P. 1
taxe urbanism 2011

taxe urbanism 2011

|Views: 27|Likes:
Published by Goaga Dan

More info:

Published by: Goaga Dan on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2012

pdf

text

original

JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN JA~I

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotirirea Consiliului Judeteao Ia~i nr. 148126.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fIScal2011

...

A

Consiliul Judetean Iasi, A vand in vedere : a) Adresa Departamentului Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi, nr. 1986110.12.2010 privind propunerile de modificare a Anexei fir. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; b) Nota de fundamentare ~ Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante m.lf 116 1/6 ;Xi! 2010 privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; c) Prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile §-i completarile ulterioare; d) Prevederile Hotararii Guvemului fir. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile si completiirile ulterioare; e) Prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificiirile 1?i completiirile ulterioare; t) Art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, actualizata; g) Art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completiirile ulterioare, HOTARA~TE: Art. 1. Se aproba taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011, conform Anexei, parte integranta din prezentul Proiect de hotarare, Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2011; Art. 2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Anexa nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010; Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Departamentul Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi; Art. 4. Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial va comunica copie dupa prezenta hotarare: - Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

.Contencios... lJjT~~O im'~~I~:__'" lega/itii/ii in solidar cu intocmuoru! inscrtsulut Am luat cu~tinJii de acest inserts oficial $I Imi arum responsabilitatea asupra lega/itiJtii Intocmit.. MARG~NT ~ef Sef Serviciul Juridic . Sinteza si Recuperari Creante din cadrul Consiliului Judetean Iasi. _Sitrlt':t-i Sf' Rt'f_l/jit:"r!f'I' Crea~ : Serviciu. E.Serviciului Fonduri Speciale. CONSTANTIN SIMIRAD Sustine proiectul de hotiiriire : Serviciul Fonduri Speciale . ec. .. Magdalena Grarnada lmi asum ~""""pe .Serviciului Juridic . 5... dr...Contencios ~i Managementul Calitatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi. A. legalitatea intocmirii acestui tnscris oficial . Art. . _ corectitudinea.Departamentului Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi. PRE~EDINTE. ' ee. Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial.

scara I : 500 .00 2.00 2. documentatii. P.00 lei 80. sc. certificate.Z.scara I : 2000 .00 lei 50.J..comunicare privind mceperea executiei lucrarilor catre I. 1992.00 2.00 2.C.D.00 2.5000 mp suprafata de teren intre 500 I .U.J.00 2.municipiul Iasi.scara 1 : 5000 Taxi pentru valorificarea hartilor turistice: . crt.C.50 lei/trapez 25.. ed.00 lei 100.T. P.00 16.00 10.00 lei 80.00 lei 2.00 lei/mp 30.scara I : 1000 .comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre I.cerere Autorizatie Construire/Desfiintare F12 .U. I : JOOOO Taxe formulare tipizate: Fl . F14 . 1 : 200000 .35 mp Taxi pentru valorificarea de planuri topografice: . valorificare hArti IIiplanuri Taxa de consultants a documentatiilor tehnice.00 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei 4 5 6 7 50.T.U.Anexa la Hen nr.) ..001eilmp 50. ------~------~2010 / TAXE SPECIALE in domeniul constructiilor (urbanism) Nr.cerere Certificat Urbanism F7 .250. 834/1991 Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului .pentru 0 suprafata de teren de pilla la 1000 mp TAXE 25.G.001eilmp 30. FI6 .00 lei - - pentru pentru pentru 0 suprafata 0 0 de teren intre 1001 .cerere prelungire Autorizatie Construire/Desfiintare F13 . ed. 38.G.00 lei + I leu/mp pentru ce depaseste suprafata de 10000 mp 50.l. aconiuri.10000 mp suprafata de teren de peste 10000 mp - 8 9 10 11 Taxi pentru Avizul Unie al Consiliului Judetean lasi Taxi aviz "Comisie pentru implementarea structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare" Taxi pentru verificare si avizare documentatii elaborate in baza H. sc.00 lei 250.00 2. I 2 3 TAXE avize.judetul Iasi. etc.00 leilmp. N-E F 15 .1. 8 .Model pentru panou de identificare a investitiei Taxa pentrn avizul structurii de specialitate din Consiliul Judetean Iasi Taxi pentrn avizul Comisiei de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului (P.00 lei 5.comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre C.cerere prelungire Certificat Urbanism F9 .00 lei 250.comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre C. 1991.00 lei 16. N-E Anexa Of. de urbanism ~i amenajarea teritoriului ~i a celorlalte reglementari urbanistice care au stat la baza emiterii Autorizatiei de Construire/Desfiintare Taxi de consultants a planurilor topografiee pe un trapez cu suprafata de 0.

