JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN JA~I

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotirirea Consiliului Judeteao Ia~i nr. 148126.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fIScal2011

...

A

Consiliul Judetean Iasi, A vand in vedere : a) Adresa Departamentului Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi, nr. 1986110.12.2010 privind propunerile de modificare a Anexei fir. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; b) Nota de fundamentare ~ Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante m.lf 116 1/6 ;Xi! 2010 privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; c) Prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile §-i completarile ulterioare; d) Prevederile Hotararii Guvemului fir. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile si completiirile ulterioare; e) Prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificiirile 1?i completiirile ulterioare; t) Art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, actualizata; g) Art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completiirile ulterioare, HOTARA~TE: Art. 1. Se aproba taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011, conform Anexei, parte integranta din prezentul Proiect de hotarare, Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2011; Art. 2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Anexa nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010; Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Departamentul Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi; Art. 4. Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial va comunica copie dupa prezenta hotarare: - Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

_ corectitudinea. CONSTANTIN SIMIRAD Sustine proiectul de hotiiriire : Serviciul Fonduri Speciale .. ' ee. lJjT~~O im'~~I~:__'" lega/itii/ii in solidar cu intocmuoru! inscrtsulut Am luat cu~tinJii de acest inserts oficial $I Imi arum responsabilitatea asupra lega/itiJtii Intocmit. legalitatea intocmirii acestui tnscris oficial . Sinteza si Recuperari Creante din cadrul Consiliului Judetean Iasi. Art. ec.Serviciului Fonduri Speciale...Contencios ~i Managementul Calitatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi. PRE~EDINTE.Departamentului Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi. dr.Serviciului Juridic . 5.Contencios.. Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial.. _Sitrlt':t-i Sf' Rt'f_l/jit:"r!f'I' Crea~ : Serviciu. A.. Magdalena Grarnada lmi asum ~""""pe .. ... E. MARG~NT ~ef Sef Serviciul Juridic . .

38. 1 : 200000 .U. 834/1991 Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului .comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre C.00 lei 50.250.comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre C.00 lei/mp 30..D.) .l. P.C.00 lei 5.1.50 lei/trapez 25. sc.00 2.00 16.Anexa la Hen nr.T.scara I : 2000 .00 lei 250.cerere Certificat Urbanism F7 .00 lei 16.scara I : 500 .U.pentru 0 suprafata de teren de pilla la 1000 mp TAXE 25.5000 mp suprafata de teren intre 500 I . 1991.00 leilmp. N-E Anexa Of. FI6 . de urbanism ~i amenajarea teritoriului ~i a celorlalte reglementari urbanistice care au stat la baza emiterii Autorizatiei de Construire/Desfiintare Taxi de consultants a planurilor topografiee pe un trapez cu suprafata de 0.comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre I.00 2.cerere prelungire Autorizatie Construire/Desfiintare F13 .35 mp Taxi pentru valorificarea de planuri topografice: ..00 lei + I leu/mp pentru ce depaseste suprafata de 10000 mp 50.J.U. I : JOOOO Taxe formulare tipizate: Fl . certificate.00 2. P.001eilmp 30. F14 .00 lei 2. ------~------~2010 / TAXE SPECIALE in domeniul constructiilor (urbanism) Nr.00 2. ed.judetul Iasi.00 10.00 lei 80.10000 mp suprafata de teren de peste 10000 mp - 8 9 10 11 Taxi pentru Avizul Unie al Consiliului Judetean lasi Taxi aviz "Comisie pentru implementarea structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare" Taxi pentru verificare si avizare documentatii elaborate in baza H.scara 1 : 5000 Taxi pentru valorificarea hartilor turistice: . etc.G. ed. sc.T. I 2 3 TAXE avize.00 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei 4 5 6 7 50.. 8 .J. valorificare hArti IIiplanuri Taxa de consultants a documentatiilor tehnice.cerere Autorizatie Construire/Desfiintare F12 .00 lei 80. crt. documentatii.00 2.cerere prelungire Certificat Urbanism F9 .00 lei - - pentru pentru pentru 0 suprafata 0 0 de teren intre 1001 .municipiul Iasi.G.00 lei 250.001eilmp 50.Model pentru panou de identificare a investitiei Taxa pentrn avizul structurii de specialitate din Consiliul Judetean Iasi Taxi pentrn avizul Comisiei de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului (P. N-E F 15 .00 2.00 2.Z.00 lei 100. 1992.scara I : 1000 .comunicare privind mceperea executiei lucrarilor catre I.C. aconiuri.

