JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN JA~I

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotirirea Consiliului Judeteao Ia~i nr. 148126.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fIScal2011

...

A

Consiliul Judetean Iasi, A vand in vedere : a) Adresa Departamentului Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi, nr. 1986110.12.2010 privind propunerile de modificare a Anexei fir. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; b) Nota de fundamentare ~ Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante m.lf 116 1/6 ;Xi! 2010 privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; c) Prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile §-i completarile ulterioare; d) Prevederile Hotararii Guvemului fir. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile si completiirile ulterioare; e) Prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificiirile 1?i completiirile ulterioare; t) Art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, actualizata; g) Art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completiirile ulterioare, HOTARA~TE: Art. 1. Se aproba taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011, conform Anexei, parte integranta din prezentul Proiect de hotarare, Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2011; Art. 2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Anexa nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010; Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Departamentul Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi; Art. 4. Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial va comunica copie dupa prezenta hotarare: - Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

.Departamentului Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi. A. legalitatea intocmirii acestui tnscris oficial .. . Magdalena Grarnada lmi asum ~""""pe . PRE~EDINTE.. _Sitrlt':t-i Sf' Rt'f_l/jit:"r!f'I' Crea~ : Serviciu.Serviciului Juridic .Contencios... CONSTANTIN SIMIRAD Sustine proiectul de hotiiriire : Serviciul Fonduri Speciale .Contencios ~i Managementul Calitatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi. Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial. ec. ... dr. _ corectitudinea. 5.. ' ee. Art. Sinteza si Recuperari Creante din cadrul Consiliului Judetean Iasi. MARG~NT ~ef Sef Serviciul Juridic ..Serviciului Fonduri Speciale. E. lJjT~~O im'~~I~:__'" lega/itii/ii in solidar cu intocmuoru! inscrtsulut Am luat cu~tinJii de acest inserts oficial $I Imi arum responsabilitatea asupra lega/itiJtii Intocmit.

) .T.00 lei 250..001eilmp 30.00 lei + I leu/mp pentru ce depaseste suprafata de 10000 mp 50.50 lei/trapez 25.00 lei 5.00 2. 1992.C.scara I : 500 . certificate.cerere prelungire Certificat Urbanism F9 .comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre I. I : JOOOO Taxe formulare tipizate: Fl .U. P.00 2.Z. N-E F 15 .. 8 .00 2. ed.00 lei 50.1.00 16.Model pentru panou de identificare a investitiei Taxa pentrn avizul structurii de specialitate din Consiliul Judetean Iasi Taxi pentrn avizul Comisiei de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului (P. F14 ..comunicare privind mceperea executiei lucrarilor catre I.cerere Certificat Urbanism F7 .00 10. etc.00 lei 80. I 2 3 TAXE avize.00 lei/mp 30.l.00 leilmp.judetul Iasi.D.00 2. ed.00 2. N-E Anexa Of.00 lei 2.10000 mp suprafata de teren de peste 10000 mp - 8 9 10 11 Taxi pentru Avizul Unie al Consiliului Judetean lasi Taxi aviz "Comisie pentru implementarea structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare" Taxi pentru verificare si avizare documentatii elaborate in baza H.comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre C.00 lei 100. crt.250.municipiul Iasi.comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre C.00 lei 80.Anexa la Hen nr.00 2.001eilmp 50. documentatii. 834/1991 Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului .cerere Autorizatie Construire/Desfiintare F12 .U.00 2.C. 1 : 200000 .pentru 0 suprafata de teren de pilla la 1000 mp TAXE 25. de urbanism ~i amenajarea teritoriului ~i a celorlalte reglementari urbanistice care au stat la baza emiterii Autorizatiei de Construire/Desfiintare Taxi de consultants a planurilor topografiee pe un trapez cu suprafata de 0.T. 1991.scara 1 : 5000 Taxi pentru valorificarea hartilor turistice: .5000 mp suprafata de teren intre 500 I .G.G.cerere prelungire Autorizatie Construire/Desfiintare F13 . aconiuri.00 lei - - pentru pentru pentru 0 suprafata 0 0 de teren intre 1001 .scara I : 2000 .J.35 mp Taxi pentru valorificarea de planuri topografice: . 38. sc. ------~------~2010 / TAXE SPECIALE in domeniul constructiilor (urbanism) Nr.J.00 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei 4 5 6 7 50. FI6 .00 lei 16. sc. P.scara I : 1000 .U.00 lei 250. valorificare hArti IIiplanuri Taxa de consultants a documentatiilor tehnice.

190... cod. Consiliul Judetean Iasi stabileste anual taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice de interes local. 'OU"1I. prin adresa or.ROMANIA JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare ~iSfant. 21512001 privind administratia publica locala. 27312006 privind finarqele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ~j ale Legit nr. au fost aprobate taxele speciale in domeniul constructiilor practicat in anul fisca12010. VERNICA ~·l~T. privind modificarea Anexei Dr. Departamentul Arhitect Sef..00 lei) 2... 69. ""_ . in Anexa or... in acelasi cuantum Fata de acestea.. 3 din Hotirarea Consiliului Judetean Iasi or.. PRE!)EDINTE.00 lei) .... fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.12.16. int. Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi or. 148/26. Taxei pentru Avizul Comisiei de urbanism Ii amenajarea teritoriului (peL 7 . Of. propune modificarea: 1. Fax: 0232 .235100. 8 .05.J.2010 privind taxele speciale io domeniul construcfiilor (urbanism). Aceste taxe speciale constituie venituri cu destinatie speciala...2010. 148126. 3. ale Legii nr.50.210336. 171. Iasi Tel. 700075.icc.. . pentru anul rtscal2011 in confonnitate Cll prevederile Legii nr. 1 XfIeCiale. Sinteza si Recuperari Creante 2010 DETULUI.. incasandu-se numai de la persoanele fizice ~ijuridice care se folosesc de serviciile respective.. republicata. 57112003 privind Codul fiscal. Taxei pentru AvizuJ Unic al Consiliului Judelean Iasi (pet.: 0232 .. 1986/10.ro A servt~im konjb Nr. reanalizand tipurile ~i cuantumurile taxeIor speciale aprobate. pentru anul 2011..05. cu modificarile si completarile ulterioare. NOTA DE FUNDAMENTARE SEAPROBA. cu modificiirile ~i completarile ulterioare.. (urbanism).2010. www..

Elena A ser Serviciu Intocmit. 3.pentru 16% taxa va creste cu 200% La pet.Anex-a nr.corectitudinea legalitatea intocmirii acestui inscris oficial . Din fundamentarea Departamentului Arhitect Sef rezulta ca: .00 lei 250. ec~ena Gramada .00 lei. Prin urmare.pentru 9% taxa va creste cu 150% .00 lei la 50. Sinteza si Recuperari Creante. astfel: Pentru Pentru Pentru Pentru 0 0 0 0 suprafata de teren de pao3 la 1000 mp suprafata de teren intre 1001 . 3 Taxa pentruAvizul Unic al ConsiJiului Judetean /tqi modificarea propusa consta in majorarea de la 16.00 lei 100. consumul de timp ~i resurse precum ~i de faptul di taxele speciale au fost mentinute la acelasi nivel in ultimii 5 ani.pentru 35% taxa va creste cu 100% .05. ec. Serviciul Fonduri Speciale.00 lei + lleu/mp pentru suprafata de teren intre 5001 .00 lei 250.ana Margarint imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea.10000 mp suprafata de peste 10000 mp ce depaseste suprafata de 10000 mp Motivatia diferentierii este determinata de complexitatea activitatii. 3 Taxa pentru avizul Comisiei de urbanism ~i amenajarea teritoriului modificarea propusa consta in aplicarea ei diferentiata functie de marimea suprafetei pentru care se solicita avizul. supune spre analiza ~i aprobare propunerile Departamentului Arhitect Sef privind modificarea taxelor speciale din Anexa nr. 148/26.2010. B -Anex-a nr. aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.5000 mp 50.pentru 40% dintre solicitanti cuantumul taxei ramane neschimbat .La pet 7 .

urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se percepe 0 taxa de 0.: .complexitatea diferita intre volumul documentatiei.1 1.~_.faptul ca taxa pentru emiterea certificatului de urbanism este in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul. etc. studiu geotehnic. .C.0. 2135/2006. avize conform certificatului de urbanism. Iasl Tel.pentru avize si receptii . . Directia pentru Cultura. conform Legii nr. Fax: 0232210336. de fotograma.P. 3 orase si 93 de comune ale judetului.taxa este in functie de suprafata desfasurata a cladirii (lei/mp). . parte sensa si parte desenata care trebuie sa respecte continutul cadru ~i in care sa se regaseasca cerintele din avize). 2. acte de proprietate. JUDETUL IA~I t: CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare sl Slint. 50/1991. Inspectoratul Teritorial in Constructii Iasi . 10/1995 si Legii nr. Slnteza ~iRecuperare Creante in atentia doamnei Sef serviciu. Iasi .faptul ca taxele speciale care se circumscriu sferei de activitate a Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Directiei Arhitect Sef nu au mai fost majorate din anu12006._ 10)). conform prevederilor Ordinului nr. extras de carte funciara. 3.~5. 57112003. 39/2009 (tabel anexat).-. . . Dr. Culte si Patrimoniu Cultural National ..7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor.in functie de suprafata terenului (lei/ha sau lei/kmp). 2( fo . cod 700075._. Los..1% din valoarea lucrarilor autorizate.5% din valoarea lucrarilor de constructii conform Legii nr.pentru cheltuielile privind controlul statu lui in amenajarea teritoriului. iar taxa pentru emiterea autorizatiei de construire este de 1% si respectiv 0. 69. EriULCit' . de ora. www. numarul avizelor si suprafata de teren care trebuie verificate la un Plan Urbanistic de Detaliu fata de un Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent sau Plan Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent precum si restul documentatiilor de amenajarea teritoriului care yin la avizare si/sau aprobare la Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (documentatia care se verifica se compune in general din: certificat de urbanism. Elena Adriana Margarint CATRE Avand in vedere: .modalitatile de cal cui a taxelor incasate de alte institutii. ridicare topografica. conform Ordinului nr.iee.. respectiv: 1. conditii impuse de acestea. Serviciul Urbanism ~iAmenajarea Teritoriului 2010 Serviciul Fonduri Speciale. 1..ro RO:MANIA ARHITECT ~EF Nr .I. O.: 0232235100. de punct. iar pentru cheltuielile privind calitatea in constructii se percepe lunar 0 taxa de 0.pentru avizele de specialitate . anexat.faptul ca specialistii din cadrul acestui serviciu asigura suport tehnic si asistenta de specialitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului celor 2 municipii.-fl-lr ".

. ~i imi asum in total itate response bi lita a corecti tud in ii ~i legalitatii.000.prevederile art..000 mp Pentru 0 suprafata de peste 10.001 . 282 din Legea nr.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 1.000 mp depaseste suprafata de 10.10.de 50. Cezar loan REBENCIUC ~ AncaMIHA. inaintate spre avizare avem: . ces~ inscris oficial. eu suprafete mai mari de 10.5.-2 . va supunem spre analiza si avizare urmatoarele propuneri: 1.prevederile art.10.2010.U.U.G. imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legalitatii. eu suprafete intre 5.33 bue... . imi asum respons itatea pen tru fundamen tarea. ARHITECT SEF.00 lei+ 1 leulmp pentru ee Iast .000 mp.D.mp 2. P.18 bue. si P. Gbeorghica D. inainte de a inainta documentatia spre avizare Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi. 57112003 eu modificarile si completarile ulterioare. pentru a verifica terenul si a constata daca este inceputa constructia.12. P.00 lei 250.00 lei. C:IUse rlDesktoplURBANISM . 273/2006 eu modificarile si completarile ulterioare.001. 30 din Legea nr.001 .00 lei 250.84 bue. ete) Pentru 0 suprafata de teren de pana la 1.l2ell. Taxa pentru avizul Comisiei de Urbanism (P. . 56 din Legea nr.000 mp .5.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 5.U.000 mp .prevederile art.71 bue. . In solidar cu intocmitorul inscrisului. Taxa pentru Avizul Vnic al Consiliului Judetean ~i Amenajarea Teritoriului 50.001 .Z. Mentionam ca dintr-un numar de 206 P. in solidar cu intoc ito inscrisului.faptul ca volumul de munca si timpul alocat fiecarei documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului in parte este diferit in functie de marimea terenului pentru care se intocmeste documentatia verificata.U.faptul ca este obligatoriu sa ne deplasam la fieeare amplasament in parte. 35012001 eu modificarile si completarile ulterioare. ..Z. . .U.D. corecti tudin ea. eu suprafete de palla la 1.00 lei 100. Fata de eele prezentate solicitam un raspuns din partea dumneavoastra in eonformitate ell prevederile legale in vigoare.000 mp. ell suprafete intre 1. 10. legalitarea intocmi .

recep1.le permanent a .5 .2.2.1. 15 1 1. 2. Ide servicii 1. 500 1.ie 0.2. I 10 I 11. 20 20 I I 1 1 1 I 1.i "i planuri cadas.2.2. prealabil eu 24 de ore 1 Servicii pozi1.ri masuratori de terestre Receptie lucrli.11.2. I I I Reeeptie tehnieli.1.ilor Plan parcelar digital Plan parcelar foaie de plan/harta 1.1.2.8.2.. de 120 m IkmP 1 15 I .foaie de trale "i topografice harta tipli.rite p Harti .ii I 1.i "i planuri cadas.h1. 2 m 1.000 15 1.! Grupe crt. 1 Model numeric al Junp terenului cu densitateal punctelor cuprinsa 1ntre 1 . Furnizare date de cadastru. geodezie "i Icartografie 1 1 1 1..ie IkmP rezolu1.. Codul 1 Denumirea servi -I ciului serviciului Unitatea de masura Tariful Ilei/unitate de masura) Avize. 2.raster H. date lucrli.vectorial harta Coordonate planimepunct trice. 0 1 1 1 1.5.ri fotogrammetrice ha I 10.3.4 m Aerofotograme 100 1.5 .1. IMozaic ortofotoplan rezolu1.ii "i furnizare 1.pentru ha IIUerli.12.2.ionare GNSS in timp real ROMPOS ora 1 1. 2.ie kmp Ortofotoplan 0.0.13.6.i lanuri cadas.14. 2. 1.15.2. Itnregistrari GNSS de lalora ° sta1.1. dar nu mai mult de 2.altimetrice "i 3D Copii certificate ale planurilor "i har1. Avize "i 1 Aviz incepere recep1. 30 1.20 m 50 I Model numeric al terenului CU densitatea Ipunctelor mai micli. in format ha analogic Iplan 5 1. I I 40 I 30 1.strat pe trale "i topografiee foaie de digitale .3. 120 I 1. rezolu1. Hart. Icu anun1.LISTA cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru ~i Publicitate ~i de unitatile sale subordonate Imobiliara Nr.foaie de trale "i topografice harta digitale . dar nu Imai mult de 1.10 m 1.2.9.ri lucrare 100 200.7.2.10. IOrtofotoPlan 0.1.4. fotograma Junp 150 I I I 1 11.2.1 . 2.

monumentelor lstorlce.. Ministrul Culturii st Cultelor emite urmatorul OROIN Art.. in conditiile legii a documentatiilor de urbanism pentru zonele respective.03. preeum si Decretul Prezidential pentru numirea Guvemului Romaniei nr. sanatate..2006 pentru aetualizarea cuantumului si stabilirea modului de ineasare a tarifeJor necesare autorizarii lucrarilor de construire sau desfiintare Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr. 42212001 privind protejarea . 85412005prin care se acorda incredere Guvemului. MINISTERUL CUL TURII 81 CUL TELOR DIN ROMANIA ORDINUL NR. Avand in vedere dispozitiile art. precum si in zona de protectie a acestora. pentru cladiri in care se desfasoara activitati economiee sau comerdale.copie . eu modificarile si completarile ulterioare. 2135/17.12. I a respectivei Hotarari.eerere tip .Taxele pentru eliberarea avizelor de specialitate neeesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in ansambluri si situri istorice.2004. 1178/29.act detinere spatiu (inchiriere sau de proprietate) . In baza art. invatamant sau cultura b) 50.copie .. in componenta prevazuta in Anexa nr.certificatul de urbanism .se ridica de la secretariat sau de la gardian (consiliul judetean) sau de pe internet la adresa: www. actele neeesare eliberani avizelor: .culturaiasLro . pentru cladiri private cu destinatia de locuinta. pana la aprobarea. 10 alin.28 din Legea nr.-------- --- -- --------------- ----------- .. se actualizeaza dupa cum urmeaza : a) 10.2 .proiectul (avizat de verificator) .. Avizele de specialitate se elibereaza in 20-30 de zile de la data depunerii. (4) din Hotararea Guvemului nr.000 lei Imp suprafata desfasurata.000 lei Imp suprafata desfasurata.capie MINISTRUL CUL TURII SI CUL TELOR ADRIAN IORGULESCU '" 1 --- --------~----. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii 51 Cultelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful