice. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ. 75 microhidrocentrale Tg-Jiu municipiului din punct . se îngrijeşte S. de 220 kv totalizând 160 km si de 400 kv de peste 360 km. au fost alimentate cu gaze naturale. cu ajutorul unei aduc iuni.12. Dezvoltarea bazinului minier determină apari ia pe râul Olte .13.14. de vedere Termocentralei si al totodată energiei Rovinari si Turceni. Alimentarea cu apă a oraşului se realizează prin captare. de unde apa este adusă printr-o conductă metalică pe o distan ă de 4 km. In Iezureni s-a mare adâncime in zona Curtişoara construit o sta ie de tratare a apei .3. linii electrice aeriene de 110 kv totalizând o lungime de 760 km.C. pe o conductă cu diametrul de 600 mm. 3. localită ile din jude ul Gorj si in special municipiul Tg-Jiu.

etc. .A. 76 se realizează in principal cu troleibuzul – . ROMTELECOM S.L. Toate acestea sub lucrari au fost coordonate de Direc ia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Tg-Jiu. . semaforizarea intersec iilor. .Casa Teritorială a Cooperativelor de Credit Gorj. etc. fântâni arteziene. Modernizarea străzilor si a bulevardelor.3. RCS S. Automatizarea celor trei centrale telefonice din municipiul Tg-Jiu ce deservesc popula ia (un număr de peste 36000 de abona i telefonici) – S.BANCPOST S.Banca Comercială Română – Sucursala Gorj.Banca Na ională a României – Sucursala Gorj.Banca Populară Română – Sucursala Gorj. SISTEMUL FINANCIAR – BANCAR In municipiul resedinta de judet se afla mai multe sucursale ale unor importante institutii bancare: . ROMCABLU S. .Casa de Economii si Consemna iuni .A. Realizarea parcărilor din zonele de locuit si din zonele centrale.L. ALTE UTILITĂ I ALE MUNICIPIULUI TG-JIU. . Transportul de călători TRANSLOC S. Existen a a două societă i comerciale care au in obiectul de activitate distribuirea canalelor de televiziune si realizarea unor emisiuni locale: S.15. 3.R.C.Tg-Jiu. a locurilor de joacă pentru copii.R.16.C.C. a zonelor verzi.A Sucursala Gorj. si S. asfaltarea si pavarea cu dale din beton sau mozaic vene ian a trotuarelor si a aleilor parcurilor.

cabinete şcolare. . . situat in str. clădiri si alte construc ii.cabinete medicale particulare situate in spa ii moderne. SOCIETĂ I DE ASIGURARE .S. dotate si cu personal de specialitate . Unirii.Spitalul situat pe str. Tudor Vladimirescu. con inutul clădirilor . geamuri vitrine . etc.OMNIASIG .Sucursala Gorj. ACTIVITATEA SPITALICEASCĂ SI FARMACEUTICĂ . in principal. 3.C.Banca Română de Dezvoltare . REIFFAISEN BANK .19.sprijinirea statului pentru îndeplinirea rolului său economic.avizarea chestiunilor cu privire la comer si industrie. CAMERA DE COMER SI INDUSTRIE GORJ In atribu iunile sale. 3. .ASIROM . calamită ilor.18. .17.Sucursala Gorj. 3. 77 . . intră : . amplasate in toate zonele oraşului. . de 23 farmacii particulare.Spitalul 700 de paturi cu policlincă pentru adul i si copii.. In municipiul Tg-Jiu există un nr.Spitalul situat pe str. .sucursala Gorj asigurări facultative împotriva incendiilor. lucrări de construc ii montaj. dotate cu aparatură modernă. 23 Decembrie cu un număr de 358 medici si 906 personal mediu sanitar.sucursala Gorj societate de asigurări care pune la dispozitie o game variata de servicii de profil.

.colaborarea cu institutul de specialitate pentru elaborarea situa iilor statistice privind dezvoltarea comer ului si industriei.C.R. TIMBER PRODUCT ROSFINX S. MACOFIL S.C..C.S. .R.L. PENALCO S.. STAR GLASS S.S.C.R.C.A.. .R. ROBUR S.S. . VONCOMPROD S.S. ARTEGO S. Construc ii de maşini.L.R.C. utilaje si echipamente: . .R...S.C.C.L.L.MONA S.SC MIRFO INDUSTRIES SA.C. SEINKO S.A.S. .C. AMORIM S.A.. . 78 ..C.tinerea eviden ei firmelor individuale si sociale din raza lor de activitate .A. sprijinirea comercian ilor si a industriaşilor cu informa ii necesare exercitării ce către aceştia a profesiunilor respective.A..S.L.L.S.A. ..R.C..L.R. .S.C. ROSTRAMO S.S. . PRELMET S.S. .S. .L. SOCIETĂ I COMERCIALE EXISTENTE IN MUNICIPIUL TG-JIU: Industrie extractivă si prelucrătoare: .C. . EUMECA S.. .înfiin area de societă i comerciale. OLTIP S. CIBGOMEC S. . .S. .A...S..

MEGA VOX S.L. GORJPAN S..C.L. BEKADIS PROD S.S..C. .S.S.R. .L.S.M.S.R. . CARNEX S.C.L.L. . .S.R. FESTO PROD S. ...L.S. .C. COMBGORJ ..L. VODEVIL PROD S.. WALL HART S.L. BETINA PROD S.R. . Industrie uşoară: .C.A.C.C.S. AZIMONA PROD S.A. .S.M..A.C.C.C.L.S. GINI S. IMPRESIA S.L.R.. . ROMVIOLETA S.S.R. SANIMPEX S. CARMIALINA OL S. .C.R..S.C.L.S.S..R. .S.producerea de nutre uri.C.A... OBION PROD S.. PATCOFVIL S. .R.R..A.L.L..L. .C.R.C.R.C.S.. Agricultură: . 79 . AVCOR S.. S.R.C. . GRIMEX S.L.C. .C..R.A. MASCHKONY S.S.S.S.S. ENDER PROD EXIM S.S. Industria alimentară: .L. .C. ..C.S. . .S.R. . CONFEC IA S. .A.L.C. .R.C. ILGO S..C. PANICRIS S.R.R.L. .R.S.C.C.S. ROMAL S.L.

S. ACREMIN S. .C.C.S.S.S.A.L.S.L.S.C.A.R.S. INTERFARM S. . CRINEX COM S. KORUNA CON S. 80 AMERICAN INVESTMENT COMPANY ..R.R.S..R.S.C....C. .R.. ACM GORJ S.C. ELECTROCONSTRUC IA ELCO TG-JIU S... . BALANTA S.R. . .S.S.A.C.R.A. .L. .C. ECONOMIC S.S.. STAHL BETON S.R.L.. . PETROCONSTRUCT S. SANTIERUL 4 S.C.R.C.S. M.L.L. IMI S. TAMARA S.L.L.L..L..S. .A.C. SILCOR GETOPRESS S. ROMANIAN S.L.. .R.S.S.A.S.L.A.R. . PERICLE S. VEVSTAR S..C. EDUARD S.S.. S. . ROVINCOM S.S.L.L.C.L.C.S.R.A. .C.S.C. . SEGALI S. .C.R.R. . . ELIO CONS S. . .C...C.A.C.T.C.L. .S.S.R.C.L.R.S.L. .C.S.S. SCIFCAI S.S. ..C.A. ARIVI S.C. .Construc ii: . Comert-servicii: . .. KONCORD TRANS S..C. KAISER S. ..R..R.R.

AGROTRANSPORT GORJ S.S.R.C.. .C.S. LITUA S.. .. GETAX S.S.C. VODIMEDICOR S.S. ALCPROMET S.C. AURUM S..S. . 81 ..R.A. ..A. Servicii profesionale: .R.S. Transporturi: . .C.A. ELTOP S.A. REMAT GORJ S.R.A.C. CART.L.S.S.C..A. COMTA GORJ S.A. FARMAVITA S. FORTUNEX S.S.S.R.S.C.C.A. .R.S. METACO S.. .C. .A.A.L..C. INIDAN S. .L.C..S.C. .A. DANTEX S. . LOTUS S. .. GORJ TRANS S..C.A.C. PARÂNG TRANSPORT S...R. . . .S. EXPRES TRANSPORT S. ROLTRANS S.L. .S.L.L.C. COMAL S.S..AGEN IA ECONOMICĂ ROMIT S.R. .S.L. GORMEC S. .S. GUARDO TOURS S. . COREMAR S.A. . .L. . .R.OJT GORJ S.S..L.C.C..A..A.S.C.C...R.S.A.C.C.S.C.S.C. .S. Turism: . .L..GO S.

L.. .C.S.A. ATELIER PROIECTARE PERFECT S. MODUL DE FOLOSIN Ă A TERENURILOR o agricol 6015 ha..S. . poştă şi telecomunica ii Activită ii financiar bancare.S.C. INTERCOMPUTER S. ROM YUGO IMPEX S. adm publică Învă ământ Sănătate Număr salaria i 672 13.L.S. . . MECANOELECTRICA S..312 1340 2803 6464 582 1212 3124 1713 3.. 3.C.R.C.L.S. INTERSYSTEM S.S.C.R. FRONTERA S.L. . .R. gaze şi apă Construc ii Comer Transport.R.C.C. din care: arabil 4772 ha livezi si pepiniere pomicole 760 ha vii şi pepiniere viticole 239 ha fâne e 344 ha o păduri 1739 ha 82 ..S.21.C..R. GHI-COS S.A. GORJEANUL S.S. . .L.S.C.R. COMTEC S.R..20.L. SALARIA I Domeniu Agricultura Industrie Energie electrică şi termică. .L.

Învă ământul (2000-2001): unită i şcolare total 74. 3 Universită i cu 3103 studen i. 4 creşe cu 255 paturi. ÎNVĂ ĂMÂNTUL În Tg-Jiu unită i de învă ământ au func ionat încă din secolul al XIX-lea.22. 34 farmacii. Total cadre didactice 1680. o şcoală profesională. Aleea Scaunelor şi Poarta Sărutului din Ansamblul C.23. Liceul “Ecaterina Teodoroiu” etc. CULTURA In municipiul Tg-Jiu există: . 47 farmacişti .2 teatre şi institu ii muzicale. care func ionează din 1890. Printre acestea se numără: Şcoala normală pentru pregătirea învă ătorilor. care a luat fiin ă în anul 1838. abonamente TV 21878. 19 şcoli cu învă ământ primar şi gimnazial cu 12580 elevi. în care sunt amplasate Masa tăcerii. Brâncuşi. 3 postliceale. 32 biblioteci. Sănătate: 255 medici. 11 dispensare medicale. Monumente istorice şi de arhitectură: • În 1898 s-a construit statuia lui Tudor Vladimirescu în fa a liceului care îi poartă numele. În 1921 a fost aşezată o placă comemorativă la podul de 83 . abonamente telefon 23254. unită ii PTTR 8. În anul 1984 a fost înfiin at Muzeul de Istorie al Goratestată. 989 personal mediu sanitar. abonamente radio 21987. Grădina publică a fost amenajată în 1856. 3. 14 licee cu 7525 elevi . Gimnaziu Tudor Vladimirescu. 2 spitale cu 1451 paturi. din care: grădini e 35 cu 2873 copii.3.

cu o scena spatioasa. • În anul 1978 a fost executată din bronz. pe strada Victoriei. dispunand de o sala de spectacole de 700 de locuri. Intre institutiile culturale ale municipiului Tg-Jiu. amplasat în fa a casei de cultură. Împăra i. 84 . de un club cu o sala de reuniuni. construită în 1810. ridicată între 1867-1875. • Casa memoriala Ecaterina Teodoroiu. • Între anii 1937-1938 a fost ridicat ansamblul Constantin Brâncuşi alcătuit din: Masa tăcerii. opera sculptorului Vasile Năstăsescu. construită între anii 1748-1764 pe locul unei foste biserici. bustul lui C. la 14 octombrie 1916. pe locul unei bisericii din lemn. în cartierul Vădeni. de sculptorul Ion Irimescu. • Biserica Sf. Brâncuşi. Aleea scaunelor. împreună cu popula ia oraşului a învins armata germană. Poarta sărutului. • În anul 1972 a fost ridicat bustul generalului Gheorghe Magheru. pe bulevardul ce-i poartă numele. Nicolaie pe strada 11 Iunie. se remarca: Casa de Cultura a Sindicatelor. fosta Catedrală. Coloana fără sfârşit. o sala conferinte cu 120 locuri. construită în secolul al XVIII-lea. la ieşire spre oraşul Bumbeşti-Jiu. • Biserica Negustorilor din Pia a Centrală a oraşului. • Cişmeaua Sâmboteanu. utilata modern. construita in 1970. • Biserica Sf. care exista pe la 1717. biblioteca si numeroase incaperi destinate activitatii in cercuri.peste Jiu (construit din fier în anii 1894-1895). pe locul unei biserici din 1795 şi biserica ridicată la începutul secolului al XVIII-lea de Cornea Băloi. mare ban al Craiovei. în amintirea luptei în care armata română. care a existat în 1772.

in 1989. activitatea teatrala a orasului este. intre multe altele.Societatea dramatica Tg-Jiu”. precum si spatii de cazare in sistem hotelier. Biblioteca Judeteana “Cristian Tell” Tg-Jiu are ca nucleu de infiintare Biblioteca publica a orasului Tg-Jiu. prin transformarea Casei Judetene a 85 . lucrarile de amenajare fiind realizate de testamentarul importantului om de cultura gorjean. Intreprinderea Judeteana Cinematografica Gorj Pentru coordonarea activitatii cinematografice. Biblioteca de arta “Iosif Keber” Tg-Jiu afost pusa la dispozitia publicului in 1991. (1886”Teatrul Roman. cand au fost finalizate lucrarile de reparatii ale Casei Moanga din Strada Siretului. cand Alexandru Cristian Tell a facut o donatie de carte de aproximativ 3000 de volume. si in 1972 Intreprinderea Judeteana Cinematografica Gorj. avandu-si inceputurile inca in secolul XIX. Teatrul dramatic “Elvira Godeanu” Tg-Jiu.Venind in intampinarea cerintelor. biblioteca. Fondul de carti al acestui lacas de cultura s-a imbogatit fara incetare. ajungand la peste 220 000 de volume. Biblioteca pentru Copii a luat fiinta in 1985. a fost deschisa o noua sectie pentru copii si adulti in partea de sud a orasului. ca Sectie pentru copii a Bibliotecii judetene. insa mult mai veche. La 4 iulie 1993 Teatrul Popular a devenit Teatrul dramatic Elvira Godeanu. dispunand de o sala de spectacole cu 300 de locuri. Centrul Judetean de Indrumare a Creatiei Populare si a Miscarii de Masa a Artistilor Amatori a luat fiinta in 1971. ca sectie a Bibliotecii Judetene. 1889 Teatrul “Milescu”) Teatrul si-a amenajat o noua si cocheta sala in fosta “Sala 23 August”. In vederea satisfacerii cerintelor specifice tinerilor. si biblioteca personala de peste 6000 de volume. incaperi pentru activitatea diverselor cercuri. fondata in 1934. care a oferit prin testament olograf intreaga avere. au fost infiintate in 1968 Oficiul Cinematografic. cuprinzand.Casa Tineretului-Fundatia pentru Tineret. a fost data in folosinta in 1974. depinzand de Craiova.

V. comuna Pestisani. avand trei sectii judetene. 5 puncte muzeale satesti. Cele mai importante statui si monumente ale judetului Gorj sunt: Complexul monumental “Calea Eroilor” de Constantin Brancusi. unde se afla “Coloana Recunostintei fara Sfarsit”. Inspectoratul pentru Cultura al Jude ului Gorj. de istorie. de etnografie. cum a fost denumita de Brancusi.la Tg-Jiu). Complexul Muzeal de la Tg-Jiu. este axul Ansamblului sculptural de la Tg-Jiu. ideea viitorului ansamblu fiind conturata chiar de C. 4 case memoriale (“Constantin Brincusi”Hobita. unde se afla 86 . Muzeul de arta “Constantin Brancusi”. Orasul Tg-Jiu este vestit nu numai pentru dezvoltarea artistica si industriala. de arta. Brancusi. ci si prin existenta operelor monumentale ale marelui Constntin Brancusi. originar din satul Hobita. 53 cinematografe cu banda normala sau ingusta. Iuliu Moisil. la apus. Piekarski si Aurel Diaconovici inca din 1894. marele sculptor nu a vrut sa primeasca nici o plata. coordonand activitatea mai multor institutii specializate: Centrul de conservare si valorificare a creatiei populare. “Ion Popescu-Voitesti”-la Balanesti. inca din 1935. “Iosif Keber”. Intre sectiile specializate ale muzeului judetean fac parte:Muzeul in aer liber de la Curtisoara. 134 camine culturale. 6 orasenesti. 70 biblioteci. 9 case de cultura: 1municipala. ce strabate orasul de la rasarit. Calea Eroilor.Creatiei Populare. muzee satesti. 2 comunale. R. Scoala Populara de Arta. case memoriale. Teatrul Elvira Godeanu. la indicatiile sale fiind creata noua strada. Muzeul Goratestată Bazele muzeului au fost puse de Alexandru Stefulescu. avind drept scop stimularea si orientarea activitatii artistilor amatori. 2 situri ale naturii. infiintat in anul 1968 sub denumirea de Comitetul de cultura si arta. Pentru operele realizate la Tg-Jiu. Ansamblul de Cantece si Dansuri “Doina Goratestată”. “Tudor Vladimirescu”-Vladimir.

celelalte opere ale ansamblului sculptural: “Masa Tacerii”, “Aleea Scaunelor”, “Poarta Srutului”. Statuia Tudor Vladimirescu , cea mai veche statuie din oras, grup sculptural din bronz, turnat la Milano. Ea apartine sculptorului gorjean Constantin Balacescu, si se afla chiar pe locul unde s-au adunat Tudor cu pandurii sai. Bustul Alexandru Stefulescu, intemeietorul Muzeului de istorie al Goratestată, a fost inaltat in anul 1942. Statuia “Ecaterina Teodoroiu” se afla pe bulevardul ce-i poarta numele, la fel ca si casa memoriala. Monumentul Brancusi, realizat de sculptorul Ion Irimescu. Bustul General Magheru, ridicat in anul 1974, se afla in apropierea Bibliotecii judetene. Monumente istorice: Casa lui Vasile Moanga, construita in jurul anului 1770; Casa pitarului Dumitrache Maldarascu; Casa slujerului Barbu Ganescu; Cismeaua Samboteanu, construita la sfarsitul secolului al XVIII-lea, Cimitirul Eroilor, unde se afla si bustul generalului Ion Culcer; monumente de arhitectura bisericeasca (Biserica Catedrala, Biserica Sfintii Voievozi, Biserica Sfintii Apostoli, Biserica Sfanta Treime, Biserica Sfantul Nicolae). 3.24. TRANSPORTURILE • Municipiul Tg-Jiu are legătură cu calea ferată Craiova-Filiaşi-Tg-JiuPetroşani. Prima gară a fost construită în 1888, pe locul căreia s-a construit în anii 80 o gară modernă. • • Re eaua de distribu ie a apei, adusă prin conducte de al Runcu, are lungimea de 73 km. Re eaua de distribu ie a gazelor totalizează 58 km. • Lungimea re elei de canalizare este de 41 km.
87

3.25.OPORTUNITÃTI DE AFACERI La data de 31 decembrie 1996, existau in economia judetului Gorj un numãr de 8174 agenti economici din care: 24 regii autonome (inclusiv sucursale si filiale), 118 organizatii cooperatiste, 84 societãti comerciale cu capital mixt (capital privat si capital de stat), 47 societãti comerciale cu capital de stat, 7870 societãti comerciale cu capital privat si 297 asociatii familiale si persoane fizice autorizate. Capitalul social subscris insuma: 503 345 mil lei. Pentru societãtile comerciale care au depus bilantul anului 1995, cifra de afaceri medie a fost de 328,037 mil. lei/firmã, iar profitul mediu de 11,495 mil.lei/firmã. Pentru societãtile comerciale cu participare strãinã, cifra de afaceri medie a fost de 542,866 mil. lei /firmã, iar profitul mediu de 67,556 mil. lei/firmã. In agriculturã, prin desfiintarea fostelor cooperative agricole s-a ajuns la o pondere a sectorului privat de 90,5 la sutã din totalul suprafetei agricole, din care 88,1 la sutã la gospodãriile populatiei. Desfãsurarea procesului de privatizare a agriculturii prin aplicarea Legii fondului funciar a produs schimbãri importante in structura si forma de proprietate a fondului funciar. Suprafata agricolã a judetului este de 225.944 ha, din care: teren arabil-102.656 ha; pãsuni -81144 ha; fânete -30436 ha; vii si pepiniere viticole-4473 ha; livezi de pomi si pepiniere pomicole - 7220 ha.

88

3.26. HARTA MUNICIPIULUI TG-JIU

89

CAPITOLUL IV. ORAŞELE JUDE ULUI GORJ
4.1. ORAŞUL BUMBESTI –JIU 4.1.1. PREZENTARE GENERALA Declarat oras in 1989, in administrarea caruia intra urmatoarele asezari: Bumbesti-Jiu, Curtisoara, Lazaresti, Plesa si Tetila. Teritoriul oraşului Comanda. Cuprinde o parte din depresiunea subcarpatică a Jiului, care străbate o parte a oraşului si are la ieşire o luncă largă si o serie de terase. Pădurile extinse mai mult in zona de munte sunt alcătuite din răşinoase, fag si stejar. Acestea ocupă o suprafa ă de 9380 ha, iar păşunile, in care predomină cele alpine, se extind pe 2153 ha, fâne ele de in 826 ha. Este strabatut de raul Jiu, ai carui afluenti principali sunt Polatistea si Sadu, pe stanga, Bratcu, Dumitra si Porcu pe dreapta. Cea mai veche atestare documentara a localitatii apare intr-un hrisov din 14 decembrie 1514. Aici se afla un castru roman construit din piatra - la Vartop si unul construit din glii de pamant - la Plesa. Constructiile au fost ridicate imediat dupa cucerirea Daciei de catre romani de Cohorta a IV-a Cypria si de un detasament din Legiunea a-V-a Macedonica. Pe la anul 201 castrul este intarit cu un zid de piatra. Vecini: la nord judetul Hunedoara, la est comunele Musetesti si Balanesti, sud teritoriul municipiului Tg-Jiu, iar la vest teritoriul comunelor Schela si Turcinesti.
90

se

extinde

in Nord pe

panta

sudică a

masivului Parâng, care cuprinde mun ii Alunul, Sapa, Argelele, Prislopu,

Distanta pana la Tg-Jiu este de 20 km. Pana in 1968 pe teritoriul actual al orasului au existat comunele Bumbesti-Jiu, cu satele Bumbesti-Jiu, Barlesti si Lazaresti; Curtisoara cu satele Curtisoara, Caieni, Iezureni, Sofraceni si Tetila; comuna Sambotin, cu satul Porceni. In 1968 au intervenit modificari, intre care cea mai importanta inglobarea satului Iezureni la municipiul Tg-Jiu. Ocupa ia principală a popula iei este cultura cerealelor, a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. O parte din locuitorii oraşului lucrează in Uzinele metalurgice din Sadu, unitate economică pe teritoriul oraşului, la ieşirea Jiului din defileu. Turistii care tranziteaza sau viziteaza orasul Bumbesti-Jiu beneficiaza de o unitate de cazare cu 22 de locuri, Castrul roman din Bumbeşti-Jiu, ruinele mănăstirii Vişina de la ieşirea Jiului la circa 15 km de la ieşirea Jiului din defileu. 4.1.2. FISA LOCALITATII BUMBESTI-JIU 1. ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala: 21 402 ha. Locuinte existente: 3755 Locuinte in proprietate publica: 255 Locuinte private: 3491 Suprafata locuibila: 114442 mp. Suprafata locuibila proprietate publica: 3216 mp. Suprafata locuibila proprietate privata: 110863 mp. Lungimea strazilor: 13 km.
91

din defileu, mănăstirea

Lainici ca si monumentul generalului Dragalina, situate in defileul Jiului,

Lungimea srazilor orasenesti: 10 km. Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile: 26 km. Lungimea simpla a retelei de canalizare: 7,2 km. Lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor: 48,9 km. 2. POPULATIA Populatia stabila: 11669 persoane, dintre care femei: 6004. 3. FORTA DE MUNCA Numar mediu salariati: 1825, din care Numar mediu salariati in agricultura: 90 Numar mediu salariati in industrie: 778 Numar mediu salariati in industria extractiva: 116 Numar mediu salariati in industria prelucratoare: 606 Numar mediu salariati in energie electrica, termica, gaze si apa: 56 Numar mediu salariati in constructii: 114 Numar mediu salariati in comert: 209 Numar mediu salariati in transport, depozitare, posta, telecomunicatii: 85 Numar mediu salariati in activitati financiar-bancare si de asigurari:2 Numar mediu salariati in administratie publica: 34 Numar mediu salariati in invatamant: 132 Numar mediu salariati in sanatate si asigurari sociale: 172

92

4. INVATAMANT Unitati de invatamant-total: 13, din care Gradinite de copii: 8 Scoli din invatamantul primar si gimnazial: 4 Licee: 1 Copii inscrisi in gradinite: 364 Elevi inscrisi – total: 2117 Elevi inscrisi in invatamantul prescolar si gimnazial: 1319, din care primar: 591 gimnazial: 728 Elevi inscrisi in invatamantul liceal: 622 Elevi inscrisi in invatamantul profesional, complementar, ucenici:163 5. CULTURA SI ARTA Biblioteci:4 Biblioteci publice:1 Abonamente radio:3298 Abonamente televiziune:1577 6. OCROTIREA SANATATII Paturi in spitale- sector public:170 Paturi in crese-sector public: 50 Medici-sector public: 22 Stomatologi-sector public: 3 Stomatologi-sector privat: 1
93

Farmacisti-sector public: 1 Farmacisti-sector privat: 2 Personal sanitar mediu: 74 Spitale:1 Dispensare medicale-sector public:1 Dispensare medicale-sector privat: 1 Crese: 1 Farmacii-sector public:1 Farmacii- sector privat:2 7. AGRICULTURA Suprafata agricola totala: 4988 ha. Suprafata arabila: 1589 ha. Suprafata cu livezi si pepiniere pomicole: 256 ha Suprafata cu vii si pepiniere viticole: 265 ha. Suprafata cu pasuni: 2053 ha. Suprafata cu fanete: 825 ha. Suprafete cultivate si productia obtinuta pentru principalele culturi:
Cultura agricola Grau si secara Porumb boabe Cartofi Legume Struguri Fructe Suprafata cultivata -ha70 1373 70 51 Productia –tone248 4393 710 395 530 1029

94

Cresterea animalelor: Bovine (capete): 1186, din care - in gospodariile populatiei: 1169 Porcine (capete): 18719, din care - in gospodariile populatiei: 1500 Ovine (capete): 587, din care - in gospodariile populatiei: 556 Pasari (capete): 38410, din care - in gospodariile populatiei: 33350 Productia de carne (tone greutate viu): 2685 Productia de lapte: 20414 hl. Productia de lana: 1930 kg. Productia de oua: 3545 mii buc. 8. INDUSTRIA Principala unitate economica din localitate este, desi a trecut prin mai multe restructurari ale activitatii,in urma carora aceasta a suferit o reducere semnificativa, Uzina Mecanica Sadu, in jurul careia graviteaza intreaga activitate economic a orasului si a asezarilor invecinate. Avand ca obiect de activitate producerea de armament si munitii pentru armata, alaturi de fabricarea de aparate si subansamble frigorifice, unitatea a cunoscut o puternica dezvoltare in anii ‘70-’80, cand devenise una dintre cele mai importante unitati economice ale judetului Gorj, oferind locuri de munca pentru peste 12 mii de salariati. In prezent, U.M. Sadu, facand parte din CN Arsenalul Armatei, este profilata pe productia de armament si munitii, activitatea de producere a agregatelor si aparatelor frigorifice fiind abandonata aproape in totalitate. Confruntata cu dificultati financiare si lipsa de comenzi, unitatea se afla in pragul colapsului, cu

95

pierderea locurilor de munca a celor peste 2 mii de angajati si efecte dintre cele mai daunatoare pentru situatia economica a intregii zone. A fost luata masura de transformare a uneia dintre cele doua subunitati, Sadu II, in parc industrial, in speranta atragerii de agenti economici puternici, carora li se ofera in conditii avantajoase baza materiala existenta. Ceilalti agenti economici din arealul orasului si al localitatilor arondate isi desfasoara activitatea in domeniul exploatarii si prelucrarii lemnului, industria materialelor de constructii, constructii hidrotehnice, industria usoara. 9. INVESTITII- CONSTRUCTII Locuinte terminate – total : 2 10. POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati P.T.T.R.: 4 Abonamente telefonice: 1948 11. TRANSPORTURILE Localitatea este traversata de calea ferata Bumbesti-Livezeni, care asigura legatura intre Oltenia si Ardeal, precum si de drumul national 66.

96

12. TURISM – SERVICII In zona localitatii Bumbesti-Jiu se gasesc multe atractii turistice, care alaturi de peisajul natural de o frumusete deosebita, constituie resurse turistice de valoare. Aici se afla un castru roman construit din piatra - la Vartop si unul construit din glii de pamant - la Plesa. Constructiile au fost ridicate imediat dupa cucerirea Daciei de catre romani de Cohorta a IV-a Cypria si de un detasament din Legiunea a V-a Macedonica. Pe la anul 201 castrul este intarit cu un zid de piatra. De aici incepe drumul catre Sarmisegetusa. In Lainici, la Lunca Florilor, s-a aflat granita austro-ungara cu Tara Romaneasca. O parte din cladiri mai exista si astazi. La iesirea din Defileul Jiului se vad ruinele Manastirii Visina, ctitorie din piatra a domnitorului Mircea cel Batran. I acelasi mirific defileu, la o distanta de 32 km. de Tg-Jiu si 25 km. de Petrosani se afla Manastirea Lainici, monument de arhitectura medievala (1812-1818), in stil bizantin, cu elemente romanesti, avand pritvor deschis si o interesanta friza exterioara. Alte obiective turistice personalizeaza orasul: biserica din lemn de la Tetila, Muzeul satului Curtisoara, in cadrul caruia, pe o suprafata de peste 10 ha., sunt corservate obiecte unicat ale arhitecturii populare gorjenesti. Aceste atractii turistice nu sunt, din pacate, completate de amenajari pe masura, existand putine unitati de cazare, cu un numar redus de locuri, destinate in principal turismului de tranzit, orasul fiind traversat de principala cale rutiera din zona care face legatura cu zona centrala a tarii, strabatand Carpatii. Investitiile in activitatea turistica, alaturi de o promovare superioara a atractiilor din zona, ar putea constitui una dintre solutiile de revitalizare a

97

activitatii ecomomice a orasului, puternic afectata de reducerea substantiala a activitatii celui mai important agent economic, Uzina Mecanica Sadu. Cu o rata a somajului ridicata si venituri ale populatiei scazute, zona ofera posibilitati limitate de dezvoltare a comertului si a serviciilor, micii agenti economici din domeniu supravietuind in centrul civic al localitatii, unde locuiesc cei mai multi dintre angajatii uzinei mecanice. 4.2. ORAŞUL MĂTĂSARI 4.2.1. PREZENTARE GENERALĂ Suprafa a este de 4644 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 36 km. Relieful este alcătuită din o parte a luncii Jil ului si dealurile Brăde ului, Runcurel, Croici. Subsolul con ine lignit , care se exploatează. Ocupa ia tradi ională a popula iei este creşterea animalelor, cultura cerealelor si a pomilor fructiferi. O dată cu începerea exploatării cărbunelui pe raza comunei, o parte din locuitori au devenit mineri. In prezent numărul lor a scăzut datorită restructurărilor intervenite in economia ării după 1990. Culturi: grâu, porumb, cartofi, legume. Comuna are legătură cu calea ferată Filiaşi – Turceni – Rovinari – TgJiu prin sta iile Mătăsari si Drăgoteşti.

98

4.2.2. FISA LOCALITATII MATASARI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 4644 ha • Locuinte existente - total - 2951 • lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –16.3 km • lungimea simpla a retelei de canalizare – 4,2 km 2) POPULATIA • populatia totala stabila – 6143 persoane 3) FORTA DE MUNCA • numar mediu salariati – 4228 persoane • numar mediu salariati in industrie – 2728 persoane • numar mediu salariati in industria extractiva 2315 –persoane • numar mediu salariati in industria prelucratoare – 346 persoane • numar mediu salariati in energie electrica si termica, gaze si apa – 67 persoane • numar mediu de salariati in constructii – 315 persoane • numar mediu de salariati in comert- 104 persoane • numar mediu salariati in transport, depozitare, posta comunicatii – 633 persoane • numar mediu salariati in activ. Financiare, bancare si de asig – 4 persoane

99

• numar mediu salariati in administratia publica – 31 persoane • numar mediu salariati in invatamant – 128 persoane • numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala – 40 persoane 4) INVATAMANT • unitati de invatamant – 10 • gradinite de copii – 4 • scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 • licee – 1 • copii inscrisi in gradinite – 204 persoane • elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 913 persoane • elevi inscrisi in invatamant liceal – 396 persoane • personal didactic – 106 persoane • sali de clase si cabinete – 47 • laboratoare scolare – 7 • ateliere scolare – 8 5) CULTURA SI ARTA • biblioteci – 2 • biblioteci publice – 1 • abonamente la radio – 804 • abonamente la televiziune – 461 6) OCROTIREA SANATATII • paturi in spitale – sector public –13

100

• medici – sector public – 6 persoane • stomatologi – sector public – 1 persoane • stomatologi – sector privat – 1 persoane • farmacisti – sector privat –1 persoane • personal mediu sanitar – sector public – 1 persoane • personal mediu sanitar – sector privat – 24 persoane • spitale – sector public – 1 • dispensare medicale – sector public – 4 • crese - sector public – 4 • farmacii – sector public – 3 • farmacii – sector privat – 30 • cabinete medicale - sector privat – 53 • cabinete stomatologice – 28 • Laboratoare medicale - sector privat - numar 15 • laboratoare de tehnica dentara – 16 7) AGRICULTURA • suprafata agricola – 6024 ha • suprafata arabila – 4403 ha • suprafata livezi si pepiniere pomicole – 760 ha • suprafata vii si pepiniere viticole – 139 ha • suprafata păşuni – 247 ha • suprafata fanete – 475 ha • suprafata cultivata – 3731 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII • locuinte terminate – 8
101

• locuinte terminate din fonduri private – 8 • locuinte terminate din fondurile populatiei – 8 9) POSTA SI TELECOMUNICATII • Unitati PTTR – 9 • Abonamente telefonice – 22637 10) TURISM, ODIHNA SI TRATAMENT • unitati de cazare – 5 • locuri in unitati de cazare - (total) numar 576

4.3. ORAŞUL MOTRU 4.3.1.PREZENTARE GENERALĂ Oraş nou, înfiin at in anul 1967, pe teren viran in lunca si pe ultima terasă a râului Motru, căruia îi poartă numele. In anul 2001 a fost declarat municipiu. Cuprinde pe lângă o parte de luncă si terasele Motrului, dealurile Bujorăscului, Ştirbe ului, Cireşului, Roşiu ei, Horăşti, Blajului si Prigorului. Subsolul con ine lignit. Ocupa ia tradi ională a popula iei din satele si localită ile componente ale oraşului a fost creşterea animalelor, a pomilor fructiferi, si cultura cerealelor. Cei din oraş sunt, in majoritate, mineri.

102

posta comunicatii – 1210 persoane 103 .numarul autobuzelor in inventar .4.lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –91 km .22 2) POPULATIA .lungimea strazilor orasenesti modernizate – 34 km .3. depozitare.suprafata totala: 5009 ha .lungimea simpla a retelei de canalizare – 31. FISA LOCALITATII MOTRU 1) ECHIPAREA TERITORIULUI .7 km . gaze si apa – 339 persoane numar mediu de sal in constructii – 394 persoane numar mediu de sal in comert.450 persoane numar mediu sal in transp.populatia totala stabila – 25402 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 9222 persoane numar mediu salariati in agricultura – 28 persoane numar mediu salariati in industrie – 5422 persoane numar mediu sal in industria extractiva 4249 –persoane numar mediu sal in industria prelucratoare – 834 persoane numar mediu sal in energie electrica si termica.2.lungimea strazilor orasenesti – 63 km .

profesional.numar mediu sal in activ. compl. ucenici –708 persoane personal didactic – 576 persoane sali de clase si cabinete – 128 laboratoare scolare – 23 ateliere scolare – 17 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 7 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 5543 abonamente la televiziune – 3308 104 . Financiare. bancare si de asig – 41 persoane numar mediu sal in administratia publica – 110 persoane numar mediu sal in invatamant – 480 persoane numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 340 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 21 gradinite de copii – 11 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 licee – 2 scoli postliceale – 1 copii inscrisi in gradinite – 881 persoane elevi inscrisi in invatamant liceal – 1077 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 3863 persoane elevi inscrisi in invat.

6) OCROTIREA SANATATII paturi in spitale – sector public –270 paturi in crese – sector public – 135 medici – sector public – 41 persoane stomatologi – sector public – 2 persoane stomatologi – sector privat – 4 persoane farmacisti – sector public – 2 persoane farmacisti – sector privat – 4 persoane personal mediu sanitar – sector public – 179 persoane personal mediu sanitar – sector privat – 4 persoane spitale – sector public – 1 dispensare medicale – sector public – 9 crese .sector privat – 3 cabinete stomatologice – 4 laboratoare de tehnica dentara – 3 7) AGRICULTURA .suprafata vii si pepiniere viticole – 89 ha .suprafata livezi si pepiniere pomicole – 211 ha .suprafata păşuni – 1463 ha .suprafata agricola – 3036 ha .suprafata fanete – 145 ha .sector public – 2 farmacii – sector public – 2 farmacii – sector privat – 4 cabinete medicale .suprafata arabila – 1128 ha .suprafata cultivata – 1231 ha 105 .

ODIHNA SI TRATAMENT .locuinte terminate – 12 . Pociovaliştea si Siteşti.locuinte terminate din fondurile populatiei – 12 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 5 Abonamente telefonice – 3906 10) TURISM.8) INVESTITII – CONSTRUCTII . Ocupa ia tradi ională a popula iei a fost creşterea animalelor (vite cornute si in special oi).PREZENTARE GENERALĂ Oraş aşezat la poalele Muntelui Cerbu (Masivul Parâng). Timiş. Hirişeşti. Caraş Severin. Ei practicau in trecut stanshuman a.4. se deplasau toamna in jude ele Dolj. in depresiunea cu acelaşi nume. In administra ia oraşului sunt cuprinse satele: Berceşti. ORAŞUL NOVACI 4. la care au fost înglobate (Vlădoiu). In anul 1968 com.4. Novaci a fost trecută in rândul oraşelor .locuinte terminate din fonduri private – 12 .utitati de cazare – 1 4. la ieşirea Gilortului din mun i . Arad si se înapoiau 106 satele Novaci – Români. Novaci .1.Străini si Schela .

FORTA DE MUNCA • • • • • numar mediu salariati – 1101 persoane numar mediu salariati in agricultura – 1 persoane numar mediu salariati in industrie – 128 persoane numar mediu sal.A.POPULATIA • populatia totala stabila – 6095 persoane 3.FISA LOCALITATII NOVACI 1. cu ocazia urcării oilor O parte din locuitori se servicii pe plan local. Acum acest obicei a scăzut in la munte intensitate.2. In prezent. când urcau cu oile la munte.5 km lungimea simpla a retelei de canalizare – 5.5 km • • • • 2. in energie electrica si termica. ECHIPAREA TERITORIULUI 2. in luna mai se organizează. Pe teritoriul oraşului Novaci îşi si nealimentare (SC BOFFERDING SRL desfăşoară si S.L.primăvara.R. condi iile nu le mai permit si ca urmare numărul oilor s-a redus.C activitatea societă i S. BRADU). specifică păstoritului. gaze si apa – 55 persoane 107 . ocupa cu exploatările forestiere sau cu alte 4.) si comerciale care au ca obiect de activitate comer ul cu produse alimentare FARINEL transporturi rutiere de mărfuri (SC TRANSPORT MIXT S. Ziua Oierilor. manifestare cu caracter folcloric.4. in industria prelucratoare – 73 persoane numar mediu sal. suprafata totala: 17485 ha lungimea strazilor orasenesti – 63 km lungimea strazilor orasenesti modernizate – 43 km lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –25.

in transp. in comert.OCROTIREA SANATATII • • • • paturi in spitale – sector public –155 medici – sector public – 13 persoane stomatologi – sector public – 2 persoane stomatologi – sector privat – 1 persoane 108 . in sanatate si asistenta sociala – 258 persoane 4. posta comunicatii – 66 persoane • numar mediu sal in activ.INVATAMANT • • • • • • • • • • • unitati de invatamant – 12 gradinite de copii – 7 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 licee – 1 copii inscrisi in gradinite – 253 persoane elevi inscrisi in invatamant liceal – 452 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 570 persoane personal didactic – 82 persoane sali de clase si cabinete – 42 laboratoare scolare – 8 ateliere scolare – 1 5. depozitare.in administratia publica –70 persoane • numar mediu sal. Financiare.• numar mediu de sal. in constructii – 50 persoane • numar mediu de sal. bancare si de asig – 22 persoane • numar mediu sal.CULTURA SI ARTA biblioteci – 4 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 893 abonamente la televiziune – 1071 • • • • 6.152 persoane • numar mediu sal. in invatamant – 128 persoane • numar mediu sal.

• • • • • • • • • farmacisti – sector privat – 3 persoane personal mediu sanitar – sector public – 70 persoane personal mediu sanitar – sector privat – 2 persoane spitale – sector public – 1 dispensare medicale – sector public – 1 farmacii – sector public – 1 farmacii – sector privat – 3 cabinete medicale .POSTA SI TELECOMUNICATII • Unitati PTTR – 3 • Abonamente telefonice – 901 10. ODIHNA SI TRATAMENT • • • • utitati de cazare – 1 Locuri in unitati de cazare .INVESTITII – CONSTRUCTII • locuinte terminate – 14 • locuinte terminate din fonduri private – 14 • locuinte terminate din fondurile populatiei – 14 9.numar – 1 Locuri in cabane .14 Cabane . AGRICULTURA • • • • • • suprafata agricola – 6608 ha suprafata arabila – 602 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 97 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 142 ha suprafata pasuni – 3463 ha suprafata fanete – 2304 ha 8.TURISM.sector privat – 2 cabinete stomatologice – 1 7.numar .14 109 .

– societă i care se ocupă de comercializarea produselor alimentare.C. ROVAL S.5. chimizarea agriculturii si protec ia fitosanitară..A. Suprafa ă: 2632 ha – Distan a până la Tg-Jiu este de 18 km.A. Societă i comerciale Comerciale: pe In oraşul Rovinari func ionează societă i DE profilate diferite domenii de activitate: UZINA REPARA II S.A. ROVINCON S.A si TPSUT S. – societate ce se ocupă de gospodărirea resurselor de apă. Ocupa ia principală a popula iei: ocupa ia de baza a locuitorilor din oraşul Rovinari este mineritul. cariere si construc ii. 110 .1.care execută lucrări de construc ii. a tutunului. unde s-au ridicat locuin e pentru mineri.A. cu amănuntul. In orasul Rovinari functioneaza un hotel cu 113 locuri. Istoric: A fost declarat oraş in anul 1981.A.5. ROVITEM S. ROVTRANSPORT S.– profilată pe fabricarea utilajelor pentru mine. a băuturilor si produselor textile. In domeniul comer ului işi desfăşoară activitatea două societă i comerciale : S. –se ocupă cu transporturile terestre de călători. AGROMEC S. ROVEGA S.4. Au fost construite locuin e pentru mineri. – desfăşoară servicii pentru mecanizarea. ORAŞUL ROVINARI 4. O altă parte a locuitorilor se ocupă de agricultura si creşterea animalelor.A.C. care au venit să lucreze la exploatările de cărbune din bazinul Motrului. si S. aduc iunea si tratarea apei.A.PREZENTARE GENERALĂ Aşezare: Oraş construit pe un loc viran.

5.1272 persoane număr mediu salaria i in activită i financiar bancare – 16 persoane 111 . depozitare.2. FISA LOCALITATII ROVINARI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI .populatia totala stabila – 13522 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 9306 persoane număr mediu salaria i in agricultură – 5 persoane numar mediu salariati in industrie – 5265 persoane numar mediu de salaria i in comert. se pot face si pe calea ferată având legătură pe ruta Filiaşi – Turceni – Rovinari – Tg-Jiu. comunicatii .Suprafata totala: 2632 ha 2) POPULATIA . posta. prin sta ia Rovinari.274 persoane numar mediu salariati in administratia publica – 75 persoane numar mediu sal in invatamant – 243 persoane numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala –182 persoane număr mediu salaria i in transp.Transporturile se face de către firmele specializate in transporturi terestre de călători dar. 4.

compl. profesional.ucenici – 443 persoane personal didactic – 203 persoane sali de clase si cabinete – 73 laboratoare scolare – 8 ateliere şcolare –11 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 4 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 2225 abonamente la televiziune – 1238 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 29 persoana medici – sector privat – 1 persoană stomatologi – sector public – 2 persoane farmacişti sector privat – 1 persoană personal mediu sanitar – sector public – 95 persoane personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 112 .525 persoane elevi inscrisi in invat.4) INVATAMANT unitati de invatamant – 9 gradinite de copii – 5 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 licee .1 copii inscrisi in gradinite – 518 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 3187 persoane elevi inscrisi in invatamint liceal .

legume.113 113 . ODIHNA SI TRATAMENT Unitati de cazare .7) AGRICULTURA suprafata agricola – 841 ha suprafata arabila – 484 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 45 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 50 ha suprafata pasuni – 216 ha suprafata fanete – 46 ha suprafata cultivata (grâu. porumb. secară)– 466 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 7 locuinte terminate din fonduri private – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 3 Abonamente telefonice – 1644 10) TURISM. cartofi.1 Locuri in unitati de cazare .

4. petroliere. O parte din locuitori lucrează la exploatări de carbonifere. Măceşu. in a cărei organizare administrativă intră . Cuprinde partea centrală si estică a dealurilor Bran si Cărbuneşti si cea mai mare parte din Depresiunea intercolinară Câmpu. transporturilor si comer ului din care: S. pe lângă oraşul propriu zis si 10 sate: Blahni a de Jos. Pojogeni. In anul 1968 Tg-Cărbuneşti a fost declarat oraş .PREZENTARE GENERALĂ Oraş aşezat la confluen a Gilortului cu Blahni a . Prima atestare documentară este men ionată in anul 1596. Ocupa ia principală este cultura cerealelor si creşterea animalelor. forestiere si in unele unită i economice din Tg-Jiu. din satele Petreştii de Sus si Cărbuneşti –Sat. Cojani. in anul 1880 a determinat migrarea unei păr i a popula iei. Cre eşti.Cărbuneştilor.6. spre sta ia CFR – Cărbuneşti. In jurul anului 1650 este sub numele de Târgul Petreşti si apoi Petreştii de Sus. 114 . Rogejeni si Ştefăneşti. Cărbuneşti Sat.Bengăi . Curteana. In Tg-Cărbuneşti func ionează câteva societă i comerciale din domeniul agriculturii. in apropierea căruia s-a format nucleul actualului oraş. când aşezarea men ionat apare sub numele de Târgu.C. In actele de vânzare cumpărare emise după 1906 si in registrul de eviden ă a popula iei este numit Târgu. Construirea căii ferate Tg-Jiu – Filiaşi. ORAŞUL TG-CĂRBUNEŞTI 4.Mare al Cărbuneştilor. Subsolul con ine petrol. exploatate de Blahni a de Jos si la Câmpu Mare.1. Floreşti. industriei. in special a celor care locuiesc in sate. Obştea moşnenilor din satul Cărbuneşti stăpânea Muntele Cărbunele si Mun ii Căpă ânii de unde se crede că-i vine numele aşezării. gaze de sondă.6.

COMBIA S. . înconjurată de ziduri. construit in secolul al XVI –lea.A. – profilată pe cultura vegetală si creşterea animalelor. biserica satului sat. au fost declarate monumente ale naturii. Scoru ii din Dealul Viilor.pentru extragerea petrolului si gazelor naturale. ZAISS LUX PLAST S.2. in apropiere de Tg-Cărbuneşti (de circa 600 ani). S. MONUMENTE XVII – lea. FISA LOCALITATII TARGU CARBUNESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI suprafata totala: 13125 ha lungimea strazilor orasenesti – 16 km lungimea strazilor orasenesti modernizate – 15 km lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –25.C. Stejarul de lângă schitul Cojani (de circa 300 de ani). schitul din lemn de la Cărbuneşti Casa lui Haiducescu din Pojogeni si casa lui Cămărăşescu din Tg-Cărbuneşti. Cojani. pădurea Mamu din nordul oraşului.A. – fabricarea plăcilor. .A.2 km 115 societă i specializate.6. – profilată pe construc ii componente. Magheru. metalice si articole SERVAGROMEC S. de transporturi rutiere de mărfuri. FORAJ SONDE S. AGROMEC S.Sat s-a născut Tudor Arghezi. In Cărbuneşti . două societă i S.C. S. etc. cu hrube ISTORICE ARHITECTURĂ: Biserica ŞI Cămărăşenilor din Tg-Cărbuneşti construită din piatră si cărămidă in sec. climatizare si protec ie fitosanitară. 4. Transportul rutier se face de către două Oraşul are legătura cu calea ferată. de către generalul Gh. subterane. construită din lemn in anul 1804. S.profilată pe servicii pentru mecanizarea agriculturii.C.A. sunt case memoriale.C.R.L. .A. foliilor si tuburilor din material plastic. S.

1 km 2) POPULATIA populatia totala stabila – 9089 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 2377 persoane numar mediu salariati in agricultura – 42 persoane numar mediu salariati in industrie – 674 persoane numar mediu sal in industria extractiva 232 –persoane numar mediu sal in industria prelucratoare – 380 persoane numar mediu sal in energie electrica si termica. posta . bancare si de asig. Financiare. depozitare.217 persoane numar mediu sal in transp.4 km lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor – 18.lungimea simpla a retelei de canalizare – 25.comunicatii – 170 persoane numar mediu sal in activ. – 21 persoane numar mediu sal in administratia publica – 117 persoane numar mediu sal in invatamant – 174 persoane numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 328 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 20 116 . gaze si apa – 62 persoane numar mediu de sal in constructii – 404 persoane numar mediu de sal in comert.

gradinite de copii – 8 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 11 licee – 1 copii inscrisi in gradinite – 287 persoane elevi inscrisi in invatamant liceal – 439 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 1137 persoane elevi inscrisi in invat.profesional. ucenici –103 persoane personal didactic – 222 persoane sali de clase si cabinete – 69 laboratoare scolare – 10 ateliere scolare – 4 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 6 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 1565 abonamente la televiziune – 982 6) OCROTIREA SANATATII paturi in spitale – sector public –225 paturi in crese – sector public – 60 medici – sector public – 33 persoane stomatologi – sector public – 2 persoane stomatologi – sector privat – 2 persoane farmacisti – sector public – 2 persoane farmacisti – sector privat – 2 persoane personal mediu sanitar – sector public – 131 persoane 117 . compl.

sector privat – 2 laboratoare medica 7) AGRICULTURA suprafata agricola – 6142 ha suprafata arabila – 3734 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 278 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 134 ha suprafata păşuni – 1211 ha suprafata fanete – 785 ha suprafata cultivata – 2695 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 4 locuinte terminate din fonduri private – 4 locuinte terminate din fondurile populatiei – 4 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 5 Abonamente telefonice – 1419 118 .sector public – 1 farmacii – sector public – 1 farmacii – sector privat – 2 cabinete medicale .personal mediu sanitar – sector privat – 2 persoane spitale – sector public – 1 dispensare medicale – sector public – 1 crese .

sub numele de Pruneştii de Jos a fost înglobat la satul Albeni. Distan a până la Tg-Jiu este de 37 km .10) TURISM. unui slujitor numit Albu. Doseni . care dă ca recompensă. Satul Gioncani. in actul de danie a lui Vlad Călugăru. Bolboceşti . linguri. Mirosloveni si Pruneşti. Legătura se realizează pe căi rutiere. Doseni. Până in anul 1968 comuna Albeni se compunea din satele: Albeni. etc. care a Albeni satului Mirosloveni.1. Apare in documente la data de 30 iunie 1486. ODIHNA SI TRATAMENT utitati de cazare – 1 locuri in unitati de cazare – 52 hoteluri – 1 locuri in hoteluri . satul cu moşia respectivă. 119 . Bârzeiu de Gilort. Oamenii au venit din diferite locuri si confec ionau obiecte din lemn: copăi (postăvi). Hârnea. COMUNA ALBENI Comună cu 6 sate: Albeni (reşedin a). al cărui nume il poartă. Magheru). Motoşi i (mai târziu numit Moteşti). pentru serviciile aduse. In ultimii 50 de ani a apărut si cătunul Rudari. care a apar inut satului Pruneşti. In 1968 satele Hârnea si Motoşi i au fost înglobate la satul Bolboceşti.1 CAPITOLUL V. Bârzeiu de Gilort ( sat in care s-a născut generalul Gh. COMUNELE JUDE ULUI GORJ 5. Mirosloveni. fuse. Pruneşti si cătunul Costeni. Bolboceşti.

O parte a teritoriului este acoperit cu păduri in care predomină stejarul. etc. Ocupa ia de bază a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. petrol si gaze naturale care se exploatează. O parte din bărba i lucrează la exploatările de cărbune din Albeni si schela de extrac ie a petrolului. Her ului. Subsolul con ine lignit. Magherului . 5.Comuna Albeni cuprinde partea nord – estică a Depresiunii Tg-Jiu – Câmpu Mare (străbătută de Gilort) si dealurile Pruneşti.1. frasinul. salcâmul. FISA LOCALITATII ALBENI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 4511 ha 2) POPULATIA • populatia totala stabila – 2851 persoane 3) FORTA DE MUNCA • numar mediu salariati – 1021 persoane • numar mediu salariati in industrie – 741 persoane • numar mediu sal in industria extractiva 733 –persoane • numar mediu sal in industria prelucratoare – 8 persoane • numar mediu sal in energie electrica si termica.1.29 persoane 120 . fagul si plopul. gaze si apa – 62 persoane • numar mediu de sal in constructii – 70 persoane • numar mediu de sal in comert.

depozitare. posta comunicatii – 56 persoane • numar mediu sal in activ. Financiare.• numar mediu sal in transp. bancare si de asig – 1 persoana • numar mediu sal in administratia publica – 12 persoane • numar mediu sal in invatamant – 34 persoane • numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT • unitati de invatamant – 7 • gradinite de copii – 3 • scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 • copii inscrisi in gradinite – 87 persoane • elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 398 persoane • personal didactic – 28 persoane • sali de clase si cabinete – 13 • laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA • biblioteci – 2 • biblioteci publice – 1 • abonamente la radio – 556 • abonamente la televiziune – 465 6) OCROTIREA SANATATII 121 .

• medici – sector public – 2 persoane • personal mediu sanitar – sector public – 6 persoane • personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane • dispensare medicale – sector public – 1 7) AGRICULTURA • suprafata agricola – 2543 ha • suprafata arabila – 1115 ha • suprafata livezi si pepiniere pomicole – 460 ha • suprafata vii si pepiniere viticole – 33 ha • suprafata păşuni – 865 ha • suprafata fanete – 70 ha • suprafata cultivata – 956 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII • locuinte terminate – 3 • locuinte terminate din fonduri private – 3 9) POSTA SI TELECOMUNICATII • Unitati PTTR – 3 • Abonamente telefonice – 117 5.2. COMUNA ALIMPEŞTI 122 .

încălzire centrală. Transporturile se realizează pe căi rutiere Istoric: Satul reşedin ă este atestat documentar într-un hrisov dat de Vlad Voevod la data de 23 august 1533. tutun. Culturi: grâu. Ciupercenii de Olte . ARNEXIM S. Datorită restructurărilor din economie. cu ocazia întăririi hotarului moşiei mănăstirii Bistri a.A. porumb. străbate comuna de la nord la sud .L). Măgurei. III-II î. In Alimpeşti func ionează societă i comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor de morărit (S. Ocupa ia de bază a popula iei este agricultura. Olte ul a cărei albie majoră variază intre 20 si 160 m lă ime. iar in anul 1847 din jude ul Gorj. Nistoreşti si Sârbeşti.(VALEA OLTE ULUI SOC. 123 . satul Alimpeşti făcea parte din jude ul Vâlcea. Tăuzului. etc. Transport: se realizează pe căi rutiere. creşterea animalelor si pomicultura. Relieful: Comuna Alimpeşti este alcătuită. numărul lor s-a redus mult. Chr. băuturi. (S.Alimpeşti comună cu 5 sate: Alimpeşti ( reşedin ă). din dealurile Muierii.C. Nu are legătură directă cu calea ferată. Nistoreştilor si Corşorului. Alexandru Ştefulescu in “Gorjul istoric si pitoresc” spune că in 1731. etc.). Turism : un motel cu 7 locuri de cazare. in cea mai mare parte.C ALUTUS S. Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. AGRICOLĂ) comer cu amănuntul a produselor nealimentare. O parte din locuitori au lucrat până in 1990 la Baia de Fier si la exploatări petroliere.)lucrări instala ii sanitare. vi ă de vie. O parte din teritoriu este acoperit de păduri de stejar si fag. In punctul Măgura din satul Nistoreşti s-au descoperit obiecte de ceramică dacică din epoca fierului (sec. pomi fructiferi.R. Corşoru.

5. gaze si apa – 13 persoane • numar mediu de sal in constructii – 19 persoane • numar mediu de sal in comert.935 • lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –17. posta comunicatii – 5 124 .total .20 persoane • numar mediu sal in persoane • numar mediu sal in administratia publica – 13 persoane • numar mediu sal in invatamant – 24 persoane • numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 17 persoane transp.3 km 2) POPULATIA • populatia totala stabila – 2094 persoane 3) FORTA DE MUNCA • numar mediu salariati – 143 persoane • numar mediu salariati in industrie – 35 persoane • numar mediu sal in industria prelucratoare – 22 persoane • numar mediu sal in energie electrica si termica. depozitare.2. FISA LOCALITATII ALIMPESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 3511 ha • Locuinte existente .1.

4) INVATAMANT • unitati de invatamant – 4 • gradinite de copii – 2 • scoli din invatamantul primar si gimnazial – 2 • copii inscrisi in gradinite – 80 persoane • elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 208 persoane • personal didactic – 24 persoane • sali de clase si cabinete – 15 • laboratoare scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA • biblioteci – 3 • biblioteci publice – 1 • abonamente la radio – 285 • abonamente la televiziune – 302 6) OCROTIREA SANATATII • medici – sector public – 2 persoane • stomatologi – sector public – 1 persoane • personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane • personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane • Puncte farmaceutice .sector privat – numar 1 125 .

(total) numar 7 126 .7) AGRICULTURA • suprafata agricola – 2715 ha • suprafata arabila – 767 ha • suprafata livezi si pepiniere pomicole – 417 ha • suprafata vii si pepiniere viticole – 36 ha • suprafata păşuni – 797 ha • suprafata fanete – 698 ha • suprafata cultivata – 725 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII • locuinte terminate – 5 • locuinte terminate din fonduri private – 5 • locuinte terminate din fondurile populatiei – 5 9) POSTA SI TELECOMUNICATII • Unitati PTTR – 3 • Abonamente telefonice – 147 10) TURISM. ODIHNA SI TRATAMENT • unitati de cazare – 1 • Locuri in unitati de cazare .

1. Săpăturile arheologice din 1942. oseminte si alte . Vlădoienilor. păsări. au scos la iveală monede obiecte.populatia totala stabila – 1286 persoane 3) FORTA DE MUNCA . Culmea Mâ anilor si o parte a luncilor Jaleşului si Sohodolului. Miloaei. porcine.numar mediu salariati in agricultura – 3 persoane 127 dintre locuitori lucrează in unită i din timpul lui Filip al II lea.3. Ocupa ia de bază a popula iei este cultura pomilor fructiferi. făcute in locul numit Mormin i. 5. Sănăteşti si Stroieşti.reşedin a.5 km 2) POPULATIA . etc. FISA LOCALITATII ARCANI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 2697 ha • lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 7. Chirtocilor.5. principalele ape care străbat comuna Arcani. Nu are legături directe de cale ferată. COMUNA ARCANI Comuna cu 4 sate : Arcani . ovine. Câmpofeni. Relieful cuprinde dealurile: Mare.numar mediu salariati – 85 persoane .3. Unii economice din Tg-Jiu. creşterea animalelor si cultura cerealelor. Animale: bovine. Transportul se realizează pe căi rutiere. Seciului. Poiana.

copii inscrisi in gradinite – 45 persoane .biblioteci publice – 1 .biblioteci – 2 .numar mediu sal in transp.numar mediu de sal in comert.sali de clase si cabinete – 8 .laboratoare scolare – 2 . depozitare.abonamente la radio – 228 .abonamente la televiziune – 322 128 .ateliere scolare .personal didactic – 33 persoane .elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 34 persoane ..numar mediu sal in activ.numar mediu sal in invatamant – 20 persoane . bancare si de asig – 3 persoane . Financiare.numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 11 persoane 4) INVATAMANT .12 persoane .unitati de invatamant – 7 .1 5) CULTURA SI ARTA .scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 . posta comunicatii – 5 persoane .gradinite de copii – 3 .

medici – sector public – 2 persoane .suprafata agricola – 1607 ha .6) OCROTIREA SANATATII .locuinte terminate – 5 .suprafata păşuni – 369 ha .Abonamente telefonice – 140 129 .suprafata arabila – 749 ha .personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA .suprafata cultivata – 537 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII .suprafata vii si pepiniere viticole – 69 ha .locuinte terminate din fonduri private – 5 9) POSTA SI TELECOMUNICATII .suprafata fanete – 261 ha .suprafata livezi si pepiniere pomicole – 159 ha .Unitati PTTR – 4 .

prezintă fenomene caracteristice: peşteri si Cheile Galbenului. Înăl imile muntoase principale sunt: Tivdele. fragmentată de Dealul Ră oi.lea si al XVI -lea. fabricarea de ciocolată si produse zaharoase. COMUNA BAIA DE FIER Comună formată din 2 sate : Baia de Fier – reşedin a si Cernădie. O parte din locuitori lucrează la exploatări forestiere. Mai târziu a apărut si satul Negreni . Satul Buiceşti a fost înglobat la satul Cernădie. in unită i locale care prelucrează lemnul si piatra de var si in unită i economice din Novaci . fabricarea varului. iar Galbenul. Grafitul se exploatează in muntele Cătălinul si se prelucrează la sta ia de flotare din Baia de Fier. In anul 1968 cele două comune au fost unite . Istoric : Apare in documentele secolului al XV.5. iar satul Berceşti a trecut la oraşul Novaci. Ocupa ia principală a popula iei este creşterea animalelor. Relieful cuprinde rama sudică a mun ilor Parâng si o parte a Depresiunii Polovragi – Baia de Fier. Micaia. Buiceşti si Berceşti. satele Sohodolul si Negreni la satul Baia (sub numele de Baia de Fier). Muşetoiu. Până in anul 1968 Cernădia era comună care cuprindea satele : Cernădia . Vâlcea. Zona montană.4. alcătuită din satele Baia si Sohodolul . tutunului . Piscul Boierului. Olte ul afluent al Oltului udă marginea de est a comunei. Tg-Jiu si Rm. băuturilor. vânzarea produselor alimentare. in parte calcaroasă. Societă i comerciale: in comuna Baia de Fier func ionează societă i comerciale al căror profil este exploatarea forestieră . pomicultura si cultura cerealelor. etc. 130 . afluent al Gilortului o străbate pe mijloc.

Peştera Iedului este in apropiere de intrarea in Peştera Muierilor. provine din faptul ca. transformata in adapost bine aparat si nedescoperit de catre navalitori. strajuita cu balustrada de sustinere. pe locul unei foste biserici construită in 1505. Traversând calcarele jurasice-neocomiene amintitul râu a creat pe versantul drept al cheii cel mai vizitat obiectiv speologic din România. Turism : unită i de cazare 2. situata geografic in Depresiunea Getica a Olteniei. bântuite de razboaie pe când barbatii plecau la lupta impotriva celor care le incalcau tara.Culturi: porumb . splendid monument al naturii. biserica din Sohodol. din bârne de stejar si brad. cabană 1). pe teritoriul comunei Baia de Fier. cioplite cu securea si încheiate la capete. 131 . (motel 1. Comuna nu are legătură directă cu calea ferată. Pestera Muierilor. in timpuri stravechi. la nord-est de Baia de Fier. judetul Gorj. O ramificatie asfaltata de 7 km pornind in stânga soselei ce leaga orasul Târgu Jiu de Râmnicu Vâlcea porneste din dreptul satului Poenari spre comuna Baia de Fier. locuri de cazare 76. construită in anul 1809. Transportul se realizează pe căi rutiere. Iesind prin gura sudica a pesterii coborârea pâna la albia râului Galbenu se face pe o carare betonata. asa cum au denumit-o vechii locuitori ai comunei Baia de Fier. etc. lungă de 640 m (este electrificată). femeile si copii se ascundeau in aceasta pestera. Intre miile de pesteri ale Carpatilor putine au un trecut atât de bogat in intâmplari ca Pestera Muierilor de la Baia de Fier. vi ă de vie. In masivul calcaros. pe malul drept al Olte ului sunt 6 peşteri. asezata la intrarea in cheile râului Galbenul. Obiective turistice si monumente istorice: In satul Baia de Aramă se află biserica zidită in anul 1736. pomi fructiferi. cartofi. căpşuni. Numele de Pestera Muierilor.

in activ. in administratia publica – 9 persoane numar mediu sal.85 persoane numar mediu sal.1468 • lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –41 km 2) POPULATIA populatia totala stabila – 4667 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 395 persoane numar mediu salariati in agricultura – 3 persoane numar mediu salariati in industrie – 138 persoane numar mediu sal. Financiare.total . in energie electrica si termica. in invatamant – 63 persoane 132 . in comert. gaze si apa – 8 persoane numar mediu de sal.5. in industria extractiva 60 –persoane numar mediu sal.4. posta comunicatii – 22 persoane numar mediu sal. in industria prelucratoare – 70 persoane numar mediu sal. bancare si de asig – 1 persoane numar mediu sal. in transp.1. depozitare.FISA LOCALITATII BAIA DE FIER 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 12024 ha • Locuinte existente .

numar mediu sal. ucenici –127 persoane personal didactic – 50 persoane sali de clase si cabinete – 35 laboratoare scolare – 3 ateliere scolare – 6 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 3 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 586 abonamente la televiziune – 569 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 3 persoane stomatologi – sector public – 1 persoane personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane 133 . compl. in sanatate si asistenta sociala – 21 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 7 gradinite de copii – 4 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 2 licee – 1 copii inscrisi in gradinite – 175 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 500 persoane elevi inscrisi in invatamant liceal – 89 persoane elevi inscrisi in invat.profesional.

personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane farmacii – sector privat – 2 7) AGRICULTURA suprafata agricola – 4499 ha suprafata arabila – 1366 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 144 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 62 ha suprafata păşuni – 1495 ha suprafata fanete – 1432 ha suprafata cultivata – 4587 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 9 locuinte terminate din fonduri private – 9 locuinte terminate din fondurile populatiei – 9 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 2 Abonamente telefonice – 672 10) TURISM.(total) numar 72 134 . ODIHNA SI TRATAMENT unitati de cazare – 2 Locuri in unitati de cazare .

Aceste dealuri sunt dezvoltate de o parte si de alta a văii Amaradia Pietroasă. Cornetu.Voiteşti Construita între 1938-1940 dupa planurile arhitectului Iulius Doppelreiter. 135 la Tg-Jiu. Transporturile se realizează pe căi rutiere. etc. Blidari. Animale : bovine. aceasta cuprinde lucrari din opera sa. porcine. COMUNA BĂLĂNEŞTI Comună cu 7 sate: Voiteştii din Vale –reşedin a. dar valoroasa colectie de malacologie si paleontologie. In comună func ionează mici societă i predomină . care străbate comuna de nordest spre sud – vest si se varsă in Jiu. peri. Transformata în 1976 în casa memorială. etc. corespondenta si documente. pomi fructiferi. ovine. Glodeni. pruni. Obiectiv cultural: In satul Voiteştii din Vale se află casa memorială a profesorului geolog Ion Popescu . Ocupa ia tradi ională a popula iei este creşterea animalelor . Ohaba. Culturi: grâu. iar in lunca Amaradia Pietroasă produce material săditor pomicol in care nucul. păsări. O parte din locuitori lucrează comerciale. Prisăci . Nu are legătură directă cu calea ferată. Voiteştii din Deal. obiecte personale. vi ă de vie. precum si o restrânsa. casa adaposteste exponate care evoca opera si activitatea marelui geolog si profesor universitar: Ion Popescu-Voitesti (1876-1944). Distan a până la Tg-Jiu este de 14 km. ără el. Cânepeşti. Suprafa a este 6281 ha. Relieful este alcătuit din dealuri. Bălăneşti . Sta iunea de Cercetare si Produc ie pomi-viticolă Tg-Jiu cultivă vi ă de vie pe dealul La Poieni . dintre care mai importante sunt: Cerbu. Pe Dealul Negoveanu se cultivă meri.5. Zlaştiu.5. porumb.

1 136 .5.5.12 persoane numar mediu salariati in administratia publica – 15 persoane numar mediu salariati in invatamant – 20 persoane numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala – 13 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 9 gradinite de copii – 3 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 copii inscrisi in gradinite – 58 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 193 persoane personal didactic – 30 persoane sali de clase si cabinete – 25 laboratoare scolare – 1 ateliere şcolare .1 FISA LOCALITATII BĂLĂNEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 6281 ha 2) POPULATIA populatia totala stabila – 2469 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 86 persoane numar mediu salariati in agricultură – 2 persoane numar mediu de salaria i in comert.

5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 3 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 489 abonamente la televiziune – 387 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 2 persoana personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 7) AGRICULTURA suprafata agricola – 4037 ha suprafata arabila – 1105 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 354 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 388 ha suprafata pasuni – 1523 ha suprafata fanete – 667 ha suprafata cultivata (grâu. legume. secară)– 861 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 1 locuinte terminate din fonduri private – 1 137 . porumb. cartofi.

Tălpăşeşti. Stolojani. a legumelor si creşterea animalelor. O parte din locuitori lucrează 138 . Corneşti.reşedin ă. dealurile Băleştilor si lunca Jiului. prelucrarea si conservarea cărnii. al căror domeniu de activitate este produc ia. pomi fructiferi. Relieful este alcătuit Subsolul con ine in Tg-Jiu. Transporturile se realizează pe căi rutiere. petrol si gaze naturale.6. etc. care are circa 500 de ani. Rasova. Ceauru.9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 4 Abonamente telefonice – 252 5. Tămăşeşti si Voinigeşti. Monumente naturale In satul Tălpăşeşti există stejarul lui Albeni. mecanizare in agricultură si protec ie fitosanitară si producerea articolelor din metal. vi ă de vie. Găvăneşti. A fost declarat monument al naturii. Culturi: grâu. din Dealul Stolojanilor. râu care străbate comuna. In comuna Băleşti func ionează societă i comerciale. împreună cu afluen ii Şuşi a si Jaleş. Distan a până la Tg-Jiu este de 4 km. Popula ia se ocupă cu cultura cerealelor. porumb. Se spune că Mihai Viteazu cu oştenii lui a poposit sub acest stejar . legume. Nu are legătură directă cu calea ferată. COMUNA BALESTI Comună cu 9 sate: Băleşti .

gaze si apa – 10 persoane numar mediu salariati in constructii – 122 persoane numar mediu de sal in comert.1. posta comunicatii – 11 persoane numar mediu de salariati in administratia publica – 34 persoane numar mediu sal in invatamant – 72 persoane numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 34 persoane 139 .5 km 2) POPULATIA populatia totala stabila – 7446 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 464 persoane numar mediu salariati in agricultura – 13 persoane numar mediu salariati in industrie – 93 persoane numar mediu salariati in industria extractiva – 5 persoane numar mediu de salariati in industria prelucratoare – 70 persoane numar mediu de sal in energie electrica si termica. depozitare. FISA LOCALITATII BALESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 7886 ha • lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor – 30.6.55 persoane numar mediu sal in transp.5.

1 140 .4) INVATAMANT unitati de invatamant – 19 gradinite de copii – 8 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 11 copii inscrisi in gradinite – 258 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 604 persoane elevi inscrisi in invatamant primar – 302 persoane personal didactic – 115 persoane sali de clase si cabinete – 36 laboratoare scolare – 2 ateliere scolare .1 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 4 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 1359 abonamente la televiziune – 972 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 4 persoane stomatologi – 1 persoana farmacisti – 1 persoana personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane personal mediu sanitar – sector public – 7 persoane farmacii .

7) AGRICULTURA suprafata agricola – 5662 ha suprafata arabila – 4078 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 242 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 100 ha suprafata păşuni – 1095 ha suprafata fanete – 147 ha suprafata cultivata – 3802 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 19 locuinte terminate din fonduri private – 19 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 4 Abonamente telefonice – 728 141 .

FISA LOCALITATII BARBATESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 3788 ha • Locuinte existente . iar la Bărbăteşti întreprinderea de transport i ei prin conducte. au scos la iveală monede obiecte.890 • Lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor 28. Ocupa ia de bază a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. 142 cu 4 sate: Bărbăteşti . făcute in locul numit Mormin i. Pe raza comunei se exploatează petrol si gaze naturale. folosit pentru agricultură) si dealurile Bisericii. Transportul se realizează pe căi rutiere.1.reşedin a. Socului. Musculeşti. In satul Petreşti există sta ia de compresoare. Socşorului. oseminte si alte .3 -km. O parte din bărba i lucrează in Tg-Jiu. Petreşti si din timpul lui Filip al II lea. Suprafa a este de 3788 ha. Săpăturile arheologice din 1942. Musculeştilor. Relieful este format din lunca Gilortului (cu sol aluvional.7. Nu are legături directe de cale ferată. 5. COMUNA BĂRBĂTEŞTI Comuna Musculeşti . etc. Ruschii. care pompează gazele natura in magistralele Bucureşti si Işalni a.7. Petreştilor. fertil.total . Distan a până la Tg-Jiu este de 35 km . Tgdintre Cărbuneşti si la exploatări de cărbune din bazinul Motrului Unii locuitori lucrează in unită i economice din Tg-Jiu.5.

gaze si apa – 24 persoane • numar mediu de sal in constructii – 47 persoane • numar mediu de sal in comert. depozitare. posta comunicatii – 151 persoane • numar mediu sal in activ. bancare si de asig – 0 persoane • numar mediu sal in administratia publica – 10 persoane • numar mediu sal in invatamant – 26 persoane • numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 12 persoane 4) INVATAMANT • unitati de invatamant – 8 • gradinite de copii – 4 • scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 143 .2) POPULATIA • populatia totala stabila – 1821 persoane 3) FORTA DE MUNCA • numar mediu salariati – 379 persoane • numar mediu salariati in industrie – 91 persoane • numar mediu sal in industria extractiva 66 –persoane • numar mediu sal in industria prelucratoare – 1 persoane • numar mediu sal in energie electrica si termica.22 persoane • numar mediu sal in transp. Financiare.

• copii inscrisi in gradinite – 90 persoane • personal didactic – 245 persoane • sali de clase si cabinete – 15 • laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 3 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 378 abonamente la televiziune – 308 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 1 persoane stomatologi – sector public – 1 persoane stomatologi – sector privat – 1 persoane personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane cabinete stomatologice – 1 7) AGRICULTURA suprafata agricola – 1349 ha suprafata arabila – 774 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 67 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 68 ha suprafata păşuni – 436 ha suprafata fanete – 4 ha suprafata cultivata – 654 ha 144 .

Ciocadia. Distan a până la Tg-Jiu este de circa 31 km. după cum spun bătrânii vine de la boierul Stanciu Benga care a venit in Cladova si a stăpânit aceste locuri. Relieful cuprinde dealurile subcarpatice Măgura. COMUNA BENGEŞTI CIOCADIA Comună formată din 4 sate: Bengeşti – reşedin a Bălceşti. Ciuha. ca si o parte din depresiunea Tg-Jiu – Câmpu Mare. Istoric : Numele acestei comune.8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 2 locuinte terminate din fonduri private – 2 locuinte terminate din fondurile populatiei – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 4 Abonamente telefonice – 159 5. Societă i comerciale: in comuna Bengeşti Ciocadia func ionează o societate comercială al cărei profil este mecanizarea. Seşul si Lunca Gilortului cu afluen ii săi Ciocadia si Galbenul. Ocupa ia principală a popula iei este creşterea animalelor si agricultura. Bircii.8.A. chimizarea agricolă si protec ia fitosanitară – AGROMEC BENGEŞTI S. Unii locuitori şi-au 145 . O parte din locuitori lucrează in Tg-Jiu.

Nu are legătură directă cu calea ferată. 5. cartofi.deschis mici unită i profilate pe vânzarea produselor alimentare si nealimentare si servicii pentru satisfacerea necesită ilor locale. etc. porcine. Transportul se realizează pe căi rutiere . păsări. etc. pentru produsele agricole si industriale. in.1. FISA LOCALITATII BENGEŞTI . pomi fructiferi. Culturi: grâu. ovine.8. Săptămânal se ine târgul de vite. porumb. Animale: bovine. vi ă de vie.CIOCADIA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 6328 ha 2) POPULATIA • populatia totala stabila – 3655 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 144 persoane numar mediu salariati in agricultură – 20 persoane 146 . Anual se organizează Târgul Florilor. in satul Bălceşti. a fost declarată monument istoric. Monumente istorice: biserica din satul Bengeşti construită din zid in anul 1729.

3 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 4 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 717 abonamente la televiziune – 485 147 . comunicatii . gaze si apa – 3 persoane Numar mediu salariati in constructii . posta.8 persoane numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane numar mediu sal in invatamant – 43 persoane numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane număr mediu salaria i in transp.6 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 9 gradinite de copii – 4 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 copii inscrisi in gradinite – 151persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 342 persoane personal didactic – 38 persoane sali de clase si cabinete – 26 laboratoare scolare – 5 ateliere şcolare .numar mediu de salaria i in comert. depozitare.4 persoane Numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 5 persoane Număr mediu sal. in energie electrica si term.

legume. Pârâul Viu. Scurtu. Gâlceşti. porumb.9. Scrada. Lihuleşti. Suprafa a: 5788 ha. secară)– 1239 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 1 locuinte terminate din fonduri private – 1 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 3 Abonamente telefonice – 406 5. cartofi.6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 3 persoana personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA suprafata agricola – 4109 ha suprafata arabila – 1302 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 504 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 103 ha suprafata pasuni – 1432 ha suprafata fanete – 768 ha suprafata cultivata (grâu. Distan a până la Tg-Jiu este de 45km 148 . COMUNA BERLESTI Comună cu 7 sate : Berleşti reşedin ă.

Viilor. care au altitudini între 300 – 500 m. ovine 638. transporturile se realizează pe căi rutiere. Poiana Mare. Subsolul con ine lignit si petrol. Până in anul 1990 unii locuitori lucrau in Tg-Jiu si Tg-Cărbuneşti. Comuna nu are legătură de cale ferată. 5. legume. Radeş. la minele de cărbune din Albeni.9. Dealul cu Peri. a fost declarată monument istoric. Mosoarele. Comuna este străbătută de pârâul Valea Mare care se varsă in Amaradia.1. porcine 1350. vi ă de vie. Logreştilor. construită din lemn in anul 1768. Bădicioiului. porumb. etc. Monumente istorice: Biserica din satul Bârzeiu. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. Gârnicetului. FISA LOCALITATII BERLESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 5788 ha 2) POPULATIA • -populatia totala stabila – 2404 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 76 persoane 149 . Animale: bovine 1312. Culturi : grâu. Ocupa ia de bază: Ocupa ia de bază a popula iei este cultura cerealelor. păsări 15900. pomi fructiferi.Relieful este de tip colinar cuprinde dealurile Măgurii.

numar mediu salariati in constructii – 10 persoane numar mediu de salariati in comert.4 persoane numar mediu salariati in administratia publica – 9 persoane numar mediu salariati in invatamant – 23 persoane numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala – 14 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 5 gradinite de copii – 3 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 copii inscrisi in gradinite – 68 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 247 persoane personal didactic – 45 persoane sali de clase si cabinete – 16 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 3 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 550 abonamente la televiziune – 310 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 2 persoane personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 150 .

Igirosu. COMUNA BOLBOŞI Comună cu 7 sate: Bolboşi .Bolboasa. Bălăceşti .Distan a până la Tg-Jiu este de 53 km. Suprafa a este de 4206 ha .reşedin ă.10. Ohaba Jiu si Valea.7) AGRICULTURA suprafata agricola – 3295 ha suprafata arabila – 1284 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 147 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 88 ha suprafata păşuni – 670 ha suprafata fanete – 1106 ha suprafata cultivata – 974 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 6 locuinte terminate din fonduri private – 6 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 2 Abonamente telefonice – 188 5. 151 . Miclosu.

care îşi desfăşoară activitatea in domeniul comer ului cu produse alimentare.Ocupa ia: Popula ia se ocupa. In comuna Bolboşi func ionează o societate comercială S. etc. O parte din bărba i lucrează ca mineri in exploatările de cărbune din bazinul Motru si Jil si la termocentrala Turceni. porumb. 5. băuturi tutun. Transporturile se realizează si pe căi rutiere si pe căi ferate Dragoteşti – Filiaşi.C. Datorită restructurărilor din cadrul mineritului numărul salaria ilor din minerit a scăzut. in principal.L.total . legume.R.10.3 persoane 152 .1. IMBIS IMPEX S. iar unii la termocentrala Turceni.1070 2) POPULATIA populatia totala stabila – 3459 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 102 persoane numar mediu salariati in agricultura – 13 persoane numar mediu de salariati in comert. prin sta iile Bălăceşti si Ohaba. floarea soarelui. cartofi. orz. etc. cu agricultura creşterea animalelor. FISA LOCALITĂ II BOLBOSI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 4206 ha • Locuinte existente . Culturi: grâu.

numar mediu salariati in transp. posta comunicatii – 2 persoane numar mediu salariati in administratia publica – 11 persoane numar mediu salariati in invatamant – 43 persoane numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 9 gradinite de copii – 5 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 copii inscrisi in gradinite – 126 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 454 persoane personal didactic – 39 persoane sali de clase si cabinete – 14 laboratoare scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 3 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 537 abonamente la televiziune – 248 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 2 persoane personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 153 . depozitare.

Suprafa a: 7207 ha. 154 .11. Calopăr.7) AGRICULTURA suprafata agricola – 2716 ha suprafata arabila – 1505 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 53 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 66 ha suprafata păşuni – 1091 ha suprafata fanete – 1 ha suprafata cultivata – 1386 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 18 locuinte terminate din fonduri private – 18 locuinte terminate din fondurile populatiei – 18 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 2 Abonamente telefonice – 13 5. Baniu. Distan a până la Tg-Jiu este de 55 km Relieful: este alcătuit din dealurile Văii Verzi. COMUNA BORĂSCU Comună cu 7 sate : Borăscu . Borăscu din o serie de văi care le despart. Subsolul con ine lignit si petrol. Men ii din Dos.reşedin ă. Gura Men i. Racului. Miluta si Scoruşu.

unele fiind depuse la Muzeul Jude ean Tg-Jiu.Istoric: In pădurea Milutei si pe Valea Verde s-au găsit unelte din epoca pietrei şlefuite. o parte din bărba i au început să lucreze ca mineri. Transporturile se realizează pe căi rutiere si pe căi ferate Mătăsari – Turceni – Filiaşi. Nu are legătură directă cu calea salaria ilor a scăzut.11. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. cartofi. O dată cu exploatările de cărbune din bazinul Motru si Jil . ferată. Ocupa ia de bază: Ocupa ia de bază a popula iei a fost cultura cerealelor. legume.1 FISA LOCALITATII BORĂSCU 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 7207 ha 2) POPULATIA • populatia totala stabila – 3807 persoane 3) FORTA DE MUNCA • numar mediu salariati – 95 persoane • numar mediu salariati in agricultură – 13 persoane • numar mediu de salaria i in comert. iar unii la termocentrala Turceni . 5. prin halta Borăscu. porumb.3 persoane 155 . etc. Datorită restructurărilor din cadrul mineritului numărul Culturi: grâu.

posta. depozitare.6 persoane 4) INVATAMANT • unitati de invatamant – 11 • gradinite de copii – 5 • scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 • copii inscrisi in gradinite – 126 persoane • elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 413 persoane • personal didactic – 36 persoane • sali de clase si cabinete – 25 • laboratoare scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA • biblioteci – 3 • biblioteci publice – 1 • abonamente la radio – 784 • abonamente la televiziune – 413 6) OCROTIREA SANATATII • medici – sector public – 2 persoana • personal mediu sanitar – sector public – 2 persoane 156 .• numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane • numar mediu sal in invatamant – 35 persoane • numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 16 persoane • număr mediu salaria i in transp. comunicatii .

secară)– 2046 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII • locuinte terminate – 8 • locuinte terminate din fonduri private – 8 9) POSTA SI TELECOMUNICATII • Unitati PTTR – 2 • Abonamente telefonice – 97 5. Cârligei si 157 .• personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane • punct farmaceutic .sector privat .12. legume. Pi ic – reşedin a.1 persoană 7) AGRICULTURA • suprafata agricola – 4210 ha • suprafata arabila – 2417 ha • suprafata livezi si pepiniere pomicole – 90 ha • suprafata vii si pepiniere viticole – 123 ha • suprafata pasuni – 1553 ha • suprafata fanete – 27 ha • suprafata cultivata (grâu. Suprafa a este de 3679 ha. porumb. COMUNA BUMBEŞTI PI IC Comună formată din 3 sate:Bumbeşti Poienari. cartofi.

comertul cu ridicata al cerealelor.A. Cârligenilor. semin elor si furajelor GEMFRUCT S.L.Distan a până la Tg-Jiu este de circa 41 km.. vi ă de vie. fabricarea produselor de morărit – CREPANY S. legume.total . O parte din bărba i lucrează la exploatările 158 . cartofi.12. Societă i comerciale: in comuna Bengeşti Pi ic func ionează mai multe societă i care au ca obiect de activitate creşterea animalelor si cultura vegetală .ZOOPOMICOLA S. porumb. Transportul se realizează pe căi rutiere . Ocupa ia principală a de cărbune din Albeni. Nu are legătură directă cu calea ferată. 5. Culturi: grâu.A.1040 2) POPULATIA . Relieful este alcătuit din dealurile Muierii. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. Măgura si o zonă depresionară străbătută de râul Galbenu.R. etc.1 FISA LOCALITATII BUMBESTI PITIC 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 3679 ha • Locuinte existente .populatia totala stabila – 2622 persoane 3) FORTA DE MUNCA popula iei este cultura cerealelor.

numar mediu sal.gradinite de copii – 2 .numar mediu de sal.abonamente la radio – 405 159 . posta comunicatii – 13 persoane .biblioteci – 3 .21 persoane . in transp.personal didactic – 34 persoane . in comert.numar mediu sal in industria prelucratoare – 25 persoane .unitati de invatamant – 5 .elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 225 persoane . in invatamant – 25 persoane . depozitare.sali de clase si cabinete – 18 . in constructii – 19 persoane .scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 . in administratia publica – 20 persoane .copii inscrisi in gradinite – 55 persoane ..numar mediu salariati in industrie – 31 persoane .biblioteci publice – 1 .numar mediu sal.numar mediu sal.numar mediu salariati in agricultura – 25 persoane .numar mediu salariati – 195 persoane .laboratoare scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA .numar mediu sal in energie electrica si termica.numar mediu sal.numar mediu de sal. in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane 4) INVATAMANT . gaze si apa – 6 persoane .

abonamente la televiziune – 366 6) OCROTIREA SANATATII ..medici – sector public – 1 persoane -stomatologi – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane -laboratoare de tehnica dentara – 1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2942 ha -suprafata arabila – 722 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 262 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 68 ha -suprafata păşuni – 518 ha -suprafata fanete – 1372 ha -suprafata cultivata – 611 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – -locuinte terminate din fonduri private – -locuinte terminate din fondurile populatiei – 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 292 160 .

Bârzeiului. Transportul se realizează pe căi rutiere . vi ă de vie.5. O parte din bărba i lucrează la exploatările de cărbune din Albeni si schela petrolieră din Bustuchin si icleni. 5. porumb. FISA LOCALITATII BUSTUCHIN 1) ECHIPAREA TERITORIULUI .13. gaze naturale si lignit. pomi fructiferi. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. Poieni a. Nămete. Suprafa a este de 6096 ha. De asemenea func ionează mici unită i de comercializare a produselor alimentare si nealimentare . etc.suprafata totala: 6096 ha 161 . Animale: bovine. Cion i. Motorgi. COMUNA BUSTUCHIN Comună formată din 8 sate: Bustuchin – reşedin a. ovine. Ocupa ia principală a popula iei este cultura cerealelor. Culturi: grâu. si a altor materiale pentru construc ii. porcine. subsolul con ine petrol exploatat la Bustuchin si Poiana Seciuri. legume.etc. păsări. Distan a până la Tg-Jiu este de circa 70 km.13. etc. iglă. Strămbii. Zevelceşti. Pojarul si Valea Pojarului.1. Poiana Seciuri. Nu are legătură directă cu calea ferată. Societă i comerciale: in comuna Bustuchin func ionează o societate comercială profilată pe fabricarea de cărămidă. Relieful cuprinde o parte din Valea Amaradiei si dealurile Muierii.

1 -copii inscrisi in gradinite – 180 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 505 persoane -elevi inscrisi in invatamint liceal . comunicatii .populatia totala stabila – 3727 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 656 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 397 persoane -numar mediu de salaria i in comert.20 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 59 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 16 persoane -număr mediu salaria i in transport.18 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 12 -gradinite de copii – 6 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -licee .ucenici – 102 persoane 162 .2) POPULATIA .413 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 5 persoane -număr mediu sal. profesional. gaze si apa –11persoane -numar mediu salariati in constructii .97 persoane -elevi inscrisi in invat. in energie electrica si term. posta.compl.2 persoane -numar mediu salariati in industrie . depozitare.

-personal didactic – 64 persoane -sali de clase si cabinete – 30 -laboratoare scolare – 1 -ateliere şcolare . secară)– 898 ha 163 .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 661-abonamente la televiziune – 303 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3610 ha -suprafata arabila – 1141 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 155 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 73 ha -suprafata pasuni – 1276 ha -suprafata fanete – 965 ha -suprafata cultivata (grâu. porumb. legume. cartofi.

Suprafa a este de 6426 ha.8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 7 -locuinte terminate din fonduri private – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 310 5. Stejerei si Vâleceaua. COMUNA CALNIC Comună formată din 9 sate : Câlnic – reşedin a. 164 . Didileşti. cartofi. legume. Ocupa ia principală a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. O parte din locuitori lucrează la exploatările de cărbune si in unită ile economice din Tg-Jiu. porumb. Tismana este principală apa care străbate comuna Câlnic. Sporeştilor etc. Relieful cuprinde o parte din depresiunea Tismana – Câlnic – Şomaneşti si dealurile Pieptanilor. Hodoreasca. Pieptani. Distan a până la Tg-Jiu este de circa 20 km. Găleşoaia. Culturi: grâu. Subsolul con ine lignit care se exploatează in carierele Tismana I si Tismana II si in subteran la Pinoasa. Vâr ului. etc. Câlnicul de Sus. Pinoasa. Pinoasei. pomi fructiferi.14. de asemenea gaze naturale neexploatate.

posta.suprafata totala: 6426 ha 2) POPULATIA . 5. Nu are legătură directă cu calea ferată. persoane – 1 persoana -numar mediu sal in invatamant – 30 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 12 persoane 165 .Transportul se realizează pe căi rutiere . depozitare.populatia totala stabila – 2318 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 899 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 4 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 751 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 10 persoane -numar mediu salariati in energie electrica si termica.14.8 persoane -numar mediu de sal transp. gaze si apa – 3 persoane -numar mediu de sal in comert. bancare si de asig. comunicatii – 6 persoane -numar mediu salariati in activitati financiare.1 FISA LOCALITATII CALNIC 1) ECHIPAREA TERITORIULUI .

1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2649 ha -suprafata arabila – 1231 ha 166 .4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 8 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 79 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 277 persoane -personal didactic – 42 persoane -sali de clase si cabinete – 14 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 348 -abonamente la televiziune – 265 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -farmacisti – sector privat – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane -personal sanitar mediu – sector privat – 1 persoana -puncte farmaceutice .

Distan a până la Tg-Jiu este de circa 56 km. Rovinari. Cornetul. icleni. O parte din locuitori lucrează in Tg-Jiu si Tg-Cărbuneşti. si in vest Dealul Seciului. Suprafa a este de 5730 ha. 167 .15. continuat cu Dealul Băceştilor.-suprafata livezi si pepiniere pomicole – 133 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 47 ha -suprafata păşuni – 1096 ha -suprafata fanete – 142 ha -suprafata cultivata – 985 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 13 -locuinte terminate din fonduri private – 13 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 120 5. parte din Dealul Icleanului. in estul căreia se găseşte Dealul Artanului. Relieful cuprinde o parte din lunca Amaradiei . Dealul Spirei si Satu Nou. etc. COMUNA CĂPRENI Comună formată din 8 sate: Căpreni – reşedin a. Bulbuceni. Cetatea. Subsolul con ine petrol si gaze naturale. Aluniş Brăteşti.

25 persoane 168 .Ocupa ia principală a popula iei este cultura cerealelor . 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3727 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 315 persoane -numar mediu salariati in industrie – 192 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 179 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 13 persoane -numar mediu de sal in comert. Transportul se realizează pe căi rutiere. Nu are legătură directă cu calea ferată. 5. vi ă de vie.6 km -lungimea simpla a retelei de canalizare – 0.total .15. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. porumb. FISA LOCALITATII CAPRENI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 6096 ha -locuinte existente .1 -km. Culturi: grâu.1234 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –8.9 km -lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor 21.1. pomi fructiferi. etc.

-numar mediu sal in transp. posta comunicatii – 4 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 11 persoane -numar mediu sal in invatamant – 33 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 27 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 93 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 201 persoane -personal didactic – 32 persoane -sali de clase si cabinete – 20 -laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 502 -abonamente la televiziune – 289 6) OCROTIREA SANATATII -paturi in spitale – sector public – 15 -medici – sector public – 3 persoane 169 . depozitare.

-farmacisti – sector privat – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 9 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -centre de sanatate – sector public – 1 -farmacii – sector privat – 1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2765 ha -suprafata arabila – 1332 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 140 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 112 ha -suprafata păşuni – 1117 ha -suprafata fanete – 64 ha -suprafata cultivata – 1192 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 6 -locuinte terminate din fonduri private – 6 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 6 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 117 170 .

5. păsări.reşedin ă. EXTRANS MOTRU S. profilată pe transportul rutier de mărfuri si S. Cătunele. orz. Dealul Viilor.suprafata totala: 3242 ha din bărba i lucrează lucrează ca minerii in este agricultura bazinul carbonifer al Motrului.R. Transporturile se realizează pe căi rutiere .C. plante furajere in lunca Motrului iar pe dealuri pomi fructiferi si vii. Suprafa a este de 3242 ha . Societă ile comerciale care func ionează in comună sunt S. Culturi: grâu.16. principală a popula iei si creşterea 171 .1 FISA LOCALITATII CĂTUNELE 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . COMUNA CĂTUNELE Comună cu 6 sate : Valea Perelor . Animale: bovine. TRAMIRENA S. ovine. ale cărei domenii de activitate sunt hotelurile si motelurile cu restaurant. porumb. 5. de pe stânga acestuia.C. Nu are legătură directă cu calea ferată. iar pe dreapta marginea de sud a dealurilor din Podişul Mehedin i.16. Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km.L.etc.A. Lupoia. O parte Ocupa ia animalelor. Relieful cuprinde o parte din lunca Motrului si Dealul Motrului. Valea Mănăstării si Steic. porcine. Subsolul con ine lignit care se exploatează in galerii si cariere la Lupoaia.

populatia totala stabila – 2517 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 680 persoane -numar mediu salariati in industrie – 612 persoane -numar mediu de salaria i in comert.2) POPULATIA .6 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 20 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 14 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 8 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite –88 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 153 persoane -personal didactic – 18 persoane -sali de clase si cabinete – 13 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 557 172 .

COMUNA CIUPERCENI 173 .17. cartofi. porumb. secară)– 523 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 5 -locuinte terminate din fonduri private – 5 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 104 5. legume.-abonamente la televiziune – 559 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1216 ha -suprafata arabila – 571 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 77 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 32 ha -suprafata pasuni – 414 ha -suprafata fanete – 122 ha -suprafata cultivata (grâu.

Vulcan. Priporu . In comuna Ciuperceni îşi desfăşoară activitatea S."Vârtoapele" se datează în prima vârstă a fierului şi va fi cercetată în anii viitori. dealurile Strâmbei si Pieptanilor. In subsol se găsesc gaze naturale. care datează din secolul al XVIII lea . În satul Ciuperceni se ine. fragmente de străchini. Peştenea Vulcan. la este cultura din cerealelor. o parte din Depresiunea Tismana – Câlnic – Şomaneşti. Necropola tumulară de la Ciuperceni . târg de vite si alte produse. Strâmba . Aceste vase în majoritate prezintă urme de arsură secundară. incinera ia folosindu-se în toate mormintele cercetate.Vulcan. Ritualul de înmormântare se manifestă prin depunerea rămăşi elor funerare oase calcinate. căni e cu o toartă sau două supraînăl ate. Suprafa a este de 7007 ha . Inventarul ceramic descoperit constă în vase bitronconice cu două tor i. anual. Ritul funerar descoperit în necropola tumulară de la Ciuperceni "Vârtoapele" este unitar. Vârtopu si Zorzila. Relieful este format din Dealurile Bojorăscu la vest si sud – vest. cenuşă . 174 .L. Strâmba . O parte exploatarea de cărbune din bazinul Motrului si Rovinari. pomi fructiferi. cărbune. Aceste vase de ofrandă au fost aduse de la rugul funerar din afara necropolei.R. ării. exploatate la Strâmba – Vulcan si lignit care nu este exploatat Ocupa ia popula iei 1990. Boboieşti. Restructurările intervenite in economia disponibilizarea CIPROM S. Culturi: legume . până in anul cultura pomilor fructiferi.reşedin ă.Comună cu 7 sate: Ciuperceni . sunt monumente istorice . in ultimii ani au dus la lor. creşterea animalelor si bărba i au lucrat. profilată pe lucrări de construc ie. Cioca si Zorzilei la sud vest. lângă vasele de ofrandă.direct pe solul antic. cartofi.C. Monumente: Bisericile din satele Ciuperceni. Distan a până la Tg-Jiu este de 25 km.

bancare si de asig. Transportul se pe căi rutiere.Comuna nu are legătură cu calea ferată. persoane – 1 -persoana -numar mediu salariati in administratia publica– 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 27 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 7 persoane 175 .8 persoane -numar mediu de sal transp.comunicatii – 1 persoana -numar mediu salariati in activitati financiare.17. FISA LOCALITATII CIUPERCENI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI .posta.1. depozitare.populatia totala stabila – 1654 persoane realizează 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 138 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 1 persoana -numar mediu salariati in industria extractiva – 5 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 49 persoane -numar mediu salariati in constructii– 20 persoane -numar mediu de sal in comert.suprafata totala: 7007 ha 2) POPULATIA . 5.

4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 51 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 149 persoane -personal didactic – 27 persoane -sali de clase si cabinete – 17 -laboratoare – 1 -ateliere scolare .1 176 .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 415 -abonamente la televiziune – 292 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane -puncte farmaceutice .

18. Suprafa a: 20908 ha. Dumb răveşti si Radoşi. Aninişul din Deal. Crasna din Deal. Distan a până la Tg-Jiu este de 45 km. Drăgoieşti. Crasna. COMUNA CRASNA Comună cu 9 sate : Cărpiniş .reşedin ă. Buzeşti.7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2660 ha -suprafata arabila – 953 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 109 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 37 ha -suprafata păşuni – 1527 ha -suprafata fanete – 34 ha -suprafata cultivata – 630 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 49 5. 177 .

Locuitorii Masivului Parâng. Ocupa ia de bază: Ocupa ia de bază a popula iei este creşterea animalelor (îndeosebi ovine si bovine) si cultura pomilor fructiferi. legume. In comuna Crasna îşi desfăşoară activitatea S. Prăve u Mic. Plasala. Culturi: grâu. ambele afluen i ai Gilortului. iar zona de la poalele mun ilor este cunoscută sub numele de plai. Vegeta ia este alcătuită din păşuni alpine (la peste 1800 m) păduri de conifere si fag in zona montană iar in zona depresionară păduri de stejar. ca de aici prin munte în eleg pădurea si păşunea alpină.Relieful: cuprinde versantul de sud a si o parte din depresiunea Crasna – Cărpiniş. cartofi. cu mun ii Rotunda.L.R. Băileasca. 5.18. Ieşu.1. Florile Albe. profilată pe comer ul cu amănuntul al băuturilor.C.0 km 178 . FISA LOCALITATII CRASNA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 20908 ha -Locuinte existente . Transporturile se realizează pe căi rutiere. Prăve u Mare. Biserica cimitirului din satul Crasna din Deal.total . Teritoriul comunei este udat de Blahni a cu afluentul Sunătoarea si Ciocadia cu afluentul Ghia. etc. NEMESIS S. Nu are legătură directă cu calea ferată.1837 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –20. porumb. Monumente istorice: Schitul Crasna si biserica din vale care apar in satului Cărpiniş.

bancare si de asig – 1 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 55 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 31 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 14 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 7 -copii inscrisi in gradinite – 204 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 577 persoane -personal didactic – 57 persoane -sali de clase si cabinete – 36 -laboratoare scolare – 3 179 transp. Financiare.2) POPULATIA -populatia totala stabila – 5500 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 175 persoane -numar mediu salariati in industrie – 13 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 3 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. depozitare.26 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in activ. gaze si apa – 10 persoane -numar mediu de sal in comert. posta comunicatii – 2 .

1 -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane -farmacii – sector privat – 1 -cabinete medicale .sector privat – 1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 8473 ha -suprafata arabila – 2176 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 231 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 328 ha -suprafata păşuni – 2394 ha -suprafata fanete – 3344 ha -suprafata cultivata – 2035 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 180 .sector privat – persoane .-ateliere scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 963 -abonamente la televiziune – 664 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoane -Medici .

iar cea de-a doua din cărămidă in anul 1813 cu pictură in frescă in stil bizantin.-locuinte terminate din fondurile populatiei – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 456 5. Slămneşti. Suprafa a este de 8622 ha. Miericeanu. Nu are legătură directă cu calea ferată. Distan a până la Tg-Jiu este de circa 80 km. porcine. Transportul se realizează pe căi rutiere . construită in anul 1749. prima din lemn. Filiaşi si Turceni. pomi fructiferi. păsări. 181 . etc. Monumente istorice: Bisericile din satul Slăvu a – construite. O altă biserică. din cărămidă si lemn se află in satul Măiag. Relieful este alcătuit din Dealul Cireşului. Culturi: grâu. O parte din locuitori lucrează la Craiova. vi ă de vie. Bojinu. etc. cartofi. Mierea. Marineşti.19. Miericeşti. legume. Ocupa ia principală a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. COMUNA CRUŞE Comună formată din 10 sate: Cruşe – reşedin a. porumb. Animale: bovine. Săielelor. pe temelie de cărămidă. in anii 1683 – 1684. ovine. Bereştilor. Urda de Jos si Vălu a. Vălu ei . Măiag . Slăvu a.

populatia totala stabila – 3712 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 275 persoane -numar mediu salariati agricultură – 4 persoane -numar mediu salariati in industri – 124 persoane -numar mediu de salaria i in comert.19. posta. depozitare. comunicatii . FISA LOCALITATII CRUŞE 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8622 ha 2) POPULATIA .4 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 19 -gradinite de copii – 9 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 10 -copii inscrisi in gradinite – 160 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 486 persoane 182 .1.20 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 16 persoane -numar mediu sal in invatamant – 57 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala –22 persoane -număr mediu salaria i in transp.5.

-personal didactic –55 persoane -sali de clase si cabinete – 30 -laboratoare scolare – 4 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 5 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 826 -abonamente la televiziune – 427 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 5073 ha -suprafata arabila – 2084 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 231 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 292 ha -suprafata pasuni – 2402 ha -suprafata fanete – 64 ha -suprafata cultivata (grâu. porumb. cartofi. legume. secară)– 1918 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 7 183 .

Nu are legătură directă cu calea ferată. Relieful cuprinde valea pârâului Plosca.reşedin ă. legume. Ocupa ia principală a popula iei este agricultura. Obârşia . afluent al Amaradiei. Suprafa a este de 5996 ha . Culturi: grâu. Bibuleşti. cartofi. COMUNA DANCIULESTI Comună cu 7 sate : Hălăngeşti . FISA LOCALITATII DANCIULESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . si pantele uşor înclinate ale dealurilor Muierii si Măgurii . 5.-locuinte terminate din fonduri private – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 131 5. Petrăchei.20. Transporturile se realizează pe căi rutiere.1. Dănciuleşti. Rădineşti si Zăicoiu .suprafata totala: 5996 ha 2) POPULATIA 184 .20. O parte din bărba i lucrează in Craiova. porumb. Distan a până la Tg-Jiu este de 116 km.

15 persoane -numar mediu de sal transp.comunicatii – 4 persoana -numar mediu salariati in administratia publica– 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 35 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 80 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 281 persoane -personal didactic – 54 persoane -sali de clase si cabinete – 23 -laboratoare – 1 -ateliere scolare .depozitare.2 5) CULTURA SI ARTA 185 ..posta.populatia totala stabila – 2822 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 126 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 12 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 1 persoane -numar mediu salariati in constructii– 1 persoane -numar mediu de sal in comert.

-biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 409 -abonamente la televiziune – 393 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -puncte farmaceutice – 2 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3240 ha -suprafata arabila – 1204 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 152 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 107 ha -suprafata păşuni – 1516 ha -suprafata fanete – 261 ha -suprafata cultivata – 1120 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 10 -locuinte terminate din fonduri private – 10 186 .

Nu are legătură directă cu calea ferată. Branului. Ungureni. Bucureasa. Brătuia. Văcăria. Botorogi. porumb.21. Şasa.1. Merfuleşti. profilată pe comer alimentare. Este udat de pâraiele Şasa. Troni .L. etc. Transportul se realizează pe căi rutiere. Zlaşti si Brătuia care apar in bazinului hidrografic Jiului. Târculeşti. Şestoarea. Culturi: grâu. tutun.9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 10 5. Barza.reşedin ă. Urzicii. Ocupa ia popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Relieful cuprinde partea de sud vest a Depresiunii Tg-Jiu –Câmpu Mare si dealurile Văcării. Distan a până la Tg-Jiu este de 7 km.21. COMUNA DĂNEŞTI Comună cu 11 sate: Dăneşti . cartofi. Societă i comerciale: In comuna Dăneşti func ionează comercială S. Subsolul con ine lignit si petrol. MADOFIL S.R. Văcarea. etc. O parte din locuitori lucrează la Tg-Jiu si Rovinari. 5.C. FISA LOCALITATII DANESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI o societate cu produse al 187 . Suprafa a este de 8092 ha . băuturi .

1764 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 28. depozitare.-suprafata totala: 8092 ha -locuinte existente .total .25 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 11 persoane -numar mediu sal in invatamant – 43 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 17 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 17 -gradinite de copii – 8 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 9 -copii inscrisi in gradinite – 170 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 277 persoane -personal didactic – 32 persoane 188 transp. posta comunicatii – 1 .6 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3651 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 150 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 18 persoane -numar mediu salariati in industrie – 18 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 18 persoane -numar mediu de sal in comert.

-sali de clase si cabinete – 22 -laboratoare scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 818 -abonamente la televiziune – 623 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 4882 ha -suprafata arabila – 2655 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 288 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 122 ha -suprafata păşuni – 727 ha -suprafata fanete – 1090 ha -suprafata cultivata – 1999 ha 189 .

22.8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 0 -locuinte terminate din fonduri private – 0 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 0 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 137 5. COMUNA DRAGOTESTI Comună cu 3 sate : Drăgoteşti Suprafa a este de 2893 ha . Corobăi si Trestioara. Negomir.Turceni – Filiaşi.1 FISA LOCALITATII DRAGOTESTI . 190 . 5. exploatat in minele de la Dragoteşti. Culturi: grâu. cartofi.22. legume. Cojmăneşti si Tehomir. porumb. Ocupa ia popula iei este agricultura si creşterea animalelor . Relieful este format din culmile Slivileştilor si Negomirului si o parte a văii Jil u Dragăteştilor. Distan a până la Tg-Jiu este de 44 km.reşedin ă. Subsolul con ine lignit. Are legătură cu calea ferată Drăgoteşti .

gaze si apa– 3 persoane -numar mediu de sal in comert.16 persoane -numar mediu de sal transp. posta.1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 2893 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2832 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 650 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 479 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 20 persoane -numar mediu salariati in energie electrica si termica. depozitare. comunicatii – 20 persoana -numar mediu salariati in administratia publica– 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 33 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 -copii inscrisi in gradinite – 80 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 389 persoane 191 .

-personal didactic – 64 persoane -sali de clase si cabinete – 14 -laboratoare – 2 -ateliere scolare .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 407 -abonamente la televiziune – 373 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 9 persoane -dispensare medicale – sector public .1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1726 ha -suprafata arabila – 756 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 56 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 68 ha -suprafata păşuni – 522 ha -suprafata fanete – 324 ha 192 .

construc ii 17. COMUNA DRAGUTESTI Comună situata in apropierea municipiului Tg-Jiu cuprinzand 6 sate: Drăgu eşti . Total salaria i 428. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor.reşedin ă. administra ie publică 9.-suprafata cultivata – 751 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 3 -locuinte terminate din fonduri private – 3 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 2 -Abonamente telefonice – 178 5. sănătate 6. Tâlveşti si Urecheşti. Cârbeşti . etc. Distan a până la Tg-Jiu este de 8 km. In subsol se găseşte lignit. Relieful ocupă o parte din depresiunea Tg-Jiu – Câmpu Mare si o parte din Dealul Bran. petrol si gaze de sondă. Pietroasă si Zlaştiu. învă ământ 52. comer 12. industrie 317. Comuna este udată de râul Jiu cu afluen ii Amaradia.23. Dâmbova. Suprafa a pe care o totalizeaza impreuna cu localitatile incorporate este de 6151 ha . Iaşi – Gorj . din care: agricultură 5. 193 .

legume. vii si pepiniere viticole 78 ha. abonamente radio 410. etc.Suprafata locuibila in proprietate privata: 66893 mp . personal mediu sanitar 6. porumb. păsări 10000. . Cultura: biblioteci 4.Lungimea simpla a retelei de canalizare: 1.Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile: 3. abonamente TV 1294.Suprafata locuibila in proprietate publica: 48 mp . Sănătate: medici 3. păşuni 661 ha.Modul de folosin ă a terenurilor : agricol 3061 ha (arabil 1781 ha.1. Transporturile se realizează pe căi rutiere.privat.Suprafata locuibila: 66941 mp .7 km. cartofi. Culturi: grâu. un cabinet medical .Suprafata totala: 6151 ha . Nu are legătură directă cu calea ferată. unită i PTTR 5.Locuinte in proprietate privata: 1835 . ovine 336. . fâne e 428 ha).Locuinte existente – total: 1837 .Locuinte in proprietate publica: 2 . Învă ământul este asigurat de 11 unită i şcolare din care 6 grădini e cu 126 copii înscrişi. Animale: bovine 1145 capete.0 km. livezi si pepiniere pomicole 121 ha. păduri 2609 ha. FISA LOCALITATII DRĂGU EŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . stomatolog 1. 5. un tehnică dentară – privat. abonamente telefon 286. 5 şcoli cu învă ământ primar si Cadre didactice 41. 194 gimnazial cu 456 elevi. porcine 2104.23.

Numar mediu salariati in constructii: 14 .Decedati: 61. depozitare. posta si telecomunicatii: 35 .Numar mediu salariati in agricultura:5 persoane .Plecari cu domiciliul din localitate: 59 persoane .Populatia totala: 5229 presoane.Stabiliri de domiciliu in localitate: 92 persoane .Numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala: 16 195 .Numar mediu salariati in transport. din care cu varsta sub un an: 2 persoane .Numar mediu salariati in administratie publica:13 .Plecari cu resedinta din localitate: 20 persoane 3 ) FORTA DE MUNCA .Numar mediu salariati in comert: 30 . din care: .Stabiliri de resedinta in localitate: 10 persoane .Numar mediu salariati in industrie: 55 .Numar mediu salariati in invatamant: 52 .Salariati – total – numar mediu persoane: 255 persoane .2) POPULATIA .Populatia cu domiciliul in localitate: 5239 persoane .Nascuti vii: 65 persoane .Populatie feminina: 2627 persoane .Numar mediu salariati in industria extractiva: 55 .

Biblioteci – total: 4 .Medici: 2 .Scoli din invatamantul primar si gimnazial: 5 .Elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial: 443 .Elevi inscrisi in invatamant gimnazial: 244 .Abonamente la radio: 631 .Abonamente la televiziune: 862 6) OCROTIREA SANATATII .Elevi inscrisi – total: 456 . din care: 196 .Gradinite de copii: 6 .Personal didactic in invatamant primar si gimnazial: 35 .Stomatologi: 1 .4) INVATAMANT .Unitati de invatamant: 11 .Personal mediu sanitar: 4.Copii inscrisi in gradinite: 133 .Sali si cabinete scolare: 27 .Personal didactic – total: 40 .Laboratoare scolare: 1 5) CULTURA SI ARTA .Personal didactic in invatamant prescolar: 6 .Elevi inscrisi in invatamant primar: 199 .Biblioteci publice – numar: 1 .

Suprafata arabila: 1855 ha .Productia totala de grau si secara: 630 tone .Productia de lapte de vaca: 18593 tone Productia de lana: 1500 kg.Productia de carne: 453 tone greutate vie .In sector public: 4 .Productia totala la porumb boabe: 3980 tone .Productia de fructe: 500 tone .Suprafata cu grau si secara: 180 ha .Suprafata cu livezi si pepiniere pomicole: 121 ha .Suprafata cu porumb boabe: 1212 ha .Suprafata cu fanete: 420 ha .Suprafata cultivata cu legume: 200 ha .Suprafata cu cartofi: 100 ha .la sfarsitul anului: 950 capete.Productia de struguri: 288 tone .Suprafata cu pasuni: 587 ha .Pasari – total: 20000 capete .Suprafata agricola dupa modul de folosinta: 3061 ha ..Laboratoare de tehnica dentara: 1 7) AGRICULTURA . din care in gospodariile populatiei: 950 capete .Porcine – total: 2000 capete .Productia totala de cartofi: 1380 tone .Productia totala de legume: 3050 tone .Ovine – tital: 600 capete . 197 .Suprafata cu vii si pepiniere viticole: 78 ha .Bovine – total.

a cărei activitate o reprezintă .Productia de oua: 1980 mii buc.Locuinte terminate – total: 9 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati postale: 4 . biserica din Fărcăşeşti 198 de pe raza comunei si societate icleni. O parte din bărba i lucrează la exploatările de cărbune exploatările petroliere de la Societă i comerciale: in transporturile rutiere.C. construită in 1700.reşedin ă. exploatat la Roşia . Relieful in nord este alcătuit din forma iuni ale Jiului (lunci si terase).Jiu. 8) INVESTITII – CONSTRUCTII .24. Rogojelu. Roşia Jiu. Fărcăşeşti – Moşneni. Timişeni. legume. Suprafa a este de 8406 ha .Abonamente telefonice telefonie fixa: 450 5. Distan a până la Tg-Jiu este de 25 km. Monumente istorice : Biserica din Roşia Jiu. Peşteana de Jos.R. COMUNA FĂRCĂŞEŞTI Comună cu 7 sate: Fărcăşeşti . Subsolul con ine lignit. cartofi. comuna Fărcăşeşti func ionează o comercială S. Fărcăşeşti si Rogojelu. Valea cu Apă. porumb. iar in sud cuprinde dealurile Roşiei si Fărcăşeştilor. SORTI TRANS S.. Culturi: grâu. biserica din Valea cu Apă .. Ocupa ia popula iei este agricultura si creşterea animalelor. construită in jurul anului 1500.L.

Are legătură cu calea ferată Tg-Jiu – Turceni – Filiaşi 5. sunt declara i monumente ale naturii.8 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 4155 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 3063 persoane -numar mediu salariati in industrie – 2748 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 2710 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 33 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. depozitare.1. Doi stejari.1652 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –16.20 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 10 persoane 199 transp. FISA LOCALITATII FARCASESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8406 ha -locuinte existente . afla i lângă biserica satului Roşia Jiu. posta comunicatii – 183 .total .24. gaze si apa – 5 persoane -numar mediu de sal in constructii – 15 persoane -numar mediu de sal in comert.Moşenei. construită in anul 1774.

-numar mediu sal in invatamant – 52 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -licee – 1 -copii inscrisi in gradinite – 121 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 508 persoane -elevi inscrisi in invatamant liceal – 95 persoane -personal didactic – 46 persoane -sali de clase si cabinete – 25 -laboratoare scolare – 2 -ateliere scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 805 -abonamente la televiziune – 537 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 200 .

25.reşedin ă. Cleşneşti. care străbate comuna de la nord la sud si o serie de dealuri Ascu işului. Suprafa a este de 4210 ha . Relieful este format din o parte a luncii si teraselor Motrului. Cămuieşti.7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2912 ha -suprafata arabila – 1082 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 91 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 129 ha -suprafata păşuni – 1560 ha -suprafata fanete – 50 ha -suprafata cultivata – 1069 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 8 -locuinte terminate din fonduri private – 8 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 8 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 216 5. COMUNA GLOGOVA Comună cu 5 sate: Iormăneşti . Glogova si Olteanu. Distan a până la Tg-Jiu este de 55 km. 201 .

dealul Băl atu pe dreapta Motrului iar pe stânga Cracii Motrului. Lăcrămuşei Cracul Chivădarului. cartofi. dealurile Balabanu. igăniei.Pietricica. Vărzăriei. Biserica din Glogova. In Glogova există o construc ie deosebită sub numele de cula din Glogova. prin care se putea ieşi spre apa Motrului. Prinăriei. la o distan ă de 500 m. a fost declarată monument istoric. porumb. Culturi: grâu. Ortea. construită din cărămidă in anul 1764. Este prevăzută cu un refugiu secret printr-un gang subteran. Busuiocu. construită in a doua jumătate a secolului al XV – lea . nu are legătură ferată. dealul Privei Ocupa ia popula iei este agricultura si creşterea animalelor.25.1. Transportul se realizează pe căi rutiere. cultura legumelor si a pomilor fructiferi. legume. FISA LOCALITATII GLOGOVA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4210 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 1962 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 99 persoane 202 . Viişoarele. cracurile Boghiceştilor. cu calea 5. Osoia.

8 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 13 persoane -numar mediu sal in invatamant – 23 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 11 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 73 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 274 persoane -personal didactic – 24 persoane -sali de clase si cabinete – 15 -ateliere şcolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 393 -abonamente la televiziune – 183 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 203 .-numar mediu salariati in industrie – 39 persoane -numar mediu de salaria i in comert.

cartofi. 204 . COMUNA GODINESTI Comună cu 7 sate : Godineşti . Pârâu de Vale si Rătez. Câlceşti. Pârâu de Pripor. porumb.reşedin ă.26. legume. Arjoci. secară)– 593 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 8 -locuinte terminate din fonduri private – 8 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 12 5. Chiliu. Suprafa a este de 5132 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 33 km.7) AGRICULTURA --suprafata agricola – 1378 ha -suprafata arabila – 702 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 130 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 15 ha -suprafata pasuni – 391 ha -suprafata fanete – 140 ha -suprafata cultivata (grâu.

GODAR S.. vii. Chicioara.Relieful este alcătuit din dealul Sporeşti. Culturi: grâu.26. a cărei activitate o reprezintă comer ul cu materii locuitori prime agricole materii prime mici textile si semi-preparate. cartofi. 5. porumb. Câ iva pe vânzări de produse au deschis magazine profilate alimentare si nealimentare. Transporturile se realizează pe căi rutiere.L.1. Ocupa ia popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Societă i comerciale: in comuna Godineşti func ionează o societate comercială S. pomi fructiferi. etc. si o parte a luncii Tismanei cu afluentul său Orlea.R. etc. FISA LOCALITATII GODINESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 5132 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2348 persoane 3) FORTA DE MUNCA 205 . Nu are legătură directă cu calea ferată.C. Subsolul con ine lignit. Petacu. Câlceştilor. Grindu.

5 persoane -numar mediu salariati in administratia publica– 11 persoane -numar mediu sal in invatamant – 27 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 9 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 71 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 214 persoane -personal didactic – 24 persoane -sali de clase si cabinete – 21 -laboratoare – 2 -ateliere scolare .2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 327 -abonamente la televiziune – 279 206 .-numar mediu salariati – 87 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 8 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 8 persoane -numar mediu salariati in constructii – 7 persoane -numar mediu de sal in comert.

reşedin ă. Totea de Hurezani. 207 . Suprafa a este de 3839 ha . Busuioci.27. Plopu. COMUNA HUREZANI Comună cu 5 sate : Hurezani . Pegeni.6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 2 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3291 ha -suprafata arabila – 960 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 136 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 98 ha -suprafata păşuni – 1100 ha -suprafata fanete – 997 ha -suprafata cultivata – 792 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 31 5.

termică. gaze si apă 26. sănătate 7.27. Dealul Conacelor si o parte din valea Amaradiei. personal mediu sanitar 3. Învă ământul este asigurat de 8 unită i şcolare din care 3 grădini e cu 79 copii înscrişi. livezi si pepiniere pomicole 112 ha. Comuna este străbătută de la nord la sud de Amaradia si de afluen ii săi. vii 55. abonamente TV 359. Ocupa ia principală a popula iei este agricultura si creşterea animalelor O parte din bărba i lucrează in diferite centre din jude ul Gorj. Sănătate : medici 2. Răşina. pomi fructiferi. industrie 98. păşuni 845 ha. comer 14. legume. 5. 5 şcoli cu învă ământ primar si gimnazial cu 257 elevi înscrişi. etc. administra ie publică 21. construc ii 11. Cultura: biblioteci 3. Cadre didactice 25. FISA LOCALITATII HUREZANI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 3839 ha electrică. abonamente telefon 166. ovine 221. energie etc. Animale: bovine 543 capete. Culturi: cereale . Transporturile se realizează pe căi rutiere . comunica ii 24. porcine 1200 .1. abonamente radio 250. Nu are legătură directă cu calea ferată. vii. transporturi. Total salaria i 218. învă ământ 23. Relieful cuprinde o serie de dealuri din Piemontul Getic: Artanu Negrenilor. fâne e 142 ha) păduri 1536 ha. unită i PTTR 4. din care: agricultură 8. 208 . Modul de folosin ă a terenurilor: agricol 1956 ha (arabil 802 ha. păsări 9400.Distan a până la Tg-Jiu este de 56 km.

posta comunicatii – 24 .799 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 1919 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 335 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 3 persoane -numar mediu salariati in industrie – 190 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 166 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 1 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica.10 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 18 persoane -numar mediu sal in invatamant – 27 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 9 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 8 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 89 persoane 209 transp.-Locuinte existente .total . depozitare. gaze si apa – 23 persoane -numar mediu de sal in constructii – 8 persoane -numar mediu de sal in comert.

-elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 263 persoane -personal didactic – 29 persoane -sali de clase si cabinete – 20 -laboratoare scolare – 1 -ateliere scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 276 -abonamente la televiziune – 370 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1956 ha -suprafata arabila – 917 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 112 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 55 ha -suprafata păşuni – 730 ha -suprafata fanete – 142 ha -suprafata cultivata – 692 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII 210 .

legume. culmile Ulmenilor Ilieştilor si o parte din a luncii Jiului. Distan a până la Tg-Jiu este de 68 km. construită in anul 1873. Picu lui Crau. Suprafa a este de 4356 ha. Relieful este alcătuit din dealul Picu. etc. Ilieşti si Picu . a fost declarată monument istoric. Culturi: porumb. ovine. 5. grâu. păsări. FISA LOCALITATII IONEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI 211 .28. COMUNA IONEŞTI Comună cu 4 sate : Ioneşti – reşedin a.1. Biserica din satul Ioneşti. cultura pomilor si creşterea animalelor. Ocupa ia principală a popula iei este agricultura.28. prin halta Ioneşti. porcine. Gura Şuşi ei. cartofi. Animale: bovine. Comuna are legătură cu calea ferată Filiaşi – Tg-Jiu.-locuinte terminate – 5 -locuinte terminate din fonduri private – 5 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 5 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 170 5.

-suprafata totala: 4356 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2548 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 98 persoane -numar mediu salariati in industrie – 6 persoane -numar mediu salariati in agricultură – 14 persoane -numar mediu de salaria i in comert.15 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 21 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 16 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 6 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 -copii inscrisi in gradinite – 100 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 257 persoane -personal didactic – 24 persoane -sali de clase si cabinete – 15 -laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA 212 .

porumb. secară)– 1164 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 10 -locuinte terminate din fonduri private – 10 9) POSTA SI TELECOMUNICATII 213 .-biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 466 -abonamente la televiziune – 393 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1810 ha -suprafata arabila – 1369 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 84 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 63 ha -suprafata pasuni – 293 ha -suprafata fanete – 1 ha -suprafata cultivata (grâu. cartofi. legume.

Are legătură cu calea ferată Filia i – Tg-Jiu. cartofi. Distan a până la Tg-Jiu este de 32 km. Ocupa ia principală a popula iei este agricultura si creşterea animalelor O parte din bărba i au lucrat până in anul 1990 in oraşele Tg-Jiu si Filiaşi dar restructurările intervenite numărului lor. Culturi: grâu.populatia totala stabila – 2480 persoane 3) FORTA DE MUNCA au dus la reducerea aproape completă a 214 .suprafata totala: 5724 ha 2) POPULATIA . porumb. Vidin si Vierşani. prin sta ia Jupâneşti.1. legume. FISA LOCALITATII JUPANESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI .29. Relieful este format dintr-o parte a luncii Gilortului si Valea Deşului. Suprafa a este de 5725 ha .reşedin ă. Boia. 5.-Unitati PTTR – 2 -Abonamente telefonice – 80 5.29. Pârâu Boia. COMUNA JUPANESTI Comună cu 5 sate: Jupâneşti .

comunicatii – 4 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 7 persoane -numar mediu sal in invatamant – 17 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 17 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 84 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 196 persoane -personal didactic – 42 persoane -sali de clase si cabinete – 15 -ateliere scolare . depozitarea. posta.2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 514 -abonamente la televiziune – 335 6) OCROTIREA SANATATII 215 .-numar mediu salariati – 75 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 9 persoane -numar mediu de sal in comert.6 persoane -numar mediu salariati in transp.

Frăteşti si Rasovi a. Distan a până la Tg-Jiu este de 12 km.-medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1917 ha -suprafata arabila – 1187 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 96 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 43 ha -suprafata păşuni – 563 ha -suprafata fanete – 28 ha -suprafata cultivata – 1045 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 146 5.30. COMUNA LELEŞTI Comună cu 3 sate : Leleşti – reşedin a. Suprafa a este de 3018 ha . 216 .

legume. Până in anul 1990 mul i bărba i lucrau in exploatările carbonifere din bazinul Rovinari si Jil . lucrată in lemn. In satul Leleşti se găseşte un muzeu comunal. dintre care principala este Valea Şuşi ei. cultura pomilor fructiferi si creşterea animalelor.total . odată cu trecerea la economia de pia ă. Culturi: porumb.Relieful este alcătuit in cea mai mare parte din dealurile Ursa i Bisericii.1.0 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 1812 persoane 217 . Ursă ei. Nu are legătură cu calea ferată. Rasovei. pictată pe lemn datând din anul 1864. etc. Datorită restructurărilor economice. Frăteşti. grâu. Ocupa ia principală a popula iei este agricultura. cartofi. Transporturile se realizează pe căi rutiere.30. FISA LOCALITATII LELESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 3018 ha -locuinte existente . 5.827 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –10. Criva si dintr-o parte a luncilor unor văi. Monumente istorice: Biserica din satul Leleşti. o mare parte dintre ei au fost disponibiliza i.

8 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 24 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 12 persoane transp. posta comunicatii – 4 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 52 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 160 persoane -personal didactic – 16 persoane -sali de clase si cabinete – 13 -laboratoare scolare – 2 218 . depozitare.3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 102 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 2 persoane -numar mediu salariati in industrie – 15 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 15 persoane -numar mediu de sal in constructii – 5 persoane -numar mediu de sal in comert.

5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 592 -abonamente la televiziune – 413 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2233 ha -suprafata arabila – 1239 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 241 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 49 ha -suprafata păşuni – 660 ha -suprafata fanete – 44 ha -suprafata cultivata – 875 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 3 -locuinte terminate din fonduri private – 3 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 3 219 .

Distan a până la Tg-Jiu este de 40 km. păsări. care desparte Dealu Mare de Dealul Cărbuneştilor. porcine.reşedin ă. Relieful. Suprafa a este de 6165 ha. FISA LOCALITATII LICURICI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 6165 ha 2) POPULATIA . Culturi: grâu.populatia totala stabila – 2730 persoane 3) FORTA DE MUNCA 220 pe căi rutiere. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor.9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 189 5. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor. porumb. care desparte Dealul Gâlceştilor de Dealul Mare si Matca Totea (vale). Nu are legătură directă . etc. Negreni si Totea. cartofi. legume. Animale: bovine. ovine. Transporturile se realizează cu calea ferată. COMUNA LICURICI Comună cu 4 sate : Frumuşei .31. Licurici.1. 5. Comuna este străbătută de matca Negreana. etc.31.

6 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 32 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 19 persoane -numar mediu salariati in constructii .-numar mediu salariati – 101 persoane -numar mediu salariati in industrie – 2 persoane -numar mediu de salaria i in comert.1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -ibloteci publice – 1 -abonamente la radio – 475 -abonamente la televiziune – 117 6) OCROTIREA SANATATII 221 .11 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 65 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 245 persoane -personal didactic – 31 persoane -sali de clase si cabinete – 20 -laboratoare scolare – 2 -ateliere şcolare .

legume. porumb. cartofi. secară)– 881 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 6 -locuinte terminate din fonduri private – 6 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 41 222 .-medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -personal punct farmaceutic – sector privat – 1 persoana 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3227 ha -suprafata arabila – 1194 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 134 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 134 ha -suprafata pasuni – 794 ha -suprafata fanete – 971 ha -suprafata cultivata (grâu.

Frunza.32. Seci. In prezent numărul lor s-a redus.populatia totala stabila – 2996 persoane de la 223 . cartofi. etc.reşedin ă. datorită restructurărilor care s-au produs in economie. Amaradia străbate comuna de nord la sud si colectează pâraiele de pe dealurile vecine. Distan a până la Tg-Jiu este de 59 km. Tg-Cărbuneşti si la exploatările carbonifere din jude .5. Răchi i. Col eşti. până in anul 1990. Mărului. Relieful este format din Dealurile Muierii. legume. Logreşti – Moşteni. Nu are legătură directă cu calea ferată. Monumente istorice : Schitul de la Tg-Logreşti.. care apar in Podişului Getic. Strâmbei. Culturi: grâu. Transporturile se realizează pe căi rutiere.suprafata totala: 6815 ha 2) POPULATIA . la Tg-Jiu. porumb. Popeşti si Seaca.32. 5. care datează 1718 si biserica din satul Popeşti.1. FISA LOCALITATII LOGRESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . COMUNA LOGRESTI Comună cu 7 sate: Tg-Logreşti . O parte din locuitorii comunei au lucrat . Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Suprafa a este de 6815 ha .

1 5) CULTURA SI ARTA 224 .3 -ateliere scolare . comunicatii – 4 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 24 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 11 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 89 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 239 persoane -personal didactic – 41 persoane -sali de clase si cabinete – 22 -laboratoare scolare .3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 127 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 4 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 32 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 7 persoane -numar mediu de sal in comert. posta.9 persoane -numar mediu salariati in transp. depozitarea.

1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3655 ha -suprafata arabila – 1591 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 299 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 72 ha -suprafata păşuni – 1420 ha -suprafata fanete – 273 ha -suprafata cultivata – 835 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 3 -locuinte terminate din fonduri private – 3 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 130 225 .-biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 1073 -abonamente la televiziune – 161 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane -centre de sanatate – sector public .

C.A – produce utilaje pentru mine.C. GEOGIA INTER S. GOSGOMLOC S. PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE JIL S. cariere si construc ii. Croici.33. Brădă el. cartofi. Suprafa a este de 4644 ha . Brădet.C. o parte din locitori au devenit mineri.A. – comer cu produse alimentare. Distan a până la Tg-Jiu este de 36 km. porumb.A . cultura cerealelor si a pomilor fructiferi. – asanarea si îndepărtarea gunoaielor. Runcurel.se ocupă cu transportul rutier de mărfuri. Comuna are legătură cu calea ferată Filiaşi – Turceni – Rovinari – TgJiu prin sta iile Mătăsari si Drăgoteşti. Societă i comerciale: In comuna Mătăsari îşi desfăşoară activitatea mai multe societă i comerciale: S. TRANSPORT. S. S. care se exploatează.A. In prezent numărul lor a scăzut datorită restructurărilor intervenite in economia ării după 1990. Culturi: grâu. Subsolul con ine lignit. S. 226 . etc. legume.reşedin ă. Ocupa ia tradi ională a popula iei este creşterea animalelor.5. O dată cu începerea exploatării cărbunelui pe raza comunei. Croici si Runcurel. băuturi. salubritate si activită i sanitare.C. UZINA REPARA II JIL ROM S. COMUNA MĂTĂSARI Comună cu 5 sate: Mătăsari . tutun. Relieful este alcătuită din o parte a luncii Jil ului si dealurile Brăde ului.

posta comunicatii – 633 .2951 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –16.5. bancare si de asig – 4 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 31 persoane -numar mediu sal in invatamant – 128 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 40 persoane 227 transp.3 km -lungimea simpla a retelei de canalizare – 4. depozitare. gaze si apa – 67 persoane -numar mediu de sal in constructii – 315 persoane -numar mediu de sal in comert.2 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 6143 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 4228 persoane -numar mediu salariati in industrie – 2728 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 2315 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 346 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. Financiare.33.104 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in activ.1. FISA LOCALITATII MATASARI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4644 ha -locuinte existente .total .

4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -licee – 1 -copii inscrisi in gradinite – 204 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 913 persoane -elevi inscrisi in invatamant liceal – 396 persoane -personal didactic – 106 persoane -sali de clase si cabinete – 47 -laboratoare scolare – 7 -ateliere scolare – 8 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 804 -abonamente la televiziune – 461 6) OCROTIREA SANATATII -paturi in spitale – sector public –13 -medici – sector public – 6 persoane -stomatologi – sector public – 1 persoane -stomatologi – sector privat – 1 persoane -farmacisti – sector privat –1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 1 persoane 228 .

sector privat – 53 -cabinete stomatologice – 28 -Laboratoare medicale .sector privat .numar 15 -laboratoare de tehnica dentara – 16 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 6024 ha -suprafata arabila – 4403 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 760 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 139 ha -suprafata păşuni – 247 ha -suprafata fanete – 475 ha -suprafata cultivata – 3731 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 8 -locuinte terminate din fonduri private – 8 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 8 9) POSTA SI TELECOMUNICATII 229 .sector public – 4 -farmacii – sector public – 3 -farmacii – sector privat – 30 -cabinete medicale .-personal mediu sanitar – sector privat – 24 persoane -spitale – sector public – 1 -dispensare medicale – sector public – 4 -crese .

etc. cartofi. ODIHNA SI TRATAMENT -unitati de cazare – 5 -Locuri in unitati de cazare . Suprafa a este de 9189 ha . Stănceşti – Larga. Gămani. Stănceşti.reşedin ă.1. 5.(total) numar 576 3. Arşeni.-unitati PTTR – 9 -abonamente telefonice – 22637 10) TURISM. Distan a până la Tg-Jiu este de 25 km. Grui. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura pomilor fructiferi a cerealelor si creşterea animalelor. COMUNA MUŞETEŞTI Comună cu 7 sate : Muşeteşti. Bârcaciu. Transporturile se realizează pe căi rutiere.34. porumb. FISA LOCALITATII MUŞETEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 9189 ha 230 . Culturi: grâu. legume.34. Nu are legătură directă cu calea ferată. Relieful cuprinde o parte din versantul de sud al Masivului Parâng si o parte din culoarul subcarpatic al Gorjului. Unii din locuitori lucrează la exploatările forestiere.

32 persoane -numar mediu de salaria i in comert.numar mediu salariati in industrie –3 persoane -numar mediu salariati in constructii .populatia totala stabila – 2439 persoane 3) FORTA DE MUNCA .6 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 41 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 103 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 251 persoane -personal didactic – 29 persoane -sali de clase si cabinete – 15 -laboratoare scolare – 17 -ateliere şcolare .2) POPULATIA .numar mediu salariati – 125 persoane .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 231 .

cartofi. secară)– 832 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 12 -locuinte terminate din fonduri private – 12 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 1 -abonamente telefonice – 272 232 . porumb.-biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 458 -abonamente la televiziune – 374 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2894 ha -suprafata arabila – 1069 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 212 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 78 ha -suprafata pasuni – 1067 ha -suprafata fanete – 468 ha -suprafata cultivata (grâu. legume.

Nucetu. Orzu. tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea 5. Bohorel. Subsolul con ine lignit. despăr ite prin pârâul Jil ul Racilor. COMUNA NEGOMIR Comună cu 10 sate: Negomir . Relieful este format din dealuri. porumb. cartofi.reşedin ă. Artanu. Condeieşti. Culturi: grâu. Ursoaia si Valea Racilor. Nu are legătură directă cu calea ferată.35. Transporturile se realizează pe căi rutiere.5.1.35. Ocupa ia animalelor. FISA LOCALITATII NEGOMIR 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 5351 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 4086 persoane 233 . Suprafa a este de 5331 ha . Paltinu. Până in anul 1990 o parte din locuitori au lucrat in exploatarea carboniferă din bazinele Rovinari si Motru. legume. Distan a până la Tg-Jiu este de 35 km.

3 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 5 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 758 -abonamente la televiziune – 305 234 .3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 368 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 192 persoane -numar mediu de sal in comert.3 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 46 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 17 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 172 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 512 persoane -personal didactic – 46 persoane -sali de clase si cabinete – 24 -laboratoare scolare .

6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3322 ha -suprafata arabila – 1602 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 92 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 117 ha -suprafata păşuni – 829 ha -suprafata fanete – 682 ha -suprafata cultivata – 1182 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 11 -locuinte terminate din fonduri private – 11 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 2 -abonamente telefonice – 238 5. COMUNA PADEŞ 235 .36.

Orzeşti. Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. si S. Motru sec. . legume. In satul Padeş func ionează o societate profilată S. Societă i comerciale: In comuna Padeş (Cerna sat ) îşi desfăşoară activitatea două societă i comerciale din domeniul exploatărilor forestiere : S. Mehedin i. Comuna este udată de cursul superior al râului Motru si afluen ii lui. Numărul acesta a scăzut după 1990 datorită restructurărilor din economie. Prezintă fenomene carstice.reşedin ă. Turism: Unită i de cazare 3. Cloşani .R. pe comer 236 . Cernei si Godeanului. Până in anul 1990 o parte din bărba i au lucrat in exploatările carbonifere din bazinul Motru si la exploatările forestiere.C. pomi fructiferi.L.C. Un important monument al naturii este Peştera Cloşani. EMANOIL CERNA SAT S. RADEŞ S. Relieful ocupă o parte a mun ilor Vulcanuli. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. cartofi.L. Spre sud la vest de râul Motru cuprinde o parte a podişului Mehedin i. Apa Neagră. porumb. un camping cu 12 locuri. Văieni. ENERGOFOREST CERNA SAT S. s-a ridicat in 1938 un monument in memoria revolu iei.R. Cerna Sat.R. Nu are legătură directă cu calea ferată. la est de valea Motrului sunt dealurile Pleşa si Cerna. Culturi: grâu. Suprafa a este de 38981 ha .L. Pe câmpia Padeşului unde Tudor Vladimirescu a citit proclama ia.C.Comună cu 8 sate : Călugăreni . Padeş. Transporturile se realizează pe căi rutiere. care a însemnat începutul revolu iei de la 1821. locuri in unită i de cazare 20.

1765 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 20 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 5286 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 345 persoane -numar mediu salariati in industrie – 181 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 139 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica.1. gaze si apa – 42 persoane -numar mediu de sal in constructii – 11 persoane -numar mediu de sal in comert. FISA LOCALITATII PADES 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 38981 ha -locuinte existente .36.5. posta comunicatii – 8 . depozitare.25 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 13 persoane -numar mediu sal in invatamant – 67 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 26 persoane 4) INVATAMANT 237 transp.total .

ucenici –46 persoane -personal didactic – 59 persoane -sali de clase si cabinete – 36 -laboratoare scolare – 2 -ateliere scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 5 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 445 -abonamente la televiziune – 395 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 10194 ha -suprafata arabila – 452 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 99 ha 238 .profesional. compl.-unitati de invatamant – 14 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 7 -copii inscrisi in gradinite – 188 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 563 persoane -elevi inscrisi in invat.

se uneşte cu Tismana. cu vârful Oslea. Relieful cuprinde partea sudică a mun ilor Vâlcani. Pe Bistri a Gorjeană s-au construit două baraje: cu o microhidrocentrală de 14 MW si Clocotiş.-suprafata vii si pepiniere viticole – 126 ha -suprafata păşuni – 6030 ha -suprafata fanete – 3487 ha -suprafata cultivata – 447 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 9 -locuinte terminate din fonduri private – 9 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 9 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 . Boroşteni. Gureni. Hobi a si Seuca. Suprafa a este de 21687 ha . baraj de deviere a Bistri ei spre râul Tismana. COMUNA PEŞTIŞANI Comună cu 7 sate: Peştişani– reşedin ă. Bistri a Gorjeană colectează apele din zona montană iar in depresiune primeşte Bistricioara si Bâlta. In sud se află Depresiunea Peştişani.abonamente telefonice – 465 5. Jaleşu si se varsă in Jiu. Distan a până la Tg-Jiu este de 21 km.3 Km . Brădiceni. Frânceşti. 239 . printr-un tunel de 9. Dealurile Brădiceni si Sporeşti.37.

Animale: bovine.37. etc. Până in anul 1990 mul i locuitori au lucrat in exploatările de cărbune din bazinele Rovinari.Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. 5. Transporturile se realizează pe căi rutiere. păsări. Culturi: grâu. cartofi. legume. etc. porcine. FISA LOCALITATII PEŞTIŞANI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 21687 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 4087 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 602 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva –persoane -numar mediu salariati in agricultură – 4 persoane -numar mediu de salaria i in comert-23 persoane -numar mediu salariati in administratia publica –11 persoane -numar mediu sal in invatamant –147 persoane 240 . porumb. Monumente istorice biserica din satul Hobi a construită din lemn in anul 1828. ovine. biserica din Frânceşti construită din lemn in anul 1823. Monumente ale naturii: rezerva ia de castani comestibili de la Boroşteni. nuci. Jil si unită ile economice din Tg-Jiu. Nu are legătură directă cu calea ferată.

posta. comunicatii 52 persoane -numar mediu salariati in industrie -69 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in –52 persoane -număr mediu sal.261 persoane -elevi inscrisi in invat.1 -copii inscrisi in gradinite – 117 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 409 persoane -elevi inscrisi in invatamint liceal . compl. profesional. in energie electrica si term.-numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 18 persoane -număr mediu salaria i in transport. ucenici – 219 persoane -personal didactic – 69 persoane -sali de clase si cabinete – 39 -laboratoare scolare – 7 -ateliere şcolare . gaze si apa – 17 persoane -numar mediu salariati in constructii – 212 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 15 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 7 -licee .15 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 887 241 . depozitare.

legume. secară)– 1763 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 9 -locuinte terminate din fonduri private – 9 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 267 242 . porumb.-abonamente la televiziune – 627 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 6623 ha -suprafata arabila – 1880 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 444 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 132 ha -suprafata pasuni – 3571ha -suprafata fanete – 596 ha -suprafata cultivata (grâu. cartofi.

Broşteni. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Olari. Broşteni de Sus. Ceplea . COMUNA PLOPŞORU Comună cu 11 sate : Plopşoru – reşedin ă. legume. Comuna are legătură directă cu calea ferată. cartofi. Sărdăneşti si Vălari. si extrac ia i eiului din icleni. 5. Deleni. Culturi: grâu. Piscuri. Distan a până la Tg-Jiu este de 45 km.38. Relieful este format din culmea Părăşişte si culmea Căpşuneaua între lunca Jiului si Valea Plopşorului.38. floarea soarelui. FISA LOCALITATII PLOPSORU 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8002 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 6776 persoane 3) FORTA DE MUNCA 243 . porumb. Cursaru. Suprafa a este de 8002 ha .1. Izvoarele. Până in anul 1990 mul i locuitori au lucrat in exploatările de cărbune din bazinele Rovinari. etc.5.

52 persoane -numar mediu de sal in trans.51 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 15 persoane -numar mediu sal in invatamant – 73 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 23 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 13 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 249 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 892 persoane -personal didactic – 73 persoane -sali de clase si cabinete – 37 -laboratoare scolare – 1 -ateliere scolare .-numar mediu salariati – 301 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 71 persoane -numar mediu de sal in comert. posta. comunicatii .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 1174 244 . depozitare.

-abonamente la televiziune – 697 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 7 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3672 ha -suprafata arabila – 2445 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 107 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 158 ha -suprafata păşuni – 960 ha -suprafata fanete – 2 ha -suprafata cultivata – 1786 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 6 -locuinte terminate din fonduri private – 6 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 219 245 .

1. Culturi: grâu. ctitoria boierului Danciu Pârâianu.39. cartofi. Suprafa a este de 8495 ha . O parte din locuitori lucrează in exploatările forestiere.5. nucul. In sudul mun ilor se află depresiunea Polovragi. 5. Nu are legătură directă cu calea ferată. Transporturile se realizează pe căi rutiere. iar in mun ii Cujba si Dracu sunt mici zăcăminte de fier . porumb. Peştera Polovragi si Mănăstirea Polovragi construită in anul 1643. In bazinul Olte ului au fost descoperite zăcăminte de grafit.A.C. Comuna este udată de Olte Tărâia. căpşune. Distan a până la Tg-Jiu este de 51 km. – societate ce desfăşoară o activitate in cadrul prelucrării lemnului. Obiective turistice: Cheile Olte ului. La poalele muntelui in apropierea Mănăstirii Polovragi creşte castanul comestibil. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Societă i comerciale: S. POLOVRĂGEANCA S. mojdreanul teiul . legume. Relieful in nord cuprinde o parte a Mun ilor Parâng (Micaia si Curmătura Olte ului) si Mun ilor Căpă ânii. FISA LOCALITATII POLOVRAGI 246 .39. care formează dealurile piemontane cu afluentul său Codrişor si Coasta Mare. mascat de depozite sedimentare mai noi. etc. si Racovi a. despăr ită de mun i printr-un abrupt tectonic. COMUNA POLOVRAGI Comună cu 2 sate: Polovragi – reşedin ă. pomi fructiferi. etc.

depozitare. posta comunicatii – 2 .total . Financiare. bancare si de asig – 1 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 34 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 6 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 247 transp.1062 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 26 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2988 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 155 persoane -numar mediu salariati in industrie – 7 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica.1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8495 ha -locuinte existente . gaze si apa – 7 persoane -numar mediu de sal in comert.21 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in activ.

profesional. compl.-copii inscrisi in gradinite – 80 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 295 persoane -elevi inscrisi in invat. ucenici –46 persoane -personal didactic – 26 persoane -sali de clase si cabinete – 18 -laboratoare scolare – 2 -ateliere scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 491 -abonamente la televiziune – 324 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3267 ha -suprafata arabila – 850 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 75 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 51 ha -suprafata păşuni – 1221 ha -suprafata fanete – 1070 ha -suprafata cultivata – 775 ha 248 .

Relieful este format din dealurile aflate de o parte si de alta a pârâului Câlnic: dealurile Dâlma. Bucşana. Stâlpu. etc.R.L. Societă i comerciale: S. Călugăreasa.8) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 2 -abonamente telefonice – 490 9) TURISM. Dobra. Peri. Burlani.C. ROMINOX S. cartofi. etc. In subsolul unor dealuri se găseşte lignit ne exploatat. 249 . porcine.(total) numar 16 5. etc.40. păsări. COMUNA PRIGORIA Comună cu 7 sate: Prigoria – reşedin ă. Suprafa a este de 6690 ha . Animale: bovine. Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. ODIHNA SI TRATAMENT -unitati de cazare – 2 -locuri in unitati de cazare . Negoieşti si Zorleşti. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. legume. Culturi: grâu. – societate ce desfăşoară activitatea in domeniul construc iilor metalice si articolelor componente. O parte din locuitori lucrează in exploatările carbonifere de la Albeni. porumb. Înalt. Şes. ovine.

suprafata totala: 6690 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3404 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 135 persoane -numar mediu salariati in industrie – 26 persoane -numar mediu de salaria i in comert. comunicatii . Nu are legătură directă 5.1. gaze si apa – 3 persoane -Numar mediu salariati in constructii – 4 persoane 4) INVATAMANT 250 . in energie electrica si term.Transporturile se realizează cu calea ferată.2 persoane -Număr mediu sal.40. FISA LOCALITATII PRIGORIA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI .10 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 38 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane -număr mediu salaria i in transp. pe căi rutiere. depozitare. posta.

-unitati de invatamant – 12 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 7 -copii inscrisi in gradinite – 103 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 356 persoane -personal didactic – 36 persoane -sali de clase si cabinete – 24 -laboratoare scolare – 1 -ateliere şcolare .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 668 -abonamente la televiziune – 112 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3905 ha -suprafata arabila – 1246 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 232 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 164 ha 251 .

Muierii. epei. O parte din locuitori lucrează in Tg-Jiu si Craiova. Culturi: grâu. Gruilui. secară)– 1014 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 1 -locuinte terminate din fonduri private – 1 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 45 5.41. Măgura. Dealu Viei. străbătute de o serie de văi care au curs permanent sau intermitent. Seciurile. Becheni. la exploatările de cărbune din Rovinari si exploatările forestiere din Gorj si Vâlcea. Stejaru si Şitoaia. COMUNA ROŞIA DE AMARADIA Comună cu 7 sate: Roşia de Amaradia – reşedin ă. cartofi. Ruget. Distan a până la Tg-Jiu este de 86 km. Subsolul con ine petrol. Relieful este alcătuit dintr-o serie de dealuri.-suprafata pasuni – 553 ha -suprafata fanete – 1710 ha -suprafata cultivata (grâu. legume. porumb. porumb. cartofi. cărbune si gaze naturale. 252 . Dealul Mare. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. etc. mai importante fiind: Corşorului. legume.

41.457 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 5 persoane -număr mediu sal. FISA LOCALITATII ROŞIA DE AMARADIA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4190 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3795 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 760 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 449 persoane -numar mediu de salaria i in comert. construită din monument istoric.10 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 45 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 21 persoane -număr mediu salaria i in transport. gaze si apa – 3 persoane 253 .1. pe căi rutiere. posta.Monumente istorice: Biserica di satul Roşia de Amaradia. comunicatii 185 persoane -numar mediu salariati in industrie . picturi si a suferit de-a lungul timpului nenumărate renovări. depozitare. Nu are legătură directă 5. Nu are bârne de lemn in anul 1755. in energie electrica si term. este declarată Transporturile se realizează cu calea ferată.

ucenici – 93 persoane -personal didactic – 51 persoane -sali de clase si cabinete – 27 -laboratoare scolare – 2 -ateliere şcolare .25 persoane -elevi inscrisi in invat.15 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 11 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -licee .1 -copii inscrisi in gradinite – 127 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 433 persoane -elevi inscrisi in invatamint liceal .compl. profesional.4 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 436 -abonamente la televiziune – 346 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 7 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 254 .-numar mediu salariati in constructii .

legume. Suprafa a este de 27220 ha . Suseni si Valea Mare. COMUNA RUNCU Comună cu 7 sate: Runcu – reşedin ă. Răchi i. Bâlta.42.7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2433 ha -suprafata arabila – 1191 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 152 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 50 ha -suprafata pasuni – 378 ha -suprafata fanete – 662 ha -suprafata cultivata (grâu. Bâltişoara. 255 . Dobri a. porumb. cartofi. secară)– 948 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 14 -locuinte terminate din fonduri private – 14 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 58 5.

R. cabane 1 cu 7 locuri.C. Satele in afară de Susesi sunt alimentate cu apă. Obiective turistice: unită i de cazare 7 cu 54 locuri de cazare. valorificate la S. – societate ce desfăşoară o activitate de comer cu produse alimentare si nealimentare. cu 1. iar la Runcu o alta care este legată de re eaua na ională. In culoarul depresionar din sud s-au dezvoltat satele comunei. Relieful cuprinde in partea de nord o parte din munte . vile turistice 1 cu 9 locuri. pentru producerea cimentului. 5.C. complex turistic (Bucium) pe valea Sohodolului . cartofi. prin captarea unor izvoare din munte. Transporturile se realizează pe căi rutiere. campinguri 1 cu 22 locuri. SUCCES NIC COM S. porumb. etc. Nu are legătură directă cu calea ferată.Distan a până la Tg-Jiu este de 51 km. din Tg-Jiu. Culturi: grâu. O parte din locuitori lucrează in Tg-Jiu. Bogă ia principală a subsolului o formează granitul si calcarul.42. Aici pe valea Sohodolului se găsesc Cheile Sohosodolului. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor a pomilor fructiferi si creşterea animalelor.A. MACOFIL S. Societă i comerciale: S. a iglei si a altor materiale de construc ii.1. FISA LOCALITATII RUNCU 1) ECHIPAREA TERITORIULUI 256 . Pe Şuşi a Seacă este construită o microhidrocentrală care alimentează sanatoriul Dobri a.7 km lungime. potabilă.L. legume.

gaze si apa – 4 persoane -numar mediu de sal in constructii – 54 persoane -numar mediu de sal in comert.total .2333 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 21.75 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 13 persoane -numar mediu sal in invatamant – 36 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 163 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 17 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 257 transp. depozitare.5 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 5812 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 410 persoane -numar mediu salariati in industrie – 32 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 16 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 12 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. posta comunicatii – 11 .-suprafata totala: 27220 ha -locuinte existente .

profesional. ucenici –18 persoane -personal didactic – 57 persoane -sali de clase si cabinete – 41 -laboratoare scolare – 6 -ateliere scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 1188 -abonamente la televiziune – 517 6) OCROTIREA SANATATII -paturi in sanatorii TBC – sector public – 355 -medici – sector public – 22 persoane -farmacisti – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 91 persoane -farmacii – sector public – 1 -cabinete medicale .1 7) AGRICULTURA 258 .-licee – 1 -copii inscrisi in gradinite – 204 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 541 persoane -elevi inscrisi in invatamant liceal – 25 persoane -elevi inscrisi in invat. compl.sector privat – 1 -sanatorii TBC – sector public .

COMUNA SĂCELU Comună cu 5 sate: Săcelu – reşedin ă.-suprafata agricola – 6214 ha -suprafata arabila – 1010 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 153 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 371 ha -suprafata păşuni – 2820 ha -suprafata fanete – 1860 ha -suprafata cultivata – 963 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 4 -locuinte terminate din fonduri private – 4 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 4 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 205 10) TURISM. ODIHNA SI TRATAMENT -unitati de cazare – 11 -Locuri in unitati de cazare .(total) numar 72 5. Jeriştea si Maghereşti.43. Blahni a de Sus. 259 . Hăieşti.

Societă i comerciale: In comuna Săcelu func ionează o societate S. Subsolul con ine ape minerale. petrol. gaze naturale.43. legume. primeşte ca afluent principal pârâul Sunătoarea.Suprafa a este de 4207 ha . etc.FISA LOCALITATII SĂCELU 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4207 ha pe căi rutiere. Brăniştoi. Săcelu este amenajat ca sta iune balneo-climaterică cu băi calde in stabiliment si băi reci. cultura cerealelor si creşterea animalelor. 5.C. Distan a până la Tg-Jiu este de 31 km. sare. porumb. Transporturile se realizează cu calea ferată. Hăieşti si Ciucureşti. Surupa ilor. Turism: Unită i de cazare 4. Relieful este alcătuit din dealurile Săcelu. care exploatate până in prezent. mai multe magazine private al căror domeniu de activitate este comercializarea produselor alimentare si nealimentare.A. Nu are legătură directă cu excep ia apelor minerale nu sunt 260 . locuri de cazare 280(un hotel cu 172 locuri si 3 vile turistice cu 108 locuri). – domeniul de activitate este pomicultura si cultura altor plante. Ocupa ia tradi ională a popula iei este pomicultura . in bazine amenajate in aer liber. Maghereştilor. POMICOLA SĂCELU S. pomi fructiferi.1. Blahni a străbate comuna de la nord la sud. Culturi: grâu.

2) POPULATIA -populatia totala stabila – 1869 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 275 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 156 persoane -numar mediu de salaria i in comert- 15 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 20 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 38 persoane -număr mediu salaria i in transp, depozitare, posta, comunicatii - 4 persoane -numar mediu salariati in industrie – 156 persoane -numar mediu salariati in constructii - 4 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 8 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 88 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 187 persoane -personal didactic – 15 persoane -sali de clase si cabinete – 15 -laboratoare scolare –1 -ateliere şcolare - 1

261

5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 434 -abonamente la televiziune – 229 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3194 ha -suprafata arabila – 699 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 458 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 62 ha -suprafata pasuni – 1440 ha -suprafata fanete – 535 ha -suprafata cultivata (grâu, porumb, cartofi, legume, secară)– 591 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII

262

-unitati PTTR – 2 -abonamente telefonice – 62 5.44. COMUNA SAMARINESTI Comună cu 9 sate: Samarineşti – reşedin ă, Băzăvani, Boca, Duculeşti, Larga, ârioi, Valea Bisericii, Valea Mică si Valea Mare. Suprafa a este de 3248 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. Relieful cuprinde dealurile Măiag, Locii, Bătrânilor, Radei si Hobi a dintre lunca Motrului si Valea Jil ului, iar spre nord dealurile Nenii, Cioca Duchii, Crângu, Zăstrana, si Strâmtului. Subsolul con ine lignit care se exploatează. Ocupa ia tradi ională a popula iei este pomicultura, cultura cerealelor si creşterea animalelor. O parte din bărba i lucrează la exploatările de cărbune locale si in alte unită i economice din oraşul Motru. Modul de folosin ă a terenurilor: agricol 1999 ha (arabil 1143 ha, livezi si pepiniere pomicole 78 ha, vii si pepiniere viticole 54 ha, păşuni 628 ha, fâne e 96 ha), păduri 187, etc. Culturi: grâu, porumb, cartofi, legume, etc. Animale: bovine 802, capete, porcine 1459, ovine 222, păsări 11328, etc. Are legătură cu calea ferată Filiaşi - Strehaia – Motru, prin sta iile Însură ei si Corcova. 5.44.1. FISA LOCALITATII SAMARINEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 3248 ha

263

2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2056 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 718 persoane -numar mediu salariati in industrie – 661 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 19 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 13 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 6 -gradinite de copii – 2 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 48 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 223 persoane -personal didactic – 16 persoane -sali de clase si cabinete – 12 -laboratoare scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci publice – 2 -abonamente la radio – 370 -abonamente la televiziune – 261

264

6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 1 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1999 ha -suprafata arabila – 1143 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 78 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 54 ha -suprafata pasuni – 628 ha -suprafata fanete – 96 ha -suprafata cultivata(grâu, porumb, cartofi, legume, secară) – 954 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 7 -locuinte terminate din fonduri private – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 15 5.45. COMUNA SĂULEŞTI Suprafa a este de 5573 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 44 km.

265

Relieful este alcătuit din dealurile Vulparului si Corbului, Drăghiceştilor si piscurile Blanelor, Pozârca, Corbule ului, Negoi ei si altele si lunca Gilortului cu afluentul Purcăroaia. Ocupa ia tradi ională a popula iei este pomicultura, cultura cerealelor si creşterea animalelor. O parte din locuitori lucrează in Tg-Jiu si Tg-Cărbuneşti Societă i comerciale: in comuna Săuleşti func ionează 2 societă i comerciale - S.C. AGROMEC S.A Bibeşti – in domeniul serviciilor pentru mecanizare, chimizare agricolă si protec ie fitosanitară si in domeniul comer ului cu ridicata al zahărului, ciocolatei si al produselor zaharoase S.C. POLISEUM S.A Are legătură cu calea ferată Filiaşi – Tg-Jiu. Transporturile se realizează si pe căi rutiere. 5.45.1. FISA LOCALITATII SAULESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 5573 ha -Locuinte existente - total - 1073 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2602 persoane

3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 136 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 19 persoane
266

-numar mediu salariati in industrie – 17 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 5 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 2 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica, gaze si apa – 10 persoane -numar mediu de sal in comert- 30 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 22 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 10 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 74 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 246 persoane -personal didactic – 20 persoane -sali de clase si cabinete – 13 -laboratoare scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 482 -abonamente la televiziune – 332
267

transp, depozitare, posta comunicatii – 16

6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 2 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2337 ha -suprafata arabila – 1483 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 37 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 97 ha -suprafata păşuni – 671 ha -suprafata fanete – 49 ha -suprafata cultivata – 1250 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 2

9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 3 -abonamente telefonice – 225

268

5.46. COMUNA SCHELA Comună cu 5 sate : Sâmbotin - reşedin ă, Arsuri, Gornăcel, Pajiştea si Schela.. Suprafa a este de 8765 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 13 km. Relieful cuprinde in partea nordică si centrală rama de sud a mun ilor Vâlcan, iar spre sud o parte sin depresiunea Bumbeşti Jiu, mărginită de dealurile Gornăcel, Schela, etc. Re eaua hidrografică este alcătuită din pâraie mici, care apar in bazinului hidrografic al Jiului. Subsolul con ine antracit care s-a exploatat la Schela si argilă refractară, exploatată in muntele Vezuroiu. Ocupa ia tradi ională a popula iei este creşterea animalelor, pomicultura si cultura cerealelor. Culturi: porumb, cartofi, legume, pomi fructiferi, etc. O parte din locuitorii comunei lucrează in Bumbeşti Jiu. Monumente istorice si drumul care trece obiective turistice: la 991 m altitudine, pe in 1932 in amintirea peste pasul Vâlcan, spre depresiunea Petroşani se află

monumentul din Poiana lui Mihai Viteazul, ridicat

trecerii marelui domn , cu oştirea spre Transilvania, operă a artistului C.S. Poponiu.. In satele Schela si Vlădoise află bisericile vechi ridicate între anii 1504 – 1584 Transporturile se realizează cu calea ferată. 5.46.1. FISA LOCALITATII SCHELA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8765 ha
269

pe căi rutiere. Nu are legătură directă

2) POPULATIA - populatia totala stabila – 2126 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 150 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 37 persoane -numar mediu de salaria i in comert- 5 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 34 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane -numar mediu salariati in industrie - 63 persoane -Numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 26 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 8 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 64 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 180 persoane -personal didactic – 21 persoane -sali de clase si cabinete – 8 -ateliere şcolare - 2 5) CULTURA SI ARTA

270

-biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 492 -abonamente la televiziune – 367 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2502 ha -suprafata arabila – 522 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 42 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 101 ha -suprafata pasuni – 898 ha -suprafata fanete – 939 ha -suprafata cultivata (grâu, porumb, cartofi, legume, secară)– 416 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 1 -locuinte terminate din fonduri private – 1 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 3 -abonamente telefonice – 54

271

5.47. COMUNA SCOAR A Comună cu 11 sate : Scoar a - reşedin ă, Bobu , Budieni , Cerătu de Copăcioasa, Câmpu Mare , Colibaşi, Copăcioasa, Lazuri, Lintea, Mogoşani si Pişteştii din Deal. Suprafa a este de 8578 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 15 km. Relieful este format din Dealurile Copăcioasei, Scoar a, Bobului, Ibanului si o parte din Depresiunea Tg-Jiu – Câmpu Mare. Apele care străbat comuna sunt Blahni a si Amaradia Pietroasa cu afluen ii lor. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. O parte din locuitorii comunei au lucrat , până in anul 1990, la TgJiu, Rovinari, etc. Societă i comerciale : S.C. AGROMEC S.A. Scoar a - societate comercială ce îşi desfăşoară activitatea in domeniul serviciilor pentru mecanizarea agriculturii si S.C. POMICOLA Bobu S.A. care se ocupă cu pomicultura si cultura altor plante. Culturi: grâu, porumb, cartofi, legume, etc. Animale: bovine, porcine, ovine, păsări, etc. Transporturile se realizează pe căi rutiere. Nu are legătură directă cu calea ferată. 5.47.1. FISA LOCALITATII SCOAR A 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8578 ha
272

2) POPULATIA -populatia totala stabila – 4763 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 175 persoane -numar mediu salariati in agricultură – 30 persoane -numar mediu de salaria i in comert- 10 persoane -număr mediu salaria i in transport, depozitare, posta, comunicatii 23 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 14 persoane -numar mediu sal in invatamant – 40 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 32 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 86 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 390 persoane -personal didactic – 43 persoane -sali de clase si cabinete – 40 -laboratoare scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA

273

secară)– 2347 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 4 -locuinte terminate din fonduri private – 4 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 274 .1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 5753 ha -suprafata arabila – 3015 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 687 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 165 ha -suprafata pasuni – 1802 ha -suprafata fanete – 84 ha -suprafata cultivata (grâu. porumb. legume. cartofi.-biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 875 -abonamente la televiziune – 955 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoana -stomatologi – sector public.

cu parter si etaj. Suprafa a este de 6149 ha .48.COMUNA SLIVILESTI Comună cu 8 sate: Slivileşti. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor. Vârtopu. etc. Cojmăneşti. Nu are legătură directă din 5. porumb. Strămtu. etc. cartofi. Ştiucani si Tehomir. Culturi: grâu.1. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. O parte din locuitori au lucrat in bazinele carbonifere Motru si Jil .48. pe căi rutiere. Monumente istorice: Cula de Şiacu. Piticului. Transporturile se realizează cu calea ferată. construită din cărămidă in anii 1818 – 1823 si biserica din satul Sura. construită lemn in secolul al XVIII – lea. Miculeşti. Hodoleanu.reşedin ă. străbătute de Jil u Slivileşti cu efluen ii lui. legume. Sura.-abonamente telefonice – 428 5. Distan a până la Tg-Jiu este de 60 km. dar datorită restructurărilor numărul lor s-a redus. Relieful este alcătuit din dealurile Grigorescu. Şiacu. FISA LOCALITATII SLIVILESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 6149 ha 275 .

posta comunicatii – 3 276 . depozitare.5 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 39 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 14 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 15 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 8 -copii inscrisi in gradinite – 155 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 444 persoane -personal didactic – 41 persoane -sali de clase si cabinete – 27 -laboratoare scolare – 1 transp.1416 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 4003 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 115 persoane -numar mediu de sal in constructii – 15 persoane -numar mediu de sal in comert.-Locuinte existente .total .

1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3653 ha -suprafata arabila – 1700 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 63 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 90 ha -suprafata păşuni – 1575 ha -suprafata fanete – 225 ha -suprafata cultivata – 1430 ha 8) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 71 277 .5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 755 -abonamente la televiziune – 545 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -puncte farmaceutice – sector privat .

5.1. Nu are legătură directă 5. Obreja. pe căi rutiere. Transporturile se realizează cu calea ferată. Măzăroi. Rugilor .reşedin ă. Monumente istorice : Biserica din satul Stăneşti . Ocupa ia tradi ională a popula iei este creşterea animalelor (oi). Culturi: porumb. Alexeni. Vaidei si Vălari. COMUNA STĂNEŞTI Comună cu 10 sate : Stăneşti . iar spre est C. legume. De la nord la sud comuna este străbătută de Şuşi a Verde care aproape de ieşirea din munte formează o frumoasă cascadă. dealurile Mâ oaiei si Bălanilor. Brădet. vii. Mociorâta. FISA LOCALITATII STĂNEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI 278 .49. Căleşti. construită din lemn in anul 1759. Pârvuleşti.49. Curpen. construită din zid in stil brâncovenesc. Viişoara. in anul 1732 si biserica din Măzăroi. etc. Rupturi si Corcola i. cultura pomilor fructiferi si a vi ei de vie. Peleş . pomi fructiferi.Peret. In sud cuprinde depresiunea Stăneşti mărginită spre vest de dealurile Cioara. Bălani. O parte din locuitorii comunei lucrează in Tg-Jiu. Dosuri. Relieful in nord cuprinde o parte a Mun ilor Vâlcani. Distan a până la Tg-Jiu este de 12 km. Suprafa a este de 10008 ha .

comunicatii . in energie electrica si term. depozitare. gaze si apa – 5 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 61 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 232 persoane -personal didactic – 23 persoane -sali de clase si cabinete – 27 279 .6 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 8 persoane -numar mediu sal in invatamant – 35 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 18 persoane -număr mediu salaria i in transp. posta.1 persoane -numar mediu salariati in industrie – 151 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 1 persoane -număr mediu sal.-suprafata totala: 10008 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2621 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 229 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 145 persoane -numar mediu de salaria i in comert.

legume.-laboratoare scolare – 4 -ateliere şcolare . porumb.2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 668 -abonamente la televiziune – 324 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 4396 ha -suprafata arabila – 1274 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 158 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 129 ha -suprafata pasuni – 1041 ha -suprafata fanete – 1794 ha -suprafata cultivata (grâu. secară)– 1194 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 3 -locuinte terminate din fonduri private – 3 280 . cartofi.

5. Leului. FISA LOCALITATII STEJARI 281 . Transportul se realizeaza pe cai rutiere. Pişcoiu si Popeşti . Relieful este alcătuit din dealurile Măgurii. Nu are legatura cu calea ferata . Dealu Leului. Distan a până la Tg-Jiu este de 70 km. de Mijloc si ci Vii pe dreapta.50. păsări. porumb.1. Aninoasei. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor.Stejari .50. etc.9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 293 5. Culturi: grâu.Baloşani . etc. COMUNA STEJARI Comună cu 6 sate: Stejari – reşedin ă. Piscu Ciocoiului. cartofi. O parte din bărba i lucrează la extrac ia si transportul gazelor naturale care se exploatează pe teritoriul comunei. ovine. Animale: bovine. de pe stânga pârâului Amărăzuia si dealurile Hogii. porcine. Suprafa a este de 7455 ha . Băceşti . Subsolul con ine gaze naturale si lignit. legume.

89 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 1 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 80 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 321 persoane -personal didactic – 37 persoane 282 . comunicatii .1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 7455 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2898 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 195 persoane -numar mediu salariati in industria – 90 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 40 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane -număr mediu salaria i in transp. posta. depozitare.11 persoane -numar mediu salariati in industria extractivă .

legume. cartofi. secară) – 1437 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII 283 . porumb.-sali de clase si cabinete – 33 -laboratoare scolare – 2 -ateliere şcolare .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 679 -abonamente la televiziune – 242 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 6 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -punct farmaceutic – sector privat – 1 persoana 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3713 ha -suprafata arabila – 1742 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 165 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 129 ha -suprafata pasuni – 1257 ha -suprafata fanete – 420 ha -suprafata cultivata(grâu.

Suprafa a este de 4183 ha . Relieful este format din Dealurile Stoina si Slăvu ei despăr ite de lunca largă a Amaradiei.A. O parte din locuitorii comunei lucrează in Tg-Jiu. Ciorari. are o pictură specifică. COMUNA STOINA Comună cu 7 sate: Stoina . Mieluşei. Stoina . Monumente istorice: Biserica din satul Păişani construită in anul 1768. din cărămidă. Culturi: grâu. Distan a până la Tg-Jiu este de 65 km. cartofi. Subsolul con ine petrol si gaze naturale. Toiaoga.-locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 88 5.51. 284 . Ulmet si Urda de Sus. legume. Păişani.reşedin ă. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor si creşterea animalelor. etc. Turceni si Craiova.C. porumb.societate comercială ce îşi desfăşoară activitatea in domeniul extrac iei petrolului si a gazelor naturale. FORAJ SONDE S. Societă i comerciale: S. care străbate comuna de la nord la sud.

7 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in activ.5 km -Lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor 8. 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2849 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 806 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 21 persoane -numar mediu salariati in industrie – 624 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 608 –persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. Nu are legătură directă 5. gaze si apa – 16 persoane -numar mediu de sal in constructii – 22 persoane -numar mediu de sal in comert. pe căi rutiere. FISA LOCALITATII STOINA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4183 ha -Locuinte existente .3 -km.total .51.Transporturile se realizează cu calea ferată.1439 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –0. posta comunicatii – 5 . bancare si de asig – 1 persoane 285 transp. Financiare. depozitare.1.

elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 380 persoane . compl.personal didactic – 33 persoane .elevi inscrisi in invat.copii inscrisi in gradinite – 133 persoane .sali de clase si cabinete – 15 .laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 571 -abonamente la televiziune – 434 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 6 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -dispensare medicale – sector public – 1 puncte farmaceutice – sector private .-numar mediu sal in administratia publica – 11 persoane -numar mediu sal in invatamant – 45 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT .2 286 . ucenici –143 persoane .profesional.unitati de invatamant – 7 .gradinite de copii – 4 .scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 .

Suprafa a este de 4474 ha . de-a lungul careia se desfasoara o lunca fertila. COMUNA TELEŞTI Comună cu 3 sate : Telesti .reşedin ă.52.7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2483 ha -suprafata arabila – 1222 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 94 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 184 ha -suprafata păşuni – 933 ha -suprafata fanete – 50 ha -suprafata cultivata – 921 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 9 -locuinte terminate din fonduri private – 9 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 9 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 219 5. Distan a până la Tg-Jiu este de 18 km. pe stanga si o serie de terase pe dreapta. Relieful: Prin comuna Telesti trece raul Bistrita Gorjeana. Buduhala si Somanesti. 287 .

Somanesti si Bradiceni. porumb. etc. Nu are legătură cu calea 5. ovine. cartofi. pomicultura si cultura cerealelor.52.Pe teritoriul comunei se afla dealurile Sporesti. Animale: bovine. Ocupatia principala a populatiei este cresterea animalelor. Culturi: grâu. FISA LOCALITATII TELEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4474 ha 2) POPULATIA . păsări. porcine.1. Transportul se ferată. realizeaza pe cai rutiere. etc. legume.populatia totala stabila – 2772 persoane 3) FORTA DE MUNCA 288 .

-numar mediu salariati – 88 persoane -numar mediu salariati in industrie – 3 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 20 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 3 persoane -numar mediu salariati in constructii .4 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 107 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 291 persoane -personal didactic – 47 persoane -sali de clase si cabinete – 17 -laboratoare scolare – 1 -ateliere şcolare .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 580 -abonamente la televiziune – 363 289 .

suprafata livezi si pepiniere pomicole – 57 ha .suprafata arabila – 2026 ha .suprafata pasuni – 613 ha .suprafata agricola – 3033 ha . cartofi.suprafata fanete – 261 ha . legume. porumb.suprafata vii si pepiniere viticole – 76 ha . secară)– 1605 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 10 -locuinte terminate din fonduri private – 10 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 2 -abonamente telefonice – 170 290 .suprafata cultivata (grâu.6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA .

Suprafa a este de 30779 ha . in cadrul complexului hidroenergetic Cerna – Motru – Tismana – Bistrita. In comuna mai functioneaza S. o fabrica de paine. din Tg-Jiu si in exploatarile carbonifere din bazinul minier Matasari – Motru.R. Sturu. Nu are legătură directă cu calea ferată. printre care mai importanti sunt: Boul. Relieful cuprinde la nord o serie de munti .R. Turism: Unită i de cazare 2. cartofi. Cuiu Popii. hoteluri si restaurante S.53.L. Spre sud teritoriul comunei cuprinde depresiunea Tismana si o serie de dealuri. vita de vie. Ciuciava. COMUNA TISMANA Comună cu 11 sate : Tismana. Sohodol. porumb. Frumosu. Societati comerciale: Pe teritoriul comunei functioneaza o hidrocentrala (106 MW). Gornovi a. S.C. LUCOMEXP S. Isvarna. Costeni. locuri in unită i de cazare 129. din care in motel 39 si in cabana 90. 291 S. Racoti.. captarea. legume.reşedin ă.C. aductiunea si tratarea apei din complexul forestier.C. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Valcele si Vanata. Pocruia.5. etc. Groapele. Culturi: grâu. pomi fructiferi. Maneasa. o unitate de artizanat.L. La nord de satul Tismana se gaseste o crescatorie de pastravi.Celei. si unitati prestari servicii catre populatie. – societate comerciala din domeniul gospodaririi resurselor de apa. etc. Topesti. SEQVOIA S. ENERGETICIANUL . O parte din locuitori lucreaza in unitatile locale . Distan a până la Tg-Jiu este de 35 km. Transporturile se realizează pe căi rutiere.A.

jud. intre satele Topesti. 19 km E de Baia de Arama si 5 km de localitatea Tismana. din 1732. Gura Plaiului. paraclis din piatra cu o turla. orare. com Tismana. sub Vladislav. Tehomir. muzeu cu obiecte de arta. repictat in fresca de zugravul Dumitru Diaconu. Isvarna si Cioaca cu brebenei. In comestibili.Monumente istorice si naturale: Schitul Ciclovina construit inaintea Manastirii Tismana . praznuit la 26 decembrie. bederenite din sec. impodobesc pronaosul. deosebita de ceea ce a fost in vremea lui Matei Basarab. sfintita in 1378. rectitorita de Radu cel Mare (1495-1508) si terminata de Neagoe Basarab. construite Tismana si din lemn. cu interventii sub Radu Voda Paisie (1542). 37 km NV de Targu Jiu. sub care s-a terminat. icoane argintarie. de neam valah. executate de Dobromir cel Tanar din Targoviste. apoi din zid intre 1375 si 1378. in 1564. XIV si alte odoare. picturi murale cu valoare artistica deosebita. MANASTIREA TISMANA. ajutat de Voievozii Radu I si Dan I. Pe teritoriul comunei Tismana exista si multe pesteri: pestera de la manastirea Tismana. executate de echipa Ranite Grigorie. ctitorita din lemn de tisa de Sfantul Cuvios Nicodim de la Tismana. aici s-a nevoit si induhovnicit Cuviosul Nicodim de la Tismana (†1406). cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" (15 august). aici se afla: particele din moastele Sfantului Ioan Gura de Aur. bisericile din satele Vanata si Gornovita. Mănăstire de calugarite. in locul marginea padurii se gaseste un castan secular – Castanul lui Neferescu. reorganizatorul monahismului romanesc. si cu transformari neogotice intre 1844 si 1849 care i-au asigurat infatisarea de astazi. 56 vietuitoare. in naos. Matei Basarab (16461654). Padurea numit de castani Eroni. cladit in 292 . in 1766. Gorj. ale Sfantului Ignatie Teologul si ale Mucenicului Teofil aduse de la Constantinopol de Cuviosul Nicodim.

Atestarea documentară a satului Tismana este deci legată de documentele mănăstirii. FISA LOCALITATII TISMANA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 30779 ha -locuinte existente .1. frumoasa cascada de 40 m a raului Guenisa ce curge pe sub manastire. arhondaric.53.total .2947 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 15.8 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 8289 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 829 persoane 293 . Mărturiile cele mai vechi referitoare la Tismana erau hrisoavele domneşti -primele din timpul lui Vladislav-Vodă şi Negru-Vodă . 5.prin care se donau Mănăstirii Tismana sate şi moşii.vremea lui Matei Basarab.7 km -lungimea simpla a retelei de canalizare – 2. atelier de covoare si de icoane pe sticla. ca de altfel a marii majorită i a satelor din vestul Olteniei şi chiar a unora din Serbia.

depozitare. gaze si apa – 131 persoane -numar mediu de sal in constructii – 220 persoane -numar mediu de sal in comert. Financiare. ucenici –86 persoane -personal didactic – 90 persoane -sali de clase si cabinete – 48 -laboratoare scolare – 4 -ateliere scolare – 5 transp.profesional. bancare si de asig – 1 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 27 persoane -numar mediu sal in invatamant – 108 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 46 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 19 -gradinite de copii – 10 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 8 -licee – 1 -copii inscrisi in gradinite – 312 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 767 persoane -elevi inscrisi in invatamant liceal – 62 persoane -elevi inscrisi in invat. compl.-numar mediu salariati in agricultura – 5 persoane -numar mediu salariati in industrie – 211 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 80 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. posta comunicatii – 35 294 .71 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in activ.

5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 6 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 1174 -abonamente la televiziune – 528 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 4 persoane -stomatologi – sector public – 1 persoana -stomatologi – sector privat – 1 persoane -farmacisti – sector privat – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 10 persoane -farmacii – sector privat – 1 -cabinete medicale .sector privat – 1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 9636 ha -suprafata arabila – 1118 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 170 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 257 ha -suprafata păşuni – 4882 ha -suprafata fanete – 3209 ha -suprafata cultivata – 1028 ha 295 .

Oachesului si Turburea. Spahiului. Suprafa a este de 6754 ha. Spahii si Sipotu.reşedin ă.(total) numar 100 5. ODIHNA SI TRATAMENT -unitati de cazare – 2 -locuri in unitati de cazare . Subsolul contine petrol care se exploateaza. Cocorova. Poiana . 296 . COMUNA TURBUREA Comună cu 5 sate : Turburea .8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 10 -locuinte terminate din fonduri private – 10 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 10 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 581 10) TURISM.54. Relieful cuprinde o parte din valea larga a Gilortului si dealurile Arpadia si dealurile Poienii. Distan a până la Tg-Jiu este de 56 km.

1. Transporturile se realizează pe căi rutiere. Are legătură cu calea ferată Filiasi – Tg-Jiu prin statiile Turburea si Gilort. porumb. O parte din localnici lucreaza in unitatile economice din Tg-Jiu si Craiova. cartofi. 5. Animale: bovine capete. păsări. FISA LOCALITATII TURBUREA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . legume. legumicultura si creşterea animalelor. Culturi: grâu.populatia totala stabila – 4862 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 769 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 532 persoane -numar mediu de salaria i in comert. pomi fructiferi.25 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 19 persoane -numar mediu sal in invatamant – 51 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 25 persoane 297 .54. ovine. iar o parte in exploatarile de carbune locale.suprafata totala: 6754 ha 2) POPULATIA . etc. porcine.Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor.

48 persoane -numar mediu salariati in industrie .553 persoane -numar mediu salariati in activită i financiar bancare – 3 persoane -număr mediu sal. posta. gaze si apa – 19 persoane -numar mediu salariati in constructii – 15 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 191 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 554 persoane -personal didactic – 52 persoane -sali de clase si cabinete – 24 -laboratoare scolare – 2 -ateliere şcolare . comunicatii .-număr mediu salaria i in transp.1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 832 -abonamente la televiziune – 494 298 . in energie electrica si term. depozitare.

cartofi. legume. porumb. secară)– 2201 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 11 -locuinte terminate din fonduri private – 11 9) POSTA SI TELECOMUNICATII 299 .6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 4 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 8 persoane -stomatologie si farmacie – sector public – 2 persoana 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 4284 ha -suprafata arabila – 2409 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 267 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 310 ha -suprafata pasuni – 1254 ha -suprafata fanete – 44 ha -suprafata cultivata (grâu.

cartofi. etc. o serie de dealuri cu altitudini intre 200 – 300 m..reşedin ă.S. O parte din locuitori lucrează la termocentrala Turceni si in exploatările carbonifere. Padurii Iliesti. care fac parte din Platforma Getica. lucrări de instala ii electrice – S.R.L.55. Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. Garbovu. MARATENIC S.C. Teritoriul comunei este udat de Jiu si paraiele Jilt si Stramba. AGROMEC S. TURCENI S.L. Rosu. Relieful: cuprinde o parte din luncile Jiului si Jiltului. cultura legumelor si cultura cerealelor. porumb.R.C. produse de panifica ie si patiserie .-unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 355 5. mecanizare chimizare. printre care sunt: Padurii. Subsolul contine lignit care se exploateaza. Suprafa a este de 7893 ha .R. aduc iune si tratarea apei – S... Stramba.C. Stramba – Jiu si Valea Viei.L. Jiltu. Dealu Mare. Ocupatia principala a populatiei este cresterea animalelor. ACASAL TERM S. zugrăveli si montări geamuri – S. captare.A. 300 .A. Culturi: grâu. agricolă si protec ia fitosanitară – S.C.C.C. si S.A. lucrări de vopsitorie. –profilate pe gospodărirea resurselor de apă.A. ELCOMEX OLTENIA S. COMUNA TURCENI Comună cu 6 sate : Turceni . cultura vegetală si creşterea animalelor S.A. ELCOMEX AGROINDUSTRIALA S. legume. Societati comerciale: In comuna Turceni func ionează societă i comerciale S. Murgesti. etc.

ovine. porcine. posta.55. Transportul se realizează pe cai rutiere. depozitare.Animale: bovine.1.populatia totala stabila – 8455 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 4581 persoane -numar mediu salariati in industria – 2560 persoane -numar mediu de salaria i in construc ii-1193 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 28 persoane -numar mediu sal in invatamant – 172 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 158 persoane -număr mediu salaria i in transport. FISA LOCALITATII TURCENI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 7893 ha 2) POPULATIA . etc. comunicatii 185 persoane -numar mediu salariati in industrie .4 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in –persoane 301 . 5. Nu are legătură cu calea ferată. păsări.

gaze si apa – 2521 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 13 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -licee – 1 -copii inscrisi in gradinite –373 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 1372 persoane -elevi inscrisi in invatamint liceal . in energie electrica si term. profesional.-număr mediu sal.compl.7 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 5 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 1190 -abonamente la televiziune – 1258 302 .ucenici si maiştri – 283 persoane -personal didactic – 87 persoane -sali de clase si cabinete – 58 -laboratoare scolare – 8 -ateliere şcolare .376 persoane -elevi inscrisi in invat.

6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 14 persoana -stomatologi – 1 persoană -farmacişti – 1 persoană -personal mediu sanitar – sector public – 65 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 4418 ha -suprafata arabila – 3507 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 125 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 191 ha -suprafata pasuni – 550 ha -suprafata fanete – 5 ha -suprafata cultivata (grâu. porumb. cartofi. secară)– 948 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 19 -locuinte terminate din fonduri private – 19 9) POSTA SI TELECOMUNICATII 303 . legume.

Relieful cuprinde Dealul Bătrân . O parte din localnici lucrează in unită ile economice din Tg-Jiu. inclusiv lucrări de artă – S.reşedin ă. Culturi: grâu. Suprafa a este de 3048 ha .C. legume.56. Cartiu.L. porumb. si creşterea animalelor. Dealu Mare. Ocupa ia tradi ională a popula iei este pomicultura. dealurile Hotobocilor si Hortopanilor.-unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 738 5. etc. In comuna Turcineşti func ionează o societate comercială profilată pe lucrări de construc ii. cultura cerealelor. Transporturile se realizează pe căi rutiere.909 -lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor 17. Nu are legătură cu calea ferată.56. Distan a până la Tg-Jiu este de 10 km.. De asemenea ocupă si o parte din luncile Jiului si Cărtiorului. COMUNA TURCINEŞTI Comună cu 4 sate : Turcineşti .total . 5. 304 . floarea soarelui. FISA LOCALITATII TURCINESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 3048 ha -locuinte existente . Horezu si Rugi.1 -km.R.1. ETERN CONS S.

20 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 32 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane transp. depozitare. gaze si apa – 27 persoane -numar mediu de sal in comert. posta comunicatii – 2 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 60 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 132 persoane -personal didactic – 20 persoane 305 .2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2415 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 138 persoane -numar mediu salariati in industrie – 47 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 20 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica.

-sali de clase si cabinete – 20 -laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 464 -abonamente la televiziune – 423 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1866 ha -suprafata arabila – 411 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 251 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 115 ha -suprafata păşuni – 194 ha -suprafata fanete – 895 ha -suprafata cultivata – 391 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII 306 .

reşedin ă. Relieful este alcătuit din o serie de dealuri si culmi.57. COMUNA URDARI Comună cu 3 sate : Urdari . Subsolul con ine lignit. Distan a până la Tg-Jiu este de 40 km. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor. Fântânele si Hotăroasa . 307 . Podişul Teiului. Stejarului si lunca Jiului. care străbate comuna de la nord la sud. Piscul Înalt. O parte din localnici lucrează in exploatările de cărbune de pe raza comunei. exploatat in carierea Urdari si in subteran la mina Hotăroasa. din vest de satul Hotăroasa.-locuinte terminate – 7 -locuinte terminate din fonduri private – 7 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 1 -abonamente telefonice – 378 5. Culmea Artanului. Suprafa a este de 3427 ha . dealurile Hotăroasa si Buduroaicei. dealurile Urezeanului. legumicultura si creşterea animalelor. la termocentralele Turcineşti si Rogojelu.

cartofi.Culturi: grâu.Tg-Jiu prin sta iile Plopşoru.18 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 39 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 26 persoane 308 . ovine. Comuna are legătură cu calea ferată Filiasi –Turceni . la 3. păsări. Animale: bovine. 5. etc. porumb. etc. legume. FISA LOCALITATII URDARI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 3427 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3240 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 1247 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 948 persoane -numar mediu de salaria i in comert.1.57.5 km distan ă si Peşteana la 7 km distan ă. porcine.

1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 675 -abonamente la televiziune – 307 309 . comunicatii 125 persoane -numar mediu salariati in industrie . posta.-număr mediu salaria i in transp. depozitare.980 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 32 persoane -numar mediu salariati in constructii – 19 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 6 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 -copii inscrisi in gradinite – 90 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 382 persoane -personal didactic – 36 persoane -sali de clase si cabinete – 24 -laboratoare scolare – 1 -ateliere şcolare .

secară)– 972 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 21 -locuinte terminate din fonduri private – 21 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 2 -abonamente telefonice – 24 310 .6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 14 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1808 ha -suprafata arabila – 1099 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 52 ha --suprafata vii si pepiniere viticole – 105 ha -suprafata pasuni – 376 ha -suprafata fanete – 176 ha -suprafata cultivata (grâu. legume. porumb. cartofi.

legume. Covrigi. Parâng. Culturi: grâu. Bozna. Relieful este alcătuită dintr-o parte a văilor Motrului. Valea Verde. Transporturile se realizează pe căi rutiere. Distan a până la Tg-Jiu este de 54 km. Subsolul con ine lignit.5. Ciocârlău. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor.1. etc. etc. Animale: bovine 1050 capete. prin sta ia Motru. Borăscu si C. Jil ului. ovine 351. Cârciu. Suprafa a este de 4801 ha. legumicultura.COMUNA VĂGIULEŞTI Comună cu 5 sate: Văgiuleşti . Poienii.reşedin ă. la 12 km distan ă. Are legătură si cu calea ferată Filiasi – Strehaia – Motru. porumb. cultura pomilor fructiferi si creşterea animalelor.58. 5. cartofi. FISA LOCALITATII VĂGIULEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4801 ha 311 . Covrigi si unele dealuri care au altitudinea de 300500 m: Cârciu. porcine 1298. Murgiuleşti si Valea Motrului.58. păsări 14402.

6 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 34 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 18 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 12 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 8 -copii inscrisi in gradinite – 106 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 369 persoane -personal didactic – 29 persoane -sali de clase si cabinete – 21 -laboratoare scolare – 1 -ateliere şcolare .1 5) CULTURA SI ARTA 312 .2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3260 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 116 persoane -numar mediu salariati in construc ii – 38 persoane -numar mediu de salaria i in comert.

porumb. cartofi. secară)– 1662 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 313 .-biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 661 -abonamente la televiziune – 237 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3108 ha -suprafata arabila – 1800 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 136 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 139 ha -suprafata pasuni – 866 ha -suprafata fanete – 167 ha -suprafata cultivata (grâu. legume.

Frasinu.59.reşedin ă. u uvei. Relieful este alcătuit din dealul Icleanu. Culturi: grâu. care fac parte pârâului Deşu. Cornetului. Musculeşti si Bărbăteşti. Relieful cuprinde si o parte din lunca Gilortului. legume. floarea soarelui. COMUNA VLADIMIR Comună cu 4 sate: Andreeşti . Stancea. la est de pârâul Deşu. Între Gilort si pârâul Deşu se aliniază. de la sud la nord dealurile Scoica. Suprafa a este de 5897 ha . cartofi. Colnic.Filiasi – Tg-Jiu prin sta iile din Dealul Gilortului. porumb. Ruginoasei si Vladimirului. Valea Deşului si Vladimir. care cuprinde dealurile Muşuroaia. Plopului. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor.bine dezvoltată înso ită de terase. Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. Bujoranu. Curmăturile si Bobăi ei.9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 3 -abonamente telefonice – 5 5. Frasinu. Mo eşti. a pomilor fructiferi a legumelor si creşterea animalelor. si lunca Bibeşti. Are legătură cu calea ferată Craiova . 314 .

59. gaze si apa – 9 persoane -numar mediu de sal in constructii – 30 persoane -numar mediu de sal in comert. FISA LOCALITATII VLADIMIR 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -Suprafata totala: 5897 ha -Lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor 19.1.5. posta comunicatii – 2 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 34 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 13 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 14 315 .17 persoane -numar mediu sal in transp. depozitare.2 -km. 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3459 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 178 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 3 persoane -numar mediu salariati in industrie – 49 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 40 –persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica.

-gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 7 -copii inscrisi in gradinite – 139 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 348 persoane -personal didactic – 34 persoane -sali de clase si cabinete – 22 -laboratoare scolare – 4 -ateliere scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 621 -abonamente la televiziune – 316 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 6 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3309 ha -suprafata arabila – 1604 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 287 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 152 ha 316 .

Unitati PTTR – 4 b. Abonamente telefonice – 75 317 .-suprafata păşuni – 1099 ha -suprafata fanete – 167 ha -suprafata cultivata – 1599 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 7 -locuinte terminate din fonduri private – 7 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII a.

ESECUL IN AFACERI 318 .GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI sau cum să demarezi propria afacere SUNTE I ÎNTREPRINZĂTORI ? SANSE DE REUSITA ALE UNEI NOI AFACERI.

INSUSIRI PERSONALE ALEGEREA VIITORILOR PARTENERI TEST . ESECUL IN AFACERI Problema si aplicabil. Întrebarea este cum să aplica i ideea care v-a venit cea mai importantă care se pune atunci când vă vine ideea unei afaceri este să decide i dacă proiectul este rentabil această re etă. SANSE DE REUSITA ALE UNEI NOI AFACERI. sau cum să afla i dacă afacerea potrivită si dacă acum este momentul potrivit pentru a o 319 .SUNTE I MANAGERUL IDEAL? CUM DEVIN COMERCIANT? CE DOCUMENTE OBTINE COMERCIANTUL ? PLANUL DE AFACERI MODEL PLAN DE AFACERI 1. Re eta domeniul reuşitei în noua întreprindere este intrarea in este de activitate potrivit.

.Planificare insuficientă a afacerilor.Lipsa capitalului circulant. .Eşecul încercării de în elegere a cerin elor unei afaceri în proces de dezvoltare. ca al greşelilor produsul sau serviciul financiare ale . .Supravegherea ineficientă a cheltuielilor firmei.Esen a metodei n-a fost avut de suferit.Lipsa înzestrării manageriale. .Managerii la nivel superior n-au fost suficient implica i.Stabilirea unor pre uri prea joase .Lipsa numerarului ini ial func ionării planificare.începe. .Rela ii proaste cu furnizorii. Iată câteva din principalele motive: . .Greşita apreciere a cererii pentru oferit. Principalele motive ale eşecului afacerilor noi: necesar înfiin ării rezultat firmei si de . .Comportare neplăcută fa ă de clien i. . . .Obiectivele întreprinderii au fost incorect stabilite.Gestiunea nesatisfăcătoare a stocurilor. . . 320 în eleasă si de aceea aplicarea ei a acesteia în primul an.Previziunea incorectă a cheltuielilor firmei. Motivele eşecului unei afaceri înfiin ate de mai mult timp: . .Planul a fost pus in practică pentru rezolvarea unei probleme grave într-un termen scurt.Incapacitatea sus inerii competi iei in raport cu concuren ii.Incapacitatea desfacerii produsului sau serviciului. . Nu orice proiect conduce în mod obligatoriu la rezultate performante. .

. .Ignorarea unor informa ii asupra situa iei financiare a firmei. conducerii de a lua decizii si de a le . INSUSIRI PERSONALE Însuşiri generale 1.Poli ă de asigurare insuficientă. .Cunoştin e nesatisfăcătoare asupra produsului sau serviciului vândut .Rela ii personale proaste între lucrători.Acordarea de credit excesiv clien ilor. .Eşuarea încercărilor de prevedere a evolu iei pie ei. . .Instruire insuficientă a colectivului de salaria i..Proasta administrare a sistemului de încasări. .Îmbolnăvirea unei persoane cheie din organigrama firmei.Contractarea exagerată la credite.Demisia unor persoane aflate în posturi esen iale. 4. . . .Pierderea controlului asupra managementului numerarului. 5. de împrumuturi prea mari sau apelarea 2. 3.Inexactită i in contabilitate. . 2. .Incapacitatea aplica. . ave i? 321 Vă place să luati hotărâri de unul singur? Sunte i capabil să lucra i in condi ii de competi ie? Dispune i de o voin ă puternică şi auto-disciplină? Sunte i capabil să planifica i lucrurile în avans? Sunte i obişnuit să vă achitati la timp de obliga iile pe care le .Dezvoltarea neînso ită de o finan are corespunzătoare.

Se potriveşte proiectul avut în vedere. să accepta i scăderea nivelului dumneavoastră de trai pe perioada primelor luni. 8. Sti i care sunt calitătile şi cunoştintele profesionale necesare reuşitei afacerii pe care doriti s-o înfiin a i? 2. în cazul eşecului în afaceri? Însuşiri personale specifice 1.6. Sunte i dispus. Dispune i de resursele personale solicitate de tensiunea întreprinderii unei afaceri? 10. Este acest proiect corespunzător obiectivelor dumneavoastră? 322 . Sunte i conştient de motivele pentru care a i ales tocmai această întreprindere? 6. psihice şi economice legate de conducerea unei întreprinderi particulare. Sunte i conştient că. Sunte i gata să vă asuma i riscul pierderii tuturor economiilor agonisite. pregătirii şi aptitudinilor dumneavoastră? 4. Ve i putea angaja personal care posedă pregătirea profesionala şi însuşirile care dumneavoastră vă lipsesc? 5. 7. sau chiar a primilor ani de existen ă a întreprinderii? 11. chiar duminica sau sărbătorile legale? 9. daca va fi nevoie. în calitate de proprietar al unei afaceri alteori particulare. Dispune i de aceste calităti si cunostin e? 3. va trebui să munci i uneori 12 până la 16 ore pe zi. Sunte i capabil să tine i seama de sfaturile altora? Vă pute i adapta pentru a actiona în condi ii schimbatoare? Următorul grup de întrebări se referă la presiunile fizice.

Cum am amintit. daca vrei să.3. Deoarece to i oamenii care au înclina ie în sensul de a deveni întreprinzatori nu au chiar toate însuşirile necesare pentru aşa ceva.i faci propria întreprindere trebuie sa dispui de anumite caracteristici şi însuşiri. ALEGEREA VIITORILOR PARTENERI Când ai nevoie de asociat. o asociere cu altcineva care dispune de acele însuşiri va ajuta la reuşita 323 .

cu ajutorul exemplelor. Vă dăm acum următorul exemplu: Constantin. dat deloc cu promovarea lor pentru a putea câştiga bani. Sandu. Să vedem. nu de ac iune. specializate în producerea şi promavarea programelor pentru calculatoare. ar scoate destui bani cu această întreprindere. Îi plăcea mult să se ocupe de conceperea unor noi şi deosebite programe. În paralel însă. însă responsabilul cu angajările cadrelor la aceste societăti mari la care s-a adresat pentru un loc de muncă. El era om de cercetare. Se gândea că. dacă ar fi fost atât de activ în acest domeniu aşa cum era prietenul lui. sectorul programelor jocurilor de întrajutorare şi de noroc. Constantin a recunoscut că-i lipseşte un element principal ca să-şi 324 . neliniştit de această situa ie.va prinde”. care lucra cu procente din vânzari la o mare societate de producere a programelor pentru calculatoare. Îi plăcea mult să facă programe noi şi mai bune decât cele care circulau curent in acest domeniu avea mari reuşite. s-a hotărât să-şi facă propria afacere de producere a programelor pentru calculatoare care acopereau un sector aproape „virgin”. Din păcate. pentru a avea posibilitatile de reuşită ale afacerii. ştia că va fi foarte greu. după ce a terminat stagiul militar a căutat de lucru la câteva societă i mari. Constantin. absolvent al unei şcoli tehnice de programatori in calculatoare cu mare pasiune pentru munca sa. i-au spus că sunt necesari al i programatori şi nici nu i-au cerut referinte de unde a lucrat anterior.întreprinderii. daca nu imposibil pentru ca să construiască întreprinderea şi să promoveze vânzările. Aceasta idee a considerat-o originala şi atrăgătoare şi era optimist că . câteva cazuri care fac indispensabilă colaborarea între două sau mai multe persoane..

dar cu timpul au extins-o. Cei doi prieteni au hotărât să infiin eze împreună o întreprindere de producere şi promovare a jocurilor pentru calculator şi mai târziu dacă întreprinderea lor va avea succes să se extindă şi în alt domeniu al programelor pentru calculatoare. nu numai că au între inut întreprinderea. Ceea ce trebuie în eles în situa ia prezentată. Să vedem însă şi alt exemplu — care la rândul sau nu este fictiv — care relevă necesitatea unei asocieri între unul sau mai mul i oameni pentru înfiin area unei afaceri. Constantin a vorbit despre acest subiect cu prietenul său Sandu care i-a mărturisit că şi el se gândeşte să-şi facă ceva propriu pentru că el cunoştea mul i oameni care aveau încredere în el şi ştie şi un anumit mod de promovare a vânzărilor. vedem din acest exemplu. care nu este prea fictiv — chiar dacă înfrumuse at — că cineva poate avea foarte bune idei de afaceri. Ion era un mecanic auto foarte bun. 325 . dar să nu fie atât de activ cât este nevoie pentru a le exploata. De aceea. cu experien a. Întreprinderea s-a înfiin at.faca singur propria întreprindere care ar fi avut multe şanse de reuşită. a în eles că ceea ce îi rămânea de făcut era să pornească singur la infiin area unei afaceri cu mari posibilită i de a pierde banii şi timpul sau să se asocieze cu cineva activ. lucra de şapte ani la un mare atelier auto şi cunoştea foarte bine greută ile şi tertipurile acestei profesii. capacitatea sa profesională şi pofta de muncă pe care o avea ar fi putut să-şi deschidă propriul atelier într-o regiune unde ştia că nu există aşa ceva şi unde a sesizat că existau mul i clien i . A priceput că. si cei doi prieteni au admis că munca unuia o completează pe a celuilalt şi că fiecare în parte nu ar fi putut să reuşească atâtea câte au reuşit impreună. Cu alte cuvinte. pentru a se construi întreprinderea este necesară asocierea cu altcineva care este om de ac iune. ca Sandu.

cel pu in la început. turistice etc. aşa cum a recunoscut în discu ie. Şi aşa cum este cunoscut. va trebui să se asocieze cu cineva care va prelua promovarea imaginii întreprinderii în exterior. chiar dacă nu era un bun meseriaş. de angaja i. cel ce doreşte să înfiin eze propria întreprindere.Însă de ani de zile a observat (în special în cercul său de prieteni din societate) că nu avea rela ii prea bune cu ceilal i. ar fi putut să reuşească foarte multe împreună. sau stricat relatiile dintre ei.) aşa ceva este foarte important. de furnizorii săi. care. Cei doi asocia i. era foarte îndrăgit de ceilal i. S-a gândit. Primul ar fi fost cu profesionalismul şi cu productivitatea lui. iar cel de-al doilea cu bunele rela ii cu publicul. că a obosit să lucreze pentru al ii şi ar fi dorit să facă ceva propriu. adică îi era teamă că felul lui de a fi şi comportarea sa vor îndepărta clien ii. avea un caracter certăre şi violent ceea ce îl făcea antipatic. etc. Cu acest exemplu vrem să arătăm că a anumită persoană poate fi capabilă să pună în practica o idee privind înfiin area unei întreprinderi. dar să nu aibă un comportament corespunzător fară de clien i săi. ştiind că unul îl completează pe celălalt. care. şi afacerea s-a închis. Dacă. astfel. Mai târziu însă probabil de la acest succes dar şi din alte motive. În acelaşi atelier lucra şi prietenul său Petru. Ion a vorbit despre acest plan al său cu Petre care l-a apreciat ca fiind foarte bun. au înfiin at întreprinderea lor. a fost o mare reuşită. conştientizează şi acceptă acest defect al său şi vrea să mărească şansele de succes ale întreprinderii. 326 . că dacă ar deschide un atelier împreună cu Petre. deoarece şi el a fost de acord. în cazul întreprinderilor de prestări servicii (de exemplu: comerciale. De aceea şi ezita să-şi aducă la îndeplinire idea de a-şi deschide propriul atelier. Ion.

porneşte în căutarea celui mai corespunzător asociat. să se asocieze la înfiin area unei întreprinderi cu cel care dispune de ele. pentru înfiin area unei întreprinderi. să te asociezi cu cineva care va vrea să te folosească ca un mijloc ca să facă imediat propria lui întreprindere. Asocierea între doi oameni are însă şi anumite dezavantaje şi slăbiciuni de care trebuie să iei aminte. pe când dacă fiecare ar înfiin a întreprinderea sa rezultatul nu ar fi aşa de sigur. De exemplu.Este obişnuit ca cineva care dispune de însuşirile corespunzătoare de a fi întreprinzător. Adică nu va trebui să te asociezi cu cineva care nu va arăta interesul necesar pentru efortul comun în afaceri. Cinstea şi consecven a sunt două caracteristici de bază pe care trebuie să le aibă persoana cu care doreşti să te asociezi. Dacă este aşa. Nu va trebui. Probabil că şi tu eşti conştient că ai nevoie de asociat pentru a acoperi anumite defecte pe care le ai.i măreşti şansele de reuşită în efortul tău de întreprinzător. Nu este rea asocierea a două sau mai multe persoane. atunci nu dispera. 327 . să conştientizeze to i că în asociere. dar îi lipsesc capitalul şi ceva cunoştin e profesionale. este suficient să ştie to i ce este ceea ce îi lipseşte unuia şi are celălalt. întreprinderea lor va reuşi. Adică. şi aşa să. Asemenea exemple de asocieri reuşite sunt multe şi se crează din diferite motive. nu trebuie să te asociezi cu cineva care vrea să se ocupe de întreprindere doar de gust. de asemenea.

v-ar interesa mult consumul de carburant? Va cheltuiti cu grija banii rezervati placerilor personale? Daca ati avea o suma mai mare de bani. Seful nu renunta niciodata la opiniile lui? 10. Problemele tehnice primeaza fata de cele socio-umane? 4. Un conducator bun poate rezolva toate problemele? 8. Subalternilor nu li se admite nici o eroare? 7. Oamenii lucreaza bine numai daca sunt obligati? B Va exercitati autoritatea functiei si in afara programului ? Inainte de a investi bani in ceva. i-ati investi intr-o afacere? Recompensati de fiecare data performantele subalternilor? Va ganditi intotdeauna la consecinte cand actionati? Ati renunta usor la postul dumneavoastra daca vi s-ar propune? Recompensati intotdeauna un serviciu care vi se face? 328 . A conduce este intotdeauna mai usor decat a executa? 9. Un bun profesionist este bun numai daca are subalterni buni? 3. Conducatorul trebuie criticat in fata subalternilor? 6. Colaboratorii trebuie controlati mereu? 5.4. Subalternilor trebuie sa le spui mereu ceea ce doresc sa auda? 11. Conducator trebuie sa te nasti ? 2. chibzuiti indelung? Daca ar fi sa cumparati un automobil. TEST: SUNTE I MANAGERUL IDEAL ? Va rugam sa raspundeti sincer prin Da sau Nu la urmatoarele intrebari: A 1.

o preferati pe ultima? Renuntati la concediul de odihna in favoarea unei excursii de studii? C 1. dar costisitoare. . referitor la 329 .Cultivati relatiile avantajoase pentru serviciul dumneavoastra? Intre o calatorie ieftina si una rapida. Ii controlez in repetate randuri pe subalterni? 7. la grupul de opinii notate cu C si referitoare la „rela iile interumane” din grupul dvs de activitate. Raspund tuturor solicitarilor subalternilor ? 2. Prefer subalterni toba de carte in locul celor ingeniosi? 8. Sanctionez intotdeauna afronturile subalternilor? 11. Problemele personale ale subalternilor nu au legatura cu serviciul? Cum se interpretează testul: Aduna i câte un punct pentru fiecare răspuns: .pozitiv. . Conflictele extraprofesionale dintre membrii colectivului nu ma intereseaza? 12.negativ. la grupul de opinii notate cu A si care semnifică ob iunile „manageriale”. Consider ca familiarismele nu dauneaza activitatii mele? 6.negativ . Secretara nu trebuie suparata niciodata? 10. Demonstrez mereu celor din jurul meu ca le sunt superior? 4. Angajez numai oameni recomandati de persoane cunoscute? 9. Nu pierd nici un prilej pentru a face morala subalternilor? 3. la grupul de întrebări “abilită ile dvs practice “. notate cu B. Ii incurajez pe toti cei care ma informeaza despre tot ce se intampla in colectiv? 5.

dar ave i si lipsuri care pot fi corectate. 18 sau mai pu ine : lăsa i-vă de această meserie. Dacă a i ob inut între: 31 – 36: vă pute i considera un manager ideal .Face i totalul punctelor. Sunte i înzestra i pentru a fi lider si manifesta i aten ie pentru to i cei din subordine. 25 – 30: sunte i un bun manager . Ave i calită i native si dobândite pentru a conduce oameni. Nu este pentru dvs. 330 . Cunoaşte i multe lucruri despre această meserie. 19-24 : sunte i un manager mediocru.

I. ca persoana fizica sau juridica. Pasii de mai jos reprezinta cerintele minime pentru infiintarea intreprinderii. PUBLICAREA IN MONITORUL OFICIAL A INCHEIERII JUDECATORULUI DELEGAT IX. OBTINEREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE (INCLUSIV CODUL UNIC SI AUTORIZATIILE DE FUNCTIONARE) 331 . functie de complexitatea afaceri la care v-ati gandit. putand fi completati in consecinta de activitati suplimentare. ALEGEREA DENUMIRII FIRMEI IV. INREGISTRAREA LA REGISTRUL COMERTULUI X. STABILIREA OBIECTELOR DE ACTIVITATE II. DEPUNEREA CAPITALULUI SOCIAL LA BANCA VII. CUM DEVIN COMERCIANT? Derularea unei afaceri legale nu poate fi asigurata decat dupa infiintarea si inregistrarea la Registrul Comertului. REDACTAREA ACTULUI CONSTITUTIV VI. DEPUNEREA DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIILOR VIII. ALEGEREA FORMEI JURIDICE III. indiferent de tipul acesteia. VERIFICAREA DENUMIRII FIRMEI V.5.

: • doriti sa fiti unic intreprinzator sau sa va asociati cu alte persoane? • • • puteti sa finantati singur afacerea sau aveti nevoie de parteneri? doriti sa va protejati bunurile personale de creditorii afacerii? cunoasteti cum se constituie si cat costa diferite modalitati de organizare a afacerii? • • • • aveti calificarea necesara pentru activitatea firmei? aveti un plan de afaceri pentru activitatea initiala? cat de mare este afacerea Dvs? cunoasteti sistemul de impozitare? Un intreprinzator poate opta pentru una din urmatoarele forme de organizare a afacerii : 332 . nr.G.301 din 5 noiembrie 1997. ALEGEREA FORMEI JURIDICE Inainte de a initia o activitate economica trebuie sa alegeti modalitatea sub care o exercitati. Decizia Dvs. actualizat prin Ordinul Institutului National de statistica nr.CAEN.656/1997 privind aprobarea clasificarii activitatilor din economia nationala . Raspunzand la intrebarile urmatoare veti gasi forma de organizare convenabila pentru afacerea Dvs. 601/2002 publicat in Monitorul Oficial nr. publicat în Monitorul Oficial nr.SATBILIREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE Obiectul de activitate trebuie stabilit avand în vedere H. II. depinde de mai multi factori. 908 din 13 decembrie 2002.

pentru a efectua acte de comert. Se constituie intre membrii unei familii cu gospodarie comuna. de catre Primarii. cu constituire prin subscriptie publica (societate pe actiuni deschisa). in baza aceluiasi normativ si proceduri ca si persoana fizica. • d) . Societatea in comandita simpla si in comandita pe actiuni se caracterizeaza prin existenta a doua categorii de asociati : 331 . Se constituie ca persoana juridica. conform Legii nr.societate in comandita pe actiuni (SCA). Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica de la data inregistrarii in registrul comertului.Persoana fizica Poate fi autorizata sa desfasoare o activitate independenta in baza Legii 507/2002. Nu are personalitate juridica. prin Biroul Unic. prin asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice.societate cu raspundere limitata (SRL). Societatile comerciale se pot constitui in una din urmatoarele forme juridice : a) societate in nume colectiv (SNC) b) societate in comandita simpla (SCS) c) societate pe actiuni (SA) • Asociatia familiala Societatea comerciala prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv. 31/1990 republicate. cu inregistrare ulterioara la Oficiul registrului comertului pe raza municipiului pe care se afla. e) . Nu are personalitate juridica.

dezmembraminte sub diferite forme : sucursale. Filiale : Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica care se infiinteaza intr-una din formele de societate enumerate mai sus. etc. agentii. Filialele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit. O societate comerciala poate sa deschida in aceeasi localitate cu sediul principal sau in alte localitati. Sedii secundare : 332 . magazine. comanditari – asociatii care raspund numai pana la concurenta capitalului subscris.comanditati – asociatii care administreaza societatea si raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii. depozite.

Tabel comparativ pentru orientarea deciziei privind forma de organizare a afacerii Criterii PF AF o persoana sau membrii unei famili obligatoriu SNC SCS minimum 2 SA SCA minimum 5 SRL nr. fara consimtamantul celorlalti asociati - asociatul unic nu poate avea calitatea de unic asociat decat intr-o singura societate 329 . persoane o persoana – SRL cu unic asociat sau 2 – 50 asociati 2 milioane lei obligatoriu optional - capital minim structura capital numerar in natura creante raspunderea intreprinzatorului - 25 milioane lei obligatoriu optional numai la SA prin constituire simultana numai cu capitalul subscris. cu exceptia asociatilor comanditari numai cu capitalul subscris restrictii pentru asociati asociatii nu pot lua parte ca asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente. cu exceptia asociatilor comanditari optional admise nelimitata (cu averea personala) nelimitata si solidara.

000 1.000 5-6.000 330 . sanitara.000 x se obtine prin Biroul Unic x prin Biroul Unic x prin Biroul Unic costuri medii estimate la constituire (lei) 4. odata cu autorizarea primariei 500.000. protectia mediului x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Se obtine personal de la autoritatile competente.000.Procedura de inregistrare si autorizare a functionarii : autorizarea primariei rezervare firma/ emblema redactare act constitutiv dovada sediu depunere capital social constituire dosar inregistrare in registrul comertului autorizarea functionarii : PSI.000. sanitara-veterinara. protectia muncii.000 4-5.000.

unic administrator sau consiliu de administratie impozit pe profitxx . de adunarea asociatilor impozit pe profitxx .durata de constituire la ce institutii trebuie sa mearga intreprinzatorul evidenta financiar contabila a afacerii sistemul de impozitare administrarea si controlul primarie 50 zile 20 zile Registru Comertului 20 zile Registru Comertului 20 zile Registru Comertului Registrul Comertului contabilitate in partida simpla contabilitate in partida dublax contabilitate in comandita dubla contabilitate in partida dubla impozit pe venitul anual nu exista reglementari exprese impozit pe profitxx un administrator sau mai multi administratori numiti prin actul constitutiv sau alesi.un administrator sau mai multi administratori. care au tot atati supleanti .controlul este asigurat de cel putin trei cenzori. de adunarea asociatilor . numiti prin actul constitutiv sau alesi ulterior. ulterior. facultativ de un cenzor (daca numarul asociatilor trece de cincisprezece.controlul este exercitat de asociati sau. numirea cenzorilor este obligatorie) 331 .

Sfatul consilierului : Pentru alegerea formei de organizare a afacerilor va furnizam cateva repere. Comerciantii persoane fizice si asociatiile familiale prezinta o procedura de autorizare si inregistrare mai simpla. angajarea unui numar mic de personal. Societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni prezinta ca avantaje principale raspunderea actionarilor pentru obligatiile sociale (cu exceptia asociatilor comanditari de la SCA) numai pana la concurenta capitalului subscris. dezvoltarea limitata a activitatii. Societatea in nume colectiv si in comandita simpla au ca avantaje lipsa unui capital minim obligatoriu de subscriere. In cazul societatilor pe actiuni deschise exista si perspectiva de atragere de capital de pe piata financiara sau prin emiterea de obligatiuni. Ca dezavantaje principale se mentioneaza raspunderea nelimitata (cu intreaga avere a comerciantului) credibilitatea mai mica la solicitarea creditelor. Principalul dezavantaj este raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor pentru obligatiile societatii (cu exceptia asociatilor comanditari). cu costuri mai reduse. posibilitati multiple de dezvoltare a activitatii. costuri mai mici de inregistrare si posibilitatea utilizarii sistemului simplificat de contabilitate si a impozitarii venitului. acces mai usor la finantari (credibilitate mai mare). 332 . Sistemul de evidenta contabila in partida simpla si impozitul aplicat pe venit ofera avantajul conducerii afacerii de comerciantul insusi. in cazul intrunirii conditiilor legale pentru microintreprinderi.

a raspunderii numai pana la concurenta capitalului subscris. apeland la serviciile de informatii de afaceri ale CCI pentru a se diminua riscurile asocierii. cu efecte pe termen mediu si lung asupra evolutiei afacerii si rezultatelor economice obtinute. Alegerea asociatilor este o decizie foarte importanta a intreprinzatorului. Se recomanda verificarea bonitatii unui partener persoana juridica sau a onorabilitatii unui partener persoana fizica. 333 . inregistrare si autorizare a functionarii. Societatea cu raspundere limitata ofera avantajul constituirii cu unic asociat. a unor costuri si durate de constituire mai mici. sistemul mai complicat de conducere.Dintre dezavantaje mentionam costurile mai mari de constituire. datorita lipsei de buna credinta a unuia sau mai multor parteneri. administrare si control ale societatii . Costurile de constituire ale unei societati comerciale pot fi mai mici daca se declara un domeniu de activitate omogen si restrans la un numar redus de coduri CAEN. Ca dezavantaje se pot enumera posibilitatile mai limitate de acces la credite.

Reprezinta drepturi de proprietate industriala. Firma si emblema sunt incluse in fondul de comert. Dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei si emblemei se dobandeste prin inscrierea acestora in registrul comertului. intelesul de panou pe care este inscriptionata firma (denumirea comerciantului) la intrarea in intreprindere. Regimul juridic al firmei/emblemei • Pot alege orice nume sau denumire pentru firma mea ? • Nu ! Exista reglementari legale care trebuie respectate la alegerea firmei. Termenul „firma” utilizat in legislatia romana este echivalent cu „nume comercial” din legislatiile altor state. Termenul firma are inca doua intelesuri. frecvent utilizate in vorbirea curenta si anume : o o Alte intelesuri ale termenului firma • intelesul de entitate comerciala (intreprindere. magazin etc. 334 . Ce este emblema ? • Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de altul de acelasi gen.III. ALEGERE DENUMIRE FIRMA Ce este firma ? • Firma este numele sau denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza. societate comerciala).

si in general. Se vor putea face mentiuni care sa arate mai precis persoana comerciantului sau felul comertului sau. limitele concurentei loiale. acesta devine raspunzator firma unei societati in nume nelimitat si solidar pentru toate obligatiile societatii. sa fie licita – sa nu incalce o dispozitie imperativa a legii privind ordinea publica sau bunele moravuri.Firma trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative: • sa fie disponibila – adica sa nu fie deja inregistrata in registrul comertului sau rezervata anterior de alti solicitanti. cu mentiunea „societate in nume colectiv” scrisa in intregime. sa respecte regulile de compunere prevazute de lege. • • • • • Firma unui persoana fizica comerciant. colectiv Firma unei societati comandita simpla in Trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati. Cum poate figura numele unei Daca numele unei persoane straine de societate figureaza in firma unei societati in nume persoane straine de societate in colectiv. sa fie distinctiva – adica sa nu fie o denumire generica. in comandita simpla sau in comandita pe actiuni. cu mentiunea „societate in comandita” scrisa in intregime. sa fie scrisa in primul rind in limba romana. Se compune din numele comerciantului scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia. De aceea este necesar consimtamantul 335 . Firma unei societati in nume Trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati. sa nu cuprinda o denumire utilizata in sectorul public.

Se compune din : denumirea societatii comerciale care deschide sucursala. in Se compune dintr-o denumire proprie si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate in comandita pe actiuni” cu Se compune dintr-o denumire proprie. care cuprinde numele firma / emblema in cazul unui comerciant persoana fizica.R. in comandita simpla sau scris al persoanei straine de societate al carei nume apare in firma si atrage raspunderea sa nelimitata si solidara.colectiv. de natura a o deosebi de firma altor societati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate pe actiuni” sau „SA”. urmata de cuvantul „sucursala" urmat de localitatea unde se afla sediul sucursalei. urmata de localitatea unde se afla sediul principal. la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata” sau S.L. cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi (in cazul decesului comerciantului) si cu dobandirii acesteia ? Firma unei societati comandita pe actiuni Firma unei societati raspundere limitata Firma unei sucursale 336 . sau al unui asociat. unei societati straine Ce restrictii sunt cu privire la Dobanditorul va putea sa continue activitatea sub firma anterioara. Firma sucursalei din Romania a Firma sucursalei din Romania a unei societati straine va trebui sa cuprinda si mentiunea sediului principal din strainatate. in comandita pe actiuni Firma unei societati pe actiuni Se compune dintr-o denumire proprie.

ci este o denumire proprie.obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor. 337 . Daca emblema cuprinde o denumire. afise. fara cerinta mentionarii raportului de succesiune in firma este permisa in cazul societatii pe actiuni. publicatii si in orice alt mod. in ce cazuri este permisa Pastrarea firmei precedente. pentru alegerea emblemei ? Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama. scrisori. firma va fi scrisa cu litere avand marimea de cel putin jumatate din cea a literelor cu care este scrisa emblema. in comandita pe actiuni sau in cazul societatii cu pastrarea firmei precedente? raspundere limitata a carei firma nu cuprinde nume de asociati. numai daca vor fi insotite in mod vizibil de firma comerciantului. Ce reguli trebuie respectate Conditiile de validitate a firmei se aplica si emblemei. Aceiasi prevedere se aplica si in cazul in care firma unei societati cu raspundere limitata cuprinde numele unuia sau mai multor asociati. pe facturi.

.

Rezervarea firmei si/sau emblemei se face pe o perioada de 3 luni de la data inregistrarii cererii. inainte de intocmirea actelor constitutive.IV. • contine marci inregistrate la OSIM sau marci de notorietate. la Biroul unic prelungirea rezervarii. aduce atingere bunelor moravuri sau ordinii publice. cuvantul banca nu poate fi inclus in firma decat daca este o societate comerciala bancara). contra cost. Da ! Oficiul registrului comertului al judetului Gorj va refuza inscrierea unei firme care : respinsa la inregistrare? • • • poate produce confuzie cu alte firme inregistrate. VERIFICAREA DENUMIRII FIRMEI Cum inregistrez emblema? firma si/sau Obtinerea verificarii disponibilitatii firmei si/sau emblemei si rezervarea lor se fac prin Biroul unic. cuprinde sintagme si cuvinte care potrivit unor legi speciale nu pot fi utilizate decat in anumite conditii ( ex. contine denumiri din sectorul public. Poate fi firma sau emblema aleasa. Verificarea si rezervarea firmei si/sau emblemei se solicita la Biroul unic. Daca in acest interval de timp societatea comerciala nu s-a inregistrat in registrul comertului trebuie sa solicitati. • 339 . fara sa aiba ca asociat firma detinatoare a marcii.

solicitati la OSIM o cercetare a registrului de marci. la cererea Dvs. in dosarul de inregistrare a modificarii firmei si /sau emblemei. registrul marcilor? In interesul dvs. fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in oricare alt mod. legea precizeaza ca trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta. 340 . anterior rezervarii firmei si/sau emblemei prin Biroul unic. sau dupa caz. Se prezinta notarului public la autentificarea sau darea la data certa a actului constitutiv sau a actului modificator prin care se schimba denumirea unei societati comerciale Se depune in dosarul de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului. fie inscriere? prin desemnarea mai precisa a persoanei. contra cost. Unde se depune disponibilitatii firmei emblemei? dovada si/sau • • Poate o firma sau emblema Da ! Comerciantul care are o marca deja inregistrata si se considera prejudiciat de o inregistrata sa fie afectata de firma inregistrata poate solicita radierea firmei. Documentul care atesta rezervarea In urma verificarii disponibilitatii firmei si/sau emblemei solicitantul obtine: firmei si/sau emblemei • Dovada de disponibilitate a firmei si/sau • Dovada de disponibilitate a emblemei. prin consilierul de proprietate industriala din cadrul CCI.Ce solutie am in cazul refuzului de Daca firma si/sau emblema aleasa este asemanatoare cu o alta deja inregistrata. Serviciul poate fi efectuat. folosind caile legale de atac.

Puteti fi atacat in instanta pentru concurenta neloiala. Evitati ca firma/emblema Dvs. sau sa va oblige la schimbarea lor. Daca porniti o afacere pe termen lung. protejati-va firma si emblema. sa fie identice sau asemanatoare cu marci deja inregistrate la OSIM sau cu marci notorii. pentru a evita situatiile considerate ca „prea asemanatoare” reclamate de comercianti care s-ar considera prejudiciati. care vor deveni elemente esentiale de marketing.Sfatul consilierului : • Evitati firme si embleme asemanatoare cu altele deja inregistrate pentru ca riscati sa aveti probleme dupa inregistrare. poate solicita radierea firmei/emblemei Dvs. Trebuie sa fiti sigur ca firma sau emblema Dvs. prin urmatoarele masuri : verificarea si/sau rezervarea firmei si emblemei la nivel national. inregistrarea la OSIM a firmei Dvs. • • • 341 . ca marca verbala si a emblemei ca marca figurativa. Daca un comerciant cu firma/emblema anterior inregistrate se considera prejudiciat. este suficient de diferita de alte firme/embleme deja inregistrate.

in aceiasi zi pentru mai multe judete : 14 zile la nivel national : 30 zile 342 . Cat dureaza verificarea si rezervarea firmei si emblemei ? • • • la nivelul unui judet. . Optiuni de verificare/rezervare a Verificarea si rezervarea firmei/emblemei se pot efectua : firmei si/sau emblemei : • la nivelul firmelor inregistrate pe aria unui judet sau a municipiului Bucuresti.apelati la consultanta de specialitate pentru alegerea firmei si proiectarea emblemei. la nivel national. • • pe raza mai multor judete.

certificat de mostenitor. contract de asociere in participatiune. extras din cartea funciara. PREGATIREA ACTELOR DOVEDITOARE PENTRU SEDIU contract de vanzare-cumparare. de uz. cu: contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale. 343 . dupa caz. pe plan orizontal si vertical. contract de leasing imobiliar. Daca exista coproprietari? Daca s-a stabilit sediul intr-un imobil cu destinatia locuinta. sauDaca nu exista asociatia proprietarilor se prezinta avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul. contract de comodat. Acest caz inseamna schimbarea destinatiei din locuinta in sediu social si potrivit legii este obligatoriu:Sa se prezinte si avizul favorabil al asociatiei proprietarilor. Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face. 114/1996? Se preszinta acordul coproprietarilor. care intra sub incidenta Legii locuintelor nr. in maximum 15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997).V. uzufruct.

31/1990 republicata (art. sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa. fondatori. Declaratia pe proprie raspundere este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea comerciala. Cine trebuie sa dea declaratia pe proprie raspundere ? Declaratia pe proprie raspundere trebuie data de: • • • • persoanele fizice care desfasoara activitate independenta. delapidare. 265-276 din legea societatilor comerciale. REDACTAREA DECLARATIEI PE PEROPRIE RASPUNDERE PENTRU INREGISTRARE Temeiul legal privind declaratia pe propria raspundere • Legea nr. abuz de incredere. potrivit legii.VI. cenzori. uz de fals. marturie mincinoasa. comanditatilor si lichidatorilor. • Ce contine ? • 344 . 6 alin.persoana fizica . dare sau luare de mita. administratori. Aceeasi lege extinde prevederea de onorabilitate si asupra administratorilor. inselaciune.2) precizeaza ca nu pot fi fondatori persoanele care. cenzorilor si reprezentantilor unei societati comerciale. precum si pentru alte infractiuni prevazute de art.desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale. reprezentantul permanent . fals.

Ce consecinte juridice au declaratiile inexacte ? • Potrivit art. in conditiile Legii nr.000. atestata de avocat. cu rea credinta. persoana care. • • 345 . a facut declaratii inexacte.000 lei la 5. in baza carora s-a operat o inregistrare in registrul comertului. Ce forma poate avea? Declaratia pe proprie raspundere poate avea una din urmatoarele forme: • • forma autentificata de notarul public. semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului registrului comertului. inclusa in actul constitutiv sau modificator autentic. declaratie tip. fapta nu constituie o infractiune mai grava.000 lei. daca.000. potrivit legii. 48 din Legea registrului comertului. se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 1. 51/1995.

Cum se obtine autorizatia ? Intreprinzatorul depune la Primarie urmatoarele documente: . OBTINEREA AUTORIZATIEI EMISE DE ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA Regimul de autorizare Conform prevederilor Legii nr.VII.cerere tip de autorizare .certificat medical pentru personae fizice. respective pentru membrii asociatiei familiale . 346 . autorizatia pentru desfasurarea de catre persoanele fizice sau asociatiile familiale a unor activitati independente se emite de autoritatea administratiei locale. Cererea de autorizare se rezolva in cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative. Autorizatia pentru prestarea de activitati independente se poate da pe baza atestarii capacitatii profesionale. necesare desfasurari activitatii pentru care se solicita autorizarea.copie dupa actele de identitate .documente din care sa reiese calificarea profesionala . respectiv de catre Primarie.actele dupa care sa rezulte resedinta pentru persoanele fizice cetateni straini .acordurile si avizele eliberate de insititutile abilitate.cazierul judiciar .

capitalul social subscris si varsat. La societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditati si comanditari). valoarea aportului in natura si modul evaluarii. dupa caz. sediul si nationalitatea asociatilor. 347 . persoane juridice. aportul fiecarui asociat in numerar sau in natura. statut. contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni. contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic. denumirea. denumirea. forma juridica. asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati. cu precizarea domeniului si activitatii principale. REDACTAREA ACTULUI CONSTITUTIV Ce este actul constitutiv : • Este sintagma care desemneaza actele prin care se constituie o societate si care pot fi : o o contract de societate pentru societatea in nume colectiv. pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. o o Ce contine actul constitutiv ? Pentru societatea in nume colectiv si in comandita simpla • • • • • • date despre asociati : (numele si prenumele. sediul si emblema. denumit act constitutiv. locul si data nasterii. in comandita simpla. cat mai omogen. in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata. obiectul de activitate.VIII. exprimate prin grupe si clase CAEN. data la care se va varsa integral capitalul social subscris. domiciliul si cetatenia asociatilor persoanei fizice.

sediile secundare atunci cand se infiinteaza o data cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. in numerar sau in natura. asociatii care reprezinta si administreaza societatea.• • • • persoane fizice ori juridice. data varsarii integrale a capitalului social. domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice : denumirea. sediul si emblema. aportul fiecarui asociat. durata societatii. partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi. capitalul social subscris si cel varsat. cat mai omogen. obiectul de activitate. modul de dizolvare si de lichidare a societatii. cenzorii. puterile conferite si daca le exercita impreuna sau separat. durata societatii. valoarea aportului in natura si modul evaluarii. sediile secundare sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. dupa caz. denumirea. date despre asociati (numele si prenumele. locul si data nasterii. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat. forma juridica. numarul si valoarea nominala a partilor sociale precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. cu precizarea domeniului si activitati principale. modul de dizolvare si de lichidare a societatii. exprimate prin grupe si clase CAEN. cand numarul asociatilor este mai mare de 15. Pentru SRL (inclusiv cu asociat unic) • • • • • • • • • • • 348 . partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi. sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice).

numele si prenumele. locul si data nasterii. numele si prenumele. persoane fizice. cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea. persoane fizice.Pentru societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni numele si prenumele. garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna. nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. forma. cu precizarea domeniului si a activitatii principale. domiciliul si cetatenia administratorilor. sediul si. daca este cazul. emblema societatii. se vor arata numarul. drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. numarul si valoarea nominala a actiunilor. persoane juridice. daca prin lege nu se prevede altfel. Daca sunt mai multe categorii de actiuni. persoane juridice. domiciliul si cetatenia asociatilor. persoane juridice. denumirea. denumirea. modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea. sediul si nationalitatea asociatilor. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare. locul si data nasterii. La constituire. valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni. 349 . sediul si nationalitatea cenzorilor. persoane fizice. domiciliul si cetatenia cenzorilor. capitalul social subscris si cel varsat. denumirea. locul si data nasterii. denumirea. valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate. capitalul social varsat de fiecare actionar. obiectul de activitate al societatii. puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat. sediul si nationalitatea administratorilor. La societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati.

durata societatii. precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni. 656/1997. actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni. operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia. precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul. Cuantumul taxei de inregistrare este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul 350 . cu modificarile ulterioare. Pentru redactarea obiectului de activitate se va utiliza „Clasificarera activitatilor din economia nationala CAEN”. atunci cand se infiinteaza o data cu societatea. forma. administrarea. alte clauze convenite de actionari cu respectarea legislatiei in vigoare. agentii. nr. aprobata prin H. modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor.sucursale. avantajele rezervate fondatorilor. daca se are in vedere o atare infiintare. modul de dizolvare si de lichidare a societatii. sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara.G. controlul acesteia de catre actionari. Indicarea domeniului si activitatii principale se va face printro grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective.clauze privind conducerea. functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare. Precizari privind descrierea emblemei in actul constitutiv Precizari privind redactarea obiectului de activitate in actul constitutiv Descrierea emblemei va cuprinde prezentarea elementelor definitorii ale acesteia: continut. Obiectul de activitate se va exprima prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -. sediile secundare . culoare.

Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani. Majoritatea cenzorilor si a supleantilor vor fi cetateni romani. Precizari referitoare la cenzori Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si tot atatia supleanti.de activitate. a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. in sensul de a nu cuprinde un numar exagerat de activitati. conform prevederilor legii redate in tabelul de mai jos 351 . cu exceptia cenzorilor contabili. In ce forma se redacteaza ? Actul constitutiv se redacteaza in forma autentica sau sub semnatura privata. Cenzorii trebuie sa fie actionari. inainte de preluarea functiei. daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza. Taxa de baza acopera 5 coduri. Cenzorii sunt obligati sa depuna. Sfatul consilierului Pentru a nu creste costurile de inregistrare obiectul de activitate trebuie sa fie omogen. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil. In toate cazurile numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

352 . intreprinzatorul insusi.Conditiile legale privind forma actului constitutiv Categoria de comerciant societate in nume colectiv societate in comandita simpla societate cu raspundere limitata societate pe actiuni cu constituire simultana societate pe actiuni constituita prin subscriptie publica societati pe actiuni cu constituire simultana sau societate cu raspundere limitata. avocat. notar. daca printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren Se redacteaza act constitutiv x x x x x Forma autentica x x x Sub semnatura privata X X - x x - Cine poate redacta actul constitutiv? Aveti urmatoarele alternative : • • • • Biroul unic din CCI (Oficiul de asistenta societati comerciale).

indicandu-se denumirea acesteia”. Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si sintagma „aport la capitalul social al societatii comerciale. in natura (optional). Conditiile de forma ale dovezii : • Cum se face dovada aportului in natura la capitalul social ? Daca sunt bunuri noi achizitionate din tara? Daca sunt bunuri in natura din import ? Daca sunt bunuri imobile ? Se prezinta factura Dovada se face potrivit normelor legale in vigoare.IX. fie direct de catre intreprinzator. fie la cererea solicitantului de catre Biroul unic Aportul la capitalul social poate fi : Unde se poate varsa aportul in numerar la capitalul social ? • • • • Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate efectua. la ghiseul CEC. . dupa caz. DEPUNEREA CAPITALULUI SOCIAL • in numerar (obligatoriu). ordin de plata.titlul de proprietate asupra bunurilor imobile. 353 . cu: • • • foaie de varsamant. in creante (in cazurile prevazute de lege). la orice banca.certificatul de sarcini al bunurilor imobile. chitanta CEC. referitoare la investitiile directe Se prezinta : .

expertiza de evaluare a bunului. expertiza de la experti autorizati. in numele si pe cheltuiala dvs. Aceste structuri pot obtine. in comandita pe actiuni si al unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic? Cine efectueaza expertiza de evaluare a aportului in natura la capitalul social? Expertiza de evaluare este elaborata de experti de specialitate. . Daca sunt aporturi in creante? Se prezinta titlul de creante : . Care sunt efectele juridice ale aportului in natura la capitalul social? 354 . Detalii se pot obtine prin oficiul de asistenta societati comerciale din Biroul unic sau oficiul de consultanta. A se retine ca aportul in natura la capitalul social se realizeaza prin transferarea drepturilor de proprietate de la asociat catre societatea comerciala si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de functionare. Se prezinta raportul de expertiza privind evaluarea Daca sunt aporturi in natura la capitalul aportului in natura. acesta intrand in proprietatea societatii comerciale din momentul inregistrarii ei in registrul comertului. . social al unei societati pe actiuni. Atentie : daca printre bunurile imobile se afla un teren. In consecinta asociatul nu mai este proprietarul bunului aportat la capitalul social. actul constitutiv se incheie obligatoriu in forma autentica..contract de imprumut bancar.cambii.dovada intabularii bunurilor imobile.

Contine declararea averii si modul de evaluare a acesteia. Evaluarea se face prin apreciere de catre comerciant/asociat. cu enumerarea bunurilor imobile si mobile de valori importante. REDACTAREA DECALARATIEI DE AVERE In ce cazuri se utilizeaza ? Declaratia se da pe proprie raspundere a comerciantului persoana fizica. Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga insa la prestatii in munca. a fiecarui asociat din societatea in nume colectiv si a asociatilor comanditati. potrivit actului constitutiv. astfel : • imputernicire speciala sau imputernicire avocatiala. asociatii au dreptul sa participe.contract civil etc Pot constitui prestatiile in munca aport la capitalul social ? Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. In schimbul acestui aport. la impartirea beneficiilor si a activului social. ACORDAREA IMPUTERNICIRII Cand o utilizez ? Imputernicirea se utilizeaza in cazurile cand cererea de inregistrare se intocmeste si se depune de alta persoana decat comerciantul autorizat. • XI. X. Ce contine ? 355 . procura speciala si autentica pentru comerciantii persoane fizice. pentru semnatarii si/sau deponentii cererilor depuse. In acelasi timp sunt obligati sa participe si la pierderi.. cu titlu de aport social.

In absenta semnatarului se poate prezenta un specimen legalizat de notarul public. DEPUNEREA SPECIMENULUI DE SEMNATURI Potrivit legii. actul privind nivelul studiilor absolvite. ori aprobata de adunarea generala a actionarilor. in lipsa acestora. prevazuta in actul constitutiv. conducatorii sucursalei sunt obligati sa depuna de semnatura ? semnaturile lor la oficiul registrului comertului. comerciantul persoana fizica. lichidatorii. XIV. pe perioada mandatului unui administrator. persoana respectiva va semna in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia. din care rezulta depunerea garantiei se depune la Biroul unic. DEPUNEREA GARANTIEI DE CATRE ADMINISTRATORI Cine depune garantia? Fiecare administrator al unei societati comerciale pe actiuni va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa. Garantia nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare. XIII.XII. o data cu depunerea specimenelor semnaturilor administratorilor. reprezentantii Cine trebuie sa depuna specimenul unei societati comerciale. administratorii. Cum se procedeaza? Pentru dovedirea specimenului de semnatura. Aceste acte se depun in copii certificate de comerciant sau de referentul Biroului unic. Cele 10 actiuni depuse sunt inalienabile si se pastreaza la societate. Care este cuantumul garantiei ? Cand si unde se depune certificatul privind depunerea garantiei ? 356 . care va certifica semnatura. Certificatul eliberat de cenzorii societatii pe actiuni. PREGATIREA COMERCIALA ANTERIOARA Cine le depune ? ACTELOR PRIVIND ACTIVITATEA Comerciantul persoana fizica sau membrii unei asociatii familiale trebuie sa depuna in dosarul de inregistrare acte din care sa rezulte activitatea comerciala anterioara sau.

REDACTAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE Cand se utilizeaza? Contractul de administrare se utilizeaza cand administratorul societatii este o persoana juridica. In contract se va stipula. • • Atentie : Copia actului de identitate trebuie sa contina obligatoriu Codul Numeric Personal (CNP). XVII. persoana fizica. ca persoana juridica este obligata sa-si desemneze un reprezentant permanent. printre altele.XV. ce actioneaza in nume propriu. asociatii unei societati in nume colectiv. persoana fizica. fondatorii unei societati comerciale pe actiuni si in comandita pe actiuni. XVI. 357 . PREGATIREA COPIILOR DE PE ACTELE DE INDENTITATE Cine depune copii dupa actele de identitate ? Actele de identitate trebuie depuse in copie de catre : • Ce contine ? comercianti persoane fizice (inclusiv de membrii unei asociatii familiale). PREGATIREA ACTELOR CONSTATATOARE OPERATIUNILOR INCHEIATE IN CONTUL SOCIETATII In ce cazuri se utilizeaza ? • ALE La societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se depun actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul asociatilor si aprobate de acestia. Prin contractul de administrare se stabilesc drepturile si obligatiile partilor. in comandita simpla si cu raspundere limitata. Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi responsabilitate civila si penala ca si un administrator.

in numele si pe seama fondatorului sau asociatului. • • Hotararea se depune in original. In cazul persoanelor juridice nerezidente. 358 . act constitutiv etc). aceste acte vor fi depuse in copii traduse si legalizate. hotararea se depune in copie tradusa si legalizata. PERSOANA JURIDICA Precizari : Organul statutar al unui asociat sau fondator persoana juridica trebuie sa emita si mandatul persoanei fizice abilitate sa semneze actul constitutiv al noii societati. IN NUMELE SI PE SEAMA FONDATORULUI. din care sa rezulte : • hotararea de a participa la constituirea societatii comerciale. ADOPTAREA HOTARARII ORGANULUI STATUTAR AL PERSOANEI JURIDICE PRIVIND PARTICIPAREA LA CONSTITUIREA SOCIETATII Precizari : In situatia cand o persoana juridica este asociat sau fondator al unei societati comerciale se depune hotararea organului statutar al persoanei respective.PREGATIREA COPIEI DE PE ACTUL DE INREGISTRARE A FONDATORILOR Precizari : In situatia in care asociati sau fondatorii unei societati comerciale sunt persoane juridice se depune copia actului de inregistrare a acestora (certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare. REDACTAREA MANUALULUI PERSOANEI CARE A SEMNAT ACTUL CONSTITUTIV. Daca persoana juridica este nerezidenta. in numele si pe seama fondatorului/asociatului persoana juridica. persoana abilitata sa semneze actul constitutiv. aportul la capitalul subscris.

si in copie tradusa si legalizata in cazul unei persoane juridice nerezidente. cu originalele de catre persoanele care. sau alte tipuri de cereri care se depun la Biroul unic. Se depune in original si in copie tradusa si legalizata. potrivit legii. pentru conformitate. OBTINEREA CERTIFICATULUI DE BONITATE Cine il depune ? Persoanele juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati comerciale trebuie sa depuna un certificat de bonitate. pentru a-si dovedi onorabilitatea si credibilitatea. Cine il emite ? Certificatul de bonitate poate fi emis de o banca sau de camera de comert din tara de origine. Care sunt avizele prealabile si care sunt autoritatile emitente societatile de asigurari si reasigurari – autoritatea 359 . dosarul de inregistrare si autorizare a functionarii trebuie sa contina avize sau autorizatii prealabile. OBTINEREA AVIZELOR PREALABILE PREVAZUTE DE LEGE Potrivit dispozitiilor legale specifice unor categorii de societati comerciale si de activitati economice. In aceste categorii se includ: societatile bancare – autoritatea emitenta este Banca Nationala a Romaniei.persoana juridica. RETINETI ! Judecatorul delegat poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare. CERTIFICAREA COPIILOR Precizari Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate. pot intocmi si semna cererea de inregistrare si autorizare a functionarii si de inregistrare a modificarii actului constitutiv. Acest act se depune in original. decat cele enumerate.

In alt dosar cu sina se introduc cate 5 plicuri din plastic. Toate formularele tip. prin serviciul "DEPUNE SI SE REZOLVA". actele doveditoare si chitantele de plata pentru inregistrarea si autorizarea functionarii unui comerciant se introduc intr-un DOSAR CU SINA. pentru fiecare punct/obiectiv supus autorizarii.emitenta este Oficiul de supraveghere a activitatilor de asigurare si reasigurare. societatile avand ca obiect operatiuni cu valori mobiliare – autoritatea emitenta este Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. INTOCMIREA DOSARULUI PENTRU INREGISTRAREA UNUI COMERCIANT NOU Pentru orientarea Dvs. 360 . Cele doua dosare se depun la dispeceratul Biroului unic. Nu sunt incluse actele pentru obtinerea avizelor. Actele frecvent utilizate sunt cele mentionate ca fiind obligatorii. autorizatiilor si/sau acordurilor de functionare. in tabel se prezinta opisul exhaustiv al actelor care pot fi incluse in dosarul pentru inregistrarea unui nou comerciant persoana fizica/asociatie familiala sau a unei societati comerciale.

Dovada sediului (in copie) Declaratia pe proprie raspundere (comerciant. fondatori. nr. daca se declara emblema Utilizare obligatorie Utilizare obligatorie. reprezentantii permanenti x x x x 3 x SNC SCS 4 x SA SCA 5 x 6 x 7 Utilizare obligatorie SRL Precizari privind utilizarea documentului 2. 2 Cerere de inregistrare si autorizare (formular tip) Dovada disponibilitatii firmei/emblemei (original) Reproducerea emblemei (4 exemplare) 4. cenzori. persoana fizica. x x x x 5.Continutul dosarului pentru inregistrarea unui comerciant nou Nr. cate una pentru fiecare persoana care detine una din calitatile mentionate 3. x x x x Dovada pentru disponibilitatea firmei este obligatorie optional.exemplare) Categorii de comercianti PF AF 1 1. Denumire act (forma. asociati. crt. administatori. asociat unic in SRL. x x x x 361 .

Autorizatia emisa de Primarie conform Legii 507/2002 (copie) x Document obligatoriu pentru persoane fizice/asociatii familiale Document obligatoriu pentru persoane juridice Este obligatoriu sa existe capital varsat in numerar 7. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise si/sau varsate (copii) Facturi - x x x 9. ai administratorului sau cenzorului persoana juridica) – original 6.persoane fizice. Actul constitutiv (original) - x x x 8. Expertiza de evaluare a aportului in - x x x 362 . x x x Se utilizeaza pentru produse noi achizitionate ca aport in natura Numai in cazul bunurilor imobile 10.

Cambia.natura la capitalul subscris 11. contract civil - x x - Numai in cazul cand sunt aduse creante ca aport la capitalul social. Dovada intabularii bunurilor imobile 13. contract de imprumut bancar. Nu sunt permise la Sa si SCA constituite prin subscriptie publica si la SRL-uri 14. Imputernicire speciala sau avocatiala (original) x x x x Daca cererea se intocmeste si se depune de alta persoana decat cele mentionata 363 . Certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate imobilele x x x aportate la capitalul social Numai in cazul bunurilor imobile aduse ca aport in natura la capitalul social subscris Numai in cazul bunurilor mobile aduse ca aport la capitalul social subscris 12.

15. Acte privind activitatea comerciala anterioara (copii) x in lipsa acestora se depune actul privind nivelul studiilor absolvite Documentul este obligatoriu pentru administratori. Declaratie cu privire la averea detinuta (original. Certificatul cenzorilor privind depunerea garantiei legale de catre administratori Actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii (copii) x 19. 364 . sub semnatura privata) x x La SCS numai comanditatii x numai comanditatii - Declaratia este obligatorie pentru asociatii care raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale 16. lichidatori Obligatoriu in cazul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni 17. Specimenul de semnatura (original) x x x x 18.

- x x x in copie tradusa si legalizata pentru nerezidenti 365 . Acte de identitate (cu CNP) in copie x x x x rezidenti 22. Contractul de administrare (copie) - x x x Numai in cazul cand societatea este administrata de o persoana juridica pasaport pentru 21.20. persoana juridica (original) x x x in copie tradusa si legalizata pentru nerezidenti in copie tradusa si legalizata pentru nerezidenti 23. - x x x 24. Actul de inregistrare a fondatorilor persoane juridice (copie) Hotararea organului statutar al persoanei juridice privind participarea la constituirea societatii (original) Mandatul persoanei care a semnat actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului.

Categorii de taxe: . - - x pentru brokeri de asigurare x 27. al protectiei de mediu.taxa judiciara de timbru (original) . sanitar-veterinar.25. Certificat de bonitate (original) Avize prealabile prevazute de lege - x x x in copie tradusa si legalizata Pentru societatile bancare. de aisgurare reasigurare. - x x x 28.tarife de prestari servicii de catre Birou unic (dupa caz) x x x x x x x x x x x x 366 . al protectiei muncii.sanitar.timbre judiciare . operatiuni cu valori mobiliare 26. Actele pentru autorizarea functionarii din punct de vedere : al PSI.

taxe registrul comertului .taxe publicare in Monitorul Oficial .taxe autorizare PSI ..taxe autorizare sanitaraveterinara x x x x - x x x - x x x - x x x - x x x .taxe autorizare protectia muncii - x x x - x x x 367 .taxe/tarife autorizare pentru protectia mediului .taxe autorizatie sanitara .

sau de erori materiale referentul care verifica dosarul. precum si reprezentantii emitentilor de avize. actul modificator sau efectueaza darea de data certa acestor acte. autorizatii si/sau acorduri de 368 . reprezentand dovada ca firma si/sau emblema sunt disponibile pe aria geografica mentionata de titular in cerere. In cazul sesizarii de acte lipsa. dosarul intocmit pentru inregistrarea si autorizarea functionarii este verificat din punct de vedere al respectarii conditiilor legale de forma si fond. Dovada se utilizeaza in urmatoarele situatii : • se prezinta obligatoriu notarului public care autentifica actul constitutiv si dupa caz. adica nu au fost inregistrate si rezervate in registrul comertului. dupa caz. a emblemei primeste un act scris. • se depune in original la dosarul de inregistrare a unui comerciant nou sau de modificare ulterioara a firmei si/sau e mblemei anterior inregistrate DUPA DEPUNEREA DOSARULUI DE INREGISTRARE SI AUTORIZARE Dupa cum s-a evidentiat la prezentarea serviciului „DEPUNE SI SE REZOLVA”. acte incomplete.CE DOCUMENTE OBTINE COMERCIANTUL ? DUPA DEPUNEREA CERERILOR DE VERIFICARE SI/SAU REZERVARE FIRMA SI/SAU EMBLEMA DOVADA DE DISPONIBILITATE A FIRMEI SI/SAU EMBLEMEI Solicitantul care a depus la Biroul unic cererea pentru verificarea si/sau rezervarea unei firme si. firme si/sau embleme identice sau asemanatoare.

599 din 21 iunie 2001. Acestea se predau titularului cererii la interviu pentru a fi remediate. DUPA INREGISTRAREA SI AUTORIZAREA COMERCIANTULUI a) CERTIFICATUL DE INREGISTRARE SI ANEXA Biroul unic elibereaza titularului cererii CERTIFICATUL DE INREGISTRARE A COMERCIANTULUI si anexa/anexele la acesta.functionare a comerciantilor intocmesc fise de observatii. la interviu. NOTA DE CALCUL Este completata de referentul care verifica dosarul. Se preda titularului cererii. Se prezinta la casierie cand se achita taxele si tarifele cuvenite si se obtine nota de calcul definitiva. Se depune in dosarul de inregistrare si autorizare. daca dosarul este complet si corect sau daca observatiile mentionate in fisele de verificare au fost solutionate. Certificatul de inregistrare este un formular tipizat. asa cum este inscrisa in actul constitutiv si in registrul comertului. cu regim special si securizat. inclusiv a anexei la acesta sunt stabilite prin Hotararea Guvernului nr. Certificatul de inregistrare si anexa constituie documentul opozabil tertilor. impreuna cu copiile chitantelor fiscale emise de casieria CCI. 369 . Pe certificat sunt inscrise urmatoarele date : • firma/sucursala respectiv denumirea comerciantului. Modelul si continutul certificatului de inregistrare a comerciantului.

cod numeric constituind codul unic de identificare a unui comerciant. 370 . • CUI – codul unic de inregistrare .• sediul social conform actelor doveditoare depuse in dosarul de inregistrare. b) ANEXA/ANEXELE LA CERTIFICATUL DE INREGISTRARE se emit atat pentru sediul social si sedii secundare cat si pentru fiecare activitate desfasurata la sediul principal si sediu secundar care sunt supuse avizarii/autorizarii. La un certificat de inregistrare se ataseaza una sau mai multe anexe. nr. Fiecare anexa contine pe fata : • informatii de conexiune la certificat (seria. firma si sediul social). • numar de ordine in registrul comertului – cuprinde numarul si data unui comerciant in registrul comertului. • activitatea principala exprimata prin cod CAEN si un text sumar de descriere. seria si numarul de ordine – informatie specifica regimului special al documentului. • • data emiterii certificatului. • informatii de identificare a sediilor secundare (adresa si/sau activitate supusa autorizarii). • atribut fiscal – este un cod alfanumeric avand semnificatia categoriei de platitor de taxe si impozite la bugetul de stat. cod unic de inregistrare.

In forma tabelara. Pe verso-ul anexei la certificatul de inregistrare. nr. • reautorizarile. pentru fiecare aviz/autorizatie/acord se completeaza: • • • • • denumirea institutiei emitente. autorizatiei si/sau acordului de functionare. in cazul cand s-au remediat aspectele care au determinat anularea/retragerea avizului. autorizatiilor si/sau acordurilor. acordului si/sau autorizatiei. conform rubricaturii existente se inscriu : • anularile/retragerea avizelor. 371 . si data referatului de evaluare.• avizul si/sau autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor • • • • avizul si/sau autorizatia sanitara. Se aplica stampila institutiei emitente. data. autorizatia sanitara veterinara. autorizatia de functionare din punct de vedere a protectiei muncii. numarul si data avizului. concluzia evaluarii sediului/activitatii. dispuse de organele autorizate. semnatura. numele si prenumele reprezentantului in clar. acordul si/sau autorizatia de mediu.

Nimeni nu se aşteaptă ca previziunile planului de afaceri să se regăsească integral în realizările efective. redactarea sa ar trebui să fie unul din primii paşi în ini ierea oricărei afaceri. Întocmirea planului de afaceri permite: • stabilirea realistă a necesarului de resurse şi a surselor din care acestea pot fi ob inute. coordonarea fazelor viitoare ale afacerii şi rezolvarea eventualelor neconcordan e. Planul de afaceri poate da o primă imagine asupra perspectivelor reale ale afacerii. • • încadrarea în timp a etapelor afacerii. în acelaşi timp. totuşi. pot fi astfel evitate pierderile provocate de proiecte neviabile înainte ca ele să se fi produs efectiv. o cerin ă a investitorilor externi (creditori sau ac ionari poten iali). Întreprinzătorii sunt 'for a i” să ia în considerare aspecte care le-ar putea scăpa la o abordare mai superficială.7. Aceştia trebuie să afle dintrun plan de afaceri: 372 . în cazul în care planul este bine întocmit. datele sale pot servi ca un instrument util de control al rezultatelor ob inute. Pot fi descoperite astfel puncte slabe ale afacerii sau idei noi care ar putea să îi sporească rentabilitatea. ci şi proprietarilor firmei – în fapt. PLANUL DE AFACERI Necesitatea unui plan de afaceri? Mul i întreprinzători sunt nevoi i să întocmească un plan de afaceri abia atunci când acesta le este solicitat de un poten ial investitor. Planul de afaceri reprezintă. Un plan de afaceri este însă util nu numai finan atorilor externi.

Cum trebuie să arate un plan de afaceri? Nu există o structură fixă a planului de afaceri. • descrierea produsului sau serviciului său şi a pie ei căreia i se adresează. motivele pentru care afacerea este profitabilă. Planul de afaceri nu este singurul aspect luat în considerare de poten ialii finan atori. a misiunii. obiectivelor şi strategiei sale. însă un plan de afaceri care dovedeşte că nu există o strategie coerentă a proprietarilor afacerii va îndepărta cu siguran ă orice investitor. func ie de: • • destinatarul final: proprietarii afacerii sau investitorii poten iali. • • specificul activită ii firmei. capitalul necesar. aceasta poate varia func ie de cerin ele informa ionale cărora trebuie să le răspundă planul de afaceri de exemplu. rentabilitatea scontată.• • • • în ce constă afacerea. vechimea firmei: planul de afaceri pentru o firmă nouă va fi diferit de cel pentru un proiect al unei firme existente. 373 . Există însă elemente de bază care se regăsesc în majoritatea planurilor de afaceri: • scurtă prezentare a firmei. amploarea proiectului de afaceri.

cuprinsul planului.intă şi concuren a. s-ar putea ca firma să fi atras prea multe resurse costisitoare. fără ca aceasta să dăuneze însă realismului planului prezentat. Autorul său va trebui să aibă capacitatea de a pune în lumină avantajele afacerii. prezentarea produsului firmei. strategia de marketing. Planul de afaceri destinat poten ialilor finan atori trebuie să îi convingă pe aceştia de viabilitatea proiectului propus. vânzările preconizate. diverse proiec ii financiare. Persoanele care vor examina planul au în general suficientă experien ă pentru a detecta aprecierile exagerat de optimiste. procesul de produc ie şi furnizorii. Care sunt componentele principale ale unui plan de afaceri? De regulă. descrierea concuren ei. previziunile financiare. un plan de afaceri con ine o serie de componente obligatorii: • • • • • • • • • rezumatul planului de afaceri. necesarul de finan are. firma s-ar putea să nu poată utiliza întregul poten ial din cauza lipsei de fonduri.• • • descrierea strategiei de vânzări. Dacă dezvoltarea afacerii este mai lentă decât se aprecia. 374 . dacă aceasta e prea rapidă. pia a.

experien ă/ locuri de muncă anterioare (Se pot anexa şi CV-urile persoanelor-cheie implicate în activitatea respectivă). conducerea firmei (experien ă. poate fi prezentată organigrama firmei. caracteristicile produsului/ serviciului. obiectivele pe termen lung şi cele pe termen scurt. pregătire. Se poate face o detaliere pe domenii de activitate (de exemplu personal direct productiv/personal administrativ). descrierea pie ei (perspective de creştere. Contribu ia proprietarilor/managerilor la capitalul firmei. domeniul/ domeniile de activitate. concuren a). O participare importantă poate fi interpretată ca un semn clar al interesului şi implicării proprietarilor în afacere. • • • • Ce cuprinde descrierea firmei? În cazul firmelor deja existente. Prezentarea conducerii firmei/ a ini iatorilor afacerii este necesară şi în cazul noilor afaceri. pe niveluri de pregătire profesională etc.Ce cuprinde rezumatul planului de afaceri? Rezumatul planului de afaceri trebuie să con ină. Ca o anexă suplimentară. într-o formă succintă. Această prezentare trebuie să con ină referiri la: • Conducerea firmei: responsabilită i. date referitoare la: • • • istoricul firmei (în cazul firmelor deja existente). este necesară o prezentare a trecutului firmei şi a performan elor sale. rezultate). ceea ce reprezintă una din cheile succesului acesteia. sumarul proiec iilor financiare şi suma de bani solicitată. misiunea firmei. 375 • • . Numărul de salaria i existen i.

statut social etc. de exemplu. Garan ia viitorului oricărei firme este reprezentată de orientarea spre pia ă.• Produsele/serviciile actuale (enumerare. Clien ii actuali. valoarea medie a vânzărilor către un client. caracteristici. Dacă care este vorba. de desfacere cu amănuntul. caracteristici de vârstă. distinc ia între furnizorii interni şi cei externi şi. din acest motiv.). utilaje. ponderea fiecăruia. Principalii concuren i (enumerare.). eventual şi date referitoare la forma lor de proprietate şi la localizarea geografică . în cazul celor din urmă.). firma trebuie să dovedească o bună cunoaştere a clien ilor săi. pot fi prezentate date referitoare la fiecare (pondere în totalul vânzărilor. mijloace de transport etc. Locul în care se desfăşoară activitatea şi implica iile acestei situa ii (de exemplu privind utilită ile. avantaje competitive). În cazul în care există un număr redus de clien i. explica ii ale acestei situa ii).poate fi relevantă. între cei din ările membre ale Uniunii Europene şi cei din alte zone ale lumii). rentabilitate. imobilele de inute (trebuie precizat dacă acestea sunt proprietatea firmei sau sunt numai închiriate sau ob inute prin leasing). for a de muncă etc. de exemplu. Dotările cu maşini. ponderea lor pe pia ă şi pozi ia firmei fa ă de aceştia. vor fi prezentate date care caracterizează grupul/grupurile de cumpărători (număr mediu de clien i. localizare geografică etc. Principalii furnizori de materii prime şi materiale (enumerare. • • • • • 376 . formă de proprietate..

performan a în domeniul vânzărilor etc. precum şi cele pe termen scurt (ce urmează să facem imediat?). Planul de afaceri trebuie să ofere o descriere suficient de detaliată a produsului/serviciului firmei. s-ar putea să nu mai ave i ocazia să oferi i explica ii suplimentare. Strategia de atingere a acestor scopuri trebuie de asemenea prezentată într-un mod convingător. poate fi prezentată experien a firmei în domeniu. În cazul în care un investitor poten ial nu în elege în ce constă produsul respectiv. Vor trebui prezentate misiunea/ scopul principal al firmei. În cazul în care este vorba de un produs/serviciu existent. În cazul în care este vorba de un 377 . Cum trebuie prezentat produsul? Este esen ial să face i cât mai bine în eleasă nevoile consumatorilor cărora le răspunde produsul/serviciul dumneavoastră.Cum trebuie prezentate obiectivele afacerii? Planul de afaceri trebuie să demonstreze că ini iatorii proiectului au o idee clară asupra a ceea ce îşi propun să realizeze. obiectivele sale pe termen mediu (unde vrem să ajungem în următorii 3-5-7 ani?). competen ele tehnice acumulate. cei care citesc planul de afaceri trebuie să în eleagă ideile principale ale afacerii. Totuşi. Formulările care s-ar potrivi pentru orice domeniu de activitate – sau numai într-o lume ideală – reprezintă o dovadă a lipsei unei strategii coerente. E bine să evita i aspectele prea tehnice sau detaliile inutile. Un finan ator care citeşte un plan de afaceri trebuie să vadă care sunt scopurile afacerii şi care sunt obiectivele în următoarele luni sau în următorii ani. capacită ile de produc ie existente. Prezentarea obiectivelor firmei trebuie să evite exprimările vagi sau excesiv de optimiste.

Alegerea pre ului produsului este un aspect extrem de important. în special în cazul în care pia a este îngustă sau preferin ele consumatorilor se modifică rapid. Un produs sau serviciu uşor de imitat s-ar putea să nu ofere suficientă protec ie în fa a concuren ei. Ceea ce contează este rentabilitatea pe care o poate aduce produsul la un anumit nivel de pre . multe modele de planuri de afaceri sugerate de finan atori solicită aprecieri ale pre ului produsului în compara ie cu cele ale concuren ei. Dacă ave i mai multe produse sau servicii. Diverse documenta ii cu caracter prea tehnic pot fi anexate la planul de afaceri – sau pot fi preluate în cadrul unui studiu de fezabilitate. În cazul în care pre ul este mai ridicat. Poate fi anexat şi un buget special al lucrărilor necesare până la ieşirea pe pia ă sau un buget de cercetare. trebuie să arăta i ce îi va determina pe clien i să cumpere de la dumneavoastră. Ele sunt esen iale în pozi ionarea firmei fa ă de clien i şi concuren ă. extinderea în domenii în care nu ave i experien ă reprezintă şi ea un risc. În acelaşi timp.produs/ serviciu nou vor fi prezentate avantajele care permit firmei ob inerea acestuia şi ac iunile care mai trebuie întreprinse până la începerea activită ii normale. Calitatea şi pre ul produsului reprezintă aspecte principale care nu pot lipsi din nici un plan de afaceri. 378 . Imaginea despre calitatea produsului poate fi îmbunătă ită prin garan iile sau alte servicii postvânzare oferite. cheltuielile pentru îmbunătă irea produsului nu vor fi recuperate dacă nu corespund percep iilor clien ilor. ve i prezenta caracteristicile fiecăruia şi ponderea estimată în totalul vânzărilor. Orientarea spre un produs sau un serviciu unic reprezintă un risc. în acelaşi timp. Existen a unui brevet sau a altor drepturi exclusive asupra produsului sau serviciului reprezintă un avantaj pentru firmă şi va fi desigur men ionată în planul de afaceri. O calitate inferioară reprezintă un risc crescut de pierdere a clien ilor în fa a concuren ilor.

În cazul în care există un număr limitat de cumpărători – de exemplu firme interesate de un anumit tip de utilaj – se poate face o prezentare detaliată a acestora cuprinzând. de exemplu. posibilitatea intrării/ieşirii de pe pia ă a unor concuren i etc. Este bine dacă aduce i o sus inere solidă a criteriilor alese în segmentarea pie ei. orientările viitoare ale consumatorilor. Dacă este o pia ă prea îngustă. precum şi cota de pia ă pe care o de ine i/vă propune i să o de ine i. Trebuie să estima i mărimea pie ei pentru produsul respectiv (şi pentru categoria de produse din care face parte). De asemenea. date referitoare la: 379 . Cum trebuie prezenta i clien ii? Orice întreprinzător trebuie să fie orientat către pia ă.Cum trebuie prezentată pia a? Lansarea unui produs sau serviciu trebuie precedată de studierea pie ei poten iale. O afacere nu va avea succes dacă nu răspunde unor necesită i reale ale consumatorilor. Planul de afaceri trebuie să dovedească o bună cunoaştere a clien ilor poten iali. sar putea să nu mai fie loc pentru încă un producător. A spune că firma de ine o cotă insignifiantă dintr-o pia ă foarte mare nu are o relevan ă prea mare. trebuie să identifica i şi tendin ele de viitor de pe pia ă: poten ialul de creştere. Prin delimitarea segmentului de pia ă al firmei determina i şi caracteristicile principale ale viitorilor clien i. Identificarea segmentelor pie ei căreia vă adresa i este foarte importantă pentru determinarea ariei pe care o va deservi efectiv firma. acumularea de prea multe caracteristici în definirea segmentului de pia ă poate avea însă un efect similar. O definire prea vagă poate fi interpretată ca un semn al unei strategii neclare.

caracteristicile clien ilor: venituri medii. domeniul de activitate. acesta trebuie clar delimitat. vârstă. produsul să atragă numai clien ii 'inovatori”. Este posibil ca. cifra de afaceri. statut social.• • • • • • numele/ denumirea clien ilor. • valoarea medie a unei cumpărări şi frecven a cumpărărilor etc. acest lucru trebuie men ionat. În cazul în care există mul i cumpărători – de exemplu. localizarea geografică. În cazul în care firma se orientează spre un segment specific de pia ă. într-o primă fază. În cazul în care există mai multe produse. Copii ale contractelor/ comenzilor respective pot fi anexate la planul de afaceri. analiza trebuie făcută pentru clien ii fiecărui produs. în cazul unui magazin cu amănuntul – datele prezentate vor fi diferite: • • numărul poten ial al cumpărătorilor. mărimea estimată a comenzilor şi ponderea în totalul vânzărilor estimate etc. forma de proprietate. urmând ca persoanele/ firmele care vor constitui pia a de bază 380 . interes pentru produsele noi. Planul de afaceri trebuie să prezinte foarte clar căror necesită i ale clien ilor se adresează produsul respectiv şi care sunt factorii care îi determină pe clien i să cumpere produsele firmei. În cazul în care ave i deja comenzi sau contracte încheiate cu clien ii respectivi.

a firmei să înceapă să cumpere mai târziu. dar se pot dovedi extrem de utile. Acest studiu poate părea costisitor. s-ar putea să trebuiască să vă modifica i strategia. Dacă afla i. Cum trebuie prezentată concuren a? Datele referitoare la concuren i sunt adesea greu de ob inut. În anumite cazuri. de exemplu. Evident că rezultatele studiului de pia ă nu vor fi întotdeauna confirmate întocmai de evolu iile ulterioare şi că intui ia întreprinzătorului îşi are şi ea rolul ei – dar necunoaşterea interesului real al clien ilor pentru produs este cauza principală a eşecului unei afaceri. dar este în orice caz mai ieftin decât o afacere începută şi eşuată din cauza aprecierii greşite a nevoilor consumatorilor. 381 . s-ar putea ca un pre mai ridicat să constituie pentru cumpărători un semn al unei calită i mai ridicate. că o firmă importantă din domeniu inten ionează să se extindă pe pia a pe care va i propus să o acoperi i. În întocmirea planului de afaceri ar trebui luată în considerare şi sensibilitatea clien ilor fa ă de pre ul produsului. În cazul în care există o pia ă 'captivă” sau este vorba de produse de bază. creşterea pre urilor poate creşte încasările firmei. iar un pre redus poate părea suspect. acest lucru nu este însă deloc adevărat în orice situa ie! Ar fi de preferat ca întocmirea planului de afaceri să fie precedată de efectuarea unui studiu de pia ă care să sondeze interesul clien ilor poten iali pentru produsul/ serviciului respectiv. Acest lucru trebuie avut în vedere la întocmirea planului de afaceri.

valoarea achizi iilor • preconizate. fidelitatea clientelei. garan ii. Este important de asemenea să previziona i reac ia concuren ei la apari ia/ extinderea afacerii dumneavoastră şi să prezenta i strategia prin care îi ve i face fa ă.). experien ă în domeniu. Cum trebuie prezenta i furnizorii? Planul de afaceri trebuie să con ină şi date referitoare la furnizorii de materii prime. materiale. un plan de afaceri trebuie să indice: • care sunt principalii concuren i. calitatea şi pre urile produselor. servicii post-vânzare. localizarea lor şi segmentele de pia ă pe care le deservesc.În general. care sunt cotele de pia ă ale concuren ilor. eventuali intermediari. avantajele competitorilor în ceea ce priveşte reputa ia. Un • eventual finan ator trebuie să fie convins că ave i asigurate condi iile de 382 . care sunt tipurile de produse/ servicii pe care le produc. depozitare etc. modalită i de plată. • modul în care se va derula activitatea de aprovizionare (transport. utilaje şi servicii ale firmei. Vor fi prezentate: • caracteristicile furnizorilor (localizare geografică. canalele de distribu ie. • • • • Planul de afaceri trebuie să demonstreze că există un segment de pia ă care poate fi deservit în mod profitabil de către firmă şi să arate de ce acesta nu este şi nu va fi preluat de către concuren i. servicii etc. reducerile de pre oferite clien ilor. materii prime. La planul de afaceri se pot anexa şi oferte ale furnizorilor.). furnizate. formă de proprietate etc.

organizarea produc iei. va trebui să da i şi detalii în legătură cu procesul tehnologic: • etapele principale ale procesului tehnologic. impactul asupra mediului (eventual studiu de impact). Cum trebuie prezentat procesul tehnologic? În cazul în care este vorba de o activitate de produc ie. timpul necesar cerin e privind aprovizionarea cu materii prime şi materiale. fiecărei etape. modul de realizare (în regie/ în antrepriză) şi etape. necesarul de utilaje. 383 . durata de recuperare a investi iei. rata internă de rentabilitate. că v-a i ales bine furnizorii şi că nu vor apărea costuri neprevăzute pe parcurs. etape/ graficul de realizare a investi iei. planul de afaceri va trebui să con ină date referitoare la: • • • • • • • • obiectul investi iei. • calitatea şi pre ul acestora. • • • • Cum trebuie descrisă investi ia propusă? În cazul în care afacerea prezentată implică şi efectuarea de investi ii. servicii anexe. necesită ile de proiectare. furnizorii de utilaje şi materiale. asigurarea cu utilită i.desfăşurare a afacerii. valoarea investi iei. modificări necesare la clădirile şi echipamentele existente.

Angajarea de persoane aflate în şomaj poate fi un avantaj în ob inerea unor finan ări. va trebui să include i şi o estimare a acestui tip de cheltuieli. dar va trebui să prezenta i şi modul în care vă asigura i de fidelitatea angaja ilor în care a i investit. cum ve i asigura nivelul de calificare corespunzător). la totalul cheltuielilor cu personalul şi la ponderea acestora în totalul 384 . evitând însă aspectele prea tehnice. Succesul afacerii va depinde în mare măsură de existen a unui personal bine pregătit şi motivat. ar fi bine să arăta i de unde vor proveni angaja ii necesari (eventual. În cazul în care ve i organiza cursuri de pregătire în cadrul firmei. Este de aşteptat ca afacerea să se extindă în anii următori.Descrierea investi iei inclusă în planul de afaceri trebuie să cuprindă datele esen iale. în acest caz. redistribui i de la alte compartimente sau pot fi angaja i noi. Ve i include de asemenea şi date referitoare la salarizarea personalului. Cum trebuie prezentat personalul necesar? Ini ierea/ extinderea unei afaceri implică găsirea angaja ilor potrivi i. se poate anexa şi o organigramă. Trebuie să preciza i de unde vor proveni i aceşti angaja i: pot fi angaja i existen i ai firmei. oferte ale furnizorilor de utilaje etc). Preocuparea pentru perfec ionarea personalului reprezintă un aspect pozitiv. Documenta ia detaliată poate fi anexată la plan (se pot anexa proiecte. Planul de afaceri va trebui să prezinte numărul de angaja i necesari şi calificările acestora. avize. Un poten ial investitor poate fi interesat de exemplu de raportul dintre personalul administrativ şi cel direct productiv. Planul de afaceri va trebui să con ină şi o scurtă referire la responsabilită ile angaja ilor.

lansare oficială.). va trebui să prezenta i ponderea fiecăruia. Trebuie să contura i o imagine clară cu privire la modul de motivare şi coordonare a angaja ilor. Cum trebuie prezentate activită ile de promovare a vânzărilor? Prezentarea strategiei de marketing trebuie să se regăsească şi ea în planul de afaceri. În cazul în care hotărâ i să vinde i produsul prin distribuitori specializa i. Trebuie să defini i mesajul pe care vre i să îl transmite i clien ilor şi să alege i mijloacele potrivite pentru a-l transmite (publicitate. aria geografică/categoriile de clien i acoperite. va trebui să vă decide i mai întâi asupra metodelor de promovare adecvate.). dar orice alegere trebuie justificată. avantajele pe care le acorda i acestora pentru a vă asigura de fidelitatea lor. de genul celor de explorare sau monitorizare a pie ei. reduceri promo ionale de pre uri. pre . comenzi prin poştă etc. prin mici magazine de cartier sau prin supermagazine. Bugetul de marketing nu se referă numai de publicitate. Va trebui să include i aici şi alte cheltuieli. promovare şi distribu ie care vor atrage şi păstra interesul clien ilor. Cum trebuie prezentate activită ile de desfacere? Ve i prezenta date referitoare la modalitatea de vânzare a produsului/ serviciului (de exemplu. Va trebui să prezenta i principalele ac iuni legate de produs. 385 . prin magazine proprii. În fiecare caz trebuie să compara i cheltuielile necesare cu beneficiile care se pot ob ine. contractele/comenzile deja existente. rela ii publice etc.cheltuielilor firmei. Pot fi alese mai multe metode. Pentru a întocmi un buget de promovare a vânzărilor.

cota de pia ă pe care o ve i de ine etc.Cum trebuie prezentate diferitele aspecte legale ale activită ii? În cadrul planului de afaceri va trebui prezentată şi situa ia aprobărilor şi avizelor oficiale ob inute deja sau care vor trebui ob inute. Trebuie să evita i atât perioadele cu resurse neutilizate. posibilitatea de a stabili legături pe termen lung cu aceştia. în cele din urmă. trebuie acordată toată aten ia documentelor referitoare la aspectele financiare ale afacerii prezentate prin intermediul planului de afaceri (evolu ia estimată a veniturilor şi cheltuielilor afacerii pentru următoarea perioadă de timp . Este bine să evalua i şi cât de solide sunt estimările dumneavoastră cu privire la venituri. de aspectele financiare ale afacerii în care se implică. Analiza nevoilor clien ilor.). acest lucru trebuie luat în considerare în elaborarea bugetului afacerii şi determinarea necesarului de finan are.de regulă următorii câ iva ani. Ce reprezinta proiec iile financiare? Oricât de interesantă şi de novatoare este o afacere. precum şi alte aspecte relevante legate de legisla ia în domeniu (de exemplu calificări necesare. În func ie de aceste date vă pute i ajusta şi politica de pre uri. a dinamicii pie ei şi a strategiilor concuren ilor vă vor ajuta în acest sens. Daca sunte i vulnerabil la un atac din 386 . existen a unor licen e sau brevete. Este important de cunoscut numărul cumpărătorilor poten iali. a caracteristicilor produsului. Din acest motiv. probleme de mediu etc. Ce venituri va aduce afacerea? Un element cheie al oricărui plan de afaceri îl reprezintă volumul anticipat al vânzărilor.). indicatori de rentabilitate etc. un investitor este interesat. cât şi insuficien a acestora. frecven a şi mărimea comenzilor. În cazul în care vânzările au o sezonalitate accentuată.

în perioada ini ială. Un volum prea mare va ine resurse imobilizate în mod inutil. O primă distinc ie importantă este cea dintre cheltuielile ini iale – care vor fi efectuate pentru a pune în mişcare noua afacere – şi cele aferente activită ii curente după atingerea parametrilor propuşi. din acest motiv. în timp ce un volum prea redus creează riscul unor întreruperi for ate ale activită ii. Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu aten ie şi monitorizat pe tot parcursul derulării afacerii. Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp. perioadă în care şi afacerea este mai vulnerabil. s-ar putea ca rentabilitatea afacerii să nu mai fie cea scontată. va trebui să determina i şi mărimea stocurilor necesare. Va trebui să pute i justifica nivelul pentru care a i optat. 387 . Este foarte important să ave i un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să determina i cu precizie momentul în care afacerea va începe să func ioneze la capacitatea normală. trebuie să distinge i între diferitele destina ii ale resurselor de care dispune i. În cazul în care acest moment este mai îndepărtat în realitate decât a i crezut ini ial. dar este şi mai îndepărtată în timp fa ă de momentul întocmirii planului de afaceri.partea concuren ei sau la o schimbare bruscă în preferin ele consumatorilor este indicat să verifica i dacă ave i capacitatea de a depăşi aceste situa ii. Care vor fi cheltuielile? Un volum mare al încasărilor nu este o realizare prea mare dacă nivelul cheltuielilor este încă şi mai ridicat. Atunci când previziona i cheltuielile cu activitatea curentă. Cheltuielile pe care urmează să le angaja i nu vor avea o structură omogenă şi.

De exemplu. de exemplu. fie ei şi 'direct productivi”. veniturile şi rentabilitatea pe unitate de produs. pute i estima profitul firmei în cazul în care vânzările sunt cu 20% sub cele programate. Care va fi rentabilitatea scontată a afacerii? Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra rentabilită ii afacerii. sau costurile cresc cu 10%. Analiza de sensibilitate dă imaginea evolu iei rezultatelor în cazul în care anumite evolu ii nefavorabile afectează activitatea firmei. În aprecierea acestei rentabilită i este bine să evalua i cum vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute. De exemplu. cheltuielile cu materiile prime sau salariile personalului direct productiv. banii investi i într-un utilaj specializat vor fi mai greu de recuperat decât cei investi i într-un utilaj cu mai multe întrebuin ări posibile în cazul eşecului afacerii. În plus. ele sunt necesare în formarea unei imagini realiste asupra viitorului afacerii. Chiar dacă formatele standard ale unui plan de afaceri nu includ astfel de detalii. este mai uşor să reduce i volumul aprovizionărilor cu materii prime decât să concedia i salaria i. dar este bine să analiza i măcar impactul unor evenimente cât de cât previzibile. este bine să determina i cheltuielile. Dacă rezultatele arată bine pe hârtie dar. întârzierea în ob inerea unui spa iu adecvat cu câteva luni transformă profitul în pierderi. Probabil nu ve i putea anticipa toate lucrurile care s-ar putea întâmpla. includerea unei 388 .O altă distinc ie importantă este cea între cheltuielile fixe – cele care trebuie suportate şi atunci când nu se desfăşoară vreo activitate 'productivă” – şi cele variabile – de exemplu. Este recomandabil ca această grupare a cheltuielilor să fie precedată de o analiză atentă – distinc ia perfectă dintre cele două categorii există mai degrabă în teorie decât în practică. este bine să vă lua i măsuri de siguran ă. Mai ales în cazul în care ave i mai multe produse/servicii.

trebuie anexate: 389 . De obicei. Care vor fi principalii indicatori financiari? Indicatorii financiari sunt deosebit de importan i pentru un poten ial investitor. rata de rentabilitate a capitalului investit (profit net/ capitaluri proprii). viteza de (datorii totale/ total pasiv). de obicei trebuie anexate cel pu in: • • bilan urile pe ultimii 2-3 ani de activitate.de exemplu. • Indicatori de solvabilitate . În cazul în care este vorba de o firmă deja existentă.analize de sensibilitate în planul de afaceri creează o impresie pozitivă unui poten ial finan ator. • Indicatori de lichiditate . rata de îndatorare Indicatori referitori la gradul de utilizare a activelor. • rota ie a stocurilor (cifra de afaceri/ stoc mediu).de exemplu. trebuie incluşi: • Indicatori de rentabilitate – de exemplu. durata medie de încasare a crean elor şi de plată a furnizorilor etc. ultima balan ă de verificare contabilă. De asemenea. Care sunt documente financiare necesare? Acestea sunt componente foarte importante în cadrul unui plan de afaceri. rata curentă de lichiditate (active circulante/ obliga ii curente). rata de rentabilitate a activelor (profit net/ active totale). rata imediată de lichiditate (disponibilită i băneşti/ datorii pe termen scurt).

În cazul în care planul de afaceri urmăreşte atragerea unui finan ator.• bilan ul pro-forma pentru perioada următoare (conform standardelor din ările occidentale. dar ajung la faliment din cauza lipsei de lichidită i. Cum se determină suma necesară? Determinarea necesarului de resurse financiare este un scop principal al unui plan de afaceri. Datele colectate în etapele anterioare ar trebui să contureze o imagine destul de clară asupra acestui aspect. Veniturile şi cheltuielile înregistrate într-un cont de profit şi pierderi nu coincid cu intrările şi ieşirile de numerar. bilan urile previzionate lunare pentru primul an şi bilan urile anuale pentru următorii 3 ani). ca punct de reper în determinarea viabilită ii afacerii. previziunea cash-flow-ului. dând în acelaşi timp asigurări suficiente în legătură cu participarea dumneavoastră la succesul afacerii. Cum este utilizat planul de afaceri în activitatea de control al activită ii? Planul de afaceri ar trebui să servească. este recomandabil ca suma cu care ve i contribui să depăşească suficient de mult nivelul minim impus. • • contul de profit şi pierdere previzionat pe aceeaşi perioadă. Multe firme pot avea profituri pe hârtie. Deşi acesta nu este o cerin ă tradi ională a contabilită ii în România. În cazul în care acordarea sumei este condi ionată de un anumit nivel al participării proprii la finan area afacerii. 390 . ulterior demarării activită ii. este esen ial să veni i cu o sumă realistă. El poate fi corectat pe parcurs în cazul în care apar evenimente neaşteptate. este totuşi un element esen ial. Determinarea cât mai realistă a sumei necesare este necesară pentru a evita blocarea afacerii din cauza lipsei de resurse sau cheltuielile inutile antrenate de resurse neutilizate.

Controlul afacerii se poate concentra pe două aspecte principale: • Controlul aspectelor financiare. • Controlul vânzărilor. 391 . un împrumut bancar care trebuie restituit) urmărirea profitabilită ii şi a cash-flow-ului este absolut necesară. evitându-se situa iile în care întreprinzătorul este atât de absorbit de activitatea curentă încât nu îşi dă seama în timp util că afacerea devine neprofitabilă. În cazul în care este vorba şi de o finan are externă (de exemplu. Scopul oricărei afaceri este vânzarea unor produse. Urmărirea evolu iei vânzărilor explică situa ia financiară a firmei şi permite luarea măsurilor necesare pentru îmbunătă irea ei. Urmărirea indicatorilor financiari dă 'pulsul”afacerii.

Tipul activită ii noi (aferente investi iei..... Asocia i.... ac i uni Valoare (mii lei) Pond ere (%) Persoane juridice Nr. mixt) 9.Societatea comercială ... dacă este cazul) 8........ MODEL PLAN DE AFACERI PLAN DE AFACERI pentru proiectul: …………………………………………..... .......8...... particular..... Numărul şi data înregistrării la Registrul Comer ului 3... Capitalul social la data solicitării creditului 10..... Tipul activită ii principale actuale si codul CAEN 7.. Natura capitalului (stat...... străin.... DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC 1...... Denumirea firmei 2................ Forma juridică de constituire 5......... ac i uni Valoare (mii lei) Pond ere (%) Total 100 % 392 ........ ac ionari principali la data solicitării creditului Asocia i / Ac ionari Persoane fizice Nr. telefon... Adresă..... fax: 6................ Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 4.... A.

Date financiare (se vor anexa balan ele de verificare pe ultimii 3 ani şi ultima lună încheiată) mii lei Indicator Cifra de afaceri Rezultatul exploatării Rezultatul brut Rata profitului net la cifra de afaceri Ponderea datoriilor totale in total pasiv An n-3 An n-2 An n1 An curent (n) luna B.direct productivi .1. CONDUCEREA Fun c ia actu ală Num e şi prenu me Studii (cu precizarea perioadei. DESCRIEREA ACTIVITĂ II CURENTE C. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FIRMEI B. institu iei) Experien a profesională (cu precizarea func iei.2. din care: Muncitori – total. principalele caracteristici / performante tehnico-economice şi de calitate 393 .2. din care: . din care: Conducere TESA – total.11. PERSONALUL Numărul şi structura personalului la data solicitării creditului: Categoria de personal Total. a responsabilită ilor şi a perioadei) B. Scurt istoric C.indirect productivi Număr Pondere C. Prezentarea produselor / serviciilor pe categorii denumirea completă a produsului / serviciului.1.

Regimul de lucru actual (nr. 3.5.4.3.2. Date tehnice cu privire la principalele mijloacele fixe care sunt utilizate nemijlocit la realizarea produselor/serviciilor. ore/schimb).3 Comenta i schimbările ce vor avea loc pe pia ă şi cum anume se va adapta firma dvs. aflate în proprietatea agentului economic: Mijloc fix Date tehnice Capa citate maxi mă Grad de încărc are (%) Grad mediu de uzură (%) Clădiri . defalcate pe intern şi export.altele Tipul utilajului / liniei tehnologice - 394 .3.6.C.1. 3. pe grupe de produse / servicii. la aceste schimbări. nr. Capacitatea tehnică actuală 4. zile/an. Descrierea sumară a procesului/ fluxului tehnologic actual. Principalii concuren i actuali interni şi / sau externi. 3. pe grupe de produse / servicii 3.1. nr. schimburi/zi. Principalii furnizori de materii prime (pe tipuri de materii prime cu specificarea ponderii în totalul cheltuielilor cu materialul aprovizionat).4. Principalii clien i actuali interni şi / sau externi. Descrierea segmentelor de pia a cărora li se adresează produsele / 3.depozite / magazii . a activită ilor necesare realizării produselor/ serviciilor. 4.2. pe grupe de produse / servicii: total.de produc ie . C. din care vânzări de mărfuri şi produc ie vândută. 4. Prezentarea evolu iei cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani. Pia a 3.

3 teren. 1. cu specificarea: datei demarării proiectului de investi ie (luna şi anul). temporal şi valoric. achizi ie/renovare/adaptare clădiri. training. Stadiul de realizare (activită i realizate până la data solicitării creditului). etc. duratei fiecărei activită i şi valorile aferente.2 Descrierea proiectului de investi ii (de exemplu: achizi ie şi/sau amenajare 1. alte servicii). Proiectul de investi ie 1. capitalul de lucru ini ial (stocuri. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTI II PENTRU CARE SE SOLICITĂ CREDITUL D. salarii.5 Necesarul de finan at va include: costul de investi ie. 1.). cu TVA.1. activită ilor implicate de realizarea proiectului cu precizarea datei începerii. dezvoltarea afacerii/ capacită ii).2. Planul de finan are . avansuri plătite. retehnologizare / restructurare.6 Graficul de realizare a proiectului de investi ie. alte cheltuieli necesare implementării proiectului (de exemplu: cheltuieli de pre-produc ie (promovare.). 1. D. achizi ie/adaptare/modernizare şi montare echipamente etc. 1.4 Valoarea totală a investi iei (in mii lei).Mijloace de transport - D. cu şi fără TVA.mii lei Elementul de finan at Costul finan ării Imprum utate din care surse: proprii altele 395 . infrastructură.1 Scopul proiectului de investi ii (de exemplu: crearea unei unită i noi.

a pre urilor luate în considerare în efectuarea previziunilor). 4. pe grupe de produse / servicii. D. Capacitatea tehnică aferentă proiectului 7. 5. 396 . Clien i poten iali interni şi / sau externi. Strategia de marketing 5.D.1.1. Amplasamentul agentului economic şi asigurarea cu utilită i pentru produsele / serviciile aferente proiectului de investi ie.5.3.6. Produsele/ serviciile noi (aferente investi iei) Prezentarea produselor/serviciilor noi.2. pe grupe de produse / servicii noi. Principalii concuren i interni şi / sau externi. aferente proiectului de investi ii: denumirea completă a produsului / serviciului. Strategia de distribu ie 5. Pia a 4.2. pe grupe.2. Descrierea sumară a procesului / fluxului tehnologic nou. Descrierea segmentelor de pia a cărora li se adresează produsele / serviciile noi 4.3 Strategia de promovare pentru noile produse / servicii D.3.1. principalele caracteristici / performante tehnico economice şi de calitate D. a ansamblului activită ilor necesare realizării produselor / serviciilor.4. 7. Strategia de pre (specificarea politicii de preturi pe grupe de produse / servicii.

Numărul şi structura personalului după implementarea proiectului: Categoria de personal Total. Date tehnice cu privire la principalele mijloace fixe aferente proiectului de investi ie 7.2.1.8.7.4. 8.). Furnizorii de materii prime necesare derulării proiectului de investi ie. Dimensionarea cheltuielilor cu personalul suplimentar.indirect productivi D.10.Numărul şi provenien a personalului suplimentar. 8.9. Denumirea materiei prime /serviciului Sursa de aprovizionare Cantită ile necesare pentru programul de produc ie pe un an Pre ul unitar Număr. Dimensionarea cheltuielilor cu materiile prime pe baza consumurilor specifice şi a costurilor unitare. Modul de asigurare cu utilită i (energie.2.3. din care: Pondere 9.3. D. Graficul de încărcare a capacită ilor previzionat pe întreaga perioada de creditare. Estimarea cantită ilor necesare şi a costurilor aferente. din care: Conducere TESA *) – total. D.1. Materii prime şi utilită i 9. apa. Personalul 8. abur etc. din care: .direct productivi . Prezentarea echipei de implementare a proiectului 397 . din care: Muncitori – total.

11. Proiec ia Contului de profit şi pierdere E.Se va prezenta echipa de implementare a proiectului (pregătire.1. Previziuni financiare pe durata de acordare a creditului E. experien ă. Influen e asupra mediului Se vor prezenta cantită ile şi caracteristicile emisiilor poluante. E. responsabilită i) D. Proiec ia bilan ului contabil E.3.2. mijloace de tratare şi neutralizare a acestora. Proiec ia fluxului de numerar 398 . costurile generate.

TOPUL FIRMELOR JUDETULUI GORJ – 2002 399 .

Transporturi. Industria extractiva 2. Productia de mobilier. Industria alimentara. Servicii sociale. 12. 18. Silvicultura. Industria usoara. 14. Comert cu ridicata. exploatare forestiera. 400 . Agricultura si servicii specfice. Mijloace de informare si publicitate. Constructii. 10. 25. 19. Servicii generale. Industria metalurigca. 22. Tehnologia informatiei.TOPUL FIRMELOR JUDETULUI GORJ – 2002 1. celulozei si hartiei. 23. 13. Turism hoteluri si restaurante. a constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini. Industria pielariei. Industria lemnului. 20. Industria confectiilor. 8. piscicultura si servicii. 21. Turism agentii de turism. Industria energetica. Edituri. 9. 26. Industria produselor primare. 11. curierat si telecomunicatii. utilaje si instalatii. reproducerea inregistrarilor pe suporti . 7. 16. 4. 24. 3. Posta. tipografii. Industria de echipamente electrice si optice. Industria de masini si echipamente. Servicii profeseionale. 5. 6. Servicii de colectat si reciclat deseuri. 27. Comert cu amanuntul. 28. 17. 15.

Ap. Str. Aleea MUNCII. tiglelor si altor produse pentru constructii Adresa: GORJ/VLADULENI. TEILOR. 193 Contact: DUVLEA CRISTIAN 3 LUMCONS SRL J/18/ 29/2000 2640 Fabricarea caramizilor. GHEORGHE 2 PARALELA 45 SRL J/18/175/1999 1421 Extractia nisipului si argilei Adresa: GORJ/TG-JIU. 2 Contact: BLAGA PETRU 3 GRANSTONE SRL J/18/322/1991 1411 Extractia minereurilor pentru industria materialelor de constructii Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU.1. nr. detergentilor si a produselor de intretinere. Industria produselor primare Microintreprinderi 1 NOVOART SRL J/18/272/1999 2613 Fabricarea sticlei si articolelor din sticla Adresa: GORJ/ARSURI. Bl. Industria extractiva Microintreprinderi 1 UNIREA MATCONS TRANSPORT SA J/18/145/2000 1411 Extractia minereurilor pentru industria materialelor de constructii Adresa: GORJ/SAMBOTIN. SCHELA Contact: COTOJMAN EMIL 2 ERMO EXPLOATAREA RESURSELOR MINERALE OLTENIA SRL J/18/189/1998 1020 Extractia si prepararea lignitului Adresa: GORJ/MOTRU. VASILE 2. Str. BALTENI Contact: LUMEZEANU MARIA 401 . Com. CARTIER PREAJBA. cosmetice si de parfumerie Adresa: GORJ/TARGU JIU. Str. SCHELA Contact: CRISAN HORIA 2 XEDEX SRL J/18/102/1994 2451 Fabricarea sapunurilor.Sat CURTISOARA Contact: PADURARU GEORGEL Intreprinderi mici 1 GAZOIL DRILLING SA J/18/101/2001 1130 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile) Adresa: GORJ/TIRGU CARBUNESTI. 11 Contact: NICOLESCU D. 7. 1. Com. nr. Com. 60A Contact: VELCEA I. H1. Sc. nr. CALEA BUCURESTI nr.

TERMOLAND SRL J18/1167/1994 Microintreprinderi 2812 Constructii metalice Adresa: STR. 38 Intreprinderi mari 3. a constructiilor metalice si a produselor din metal(excllusiv masini. Ap.I. TISMANA. nr. nr. 6 Contact: STEFAN VALENTIN OCTAVIAN 3 SOCCER COM SRL J/18/ 4/1995 2812 Constructii metalice Adresa: GORJ/TARGU JIU.2 CHEMICA LA ALBENI SRL J/18/292/1999 2430 Fabricarea vopselelor si a lacurilor Adresa: GORJ/ALBENI. Str. GABRIELA 3 NICO GLASS SRL J/18/ 88/1994 2613 Fabricarea sticlei si articolelor din sticla Adresa: GORJ/TARGU JIU. NARCISA VIRGINIA 4. PARANGULUI. 517 Contact: POPECI VALERIU 402 . 5. Str. ALBENI Contact: FIERASCU I. Str. Str. CIOCARLAU. 2 Contact: CAILEAN I. A. SUSITA. nr. Industria metalurgica. Com. Str. 1A Contact: NEAMTU I. Industria energetica 1 AQUATERM SA Intreprinderi mari J/18/215/1998 4031 Productia si distributia energiei termice si a apei calde Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. utilaje si instalatii) 1 REPARATII MINIERE SA J/18/250/2001 2811 Constructii metalice Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU. ION 1 ARTEGO SA J/18/120/1991 2513 Productia de articole din cauciuc Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. 1 Contact: GHEORGHIESCU OCTAVIAN 2. Str. Bl. MINERILOR. 7 Contact: GAGIU ION NICOLAE Intreprinderi mijlocii 1 FIBROCIM SA J/18/ 89/1999 2661 Fabricarea elementelor din beton. 22 Contact: SIRBULESCU CORNEL 1 SEINKO SRL J/18/062/1994 Intreprinderi mici 2811 Constructii metalice Adresa: GORJ/TARGU JIU. CUZA bloc 32 ap. VASILE ALECSANDRI. B-dul ECATERINA TEODOROIU. nr. ciment si ipsos Adresa: GORJ/TARGU JIU.

J18/1119/1992 2811 Constructii metalice Adresa: GORJ/TARGU JIU. TINERETULUI. CAMERA 24 Contact: CRACIUN GHEORGHE 1 TREFO SRL J/18/143/1997 2952 Fabricarea altor masini de utilizare specifica Adresa: GORJ/FARCASESTI.R. 1 Contact: STANESCU GHE. A. nr. Sc.Jiu S.3 EUMECA SRL J/18/248/1991 2811 Constructii metalice Adresa: GORJ/TARGU JIU. Calea SEVERINULUI nr. Str.A. SA J/18/184/1991 2952 Fabricarea altor masini de utilizare specifica Adresa: GORJ/TARGU JIU. 517 Contact: POPECI VALERIU Intreprinderi mijlocii 1 Uzina de Reparatii Tg. TEODOROIU. Str. G1. CAMINUL NR. Str.A. Industria de masini si echipamente 1 DIOGENE SRL J/18/ 67/2001 Microintreprinderi 2971 Fabricarea masinilor si aparatelor de uz casnic Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU. B-dul E.S. BOGDAN-FLORIN 1 M.5. 2 Contact: VELICAN GHEORGHE Intreprinderi mijlocii 6. Bl.T. Ap. Sat ROSIA JIU Contact: VILCEANU ELISABETA Intreprinderi mici 2 SOCEND IND SA J/18/182/1999 2911 Fabricarea de echipamente pentru producerea si utilizarea energiei mecanice (cu exceptia motoarelor pentru avioane. nr. Str.A. GARII. 1 Contact: PREDA DUMITRU 2 PENALCO SRL J/18/253/1993 2811 Constructii metalice Adresa: GORJ/TARGU JIU. UNIRII. nr. 96 BIS Contact: PENCEA CRISTIAN CEZAR 5. TERMOCENTRALEI.Industria de echipamente electrice si optice 403 . vehicule si motociclete) Adresa: GORJ/ROVINARI.

3 Contact: POPESCU MARIN IACOB Intreprinderi mici 1 ROMIMPIANTI SA J/18/242/2000 3120 Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica Adresa: GORJ/ROVINARI. GHEORGHE 2 GEROTA SA J/18/247/2001 3120 Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica Adresa: GORJ/ROVINARI. 8 MAI. 1. Sc. EMILIAN 1 ADESAN PRODUCT SA J/18/280/2000 1740 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) Adresa: GORJ/ROVINARI. 9. 2. CASTANILOR. Str. 3. Sc. TERMOCENTRALEI. Sc. Et. Str. 17 Contact: IONICI GH. Industria confectiilor Intreprinderi mici 1 UNIBELT SA J/18/202/2001 1821 Fabricarea de articole de imbracaminte si lenjerie din materiale textile Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU. Com. Str. MATASARI. Bl. GARII. Bl. STRADA. nr. Aleea SCOLII. nr. Ap. 154 Contact: HIRCEANU VASILE 3 ENGINEERING 2M SRL J/18/ 24/2001 3120 Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica Adresa: GORJ/MATASARI. Ap. Et. Ap. MARINELA 7. 1. P. 2. 5 Contact: BRADESCU I. 22. Industria usoara Microintreprinderi 1 GEMIROX IMPEX COM SRL J/18/ 23/1993 1740 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) Adresa: GORJ/TARGU JIU. F2. Str. Bl.11 404 . Et.Microintreprinderi 1 INDAPEL SRL J/18/302/1999 3120 Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica Adresa: GORJ/TIRGU CARBUNESTI. 5 Contact: DEACONU LIVIU Intreprinderi mici 8. Bl. nr. 10 Contact: LITA GH. Ap. Str. B.

nr. COMPLEXUL COMERCIAL 9. Industria lemnului. Com. SEVERINULUI. Str. UNIRII.Industria pielariei Intreprinderi mici 1 PRO SOLE INVEST SRL J/18/163/1999 1930 Fabricarea incaltamintei Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU. 17 Contact: MINGHELLI TIZIANO 2 SOCIETATEA COOPERATIVA PE ACTIUNI PARANGUL J/18/399/1991 1821 Fabricarea de articole de imbracaminte si lenjerie din materiale textile Adresa: GORJ/TARGU JIU. NOVACI Contact: TIMOFTE DESPINA 1 I H N E COMPANY SRL J/18/316/1999 Intreprinderi mici 2010 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului Adresa: GORJ/IORMANESTI. Com. 1 Contact: AGOPIAN P. Str. TUDOR VLADIMIRESCU. nr. nr. Et. GLOGOVA Contact: TURKER BULENT 405 . 129 9. 18-20 Contact: BARCEAN VASILE Intreprinderi mari 1 CONFECTIA SA J/18/241/1991 1822 Fabricarea de articole de imbracaminte si lenjerie din materiale textile Adresa: GORJ/TARGU JIU. BUMBESTI JIU Contact: DUMITRU FLORIN Microintreprinderi 2 NOV EXTRA COMPANY SRL J/18/717/1994 2010 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului Adresa: GORJ/POCIOVALISTEA. celulozei si hartiei 1 DUMAD FOREST COMP SRL J/18/317/2001 2010 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnulu Adresa: GORJ/TETILA. Str.Intreprinderi mijlocii 1 MANUFACTURA DE MOTRU SRL J/18/197/1999 1772 Fabricarea de articole tricotate sau crosetate Adresa: GORJ/MOTRU. CATALIN 10.

nr. 4. Bl. MACULUI. C. Str. 25. 20 Contact: PAU ION 1 ROSTRAMO SA J/18/59/1991 Intreprinderi mari 3614 Productia de mobilier Adresa: GORJ/TARGU JIU. BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU. Aleea TEILOR . 45 Contact: COCAN MARCEL 12. Str. VICTORIA CENTRU. 10 Contact: FIERASCU CONSTANTIN 3 GRIFIL COM SRL J/18/561/1997 1581 Fabricarea altor produse alimentare Adresa: GORJ/ISVARNA.3 SICO TRANS SRL J/18/ 19/1992 2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn Adresa: GORJ/BAIA DE FIER. Ap. nr. BAIA DE FIER Contact: CARIGA C. Com. Bl. Industria alimentara 1 AKYBUD PROD SRL J/18/215/1994 1589 Fabricarea altor produse alimentare Adresa: GORJ/TARGU JIU. 15 Contact: DRAGOI D. Com. Ap. Ap. 2. VICTOR Microintreprinderi 2 ILIADA SRL J/18/852/1995 1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor Adresa: GORJ/MOTRU. TISMANA Contact: GEORGESCU LUMINITA 1 GHIOCELA PROD COM J/18/1410/1992 1513 Productia. Sc. Str. prelucrarea si conservarea carnii Adresa: GORJ/MOTRU. CONSTANTIN 11. Str. Nr. Productia de mobilier 1 KONCORD TRANS SRL J/18/ 27/1994 Intreprinderi mijlocii 3614 Productia de mobilier Adresa: GORJ/TARGU JIU. 9 MAI. Bl. 33 Contact: RAMESCU MIHAI Intreprinderi mici 406 . l1.

41. exploatare forestiera.2 Contact: BLANDA PETRU 14 . Ap. CONSTANTIN Intreprinderi mijlocii 2 ECPROD TARGOVISTE FILIALA ROVINARI SA J/18/306/2001 143 Servicii auxiliare (cu exceptia activitatilor sanitar-veterinare) Adresa: GORJ/ROVINARI. a amidonului si a produselor din amidon Adresa: GORJ/TARGU JIU. piscicultura si servicii 407 . CIOCARLAU.1. Et. 2 Contact: MAZZAROLO ENZO 12. 7 Contact: REBEDEA D. DUMITRU 3 MONDAGROCHIM SRL J/18/284/1999 112 Cultura vegetala Adresa: GORJ/TG-CARBUNESTI. Bl. BUMBESTI JIU Contact: CHEPENEGESCU A. nr. PACII. STR. VICTORIEI. BUMBESTI-JIU. Sc. VIRGIL 1 ECO WALD SRL Intreprinderi mijlocii J/18/ 25/2000 1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor Adresa: GORJ/CURTISOARA. nr. 7 Contact: DIRVARU DUMITRU Intreprinderi mici 2 VALERIS SRL J/18/ 22/1992 111 Cultura vegetala Adresa: GORJ/TIRGU CARBUNESTI. Silvicultura. 1. Str. Str. B5 cam. 11 Contact: GAMAN S. 20 Contact: SCHUTZ I. Agricultura si produse specifice 1 SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU PRODUCEREA NUTRETURILOR COMBINATE COMBGORJ SA J/18/285/1991 1570 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor Adresa: GORJ/TARGU JIU.3 ROMAL SRL J/18/409/1994 1561 Fabricarea produselor de morarit. TRANDAFIRILOR nr. Str. Bl. MARIA 1 SUINPROD SA J/18/153/1991 123 Cresterea animalelor Adresa: GORJ/CURTISOARA. TEILOR. nr. 4. Str.

Str. Ap. PESTISANI Contact: FUIOREA PUREC I. Ap. Bl. STEFAN CEL MARE. Com.1 ENERGOFOREST CERNA SAT SRL J/18/471/1994 221 Exploatarea forestiera si a stufului Adresa: GORJ/CERNA SAT. Str. 43. CONSTANTIN 3 ELIO CONS SRL J/18/340/1992 4521 Constructii de cladiri si de geniu civil Adresa: GORJ/TARGU JIU. MINERILOR. Com. 13 Contact: STEFANOIU G. Et. nr. nr. ELENA 408 . 26-28 Contact: MARGELOIU DUMITRU 2 IZOROV GRUP SA J/18/248/2001 Microintreprinderi 4532 Lucrari de instalatii si izolatii Adresa: GORJ/ROVINARI. B-dul CONSTANTIN BRANCUSI. Bl. 3. 12 Contact: BALUTA ION SORIN 2 TEHNOINSTAL SRL J/18/146/2000 4533 Lucrari de instalatii si izolatii Adresa: GORJ/TARGU JIU. Str. L1. 13 Contact: DOBRIN D. TURCENI. Ap. 3. 49 Contact: RISU C. PADES Contact: TROACA IONITA Intreprinderi mici 2 SUPELNITA SRL J/18/ 26/1997 221 Exploatarea forestiera si a stufului Adresa: GORJ/PESTISANI. Com. ION 15. Sc. CIOCARLAU. 27 Contact: VOINEA DAMIAN 3 SLAVYA CONSTRUCT SRL J/18/520/1996 4521 Constructii de cladiri si de geniu civil Adresa: GORJ/TURCENI. nr. Bl. Constructii 1 MECANOELECTRICA SRL J/18/076/1993 4531 Lucrari de instalatii si izolatii Adresa: GORJ/TARGU JIU. Str. 1 DECEMBRIE 1918. 4. EUGEN Intreprinderi mici 1 BYONS SRL J/18/191/1995 4521 Constructii de cladiri si de geniu civil Adresa: GORJ/TARGU JIU.

23 AUGUST. Adresa: GORJ/TARGU JIU. 2. 98 Contact: TASCAU VASILE DANUT 2 VADCOM SRL Microintreprinderi J/18/542/1991 5153 Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. Sc. n. ALEXANDRINA 3 EDVAUR SRL J/18/512/1996 4521 Constructii de cladiri si de geniu civil Adresa: GORJ/NOVACI. CALEA BUCURESTI. VICTORIEI. nr. Str. Str. nr. Bl. PAVEL 16. Et.c. Str. SORIN 2 LUKARIA COM SRL J/18/474/1994 5137 Comert cu ridicata al produselor alimentare. Str. 66 Contact: VADUVA ION 3 EXCATUMA SRL J/18/657/1996 5170 Comert cu ridicata al altor produse. 9 MAI. 20 Contact: NICOVALA S. PIETII. Str. Bl. 2 Contact: BUTA MANUELA LUCIA 409 . Comertul cu ridicata 1 NAD-A SRL J/18/786/1991 5153 Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. Ap. nr. G1. Bl. 62 Contact: TUMBAR VIRGIL Intreprinderi mici 1 ECONOMIC SRL J/18/290/1995 5153 Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. al bauturilor si al tutunului Adresa: GORJ/MOTRU. 8 Contact: IORDACHE VASILE Intreprinderi mijlocii 2 IMSAT MOTRU SA J/18/ 58/2000 4531 Lucrari de instalatii si izolatii Adresa: GORJ/MOTRU.1 ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TARGU JIU SA J/18/121/1993 4525 Constructii de cladiri si de geniu civil Adresa: GORJ/TARGU JIU. Ap. nr. P. GRUIULUI. 3. Ap. nr. 2. Aleea NARCISELOR. Str. 60 Contact: DUMITRESCU A. 13.a. 4 Contact: BEJINARU GH. Bl. METEOR. 24. Ap. Str.

nr. Adresa: GORJ/TARGU JIU. Ap. Str. TURCENI Contact: IOVITA I. in magazine specializate. Bl.3 GREPS COM J/18/1859/1994 5137 Comert cu ridicata al produselor alimentare. Ap. 1 DECEMBRIE 1918. in magazine specializate. al altor produse n. 2 Contact: BUIUREA STEFAN 1 COMAT GORJ SA J/18/ 96/1991 5147 Comert cu ridicata al bunurilor de consum. 23 AUGUST. 9 Contact: CALOTA IONUT 3 ARMEANCA PREST COM SRL J/18/590/1996 5246 Comert cu amanuntul. Com. DUMITRU 17. BRADULUI. al produselor de cosmetica si de toaleta Adresa: GORJ/TARGU JIU. Comertul cu amanuntul 1 VODIMEDICOR SRL J/18/573/1993 5232 Comert cu amanuntul.a. 14. PAR. 76 Contact: CARTIANU GH. nr. bauturilor si al produselor din tutun in magazine specializate Adresa: GORJ/TARGU JIU. Nr. Aleea TEILOR. altele decit cele alimentare Adresa: GORJ/TARGU JIU. 107 Contact: PASARIN I. altele decit cele alimentare Adresa: GORJ/CAPRENI. al produselor farmaceutice si medicale. al altor produse n. VICTORIEI. D. Bl. LIVIU REBREANU. Str. Com.a.c. Str. PETRE 1 DASERAMA SA J/18/072/1993 5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. in magazine specializate. MARIA Intreprinderi mijlocii 2 HANUL NOU SRL J/18/599/1991 5147 Comert cu ridicata al bunurilor de consum. Contact: GUGEA STEFAN 410 . Adresa: GORJ/STRAMBA JIU. Str.c. CAPRENI Contact: BAIBARAC I. 5 Contact: BALAVEANU ELEONORA 2 JEAN APIS SRL Microintreprinderi J/18/067/1992 5221 Comert cu amanuntul al produselor alimentare. Str. GHEORGHE Intreprinderi mici 2 INIDAN SRL J/18/111/1993 5245 Comert cu amanuntul. al bauturilor si al tutunului Adresa: GORJ/TARGU JIU.

M. al altor produse n. 11. ION 3 IMPEX LUMY NICO SRL J/18/926/1994 5530 Restaurante Adresa: GORJ/TARGU JIU. 17 Contact: CIOBANU TEODOR RADU 411 . 50 Contact: VIRTANU I. in magazine specializate. in magazine specializate. Adresa: GORJ/TARGU JIU. 19 Contact: CIOCILTEA ECATERINA J/18/482/1997 19. 65 Contact: CRETU NICOLAIE 1 CAZARE CANTINE MOTRU SA Intreprinderi mijlocii 5551 Cantine si alte unitati de preparare a hranei Adresa: GORJ/MOTRU. 4.c. Turism hoteluri si restaurante 1 LA FANTANA LUI COSBUC SRLJ/18/ 81/1996 5530 Restaurante Adresa: GORJ/TALPASESTI. al altor produse n. nr. 5. Ap. Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU. Turism agentii de turism 1 GUARDO TOURS SRL Intreprinderi mici J/18/178/1993 6330 Activitati ale agentiilor de turism Adresa: GORJ/TARGU JIU.c.J/18/469/1992 5241 Comert cu amanuntul. Str. 24 Contact: ARJOCA C. Ap. 201 Contact: LEMNARU CALIN 2 OLTENIA STAR MUSIC PRODUCTION SRL J/18/128/1991 5245 Comert cu amanuntul. Bl. ZORILOR. SADOVEANU. TINERETULUI. DANIEL (CURATOR) 18.a. Bl. VICTORIEI nr. Str. ION 2 PARADIS SRL Intreprinderi mici J/18/740/1991 5530 Restaurante Adresa: GORJ/TARGU JIU.a. BALESTI. Ap. Str. nr. Str. Str. nr. 8 MAI. UNIRII SIRET. bauturilor si al produselor din tutun in magazine specializate Adresa: GORJ/ TG-JIU. Sc. 1. 1 Contact: IJAC N. Str. Com. Str. 14 Contact: BUTAN PETRE ION 3 ERTEPCOM PROD SRL Intreprinderi mijlocii 1 CRESCENDO SRL J18/921/1991 5221 Comert cu amanuntul al produselor alimentare. Bl. nr. TUDOR VLADIMIRESCU.

Baia de Fier Contact: CARIGA DAN 3 DALCOSTAR SRL J/18/167/1994 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/HIRISESTI. IONUT-DANIEL Intreprinderi mici 2 CELLUC TRANS SRL J/18/129/2000 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/MOTRU. BALTENI Contact: PISC N. Com. VLADIMIRESCU. 2. Ap. Sc. 14 Contact: RAITARU I. GABRIEL 21. Str.Tehnologia informatiei 1 CENTRUL DE CALCUL SA J/18/103/1991 7240 Activitati legate de bancile de date Adresa: GORJ/TARGU JIU. Com. FLORILOR. DAN-K-COM SRL J/18/1193/1991 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/Baia de Fier. Com. 1. Sc. T. MIHAIL-LIVIU 3 FARGLOB TRANSPORT SRL J/18/136/2001 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/FARCASESTI. Servicii profesionale 412 . 17 Contact: PASAREANU ILARIE Intreprinderi mici 22. 25 Contact: CHITU G. nr. 1 RIDICON SRL J/18/124/1999 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/ROVINARI. FLOAREA Microintreprinderi 2. Bl. 89 Contact: GIURCA ALEX. Ap. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SA J/18/244/2000 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/BALTENI. Com. Bl. FARCASESTI Contact: NICU GHE. h7. Et. 14. Et. 2. 2. Transporturi 1. 2. nr.20. NOVACI. nr. B-dul TRANDAFIRILOR. Str.

de contabilizat si a calculatoarelor dresa: GORJ/TARGU JIU. curierat si telecomunicatii 1 ENIASAN SRL Intreprinderi mijlocii J/18/ 33/2001 6432 Radiocomunicatii Adresa: GORJ/MOTRU. consultatii pentru afaceri si management Adresa: GORJ/TARGU JIU. TUDOR VLADIMIRESCU. ION 23. 3. activitati de studii de piata si de sondaj. VICTORIEI. Ap. contabilitate si revizie contabila. nr. 3 Contact: DOBRE CITU DAN 1 INTERCOMPUTER GENERAL SA J/18/829/1994 7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou. consultatii referitoare la impunere. VASILE ALECSANDRI. ZONA CENTRU (MEZANIN). de contabilizat si a calculatoarelor Adresa: GORJ/TARGU JIU. Posta. Bl. UNIRII SIRET bloc 7 ap. COMPANY SRL J/18/631/1994 7412 Activitati juridice. Str. Str. STR. contabilitate si revizie contabila. 32 Contact: BUSOI VIRGIL 1 PROTECTIA SRL J/18/209/1999 Intreprinderi mijlocii 7460 Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor Adresa: GORJ/TARGU JIU. B-dul TRANDAFIRILOR. Str. consultatii pentru afaceri si management Adresa: GORJ/TARGU JIU. urbanism. activitati de studii de piata si de sondaj. 4-A Contact: ENESCU I.Microintreprinderi 1 TDS ORSTA PROD SRL J18/1151/1993 7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou. nr. Servicii generale 413 . nr. consultatii referitoare la impunere. 4 Contact: ORZAN GHEORGHE 2 CONSULTING V. ALEXANDRU 24. GRIVITEI Nr. 40 Contact: RADULESCU GHE. Str. 15 Contact: CIOBANU EMANOIL 3 ATELIER PROIECTARE PERFECT SA J/18/757/1994 7420 Activitati de proiectare. 6 Contact: MARGAU ADRIAN Intreprinderi mici 2 BV CONSULTING J/18/116/1994 7412 Activitati juridice. inginerie si alte servicii tehnice Adresa: GORJ/TARGU JIU. Bl. Str.

Bl. Str. Sc. Str.19 Contact: GOGA GH. 7. nr. 1 Contact: DOBRE ION 414 .Ap. ELENA Intreprinderi mijlocii 1 PRESTACOM SOCIETATE COOPERATIVA PE ACTIUNI OC5 J/18/579/1991 9302 Alte activitati de servicii Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. 18-20. PETRESTI. PARANGULUI. 14A Contact: GIURCAU DANIEL Microintreprinderi 2 JISTALEX SRL J/18/391/1995 7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. 64. 54 Contact: TANASE ZOIA 3 SENACO SA J/18/295/1994 7484 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor Adresa: GORJ/NOVACI. 332 Contact: LAZAR ION Intreprinderi mici 2 LOTUS SA J/18/ 50/1991 7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Adresa: GORJ/TARGU JIU. Str. Bl. Servicii sociale 1 YOGARO SRL Intreprinderi mici J/18/435/1996 9271 Alte activitati recreative Adresa: GORJ/TARGU JIU. 7. Str. Ap. nr. ZONA ABATOR. Str. Str. VICTORIEI. Str. nr. UNIRII SIRET. nr. nr. UNIRII-SIRET. Sc. Et.1.1 RADICAL IMPORT EXPORT SRL J/18/ 12/1998 7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. Str. 70 Contact: STREJA FLORIN 3 VKV ELECTROACTIV SRL J/18/448/1996 7484 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. 2. 20 Contact: NICOLCIOIU DAN 1 LAZAR SERVICE COM SRL J/18/172/1991 5021 Intretinerea si repararea autovehiculelor Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. VASILE ALECSANDRI. 71A Contact: STEFANOIU FLORENTIN 25. VICTORIEI.

nr.Ap.Bl. Str. GENERAL TELL. B-dul REPUBLICII. 10. nr. Bl. 4. LT. CRIZANTEMELOR. Com. CRASNA Contact: PASARIN A. Et. 113 Contact: GANEA MIRCEA 27. Str. Str.2. Mijloace de informare si publicitate 1 NEWEST SRL J/18/208/1993 9220 Activitati de radio si televiziune Adresa: GORJ/TARGU JIU. TERMOCENTRALEI.10 Contact: MIHAI V. Ap. 13A.Et.26. ILIE 1 REMAT GORJ SAJ/18/100/1991 Intreprinderi mijlocii 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile Adresa: GORJ/TARGU JIU. tipografii. POMPILICA Microintreprinderi 28.5. PAULIAN 1 METALCOLECT PROD SRL Intreprinderi mici J/18/ 15/1998 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile Adresa: GORJ/TARGU JIU. COL. 3 Contact: GUGU DORIN 1 BARIA IMPEX PROD SRL Intreprinderi mijlocii J/18/ 71/1993 9240 Activitati ale agentiilor de presa Adresa: GORJ/TARGU JIU. Bl. 5 Contact: MISCHIE SANDA Intreprinderi mici 415 . Str. 1 Contact: PUIU N. Ap. Servicii de colectat si reciclat deseuri 1 GIGANT IMPEX SRL Microintreprinderi J/18/310/1992 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile Adresa: GORJ/CRASNA DIN DEAL. 23 AUGUST. reproducerea inregistrarilor pe suporti 1 SANDA NIC SRL J/18/187/1991 2222 Tiparire si activitati anexe Adresa: GORJ/TARGU JIU. 20. P.T1. 3 Contact: BARCEANU GH. 3. Et.Sc. Str. Sc. Edituri. MIHAI 2 AMCIV CONSULTING SRL J/18/654/1994 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile Adresa: GORJ/ROVINARI. Bl. Ap. D-TRU PETRESCU.

15 Contact: PARASCHIVU GHEORGHE 416 . Str.2 GORJEANUL SA Intreprinderi mijlocii J/18/415/1991 2212 Edituri Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. CONSTANTIN BRANCUSI.

ADRESE UTILE 417 .

519. Tg-Jiu Tel : 0253/226106. Tg-Jiu Tel : 0253/211448 Statiunea de Cercetare si Productie a Cartofului Director : Tascau Daniel Adresa : Str. Dumitru Petrescu. 3. Tg-Jiu Tel : 0253/214858 Statiunea de Cercetare si Productie Pomicola Director : Calinoiu Ion Adresa : Str. 2-4. 215893 E-mail: ojcgc@intergorj.SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE Ministerul Administratiei Publice Oficiul Judetean de Cadastru. 9.ro Directia Sanitar-Veterinara Director: Covrig Mircea Adresa: B-dul Ecaterina Teodoroiu. Tismenei nr. 27. Tg-Jiu Tel : 0253/216350 . 75. Tg-Jiu 418 . cam. Republicii. Victoriei. nr. 211018 E-mail: dgaa@intersys. Tg-Jiu Tel: 0253/218930 Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Director : Craioveanu Gheorghe Adresa : Str. col. Lotrului nr. Sediul Prefecturii. 211708 Directia Fitosanitara Gorj Director : Adresa : B-dul Ecaterina Teodoroiu. 3A Tel: 0253/217189. Alimentatiei si Padurilor Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara Gorj Director: Petre Ecobici Adresa: Str. Calea Bucuresti nr. nr. 213508 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Cinegetic Gorj Inspector Sef : Cicu Tiberiu Adresa : Str. Sica Mihai Adresa: Str. 122 Tel: 0253/211774. 8 Martie. 515. nr.ro Ministerul Agriculturii. nr. Str. Geodezie si Cartografie Director: Ileana Spiroiu Adresa: Tg-Jiu. nr. 9 bis. Tg-Jiu Tel : 0253/219080 Fax: 0253/215273 Ministerul Apararii Nationale Centrul Militar Judetean Comandant: Lt. Tg-Jiu Tel: 0253/226033. 2. 226144 E-mail: dsv@intergorj. Tg-Jiu Tel : 0253/218113 . Tismana nr. 226036 Directia Silvica Gorj Director : Bobic Costel Adresa : Str.ro Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie Gorj Director : Preda Dumitru Adresa : Str. nr. Col. Calea Bucurestii nr. 1.

216851. Popescu Nicolae Adresa: Str. Olaru Aristica Adresa: Str. 211108 Serviciul Român de Informatii Gorj Director: Faget Ion Adresa: Str. nr. Tudor Vladimirescu. nr. col. Tudor Vladimirescu. Tg-Jiu Tel : 0253/216290 fax : 0253/219438 Ministerul de Interne Comandamentul Judetean de Jandarmi Gorj Comandant: Col. nr.fax: 0253/218661. Tg-Jiu Tel: 0253/217466 Arhivele Statului – Filiala Gorj Director: Neguleasa Romeo-Dan Adresa: Str. Tudor Vladimirescu. 54. 34. 213525 Grupul de Pompieri “Lt. 9. Tg-Jiu Tel . col. Vasile Alecsandri. 76. Tg-Jiu Tel : 0253/212448 . 217126 E-mail: apm@intergorj. Tilvescu Vasile Adresa: Str. 221918 Ministerul de Justitie Tribunalul Judetean Gorj Presedinte : Miruta Gheorghe Adresa : Str. 23. Culte si Patrimoniu Cultural National Gorj Director: Sanda Ion Adresa: Str. 2-4. Calea Bucuresti. 32. Tg-Jiu Tel . Unirii. col. Dumitru Petrescu” al judetului Gorj Comandant: Lt.ro Ministerul Culturii si Cultelor Directia pentru Cultura. Tg-Jiu Tel: 0253/213524. nr. nr. Calea Bucuresti. 1. Nicolescu Constantin Adresa : Str.Tel: 0253/218993 Serviciul de Mobilizare a Economiei si Pregatirea Teritoriului pentru Aparare Sef serviciu: Lt. I. Tg-Jiu Tel: 0253/222236.C Papilianu. col. nr. nr. Simescu Eugen Adresa : Str. 213964 Penitenciarul Tg-Jiu Director Magistrat: Col. nr. Victoriei. Tg-Jiu Tel: 0253/215384. Tg-Jiu Tel: 0253/211212 Inspectoratul Judetean de Politie Gorj Inspector sef: Comisar sef.fax: 0253/212315 Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Inspector sef : lt. 2. 9. Tg-Jiu Tel: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Inspectoratul de Protectia Mediului Gorj Inspector sef: Fometescu Gheorghe Adresa: Str. Sediul Prefecturii. nr. Tudor Vladimirescu. nr. Dumitrascu Liviu 419 .

nr. Siretului nr. Victoriei. nr. Victoriei nr. Siretului nr. bl.ro Ministerul Finantelor Publice Directia Generala a Finantelor Publice Gorj Director general: Udroiu Dumitru Adresa: Str. Tg-Jiu Tel: 0253/214403 Ministerul Educatiei si Cercetarii Inspectoratul Scolar Gorj Inspector general: Mergea Nicolae Adresa: Str. 30 Decembrie. Victoriei. 30 Decembrie. Siretului nr. 217556 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale Directia Muncii si Solidaritatii Sociale a Judetului Gorj Director general : Scaunasu Veronica Adresa : Str. 226802 Ministerul Tineretului si Sportului Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Director: Vlaicu Popa Marius Eremia Adresa: Str. 219338 Garda Financiara Comisar Sef: Nedelut Marinel Adresa: Str. Tg-Jiu Tel: 0253/212972. 224750 E-mail: @intersys. 6. Sediul Prefecturii. sediul Prefecturii. 71. 2. Tg-Jiu Tel: 0253/211704 Secretariatul general al guvernului Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorului Inspector Sef: Tudor Ion Adresa: Str. Tg-Jiu Tel: 0253/216787. 14. Tg-Jiu Tel: 0253/219305. 2-4. Tg-Jiu Tel : 0253/218660 . 6. 14. 2-4. Tg-Jiu Tel: 0253/246896. 982 Ministerul Dezvoltarii si Prognozei Directia Judeteana de Statistica Gorj Director: Popescu Gheorghe Adresa: Str. 213307 420 . 6. bl. Tg-Jiu Tel: 0253/226809. 218933 Biroul Vamal Tg-Jiu Director: Udristoiu Vasile Adresa: Str. Ind.ro Casa Judeteana de Pensii Director general : Ghimis Rodica Adresa : Str. 218214 Trezoreria Tg-Jiu Director: Dadalau Aurelia Adresa: Str. 132-134. 3. Tg-Jiu Tel : 0253/217020 . Lic. Brâncusi nr. Tg-Jiu Tel: 0253/212972. 219339 Curtea de Conturi Gorj Director : Popescu Ion Adresa: Str. Siretului nr. nr. Tg-Jiu Tel: 0253/218956.Adresa: Str. Victoriei nr. 2-4. 6. Tg-Jiu Tel: 0253/212521. nr. Sediul Prefecturii. Islaz. 213307 E-mail: dgmssgj@intergorj.

Tg-Jiu Tel : 0253/210156 Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap Inspector Sef : Roventa Micu Ileana Adresa : Str. 1 Decembrie 1918. 96. sc. Tg-Jiu Tel : 0253/217248 421 . 8. Victoriei. 99 Tel : 0253/212136 E-mail: arutiera@arr. Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat – Inspectoratul Teritorial Craiova (ISCIR – Inspect Craiova) Director : Antonie Adresa : B-dul Gheorghe Chitu.ro Ministerul Lucrarilor Publice. nr. Siretului nr. Unirii nr.Inspectoratul Teritorial de Munca Inspector Sef : Serban Horia Str. Progresului nr. Transporturilor si Locuintei Inspectoratul in Constructii Gorj Inspector Sef : Merfu Ilie Adresa : Str. Tg-Jiu Tel : 0253/216019 . Tg-Jiu Tel : 0253/219234 E-mail: metrologie@intersys. 2-4. 211568 E-mail: ajofp@intergorj. 9. bl. nr. 1. Craiova Tel -fax: 0251/428086 Reprezentant pentru judetul Gorj Stoian Madalin Alte structuri Autoritatea Rutiera Romana.ro Inspectoratul de Concurenta Director : Merisescu Ioan Adresa : Str. Tg-Jiu Tel : 0253/238001 Ministerul Industriei si Resurselor Serviciul Judetean de Metrologie Legala Gorj Director : Zgovancu Petrica Adresa : Str. 18. Bradului nr. 139. 1. ap.ro Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Director : Tarlea Ion Adresa : Str. Agentia Gorj Director : Adresa : B-dul Ecaterina Teodoroiu. Tg-Jiu Tel : 0253/218004 .ro Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor. cam. 211300 Ministerul Sanatatii si Familiei Directia de Sanatate Publica Gorj Director : Mischie Sanda Adresa : Str. 6. nr. Sediul Prefecturii. Tg-Jiu Tel : 0253/237933 . Cerna.ro office@intergorj.58. 227796 E-mail: itm_gorj@eltop.

STRUCTURI AFLATE IN SUBORDINEA . 422 . nr. Siretului.24. SOCIETATI NATIONALE CU REPREZENTARE IN TERITORIU (FILIALE.1. COORDONAREA SAU AUTORITATEA ORGANELOR PUBLICE CENTRALE. Craiova Tel : 0251/414917 Agentia Nationala de Resurse Minerale – Inspectoratul de Resurse Minerale Gorj Inspector Sef : Motorgeanu Ion Adresa : Str. nr. SUCURSALE) Compania Nationala a Lignitului Oltenia Director: Ion Vulpe Asresa : Str.ro Societatea Nationala PETROM – Sucursala Tg-Jiu Director General: Giurconiu Nicolae Asresa : Str. Traian. Tg-Jiu Tel-fax : 0253/217320 Agentia Nationala pentru Conservarea Energiei Conform HG nr. Tudor Vladimirescu. nr. nr. 207202 Hidroconstructia Tg-Jiu Director General: Saliste Ion Adresa: Str. Tg-Jiu Tel : 0253/215055 . nr. REGII AUTONOME NATIONALE. Însarcinat cu organizarea Alexandru Marinescu – Presedintele Asociatiei « Societatea Româna pentru Eficienta Energetica » Tel : 0251/194118 Directia de Telecomunicatii Gorj Director : Sorin Nimara Adresa : Str. nr. Fax: 0253/211629 Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu Director General: Miulescu Adrian Adresa: Str. CU REPREZENTARE TERITORIALA Agentia Domeniilor Statului – Reprezentanta Teritoriala Craiova Reprezentantii : Motoi Ana. Siretului. Tg-Jiu Tel-fax: 0253/226038 e-mai: itcsmsgj@intergorj.532. Tg-Jiu Tel : 0253/216693. Ungureanu Marinela Adresa : Str. 1. Hidrocentralei. Tg-Jiu Tel : 0253/211119 Inspectoratul Teritorial pentru Controlul Calitatii Semintelor si Material Saditor – Filiala Gorj Responsabil: Tomoiu Verginia Adresa: str.ro COMPANII NATIONALE. fax : 0253/212776 E-mail: cnlo@cnlo.83.________ se va înfiinta dupa 1 ianuarie 2003 Reprezentanta Craiova cu acoperire si pentru judetele Gorj si Mehedinti. 26. Tg-Jiu Tel : 0253/214379. nr.83. Brestei. Hidrocentralei. nr. Ecaterina Teodoroiu. 24. Tg-Jiu Tel : 0253/2219382.

nr.40 423 . Turceni.1. Mihai Viteazul nr.19. 41.95. Fax: 0253/463873 A.80.1. Fax: 0253/334081 Sucursala Electrocentrale Rovinari Director General: Pisc Ion Adresa: loc. nr. Bumbesti-Jiu.A.P. Rovinari.Fax: 0253/217284 Sucursala Electrocentrale Turceni Director General: Marin Constantin Adresa: loc.Uzina Mecanica Sadu Director General: Panoiu Pompiliu Adresa: loc.S. judetul Gorj Tel : 0253/371580. 5C Tel. Parîngului. judetul Gorj Tel : 0253/334322. Energeticianului. judetul Gorj Tel : 0253/463863.80. 41. Fax: 0253/371590 Regia Nationala ROMARM .P. str. Str. 41.24 Fax. Director .Nicoli Marin Reprezentant pentru judetul Gorj: Grigorie Bogdan Adresa: Craiova. str.

.

232300 Fax: 463872 466353. crt. 463872 231139. 214878 211482. Nume si prenume Persoana de contact Cârciumaru Florin Localitatea Municipiul Tg-Jiu Functia Primar Tel. Iorga Ion Municipiul Motru Primar 3. 218928 Fax: 214878 0744/584262 094/393589 410560. 1.PRIMARII Nr. Chiriac Ion Oras Novaci Primar 5. 410563 Fax: 410560 410562 463465. 371011 Fax: 371004 2./Fax 0744/635881 212299. 466221 466114 Fax: 466221 0744/502338 371095. 410561 410562. Stanculete Ion Oras Bumbesti-Jiu Primar 4. Rautescu Ilie Oras Rovinari Primar 425 .

379053 378747 Fax: 378663 234416. Duta Viorel Mosor Elena Comuna Albeni Comuna Alimpesti Primar Primar 10. Mazilu Constantin Oras Ticleni Primar 8. Drumen Daniel Mihutescu Constantin Rosu Dorel Popescu Ioan Comuna Arcani Comuna Baia de Fier Comuna Balanesti Primar Primar Primar Comuna Balesti Primar 15. Toader Pasti Cristian Oras Tg-Carbunesti Primar 0744/382190 378603. 9. Patrascu Constantin Comuna Barbatesti Primar 426 . 220099 Fax: 210890 270503 7. 210910 210770. Stanca Gheorghe Comuna Aninoasa Viceprimar 11. 278303 461202 Fax: 461354 270114 Fax: 270114 210890.6. 12. 275181 Fax: 275182 477222. 477110 Fax: 477223 278004. 13 14. 234014 Fax: 234361 379480 275182.

26.16. 33491 334592 0722/857439 473440 232139 Fax: 232300 475125. 23. 282096 Fax: 282096 360689 Fax: 360689 0722/570503 276106 17. Croitoru Viorel Tucu Constantin Vaduva Nicolae Calugaru Gheorghe Ciocea Ion Catanoiu Emil Comuna Bolbosi Comuna Borascu Comuna Branesti Comuna Bumbesti-Pitic Comuna Bustuchin Comuna Capreni Primar Primar Primar Primar Primar Primar 25. 475156 Fax: 465156 0745/310508 282132. 274036 Fax: 273742 0744/580998 271088 Fax: 271080 0744/933605 233302 Fax: 233302 0740/051515 334974 334910. Dumitrascu Maria Comuna Berlesti Primar 18. 22. 20. Radut Valentina Comuna Bengesti-Ciocadia Primar 273742. Ilie Daniel Comuna Bîlteni Primar 19. Tuila Florin Fometescu Mircea Comuna Catunele Comuna Ciuperceni Primar Primar 427 . 24. 21.

474216 Fax: 474101 283101 231238 0721/858823 271600. 30. 271855 376701 Fax: 376701 227625 Fax: 227543 0722/524356 372204 Fax: 372204 360634 0723/250667 377001. Fotescu Nicolae Vâlceanu Ilie Cârstea C.27. 231213 Fax: 231107 0723/696347 334078 Fax: 334078 0745/533245 378106 35. 32. 36. 34. Gusita Petre Comuna Jupânesti Primar 428 . 37. 29. Popovici Virgiliu-Eugen Bocse Iulian Dragusin Viorel Baluta Gheorghe Bâzu Marcel Purcel Lucian Butan Gheorghe Pârvulescu Constantin Comuna Cîlnic Comuna Crasna Comuna Cruset Comuna Danciulesti Comuna Danesti Comuna Dragotesti Comuna Dragutesti Comuna Farcasesti Primar Primar Primar Primar Primar Primar Primar Primar 276102 Fax: 276102 474101. 33. 31. Gheorghe Rada Constantin Comuna Glogova Comuna Godinesti Comuna Hurezani Comuna Ionesti Primar Primar Primar Primar 39. 28. 38. 377002 231221.

278687 231184 Fax: 231184 Tel/Fax: 284027 376551. 43. 42. 53. 45. 48. 46. Orzan Nicolae Ragman Emil Faitar Cristinel Caramete Nicolae Bazavan Constantin Comuna Polovragi Comuna Prigoria Comuna Rosia de Amaradia Comuna Runcu Comuna Samarinesti Primar Primar Primar Primar Primar 429 . 52. Popeanga Ion Calotescu Ilie Dragotescu Valeriu Gaspar Gheorghe Comuna Lelesti Comuna Licurici Comuna Logresti Comuna Matasari Primar Primar Primar Primar 278484. 47. 376304 376782 Fax: 376304 Fax: 272501 272540 0723/340365 285121 471101. 50. 471297 Fax: 471298 223127 0722/461440 285655 Fax: 285660 476135 Fax: 476135 379480 475047 Fax: 475047 278801 361981 44.40. 51. Manta Constantin Gruescu Ion Raut Ion Tabacu Dumitru Grigore Petre Comuna Musetesti Comuna Negomir Comuna Pades Comuna Pestisani Comuna Plopsoru Primar Primar Primar Primar Primar 49. 41.

55. 275504 472126 280222 226538 Fax: 226538 376830 273022. Iloiu Teodor Dumitrascu Ion Dijmarescu Dumitru Comuna Turburea Comuna Turceni Comuna Turcinesti Primar Primar Primar 430 . 334130 Fax: 334570 226549 Fax: 226735 63. 273023 273323 282010 281020 Fax: 281120 0723/520178 276323. Rentea Danut Dragomir Nicolae Mecu Ion Beuran Constantin Fotescu Liviu Pârvulescu Vasile Dadulescu Constantin Vladutu Constantin Draghici Constantin Comuna Sacelu Comuna Saulesti Comuna Scoarta Comuna Schela Comuna Slivilesti Comuna Stanesti Comuna Stejari Comuna Stoina Comuna Telesti Primar Primar Primar Primar Primar Primar Primar Primar Primar 275502. 374421 Fax: 374420 472383 Fax: 472527 334680. 66. 276338 Fax: 276103 0740/152105 374216. 59. 65. 57. Luculescu Ion Comuna Tismana Primar 64. 56. 60.Fax: 361981 54. 62. 58. 61.

Leuca Aristica Roman Gheorghe Bacanu Vladimirescu Aurel Comuna Urdari Comuna Vagiulesti Comuna Vladimir Primar Primar Primar 431 . 69. Vasilescu Maria Comuna Tântareni Primar 0745/327780 473109 Fax: 473109 0723/334982 233465 362505 472131 Fax: 472131 68. 70.67.

BUMBESTI-JIU 218530 211587 244597 371588 466376 463417 378138 211587 AGENTIA TARGU CARBUNESTI STR. 16 Telefon 213.491 363.63A Jud. 3 Str. Tudor Vladimirescu nr.20 Jud. M 2 . 25 Str.17 BANCA COMERCIALA ROMANA 9 10 11 Tg-Jiu Novaci Motru SUCURSALA GORJ SUCURSALA NOVACI SUCURSALA MOTRU Str. nr.7. BL. TANDAFIRILOR MAGAZIN FEMINA ETAJ P .BANCI COMERCIALE BANC POST SA GORJ Nr. sc. Trandafirilor nr.300 206325 466665 371963 378021 213425 218127 C. Tudor Vladimirescu nr. bl. Tudor Vladimirescu nr. Gorj Rovinari Str Minerilor bl.E.788 Fax 218.1 . T. 1. BL. Vladimirescu nr.C. 6 Jud. PARINGULUI. 12 13 14 15 16 17 Tg-Jiu Tg-Jiu Rovinari Novaci Bumbesti-Jiu Tagu Carbunesti SUCURSALA TG-JIU AGENTIA NR. M2 Sc. Trandafirilor nr. Gorj Targu Carbunesti Str.940 379. 9 MAI SAVINESTI.GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 4 5 6 7 Novaci Rovinari Tg-Carbunesti Tg-Jiu Agentia Novaci Agentia Rovinari Agentia Tg-Carbunesti SUCURSALA GORJ Novaci Str.A . crt. 24 .Targu-Jiu ADRESA : STR.500 378.NOVACI STR. BL.301 206. 32 SC.213 BRD . 1 2 3 Localitate Târgu-Jiu Motru Târgu Cărbuneşti Denumire unitate SUCURSALA GORJ Agen ia Motru Agentia Târgu Cărbuneşti Adresa Str.072 362.ROVINARI ALEEA GRUIULUI BL.TARGU CARBUNESTI 432 .2 TARGU JIU AGENTIA ROVINARI AGENTIA NOVACI AGENTIA BUMBESTI-JIU Str. Bujorului 11. Geneva. MINERILOR. 14 .2 219189 219197 211114 466439 310052 206. Jiu Str. Eroilor nr. ap.1 Jud. Gorj Tg.TARGU-JIU STR. Gorj RAIFFEISEN BANK 8 Tg-Jiu SUCURSALA GORJ Sucursala Gorj Str.

POLOVRAGI COM. ALBENI COM. SACELU COM. TANTARENI COM. MATASARI BL C 5 COM. STOINA LOC. BUSTUCHIN . TISMANA COM. BAIA DE FIER LOC. TURBUREA COM. ALIMPESTI COM. CRASNA LOC. TARGU LOGRESTI COM. BIBESTI 234375 360650 473102 233386 472605 374218 474195 461206 334172 472486 379007 376102 472127 433 . BENGESTI COM.MOTRU COM. PETROLISTILOR BL 5 SC 2 PARTER . PESTISANI COM. RUNCU COM.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Ticleni Motru Tantareni Balteni Targu Logresti Polovragi Sacelu Runcu Stoina Tismana Pestisani Crasna BAIA DE FIER Turceni Turburea Alimpesti Bustuchin Bengesti Calnic Matasari Albeni Bibesti AGENTIA TICLENI AGENTIA MOTRU AGENTIA TANTARENI AGENTIA BALTENI AGENTIA TARGU LOGRESTI AGENTIA POLOVRAGI AGENTIA SACELU AGENTIA RUNCU AGENTIA STOINA AGENTIA TISMANA AGENTIA PESTISANI AGEBTIA CRASNA AGENTIA BAIA DE FIER AGENTIA TURCENI AGENTIA TURBUREA AGENTIA ALIMPESTI AGENTIA BUSTUCHIN AGENTIA BENGESTI AGENTIA CALNIC AGENTIA MATASARI AGENTIA ALBENI AGENTIA BIBESTI STR. BALTENI COM.BUSTUCHIN COM.TICLENI ALEEA LILIACULUI BL A1 PARTER . CALNIC LOC. TURCENI BL 35 PARTER COM.

echipamente multiplicare. Tudor Vladimirescu. INTERNET. instruire antreprenorială si sprijinirea în înfiin area de IMM-uri. cât mai rapid.M. S. 15. întocmirea documenta iilor in vederea finan ării proiectelor nerambursabile in cadrul Programelor de finan are PHARE. utilaje. str. cu o bogata experien ă.-uri. cu toate utilită ile (re ea calculatoare.F. legisla ie. construc ii. instala ii. din domenii diverse – economişti.M. I. Locul nostru a fost si este mereu in topul firmelor din jude (conform clasamentului Camerei de Comer si Industrie: locurile II. credite pentru IMM-uri derulate prin A. SHAPARD. fuziuni.M. Cu un colectiv de specialişti.J. etc). planuri de afaceri –– finan ări proiecte.ro tel. fiind structurată in patru departamente: construc Evaluări active (clădiri. comasări. respectiv.0253/223744. întocmirea documenta iilor in vederea finan ării proiectelor rambursabile (bănci comerciale.M. Sediul ultramodern. 434 . software-ul specializat) constituie locul ideal unde răspundem clien ilor noştri. divizări. RICOP.Consultanta I.M. s-a reuşit o creştere a cifrei de afaceri de la an la an. ingineri./fax:0253/219690.mobil:0744703052.IV in ultimii 5 ani).0744703054 Fondată in 1994. baza de date. Expertize si evidente contabile. mijloace de transport) si societă i comerciale.C. Proceduri de lichidare si reorganizare a agen ilor economici.O.CONSULTAN Ă IN AFACERI SI MANAGEMENT AFACERI Tg-Jiu. al cărui număr a sporit anual. inclusiv RISOGRAPH. . jurişti. etaj 1 e-mail:consult@jiunet. studii de fezabilitate – proiecte. De experien a noastră au profitat si profită sute de clien i in cadrul unor programe de finan are vizând: consultanta. CONSULTING V COMPANY este specializată in exclusivitate in prestarea de servicii profesionale.nr.

) Experien a firmei noastre ne face unici pe pia a jude ului Gorj si regiunea Oltenia.0744703054 435 .. studii de fezabilitate. Hunedora. B.J. Ministerul Finan elor.R. studii de piata./fax:0253/219690. planuri de afaceri etc.F. Pentru noi. toate lucrările fiind acoperite de asigurări de răspundere profesionala.nr. Tudor Vladimirescu. aceasta si datorită faptului că suntem membrii reputatelor organisme profesionale.studii de oportunitate. În raport cu alte firme. clien ii devin partenerii noştri! Tg-Jiu.O.La acestea se adaugă serviciile noastre adresate diverselor institu ii si agen i economici: Ministerul Ministerul Justi iei – Tribunalele jude ene (proceduri de faliment). A. etaj 1 e-mail:consult@jiunet.0253/223744 mobil:0744703052. evaluări. Primăria TgMunicipiului Tg-Jiu (studii de fezabilitate. Tgfezabilitate B. studii de oportunitate). nu urmărim doar câştigul ci în elegem mediul de afaceri si procesele fundamentale ce au loc in domeniul fiecăruia de activitate .D. la nivel na ional: Asocia ia Na ională a Evaluatorilor din România. Consilii Locale. Corpul Exper ilor Contabili si Contabililor Autoriza i din România.C. Uniunea Na ională a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare.ro tel..M. 15. Servicii adresate societă ilor comerciale din jude ele Gorj. evaluari). planuri de afaceri. str. Dolj (evaluări. Mehedinti. BANCPOST Tg-Jiu (studii de fezabilitate .R..

Garnituri.67.A.Covoare de cauciuc. . Gorj Tel/Fax: 0253-226140.Materiale de vulcanizat.60.S. •cu inser ie metalică.C. .Re ea de magazine cu produse alimentare si nealimentare . . Tg-Jiu. 38. 0253-22. ARTEGO S.Diluant universal. . Str.Benzi transportoare din cauciuc: •cu inser ie textilă.Plăci tehnice.C. . nr. Principalele articole fabricate si servicii prestate de S. Ciocârlău . .Repere auto.A.Antigel – rezistent la -39° C..Produse alimentare. . 436 . . este una dintre cele mai mari unită i producătoare de articole tehnice din cauciuc din ară. sunt: . .Confec ii textile . . ARTEGO S.

437 . a caror productie a ajuns la peste 5000 mc/an. Pana in anul 1989.A.C. Jiu". Aceasta. Dupa anul 1989. productia de prefabricate a scazut si in prezent ponderea productiei este detinuta de produsele ceramice. Jiu s-a infiintat in anul 1991 prin preluarea patrimoniului "Intreprinderii de Materiale de Constructii Tg. Tg. in special panouri pentru constructia de locuinte.S. odata cu reducerea investitiilor in constructia de locuinte si in domeniul constructiilor industriale si de irigatii in agricultura. la randul sau s-a constituit in 1980 pe structura a doua sectii de productie: Sectia Prefabricate din beton si Sectia produse ceramice. Macofil S. ponderea productiei a fost detinuta de produsele prefabricate din beton armat.

438 .

Experien a industrială acumulată in Compania Na ională a Lignitului Oltenia S. . Gorj Tel/Fax: 0253/ 214067.Livrarea si comercializarea produselor ob inute. 214185 Sediul central al Companiei Na ionale a Lignitului Oltenia se află in municipiul Tg-Jiu.Instruire si pregătire personal. .+to din care 780 milioane tone lignit. dezvoltare si exploatare. prospec iuni. Oltenia sunt: .Reparare între inere utilaje. explorare. . .Import.Protec ia mediului. 216134. . Tudor Vladimirescu .Produse si servicii informatice proprii. Principalele activită i ale C. .Activită i miniere . 1-15 Tg-jiu.N.L.A.Proiectare. 439 . export cooperare interna ională.Str. nr. Tg-Jiu in domeniul exploatării cărbunelui se întinde pe o perioadă de peste 50 ani timp in care s-a realizat excavarea unei mase miniere de peste 3501 milioane mc. .

placile din azbociment sunt conforme cu SR ISO 393 -1 /1999. FIBROCIM S.FIBROCIM S.1 A.Tg-Jiu Str. atestate AEROQ. FIBROCIM S. emis de AEROQ. iar tiglele din beton sunt conforme cu ST 01:2000. 11590934 C/V: 251100996099318 .B.872 Mobil: 0722/390337. cod 1400. J18/89/1999. atestate AEROQ si agrementate conform AGREMENT TEHNIC 00602/005-200.1 / ROL . C.9002 pentru calitatea produselor si certificarea ISO .R. Tg-Jiu sunt certificate privind Sistemul Calită ii. astfel: . ISO 9002:1994.B. Tismana nr.D. Orientarea spre calitate a ofertei noastre a fost recunoscuta in anul 2000 cand societatea a obtinut certificarea ISO . 0253/221.9002 pentru sistemul asigurării calită ii. jud.699 -marketing-vanzari Fax: 0253/217.A.666 -centrala. 0722/330338.R.A.C. Tg-Jiu C/V: 2511. Tg-Jiu In cadrul S. Toate produsele S. Tg-Jiu este implementat un sistem de asigurare a calită ii certificat de către Societatea Romana de Asigurare a Calită ii AEROQ Bucuresti. 440 .A.inreg. conform cu SR EN ISO 9002:1995. emis de Comisisa de Agrement in Constructii din Romania.753. Gorj Telefon: 0253/217.F.C.R. 0722/486713 Nr.1 .C.

6. biblioteci. panouri constructii. Partenerii traditionali sunt din: S.L. holuri.P. livram produsele noastre in: Egipt. 4. grosimi: 3. bucatarii. 8. cepuri cilindrice. -mobilier: dormitoare. 16.A. Targu Jiu) este una din marile intreprinderi de prelucrare a lemnului si fabricare mobilier din Romania. Rostramo S. 12. Belgia. iar in prezent produce si livreaza: -placaj fag 2000 x 1250 mm. De asemenea. preluat din 1 februarie 1991. Spania.C. Danemarca. 18. 10. 5. 12. 18. -mic mobilier: comode. Italia. provine de la ROmania STRatificate MObila. 22 mm. 25. -scaune coloniale si curbate.U.PALETA CULORII DE S. 30 mm. etajere. Rostramo si-a inceput activitatea in anul 1959. Siria. Franta. Anglia. Liban. -pal cu fete fine . Germania.2440 x 1220 mm. 441 DISTINCTII INTERNATIONALE . 20. grosimi 8.A.. Tg Jiu (pana in 1980 s-a numit C. Canada. 15. Israel. Suedia. -cherestea fag. Actualul nume ROSTRAMO.

Belgia. etc 442 . Produsele realizate de STAR GLASS pot fi regãsite adeseori in vitrinele marilor magazine si boutiqueuri din toatã lumea: Germania. Franta. Canada. dar STAR GLASS manufactureazã curent produse in conformitate cu specificatiile tehnice ale clientilor. doi renumiti artisti recunoscuti ca atare prin inscrierea lor in dictionarul 'Who's who in Contemporary Glass Art'. Australia. O importantã parte a productiei. este reprezentatã de produsele originale realizate de designerii STARGLASS.STAR GLASS produce si oferã o gamã largã de articole de sticlãrie realizate in intregime manual si utilizând variate tehnici de decorare. Japonia. Austria. Statele Unite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->