. 700075..: 0232 .00 lei) .. Consiliul Judetean Iasi stabileste anual taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice de interes local. 1986/10.. 148126. 3... 21512001 privind administratia publica locala. Iasi Tel.... privind modificarea Anexei Dr. 8 .2010 privind taxele speciale io domeniul construcfiilor (urbanism).50. Departamentul Arhitect Sef. 190.05. in acelasi cuantum Fata de acestea. propune modificarea: 1.. Aceste taxe speciale constituie venituri cu destinatie speciala. Sinteza si Recuperari Creante 2010 DETULUI. 57112003 privind Codul fiscal. republicata. fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.12. Of.. 'OU"1I.235100. in Anexa or.icc.210336. Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi or.ro A servt~im konjb Nr. Fax: 0232 . reanalizand tipurile ~i cuantumurile taxeIor speciale aprobate.2010. 1 XfIeCiale.. PRE!)EDINTE... 148/26. prin adresa or.. Taxei pentru AvizuJ Unic al Consiliului Judelean Iasi (pet..05. VERNICA ~·l~T.. www. NOTA DE FUNDAMENTARE SEAPROBA. ""_ . cod. ale Legii nr.16.. cu modificiirile ~i completarile ulterioare.. pentru anul 2011. incasandu-se numai de la persoanele fizice ~ijuridice care se folosesc de serviciile respective. (urbanism). int.. 171. au fost aprobate taxele speciale in domeniul constructiilor practicat in anul fisca12010.00 lei) 2. 69.ROMANIA JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare ~iSfant.2010. cu modificarile si completarile ulterioare. 3 din Hotirarea Consiliului Judetean Iasi or. pentru anul rtscal2011 in confonnitate Cll prevederile Legii nr. 27312006 privind finarqele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ~j ale Legit nr. Taxei pentru Avizul Comisiei de urbanism Ii amenajarea teritoriului (peL 7 .J. ..

B -Anex-a nr.10000 mp suprafata de peste 10000 mp ce depaseste suprafata de 10000 mp Motivatia diferentierii este determinata de complexitatea activitatii.05.corectitudinea legalitatea intocmirii acestui inscris oficial .pentru 35% taxa va creste cu 100% . Sinteza si Recuperari Creante. 3 Taxa pentru avizul Comisiei de urbanism ~i amenajarea teritoriului modificarea propusa consta in aplicarea ei diferentiata functie de marimea suprafetei pentru care se solicita avizul.pentru 40% dintre solicitanti cuantumul taxei ramane neschimbat . Prin urmare.00 lei. Din fundamentarea Departamentului Arhitect Sef rezulta ca: .00 lei 250. 148/26. supune spre analiza ~i aprobare propunerile Departamentului Arhitect Sef privind modificarea taxelor speciale din Anexa nr. consumul de timp ~i resurse precum ~i de faptul di taxele speciale au fost mentinute la acelasi nivel in ultimii 5 ani.pentru 9% taxa va creste cu 150% .2010.5000 mp 50.Anex-a nr. ec.00 lei 100.00 lei 250.pentru 16% taxa va creste cu 200% La pet. Serviciul Fonduri Speciale. 3. Elena A ser Serviciu Intocmit. astfel: Pentru Pentru Pentru Pentru 0 0 0 0 suprafata de teren de pao3 la 1000 mp suprafata de teren intre 1001 .La pet 7 . aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. ec~ena Gramada .ana Margarint imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea.00 lei + lleu/mp pentru suprafata de teren intre 5001 .00 lei la 50. 3 Taxa pentruAvizul Unic al ConsiJiului Judetean /tqi modificarea propusa consta in majorarea de la 16.

www. 2( fo .complexitatea diferita intre volumul documentatiei. Inspectoratul Teritorial in Constructii Iasi .. Dr. 3 orase si 93 de comune ale judetului. 57112003. Culte si Patrimoniu Cultural National . parte sensa si parte desenata care trebuie sa respecte continutul cadru ~i in care sa se regaseasca cerintele din avize). Serviciul Urbanism ~iAmenajarea Teritoriului 2010 Serviciul Fonduri Speciale. 2. iar taxa pentru emiterea autorizatiei de construire este de 1% si respectiv 0._ 10)). etc. conform Ordinului nr.7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor.faptul ca taxele speciale care se circumscriu sferei de activitate a Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Directiei Arhitect Sef nu au mai fost majorate din anu12006. de ora.pentru cheltuielile privind controlul statu lui in amenajarea teritoriului. . anexat. Iasi . respectiv: 1.taxa este in functie de suprafata desfasurata a cladirii (lei/mp). numarul avizelor si suprafata de teren care trebuie verificate la un Plan Urbanistic de Detaliu fata de un Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent sau Plan Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent precum si restul documentatiilor de amenajarea teritoriului care yin la avizare si/sau aprobare la Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (documentatia care se verifica se compune in general din: certificat de urbanism. extras de carte funciara. urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se percepe 0 taxa de 0. 1.ro RO:MANIA ARHITECT ~EF Nr .faptul ca specialistii din cadrul acestui serviciu asigura suport tehnic si asistenta de specialitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului celor 2 municipii.C.I. . 10/1995 si Legii nr.0. Los.in functie de suprafata terenului (lei/ha sau lei/kmp). 3. JUDETUL IA~I t: CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare sl Slint. conform Legii nr.faptul ca taxa pentru emiterea certificatului de urbanism este in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul. . 69. . 50/1991. de punct. Slnteza ~iRecuperare Creante in atentia doamnei Sef serviciu. Iasl Tel.1 1.5% din valoarea lucrarilor de constructii conform Legii nr. EriULCit' .. ridicare topografica. Directia pentru Cultura. cod 700075. O.modalitatile de cal cui a taxelor incasate de alte institutii. Fax: 0232210336. studiu geotehnic. acte de proprietate. conform prevederilor Ordinului nr.-.iee.. Elena Adriana Margarint CATRE Avand in vedere: .pentru avizele de specialitate .: .~_..-fl-lr ".P.~5. 39/2009 (tabel anexat). de fotograma. .1% din valoarea lucrarilor autorizate. avize conform certificatului de urbanism.pentru avize si receptii .: 0232235100. 2135/2006. iar pentru cheltuielile privind calitatea in constructii se percepe lunar 0 taxa de 0._. conditii impuse de acestea.

001 . va supunem spre analiza si avizare urmatoarele propuneri: 1.71 bue.12. in solidar cu intoc ito inscrisului. legalitarea intocmi .l2ell.18 bue. P.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 5.33 bue. . Mentionam ca dintr-un numar de 206 P.00 lei+ 1 leulmp pentru ee Iast .001 . inainte de a inainta documentatia spre avizare Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi.mp 2. pentru a verifica terenul si a constata daca este inceputa constructia. In solidar cu intocmitorul inscrisului. 282 din Legea nr.-2 .prevederile art. Fata de eele prezentate solicitam un raspuns din partea dumneavoastra in eonformitate ell prevederile legale in vigoare..10.Z.prevederile art.de 50. inaintate spre avizare avem: . ces~ inscris oficial.faptul ca este obligatoriu sa ne deplasam la fieeare amplasament in parte. 57112003 eu modificarile si completarile ulterioare.D. Taxa pentru Avizul Vnic al Consiliului Judetean ~i Amenajarea Teritoriului 50. imi asum respons itatea pen tru fundamen tarea. Taxa pentru avizul Comisiei de Urbanism (P. 273/2006 eu modificarile si completarile ulterioare.faptul ca volumul de munca si timpul alocat fiecarei documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului in parte este diferit in functie de marimea terenului pentru care se intocmeste documentatia verificata. .5.2010.D. C:IUse rlDesktoplURBANISM . .00 lei 250.000 mp Pentru 0 suprafata de peste 10.00 lei 100.. eu suprafete de palla la 1.001.. Gbeorghica D.000 mp .5.G.00 lei 250.U.000. ARHITECT SEF. ~i imi asum in total itate response bi lita a corecti tud in ii ~i legalitatii. .000 mp..000 mp depaseste suprafata de 10.000 mp .000 mp. eu suprafete intre 5. ell suprafete intre 1. 56 din Legea nr. Cezar loan REBENCIUC ~ AncaMIHA.Z.U.00 lei. 35012001 eu modificarile si completarile ulterioare. . P.prevederile art.U. eu suprafete mai mari de 10.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 1. ete) Pentru 0 suprafata de teren de pana la 1. si P. .84 bue. 30 din Legea nr. imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legalitatii. 10.U.10.001 .U. . corecti tudin ea.

i "i planuri cadas.7.ii "i furnizare 1. 2.1 .5 .2. Codul 1 Denumirea servi -I ciului serviciului Unitatea de masura Tariful Ilei/unitate de masura) Avize.ionare GNSS in timp real ROMPOS ora 1 1. IOrtofotoPlan 0.raster H.h1.vectorial harta Coordonate planimepunct trice. dar nu mai mult de 2.LISTA cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru ~i Publicitate ~i de unitatile sale subordonate Imobiliara Nr..ri fotogrammetrice ha I 10.4 m Aerofotograme 100 1.11.13. rezolu1.10 m 1.9.2.15. geodezie "i Icartografie 1 1 1 1.3.foaie de trale "i topografice harta digitale .2. I I 40 I 30 1.2.0.1.2. prealabil eu 24 de ore 1 Servicii pozi1. 0 1 1 1 1. 20 20 I I 1 1 1 I 1. 1 Model numeric al Junp terenului cu densitateal punctelor cuprinsa 1ntre 1 .5.6.rite p Harti .ie 0.5 .1.1.ri masuratori de terestre Receptie lucrli.ri lucrare 100 200. IMozaic ortofotoplan rezolu1. Hart. Avize "i 1 Aviz incepere recep1. I 10 I 11.2.2. recep1. 1. fotograma Junp 150 I I I 1 11. 15 1 1.14.pentru ha IIUerli.1.2. in format ha analogic Iplan 5 1.ie kmp Ortofotoplan 0.i lanuri cadas. dar nu Imai mult de 1. I I I Reeeptie tehnieli. Icu anun1.1.10.2.8.3. 2. 2.2.! Grupe crt. 2 m 1. 120 I 1.ie IkmP rezolu1.i "i planuri cadas.1... de 120 m IkmP 1 15 I . Itnregistrari GNSS de lalora ° sta1.2. 2.4. 500 1.strat pe trale "i topografiee foaie de digitale .le permanent a . Ide servicii 1.ilor Plan parcelar digital Plan parcelar foaie de plan/harta 1.000 15 1.foaie de trale "i topografice harta tipli.12. Furnizare date de cadastru.2.2. 30 1. date lucrli.altimetrice "i 3D Copii certificate ale planurilor "i har1. 2.20 m 50 I Model numeric al terenului CU densitatea Ipunctelor mai micli.ii I 1.

invatamant sau cultura b) 50.-------- --- -- --------------- ----------- . eu modificarile si completarile ulterioare. 42212001 privind protejarea . 10 alin.eerere tip . sanatate.proiectul (avizat de verificator) .2006 pentru aetualizarea cuantumului si stabilirea modului de ineasare a tarifeJor necesare autorizarii lucrarilor de construire sau desfiintare Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr..03..Taxele pentru eliberarea avizelor de specialitate neeesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in ansambluri si situri istorice. se actualizeaza dupa cum urmeaza : a) 10.000 lei Imp suprafata desfasurata.. (4) din Hotararea Guvemului nr.2 . in conditiile legii a documentatiilor de urbanism pentru zonele respective.. pentru cladiri in care se desfasoara activitati economiee sau comerdale. precum si in zona de protectie a acestora. in componenta prevazuta in Anexa nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii 51 Cultelor.certificatul de urbanism .000 lei Imp suprafata desfasurata.act detinere spatiu (inchiriere sau de proprietate) . monumentelor lstorlce. pana la aprobarea.capie MINISTRUL CUL TURII SI CUL TELOR ADRIAN IORGULESCU '" 1 --- --------~----.culturaiasLro ..copie . I a respectivei Hotarari. pentru cladiri private cu destinatia de locuinta. In baza art. actele neeesare eliberani avizelor: .copie . Avand in vedere dispozitiile art. Ministrul Culturii st Cultelor emite urmatorul OROIN Art. MINISTERUL CUL TURII 81 CUL TELOR DIN ROMANIA ORDINUL NR. 85412005prin care se acorda incredere Guvemului. Avizele de specialitate se elibereaza in 20-30 de zile de la data depunerii. 2135/17.2004.28 din Legea nr. 1178/29.se ridica de la secretariat sau de la gardian (consiliul judetean) sau de pe internet la adresa: www.12.. preeum si Decretul Prezidential pentru numirea Guvemului Romaniei nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->