. Taxei pentru AvizuJ Unic al Consiliului Judelean Iasi (pet.2010. 8 .50. 148126. NOTA DE FUNDAMENTARE SEAPROBA. 'OU"1I. 171. Aceste taxe speciale constituie venituri cu destinatie speciala..J.. 1 XfIeCiale. prin adresa or. Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi or. 700075. cu modificarile si completarile ulterioare. reanalizand tipurile ~i cuantumurile taxeIor speciale aprobate..05.icc. Consiliul Judetean Iasi stabileste anual taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice de interes local..235100. 57112003 privind Codul fiscal.. Of. au fost aprobate taxele speciale in domeniul constructiilor practicat in anul fisca12010. republicata. Sinteza si Recuperari Creante 2010 DETULUI. privind modificarea Anexei Dr.2010. in acelasi cuantum Fata de acestea.00 lei) .. in Anexa or...2010 privind taxele speciale io domeniul construcfiilor (urbanism).12. (urbanism). fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. Iasi Tel. Fax: 0232 . 69. VERNICA ~·l~T. 190. Taxei pentru Avizul Comisiei de urbanism Ii amenajarea teritoriului (peL 7 . Departamentul Arhitect Sef.. 3 din Hotirarea Consiliului Judetean Iasi or.. 148/26. pentru anul rtscal2011 in confonnitate Cll prevederile Legii nr. 1986/10. ale Legii nr. pentru anul 2011. www. 3... . ""_ .. cu modificiirile ~i completarile ulterioare..: 0232 .. 21512001 privind administratia publica locala. PRE!)EDINTE. propune modificarea: 1. incasandu-se numai de la persoanele fizice ~ijuridice care se folosesc de serviciile respective.. cod.ro A servt~im konjb Nr.05.16.210336. int...00 lei) 2..ROMANIA JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare ~iSfant. 27312006 privind finarqele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ~j ale Legit nr..

10000 mp suprafata de peste 10000 mp ce depaseste suprafata de 10000 mp Motivatia diferentierii este determinata de complexitatea activitatii.corectitudinea legalitatea intocmirii acestui inscris oficial .05. aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. Elena A ser Serviciu Intocmit.00 lei la 50. ec~ena Gramada .00 lei. astfel: Pentru Pentru Pentru Pentru 0 0 0 0 suprafata de teren de pao3 la 1000 mp suprafata de teren intre 1001 . B -Anex-a nr.pentru 35% taxa va creste cu 100% . 3 Taxa pentru avizul Comisiei de urbanism ~i amenajarea teritoriului modificarea propusa consta in aplicarea ei diferentiata functie de marimea suprafetei pentru care se solicita avizul.pentru 40% dintre solicitanti cuantumul taxei ramane neschimbat .00 lei 100. 3 Taxa pentruAvizul Unic al ConsiJiului Judetean /tqi modificarea propusa consta in majorarea de la 16. 3.2010.pentru 9% taxa va creste cu 150% .5000 mp 50. Serviciul Fonduri Speciale.00 lei + lleu/mp pentru suprafata de teren intre 5001 . Prin urmare. Sinteza si Recuperari Creante. consumul de timp ~i resurse precum ~i de faptul di taxele speciale au fost mentinute la acelasi nivel in ultimii 5 ani.pentru 16% taxa va creste cu 200% La pet.La pet 7 .00 lei 250. supune spre analiza ~i aprobare propunerile Departamentului Arhitect Sef privind modificarea taxelor speciale din Anexa nr.00 lei 250. ec. 148/26.ana Margarint imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. Din fundamentarea Departamentului Arhitect Sef rezulta ca: .Anex-a nr.

