P. 1
6_lucrare

6_lucrare

|Views: 1,869|Likes:

More info:

Published by: Vasian Viorelia Ramona on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei Specializarea: Educație integrată in învațămantul preșcolar primar și

LUCRARE DE DIZERTAȚIE

Coordonator științific: prof.univ.dr.SABĂU IOAN

Masterand: Niste(Vasian)Viorelia-Ramona

ORADEA 2012

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Contribuția metodelor interactive de grup la educarea comunicarii orale a copiilor din învățământul preșcolar

Coordonator stiințific: prof.univ.dr.Sabau Ioan

Masterand: Niste(Vasian)Viorelia-Ramona

ORADEA 2012
2

Cuprins
Introducere Capitolul I Comunicarea si dezvoltarea personala I.1.Necesitatea însușirii corecte a limbii romane la varsta preșcolară I.2. Etapa prescolara în educarea limbajului copilului și viitorului școlar I.3.Considerații psiho-pedagogice cu referire la posibilitatea pregătirii copiilor pentru școală I.3.1.Rolul grădiniței în cunoașterea particularităților de vorbire și individuale ale copiilor de varstă preșcolară Capitolul II Metode didactice specifice invaţământului preşcolar II.1.Metode tradiţionale II.2.Metode moderne Capitolul III.Metodele didactice folosite în activităţile cu scop de educarea limbajului III.1.Rolul metodelor didactice în dezvoltarea limbajului şi pregătirea pentru şcoală III.2 Importanţa metodelor interactive de grup
Metodologia cercetării Capitolul IV. Organizarea cercetării IV.1.Obiectivele şi ipoteza cercetării IV.2.Variabile independente şi dependente IV.3. Metode de cercetare utilizate IV.4.Eşantionul de subiecţi IV.5.Eşantionul de conţinut 3

Capitolul V. Desfăşurarea experimentului

V.1. Etapa constatativă (preexperimentală) V.2.Etapa experimentală V.3.Etapa de control(post-experimentală)

Capitolul VI.Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării VI.1Strategia de verificare si evaluare a rezultatelor obţinute

VI.2.Prezentarea şi interpretarea rezultatelor Concluzii Bibliografie Anexe

4

Capitolul I Comunicarea si dezvoltarea personala
1.Necesitatea însuşirii corecte a limbii române la vârsta preşcolară

În contextul măsurilor privind aşezarea

din

ţara noastră pe noi baze cu adevărat

democratice, prima verigă a acestui sistem, învăţământul preşcolar, merită o atenţie deosebită . Delimitarea locului cu precizarea funcţiilor pe care le are de îndeplinit grădiniţa ca primă instituţie de culturalizare a copiilor de pregătire a acestora pentru integrarea şcolară, are un rol decisiv în asigurarea eficienţei învăţământului . Preocuparea pentru introducerea cât mai timpurie a copiilor într-un sistem de educaţie instituţionalizat este justificatǎ de faptul că vârsta preşcolară şi şcolară mică, reprezintă o perioadă fundamentală pentru dezvoltarea ulterioară a copilului. Cercetările psihologice arată că, până la vârsta de 4-5 ani, copilul îşi dezvoltă 40 % din capacitatea intelectuală pe care urmează să o atingă la maturitate. Nevalorificarea la timp, sau insuficienta valorificare a disponibilităţilor acestor perioade de vârstă nu se pot recupera în anii următori decât în mică măsură şi cu eforturi mari. Psihologi de prestigiu afirmă posibilitatea şi necesitatea introducerii timpurii a copilului într-un sistem de educaţie instituţionalizat. Jean Piaget arată că ’’învăţământul preşcolar oferă posibilitatea de a realiza o propedeutică a învăţământului”. 1

5

o întâmplare sau un fapt trăit. care este limba.drept o formă de activitate specific umană care constă în esenţă în folosirea limbii în procesul de comunicare şi de gândire. precum şi în dezvoltarea vorbirii reproductive în procesul comunicării cu cei din jur.educaţia copiilor de vârstă preşcolară este un preambul al oricărei politici educative şi culturale . gândurile. în activitatea de cunoaştere a realităţii. limbajul este definit .’’ 3 Limba şi limbajul. Noul născut nu inventează limba colectivităţii în care se dezvoltă . cursiv şi logic. O importantă contribuţie la învăţarea acestui instrument de comunicare între oameni. Problema limbajului la vârsta preşcolară a făcut obiectul a numeroase studii şi cercetări care au reliefat importanţa lui în procesul comunicării copilului cu persoane din jur.ca şi a simplei observaţii. o poveste. nu pot fi concepute separat. auzit sau imaginat de el. să redea în mod inteligibil. Această capacitate devine realitate prin educaţie. un basm cunoscut. încât copilul să-şi exprime cu uşurinţǎ dorinţele. impresiile. deşi sunt realităţi distincte. În literatura psihologică. Limba este mijlocul de fixare şi acumulare a experienţei.Edgar Faure susţine că . în dezvoltarea proceselor psihice.. În lumina psihologiei moderne – spune acesta . aduce învăţământului preşcolar prin intermediul activităţiilor de educarea vorbirii. Limba nu este un dar natural nici nu se transmite ereditar . 6 . ’’ 2 Dezvoltarea limbajului constituie una dintre sarcinile de bază ale educaţiei din instituţiile preşcolare . importanţa primei copilării în dezvoltarea ulterioară a aptitudinilor şi a personalităţii apare deosebit de limpede.. în aşa fel. Copilul de la naştere are numai capacitatea virtuală de a dobândi limbajul care este o manifestare individuală a limbii – limba în acţiune. mijlocul de comunicare al unei colectivităţi istoriceşte constituită .

de nivelul scăzut atins în verbalizarea celor observate sau învăţate. el depăşeşte tot mai mult limitele experienţei. Se ştie că reuşita şcolară depinde de achiziţionarea de cuvinte. pe mǎsurǎ ce copilul explorează lumea înconjurătoare.Greutăţile şi greşelile de pronunţie provin din dezvoltarea încă insuficientă a analizatorului motor-verbal. considerǎm necesară integrarea copilului în viaţa de colectiv. Aici. Ursula Şchiopu afirma : .’’ 4 În anii petrecuţi de copil în grădiniţă. Cât priveşte structurile fundamentale ale vorbirii sale. niciodatǎ însuşite temeinic. copilul vorbeşte mai mult cu alţi copii despre ceea ce a văzut sau a gândit. Referindu-se la acest aspect. inclusiv a aparatului fonator. în orice caz. sub influenţa cerinţelor procesului de învăţământ la care participă copilul. desprinzându-se de influenţa momentului prezent . copiii au o serie de reţineri şi deficienţe în ceea ce priveşte participarea lor verbalǎ la activităţiile de zi cu zi din grădiniţă. nu vor fi niciodată însuşite sau.. care are un rol preponderent faţǎ de primul. . Exerciţiul verbal realizat zi de zi. dacă ele nu sunt stabilite şi fixate înainte de 6 – 7 ani. practica a demonstrat că handicapul şcolar este cel mai frecvent generat de tulburǎrile de limbaj.’’ 5 7 .Introducerea în planul de învăţământ a dezvoltării vorbirii ca obiect distinct a fost determinată de necesitatea creeării pentru preşcolari a climatului necesar adaptării ritmice la activitatea şcolară. De asemenea. În acest fel. De aceea. audiţia pronunţiei corecte a adultului contribuie la dezvoltarea corespunzătoare a copilului. prin care să-şi îmbogăţească lexicul. participarea lui la toată activitatea din grădiniţă care îi dă posibilitatea să comunice cât mai mult. La venirea în grădiniţă. dezvoltându-se astfel noi funcţii şi forme ale limbajului. are loc o asimilare rapidă a diferitelor aspecte ale limbii.trece treptat de la limbajul situativ la limbajul contextual. iar..

iar vorbirea devine mai bogată. jocuri didactice.cultivarea aptitudinilor de a vorbi frumos. . pe dialogul liber. Formarea la copii a unei conduite verbale constă în : . nuanţate .Dezvoltarea vorbirii şi învăţarea corectă a limbajului constituie. care mi-au oferit multiple posibilităţi de a asigura participarea verbală activă a copiilor. întreaga experienţă instructiv-educativă din grădiniţă atestă posibilitatea şi utilitate cultivării limbajului oral. Pentru a favoriza educarea conduitei verbale a preşcolarilor. efectuându-se exerciţii de pronunţie. .învăţarea corectă a cuvintelor .formarea deprinderii de verbalizare a experienţei proprii . . a cadrelor didactice. În grădiniţă. de exprimare. convorbiri. parcurgând cele trei grupe. din partea noastrǎ. în strânsă legătură cu dezvoltarea gândirii. asigurând dezvoltarea intensă a gândirii. de antrenament lexical şi de însuşire a structurii gramaticale a limbajului. construcţii lingvistice originale. Aceste obiective se realizează prin activităţile de memorare. de însuşire treptată a structurii gramaticale a limbii. o preocupare permanentă. pe formarea deprinderilor de exprimare ordonată a gândurilor. de a folosi expresii. este necesar ca activitatea educativă să fie făcută în aşa fel. . Astfel. Accentul principal în această privinţă este pus pe activităţile de comunicare. cât şi mental. cât şi cel copil-copil. 8 . reprezintă o modalitate de exersare.dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului .cultivarea deprinderii de folosire corectă a limbii . povestiri şi repovestiri. lecturi după imagini. mai clară. copiii dobândesc un bagaj de cunoştinţe. Însuşi dialogul educatoare-copil. încât preşcolarii să fie stimulaţi să participe în cadrul activităţilor în mod activ atât verbal. mai corectă.

9 .

” 6 Importanţa educaţiei preşcolare este recunoscută pe plan mondial. în structurile sociale. şi.Etapa prescolara in educarea limbajului copilului si a viitorului scolar Integrarea treptată. mai ales. senzoriale. de a dezvolta capacitatea şi posibilităţile de comunicare a informaţiei. funcţia pedagogică devenind net preponderentă în raport cu sarcinile de îngrijire. neuropsihice. 10 . manifestă tendinţa de creştere apreciabilă a rolului formativ al grădiniţei. experienţele dobândite de copii în primii ani de viaţă. În condiţiile societăţii contemporane. conţinutul. ci şi . grădiniţa are rolul de a sistematiza şi integra cunoştinţele. de a realiza o serie de obiective ale educaţiei fizice. estetice afective.ca o parte integrantă a structurilor educative globale. concepute ale democratizării şi modernizării învăţământului . nu numai o treaptă distinctă şi necesară a sistemului de învăţământ. în întreaga viaţă. Caracteristica principală a acestei funcţii constă în educaţia multilaterală a copilului. ca primă fază a educaţiei permanente. învăţământul preşcolar trebuie să-şi rezolve obiectivele. a educaţiei preşcolare în coordonatele educaţiei permanente sau prelungite s-a impus gândirii şi practicii pedagogice contemporane. tehnică. de educaţie organizată. de asistenţă medicală şi socială. la satisfacerea nevoilor de relaţii sociale şi de activitate. de a contribui la socializarea copiilor. Intensificarea funcţiei de pregătire. metodologia în perspectiva noilor cerinţe. dar fermă.. pregătirea sub toate aspectele în vederea integrării în activitatea şcolară. datorită necesităţii schimbărilor profunde şi accelerate ce au loc în ştiinţă. în scopul lărgirii contactelor lor cu lumea exterioară.2. implică depistarea de la o vârstă cât mai fragedă a eventualelor deficienţe şi insuficienţe fizice. urmate de instituirea unor măsuri corecţionale precum şi a unor programe de revenire a handicapului în clasa I. în activitatea economică. în perspectivă. Considerată tot mai frecvent. În acest sens. astfel încât diverse organisme au adoptat măsuri corespunzătoare şi au făcut recomandări pentru adaptarea conţinutului la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor.

