Sunteți pe pagina 1din 2

CT=CF+CV CV=vQ VT=pQ

CF-componenta fixa CV-componenta variabila v-cost variabil unitar Q-cantitatea p-pret unitar

Cost mediu: CTM=

CT CF CFM= Q Q

CVM=

CV Q

Costul marginal (sporul de cost total necesar obtinerii unui cost suplimentar de productie) : Cmg=

CT1 CT0 CT => Cmg= Q Q1 Q0


CT-cheltuieli totale VT-veniuri totale P-profit

P=VT-CT

Q cr =

CF pv

Coeficientul elasticitatii cererii fata de pret:

K =
ec / p

Coeficientul elasticitatii cererii fata de venit :

Qc Q 0

Pc : P 0

K =
ec / v

Qc V Qo : V 0 Qo P Q0 : P0 CF CV + Q Q
Cu =

Coeficinetul elaticitatii ofertei fata de pret :

K =
eo / p

Cost unitar : C u =

CF +v Q

v-costul variabil unitar

*Calculele unui semifabricat: Costuri directe: C m = nc p n Cm-materiale n c -norma de consum p n -pret

S d =n t - S b h

S d -salariu direct n t -norma tp

S b -salariul brut h
I=30% S d I-impunerii proprii cu salariu direct

Costri indirecte: r s =K s S d r f =K f CTsec tie CT produs =CT sec tie + r f regia atelierului(sectiei) CT= C m + S d +I+ r s regia firmei

C m + S d +I CD r s -CI

PIATA MONETARA D=CF-CD D-dobanda CF-capital final CD-capital disponibil

Simpla : r =

Rata dobanzii: Compusa: R = (1 + r ) n

D 100 CD

n-numar de ani

Formula de multiplicare a capitalului: CF= CD (1+r) n