O. anexat. de fotograma. avize conform certificatului de urbanism.in functie de suprafata terenului (lei/ha sau lei/kmp). JUDETUL IA~I t: CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare sl Slint. .pentru avize si receptii . EriULCit' . Slnteza ~iRecuperare Creante in atentia doamnei Sef serviciu. ridicare topografica. 3. Iasl Tel. parte sensa si parte desenata care trebuie sa respecte continutul cadru ~i in care sa se regaseasca cerintele din avize)._ 10)). Serviciul Urbanism ~iAmenajarea Teritoriului 2010 Serviciul Fonduri Speciale.faptul ca taxa pentru emiterea certificatului de urbanism este in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul. extras de carte funciara.ro RO:MANIA ARHITECT ~EF Nr .complexitatea diferita intre volumul documentatiei. 2( fo . Fax: 0232210336. urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se percepe 0 taxa de 0. Elena Adriana Margarint CATRE Avand in vedere: . conform Legii nr.-. 2135/2006. 3 orase si 93 de comune ale judetului. etc.. de ora.0. conform Ordinului nr.~_. ..: . de punct.1 1. Los.pentru cheltuielile privind controlul statu lui in amenajarea teritoriului. 1.iee._. .. Culte si Patrimoniu Cultural National . Inspectoratul Teritorial in Constructii Iasi . respectiv: 1.. 69.7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor. Directia pentru Cultura. 2. Iasi .1% din valoarea lucrarilor autorizate. conditii impuse de acestea.-fl-lr ". Dr.5% din valoarea lucrarilor de constructii conform Legii nr. studiu geotehnic.taxa este in functie de suprafata desfasurata a cladirii (lei/mp). iar taxa pentru emiterea autorizatiei de construire este de 1% si respectiv 0. acte de proprietate. 57112003.modalitatile de cal cui a taxelor incasate de alte institutii. 10/1995 si Legii nr.faptul ca taxele speciale care se circumscriu sferei de activitate a Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Directiei Arhitect Sef nu au mai fost majorate din anu12006. 50/1991.~5. . . cod 700075. numarul avizelor si suprafata de teren care trebuie verificate la un Plan Urbanistic de Detaliu fata de un Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent sau Plan Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent precum si restul documentatiilor de amenajarea teritoriului care yin la avizare si/sau aprobare la Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (documentatia care se verifica se compune in general din: certificat de urbanism. www.P.I.faptul ca specialistii din cadrul acestui serviciu asigura suport tehnic si asistenta de specialitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului celor 2 municipii. 39/2009 (tabel anexat).: 0232235100. iar pentru cheltuielile privind calitatea in constructii se percepe lunar 0 taxa de 0. conform prevederilor Ordinului nr.C.pentru avizele de specialitate .

00 lei 250.84 bue. va supunem spre analiza si avizare urmatoarele propuneri: 1. ARHITECT SEF.D.001 . eu suprafete mai mari de 10. 57112003 eu modificarile si completarile ulterioare.33 bue. In solidar cu intocmitorul inscrisului. legalitarea intocmi .10.prevederile art. eu suprafete de palla la 1. imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legalitatii.prevederile art. corecti tudin ea.000 mp..00 lei.Z.001.G. Cezar loan REBENCIUC ~ AncaMIHA.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 5.12..00 lei 100.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 1. ces~ inscris oficial.000 mp depaseste suprafata de 10. imi asum respons itatea pen tru fundamen tarea.5. 30 din Legea nr.000 mp .000 mp Pentru 0 suprafata de peste 10. P.faptul ca este obligatoriu sa ne deplasam la fieeare amplasament in parte.00 lei 250. pentru a verifica terenul si a constata daca este inceputa constructia. 273/2006 eu modificarile si completarile ulterioare.00 lei+ 1 leulmp pentru ee Iast . ~i imi asum in total itate response bi lita a corecti tud in ii ~i legalitatii.001 .prevederile art. ete) Pentru 0 suprafata de teren de pana la 1. .001 .U. Fata de eele prezentate solicitam un raspuns din partea dumneavoastra in eonformitate ell prevederile legale in vigoare.71 bue.. inainte de a inainta documentatia spre avizare Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi.000.U. eu suprafete intre 5. . . si P.000 mp.10. P.faptul ca volumul de munca si timpul alocat fiecarei documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului in parte este diferit in functie de marimea terenului pentru care se intocmeste documentatia verificata.U.mp 2. 10.U. 35012001 eu modificarile si completarile ulterioare. . Mentionam ca dintr-un numar de 206 P. C:IUse rlDesktoplURBANISM . Taxa pentru Avizul Vnic al Consiliului Judetean ~i Amenajarea Teritoriului 50. 56 din Legea nr. ell suprafete intre 1.-2 .2010.D.18 bue.U. . in solidar cu intoc ito inscrisului.000 mp . Taxa pentru avizul Comisiei de Urbanism (P.5. inaintate spre avizare avem: .de 50.Z.l2ell. Gbeorghica D. . .. 282 din Legea nr.

2.ii I 1. geodezie "i Icartografie 1 1 1 1. rezolu1.2.13. 20 20 I I 1 1 1 I 1. 1. 500 1. I I 40 I 30 1.1.10 m 1.2.le permanent a .1.1 . 2.9. 0 1 1 1 1.ie kmp Ortofotoplan 0.2.ii "i furnizare 1. dar nu Imai mult de 1.ri masuratori de terestre Receptie lucrli. 120 I 1. 15 1 1. prealabil eu 24 de ore 1 Servicii pozi1.LISTA cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru ~i Publicitate ~i de unitatile sale subordonate Imobiliara Nr.2. 1 Model numeric al Junp terenului cu densitateal punctelor cuprinsa 1ntre 1 .4 m Aerofotograme 100 1.ri fotogrammetrice ha I 10. 2 m 1.1.! Grupe crt.ie IkmP rezolu1. 30 1.0.strat pe trale "i topografiee foaie de digitale . Ide servicii 1.1.i "i planuri cadas. 2.1.ionare GNSS in timp real ROMPOS ora 1 1.14. fotograma Junp 150 I I I 1 11.h1. I 10 I 11. Hart. dar nu mai mult de 2.3.4.6. recep1.2.i lanuri cadas. IMozaic ortofotoplan rezolu1. 2.. in format ha analogic Iplan 5 1..2. Itnregistrari GNSS de lalora ° sta1.5. 2.2.2.vectorial harta Coordonate planimepunct trice.i "i planuri cadas.11.ri lucrare 100 200.ilor Plan parcelar digital Plan parcelar foaie de plan/harta 1.pentru ha IIUerli.foaie de trale "i topografice harta tipli.altimetrice "i 3D Copii certificate ale planurilor "i har1. 2.2.7. de 120 m IkmP 1 15 I .1. Icu anun1.000 15 1. date lucrli.15.raster H.3. Avize "i 1 Aviz incepere recep1.foaie de trale "i topografice harta digitale .8.5 . I I I Reeeptie tehnieli.20 m 50 I Model numeric al terenului CU densitatea Ipunctelor mai micli.ie 0. IOrtofotoPlan 0.2. Codul 1 Denumirea servi -I ciului serviciului Unitatea de masura Tariful Ilei/unitate de masura) Avize.5 .2.rite p Harti ..10.12. Furnizare date de cadastru.2.

1178/29..copie .000 lei Imp suprafata desfasurata. I a respectivei Hotarari.2 .proiectul (avizat de verificator) ..000 lei Imp suprafata desfasurata. in componenta prevazuta in Anexa nr. eu modificarile si completarile ulterioare. precum si in zona de protectie a acestora. in conditiile legii a documentatiilor de urbanism pentru zonele respective. pentru cladiri private cu destinatia de locuinta.2004.. 42212001 privind protejarea . 10 alin. Avizele de specialitate se elibereaza in 20-30 de zile de la data depunerii. (4) din Hotararea Guvemului nr.. Avand in vedere dispozitiile art. invatamant sau cultura b) 50.03.capie MINISTRUL CUL TURII SI CUL TELOR ADRIAN IORGULESCU '" 1 --- --------~----. In baza art.Taxele pentru eliberarea avizelor de specialitate neeesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in ansambluri si situri istorice.28 din Legea nr.act detinere spatiu (inchiriere sau de proprietate) . pentru cladiri in care se desfasoara activitati economiee sau comerdale. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii 51 Cultelor. monumentelor lstorlce.certificatul de urbanism . 85412005prin care se acorda incredere Guvemului. Ministrul Culturii st Cultelor emite urmatorul OROIN Art. pana la aprobarea.2006 pentru aetualizarea cuantumului si stabilirea modului de ineasare a tarifeJor necesare autorizarii lucrarilor de construire sau desfiintare Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr. 2135/17.12. actele neeesare eliberani avizelor: .culturaiasLro . MINISTERUL CUL TURII 81 CUL TELOR DIN ROMANIA ORDINUL NR.eerere tip .copie . sanatate.se ridica de la secretariat sau de la gardian (consiliul judetean) sau de pe internet la adresa: www.. preeum si Decretul Prezidential pentru numirea Guvemului Romaniei nr.. se actualizeaza dupa cum urmeaza : a) 10.-------- --- -- --------------- ----------- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful