P. 1
taxe urbanism 2011

taxe urbanism 2011

|Views: 27|Likes:
Published by Goaga Dan

More info:

Published by: Goaga Dan on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2012

pdf

text

original

JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN JA~I

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotirirea Consiliului Judeteao Ia~i nr. 148126.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fIScal2011

...

A

Consiliul Judetean Iasi, A vand in vedere : a) Adresa Departamentului Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi, nr. 1986110.12.2010 privind propunerile de modificare a Anexei fir. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; b) Nota de fundamentare ~ Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante m.lf 116 1/6 ;Xi! 2010 privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; c) Prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile §-i completarile ulterioare; d) Prevederile Hotararii Guvemului fir. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile si completiirile ulterioare; e) Prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificiirile 1?i completiirile ulterioare; t) Art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, actualizata; g) Art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completiirile ulterioare, HOTARA~TE: Art. 1. Se aproba taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011, conform Anexei, parte integranta din prezentul Proiect de hotarare, Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2011; Art. 2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Anexa nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010; Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Departamentul Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi; Art. 4. Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial va comunica copie dupa prezenta hotarare: - Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

. E.Contencios ~i Managementul Calitatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi.Serviciului Fonduri Speciale.Serviciului Juridic . MARG~NT ~ef Sef Serviciul Juridic . A. Art... Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial. . 5...Contencios. CONSTANTIN SIMIRAD Sustine proiectul de hotiiriire : Serviciul Fonduri Speciale . ec. _ corectitudinea.. dr. legalitatea intocmirii acestui tnscris oficial . _Sitrlt':t-i Sf' Rt'f_l/jit:"r!f'I' Crea~ : Serviciu... ' ee. . Magdalena Grarnada lmi asum ~""""pe . Sinteza si Recuperari Creante din cadrul Consiliului Judetean Iasi. lJjT~~O im'~~I~:__'" lega/itii/ii in solidar cu intocmuoru! inscrtsulut Am luat cu~tinJii de acest inserts oficial $I Imi arum responsabilitatea asupra lega/itiJtii Intocmit.Departamentului Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi.. PRE~EDINTE.

00 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei 4 5 6 7 50.U.comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre I.00 lei 5.00 2.00 10. I 2 3 TAXE avize. etc. crt.00 lei 250.comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre C.00 lei 80.C.00 lei 16. N-E Anexa Of.35 mp Taxi pentru valorificarea de planuri topografice: .U.00 lei/mp 30. sc.001eilmp 30.5000 mp suprafata de teren intre 500 I . ------~------~2010 / TAXE SPECIALE in domeniul constructiilor (urbanism) Nr.cerere prelungire Certificat Urbanism F9 . P.00 2.cerere Autorizatie Construire/Desfiintare F12 .U. valorificare hArti IIiplanuri Taxa de consultants a documentatiilor tehnice.Model pentru panou de identificare a investitiei Taxa pentrn avizul structurii de specialitate din Consiliul Judetean Iasi Taxi pentrn avizul Comisiei de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului (P.Anexa la Hen nr.J.00 leilmp.00 lei + I leu/mp pentru ce depaseste suprafata de 10000 mp 50.municipiul Iasi. 38.G. de urbanism ~i amenajarea teritoriului ~i a celorlalte reglementari urbanistice care au stat la baza emiterii Autorizatiei de Construire/Desfiintare Taxi de consultants a planurilor topografiee pe un trapez cu suprafata de 0. F14 ..00 lei 250.1.scara I : 1000 .00 lei 50.. 1992. FI6 . P.scara I : 500 .00 2.judetul Iasi. aconiuri.00 lei 2.250.50 lei/trapez 25.00 2. certificate.00 16.Z. N-E F 15 .00 2. ed.00 lei - - pentru pentru pentru 0 suprafata 0 0 de teren intre 1001 .. 8 . I : JOOOO Taxe formulare tipizate: Fl .T. 1 : 200000 . 834/1991 Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului . 1991. sc.00 2. documentatii.G.scara I : 2000 . ed.pentru 0 suprafata de teren de pilla la 1000 mp TAXE 25.001eilmp 50.scara 1 : 5000 Taxi pentru valorificarea hartilor turistice: .comunicare privind mceperea executiei lucrarilor catre I.cerere Certificat Urbanism F7 .l.C.00 2.10000 mp suprafata de teren de peste 10000 mp - 8 9 10 11 Taxi pentru Avizul Unie al Consiliului Judetean lasi Taxi aviz "Comisie pentru implementarea structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare" Taxi pentru verificare si avizare documentatii elaborate in baza H.) .cerere prelungire Autorizatie Construire/Desfiintare F13 .T.00 lei 80.D.J.00 lei 100.comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre C.

int. 148126. pentru anul rtscal2011 in confonnitate Cll prevederile Legii nr.. 21512001 privind administratia publica locala.. propune modificarea: 1.ROMANIA JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare ~iSfant.. cu modificarile si completarile ulterioare.00 lei) .16.. 190. in acelasi cuantum Fata de acestea... 1986/10. Fax: 0232 . 148/26... cu modificiirile ~i completarile ulterioare..2010.ro A servt~im konjb Nr.. Departamentul Arhitect Sef.. 69.2010 privind taxele speciale io domeniul construcfiilor (urbanism). incasandu-se numai de la persoanele fizice ~ijuridice care se folosesc de serviciile respective. NOTA DE FUNDAMENTARE SEAPROBA. cod. 1 XfIeCiale. Iasi Tel. PRE!)EDINTE. reanalizand tipurile ~i cuantumurile taxeIor speciale aprobate. Sinteza si Recuperari Creante 2010 DETULUI. republicata.. (urbanism).00 lei) 2..J..235100. ale Legii nr.. Consiliul Judetean Iasi stabileste anual taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice de interes local. 700075. 27312006 privind finarqele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ~j ale Legit nr. Taxei pentru AvizuJ Unic al Consiliului Judelean Iasi (pet. 3.. 8 .. .50. 3 din Hotirarea Consiliului Judetean Iasi or. www. VERNICA ~·l~T.05.12. in Anexa or. 'OU"1I.. ""_ . prin adresa or. au fost aprobate taxele speciale in domeniul constructiilor practicat in anul fisca12010. 57112003 privind Codul fiscal. privind modificarea Anexei Dr. pentru anul 2011. Aceste taxe speciale constituie venituri cu destinatie speciala.. fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. 171.: 0232 . Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi or.210336.05. Taxei pentru Avizul Comisiei de urbanism Ii amenajarea teritoriului (peL 7 .icc.2010. Of...

pentru 9% taxa va creste cu 150% . aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. Din fundamentarea Departamentului Arhitect Sef rezulta ca: . supune spre analiza ~i aprobare propunerile Departamentului Arhitect Sef privind modificarea taxelor speciale din Anexa nr. Prin urmare.Anex-a nr. 3. 3 Taxa pentruAvizul Unic al ConsiJiului Judetean /tqi modificarea propusa consta in majorarea de la 16. ec~ena Gramada . astfel: Pentru Pentru Pentru Pentru 0 0 0 0 suprafata de teren de pao3 la 1000 mp suprafata de teren intre 1001 . Elena A ser Serviciu Intocmit.pentru 40% dintre solicitanti cuantumul taxei ramane neschimbat .00 lei. consumul de timp ~i resurse precum ~i de faptul di taxele speciale au fost mentinute la acelasi nivel in ultimii 5 ani.00 lei 250. Serviciul Fonduri Speciale.10000 mp suprafata de peste 10000 mp ce depaseste suprafata de 10000 mp Motivatia diferentierii este determinata de complexitatea activitatii.00 lei + lleu/mp pentru suprafata de teren intre 5001 .00 lei la 50. ec.00 lei 100.pentru 16% taxa va creste cu 200% La pet.05. Sinteza si Recuperari Creante.2010.La pet 7 .corectitudinea legalitatea intocmirii acestui inscris oficial .pentru 35% taxa va creste cu 100% . 148/26.ana Margarint imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. 3 Taxa pentru avizul Comisiei de urbanism ~i amenajarea teritoriului modificarea propusa consta in aplicarea ei diferentiata functie de marimea suprafetei pentru care se solicita avizul. B -Anex-a nr.5000 mp 50.00 lei 250.

pentru avizele de specialitate .C. JUDETUL IA~I t: CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare sl Slint.: . 2135/2006. . etc. numarul avizelor si suprafata de teren care trebuie verificate la un Plan Urbanistic de Detaliu fata de un Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent sau Plan Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent precum si restul documentatiilor de amenajarea teritoriului care yin la avizare si/sau aprobare la Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (documentatia care se verifica se compune in general din: certificat de urbanism. 57112003. .0. acte de proprietate.: 0232235100. Serviciul Urbanism ~iAmenajarea Teritoriului 2010 Serviciul Fonduri Speciale.modalitatile de cal cui a taxelor incasate de alte institutii. de punct.1% din valoarea lucrarilor autorizate. conform prevederilor Ordinului nr. .-.iee. cod 700075. iar pentru cheltuielile privind calitatea in constructii se percepe lunar 0 taxa de 0.complexitatea diferita intre volumul documentatiei.in functie de suprafata terenului (lei/ha sau lei/kmp). O. Culte si Patrimoniu Cultural National . anexat. Fax: 0232210336.1 1. Elena Adriana Margarint CATRE Avand in vedere: .pentru avize si receptii .I.-fl-lr ". 2( fo . studiu geotehnic. EriULCit' . urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se percepe 0 taxa de 0.faptul ca taxa pentru emiterea certificatului de urbanism este in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul. 3 orase si 93 de comune ale judetului.pentru cheltuielile privind controlul statu lui in amenajarea teritoriului. Directia pentru Cultura. Iasi . 3. Dr. conditii impuse de acestea. Inspectoratul Teritorial in Constructii Iasi . iar taxa pentru emiterea autorizatiei de construire este de 1% si respectiv 0. Iasl Tel.. extras de carte funciara. 50/1991.P. www.7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor. 69. Slnteza ~iRecuperare Creante in atentia doamnei Sef serviciu. Los. 1.~5. ..~_. respectiv: 1. parte sensa si parte desenata care trebuie sa respecte continutul cadru ~i in care sa se regaseasca cerintele din avize). 10/1995 si Legii nr.ro RO:MANIA ARHITECT ~EF Nr . conform Ordinului nr. conform Legii nr.5% din valoarea lucrarilor de constructii conform Legii nr._. 39/2009 (tabel anexat). ._ 10))..taxa este in functie de suprafata desfasurata a cladirii (lei/mp). de fotograma. avize conform certificatului de urbanism.faptul ca specialistii din cadrul acestui serviciu asigura suport tehnic si asistenta de specialitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului celor 2 municipii.faptul ca taxele speciale care se circumscriu sferei de activitate a Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Directiei Arhitect Sef nu au mai fost majorate din anu12006.. de ora. 2. ridicare topografica.

000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 1.10.00 lei 250.000 mp .D. va supunem spre analiza si avizare urmatoarele propuneri: 1. P.000 mp .18 bue. corecti tudin ea. ~i imi asum in total itate response bi lita a corecti tud in ii ~i legalitatii.000 mp.5.de 50. 30 din Legea nr.mp 2. eu suprafete intre 5. eu suprafete mai mari de 10. ell suprafete intre 1.2010.001 . Cezar loan REBENCIUC ~ AncaMIHA.faptul ca este obligatoriu sa ne deplasam la fieeare amplasament in parte.U.000 mp depaseste suprafata de 10.84 bue. ARHITECT SEF. . eu suprafete de palla la 1. 57112003 eu modificarile si completarile ulterioare.33 bue.00 lei+ 1 leulmp pentru ee Iast . si P. legalitarea intocmi .prevederile art..U.12. imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legalitatii. . pentru a verifica terenul si a constata daca este inceputa constructia.G. Taxa pentru Avizul Vnic al Consiliului Judetean ~i Amenajarea Teritoriului 50.001 . inainte de a inainta documentatia spre avizare Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi. in solidar cu intoc ito inscrisului. . In solidar cu intocmitorul inscrisului. ces~ inscris oficial. P.001 . 35012001 eu modificarile si completarile ulterioare. 10. 273/2006 eu modificarile si completarile ulterioare. Gbeorghica D. inaintate spre avizare avem: .000 mp Pentru 0 suprafata de peste 10..prevederile art.D..001.. .00 lei 100.00 lei 250.l2ell.U.00 lei. C:IUse rlDesktoplURBANISM .10.Z.5.U.71 bue.faptul ca volumul de munca si timpul alocat fiecarei documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului in parte este diferit in functie de marimea terenului pentru care se intocmeste documentatia verificata. .000. 56 din Legea nr.U. 282 din Legea nr.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 5. Taxa pentru avizul Comisiei de Urbanism (P.Z. Fata de eele prezentate solicitam un raspuns din partea dumneavoastra in eonformitate ell prevederile legale in vigoare.-2 . ete) Pentru 0 suprafata de teren de pana la 1. . Mentionam ca dintr-un numar de 206 P. . imi asum respons itatea pen tru fundamen tarea.prevederile art.000 mp.

1 Model numeric al Junp terenului cu densitateal punctelor cuprinsa 1ntre 1 . prealabil eu 24 de ore 1 Servicii pozi1.i "i planuri cadas.2.1.h1. rezolu1.2.raster H. de 120 m IkmP 1 15 I .2.5 . 2. Itnregistrari GNSS de lalora ° sta1. 2.ri fotogrammetrice ha I 10.2. 15 1 1.9.altimetrice "i 3D Copii certificate ale planurilor "i har1.5 .ie IkmP rezolu1.i "i planuri cadas.4 m Aerofotograme 100 1..15. I 10 I 11.2. dar nu mai mult de 2. 2.1.1. 1.3. Ide servicii 1. fotograma Junp 150 I I I 1 11.ii I 1.12.ri lucrare 100 200.2.7.pentru ha IIUerli.4. 500 1. 30 1..rite p Harti .ie 0. 120 I 1.2.2.000 15 1.10 m 1. IOrtofotoPlan 0.2.2. 0 1 1 1 1.8. 2.1 . 20 20 I I 1 1 1 I 1. geodezie "i Icartografie 1 1 1 1. Codul 1 Denumirea servi -I ciului serviciului Unitatea de masura Tariful Ilei/unitate de masura) Avize.14.vectorial harta Coordonate planimepunct trice..5. Furnizare date de cadastru. recep1. 2 m 1.foaie de trale "i topografice harta digitale .1.ionare GNSS in timp real ROMPOS ora 1 1. I I I Reeeptie tehnieli.le permanent a .13.ie kmp Ortofotoplan 0.ilor Plan parcelar digital Plan parcelar foaie de plan/harta 1. I I 40 I 30 1.2.ri masuratori de terestre Receptie lucrli. 2.1.! Grupe crt. date lucrli.1. dar nu Imai mult de 1.strat pe trale "i topografiee foaie de digitale .2.11. Hart.foaie de trale "i topografice harta tipli.10.20 m 50 I Model numeric al terenului CU densitatea Ipunctelor mai micli. Avize "i 1 Aviz incepere recep1.LISTA cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru ~i Publicitate ~i de unitatile sale subordonate Imobiliara Nr.i lanuri cadas.0. IMozaic ortofotoplan rezolu1. in format ha analogic Iplan 5 1.6.3.ii "i furnizare 1.2. Icu anun1.

pana la aprobarea.000 lei Imp suprafata desfasurata.eerere tip . monumentelor lstorlce. 2135/17.certificatul de urbanism ..2006 pentru aetualizarea cuantumului si stabilirea modului de ineasare a tarifeJor necesare autorizarii lucrarilor de construire sau desfiintare Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr. eu modificarile si completarile ulterioare. In baza art. 42212001 privind protejarea .. Avand in vedere dispozitiile art.culturaiasLro ... pentru cladiri private cu destinatia de locuinta. actele neeesare eliberani avizelor: .copie .se ridica de la secretariat sau de la gardian (consiliul judetean) sau de pe internet la adresa: www. invatamant sau cultura b) 50.28 din Legea nr. I a respectivei Hotarari.12. precum si in zona de protectie a acestora.Taxele pentru eliberarea avizelor de specialitate neeesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in ansambluri si situri istorice.act detinere spatiu (inchiriere sau de proprietate) . sanatate.2 . in componenta prevazuta in Anexa nr. MINISTERUL CUL TURII 81 CUL TELOR DIN ROMANIA ORDINUL NR.copie .. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii 51 Cultelor. preeum si Decretul Prezidential pentru numirea Guvemului Romaniei nr. (4) din Hotararea Guvemului nr. 85412005prin care se acorda incredere Guvemului. pentru cladiri in care se desfasoara activitati economiee sau comerdale.capie MINISTRUL CUL TURII SI CUL TELOR ADRIAN IORGULESCU '" 1 --- --------~----. se actualizeaza dupa cum urmeaza : a) 10. Avizele de specialitate se elibereaza in 20-30 de zile de la data depunerii. 1178/29.03.000 lei Imp suprafata desfasurata. in conditiile legii a documentatiilor de urbanism pentru zonele respective. Ministrul Culturii st Cultelor emite urmatorul OROIN Art. 10 alin.-------- --- -- --------------- ----------- .proiectul (avizat de verificator) .2004..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->