Gabriela Pana Dindelegan

DE

TEsrE

LIMBA ROMANA

_

~

Morfo logie Sintaxa Fonetica Ortografie Lexie Stilistica Teste recapitulative Editia a III-a

::n HUMANITAS
::LJ EDUCATIONi\L

Nota asupra editiei
Descrierea

erp

a Bibliotecii

Natlonale

PANA. DINDELEGAN, GABRIELA Teste de Iimba romanli : admiterea in facultate / Gabriela Pana Dindelegan. - Bucuresti : Humanitas, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-50-1876-4

81 i .135.1(075.35)(079.1)

Redactare Maeheta Paginate Coperta
HUMANITAS

CATALIN STRAT FLORIAN SApUNARESCU DOMNICA ROTARU CADISAN S.A.) SEBASTIAN BOB DINU DUMBRAVICIAN

Aceasta noua editie a Teste/or s-a nascut din neeesitatea didactica de a le "pune de acord" en DOOM2, luerare normativa academics aparuta in 2005 si introdusa in practiea scolara (programe, examene, concursuri)ilfcepand eu anul scolar 2006-2007. In consecinta, modificarile propuss'dcnoua editie nu sunt numeroase, intervenind mai ales in eazul testelor eu cerinte de foneti.e~·(aecentuare, silabatie) si de ortografie. Celelalte teste au rarnas, in mare masura, nemodificaje; exceptie fae cele eu cerinte lexicale privind neologismele (pronuntia si grafica acestora), precum si cele destinate morfologiei referitoare la inveiitafiilde.variante" morfolo gice]iB6ie: Modificarile surit absoliifriece'sare'c':Lurmatc' a' doua caracteristiei ale DOOM-ufci±2:"(a)introduce un mare numar deneologisme, reglementand grafia si pronuntia atat a'neologismelor nou introduse, cat si a celor eomunecu editia anterioara; (b) recomanda, in raport eu editia anterioara, un inventar mult modifieat de variante literare libere. Noua editie a testelor nu rezolva si cealalta cerinta, a punerii de aeord eu GALR, sigla pentru noua gramatica academica (Editura Academiei, 2005). Luand in ccnsideratie faptul ca descrierile si interpretarile din GALR nu au patruns inca in practica scolara (exceptie fac programele si manualele clasei a XII-a, care, incepand cu aceasta toamna, au pre1uat anu« mite aspecte din GALR), consideram ca punerea de acord cu noua gramatica nu era inca potrivita pentru nivelul scolar, Ba, dimpotriva, ar fi fost ehiar daunatoare, atata vreme cat clasele gimnaziale, cele in care se preda gramatica limbii romane, nu au adoptat programe si manuale care sa foloseasca noua editie a gramaticii. Cat priveste chestiunile deja intrate In prograrnele si manualele clasci a XII-a, cIe au "aeoperire" in testele existente, mai precis, in cele destinate stilisticii functionale (stiluri $i registre functionale, tipuri de vorbiri). Ca atare, pe masura ce programele si manualele vor prelua si adapta, pentru necesitati scolare, noua editie a gramatieii academice, mai ales pentru clasele in .care se preda gramatica limbii rornane, 0 noua editie (revizuita) a Teste/or (a IV-a) va fi absolut necesara. Ea va facilita intelegerea si preluarea corecta a solutiilor si a spiritului din GALR. Ramane insa In sarcina viitorului realizarea acestei editii,

Piata Presei Libere I, sector 1, 013701, Bucuresti Telefon: (021) 316 17 18 Fax: (021) 3161721
e-mail: educ@humanitas.ro, www.hed.ro

© HUMANITAS,

2007

ISBN 978-973-50-1876-4

Argument
" Cartea cuprinde 25 de teste a cate 10 puncte fiecare, teste concepute tern a f i c din domeniile: morfologie (substantiv ~i adjectiv;articol; pronurne si adjectiv pronominal; verb; parti de vorbire neflexibile), siritaxa (sintaxapropozitiei; sintaxa frazei; sintaxa normativa), fonetica ~i ortografie; lexic; stilistica, la care se adauga 8 teste recapitulative(patru, pentru_recapitularea gramaticii: teste~~} ~17 _~iJ?~tru.'.r.~,~a]:li1:tll_a!~'1_~ rI?~_e,_cl!ch~stiuni din toete domeniile: testele 22-25). 'Niciuna dintre culegerile 'de teste care circula in prezent nu este atat.de cuprinzatoare si de diversiticata tematic, . " Cu exceptia testelorrecapitulative, fiecare test este destinatunui singur capitol/ domeniu al limb ii, anuntat in titlu, pe care, prin cele 10 subpuncte, Hinvestigheaza sub diverse aspecte, cu intentia cuprinderii a cat mai numeroase chestiuni ce pot aparea la un concurs de admitere. De exemplu, in teste Ie de lexic (19 ~i 20), s-au urmarit, separat, forrnarea cuvintelor, relatiile semantice dintre cuvinte: polisemie, sinonimie, antonimie, omonimiesi registre lexicale: arhaisme, regionalisme, neologismetvezi, pentru testul 19, subirnpartirea mceletrei subpuncte: A,B, C). Sau, in testul de stilistica (21),s-au urmarit, separat, aspectele de stilistica functionala (punctele 1-5), registre stili stice (6), tipurile de vorbire (7-8), aspectele de stilistica literara (9~10). ' <i>, Ca tip 0 log ie, testelepropuse in aceasta carte sunt extrem de variate. S-a trecut de la testele de tip clasie, care eereau analiza completa a unui text, la teste cu cerinte mult mai diversificate.si .mai nuantate: de selectie numai a anumitor .fapte, de alegere dintre mai multe solutii, de obicei, solutii usor- de confundat, de modificare a unui text intr-un anume punct al luisi intr-o anumita directie, de argumentare a unor solutii, de comparare a unor situatii apr?piatqi, totusi, neidentice, desurprinderea ambiguitatilor, de rezolvare a unor chestiuniteoretice etc.S-a trecut de la 0 formulare a cerintelor in maniera.clasica la formulari mai moderne.inepierzandu-se din vedere nici formularile tip grila, cu observatia ca, pentru a se evitarezolvarile intamplatoare, oricand posibile in testele-grila, s-a adaugat si cerinta suplimentaraa exemplificarii solutiei alese san, mai interesant, a gasirii unui exemplu potrivit pentru solutia taiatii (vezi, de exemplu, testu114). -Diversificarea tern a tic ii si tip 0 log i e ii a urmarit ca aceste teste sa fie utile pentru pregatirea concursului de admiterede 'la to ate facultatile in care se dau probe de limba romana, indiferent de tipul de examen pecare facultatea 11propune. A urmarit, de asemenea, scoaterea candidatului din rutina cu care scoala l-a obisnuit, obligandu-I'sa faca fata unor cerinte cat mai diversificate sisase adapteze rapid unor situatii de testare cat mai diferite. ~In conceperea fiecarui test, scopul a fost, pe Hinga verificarea si fixarea cunostintelor de baza, si Invatarea propriu-zisa: completarea de cunostinte, In vederea atingerii obiectivului de completare de cunostinte, testele aduc spre rezolvare, pe langii chestiunile de baza, si chestiuni de maxima dificultate sau de mare subtilitate, precum ~i situatiile in care, in mod

7. cu cerinte bile (in aceasta ultima situatie. candidatul dobandeste nivelul necesar de cunostinte spre a face fata exigentelor B. Indicati ce urmari deriva din fiecare interpretare. Nici sdmburul luminii de viata ddtdtor. incIusiv ale celor de liceu. 16. unele de oricdrui examen de admitere.al carer scop a fost. iar. de exemplu. toate in nominativ. asupra "capcanelor"~i a chestiunilor dificile. a cata parte din punctaj este capabil sa rezolvecu puL teri proprii. in nominativ si in acuzativ. 21. REZOLV ARILE sunt insotite de evaluare (se propune un barem de corectarepentru toate Testul nr. to ate. de concurenta dintr-un anumit ail.6. se atrage atentia Nu era 'azi. prin COME:NTARII. sa propuna un model de rezolvare) pentru toate domeniile: morfologie.9. iar. 4. cartea. selectati-le ~i stabiliti clasele morfologice de la care provin. 1 testele lucrate). <I> Cartea propune REZOLV.ARI complete. permitandu-se. adica sa masoare SUBSTANTIY. candidatii gresesc. f 8 I I. Parcurgerea testelor ~i confruntarea propriilor rezolvari cu REZOLVARILE propuse de autor inseamna obligarea candidatului sa ia contact cu acestecerinte speciale sau cu grad ridicat de dificultate. filologice sau pentru pregatirea elevilor care participa la olimpiadele de limb a romana. 13. 4. Construiti propozitii in care fiecare adjectiv din text sa apara la cazul genitiv. 14. subiectele ~i rezolvarile din aceasta carte pot fi un a. Indicati alte patru grupuri neanalizabile (locutiuni) in care se include substantele ei. subiecte. seria de raspunsuri corecte. taind-o pe cea incorecta. 15. a articolului demonstra= ] tiv.interpretarea sintactica a diatezei reflexive. stilistica. alegeti solutia corecta. indiferent de facultate. 18. mult diversificate fata de cele anterioare.12. se subliniaza ambiguitatile si se proPe cdnd pdmdntul. taindu-le pe cele didatilor in situatii diferite de lucru. lumea toatd pun solutii duble de analiza. 5. se incadreaza in limitele programelor de limba romans in vigoare ~i reflecta solutitivul riindul.25). se justifica diversele Cdci unul erau tolit~$i toate erau una.19. unsprezece substantive in cazul nominativ. in cepriveste partea de gramatica. rezolvari care raman in exc1usivitate in sarcina candidatului. sustinute cu argumente in lucrari anterioare. In textul I. Dad • Testele se adreseaza. De aceea. dintre propunerile de mai jos. ale carui cerinte au devenit din ce in ce mai complexe in ultimii ani. Din enunturile care urmeaza. obligarea lor sa se concentreze si un timp mal indelunincorecte: gat. variante. mi-amincalcat proprifiecare Iocutiune. Introducerea unei asemenea ierarhii a avut drept scop punerea can1. sub alta forma. 3. S-a evitat rezolvarea testelor recapitulative. In con3. deprinderea lui cu cerinte care depasesc nivelul mediu de pregatire. de subiect. adoptand solutiile de tip scolarrvezi. nimic nemuritor. odata parcurse ~irezolvate corect aceste 25 de teste. A.I ( I f I ~ I i curent. solutii in cazurile de dificultate.icerul.Pe cdnd nu era moarte. nici totdeuna. In text apar: a. analizand grupul in ambele bun indrumar pentru profesor. 4 ore (pentru testele Au cine-i zeul cdrui plecdm a noastre inemi?" (Eminescu) 8. tiv)·1 ! B. Indicati daea exista in textul de laI substantive obtinute prin conversiune. in modexpres. 2. vdzduhul. a predicatuluii Adjectivele din textul I sunt: a. a verbeIor dublu tranzitive. de nume predicativ. exemplificati-le ~i stabiliti carei clase morfologice ii apartine ile adoptate de manuale. c. a. a dativului posesiv. prin toate cerinh. Dar ele pot fi utilzate cu succes si pentru pregatirea examenului de bacalaureat la clasele h.21). continand 250 de cazul nominativ.10. lnseamna avertizarea lui asupra diverselorxcapcane" si. urmarind sa ofere solutii (in fond. constituind "capcanele" gramaticii si ale limbii romane in general. a celor cu grad mai mic de dificultate si a teste lor care reiau. Prin COMENTARII. sintaxaIexic. chestiuni analizate anterior. a complementului indirect. stilistica). c. Seda textul: . ile opinii. in consecinta. prin COMENTARII. h. Substantivele in nominativ au functia sintactica: a. a i A. cazul nominativ. candidatului sa se autoevalueze. niciieri. AD. ~i 0 REZOLVARE selectiva. Este motivul pentru care. pentru testul19. unele teste se pot folosi si pentrupregatirea examenului dati cate un exemplu pentru fiecare.20. de capacitate. candidatilor la examenul de admitere In facultate. d. >1i Desi unele teste includ si subiecte de marc dificultatc ~i subtilitate. 3 ore (pentru testele 2. substantivul riindul i~i pastreaza autonomia). 11. ele variaza ca dificultate si ca grad de condenPe-atunci erai Tu singur. incat md-intreb in sine-mi: sare. h.24. In primul rand. aprofundarea cunostintelor ~i completarea acestora. ele necesita untimp diferit de lucru: 2 ore(ln cazultestelor 1. Alegeti. Erau din rdndul celor ce n-au fost niciodatd. in orice moment al pregatirii. in cateva cazuri. astfel. in nominativ si in geninominal. 9 . pentru testele 1-11. patru substantive in >I> Am convingerea ca. indifesubiect. sapte substantive in cazul nominativ.23. deexemplu. opt substantive in urmarit cuprinderea a cat mai multe tipuri de exercitii ~i de cerinte. Indicati alte patru clase decat cele existente in text care se pot substantiviza. *' REZOLVARILE sunt insotite de COMENTARII. rent de tipul de examen sau de gradul de emotivitate al fiecarui candidat.17.JECTIV exact.22).. h. exista. altele. grupul din rtindul se afla la limita dintre locutiuni si grupurile analizaditiile noilor programe ~i manuale de limba romans. *' Desi toate testele cuprind cate 10 puncte. nici mane. pentru domeniile mai tar cuprinse in cartile de teste (vezi.

"in ziua de Ldsatul-sdcului de postul Sdn-Petrului"..Problemelecele mai greu de rezolvat sunt cele de viitor. 10 . explicati in ce situatie se schimba natura morfologica a cuvantului-suport: a. Testul nr.. cdci coperarea cu familia este ca si inexistentd.. c.. . . melancolicul Theodor Rosetti cu (pe atunci) humoristicul Jacob Negruzzi.. numai in acest caz. solutia corecta: a. 2. viata lui a fost un continu/esec. complement indirect.} cd-i feciorullui Stefan a Petrei. pe . si pdrpiilind niste put tineri la frigare. h. . indicati rolul special al articolului hotarat proclitic: a. h. cum sa suporte ochii aspritsi dojenitori aijratelui si ai sorei lui? . nu au nici 0 de intelegere pentru el. solutia corecta: a. pentru fiecare. 6. selectati din textul II adjectivele in cazul genitiv.Din partea tatei. care nu pusesem niciodatd pret pe adevdr" (Mateiu Caragiale) 8.Printr-o ironie a destinului.. a. atribut substantival genitival.. Indicati cu ce valori morfologiceapare in text forma a. solutia corecta: a. distingand articolele enclitice de cele proclitice. atribut substantival prepozitional.i izbindu-se de cele stand fara voinia sa. Alegeti doua prepozitii si trei locutiuni prepozitionale care cer acelasi caz cu eel din 8 A.Se da textul: Una dintre consecintele campaniei din ce in ce mai energice nentru apararea mediului ambiant a fost redescoperirea. este atribut substantival prepozWonal. [. "Cele mai disparate spirite s-au putut intdlni si s-au putut insufleti in acest contact: veselul voltairian Pogor cu sistematicul politic Carp. facand mama un cuptior zdravdn de alivenci si pldcinte cu poalele-n brdu. complement circumstantial de loc.Fratii lui. . este complement circumstantial de scop. [ . a mijloacelor de transport de dinainte de era automobilului.. B. . pentru grupul de dinainte de era.Datorita rusinei si a groazei de a fi compdtimit. complement circumstantial de timp. atribut substantival prepozitional. 7. acolo unde este posibil. analizati-l sintactic. [ . . Alegeti. si altii si altii. atribut substantival prepozitional. h. Skelitti cu frantuzitul M Corne. . este in cazul dativ.'acestuia. Stabiliti. C.] pe la prdnzul eel mic. . Analizati articolele din urmatoarele texte: a. tdcutul Tasu cu vorbaretul Ianov.seauzea rdsundnd glasul unui pdrduas]. solutia corecta: a..J amarul critic Panu cu bldndul Lambrior. astfel incat cele trei grupuri prepozilionale sa indeplineascacealalta functie sintactica (veti face rnodificari minime in text. taman in ziua de Ldsatul-sdcului de postul Sdn-Petrului. uadl sunt greseli. Alegeti. Alegeti. 10. .Da pace bdietului. Dati alte trei exemple in care prepozitia pe sa apara cu functia de la A.] agerul si recele Buicliu cu sentimentalul Gane. cdci numai medicul poate avea 0 solutie vindicative. Incercuiti formele gresite si rescrieti. verificati. . enunturile cu forma corecta: -1n ciuda efortului asidu. . Identificati articole1e hotarate propriu-zise pentru cazurile genitiv si dativ. D.. C.. " . analizati determinantul . pentru grupul subliniat. mai ales de cdtre tdndra generatie.El numai are putere sa spere la vro inoire. la 0 clacd de dezghiocat pdpusoi.Zbuciumul fintei aceasta desruidiijduiui md impresioneazd. care este cuvantul-suport (cuvantul la care se ataseaza).tr 11 . .. ca mdtusa Anghilita lui mas Chtriac".] .J popularul Slavici cu rafinatul Naum. isi ascunde esecul in [ata prie- tenilor cei mai apropiati. Gasiti alte patru omonime morfologiceale acesteia.. solutia corecta.. unde. inaltul visdtor Eminescu cu nemilosul observator Caragiale. solutia corecta: a." (idem). B. [ . apdream acum ca demn luptdtor impotriva minciunii tocmai eu.Oare Grigore a lui Petre Lucdi de la noi din sat pe la ce scoli a invdtat [ . [ . h.se multdmise c-un sdrutat din partea frumoasei crasmdrite" (idem). construiti cate 0 propozitie cu fie care si analizati sintactic si morfologic partea de propozitie introdusa.. care ades imi zicea in bdtaie de joe .. Ari'ita~care adjectiv din text apare el insusi ca regent.E absolut nevoie de medic. Alegeii. pentru substantivul minciunii. h. h. "cutrieram dumbrdvile /ii luncile frumoase.nu-i 0 femeie de inteles. taind-o pe cealalta: a. . 3. impuse de noile conditii gramaticale). complement direct. in urmatoarele enunturi. ludndu-sedupagurile cere ralel"(JonCreanga) . de dupti cari-mi zdmbeau zorile in zburdalnica vdrstd a tinereteil" (Jon Creangd). A.. pentru grupul de cdtre generatie. . Maiorescu). cdci amintirea a multor nereusite fl sperie. este in cazul genitiv. proaspeti imbogdtiti. .. h. . a. [.noaptea. S. C. inchisul estetic Burghele cu viirtosul glumet Creangii. h. pentru grupul prepozitional impotriva minciunii. i-am scos Mdriucdi un soarec din san".:" (T. marti.vexemplificandu-l fiecare. 2 ARTICOL 1. complement indirect.Nepdsarea din ultimile sdptdmdni a "dragei" sale familii este dezastroasd. cumruiticd-hdiccum se pot invnijb! oameniidin-nimica L}. c.. ..} cdmpul cu florile si mdndrele 'dealuri. . Alegeti.$i a doua zi. h. gospodar de la noi din sat". Identificati articolele hotarate si indicati. Pastrand sensul neschimbat.:]. cheamdpe mdtusaMdriuca lui mos Andrei la noisi-i zice cu dragd inimd: -cDoamne. B.] N. complement de agent. reformulati textul II.] horatianul OlldnescuAscanio cu liricul ofiter Serbdnescu. [ . prdviilindu-se . h. A. A. pentru grupul prepozitional pe adeviir din textul Ill.si fncepuse a fnnopta cdnd ani ajuns intr-o infunddturd de munti. 9. . "mi s-a pdrut ca md aflu in sdnul lui Se da fraza: .Daci se simte un invins in proprii ochi.

acuzativ: a. genitiv. "selectar~a lui known" (Word). . .plecarea celei mai bune prietene a melela mea/ale mele. . _ C.gratie ajutorului privat si a sprijinului/si sprljinulul de fa stat.plecarea in strdindtate a prietenei mele celei mai bune/cea mat bunii. .Dar fost-a scris pdrintelui Duhu sa nu aseulte in totul sfaturile euviosului starit".Apoi bine cd stiu a cui esti. dativ. . 12 (h6t~iil. . . b. . .Page Down este opusullui Page Up". A.. . g.toti geamgiii/geamgii din bloc. . bldndului noslcu. taind-o pe cea incorecta (taindu-le pe cele incorecte): .in propriii-i/proprii-i ochi. . . Indicati alte valori gramaticale. "A1cafuiti urr enunt potrivitt~re-sa includa Ull gr11P'ol116foncu cetetfaceti analiza gramaticala a acestui gmp. A. EI este nepotullui Tudor Vianu. h. indicati In ce consta aceasta diferenta.clasa a intdia I intiii /Yntdia. 10. c. . . Indicati ce . 6. ar fl fdcut Saint-Just-ul de Slobozia" (RLib. f. ale formei lui..Bine.profesot". . . . .ne ungeam. "eu cu Zaharia {.t 8. 7. In exemplele anterioare.dinpultctlpunctul de vedere al istoricului. . mirdndu-ne de cele intdmplate".j. c. "ea in eazul fonturilor si al altor trdsdturi ale Wordului". .]. . Analizati.se afla cdlare pe un cal de cei mai strasnlcl". Comparati din punct de vedere gramatical constructiile subliniate: .din pricina pacatoasel de istorii. "e una din cele care seoate mahmurul din om". 3 de dativ ale 13 . . b..In ajunul Sfdntului Vasile" (Ion Creangd).Paate cd acesta-i vestitul Ochild. "fa lasd-md.Jnocentul de mine credea ca . "a sculat mai tot satul in picioare". "a namild de om mdnca brazdele de pe urma a 24 de pluguri": "Cand s-e face mai mdrisor. e.Asa a fl.Dtideam atentie fiecdrei aparitii ale dlstinsului profesor I a distinsului profesor. ceIe bune sa s-adune" (Ion Creangd).proprietarul hotelului si restaurantelor /si al restaurantelor/si ale restaurantelor.. "inaintea lui t din cuvdntul the". ~. impotriva a cinci studenti. zise mama. m. clasa a doualdoua. are sa inceapd a-i mirosi a catrintd". . I. f.jnca n-am vdzut asa femeie sapliinga de toate cele". . d. am gdsit un Bucuresti ostil.. "caei de zbantuitul ista al dumitale nimica nu scapd".unde se pomenea scoli ca a lui Balos din Moldova?". fmpotriva.cu cdrtile cekad-voasir:a'(Jon Creangd). La intoarcere. . d. cd a si venit maine-le" (Paul Goma). drept sa va spun". "de-ti era mai mare dragul sa-l privesti". g.din prieina pacatoasel istorii .. .telor". Dati cate un Indicati cu ce valori gramaticale apare forma a in urmatoarele constructii: "ell zbur dalnica vilf stu a tineretei": ' .se afla cdlare pe eel mai strasnic cal . Plescan. . Indicati. de nerecunoscut.pentru hatdrul cdlugdrilor si ~ c~lugari. .Necet. c. .din punctlpunctul de vedere istorie. partilede propozitie dinstructura carora face.. "am ajuns intr-un tfirziu. .amdndoi fiii/fii nostri. [.. Un Enescu nu apare in fiecare an..Iar stropsitul de Ion {...fn cazul agriculturii si al altor I a altor ramuri ale economiei. . mdi fica'.} face 0 hodorogeala' (Ion Creanga). impotrivacelor cinci studenti· e. d. . 9. exernplificati fiecare cu alt tip de pronume si faceti analiza completa a genitivelor. c. 4. giupaneasa. B. "uneori nu apuc sa sfdrsesc 0 frazd.se face a 0 cduta de au". . A$ cumpdra un Luchian. afara celei de articol.asa era numele nurorei lui jupiin Strut'. alegand unul considerate incorecte: a.sa-Ii deie toate darurilesale cele bogate". Indicati cazul substantivului subliniat dintre ra~punsuri si taindu-le pe cele y. . .vreu sii-ti fae si eu un bine In viata mea". b.componenta lui GN din structura unei propozitii" (DSL). "de pdrdiau roatele si sdrea eolbul in naItul ceriului". care dintre utilizarile lui a sunt diferite de norma literara actuala. a. .centru de primire alai pensiilor. Indicati si exemplificati valorile specifice pronumelor personale si reflexive. Alegeti constructia corecta. .j nepot de sora luiPfindila".. cu lesie tulbure". " f.studenti.si.plecarea celor mai tineri dintre profesori.Lui dascdlul Vasile a Vasilcdi ii pldteam numai cdte un sorocovdt pe luna". "care se zice ca face avant si vreme rea".Dumnezeu". Aratati cu cc valori gramaticale apare forma cele in urmatoarele constructii: a. . pentru exemplele anterioare.. noaptea".. . "observatiile exigentului. analizati morfologic aceste cuvinfe: a.$i noi pe cdldurile cele.Nalca . amdndoi a ces ti fiii lfii. j. "un prostalau de scriitor". .parte formacele. .Utilizarea mouse-ului in Windows"..lsuplimci:ttarl~depli~e~te articolul saunehotarat) in cuvintelor sublimate. fonnelor neaccentuate pe Testul nr. e. PRONUME ~I ADJECTIV PRONOMINAL 1. 2. 5 .. . . n-a ji asa. b. Indicati cinci functii sintactice ale genitivului prepozitional. Berechet.s-o fndosesc de mamavre:o doud zile inpod prin cele putini hdrbuite". bine.cu prietenul meu Chiriac a lui Golan". din urmatoarele constructii.•. "Cele rale sa se spele.In partea de jos a list-boxului". totusi. .pleearea celor mai tineri profesori .• i..$i numai asa se putea linisti biata mama de raul nostru". k. ".in exemplu pentru fiecarc. b. cum s-e fi chemdnd' (Ion Creangd). vreu sd-mi fac bdietul popo".pleearea celor mici si a celor mari/si ai celor mari/si celor mari.acinci dintr~. . "Caei era acum a scdpare de ddnsul.

d. apoi rescrieti enunturile sub forma corecta: a. cd nu-i adevdrat ceeaee spuneti.fetei acesteia. 4. acolo unde este posibil) ale luisi din urmatoarele constructii: . Incorectii nostrii arbitrii s-au ldsat mituiti de cdtiva membrii din eonducerea clubului." (Iorga) d. AeeiQ$i staturd. b . b. cdnd e omul sdndtos" (Creangd) h.jnsa veselia nu s-a inchiet numai cu atata. I-au sosit copiii din strdindtate. Ne intrebdm cum este mai bine . dau enunturile: "Crezandu-te cd esti mai mult decdt esti.Ne pare bine . Dati cate un exemplu pentru fiecare pronume de la a.Ne-am pierdut averea.cartea lui Ion. i. . acestei Jete Jrumoase a mele . Nu-i. Indicati ~i cxemplificati cinci valori morfologice distincte pe care forma ce le are in limba romana. d. Stabiliti (cu cate un exemplu pentru fiecare) care sunt valorile gramaticale formei 0.in eartea ei. Uitdndu-md intr-ansa. c. acolo unde este posibil).:" (Creangd) e. alta si mal si s-a inceput din capdt. Alegeti patru prepozitii care se construiesc cudativul. Indicati care pronume nu se pot adjectiviza. f. j. . nu vei inainta niciodatd spre eeea ce-ti inchipui cd esti" (Iorga) b. Ioane. Dati cate un exemplu pentru fiecare tip de adjectiv pronominal. "Cutare se mira cd in codrii dumitale sunt mal multe vreascuri si frunze dec/it fn livada lui. "uneori. desi nu au functie de parte de propozitie. 6. $i-a impus multe re~tri~iii dilimentare. prezenta a multor spdrturi. patru prepozitii care se construiesc cu genitivul si doua locutiuni prepozitionale care se construiesc cu acuzativul. I-a venit 0 scrisoare din strdindtate. I. aceiasi ochi.Dacd le-i duce. 9. g.carte a acelui elev . Stabiliti valorile gramaticale (morfologice ~i sintactice. sterge-ti tabla si ldsati clasa in ordine! g. dar si de ee nu intelegi deloe. 8. analizati sintactic si morfologic fiecare aparitie. A intdrziat ~i astdzi. negri ea murele ~i scdnteietori ea fulgerul" (Creangd) h. 15 14 . 2.. exprimate prin substantiv si prin pronume.Rdzi de ce intelegi prea bine. a.} 'numa-si daughiont una alteia" (Creangii) c. iei asuprd-ti grija mormdntului" (Iorga) c. Nu-i inuilneam decdt 0 data pe luna.fetei mele frumoase. dar si a celor multi din umbra. au acelasi rol de marca a diatezei reflexive). mat ales. sdrindu-si din minti.in cartea-i . Gratie celor ce ne-au ajutat direct. Parerea Ioanei este ca ne-am edueat gresit proprii copii. f. . care le-am observat si la mamaei! 10. Cartea da-tu-mi-s-a numai ieri si 0 voi inapoia-o sdpuimdna viitoare.. cartea aceluia . ~i sa mori e greu. asezand in aceeasi coloana pronume de acelasi fel. dupa identitatea de functie sintactica. acolo unde este posibil) ale formei i din urmatoarele constructii: a. greselile. RECAPITULATIV: Testul nr. mai pasd de eei din jur.. dasctile. dacd n-are fiinta pe lume" (Creangd) i.aretip) enunluri in care acestegenitive sa indeplineasca functia de atribut pronominal genitival. a. b." (Creangti) . 3. asezand intr-o coloana pronumelc care indeplinesc aceeasi functie (vor alcatui 0 singura coloana fonnele care. 5.Dar si asta-i 0 avere. Alegetitipurile de pronume cu flexiunepentrugenitiv. Indicati care pronume se pot adjectiviza. e. e.Fetele de la ghilit roo. . Zi-i un cdntec de fa noil f.. sterge-ti picioarele in fata usii! h. in cartea sa . c.Dau cartea ciirui elev are nevoie de ea. h. aceiasi delicatete. . descoptir intruna din laturi. . c. Se a. 7. PRONUME 1. alcatuiti cu ele propozitii si analizati sintactic si morfologic partile de propozitie pe care le introduc. f. "Ca sa scapi de gdndul mortului. locercum. dupa tipul de pronume.1:l):}es. "dar mi-i de-a mirarea de unde ai sa-l iei. g. SJaturile profesoarei insdsi nu mai au nici 0 valoare in ochii nostri. . b. "cu ochii mari. d.3.\~imd alintam fa sdnu-i. am reusit sa rezistdm. dar cd proprii-i fii sunt atent educaii. $i-a trim is nevasta la cumpdrdturi. construiti (c. b. acolo unde este eazul. g. Stabiliti valorile gramaticale (morfologice ~j sintactice. Vi-o repet a nu stiu cdta oard cd vi se pare. isi rupea ciubotele. utilizandu-l la forma de dativ feminin singular.Mii intreb ciirui elev i-am dat cartea . 4.. ti le dau degeabo" (Creangd) 5. Ciirui elev i-am dat cartea? . 1mi convine situatia -lmi impun numeroase restrictii. . Indicati functiile sintactice ale dativului neprepozitional (dati pentru fiecare cate doua exemple. Copii. ADJECTIY. .4 SUBSTANTIV. analizati sintactic si morfologic fiecare situatie. a.cartea elevului aceluia." (Iorga) Extrageti pronumele si aranjati-le pe coloane: A.Ne doare capul. gdngurind si uitiindu-md in oehii-i cu drag" (Creangii) e.$i. Se a. Astdzi. ale ale dau constructiile: cartea lui .. B. Dorea sa md gdseascd ~i sd-mi spunii neeazurile lui.. utilizandu-l Ia cazul dativ. vai de aeela care scrie ca sd-si dovedeascd lui aceasta!" (Iorga) e. Stabiliti (cu cate un exemplu pentru fiecare) care sunt valorile gramaticale formei va. b. d. acestei Jete .

. (n-)am cesti . . A. acuzativ.a ajunge si a ft. Alegeti forma corecta. EI se erede Dumnezeul romdnilon c. Alegeti pronumele ~i adjectivele pronominale din text care apar laalt caz decat la nominativ si acuzativ. revin la intrebarea de ieri.(De-)ai stii. mai rabdd. hain?). cincifunctii sintactice (atunci cand este posibil). a. 2. Stiu-tu-l-ai (asa de hain?) -: Stiutu-l-ai (asa de (De-)ai fit! .(Incearcd) sa stii.. 3.plecarea prietenei mele nebune. cdci cu rdbdarea ii frigi pielea. neddnd nicio atentie pdrerii celorlalti. acolo unde este cazul. astfel incat fiecare pronume sa indeplineasca alta functie sintactica.predicativ personal intranzitiv. pentru ca stii acum ce e necazul.predicativ personal intranzitiv si reflexiv. multdmeste lui Dumnezeu.predicativ personal tranzitiv.d-voas. pastrandu-si valoarea morfologica din text.copulativ personal intranzitiv. b. ii cduta sa judeci luerurile de-a fir a par si vei crede celor asupriti si necdjiti. cdci cu rdbdarea ii frigi pielea. " (ultima este constructia din text). Ajungdnd ce si-a dorit. Harap-Alb. . b. Printre cuvintele subliniate. Comparati din punctul de vedere al diatezei urmatoarele enunturi in care apare a crede si faceti analiza predicatelor continand acest verb: a. extrageti-le si analizati-le morfologic si sintactic. analizand fiecare situatie marcata grafic. sa apara la celalalt caz. Harap-Alb. . . de complement. nu-l mai dai jos din masindl Alegeti solutia corecta dintre urrnatoarele serii de trasaturi: . c. trd Inca nu stiti ce-ipe fume. analizati-le sin tactic si morfologico B. 5 Se da textul: . 8. . in oras. ~~·lpoti) fitt "'-WQji) stii. 6. nestiind . verbul a rdbda din constructiile: a. .[. (Incearcd) sa sti . a. a. altfel spus. ai sa sti . Construiti un exemplu in care ce.. $tl (ceva?) . 1. Indicati si exemplificati. El s-a ajuns acum. deosebirile gramaticale dintre forme. 0 femeie pliingiind este un speetacol trist. dragele mele vere. ti-am scris si ieri. Construiti cinci propozitii care sa contina cate un adjectiv posesiv. B.. 10. k. si de bine. A ajuns 0 mare durere sa ai nevoie de administratiel g. .~-Hei. f. l. ] Cdnd vet ajunge si tu odatd mare si tare. taindu-l pe eel incorect. Stabiliti zece functii sintactice diferite (necircumstantiale pronumelui relativ. mai rabdd. Prin ce se deosebeste uzul din text al verbului a crede de uzul sin tactic din limba literara actuala? b. a uitat de cei care l-au ajutat. B. Un bdtrdn suferind md impresioneazd totdeauna=.Carte a . faceti analiza completa a celor doua forme.. El ajunge la facultate. 5. Dragul meu prieten a dispdrut. in structura caruia intra alt auxiliar decat ccle din text.dumnealui este interesantd.. am dreptate! b. indicati fiecare functie si cazul fiecarui pronume. Dumnealui imi cere des pdrerea.textul: . Crede-ma.vei stii. b. Forma ce apare la cazul: a.nestind. diferite de cclc din text. Cine se grdbeste ajunge la timp oriunde este nevoie de el. Construiti doua propozitii in care sa apara doua omonime pronominale ale formei i din text. " (Ion Creangii). j. Cuncasteti 0 unitate frazeologica (0 expresie verbals) continand pe a crede cu acelasi regim ca ~i eel din text (sau. taind-o pe cea incorecta: vei sti . 9. b.copulativ impersonal intranzitiv.. d. sub aspect morfologic. e. A.predicativ impersonal intranzitiv. "Dar pdnd atunci. El si-a erezut totdeauna copilul. h.Femei suferinde sunt multe in tara asta. care pastreaza constructia cu acelasi caz)? 7.Dragul meu.Stii (ceva?) . Alegeti raspunsul corect. Stabiliti cu ce valori apare in text forma ii. astfel incat fiecare adjectiv sa apara la alt caz. El a ajuns la 0 mai bund intelegere a situatiei. Construiti cinci propozitii care sa contina cate un pronume posesiv. 1mi ajunge sa-l stiu sdndtos. exista ambiguitati morfologice (adica sunt unele care admit dubla interpretare morfologica)? Daca exista.(vreau) sdse stiie. nominativ. . Indicati si alt omonim morfologic. Seo. pdnd cdnd totul ii ajunge de nesuportat. 16 . si sfintei Duminecipentru buna gdzduire si ajutorul fdgdduit. E atdt de surprins. Mi-a ajuns. zice Spdnulcu viclknia lui obici~uifq." (Creangd) A. EI m-a ajuns in dreptul Cismigiului. . Comparati. Stabiliti cu ce trasaturi sintactice apare a ajunge in urmatoarele enunturi: a. Analizati sintactic aparitiile¢'in text ale verbelor. C. Mai rabdd Harap-Alb ce rabdd.(n-)am ee stii. Exemplificati un tip de vii tor inexistent in text. Harap-Alb. si circumstantial e) ale c.Dragul meu prieten. Dar pan a atunci. 17 VERB Testul Dr. si de rdu. ca sa fiu linistit.0 femeie pldnsii este aici 0 aparitie obisnuitd. Alegeti si analizati morfologic fonnele de vii tor din text. pentru fiecare. dand pentru fiecare cate un exernplu. nu mai vreau sa aud de tine! h. 4.iJ. Exista in text verbe la moduri nepersonale? Daca exista.i. iar ina doua.. ...ai sa stii. cd nu-si crede ochilor si urechilor. d. nemaiavdnd ce zice. (vreau) sasefjtie . respectand conditia ca in prima sa aiba functia de atribut. 6. indicati-le si aratati in ce consta ambiguitatea. se crede deja cd poluarea a depdsit limita admisa. e. . . 7. Indicati. unul inexistent in text. Stabiliti deosebirea gramaticala dintre: plecarea nebunei mele de prietellii . i.

0 data. Poate cdIon c. Analizati. ti-am fdgdduit eu. degrabd . dactii inainte. se chinuie . a. Trebuie ca Ion e bolnav. Ne-am sdturat de fagaduit. Daca in text exista locutiuni adverbiale.Ion poate pleacd. Lui Ion fi tre- Testul nr.Dea Domnull. Extrageti si analizati toate verbele care apar la alte moduri predicative decat la indicativ. dejel-. Care este valoarea din text a fonnei ia? b.or. dand cate un exemplu potrivit pentru fiecare.dndva.va zace. Extrageti (din textul de la 1) cuvintele n~f1exibile si grupati-le dupa partea de vorbire careia ii apartine fiecare cuvant selectat.Bea edt 0 vrea!. de-ai face ce-ai face. -Ionj~i pregateste copilul de plecare. De fagdduit.creiazd .sa puna capdt. pentru cele conjunctionale. si determinantii pe care ii are verbul a avea.Scrie-ti exercitiilel b. b. Selectati si comparati din punct de vedere gramatical predicateledin constructiile: Studentul Ionescu este preferat si fncurajat de profesori . a. taind ce este incorect: sa aibd . dar cdnd este sa dai pasto pamt. VERB ~I PARTI DE VORBIRE NEFLEXIBILE 1. pentru instrumentele sintactice.Se c.aseazd. . pleacd.fndrumeazii. B.. din punct de vedere grarnatical. EI n-are sa reuseascdsinour. Realizati. b. indicati ce tip de relatie sin tactic a stabileste fiecare. gramaticaIdife- 6. EI are doud case.alt feZ. d.sa aibe. 5.. Indicati cu ce valori gramaticale apar. 4. Alegeti forma corecta. Comparati gramatical formele a. g. ia~. A. analizati-le.j.Ion poate pleca. predicatele continand pe a avea. n-are ce se intdmpla. a. creeazd . c inainte de a fi fdgddui: asta. comparatia gramaticala a fonnelor cati. de n-a venit.. Ion i~ipregateste un ceai subliniate: bine pe sine insusi . A. cacndva~ c. 9. Exista in text forme obtinute prin conversiune de la verb? Daca exista.siexplicati -v- . stai si-l astepti. 10. acum mai vii de-acasii. indi(eventual.de loc. a. trebuiau aduse la timp. numaidecdt . N-avea sdmaiapuce.se vor compldcea. fntruna . rdmdne cum este ea.Ion poate sa pZece. dezagrega . inseamnd . Aibti parte numai de necazuri! B.decdt . a red. acolo unde este cazul. Beie edt 0 vrea! . Analizati formele de viitor din text..creazd.. b. B. specificand. trebuia sa te gdndesti de 0 mie de ori.. b. . Peate sa fi plecat. indicati care este diferenta gramaticala dintre forme. Daii~§. alegeti-le si indicati valoarea lor semantica. Faceti analiza sintactica a locutiunilor adverbiale. Aratati.·.Se cunoaste subliniate. indrumd . B. separat pentru A si B. b..dezagregheazd. b. Ion se stie nevinovat .nu mai. Ion nu se cunoaste prea fdptasul. b. fnfati$eaza .StudentuIIonescu este harnic si inteligent. iar dacd-i in urmd. Alegeti exemple potrivite pentru perechea: ori . Analizati. EZ are de terminat 0 carte. a.te unexemplupotrlvit rentele de grafie. pentru fiecare situatie. Asa e lumea asta si.infati$aza. 2. e. ne speriasem . Se dau perechile de omofone: numai . ar umplea .Ia.cheltuie. se vor complace . asazd . cinci exemple de locutiuni adverbiale si cinei exemple de locutiuni conjunctionale. aZtfel . Deie Domnul! . indicati si valoarea lor gramaticala.ddinuie. Comparati. dar nu sunt sigur. Zicd cine-a zice si cum a vre sii zicd.. Dati. Explicati gramatical omofonele din grupurile: Scrieti exercitiilel .va transpdrea. in enunturi diferite. fdtul meu. f. 18 deloc .de cat. urmatoarele aparitii ale formei ' 3. Stabiliti omonime gramaticale si omofone ale acesteia.Nu se sa puie capdt .8.primavara. c.a compdrea. in textul de la 1. 9. Md rog. iar. pentllifiecare situatie. .ne speriaseram. dar e destul de greu de indeplinit. Sunt linistitd.va tdcea. meritd (sd faci efort). odatd . dainuieste . Vorba ceea: «Zi-i Iume si te mdntuielx" (Creangd) a. c. [ .>.numai de cat. 19 . ce tip de relatie exprima. c. va zdcea . Se da textul: . crednd .Studentul Ionescu este preferatul profesorilor . si calitatea sintactica a determinantilor gentilor): A. cheltuieste .se chinuieste. c. valoarea gramaticala cu care apare a avea: a. Analizati predicatele din care aces tea fac parte.ar umpIe. verbele a fi si a riimiine. . a.iacolo unde estc posibil.. am vrea sa oferim si Iucruri mai sigure. in urmatoarele enunturi.de fel.creind. fiigiiduit: a. El n-are ce se face.intr-una. d. Nu meritd (sa faci efort) .de grabd. te silest! sd~l ajungi. e. fiind fdgdduite. 10. nu poti s-o fntorci in ruptul capului. pentru fiecare. 6 deja cine este stie de cdtre toti care este data examenului. Nu s-a achitat de cele fdgdduite. Trebule sa plecdm. . b.insemneaza: va transpare . va tace . buie 0 carte. a compare . 7.. ce functie de parte de propozitie indeplineste fiecare. Ajutoarele. 8.

stantiale diferite de eea din text si trei valori necircumstantiale. Alegetidin text verbele la moduri nepersonale 9i analizati-le. a.~ t in 20 21 . Urmariti grupul alcatuit din verb si forma atona de pronume reflexiv in acuzativ.~ 7.. Indicati ~i exemplificati. Alegeti solutia corecta. fani de mine rdu are: sd-li cadd. Comparati constructia de la I cu : CIt. J Ochild atunci se ie si el dupd Harap-Alb si pornese tuscinci inainte. subiect. dacd n-oi ft si eu pe acolo. In afara celor de la 9.raspunse atunci Ochlla. dacd vrei. 6... Substantivul istorie are functia de: a.zambihd pe subrizustete. numai iaca ee vede alta bdzddganie si mai si: 0 pocitanie de) om umbla cu arculdupd vdnat paseri. Care sunt valorile din text ale formei a? b. si indicati daca. ele tot nu scdpau de 'ddnsul] . mana ea pe un orb. cd doar n-avem a te duee de. 8 SUBIECT. Cu ee valori morfologice si sintaetice apare in text forma a avea? .. in aceasta noua forma. b.Jstorie se cheamd eeea ee s-a intamp at cu adevdrat.. a. Indicati si exernplificati alte trei valori ale omonimului morfologic a. . 9.7 VERB ~I PARTI DE VORBlRE NEFLEXIBILE Se da textul: . alegeti.. actualizate in alte situatii decat cele prczente in text~1 1. complement indirect.. sd ti-1spun.t 1Stona 0 reprezin t a ta t ce s-a In tamp Iau. Stabiliti functia sintactica a verbelor din text aflate la moduri nepersonale. Exista in text adverbe? Daca exista. Alegeti. . d. si nu eel . I 4. Ce forme de indicativ. solutia corecta: a. sa se r~~p. 2. ment direct.-pen tru a. COMPLEMENTE ~lui'N . 3. c. nu eeea ce am vrea sa trdim cu adevdrat".} dar unde te dud. analizati-le si aratati~ cum se manifesta trasatura impersonalitatii.. Modificand ultima parte a textului: . justificati. c. 4.A refuza unei natii recunoasterea drepturilor sale e a a sili sd-si facd un alt viitor fnteb. indicati si exemplificati trei valori circum] corecta. 3. taindu-le pe cele incorectc." c. Exista in textinterjectii? Daca existajindicati-le si stabiliti statutullor sintactic.Iorga. partea de vorbire careia ii apartine si ce tip de relatie exprima. care este functia sintactica a cuvantului ceea ee. Care sunt in text valorile sintactice ale verbului a ajunge?! meiat pe aeeste drepturi. cate cinci] functii sintactice diferite de cele din text. b.cugetari" Testul rrr. . -Daroare fie acesta cum mama'dracului l-a'j'i:lficlf::cherrland? " .. . complement circumstantial.ZiJhnume. Stabiliti alte valori morfologice ~i~ sintaetice ale aeestuia. . zise Harap-Alb. la soare [ . indicati si functia. stabilind. Si mail mergdnd ei 0 bucatd.! SINTAXA PROPOZITIEI: NECIRCUMSTANTIALE Pleeand delacfiteva. Comparati constructia de la II cu: A i se refuza unei natii recunoasterea drepturilor sale . deajungeaj eu mana fa lund.i Stabiliti daca reprezinta 0 singura parte de propozitie sau doua. indicati-le. B. justificati solutia. subiect." 1. alegeti-le.. ~ i 5. Caracterizati aparitiile din text ale lui a fl. b.. Indicati §i exemplificati alta valoare dedit cele din text. pentru fiecare. care este functia sintactica a cuvantului subliniat. extrageti-le. pentru acest complement. . Cu ce valori gramaticale apare in text forma de?j 4. Si alta data. . sintactic. exista in text? Analizati-Ie. . 10. [. Analizati grupul alcatuit din verb si forma atona de pronume reflexiv in dativ.>: • . exceptand pe cele de prezent.. '1 de parte de propozitie de cele fara functie de parte de propozitie. int: fiecare situatie. la stele. si ~. compleexemplificati si caracterizati fieeare aparitie. h. Exista in text verbe impersonale? Daca exista. . (Ion Creangd)j 1. D. In cazul unui de conjunctional. complement direct.Riizi tu rdzi. A l_K. taindu-le pe eele incorecte: a. Si-apoi chititi cd numai in arc se inchia tot: mestesugul si puterea omului aceluia? Ti-ai gdsit] Avea un mestesug mai drdcosi si 0 putere mai sus decdt fiji poate draeul inchipui: cdnd voiaasa se ldtea de tare. solutia b. Selectati ultimul complement din text. complement direct. pentru fiecare mod nepersonal existent in text. nume predicativ.j.. urmariti.! . Cu ce valori gramaticale apare in text forma tot? vului recunoasterea.unda la urmatoarele cerinte. 2.. b. Precizati valorile gramatieale pe care le are in text forma si.i 2. nu eeea ce am vrea sa sefi intdmplat.!. Fata impdratului nu se capdtd asa de lesne cum crezi tu.c adevdrat indicand .. t'.Hai si tu cu noi. exista in text si alte parti de vorbire neflexibile? Daca exista. . s-a produs vreo modificare privinta substanti8. a. solutia adoptata. a. .! I ~storiese cheamd eeea ee s-a intdmplat eu adevdrai.~ ' t imaginat ~l f. A. Din gardull Oancei ti-a da-o imparatul.. pentru substantivul recunoasterea. grupandu-le in doua clase: cu functie sintactica si fara functie sintactica: Pentru cele din prima categorie. Indicati care sunt subiectele si ce fel de subiect are fiecare propozitie. Si dacd se intdmpla sd nu nimereascdi paserile eu sdgeata.] Stabiliti ealitatea sintactica a reflexivului.1 de cuprindea pdmdntul in brate. Harap-Alb.Testul nr . . PREDICAT.]. asa se lungea de grozav. Alegeti din text verbele la moduri predicative (exceptand indicativul) ~i analizati-le] 3. a. Istoria inseamnd adevdrul intdmplat. distingand reflexivele in dativ eu functiel ."l C.