. glăsuieşte minţii din cărţi şi fără glas. cerându-le treptat deprinderea de a .de la vârsta preşcolară. Aceasta înseamnă că . ideile . Dialogul impune o temă comună partenerilor de discuţie presupune alternanţa de replici. floare de lumină . Aceste relaţii reciproc intime de interdependenţă dintre gândire şi limbaj. urmărit cu insistenţă şi minuţiozitate. 11 . referitoare la denumirea lucrurilor. care nu lasă gândul ascuns în el să tacă". se descoperă relaţiile dintre ele. aceeaşi idee trecând succesiv prin minţile copiilor.Pregătirea copilului preşcolar pentru activitatea din şcoală constituie un scop fundamental al procesului instructiv-educativ din grădiniţă şi..taină" cum o numeşte metaforic Tudor Arghezi .. Acest fapt se realizează printr-un antrenament şi exerciţii continue. de a-şi exprima în mod inteligibil impresiile. fiind analizată şi dezvoltată. care prin făptura ei de aer. formă de bază a vorbirii este dialogul.. prin răspunsurile date cu promptitudine la întrebările copiilor. lexicale sau de construcţie. se selecţionează şi dirijează conjuncţiile verbale. impune educatoarei o grijă deosedebită pentru dezvoltarea la copii a limbajului. gândurile. copiii trebuie să dobândească şi să consolideze capacitatea de a comunica cu cei din jur. cu interes şi răbdare de către educatoare. Vârsta preşcolară între 3-7 ani are o valoare definitorie în evoluţia intelectuală şi afectiv-relaţională a copilului."8 Acest proces laborios.mânui" această . dar şi în colaborare cu părinţii şi ceilalţi membri ai familiei se finalizează prin progrese continue. prin corectarea greşelilor fonetice. totodată. criteriul esenţial al eficienţei învăţământului preşcolar în ansamblu.” 7 Cea mai importantă cale de elaborare a limbajului şi. Astfel vorbire furnizează gândirii semnele prin care se fixează individualitatea obiectelor.. în acelaşi timp.

Educatoarea intervine. coerent şi expresiv. Coordonarea activităţii în formă şi conţinut. izvoarele acestui tezaur se află în individ. pornind de la observarea că de fapt. gestuală. ţinând seama de diversitatea structurilor psihologice infantile. acest .comunicarea verbală” forţează inteligenţa la ordonarea complexă a datelor ce se comunică. priceperi. în capacitatea sa de a metamorfoza prin educaţie solicitările mediului în structuri şi produse psihice în acord cu normele de reacţie ale organismului. O educaţie ocroteşte posibilităţile multiple de exprimare liberă care există la orice copil. cere educatoarei prudenţă înţeleaptă. înscrise în structura sa genetică. rezultă în ultimă instanţă din disponibilităţile individului şi că genetic vor fi. Ori. intuiţie ascuţită şi sensibilitate faţă de problemele copilului preşcolar... orice efort acţionează în mod complex formativ. dorinţa de informaţie în scop de perfecţionare.tezaur" al educaţiei concretizat în cunoştinţe. precum se ştie. . 12 .începuturile mele stau sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului. îi permite să ştie să se exprime în moduri diverse: verbală.. atitudini. manuală sau în scris. Desigur.” 9 Importanţa pe care trebuie să o acorde educatoarea dezvoltării limbajului la preşcolari este consemnată de toate cercetările psihologice. fără oboseală şi fără constrângere. Se va urmări dezvoltarea diferitelor structuri native ale copilului. la formularea deprinderii copiilor de a se exprima corect. deprinderi.Trebuie avut în vedere pilduitoarea mărturisire a marelui om de cultură român care a fost Lucian Blaga . în întreaga activitate desfăşurată. simţul măsurii. determinându-l în acelaşi timp să simtă bucuria activităţii.

Toate activităţile comune care se desfăşoară în grădiniţă. activităţile matematice. copiii să fie supuşi unor influenţe aflate în concordanţă cu trebuinţele şi interesele lor.3. încât să asigure stimularea dezvoltării fiecăruia până la nivelul maxim al disponibilităţilor. ca şi în însuşirea structurii gramaticale a limbii. Metodele şi procedeele să fie astfel selectate.1. înregistrând o creştere de aproximativ 3000 de cuvinte. considerăm că procesul instructiv . Rolul grădiniţei în cunoaşterea particularităţilor de vorbire şi individuale ale copiilor de vârstă preşcolară Experienţa şi cercetarea pedagogică ne învaţă să ne adaptăm conduita didactică la noile înclinaţii vitale ale copiilor şi. cunoaşterea mediului. mai mult decât în alte domenii ale vieţii psihice a copilului. desenul. Pentru aceasta. Cercetările efectuate de numeroşi psihologi au relevat că. sau cu grupuri mici.educativ din grădiniţă trebuie să fie eficient. copilul face progrese însemnate în ceea ce priveşte însuşirea limbii materne.copilul – este cel care ne demonstrează în ce măsură influenţele educative sunt sau nu productive şi eficiente. folosindu-le 13 . ci pe fondul muncii frontale. există mari diferenţe individuale care depind de condiţiile de viaţă şi de educaţie. individuale. dar aceasta se realizează numai dacă influenţele sunt în concordanţă cu posibilităţile celui instruit şi educat. oferă educatoarei posibilitatea cunoaşterii particularităţilor de vorbire şi individuale ale fiecărui copil. Vocabularul copiilor la sfârşitul vârstei preşcolare este de circa 4000 de cuvinte. dezvoltarea vorbirii. Procesul instructiv – educativ nu trebuie să angajeze copilul într-o activitate care sa-i depăşească posibilităţile lui reale. modelajul. pictura. cărora copii le înţeleg sensul. în dezvoltarea lexicului. Până la intrarea în şcoală. totodată. ne dovedeşte că subiectul .Consideraţii psiho-pedagogice cu referire la posibilitatea pregătirii copiilor pentru şcoală 3.

ci şi aspectul ei calitativ. pe când alţii au o vorbire săracă. fie urmat sau precedat de o vocală. De aceea. Cercetările psihologiei subliniază. se pronunţă corect şi în cuvintele în care e 14 . cuvântul stradă este dificil de pronunţat de către cei mici. Spre exemplu. Dificultăţile de pronunţare sporesc la cuvintele care cuprind grupuri de două sau trei consoane.ca mijloc de exprimare a gândurilor şi a sentimentelor lor. fie între vocale. existǎ un decalaj evident. de exemplu: ou. fie la sfârşitul cuvântului. alţii vorbesc prea mult. deşi vocabularul lor pasiv este bogat. ei tinzând să-l simplifice rostind stadă. Copilul este obligat într-o nouă etapă să le înveţe. utilizând în acest scop atât activităţile de dezvoltarea vorbirii. După ce se consolidează în aceste poziţii. Studierea dezvoltării cantitative a vocabularului copiilor prezintă dificultăţi deosebit de mari. miau. de asemenea. de la caz la caz. Cuvintele în a căror structură predomină vocalele sau care au o componenţă vocalică sunt totdeauna mai uşor reţinute şi corect pronunţate. ceea ce face ca ele să fie mai uşor percepute auditiv şi corect pronunţate de către copii. o durată mai mare. în raport cu consoanele. în general. oaie. în observări şi jocuri o parte din vocabularul pe care îl posedă. cât şi variatele ocazii pe care le oferǎ întregul program al grǎdiniţei. Dar nu numai aspectul cantitativ al vorbirii copiilor ne interesează în mod deosebit. Am observat că sunt copii care folosesc cu uşurinţă în activităţile de povestire . Consoanele au grad mai mic de perceptibilitate auditivă în comparaţie cu vocalele. Cele mai dificile sunete ale limbii materne. Aceste din urmă sunt favorizate având o mai mare intensitate sonoră şi. alţii cu mult mai sărac. alţii nu vorbesc nici atunci. unii vorbesc numai când sunt întrebaţi. Între limbajul pasiv şi cel activ.. Încă din primele zile de grădiniţă am constatat că unii copii de 3-4 ani au un vocabular mai bogat. Sunetul apare în forma sa corectă mai întâi la cuvintele uşoare. care provoacă în general dificultăţi de pronunţie copilului mic sunt consoanele. deşi fac şi ele parte din repertoriul gânguritului. neputând utiliza în mod spontan elementele gânguritului. în care e situat fie la începutul cuvântului.în convorbiri după imagini. am stimulat la copii folosirea cuvintelor nou învăţate. folosind neadecvat unele cuvinte. faptul că vocabularul poate varia în limitele aceleiaşi vârste.

pronunţia copiilor se corectează treptat. Dată fiind vârsta copiilor. sub influenţa activităţilor instructiv-educative desfăşurate de educatoare. silabe. Omisiunea. îndreptarea greşelilor de pronunţie nu poate fi concepută rigid. ci. aceşti copii rămân adesea în urma colegilor lor. deci cu diverse greşeli: dacă în vorbire omit sunetul r. de exemplu: în familia sunetului s sau în pronunţarea unor sunete diverse. copiii îşi pot transmite unul altuia greşelile de vorbire. La preşcolarii de 3-5 ani putem constata greşeli în pronunţarea unor sunete din aceeaşi familie. uneori chiar şi la citit. Foarte mulţi dintre copiii cu defecte de pronunţie întâmpină în clasa I greutăţi la scris. de exemplu: r. are. sunete până la corecta lor executare. în cuvinte ca tren. acelaşi sunet l poate fi omis în vorbire de către un copil. roşu. Una dintre modalităţile cele mai remarcabile este aceea a includerii exerciţiului într-un joc antrenant pentru copii şi care să aibă un conţinut corect. putem întâlni la acelaşi copil variaţii în substituirea aceluiaşi sunet sau alternarea formei de omitere al unui sunet cu aceea de înlocuire a sa. stradă. Întâmpinând dificultăţile arătate. poate fi înlocuit cu sunetul i de un altul ori cu sunetul v de un al treilea preşcolar. evident. s. cuvintele sunt scrise. ajungând cu timpul să aibă complexe de inferioritate. ce. c. dar. Ei scriu aşa cum vorbesc. De exemplu sunetul r poate să apară corect mai întâi în cuvinte ca rac. e posibil ca acesta să nu apară nici în scris. De exemplu. iar. mai târziu. l. Uneori. inversiunea şi substituirea sunt frecvent întâlnite la preşcolarii mici şi mai puţin la cei mari. cu mari greşeli. În deformările de pronunţie ale preşcolarilor mici. dacă face înlocuiri sau inversări de sunete. din spirit de imitaţie.asociat cu una sau două consoane. se constată numeroase variaţii individuale. Educatoarea trebuie să îndrepte consecvent şi competent greşelile de vorbire observate la copii şi paralel să folosească cele mai corespunzătoare mijloace. ca o reproducere repetată a unor cuvinte. Acţiunile de corectare a pronunţiei sunt necesare încă de la vârsta preşcolară şi pentru faptul că. 15 .

apoi. Aceste jocuri includ onomatopee imitative. Deseori. Pentru perfecţionarea laturii fonetice a limbajului şi pronunţarea cu claritate şi siguranţă a sunetelor şi a grupurilor de sunete ale limbii române. Cecilia. de exemplu: Cristina. încât sunetul a cărui pronunţare corectă o exersăm să apară în silabe diferite şi să ocupe în cuvânt poziţii variate. Se pot organiza şi jocuri care să reclame pronunţarea unor cuvinte sau propoziţii cuprinzând sunete sau grupuri de sunete mai greu de pronunţat. ghicitori. primul loc îl ocupă cele cu caracter imitativ. Pentru început. este recomandabil să se iniţieze diferite jocuri în care să li se ceară să spună din ce în ce mai repede jocuri de silabe. avem posibilitatea să înlocuim exerciţiile pentru perfecţionarea articulării şi a pronunţiei. De pildă. încât să corespundă sunetelor pronunţate greşit de copii. preşcolarii sunt obligaţi să folosească o serie de nume. De la un joc la altul. Stăruindu-se asupra unui sunet prin intermediul diferitelor onomatopee incluse în joc. la sfârşitul unei activităţi obligatorii. prin care se urmăreşte dezvoltarea sensibilităţii auditive. atunci când conţinutul lor are o legătură directă cu activitatea respectivă. corect. Jocurile imitative pot fi iniţiate cu diferite prilejuri. joc care are scopul de a pronunţa clar. iar. numărători. grupurile de consoane sau vocale situate în 16 . de exemplu: Ursul şi albinele. progresiv. zicători. Pentru eliminarea greutăţilor întâmpinate în general de către preşcolari în folosirea unor cuvinte mai lungi sau cu structuri fonetice mai grele şi a unor propoziţii care cuprind asemenea cuvinte. dificultăţi mai mari de pronunţare. copiii ajung să-l diferenţieze din ce în ce mai bine şi să-l pronunţe mai corect. Jocul bine cunoscut Deschide urechea bine poate fi valorificat în scopul exersării unei pronunţii clare şi corecte. unele dintre ele fiind alcătuite din sunete sau grupuri de sunete mai dificile. astfel alese. Să vorbim corect.Printre jocurile care pot fi folosite în acest sens. onomatopeele pot fi schimbate. se va trece la texte grele. vor fi alese texte mai uşoare. la cerinţele noastre curente. adaptate din punctul de vedere al conţinutului. în etapa jocurilor şi activităţilor alese sau în cea destinată programului distractiv. În acest joc. într-un joc de mişcare sau distractiv. Fetiţa şi gâştele. în programă sunt prevăzute o serie de jocuri: Spune ce ai auzit. în pauzele dintre activităţi. Gheorghiţă. care presupun.

17 . numărul sunetelor incorect pronunţate scade considerabil. comportă şi un alt risc. se constată că îi este străină semnificaţia acestora. Jocul sunetelor prin care se urmăreşte despărţirea cuvintelor în silabe şi sesizarea sunetelor care le compun şi altele. la sfârşitul perioadei preşcolare toţi copiii pronunţă corect şi cele mai dificile sunete. pe lângă că duce la neînţelegerea completă a mesajului de către copii. Folosirea unui limbaj prea evoluat. Unii copii folosesc aparent corect unele cuvinte. copiii trebuie să aibă o pronunţie corectă. Multă atenţie trebuie să se acorde şi procesului de însuşire şi dezvoltare a semnificaţiei cuvintelor. în acordul dintre subiect şi predicat. întrebuinţarea conjuncţiilor. Ei îşi pot însuşi pe dinafară cuvintele fără să le cunoască sensul. La 3-4 ani. sub aspectul corectitudinii. Exigenţa pe care o va manifesta educarea în vorbire. va fi însă totdeauna îmbinată cu grijă. a răspuns: o curte cu nisip. Dificultăţile preşcolarilor în învăţarea limbii materne nu sunt numai de ordinul diferenţierii. Educatoarea trebuie să vorbească totdeauna cu copii rar. impreciziunile în determinarea semnificaţiei cuvintelor sunt destul de frecvente. a reproducerii exacte a limbii şi a structurii sonore a cuvântului. De exemplu. pronunţând mai accentuat cuvintele. astfel încât ei să poată sesiza bine structura sonoră a cuvintelor. se observă utilizarea unor forme gramaticale greşite sau nesiguranţă în folosirea formelor corecte de vorbire. inexactităţile. la o analiză mai atentă. folosindu-le apoi cu totul nepotrivit. astfel. pentru exprimarea la nivelul de înţelegere a preşcolarilor. De exemplu. De la vârsta de 5 ani. ci sunt evidente şi sub aspect gramatical.diferite poziţii în cuvânt. Se întâmplă adesea ca preşcolarii să memoreze şi să folosească cuvintele al căror sens le scapă complet. în folosirea timpului trecut şi viitor. un copil de 4 ani a ştiut să precizeze că broaştele trăiesc în lac. la 5 ani. dar. confuziile în denumirea termenilor. Întrebat fiind ce este lacul. se pot întâlni greşeli în pluralul substantivelor. fonetice. în utilizarea cazurilor genitiv şi dativ. Ca urmare.

explicarea pe cale verbală a unor cuvinte. dar al căror sens să rămână în măsură apreciabilă cunoscut superficial sau necunoscut. aspectelor din viaţa socială şi fenomenelor naturii. 18 . adică a însuşirii de cuvinte multe. procesul dezvoltării vorbirii copilului preşcolar prezintă numeroase particularizări care trebuie să fie bine cunoscute de către educatoare şi folosite ca ghid în activitatea pe care o desfăşoară pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale. nu şi calitative a vocabularului. în povestiri sau repovestiri vor trebui totdeauna împlinite evitându-se pericolul îmbogăţirii pur cantitative. În concluzie. fiinţelor. Căile care pot fi folosite în grădiniţă pentru prevenirea şi împlinirea acestor goluri sunt următoarele: însuşirea unor cuvinte noi în procesul observării directe a lucrurilor.Astfel de goluri. de insuficienţe în vorbirea copiilor care se evidenţiază mai ales în discuţiile lor libere cu educatoarea.

invatatura pentru o viata”. formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.ci de a-i transmite bazele si metodele autoformarii lui pentru o viata intreaga si. Pentru aplicarea în practică a cunoştinţelor tehnice acumulate de educatoare..1998.student. spre) reprezintă căile folosite in şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa. de a folosi roadele cunoaşteriitransformând exteriorul in facilităţi interioare.deprinderile si capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii. sarcina didactică prioritară (de dobândire a 19 . în cadrul instruirii formale si nonformale.lucrurile.Capitolul II. evoluţia lor istorică ( tradiţionale-moderne).aceasta perpetua instruire devenind o parte a stilului de viata a omului modern. drum . in special.. Omul trebuie sa fie pregatit sa invete continuu. p.atribuind o noua menire invatamantului.metha”= către. 303) Omul de astazi nu-si mai putea asigura o . cu deschideri spre educatia permanenta.ale cultivarii de sine. Metode specifice învăţământului preşcolar Metodele de invăţământ (.”(Sorin Cristea.de care apoi sa se poata oferi permanent. oferita o data pentru totdeauna. elev.epoca moderna a largit considerabil functiile autoeducatiei si autoinstructiei. o importanţă deosebită o constituie cunoaşterea metodelor şi tehnicilor care le aplică sau utilizează pentru educarea copilului în realizarea procesului instructiveducativ. Sarcina activitatii moderne de predare nu este de a da gata un sistem de cunostinte pentru a fi transmis copilului.Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile. lumea.pentru perioada in care nu se va mai putea sprijini pe educatorul sau.. octos”=cale.Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o calede cunoaştere propusă de profesor intr-o cale de învaţare realizată efectiv de preşcolar. Din aceste cerinte.. ştiinta. natura. Clasificarea metodelor se realizează după mai multe criterii: scopul urmărit..

demonstraţia.a. Mucchielli) metodele didactice sunt împărţite din punct de vedere istoric în: -metode tradiţionale\ clasice: expunerea. Printre acestea. exerciţiul. explicaţia.Cunoaşterea si aplicarea metodelor utilizate in grădiniţă nu impune o clasificareriguroasă.).conversaţia euristică ş. conversaţia.activitatea cu cartea. instruirea programată. îi stimulează independenţa şi creativitatea.studiul de caz. observaţia.). problematizarea.a. metodele activ-participative ( observaţia liberă. lucrările practice.cunoştinţelor.Insă nu tot ce este “vechi” este neapărat si demodat. metode de simulare. experienţa dirijată.activitatea cu cartea. exerciţiul. după natura activităţii pe care o solicită (metode activ-practice. după cum nu tot ceea ce este “nou” este şi modern. ci mai degrabă analiza modului lor de aplicare. lucrările practice. -metode moderne: algoritmizarea.modelarea.dirijată. într-o singură expresie. un rol decisiv îl joacă cele care invită copilul la explorarea directă a realităţii.Aplicarea cu succes a metodelor clasice îmbinate cu metode şi procedee moderne vor duce la situarea preşcolarului pe treapta cea mai apropiată de şcoală. proiectul – tema de cercetare. Cerghit.experienţa. la activitate personală. verbaleş. 20 . de recapitulare şisistematizare).descrierea. situând şcoala ca o continuitate a muncii din grădiniţă. brainstorming-ul. Principalele metode care sunt supuse atenţiei pentru vârsta preşcolară sunt: naraţiunea. observaţia. de verificare şi evaluare.exerciţiul. de consolidare. deformare a priceperilor şi deprinderilor. demonstraţia. intuitive. Plecând de la o literatură în domeniu (Palmade. conversaţia. metodele de stimulare a creativităţii personale si colective.

lecturi după imagini. care sunt în concordanţă cu tema explicaţiei şi constituie punct de sprijin pentru noilecunoştinţe. activităţile matematice. ilustraţii. înţelegerea si completarea lor cu ajutorul educatoarei. confecţii.II.Metode tradiţionale Astfel. la crearea premiselor însuşirii unor deprinderi tehnice de lucru şi a unor modalităţi deacţiune (de exemplu la activităţile de desen. completând cu succes celelate metode de lucru.). aplicaţii. Exemplu: cântecul "Unu-i soarele pe cer". deasemenea. educatoarea apelează la reprezentările formate anterior sau foloseşte anumite texte literare. Explicaţia contribuie. povestiri. tablouri. copiii finalizează cântecul prin repetare a numărului 1-5 pe degetele mici ale mâinii. Explicaţia ca metodă de lucru îşi găseşte larga sferă de aplicaţie în gradiniţă. educaţiemuzicală. deoareceînsoţeşte întreg procesul instructiv-educativ. Mai dificile par a fi explicaţiile referitoare la obiecte sau fenomene pe care copiii nu le percep în momentul respectiv.1. modelaj. Prinexplicaţie educatoarea reuşeşte să concentreze atenţia copiilor spre aspectul dorit. cât şi a celorlalte activităţi desfăşurate pe parcursul zilei. 21 . versuri. poveşti. educaţie fizică. în care predomină argumentarea raţională. dar contribuie şi lacunoaşterea cauzelor obiectului în studiu. Reuşita acestor activităţi depinde de corectitudinea cu care a fost aplicată explicaţia. Explicaţia completează în mod automat demonstraţia şi îşi are ca teren direct de desfăşurareactivităţile de observare. diverse piesemuzicale.explicaţia este metoda expunerii. Astfel. În această situaţie.explicaţia înlesneşte însuşirea cunoştinţelor. încadrul activităţilor frontale dirijate. etc.

a dezvoltăriiformelor de analiză. Exemplu: povestea creată de copii "Cum ar putea fi Zdreanţă?" sau "Cum să-1 ajutăm pecaţeluşul şchiop să poată umbla?". mincinoasă. Povestirea trebuie. sinteză. 22 . safie la obiect şi să nu încarce memoria copilului cu date nesemnificative. educatoarea are posibilitatea de a aplica metode. dar şi la motivaţia copilului pentru unele personaje.Povestirea. Vulpea . în primul rând. din imaginaţie sau cu fapte similare cu cele prezentate de educatoare. Pe marginea unei povestiri se poate da posibilitatea copiilor să creeze noi întâmplări. şireată. lacomă. în cadrul activităţilor frontale dirijate sau la începutul sau finalul activităţilor frontale dirijate. sa fie accesibilă copilului. cât şi a discutării textuluiliterar sub forma conversaţiei. În cadrul activităţilor de povestire. vulpea a fost judecată. a nivelului copiilor.ca metodă de expunere este aplicată în cadrul procesului instructiveducativ pentru prezentarea unor texte literare cu caracter realist. ataşamentul copilului spre cele pozitive. să-1 emoţioneze puternic. pentru a trezi interesul copiilor pentru ceea ce urmează si va urma. Caracterizarea personajelor face apel laacţiunea povestirii. povestioare posibile. în final. cât si pentru consolidarea sau verificarea cunoştinţelor. Subiectulacestora poate fi observat şi din conţinutul unei poezii. dar şi la dezvoltarea limbajului. a explicaţiei. cu aspecte din viaţa cotidiană sau ştiinţificofantastică.Exemplu: "Ursul păcălit de vulpe". a dialogului. Copiii au creat pe marginea acestei povestiri o altă poveste: "întâmplare din pădure" unde auvenit alte animale şi. a imginaţiei creatoare. caracterizându-le. ştiinţific sau fantastic. să domine "binele" asupra "răului".lucruri diferite în funcţie de grupa căreia se adresează. pedepsită şi ursului i s-a dat peşte pe săturate. Ursul – credul.hoată. contribuie lalărgirea orizontului cognitiv. procedee. Copilul trebuie să desprindă faptele bune de cele rele.Textele literare de actualitate.

contactului nemijlocit cu realitatea."Vaporii". Se poate urmări transformarea unor substantive în diferite ipostaze: "Apa şi transformările ei". etc. Materialul trebuie să fie astfel prezentat ca să poată fi perceptat prin cât mai multe simţuri. stabilirea însuşirilor. Întrucât vârsta preşcolară este caracterizată printr-o gândire concretă. Exemplu: "Focul şi efectele lui".Demonstraţia este mereu însoţită de explicaţie şi invers. le verbalizează pe baza celor percepute: -culoarea flacării. Etapele demonstraţiei: -aprinderea focului în sobă prin folosirea unui chibrit. Demonstraţia educatoarei. Materialul demonstrativ trebuie să fie accesibil viziunii copilului. 23 . "Gheaţa". însoţită de explicaţie. -aprinderea lumânării tot prin folosirea unui chibrit. este necesar ca în procesul cunoaşterii să se acorde o importanţă deosebită treptei senzoriale. -perceperea focului. nu se pot realiza separat. flacăra. Copiii fac deducţii.Demonstraţia este una din metodele de bază aplicate în gradiniţă. la acesteaadaugându-se observaţia şi problematizarea. ori de câte ori se va organiza o activitate care are ca scop predarea de noi cunoştinţe despre un aspect concret al realităţii se va folosi metoda demonstraţiei îmbinată cu explicaţia. pentru a contribui la stimularea curiozităţii şi a reuşitei unei activităţi. estetic realizat şi prezentatin câmpul său vizual. De aceea.

sub îndrumarea educatoarei. să facă asociaţii între cunoştinţele anterioare.în special în cadrul sectorului ştiinţă. O importanţă deosebită am acordat şi demonstraţiei în cadrul tuturor activităţilor frontale dirijate. pagube) . Întrebuinţările focului (foloase.-caldura crescută de flacără. de a le preciza după ce ele au fost transmise. -efectele focului. să-şi spună părerea şi să facă comparaţii.-forma alungită la ambele capete. Copiilor li se formează deprinderea de a-şi exprima gândurile cu ajutorul cuvintelor. -arderea textilelor. -fire de bumbac. unde s-a precizat că focul este folositor dacă-1 folosim util. Obţinerea cenuşii: -arderea hârtiei. -culoarea. mirosul.-arderea chibritului.-transformările în cărbune.s-au făcut demonstraţii şi pentru concretizarea în faţacopiilor a efectelor pozitive sau negative. cât şi a demonstraţiei aplicate în cadrul activităţii didactice de dimineaţă. direcţii în care se ridică fumul. Această metodă presupune ca preşcolarul să posede un material perceptiv. de a expune acele cunostinte despre care este vorba la un moment dat. trăgând anumite concluzii sau să argumenteze cu exemple propriisubiectul abordat.dacă nu obţinem pagube. Conversaţia este metoda de instruire si educare a copiilor cu ajutorul întrebărilor şi răspunsurilor. -culoarea chibritului ars. pe baza căruia să se poată discuta. 24 . Contribuie pe deplin la sistematizarea cunoştinţelor şi imprimarea lor bine în memorie. Copiii au posibilitatea. studiate şi se completează cu noi secvenţe. luminozitatea. Metoda conversaţiei constituie prilejul de a stabili unele aspecte semnificative.

servitul mesei civilizat. copilul va răspunde uşor.Întrebările adresate de către educatoare trebuie să fie scurte. Constă de fapt în repetarea unor deprinderi de munca: intelectuală. Exemplu: "Cum este floarea?" este o întrebare prea generală. practică. să sistematizeze si să segmenteze toate deprinderile demuncă practică. precise. a mediului ambiant pe toate domeniile de activitate. metoda conversatiei se va axa pe aspecte care duc la cunoastereacât mai diversă. în scopul consolidării diferitelor acţiuni ale copilului. Exerciţiul îşi găseşte teren de exprimare pentru copil pe tot parcursul activităţilor. încă de la venirea copilului în gradiniţă şi până la plecarea lui la şcoală. La grupa mare pregătitoare. apoi îmbrăcarea. -pregătirea salii de grupă pentru activităţi. în modsistematic. etc. clare. 25 . intelectuală. dar începe cu grupa mică sub forma dialogului. astfel: -exerciţiul înseamnă chiar salutul la intrarea în grădinită. -Ce culoare are frunza? -De ce s-a îngălbenit frunza? -De ce are pete ruginii? Tema conversaţiei trebuie să ofere copilului sistematizarea cunoştinţelor dintr-o succesiune logică de întrebări şi răspunsuri bine gândite. eşalonate şi conduse de educatoare. copilul nu poate da un răspuns satisfăcător. la obiect. obiectivă a lumii. Metoda conversaţiei îşi găseşte aplicabilitate în special la grupele mari. dar la întrebări ca acestea. Exerciţiul -Această metodă vine să completeze.

la început copilul apasă tare. Sub indrumarea educatoarei şi prin exerciţiu foarte mult. dar sub altă formă. -Gard cu uluci. fără exerciţiu copilul "uită" şi nu-şi consolidează deprinderile de muncă necesare. ceea ce îl oboseşte foarte mult. Exemplu: "Linia" -Linia frântă -Vaporul. exerciţiul este nu numai o modalitate de observare. schimbă poziţia corpului. -Bobiţe de struguri. -Palete de tenis.Conturul balonului.Acoperişul casuţei lui Zdreanţă. -Dinţii fierăstrăului. strânge puternic creionul în mână. ca urmare a faptului că procesul de excitaţie se restrânge tot mai mult la celulelenervoase care dirijează direct activitatea muşchilor mâinii.mână. dar este şi o necesitate. -Altă temă pentru exemplificare: "Ovalul" . Schimbările propuse de educatoaresporesc interesul copiilor pentru a efectua acelaşi exerciţiu. pentru a nu-şi forma greşit pozitia scris -citit. copilul îşi va elimina aceste neajunsuri. rupe creionul.În cadrul activităţilor frontale dirijate. .. Coordonarea analizatorului vizual şi auditiv. 26 . care trebuie să stea înatentia educatoarei. indiferent de natura lor. Importantă deosebită o are coordonarea corectă dintre ochi .devin mai precise. În cadrul activităţilor descriere. Pentru a aplica această metodă trebuie să ţinem seama de gradarea exerciţiilor de la: "simplu la complex" şi de la "uşor la greu". Aceasta înseamnă că miscările se diferentiază.

elaborat caun înlocuitor a unui sistem mai complex ( originalul) şi care. Folosirea judicioasă în cadrul activităţilor a metodei exerciţiului contribuie la dezvoltarea gândirii. pentru formarea şi consolidarea reprezentărilor matematice si aplicarea imediată în practica activităţilor din gradiniţă-familie. învăţarea prin descoperire şi tratarea diferenţiată. folosirea modelelor în cadrulactivităţilor de predare-învăţare. problematizarea. prin modelare se înţelege metoda de a cerceta obiecte şi fenomene din natură şi societatecu ajutorul modelelor. ca metodă de predare.serveşte ca mijloc de a studia indirect proprietăţile şi transformările posibile ale sistemului original. Prin model se inţelege un sistem mai simplu. modelarea. În acelaşi timp. pe baza analogiei lui cu sistemul original. a independenţei în actiune. se stimulează activităţi creatoare şi secreează condiţii pentru dezvoltarea aptitudinilor copiilor.Metoda exerciţiului se poate aplica cu succes în cadrul activităţilor matematice pentruînsuşirea în mod conştient a tuturor exerciţiilor. Modelarea presupune. problemelor matematice. în mişcări. Modelarea în ştiinţă şi tehnică. Deci. principala functie având-o cea demonstrativă şi 27 .2 Metode moderne Ca metode moderne se aplică în practică algoritmizarea. fiecare exersând mai mult în direcţia în care-i place II.

confecţionat. prezentat copiilor spreobservaţie. Dacă algoritmul este urmat corect.de fapt. relaţii dintre obiectele sifenomenele realităţii. după un anumit număr de operaţii. cunoaşterea mediului). exemplu: "Ghiceşte ce-am găsit". ilustrează obiectul original prin felul cum este conceput. problematice în gândirea copilului. desen. problematizarea se poate aplica în cadrul jocurilor didactice orale. Educatoarea formulează intenţionat propoziţii cu nonsens. conduse de educatoare spreintuiţia copilului. de formare de perechi. Ceea ce caracterizează problematizarea este crearea unor situaţiiconflictuale.cognitivă.). pentru aaprecia în special proporţia dintre obiecte. Problematizarea . să elimine problemele stereotipe. de aranjare în şir crescător si descrescător a grupelor de obiecte sunt de fapt niste algoritmi pecare copiii i-au însuşit în mod conştient. Modelarea îşi are efectul în cadrul activităţilor de exercitii grafice. între cunoştiinţele anterioare şi noile cunoştinţe. acreativităţii. având un punct de reper stabilit de educatoare (modelaj. iar copiilor le revine sarcina de a repeta si corecta exprimarea şi sensuladecvat al cuvintelor în propoziţie. se va găsi înmod cert soluţia problemei. când este pus în situaţia de a alege dincunoştinţele sale numai pe cele care-1 ajută să rezolve o problemă dată sau când există contradicţii întremodul de rezolvare teoretică şi cel de rezolvare practică a unei probleme. prin soluţii pe care ei înşişi le elaborează sub indrumarea educatoarei. careantrenează şi oferă copiilor posibilitatea de a surprinde diferenţe. Algoritmizarea este metoda care se bazează pe cuceririle psihologice privitoare laoperativitatea gândirii. 28 . Modelul. Se pune întrebarea dacă putem transpune şi în învăţământul preşcolar această metodă. Un algoritm este un procedeu.confecţii etc. o regulă bine determinată de a rezolva o problemă tipică. pentru a-i descoperi caracteristicile sub aspectele esenţiale. care nu conduc la dezvoltarea gândirii. Aceste situaţii apar atunci când copilul observă undezacord între anumite cunoştinţe şi problema care se cere a fî rezolvată.Educatoarea trebuie să aprecieze just folosireaalgoritmilor. În cadrul activităţilor de dezvoltare a vorbirii.această metodă presupune crearea unor situaţii problematice. Exerciţiile de formare de grupe de obiecte după un anumit criteriu. Este important ca în formarea algoritmilor să se respecte douămomente esenţiale: fixarea lor şi aplicarea repetată. mecanice. indiferent de categoria deactivitate (activităti matematice.

În cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului. copiii descoperă alte modalităti sau caracteristici ce i se pot atribui unui personaj sau obiect în discuţie.modelează aptitudinile de investigaţie. educatoarea caută permanent noi metode si procedee care să vină în sprijinul său prin descoperirea noului. pâna lacoacerea bobului de grâu şi apoi analiza acestuia pe baza observaţiei şi demonstraţiei. trecerea de la analiză la sinteză. Printre metodele moderne aplicate copiilor amintesc: Calea de învăţare pe care o parcurge copilul este determinată de metoda folosită în actul învăţării.aprecieri. unele mai atractive decât altele. ceea ce îi ajută pe copii să descopere anumite cunoştinţe înainte ca noi să le planificăm. de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere.Învaţarea prin descoperire . apar noi surse de informare atât pentru adult cât şi pentru copii. obligă copilul să nu se mulţumească cuce i se spune. creşterea lui cu toate etapele dezvoltării. ci să aibă gândire critică. obiectivă. formulează şi 29 . Pentru ca în procesul de învăţământ copilul să devină cât maiactiv şi munca să-şi imprime un caracter creator. dezvoltă perseverenta. altfel duce la eşec sau neaccesibilitate. creativitatea şi nu memorizarea. Lumea în care trăim este într-o continuă schimbare iar odată cu ea se schimbă şi educaţia. analize. Una din aceste metode eficiente sicreative este " învăţarea prin descoperire ". vointa. Practica dascălilor de a da cât mai multe informaţii trebuie înlocuită cu preocuparea de a-i îndruma spre un efort intelectual. de la concret la abstract. Această metodă oferă cunoştinţe durabile. În cadrulactivităţiilor de dezvoltare a vorbirii. solide având în prim plan dezvoltarea gândirii. de abordare altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă responsabilităţile. copiii pot descoperi prin experienţe efectuateîmpreună cu educatoarea: însămânţarea grâului. descoperiri realizate de ei şi conduse cu mult tact de educatoare prin efectul scontat. sau la confuzii. Această metodă se aplică ţinând cont de nivelul dezvoltării psihofizice şi intelectuale ale copiilor. Această „cale” devine cel mai spectaculos exerciţiu de interacţiune dintre minţile copiilor care ne bucură cănd observăm progrese de la o perioadă la alta. disciplinată şi cere un volum de observaţii.

activează copiii. Dacă copiilor nu li se oferă ocazia discuţiei. informaţiile. o resimt într-o activitate tradiţională. Ideile. însă. a acţiunii şi eventual a predării. avut în vedere că aceste metode să fie aplicate ca un joc cu reguli. Aşadar. Educatoarea trebuie să găsească acele metode care să permită „stocarea” informaţiei pentru mai mult timp.verifică soluţii. Lucrul în echipă a oferit copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile. îi motivează reducând încorsetarea pe care. Trebuie. metodele interactive determină solicitarea mecanismelor gândirii. iar rolul copiilor este acela de a urmări. adică aplicarea acelor metode cu un pronunţat caracter formativ. de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare. ideile. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile. Modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice presupune sporirea caracterului activ al metodelor de învăţământ. 30 . să caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din grădiniţă. Pentru a realiza o educaţie de calitate centrată pe copil este necesar ca activităţile de învăţare să fie combinate cu activităţile de cooperare. în perechi. ale inteligenţei. strategiile personale de lucru. elaborează sinteze în activităţi de grup. Încununarea acestor cerinţe este realizată prin punerea în practică a metodelor interactive de grup care aduc schimbări în planul găndirii cu referire la idei. iar timpul de soluţionare a problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt. a investigaţiei. să rezolve sarcina didactică în grup. ale imaginaţiei şi creativităţii. limbaj. face o demonstraţie. soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate dacă se respectă principiul flexibilităţii. Predarea tradiţională în sensul în care educatoarea explică. joc de învăţare. deprinderile şi capacităţile copiilor. învăţarea nu are loc. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. experienţa. Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu preşcolarii mi-a permis să experimentez. distractiv nu cu un efort de concentrare. atât ei cât şi educatoarea. individual. deopotrivă. copiii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. de cooperare. prin directa implicare a preşcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv. intergrup. Ei trebuie să fie relaxaţi. să ia decizii şi să aplaneze conflictele ce pot apărea. opinii. de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.

cultivarea învăţării prin cooperare.Am constatat că preşcolarii s-au implicat mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale. În cele de mai jos sunt prezentate metode interactive de grup pe care le-am aplicat cu succes în activitatea desfăşurată cu copiii şi care au contribuit la diversificarea metodologiei didactice. Dezvoltarea găndirii şi a operaţiilor ei: analiză.Metoda ciorchinelui: este o tehnică ce stimulează realizarea unor asociaţii de idei noi. exersarea unei exprimări coerente. generalizare. Obiective operaţionale: -să rezolve sarcinile date prin cooperarea în grup -să redea soluţii originale pentru cuvintele date -să participe la analiza tabloului prin alcătuirea unei povestiri scurte despre iarnă -să corecteze produsul realizat pe baza comentariilor critice -să folosească corect materialul pus la dispoziţie 31 . sinteză. Obiectivul aplicării acestei metode este adăugarea de noi informaţii la volumul de cunoştinţe acumulate de copii. Categoria de activitate: Activitate interdisciplinară Tema: Iarna Tipul activităţii: consolidare Scopul: Consolidarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul iarna. iar aceasta a condus la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii. Educarea dragostei pentru iarnă. Tehnica contribtuie la organizarea reprezentărilor. 1. exersează capacitatea copiilor de a înţelege un anumit conţinut. corecte gramatical. au manifestat dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce au experimentat.

munca în echipă. învăţarea prin cooperare. carioca. Sarcina didactica: alegerea jetoanelor care transmit informaţii despre iarna. Realizări: GrupaI grupaII gheaţă ninsoare iarna om de zăpadă urs în bârlog zăpadă copaci goi iarna patine sanie brăduţ apă 32 . demonstraţia. ciorchinele. unirea jetoanelor cu imaginea iernii printr-o linie dreaptă.Strategii didactice: a)Metode şi procedee: conversaţia. aşezarea acestora în jurul imaginii ce reprezintă anotimpul iarna. interviul de grup. jetoane. formularea de propoziţii cu imaginea de pe fiecare jeton crearea unei povestiri scurte despre iarnă La activitate participă 20 copii care sunt împărţiţi în 4 subgrupe. explicaţia. b)Material didactic: coli de carton. Se împarte materialul fiecărei grupe şi se explică sarcina didactică.

Grupa III Grupa IV brăduţ iarna zăpad ă schiuri haine groase cantina păsărelel or case acoperit e cu zăpadă căciulă. mănuşi colindători soare iarna foc fulgi de zăpadă Se trece la cumularea ciorchinelor formând perechi între grupe: Grupa I şi II patine brăduţ ninsoare iarna urs în bârlog sanie copaci goi zăpadă gheaţă om de zăpadă Jeton respins: apă Motivaţia: iarna apa se transformă in gheaţă şi zăpada 33 . fular.

acesta ar topi zăpada şi ar creşte florile. III şi IV gheaţă ninsoare schiuri brăduţ Case acoperite cu zapada c acoperitezapada foc fulgi de zăpadă urs în bărlog colindători copaci goi 34 zăpadă IARNA haine groase cantina păsărelelor om de zăpadă sanie patine . mănuşi brăduţ case acoperite cu zăpadă iarna schiuri haine groase cantina păsărelelor zăpadă fulgi de zăpadă colindători foc Jeton respins: soare Motivaţia: iarna nu e soare strălucitor. fular. Ciorchine final: Grupa I.Grupa III şi IV căciulă. II.

aplică. mărimile etc. În încheiere se creează o poveste scurtă despre iarnă. asociază. -Analizează: spune din ce este făcut. Pentru aplicarea acestei metode se parcurg următoarele etape: -realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie. formele. CUBUL Metoda „Cubul” reprezintă o strategie de predare-învăţare care presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. compară. -Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? -Aplică: la ce poate fi folosită? -Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale. analizează. -Descrie: culorile. ce este diferit. fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului. -redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe 35 . -Compară: ce este asemănător. argumentează.Se cere formularea de propoziţii cu fiecare imagine. -anunţarea temei. -împărţirea copiilor în 6 grupe.

Albina . licuriciul. Fiecare din cele 6 grupe şi-a ales ca simboluri jetoane: greierele. Fluturele .Compară 3.Grupa pregătitoare Categoria activităţii: cunoaşterea mediului Tema: „Călătorie în lumea insectelor” -Copiii sunt împărţiţi în 6 grupe. Furnica . Prezint copiilor un cub care are desenat pe fiecare latură una din insectele amintite mai sus. fluturele. furnica. 36 . gărgăriţa.Analizează 4. albina. Greierele .Aplică 6.Asociază 5.Descrie 2. Gărgăriţa . Licuriciul . apoi precizez sarcinile: 1.Argumentează Fiecare echipă are un copil care aruncă cubul şi se numeşte Rostogolici.

7 buline negre. Jocul poate continua astfel până când vom cunoaşte toate gâzele din călătoria noastră (furnica. aripi roşii. Dacă va ieşi imaginea cu greierele. Trăieşte în crăpăturile scoarţei copacilor. Prin aplicarea acestei metode am urmărit antrenarea în activitatea fiecărui copil. cap rotund. adună polenul din flori. Pentru aplicarea acestei metode se parcurg următoarele etape: -expunerea datelor problemei în cauză . Albina este cea mai importantă insectă pentru că ajută la înmulţirea florilor).anunţarea temei . atunci un copil din grupa „Fluturaşii” va argumenta dacă gâza întâlnită în drumul nostru este folositoare sau nu (ex: Albina. astfel încât întregul colectiv să participe la soluţionarea sarcinilor date.În sala de grupă este amenajat la sectorul Ştiinţă mediul de viaţă al insectelor. Aici se găsesc siluete ale insectelor cunoscute de copii şi câteva detalii privind adăpostul.insectă mică. Vom porni la plimbare printre insecte iar în dreptul fiecărei gâze întâlnite. omida. buburuza) . lăcusta. buburuză. Ulterior vor fi strânse într-un portofoliu pe tema „În lumea insectelor”. hrana. libelula). licuriciul. Lucrările vor fi valorificate printr-o expoziţie la „Gazeta părinţilor” unde vor putea fi văzute şi de părinţi. PIRAMIDA ŞI DIAMANTUL Metoda „Piramida şi diamantul” reprezintă o strategie modernă de instruire care are la bază împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ. După ce copii vor vizita insectele din poieniţa amenajată. greierele. un copil din grupa „Greieraşii” va descrie gâza respectivă (ex: Gărgăriţa (mămăruţa. fluturele. zboară .insectă harnică.desface aripile. fiecare echipă va realiza un desen cu tot ceea ce au învăţat despre gâza al cărei nume îl poartă. Dacă va ieşi imaginea cu fluturele. albina. Albina este o insectă folositoare deoarece mierea este sănătoasă pentru organismul omului. Rostogolici va rostogoli cubul. Hrana . îl duce în stup şi prepară miere şi ceară în faguri.seva de pe scoarţa copacilor).împărţirea copiilor în 2 grupe 37 .

38 . „Găinuşa. iar impactul asupra copiilor a fost excelent.Este o metodă care: -stimulează interacţiunea între copii . competitivă. -Finalizarea se face prin „şlefuirea” diamantului care va străluci în funcţie de corectitudinea răspunsurilor date. Tema: „Ariciul neastâmpărat” (varianta 1). -Fiecare echipă.coş cu 10 jetoane cu cifre de 1 la 5. Am folosit metoda „Piramida şi diamantul” în etapa de fixare a conţinutului poveştilor studiate. va desemna un lider care va rezolva sarcina dată. Resurse materiale . şi vor avea de completat cele două diamante. Etape: . . cocoşul şi şoarecele” (varianta 2). antrenantă. Atmosfera a fost relaxantă.pe jetoane se află şi simbolurile celor două echipe: ariciul şi găinuşa.Copii sunt împărţiţi în echipe „Ariceii” şi „Găinuşele”.dezvoltă abilităţile de comunicare .fiecare cifră are pe verso o întrebare sau o sarcină. . după ce se va consulta în prealabil.coş cu imagini reprezentând personajele din povestea „Ariciul neastâmpărat”. . destinsă.dezvoltă gândirea Grupa pregătitoare Categoria activităţii: Educarea limbajului.

Varianta 2 În fiecare pătrat este aşezat un personaj din povestea „Găinuşa.Cocoşul şi şoricelul . 4. După fiecare răspuns se aşează imaginea cu personajele corecte pe panou în pătratul corespunzător.puiul de arici. . 2. veveriţa. .să povestească fragmentul în care apar aceste elemente. JOC: „Răspunde repede dacă ştii!” 1. -Cine este personajul principal din povestea „Ariciul neastâmpărat”? .să descrie acest personaj.Unde era ascuns ariciul neastâmpărat când îl căutau vulpile .vulpile. 2. 5. 3. cocoşul şi şoarecele”. Metoda „Piramida şi diamantul” am folosit-o şi în cadrul unui joc logic matematic în etapa de reactualizare a cunoştinţelor.Cuvintele „grăunţe” şi „rumenă” .Numiţi două personaje din aceeaşi familie al căror nume începe cu litera „v”.Grăunţe. 3. .mama. 1. moara.Spuneţi alţi trei prieteni ai familiei de arici .Varianta 1 1.Cine îl căutau disperaţi şi cu lacrimi în ochi pe arici? . tata. 5.Găinuşa .Un proverb .bursuc. 4. Ce formă geometrică este o linie curbă închisă? 39 .să spună proverbul de la finalul poveştii („Cine nu munceşte nu mănâncă”). bufniţa. pâinea . . . .să găsească şi alte cuvinte cu sens asemănător şi să le încadreze în propoziţii.Imaginile sunt acoperite cu o coală albă şi se descoperă odată cu primirea sarcinii.să redea dialogul dintre găinuşă şi cele două personaje. . . .sub un fular roşu.

4. Numiţi formele geometrice care au colţuri. Antrenarea copiilor ca artişi. Numiţi formele geometrice care au 4 laturi. Numiţi două obiecte din mediul înconjurător care seamănă cu cercul. Obiective operaţionale: -să accepe rolul primit -să identifice trăsăturile pălăriei atribuite -să dezvolte rolul primit -să sublinieze latura educativă. 2. 5.2. Categoria de activitate: Educarea limbajului Tema: povestirea copiilor „Scufiţa roşie” Tipul activităţii: evaluare Scopul: Dezvoltarea creativităţii la copii prin crearea de variante în redarea poveştii.. 40 . are la bază interpretarea de roluri prin care copiii îşi exprimă liber gândirea în acord cu semnificaţia culorii pălăriuţelor care definesc rolul. exprimarea clară şi corectă. Metoda pălăriuţelor gânditoare – stimulează creativitatea. 3.. Acoperişul unei case are formă de ...

blândă. bunica este adusă de vânător la casa mamei pentrru a fi îngrijită. -Pălăria verde . -Pălăria alba – povestitorul – expune. explicaţia. fiecare pălărie având câte o seminificaţie. hain. dacă dorea să culeagă flori din pădure trebuia să fie însoţită de mama. dar neascultătoare.identifică soluţii – florile pentru bunica puteau fi cumpărate de la florărie. rău. lacom. 41 . -Pălăria neagră – identifică greşeli – critică atitudinea Scufiţei la întâlnirea cu lupul: uită de sfaturile mamei. le ascultă sfaturile. iar lupul. prin antiteză. Subliniază consecinţele neascultării. lupul o ajută pe Scufiţă să ajungă la bunica. iubeşte natura. aprecierea faţă de vânător şi ura faţă de lup. b)Material: 6 pălării de culori diferite. pădurea.Strategii didactice: a)Metode şi procedee: expunerea. lupul dus la grădina zoologică pentru a nu mai face rău. -Pălăria albastră – caracterizează. -Pălăria galbenă – schimbă finalul poveştii – Scufiţa pleacă însoţită de mamă la bunică. putea să-i ceară lupului să-i culeagă flori. Subliniază că nu trebuie acordată încredere animalelor rele şi să stea de vorbă cu ele. florile. bună. animalele din pădure o ajută pe Scufiţă să ducă coşul şi florile bunicuţei. conţinutul poveştii -Pălăria roşie – exprimă educaţia primită de Scufiţă – dscrie atitudinea Scufiţei faţă de mamă şi bunică: le iubeşte mult. Exprimă compasiunea faţă de bunică. munca in echipă. o fetiţă veselă. să fi cules florile de unde erau tăietorii de lemne. pe scurt. pe Scufiţă şi lup – Scufiţa. invăţarea prin cooperare. Sarcina didactică:crearea de situaţii posibile în redarea poveştii în raport cu semnificaţia pălăriei sub care se află. Copiii sunt împărţiţi în 6 grupe sub cele 6 pălării .

sentimente personale asupra subiectului prin intermediulcuvântului. Obiective urmărite: -să sintetizeze cunoştinţele şi informaţiile despre un subiect.-realizarea unei sarcini comune într-un timp dat. S-a subliniat ideea că binele învinge răul. -Cvintetul este o poezie cu 5 versuri.este o tehnică ce evaluează comportamentul preşcolarului în timpul unei activităţi de învăţare organizată in grup precum şi evaluarea comportamentului întregului grup.este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea stabilirii derelaţii între noţiuni pe baza unei teme principale din care derivă alte opt teme. -Tehnica blazonului propune completarea compartimentelor unei scheme cu desene. jetoane. informaţii.Obiectivul acestei metode este rezolvarea creativă a unei sarcini de învăţare şi evaluareacomportamentelor individuale şi de grup. Copiii având doar roluri sunt lămuriţi de importanţa fiecărui rol. -sa exprime gânduri . sentimentesi convingeri. indiferent dacă acesta este pozitiv sau negativ. lăudabil este modul de interpretare şi creativitatea. -Cvintetul este o metodă de reflecţie ce constă în crearea a cinci versuri respectând cinci reguli în scopul de a sintetiza conţinutul unei teme abordate. -Este tehnica prin care se rezumă şi sintetizează cunoştinţe . -Metoda acvariului . 42 . într-o atmosferă relaxantă şi cooperantă. -Lotus .Obiective: identificarea caracteristicilor unei teme sub formă simbolică sau scrisă. cuvinte sau propoziţii care prezintă sinteza unui aspect real. idei.În repetarea jocului s-a observat atitudinea respingătoare a copiilor faţă de pălăriile ce reprezentau aspectele negative.

idei. -Bula dubla – este o metodă de predare-învăţare. iar în cercurile exterioare se specifică caracteristicile fiecărui termen..presupune impletirea activitatii individuale cu cea desfasurata in mod cooperativ in cadrul grupelor.. îngheaţă apa) în cercurile exterioare şi două asemănări (anotimp.In procesul instructiv-educativ din gradinita se poate aplica aceasta metoda in cadrul activitatii de cunoasterea mediului.precum si a ceea ce nu stiu si ar dori sa invete.Mozaicului”-are ca scop invatarea prin cooperare intr-un grup mic de copii a unui continut mai dificil. La activitatea DLC-convorbire . Stiu-vreau sa stiu-am inteles” – reprezinta o modalitate de lucru prin care se urmareste constientizarea de catre copii a ceea ce stiu sau cred ca stiu referitor la o anumita problematica. În acest joc în cele două 43 .. pleacă păsările călătoare).În curând voi fı şcolar. De cele două cercuri mari se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se specifică asemănările. Copiii au completat două caracteristici ale anotimpului toamna (cad frunzele.. care grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte.. -Tehnica .intr-o activitate de observare a unui animal se respecta etapele impuse de tehnica. fenomene. informaţii.. Astfel. idei ale unei teme date sau unui text literar. Exemplu. două caracteristici ale anotimpului iarna (ninge. O altă activitate la care am folosit metoda Bula dublă a fost o activitate DLC-joc didactic . Ea este reprezentată grafic din două cercuri mari în care se aşează câte o imagine care denumeşte subiectul abordat.-Obiective: stimularea inteligenţelor multiple şi a potenţialului creativ în activităţiindividuale şi de grup pe teme din domenii diferite. -Piramida şi diamantul au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii de a “sintetiza” principalele probleme.Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am asezat imagini reprezentative despre anotimpurile toamna şi iarna. uşor de aplicat.folosind ca mijloc de realizare observarea. 3 luni) în cercurile mici din mijloc.. concepte etc. -Metoda bulgarelui de zapada. -Tehnica . particularităţile sau deosebirile.

Exemplu.Schimbă perechea. La îndemnul educatoarei.. Perechea a analizat fructul timp de 3-5 minute. şcolarii merg la şcoală.Fructe de toamnă ’’. copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în anotimpul toamna. iar copiii au completat cercurile mici din mijloc cu asemănările existente între preşcolari şi şcolari (sunt copii. iar în cercurile exterioare au completat cu caracteristicile acestora (preşcolarii se joacă. etc.Schimbă perechea’’ copiii din interior s-au deplasat şi au format o nouă pereche. în exterior copiii cu frunze verzi. în lecturile după imagini.. Metoda . Exemplu. Perechile s-au schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil a făcut pereche cu toţi membrii grupei. convorbiri şi jocuri didactice. La comanda educatoarei .. în interior copiii cu frunze galbene. Cu rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou. este o metodă pe care am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme. Am organizat copiii în două cercuri concentrice după ecusoanele pe care le aveau în piept. copiii au luat din coş un fruct la alegere pe care l-au observat.asalt de idei. sau un şir de ilustraţii. Această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin lucru în pereche. activităţi practice.. sau .De ce îmi place anotimpul vara?” la începutul activităţii copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara pornind de la întrebarea .. în traducere directă . Brainstormingul. fără a critica soluţiile găsite..cercuri mari am aşezat imagini cu preşcolari şi şcolari. La activitatea de observare cu tema .furtună în creier.Ce ştiţi despre anotimpul vara?”. învaţă). Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză a observaţiilor anterioare şi au continuat analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi analizatori.. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea stabilită fără a repeta ideile colegilor. activităţi de convorbire. se hrănesc şi cresc). În activitatea DLC-convorbire cu tema . Această metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajului pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Schimbă perechea este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu preşcolarii.. Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul 44 . merg la grădiniţă. am urmărit ca prin lucru în pereche.. lau analizat pentru a spune totul despre el. am folosit-o în activităţi de observare.

Ea se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare. iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE ?. Este o metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. am folosit această metodă în jocul didactic . În activitatea DLC-convorbire . În spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat. preşcolarii au realizat o diagramă în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi păsările sălbătice. idei.. copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care sunt cele mai aproape de adevăr.CÂND?. de fixare. Aceste caracteristici sunt împărţite în 3 categorii: -Caracteristici care ţin de evoluţia naturii. iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. cinci săgeţi roşii şi jetoane. am folosit aceasta metodă în activităţile de povestire. desenate sau scrise. Exemplu. etc. etc. DE CE?. Ca material didactic am folosit o stea mare. consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. CINE ?.membrilor grupului. Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. concepte. memorizări. Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor. povestiri. asemănările dintre două obiecte. convorbiri. povestiri. Diagrama Venn este o metodă interactivă.Totul despre păsări”. observare. convorbiri. familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus. cinci stele mici de culoare galbenă. -Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara.În lumea poveştilor” 45 . UNDE? . convorbire. exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. Prin folosirea acestei metode. Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea finală. După enunţarea ideilor. -Caracteristici care nu se încadrează în nici o categorie şi care vor fi eliminate Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de tema abordată. Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de lecturi după imagini.. jocuri didactice. am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor.. De asemenea.

tehnica blazonului. ciorchinele. cu rezultate bune am mai folosit şi alte metode cum sunt: metoda cubului. iar în arealul în care se suprapun cele două cercuri au aşezat personajele comune . În cadrul acestui joc.cu scopul de a verifica cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat la grupă. Din multitudinea de metode interactive. Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus. pălăriuţele gânditoare. turul galeriei. studiu de caz etc.. 46 . metode prin care noul si căutarea de idei conferă activităţii ”un mister didactic” în care copilul e participant activ la propria formare. copiii au realizat o diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti.

Cercetările psihologice au arătat. deci. devine vizibilă organizareamaterialului de construcţie. Funcţiile mintale apar şi se maturizează diferit. Grija pentru însuşirea şi folosirea corectă a limbii se corelează cu preocuparea pentru depistarea şi cercetareatulburărilor de vorbire. are loc sub influenţa mediului şi a educaţiei. Însuşirea limbii materne reprezintă un element esenţial pentru asimilarea de cunoştinţe. Fără limbaj nu este posibilă gândirea şi învăţarea. a limbajului. pe baza experienţei cognitive căpătate. cădezvoltarea vorbirii copiilor. în special. la vârsta când i se formează primele abilităţi de comunicare. fără a realiza odelimitare netă a acestor două faze. pe achiziţiile spontane din anii preşcolarităţii. fie la nivelul enunţului.III 1.Acestea şi le va perfecţiona şi conştientiza odată cu regimul şcolar care utilizează funcţiametalingvistică şi prin aceasta traducem în limbaj didactic o realitate instrumentală abstractă. Din acest unghi.CAP III. iar experienţa muncii didactice din grădiniţă confirmă. Învaţarea se întemeiază. garanţia integrării sociale şicondiţie a dobândirii performanţei lingvistice 47 . pentruformarea deprinderilor şi priceperilor. în procesul relaţiilor copil-copil şi copil-educatoare. Este cunoscut faptul că formarea capacităţilor operaţionale şi funcţionale reprezintă o problemă importantă în cadrul formării intelectuale. limba este un sistem de semne organizate riguros si determinate de scopul suprem al comunicarii umane. Rolul metodelor didactice in dezvoltarea limbajului si pregătirea pentru şcoală Prin natura ei. Acestlucru se realizează cu efîcienţă optimă în cadrul întregului program din gradiniţă. Copilul sedeprinde cu aceste caracteristici intuitive. deaceea învăţarea limbajului şi a anumitor forme de raţionament sunt posibile numai atunci când acestefuncţii au atins un anumit grad de dezvoltare şi maturizare. la o analiză atentă.Metode didactice în activitățile cu scop de educarea limbajului CAP. fie la cel al unităţii de comunicare. Copilul vine în grădiniţă cu anume competentă lingvistică.

sinteză.fenomenelor. copilul foloseşte acelaşi limbaj. a gândirii cu procesele ei (analiză. în special prin cele de organizare a jocului. emoţiile.În procesul comunicării cu adultul.Interactiunea cognitivă verbalizată a educatoarei cu copilul va fi cu adevarat formativă. acestea se materializează. limbajul este mijloc de comunicare. în perioada preşcolarităţii copilul învaţă limbajul prin care îşi exprimădorinţele. să-si exprime ideile şi stările ulterioare. sub aspect lexical. Funcţia esenţială a limbajului este comunicarea. mijloc de cunoaştere. se realizează. limbaj exterior. copilul işi dezvoltă propria-i experienţă şi mai cu seamă învaţă din experienţele altora. numai dacă în această relatie copilului îi va fi satisfăcută curiozitatea şi dacă va gasi răspuns la atâtea"necunoscute" ale realitătii cu care vine în contact.Respectând obiectivele sub aspect fonetic. lexicale. cu cele două aspecte:limbaj interior. 48 . să-şi organizeze activitatea psihică. intenţiile sale.). Educatoarea realizează prin comunicarea cucopilul stimularea proceselor psihice. Însusirea limbii materne se realizează prin respectarea unor reguli (fonetice. fie prin cele ocupaţionale.. Cu ajutorul limbajului se formează şi se organizează sisteme în care sunt integrate cunoştinţele. La vârsta preşcolară. exersării sau executării unor sarcini. prin intermediul limbajului se realizează transmiterea cunoştinţelor cu noi reprezentări. educatoarea face cunoscut copiilor denumirea lucrurilor. nevoile. şi totodată particularităţile psihologice alelimbajului cu ceea ce este caracteristic în acest sens. ceea ce contribuie la sistematizarea şi la complicarea condiţiilor interioare de formare a personalităţii. limbajul capătă noi valenţe şi permite copilului să realizeze relaţii complexe cu adulţii şi cu ceilalti copii. comparatie etc. a legăturilor cauzale dintre acestea. dar şi să înţeleagă şi să acumuleze informaţii. Prin intermediul limbajului. În procesul instructiv-educativ. al expresivităţii vorbirii. al comunicării orale. Intervenţia adultului asupra dezvoltării vorbirii copilului se face fie prin canalele verbale. Prin intermediul limbajului. dar este original după felulcum gândeşte.morfologice şi sintactice). gândirile. sub aspect al structuriigramaticale.

la formarea unor noi noţiuni. precum şi defectelor devorbire. astfel că. aceea de a pregăti preşcolarul pentru integrarea activă în procesul instructiv din şcoală. În acest sens. pentru integrarea cât mai eficientăîn activitatea scolară. Pentru a rezolva sarcina principală. se încearcă găsirea unor soluţii. să se acţioneze şi prin intermediul jocului didactic -eficient mijloc de formare şi educare a copilului. în funcţie de aceste realităţi. ţinând seama de specificul jocului şi de particularităţile evoluţiei intelectuale acopiilor de vârstă preşcolară. Jocul didactic reuşeşte. jocurile didactice desfăsurate la începutul anului şcolar vizează exersarea deprinderii de a izola cuvintele din propoziţii prin jocurile: "Ce cuvinte 49 . în raport cu situaţiile concrete existente în grupa pe care o conduce. La grupa mare. Eficienţa acestor jocuri didactice depinde. să antreneze în joc toţi copiii grupei. mijlocul cel mai eficient pentru dezvoltarea gândirii şi avorbirii copiilor este jocul didactic de dezvoltare a vorbirii.În procesul comunicării copilul îşi formează şi dezvoltă viaţa afectivă. Realizarea cu succes a obiectivelor propuse în cadrul jocurilor didactice s-a pornit de la unstadiu aprofundat. în mare masură de modul în care educatoareaştie să le selecţioneze. fără ca el să conştientizeze acest efort. În cadrul activităţilor frontale dirijate se vor selecta teme care să conducă familiarizareacopilului cu dezvoltarea vorbirii sub toate aspectele sus amintite. mijloace şi metode eficiente care săcontribuie la dezvoltarea vorbirii. Jocul didactic. cu ajutorul cuvântului. societate. de asemenea. însă. Această presupune o bună cunoastere a posibilităţilor fiecărui copil. prin intermediul jocului didactic. astfel că aceştiadepun acelaşi efort de gândire şi exprimare. ca formă specifică de învătare la vârsta prescolară. viaţă. se fixează siactivează vocabularul copiilor şi contribuie la îmbunatătirea pronunţiei. Astfel.educatoarea contribuie la educatia estetică dezvoltându-i frumosul din natură. reuşeşte mai bine decâtoricare alt gen de activitate să îmbine elementele instructive cu cele educative şi să antreneze intenscopilul în stimularea si exersarea jocului.

atunci când copiii suntfamiliarizaţi cu silaba şi sunetul şi stapânesc tehnica de separare a propoziţiei în cuvinte. nu cunosc definiţii.Exemplu: "Alege jetoanele". se poate organiza la grupa mare un joc didactic de evaluare a cunoştinţelor: jocul "Cineştie mai bine?". "Jocul cuvintelor". nu stiu ce este substantivul. îşiînsuşesc semnificaţia cuvântului. unflanelograf . cea de a treia cerintă constând în alegerea de către fiecare grupă acuvintelor preferate (3-4 cuvinte) şi despărtirea lor în silabe. Jocul cuprinde trei cerinte. Întrucât la copii se observă deseori folosirea greşită a formelor de genitiv şi dativ (ei pun deseori întrebări de genul: "A lu cui sunt cărţile?" sau "A lu cine este umbrela?"). deoarece atât prin joc cât şi prin modelul de vorbire corectă sunt antrenaţisă le cunoască. Preşcolarii nu învatăregulile gramaticale. se îmbogăţesc şi se precizeazătreptat. A doua cerintă a jocului constă în taierea cu o linie anoţiunilor a căror denumire începe cu sunetul dat. joc cu obiective complexe şi bine determinate. Pentru verificarea acestor cunoştinţe. pe masura acumulării experienţei şi a perfecţionării operaţiilor gândirii. Copiii care aleg corect şi integral jetoanele şi se încadreazăîn timp câstigă o bulină pentru echipa lor. Se numeşte din fiecare echipăcâte un copil pentru a alege de pe masa educatoarei imagini a caror denumire începe cu un anumitsunet. corectându-i doar atunci când greşesc. acăror denumire este formată dintr-o silabă sau exersarea deprinderii de a forma propoziţii în caresă existe cuvinte monosilabice şi bisilabice. pentru 50 . legume. verbul. declinarea. Acest joc asigură participarea activă şi individualizată a fiecarui copil în sarcinile date.amspus?". dar respectăaceste reguli de vorbire. silabe şisunete. adică notiunile care se schimbă. în complicarea jocului s-au folosit fişe pe care eraudesenate diferite obiecte şi s-a cerut copiilor să deseneze în dreptul fiecărei imagini atâtea liniuţe câtesilabe are cuvântul corespunzător. pe care să le aşeze pe flanelograf. "Răspunde repede şi bine". Pe baza materialului concret prezentat. Se va continua cu jocuri de despărţire acuvintelor în silabe şi sunete. unde se pot folosi ca material didactic jetoane cu fructe. Jocul se desfăsoară având câte un conducător. precizând câte silabe are cuvântul. copiii denumesc aceste obiecte şi despart cuvintele în silabe. Sarcina didactică a acestui joc constă în recunoaşterea şi denumirea obiectelor ilustrate. animale.ilustraţie.

copilul numit de educatoare răspunde cu aceeaşi propoziţie. 51 . "Iarba este hrana vacii". copiii capătă deprinderea de a folosi acordul gramatical pentru toate părţile de vorbire. Sarcina didactică pentru jocul "A cui hrană este?" este de a formula un răspuns corespunzător întrebării şi de a recunoaşte hrana şi animalele care o folosesc. "Andrei este un băiat lenes". de la jocul în care s-a stabilit numai acordul complet (gen. se mai pot desfăşura diverse jocuri didactice carestimulează creativitatea copiilor în exprimarea orală şi le îmbogăţeşte vocabularul activ. copilul care are în faţă reprezentarea animaluluirespectiv trebuie să raspundă. "Aluna este hranaveveriţei".număr şi caz ). găsind însă antonimuladjectivului enunţat. cât şiîntrebările corespunzătoare acestor cazuri. Aceleaşi adjective însoţesc. Pentru dezvoltarea capacităţii de sinteză. imaginile reprezentând hrana lor aflându-se pemasa educatoarei. Prin jocul didactic "Răspunde repede şi bine" se urmăreşte formarea deprinderilor de arealiza în timpul vorbirii acordul corect între determinant şi determinat (între atribut şi substantiv. Acest joc contribuie şi ladezvoltarea intelectuală a preşcolarilor. Pornind gradat. Jocul presupune existenţa în faţafiecărui copil a unei imagini reprezentând un animal.În timp limitat. în continuare. Se urmăreşte. În partea a doua a acestui joc se foloseşte banda de magnetofon. de exemplu: "Maria este o fată harnică". "A cui îmbrăcăminte este?".înlăturarea acestor defecte se pot desfăşura jocuri didactice ca: "A cui hrană este?". formulând corect propoziţia : Exemplu: Morcovul este hrana iepuraşului". precum şi precizarea şi activizarea vocabularului privind unele cuvinte cusens contrar. totodată. un substantiv la masculin. Se cere copiilor să intuiască imaginea dată de educatoare şi imaginile din faţa lor şi seexplică regula. La întrebarea "A cui hrană este?". Prin acest joc se urmareste exprimarea corectă a formelor de genitiv masculin şi feminin lanumărul singular şi plural. pe care au fost înregistrate propozitii cuprinzând adjective acordate corect cu substantive. dezvoltarea atenţiei vizuale şi acapacităţii de analiză. deexemplu: "Andrei este un băiat harnic". punându-i de fiecare dată pe copii în situaţia de a folosi corect desinenţele cauzale.între subiect şi predicat).

Indiferent de forma de realizare.exerciţii. povestiri cu un început dat de educatoare şi continuat de copii. în grădiniţă un rol deosebit deimportant îl deţin jocurile . poveşti create de copii. -redarea unui fragment din povestea respectivă. adaptatăla diverse situaţii şi la diverşi parteneri. cât si expresivitătii vorbirii. cum ar fi: mimica. stimulează copilul în mod creativ. 52 . fluente. -caracterizarea personajelor. memorizare. Astfel de jocuri sunt: "Ce ştim despre eroul îndrăgit?" şi "Oglinda fermecată". prin relatia educatoare . prin jocul didactic "Citeşte în cărticică" se urmăreşte formarea deprinderilor de a compune o scurtă povestire Jocurile didactice pentru stimularea unei vorbiri expresive.Astfel. activitătile de dezvoltare a vorbirii. activitătile de povestire. lexical. intensitatea vocii. apropiindu-1 de aceasta în modul cel mai firesc şi spontan.copil. dezvoltarea expresivităţii limbajului presupune cultivarea capacităţii de comunicare prin exprimarea reprezentărilor din experienţa personală.formativ. Paralel cu organizarea şi desfăsurarea jocurilor didactice. menite să contribuie la optimizarea sarcinilor şi obiectelor programei. Obiectivele fixate în aceste jocuri sunt: -recunoaşterea personajului şi a poveştii. la valorificarea potenţelor intelectuale ale copiilor. ritmul expunerii. intonaţia. vor face copilul să dialogheze cu el însuşi si cu realitateaînconjurătoare. Acum.exerciţiu desfăsurate în gradinită derivă din faptul că ele au o influentămare asupra dezvoltarii limbajului atât sub aspect fonetic. se desfăşoară cu copiii jocuri care să-i pună însituaţia de a utiliza toţi aceşti factori. Importanţa jocurilor . orienta şi contribui prin "viu grai". au ocontribuţie deosebită la vârsta prescolară. Pe lângă activitătile de joc didactic. gramatical. Având în vedere că la dezvoltarea expresivităţii limbajului contribuie mai mulţi factori. Educatoarei îi revine sarcina de a conduce. coerente. prin specificul deorganizare si desfăsurare.

Ele contribuie la corectarea exprimării gresite. plante. 53 .limbaj coerent.M. Arghezi" -. Eminescu" -. Exemple-memorizari la grupa mare: -. Eminescu" -. prin subiectele abordate.M. de modul de a-1 face pe copil să.expresiv. în măsura în care educatoarea este un model.Somnoroase păsărele" . dar şi la formarea unui .prin vorbire dialogată despre toate câte sunt. Farago Convorbirile tematice. în special a celor cognitive de cunoaştere a mediului: -"Gradiniţa noastră. de felul cum recită o poezie. înteleagă textele literare prezentate şi de a folosi intonaţia potrivită şi a da textului finalul adecvat. plastic. personaje îndrăgite. a plasticitătii lui în exprimare..Caţeluşul şchiop" . activităti comune a legăturii omului cu ceea ce îl înconjoară. vin să completeze varietatea temelor posibile spre realizarea în diferite domenii.Zdreanţă" .. Activitătile de memorizare contribuie la realizarea dialogului copilului cu animale îndrăgite.T..fluturi. la estetica tintei limbajului. pentru copil.E.. bucuria copiilor" -"Toamna pe strada mea" -"Au plecat păsările călătoare" -"Baba iarna intră-n sat" -"Vine primăvara" -"Plecăm la şcoală"etc.Revedere" .

-„Eu o bulă dublă pentru familia mea!”.Importanţa metodelor interactive de grup in dezvoltarea limbajului prescolarilor Să pornim odată cu copiii la descifrarea. Cap III. de povestire a educatoarei. ceea ce în trecut era de domeniul fantasticului sau a incredibilului. Activităţile de memorizare.Aceste convorbiri oferă dialogul larg deschis cu educatoarea. Prin exemlificări concrete putem face copiii să înţeleagă că. iar fanteziile timpului nostru. organizarea şi aplicarea metodelor noi în activitatea instructiv-educativă care poate fi una cooperantă. Contribuţie importantă în plan apropiat o are literatura "ştiinţifico. prin dezvoltarea tehnicii şi a creaţiei. 54 . convorbirile contribuie în mare măsură la îmbogăţirea vocabularului. cu copilul şi îi dau posibilitatea dea cunoaşte nivelul cunoştinţelor acumulate şi vocabularul activ al copiilor. activă. în decursul timpului. modernă. a exersării acestuia în vederea pregătirii copilului pentru scoală. personaje cu care copilul comunică. pot deveni lucruri realizabile. Veţi smulge cu siguranţă exclamaţiile copiilor: -„Ce activitate frumoasă!”.fantastică" care propune subiecte foarte îndrăgite de copii. „Eu o să-l învăţ pe X povesteaY” etc. astăzi acestea sunt lucruri realizabile. -„Ce multe am invăţat!”. jocuri didactice. care le reprezintă şi îmbogăţeşte fantezia. plăcută şi democratică.2. -„Când mai jucăm jocul cu steluţele?”. -„Ce joc interesant!”. a invenţiei umane. -„Eu aş dori să fac un blazon al prietenului meu”. flexibilă. accesibilă.

de cooperare. combina. Copiii primesc prin diferite canale. vă schimb. soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate. Prin metodele interactive de grup.elaborează sinteze în activităţi de grup.Pentru a ajunge aici. prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă responsabilitatea. găsirea unor idei creative. mă schimb. în perechi. căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii „mister didactic”. formulează şi verifică soluţii. Acum ştim cu toţii că „oricine poate învăţa de oriunde”. rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltă copiilor gândireademocratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează 55 . brainstroming. se simte responsabil şi mulţumit la finalul lecţiei. Acţionaţi direct ! Propuneţi-vă un obiectiv:„Schimb.independenţă în gândire şi acţiune. de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere. de abordare a altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice. Fiind prezentate ca nişte jocuri de învăţare. în care copilul e participant activ pentru că el întâlneşte probleme. să ia decizii în grup şisă aplaneze conflictele. rezolvă sarcini de învăţare. Efortul copiilor trebuie sa fieunul intelectual. se constituie ca o „aventură a cunoaşterii”. atunci când se respectă principiul flexibilităţii. nu de concentrare. distractive. Ideile.m. îndrăzneţede rezolvarea a sarcinilor de învăţare.metodele interactive învaţă copiii să rezolve probleme cu care se confruntă. Noul. activizarea tuturor copiilor şi formarea de capacităţi ca:spiritul critic constructiv. prea multe informaţii pe care nu le reţin şi nici nu au capacitatea de selecţie a acestora. nu este foarte greu. REUŞESC!” Nevoile şi cerinţele copiilor „actori” pe scena educaţională pretind dascălilor o schimbare radicală a modului de abordarea a activităţii didactice. necunoscutul. individual. 6/6.)stimulează creativitatea. descoperă răspunsuri la toate întrebările. copiii îşi exersează capacitatea de a selecta. situaţii complexe pentru mintea lui de copil dar în grup. prin analize. comunicarea. Situaţiile de învăţare. ş. intergrup.învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Toate metodele interactive de grup (în special 6/3/5.dezbateri.a.d.

o faptă. cu metode din aceeaşi categorie. Ei aduc argumente. deoarece ele reprezintă punctual cheie în reuşita aplicării metodei şi nu trebuie să afecteze copilul. iar metodele tradiţionale nu se elimină. se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. dau sfaturi din care cu toţii învaţă. se modernizează. acaparator. Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită. personajul copil şi fapta lui. 56 . se modifică. agresiv. Tocmai acesta este punctual forte al metodelor care introduc în dezbatere comportamentele reale. întrebarea. Metodele implică mult tact din partea dascălilor. reţinerea. Este însă importantă alegerea momentului din lecţie. pesimist. o idee. adultul. -Implicarea activă şi creativă a copiilor pentru stimularea gândirii productive. -Dobândirea primelor elemente ale muncii intelectuale în vederea cunoaşterii realităţii şi a activităţii viitoare de învăţare şcolară.Grupul înţelege prin exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de grup. îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. libertatea de exprimare a cunoştinţelor. că un comportament întâlnit în viaţa de zi cu zi poate fi criticat pentru a învăţa cum sa-l evităm. mimica. orientarea. dintr-o zi. stabilirea unor relaţii interculturale care au al bază comunicare. dar încurajaţi. un eveniment. deoarece trebuie sa-şi adapteze stilul didactic în funcţie de tipul de copil timid. lauda. -Însuşirea unor cunoştinţe. Dintre obiectivele metodelor interactive enumerăm: -Formarea sau promovarea unor calităţi europene ce au la bază atitudini şi competenţedemocratice. Metodele învaţă copiii. a gândurilor. să aibă răbdare cu ei exersându-şi toleranţa reciproc. se combină.Metodele interactive de grup se pot combina între ele sau cu cele tradiţionale. comportament de bază în învăţarea eficientă a unor abilităţi practice în condiţii de cooperare. După fiecare metodă aplicată. abilităţi. fapta şi nu critică personajul din poveste sau copilul. se îmbunătăţesc şi se adaptează. comportamentul unui copil. nerăbdător pentru fiecare găsind gestul. interjecţia. cotidiene. găsesc soluţii.entuziasmul în concordanţă cu situaţia şi totul va fi ca la carte. a faptelor. aprecierea. a gândirii divergente. sfatul. ei critică comportamentul.ideea.un personaj.

. devin responsabili pentru ideile şi acţiunile lor: -învaţă să privească critic mediul social în care trăieşte el. afectivitate. o poveste. de a lucra în echipă. -învaţă să argumenteze. moderne. -Realizarea unor obiective interdisciplinare. capătă încredere în ei. -se comportă cu toleranţă.a şti să identifice probleme diferite. -Comunicarea pe baza unei tehnologii informaţionale. să rezolve o sarcină alături şi împreună cu alţi copii. de a aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă. să-şi exprime gândurile creativ. printr-un antrenament plăcut interactiv în grup. să adreseze chiar întrebări neobişnuite.-Formarea deprinderilor copiilor de a găsi singuri informaţii. -învaţă cum să înveţe. -Formarea unui sistem de capacităţi. -învaţă să înveţe creativ. -se comportă cu toleranţă. cum realizează un desen. ideile. de a critica. În urma aplicării acestor metode. -Încurajarea autonomiei copilului şi promovarea învăţământului prin cooperare. a reflecta. interactive. -îşi exersează capacitatea de autoevaluare şi de a evalua alternative şi a lua decizii. a testa ipoteze. copiii învaţă să-şi împărtăşească ideile. sensibilitate. corectitudine cu cei din jur. sensibilitate. cel mai repede). afectivitate. să negocieze soluţiile. să facă afirmaţii neobişnuite. 57 . -Formarea deprinderii de a gândi critic. corectitudine cu cei din jur. -Focalizarea strategiilor pe promovarea diversităţii ideilor. o construcţie etc. a şti să facă. să caute alternative. a şti să conexiuni culeagă informaţii despre o temă dată . spontan. de a conştientiza stilurile de învăţare pe care le preferă (adică cum învaţă o poezie. fiind parte integrantă a acestuia şi să se descurce în situaţii reale de viaţă.

atractivă.cât şi pentru copii. atât pentru tine ca dascăl. diferenţiată.Ar fi frumos ca fiecare dascăl să fie pentru copiii lui „formator” pentru a simţi zilnic acea satisfacţie pe care ţi-o dă pregătirea pentru activitatea cu copiii şi mai ales plăcerea de a realiza o predare/învăţare/evaluare creativă diversă. eficientă. 58 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->