JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN JA~I

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotirirea Consiliului Judeteao Ia~i nr. 148126.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fIScal2011

...

A

Consiliul Judetean Iasi, A vand in vedere : a) Adresa Departamentului Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi, nr. 1986110.12.2010 privind propunerile de modificare a Anexei fir. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; b) Nota de fundamentare ~ Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante m.lf 116 1/6 ;Xi! 2010 privind modificarea Anexei nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010 privind taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011; c) Prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile §-i completarile ulterioare; d) Prevederile Hotararii Guvemului fir. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificiirile si completiirile ulterioare; e) Prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificiirile 1?i completiirile ulterioare; t) Art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, actualizata; g) Art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completiirile ulterioare, HOTARA~TE: Art. 1. Se aproba taxele speciale in domeniul constructiilor (urbanism), pentru anul fiscal 2011, conform Anexei, parte integranta din prezentul Proiect de hotarare, Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2011; Art. 2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Anexa nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 148/26.05.2010; Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Departamentul Arhitect Sef - Consiliul Judetean Iasi; Art. 4. Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial va comunica copie dupa prezenta hotarare: - Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

.. E. Art.... legalitatea intocmirii acestui tnscris oficial . . lJjT~~O im'~~I~:__'" lega/itii/ii in solidar cu intocmuoru! inscrtsulut Am luat cu~tinJii de acest inserts oficial $I Imi arum responsabilitatea asupra lega/itiJtii Intocmit... 5. Magdalena Grarnada lmi asum ~""""pe .Departamentului Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi.Contencios. CONSTANTIN SIMIRAD Sustine proiectul de hotiiriire : Serviciul Fonduri Speciale . A. Sinteza si Recuperari Creante din cadrul Consiliului Judetean Iasi. ' ee. _ corectitudinea... PRE~EDINTE. MARG~NT ~ef Sef Serviciul Juridic .Contencios ~i Managementul Calitatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi. dr. _Sitrlt':t-i Sf' Rt'f_l/jit:"r!f'I' Crea~ : Serviciu. Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Serviciul Relatii Publice si Monitorul Oficial.Serviciului Fonduri Speciale..Serviciului Juridic . ec.

1.00 lei + I leu/mp pentru ce depaseste suprafata de 10000 mp 50.T.Model pentru panou de identificare a investitiei Taxa pentrn avizul structurii de specialitate din Consiliul Judetean Iasi Taxi pentrn avizul Comisiei de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului (P.comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre C.00 2. crt.00 16.00 lei 80. sc..D.cerere Autorizatie Construire/Desfiintare F12 .J.. I : JOOOO Taxe formulare tipizate: Fl .5000 mp suprafata de teren intre 500 I .Anexa la Hen nr.00 lei 100. ------~------~2010 / TAXE SPECIALE in domeniul constructiilor (urbanism) Nr.00 lei 16.00 2.00 lei 250. 1992.00 lei - - pentru pentru pentru 0 suprafata 0 0 de teren intre 1001 . 8 .G.U.scara I : 500 .cerere prelungire Certificat Urbanism F9 .. valorificare hArti IIiplanuri Taxa de consultants a documentatiilor tehnice. ed. 834/1991 Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului .00 lei 80. sc.comunicare privind mceperea executiei lucrarilor catre I. ed.pentru 0 suprafata de teren de pilla la 1000 mp TAXE 25. N-E F 15 .comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre C.00 leilmp.cerere Certificat Urbanism F7 .scara I : 1000 .G. etc.) .00 2.C.50 lei/trapez 25. 1 : 200000 . aconiuri.00 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei 4 5 6 7 50. FI6 .municipiul Iasi.Z.U.00 lei 5. P.00 lei 50.00 lei/mp 30.scara I : 2000 .00 lei 250. documentatii.250.scara 1 : 5000 Taxi pentru valorificarea hartilor turistice: .00 2. N-E Anexa Of.l.35 mp Taxi pentru valorificarea de planuri topografice: .comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre I.001eilmp 50.00 2.cerere prelungire Autorizatie Construire/Desfiintare F13 .00 2. certificate.001eilmp 30. 1991.00 10.U.J.10000 mp suprafata de teren de peste 10000 mp - 8 9 10 11 Taxi pentru Avizul Unie al Consiliului Judetean lasi Taxi aviz "Comisie pentru implementarea structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare" Taxi pentru verificare si avizare documentatii elaborate in baza H. I 2 3 TAXE avize.C.00 lei 2. F14 .judetul Iasi.T.00 2. 38. de urbanism ~i amenajarea teritoriului ~i a celorlalte reglementari urbanistice care au stat la baza emiterii Autorizatiei de Construire/Desfiintare Taxi de consultants a planurilor topografiee pe un trapez cu suprafata de 0. P.

J.2010. Consiliul Judetean Iasi stabileste anual taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice de interes local. 3 din Hotirarea Consiliului Judetean Iasi or.2010. Departamentul Arhitect Sef. privind modificarea Anexei Dr..... reanalizand tipurile ~i cuantumurile taxeIor speciale aprobate.ROMANIA JUDETUL IA~I CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare ~iSfant. 69. VERNICA ~·l~T.00 lei) 2. 148126. Aceste taxe speciale constituie venituri cu destinatie speciala. incasandu-se numai de la persoanele fizice ~ijuridice care se folosesc de serviciile respective. int..icc.210336. Taxei pentru AvizuJ Unic al Consiliului Judelean Iasi (pet. cu modificarile si completarile ulterioare. propune modificarea: 1. in acelasi cuantum Fata de acestea. Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi or. 8 ..... Of. 27312006 privind finarqele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ~j ale Legit nr. 3.. 1 XfIeCiale. Fax: 0232 .. .. ale Legii nr.05...ro A servt~im konjb Nr. 700075. PRE!)EDINTE.. cu modificiirile ~i completarile ulterioare. prin adresa or. 21512001 privind administratia publica locala. 148/26. republicata. 1986/10. www. 57112003 privind Codul fiscal. fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.. ""_ ..: 0232 .16.. in Anexa or. NOTA DE FUNDAMENTARE SEAPROBA.50.235100.05. Taxei pentru Avizul Comisiei de urbanism Ii amenajarea teritoriului (peL 7 . 171. (urbanism). pentru anul rtscal2011 in confonnitate Cll prevederile Legii nr.00 lei) .2010 privind taxele speciale io domeniul construcfiilor (urbanism).12. cod. 190. Iasi Tel... Sinteza si Recuperari Creante 2010 DETULUI.. 'OU"1I. pentru anul 2011. au fost aprobate taxele speciale in domeniul constructiilor practicat in anul fisca12010.

00 lei 250. astfel: Pentru Pentru Pentru Pentru 0 0 0 0 suprafata de teren de pao3 la 1000 mp suprafata de teren intre 1001 .00 lei 100. 3 Taxa pentruAvizul Unic al ConsiJiului Judetean /tqi modificarea propusa consta in majorarea de la 16. ec~ena Gramada . consumul de timp ~i resurse precum ~i de faptul di taxele speciale au fost mentinute la acelasi nivel in ultimii 5 ani. ec.La pet 7 .5000 mp 50. supune spre analiza ~i aprobare propunerile Departamentului Arhitect Sef privind modificarea taxelor speciale din Anexa nr.pentru 40% dintre solicitanti cuantumul taxei ramane neschimbat . B -Anex-a nr.pentru 16% taxa va creste cu 200% La pet.00 lei. 3. Serviciul Fonduri Speciale.2010.Anex-a nr.corectitudinea legalitatea intocmirii acestui inscris oficial . Prin urmare.00 lei la 50. Din fundamentarea Departamentului Arhitect Sef rezulta ca: . 148/26.05. Sinteza si Recuperari Creante.10000 mp suprafata de peste 10000 mp ce depaseste suprafata de 10000 mp Motivatia diferentierii este determinata de complexitatea activitatii.pentru 35% taxa va creste cu 100% . aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.pentru 9% taxa va creste cu 150% .ana Margarint imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea.00 lei + lleu/mp pentru suprafata de teren intre 5001 . 3 Taxa pentru avizul Comisiei de urbanism ~i amenajarea teritoriului modificarea propusa consta in aplicarea ei diferentiata functie de marimea suprafetei pentru care se solicita avizul. Elena A ser Serviciu Intocmit.00 lei 250.

7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor.1% din valoarea lucrarilor autorizate.P. 2.-fl-lr ". parte sensa si parte desenata care trebuie sa respecte continutul cadru ~i in care sa se regaseasca cerintele din avize). de punct. Fax: 0232210336. cod 700075. numarul avizelor si suprafata de teren care trebuie verificate la un Plan Urbanistic de Detaliu fata de un Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent sau Plan Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent precum si restul documentatiilor de amenajarea teritoriului care yin la avizare si/sau aprobare la Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (documentatia care se verifica se compune in general din: certificat de urbanism. . 2( fo .complexitatea diferita intre volumul documentatiei._.. 69. conform Legii nr.. 1.pentru cheltuielile privind controlul statu lui in amenajarea teritoriului. EriULCit' . Los.faptul ca specialistii din cadrul acestui serviciu asigura suport tehnic si asistenta de specialitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului celor 2 municipii. .5% din valoarea lucrarilor de constructii conform Legii nr.pentru avize si receptii . urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se percepe 0 taxa de 0. Culte si Patrimoniu Cultural National . studiu geotehnic. . .C. anexat. avize conform certificatului de urbanism. Dr. O. 57112003.-. de ora.0. iar taxa pentru emiterea autorizatiei de construire este de 1% si respectiv 0. conform prevederilor Ordinului nr. ridicare topografica.faptul ca taxa pentru emiterea certificatului de urbanism este in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul. 3.1 1. extras de carte funciara. 3 orase si 93 de comune ale judetului. Iasi . Directia pentru Cultura..faptul ca taxele speciale care se circumscriu sferei de activitate a Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Directiei Arhitect Sef nu au mai fost majorate din anu12006. etc.pentru avizele de specialitate . acte de proprietate. www. respectiv: 1. conform Ordinului nr. 39/2009 (tabel anexat). conditii impuse de acestea._ 10)).in functie de suprafata terenului (lei/ha sau lei/kmp).I. Elena Adriana Margarint CATRE Avand in vedere: .iee. Slnteza ~iRecuperare Creante in atentia doamnei Sef serviciu. Inspectoratul Teritorial in Constructii Iasi . 2135/2006. Iasl Tel. iar pentru cheltuielile privind calitatea in constructii se percepe lunar 0 taxa de 0. 50/1991.~5. Serviciul Urbanism ~iAmenajarea Teritoriului 2010 Serviciul Fonduri Speciale. .ro RO:MANIA ARHITECT ~EF Nr ..~_.modalitatile de cal cui a taxelor incasate de alte institutii. 10/1995 si Legii nr. de fotograma.: 0232235100.: . JUDETUL IA~I t: CONSILIUL JUDETEAN IA~I Bulevardul Stefan eel Mare sl Slint.taxa este in functie de suprafata desfasurata a cladirii (lei/mp).

Gbeorghica D. .000 mp.00 lei 250. 56 din Legea nr. 273/2006 eu modificarile si completarile ulterioare.U. 10. 35012001 eu modificarile si completarile ulterioare.001 .faptul ca este obligatoriu sa ne deplasam la fieeare amplasament in parte. .l2ell.000 mp Pentru 0 suprafata de peste 10.84 bue.U..10.. imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legalitatii.G. in solidar cu intoc ito inscrisului. Taxa pentru avizul Comisiei de Urbanism (P.Z.-2 . P.00 lei 100. inainte de a inainta documentatia spre avizare Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi.000 mp depaseste suprafata de 10.D.U. eu suprafete de palla la 1.prevederile art.000 mp . corecti tudin ea.000 mp .12.. In solidar cu intocmitorul inscrisului. Mentionam ca dintr-un numar de 206 P. .33 bue. eu suprafete intre 5. . si P.mp 2.00 lei 250..000. imi asum respons itatea pen tru fundamen tarea. . .2010. ces~ inscris oficial. inaintate spre avizare avem: .00 lei. Taxa pentru Avizul Vnic al Consiliului Judetean ~i Amenajarea Teritoriului 50. C:IUse rlDesktoplURBANISM . ete) Pentru 0 suprafata de teren de pana la 1. P.D.5. ARHITECT SEF.001 .10. Fata de eele prezentate solicitam un raspuns din partea dumneavoastra in eonformitate ell prevederile legale in vigoare.faptul ca volumul de munca si timpul alocat fiecarei documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului in parte este diferit in functie de marimea terenului pentru care se intocmeste documentatia verificata.001. pentru a verifica terenul si a constata daca este inceputa constructia.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 1.prevederile art.001 .00 lei+ 1 leulmp pentru ee Iast .prevederile art.de 50.71 bue.18 bue.5.000 mp Pentru 0 suprafata de teren intre 5. .U. ~i imi asum in total itate response bi lita a corecti tud in ii ~i legalitatii. ell suprafete intre 1. legalitarea intocmi . 30 din Legea nr. 57112003 eu modificarile si completarile ulterioare. eu suprafete mai mari de 10.Z. Cezar loan REBENCIUC ~ AncaMIHA.000 mp. va supunem spre analiza si avizare urmatoarele propuneri: 1.U. 282 din Legea nr.

2.! Grupe crt.13.i "i planuri cadas. recep1. Hart.20 m 50 I Model numeric al terenului CU densitatea Ipunctelor mai micli. rezolu1. date lucrli.11.6. geodezie "i Icartografie 1 1 1 1.ie kmp Ortofotoplan 0.1.2. IMozaic ortofotoplan rezolu1.pentru ha IIUerli. Codul 1 Denumirea servi -I ciului serviciului Unitatea de masura Tariful Ilei/unitate de masura) Avize.000 15 1.2. Avize "i 1 Aviz incepere recep1.2.10.h1.ie 0.2. de 120 m IkmP 1 15 I . 2.4.ii I 1.5 ..3.7. 120 I 1.4 m Aerofotograme 100 1.ii "i furnizare 1. 2 m 1.2. prealabil eu 24 de ore 1 Servicii pozi1. in format ha analogic Iplan 5 1.1.ri fotogrammetrice ha I 10.i lanuri cadas.5. 15 1 1.1.vectorial harta Coordonate planimepunct trice.9.ionare GNSS in timp real ROMPOS ora 1 1. Furnizare date de cadastru.1.2. Ide servicii 1.5 .14.ilor Plan parcelar digital Plan parcelar foaie de plan/harta 1..15.ie IkmP rezolu1. 0 1 1 1 1. 20 20 I I 1 1 1 I 1.1 . I 10 I 11.. 1 Model numeric al Junp terenului cu densitateal punctelor cuprinsa 1ntre 1 . IOrtofotoPlan 0.10 m 1.LISTA cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru ~i Publicitate ~i de unitatile sale subordonate Imobiliara Nr. 2. Itnregistrari GNSS de lalora ° sta1. fotograma Junp 150 I I I 1 11.rite p Harti . 1.12.0.le permanent a .altimetrice "i 3D Copii certificate ale planurilor "i har1. 500 1.foaie de trale "i topografice harta tipli.1.ri lucrare 100 200.2.2.i "i planuri cadas. 2. dar nu Imai mult de 1. Icu anun1. 2.ri masuratori de terestre Receptie lucrli.2.2. I I I Reeeptie tehnieli.2.3. 2. I I 40 I 30 1.8.2. dar nu mai mult de 2.1.strat pe trale "i topografiee foaie de digitale . 30 1.foaie de trale "i topografice harta digitale .raster H.

Ministrul Culturii st Cultelor emite urmatorul OROIN Art. I a respectivei Hotarari. 42212001 privind protejarea . in conditiile legii a documentatiilor de urbanism pentru zonele respective. monumentelor lstorlce. 10 alin.2004.culturaiasLro . actele neeesare eliberani avizelor: . Avand in vedere dispozitiile art. Avizele de specialitate se elibereaza in 20-30 de zile de la data depunerii.28 din Legea nr. invatamant sau cultura b) 50.12. 1178/29.. preeum si Decretul Prezidential pentru numirea Guvemului Romaniei nr. in componenta prevazuta in Anexa nr.000 lei Imp suprafata desfasurata.se ridica de la secretariat sau de la gardian (consiliul judetean) sau de pe internet la adresa: www.2006 pentru aetualizarea cuantumului si stabilirea modului de ineasare a tarifeJor necesare autorizarii lucrarilor de construire sau desfiintare Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr. pana la aprobarea. se actualizeaza dupa cum urmeaza : a) 10... pentru cladiri in care se desfasoara activitati economiee sau comerdale... sanatate. (4) din Hotararea Guvemului nr. eu modificarile si completarile ulterioare. pentru cladiri private cu destinatia de locuinta. MINISTERUL CUL TURII 81 CUL TELOR DIN ROMANIA ORDINUL NR.copie .act detinere spatiu (inchiriere sau de proprietate) .copie .capie MINISTRUL CUL TURII SI CUL TELOR ADRIAN IORGULESCU '" 1 --- --------~----..certificatul de urbanism .proiectul (avizat de verificator) . 2135/17. 85412005prin care se acorda incredere Guvemului. precum si in zona de protectie a acestora. In baza art.-------- --- -- --------------- ----------- .Taxele pentru eliberarea avizelor de specialitate neeesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice sau in ansambluri si situri istorice.000 lei Imp suprafata desfasurata.2 . 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii 51 Cultelor.eerere tip .03.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful