JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN JA~I

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotirirea Consiliului Judeteao Ia~i nr. 148126.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fIScal2011

...

A

Consiliul Judetean Iasi, A vand in vedere : a) Adresa Departamentului Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi, nr. 1986110.12.2010 privind propunerile de modificare a Anexei fir. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; b) Nota de fundamentare ~ Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante m.lf 116 1/6 ;Xi! 2010 privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; c) Prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile §-i completarile ulterioare; d) Prevederile Hotararii Guvemului fir. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile si completiirile ulterioare; e) Prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificiirile 1?i completiirile ulterioare; t) Art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, actualizata; g) Art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completiirile ulterioare, HOTARA~TE: Art. 1. Se aproba taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011, conform Anexei, parte integranta din prezentul Proiect de hotarare, Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2011; Art. 2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Anexa nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010; Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Departamentul Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi; Art. 4. Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial va comunica copie dupa prezenta hotarare: - Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

dr.Departamentului Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi. _ corectitudinea. ' ee.. PRE~EDINTE. Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial. legalitatea intocmirii acestui tnscris oficial .. Magdalena Grarnada lmi asum ~""""pe . ec.Serviciului Fonduri Speciale.Serviciului Juridic . A.Contencios ~i Managementul Calitatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi... Sinteza si Recuperari Creante din cadrul Consiliului Judetean Iasi... . CONSTANTIN SIMIRAD Sustine proiectul de hotiiriire : Serviciul Fonduri Speciale . Art. lJjT~~O im'~~I~:__'" lega/itii/ii in solidar cu intocmuoru! inscrtsulut Am luat cu~tinJii de acest inserts oficial $I Imi arum responsabilitatea asupra lega/itiJtii Intocmit.. . MARG~NT ~ef Sef Serviciul Juridic .. E. 5.Contencios. _Sitrlt':t-i Sf' Rt'f_l/jit:"r!f'I' Crea~ : Serviciu..

scara 1 : 5000 Taxi pentru valorificarea hartilor turistice: .comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre I.judetul Iasi.00 2.l.D.scara I : 500 . I : JOOOO Taxe formulare tipizate: Fl .comunicare privind mceperea executiei lucrarilor catre I. 38.00 2. N-E F 15 .00 16.T. 1 : 200000 .1.00 lei 16.10000 mp suprafata de teren de peste 10000 mp - 8 9 10 11 Taxi pentru Avizul Unie al Consiliului Judetean lasi Taxi aviz "Comisie pentru implementarea structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare" Taxi pentru verificare si avizare documentatii elaborate in baza H..00 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei 4 5 6 7 50. F14 . N-E Anexa Of.00 lei 250. aconiuri. 834/1991 Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului .001eilmp 30.00 lei 80. etc. I 2 3 TAXE avize.C.cerere Certificat Urbanism F7 . FI6 .00 lei 5.00 lei - - pentru pentru pentru 0 suprafata 0 0 de teren intre 1001 . ed.comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre C.00 lei + I leu/mp pentru ce depaseste suprafata de 10000 mp 50.U. 1991.35 mp Taxi pentru valorificarea de planuri topografice: .) .. documentatii.00 2. sc. P.Model pentru panou de identificare a investitiei Taxa pentrn avizul structurii de specialitate din Consiliul Judetean Iasi Taxi pentrn avizul Comisiei de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului (P.001eilmp 50. ed.U.C.J.00 2.Anexa la Hen nr. ------~------~2010 / TAXE SPECIALE in domeniul constructiilor (urbanism) Nr.cerere prelungire Autorizatie Construire/Desfiintare F13 .00 2.Z.scara I : 1000 . sc.G. 1992.pentru 0 suprafata de teren de pilla la 1000 mp TAXE 25. P.00 lei 80.00 2. 8 .U.J.comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre C.scara I : 2000 .00 lei 250. valorificare hArti IIiplanuri Taxa de consultants a documentatiilor tehnice.00 lei 50.00 2.00 lei/mp 30..cerere Autorizatie Construire/Desfiintare F12 . crt. de urbanism ~i amenajarea teritoriului ~i a celorlalte reglementari urbanistice care au stat la baza emiterii Autorizatiei de Construire/Desfiintare Taxi de consultants a planurilor topografiee pe un trapez cu suprafata de 0. certificate.250.00 lei 100.G.5000 mp suprafata de teren intre 500 I .cerere prelungire Certificat Urbanism F9 .T.00 10.municipiul Iasi.00 lei 2.00 leilmp.50 lei/trapez 25.