selectati-le si analiza- .. n-a fdcut-o. Alegeti formele neaccentuate de pronume si indicati statutullor sintactic.A te supune cuiva care nu e decdt fiinta ta fnal. Selectati si analizati acel nume prcdicativ care nu face parte din structura unui predicat.ingur. Analizati sintactic si morfologic forma verbala subliniata.e. Indicati si exemplificati diferite de cea din text. Comparati urmatoarele constructii: a. Construiti un enunt 111 care sa se aetualizeze cealalta functie." 1. Alegeti subieetele si indicati. mula. fa. ~." 1. tipul de subiect si prin ce altuia. Alegeti. 4.z tt. Ma pregdtesc de rezolvat acest test.11¢. b. sunt patti difcrite de propozine. c.. este predicat nominal. . 4. Alegeti formele neaccentuate de pronume si faceti analiza lor morfologica. raspunsul coreet. 4.. . e. trei functii nccircumstantiale ale acestui mod verbal. Alegeti. despre ce sa te invete" l\i. indicand. ara. taind pe celelalte: subiect. Pentru urmatoarea varianta de formulare: Se poate spune ca om in adevdr bun e numai acela care. Faceti ~i analiza morfologica a acestor subiecte. Indicati ~i exemplificati alte functii sintactice ale pronumelui reladtiv d:bcat) cele existente in text (nu va vor interesa functiile circumstantiale si cea e atn ut . aeolo unde este po sibil. pentru fiecare propozitie. este nume predicativ. E imposibil de rezolvat de fntreaga clasd acest test~ d.In ceruri nu se poate tine nicio socoteaIii de ceea ce sunt datori a-si da oamenii unul 1. Analizati acele complemente necircurnstantiale din text exprimate altfel decat prin pronume. 4. Daca exista. admite ambele interpretari. solutia corecta. pentru fiecare. Ce modificari sintactiee sufera textul in urmatoarea varianta de formulare: A te Jnvatc'itor de oameni inseamrui acela care e gata oridtnd sa te fnvete si are orlcand supune cuiva care nu e altcineva dedit fiinta ta . Grupati constructiile dupa solutia de interpretare sintactica a cuvantulu~ subliniat: 0:.t~indu-l pe ~el incor~ct: a. are functia de complement direct. 2.A Ie crede mai mare e totdeauna mai bine decdt a tecrede mai mic: mdresti in acelast timp data ria si idealul tau. pentru fiecare propozitie. e mai Nne decdt ate crede mai mic: cresc fn . Stabiliti. In textse: rcpeta aeeea~if. care este subiectul. extrageti-le si analizati-le. taindu-l p. desi ar fi putut face mult rdu." 2.:.'.. cu ce verb intra in relatie. Selectati si analizati predieatele din text. su~t aeeea~i parte de propozitie . pentru cuvantul invdtdtor. este alul tau.care e gataoricdnd sa te invete si are oricand despre C. ~ sunt mdrite in acelasi timp datoria si ide. a.. . b.~'.. 3.. Selectati si analizati predicatele nominale din text. h. precum nu se tine seamd florii de mirosul ei sau soarelui de lumina pe care 0 este exprimat. f. tati si ce modificari sintactice a suferit textul. st a. Alegeti. nu mi se pare a fi a umilinta. 3.J~~at:'t e omul care nu mdntuie niciodatd de invdtat" acelasi timp datoria si idea lul tau. selectati-le si analizati-le. o faptd rea insa. Indicati care sunt subieetele si tipurile de subiect pentru fiecare propozitie. Daca exista. . . 4. are functia de subiect. 3. Mi-e greu de rezolvat acest test. Exista in text eomplemente necircumstantiale? v~p fi rdu # n-a fast. 4. Alegeti subiectele din text. . imi rdmdne de rezolvat acest test. alegeti infinitivele din text si indicati functia lor sintactica. 22 23 2. 1. b. rdspdndeste" 1.fZ~if!. indicati-le si analiza. tipul de subiect. b. predicat verbal. 3. 2. E tare dificil de rezolvat acest test. .)ndieatUipuldepronume sintactica in care se afla. Aratati ce modificari morfosintactice sufera textul in urmatoarea varianta de for3. Explicati solutia aleasa. analizati sintaetic si morfologie cuvantul subliniat. 4..indicand forma rezultata din contragere.: a. este complement direct. 3. Ce mcdificari sintactice sufera textul in urmatoarele variante de formulare (modi. c. a. ~i situatia 3. 1. attitia se gdndesc ca pop obosi si ar fi pdcat sa n-o mdntui.tata. . raspunsul corect.. 2. si analiza sintactica. iar. Am terminat de rezolvat acest test. fiecare-si zice cd esti in stare sa-l indeplinesti si ~. pentru forrnele subliniate. "(. Contragetipartea-de-text subliniata.6rrna deprolll!).eel ineo:-eet. pentru primul predicat.. VTL . ti-le.e:.rrr. Exista 'in text verbe la moduri nepersonale? ti-le. Exista in text nume predicative? Daca exista. Alegeti pronumele din text ~i faceti analiza lor morfologica ~i sintactica. 2. ficarile sunt marcate eu aldinc): a. Exista in text nume predicative? Dad exista. "Om in adevdr bun e numai acela care ar fi putut 1. este 2. Cu ce valoare speciala apare subiectul ultimei propozitii.. rx<- "Ciind faci un luau bun.

prcocupd fa ce te gdndesti. 1.c . A~ vrea sa stiu ce se va alege de el.. Nu-mi stricd pe colegi.b. In constructiile: 11•. cad pusese piele bund. M-a subliniat este: a. Md copleseste durerea.si popia are multe ndcdfale. . "Cand auzeam noi de masd. d." 1.Nu supdra pe cine nu stie sa se supere" 3.~tii: Prdjitura a fost arsd din n~atentie . . c. Si el hdrsti! 0 pagind.. complement cir-] cumstantial de loc. "Si era un ger uscat prin luna lui noiemvrie . b. Nu-mi inchipui deloc ce si cum va ajunge el peste vreo zeceani. functie sintactica diferita.Jnvatat mai trebuie sd fie si ace I care facegramaticit" (idem). 1. imi convine situaiia. gelos pe altii. Eleva a fost fntre-] batd solatia ecuatiei. . complementj direct. Imi revine 0 obligtuie. ii cdsuneazd pe colegi. In p~erech!ley const~. Mil mira ddnsa" (idem). tdbdram pe\ scapd din vedere esentialul. (Ciubotele) ." (Jon Creangd). g. pentru fiecare pereche de enunturi. St decdt n-a fl cum se cade. 25 24 . Elevul este apreciat si ldudat de profesori. "care si el se mira cum au ajuns profesor" (idem). complement indirect.. supdrat pe colegi. . Intervine 0 schimbare. . imi pe mine. Md fntreb cine este rdspunzdtor de dezastru. este afirmativ. 9 BL 1. Md preocupd situatia. "Pe cine faci ciirpaciu? ". fti vine somn". Argumentati raspunsul. b. MJ. I 3. Pe cine nu lasi sa moard nu te lasd sa trdiesti." (idem). b. In constructiile: Elevii au fost anuntati ziua si ora examenului. l-au trim is profesor. complement direct. cuvintele subliniate indeplinesc functia de: a. Nu stiu ciiruia dintre elevi ii va reveni bursa. Se intdmpld 0 nenorocire. S-a musamalizat rezultatul anchetei. are ciudd pe colegi. stripane" (Ion Creangd). cum ti-i cdutdtural" (idem). . Nu-mi merge afacerea. In constructiile: l-au ales director. greul a trecut.. b. are functia de complement direct. ori ba. subiect. Ce ai fost! r~gata?. "pe cat~ra rlejrumO'asii. h. predicatele nu supdra si sd se supere. f. Analizati pronumele reflexiv din text si indicati care cste regentul acestuia. argumentati raspunsul. determinantii subliniati indeplinesc. se supdrd pe piirinti. In constructiile: conteazd pe colegi.. mai Nne sd-mi dau eu cu mana mea. . mai bine sa nu fie. taindu-le pe cele incorecte. "Mi s-a iruicrit 2. calitatea predicatelor continand pe a fi: a. nominal. isi supdrd parintii-l sufletul de ddnsal".in preziua concursului. . e. aceeasi functie sintactica. Odatd invdtaui tabla inmultirii. coapte. Daca raspunsul de la a. A 1 I i 4. am constatat cd sportiva nu e pregdtitd. Ma amuzd ideea. e greu de purtat. Nu stiu pe cine sa md supdr. 2. Dati un sinonim sintactic al constructiei reflexive din text continand pe a putea.Pantofii erau descusuti. In perechile de constructii: apasd butonul= apasd pe buton. b. . subiect. Elevul pe care de obicei pot eonta s-a imbolndvit. Elbagd de seamd tot ee e in jurul lui si le tine minte pe toate. substantivele subliniate indeplinesc functia de: a. ambele sunt predicate nominale. indicati ~i exemplificati alte trei necircurnstantiale dedit cea existenta (sau cele existente) in text. a da vina pe prieteni .Niciodatd un om cinstit nu se poate apdra cu atdta inversunare ca mincinosul care a fost prins. Indican functia sintactica a pronumelui relativ si relatiile pe care le stabileste la nivelul propozitiei.fdceau paralele acele. stabiliti. . "nu". complement direct. perechi: a. 1mi prieste aerul de munte.. mizeazd pe ei. celalalt. Testul nr. Comparati. I-au angajatpaznic. nu are functia de complement direct. unul este verbal. se infurie 1 In constructiile: Imi trebuie 0 carte. b. f.indau. substantivul subliniat: a. c. c.cticaa determinah111'9tY. talpa la fund si erau cusute de tocmeald" (Jon Creangd) . imi ajunge un necaz.Burui sd-ti fie inima. Prdjitura e coaptd cu ceasul In mana .Prdjitura e preaj de arsa st Jara gust. 0 are! profesoarii. nume predicativ. invidios pe colegi. ):(:kl . Analizati predicatele din text. acolo unde este posibil. g. "" 1.eje combinare ~i calitateasintEi. 2.. 4. Sportiva e pregdtitd cu mare atentie In vederea concursului . Este valabila solutia data pentru to ate exemplele? Ras!fa . determinantul ~ rezultatul. i. Md costa nepdsarea. si cazul numelui predicativ): a. h. "tovara~ia nu nise pdrea dreaptd". a incdleca pel b. Md doare capul. .. S-a aflat adevdrul.a invinui pe prieteni. c. se bizuie pe colegi. Md frdmdntd multe. PARTI DE PROPOZqIE Alegeti raspunsurile corecte. " . Alegeti predicate le si stabiliti tipul de predicat din urmatoarele fragmente (indicati. k.. "Ori mi-or da feciorii dupd moarte de pomand. atrageti in comparatie si constructia: Md supiirii cum t~porti (urmariti posibili-] tatile. "Ii~avu parte sd se preure¥js:(]it~(Creanga).in mai ciresele sunti J .a incdleca !faua.j/i?lfZit 'era:~YdeaaPiiica. " (idem). din punct de vcdere sintactic. Nici prin cap nu-mi trece giindul dsta. mititical" (idem). d. rdzbit foamea. in cadrul fiecarei] pundeti prin: "da". se rdzbund pe colegi. j. e. "las' j putind odihnd. b.

numeral. Dorinta oricui fnvcqa este sa reuseascd.Miindnc oriciit mi se pune.courpleiueut tie cauza .Mdnancd orice i se dd: . 2. cuvintele subliniate au aceeasi calitate morfologica. numeral. nume predicativ . a.i. Regentul unui atribut apartine urmatoarelor parti de vorbire: a. b. stabiliti daca.Cea mai mare mdndrie a omului poate fi aceea cd el are dreptul de a se simti colaboratorul de fieee clipd al marilor puteri ascunse in el. B. as proceda cu totul altfel . Argumentati raspunsurile.Dacd am adus ea exemplu si aceastd poezie. nume predlcativ . d.predicat . d. Ma gdndesc fa ce se va intdmpla. Cornparati urrnatoarele enunturi. cOrect: fiecareraspuns .. b. pentru tine insuti" f. b. c. pronume. adjectiv. este anume pentru veselia ei zburdalnicd" (Maiorescu) . Nu-mi rdmdne dedit speranta . f. Trimit cdrti cui are nevoie. atunci cand este cazul. f.atribut .complement de timp.Si dacd a lipsit astdzi de la scoald." A. Ne-am intdlnit in locul dinainte stabilit . Nimic din ce s-a spus nu e adevdrat.nume predicativ . g. Regentul unui complement apartine urmatoarelor partide vorbire. taindu-le pe cele incoreeterexemplificati vrrr. b. adjectiv. Pcntru elevii din ultima clasd. .L-a caracterizat toatd viata grija pentru ceilalti. e. Adjectivul indeplineste urmdtoarele functii sintactice: Discutiile asupra examenului nu md intereseazd." d. e. Ni-am cumpdrat dedit Jruete . Din urmatoarele "cugetari" ale lui N. subiect . . au aceeasi functie sintactica.Trimit pe oricine vrea sa vind.nume predicativ . Cunose pe cine aintrat. In constructiile: a. x. f. e. b. c. d. Alegeti ~i exemplificati seria (sau seriile) de raspunsuri corecte. adverb.complement direct.Achile s-ar fi pdzit rdu dacd st-ar fi ferecat in vederea tuturora cdlcdiul unde putea fi rdnit. complement direct . g.complement de agent .in locul banilor a primit promisiuni. este pentru revederea materiei de examen . f. .Vine oricine are nevoie. Mdndnc oriciit . B. rx.complement de loc.Nu-mi rdmdne altceva dedit speranta. B. Semnificatia ace s-a intdmplat e mai addncd. h. a. In enunturile a-e. adverb. substantiv. El este altfel decdt mi-am imaginat . dori sa fii mai atent. d. vrr.atribut . incorecte: Despre acesti doi noi profesori nu ne-am informat inca. Vine oricine . 26 27 . pronume. Succesul a doi dintre cei mai buni prieteni ai nostri ne-a bueurat imens. Mdndncd orice .complement de limp . subiect . sintactice dintre componentele subliniate: d. b. Lucrez oriciind '--Luerez oriciind sunt solieitat.Nsam cumpdrat nimic altceva dedit fructe. te pretuieste in adevdr numai acela pentru care existi intreg. Indicati functia sintactica a pronumelor si a adverbelor relative. a.predicat .A.Existd 0 consideratie de sine care se hrdneste numai din lauda altora. Trimit pe oricine . e. c. c. renunt la colaborare . subiect ." b. interjectie.complement de loc .auibut. Am mare respect pentru profesorii de care am Jost ajutat. verb.atribut. pentru fiecare pereche: A.Multi te pretuiesc pentru cdte 0 faptd a ta. substantiv. c.complement indirect . indican cazul si functia sintactica a pronumelor relative. a..atribut. stabilind.a. selectati si analizati sintactic si morfologic atributele: '. Md intreb ce inseamnd aceastd totald uicere. analizati cuvintcle subliniate: l-am omagiat pe toti acei neinfricati eroi.Povestea orieui avea rabdare sa-l asculte. j. a. altfel. "Mor~litatea serazimd perespectul de altii si pe respectul de sine. diferentele c. taindu-le pe cele Pleearea a zece studenti ne-a dezamdgit. d.g. Alegeti raspul1surile corecte. verb.Mi-ar trebui un altfel de colaborator. interjectie.complement direct .in locul prietenului meu.complement indirect . e. subiect . Iorga.nume predicativ. taindu-le pe cele incorecte: Adverbul indeplineste urmdtoarele functii sintactice: a. "Curajul tuturoranu sealcdtuieste totdeauna din eurajul fiestecdruia. d. Povestea orieui . d. Nu pot sa md pronunt asupra a eeea ee n-am vdzut.nume predicativ . Alegeti si exemplificati seria (sau seriile) de raspunsuri corecte. b. c.nume predicativ . c.atribut. ." e.EI procedeazd altfel decdt am sperat A:.Aurul unui singur adevdrat scriitor ajunge sa poleiascd 0 scoald intreagd: putini potJace deosebirea intre aurul de deasupra si eel dinduntru" g. nume predicativ . Dandu-se urmatcarele perechi de enunturi. am pregdtit deja bibliografia .atribut . ." c.

0 subiectiva si 0 predicativa. sd-mi calc hotdrdrea de a rdmdne «incognito» timpul cat voi ji silit sa zdbovesc aid si. 4. Stabiliti ee moduri nepersonale exists in eele patru enunturi.:.minte face mai mult decaf 0 sutd de mdrginiti. nu-i mai pdsa cd va ji hulit§i. completiva directa.. intr-un caz. Extrageti si stabiliti felul propozitiilor necircumstantiale din aceste enunturi. pentru fiecare fraza.~. dacd nu am fdcut-o inca. pe attit este de sigur cd indatd ce din mijlocul unui public este cdstigatd opinia acelora cu judecatd. a fl. taindu-Ie pe cele incorecte. din capul locului. 7. am voit. Se dau enunturile: a. c... . de-acum jie ce-o ji! Decis. .predicativ . este de sigur ca un om cu. fraza din textul al If-lea. Hotdrdndu-se in familie c8rbaiatul sa renunte la facultate.predicativ . toarele valori: a. taindu-le pe cele incorecte4. Alegeti raspunsul corect. seria de caracterizari aleasa. In text. 10 B.~xistao PtQPozitie atributiva . extrageti-Ie si analizati-Ie sintactic si morfologico SINTAXA FRAZE I (2): SEGMENTARE. A. 11 NECIRCUM- 5.' y. . b. Alegeti solutia corecta. dar nu este inca pregdtitd pentru lucrarea stiintificd [. In ultima 28 . ' 9. 10. Forma ce apare la cazul: a. 2.persecutatde vechiiiQyara:.". . predieativ . Caracterizati sintactic verbul a piisa din fraza 0. taindu-Ie pe celelalte dona. Se da textul: "Cauza acestei disproportii trebuie sa jie mai addncd si. indicand elementul de relatie. In text. b. Construiti un enunt in care ce.copulativ . predicativ . exista: a.). A. b. sa fie la celalalt caz. nominativ. indicati. c. impersonal predicativ intranzitiv. ca unii ce sunt deprinsi sa se ia dupd judecata altora.sd nu maiJqcd. . taind-o pe cealalta. 0 interpretare de predicat verbal. dacd am fi chemati sa 0 exprimdm intr-o singurd frazd. 8. iar in altul (in altele). c. Testul nr. lucru care-si avea si neajunsurile lui si pe care noi. In text. auxiliar . B. prin determinantii pe care ii primeste. PROPOZITH NECIRCUMSTANTIALE ' 1.. Construiti doua fraze in care verbul a fi sa indeplineasca celelalte serii de valori. Ultima propozitie este: a. existli 0 Pl"OPo~itie atributiva.copulativ. sa admita. alegand solutia corecta dintre urmatoarele caracterizari posibile: a.. e numai fiindcd a lipsit prilejul. " (Mateiu Caragiale) 29 rr. de predicat nominal? Daca exista.·. personal predicativ tranzitiv. o.ri de putin tulburatd. . personal copulativ intranzitiv.predicativ . Extrageti propozitia principala (sau propozitiile principal e) din text. trei si 0 predicativa. adica predicate care... . 1. doua subiective si nicio predi-' cativa. R. Comparati natura gramaticala a elementului cum (comparatia se refera la ealitatea lui morfologica si la eea sintactica). Cum insd sperantele~e-aJlo:st spulberate.. Dar ceea ce nu este astdzi trebuie sa fie maine. b. nimeni nu s-a mai gdndu la viitorul lui.i. trebuie jie 'pregdtit" (Titu Maiorescu). h.. analizati-le sintactie si morfologico Se dau enunturile: ~." (Mateiu Caragiale) p. exista: a.predicativ . Analizati sintactic si morfologicpredicatele continandverbul indirecta. Construiti sase fraze in care cum sa introduca alt tip de subordonata decat cea din text. in ordinea de aparitie.De dragul dumitale care mi-ai ardtat atdta prietenie. Explicati. Mdrsdvia nu se sfia sa ~i-omarturiseasca ori de cdte ori avea prilejul. .:c. 2. si pentru ca sa fie. patru propozitii subiective si nicio predicativa.copulativ. Alegeti solutia core eta.. a. Extrageti propozitiile princip3. c.De teama ca linistca IX domnca in cuibul nostru sli nu ji fost ciltll. CIRCUMSTANTIALE Test"l nr.. am intrebuinta urmdtoarea formula din teo ria evolutionistd aplicatd la viata spirituald a poporului: pdtura psihologica a generatiei noastre de astdzi este pregatita pentru poezia liricd si novela poporand. Alegeti raspunsul taind cu 0 linie pe cele incorecte. Exista in text predicate omonime. precum si termcnul regent. p. predica-.. acuzativ. b.completlva tiva. C. a. Se da textul: . si ceilalti din public vor urma. doua subiective si 0 predicativa. 3.. il condamnam.Pe cat.lidin cele patru enunturi. pIl.predicativ . 3. 5. Extrageti propozitia principala (sau propozitiile principale) din text.. PROPOZITH STANTIALE.• legeti. cop iii. Alegeti seria corecta. introducand acelasi tip de propozitie. c. 6. insd. Extrageti si stabiliti felul subordonatei introduse prin cum (vezi textul y). avand aceeasi forma.auxiliar." (Titu Maiorescu) 1. . A.SINTAXA FRAZEI: SEGMENTARE. Indicati eu ce valori gramaticale apare a fi in enunturile de la I si stabiliti natura predicatului din care acesta face parte. b. felul subordonatei pe care acesta 0 introduce. verbul a fi are. . doua subiective si doua predicative. Una dintre relatiile care se stabilesc intre propozitiile textului se exprima prin t<1pllnnri'j indicati ce tip de propozitie estc introdus astfel ~i extrageti "''"'''''''. Dacaexista. A solatia corecta.. propozitie.. extrageti propozitia. nicjun~Eompromis. tata nu lua nicio hotardre fara s-o fntrebe si pe mama. b..

b.. in aceste conditii. extrageti-le ~i calificati-Ie sintactic (faceti abstractie de calificarea dupa scopul comunicarii). Analizati. . apti sa ocupe posturi de condueere. Se da fraza: Interesati sa gdseascd intelectuali atasati. Caracterizati gramaticalforma numai din fraza ~. aeum stdtea in tindd. a. b.sintactic si morfologic verbele din text la moduri nepersonale. 3.aceasta propozitie.incele trei frazc'rDaca exista. care este termenul regent. cd acel ceva nu mai era. si lucruri ce-i priveau numai pe ddnsii :." (Marin Preda). rescrieti textul in forma noua. In cazul celui de-al do ilea grup. Exista. guvernantii programau intdlniri intre patru ochi. Exista in text verbe la moduri nepersonale? Daca exista. indicati felullor. Apare in text fenomenul "dublarii unui complement necircumstantial"? Identificati situatia ~i aratati in ce consta. l. cdci proieete not este aproape imposibll sa primim. 31 . care sa fie diferite de tipul existent in 1. in ciuda faptului. . in cele trei enunturi. b. decdt sa reludm cercetdrile anterioare. selectati-le si indicati. . jara' sa fiu observat.1. . incercdnd sd-i aleagd dupd necesitdti si opinii si. 4. 7. indicati felullor. a 2. lOll" Se da fraza: . 1ecizand ca. Extrageti din text propozitiile subiective. 3. 10. Analizati sintactic si morfologic aceste grupuri.y. stabiliti care sunt consecintele pentru analiza sintactica a frazei. 2. in timpul eel mai scurt. relatiile pe care le stabilesc si calitatea morfblogica elementului regent. Indicati si exemplificati cinci 'tipuri de subordonate introduse prin dacii (doua necircumstantiale si trei circumstantiale). SINTAXAFRAZEI ~I A PROPOZITIEI L Se da fraza: "Crezand cd esti mai mult deciit esti.jn ciuda faptului cd jandarmii in eurtea cuiva nu puteau inspdimdntatd de obicei fnasemenea de laudd." (N. sd-i convingd pe eei alesi sa aeeepte. acum." (Mateiu II~. Iorga). HE.i temdndu-md cd i-as fi putut stdnjeni cu prezenta mea. (in care substantivul apare nearticulat). 8. indicand. Exista. precum si termenul din regenta pe care il determina. Exista propozitii atributive. Catrina imprejurdri. Analizati morfologic si sintactic grupurile marc ate grafic prin aldine. 3. Exista in text subordonate completive necircumstantiale? Daca exista. Care cste statutul morfosintactic duce? al cuvantului decal? Ce tip de propozitie intro- 4. acolo unde e posibil) si sintactic elementullor introductiv. invdtate sa se roteascd deasupra a eeva inalt. Analizati sintactic si morfologic adjectivele din text. Se da textul: Constatdnd cd. indicati propozitia din care face parte si explicati includereain. Analizati sintactic si morfologic primul verb care apare la un mod nepersonal. Roalizati oontragerea i1 doua tipuri difcrite rie snhordnnate. b. Indi. Selectati si indicati felul propozitiilor continand grupurile: de teama. indicati. in ciuda eforturilor de ctitiva ani. ~~~ . pentru fiecare.ideeat. indicati functia sintactica a acestora. pentru 3. Analizati sintactic si morfologic cuvintele marcate grafic prin aldine (scrise cu un caracter de litera mai ingrosat). indicand ce mcdificari sintactice s-au produs.. in fiecare caz. b. relatiile fiecareia si calitatea morfologica a elementului regent. valoarea grarnaticala cu care apare a fi. apoi.isd mdretrag si sd-i las un ceas-doud singyri. selectati-le si analizati -le.c~t! functia sintactica a pronumelui relativ din text si explicati prezenta prepozitter spre.Presupundnd cd era cu putintd sa aibd de vorbit eu Pantazi.predi()ative~icompletiven€circumstantiale. Comparati sintactic cele doua aparitii ale verbului a putea din fraza y. functia lui sintactica si calitatea sintactica a determinantilor. 30 Se da fraza: . Analizati si explicati in ce consta aceasta. pre- Testul nr.. faceti cornparatia cu forma putin modificata: luasem obicei ea . cum si calitatea morfologica a termenului regent. investitorul a renuntat sa ne mai finanteze proiectul. sd-si indrepte jondurile spre alii cercetdtori. in enunturile de fa IT. In stare sa-i aduca beneficii rapide si sigure. Pentru componentele subliniate. 2. V 2. neputdnd fi eeva sd-si iruibuse plfnsuZ. dddeau tiircoale si croncdneau a pustiu din ciocurile lor negre." (Marin Preda) 1. 9. Extrageti din text propozitiile completive necircumstantiale. nu se obtinuserd incd rezultate eonvingatoare. extrageti-le si indicati tipul de subordonata. a. a. Noud nu ne rdmdne. realizati. .Pdsdrile. a. 6.Jjitragyti· din text propozitiile subiective. rescrieti textul in forma noua si aratati ce modificari sintactice s-au produs. Exista in text 0 propozitie care admite dubla interpretare. fiecare. nu vei inainta niciodaui spre eeea ce-{i inchipui cd esti. de care se [ega din ee 'in ee rna! strdns.. 1. contragerea sau expansiunea. a. dupa caz. predicative si completive necircumstantiale? Daca exista. dupd cajeanulJUJ. luasem obieeiul ca. 1.indicati felullor. de dragul. Analizati morfologic (iar. subordonate subiective.12 4. propozitii circumstantiale? Daca exists. predicative ~i completive necircumstantiale. Analizati sintactic ~i morfologic predicatele continand pe aft. I·V.

. c. Indicati care sunt subiectele fiecarei propozitii. Avand in vedere calitatea morfologica a lui cdte.aratatiGareipartidevor~ir~ii apartine fiecare ~i analizati-l~sintactic. pluteau pe apa aceasta a lo~ in atdta senindtate incdt era cu neputintd sri nu-ti dai seama cd acest fel de a ji era de fapt bucuria si libertatea lor. 3. contragerea sau expansiunea. 2. Transpuneti in vorbire indirecta prima replica (prima fraza) a dialogului.: 3. 33 ." (Ion Creangd) 1. md iri-: tau.md indispuneau.text.Poate asa sa fie. pentru fiecare. tipul de subiect si cu ce valoare apare. predicative si completive directe? Daca exista. Extrageti si analizati complementele circumstantiate 4. b.. insdsi voluptatea razounarii 0 gdseam fadd" . selectati-le si indicati tennenul lor regent. 3. indicati ~i exernplificati alte doua tipuri de propozitii circumstantiale introduse prin acelasi element. asa a trebuit sdse intdmple si n-ai cui biinui: pentru cd nu-i dupd cum gdndeste omul. S~~~ . extrageti-le ~i aratati lor. zise sfdnta Duminicd. Se da textul: . Exista in text propozitii circumstantiale? Dad exista. Extrageti propozitiile principale din text si indicati. Extrageti si analizati sintactic si morfologic complementele text. Daca exista in fraza predlcaf~ nominale. zise Harap-Alb. Extrageti prima propozitie principals din fraza. in forma corecta. a. aratati ce modificari sintactice s-au produs. Extrageti propozitia principala (~au propozitiile principale). Se da textul: . 4. Exists in text propozitii subiective.. ~1 din. b. parale. circumstantiale 3.0 constatare ce se impune oricui lucreaza cu manuscrisele este nevoia de a-si asimila grafia respectivd a manuscrisului. .'. b. naivi cum erau. :>L Se da textul: . indicati felul subordonatei. Analizati sintactic si morfologic componentele marcate grafic prin aldine.2. Analizati sintactic si morfologic cuvintele marcate cu aldine. b. 3. a. 4. b. extrageti-le. 13 SINTAXA NORMATIV A Rescrieti. pentru fragmentele subliniate. 32 ce il uimise insd pe Tugurlan si il fdcuse sri pdrdseascd gdndul de a-si mai bate joe de el era faptul cd ei. indicati felul fiecareia ~i aratati relajiile in care intra. 2. Ce tip de raport sintactic se stabileste intre primele dOlta propozitii principale ale textului si care este mijlocullui de realizare? b. Exi~ta 'in fraza propozitii atriiritl~e? Daca exista. forga) 1. 2.'ZU~~l$xista. il furi. construiti alt tip de subordonata decat eel din text. 4. (Mateiu Caragiale) . . extrageti-le si indicati. Harap-Alb.. completive directe si i~directe? Daca exista.". nu-mi procurau nicio satisfactie. tipul de principals. b. selectati-le si aratati relatiile 'in care intra fiecare. . felul si relatiile sintactice pe care le stabileste. Utilizand un element de relatie specificat la 2. Dupa cealegeti raspunsul. atributi~a. nu numai cd.Ciite a dat Dumnezeu. cum explicati prezenta lUI la inceputul frazei? 4. Ce tip de acord aparc in prima propozitie principala? 2.orecte:_. Realizati. dar. enunturile in care descoperiti greseli: a. Rescrieti textul in noua forma ~i aratati ce modificari sintactice s-au produs. predicative.Ceea textul: ('V Se da textul: "Tot ce rdvnisem pdnd in ajun cu ardoare: putere. 2. selectati -le si analizati-le sintactic morfologico ... dar prea multe ingrdmddit deodatd pe capul meu. 4. selecfilli"-Ie. 'in functie de situatie.i~' ... completive directa. (N. Lucrdrile elevilor cei mai buni vor ji publicate. l-am oferit cdteva cadouri acestei deosebit de apropiatd prietend a mea. ci-i dupd cum vre Domnul.. distinctii. Exista in text propozitii subiective... aratati tipul de subiect ~i valoarea speciala pe care 0 are in unele propozitii. a. In fraza .. Utilizand elementul de relatie ca ~i cum.ecele inc. A stabili cronologia textelor inseamnd sri schitezi filiatia versiunilor care duce la determinarea vdrstelor fiecdrei poezii". Exista in text propozitii subiective ~i predicative? Dad exista. Indicati prin ce mijloc se realizeaza subordonarea. odatd dobdndite. 'restnl nr. . Exista in text propozitii subiecti~e ~iprcdicative? Daca exista. Tezele studentilor acestia s-au rdtdcit. Analizati sintactic substantivele aflate in nominativ. Aleg~tiTaspunsul corecttaindu-le R.Banul trebuie sri meargd: if strdngi. Extrageti propozitia circumstantiala (sau propozitiile circumstantiale) din aratati felul si elementul de relatie. tdmdierile imi pdreau ofense. extrageti propozitiile ~i aratati felullor. a. pentru fiecare. forga) 1. Identificati subiectele pentru fiecare propozitie. indicati si natura morfologicaa tennenului regent 3. " (Marin Preda) 1. Exista ih text 10cutiuIli. E ca si cum ai opri un rdu fara sa ai 0 moard" (N. subiectiva. 1.exista 0 propozitie: a.c. mdicutd.

teleg si eu atdta lucru. Se intdlnesc reprezentanti ai peste 100 de state. Ce-s cu caietele astea murdare? f. rescriind enunturile: a. folosirea relative1or: a.Ai si dumneata cheltuielile as tea. g. acolo unde este cazul. cdnd te gdndesti. Din neglijentele anterioare decurg 0 sumedenie de neajunsuri. Mi se iau in calcul toate abaterile.L. 34 vrr. pentru mine. mom/cr." (J. pentru analiza constructiei. imi ajunge certurile din familia mea. s-a renuntat la proiect. d. Cu prilejul Crdciunului si a zilei tale de nastere. e.In. Important. Caragiale) e. Apar greseli d~ acord in urmatorulset deenunturi? Rescrieti in forma wrectaenunturile in care descoperiti asemenea greseli: a. Una dintre problemele largi dezbdtute a fost integrarea legislativd. Jocul de tenis si eel de baschet rdmdne pasiunea vie/if mele. Situatia cea: mai frecvent intdlniui este de abandon scalar Md uimesc dintii ei strdlucitori dealbi. taind varianta incorecta (sau variantele incorecte): a. Dat fiind proastele rezultate. totul trebuie de refdcut. h. b. care. f. Am de dat socoteald asupraa multor milioane/multor milioane/a multe milioane de lei. de corectat. Rescrieti enunturile in forma corecta: a. d. prea e fdcutd usor" V'L Rescrieti enunturile. Inceputul celei de a doua zi a vizitei oficiale a fost dificil.Atunci il intreba cd di ce-o vinii?" (TD) b. fiindcd nu mai merge cu sistema asta.. Nu se meritd sa te superi pentru atdta lucru! In locu' la sefa. te-apucd groaza. f. Zilnic apar sute de probleme grele de rezolvat. am fost trimisd eu. Dau mare atentie acestei prezente ale mele la sdrbdtorire. i.Averea lu 'femeia asta nu e curatd. . j. Tipul structural de limbd. d. g. Esential." (J.. Copilul care i-am dat cartea a dispdrut cu ea. Se iau mdsuri contra inflatiei. in ce privesc timpii obtinuti. b. k. nu mai vreau sa aud si altele. Ne-am ridicat cu totii impotriva mdsurii considerate injuste. h. Mi se trece cu vederea greselile. Imi place de el. Criteriul de clasificare al substantivelor priveste terminatia de singular.. Caragiale) d. i. dar imi place si pe Maria. Niciunul dintre ei nu hotdrdsc singuri. enunturile corectand greselilede constructie.[ . deci nu mai are mare importarud. ce greseli privesc tipul de vorbire si folosirea elementelor de relatie in fraza. corectand. h. Conform intelegerilor anterioare $1 a calendarului stabilit. Alegeti constructia corecta. c. Ca tineri proaspdt cdsdtoriii. . c.L. Treizeci de milioane este 0 avere. Nu li s-a oferit sprijin substantial tdrilor fost comuniste.. e. 1. Se stie prea multe despre noi. Steaua este echipa In ale ciiror rezultate/in a ciiror rezultate/in ale ciirei rezultate am sperat multo c. m. Elevii a ciiror opinie/a ciirei opinie/ai ciirei opinie a con tat sunt puiin numerosi. Sunt cozi imense la ghiseele de incasare ale pensiilor. Indicati in ce constau aceste a. Efectul medicamentelor acestora nu este inca vizibil. Cali elevi au lipsit nemotivati? Celor mai multor sinistrati li s-au dat ajutoare. Mi-am propus evitarea oricdrei greseli datoratd emotiei si a neatentiei. Adamesteanu) Indicati pentru fiecare enunt. g. d. . k. Mi-au fost dat sa vdd prea multe in viatd. Ma doare ca niciodatd ochii. ei sunt in atentia intregii familii. n. b. concurentii nostri au rdmas ultimii. este acceptia data conceptului de "expresie verbals". 1. Sunt nereguli in respectarea actelor normative si ale hotdrdrilor luate. Depldngem disparitia dragii si sensibilei noastre profesoard. S-a simtit bine cu ei si s-a incadrat usor noului colectiv. de tot zisesi" (G. i. c. In cazul substantivului $i a adjectivului. articolul hotdrdt participd la flexiune. p. Omul de l-ai vdzut e tare bolnav. Steaua este echipa a cdror initiative/ale cdrei initiative/a cdrei initiative le-am admirat. inuilnirea va avea loc duminicd. p. . q.Dumneata nu vezi cum se-ncurcd lucrurile in politicd. a coruptiei $1 ai speculantilor: e. precum si sistemul lingvistic nu se poate surprinde decdt in sincronie. care nu pori pentru ca sa stii de azi pe maine. e. -1plicarea hotdrdrii de curdnd adoptate inuimpind mari greutdti.. . j. iti trimit aceste flori. Intrebarea care am pus-o la profesorul care a venit de curdnd nu rn-a ldmurit deloc. q. este terminarea liceului. c. Grija pentru copii si bdtriini au atras multe asociatii umanitare.} si ei atunci sa vorbesc acolo cd ce-i dd la [atd dupd nuntd?" (TD) 35 Corectati greselile pe care le descoperiti. rr. Fiecare dintre noi ne descurcdm asa cum putem. Nimic nu e bine. f. r. Faptul apartine de trecut. o.d. ]j]. . m. n. f. g. . b. o. 'l Rescrieti gre~eli: b.

Credinciosul lmparatufui.. d.. pronumele relative apar in cazul: a. D. Au venit toti.Aflafi despre mine cad sunt siinatos...Jmi spunea des eel ce frumoasd sunt si cd ce pdrinti cumsecade am!" h. b. Alegeti raspunsul coreet.M-a intrebat cd vreau sa merg?" g. j. Ca si co leg. Mlf glind('~r sn petrec vacanta la munts sail mara. 37 .[. . a reusit insii sa ia examenul. pe deo parte. pronume relativ. existd un conflict dintre generatii.. cdnd am ji putut pentru ca sa facem proces-verbal de ultragiu adus guvernului si noud ca ag~nti ai fortei publice de cdtre sus-numitul propietar. Faptul cd a intdrziat trenul.. a.. d.J. B. Eu. Mai am povestit si altora ce ti s-a intdmplat. 36 c. predicativa. rna cuwinJe 0 mare tristete.M osneagul. personal." B. la 0 alta chestiune de aceeasi natura in strada Pacientii. rescriind constructiile: A. la urmatoarele moduri: a. c.indicativ.dupa. atunci cdnd il aud. Au hotdrdt ca sa plece impreund. verbele apar. S-au privatizat doudzeci intreprinderi. taindu-le pe celelalte doua. a." b. adjectiv pronominal interogativ.ceartacuparintii. . incdt de-abia a scdpat spre a veni sa reclame. cd limba si scrierea romdnd se va indrepta dupd d.. c. A fost bolnav. . care hoi n-am constatat fi:ind dus. Cipariu sau Pumnul. " Considerdnd cd din cercetarea ce am fdcut-o aseard.verbal) Testul nr.] pe care.. Exista. cu familia sau un priaton. nu-i pasa de ea. ." . Nu mai m-a ldsat sa plec. .t [nventariati greselile sintactice si indicati in ce consta dezorganizarea totala a acestei . d.. nominativ. pas'trand ea regent aceeasi forma verbala (evident. reflexiv. c. In fraza data. Dati cate un exemplu de fraza in care sa apara celelalte doua tipuri de propozitii. Pronumele ti este in text: a. dar am credut de cuviintd a nu mai continua nfCiun scandal. cu eforturile fdcute. indicativ . taindu-l pe eel incorect.[. 14 GRAMATICA GENERALA 1 L Se df£fraza: .Da fiecdruia ce i se cuvine. in adevdr. nu-mi mcdpaSd-de el..J pi urmd s-au fntales cd sa sa ie cdnds-or lua. Construiti alte patru enunturi In care ce sa fie folosit cu celelalte valori. d. 1mi cerea sa semnez. . Nu dau atentie la cearta intre copii. te sus/in neconditionat.conjunctiv . Cine se poartd.concediului fa munte si mare m-a costat destul. b. imperativ . "Cei ce cred.fraze": .indicativ. b. cdnd a vdzut-o..ib. a terminat cu note mari. auzind aceste. . s-a indrdcit de ciudd. acuzativ.." (Iorga) 1. "Ma intreabd in fiecare zi unde plecdm?" i. Alegeti raspunsul corect. C. b.prost in toatii regula. f.c. D. 1nfamilie. imperativ . . 4. . . si din faptul cd lumea n-o cunoaste. Petrecerea.. Mai aveti dedit asta? / . forma ce apare eu valoarea de: a. h.:.] sa vadd toti cd cine cu ce cinstesc pe mireasa" (TD) d. taindu-le pe cele ineorecte.indicativ . deoarece ne-am mdrginit a duce la sectie pe provocator pdnd i va trece momentele de prima furie fiindcd pretindea cd pdrui la sosirea noastrd ambele chiriase impreund cu mama si mdtusa lor l-ar jii1sultat si ehiar l-ar ji lovit.Am decdt una cu defect." f. indicati ce tip de constructie (sau de greseala sintactica) "uni. eram nervos. aspecte de incalcare a normei lingvistice? Indicati in constau ele si corectati greselile. [. cu aceia nu avem de discutat" i. Desi totusi a fost bolnav. A.. . A avut si el 0 casd frumoasd. Taiati raspunsul incorect.. I-a cuprins spaima.M-am rugat de el cd sa md amdne pdnd maine. Alegeti seria de raspunsuri corecte. Dati un exemplu in care sa apara cu cealalta valoare. Ultima propozitie este: a. b. c. A. Asemdnarea dintre Ion si dintre sora lui este izbitoare. In frazele urmatoare. In fraza. c." Selectati enunturile in. iar pe de alta.:. a. . ceea ce n-am acceptat aeest lucru. e. cdnd magandesc la cele intdmplate. cornpletiva directs. e.} unbanc. e. j. adjectiv pronominal relativ. asta nu inseamnd cd ea n-a existat. A. Fratele meu. is-au umplut ochii de lacrdmi si inima de bucurie. cu alt sens decat eel din text). si inclusiv prietenii sorei lui. taindu-Ie cu 0 linie pe celelalte doua.indicativ . . Alegeti raspunsul corect. EI este unul din cei mai mari specialisti ai nostri.indicativ. c. e. {.imperativ . b.A$ vrea alta rochie. " (I.indicativ . Pled or rdmdi? --. depundtorii nu schiteazd decdt un zdmbet vag amar" (Rl. Dati un exemplu de fraza in eare acelasi pronume sa apara la celalalt caz. . a. dar insd. B. b. Proces. Ion cam s-a ldudat.L Caragiale. in ordinea din text.[. pronume interogativ. 5. 3. 2. adverb exc1amativ. d. c.imperativ .) g.. B.~te" toate aceste exemple: a. In fraza. A. . iar tie ajunga-ti ce rdmdne. Am crezut cd ne-am impdcat.. subiectiva.. care descoperiti inconsecvente de organizare sintactica si rescrieti-Ie eliminand asemenea inconsecvente." (TD) e. b. ori astdzi a fnceput-o iar cu cearta. B. asacu familia.

extrageti-le. pastrand clasa morfologicacsaapara .corect. Stabiliti careeste acesta. 3. indicati-le si explicati-le. Construiti alte doua fraze in care a fi sa apara. exista 0 propozitie subiectiva. c. Extrageti toate adverbele din text. In text. 15 Testul nr. Dar dacd puterea traditiei este si se cuvine sa fie atdt de mare inseamnd cd nu mai avem nimic de fdcut si cd PE. ametesti lumea ca un canar. in ce consta asemanarea acestora. Verbul a fi apare. 7. intre aceste verbe. giindea bine cdnd pretindea cd. Exista in text cuvinte la eazurile genitiv ~i dativ? Daca raspunsul este afirmativ. este mai ales una. Alegeti raspunsul. va rezulta mai curdnd aflarea adevdrului. 39 dacii sa introduca alte . $1 sporovdiala fa e ridicold.garea multelor intrebdri ce mai sunt fa ordinea zilei pentru vorbirea si scrierea romdneascd de astdzi avem un camp mai liber al discutiunii si ne putem asterta la o ascultare mai linistitd a argumentelor pentru si contra. valorile lui gramaticale. b. Testul nr. Daca raspunsul este afinnativ. Formulati cinci fraze in care conjunctia subordonatoare cinci tipuri de subordonatc dedit cele existente in text. B. Construiti alte doua enunturi in care dedit sa apara cu celelalte doua valori. Acestea sunt: a. Intre acele intrebdri care astdzi sunt inca deschise pentru intemeierea vorbirii si scrierii romdnesti.afara de complemente directe §i indirecte. acuzativ. taindu-le pe cclclalte doua (se va face abstractie de aparitia altor tipuri de propozitii). In. Alegeti raspunsul corect. Dacd nu folosesti ceea ce au cucerit veacurile inaintea ta. Alegeti raspunsul corect. 8. reflexiv. A. din contra. b.Se da fraza: . Maria Ta.jn. taindu-le pe cele incorecte. " (Tudor Vianu) 1. c. c. Maiorescu) GRAMATICA GENERALA 2 Se da textul: "Avea dreptate Goethe cdnd spunea cd cine pretinde a nu fi invdiat nimic de la inaintasi e un nebun pe propria-j socoteald. pentru fiecare. deoarece anticii au creat modelele.Dacd ti-a fost la inimd. taindu-le pe cele incorecte. 9. care fluierd in colivia !J1i. ~legeti raspunsul corect. In cele doua frazc: a. 2. trei subiective si 0 predicativa. Exista. 16 GRAMATICA GENERA. extrageti-le si analizati-le sintactic si morfologico 7. 5. 9. b.Tara functie de parte de propozitie. Exista asemanari intre verbele: se vorbeste. se explicit? Daca raspunsul este afirmativ. mai exista ~ialt tip de. cu una dintrecelelalte serii de valori. apar: a. fara insinudri si prepusuri. predicativ si auxiliar. genitiv. predicative si completive indirecte? In cazul unui raspuns afirmativ. sa md iei de sotie. nu exista nicio propozitie subiectiva. Formula!i trei fraze in care pronumele relativ ceea ce sa introduca alte trei tipuri de subordonate dedit eel din text.Dacd dar in aceste rdnduri de introducere am amintit 0 luptd acum impiicatii din mica noastrdmiscare literard. In aceasta fraza. pentru a ne anita bucuria cd fntru dezle. ambele pronume reflexive. nu trebuie sa rna mdntui de prostia mea si sa md faci a vedea mai limpede dedit mi-era ursit sa vdd' (Creangd) 6. doua subiective si doua predicative. exist a doua propozitii subiective. Analizati formele si constructiile in care apare in text a fi si indicati. b. adverb de restrictie. cu urmatoarele doua valori: a. predicativ si copulativ. " (T.si exemplificati-lcusituati~adin text. a. taindu-le pe cele incorecte. B. faceti analiza completa. Exista in text verbe la moduri nepersonale? a.Alegeti raspunsul corect. copulativ ~i copulativ. taindu-le pe cele incorecte. calificati-le si aratati relatiile pe care le stabilesc In text. b. pentru fiecare situatie. in ce consta deosebirea grarnaticala dintre ele. ci este.cazul celor cu functie de parte de propozitie. 8. aratati in ce constau ele. dativ. se cuvine. Forma mea apare in text la cazul: a. Exista in tcxt trei cuvinte subliniate grafic. asupra cdreia ne credem datori sa atragem luarea-aminte a celor care iubesc limba romdnd si doresc dezvoltarea ei fireascd in juna noastrii literaturd: este intrebarea neologismelor. c. c. adverb de cornparatie cu valoare prepozitionala.analizati-le sintactic ~i morfologico b. b. Alegeti raspunsul eoreet. iar dacd vorbesti altfel decdt cum se vorbeste. esti un in cult si un barbar. cealalta. A. Stabiliti: a. b.la ' celelaltedoua cazuri. b. noud nu ne rdmdne dedit sa le copiem? Dacd au fost vremuri care au cugetat astfel. forma deciit este: a. in functie de situatie) in care verbele la moduri nepersonale sa apara cu alte functii sintactice dedit cele existente in text. Exista In text propozitii subiective. patru subjective si nicio prcdicativa. 10. taindu-le pe cele incorectc. ambele pronume personale. 38 1. grupandu-le dupa distinctia: cu functi~ de parte de propozitie . 6. extrageti-le si. Construiti. 10. In text apar doua forme de dativ. c. 4. adverb de comparatie cu valoare conjunctionala.LA 3 Se da fragmentul: . A. pe rand. . lucrul se explicd prin [aptul cti au existat totdeauna oameni azvdrliti in panted de schimbarea lucrurilor si de noutate. R Corrstruiti alte dotra-propceitiiincerc. alte cinci enunturi (sau mai putine. In text. in textul al II-lea. ~i deosebiri de statut sintactic si de ccnstructie? Daca exista. una pronume personal. nu este pentru a redestepta violenta vechilor dezbateri.complernentneoircumstantial. din a carol' dreaptd cumpdnire.

b. tiva indirecta. astfel incat calitatea predicatului sa fie diferita (daca in text este nominal. a. el sa. dar cu alta components sintactica (pentru a putea raspunde corect la aceasta cerinta. asezati-le in coloane diferite.2. ne credem datori. Exista in text propozitii 2. extrageti-le analizati-le sintactic si morfologic. stabiliti tipul de locutiune si ana-!. indicati~ diferenta morfologica dintre ele si aratati care sunt consecintele sintactice. indicati valoarea gramaticala a lui a fi din componenta acestora. pentru a face pldcere noilor conducdtori.dezlegarea a multe intrebdri. Exista in fragment pronllme$iadverbeI"e1ative?Qaca exista. indicati felul propozitiei pe care 0 introduc si anali-. 0 predicativa. (adica asezate dupa verb)? Daca exista. 6. indicand.L. cuvantul pentru apare in doua ipostaze gramaticaIe. a. apare: a. Extrageti cuvintelecare functioneaza cu rol de relatie la nivelul frazei. Se da textul: . 5. va oferim un exemplu asemanator de sinonimie sintactica: Ne considerdm geniali = Considerdm ca suntem geniali). pre cum si marcarea grafica a acestui mijloc. in afara atributivelor.(in) dezvoltarea-j..cu rol de relatie in fraza.j. nu puuNn Iua in nume de rdu nici interesul cercetdtorului istoric p€!ntruvarietatea f~r. Extrageti din text conjunctiile. In prima fraza. dar nu si eu acela de a nu ii fost patriot. Construiti doua fraze in care sa apara pronume relative aflate la alte doua cazuri deeth cele din text."· . Comparati din punct de vedere gramatical urmatoarele constructii: " a. 17 comple- GRAMATICA GENERALA 4 . nu uitati sa mentionati si mijlocul de realizare a relatiei sintactice. selectatl-le sl indicati relatiile pe care le stabilesc. 2. Ce alt tip (sau ce alte tipuri) de propozitii subordonate numai felullor. L a. Indicati care este aceasta si in ce " consta natura ei speciala. " 0 9. dezvoltarea limbii in literatura romdnd =limba romdnd.e aceea de' a. pentru argumentare. a cdror companie 0 cdutase intr-o perioadd cdnd acestia emu preocuptui sa gdseascd intelectuali atasati. (in) dezvoltarea gj_ . coordonatoare . Exista in text subiecte postverbale (adica asezate dupa verbul cu care intra In relatie)? Daca exista.(in) dezvoltarea sa . Exemplificati sase tipuri de subordonate introduse prin dacii (trei circumstantiale] si trei necircumstantiale). b. urmariti ca cele sase tipuri sa fie diferite de ceea ce exista in text. Exista in text completive directe si indirecte? Daca exista. devina verbal). 7. dezlegarea multelor intrebdri . rescrieti propozitiile si indicati relatiile lor sintactice. 4. Extrageti din prima fraza partile de propozitie introduse prin pentru si intru ~nalizati-le sintactic si morfologico . . 3. 10.' zati-Ie ca parti de propozitie. 5. 4. Exists in fraza verbe la mod nepredicativ? Daca exista. Indicati ~i exemplificati alta valoare a aceleiasi forme.) existain text? (Indicati 4. lorga) ". . ~xis~a i11text Iocutiuni? Daca exista.~ IT.m~lW sub care apare arta si rdmtine o problemd "demnc(deafiluata inconsiderZ{li.1i 6. rr. Analizati sintactic ~i morfologic cuvintele subliniate si marcate grafic prin aldine. c. 5. Exista in text verbe copulative? Daca exista. grupati-le pe parti de vorbire ~i aratati care este deosebirea dintre aceste parti de vorbire (folositi. selectati-le ~i analizati-le. ar fi exclus ca el sa se fi decis sd-si sacrifice deliberat socrul. 1. Extrageti din text alt tip de atribute decat cele substantivale si analizati-le si11taC-!~ tic si morfologico 'j 4. dupa distinctiile: a. 40 ~ii 1. Contrageti prima subordonata din fraza a doua. rara sa le rescrieti si sa le analizati. om cu destule pdcate. 0 constructie identica semantic. se(ltiitaconattiile careproyoqc/i··· cristalizarea stilului unor indivi. d. Extrageti din prima fraza trei atributive introduse prin clemente diferite de relatie. indicati. Stabiliti cate 0 constructie sintactica sinonima cu grupurile: ne putem astepta.subordonatoare. 3. pentru fiecare. 2. In a doua fraza exista 0 atributiva de tip special." (N.ii-al unor epoci sau popoare.fntrebarea asupra neologismelor. b. Construiti un exemplu in care sa apara un ornonirn al unuia dintre predicate. Extragcti prima propozitie principaladin text si aratati calitatea morfolcgica a elementului introductiv. fntrebarea neologismelor . cu rol de relatie in propozitie . selectati-le si analizati-le sintactic si morfologico 3. Exists in text subiecte postverbale extrageti-le si analizati-le.'l 7.Pentru cd asemenea controverse nu erau niciodaui fntre patru ochi. dezvoltatd ln literaturii. In fraza a doua. ~Jegeti raspunsul corect. Se da textul: "Oricat d~firesc ni separe ea un artist sa se preocupe in primul rand de legile estetice generate.care sunt modificarile sintactice in terveni te. Testul nr. 0 completiva directa. Extrageti ~i calificati primeledoua subordonate din fraza. 3. Analizati sintactic si morfologic cuvintele subliniate si marcate grafic prin aidine'M 8. hzatl-le. 41 . selectati-le.~ b. a." (A. situatii din text).. dornici sa ocupe posturi de conducere. Buzura) subiective si predicative? Daca exista. b. taindu-le pe cele incorecte. Analizati sintactic si morfologic predicatele continand pe aft. alegeti predicatele din care fac parte ~i analizati-Ie. b. c.

natura lui 6. Si mi-am adus aminte cd pundnd mama odatd sd-mi ghi· ceased norocul. Exista in text propozitii circumstantiale? Daca exista. b.vedere gramatical constructiile subliniate din toarele enunturi: a. Cd inainte s-o ji cunoscut.tiu. dar de la nenorocitul. Selectati si caracterizati ultimele doua predicate din text. a. acolo unde este posibil. 5. mi-a fost chiar ciuda: nu mi-as ji inchipuit ea un calic ca ddnsul dumitale am ajuns nebun?" (Mateiu Caragiale) . pentru fiecare atie. Exista propozitii subjective si predicative in acest text? Daca exista. Exista in text locutiuni? Daca exista. nici! predicativa.. b. indicati-le si analizati-le. rescrieti-le si calificati-Ie.~t~di'i1 . Exista subordonate care admit dubla interpret are? Indicati asemenea situatii si explicati -le. 4. in text. selectati-le si analizati-le. b. indicati-le. sddi si impodobi ce au bdntuit fa puternicii timpului sdu.j. stabiliti carer parti de vorbire le apartin si analizati-le ca parti de propozitie. in ajunul logodnei. 4. lips ita cum era de pazd si de crestere. in text nu exista nici subiectiva. oricdt de zguduitoare ar ji imprejurarile. Exista in text propozitii completive directe si indirecte? Daca exista.. v. 3.Rezultatul s-ar ji putut corecta. acesta atdt de bogat si care a domnit atunci cdnd: tumultuoasa inflorire a barocului era in toi. icoane c. are noua propozitii. mentionati. cdndstiu ca dupd dorintal ea nu md asteptam. imi cdzuse ca de toate fericirile am sa am parte in viatd.b. Extrageti si calificati propozitiile circurnstantiale din prima. b. indicand si diferentele de re gramaticala cu care apare a fl. analizati-le si sintactic. nu-mi pierd sarita. cer. extragetisapte propozitii. 5. taindu-le pe cele incorecte: a.propozitii subiective ~i predicative? Dad exista. gresise. si care este valoarea lui gramaticala. 2. Exista in text atribute pronominale? Daca exista. "(. Analizati morfologic pronumele cu forma atona din text. Extrageti ultima propozitie principala. nostr~ pdcdtos mi: Se cia. c. Analizati. 5. 4. dar ca sd-si batdi: asa hal joe de obrazul meu.n~ sa 2. dacd elevul ar fi exclus din calcul de coejicient. judecai si atunci reee.] . exista 0 subiectiva. Comparati natura morfologica a cuvintelor de la punctul 5. Analizati sintactic si morfologic partile de propozitie in care se include a (indiferent de valoarea gramaticala a acestuia). Comparati din punct de. a. Exista completive directe ~i indirecte in text? Daca exista.Dacd s-acrezut cumva cd s-a mai fnfaptuit in veacul. are!. 2. Indicati ~i exemplificati alte sase tipuri de subordonate dedit tipul existent in text introduse prin dacii (dintre care trei sa fie circumstantiale si trei necircumstantiale ). se fntamp[{jl~~a altala 'caremarturis-~sc fa sa ti-o pun la incercare. 1. caracterizati aceasta propozitie dupa scopul comunicarii. fraza are opt propozitii.}. Se da textul: "Cum insd. si natura elementului regent. precum si marcarea grafica a acestui raport. Alegeti solutia corecta: a. Extrageti din text subiectele postverbale (adica asezate dupa verbul cu care intra in relatie) si analizati-le. a cu alta valoare a: unei forme omonime din text. textul: . nunea une. 3. a. era adevdrat. a. indicati prin ce mijloc se realizeaza raportul de subordonare. b. dar nicio predicativa. Extrageti din text adjectivele in cazul acuzativ si analizati-le sintactic si morfologic. b. ~.iar. asta covdrsea orice mdsun si nu puteam sa i-o iert. numai de· dragoste nu.Nll stiu ce trecere di fi 'avdnd s! In'ce lilme #n-c/rncdtu~i de pu#n dorzn. Seda textul: . in text exista 0 subiectiva si 0 predicativa. 5.indiferentde morfologica. . dar ce md costa s-o fac. c. extrageti-Ie si analizati-le. extrageti-le ~i calificati-le. " (Mateiu Caragiale) 1. b. \/L Se da textul:"Ca se molipsise si ddnsul de frigurile de a clddi. Exfrageti principala (sau principalele) din prima fraza. Exista in text. a. 3.si a doua fraza. calificati-le ~i indicatirelatiile in care intra. ... ce-a rdmas?" (Mateiu Caragiale) 43 rv. c.predicatele incluzand in structura lor pe afl. Analizati sintactic si morfologic constructiile. b. a. nu insd de mirare. a. selectati-le ~i aratati calitatea morfologica a regentului. b. pentrufiecare. rescrieti-le si calificati-le. Selectati si analizati elementele derelatie care introduc aceste circumstantiale comparati cele doua aparitii ale formei cum. Daca descoperiti in text atribute de alt fel dedit cele de tip substantival si adjectival. Exista In text propozitii circumstantiale? Daca exista. indicand. Alegeti solutia corecta. era sdngeros pentru mine. le. Ar fi exclus safadi el una ca asta. Tdndrul ar fi exclus imediat din grupul de prieteni dacd ar proceda altfel. a. Analizati sintactic si morfologic cuvintele subliniate.' . rn. aibd droturi asa mlddioase si tari" (Mateiu Caragiale) 1. Selectati si analizati elementele de relatie care introduc primele doua subordol n*~krt ' b.

b. a. y. " (T. indicati cu ce valoare apare a fi in acest predicat. indicati care este aceasta propozitie $i cum se explica dubla interpretare.llU. f. .t propozitii s~biective si predicative? Dad exista. Analizati ultima propozitie a textului. Maiorescu) 1. Exista in text propozitii subiective.prin cele zise mai sus am redus cercetiirile psihologice. a. Analizati sintactic si morfologic cele doua aparitii ale formei ceo b. 3. Analizati cuvintele subliniate. 2. sunt trei predicate nominale. indicati raporturile in care intra ~i calitatea morfologica a '<01. d.Poate ni se va recunoaste (unii chiar ne-o vor imputa) cd. b. pe vremea cdnd imi treceam ultimul examen liceal. h. 2. h.v"'. '. 5. taindu-le pe cele incorecte: a. 5. extrageti-le si analizati-le. In text exists propozitii subjective. g. 3. 't. 2.lascoald. faceti ~i analiza lui sintactica. Eleva a rdmas cum 0 stiam. Pentru mine. Extrageti si calificati ultima propozitie a textului. la un rol asa de modest. dupa verbul regent ne incerciim>urmeaza 0 propozitie . 2.:' regent. iar In lupta acestor douii elemente nu fncape indoiald al cui va fi (T Maiorescu) X. ~.LH<OllUJlUI. Indicati ~i exemplificati sase tipuri de subordonate (trei necircumstantiale si trei circumstantiale) introduse prin cum. diferite de ce exista in text. Analizati sintactic ~i morfologic ultimele doua predicate din fraza. Se da fraza: "Ceea ce ne sustine curajul in mijlocu/ acestei confuzii a timpului increderea neclintita cd dacd s-a intdmplat vreodatd ca civilizatia sa invingd baria.l-l'" 4. Daca exista in text propozitii atributive. copulativ personal.'U. incdt nu ni se va lua drept lipsd de modestie dacd ne incercdm in paginile urmdtoare sa dam un exemplu despre modul cum ne inchipuim cd ar trebui sa se facd adunare de material din experienta sufleteascd a fiecdruia. ' '/Ui.X. y. h. ~. 3. Analizati cele doua aparitii din text ale formei mi." (Gib Mihdescu) 1. Extrageti ultima propozitie principals si caracterizati-o dupa scopul vUJ. Rdmdne sa ne mai vedem 0 data pentru ultimele detalii. Extrageti propozitia principala din text. '. El a rdmas. selectati-le $i analiza" ti-le sintactic si morfologico 45 1. Exista in text propozitii circumstantiale? 3. stabiliti.completiva directa. 44 si .Acum. predicative $i completive indirecte? Dad exista. Alegeti solutia corecta. Dad! exista. md infigeam si mai addnc in amintirea femeii frumoase ce-mi fusese dat sa vdd doar in spatiul strdmt al unei fractii infime de timp. Se da fraza: . este un singur predicat nommaja 5. copulativ impersonal.. Alegeti solutia corecta.l.. Se da fraza: . Indicati cu ce valori gramaticale apare in text formasi: explicati acolo este cazul. natura morfologica a lui cum. 2. pentru fiecare tip. a. a. Selectati cuvintele din text care apar la cazurile genitiv si dativ si analizati-le sintactic si morfologico '\fTC Se da fraza: . a. selectati-le si analizati-le. propozitia intrcdusa prin relativul elite este predicativa. 4. selectati-le si VU. In text exista 0 subordonata care admite 0 dubla interpretare. atunci cand este posibil. . UITlleaza 0 completive indirecta. Selectati si analizati toate atributele. a. 5. in text sunt cate nominale. b. 8.. y. este atributiva. Selectati subiectele fiecarei propozitii si indicati tipul de subiect. Exista in fraza propozitii subiective. b. este modala de masura.tex. Exists in text verbe hi moduri nepersonale? Dad exista. Nu-mi rdmdne decdt sa renuni fa hotdrdre. taind pe cele incorecte: a. Exis~a in . predicative ~i completive directe? Dad selectati-le. Comentati ambiguitatea unui predicat cu aceasta forma. predicativ ~. cd fiinta in care fntrupasem visul de iubire al tineretii mele pentru mine pierdutd.~. Analizati sintactic $1morfologic fragmentele subliniate $i marc ate prin aldine. selectati-Ie ficati-le. Ioana a rdmas unde ai ldsat-o. Indicati ce tip de propozitie introduce in text relativul cum. e. c. Ioana a rdmas repetentd. indicand $1 relatiile in care intra. completive directe ~i indirecte? Daca exista. Utilizfind urmatoarele caracteristici sintactice ale verbului: a. a.urmeaza 0 predicativa. iar. extrageti-le si calificati-le. Analizati sintactic si morfologic grupul subliniat. Selectati si calificati ultima propozitie din fraza. 4. I.nfrico$at cia nu pot prinde un singur fir conducdtor in aceastd harababurd de gdnduri si de revelatii. cu exceptia celor substantivale. b. alegeti se potnveste fiecarei aparitii a verbului a rdmiine din urmatoarele enunturi: a. pred~cativ impers~nal. nu s-a intdmplat niciodatd ca bnrbaria sa fnvfngn In mod durabil tia. 5. Alegeti solutia corecta: a. rdmdne un lucru de neinteles cd te-ai putut purta astfel. a. Exista in text predicate nominale? Daca exista. a. 3. 4. selectati-le ~i analizati-le. cdte ne par astdzi posibile. ce relatii sintactice stabileste. mi-am zis ca nu-mi mai rdmdnea decdt s-o dau (Mateiu Caragiale) L Extrageti propozitia principala (sau 'propozitiile principale) din fraza. Selectati si analizati predicatul continand pe aft.1.lllIJi:Ll 4.

fl. invatd asidu. intr-insul. iar iepoca este prielnicd pentru a-si gdsi un servici continu si un salar bun. urmariti relatia dintre lit ere si sunete si alegeti . Stab. maritim . sculptor.profesor. In cuvintele cer. Cele doua forme. h. grafia si pronuntia nefiind in concordanta. desi. iar voi. c. profesor . amdndoi. aspri . cea nearticulata si cea articulata. portdrapel. finca vrea cu tot dinadinsu sa devind espert contabil. oricdnd . alegeti cuvintele care contin diftongi sipe cele cu hiat. perechile de omografe. arctic. alege-ti melodia preferatd. Nici 0 greutate nu-l poate oprii. Incercuiti greselile de scriere. In cuvintele ghem. C. trei litcre ~i doua sunete. acelasi numar de sunete. 1n maxim sase Zuni. Ma tem de asprii mel socrii. cuvintele in care ati descoperit greseli.ii:t6xica . Din lista cuvintelor corect rescrise (vezi exercitiul anterior). A rdmas aceiasi Jemeie pe care 0 stii demult. cinci Iitere ~i patru sunete.alta data. asiduu. 18 FONETICA. perpetuu. anQ_st. bineinteles . Cdtiva membrii de sindicat au renuntat la protest.into~ic'a· subgrbie .apendice. biogeografie. 9. apar: a. excursie. cinci litere si trei sunete. nestiintd. solutiile corecte.arc fac parte.spli.bine inteles.parttcfpa. uneori pima fa estenuare. in speranta de coptare la una dintre ele.cter . somptuos.suburbie. si silabatia (adica despartirea in silabe) diferita: august..asprii. 46 SUNETE c. audientd. grafia si pronuntia fiind concordante.fl. taindu-le pe cele incorecte: A. savantldc. 8. d!f. dinafara . RELATIADINTRE ~I LITERE 1. chiar dacd la fnceput va funtiona ca loctitor. ginga!j -ginga. Selectati cuvintele din fraza care nu indeplinesc singure (sau nu indeplinesc de1oc) rolul de parte de propozitie. pesemne . pa-. In urmatoarele enunturi. pentru urmatoarele forme. cQ_nfer conJir (abreviat r. omonim. Fumurii ochelari din moda actuald nu md incdntd. b.b. precizand cate vocale si cate consoane. derii lor in structura unei parti de propozitie. Q_strov~ ostraY. G. lllcu~inteleceara:-geana:apar:·ai cinci litere si patru sunete... Apoi indicati cate sunete exista in fiecare forma. b. subintitula. asculta-ti-ol 5. trei litere si trei suneterb. un nurnar diferit de sunete. incontinuu . director.maritim.furie. dincoace. beneficii. va termina scoala. In formele taxi. patru litere si patru sunete. inspre. b. Fdcui mari eJorturi si venii si eu odatd la timp. vdrstnic. Alegeti cate un enunt potrivit pentru fiecare forma ~1 explicati gramatical diferenta de scriere: altddatd . apar: a. inutil.din afard. apar: a.B. 7. functie.xhem..socrii. careva care va. dfLminica" duminicd <duminicii. Pentru cele care se mc1ud in structura unei patti de propozitie sel~~tati aceste parti de propozitie ~i aratati felul lor. E. nu insd si membrii eei mai radicali. mai are 0 ideie: sa espedieze din timp la toate bdncile Bucurestene cdte 0 ofertd. mozaic. g. JIrav .vreo data. ger.JJ. De-ai stii adevdrul. alcool.avarie. indicati. b. find caseri la caseria centrald afabricei de peldrie. haind. sauna. biosferd. transoceanic. B.de -0 parte. lingvisticd. comedie. logioa din. inspector . ORTOGRAFIE.raspunsul corect. deopotrivd. incercuiti. greselile. ORTOEPIE. Fi-r-ar sa fie de obraznic! j.v. Urmarind relatia dintre sunete si litere. apendice . copii.caracter.il~ti. m4fie . mixt. cu un salar mai mic.inspector. 4. c. dati 0 explicatie a inclu. pastrand ordinea din text: G. la vremea lor. functional. rescrieti apoi. patru litere ~i cincisunete. dar acum nu venii el. D.cinciHtere ~i cincislltl-ete.aripd. b.rie . acolo unde este cazul. desigur . deoparte . in forma corecta.in scris. unghi. In cuvintele unchi. monstruos. au: a. Toti codrii nostrii sunt frumosi. ~. patru litere si treisunte.$. In perechile de forme: socri . alcolici. unde este cazul. mobild. indicand accentuarea diferita si. apar: a. asimptotd. Pdrintii lui sunt.domina: niutru . d. ered cd e bine sa-l stii. in formularile care urmeaza.butelie. butilie .despot.B.ripa . Asezati-le in coloane diferite (e posibil ca une1e 47 . taindu-l pe eel incorect. Despartiti in silabe urmatoarele cuvinte: aerisi. ignora. colonie. Asezati-le in coloane: a.pe semne. 2. niaJIe.e dau perechile de omofone. este un elev afectos si plin de bund-cuvintd.in continuu. c.de sigur.spot . Testul Dr. 3. dar nu stim sd protejdm acesti codrii. carfl.rie . . n-ai maifii atdt de vesel. companie. deplin . 'dOmina.nefLtru. inscris . In plus. microbio logie.firfl. cinci litere ~i trei sunete.de plin. rescrieti enuntul in forma corecta: a. Taiati variantele accentuale incorecte: avfl. J1i. b. altceva.ticipa .nost. acolo unde este cazul. inundatie. examen. S. deaceia. vreodatd . au avut meserii bune. desi tinerii sunt inebuniti dupd acesti ochelari fumurii. dupa c1asa morfo. Bdiete. Jlin-o la petrecerea noastrd si zii un cdntec de la noif i.. jertfire. dupa ~um se includ sau nu in structura unei parti de propozrne.ndi~-: splendId.ori cdnd. f. . cinci litere si cinci sunete. Alegeti cate un enunt potnvrt pent~ fiecare cuvant. 6. e. transcriere. patru litere ~ipatru sunete. veseld. iar.

estractie . b.relatia dintre frate ~ifratern. a.]. sub aspectul relatiei monosemantic . cuvantul spital. iezuit . i.grafiia. b. 3. 19 Sedau urmatoarele cuvinte: azi. respectiv a lui Raspundeti prin: "da"l"nu". s-au si rdsipit. suferinui. sintaxa. estaz . (Neculee) lndicati care cuvinte. indicati sinonim sau parafraza) sensul din text. '$i acest-pericol est~tot asa de ma~e /. 49 .. au si inceput a ~~ slobodzi poghiazuri in Podolia.de iluzia eiiformelecd:fitrt~']Jot'tin~~-laculiondulitisolid. Indicat pentru cinci dintre neologismele extrase. morfologie.ataseazd. pre la casdle lor. ierarhie . frazeologie (nu este obligatoriu sa gasiti arhaisme pentru fiecare domeniu). inruditi semantic. apoi. caciula. asazd . Se da urmatorul text::: . pentru fiecare termen al familiei. cand este cazul. pentru fiecare. toamnii.. iubire. b. Si au riimasii numai doao steaguri de lipcani si putinei siimeni.Intr-o asemenea situatietrebuiesane ferim mat ales de un pericol: de jr.epopea . Analizati. unde este cazul. tiiniir. gresald . singurdtate. Lupta in contra luine. ~i omonimic). din punc~ul de~vedere al cititorului actual. Alegeti.fngenunchia. fiind mai aproape de easa Ducai-vodii. fumegos. etapele procesului.} Viindiiveste in r~ra Le$asc~ precum eraiul Sobetchii si cu nemtii au bdtut pe turci la Be~iu. nod. ro~u(incontextul: creion io~u). escapadd . indoiald. urmarind sensurile actualizate in poeziesi relatia cu alte sensuri actualizate in alte contexte. modul de fonnare. Exista in text cuvinte monosemantice? 48 6. grupati aceste arhaisme dupa domeriiile caror~ le apartin: lexic. bine.extaz. a. brumar "noiembrie". (a) citi.erbivor. Alegeti din fiecare vers al strofei a doua cate un cuvant si stabiliti-i antonimul. Apartin toate aceste cuvinte familiei lexicale a lui frate. ochi.relatia dintre viu si via/a. dar care nu apartin familiei lor lexicale. Si ochiul tau ma-ngheata".aza goala.excapadd. plin. 5. etapele procesului de formare. Indicati.extractie. din textul de la punctul A. insald .ezuit.polisemantic. Alegeti. taind-o pe cea incorecta: iederd . Se dau urmatoarele versuri eminesciene: "Strain la vorbii si la port. sinonimie. Deci la Iasi n-au avut Cll cine merge si au luat in gios de s-au dus la Domnesti. carii incotro au putut.innobila. expresie. inobila . semantic a.scdnteia. ochi. dzicdndu: [ . 10 Alegeti forma corecta. antonimie: iar. indicati ce tip de sens se actualizeaza in poezie. . iar. derivative si. explicand. Cdci eu sunt vis. grafiea .scdntea . Se da urmatorul text: "lara Miron logofdtul si eu Buhus hatmanul si cu Costantin postelnicul Ciobanul. arhaice.idea .epopeia. cate un sinonim din fondul vechi al limbii. intristare. ierbivor . plin. vital. fratricid. n-au priimit acel. . (a) iubi. VOl' pune ndlucirea in locul realitdtii si caricatura in loeul fiintei adeviirate. vivace.greseald. Selectati neologismele din text..excard.innainta. cand este cazul. Testul LEXIe 1 Dr. doua cuvinte polisemantice. 4. in raiaoa turceascd. ideea . Si pe acel slat au purces si au iesitii pe Giiuz. lnvaluit (in con-textul : lucru lnvaluit fn mister). picior. niciodatii. pe baza unor contexte indicati inca unu-doua sensuri inrudite. escard . atasazd .relatia dintre viu si viabil. . ea nu vafi niciodatd in stare sa stdrpeascd cu desavar~irefrazagoalii$i acea iluzie desartd din viata publica a poporului nostru: se vor gdsi totdeauna oameni cari.inseald. fonetica. Selectati cuvintele create prin mijloace interne de formare. tu esti mort. masind. spital. tarziu (in contextul: intr-un tiirziu). d.ideia. inainta . copil. drept (in contextul drum drept). c. forme gramaticale si constructii sunt. Exista in text arhaisme? Daca exista.ederd. pentru ficcarc dintre urmatoarele cuvinte: nod. Analizati. fiind suptiratd de la Svetii Gheorghie pdnd la Svetii Nicolai.pare aft misiunea principald a criticei romane.cuvinte sa apara in ambele colcane) si indicati care este hiatul si/sau diftongul pe care fiecare cuvant il contine (sau le contine). c. Stabiliti familia lexical a a cuvintelor: frate._..). fonetica etc. [ . ingenunchea . epopeea . scdnteea . 2. a taie si a robi pe turci.sfat sa treacd de fa Brasov in Tara Munteneascd. c. vitalitate. cuvintele subliniate. d. procedeul de formare.erarhie.grafia . morfologie. pentru cinci cuvinte (inclusiv expresii) din text apartinand fondului vechi allimbii. fraternitate. Lucesti fiira de via/a. elementele componente si. asezandu-le in coloane diferite dupa procedeul utilizat.Pijrii. saua <seaua. Explicati care este: . catc un sinonim neologic. selectati-le si grupati-le in functie de domeniullingvistic pe care il vizeaza (lexic. 1. (a) aminti. sintaxa. indicati. subaspect~l rclatiilor semantice (polisemie." (Maiorescu) a. Deci oastea Duciii-vodii.aseazd..1 litei-(j}lti:W:'Cti$i fnj5vtitica. exploatdnd aparentele usoare. cain/a. B.

harbuz .7. [. las. larva. aratati tehnica de. Dupe ddnsii veneau /efegiiicu haine galbene.. nu in zece.oare". insotit de patru viteji ferentari cu ldncile poleite-n vdrf si la mdnere. aferim. dozimetru.}. nici surgiucui de pe cap..dud". legal. cu vdtasii. drept. legato (termen muzical). Trdieste. () grdmddire amestecatd de slugi boieresti. colb. cd e glas de femeie! Da' cine-o fi. Din sdnul vecinicului ieri Sa te privesc de-aproape.t« cap mergeau. ca de auzit. 4. in sase zile. dulce. ceaus. lin tirim . Explicati in ce sens este adevarata propozitia: . in cazul derivarii. lecticd. 2. dorobantii cu garbace si vdndtorii de plai si de Oft cu lungi siine!e. Din componenta cuvintelor inc1use in familiile de 1a a. laser. c. daca e cazul. a. ca sa deschidd drumul.Iocul unde se pdstra un tezaur. alegeti trei sufixe si doua prefixe si formati cu fiecare cate patru cuvintederivate. lecturd.iscoada. Jq. Folosind un dictionar care indica ~i etimonul cuvintelor (DEX-ul sau MDN-ul).. folositi un context relevant. pe cea cu regionalisme. hatman. dealer. lateral. mouse. 10. lavoar. aprozii.ndtdlitati(dlnfamilia lui na$te). pentru afl asigurat cd i se dddea far tronul. pentru fiecare procedeu.. fonetice. . iar fa sfdrsitul tutulor cetelor. domeniu.]. caracterizati-l ca registru stilistic: . in urma lor veneau rosiorii si verzisorii cdldri. limbd . cuvintele create prin mijloace interne de imbogatire a lexicului. comis. agud . basnd. izvod. Se dau urmatoarele serii de cuvinte: a. hulub . d-o stiu? [' . puternic. iar. de negutdtori si de sdteni. C. disident.[. (a) dizolva. dacd vent si-asta. incisiv. argumentati raspunsul. input.Numai arhaismele de la punctul ! sunt reale arhaisme. document. lava. sii-am fdcut esarfd. ea altfel mai scdpam de Ne~ buna? Tot cu esarfa. layout. simenii si scutelnicii pedestri. lebdrvurst. doctrind. doctor. (a) trili. (a) doza. poncho. leal. computer. tot cu pdldria aia ca roata carului. ciubotd. relatiile sinonimice.pun(tul~.joimir . sintactice etc.azi ce moare. ce acum ii era mal mult de ajutor ca WI prieten cu sfaturile. lecitind. cdnd colo. cd ce m-a nebunit de cap. dad! e cazul.} Padisahul.gresie". inalt. 0 sumd de bani". pe cea cu neologisme. de ordseni. haznq . " (Eugen Barbu. (a se) gdlcevi. ctapele piocesului. agg aret "paza. balie .albie". povidld . c. a se haini "a trdda".formare.mercenar". Mihnea-Voda eel Rau) a. (a)incita. pentru ilustrarea fiecarui sens. (a) crunta "a pdta de sdnge".. din ultima fraza a textului. mare.. de complimenturi si supuneri. dragoste (din familia lui drag). mos . caimacam. ii asezd lui si boierilor sdi. incoerent. (a) naste. (de) iznoavd "din nou". bldstdmdciune "ticalo§le". Princepe1e) a.. si omonimia).} nici intoarcerea ce fu ca un vis plin de veselie si vorbe. " (Odobescu. Se dau urmatoarele dona strofe eminesciene: " Ca in cdmara ta sa vin. grupandu-le dupa criteriile stabilite la punctul 6 (arhaisme lexicale. purtdnd mintene rosii si verzi. 9. b. caftanul. docent. docil.." 8. ispravnic. beizadea. relatiile antonimice. Se da 'urmatorul fragment: . alegeti seria continand in exclusivitate arhaisme.Dupd sfatul Dudescului. . mai .[zcat".J Jete cine intra! Vorbesti de lup si. b. Si i-am scos-o.informator". dolcissimo.sau".tzatal. b. si tot vdpsitd ca 0 brezaie! Si tot cu obicei prost. incizie. Extrageti arhaismele. Formati familia lexicala a urmatoarelor cuvinte: (a) cunoaste. Exaniinand sub aspect lexical urmatorul text.).nu sicel« de. asezandu-le pe categorii dupa procedeul de formare. dizgratie. cate trei formatii din limba rornana cu aceleasi caracteristici. Indicati procedeul de fonnare a fiecarui termen al familiei. Odata alese seriile (sau aleasa seria). domestic. fa-mi si fa-mi. c. sdndtos.[' .. a sd-mi cam iautalpa!jita! Da 'cine dracu-o ji ragu!jUa asta.porumbel". giuruintd .pepene". aratati in ce consta omogenitatea lexicala a fiecareia. Odata recunoscute procedeele si afixele derivative.fomarit. apdrare".. si urmat de boierii de tainti. legendii. letal. 20 :LEXIe 2 1. leasing. pentru fiecare sufix. Urmariti. doping. {pghr'. inalt. Se da urmatorul text: . Din urmatoareleserii de cuvinte: a. [. vddand. iar. A. [. bortd. ghiaur. giupdneasd. Extrageti arhaismele din text. plin de 0 pohtd de via/a pecare ceilalti aveau s-o simtd si inca cum . apoi gloata boierilor mazili si a boiernasilot. Nimic nu-l bucurase mai mult dupd aceea. leucemia. b. doleantd. indicati cate un sinonim actual pentru cuvintele subliniate. brdncii "mana". impreund cu boierii sdi fa lnaltul Padisah. se afld inbarierele Bucurescilor. am mai auzit-olAcu.} indaui dupe acestia.Niki pe dracu! Nu e Niki. c..isprijinit de paici. . ooJ Ssaprinde iardsi soare. (a) dopa. fasung. drag. semnul demnitdtii si al investirii. Alegeti. popusoi . Mihnea. au . capuchehaie. leetorat. . sa te pupe-n bot!" (G. 3. . b. pentru cuvintele: adiinc.magiun". dominant. coltun . despdrtiti in cdpitdnii. . lupu! Si 50 tot cu demiul de i l-am intors io. componentele structurii interne si. monarhul ii ceru Marelui Vizir sd-i imbrace caftanul de investire si sa meargd astfeliu. dorsal. tot CU hantile-alea d-o stiu. relatiile semantice proprii fiecaruia (polisemia.jicnicer. legitit«. lasciv. Ada~1e$teanu) Testul nr. armdseii si lipcanii lor. Aratati care serii de cuvinte sunt omogene ca registru lexical ~i stilistic. fiecare cu steagul ei. B. omdt. madam Deled e!jarfa [. " 51 .porumb". dUpa ceremonial. mai. soare. componentele din structura nouIui cuvant si etapele procesului derivativ.fagaduialii'. Fac parte din familia lexicala cuvintele: cognoscibil (din familia lui cunoastey. aratati daca neologismele din aceste Iiste provin din aceeasi lirnba. laptop. indicati. dogmatic.unchi". curechi "varzii'. caftan...xiorap". morfologice. incrop "apa calddt. Am cobordt cu-al meu senin Unsoare de s-ar stinge-n eel' Si m-am ndscut din ape. lavabil. fiitarie "falamicie ". cute . solar (din familia lui soare)? Raspundeti prin: "da"/"nu". dizeur.

dalie. far a rezolva in limitele conditiei umane. Restul e neprogramabil. ingerinta. Urmariti relatiile sinonimice realizate cu alte cuvinte din limba. copyrig7iilcopiraii.. merchez. rescrieti enunturile. semdna.apropria.i a ne pregdtim. dragd. a posteriori. Minima moralia: . contra. tacrir. p. intdmpldtor. specios. Aratati. inclusiv pe cele imprumutate. soitar. carui registru stilistic ii apartine fragmentul. copt." .adjuvant. A.recuza. bypassl by-pass/baipas. realizabil. f. induntrul lor. basca. mujluz. joblgiob. La Bruxelles s-a desfdturat "summitul" la vdrf al sefilor de stat si de guvern. coral. cot. Dati cate un sinonim neologic pentru urmatoarele cuvinte (si constructii) din fondul vechi allimbii: adevdrat. slugdrnicie. quasar/cuasar.patronim. dar astazi din uzullimbii (unele complet. Putem doar spera le identificdm.i. nacafa. avant.refractor. specificand daca este un procedeu sau. incunabul. apropia . fandaxie. Mi-am dedicat ultimii ani scrierii autobiografiei propriei vieti. lider/ leader. kiwi/kivi/kiui. tn~elatorie. 0 parafraza). c. e. care este pronuntia 6. separati in doua clase: <X. b. manifesta. boned. unul accidental. stressl stres. a puterii nesperate cu 0 incredibilii subrezenie. snack-bar/snacbarlsnecbar. problema pe care fiecare 0 are de rezo Ivat. confident . uneori. salutar. d. alisveris. indicati doua asemenealocutiuni nand ~i semnificatia acestora. curent.literal. alienat. de noapte. neputintd. sensul urmatoareior neoiogisme. cu un imposibil care se dovedeste. h. cele din text. Se da urmatoarea lista de cuvinte prezente in textele lui LL. 8. Caragiale. halima. printr-un sinonim (po ate fi si b. a unui mereu oferit si mereu neatins. bluejeanslblue-jeanslbluginslbluginc. Pentru neologismele de la d. facsimil.familial: gira . Ideutificati cuvintele create prin mijloace interne de nnbogatire u lui. UV'JLV 7. evghenicos. dealer /dildr. ahtiat. ori . cate un sinonim 5'YJ romanic. de nebiruit.a. dizeur/diseur. nu se mai foloseste autonom. 9. Avand ca punct de plecare un fragment din Andrei Plesu. indelebil. sensurile acestora si tipul de sens uv. contracta. apocrif.Determinatiile inndscute ale fiecdruia sunt materia constantd a miscdrii etice. meterhanea. 5. vindicativ. c.petro lifer. ojsaidlojJ-side. raspundeti la urmatoarele cerinte: a. (a) aliena. astazi. parapon. 'Y. bridge/brigi. avatar. helbet. a. altele partial): clironomie. care. dar. (astidios. petrolier . meremet. schecilsketch. business/biznis/bisnis. Examinati relatiile antonimice. poetic. c. solicitudine. unei idei). ca limite C. stripteaselstreap-teaselstrip-tis. based. Construiti enunturi potrivite pentru fiecare cuvant din urmatoarele perechi de paronime: adjutant . pe care il gasim incain locutiuni. In. literar . cariere. El a fdcut 0 demenui senild de batranete. speze. obstinatie. transcriind fonetic. Alegeti un cuvant din lista data care. paronim . mersilmerci. Folosind un dictionar care indica si etimonul cuvintelor (de exemplu. stenahorie. . Indicati cate doua cuvinte (altele decat cele din text) formate cu fiecare derivativ identificat la C. refuza. buf. b. funambulesc. spleen. cazul celor obtinute prin derivare. dar analizabile in interiorullimbii ~~ezaii-Ie pe coloane in functie de mijlocul utilizat. in miraculos.imigra. Analizati relatiile semantice ale substantivelor si ale verbelor din text: (x.conjecture.· crenvunjti/crenvu$tilcrenvi-lil cremvu$ti. insemna. construiti pentru fiecare un enunt potrivit: aleatoriu. camping/chemping. outsider/out-sider lautsaider. hatdr. chewing-gum/ ciun-gum!C{unga. emigra . moftangiu. enerva . Indicati. a. Indicati cuvintele polisemantice.temporal.u"u""(~t in text.numeral. erupe . autlout. Sigurd e doar alternanta zilnicd a cu redresarea. 10. la timp. Alegeti grafia recomandata in DOOM2 pentru urmatoarele neologisme:aisbergl iceberg. lobby/lobyllobi.corobora. estropia. a astupa (un canal. balonzaidlbalonseidlbalonseide. disidentldizident. cuvdntare. tescherea etc.or. firitisi (hiritisi). temporar . knockoutlknock-outlknoc-aut. dare ("bir"). de zi. continua. eliminand greselile: a. numerar . dimpotriva. colabora . mangafa. a se ddrui (unui scop. puzzle! pazdl. vestit. Sfdrsim cu limite le cu care am inceput.inerva. un vas de sdnge). dar si altele din afara Fiecare sens va fi specificat printr-un sinonirn ~i prin utilizarea cuvantului context suficient de clar. 53 . Extrageti neologismele din text. a mustra. reflecta. h. filotimie. 52 corecta. observati din ce limbi provin aceste cuvinte. abitir. Identificati greselile lexicale din urmatoarele enunturi. p. stand-byl stend-by. incdpdtdnat. Pentru cuvintele subliniate. calcul.irupe. jogging/ gioghing. conjuncturd . indicati accentul si silabatia (adica modul cum se despart in silabe). refractor . pentru patru cuvinte din lista data. Construiti enunturi potrivite pentru urmatoarele omonime. indicati. e a-i adduga 0 luciditate de fiecare clipii si un fiecare clipd. ipingea. de nuntd. kitsch/kici/chici. politichie. concura. d. c. a nelimitatului. cod. pentru 0 s oricdnd plauzibild. (a) spolia. a despdduri. argumentati calitatea lor de cuvinte omonime (totale sau partiale): acorda. arierate. alibi. inalienabil. sufixele si prefixele din fondul vechi allimbii. Identificati cuvintele create prin mijloace interne de imbogatire a lui. indicati procedeul de formare. Cum explicati iesirea din uz a acestui strat lexical? Cu ce nou strat lexical fi inlocuit? Gasiti.confient. sufixele si fixele neologice. ".gera. familiar . pe baza lexicului. cher~)l~brandy /ceri-brendi/$eri~brendi.

Exantemul este mai Nne exprimat in zonele de traumatizare maxima a tegumentelor: Etiologie: scarlatina.·legalitatea mandatului. totul poate sa jie posibil si realizabil. Pentru termenii de specialitate care au un corespondent cu aceeasi forma in limba comuna.J!llll/1 tnca nedetermtnate etic. de nuantare.}. cl de prudenia. . Iacd vedi can iesd om balaur afard. i. fit continutul la adjectiv. in aceasta afacere. Cazul se manifesto printr-un sistem de opozitii]. este numai una trecdtoare si pasagerd. a. pronumele si numeralul) si adjeetivul Ie angajeazd in limitele unei propozitii si. fond lexical vechi. Fe baza analizei si a compararii lingvistice la toate nivelurile (lexic. de art.. producerea acestui efect nefiind impiedicata. urrnariti trasaturile lingvistice comune pentru fragmentele de text de la punctul 2. iar urmdtoarea banda neocupatd sau partial ocupatd se numeste banda de conductie. apdru: un"Ubertinism desfrdnat sidestrdbdlat.]. Numeroase experiente aratd cd spectrul energetic al electronilor in COJPulsolid este format din benzi de energie permisd si benzi de energie interzisd. f. mesterul le-a asamblat impreuna eu mare greutate ' . " (DRP). Se dau urmatoarele patru fragmente de text: a.nu sunt decdt un numc priptt dat U/lUI CI. Stabiliti din ce zona a lexicului fac parte aceste cuvinte: a. r. . . 54 . l." (SP) d. dispune.' Dacd. 3. p. deci. n 'imn 'cd vorbd. dispozitia de pun ere in libertate ar cddea sub incidenta efectului suspensiv de executare a recursului declarat de procuror. la 0 data anterioarii expirdrii mandatului de arestare. Semnul nu dispare la vitropresiune. s-o pus acolo pi panda.A spune cd virtutile . ci doar ca niste calitdti posibile ale constiintei ce trebuiesc actualizate prin justa practicare a unor "principii neutre" . '. deosebirea dintre cele doua utilizari ale cuvintelor: caz.. Categoria cazului apartine declindrii." (Optica) Alcgcti. Se datoreste actiunii eritrotoxinei streptococice. l-a fost fatald ultima hemoragie de sdnge. Ceea ce urmdrim in realitate este situarea dezbaterii morale. Conducdtorii continua sa men/ina pe mai departe starea de sdrdcie.si punerea in libertate a inculpatului. Multe mi s-au fntdmplat in viata din fntdmplare si din hazard. implicit. p. din rdgn 'etu lui. Cdnoisdt balauru afard si can s-o repezdt odatd. libertate. functiile lor sintactice. Indicati c. o.acesta rifmdnand valid si producdndu-siLegal efectele pdna hi expirarea duratei de maximum 30 ae' zile. pi Odolian 1-0 sdgetat moartea acasd-m pat. Una dintre caracteristicile importante ale solidelor este conductivitatea electricii. " (0.' . respingdnd cererea de prelungire. Ultima banda complet ocupatii se numeste banda de valentd.. Nu de relativizare e vorba. Grozovici-Pastia este un exantem de intensitate particulard. Dacd doresti cu adevdrat. " (Andrei Plesu) 2. fond neologic (neologism propriuzis si calc lingvistic). e. h. Pe langa argumentele favorabile. morfologie. cristal. . urmariti diferenta de sens dintre cele doua utilizari. n. "Si s-o luat si s-o dus iel inainti. Dincolo de deosebirile privind lexicul de specialitate (sau tenninologiile). k. prin fenomenul de acord.In traditia gramaticii romdnesti si europene.d. Dupa. un procent de 15% este prea mic. cd ele nu existd ca valori cristaline ce trebuiesc exercitate pur si simplu. . Iac-o aguns iel la lacu cu lapti acru. deoarece ea nu examineaza.revofutie. intr-un teritoriu ferit de utopie si solemnitate. Cum se nurneste tipul de greseala ilustrat in exemplele anterioare? Testul nr. si can i-o tdpat odat-om palos in grumaz. s. selectati cuvintele si sintagmele specifice fiecarui domeniu profesional. S-a legiferat legea case lor nationalizate. 23 al. Caligrafiati edt mai frumos textul pe care fl aveti fn temd! j.in acceptiunea lor tradittonala . mdrime care pentru diferitele tipuri de solide este cuprinsd intr-un interval de valori extraordinar de mare. Nu este 0 hotdrdre definitivd. situate la nivelul plicilor de flexie. m. sintaxa) a urmatoarelor doua fragmente. g. banda. . este de observat cd instantanu poate sa dispund ca punerea in libertate sa se facd fa 0 data anterioar5 expirdrii duratei arestdrii prevdzute in mandai.." (DSL) b. iar nu in vidul unei scheme apriorice. 0 categorie de tip relational care exprimd relatiile sintactice pe care numele (substantivul. a spune. Bdrlea) b. uneori cu aspect echimotic. situatie frecvent intdlnita in practica. S-atunci 0 luat trupu si /-0 spinticat in dou $-0 scos acia douzd $1 patru di gdrgduni si i-a lua si i-o pus intr-a batisti si cin i-a strrdns odatd. stabiliti in ce registru stilistic (sau in ce variants stilistica) este redactat fiecare: a..}. de exemplu. fonetica. 0.poate sa para 0 tentativd de relativizare a virtutilor. caz. din aceste ndglllellle. i-o sdrit capu di tri-patru posti di la trupu lui. Cum 0 aguns la lacu cu lapti acru. (4) din Constitutie [. s-au adus fit doud contraargumente impotri. clase al cdror caz exprimd direct relatiile si functiile lor sintactice din propozitie. Intr-a asemenea ipotezd. oinstanta ar dispune ca punerea in libertate sa se efectueze imediat.ul este 0 categorie gramaticald specified flexiunii numelui si adjectivului. cuviutele ~i siulagmele apartlnand terminolcgiilor profesionale (numite si limbaje de specialitate) sau. S-atunc 0 vinit fata la ddnsu. Procesul din nou s-a rejudecat.Prin corp solid intelegem in aceastd carte un metal sau un semiconductor in stare cristalind (cristal). un teritoriu in care aspiratia eticd e discutatii circumstantial. avdnd aspectul unor dungi liniare rosii-violacee. "Cand instanta. Existd deosebiri esentiale fntre continutul cazului la substantiv. pronume si numeral. de simtul realitdtii. B. unde cazul e impus formal. 55 .Ssmnul. totusi. va teoriei propuse. Ortogramele au multe greseli. 21 STILISTICA 1. stabiliti. Cromatica acestor culori este prea violenta.. semn. ea si-ar depasi atributiile] . Aceastastenograma scrisd in grabd are multe omisiuni si absente. altfel spus. Dupd ce copilul a demontat piesele televizorului.

. 0 ingrijire cosmetica? De ce nu incerci sa te intretii. va rugdtr: fil timpul eel mai scurt. care mai de care: «Nene Ianuleo!». Ei.. din dosarul nr ..$i pdrui nu i s-a stins glasul. y ~ ~ ··~o--·.L... ca «si maruntatele din om se lui .. . cd «are mana cinci degete si 17U se potriveste unul cu altul». Adamesteanu) 7. siodatd md linistestel . odocumentare cotnpletd si sa ne com~l1iq[/-ti.. [ . iau douii. fireste. sa nu fii imbracat cachet ~ un masaj. indicati care sunt marcile lingvistice ale "amestceului" de vorbiri (de stiluri) (comentariul sa nu depaseasca 0 pagina): .. Si mal da-te dracu cu aiurelile talef'Ca nu vezi cum ardti. cu cosmeticile si cu distractiile tale! Mal da-te dracu'.cuanh~n1ul r~v~nin~.. Examinati cum se reflecta in plan lingvistic statutul sociocultural al celor personaje din urmatorul dialog: . .... Au sdrit toti musafirii. instanta de judecatd hotdrdste punerea in bertate a inculpatului la expirarea termenului de 30 de zile prevdzut in datul de ares tare. Asociatia de locatari Strada .. car b.. Sector .toate cdte le am -. partea sefului unei gdri": "in noaptea de .<!u. nu pori s-o mai redresezi. Demonstrati eu argumente lingvistice ca intregul fragment este redactat In vorbire directs. Zanga mdmical Da' cdnd vaz cd md-ncing..(ll£jle:conL bci11par sau)ista agentiilor CEC imputernicite cu drept de incasare).Nr . Pentru a face posibild punerea in aplicare a acestei mdsuri. manevrdnd fn stare de betie... Adamesteanui a. te rog... semantica.Ce zi stupidd. aia. i-au impdcat. adicd la data de . totull Sci 56 ... . si al meu.. fonetica. de@rnagazic. aeelea nu-s argumente! Dumneata n-ai invocat decat prejudecati! Pre-ju-de-cati... . ..:icu atentie urmatorul fragment: . Dumneata esti femeie cu cap.d:· morfologie). nul Tot ce-ai adus dumneata. Comentati urmatorul fragment sub aspectul tipului de vorbire in care este redactat.. J_A~a9~io :una am sport'destuHAHele n:{)l"'a:Vea'..J Da-rni voie sa te contrazic. si programul lui. mititica.. " (G. nr .i\. Dar. te asezi? Stai si te linisteste! Si nu mal pune toate fa inimdl Sa le fi pus io p-ale mele . _ Chiar ca numa asta ne mai.dupd ce-o insald cu care-i iese-nainte! .. lucru care i s-a mai intdmplat de atdtea ori ales avdnd servlclu La vagoanele eu Lauu» i... precum!jimodalitatile deplata.. 'jlecarei asociatii... 4. filra ca nimeni macar sa-ti multumeasca? De ce preferi acest mod de viata? De ce.. Cornentati din punctul de vedere al procedeelor stilistice urmatorul intocmit" de 1.. vii facem cunoscut cd s-au lua.. rarea termenului fixat prin adresa mai sus mentionatd. sa faci un sport mai u~or.. din .· _j_ u ~i argumentati. " 6.tU u~ . si pe ce main! a-nciiput! . prin care ne anuntati noile dispoziiii referitoare la majorarea taxei de salubrizare. » si pe urmd prietenele: «Cum a fost ea crescutd. cum sci nu observi? Dar niciun cuvdnt n-a fost rostit la in/amplare! Numai intepaturiveninoase .ILl' uneot i» [ .lipsestel La omumeu. pe baza trasaturilor comune (lexie. frdnarul Ioan Popescu avdnd serviciu de zi si fiindde beat. gdlbejiui si. Examina1.) _ Nu..la masd! Fa/a cu musafiriil . afost intre doud tampoane si omordt. ~.da'de'sportnuduclips:l!.Despre asta sa nu mai vorbim! Cat sunt eu de ingdduitoare.. iau una d-asta. Fireste cd petrecerea n-a mai mers inainte . numa un sport Ii 1... tocmai pentru ca la batranete esti mai urfit. n-a contenit . s~ efectuati..... 57 a..:. pentru ca la fel ca la 0 sora iti spun: regimul alimentar!" (G.ctvt~hmai sport ca asta? _(-.._ [oo. Care sunt cele doua variante de vorbire directa actualizate in text? Prin ce argumente sustineti trecerea de la 0 varianta la alta? 8... _ Lasd. "'. Caragiale in articolul "C.. .FR.. b. Ca urmare a adresei Dvs. 1n caz-contrarne vedem in imposibilitatea de a da curs cererii Dvs.. Ml1L<l. «Cocoano Acrivito!» . Tribunalul Municipiului Bucuresti in privinta cauzei inculpatului .~ . cu chiu cu vai.. Precizati in cc stil allimbii se incadreaza urmatoarele doua texte si enumerati ticularitatile lingvistice pe baza carora sustineti aceasta incadrare: vdzut le-ai auzit . 20 martie 2000 5. si lasd hodorogu ala de ceas si du-te sus si ada baniil Ada banii cd-mi vine un lesin de la lingurea si vaz negru inaintea ochilor de foame .. stai jos.. care dormise la vagoanele incdrcate cu vinuri si pesemne a abuzat efractiune. fd-i aia! Si de ce-i faci. cd «fa necaz spune omul multe». oricdte eforturi .J Nu te supara pe mine. Considerdnd cd sunt indeplinite toate conditiile de respingere a cererii de prelungire a arestdrii preventive.. madam Delca.... . ce zi ingrozitoarel Si cum am observat mai de mult: ziua incepe prost.. ce te scoli... sa umbli numai pe la parastase si sa pazesti nepotii. madam Delca! Adica de ce crezi dumneata ca e mai bine sa te irnbraci ca 0 cioara in negru.. numa piele pe os. Cdtre Primdria Municipiului Bucuresti. inainie de expi.A!ja e unile zile! 0 iei CLl stdngu de dimineaui! $i dracii dstia de bdrbati. Raport cdtre seful miscdrii.. sosind trenul de marfa 203. dar astdzi a depdsit mdsural A bulversat totul.1aitrebuiestel Ca mai sport decat s-aduca lemnele '~i carbunii din fundu curtii. toate mdsurile pentru colectareasi expedierea acestei taxe.. 0 s-o bage-n pdmdnt pdgdnul!» . la 0 suta douazeci de kilograme cat are.. . 20 martie 2000 Presedinte al Asociatiei.) :}1 asa mai departe. . [oo. . piii te amdrdsti d-o nebund .. d-aia mai mult scoate coarne .. carui stil functional ii apartin toate aceste fragmente sa nu depaseasca 0 pagina).. de mult eream la biserica Capra. s-a stiut indaui in toatd mahalaua cd «biata Acrivita lui Hagi Cdnutd a ajuns de-o bate arvanitul .

De pe la in/arcatori am prapadit drumul.. b. undeva. 3.. crap! bdtrdni cu solzii ruginii. exemplificati-o printr-un enunt potrivit si explicati gramatical diferenta de grafie. melci de apd. 22 RECAPITULATIV 1 . Gasiti 0 secventa omofona a formei undeva. a. a. sunt formate prin procedee diferite. a. Se da textul: . dimpotriva. sunt formate prin acelasi procedeu intern de . Sadoveanu) formei 0. " (M. sub tremurul ploii cdldute. Haideti sa apucdm intr-acolo' si poate sa iesim in sat undeva. fugind de umbra monstruoasae costrdsilor ori de gurile de balaur ale stiucilor: in sfdrsit.ori. lipitori si serpi .} Si stand cinchit la marginea ostrovului. Md mieram eu sd fi mdncat lupul iarna asta asa de in pripd. adica pastrand afixul derivativ. fara numdr. b. in cazul primei categorii. C.Lui kir Ianulea i-a trecut repede necazul si iar «dragd-n sus! drag/i-n puiule si. ~.)" Caragiale) .~gramadiride linioare abia vdzute=«. neclasate fnca de naturalisti. 2. de substitutie din diverse contexte. pentru fiecare. sa se obtina 0 subordonata subiectiva.apoi rdmase curgtind asupra noastrd. ochene cu ochii cercuiti roy. Stabiliti. a (cate trei locutiuni pentru fiecare caz). ~l a apuca.. b.suflete!» si orice poruncea dumneeiidumnealui rdspundea: [.. 58 59 . B. intr-o relatie de sinonimie partiala. iar. acolo vom 'iesi. alW: avdndformd si punctul enorm in mica lor transparentd. astfel incat. altii mai mari -.In umbra care cdzuse deodatd peste strdlucirea zilei. Selectati ~i analizati formele verbale compuse din text (adica forme le in structura carora intra auxiliare). Reorganizati constructia care are ca regent verbul md mi(e)ram.A$a-i cd s-a diochet vremea? zise unul dintre pldiesi oftdnd. Ce alte parti de vorbire neflexibile apar in text? Selectati-le ~i grupati-le in functie de partea de vorbire careia iiapartin. guri spre acele de fulgere ale ploii. in ce tip de relatieapar perechile de sinonime gasite: a. carasi cui 9. Indicati cu ce valori morfologice apar in text formele i si a. pesti formati deplin "mari cat palma. altii mai mari:. indicati si functia sintactica. Sir pdnza de stropi ne invdlui brusc . pe baza posibilitatilor Testul Dr. Toate lighioanele ei din addncuri suiau in zigza. se fntinse 0 liniste mare . Alegeti pronumele si adjectivele pronominale din text si analizati-le sintactic si morfologico b. Scoici deschise. Balta scaparii de bulbuci.. calduld' 6. rejlexe de argint vechi. [.l' 8. Ce mod de expunere este reprezentat in text? Care sunt procedeele stilistice 4. ill cazul compunerii. Alegeti cate trei locutiuni prepozitionale care sa impuna acelasi caz cu eel pe care 11au substantivele cu functie de atribut de la punctul 2. ~i componentul final. Alegeti raspunsul corect si justificati-l. Erau mii de crustacee de toate marimile. diferite dupa cum au functie de parte de propozitie si. -Erau peyti care treceau fnyiraguri. b. Venea impotriva noastrd ca un painjenis.imbogatire a vocabularului. " (Ion Creangd) 1. ~ l-auziti glasul unui cucos. in cazul derivarii.prdpddi .iintr-o neagrd si inconstientd bucurie. . inca trei valori morfologice (omonime morfologice) exemplificati-le.. Trestiile tresdrird framdntdndu-se. Extrageti adverbele din text si asezati-le in doua coloane. sau vdntul. nu indeplinesc rolul de parte de propozitie. Si se auzi in depdrtare sundnd ploaia. Era ploaia. Indicati cate un sinonim pentru cuvintele vreme ~i glas. sau un suvoi de apa. Construiti cu ele propozitii (in total sase propozitii) ~i analizati partile de propozitie introduse prin aceste locutiuni prepozitionale. pastrandu-se sensul. lizate? (comentariul sa se incadreze in trei sferturi de pagina) . A. Stabiliti. tenite. a. Exista locutiuni adverbiale in text? Daca exista. Extrageti propozitiile necircumstantialesi aratati felul lor. indicati-le si analizati-le. h. Era bucuria vietii si a mortii si a transformdrii necon. a. Alegeti atributele substantivale si stabiliti care este tipul fiecarui atribut substantival sclectat. De-acum s-o ludm de-a chioara si unde ne-a fi scris. Gasiti alte doua sensuri ale acestora si actualizati-le in cate un enunt. vdzui deodata $i baltafoindformidabil sub luciu. Includeti pe fiecare intr-o serie de cuvinte obtinute identic. in curdnd sticli in! mdrgele oblice. de colorile si de desenurile cele mai surprinzdtoarei 7. zise celdlalt pldies. si a. Alegeti raspunsul corect: a. care sa fie alte1e decat ale valoarea din text a acestei forme. b. si totusi rdcoritoare. puzderie care evolua cu instinctul primejdiei.. . 10. · 5. fiica mdlului primordial. Indicati si exemplificati patru valori gramaticale (omonime gramaticale) 9.intr-o relatie de sinonimie totala. b. Indicati (prin sinonime sau parafraze) sensurile din text ale verbelor a .fntreaga fauna. Urmariti modul de formare a cuvintelor: pldies. lini aurii. se' frdmdnta intr-o monstruoasd bucurie. a.

impotriva tutulor. diferite de tiPlll existent (sau de h". pentru grupurile subliniate si marcate grafic. si caracterizarea dupa forma ~i scopul comunicarii). 10. Trei dintre verbele din text apar la acelasi mod nepcrsonal: la Analizati-le morfologico b. 60 . c. Construiti doua enunturi in care forma rdu sa se foloseasca cu celelalte valori. unul tre seturile de caracteristicira. caqi la b. ~. selectati-le si faceti analiza gramaticaIa complete. comentati structura acesteia. Il predicativ impersonal este yorba de modul verbului. selectati-le si calificati-le (includeti. h. b. indicati procedeul de form are si etapele procesului de fonnare. pentru fiecare. 24 Se da urmatorul text: "Nu e elegant sa dau exemplul revistei la care scriu. a. Alegeti.ranjea. a. pentrucinci cuvinte din text. urmatoarea lista de cuvinte si de sintagme: scdrbd. Indicati si exemplificati trei functii sintactice ale gerunziului. puscdrie. cum nu voia sa vadd cd In potaia aceea mdruntd ce se tara si se gudura rtinjind. ca parte de propozitie. calitate car~ se pastreaza si daca verbul un modnepersonal). tara. complement direct."l"'"'''' de dezalcdtuire si de nimicire. tinea desteaptd si asmuta fara incetare. vVJlH'-'''. Construiti cate un enunt in care a riimiine sa apara cu fiecare dintre vV'. I I ! I I 1. 7. dar .. ceea ce nu ne impiedicd sa avem relatii extrem de cordiale. ~.. solutia core eta.. RECAPITULATIV 3 Testul nr.ensu~ actualizat in text (folosind un sinonim sau 0 parafraza). Gasiti. b. 3. cate doua sinonime (macar ~nlll dintre sinonime sa fie neologic. a. dar. a. copulativ personal. . Extrageti din text atributele substantivale prepozitionale si analizati-le. 5. 23 Se da textul: . nu se cere si calificarea dupa scopul comunicarii si structura). 2.subiective. procedeul de formare (nu e necesar sa intrati in detaliile de formare). pentru fiecare. copulativ personal. vdtdmdre. c. pdrdnd a sIuji soartei de rm. B.. Alegeti. nimicire. .pe vatamare. este adverb. in momentul de fatd. b. valoarea morfologica a lui cum analizati-l. 61 si morfologico 6. Exista in text propozitii. Caracterizati sintactic situatia din text a verbului a riimiine. pizmd. fiarii spurcatd :. Alegeti din text trei cuvinte polisemantice: aratati.''''~''''''' 1. Indicati si exemphficatt alte sensuri ale fiecarui cuvant polisemantic selectat. Si asta. . .. in relatia sinonimica puteti include si unitati frazeologice). complement indirect. Exista In text forme de genitiv? Daca exista. se gudura.1 ment circumstantial de loco b. Indicati ~i exernplificati sase tipuri de subordonate introduse prin cum (trei cumstantiale sifrei necircumstantiale). . Construiti un enunt in care a pare a sa aiba celalalt grup de caracteristici. 0 fiara spurcatd capie. acolo unde este posibil. Aratati. Extrageti din text atributele substantivale genitivale si analizati-le. a.. Exista in text propozitii atributive si apozitive? Dad exista. adica de de 'propozitie pe care 11 cere. selectati-le. completive directe si indirecte? Daca exista.. 9.. b. se. pornitd pe vrajmasie. Extrageti propozitia principala din a doua fraza. potaie mdruntd.. ~. indicati. y. b. ci de calitatea sintactica a acestuia. tocmai pentru cd dreptul la propriul adevdr este mai important decat tirania vreunei dogme abstracte sau a unui adevdr implacabil. 8. solutia corecta. pentru cuvantul riiu. pentru fiecare caz. L"ll'UC'~'" pe cele incorecte: a. taindu-le pe cele incorecte: este adjectiv. Mdrsdvia nu se sfia de altfel sa si-o m arrurts aasrvt fdcdndu-si fala din isprdvi pentru cari legea ar fi trebuit sa prevada puscdria balamucul. Alegeti din text alte patru cuvinte formate prin mijloace interne de imbogatire a vocabularului. indicati-Ie si analizati-le "UJ. 3. pe rau. 5. strdmbl" (RL) l'L 4.v".. 8. pentru fiecare. ~dezalcatuire. sub aspcctul conotatiilor stilistice. asmuta. unul dintre cei mai entuziasti suporteri ai d-lui y. " (Mateiu Caragiale) /\. a. selectati-le si faceti ·analiza lor completa.RECAPITULATIV 2 Testul nr. (Atat la a. Extrageti si calificati propozitiile subordonate din prima fraza.Rdmdne de mirare cum nu insufla nicdieri scdrbd si teamd. vriijma$ie. Alegeti din text atributele adjectivale ~i analizati-le morfologico b. 2. balamuc ~i caracterizati atitudinea locutorului fata de personajul prezentat.i· C'apie. a. alegand unul seturile de caracteristici: a. Analizati ca mod de formare ultimcle doua substantive din prima fraza. 4. b. Extrageti si calificati ultimele doua propozitii din a doua fraza. existenteniite"Xi.. b. Dad exista adjective in cazul genitiv. este substantiv.·"•• grupuri de trasaturi. a. rescrieti-le si calificati-le (nu e necesara caracterizarea dupa forma si scopul comunicarii).. copulativ impersonal: prcdicativ personal. in ciuda atitudinii polemice a multor articole din RL fata de institutia X redactorul-$ef al revistei este. in acest caz. y. Alegeti din text doua cuvinte si stabiliti. Daca exista adjective (sau locutiuni adjectivale) in cazul acuzativ.lo'. a. a. Examinati. diferite de existente in text. Exista neologisme in text? Dad exista. antommul potnvit situatiei date. . Caracterizati sintactic situatia din text a verbului a piirea. a. s. teamd. predicativ impersonal.

si-au asumat toate riscurile . Adesea scdpdm din vedere ce nu ne vlace -r. Extrageti ~i analizati complementele circumstantiale. EI se frdmdntd zilnic:"Sa plec. Formati derivate parasintetice (adica obtinute. stabiliti cate un sinonim pentru situatia din text. opinia noastrd a fost total ignoratd.Nu-mi rdmdne altceva decd! sa renunt. sintactic ~i lexical al fiecarei aparitii a acestei forme: a. "S-a recunoscut adevarul. c.il simteam cii este destul de abatut. b. argumen. Extrageti elementele cu rol de relatie la nivelul frazei. d. Simteam ca este destul de abatut . ii~~text: a. d. c."rara functie de parte de propozitie" (pentru elementele de relatie cu functie de parte de propozitie. procedeul de formare. indicand cornponentele familiei. 8.. Im: trecea des prin minte riizhun . "acum pentru intdia data ne incercdm sa introducem literele latine" (Maiorescu) . d.. indicati relatiile antonimice pe care le stabileste In text (dar ~i In afara textului).Proceddm cum este mai bine: f. b.. dupa distinctia "cu functie de parte de propo. indicati care doua sinonime (macar unul sa fie din fondul vechi al limbii. Stabiliti. Daca exista In text predicate norninale.Decizdndu-se sa renunte la personalul auxiliar. activita tea celorlalti a fost mult incdrcatd . k. trebuie svus cu toata sinceritatea: e. marazbun: o. zitie" . grupati-le: a. 25 6. a. dar si pentrll alte aparitii din limba. rol de parte de propozitie. b.Hotdrdndu-se in familie sa se procedeze astfel. 63 62 . c tati monosemantismul sau. b."incerca sa-si staDdneasca navala gdndurilor si a inimei" (Galaction). dimpotriva. trebuie spus cu loata sinceritatea" (Maiorescu) . Explicati atat situatia de la a. dupa partea de vorbire careia ii apartine fiecare. In afara celor stabilite la punctul 8. lexical ~i gramatical. stabiliti in ce constau acestea: a.. directorul nu a vdzut toate consecintele . exist a ~i alte cuvinte ~i forme care nu au rolu. Stabiliti familia de cuvinte a adjectivului striimb.J2adi dar in aceste rdnduri am amintit 0 IURta acum impacata din mica noas~ trij miscare litecard-n« esre. polisemantismul acestui cuvant. utilizati-Ie in enunturi potrivite si indicati. Se procedeazd cum estemai bine . Exista. si-au asumat toate riscurile . "nu". am ldsat discutia pe a doua zi . echivalentul semantic. t. h. c. am ldsat discutia pe a doua zi. I.. Caracterizati. extrageti-le si analizati-le. pentru fiecare situatie. 4. Se spune la radio cum va fi vremea . Vdzdnd cat este de obosit. nu au.pentru a>. Selectati doua cuvinte apartinand fondului vechi allimbii (care sa nu fie instrumente gramaticale). 3.Vdzdndu-l cdt este de obosit. Medicul a incercat sa afle unde este nevoie de el.Mi-au trecut cu vederea ceea ce am fffesit: i. eei 2. sa rna 1. a. singure. Extrageti neologismele din text. am fdcut-o pentru a preciza mai bine caracterul d-tale literar" (Maiorescu). tipul de propozitie in care apare un de. Ill. Indicati alte patru omonime morfologice ale formei a din text. pe baza lexicului..Decizdnd sa renunte la Dersonalul auxiliar.Testul nr. b. b. c. Decizdndu-se in biroul de conducere sa se renunte la personalul auxiliar. oricdt de putin favorabil ne-ar fi. etapele procesului de form are (acolo unde este cazul). carui registru stilistic ii apartine textul. 10. cu prefix ~i sufix) de la bazele:fa/a ~i drept. de parte de propozitie? Grupati-le dupa urmatoarele criterii: a. nu au deloc rol de parte de propozitie. Imi trecea des prin minte gdndullii. Mi s-a trecut cu vederea ceea ce am gresit . Al1ali'zati·'Suliaspectulrelatiilo[' semantTceuitlmul ~cfJe~ti~. Stabiliti alte cinci unitati frazeologice (expresii si locutiuni) incluzand substantivul fa/a. c. precum ~i rolul morfologic. d. Alegeti din text un cuvant compus. p. Pentru cuvintele marcate cu aldine. dupa distinctia "variabil" . Urmariti aparitiile din text ale fonnei fa/a."invariabil". aratati ce s-a intamplat. Hotdrdndu-se sii procedeze astfel. oricdt de putin favorabil ne-ar ji. RECAPITULATIV4 /'i<" 1. pentru urrnatoarele enunturi. in urmatoarele perechi de enunturi. indicati care este aceasta). B. 7. directorul nu a vdzut toate consecintele.E indicat sa se meargd oriunde e nevoie.Spune la radio cum va fi vremea.yteptePvio!enra'vechi lor (Ji!£bateh" -: (Maiorescu) . structura fiecarui component.rede. in acelasi timp. M edicul n-a putut ajunge unde a fost nevoie de el. EI merge oriunde e nevoie .Se impune sa recunoastem ca adevarul. diferente (ca tip de propozitie) intre constructiile subliniate? Raspundeti. j. Nu-mi rdmiine dedit sii renunt -r. I. Pentru cazurile in care apar diferente. cat si pe cea de la b.Adesea ne scapd din vedere ce nu ne place. incluzandu-se in cornponenta altor parti de propozitie. . El are nepldcutulobicei sii exagereze lucrurile -EI are obicei sa exa/Jereze: n. b. prin: "da". pentru fiecare. 9.yi daca fntru aceasta am adus mat multe si mai fungi eitate j. dupa tipul de relatie stabilit. 5. cu aceasta forma. pot fi incluse in relatia sinonimica si grupuri de cuvinte). siinu plec?" -EI seframantadaca sa pIece sau nu.Hotdrdnd sa procedeze astfel. g.

raspundeti prin: "da". Intrebared este unde sa mai cdutdm sprijin. luptdtor. rozdtor.atata nepdsare?" . 'Y. d. pungas.. muncitoare. h. Explicati semantic si/sau sintactic. Se gdndea cum sa procedeze mai bine. pentru urmatoarele enunturi. modul cum triseazd. cum si calitatea lui morfologica. proiector. Mii intrebr. indicand procedeul de mare a fiecarui tennen. A scrie istoria e 0 datorie pentru omenire. a. e. pdraias. Discutia continua. azi mi-e eel mai mare dusman. dragastos. debitor. stdpdnitor. cdinos. in functie de situatie. Era uimitor cum reusea sd-i insele pe toti. domnitor. fioros. d. 7. articolas. f. Am luat cartea din raft. Un de pdna mai ieri mi-era prieten. artdgos. de cum te e. Cum mdndnci de urdt si edt esti de neglijent! I. cdrutas.cum-zambesti. vdnzdtor. ascutitoare . Cum a ajuns acasd. vizitator. 6. Ne intrebdm adesea: . g. h. cersetot.de-ata-fiirua-sDe. E periculos de manevrat acest dispozitiv.Nu s-a putut ajla inca locul unde s-au ascuns infractorii.gar. volumas. k. ndvdlitor. Analizati sintactic si morfologic urrnatorul text: . adaptor. spdnzurdtoare. in ce consta ambiguitatea urmatoarelor constructii: a. pentru urmatoarele serii de cuvinte. . deschizdtor. c. lucrdtor. ID. daca este adevarata . Indicati daca urmatoarele patru serii de cuvinte (formate prin mijloace interne de imbogatire a vocabularului) sunt omogene sub toate aspectele (proced~eu de formare. factor. stropitoare "instrument de stropit". 9. b. acum totul ii pdrea fdrd importantd. mai ales.Mihnea rdspunse pe scurt oi-i pare rdu unde nu se pot intelege (Odobescu) .. 64 . l-am dat cartea profesorului. trandafiras. b. Formati familia lexicala a cuvintelor iarbii. c. k. mdnuitor. fierar. cum incepe sa greseascd. Md doare cum procedeazd si. aratati In ce consta eterogenitatea: a. cercetdtor. Cum oboseste. b. Unde dai si unde crapdl.jnamora{i . acar. extractor. luptdtoare. noapte. Oribilul cotidian. dureros. g. plutas. In cazul in care descoperiti serii eterogene.a. a. Indicati. a. instrument de ascutit ''.Potrivit unui intelept "YI{YI~:Z trecdnd In revistd vicisitudinile unei vieti centenare. Supdratd cum era. cingdtoare. grditor. b.Unde vom ajunge cu. cizmar. industrias. c.t • •• d. chirias. ldptar. j. g.". Ti-am dat cartea. geros. cand este cazul. b. nu s-ar putea alege din ea mdcar 0 ora de fericirel" (Cioran) 5. plu-. bubos. trecdtot. i. tipul de propozitie in care apare cum. intreaga serie este fermata prin mijloace interne de irnbogatire a II seria contine derivate neologice preluate ca atare din limb a de origine. Rdmdne aceeasi intrebare: unde sa mai cdutdmsprijin. h. aratati procedeul. sculptor. pentru cele doua cuvinte de la 5. tdietor. Ion nu se decisese incd unde sd-si petreacd vacanta. pietrar. neologisme inrudite semantic acestea. Cum trecuse prin experiente nefaste. scolar. friinar. "nu". 'portar. dogar. indiferent de durata ei. fricos. atos. colector. vdnturdtoare "instrument de vdnturat". rdzdtoare "aparat casnic ". i. coltos. I.Cum trebuie sa procedez?" 4. dar care nu fac parte din familia lor lexicala. 65 . injector. postas. Selectati. N-a putut ajla cum s-a terminat procesul. areas. 8.$i unde nu ne trezim intr-a bund dimineatd plini ciucur de rdie cdpreascd la caprele Irinucdil" (Creangd). preceptor. sintactica si lexicala: a. n-a mai dat nici 0 importantd obligatiilor curente. tehnica ~i etapele procesului fonnare a cuvantului subliniat. ceteras. este eterogena ca mod de formare. . In exemplul: . ciobdnas. i. ostas. cititoare. 3. strecurdtoare. copilas. semantica a afixului). elementele componente si. agricultor. fnvatiitoare. c.Se pare ca functia. f. il vedeam cum suferea de tare. pictor. inspector.j. afix derivativ. instructor. f. i s-a si fdcut rdu. lemnar. d. e. Stabiliti. bucdtat. pdndar. Acest drum este ocolit. aviator. Nu s-a putut ajlacum s-a terminat procesul. apdrdtor. conductor. cdrnos. fnvatator. provoacd un sindrom neil1loCllibilitatii personate" (RL). struguras. Cdutarea elevilor a rdmas fara rezultat. etapele cesului de formare. doctor.

a. II> prepozitie pentru marcarea relatiei de genitiv.locutiune adverbiala. forma populara (ex. Solutie corecta: 4p. 2p. exprimat prin pronume demonstrativ de departare. Tota16=8p. eu randul locutiune adverbiala (Fdceau pazd eu riindul). 1 p.5p.5 p. b.adjectiv substantivizat ifrumosul din artdy.= 4p. de riind . 'a fost . "a veni ea si vremea aceea ". Al Ce intdlnire neasteptatdh.supin substantivizat (mersul pe josy. imprejurul ~i locutiuni prepozitionale din inventarul: de-a lungul. de jur imprejurul. 1 1. TotaI7=12p. pentru cele provenite din adverbe si cate 0. a.interjectie substantivizata (ojurile naastre).=5p. $ In interpretarea ca locutiune prepozitionala.5p._. Se vor alege patru dintre urmatoarele valori: $ prepozitie modala. Solutie corecta: b. Regentul acestor adjective trebuie sa fie in genitiv (ex. 2p: 2p. b. analizaeste: din rdndul celor . pentru celelalte) B.. greselii acesteia a noastre. Alte tipuri de conversiune: . 4xO. cerut de locutiunea prepozitionala. TotaI3=lOp. pentru fiecare prepozitie ~i locutiune prepozitionala) 5xO. C. A.+7xO. si in altul. Solutie corecta: a. in pofida. contra a tat ce s-a spus. Una dintre consecintele campaniei din ce in ce mai energiee duse pentru apdrarea mediului ambiant a fast cd s-au redescoperit. 5xlp.locutiune adverbiala (Au fast discutate riind pe rtind). A. pentru ideritificarea valorilor. caiete a 5 lei bucata).N~"'e~~~~('nl~i mane.. COMENTARII 5. = 7." redescaperirea . in urma. in ciuda. analiza este: din rdndul .• Se vor alege prepozitii din inventarul: asupra. fata afrumoasa'). Substantivi~area a patru adverb~it~~p. complement circumstantial de mod (al adjectivului). a III-a sg. !if pronume demonstrativ semiindependent.=2p. iar in acuzativ este: a naastre). Miroase a paine caldd. "a fi venind el. dedesubtul. Testul nr. b. iar celor este atribut pronominal genitival. B. inaintea.articol genitival pentru forma de feminin sg.5 p. devenita marca a infinitivului (ex. 2x2p. in lacul etc.5p (cate Ip.=5p. Solutia corecta: a. cerut de prepozitia din. Solutia corecta: c (in nominativ sunt adjectivele: nemuritor. mai ales de ciitre tanara generatie. mijloacele de transpart existente inainte de era automobilului. ill tn varianta de grup analizabil. forma: regionala (ex.=4p. am considerat grupul eelor ee ca analizabil. !if articol demonstrativ pentru feminin sg. pentru adjectivul a noastre ~i cate 0. a de s-a mdritat cu Ian al Saftei). in fata. 2. ~ Substantivizarea unui pronume reflexiv(fnsine-mi).nume predicativ exprimat printr-unsubstantiv in cazul acuzativ. (cate 0. pentrucelelalte) 4xO. ) .5p. asupra a ceea ce va urma).Vorbeste fara a gcmdi). contra. pentru exemple corecte) 4p.auxiliar al viitorului si al prezumtivului. 25 p. in cazul genitiv.locutiune adjectivala (Tali erau oameni de riind). singur. M-am intdlnit cu Maria. (mediului) ambiant. 4p. In cazul ill care forma pe care 0 introduce nu poate exprima flexionar cazul: pleearea a cinci elevi. A.. 2x2p. a. $ prepozitieneologica exprimand distributia (ex. . Total4=lOp. forme populare si regionale (ex. 8. a mijloacelor . D. nici ieri. 2p.' -auxiliar al-perfectului compus pentrn pers. (4p.=/. (3 p.nume predicativ. (campaniei) mai energice. 4. 4p. 'inprimul rand . nici totdeuna'ry. « 4p.5p.+ 3p. 4p. @ 4xlp. TotaI2=lOp. $. din cauza . *prepozipe. plecarea a cinci dintre ei. subiectele si camplementele).locutiune adverbiala (in primul rtind sunt analizate predicatele si. 67 66 .+4p. TotaI5=10p. . = 4p. b.numeral substantivizat (urmdrile doiului primit). A.5p.5p. 6'. dar e prea tdrziu "). 4xlp. exprimand progresia.B. II> interjectie (ex.. . introduce un complement circumstantial de mod (ex. 4p.=8p. Solutie corecta: a. calcd a papa'). in susul. efectele unui lucru nemuritor etc) BAREME. toatd. numai dupd aceea. datatar. 3. alcatuit din pronumele demonstrativ semiindependent eel (cu forma de plural genitiv) + pronumele relativ ee. a. din ce 'in ce (mai energiee) .~ii~~C.=4p. Observatie: ~i intr-un caz. -riind pe rand . B.. a..

.. Se propun exemple ca: Guvernantii au pornit lupta contra coruptiei; in ciuda eforturilor depuse, notele au fost mici, care se analizeaza astfel: - contra coruptiei - atribut substantival prepozitional (determina substantivullupta), exprlmat prin substantiv ..•. - in ciuda eforturilor - complement circumstantial concesiv, exprimat prin substantiv ... ;
(cate Ip. pentru analiza corecta a fiecarei parti de propozitie)

C. Solutia corecta: c. 9. A. Solutia corecta: b. B. Constructii de tipul: conteazd pe tine; se bizuie pe tine; se supdrd pe tine; dd vina pe colegi; gelos pe reusita altora etc. 10. Se corecteaza urmatoarele forme: - asiduu, continuu; fiiiioi're,"(drldiit{rea)amulte' (Sauamiiztifea 'rLL,,,,,'n. • - propriii, aspri, surorii; - (datoritd) rusinii si groazei / din cauza rusinii, si agroazei; celor (mai apropiati); =fiintei acesteia dezndddjduite; - proaspdt imbogdtui, nicio intelegere: - eel mai greu, cooperarea; -ultimele, "dragii ". dezastruoasd; - absolutii, del pentru vindecare. (cate 1p. pentru fiecare randbine corectat + 1p. special pentru ultima 'greseala)

.; nu mal,vreo,

Total

"C:IIlC:.>lI-·'UVO,,1

C:ODlcntarii
1. A. Trebuie observate cele patru substantiveprovenite prin conversiune din (azi, mane, ieri, totdeuna). B. Pentru a da un raspuns corect, trebuie observate: - valoarea predicativa a lui din opt propozitii; - elipsa verbului a fi din propozitiile a II-a - a VII-a surile 1,2,3); - calitatea: de subiect multiplu din versul5; tului din propozitia interogativa a ultimului vers (Au cine-i zeul ... ?). 2. a. Substantivizarea celor patru adverbe, 0 conversiune neasteptata, de tip se obtine prin mijloace strict sintactice, adica tara niciun "semn" H"Al\JllGI1, ~umai prin asezarea adverbelor intr-o pozitie tipic substantivala: Cea de b. In cazul numeralului, nu se vor aduce drept exemple nici numeralele care, trasaturile lor gramaticale, se comporta ca substantive (este cazul 11111""p·r<> fractionar), nici numeralele cu "valoare substantivala" (este cazul n1l1cY1p·r<> care apar Tara regent substantival; ex. cinci dintre elevi). 3. Explicatie: Comportamentul intermediar al grupului, ceea ce permite alegerea doua solutii, se sustine prin cateva trasaturi morfosintactice: 68

substantivului (din rdndul / din rdndurile); - aparitia substantivului, cu acelasi sens, ~i in pozitia de subiect (Riindul oamenilor sdraci se ingroasd). 4. "Capcana" priveste recunoasterea corecta a cazului acuzativ pentru adjectivul posesiv, mai ales ca, prin asezarea inaintea regentului substantival, acesta prirneste articolul posesiv. De observat ca adjectivul posesiv poate aveaaceea~iforma, indiferent de cazul regentului, si, implicit, de cazul posesivului ; vezi: S-au pierdut caietele acestea ale noastre (nominativ); coperta caietelor acestora ale noastre (genitiv); Paginile apartin caietelor acestora ale noastre (dativ); Mii gdndescla caietele acestea ale noastre (acuzativ); Dragile noastre fete, md adresez voud ... (vocativ). 5. A. B. C. Explicatia este aceeasi: Indiferent de sensul determinantului si de constructia lui, dad regentul este un substantiv, functia determinantului este de atribut; or, in cazul nostru, toate regentele sunt substantive: campaniei, redescoperirea, mijloacelor. D. Noile cerinte impun cateva modificari ale formei enuntului.t- regentul din substantiv devine adjectiv, adjectiv participial §i verb (vezi: duse, s-au redescoperit, ."'existente);'-'locutiuriea prepu'zitionaTa detitnailite-ae;ia{omia: inainte de . 7. b. Exceptand ipostazade auxiliar (alperfectului indicativ, al viitorului, al prezumtivului) si de maroa a infinitivului, cand face parte din componenta acestor forme gramaticale, in celelalte situatii, se poate analiza sintactic: !>' In cali tate prepozitionala, se include in structura unor parti de propozitie, fiind elementullor introductiv (vezi complementele de mod: a paine, a papa; atributul substantival prepozitional, ca parte de propozitie "complexa": a cinci mii de lei; atributele substantivale genitivale a .., elevi, a cinci. In ultimele exemple, desi prepozitia a impune acuzativul,intreaga constructie: a + substantiv, a + numeral este echivalenta cuun genitiv). $ In calitate de articol demonstrativ, se include, de asemenea, in structura unei parti de propozitie (vezi atributul adjectival: a frumoasdi. I>' In calitate de pronume semiindependent, functioneaza, singur, ca parte de propozitie (cu Maria, a de s-a mdritat, unde a este 0 apozitie pronominala neacordata). 8, C. Expllcatle: aceeasi ca pentru 5. A. B. c., adica regentul este un substantiv (luptator), calitatea substantivala fiind probata de vecinatatea adjectivului demn. 9. A. Calitatea de complement indirect poate fi demonstrata prin: - aparitia lui pe in conditiile unui complement nonpersonal; - regentul a pune pret este 0 grupare analizabila (vezi a pune mare pret) , unde pozitia de complement direct este deja ocupata, B. Vezi ~i testul nr. 9, punctul I. 1, unde apar si alteexemple de complemente indirecte introduse prin prepozitia pe. 10. Din motive lexicale, e recomandabila schimbarea prepozitiei datoritd prin din cauza, deoarece, corect utilizata, datoritd presupune cauza unui efect pozitiv, favorabil. Dad, totusi, se pastreaza datoritd, este gresita folosirea articolului genitival inaintea celui de al do ilea substantiv, .caci datoritd se construieste cu dativul, care exclude prezenta articolului genitival; daca se inlocuieste cu din cauza, 69

prezenta articolului genitival inaintea celui de al doilea substantiv este obliga. torie, caci aceasta locutiune prepozitionala se construieste cu genitivul.

3. a.

Articole hotarate propriu-zise enc1itice: tatei, bdietului, (a) Petrei, cu~ viosului, Sfdntului Vasile, Ldsatul-sdcului, Lucdi:
(>

Sdn-Petrului, Mdriucdi, nurorei, (a) Vasilcdi, ptirintelui,
(cate O,5p. pentru fiecare articol hotarat enclitic)
$

Testul rrr, 2
1. a. b. <2 Articole hotarate propriu-zise enclitice: ziua, Ldsatul-sdcului, postul, Sdn-Petrului, mama, poalele-nbrtiu, prdnzul, mdtusa, oamenii, gurile, glasul, vointa. In afara de recuncastere, analiza presupune ~i indicarea cazului si a tipului de substantiv la care se ataseaza (deexemplu, genitivul unui substantiv propriu compus: San Petru lui sau acuzativul unui substantiv comun compus: poalele-n brau);
(care O,5p. pentru fiecare articol hotarat enclitic) 13xO,5p.=6,5p.

l2xO,5=6p.

Articole hotarate propriu-zise proclitice: lui Stefan, lui mos Chiriac, lui Dumnezeu, lui jupiin Strul, lui dascdlul Vasile.
5xlp.=5p. lp.

(cate 1p. pentru fiecare artico! hotarat proclitic)

~Marcareaubla: si enclitica. si proclitica, in acelasi timp:(a) lui Petre Luoai. @ In pro-<;Jiza,articolul hotarat dobandeste un rol special: devine o maroa-a numelor proprii masculine de persoana, deci a subclasei de substantive apartinand genului personal.
(lp. pentru indicarea rolului)

Articol hotarat propriu-zis proclitic: lui mos Andrei. Trebuie .indicatecDnditiilein.caEearelocprocliza:Jacazulgenitival11nui,.~~.".:._ substantiv masculin nume de persoana exprimand rudenia, deci apartinand genului personal; @> Articole demonstrative: (prdnzul) eel mic, (gurile) eele rdle; <2 Articole nehotarate: niste pui, intr-o infunddturd, unui pdrduas. In cazul lui un cuptior; se admit doua solutii: fie articol nehotarat, fie, avand in vedere sensul contextual cantitativ, numeral cardinal.
't

lp. 4xO,5p.=2p. 4xlp.=4p.

..
lp. 2xO,5p.=lp.

,> ,.b·.,flJAI1icok .hQUirateenclitice; mQuse"u.lu.i,£llis.t7bnx.ului,./o.niurilnr, ... _. .
Wordului; Articole hotarate ~roclitice: (opusul) lui Page Up, (inaintea) lui t, (selectarea) lui known, (componenta) lui GN; (> In cazul unor substantive neologice, neadaptate deloc la sistemullimbii romane, ~i al unor substantive care nu cunosc flexiune (substantivizari accident ale, abrevieri), procliza articolului este singurul mijloc de marc are a distinctiei de caz.
@

3xO,5p=1,Sp. Total l= l Op.

2. a. b. <2 Pentru articolele hotarate propriu-zise: dum bra vile, luncile, cdmpul, fiorile, zorile, tineretei, se indica drept suport subs tan" tivul cu care articolul fuzioneaza;
(cite O,25p. pentru fiecare articol hotarat propriu-zis)
<2 Pentru articolul hotarat genitival: vdrstd a tineretei, se indica prezenta a doua substantive-suport: regentul, cu care se acorda in gen si numar, si genitivul, pe care 11 introduce, legandu-l de regent; cu niciunul nu fuzioneaza; * In cazul antepunerii adjectivelor calificative: mdndrele, zburdalnica.frumoasei, are lac schimbarea decuvant-suport, adica preluarea articolului de catre adjectiv, cu care si fuzioneaza; din punct de vedere semantic, insa, articolul se raporteaza .la substantiv, avand rolul de individualizare a acestuia. c. Ii' In cazul numelor proprll de persoana, artlcolul t~i pierde iulul de individualizare. Folosite la norninativ-acuzativ, nu este posibila articularea de cat in conditiile unor adjective calificative antepuse, care preiau, formal, articolul, acesta fuzionand cu adjectivul. Cuvantul-suport devine deci adjectivul: veselul Pogor, sistematicul Carp. melancolicul TK, humoristicul LN, frantuzitul M. C. etc.

2p. TotaI3=21p. TotaI4=lOp.

4. Raspunsuri corecte: a. - ~ ; b. - a; c. - a; d. - a; e. - 'Y; f. - 'Y.
6xO,2Sp=1,5p.

lxO,5p.=O,5p.

5. a. b. Articolele hotarate prcpriu-zise si cele nehotarate (din a) sau cele demonstrative (din b) indeplinesc un rol suplimentar de substantivizare, adica de trecere, prin conversiune, in clasa substantivului a unor cuvinte apartinand adjectivului ~i adverbului: - substantivizarea unor adverbe: un bine, un tdrziu, mdine-le; . - substantivizarea unor adjective: dragul, zbdntuitul, naltul, raul, stropsitul, un prostdldu, inocentul; cele rdle, cele bune
(pentru indicarea rolului) 2p.

3x Ip.=3p.

Analiza morfologica ~i sintactica: un bine (acuzativ - complement direct); dragul, stropsitul, inocentul, mdine-le (nominative - subiect); zbdntuitul, naltul, raul, un tiirziu (acuzative cerute de regimul unor prepozitii); un prostdldu (nominativ - acuzativ).
(cate Ip. pentru recunoasterea substantivului si analiza corecta)
C.

12xlp.=12p

(cate O,25p. pentru fiecare articol)

20xO,25p:=5p. Total2=IOp.

Articolul nehotarat si eel hotarat (un Enescu, un Luchian, SaintJust-ul, un Bucurestiy au rolul de atragere a unor nume proprii de persoana (a antroponimelor) ~i a unui nume propriu de loc (a toponimicului) in clasa substantivelor comune.
$

4x Ip.=4p. TotaI5=18p.

71

6. piiciitoasei istorii: ~ (din pricina ...) istorii - complement circumstantial de cauza, exprimat printr-un substantiv in genitiv, cerut de locutiunea prepozitionala din prieina; @ pdcdtoasei - atribut adjectival, exprimat printr-un adjectiv calificativ, se acorda in gen.inumar si caz cu substantivul istorii; preia articolul hotarat al substantivului, pentru ca 11preceda; piieiitoasei de istorii: $ (din pricina) pdcdtoasei - complement circumstantial de cauza, exprimat printr-un substantiv, provenit prin conversiune din adjectiv, in cazul genitiv, cerut de locutiunea prepozitionala din pricina; ~ de istorii - atribut substantival prepozitional (determina substantivul paeatoasei), exprimat printr-un substantiv propriu-zis, in cazul acuzativ, cerut de prepozitie; pe eel mal stra~nic cal: ~" - ~., .•._••0_ .• -" •.~.. - pe '.:. cal-'curnplemerit indireCt, 'exprimatprintr~un'substaiItiv III in cazul acuzativ, cerut de prepozitia pe, nearticulat; • eel mai strasnic - atribut adjectival, exprimat.printr-un adjectiv calificativ, se acorda in gen, numar ~i caz cu substantivul cal, gradul superlativ relativ; pe un cal de eei mai strasnici: * pe un cal - complement indirect, exprimat printr-un substantiv in acuzativ (cerut de prepopozitie), articulat cu articolul nehotarat proclitic un; »de cei mai stra,ynici - atributsubstantival prepozitional, exprimat printr-un substantiv, provenit prin conversiune dintr-un adjectiv (ea marca de conversiune apare articolul demonstrativ), i cazul acuzativ, cerut de prepozitia de; I I eelor mai tineri profesori: @ profesori - atribut substantival genitival (detennina subtantivul i plecarea), exprimat printr-un substantiv in cazul genitiv, masculin, plural, nearticulat; * celor mai tineri - atribut adjectival, exprimat printr-un adjecI tiv calificativ, se acorda in gen, nurnar si caz cu substantivul proI j fesori, gradul superlativ relativ; celor mai tineri dintre profesori: * celor mai tineri - atribut substantival genitival, exprimat !. printr-un substantiv, provenit prin conversiune dintr-un adjectiv, ~ I masculin, plural, cazul genitiv; «dintre profesori - atribut substantival prepozitional (determina substantivul eelor mai tineri), exprimat printr-un substantiv in acuzativ, cerut de prepozitia dintre.

7. A. a. artico1 genitival; face parte din atributul substantival genitival

a tineretei;
b. articol genitival; face parte din atributul substantival genitival

a cdlugdritelor;
c. pronume semiindependent (tine locul substantivu1ui ,ycoa!aj; face parte din atributu1 pronominal prepozitional ca a (echiva1ent ea aeeea); d. articol genitival; face parte din numele predicativ In genitiv (esti) a cui; e. prepozitie, devenita maroa a infinitivului (a cauta); f. prepozitie, devenita maroa a infinitivului; constructie arhaica, In care infinitivullung conserva valoarea verbals (era a scdparey; g. auxiliar al perfectului compus, pentru pers. a III-a singular (a scuIat); h. auxi1iar a1 viitorului pentru pets. a III-a singular, forma regionala obtinutadin auxiliarul va (aft, n-aft); t prepozitiepentru marcarea -uneirelatii-de genitivutilizatapeu'. tru numerale1e cardinale, care nu cunosc distinctii de caz; face parte din atributul substantival prepozitional de pe urma a 24, unde relatia de genitiv este ceruta de -locutiunea prepozitionala; j. - auxiliar al viitorului regional (s-a face); - prepozitie, devenita maroa a infinitivului (a-i mirosi); - prepozitie, cere cazul acuzativ, introduce un complement de mod (a catrtntdy; k.articol genitival, introduce un genitiv (a lui Goian); face parte dintr-un atribut substantival genitival; l. prepozitie, cere cazul acuzativ, introduce un complement de mod (a vant); m. auxiliar: al prezumtivului, pentru pers. a III-a sg. (s-a ft chemdndi.
(cate 1p. pentru fiecare valoare) lsxlp.=15p.

*

!
I

I
!
i

B. b. d. k. a (In loc de at): al cdlugdritelor; a! cui, al lui Goian - particularitate regionala, constand in uti1izarea invariabila a articolului posesiv; h. j. m. aft, n-a fi, s-a face, s-a fi chemdnd (in loc de va fi, nu va fi, se vaface, se va fi chemdndy - particularitate regionala, constand in caderea lui 11- lapers. a III -a sg. din forma auxiliarului va.
(cate Ip, pentru fiecare situatie) 6xlp.=6p. TotaI7=21p.

8. A. a. articol demonstrativ; b. pronume demonstrativ de departare; c. articol demonstrativ, marc a a substantivizarii ticipial (cele intdmplatey;

adjectivului par-

72

73

(amdndoi) fiii. pentru a observa: in a.eele (mai disparate spirite). 2x2p. si nu pe cele mas- culine. posibilitate dubla de interpretare: fie ca regent.r~_a pronumelui negativ nimica . . g. Tota19=8p. b. exprimat prin pronume personal de pers. c. cele bogate . Total 8=32p. forma caracterizand substantivele feminine. putini. in timp ce in b (ex. .atribut adjectival (determina substantivul darurile).adeictica 4. a. (in) propriii-i (oehi). si 1a nume1e comune masculine de rudenie. se taie numai prima varianta. cazul acuzativ.compkmentindi . in variatie libera. fiind singurul mijloc de marcare a. extinsa. II! De observat neregularitatea privind forma articolului pentru genitivul substantivului tatei. ultimele doua forme. postul Sdn-Petrului. forma atona. ~. c.=16p.a. rect (determina vcrbul sa pIanga).complement indirect (anticipa complementul studentilori. in b. enclitic a (Lucai) si proclitica (lui Petre Lucai)a articolului hotar-at pentru aceeasi clasa a numelor proprii masculine de persoana.cele {st6iict)'-adreCtivdemoiisirafrv~'cIe'dep~rfare. (gratie ajutorului) si sprijinului. feminin. sing.=4p. functioneaza ca maroa a genului personal. cazul nominativ. • De observat forma arhaica a genitiv-dativului nurorei. situatie in care este adj ectiv pronominal..le . b.(primire) a (pensiilor). (in eazul agriculturii si) al altor (ramuri). Carlile ce le com and sun! moderne. .. lp. a III-a. Total general=170p. C~Olncntarii 1. cartile) C. masculin. (din) punetul(de vedere al istorieului). a.z . aiei. (proprietarul hotelului si) al restaurantelor. 6xlp. fapt arhaic conservat in forma fixa a unui nume de sarbatoare religioasa.piirintelui Duhu.a din structura substantivului inc1us in locutiunea prepozitionala (din partea). B. ····d. 2x2p.=4p. antepus substantivului.pronume personal de pers. forma atona 9.substantiv (conversiune accidentala: Lipseste din text" lui").particul.=15p. (toti) geamgiii. 10. proc1iza articolului hotarat. exprimat prin pronume relativ invariabil. II! De remarcat preluarea de catre adjectivul calificativ antepus a articolului hotarat enclitic: euviosului starit. De remarcat "falsele articole": .(clasa) a doua. fie ca determinant.. 3p.·. f. ce .atribut adjectival (determina pronumele toate). postpus substantivului.subiect. pentru a.a. e.d. e. (din) punet (devedere istorie). f) 2p. c.. in functie de gradul de adaptare a substantivu1ui recent la sistemul limbii romane.posibilitate dubla deinterpretarer= decele-'--. din structura super1ativului relativ. Vestile ce le vinstuderuilor sunt alarmante. (cate 1p. cazul dativ.in. Zp. b. (prietenei 74 75 . Jp. b. 15xlp. (fiecdrei aparittiia distinsului (profesor). a lui Petre Lucdi. adjectiv pronominal demonstrativ. forma accentuata (ex.form~regionalfi. cazul acuzativ. marcarea dubla. adjectivpronominal demonstrativ. de cele lntiimplate . . (clasa) intai I intiiia. Iui. lui t). plural.······' .=6p. g.~§lp()p_ula. cele . forma regionala. Sunt doua posibilitati de constructie: a.flexiuniipentru substantive care nu pot exprirna flexiunea cumijloacele curente.atribut pronominal prepozitional (determina pronumele una).: lui GN. (amdndoi acesti) fli. (pleearea eelor mid $i) a eelor mari. *Atentie la trei situatii distincte: a. TotallO=16p. . 3. in locul actualului nurorii. exprimat prin pronume relativ invariabil. a III-a. DOOM2 acceptand. enc1iza articolului hotarat la numele proprii masculine de persoana. Cartea i-am dat-o lui de 0 saptamana). sing. 2. mele) celei mai bune. are rolul unei marci flexionare. $ De observat fenomenul de variatie libera intre proc1iza ~i encliza articolului hotarat la genitiv-dativul numelor masculine de persoana insotite de nume proprii: lui dasciilul Vasile . cazul dativ.f(lI:r. IUi1 . (eelei mat bune prietene) a mele. h. in c. $ De observat diferenta de rol a proclizei articolului intre a ~i b: in a. . forma regionala. lui. masculin.complement indirect (determina verbul mirdndu-ney . exprimat prin pronume personal de pers. . Observatiei In exemplul: clasa a intiiiallntiiilintiiia. 8x2p. situatie in care este pronume demonstrativ. De observat .. le . e.complement direct (reluat prin forma atona de pronume personal Ie). De observat atasarea fie enclitics (mouse-ului). a III-a. g. cartea lui). mdtusa lui mos Andrei. cazul genitiv (ex.falsele articole": . plural. constituind norma Iiterara actuala pentru numele proprii masculine de persoana. f.complement direct (reia complementul antepus ce). a III-a. din cele . deci a clasei substantivelor desemnand nume de persoana.eele . .pronume personal de pers.atribute adjectivale (determina substantivele: caldurile. component obligatoriu al numeralului ordinal a doua. ce . fie proclitica (lui known) a articolului.

b. lp. prezenta si rolul UH'''''''''U. 11preia de la acesta. cu timpul s-a constituit in locutiunea verbala a-si sari din minti. ceea ce creeaza dificultati In recunoasterea cazului la substantiv.c1Ll prima constructie. 76 77 . Valori speciale ale formei atone de pronume ref I e x i v in dativ: # "dativ posesiv" (ex. $ verb copulativ de pers.A"~ . numaigrupul a + substantiv fiind echivalent cu un nitiv.a III-a sg.. .I\l'. are insa valoare de "dativ posesiv" si functie de atribut pronominal in dativ. pentru valoare. d.. identic a. a III-a sg. atribut pronominal prepozitional (ex. (cate lp. exprimat prin pronume demonstrativ de identitate.. cu ajutorul prepozitiei a.. obtinuta prin fonetica sintactica (le vei duce ~ le-i ditce). . I~i da seama de realitate). <® "dativ obligatoriu" . pentru exernplu.' .. face parte din predicatul nominal -i 0 avere. '"' J).pronume interogativ (ex. (cate l p. c.~":.. a III-a pl. I~i vede de sanatate). <® pronume personal de pers. d. (cate l p.pronume relativ (ex.. Se bucurd de ce fapte vor urma). 'iridi'iect. Erau numai ruine imprejurul acesteia).. situatie in care nu are functie de parte de propozitie. In pojida tuturor. 5. c. dd-i cu gura!) (cate l p. b. i. cazul genitiv (cerut de locutiunea prepozitionala din cauza). 5. in mod norinal. cat sintactic.~h. Valori speciale ale formei atone de pronume per son a 1in dativ: . articolul se ataseaza adjectivului. se marcheaza eu ajutorul articolului adjectival in timp ce in e.-'-'. lp.I I .. pronume personal de pers. compl. <® morfosintactic.~. tabloul din fata lor).}. g. de complement ~~'>"'r. pentru valoare. b. fata de calitatea articulata a regentului caracterizand aparitia genitivului. Mi-au venit copiii. a III-a sg..' "".. respectiv a adverbului. I-am stricat ceasul). *' complement circumstantial de loc (ex. este ambiguu ca valoare. ~t De observat (pentru c) preluarea articolului de catre adjectivele antepuse (exigentului. ... se repercuteazd asupra fieciiruia. pentru functie. $i-a pierdut familia.adjectiv pronominal relativ (ex. """_"'_"""~''-''-''''':':'''''. ca urmare a modului diferit de marcare relatiei de genitiv: in d. 3 1.t:. . complement circumstantial cauzal (ex. complement direct.. este un "dativ posesiv" ("mintile lui"). care. Tota12=10p. pentru morfologie. a. forma atona.=4p. caracterizand <In.. I$.n'i vul. Toti ii stiu de fried. Conversiunea se manifesta atat morfologic. b. . Din cauza acelorasi. $ morfologic. b. c. a III-a sg. are insa valoare de "dativ posesiv". I$. forma atona. a.. 4. am pierdut oferta). face parte din predicatul nominal impersonal -i de-a mirarea.r''l dativului ca determinant.':::. (1Hlo. .=10p.·.intra in componenta unor verbe ~i a unor locutiuni verbale (ex. forma atona. dativ. pentru exemplu) 2x2p.6. identic cu a.Qh... singura deosebire fiind ca "dativul posesiv" se grupeaza aici cu substantivul. care 11 UllUlI:'MI.""'''-. identic g.). pentru exemplu) 5x2p.. * pronume personal de pers.. a. identic cu a. Ip. Ip. .. . singura deosebire privestevaloarea "reciproca" a reflexivului. pentru fiecare valoare. al carei reflex sintactic este calitatea de atribut pronominal indativ.._'"""". acuzativ. '<' "dativ etic" (ex. de complement direct. cazul dativ. precedand ~. identic a. "dativ neutru" (Da-i cu vorba. se marcheaza analitic. plural.sJ~nla. I > '.~ "dativ posesiv" (ex. forma arona. admitand 0 dubla interpretare: fie complement indirect (a zice cuiva). cazul este impus de prepozitia dintre. b.. «. nu ne-am pierdut sperantay. pers. I .o.~ De remarcat calitatea. dar specifice clasei tivului: in pozitia de subiect. a. $ I$. <® auxiliar al viitorului. dupa locutiune prepozitionala. pentru exemplu) pronume reflexiv. *' In f. prepozitie singura.. # e.nearticulata a regentului (in a)." Incepe Fldmiinzild a cdrdbdni deodatd cdte-o haraba de pane sirdpede mi Ii le-a infulicat" (Ion Creangii). lupta contra ei. dativ. forma 'populara. morfologic. in adoua. I~i aminteste de tinerete.i·. if> la origine. bldnduluis. 3. predicat care cere 0 propozitie subiectiva.. pentru analiza sintactica) lOx2p.. fie cu valoare de "dativ neutru". ~ complement circumstantial concesiv (ex. prin atasarea articolului. Ce s-a fntiimplat?).LUI. Exemplu de analiza: din cauza acelorasi . a III-a sg. identic c.complement circumstantial de cauza. _.ti.=20p. Vestile ce mi-ai adus sunt alarmante). pentru pers. se ataseaza substantivului. h. <® De observat diferenta dintre d si e. pentru analiza) 2. cere aeuzativul. f.. <® in ambele aparitii.pentru forma pdedtoasei..adjectiv pronominal interogativ (ex.' b.. Aflata la I$. (cate lp. Testul nr.adverb exclamativ si de intensitate (maroa lexicala pentru exprimarea unei valori superlative: Cefrumoasd fatd ai intdlnitl). prin asezarea formelor de adverb si de adjectiv in contexte pentru clasa adjectivului.. @ complement indirect (ex ..~nU. Ce alte dovezi sa-Ii mai aduc?).~. lp..-"==·.. Luptdm impotriva ace lora care fura).. complement indirect (ceea ce inseamna ca verbul este la diateza activa pronominala). morfologic. *'. l p.

h. (pronume de politete) $ 10. leaga doua atribute adjectivale. multor).premune nehutatat: 1mi trebuie cartea unula / altula / fiecdruia / oriciiruia.=3p. (adjectiv pronominal relativ) . (cate 1p. . 3x Ip. .+lp. 8. fad functie de parte de propozitie (aici. a. nuanteaza aici 0 intreaga propozitie. intr-una. h. datu-mi-s-a. . pronumele personal. . pentru fiecare pronume corect asezat) B. Total8=31p.Gratie cdrei intdmpldri te afli aici? (adjectiv pronominal interogativ) Atribut pronominal genitival'·' ceea.Niciunui coleg nu-i trebuie aceastd incurcdturd. . (Gratie ). c. pentru fiecare analiza corect facuta ~i lp.=18p. dar si celor (multi). (cate lp. pentru inventar. . ceea ce. (pronume reflexiv) . (cdfiva) membri. TotaI6=14p. g.Si-a cumpdrat 0 noud masind. Subiect cutare care Complement direct (crezdndu-jte (sd-si dovedeascd) aceasta (rdzi de) ce (intelegi) (de) ce (nu intelegi] Complement indirect (iei) asupra-p (vai) de acela (sa-)!ji (dovedeascd) lui 6.proii~melenegativ.Irimit carp acelorasi studenti. locutiunea are rolul de complement circumstantial de cauza/de timp. .Dumltale totul ti se pare dificil.pronume personal: Cartea lui / ei / lor imi este de ajutor. pentru analiza sintactica) 9x2p. v-o. pentru fiecare greseala) 20x Ip.=7p. (adjectiv pronominal posesiv) . propriii copii. (adjectiv pronominal negativ) . (adjectiv pronominal demonstrativ) . 7xlp.cet-ti fnchipui ca esti) (codrii) dumitale (livada) lui '< -caparte (ce-tti (inchipui) se (mira) relativ) 15xlp. a. nostri arbitri. 3xlp.e. pronumele relativ. * conjunctie coordonatoare copulativa. propriii-i fii.=16p. pentru exemplu) 8x2p.pronume demonstrativ: Citesc cartea acestuia / aceluia / celuilalt / aceluiasi. cu singura deosebire Cll. dovedeascd) lui De politete dumitale Demonstrative (vai de) acela (sa-~'i dovedeascd) aceasta 15xlp. @ Profesoarei insesi rezultatele i se pdreau exacte. (pronume personal) . pentru morfologie.=20p. gerunziu. e. !II ambele aparitii ale lui ~i fac parte dintr-o locutiune adjectivala cu rol de atribut adjectival (are ca regent pronumele alta).pronumele personal de politete b. .pronurne negativ: Nu rna intereseazd cartea nimiinui / niciunuia. -'-pronumele interogativ. ~ I-am trim is copilului 0 carte. . cu deosebirea eli apare la nivelul frazei. b. $ identic g. f. legand doua completive directe.pronumele reflexiv. (cate lp.• . .pronume posesiv: Am mostenit casa alor nostri. $ identic e.pronumele posesiv. intr-insa. aceeasi (staturd). (cate lp. aceeasi delicatete. ~ adverb de mod de intarire. ytergeti (tabla). . i. 7. b.=16p.pronumele demonstrativ. 0 voi tnapoia: j. . Ip.pronume persoanl de politete: Plecarea dumitale m-a emotionat. Personale (livada) lui (sd-s. (profesoarei) insesi. 7xlp. .=3p. f. A. nicio. (prezenta) a multe (sauprezenta d. (adjectiv pronominal nehotarat) . pe care. *pronumele de intarire. g. aduce 0 nuanta semantica pentru alt adverb: yi astazi). Total general=160 p.Oricdrui individ trebuie sd-i pese de semenii lui. specialpentru 9.pronume interogativ: A cui tezd 0 consideri mai bund? -pronume relativ: Elevul despre ale ciirid lecturi ti-am vorbit a reusit primul.. (adjectiv pronominal de intarire) .=7p. .=15p. (cate Ip.Dau explicatii oricarui student mi le cere.. Reflexive (crezdndu-)te (ce-)p (inchipui) (iei asupra-)p se (midi) (sa-)!ji dovedeascd 78 Relative (spre) ceea ce care (serie) (rdzi de)ce (intelegi) (rdzi de)ce (nu intelegi) Nehotarfife cutare 79 .promirriele nehotarat. . i. a. lp.Datorez profesoarei mele recunostintd. TotaI7=6p. .

. dar este imposibila la singular (cartea=alui tau).complement 'circumstantial de loc (asa-numitul "dativ locativ".:•• 7 ·b. 3. cu ajutorul prepozitiei a: contra a orice.c()r. De exemplu..nu are. in plus. introducand subordonata. (lp._:. . grarea sintactica a grupului nominal oricdrui student atat in P 2' cat si in PI: 'in'. Trimitstudentilor carp. potrivit..c:c""·· .complement circumstantial de scop (ex. p 2' se integreaza In pozitia de subiect.. <% Trebuie remarcat si fenomenul sintactic de dublare a complementului indirect: i exprimat prin forma accentuata de pronume personal (lui) si anticipat prin forma neaccentuara de reflexiv (-~i): sa-~i dovedeascd lui. .1.t ~die9~iy~I~_. relativulsi interogativul cine nu au ~iS . 0 POZ1tie sintactica de parte de propozitie. =: 81 .. impotriva.0 b. Suntem contra lor).=20p. ex. dovada cea mai clara 0 eonstituie nerealizarea acordului. . b. negative. Trimit jieciiruia carti). azi. relativul ce se include atat in P . trimitere de ajutoare acestora). a. adjcc~' tivul oricdrui preia tot cazul dativ.complement circumstantial de relatie (ex. 0 stngura carte . f~i dau ghiont unilE . deosebirile privesc valoar~a specials ~e "acuzativ neutru" ~i situatia sintactica: nu ocupa. . De retinut ca...' ceea ce se integreaza atat in P2 (unde are numai rol de relatie. A luat-o la fugd. c. forma atona. iar in PI' cu rol de complement indirect. in to~a~i~tea lui. cdnd md gtindesc la viaia-iy.. Am intdlnit-o chiar ieri .prepozitii construite cu dativul: datoritd.. intra in structura subiectului . avand functia de complement direct . 2x2p.so~l (ca~tea alor ~e! / alor no~tri).articol nehotarat. 2p. are rol de relatie. a tot). trimitere de ajutoare sinistratilor. de propozitie. tot). pentru exemplu.:WJ1~i~ii. .. gratie. dar cu roluri diferite.. pronumele relativ compus ceea ce.< nimic.) dent). Astfel. Ieri si-a cumpdrat doud cdrti.complement circumstantial conditional (ex._ dupa modelul urmator: S-a purtat conform asteptdrilor. proped~. 80 inaintea. cat ~i prin pronume. . a. feminin. iar In P]> in pozitia de complement indh' rect. singular. numai reflexi~l... . . indirect (se poate exprima atat prin substantiv.~ 6. 9.t« 10.morfologic. ele nu functioneaza ca adjective.t . . .complement circumstantial de mod. prepozitia spre fiind ceruta de regentul vei fnainta). Sa se observe.: asteptiirilor = . ~ d. prepozitia de fiind ceruta de regentul verbal din PI)' I'll De observat ca reflexivul din constructia cu gerunziu (crezdndu-te) ocupa g pozitie sintactica de sine statatoare (vezi si 5. a sters-o d:n tara .:. . . si..locutiuni prepozitionale construite cu acuzativul: fata de.. .iar. reflexivul ocupa 0 pozitie sintactica proprie de complement indirect. lp. desi pot aparea in constructn echivalente cu gemtivul (obtinute analitic. inte. Pot fi indicate si alte functii sintactice: .complement lOx2p.numeral cardinal cu valoare adjectivala. pozitie care impune substantivului student cazul dativ.).poslblla numai la._.atribut subtantival (sau pronominal) in dativ (ex.intelegi ceva -. introducanq" subordonata).•. relative ~i interogative se poate adjectiviza. 1 -in constructia: Rdzi / de ce intelegii/.-. constituie singur 0 parte de propozitie: atribut adjectival. pentru exemplul: Dau explicatii oricdrui student mi le cere. ..' forme de genitiv. impreuna cu. De retinut cit. _ prepozitii construite cu genitivul: asupra. ex. constituie singur 0 parte de propozitie: complement direct. y • • ~~ . . curol de nume predicativ al copula~ tivului esti. It Din context. in privinta alor tiii. plural. con/or". constructia cu genitivul este . Se vor daexemple_pentm~sar. ~mtr~ nehotarate. nu formeaza singur 0 parte de propozitie. il). 5. _ . pentru feminin singular nominativ.pronume personal de pcrs.=4p. acuzativ. ~i" nu pentru concurs) etc... identic c. nu au flexiune pentru genitiv. adica pentru forme care exprima mai multi pose.·. . desi pronume1e reflexiv si eel personal pot aparea si eu regent substantival (ex. Cdnd is-au descoperit hotiile. Testul nr. locul dumitale. . a III-a. cat si in P3 si in PI (in P3..·.se va.. exprimat pnntr-un substantiv. De remarcat cele doua variante de constructie (ambele corecte): cea prepozitionala iprezenta a multe sparturi) ~i cea cazuala tprezenta multor sparturi). Ne-am intors fn vederea acestuia. .nume predicativ (ex. Prin acord. dintre pronume. in PI' are rol de complement indirect.. 8. ~i b.c~~. dedesubtul. rol de parte. B.complement circumstantial de timp (ex. TcitaI2=10p.( . am mari rezerve).. ce~e invariabile (ceva.-.' verificabila prin posibilitatea dublarii: si-a impus siesi. conform. cazul dativ (cerut de prepozitia conform).. . articulat cu articolul hotarat enclitic -lor. a. ca manifestare a fenomenului sintactic de "impletire a subordonatei cu regenta".··c. -in constructia: . c. cat ~i 2 in PI (in P2. pronumele negative nimeni. integrate simultan.. .=4p. 0 carte ca asta nu ma intereseazd . genul feminin nr.~. a.. a. rezulta di te (crezdndu-te) este reflexiv. Pentru posesiv. $ De observat statutul relativelor.. nu vei inainta niciodatdl/ spre ceea ce-ti inchipui2/ca e$ti3J. se asterne drumuluiy. realizabil numai In cazul substantivului. Aici. c·. De retinut ca nu intreg inventarul de pronume nehotarate. singur. ci se include ca element component in structura unei locutiuni verbale ~i a unui verb. cdnd md gdndesc la viata-mi. in cate doua sau chiar trei propozitii. plural. pentru analiza) 2. a ceva. as fi mai pro. Am ajuns tnaintea acestora). 2x2p.:· ·. .. si nu personal.esl?()n4~p. A. . orice. 7. 4 1..

indirect. functia de complement direct. g. deci rara autonomic morfosintactica. h. f. I. atnbut pronommal in dativ. pers.in genitiv. (cartea) lui . 2x2p.pronume personal. b. folosit pentru a se desemna pe el insusi).pronumereflexiv.adjectiv p~onomi.=4p. pers. atnbut adjectival(identic exemplul anterior. atribut adjectival.pronume pers~nal. 5. numar ~i caz cu substantivulfete. a. dativ singular.adjectiv ~ronomlnal relativ. forma neaccentuata.e. un "dativ posesiv") si functia sintactica a dativului (aici. pc care 11urmeaza imediat. f. deosebirile privesc valoarea acestui dativ (aici. deosebirea de forma este urmarea postpunerii adjectivului demonstrativ) g. acesteifete . 0 propozitie neanalizabila. deosebirea ?e forma provine din topica posesivului fata de regent. a II-a plural cazul acuzativ. Vii intalnesc zilnic prin Cismigiu . pers. 3x2p. dar nu pot fi sigur . f. numar ~i caz cu substa~tivul elev. deci rara autonomie morfosintactica. forma atona. c.a ll-a plural cazul acuzativ. Poate 0 fi venit chiar ieri. 4. Lipseste un . Poate 0 fi venind chiar astdzi. atnbut adjectival. genitiv. vii" . e.pronume personal. intrand In componenta locutiunii verba1e si. pentru valoare si analiza morfosintactica. vind si maine . imi (convine) . forma neaccentuata. dativ.=4p.morfologic.substantiv. in gandu-vii mdrsav. i. deci dativ. I pl. (cartea) lui Ion artlcol hotarat proclitic pentru genitiv. compl.A. (cartea elevului) aceluia . desi subiect.adjectiv prono~nal demo~str~tiv. Ciirui (elev i-am dat eartea?) .·(acestei fete frumoase) a mele .. "i s-o pdrut ": "ei s-o pregdtit" (TD . g. (Mii intreb) ciirui (elev i-am dat cartea) -: adjecti. semnul substantivizarii 11constituie articu1area si asezarea In pozitia de subject. autopirnica (adica. nu formeaza singur parte de propozitie. I. .pronume personal. identic 4. intra in componenta formei verbale compuse.. 0 sd. pers. (in eartea-) i .morfologic. 2x2p. . atribut adjectival. ca valoare si ca functie.morfologic. provenit prin conversiune accidentala. 01 ce frumoasd te-ai fdcut! .pronume personal. intra in structura fonnei verbale compuse. sing. Vti pleacd bdiatul .Bucovina) . ~tribut adje?tival.. pe:s. ZX2p.adjectiv pronominal demon~trativ? se acorda in gen. atnbut adjectival. neintegrata sintactic.identic cu exemplul antenor. Vii pierdeti timpu! cu nimicuri . b. masculin sing. I. forma atona. a II~-a. pentru valoare. restul.auxiliar al prezumtivului. identic 4. forma atona.interjectle. a II-a plural cazul dativ. Ne (doare) . identic 4. I plural. intra In structura fonnei verbalecompuse. forma atona.pronume personal. compl. Ip. pers. Vii trimitem ajutoare .adjectiy pronominal interogativ. h. pers. compl. se acorda in gen. atnbut adJ. c si d. 2x2p. Vii impuneti numeroase restrictii alimentare . iinplicit. forma atona. pentru exemplu) 8x2p. identic exemplul antenor. forma atona. dativ. imi (impun) . 83 . direct. d. i. lp. numar ~I caz cu substantivul elev. se ac. pentru exemplu)' 9x2p.pronume personal.pronume demonstrativ de departare. se acorda in gen. (cartea) acelui (elev). forma regionala pentru pers. Ne (pare bine) . direct. dativ. valoare de "datlv posesrv . invariabil.Din text lipseste un. singura. intra in structura atributului substantival genitival lui Ion.un fragmentdetext estc. sing. (Dau cartea) ciirui (elev are nevoie de ~a) .ord~ in gen ~i caz cu substantivul feminin acuzativ). nu are autonomie sintactica. atribut pronominal genitival.adjectiv pronominal posesi~. fetei acesteia . posesiv. functia de complement indirect. a III-a singular ~i plural. se acorda in gen. a II-a plural cazul dativ. atribut pronominal genitival. I pl.identic 3.=4p. 3x2p=6p. (fetei) mele .. (cartea) aceluia . complement indirect. pers. se acorda in gen si caz cu regentulfete. deoseblrea provme din"philtra postpusa: e.=6p. deci rara autonomie morfosintactica. (lp. dar nu stiu sigur. compI. indirect. atnbut adjectival. Nu vii dati seama de situatie .=18p. pers. (lp. functia de complement direct. forma arona. forma de masculin singular.v pr?nom~nal relativ. (in cartea) sa . c. deosebirea este de valoare si de situatie sintactica (aici. numar ~i caz cu substantlvul elevului.pronume reflexiv. 3x2p. numar si caz cu substantivul elev.adjectiv pronominal demonstrativ.identic cu exemplul anterior. se acorda in gen.pronume reflexiv. nu apare dedit ideea rdzbundrii. de atribut pronominal In dativ). a III-a singular. Ne (intrebiim)pronume reflexiv. (in cartea) ei . genitiv singular feminin. cazu1 dativ. sta in cazul dativ. a predicatului). care. a. indirect d. acuzativ.auxiliar al viitorului. Vii considerati cei mai destepti din clasd . pers. c.ectI:val.auxiliar al perfectului compus. b. pers. forma atona. poate constitui. cazul acuzativ. atribut pronominal genitival.pronume personal. h.=4p .nal. identic 4.=16p. compl. a. pentru pers..=6p.0" din text .

fern.acorda. @ de prietenii . A. articulat cu articolul h~tarat enclitic -I. atribut pronommal m. atribut adjectival.adjectiv calificativ antepus.verb conj . numar si caz cu substantivul prieten.adjectiv.pronume de politete. complement direct. pe~s. atribut substantival genitiva~. o complement circumstantial de mod (Modu! 'in care procedezi este umilitor).ei impun) ~i neexprimarea subiectului. revin) . preia articolul substantivului. valoare de "dativ posesiv". personal. I. ca atribut adjectival (cate 2p. pers. atribut verbal. @ nebunei . @ lui . 'irui.adjectiv calificativ.< mele . l.pronume personal.'l complement indirect (Elevul despre care ti-am vorbit este fratele meu). sintactic. Solutie: a. acuzatrv. 11I. ~ nebune . genitiv. ca atribut verbal. atribut pronominal genitival). fern. preia articolul substantivului. se ~corda in gen si caz cu substantivul vere.. se acorda in gen.. 7.pronume personal.' modul gerunziu. atribut substantival prepozitional (are ca regent substantivul nebunei) b. I.acelasi tip de ambiguitate in exemplele: fetei acesteia _ elevului aceluia.verb conj.. numar si caz cu substantivul. gemtrv.:a. TotaI8=lOp. nominativ. cat si ca pronume demonstrativ in genitiv.. se a~orda l~ g~n si cazcu substantivul nebunei (feminin. atribut adjectival.Ne(-am pierdut averea) . d. Date fiind omonimia 1 sg. cazul vocativ. ca atribut pronominal genitival.substantiv provemt pnn converslUne. . pers. @ prietenei .pronume reflexiv. Gerunziul suferind (din un bdtrdn suferind) are 0 forma neconcludenta.~ .identic exemplul anterior.. avand ca regent un substantiv eel insusi in genitiv). I pI. atnbut adjectival. pentru fiecare ambiguitate) 6. Dumnea!ui (imi cere) . '" mele . . k. provenit din participiu. ~m ~dje~tlv. predicativ (numai modul este nepersonal ~i nepredicativ). atribut adjectival. 2x2p. (eu impun .personal. Functii necircumstantiale: ill subiect (Elevul care a reusit primul esteJratele meu). . cat ~i ca gerunziu acordat. cat ~i ca personal.Iecturi e-al ~ atribut pronominal genitival (Elevul ale cdruilecturi le-ai apreciat este fratele meu). atribut adjectivaL I.datlv. numar si caz cu substantivul. subiect. forma atona. '.adjectiv pronominal posesrv. Functii circumstantiale: * complement circumstantial de loc iScoala lJ1 care am invdtat nu mai existdt. f?rrna atona. a. A A ~ A • 3x3p.substantiv. . sintactic. functia sintactica rarnane aceeasi. " <:'I l-am apreciat mult .substantiv. iar. sing. plecarea nebunei mele de priet~nii . a III-a:. masc. Ip. se acorda in gen. suferind . (cartea) dumnealui . provenit prin conversiune din adjectiv. provenit din gerunziu. atnbut pronornina l genitival. sin tactic. a III -a sg. e. ti-am scris) . atribut verbal. intranzitiv. Total 7= 18p. ~ complement circumstantial de cauza (Am si uitat vorbele din cauza ciirora suferi). d~tiv. . pe~s. dativ. singul~r.=4p. plural. pers. nearticulat. forma atona. atribut pronominal in dativ. I. pers. Ambiguitati morfologice: c. intranzitiv. = 3 pl. genitiv). masc.substantiv ingenitiv (determma substantivul plecarea). . rara functie sintactica. ca atribut adjectival. k. (Ip. . modul gerunziu. iar. se acorda cu substantivul.acuzativ (ce. vocativ. mele= adjectiv pronominal posesiv.adjectiv. Dragu! (meu prieten.=9p. . numar ~l caz cu substantivul prietenei. @ complement circumstantial de scop (Treburile pentru care at venit sunt urgente). mterpretabila atat ca gerunziu neacordat. 8. (un bdtrdn). pronumele imi po ate fi interpretat atat ca reflexiv (este solutia propusa in rezolvare). atnbut adjectival. j. s~ ac?rda m gen ~l caz cu substantivul prietenei. sintactic. 85 . (0femeie) pliinsii. atnbut adjectival. 84 l. B. i. v A • 3x3p. <:'I I-~u venit pdrintii . Dragu! (meu prieten a dispdrut) . se. Ip.+lp. . genitiv.. unde demonstrativul poate fi interpretat atat ca adjectiv acordat postpus.in ?en. . . Intrebdrile ce Ie-aiformulat sunt interesante. a. predicativ (tiumai moduteste 'n'epersonal si nepredicativ). ~ complement direct (Elevul pe care fl ajuti este fratele meu). . (jemei) suferinde . B.=4p.. se acorda in gen.. Dragul (meu. a III-a. iar.~t de prepozitia de). iar.adjectiv pronominal posesrv.adjectiv calificativ antepus. pentru recunoastere.pronume personal. b. atnbut substantival genitival (determine su?stantlvul plecarea!. cazul nominativ. valoare de "dativ posesiv". C. atnbut adjectival. sing. plecarea prietenei mele nebune. genitiv.=2p. cazul vocativ. * complement circumstantial de timp (Ziua in care I-am cunoscut a fost de neuitat). (0 femeie) pliingiind . sing.=9p. pentru analiza) 2x2p. * complement de agent (Elevul de care ai fost ajutat este fratele meu). difera cazul si functia (genitiv..

. A. personal. 10.9. dar imperativ.=IOp.auxiliar al viitorului (vczi 1. nume predicativ si element predicativ suplimenLd1 (Mil gdndesc ce va ajunge. I. care subliniaza valoarea cantitativa). unde ocupa pozitia de complement indirect. fenornen care antreneaza si 0 modificare a raporturilor sintactice: subordonatul devine regent. tranzitiv.)omphnnent direct (determina gerunziul nemaiavand). n 2x2p. a II-a sg.. apare un adjectiv pronominal relativ propriu-zis. in loc de. caci provine din transpunerea in vorbire indirecta a unei propozitii interogative.tip de vii tor alcatuit cu auxiliarul a avea + conjunctivul. modul infinitivprezent (Tara marca a. conj.t. conj. pers. Plecarea alor mei m-a nemultumit... b. poate indepli~i num. de exemplu: Am reusit grasie alor mel . s-a construit un mare hotel. 7. neregulat. personal (numai modul este nepredicativ ~i nepersonal).Gdndulla ai mei ma tulburd.. x 87 . Draga mea sora.. personal. . sg. vei ajunge .. Total general=200p. Trimit lucrarea profesoarei mele. Elevul cu care am facut excursia . . vei crede :_ verb predicativ. deasupra. . genitiv. modul indicativ. Elevul gratie ciiruia am reusit. atribut pronominal genitival. atribut adjectival.'/I ii (frigi pielea) . . pers.forma regionala (obtinuta prin caderea lui v. personal. iar regentul. 2. 6. atribut verbal (Ma impresioneaza un copil pliingiind). pers. face parte din constructia infinitival a relativa ce ztce). pozitie care lmp~ne cazul dativ substantivului elev. subordonat. complement instrumental (A reusit in viata faciind eforturi).verbpredicativ. 8. Asa se explica aparitia unui subiect in dativ.5p.pronume personal. incorporeaza si adverbul mai). pers. complement direct (Aud tunfmd). Se potalege si alte prepozitii si Iocutiuni prepozitionale: multumitd (pentru dativ). conj. a. Ai mei au plecat. <~o[nicn. a).acuzativ.a. 3 2p. complement direct.verb predicativ. a II-a sg. inapoia (pentru genitiv). Un omonim gramatical: inuilnesti zilnic .din. conj. a III-a.arii 1. Nu se vor analiza d-voastrd ~i ce. forma arona de acuzativ. modul indicativ. a II-a sg.'/I De observat ca in exemplul: Ma intreb cdrui elev . contra. 2xl.. nominativ. g. . complementcircumstantial de loc etc. . 10. $ Ca functii circumstantiale. subiect. B. vezi.=4p. ii cauta. (ajutorul) fagaduit . Totall:=14p. 2p. a III-a.auxiliarul vei si inchider~a grqplllui vocalic). valoare de "dativ posesiv". Ma gandesc ee-l vor alege). c.verb copulativ.l-am intdlnit pe ai mei pe stradd.aIII-a. A. complement circumstantial de timp (sau de cauza). complement instrumental. atribut pronominal in dativ. cu privire la.r. avand functia de subiect pe langa verbul predicativ -i (variants scurta a lui este "existii'). Distinctia alb este obligatoriu contextuala (calitatea de numeral cardinal apare numai in opozitie cu alte numerale sau in contexte adjectivale de tipul: singur. pers. ajuta~ma sa ies din tmpas. In text apar: i8 ii (cduta) .eroase alte functii sintactice. 3. 3. Calitdtile lucrdrii mele sun! extraordinare. Pe lfmgii ai mei. 2. dativul apare ~i la adjectivul relativ cdrui.pronurne personal.: .). a II-a.Pentru gerunziu: 1. Testul nr. 2p. * De observat. timpul viitor. b. . modul gerunziu. acuzativ. a III-a. 3x2p. la mare. intranzitiv. apare un adjectiv pronominal relativ-interogativ. 86 1. pers. subiect (Se aude tuniind). a III-a (in a). 4.=6p. timpul viitor. am sa ajung . dativ.complement sociativ. ~i alte tipuri decomplemente circumstantiale (Elevul in privinta cdruia aveam indoieli .. ~at si in regenta. (ce) zice . tranzitiv.participiuadjectivizat (comportement specific participiului). Deosebirile privescmodul si persoana: indicativ prezent. 2. dativ. modulindicativ. forma negativa (cu prefixul ne-.dativ. Construit cu prepozitii ~i locutiuni prepozitionale. Este nominativul. Exista specii de atribut pronominal realizabile numai prin pronume. tranzitiv. atribut pronominal prepozitional.. 0 wid pe colega mea extrem de supiiratii.complement de relatie.=lOp. Prin acord. acuzativ. care stau in nominativ. - Lucrarea mea este bine apreciatd.Le trim it alor mel ajutoare. in timp ce in exemplul: Dau cartea ciirui elev . cat despre. pers. Si alte functii pot fi aduse in discutie: @ Ca functii necircumstantiale.=6p... nemalavitnd . . forma atona nu si prin substantiv (este valoarea de "dativ posesiv" a dativului aton al pronumelui personal sireflexiv). integrarea grupului nominal cdrui elev atat in subordonata. Intreaga 1.=3p. . personal (numai modul este nepredicativ si nepersonal). 5... a II-a (in b).·Diferenta dintre cele doua constructii este rezuItatul fenomenului de inversiune sintacticd. timpul viitor. 5 5x2p. a III-a pl. in exemplul: Dau cartea cdrui elev are nevoie de ea.011sl1 uctie aparc In pozitia unui I. conj. 3. intranzitiv (in contexi). complement indirect. in afard de (pentru acuzativ).verb predicativ. forma atona. 5x2p.complement instrumental etc. unde ocupa pozitia de subiect. complement direct.

cele fiigaduite . se acorda in gen. dativ. complement de relatie (De arsa. este un complement indirect (determine verbul intranzitiv ne-am sdturatv. a III-a. si tot a reu~it).predicat verbal. pers. conj. rabdarea . substantive masculine.forma de participiu.forma de participiu intra in structura gerunziului pasiv (unde fi este auxiliar al pasivului)..forma de participiu s-a substantivizat (are ca maroa de substantivizare articolul demonstratrv). a crede apare construit cu dativul. exprimat prin verb predicativ. predicativ impersonal intranzitiv. . 8. (poti) sti. cri refl:xiv obligatoriu. vei sti.participiu adjectivizat. (n-)am ce sti.. personal. deosebirea consta in forma de mod si de persoana: indicativ prezent. 4. I. a. a.predicat verbal. cu se devenit mardi a acestei diateze). personala. g. e. formeaza predicat nominal impreuna cu numele predicativ multiplu mare si tare. a III-a sg. sintactic.<Lli~ll. 3. predicativ personal intranzitiv. formeaza predicat nominal impreuna cu numele predicativ ce. B. 3. predicativ personal tranzitiv. Stii teevar). a. 2p . face parte din complementul circumstantial de timp fnainte de a fi jagaduit. 6. modul indicativ.ne. diateza activa pronominala. A. substantiv feminin. . complement indirect (Este gata de a renuntay. b. ai sa stii. nu ne-a pta cut deloc).infinitiv lungsubstantivizat. unde este pasiv). exprimat printr-un pronume relativ invariabil. 4p.doua participii substantivizate (marc a de substantivizare 0 constituie articolul demonstrativ). predicat verbal. b. sintactic. e. c.a) 5x4p. functii comune cu ale adjectivului: 1. a III-a.(vreau) sa se fjtie. a). intranzi~iva. intra in structura . {incearcii)sa stii. diateza activa. 4. a III-a sg. nu-si crede ochilor ~i urechilor . d. timpul prezent. numar si caz cu regentul ajutorul (cazul acuzativ). complement de timp (lnainte de a pleca. vei ajunge (mare si tare) -verb copulativ (vezi 1.. b.=20p. facand parte dintr-o locutiune verbala: locutiunea in ansamblu. intranzitiv (in context. gazduire . Total 5=22p. pentru functie. _ ® erede . este predicativa.formei verbale compuse de infinitiv perfect (unde fi apare ca auxiliar al perfectului infinitiv). tranzitiv. 2. nume predicativ (Miincarea este prea arsii). exprimat prin verb impersonal (in context. de jagaduit .verbul a crede este lipsit de autonomie lexicala ~i gramaticala.predicatverbal. 7.5. personal. complemente indirecte.pent~~n. pers. fiind jagiiduite . diateza activa pronominala. 4. complementconcesiv ilf (Neavand 0 sdndtate bund. exprimatprin verb predicativ. f. complement de cauza (De arsd ce era. e.forma de supin. a III-a sg . 9x2=18p. * crede . d. tranzitiv. d. predicativ. 88 89 . este un complement circumstantial de relatie. $tiutu-l-ai '(afjade hain?). pers. h. complement instrumental. cazul acuzativ(cerut de prepozitia cu). fagaduit . element predicativ suplimentar (llconsider prea tacut). 5x2p. pers. lp. sintactic.}Xl9rfqsin~lictic. complement de mod (A intrat fdra afacezgomot). timpul perfectul compus. cazul nominativ B.predicat verbal. subiect (Nu se poate spune cum e mai bine). (ce) e .2p. 5. modul imperativ. conj. Pentru participiu. 2. cazul acuzativ (cerut de prepozitia pentru). Doua aparitii ale luifagiiduit: iii de fagaduit .ii·taifjtiind. identic a. sg. se construieste cu 0 subiectiva). indicativ. sin tactic. * In text. pentru exemplu) Pentru infinitiv: 1.uprip~i neciijip . 5. . 81! se crede . a. nearticulat. a fi jagaduit . atribut adjectival (vezi ~i 3. copulativ personal intranzitiv. fiira autonomie lexico-grarnaticala. a II-a sg. anuntd-mdl}. b. celor (cate . predicativ personal intranzitiv. plural. c. articulat cu articolul hotarat enclitic -a. A.=lOp. copulativ impersonal intranzitiv. diateza activa. era ami.infinitiv lung substantivizat. (De-lat sti. predicativ personal intranzitiv. a. predicativ impersonal intranzitiv. dar ne placea). smtactic. (cate lp. deci intranzitiv (constructie arhaica). complement indirect (sau de cauza). a III-a. si-a schimbat regimul in tranzitiv. cousuuiudu-se cu acuzativui (a crede pe cineva). c.. pentrndiateza. predicativ personal intranzitiv si reflexiv. atribut verbal tDorinta de a reusi este imensdy. Vezi locutiunea verbala: a nu-si crede ochilor si urechilor. sg. formeaza un complement circumstantial de cauza. diateza pas iva (varianta reflexiv-pasiva. vezi alte patru functii sintactice.forma de supin. are rolul unui complement indirect. $ a crezut .verb copulativ. introdus prin locutiunea prepozitionala inainte de. a). introdus prin prepozitia de.conj. substantiv feminin. (£ In limba literara actuala.

regim oscilant (tranzitiv si intranzitiv). . pers.complement circumstantial conditional. lipsit de autonomie Iexico-gramaticala. sintactic. asocierea cu indicativul prezent. se vor compldcea. a III-a sg.. b. Constructia intranzitiva a lui crede (crede + dativul) este un fapt sintactic arhaic.. 9. f. 1» A. implicit. 5. . Data fiind omonimia 2 sg.nume predicativ. construit. 90 . iutreo pozitie de subiect si. forma negativa. decarece infinitivele lungi sunt substantivizate (vezi 8. ddinuie. a II-a.element predicativ suplimentar.complement circumstantial de exceptie. B). to Se pot adauga ~i alte functii ale gerunziului: . valoare . intra in structura formei verbale compuse de perfect c?mpus. a III-a sg.Q(! lipsavirgulei indica asezarea aceluiasi substantiv. de loc. forma negativa. tranzitiv. b. deosebirea de a. sa aibd. prezent.Celetrei exemple au in comun. inlocuit. '" N-au fost incluse infinitive le din structura fonnelor verbale compuse (vei ajunge. cheltuieste /cheltuie.' . 4. diateza activa. a III-a.0 weal. diateza activa. predicativ.predicat verbal. personal.. g .=14p. a III-a sg. fnfatigeaza. n-are(ce s~fnt4mplaJ . indicativ. aiei. .~J?~ceq~Cfl.virgula a substantivului compus Harap-Alb indica prezenta cazului vocativ. de 0 constructie tranzitiva. are (de terminat) . a. a. a lua notite" vs. dar din motive diferite lipsa de autonomie morfosintactica a lui avea. pers. a9aza. realizat printr-o constructic infinitivala relativa (CtI' s« fac(f).' e. se include in structura looutiunii). modul indicativ.complement circumstantial de scop. 91 a 7x2p.element predicativ suplimentar. veste forma negativa si natura determinantului (vezi 9. c priveste statutul tranzitiv al verbului. lp. alcatuieste predicatul verbal. A. lipsit de autonomie lexico-gramaticala.realizat substantival (case).imperativukir. diferenta priveste valoarea verbului (aici. dezagregd.Qonj. b se limiteaza la constructia cu un complement indirect (Ia intelegereay. Dea Domnull. predicat verbal. B. $ In ce priveste functia sintactica a gerunziului din text. punctuatia este singurul element distinctiv: separarea prin. to N-au fost incluse forme le (celor) asupriti si necdjiti. singur.. Se construieste cu un complement direct.. din componenta constructiei infinitivale relative en-am ce olti) sau din constructia cu verbul a putea (pot! olti). C~onlc:ntarU 1. vei crede). f. realizate. deoarece participiile s-au \ substantivizat..complement circumstantial opozitional. . . A). . Scrierea cor e c t a depinde: '" de recunoasterea infmitivului din structura fonnelor verbale compuse (vei sti. d. Ca omonim morfosintactic. 10. b pria ~. se construieste cu un subiect personal si un compl. . ~re (doud case) . conj. Bea edt . deci cu functia de complement indirect: ti trimit 0 scrisoare.morfologie. cu un complement direct. c.. timpul viitor (avea.lui). ar umple.predicat verbal. . n-are sii reuseascd .). B. personal. . imperativ = 3 sg.modala") si natura determinantului (vezi 9. deosebirea fata de a. c. care sunt lipsite de autonomie morfologica. diateza activa. n-au fost incluse nici fonnele rdbdarea si gdzduire. . Se construieste cu un complement direct. $' de recunoasterea participiului din componenta unei forme verbale inversate ($tiutu-I-ai). g.complement circumstantial de relatie. cu valoare de imperativ. d. lips it de autonomie lexico-gramatical a. conj. B). de remarcat ambiguitatea semantica: posibilitatea de a-l interpreta fie exprimand cauza "pentru ca nu mai avea ce zice". c. . sintaxa) 6x2p. va transpdrea. Se constmieste cu un subiect realizat pmtr-o constructie infinitivala relativaIce se fntdn:pla). deci imposibilitatea acestuia de a primi determinanti proprii. formeaza. exprimat prin verb predicativ. aibii parte . d.. .. (nu) meritd (sa faci efort). creeazd.forma de participiu.diferentaatade cprif veste natura impersonala si intraiizitiva' verbului. sa puna capdt. apare ca auxiliar al viitoru.predicat verbal. a. Se construieste cu un complement direct .. n-av~a s~ apuce . rara valoare posesiva. identic a. poate fi adusa si forma fi de dativ. I. locutiuneaeste la modul conjunctiv prezent (lipseste marca sa).modul indicativ. . c. Total 9=28p. fi cduta. ~ de recunoasterea conjunctivului variabil din componenta formelor verbale compuse (ai sa $tii) sau din constructia cu regente verbale. tranzitiv. va zdcea. se chinuieste / se chinuie. crednd. inseamnd' "reprezinfa. neregulat. va tdcea. a.predicat verbal. ca forma de perfect compus. deosebirea priveste exprimarea subiectului si a pozitiei de complement de loc. a IV-a. 7x2p:=14p.identic a.n-are(ce sefacej-: predicat verbal' ' diferenta fata de. prin propozitii introduse prin relativ. de-ai $ti). '" Se pot aduce ~i alte functii pentru infinitiv: . personal. in limba actuala. realizat printr-un supin (de terminat). fiind si semnul asocierii cu . pers. semnificd".complement circumstantial de mod. 24p. . ne speriaserdm. pers. indrumd. (lp. Total general=l Ssp. a compdrea. a. 2. insemneazd! "a pune un semn. b. {imp . aici. exprimat prin verbul a reusi. 3. b. predicativ. (sau pl. exprimat prin locutiune verbala (a avea.=12p Total 8=22p. .!y~1J!ll. 0 forma de viitor in trecut (avea. diateza activa. sg. functioneaza ca auxiliarlsemiauxiliar). exprimat prin verbul a apuca. indicativ prezent (forma rabda). fie exprimand timpul "cand nu mai avea ce zice".(am) fiigiiduit . fara autonomie lexicogramaticala. b. ' ' e.

~'i' h.. DOOM2 diferentiaza prin flexiune cele doua omonime: insemneaza' vs. aici. modul conjunctiv. modul imperativ (forma neregulata).a II-a sg. va transpdrea. f01~ele de infinitiv lung sunt discutate si ca tipuri de conversiune. intranzitiv (in context).' .stinga folosirile predicative ale lui ave a (a. ai face ... formand. ~:_Re~i. $ de cuncasterea tendintei actuale de extindere a constructiei reflexive si la alte impersonale: se meritd. se com-i. va zdcea. lll~orporat intr-o locutiune verbala. Astfel. nu este de imperativ. a III-a.e ~ar::e .verb predicativ. timpul prezent.• • .. a III-a. pers. ocupa. Sa se di.. repetate in cadrul unei tautologii. predicative. Jil. predicate verbals. a III-a. cu pronume in acuzativ).. It!. si ca tipuri d~ denvare (cu sufixul abstract -re) .. intranzitiv (in context).. a III-a sg. si b se reduce numai la tipul de pronume care ocupa po. !® de recunoasterea "principiului morfologic" din ortografia romaneasca.j. la origine. -eazd. data fimd valoarea de "dativ posesiv" ("copilul. se scriu crednd.. dar conjugarea a III-a: a umple). 'lY rabdare. a II-a sg. obliga. persona le.$ Tre?uie deosebite formele de participiu. modul conditional-optativ. conj. a tdcea. rnal-IIlUll-J. modul conjunctiv. creeazd.toriu: sensul "a parveni" se actualizeaza numai in prezent" reflexivului. ~dmJta~d un subiect perso~na (Ion ajungdndy. <!. . tranzitiv (folosit absolut). conj. respectiv.i:" accepta vanane uoera pemru pers. f~tay: atuncifagiiduitese comporta adjectival. ..de la auxiliar). neregulat. 9. a II-a sg.jI de recunoasterea formelor populare de conjunctiv deie. a II-a sg. a). d) de cele Tara a~t~nomle. predicat verbal. pers. se cuvine. se intdmpld. beie §i a formei iotacizate sa puie. in structura caruia nu apare sufixul -eazd. obtinuta prin caderea lui v. pers.verb predicativ. a zdcea. iar. in romana. daca forma cele este interpretata ca: pronume demonstrativ de departare (similar aparitiilor din: cele care . construmdu-se cu 0 subiectiva conjunctionala (sa-l stiu sanatos).diferentele fata de 1. din components gerunziului si a prezentului. a IV-a. singur. primind un nume predicativ realizat prin substantiv (a. predicatul verbal. personal. sa zicd . personal. din co:uponenta formelor yerbale compuse. a transpiir~a. personal.este personalii~'ri .verb predicativ. I I ! I. 7. @ Sa se distinga utilizarea personala si tranzitiva din e de cea impersonala si intranzitiva din d. fnfaMeazii. diateza activa. fie cu eel de forma inclusa in structura modurilor ~i a timpurilor compuse (m ~a. dar sescrie asazd.In lingvistica romaneasca .verb predicativ. personal. devenit.. se stie etc. "" de cunoasterea corecta a clasei' de conjug~re careia ii apartine verbul potrivit normei literare actuale (conj. cu functia de atribut adjectival pe' langa un pronume. tranzitiv (in context). B. predicat verbal. modul conjunctiv. a predicatului.. personal. ' 10. $ Sa se retina natura de auxiliar (unii lingvisti il considers semiauxiliar deci ell pierdere partiala a autonomiei lexico-gramaticale) a lui avea din f.este impersonal.- ~ g. nedeterminata. A. ~ormea~~. . diateza activa. i. c". inseamruii]. devenind un componeni obilgatoriu al acek. IiU tdcea ~i conditional: ar umple).a-ptall:O"L. pers.. diateza activa. O. I I I ! 8. pai~' tJCJP~ul. pentru sintaxa) 9x2p.verb predicativ. fnfiiti$eazay respecta componenta morfologica a cuvantului. pers. a II-a sg. modul imperativ.5p.. construmdu-se cu 0 subiectiva conjunctionala (sa ai neva':'. este reflexi:. Pentru e. d. modul conjunctiv piez€nt(lipse~te marca sit). $ de re~cunoa~terea vanantelor literare libere acceptate de DOOM2 si marcate. sa ajungi . se construieste cu un complement indirectj Jar pozitia de subiect ramane nelexicalizata. de cele de sup in (din d si e1).. DOOM2 nu mai . '* este Impersonal. a ill-a sg. Form~ ~~i " fac. formeaza predicat verbal. <i Testul nr. deoarece. exceptand prezenta marcii de conjunctiv sa ~i valoarea. pentru morfologie. te mdntuie .'. pers.hilor:sai'')..verb predicativ..zItle smtactica distincta ~I. 6 1. potrivit caruia grafia unor cuvinte tcrednd. singur. 3. pastrandu-se intacta forma sufixelor: -dnd.este copulativ. <'" es~e~ copulativ. a III-a. .e. cele din. cea propusa in rezolvare. 93 92 . creeazd.verbe cu morfologie identica.:~ 1.. conj. in cazullui a insemna.rmafiigiiduit a fost discutata si la verb (vezi 3. predicat verbal. se pare. pers...). 1 ~l 11 pI. tendinta avand drept rezultat constructii reflexive neacceptate de norma sintactica literara. diateza activa. predicat verbal. ie . construindu-se cu 0 propozitie predicativa. de cunoasterea faptului ca inventarul de variante literarf libere este mult diferit in DOOM2 fata de DOOMl (de exemplu. care. aici. . dar reflexiv (in b).. n~ face p~rte..•. sunt posibile douai mterpretan: e'. timpul prezent. . .''.. b~ ?eosebirea dintre a. I..dativ posesiv" ("urfX:hilQ{$i oC. pers. fie ca formant al locutiunii (g). ajuns 0 durere). a. a II-a sg.b. fie cu statutul de participiu independent (I? c).identic verbul anterior. diateza activa. b. WlllHl "Vi"'''''' fiind ne speriaserdm. diateza activa.. este. a privesc modul si timpul verbului: modul indicativ. == b.. a II-a: a complacea.predicat verbal.intorci . tela. predicativ. timpul prezent. " o y?.din~~ctur~ v~rbului si. intranzitiv (fiind reflexiv obligatoriu. conj. predicat verbal. .) ZItIa de complement direct: personal (in a). Alegerea constructiei / formei corecte depinde: <Il> de recunoasterea infinitive lor din structura formelor verb ale compuse (viitor: se vor compldcea. timpul prezent. a III-a. . conj. fie ca auxiliar (e. e2). aeeasta lucrare normativa. tranzitive. sau ).. cheltuieste/cheltuiei ~. conj. cu valoare de imperativ.. a zice . timpul viitor (forma regionala. prin semnul grafic [I] tchinuieste/chinuie. zicd . personal. dupa modelul: se cade. forum -~i ~ste unj. ai face. neacceptate de normele literare actuale. porta obhgatonu ca adjectiv. tranzitiv.=lSp. maroa a diatezei reflexive. sa dai . diateza reflexiva (cu pronumele reflexiv te devenit maroa a acestei diateze). 1). conj.. . are rolul de atribut pronominal in dativ. ~~o.5p. . s.. (cate 1. s~a.. zi . giizduire . c. numai modul este nepersonal.

pentru analiza sintactica) ..forma de pronume personal persoana a III-a. dar. intranzitiv. 95 . l-a trim is 0 scrisoare). 2x2p. cum . (cate 2p. . = cum ..daca.=6p. Elevul ia 0 carte de pe masdy.lri·:desuP<')f!:lonare. peste. ceruta de regentul tranzitiv nu poti.adverb relativ de mod. formeaza. # @ Numai pronumele relativ ~iunele adverbe (eventual. (ex. iar . personal. iar. introduce 0 temporala. exprimat printr-un adverb relativ de mod. inainte. lp.' Interjectii ~i locutiuni interjectionale: ia. pentru fiecare valoare. b. df'(41i face) crmjunctie subordonatoare nespecializata.adverb relativ de timp. cum._ copulativpersonal=intranzitiv: faritieaza"urrpredkaF nominal incomplet (se construieste cu propozitie predicativa). fiecare leaga propozitii principale. legand propozitii de acelasi fel. Ia ce-o vrea $i plece mai repedel).copulativ. ~i (inainte) .doua conjunctii subordonatoare nespecializate.forma de pronume personal de nominativ-acuzativ. si. nu. ia (in text) .copulativ. a II-a.prepozitie. a III-a.c:.a vre ~ verb predicativ. singur. personal. in urmd . stabileste 0 relatie de coordonare la nivelul frazei.inainte. pentru fiecare conjunctie subordonatcare) 7x2p . . . ceruta de impersonalul este. 6x3p. si. dar . intranzitiv.•. conjunctii subordonatoare.' @ Pronume relativ invariabil: ce.interjectie..doua complemente circurnstantiale de loc. sg. si .$i. .acum . 6xlp. @ Conjunctii: si.=l8p.=4p. pers.forma de imperativ a verbului a lua. facand parte din doua predicate nominale diferite. pe care 0 leaga de regentul intranzitivte silesti. . @ omonime lexico-gramaticale: .predicativ. sg. introduce un complement indirect. . leaga propozitii principale. leaga doua propozitii subordonate care au acelasi element regent (cu totul exceptional. @ Prepozitii: de.trei conjunctii coordonatoare copulative. 13xlp. asa. 2x2p. personal. <8.. S-.conjunctie coordonatoare adversativa. mai. Ia tot ce Ii se cuvinel).i (in urmd) . md rag. lp. pers. Total 4=29p. sa. ceruta de regentul tranzitiv ai face.. . feminin (ex. cdnd. 3x2p.. a III-a sg. sa.conjunctie coordonatoare adversativa.identic constructia anterioara. . grupate cu prepozitii) indeplinesc 0 functie de parte de propozitie: . ~i.complement direct (al verbului tranzitiv ai face din subordonata). 3x2p.-. a III-a sg. in ruptul capului. exprimat printr-un adverb de mod. _ ce .=13p. predicat verbal. I-a intdlnit pe copii). stabileste 0 relatie de subordonare la nivelul frazei. a..conjunctie coordonatoare copulativa. sa {dai) . Yaihane . predicatul verbal. Ea [pronuntat iaJ ne-a adus numai necazuri). personal.conjunctie subordonatoare nespecializata.pronume relativ invariabil. este (sa dai) . dacd.complement circumstantial de timp.vezi supra. leaga doua propozitii principale. 4. .. formeaza. formeaza predicat nominal impreuna cu numele predicativ cum. sa (zicd) . ce . sa. Adverbe ~ilocutiuni adverbiale: acum.de acasd . (cum) ·este . 3.=4p. 14p. a III-a sg. introduce 0 modala.Ia nivelul frazei: apar conjunctii coordonatoare.complement circumstantial de loc. de. introduce 0 completive directa. .vezi supra. plural.forma de indicativ prezent a verbului a lua. @ omofone: . a. introduce 0 subordonata completiva indirecta.introduce un complement circumstantial de loc.cdnd.' introduce 0 completiva directa. . conj. complement circumstantial de timp. a Il-asg.identic. b. s-(o intorci) . . in urmd. acuzativ + auxiliar al perfectului compus (ex. 2p. tranzitiv. dacd . pronume si adverbe relative. dativ + auxiliar al perfectului compus (ex. pers. introduce 0 completiva directs. pentru fie care conjunctie coordonatoare) Bx l p=Sp. l l x l p== l lp. iii .prepozitie. introduc cate 0 conditionala. . impersonal (se construieste cu subiectiva). peste (pdcat) . introduce 0 concesiva. formeaza predicat nominal impreuna cu numele predicativ asa. sa(-l ajungi) . dacd. intranzitiv.forma de pronume personal persoana a III-a. acasd. (2p.doua nume predicative. _ asa. Ell Instrumente sintactice: _ Ia nivelul propozltiek apar prepozltli. sau plural (ex. 2. b. modul indicativ. (elite 1p.forma de conjunctiva verbului a lua. de (acasd) .=6p. cdnd . introduce 0 subordonata subiectiva. (ex. ceruta de regentul tranzitiv a vre). care exprima 0 relatie de subordonare. predicatul verbal. pers.cum ~ complement circumstantial de mod. .predicativ. singur. (asa) e . pers. si. TotaI3=14p. timpul viitor (forma regionala). 2p. care exprima rapQI1\. 2p.. . 2p. intr:millcapd propozitii subordonate. care exprima raporturi de coordonare intre propozitii.=6p. relatia de coordonare se stabileste intre 0 subiectiva si 0 medals).. intranzitiv. cum. Totall=22p. a.

maine .Se intereseazd numai de cilt timp mai am nevoie. aici.Este de loc din nordul Bucovinei: ·Vino degrabiir~Degrabiifnare. in enuntul al doilea..stabileste un raport de subordonare.forma de imperativ plural. nu ai sanse de promovare. Nu md sperii defel .milasecevdscrls: Vorbea intruna -lntr-una din zile. 8. c. graf~c. intruna .prepozitia intru + pronume nehotarat. introduce verbul copulativ rdmdne. d~ ~ Ymbin_:rreib:ra omofona de cuvinte (deci cu 0 pronuntie l identica).adjectiv pronominal nehotarat + substantiv. Ip. resultatul a fost altul oonjunctie neolo(!id. odata . leaga doua complemente circumstantiale de timp. intr-una . iar.adverb interogativ de (cate 2p.adverb de negatie. in al doilea enunt substantiv precedat de articol nehotarat.auiiai sa.prepozitie + substantiv. " altfel . potrivit caruia un cuvant se deosebeste. TotaI6=20p.r dori alt fel de selectie decdt eel actual. El este altfel decdt mi-am imaginat . este posibila insa si functia de complement indirect. Locutiuni conjunctlonale: $ Dorea nu numai sa md vadd. ·Odata ee ai abandonat. '" Nu vrea sd fie deranjat in timp ce-si pregdteste examenul. ~tfthill'1~tf': un raport de coordonare adversativa intre doua propozitii principale. pentru fiecare conjunctie) 2x3p. a doua intensifica negatia.=lOp.. $ Cu toate ca muncise fara odihnd. (cate lp. 0 data . TotaI7=12p. N-a venit dedit Ion . 6. . ciind va . pentru explicatia fiecarui omonim) lOx2p. '" Se uitau de jur imprejur . 2x3p.prepozitie + substantiv.complement circumstantial de mod. pentru analiza) 5x2p.forma de imperativ singular + pronume reflexiv in cazul dativ. altfel. 96 Grafia diferita se explica prin respectarea "principiului sintactic" din ?rtografia romaneasca. 01. prima are valoare locativa ~i indeplineste functia de complement circumstantial de loc. numai de cilt .adverb de timp. alt fel .complement circumstantial de loc.De cat timp lipseste? Odata obiceiul petitului era puternie.adverb relativ de mod. (cate 3p.Cdnd va trimite artieolul cerut? o. pentru fiecare exemplu. * Sunt amdrdtd.=6p. Pentru evocare aleg 0 datafericita din copildrie. nu mai . Total 5=40p.adverb de restrictie + prepozitie + adjectiv relativ-interogativ. de loc . nu poti sa revii . (in exemplul dat. valorile sunt urmatoarele: numai . defel .Mdcar 0 data as vrea sd-l mai vdd. Locutiuni adverbiale: # tt vedeam plecdnd din ciind in ciind .adverb de timp.=6p.stabileste un raport de coordonare copulativa intre doua propozitii completive directe. 5x2p. Toti guvernantii au fiicut promisiuni de crestere a niveluluide trai.Este de fel din Ardeal. * Mi-a povestit fntreaga pdtanie de-a fir a par . pentru fiecare exemplu. numaideciit ~ adverb de timp (are si nuanta modala). ca in exemplul: Scrie-ti zilnic in jurnal ce gande~ti!) b.:.adverb de mod. "* S-a pregdtit destul de mult. degrabii . component al locutiunii conjunctionale odatii ce.complement circumstantial de timp. deloc . forma atona. A. Fii supus. a: in urmd. ceruta de ciindva . * Mergea de-a busilea .=lOp.complement circumstantial de mod. (este) lncurajat -r-: doua predicate verbale distincte. 7. pentru fiecare exemplu) ! ~ I II ! l ~ I ! i I I ~. Vine ori azi. are valoare posesiva. exprimate prin verbele a prefera ~i a fneuraja la diateza pasiva. scrieti . de fel. decdt .adverb de mod.numeral adverbial.predicat verbaL (lp. ci sd-mi si vorbeascd . Vezi 4. (cate lp.adverb conditional/de mod. in ruptul eapului. deci indeplineste functia de atribut pronominal in dativ. pentru exemplele date. iar.eum . Numai astdzi am inidrziat . fiind 0 locutiune specializata pentru propozitia concesiva.Ion nu mai merge la serviciu.adverb de restrictie. Cuvantul ~t grupul omofon de cuvinte au valori gramaticale total diferite. or. s-a pomenit cufamilia pe dap. Sa te fntorcinumaidecat! .adverb de negatie + adverb de continuitate. 97 i . 0 predicativa. Nu s-a odihnit deloc . de grabd-: prepozitie + substantiv.A~ dori alt fel de mdncare.stabileste un raport de subordonare.adverb de restrictie. a.stabileste un raport de coordonare adversativa intre doua propozitii principale. pentru tipul de relatie). numai ciirezultatula fostsub asteptdri . Candva era tdndr si puternic .= 6p.stabileste un raport desubordonare. '" De butui seam a cd gresise .adverb de negatie. scrie-ti . neavand rol de parte de propozitie. fiind 0 locutiune specializata pentru circurnstantiala temporala. 2x3p. 5. este preferat.conjunctie coordonatoare disjunctiva. fiind 0 locutiune specializata pentru circumstantiala cauzala (lp. rezultatele nu l-au multumit . sg. pentru cit nu s-au tinut de promisiuni . pentru fiecare pronume si adverb relativ) timp + auxiliar al viitorului.prepozitie + adjectiv interogativ. al doilea predicat esteeliptic de auxiliarul pasiv. de ciit . lp.=20p.

prezent. este cazul lui sa. A. indicativ.adverb predicativ de mod de probabilitate. poate (sa) . caci are alta silabatie (doua silabe). <I' Sa se observe antepozitia formei atone de pronume in cazul imperativului te mantuie. iar reflexivul. exprimat prin verb predicativ. b. ci intr-una de element prcdicativ suplimentar. 4. formeaza un predicat verbal si.se afla la limita dintre valoarea verbala (cu un subiect subinteles si 0 completiva directa) si cea adverbiala (construit cu 0 subiectiva). b. deoarece acesta este variabil dupa caz (cine . este harnic !ji inteligent .predicat verbal. se construieste cu un subiect postpus (0 carte)~i un complement indirect. a. in cazul nominativ. Argumente pentru natura verbala: selectia. a devenit maroa a acestei diateze ~i intra in structura formei verbale. 3. ca structura. pentru a nu fi confundat cu imperativuI. trebuie (cii) . constituind un omograf. exprimat prin verb predicativ. pers. $ Sa se observe tautologia: de-ai face ce-ai face. se construieste cu 0 subordonata subiectiva.fiind prezente impreuna in toate 'aparitiile. lara functie predicativa. d.' . 2p. se acorda in gen si numar cu subiectul (masculin. in consecinta. a. a devenit marca acestei diateze. fapt care favorizeaza confuzia celor doua forme verbale.=20p.diateza reflexiv-pasiva. deci alta pronuntie. 99 . in acuzativ ~i dublu exprimat) ocupa pozitia de complement direct.predicat nominal. a IV-a.. iar pronumele reflexiv (aici. b. 2X5p. Total 9=32p. alcatuit din verbul copulativ este si numele predicativ multiplu harnic si inteligent. forma atona.diateza activa pronominala. mpcrativului cu indicativuI. 5x4p. forma atona) ocupapozitia. c. Atentie la omonirnia formei regionale de viitor cu forma de infinitiv (n zice. are ca determinant nu un complement direct. Sunt acceptate ambele interpretari. nu este o persoana a adresarii. a III-a sg. li zice prostul clasei.=IOp. conj. sg. exprimat printr-un participiu substantivizat in cazul nominativ. Se stie (de cdtre toti) . 10. a vre). iar pronumele reflexiv (aici. '&Atentie la conjunctivul rara sa.).) . deosebirea priveste sensul si constructia: sensul nu mai este modal.. numele predicativ este exprimat prin doua adjective calificative coordonate copulativ. caracterizata prin postpunere (spala-te). carenu i'iiifi'esfeunirrfinitiv. in text. personal. poate (sa pIece) . pierzandu-si valoarea pronorninala. iar pronumele reflexiv (aici. care. '&N-am selectat sirelativul cine. a II-a. Diferentele privesc diateza verbului ~i naturagramaticala vului 98 a reflexi- 2p. diferita de a imperativelor curente. impersonal (se construieste cu 0 subiectiva) si: unipersonal. c. in textul dat.identic exemplul anterior.adverb predicativ de mod de probabilitate. (Ion se) stie (nevinovat) . 0 propozitie principal a. Total lO=30p. poate (pleca) . de complement indirect. Se cunoaste (deja cine . functii care. N-am inregistrat ca ornonim..cui). * Am considerat.si substantivul ia. exceptand tipul . ca in constructii de tipul: li zice Ion.diateza reflexiv-pasiva (apare ~i semnul evident al acestei diateze: complementul de agent). 2X5p. tranzitiv. de determinant. trebuie (sii) . ci 0 propozitie completiva directa. alcatuit din verbul copulativ este sinumele predicativ preferatul. trebuie ~ identic primul exemplu. ci una cu valoare "generala". c. implicit. a. Total general=273p. care. 0 propozitie principala. Are ca determinant complementul direct pleca. a aceleiasi conjunctii de subordonare (set) si posibilitatea de a aparea si in varianta reflexiv-impersonala (se poate sa fi plecat). motiv suplimentar de confundare in text . B.diateza activa pronominala. in dativ. intr-o propozitie concesiva si intr-o completiva directa). b. formeaza. in context. e. 1.adverb de mod de probabilitate.=10p. se manifesta coocurent. 3x4p. pierzandu-si valoarea pronominala.predicat nominal. poate (cil) . deoarece substantivullume nu apare in pozitia de complement direct.diateza activa pronominala. realizat prin infinitiv (rara marca prepozitionala a). (ist) pregatefte (un ceai) . se construieste cu 0 propozitie subiectiva.1 . este un complement circumstantial de mod (pe langa verbul pleaca).=10p. simultan. ~ Nu trebuie pierdut din vedere ca unele dintre elementele invariabile selectate indeplinesc. doua functii gramaticale. 2x5p. in dativ. intranzitiv. verbul zi ca intranzitiv. 9. si nu un omofon. b. constructia cu un conjunctiv perfect si contextul general accentuand sensul de probabilitate. 0 are si pe aceea de maroa morfologica a conjunctivului. iar reflexivul. a. singur.=12p. indicativ prezent. ~ Sa se observe valoarea speciala a persoanei a II-a singulur. Total 8= lOp. (Ion se) cunoaste (pe sine) =diateza activa pronominala. a.este preferatul . pe langa functia de instrument sintactic la nivelul frazei.predicat verbal. (19iJ pregiiteste (copi/ul) . figura constand in repetarea unui cuvant in pozitii sintactice diferite (in cazul nostru. iar.ci un conjunctiv. poate (pleacd) . iar reflexivul (care poate fi dublat) ocupa pozitia de complement direct. Natura adverbiala se sustine mai ales semantic. conj. ca in cazul verbuluicorespunzator. cu valoare de "datlv posesiv") indeplineste functia de atribut pronominal in dativ. '.

timpul imperfect. 5. ~i eel de component cu functie tactica de sine statatcare: fie cu functia de complement (directsau indirect). obtinut prin caderea lui v-.verb personal.verb personal. aceasta confuzie atrage si 0 grava greseala de segment are. diateza activa. predicativ. n-avem a duce.$i Forme de viitor: are sa cadd (rdu). predicat verbal.c. timpul prezent.verb (facepaite dintr-o expresie verbala). diateza activa. tranzitiv.. pers. conj. 4x2p. nedublata (Vine!on ori poate aparea . avea . pers.verb personal. forma negativa. predicativ. timpul imperfect. (ciite 2p. conj. timpul imperfect. $ Forma de perfect compus: (. pasiv. devenit maroa a acesteidiateze). in alternants . J. Forme de perfect simplu: zise. are sd cadii (rdu) . diateza activa. 7 1. Unele dintre cuvintele apartinand perechilor de omofone pot avea mai lexico-gramaticale."~' . de an<l. a fi chemiind .. cele de negatie si cele de continuitatenu indeplinesc. a III-a.blle$hi tela.... '_'. Sa nu se confunde cele doua predicate pasive.J. rdspunse. 2.prepozitie + adverb relativ-interogativ (sau adjectiv tiv) (in vorbire indirecta: Se intereseaza de cat cdstig.. difera insa 101 . dupa semnele punctuatie [. 8. deci lara functie sintactica). predicat verbal.. predicat verbal. cea predicativa ~i cea nepredicativa. ® Forme de imperfect: umbla. ~".. nu se capdtd. conj. Momentul ciind va pleca se etc. modul indicativ. a III-a. modul indicativ. [. predicativ. timpul imperfect. . diateza activa. $ Conjunctia ori poate aparea ~i singura. apare..verb personal. se inchia. tranzitiv. Grupurile: te duci. '". se ie. forma atona de acuzativ. 3. tranzitiv.verb personal. se intdmpla.=4p. se intdmpla. pers. al doilea fiind eliptic de "U"H~a~l. modul indicativ. predicat verbal. sa spun . 7. modul conjunctiv. a III-a singular. cu forma atona de dativ. modul indicativ. predicat verbal. tranzitiv (folosit absolut). modul imperativ. 1.prepozitie + numeral (Am terminat de invdtat intr-una. reflexivul intra in structura verbului si. a III-a. I. pozitia subiectului ramane neexprimata). pers. . predicat verbal.verb personal (in text. a II-a. nu scdpau. se ldtea. 9._. prezent. Testul nr. a III-a singular. pers.:. pers. se ldtea. n-oi fi.. predicat verbal. singular. I. b. In toate constructiile. Total1=34p. se lungea. are valoare de "dativ etic".liza.verb personal.]. predicativ. personal.tii riurmii intre prb]Jozili'isaurntre nivelul frazei sau al textului. neregulat. a IV-a. predicativ. 0.-8p. diateza activa.. predicativ. 100 4x3p... singular. a III-a. tranzitiv. '~. b.n fraza. timpul prezent. voia . pentru recunoasterea iii analiza fiecarei forme) "" •.'_. B. avea.. ada . timpul viitor (realizat cu auxiliarul a avea + conjunctivul). pers. a lI-a singular. zi . 'J 2x2p. care variaza intre statutul de component al unor forme verbale.'. nu in zile). Modele. a IV-a. intranzitiv (in context).tI I 4.. cat ~i. se inchia. ". modul indicativ. A. conj.=20p. n-avem a duce= verbpersonal. tranzitiv (in context. a IV-a. a Ill-a singular. diateza activa. fie cu utilizare prepozitionala (lnvata mai dedit mine).._. ajungea. ".'. a II-a. conj. . cu cea de atribut pronominal In dativ. I plural. predicativ. conj.. diateza activa. predicat verbal. implicit. (ciite 3p. sa IlU nimereascii . 10. intranzitiv. impersonal (In text. cu un predicat nominal cu nume predicativ multiplu. diateza activa. intranzitiv. . a III-a singular. pers. @ intr-una . tranzitiv (folosit absolut). voia.'. timpul perfectul compus. pierzandu-se 0 propozitie. singular. utilizat in vorbire indirecta.+. tranzitiv.cu vorbirea directa)._. predicat verbal. predicat verbal. se intiimpla . pers. modul indicativ. pers. diateza activa. gure. modul conjunctiv. modul indicativ. Din clasa adverbelor. tranzitiv. pers. mai pot aparea: * dedit . Se intereseazd de timp pierd).. se lungea. diateza reflexiva (pronumele reflexiv fi-. precum si cele utilizari adverbiale. diateza activa. au fost discutate si analizate numai situatiile actualizate exemplele date. ada. in care se include cu functii diferite: ca maroa a diatezei reflexive sau ca maroa a reflexiv-pasivului. conj. i % Conjllhctia6tsta. Model de analiza: zise .verb personal. pers. <?> ciind va ~ adverb relativ-interogativ sau relativ propriu-zis + auxiliar viitorului (Nu stiu cand va pleca. <?> de cat . a III-a. diateza reflexiva (cu pronumele reflexiv se. Sa nu se confunde utilizarea verbala cu cea adverbiala. a lII-a singular. ' '. conj. a Ill-a. 0 functie de parte de propozitie.+ infinitiv). cuprindea. timpul perfect simplu.verb impersonal. predicat verbal.verb personal. predicat verbal. singular. conj. a HI-a singular. pentru fiecare forma de imperfect) 10x2p. in mod curent. singular. modul prezumtiv. a predicatului. ' . grafic. timpul viitor. predicativ. fie cu valoare conjunctionala (invafa mai bine dedit fnvaf eu). a II-a. pers. a III-a. De observat ambiguitatea reflexivului. subiectul este inexistent). . predicativ. predicativ.atat In propozitie. forma neregulata.. timpul viitor. modul indicativ. conj.adverb de comparatie. neregulat. predicat verbal. intranzitiv.~ ~..=12p. conj. modul indicativ...verb predicativ. ca formant al acestora. forma arhaica (alcatuita din auxiliarul a avea + infinitiv). forma regionala (realizata cu auxiliarula. In afara acestor exemple. Cateva modele de analiza: umbla . predicativ. predicativ. conj.ti-)ai gasit.

Pentru infinitiv: -subiect (Nu se poate spune edt a suferit). Tara autonomie morfosintactica. a IV-a. '» In primul grup.predicativ impersonal (Cdnd este sa se intdmple necazul. A. complement circumstantial de mod. I. intranzitiv. .ajungea (la stele) .verb personal.auxiliar al pasivului iSolutia este aplicatd in tratamentul cancerului).=6p Total 7=29p.complement circumstantial de mod (A in tra t fara a face nici eel mat mic zgOlnot). a.maroa a diatezei reflexive.complement circumstantial de timp (Piina a te decide. cu valoare de "dativ etic" (vezi ~i 1). ci a devenit marca a diatezei reflexive. nu are rol sintactic autonom. Grupurile: ti-ai gdsit.=16p. modul gerunziu(face parte din constructia gerunziala absoluta Si mai mergdnd ei 0 bucataj. . c. predicat verbal. Inainte de a fi refuzat postul. se ldtea. con} a III-a.complement de relatie (De stat. 2x2p. . a IV-a.=8p. .lJlergiind . (ele) tot (nu scapau) . predicativ (modul este nepersonal si nepredicativ)..auxiliar al viitorului. . (cate 2p. pentru morfologie.verb personal. 5x4p. tot (mestesugul} . .st tot a reusit. dar mi-e urtit pe fntuneric).conditiona~ infinitiv (Peate sa fi venit. b.complement circumstantial concesiv: Neinva!iind mai nimic.complement oiroumstautiul instrumental: Si-a [/ljJll(itu~it lulind medicamente. dar nu e sigur. a fi chemiind .~20p. intranzitiv.atribut verbal: 0 femeie suferind este 0 imagine tristd.=20p. respectiv a predicatului.=4p. . diateza activa. a fi chemdnd . n-avem a duce . De observat ca se grupeaza nu cu infinitivul. diateza activa. varianta reflexivpasiva (in: se capata).auxiliar al perfectului compus. desi nu intra in structura verbului. 4x2p.element predicativ suplimentar: 0 simt chinuindu-se. pentruexemplu) 4x4p. Pentru gerunziu: .se intiimpla pozitia subiectului apare 0 subordonata subiectiva conjunctionala. (ti-)ai gdsit . predicativ. de con].ic:a. 2p. A$ fi venit dacd stiam.=8p. 2x2p. . se intdmplay. atribut adjectival. .rolul reflexivului: . corelativ al propozitiei concesive. ~ Alte valori sintactice ale lui a fi: . a II-a.=14p.complement direct: Simt adiind 0 boare de vdnt.copulativ personal (Cartea imi este utilii). Alta valoare: pronume nehotarat (Crede tot ceea ce i se spune). se lungea. intranzitiv.complement indirect (Este aptd de a-si reluastudiile). este nepersonal si nepredicativ). deci intra in structura verbului. intranzitiv. '" Alte valori morfologice ale luifi: . aici. 6. .adjectiv pronominal nehotarat. . 2p. pentru analiza sintactica) 7x2p. tranzitiv (folosit absolut).copulativ impersonal (Este uti! sa cunosti acest nou program). modul gerunziu. .verb pmonal. cu sens activ.verb personal. 2p.auxiliar al perfectului conjunctiv. (cate 2p. in 3x2p. 5x4p. pentru statutul fiecarei forme de reflexiv In acuzativ) 4. (a-lsi inchipui.=6p. predicativ.=4p. . a.verb autonom.rumCli modul. .subiect (Nu-mi este usor de spus asemenea cuvinte). * In al doilea grup. lp. Tara autonomie morfosintactica.auxiliar al viitorului arhaic. . 2x4p. 7. complement direct. de conj.tjY{r. a IV-a. reflexivul are statut obligatoriu. seie. are forma de infinitiv. conj.~. ziimbind . fura functie de parte de propozitie: b. pentru supin: . fiind obligatoriu pentm sensu] contextual al verbului (in: te duci. personal. se inchia. avea (un mestesug) ~ verb de sinestatator. 5x4p. tranzitiv. conj. Total 6=60p. conj. as mat sta.=20p. n-ai cum sa-l ocolestiy: d. giindeste-te bineJ). 2x2p. 103 . predicat verbal. predicativ (numai modul este nepersonal si nepredicativ).adverb de mod. ci cu regentuI poate (ca particularitate de constructie a acestui regent).maroa a diatezei pasive. Tara autonomie morfosintactica.complement direct (Terminii de rezolvat fnaintea tuturor). fara autonomie morfosintactica. care.preg. (2p. are sa cadd (rdu) .auxiliar al prezumtivului. trebuia sa te gdndestiy.complement indirect (Se pregdteste de plecat in strdindtatey. (n-)oi fi . diateza reflexiva (cu marca reflexiva trecuta inaintea regentului putea). . fiind precedat de regentul putea). nu are functie de parte de propozitie.doua verbe lipsite de pozitia slntactica a subiectulul. modul infinitiv. dupii viinat . complement circumstantial de timp. 3x2p. . 8.nume predicativ (Suferinta lui este de neimaginatv. mcdul supin. -'-numepredicativ(Dorin!a noastrd este de a giisi intelegerey. predicat verbal. . complement circumstantial de scop. pentru functie. are sa cadii (rdu). (a-si) inchipui ~ verb personal. prezent (lipsit de marca a. . predicativ (modul este nepersonal si nepredicativ). reflexivul. .=4p. .

Total general=270p. hai. de mod. ai vedea cd te-ai 10. Mai speciala este forma de prezumtiv prezent. fie la diateza reflexiv-pasiva.=9p.+2p.+2p.riarativ". dar.. eu valoare de "dativ etic". . n-.prepozitie devenita maroa a infinitivului. niciunul nu este la diateza activa pronominala. $ conectori textuali: si . '3' adverb de mod de intarire (daca n-oi fi §i eu acolo. de timp. predicate verbale. 9. de loc. asa de tare . neintegrata sintactic: b. de loe. tot. si nu smtactic. in structuracaruia se include infinitivul. inainte .stabilesc relatii de subordonare In propozitie. in.compI. cdnd .compl. Cu Cunetie sintaetica Fiirii Cunetie sintactica unde(te dud) . adica un verb care admite un subieet personal si care nu se construieste eu un nume predicativ. obtinut prin caderea lui v.compl. " articol demonstrativ. " conjunctie subordonatoare consecutiva (asa se ldtea de tare.leaga parti de propozitii si propozitii de acelasi fel.pierdere" a unui predieat. ~i nu conjunctivul. din.(din auxiliarul viito~l~i va). tnselati. 11 x2p. numai in arc se inchia tot mestesugul ~i puterea omului). b. si do ar. de. 5p. intr-un text de factura populara. generatoare de mari confuzii. de. de timp. pentru fieeare adverb eu functie sintactica) 9xlp. '3' a fi chemdnd . . sa.i narativ"· " intra in componenta ~nei locutidni adjectivale (alta bdzddganie Iii mai Iii). atunci ." . circ. un fapt de natura terminologies. un verb personal si predieativ. numai. ® valoare conditionala (De-at veni mdcar 0 data. e cunoscut sub numele de _. .element predieativ suplimentar. in constructia ti-ai gdsit. cum (l-a fi chemind) . reflexivul. 105 104 . la. . & prepozitie din components unei prepozitii eompuse (jara de) si a unei locutiuni adverbiale eu valoare superlativa (asa de lesne). obtinut prin caderea Iui v.din auxiliarul va. (da~g/ ~. <:If conjunctii coordonatoare: dar.. eirc.a III:a. @ artieol genitival (carte a profesorului). nu ocupa 0 pozitie de sine statatoare.doua interjectii integrate sintaetie. asa de grozav . De aeeea. CU. 0 pocitanie de om (primele introduc complemente. in. dacd. decdt. eire. $ Atentie la omonimia formei regionale de viitor si a celei de infinitiv (a da). pentru fieeare forma diferita) lOp. pentru exemplu) .compI. la. varianta obtinuta prin caderea lui v-. de mod (eu regent subinteles).c. . de loc.B. @ prepozitie cu valoare modala (miroase a paine calddy. ca in limba actuala. altfel spus. 5. Total 9=34p. sa. stabilind legatura intre fraze. iaca . de mod. 2p. introducand parti secundare de propozitie. cu. ultima introduce un atribut). ® De observat viitorul arhaic (n-avem a duce). b. nu " si .eompI. fie propozitii de acelasi fel (Ochila se ie dupd Harap-Alb ~i pornese tuscinci fnainte). .compl.4. are rol stilistic. si tot nu putea rdmdne indiferent). * valoare concesiva (De piatrd de-ar fi fost. forma populara si regionala (rochia a noua). de cuprindea pdmdntul in brate.compl. (lp. scdpau de ddnsul. prin posibilitatea dej. pe. pentru eel de conjunctie) mal sus . irifr6ducanCl'pfopozltii subordonate. (lp. TotallO=27p. pentru statutul de prepozitie... (2p. de timp. pentru fieeare noua valoare.. cu. forma compusa.!> (1. de. 2p. eire. " valoare finala (Vino de-mi cumpdrd medicamentelel). inaintarea naratiei. 2p. lp. si. cd.=22p . cd. (pentru rolul in marearea relatiilor) $ conjunctll subordonatoare: dacd. asa se lungea de grozav. eire. 2p. nu. eire.compI. '. dupd. (1p. de mod. Astfel. . ca. D. i~i pastreaza aeeste earaeteristici de constructie si daca apare la un mod nepersonal (infinitiv.leaga fraze si fragmente ale textului. De deosebit intre calitatea sintactica a verbelor (verbe personale si predicative) si calitatea de moduri nepersonale si nepredieative. asigurand. 2. si.+2p. sg. legand fie parti de propozrtie de acelasi feI (ex. apoi "narativ". maio atunci . la.auxiliar al prezumtivului.compl. ~ & conector textual. -. de ajungea eu mana la luna').~lJ0iliar regional al viitorului pentrupers.a. mai. de. = 1. # eonj~~ctie coordonatoare copulativa. pentru fieeare semiadverb) (2p. alcatuita din doua auxiliare (a. cu. dupd. numai. supin sau gerunziu). 'ill n-avem a te duce . oare. ~ifi) + gerunziuI.stabilesc relatii de subordonan!'in Trai~. si.compl. dar care poate genera mari confuzii. pe sub. dacd. de. verbul apare fie la diateza reflexiva. la Creanga. eire. (pe) acolo . mama dracului locutiune interjectionala. a.# prepozltii si prepozitli compuse: fara de. '/ " eirc.II prepozitie: n-avem a te duce de mana. De observat ca niciuna dintre fonnele atone de reflexiv din text nu au independenta sintactica sau. (semladverbe) diu (are sd-ti caddt . 3. a. eire. Hai si tu eu noi). eire.

De exemplu. 3x5p. cand impune direct cazul acuzativ teste mai bun decdt mine). 4. Al doilea "ceea ce". care . De observat ~i ambiguitatea unor semiadverbe: mai.subiect exprimat prin pronumele relativ care.. (cate 5p. element predicativ suplimentar etc.•• pasiva. 3.A te supune cuival/ care nu e dedit fiinta ta inaltata21 nu mi se pare a fi a umilintd! I.de negatie (nu). vezi testu12. Pentru fiecare mod nepersonal." co .subiectul constructiei infinitivale a fi a umilintd este realizat prin verbulla infinitiv a supune. adjectival). pentru infinitiv atributverbal. . pastrand acelasi statut de element inclus in doua propozitii: in P 3' numai cu rol de relatie. 107 106 . Solutie: subiect. . cazul dativ. ~. dar ~i cu rol corelativ. complement conditional. In P 2 .sili). tat apare si ca semiadverb de continuitate. d. pentru fiecare subiect din Pj) 2p. I. inexistent Ia celelaIte adverbe cu functie sintactica.. I. prezenta acestuia este sugerata de aparitia reflexivului te (a te supune). Pentru P 4 . presupune identitate de referent cu subiectul.subiect inclus (am vrea). . Testul Dr. sunt posibile si alte valori: auxiliar al perfectului compus. complement indirect. complement de exceptio. cazul nominativ. forma atona. cu rol de nume predicativ (al copulativului e). in cazullui a. intemeiat . pronume demonstrativ semiindependent. prepozitie neologica asociata cu un numeral. a.subiect exprimat. $ De remarcat grupul adverbelor relative: unde. 4x4p. . 2. pentru marc area relatiei concesive.icand introduce 0 propozitie cornparativa (situatia din text). Total I=28p. 2. complement indirect. 2p. Pentru P3 . introducand subordonata P3. 3X2p. a II-a sg. . ~ Atentia la statutul lui ca si al lui deciit. singular.-. 4p. trecand la diateza reflexiv- fuI7). (cu valoare "generala"). pentru gerunziu: complement indirect.. b. element predicativ suplimentar. 4p. ehiar si predicat (in uncle utilizari). sunt posibile ~i alte functii sintactice.. 4p.. cat si conjunctional. a refuza . Pentru P1 . a relatiei de genitiv. recunoasterea devine subiect (ca urmare a schirnbarii statutului regentului. il au ~i pe acela de relatie. introduce subardonata atributiva. 9. Pentru deciit intervine ~i fenomenul de ambiguitate. iar in P 4' ca parte de propozitie. pers.ngarolul de parte de propozitie.> apar doua subiecte exprimate. 0:. atribut adjectiva1. si anume: . ciind. a sili .de restrictie (daar. Valorile din text si numarul de valori cerut suplimentar nu epuizeaza lista extrem de bogata a omonimiilor morfologice si lexico-gramaticale caracterizand aceste forme (de exemplu. Solutie: b. .=16p. 2.=6p 2p. d.+2p. 8 I. care. cu rol de subiect (al predicatului e a . ". de exemplu. ~ apare si un subiect neexprimat al infinitivului a supune. nu ceea ce am vrea31 sa sefi intamplati/. dedit poate functiona atat prepozitional.subiectul se realizeaza ca propozitie subiectiva (subiectiva P 2).lstarie se cheamdl/ ceea ce s-a intdmplat cu adevarar/. apare ca morfem de gradare. in anumite conditii gramaticale. la nivelul frazei. interjectie. te .pronume relativ. In. . 4. un subiect al verbului predicat si un subiect al infinitivului. In PI -i!.solutia b. care se afla la diateza activa pronominala). un subiect de pers. care si-a schimbat diateza. la nivelul propozitiei.=4p. pe Hl. fie ca accepta aceasta pozitie.. si-a schimbat functia sintactica din subiectin complement direct (traim ceea ce). .participiu (se comporta. cazul dativ. (fntemeiat) pe drepturi . forma atonal complement direct (al infinitivului a supune.1. 4p. 8. c.pronume personal. complement opozitional. ambe1e semiadverbe de cornparatie: ca poate functiona ~i prepozitional. cazul acuzativ. forma regionala. 7.punc- 3.subiect exprimat prin pronumele relativ compus ceea ce. complement de scop. TotalII=16p.infinitiv.=lSp... 1. pentru supin: atribut verbal. a II-a cu valoare "geneiala".infinitiv. dar a carui asezare nu este in P 4' ci in P3' unde are si rol de relatie. dar ~i ca semiadverb de continuitate sau de repetitie. U. se include in P 2' unde indeplineste functia de subiect. prepozitie pentru marcarea analitica. ..de interogatie (aare) etc.. data fiind omonimia cu semiadverbul de restrictie (n-a venit decdt el).pronume nehotarat compus. alcatuita din copulativulla infinitiv afi si nurnele predicativ umilintd. pers.subiectul predicatului impersonal nu se pare este realizat prin partea de propozitie "complexa" a fi 0 umilintd. Pentru P2 . cum.. Solutie: b. dar 0 realizeaza ca propozitie subiectiva conjunctionala sau ca mod nepersonal. singular.. mi . ca orice reflexiv complement direct. Solutie: complement direct. cuiva . atunci cand impune direct cazul acuzativ (este neascultdtor ca tine). {~De observat valorile semantice diferite ale adverbelor: . numai).. ca orice participiu. De observat ca trasatura "impersonalitatii" poate avea manifestari sintactice diferite: fie di verbul nu admite deloc pozitia sintactica de subiect (vezi I-a fi chemdnd cumva).de intarire (~i).pronume reflexiv.6. care.

lipsit de mar~a a (fiindca regentul este a putea). intranzitiv. forma arona. impersonal.. (nu. exprimat prin verbul ~ p'utea. la infinitiv prezent..predicat verbal.. diateza activa. (2p. It un predioat tranziti v este inloouit de unul lntranzhlv.. nearticulat. avand ace.53. In P apar doua subiecte exprimate. a+j3=8p. pers. <x. w socoteald . (a) te (crede) . pers. 3. nominativ. fata de primul copu~ lativ (e). subiect multiplu (vezi si realizarea acordului).acuzativ. (a) face . de pers. 5p. grupul datoria si idea lui devine.. fi riiu . complement de exceptie. dar eu alte caracteristici sintactiee: personal ~l tranzitrv. neregulat. exprimat prin substantiv in nominativ. conj.v~fl&hIl gupatru ~orme flexionare.complement direct (are ca regent i~fini~ivul tranzi~iv face_).la~l re~~nt: putea. 4. 3. 2.nume predicati v pe langa verbu~ c~pulativ la infinitivji. singular. contextual. prezent. a III-a. _ om . subiecte de pers. In P 2: subiectul este inclus (mdresti).ntice. sintaxa. nominativ. Om in adevdr bun e numai acelal/ care ar ji putut ji rau21 $i n-a jost3/. alcatuit din: it e . e mai bine .exprimat prin adjectiy:_calificativ. feminin. $ subiectul infinitivului este exprimat prin substantivul oamenii. neregulat. (cate 4p. cazul acuzatrv. artieulat eu articolul hotarfit enclitic -a. it mai bine . comun. se exprima printr-un substantiv (provemt pnn co~verslU~e din adverb). data fiind particularitatea de constructie a lui putea. Total V=37p. gradul pozitiv. lipsit de marca a. (a ji) 0 umilinta-« nume predicativ al eopulativului la infinitiv.pronume reflexiv. modul indicativ. 4p. 2p. 4.=20p. 1. si anume: * (a se) fine .nume predieativ.numele predicativ rdu (vezi V. exprimat prin infinitiv. conj. lit l. _ e . 1.subiect.predicat nominal.nume predicativ. a. nearticulat. gradul comparativ de superioritate. 4p. 1). exprimat prin infinitiv Tara marca a. exprimat prin adverb de mod. 2p. 3. comun. (a se) spune . personal. sintaxa) 2x4p. a IT-a (cu valoare "generala"). masculin.!n ceruri nu se poate tine nicio socoteald' I de ceea ce sunt datori a-si da oamenii unul altuitr/. nu are autonomie sintactica. forma atona. m.predicat nominal cu nume1e predicativ subinteles.subiect al infinitivului impersonal. feminin. intranzitiva). a IV-a. ~ n-a fost (rdu) . sg. 3x4p. modul conditional.. $ e om . 4x4p. conj. pentru fiecare modificare) 2x4p. 2).. 5p. sg. precum nu se tine seamii florii de mirosul ei sau soarelui de lumina3/ pe care 0 riispa. eazul nominativ. a II-a (cu valoare "generala"). a III-a. a Ill-asg. genul neutru. ~ datoria si idealul se transforma din complement direct multiplu In subiect multiplu. precedat de adverbul de restrictie decaf rara functie de parte de propozitie. deductibil di~ subiectul infinitivului care Ii urmeaza. 1.= 12p. unul al predicatului propozitiei Yar celalalt al infinitivului.. este alcatui~a di~: . . ifl. TotaLHl". fie ca este interpretat ca pasiv (0 constructie pasiva devine. in oricare interpretare. la a carer "subintelegere" trimite prezenta reflexivului complement direct te (vezi supra. a III-a sg. copulativ.predicat nominal impersonal.nde:jte4/. complement direct (al infinitivului. exprimat printr-un pronume nehotarat compus. In PI: Oil apare un subiect exprimat: este subiectul predicatului. 5x4p.. 5p. morfologie) 4p.complement direct al regentului tranzitiv ar ji putut.=8p. .subiect(cerut de verbul impersonal se poate). Total IV=40p.copulativul ji. cazul acuzativ. Modificari: ill se introduce un nume predicativ (nu e altcineva). sg. b.). devenind maroa a diatezei reflexive. morfologie. apare exprimat numai verbul copulativ. predicativ. ~e~lt de verbul impersonal nu se poate.. a II-a. a IV~a.=10p. ill ar fi putut .complement direct.t a te crede mai mic! I: mdresti In acelasi timp datoria si idealul tiiu2/. pers. articulat cu articolul nehotarat proclitie o.complexa".p. 2x5p.o data expril~at. $ unpredicat tranzitiv este inlocuit cu unul intranzitiv. inaceste noi conditii.. riiu .=8p '.se (pare) .. sing. nominativ. intranzitiv. (2p. rv A te crede maimare e totdeauna ma/binede?:a. analiza sintactica) V. (2p. In p 2' apar doua subiecte ide. sg. realizat prin infinitivul a crede. <$> 108 109 . forma negative. it apar si doua subiecte neexprimate ale infinitivelor a (te) crede. alcatuit din: .a grupul sunt mdrite este interpretat ca predicat nominal. 2. care este la diateza activa pronorninala) . difera numai timpul si forma: perfect compus.verb copulativ.verb personal. realizat ca parte de propozitie". tranzitiv. . ~ grupul decdtfiinta devine. (a fi) rdu . a II-a sg. 4p. . exprimat prin substantiv. se acorda in gen ~l numar cu subiectul (masculin. VI. exprimat prin substantiv. alta data s~~inteles: ~ subiectul verbului predicat este subinteles.nume predicativ. . nominativ.=16p.pronume reflexiv. sg. de pers. perfect. 2p. morfologie. sg. pers. caci are ca regent pe a putea. exprimat prin substantiv. e) dedit fiinta . 4. cu valoare "generala".

b.douacomplemente indirecte. ..solutie b. 1. (esti) III stare .: singular. (cate 4p.~16p. exprimate prin substantive in acuzativ (caz cerut de prepozitia de). primul este neutru. de mirosul. 110 5p. exprimate prin substantive in dativ.=lOp.=l2p .. nominativ.~p 2x2p. formeaza. nearticulat.=4p. neutru. articulate cu articolul hotarat enclitic. sg. al do ilea. primul este feminin. la 0 faptd rea insd. e inviitat 4p. (a-)~i (da oamenii) . (lOp..subiect indus de pers. Cdnd faci un lucru bun! I.~p. In p2 _ subiect exprimat prinpronumele nehotarat atdtia.pronume personal. masculin. 3. con].nume predicativ. si anume: * un atnb~t adjectival (g~ta): <t> un complement indirect (a fnviita). Exemplu pentru solutia a: Elevul este inviua: sa gdndeas. 3.=15p. feminin. . complement . ada . 1.pronume reflexiv. IX. In p5 _ subiect realizat ca propozitie subiectiva (vczi subiectiva 7 sa n-o mdntui). @ numepredicativ (Mri gdndesc ce va ajunge mai tdrziu). 2. modul infinitiv. exprimat prin verb personal. 8x2p. * nume predicativ: Suferinta este de nesuportat. P se transforma din propozitie de sine statatoare intr-o consiructie infinitivald relativd (vezi infinitivul lips~t de ma~e~ ": fnvata)' urmarea sintacticaeste pierderea unei propozitn ~l transformarea ei intr-o parte de propozitie "eomplexa": un complement direct. a III-a sg. 2p. i~i pierde. a II-a (cu valoare . Solutie: a. in constructie irnpersonala. In text. caci locutiunea verbala a line seamd. a III-a. deci exceptia dela regula de constructie a complementului direct.acuzativ. pierde valoarea pronorninala. 3x5p.este complement direct in P 2 (are ca regent infinitivul ada). exprimat prin su~st~ntiv co~un. singular. pers. fiind !nlocu~te ~u partt de propozitie echivalente. forma atona. . se explica prin integrarea acestui pronume relativ ~i in P l' predicatul din P 1 fiind eel care selecteazaaceasta prepozitie (se tine seamd deceva).+ 1Op. fee 5p. sens activo 3. * un atnbut verbal (avand). cazul acuzativ. a III-a pl. impreuna cu 111 . @ 0 (rdspdndeste) .. $ subiect: E periculos de folosit acest aparat. . ca maid a reflexivului (cu valore impersonala). ! VII. Total VIII=45p •.complement direct (determina verbul tran~ltIV nu mantuiey. conj. inseamnd acela gata oricdnd a te fnviita si avand oricand st despre ce sa te invete. de lumina .=24p. implicit. . pentru explicarea modificarilor) lOp. cazul dativ.florii. 2.nume predicativ. Total VI=54p. In P 4' subiectul este subinteles.=20p. prezenta prepozitiei de. capacitatea de a avea subiect. Explicatie: ~ pe care -este complement direct in P4. devenind maroa a diatezeireflexive (cu valoare impersonala). Total VII=50p. tranzitiv. d. 3x4p. _ cazul. face parte din structura locutiunii verbale si. care este la diateza activa pronorninala).dispar trei propozitii subordonate. fiind intranzitiva. exprimat prin locutiune adjectivala. . pers. . forma atona. elementpredicativ suplimentar (Mri gdndesc ee-l vor numi). neregulat. a predicatului.+2p. fiecare-si zice2j cd esti in stare'/ sa-~ indeplinesti si singur'/. apare cu functiile: subiect (care) si complement indirect (despre ce). articulate cu articol hotarat enclitic. 2x5p. aldoilea. prezent.direct. 4. reiacomplementul antepus pe care. de invdtat .identic cu prima aparitie.complement indirect (determina adjectivul datori). tranzitiv (folosit absolut).' ~. (cate 2p. Alte functii sintactice: *' complement direct (Ma gdndesc ce sa citesc). 2. feminin. .sunt eliminate componente recuperabile semantic (vezi copulativul e) si se introduc sinonime si~tactice \conjuncti:u! este inlocuit eu infinitivul). exprimat prin verb predicativ. * 4x4p. forma atona. complement indirect Calinfinitivului.. I. sg. 2. # complement indirect: Ion este demn de numit in aceastd functie. 4. pentru fiecare subiect) ?l (nu) se (poate) -pronume reflexiv. predicativ (numai modul este nepersonal si nepredicativ).subiect exprimat prin pronu1Tlele nehotarat fiecare.In P3' subiectul este inexistent. . 1Op.dispar elementelc de relatie specifice frazei (pronumele relativ care si conjunctia subordonatoare sa'). (ar fi) piicat . pers. diateza activa pronominala.~16p. . 2x2p. 1• I'n P l P3' P4' P6' P8 .lnvil/iltvr de oament inseamna acela// care e gata oricdndi/ sa te fnvete3j si are oricdnd'/ si despre ce sa te fnvete5j I. ~ (nu) se (tine seamd) . * de ceea ce . nominativ. ~• In P . atdtia se gdndesc' / ca poti obosii/ si ar fi pricat7j sa n-o mdntui8/. soarelui .=l6p. lOp.. "generaHi"). . 4.Solutia: b. Solutia 0. Solupa 6 SoIutia 'Y a. 4x4p. astfel in cat inforrnatiasemantica global~ rarnane 11eschiinbata.c~. 6x4p. vm. pentrunoua forma. modul sup in. pentru fiecare subiect) . personal (numai mo~ul este nepredicativ si nepersonal).doua complemente indirecte.

1. pe cine . Sp. Pentru interpretarea sintactica a constructiei cu pdrea. a IV-a. nu poate . complement direct. hotaratoare a fost calitatea lui impersonala (mi se pare). dar cu rol de parte de propozitie in subordonata. 3. complement indirect: Sunt gata de a obosi pentru ideea noastrd. (cate Sp. masculin.. a III-a. 3. tranzrtrv (primeste completiva directa).. ceea ce explica interpretarea lui ca verb de sine statator con113 . cu ~ rol de relatie in regenta.. cazul dativ. care. au constructie total diferita: spre deosebire de copulativul fnsemna. nume predicativ: Interesul lui e de a nu se obosi prea tare.. impersonal (se construieste cu propozitia subiectiva cum te portis.. In absents acestuia. pers. forma atona. a III-a sg.a impersonala a enuntului.predicat verbal. (a) se (. forma atona. personal (numai modul este nepredicativ ~i nepersonal). intranzitiv. pers.pronume relativ. 3. I. diateza activa. fie la constructia cu un echivalent infinitival CMi se pdrea a fi 0 umilinta'}. h. cazul acuzativ. -si . vezisi testu19 (punctul I. Nu supdra! I pe cine nu ~tie21sa se supere'/. (poti) obosi . b. afost prins . el apartine infinitivului urmator: nu poate a se apdra ~i "trece" inaintea lui putea. {~Prezenta predicatului nominal impersonal (sau a expresiei verbale impersonale. 2. Total Xa. $ Atentie la cele doua constructii cu verbe copulative apropiate semantic: se cheamd (in 1) si inseamnd (in 3). in cazul din text. modul indicativ. Atentie si la verbele sinonime fnsemna ~i reprezenta.. modul indicativ. a III-a pl. cum demonstreaza dublarea substantivului antepus prin forma atona o. cu exceptia genu1ui. Este motivul pentru care n-am interpretat infinitivul a supune ca subiect allui piirea. ca particularitate de constructie a luiputea).predicat verbal.r. forma negativa. a III-a sg. pentru fiecare nume predicativ) 3. fata de regenta. propozitia care urmeaza a fost calificata ca subiectiva.apdra) . ceea ce explica selectia prepozitiei pe. pers. Total general=420p.pronume reflexiv.verbul copulativ ar fi.vezi mai sus -I. forma atona. Sinonim sintactic: nu paate sa se apere. este complement direct. verb aflat la diateza activa pronominala. forma atona. sublect: 4. modul infinitiv prezent. a. De retinut ca statutul de nume predicativ se pastreaza si in conditiile in care verbul copulativ apare la un mod nepredicativ (vezi afi 0 umilinta'). diateza activa (pronumele se uu este legat sintactic de a putea. personal. spre deosebire de cea personala "EI nu se poate obosi"). exprimat prin verb personal. Atentie lasituatia proriirmelui relativ care se include in doua propozitii. atunci cand amandoua se exprima prin substantiv. Verbul a crede este semantic autonom (vezi. cum mai este numita). 4. pentru fiecare utilizare) 3x5p. perfectul compus. . 1). care obliga fie la constructia cu 0 subiectiva (Mi se parea sa fie 0 umilintdi. complement indirect al verbului zice. se include sintactic atat In P 2' cat ~i in PI: in subordonata are functie de relatie. care este feminin. determinantul precedat de restrictivuldecdt nu mai are functia de complement de exceptie. cere prezenta unei constructii cu trei termeni. introducand 0 propozitie completiva directa. ---. (n-)o . diateza activa. tranzitiv. am interpretat substantivul istorie. verb predicatrv. ¢. cazul acuzativ. cu numele predicativ realizat prin adverb (mai biney. pers.pronume reflexiv. a III-a sg. vezi X.j-. a II-a.pronume reflexiv.=10p. intranzitiv. exprimat prin verb personal.. si sinonimia cu "a crede ca esti mai mare"). 3. complement direct (al infinitivului apdra. "exceptia" se stabileste in raport cu numele predicativ. un de este pasiv). pers. de aceea. De observat caracteristica de constructie a complementului de exceptie. a. personal. 6p. predicativ. fiind subiectul acestei propozitii. <a. conj. de altfel.OlllCn ' . expresia verbals impersonala ar fi pdcat (cate 4p. care este nearticulat.. 4. Numai intr-o constructie personala subiectullui pdrea preceda verbul (El imi pare nerecunoscdtor I a fi nerecunoscdtory. nu supdra . 2. care cere prezenta unui determinant al verbului in raport cu care se stabileste "excePtia" sau.. * Luand articularea drept criteriu de distingere a subiectului de numele predicativ. diateza pasiva. ci ca subiect al subiectului postpus acestuia. predicativ. acuzativ. verb predicativ. C 2X5p.. 112 5p. . X. (md) supiirii . conj. III... ~iatalucrn X. reprezenta este tranzitiv. tranzitiv (primeste complementul direct ma'). a III-a sg. ~i functiede parte de propozitie. se explica prin aparitia in pozitia subiectului a unui infinitiv (a crede). ca nume predicativ si. a. ( . pentru gruparea cu putea. IV. -I . .verb predicativ. tranzitiv (devenit intranzitiv in context. intra In componenta verbului ~i a predicatului. care este la diateza activa pronominala).predicat verbal. Ii lipseste marca a (avand ca regent pe a putea). se (gdndesc) . 4. Pentru solutie.n. si-a pierdut valoarea pronominala si a devenit maroa a diatezei reflexive. complement direct.predicat verbal. 1. prezent. conj. verb predicativ. II. desi sinonime. altfel spus. • Nusepoate obosi din (In'~iti~~..pronume personal.=15p. sa se supere . diateza reflexiva. a III-a sg. pers.predicat verbal. Xb=41p.

a se supdra pe cineva. Raspuns h. e intuneric. si in acest caz. Alegerea unuia dintre raspunsuri depinde de sensul supinului sub aspectul diatezei. derivand din constructia: lasd totul pe mine. h. relativul are rol de parte de . in absents celei atone. 4. regentul supinului este un verb personal. 2. @ Daca regentul este impersonal. f. In aceeasi serie. «< in varianta analizabila. determinantul supinului accepts 0 unica interpretare: de complement direct. In schimb supinul primeste un complement de agent (vezi c). 4. avand. exprimand. IV. 4.semantic. 4. fie ca avand structura ar fi copulativ + nume predicativ. -'l Dad regentul supinului este impersonal si nu se face deloc rcferirea la per" soana. . Tara nieio referire la persoana. e nevoie. 1. ca apartinand nivelului propozitiei. am preferat solutia nelocutionala. d. avand deci un sens activ (vezi a. Constructia ar ji pdcat este susceptibila de mai multe interpretari: '$ ca grup analizabil sau. variatie care.. 3.V. Potrivit acestei interpretari. @ Prezenta adjectivului negativ nicio (nicio socoteald) este semnul de autonomie gramaticala pentru substantivul socoteald si are drept consecinp interpretarea grupului a nu se fine nicio socotealti ca grup analizabil. fie substantivul) nu admite substitutia cu 0 forma neaccentuata de pronume in acuzativ ~i nici dublarea cu aceasta (sunt imposibile constructii ca: *fi conteazd pe colegi. preiade.vezi si supra. dupa modelul expresiilor verbale impersonale: ar ji bine (sa).tennjnapJii acestuia. Dintre cele trei solutii. dar exista 0 forma atona de pronume care trimite la persoana. V. Este stiut insa ca norma romaneasca de constructie cere ca forma. de asemenea.rni-e greu ca ell sa rezolv". facand abstractie de prezenta relativului. 9 I. "fmi rdmdne ca eu sa rezolv"). numai in aceste conditii sintactice. ~i nu bun (face mult bine). atunci interpretarea supinului nu poate fi decat pasiva. * laudd pe mine). capacitatea de a accepta pozitia de subiect (vezi: se vine. pronumele relativ se include in doua propozitii. in plus. adica atitudinea / aprecierea vorbitorului fata de cele enuntate. se deosebeste de I. determinantul supinului accepts ambele interpretari: complement directsi subiect. In mod curent. 4. struit cu un element predicativ suplimentar (mai mare. ca grup locutional. se tine seama). . VI. 1. avand in vedere ca. In consecinta. pentru urmatoarele considerente: . "modalitatea". ca subiect al supinului pasiv. deci cu statut de parte de propozitie "complexa". dupa un infinitiv impersonal (a nu se tine) urmeaza subiectul socoteald. atutlcidinq se ~x'prilllIpFinforrn~ atonede . neremarcata si neinterpretata corect. cand sunt utilizate impersonal. iar supinul nu primeste un complement de agent. VI. lasti-md pe mine). b. ~i . constructia las' pe mine este deci 0 structura tranzitiva absoluta. unde pe mine are sensul de "asupra mea ". putea nu numai ca se construieste Tara marca a a infinitivului. forma relativului fiind ceruta de functia indeplinita In regenta.« dificil sa rezolvdm ". "ma pregdtesc sa rezolv ell"). in cazul de fata. ca si acestea. dimpotriva. VIII. Dar. iar ceea ce urmeaza nu poate avea decat 0 unica solutie de analiza. VII. se merge. cat si unul pasiv (vezi e. cu predicat nominal impersonal.· se integreaza sintacfic ·In ambele propozitii (in regents ~iIn subordonata). Testul nr. determinantul supinului nu poate fi decat complement direct. Pentru constructia regentului putea + infinitivul. si nu ca locutiune verbala. accentuata de pronume asezata in pozitia de obiect direct sa nu poata aparea tara prezenta formei atone (sunt imposibile constructii ca: apdrd pe mine. ar ji rdu (sa). atrage grave greseli de analiza In ce priveste calificarea determinantilor. Pentru functia sintactica a relativului. pentru solutie. unde Am terminat de rezolvat ~i Ma pregdtesc de rezolvat sunt echivalente cu "am terminat sa rezolv eu". toate acceptabile. si anume: $ Dad. tiv. acceptand atat un sens activ.substantivul pdcat accepta determinanti adjectivali Carji mare pacat). * (3p. vezi supra VI (statutullui ceea ce). De retinut statutul constructiilor "relative infinitivale".pronume: nu poate (a ·se) 'apara devine nu se poate apdra. * fi se bizuie pe colegi. aparitia formei accentuate. Am considerat ca riiu provine prin conversiune din adverb. *0 tdbdram pe ddnsai. 3p. Exercitiul atrage atentia asupra variatiei de constructie a verbului asupdra (a supdra pe cineva. ar ji important (sii) etc. Prin unnare. sedoarme si. in consecinta. 2. 115 114 . ar ji uti! (sa). explicatia este mai speciala. propozitienumaiin subordonata. a md supdra ceva). atunci interpretarea supinului este arnbigua. avandin vedere ca in aceeasi pozitie sintactica apare forma bine. Interpretarea are in vedere numai calitatea verbului (verb la infinitiv).3..« dificil sa se rezolve / sa jie rezolvat"). supinul reia ca subiect aceasta persoana. este posibila constructia verbului cu un pronume neaccentuat in acuzativ. $ De retinut ca verbele si locutiunile verbale intranzitive I~i pierd. In timp ce in I. Sintactic. grupul apartine seriei de expresii verbale impersonale. un sens activ (vezi b. dar. considerate. in cazul de fata. '$ In cazul constructiei las "pe mine. Vezi si un exercitiu special in testul 9. 1.ifie ca avand structura ar fi predicativ + subiect. formal. respectiv mai mic). grup constroit cu 0 propozitie subiectiva. unde.. a. pentru argumentare) 6p. $ Dad regentul supinului este impersonal. supinul repeta acelasi subiect personal aI regentului. 4. cu obiectul direct neexprimat. unde Mi-e greu de rezolvat ~i imi rdmdne de rezolvat sunt echivalente cu . semn ca i~i pastreaza autonornia sintactica.. precum si dublarea cu 0 forma neaccentuata (vezi: lasd-md. este semnul clar ca forma accentuata nu ocupa pozitia unui obiect direct. ci pe cea de obiect indirect prepozitional. e /rig. si nu din adjeo. un de constructia E tare dificil de rezolvat poate insemna si . Argumentare: $ Constructia cu pe (fie precedand pronumele. dupa modelul constructiilor: e toamrui. si nu ca verb copulativ ~inume predicativ.

6p. complement direct (pe la.=3p.predicat verbal. 1. pdrintii si-i supdrd. sta in cazul nominativ). c.predicat verbal. ceea ce explica aparitia ca determinant a unui complement direct. nu fie . in mai. Raspuns b. Regentul este un verb din clasa celor "dublu tranzitive". Raspuns b.predicat verbal. stau in cazul 2xI p.=3p. f. nominativ). ba . ca si complementul de scop in vederea concursului "trimit" la existenta unui agent neexprimat si. d. b. cazul acuzativ (cerut de prepozitia din). complement indirect (pe langa verbul intranzitiv la infinitiv conta). .+2p.predicat verbal. pe prieteni ii invinuieste.+lp. cazul genitiv. -i cum . ciresele sunt coapte. subiect (pe langa predicatul nominal este rdspunzdtory. sta in cazul nominativ). implicit. adverb re1ativ). de tocmeald. . adjective calificative.preuicai veroai. In exemplele date. cu atentie. Prdjitura e coaptd cu ceasul in mana. sd fie invdtat . 4. nume predicativ (pe langa verbul copulativ inseamnas. pronume relativ. n-avu parte . nu se pdrea dreaptd .predicat nominal.face . hdrsti . lp. 2. a.predicat verbal (adverbul de negatie preia valoarea verbului neexprimat). Raspuns: da. Ip. mai bine predicat nominal.. adjectivul calificativ bund. subiect (pe langa expresia verbals are nevoiey. t. Total I=24p. b.predicat nominal incomplet. e greu .=4p. Argumentare: Forma neaccentuatade pronume nu dubleaza substantivul marcat grafic. 2. d. sd fie burui . n. sta in cazul nominativ).predicat verbal.predicat verbal. f.r=Bp. lp.I I 2. 1. mai bine . sd se preuteascd . desi constructiile pasiva si cu participiu pasiv determina pierderea unei valente de acuzativ si deci pierderea posibilitatii de constructie cu un complement direct. Raspuns b. Constructia permite introducerea altui substantiv in acuzativ pe care forma neaccentuata 11 dubleaza: l-au ales pe Ion profesor.=22p. ce. subiect (pe langa verbul a intrat). participiile adjectivizate exprima calitati momentane ale norninalului subiect.ierau cusute de tocmeald". i. cazul acuzativ (cerut de prepozitia a).predicate verb ale. complement direct (regent: verbul tranzitiv nu lasiv.predicat verbal.t l p. darnicd. e. sa. adjectivul dreaptd. 1. era darnicd . complement indirect (regent: verbulintranzitiv sa md supdr). oaga ae seama . Total II=45p.=6p. cum. (cate l p. se mira . care pot fi coordonate cu alte calitati (vezi: arsd :jifara gust). a. or da . substantivulprofesor.=2p: g. Argumentare: -$ In constructiile: Prdjitura afost arsd din neatentie. complement de agent (pe langa predicatul pasiv am fost ajutat).=10p. auxiliarnl pasiv subinteles. Raspuns a. adjectivul participial invdtat. 117 . 4xlp. sta in cazul nominativ). cazul acuzativ (construit cu prepozitia pe). semn ell substantivul marcat grafic se afla in afara fenomenului dublarii ~i deci nuindeplineste functia de complement direct. cu ceasul in mana.predicat verbal. am constatat cd sportiva nu e pregdtitd.predicat nominal (numele predicativ. dar sunt neacceptate constructiile: *il apasd pe buton.predicat nominal (numele predicativ. g. complement indirect. Sportiva e pregdtitd GU mare atentie in vederea can cursu lui. nurne predicative (pe langa verbul copulativ va ajunge. j. subiect (pe langa verbul s-a intdmplaty. complement indirect (regent: te gdndestii. pentru caz) II x2p.predicat verbal (interjectional). a. i. era frumoasd. h. 2xlp. 2xlp. . cazul acuzativ (cernt de prepozitia la). 3. (lp. este apreciat. pentru analiza. e. c. verbul i~i pastreaza cea de a doua valenta de acuzativ. Raspuns b. 4p. j. reluat prin forma atona ii (regent: va reveni).prenicat veroai. III. e . era -'-predicat verbal. pentru argumentare) 5x2p.predicat verbal.. are . 6p. semn semantic ~i sintactic al functiei de nurne predicativ a acestor participii. Argumentare: Desi sinonime. k. pentru recunoastere. Total III=14p. d. 6p. . h. trebuie . la interpretarea pasiva.predicate nominale (numele predicativefrumoasa. fine mirue 3xlp. al do ilea are 2p.=4p. I p. n-a fi .determinantii: din neatentie.predicat nominal Zx l p. Ip. g.predicat verbal. lOp. 116 3xlp. *ii se suptird pe parinti). sa dau . subiect (pe langa verbul se va intdmplay. subiect (pe langa verbul s-a spus). 't In constructiile: Prdjitura e prea arsd si fard gust. se cade .predicat nominal .=2p. (numele predicativ este exprimat prin adverb relativ). 6xlp.=4p.predicat nominal (numele predicativ.+ Ip.predicat verbal. numai una dintre constructii admite dublarea prin forma neaccentuata de pronume In acuzativ (sunt posibile constructiile: butonui il apasd. c. b. subiect (pe panga verbul se va alege).predicat nominal (numele predicativ.+lp. subiect (pe langa verbul invataj. i-au trim is pe Ion profesor. au ajuns profesor . cazul dativ. e. Pantofii erau descusuti. cazul acuzativ (cerut de prepozitia a). (este) ldudat .nga verbul n-am vdzut). IV.

singular. (0 scoald) intreagii .. exprimat prin substantiv comun. este complement direct. acuzativj. simti ..tiv relativ. al doilea. primul avand ca regent un substantiv. acuzativ). conj. se acorda in gen. primul este un adjectiv calificativ antepus. cazul genitiv. cazul dativ. se acorda in gen. $ (lauda) altora . a. timpul prezent. lp.atribut adjectival. a II-a. aparand deci la acuzativ (caz cerutde aceasta prepozitie). genitiv.atribut adjectival. un atribut substantival prepozitional. pentru caz. numar si caz cu regentul pronominal (pers. singular. e. exprimate prin adjective care se acorda In gen. VI. ~ (mdndrie) a omului .atribute pronominale prepozitionale. eroi. precedat de articolul genitival a. singular. ~i anume: includerea pronumelui relativ atat in subordonata. -# marilor (puteri) ascunse . care 11preceda. pers. * (auru!) unui seriitor . precedat de articolul genitival a (cu forma de feminin sing. Total IV=43p. exprimat prmpronume reflexiv. atribut adjectival. se exprima prin adjectiv pronominal nehotarat. pentru sintaxa) 2x2p.atribut substantival genitival. acuzativ. numar ~i caz cu substantivul eroi (masculin. * ~i-(ar fiferecat cal. (refpectu!) de sine .=4p. personal si predicativ (numai modul. ~orninati~). ~ (consideraiie) de sine . pe . masculin. introduce atributul substantival genitival a . exprimat prin pronume nehotarat. preia articolul hotarat al substantivului. Ip.'J:sr:~~~!~~p_~~I~. pentru argumentare) 7x3p. se acorda in gen si caz cu regentulfapta (feminin. articulat cu articolul hotarat enclitic -lui. . $ (colaboratorul) al . puteri . plural. dativ) ~i de la regula de construcpe a complementului direct (construit prepozitional.atribut pronominal genitival." ill doilea.$(deosebirea) intre aurul si eel .doua atribute adjectivale. nearticulat.atribute pronominale genitivale. 2x2p. numar si caz eu regentul (feminin. cu forma de plural. a . forma arhaica de masculin singular. un atribut pronominal prepozitional. cere cazul acuzativ. tribut substantival geiiitival...=4p. morfologic..=6p. f. se acorda in persoana. femirrin. A.atribut adjectival.atribut adjectival.Argumentare: In exemplele a . iar al doilea. exprimat prin adjectiv calificativ. exprimat prin adjectiv pronominal posesiv. b. al doilea.este nepersonal si nepredicativ). a III-a. c. (1p. plural. un adjectiv participial.=4p. * fieee (clipd) . 119 118 . (curaju!) tuturora. Total V=54p. exprimat prin pronume reflexiv. * ciite 2x2p. articulat cu articolul nehotarat proclitic unui. singular). pers.=21p. morfologic. numar si caz cu regentul (feminin. numar si caz cu regentul mdndrie (feminin. in c. primul. diateza activa pronominala. forma atona.. V. gen.isintaxa. masculin. forma accentuata. apar exceptii de la regula de constructie a subiectului (subiectul in genitiv.g.$ eea mai mare (mdndrie) ..:.atribut adjectival. @ (colaboratoru!) de . acuzativ(cenit de prepoiitiade). cat si inregenta. cazul genitiv. sing.doua atribute adverbiale. (faptd) .exprimat a prin substantiv comun.. substantivul este defectiv de plural.=4p.). precedat de articolul genitival al (cu forma de masculin. primul. a II-a. Explicatia acestor exceptii o constituie una dintre manifestarile fenomenului de "impletire a subordonatei cu regenta".prepozitie. se acorda in gen si caz cu substantivulfapta (feminin. exprimat printr-un pronUil1e nehotarat.doua atribute adjectivale.=16p.genitiv. se acorda in gen. cu alte functii sintactice functii care reclama alt caz decat eel din subordonata (in a: este atribut pronominal genitival. eroi. a III-a. ambele sunt exprimate prin adverbe de loco g.caiu!) .. de singular masculin. exprimat prin substantiv. cu rolul de subiect sau de complement direct. 3x2p. pentru morfologie. articolul substantivului este preluat de adjectivul marilor. singular. lp. un pronume. valoare de "dativ posesiv". plural. '* (aurul) de deasupra.e (faptd) a ta . sg. acuzativ). singular. toti . pentru roluI sintactic. cu alta prepozitie decat pe). exprimat prin substantiv..atribut pronominal in dativ. f> (pentru tine) tnsuti . ambele sunt introduse prin prepozitia fntre. genitiv. masculin. exprimat prin numeral distributiv cu valoare adjectivala.. ambele sunt exprimate prin pronume nehotarate in . vezi a.doua atribute prepozitionale. un pronume compus.=l6p 8x~p. plural. exprimate prin adjective. numar ~i caz cu regentul scriitor (masculin. lp.prepozitie simpla.. ambele au gradul pozitiv. cu forma semiindependenta eel.atribut substantival prepozitional. introduce complementul direct pe . 8x2p..atribut substantival genitival. morfologie) b. exprimat prin adjectiv propriu-zis.. cazul acuzativ). (eel) diniiuntru . iar al do ilea. (in vederea) tuturora .. d. sg. vezi h. exprimat prin adjectiv pronominal de intarire. singular. lfiasculih. genitiv).. modul infinitiv. exprimat prin verb tranzitiv (in pozitia obiectului direct apare reflexivul). se acorda in gen. 2x2p..atribut pronominal genitival. (respectul) de altii. se acorda in gen. cu forma de feminin singular. acuzativ). genitiv).atribut adjectival. a. acuzativ). feminin. cazul acuzativ (cerut de prepozitia de).atribut pronominal prepozitional. (curaju!) fiesteciiruia . precedat de marca infinitivului a si de prepozitia de. a IV-a. iar pronumele este un demonstrativ de departare. $ 0 2x2p. este complement indirect prepozitional etc.. @ (unui) singur adeviirat (scriitor) .atribut verbal. primul. (lp.). clipii . plural. pers. in b.=4p. acuzativ (cerut de prepozitia de). $ (dreptul) de a . (cate lp. numar si caz cu regentul (feminin.adjectiv pronominal nehotarat.

adjt!. in loeul (banilor) . . asupra . pronume nehotarat . Total VI=48p. eire. direct . e. _ @ In afara interpretarii ca predicat nominal a grupului e greu. (cite 2p. cu numele predicativ realizat prin adverb. ceea ce atrage neincluderea lui in componenta predicatului. '!'1 Prezenta adjectivului multe (multe ruicdfale) este semn de autonomie sintactica pentru substantivul ndcdfale. eei mai buni . 2x2p. comp!. c nu este valabila. Argumente: . introduce complementul indirect despre . Bravo lor!. cazul genitiv. c. 3X2p.pronume nehotarat cu valoare relativa. plural.si caz cu substantivulprieteni (masculin. 2. articulat cu articolul hotarat enclitic -lui. apare un arhaism morfologic. despre . eire. Pesemne cd n-a.=10p. acuzativ). c. solutie preluata ~i de gramatica scolara.prepozitie. ~i un determinant modal al supinului (greu). opozitional. dar predicativ. introduce un atribut substantival prepozitional. este fie indirect (se supdrd pe piirinti. pronume nehotarat .prepozitie.=6p. profesori.adjectiv pronominal demonstrativ de apropiere. se acorda In gen ~i caz cu substantivul regent (masculin. i ! I cu substantivul eroi (acuzativ). comp!. 2p. subiect .complement circumstantial conditional.subiect.in constructia activa. altfel de (coZaborator) . c. (renunt) . 2x2p.adverb nehotarat de timp cu valoare relativa. c. plural. a.nu admite dublarea prin forma atona de pronume in acuzativ. cere cazul genitiv.complement circumstantial de cauza. acuzativ). construit cu 0 propozitie predicativa (n-a fi cum se cade). pentru veselia . eire. Substantivul subliniat indeplineste functia de element predicativ suplimentar. Am. introduce un atribut substantival prepozitional (dintre prieteni. a. eire. VII. 4x2p.I1U. subiect . adverb nehotarat de cantitate .c1. de timp . fost atent. in locul (prietenului) . genul neutru. dd vina pe prieteni).complement circumstantial de loc. complement direct . c. comun. . de mod de masura . plecarea impreunii. pentru recunoasterea seriei).+4xlp.iyaJ. b. rnorfologie. cere cazul acuzativ. d. caiet al elevului. introduce un comp!. constand in omonimia auxiliarului de perfect compus: 3 sg.subiect. e. complement direct . pentru exernplu. pers. 4. fie circumstantial de loc (apasd pe buton). Ip. . de exceptie.comp!.nehotarat .=4p. comp!.=6p. '4 Adverbul mai bine admite copulativul.locutiune prepozitionala. locuieste deasupra). de aceea. a. se acorda in gen. numar. complement indirect . numar si caz cu regentul profesori (masculin. Raspunsuri: a. anume: un predicat nominal e de purtat. adverb nehotarat de timp . COUlcnta:W'ii I. introduce un comp!. atribut adjectiva!. (ne-am intdlnit) in loeul.adjectiv pronominal posesiv. (procedeazd) altfel ~ complement circumstantial de mod. Solutia propusa arespectat punctul de vedere din gramatica traditionala.=4p. niciuna dintre solutiile a.=6p. if" Sa se observe diferenta dintre cele doua aparitii ale verbului a fi: copulativ.cuvantul subliniat nu este afectat de pasivizare.nostri .- X. exprimand existenta (sa nufie). de exceptie. pentru revederea .adverb nehotarat de cantitate cu valoare relativa. atribut.compl. .=4p. se acorda in gen. doi din clasii. f. atribut adjectival d. departe de casii. a. formeaza impreuna cu prepozitia impotriva un atribut substantival prepozitional (determina substantivul discutiilei e. exernplu) 5x2p. In gramatica structurala insa. eire. sintaxa) 6x4p. gradul superlativ relativ. formeaza predicat nomina!. 121 4x2p.. Raspuns:c (exemple: FilmuZ este nou.tif.=6p. determina numeralul doi). pentru elevii . de mod de masura. pronume nehotarat de cantitate . de timp. e. 2p. 2p. (este) altfel . Raspuns: c (exemple: Este important sd fii atent. 3x2p. uti/a societiitii. cere cazul acuzativ. f. pronume.i..comp!.. se acorda In caz I ! I . I. 2x2p. ai.prepozitie. acesti . g. (lp. n. Raspunsuri: a. acuzativ).. B. d. 3x2p. altfel. Total VIII=16p.=8p. = 3 pl.atribut pronominal prepozitional (determina substantivul grija). constructie derivand din: e greu depurtat popia. atribut adjectiva!. singular. aproximativ zece Zuni.complement indirect. 120 2x2p. eire.pronume nehotarat cu valoare relativa.subiect (in prima subordonata). examenului . cu numele predicativ realizat prin sup in.subiect (in prima subordonata). b.zece .pronume nehotarat de cantitate (..=24p."3. 2p. Este bolnavd de micii. $ In constructia cum au ajuns profesor. d.pronume nehotarat cu valoare relativa. A. eire.=8p.numeral cardinal cu valoare adjectivala. pentru ceilalti . Q cartenouii.+4xlp:=6p. IX. b. cu dublu obiect direct. exprimat printr-o locutiune adjectivala.U valoare relativa."". b.locutiune prepozitionala. (lp. Consideram acceptabile ambele solutii.atribut adjectival. dintre .compI. B. VIII. precedat de articolul genitival ai (acordat in gen ~i numar cu regentul prieteni).adjectiv calificativ. fiecare dintre noi. exista lingvisti care adopta alta interpretare.putea vorbeascd. nu se poate coordona cu celalalt complement.substantiv. In constructiile in care nu are functia de complement direct. . De oPOS.complement circumstantial de scop. Citeste zilnic.nume predicativ. recunoastere. circumstantial conditional.=4p." Sa Total general=280p. 2.

rna 'doare capul= md. a ceea ce). imi prieste aerul. fine minte.. mi-e dar. celui de al doilea lipsindu-i auxiliarul pasiv. in consecinta. se mira sunt verbe cu reflexiv obligatoriu. de unde deriva imposibilitatea acestora de a cxprima floxionar genitivul. De observat cali tate a verbelor ~i a locutiunilor verbale din aceste constructii: se construiesc fie cu un subiect nonanimat postpus. conj. devine atribut. in ultimele doua exemple. De retinut ca prepozitia de (de frumoasd.. sigur. fie cu 0 propozitie subiectiva (lmi convine ca . ceea ce obliga la recunoasterea a doua predicate verbale. transformand adverbul in alta parte de vorbire. e frig. fenomene atmosferice. catsi in regenta. incompatibile cu adj ecti vul.. a + ceea ce) este echivalenta cu un genitiv (vezi. De remarcat invariabilitatea relativelor ce si ceea ce. De observat caracteristica de constructie a unui complement de exceptie. intranzitiv. 1. complement direct ~i indirect.~:. sigur . '" Complementul apare rar ca determinant al unui numeral (vezi A. este .. * 122 123 . g. mi-e (mai mare) dragul etc. aparitia intregii constructii dupa prepozitia asupra).. dor dintii etc. se include atat in subordonata pe care 0 introduce.strictie. pe eel indirect etc. e dimineata.:. Observatie: Orice aparitie a unei forme adjectivale in pozitii incompatibile cu clasa adjectivului atrage conversiunea acestuia in alta parte de vorbire (functiile indicate la a. intranzitiva. a IV-a. de aceea.. 'Iesrut nr. Observatie generald: De remarcat diferenta dintre 1 ~i 2: in 1. In consecinta.. Ma costa cd . e ceatd. deci va primi caz..:':'.verb copulativ. rol de parte de propozitie numai in subordonata pe care 0 introduce.).C:-". de exemplu. SimpIa prezenta a adverbului de re. f. complementul direct. 5p.. ~inu unul prepozitional. mi-e teamd. b. substantivul precedat de a sta in cazul acuzativ. De remarcat natura reflexiva si intranzitiva a predicatului din subordonata. g. d. 1.ultima.. cere exprimarea analitica a cazului (cu ajutorul prepozitiei a). prepozitie care impune pronumelui cu care se comb ina acuzativul. functia de complement de agent este incompatibila cu adverbul. neregulat. situatie in care complementul aproximeaza determinarea numerica (aproximativ zece copii. modul indicativ. timpul prezent.. anume: in substantiv. b.:::"-. . De observat cele dona verbe pasive a aprecia. *' De observat locutiunile verbale bagii de seamd. mi-e sete.cu adverbul cantitativcat·". Raspuns: b (completiva indirecta) 4. Ma doare cd . apar functiile subiect. s-a musamalizaty. mi-e foame. '. ceea ce determina interpretarea relativului ca obiect indirect. h... iar forma de caz sau cea prepozitionala se explica prin functia pe care 0 ocupa fata de regenta. a lduda. d.·'de. aproape zece copii). Referirea la persoana se obtine prin forma atona de dativ (fmi convine.. etc. * In seria d. md amuzd etc. 111 In seriile a. 2.. au ajutorul prepozitiei a (a ce.=10p.. Este si motivul pentru care acest a introduce un atribut genitival.decat esteinsuficientapentruidentificarea acestui tip de complement. este 0 prepozitie care se grupeazj -. dar analizabil (in substantiv '~i prepozitie). Data fiind aparitia numeralului zece ca determinant alsubstantivului numeralul. g): numai pentru numeralele cu valoare adjectivala. este . In text exista 0 singurapropozitie principala: fnsif . A. b. prin cea de acuzativ (ma mira. incompatibile cu adverbul. Observatie: Orice aparitie a unei forme adverbiale in aceste pozitii sintactice ii schimba obligatoriu statutul Iexico-gramatical.. Observatie generald: Nu se va indica niciodatacazul nurnelui predicativ daca acesta este realizat prin adverb sau printr-o forma verbala nepersonala (infinitiv. in timp ce in 2. ~i nu ca direct (se supdrd pe cineva).. de darnicd) nu se grupeaza cu adjectivul.. n-avu parte.. 5p. Raspuns: b (doua subiective si nicio predicativa) 3.. chiar daca substantivul este de origine verbala si pastreaza neschimbati unii determinanti de tip verbal (trimitere de ajutoare copiilor de ciitre organizafiilenonguvernamentale. e septembrie. interviney. b. Nu-mi stricd sa . impersonal. prin particularitatile lui de flexiune..) sau nu se face deloc (se intdmpld. neinfluentand cazul numelui predicativ. relativul indeplinests . dar intreaga constructie a + substantiv este echivalenta cu un genitiv. .imi trebuiau cdrti. In seriile a. e nor. De observat diferenta de statut a grupului in locul: neanalizabil (decilocutiune prepozitionalaj. De observat valoarea predicativa a lui a fi din constructiile indicand timpul. primele doua tranzitive. c.. in primul exemplu. dar intreaga constructie (a + ce. Calitatea de subiect se argumenteaza prin acord: imi trebuia 0 carte .. ~ Orice determinant al unui substantiv.. pe atdf este de sif:ur 2.. care cere in mod necesar prezenta unei structuri temare: exceptia priveste subiectul. . alcatuite din: este . data fiind nonidentitatea referentiala dintre agent si obiect (altcineva iti acorda statutul de preot). imi ajunge sa .··afitt :. nu-mi trece prin cap etc.doua predicate nominale impersonale. imi convine situatia .). senzatii fizice sau psihice: e noapte. d ca fiind imposibile pentru adjectiv sunt semnul sintactic de substantivizare a acestuia).. caz ccrut de functia pe care 0 indeplinesc fata de regenta.'''. vor exprima cazul analitic.1.imi convin conditiile.~""C:..imi priesc onorurile. reflexivul intra in structura predicatului. plecarea impreunii lafacultate). 10 . f.c. m. 2x5p. acesta se cornporta adjectival. apar functiile de subiect si de complement direct. e. dad inpozitia numelui predicativ apare un participiu (vezi: sa fie invdtat). supin). IV. unele sunt verbe reflexiv-pasive (s-a aflat. c.pers. de» .: . B. locutiuni care formeaza predicat verbaL * Am considerat verbul sa se preuteascd ca avand reflexiv obligatoriu.~j Se cade. .

Amandoua subiectivele sunt cerute de predicatele nominale impersonale 4x5p. pentru fiecare predicat) prin verbul a pregdti la diateza pasiva. exprimat prin adverb de mod. personal. dacd n-a lost sa flu sanatoasii. asezata inaintea grupului ca unii. 6. Structura a fi + participiu dinconstructiile: estecli§tigatii~isuntdeprin9i corespunde. Raspuns: a (cazul nominativ) C.A. plural)... Totai este . 1. sensul este pasiv. sa fie mai addnca. Atentie la pozitia virgulei. (care 5p. timpul prezent. 9.Varianta a se explica prin sensul "a exista" (din primele trei aparitii ale lui afi) si prin valoarea pas iva a constructiei sa fie pregdtit.Copulativ. Seria c: . iar ceea ce nu este astazi are ca regenta propozitia sa fie maine . a IV-a. modul indicativ. prezenta agentului fiind sugerata de determinantul din mijlocul unui. (cate lOp. Raspun~1!lc~l-am ales este corect. sigur . 3. B. a III-a pl. gradul pozitiv. cat si in forme verbale compuse cu afi (conjunctiv. conj. . cazul nominativ. este dificil de reusity.. cerand un nume predicativ sau 0 propozitie predicativa. 4.• ~ In prima fraza: este.predicat verbal. Total II=100p. cat si in constructii impersonale.. Sa se observe topica libera a conjunctiei coordonatoare insd. pentru fiecare principala) sigur. ~ De observat "a~ezaiea" primei subiective din text. care apare la mare distanta de restul propozitiei principale. (sunt) deprinsi exprima 0 cali tate. (cate lOp. 2p. neregulat. deci Tara element de relatie.pregdtitii. fasitllatii diferite. cand am lost acasd. sau Dacd n-a venit. .. am fntrebuinta urmatoarea formula din teo ria evolutionista aplicata la viata spirituala a Doporului: In a doua fraza sunt totdoua principale: .predicat verbal. ce sun! deprinsi. II. intdi am fost la mare. Este yorba de relatia apozitiva care se stabileste intre doua propozitii apozitionalesi grupul nominal pe care 11reiau si 11 . construit cu osubiectiva sau cu subiecte realizate prin infinitiv ~i supin (este dificil sa reusesti.Ca predicativ.verb copulativ. intranzitiv. conditional si infinitiv perfect. 2xIOp. exprimat prin adjectiv provenit din participiu. 5p.predicat nominal.trebuie: . exprimat prin verbul a cdstiga. pentru exemplificarea fiecarei serii) lap. dar in aceastd vard. nimeni nu are nicio vind.public. 11l De observat relatiile sintactice dintre subiectivele frazei a doua: sa fie maine are ca regent verbul trebuie. i:n-pifma"constructle. cazul nominativ.Ca auxiliar. conj. in a doua constructie. gradul pozitiv. pers. predicativ. semantic si sintactic.=20p. Constructiile pot fi variate.numele predicativ. 8. prezumtiv prezent si perfect.. a III-a sg. pers. I=56p.auxiliar pasiv). care "incorporeaza" regentul: Cauza acestei disproportii . nu poate primi nici propozitie predicativa. In prima fraza sunt doua principale: . se acorda in gen ~i numar cu subiectul (masculin. diateza pasiva..=20p. expliciteaza: urmatoarea formuld.a III-a sg.doua predicate nominale. intranzitiv (in context. fiind pasiv). a III-a sg. constructia fiind echivalenta semantic cu "are deprinderea". la forma negativa) ~i numele predicativ exprimat prin adjectivul participial pregdtitd.=20p. cu patru forme flexionare. 2. modul indicativ prezent. viitor anterior). exprimat 124 . =. lap. '" Tna doua fraza.. 0 dificultate in recunoasterea propozitiei atributive. Raspuns: seria a (predicativ . ~i .si . Solutiile de constructie pot fi diverse: . poate aparea atfit in constructii personale. 3p:. cat si in constructii impersonale. 5. 0 stare a subiectului. se marcheaza grafic prin doua puncte [:J.. element de relatie . se acorda in gen si numar eu subiectul (feminin. I.:. alcatuite din verbul copulativ este (in prima aparitie. SUitt deprinsi .. poate aparea atat in constructii pasive.=20p. la forma afirmativa. pentru recunoasterea si arializa fiecarui tip de predicat) 2xIOp. nici completiva directs. predicativ. personal. Solutia b se explica prin natura regentului: un adjectiv participial (deprinsii.si . 125 4x5p. B.dar '" trebuie. apoi am fost fa munte si.predicativ ...predicativ . 9. sg. conj. poate aparea atat in constructii personale.'I·~I . 10. (trebuie) sa fie pregdtu . 5. Raspuns: a. alcatuit din: sunt . Raspuns: a (patru propozitii subiective ~i nicio predicativa) 7. pozitie care poate constitui 0 "capcana" in segmentare si. modul conjunctiv. iata doua variante de constructii: Seria b: -in vacantd. realizat prin juxtapunere. am lost mai fericitd decdt oricdnd. .Toatd viata am lost ras[afata de pdrinti si am lost foarte fericitd pentru asta. pers. de tipul: Cdnd este sa se inuimple . Ca participiu al unui verb predicativ si ca participiu intranzitiv. 8. iar in a doua. timpul prezent. personal. nu este pregatita . Total general=150p. se manifests aici fenomenul sintactic de "impletire a subordonatei cu regenta". B.). ~i deprinsi= numele predicat. este cd n-a invdtat sau Era sa cadd. a IV-a. A. termen regent: pronumele nehotarat unit. De observat ca raportul apozitiv. este cii§tigata .pronumele relativ invariabil ce. intranzitiv (fiind pasiv). implicit. 6. trebuie: (cate 5p. in care exprima "existenta". variabil. A.

127 126 . Catrina. pentru analiza sintactica) SXSp.=8p. singur.verb predicativ (numai modul este nepredicativ).. pentru fiecare propozitie) <t< 4x4p. Solutia b. modul gerunziu. se subintelege un a fi.. Sp.=10p.. pentru fiecare propozitie) In cauzala (vezi a) ~i temporals (vezi ultima situatie dinb). 11 I. conj. nominativ. functia de complement circumstantial de cauza. completiva directa. .. si sintaxa fiecarei forme) . variabil. (cate 4p. Total 3 a.10. impersonal (cere subiectiva). (5p. 4. Argumentare: .auxiliar pasiv. un predicat verbal. devenindo conjunctie subordonatoare... intra in structura predicatului verbal (va fi) persecutat. In primele doua aparitii.. y. 6xSp. * sa nu mai raca niciun compromis . in cea indirectasi in modala). hotiiriindu-se . nimeni nu s-a mai gandit la viitorullui. S. <t< va fi hulit .verb predicativ ~i impersonal. acum slatea in linda. de 3.. pentru argument are) lOp. pentru ea nu admite combinarea cu obiectul direct sau cu 0 propozitie corespunzatoare acestuia).. pentru valoare si 3p...=2Sp. Cum .participiu. lucru. a IV-a. a. sensul pasiv este sugerat d prezenta circumstantialei finale pentru ca sa fie si a verbului modal trebuie. 2x4p.impersonal. de fiecare propozitie) 5. nu este pregdtitd exprima 0 calitate.=lSp.=30p. iar celalalt prepozitional: nu-i pdsa de ceva. (cate Sp.nu are incapregatirea".completiva directa: Ziaristii urmdresc cu atentie ~ desfasoara discutiile. . singular. a. 4xSp. doua propozitii completive indirecte (determina verbul intranzitiv din regenta nui-i) pasa). In fraza y: in ciuda faptului . '<1l (ce-)o fi . in ultima fraza.complement circumstantial de mod (in subiectiva. e . S.predicativ..~:Ca b-aiaWls('{r"enun'tilii taculiale': ciiiilJibcfiva -ZcerUt~deveibul impersonal Iagerunzjn hotdriindu-sey. completiva directacompletiva indirecta. 2x5p.predicativa: Eleva a rdmas cum fUsese de mica. ~. b=59p.verb predicativ. unde intra in componenta predicatului nominal cum fusese). decis . A. y. sa si-o marturiseasca . intra in structura predicatului verbal.. 2. pentrumorfologia 6x5p. este pregdtitd. nu are ~i functiede parte de propozitie.=30p . eu valoare deaiixiliaral' pasivului. indeplinind in subordonata functiile: . am voil. predicativa ~i in circumstantiala de mod cum este un adverb relativ de mod. TotaII=154p. ~ circumstantiala temporals: Cum a ajuns acasa. * (cate 2p.. pentru eli formeaza singur predicatul. In fraza 13: De dragul dumitale . (cate Sp.intranzitiv.. a $1 fnceput ploaia. 11. Testul nr. . Sp. . gradul pozitiv. functia de complement circumstantial de timp. Decis nu-f mai pasa.. cu patru forme flexionare. cum si-apierdut valoarea modala si adverbiala.completiva indirecta (determina adjectivul participial din regenta decis). B=3Sp. se comporta ca un adjectiv propriu-zis... masculin. neputdnd. ultimul fiind realizat in text ca propozitie completiva indirecta).. devenit marca aeestei diateze). desi are rol de relatie. . a.nume predicativ (in predicativa.completiva indirecta: Ioana se intereseazd cum sa-si obtina proprietatea. a. (5p.=16p. de-acumfie). formeaza. Total 4 A. ce-o fi . lata nu lua nicio hotardre . ~ fie (ce-o fi) . pentru ca nu admite deloc pozitia sintactica a subiectului (cei doi determinanti sunt unul in dativ. In fraza a: De leama .. !Ii ca va fi hulit: il (cd va fi) persecutat de vechii· tovarasi . singur.sperantele ne"au fast sDulberate . Hotarandu-se In familie .completiva indirecta (determina verbul intranzitiv nu se sfia). B. fnsa de-acum lie. Propozltli neclrcumstantiale: .. pentru fiecare propozitie) 3xSp.circumstantiala cauza (are ca regents propozitia insd .. Propozltli clrcumstantiale: .subiectiva: Nu s-a ajlat cum s-au scos banii din tara.subiectiva (ceruta de verbul impersonal din regenta: fie). Marsavia ..auxiliar pasiv.. * In propozitiile subiectiva. 1. (cate Sp. in consecinta. nu se slip. un predicat verbal. diateza pasiva (cu pronumele reflexiv se. avand sensul . intranzitiv (in context. formeaza.circumstantiala modala: El procedeazii cum nu mi-am ima[jnat vreariata. \[$ au fost spulberate . unde este reflexiv-pasiv). . pentru caracterizare.=20p. ambel e construqii"trimitand" la un agent subinteles. ins12aimantata de obicel in asemenea imprejurari. din capullocului..6. intra in structura predicatului verbal. h.

se introduce prin conjunctia nespecializata ca.!! care-si ayea si nea. _ 0 completiva directs (sa-mi calc hotararea ~~ a rama~e «incognito}) timuul. In fraza y. sa nu fi (ost calusi de putin tulburata . ~efectiv de plural.. nu exista. detennrna predicatul 128 (=oxnentaR~i:E I. Total general=275p. In fraza a exista: . 1. . In fraza ~. . de dragul . determina substantivul faptului. 10. b.=IOp. pentru sintaxa pronumelui) (7x5p. .complement circumstantial d~ cau~a. 3x4p. . pentru relatii) 2X5p.. au ca regent substantivul lucru. introdusa prin conjunctia nespecializata sa).atributiva determinativa. exprimat prin pronume nehotarat invariabil. articulat cu articolul hotarat enchtl~ -a. singular: gemnv (ce~t de Iocutiunea prepozjtionala in ciuda). are ca determinant complementul direct fi ceva. 8.complement circumstantial de cauza. fura functie de parte de propozitie. de aceea. exprimat prin substantiv. a. * cat vat fi sUit .~ntr()cd~sliprin.=IOp. b. de team a . pentru exemplu) ~~ . se introduce prin adverbul relativ cat (are rolul de complement de timp in atributiva. pentru tipul de propozitie.... parte de propozitie "complexli". sa. Se include in propozitia cauzala. deterrnina verbul tranzrtiv am VOlt. nu puteau . este mtrodusa prin conjunctia specializata fiindca). tot n-as putea sa cedez. are ca regent substantivul linistea. pentru morfologie) regentei.0 completiva directa (sa-si fnabuse vlfmsul. are ca regent subs tantivul timpul. exprimat prin verb de conj. pentru recunoasterea subordonatei. In fraza y.atributiva determinativa. 4p. pentru relatii) 4x5p.(es1e "subieCtln atributiva) (respe'ctivjui care. .. forma negativa. a fdcut-o ca sa md protejeze. alcatuita din' copulativulfi la infinitiv (ii lipseste marca a) + numele predicativ ceva. _ predicativa: Intrebarea frecvetud este daca vom reus!. ~ In fraza B.. defectiv de plural.complement circumstant~~l concesrv. lp. .doua propozitii atributive determinative. apare 0 singura atributiva: " ca jandarmii fn curtea cuiva nu Duteau fi ceva de lauda . cele doua atributive se afla in raport de coordonare copulativa. (lp. introdusa prin conjunctia nespecializata sa). se intro~uce prin loc. a II-a. articulat cu articolul hotarat enclitic -ul. Avand in vedere tipul 129 . a. . (cate 5p. ~ . lp. intra~d in rel~tl~ cu verbul impers()nal e. exista doua atributive: * care mi-ai aratat atata prietenie . exista patru atributive: ~. la in- dicativ. pentru fiecare atributiva. '~De remarcat ca insd este una dintre putinele conjunctii cu topica libera.I I 7. b=27p.-cufunctia de complement direct in atributiva). (4p. a. nominativ. introdusa prm conjunctia nespecializata sa'). det~rmI~a predicatul intranzitiv voi fi silit.0 cauzala (numai fiindca a liDs!t prile. determina substantivul team a .ca lini§tea . se introduce prin conjunctia compusa disociata ca .=20p. b. v 9. aratfind ca "restrictia" priveste aceasta propozitie. exprim~t prin substantiv feminin.=12p. este foarte important sa i se fixeze pozitia corecta. @ In fraza y. cazul ac~~atlv (cerut de prepozitia de).expnmat prin substantiv proven it prin conversiune dlT~~dJectIv. @ In fraza a.conj~n~va nespecializata daca). In fraza a.propozitie atributiva explicativa. (cate 2p.unsurile lui / si pe care noi.· il condamnam . in ciuda Japtului .element predicativ suplimentar. Total S a. trebuie sa renunte la ser_ concesiva: $i daca m-ai ruga in genunchi.adverb de mod de restrictie. pentru felul propozitiei. Circumstantiale _ conditionala: Dad! m-as fi gandit la viata lui. 2x5p. copiii.mprneIY. unde exprima durata). pentru analiza sintactica. TotaIII=121p. . as fi fost mai fngaduitoare. numai .ut~unea conjunctionala subordonatoare fdrd sa). exista: .)+(5xlp. exists: .b=14p. determina gerunziul tranzitiv neputdnd.. neutru. 0 ·0 . . articulat cu articolul hotarat enclitic -lui. are ca determinant 0 propozitie completiva directa. lp.atributiva determinativa. 2p. imperfect.)=40p.Eela~iy'c'!t§.0 subiectiva (dacii nu am [acul-o inca. nu exista propozitie circumstantiala. int~oduseprin pn.. neputdnd . b. _ cauzala: Daca este asa de bolnav. ~ ce domnea in cuibul nostru . Total 6 a. cazul acuzativ (cerut de prepozitta de). In fraz~ ~~eXlst~: . _ A v • (4p.ul. exprimat prin verb tranzitiv Ia gerunziu. . introdusa prin pronumele relativ care. are functia de subiect In atributiva. Necircumstantiale: _ completiva directli: Si daca n-a venit.0 completiva indirecta (sa zdbovesc ai~i.0 modala ( fiira s-o fntrebe pe mama.predicat verbal. determina pronumele de politete dumitale. lp. determina' predicatul regentei. se introduce prin pronumele relativ ce (ce este subiect in subordonata atributiva). marc at prin conjunctia si.atributiva determinativa.

. frdteste. 0 fi.substantiv (in contextul dat) obtinut prin conversiune dintr-un adverb.ajj"". cut. infrati. II. un proces concomitent cu eel al verbului predicat (" stdtea si nu putea sd-si indbuse pltinsul ").. care "trimite" la un agent subinteles. atasat grupului adverbial). infrati· re.19 Derivate singurdtate brumar jumegos ciiinta suferintd Compuse niciodatd. cu ajutorul sufixului adjectival (exprimand 0 insusire) -os..derivat obtinut prin sufzxare. ' @ In interiorul subiectivei ~i al completivei indirecte. avand in vedere valoarea acestuia: exprima. ci din cea a subordo_ natei. atasate radicalului adjectival trist.. . 10. ciiin{ii .. 6. Suut ~i alte posibilltatl pentru daca: atributiva. (cate 2p. conjunctivul cu valoare imperative. con(cate 5p. @ Atentie la tipul frecvent de greseala constand in confundarea felului intregii propozitii cu rolul sintactic al grupului aflat la inceputul ei. anumit mijloc"). va fi hulit.e ~a cele doua verbe pasive (a huli.. in context. are ca rezultat verbul intrista. in ciuda acestor japte prezentate anterior etc. si ~ f!.. pentru explicarea corecta a fiecarui cuvant. sintactic dintre cum adyerb relativ de mod.~ial sufixului lexico-gramatical -a. ~ De retinut diferenta de statut morfologic si. brumar . frdttine.gramaticale) tdrziu Mijloace mixte invdluit fntristare* aminti iubire" 11x2p. cu ajutorul sufixului abstract -intd.". intristare . implicit. completiva mdirecta ~l predicativa suplimentara (ca tipuri de necircumstantiale) si opozitionala. * decis.cuvant obtinut prin compunere (din adverbul de negatie . niciodatd . a persecuta). 'A~-~De'observat cele doua aparitii diferite ale lui a fi predicativ: fie. atasat la. devenit conjunctional. atasat unui radical verbal (jumega). = nr. . atasate radicalului substantival val. . entru 0 segmentare corecta. 130 131 . este ~i marcata functia lui sintactica (vezi reluarea prin forma atona de pronume 0). se comports adjectival... frdtie. temporals (ca tipuri de circumstantiale). atasat unui radical verbal (suferi). cii nu functioneaza ca locutiune conjunctionala. au fost spulberate. lipsite de autonomie morfologica. sufertnta . valoare pasiva. vezi constructiile: in ciuda acestui fapt. cu ajutorul sufixului -ar. si nu ca un tip de circumstantial. poate fi acceptata. ~ compusele cu prefixoid confrate*.relatie pe care 11stabileste (de coordonare). iar al doilea.~tenti. aici.substantiv obtinut prin conversiune dintr-un infinitiv lung.. ca orice participiu romanesc autonom (adica nefacand parte din structura formelor verbale compuse). relatia semantics 'nefiind de tip subordonator.derivat obtinut prin sufixare. regionala de vii tor. b.un radical substanti:vcal-(brYm. infrdtitor. frati$or. dificil de recunos. cu valoare locativa + substantivul minte).si al sufixului verbal-ui.Lanii i-a scos din tard printr-un .. cu ajutorul prefixului fn.=55p.ticii. infrdtit. atasat unui radical verbal (cai). avand In vedere ca 8ubstantivulfaptului l~i pastreaza autonomia grarnaticala (ca argument. de altfel. unde. cu ajutorul sufixului abstract -intd. nici + numeralul cardinal 0 + substantivul datii). nerecunoa~terea pasivului ~l confundarea cu un predicat nominal cu nume predicativ rrluItiplu atrage 0 grava greseala de segmentare. Conversiune (sau schimbarea clasei lexico. . nu sepoate grupa dedit cu Principala. '* conversiune (adjectivizarea participiului). are ca rezultat verbul invdlui. Am interpretat gerunziul din fraza 'Y ca element predicativ suplimentar. primul se construieste cu 0 propozin. si. sugerata de prezenta dativului "beneficiar" (ne-au fost spulberate). aminti= doua etape de formare: @ compunere (din prepozitia a. ..derivat obtinut prin sufixare. . frdtesc.0 forma..derivat obtinut prin sufixare. cu ajutorul sufixului abstract -(ii)tate. pentru selectarea fiecarui cuvant si pentru includerea corecta) tlirziu . '* sujixare (cu ajutorul sufixului lexico-gramatical -I. inclusiv a etapelor de formare) 11x5p. Cazul nominativ se explica prin lipsa prepozitiei si prin posibilitatea inserarii unui copulativ tfiind decis). cu pronumele relativ subiect ceo $ Constructia au fost spulberate are. a. 5. sa se observe asezarea substantivului miirlfiivia P dill fraza a. 3. care nu face parte din structura principalei. . fumegos .proprietatea si-o obtine printr-un anumit mijloc ". unde substantivul este variabil ~i primeste determinanti tipic substantivali). si cum. va ji persecutat).doua etape de formare: $ derivare parasinteticd. _. cu ajutorul prefixului fn. .. lipsit de marca sa. (it Nu au fost luate in discutie si modurile nepersonale din structura formelor verbale compuse (s-a giindit.=22p. * Grupul in ciuda faptului. ~i functia de complement circumstantial instrumental (. de aceea. jrii. pentru exemplele date. Familia lexicala a cuvantului frate: '* derivatele frdtior.4. frdtietate.. $ conversiune (substantivizarea infinitivului lung).. atasat la radicalul adjectival strain. iubire .·• inviiluit .derivat obtinut prin sujixare. subiectiva. 8.doua etape de formare: * derivare parasinteticd. singuriitate ..

derivate direct de la cuvantul de baza cu ajutorul sufixelor diminutivale -ior. (care 2p.antonime propriu. \. plenipotentiar. ca neomogenitate'') .antonime (tara. Alte sensuri. amandoua fiind mostenite.fnfra{i . prin sentimentul . ci introduse ca neologisme romanice sau latino-romanice. . nu intra in relatii de omonimie. iubit. actualizate In contexte ca: . nodozitate . personal. parasit.l'pU~'--'l\" 111 UP11U-L. (cate 5p.primele. * viafa are acelasi statut cu viu. izolat") .1 si-a YlS1PItaverea ("a pierde ceva agonisit" . I» M-am apropiat de un strain si l-am fntrebat cat e ceasul.ta. Raspuns: "nu". @ De mica a invdtat si 0 limbd striiinii (sensul "alta decat cea materna") . (firma) Iocalnicd.=24p.derivat parasintetic de la cuvantul de baza. Sensuri inrudite. -isor. pur: $ 2p. apropiat (de). $> In limbajul cure nt. 3. al doilea. neologisme preluate ca atare din franceza. .1!. * niciodaui .Parcul de masini si utilaje al intreprinderii este invechit ("totalitatea vehiculelor unei intreprinderi si a instalatiilor mecanice") b. $ viabil. fraternitate.urd. a antonimiei (pentru fiecare sens. cu ajutorul sufixului adjectival (exprimand calitatea) -tor. is' intristare :.derivat direct de la cuvantul de baza cu ajutorul sufixului pentru nume de rudenie -dne. separat.=15p. de sUferin.+4x2p.' '» infrdtitor .derivat de la verbul infrdti. c. pentru indicarea fiecarui membru al familiei) l5p. iar ultimul. * infrdtire . ci de la unul dintre tennenii familiei. *vivitia « lat. ..tie cu sufixul-tate. din latina (viu < lat. ~. -icd.derivate de la cuvantul de baza eu sufixul adjectival -esc.antonime potrivit (cu). oculist. pentru antonim) 8x3p. ft Se discutau numai probleme strdin« de pt eocupdrlle mele (sensul "diferite.. exprimand 0 "stare interioara devenita. I» frdtdne . se actualize~za sensuli.:. spital este monosemantic. 2p. (cate 2p.J. Centrul e plin de firme strdine (sensul "care apartine altei tari. Oil> infrdtit . ocular.nuit. veselie.primul.VJ. jraMor. vitalitate nu sunt create In interiorullimbii romane.dezvolta in text un poetic "u 80 destrama prin dispersare.=4p.. striiin Analiza polisemiei.cono- substantivul parcul._fnveselire.:)C. a localnicilor.. fraticri . pentru fiecare serie) 3x5p. se actualizeaza un sens metaforic (realizat printr-o metafora implicita). c. ' d. deci nu direct de la cuvantul de baza. derivat de lajra..totdeauna. Uel-:J r au-puuui. A fast inlocuit cu un rinichi strain (sensul "care apartine altcuiva") . straniu.. plenitudine ~i compusii cu prefixoidul pleni-: plenipotentd. ciudat". nepdrdsit. . 6@11§ B. .(cu) bucurie. @ Se simtea exilat. viatd < lat.si al sufixului lexico-gramatical -i. 2x2p.Boabele s-au risipit in toatd camera. lac) natal(ii). pentru explicarea completa si corecta a fiecarui termen) l5p. ~ verbnl a (w') risip! . antonim obi . frdtietate . I» Am simtit 0 mdnd striiina pe spate.. pentru fie care nou sens si nou context si l p. de difuz. (cate 5p. manifestantii s-au risipit ("a se imprastia"). @ Accesul persoanelor strdine este interzis (sensul "din exterior.antonim din interior. lOp. 2 p. vital. striiin in propria familie (sensul "singlir. Cuvinte monosemantice: brumar "denumirea populara a lunii noiembrie". Dupd interventia politiei. frdteste .neologisme gata formate in limbile din care au fostimprumutate. plenar. 2p. ocheadii . dilatare in spatiu"..dezvolta In text sensulpropriu "suprafata intinsa de teren amenajata pentru agrement". .=lOp. al unei institntii") . se va indica antonimul sau seria antonimica). I» frdtior. cerul luminandu-se").l. a. (cuisuferintd . fiind yorba de exteriorul unei intreprinderi. vivace. a sinonimiei (fiecare sens va fi indicat printr-un sinonim sau printr-o serie sinonimica). JrUl~ li:l~lo.Norii (ceata) s-a(u) risipit ("a seridica. plen.Parcurile de vdndtoare sunt strasnic pdzite ("teren special amenajat unde vanatul este crescut ~i ingrijit pentru vanatoare"). * frdtesc. . 133 132 . (care lp.antonirne neizolat. (cate lp.cuvant obtinut prin conversiune (substantivizarea infinitivului lung) de la verbul infriiti. calc dupa fro oeillade.In text. Oil> frdtie. ci preluate ca neologisme romanice sau latino-romanice. derivat direct de la cuvantul de baza cu sufixul abstract -ie. nodul. pentru explicarea fiecarei serii) 3x5p. ¢ Analiza apei a evidentiat multe elemente striiine (sensul "care apare ca impuritate. actualizate in contexte ca: .conotatie negativa). * iubire . nodal.antonim matern(ii). vivus. formatii neologice romanice ~i latino-romanice. Explicatie: $ fratern. aetualizate in contextele: @ Au fast adusi specialisti din tdri striiine (din locuri striiine) . «> In text insa.Alte sensuri. de cruce. 4x 1p. c4p. fratricid nu sunt create in interiorullimbii romane. creand 0 impresie de vag.cuvant obtinut prin conversiune (adjectivizarea participiului) de laverbul infrali.antonime omogen.?J..EI se risipeste in preamulte lucruri ("a se irosi" . b. specifica poeziei simboliste. pentru sensul din text si 2p. cu ajutorul prefixului fn.. vivus).de apasare.antonim cunoscut. niciodatd. U t. de_!ristete.t:J ru u. nodular. La nuntd erau multe persoane strdine (sensul "necunoscut") .=4p.=15p. pentru contexte actualizand alte sensuri) 2p. neconforrne cu un punct de reper") . respectiv cu sufixul adverbial -este. .ccade spital". 4. altui loc decat eel in care te-ai nascut si locuiesti") .neobisnuit. ueganva). denumind 0 "institutie medicala in care bolnavii sunt intemati".j{ -n= .

(cate 1p. politicd. literaturd.+2p. 5. $ Vorba ceea (constructie stereotipa la Creanga. frazd. l Sxlp= l Bp. principal.antonim a se destin de. pentru fieeare omonim ~ilp. siimen.vorbaAnaliza polisemiei ~i a sinonimiei (nu intra in relatii de antonimie ~i de omonimie): ~ In text. a se gdsi . vie (sensul "vita" ~i"produsul vitei de vie: strugurii"). neinteresantii. fel de a vorbi") $ La intrarea mea. pentrufiecare neologism) 6x3p=18p . pentru a introduce 0 zicala. dainuieste inca") ~ antonim pierdutii. $ cuvintele (a)starpi. nimic adevdrat (sensul "barfealii. arhaisme frazeologice: a vent veste.omonimia auxiliarului de perfect compus 3sg. a infiora" . criticd. prezent in contextele: ""EZ a mostenit 0 vie a pdrintilor (sensul "teren plantat cu vita de vie"). a II-a. inghetase de fried (sensul "a inlemni. grai".=13p . s-apdstrat inca portul popufar(sensul "imbracaminte caracteristica unui popor. cu valoare nehotarata). public. 13xlp. a. indoprez. a se relaxa.In text. ~ . ij> Geamul a inghetat (sensul "a deveni opac. ~ Omonime: ~ substantivul port ~ porturi. realitate. au inceput a . prefixoidul port-) din formatii ca: portaltoi. arhaisme morfologice: (casa) Ducdi-vodd . trudit ".utilizarea variabila si "articulata" a pronumelui care (In text. pericol . conversatie"). portbagaj. 6x2p. $ Toti trandafirii au inghe!at (sensul "a degera"). intensa") ~ antonim slab. priimit.cu desinenta de genitiv-dativ singular -e.primejdie. b. ingheta Analiza polisemiei. forma. misiune . fond. insufletit" ~ antonim ([aM) moartii. $ criticei .=4p. @ In fata comisiei. a sinonimiei ~ia antonimiei: . arhaisme sintactice: n-au avut cine merge . = 3pl. $ S-au intins la vorbd. pentru exemplifiearea corecta) vie Analizapolisemiei. oaste. pronumelui relativ care sila nominativ-acuzativ. portmantou.antonim a se dezgheta. iluzie . a omonimiei (nu intra in relatii antonimice): ~ In' text. desert. actualizate in contextele: $ Portul armelor este interzis (sensul "faptul de a purta ceva"). 2p. 6.hatman. eu desdvdrsire . carii .=15p. plin de gheata") . @ element de compunere savanta (altfel spus. usoare . contra.subiectul discutiei"). steag "unitate militara". a omonimiei: ~ In text.vii. ~ Alte sensuri ale cuvantului polisemantic. $ Nu sunt decdt vorbe.a exista. pentru fieeare sinonim coreet indicat) 5x3p. riisipit. iluzie. $ Picioarele i-au inghetat (sensul "a simti un efect fizic de amorteala (la 0 anumita parte a corpului) din cauza frigului". (a) exploata. 2p. ""cariutilizare variabila (in text este vizibila variatia dupa numar) a 3p.=12p. 2p.=4p.encliza articolului hotarat la genitiv-dativul substantivelor masculine nume proprii de persoana. cului unui text stiintific. caricaturd. a antonimiei. au rdmasii. portdrapel.=4p.conjunctie subordonatoare utilizata pentru propozitii necircurnstantiale. postelnic. misiune. pericol. a slobodzi. crai. ca senzatie psihica") .Alte sensuri ale verbului folosit intranzitiv: @ Apa fnghea!ii la temperaturi negative (sensul din fizica "a se tranforma in gheata") . vorbe rusesti (sensul "cuvant"). actualizate in contextele:e traditie vie (sensul "care persista. s-au l Ox lp==l Gp. a seferi . a purcede. arhaisme morfologice: $ (pot) tinea> conj. a sinonimiei. $ limbd vie (sensul "In circulatie") ~ antonim moartii. pre. @ Nu si-a tinut vorba (sensul "Iagaduiala. principal.inchipuire. ~ culoare vie (sensul "aprinsa. arhaisme lexicale: logofift. interesanta") ~ antonime anostd. folosit tranzitiv. doao. arhaisme lexicale: $ in contra. dzicdnd. situatie. ndlucire sunt iesite din uzul actual al lexilp. realizeaza sensul "a umple de fiori. ~ Alte sensuri ale cuvantului polisemantic. (oastea) s-au rdsipit . C. precum .aparitia constructiei . actualizate in contextele: $ Nu stiu mai mult dedit doud. lp. @ durere vie (sensul "putemica.facile. prezent in contextele: In port a fost un grav accident (sensul "complex tehnic amenajat pentru incarcarea si descarcarea navelor"). stralucitoare") ~ antonime ~tearsa. de (s-au dus) . arhaisme fonetice: iarii. 135 . (cate Ip. fata de actualul contra. fi> In regiune. unei regiuni"). portavion.total5x3p.Un bdtrdn atdt de simplu. ageri") ~ antonime neexpresivi. a sinonimiei.in locul normei actuale -i (criticii}. 2x2p. verbul. 3x2p. slobodzi. slab a. d. ""Alpinistul a inghetat din cauzafrigului (sensul . ~ Omonim: substantivul vie . contra . gios. in locul normei actuale de conj. inteligenti. 134 2p. portchei. ""verbul port.» muri prin inghet").a evita. lip can. n-au. 3p. Svetii. au schimbat vorba (sensul .impotriva.(pentru utilizarile anterioare) antonim a se dezgheta. un proverb). $. amdgire. dupd vorbd.capabiltd). ~ AIte sensuri.=6p. mente. in stare . promisiune"). se actualizeaza sensul "limbii.=14p: . Cules de. stinsi. supdrat "chinuit..antonime a linisti. solid. 7x2p. a calma (pe cineva). se actualizeaza sensul "felde a se purta". # ochi vii (sensul "vioi. 1 sg. viind 4xlp. clevetire"): port Analiza polisemiei. forma iotacizata de gerunziu. c. Brdila este un vechi port fa Dundre (sensul "ora~ care are 0 astfel de amenajare"). Prea multd vorbii injurul acestui subiect! (sensul "discutie.conjunctie aflata la limita dintre subordonare ~i coordonare. po(d)ghiaz. raia. a III-a.=15p. dupd port" (sensul "mod. se realizeaza sensul "inzestrat cu viata.Jnfinitivale relative". (cate 3p. ~ discutie vie (sensul "animata.insdrcinare. aparenid..de cdpetenie.

2.lIUHILl VUIUl Ul\. In lingvistica romaneasca. .tlnut prin conversiune cu 0 conotatie puternic ~afectrva (depre:~a~ tiva)(cine draeu oft si ragu!jita asta.interjectia prezentativa iac. lp.S Incarcarea cu_v~ntulUlOb.. potrivit DEX-ulm ~l MDN-ulUl. morfologice ~i sintactice mregistrate se con~ serva astazi in graiuri sau in limba populara. tri-patru posti. Uv~Hl + verb. earului) (Nu se va face un punctaj general. raportarea s-a facut la norma actuala literard. <I> fonetisme afective (dublarea consoanei pentru exprimarea intensi tatii . a. fiind interpretate fie ca tipuri de conversiune... l Op. perioadei moderne in care textul a fost scris. arhaisme lexicale: Mare vizir. N-au fost analizate si relatiile semantice in care se angajeaza adjectivul mort. aparitia adverbelor de localizare si de asezare in timp prin trimitere la situatia de comunicare (ceea ce lingvistii numesc deictice: aeolo.Nebuna. 3p.S prezenta euvintelor populare siregionale. Am notat cu asterisc formele confrate. 0 scos giirgiiuni. reprez~ntand norma. 5p./ iacii. de . cuvinte si sensuri popul~r~ (hantile. . . 1£ com136 lOp. '* caderea consoanelor finale (can'. .fo~a lO~aclzata pen~ru prezentul conjunctiv. pentru gruparea pe tipuri de arhaisme) ~ C:onlentarii 1. pentru l Op. OrIgini diferite: . _ _ provin din engleza: laptop. lasciv.. legenda. exista doua opinii. serie de regionalisme. inainti. lava. 0 vinit. . "": a/ea. s-a lucrat numai prima familie lexicala si s-au discutat numai cinci din cele sase cuvinte propuse pentru analiza semantics)..fardata"): ""forme populare ~ide limbaj famll. Ele devin arhaisme numai din PU1i1f~l~_evedere aLl}ltltoru[ul actuat. b strange numai arhaisme. devemte norma In romana actuala. formele sunt norm ale. laser.pronume relativ invariabil pentru atnbutlve: demz~l de.r---. Multe dintre arhaismele fonetice. 5p. 137 . Am notat cu asterisc formele de infinitiv lung. lectorat. lateral. lp. Trasaturt fonetice: $ fonetisme regionale si populare (0 affims. . . lavabil. v. i-a lua) si alte fapte de fonetica sintactica (om balaur. v.. confrdtie pentru a atrage atentia ca sunt calcuri dupa franceza (fr. !}1a~ ~capavm ~e..VUI- - vUIHH . b. lp. Structura lor este analizabila ~iIII interiorullimbii romane.vapszta . _ provin din franceza (pentru unele exista ~l cores~onde:1t in italiana sau latina): larva. $.i-o strrdnsy. unde prefixoidul con.z l-am in tors. A.. pi. adica intre fraze. padisah.. utilizarea la Eugen Barbu nu reflecta no~a . _ provin din italiana: leal. deoareee exista un paralelism evident cu adjectivul vie. . posti. pentru exemplificare. ¢i' aparitia elementelor lexicale ale oralitatii . layout. deoarece.Trasatur! lOp. acia). vedi. lOp.' C. ~.este prezent in numeroase alte formatii. exceptand relatia de omonimie: mort nu are si omonim. (cate lp. (lp. 9. 6. tron "domme . $. trupu). confrere. haniile-alea d-o $tiu). Vor fi acceptate ambele solutii.l J. pohtd. lp.IUUU~'' verb U tun::. 10. lecitind. * caderea articolului enclitic ~i preluarea functiei lui de catre vocala de legatura (laeu. iete. las. .e s::mtv"c~utate" In mod special de autor si utilizate cu r~l Stllrstl?.Neologismele din seria c au. Includereacuvintelor (a)'starpi. a sa-mi tau talpa$zfa. ndlucire In categoria arhaismelor lexicale trebuie insotita de 0 anumita specificare: ele nu pot fi considerate ca fiind iesite din uzul general allimbii.. surguci.. '* locutiuni si expresii (pe dracu. uzullingvistic al perioadei in care textul ~ ~ost scr~s. Trasaturl sintactice: <Ii frecventa coordonariiprinsr (11 aparitii). precum ~i a expresiilor populare. arhaisme grafice (grafie Iatinista): Bucuresci. _ provine dinspaniola: poncho. pentru gruparea pe tipuri de arhais~~: 7. a. de$ert." ". -:-provin din germana: lebdrvurst. di. 21 1. VOLGa .:. sa te pupe-n bot). numai neologisn:e: . folosirea acestuia si cu valoare "narativa". confreriei. fie ca tipuri de derivare (eu sufixul abstract -re). lecturd. Intr-un text din Neculce. paic. 6p. v Argumente lexicale: f. legitim. unele chiar de tip metaforicpopular (i-o !Opal. _ provin din latina savanta: lecticd.4. acasd-m pat). legato. Sunt omogene seriile b ~i c. m-a neb unit de cap. a. lavoar. legal.J. atunci. B. grumaz. Apartine registrului stilistic popular ~ifamiliar. ci numai din vocabularul limbajului stiintific. b. In locul normei actuale -e. afarii. odatli). leghe.desinenta -uri pent~ ~lura~ulnveutrelor. arhaisme fonetice: astfeliu. 1-0 siigetat moartea).5. pentru fiecare arhaism. In schimb. pentru care. . pdldria aia ea roata lOp.U ~v up pVl'UHl1 ~ vapstta ca 0 brezaie. Fo~el.. l~~arcandu-se cu functia de datare..VU"lJ. arhaisme gramaticale: (sfatul) Dudescului -:-: ncliza articolului e hotarat pentru genitiv-dativul numelor proprn de persoane masculine. caftan. adica de "a$ezare a naranunn intr-un anumit moment istoric. "''''. c. . d. capu. vorbesti de [up: cdnd colo. leasing. serie de neologisme.. lapti. 1-0 spinticat. complimenturi .. serie de arhaisme. 2p.1ilf ~asta. 8. lexicale: ~ absenta totala a neologismelor. simla . odat-om palos. C. Testul nr. 4p. B. lOp. In locul formei delOtaclzate. c.

lOp.unei boli". cu sensul "situa1ie.a asigura continuitatea povestirii. este polisemantic. * utilizarea constructiei perifrastice pentru exprimarea aspectului (s-o pus pi panda). rezulta ca textul apartine registrului cult. etiologie. relatie sin tacticd.. are loc 0 specializare a utilizarii la dona sintagme: pune(re) in Iibertate. echimotic. * marc area excesiva a posesiei (de la trupu lui. a cddea sub incidenta. aliza. functie sintactied. neutru.) ~ Comaparatie a utilizarilor: caz .In limbajul curent. adjeotiv. sistem de opozitii. 5p. ) sau a constructiei adversative prin ci (nu de . . 0 aguns etc. declinare. flexiune. Trasatura generala. deci cu un sens care nu are nimic comun cu sensul curent. i~i restrange si i~i specializeaza sensul: in lingvistica. scarlatina. in timp ce Jonemul. traditional.. a. propozitie. caz. calitate. Din analiza rezulta ca textul este popular ifi regional. realitate. stare cristalind.. mandat.romanic ~i latino-romanic. banda de energie. @ absenta cuvintelordesemnand obiecte concrete din viata cotidiana. a (ssi) produce eJecte. utopie. eveniment". eritrotoxind. b.. principiu. expirarea mandatului.. 2. prudenta. banda de energie. streptococicta). (a) actu-. semnifica "un simptom al. semnalment" (EI are un semn sub ochiul stang). stare cristalind. opozitie. ~ "obiect asezat intr-un loc sau intr-un anumit Iel pentru a indica ceva" (semn de hotar. de insistenta: a constructiei "relative scindate" (Ceea ce urmiirim este situarea . Cuvinte ~i sintagme ale terminologiei medicale: semn Grozovici138 lOp.. cu subiecte coordonate la distants. priva(re) de libertate si. situatie". (a) relativiza. indica "unitatea dintre un sens si un complex senor" tDesinenta are calitate de semn lingvistic. ® Sentinta i-a adus pierderea tuturor libertiitilor. ~i a formei gramaticale trebuiesc. ff prezenta unor constructii sintactice cu rol emfatic. savant. ambele constituind arhaisme ale limbii cuIte. ). punere in libertate. etic. indiferent de nivel: respectarea normelor limbii literare actuale. solid. substantiv. semiconductor. dinexemplele date: functie sintacticd. Cuvinte ~i sintagme ale terminologiei gramaticale: gramaticd. categorie gramatioald. electron. cu sensul "imbolnavire".. vezi si calcuri lingvistice: dezbate (dupa fro debattre. exantem. si-a dobdndit libertatea de actiune. lOp.. cu sensul "ingaduinta". s-o dus. a rdmdne valid. '. 3p. care traduce fropurement et simplement). * Este un caz atipic. cu sensul "posibilitatea de a actiona dupa propria vointa sau dorinta". dezvoltand sensurile: ill sticla de 0 fabricatie speciala. aspiratie. Tdisaturi morfologice: ~ formepopulare ~iregionale de auxiliar (0 luat.In limbajul curent. libertate . realizate prin infinitiv (a spune)... metal. (a) exercita. pronume. . acord. lOp. circumstantial.. moral. d.in cazulca. . . (a) res" pinge cererea de prelungire. implicit. Trasaturi lexicale: @ abundenta neologismului savant. Trasaturi sintactice: 't constructie sintactica ampla. din care se fabrica Ientile si obiecte de lux (Aceasta lOp.In Iimbajul curent. lOp. procuror.). . chiar individ". lOp. semn de circulatie.fapt.. vitropresiune. spectru energetic. fie ca neologisme propriu-zise. eveniment. circumstanta.In limbajul gramatical. cu propozitil intercalate (A spune cii . * "nota specifica. cali tate. 11> Au fost doua cazuri de om or. tegument. tentativd. punere in libertate. (a) . c. 3p. este polisemantic.·o!iI. sehemd-apriotic.. dungi1ineare rosii-violacee. (a) nuanta). 3p. semn . 3p. este polisemantic. utilizandu-se in contexte ca: ® Prin cdsdtorie. eject suspensiv. legalitate. ® S-au inregistrat doud cazuri de scarlatina. din rdgnetu lui). Cuvinte si sintagme ale terminologiei juridice: instantd. in rnedicina. apare cu sens specializat. banda de conductie. just. inlocuita azi cu varianta in -tie. 139 . cristal= In limbajul curent.unde·dezvolta·sensul "imprejurare. cu sensul "drept cetatenesc". executare a recursului.I: reducerea subordonarii numai la raportul temporal.In limbajul juridic. lOp. posibil. trasatura distinctiva. desemnand abstractii din domeniul spiritului tacceptiune. Cuvinte si sintagme din domeniuljizicii optice: corp solid. vid. plici de jlexie... b. nume. (a) situa. (a) practica. lOp. Totall=85p.. unitatea frazeologicapur!ji simplu. recurs. conductivitate electried. dezvoltand sensurile: $ "tot ce arata.. cu reluari apozitionale menite sa asigure extinderea frazei (fntr-un teritoriu . Pastia. unde dezvolta sensuI .vtransparenta siperfect incolora. lOp. solemnitate. fie ca unitati frazeologice calchiate (vezi.. ci de . clasd. a spune deci cii . determinat. semn de carte). ~ folosirea pronumelui negativ cu valoare adjectivala inimnicii vorba). valoare. numeral.• ). constiintd. forma neologica. ff si-a luat libertatea sa . inlocuita prin forma nesufixata. este polisemantic. banda de valentd. conduciivitate electricd etc. inculpat. a produce efecte. nu). cristal. ce indica ceva. exceptand forma lexicala acceptiune. un teritoriu in care . (a) dispune. Din analiza. utilizandu-se in contexte ca: . teritoriu. indiferent de domeniu". (a) exista.In terminologii. marc at prin elementele de relatie din si cum.discuta. cristalin.. precum si tennenii acestei categorii. 0 restrangere semantica. indicand 0 categorie gramaticala.. 'i!i Cele mai multe elemente apartinand terminologiilor fac parte din o. ). banda de valentd.

. care. din textul b). a examina.). . structura primei fraze. experientd. Total 2=65p.. a interzice (calc dupa fr.). banda de circulatie. banda -In limbajul curent. limpezimea (glas de cristal. al carei rol este reluarea unui termen ~i continuarea detalierii lui in limitele aceluiasi enunt (vezi: 0 categorie gramaticald .. $ Fraza ampla se obtine prin: . prin monosemantismul termenilor de specialitate. formal. cuvintele apartinand terminologiilor se disting prin: 1$ monosemantism. . {1j (inv...angaja.in cristalul apei). a ocupa. banda de magnetofon).fie prin actualizarea unui sens totalmente nou... si nu cu sensuri conotative. mai ales cu rol de identificare (fiind yorba de definitii.. Total 3=45p. ~ (sens figurat. banda2 (banda . $ absenta totala a marcilor lexicale de afectivitate ~i de subiectivitate. . extraordinar. Argumente morfcloglce: impersonalitatea constructiei. formule fixe de cuprins (va rog sa binevoiti/a binevoi sa . a. efect. frecvent. La toate nivelurlle limbii. In raport cu structura ultimului enunt). Se incadreaza in stilul stiintific. banda] (banda. . lOp. valoare. ~ seinantica proprie. care cer restrangerea treptata a "genului proxim". specific.benzi) actualizeaza sensurile: !!> "Ia~ie cu care seihIa$6ara. esential. spatiu in forma de fasie" (banda rulantd. anume: "forma a starii solide amateriei in care atomii. este monosemantic in denotatie incorIn porandu-se particularitatile stiintifice ex~cte ale obiectului. fie prin retinerea tuturor trasaturilor stiintifice sau tehnice ale obiectului sau ale fenomenului (vezi cristal). instrument. {1j utilizarea cuvintelor cu sensul propriu. pronume. a observa.. va asigur de . . ~ Sunt generale propozitiile si frazele nonafective.. 3. 7p. ' In concluzie. anterior. caracterizata fie prin restrangerea ~i specializarea sensului din limba comuna (vezi semn. @ Sunt generale propozitiile enuntiative nonadresate. . terminologia fizicii. 5p.) "ceata de soldati aflati sub aceeasi bandiera". tara legatura cu eel din limba comuna (vezi caz). ipotezd. Cu deosebitd stimd. maximum. a se manifesta. zona. aici. . alcatuind reteaua cristalina". . Particularitati: ~ Respecta 0 schema fixa de organizare si. epitet metaforic sau metafora propriu-zisa) sugereaza puritatea. vezi: categorie de tip relational care exprimii . caracterizat prin forme gramaticale ale adresarii (In textul 4.unde apar atatgerunziul circumstantial (respingdnd cererea de prelungire)..introducerea constructiei apozitive. ). imediat. denotativ. Considerdndcd .. intensitate. sunt respectate normele limbii literare actuale. I plural din textul d (fntelegem).bande) actualizeaza sensurile: t"l> "grup de raufacatori care actioneaza sub conducerea unui sef" (Au fost prinse doud bande de hoti de masiniy. corespunde la doua omonime. alterneaza cu fraza scurta. cat ~i lexicului general (vezi cuvinte ca: traditie. cu subiect propriu (acesta rdmdndnd valabil si producandu-~ilegal efectele) . precisa (vezi. libertate).I I J f vaza de cristal este frumoasdy. tip. partial. Adopta formule fixede inceput (de tipul: Ca urmare a adresei .. a situa... . clase al cdror caz . fiecare dintre acestea fiind polisemantic.. lipsind totalmente cele de tip adresat (interogativele si imperativele). 1$ (glumet) "grup de prieteni" (Formam 0 banda pe cinste). a permite. a expira. mdrime care . obtinuta fie 140 3p. uneori.. sintagma banda de energie are sensul "grup de valori discrete pe care le poate lua energia electronilor de valenta (banda de valen/if) sau liberi (banda de conductie) intr-un cristal". . 4.. .introducerea gerunziului si a constructiei gerunziale absolute (vezi textul b. lOp. * "obiect fabricat din cristal" (si-a cumpdrat multe cristaluri de valoare). Face exceptie pers. Argumente sintactice: $ Fraza amp la. a apartine (calc dupa fr. fenomen. particular. multimea neologismelor. in textul de analizat. ). nu apare decat prima parte: va rag) si. lOp. a.un tipar de punere in pagina . lipseste formula vocativa de adresare. a respinge. . 0'... 0 categorie de tip relational care . cu relatii sintactice clare. interval. tegumentelor). Se incadreaza in stilul administrativ. in textul de analizat. fata de cuvantul din limba comund.In terminologia optica.il1serar~<:tsubor<:lon<ltelor atributive si a constructiilor echivalente cu acestea. Cu increderea/speranta ca veti da curs cererii mele.. numeral. fie prinrolul complet dezambiguizator al contextului (vezi: exantemul este mai bine exprimat in zonele.).. aspectul ). Se oglindea. formule fixe de incheiere (Cu toatd consideratia.subiect general". manifestata prin utilizarea aproape generala a persoanei a III-a si a unor constructii impersonale (vezi: este de observat. Argumente lexicale: . . lOp. 1$ "obiect.. a.). 3p.. ~ Apar structuri sintactice complicate (vezi pronumele relativ in genitiv din constructii atributive: clase al cdror caz exprimdy. prevdzut (calcdupa fr. care apartin atat terminologiilor de specialitate (vezi2).. are valoare de ... cat si gerunziul nesubordonat. Avdnd in vedere cd. precizie lexicala. se intarestesau se leaga'eeva"-(Era'acoP7fftt (:Udoud benzi de celuloid). ase efectua. substantiv. nu apare aceasta formula) . Este un tip de text "adresat". durata {calc dupa fro sau direct din it. * claritate... este un exantem de intensitate particulard aviind. ionii sau moleculele sunt dispuseintr-o anumita ordine (simetrie) geo- metrica. sttuatte. aspect..-:. fiind inlocuita de 0 "adresare impersonala": Caire Primdria Muni141 . atributie. in textul a. actiune.

explicabile in cazul unei conversatii. Total 4=20p. este asezat langa afost omorat.arestare preventivii. cererii Dvs). trebuie adaugate: interjectia populara pdi. unele regionale.mreahtate.. pun ere in liber'ia!e~exfirare . a redresa.re~_ea.~i nu .c~. a depiisi mdsura (calc dupa fr.. indiferent de statutul locutorilor (interjectia ei.0. enunturi incomplete..n~ndat de ar~stare): * Nu mai are trasatunl~u~ul text "a?resat : m locul umu autor personal.. asa cum reiese din formularile unuia din" tre personaje: esti femeie cu cap.. ~ Semantic. to ate Intr-o singura fr~za).Desi in limbajul ambelor femei apar marci ale oralitatii.ea§Y~). ~odatd.. ~i "pluralul oficlar. populare si familiare (vezi expresii ca: 0 iei cu stdngu.. rogioucle. de lunga durata (vezi referirea la @ 5p..Desi subiectul discutiei este banal. lexicul unui personajeste incarcat de neologisme (vezi: stupid. lllcorectaagerunzmlUl (cinci aparitii intr-o singura fraza: doua cu valoareatributiva si celelalte trei cuvaloare circumstantiala: tempor~la·$icauzaHl. a II-a. apar jnsa fonnele gramaticale ale adresarii: pers. eu 0 raportare imprecisa la regent (prup). . vezi forma regionala iotacizata vaz.7. dii. schimbarea modului si a persoanei: Si dracii dstia de bdrbati. stiingu..). efort. frecventa de utilizare a deicticelor: asa. te amdrdsti d-o nebuna . fr~za anacolutica. elemente Iexicale populare. (dracii) a~tia. a bulversa.~!lt~jHd~<::at_()~. .. asa cum reiese din urmatoarele trasaturi lingvistice: "' . da '. a da 'curs cereriis.. marcate grafic prin puncte de suspensie: oriedte eforturi. marcile sunt de tip diferit: la unul dintre personaje.m vecmatatea . I (v~zi. specific graiurilor sudice iau doud. ... * Statutul sociocultural al celor doua personaje: . "mimandd-se'. aparesemnul de comunicare emanand de:a-~o' autoritate (juridicaj.scoate..: vd [acem cunoscut). multimea constructiilorexclamative: Ce zi stupidd. d-ata mai mult .a. de fonetica sintactica. lucrucare i s-a mal intamplat de.litma~~arel~·deo§ebiri:~· Apai-t"ermenHde _c~a~~tate~peclficl tennmologlei juri dice (vezi: prelungire a arestam.. rezultand din utilizarea gresita ~ gerunziului ~1 din constructia imprecisa a relativului: ~ utilizarea neologismului de catre un autor incult.- . sau "dezacordul". stare de betie (calc dupa fr. cu. fragmentare. afront.a'."" inimd.. obtinute din '~nnatoa!ele par~cul~ritati de limbaj: * utilizarea abuziva si ..Aparl. fonetismul regional eream. ~i anume: prezenta verbului hotdrdste (Instanta hotarii~te). ceea ce conshtUla. in timp ce lexicul celuilalt este totalmente lipsit de neologisme. md linistestey. . side constructii neconforme cu nonnele literare (unite zile...Sp..nu'punlda". constructia populara exprimand progresia de ce-i fad. fiind incarcat de elemente lexicale orale. . le-af auzit .in~t. sa comunicasi.~ termenulut. Zanga mdmicah.). a abuzat..e. apare un autor Iillpersonal. uti1izar~a excesiva a constructiei atributive (doua atribuhv~ introduee. utilizate de un locutor rara instructie (pe Iduga fdple1e uejd remarcatc: fbnetismc populure.Una dintre femei vorbeste respectandnormele literare de pronuntie ~i pe cele gramaticale (vezi: afronturile pe care le-ai vazut).. anuntati.. le-ai vdzut.a III-a. efractiune. Total 5=20p. familiar.trasaturi ~C?~UflR~. ~. .de gradul de instructie al celui care redacteaza ce. (iau una) d-asta). . expresie ~"""""··Qontinandpeo:cu-valoare neutra.re~acta:t ~e 'un autor cu foarte putina instructie.!a-i aial. . stare de ~eti~). eel de pers. va '/acemcunoscut.Este un text concentrat ca lilfvmiatie. om01:at. * Apar ~ielemente comune cu ale stilului stiintific: -preze~ta ~eologismului (corect sau incorect folosit. constructii putemic afective cu semnificatie defavorabila: dracii dstia de bdrbati. manevrtind.. a expune (pe cineva la)."". unactr~d~ctatd~:tl.cel d~ per~.a Il-a la ver~ ~i la pronume (adresei Dvs. .. 5. 15p. La celalalt. partic~laritate deplUzand . va rugiim. . interogatii retorice: cum sa nu observi?).llilPsz~tlOnallucru care. Intenti« 'lui-Caragiale este crearea de efecte cornice. 142 143 .. Apar "pluralul politetii".Ar:e.prin rclativ ~l11UlllelUase constructil echivalente cu ? propo~itie atributiva. si lOp. constructia eufemistica eream la biserica Capra. pune(re) in aplicare.me· stilului juridico-administrativ (este. 0 particularitate a stilului administrativ (vezi neologismele: serviciu. (a) obliga.. "* Au grade diferite de instructie. situatia obisnuita a acestor acte.regentului firesc.(lnstanta). avand deci 0 intindere limitata. este altul decat al gerunziului anterior: manevrdnd f17. s~riicie. ambele fiind ca~actenstlCe stilului admlU1strativ. . ceea ce schimba comunicarea la pers. Amandoua sunt femei. apar marci de oralitate specifice conversatiei populare. . * Arata 0 anumita . a binevoi. spe~" _. «< utilizarea incorecta a p~~numelui relativ. .'.~~stereotipie a constructiei si a expresiei lexicale (expres.qtateqyrz).iaia... lOp. lOp.. ce zi ingrozitoarel.Raportul" lui Caragiale "mimeaza" un act admnistrati~ de constatar. sa efectuati. apar elemente de oralitateregasibile in orice conversatie pe 0 tema familiara. instanui de judecatd. Goarne. provenind din existenta unor relatii anterioare..'sO'smdt~nul de marfa de un gerunziu al carui subiect neexprimat . alaturarea unui gerunziu cu slibiect propriu: . .. @ Intre personaje exista oanumita familiaritate. a..~·prezenJa infinitivului.ciPiiduj'Bucure:jti. semantisme ca: md incing "ma supar".. in timp ce vorbirea celuilalt personaj feminin abunda de fonetisme populare. ~-':-' • < •• -~.. $ . .llca:vafacem cunoscut. ceea ce are ca rezultat a~9cirreaco:nica: afost . si dracii dstia de bdrbasi.prezenta gerunziului) b. spre deosebire de -. sub acest aspect.

Fragmentul este alcatuit din mid pasaje redactate in tipuri diferite de vorbiri. lOp. avand in vedere raportul ierarhic dintre personaje. propozitii imperative).c~·· pror:om~naled~ pers.r. redactat in intregime in vorbire directa.. @ ..'ap?i{n1lMer6'aseo&e·lyfip'e~·"":. nu te supdra. I A~~r a. :~:~artormul. dd-tetdracu]. familiaritate marcata ~i la nivel lingvistic (cele doua personaje folosesc pers. l Op. care mai de care. fragmente din replica .. cum ardti. vorbiri care se intrerupsi se intrepatrund."formele'V6rba:le'~i:-.cu cereri imperioase>' (lasd. folosite la pers. "superiontatea marcandu-se lingvistic prin modul de adresare a celuilalt in ciuda relatiei de:famiIiaritate dintre ele .. trimitand la emitator: Dd-mi (voie).... pe parcurs.. te contrazic.. . Si mat da-ti dracu ..nume propriu: Niki) .~igumente g. si anume: ~ Fragmentul se deschide si se inchide cu vocea naratorului.. unele nemteg. a?ica adverbe de negatie (ill" textul dat) ~tlhzate ca rasPllns la replica anterioara si care tin locul unui Intreg enunt: Nu.J si orice poruncea dumneei. recurge intr-o conversatie banala.. ~i semnul exclamarii. mai intrerupe de cateva ori pasajele in vorbire directa. revenirea la dialog: . .. hodorogu ala de ceasi . ardti.. care mai de care [ . Marcile grafice sunt doua semne de punctuatie specifice vorbirii directe: "doua punate'. din zona "dezagreabilului": Apar imprecatii (dii-te dracu. . 3p.. 8.u"'''''. Dar.~r~Vvozltate~ -ac~stUlase IDimfesta printr-o "inadecvare •. madam Deled. .• Se reiau.gJfamati~at. io.@ ~cela. du-te (s!fS): ada. fireste. De ce preferi .apar dupa cuvintele de declaratie.:.'. ' @ b. 20p.. te a$ezi?) C~ledo~a personaje se "a~aza" pe trepte sociale diferite.J siasa mai departe. (5iure. verbul a sari dezvolta sensul de "il·. monologul interior intrerupe replicile dialogului. 0 anu~e ~. fie pentru 9*pnmarea unei cereri imperioase (du-te sus. sefoloseste ~onstru~ti~ imperativa: stai los sau cea interogativa cu valoare imperatrva: ce te scoli..~ae~e. nu vezi. lasd... contine doua variante ale acesteia: dialogul ~imonologul interior adresat.'''''I:UU esti femeie cu cap). • se schimba tipul de litera. lasa (hodorogu de ceas). s-a stiut indaui in toatd mahalaua [.allt~rioara(cu cosmeticile si cu distractiile taleh @ . Mai da-te dracu) . Fragmentul.~. Argumente care sustin trecerea de la dialog la monologul interior si. respectiv.am(sport).::'.care. dumnealui rdspundea. 5p.dverbe~epro-fraza..spunem . in finaluf fragmcntului. iar. n-ai invocat. ada).J si pe urmd prietenele [. . persona.. (distractiile] tale. sa te con. spune": Au siirit toti musafirii. sa te intretii.e ver?ale ale adresarii In registrul politicos. fie pentru 0 "cerere" politicoasa (Da-mi voie nu te supara).« lipseste linia de dialog. ada banii. 5p. pentru marci) . (l Op.:::". fie pentru exprimarea imprecatiei (Mai da-te dracu) . nu te supdra. se schimba registrul.?eA ca~e.".atesmtactic: te rog. ' 5p.. "Superioritatea" asumata de acest personaj (eel c~ruia.prezenta formulelor vocativede adresare: Nelle Ianuleol.j i-au impdcat.de poIitete) si. (pe) mine. n-a contenit: ...lile) tale.. a II-a sg.. de pers. ?. la pronume si adjectiv posesiv. . Cucoano Acrivito l .~* f s rative (si. dumneata. stins gZasul.<Dln"p~~td~' .Din punct de vedere graflc. in text.. n-oi avea. provenind din excesul de neologisme la care acest .-"". .pentru marcarea propozitiilor interogative.'. reproducem pasajele care reprezinta vocea naratorului: Si pana nu i s. 5p.'. Apare m~dul imperativ: Da-mi (voie).14~ . de adresare madam Deled. a II-a la verb. pentru tipul de vorbire. Pasajele redactate in vorbire directa sunt anuntate lexical prin verbe de declaratie (in text.m diversele lui variante: zti spun. 144 gramaticale ale vorbirii directe sunt: . I. altemeaza~F'cu . ne (lipseste). care ar fi fest imposibile in adresarea directa (fata in fata). voce care. nu incerci. sa faci. Apar cuvinte cu apreciere negativa (aiurelile tale.ra~ce:$ Apare semnul grafic al dialogului: linia de dialog. este yorba despre acelasi destinatar. ai adus. Total 7=60p. . nu due (li?sii). (omu) meu.:. " Marcile Nu te supdra.trazlc.-.sunesteculul" de vorbiri. ?.!i este de~tinat ~. exprima lexical actul . cu observatia ca. reproducreplici din vorbirea directa.. pentru propozitiile imperative. Ifl spun.... [ .... altele integratesintactic: Da-mi voie . $ Apar ~l alte semne depunctuatie ale vorbirii directe: semnul intreba~ii..Fireste cd petrecerea n-a a mai mers inainte . dumneata. nul Argumente lexicale: Apar v~~. Au sdrit toti musafirii.c. Apar propozitii interogative ~iimperative: Adicd de ce crezi dumneata . cu functii si valori diferite. preferi. adverbul iar preia sensul yerbului de declaratie subinteles: Lui Air Ianulea i-a trecut repede necazul si iar. in ambele eazuri. efectul general fiind al ..care.~i. I sg. du-te.st~hshca. galbejita $i numa piele pe as. apoi.Din punct de vedere lexical. trecandu-se de la registrul lexical neutru la un registru apreciativ. (cd-jmi (v~ne)" ~az. 5p. si "ghilimeIe1e". in stil indirect liber..] Lui kir Ianulea i-a trecut repede necazul si iar [ .i"~'"":""".i0~umele.crezl. cu valoare ironica. Total 6=c30p. trecandu-se de la "drepte" la "cursive" si din noula "drepte".

JOp. epitete cromatice (cercuitt ros. se marcheaza prin includerea intre ghilimele a replicii sau a fragmentului de replica apartinand altei voci decat a naratorului ~i prin doud puncte. pentru marci. tropi o~. frdmdntdndu-sey. Grafic. m:tafo.. "amestecului"). metafora verbala sCiipliraj. a1 ploii si al baltii cu vietuitoarele ei.re (tre.. si anume: comparatii (ca un painjeni$). me l CI. dar in . fiindca formulele de adresare erau cand puiule. l Op. dar $i epitete metaforice ~urz . fiecareia IaCandU-l-se ~10 scurta descnere). . .. oc~ene. Pasajul cuprinde doua fragmente de descriere. 5p. f "). puiule.).: c~~ " paratii (mari elit palma). aSOClerl:o ron ice: monstruoasa bucurie. 9. intreaga fauna.Predominante sunt procedeele de tip jigurativ. lpt 'ton. ci vocii naratorului: dragd-n sus! dragd-n jos!. ~~ezate imediatdupasubstfnti\fUI specificat de narat9rcafiind . epitete user antitetice (elildura $1 totusi rdcoriioarey: $ Fragmentul sta sub semnul auditivu1ui (se au'zi in depdrtare suniind ploaiai si a1 vizualului (sclipitrii de hulbuci~piiJlzii de stropiy: Descrierea bli1tH:" Predominant este procedeul enumerdrii (se dezvolta 0 structura ampla de tip enumerativ. lini au~". s~oici. se introduce 0 secventa de alta factura: una ~e~ltativ~. pentru indicarea 25p. carast. care nu apartin vorbiriidirecte.Amestecul de vorblrl este si mai subtil in ultimul alineat: dupa adverbul iar. Descrierea ploii:. "). 147 . in care. ale carei semne sunt formulele vocative dragd.vech ~ solzi ruginii ). constand in abundenta tropilor (a figurilor de stil).ibiota Acrivita lui Hagi Canu{ii a ajuns de-o bate arvanitul. iar de cea direct legata.de ba~aur... !ini. fiecare realizat cu mijloace stilistice diferite.. pentru tipul de vorbire. . r . 5p._~ In final. crus146 l Op. personificari (trlisiirira. ~ Vorbirea directa Iegata consta in pastrarea integrala a vorbirii directe (ceea ce se reproduce .I I I • Apar ~i pasaje cu forme intermediare de vorbire: vorbirea dlrecta legata si. c~api. Vorbirea indirecta llbera se distinge de cea directa prin absenta verbului de declaratie. urnza Cuinajostea - (lOp. . . ca intr-o lista terminologica.~m?5p.~i mdruntaiele din om se tat ceartd uneori ". urmeaza reprodusa vorbirea directa. bucur1a vlelu fl a mortii. lOp. :. stiuci. TotallO=40p. poetic..0x.. Mod de expunere: descriere (de natura).Jegarea" acesteia prin conjunctia de subordonare cit (vezi in text: cd . acele de fulgere ale ploii. cil " are mana cinci degete si nu sepotriveste unul cu altul". '['. tacee si pesti: costrdsi. ~·:emifatorur replicii '(veil:$i jJe prietenele: -" crescutd . sunt enumerate speciile de vietuitoare. ceea ce face dificil de precizat 1imita dintre vorbiri.. cand sujlete. fiica ~lIalu!Ul p~·m1O~dzal). m care procedeul stilistic predominant_ este al. metafore (metafora verbals si nominala sticli in mdrgele oblice. la necaz spune omul multe". neagra bucurie. se rpz" .nd'') . inclusi tot intre ghilimele. care primeste valoarea unui verb de declaratie. cit . TotaI8=50p. Aceste vocative au tnsa niste determinanti. suflete. metaforele nominale pdnzd de stropi. ap-are ~l procedeu. 1'1 l!I Subordonat procedeuluienum~r~m. vorblrea indirectli Iibera. refle:e de argmt. ca .eau ~n :j~ragu~" gJ~madlr~ de linioare. Frag mentul sta sub semnul vizualului ~1 al dmamlculUl (este mtrodus prin "viizui deodatiibalta!o. s-ar putea ca ~i conjunctia de coordonare puiule fi suflete sa nu apartina vorbirii directe. prin absenta conjunctiei de subordonare.incluzandu-se intre ghilimele).

Bucuresti. Revista de drept penal. Usor si rapid. 1982. 1 Cuvantul. Mihaela Mancas. Gabriela Pana Dindelegan. MDN = Florin Marcu. SP = Carmen Ciofu. Editura Academiei. Caragiale Mateiu Caragiale Emil Cioran Ion Creanga Mihai Eminescu Gala Galaction Paul Goma Nicolae Iorga Titu Maiorescu Ion NecuIce Alexandru Odobescu Andrei Plesu Marin Preda Mihail Sadoveanu TudorVianu 148 . Editura Stiintifica si Enciclopedica. Edi. 2000. Bucuresti. revazuta si ad1higita (coord. Emil I. Toader. II-a). RLib. Calarasu. .. Bucuresti. Bucuresti. Wordpentru Windows 95. ortoepic si morfologic al limbii romdne DSL a II-a. = Academia editia Rornana. ortoepic si morfologic al limbii romdne (redactor responsabil: Mioara Avram). Gramaticd limbii romdne. romdne (editiaa 1996. . Optica = Ioan-Iovit Popescu.traducere de Andreea Lurie.Vranceanu. Ioana Vintila-Radulescu). Cristina Calarasu. 1996. = Cristina Lista scriitorilor utilizati pentru exemple Gabriela Adamesteanu Tudor Arghezi George Bacovia Eugen Barbu Lucian Blaga Augustin Buzura LL. Bucuresti. 2005. = Cristian Crumslish. Saeculurn 1. Obiceiuri ramdnesti de nuntd. 1999. tura pentru Literatura. Bueuresti. Antologie com entatd. 1982'-1989. 1989. republicat Dictionar de stiinte ale limbii.Bucure~ti. Bucuresti 2005. Bucuresti. Semne si simptome ill pediatrie.0. Liliana IonescuRuxandoiu. o. Antologie de prozd populard epicd.2005. Editura All. RDP = Asocitia Romana deStiinte Penale. BucuGALR TD Word resti. RL = Romania literard. Editura Stiintifica ~i Enciclopedica. Editura Stiintifica. Eugen Ciofu. Optica. = Angela Bidu. = Romania liberd. Editura Univers Enciclopedic. Barlea = Ovidiu Barlea. Bucuresti. II Enuntul. 1966 . = Dictionarul DOOM2 ortografic. 2001.Lista de abrevieri DEX DOOMI = Dictionarul explicativ allimbii EncicIopedic". Editura-Academiei. Dictionar general de stiinte: Stiinte ale limbii. Editura Nemira.. Editura Universitatii din Bucuresti. 1997. Editura "Univers = Dictionarul ortografic. Marele dictionar de neologisme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful