JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN JA~I

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotirirea Consiliului Judeteao Ia~i nr. 148126.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fIScal2011

...

A

Consiliul Judetean Iasi, A vand in vedere : a) Adresa Departamentului Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi, nr. 1986110.12.2010 privind propunerile de modificare a Anexei fir. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; b) Nota de fundamentare ~ Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante m.lf 116 1/6 ;Xi! 2010 privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; c) Prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile §-i completarile ulterioare; d) Prevederile Hotararii Guvemului fir. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile si completiirile ulterioare; e) Prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificiirile 1?i completiirile ulterioare; t) Art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, actualizata; g) Art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completiirile ulterioare, HOTARA~TE: Art. 1. Se aproba taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011, conform Anexei, parte integranta din prezentul Proiect de hotarare, Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2011; Art. 2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Anexa nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010; Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Departamentul Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi; Art. 4. Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial va comunica copie dupa prezenta hotarare: - Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

. dr. PRE~EDINTE. Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial..Serviciului Fonduri Speciale. Magdalena Grarnada lmi asum ~""""pe .. legalitatea intocmirii acestui tnscris oficial . ec. Art. MARG~NT ~ef Sef Serviciul Juridic .. _ corectitudinea. E. ' ee. lJjT~~O im'~~I~:__'" lega/itii/ii in solidar cu intocmuoru! inscrtsulut Am luat cu~tinJii de acest inserts oficial $I Imi arum responsabilitatea asupra lega/itiJtii Intocmit...Contencios ~i Managementul Calitatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi.Serviciului Juridic .. . _Sitrlt':t-i Sf' Rt'f_l/jit:"r!f'I' Crea~ : Serviciu. .Departamentului Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi. 5.. A.. CONSTANTIN SIMIRAD Sustine proiectul de hotiiriire : Serviciul Fonduri Speciale .Contencios. Sinteza si Recuperari Creante din cadrul Consiliului Judetean Iasi.

35 mp Taxi pentru valorificarea de planuri topografice: ..00 lei - - pentru pentru pentru 0 suprafata 0 0 de teren intre 1001 .Z. FI6 .00 leilmp..00 lei 80.00 lei 100.00 2.l. I : JOOOO Taxe formulare tipizate: Fl . ------~------~2010 / TAXE SPECIALE in domeniul constructiilor (urbanism) Nr. 38.T. valorificare hArti IIiplanuri Taxa de consultants a documentatiilor tehnice.00 lei 50.scara I : 1000 .scara I : 2000 .00 lei 250. crt.5000 mp suprafata de teren intre 500 I .00 2.00 lei/mp 30.U. certificate. N-E F 15 . ed. aconiuri.comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre C.250.G. I 2 3 TAXE avize.comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre I.Model pentru panou de identificare a investitiei Taxa pentrn avizul structurii de specialitate din Consiliul Judetean Iasi Taxi pentrn avizul Comisiei de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului (P.U.00 lei 2.municipiul Iasi.001eilmp 50.cerere prelungire Autorizatie Construire/Desfiintare F13 .00 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei 4 5 6 7 50.judetul Iasi.00 2.50 lei/trapez 25.00 16. 834/1991 Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului . etc.00 2.C. ed.D.00 lei 16.00 2. P. sc.J.00 lei 250.00 lei 5.scara I : 500 .G. 1 : 200000 .00 lei + I leu/mp pentru ce depaseste suprafata de 10000 mp 50. de urbanism ~i amenajarea teritoriului ~i a celorlalte reglementari urbanistice care au stat la baza emiterii Autorizatiei de Construire/Desfiintare Taxi de consultants a planurilor topografiee pe un trapez cu suprafata de 0.00 lei 80. 1992.J. documentatii.10000 mp suprafata de teren de peste 10000 mp - 8 9 10 11 Taxi pentru Avizul Unie al Consiliului Judetean lasi Taxi aviz "Comisie pentru implementarea structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare" Taxi pentru verificare si avizare documentatii elaborate in baza H.1. F14 .cerere Certificat Urbanism F7 .C.T.00 2. 1991.pentru 0 suprafata de teren de pilla la 1000 mp TAXE 25.U.comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre C.001eilmp 30. P.cerere Autorizatie Construire/Desfiintare F12 .cerere prelungire Certificat Urbanism F9 .00 10.comunicare privind mceperea executiei lucrarilor catre I. N-E Anexa Of.) .. 8 .Anexa la Hen nr. sc.00 2.scara 1 : 5000 Taxi pentru valorificarea hartilor turistice: .

incasandu-se numai de la persoanele fizice ~ijuridice care se folosesc de serviciile respective. 700075.. 27312006 privind finarqele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ~j ale Legit nr. cu modificiirile ~i completarile ulterioare. Iasi Tel.. Sinteza si Recuperari Creante 2010 DETULUI. 3.05. VERNICA ~·l~T..00 lei) .ro A servt~im konjb Nr.235100. 3 din Hotirarea Consiliului Judetean Iasi or. Aceste taxe speciale constituie venituri cu destinatie speciala. propune modificarea: 1.210336. privind modificarea Anexei Dr.. www. ..ROMANIA JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare ~iSfant. 148/26...: 0232 . Taxei pentru AvizuJ Unic al Consiliului Judelean Iasi (pet.. cod. Of. fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate..2010 privind taxele speciale io domeniul construcfiilor (urbanism).. pentru anul rtscal2011 in confonnitate Cll prevederile Legii nr. au fost aprobate taxele speciale in domeniul constructiilor practicat in anul fisca12010.. Consiliul Judetean Iasi stabileste anual taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice de interes local. Departamentul Arhitect Sef. cu modificarile si completarile ulterioare.. 148126...12. 1 XfIeCiale..05. Fax: 0232 . 171. 69.2010..2010. prin adresa or.00 lei) 2. ale Legii nr.J. int. Taxei pentru Avizul Comisiei de urbanism Ii amenajarea teritoriului (peL 7 . in acelasi cuantum Fata de acestea. reanalizand tipurile ~i cuantumurile taxeIor speciale aprobate. republicata.50.. 'OU"1I. ""_ . in Anexa or.. (urbanism). 8 .. Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi or. 21512001 privind administratia publica locala. 57112003 privind Codul fiscal.icc.. NOTA DE FUNDAMENTARE SEAPROBA..16. PRE!)EDINTE. pentru anul 2011. 190. 1986/10.

05.5000 mp 50. supune spre analiza ~i aprobare propunerile Departamentului Arhitect Sef privind modificarea taxelor speciale din Anexa nr.00 lei 250. ec.corectitudinea legalitatea intocmirii acestui inscris oficial . Prin urmare.pentru 16% taxa va creste cu 200% La pet.00 lei + lleu/mp pentru suprafata de teren intre 5001 .10000 mp suprafata de peste 10000 mp ce depaseste suprafata de 10000 mp Motivatia diferentierii este determinata de complexitatea activitatii. 3 Taxa pentru avizul Comisiei de urbanism ~i amenajarea teritoriului modificarea propusa consta in aplicarea ei diferentiata functie de marimea suprafetei pentru care se solicita avizul. 3 Taxa pentruAvizul Unic al ConsiJiului Judetean /tqi modificarea propusa consta in majorarea de la 16. Sinteza si Recuperari Creante. consumul de timp ~i resurse precum ~i de faptul di taxele speciale au fost mentinute la acelasi nivel in ultimii 5 ani.2010. 148/26.pentru 35% taxa va creste cu 100% . Elena A ser Serviciu Intocmit.Anex-a nr. B -Anex-a nr.00 lei la 50. Serviciul Fonduri Speciale.00 lei 250.00 lei 100. ec~ena Gramada . astfel: Pentru Pentru Pentru Pentru 0 0 0 0 suprafata de teren de pao3 la 1000 mp suprafata de teren intre 1001 . Din fundamentarea Departamentului Arhitect Sef rezulta ca: .00 lei.pentru 9% taxa va creste cu 150% .ana Margarint imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea.La pet 7 .pentru 40% dintre solicitanti cuantumul taxei ramane neschimbat . aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 3.

. 39/2009 (tabel anexat)..~_. cod 700075.I. 10/1995 si Legii nr. de fotograma.pentru cheltuielile privind controlul statu lui in amenajarea teritoriului. parte sensa si parte desenata care trebuie sa respecte continutul cadru ~i in care sa se regaseasca cerintele din avize). O. . Elena Adriana Margarint CATRE Avand in vedere: . .pentru avize si receptii . Slnteza ~iRecuperare Creante in atentia doamnei Sef serviciu. 57112003. conditii impuse de acestea. iar pentru cheltuielile privind calitatea in constructii se percepe lunar 0 taxa de 0. conform Ordinului nr.-fl-lr ". numarul avizelor si suprafata de teren care trebuie verificate la un Plan Urbanistic de Detaliu fata de un Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent sau Plan Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent precum si restul documentatiilor de amenajarea teritoriului care yin la avizare si/sau aprobare la Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (documentatia care se verifica se compune in general din: certificat de urbanism. Iasi .7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor.pentru avizele de specialitate .1 1.: 0232235100. conform Legii nr. 1.ro RO:MANIA ARHITECT ~EF Nr .faptul ca specialistii din cadrul acestui serviciu asigura suport tehnic si asistenta de specialitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului celor 2 municipii.-.5% din valoarea lucrarilor de constructii conform Legii nr. 2( fo . urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se percepe 0 taxa de 0.0. conform prevederilor Ordinului nr. 3. respectiv: 1.P. Fax: 0232210336.~5.faptul ca taxele speciale care se circumscriu sferei de activitate a Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Directiei Arhitect Sef nu au mai fost majorate din anu12006. de ora. Culte si Patrimoniu Cultural National .taxa este in functie de suprafata desfasurata a cladirii (lei/mp). anexat._ 10)).faptul ca taxa pentru emiterea certificatului de urbanism este in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul.. etc.modalitatile de cal cui a taxelor incasate de alte institutii. avize conform certificatului de urbanism.complexitatea diferita intre volumul documentatiei._.1% din valoarea lucrarilor autorizate. studiu geotehnic. Los. acte de proprietate. extras de carte funciara. 50/1991. de punct. 3 orase si 93 de comune ale judetului.C. www. ridicare topografica. . Inspectoratul Teritorial in Constructii Iasi . Serviciul Urbanism ~iAmenajarea Teritoriului 2010 Serviciul Fonduri Speciale. Iasl Tel. iar taxa pentru emiterea autorizatiei de construire este de 1% si respectiv 0. . Directia pentru Cultura. EriULCit' . .: .iee. JUDETUL IA~I t: CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare sl Slint. Dr.in functie de suprafata terenului (lei/ha sau lei/kmp). 2. 2135/2006.. 69.

D.mp 2. ARHITECT SEF.U. corecti tudin ea.00 lei 250.18 bue.000 mp Pentru 0 suprafata de peste 10.001 .Z.. legalitarea intocmi .71 bue. P. si P. imi asum respons itatea pen tru fundamen tarea.10. inaintate spre avizare avem: .D.faptul ca volumul de munca si timpul alocat fiecarei documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului in parte este diferit in functie de marimea terenului pentru care se intocmeste documentatia verificata.prevederile art.000 mp .5.-2 .. 57112003 eu modificarile si completarile ulterioare. P. .001 . C:IUse rlDesktoplURBANISM . eu suprafete de palla la 1.00 lei.000 mp . 10.U.prevederile art. .84 bue.5.Z. ces~ inscris oficial. Taxa pentru Avizul Vnic al Consiliului Judetean ~i Amenajarea Teritoriului 50.. Cezar loan REBENCIUC ~ AncaMIHA. Mentionam ca dintr-un numar de 206 P. Taxa pentru avizul Comisiei de Urbanism (P. . 56 din Legea nr.000 mp depaseste suprafata de 10.00 lei+ 1 leulmp pentru ee Iast . . . ell suprafete intre 1.G. ..00 lei 250. 35012001 eu modificarile si completarile ulterioare.U. pentru a verifica terenul si a constata daca este inceputa constructia.001 . eu suprafete intre 5.l2ell.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 5. in solidar cu intoc ito inscrisului. Fata de eele prezentate solicitam un raspuns din partea dumneavoastra in eonformitate ell prevederile legale in vigoare. 30 din Legea nr.de 50.U.U.33 bue.10.2010. eu suprafete mai mari de 10.12.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 1. In solidar cu intocmitorul inscrisului.00 lei 100.001. inainte de a inainta documentatia spre avizare Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi. Gbeorghica D.000. ete) Pentru 0 suprafata de teren de pana la 1. 273/2006 eu modificarile si completarile ulterioare.faptul ca este obligatoriu sa ne deplasam la fieeare amplasament in parte. ~i imi asum in total itate response bi lita a corecti tud in ii ~i legalitatii. imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legalitatii. 282 din Legea nr. . va supunem spre analiza si avizare urmatoarele propuneri: 1.000 mp.000 mp.prevederile art.

geodezie "i Icartografie 1 1 1 1.9.2. 2. Furnizare date de cadastru.! Grupe crt.2.0. I I I Reeeptie tehnieli. recep1.14. 2. 15 1 1.ie IkmP rezolu1. 2.i lanuri cadas. 30 1.ii "i furnizare 1.ri fotogrammetrice ha I 10.13.1.foaie de trale "i topografice harta digitale .1.3. 0 1 1 1 1.1. I I 40 I 30 1. de 120 m IkmP 1 15 I .2..5 . Itnregistrari GNSS de lalora ° sta1. in format ha analogic Iplan 5 1.10 m 1. prealabil eu 24 de ore 1 Servicii pozi1.1 . 2.2. 1.ionare GNSS in timp real ROMPOS ora 1 1. 1 Model numeric al Junp terenului cu densitateal punctelor cuprinsa 1ntre 1 .2.altimetrice "i 3D Copii certificate ale planurilor "i har1.10..i "i planuri cadas. 120 I 1.5.000 15 1. rezolu1. Avize "i 1 Aviz incepere recep1.strat pe trale "i topografiee foaie de digitale .1.8.. I 10 I 11. 2 m 1. 20 20 I I 1 1 1 I 1.11.20 m 50 I Model numeric al terenului CU densitatea Ipunctelor mai micli. Hart. Icu anun1.ilor Plan parcelar digital Plan parcelar foaie de plan/harta 1.i "i planuri cadas. fotograma Junp 150 I I I 1 11.2.ri lucrare 100 200.foaie de trale "i topografice harta tipli.6.ri masuratori de terestre Receptie lucrli.12.h1.7.1.2. IMozaic ortofotoplan rezolu1.4. date lucrli. 500 1.2.vectorial harta Coordonate planimepunct trice.2.2.2.ii I 1. dar nu Imai mult de 1.raster H.LISTA cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru ~i Publicitate ~i de unitatile sale subordonate Imobiliara Nr.le permanent a . IOrtofotoPlan 0.4 m Aerofotograme 100 1.rite p Harti .1.2.5 .2. 2.15.3. Ide servicii 1. dar nu mai mult de 2.ie kmp Ortofotoplan 0.pentru ha IIUerli.ie 0. Codul 1 Denumirea servi -I ciului serviciului Unitatea de masura Tariful Ilei/unitate de masura) Avize.

se actualizeaza dupa cum urmeaza : a) 10. sanatate. Avizele de specialitate se elibereaza in 20-30 de zile de la data depunerii. 10 alin. in conditiile legii a documentatiilor de urbanism pentru zonele respective.. pentru cladiri in care se desfasoara activitati economiee sau comerdale.eerere tip .. Ministrul Culturii st Cultelor emite urmatorul OROIN Art. I a respectivei Hotarari.copie .12.act detinere spatiu (inchiriere sau de proprietate) . 85412005prin care se acorda incredere Guvemului. 1178/29. (4) din Hotararea Guvemului nr.2 .2004. eu modificarile si completarile ulterioare.. 42212001 privind protejarea . Avand in vedere dispozitiile art. MINISTERUL CUL TURII 81 CUL TELOR DIN ROMANIA ORDINUL NR. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii 51 Cultelor.certificatul de urbanism .culturaiasLro . preeum si Decretul Prezidential pentru numirea Guvemului Romaniei nr..proiectul (avizat de verificator) .28 din Legea nr. precum si in zona de protectie a acestora.2006 pentru aetualizarea cuantumului si stabilirea modului de ineasare a tarifeJor necesare autorizarii lucrarilor de construire sau desfiintare Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr. 2135/17. in componenta prevazuta in Anexa nr.se ridica de la secretariat sau de la gardian (consiliul judetean) sau de pe internet la adresa: www.03. invatamant sau cultura b) 50.. actele neeesare eliberani avizelor: .-------- --- -- --------------- ----------- . monumentelor lstorlce.000 lei Imp suprafata desfasurata.copie .capie MINISTRUL CUL TURII SI CUL TELOR ADRIAN IORGULESCU '" 1 --- --------~----.000 lei Imp suprafata desfasurata. In baza art. pentru cladiri private cu destinatia de locuinta. pana la aprobarea.Taxele pentru eliberarea avizelor de specialitate neeesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in ansambluri si situri istorice..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.