.2010. republicata. Of. pentru anul 2011. Iasi Tel. . PRE!)EDINTE. 1 XfIeCiale..50..12.. int..16.. pentru anul rtscal2011 in confonnitate Cll prevederile Legii nr..2010 privind taxele speciale io domeniul construcfiilor (urbanism). 171. 21512001 privind administratia publica locala. 190...ro A servt~im konjb Nr. Taxei pentru AvizuJ Unic al Consiliului Judelean Iasi (pet.. 27312006 privind finarqele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ~j ale Legit nr.: 0232 . 3 din Hotirarea Consiliului Judetean Iasi or. Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi or. fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.235100.icc.J. cu modificiirile ~i completarile ulterioare.. VERNICA ~·l~T. ""_ . www. au fost aprobate taxele speciale in domeniul constructiilor practicat in anul fisca12010. (urbanism). Departamentul Arhitect Sef.. 57112003 privind Codul fiscal..05. NOTA DE FUNDAMENTARE SEAPROBA. 8 . privind modificarea Anexei Dr. Taxei pentru Avizul Comisiei de urbanism Ii amenajarea teritoriului (peL 7 . 148126. in acelasi cuantum Fata de acestea.. reanalizand tipurile ~i cuantumurile taxeIor speciale aprobate.... Consiliul Judetean Iasi stabileste anual taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice de interes local. 'OU"1I... in Anexa or.00 lei) .2010. Fax: 0232 . 700075.ROMANIA JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare ~iSfant.210336. 148/26. 3. Sinteza si Recuperari Creante 2010 DETULUI. cod. propune modificarea: 1.05. cu modificarile si completarile ulterioare. prin adresa or. ale Legii nr.00 lei) 2.. Aceste taxe speciale constituie venituri cu destinatie speciala. 1986/10.. incasandu-se numai de la persoanele fizice ~ijuridice care se folosesc de serviciile respective. 69.

pentru 40% dintre solicitanti cuantumul taxei ramane neschimbat .Anex-a nr. B -Anex-a nr. 148/26. Prin urmare. Serviciul Fonduri Speciale.corectitudinea legalitatea intocmirii acestui inscris oficial . Elena A ser Serviciu Intocmit.La pet 7 .ana Margarint imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea.00 lei 250.5000 mp 50.00 lei.05.2010.pentru 16% taxa va creste cu 200% La pet. 3 Taxa pentruAvizul Unic al ConsiJiului Judetean /tqi modificarea propusa consta in majorarea de la 16. 3 Taxa pentru avizul Comisiei de urbanism ~i amenajarea teritoriului modificarea propusa consta in aplicarea ei diferentiata functie de marimea suprafetei pentru care se solicita avizul. consumul de timp ~i resurse precum ~i de faptul di taxele speciale au fost mentinute la acelasi nivel in ultimii 5 ani.00 lei 250. supune spre analiza ~i aprobare propunerile Departamentului Arhitect Sef privind modificarea taxelor speciale din Anexa nr. 3. ec.pentru 9% taxa va creste cu 150% .pentru 35% taxa va creste cu 100% .00 lei + lleu/mp pentru suprafata de teren intre 5001 . Din fundamentarea Departamentului Arhitect Sef rezulta ca: . Sinteza si Recuperari Creante.00 lei la 50. ec~ena Gramada . astfel: Pentru Pentru Pentru Pentru 0 0 0 0 suprafata de teren de pao3 la 1000 mp suprafata de teren intre 1001 .10000 mp suprafata de peste 10000 mp ce depaseste suprafata de 10000 mp Motivatia diferentierii este determinata de complexitatea activitatii. aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.00 lei 100.

2. extras de carte funciara. JUDETUL IA~I t: CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare sl Slint. . Serviciul Urbanism ~iAmenajarea Teritoriului 2010 Serviciul Fonduri Speciale.. 10/1995 si Legii nr. Elena Adriana Margarint CATRE Avand in vedere: .~5. Inspectoratul Teritorial in Constructii Iasi .in functie de suprafata terenului (lei/ha sau lei/kmp). iar taxa pentru emiterea autorizatiei de construire este de 1% si respectiv 0. Directia pentru Cultura.pentru cheltuielile privind controlul statu lui in amenajarea teritoriului.-.faptul ca taxa pentru emiterea certificatului de urbanism este in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul. anexat. .iee.pentru avizele de specialitate . iar pentru cheltuielile privind calitatea in constructii se percepe lunar 0 taxa de 0. 69. conform prevederilor Ordinului nr. .-fl-lr ". acte de proprietate.0. Slnteza ~iRecuperare Creante in atentia doamnei Sef serviciu. 1. EriULCit' .modalitatile de cal cui a taxelor incasate de alte institutii. respectiv: 1. studiu geotehnic.: 0232235100.faptul ca specialistii din cadrul acestui serviciu asigura suport tehnic si asistenta de specialitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului celor 2 municipii. etc. de fotograma. ._ 10)).P.I. Fax: 0232210336.C. .pentru avize si receptii . de ora.. 2( fo . 50/1991.ro RO:MANIA ARHITECT ~EF Nr .. 57112003._. urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se percepe 0 taxa de 0. 2135/2006.taxa este in functie de suprafata desfasurata a cladirii (lei/mp). de punct.1% din valoarea lucrarilor autorizate. conform Ordinului nr. avize conform certificatului de urbanism. 3 orase si 93 de comune ale judetului. cod 700075.5% din valoarea lucrarilor de constructii conform Legii nr. ridicare topografica. O.: . www. Dr.7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor.. Iasi . conditii impuse de acestea.1 1. parte sensa si parte desenata care trebuie sa respecte continutul cadru ~i in care sa se regaseasca cerintele din avize). Culte si Patrimoniu Cultural National .complexitatea diferita intre volumul documentatiei.faptul ca taxele speciale care se circumscriu sferei de activitate a Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Directiei Arhitect Sef nu au mai fost majorate din anu12006.~_. numarul avizelor si suprafata de teren care trebuie verificate la un Plan Urbanistic de Detaliu fata de un Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent sau Plan Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent precum si restul documentatiilor de amenajarea teritoriului care yin la avizare si/sau aprobare la Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (documentatia care se verifica se compune in general din: certificat de urbanism. Los. Iasl Tel. 39/2009 (tabel anexat). conform Legii nr. 3.

33 bue.. .prevederile art. eu suprafete intre 5. ell suprafete intre 1.000 mp Pentru 0 suprafata de peste 10.5. legalitarea intocmi .84 bue.00 lei+ 1 leulmp pentru ee Iast .10.18 bue. inaintate spre avizare avem: .00 lei. ces~ inscris oficial. pentru a verifica terenul si a constata daca este inceputa constructia..-2 .001 .000 mp .10.000.5.D.00 lei 100. corecti tudin ea.12.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 5. P..U. Mentionam ca dintr-un numar de 206 P. in solidar cu intoc ito inscrisului.Z. . C:IUse rlDesktoplURBANISM ..001.D. 35012001 eu modificarile si completarile ulterioare.000 mp. Cezar loan REBENCIUC ~ AncaMIHA. .U.00 lei 250.U. . imi asum respons itatea pen tru fundamen tarea.000 mp . Fata de eele prezentate solicitam un raspuns din partea dumneavoastra in eonformitate ell prevederile legale in vigoare. 57112003 eu modificarile si completarile ulterioare.00 lei 250. ~i imi asum in total itate response bi lita a corecti tud in ii ~i legalitatii.G. 10. eu suprafete de palla la 1. Taxa pentru Avizul Vnic al Consiliului Judetean ~i Amenajarea Teritoriului 50. inainte de a inainta documentatia spre avizare Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi. Taxa pentru avizul Comisiei de Urbanism (P. ete) Pentru 0 suprafata de teren de pana la 1.faptul ca este obligatoriu sa ne deplasam la fieeare amplasament in parte. si P. P.prevederile art. .001 . In solidar cu intocmitorul inscrisului.de 50. 30 din Legea nr. imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legalitatii.Z. va supunem spre analiza si avizare urmatoarele propuneri: 1.71 bue. 282 din Legea nr. .faptul ca volumul de munca si timpul alocat fiecarei documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului in parte este diferit in functie de marimea terenului pentru care se intocmeste documentatia verificata. 56 din Legea nr. Gbeorghica D.mp 2.000 mp. .U.prevederile art.2010. 273/2006 eu modificarile si completarile ulterioare.000 mp depaseste suprafata de 10.001 . ARHITECT SEF.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 1. eu suprafete mai mari de 10.U.l2ell.

vectorial harta Coordonate planimepunct trice. date lucrli. I I 40 I 30 1.le permanent a .ii I 1. Furnizare date de cadastru.1.2.ri lucrare 100 200. rezolu1.ii "i furnizare 1.0.6.2.000 15 1. fotograma Junp 150 I I I 1 11.strat pe trale "i topografiee foaie de digitale .rite p Harti . 2.8. 1 Model numeric al Junp terenului cu densitateal punctelor cuprinsa 1ntre 1 .3.1. I I I Reeeptie tehnieli.5 .2..15.10.2..2. 500 1.12.ie kmp Ortofotoplan 0.14. 15 1 1. IMozaic ortofotoplan rezolu1.altimetrice "i 3D Copii certificate ale planurilor "i har1. 2 m 1. de 120 m IkmP 1 15 I .LISTA cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru ~i Publicitate ~i de unitatile sale subordonate Imobiliara Nr.ionare GNSS in timp real ROMPOS ora 1 1. 30 1. prealabil eu 24 de ore 1 Servicii pozi1. 20 20 I I 1 1 1 I 1.2.ie IkmP rezolu1.2.2.5. Ide servicii 1.1 . 2. Codul 1 Denumirea servi -I ciului serviciului Unitatea de masura Tariful Ilei/unitate de masura) Avize.i "i planuri cadas. dar nu mai mult de 2.ie 0.7.4 m Aerofotograme 100 1.i lanuri cadas.foaie de trale "i topografice harta tipli. in format ha analogic Iplan 5 1.1. 2.1.20 m 50 I Model numeric al terenului CU densitatea Ipunctelor mai micli.2. Avize "i 1 Aviz incepere recep1.3.h1.ilor Plan parcelar digital Plan parcelar foaie de plan/harta 1.2.i "i planuri cadas.foaie de trale "i topografice harta digitale . Itnregistrari GNSS de lalora ° sta1.ri masuratori de terestre Receptie lucrli.9.13. 120 I 1. I 10 I 11.1. recep1. Icu anun1.ri fotogrammetrice ha I 10. IOrtofotoPlan 0. 0 1 1 1 1.pentru ha IIUerli.raster H.5 . 2. 1.1. dar nu Imai mult de 1.2.11. Hart.. geodezie "i Icartografie 1 1 1 1.4.! Grupe crt.2.2.10 m 1. 2.

. pana la aprobarea.2006 pentru aetualizarea cuantumului si stabilirea modului de ineasare a tarifeJor necesare autorizarii lucrarilor de construire sau desfiintare Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr. invatamant sau cultura b) 50.2004. monumentelor lstorlce. (4) din Hotararea Guvemului nr. se actualizeaza dupa cum urmeaza : a) 10. MINISTERUL CUL TURII 81 CUL TELOR DIN ROMANIA ORDINUL NR. eu modificarile si completarile ulterioare. 1178/29. Avizele de specialitate se elibereaza in 20-30 de zile de la data depunerii. actele neeesare eliberani avizelor: . pentru cladiri in care se desfasoara activitati economiee sau comerdale.certificatul de urbanism . I a respectivei Hotarari.2 . in conditiile legii a documentatiilor de urbanism pentru zonele respective.. 85412005prin care se acorda incredere Guvemului.03. 2135/17.. In baza art.28 din Legea nr..proiectul (avizat de verificator) . pentru cladiri private cu destinatia de locuinta.se ridica de la secretariat sau de la gardian (consiliul judetean) sau de pe internet la adresa: www.copie . preeum si Decretul Prezidential pentru numirea Guvemului Romaniei nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii 51 Cultelor.culturaiasLro . Ministrul Culturii st Cultelor emite urmatorul OROIN Art.12..Taxele pentru eliberarea avizelor de specialitate neeesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in ansambluri si situri istorice.copie . 10 alin..000 lei Imp suprafata desfasurata. Avand in vedere dispozitiile art.eerere tip . 42212001 privind protejarea .000 lei Imp suprafata desfasurata. in componenta prevazuta in Anexa nr.act detinere spatiu (inchiriere sau de proprietate) . precum si in zona de protectie a acestora. sanatate.capie MINISTRUL CUL TURII SI CUL TELOR ADRIAN IORGULESCU '" 1 --- --------~----.-------- --- -- --------------- ----------- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful