Consultan ă in afaceri si management

Centrul de informare, documentare managementul afacerilor mici si mijlocii

si ini iere

in

proiect nr. RO 0007.02.01.01.2097-finan at in cadrul programului PHARE 2000 Coeziune Economică si Socială

MONOGRAFIA SOCIO – ECONOMICĂ A JUDE ULUI GORJ

Studiul a fost realizat in cadrul Centrului de informare, documentare si ini iere in managementul afacerilor mici si mijlocii- Consulting Company - proiect RO 0007.02.01.01.2097-finan at in cadrul programului PHARE 2000 Coeziune Economică si Socială utilizându-se tehnologia de editare prin risographiere 1

Coordonatori studiu: Ec. Ciobanu Emanoil Ec. Văduva Constantin

Responsabil studiu: Ec. Tomescu Emil Culegere, actualizare date si informa ii: Ec. Truşcă Diana Ec. Văduva Elena Consilier juridic Măru ă Constantin Consilier juridic Băloi Cosmin Tehnoredactare, editare – multiplicare RISOGRAPH Colac Lucia FOTO: Ec. Truşcă Alin

Tg* Tg-Jiu - 2003 *
Acest studiu a fost realizat cu asisten ă din partea Comunită ii Europene. Punctele de vedere exprimate apar in S.C. Consulting V Company S.R.L. si de aceea nu pot fi considerate ca reflectând opinia oficială a Comunită ii Europene

2

INTRODUCERE

Studiul MONOGRAFIA SOCIO – ECONOMICĂ A JUDE ULUI GORJ, realizată de colectivul S.C. CONSULTING V COMPANY S.R.L., in parteneriat cu Camera de Comer si Industrie a jude ului Gorj , este o lucrare ce prezintă jude ul Gorj in dinamica sa pe perioada 2001 – 2002, prin prisma unor indicatori macro economici. Lucrarea se doreşte a avea aplicabilitate practică, prin furnizarea unor informa ii pertinente privind mediul de afaceri. Culegerea de date a presupus o muncă enormă, sau efectuat deplasări in cea mai mare parte a localită ilor din jude , la agen i economici, autorită i locale, institu ii publice. Paginile publicitare apar in in exclusivitate agen ilor economici, existând acordul scris de publicare. Prin contribu ia deosebită a Camerei de Comer si Industrie a Jude ului Gorj, studiul con ine un fascicul distinct: “TOPUL FIRMELOR JUDE ULUI GORJ – 2002”. De asemenea, colectivul S.C. CONSULTING V COMPANY S.R.L., fiind prin excelen ă societate de consultan ă in afaceri si management, specializată in prestarea de servicii profesionale a redactat in cadrul proiectului “Ghidul întreprinzătorului sau cum să demarezi propria afacere”, deosebit de util , apreciem noi tuturor persoanelor ce doresc să acceadă la statutul de întreprinzător. Dorim să mul umim in mod deosebit tuturor celor care au în eles misiunea noastră si ne-au sprijinit in redactarea prezentului studiu: reprezentan i ai institu iilor publice, manageri si in mod deosebit domnului director de la Direc ia de Statistică - dr.ec. Gheorghe Popescu, domnului preşedinte al Camerei de Comer si Industrie a jude ului Gorj – ing. Viorel David, dar si altor zeci de persoane contactate care au făcut posibil apari ia acestui studiu. “MONOGRAFIA SOCIO – ECONOMICĂ A JUDE ULUI GORJ” are 5 capitole principale, la care se adaugă 3 sec iuni cu informa ii utile, legate de mediul de afaceri si activitatea managerială. CAPITOLUL I. JUDE UL GORJ – PREZENTARE GENERALĂ , in acest capitol se descriu pe larg caracteristicile geografice, administrative, flora si fauna jude ului.
CAPITOLUL II. FIŞA JUDE ULUI GORJ – Analiza se adânceşte si mai mult, descriindu-se infrastructura, popula ia si gradul de ocupare, institu ii culturale, situa ia economică, descriindu-se pe scurt principalii agen i economici.

3

CAPITOLUL III. – FIŞA MUNICIPIULUI TG-JIU – Reşedin ă de jude , se alocă un capitol distinct, reluând analiza prin prisma indicatorilor de la capitolul precedent. CAPITOLUL IV. – ORAŞELE JUDE ULUI GORJ – Analiza se fragmentează, conform algoritmului din capitolele precedente pe principalele oraşe (Bumbeşti – Jiu, Mătăsari, Motru, Novaci, Rovinari, Tg-Cărbuneşti). CAPITOLUL V. – COMUNELE JUDE ULUI GORJ – Pentru 59 de comune s-a întocmit fişa fiecărei localită i, cu informa ii pertinente privind suprafa a, popula ia, for a de muncă, învă ământ, cultură, ocrotirea sănătă ii, agricultură, etc. SEC IUNEA I – Ghidul întreprinzătorului sau cum să demarezi propria afacere - reprezintă un ghid practic pentru orice întreprinzător, orientându-l de la înfiin are - autorizare, până la ob inerea de finan ări – con inând inclusiv macheta unui plan de afaceri. SEC IUNEA II – Topul firmelor jude ului Gorj , întocmit de Camera de Comer si Industrie a Jude ului Gorj, con ine informa ii utile, date de contact privind firmele de top, la nivelul anului 2002 – in toate domeniile de activitate. SEC IUNEA III – Adrese utile – Con ine mai mult decât necesare oricărui întreprinzător- date de contact ale institu iilor publice, primării, bănci comerciale. Sperând ca acest studiu să fie de un real folos tuturor întreprinzătorilor ce doresc să investească in jude ul Gorj, dar si altor utilizatori , recomandăm cu căldură parcurgerea acesteia. Dacă aceste informa ii nu sunt suficiente, colectivul de consultan i ai S.C. CONSULTING COMPANY vă aşteaptă, pentru ca împreună să realizăm un mediu de afaceri benefic tuturor ! Colectivul de lucru,

4

CUPRINS
CAPITOLUL I. JUDETUL GORJ - PREZENTARE GENERALA CAPITOLUL II. FISA JUDETULUI GORJ 2.1. ECHIPAREA TERITORIALĂ 2.2. POPULATIA 2.3. INVATAMANT 2.4. CULTURA SI ARTA 2.5. OCROTIREA SANATATII 2.6. SITUTIA ECONOMICA 2.7. INDUSTRIA 2.8. AGRICULTURA 2.9. INVESTITII – CONSTRUCTII 2.10. POSTA SI TELECOMUNICATII 2.11. TURISMUL CAPITOLUL III. FIŞA MUNICIPIULUI TG-JIU 3.1. AMPLASAMENT 3.2. SUPRAFA Ă. POPULA IE. VECINI. 3.3. RELIEFUL 3.4. OCUPA IA PRINCIPALĂ A POPULA IEI 3.5. SOCIETĂ I COMERCIALE 3.6. INDUSTRIA IN TG-JIU 3.7. AGRICULTURA 3.8 EXPLOATAREA FORESTIERĂ 3.9 CERCETAREA ŞTIIN IFICĂ 3.10. TURISMUL 3.11. URBANIZAREA SI DOTAREA 3.12. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ 3.13. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 3.14. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 3.15. ALTE UTILITĂ I ALE MUNICIPIULUI TG-JIU 3.16. SISTEMUL FINANCIAR – BANCAR 3.17. SOCIETĂ I DE ASIGURARE 3.18. ACTIVITATEA SPITALICEASCĂ SI FARMACEUTICĂ 3.19. CAMERA DE COMER SI INDUSTRIE GORJ 3.20. SALARIA I 3.21. MODUL DE FOLOSIN Ă A TERENURILOR 3.22. ÎNVĂ ĂMÂNTUL 3.23. CULTURA 3.24. TRANSPORTURILE 3.25.OPORTUNITÃTI DE AFACERI 3.26. HARTA MUNICIPIULUI TG-JIU 8 12 12 16 25 29 34 36 37 46 51 54 55 61 61 63 64 64 64 64 69 71 72 73 74 75 75 75 76 76 77 77 77 82 82 83 83 87 88 89

5

CAPITOLUL IV. ORAŞELE JUDE ULUI GORJ 4.1. ORAŞUL BUMBESTI –JIU 4.2. ORAŞUL MĂTĂSARI 4.3. ORAŞUL MOTRU 4.4. ORAŞUL NOVACI 4.5. ORAŞUL ROVINARI 4.6. ORAŞUL TG-CĂRBUNEŞTI CAPITOLUL V. COMUNELE JUDE ULUI GORJ 5.1. COMUNA ALBENI 5.2. COMUNA ALIMPEŞTI 5.3. COMUNA ARCANI 5.4. COMUNA BAIA DE FIER 5.5. COMUNA BĂLĂNEŞTI 5.6. COMUNA BALESTI 5.7. COMUNA BĂRBĂTEŞTI 5.8. COMUNA BENGEŞTI CIOCADIA 5.9. COMUNA BERLESTI 5.10. COMUNA BOLBOŞI 5.11. COMUNA BORĂSCU 5.12. COMUNA BUMBEŞTI PI IC 5.13. COMUNA BUSTUCHIN 5.14. COMUNA CALNIC 5.15. COMUNA CĂPRENI 5.16. COMUNA CĂTUNELE 5.17. COMUNA CIUPERCENI 5.18. COMUNA CRASNA 5.19. COMUNA CRUŞE 5.20. COMUNA DANCIULESTI 5.21. COMUNA DĂNEŞTI 5.22. COMUNA DRAGOTESTI 5.23. COMUNA DRAGUTESTI 5.24. COMUNA FĂRCĂŞEŞTI 5.25. COMUNA GLOGOVA 5.26. COMUNA GODINESTI 5.27. COMUNA HUREZANI 5.28. COMUNA IONEŞTI 5.29. COMUNA JUPANESTI 5.30. COMUNA LELEŞTI 5.31. COMUNA LICURICI

90 90 98 102 106 110 114 120 120 123 127 130 135 139 142 146 149 152 155 158 161 165 168 171 174 178 181 184 187 191 194 198 202 205 208
211

214 217 221

6

5.32. COMUNA LOGRESTI 5.33. COMUNA MĂTĂSARI 3.34. COMUNA MUŞETEŞTI 5.35. COMUNA NEGOMIR 5.36. COMUNA PADEŞ 5.37. COMUNA PEŞTIŞANI 5.38. COMUNA PLOPŞORU 5.39. COMUNA POLOVRAGI 5.40. COMUNA PRIGORIA 5.41. COMUNA ROŞIA DE AMARADIA 5.42. COMUNA RUNCU 5.43. COMUNA SĂCELU 5.44. COMUNA SAMARINESTI 5.45. COMUNA SĂULEŞTI 5.46. COMUNA TRANSPORT 5.47. COMUNA SCOAR A 5.48.COMUNA SLIVILESTI 5.49. COMUNA STĂNEŞTI 5.50. COMUNA STEJARI 5.51. COMUNA STOINA 5.52. COMUNA TELEŞTI 5.53. COMUNA TISMANA 5.54. COMUNA TURBUREA 5.55. COMUNA TURCENI 5.56. COMUNA TURCINEŞTI 5.57. COMUNA URDARI 5.58.COMUNA VĂGIULEŞTI 5.59. COMUNA VLADIMIR GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI SAU CUM SĂ DEMAREZI PROPRIA AFACERE TOPUL FIRMELOR JUDETULUI GORJ ADRESE UTILE

224 226 230 233 236 239 243 246 249 252 256 260 263 266 269 272 275 278 281 284 288 291 297 300 304 307 311 314 318 399 417

7

CAPITOLUL I. JUDETUL GORJ PREZENTARE GENERALA

Izvoarele istorice atesta ca inca din paleoliticul mijlociu purtatorii culturii musteriene si-au gasit adapost in pesterile locului, osemintele lor fiind scoase la iveala de arheologi si speologi la Baia de Fier si Brosteni. Asezarile de la Transport, Balesti, Crasna, Vladimir, Runcu, Telesti stau marturie locuirii judetului in epoca neolitica si cea a bronzului. Prima unitate administrativ-teritoriala atestata documentar pe actualul teritoriu al judetului a fost judetul Jales. Din aceeasi data sunt consemnate si localitatile Tismana si Dabaceni, ultima fosta resedinta a judetului. Sub numele de Gorjiu (de la cuvintele slave “gora” si “jil”, romaneste: ”munte” si “Jiu”) Judetul Gorj este situat in partea de sud-vest a tarii, in nordul Olteniei, pe cursul mijlociu al Jiului, fiind delimitat la nord de paralela de 45°58′ latitudine nordica, ce trece in apropiere de localitatea Tantareni. Limita estica se afla in apropierea localitatilor Alimpesti si Polovragi, pe langa care trece meridianul de 23°39′ longitudine estica, iar limita vestica este reprezentata de varful Dobru din Muntii Godeanu, situat pe meridianul de 22°6′ longitudine estica. Paralela de 45° strabate teritoriul judetului prin partea de sud a resedintei acestuia, municipiul Tg-Jiu. Organizarea administrativa include 2 municipii: Tg-Jiu si Motru, 5 orase: Rovinari, Tg-Carbunesti, Bumbesti-Jiu, Novaci, Ticleni, 63 comune si 414 sate. Cadrul natural include 3 mari unitati fizico – geografice: Carpatii Meridionali, formati din versantii sudici ai muntilor Godeanu, Valcan si Parang, cu

8

Ceauru. 3°C in depresiuni si 0°C pe muntii inalti.altitudini ce depasesc frecvent 2. Clima temperat-continentala de deal. fag si gorun. pontic.200 mm pe culmile montane. Zona padurilor de foioase ocupa in sudul judetului dealurile dintre Gilort si Jiu si inaltimile de peste 200 m. balcanic si balcano-dacic. Jiul. constand in paduri de cer si garnita. Flora si fauna judetului este variata. Hedera helix. in lunca Jiului. Jiltu.519 . S si V . lacuri glaciare. cu temperaturi medii anuale de 10. Tismana. Stroiesti. Mogos.a. dealurile colinare situate in partea sudica. Motru. Subcarpatii Getici. Slaveiu . vanturi predominante dinspre N. Bran si depresiuni: Polovragi. mai importante: Sacelu. ghimpele. morene). Pe stancariile calcaroase din Muntii Valcan si Mehedinti apar elemente floristice de climat cald ca: alunul turcesc.2°C. Amaradia s. Exceptie fac extremitatile NE si NV ale judetului. Mija si antropice: Cerna. Targu Jiu-Campu Mare. care sunt drenate de cursurile superioare ale Oltetului si Cernei. Reteaua hidrografica apartine in majoritate unui singur bazin colector. scumpia. 6°C in zona dealurilor inalte. Gilort. custuri. apartinand Podisului Getic.000 m (altitudine maxima : 2. cu 190 de zile fara inghet. situati intre Motru si Oltet constituiti din mai multe aliniamente de dealuri. In valea Sohodolului de Runcu se intalnesc si mici palcuri de pin negru. Flora se compune din peste 2000 de specii de plante de tip submediteranean. 753 mm in depresiuni. liliacul salbatic. care aduna apele mai multor afluenti: Sadu . in depresiuni. 925 mm in zona dealurilor subcarpatice si peste 1. Numeroase lacuri naturale: Calcescu. precipitatiile medii anuale sunt repartizate neuniform : 585 mm in S. de pe o suprafata de peste 10 mii mp. In padurile de quecinee intalnim elemente termifile:mojgreanul. Novaci. curpenul de padure. varful Parangu Mare) si cu urme ale glaciatiei cuaternare (circuri. 9 .

iar la poalele Muntilor Valcan se dezvolta paduri de castan brun. la contactul culoarului depresionar cu muntii. ocupatia principala este cresterea animalelor. cocos de munte. populatia este ocupata in diferite ramuri de productie si servicii. In centrele urbane. Turceni si microcentralele de pe raul Gilort. veverita. In Subcarpati si Podisul Getic se intensifica cresterea animalelor. Pe teritoriul judetului Gorj isi desfasurau activitatea la 1 ianuarie 2003: o Companie Nationala. Susita Seaca. in functie de structura lor economica. iar pe calcare pajisti de stancarie. Astfel. pisica salbatica. scorpionul. Etajele subalpin si alpin caracterizeaza extremitatea nordica a judetului ce depaseste 1900 m atat in Parang cat si in Muntii Godeanu. vipera cu corn. ras. alunar. Lumea animala ce populeaza padurile de foioase este reprezentata prin cerb. caprior. broasca testoasa de uscat. iarba vantului. Ocupatia populatiei se diferentiaza in functie de pozitia in teritoriu a asezarilor si exploatarea resurselor naturale. 7 societati cu 10 . 13 societati comerciale cu capital de stat. alaturi de care traieste endemismul carpatic. urs. lucreaza un numar mare de salariati. In etajul subalpin si alpin intalnim: capra neagra. In municipiul Tg-Jiu. iar in lungul vailor cultura legumelorsi zarzavaturilor. a vitei de vie. in care sunt dezvoltate cele mai importante ramuri economice si servicii din toate domeniile. colonizat in bazinul Tismanei. Etajul padurilor de molid ocupa suprafete foarte restranse pe versantii sudici ai Muntilor Parang. In zonele de munte apar pajisti cu paius rosu. mistret. a cerealelor si lucrul la exploatarile forestiere in zona montana. cultura pomilor fructiferi. fiind alcatuit din paduri de brad si molid. a pomilor fructiferi. jder. In centrele de exploatare a carbunelui si petrolului o parte din locuitori lucreaza ca mineri si sondori sau ca muncitori la termocentralele Rogojelu. cultura cerealelor. cerb lopatar.

Agentii economici inregistrati pe raza judetului isi desfasoara activitatea in domenii acoperind toate sectoarele economice. incluzand serviciile si turismul. 7390 societati comerciale cu capital privat si 127 organizatii cooperatiste. cuprinzand agricultura. din care 1050 asociatii familiale si 3257 persoane fizice independente. de stat si privat.capital mixt. 11 . de la cel primar. iar 1075 persoane desfasurau profesii liberale. cu activitati in diferite industrii prelucratoare si cel tertiar. industria extractiva. cel secundar. Numarul intreprinzatorilor particulari la sfarsitul anului 2002 era de 4307.

lungime totala simpla a conductelor de canalizare. iar suprafata spatiilor verzi de 179 ha. In privinta modalitatii de contorizare.CAPITOLUL II. FISA JUDETULUI GORJ 2. Municipiul resedinta de judet. dispunea pentru transportul in comun de 17 troleibuze.9 km.1.9 % din totalul consumului pe ansamblul judetului Gorj.8 % municipiului Tg-Jiu. Reteaua de apa potabila deservea la nivelul judetului un numar de 71 localitati. ponderea cea mai mare.0 %). In ceea ce priveste capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile. Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile pe ansamblul judetului era la inceputul anului de 725. detinand-o municipiul Tg-Jiu (22. Suprafata intravilana a judetului era la inceputul anului 2003 de 5362 ha. dintre care 7 municipii si orase.. urmat de celalalt municipiu al judetului. mai mult de jumatate revenind municipiului TgJiu.. incluzand 63 de localitati. dintre care 221 km. cu 45400 mc/zi. lungimea simpla a liniei pe care circulau acestea fiind de 14 km. din care 68.. cu imbracaminti asfaltice usoare.5 km. consumatorilor carora le-au fost instalate apometre le revenea 38.9 % din cantitatea totala de apa distribuita era destinata consumului casnic si 11. Tg-Jiu. din care 54. La nivel de judet 65. ECHIPAREA TERITORIALĂ La 1 ianuarie 2003 lugimea totala a strazilor din judetul Gorj era de 325 km. 13 localitati beneficiind de canalizare publica.4 km. asa cum era si normal. aceasta era la inceputul anului 2003 de 82772 mc/zi. Motru.4 % uzului public. Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor era la inceputul anului de 20786 mii mc pe ansamblul judetului Gorj. modernizate si 104 km. Reteaua de canalizare publica la sfarsitul anului 2002 cuprindea 182. in 12 .

cu 40. 93. municipiul Tg-Jiu ocupa primul loc. automaturatoare colectoare si 6 autospeciale pentru deszapezire. Turceni. Aceste statii au asigurat epurarea a 12070 mii.1 % fiind depozitate in halde de gunoi si numai 6. in Motru. din care pentru populatie 175222 Gcal.9 % in locuri neamenejate. Bumbesti-Jiu.7 km.8 % si Bumbesti-Jiu 2. cate un utilaj pentru curatare de canal cu jet apa sub presiune. pentru celelalte localitati distribuita s-a realizat prin unitati autonome. din care 14 gunoiere compactoare.2 km. 28 autovehicule pentru gunoi.aflati sub responsabilitatea Ministerului Transporturilor) 13 . mc apa reziduala. 31.8 km. Stoina.. peste 87 % din capacitati deservind municipiul TgJiu. Aninoasa. pe ansamblul judetului de 49608 mc/ zi. Rovinari.5 %. Targu-Carbunesti.4 km. repartizarea teritoriala incluzand localitatile situate in apropierea zonelor de extractie: Bustuchin. Turburea. unde intreaga energie termica distribuita populatiei a fost asigurata de unitatile administratiei publice locale.. cu peste 50 %. 25. Cantitatea de deseuri urbane ridicate si depozitate a fost de 117977 tone la nivel de judet. urmat de Motru. dotarile la nivelul anului 2002 includeau 6 autovidanjoare. unele dintre acestea fiind ele insele puncte de exploatare importante. 13. in Tg-Carbunesti. in Rovinari. Pe principalele localitati. Majoritatea utilajelor apartineau municipiului Tg-Jiu. Debitul statiilor in functiune pentru epurarea apei uzate era. stropire.. rezultand 253 tone namoluri. In privinta asigurarii salubritatii localitatilor. Exceptand orasul Bumbesti-Jiu. Ticleni. dar si alte localitati: Tg-Jiu. Energia termica distribuita in anul 2002 la nivelul judetului Gorj a fost de 198413 Gcal. Lungimea conductelor de distribuire a gazelor la 1 ianurie 2003 era de 610.municipiul Tg-Jiu. In Romania drumurile pot fi clasificate in trei categori principale: *drumuri nationale (13000 km.

unul dintre obiectivele importante in ce priveste caile de comunicatie fiind darea in functiune in anul 1948 a liniei ferate Bumbesti – Livezeni. Ruta nationala Timisoara – Bucuresti traverseaza intregul judet si in cadrul judetului cinci orase importante: Tg-Jiu.*drumuri judetene (75000 km. Tg-Carbunesti. Bilteni. drumuri comunale. Strabate judetul de la sud la nord.. drumuri nationale. din care 342 km. Judetul Gorj este strabatut de drumul european E79. La fel ca si in cazul drumurilor. ci doar prin Craiova. dar si alte 35 de localitati. Reteaua de cai ferate totalizeaza 254 kilometri. dintre care electrificate 233 kilometri. / 1000km. 316 km. legand principalele localitati: Turceni. a caror lungime totala este de 7699 metri. Bumbesti-Jiu asigurand legatura cu Transilvania prin Defileul Jiului. de o deosebita importanta atat pentru judetul Gorj. 14 . In afara de acestea mai sunt 3000 de podete cu lungimea sub 5 metri. legatura cu partea centrala a tarii se realizeaza prin Defileul Jiului. Nu exista o legatura feroviara directa intre TgJiu si Motru. cat si pentru intreaga tara.7 %. Motru. sunt modernizate. aflati sub responsabilitatea consiliilor judetene) *drumuri municipale si comunale Lungimea totala a retelei rutiere a judetului Gorj este de 1886 km. Rovinari. Turceni. TgJiu.4 %.1km. Rovinari. Densitatea cailor ferate in judetul Gorj este cuprinsa intre 2 si 42. 753 km. Dintre drumurile nationale.. drumuri judetene. deci 92. iar dintre drumurile judetene si comunale sunt modernizate 21. 791 km. Pe aceasta retea se afla 313 poduri si podete mai mari de 5 metri. Transportul pe calea ferata este deosebit de important pentru judetul Gorj.

linia ferata Tg-Jiu – Rovinari. prin marcaje. semaforizari. -intarzieri in intretinere -lucrari de realizare si de intretinere a drumurilor de o calitate indoielnica. sunt drumuri de tara pietruite. mult peste capacitatea proiectata a acestora. precum si de traficul cu autovehicule de mare tonaj. jonctiuni acolo unde traficul s-a ingreunat. extinsa ulterior pana la Turceni si de aici la Filiasi. 64 de km. fiind in pericol de a le pierde. Motivele principale care au determinat acest lucru sunt: -capacitatea proiectata mult sub cea necesara in prezent. intr-o cladire noua. dar neasfaltate. cu toate dotarile necesare asigurarii conditiilor optime pentru calatori. intretinerea drumurilor existente. alunecari de teren. -aspecte de siguranta si fluidizare a traficului. care sa inlocuiasca traditionalele si ineficientele “plombari anuale”. 15 . In ceea ce priveste imbunatatirea drumurilor . -marirea si extinderea retelei de drumuri (207 km. Se impun lucrari de ansamblu de reparatii.Pentru transportul carbunelui din bazinul Rovinari a fost data in folosinta. sunt drumuri nepietruite). pot fi identificate mai multe prioritati: -in primul rand. -drumurile aflate in zona exploatarilor miniere si petroliere au fost afectate de miscari ale straturilor superioare. In anul 1985 a fost data in folosinta gara din municipiul Tg-Jiu. asigurand principala cale de transport pentru carbunele necesar functionarii celor doua mari termocentrale. in 1956. Aprecieri asupra situatiei existente in infrastructura Multe dintre drumurile din judet se afla intr-o stare de degradare mai mult sau mai putin accentuata.

de la –488 in 2001 la –579 in 2002. precum si o crestere a vitezei de executie. pentru intreruperi ale circulatiei pe o durata cat mai redusa.8 % din populatia Romaniei. -respectarea cu strictete a normelor referitoare la greutatea autovehiculelor suportata de diferitele categorii de drumuri. 42. imposibilitatea asigurarii conditiilor minime necesare duc la micsorarea dorintei de a intemeia o familie si in special de a avea copii. POPULATIA La 01 iulie 2001 populatia judetului Gorj era de 394. cu 41 mai putin decat in anul precedent. conducand la amplificarea sporului natural negativ. numarul total al nascutilor vii in anul 2002 a fost de 3799. mijloace de transport moderne. tendinta de crestere in 2002. 2. urmare a dotarilor precare din unitatile sanitare gorjene.957 persoane. valori cu care judetul se situa pe locul 28 pe tara.9 % traia in municipii si orase. Este de remarcat. care sa permita intretinerea si extinderea drumurilor in conditii de calitate (pentru a nu mai intalni situatii in care drumuri realizate cu mai putin de zece ani in urma necesita deja lucrari de reparatii).-dotarea cu utilaje rutiere. Din totalul populatiei judetului. statii de asfalt. determinat de nesiguranta locului de munca. reprezentand 1. desi timida. 34 %. Viitorul incert pentru cei mai multi dintre gorjeni. paralel cu mentinerea la un nivel ridicat a numarului deceselor sub 1 an. 16 . este reducerea numarului de nascuti vii si cresterea deceselor. ponderea populatiei rurale in total fiind de 57. Ingrijoratoare este cresterea mortalitatii in cazul nou-nascutilor. in 2002 inregistrandu-se 29 nascuti morti si 56 decedati sub varsta de un an. Caracteristic pentru evolutia fenomenelor demografice in anul 2002. veniturile reduse.2. comparativ cu 2001. a numarului nou-nascutilor in mediul urban care a condus la un spor natural pozitiv al populatiei oraselor judetului. totusi. Astfel.

Cu o instruire corespunzatoare. In centrele urbane. lucreaza un numar mare de salariati. in care sunt dezvoltate cele mai importante ramuri economice si servicii din toate domeniile. In municipiul Tg-Jiu. insa. Turceni si microcentralele de pe raul Gilort. a vitei de vie. iar in lungul vailor cultura legumelor si zarzavaturilor. Astfel. Forta de munca Romania ofera forta de munca calificata in cele mai multe sectoare economice. Piata muncii este caracterizata de diferenta insemnata intre cererea de locuri de munca mare si oferta redusa determinata de situatia economica de ansamblu precara (manifestata prin disponobilizari masive din cadrul marilor agenti economici de stat.Ocupatia populatiei Ocupatia populatiei se diferentiaza in functie de pozitia in teritoriu a asezarilor si exploatarea resurselor naturale. populatia este ocupata in diferite ramuri de productie si servicii. ocupatia principala este cresterea animalelor. in functie de structura lor economica. a pomilor fructiferi. In Subcarpati si Podisul Getic se intensifica cresterea animalelor. forta de munca locala poate lucra cu tehnologii noi si moderne. cultura cerealelor. a cerealelor si lucrul la exploatarile forestiere in zona montana. Exista. in sensul cresterii cererii de locuri de munca si aparitia 17 . in conditii de exigenta privind calitatea. In centrele de exploatare a carbunelui si petrolului o parte din locuitori lucreaza ca mineri si sondori sau ca muncitori la termocentralele Rogojelu. la contactul culoarului depresionar cu muntii. o lipsa de manageri instruiti la nivel european. cultura pomilor fructiferi. Susita Seaca.

in special in privinta timpului de lucru.4 5.4 1. in principal datorita reducerilor de personal din industria extractiva (2.6 7.2 8.1 1. in scadere cu 2 mii fata de anul 2001. transport. gaze si apa calda Constructii Comert ci ridicata si cu amanuntul.0 6.1 5.6 7.6 0.9 19.0 0. iar pe de alta parte la o retribuire la nivel scazut.3 18 .6 3. la conditii de munca dificile . asa cum reiese si din tabelul urmator: Mii persoane RAMURA Agricultura Silvicultura. bancare si de asigurari Tranzactii imobiliare. care este in multe cazuri mai mare. aceasta diferenta conducand. distributie de energie electrica. in multe cazuri chiar la limita salariului minim pe economie. reparatii autovehicule si a bunurilor personale si casnice Hoteluri si restaurante Transporturi terestre si prin conducte.5 8.0 0. depozitare Posta si telecomunicatii Activitati ale institutiilor financiare. termica. ca urmare a disponibilizarilor din minerit.1 2.9 90.7 19.5 7.3 6.3 0. Pentru celelalte ramuri economice nu s-au inregistrat oscilatii importante fata de anul 2001.3 1.9 2.3 6.3 6.6 0. La sfarsitul anului 2002 numarul salariatilor la nivelul judetului Gorj era de 90.0 19.3 mii.8 6.7 mii persoane).2 1.6 92. pe de o parte.3 ANUL 2002 0. inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor Administratie publica Invatamant Sanatate si asistenta sociala Alte activitati de servicii colective. exploatare forestiera si economia vanatului Industria extractiva Industria prelucratoare Productie.in numar insuficient de intreprinderi sau dezvoltarea celor existente intr-o asemenea masura incat sa poata absorbi aceasta cerere). sociale si personale TOTAL ANUL 2001 0. in ciuda unei legislatii in acord cu prevederile europene.9 21.6 3.3 0.

in ciuda unor masuri de stimulare a angajatorilor pentru angajarea proaspetilor absolventi. care. Din numarul total al somerilor inregisrati . La sfarsitul lunii aprilie 2003. desi s-au implementat deja cateva programe in acest sens. In aceasta perioada somajul era foarte redus. O alta problema este cea a absolventilor din invatamantul mediu si superior. 2261 de alocatie de sprijin. fata de 5. Ponderea somerilor inregistrati in judetul Gorj in populatia stabila in varsta de 18-62 ani era in luna decembrie 2002 de 7. care a schimbat in mod dramatic situatia energetica a Romaniei si a dus la masive reduceri de personal in industria lignitului. iar 9565 persoane se aflau in evidenta neindemnizati. 4294 persoane au beneficiat de ajutor de somaj.Pana de curand Gorjul a fost unul dintre cele mai prospere judete ale Romaniei. dintre care 48. la fel ca si in 2001. masuri sustinute de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj. rezultatele aplicarii lor fiind insa sub asteptari. prin intermediul mineritului si ramurilor adiacente. Odata cu ordonanta guvernului nr. 85.5 % pe tara. Numarul somerilor inregistrati la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj se cifra la 17533 persoane la finele lunii decembrie 2002.1%.3 %.0 %. 22/1997. La sfarsitul anului 2002 rata somajului la nivelul judetului Gorj se situa la nivelul de 10. 1413 de ajutor de integrare profesionala. intr-o asemenea masura incat era incurajata stabilirea in Gorj a muncitorilor din alte zone ale tarii.1 % muncitori. in special din Moldova. piata muncii judetului Gorj a suferit modificari radicale. lucru greu realizabil in conditiile economice actuale. Abundenta lignitului din zona oferea oricui un loc de munca. daca nu chiar inexistent. numarul total al somerilor inregistrati in judetul Gorj a fost de 17386 persoane. asteptandu-se crearea de locuri de munca pentru absorbirea celor disponibilizati. iar femeile 49. Una dintre cauze ar putea-o constitui specializarea 19 .9 % femei. Din toatalul somerilor. cu sprijin financiar extern.2 %. muncitorii reprezinta 47. cele mai multe cu sustinerea financiara a Uniunii Europene.

O. este de asteptat ca numarul somerilor sa sporeasca datorita: • continuării restructurarii sectorului de exploatare a lignitului. insotita de o relativa consolidare a unei parti a firmelor existente. deoarece putine compani vor fi dispuse sa investeasca in angajati apropiati de varsta pensionarii.: producerea de masini unelte. concomitent cu reducerea specilizarilor cu o perspectiva nefavorabila mai sus amintite. Gorj. Putine argumente pot sustine o echilibrare a pietei muncii in perioada imediat urmatoare. care va necesita restructurari ample.M. industria materialelor de constructii. firmele de profil existente fiind intr-o situatie dificila (ex. cresterea economica.J. In sens opus. Va fi dificil pentru acesti oameni sa-si gaseasca noi locuri de munca. desi timida. In acest sens trebuiau deci luate masuri inca din anii trecuti pentru introducerea de specializari noi. desi beneficiaza de stimulente din partea A. precum si in alte domenii a caror dezvoltare viitoare in cadrul judetului era serios pusa sub semnul intrebarii.multora dintre tinerii absolventi in domeniul mineritului si industriilor adiacente. Pe de alta parte se manifesta o slaba dorinta a acestor oameni sa se recalifice. • starii economice si financiare precare a unora dintre marile intreprinderi existente in judet. existand pentru fiecare dintre acestea licee de profil si specializari in cadrul facultatilor tehnice din Universitatea Constantin Brancusi). 20 . in concordanta cu noile cerine pe piata muncii. industria prelucrarii lemnului. ei fiind obisnuiti cu ideea de a avea o slujba pe viata. O pondere mare in randul celor disponibilizati este detinuta de segmentul in varsta de 50-55 de ani. sunt semne care ar putea fi luate in considerare ca posibile generatoare de locuri de munca. • inevitabilei reorientare a strategiei energetice nationale.F. cu implicatii directe asupra marilor termocentrale gorjene si celorlalte intreprinderi care depind de existenta acestora. Intre acestea.

• preconizatei privatizari in sectorul energiei electrice. aparand o problema de sincronizare.J. generand o risipa de resurse. A astepta pana cand vor deveni disponibile noi locuri de munca inseamna a duce la esecul actiunilor intreprinse in vederea dezvoltarii fortei de munca.insotite de disponibilizari de personal. o constituie infiintarea de noi afaceri. Aceasta nu este. utilizarea calculatorului) poate fi promovata in continuare fara riscul ca aceasta calificare si recalificare s-ar face degeaba. putand aparea situatia in care un angajator care ar dori sa-si extinda activitatea sau un antreprenor care ar dori sa porneasca o afacere s-ar opri din cauza lipsei de personal calificat. aceasta fiind singura solutie pentru supravietuirea lor.M. S-a luat deja decizia de a organiza cursuri de pregatire profesionala numai acolo unde se identifica oportunitati de locuri de munca. Concluzii si recomandari A. pe buna dreptate recunoaste ca acele cursuri de calificare fara oportunitati imediate de angajare sunt nemultumitoare. care va determina concedieri de personal. gasirea unui suport adecvat pentru pregatirea si dezvoltarea aptitudinilor profesionale. Una dintre modalitatile de creare de noi locuri de munca. atat de necesare pentru absorbirea cel putin a unei parti din personalul care a fost sau va fi disponibilizat.F. Se poate spune ca acitvitatea de calificare si recalificare profesionala a personalului care duce la dezvoltarea abilitatilor de baza (organizarea muncii. o solutie optima. Este necesara. Sub acest aspect au fost 21 .O. insa. deci. cunoscuta fiind tendinta intreprinderilor de stat de supradimensionare a personalului.

intreprinse o serie de actiuni cu sprijin PHARE sau sus inute din bugetul asigurarilor pentru somaj. Totusi rezultatele nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor.din cauza reticentei manifestate in privinta reusitei propriei afaceri. aceste actiuni au dus la infiintarea a zeci de intrprinderi noi. Asociat cu posibilitatea contractarii ulterioare de credite cu dobanda subventionata. pe de o parte. ci si in alte localitati cu probleme in ceea ce priveste somajul. care au generat sute de locuri de munca. provenind in principal din platile compensatorii acordate celor disponibilizati: Rovinari. *pentru întreprinderile mici si mijlocii nou create sprijinirea in continuare pentru dezvoltarea afacerii. Aceste activitati s-au materializat la nivelul judetului Gorj in deschiderea mai multor centre de consultanta nu numai la nivelul municipiului Tg-Jiu. aparitiei masurilor de sprijinire in multe cazuri in contratimp cu acordarea platilor compensatorii. *acordarea de consultanta in vederea demararii propriei afaceri: *sprijinirea financiara a somerilor care infiinteaza inreprinderi mici si mijlocii prin acordarea de credite in conditii avantajoase. Bumbesti-Jiu. 22 . dar si cu posibilitati de finanatare in faza incipienta a afacerilor. ratandu-se momentul cel mai potrivit de deschidere a unor afaceri. prin acordarea gratuit de asistenta din partea unor firme de specialitate in realizarea de planuri de afaceri si inlesnirea accesului la credite. putand fi amintite: *organizarea de cursuri de instruire antreprenoriala pentru persoanele proaspat disponibilizate.

6 0.1 1.8 34.5 33.5 89.din care: 27 salariati 1.4 3.3 3.1 6.7 06 Alte persoane sub si peste varsta de munca aflate in activitate 15.5 1.4 81.2 35.0 .4 74.8 08 B.9 .5 0.9 46.din care: 15 salariati (17+19+21) 48.7 18 INDUSTRIA PRELUCRATOARE – TOTAL 20.7 .7 . REPARAREA SI INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI CASNICE – TOTAL 11.4 5.2 153. ca din totalul populatiei in varsta de munca.4 56.7 15.A RESURSE DE MUNCA (02-03-04+05+06±07)240. deci.0 238.5 3. POPULATIA OCUPATA CIVILA – TOTAL 155.0 239.9 18.3 9.3 5.4 0.7 5.1 1.7 10.5 0.8 -din care: 23 salariati 6. GAZE SI APA –TOTAL 7.8 0.6 1.9 05 Salariati sub si peste varsta de munca 0.7 04 Persoane in varsta de munca cu incapacitate nepermanenta de munca 7.1 0.1 8.7 7.3 10 AGRICULTURA –TOTAL 55. EXPLOATAREA FORESTIERA SI ECONOMIA VANATULUI – TOTAL 0.0 22 CONSTRUCTII – TOTAL 7.8 1.din care: 13 salariati 0.4 6.6 0.8 18.2 7.4 .4 Rezulta.2 18.4 6.1 0.5 07 Soldul miscarii interjudetene (±) -0.5 -1.0 4.6 5. care conform legislatiei in vigoare cuprinde barbati in varsta de 16-62 ani si femei in varsta de 23 .0 -0.0 .7 3.5 9.9 03 Pensionari in varsta de munca ce nu lucreaza 8.5 0.8 6.1 46.2 16 INDUSTRIA EXTRACTIVA –TOTAL 21.4 9.8 21.6 .8 2.7 114.7 02 POPULATIA IN VARSTA DE MUNCA 241.9 14 INDUSTRIE .2 1.1 8.6 1.2 24 COMERT.3 124.5 5.7 1.0 .1 0.din care: 25 salariati 8.5 -0.Balanta fortei de munca la 1 ianuarie 2002 se prezenta astfel: 01.din care: 21 salariati 7.6 19.1 26 HOTELURI SI RESTAURANTE – TOTAL 1.5 1.7 35.TOTAL (16+18+20) 49.1 14.din care: 11 salariati 0.3 .4 4.4 0.6 12 SILVICULTURA.din care: 09 salariati 92.5 0.8 55.9 10.1 21.5 14.6 0.2 10.din care: 17 salariati 21.3 116.0 17.6 7.0 127.1 7.din care: 19 salariati 19.5 20 ENERGIA ELECTRICA SI TERMICA.

24 . cu 14. transportul. Castigul salarial mediu nominal brut in judetul Gorj in luna decembrie 2002 calculat la un esantion de 161 agenti economici si sociali a fost de 8 557 476 lei. cu 36. iar castigul mediu salarial net de 5 942 723 lei. primul loc este detinut de industria extractiva (24. cat si cele familiale sunt scazute. 72. trebuie observat ca o parte din ce in ce mai insemnata a populatiei traieste intr-o situatie dificila.2 % populatie ocupata civila. foarte probabil. activitatile de asigurari ale caselor de pensii (7 861 224 lei).77 % o constituia populatia activa.2 % si cea prelucratoare. posta si telecomunicatii (11 514 983 lei). iar in cadrul acesteia 88. cu o pondere de 11. Situatia economica dificila. extractia petrolului si gazelor naturale (7 744 207 lei). in general. veniturile individuale. producerea. perspectivele unei cresteri evidente fiind reduse. termica.2 %). veniturile familiale si individuale si de nivelul somajului la nivelul judetului. structurile familiale sunt inca intacte datorita numarului mare al detinatorilor de pamant. Ca numar de salariati. apropiata de saracie sau chiar mai rau. va continua sa creasca. ponderea cea mai mare este detinuta de agricultura.16-57 ani. Situatia sociala este caracterizata in principal de structura sociala. la standardele Europei de Vest. fiind asigurat un standard de viata de baza.1 %. gaze si apa calda (10 390 033 lei). Un nivel ridicat al castigului salarial mediu net in judetul Gorj au inregistrat sectoarele: financiarbancar (13 543 398 lei). Raportat. insa. In zonele rurale. ca mijloc de subzistenta. Veniturile din economia subterana ar putea micsora presiunea sociala intr-o oarecare masura. distributia de energie electrica. industria tutunului (7 511 282 lei). determinand cresterea numarului somerilor de lunga durata si a celui al absolventilor fara un loc de munca se va reflecta cel mai probabil intr-o reducere in special a veniturilor familiale. sprijinit pe autoconsum.0 %). urmata de industria extractiva. In populatia ocupata. urmata de industria prelucratoare (20. Atata timp cat nivelul somajului este ridicat si.7 %.

Un castig salarial mediu net mic s-a inregistrat in: industria de optica si ceasornicărie (1 037 500 lei). domeniu cu o deosebita importanta in zona. iar 28% in invatamantul liceal si profesional.0 mii elevi in diferite cicluri de invatamant. Celelalte sectoare de activitate au inregistrat castiguri inferioare mediei pe judet. Din numarul total al elevilor inregistrati la inceputul anului 2002. dintre care 66. 2. 70% studiau in invatamantul primar si gimnazial. prelucrarea lemnului (1 697 935 lei). Exista relatii stranse intre universitate si agentii economici ai judetului. 25 . La facultatea de inginerie exista patru specializari in ingineria centralelor electrice. demonstrate de acordurile dintre ele cu privire la plasarea fortei de munca absolvente. cuprinde in prezent trei facultati principale: Inginerie. dintre acestea 376 apartinand invatamantului primar si gimnazial. activitati ale agentiilor de turism (6 208 223 lei).3.extractia carbunelui (6 696 257 lei). similare cu cele din economia nationala. comert cu amanuntul (2 158 391 lei). Universitatea beneficiaza de specialisti cu o indelungata experienta didactica si de specialitate. INVATAMANT La inceputul anului 2002 la nivelul judetului Gorj fiintau 780 unitati de invatamant. infiintata in anul 1990. Economie si Drept. Populatia scolara era de 86. In invatamantul postliceal si tehnic de maistrii erau inscrisi 1527 cursanti. “Universitatea Constantin Brancusi”. alte activitati de servicii (1 266 869). Municipiul Tirgu-Jiu este tanar centru universitar. industria alimentara si a bauturilor (2 496 024 lei). 32 celui liceal si profesional. 3 invatamantului postliceal si tehnic de maistri.7 mii.

In cadrul acestor unitati de invatamant activau 318 cadre didactice.Invatamantul superior privat este reprezentat de “Universitatea Jiul de Sus”. in anul 2001 absolvind 1. dintre acestia 5593 urmand cursurile invatamantului de zi.9 mii elevi. liceele din judet erau impartite astfel: * filiera teoretica .7 unitati. La data de 1 ianuarie 2002 in judetul Gorj erau inscrisi 7443 studenti in invatamantul superior public si privat. in cadrul carora erau inscrisi 4. Pe principalele specializari.1 mii elevi. 1584 invatamantului deschis la distanta. care. 266 invatamantului fara frecventa. profesional si complementar. numarul studentilor inscrisi crescand de la an la an. In cadrul liceelor teoretice ale judetului isi desfasurau activitatea 318 cadre didactice. In unitatile de invatamant ale judetului Gorj isi desfasurau activitatea 5259 cadre scolare. In cele 375 scoli primare si gimnaziale ale judetului erau inmatriculati 45402 elevi. in cadrul carora erau inscrisi 13. urmat de cel liceal. a reusit sa se inscrie in sistemul de invatamant gorjean ca o institutie serioasa.3 mii. ponderea cea mai mare in total apartinand invatamantului primar si gimnazial cu 61.9%. 45% in clasele I-IV si 55% in clasele V-VIII. in anul 2001 absolvind aceasta forma de invatamant 1.9 mii elevi inscrisi.3 mii. cu un numar de 4. prin eforturile intreprinse in vederea asigurarii conditiilor optime de studiu cursantilor. Scolile generale ale judetului beneficiau de serviciile a 3180 de invatatori si profesori. Cele mai 26 . desi isi are inceputurile recent. cu 23%. Numarul absolventilor invatamantului primar obligatoriu in anul 2001 a fost de 5949. * licee teoretice: 7 unitati. 44 de maistri instructori. Invatamantul liceal si profesional gorjean beneficia de 31 licee.

P. In ultimii ani a avut loc o serie de transformari ale acestor unitati scolare determinate de dificultatile cu care s-au confruntat unitatile economice mai sus amintite. In anul 2001 au absolvit aceasta forma de invatamant peste 200 tineri.a. ai caror elevi si absolventi s-au remarcat nu de putine ori in concursuri la nivel national si international. * Filiera vocationala. Drept urmare.. concomitent cu restrangerea numarului de locuri sau chiar renuntarea la specializarile pentru care cererea pe piata muncii a scazut. in cadrul carora studiau in anul 2002 peste 850 elevi. cu un numar de 694 elevi inscrisi in anul scolar 2001-2002. s. .M. a avut loc o adaptare a unitatilor de invatamant de acest fel la noile conditii.un liceu cu profil agricol si silvic.doua licee cu profil economic si administrativ. urmase ale unitatiilor ce fiintau cu suportul financiar al marilor agenti economici ai judetului si care le furnizau acestora personal calificat (Combinatul de Prelucrare a lemnului. dar si de schimbarile ce au avut loc in economie si societate in ansamblu ce au dus la noi cerinte pe piata fortei de munca. La finele anului scolar 2000-2001 au absolvit peste 1200 cursanti. 27 . cu un efectiv de 92 cadre didactice. este “Colegiul Economic Gheorghe Magheru”. si un personal didactic de 32 persoane. . I.). * licee cu profil tehnologic. La nivelul judetului existau.reprezentative unitati de invatamant de acest fel. sunt liceele targu-jiene “Tudor Vladimirescu” si “Ecaterina Teodoroiu”. Cea mai importanta unitate scolara de acest fel din judet. care a pregatit de-a lungul a zeci de ani specialisti in domeniul economic.3 mii elevi ce se bucurau de serviciile a 733 cadre didactice.F. cu 893 elevi inscrisi. reprezentata prin 3 unitati de invatamant. in special in domeniul tehnologiei informatiilor. 21 astfel de unitati. in care invatau peste 7. Combinatul de Lianti si Azbociment.U. manifestata prin aparitia de specializari noi. cu o veche traditie. la inceputul anului 2002. in cadrul lor desfasurandu-si activitatea 58 cadre scolare.

J. postliceal si tehnic de maistrii fiinteaza. un liceu de arta.F. existand. in functie de profilul acestora si de personalul didactic specializat.J. Gorj a organizat mai multe cursuri de recalificare in diverse domenii.F. si alte organizatii contribuie la educatia si instruirea gorjenilor. Baza materiala a invatamantului gorjean cuprinde : Baza materiala Sali de clasa si cabinete scolare Laboratoare scolare Ateliere scolare Sali de sport Scoli generale 1927 170 69 92 Licee 526 146 140 71 Scoli profesionale 16 3 14 17 Universitati 27 19 1 Alaturi de unitatile scolare specializate.M. 28 . Invatamantul profesional. in acest fel. un liceu pedagogic-“Colegiul National Spiru Haret”. rezultatele scontate. insa. A. Repartizarea pe categorii de localitati la inceputul anului 2002 era uniforma ca numar de unitati in ceea ce priveste invatamantul primar si gimnazial. in cadrul si cu sprijinul unitatilor liceale. alte cursuri fiind suportate din bugetul pentru somaj.O. cat si ca numar de elevi inscrisi. siguranta angajarii unui numar mare de absolventi ai unor asemenea cursuri. Cu sprijinul Bancii Mondiale. in timp ce pentru invatamantul mediu ponderea principala. Camera de Comert si Industrie Judetului Gorj. era detinuta de mediul urban.In aceasta categorie se inscriu: un liceu sportiv. atat ca numar de unitati.O. intre care A. ca numar de someri angajati raportat la costurile implicate. Gorj. astfel incat a avut loc o revizuire a strategiei agentiei in sensul organizarii celor mai multe cursuri de calificare la solicitarea agentilor economici care intampina greutati in gasirea de personal calificat in anumite domenii. Aceste cursuri nu au avut.M.

nepoata marelui patriot Nicolae Balcescu au loc serate literal-muzicale de exceotie. pentru inceperea unei activitati. materializate in implementarea unui program prin care s-au facut sute de angajari de catre primarii pentru realizarea de lucrari de interes public. Un grup de intelectuali. intre care amintim pe Alexandru Stefulescu. CULTURA SI ARTA Adevarata viata culturala a judetului se manifesta in ultimele decenii ale secolului XIX. Iului Mosil.J. Rolla Piekarschi. iar in 1877.) si. carora li se adauga an de an tineri bine pregatiti. Ion Popescu-Voitesti. In casele Anei Balcescu-Culcer. depune eforturi pentru 29 .F. Astfel in 1875 este atestată existenta primei trupe profesioniste de teatru. alaturi de care trebuiesc luate masuri in directia imbunatatirii conditiilor de munca si retribuirii la nivelul cuvenit a cadrelor didactice. Universitatea este doritoare sa introduca cursuri de reconversie profesionala pentru somerii din zona (cursuri calculatoare. Cu specialisti avand o indelungata experienta didactica. 2. calculatoare cu acces la Internet). etc. in planul urbanistic al localitatii este consemnat Teatrul Milescu.M. dar nu poate desfasura cursurile fara fonduri financiare. cu investitiile necesare in baza materiala. agentia sustinand aceste actiuni prin subventionarea temporara a retribuirii persoanelor angajate. a cincea cladire de gen din tara la vremea aceea. Aurel Diaconovici. insotita de desfasurarea de cursuri pentru pregatirea in noile meserii. Gorj a stabilit relatii de colaborare cu mai multe primarii din cadrul judetului . invatamantul gorjean va continua sa ramana o activitate de o inalta tinuta profesionala.O. pune la dispozitie facilitatile pe care le are in dotare (sali de lectura. manifestand receptivitate fata de proiecte proprii ale acestora. de asemenea. devenita in 1880 Teatrul Roman din Tg-Jiu.A.4.

actrita Elvira Godeanu. si anume Teatrul dramatic Elvira Godeanu din Tg-Jiu. Muzeul Goratestată (16 iulie 1894). Dupa cel de-al doilea razboi mondial. Dumitru Ion Norocea. sistemul cultural se institutionalizeaza. filosoful George Uscatescu. Aristizza Romanescu. Gheorghe Tatarascu. Palatul Administrativ al Judetului. Pe langa Biblioteca Judeteana apar filiale noi precum Biblioteca de Arta Iosif Keber. dintre care un teatru dramatic. Societatea filarmonica “Lira Goratestată. se creaza o atmosfera de mare spiritualitate. succesiv. Gorjul a dat tarii personalitati de prim rang: soprana Elena Theodorini. genialul Constantin Brancusi. Este si momentul in care se ridica unele dintre cladirile reprezentative ale orasului Tg-Jiu: actualul sediu al Muzeului Goratestată. Palatul Municipalitatii. poetul Tudor Arghezi. apare ansamblul folcloric profesionist “Doina Goratestată”. actorul Marcel Anghelescu. Apar astfel.“Doina Goratestată”. a oferit in dar orasului Tg-Jiu cateva opere de o inestimabila valoare. Raluca Stavrescu. Reteaua si activitatea unitatilor culturale in judetul Gorj la inceputul anului 2002 cuprindea: 2 teatre. solistele de muzica populara Maria Tanase si Maria Lataretu. oameni politici de anvergura nationala: Dinca Schileru. istoricii de arta Gheorghe si Maria Bengescu. astronomul Victor Daimaca. muzicologul Constantin Brailoiu. plasticienii Vasile Blendea. actritele Maria Theodoriu. un ansamblu artistic profesionst.infiintarea unor institutii de educatie si cultura. iar Muzeul Goratestată isi continua si amplifica activitatea prin crearea sectiilor de arta si de etnografie de la Curtisoara. Iosif Keber. se tiparesc ziare. savantul Ion Popescu-Voitesti. Creatorul scolii moderne de sculptura. sculptorul Constantin Brancusi. regizorul Victor Dumitrescu-Bumbesti. Cel mai important obiectiv de cultura si in acelasi timp turistic al judetului Gorj este reprezentat de Ansamblul Cultural Constantin Brancusi. Grigore Iunian. Horatiu Dumitriu. 30 .

biblioteca si numeroase incaperi destinate activitatii in cercuri.171 volume. o sala conferinte cu 120 locuri.356. dintre care 1 biblioteca universitara. iar in cadrul acestora 1 judeteana. cu o scena spatioasa. 63 comunale. In anul 2001 31 . 3 apartinand sectorului public si 2 celui privat. utilata modern.Activitatea institutiilor culturale in anul 2001 s-a materializat in 383 spectacole si concerte.780 volume. care au atras in cursul anului 2001 peste 1 mil vizitatori. se remarca: Casa de Cultura a Sindicatelor. 8 statii de televiziune (una in sectorul privat). de 2. rezultat al situatiei economice modeste. 186 biblioteci scolare. construita in 1970. reflectata in venituri scazute ale populatiei. dispunand de o sala de spectacole de 700 de locuri. La inceputul anului 2002 in judetul Gorj activau un numar de 11 muzee. cat si ca fond de carte detinut si numar de cititori. ponderea cea mai mare o au bibliotecile publice. Reteaua de biblioteci totaliza la inceputul anului 2002 257 unitati. de care au beneficiat 102. In anul 2001 in judetul Gorj au emis 5 statii de radiodifuziune. Bibliotecile existente in cadrul judetului dispuneau de un numar au fost eliberate catre cititori 1. de un club cu o sala de reuniuni. numarul total al spectatorilor si auditorilor inregistrati s-a ridicat la 908700. 70 unitati publice. 6 municipale sau orasenesti.453. care descurajeaza eventualele initiative private in acest domeniu.413 cititori inscrisi. Atat ca numar de unitati existente. Intre institutiile culturale ale judetului Gorj.

Venind in intampinarea cerintelor. incaperi pentru activitatea diverselor cercuri. prin transformarea Casei 32 . fondata in 1934. lucrarile de amenajare fiind realizate de testamentarul importantului om de cultura gorjean.Casa Tineretului-Fundatia pentru Tineret. cuprinzand. Biblioteca Judeteana “Cristian Tell” Tg-Jiu are ca nucleu de infiintare Biblioteca Publica a orasului Tg-Jiu. ajungand la peste 220 000 de volume. ca Sectie pentru copii a Bibliotecii judetene. Teatrul dramatic “Elvira Godeanu” Tg-Jiu. intre multe altele. ca sectie a Bibliotecii judetene. cand Alexandru Cristian Tell a facut o donatie de carte de aproximativ 3000 de volume. (1886”Teatrul Roman. a fost deschisa o noua sectie pentru copii si adulti in partea de sud a orasului. avandu-si inceputurile inca in secolul XIX. Activitatea teatrala a orasului este. La 4 iulie 1993 Teatrul Popular a devenit Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. au fost infiintate in1968 Oficiul Cinematografic. a fost data in folosinta in 1974. In vederea satisfacerii cerintelor specifice tinerilor. Biblioteca de arta “Iosif Keber” Tg-Jiu a fost pusa la dispozitia publicului in 1991. care a oferit prin testament olograf intreaga avere. insa mult mai veche. biblioteca. Centrul Judetean de Indrumare a Creatiei Populare si a Miscarii de Masa a Artistilor Amatori a luat fiinta in 1971. dispunand de o sala de spectacole cu 300 de locuri. depinzand de Craiova. si in 1972 Intreprinderea Judeteana Cinematografica Gorj. 1889 Teatrul “Milescu”) Teatrul si-a amenajat o noua si cocheta sala in fosta “Sala 23 August” Intreprinderea Judeteana Cinematografigica Gorj Pentru coordonarea activitatii cinematografice. Biblioteca pentru Copii a luat fiinta in 1985. in 1989. precum si spatii de cazare in sistem hotelier.Societatea dramatica Tg-Jiu”.Fondul de carti al acestui lacas de cultura s-a imbogatit fara incetare. si biblioteca personala de peste 6000 de volume. cand au fost finalizate lucrarile de reparatii ale Casei Moanga din Strada Siretului.

originar din satul Hobita. Inspectoratul pentru Cultura al Jude ului Gorj. Ansamblul de cantece si dansuri “Doina Goratestată”. “Tudor Vladimirescu”-Vladimir.Judetene a Creatiei Populare. Iuliu Moisil. Muzeul Goratestată Bazele muzeului au fost puse de Alexandru Stefulescu. cum a fost denumita de Brancusi. 9 case de cultura: 1 municipala. Cele mai importante statui si monumente ale judetului Gorj sunt: Complexul monumental “Calea Eroilor” de Constantin Brancusi. ce strabate orasul de la rasarit. Brancusi. unde se afla 33 . marele sculptor nu a vrut sa primeasca nici o plata. “Ion Popescu-Voitesti”-la Balanesti. inca din 1935. la indicatiile sale fiind creata noua srada. “Iosif Keber”. 2 comunale. de etnografie. V. 2 situri ale naturii. de arta. Orasul Tg-Jiu este vestit nu numai pentru dezvoltarea artistica si industriala. avind drept scop stimularea si orientarea activitatii artistilor amatori. muzee satesti. ci si prin existenta operelor monumentale ale lmarelui Constntin Brancusi. infiintat in anul 1968 sub denumirea de Comitetul de cultura si arta. 134 camine culturale. Scoala populara de arta.la Tg-Jiu). 53 cinematografe cu banda normala sau ingusta. R. Intre sectiile specializate ale muzeului judetean fac parte: Muzeul in aer liber de la Curtisoara. la apus. Calea Eroilor. 70 biblioteci. Muzeul de arta “Constantin Brancusi”. 5 case memoriale (“Constantin Brincusi”Hobita. 6 orasenesti. ideea viitorului ansamblu fiind conturata chiar de C. Complexul Muzeal de la Tg-Jiu. de istorie. Pentru operele realizatela Tg-Jiu. comuna Pestisani. coordonand activitatea mai multor institutii specializate: Centrul de conservare si valorificare a creatiei populare. este axul Ansamblului sculptural de la Tg-Jiu. avand trei sectii judetene. unde se afla “Coloana Recunostintei fara Sfarsit”. Piekarski si Aurel Diaconovici inca din 1894. Teatrul Elvira Godeanu. 5 puncte muzeale satesti. case memoriale.

Biserica Sfintii Voievozi. Cismeaua Samboteanu.5. Casa pitarului Dumitrache Maldarascu. monumente de arhitectura bisericeasca (Biserica Catedrala. si se afla chiar pe locul unde s-au adunat Tudor cu pandurii sai. construita la sfarsitul secolului al XVIII-lea. ridicat in anul 1974. Acesta 34 . intemeietorul Muzeului de istorie al Goratestată. Biserica Sfintii Apostoli. Culcer inainteaza un raport conducatorilor orasului Tg-Jiu prin care solicita infiintarea unui spital in oras pentru a izola si trata bolnavii de boli venerice. turnat la Milano. Culcer reuseste sa incheie un contract cu magistratura orasului si fratele sau. Ea apartine sculptorului gorjean Constantin Balacescu. Bustul General Magheru. realizat de sculptorul Ion Irimescu. a fost inaltat in anul 1942. unde se afla si bustul generalului Ion Culcer. care inchiriaza casele proprii pentru infiintarea spitalului. OCROTIREA SANATATII In martie 1844. “Poarta Sarutului”. grup sculptural din bronz. spitalul va lua fiinta abia doi ani mai tarziu. Monumente istorice: Casa lui Vasile Moanga. Bustul Alexandru Stefulescu. Biserica Sfantul Nicolae) 2. Statuia Tudor Vladimirescu . socotiti un adevarat pericol pentru restul populatiei. Biserica Sfanta Treime. Din lipsa locasului necesar. Monumentul Brancusi. Cimitirul Eroilor. La 6 martie 1846 dr. cea mai veche statuie din oras. “Aleea Scaunelor”. Casa slujerului Barbu Ganescu. construita in jurul anului 1770. la fel ca si casa memoriala. se afla in apropierea Bibliotecii judetene. Statuia “Ecaterina Teodoroiu” se afla pe bulevardul ce-i poarta numele.celelalte opere ale ansamblului sculptural: “Masa Tacerii”. dr.

o policlinica moderna . In afara de clinicile 35 .L. in judetul Gorj mai functioneaza spitalele din Rovinari (cu 300 paturi). s-a procedat la reparatia vechii cladiri. Ulterior. 11 Decembrie 1989. Urbeanu. iar in anii ’80 s-a amenajat si dat in folosinta o moderna sectie de balneoterapie. Motru (200 paturi). 1 policlinica. Ulterior au aparut noi unitati sanitare. *Spitalul de boli contagioase. 11 farmacii. la a caror infiintare si-au adus o contributie hotaratoare personalitati marcante ale vietii medicale gorjene. La inceputul anului 2002 in judetul Gorj functionau 7 unitati spitalicesti. cu cate 15 paturi. *Spitalul “Tudor Vladimirescu”. A inceput sa functioneze in actuala cladire incepand cu anul 1956. cardiologie cu 30 paturi. profilat pe tratarea afectiunlor psihiatrice. Aici sunt oferite toate specializarile din medicina. 1sanatoriu TBC.avea o capacitate de 15 paturi. O. Acestora li se adauga ca unitati specializate centrele stomatologice din strada Grivitei si.R. intre care pot fi amintiti: dr. dispunand la inceput de o sectie medicala de 100 de paturi. un serviciu farmaceutic adecvat. Turceni (200 de paturi). Alinescu. endocrinologie. au fost infiintate noi sectii. Tg-Carbunesti (150 de paturi). 31 dispensare madicale. o statie de salvare. specializat in tratarea afectiunilor pulmonare (300 paturi). Novaci (150 paturi). fiind prima unitate spitaliceasca infiintata in judetul Gorj. Nicolae Hasnas. o statie de salvare si un centru de recoltat sange. Dobrita. si oftalmologie. Alaturi de unitatile spitalicesti din Tg-Jiu. Bumbesti-Jiu (170 paturi). *Complexul spitalicesc din municipiul Tg-Jiu format din: un spital cu 700 de paturi. respectiv. In Tg-Jiu functioneaza 3 unitati spitale. cu 15 paturi. dr. dr. 4 centre de sanatate. acoperind prin sectiile specializate de care dispun aproape in intregime nevoile de servicii sanitare ale locuitorilor municipiului si nu numai.

de asemenea. precum si in domeniul farmaceutic. Intre acestea. de stat si 36 . 2. de investitii majore in reparatia cladirilor in care functioneaza aceste unitati. Capacitatea unitatilor medicale ale judetului este de 2600 paturi. 44 medici stomatologi. si nici macar pentru repararea echipamentului existent in dotare./zi. De serviciile unitatilor spitalicesti gorjene au beneficiat 99. care deja este depasit moral in multe cazuri. Este nevoie. 18 farmacisti. cele mai intalnite sunt cele profilate pe servicii de diagnosticare a diferitelor afectiuni prin ecografie. chirurgie. pediatrie.6. ginecologie/maternitate. Personalul medical care deservea sistemul medical gorjean era la inceputul anului 2002 format din: 616 medici. Nu exista bani pentru diversele investitii necesare. Numarul total de om zile spitalizare a fost in anul 2001 de 760. Sectorul privat a aparut dupa 1990 si in judetul Gorj. la 1 ianuarie 2003 existau: o Companie Nationala. fiind reprezentat in principal in centrele urbane prin cabinete medicale specializate.3 mii persoane. cuprinzand cele mai multe dintre farmaciile existente . 7 societati cu capital mixt. celelalte spitale locale ofera specializari de baza: interne. 1941 persoane incadrate ca personal sanitar mediu si 805 persoane ca personal sanitar auxiliar. Din punct de vedere al capacitatii de primire numarul de paturi oferite este suficient.2 mii loc. Problema consta in dificultatile in finantarea activitatii acestora.specializate de la Turceni si Dobrita. SITUTIA ECONOMICA Potrivit informatiilor furnizate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj. cabinetele stomatologice. 13 societati comerciale cu capital de stat.

unele dintre ele exploatate si utilizate de industriile de profil. In cele trei zone depozitele sunt exploatate prin mine subterane sau de suprafata. lucrand la productivitatea maxima a minelor existente. cuprinzand agricultura. Jilt si Motru. 7390 societati comerciale cu capital privat si 127 organizatii cooperatiste. iar 1075 persoane desfasurau profesii liberale. Rezervele sunt estimate la peste 1 miliard tone. Principalele resurse ale solului si subsolului judetului Gorj sunt: Lignit Depozitele mari de lignit ser gasesc in Rovinari. Referitor la firmele active din punct de vedere economic. adancime. 37 . din care 1050 asociatii familiale si 3257 persoane fizice independente. cu activitati in diferite industrii prelucratoare si cel tertiar. lucru obisnuit. care. un procent insemnat din aceste firme nu pot fi profitabile. puterea de cumparare scazuta si marja medie de profit. de la cel primar. atat en-gros. cat si en-detaille. Luand in considerare numarul mediu al clientilor/firma redus.7. altele asteptand inca aparitia posibilitatilor si oportunitatii folosirii lor. In Gorj depozitele de lignit se afla la 50-180 m. incluzand serviciile si turismul. A inceput deja sa se renunte la exploatarea depozitelor de adancime datorita costurilor mari . INDUSTRIA Gorjul este un judet bogat in resurse naturale diverse. cel secundar. se remarca o concentrare mare pe comert. Numarul intreprinzatorilor particulari la sfarsitul anului 2002 era de 4307. industria extractiva.privat. 2. Agentii economici inregistrati pe raza judetului isi desfasoara activitatea in domenii acoperind toate sectoarele economice. vor mai dura 40 de ani. de altfel pentru o economie aflata in plin proces de tranzitie.

stopandu-se odata cu incetarea activitatii de producere a cimentului la combinatul de la Birsesti apartinand grupului Lafarge Romcim. La nivelul prezent de productie este de asteptat ca rezervele sa dureze inca 40-50 de ani. continanad marmura alba pura. la o adancime de 700 metri. nuantata alb. Ca si in cazul petrolului. Continutul de sulf in petrol variaza intre 3-5%. aflate la mica distanta de municipiul Tg-Jiu. Resurse majore se gasesc la Bustuchin. Calcar Depozitele de calcar se afla in zonele de munte ale judetului. Mamura In judetul Gorj se gasesc doua depozite importante de marmura. cenusiu si gri. Calcarul din zona. la aproximativ 35 km. in principal in zona localitatilor Suseni si Dobrita. Stoina si Turburea. Zona este accesibila printr38 .1. Capacitatea calorica scazuta face necesara adaugarea gazului natural la termocentrale pentru sustinerea procesului de ardere. In judetul Gorj se gasesc aproximativ 35% din rezervele de gaze naturale ale Romaniei. ceea ce duce la cresterea pretului de producere a energiei electrice. este localizat in nordul muntilor. Tg-Jiu. Unul dintre ele. Bustuchin si Colibasi. Principalele zone pentru productia de petrol sunt Ticleni. Rezervele de petrol se afla la o adancime cuprinsa intre 1000 si 5000 m. de o calitate buna a fost exploatat pana de curand prin Cariera Suseni. nord de mun. cenusa obtinuta se ridica la 40%. nici pentru gazele naturale nu exista industrie chimica de procesare in judetul Gorj. iar continutul de apa este de 35-42%. aflata la nivelul Platformei Gornovita. Petrol Extractia de petrol a inceput in 1947 in Gorj. un afluent al Jiului. nu mai exista intreprinderi pentru procesarea petrolului in judetul Gorj. pe raul Bratu.Capacitatea medie calorica este cuprinsa intre 1600 kcal/ kg (pentru minele de suprafata) si 1900 kcal/ kg (pentru cele de subteran). de tip carbonic. galben. continutul de sulf se ridica la cca.5%. iar capacitatea calorica se situeaza sub 8763 kcal. Gaz natural Gazul natural se afla in principal in asociere cu petrolul. In afara de productia de gaz petrolier lichid si etilena la Turburea. La Rovinari./kg.

Depozitul se afla la suprafata pe un perimetru de 2. Argila de la Lelesti este potrivita pentru productia de ciment si caramida. Rezervele de la Rovinari. Cel de-al doilea depozit. exploatate in doua cariere pentru a fi utilizate in productia de ciment si in constructia drumurilor si cailor ferate. asezate deasupra rezervelor de lignit si au fost estimate la 400-500 mil.un drum neamenajat. fiind considerata potrivita pentru fabricarea caramizilor si tiglelor. reprezentata prin marile termocentrale de la Turceni si Rovinari. m. precum si industria constructiilor de masini si cea prelucratoare. Una dintre cariere se afla pe raul Bratu.5 cu 25 km. si este considerat viabil din punct de vedere economic. dar si prin o noua componenta. gata sa fie exploatat. contribuind de-a lungul timpului la ridicarea judetului Gorj pe primul loc in 39 . Granit Exista depozite de granit obisnuit (gri). Pestisani. roz sau verde.departare. neexploatate. Urmare a rezervelor de care dispune. Cele mai apropiate facilitati de incarcare a trenului pentru transport se afla la aproximativ 8 km. industria producatoare de electricitate. in apropierea celei de marmura. Exista facilitati de alimentare cu energie electrica. Argila de aici nu a fost exploatata inca. Argila Exista depozite de argila la Lelesti. principala sa componenta fiind extractia carbunelui necocsificabil – lignit in doua mari bazine. avand marmura neagra. cea de Pestisani este folosita pentru olarit. Rezervele sunt estimate la 120 mil. productia in hidrocentrale. Exploatarea lignitului isi are inceputurile in urma cu peste 30 de ani. fiind utilizata de combinatul de la Birsesti pana de curand. In Gorj se mai gasesc depozite de granit rosu. Bradiceni si Rovinari. argila de la Bradiceni pentru productia de teracota. cu un procent ridicat de silicat. Motru si Rovinari. tone.c. intre ramurile industriale ale judetului Gorj se remarca industria extractiva.. necesita exploatarea prin tehnici subterane nefiind viabil economic.

industria prelucratoare a cauciucului si a produselor din plastic. Principalii agenti economici ai industriei judetului Gorj sunt: Compania Nationala a Lignitului Oltenia Tg-Jiu. industria materialelor de constructii. Extractia lignitului a avut si are in continuare un mare impact asupra intregii economii a judetului. Rezervele industriale confirmate sunt de 2. cu sediul tot la Tg-Jiu.2 miliarde tone de lignit. principalii beneficiari. principala problema judetului o constituie scaderea consumului de energie electrica al Romaniei. situate pe teritoriul judetelor Gorj. ca si orientarea spre alte forme de obtinere a acesteia. alte unitati industriale si gospodariile populatiei. industria producatoare de confectii si imbracaminte. Industria prelucratoare este reprezentata prin: industria alimentara si a bauturilor. cum ar fi gazul. apa. prelucrarea lemnului si producerea de mobila. In urma transformarii la 1 septembrie 1997 a Regiei Autonome a Lignitului Oltenia in Compania Nationala a Lignitului. De aceea. industria tutunului. sticla ceramica si ornamentala. Aceste rezerve asigura cerintele interne de carbune pe circa 50 de ani. Rovinari si Motru. Ca raspuns la acestea au fost luate deja o serie de masuri in directia reducerii costurilor prin renuntarea la exploatarile subterane. Valcea si Mehedinti. prin unitatile sale extrage.ceea ce priveste dezvoltarea economica. cu costuri mai reduse. Judetul Gorj ocupa primul loc in tara la productia de lignit prin doua mari cele bazine carbonifere. 40 . prepara si livreaza lignit catre marile termocentrale de la Isalnita. energia nucleara si petrolul. Rovinari si Turceni. unica sa utilizare fiind producerea de energie elecrica si termica prin ardere in instalatiile industriale si in cele gospodaresti ale populatiei. Lignitul extras are o putere calorica de 1600-1900 kcal/kg.

S. cate una la Tg-Carbunesti. si Germania. Sucursala Tg-Jiu se afla si Sucursala PECO Gorj. au ramas 13 unitati de extractie a carbunelui. care dispune de o retea formata din 11 statii: 3 in Tg-Jiu. Este 41 . Sucursala Tg-Jiu coordoneaza activitatea a doua schele: Schela Petroliera Stoina.N.A. avand in exploatare schelele de la Ticleni. Matasari. covoare. Unitatile ce apartin de Sucursala Tg-Jiu a S. S.P. Turceni. Colibasi. Coltesti. Balteni.A. principalele piete de desfacere fiind in S.A.prin masurile de restructurare ce au fost luate.N. garnituri presata. Socu. Vladimir.C.P.A.L. Bazinul Jilt.ARTEGO S. avand ca profil fabricarea de benzi de transport. Totea. cu exploatarile de la Bubuceni si Turburea. PETROM S.N. STARGLASS S. majoritatea produselor fiind destinate exportului. in subordinea C.U. grupate in: Bazinul Berbesti. In cadrul S. Bazinul Rovinari.P.C. placi tehnice. avand ca obiect de activitate asigurarea service-ului utilajele petroliere si reconditionarea materialului tubular.A. EM Mehedinti.A. Din 1996 a devenit sucursala a S. precum si cauciuc regenerat. Vladuleni si Schela Petroliera Turburea. Bumbesti-Jiu. Tismana. a fost infiintata in anul 1973.O. Tg-Jiu este singura intreprindere de sticlarie din intreaga Oltenie. Alimpesti.S.O. Bazinul Motru. mansoane. cristal si rubin o gama larga de produse. matrite si accesorii metalice. realizeaza circa 35 % din productia de gaze si 8 % din cea de petrol a tarii. Agentia Grup Ateliere Petrol Tg-Jiu. Bustuchin. S. PETROM SA. PETROM S. Rovinari. Alunu.N. Societatea Nationala a Petrolului PETROM S. Campina. Motru. A fost infiintata in 1975. Unitatea realizeaza din sticla alba. pentru ca in 1997 sa devina subordonata a B.

O. S.A. prese mecanice.A. Întreprinderea are in componen a sa: o sec ie de produse ceramice. Apa Neagra. produce cherestea. placaj. decoratiuni interioare. Motru si Valea Jiului.C. zona de exploatare intinzandu-se de la Valea Oltetului la Polovragi.principalul furnizor de benzi de transport in 5 sortimente si peste 150 de tipodimensiuni pentru exploatarile miniere din bazinele Rovinari.C.A. foarfece ghilotina. transformatoarelor electrice. S. Tg-Jiu.A.A. furnire estetice. Produsele realizate include si articole destinate echiparii autovehiculelor. o sec ie de prefabricate din beton armat. mobilier. profilata in fabricarea de diferite prese hidraulice. ROBUR S. ciocane de forjare.. ROSTRAMO S.C. o sec ie pentru producerea materialelor construc ii. placi aglomerate lemnoase. tapiterii.L. MACOFIL S. pana la Baia de Arama. cu activitatea orientata aproape in intregime pe asigurarea service-ului si reparatiilor pentru echipamentele de exploatare miniera apartinand subunitatilor C. instalatiilor de forta. MACOFIL S. CONFECTIA S. Tg-Jiu. este exploatata din masivele sudice ale Carpatilor Meridionali.A. MIRFO S.. S. Materia prima. S. infiintata in 1940. In anul 1990 întreprinderea a devenit S. masini de injectie s. masini speciale pentru deformare plastica.C. GRIMEX S. 42 .C. locomotivelor. S..A.N. Tg-Jiu.a. realizeaza o gama variata de produse de imbracaminte exterioara pentru piata interna si cea externa. In ultima perioada unitatea s-a confruntat cu o serie de probleme financiare.C.C. asigurata prin intermediul S.

5 %). prin metoda MEBO.A. extractia petrolului si a gazelor naturale (4. utilizeaza cea mai mare parte a carbunelui exploatat de unitatile apartinand C. Tg-Jiu. cu o crestere de 3. cu o crestere de 6. şamotă. service si asisten ă tehnică pentru instala ii electrice si de automatizare.8 %).7 %. Prima firmă privatizată. S. Societatea este specializată in executarea lucrărilor de construc ii montaj. Functionand in prezent ca unitati desinestatatoare.TURCENI Cele mai mari unitati producatoare de energie electrica ale judetului.9 %). fabrica realizează cărămizi dense si cărămizi termoizolatoare. Acelasi trend ascendent l-a urmat si productivitatea muncii in industrie. I. lei/persoana in 2001 la 872 mil. Cresterea productiei industriale in anul 2002 s-a datorat cresterilor inregistrate in: industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice (15. Tg-Jiu Printre primele înfiin ate in Tg-Jiu.S. caolină. productia in anul 2002 fiind de peste 11488 mil. din municipiul Tg-Jiu .A. si printre cele mai importante din tara. MARSAT S.O. puneri in func iune. ROVINARI. gaze si apa calda (12. repara ii. Ramurile industriale care au inregistrat cele mai importante scaderi au fost: industria confectiilor de 43 .5 % fata de anul 2001. kwh. in anul 2002 fata de 2001.5 %). industria alimentara si a bauturilor (0. retehnologizări.N. Productia industriala realizata in anul 2002 s-a cifrat la 30746 miliarde lei la preturi curente.L.E. UNIREA S. I. industria tutunului (9. Dispune de un sector minier propriu de unde îşi asigură materia primă de bază.C. şamotă grea. lei / persoana in anul 2002 – preturi curente.E. Tg-Jiu.0 %). masă plastică refractară si mortar refractar necesar industriei metalurgice. de la 745 mil.C. industria producatoare de energie electrica si termica.

7 113. ciment.3 74.2 %).9 85. Principalele produse industriale care au inregistrat cresteri in anul 2002 comparativ cu 2001 sunt: frigidere (de 2.1%). caramizi si blocuri ceramice (24.8 63.9 106. industria de masini si echipamente (21. prefabricate din beton armat (+6.6 279.9%).4 74.3%). industria altor produse din minerale nemetalice.6 86.8 78. productia de mobilier. sticlarie (+19%).imbracaminte (25 %).2 44 . produse din tutun (+9.5 75.9 %). cherestea (25.3 123. furnire estetice (14. Produc ia fizica industriala realizata in anul 2002 comparativ cu anul 2001 pe principalele produse a fost: DENUMIRE PRODUS Energie electrica total Energie electrica in termocentrale Energie electrica in hidrocentrale Carbune net Titei extras Gazolina Gaze naturale Otel brut Frigidere Ciment Var Prefabricate din beton armat Caramizi si blocuri ceramice Caramizi refractare Cherestea Furnire estetice Placi din aschii de lemn Confectii textile Preparate din carne Lapte de consum Produse lactate proaspete Branzeturi UM Mii Kwh Mii Kwh Mii Kwh Tone Tone Tone Mii mc Tone Buc Tone Tone Mc Mii buc Tone Mc Mp Mp Mil lei Tone Hl Hl Tone REALIZARI 2002 11727353 11488191 239162 21187700 339112 29338 2496332 1745 1117 373405 61100 10304 12393 2670 16226 254200 1279978 140715 30 2633 3632 69 REALIZARI 2001 10409688 10163899 245789 22980000 351398 28520 2346648 1844 400 426400 70590 9678 16331 2420 21657 296119 1631897 132899 47 4874 3449 56 2002 IN % FATA DE 2001 112.3%).4 94. industria constructiilor metalice (19. comparativ cu 2001. industria de prelucrare a lemnului (23.2%).3 %).1%).0 105. produse tehnice din cauciuc (+16. Principalele produse industriale care au inregistrat scaderi ale productiei in anul 2002. var.0 97.3 92.6 106. extractia si prepararea carbunelui.3 87.5 102. sunt: confectii textile (25.2 96. produse lactate proaspete (+5. caramizi refractare (+10.1%).2%). mobilier.8 ori).9 110.8 54.3%).

5 98.0% industria de prelucrare a lemnului.9% .9 93. 72.1% .1 104. pe ansamblul intreprinderilor cu activitate principala de industrie. 101.fabricarea produselor din minerale nemetalice. 45 . 87.0 . 12.4 % industria extractiva. cat si ca urmare a unui management defectuos si a unei viziuni invechite si chiar a lipsei unei strategii coerente cu privire la piata si modul de adaptare a produselor si serviciilor oferite la cerintele acesteia. 20.63.prelucrarea cauciucului si a maselor plastice.8 industria prelucratoare.1 71. 69. precum si ca rezultat al costurilor ridicate.3 %.0 119.0 109.Produse zaharoase Bere Produse din tutun Mobilier Piese turnate din fonta Placaje din lemn Carne taiata Produse tehnice din cauciuc Fractia etan Sticlarie Tone Hl Tone Mil lei Tone Mc Tone Tone Tone Tone 119 72653 2995 167438 313 4608 148 18371 46953 920 146 74157 2726 144350 417 6426 194 15822 45127 772 81. de exemplu ca rezultat al subcapitalizarii.4%). astfel: 8.industria alimentara si a bauturilor). 77. gaze si apa.7% pe ansamblul industriei.industria producatoare de masini si echipamente.2% in industria prelucratoare (in cadrul acesteia: 111. cu valori de 91.7 75.6 % energie electrica.7 76.3 116. a scazut in perioada 1 ianuarie 2002 – 30 noiembrie 2002 fata de aceeasi perioada a anului 2001 cu 9. inregistranduse scaderi pentru toate ramurile industriale. Indicii volumului cifrei de afaceri in intervalul ianuarie-noiembrie 2002 fata de aceeasi perioada a anului 2001 au fost : 90.8% . Aceasta situatie se datoreaza dificultatilor cu care se confrunta majoritatea marilor agenti economici gorjeni datorita problemelor de ordin financiar.2 In ceea ce priveste cifra de afaceri.6% in industria extractiva (cea mai mica valoare inregistrand-o industria titeiului si a gazelor naturale .

Daca adaugam la acestea documentul consultativ emis de Comitetul European pentru Carbune si Otel in februarie 1998. zone urbane. Vor trebui. AGRICULTURA Gorjul dispune de aproximativ 250 000 ha teren agricol arabil. luate din timp masuri coerente si bine fundamentate pentru atenuarea intr-o proportie cat mai mare a impactului restructurarii sectorului energetic gorjean. Solul este negru.N. in consecinta. intinderi de apa. masuri ce vor trebui sa impleteasca eforturile facute la nivel central cu cele de la nivel local. comun pentru Europa Centrala. totul se va reflecta intr-o deteriorare brusca si de ansamblu a starii economice. in sensul reducerii cantitatii de energie electrica produsa de termocentrale cu costuri superioare celorlalte forme de producere (pe cale hidrotehnica si atomonucleara). schimbare care. amanata datorita problemelor cu care s-a confruntat in ultimii ani in special producerea de energie electrica prin hidrocentrale datorate in principal conditiilor meteo nefavorabile. cat si a unui mare numar de firme care depind de existenta acestora. 46 . va antrena o cadere nu numai a celor trei mari agenti economici implicati direct. si de tip brun. insa se va realiza inevitabil in anii urmatori. obisnuit pentru regiunile mediteraneene.8. 2. Schimbarea strategiei energetice la nivel national. restul fiind ocupat de paduri. si marile termocentrale de la Turceni si Rovinari.L. cat si a celei sociale a judetului. Aceasta echivaleaza cu 44% din suprafata judetului.O atentie mare trebuie acordata faptului ca o parte semnificativa a economiei judetului Gorj se sprijina pe complexul energetic constituit din C. care prevede o scadere a numarului de angajati in sectorul minier gorjan de la 37000 in 1993 la circa 15000 in 2010.O.

Reabilitarea pamantului distrus ar reda in circuitul agricol o suprafata intinsa de teren arabil pentru dezvoltarea agriculturii in viitor. O alta problema a constituit-o retrocedarea suprafetelor agricole vechilor proprietari. avand loc un adevarat jaf. cu imposibilitatea folosirii utilajelor agricole si mijloace reduse ale posesorilor acestora de a putea suporta individual costurile determinare de nevoile de dotare cu masini agricole noi. performante.Agricultura judetului Gorj. Sectorul agricol in Gorj a suferit enorm de pe urma lipsei de investitii in acest domeniu. Echipamentele si tehnologiile folosite sunt fie neutilizabile. fie invechite. fiecare luand ceea ce a avut nevoie dupa bunul plac. A avut loc si un alt fenomen negativ pentru agricultura ca urmare a retrocedarilor de suprafete ce a avut loc si anume parcelarea terenurilor in suprafete mici. Au fost distruse astfel intregi retele de irigatii. O alta problema o reprezinta suprafata agricola care a fost distrusa de exploatarile miniere de suprafata. Starea solului este slaba si sunt folosite in cea mai mare parte ingraseminte organice datorita posibilitatilor finanaciare reduse ale posesorilor de terenuri. ca de altfel a intregii tari. 47 . ca mijloc de subzistenta. a avut de suferit in anii ce au urmat dupa 1989. afectand in mod direct performantele agricole ale Romaniei din primii ani dupa revolutie si cu efecte nefavorabile si in prezent. manuala. parcuri de utilaje agricole. Majoritatea populatiei regiunlor agricole activeaza in ferme. care s-a realizat greoi. constructii cu destinatie agricola. in care se depune o munca grea. cu intarziere. datorita negeProduc iarii corespunzatoare a desfiintarii Cooperativelor Agricole de Productie.

tomate cu 93 ha. era urmatoarea: in ceea ce priveste. porumb boabe cu 3151 ha. orz si orzoaica cu 467 ha. productiile totale si medii la hectar au fost mai mici decat cele obtinute in cursul anului 2001 la majoritatea 48 .7 %. In privinta inzestrarii agriculturii gorjene cu utilaje specifice. Scaderi s-au inregistrat la: ovaz cu 196 ha. ce beneficiaza pe langa tehnologii noi si eficiente si de subventii din partea guvernelor statelor respective. 0 %. varza cu 34 ha. Ponderea si locul judetului Gorj in economia nationala in anul 2001 in privinta agriculturii. perene vechi si noi cu 169 ha. valoarea productiei agricole. aceasta situa judetul pe locul 29 pe tara. In ceea ce priveste productia vegetala. Defalcat. mazare boabe cu 58 ha. locul 14 pe tara. care se reflecta in preturile de piata superioare celor ale produselor din import. in general. in timp ce valoarea productiei animale a fost de 2 733 782 mil. in principal datorita lipsei de mijloace financiare pentru investitii. sa nu poata face fata concurentei acestora. asigurand judetului Gorj locul 33 la nivel national. care situa judetul pe locul al 19-lea la nivel national. lei. livezi pe rod cu 4 ha. vii hibrizi pe rod cu 10 ha. cu o valoare de 5 615 387 mil lei si o pondere de 2. datorita costurilor ridicate cu care se obtin. ceapa uscata cu 39 ha. cu o pondere de 2. floarea soarelui cu 220 ha.Toate acestea au dus la situatia in care produsele agricole romanesti.57 ha. suprafata arabila careia ii corespundea un tractor la 1 ianuarie 2002 era de 50. lei. cartofi cu 27 ha. desi sunt de cele mai multe ori de o calitate superioara celor din export. radacinoase pentru nutret cu 1043 ha. valoarea productiei vegetale a fost de 2 857 800 mil. Suprafata cultivata cu principalele culturi a cunoscut cresteri in anul 2002 fata de anul 2001 la urmatoarele culturi: grau si secara cu 1356 ha.

cu exceptia radacinoaselor. 49 .culturilor. in principal datorita conditiilor climaterice si meteorologice din anul 2002. La 31 decembrie 2002. efectivele de animale si pasari in la nivelul judetului Gorj se prezentau conform tabelului de mai jos.

total – 3951 ha. 50 .Principalele produse agricole de origine animala realizate in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2002 au fost: Reprezentativa pentru modul de folosire a acestor terenuri in prezent este situatia suprafetelor insamantate pana la data de 12 mai 2003.5% din suprafetele planificate. suprafetele cultivate erau urmatoarele: orzoaica – 315 ha. legume. porumb – 62925 ha. Potrivit datelor furnizate de Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara a judetului Gorj. la aceasta fusesera insamantate 78500 ha. leguminoase – 435 ha. in proportie de 99. floarea-soarelui – 337 ha. cartofi – 3899 ha. Pe principalele culturi de primavara. ovaz – 3707 ha.

6 mii hl. Productiile animaliere obtinute in perioada 1 ianuarie – 1 mai 2003 au insumat: carne de bovine: 2341 tone greutate in viu. In anul 2002 au fost cuprinse in programul de dezvoltare economico-sociala urmatoarele 51 . in judetul Gorj potrivit datelor operative furnizata de Directia Generala pentru Aghricultura si Industrie Alimentara Gorj. 99. 99.9 mii capete. in scadere fata de anul 2001 cu 9. in crestere fata de anul 2001 cu 6. la aproximativ acelasi nivel ca in 2002. carne pasare: 1585 tone greutate viu.1 mii capete.7 % la porcine.0%. carne ovine si caprina:1868 tone greutate viu. in crestere fata de anul 2001 cu 69. 99.9 % la cabaline. in crestere cu 42. lei. Sectorul privat detinea urmatoarele ponderi in efectivul total: 99.2 %). au fost realizate investitii in economia judetului Gorj in valoare totala de 3640. reprezentand 36.3 mii capete. cabaline:14. din care: vaci si juninci 38. din care scroafe de prasila 9. familii de albine: 18.7 mii.9% fata de 2001.19. carne porcine: 2056 tone greutate viu. Numarul locuintelor date in folosinta in anul 2002 a fost de 418. 99.9 capete.9.1 % fata de anul 2001. INVESTITII .6 mld.7 % la bovine. din care oi si capre fatatoare 94.In ceea ce priveste efectivele de animale existente la data de 30 aprilie 2003. lapte de vaca si bivolita: 399.5 % din efectivele de albine. se prezentau astfel: bovine 79. Investitiile in lucrari de constructii noi au fost in anul 2002 de 1659. cele in utilaje si mijloace de transport de 1318.3 lei. ovine si caprine 171. fiind in crestere cu 25.5%. 98.5 mld.9 % din cele de pasari.2 mii capete (. iepuri de casa: 3.5 mii capete. La sfarsitul anului se aflau in diferite stadii de executie 3164 locuinte.2%).4%.2% din totalul investitiilor realizate.7 mii capete (+6. 2. porcine: 170. oua: 69 milioane bucati.9 mii capete (+6.7 % la ovine si caprine.9 % fata de anul trecut).CONSTRUCTII In anul 2002. lei.

alte fonduri. cu ponderea principala. se observa o scadere a investitiilor in anul 2003 atat pe ansamblu (-24. in municipiul Motru si orasele Rovinari. Tg-Carbunesti 32. Investitiile in lucrari noi au totalizat 250. 52 . repartizate astfel: Tg-Jiu 275. lei. Valoarea lucrarilor de constructii realizate in primele patru luni ale anului 2003 a fost de 102. Dintre actiunile intreprinse in Programul de dezvoltare economico-sociala a judetului Gorj in anul 2002 se numara si: • continuarea lucrarilor de reabilitare si extindere a surselor. fondurile populatiei. Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2002.Jiu a 175 de apartamente pentru tineri finantat de la bugetul statului prin Agentia Nationala de Locuinte si 58 de apartamente sociale pentru inchiriere finantate din fonduri externe. investitiile realizate au fost finantate din urmatoarele surse: surse proprii.actiuni: finalizarea si darea in folosinta in orasul Tg-Carbunesti a 32 apartamente sociale. Utilajele si mijloacele de transport achizitionate au fost de 250. Motru 84. Bumbesti-Jiu.5 miliarde lei.L. ponderea cea mai mare revenind constructiilor noi (62.9 miliarde lei. Rovinari 134.N. retelelor si instalatiilor in domeniul alimentarii cu apa. credite.1 mld.4 %). stabilirea amplasamentelor si documentatiilor tehnice pentru executarea unor locuinte sociale prin Programul A. Astfel.7 % din totalul investitiilor realizate. demararea programului de construire in municipiul Tg. alocatii bugetare.8 %).2 %). In trimestrul I al anului 2003 investitiile totale in economia judetului au insumat 615. Novaci si Ticleni. in judetul Gorj. urmate de lucrari de intretinere si reparatii (21.8 % pentru utilaje si mijloace de transport. 3 miliarde lei. Atat in anul 2002. cat si pe principalele componente: -31. cat si in primul trimestru al anului 2003. reprezentand 40.8 % pentru lucrarile de constructii. prin Programul de constructii de locuinte pentru tineret sunt aprobate 525 unitati locative. -30.

Albeni. din bugetul local si in orasul Rovinari din surse financiare externe si din bugetul local. lei. Turceni. • extinderea si reabilitarea capacitatilor pentru canalizarea apelor uzuate menajere in municipiile Tg-Jiu si Motru in valoare de 14 mld. Turburea si Pades. Dragutesti si Hurezani. Plopsoru. • consolidarea retelei de drumuri si poduri afectate de fenomene naturale. finantate din bugetul local si in comuna Matasari in valoare de 11. Sacelu. Rovinari. in municipiul Motru. Godinesti. Saulesti. • extinderea retelelor de gaze naturale in municipiul Tg-Jiu si orasele TgCarbunesti.• realizarea lucrarilor de investitii de alimentare cu apa intr-un numar de 8 localitati prin finantare externa (fonduri MARR). Capreni. Licurici. orasele Rovinari. • continuarea executiei magistralei de gaze Turcinesti – Motru si atragerea unor investitori privati in acest sens.5 km. • efectuarea de lucrari de refacere a drumurilor auto forestiere calamitate30. Turcinesti. lei. cu fonduri externe si de la bugetele locale. din bugetul local si din finantare externa. localitatile Scoarta. 53 . reparatii capitale la reteaua de drumuriin valoare de 85 mld. Farcasesti. lei. lei – in curs de realizare. • realizarea de distributii noi in orasul Novaci si comunele Alimpesti. Matasari. • lucrari de reparatii capitale si calamitati in valoare totala de 54 mld. Bustuchin si Stoina cu fonduri de la bugetele locale. • reabilitarea si inlocuirea retelelor termice a caror vechime depaseste durata normala de functionare in municipiul Tg-Jiu. Vladimir cu fonduri de la bugetele locale si in comunele Godinesti. lei.2 mld. drumuri. • lucrari si servicii de intretinere si reparare aferente drumurilor publice in valoare de 166 mld. Bumbesti-Jiu si comunele Balteni. Novaci. reparatii imbracaminti asfaltice si bituminoase usoare. Musetesti.

Activitatea acestora s-a concretizat in anul 2001 in 1094 mii scrisori expediate. din care cu finantare PHARE 2. iar 4 milioane Euro au fost alocate pentru o schema de creditare a IMM.Fondul MARR “Fondul de reconstructie a regiunulor miniere” a beneficiat de 10 milioane Euro de la Uniunea Europeana. din care 6 milioane Euro reprezinta finantari proiecte in cadrul componentei pentru dezvoltarea economica si sociala a zonelor miniere din judetul Gorj si Valea Jiului. BumbestiJiu. principalele proiecte finantate in cadrul componentei pentru dezvoltarea economica si sociala a zonelor miniere din judetul Gorj au insumat 3. vanzarea de mici articole. prin care este asigurata livrarea unei scrisori aduse la oficiul postal pana la ora 18°° pana la amiaza zilei urmatoare. Unul functioneaza in Tg-Jiu. cate una in Novaci. cum ar fi carti. 22 mii mesagerii. Pe langa serviciile traditionale oferite (scrisori. colete). o serie de servicii financiare oferite impreuna cu institutiile bancare. suportul oferit diverselor societati din domeniul marketingului direct. Ticleni. Exista doua oficii postale teritoriale in Gorj. Tismana. Balteni. dintre care 5 in municipiul Tg-Jiu. servicii de posta rapida. vanzari timbre judiciare. 54 . Matasari. 2 in Tg-Carbunesti. cu o solicitare din ce in ce mai mare: transfer bancar. servicii de telex. 1478 mandate postale si telegrafice.10.7 milioane Euro. pixuri. La incheierea fondului MARR. 3 mii telegrame expediate. transmiteri prin fax. Motru. POSTA SI TELECOMUNICATII Serviciile postale au fost restructurate pe parcursul ultimilor ani.8 milioane Euro. Turcinesti. au fost introduse si altele. cel de-al doilea in Tg-Carbunesti coordonand activitatea oficiilor postale locale. 2. La nivelul anului 2002 in judetul Gorj existau 16 unitati postale. Rovinari.

peste 99. dintre care 73.35% in mediul urban. braserie si bar.8% in sistem digital si 244 convorbiri telefonice internationale. restaurant. care preia baza materiala a unitatilor existente inaintea lui. fiind data in folosinta. Cladirea reprezinta unul dintre cele mai frumoase edificii ale orasului. In anul 2001 s-a inregistrat un numar de 47378 abonamente telefonice in reteaua fixa. Un numar de sapte centre teritoriale sunt conecatate prin cabluri de fibra optica. 2. Au fost efectuate 246253 convorbiri telefonice interurbane. s-a trecut la inlocuirea centralelor telefonice manuale.9% fata de anul precedent. Numarul de posturi telefonice in retea fixa in judetul Gorj era de 54105. Astfel. iar din 10 decembrie 1971. TURISMUL In anul 1968 se infiinteaza Filiala de Hoteluri si Restaurante Tg-Jiu. in Tg-Jiu o centrala telefonica digitala cu 16 mii linii telefonice. Oficiul Judetean de Turism Gorj. intre altele. Investitiile totale in telecomunicatii au fost in anul 2002 in valoare de 25. In anul 1970 a fost dat in folosinta Hotelul Gorj cu 170 de locuri. iar cu cele 13 nivele ale sale este cea mai inalta cladire civica din intreaga Oltenie. Erau puse la dispozitia publicului 630 posturi telefonice publice cu cartela.11.Sistemul de telecomunicatii a beneficiat in ultimii ani de imbunatatiri. din care 43394 persoane fizice. in crestere cu 9. devenind un complex hotelier si de alimentatie publica cu o reputatie la nivel national.0 mii lei. care a fost extins in anul 1980 pana la 457 locuri de cazare de confort I. subordonata Directiei de Hoteluri si Restaurante Bucuresti. Numarul total al abonamentelor telefonice in anul 2002 a fost de 52079. 55 .

brom. hepatobiliare si ale cailor urinare. bufet si cantina pentru servirea a 140 mese pe zi. In anul 1989 a fost finalizat si dat in folosinta Motelul Dragoieni. avand 90 de locuri de cazare. Statiunea dispune de o baza moderna de tratament. dispunand de 70 de locuri de cazare. aerosoli. 120 de alimentatie publica in spatii inchise si 60 pe terasa deschisa. fiind indicata in tratarea afectiunilor reumatismale degenerative (spondiloza cervicala. cantina. bai galvanice. afectiuni neurologice. dorsala si lombara). avand o capacitate de 380 de locuri. continand iod. In anii ’80 a fost construit Hotel-Sport. electro terapie. In statiune functioneaza Complexul de cazare si alimentatie publica “Sacelata”. unitate care dispune de 80 locuri de cazare. un alt obiectiv de cazare si alimentatie publica (pe Bulevardul Brincusi. stontiu. in partea NE-ica a municipiului. vis-à-vis de sediul Prefecturii). afectiuni posttraumatice. bar. litiu. sala de conferinte si vestiare pentru sportivi. 56 . 60 de alimentatie publica. afectiunile tubului digestiv. sali gimnastica medicala. cu instalatii pentru bai in cada cu apa minerala. restaurant. afectiuni reumatismale inflamatorii. articulare. inpachetari cu namol. cu hotel. dus subacvat. Statiunea Sacelu Apele terapeutice din statiunea Sacelu au o importanta deosebita.Tot in aceeasi perioada a fost construit Hotel Parc.

Urzica). Dintre unitatile de cazare se distinge vila “Cerbu”. unde turistii au la dispozitie doua cabane cu 52 locuri de cazare. Complexul turistic Bucium. care dispune de 100 de locuri de cazare si 150 locuri de alimentatie publica. sase casute. spatii de alimentatie publica: un salon categoria I cu 80 de locuri. 15 locuri-1 stea. strbatuta de raul cu acelasi nume. situat pe marginea lacului de acumulare rezultat ca urmare a lucrarilor hidrotehnice executate pe vaile raurilor Motru si Cerna. o terasa acoperita cu 25 de locuri s. Cela.a. camping si o alta cladire in care se afla cantina si anexe. Moja. un salon categoria a II-a cu 40 de locuri. cu un peisaj deosebit. dispune de doua cabane. Sohodol Cabana gorjeana Sohodol reprezinta un complex de alimentatie publica si de cazare de o rara frumusete. Statiunea montana turistica Ranca Situata la 1500 metri altitudine. Complexul mai are la dispozitie o suprafata de 3 hectare destinata unui teren de sport si pentru campare. Valea-Mare Complexul de la Valea Mare.Complexul Lainici Dispune de spatii de cazare cu 30 de locuri de cazare-2 stele. Tismana Zona. (in vila). In zona se afla si alte unitati de cazare: cateva pensiuni turistice (Andra. un restaurant cu 110 locuri in saloane si pe terasa 57 . in apropiere aflandu-se manastirea Tismana. fiind asezata pe valea cu acelasi nume. 22 locuri-1stea (casute camping). pune la dispozitia turistilor Complexul de cazare si alimentatie publica “Tismana”.

in curtea casei Barbu Ganescu. Se remarca prin importante fenomene carstice. Brancusi a creat “gradina cu pietre”. care a fost modernizata. precum si cabana “Ciuperca”. Dupa 1938. Masa festiva cu 6 scaune.Jiu fiind primul de acest gen din creatia sa. alte cabane aflandu-se in constructie in diferite stadii. Monumente ale naturii si rezervatii naturale La frumusetile peisagistice din judetul Gorj contribuie asezarea geografica in imediata apropiere a masivelor muntoase Paring. proiectul de la Tg. unele obiective naturale au fost declarate monumente ale naturii. Poarta sarutului. Fapt mai putin cunoscut. 30 de scaune din piatra. locuri in care natura este surprinsa in cele mai inedite ipostaze. Aleea scaunelor. In zona se afla si alte unitati de cazare de dimensiuni mai mici. Numeroase pesteri si chei. paduri cu raritati si plante endemice. la o altitudine amplitudinala cuprinsa intre 500 si 700 de metrii.neacoperita si un bar cu 40 de locuri. opere pe care turistii romani si straini au sansa de a le vedea in aer liber: Coloana fara sfarsit. Cel mai important obiectiv turistic al judetului Gorj este reprezentat de Ansamblul Sculptural Constantin Brancusi. Datorita interesului lor stiintific. artistul considera ca esenta artei se afla in reprezentarile naturale are materiei. ultimul imobil targu-jian in care a locuit sculptorul. cu o capacitate de 20 de locuri. preocupat aproape exclusiv de sculptura de exterior. sunt locuri in care turistii revin. genialul Constantin Brancusi a oferit in dar gorjenilor cateva din operele sale de o inestimabila valoare. atrasi de acest pitoresc colt de tara. Creatorul scolii moderne de sculptura. dintre care se 58 . Valea Cernei se intinde de-a lungul unui culoar tectonic. Godeanu si Cernei. strabatand muntii Godeanu si Mehedinti.

Astfel. continand un adevarat cimitir de oase ale ursului de caverna. In marginea sudica a Carpatilor Meridionali se afla Pestera Muierii (18. Pe malul stang al raului. “Culoarul Liliecilor”. care cad din versanti numai in perioadele cu ploi.75 hectare). impresionante prin salbaticia si ingustimea lor. Pestera Cioaca cu brebenei este ocrotita pentru cristalele de calcita pura vermiforme si transparente. situata la 670 de metrii si la 20 metrii diferenta fata de apele raului. “Culoarul Stalpului”.retin: Culmea Geanturilor Cernei. sunt extrem de interesante. Numeroasele pesteri din judetul Gorj au fost declarate fie rezervatii speologice. O rezervatie speologica de 10. formate de raul cu acelasi nume. aflat in numar extraordinar de mare. a cascadelor colorate. 59 . Muntele Piatra Closanilor. la intratrea in chei. In carstul mehedintean (comuna Tismana) se poate vizita Pestera Gura Plaiului. Fundul cheilor este sapat in marmite de 4-6 metri. fie stiintifice. Faima de cea mai frumoasa pestera din tara este atribuita Pesterii de la Closani.2 hectare se gaseste in comuna Pades. sunt considerate printre cele mai pitoresti din tara. interesanta prin endemismul regional caleopterul Tismanella Chappusi. unde s-a amenajat si singurul laborator speologic subteran din tara. sunt taiate intr-un mic masiv de calcare situate in albia Cernei. fiind unice prin tunelele sapate de apa in peretii Cladirii si Narilor. Rezervatia Fauna Craiova. Desi au o lungime de doar 200 de metri. fie monumente ale naturii. Cheile Oltetului. precum si prin curioasa forma carstica ramasa suspendata. Cheile Corcoavei. se afla Pestera Polovragi. “Sectorul Ogiva’ abunda in formatiuni carstice. precum si importante orizonturi de culturi paleolitice. prin multimea de forme pe care le cuprind. sunt magnifice si se dezvolta pe circa 10 kilometrii. Cheile Corcoavei. Cheile Sohodolului. declarata rezervatie stiintifica. situate la circa 40 de kilometrii amonte de Baile Herculane. „Inelul”. sectorul Ciucevelor. cele 20 de pesteri totalizand aproape 400 metri de galerii.

1 motel. de langa Tg-Jiu.4 mii persoane.Numeroase sunt si rezervatiile forestiere sau mixta.1 mii in hoteluri. Cele mai multe innoptari au revenit turistilor din tara 98. urmate de cabane turistice si hanuri si moteluri (7.).7%). 50 in hanuri si moteluri. cei mai multi dintre acestia in hoteluri (73. Padurile Rachiteaua (1200 ha. 2 vile turistice. Numarul innoptarilor a fost de 103. 134 in cabane turistice.) si Chitu-Bratcu (1319 ha. repartizate astfel: 839 in hoteluri. acestia preferand ca spatii de cazare hotelurile in proportie de 74. Fluxurile turistice au fost formata in majoritate din turisti din tara (peste 95%). 4 cabane turistice.7%. 2 campinguri. 68 in vile turistice. 2. dintre care 7 hoteluri. Capacitatea de cazare turistica in functiune a fost in anul 2001 de 409. dintre care 78.5%).8 mii. cum sunt: Padurea de castan dulcesau bun Pocruia-Tismana (1251.5%) si vile turistice (4%). Capacitatea de cazare turistica era de 1258 locuri.6 mii locuri-zi. 5. majoritatea in hoteluri (70. 20 in campinguri.9 ha.) si Dumbrava Tismanei. Numarul total al turistilor cazati in anul 2001 a fost de 46. La inceputul anului 2002 Gorj se gaseau 28 de unitati de cazare turistica.2 mii. in majoritate paduri batrane.1% si cabanele turistice 7. precum si padurea Botorogi.4 mii in hanuri in moteluri. 60 .2 mii in cabane turistice.

ale istoriei neamului. Istoricii au ajuns la concluzia ca in sec. aşezat pe Jiu la 18 km distan ă de la ieşirea Jiului din defileu la poalele masivului Paring.14. şi Ursa i. Municipiul Tg-Jiu cuprinde 9 aşezării ca localită i componente: Tg-Jiu. De Tirgul-Jiu se leaga nume ilustre ale civilizatiei si culturii nationale. FIŞA MUNICIPIULUI TG-JIU 3. pe aceste locuri se intindea Tara Litua (mentionata documentar prima oara in 1247). ramasi în istoria neamului. Bârseşti. Romaneşti. a inscris numele sau în cartea de aur a artei universale ori de Tudor Vladimirescu si Ecaterina Teodoroiu. Tot în aceasta parte de tara a creat cel ce s-a socotit intotdeauna gorjean. condusa de voievodul Litovoi. S-au descoperit si vestigii ale unor asezari daco-romane in apropierea drumului strategic ce lega municipiul Drobeta (Turnu-Severin). iar din perioada stapanirii romane au fost identificate urmele castrelor de la Bumbesti-Jiu (unde isi avea sediul Cohorta a 4-a. Izvoarele cu ape minerale de la Sacelu erau folosite ca ape tamaduitoare de catre romani. Este indeajuns sa amintim de marele sculptor Constantin Brancusi care purtat de Pasarea maiastra a talentului. uneltele si obiectele din silex descoperite in Pestera Muierilor de langa Baia de Fier dateaza din perioada Paleoliticului mijlociu. Manastirea Tismana. Drăgoeni. municipiu. considerati zeii tamaduirii. cu municipiul Apulum (Alba-Iulia). AMPLASAMENT TG-JIU. pe Dunare. reşedin ă a jude ului Gorj. Cypria). Gorjul este un tinut cu vechi urme de locuire. Preajba Mare. aici descoperindu-se monumente dedicate zeului Esculap si zeitei Hygeia. ilustrul Tudor Arghezi. Slobozia. ridicata in anii 1375-1378 cu sprijinul domnitorului Vladislav I (Vlaicu) a jucat un rol important de-a lungul 61 .CAPITOLUL III. eroina de la Jiu. Iezureni.1. Polata.

cu care apare acest tinut in sec. orasul a fost in stapanirea Imperiului Habsburgic intre 1718 si 1739. Denumirea de Gorj. ca principal lacas de cult. de vestigiile arheologice si de numeroasele obiective arhitectonice si de arta. cand a fost declarat municipiu si a inceput o puternica industrializare. Tinutul a fost mentionat documentar prima data la 3 oct. Oras al monumentelor lui C. ca scoala. 1385 ca judet (Jales) intr-un act emis de Dan I. casa slujerului Barbu Ganescu (sec.18). in special extractiva (carbune. Masa tacerii si Poarta sarutului. Redevenit pamant al Tarii Romanesti. Pot fi admirate astfel: defileul Jiului. titei. Tirgul-Jiu s-a dezvoltat pe vatra unei asezari geto-dacice. ansamblul arhitectural format din Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (1694-1700) si casa banului Cornea Brailoiu (1699-1710). se pare ca deriva din slavona (Gornai-Jiu = Jiul de Sus sau de Munte). spital si cetate. gaze naturale). Intens legat de varietatea conditiilor naturale (zona montana ocupa 29% din suprafata judetului. pesterile 62 . Muzeul de Arta cu colectii de icoane si sculpturi in lemn. cu nenumarate urme ale glaciatiei cuaternare si spectaculoase forme de relief carstic). biserici si catedrale vechi (secolul XVI) cum ar fi Biserica Negustorilor (Catedrala Domneasca) construita in anii 1748-1764 in locul unei biserici de lemn. Asezarea este mentionata prima oara intr-un act emis la 20 martie 1406 de catre Mircea cel Batrin. turismul este destul de dezvoltat. Targ cunoscut de desfacere a marfurilor in Tara Romaneasca. Orasul a cunoscut o intensa dezvoltare economico-sociala si urbanistica dupa 1968. Biserica "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" construita in perioada 1746-1747. create in perioada 1936-1938). lacurile glaciare.15. cheile Oltetului. casa pitarului Dimitrie Maldarescu (1710). in localitate mai pot fi vizitate: Muzeul judetean de istorie si arheologie. orasul cunoaste o oarecare dezvoltare in special dupa cucerirea independentei (1877). unde a locuit Constantin Brancusi cand a creat ansamblul format din Coloana infinitului. Brancusi (complex sculptural ce cuprinde Coloana Infinitului inclusa pe lista celor mai importante 100 de monumente ale lumii.veacurilor.

La toate acestea se adauga o diversa si bogata flora si fauna.790 Vecini: • E comuna Bălăneşti • SE comuna Scoar a • S comunele Dăneşti şi Drăgu eşti • V comuna Băleşti • NV comuna Leleşti • N comunele Stăneşti şi Turcineşti şi teritoriul oraşului Bumbeşti-Jiu 63 .Closani. culele de la Curtisoara. Popula ia (cu localită ile componente): Anul Nr loc. in partea de vest a judetului se remarca o patrundere abundenta a unor elemente mediteraneene: vipera cu corn. asezarile daco-romane de la Suseni.416 1930 15. O atractie deosebita o prezinta statiunea balneoclimaterica Sacelu si numeroasele rezervatii naturale de castan comestibil si alun turcesc. Suprafa a : 9333 ha Distan a până la Bucureşti este 298 km.506 1992 98. 3. VECINI. Muierilor si Polovragi si vizitate: castrul roman de la Bumbesti. POPULA IE. Pogogeni sau Groserea. broasca testoasa de uscat si scorpionul. padurea de liliac sau izbucul de la Isvarna.238 2001 97. Barsesti si Borosteni. cat si operele monumentale ale lui Constantin Brancusi de la Tirgu-Jiu.Piteşti – Bucureşti. pe traseul Tg-Jiu – Rm. schitul Lainici. Vâlcea . 1912 15. SUPRAFA Ă. manastirile Tismana si Polovragi.651 1977 63.2.

a materialelor de construc ii.4. îndeosebi pe raza oraşului. industrie. care sunt profilate in diverse domenii. care sunt folosite şi acoperite cu culturi şi acoperite cu păduri de foioase şi planta ii de vii şi pomi fructiferi.3. alimentare si industria mică. O parte din locuitori lucrează în unită ile industriale şi sociale-culturale ale municipiului. SOCIETĂ I COMERCIALE Societă ii comerciale: Pe teritoriul municipiului Tg-Jiu îşi desfăşoară activitatea majoritatea societă ilor comerciale din Gorj.6. RELIEFUL Relieful cuprinde o mare parte din lunca Jiului şi a teraselor de pe partea stângă a lui. Cele mai importante sunt: 64 . turism.5.3. exploatării. creşterea animalelor şi cultura legumelor. Locuitorii oraşului îşi desfăşoară activitatea. 3. prelucrării lemnului. 3. etc. chimiei. INDUSTRIA IN TG-JIU Reprezentative pentru municipiul Tg-Jiu sunt ramurile construc iei de maşini. printre care agricultură. comer . 3. transporturi. OCUPA IA PRINCIPALĂ A POPULA IEI Ocupa ia principală a popula iei din localită ile componente este cultura cerealelor. industriei uşoare.

prin transferarea unui atelier de profil din Clujul acelor vremuri.Combinatul de Prelucrare a Lemnului – S. Datorită modernizării si dezvoltării produc iei in ultimii ani a crescut la 80 % ponderea produc iei destinate exportului in totalul produc iei realizate.I. foarfece tip ghilotină.A.A. – S. Tg-Jiu Înfiin ată in anul 1940.U. . Italia. 65 .A.P. In anul 1989 Combinatul a devenit societatea comercială ROSTRAMO S.A.A.C. pe baza unor contracte încheiate cu firme tradi ionale din Canada si Italia.C.M. toate caracterizate printr-o înaltă productivitate.F.. Spania si Belgia. Acest lucru a făcut ca produsele să ajungă la diverse târguri interna ionale unde au avut aprecieri meritate. Tg-Jiu La început întreprinderea dispunea de trei sec ii. etc.A.C. din Tg-Jiu este destinată satisfacerii cerin elor na ionale de maşini unelte pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică. Realizarea de seamă a industriei româneşti I.P. Tg-Jiu . mobilier. Anglia.F. placaj. decora iuni interioare.C. CONFEC IA S. PAL. furnire estetice. Olanda. ROSTRAMO S. Aici se fabrică maşini tip presă si de injec ie.înfiin ată in anul 1955.M. ca subunitate apar inând cunoscutei centrale A.A.C. pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului. tehnicitate si fiabilitate. In prezent societatea produce numai pentru export – Germania.U. . – Întreprinderea de Confec ii – S.P. scaune. elemente hidraulice separate sau tipizate. – care produce si livrează pe pia a internă si la export produse de cea mai bună calitate cum sunt: cherestea. cinci ateliere si 15 compartimente func ionale. tapi erii. MIRFO S.P.A.A. ciocane de forjare.

C.. din fosta întreprindere de utilaj minier s-au desprins înfiin at: S.forjare pentru programul de fabrica ie. .06.A.C. .C. 66 .1992.A. s-a dezvoltarea puternică a mineritului in bazinele Olteniei si o dată cu aceasta creşterea solicitărilor de utilaje si a pieselor hotărât înfiin area unei întreprinderi de utilaje legături miniere in Tg-Jiu. repara ii piese. Prin statutul său are ca scop .Întreprinderea de Repara ii Utilaj Minier .S. Uzina de Repara ii S. Studii si Inginerie Tehnologică pentru Maşini Unelte Bucureşti. asigură servicii diverse unită ilor miniere si produce bunuri de uz casnic si gospodăresc pentru popula ie.Un mare rol in desfăşurarea unei activită i calitative l-a avut înfiin area Filialei Tg-Jiu a Institutului de Cercetare. Uzina de Repara ii S. In prezent unitatea execută piese de schimb si subansamble pentru utilaj minier. Întreprinderea dispune de tot ce este necesar pentru a satisface solicitările de utilaj minier si piesele de schimb.Întreprinderea de Utilaj Minier Tg-Jiu Având in vedere de schimb necesare. AMORIM S. Întreprinderea a realizat puternice de colaborare cu unită ile importante si cu o serie de institute de cercetare si proiectare. S. Are ca obiect de activitate fabricarea de utilaje si piese de schimb pentru industria minieră. a luat fiin ă la data de 05. având ca obiectiv cercetarea si proiectarea maşinilor unelte de presare .C.A. După anul 1989.A. reuşind si pe această cale să solu ioneze o serie de probleme de mare complexitate tehnologică si tehnică. subansamble si utilaje miniere. si S. In cadrul întreprinderii s-a înfiin at Antrepriza de Montaj Utilaj si s-au Minier – in cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea forma ii puternice. GRIMEX S.produc ia de utilaj si piese de schimb cu prioritate pentru industria minieră.

UNIREA S. unitatea livrând produsele sale pe pia a internă si pe pia a externă (in ultimul timp din ce in ce mai mult la export). şamotă grea..A. .A. Produsele realizate de aceasta sunt: 67 .C. covoare.A. Este unica întreprindere de sticlărie din întreaga Oltenie.C. fabrica realizează cărămizi dense si cărămizi termoizolatoare. instala iilor for ă.A TgJiu. locomotivelor.C.C.o sec ie pentru producerea materialelor construc ii. şamotă. Societatea are drept de proprietate important de mărci de fabrică si brevete de inven ii.Întreprinderea de Materiale de Construc ii – S. .Întreprinderea de Articole Tehnice din Cauciuc si Cauciuc Regenerat – S.o sec ie de prefabricate din beton armat. matri e si accesorii metalice. STARGLASS S. precum si cauciuc regenerat.S. manşoane de radiator auto. transportoarelor electrice. Tg-Jiu. Produsele realizate de această societate se desfac pe pia a internă si externă si sunt destinate echipării de autovehiculelor. Întreprinderea are in componen a sa: o sec ie de produse ceramice. Tg-Jiu. In anul 1990 Întreprinderea a devenit S. ARTEGO S.Întreprinderea de Sticlărie Menaj – S. MACOFIL S. caolină. Tg-Jiu Întreprinderea se înfiin ează in anul 1973. .A. garnituri presate. Tg-Jiu Printre primele înfiin ate in Tg-Jiu. plăci tehnice. . si are ca profil fabricarea de articole tehnice din cauciuc cum sunt: benzi de transport. utilajelor miniere si de intelectuală asupra unui număr excava ii din industria constructoare de maşini precum si din alte domenii. MACOFIL S. . masă plastică refractară si mortar refractar necesar industriei metalurgice.C. Dispune de un sector minier propriu de unde îşi asigură materia primă de bază.

N. PETROM S. In anul 2000 s-a construit un nou depozit de produse petroliere. Obiectul de activitate al acestei unită i este confec ionarea si repararea de utilaje petroliere si recondi ionarea materialului tubular. alte unită i si gospodării. Bucureşti.A.Bazinul de lignit Rovinari este situat la 14 km sud de Tg-Jiu. .P. prepară si livrează lignit către principalii beneficiari: unită ile RENEL. . .. coordonează activitatea a două schele : Schela de petrol icleni si Schela de Petrol. Unitatea bună. Compania Nationala a Lignitului Oltenia are in subordine un număr de 43 subunită i de produc ie si de deservire si are exploatări miniere in carieră de suprafa ă si in subteran. Înfiin ată acum mai bine de 50 de ani sucursala dispune de o re ea formată din 11 sta ii PECO. a cunoscut o dezvoltare puternică si are o activitate foarte 68 . In unită ile apar inătoare sucursalei Tg-Jiu se realizează circa 35 % din produc ia de gaze si 7 – 8 % din produc ia de i ei din ară.Sucursala PECO Gorj A Societă ii Na ionale a Petrolului – PETROM S. . -sucursala Tg-Jiu Sucursala Tg-Jiu a S. Compania Nationala a Lignitului Oltenia .Bazinul minier Motru este situat la circa 40 km de Tg-Jiu. .A.G.Societatea Na ională a Petrolului PETROM S. Tg-Jiu A luat fiin ă in anul 1957 pe scheletul atelierelor apar inând unită ilor de profil din Tg-Jiu.P.A. Jude ul Gorj de ine primul loc in ară la lignit. .sticlă albă cristal si rubin si o gamă largă de produse de sticlărie menaj.A.Compania Na ională a Lignitului Oltenia Tg-Jiu. prin cele două mari bazine carbonifere ale sale : Rovinari si Motru. prin unită ile sale.Baza Tubulară –A. extrage.

lucrări de modernizare.L produse avicole si S. COMAT S. pode e dalate si tubulare. INSTANT crescătorie porci). Prin mecanizarea lucrărilor agricole si prin fertilizarea solurilor slab productive se reuşeşte o agricultură modernă cu o productivitate in ce mai mare. materiale abrazive. materiale chimice.R. etc. din municipiul Tg-Jiu .Şantierul de Construc ii Forestiere si Industriale Tg-Jiu A luat fiin ă in anul 1955 si are ca obiecte de activitate: excavări in stâncă. .C. Tg-Jiu. In prezent ca S. echipamente de lucru si de protec ie. COMAT S.A. repara ii. puneri in func iune.I. Tg-Jiu. Societatea este specializată in executarea lucrărilor de construc ii montaj.7.. retehnologizări.A. materiale de construc ii. prin metoda MEBO. există mai multe unită i producătoare de carne de pasăre si carne de porc care asigură necesarul de consum al popula iei (S. Ogoarele municipiului Tg-Jiu sunt însămân ate cu soiuri valoroase de grâu si porumb.C.C. In domeniul agriculturii îşi desfăşoară activitatea mai multe societă i comerciale: din ce 99 S.S. etc. Prima firmă privatizată. MARSAT S. AGRICULTURA In municipiul Tg-Jiu. materiale P.S.. 69 . produse din metal. service si asisten ă tehnică pentru instala ii electrice si de automatizare. SUINPROD S. aprovizionează si vinde en-gross si en-detail materiale metalurgice. Înfiin ată in anul 1973 ca întreprindere de stat.C.C.S. 3. .A.A. Şi-a desfăşurat activitatea pe raza jude ului Gorj si in afara acestuia.

depozite de condi ionat vinurile. . municipiul Tg-Jiu a cunoscut o dezvoltare puternică si o creştere vertiginoasă a popula iei .S. naturale si industriale. centrală termică pe . Tg-Jiu.A. încă de la început s-a axat pe realizarea unei puternice baze tehnico – materiale. În anul 1963 s-a făcut prima extindere a fabricii de pâine. Societatea produce si livrează nutre uri combinate pentru toate speciile de păsări si animale. Societate cu rezultate deosebite. Societatea şi-a creat deja o pia ă proprie in jude ul Gorj si in alte jude e. A desfăşurat activitatea in bune condi ii. este dotată cu utilaje de prelucrarea produselor. Mai târziu. etc. În prezent societatea gaze. ovăz cu adaos de proteino-vitamino-minerale. 70 are centre de vinificare proprii.C. .C. Întreprindere pusă in func iune in anul 1976. in anul 1966 se realizează noi extinderi la capacitatea de produc ie si mai târziu la spa iile de depozitare. linii de îmbuteliere. alimentare proprie cu apă. COMB GORJ S. modernizată. Tg-Jiu – morărit si panifica ie. VINIFICA IE SI BĂUTURI GORJ S.S. porumb. a produselor horticole si mixte. o fermă de solarii reci dotată cu de iriga ie.A. .A. propriu aprovizionând cu legume si fructe întreaga popula ie.C. Aşa cum am subliniat. un depozit sistem modern de legume – fructe. in prezent dispune de sec ii de produc ie si de spa ii de depozitare. concentrate din grâu.C.S. Înfiin ată din anul 1962. De la înfiin are si până in prezent societatea a urmat un program de extindere si dezvoltare.S.. Ulterior a realizat o sec ie de semiindustrializare . LEGUME FRUCTE S.A. GORJPAN S.

S.INSPECTORATUL SILVIC AL JUDE ULUI GORJ – FILIALA TERITORIALA A REGIEI AUTONOME ROMSILVA A luat fiin ă in 1968 pentru coordonarea activită ii forestiere de pe teritoriul jude ului Gorj . spi e.A. Tg-Jiu Este una din societă ile din cadrul exploatării forestiere care a exploatarea si industrializarea cunoscut două forme. ROBUR S. traverse. şi ă.8 EXPLOATAREA FORESTIERĂ In ultima jumătate de veac exploatarea forestieră s-a făcut sistematic si ra ional si numai in bazinele unde pădurile au ajuns la vârsta optimă. . . pia a de desfacere fiind pe întreg teritoriul ării..FABRICA DE . doage. iar cea de-a două lemnului. Dezvoltarea exploatării lemnului a atras după sine si dezvoltarea prelucrării acestuia. Anual se plantează puie i de răşinoase.a reuşit extinderea IGARETE TG-JIU si modernizarea liniilor tehnologice cu utilaje din Societate din rândul primelor înfiin ate in municipiul Tg-Jiu .anul 1940 import. prima producerea lemnului de foc. 71 . fag si stejar. 3. Societatea produce mai multe sortimente de igări (cu filtru si fără filtru). ulucă etc.C.

hoteluri. stabilirea duratei de reînnoire a materialului plantat. şcoli. grădini e. etc. spitale. Institutul a avut un rol determinant in dezvoltarea municipiului Tg-Jiu si a jude ului Gorj. stabilirea soiurilor de cartof.3. cămine. organizarea si coordonarea activită ii din pomicultura jude ului. Obiectivul de actualitate domeniul protec iei cenuşă. sisteme de alimentare cu apă. si insecticide. restaurante. de punere in valoare a terenurilor degradate. înfiin at in anul 1970. producerea de cartofi sămân ă si pentru consum.Institutul de Proiectare Jude ean Gorj. laboratoare. până in perioada anului 2000. in vederea executării unor proiecte pentru adaptarea terenurilor in vederea construc iei de locuin e individuale sau blocuri.Sta iunea de Cercetare si Produc ie Pomicolă are ca obiectiv ameliorarea soiurilor pomicole. .Sta iunea de Cercetare si Producere a Cartofului are ca obiective elaborarea tehnologiei de cultivare si înmul ire a cartofului. centrale si re ele termice. . De subliniat este aspectul creării in cadrul sta iunii a unor soiuri ce se disting prin fructe de calitate deosebită si rezisten ă mărită la boli cum sunt : castanul. gutuiul. prin exploatarea cărbunelui si a haldelor de . 72 îl constituie continuarea cercetărilor in si ameliorării mediului înconjurător. testarea gamei de erbicide. stabilirea tehnologiei de cultură a vi ei de vie in condi iile specifice zonei. vişinul. elaborarea tehnologiei de plantare a cartofului. gaze si alte echipamente edilitare. mărul si altele. . producerea materialului săditor.9 CERCETAREA ŞTIIN IFICĂ In municipiul Tg-Jiu îşi desfăşoară activitatea două unită i de cercetare ştiin ifică: Sta iunea de Cercetare si Produc ie Pomicolă si Sta iunea de Cercetare si Producere a Cartofului.

ea înstrăinându-şi proprietă ile. Cheile Oltetului. Cheile Galbenului. tot in domeniul proiectărilor. Cheile Sohodolului. din lipsă de patrimoniu si personal. pregătirea de specialişti in informatică. cu 568 locuri şi un han cu 80 de locuri de cazare. Pades si de douã staiuni balneo-climaterice . având ca principal obiectiv introducerea informaticii in economia jude ului sistemelor informatice. care preia baza materiala a unitatilor existente inaintea lui. TURISMUL Unită ii cazare: total 6. Fizic. fiind alocate importante fonduri de la bugetul statului pentru dezvoltarea acesteia. dispun de o capacitate totalã de cazare de peste 3150 locuri. vânzarea .Sãcelu si Ticleni. din care 10 hoteluri si 11 campinguri. Ulterior centrul devine societate comercială având ca obiect de activitate: implementarea si exploatarea acestora. in numãr de 41. închirierea de echipament de calcul.In prezent societatea nu mai este semnificativă din punct de vedere al activită ii. din care: • hoteluri 5. Statiunea montanã Rânca (peste 1600 m altitudine) va fi trecutã de la profilul turistic la categoria statiunilor climaterice. iar salaria ii creându-şi propriile firme sau autorizându-se.Centrul Teritorial Gorj. 73 posibilitatea să-şi realizeze obiectul de activitatea. In anul 1968 se infiinteaza Filiala de hoteluri si restaurante Tg-Jiu. Polovragi. societatea. Oficiul Judetean de Turism Gorj. Unitãtile de cazare turisticã. 3. subordonata Directiei de hoteluri si restaurante Bucuresti. nu mai are . In curând. de Calcul Electronic înfiin at in anul 1976. iar din 10 decembrie 1971. in cea mai mare parte. etc.10. Judetul Gorj dispune de zone turistice deosebit de atractive precum Tismana.

. 60 de alimentatie publica. sta ia C. 74 . restaurant. bar. spitalele. sala de conferinte si vestiare pentru sportivi. cinematografele. Întreprinderea de Articole Tehnice din Cauciuc si Cauciuc Regenerat. hotelurile si motelurile. Casa de Cultură a Sindicatelor. bufet si cantina pentru servirea a 140 mese pe zi. Cladirea reprezinta unul dintre cele mai frumoase edificii ale orasului. un alt obiectiv de cazare si alimentatie publica( pe Bulevardul Brincusi.R. policlinicile. 3.F. Tot in aceeasi perioada a fost construit Hotel Parc. In anul 1989 a fost finalizat si dat in folosinta Motelul Dragoieni. vis-à-vis de sediul Prefecturii). 120 de alimentatie publica in spatii inchise si 60 pe terasa deschisa. Într-un timp relativ scurt a fost ridicat un număr important de edificii industriale si social – culturale. care au contribuit la creşterea gradului urbanistic al municipiului Tg-Jiu. pie ele. care a fost extins in anul 1980 pana la 457 locuri de cazare de confort I. avand 90 de locuri de cazare.11. noile ansambluri de blocuri si case individuale construite de către locuitorii urbei si altele. dispunand de 70 de locuri de cazare. URBANIZAREA SI DOTAREA Urbanizarea si gospodăria comunală. Combinatul de Lian ii si Azbociment Combinatul de Prelucrare a Lemnului. unitate care dispune de 80 locuri de cazare. In anii ’80 a fost construit Hotel-Sport. devenind un complex hotelier si de alimentatie publica cu o reputatie la nivel national. braserie si bar.In anul 1970 a fost dat in folosinta Hotelul Gorj cu 170 de locuri. poşta. iar cu cele 13 nivele ale sale este cea mai inalta cladire civica din intreaga Oltenie. in partea NE-ica a municipiului. aici putem men iona Întreprinderea Maşini Unelte pentru Forjare si Presare.

de 220 kv totalizând 160 km si de 400 kv de peste 360 km. DISTRIGAZ SUD S. două centrale si patru independen a electrice. una la Baia de Fier. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ. 3. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE Odată cu finalizarea magistralei de gaze icleni – Petroşani. pe o conductă cu diametrul de 600 mm. de vedere Termocentralei si al totodată energiei Rovinari si Turceni. a unei hidrocentrale pe râul Gilort. Dezvoltarea bazinului minier determină apari ia pe râul Olte . localită ile din jude ul Gorj si in special municipiul Tg-Jiu. Ac iunea de electrificare a municipiului s-a desfăşurat într-un timp foarte scurt. 75 microhidrocentrale Tg-Jiu municipiului din punct .12.C. cu un rezervor de 800 mc. In Iezureni s-a mare adâncime in zona Curtişoara construit o sta ie de tratare a apei .14. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ In municipiul Tg-Jiu există 27 sta ii de transformare. de unde apa este adusă printr-o conductă metalică pe o distan ă de 4 km. cu un debit de circa 300 litri/secundă. se îngrijeşte S. pe o distan ă de 18 km. au fost alimentate cu gaze naturale. si prin forarea unor pu uri de si Bumbeşti – Jiu. Re eaua de distribu ie a apei de pe raza municipiului Tg-Jiu este de circa 100 km. De distribuirea gazelor naturale in Gorj si Tg-Jiu. Alimentarea cu apă a oraşului se realizează prin captare.A. linii electrice aeriene de 110 kv totalizând o lungime de 760 km.13.3. – Bucuresti cu sucursală in municipiul Tg-Jiu. 3. cu ajutorul unei aduc iuni.

a zonelor verzi.C.Casa Teritorială a Cooperativelor de Credit Gorj. RCS S. . .Banca Na ională a României – Sucursala Gorj.Casa de Economii si Consemna iuni . a locurilor de joacă pentru copii.R.15. 3.BANCPOST S.A. Transportul de călători TRANSLOC S. . ROMTELECOM S. semaforizarea intersec iilor. asfaltarea si pavarea cu dale din beton sau mozaic vene ian a trotuarelor si a aleilor parcurilor. etc. Modernizarea străzilor si a bulevardelor.L. 76 se realizează in principal cu troleibuzul – .R.A Sucursala Gorj. Realizarea parcărilor din zonele de locuit si din zonele centrale.C.Tg-Jiu.A. . ROMCABLU S.3. ALTE UTILITĂ I ALE MUNICIPIULUI TG-JIU. Existen a a două societă i comerciale care au in obiectul de activitate distribuirea canalelor de televiziune si realizarea unor emisiuni locale: S.Banca Populară Română – Sucursala Gorj.L. SISTEMUL FINANCIAR – BANCAR In municipiul resedinta de judet se afla mai multe sucursale ale unor importante institutii bancare: .C. Automatizarea celor trei centrale telefonice din municipiul Tg-Jiu ce deservesc popula ia (un număr de peste 36000 de abona i telefonici) – S. si S.16. fântâni arteziene. etc. Toate acestea sub lucrari au fost coordonate de Direc ia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Tg-Jiu.Banca Comercială Română – Sucursala Gorj. .

Tudor Vladimirescu. Unirii. In municipiul Tg-Jiu există un nr. . 3.Sucursala Gorj.Banca Română de Dezvoltare . 23 Decembrie cu un număr de 358 medici si 906 personal mediu sanitar. .cabinete şcolare. amplasate in toate zonele oraşului. in principal. geamuri vitrine . CAMERA DE COMER SI INDUSTRIE GORJ In atribu iunile sale. .cabinete medicale particulare situate in spa ii moderne. calamită ilor.18. 3.avizarea chestiunilor cu privire la comer si industrie.Sucursala Gorj.Spitalul situat pe str. dotate cu aparatură modernă. REIFFAISEN BANK . .Spitalul 700 de paturi cu policlincă pentru adul i si copii.Spitalul situat pe str.ASIROM . situat in str.C. intră : .sucursala Gorj asigurări facultative împotriva incendiilor. 3. con inutul clădirilor .sprijinirea statului pentru îndeplinirea rolului său economic.OMNIASIG . ACTIVITATEA SPITALICEASCĂ SI FARMACEUTICĂ .. etc. 77 .S. dotate si cu personal de specialitate . lucrări de construc ii montaj. . SOCIETĂ I DE ASIGURARE .17. .sucursala Gorj societate de asigurări care pune la dispozitie o game variata de servicii de profil. de 23 farmacii particulare. .19. clădiri si alte construc ii.

L.R. .R.colaborarea cu institutul de specialitate pentru elaborarea situa iilor statistice privind dezvoltarea comer ului si industriei. TIMBER PRODUCT ROSFINX S.R.C.S. utilaje si echipamente: . . . .R.SC MIRFO INDUSTRIES SA.C.S.L. .R.. ..L.S.A..MONA S. . sprijinirea comercian ilor si a industriaşilor cu informa ii necesare exercitării ce către aceştia a profesiunilor respective.S.C...C.L.R.tinerea eviden ei firmelor individuale si sociale din raza lor de activitate . .S.A.. . ARTEGO S.S.S. .A. . ..L.S.L..S. CIBGOMEC S.S.. AMORIM S. PENALCO S.C..S.. EUMECA S. Construc ii de maşini.A.R.C. VONCOMPROD S. . ROBUR S.S.S. . .A.C. 78 . SOCIETĂ I COMERCIALE EXISTENTE IN MUNICIPIUL TG-JIU: Industrie extractivă si prelucrătoare: . OLTIP S.C. STAR GLASS S.C.C. MACOFIL S. ..R.L.C. PRELMET S. ROSTRAMO S. .înfiin area de societă i comerciale.L..A.C. SEINKO S.A.C.C..S.

S.R. .C. IMPRESIA S.C.S. .. . . ..L.R.A.L. CARMIALINA OL S.S.C.L.S..S. .S.C.C.M. MASCHKONY S. PATCOFVIL S.C. .R.L.L.R.. AVCOR S.M.C. GINI S.L.S.S..L..S. PANICRIS S.S.S.C.S.A.C. .A. .L.. S.S.C.L.C.L. Industria alimentară: . ENDER PROD EXIM S.A. ROMVIOLETA S. . ROMAL S. 79 .L. Agricultură: . VODEVIL PROD S.. ILGO S. WALL HART S.R.L.L. AZIMONA PROD S. .. . COMBGORJ .R.C.C.R.S.L.L. .R..S. MEGA VOX S.S.R.R.. .S.C.R.S. .A..C. . ..producerea de nutre uri. . GORJPAN S.. GRIMEX S.L.S.S.S. CARNEX S.C.C.R.C. .R. .R. Industrie uşoară: .R. CONFEC IA S.L.R.C.A.R. SANIMPEX S.C..C.L. .S.C.C. OBION PROD S...R. . .S.C. .S...C. BETINA PROD S.L.A.C.. BEKADIS PROD S.S.R. FESTO PROD S.

.C.C. ROMANIAN S.. ..R.R. . PERICLE S. S. ELECTROCONSTRUC IA ELCO TG-JIU S.S. SCIFCAI S.C.C.Construc ii: . BALANTA S.S.C. PETROCONSTRUCT S. 80 AMERICAN INVESTMENT COMPANY ..A.R.C.S. .A. ELIO CONS S.R. INTERFARM S..T.L..R.S. VEVSTAR S.C.C... KAISER S. ARIVI S.C..S. M. . .L.L. .C. .C.C.. ...C. SANTIERUL 4 S.C. .A.L.C. ECONOMIC S.. Comert-servicii: . .L.. .S.. ACREMIN S.C.S.L.S.L.S.L.. .A.S.R.R. . ACM GORJ S.S.L.R. STAHL BETON S.S.S.R.A.L.R. TAMARA S.. .L.S.. .A. IMI S.R. .L.S.A.R.S.R.R. . .L..S.C. KORUNA CON S.S.A. .R. . SEGALI S.S.L.S. .R.C. CRINEX COM S. ROVINCOM S.L. .L. .C.S.. .C.R.S. KONCORD TRANS S.S.C.L.R.. EDUARD S.C.A.L.S.C..A.C.S. . SILCOR GETOPRESS S.C.S.S.R.C..

COREMAR S....C.A.C. LOTUS S.C.R.AGEN IA ECONOMICĂ ROMIT S. .S.C.R. GETAX S. AURUM S.S. . .. DANTEX S.. .L. .L. REMAT GORJ S.R. .S.. LITUA S. COMTA GORJ S.A.S. . .A.C. .OJT GORJ S.L.L. ELTOP S.A.C. Transporturi: .L. .A..A.S. GUARDO TOURS S.S. 81 .S.S. .L.C.A.A. AGROTRANSPORT GORJ S.A.A.L. ..C..C.R. METACO S. ...A. . ROLTRANS S..A.C.GO S.S.C. ALCPROMET S.C. . .C. GORJ TRANS S.C.R.S.C.. EXPRES TRANSPORT S. INIDAN S.R.S.A.S.S. FARMAVITA S.C.C..C.A.R.S...S.C. . . GORMEC S.R.C.S.C.S.S..S.R.. . .A. CART.C. . .S.L. Turism: .S.C. VODIMEDICOR S.A.L..C. .. PARÂNG TRANSPORT S.S. Servicii profesionale: .S.R. .S. COMAL S.L. .. FORTUNEX S.

poştă şi telecomunica ii Activită ii financiar bancare.S.C.L. .. MECANOELECTRICA S. .S.R.L.L. .R.R.S.C.R. .312 1340 2803 6464 582 1212 3124 1713 3.L.21. GHI-COS S... .C.C.. .S. INTERSYSTEM S.S..20.S. FRONTERA S. . 3.R.S. MODUL DE FOLOSIN Ă A TERENURILOR o agricol 6015 ha. ROM YUGO IMPEX S.L. .C..R. ATELIER PROIECTARE PERFECT S.S.A.L. INTERCOMPUTER S.C. SALARIA I Domeniu Agricultura Industrie Energie electrică şi termică. din care: arabil 4772 ha livezi si pepiniere pomicole 760 ha vii şi pepiniere viticole 239 ha fâne e 344 ha o păduri 1739 ha 82 . adm publică Învă ământ Sănătate Număr salaria i 672 13.A.S.C.C. . GORJEANUL S.R.. gaze şi apă Construc ii Comer Transport.C.L. COMTEC S.

Brâncuşi. 14 licee cu 7525 elevi . o şcoală profesională. unită ii PTTR 8. 3. Sănătate: 255 medici. din care: grădini e 35 cu 2873 copii. ÎNVĂ ĂMÂNTUL În Tg-Jiu unită i de învă ământ au func ionat încă din secolul al XIX-lea. În anul 1984 a fost înfiin at Muzeul de Istorie al Goratestată. abonamente telefon 23254. 2 spitale cu 1451 paturi. 3 postliceale. 4 creşe cu 255 paturi. Grădina publică a fost amenajată în 1856. Printre acestea se numără: Şcoala normală pentru pregătirea învă ătorilor. Monumente istorice şi de arhitectură: • În 1898 s-a construit statuia lui Tudor Vladimirescu în fa a liceului care îi poartă numele. Liceul “Ecaterina Teodoroiu” etc. Aleea Scaunelor şi Poarta Sărutului din Ansamblul C. care func ionează din 1890.23.22. În 1921 a fost aşezată o placă comemorativă la podul de 83 . abonamente radio 21987.3.2 teatre şi institu ii muzicale. 47 farmacişti . 19 şcoli cu învă ământ primar şi gimnazial cu 12580 elevi. 11 dispensare medicale. abonamente TV 21878. 989 personal mediu sanitar. Gimnaziu Tudor Vladimirescu. 32 biblioteci. Învă ământul (2000-2001): unită i şcolare total 74. în care sunt amplasate Masa tăcerii. care a luat fiin ă în anul 1838. 3 Universită i cu 3103 studen i. 34 farmacii. CULTURA In municipiul Tg-Jiu există: . Total cadre didactice 1680.

pe locul unei bisericii din lemn. • În anul 1978 a fost executată din bronz. • Biserica Negustorilor din Pia a Centrală a oraşului. o sala conferinte cu 120 locuri. fosta Catedrală. construită în secolul al XVIII-lea. Nicolaie pe strada 11 Iunie. • Cişmeaua Sâmboteanu. cu o scena spatioasa. ridicată între 1867-1875. în amintirea luptei în care armata română. 84 . construită între anii 1748-1764 pe locul unei foste biserici. care exista pe la 1717. • Casa memoriala Ecaterina Teodoroiu. la 14 octombrie 1916. de sculptorul Ion Irimescu. bustul lui C. utilata modern. pe bulevardul ce-i poartă numele. în cartierul Vădeni. • Biserica Sf. dispunand de o sala de spectacole de 700 de locuri. Brâncuşi. • În anul 1972 a fost ridicat bustul generalului Gheorghe Magheru. opera sculptorului Vasile Năstăsescu. biblioteca si numeroase incaperi destinate activitatii in cercuri. Poarta sărutului. construita in 1970. se remarca: Casa de Cultura a Sindicatelor. pe locul unei biserici din 1795 şi biserica ridicată la începutul secolului al XVIII-lea de Cornea Băloi. • Biserica Sf. la ieşire spre oraşul Bumbeşti-Jiu. Intre institutiile culturale ale municipiului Tg-Jiu. • Între anii 1937-1938 a fost ridicat ansamblul Constantin Brâncuşi alcătuit din: Masa tăcerii. amplasat în fa a casei de cultură. Împăra i. mare ban al Craiovei.peste Jiu (construit din fier în anii 1894-1895). pe strada Victoriei. împreună cu popula ia oraşului a învins armata germană. construită în 1810. Aleea scaunelor. care a existat în 1772. Coloana fără sfârşit. de un club cu o sala de reuniuni.

In vederea satisfacerii cerintelor specifice tinerilor. 1889 Teatrul “Milescu”) Teatrul si-a amenajat o noua si cocheta sala in fosta “Sala 23 August”. Fondul de carti al acestui lacas de cultura s-a imbogatit fara incetare. ca sectie a Bibliotecii Judetene. Biblioteca Judeteana “Cristian Tell” Tg-Jiu are ca nucleu de infiintare Biblioteca publica a orasului Tg-Jiu. prin transformarea Casei Judetene a 85 . in 1989. Teatrul dramatic “Elvira Godeanu” Tg-Jiu. a fost data in folosinta in 1974. au fost infiintate in 1968 Oficiul Cinematografic. cand au fost finalizate lucrarile de reparatii ale Casei Moanga din Strada Siretului. depinzand de Craiova. intre multe altele. ca Sectie pentru copii a Bibliotecii judetene.Venind in intampinarea cerintelor. ajungand la peste 220 000 de volume. a fost deschisa o noua sectie pentru copii si adulti in partea de sud a orasului.Societatea dramatica Tg-Jiu”. care a oferit prin testament olograf intreaga avere. Biblioteca pentru Copii a luat fiinta in 1985.Casa Tineretului-Fundatia pentru Tineret. cuprinzand. lucrarile de amenajare fiind realizate de testamentarul importantului om de cultura gorjean. (1886”Teatrul Roman. Intreprinderea Judeteana Cinematografica Gorj Pentru coordonarea activitatii cinematografice. biblioteca. si in 1972 Intreprinderea Judeteana Cinematografica Gorj. si biblioteca personala de peste 6000 de volume. dispunand de o sala de spectacole cu 300 de locuri. precum si spatii de cazare in sistem hotelier. incaperi pentru activitatea diverselor cercuri. La 4 iulie 1993 Teatrul Popular a devenit Teatrul dramatic Elvira Godeanu. avandu-si inceputurile inca in secolul XIX. Biblioteca de arta “Iosif Keber” Tg-Jiu afost pusa la dispozitia publicului in 1991. fondata in 1934. activitatea teatrala a orasului este. insa mult mai veche. Centrul Judetean de Indrumare a Creatiei Populare si a Miscarii de Masa a Artistilor Amatori a luat fiinta in 1971. cand Alexandru Cristian Tell a facut o donatie de carte de aproximativ 3000 de volume.

de istorie. unde se afla 86 . originar din satul Hobita. 70 biblioteci. Brancusi. 5 puncte muzeale satesti. comuna Pestisani. Iuliu Moisil. marele sculptor nu a vrut sa primeasca nici o plata. Orasul Tg-Jiu este vestit nu numai pentru dezvoltarea artistica si industriala. Muzeul de arta “Constantin Brancusi”. Pentru operele realizate la Tg-Jiu. “Ion Popescu-Voitesti”-la Balanesti. ideea viitorului ansamblu fiind conturata chiar de C. ce strabate orasul de la rasarit. 9 case de cultura: 1municipala. Piekarski si Aurel Diaconovici inca din 1894. “Tudor Vladimirescu”-Vladimir. “Iosif Keber”. Calea Eroilor. cum a fost denumita de Brancusi. 2 situri ale naturii. avand trei sectii judetene. unde se afla “Coloana Recunostintei fara Sfarsit”. ci si prin existenta operelor monumentale ale marelui Constntin Brancusi. 4 case memoriale (“Constantin Brincusi”Hobita. la indicatiile sale fiind creata noua strada. este axul Ansamblului sculptural de la Tg-Jiu.Creatiei Populare. 6 orasenesti. case memoriale. Inspectoratul pentru Cultura al Jude ului Gorj. Complexul Muzeal de la Tg-Jiu.la Tg-Jiu). R. coordonand activitatea mai multor institutii specializate: Centrul de conservare si valorificare a creatiei populare. Ansamblul de Cantece si Dansuri “Doina Goratestată”. de etnografie. la apus. Cele mai importante statui si monumente ale judetului Gorj sunt: Complexul monumental “Calea Eroilor” de Constantin Brancusi. 134 camine culturale. 2 comunale. V. muzee satesti. 53 cinematografe cu banda normala sau ingusta. Muzeul Goratestată Bazele muzeului au fost puse de Alexandru Stefulescu. inca din 1935. Teatrul Elvira Godeanu. infiintat in anul 1968 sub denumirea de Comitetul de cultura si arta. de arta. Scoala Populara de Arta. avind drept scop stimularea si orientarea activitatii artistilor amatori. Intre sectiile specializate ale muzeului judetean fac parte:Muzeul in aer liber de la Curtisoara.

celelalte opere ale ansamblului sculptural: “Masa Tacerii”, “Aleea Scaunelor”, “Poarta Srutului”. Statuia Tudor Vladimirescu , cea mai veche statuie din oras, grup sculptural din bronz, turnat la Milano. Ea apartine sculptorului gorjean Constantin Balacescu, si se afla chiar pe locul unde s-au adunat Tudor cu pandurii sai. Bustul Alexandru Stefulescu, intemeietorul Muzeului de istorie al Goratestată, a fost inaltat in anul 1942. Statuia “Ecaterina Teodoroiu” se afla pe bulevardul ce-i poarta numele, la fel ca si casa memoriala. Monumentul Brancusi, realizat de sculptorul Ion Irimescu. Bustul General Magheru, ridicat in anul 1974, se afla in apropierea Bibliotecii judetene. Monumente istorice: Casa lui Vasile Moanga, construita in jurul anului 1770; Casa pitarului Dumitrache Maldarascu; Casa slujerului Barbu Ganescu; Cismeaua Samboteanu, construita la sfarsitul secolului al XVIII-lea, Cimitirul Eroilor, unde se afla si bustul generalului Ion Culcer; monumente de arhitectura bisericeasca (Biserica Catedrala, Biserica Sfintii Voievozi, Biserica Sfintii Apostoli, Biserica Sfanta Treime, Biserica Sfantul Nicolae). 3.24. TRANSPORTURILE • Municipiul Tg-Jiu are legătură cu calea ferată Craiova-Filiaşi-Tg-JiuPetroşani. Prima gară a fost construită în 1888, pe locul căreia s-a construit în anii 80 o gară modernă. • • Re eaua de distribu ie a apei, adusă prin conducte de al Runcu, are lungimea de 73 km. Re eaua de distribu ie a gazelor totalizează 58 km. • Lungimea re elei de canalizare este de 41 km.
87

3.25.OPORTUNITÃTI DE AFACERI La data de 31 decembrie 1996, existau in economia judetului Gorj un numãr de 8174 agenti economici din care: 24 regii autonome (inclusiv sucursale si filiale), 118 organizatii cooperatiste, 84 societãti comerciale cu capital mixt (capital privat si capital de stat), 47 societãti comerciale cu capital de stat, 7870 societãti comerciale cu capital privat si 297 asociatii familiale si persoane fizice autorizate. Capitalul social subscris insuma: 503 345 mil lei. Pentru societãtile comerciale care au depus bilantul anului 1995, cifra de afaceri medie a fost de 328,037 mil. lei/firmã, iar profitul mediu de 11,495 mil.lei/firmã. Pentru societãtile comerciale cu participare strãinã, cifra de afaceri medie a fost de 542,866 mil. lei /firmã, iar profitul mediu de 67,556 mil. lei/firmã. In agriculturã, prin desfiintarea fostelor cooperative agricole s-a ajuns la o pondere a sectorului privat de 90,5 la sutã din totalul suprafetei agricole, din care 88,1 la sutã la gospodãriile populatiei. Desfãsurarea procesului de privatizare a agriculturii prin aplicarea Legii fondului funciar a produs schimbãri importante in structura si forma de proprietate a fondului funciar. Suprafata agricolã a judetului este de 225.944 ha, din care: teren arabil-102.656 ha; pãsuni -81144 ha; fânete -30436 ha; vii si pepiniere viticole-4473 ha; livezi de pomi si pepiniere pomicole - 7220 ha.

88

3.26. HARTA MUNICIPIULUI TG-JIU

89

CAPITOLUL IV. ORAŞELE JUDE ULUI GORJ
4.1. ORAŞUL BUMBESTI –JIU 4.1.1. PREZENTARE GENERALA Declarat oras in 1989, in administrarea caruia intra urmatoarele asezari: Bumbesti-Jiu, Curtisoara, Lazaresti, Plesa si Tetila. Teritoriul oraşului Comanda. Cuprinde o parte din depresiunea subcarpatică a Jiului, care străbate o parte a oraşului si are la ieşire o luncă largă si o serie de terase. Pădurile extinse mai mult in zona de munte sunt alcătuite din răşinoase, fag si stejar. Acestea ocupă o suprafa ă de 9380 ha, iar păşunile, in care predomină cele alpine, se extind pe 2153 ha, fâne ele de in 826 ha. Este strabatut de raul Jiu, ai carui afluenti principali sunt Polatistea si Sadu, pe stanga, Bratcu, Dumitra si Porcu pe dreapta. Cea mai veche atestare documentara a localitatii apare intr-un hrisov din 14 decembrie 1514. Aici se afla un castru roman construit din piatra - la Vartop si unul construit din glii de pamant - la Plesa. Constructiile au fost ridicate imediat dupa cucerirea Daciei de catre romani de Cohorta a IV-a Cypria si de un detasament din Legiunea a-V-a Macedonica. Pe la anul 201 castrul este intarit cu un zid de piatra. Vecini: la nord judetul Hunedoara, la est comunele Musetesti si Balanesti, sud teritoriul municipiului Tg-Jiu, iar la vest teritoriul comunelor Schela si Turcinesti.
90

se

extinde

in Nord pe

panta

sudică a

masivului Parâng, care cuprinde mun ii Alunul, Sapa, Argelele, Prislopu,

Distanta pana la Tg-Jiu este de 20 km. Pana in 1968 pe teritoriul actual al orasului au existat comunele Bumbesti-Jiu, cu satele Bumbesti-Jiu, Barlesti si Lazaresti; Curtisoara cu satele Curtisoara, Caieni, Iezureni, Sofraceni si Tetila; comuna Sambotin, cu satul Porceni. In 1968 au intervenit modificari, intre care cea mai importanta inglobarea satului Iezureni la municipiul Tg-Jiu. Ocupa ia principală a popula iei este cultura cerealelor, a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. O parte din locuitorii oraşului lucrează in Uzinele metalurgice din Sadu, unitate economică pe teritoriul oraşului, la ieşirea Jiului din defileu. Turistii care tranziteaza sau viziteaza orasul Bumbesti-Jiu beneficiaza de o unitate de cazare cu 22 de locuri, Castrul roman din Bumbeşti-Jiu, ruinele mănăstirii Vişina de la ieşirea Jiului la circa 15 km de la ieşirea Jiului din defileu. 4.1.2. FISA LOCALITATII BUMBESTI-JIU 1. ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala: 21 402 ha. Locuinte existente: 3755 Locuinte in proprietate publica: 255 Locuinte private: 3491 Suprafata locuibila: 114442 mp. Suprafata locuibila proprietate publica: 3216 mp. Suprafata locuibila proprietate privata: 110863 mp. Lungimea strazilor: 13 km.
91

din defileu, mănăstirea

Lainici ca si monumentul generalului Dragalina, situate in defileul Jiului,

Lungimea srazilor orasenesti: 10 km. Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile: 26 km. Lungimea simpla a retelei de canalizare: 7,2 km. Lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor: 48,9 km. 2. POPULATIA Populatia stabila: 11669 persoane, dintre care femei: 6004. 3. FORTA DE MUNCA Numar mediu salariati: 1825, din care Numar mediu salariati in agricultura: 90 Numar mediu salariati in industrie: 778 Numar mediu salariati in industria extractiva: 116 Numar mediu salariati in industria prelucratoare: 606 Numar mediu salariati in energie electrica, termica, gaze si apa: 56 Numar mediu salariati in constructii: 114 Numar mediu salariati in comert: 209 Numar mediu salariati in transport, depozitare, posta, telecomunicatii: 85 Numar mediu salariati in activitati financiar-bancare si de asigurari:2 Numar mediu salariati in administratie publica: 34 Numar mediu salariati in invatamant: 132 Numar mediu salariati in sanatate si asigurari sociale: 172

92

4. INVATAMANT Unitati de invatamant-total: 13, din care Gradinite de copii: 8 Scoli din invatamantul primar si gimnazial: 4 Licee: 1 Copii inscrisi in gradinite: 364 Elevi inscrisi – total: 2117 Elevi inscrisi in invatamantul prescolar si gimnazial: 1319, din care primar: 591 gimnazial: 728 Elevi inscrisi in invatamantul liceal: 622 Elevi inscrisi in invatamantul profesional, complementar, ucenici:163 5. CULTURA SI ARTA Biblioteci:4 Biblioteci publice:1 Abonamente radio:3298 Abonamente televiziune:1577 6. OCROTIREA SANATATII Paturi in spitale- sector public:170 Paturi in crese-sector public: 50 Medici-sector public: 22 Stomatologi-sector public: 3 Stomatologi-sector privat: 1
93

Farmacisti-sector public: 1 Farmacisti-sector privat: 2 Personal sanitar mediu: 74 Spitale:1 Dispensare medicale-sector public:1 Dispensare medicale-sector privat: 1 Crese: 1 Farmacii-sector public:1 Farmacii- sector privat:2 7. AGRICULTURA Suprafata agricola totala: 4988 ha. Suprafata arabila: 1589 ha. Suprafata cu livezi si pepiniere pomicole: 256 ha Suprafata cu vii si pepiniere viticole: 265 ha. Suprafata cu pasuni: 2053 ha. Suprafata cu fanete: 825 ha. Suprafete cultivate si productia obtinuta pentru principalele culturi:
Cultura agricola Grau si secara Porumb boabe Cartofi Legume Struguri Fructe Suprafata cultivata -ha70 1373 70 51 Productia –tone248 4393 710 395 530 1029

94

Cresterea animalelor: Bovine (capete): 1186, din care - in gospodariile populatiei: 1169 Porcine (capete): 18719, din care - in gospodariile populatiei: 1500 Ovine (capete): 587, din care - in gospodariile populatiei: 556 Pasari (capete): 38410, din care - in gospodariile populatiei: 33350 Productia de carne (tone greutate viu): 2685 Productia de lapte: 20414 hl. Productia de lana: 1930 kg. Productia de oua: 3545 mii buc. 8. INDUSTRIA Principala unitate economica din localitate este, desi a trecut prin mai multe restructurari ale activitatii,in urma carora aceasta a suferit o reducere semnificativa, Uzina Mecanica Sadu, in jurul careia graviteaza intreaga activitate economic a orasului si a asezarilor invecinate. Avand ca obiect de activitate producerea de armament si munitii pentru armata, alaturi de fabricarea de aparate si subansamble frigorifice, unitatea a cunoscut o puternica dezvoltare in anii ‘70-’80, cand devenise una dintre cele mai importante unitati economice ale judetului Gorj, oferind locuri de munca pentru peste 12 mii de salariati. In prezent, U.M. Sadu, facand parte din CN Arsenalul Armatei, este profilata pe productia de armament si munitii, activitatea de producere a agregatelor si aparatelor frigorifice fiind abandonata aproape in totalitate. Confruntata cu dificultati financiare si lipsa de comenzi, unitatea se afla in pragul colapsului, cu

95

pierderea locurilor de munca a celor peste 2 mii de angajati si efecte dintre cele mai daunatoare pentru situatia economica a intregii zone. A fost luata masura de transformare a uneia dintre cele doua subunitati, Sadu II, in parc industrial, in speranta atragerii de agenti economici puternici, carora li se ofera in conditii avantajoase baza materiala existenta. Ceilalti agenti economici din arealul orasului si al localitatilor arondate isi desfasoara activitatea in domeniul exploatarii si prelucrarii lemnului, industria materialelor de constructii, constructii hidrotehnice, industria usoara. 9. INVESTITII- CONSTRUCTII Locuinte terminate – total : 2 10. POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati P.T.T.R.: 4 Abonamente telefonice: 1948 11. TRANSPORTURILE Localitatea este traversata de calea ferata Bumbesti-Livezeni, care asigura legatura intre Oltenia si Ardeal, precum si de drumul national 66.

96

12. TURISM – SERVICII In zona localitatii Bumbesti-Jiu se gasesc multe atractii turistice, care alaturi de peisajul natural de o frumusete deosebita, constituie resurse turistice de valoare. Aici se afla un castru roman construit din piatra - la Vartop si unul construit din glii de pamant - la Plesa. Constructiile au fost ridicate imediat dupa cucerirea Daciei de catre romani de Cohorta a IV-a Cypria si de un detasament din Legiunea a V-a Macedonica. Pe la anul 201 castrul este intarit cu un zid de piatra. De aici incepe drumul catre Sarmisegetusa. In Lainici, la Lunca Florilor, s-a aflat granita austro-ungara cu Tara Romaneasca. O parte din cladiri mai exista si astazi. La iesirea din Defileul Jiului se vad ruinele Manastirii Visina, ctitorie din piatra a domnitorului Mircea cel Batran. I acelasi mirific defileu, la o distanta de 32 km. de Tg-Jiu si 25 km. de Petrosani se afla Manastirea Lainici, monument de arhitectura medievala (1812-1818), in stil bizantin, cu elemente romanesti, avand pritvor deschis si o interesanta friza exterioara. Alte obiective turistice personalizeaza orasul: biserica din lemn de la Tetila, Muzeul satului Curtisoara, in cadrul caruia, pe o suprafata de peste 10 ha., sunt corservate obiecte unicat ale arhitecturii populare gorjenesti. Aceste atractii turistice nu sunt, din pacate, completate de amenajari pe masura, existand putine unitati de cazare, cu un numar redus de locuri, destinate in principal turismului de tranzit, orasul fiind traversat de principala cale rutiera din zona care face legatura cu zona centrala a tarii, strabatand Carpatii. Investitiile in activitatea turistica, alaturi de o promovare superioara a atractiilor din zona, ar putea constitui una dintre solutiile de revitalizare a

97

activitatii ecomomice a orasului, puternic afectata de reducerea substantiala a activitatii celui mai important agent economic, Uzina Mecanica Sadu. Cu o rata a somajului ridicata si venituri ale populatiei scazute, zona ofera posibilitati limitate de dezvoltare a comertului si a serviciilor, micii agenti economici din domeniu supravietuind in centrul civic al localitatii, unde locuiesc cei mai multi dintre angajatii uzinei mecanice. 4.2. ORAŞUL MĂTĂSARI 4.2.1. PREZENTARE GENERALĂ Suprafa a este de 4644 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 36 km. Relieful este alcătuită din o parte a luncii Jil ului si dealurile Brăde ului, Runcurel, Croici. Subsolul con ine lignit , care se exploatează. Ocupa ia tradi ională a popula iei este creşterea animalelor, cultura cerealelor si a pomilor fructiferi. O dată cu începerea exploatării cărbunelui pe raza comunei, o parte din locuitori au devenit mineri. In prezent numărul lor a scăzut datorită restructurărilor intervenite in economia ării după 1990. Culturi: grâu, porumb, cartofi, legume. Comuna are legătură cu calea ferată Filiaşi – Turceni – Rovinari – TgJiu prin sta iile Mătăsari si Drăgoteşti.

98

4.2.2. FISA LOCALITATII MATASARI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 4644 ha • Locuinte existente - total - 2951 • lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –16.3 km • lungimea simpla a retelei de canalizare – 4,2 km 2) POPULATIA • populatia totala stabila – 6143 persoane 3) FORTA DE MUNCA • numar mediu salariati – 4228 persoane • numar mediu salariati in industrie – 2728 persoane • numar mediu salariati in industria extractiva 2315 –persoane • numar mediu salariati in industria prelucratoare – 346 persoane • numar mediu salariati in energie electrica si termica, gaze si apa – 67 persoane • numar mediu de salariati in constructii – 315 persoane • numar mediu de salariati in comert- 104 persoane • numar mediu salariati in transport, depozitare, posta comunicatii – 633 persoane • numar mediu salariati in activ. Financiare, bancare si de asig – 4 persoane

99

• numar mediu salariati in administratia publica – 31 persoane • numar mediu salariati in invatamant – 128 persoane • numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala – 40 persoane 4) INVATAMANT • unitati de invatamant – 10 • gradinite de copii – 4 • scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 • licee – 1 • copii inscrisi in gradinite – 204 persoane • elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 913 persoane • elevi inscrisi in invatamant liceal – 396 persoane • personal didactic – 106 persoane • sali de clase si cabinete – 47 • laboratoare scolare – 7 • ateliere scolare – 8 5) CULTURA SI ARTA • biblioteci – 2 • biblioteci publice – 1 • abonamente la radio – 804 • abonamente la televiziune – 461 6) OCROTIREA SANATATII • paturi in spitale – sector public –13

100

• medici – sector public – 6 persoane • stomatologi – sector public – 1 persoane • stomatologi – sector privat – 1 persoane • farmacisti – sector privat –1 persoane • personal mediu sanitar – sector public – 1 persoane • personal mediu sanitar – sector privat – 24 persoane • spitale – sector public – 1 • dispensare medicale – sector public – 4 • crese - sector public – 4 • farmacii – sector public – 3 • farmacii – sector privat – 30 • cabinete medicale - sector privat – 53 • cabinete stomatologice – 28 • Laboratoare medicale - sector privat - numar 15 • laboratoare de tehnica dentara – 16 7) AGRICULTURA • suprafata agricola – 6024 ha • suprafata arabila – 4403 ha • suprafata livezi si pepiniere pomicole – 760 ha • suprafata vii si pepiniere viticole – 139 ha • suprafata păşuni – 247 ha • suprafata fanete – 475 ha • suprafata cultivata – 3731 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII • locuinte terminate – 8
101

• locuinte terminate din fonduri private – 8 • locuinte terminate din fondurile populatiei – 8 9) POSTA SI TELECOMUNICATII • Unitati PTTR – 9 • Abonamente telefonice – 22637 10) TURISM, ODIHNA SI TRATAMENT • unitati de cazare – 5 • locuri in unitati de cazare - (total) numar 576

4.3. ORAŞUL MOTRU 4.3.1.PREZENTARE GENERALĂ Oraş nou, înfiin at in anul 1967, pe teren viran in lunca si pe ultima terasă a râului Motru, căruia îi poartă numele. In anul 2001 a fost declarat municipiu. Cuprinde pe lângă o parte de luncă si terasele Motrului, dealurile Bujorăscului, Ştirbe ului, Cireşului, Roşiu ei, Horăşti, Blajului si Prigorului. Subsolul con ine lignit. Ocupa ia tradi ională a popula iei din satele si localită ile componente ale oraşului a fost creşterea animalelor, a pomilor fructiferi, si cultura cerealelor. Cei din oraş sunt, in majoritate, mineri.

102

suprafata totala: 5009 ha .450 persoane numar mediu sal in transp. FISA LOCALITATII MOTRU 1) ECHIPAREA TERITORIULUI .lungimea simpla a retelei de canalizare – 31. gaze si apa – 339 persoane numar mediu de sal in constructii – 394 persoane numar mediu de sal in comert.7 km . depozitare.3.2.22 2) POPULATIA .lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –91 km .lungimea strazilor orasenesti modernizate – 34 km . posta comunicatii – 1210 persoane 103 .4.populatia totala stabila – 25402 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 9222 persoane numar mediu salariati in agricultura – 28 persoane numar mediu salariati in industrie – 5422 persoane numar mediu sal in industria extractiva 4249 –persoane numar mediu sal in industria prelucratoare – 834 persoane numar mediu sal in energie electrica si termica.numarul autobuzelor in inventar .lungimea strazilor orasenesti – 63 km .

compl. ucenici –708 persoane personal didactic – 576 persoane sali de clase si cabinete – 128 laboratoare scolare – 23 ateliere scolare – 17 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 7 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 5543 abonamente la televiziune – 3308 104 . profesional.numar mediu sal in activ. Financiare. bancare si de asig – 41 persoane numar mediu sal in administratia publica – 110 persoane numar mediu sal in invatamant – 480 persoane numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 340 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 21 gradinite de copii – 11 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 licee – 2 scoli postliceale – 1 copii inscrisi in gradinite – 881 persoane elevi inscrisi in invatamant liceal – 1077 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 3863 persoane elevi inscrisi in invat.

suprafata fanete – 145 ha .suprafata agricola – 3036 ha .sector public – 2 farmacii – sector public – 2 farmacii – sector privat – 4 cabinete medicale .suprafata arabila – 1128 ha .suprafata vii si pepiniere viticole – 89 ha .suprafata cultivata – 1231 ha 105 .suprafata păşuni – 1463 ha .sector privat – 3 cabinete stomatologice – 4 laboratoare de tehnica dentara – 3 7) AGRICULTURA .6) OCROTIREA SANATATII paturi in spitale – sector public –270 paturi in crese – sector public – 135 medici – sector public – 41 persoane stomatologi – sector public – 2 persoane stomatologi – sector privat – 4 persoane farmacisti – sector public – 2 persoane farmacisti – sector privat – 4 persoane personal mediu sanitar – sector public – 179 persoane personal mediu sanitar – sector privat – 4 persoane spitale – sector public – 1 dispensare medicale – sector public – 9 crese .suprafata livezi si pepiniere pomicole – 211 ha .

locuinte terminate din fonduri private – 12 . Pociovaliştea si Siteşti.8) INVESTITII – CONSTRUCTII .PREZENTARE GENERALĂ Oraş aşezat la poalele Muntelui Cerbu (Masivul Parâng).4. ODIHNA SI TRATAMENT .1. la care au fost înglobate (Vlădoiu).Străini si Schela .locuinte terminate – 12 . Caraş Severin. se deplasau toamna in jude ele Dolj. In anul 1968 com. ORAŞUL NOVACI 4.utitati de cazare – 1 4. Timiş. Ocupa ia tradi ională a popula iei a fost creşterea animalelor (vite cornute si in special oi). In administra ia oraşului sunt cuprinse satele: Berceşti. Ei practicau in trecut stanshuman a. Novaci .4. Novaci a fost trecută in rândul oraşelor . in depresiunea cu acelaşi nume. Hirişeşti. la ieşirea Gilortului din mun i .locuinte terminate din fondurile populatiei – 12 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 5 Abonamente telefonice – 3906 10) TURISM. Arad si se înapoiau 106 satele Novaci – Români.

Acum acest obicei a scăzut in la munte intensitate. in luna mai se organizează.primăvara.5 km • • • • 2. manifestare cu caracter folcloric. gaze si apa – 55 persoane 107 .2.4. ocupa cu exploatările forestiere sau cu alte 4.POPULATIA • populatia totala stabila – 6095 persoane 3. ECHIPAREA TERITORIULUI 2. condi iile nu le mai permit si ca urmare numărul oilor s-a redus.A. BRADU). in industria prelucratoare – 73 persoane numar mediu sal. Ziua Oierilor. cu ocazia urcării oilor O parte din locuitori se servicii pe plan local. Pe teritoriul oraşului Novaci îşi si nealimentare (SC BOFFERDING SRL desfăşoară si S. suprafata totala: 17485 ha lungimea strazilor orasenesti – 63 km lungimea strazilor orasenesti modernizate – 43 km lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –25. specifică păstoritului. in energie electrica si termica.FISA LOCALITATII NOVACI 1.C activitatea societă i S. când urcau cu oile la munte.5 km lungimea simpla a retelei de canalizare – 5.L.FORTA DE MUNCA • • • • • numar mediu salariati – 1101 persoane numar mediu salariati in agricultura – 1 persoane numar mediu salariati in industrie – 128 persoane numar mediu sal. In prezent.) si comerciale care au ca obiect de activitate comer ul cu produse alimentare FARINEL transporturi rutiere de mărfuri (SC TRANSPORT MIXT S.R.

CULTURA SI ARTA biblioteci – 4 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 893 abonamente la televiziune – 1071 • • • • 6. in transp. in invatamant – 128 persoane • numar mediu sal. depozitare. in sanatate si asistenta sociala – 258 persoane 4.• numar mediu de sal.OCROTIREA SANATATII • • • • paturi in spitale – sector public –155 medici – sector public – 13 persoane stomatologi – sector public – 2 persoane stomatologi – sector privat – 1 persoane 108 . posta comunicatii – 66 persoane • numar mediu sal in activ. in constructii – 50 persoane • numar mediu de sal.152 persoane • numar mediu sal.in administratia publica –70 persoane • numar mediu sal. in comert. bancare si de asig – 22 persoane • numar mediu sal. Financiare.INVATAMANT • • • • • • • • • • • unitati de invatamant – 12 gradinite de copii – 7 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 licee – 1 copii inscrisi in gradinite – 253 persoane elevi inscrisi in invatamant liceal – 452 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 570 persoane personal didactic – 82 persoane sali de clase si cabinete – 42 laboratoare scolare – 8 ateliere scolare – 1 5.

numar .numar – 1 Locuri in cabane .14 Cabane .TURISM.14 109 .POSTA SI TELECOMUNICATII • Unitati PTTR – 3 • Abonamente telefonice – 901 10.sector privat – 2 cabinete stomatologice – 1 7.INVESTITII – CONSTRUCTII • locuinte terminate – 14 • locuinte terminate din fonduri private – 14 • locuinte terminate din fondurile populatiei – 14 9. AGRICULTURA • • • • • • suprafata agricola – 6608 ha suprafata arabila – 602 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 97 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 142 ha suprafata pasuni – 3463 ha suprafata fanete – 2304 ha 8. ODIHNA SI TRATAMENT • • • • utitati de cazare – 1 Locuri in unitati de cazare .• • • • • • • • • farmacisti – sector privat – 3 persoane personal mediu sanitar – sector public – 70 persoane personal mediu sanitar – sector privat – 2 persoane spitale – sector public – 1 dispensare medicale – sector public – 1 farmacii – sector public – 1 farmacii – sector privat – 3 cabinete medicale .

care execută lucrări de construc ii.PREZENTARE GENERALĂ Aşezare: Oraş construit pe un loc viran. – societate ce se ocupă de gospodărirea resurselor de apă. 110 .A.A. ROVINCON S. Au fost construite locuin e pentru mineri. O altă parte a locuitorilor se ocupă de agricultura si creşterea animalelor. Societă i comerciale Comerciale: pe In oraşul Rovinari func ionează societă i DE profilate diferite domenii de activitate: UZINA REPARA II S. unde s-au ridicat locuin e pentru mineri. ROVTRANSPORT S.C.5. ROVEGA S. care au venit să lucreze la exploatările de cărbune din bazinul Motrului. – desfăşoară servicii pentru mecanizarea.– profilată pe fabricarea utilajelor pentru mine. a tutunului. cu amănuntul. si S. aduc iunea si tratarea apei.4.A.A si TPSUT S. ROVITEM S. In domeniul comer ului işi desfăşoară activitatea două societă i comerciale : S.1. a băuturilor si produselor textile.A. ORAŞUL ROVINARI 4. ROVAL S.A. – societă i care se ocupă de comercializarea produselor alimentare. Suprafa ă: 2632 ha – Distan a până la Tg-Jiu este de 18 km.A. –se ocupă cu transporturile terestre de călători. cariere si construc ii. Ocupa ia principală a popula iei: ocupa ia de baza a locuitorilor din oraşul Rovinari este mineritul. AGROMEC S.5.C. chimizarea agriculturii si protec ia fitosanitară. Istoric: A fost declarat oraş in anul 1981.. In orasul Rovinari functioneaza un hotel cu 113 locuri.A.

5.Transporturile se face de către firmele specializate in transporturi terestre de călători dar. posta. se pot face si pe calea ferată având legătură pe ruta Filiaşi – Turceni – Rovinari – Tg-Jiu. depozitare. comunicatii . 4.populatia totala stabila – 13522 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 9306 persoane număr mediu salaria i in agricultură – 5 persoane numar mediu salariati in industrie – 5265 persoane numar mediu de salaria i in comert. prin sta ia Rovinari. FISA LOCALITATII ROVINARI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI .1272 persoane număr mediu salaria i in activită i financiar bancare – 16 persoane 111 .2.Suprafata totala: 2632 ha 2) POPULATIA .274 persoane numar mediu salariati in administratia publica – 75 persoane numar mediu sal in invatamant – 243 persoane numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala –182 persoane număr mediu salaria i in transp.

profesional.525 persoane elevi inscrisi in invat.compl.ucenici – 443 persoane personal didactic – 203 persoane sali de clase si cabinete – 73 laboratoare scolare – 8 ateliere şcolare –11 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 4 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 2225 abonamente la televiziune – 1238 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 29 persoana medici – sector privat – 1 persoană stomatologi – sector public – 2 persoane farmacişti sector privat – 1 persoană personal mediu sanitar – sector public – 95 persoane personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 112 .4) INVATAMANT unitati de invatamant – 9 gradinite de copii – 5 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 licee .1 copii inscrisi in gradinite – 518 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 3187 persoane elevi inscrisi in invatamint liceal .

legume. ODIHNA SI TRATAMENT Unitati de cazare .1 Locuri in unitati de cazare .7) AGRICULTURA suprafata agricola – 841 ha suprafata arabila – 484 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 45 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 50 ha suprafata pasuni – 216 ha suprafata fanete – 46 ha suprafata cultivata (grâu. secară)– 466 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 7 locuinte terminate din fonduri private – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 3 Abonamente telefonice – 1644 10) TURISM.113 113 . porumb. cartofi.

In anul 1968 Tg-Cărbuneşti a fost declarat oraş . 114 . Ocupa ia principală este cultura cerealelor si creşterea animalelor. Pojogeni.Mare al Cărbuneştilor. Cuprinde partea centrală si estică a dealurilor Bran si Cărbuneşti si cea mai mare parte din Depresiunea intercolinară Câmpu. când aşezarea men ionat apare sub numele de Târgu.6. In Tg-Cărbuneşti func ionează câteva societă i comerciale din domeniul agriculturii. In actele de vânzare cumpărare emise după 1906 si in registrul de eviden ă a popula iei este numit Târgu. in anul 1880 a determinat migrarea unei păr i a popula iei. Construirea căii ferate Tg-Jiu – Filiaşi. Măceşu. industriei.PREZENTARE GENERALĂ Oraş aşezat la confluen a Gilortului cu Blahni a . gaze de sondă. ORAŞUL TG-CĂRBUNEŞTI 4. Rogejeni si Ştefăneşti. exploatate de Blahni a de Jos si la Câmpu Mare. pe lângă oraşul propriu zis si 10 sate: Blahni a de Jos. Obştea moşnenilor din satul Cărbuneşti stăpânea Muntele Cărbunele si Mun ii Căpă ânii de unde se crede că-i vine numele aşezării. Prima atestare documentară este men ionată in anul 1596. Floreşti.Cărbuneştilor.1.6. Subsolul con ine petrol. petroliere. forestiere si in unele unită i economice din Tg-Jiu.C. Cărbuneşti Sat. Curteana. din satele Petreştii de Sus si Cărbuneşti –Sat. transporturilor si comer ului din care: S.Bengăi . Cre eşti. In jurul anului 1650 este sub numele de Târgul Petreşti si apoi Petreştii de Sus.4. in special a celor care locuiesc in sate. in a cărei organizare administrativă intră . spre sta ia CFR – Cărbuneşti. Cojani. O parte din locuitori lucrează la exploatări de carbonifere. in apropierea căruia s-a format nucleul actualului oraş.

S. foliilor si tuburilor din material plastic.C.A.profilată pe servicii pentru mecanizarea agriculturii. FISA LOCALITATII TARGU CARBUNESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI suprafata totala: 13125 ha lungimea strazilor orasenesti – 16 km lungimea strazilor orasenesti modernizate – 15 km lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –25.C. . Stejarul de lângă schitul Cojani (de circa 300 de ani). ZAISS LUX PLAST S. construită din lemn in anul 1804.A. de transporturi rutiere de mărfuri. FORAJ SONDE S.R. In Cărbuneşti . – profilată pe cultura vegetală si creşterea animalelor.A.2 km 115 societă i specializate.2. au fost declarate monumente ale naturii.Sat s-a născut Tudor Arghezi.pentru extragerea petrolului si gazelor naturale. construit in secolul al XVI –lea. Magheru. – fabricarea plăcilor.6. S. schitul din lemn de la Cărbuneşti Casa lui Haiducescu din Pojogeni si casa lui Cămărăşescu din Tg-Cărbuneşti. sunt case memoriale.A. Transportul rutier se face de către două Oraşul are legătura cu calea ferată. in apropiere de Tg-Cărbuneşti (de circa 600 ani). S. . biserica satului sat. AGROMEC S. două societă i S. S. – profilată pe construc ii componente. climatizare si protec ie fitosanitară. cu hrube ISTORICE ARHITECTURĂ: Biserica ŞI Cămărăşenilor din Tg-Cărbuneşti construită din piatră si cărămidă in sec. MONUMENTE XVII – lea.COMBIA S. Scoru ii din Dealul Viilor. de către generalul Gh. etc. înconjurată de ziduri. Cojani.L. 4. subterane. . metalice si articole SERVAGROMEC S.C.A.C. pădurea Mamu din nordul oraşului.

1 km 2) POPULATIA populatia totala stabila – 9089 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 2377 persoane numar mediu salariati in agricultura – 42 persoane numar mediu salariati in industrie – 674 persoane numar mediu sal in industria extractiva 232 –persoane numar mediu sal in industria prelucratoare – 380 persoane numar mediu sal in energie electrica si termica. gaze si apa – 62 persoane numar mediu de sal in constructii – 404 persoane numar mediu de sal in comert. depozitare.4 km lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor – 18.lungimea simpla a retelei de canalizare – 25. – 21 persoane numar mediu sal in administratia publica – 117 persoane numar mediu sal in invatamant – 174 persoane numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 328 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 20 116 . bancare si de asig. Financiare. posta .217 persoane numar mediu sal in transp.comunicatii – 170 persoane numar mediu sal in activ.

ucenici –103 persoane personal didactic – 222 persoane sali de clase si cabinete – 69 laboratoare scolare – 10 ateliere scolare – 4 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 6 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 1565 abonamente la televiziune – 982 6) OCROTIREA SANATATII paturi in spitale – sector public –225 paturi in crese – sector public – 60 medici – sector public – 33 persoane stomatologi – sector public – 2 persoane stomatologi – sector privat – 2 persoane farmacisti – sector public – 2 persoane farmacisti – sector privat – 2 persoane personal mediu sanitar – sector public – 131 persoane 117 .profesional. compl.gradinite de copii – 8 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 11 licee – 1 copii inscrisi in gradinite – 287 persoane elevi inscrisi in invatamant liceal – 439 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 1137 persoane elevi inscrisi in invat.

sector public – 1 farmacii – sector public – 1 farmacii – sector privat – 2 cabinete medicale .personal mediu sanitar – sector privat – 2 persoane spitale – sector public – 1 dispensare medicale – sector public – 1 crese .sector privat – 2 laboratoare medica 7) AGRICULTURA suprafata agricola – 6142 ha suprafata arabila – 3734 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 278 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 134 ha suprafata păşuni – 1211 ha suprafata fanete – 785 ha suprafata cultivata – 2695 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 4 locuinte terminate din fonduri private – 4 locuinte terminate din fondurile populatiei – 4 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 5 Abonamente telefonice – 1419 118 .

ODIHNA SI TRATAMENT utitati de cazare – 1 locuri in unitati de cazare – 52 hoteluri – 1 locuri in hoteluri . sub numele de Pruneştii de Jos a fost înglobat la satul Albeni.10) TURISM. care a Albeni satului Mirosloveni. care a apar inut satului Pruneşti. Mirosloveni si Pruneşti. al cărui nume il poartă. Satul Gioncani. 119 . Mirosloveni. Distan a până la Tg-Jiu este de 37 km . in actul de danie a lui Vlad Călugăru. Bolboceşti .1. unui slujitor numit Albu. Magheru). linguri. Bârzeiu de Gilort.1 CAPITOLUL V. Doseni . In ultimii 50 de ani a apărut si cătunul Rudari. Pruneşti si cătunul Costeni. Bolboceşti. COMUNELE JUDE ULUI GORJ 5. Motoşi i (mai târziu numit Moteşti). fuse. care dă ca recompensă. etc. Bârzeiu de Gilort ( sat in care s-a născut generalul Gh. Oamenii au venit din diferite locuri si confec ionau obiecte din lemn: copăi (postăvi). Legătura se realizează pe căi rutiere. In 1968 satele Hârnea si Motoşi i au fost înglobate la satul Bolboceşti. COMUNA ALBENI Comună cu 6 sate: Albeni (reşedin a). pentru serviciile aduse. Hârnea. Apare in documente la data de 30 iunie 1486. Doseni. Până in anul 1968 comuna Albeni se compunea din satele: Albeni. satul cu moşia respectivă.

petrol si gaze naturale care se exploatează. Her ului. 5. etc. Subsolul con ine lignit. frasinul. gaze si apa – 62 persoane • numar mediu de sal in constructii – 70 persoane • numar mediu de sal in comert.1. Magherului . O parte din bărba i lucrează la exploatările de cărbune din Albeni si schela de extrac ie a petrolului.Comuna Albeni cuprinde partea nord – estică a Depresiunii Tg-Jiu – Câmpu Mare (străbătută de Gilort) si dealurile Pruneşti. O parte a teritoriului este acoperit cu păduri in care predomină stejarul. fagul si plopul.1. Ocupa ia de bază a popula iei este agricultura si creşterea animalelor.29 persoane 120 . FISA LOCALITATII ALBENI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 4511 ha 2) POPULATIA • populatia totala stabila – 2851 persoane 3) FORTA DE MUNCA • numar mediu salariati – 1021 persoane • numar mediu salariati in industrie – 741 persoane • numar mediu sal in industria extractiva 733 –persoane • numar mediu sal in industria prelucratoare – 8 persoane • numar mediu sal in energie electrica si termica. salcâmul.

bancare si de asig – 1 persoana • numar mediu sal in administratia publica – 12 persoane • numar mediu sal in invatamant – 34 persoane • numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT • unitati de invatamant – 7 • gradinite de copii – 3 • scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 • copii inscrisi in gradinite – 87 persoane • elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 398 persoane • personal didactic – 28 persoane • sali de clase si cabinete – 13 • laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA • biblioteci – 2 • biblioteci publice – 1 • abonamente la radio – 556 • abonamente la televiziune – 465 6) OCROTIREA SANATATII 121 . Financiare. depozitare.• numar mediu sal in transp. posta comunicatii – 56 persoane • numar mediu sal in activ.

• medici – sector public – 2 persoane • personal mediu sanitar – sector public – 6 persoane • personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane • dispensare medicale – sector public – 1 7) AGRICULTURA • suprafata agricola – 2543 ha • suprafata arabila – 1115 ha • suprafata livezi si pepiniere pomicole – 460 ha • suprafata vii si pepiniere viticole – 33 ha • suprafata păşuni – 865 ha • suprafata fanete – 70 ha • suprafata cultivata – 956 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII • locuinte terminate – 3 • locuinte terminate din fonduri private – 3 9) POSTA SI TELECOMUNICATII • Unitati PTTR – 3 • Abonamente telefonice – 117 5. COMUNA ALIMPEŞTI 122 .2.

Olte ul a cărei albie majoră variază intre 20 si 160 m lă ime. ARNEXIM S. Nu are legătură directă cu calea ferată. 123 . încălzire centrală. In Alimpeşti func ionează societă i comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor de morărit (S. străbate comuna de la nord la sud . Culturi: grâu.(VALEA OLTE ULUI SOC. Transporturile se realizează pe căi rutiere Istoric: Satul reşedin ă este atestat documentar într-un hrisov dat de Vlad Voevod la data de 23 august 1533. Relieful: Comuna Alimpeşti este alcătuită. Nistoreşti si Sârbeşti. Tăuzului.C. din dealurile Muierii. Chr.). Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. Turism : un motel cu 7 locuri de cazare.)lucrări instala ii sanitare. AGRICOLĂ) comer cu amănuntul a produselor nealimentare. porumb. tutun. Corşoru. Ocupa ia de bază a popula iei este agricultura. pomi fructiferi.Alimpeşti comună cu 5 sate: Alimpeşti ( reşedin ă). O parte din teritoriu este acoperit de păduri de stejar si fag. satul Alimpeşti făcea parte din jude ul Vâlcea. vi ă de vie.R. III-II î. băuturi. etc. Alexandru Ştefulescu in “Gorjul istoric si pitoresc” spune că in 1731.L).C ALUTUS S. Ciupercenii de Olte . etc. Datorită restructurărilor din economie. Măgurei. iar in anul 1847 din jude ul Gorj. (S. In punctul Măgura din satul Nistoreşti s-au descoperit obiecte de ceramică dacică din epoca fierului (sec. O parte din locuitori au lucrat până in 1990 la Baia de Fier si la exploatări petroliere. creşterea animalelor si pomicultura. in cea mai mare parte. cu ocazia întăririi hotarului moşiei mănăstirii Bistri a. Transport: se realizează pe căi rutiere. Nistoreştilor si Corşorului.A. numărul lor s-a redus mult.

total . FISA LOCALITATII ALIMPESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 3511 ha • Locuinte existente .5.3 km 2) POPULATIA • populatia totala stabila – 2094 persoane 3) FORTA DE MUNCA • numar mediu salariati – 143 persoane • numar mediu salariati in industrie – 35 persoane • numar mediu sal in industria prelucratoare – 22 persoane • numar mediu sal in energie electrica si termica. posta comunicatii – 5 124 .1.2.20 persoane • numar mediu sal in persoane • numar mediu sal in administratia publica – 13 persoane • numar mediu sal in invatamant – 24 persoane • numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 17 persoane transp. depozitare. gaze si apa – 13 persoane • numar mediu de sal in constructii – 19 persoane • numar mediu de sal in comert.935 • lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –17.

sector privat – numar 1 125 .4) INVATAMANT • unitati de invatamant – 4 • gradinite de copii – 2 • scoli din invatamantul primar si gimnazial – 2 • copii inscrisi in gradinite – 80 persoane • elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 208 persoane • personal didactic – 24 persoane • sali de clase si cabinete – 15 • laboratoare scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA • biblioteci – 3 • biblioteci publice – 1 • abonamente la radio – 285 • abonamente la televiziune – 302 6) OCROTIREA SANATATII • medici – sector public – 2 persoane • stomatologi – sector public – 1 persoane • personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane • personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane • Puncte farmaceutice .

(total) numar 7 126 .7) AGRICULTURA • suprafata agricola – 2715 ha • suprafata arabila – 767 ha • suprafata livezi si pepiniere pomicole – 417 ha • suprafata vii si pepiniere viticole – 36 ha • suprafata păşuni – 797 ha • suprafata fanete – 698 ha • suprafata cultivata – 725 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII • locuinte terminate – 5 • locuinte terminate din fonduri private – 5 • locuinte terminate din fondurile populatiei – 5 9) POSTA SI TELECOMUNICATII • Unitati PTTR – 3 • Abonamente telefonice – 147 10) TURISM. ODIHNA SI TRATAMENT • unitati de cazare – 1 • Locuri in unitati de cazare .

5 km 2) POPULATIA . păsări. Ocupa ia de bază a popula iei este cultura pomilor fructiferi. porcine. Chirtocilor.numar mediu salariati in agricultura – 3 persoane 127 dintre locuitori lucrează in unită i din timpul lui Filip al II lea.5. oseminte si alte . Vlădoienilor. FISA LOCALITATII ARCANI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 2697 ha • lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 7. Miloaei. Săpăturile arheologice din 1942.3. ovine. COMUNA ARCANI Comuna cu 4 sate : Arcani . Câmpofeni.1. Sănăteşti si Stroieşti. Relieful cuprinde dealurile: Mare. Poiana. Seciului. Transportul se realizează pe căi rutiere.3. principalele ape care străbat comuna Arcani. 5. etc. Culmea Mâ anilor si o parte a luncilor Jaleşului si Sohodolului.populatia totala stabila – 1286 persoane 3) FORTA DE MUNCA . creşterea animalelor si cultura cerealelor.reşedin a.numar mediu salariati – 85 persoane . au scos la iveală monede obiecte. Animale: bovine. Unii economice din Tg-Jiu. Nu are legături directe de cale ferată. făcute in locul numit Mormin i.

1 5) CULTURA SI ARTA .sali de clase si cabinete – 8 .numar mediu de sal in comert. Financiare.gradinite de copii – 3 .laboratoare scolare – 2 ..personal didactic – 33 persoane .numar mediu sal in invatamant – 20 persoane .numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 11 persoane 4) INVATAMANT . bancare si de asig – 3 persoane .ateliere scolare .biblioteci – 2 .numar mediu sal in activ.scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 .biblioteci publice – 1 .unitati de invatamant – 7 .numar mediu sal in transp.abonamente la radio – 228 .copii inscrisi in gradinite – 45 persoane . depozitare. posta comunicatii – 5 persoane .abonamente la televiziune – 322 128 .12 persoane .elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 34 persoane .

medici – sector public – 2 persoane .suprafata livezi si pepiniere pomicole – 159 ha .locuinte terminate din fonduri private – 5 9) POSTA SI TELECOMUNICATII .suprafata agricola – 1607 ha .Abonamente telefonice – 140 129 .6) OCROTIREA SANATATII .suprafata păşuni – 369 ha .suprafata vii si pepiniere viticole – 69 ha .personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA .suprafata arabila – 749 ha .suprafata fanete – 261 ha .locuinte terminate – 5 .Unitati PTTR – 4 .suprafata cultivata – 537 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII .

fabricarea de ciocolată si produse zaharoase. alcătuită din satele Baia si Sohodolul . Înăl imile muntoase principale sunt: Tivdele. Ocupa ia principală a popula iei este creşterea animalelor. Istoric : Apare in documentele secolului al XV. Grafitul se exploatează in muntele Cătălinul si se prelucrează la sta ia de flotare din Baia de Fier. Societă i comerciale: in comuna Baia de Fier func ionează societă i comerciale al căror profil este exploatarea forestieră .5. Muşetoiu. Buiceşti si Berceşti. 130 . vânzarea produselor alimentare. Satul Buiceşti a fost înglobat la satul Cernădie. Micaia. Până in anul 1968 Cernădia era comună care cuprindea satele : Cernădia . Olte ul afluent al Oltului udă marginea de est a comunei. O parte din locuitori lucrează la exploatări forestiere. iar Galbenul. satele Sohodolul si Negreni la satul Baia (sub numele de Baia de Fier). fabricarea varului. Piscul Boierului. Relieful cuprinde rama sudică a mun ilor Parâng si o parte a Depresiunii Polovragi – Baia de Fier. pomicultura si cultura cerealelor. Tg-Jiu si Rm.lea si al XVI -lea. COMUNA BAIA DE FIER Comună formată din 2 sate : Baia de Fier – reşedin a si Cernădie. Vâlcea. Zona montană. In anul 1968 cele două comune au fost unite . iar satul Berceşti a trecut la oraşul Novaci. etc.4. prezintă fenomene caracteristice: peşteri si Cheile Galbenului. fragmentată de Dealul Ră oi. in parte calcaroasă. in unită i locale care prelucrează lemnul si piatra de var si in unită i economice din Novaci . tutunului . Mai târziu a apărut si satul Negreni . băuturilor. afluent al Gilortului o străbate pe mijloc.

din bârne de stejar si brad. provine din faptul ca. In masivul calcaros. cabană 1). construită in anul 1809. Peştera Iedului este in apropiere de intrarea in Peştera Muierilor. asa cum au denumit-o vechii locuitori ai comunei Baia de Fier. Iesind prin gura sudica a pesterii coborârea pâna la albia râului Galbenu se face pe o carare betonata. cioplite cu securea si încheiate la capete.Culturi: porumb . Comuna nu are legătură directă cu calea ferată. biserica din Sohodol. Traversând calcarele jurasice-neocomiene amintitul râu a creat pe versantul drept al cheii cel mai vizitat obiectiv speologic din România. pomi fructiferi. pe locul unei foste biserici construită in 1505. femeile si copii se ascundeau in aceasta pestera. etc. cartofi. strajuita cu balustrada de sustinere. pe teritoriul comunei Baia de Fier. Obiective turistice si monumente istorice: In satul Baia de Aramă se află biserica zidită in anul 1736. vi ă de vie. in timpuri stravechi. Turism : unită i de cazare 2. Numele de Pestera Muierilor. Transportul se realizează pe căi rutiere. O ramificatie asfaltata de 7 km pornind in stânga soselei ce leaga orasul Târgu Jiu de Râmnicu Vâlcea porneste din dreptul satului Poenari spre comuna Baia de Fier. transformata in adapost bine aparat si nedescoperit de catre navalitori. (motel 1. Pestera Muierilor. 131 . judetul Gorj. lungă de 640 m (este electrificată). asezata la intrarea in cheile râului Galbenul. splendid monument al naturii. căpşuni. bântuite de razboaie pe când barbatii plecau la lupta impotriva celor care le incalcau tara. la nord-est de Baia de Fier. locuri de cazare 76. pe malul drept al Olte ului sunt 6 peşteri. Intre miile de pesteri ale Carpatilor putine au un trecut atât de bogat in intâmplari ca Pestera Muierilor de la Baia de Fier. situata geografic in Depresiunea Getica a Olteniei.

5.4.85 persoane numar mediu sal. in industria prelucratoare – 70 persoane numar mediu sal. in transp. in administratia publica – 9 persoane numar mediu sal. in invatamant – 63 persoane 132 .total .FISA LOCALITATII BAIA DE FIER 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 12024 ha • Locuinte existente . bancare si de asig – 1 persoane numar mediu sal. depozitare. gaze si apa – 8 persoane numar mediu de sal. posta comunicatii – 22 persoane numar mediu sal. in comert.1468 • lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –41 km 2) POPULATIA populatia totala stabila – 4667 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 395 persoane numar mediu salariati in agricultura – 3 persoane numar mediu salariati in industrie – 138 persoane numar mediu sal.1. in activ. Financiare. in industria extractiva 60 –persoane numar mediu sal. in energie electrica si termica.

ucenici –127 persoane personal didactic – 50 persoane sali de clase si cabinete – 35 laboratoare scolare – 3 ateliere scolare – 6 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 3 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 586 abonamente la televiziune – 569 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 3 persoane stomatologi – sector public – 1 persoane personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane 133 .numar mediu sal. in sanatate si asistenta sociala – 21 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 7 gradinite de copii – 4 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 2 licee – 1 copii inscrisi in gradinite – 175 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 500 persoane elevi inscrisi in invatamant liceal – 89 persoane elevi inscrisi in invat.profesional. compl.

(total) numar 72 134 . ODIHNA SI TRATAMENT unitati de cazare – 2 Locuri in unitati de cazare .personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane farmacii – sector privat – 2 7) AGRICULTURA suprafata agricola – 4499 ha suprafata arabila – 1366 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 144 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 62 ha suprafata păşuni – 1495 ha suprafata fanete – 1432 ha suprafata cultivata – 4587 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 9 locuinte terminate din fonduri private – 9 locuinte terminate din fondurile populatiei – 9 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 2 Abonamente telefonice – 672 10) TURISM.

5. obiecte personale. casa adaposteste exponate care evoca opera si activitatea marelui geolog si profesor universitar: Ion Popescu-Voitesti (1876-1944). 135 la Tg-Jiu. Transformata în 1976 în casa memorială. Cânepeşti. vi ă de vie. pomi fructiferi. Bălăneşti . dintre care mai importante sunt: Cerbu. ovine. care străbate comuna de nordest spre sud – vest si se varsă in Jiu. In comună func ionează mici societă i predomină . peri. porcine. Aceste dealuri sunt dezvoltate de o parte si de alta a văii Amaradia Pietroasă. Transporturile se realizează pe căi rutiere. păsări.Voiteşti Construita între 1938-1940 dupa planurile arhitectului Iulius Doppelreiter. Blidari. precum si o restrânsa.5. pruni. Pe Dealul Negoveanu se cultivă meri. iar in lunca Amaradia Pietroasă produce material săditor pomicol in care nucul. Sta iunea de Cercetare si Produc ie pomi-viticolă Tg-Jiu cultivă vi ă de vie pe dealul La Poieni . Suprafa a este 6281 ha. corespondenta si documente. Voiteştii din Deal. ără el. etc. Ocupa ia tradi ională a popula iei este creşterea animalelor . Relieful este alcătuit din dealuri. etc. COMUNA BĂLĂNEŞTI Comună cu 7 sate: Voiteştii din Vale –reşedin a. Glodeni. Distan a până la Tg-Jiu este de 14 km. Zlaştiu. porumb. aceasta cuprinde lucrari din opera sa. Animale : bovine. Ohaba. Obiectiv cultural: In satul Voiteştii din Vale se află casa memorială a profesorului geolog Ion Popescu . Nu are legătură directă cu calea ferată. O parte din locuitori lucrează comerciale. Culturi: grâu. dar valoroasa colectie de malacologie si paleontologie. Cornetu. Prisăci .

1 FISA LOCALITATII BĂLĂNEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 6281 ha 2) POPULATIA populatia totala stabila – 2469 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 86 persoane numar mediu salariati in agricultură – 2 persoane numar mediu de salaria i in comert.12 persoane numar mediu salariati in administratia publica – 15 persoane numar mediu salariati in invatamant – 20 persoane numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala – 13 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 9 gradinite de copii – 3 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 copii inscrisi in gradinite – 58 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 193 persoane personal didactic – 30 persoane sali de clase si cabinete – 25 laboratoare scolare – 1 ateliere şcolare .5.5.1 136 .

secară)– 861 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 1 locuinte terminate din fonduri private – 1 137 . legume. porumb. cartofi.5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 3 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 489 abonamente la televiziune – 387 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 2 persoana personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 7) AGRICULTURA suprafata agricola – 4037 ha suprafata arabila – 1105 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 354 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 388 ha suprafata pasuni – 1523 ha suprafata fanete – 667 ha suprafata cultivata (grâu.

Tălpăşeşti. Găvăneşti. Popula ia se ocupă cu cultura cerealelor. legume. a legumelor si creşterea animalelor. Nu are legătură directă cu calea ferată. O parte din locuitori lucrează 138 . Tămăşeşti si Voinigeşti. Transporturile se realizează pe căi rutiere.reşedin ă. Distan a până la Tg-Jiu este de 4 km. vi ă de vie. râu care străbate comuna. A fost declarat monument al naturii. porumb. prelucrarea si conservarea cărnii. Rasova. Ceauru.6. care are circa 500 de ani. dealurile Băleştilor si lunca Jiului.9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 4 Abonamente telefonice – 252 5. din Dealul Stolojanilor. pomi fructiferi. Relieful este alcătuit Subsolul con ine in Tg-Jiu. Monumente naturale In satul Tălpăşeşti există stejarul lui Albeni. In comuna Băleşti func ionează societă i comerciale. Culturi: grâu. Se spune că Mihai Viteazu cu oştenii lui a poposit sub acest stejar . etc. petrol si gaze naturale. mecanizare in agricultură si protec ie fitosanitară si producerea articolelor din metal. Stolojani. împreună cu afluen ii Şuşi a si Jaleş. Corneşti. COMUNA BALESTI Comună cu 9 sate: Băleşti . al căror domeniu de activitate este produc ia.

5 km 2) POPULATIA populatia totala stabila – 7446 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 464 persoane numar mediu salariati in agricultura – 13 persoane numar mediu salariati in industrie – 93 persoane numar mediu salariati in industria extractiva – 5 persoane numar mediu de salariati in industria prelucratoare – 70 persoane numar mediu de sal in energie electrica si termica. FISA LOCALITATII BALESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 7886 ha • lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor – 30. gaze si apa – 10 persoane numar mediu salariati in constructii – 122 persoane numar mediu de sal in comert.5.1. depozitare.6.55 persoane numar mediu sal in transp. posta comunicatii – 11 persoane numar mediu de salariati in administratia publica – 34 persoane numar mediu sal in invatamant – 72 persoane numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 34 persoane 139 .

4) INVATAMANT unitati de invatamant – 19 gradinite de copii – 8 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 11 copii inscrisi in gradinite – 258 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 604 persoane elevi inscrisi in invatamant primar – 302 persoane personal didactic – 115 persoane sali de clase si cabinete – 36 laboratoare scolare – 2 ateliere scolare .1 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 4 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 1359 abonamente la televiziune – 972 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 4 persoane stomatologi – 1 persoana farmacisti – 1 persoana personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane personal mediu sanitar – sector public – 7 persoane farmacii .1 140 .

7) AGRICULTURA suprafata agricola – 5662 ha suprafata arabila – 4078 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 242 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 100 ha suprafata păşuni – 1095 ha suprafata fanete – 147 ha suprafata cultivata – 3802 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 19 locuinte terminate din fonduri private – 19 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 4 Abonamente telefonice – 728 141 .

au scos la iveală monede obiecte. Pe raza comunei se exploatează petrol si gaze naturale. Musculeşti.reşedin a. O parte din bărba i lucrează in Tg-Jiu. fertil. folosit pentru agricultură) si dealurile Bisericii. COMUNA BĂRBĂTEŞTI Comuna Musculeşti . care pompează gazele natura in magistralele Bucureşti si Işalni a. Tgdintre Cărbuneşti si la exploatări de cărbune din bazinul Motrului Unii locuitori lucrează in unită i economice din Tg-Jiu.7. Socului. iar la Bărbăteşti întreprinderea de transport i ei prin conducte. Petreşti si din timpul lui Filip al II lea. Distan a până la Tg-Jiu este de 35 km . Relieful este format din lunca Gilortului (cu sol aluvional.5. etc. Nu are legături directe de cale ferată. Suprafa a este de 3788 ha. oseminte si alte .7. In satul Petreşti există sta ia de compresoare. FISA LOCALITATII BARBATESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 3788 ha • Locuinte existente . 5. Socşorului. Săpăturile arheologice din 1942. Transportul se realizează pe căi rutiere.3 -km. Musculeştilor.890 • Lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor 28. Ocupa ia de bază a popula iei este agricultura si creşterea animalelor.total . Ruschii. Petreştilor.1. 142 cu 4 sate: Bărbăteşti . făcute in locul numit Mormin i.

2) POPULATIA • populatia totala stabila – 1821 persoane 3) FORTA DE MUNCA • numar mediu salariati – 379 persoane • numar mediu salariati in industrie – 91 persoane • numar mediu sal in industria extractiva 66 –persoane • numar mediu sal in industria prelucratoare – 1 persoane • numar mediu sal in energie electrica si termica. gaze si apa – 24 persoane • numar mediu de sal in constructii – 47 persoane • numar mediu de sal in comert. Financiare.22 persoane • numar mediu sal in transp. bancare si de asig – 0 persoane • numar mediu sal in administratia publica – 10 persoane • numar mediu sal in invatamant – 26 persoane • numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 12 persoane 4) INVATAMANT • unitati de invatamant – 8 • gradinite de copii – 4 • scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 143 . depozitare. posta comunicatii – 151 persoane • numar mediu sal in activ.

• copii inscrisi in gradinite – 90 persoane • personal didactic – 245 persoane • sali de clase si cabinete – 15 • laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 3 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 378 abonamente la televiziune – 308 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 1 persoane stomatologi – sector public – 1 persoane stomatologi – sector privat – 1 persoane personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane cabinete stomatologice – 1 7) AGRICULTURA suprafata agricola – 1349 ha suprafata arabila – 774 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 67 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 68 ha suprafata păşuni – 436 ha suprafata fanete – 4 ha suprafata cultivata – 654 ha 144 .

8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 2 locuinte terminate din fonduri private – 2 locuinte terminate din fondurile populatiei – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 4 Abonamente telefonice – 159 5. Ciocadia. Unii locuitori şi-au 145 .8. Istoric : Numele acestei comune. Ciuha. Distan a până la Tg-Jiu este de circa 31 km. O parte din locuitori lucrează in Tg-Jiu. Ocupa ia principală a popula iei este creşterea animalelor si agricultura. COMUNA BENGEŞTI CIOCADIA Comună formată din 4 sate: Bengeşti – reşedin a Bălceşti. după cum spun bătrânii vine de la boierul Stanciu Benga care a venit in Cladova si a stăpânit aceste locuri. chimizarea agricolă si protec ia fitosanitară – AGROMEC BENGEŞTI S. Societă i comerciale: in comuna Bengeşti Ciocadia func ionează o societate comercială al cărei profil este mecanizarea.A. Bircii. Relieful cuprinde dealurile subcarpatice Măgura. Seşul si Lunca Gilortului cu afluen ii săi Ciocadia si Galbenul. ca si o parte din depresiunea Tg-Jiu – Câmpu Mare.

CIOCADIA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 6328 ha 2) POPULATIA • populatia totala stabila – 3655 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 144 persoane numar mediu salariati in agricultură – 20 persoane 146 . Nu are legătură directă cu calea ferată. etc. pentru produsele agricole si industriale. 5. Monumente istorice: biserica din satul Bengeşti construită din zid in anul 1729.1. Anual se organizează Târgul Florilor.deschis mici unită i profilate pe vânzarea produselor alimentare si nealimentare si servicii pentru satisfacerea necesită ilor locale. in satul Bălceşti. etc. Săptămânal se ine târgul de vite. in. pomi fructiferi. Culturi: grâu. păsări. porcine. ovine. cartofi. vi ă de vie. FISA LOCALITATII BENGEŞTI . Transportul se realizează pe căi rutiere . Animale: bovine. porumb.8. a fost declarată monument istoric.

numar mediu de salaria i in comert. in energie electrica si term.8 persoane numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane numar mediu sal in invatamant – 43 persoane numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane număr mediu salaria i in transp. posta.6 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 9 gradinite de copii – 4 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 copii inscrisi in gradinite – 151persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 342 persoane personal didactic – 38 persoane sali de clase si cabinete – 26 laboratoare scolare – 5 ateliere şcolare .4 persoane Numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 5 persoane Număr mediu sal. gaze si apa – 3 persoane Numar mediu salariati in constructii . comunicatii . depozitare.3 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 4 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 717 abonamente la televiziune – 485 147 .

COMUNA BERLESTI Comună cu 7 sate : Berleşti reşedin ă. cartofi. secară)– 1239 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 1 locuinte terminate din fonduri private – 1 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 3 Abonamente telefonice – 406 5.6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 3 persoana personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA suprafata agricola – 4109 ha suprafata arabila – 1302 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 504 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 103 ha suprafata pasuni – 1432 ha suprafata fanete – 768 ha suprafata cultivata (grâu. Distan a până la Tg-Jiu este de 45km 148 . Gâlceşti. Scrada. porumb. legume. Scurtu. Suprafa a: 5788 ha. Pârâul Viu. Lihuleşti.9.

Bădicioiului. Subsolul con ine lignit si petrol. păsări 15900. construită din lemn in anul 1768. transporturile se realizează pe căi rutiere. Animale: bovine 1312. Logreştilor.Relieful este de tip colinar cuprinde dealurile Măgurii. legume. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. Dealul cu Peri.1. Până in anul 1990 unii locuitori lucrau in Tg-Jiu si Tg-Cărbuneşti. 5. Culturi : grâu. etc. Mosoarele. vi ă de vie. Monumente istorice: Biserica din satul Bârzeiu. Comuna nu are legătură de cale ferată. FISA LOCALITATII BERLESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 5788 ha 2) POPULATIA • -populatia totala stabila – 2404 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 76 persoane 149 . la minele de cărbune din Albeni. Comuna este străbătută de pârâul Valea Mare care se varsă in Amaradia. Ocupa ia de bază: Ocupa ia de bază a popula iei este cultura cerealelor. Poiana Mare. Radeş. care au altitudini între 300 – 500 m. pomi fructiferi.9. a fost declarată monument istoric. porumb. Gârnicetului. Viilor. porcine 1350. ovine 638.

numar mediu salariati in constructii – 10 persoane numar mediu de salariati in comert.4 persoane numar mediu salariati in administratia publica – 9 persoane numar mediu salariati in invatamant – 23 persoane numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala – 14 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 5 gradinite de copii – 3 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 copii inscrisi in gradinite – 68 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 247 persoane personal didactic – 45 persoane sali de clase si cabinete – 16 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 3 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 550 abonamente la televiziune – 310 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 2 persoane personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 150 .

Bolboasa. Igirosu. Miclosu.7) AGRICULTURA suprafata agricola – 3295 ha suprafata arabila – 1284 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 147 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 88 ha suprafata păşuni – 670 ha suprafata fanete – 1106 ha suprafata cultivata – 974 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 6 locuinte terminate din fonduri private – 6 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 2 Abonamente telefonice – 188 5. 151 . Suprafa a este de 4206 ha .reşedin ă. Ohaba Jiu si Valea.Distan a până la Tg-Jiu este de 53 km. COMUNA BOLBOŞI Comună cu 7 sate: Bolboşi . Bălăceşti .10.

Culturi: grâu. IMBIS IMPEX S. FISA LOCALITĂ II BOLBOSI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 4206 ha • Locuinte existente .3 persoane 152 .Ocupa ia: Popula ia se ocupa. porumb. Datorită restructurărilor din cadrul mineritului numărul salaria ilor din minerit a scăzut. cartofi. floarea soarelui. 5.1.total . etc. băuturi tutun.C. O parte din bărba i lucrează ca mineri in exploatările de cărbune din bazinul Motru si Jil si la termocentrala Turceni. prin sta iile Bălăceşti si Ohaba. care îşi desfăşoară activitatea in domeniul comer ului cu produse alimentare. etc. legume.L. In comuna Bolboşi func ionează o societate comercială S. Transporturile se realizează si pe căi rutiere si pe căi ferate Dragoteşti – Filiaşi.R. in principal.10. orz. iar unii la termocentrala Turceni. cu agricultura creşterea animalelor.1070 2) POPULATIA populatia totala stabila – 3459 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 102 persoane numar mediu salariati in agricultura – 13 persoane numar mediu de salariati in comert.

numar mediu salariati in transp. posta comunicatii – 2 persoane numar mediu salariati in administratia publica – 11 persoane numar mediu salariati in invatamant – 43 persoane numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT unitati de invatamant – 9 gradinite de copii – 5 scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 copii inscrisi in gradinite – 126 persoane elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 454 persoane personal didactic – 39 persoane sali de clase si cabinete – 14 laboratoare scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA biblioteci – 3 biblioteci publice – 1 abonamente la radio – 537 abonamente la televiziune – 248 6) OCROTIREA SANATATII medici – sector public – 2 persoane personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 153 . depozitare.

Racului. COMUNA BORĂSCU Comună cu 7 sate : Borăscu . 154 .reşedin ă. Men ii din Dos. Borăscu din o serie de văi care le despart. Miluta si Scoruşu. Calopăr. Suprafa a: 7207 ha. Baniu.7) AGRICULTURA suprafata agricola – 2716 ha suprafata arabila – 1505 ha suprafata livezi si pepiniere pomicole – 53 ha suprafata vii si pepiniere viticole – 66 ha suprafata păşuni – 1091 ha suprafata fanete – 1 ha suprafata cultivata – 1386 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII locuinte terminate – 18 locuinte terminate din fonduri private – 18 locuinte terminate din fondurile populatiei – 18 9) POSTA SI TELECOMUNICATII Unitati PTTR – 2 Abonamente telefonice – 13 5.11. Gura Men i. Subsolul con ine lignit si petrol. Distan a până la Tg-Jiu este de 55 km Relieful: este alcătuit din dealurile Văii Verzi.

1 FISA LOCALITATII BORĂSCU 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 7207 ha 2) POPULATIA • populatia totala stabila – 3807 persoane 3) FORTA DE MUNCA • numar mediu salariati – 95 persoane • numar mediu salariati in agricultură – 13 persoane • numar mediu de salaria i in comert. o parte din bărba i au început să lucreze ca mineri. etc. O dată cu exploatările de cărbune din bazinul Motru si Jil . ferată. unele fiind depuse la Muzeul Jude ean Tg-Jiu.11.Istoric: In pădurea Milutei si pe Valea Verde s-au găsit unelte din epoca pietrei şlefuite. legume. cartofi. Datorită restructurărilor din cadrul mineritului numărul Culturi: grâu. iar unii la termocentrala Turceni . Nu are legătură directă cu calea salaria ilor a scăzut. Ocupa ia de bază: Ocupa ia de bază a popula iei a fost cultura cerealelor. 5. Transporturile se realizează pe căi rutiere si pe căi ferate Mătăsari – Turceni – Filiaşi.3 persoane 155 . prin halta Borăscu. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. porumb.

6 persoane 4) INVATAMANT • unitati de invatamant – 11 • gradinite de copii – 5 • scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 • copii inscrisi in gradinite – 126 persoane • elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 413 persoane • personal didactic – 36 persoane • sali de clase si cabinete – 25 • laboratoare scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA • biblioteci – 3 • biblioteci publice – 1 • abonamente la radio – 784 • abonamente la televiziune – 413 6) OCROTIREA SANATATII • medici – sector public – 2 persoana • personal mediu sanitar – sector public – 2 persoane 156 . posta.• numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane • numar mediu sal in invatamant – 35 persoane • numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 16 persoane • număr mediu salaria i in transp. comunicatii . depozitare.

cartofi. porumb.• personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane • punct farmaceutic . legume. Suprafa a este de 3679 ha.1 persoană 7) AGRICULTURA • suprafata agricola – 4210 ha • suprafata arabila – 2417 ha • suprafata livezi si pepiniere pomicole – 90 ha • suprafata vii si pepiniere viticole – 123 ha • suprafata pasuni – 1553 ha • suprafata fanete – 27 ha • suprafata cultivata (grâu. Cârligei si 157 . COMUNA BUMBEŞTI PI IC Comună formată din 3 sate:Bumbeşti Poienari.sector privat .12. secară)– 2046 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII • locuinte terminate – 8 • locuinte terminate din fonduri private – 8 9) POSTA SI TELECOMUNICATII • Unitati PTTR – 2 • Abonamente telefonice – 97 5. Pi ic – reşedin a.

a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. etc.. Cârligenilor.total . Relieful este alcătuit din dealurile Muierii. vi ă de vie. Ocupa ia principală a de cărbune din Albeni.A. Culturi: grâu.ZOOPOMICOLA S. Nu are legătură directă cu calea ferată.populatia totala stabila – 2622 persoane 3) FORTA DE MUNCA popula iei este cultura cerealelor. fabricarea produselor de morărit – CREPANY S. Măgura si o zonă depresionară străbătută de râul Galbenu.12. legume.Distan a până la Tg-Jiu este de circa 41 km. porumb.1040 2) POPULATIA . O parte din bărba i lucrează la exploatările 158 . comertul cu ridicata al cerealelor. cartofi.L. semin elor si furajelor GEMFRUCT S.1 FISA LOCALITATII BUMBESTI PITIC 1) ECHIPAREA TERITORIULUI • suprafata totala: 3679 ha • Locuinte existente .R. Transportul se realizează pe căi rutiere . Societă i comerciale: in comuna Bengeşti Pi ic func ionează mai multe societă i care au ca obiect de activitate creşterea animalelor si cultura vegetală . 5.A.

numar mediu de sal.numar mediu salariati in agricultura – 25 persoane .numar mediu sal.copii inscrisi in gradinite – 55 persoane .21 persoane . depozitare..scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 .numar mediu salariati – 195 persoane . in invatamant – 25 persoane .numar mediu sal.numar mediu de sal.sali de clase si cabinete – 18 .numar mediu sal.numar mediu sal.biblioteci publice – 1 .numar mediu sal in industria prelucratoare – 25 persoane . in transp. in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane 4) INVATAMANT . in comert. gaze si apa – 6 persoane .elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 225 persoane .unitati de invatamant – 5 .laboratoare scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA .biblioteci – 3 .personal didactic – 34 persoane .gradinite de copii – 2 . in administratia publica – 20 persoane . posta comunicatii – 13 persoane .numar mediu salariati in industrie – 31 persoane .abonamente la radio – 405 159 . in constructii – 19 persoane .numar mediu sal in energie electrica si termica.

medici – sector public – 1 persoane -stomatologi – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane -laboratoare de tehnica dentara – 1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2942 ha -suprafata arabila – 722 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 262 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 68 ha -suprafata păşuni – 518 ha -suprafata fanete – 1372 ha -suprafata cultivata – 611 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – -locuinte terminate din fonduri private – -locuinte terminate din fondurile populatiei – 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 292 160 .abonamente la televiziune – 366 6) OCROTIREA SANATATII ..

porumb. Relieful cuprinde o parte din Valea Amaradiei si dealurile Muierii. Ocupa ia principală a popula iei este cultura cerealelor. Culturi: grâu. Transportul se realizează pe căi rutiere . Pojarul si Valea Pojarului. Zevelceşti. păsări. De asemenea func ionează mici unită i de comercializare a produselor alimentare si nealimentare . Bârzeiului. iglă. FISA LOCALITATII BUSTUCHIN 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . Societă i comerciale: in comuna Bustuchin func ionează o societate comercială profilată pe fabricarea de cărămidă. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. legume. O parte din bărba i lucrează la exploatările de cărbune din Albeni si schela petrolieră din Bustuchin si icleni.1.5. si a altor materiale pentru construc ii. Animale: bovine.suprafata totala: 6096 ha 161 . Cion i. subsolul con ine petrol exploatat la Bustuchin si Poiana Seciuri. Suprafa a este de 6096 ha. Nu are legătură directă cu calea ferată. Poiana Seciuri. etc. COMUNA BUSTUCHIN Comună formată din 8 sate: Bustuchin – reşedin a. etc. porcine. pomi fructiferi.13. Nămete.etc. Strămbii. vi ă de vie. Poieni a. 5.13. ovine. Motorgi. Distan a până la Tg-Jiu este de circa 70 km. gaze naturale si lignit.

18 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 12 -gradinite de copii – 6 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -licee .413 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 5 persoane -număr mediu sal.97 persoane -elevi inscrisi in invat.1 -copii inscrisi in gradinite – 180 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 505 persoane -elevi inscrisi in invatamint liceal . profesional.populatia totala stabila – 3727 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 656 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 397 persoane -numar mediu de salaria i in comert. gaze si apa –11persoane -numar mediu salariati in constructii .ucenici – 102 persoane 162 .2) POPULATIA . comunicatii .20 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 59 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 16 persoane -număr mediu salaria i in transport.2 persoane -numar mediu salariati in industrie .compl. in energie electrica si term. depozitare. posta.

secară)– 898 ha 163 .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 661-abonamente la televiziune – 303 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3610 ha -suprafata arabila – 1141 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 155 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 73 ha -suprafata pasuni – 1276 ha -suprafata fanete – 965 ha -suprafata cultivata (grâu.-personal didactic – 64 persoane -sali de clase si cabinete – 30 -laboratoare scolare – 1 -ateliere şcolare . legume. cartofi. porumb.

Ocupa ia principală a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Culturi: grâu. etc. Sporeştilor etc. 164 . Subsolul con ine lignit care se exploatează in carierele Tismana I si Tismana II si in subteran la Pinoasa. Suprafa a este de 6426 ha. Distan a până la Tg-Jiu este de circa 20 km. COMUNA CALNIC Comună formată din 9 sate : Câlnic – reşedin a. de asemenea gaze naturale neexploatate. pomi fructiferi.8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 7 -locuinte terminate din fonduri private – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 310 5. cartofi. Didileşti. Pieptani.14. Relieful cuprinde o parte din depresiunea Tismana – Câlnic – Şomaneşti si dealurile Pieptanilor. legume. Stejerei si Vâleceaua. O parte din locuitori lucrează la exploatările de cărbune si in unită ile economice din Tg-Jiu. porumb. Pinoasa. Câlnicul de Sus. Vâr ului. Hodoreasca. Tismana este principală apa care străbate comuna Câlnic. Pinoasei. Găleşoaia.

Nu are legătură directă cu calea ferată.1 FISA LOCALITATII CALNIC 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . persoane – 1 persoana -numar mediu sal in invatamant – 30 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 12 persoane 165 . 5.8 persoane -numar mediu de sal transp.suprafata totala: 6426 ha 2) POPULATIA . bancare si de asig. comunicatii – 6 persoane -numar mediu salariati in activitati financiare. gaze si apa – 3 persoane -numar mediu de sal in comert.populatia totala stabila – 2318 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 899 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 4 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 751 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 10 persoane -numar mediu salariati in energie electrica si termica. depozitare.Transportul se realizează pe căi rutiere . posta.14.

4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 8 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 79 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 277 persoane -personal didactic – 42 persoane -sali de clase si cabinete – 14 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 348 -abonamente la televiziune – 265 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -farmacisti – sector privat – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane -personal sanitar mediu – sector privat – 1 persoana -puncte farmaceutice .1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2649 ha -suprafata arabila – 1231 ha 166 .

etc. COMUNA CĂPRENI Comună formată din 8 sate: Căpreni – reşedin a. continuat cu Dealul Băceştilor.-suprafata livezi si pepiniere pomicole – 133 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 47 ha -suprafata păşuni – 1096 ha -suprafata fanete – 142 ha -suprafata cultivata – 985 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 13 -locuinte terminate din fonduri private – 13 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 120 5. Relieful cuprinde o parte din lunca Amaradiei . icleni.15. Suprafa a este de 5730 ha. 167 . in estul căreia se găseşte Dealul Artanului. Subsolul con ine petrol si gaze naturale. Dealul Spirei si Satu Nou. O parte din locuitori lucrează in Tg-Jiu si Tg-Cărbuneşti. si in vest Dealul Seciului. Bulbuceni. Distan a până la Tg-Jiu este de circa 56 km. Cornetul. Aluniş Brăteşti. parte din Dealul Icleanului. Rovinari. Cetatea.

15. porumb.total . vi ă de vie.6 km -lungimea simpla a retelei de canalizare – 0. Culturi: grâu. Nu are legătură directă cu calea ferată. etc. 5. Transportul se realizează pe căi rutiere. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3727 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 315 persoane -numar mediu salariati in industrie – 192 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 179 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 13 persoane -numar mediu de sal in comert. pomi fructiferi.1234 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –8.1 -km. FISA LOCALITATII CAPRENI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 6096 ha -locuinte existente .Ocupa ia principală a popula iei este cultura cerealelor .25 persoane 168 .9 km -lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor 21.1.

posta comunicatii – 4 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 11 persoane -numar mediu sal in invatamant – 33 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 27 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 93 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 201 persoane -personal didactic – 32 persoane -sali de clase si cabinete – 20 -laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 502 -abonamente la televiziune – 289 6) OCROTIREA SANATATII -paturi in spitale – sector public – 15 -medici – sector public – 3 persoane 169 . depozitare.-numar mediu sal in transp.

-farmacisti – sector privat – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 9 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -centre de sanatate – sector public – 1 -farmacii – sector privat – 1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2765 ha -suprafata arabila – 1332 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 140 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 112 ha -suprafata păşuni – 1117 ha -suprafata fanete – 64 ha -suprafata cultivata – 1192 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 6 -locuinte terminate din fonduri private – 6 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 6 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 117 170 .

Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km.5.etc.16.A. Culturi: grâu. EXTRANS MOTRU S. Suprafa a este de 3242 ha . O parte Ocupa ia animalelor. Cătunele.reşedin ă. păsări. Relieful cuprinde o parte din lunca Motrului si Dealul Motrului. iar pe dreapta marginea de sud a dealurilor din Podişul Mehedin i. Lupoia. Subsolul con ine lignit care se exploatează in galerii si cariere la Lupoaia.C. ovine. ale cărei domenii de activitate sunt hotelurile si motelurile cu restaurant. porumb. profilată pe transportul rutier de mărfuri si S. Valea Mănăstării si Steic. de pe stânga acestuia.1 FISA LOCALITATII CĂTUNELE 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . Societă ile comerciale care func ionează in comună sunt S. Animale: bovine. 5.suprafata totala: 3242 ha din bărba i lucrează lucrează ca minerii in este agricultura bazinul carbonifer al Motrului. porcine. TRAMIRENA S. principală a popula iei si creşterea 171 .R.C. plante furajere in lunca Motrului iar pe dealuri pomi fructiferi si vii. orz. Transporturile se realizează pe căi rutiere . COMUNA CĂTUNELE Comună cu 6 sate : Valea Perelor .16. Dealul Viilor. Nu are legătură directă cu calea ferată.L.

populatia totala stabila – 2517 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 680 persoane -numar mediu salariati in industrie – 612 persoane -numar mediu de salaria i in comert.2) POPULATIA .6 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 20 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 14 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 8 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite –88 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 153 persoane -personal didactic – 18 persoane -sali de clase si cabinete – 13 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 557 172 .

legume. secară)– 523 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 5 -locuinte terminate din fonduri private – 5 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 104 5. COMUNA CIUPERCENI 173 . cartofi.-abonamente la televiziune – 559 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1216 ha -suprafata arabila – 571 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 77 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 32 ha -suprafata pasuni – 414 ha -suprafata fanete – 122 ha -suprafata cultivata (grâu.17. porumb.

Comună cu 7 sate: Ciuperceni . În satul Ciuperceni se ine. In subsol se găsesc gaze naturale. Vârtopu si Zorzila. Suprafa a este de 7007 ha . dealurile Strâmbei si Pieptanilor.reşedin ă. cenuşă . o parte din Depresiunea Tismana – Câlnic – Şomaneşti. In comuna Ciuperceni îşi desfăşoară activitatea S. pomi fructiferi. fragmente de străchini. Relieful este format din Dealurile Bojorăscu la vest si sud – vest.direct pe solul antic. Peştenea Vulcan.C. care datează din secolul al XVIII lea . târg de vite si alte produse.Vulcan. Inventarul ceramic descoperit constă în vase bitronconice cu două tor i. cărbune. Priporu .Vulcan. Aceste vase de ofrandă au fost aduse de la rugul funerar din afara necropolei. Restructurările intervenite in economia disponibilizarea CIPROM S. Necropola tumulară de la Ciuperceni . creşterea animalelor si bărba i au lucrat.R. incinera ia folosindu-se în toate mormintele cercetate. Monumente: Bisericile din satele Ciuperceni. anual. 174 . până in anul cultura pomilor fructiferi. cartofi. Strâmba . Ritul funerar descoperit în necropola tumulară de la Ciuperceni "Vârtoapele" este unitar. lângă vasele de ofrandă. Strâmba . in ultimii ani au dus la lor.L. ării. Cioca si Zorzilei la sud vest. la este cultura din cerealelor."Vârtoapele" se datează în prima vârstă a fierului şi va fi cercetată în anii viitori. Culturi: legume . profilată pe lucrări de construc ie. căni e cu o toartă sau două supraînăl ate. Ritualul de înmormântare se manifestă prin depunerea rămăşi elor funerare oase calcinate. sunt monumente istorice . O parte exploatarea de cărbune din bazinul Motrului si Rovinari. exploatate la Strâmba – Vulcan si lignit care nu este exploatat Ocupa ia popula iei 1990. Aceste vase în majoritate prezintă urme de arsură secundară. Distan a până la Tg-Jiu este de 25 km. Boboieşti.

bancare si de asig.populatia totala stabila – 1654 persoane realizează 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 138 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 1 persoana -numar mediu salariati in industria extractiva – 5 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 49 persoane -numar mediu salariati in constructii– 20 persoane -numar mediu de sal in comert. FISA LOCALITATII CIUPERCENI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . persoane – 1 -persoana -numar mediu salariati in administratia publica– 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 27 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 7 persoane 175 .Comuna nu are legătură cu calea ferată.8 persoane -numar mediu de sal transp. 5.comunicatii – 1 persoana -numar mediu salariati in activitati financiare. Transportul se pe căi rutiere. depozitare.posta.17.1.suprafata totala: 7007 ha 2) POPULATIA .

1 176 .4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 51 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 149 persoane -personal didactic – 27 persoane -sali de clase si cabinete – 17 -laboratoare – 1 -ateliere scolare .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 415 -abonamente la televiziune – 292 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane -puncte farmaceutice .

Crasna din Deal.reşedin ă. 177 . Crasna. Drăgoieşti. Distan a până la Tg-Jiu este de 45 km. COMUNA CRASNA Comună cu 9 sate : Cărpiniş .7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2660 ha -suprafata arabila – 953 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 109 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 37 ha -suprafata păşuni – 1527 ha -suprafata fanete – 34 ha -suprafata cultivata – 630 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 49 5. Buzeşti. Suprafa a: 20908 ha. Dumb răveşti si Radoşi.18. Aninişul din Deal.

cartofi. iar zona de la poalele mun ilor este cunoscută sub numele de plai. cu mun ii Rotunda.0 km 178 . Locuitorii Masivului Parâng.L. FISA LOCALITATII CRASNA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 20908 ha -Locuinte existente . Culturi: grâu. porumb. Florile Albe. Ocupa ia de bază: Ocupa ia de bază a popula iei este creşterea animalelor (îndeosebi ovine si bovine) si cultura pomilor fructiferi. Teritoriul comunei este udat de Blahni a cu afluentul Sunătoarea si Ciocadia cu afluentul Ghia.total . ca de aici prin munte în eleg pădurea si păşunea alpină.1837 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –20.18.R.1. profilată pe comer ul cu amănuntul al băuturilor. NEMESIS S. ambele afluen i ai Gilortului. legume. 5. Plasala.C. Transporturile se realizează pe căi rutiere. Băileasca.Relieful: cuprinde versantul de sud a si o parte din depresiunea Crasna – Cărpiniş. Biserica cimitirului din satul Crasna din Deal. Vegeta ia este alcătuită din păşuni alpine (la peste 1800 m) păduri de conifere si fag in zona montană iar in zona depresionară păduri de stejar. In comuna Crasna îşi desfăşoară activitatea S. Monumente istorice: Schitul Crasna si biserica din vale care apar in satului Cărpiniş. etc. Prăve u Mic. Prăve u Mare. Nu are legătură directă cu calea ferată. Ieşu.

depozitare. gaze si apa – 10 persoane -numar mediu de sal in comert. Financiare.2) POPULATIA -populatia totala stabila – 5500 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 175 persoane -numar mediu salariati in industrie – 13 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 3 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. bancare si de asig – 1 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 55 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 31 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 14 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 7 -copii inscrisi in gradinite – 204 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 577 persoane -personal didactic – 57 persoane -sali de clase si cabinete – 36 -laboratoare scolare – 3 179 transp. posta comunicatii – 2 .26 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in activ.

sector privat – persoane .1 -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane -farmacii – sector privat – 1 -cabinete medicale .sector privat – 1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 8473 ha -suprafata arabila – 2176 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 231 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 328 ha -suprafata păşuni – 2394 ha -suprafata fanete – 3344 ha -suprafata cultivata – 2035 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 180 .-ateliere scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 963 -abonamente la televiziune – 664 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoane -Medici .

COMUNA CRUŞE Comună formată din 10 sate: Cruşe – reşedin a. Slăvu a. Miericeşti. ovine. construită in anul 1749. Marineşti. din cărămidă si lemn se află in satul Măiag. etc. Urda de Jos si Vălu a. porumb. legume. pomi fructiferi. vi ă de vie. Miericeanu. Măiag . etc. iar cea de-a doua din cărămidă in anul 1813 cu pictură in frescă in stil bizantin. in anii 1683 – 1684. porcine. Filiaşi si Turceni. Vălu ei . Nu are legătură directă cu calea ferată. cartofi. Ocupa ia principală a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. O parte din locuitori lucrează la Craiova.19. Slămneşti. pe temelie de cărămidă. Culturi: grâu. Transportul se realizează pe căi rutiere .-locuinte terminate din fondurile populatiei – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 456 5. păsări. Bereştilor. Distan a până la Tg-Jiu este de circa 80 km. Suprafa a este de 8622 ha. O altă biserică. Animale: bovine. Monumente istorice: Bisericile din satul Slăvu a – construite. prima din lemn. Relieful este alcătuit din Dealul Cireşului. 181 . Bojinu. Mierea. Săielelor.

4 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 19 -gradinite de copii – 9 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 10 -copii inscrisi in gradinite – 160 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 486 persoane 182 .1. posta. FISA LOCALITATII CRUŞE 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8622 ha 2) POPULATIA .populatia totala stabila – 3712 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 275 persoane -numar mediu salariati agricultură – 4 persoane -numar mediu salariati in industri – 124 persoane -numar mediu de salaria i in comert. comunicatii .20 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 16 persoane -numar mediu sal in invatamant – 57 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala –22 persoane -număr mediu salaria i in transp. depozitare.19.5.

cartofi. porumb. legume. secară)– 1918 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 7 183 .-personal didactic –55 persoane -sali de clase si cabinete – 30 -laboratoare scolare – 4 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 5 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 826 -abonamente la televiziune – 427 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 5073 ha -suprafata arabila – 2084 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 231 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 292 ha -suprafata pasuni – 2402 ha -suprafata fanete – 64 ha -suprafata cultivata (grâu.

Relieful cuprinde valea pârâului Plosca.1. Obârşia .suprafata totala: 5996 ha 2) POPULATIA 184 . si pantele uşor înclinate ale dealurilor Muierii si Măgurii . cartofi.reşedin ă.20. O parte din bărba i lucrează in Craiova. Culturi: grâu. Bibuleşti. Dănciuleşti.20. Rădineşti si Zăicoiu . legume. 5. Transporturile se realizează pe căi rutiere. Suprafa a este de 5996 ha . afluent al Amaradiei.-locuinte terminate din fonduri private – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 131 5. Nu are legătură directă cu calea ferată. FISA LOCALITATII DANCIULESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . COMUNA DANCIULESTI Comună cu 7 sate : Hălăngeşti . Ocupa ia principală a popula iei este agricultura. Petrăchei. porumb. Distan a până la Tg-Jiu este de 116 km.

.15 persoane -numar mediu de sal transp.comunicatii – 4 persoana -numar mediu salariati in administratia publica– 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 35 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 80 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 281 persoane -personal didactic – 54 persoane -sali de clase si cabinete – 23 -laboratoare – 1 -ateliere scolare .posta.populatia totala stabila – 2822 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 126 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 12 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 1 persoane -numar mediu salariati in constructii– 1 persoane -numar mediu de sal in comert.2 5) CULTURA SI ARTA 185 .depozitare.

-biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 409 -abonamente la televiziune – 393 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -puncte farmaceutice – 2 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3240 ha -suprafata arabila – 1204 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 152 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 107 ha -suprafata păşuni – 1516 ha -suprafata fanete – 261 ha -suprafata cultivata – 1120 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 10 -locuinte terminate din fonduri private – 10 186 .

21. cartofi. porumb. profilată pe comer alimentare. O parte din locuitori lucrează la Tg-Jiu si Rovinari. Societă i comerciale: In comuna Dăneşti func ionează comercială S. Târculeşti. Bucureasa.1. Şasa.R. Nu are legătură directă cu calea ferată. Şestoarea.L. Barza.21. Ungureni. Culturi: grâu. Troni . Ocupa ia popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Subsolul con ine lignit si petrol. Zlaşti si Brătuia care apar in bazinului hidrografic Jiului. FISA LOCALITATII DANESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI o societate cu produse al 187 . Suprafa a este de 8092 ha . Văcarea. Relieful cuprinde partea de sud vest a Depresiunii Tg-Jiu –Câmpu Mare si dealurile Văcării. MADOFIL S.C. Branului. 5.9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 10 5. Botorogi. Transportul se realizează pe căi rutiere. Distan a până la Tg-Jiu este de 7 km. etc. etc. băuturi . COMUNA DĂNEŞTI Comună cu 11 sate: Dăneşti .reşedin ă. Brătuia. Urzicii. Merfuleşti. Văcăria. Este udat de pâraiele Şasa. tutun.

depozitare.1764 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 28. posta comunicatii – 1 .25 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 11 persoane -numar mediu sal in invatamant – 43 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 17 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 17 -gradinite de copii – 8 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 9 -copii inscrisi in gradinite – 170 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 277 persoane -personal didactic – 32 persoane 188 transp.-suprafata totala: 8092 ha -locuinte existente .total .6 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3651 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 150 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 18 persoane -numar mediu salariati in industrie – 18 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 18 persoane -numar mediu de sal in comert.

-sali de clase si cabinete – 22 -laboratoare scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 818 -abonamente la televiziune – 623 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 4882 ha -suprafata arabila – 2655 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 288 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 122 ha -suprafata păşuni – 727 ha -suprafata fanete – 1090 ha -suprafata cultivata – 1999 ha 189 .

1 FISA LOCALITATII DRAGOTESTI . Ocupa ia popula iei este agricultura si creşterea animalelor . Distan a până la Tg-Jiu este de 44 km. porumb. legume.8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 0 -locuinte terminate din fonduri private – 0 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 0 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 137 5. Corobăi si Trestioara. 5.22. cartofi. Cojmăneşti si Tehomir. exploatat in minele de la Dragoteşti. Are legătură cu calea ferată Drăgoteşti . Culturi: grâu. Relieful este format din culmile Slivileştilor si Negomirului si o parte a văii Jil u Dragăteştilor. Subsolul con ine lignit.reşedin ă. 190 . Negomir.22.Turceni – Filiaşi. COMUNA DRAGOTESTI Comună cu 3 sate : Drăgoteşti Suprafa a este de 2893 ha .

gaze si apa– 3 persoane -numar mediu de sal in comert.1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 2893 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2832 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 650 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 479 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 20 persoane -numar mediu salariati in energie electrica si termica. comunicatii – 20 persoana -numar mediu salariati in administratia publica– 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 33 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 -copii inscrisi in gradinite – 80 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 389 persoane 191 .16 persoane -numar mediu de sal transp. depozitare. posta.

-personal didactic – 64 persoane -sali de clase si cabinete – 14 -laboratoare – 2 -ateliere scolare .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 407 -abonamente la televiziune – 373 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 9 persoane -dispensare medicale – sector public .1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1726 ha -suprafata arabila – 756 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 56 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 68 ha -suprafata păşuni – 522 ha -suprafata fanete – 324 ha 192 .

In subsol se găseşte lignit.-suprafata cultivata – 751 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 3 -locuinte terminate din fonduri private – 3 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 2 -Abonamente telefonice – 178 5. 193 . sănătate 6. construc ii 17. Tâlveşti si Urecheşti. Total salaria i 428. învă ământ 52. din care: agricultură 5. Suprafa a pe care o totalizeaza impreuna cu localitatile incorporate este de 6151 ha .reşedin ă. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Distan a până la Tg-Jiu este de 8 km. Pietroasă si Zlaştiu. industrie 317. COMUNA DRAGUTESTI Comună situata in apropierea municipiului Tg-Jiu cuprinzand 6 sate: Drăgu eşti . etc. Relieful ocupă o parte din depresiunea Tg-Jiu – Câmpu Mare si o parte din Dealul Bran. petrol si gaze de sondă. Iaşi – Gorj . Comuna este udată de râul Jiu cu afluen ii Amaradia. administra ie publică 9. comer 12.23. Cârbeşti . Dâmbova.

păşuni 661 ha.Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile: 3. abonamente radio 410.privat.Suprafata locuibila: 66941 mp . 5 şcoli cu învă ământ primar si Cadre didactice 41. .Locuinte existente – total: 1837 . ovine 336. .Locuinte in proprietate privata: 1835 . Transporturile se realizează pe căi rutiere. FISA LOCALITATII DRĂGU EŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . Cultura: biblioteci 4. abonamente telefon 286. Sănătate: medici 3.Locuinte in proprietate publica: 2 . unită i PTTR 5. păsări 10000. vii si pepiniere viticole 78 ha. fâne e 428 ha). un cabinet medical . livezi si pepiniere pomicole 121 ha. un tehnică dentară – privat. cartofi.Lungimea simpla a retelei de canalizare: 1.7 km. etc.1. păduri 2609 ha. legume. Culturi: grâu. porumb.Suprafata totala: 6151 ha .23. Învă ământul este asigurat de 11 unită i şcolare din care 6 grădini e cu 126 copii înscrişi. Nu are legătură directă cu calea ferată. 5. Animale: bovine 1145 capete.Suprafata locuibila in proprietate privata: 66893 mp . porcine 2104.Suprafata locuibila in proprietate publica: 48 mp .0 km. personal mediu sanitar 6. abonamente TV 1294. 194 gimnazial cu 456 elevi.Modul de folosin ă a terenurilor : agricol 3061 ha (arabil 1781 ha. stomatolog 1.

Populatie feminina: 2627 persoane . posta si telecomunicatii: 35 .Plecari cu domiciliul din localitate: 59 persoane .Numar mediu salariati in administratie publica:13 .Numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala: 16 195 .Numar mediu salariati in transport.Populatia totala: 5229 presoane.2) POPULATIA .Numar mediu salariati in industrie: 55 .Stabiliri de resedinta in localitate: 10 persoane .Decedati: 61.Salariati – total – numar mediu persoane: 255 persoane . din care cu varsta sub un an: 2 persoane .Populatia cu domiciliul in localitate: 5239 persoane .Stabiliri de domiciliu in localitate: 92 persoane . din care: .Nascuti vii: 65 persoane .Plecari cu resedinta din localitate: 20 persoane 3 ) FORTA DE MUNCA .Numar mediu salariati in comert: 30 .Numar mediu salariati in agricultura:5 persoane . depozitare.Numar mediu salariati in invatamant: 52 .Numar mediu salariati in industria extractiva: 55 .Numar mediu salariati in constructii: 14 .

Sali si cabinete scolare: 27 .Medici: 2 . din care: 196 .Elevi inscrisi in invatamant gimnazial: 244 .Personal didactic in invatamant prescolar: 6 .Abonamente la radio: 631 .Unitati de invatamant: 11 .Biblioteci publice – numar: 1 .Stomatologi: 1 .Copii inscrisi in gradinite: 133 .Abonamente la televiziune: 862 6) OCROTIREA SANATATII .Laboratoare scolare: 1 5) CULTURA SI ARTA .Personal mediu sanitar: 4.Personal didactic in invatamant primar si gimnazial: 35 .Personal didactic – total: 40 .Elevi inscrisi in invatamant primar: 199 .Scoli din invatamantul primar si gimnazial: 5 .Gradinite de copii: 6 .Elevi inscrisi – total: 456 .Biblioteci – total: 4 .Elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial: 443 .4) INVATAMANT .

Suprafata arabila: 1855 ha . 197 .Bovine – total.Suprafata cultivata cu legume: 200 ha .Suprafata cu grau si secara: 180 ha .Suprafata cu pasuni: 587 ha .Productia de lapte de vaca: 18593 tone Productia de lana: 1500 kg.Suprafata cu cartofi: 100 ha .Suprafata agricola dupa modul de folosinta: 3061 ha .Productia totala de cartofi: 1380 tone .Pasari – total: 20000 capete .Productia totala la porumb boabe: 3980 tone .Productia totala de grau si secara: 630 tone .In sector public: 4 .la sfarsitul anului: 950 capete.Ovine – tital: 600 capete . din care in gospodariile populatiei: 950 capete .Productia de carne: 453 tone greutate vie .Suprafata cu vii si pepiniere viticole: 78 ha .Suprafata cu livezi si pepiniere pomicole: 121 ha .Porcine – total: 2000 capete .Productia totala de legume: 3050 tone .Suprafata cu fanete: 420 ha .Productia de struguri: 288 tone .Productia de fructe: 500 tone .Suprafata cu porumb boabe: 1212 ha ..Laboratoare de tehnica dentara: 1 7) AGRICULTURA .

Timişeni.L. Ocupa ia popula iei este agricultura si creşterea animalelor.reşedin ă. porumb.R. COMUNA FĂRCĂŞEŞTI Comună cu 7 sate: Fărcăşeşti . 8) INVESTITII – CONSTRUCTII . SORTI TRANS S. Peşteana de Jos. iar in sud cuprinde dealurile Roşiei si Fărcăşeştilor.C. Monumente istorice : Biserica din Roşia Jiu. Fărcăşeşti – Moşneni.Abonamente telefonice telefonie fixa: 450 5. biserica din Valea cu Apă . biserica din Fărcăşeşti 198 de pe raza comunei si societate icleni. construită in 1700. a cărei activitate o reprezintă .Productia de oua: 1980 mii buc. O parte din bărba i lucrează la exploatările de cărbune exploatările petroliere de la Societă i comerciale: in transporturile rutiere. exploatat la Roşia . comuna Fărcăşeşti func ionează o comercială S.Locuinte terminate – total: 9 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati postale: 4 . Fărcăşeşti si Rogojelu.. Relieful in nord este alcătuit din forma iuni ale Jiului (lunci si terase).24.Jiu. Suprafa a este de 8406 ha . Rogojelu. Culturi: grâu. Subsolul con ine lignit. Distan a până la Tg-Jiu este de 25 km. legume. Valea cu Apă. cartofi. Roşia Jiu.. construită in jurul anului 1500.

depozitare.24. construită in anul 1774. afla i lângă biserica satului Roşia Jiu.1. posta comunicatii – 183 .20 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 10 persoane 199 transp.Moşenei.8 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 4155 persoane 3) FORTA DE MUNCA numar mediu salariati – 3063 persoane -numar mediu salariati in industrie – 2748 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 2710 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 33 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. Are legătură cu calea ferată Tg-Jiu – Turceni – Filiaşi 5. gaze si apa – 5 persoane -numar mediu de sal in constructii – 15 persoane -numar mediu de sal in comert. FISA LOCALITATII FARCASESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8406 ha -locuinte existente .1652 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –16. sunt declara i monumente ale naturii.total . Doi stejari.

-numar mediu sal in invatamant – 52 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -licee – 1 -copii inscrisi in gradinite – 121 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 508 persoane -elevi inscrisi in invatamant liceal – 95 persoane -personal didactic – 46 persoane -sali de clase si cabinete – 25 -laboratoare scolare – 2 -ateliere scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 805 -abonamente la televiziune – 537 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 200 .

Cămuieşti. 201 . Relieful este format din o parte a luncii si teraselor Motrului.reşedin ă. care străbate comuna de la nord la sud si o serie de dealuri Ascu işului. Cleşneşti. COMUNA GLOGOVA Comună cu 5 sate: Iormăneşti . Distan a până la Tg-Jiu este de 55 km.25.7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2912 ha -suprafata arabila – 1082 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 91 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 129 ha -suprafata păşuni – 1560 ha -suprafata fanete – 50 ha -suprafata cultivata – 1069 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 8 -locuinte terminate din fonduri private – 8 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 8 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 216 5. Glogova si Olteanu. Suprafa a este de 4210 ha .

Vărzăriei. Osoia. Biserica din Glogova. dealurile Balabanu. Prinăriei. construită in a doua jumătate a secolului al XV – lea . igăniei. porumb. dealul Privei Ocupa ia popula iei este agricultura si creşterea animalelor. nu are legătură ferată. Este prevăzută cu un refugiu secret printr-un gang subteran. la o distan ă de 500 m. cultura legumelor si a pomilor fructiferi. In Glogova există o construc ie deosebită sub numele de cula din Glogova. cartofi. Lăcrămuşei Cracul Chivădarului. Viişoarele. legume. Culturi: grâu. Ortea. Busuiocu. dealul Băl atu pe dreapta Motrului iar pe stânga Cracii Motrului. FISA LOCALITATII GLOGOVA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4210 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 1962 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 99 persoane 202 . a fost declarată monument istoric.Pietricica.1. construită din cărămidă in anul 1764.25. cracurile Boghiceştilor. prin care se putea ieşi spre apa Motrului. cu calea 5. Transportul se realizează pe căi rutiere.

8 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 13 persoane -numar mediu sal in invatamant – 23 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 11 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 73 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 274 persoane -personal didactic – 24 persoane -sali de clase si cabinete – 15 -ateliere şcolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 393 -abonamente la televiziune – 183 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 203 .-numar mediu salariati in industrie – 39 persoane -numar mediu de salaria i in comert.

204 . cartofi. Distan a până la Tg-Jiu este de 33 km.7) AGRICULTURA --suprafata agricola – 1378 ha -suprafata arabila – 702 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 130 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 15 ha -suprafata pasuni – 391 ha -suprafata fanete – 140 ha -suprafata cultivata (grâu. Suprafa a este de 5132 ha .reşedin ă. COMUNA GODINESTI Comună cu 7 sate : Godineşti . Câlceşti. Pârâu de Vale si Rătez. Chiliu. secară)– 593 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 8 -locuinte terminate din fonduri private – 8 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 12 5. Pârâu de Pripor. Arjoci.26. legume. porumb.

porumb. etc. vii.C. Chicioara. Câlceştilor. FISA LOCALITATII GODINESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 5132 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2348 persoane 3) FORTA DE MUNCA 205 . Petacu. etc. Ocupa ia popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Culturi: grâu.. Societă i comerciale: in comuna Godineşti func ionează o societate comercială S. 5. GODAR S. cartofi.R.26. a cărei activitate o reprezintă comer ul cu materii locuitori prime agricole materii prime mici textile si semi-preparate. Câ iva pe vânzări de produse au deschis magazine profilate alimentare si nealimentare. si o parte a luncii Tismanei cu afluentul său Orlea. Transporturile se realizează pe căi rutiere.1. pomi fructiferi. Nu are legătură directă cu calea ferată. Subsolul con ine lignit.L. Grindu.Relieful este alcătuit din dealul Sporeşti.

5 persoane -numar mediu salariati in administratia publica– 11 persoane -numar mediu sal in invatamant – 27 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 9 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 71 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 214 persoane -personal didactic – 24 persoane -sali de clase si cabinete – 21 -laboratoare – 2 -ateliere scolare .-numar mediu salariati – 87 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 8 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 8 persoane -numar mediu salariati in constructii – 7 persoane -numar mediu de sal in comert.2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 327 -abonamente la televiziune – 279 206 .

Plopu. Busuioci. COMUNA HUREZANI Comună cu 5 sate : Hurezani . Totea de Hurezani.reşedin ă.27. Pegeni. 207 .6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 2 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3291 ha -suprafata arabila – 960 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 136 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 98 ha -suprafata păşuni – 1100 ha -suprafata fanete – 997 ha -suprafata cultivata – 792 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 31 5. Suprafa a este de 3839 ha .

Modul de folosin ă a terenurilor: agricol 1956 ha (arabil 802 ha. învă ământ 23. pomi fructiferi. comer 14.27. abonamente radio 250. Relieful cuprinde o serie de dealuri din Piemontul Getic: Artanu Negrenilor. vii 55. Animale: bovine 543 capete. etc. ovine 221. fâne e 142 ha) păduri 1536 ha. construc ii 11.1. Dealul Conacelor si o parte din valea Amaradiei. transporturi. Sănătate : medici 2. Total salaria i 218. Comuna este străbătută de la nord la sud de Amaradia si de afluen ii săi. păşuni 845 ha. Răşina. FISA LOCALITATII HUREZANI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 3839 ha electrică. unită i PTTR 4. administra ie publică 21. sănătate 7. livezi si pepiniere pomicole 112 ha. personal mediu sanitar 3. abonamente TV 359. abonamente telefon 166. comunica ii 24. Culturi: cereale . energie etc. păsări 9400. Cultura: biblioteci 3. termică. Învă ământul este asigurat de 8 unită i şcolare din care 3 grădini e cu 79 copii înscrişi. legume. porcine 1200 .Distan a până la Tg-Jiu este de 56 km. 5. din care: agricultură 8. 5 şcoli cu învă ământ primar si gimnazial cu 257 elevi înscrişi. Cadre didactice 25. 208 . industrie 98. Nu are legătură directă cu calea ferată. Transporturile se realizează pe căi rutiere . Ocupa ia principală a popula iei este agricultura si creşterea animalelor O parte din bărba i lucrează in diferite centre din jude ul Gorj. vii. gaze si apă 26.

10 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 18 persoane -numar mediu sal in invatamant – 27 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 9 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 8 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 89 persoane 209 transp.-Locuinte existente .total . depozitare. gaze si apa – 23 persoane -numar mediu de sal in constructii – 8 persoane -numar mediu de sal in comert.799 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 1919 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 335 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 3 persoane -numar mediu salariati in industrie – 190 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 166 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 1 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. posta comunicatii – 24 .

-elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 263 persoane -personal didactic – 29 persoane -sali de clase si cabinete – 20 -laboratoare scolare – 1 -ateliere scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 276 -abonamente la televiziune – 370 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1956 ha -suprafata arabila – 917 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 112 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 55 ha -suprafata păşuni – 730 ha -suprafata fanete – 142 ha -suprafata cultivata – 692 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII 210 .

Comuna are legătură cu calea ferată Filiaşi – Tg-Jiu. Biserica din satul Ioneşti. a fost declarată monument istoric. 5.28. cultura pomilor si creşterea animalelor. Ocupa ia principală a popula iei este agricultura. Gura Şuşi ei. ovine. Picu lui Crau. păsări. prin halta Ioneşti. grâu. Relieful este alcătuit din dealul Picu. culmile Ulmenilor Ilieştilor si o parte din a luncii Jiului.1. Distan a până la Tg-Jiu este de 68 km. Animale: bovine. legume. construită in anul 1873.28. COMUNA IONEŞTI Comună cu 4 sate : Ioneşti – reşedin a. FISA LOCALITATII IONEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI 211 . Ilieşti si Picu .-locuinte terminate – 5 -locuinte terminate din fonduri private – 5 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 5 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 170 5. Culturi: porumb. porcine. cartofi. etc. Suprafa a este de 4356 ha.

-suprafata totala: 4356 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2548 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 98 persoane -numar mediu salariati in industrie – 6 persoane -numar mediu salariati in agricultură – 14 persoane -numar mediu de salaria i in comert.15 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 21 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 16 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 6 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 -copii inscrisi in gradinite – 100 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 257 persoane -personal didactic – 24 persoane -sali de clase si cabinete – 15 -laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA 212 .

cartofi. legume. porumb. secară)– 1164 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 10 -locuinte terminate din fonduri private – 10 9) POSTA SI TELECOMUNICATII 213 .-biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 466 -abonamente la televiziune – 393 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1810 ha -suprafata arabila – 1369 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 84 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 63 ha -suprafata pasuni – 293 ha -suprafata fanete – 1 ha -suprafata cultivata (grâu.

COMUNA JUPANESTI Comună cu 5 sate: Jupâneşti . Distan a până la Tg-Jiu este de 32 km. legume. prin sta ia Jupâneşti. Ocupa ia principală a popula iei este agricultura si creşterea animalelor O parte din bărba i au lucrat până in anul 1990 in oraşele Tg-Jiu si Filiaşi dar restructurările intervenite numărului lor.29. Are legătură cu calea ferată Filia i – Tg-Jiu. Relieful este format dintr-o parte a luncii Gilortului si Valea Deşului.29.reşedin ă. Vidin si Vierşani. porumb. Pârâu Boia. 5.1. Boia.populatia totala stabila – 2480 persoane 3) FORTA DE MUNCA au dus la reducerea aproape completă a 214 .suprafata totala: 5724 ha 2) POPULATIA . Suprafa a este de 5725 ha . cartofi. FISA LOCALITATII JUPANESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI .-Unitati PTTR – 2 -Abonamente telefonice – 80 5. Culturi: grâu.

-numar mediu salariati – 75 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 9 persoane -numar mediu de sal in comert. posta. comunicatii – 4 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 7 persoane -numar mediu sal in invatamant – 17 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 17 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 84 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 196 persoane -personal didactic – 42 persoane -sali de clase si cabinete – 15 -ateliere scolare .2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 514 -abonamente la televiziune – 335 6) OCROTIREA SANATATII 215 . depozitarea.6 persoane -numar mediu salariati in transp.

216 .-medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1917 ha -suprafata arabila – 1187 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 96 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 43 ha -suprafata păşuni – 563 ha -suprafata fanete – 28 ha -suprafata cultivata – 1045 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 146 5. COMUNA LELEŞTI Comună cu 3 sate : Leleşti – reşedin a. Distan a până la Tg-Jiu este de 12 km. Frăteşti si Rasovi a.30. Suprafa a este de 3018 ha .

Frăteşti. Până in anul 1990 mul i bărba i lucrau in exploatările carbonifere din bazinul Rovinari si Jil . cartofi. odată cu trecerea la economia de pia ă.0 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 1812 persoane 217 .827 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –10. Monumente istorice: Biserica din satul Leleşti. lucrată in lemn. Criva si dintr-o parte a luncilor unor văi. o mare parte dintre ei au fost disponibiliza i. Transporturile se realizează pe căi rutiere. grâu. pictată pe lemn datând din anul 1864. dintre care principala este Valea Şuşi ei.1. Culturi: porumb.total . Ocupa ia principală a popula iei este agricultura. Ursă ei.Relieful este alcătuit in cea mai mare parte din dealurile Ursa i Bisericii. legume. Datorită restructurărilor economice. 5. FISA LOCALITATII LELESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 3018 ha -locuinte existente .30. In satul Leleşti se găseşte un muzeu comunal. etc. Rasovei. cultura pomilor fructiferi si creşterea animalelor. Nu are legătură cu calea ferată.

posta comunicatii – 4 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 52 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 160 persoane -personal didactic – 16 persoane -sali de clase si cabinete – 13 -laboratoare scolare – 2 218 .8 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 24 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 12 persoane transp. depozitare.3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 102 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 2 persoane -numar mediu salariati in industrie – 15 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 15 persoane -numar mediu de sal in constructii – 5 persoane -numar mediu de sal in comert.

5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 592 -abonamente la televiziune – 413 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2233 ha -suprafata arabila – 1239 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 241 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 49 ha -suprafata păşuni – 660 ha -suprafata fanete – 44 ha -suprafata cultivata – 875 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 3 -locuinte terminate din fonduri private – 3 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 3 219 .

Licurici. Relieful. care desparte Dealul Gâlceştilor de Dealul Mare si Matca Totea (vale). ovine. cartofi. FISA LOCALITATII LICURICI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 6165 ha 2) POPULATIA . Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor. Comuna este străbătută de matca Negreana. etc. 5. porumb. Nu are legătură directă . Animale: bovine.populatia totala stabila – 2730 persoane 3) FORTA DE MUNCA 220 pe căi rutiere. Transporturile se realizează cu calea ferată. Negreni si Totea. COMUNA LICURICI Comună cu 4 sate : Frumuşei . etc.1. Distan a până la Tg-Jiu este de 40 km. care desparte Dealu Mare de Dealul Cărbuneştilor.reşedin ă. Culturi: grâu.31. Suprafa a este de 6165 ha.31. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor.9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 189 5. porcine. legume. păsări.

-numar mediu salariati – 101 persoane -numar mediu salariati in industrie – 2 persoane -numar mediu de salaria i in comert.6 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 32 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 19 persoane -numar mediu salariati in constructii .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -ibloteci publice – 1 -abonamente la radio – 475 -abonamente la televiziune – 117 6) OCROTIREA SANATATII 221 .11 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 65 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 245 persoane -personal didactic – 31 persoane -sali de clase si cabinete – 20 -laboratoare scolare – 2 -ateliere şcolare .

porumb. legume.-medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -personal punct farmaceutic – sector privat – 1 persoana 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3227 ha -suprafata arabila – 1194 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 134 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 134 ha -suprafata pasuni – 794 ha -suprafata fanete – 971 ha -suprafata cultivata (grâu. secară)– 881 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 6 -locuinte terminate din fonduri private – 6 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 41 222 . cartofi.

5. Culturi: grâu. până in anul 1990. legume. Popeşti si Seaca. porumb. Transporturile se realizează pe căi rutiere.populatia totala stabila – 2996 persoane de la 223 . Strâmbei. Col eşti. care apar in Podişului Getic. Relieful este format din Dealurile Muierii. Răchi i. FISA LOCALITATII LOGRESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . In prezent numărul lor s-a redus. etc.reşedin ă. Monumente istorice : Schitul de la Tg-Logreşti. Logreşti – Moşteni. Seci. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Tg-Cărbuneşti si la exploatările carbonifere din jude . Nu are legătură directă cu calea ferată. O parte din locuitorii comunei au lucrat . la Tg-Jiu. Suprafa a este de 6815 ha . Frunza. COMUNA LOGRESTI Comună cu 7 sate: Tg-Logreşti .. care datează 1718 si biserica din satul Popeşti. datorită restructurărilor care s-au produs in economie. cartofi. Distan a până la Tg-Jiu este de 59 km.32.1. 5. Mărului.32. Amaradia străbate comuna de nord la sud si colectează pâraiele de pe dealurile vecine.suprafata totala: 6815 ha 2) POPULATIA .

1 5) CULTURA SI ARTA 224 .9 persoane -numar mediu salariati in transp.3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 127 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 4 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 32 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 7 persoane -numar mediu de sal in comert.3 -ateliere scolare . comunicatii – 4 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 24 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 11 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 89 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 239 persoane -personal didactic – 41 persoane -sali de clase si cabinete – 22 -laboratoare scolare . depozitarea. posta.

1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3655 ha -suprafata arabila – 1591 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 299 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 72 ha -suprafata păşuni – 1420 ha -suprafata fanete – 273 ha -suprafata cultivata – 835 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 3 -locuinte terminate din fonduri private – 3 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 130 225 .-biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 1073 -abonamente la televiziune – 161 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane -centre de sanatate – sector public .

Croici si Runcurel. Subsolul con ine lignit. Runcurel.A . Culturi: grâu. PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE JIL S. S. Brădă el.33. salubritate si activită i sanitare. care se exploatează.C. Societă i comerciale: In comuna Mătăsari îşi desfăşoară activitatea mai multe societă i comerciale: S. Suprafa a este de 4644 ha . cartofi. 226 . Comuna are legătură cu calea ferată Filiaşi – Turceni – Rovinari – TgJiu prin sta iile Mătăsari si Drăgoteşti. cariere si construc ii.A. – asanarea si îndepărtarea gunoaielor. GEOGIA INTER S. băuturi.A. Relieful este alcătuită din o parte a luncii Jil ului si dealurile Brăde ului.C.5. TRANSPORT. GOSGOMLOC S. o parte din locitori au devenit mineri. Brădet. In prezent numărul lor a scăzut datorită restructurărilor intervenite in economia ării după 1990.C. Ocupa ia tradi ională a popula iei este creşterea animalelor.C. Distan a până la Tg-Jiu este de 36 km.se ocupă cu transportul rutier de mărfuri. etc. S.reşedin ă. Croici. – comer cu produse alimentare. legume. S. UZINA REPARA II JIL ROM S. O dată cu începerea exploatării cărbunelui pe raza comunei. cultura cerealelor si a pomilor fructiferi. COMUNA MĂTĂSARI Comună cu 5 sate: Mătăsari . porumb.A – produce utilaje pentru mine. tutun.

1. Financiare. FISA LOCALITATII MATASARI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4644 ha -locuinte existente . gaze si apa – 67 persoane -numar mediu de sal in constructii – 315 persoane -numar mediu de sal in comert.5.3 km -lungimea simpla a retelei de canalizare – 4.33.2 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 6143 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 4228 persoane -numar mediu salariati in industrie – 2728 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 2315 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 346 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. bancare si de asig – 4 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 31 persoane -numar mediu sal in invatamant – 128 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 40 persoane 227 transp. posta comunicatii – 633 .total . depozitare.2951 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –16.104 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in activ.

4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -licee – 1 -copii inscrisi in gradinite – 204 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 913 persoane -elevi inscrisi in invatamant liceal – 396 persoane -personal didactic – 106 persoane -sali de clase si cabinete – 47 -laboratoare scolare – 7 -ateliere scolare – 8 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 804 -abonamente la televiziune – 461 6) OCROTIREA SANATATII -paturi in spitale – sector public –13 -medici – sector public – 6 persoane -stomatologi – sector public – 1 persoane -stomatologi – sector privat – 1 persoane -farmacisti – sector privat –1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 1 persoane 228 .

-personal mediu sanitar – sector privat – 24 persoane -spitale – sector public – 1 -dispensare medicale – sector public – 4 -crese .numar 15 -laboratoare de tehnica dentara – 16 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 6024 ha -suprafata arabila – 4403 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 760 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 139 ha -suprafata păşuni – 247 ha -suprafata fanete – 475 ha -suprafata cultivata – 3731 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 8 -locuinte terminate din fonduri private – 8 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 8 9) POSTA SI TELECOMUNICATII 229 .sector public – 4 -farmacii – sector public – 3 -farmacii – sector privat – 30 -cabinete medicale .sector privat – 53 -cabinete stomatologice – 28 -Laboratoare medicale .sector privat .

Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura pomilor fructiferi a cerealelor si creşterea animalelor.34. Distan a până la Tg-Jiu este de 25 km. Culturi: grâu. ODIHNA SI TRATAMENT -unitati de cazare – 5 -Locuri in unitati de cazare .reşedin ă. Suprafa a este de 9189 ha . Arşeni.-unitati PTTR – 9 -abonamente telefonice – 22637 10) TURISM.34. Bârcaciu. Grui. Gămani. Nu are legătură directă cu calea ferată. FISA LOCALITATII MUŞETEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 9189 ha 230 . Relieful cuprinde o parte din versantul de sud al Masivului Parâng si o parte din culoarul subcarpatic al Gorjului.(total) numar 576 3. Unii din locuitori lucrează la exploatările forestiere. Transporturile se realizează pe căi rutiere. etc. porumb. 5. Stănceşti. COMUNA MUŞETEŞTI Comună cu 7 sate : Muşeteşti. legume.1. cartofi. Stănceşti – Larga.

populatia totala stabila – 2439 persoane 3) FORTA DE MUNCA .6 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 41 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 103 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 251 persoane -personal didactic – 29 persoane -sali de clase si cabinete – 15 -laboratoare scolare – 17 -ateliere şcolare .numar mediu salariati – 125 persoane .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 231 .numar mediu salariati in industrie –3 persoane -numar mediu salariati in constructii .32 persoane -numar mediu de salaria i in comert.2) POPULATIA .

secară)– 832 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 12 -locuinte terminate din fonduri private – 12 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 1 -abonamente telefonice – 272 232 . legume. cartofi. porumb.-biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 458 -abonamente la televiziune – 374 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2894 ha -suprafata arabila – 1069 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 212 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 78 ha -suprafata pasuni – 1067 ha -suprafata fanete – 468 ha -suprafata cultivata (grâu.

cartofi. COMUNA NEGOMIR Comună cu 10 sate: Negomir . Până in anul 1990 o parte din locuitori au lucrat in exploatarea carboniferă din bazinele Rovinari si Motru. Distan a până la Tg-Jiu este de 35 km. Suprafa a este de 5331 ha . Transporturile se realizează pe căi rutiere. Nucetu. Paltinu. tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea 5.35.5. Condeieşti. despăr ite prin pârâul Jil ul Racilor. Subsolul con ine lignit. FISA LOCALITATII NEGOMIR 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 5351 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 4086 persoane 233 . legume. Ursoaia si Valea Racilor. Relieful este format din dealuri.reşedin ă.1. porumb. Nu are legătură directă cu calea ferată. Artanu.35. Culturi: grâu. Ocupa ia animalelor. Orzu. Bohorel.

3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 368 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 192 persoane -numar mediu de sal in comert.3 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 46 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 17 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 172 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 512 persoane -personal didactic – 46 persoane -sali de clase si cabinete – 24 -laboratoare scolare .3 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 5 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 758 -abonamente la televiziune – 305 234 .

36.6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3322 ha -suprafata arabila – 1602 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 92 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 117 ha -suprafata păşuni – 829 ha -suprafata fanete – 682 ha -suprafata cultivata – 1182 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 11 -locuinte terminate din fonduri private – 11 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 2 -abonamente telefonice – 238 5. COMUNA PADEŞ 235 .

la est de valea Motrului sunt dealurile Pleşa si Cerna. Cerna Sat.C. EMANOIL CERNA SAT S. . Mehedin i. Societă i comerciale: In comuna Padeş (Cerna sat ) îşi desfăşoară activitatea două societă i comerciale din domeniul exploatărilor forestiere : S.R. cartofi.R. legume. si S. Prezintă fenomene carstice. Relieful ocupă o parte a mun ilor Vulcanuli. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Cernei si Godeanului. s-a ridicat in 1938 un monument in memoria revolu iei. Numărul acesta a scăzut după 1990 datorită restructurărilor din economie. Turism: Unită i de cazare 3.L. Padeş. care a însemnat începutul revolu iei de la 1821. Văieni. Apa Neagră. pomi fructiferi. un camping cu 12 locuri. pe comer 236 . Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. porumb.reşedin ă. Până in anul 1990 o parte din bărba i au lucrat in exploatările carbonifere din bazinul Motru si la exploatările forestiere. locuri in unită i de cazare 20. Pe câmpia Padeşului unde Tudor Vladimirescu a citit proclama ia. Transporturile se realizează pe căi rutiere.L. Suprafa a este de 38981 ha . Orzeşti. RADEŞ S. In satul Padeş func ionează o societate profilată S. Spre sud la vest de râul Motru cuprinde o parte a podişului Mehedin i.L.Comună cu 8 sate : Călugăreni . Culturi: grâu. Motru sec.R. ENERGOFOREST CERNA SAT S.C. Un important monument al naturii este Peştera Cloşani. Cloşani . Nu are legătură directă cu calea ferată. Comuna este udată de cursul superior al râului Motru si afluen ii lui.C.

5. posta comunicatii – 8 . depozitare.25 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 13 persoane -numar mediu sal in invatamant – 67 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 26 persoane 4) INVATAMANT 237 transp.1.total .1765 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 20 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 5286 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 345 persoane -numar mediu salariati in industrie – 181 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 139 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. FISA LOCALITATII PADES 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 38981 ha -locuinte existente .36. gaze si apa – 42 persoane -numar mediu de sal in constructii – 11 persoane -numar mediu de sal in comert.

-unitati de invatamant – 14 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 7 -copii inscrisi in gradinite – 188 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 563 persoane -elevi inscrisi in invat. ucenici –46 persoane -personal didactic – 59 persoane -sali de clase si cabinete – 36 -laboratoare scolare – 2 -ateliere scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 5 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 445 -abonamente la televiziune – 395 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 10194 ha -suprafata arabila – 452 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 99 ha 238 . compl.profesional.

COMUNA PEŞTIŞANI Comună cu 7 sate: Peştişani– reşedin ă. Jaleşu si se varsă in Jiu. Distan a până la Tg-Jiu este de 21 km. baraj de deviere a Bistri ei spre râul Tismana.abonamente telefonice – 465 5. Brădiceni. Relieful cuprinde partea sudică a mun ilor Vâlcani. printr-un tunel de 9. Hobi a si Seuca. Boroşteni. Suprafa a este de 21687 ha . cu vârful Oslea. Pe Bistri a Gorjeană s-au construit două baraje: cu o microhidrocentrală de 14 MW si Clocotiş. 239 . Dealurile Brădiceni si Sporeşti. se uneşte cu Tismana.3 Km . In sud se află Depresiunea Peştişani.-suprafata vii si pepiniere viticole – 126 ha -suprafata păşuni – 6030 ha -suprafata fanete – 3487 ha -suprafata cultivata – 447 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 9 -locuinte terminate din fonduri private – 9 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 9 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 .37. Bistri a Gorjeană colectează apele din zona montană iar in depresiune primeşte Bistricioara si Bâlta. Frânceşti. Gureni.

FISA LOCALITATII PEŞTIŞANI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 21687 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 4087 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 602 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva –persoane -numar mediu salariati in agricultură – 4 persoane -numar mediu de salaria i in comert-23 persoane -numar mediu salariati in administratia publica –11 persoane -numar mediu sal in invatamant –147 persoane 240 . Culturi: grâu. ovine. biserica din Frânceşti construită din lemn in anul 1823. Transporturile se realizează pe căi rutiere. Animale: bovine. porcine. Monumente istorice biserica din satul Hobi a construită din lemn in anul 1828. 5. Nu are legătură directă cu calea ferată. Până in anul 1990 mul i locuitori au lucrat in exploatările de cărbune din bazinele Rovinari. porumb. Jil si unită ile economice din Tg-Jiu. etc. păsări.Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. nuci. cartofi. legume. Monumente ale naturii: rezerva ia de castani comestibili de la Boroşteni. etc.37.

depozitare. comunicatii 52 persoane -numar mediu salariati in industrie -69 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in –52 persoane -număr mediu sal. in energie electrica si term.261 persoane -elevi inscrisi in invat.15 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 887 241 . profesional.1 -copii inscrisi in gradinite – 117 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 409 persoane -elevi inscrisi in invatamint liceal . ucenici – 219 persoane -personal didactic – 69 persoane -sali de clase si cabinete – 39 -laboratoare scolare – 7 -ateliere şcolare . posta. gaze si apa – 17 persoane -numar mediu salariati in constructii – 212 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 15 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 7 -licee .-numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 18 persoane -număr mediu salaria i in transport. compl.

porumb.-abonamente la televiziune – 627 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 6623 ha -suprafata arabila – 1880 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 444 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 132 ha -suprafata pasuni – 3571ha -suprafata fanete – 596 ha -suprafata cultivata (grâu. cartofi. legume. secară)– 1763 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 9 -locuinte terminate din fonduri private – 9 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 267 242 .

Comuna are legătură directă cu calea ferată. Broşteni de Sus.38. Broşteni.1. Olari. etc. Culturi: grâu. Distan a până la Tg-Jiu este de 45 km. Izvoarele. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. si extrac ia i eiului din icleni. cartofi. 5. Ceplea . Deleni. porumb.5. Piscuri. floarea soarelui. COMUNA PLOPŞORU Comună cu 11 sate : Plopşoru – reşedin ă. Suprafa a este de 8002 ha . Până in anul 1990 mul i locuitori au lucrat in exploatările de cărbune din bazinele Rovinari. Cursaru. Sărdăneşti si Vălari.38. FISA LOCALITATII PLOPSORU 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8002 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 6776 persoane 3) FORTA DE MUNCA 243 . Relieful este format din culmea Părăşişte si culmea Căpşuneaua între lunca Jiului si Valea Plopşorului. legume.

-numar mediu salariati – 301 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 71 persoane -numar mediu de sal in comert. comunicatii .51 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 15 persoane -numar mediu sal in invatamant – 73 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 23 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 13 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 249 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 892 persoane -personal didactic – 73 persoane -sali de clase si cabinete – 37 -laboratoare scolare – 1 -ateliere scolare . posta.52 persoane -numar mediu de sal in trans.1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 1174 244 . depozitare.

-abonamente la televiziune – 697 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 7 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3672 ha -suprafata arabila – 2445 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 107 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 158 ha -suprafata păşuni – 960 ha -suprafata fanete – 2 ha -suprafata cultivata – 1786 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 6 -locuinte terminate din fonduri private – 6 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 219 245 .

1. iar in mun ii Cujba si Dracu sunt mici zăcăminte de fier . etc. si Racovi a. POLOVRĂGEANCA S. In bazinul Olte ului au fost descoperite zăcăminte de grafit. mascat de depozite sedimentare mai noi.C. mojdreanul teiul . porumb. COMUNA POLOVRAGI Comună cu 2 sate: Polovragi – reşedin ă. cartofi. Relieful in nord cuprinde o parte a Mun ilor Parâng (Micaia si Curmătura Olte ului) si Mun ilor Căpă ânii. Nu are legătură directă cu calea ferată. Peştera Polovragi si Mănăstirea Polovragi construită in anul 1643. Suprafa a este de 8495 ha . legume. Culturi: grâu. 5. Distan a până la Tg-Jiu este de 51 km.A. despăr ită de mun i printr-un abrupt tectonic. La poalele muntelui in apropierea Mănăstirii Polovragi creşte castanul comestibil. Societă i comerciale: S. – societate ce desfăşoară o activitate in cadrul prelucrării lemnului. nucul.39. In sudul mun ilor se află depresiunea Polovragi. O parte din locuitori lucrează in exploatările forestiere. Transporturile se realizează pe căi rutiere. căpşune. Obiective turistice: Cheile Olte ului. ctitoria boierului Danciu Pârâianu.39. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. care formează dealurile piemontane cu afluentul său Codrişor si Coasta Mare. etc. pomi fructiferi. FISA LOCALITATII POLOVRAGI 246 . Comuna este udată de Olte Tărâia.5.

Financiare.1062 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 26 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2988 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 155 persoane -numar mediu salariati in industrie – 7 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. bancare si de asig – 1 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 34 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 6 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 247 transp.total . gaze si apa – 7 persoane -numar mediu de sal in comert. depozitare.21 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in activ. posta comunicatii – 2 .1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8495 ha -locuinte existente .

-copii inscrisi in gradinite – 80 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 295 persoane -elevi inscrisi in invat. ucenici –46 persoane -personal didactic – 26 persoane -sali de clase si cabinete – 18 -laboratoare scolare – 2 -ateliere scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 491 -abonamente la televiziune – 324 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3267 ha -suprafata arabila – 850 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 75 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 51 ha -suprafata păşuni – 1221 ha -suprafata fanete – 1070 ha -suprafata cultivata – 775 ha 248 .profesional. compl.

păsări. porcine. ROMINOX S. Societă i comerciale: S. – societate ce desfăşoară activitatea in domeniul construc iilor metalice si articolelor componente. In subsolul unor dealuri se găseşte lignit ne exploatat.8) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 2 -abonamente telefonice – 490 9) TURISM.L. Burlani. COMUNA PRIGORIA Comună cu 7 sate: Prigoria – reşedin ă.C. etc. Negoieşti si Zorleşti. ODIHNA SI TRATAMENT -unitati de cazare – 2 -locuri in unitati de cazare . Animale: bovine. Bucşana. Suprafa a este de 6690 ha . O parte din locuitori lucrează in exploatările carbonifere de la Albeni. Stâlpu. ovine. porumb. etc. Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. cartofi. Dobra. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor.(total) numar 16 5. legume. Peri. Culturi: grâu. 249 . etc. Călugăreasa. Relieful este format din dealurile aflate de o parte si de alta a pârâului Câlnic: dealurile Dâlma. Înalt. Şes.40.R.

2 persoane -Număr mediu sal.1. depozitare.Transporturile se realizează cu calea ferată.40. FISA LOCALITATII PRIGORIA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . gaze si apa – 3 persoane -Numar mediu salariati in constructii – 4 persoane 4) INVATAMANT 250 . posta.10 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 38 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane -număr mediu salaria i in transp. in energie electrica si term. Nu are legătură directă 5. comunicatii .suprafata totala: 6690 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3404 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 135 persoane -numar mediu salariati in industrie – 26 persoane -numar mediu de salaria i in comert. pe căi rutiere.

1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 668 -abonamente la televiziune – 112 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3905 ha -suprafata arabila – 1246 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 232 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 164 ha 251 .-unitati de invatamant – 12 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 7 -copii inscrisi in gradinite – 103 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 356 persoane -personal didactic – 36 persoane -sali de clase si cabinete – 24 -laboratoare scolare – 1 -ateliere şcolare .

-suprafata pasuni – 553 ha -suprafata fanete – 1710 ha -suprafata cultivata (grâu. Muierii. legume. 252 . porumb. legume. O parte din locuitori lucrează in Tg-Jiu si Craiova. Dealu Viei. secară)– 1014 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 1 -locuinte terminate din fonduri private – 1 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 45 5. Relieful este alcătuit dintr-o serie de dealuri. cartofi.41. Măgura. porumb. la exploatările de cărbune din Rovinari si exploatările forestiere din Gorj si Vâlcea. cărbune si gaze naturale. străbătute de o serie de văi care au curs permanent sau intermitent. Seciurile. Distan a până la Tg-Jiu este de 86 km. Dealul Mare. cartofi. Becheni. Gruilui. COMUNA ROŞIA DE AMARADIA Comună cu 7 sate: Roşia de Amaradia – reşedin ă. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. etc. Stejaru si Şitoaia. Ruget. Subsolul con ine petrol. Culturi: grâu. epei. mai importante fiind: Corşorului.

41. posta.Monumente istorice: Biserica di satul Roşia de Amaradia. Nu are bârne de lemn in anul 1755.457 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 5 persoane -număr mediu sal. Nu are legătură directă 5.1. comunicatii 185 persoane -numar mediu salariati in industrie . construită din monument istoric. FISA LOCALITATII ROŞIA DE AMARADIA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4190 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3795 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 760 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 449 persoane -numar mediu de salaria i in comert. este declarată Transporturile se realizează cu calea ferată. picturi si a suferit de-a lungul timpului nenumărate renovări. depozitare. pe căi rutiere. in energie electrica si term.10 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 45 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 21 persoane -număr mediu salaria i in transport. gaze si apa – 3 persoane 253 .

compl.15 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 11 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -licee .1 -copii inscrisi in gradinite – 127 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 433 persoane -elevi inscrisi in invatamint liceal .-numar mediu salariati in constructii .ucenici – 93 persoane -personal didactic – 51 persoane -sali de clase si cabinete – 27 -laboratoare scolare – 2 -ateliere şcolare .25 persoane -elevi inscrisi in invat. profesional.4 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 436 -abonamente la televiziune – 346 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 7 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 254 .

Bâlta. legume. Răchi i. 255 . COMUNA RUNCU Comună cu 7 sate: Runcu – reşedin ă.7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2433 ha -suprafata arabila – 1191 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 152 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 50 ha -suprafata pasuni – 378 ha -suprafata fanete – 662 ha -suprafata cultivata (grâu. secară)– 948 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 14 -locuinte terminate din fonduri private – 14 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 58 5. Suprafa a este de 27220 ha . cartofi. Bâltişoara.42. Dobri a. porumb. Suseni si Valea Mare.

complex turistic (Bucium) pe valea Sohodolului .C. FISA LOCALITATII RUNCU 1) ECHIPAREA TERITORIULUI 256 .L. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. In culoarul depresionar din sud s-au dezvoltat satele comunei. porumb. campinguri 1 cu 22 locuri.1. a iglei si a altor materiale de construc ii. vile turistice 1 cu 9 locuri. potabilă.C.42. cabane 1 cu 7 locuri. Societă i comerciale: S. – societate ce desfăşoară o activitate de comer cu produse alimentare si nealimentare.Distan a până la Tg-Jiu este de 51 km.A. legume. iar la Runcu o alta care este legată de re eaua na ională. Satele in afară de Susesi sunt alimentate cu apă. pentru producerea cimentului.R. prin captarea unor izvoare din munte. etc. Relieful cuprinde in partea de nord o parte din munte . 5. valorificate la S. cartofi. O parte din locuitori lucrează in Tg-Jiu. Nu are legătură directă cu calea ferată. SUCCES NIC COM S.7 km lungime. Bogă ia principală a subsolului o formează granitul si calcarul. din Tg-Jiu. Obiective turistice: unită i de cazare 7 cu 54 locuri de cazare. Pe Şuşi a Seacă este construită o microhidrocentrală care alimentează sanatoriul Dobri a. Culturi: grâu. cu 1. Aici pe valea Sohodolului se găsesc Cheile Sohosodolului. Transporturile se realizează pe căi rutiere. MACOFIL S.

total .-suprafata totala: 27220 ha -locuinte existente .5 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 5812 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 410 persoane -numar mediu salariati in industrie – 32 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 16 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 12 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica.2333 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 21.75 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 13 persoane -numar mediu sal in invatamant – 36 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 163 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 17 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 257 transp. gaze si apa – 4 persoane -numar mediu de sal in constructii – 54 persoane -numar mediu de sal in comert. posta comunicatii – 11 . depozitare.

sector privat – 1 -sanatorii TBC – sector public .-licee – 1 -copii inscrisi in gradinite – 204 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 541 persoane -elevi inscrisi in invatamant liceal – 25 persoane -elevi inscrisi in invat. ucenici –18 persoane -personal didactic – 57 persoane -sali de clase si cabinete – 41 -laboratoare scolare – 6 -ateliere scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 1188 -abonamente la televiziune – 517 6) OCROTIREA SANATATII -paturi in sanatorii TBC – sector public – 355 -medici – sector public – 22 persoane -farmacisti – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 91 persoane -farmacii – sector public – 1 -cabinete medicale . compl.1 7) AGRICULTURA 258 .profesional.

-suprafata agricola – 6214 ha -suprafata arabila – 1010 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 153 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 371 ha -suprafata păşuni – 2820 ha -suprafata fanete – 1860 ha -suprafata cultivata – 963 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 4 -locuinte terminate din fonduri private – 4 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 4 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 205 10) TURISM. COMUNA SĂCELU Comună cu 5 sate: Săcelu – reşedin ă. 259 . Blahni a de Sus. ODIHNA SI TRATAMENT -unitati de cazare – 11 -Locuri in unitati de cazare .(total) numar 72 5.43. Jeriştea si Maghereşti. Hăieşti.

1. Ocupa ia tradi ională a popula iei este pomicultura . legume.A. etc. Subsolul con ine ape minerale. gaze naturale. porumb. – domeniul de activitate este pomicultura si cultura altor plante.43. Surupa ilor. Relieful este alcătuit din dealurile Săcelu. Distan a până la Tg-Jiu este de 31 km. Transporturile se realizează cu calea ferată. Nu are legătură directă cu excep ia apelor minerale nu sunt 260 . petrol. mai multe magazine private al căror domeniu de activitate este comercializarea produselor alimentare si nealimentare. POMICOLA SĂCELU S. sare. Săcelu este amenajat ca sta iune balneo-climaterică cu băi calde in stabiliment si băi reci. locuri de cazare 280(un hotel cu 172 locuri si 3 vile turistice cu 108 locuri). primeşte ca afluent principal pârâul Sunătoarea. Brăniştoi.C.Suprafa a este de 4207 ha . care exploatate până in prezent. in bazine amenajate in aer liber. Turism: Unită i de cazare 4. Blahni a străbate comuna de la nord la sud. Hăieşti si Ciucureşti. pomi fructiferi. 5. Societă i comerciale: In comuna Săcelu func ionează o societate S. cultura cerealelor si creşterea animalelor.FISA LOCALITATII SĂCELU 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4207 ha pe căi rutiere. Culturi: grâu. Maghereştilor.

2) POPULATIA -populatia totala stabila – 1869 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 275 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 156 persoane -numar mediu de salaria i in comert- 15 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 20 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 38 persoane -număr mediu salaria i in transp, depozitare, posta, comunicatii - 4 persoane -numar mediu salariati in industrie – 156 persoane -numar mediu salariati in constructii - 4 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 8 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 88 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 187 persoane -personal didactic – 15 persoane -sali de clase si cabinete – 15 -laboratoare scolare –1 -ateliere şcolare - 1

261

5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 434 -abonamente la televiziune – 229 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 5 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3194 ha -suprafata arabila – 699 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 458 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 62 ha -suprafata pasuni – 1440 ha -suprafata fanete – 535 ha -suprafata cultivata (grâu, porumb, cartofi, legume, secară)– 591 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII

262

-unitati PTTR – 2 -abonamente telefonice – 62 5.44. COMUNA SAMARINESTI Comună cu 9 sate: Samarineşti – reşedin ă, Băzăvani, Boca, Duculeşti, Larga, ârioi, Valea Bisericii, Valea Mică si Valea Mare. Suprafa a este de 3248 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. Relieful cuprinde dealurile Măiag, Locii, Bătrânilor, Radei si Hobi a dintre lunca Motrului si Valea Jil ului, iar spre nord dealurile Nenii, Cioca Duchii, Crângu, Zăstrana, si Strâmtului. Subsolul con ine lignit care se exploatează. Ocupa ia tradi ională a popula iei este pomicultura, cultura cerealelor si creşterea animalelor. O parte din bărba i lucrează la exploatările de cărbune locale si in alte unită i economice din oraşul Motru. Modul de folosin ă a terenurilor: agricol 1999 ha (arabil 1143 ha, livezi si pepiniere pomicole 78 ha, vii si pepiniere viticole 54 ha, păşuni 628 ha, fâne e 96 ha), păduri 187, etc. Culturi: grâu, porumb, cartofi, legume, etc. Animale: bovine 802, capete, porcine 1459, ovine 222, păsări 11328, etc. Are legătură cu calea ferată Filiaşi - Strehaia – Motru, prin sta iile Însură ei si Corcova. 5.44.1. FISA LOCALITATII SAMARINEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 3248 ha

263

2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2056 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 718 persoane -numar mediu salariati in industrie – 661 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 19 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 13 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 6 -gradinite de copii – 2 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 48 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 223 persoane -personal didactic – 16 persoane -sali de clase si cabinete – 12 -laboratoare scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci publice – 2 -abonamente la radio – 370 -abonamente la televiziune – 261

264

6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 1 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1999 ha -suprafata arabila – 1143 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 78 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 54 ha -suprafata pasuni – 628 ha -suprafata fanete – 96 ha -suprafata cultivata(grâu, porumb, cartofi, legume, secară) – 954 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 7 -locuinte terminate din fonduri private – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 15 5.45. COMUNA SĂULEŞTI Suprafa a este de 5573 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 44 km.

265

Relieful este alcătuit din dealurile Vulparului si Corbului, Drăghiceştilor si piscurile Blanelor, Pozârca, Corbule ului, Negoi ei si altele si lunca Gilortului cu afluentul Purcăroaia. Ocupa ia tradi ională a popula iei este pomicultura, cultura cerealelor si creşterea animalelor. O parte din locuitori lucrează in Tg-Jiu si Tg-Cărbuneşti Societă i comerciale: in comuna Săuleşti func ionează 2 societă i comerciale - S.C. AGROMEC S.A Bibeşti – in domeniul serviciilor pentru mecanizare, chimizare agricolă si protec ie fitosanitară si in domeniul comer ului cu ridicata al zahărului, ciocolatei si al produselor zaharoase S.C. POLISEUM S.A Are legătură cu calea ferată Filiaşi – Tg-Jiu. Transporturile se realizează si pe căi rutiere. 5.45.1. FISA LOCALITATII SAULESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 5573 ha -Locuinte existente - total - 1073 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2602 persoane

3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 136 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 19 persoane
266

-numar mediu salariati in industrie – 17 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 5 –persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 2 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica, gaze si apa – 10 persoane -numar mediu de sal in comert- 30 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 22 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 10 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 74 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 246 persoane -personal didactic – 20 persoane -sali de clase si cabinete – 13 -laboratoare scolare – 1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 482 -abonamente la televiziune – 332
267

transp, depozitare, posta comunicatii – 16

6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 2 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2337 ha -suprafata arabila – 1483 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 37 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 97 ha -suprafata păşuni – 671 ha -suprafata fanete – 49 ha -suprafata cultivata – 1250 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 2

9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 3 -abonamente telefonice – 225

268

5.46. COMUNA SCHELA Comună cu 5 sate : Sâmbotin - reşedin ă, Arsuri, Gornăcel, Pajiştea si Schela.. Suprafa a este de 8765 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 13 km. Relieful cuprinde in partea nordică si centrală rama de sud a mun ilor Vâlcan, iar spre sud o parte sin depresiunea Bumbeşti Jiu, mărginită de dealurile Gornăcel, Schela, etc. Re eaua hidrografică este alcătuită din pâraie mici, care apar in bazinului hidrografic al Jiului. Subsolul con ine antracit care s-a exploatat la Schela si argilă refractară, exploatată in muntele Vezuroiu. Ocupa ia tradi ională a popula iei este creşterea animalelor, pomicultura si cultura cerealelor. Culturi: porumb, cartofi, legume, pomi fructiferi, etc. O parte din locuitorii comunei lucrează in Bumbeşti Jiu. Monumente istorice si drumul care trece obiective turistice: la 991 m altitudine, pe in 1932 in amintirea peste pasul Vâlcan, spre depresiunea Petroşani se află

monumentul din Poiana lui Mihai Viteazul, ridicat

trecerii marelui domn , cu oştirea spre Transilvania, operă a artistului C.S. Poponiu.. In satele Schela si Vlădoise află bisericile vechi ridicate între anii 1504 – 1584 Transporturile se realizează cu calea ferată. 5.46.1. FISA LOCALITATII SCHELA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8765 ha
269

pe căi rutiere. Nu are legătură directă

2) POPULATIA - populatia totala stabila – 2126 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 150 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 37 persoane -numar mediu de salaria i in comert- 5 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 34 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane -numar mediu salariati in industrie - 63 persoane -Numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 26 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 8 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 64 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 180 persoane -personal didactic – 21 persoane -sali de clase si cabinete – 8 -ateliere şcolare - 2 5) CULTURA SI ARTA

270

-biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 492 -abonamente la televiziune – 367 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2502 ha -suprafata arabila – 522 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 42 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 101 ha -suprafata pasuni – 898 ha -suprafata fanete – 939 ha -suprafata cultivata (grâu, porumb, cartofi, legume, secară)– 416 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 1 -locuinte terminate din fonduri private – 1 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 3 -abonamente telefonice – 54

271

5.47. COMUNA SCOAR A Comună cu 11 sate : Scoar a - reşedin ă, Bobu , Budieni , Cerătu de Copăcioasa, Câmpu Mare , Colibaşi, Copăcioasa, Lazuri, Lintea, Mogoşani si Pişteştii din Deal. Suprafa a este de 8578 ha . Distan a până la Tg-Jiu este de 15 km. Relieful este format din Dealurile Copăcioasei, Scoar a, Bobului, Ibanului si o parte din Depresiunea Tg-Jiu – Câmpu Mare. Apele care străbat comuna sunt Blahni a si Amaradia Pietroasa cu afluen ii lor. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor a pomilor fructiferi si creşterea animalelor. O parte din locuitorii comunei au lucrat , până in anul 1990, la TgJiu, Rovinari, etc. Societă i comerciale : S.C. AGROMEC S.A. Scoar a - societate comercială ce îşi desfăşoară activitatea in domeniul serviciilor pentru mecanizarea agriculturii si S.C. POMICOLA Bobu S.A. care se ocupă cu pomicultura si cultura altor plante. Culturi: grâu, porumb, cartofi, legume, etc. Animale: bovine, porcine, ovine, păsări, etc. Transporturile se realizează pe căi rutiere. Nu are legătură directă cu calea ferată. 5.47.1. FISA LOCALITATII SCOAR A 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 8578 ha
272

2) POPULATIA -populatia totala stabila – 4763 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 175 persoane -numar mediu salariati in agricultură – 30 persoane -numar mediu de salaria i in comert- 10 persoane -număr mediu salaria i in transport, depozitare, posta, comunicatii 23 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 14 persoane -numar mediu sal in invatamant – 40 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 32 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 86 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 390 persoane -personal didactic – 43 persoane -sali de clase si cabinete – 40 -laboratoare scolare – 3 5) CULTURA SI ARTA

273

-biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 875 -abonamente la televiziune – 955 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoana -stomatologi – sector public. legume. cartofi.1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 5753 ha -suprafata arabila – 3015 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 687 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 165 ha -suprafata pasuni – 1802 ha -suprafata fanete – 84 ha -suprafata cultivata (grâu. secară)– 2347 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 4 -locuinte terminate din fonduri private – 4 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 274 . porumb.

Sura. Ştiucani si Tehomir. Strămtu. Suprafa a este de 6149 ha .48.48. Vârtopu. Cojmăneşti. Şiacu. Culturi: grâu. construită lemn in secolul al XVIII – lea. pe căi rutiere. etc.-abonamente telefonice – 428 5. Relieful este alcătuit din dealurile Grigorescu.1. Miculeşti. Hodoleanu. Distan a până la Tg-Jiu este de 60 km. O parte din locuitori au lucrat in bazinele carbonifere Motru si Jil . Piticului.reşedin ă. străbătute de Jil u Slivileşti cu efluen ii lui. Transporturile se realizează cu calea ferată. porumb. cartofi. etc. Monumente istorice: Cula de Şiacu. Nu are legătură directă din 5. legume. a pomilor fructiferi si creşterea animalelor.COMUNA SLIVILESTI Comună cu 8 sate: Slivileşti. FISA LOCALITATII SLIVILESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 6149 ha 275 . cu parter si etaj. construită din cărămidă in anii 1818 – 1823 si biserica din satul Sura. dar datorită restructurărilor numărul lor s-a redus. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor.

5 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 39 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 14 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 15 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 8 -copii inscrisi in gradinite – 155 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 444 persoane -personal didactic – 41 persoane -sali de clase si cabinete – 27 -laboratoare scolare – 1 transp. depozitare.1416 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 4003 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 115 persoane -numar mediu de sal in constructii – 15 persoane -numar mediu de sal in comert.total . posta comunicatii – 3 276 .-Locuinte existente .

1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3653 ha -suprafata arabila – 1700 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 63 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 90 ha -suprafata păşuni – 1575 ha -suprafata fanete – 225 ha -suprafata cultivata – 1430 ha 8) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 71 277 .5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 755 -abonamente la televiziune – 545 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -puncte farmaceutice – sector privat .

Ocupa ia tradi ională a popula iei este creşterea animalelor (oi). iar spre est C.5. In sud cuprinde depresiunea Stăneşti mărginită spre vest de dealurile Cioara. Bălani. Curpen. De la nord la sud comuna este străbătută de Şuşi a Verde care aproape de ieşirea din munte formează o frumoasă cascadă. Mociorâta. COMUNA STĂNEŞTI Comună cu 10 sate : Stăneşti .1. in anul 1732 si biserica din Măzăroi.49.reşedin ă. Monumente istorice : Biserica din satul Stăneşti . O parte din locuitorii comunei lucrează in Tg-Jiu.49. dealurile Mâ oaiei si Bălanilor. Măzăroi.Peret. Obreja. Dosuri. Căleşti. etc. pomi fructiferi. Brădet. Viişoara. Culturi: porumb. Vaidei si Vălari. Suprafa a este de 10008 ha . legume. Pârvuleşti. FISA LOCALITATII STĂNEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI 278 . Peleş . Nu are legătură directă 5. Transporturile se realizează cu calea ferată. Distan a până la Tg-Jiu este de 12 km. cultura pomilor fructiferi si a vi ei de vie. construită din zid in stil brâncovenesc. Rupturi si Corcola i. Alexeni. vii. Rugilor . pe căi rutiere. Relieful in nord cuprinde o parte a Mun ilor Vâlcani. construită din lemn in anul 1759.

-suprafata totala: 10008 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2621 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 229 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 145 persoane -numar mediu de salaria i in comert. gaze si apa – 5 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 61 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 232 persoane -personal didactic – 23 persoane -sali de clase si cabinete – 27 279 . posta. in energie electrica si term. comunicatii .6 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 8 persoane -numar mediu sal in invatamant – 35 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 18 persoane -număr mediu salaria i in transp.1 persoane -numar mediu salariati in industrie – 151 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 1 persoane -număr mediu sal. depozitare.

-laboratoare scolare – 4 -ateliere şcolare . legume.2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 668 -abonamente la televiziune – 324 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 4396 ha -suprafata arabila – 1274 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 158 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 129 ha -suprafata pasuni – 1041 ha -suprafata fanete – 1794 ha -suprafata cultivata (grâu. porumb. cartofi. secară)– 1194 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 3 -locuinte terminate din fonduri private – 3 280 .

legume. Subsolul con ine gaze naturale si lignit. FISA LOCALITATII STEJARI 281 . Dealu Leului.Stejari . Suprafa a este de 7455 ha . COMUNA STEJARI Comună cu 6 sate: Stejari – reşedin ă. Distan a până la Tg-Jiu este de 70 km. Băceşti . Pişcoiu si Popeşti . cartofi.50. de pe stânga pârâului Amărăzuia si dealurile Hogii. Nu are legatura cu calea ferata . păsări.50. Culturi: grâu.1. porcine.Baloşani . O parte din bărba i lucrează la extrac ia si transportul gazelor naturale care se exploatează pe teritoriul comunei. de Mijloc si ci Vii pe dreapta. etc. ovine. 5.9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 3 -Abonamente telefonice – 293 5. porumb. Leului. Animale: bovine. Transportul se realizeaza pe cai rutiere. Aninoasei. Relieful este alcătuit din dealurile Măgurii. etc. Piscu Ciocoiului. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor.

89 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 1 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 6 -copii inscrisi in gradinite – 80 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 321 persoane -personal didactic – 37 persoane 282 . depozitare.1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 7455 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2898 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 195 persoane -numar mediu salariati in industria – 90 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 40 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane -număr mediu salaria i in transp. comunicatii . posta.11 persoane -numar mediu salariati in industria extractivă .

porumb. legume.1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 4 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 679 -abonamente la televiziune – 242 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 1 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 6 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -punct farmaceutic – sector privat – 1 persoana 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3713 ha -suprafata arabila – 1742 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 165 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 129 ha -suprafata pasuni – 1257 ha -suprafata fanete – 420 ha -suprafata cultivata(grâu. cartofi. secară) – 1437 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII 283 .-sali de clase si cabinete – 33 -laboratoare scolare – 2 -ateliere şcolare .

legume. Suprafa a este de 4183 ha . are o pictură specifică. din cărămidă.-locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -Unitati PTTR – 4 -Abonamente telefonice – 88 5. Ulmet si Urda de Sus.A. Turceni si Craiova. Ciorari. Monumente istorice: Biserica din satul Păişani construită in anul 1768. cartofi. Mieluşei. COMUNA STOINA Comună cu 7 sate: Stoina . porumb.reşedin ă. Relieful este format din Dealurile Stoina si Slăvu ei despăr ite de lunca largă a Amaradiei. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor si creşterea animalelor. etc. 284 . Subsolul con ine petrol si gaze naturale. FORAJ SONDE S.51. Distan a până la Tg-Jiu este de 65 km. Culturi: grâu. Stoina . Societă i comerciale: S. care străbate comuna de la nord la sud. Toiaoga.C.societate comercială ce îşi desfăşoară activitatea in domeniul extrac iei petrolului si a gazelor naturale. O parte din locuitorii comunei lucrează in Tg-Jiu. Păişani.

2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2849 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 806 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 21 persoane -numar mediu salariati in industrie – 624 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 608 –persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. bancare si de asig – 1 persoane 285 transp. Financiare.1439 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile –0.5 km -Lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor 8.51.Transporturile se realizează cu calea ferată. depozitare. FISA LOCALITATII STOINA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4183 ha -Locuinte existente .total .3 -km. pe căi rutiere. gaze si apa – 16 persoane -numar mediu de sal in constructii – 22 persoane -numar mediu de sal in comert. posta comunicatii – 5 .1.7 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in activ. Nu are legătură directă 5.

personal didactic – 33 persoane .-numar mediu sal in administratia publica – 11 persoane -numar mediu sal in invatamant – 45 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 20 persoane 4) INVATAMANT .2 286 .elevi inscrisi in invat. compl.profesional.unitati de invatamant – 7 .copii inscrisi in gradinite – 133 persoane .laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 571 -abonamente la televiziune – 434 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 6 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane -dispensare medicale – sector public – 1 puncte farmaceutice – sector private .elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 380 persoane .gradinite de copii – 4 . ucenici –143 persoane .sali de clase si cabinete – 15 .scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 .

Buduhala si Somanesti. 287 .52. Relieful: Prin comuna Telesti trece raul Bistrita Gorjeana. Suprafa a este de 4474 ha . de-a lungul careia se desfasoara o lunca fertila.7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 2483 ha -suprafata arabila – 1222 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 94 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 184 ha -suprafata păşuni – 933 ha -suprafata fanete – 50 ha -suprafata cultivata – 921 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 9 -locuinte terminate din fonduri private – 9 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 9 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 219 5. COMUNA TELEŞTI Comună cu 3 sate : Telesti .reşedin ă. pe stanga si o serie de terase pe dreapta. Distan a până la Tg-Jiu este de 18 km.

porumb. păsări. Transportul se ferată. cartofi. etc. Nu are legătură cu calea 5.52. realizeaza pe cai rutiere.1. ovine. Animale: bovine. Culturi: grâu.Pe teritoriul comunei se afla dealurile Sporesti. pomicultura si cultura cerealelor. Ocupatia principala a populatiei este cresterea animalelor. FISA LOCALITATII TELEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4474 ha 2) POPULATIA . porcine. Somanesti si Bradiceni.populatia totala stabila – 2772 persoane 3) FORTA DE MUNCA 288 . etc. legume.

1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 2 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 580 -abonamente la televiziune – 363 289 .-numar mediu salariati – 88 persoane -numar mediu salariati in industrie – 3 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 12 persoane -numar mediu sal in invatamant – 20 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in – 3 persoane -numar mediu salariati in constructii .4 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 9 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 107 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 291 persoane -personal didactic – 47 persoane -sali de clase si cabinete – 17 -laboratoare scolare – 1 -ateliere şcolare .

legume. secară)– 1605 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 10 -locuinte terminate din fonduri private – 10 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 2 -abonamente telefonice – 170 290 . cartofi.suprafata arabila – 2026 ha .suprafata fanete – 261 ha .6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA .suprafata cultivata (grâu.suprafata livezi si pepiniere pomicole – 57 ha .suprafata vii si pepiniere viticole – 76 ha .suprafata pasuni – 613 ha .suprafata agricola – 3033 ha . porumb.

Suprafa a este de 30779 ha . Valcele si Vanata. La nord de satul Tismana se gaseste o crescatorie de pastravi. Turism: Unită i de cazare 2. Topesti. locuri in unită i de cazare 129. Groapele. – societate comerciala din domeniul gospodaririi resurselor de apa. Cuiu Popii.Celei.C. Nu are legătură directă cu calea ferată. din care in motel 39 si in cabana 90.R. Transporturile se realizează pe căi rutiere. Frumosu. Distan a până la Tg-Jiu este de 35 km. Gornovi a. In comuna mai functioneaza S. S.C. Costeni. etc. Ciuciava.5.A. Racoti. si unitati prestari servicii catre populatie. Relieful cuprinde la nord o serie de munti . legume. porumb. 291 S. aductiunea si tratarea apei din complexul forestier. vita de vie. Ocupa ia tradi ională a popula iei este agricultura si creşterea animalelor. Culturi: grâu.L. hoteluri si restaurante S.R. COMUNA TISMANA Comună cu 11 sate : Tismana. Sohodol. o unitate de artizanat. in cadrul complexului hidroenergetic Cerna – Motru – Tismana – Bistrita. din Tg-Jiu si in exploatarile carbonifere din bazinul minier Matasari – Motru.. Pocruia. captarea. Societati comerciale: Pe teritoriul comunei functioneaza o hidrocentrala (106 MW). Sturu. etc. O parte din locuitori lucreaza in unitatile locale .reşedin ă. Maneasa.L. LUCOMEXP S.C. Spre sud teritoriul comunei cuprinde depresiunea Tismana si o serie de dealuri. pomi fructiferi. Isvarna. o fabrica de paine. printre care mai importanti sunt: Boul. ENERGETICIANUL .53. SEQVOIA S. cartofi.

in naos. executate de Dobromir cel Tanar din Targoviste. intre satele Topesti. Padurea numit de castani Eroni. deosebita de ceea ce a fost in vremea lui Matei Basarab. sub Vladislav. si cu transformari neogotice intre 1844 si 1849 care i-au asigurat infatisarea de astazi. In comestibili. aici s-a nevoit si induhovnicit Cuviosul Nicodim de la Tismana (†1406). bederenite din sec. bisericile din satele Vanata si Gornovita. 56 vietuitoare. ctitorita din lemn de tisa de Sfantul Cuvios Nicodim de la Tismana. jud. MANASTIREA TISMANA. muzeu cu obiecte de arta. din 1732. Gura Plaiului. ajutat de Voievozii Radu I si Dan I. cladit in 292 . orare. executate de echipa Ranite Grigorie. aici se afla: particele din moastele Sfantului Ioan Gura de Aur. paraclis din piatra cu o turla. praznuit la 26 decembrie. 37 km NV de Targu Jiu. XIV si alte odoare. sfintita in 1378. Matei Basarab (16461654). impodobesc pronaosul. icoane argintarie. 19 km E de Baia de Arama si 5 km de localitatea Tismana. repictat in fresca de zugravul Dumitru Diaconu. de neam valah. construite Tismana si din lemn.Monumente istorice si naturale: Schitul Ciclovina construit inaintea Manastirii Tismana . in 1564. Mănăstire de calugarite. sub care s-a terminat. cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" (15 august). in locul marginea padurii se gaseste un castan secular – Castanul lui Neferescu. Tehomir. rectitorita de Radu cel Mare (1495-1508) si terminata de Neagoe Basarab. Gorj. ale Sfantului Ignatie Teologul si ale Mucenicului Teofil aduse de la Constantinopol de Cuviosul Nicodim. cu interventii sub Radu Voda Paisie (1542). reorganizatorul monahismului romanesc. apoi din zid intre 1375 si 1378. in 1766. Isvarna si Cioaca cu brebenei. picturi murale cu valoare artistica deosebita. Pe teritoriul comunei Tismana exista si multe pesteri: pestera de la manastirea Tismana. com Tismana.

7 km -lungimea simpla a retelei de canalizare – 2. atelier de covoare si de icoane pe sticla.2947 -lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile – 15. arhondaric. ca de altfel a marii majorită i a satelor din vestul Olteniei şi chiar a unora din Serbia. frumoasa cascada de 40 m a raului Guenisa ce curge pe sub manastire. FISA LOCALITATII TISMANA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 30779 ha -locuinte existente .53.prin care se donau Mănăstirii Tismana sate şi moşii. Mărturiile cele mai vechi referitoare la Tismana erau hrisoavele domneşti -primele din timpul lui Vladislav-Vodă şi Negru-Vodă . 5.8 km 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 8289 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 829 persoane 293 . Atestarea documentară a satului Tismana este deci legată de documentele mănăstirii.total .vremea lui Matei Basarab.1.

depozitare. posta comunicatii – 35 294 . Financiare. gaze si apa – 131 persoane -numar mediu de sal in constructii – 220 persoane -numar mediu de sal in comert. ucenici –86 persoane -personal didactic – 90 persoane -sali de clase si cabinete – 48 -laboratoare scolare – 4 -ateliere scolare – 5 transp. compl.71 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in activ. bancare si de asig – 1 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 27 persoane -numar mediu sal in invatamant – 108 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 46 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 19 -gradinite de copii – 10 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 8 -licee – 1 -copii inscrisi in gradinite – 312 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 767 persoane -elevi inscrisi in invatamant liceal – 62 persoane -elevi inscrisi in invat.profesional.-numar mediu salariati in agricultura – 5 persoane -numar mediu salariati in industrie – 211 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 80 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica.

sector privat – 1 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 9636 ha -suprafata arabila – 1118 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 170 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 257 ha -suprafata păşuni – 4882 ha -suprafata fanete – 3209 ha -suprafata cultivata – 1028 ha 295 .5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 6 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 1174 -abonamente la televiziune – 528 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 4 persoane -stomatologi – sector public – 1 persoana -stomatologi – sector privat – 1 persoane -farmacisti – sector privat – 1 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 10 persoane -farmacii – sector privat – 1 -cabinete medicale .

Subsolul contine petrol care se exploateaza. 296 .(total) numar 100 5. Poiana . Suprafa a este de 6754 ha.54. Relieful cuprinde o parte din valea larga a Gilortului si dealurile Arpadia si dealurile Poienii. Oachesului si Turburea.8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 10 -locuinte terminate din fonduri private – 10 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 10 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 581 10) TURISM. Spahii si Sipotu. Cocorova. Spahiului. Distan a până la Tg-Jiu este de 56 km. ODIHNA SI TRATAMENT -unitati de cazare – 2 -locuri in unitati de cazare . COMUNA TURBUREA Comună cu 5 sate : Turburea .reşedin ă.

Are legătură cu calea ferată Filiasi – Tg-Jiu prin statiile Turburea si Gilort. porumb.suprafata totala: 6754 ha 2) POPULATIA . Transporturile se realizează pe căi rutiere. legumicultura si creşterea animalelor.populatia totala stabila – 4862 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 769 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 532 persoane -numar mediu de salaria i in comert. etc. cartofi. Animale: bovine capete. Culturi: grâu. pomi fructiferi.1. iar o parte in exploatarile de carbune locale.25 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 19 persoane -numar mediu sal in invatamant – 51 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 25 persoane 297 . porcine.54. ovine. FISA LOCALITATII TURBUREA 1) ECHIPAREA TERITORIULUI . O parte din localnici lucreaza in unitatile economice din Tg-Jiu si Craiova. păsări. 5.Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor. legume.

gaze si apa – 19 persoane -numar mediu salariati in constructii – 15 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 10 -gradinite de copii – 5 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -copii inscrisi in gradinite – 191 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 554 persoane -personal didactic – 52 persoane -sali de clase si cabinete – 24 -laboratoare scolare – 2 -ateliere şcolare .48 persoane -numar mediu salariati in industrie . depozitare. comunicatii .-număr mediu salaria i in transp.1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 832 -abonamente la televiziune – 494 298 .553 persoane -numar mediu salariati in activită i financiar bancare – 3 persoane -număr mediu sal. posta. in energie electrica si term.

legume. porumb. secară)– 2201 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 11 -locuinte terminate din fonduri private – 11 9) POSTA SI TELECOMUNICATII 299 . cartofi.6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 4 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 8 persoane -stomatologie si farmacie – sector public – 2 persoana 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 4284 ha -suprafata arabila – 2409 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 267 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 310 ha -suprafata pasuni – 1254 ha -suprafata fanete – 44 ha -suprafata cultivata (grâu.

mecanizare chimizare. 300 . Subsolul contine lignit care se exploateaza. Padurii Iliesti. O parte din locuitori lucrează la termocentrala Turceni si in exploatările carbonifere. AGROMEC S. Jiltu. Rosu. COMUNA TURCENI Comună cu 6 sate : Turceni .R.A. MARATENIC S.L..L. cartofi. ELCOMEX OLTENIA S.C. Stramba – Jiu si Valea Viei.. printre care sunt: Padurii.55. Teritoriul comunei este udat de Jiu si paraiele Jilt si Stramba.C.A.C. TURCENI S.L.R. lucrări de vopsitorie. Suprafa a este de 7893 ha . Dealu Mare. Garbovu.R. Culturi: grâu.-unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 355 5. Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km. cultura legumelor si cultura cerealelor. produse de panifica ie si patiserie .reşedin ă. o serie de dealuri cu altitudini intre 200 – 300 m. ELCOMEX AGROINDUSTRIALA S.A. zugrăveli si montări geamuri – S.C. cultura vegetală si creşterea animalelor S. aduc iune si tratarea apei – S. etc. agricolă si protec ia fitosanitară – S.S. Societati comerciale: In comuna Turceni func ionează societă i comerciale S.. Ocupatia principala a populatiei este cresterea animalelor. porumb. –profilate pe gospodărirea resurselor de apă. ACASAL TERM S. Stramba.C. care fac parte din Platforma Getica. si S. lucrări de instala ii electrice – S. captare.C. Relieful: cuprinde o parte din luncile Jiului si Jiltului. Murgesti. etc. legume.A.A.

porcine.55. ovine. 5.populatia totala stabila – 8455 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 4581 persoane -numar mediu salariati in industria – 2560 persoane -numar mediu de salaria i in construc ii-1193 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 28 persoane -numar mediu sal in invatamant – 172 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 158 persoane -număr mediu salaria i in transport. Nu are legătură cu calea ferată. posta. comunicatii 185 persoane -numar mediu salariati in industrie . depozitare. păsări. etc.4 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare in –persoane 301 . Transportul se realizează pe cai rutiere. FISA LOCALITATII TURCENI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 7893 ha 2) POPULATIA .Animale: bovine.1.

compl.7 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 5 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 1190 -abonamente la televiziune – 1258 302 .-număr mediu sal.376 persoane -elevi inscrisi in invat. gaze si apa – 2521 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 13 -gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 5 -licee – 1 -copii inscrisi in gradinite –373 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 1372 persoane -elevi inscrisi in invatamint liceal .ucenici si maiştri – 283 persoane -personal didactic – 87 persoane -sali de clase si cabinete – 58 -laboratoare scolare – 8 -ateliere şcolare . profesional. in energie electrica si term.

cartofi. porumb. secară)– 948 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 19 -locuinte terminate din fonduri private – 19 9) POSTA SI TELECOMUNICATII 303 .6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 14 persoana -stomatologi – 1 persoană -farmacişti – 1 persoană -personal mediu sanitar – sector public – 65 persoane -personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 4418 ha -suprafata arabila – 3507 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 125 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 191 ha -suprafata pasuni – 550 ha -suprafata fanete – 5 ha -suprafata cultivata (grâu. legume.

floarea soarelui.56.. etc. O parte din localnici lucrează in unită ile economice din Tg-Jiu. Dealu Mare. Suprafa a este de 3048 ha . 5. Relieful cuprinde Dealul Bătrân .56.C. porumb. Horezu si Rugi. Distan a până la Tg-Jiu este de 10 km.reşedin ă. In comuna Turcineşti func ionează o societate comercială profilată pe lucrări de construc ii.1 -km.L. legume. COMUNA TURCINEŞTI Comună cu 4 sate : Turcineşti . Transporturile se realizează pe căi rutiere. inclusiv lucrări de artă – S.-unitati PTTR – 4 -abonamente telefonice – 738 5. Nu are legătură cu calea ferată.R.909 -lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor 17. dealurile Hotobocilor si Hortopanilor. si creşterea animalelor. 304 .total . Cartiu. ETERN CONS S. FISA LOCALITATII TURCINESTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 3048 ha -locuinte existente . Ocupa ia tradi ională a popula iei este pomicultura. cultura cerealelor. Culturi: grâu.1. De asemenea ocupă si o parte din luncile Jiului si Cărtiorului.

2) POPULATIA -populatia totala stabila – 2415 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 138 persoane -numar mediu salariati in industrie – 47 persoane -numar mediu sal in industria prelucratoare – 20 persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica.20 persoane -numar mediu sal in persoane -numar mediu sal in administratia publica – 9 persoane -numar mediu sal in invatamant – 32 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 15 persoane transp. gaze si apa – 27 persoane -numar mediu de sal in comert. depozitare. posta comunicatii – 2 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 7 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 4 -copii inscrisi in gradinite – 60 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 132 persoane -personal didactic – 20 persoane 305 .

-sali de clase si cabinete – 20 -laboratoare scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 464 -abonamente la televiziune – 423 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1866 ha -suprafata arabila – 411 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 251 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 115 ha -suprafata păşuni – 194 ha -suprafata fanete – 895 ha -suprafata cultivata – 391 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII 306 .

dealurile Hotăroasa si Buduroaicei.57. la termocentralele Turcineşti si Rogojelu.-locuinte terminate – 7 -locuinte terminate din fonduri private – 7 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 1 -abonamente telefonice – 378 5. Relieful este alcătuit din o serie de dealuri si culmi. Podişul Teiului. Piscul Înalt. Stejarului si lunca Jiului. Distan a până la Tg-Jiu este de 40 km. Culmea Artanului. dealurile Urezeanului. Fântânele si Hotăroasa . O parte din localnici lucrează in exploatările de cărbune de pe raza comunei. legumicultura si creşterea animalelor. care străbate comuna de la nord la sud. din vest de satul Hotăroasa. Suprafa a este de 3427 ha . Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor. Subsolul con ine lignit. 307 .reşedin ă. exploatat in carierea Urdari si in subteran la mina Hotăroasa. COMUNA URDARI Comună cu 3 sate : Urdari .

57. 5. etc. etc.18 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 39 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 26 persoane 308 . cartofi.5 km distan ă si Peşteana la 7 km distan ă. păsări.Tg-Jiu prin sta iile Plopşoru. la 3. Comuna are legătură cu calea ferată Filiasi –Turceni .Culturi: grâu. FISA LOCALITATII URDARI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 3427 ha 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3240 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 1247 persoane -numar mediu salariati in industria extractiva – 948 persoane -numar mediu de salaria i in comert. porcine. legume. ovine. Animale: bovine. porumb.1.

comunicatii 125 persoane -numar mediu salariati in industrie .1 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 675 -abonamente la televiziune – 307 309 .-număr mediu salaria i in transp. posta. depozitare.980 persoane -numar mediu salariati in industria prelucratoare – 32 persoane -numar mediu salariati in constructii – 19 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 6 -gradinite de copii – 3 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 3 -copii inscrisi in gradinite – 90 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 382 persoane -personal didactic – 36 persoane -sali de clase si cabinete – 24 -laboratoare scolare – 1 -ateliere şcolare .

porumb. cartofi. legume. secară)– 972 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 21 -locuinte terminate din fonduri private – 21 9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 2 -abonamente telefonice – 24 310 .6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 14 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 1808 ha -suprafata arabila – 1099 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 52 ha --suprafata vii si pepiniere viticole – 105 ha -suprafata pasuni – 376 ha -suprafata fanete – 176 ha -suprafata cultivata (grâu.

1. Animale: bovine 1050 capete.5. păsări 14402. Relieful este alcătuită dintr-o parte a văilor Motrului. cultura pomilor fructiferi si creşterea animalelor. FISA LOCALITATII VĂGIULEŞTI 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -suprafata totala: 4801 ha 311 . etc. porumb. legume. etc.reşedin ă. Poienii.58. prin sta ia Motru. Subsolul con ine lignit. Borăscu si C. Culturi: grâu. 5. cartofi. Covrigi. Jil ului. ovine 351. porcine 1298. Murgiuleşti si Valea Motrului. Suprafa a este de 4801 ha. Parâng. Transporturile se realizează pe căi rutiere. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor. Distan a până la Tg-Jiu este de 54 km.58. legumicultura. Bozna. Are legătură si cu calea ferată Filiasi – Strehaia – Motru. Valea Verde. Cârciu. la 12 km distan ă.COMUNA VĂGIULEŞTI Comună cu 5 sate: Văgiuleşti . Ciocârlău. Covrigi si unele dealuri care au altitudinea de 300500 m: Cârciu.

1 5) CULTURA SI ARTA 312 .6 persoane -numar mediu salariati in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 34 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 18 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 12 -gradinite de copii – 4 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 8 -copii inscrisi in gradinite – 106 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 369 persoane -personal didactic – 29 persoane -sali de clase si cabinete – 21 -laboratoare scolare – 1 -ateliere şcolare .2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3260 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 116 persoane -numar mediu salariati in construc ii – 38 persoane -numar mediu de salaria i in comert.

secară)– 1662 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 2 -locuinte terminate din fonduri private – 2 313 .-biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 661 -abonamente la televiziune – 237 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 2 persoana -personal mediu sanitar – sector public – 3 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3108 ha -suprafata arabila – 1800 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 136 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 139 ha -suprafata pasuni – 866 ha -suprafata fanete – 167 ha -suprafata cultivata (grâu. porumb. legume. cartofi.

Plopului. a pomilor fructiferi a legumelor si creşterea animalelor. Are legătură cu calea ferată Craiova . floarea soarelui. Frasinu.bine dezvoltată înso ită de terase. cartofi. 314 . la est de pârâul Deşu. Curmăturile si Bobăi ei. porumb. care fac parte pârâului Deşu.59. Mo eşti. Valea Deşului si Vladimir. Ruginoasei si Vladimirului. Bujoranu. de la sud la nord dealurile Scoica. Culturi: grâu. Cornetului. Ocupa ia tradi ională a popula iei este cultura cerealelor.Filiasi – Tg-Jiu prin sta iile din Dealul Gilortului. COMUNA VLADIMIR Comună cu 4 sate: Andreeşti . Între Gilort si pârâul Deşu se aliniază. Relieful cuprinde si o parte din lunca Gilortului. Relieful este alcătuit din dealul Icleanu. Distan a până la Tg-Jiu este de 50 km.9) POSTA SI TELECOMUNICATII -unitati PTTR – 3 -abonamente telefonice – 5 5. Colnic. si lunca Bibeşti. u uvei.reşedin ă. Stancea. Suprafa a este de 5897 ha . Frasinu. Musculeşti si Bărbăteşti. care cuprinde dealurile Muşuroaia. legume.

2 -km. gaze si apa – 9 persoane -numar mediu de sal in constructii – 30 persoane -numar mediu de sal in comert.1.5. posta comunicatii – 2 persoane -numar mediu sal in administratia publica – 10 persoane -numar mediu sal in invatamant – 34 persoane -numar mediu sal in sanatate si asistenta sociala – 13 persoane 4) INVATAMANT -unitati de invatamant – 14 315 .17 persoane -numar mediu sal in transp. FISA LOCALITATII VLADIMIR 1) ECHIPAREA TERITORIULUI -Suprafata totala: 5897 ha -Lungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor 19.59. 2) POPULATIA -populatia totala stabila – 3459 persoane 3) FORTA DE MUNCA -numar mediu salariati – 178 persoane -numar mediu salariati in agricultura – 3 persoane -numar mediu salariati in industrie – 49 persoane -numar mediu sal in industria extractiva 40 –persoane -numar mediu sal in energie electrica si termica. depozitare.

-gradinite de copii – 7 -scoli din invatamantul primar si gimnazial – 7 -copii inscrisi in gradinite – 139 persoane -elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial – 348 persoane -personal didactic – 34 persoane -sali de clase si cabinete – 22 -laboratoare scolare – 4 -ateliere scolare – 2 5) CULTURA SI ARTA -biblioteci – 3 -biblioteci publice – 1 -abonamente la radio – 621 -abonamente la televiziune – 316 6) OCROTIREA SANATATII -medici – sector public – 3 persoane -personal mediu sanitar – sector public – 6 persoane 7) AGRICULTURA -suprafata agricola – 3309 ha -suprafata arabila – 1604 ha -suprafata livezi si pepiniere pomicole – 287 ha -suprafata vii si pepiniere viticole – 152 ha 316 .

-suprafata păşuni – 1099 ha -suprafata fanete – 167 ha -suprafata cultivata – 1599 ha 8) INVESTITII – CONSTRUCTII -locuinte terminate – 7 -locuinte terminate din fonduri private – 7 -locuinte terminate din fondurile populatiei – 7 9) POSTA SI TELECOMUNICATII a. Unitati PTTR – 4 b. Abonamente telefonice – 75 317 .

GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI sau cum să demarezi propria afacere SUNTE I ÎNTREPRINZĂTORI ? SANSE DE REUSITA ALE UNEI NOI AFACERI. ESECUL IN AFACERI 318 .

sau cum să afla i dacă afacerea potrivită si dacă acum este momentul potrivit pentru a o 319 . Re eta domeniul reuşitei în noua întreprindere este intrarea in este de activitate potrivit.INSUSIRI PERSONALE ALEGEREA VIITORILOR PARTENERI TEST . ESECUL IN AFACERI Problema si aplicabil.SUNTE I MANAGERUL IDEAL? CUM DEVIN COMERCIANT? CE DOCUMENTE OBTINE COMERCIANTUL ? PLANUL DE AFACERI MODEL PLAN DE AFACERI 1. SANSE DE REUSITA ALE UNEI NOI AFACERI. Întrebarea este cum să aplica i ideea care v-a venit cea mai importantă care se pune atunci când vă vine ideea unei afaceri este să decide i dacă proiectul este rentabil această re etă.

Stabilirea unor pre uri prea joase .Lipsa capitalului circulant.Eşecul încercării de în elegere a cerin elor unei afaceri în proces de dezvoltare.Gestiunea nesatisfăcătoare a stocurilor.Managerii la nivel superior n-au fost suficient implica i. . ca al greşelilor produsul sau serviciul financiare ale .Comportare neplăcută fa ă de clien i.începe. .Lipsa numerarului ini ial func ionării planificare. . Motivele eşecului unei afaceri înfiin ate de mai mult timp: .Planul a fost pus in practică pentru rezolvarea unei probleme grave într-un termen scurt. Nu orice proiect conduce în mod obligatoriu la rezultate performante. . . .Rela ii proaste cu furnizorii.Obiectivele întreprinderii au fost incorect stabilite. . . 320 în eleasă si de aceea aplicarea ei a acesteia în primul an.Supravegherea ineficientă a cheltuielilor firmei.Incapacitatea sus inerii competi iei in raport cu concuren ii.Esen a metodei n-a fost avut de suferit.Greşita apreciere a cererii pentru oferit. Iată câteva din principalele motive: .Planificare insuficientă a afacerilor.Incapacitatea desfacerii produsului sau serviciului. . . .Lipsa înzestrării manageriale. . . . Principalele motive ale eşecului afacerilor noi: necesar înfiin ării rezultat firmei si de .Previziunea incorectă a cheltuielilor firmei. .

3.Ignorarea unor informa ii asupra situa iei financiare a firmei. 5.Pierderea controlului asupra managementului numerarului.Dezvoltarea neînso ită de o finan are corespunzătoare. conducerii de a lua decizii si de a le .Demisia unor persoane aflate în posturi esen iale.Proasta administrare a sistemului de încasări. 2.Acordarea de credit excesiv clien ilor. . ave i? 321 Vă place să luati hotărâri de unul singur? Sunte i capabil să lucra i in condi ii de competi ie? Dispune i de o voin ă puternică şi auto-disciplină? Sunte i capabil să planifica i lucrurile în avans? Sunte i obişnuit să vă achitati la timp de obliga iile pe care le .Instruire insuficientă a colectivului de salaria i.Cunoştin e nesatisfăcătoare asupra produsului sau serviciului vândut .Poli ă de asigurare insuficientă. . .. .Contractarea exagerată la credite. INSUSIRI PERSONALE Însuşiri generale 1. . .Incapacitatea aplica. . . .Îmbolnăvirea unei persoane cheie din organigrama firmei. . .Rela ii personale proaste între lucrători.Eşuarea încercărilor de prevedere a evolu iei pie ei.Inexactită i in contabilitate. 4. . . de împrumuturi prea mari sau apelarea 2.

va trebui să munci i uneori 12 până la 16 ore pe zi. să accepta i scăderea nivelului dumneavoastră de trai pe perioada primelor luni. Sunte i conştient de motivele pentru care a i ales tocmai această întreprindere? 6. Sunte i capabil să tine i seama de sfaturile altora? Vă pute i adapta pentru a actiona în condi ii schimbatoare? Următorul grup de întrebări se referă la presiunile fizice. sau chiar a primilor ani de existen ă a întreprinderii? 11. Sunte i dispus. chiar duminica sau sărbătorile legale? 9. Sti i care sunt calitătile şi cunoştintele profesionale necesare reuşitei afacerii pe care doriti s-o înfiin a i? 2. în calitate de proprietar al unei afaceri alteori particulare. 7. Sunte i conştient că. Ve i putea angaja personal care posedă pregătirea profesionala şi însuşirile care dumneavoastră vă lipsesc? 5.6. în cazul eşecului în afaceri? Însuşiri personale specifice 1. Sunte i gata să vă asuma i riscul pierderii tuturor economiilor agonisite. 8. Se potriveşte proiectul avut în vedere. pregătirii şi aptitudinilor dumneavoastră? 4. Dispune i de resursele personale solicitate de tensiunea întreprinderii unei afaceri? 10. daca va fi nevoie. Dispune i de aceste calităti si cunostin e? 3. psihice şi economice legate de conducerea unei întreprinderi particulare. Este acest proiect corespunzător obiectivelor dumneavoastră? 322 .

o asociere cu altcineva care dispune de acele însuşiri va ajuta la reuşita 323 . Cum am amintit. ALEGEREA VIITORILOR PARTENERI Când ai nevoie de asociat. Deoarece to i oamenii care au înclina ie în sensul de a deveni întreprinzatori nu au chiar toate însuşirile necesare pentru aşa ceva. daca vrei să.i faci propria întreprindere trebuie sa dispui de anumite caracteristici şi însuşiri.3.

Îi plăcea mult să se ocupe de conceperea unor noi şi deosebite programe. nu de ac iune. Constantin a recunoscut că-i lipseşte un element principal ca să-şi 324 . Se gândea că. cu ajutorul exemplelor. care lucra cu procente din vânzari la o mare societate de producere a programelor pentru calculatoare. Constantin. ştia că va fi foarte greu. El era om de cercetare. însă responsabilul cu angajările cadrelor la aceste societăti mari la care s-a adresat pentru un loc de muncă.. ar scoate destui bani cu această întreprindere.întreprinderii. neliniştit de această situa ie. sectorul programelor jocurilor de întrajutorare şi de noroc. specializate în producerea şi promavarea programelor pentru calculatoare. Sandu. absolvent al unei şcoli tehnice de programatori in calculatoare cu mare pasiune pentru munca sa. dat deloc cu promovarea lor pentru a putea câştiga bani. Din păcate. Vă dăm acum următorul exemplu: Constantin. câteva cazuri care fac indispensabilă colaborarea între două sau mai multe persoane. Aceasta idee a considerat-o originala şi atrăgătoare şi era optimist că . i-au spus că sunt necesari al i programatori şi nici nu i-au cerut referinte de unde a lucrat anterior. dacă ar fi fost atât de activ în acest domeniu aşa cum era prietenul lui. daca nu imposibil pentru ca să construiască întreprinderea şi să promoveze vânzările. s-a hotărât să-şi facă propria afacere de producere a programelor pentru calculatoare care acopereau un sector aproape „virgin”. Să vedem. În paralel însă. după ce a terminat stagiul militar a căutat de lucru la câteva societă i mari.va prinde”. Îi plăcea mult să facă programe noi şi mai bune decât cele care circulau curent in acest domeniu avea mari reuşite. pentru a avea posibilitatile de reuşită ale afacerii.

Cu alte cuvinte. lucra de şapte ani la un mare atelier auto şi cunoştea foarte bine greută ile şi tertipurile acestei profesii. cu experien a. pentru a se construi întreprinderea este necesară asocierea cu altcineva care este om de ac iune. care nu este prea fictiv — chiar dacă înfrumuse at — că cineva poate avea foarte bune idei de afaceri. Cei doi prieteni au hotărât să infiin eze împreună o întreprindere de producere şi promovare a jocurilor pentru calculator şi mai târziu dacă întreprinderea lor va avea succes să se extindă şi în alt domeniu al programelor pentru calculatoare. nu numai că au între inut întreprinderea. ca Sandu. De aceea. Ceea ce trebuie în eles în situa ia prezentată.faca singur propria întreprindere care ar fi avut multe şanse de reuşită. A priceput că. Constantin a vorbit despre acest subiect cu prietenul său Sandu care i-a mărturisit că şi el se gândeşte să-şi facă ceva propriu pentru că el cunoştea mul i oameni care aveau încredere în el şi ştie şi un anumit mod de promovare a vânzărilor. si cei doi prieteni au admis că munca unuia o completează pe a celuilalt şi că fiecare în parte nu ar fi putut să reuşească atâtea câte au reuşit impreună. Ion era un mecanic auto foarte bun. dar cu timpul au extins-o. 325 . a în eles că ceea ce îi rămânea de făcut era să pornească singur la infiin area unei afaceri cu mari posibilită i de a pierde banii şi timpul sau să se asocieze cu cineva activ. Întreprinderea s-a înfiin at. dar să nu fie atât de activ cât este nevoie pentru a le exploata. Să vedem însă şi alt exemplu — care la rândul sau nu este fictiv — care relevă necesitatea unei asocieri între unul sau mai mul i oameni pentru înfiin area unei afaceri. capacitatea sa profesională şi pofta de muncă pe care o avea ar fi putut să-şi deschidă propriul atelier într-o regiune unde ştia că nu există aşa ceva şi unde a sesizat că existau mul i clien i . vedem din acest exemplu.

că dacă ar deschide un atelier împreună cu Petre. chiar dacă nu era un bun meseriaş. conştientizează şi acceptă acest defect al său şi vrea să mărească şansele de succes ale întreprinderii. Cu acest exemplu vrem să arătăm că a anumită persoană poate fi capabilă să pună în practica o idee privind înfiin area unei întreprinderi. 326 . ar fi putut să reuşească foarte multe împreună.Însă de ani de zile a observat (în special în cercul său de prieteni din societate) că nu avea rela ii prea bune cu ceilal i. Mai târziu însă probabil de la acest succes dar şi din alte motive.) aşa ceva este foarte important. Dacă. S-a gândit. astfel. de furnizorii săi. era foarte îndrăgit de ceilal i. de angaja i. Cei doi asocia i. ştiind că unul îl completează pe celălalt. cel ce doreşte să înfiin eze propria întreprindere. Şi aşa cum este cunoscut. că a obosit să lucreze pentru al ii şi ar fi dorit să facă ceva propriu. cel pu in la început. etc. avea un caracter certăre şi violent ceea ce îl făcea antipatic. va trebui să se asocieze cu cineva care va prelua promovarea imaginii întreprinderii în exterior. şi afacerea s-a închis. De aceea şi ezita să-şi aducă la îndeplinire idea de a-şi deschide propriul atelier. turistice etc. a fost o mare reuşită. adică îi era teamă că felul lui de a fi şi comportarea sa vor îndepărta clien ii. sau stricat relatiile dintre ei. În acelaşi atelier lucra şi prietenul său Petru. deoarece şi el a fost de acord. care. au înfiin at întreprinderea lor. dar să nu aibă un comportament corespunzător fară de clien i săi. care. în cazul întreprinderilor de prestări servicii (de exemplu: comerciale. iar cel de-al doilea cu bunele rela ii cu publicul. aşa cum a recunoscut în discu ie. Ion. Primul ar fi fost cu profesionalismul şi cu productivitatea lui. Ion a vorbit despre acest plan al său cu Petre care l-a apreciat ca fiind foarte bun.

nu trebuie să te asociezi cu cineva care vrea să se ocupe de întreprindere doar de gust. atunci nu dispera. dar îi lipsesc capitalul şi ceva cunoştin e profesionale. Adică nu va trebui să te asociezi cu cineva care nu va arăta interesul necesar pentru efortul comun în afaceri. să te asociezi cu cineva care va vrea să te folosească ca un mijloc ca să facă imediat propria lui întreprindere. Nu este rea asocierea a două sau mai multe persoane. Cinstea şi consecven a sunt două caracteristici de bază pe care trebuie să le aibă persoana cu care doreşti să te asociezi.i măreşti şansele de reuşită în efortul tău de întreprinzător. întreprinderea lor va reuşi. pe când dacă fiecare ar înfiin a întreprinderea sa rezultatul nu ar fi aşa de sigur. de asemenea. Probabil că şi tu eşti conştient că ai nevoie de asociat pentru a acoperi anumite defecte pe care le ai. 327 . şi aşa să. pentru înfiin area unei întreprinderi. este suficient să ştie to i ce este ceea ce îi lipseşte unuia şi are celălalt. porneşte în căutarea celui mai corespunzător asociat.Este obişnuit ca cineva care dispune de însuşirile corespunzătoare de a fi întreprinzător. De exemplu. Asemenea exemple de asocieri reuşite sunt multe şi se crează din diferite motive. să conştientizeze to i că în asociere. să se asocieze la înfiin area unei întreprinderi cu cel care dispune de ele. Asocierea între doi oameni are însă şi anumite dezavantaje şi slăbiciuni de care trebuie să iei aminte. Dacă este aşa. Adică. Nu va trebui.

Colaboratorii trebuie controlati mereu? 5. v-ar interesa mult consumul de carburant? Va cheltuiti cu grija banii rezervati placerilor personale? Daca ati avea o suma mai mare de bani. Un conducator bun poate rezolva toate problemele? 8. Conducatorul trebuie criticat in fata subalternilor? 6. chibzuiti indelung? Daca ar fi sa cumparati un automobil. Oamenii lucreaza bine numai daca sunt obligati? B Va exercitati autoritatea functiei si in afara programului ? Inainte de a investi bani in ceva. Subalternilor trebuie sa le spui mereu ceea ce doresc sa auda? 11. Conducator trebuie sa te nasti ? 2. Un bun profesionist este bun numai daca are subalterni buni? 3. Seful nu renunta niciodata la opiniile lui? 10. Subalternilor nu li se admite nici o eroare? 7. A conduce este intotdeauna mai usor decat a executa? 9. Problemele tehnice primeaza fata de cele socio-umane? 4. i-ati investi intr-o afacere? Recompensati de fiecare data performantele subalternilor? Va ganditi intotdeauna la consecinte cand actionati? Ati renunta usor la postul dumneavoastra daca vi s-ar propune? Recompensati intotdeauna un serviciu care vi se face? 328 . TEST: SUNTE I MANAGERUL IDEAL ? Va rugam sa raspundeti sincer prin Da sau Nu la urmatoarele intrebari: A 1.4.

Conflictele extraprofesionale dintre membrii colectivului nu ma intereseaza? 12. o preferati pe ultima? Renuntati la concediul de odihna in favoarea unei excursii de studii? C 1. Ii incurajez pe toti cei care ma informeaza despre tot ce se intampla in colectiv? 5. Ii controlez in repetate randuri pe subalterni? 7. Raspund tuturor solicitarilor subalternilor ? 2. Angajez numai oameni recomandati de persoane cunoscute? 9. Demonstrez mereu celor din jurul meu ca le sunt superior? 4. referitor la 329 . Sanctionez intotdeauna afronturile subalternilor? 11. . Nu pierd nici un prilej pentru a face morala subalternilor? 3. Prefer subalterni toba de carte in locul celor ingeniosi? 8. la grupul de opinii notate cu C si referitoare la „rela iile interumane” din grupul dvs de activitate. notate cu B.negativ. la grupul de opinii notate cu A si care semnifică ob iunile „manageriale”.pozitiv. . Problemele personale ale subalternilor nu au legatura cu serviciul? Cum se interpretează testul: Aduna i câte un punct pentru fiecare răspuns: . Secretara nu trebuie suparata niciodata? 10. la grupul de întrebări “abilită ile dvs practice “.Cultivati relatiile avantajoase pentru serviciul dumneavoastra? Intre o calatorie ieftina si una rapida.negativ . Consider ca familiarismele nu dauneaza activitatii mele? 6. dar costisitoare.

dar ave i si lipsuri care pot fi corectate. 330 . Ave i calită i native si dobândite pentru a conduce oameni. 25 – 30: sunte i un bun manager . 19-24 : sunte i un manager mediocru. Sunte i înzestra i pentru a fi lider si manifesta i aten ie pentru to i cei din subordine.Face i totalul punctelor. Cunoaşte i multe lucruri despre această meserie. Dacă a i ob inut între: 31 – 36: vă pute i considera un manager ideal . Nu este pentru dvs. 18 sau mai pu ine : lăsa i-vă de această meserie.

ALEGEREA FORMEI JURIDICE III. STABILIREA OBIECTELOR DE ACTIVITATE II. CUM DEVIN COMERCIANT? Derularea unei afaceri legale nu poate fi asigurata decat dupa infiintarea si inregistrarea la Registrul Comertului.5. DEPUNEREA DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIILOR VIII. putand fi completati in consecinta de activitati suplimentare. I. Pasii de mai jos reprezinta cerintele minime pentru infiintarea intreprinderii. PUBLICAREA IN MONITORUL OFICIAL A INCHEIERII JUDECATORULUI DELEGAT IX. REDACTAREA ACTULUI CONSTITUTIV VI. DEPUNEREA CAPITALULUI SOCIAL LA BANCA VII. ALEGEREA DENUMIRII FIRMEI IV. OBTINEREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE (INCLUSIV CODUL UNIC SI AUTORIZATIILE DE FUNCTIONARE) 331 . functie de complexitatea afaceri la care v-ati gandit. INREGISTRAREA LA REGISTRUL COMERTULUI X. VERIFICAREA DENUMIRII FIRMEI V. indiferent de tipul acesteia. ca persoana fizica sau juridica.

nr.301 din 5 noiembrie 1997. publicat în Monitorul Oficial nr. ALEGEREA FORMEI JURIDICE Inainte de a initia o activitate economica trebuie sa alegeti modalitatea sub care o exercitati.G. actualizat prin Ordinul Institutului National de statistica nr.656/1997 privind aprobarea clasificarii activitatilor din economia nationala . depinde de mai multi factori.CAEN. II.SATBILIREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE Obiectul de activitate trebuie stabilit avand în vedere H. : • doriti sa fiti unic intreprinzator sau sa va asociati cu alte persoane? • • • puteti sa finantati singur afacerea sau aveti nevoie de parteneri? doriti sa va protejati bunurile personale de creditorii afacerii? cunoasteti cum se constituie si cat costa diferite modalitati de organizare a afacerii? • • • • aveti calificarea necesara pentru activitatea firmei? aveti un plan de afaceri pentru activitatea initiala? cat de mare este afacerea Dvs? cunoasteti sistemul de impozitare? Un intreprinzator poate opta pentru una din urmatoarele forme de organizare a afacerii : 332 . Raspunzand la intrebarile urmatoare veti gasi forma de organizare convenabila pentru afacerea Dvs. 601/2002 publicat in Monitorul Oficial nr. 908 din 13 decembrie 2002. Decizia Dvs.

prin Biroul Unic. Nu are personalitate juridica. Se constituie intre membrii unei familii cu gospodarie comuna. • d) . de catre Primarii. Societatea in comandita simpla si in comandita pe actiuni se caracterizeaza prin existenta a doua categorii de asociati : 331 . cu constituire prin subscriptie publica (societate pe actiuni deschisa). Societatile comerciale se pot constitui in una din urmatoarele forme juridice : a) societate in nume colectiv (SNC) b) societate in comandita simpla (SCS) c) societate pe actiuni (SA) • Asociatia familiala Societatea comerciala prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv. prin asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice. e) . Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica de la data inregistrarii in registrul comertului. Se constituie ca persoana juridica.Persoana fizica Poate fi autorizata sa desfasoare o activitate independenta in baza Legii 507/2002.societate in comandita pe actiuni (SCA). cu inregistrare ulterioara la Oficiul registrului comertului pe raza municipiului pe care se afla. Nu are personalitate juridica.societate cu raspundere limitata (SRL). 31/1990 republicate. conform Legii nr. pentru a efectua acte de comert. in baza aceluiasi normativ si proceduri ca si persoana fizica.

comanditari – asociatii care raspund numai pana la concurenta capitalului subscris. Filialele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit. magazine. etc. depozite. O societate comerciala poate sa deschida in aceeasi localitate cu sediul principal sau in alte localitati. agentii.comanditati – asociatii care administreaza societatea si raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii. Sedii secundare : 332 . Filiale : Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica care se infiinteaza intr-una din formele de societate enumerate mai sus. dezmembraminte sub diferite forme : sucursale.

Tabel comparativ pentru orientarea deciziei privind forma de organizare a afacerii Criterii PF AF o persoana sau membrii unei famili obligatoriu SNC SCS minimum 2 SA SCA minimum 5 SRL nr. cu exceptia asociatilor comanditari optional admise nelimitata (cu averea personala) nelimitata si solidara. fara consimtamantul celorlalti asociati - asociatul unic nu poate avea calitatea de unic asociat decat intr-o singura societate 329 . persoane o persoana – SRL cu unic asociat sau 2 – 50 asociati 2 milioane lei obligatoriu optional - capital minim structura capital numerar in natura creante raspunderea intreprinzatorului - 25 milioane lei obligatoriu optional numai la SA prin constituire simultana numai cu capitalul subscris. cu exceptia asociatilor comanditari numai cu capitalul subscris restrictii pentru asociati asociatii nu pot lua parte ca asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente.

000 x se obtine prin Biroul Unic x prin Biroul Unic x prin Biroul Unic costuri medii estimate la constituire (lei) 4.000 4-5. sanitara.000.000. protectia muncii. sanitara-veterinara.000.000 330 .000.Procedura de inregistrare si autorizare a functionarii : autorizarea primariei rezervare firma/ emblema redactare act constitutiv dovada sediu depunere capital social constituire dosar inregistrare in registrul comertului autorizarea functionarii : PSI. odata cu autorizarea primariei 500. protectia mediului x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Se obtine personal de la autoritatile competente.000 1.000 5-6.

numirea cenzorilor este obligatorie) 331 . de adunarea asociatilor impozit pe profitxx . ulterior.durata de constituire la ce institutii trebuie sa mearga intreprinzatorul evidenta financiar contabila a afacerii sistemul de impozitare administrarea si controlul primarie 50 zile 20 zile Registru Comertului 20 zile Registru Comertului 20 zile Registru Comertului Registrul Comertului contabilitate in partida simpla contabilitate in partida dublax contabilitate in comandita dubla contabilitate in partida dubla impozit pe venitul anual nu exista reglementari exprese impozit pe profitxx un administrator sau mai multi administratori numiti prin actul constitutiv sau alesi. care au tot atati supleanti . numiti prin actul constitutiv sau alesi ulterior.un administrator sau mai multi administratori. de adunarea asociatilor .unic administrator sau consiliu de administratie impozit pe profitxx .controlul este asigurat de cel putin trei cenzori.controlul este exercitat de asociati sau. facultativ de un cenzor (daca numarul asociatilor trece de cincisprezece.

in cazul intrunirii conditiilor legale pentru microintreprinderi. Comerciantii persoane fizice si asociatiile familiale prezinta o procedura de autorizare si inregistrare mai simpla. cu costuri mai reduse. 332 . Societatea in nume colectiv si in comandita simpla au ca avantaje lipsa unui capital minim obligatoriu de subscriere. angajarea unui numar mic de personal. dezvoltarea limitata a activitatii. posibilitati multiple de dezvoltare a activitatii. Principalul dezavantaj este raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor pentru obligatiile societatii (cu exceptia asociatilor comanditari). Societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni prezinta ca avantaje principale raspunderea actionarilor pentru obligatiile sociale (cu exceptia asociatilor comanditari de la SCA) numai pana la concurenta capitalului subscris. acces mai usor la finantari (credibilitate mai mare). In cazul societatilor pe actiuni deschise exista si perspectiva de atragere de capital de pe piata financiara sau prin emiterea de obligatiuni. Ca dezavantaje principale se mentioneaza raspunderea nelimitata (cu intreaga avere a comerciantului) credibilitatea mai mica la solicitarea creditelor. costuri mai mici de inregistrare si posibilitatea utilizarii sistemului simplificat de contabilitate si a impozitarii venitului. Sistemul de evidenta contabila in partida simpla si impozitul aplicat pe venit ofera avantajul conducerii afacerii de comerciantul insusi.Sfatul consilierului : Pentru alegerea formei de organizare a afacerilor va furnizam cateva repere.

Se recomanda verificarea bonitatii unui partener persoana juridica sau a onorabilitatii unui partener persoana fizica. sistemul mai complicat de conducere. Costurile de constituire ale unei societati comerciale pot fi mai mici daca se declara un domeniu de activitate omogen si restrans la un numar redus de coduri CAEN. datorita lipsei de buna credinta a unuia sau mai multor parteneri. cu efecte pe termen mediu si lung asupra evolutiei afacerii si rezultatelor economice obtinute. administrare si control ale societatii . apeland la serviciile de informatii de afaceri ale CCI pentru a se diminua riscurile asocierii. inregistrare si autorizare a functionarii. 333 . Alegerea asociatilor este o decizie foarte importanta a intreprinzatorului. Societatea cu raspundere limitata ofera avantajul constituirii cu unic asociat. a unor costuri si durate de constituire mai mici. a raspunderii numai pana la concurenta capitalului subscris. Ca dezavantaje se pot enumera posibilitatile mai limitate de acces la credite.Dintre dezavantaje mentionam costurile mai mari de constituire.

334 . Firma si emblema sunt incluse in fondul de comert. magazin etc. Ce este emblema ? • Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de altul de acelasi gen.III. Reprezinta drepturi de proprietate industriala. societate comerciala). intelesul de panou pe care este inscriptionata firma (denumirea comerciantului) la intrarea in intreprindere. Dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei si emblemei se dobandeste prin inscrierea acestora in registrul comertului. Regimul juridic al firmei/emblemei • Pot alege orice nume sau denumire pentru firma mea ? • Nu ! Exista reglementari legale care trebuie respectate la alegerea firmei. frecvent utilizate in vorbirea curenta si anume : o o Alte intelesuri ale termenului firma • intelesul de entitate comerciala (intreprindere. ALEGERE DENUMIRE FIRMA Ce este firma ? • Firma este numele sau denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza. Termenul „firma” utilizat in legislatia romana este echivalent cu „nume comercial” din legislatiile altor state. Termenul firma are inca doua intelesuri.

sa fie distinctiva – adica sa nu fie o denumire generica. Se compune din numele comerciantului scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia. sa fie scrisa in primul rind in limba romana. Firma unei societati in nume Trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati. sa respecte regulile de compunere prevazute de lege. cu mentiunea „societate in comandita” scrisa in intregime. in comandita simpla sau in comandita pe actiuni. • • • • • Firma unui persoana fizica comerciant. Cum poate figura numele unei Daca numele unei persoane straine de societate figureaza in firma unei societati in nume persoane straine de societate in colectiv. si in general. Se vor putea face mentiuni care sa arate mai precis persoana comerciantului sau felul comertului sau. limitele concurentei loiale. acesta devine raspunzator firma unei societati in nume nelimitat si solidar pentru toate obligatiile societatii. colectiv Firma unei societati comandita simpla in Trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati.Firma trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative: • sa fie disponibila – adica sa nu fie deja inregistrata in registrul comertului sau rezervata anterior de alti solicitanti. De aceea este necesar consimtamantul 335 . sa nu cuprinda o denumire utilizata in sectorul public. cu mentiunea „societate in nume colectiv” scrisa in intregime. sa fie licita – sa nu incalce o dispozitie imperativa a legii privind ordinea publica sau bunele moravuri.

care cuprinde numele firma / emblema in cazul unui comerciant persoana fizica.colectiv. in comandita simpla sau scris al persoanei straine de societate al carei nume apare in firma si atrage raspunderea sa nelimitata si solidara. sau al unui asociat. in Se compune dintr-o denumire proprie si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate in comandita pe actiuni” cu Se compune dintr-o denumire proprie. cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi (in cazul decesului comerciantului) si cu dobandirii acesteia ? Firma unei societati comandita pe actiuni Firma unei societati raspundere limitata Firma unei sucursale 336 . urmata de cuvantul „sucursala" urmat de localitatea unde se afla sediul sucursalei. urmata de localitatea unde se afla sediul principal. unei societati straine Ce restrictii sunt cu privire la Dobanditorul va putea sa continue activitatea sub firma anterioara. Firma sucursalei din Romania a Firma sucursalei din Romania a unei societati straine va trebui sa cuprinda si mentiunea sediului principal din strainatate. la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata” sau S. de natura a o deosebi de firma altor societati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate pe actiuni” sau „SA”. in comandita pe actiuni Firma unei societati pe actiuni Se compune dintr-o denumire proprie.R.L. Se compune din : denumirea societatii comerciale care deschide sucursala.

publicatii si in orice alt mod. pentru alegerea emblemei ? Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama. ci este o denumire proprie. firma va fi scrisa cu litere avand marimea de cel putin jumatate din cea a literelor cu care este scrisa emblema. in ce cazuri este permisa Pastrarea firmei precedente. numai daca vor fi insotite in mod vizibil de firma comerciantului. Ce reguli trebuie respectate Conditiile de validitate a firmei se aplica si emblemei. pe facturi. 337 . in comandita pe actiuni sau in cazul societatii cu pastrarea firmei precedente? raspundere limitata a carei firma nu cuprinde nume de asociati. scrisori. afise. fara cerinta mentionarii raportului de succesiune in firma este permisa in cazul societatii pe actiuni. Daca emblema cuprinde o denumire.obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor. Aceiasi prevedere se aplica si in cazul in care firma unei societati cu raspundere limitata cuprinde numele unuia sau mai multor asociati.

.

Rezervarea firmei si/sau emblemei se face pe o perioada de 3 luni de la data inregistrarii cererii. VERIFICAREA DENUMIRII FIRMEI Cum inregistrez emblema? firma si/sau Obtinerea verificarii disponibilitatii firmei si/sau emblemei si rezervarea lor se fac prin Biroul unic. contra cost. fara sa aiba ca asociat firma detinatoare a marcii.IV. inainte de intocmirea actelor constitutive. cuprinde sintagme si cuvinte care potrivit unor legi speciale nu pot fi utilizate decat in anumite conditii ( ex. • 339 . Da ! Oficiul registrului comertului al judetului Gorj va refuza inscrierea unei firme care : respinsa la inregistrare? • • • poate produce confuzie cu alte firme inregistrate. contine denumiri din sectorul public. Daca in acest interval de timp societatea comerciala nu s-a inregistrat in registrul comertului trebuie sa solicitati. Verificarea si rezervarea firmei si/sau emblemei se solicita la Biroul unic. cuvantul banca nu poate fi inclus in firma decat daca este o societate comerciala bancara). la Biroul unic prelungirea rezervarii. aduce atingere bunelor moravuri sau ordinii publice. • contine marci inregistrate la OSIM sau marci de notorietate. Poate fi firma sau emblema aleasa.

solicitati la OSIM o cercetare a registrului de marci. prin consilierul de proprietate industriala din cadrul CCI. fie inscriere? prin desemnarea mai precisa a persoanei. sau dupa caz. in dosarul de inregistrare a modificarii firmei si /sau emblemei. contra cost. Unde se depune disponibilitatii firmei emblemei? dovada si/sau • • Poate o firma sau emblema Da ! Comerciantul care are o marca deja inregistrata si se considera prejudiciat de o inregistrata sa fie afectata de firma inregistrata poate solicita radierea firmei. registrul marcilor? In interesul dvs. legea precizeaza ca trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta.Ce solutie am in cazul refuzului de Daca firma si/sau emblema aleasa este asemanatoare cu o alta deja inregistrata. la cererea Dvs. anterior rezervarii firmei si/sau emblemei prin Biroul unic. folosind caile legale de atac. Serviciul poate fi efectuat. Se prezinta notarului public la autentificarea sau darea la data certa a actului constitutiv sau a actului modificator prin care se schimba denumirea unei societati comerciale Se depune in dosarul de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului. 340 . fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in oricare alt mod. Documentul care atesta rezervarea In urma verificarii disponibilitatii firmei si/sau emblemei solicitantul obtine: firmei si/sau emblemei • Dovada de disponibilitate a firmei si/sau • Dovada de disponibilitate a emblemei.

sa fie identice sau asemanatoare cu marci deja inregistrate la OSIM sau cu marci notorii. inregistrarea la OSIM a firmei Dvs. prin urmatoarele masuri : verificarea si/sau rezervarea firmei si emblemei la nivel national. sau sa va oblige la schimbarea lor. Daca un comerciant cu firma/emblema anterior inregistrate se considera prejudiciat. protejati-va firma si emblema. Evitati ca firma/emblema Dvs. ca marca verbala si a emblemei ca marca figurativa. Puteti fi atacat in instanta pentru concurenta neloiala. • • • 341 . este suficient de diferita de alte firme/embleme deja inregistrate. care vor deveni elemente esentiale de marketing. Trebuie sa fiti sigur ca firma sau emblema Dvs. poate solicita radierea firmei/emblemei Dvs. Daca porniti o afacere pe termen lung. pentru a evita situatiile considerate ca „prea asemanatoare” reclamate de comercianti care s-ar considera prejudiciati.Sfatul consilierului : • Evitati firme si embleme asemanatoare cu altele deja inregistrate pentru ca riscati sa aveti probleme dupa inregistrare.

Optiuni de verificare/rezervare a Verificarea si rezervarea firmei/emblemei se pot efectua : firmei si/sau emblemei : • la nivelul firmelor inregistrate pe aria unui judet sau a municipiului Bucuresti.in aceiasi zi pentru mai multe judete : 14 zile la nivel national : 30 zile 342 . • • pe raza mai multor judete. la nivel national. Cat dureaza verificarea si rezervarea firmei si emblemei ? • • • la nivelul unui judet.apelati la consultanta de specialitate pentru alegerea firmei si proiectarea emblemei. .

Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face. 343 . 114/1996? Se preszinta acordul coproprietarilor. sauDaca nu exista asociatia proprietarilor se prezinta avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul. cu: contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale. uzufruct. certificat de mostenitor. contract de comodat. PREGATIREA ACTELOR DOVEDITOARE PENTRU SEDIU contract de vanzare-cumparare. pe plan orizontal si vertical. care intra sub incidenta Legii locuintelor nr. extras din cartea funciara. de uz. Daca exista coproprietari? Daca s-a stabilit sediul intr-un imobil cu destinatia locuinta. Acest caz inseamna schimbarea destinatiei din locuinta in sediu social si potrivit legii este obligatoriu:Sa se prezinte si avizul favorabil al asociatiei proprietarilor. dupa caz. contract de asociere in participatiune. in maximum 15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997).V. contract de leasing imobiliar.

fals. • Ce contine ? • 344 . potrivit legii. 31/1990 republicata (art. Aceeasi lege extinde prevederea de onorabilitate si asupra administratorilor. 265-276 din legea societatilor comerciale. inselaciune. cenzorilor si reprezentantilor unei societati comerciale. REDACTAREA DECLARATIEI PE PEROPRIE RASPUNDERE PENTRU INREGISTRARE Temeiul legal privind declaratia pe propria raspundere • Legea nr.persoana fizica . abuz de incredere.VI. comanditatilor si lichidatorilor. delapidare. administratori. Declaratia pe proprie raspundere este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea comerciala. uz de fals. marturie mincinoasa. reprezentantul permanent . 6 alin. fondatori. Cine trebuie sa dea declaratia pe proprie raspundere ? Declaratia pe proprie raspundere trebuie data de: • • • • persoanele fizice care desfasoara activitate independenta.2) precizeaza ca nu pot fi fondatori persoanele care. dare sau luare de mita. sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa. cenzori.desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale. precum si pentru alte infractiuni prevazute de art.

atestata de avocat. semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului registrului comertului.Ce consecinte juridice au declaratiile inexacte ? • Potrivit art. fapta nu constituie o infractiune mai grava. • • 345 .000 lei la 5. declaratie tip. se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 1. in baza carora s-a operat o inregistrare in registrul comertului. persoana care. daca. Ce forma poate avea? Declaratia pe proprie raspundere poate avea una din urmatoarele forme: • • forma autentificata de notarul public. 48 din Legea registrului comertului. 51/1995. a facut declaratii inexacte.000.000.000 lei. cu rea credinta. potrivit legii. inclusa in actul constitutiv sau modificator autentic. in conditiile Legii nr.

documente din care sa reiese calificarea profesionala .cazierul judiciar . Cum se obtine autorizatia ? Intreprinzatorul depune la Primarie urmatoarele documente: . Cererea de autorizare se rezolva in cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului. OBTINEREA AUTORIZATIEI EMISE DE ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA Regimul de autorizare Conform prevederilor Legii nr.certificat medical pentru personae fizice.cerere tip de autorizare .VII. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative. 346 .actele dupa care sa rezulte resedinta pentru persoanele fizice cetateni straini . autorizatia pentru desfasurarea de catre persoanele fizice sau asociatiile familiale a unor activitati independente se emite de autoritatea administratiei locale. Autorizatia pentru prestarea de activitati independente se poate da pe baza atestarii capacitatii profesionale.acordurile si avizele eliberate de insititutile abilitate. necesare desfasurari activitatii pentru care se solicita autorizarea. respectiv de catre Primarie. respective pentru membrii asociatiei familiale .copie dupa actele de identitate .

VIII. denumirea. REDACTAREA ACTULUI CONSTITUTIV Ce este actul constitutiv : • Este sintagma care desemneaza actele prin care se constituie o societate si care pot fi : o o contract de societate pentru societatea in nume colectiv. exprimate prin grupe si clase CAEN. 347 . valoarea aportului in natura si modul evaluarii. obiectul de activitate. forma juridica. contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic. denumit act constitutiv. La societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditati si comanditari). statut. in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata. contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni. in comandita simpla. o o Ce contine actul constitutiv ? Pentru societatea in nume colectiv si in comandita simpla • • • • • • date despre asociati : (numele si prenumele. sediul si emblema. locul si data nasterii. cu precizarea domeniului si activitatii principale. domiciliul si cetatenia asociatilor persoanei fizice. dupa caz. asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati. capitalul social subscris si varsat. data la care se va varsa integral capitalul social subscris. aportul fiecarui asociat in numerar sau in natura. pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. persoane juridice. denumirea. sediul si nationalitatea asociatilor. cat mai omogen.

domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice : denumirea. durata societatii. denumirea. sediile secundare atunci cand se infiinteaza o data cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice). cenzorii. asociatii care reprezinta si administreaza societatea. in numerar sau in natura. locul si data nasterii. numarul si valoarea nominala a partilor sociale precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. cand numarul asociatilor este mai mare de 15. puterile conferite si daca le exercita impreuna sau separat. dupa caz. modul de dizolvare si de lichidare a societatii. forma juridica. partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi. valoarea aportului in natura si modul evaluarii. obiectul de activitate. durata societatii. sediile secundare sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. capitalul social subscris si cel varsat. date despre asociati (numele si prenumele. partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat. exprimate prin grupe si clase CAEN. modul de dizolvare si de lichidare a societatii. data varsarii integrale a capitalului social. cat mai omogen. cu precizarea domeniului si activitati principale.• • • • persoane fizice ori juridice. Pentru SRL (inclusiv cu asociat unic) • • • • • • • • • • • 348 . sediul si emblema. aportul fiecarui asociat.

sediul si nationalitatea asociatilor. modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea. drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. denumirea. persoane juridice. forma. puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat. sediul si nationalitatea administratorilor. denumirea. numele si prenumele.Pentru societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni numele si prenumele. persoane fizice. cu precizarea domeniului si a activitatii principale. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea. Daca sunt mai multe categorii de actiuni. denumirea. La societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati. sediul si. persoane fizice. persoane juridice. locul si data nasterii. persoane fizice. emblema societatii. locul si data nasterii. capitalul social varsat de fiecare actionar. 349 . valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni. daca este cazul. obiectul de activitate al societatii. persoane juridice. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare. domiciliul si cetatenia cenzorilor. domiciliul si cetatenia asociatilor. numarul si valoarea nominala a actiunilor. garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna. locul si data nasterii. daca prin lege nu se prevede altfel. sediul si nationalitatea cenzorilor. nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. capitalul social subscris si cel varsat. se vor arata numarul. cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. domiciliul si cetatenia administratorilor. numele si prenumele. La constituire. denumirea. valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate.

sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. forma. operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia. modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor. daca se are in vedere o atare infiintare. Obiectul de activitate se va exprima prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati. nr. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -. avantajele rezervate fondatorilor. agentii. aprobata prin H. controlul acesteia de catre actionari.clauze privind conducerea. sediile secundare . culoare. precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni. functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare. cu modificarile ulterioare. alte clauze convenite de actionari cu respectarea legislatiei in vigoare. Precizari privind descrierea emblemei in actul constitutiv Precizari privind redactarea obiectului de activitate in actul constitutiv Descrierea emblemei va cuprinde prezentarea elementelor definitorii ale acesteia: continut. modul de dizolvare si de lichidare a societatii. actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni. 656/1997. atunci cand se infiinteaza o data cu societatea. durata societatii.G. Indicarea domeniului si activitatii principale se va face printro grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective. administrarea. Cuantumul taxei de inregistrare este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul 350 . precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul.sucursale. Pentru redactarea obiectului de activitate se va utiliza „Clasificarera activitatilor din economia nationala CAEN”.

Cenzorii sunt obligati sa depuna. cu exceptia cenzorilor contabili. inainte de preluarea functiei. in sensul de a nu cuprinde un numar exagerat de activitati. conform prevederilor legii redate in tabelul de mai jos 351 . a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. In ce forma se redacteaza ? Actul constitutiv se redacteaza in forma autentica sau sub semnatura privata. In toate cazurile numarul cenzorilor trebuie sa fie impar. daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. Precizari referitoare la cenzori Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si tot atatia supleanti.de activitate. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani. Taxa de baza acopera 5 coduri. Cenzorii trebuie sa fie actionari. Majoritatea cenzorilor si a supleantilor vor fi cetateni romani. iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza. Sfatul consilierului Pentru a nu creste costurile de inregistrare obiectul de activitate trebuie sa fie omogen. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.

avocat. intreprinzatorul insusi.Conditiile legale privind forma actului constitutiv Categoria de comerciant societate in nume colectiv societate in comandita simpla societate cu raspundere limitata societate pe actiuni cu constituire simultana societate pe actiuni constituita prin subscriptie publica societati pe actiuni cu constituire simultana sau societate cu raspundere limitata. 352 . notar. daca printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren Se redacteaza act constitutiv x x x x x Forma autentica x x x Sub semnatura privata X X - x x - Cine poate redacta actul constitutiv? Aveti urmatoarele alternative : • • • • Biroul unic din CCI (Oficiul de asistenta societati comerciale).

titlul de proprietate asupra bunurilor imobile. in creante (in cazurile prevazute de lege). DEPUNEREA CAPITALULUI SOCIAL • in numerar (obligatoriu). la ghiseul CEC. Conditiile de forma ale dovezii : • Cum se face dovada aportului in natura la capitalul social ? Daca sunt bunuri noi achizitionate din tara? Daca sunt bunuri in natura din import ? Daca sunt bunuri imobile ? Se prezinta factura Dovada se face potrivit normelor legale in vigoare. Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si sintagma „aport la capitalul social al societatii comerciale. in natura (optional). ordin de plata. . indicandu-se denumirea acesteia”.IX. fie la cererea solicitantului de catre Biroul unic Aportul la capitalul social poate fi : Unde se poate varsa aportul in numerar la capitalul social ? • • • • Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate efectua. chitanta CEC. 353 . la orice banca. cu: • • • foaie de varsamant. fie direct de catre intreprinzator. referitoare la investitiile directe Se prezinta : .certificatul de sarcini al bunurilor imobile. dupa caz.

actul constitutiv se incheie obligatoriu in forma autentica. in numele si pe cheltuiala dvs.cambii. Aceste structuri pot obtine. acesta intrand in proprietatea societatii comerciale din momentul inregistrarii ei in registrul comertului. A se retine ca aportul in natura la capitalul social se realizeaza prin transferarea drepturilor de proprietate de la asociat catre societatea comerciala si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de functionare.. . expertiza de la experti autorizati. Detalii se pot obtine prin oficiul de asistenta societati comerciale din Biroul unic sau oficiul de consultanta.expertiza de evaluare a bunului. social al unei societati pe actiuni. Care sunt efectele juridice ale aportului in natura la capitalul social? 354 .dovada intabularii bunurilor imobile. In consecinta asociatul nu mai este proprietarul bunului aportat la capitalul social. Daca sunt aporturi in creante? Se prezinta titlul de creante : . in comandita pe actiuni si al unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic? Cine efectueaza expertiza de evaluare a aportului in natura la capitalul social? Expertiza de evaluare este elaborata de experti de specialitate. Se prezinta raportul de expertiza privind evaluarea Daca sunt aporturi in natura la capitalul aportului in natura. .contract de imprumut bancar. Atentie : daca printre bunurile imobile se afla un teren.

In acelasi timp sunt obligati sa participe si la pierderi. astfel : • imputernicire speciala sau imputernicire avocatiala. pentru semnatarii si/sau deponentii cererilor depuse. ACORDAREA IMPUTERNICIRII Cand o utilizez ? Imputernicirea se utilizeaza in cazurile cand cererea de inregistrare se intocmeste si se depune de alta persoana decat comerciantul autorizat. • XI. Contine declararea averii si modul de evaluare a acesteia. cu enumerarea bunurilor imobile si mobile de valori importante. a fiecarui asociat din societatea in nume colectiv si a asociatilor comanditati. potrivit actului constitutiv. cu titlu de aport social. asociatii au dreptul sa participe. Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga insa la prestatii in munca. REDACTAREA DECALARATIEI DE AVERE In ce cazuri se utilizeaza ? Declaratia se da pe proprie raspundere a comerciantului persoana fizica. Evaluarea se face prin apreciere de catre comerciant/asociat.contract civil etc Pot constitui prestatiile in munca aport la capitalul social ? Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. Ce contine ? 355 . procura speciala si autentica pentru comerciantii persoane fizice. X. In schimbul acestui aport.. la impartirea beneficiilor si a activului social.

pe perioada mandatului unui administrator. conducatorii sucursalei sunt obligati sa depuna de semnatura ? semnaturile lor la oficiul registrului comertului. Care este cuantumul garantiei ? Cand si unde se depune certificatul privind depunerea garantiei ? 356 . XIII. in lipsa acestora. Certificatul eliberat de cenzorii societatii pe actiuni. Cum se procedeaza? Pentru dovedirea specimenului de semnatura. actul privind nivelul studiilor absolvite. DEPUNEREA SPECIMENULUI DE SEMNATURI Potrivit legii. XIV. In absenta semnatarului se poate prezenta un specimen legalizat de notarul public. comerciantul persoana fizica. PREGATIREA COMERCIALA ANTERIOARA Cine le depune ? ACTELOR PRIVIND ACTIVITATEA Comerciantul persoana fizica sau membrii unei asociatii familiale trebuie sa depuna in dosarul de inregistrare acte din care sa rezulte activitatea comerciala anterioara sau. administratorii.XII. Garantia nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare. persoana respectiva va semna in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia. prevazuta in actul constitutiv. ori aprobata de adunarea generala a actionarilor. o data cu depunerea specimenelor semnaturilor administratorilor. din care rezulta depunerea garantiei se depune la Biroul unic. lichidatorii. DEPUNEREA GARANTIEI DE CATRE ADMINISTRATORI Cine depune garantia? Fiecare administrator al unei societati comerciale pe actiuni va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa. reprezentantii Cine trebuie sa depuna specimenul unei societati comerciale. Cele 10 actiuni depuse sunt inalienabile si se pastreaza la societate. Aceste acte se depun in copii certificate de comerciant sau de referentul Biroului unic. care va certifica semnatura.

Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi responsabilitate civila si penala ca si un administrator. printre altele. XVI. REDACTAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE Cand se utilizeaza? Contractul de administrare se utilizeaza cand administratorul societatii este o persoana juridica. XVII. PREGATIREA COPIILOR DE PE ACTELE DE INDENTITATE Cine depune copii dupa actele de identitate ? Actele de identitate trebuie depuse in copie de catre : • Ce contine ? comercianti persoane fizice (inclusiv de membrii unei asociatii familiale). ce actioneaza in nume propriu. PREGATIREA ACTELOR CONSTATATOARE OPERATIUNILOR INCHEIATE IN CONTUL SOCIETATII In ce cazuri se utilizeaza ? • ALE La societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se depun actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul asociatilor si aprobate de acestia. asociatii unei societati in nume colectiv. 357 . In contract se va stipula. • • Atentie : Copia actului de identitate trebuie sa contina obligatoriu Codul Numeric Personal (CNP). in comandita simpla si cu raspundere limitata. Prin contractul de administrare se stabilesc drepturile si obligatiile partilor. persoana fizica. ca persoana juridica este obligata sa-si desemneze un reprezentant permanent. persoana fizica.XV. fondatorii unei societati comerciale pe actiuni si in comandita pe actiuni.

act constitutiv etc). in numele si pe seama fondatorului sau asociatului. in numele si pe seama fondatorului/asociatului persoana juridica. ADOPTAREA HOTARARII ORGANULUI STATUTAR AL PERSOANEI JURIDICE PRIVIND PARTICIPAREA LA CONSTITUIREA SOCIETATII Precizari : In situatia cand o persoana juridica este asociat sau fondator al unei societati comerciale se depune hotararea organului statutar al persoanei respective. IN NUMELE SI PE SEAMA FONDATORULUI. Daca persoana juridica este nerezidenta. din care sa rezulte : • hotararea de a participa la constituirea societatii comerciale.PREGATIREA COPIEI DE PE ACTUL DE INREGISTRARE A FONDATORILOR Precizari : In situatia in care asociati sau fondatorii unei societati comerciale sunt persoane juridice se depune copia actului de inregistrare a acestora (certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare. aportul la capitalul subscris. hotararea se depune in copie tradusa si legalizata. In cazul persoanelor juridice nerezidente. 358 . • • Hotararea se depune in original. aceste acte vor fi depuse in copii traduse si legalizate. REDACTAREA MANUALULUI PERSOANEI CARE A SEMNAT ACTUL CONSTITUTIV. persoana abilitata sa semneze actul constitutiv. PERSOANA JURIDICA Precizari : Organul statutar al unui asociat sau fondator persoana juridica trebuie sa emita si mandatul persoanei fizice abilitate sa semneze actul constitutiv al noii societati.

potrivit legii. OBTINEREA CERTIFICATULUI DE BONITATE Cine il depune ? Persoanele juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati comerciale trebuie sa depuna un certificat de bonitate. Se depune in original si in copie tradusa si legalizata. pentru a-si dovedi onorabilitatea si credibilitatea. dosarul de inregistrare si autorizare a functionarii trebuie sa contina avize sau autorizatii prealabile. pentru conformitate. In aceste categorii se includ: societatile bancare – autoritatea emitenta este Banca Nationala a Romaniei. decat cele enumerate. Cine il emite ? Certificatul de bonitate poate fi emis de o banca sau de camera de comert din tara de origine. OBTINEREA AVIZELOR PREALABILE PREVAZUTE DE LEGE Potrivit dispozitiilor legale specifice unor categorii de societati comerciale si de activitati economice. pot intocmi si semna cererea de inregistrare si autorizare a functionarii si de inregistrare a modificarii actului constitutiv. RETINETI ! Judecatorul delegat poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare. sau alte tipuri de cereri care se depun la Biroul unic. cu originalele de catre persoanele care.persoana juridica. CERTIFICAREA COPIILOR Precizari Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate. Acest act se depune in original. Care sunt avizele prealabile si care sunt autoritatile emitente societatile de asigurari si reasigurari – autoritatea 359 . si in copie tradusa si legalizata in cazul unei persoane juridice nerezidente.

societatile avand ca obiect operatiuni cu valori mobiliare – autoritatea emitenta este Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. prin serviciul "DEPUNE SI SE REZOLVA". 360 . Toate formularele tip. Actele frecvent utilizate sunt cele mentionate ca fiind obligatorii. actele doveditoare si chitantele de plata pentru inregistrarea si autorizarea functionarii unui comerciant se introduc intr-un DOSAR CU SINA. In alt dosar cu sina se introduc cate 5 plicuri din plastic. in tabel se prezinta opisul exhaustiv al actelor care pot fi incluse in dosarul pentru inregistrarea unui nou comerciant persoana fizica/asociatie familiala sau a unei societati comerciale.emitenta este Oficiul de supraveghere a activitatilor de asigurare si reasigurare. autorizatiilor si/sau acordurilor de functionare. Cele doua dosare se depun la dispeceratul Biroului unic. INTOCMIREA DOSARULUI PENTRU INREGISTRAREA UNUI COMERCIANT NOU Pentru orientarea Dvs. Nu sunt incluse actele pentru obtinerea avizelor. pentru fiecare punct/obiectiv supus autorizarii.

administatori. x x x x Dovada pentru disponibilitatea firmei este obligatorie optional. x x x x 5. cenzori. cate una pentru fiecare persoana care detine una din calitatile mentionate 3. persoana fizica. nr. Dovada sediului (in copie) Declaratia pe proprie raspundere (comerciant. asociati. x x x x 361 . reprezentantii permanenti x x x x 3 x SNC SCS 4 x SA SCA 5 x 6 x 7 Utilizare obligatorie SRL Precizari privind utilizarea documentului 2. Denumire act (forma. fondatori.Continutul dosarului pentru inregistrarea unui comerciant nou Nr. 2 Cerere de inregistrare si autorizare (formular tip) Dovada disponibilitatii firmei/emblemei (original) Reproducerea emblemei (4 exemplare) 4. daca se declara emblema Utilizare obligatorie Utilizare obligatorie.exemplare) Categorii de comercianti PF AF 1 1. asociat unic in SRL. crt.

Expertiza de evaluare a aportului in - x x x 362 . ai administratorului sau cenzorului persoana juridica) – original 6.persoane fizice. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise si/sau varsate (copii) Facturi - x x x 9. x x x Se utilizeaza pentru produse noi achizitionate ca aport in natura Numai in cazul bunurilor imobile 10. Actul constitutiv (original) - x x x 8. Autorizatia emisa de Primarie conform Legii 507/2002 (copie) x Document obligatoriu pentru persoane fizice/asociatii familiale Document obligatoriu pentru persoane juridice Este obligatoriu sa existe capital varsat in numerar 7.

Dovada intabularii bunurilor imobile 13. contract civil - x x - Numai in cazul cand sunt aduse creante ca aport la capitalul social. Certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate imobilele x x x aportate la capitalul social Numai in cazul bunurilor imobile aduse ca aport in natura la capitalul social subscris Numai in cazul bunurilor mobile aduse ca aport la capitalul social subscris 12. Cambia. contract de imprumut bancar. Imputernicire speciala sau avocatiala (original) x x x x Daca cererea se intocmeste si se depune de alta persoana decat cele mentionata 363 .natura la capitalul subscris 11. Nu sunt permise la Sa si SCA constituite prin subscriptie publica si la SRL-uri 14.

364 . Acte privind activitatea comerciala anterioara (copii) x in lipsa acestora se depune actul privind nivelul studiilor absolvite Documentul este obligatoriu pentru administratori. lichidatori Obligatoriu in cazul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni 17. Specimenul de semnatura (original) x x x x 18. Certificatul cenzorilor privind depunerea garantiei legale de catre administratori Actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii (copii) x 19.15. Declaratie cu privire la averea detinuta (original. sub semnatura privata) x x La SCS numai comanditatii x numai comanditatii - Declaratia este obligatorie pentru asociatii care raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale 16.

persoana juridica (original) x x x in copie tradusa si legalizata pentru nerezidenti in copie tradusa si legalizata pentru nerezidenti 23.20. - x x x 24. Contractul de administrare (copie) - x x x Numai in cazul cand societatea este administrata de o persoana juridica pasaport pentru 21. Acte de identitate (cu CNP) in copie x x x x rezidenti 22. - x x x in copie tradusa si legalizata pentru nerezidenti 365 . Actul de inregistrare a fondatorilor persoane juridice (copie) Hotararea organului statutar al persoanei juridice privind participarea la constituirea societatii (original) Mandatul persoanei care a semnat actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului.

- - x pentru brokeri de asigurare x 27. Actele pentru autorizarea functionarii din punct de vedere : al PSI.timbre judiciare . Categorii de taxe: . - x x x 28. sanitar-veterinar.sanitar. operatiuni cu valori mobiliare 26. al protectiei muncii. de aisgurare reasigurare. Certificat de bonitate (original) Avize prealabile prevazute de lege - x x x in copie tradusa si legalizata Pentru societatile bancare.taxa judiciara de timbru (original) . al protectiei de mediu.25.tarife de prestari servicii de catre Birou unic (dupa caz) x x x x x x x x x x x x 366 .

taxe publicare in Monitorul Oficial .taxe registrul comertului ..taxe autorizare sanitaraveterinara x x x x - x x x - x x x - x x x - x x x .taxe/tarife autorizare pentru protectia mediului .taxe autorizare protectia muncii - x x x - x x x 367 .taxe autorizare PSI .taxe autorizatie sanitara .

actul modificator sau efectueaza darea de data certa acestor acte. dupa caz. sau de erori materiale referentul care verifica dosarul. firme si/sau embleme identice sau asemanatoare. precum si reprezentantii emitentilor de avize. acte incomplete. adica nu au fost inregistrate si rezervate in registrul comertului.CE DOCUMENTE OBTINE COMERCIANTUL ? DUPA DEPUNEREA CERERILOR DE VERIFICARE SI/SAU REZERVARE FIRMA SI/SAU EMBLEMA DOVADA DE DISPONIBILITATE A FIRMEI SI/SAU EMBLEMEI Solicitantul care a depus la Biroul unic cererea pentru verificarea si/sau rezervarea unei firme si. autorizatii si/sau acorduri de 368 . reprezentand dovada ca firma si/sau emblema sunt disponibile pe aria geografica mentionata de titular in cerere. a emblemei primeste un act scris. Dovada se utilizeaza in urmatoarele situatii : • se prezinta obligatoriu notarului public care autentifica actul constitutiv si dupa caz. • se depune in original la dosarul de inregistrare a unui comerciant nou sau de modificare ulterioara a firmei si/sau e mblemei anterior inregistrate DUPA DEPUNEREA DOSARULUI DE INREGISTRARE SI AUTORIZARE Dupa cum s-a evidentiat la prezentarea serviciului „DEPUNE SI SE REZOLVA”. dosarul intocmit pentru inregistrarea si autorizarea functionarii este verificat din punct de vedere al respectarii conditiilor legale de forma si fond. In cazul sesizarii de acte lipsa.

Pe certificat sunt inscrise urmatoarele date : • firma/sucursala respectiv denumirea comerciantului. Certificatul de inregistrare si anexa constituie documentul opozabil tertilor. asa cum este inscrisa in actul constitutiv si in registrul comertului. daca dosarul este complet si corect sau daca observatiile mentionate in fisele de verificare au fost solutionate. la interviu. Acestea se predau titularului cererii la interviu pentru a fi remediate. impreuna cu copiile chitantelor fiscale emise de casieria CCI. 369 . DUPA INREGISTRAREA SI AUTORIZAREA COMERCIANTULUI a) CERTIFICATUL DE INREGISTRARE SI ANEXA Biroul unic elibereaza titularului cererii CERTIFICATUL DE INREGISTRARE A COMERCIANTULUI si anexa/anexele la acesta. inclusiv a anexei la acesta sunt stabilite prin Hotararea Guvernului nr. Modelul si continutul certificatului de inregistrare a comerciantului. Certificatul de inregistrare este un formular tipizat. NOTA DE CALCUL Este completata de referentul care verifica dosarul. Se prezinta la casierie cand se achita taxele si tarifele cuvenite si se obtine nota de calcul definitiva. cu regim special si securizat.functionare a comerciantilor intocmesc fise de observatii. Se preda titularului cererii. Se depune in dosarul de inregistrare si autorizare. 599 din 21 iunie 2001.

nr. • numar de ordine in registrul comertului – cuprinde numarul si data unui comerciant in registrul comertului. cod unic de inregistrare.cod numeric constituind codul unic de identificare a unui comerciant. firma si sediul social). • CUI – codul unic de inregistrare . b) ANEXA/ANEXELE LA CERTIFICATUL DE INREGISTRARE se emit atat pentru sediul social si sedii secundare cat si pentru fiecare activitate desfasurata la sediul principal si sediu secundar care sunt supuse avizarii/autorizarii. La un certificat de inregistrare se ataseaza una sau mai multe anexe. Fiecare anexa contine pe fata : • informatii de conexiune la certificat (seria.• sediul social conform actelor doveditoare depuse in dosarul de inregistrare. 370 . • • data emiterii certificatului. seria si numarul de ordine – informatie specifica regimului special al documentului. • activitatea principala exprimata prin cod CAEN si un text sumar de descriere. • informatii de identificare a sediilor secundare (adresa si/sau activitate supusa autorizarii). • atribut fiscal – este un cod alfanumeric avand semnificatia categoriei de platitor de taxe si impozite la bugetul de stat.

Se aplica stampila institutiei emitente. In forma tabelara. autorizatiei si/sau acordului de functionare. semnatura.• avizul si/sau autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor • • • • avizul si/sau autorizatia sanitara. data. numarul si data avizului. autorizatia sanitara veterinara. concluzia evaluarii sediului/activitatii. in cazul cand s-au remediat aspectele care au determinat anularea/retragerea avizului. conform rubricaturii existente se inscriu : • anularile/retragerea avizelor. nr. acordul si/sau autorizatia de mediu. acordului si/sau autorizatiei. pentru fiecare aviz/autorizatie/acord se completeaza: • • • • • denumirea institutiei emitente. si data referatului de evaluare. autorizatia de functionare din punct de vedere a protectiei muncii. 371 . • reautorizarile. autorizatiilor si/sau acordurilor. numele si prenumele reprezentantului in clar. Pe verso-ul anexei la certificatul de inregistrare. dispuse de organele autorizate.

Pot fi descoperite astfel puncte slabe ale afacerii sau idei noi care ar putea să îi sporească rentabilitatea. Întocmirea planului de afaceri permite: • stabilirea realistă a necesarului de resurse şi a surselor din care acestea pot fi ob inute. în cazul în care planul este bine întocmit. pot fi astfel evitate pierderile provocate de proiecte neviabile înainte ca ele să se fi produs efectiv. redactarea sa ar trebui să fie unul din primii paşi în ini ierea oricărei afaceri. datele sale pot servi ca un instrument util de control al rezultatelor ob inute. o cerin ă a investitorilor externi (creditori sau ac ionari poten iali). Planul de afaceri reprezintă. Întreprinzătorii sunt 'for a i” să ia în considerare aspecte care le-ar putea scăpa la o abordare mai superficială. totuşi. ci şi proprietarilor firmei – în fapt. Aceştia trebuie să afle dintrun plan de afaceri: 372 .7. PLANUL DE AFACERI Necesitatea unui plan de afaceri? Mul i întreprinzători sunt nevoi i să întocmească un plan de afaceri abia atunci când acesta le este solicitat de un poten ial investitor. • • încadrarea în timp a etapelor afacerii. Planul de afaceri poate da o primă imagine asupra perspectivelor reale ale afacerii. Un plan de afaceri este însă util nu numai finan atorilor externi. în acelaşi timp. Nimeni nu se aşteaptă ca previziunile planului de afaceri să se regăsească integral în realizările efective. coordonarea fazelor viitoare ale afacerii şi rezolvarea eventualelor neconcordan e.

motivele pentru care afacerea este profitabilă. vechimea firmei: planul de afaceri pentru o firmă nouă va fi diferit de cel pentru un proiect al unei firme existente. însă un plan de afaceri care dovedeşte că nu există o strategie coerentă a proprietarilor afacerii va îndepărta cu siguran ă orice investitor. Cum trebuie să arate un plan de afaceri? Nu există o structură fixă a planului de afaceri. func ie de: • • destinatarul final: proprietarii afacerii sau investitorii poten iali. Planul de afaceri nu este singurul aspect luat în considerare de poten ialii finan atori. aceasta poate varia func ie de cerin ele informa ionale cărora trebuie să le răspundă planul de afaceri de exemplu. 373 . obiectivelor şi strategiei sale.• • • • în ce constă afacerea. capitalul necesar. amploarea proiectului de afaceri. a misiunii. • descrierea produsului sau serviciului său şi a pie ei căreia i se adresează. Există însă elemente de bază care se regăsesc în majoritatea planurilor de afaceri: • scurtă prezentare a firmei. rentabilitatea scontată. • • specificul activită ii firmei.

Persoanele care vor examina planul au în general suficientă experien ă pentru a detecta aprecierile exagerat de optimiste. firma s-ar putea să nu poată utiliza întregul poten ial din cauza lipsei de fonduri. Autorul său va trebui să aibă capacitatea de a pune în lumină avantajele afacerii. pia a. un plan de afaceri con ine o serie de componente obligatorii: • • • • • • • • • rezumatul planului de afaceri. Planul de afaceri destinat poten ialilor finan atori trebuie să îi convingă pe aceştia de viabilitatea proiectului propus.intă şi concuren a. diverse proiec ii financiare. Dacă dezvoltarea afacerii este mai lentă decât se aprecia. previziunile financiare. strategia de marketing.• • • descrierea strategiei de vânzări. descrierea concuren ei. cuprinsul planului. dacă aceasta e prea rapidă. fără ca aceasta să dăuneze însă realismului planului prezentat. prezentarea produsului firmei. necesarul de finan are. 374 . procesul de produc ie şi furnizorii. vânzările preconizate. s-ar putea ca firma să fi atras prea multe resurse costisitoare. Care sunt componentele principale ale unui plan de afaceri? De regulă.

conducerea firmei (experien ă. • • • • Ce cuprinde descrierea firmei? În cazul firmelor deja existente. Contribu ia proprietarilor/managerilor la capitalul firmei. Ca o anexă suplimentară. ceea ce reprezintă una din cheile succesului acesteia. într-o formă succintă. misiunea firmei. rezultate). este necesară o prezentare a trecutului firmei şi a performan elor sale. pregătire. caracteristicile produsului/ serviciului. obiectivele pe termen lung şi cele pe termen scurt. Această prezentare trebuie să con ină referiri la: • Conducerea firmei: responsabilită i. poate fi prezentată organigrama firmei. Prezentarea conducerii firmei/ a ini iatorilor afacerii este necesară şi în cazul noilor afaceri. Numărul de salaria i existen i. descrierea pie ei (perspective de creştere.Ce cuprinde rezumatul planului de afaceri? Rezumatul planului de afaceri trebuie să con ină. 375 • • . O participare importantă poate fi interpretată ca un semn clar al interesului şi implicării proprietarilor în afacere. domeniul/ domeniile de activitate. pe niveluri de pregătire profesională etc. experien ă/ locuri de muncă anterioare (Se pot anexa şi CV-urile persoanelor-cheie implicate în activitatea respectivă). sumarul proiec iilor financiare şi suma de bani solicitată. date referitoare la: • • • istoricul firmei (în cazul firmelor deja existente). Se poate face o detaliere pe domenii de activitate (de exemplu personal direct productiv/personal administrativ). concuren a).

• • • • • 376 . din acest motiv. între cei din ările membre ale Uniunii Europene şi cei din alte zone ale lumii). Clien ii actuali. for a de muncă etc. valoarea medie a vânzărilor către un client. caracteristici de vârstă. vor fi prezentate date care caracterizează grupul/grupurile de cumpărători (număr mediu de clien i. localizare geografică etc. mijloace de transport etc. rentabilitate. Dacă care este vorba. Garan ia viitorului oricărei firme este reprezentată de orientarea spre pia ă. Principalii furnizori de materii prime şi materiale (enumerare.). ponderea fiecăruia. firma trebuie să dovedească o bună cunoaştere a clien ilor săi. de exemplu. pot fi prezentate date referitoare la fiecare (pondere în totalul vânzărilor. de desfacere cu amănuntul. eventual şi date referitoare la forma lor de proprietate şi la localizarea geografică .).poate fi relevantă..• Produsele/serviciile actuale (enumerare. Locul în care se desfăşoară activitatea şi implica iile acestei situa ii (de exemplu privind utilită ile. statut social etc. distinc ia între furnizorii interni şi cei externi şi. avantaje competitive).). utilaje. Dotările cu maşini. explica ii ale acestei situa ii). ponderea lor pe pia ă şi pozi ia firmei fa ă de aceştia. caracteristici. în cazul celor din urmă. În cazul în care există un număr redus de clien i. Principalii concuren i (enumerare. imobilele de inute (trebuie precizat dacă acestea sunt proprietatea firmei sau sunt numai închiriate sau ob inute prin leasing). de exemplu. formă de proprietate.

Formulările care s-ar potrivi pentru orice domeniu de activitate – sau numai într-o lume ideală – reprezintă o dovadă a lipsei unei strategii coerente.Cum trebuie prezentate obiectivele afacerii? Planul de afaceri trebuie să demonstreze că ini iatorii proiectului au o idee clară asupra a ceea ce îşi propun să realizeze. Strategia de atingere a acestor scopuri trebuie de asemenea prezentată într-un mod convingător. capacită ile de produc ie existente. Cum trebuie prezentat produsul? Este esen ial să face i cât mai bine în eleasă nevoile consumatorilor cărora le răspunde produsul/serviciul dumneavoastră. Totuşi. Vor trebui prezentate misiunea/ scopul principal al firmei. poate fi prezentată experien a firmei în domeniu. cei care citesc planul de afaceri trebuie să în eleagă ideile principale ale afacerii. Planul de afaceri trebuie să ofere o descriere suficient de detaliată a produsului/serviciului firmei. obiectivele sale pe termen mediu (unde vrem să ajungem în următorii 3-5-7 ani?). competen ele tehnice acumulate. s-ar putea să nu mai ave i ocazia să oferi i explica ii suplimentare. performan a în domeniul vânzărilor etc. Un finan ator care citeşte un plan de afaceri trebuie să vadă care sunt scopurile afacerii şi care sunt obiectivele în următoarele luni sau în următorii ani. În cazul în care este vorba de un 377 . precum şi cele pe termen scurt (ce urmează să facem imediat?). E bine să evita i aspectele prea tehnice sau detaliile inutile. În cazul în care un investitor poten ial nu în elege în ce constă produsul respectiv. În cazul în care este vorba de un produs/serviciu existent. Prezentarea obiectivelor firmei trebuie să evite exprimările vagi sau excesiv de optimiste.

În cazul în care pre ul este mai ridicat. ve i prezenta caracteristicile fiecăruia şi ponderea estimată în totalul vânzărilor. Un produs sau serviciu uşor de imitat s-ar putea să nu ofere suficientă protec ie în fa a concuren ei. Poate fi anexat şi un buget special al lucrărilor necesare până la ieşirea pe pia ă sau un buget de cercetare. Ele sunt esen iale în pozi ionarea firmei fa ă de clien i şi concuren ă. în acelaşi timp. Imaginea despre calitatea produsului poate fi îmbunătă ită prin garan iile sau alte servicii postvânzare oferite. în special în cazul în care pia a este îngustă sau preferin ele consumatorilor se modifică rapid. Existen a unui brevet sau a altor drepturi exclusive asupra produsului sau serviciului reprezintă un avantaj pentru firmă şi va fi desigur men ionată în planul de afaceri. Ceea ce contează este rentabilitatea pe care o poate aduce produsul la un anumit nivel de pre . Diverse documenta ii cu caracter prea tehnic pot fi anexate la planul de afaceri – sau pot fi preluate în cadrul unui studiu de fezabilitate.produs/ serviciu nou vor fi prezentate avantajele care permit firmei ob inerea acestuia şi ac iunile care mai trebuie întreprinse până la începerea activită ii normale. cheltuielile pentru îmbunătă irea produsului nu vor fi recuperate dacă nu corespund percep iilor clien ilor. 378 . trebuie să arăta i ce îi va determina pe clien i să cumpere de la dumneavoastră. Orientarea spre un produs sau un serviciu unic reprezintă un risc. Calitatea şi pre ul produsului reprezintă aspecte principale care nu pot lipsi din nici un plan de afaceri. extinderea în domenii în care nu ave i experien ă reprezintă şi ea un risc. multe modele de planuri de afaceri sugerate de finan atori solicită aprecieri ale pre ului produsului în compara ie cu cele ale concuren ei. Dacă ave i mai multe produse sau servicii. În acelaşi timp. Alegerea pre ului produsului este un aspect extrem de important. O calitate inferioară reprezintă un risc crescut de pierdere a clien ilor în fa a concuren ilor.

Cum trebuie prezenta i clien ii? Orice întreprinzător trebuie să fie orientat către pia ă. Planul de afaceri trebuie să dovedească o bună cunoaştere a clien ilor poten iali. Dacă este o pia ă prea îngustă. precum şi cota de pia ă pe care o de ine i/vă propune i să o de ine i. Prin delimitarea segmentului de pia ă al firmei determina i şi caracteristicile principale ale viitorilor clien i. O afacere nu va avea succes dacă nu răspunde unor necesită i reale ale consumatorilor. posibilitatea intrării/ieşirii de pe pia ă a unor concuren i etc. acumularea de prea multe caracteristici în definirea segmentului de pia ă poate avea însă un efect similar. În cazul în care există un număr limitat de cumpărători – de exemplu firme interesate de un anumit tip de utilaj – se poate face o prezentare detaliată a acestora cuprinzând. de exemplu. Identificarea segmentelor pie ei căreia vă adresa i este foarte importantă pentru determinarea ariei pe care o va deservi efectiv firma. date referitoare la: 379 . Trebuie să estima i mărimea pie ei pentru produsul respectiv (şi pentru categoria de produse din care face parte). Este bine dacă aduce i o sus inere solidă a criteriilor alese în segmentarea pie ei. orientările viitoare ale consumatorilor. sar putea să nu mai fie loc pentru încă un producător.Cum trebuie prezentată pia a? Lansarea unui produs sau serviciu trebuie precedată de studierea pie ei poten iale. De asemenea. trebuie să identifica i şi tendin ele de viitor de pe pia ă: poten ialul de creştere. A spune că firma de ine o cotă insignifiantă dintr-o pia ă foarte mare nu are o relevan ă prea mare. O definire prea vagă poate fi interpretată ca un semn al unei strategii neclare.

caracteristicile clien ilor: venituri medii. În cazul în care există mai multe produse. În cazul în care există mul i cumpărători – de exemplu. mărimea estimată a comenzilor şi ponderea în totalul vânzărilor estimate etc. într-o primă fază. Copii ale contractelor/ comenzilor respective pot fi anexate la planul de afaceri. forma de proprietate. interes pentru produsele noi. localizarea geografică. urmând ca persoanele/ firmele care vor constitui pia a de bază 380 . acesta trebuie clar delimitat. domeniul de activitate. în cazul unui magazin cu amănuntul – datele prezentate vor fi diferite: • • numărul poten ial al cumpărătorilor. statut social. • valoarea medie a unei cumpărări şi frecven a cumpărărilor etc. În cazul în care firma se orientează spre un segment specific de pia ă. produsul să atragă numai clien ii 'inovatori”. Planul de afaceri trebuie să prezinte foarte clar căror necesită i ale clien ilor se adresează produsul respectiv şi care sunt factorii care îi determină pe clien i să cumpere produsele firmei. acest lucru trebuie men ionat. cifra de afaceri. Este posibil ca. vârstă. analiza trebuie făcută pentru clien ii fiecărui produs.• • • • • • numele/ denumirea clien ilor. În cazul în care ave i deja comenzi sau contracte încheiate cu clien ii respectivi.

dar se pot dovedi extrem de utile. iar un pre redus poate părea suspect. s-ar putea ca un pre mai ridicat să constituie pentru cumpărători un semn al unei calită i mai ridicate. Cum trebuie prezentată concuren a? Datele referitoare la concuren i sunt adesea greu de ob inut. Evident că rezultatele studiului de pia ă nu vor fi întotdeauna confirmate întocmai de evolu iile ulterioare şi că intui ia întreprinzătorului îşi are şi ea rolul ei – dar necunoaşterea interesului real al clien ilor pentru produs este cauza principală a eşecului unei afaceri. creşterea pre urilor poate creşte încasările firmei. Acest studiu poate părea costisitor. dar este în orice caz mai ieftin decât o afacere începută şi eşuată din cauza aprecierii greşite a nevoilor consumatorilor.a firmei să înceapă să cumpere mai târziu. În întocmirea planului de afaceri ar trebui luată în considerare şi sensibilitatea clien ilor fa ă de pre ul produsului. acest lucru nu este însă deloc adevărat în orice situa ie! Ar fi de preferat ca întocmirea planului de afaceri să fie precedată de efectuarea unui studiu de pia ă care să sondeze interesul clien ilor poten iali pentru produsul/ serviciului respectiv. Acest lucru trebuie avut în vedere la întocmirea planului de afaceri. s-ar putea să trebuiască să vă modifica i strategia. de exemplu. Dacă afla i. că o firmă importantă din domeniu inten ionează să se extindă pe pia a pe care va i propus să o acoperi i. 381 . În anumite cazuri. În cazul în care există o pia ă 'captivă” sau este vorba de produse de bază.

utilaje şi servicii ale firmei.). experien ă în domeniu. care sunt tipurile de produse/ servicii pe care le produc. Vor fi prezentate: • caracteristicile furnizorilor (localizare geografică.).În general. canalele de distribu ie. La planul de afaceri se pot anexa şi oferte ale furnizorilor. calitatea şi pre urile produselor. valoarea achizi iilor • preconizate. garan ii. furnizate. care sunt cotele de pia ă ale concuren ilor. avantajele competitorilor în ceea ce priveşte reputa ia. servicii post-vânzare. Este important de asemenea să previziona i reac ia concuren ei la apari ia/ extinderea afacerii dumneavoastră şi să prezenta i strategia prin care îi ve i face fa ă. localizarea lor şi segmentele de pia ă pe care le deservesc. servicii etc. materiale. modalită i de plată. un plan de afaceri trebuie să indice: • care sunt principalii concuren i. depozitare etc. eventuali intermediari. fidelitatea clientelei. reducerile de pre oferite clien ilor. Un • eventual finan ator trebuie să fie convins că ave i asigurate condi iile de 382 . • • • • Planul de afaceri trebuie să demonstreze că există un segment de pia ă care poate fi deservit în mod profitabil de către firmă şi să arate de ce acesta nu este şi nu va fi preluat de către concuren i. materii prime. • modul în care se va derula activitatea de aprovizionare (transport. Cum trebuie prezenta i furnizorii? Planul de afaceri trebuie să con ină şi date referitoare la furnizorii de materii prime. formă de proprietate etc.

Cum trebuie prezentat procesul tehnologic? În cazul în care este vorba de o activitate de produc ie. fiecărei etape. valoarea investi iei. servicii anexe. • • • • Cum trebuie descrisă investi ia propusă? În cazul în care afacerea prezentată implică şi efectuarea de investi ii. asigurarea cu utilită i. modificări necesare la clădirile şi echipamentele existente. va trebui să da i şi detalii în legătură cu procesul tehnologic: • etapele principale ale procesului tehnologic. durata de recuperare a investi iei. planul de afaceri va trebui să con ină date referitoare la: • • • • • • • • obiectul investi iei. modul de realizare (în regie/ în antrepriză) şi etape. rata internă de rentabilitate. impactul asupra mediului (eventual studiu de impact). necesarul de utilaje. furnizorii de utilaje şi materiale. timpul necesar cerin e privind aprovizionarea cu materii prime şi materiale. necesită ile de proiectare. etape/ graficul de realizare a investi iei. organizarea produc iei. • calitatea şi pre ul acestora. 383 .desfăşurare a afacerii. că v-a i ales bine furnizorii şi că nu vor apărea costuri neprevăzute pe parcurs.

în acest caz. Succesul afacerii va depinde în mare măsură de existen a unui personal bine pregătit şi motivat. Planul de afaceri va trebui să con ină şi o scurtă referire la responsabilită ile angaja ilor. Este de aşteptat ca afacerea să se extindă în anii următori. Trebuie să preciza i de unde vor proveni i aceşti angaja i: pot fi angaja i existen i ai firmei. Documenta ia detaliată poate fi anexată la plan (se pot anexa proiecte. oferte ale furnizorilor de utilaje etc). ar fi bine să arăta i de unde vor proveni angaja ii necesari (eventual. În cazul în care ve i organiza cursuri de pregătire în cadrul firmei. Planul de afaceri va trebui să prezinte numărul de angaja i necesari şi calificările acestora. Angajarea de persoane aflate în şomaj poate fi un avantaj în ob inerea unor finan ări. se poate anexa şi o organigramă. la totalul cheltuielilor cu personalul şi la ponderea acestora în totalul 384 . avize. Preocuparea pentru perfec ionarea personalului reprezintă un aspect pozitiv. cum ve i asigura nivelul de calificare corespunzător). dar va trebui să prezenta i şi modul în care vă asigura i de fidelitatea angaja ilor în care a i investit. Un poten ial investitor poate fi interesat de exemplu de raportul dintre personalul administrativ şi cel direct productiv. redistribui i de la alte compartimente sau pot fi angaja i noi. va trebui să include i şi o estimare a acestui tip de cheltuieli.Descrierea investi iei inclusă în planul de afaceri trebuie să cuprindă datele esen iale. Cum trebuie prezentat personalul necesar? Ini ierea/ extinderea unei afaceri implică găsirea angaja ilor potrivi i. evitând însă aspectele prea tehnice. Ve i include de asemenea şi date referitoare la salarizarea personalului.

Trebuie să contura i o imagine clară cu privire la modul de motivare şi coordonare a angaja ilor. avantajele pe care le acorda i acestora pentru a vă asigura de fidelitatea lor. lansare oficială. promovare şi distribu ie care vor atrage şi păstra interesul clien ilor. În fiecare caz trebuie să compara i cheltuielile necesare cu beneficiile care se pot ob ine. rela ii publice etc. În cazul în care hotărâ i să vinde i produsul prin distribuitori specializa i. va trebui să vă decide i mai întâi asupra metodelor de promovare adecvate. Pentru a întocmi un buget de promovare a vânzărilor. reduceri promo ionale de pre uri. Trebuie să defini i mesajul pe care vre i să îl transmite i clien ilor şi să alege i mijloacele potrivite pentru a-l transmite (publicitate. Va trebui să include i aici şi alte cheltuieli. 385 . Pot fi alese mai multe metode. pre . aria geografică/categoriile de clien i acoperite. Bugetul de marketing nu se referă numai de publicitate.). va trebui să prezenta i ponderea fiecăruia. prin magazine proprii. Va trebui să prezenta i principalele ac iuni legate de produs.cheltuielilor firmei. comenzi prin poştă etc.). Cum trebuie prezentate activită ile de promovare a vânzărilor? Prezentarea strategiei de marketing trebuie să se regăsească şi ea în planul de afaceri. de genul celor de explorare sau monitorizare a pie ei. dar orice alegere trebuie justificată. prin mici magazine de cartier sau prin supermagazine. contractele/comenzile deja existente. Cum trebuie prezentate activită ile de desfacere? Ve i prezenta date referitoare la modalitatea de vânzare a produsului/ serviciului (de exemplu.

Din acest motiv. Ce reprezinta proiec iile financiare? Oricât de interesantă şi de novatoare este o afacere. posibilitatea de a stabili legături pe termen lung cu aceştia. frecven a şi mărimea comenzilor. În func ie de aceste date vă pute i ajusta şi politica de pre uri. a caracteristicilor produsului. cât şi insuficien a acestora. a dinamicii pie ei şi a strategiilor concuren ilor vă vor ajuta în acest sens. un investitor este interesat. trebuie acordată toată aten ia documentelor referitoare la aspectele financiare ale afacerii prezentate prin intermediul planului de afaceri (evolu ia estimată a veniturilor şi cheltuielilor afacerii pentru următoarea perioadă de timp . Ce venituri va aduce afacerea? Un element cheie al oricărui plan de afaceri îl reprezintă volumul anticipat al vânzărilor. În cazul în care vânzările au o sezonalitate accentuată. în cele din urmă. Daca sunte i vulnerabil la un atac din 386 . acest lucru trebuie luat în considerare în elaborarea bugetului afacerii şi determinarea necesarului de finan are. probleme de mediu etc. Analiza nevoilor clien ilor. precum şi alte aspecte relevante legate de legisla ia în domeniu (de exemplu calificări necesare. Trebuie să evita i atât perioadele cu resurse neutilizate. Este bine să evalua i şi cât de solide sunt estimările dumneavoastră cu privire la venituri. de aspectele financiare ale afacerii în care se implică.de regulă următorii câ iva ani. cota de pia ă pe care o ve i de ine etc.Cum trebuie prezentate diferitele aspecte legale ale activită ii? În cadrul planului de afaceri va trebui prezentată şi situa ia aprobărilor şi avizelor oficiale ob inute deja sau care vor trebui ob inute.). indicatori de rentabilitate etc.). Este important de cunoscut numărul cumpărătorilor poten iali. existen a unor licen e sau brevete.

s-ar putea ca rentabilitatea afacerii să nu mai fie cea scontată. Care vor fi cheltuielile? Un volum mare al încasărilor nu este o realizare prea mare dacă nivelul cheltuielilor este încă şi mai ridicat. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp. 387 . Cheltuielile pe care urmează să le angaja i nu vor avea o structură omogenă şi. Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată. Un volum prea mare va ine resurse imobilizate în mod inutil. Atunci când previziona i cheltuielile cu activitatea curentă. trebuie să distinge i între diferitele destina ii ale resurselor de care dispune i. în timp ce un volum prea redus creează riscul unor întreruperi for ate ale activită ii. dar este şi mai îndepărtată în timp fa ă de momentul întocmirii planului de afaceri. va trebui să determina i şi mărimea stocurilor necesare. Este foarte important să ave i un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să determina i cu precizie momentul în care afacerea va începe să func ioneze la capacitatea normală. O primă distinc ie importantă este cea dintre cheltuielile ini iale – care vor fi efectuate pentru a pune în mişcare noua afacere – şi cele aferente activită ii curente după atingerea parametrilor propuşi. În cazul în care acest moment este mai îndepărtat în realitate decât a i crezut ini ial. din acest motiv. Va trebui să pute i justifica nivelul pentru care a i optat.partea concuren ei sau la o schimbare bruscă în preferin ele consumatorilor este indicat să verifica i dacă ave i capacitatea de a depăşi aceste situa ii. Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu aten ie şi monitorizat pe tot parcursul derulării afacerii. perioadă în care şi afacerea este mai vulnerabil. în perioada ini ială.

În aprecierea acestei rentabilită i este bine să evalua i cum vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute. Dacă rezultatele arată bine pe hârtie dar. de exemplu. Mai ales în cazul în care ave i mai multe produse/servicii. De exemplu. fie ei şi 'direct productivi”. este bine să vă lua i măsuri de siguran ă. Probabil nu ve i putea anticipa toate lucrurile care s-ar putea întâmpla. ele sunt necesare în formarea unei imagini realiste asupra viitorului afacerii. Care va fi rentabilitatea scontată a afacerii? Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra rentabilită ii afacerii. includerea unei 388 . este bine să determina i cheltuielile. dar este bine să analiza i măcar impactul unor evenimente cât de cât previzibile. este mai uşor să reduce i volumul aprovizionărilor cu materii prime decât să concedia i salaria i. În plus. întârzierea în ob inerea unui spa iu adecvat cu câteva luni transformă profitul în pierderi.O altă distinc ie importantă este cea între cheltuielile fixe – cele care trebuie suportate şi atunci când nu se desfăşoară vreo activitate 'productivă” – şi cele variabile – de exemplu. Analiza de sensibilitate dă imaginea evolu iei rezultatelor în cazul în care anumite evolu ii nefavorabile afectează activitatea firmei. pute i estima profitul firmei în cazul în care vânzările sunt cu 20% sub cele programate. sau costurile cresc cu 10%. Este recomandabil ca această grupare a cheltuielilor să fie precedată de o analiză atentă – distinc ia perfectă dintre cele două categorii există mai degrabă în teorie decât în practică. banii investi i într-un utilaj specializat vor fi mai greu de recuperat decât cei investi i într-un utilaj cu mai multe întrebuin ări posibile în cazul eşecului afacerii. Chiar dacă formatele standard ale unui plan de afaceri nu includ astfel de detalii. De exemplu. cheltuielile cu materiile prime sau salariile personalului direct productiv. veniturile şi rentabilitatea pe unitate de produs.

rata curentă de lichiditate (active circulante/ obliga ii curente). Care sunt documente financiare necesare? Acestea sunt componente foarte importante în cadrul unui plan de afaceri. de obicei trebuie anexate cel pu in: • • bilan urile pe ultimii 2-3 ani de activitate. rata imediată de lichiditate (disponibilită i băneşti/ datorii pe termen scurt). De obicei. rata de rentabilitate a activelor (profit net/ active totale).de exemplu. • rota ie a stocurilor (cifra de afaceri/ stoc mediu). • Indicatori de solvabilitate .de exemplu. rata de rentabilitate a capitalului investit (profit net/ capitaluri proprii).analize de sensibilitate în planul de afaceri creează o impresie pozitivă unui poten ial finan ator. durata medie de încasare a crean elor şi de plată a furnizorilor etc. În cazul în care este vorba de o firmă deja existentă. trebuie incluşi: • Indicatori de rentabilitate – de exemplu. • Indicatori de lichiditate . ultima balan ă de verificare contabilă. rata de îndatorare Indicatori referitori la gradul de utilizare a activelor. trebuie anexate: 389 . viteza de (datorii totale/ total pasiv). De asemenea. Care vor fi principalii indicatori financiari? Indicatorii financiari sunt deosebit de importan i pentru un poten ial investitor.

este recomandabil ca suma cu care ve i contribui să depăşească suficient de mult nivelul minim impus. În cazul în care acordarea sumei este condi ionată de un anumit nivel al participării proprii la finan area afacerii. este totuşi un element esen ial. • • contul de profit şi pierdere previzionat pe aceeaşi perioadă. este esen ial să veni i cu o sumă realistă. Veniturile şi cheltuielile înregistrate într-un cont de profit şi pierderi nu coincid cu intrările şi ieşirile de numerar. dând în acelaşi timp asigurări suficiente în legătură cu participarea dumneavoastră la succesul afacerii. ca punct de reper în determinarea viabilită ii afacerii. dar ajung la faliment din cauza lipsei de lichidită i. previziunea cash-flow-ului.• bilan ul pro-forma pentru perioada următoare (conform standardelor din ările occidentale. Deşi acesta nu este o cerin ă tradi ională a contabilită ii în România. El poate fi corectat pe parcurs în cazul în care apar evenimente neaşteptate. Multe firme pot avea profituri pe hârtie. bilan urile previzionate lunare pentru primul an şi bilan urile anuale pentru următorii 3 ani). Determinarea cât mai realistă a sumei necesare este necesară pentru a evita blocarea afacerii din cauza lipsei de resurse sau cheltuielile inutile antrenate de resurse neutilizate. ulterior demarării activită ii. Datele colectate în etapele anterioare ar trebui să contureze o imagine destul de clară asupra acestui aspect. În cazul în care planul de afaceri urmăreşte atragerea unui finan ator. Cum se determină suma necesară? Determinarea necesarului de resurse financiare este un scop principal al unui plan de afaceri. 390 . Cum este utilizat planul de afaceri în activitatea de control al activită ii? Planul de afaceri ar trebui să servească.

evitându-se situa iile în care întreprinzătorul este atât de absorbit de activitatea curentă încât nu îşi dă seama în timp util că afacerea devine neprofitabilă. Urmărirea indicatorilor financiari dă 'pulsul”afacerii. un împrumut bancar care trebuie restituit) urmărirea profitabilită ii şi a cash-flow-ului este absolut necesară. 391 . • Controlul vânzărilor. În cazul în care este vorba şi de o finan are externă (de exemplu.Controlul afacerii se poate concentra pe două aspecte principale: • Controlul aspectelor financiare. Scopul oricărei afaceri este vânzarea unor produse. Urmărirea evolu iei vânzărilor explică situa ia financiară a firmei şi permite luarea măsurilor necesare pentru îmbunătă irea ei.

. străin... fax: 6.... ...........8..... dacă este cazul) 8........ Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 4... particular. Natura capitalului (stat....Societatea comercială ... ac i uni Valoare (mii lei) Pond ere (%) Total 100 % 392 .... Numărul şi data înregistrării la Registrul Comer ului 3........... A............. Adresă. telefon... Tipul activită ii noi (aferente investi iei.... Capitalul social la data solicitării creditului 10.. Forma juridică de constituire 5... DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC 1..... MODEL PLAN DE AFACERI PLAN DE AFACERI pentru proiectul: ………………………………………….. ac i uni Valoare (mii lei) Pond ere (%) Persoane juridice Nr.. mixt) 9... Asocia i............ Denumirea firmei 2.... ac ionari principali la data solicitării creditului Asocia i / Ac ionari Persoane fizice Nr.................... Tipul activită ii principale actuale si codul CAEN 7..

2. Date financiare (se vor anexa balan ele de verificare pe ultimii 3 ani şi ultima lună încheiată) mii lei Indicator Cifra de afaceri Rezultatul exploatării Rezultatul brut Rata profitului net la cifra de afaceri Ponderea datoriilor totale in total pasiv An n-3 An n-2 An n1 An curent (n) luna B.1.direct productivi . CONDUCEREA Fun c ia actu ală Num e şi prenu me Studii (cu precizarea perioadei.indirect productivi Număr Pondere C.1. institu iei) Experien a profesională (cu precizarea func iei. DESCRIEREA ACTIVITĂ II CURENTE C. din care: Conducere TESA – total. Scurt istoric C. a responsabilită ilor şi a perioadei) B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FIRMEI B.11. Prezentarea produselor / serviciilor pe categorii denumirea completă a produsului / serviciului. din care: Muncitori – total. din care: . principalele caracteristici / performante tehnico-economice şi de calitate 393 . PERSONALUL Numărul şi structura personalului la data solicitării creditului: Categoria de personal Total.2.

C. din care vânzări de mărfuri şi produc ie vândută.3.2.1. Principalii furnizori de materii prime (pe tipuri de materii prime cu specificarea ponderii în totalul cheltuielilor cu materialul aprovizionat). aflate în proprietatea agentului economic: Mijloc fix Date tehnice Capa citate maxi mă Grad de încărc are (%) Grad mediu de uzură (%) Clădiri .6. Pia a 3. ore/schimb). Date tehnice cu privire la principalele mijloacele fixe care sunt utilizate nemijlocit la realizarea produselor/serviciilor. la aceste schimbări. C. Capacitatea tehnică actuală 4. 3. Regimul de lucru actual (nr. Descrierea sumară a procesului/ fluxului tehnologic actual. Principalii clien i actuali interni şi / sau externi.1. 3. nr. Principalii concuren i actuali interni şi / sau externi. zile/an.2.4.3 Comenta i schimbările ce vor avea loc pe pia ă şi cum anume se va adapta firma dvs.altele Tipul utilajului / liniei tehnologice - 394 . nr. defalcate pe intern şi export. pe grupe de produse / servicii. 3. 4. schimburi/zi.3. Descrierea segmentelor de pia a cărora li se adresează produsele / 3. Prezentarea evolu iei cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.de produc ie .depozite / magazii . pe grupe de produse / servicii: total.4.5. a activită ilor necesare realizării produselor/ serviciilor. 4. pe grupe de produse / servicii 3.

1. etc. temporal şi valoric.mii lei Elementul de finan at Costul finan ării Imprum utate din care surse: proprii altele 395 . training.3 teren. duratei fiecărei activită i şi valorile aferente. avansuri plătite. capitalul de lucru ini ial (stocuri. retehnologizare / restructurare. alte servicii).2 Descrierea proiectului de investi ii (de exemplu: achizi ie şi/sau amenajare 1. 1.). salarii. cu TVA. cu şi fără TVA. cu specificarea: datei demarării proiectului de investi ie (luna şi anul). DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTI II PENTRU CARE SE SOLICITĂ CREDITUL D.). infrastructură.5 Necesarul de finan at va include: costul de investi ie. achizi ie/renovare/adaptare clădiri. Stadiul de realizare (activită i realizate până la data solicitării creditului). alte cheltuieli necesare implementării proiectului (de exemplu: cheltuieli de pre-produc ie (promovare.1 Scopul proiectului de investi ii (de exemplu: crearea unei unită i noi. 1. D.Mijloace de transport - D.4 Valoarea totală a investi iei (in mii lei). activită ilor implicate de realizarea proiectului cu precizarea datei începerii. achizi ie/adaptare/modernizare şi montare echipamente etc. Proiectul de investi ie 1.1. Planul de finan are . dezvoltarea afacerii/ capacită ii).2.6 Graficul de realizare a proiectului de investi ie. 1.

aferente proiectului de investi ii: denumirea completă a produsului / serviciului.2. Strategia de marketing 5. 4.2. Descrierea segmentelor de pia a cărora li se adresează produsele / serviciile noi 4. pe grupe. 5. Pia a 4.3. Amplasamentul agentului economic şi asigurarea cu utilită i pentru produsele / serviciile aferente proiectului de investi ie. a pre urilor luate în considerare în efectuarea previziunilor).1. a ansamblului activită ilor necesare realizării produselor / serviciilor.3 Strategia de promovare pentru noile produse / servicii D. principalele caracteristici / performante tehnico economice şi de calitate D. pe grupe de produse / servicii noi.2.1. D. Strategia de pre (specificarea politicii de preturi pe grupe de produse / servicii. Descrierea sumară a procesului / fluxului tehnologic nou. Produsele/ serviciile noi (aferente investi iei) Prezentarea produselor/serviciilor noi.1.D. Clien i poten iali interni şi / sau externi. 7.6.3.4. pe grupe de produse / servicii. Principalii concuren i interni şi / sau externi.5. Strategia de distribu ie 5. Capacitatea tehnică aferentă proiectului 7. 396 .

3.3.10.indirect productivi D.8. Dimensionarea cheltuielilor cu materiile prime pe baza consumurilor specifice şi a costurilor unitare.4.). Denumirea materiei prime /serviciului Sursa de aprovizionare Cantită ile necesare pentru programul de produc ie pe un an Pre ul unitar Număr. Dimensionarea cheltuielilor cu personalul suplimentar. Modul de asigurare cu utilită i (energie. apa.1. Personalul 8. 8. D. din care: Pondere 9. Materii prime şi utilită i 9. Estimarea cantită ilor necesare şi a costurilor aferente. Numărul şi structura personalului după implementarea proiectului: Categoria de personal Total.9.1. Prezentarea echipei de implementare a proiectului 397 .7. 8.direct productivi . Graficul de încărcare a capacită ilor previzionat pe întreaga perioada de creditare.2.Numărul şi provenien a personalului suplimentar. din care: Muncitori – total. din care: Conducere TESA *) – total. D. din care: . abur etc. Date tehnice cu privire la principalele mijloace fixe aferente proiectului de investi ie 7. Furnizorii de materii prime necesare derulării proiectului de investi ie.2.

Previziuni financiare pe durata de acordare a creditului E. E. experien ă. Proiec ia Contului de profit şi pierdere E. costurile generate. mijloace de tratare şi neutralizare a acestora. Proiec ia fluxului de numerar 398 .3. responsabilită i) D.1.Se va prezenta echipa de implementare a proiectului (pregătire.11. Influen e asupra mediului Se vor prezenta cantită ile şi caracteristicile emisiilor poluante.2. Proiec ia bilan ului contabil E.

TOPUL FIRMELOR JUDETULUI GORJ – 2002 399 .

17. Mijloace de informare si publicitate. Productia de mobilier. Agricultura si servicii specfice. 14. Silvicultura. Industria pielariei. Industria usoara. Posta. 12. 5. Servicii generale. 18. 20. Turism hoteluri si restaurante. 25. 15. tipografii. Tehnologia informatiei. 26. 13. curierat si telecomunicatii. 24. 19. Servicii profeseionale. exploatare forestiera. Industria de masini si echipamente. Edituri. Industria extractiva 2. 6. 4. Servicii sociale. 3. 8. celulozei si hartiei. 11. Constructii. Industria alimentara. Industria metalurigca.TOPUL FIRMELOR JUDETULUI GORJ – 2002 1. 21. 16. utilaje si instalatii. Industria energetica. 28. piscicultura si servicii. Industria confectiilor. reproducerea inregistrarilor pe suporti . Industria produselor primare. Industria lemnului. Industria de echipamente electrice si optice. 10. a constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini. Comert cu amanuntul. Comert cu ridicata. Turism agentii de turism. Servicii de colectat si reciclat deseuri. 22. 7. 27. 400 . Transporturi. 23. 9.

1. SCHELA Contact: COTOJMAN EMIL 2 ERMO EXPLOATAREA RESURSELOR MINERALE OLTENIA SRL J/18/189/1998 1020 Extractia si prepararea lignitului Adresa: GORJ/MOTRU. TEILOR. tiglelor si altor produse pentru constructii Adresa: GORJ/VLADULENI. cosmetice si de parfumerie Adresa: GORJ/TARGU JIU. 7. CARTIER PREAJBA. Sc. Com. nr. Str. Bl. 2 Contact: BLAGA PETRU 3 GRANSTONE SRL J/18/322/1991 1411 Extractia minereurilor pentru industria materialelor de constructii Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU. Com. VASILE 2.Sat CURTISOARA Contact: PADURARU GEORGEL Intreprinderi mici 1 GAZOIL DRILLING SA J/18/101/2001 1130 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile) Adresa: GORJ/TIRGU CARBUNESTI. Industria produselor primare Microintreprinderi 1 NOVOART SRL J/18/272/1999 2613 Fabricarea sticlei si articolelor din sticla Adresa: GORJ/ARSURI. BALTENI Contact: LUMEZEANU MARIA 401 . detergentilor si a produselor de intretinere.1. 11 Contact: NICOLESCU D. GHEORGHE 2 PARALELA 45 SRL J/18/175/1999 1421 Extractia nisipului si argilei Adresa: GORJ/TG-JIU. Com. 193 Contact: DUVLEA CRISTIAN 3 LUMCONS SRL J/18/ 29/2000 2640 Fabricarea caramizilor. 60A Contact: VELCEA I. Str. nr. Aleea MUNCII. nr. Industria extractiva Microintreprinderi 1 UNIREA MATCONS TRANSPORT SA J/18/145/2000 1411 Extractia minereurilor pentru industria materialelor de constructii Adresa: GORJ/SAMBOTIN. H1. CALEA BUCURESTI nr. SCHELA Contact: CRISAN HORIA 2 XEDEX SRL J/18/102/1994 2451 Fabricarea sapunurilor. Ap. Str.

Str. 517 Contact: POPECI VALERIU 402 . Com. ciment si ipsos Adresa: GORJ/TARGU JIU. TERMOLAND SRL J18/1167/1994 Microintreprinderi 2812 Constructii metalice Adresa: STR. Str. 6 Contact: STEFAN VALENTIN OCTAVIAN 3 SOCCER COM SRL J/18/ 4/1995 2812 Constructii metalice Adresa: GORJ/TARGU JIU. CUZA bloc 32 ap.2 CHEMICA LA ALBENI SRL J/18/292/1999 2430 Fabricarea vopselelor si a lacurilor Adresa: GORJ/ALBENI. NARCISA VIRGINIA 4.I. nr. Str. PARANGULUI. Str. Str. a constructiilor metalice si a produselor din metal(excllusiv masini. Ap. nr. TISMANA. ALBENI Contact: FIERASCU I. SUSITA. nr. 7 Contact: GAGIU ION NICOLAE Intreprinderi mijlocii 1 FIBROCIM SA J/18/ 89/1999 2661 Fabricarea elementelor din beton. ION 1 ARTEGO SA J/18/120/1991 2513 Productia de articole din cauciuc Adresa: GORJ/TARGU JIU. VASILE ALECSANDRI. 1 Contact: GHEORGHIESCU OCTAVIAN 2. 22 Contact: SIRBULESCU CORNEL 1 SEINKO SRL J/18/062/1994 Intreprinderi mici 2811 Constructii metalice Adresa: GORJ/TARGU JIU. Bl. 2 Contact: CAILEAN I. CIOCARLAU. MINERILOR. B-dul ECATERINA TEODOROIU. 5. A. nr. Industria metalurgica. nr. GABRIELA 3 NICO GLASS SRL J/18/ 88/1994 2613 Fabricarea sticlei si articolelor din sticla Adresa: GORJ/TARGU JIU. utilaje si instalatii) 1 REPARATII MINIERE SA J/18/250/2001 2811 Constructii metalice Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU. 1A Contact: NEAMTU I. Str. 38 Intreprinderi mari 3. Industria energetica 1 AQUATERM SA Intreprinderi mari J/18/215/1998 4031 Productia si distributia energiei termice si a apei calde Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr.

Calea SEVERINULUI nr. nr. Industria de masini si echipamente 1 DIOGENE SRL J/18/ 67/2001 Microintreprinderi 2971 Fabricarea masinilor si aparatelor de uz casnic Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU.R. CAMINUL NR. GARII.5.3 EUMECA SRL J/18/248/1991 2811 Constructii metalice Adresa: GORJ/TARGU JIU. TERMOCENTRALEI.S. B-dul E. Bl. TINERETULUI. Ap. Str. TEODOROIU. Str. UNIRII.A. 1 Contact: PREDA DUMITRU 2 PENALCO SRL J/18/253/1993 2811 Constructii metalice Adresa: GORJ/TARGU JIU. Str. Sc. nr. J18/1119/1992 2811 Constructii metalice Adresa: GORJ/TARGU JIU.Jiu S.A. Sat ROSIA JIU Contact: VILCEANU ELISABETA Intreprinderi mici 2 SOCEND IND SA J/18/182/1999 2911 Fabricarea de echipamente pentru producerea si utilizarea energiei mecanice (cu exceptia motoarelor pentru avioane.T. 2 Contact: VELICAN GHEORGHE Intreprinderi mijlocii 6.Industria de echipamente electrice si optice 403 . Str. G1.A. 517 Contact: POPECI VALERIU Intreprinderi mijlocii 1 Uzina de Reparatii Tg. SA J/18/184/1991 2952 Fabricarea altor masini de utilizare specifica Adresa: GORJ/TARGU JIU. vehicule si motociclete) Adresa: GORJ/ROVINARI. A. CAMERA 24 Contact: CRACIUN GHEORGHE 1 TREFO SRL J/18/143/1997 2952 Fabricarea altor masini de utilizare specifica Adresa: GORJ/FARCASESTI. 1 Contact: STANESCU GHE. nr. BOGDAN-FLORIN 1 M. 96 BIS Contact: PENCEA CRISTIAN CEZAR 5.

EMILIAN 1 ADESAN PRODUCT SA J/18/280/2000 1740 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) Adresa: GORJ/ROVINARI. nr. Bl. Et. TERMOCENTRALEI. Str. nr. Sc. Sc. Et. Industria confectiilor Intreprinderi mici 1 UNIBELT SA J/18/202/2001 1821 Fabricarea de articole de imbracaminte si lenjerie din materiale textile Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU. Str. Bl. Et. MATASARI. 3. Ap. Bl. 9. Ap. MARINELA 7. 2. Str.Microintreprinderi 1 INDAPEL SRL J/18/302/1999 3120 Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica Adresa: GORJ/TIRGU CARBUNESTI. Str. GARII. Bl. CASTANILOR. 154 Contact: HIRCEANU VASILE 3 ENGINEERING 2M SRL J/18/ 24/2001 3120 Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica Adresa: GORJ/MATASARI.11 404 . 17 Contact: IONICI GH. 5 Contact: DEACONU LIVIU Intreprinderi mici 8. Industria usoara Microintreprinderi 1 GEMIROX IMPEX COM SRL J/18/ 23/1993 1740 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) Adresa: GORJ/TARGU JIU. Ap. F2. 2. Ap. 8 MAI. Com. B. GHEORGHE 2 GEROTA SA J/18/247/2001 3120 Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica Adresa: GORJ/ROVINARI. STRADA. Aleea SCOLII. P. 1. 1. 22. nr. 10 Contact: LITA GH. Str. Sc. 5 Contact: BRADESCU I. 3 Contact: POPESCU MARIN IACOB Intreprinderi mici 1 ROMIMPIANTI SA J/18/242/2000 3120 Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica Adresa: GORJ/ROVINARI.

Industria pielariei Intreprinderi mici 1 PRO SOLE INVEST SRL J/18/163/1999 1930 Fabricarea incaltamintei Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU. 17 Contact: MINGHELLI TIZIANO 2 SOCIETATEA COOPERATIVA PE ACTIUNI PARANGUL J/18/399/1991 1821 Fabricarea de articole de imbracaminte si lenjerie din materiale textile Adresa: GORJ/TARGU JIU. TUDOR VLADIMIRESCU. Str. nr. GLOGOVA Contact: TURKER BULENT 405 . Str. 129 9. 1 Contact: AGOPIAN P.Intreprinderi mijlocii 1 MANUFACTURA DE MOTRU SRL J/18/197/1999 1772 Fabricarea de articole tricotate sau crosetate Adresa: GORJ/MOTRU. NOVACI Contact: TIMOFTE DESPINA 1 I H N E COMPANY SRL J/18/316/1999 Intreprinderi mici 2010 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului Adresa: GORJ/IORMANESTI. CATALIN 10. nr. Et. celulozei si hartiei 1 DUMAD FOREST COMP SRL J/18/317/2001 2010 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnulu Adresa: GORJ/TETILA. 18-20 Contact: BARCEAN VASILE Intreprinderi mari 1 CONFECTIA SA J/18/241/1991 1822 Fabricarea de articole de imbracaminte si lenjerie din materiale textile Adresa: GORJ/TARGU JIU. UNIRII. BUMBESTI JIU Contact: DUMITRU FLORIN Microintreprinderi 2 NOV EXTRA COMPANY SRL J/18/717/1994 2010 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului Adresa: GORJ/POCIOVALISTEA. Industria lemnului. COMPLEXUL COMERCIAL 9. nr. Com. Str. Com. SEVERINULUI.

2. Nr. Bl. 10 Contact: FIERASCU CONSTANTIN 3 GRIFIL COM SRL J/18/561/1997 1581 Fabricarea altor produse alimentare Adresa: GORJ/ISVARNA. nr. Ap. Industria alimentara 1 AKYBUD PROD SRL J/18/215/1994 1589 Fabricarea altor produse alimentare Adresa: GORJ/TARGU JIU. 4. Str.3 SICO TRANS SRL J/18/ 19/1992 2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn Adresa: GORJ/BAIA DE FIER. BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU. C. Bl. Sc. TISMANA Contact: GEORGESCU LUMINITA 1 GHIOCELA PROD COM J/18/1410/1992 1513 Productia. 45 Contact: COCAN MARCEL 12. Str. 20 Contact: PAU ION 1 ROSTRAMO SA J/18/59/1991 Intreprinderi mari 3614 Productia de mobilier Adresa: GORJ/TARGU JIU. VICTOR Microintreprinderi 2 ILIADA SRL J/18/852/1995 1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor Adresa: GORJ/MOTRU. Com. nr. Ap. Com. 9 MAI. Str. Bl. MACULUI. Ap. CONSTANTIN 11. Productia de mobilier 1 KONCORD TRANS SRL J/18/ 27/1994 Intreprinderi mijlocii 3614 Productia de mobilier Adresa: GORJ/TARGU JIU. l1. Aleea TEILOR . VICTORIA CENTRU. 15 Contact: DRAGOI D. BAIA DE FIER Contact: CARIGA C. prelucrarea si conservarea carnii Adresa: GORJ/MOTRU. 25. 33 Contact: RAMESCU MIHAI Intreprinderi mici 406 . Str.

PACII. exploatare forestiera. Ap. Bl. DUMITRU 3 MONDAGROCHIM SRL J/18/284/1999 112 Cultura vegetala Adresa: GORJ/TG-CARBUNESTI. 11 Contact: GAMAN S.1. 1. 7 Contact: REBEDEA D. Str. CONSTANTIN Intreprinderi mijlocii 2 ECPROD TARGOVISTE FILIALA ROVINARI SA J/18/306/2001 143 Servicii auxiliare (cu exceptia activitatilor sanitar-veterinare) Adresa: GORJ/ROVINARI. BUMBESTI-JIU. 20 Contact: SCHUTZ I. VICTORIEI. STR.3 ROMAL SRL J/18/409/1994 1561 Fabricarea produselor de morarit. 41. a amidonului si a produselor din amidon Adresa: GORJ/TARGU JIU. Sc. 7 Contact: DIRVARU DUMITRU Intreprinderi mici 2 VALERIS SRL J/18/ 22/1992 111 Cultura vegetala Adresa: GORJ/TIRGU CARBUNESTI. 2 Contact: MAZZAROLO ENZO 12. nr. Et. Str. CIOCARLAU. Agricultura si produse specifice 1 SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU PRODUCEREA NUTRETURILOR COMBINATE COMBGORJ SA J/18/285/1991 1570 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor Adresa: GORJ/TARGU JIU. 4. nr. MARIA 1 SUINPROD SA J/18/153/1991 123 Cresterea animalelor Adresa: GORJ/CURTISOARA. nr.2 Contact: BLANDA PETRU 14 . VIRGIL 1 ECO WALD SRL Intreprinderi mijlocii J/18/ 25/2000 1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor Adresa: GORJ/CURTISOARA. BUMBESTI JIU Contact: CHEPENEGESCU A. piscicultura si servicii 407 . Str. Str. TRANDAFIRILOR nr. Bl. Silvicultura. TEILOR. B5 cam.

Str. Et. Com. PADES Contact: TROACA IONITA Intreprinderi mici 2 SUPELNITA SRL J/18/ 26/1997 221 Exploatarea forestiera si a stufului Adresa: GORJ/PESTISANI. Str. Ap. PESTISANI Contact: FUIOREA PUREC I. L1. nr. 1 DECEMBRIE 1918. EUGEN Intreprinderi mici 1 BYONS SRL J/18/191/1995 4521 Constructii de cladiri si de geniu civil Adresa: GORJ/TARGU JIU. Bl. Com. B-dul CONSTANTIN BRANCUSI. 26-28 Contact: MARGELOIU DUMITRU 2 IZOROV GRUP SA J/18/248/2001 Microintreprinderi 4532 Lucrari de instalatii si izolatii Adresa: GORJ/ROVINARI. 43. 49 Contact: RISU C. Constructii 1 MECANOELECTRICA SRL J/18/076/1993 4531 Lucrari de instalatii si izolatii Adresa: GORJ/TARGU JIU. Str. ION 15. Bl. Com. nr. Ap. STEFAN CEL MARE. nr. MINERILOR. 3. ELENA 408 . Ap. CIOCARLAU. 3.1 ENERGOFOREST CERNA SAT SRL J/18/471/1994 221 Exploatarea forestiera si a stufului Adresa: GORJ/CERNA SAT. 13 Contact: STEFANOIU G. 4. Bl. 13 Contact: DOBRIN D. Sc. TURCENI. Str. CONSTANTIN 3 ELIO CONS SRL J/18/340/1992 4521 Constructii de cladiri si de geniu civil Adresa: GORJ/TARGU JIU. 12 Contact: BALUTA ION SORIN 2 TEHNOINSTAL SRL J/18/146/2000 4533 Lucrari de instalatii si izolatii Adresa: GORJ/TARGU JIU. 27 Contact: VOINEA DAMIAN 3 SLAVYA CONSTRUCT SRL J/18/520/1996 4521 Constructii de cladiri si de geniu civil Adresa: GORJ/TURCENI.

SORIN 2 LUKARIA COM SRL J/18/474/1994 5137 Comert cu ridicata al produselor alimentare. 4 Contact: BEJINARU GH.1 ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TARGU JIU SA J/18/121/1993 4525 Constructii de cladiri si de geniu civil Adresa: GORJ/TARGU JIU. Str. nr. 24. CALEA BUCURESTI. Ap. Str. nr. PAVEL 16. 60 Contact: DUMITRESCU A. Bl. 66 Contact: VADUVA ION 3 EXCATUMA SRL J/18/657/1996 5170 Comert cu ridicata al altor produse. Et. Str. al bauturilor si al tutunului Adresa: GORJ/MOTRU.a.c. Adresa: GORJ/TARGU JIU. 9 MAI. G1. 2. 20 Contact: NICOVALA S. Bl. Bl. 8 Contact: IORDACHE VASILE Intreprinderi mijlocii 2 IMSAT MOTRU SA J/18/ 58/2000 4531 Lucrari de instalatii si izolatii Adresa: GORJ/MOTRU. PIETII. Ap. Sc. Str. 3. Ap. 2. P. Str. ALEXANDRINA 3 EDVAUR SRL J/18/512/1996 4521 Constructii de cladiri si de geniu civil Adresa: GORJ/NOVACI. 62 Contact: TUMBAR VIRGIL Intreprinderi mici 1 ECONOMIC SRL J/18/290/1995 5153 Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. Str. 98 Contact: TASCAU VASILE DANUT 2 VADCOM SRL Microintreprinderi J/18/542/1991 5153 Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. METEOR. Bl. 2 Contact: BUTA MANUELA LUCIA 409 . VICTORIEI. 13. Ap. nr. n. nr. Comertul cu ridicata 1 NAD-A SRL J/18/786/1991 5153 Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. GRUIULUI. nr. Aleea NARCISELOR. Str. 23 AUGUST.

Ap.a. al bauturilor si al tutunului Adresa: GORJ/TARGU JIU. Str. Contact: GUGEA STEFAN 410 .c. Nr. nr. Adresa: GORJ/STRAMBA JIU. BRADULUI. Aleea TEILOR. Com. Str. 5 Contact: BALAVEANU ELEONORA 2 JEAN APIS SRL Microintreprinderi J/18/067/1992 5221 Comert cu amanuntul al produselor alimentare. bauturilor si al produselor din tutun in magazine specializate Adresa: GORJ/TARGU JIU.a. in magazine specializate. VICTORIEI.3 GREPS COM J/18/1859/1994 5137 Comert cu ridicata al produselor alimentare. 76 Contact: CARTIANU GH. CAPRENI Contact: BAIBARAC I. 107 Contact: PASARIN I. 14. Comertul cu amanuntul 1 VODIMEDICOR SRL J/18/573/1993 5232 Comert cu amanuntul. TURCENI Contact: IOVITA I. Str. 23 AUGUST. altele decit cele alimentare Adresa: GORJ/TARGU JIU. Com. altele decit cele alimentare Adresa: GORJ/CAPRENI. Adresa: GORJ/TARGU JIU. al produselor de cosmetica si de toaleta Adresa: GORJ/TARGU JIU. al altor produse n. al altor produse n. in magazine specializate. PETRE 1 DASERAMA SA J/18/072/1993 5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate Adresa: GORJ/TARGU JIU. 1 DECEMBRIE 1918. in magazine specializate. Str. GHEORGHE Intreprinderi mici 2 INIDAN SRL J/18/111/1993 5245 Comert cu amanuntul. Str. D. 9 Contact: CALOTA IONUT 3 ARMEANCA PREST COM SRL J/18/590/1996 5246 Comert cu amanuntul. LIVIU REBREANU. nr. DUMITRU 17. Ap. PAR. al produselor farmaceutice si medicale. MARIA Intreprinderi mijlocii 2 HANUL NOU SRL J/18/599/1991 5147 Comert cu ridicata al bunurilor de consum.c. nr. Bl. Bl. 2 Contact: BUIUREA STEFAN 1 COMAT GORJ SA J/18/ 96/1991 5147 Comert cu ridicata al bunurilor de consum.

65 Contact: CRETU NICOLAIE 1 CAZARE CANTINE MOTRU SA Intreprinderi mijlocii 5551 Cantine si alte unitati de preparare a hranei Adresa: GORJ/MOTRU. Adresa: GORJ/BUMBESTI-JIU. 14 Contact: BUTAN PETRE ION 3 ERTEPCOM PROD SRL Intreprinderi mijlocii 1 CRESCENDO SRL J18/921/1991 5221 Comert cu amanuntul al produselor alimentare. 24 Contact: ARJOCA C. Str. ZORILOR. DANIEL (CURATOR) 18. SADOVEANU. Str. Str. Str. 1 Contact: IJAC N. bauturilor si al produselor din tutun in magazine specializate Adresa: GORJ/ TG-JIU. Bl. Turism hoteluri si restaurante 1 LA FANTANA LUI COSBUC SRLJ/18/ 81/1996 5530 Restaurante Adresa: GORJ/TALPASESTI. Sc. nr.c. Bl. in magazine specializate. Str. 201 Contact: LEMNARU CALIN 2 OLTENIA STAR MUSIC PRODUCTION SRL J/18/128/1991 5245 Comert cu amanuntul. Ap. nr. BALESTI.c. Turism agentii de turism 1 GUARDO TOURS SRL Intreprinderi mici J/18/178/1993 6330 Activitati ale agentiilor de turism Adresa: GORJ/TARGU JIU. M. 19 Contact: CIOCILTEA ECATERINA J/18/482/1997 19. 1.J/18/469/1992 5241 Comert cu amanuntul. ION 3 IMPEX LUMY NICO SRL J/18/926/1994 5530 Restaurante Adresa: GORJ/TARGU JIU. Adresa: GORJ/TARGU JIU. Ap. 11.a. 8 MAI. Com. Bl. al altor produse n. TUDOR VLADIMIRESCU. 17 Contact: CIOBANU TEODOR RADU 411 . 50 Contact: VIRTANU I. ION 2 PARADIS SRL Intreprinderi mici J/18/740/1991 5530 Restaurante Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. Str. 5. in magazine specializate. Ap. TINERETULUI. VICTORIEI nr.a. 4. nr. UNIRII SIRET. Str. al altor produse n.

Et. 1. TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE SA J/18/244/2000 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/BALTENI. Bl. DAN-K-COM SRL J/18/1193/1991 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/Baia de Fier. Com. 89 Contact: GIURCA ALEX. BALTENI Contact: PISC N. FLOAREA Microintreprinderi 2. 14 Contact: RAITARU I. Baia de Fier Contact: CARIGA DAN 3 DALCOSTAR SRL J/18/167/1994 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/HIRISESTI. 17 Contact: PASAREANU ILARIE Intreprinderi mici 22. NOVACI. VLADIMIRESCU. 2. Com.20. GABRIEL 21. h7. 14. Ap. IONUT-DANIEL Intreprinderi mici 2 CELLUC TRANS SRL J/18/129/2000 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/MOTRU. Sc. 2. 2. Com. T. Sc. Ap. Et. FLORILOR. Bl. Transporturi 1. nr. nr. MIHAIL-LIVIU 3 FARGLOB TRANSPORT SRL J/18/136/2001 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/FARCASESTI.Tehnologia informatiei 1 CENTRUL DE CALCUL SA J/18/103/1991 7240 Activitati legate de bancile de date Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. 1 RIDICON SRL J/18/124/1999 6024 Alte transporturi terestre Adresa: GORJ/ROVINARI. FARCASESTI Contact: NICU GHE. Servicii profesionale 412 . Str. 2. B-dul TRANDAFIRILOR. 25 Contact: CHITU G. Str. Com.

15 Contact: CIOBANU EMANOIL 3 ATELIER PROIECTARE PERFECT SA J/18/757/1994 7420 Activitati de proiectare. 4-A Contact: ENESCU I. Bl. Str. ZONA CENTRU (MEZANIN). nr. 32 Contact: BUSOI VIRGIL 1 PROTECTIA SRL J/18/209/1999 Intreprinderi mijlocii 7460 Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor Adresa: GORJ/TARGU JIU. activitati de studii de piata si de sondaj. 4 Contact: ORZAN GHEORGHE 2 CONSULTING V. nr. Posta. consultatii referitoare la impunere. STR. Str. de contabilizat si a calculatoarelor Adresa: GORJ/TARGU JIU. 40 Contact: RADULESCU GHE. contabilitate si revizie contabila. B-dul TRANDAFIRILOR. COMPANY SRL J/18/631/1994 7412 Activitati juridice. consultatii referitoare la impunere. ALEXANDRU 24. activitati de studii de piata si de sondaj. UNIRII SIRET bloc 7 ap. GRIVITEI Nr. consultatii pentru afaceri si management Adresa: GORJ/TARGU JIU. 3 Contact: DOBRE CITU DAN 1 INTERCOMPUTER GENERAL SA J/18/829/1994 7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou. curierat si telecomunicatii 1 ENIASAN SRL Intreprinderi mijlocii J/18/ 33/2001 6432 Radiocomunicatii Adresa: GORJ/MOTRU. Bl. VICTORIEI. Str. ION 23. VASILE ALECSANDRI. Ap. urbanism. 3. 6 Contact: MARGAU ADRIAN Intreprinderi mici 2 BV CONSULTING J/18/116/1994 7412 Activitati juridice. TUDOR VLADIMIRESCU. de contabilizat si a calculatoarelor dresa: GORJ/TARGU JIU. inginerie si alte servicii tehnice Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. Str. contabilitate si revizie contabila. Str. consultatii pentru afaceri si management Adresa: GORJ/TARGU JIU.Microintreprinderi 1 TDS ORSTA PROD SRL J18/1151/1993 7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou. Servicii generale 413 .

nr. ZONA ABATOR. Str. 70 Contact: STREJA FLORIN 3 VKV ELECTROACTIV SRL J/18/448/1996 7484 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. Str. PARANGULUI. 54 Contact: TANASE ZOIA 3 SENACO SA J/18/295/1994 7484 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor Adresa: GORJ/NOVACI.1 RADICAL IMPORT EXPORT SRL J/18/ 12/1998 7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor Adresa: GORJ/TARGU JIU. Sc. Et. Str. VASILE ALECSANDRI. 64. Bl. nr. nr. 332 Contact: LAZAR ION Intreprinderi mici 2 LOTUS SA J/18/ 50/1991 7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Adresa: GORJ/TARGU JIU. 2.1. PETRESTI. Servicii sociale 1 YOGARO SRL Intreprinderi mici J/18/435/1996 9271 Alte activitati recreative Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr.Ap. 20 Contact: NICOLCIOIU DAN 1 LAZAR SERVICE COM SRL J/18/172/1991 5021 Intretinerea si repararea autovehiculelor Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. VICTORIEI. VICTORIEI. 7. 7. Bl. 71A Contact: STEFANOIU FLORENTIN 25. Ap. Str. 18-20. UNIRII SIRET. 1 Contact: DOBRE ION 414 . Str. Sc. UNIRII-SIRET. 14A Contact: GIURCAU DANIEL Microintreprinderi 2 JISTALEX SRL J/18/391/1995 7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor Adresa: GORJ/TARGU JIU.19 Contact: GOGA GH. Str. Str. Str. nr. ELENA Intreprinderi mijlocii 1 PRESTACOM SOCIETATE COOPERATIVA PE ACTIUNI OC5 J/18/579/1991 9302 Alte activitati de servicii Adresa: GORJ/TARGU JIU.

1 Contact: PUIU N.26.Et.Ap. GENERAL TELL. Str. D-TRU PETRESCU. POMPILICA Microintreprinderi 28. 3. 113 Contact: GANEA MIRCEA 27. 4. 13A. LT. Edituri. MIHAI 2 AMCIV CONSULTING SRL J/18/654/1994 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile Adresa: GORJ/ROVINARI. 20. P.Sc. PAULIAN 1 METALCOLECT PROD SRL Intreprinderi mici J/18/ 15/1998 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile Adresa: GORJ/TARGU JIU. 3 Contact: BARCEANU GH. Str. B-dul REPUBLICII.Bl. reproducerea inregistrarilor pe suporti 1 SANDA NIC SRL J/18/187/1991 2222 Tiparire si activitati anexe Adresa: GORJ/TARGU JIU. Et. Bl. CRASNA Contact: PASARIN A. 10. COL. Servicii de colectat si reciclat deseuri 1 GIGANT IMPEX SRL Microintreprinderi J/18/310/1992 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile Adresa: GORJ/CRASNA DIN DEAL.10 Contact: MIHAI V. nr. nr. Et. Str. CRIZANTEMELOR. Str. Mijloace de informare si publicitate 1 NEWEST SRL J/18/208/1993 9220 Activitati de radio si televiziune Adresa: GORJ/TARGU JIU. tipografii. Bl. TERMOCENTRALEI.2. Ap.T1.5. Ap. Sc. Str. 23 AUGUST. 5 Contact: MISCHIE SANDA Intreprinderi mici 415 . Com. 3 Contact: GUGU DORIN 1 BARIA IMPEX PROD SRL Intreprinderi mijlocii J/18/ 71/1993 9240 Activitati ale agentiilor de presa Adresa: GORJ/TARGU JIU. Ap. ILIE 1 REMAT GORJ SAJ/18/100/1991 Intreprinderi mijlocii 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile Adresa: GORJ/TARGU JIU. Bl.

2 GORJEANUL SA Intreprinderi mijlocii J/18/415/1991 2212 Edituri Adresa: GORJ/TARGU JIU. nr. Str. CONSTANTIN BRANCUSI. 15 Contact: PARASCHIVU GHEORGHE 416 .

ADRESE UTILE 417 .

9 bis. 2-4. Tismenei nr. Tg-Jiu Tel : 0253/219080 Fax: 0253/215273 Ministerul Apararii Nationale Centrul Militar Judetean Comandant: Lt. Geodezie si Cartografie Director: Ileana Spiroiu Adresa: Tg-Jiu. Lotrului nr. 515. cam. 27. Sica Mihai Adresa: Str. Dumitru Petrescu. Tismana nr. 211018 E-mail: dgaa@intersys. Tg-Jiu Tel : 0253/211448 Statiunea de Cercetare si Productie a Cartofului Director : Tascau Daniel Adresa : Str. 3. col. nr. 213508 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Cinegetic Gorj Inspector Sef : Cicu Tiberiu Adresa : Str. 211708 Directia Fitosanitara Gorj Director : Adresa : B-dul Ecaterina Teodoroiu. Victoriei. 2. 122 Tel: 0253/211774. Col. nr. Tg-Jiu Tel : 0253/218113 . Tg-Jiu Tel: 0253/218930 Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Director : Craioveanu Gheorghe Adresa : Str. 519. Tg-Jiu Tel : 0253/226106. 75. Calea Bucuresti nr. 9. nr.SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE Ministerul Administratiei Publice Oficiul Judetean de Cadastru. Tg-Jiu Tel: 0253/226033. 226036 Directia Silvica Gorj Director : Bobic Costel Adresa : Str. nr. 226144 E-mail: dsv@intergorj. Alimentatiei si Padurilor Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara Gorj Director: Petre Ecobici Adresa: Str. Republicii. 3A Tel: 0253/217189. Tg-Jiu Tel : 0253/214858 Statiunea de Cercetare si Productie Pomicola Director : Calinoiu Ion Adresa : Str. Sediul Prefecturii.ro Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie Gorj Director : Preda Dumitru Adresa : Str. nr. Tg-Jiu Tel : 0253/216350 .ro Ministerul Agriculturii. nr. 1. Str.ro Directia Sanitar-Veterinara Director: Covrig Mircea Adresa: B-dul Ecaterina Teodoroiu. Calea Bucurestii nr. Tg-Jiu 418 . 215893 E-mail: ojcgc@intergorj. 8 Martie.

Tg-Jiu Tel: 0253/215384. 54. 76. Tg-Jiu Tel : 0253/216290 fax : 0253/219438 Ministerul de Interne Comandamentul Judetean de Jandarmi Gorj Comandant: Col. nr. nr. 2. Simescu Eugen Adresa : Str. 9. Tudor Vladimirescu. I. nr. Tudor Vladimirescu. Dumitrascu Liviu 419 . nr. Olaru Aristica Adresa: Str. col. 221918 Ministerul de Justitie Tribunalul Judetean Gorj Presedinte : Miruta Gheorghe Adresa : Str. nr. col. 216851. col. Tg-Jiu Tel : 0253/212448 . 34. 9.fax: 0253/212315 Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Inspector sef : lt. 32. Nicolescu Constantin Adresa : Str. Culte si Patrimoniu Cultural National Gorj Director: Sanda Ion Adresa: Str. Popescu Nicolae Adresa: Str. Tg-Jiu Tel: 0253/217466 Arhivele Statului – Filiala Gorj Director: Neguleasa Romeo-Dan Adresa: Str. nr.fax: 0253/218661. nr. Tudor Vladimirescu. col. Tg-Jiu Tel: 0253/222236. Calea Bucuresti. 213964 Penitenciarul Tg-Jiu Director Magistrat: Col. Victoriei.C Papilianu. Tudor Vladimirescu.Tel: 0253/218993 Serviciul de Mobilizare a Economiei si Pregatirea Teritoriului pentru Aparare Sef serviciu: Lt. Tg-Jiu Tel: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Inspectoratul de Protectia Mediului Gorj Inspector sef: Fometescu Gheorghe Adresa: Str. nr. Dumitru Petrescu” al judetului Gorj Comandant: Lt. Tg-Jiu Tel: 0253/211212 Inspectoratul Judetean de Politie Gorj Inspector sef: Comisar sef. 23. Tg-Jiu Tel . 217126 E-mail: apm@intergorj. Unirii. 213525 Grupul de Pompieri “Lt. 2-4. Tilvescu Vasile Adresa: Str. nr. 1. Tg-Jiu Tel: 0253/213524. Tg-Jiu Tel . Vasile Alecsandri. Calea Bucuresti.ro Ministerul Culturii si Cultelor Directia pentru Cultura. 211108 Serviciul Român de Informatii Gorj Director: Faget Ion Adresa: Str. nr. Sediul Prefecturii.

14. 213307 E-mail: dgmssgj@intergorj. 2-4. Tg-Jiu Tel: 0253/218956. nr. 6. Tg-Jiu Tel: 0253/212972. 30 Decembrie. Lic. 14. Tg-Jiu Tel: 0253/214403 Ministerul Educatiei si Cercetarii Inspectoratul Scolar Gorj Inspector general: Mergea Nicolae Adresa: Str. 6. Tg-Jiu Tel : 0253/217020 . 2-4. Victoriei. 132-134. 3. Tg-Jiu Tel: 0253/212972. 6. 71. 217556 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale Directia Muncii si Solidaritatii Sociale a Judetului Gorj Director general : Scaunasu Veronica Adresa : Str. 218214 Trezoreria Tg-Jiu Director: Dadalau Aurelia Adresa: Str. Tg-Jiu Tel: 0253/246896.ro Casa Judeteana de Pensii Director general : Ghimis Rodica Adresa : Str. Victoriei nr. Tg-Jiu Tel: 0253/216787. 219339 Curtea de Conturi Gorj Director : Popescu Ion Adresa: Str. Tg-Jiu Tel: 0253/219305. Islaz. sediul Prefecturii. nr. 2-4. 30 Decembrie.Adresa: Str. Siretului nr. 224750 E-mail: @intersys. Tg-Jiu Tel: 0253/212521. Siretului nr.ro Ministerul Finantelor Publice Directia Generala a Finantelor Publice Gorj Director general: Udroiu Dumitru Adresa: Str. 219338 Garda Financiara Comisar Sef: Nedelut Marinel Adresa: Str. Victoriei nr. 218933 Biroul Vamal Tg-Jiu Director: Udristoiu Vasile Adresa: Str. Ind. Brâncusi nr. nr. bl. 226802 Ministerul Tineretului si Sportului Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Director: Vlaicu Popa Marius Eremia Adresa: Str. nr. Sediul Prefecturii. 2. 982 Ministerul Dezvoltarii si Prognozei Directia Judeteana de Statistica Gorj Director: Popescu Gheorghe Adresa: Str. Siretului nr. Siretului nr. Tg-Jiu Tel : 0253/218660 . 213307 420 . 6. Tg-Jiu Tel: 0253/211704 Secretariatul general al guvernului Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorului Inspector Sef: Tudor Ion Adresa: Str. Victoriei. Sediul Prefecturii. Tg-Jiu Tel: 0253/226809. bl.

Inspectoratul Teritorial de Munca Inspector Sef : Serban Horia Str. Bradului nr. Tg-Jiu Tel : 0253/210156 Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap Inspector Sef : Roventa Micu Ileana Adresa : Str. bl. Craiova Tel -fax: 0251/428086 Reprezentant pentru judetul Gorj Stoian Madalin Alte structuri Autoritatea Rutiera Romana.ro office@intergorj.ro Ministerul Lucrarilor Publice.ro Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Director : Tarlea Ion Adresa : Str. Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat – Inspectoratul Teritorial Craiova (ISCIR – Inspect Craiova) Director : Antonie Adresa : B-dul Gheorghe Chitu. 227796 E-mail: itm_gorj@eltop. Sediul Prefecturii. Tg-Jiu Tel : 0253/216019 . Cerna. Tg-Jiu Tel : 0253/238001 Ministerul Industriei si Resurselor Serviciul Judetean de Metrologie Legala Gorj Director : Zgovancu Petrica Adresa : Str. nr.58. Progresului nr. 139.ro Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor. Agentia Gorj Director : Adresa : B-dul Ecaterina Teodoroiu. 96. Siretului nr. 1. 1 Decembrie 1918. cam. ap. 8. sc. 6. Tg-Jiu Tel : 0253/218004 . 211300 Ministerul Sanatatii si Familiei Directia de Sanatate Publica Gorj Director : Mischie Sanda Adresa : Str. Tg-Jiu Tel : 0253/219234 E-mail: metrologie@intersys. Tg-Jiu Tel : 0253/217248 421 . 9. nr. 99 Tel : 0253/212136 E-mail: arutiera@arr. 1. 18. Transporturilor si Locuintei Inspectoratul in Constructii Gorj Inspector Sef : Merfu Ilie Adresa : Str. nr. 211568 E-mail: ajofp@intergorj.ro Inspectoratul de Concurenta Director : Merisescu Ioan Adresa : Str. Unirii nr. Tg-Jiu Tel : 0253/237933 . Victoriei. 2-4.

nr. SOCIETATI NATIONALE CU REPREZENTARE IN TERITORIU (FILIALE.ro Societatea Nationala PETROM – Sucursala Tg-Jiu Director General: Giurconiu Nicolae Asresa : Str. 422 . Siretului.83. 26. 1. CU REPREZENTARE TERITORIALA Agentia Domeniilor Statului – Reprezentanta Teritoriala Craiova Reprezentantii : Motoi Ana. Ecaterina Teodoroiu. nr. nr. nr.ro COMPANII NATIONALE. Tg-Jiu Tel : 0253/2219382. Tg-Jiu Tel : 0253/211119 Inspectoratul Teritorial pentru Controlul Calitatii Semintelor si Material Saditor – Filiala Gorj Responsabil: Tomoiu Verginia Adresa: str.83. nr.________ se va înfiinta dupa 1 ianuarie 2003 Reprezentanta Craiova cu acoperire si pentru judetele Gorj si Mehedinti. Tudor Vladimirescu. Tg-Jiu Tel-fax: 0253/226038 e-mai: itcsmsgj@intergorj. Hidrocentralei. fax : 0253/212776 E-mail: cnlo@cnlo.1. 207202 Hidroconstructia Tg-Jiu Director General: Saliste Ion Adresa: Str. Tg-Jiu Tel : 0253/215055 . Ungureanu Marinela Adresa : Str. Brestei. 24. Tg-Jiu Tel-fax : 0253/217320 Agentia Nationala pentru Conservarea Energiei Conform HG nr. REGII AUTONOME NATIONALE. Craiova Tel : 0251/414917 Agentia Nationala de Resurse Minerale – Inspectoratul de Resurse Minerale Gorj Inspector Sef : Motorgeanu Ion Adresa : Str. Hidrocentralei. Traian. Tg-Jiu Tel : 0253/216693. Siretului. Însarcinat cu organizarea Alexandru Marinescu – Presedintele Asociatiei « Societatea Româna pentru Eficienta Energetica » Tel : 0251/194118 Directia de Telecomunicatii Gorj Director : Sorin Nimara Adresa : Str.532. nr. nr. COORDONAREA SAU AUTORITATEA ORGANELOR PUBLICE CENTRALE. Fax: 0253/211629 Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu Director General: Miulescu Adrian Adresa: Str.24.STRUCTURI AFLATE IN SUBORDINEA . Tg-Jiu Tel : 0253/214379. nr. SUCURSALE) Compania Nationala a Lignitului Oltenia Director: Ion Vulpe Asresa : Str.

95. 41. Fax: 0253/371590 Regia Nationala ROMARM . 41. judetul Gorj Tel : 0253/371580. judetul Gorj Tel : 0253/334322.Fax: 0253/217284 Sucursala Electrocentrale Turceni Director General: Marin Constantin Adresa: loc. Str. Fax: 0253/334081 Sucursala Electrocentrale Rovinari Director General: Pisc Ion Adresa: loc.1.Nicoli Marin Reprezentant pentru judetul Gorj: Grigorie Bogdan Adresa: Craiova. judetul Gorj Tel : 0253/463863. Director .19. nr.1. Mihai Viteazul nr. Fax: 0253/463873 A.A.Uzina Mecanica Sadu Director General: Panoiu Pompiliu Adresa: loc. Turceni. str. nr. Energeticianului. 41. Bumbesti-Jiu.80. Rovinari. str.P.24 Fax.40 423 .80.P. Parîngului. 5C Tel.S.

.

410563 Fax: 410560 410562 463465. Nume si prenume Persoana de contact Cârciumaru Florin Localitatea Municipiul Tg-Jiu Functia Primar Tel. 214878 211482./Fax 0744/635881 212299. 218928 Fax: 214878 0744/584262 094/393589 410560. 410561 410562. 371011 Fax: 371004 2. Iorga Ion Municipiul Motru Primar 3. Rautescu Ilie Oras Rovinari Primar 425 .PRIMARII Nr. Stanculete Ion Oras Bumbesti-Jiu Primar 4. 232300 Fax: 463872 466353. 1. 463872 231139. Chiriac Ion Oras Novaci Primar 5. 466221 466114 Fax: 466221 0744/502338 371095. crt.

Stanca Gheorghe Comuna Aninoasa Viceprimar 11.6. 12. Duta Viorel Mosor Elena Comuna Albeni Comuna Alimpesti Primar Primar 10. 210910 210770. 477110 Fax: 477223 278004. 13 14. Patrascu Constantin Comuna Barbatesti Primar 426 . 220099 Fax: 210890 270503 7. Toader Pasti Cristian Oras Tg-Carbunesti Primar 0744/382190 378603. 275181 Fax: 275182 477222. Drumen Daniel Mihutescu Constantin Rosu Dorel Popescu Ioan Comuna Arcani Comuna Baia de Fier Comuna Balanesti Primar Primar Primar Comuna Balesti Primar 15. 234014 Fax: 234361 379480 275182. 278303 461202 Fax: 461354 270114 Fax: 270114 210890. Mazilu Constantin Oras Ticleni Primar 8. 9. 379053 378747 Fax: 378663 234416.

Dumitrascu Maria Comuna Berlesti Primar 18. Radut Valentina Comuna Bengesti-Ciocadia Primar 273742. Tuila Florin Fometescu Mircea Comuna Catunele Comuna Ciuperceni Primar Primar 427 . 282096 Fax: 282096 360689 Fax: 360689 0722/570503 276106 17. 20. Croitoru Viorel Tucu Constantin Vaduva Nicolae Calugaru Gheorghe Ciocea Ion Catanoiu Emil Comuna Bolbosi Comuna Borascu Comuna Branesti Comuna Bumbesti-Pitic Comuna Bustuchin Comuna Capreni Primar Primar Primar Primar Primar Primar 25. 24. Ilie Daniel Comuna Bîlteni Primar 19.16. 21. 274036 Fax: 273742 0744/580998 271088 Fax: 271080 0744/933605 233302 Fax: 233302 0740/051515 334974 334910. 26. 475156 Fax: 465156 0745/310508 282132. 22. 33491 334592 0722/857439 473440 232139 Fax: 232300 475125. 23.

32. Gheorghe Rada Constantin Comuna Glogova Comuna Godinesti Comuna Hurezani Comuna Ionesti Primar Primar Primar Primar 39. 271855 376701 Fax: 376701 227625 Fax: 227543 0722/524356 372204 Fax: 372204 360634 0723/250667 377001. Fotescu Nicolae Vâlceanu Ilie Cârstea C. 377002 231221.27. 29. 31. 474216 Fax: 474101 283101 231238 0721/858823 271600. 37. 33. Gusita Petre Comuna Jupânesti Primar 428 . 34. 231213 Fax: 231107 0723/696347 334078 Fax: 334078 0745/533245 378106 35. 36. Popovici Virgiliu-Eugen Bocse Iulian Dragusin Viorel Baluta Gheorghe Bâzu Marcel Purcel Lucian Butan Gheorghe Pârvulescu Constantin Comuna Cîlnic Comuna Crasna Comuna Cruset Comuna Danciulesti Comuna Danesti Comuna Dragotesti Comuna Dragutesti Comuna Farcasesti Primar Primar Primar Primar Primar Primar Primar Primar 276102 Fax: 276102 474101. 28. 38. 30.

40. 471297 Fax: 471298 223127 0722/461440 285655 Fax: 285660 476135 Fax: 476135 379480 475047 Fax: 475047 278801 361981 44. 45. 48. 46. 376304 376782 Fax: 376304 Fax: 272501 272540 0723/340365 285121 471101. Manta Constantin Gruescu Ion Raut Ion Tabacu Dumitru Grigore Petre Comuna Musetesti Comuna Negomir Comuna Pades Comuna Pestisani Comuna Plopsoru Primar Primar Primar Primar Primar 49. 47. 50. 41. 42. 43. 278687 231184 Fax: 231184 Tel/Fax: 284027 376551. 52. 53. 51. Popeanga Ion Calotescu Ilie Dragotescu Valeriu Gaspar Gheorghe Comuna Lelesti Comuna Licurici Comuna Logresti Comuna Matasari Primar Primar Primar Primar 278484. Orzan Nicolae Ragman Emil Faitar Cristinel Caramete Nicolae Bazavan Constantin Comuna Polovragi Comuna Prigoria Comuna Rosia de Amaradia Comuna Runcu Comuna Samarinesti Primar Primar Primar Primar Primar 429 .

Iloiu Teodor Dumitrascu Ion Dijmarescu Dumitru Comuna Turburea Comuna Turceni Comuna Turcinesti Primar Primar Primar 430 . 66. Luculescu Ion Comuna Tismana Primar 64. 62. 57. 58. 273023 273323 282010 281020 Fax: 281120 0723/520178 276323. 65.Fax: 361981 54. 374421 Fax: 374420 472383 Fax: 472527 334680. 276338 Fax: 276103 0740/152105 374216. Rentea Danut Dragomir Nicolae Mecu Ion Beuran Constantin Fotescu Liviu Pârvulescu Vasile Dadulescu Constantin Vladutu Constantin Draghici Constantin Comuna Sacelu Comuna Saulesti Comuna Scoarta Comuna Schela Comuna Slivilesti Comuna Stanesti Comuna Stejari Comuna Stoina Comuna Telesti Primar Primar Primar Primar Primar Primar Primar Primar Primar 275502. 61. 275504 472126 280222 226538 Fax: 226538 376830 273022. 59. 334130 Fax: 334570 226549 Fax: 226735 63. 60. 55. 56.

Vasilescu Maria Comuna Tântareni Primar 0745/327780 473109 Fax: 473109 0723/334982 233465 362505 472131 Fax: 472131 68. 69. Leuca Aristica Roman Gheorghe Bacanu Vladimirescu Aurel Comuna Urdari Comuna Vagiulesti Comuna Vladimir Primar Primar Primar 431 .67. 70.

17 BANCA COMERCIALA ROMANA 9 10 11 Tg-Jiu Novaci Motru SUCURSALA GORJ SUCURSALA NOVACI SUCURSALA MOTRU Str. Trandafirilor nr. 3 Str. 24 .788 Fax 218.940 379.213 BRD .301 206.BANCI COMERCIALE BANC POST SA GORJ Nr.2 TARGU JIU AGENTIA ROVINARI AGENTIA NOVACI AGENTIA BUMBESTI-JIU Str. 1.1 .2 219189 219197 211114 466439 310052 206. bl. M2 Sc.A .7. Gorj Targu Carbunesti Str. Gorj RAIFFEISEN BANK 8 Tg-Jiu SUCURSALA GORJ Sucursala Gorj Str.E.300 206325 466665 371963 378021 213425 218127 C. M 2 . Vladimirescu nr.072 362. Bujorului 11.1 Jud. sc.GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 4 5 6 7 Novaci Rovinari Tg-Carbunesti Tg-Jiu Agentia Novaci Agentia Rovinari Agentia Tg-Carbunesti SUCURSALA GORJ Novaci Str. MINERILOR. T. Tudor Vladimirescu nr. Geneva.ROVINARI ALEEA GRUIULUI BL.Targu-Jiu ADRESA : STR.C. BL. 14 . 6 Jud.491 363. 16 Telefon 213. PARINGULUI. 1 2 3 Localitate Târgu-Jiu Motru Târgu Cărbuneşti Denumire unitate SUCURSALA GORJ Agen ia Motru Agentia Târgu Cărbuneşti Adresa Str. TANDAFIRILOR MAGAZIN FEMINA ETAJ P . ap. nr.500 378. 32 SC. 25 Str. BL.63A Jud. Tudor Vladimirescu nr. Jiu Str.NOVACI STR. Trandafirilor nr. Tudor Vladimirescu nr.BUMBESTI-JIU 218530 211587 244597 371588 466376 463417 378138 211587 AGENTIA TARGU CARBUNESTI STR.TARGU CARBUNESTI 432 . 9 MAI SAVINESTI. Eroilor nr. 12 13 14 15 16 17 Tg-Jiu Tg-Jiu Rovinari Novaci Bumbesti-Jiu Tagu Carbunesti SUCURSALA TG-JIU AGENTIA NR.20 Jud.TARGU-JIU STR. Gorj Rovinari Str Minerilor bl. Gorj Tg. BL. crt.

ALIMPESTI COM. CRASNA LOC. BAIA DE FIER LOC. TURBUREA COM. RUNCU COM. BIBESTI 234375 360650 473102 233386 472605 374218 474195 461206 334172 472486 379007 376102 472127 433 . POLOVRAGI COM. TANTARENI COM.TICLENI ALEEA LILIACULUI BL A1 PARTER . ALBENI COM. BUSTUCHIN . MATASARI BL C 5 COM. TURCENI BL 35 PARTER COM. BENGESTI COM. STOINA LOC.BUSTUCHIN COM.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Ticleni Motru Tantareni Balteni Targu Logresti Polovragi Sacelu Runcu Stoina Tismana Pestisani Crasna BAIA DE FIER Turceni Turburea Alimpesti Bustuchin Bengesti Calnic Matasari Albeni Bibesti AGENTIA TICLENI AGENTIA MOTRU AGENTIA TANTARENI AGENTIA BALTENI AGENTIA TARGU LOGRESTI AGENTIA POLOVRAGI AGENTIA SACELU AGENTIA RUNCU AGENTIA STOINA AGENTIA TISMANA AGENTIA PESTISANI AGEBTIA CRASNA AGENTIA BAIA DE FIER AGENTIA TURCENI AGENTIA TURBUREA AGENTIA ALIMPESTI AGENTIA BUSTUCHIN AGENTIA BENGESTI AGENTIA CALNIC AGENTIA MATASARI AGENTIA ALBENI AGENTIA BIBESTI STR. BALTENI COM. PETROLISTILOR BL 5 SC 2 PARTER . PESTISANI COM. SACELU COM. TISMANA COM.MOTRU COM. TARGU LOGRESTI COM. CALNIC LOC.

ingineri.M.M./fax:0253/219690. al cărui număr a sporit anual.J. Cu un colectiv de specialişti. INTERNET. mijloace de transport) si societă i comerciale. instala ii. cât mai rapid. inclusiv RISOGRAPH. întocmirea documenta iilor in vederea finan ării proiectelor nerambursabile in cadrul Programelor de finan are PHARE. . etaj 1 e-mail:consult@jiunet. SHAPARD.F. I. Proceduri de lichidare si reorganizare a agen ilor economici. instruire antreprenorială si sprijinirea în înfiin area de IMM-uri. jurişti. CONSULTING V COMPANY este specializată in exclusivitate in prestarea de servicii profesionale. planuri de afaceri –– finan ări proiecte. din domenii diverse – economişti.IV in ultimii 5 ani). Expertize si evidente contabile. cu toate utilită ile (re ea calculatoare.M. 15.ro tel. RICOP. s-a reuşit o creştere a cifrei de afaceri de la an la an. construc ii.0744703054 Fondată in 1994. echipamente multiplicare.nr. respectiv.CONSULTAN Ă IN AFACERI SI MANAGEMENT AFACERI Tg-Jiu. Sediul ultramodern. str. credite pentru IMM-uri derulate prin A. legisla ie. 434 . fiind structurată in patru departamente: construc Evaluări active (clădiri. Locul nostru a fost si este mereu in topul firmelor din jude (conform clasamentului Camerei de Comer si Industrie: locurile II. S. software-ul specializat) constituie locul ideal unde răspundem clien ilor noştri.mobil:0744703052. studii de fezabilitate – proiecte. utilaje. etc).O.Consultanta I.M. fuziuni. Tudor Vladimirescu. comasări. divizări. baza de date.M. cu o bogata experien ă. De experien a noastră au profitat si profită sute de clien i in cadrul unor programe de finan are vizând: consultanta. întocmirea documenta iilor in vederea finan ării proiectelor rambursabile (bănci comerciale.0253/223744.C.-uri.

Hunedora. BANCPOST Tg-Jiu (studii de fezabilitate . aceasta si datorită faptului că suntem membrii reputatelor organisme profesionale. B. planuri de afaceri.0744703054 435 .) Experien a firmei noastre ne face unici pe pia a jude ului Gorj si regiunea Oltenia.R.0253/223744 mobil:0744703052. planuri de afaceri etc.M. Corpul Exper ilor Contabili si Contabililor Autoriza i din România. Consilii Locale. Primăria TgMunicipiului Tg-Jiu (studii de fezabilitate.O.J.. Mehedinti. la nivel na ional: Asocia ia Na ională a Evaluatorilor din România.ro tel. toate lucrările fiind acoperite de asigurări de răspundere profesionala. studii de fezabilitate. clien ii devin partenerii noştri! Tg-Jiu.D. Pentru noi.C. A. evaluari). nu urmărim doar câştigul ci în elegem mediul de afaceri si procesele fundamentale ce au loc in domeniul fiecăruia de activitate . 15./fax:0253/219690. Servicii adresate societă ilor comerciale din jude ele Gorj. etaj 1 e-mail:consult@jiunet. studii de piata. Dolj (evaluări. Tgfezabilitate B. În raport cu alte firme. Ministerul Finan elor.nr.R..F.. Tudor Vladimirescu. evaluări. studii de oportunitate). str. Uniunea Na ională a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare.studii de oportunitate.La acestea se adaugă serviciile noastre adresate diverselor institu ii si agen i economici: Ministerul Ministerul Justi iei – Tribunalele jude ene (proceduri de faliment).

.A.Produse alimentare..Diluant universal.Repere auto.A.Materiale de vulcanizat. nr.Confec ii textile .C. Gorj Tel/Fax: 0253-226140. 0253-22. este una dintre cele mai mari unită i producătoare de articole tehnice din cauciuc din ară.60.Benzi transportoare din cauciuc: •cu inser ie textilă. Str. . . . . .Garnituri. 38. •cu inser ie metalică.Antigel – rezistent la -39° C.C. sunt: . . ARTEGO S.67. . . Ciocârlău . ARTEGO S. 436 .S.Plăci tehnice.Re ea de magazine cu produse alimentare si nealimentare . Tg-Jiu.Covoare de cauciuc. Principalele articole fabricate si servicii prestate de S. .

Jiu s-a infiintat in anul 1991 prin preluarea patrimoniului "Intreprinderii de Materiale de Constructii Tg. Tg. Dupa anul 1989. Aceasta. Jiu". a caror productie a ajuns la peste 5000 mc/an. 437 . odata cu reducerea investitiilor in constructia de locuinte si in domeniul constructiilor industriale si de irigatii in agricultura. ponderea productiei a fost detinuta de produsele prefabricate din beton armat. la randul sau s-a constituit in 1980 pe structura a doua sectii de productie: Sectia Prefabricate din beton si Sectia produse ceramice. in special panouri pentru constructia de locuinte. productia de prefabricate a scazut si in prezent ponderea productiei este detinuta de produsele ceramice.S.A.C. Pana in anul 1989. Macofil S.

438 .

Import.N. Experien a industrială acumulată in Compania Na ională a Lignitului Oltenia S. . Gorj Tel/Fax: 0253/ 214067. Principalele activită i ale C. 439 .Activită i miniere .A.+to din care 780 milioane tone lignit. nr. 216134. explorare.Protec ia mediului. .Reparare între inere utilaje.Livrarea si comercializarea produselor ob inute. Tg-Jiu in domeniul exploatării cărbunelui se întinde pe o perioadă de peste 50 ani timp in care s-a realizat excavarea unei mase miniere de peste 3501 milioane mc. 214185 Sediul central al Companiei Na ionale a Lignitului Oltenia se află in municipiul Tg-Jiu.Produse si servicii informatice proprii. . Tudor Vladimirescu .Instruire si pregătire personal. 1-15 Tg-jiu. prospec iuni.L. . dezvoltare si exploatare. Oltenia sunt: . .Str.Proiectare. . export cooperare interna ională. .

FIBROCIM S. ISO 9002:1994. Tg-Jiu este implementat un sistem de asigurare a calită ii certificat de către Societatea Romana de Asigurare a Calită ii AEROQ Bucuresti. C. emis de AEROQ.1 A.666 -centrala. cod 1400.F.1 .B.placile din azbociment sunt conforme cu SR ISO 393 -1 /1999.C.R. Toate produsele S.B.A.inreg. 0722/330338.R. 440 .872 Mobil: 0722/390337.9002 pentru sistemul asigurării calită ii. FIBROCIM S. atestate AEROQ. Tg-Jiu sunt certificate privind Sistemul Calită ii. atestate AEROQ si agrementate conform AGREMENT TEHNIC 00602/005-200.R. 0722/486713 Nr. Tismana nr. conform cu SR EN ISO 9002:1995. J18/89/1999. jud.699 -marketing-vanzari Fax: 0253/217.753.C. 11590934 C/V: 251100996099318 .A. emis de Comisisa de Agrement in Constructii din Romania.9002 pentru calitatea produselor si certificarea ISO .Tg-Jiu Str.1 / ROL . Orientarea spre calitate a ofertei noastre a fost recunoscuta in anul 2000 cand societatea a obtinut certificarea ISO . Tg-Jiu C/V: 2511. Tg-Jiu In cadrul S.C.A. Gorj Telefon: 0253/217. FIBROCIM S. astfel: .D. 0253/221. iar tiglele din beton sunt conforme cu ST 01:2000.

18. cepuri cilindrice. 22 mm. Danemarca. 16. Rostramo si-a inceput activitatea in anul 1959. 4. 25.. Germania. Belgia.L. -scaune coloniale si curbate. biblioteci.2440 x 1220 mm. Suedia.A. Franta. -cherestea fag. 10. iar in prezent produce si livreaza: -placaj fag 2000 x 1250 mm. Partenerii traditionali sunt din: S.C. Anglia. 15.A. preluat din 1 februarie 1991. 8. grosimi: 3. 441 DISTINCTII INTERNATIONALE . De asemenea. Actualul nume ROSTRAMO. 5. -mic mobilier: comode. Spania. provine de la ROmania STRatificate MObila. Canada.PALETA CULORII DE S. Rostramo S. Siria. grosimi 8. 18. Israel.P. Targu Jiu) este una din marile intreprinderi de prelucrare a lemnului si fabricare mobilier din Romania. panouri constructii. 20. -pal cu fete fine . etajere. livram produsele noastre in: Egipt. Italia. Liban. -mobilier: dormitoare. Tg Jiu (pana in 1980 s-a numit C. 6. 12. 12. holuri. bucatarii.U. 30 mm.

este reprezentatã de produsele originale realizate de designerii STARGLASS.STAR GLASS produce si oferã o gamã largã de articole de sticlãrie realizate in intregime manual si utilizând variate tehnici de decorare. Australia. doi renumiti artisti recunoscuti ca atare prin inscrierea lor in dictionarul 'Who's who in Contemporary Glass Art'. O importantã parte a productiei. etc 442 . dar STAR GLASS manufactureazã curent produse in conformitate cu specificatiile tehnice ale clientilor. Japonia. Belgia. Austria. Statele Unite. Produsele realizate de STAR GLASS pot fi regãsite adeseori in vitrinele marilor magazine si boutiqueuri din toatã lumea: Germania. Franta. Canada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful