Sunteți pe pagina 1din 12

„Concertul de Crãciun nu este un concert Mcdonaldizarea

aparenþe… Lumina de dincolo de

LUMEA PE DOS
nori… Deschide ochii. Nu pierde
timpul… nu trãieºti o veºnicie”.
INTERVIU

Firmele de servicii funerare au


oarecare, el înnobiliazã sufletele…”
tot felul de nume. „Casa albastrã”,
MORÞII
„Nosferatum”, „Bellu ºi fiii”,
„Angels”, „Grummberg Funerals
Co”, „Vili Funerar SRL”, „Tar
Interviu cu ªtefan Hruºcã, „Dascãlul colindelor” Tar Servicii Funerare”, „Onoranze
Funebre Eternitatea”. Ultima oferã
„înmormântãri în stil european”.
Cu ani în urmã, un sociolog american, „Previzibilitatea” este garanþia pe care o oferã Firma Grummberg are ca motto:
Este „vremea colindelor”… Din ºcoalã ºi am ales scena pentru totdeauna… urmãtor ºi am aflat de impactul extraordinar George Ritzer, demonstra într-o carte care a McDonald’s cã „produsele ºi serviciile sunt „Noi luminãm ultimul drum”.
1990 ºi pânã azi aproape niciun Ce a însemnat aceastã alegere pentru pe care l-au avut colindele cântate de mine. devenit foarte prizatã în rândurile specialiºtilor aceleaºi indiferent de loc”.
român nu trãieºte „anotimpul Adicã „noi suntem lumina lumii”.
dumneavoastrã? Cred cã primul album s-a vândut în câteva cum McDonald’s-ul s-a depãºit pe sine Mcdonaldizarea s-a extins la nivelul
colindelor” fãrã ªtefan Hruºcã. Poetul Au urmat ani de creaþie, numeroase milioane de exemplare… Cu ani în urmã am vãzut într-un oraº de
transformându-se dintr-un simplu restaurant întregii vieþi a individului. McNaºterea face ca provincie o maºinã-dric pe care scria: „Numai
George Þãrnea îl numea pe colindãtorul turnee, mii de spectacole. Dupã 1984, cu un De unde au provenit primele colinde?
din Maramureº, pe bunã dreptate, într-o paradigmã ale cãrei caracteristici au bebeluºii sã poatã fi proiectaþi. Exista o cu Ivan ºi maºina lui veþi obþine cheile
an înainte ca cenaclul „Flacãra” sã se Primele colinde le-am cules din locurile influenþat toate segmentele vieþii sociale. El mcdonaldizare a fertilizãrii de pe urma cãreia
„dascãlul colindelor”… Am avut bucuria desfiinþeze, eu l-am pãrãsit ºi am cântat natale, „de acasã”, cum îmi place mie sã zic, Raiului”.
de a „primi colinda” sa ºi-n acest an. stabilea patru dimensiuni ale mcdonaldizãrii: pot beneficia ºi bunicile: ºi bunica poate sã Ritualul funerar în societatea de consum s-
împreunã cu Vasile ªeicaru pânã în 1989. de la Ieud. Dintru început am adunat colinde
Pentru cititorii noºtri, cel mai cunoscut strãmoºeºti, creºtineºti, religioase, eficienþa, calculabilitatea, previzibilitatea ºi mai nascã o datã. a modificat drastic. El nu mai are ca normã
„colindãtor” român a rãspuns câtorva izvorâte din evlavia ºi credinþa poporului controlul prin tehnologii nonumane. Eficienþa Mcdonaldizarea morþii se manifestã masiv legãtura cu sacrul, ci rapiditatea ºi igiena.
Foto: Florin Iordache

întrebãri, dialog pe care vã invitãm sã-l nostru. În 1991, am fãcut cel de al doilea este „metoda optimã de a trece de la o situaþie ºi la noi. Serviciile de pompe funebre au site- Personajele cele mai importante la o
citiþi cu sufletul ºi cu inima pentru cã la fel album, „La sãvârºitu lumii”. Din 1995, la alta”. Pentru clientela Mac-ului, uri. Daþi cãutare pe Google „servicii funerare” înmormântare sunt supravieþuitorii. Trebuie
ne-a rãspuns întrebãrilor noastre ºi cel colindele au apãrut în formatul C.D.-ului. depuse toate eforturile ca sã îi
intervievat… Dupã colindele din zona mea am cules din eliberam de un cadavru
mai multe pãrþi ale þãrii. Astfel, am mers
ªtefan Hruºcã, bine aþi revenit în þarã! ºi am ales colinde din Bihor, Alba-Iulia,
Cu ce simþãminte reveniþi pe meleagurile Mureº ºi din alte pãrþi. Vreau sã
noastre? menþionez cã am avut mereu alãturi de
De fiecare datã vin cu mare drag în þarã, mine pe regretatul poet George Þãrnea.
aici ºtiind cã existã un public care aºteaptã Am mai scos încã patru discuri de colinde,
cu mare dor cântecele ºi colindele noastre. deci în total am ºase albume de colinde,
Vã mai amintiþi când v-aþi lansat? V-am numãrând 120 de piese. ªi nu vreau sã mã
ruga sã evocaþi acele vremuri… opresc aici. Am în plan sã mai scot încã
Sigur cã-mi amintesc. În 1979, în Curtea ºase discuri de colinde…
de Argeº, a avut loc un festival-concurs Pe bunã dreptate, nu cred cã existã casã
„Dulce Românie”, eu venind cu un grup de de creºtin român în care de Crãciun sã nu
prieteni tocmai de la Borºa. ªansa mea a se asculte colinde cântate de Hruºcã. Care
fost ca în fruntea juriului sã se afle celebrul credeþi cã este „secretul” prin care
poet Adrian Pãunescu. De atunci, domnia sa colindul dumneavoastrã v-a fãcut atât
m-a remarcat, am luat ºi un premiu ºi,
ªtefan Hruºcã
de iubit ºi de apreciat? inoportun. Asta este: mortul nu
mai mult, în 1981 m-a invitat sã fac Nu cred cã este niciun secret.
parte din cenaclul „Flacãra”. Sincer, mai are nimic dintr-o persoanã.
Colindul nu este un cântec oarecare. Este un cadavru care trebuie
însã, la început am fost destul de Când susþin un concert de Crãciun sau
indecis. Eu eram învãþãtor, în toamna când interpretez un colind, încerc sã transmit separat cât mai repede de
acelui an luam clasa I ºi nu voiam sã nu-mi Dupã acest an, am cunoscut toþi românii o stare, o vibraþie deosebitã prin care se societatea celor vii. Drumul pe
întâmpin micuþii în prima lor zi de ºcoalã… „colindele lui Hruºcã”. Povestiþi-ne cum s-a creeazã o legãturã de suflet, o legãturã care îl fãcea sufletul timp de 40
Dar, iar spun, destinul sau ºansa a fãcut sã întâmplat sã îmbrãþiºaþi acest gen mirific, spiritualã, aº putea spune, între mine ºi de zile dupã moarte, importanþa
treacã prin Borºa acelaºi Adrian Pãunescu strãmoºesc, românesc ºi creºtinesc care este publicul ascultãtor. O stare ce înnobileazã pe care o avea ajutorul celor vii
cu cenaclul „Flacãra” în 1981. A insistat sã „colindul”? sufletele noastre, pentru cã, repet, concertul în perspectiva unei judecãþi de
urc pe scenã ºi sã cânt. Dupã „marea îmbulzealã” din 1989, am de Crãciun nu este un concert oarecare… „restaurantul McDonald’s oferã cel mai ºi nu veþi regreta. Majoritatea au texte de apoi, tãrâmul celalalt, al strãmoºilor þin de un
ªi au urmat primele cântece interpretate avut norocul sã fiu contactat de directorul de ªtim cã la-nceput de decembrie este ºi confortabil mod de a trece de la starea de a-þi autoprezentare în care þi se garanteazã folclor vetust. Suntem mai evoluaþi, dar mai
de dumneavoastrã la cenaclul „Flacãra”… atunci de la Casa de discuri Electrecord. ziua Dumneavoastrã de naºtere. Aºadar, vã fi foame la aceea de a fi sãtul”. Când poþi sã promptitudinea, rapiditatea ºi eficienþa inumani.
Care au fost acelea? Dumnealui ºtia de colindele pe care le aveam urãm „La mulþi ani!” atât de ziua faci douã lucruri în acelaºi timp, sã conduci serviciilor. Citez: „De peste 10 ani, cu Am reprodus o fotografie pe care am
În acea searã am debutat cu douã ºi mi-a propus sã le înregistrãm. În august dumneavoastrã, cât ºi cu ocazia praznicului maºina ºi sã iei masa, poþi spune cã ai atins o experienþã ºi profesionalism, noi am fost descoperit-o pe un blog, „al-13-lea
colinde, „Flori de mãr” ºi „Florile dalbe”, 1990, a avut loc prima imprimare de colinde. Naºterii Domnului care se apropie ºi în cãrui culme a eficienþei. A doua caracteristicã a alãturi de cei care i-au pierdut pe: Corneliu Weblog”. Ea exprimã cel mai bine
dar ºi cu un cântec „Raza cerului În decembrie, a fost lansat. Eu eram plecat bucurie sfântã ne-aþi introdus aºa de frumos mcdonaldizãrii este „calculabilitatea”, care Coposu, Dem Rãdulescu, Ion Raþiu, Vali atitudinea omului de consum faþã de
senin”. Din 22 octombrie 1981, am atunci, pentru prima datã, în America la niºte prin colinda de azi, motiv pentru care vã înseamnã „punerea accentului pe aspectele Sterian…” Am dat ºi peste un videoclip care moarte: 2 fast 2 Funerals. Pânã ºi
renunþat definitiv la meseria de prieteni. În parantezã fie spus, tot atunci mi- zicem „mulþam fain!”- aºa cum vã place sã cantitative ale produselor vândute (mãrimea îþi livreazã un fel de filosofie de viaþã: moartea a devenit ceva cool.
dascãl ºi am rãmas cu scena. am luat prima mea chitarã adevãratã, pe care spuneþi în dulcele grai maramureºean de care porþiei, costul) ºi ale serviciilor oferite (timpul „Deschide ochii; vezi frumuseþea vieþii, Pentru cei vii, desigur.
Am avut de ales între scenã ºi o am ºi acum! M-am întors în aprilie anul nu v-aþi despãrþit niciodatã! necesar pentru a obþine produsul)”. oportunitãþile vieþii, profunzimea dincolo de
12 Pr. Florin Iordache Ciprian Voicilã
13
EXPLICAREA
imediat”. Se numea „The Way of the Pilgrim” (3).

GRAFFITI ORTHODOXE
Cuvintele nu vor putea vreodatã exprima
MÃRTURIE

recunoºtinþa cãtre prietenul meu pentru aceastã


cãrticicã. Pelerinul cutreiera þinuturile ruseºti
cãutând îndrumãtori spirituali care sã-l înveþe
rugãciunea neîncetatã. Se vorbea acolo de
Icoanei Naºterii Domnului
mãnãstiri ºi de pãrinþi duhovniceºti – cu siguranþã
era o ficþiune! Nu, era o poveste adevãratã. Ce
însemnau oare acele cuvinte ciudate: „utrenie”,
„liturghie”, „Filocalia”? Purtam cu mine doar
aceastã carte ºi o biblie de buzunar, în cele douã
buzunare din spate.
„Vulpile au vizuini ºi pãsãrile cerului cuiburi, În aceastã icoanã, întregul mesaj din Sfinþii îngeri (4) sunt reprezentaþi mãrindu- existat o pãrere dominantã cã acea
însã Fiul Omului nu are unde sã-ºi plece capul”. Evanghelie despre întruparea Mântuitorului L pe Dumnezeu ºi aducând vestea cea bunã a scenã era degradantã pentru Hristos,
Vara era pe sfârºite ºi nu mai puteam rãmâne din Sfânta Fecioarã Maria este surprins Naºterii Domnului pãstorilor (5). Faptul cã care nu avea nevoie sã fie spãlat,
unde eram. De acum, era greu pentru mine sã nu- împreunã cu alte detalii adãugate din Sfânta pãstorii evrei ºi magii pãgâni au fost printre fiind nãscut într-un mod miraculos
mi ºtiu rostul vieþii. Nu aveam planuri, voiam doar Tradiþie a Bisericii. În multe icoane cu primii sã îl slãveascã pe Domnul nostru ne dintr-o fecioara curatã. Dar reþinem
sã conlucrez cumva cu ceva mai mare decât mine,
mai mare decât lumea. Mi-am împachetat câteva reprezentãri ale Naºterii Domnului sunt o aratã universalitatea acestui mare eveniment, aceastã imagine în icoana noastrã, ca un
multitudine de detalii, în altele sunt mai puþine. rânduit pentru mântuirea întregii omeniri. element din Sfânta Tradiþie transmisã nouã;
PELERINUL
lucruri în rucsac, alãturi de „Pelerinul rus”, ºi m-
am întâlnit în Times Square (4) cu un prieten bun, în diagrama arãtatã aici, luatã dintr-un desen al Ultimul detaliu al acestei icoane, scena într-adevãr nu îl degradeazã pe Domnul, ci îl
Jim. icoanei, putem identifica cel puþin 8 elemente. spãlãrii Domnului (8) este un element care a mãreºte pe El, aºa cum este evident în
Era o dupã-amiazã de duminicã, în prima zi de (1) Icoana se concentreazã, desigur, pe provocat multe controverse de-a lungul rugãciunea desemnatã a fi cititã în timpul
septembrie a lui 1995. Aveam 23 de ani. Coboram naºterea Domnului nostru Iisus Hristos din timpului. În unele biserici din mãnãstirile Botezului pentru moaºa unui copil (Din
pe strada pustie, iar în faþã se întrezãreau turnurile
POSTMODERN cenuºii ºi ameninþãtoare ale World Trade Center. Maica Sa, Preacurata Fecioarã Maria; ea este Muntelui Athos, scena a fost intenþionat evitatã Trebnicul de rit vechi, a doua rugãciune pentru
Repetam în gând aceastã „Rugãciune a lui Iisus” reprezentatã mai mare decât celelalte în fresce ºi înlocuitã cu tufiºuri sau pãstori; a moaºã: „O Stãpâne, Domnul Dumnezeul
pe care o învãþasem de la Pelerin: „Doamne Iisuse personaje, întinsã pe un covoraº ºi nostru ... Care a fost culcat în
Hristoase, miluieºte-mã”. În scurtã vreme, trebuia uitându-se nu la nou-nãscutul sãu iesle ºi a binecuvântat pe
sã gãsim un loc de dormit. Mi-am adus aminte de Fiu, ci mai degrabã cu iubire ºi 2 moaºa Salomeea care a ajuns
un loc unde obiºnuiam sã mã duc ca sã aflu pace,
Pãrinþii mei au divorþat când aveam 4 ani.
Eram cel mai mic copil al lor, ºi am rãmas sã
vorbeau, eu tãceam. Când îmi deschideam gura,
toatã lumea pãrea sã se uite la mine fãrã sã în Upper West Side (5), într-un parc de pe râu.
înduioºare cãtre logodnicul ei,
Bãtrânul Iosif (7), vãzându-i uluirea
4 sã creadã în adevãrul de
netãgãduit al fecioriei...”.
trãiesc cu mama ºi cu sora mea într-o micã cabanã înþeleagã. Mereu m-am simþit ca ºi cum îmi scãpa Am plecat înspre acel loc, iar în metrou am
continuat sã rostesc Rugãciunea lui Iisus. faþã de aceastã deosebit de Cine, mai eficient decât o
din pãdure. Am încercat sã le fiu mângâiere când ceva. Eram incompatibil. minunatã ºi divinã naºtere. El este moaºã, poate mãrturisi despre
se certau. Aveam nevoie de mângâiere. Bunica Ascultam doar câteva selecþii de violoncel ºi Pe când ne întindeam sã dormim în iarbã, am
mea, pictoriþã ºi o descendentã directã a lui Morrissey (The Smiths) (2). Scriam cântece, auzit un glas, care ne-a zis: „Bãieþi, aveþi de gând arãtat în colþul din jos stânga, stând o naºtere divinã ºi
Abraham Lincoln, m-a învãþat cuvântul aveam o trupã numitã „Monk”. Prietenii îmi sã campaþi aici?” I-am rãspuns cã aºa facem în
fiecare searã. Era un tânãr puþin peste douãzeci de
de vorbã cu un bãtrân pãstor care i-
a vãzut pe îngeri slavoslovind. Iosif
4 feciorelnicã? De aceea noi
înþelegem bine importanþa
„compãtimire”. Singura mea mângâiere era sã stau ziceau „monk”. Îmi doream sã ºtiu ce e un
tãcut în pãdure, cugetând la compãtimire pânã ce „cãlugãr”. Am încercat periodic sã mã sinucid ºi ani, iar prietenii sãi se aflau în preajmã. Ne-a priveºte calm ºi meditativ acestei scene binecuvântate.
izbucneam în plâns. m-am luptat la ºcoalã cu psihologi unul dupã altul, întrebat politicos dacã ne-ar plãcea sã ne petrecem gândindu-se la minunile lui În sfârºit, dacã ne uitãm la
Dacã simþeam întristarea, ºtiam cã trãiesc. O lucru care mã deprima cel mai mult. Îmi plãcea noaptea în adãpostul sãu dintr-un loc pe care l-a
numit „Tunelurile Libertãþii”. Am spus cã da, ºi Dumnezeu pe care le vede ºi le 3 icoanã ca la o compoziþie
îndrãgeam. Era Adevãrul. Profesorul meu de mult munca fizicã din greu, dar nu puteam aude acum. Domnul nostru este unitã, putem doar sã fim
actorie mã iubea pentru cã puteam plânge practic concepe sã mã angajez undeva. Singura persoanã dupã ce am intrat printr-o poartã ne-am gãsit într-
la comandã. Gãseam în orice un motiv sã jelesc. care mi se pãrea cã are înþeles pentru mine era un întuneric desãvârºit. Am mers de-a lungul unei arãtat în scutece ºi culcat în iesle, umpluþi de bucurie, nu doar
Plângeam Cãderea, Depãrtarea de Dumnezeu. Hristos. Nu L-am pus sub semnul întrebãrii. Am ºine vreo 2 sau 3 kilometri, ni s-a pãrut, pânã ce „cãci nu mai era loc de gãzduire 5 datoritã frumuseþii culorilor
Cãutam mereu sã fiu batjocorit. Voiam sã fiu studiat buddhismul, hinduismul ºi taoismul în am ajuns la o structurã mare, asemeni unei case. pentru ei” (Luca 2, 7). În spatele ºi a atmosferei festive pe care
persecutat, voiam ca lumea sã mã urascã. Lumea cãutarea lui Hristos. Am rostit tot drumul Rugãciunea lui Iisus cu glas ieslei se aflã o peºterã întunecoasã 6
tare. Cei de acolo ne-au primit înãuntru ºi ne-au o descrie, dar ºi datoritã
era necruþãtoare, aºa cã nu-mi pãsa dacã mã „De aceea zic vouã: Nu vã îngrijiþi pentru (3), care ne aminteºte imediat de veºtii fericite a mântuirii
dat de mâncare ºi niºte pãturi. I-am mulþumit în
tortura, sau mã spânzura, sau mã lãsa sã mor.
Când aveam 19 ani, am încercat sã merg la o
sufletul vostru ce veþi mânca ºi ce veþi bea, nici
pentru trupul vostru cu ce vã veþi îmbrãca” (Mat. tãcere lui Dumnezeu ºi am adormit. peºtera în care Domnul a fost 1 noastre atât de clar
bisericã metodistã. Am plecat de acolo zãpãcit. Se 6:25). Dincolo de ºine, sus în zidul tunelului, dincolo înmormântat 33 de ani mai târziu proclamatã de ea. În icoanã,
pãrea cã lumea se întinde pretutindeni. M-am Eram curier pe bicicletã în New York, de o gaurã se vedea un spaþiu mare ºi gol. Jim ºi înfãºurat în giulgiu. În peºterã sunt toatã creaþia se bucurã la
întors dupã o sãptãmânã purtând un tricou pe care mergând pe strãzi ca un nebun. Eram disperat, cu mine ne-am fãcut o cale de acces pânã acolo ºi un bou ºi un asin, detalii
ne-am apucat de lucru. Am construit un sistem de Naºterea Domnului nostru
scria „Keep the Faith – the Catacombs” („Pãzeºte trebuie sã fi fost lucruri mai importante în viaþã nemenþionate în Evanghelie, dar Iisus Hristos: cerul (o stea ºi
credinþa – Catacombele”), alãturi de un pumn. decât mâncarea, hainele ºi locuinþa. Lumea era scripeþi, cu ajutorul unei frânghii, ºi pentru trãsãturi invariabile în fiecare
Nimeni n-a vrut sã vorbeascã cu mine. asemeni unei maºini laºe ºi nemiloase care îºi urmãtoarele câteva sãptãmâni ne-am clãdit casa. O îngerii), pãmântul (munþii,
icoanã a Naºterii; scena e inclusã
Am crescut în apropiere de New York. sapã de zor propria groapã. bucurie de negrãit îmi umplea inima. Voiam sã
vorbesc cu Dumnezeu, dar nu ºtiam cum sã mã pentru a arãta îndeplinirea 8 plantele ºi animalele) ºi în
Mergeam tot timpul singur cu autobuzul pânã în În 1994, m-am mutat într-un templu special omenirea reprezentatã
oraº. Mama era mereu îngrijoratã, aºa cã o unificaþionist, unde am trãit vreme de 9 luni. Mã rog. cuvintelor profetului Isaia, „Boul
Adunam apã ºi ne spãlam la un hidrant din îºi cunoaºte stãpânul ºi asinul ieslea cel mai desãvârºit în
minþeam. Stãteam prin preajma vagabonzilor ºi gândeam cã poate acum sunt cãlugãr. Vindeam persoana noii Eve, Preacurata
desenam peste tot graffiti. Tagul (1) meu era flori maºinilor ce aºteptau la semafor, în cartierul josul tunelului. Mâncam pungi pline cu chifle, pe Domnului sãu, dar Israel nu Mã
„Monk” („Cãlugãr”). Eram prieten cu oricine nu Queens. Într-o noapte, o tânãrã trecea strada care le gãseam într-un tomberon de pe Strada 83. cunoaºte; poporul Meu nu Mã 7 Fecioarã Maria, Maica
„þintea spre ceva” în lumea asta, în mare venind dinspre facultate. I-am dat o floare. Aveam electricitate printr-un cablu pe care Domnului nostru.
prietenii noºtri de peste ºine îl conectaserã la o pricepe” (Isaia 1, 3).
mãsurã skinheaderi ºi punkiºti. Purtam zi Numele ei era Natalia, ºi m-a întrebat ce fãceam. (2) Deasupra compoziþiei
de zi aceleaºi haine, uneori luni la rând, I-am spus cã îl caut pe Dumnezeu, cã ascult. Ea a cutie de distribuþie din portul de deasupra noastrã.
„Noaptea Gunoaielor” (6) de sus ne satisfãcea centrale, in chiar centrul icoanei „Naºterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
ºi mã spãlam rar. pãrut sã înþeleagã. Mã resemnasem de multã rãsãrit-a lumii lumina cunoºtinþei. Cã întru Hristos se naºte! Slãviþi-l!
ªtiam cã nu mã potrivesc vreme cu faptul cã nimeni nu înþelegea. Am fãcut toate nevoile ºi chiar ne ispitea sã fim este steaua minunatã venitã din rai, care i-a
niciunde. Voiam sã fiu singur ºi sã schimb de adrese. Templul îmi cerea acum sã iau extravaganþi. Am adunat lemne din benele de condus pe magi (6) cãtre locul în care se aflã dansa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au
simt singur. Voiam ca toate sã o hotãrâre pe care cu siguranþã nu o puteam face, gunoi ale unor ºantiere, cuverturi, saltele, vopsele Mântuitorul nostru; ne aminteºte de semnul învãþat sã se închine Þie, Soarelui dreptãþii, Traducere din limba
disparã, ca sã pot asculta. Nu aºa cã am plecat de acolo. ºi tot ce mai aveam nevoie, lucrând ca niºte raiului pe care-l vedem în icoana Botezului sau ºi sã Te cunoascã pe Tine, Rãsãritul cel de englezã: Andra
prea pot sã explic ce În acea varã a lui 1995, bunul meu prieten furnici. Trãind sus într-un zid, în adâncul unui sus, Doamne, slavã Þie” Aldea-Partanen
tunel primejdios infestat de ºobolani, mã simþeam Cincizecimii, oriunde e indicatã intervenþia
înseamnã asta. Când mã Mike m-a vizitat în pãdurile din estul divinã. (Troparul Naºterii Domnului).
nevrednic sã am parte de aºa îmbelºugare.
14 aflam în preajma unor
oameni care
Pennsylvaniei. A adus cu el o carte pentru mine.
Mi-a zis: „Am citit-o ºi am ºtiut cã trebuie sã o ai A fost cea mai rea iarnã din istoria New 11
Seleucizilor înainte de ridicarea lui Alexandru Yorkului. La suprafaþã erau 10 grade, aºa cã în „Pelerinul rus” ºi când mã simþeam slãbit Monahii m-au primit – un inadaptat dintr-un
tunel aveam -20 de grade. Formaþiuni uriaºe de (adesea), repetam: „Doamne Iisuse Hristoase, tunel infestat cu ºobolani de sub New York, un
GRAFFITI ORTHODOXE

cel Mare. Ulterior, ele ºi-au recãpãtat gheaþã au ajuns de pe tavanele ca de catedralã miluieºte-mã”. paria al societãþii. În bisericuþã, dupã o slujbã de
independenþa: evreii prin rãscoala Macabeilor, pânã la pãmânt. Pânã în ianuarie, am avut parte de Între timp, Natalia renunþase la facultate ºi pomenire a morþilor, am cãzut la pãmânt înaintea
iar persanii ca grup conducãtor în Imperiul trei viscole record. Prin tunel, vântul urla ca un zburase în Seattle. Acolo, o femeie i-a dat gratuit Dumnezeului celui viu ºi am plâns în hohote. Cât
Parþilor. uragan. Cineva care trãia la vreun kilometru de un bilet pânã în Anchorage, ºi pe când eu mã mã pierdusem în cãutarea mea! Cât de mult mã
Ridicarea Romei. Pompei, primul noi a murit. Locul nostru era ca un mormânt aflam în largul mãrii, ea cãuta un loc unde sã îndepãrtasem de viaþã! Adâncul sufletului mi se
cuceritor roman al Ierusalimului, a atacat îngheþat. prãznuiascã Sãrbãtoarea Sãrbãtorilor a Bisericii vãdise. Era ca ºi cum aº fi stat într-o Luminã
graniþa armeanã a parþilor în anul 63 î. H. În 55 Mi-am amintit de tânãra pe care o Ortodoxe – Sfintele Paºti. A gãsit o micã puternicã ºi puteam vedea toate gândurile,
î. H., Crassus a condus legiunile romane cunoscusem, Natalia. Am contactat-o ºi ne-am comunitate asceticã în munþii din nordul cuvintele ºi faptele mele pline de mândrie. Cât de
împotriva Ierusalimului ºi, într-un alt atac, întâlnit într-un parc. I-am arãtat cartea mea cu Anchorage-ului. Aceºtia au invitat-o sã stea cu ei. multe sunt la numãr! Cum i-aº putea judeca pe
împotriva parþilor. Romanii au fost învinºi „Pelerinul rus”. Îi era cunoscutã. Cum de-o ºtia? I- Când am scãpat în cele din urmã de pe navã, m- alþii? Credeam pe vremuri cã pocãinþa e o noþiune
am spus cã am construit un loc în tuneluri, unde am alãturat acolo Nataliei, fãrã sã ºtiu exact prosteascã, însã acum a ajuns sã fie pentru mine
decisiv în bãtãliile de la Carrhae, iar parþii au încercam sã trãiesc ca acel pelerin. Am rãmas despre ce e vorba. Eram doar plin de recunoºtinþã însãºi lucrul de care am nevoie pentru a trãi, mai
contraatacat luând Armenia, Siria ºi Israelul. surprins când mi-a cerut sã o duc ºi pe ea acolo. sã am un loc unde pot sta. mult chiar decât mâncarea, mai mult decât orice
Stãpânirea romanã a revenit în timpul lui Am þinut-o strâns de mânã în timp ce mergeam pe Am intrat într-o încãpere, iar acolo, pe o masã, alt lucru pãmântesc! Am implorat sã fiu botezat.
Antipater, tatãl regelui Irod, care s-a retras ºinã. Ea înþelegea totul. M-am gândit cã zãceau teancuri de reviste „Death to the World”, Curând mã voi despãrþi de acest loc, casa mea.
înaintea unei alte invazii a parþilor, în 40 î. H. Dumnezeu mi-a trimis un înger. Ea mi-a lãsat o chiar acel numãr pe care-l citisem în tunel ºi-l Monahii îl cunoºteau pe acel preot din East
Marc Antoniu a readus suveranitatea revistã „Death to the World” (7). copiasem în jurnal, ºi multe altele. Nu mi-a venit Village, în New York, Pãrintele Hristofor, pe care
romanã în anul 37 î. H., dar s-a ºi aventurat Jim a plecat pentru o vreme. Chiar dupã sã-mi cred ochilor. Mã minunam cum se poate îl vizitasem cu luni înainte, ºi mi-au zis cã e un
într-o nesãbuitã expediþie împotriva parþilor. plecarea sa, a lovit viscolul cel mare. Curentul s-a întâmpla aºa ceva! În scurtã vreme, a apãrut un bun prieten de-al lor. Altã minune a purtãrii de
Dupã retragerea lui dezastruoasã, parþii au întrerupt. Natalia plecase ºi ea într-o excursie, bãrbat îmbrãcat într-o rasã neagrã ºi cu o barbã grijã a lui Dumnezeu! Pe 8 martie 1997, m-am
Cei trei magi
atacat din nou, mãturând orice opoziþie romanã pentru câteva sãptãmâni. Era nespus de întuneric lungã ºi neagrã, al cãrui nume era Pãrintele Pavel. botezat cu numele Sergius, dupã Sfântul Serghie,
(inclusiv pe Irod, care a fugit la Alexandria ºi, ºi de rece. Eram singur. De Anul Nou 1995/1996, I-am fost prezentat ca fiind un pelerin. El mi-a vieþuitorul în pustie a cãrui adormire se
apoi, la Roma). Cu ajutorul parþilor, evreii ºi- am aprins o lumânare ºi am început sã citesc urat bun venit ºi mi-a cerut sã mã pregãtesc prãznuieºte de ziua mea ºi care m-a chemat dintr-
au redobândit suveranitatea, iar Ierusalimul a „Death to the World”. Parcã m-am uitat într-o dimineaþã pentru Utrenie. Utrenie? Ca în cartea un tunel îngheþat ºi întunecat pânã în Alaska, unde
fost dotat cu o garnizoanã evreiascã. Între oglindã. Cine erau acei cãlugãri? „Eu sunt mea? Eram incapabil sã mai vorbesc, aºa cã i-am Viaþa m-a gãsit. Pe când ieºeam din apa botezului,
timp, Irod a reuºit sã obþinã de la Augustus cãlugãr!”, mi-am zis. M-am apropiat de lumina mulþumit în tãcere lui Dumnezeu ºi am adormit. Pãrintele Hristofor a rostit solemn din strãvechii
lumânãrii ºi am început sã copiez fiecare cuvânt în Dimineaþã, slujba Utreniei s-a þinut într-un mic Psalmi:
Caesar titlul de „rege al iudeilor”. Totuºi, abia jurnalul meu. Dintre miile de reviste ºi publicaþii paraclis din pãdurile Sfântului Serghie. S-a cântat, „Fericiþi cei cãrora li s-au iertat fãrãdelegile
dupã trei ani (incluzând un asediu de cinci care zãceau în jurul meu, aceasta era singura pe ºi toþi ziceau „Hristos a înviat!”. De-a lungul ºi cãrora li s-au acoperit pãcatele.
luni) a reuºit sã intre în capitala sa. Irod a care mi-era teamã s-o pierd – era prea preþioasã. urmãtoarelor câtorva zile, am început sã-mi dau Cã am tãcut, învechitu-s-au oasele mele,
În fiecare an, cu ocazia Naºterii Domnului, ne preia aceastã legendã ºi o dezvoltã în cartea sa dobândit astfel tronul unei þãri care tocmai
amintim de momentele petrecute la Betleem „Gaspar, Balthazar ºi Melchior”, pe care v-o Când Natalia s-a întors, la sfârºitul lui ianuarie, seama cã fusesem adus, prin harul lui Dumnezeu, strigând eu toatã ziua; cã ziua ºi noaptea s-a
încheiase o revoltã naþionalã ºi care se situa între m-a invitat la o slujbã de searã într-o bisericã din la o viaþã cu adevãrat pe calea „Pelerinului rus”. îngreuiat peste mine mâna ta, cãzut-am în
acum aproape douã mii de ani. Ieslea, pãstorii ºi recomand. douã imperii rivale. Oricând, supuºii puteau East Village (8). Era o bisericã ortodoxã ruseascã. Aveam liturghie ºi învãþãtori duhovniceºti. suferinþã când mi s-a înfipt mie ghimpele...
îngerii completeazã imaginea noastrã despre acel Toate aceste tradiþii sunt interesante ºi conspira împotriva sa, apelând la ajutorul Nu auzisem niciodatã de aºa ceva. Când s-a sfârºit Pãrintele Pavel mi-a vorbit de mãnãstiri ºi chiar Tu eºti scãparea mea de necazul ce mã
eveniment – Naºterea Domnului Iisus Hristos. frumoase, dar... ce ºtim cu adevãrat despre aceºti parþilor. slujba în bisericuþa luminatã de lumânãri, l-am despre acei monahi despre care citisem în „Death cuprinde; bucuria mea, izbãveºte-mã de cei ce m-
Mai puþin prezenþi sunt, însã, cei trei magi care magi? Cãlãtoria la Ierusalim. La Ierusalim, întrebat pe preotul îmbrãcat în veºminte negre to the World”. Rareori am scos un cuvânt. M-am au înconjurat...
au venit sã se închine pruncului Iisus. În afarã de Preoþia mezilor. Vechii magi reprezentau dacã ar fi dispus sã ne mai întâlnim. dus cu gândul înapoi cu doar trei luni, la tunelul Înþelepþi-te-voi ºi te voi îndrepta în calea
câteva colinde vechi, ei nu prea sunt pomeniþi în apariþia bruscã a magilor, care foarte probabil
o preoþie ereditarã a mezilor cu profunde Coaliþia pentru cei fãrã locuinþe începuse sã întunecat. Aici soarele nu apunea sãptãmâni la aceasta, în care vei merge; aþinti-voi spre tine
relatãrile de Crãciun. Aceasta face ca ei sã parã cãlãtoreau însoþiþi de o suitã care atrãgea evacueze oamenii din tunel, aºa cã trebuia sã plec rând. De la întunericul de negrãit la lumina fãrã de ochii Mei. Nu fiþi precum calul ºi catârul, la care
cunoºtinþe religioase. Dupã ce unii magi de pe privirile, l-a alarmat pe Irod ºi, de altfel, întreaga
înveºmântaþi într-o aurã de mister. Cred cã acum, lângã curtea regelui mezilor ºi-au dovedit ºi eu curând. Încotro sã mã îndrept? Îmi aduc sfârºit. Uimit, am împãrtãºit cu ei povestea mea – nu este înþelegere...”
în preajma sãrbãtorii Naºterii Domnului, sunt cetate. Întrebarea pe care i-au pus-o magii lui aminte cã mã rugam ca Dumnezeu sã-mi vadã tunelul, cartea „Pelerinul rus”, biserica din East Am plâns, cãci înþelegeam.
abilitatea în interpretarea viselor, Darius cel Irod, despre „împãratul nãscut al iudeilor”, a
binevenite câteva informaþii menite a întregi Mare le-a dat pe mânã treburile religioase ale neputinþa de a mã ruga ºi sã-mi descopere voia Sa, Village, nava. Aceºtia m-au îndrumat cãtre o
tabloul acestui eveniment. reprezentat o insultã la adresa lui, un neevreu ca sã pot conlucra cu El. Într-o reclamã dintr-un mãnãstire de pe o insuliþã din apropierea Kodiak- Noi, tinerii, care recunoaºtem patimile
Persiei. Din noua posturã, în care se împleteau care trãsese sfori ºi îºi cumpãrase scaunul. ziar, am citit: „Angajãri în Alaska, se câºtigã ului, unde aveam sã întâlnesc cãlugãri pentru stricãtoare de suflet ale lumii din lãuntrul nostru ºi
Tradiþii. Cea mai mare parte a puterile civile cu cele religioase, magii au ajuns bani!” Anunþul m-a atras puternic, în chip tainic. întâia datã. necruþãtoarele ispite ale lumii din jurul nostru, sã
informaþiilor pe care le avem despre magi Întrebându-ºi învãþaþii de la curte, Irod aflã din
sã constituie casta preoþeascã supremã a profeþii cã Mesia, cel promis, avea sã se nascã la Bani! Poate de data asta voi avea câþiva. ªtiind cât Ce s-a întâmplat pe aceastã insulã în ne ridicãm pe aripile lui Hristos – al cãrui chip se
provine din vremurile strãvechi. Majoritatea a Imperiului Persan, continuând sã joace acest rol de sãrac sunt, Natalia s-a oferit, din bunãtatea adâncurile mele nu poate fi pus în cuvinte, aºa cã pãstreazã în sfintele mãnãstiri ale Ortodoxiei –
presupus cã erau trei la numãr, din moment ce Betleem. Ascunzându-ºi îngrijorarea ºi
ºi în perioadele urmãtoare – seleucidã, partã ºi manifestând un fals interes, Irod le cere magilor inimii ei, sã mã trimitã acolo. Am împachetat nu se poate explica pe hârtie. Era o singurãtate mai presus de tot ce ne abate atenþia ºi sã
darurile aduse de ei au fost trei. Cu toate acestea, sasanidã. câteva lucruri într-o geantã micã ºi, în toiul unei plinã de pace. Liniºtea ºi deplina tãcere mi-au ascultãm...
Sfânta Scripturã nu spune cã ei ar fi fost trei la sã-i trimitã veºti. nopþi reci de februarie, mi-am pãrãsit chilia pãtruns în suflet. Toate dimprejur – copacii uriaºi Sergius P.
numãr.
Rolul lui Daniel. Unul dintre titlurile Dupã ce gãsesc pruncul ºi îºi aduc darurile subpãmânteanã. acoperiþi de muºchi, þãrmul stâncos ºi ºerpuitor, Notele traducãtorului:
Ei sunt numiþi „magi”, cuvânt grecesc date Sfântului Prooroc Daniel din Vechiul profetice, magii – „înºtiinþaþi în vis” (o formã de În doar câteva zile, eram în largul unei insule toate ascultau de Dumnezeu, o ascultare (1)Tagul de graffiti este o semnãturã, dar în acelaºi timp ºi un
provenit dintr-un cuvânt persan care desemneazã Testament a fost acela de rab-mag, ceea ce comunicare acceptabilã pentru ei) – pleacã pe alt îndepãrtate din Arhipelagul Aleutinelor, pe o navã desãvârºitã. Eram mai prejos de toatã Zidirea, în desen fãcut din litere, un simbol al writer-ului.
înseamnã ªef al Magilor. Dumnezeu a fãcut ca el (2). Steven Morrissey – solist vocal ºi compozitor al
o castã preoþeascã. Cu trecerea timpului, drum cãtre þara lor, ignorând cererea lui Irod. care nu se deosebea prea mult de o galerã cu încãpãþânarea mea îndãrãtnicã! Cum mai tânjeam trupei britanice de rock alternativ „The Smiths”, între 1982-
tradiþiile au devenit tot mai elaborate. În veacul sã fie administrator principal la curtea a douã Darurile de Crãciun. Darurile în aur, sclavi. Timp de douã luni am muncit în niºte ture sã stau cu aceastã Zidire ºi sã ascult, cu deplinã 1987.
al treilea, de pildã, cei trei magi deveniserã regi. imperii mondiale: cel babilonian ºi urmaºul istovitoare de 16 ore de lucru, 6 ore de odihnã. ascultare de Dumnezeu! Stând în mijlocul pãdurii (3). În românã, „Pelerinul rus – Mãrturisirile sincere cãtre
acestuia, cel persan. Când Darius l-a numit pe el, tãmâie ºi mir sunt daruri profetice, fiind legate Sãptãmâni la rând n-am vãzut lumina zilei; cu tãcute, mi-am dorit un singur lucru, chiar mai mult duhovnicul sãu ale unui pelerin cu privire la rugãciunea lui
În veacul al ºaselea, aveau ºi nume: Bithisarea, de calitatea Domnului Hristos de împãrat, preot Iisus” (Editura Sophia, 2002)
Melichior ºi Gathaspa, pentru ca o tradiþie un evreu, ºef peste preoþia medã care pânã atunci greu te puteai þine în picioare, din pricina uriaºului decât viaþa – sã fiu iertat. Voiam doar sã fiu (4). Times Square – intersecþie celebrã din New York.
fusese ereditarã, reacþiile de la curte nu au ºi mântuitor. Aurul este pentru împãraþi; tãmâia tangaj provocat de Marea Bering. Aveam cu mine creºtin ortodox. (5). Upper West Side – cartier din conglomeratul
armeanã din veacul al paisprezecelea sã afirme este un condiment folosit de cãtre preoþi; mirul Manhattan, oraºul New York.
cã ei erau Baltazar, rege din Arabia, întârziat ducând în cele din urmã la aruncarea lui
Daniel în groapa cu lei. Se pare cã Daniel a este un ulei parfumat folosit la îngroparea Death to the World este un fanzin american creºtin ortodox, iniþiat în 1994 de niºte (6). Zi în care locuitorii scot din locuinþe toate
Melchior, rege din Persia, ºi Gaspar, rege morþilor, vestind astfel moartea Sa. monahi (foºti punkeri) ai Mãnãstirii Sfântului Gherman al Alaskãi din Platina, obiectele vechi, uzate sau de care nu mai au nevoie ºi
din India. transmis o profeþie mesianicã (ce avea sã fie le depun în pubele speciale, pentru a fi reciclate sau
Din cartea Apocalipsei, la a doua Sa venire, California, ca o modalitate de propovãduire cãtre tinerii punk. Revista a avut un succes aruncate în mod corespunzãtor.
O legendã ruseascã vorbeºte chiar vestitã la timpul ei de cãtre o stea) unui anumit neaºteptat, atingând la un moment dat un tiraj de 50.000 de exemplare. Din 2003, (7). Joc de cuvinte, în lb. englezã: Death to
grup de magi, pentru îndeplinirea ei. ºtim cã va primi din nou aur ºi tãmâie, dar nu ºi
ºi de un al patrulea mag, ajuns la mir. El a murit o singurã datã, pentru toate ºi editarea publicaþiei a fost preluatã de un grup de tineri adunaþi în jurul bisericii the World = Moarte lumii, dar ºi Moarte faþã
Ierusalim dupã primii trei. Din zilele proorocului Daniel, destinele ortodoxe antiohiene a Sfântului Varnava din Costa Mesa, California.
de lume.
Scriitorul ºi academicianul popoarelor persan ºi evreu s-au întrepãtruns. pentru toatã lumea. (8). East Village – cartier din
Ce daruri îi vom aduce noi Lui anul acesta? conglomeratul Manhattan, oraºul New
francez Michel Tournier Ambele popoare au cãzut, pe rând, sub ocupaþia York.
Sã vorbim cu El. Traducere
de Radu Hagiu
10 Bogdan Mateciuc 15
Orientãri ºi... orientãri
doi ani pentru copilul lor care se naºte. Aceasta nu vorbeºte
decât despre infantilismul în care se adânceºte omenirea de

PRO - LIFE
azi, când oameni de 30, 35 de ani umblã cu cursurile
xeroxate sub braþ ºi tremurã de emoþie la gândul dacã vor
reuºi sau nu sã copieze la examen.
Am spus la început cã nu am vrut sã vãd un film care
Întrebãri ale adolescenþilor (II)
îmi prezintã un avort pe viu. De multe decenii, Biserica,
precum ºi unele societãþi filantropice ºi medicale încearcã
sã convingã lumea de faptul cã avortul este un omor. Totuºi
oamenii sunt prea puþin sensibili la acest lucru. Ei zic cã vor
„Compararea cu concurenþa” la vestiare este o cale uºoarã de a afla un
Întotdeauna vreau sã fiu remarcat de rãspuns.
sã-ºi trãiascã tinereþea, sã-ºi trãiascã dragostea. Am auzit de
nenumãrate ori tineri care spun cã apariþia unui copil ar
ceilalþi bãieþi ºi bãrbaþi... Compararea cu alþii la vestiare nu-þi va spune un lucru: fiecare
suntem unici. Nu este ca la cursele de maºini, unde fiecare trebuie sã
duce la încetarea dragostei dintre ei, cã grijile le ar rutina
viaþa. Tânãrul care îºi dusese iubita la chiuretaj nici nu
Sã-þi doreºti sã fii remarcat de alþi bãieþi sau bãrbaþi în general nu
înseamnã cã eºti homosexual. Un motiv pentru o asemenea dorinþã este foloseascã maºini din aceeaºi clasã / tip. În viaþã, fiecare se aºeazã la realizase cã tocmai comisese un omor, pentru cã nici nu ºtia
legat de asocierea cu acei bãieþi care par sã fie „competitivi”. Poate nu linia de start cu un model diferit. Corpul se schimbã în ritmul sãu ce înseamnã un avort, dar înþelesese cã fãcuse un pãcat
eºti sigur dacã joci bine basket. O întrebare bunã este „Ce vreau sã propriu, poate mai rapid, poate mai încet decât la alþii. Nu trebuie decât împotriva dragostei, cã o umilise ºi o sacrificase ca pe un animal de
remarce alþii la mine?” Ai nevoie de cineva care sã-ti spunã „Bravo!”, sã-þi accepþi corpul aºa cum este ºi sã ai rãbdare. carne pe cea pe care o iubea. El îºi dãduse seama cã cea pe care el o
„Dã-i bãtaie”, „Eºti tare!”? Toþi avem nevoie de încurajare. În acelaºi Þine minte, nu maºina câºtigã cursa, ci ºoferul. Aspectul arãtos ºi atingea cu atâta sfialã fusese dusã sã fie desfãcutã ºi însângeratã de
timp, valoarea ta nu depinde de cât de bine faci anumite lucruri. E uºor muºchii mai mari nu te fac sã fii mai bun. Nu mãrimea organelor mâinile unui chirurg impersonal ºi rece.
de spus ºi greu de crezut uneori, atunci când existã mari aºteptãri de la genitale stabileºte dacã eºti bãrbat. Nu timbrul vocii te face bãrbat. Sfântul Ioan Gurã de Aur spunea cã la Judecatã oamenii nu vor fi
Cine eºti în interior? Cine devii? Asta conteazã. Eºti o persoanã de întrebaþi de pãcatele pe care le au fãcut fiind biruiþi de fire: nici de beþie,
A fi sau
tine. Însã e adevãrat. Acceptã-te pe tine însuþi cu darurile, abilitãþile ºi
slãbiciunile tale. încredere pentru ceilalþi? Îþi þii promisiunile? Prietenii tãi considerã cã nici de curvie, dar vor fi întrebaþi de ce nu au arãtat dragoste. ªi
Sã vrei sã fii remarcat de alþi bãrbaþi poate fi legat pur ºi simplu de se pot baza pe tine? Þie îþi pasã de ceilalþi? Iei partea celor care sunt proorocii au avut cãderi - cum a fost David, care a violat, neputând
dorinþa de a ºtii cã eºti acceptat de ei, cã eºti OK. Poate tatãl tãu e trataþi incorect? Te þii de o treabã dificilã pânã o finalizezi? Cum te rezista în faþa frumuseþii Virsaviei -, dar ºi le au asumat. Nu a naºte un
plecat de acasã sau e prea ocupat cu munca pentru a-þi acorda suficientã raportezi la sentimentele tale – le ignori sau le înfrunþi ºi clarifici copil este pãcat, ci a te folosi de o femeie pentru pofta ta. Dar poate cã ºi
aspectele dureroase? Asta e ceea ce conteazã. aceastã plãcere devine pãcat de moarte abia de atunci de când apare
a nu fi
atenþie. Poate simþi cã nu primeºti aprobarea lui indiferent de cât de gândul de a opri zãmislirea care o urmeazã. Apostolul Pavel spunea cã
mult te strãduieºti. Poate te-a rãnit adresându-þi cuvinte grele. Indiferent Nu trebuie sã fii invidios pe fizicul altora. A fi bãrbat înseamnã tãrie
de caracter, nu pachete de muºchi care astãzi sunt, iar mâine sunt femeia se mântuieºte prin naºterea de fii, dar astãzi credem cã oricine îºi
de situaþie, dacã tatãl tãu nu þi-a spus cât de important eºti pentru el sau asumã sã nascã pe cel ce s-a zãmislit în urma unei iubiri permise sau
cã tu contezi, nu este surprinzãtor cã vrei sã fii remarcat de alþi bãrbaþi. mâncate de vreo boalã. Acceptã-þi corpul aºa cum este. Descoperã cine
eºti tu în interior. Descoperã-þi punctele forte din interior, capacitãþile ºi nepermise ar putea sã se mântuiascã de pãcatul sãu. Oamenii avorteazã
Dacã în inima ta existã un loc de forma tatãlui tãu, care aºteaptã sã fie ºi dupã aceea vin la bisericã sã-ºi ia canon de ispãºire, neînþelegând cã
împlinit, abordeazã problema cu cineva în care ai încredere. Nu este rãu darurile ºi masculinitatea cu care te-ai nãscut.
Notã: dacã te îngrijoreazã ceva anume la corpul tãu (dureri, Odatã cineva m-a invitat sã vãd un film despre avort. Filmul urma sã nu este un alt canon mai bun pentru pãcatul trupesc decât acela pe care
sã cauþi ceva atenþie; toþi avem nevoie de asta. Gãseºte niºte bãrbaþi ºi fie arãtat într-o ºcoalã oarecare. Scopul acestui film era acela de a trezi Însuºi Dumnezeu l-a rânduit, adicã naºterea de fii, cu tot ce presupune
niºte femei zdravene care sã te accepte ºi sã te trateze cu respect. Tine umflãturi anormale, etc.) vorbeºte cu un medic.
repulsia faþã de avort, cu alte cuvinte de a opri pe cei care ar fi tentaþi ea.
minte însã, un adult care te va încuraja sã te implici în relaþii Aºteptãm întrebãrile dvs. pe adresa vreodatã sã facã un avort. Eu nu m-am dus la acest film. Pentru cã eu nu Izvorul vieþii este Hristos. Nimic din ceea ce este nu s-a fãcut fãrã El.
homosexuale nu înþelege cã aºa ceva îþi va crea multe probleme. O orthograffiti@yahoo.com. Pentru mai multe informaþii despre aº putea privi un astfel de film. Sfântul Macarie Egipteanul vorbea în omiliile sale despre nemãsurata
asemenea persoanã nu este mânatã de binele tãu. cercetarea ºi terapia homosexualitãþii, accesaþi Mulþi ani în urmã stãteam la o bere cu cineva care tocmai îºi dusese iubire a lui Dumnezeu faþã de fãptura Sa. Anume cã Dumnezeu, în
Ceilalþi bãieþi îmi spun „fetiþã”... www.homosexualitate.ro, site dedicat
informãrii ºi ajutãrii celor ce vor sã-
iubita sã facã un avort. Eram bãieþi de liceu ºi lucrul acesta fãcea parte
din viaþa liceenilor. Mãrturisirea acestui om nu avea nimic din
puritatea ºi atotputernicia Sa plinã de luminã, nu se îngreþoºeazã
niciodatã de om, cã El trimite pe Duhul Sãu cel Sfânt chiar ºi acolo unde
Copiii de scoalã sunt rãi uneori. În fiecare clasã existã copii teribili. ºi reducã atracþiile faþã de
Din nefericire, uneori li se poate cãºuna tocmai pe tine. Ei vor folosi tot teribilitatea ºi mostruozitatea unei operaþii chirurgicale filmate. Ceea ce doi desfrânaþi sãvârºesc pãcatul ºi se atinge de trupurile lor pentru a da
acelaºi sex.
felul de expresii pe care le preiau din altã parte. Deseori, chiar dacã ei îi rãmãsese lui în minte era mâna asudatã a iubitei sale de 40 de naºtere unei noi vieþi. Nimeni nu poate zãmisli fãrã Duhul Sfânt. De ce
nu ºtiu ce spun, cuvintele lor rãnesc. kilograme pe care el o ducea adormitã ºi palidã pe strãduþa întortocheatã unii oameni drepþi nu pot avea copii ºi de ce pãcãtoºii zãmislesc ºi
Dacã ti se spune „poponar” sau „fetiþã”, nu înseamnã cã eºti din spatele spitalului. Mâna aceea subþire ºi neputincioasã semãna avorteazã? Nu ºtim. ªtim numai cã oricine se naºte pe lume se naºte de
homosexual. Nu felul în care eºti strigat te defineºte ca persoanã. Pur ºi pentru el cu o funie legatã de gâtul unui animal dus la tãiere. ªi asta n-ar la Dumnezeu ºi pentru Dumnezeu. Oricine s-a opus lui Dumnezeu ºi ºi-
fi fost atât de dureros ºi atât de marcant, dacã aceastã mânã nu ar fi fost a omorât copiii pentru a ºi face o viaþã mai lipsitã de griji a ajuns mai
simplu persoana care te strigã aºa încearcã sã te intimideze. E posibil ca mâna celei pe care el o iubea mai mult decât orice pe lume. devreme sau mai târziu sã-ºi ruineze viaþa. Acestea sunt familiile care
ei sã aibã o problemã cu ei înºiºi ºi sã încerce sã parã duri cu alþii. Vremea a trecut ºi astãzi nu mai ºtiu unde este tânãrul acela, iar fata divorþeazã, în care mor copiii în accidente sau înecaþi, aceºtia sunt
Sã þi se aplice asemenea etichete doare. Sã fii respins de ceilalþi poate cã nu ºi mai aminteºte decât arareori de aceastã întâmplare din bãtrânii pe care nu-i mai cerceteazã propriii copii.
bãieþi nu e plãcut. Nu poþi evita aceasta mereu, dar poþi alege sã nu adolescenþã. Lumea este fiecare om care trãieºte ºi ea capãtã sens doar în faþa
crezi ceea ce spun ei. Tu ºtii cine eºti cu adevãrat – o persoanã unicã, Astãzi în oriºice oraº te izbeºti de panourile care îþi oferã servicii de omului care o contemplã ºi o împlineºte prin sine însuºi. Privit în
cu un anumit potenþial ºi anumite capacitãþi. E posibil sã gãseºti ajutor obstetricã. În spatele acestor panouri, în hol, sunt întotdeauna câteva adâncime, privit cu dragoste, nu este nici un om care n-ar fi trebuit sã se
dacã stai de vorbã cu un preot, cu un profesor, cu un pãrinte sau cu un femei singure, altele însoþite de partenerul lor, aºteptându-ºi rândul la nascã. ªi când zic asta mã gândesc în primul rând la mine ºi la tine. ªi
prieten, legat de felul în care te simþi atunci când þi se strigã asemenea operaþie sau amorþite ºi palide, aºteptând sã-ºi revinã dupã anestezic. cine oare a hotãrât pentru noi dacã a trebuit sã fim sau sã nu fim în
cuvinte. Fiecare dintre ele are povestea ei, poveste despre care toatã lumea aceastã lume? Încã de când eram copil mã surprindeam de multe ori cã
Când suntem la vestiare, simt încearcã sã uite, pentru a nu-ºi mai aminti de ea niciodatã.
Este curios cum într-o societate în care cultul dragostei ºi al tinereþii
cercetez oameni necunoscuþi, încercând sã-i ghicesc cine sunt ºi mai
ales ce simt ei în inimile lor. Mã gândeam cum ar fi fost dacã ei nu
nevoia sã mã uit la ceilalþi dezlãnþuite se impune cu atâta putere, s-a creat, pe de altã parte, o ar fi fost pe lume, ce ar fi putut fi în locul acelei clipe în care eu i-
adevãratã fobie în faþa naºterii, care este o urmare fireascã ºi inevitabilã am privit ºi m-am gândit la ei? Pânã acum rãmân la
bãieþi.... a dragostei. Atunci când o tânãrã aflã cã a rãmas însãrcinatã ea începe sã convingerea cã fiecare om simte ceva profund în inima sa ºi
Sã-þi compari corpul cu al altor bãieþi e ceva obiºnuit aibã comportamentul unui om cuprins de cancer. Oameni care sacrificã ceea ce simte este, pentru el, cel mai important lucru, este
în perioada de creºtere ºi asta nu spune nimic despre a câte 25-30 de ani din viaþã pentru a bate coridoarele ºcolilor, cu toatã ceea ce dã sens vieþii lui.
fi homosexual sau normal. La pubertate, corpul amãrãciunea ºi sãrãcia pe care o presupune viaþa cãminelor studenþeºti, Oricine iubeºte trebuie sã iubeascã pânã la capãt ºi
începe sã se schimbe ºi sã se dezvolte fizic ºi aceeaºi oameni se îngrozesc dintr-odatã în faþa gândului de a „sacrifica” sã-ºi asume tot ceea ce îi scoate înainte dragostea.
sexual. Dupã cum probabil ºtii, perioada este
16
plinã de confuzii / incertitudini.
Ieromonah Savatie Baºtovoi 9
Scrisoare adresatã Noapte Confident

CONSILIERE
liniºtitã
RESTITUIRI

de Alexandru Vlahuþã Bartolomeu Valeriu Anania – consilier psiholog –


fiicei sale Margareta Noapte liniºtitã, noapte desfãtatã,
Naºti în toatã vremea ce-ai rodit odatã.
Steaua cãlãtoare, leneºã’n amiezi,
duhovnic (I)
când aceasta a împlinit ºaptesprezece ani Din genunea clipei ritmic o’ntrupezi
ªi mi-o urci în tindã, lumea s’o
Sã trãieºti, Mimilicã dragã, cuprindã
ºi sã fii bunã, - sã fii bunã Ca o nestematã prinsã pe oglindã.
pentru ca sã poþi fii fericitã. Cei rãi nu Cine te citeºte, cine mi te-aratã,
Noapte liniºtitã, noapte desfãtatã?
pot fii fericiþi. Ei pot avea satisfacþii, Fluier cu ciobanii, cânt cu ei din flaut
plãceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu, ªi pe la’nceputul cronicii te caut,
pentru cã, mai întâi cei rãi nu pot fi Mintea sã mi-o stâmpãr, cum de Dragul meu prieten, sunã mai modern, cã nu te etic al cunoscuþilor tãi, aºa încât sã te
iubiþi, ºi-al doilea... al doilea... de! încãpuºi „manipuleazã”, sã accepþi ceva ce hotãrãºti, fundamentat astfel, în cine poþi
În mãsura vremii dintre doi þãruºi? Confidentul nu este neapãrat cel mai probabil i-ar rezolva lui problema, dar avea (sau în cine nu!) încredere. Mircea
Norocul ºi celelalte „pere mãlãieþe” Umblu’n cartea toatã, eºti mereu în bun prieten al tãu, dar cel mai bun pe tine te-ar dezechilibra sau chiar Eliade, laolaltã cu Carl Gustav Jung,
care se aseamãnã cu el vin de-afarã, de carte. prieten îþi este, în mod sigur, un apropiat distruge. afirma undeva cã nu existã boalã, ci
la oameni, de la împrejurãri, asupra Foaia te desparte, faþa nu te’mparte. confident. Ce-ºi împãrtãºesc, cu În confidenþe, nu doar îþi „descarci” existã bolnavi, nu existã modele de
cãrora n-ai nici o stãpânire ºi nici o Îmi surâzi din slova paginii deschise încredere deplinã, unul altuia, în mod inima, nu te exteriorizezi pentru a personalitate, ci persoane;
putere, pe când fericirea, adevãrata ªi din tot cuprinsul filelor nescrise, „confidenþial”, cei doi? Ceva „de tainã”, diminua o tensiune lãuntricã, precum parafrazându-i, nu existã un tipar al
Zilnic dãruindu-mi viaþã pintenoagã, desigur, ce „rãmâne între” ei. Poate fi atunci când urli pe vârf de munte pentru confidenþialitãþii „perfecte” de urmat ºi
fericire în tine rãsare ºi-n tine-nfloreºte Ca o rugãciune scrisã pe zãloagã. acest raport unilateral sau presupune, cu a simþi cã liniºtea de dupã ce ecoul se al confidentului, ci numai câte un
ºi leagã rod, când þi-ai pregãtit sufletul ªi cântãri de leagãn cânþi ca ºi-a necesitate, o anume reciprocitate? stinge te pãtrunde ºi-þi calmeazã spiritul confident sau altul, bun, însã pentru
pentru ea. ªi pregãtirea este o operã de altãdatã Consider cã nu, nu e unilateral: dacã rãscolit sau agresivitatea stârnitã de cine fiecare dintre noi. Poate fi dobânditã,
fiecare clipã, - când pierzi rãbdarea, Tot atât de vie ºi adevãratã, legãtura creatã este autenticã, adevãratã, ºtie cine, de cine ºtie ce. învãþatã, aceastã atitudine faþã de
Limpede’n vecie, limpede’n clipitã, este numai reciprocã. Uneori, pare altfel, În teatru, a fost inventat un personaj aproapele tãu, prin care sã devii ºi sã fii
împrãºtii tot ce-ai înºirat ºi iar trebuie s- Caricaturã de Sergio Morettini Noapte minunatã, noapte liniºtitã! în sensul cã o persoanã, de obicei cea convenþional, secundar, prin intermediul un preþios confident pentru prietenii tãi?
o iei de la început. De aceea ºi vezi aºa care se „destãinuie”, având nevoie de cãruia autorul îi aratã spectatorului ce Este numai un „har” înnãscut ºi pe care
de puþini oameni fericiþi... Atâþi câþi observi, sã-þi faci singurã mustrãri ºi sã- (Calendarul „Credinþa”, 1967) mai „mult” curaj (pun ghilimele aici gândeºte „eroul” principal; astfel, nu se nu ni-l explicãm? Care sunt
meritã... þi cauþi singurã drumul cel adevãrat! fiindcã nu vorbim de niºte cantitãþi, ci de recurge la monolog, formã de exprimare „instrumentele” ºi „metodele” ce te
grade de calitate) dezvãluie ceea ce þine ce ar face mai dificilã receptarea, deschid ºi te formeazã în acest sens? Sunt
A, dacã nu ne-am iubi pe noi aºa fãrã Aºa, Mimilicã dragã, ceartã-te de În seara ascuns în adâncul sufletului ºi minþii, are
trebuinþã ºi de mai „multã” încredere în
comunicarea mesajului. Deºi acesta este
numit „confident”, el nu e asemenea unui
semne de întrebare fireºti cãci, între noi
fie vorba, toþi ne dorim ca aceia pe care
mãsurã, dacã n-am face atâta caz de câte ori te simþi egoistã, de câte ori te celãlalt. De fapt nu este aºa. Este la fel confident real decât prin faptul cã este îi îndrãgim ºi pe care am vrea sã-i
persoana noastrã ºi dacã ne-am dojeni muºcã de inimã ºarpele rãutãþii, al
de câte ori am minþit sau ne-am surprins invidiei sau al minciunii. Fii asprã cu
de Crãciun de greu sã asculþi, sã înþelegi, sã vii în
întâmpinarea lui ºi sã iei din povara
celuilalt fãrã sã greºeºti faþã de el, dar ºi

singurul de faþã (fãcând abstracþie de...


public!) la mãrturisirile „secrete” ale
celuilalt. În confidenþe, nu mai eºti tu cu

cunoaºtem mai bine (nu numai prin


iubire) sã ne fie cei mai potriviþi
confidenþi ºi, la rându-ne, sã le fim – cel
George Coºbuc
asupra unei rãutãþi ori asupra unei fapte tine, dreaptã cu prietenii ºi suflet larg cu fãrã sã-þi faci þie rãu – ºi numai atât cât tine. Celãlalt chiar „coboarã” în puþin când trec prin dileme existenþiale,
urâte, dacã, în sfârºit ne-am examina cei rãi. Fã-te micã, fã-te neînsemnatã de Afarã ninge liniºtit,
sã-l ajuþi sã-ºi regãseascã puterea de a-ºi intimitatea ta ºi, cum spuneam, ar fi bine necazuri, situaþii limitã – modeºti
mai des ºi mai ales cu nepãrtinire câte ori deºertãciunea te îndeamnã sã În casã arde focul;
continua drumul, de a-ºi duce din nou
ceea ce creºtinii denumesc „crucea”
sã ºtie s-o facã, sã aibã forþa moralã,
fermitatea ºi discernãmântul, apoi,
confidenþi...
Pe curând, Sorina
(lesne-i de zis), am ajunge sã rãzuim din strigi : „Uitaþi-vã la mine!”. Dar mai Iar noi pe lângã mama stând, proprie. Evident, ºi tu trebuie sã ai o pentru a se „întoarce” întreg,
partea aceea de prostie fudulã, de ales aº vrea sã scriu de-a dreptul în Demult uitarãm jocul. încredere pe mãsurã cã el este sincer, cã „nesmintit”, cum ar zice, de asemenea, Aºtept întrebãrile, propunerile ºi, în
rãutate ºi necinstire murdarã, din care sufletul tãu acestea: Sã nu faci nici o nu a venit la tine, bazându-se pe natura unii teologi. ªi sã repete acest demers ori general, orice scrisoare aveþi a-mi
E noapte, patul e fãcut, confidenþialitãþii întâlnirii voastre (cã de câte ori este nevoie. trimite, pe adresa de e-mail
se îngraºã dobitocul ce se lãfãieºte în faptã, a cãrei amintire te-ar putea face Dar cine sã se culce? nimeni „din afarã” nu va afla ce s-a spus Un truism, dar de care uitãm mereu în sorinadascalu@gmail.com sau, prin
nobila noastrã fãpturã. Se ºtie cã vreodatã sã roºeºti. Nu e triumf pe lume, Când mama spune de Iisus între voi!), sã-þi cearã sã-þi asumi o viaþã ºi cãruia încercãm a ne opune: nu poºta clasicã: Bucureºti, Sector 3, B-dul
durerea e un bun sfãtuitor. Cine-i mai nici sprijin mai puternic, nici mulþumire Cu glasul rar ºi dulce. rãspundere de care fuge el. Sã ai existã un model al confidentului „ideal”, 1 Decembrie 1918, Nr. 72, Bl. VN5, Sc.
deschis la minte trage învãþãturã ºi din mai deplinã, ca o conºtiinþã curatã. certitudinea cã nu te pãcãleºte sau, cum pe care sã-l cauþi în profilul psihologic ºi A, Et. 3, Ap. 14, OP 72, cod 032469.
durerile altora. Cum s-a nãscut Hristos în frig,
În ieslea cea sãracã, Închin ºi eu, asemenea colegilor mei, munca de peste 10 ani de consiliere prin corespondenþã – directã ºi în presã –
Pãstreazã scrisoarea aceasta. Când Sfinþilor Apostoli. Mulþumesc Sfântului Apostol Pavel, pentru minunatele sale epistole, pe care le recomand, o datã în
Cum boul peste el sufla
Eu am mare încredere în vei fi de 50 de ani ai s-o înþelegi mai Cãldurã ca sã-i facã. plus, oricãrui om de ºtiinþã-cercetãtor în domeniile social-umaniste ºi practicienilor psihologi
voinþa ta. Rãmâne sã ºtii bine. Sã dea Dumnezeu s-o citeºti ºi
doar ce sã vrei. ªi vãd c-ai atunci cu sufletul senin de azi. Cum au venit la ieslea lui
început sã ºtii asta. Pãstorii de la stânã
Doamne, ce bine-mi Te îmbrãþiºeazã cu drag, ªi îngerii cântând din cer,
8 pare c-ai început sã Al. Vlahuþã
Cu flori de mãr în mânã. Sorina Crihanã-Dascãlu 17
Cine poate fi considerat a-þi fi cu el de departe îþi face sufletul sã salte ºi sã urmã, cu multe dintre nãzuinþele sale
Leul si bebeluºul: adevãrat prieten? Diferite accepþii se dau
prieteniei. Unii pun prietenia mai prejos de
iubire, deoarece o considerã în sensul ei larg
ºi relativ, dar cei ce au ochiul strãvãzãtor

tresalte. ªi numai gândul la Prieten te


însãnãtoºeºte de toatã tristeþea. Prietenul dã
sens vieþii tale, confirmare preþului tãu în
aceastã lume. Nicio greutate nu este prea

sfâºiate ºi cu promisiunile în bunã parte


risipite, învãþãm cã setea noastrã de relaþie
susþinãtoare fiinþei nu ne este împlinitã nici
de revoluþii, nici de un sistem politic sau
o fabulã modernã
ºtiu cã prietenia este starea esenþialã, cea mare când o porþi pentru binele prietenului altul, nici de statutul social. Într-o lume
mai de la munte a iubirii. Ar fi de observat tãu. Oricât de penibilã ar fi o situaþie, pentru dominatã tot mai mult de relaþii mercantile,
cã, spre deosebire de iubire, prietenia prieten o înduri cu sporitã rãbdare. oportuniste ºi aleatorii, în care criteriile de
presupune cu necesitate reciprocitatea. Cu prietenul, gesturile-þi nu mai sunt valoare sunt falsificate sau alterate, va trebui
Apoi, sunt aceia care pleacã de la proverbul (auto)cenzurate, pentru cã totul a ajuns atât sã regãsim gustul înviorãtor al prieteniei.
„prietenul la nevoie se cunoaºte” ºi de limpede, toate urâþeniile s-au depus Numai în prietenie omul devine din strãin
O poveste despre corectitudinea politicã, sentimentul vinovãþiei considerã a consta criteriul prieteniei în decantate, totul se desfãºoarã acum firesc acasã într-un loc ºi, în general, pe acest
creat de aceasta ºi despre cum leii nu se schimbã niciodatã eficacitatea întrajutorãrii. Alþii îl vãd în (respectând firea) ºi, atunci, nu mai este pãmânt.
gradul de împãrtãºire reciprocã a nimic de cenzurat. Niciun timp nu este mai preþios ºi mai
dreptate. De fapt, nu prea sunt lei în cartierul stãm aici ºi discutãm, am ratat ocazia de a-i intimitãþilor celor mai insignifiante. Existã o scarã a prieteniei? Se pare cã da,
nostru. Nu întâlnesc lei în fiecare zi, nu îi arãta leului afecþiunea noastrã!”. „Ai rãscumpãrat decât cel petrecut cu prietenul.
Altele, însã, mi se par mie a fi semnele ºi ea poate fi suitã mai repede sau mai lent,
cunosc. Poate sunt iraþional ºi am prejudecãþi. dreptate!”, îi spuse femeia. „Putem începe prieteniei. Prietenia este reciproca dupã împrejurãri, dupã fire, dupã trezvie, Numai prietenia alungã cu adevãrat
Sã te arunci în raþionamente bazate pe chiar acum, aici, în casa noastrã. Haide sã interioritate, perihoreza mistica. Prietenia dupã ajutorul lui Dumnezeu. Aºadar, sunt singurãtatea ºi tristeþea aferentã. Oricât de
stereotipuri e incorect”. Femeia începu sã mergem la el ºi sã-i arãtãm cã nu avem este împreunã-suferinþa, dar parcã în mai trepte, existã un urcuº, sunt dificultãþi de departe ar fi prietenul de tine, în spaþiu sau
Într-o bunã zi, un bãrbat ºi soþia lui stãteau zâmbeascã. „Da. Ai început sã înþelegi. De ani prejudecãþi”. mare mãsurã împreuna-bucurare. Chiar ºi biruit, eforturi de depus. Prietenul este în timp, el te locuieºte ºi dã sens aºteptãrilor
în sufrageria lor când un leu african, scãpat de de zile îi tratãm incorect pe lei, omorându-i Bãrbatul ºi femeia se luarã de mâini ºi suferinþa cea mai mare se estompeazã, în chemat a ajunge prinþ în preajma tale.
la Gradina Zoologicã, dãdu buzna în casã ºi doar pentru distracþie, punându-i în cuºti ºi pornirã spre camera copilului. Au fost parte, atunci când o trãieºti împreunã cu împãratului. Noi, creºtinii, dorim, mai ales, sã
alergã spre camera unde se afla bebeluºul þinându-i departe de locul unde locuim noi. îngroziþi sã vadã cã leul le mâncase copilul ºi prietenul. Dar bucuria, în schimb, cum mai Prietenul maxim este liturgic ºi ajungem prietenii Mirelui. Îl ascultãm ºi ne
celor doi. Bãrbatul i-a ºoptit panicat soþiei Toate acestea sunt din cauza urii împotriva cã toatã camera era plinã de sânge. Leul sporeºte ea! Pentru mine, prieten este euharistic. Orice prietenie adevãratã se aflã aflãm bucuria cea mai mare în aceastã
sale: „Trebuie sã ne salvãm copilul!” ºi ºi-a leilor. Jignim sentimentele leilor când facem plecase pe uºa din dosul casei… persoana cu care aº pleca fãrã nicio rezervã în continuã cãutare a Prietenului, fãrã de ascultare (Ioan 3, 29). „Toate” ni le-a spus
apucat puºca de vânãtoare. Dar femeia a sãrit asemenea lucruri. Trebuie sã ne adresãm lor, „Este groaznic!”, spuse femeia. „Singurul într-o cãlãtorie nesfârºitã. Încrederea în el care ea poate rãmâne nedeplinã. Iar ºi „toate” ni le-a transmis Biserica noastrã.
sã-l opreascã: „Stai! De ce reacþionezi pe sã le dãm mâncare ºi adãpost, sã-i mângâiem motiv pentru care leul ne-a mâncat copilul este fãrã þãrmuri. Prietenul desãvârºit, dupã cum se ºtie, este A nu vedea prietenia lui Dumnezeu ºi a nu o
negândite?”. „Ce vrei sã spui?”, o întrebã pe cap ºi pe spinare ºi sã le arãtãm cât de mult este pentru cã strãbunii noºtri l-au urât, au fost Nu poþi fi prieten cu toþi, dar se cuvine sã numai Hristos. El vorbeºte cu noi „de multe dori este, în fond, un pãcat sinucigaº. Când
bãrbatul? Femeia îl apostrofã cu degetul: „De îi iubim. Atunci nu va mai trebui sã ne fie intoleranþi ºi l-au persecutat”. Bãrbatul ridicã ai o deschidere prietenoasã generalã. Nu ori”, ne asigurã Sfântul Simeon Noul Iuda a venit cu trimiºii arhiereilor pentru
unde ºtii cã leul vrea rãul copilului nostru?”. fricã de ei. Vom putea trãi împreunã în pace ºi mâna teatral ºi rosteºte cuvintele: „Da, ai poþi fi prieten cu oricine, prietenia nu este Teolog (într-o rugãciune de dinainte de arestarea lui Hristos, Acesta l-a întrebat:
„Pãi nu ºtiu sigur”, îi rãspunse bãrbatul armonie”. putea spune cã meritãm ceea ce ni s-a un concurs pe bazã de grilã, pe care dacã ai împãrtãºanie), „ca ºi cu niºte prieteni „Prietene, pentru ce ai venit?!” (Matei 26,
frecându-ºi bãrbia. „Doar pentru cã vezi lei Bãrbatul ºi femeia au continuat sã întâmplat. Noi am creat aceastã problemã. completat-o corect, treci examenul ºi ai adevãraþi, lucru strãin de gândurile îngereºti 50). Dacã Iuda ar fi fost atent la acest
violenþi la TV nu înseamnã cã toþi sunt vorbeascã, bucuroºi de valul de iluminare care Pentru ceea ce am fãcut, ar trebui sã fim ºi noi intrat. Prietenul este o chemare a lui ºi omeneºti”. „prietene”, ar fi fost salvat. Dar simþirea ºi
violenþi”, îi spuse femeia. Bãrbatul devenea trecuse peste ei. Stãteau în fotoliile lor ºi mâncaþi de leu!”. Dumnezeu ce þi-e adresatã anume, o Se vorbeºte de „cel mai bun prieten”. Se trãirea deplinã a acestei Prietenii cu Fiul lui
însã tot mai agitat ºi îºi încãrcã puºca. „Dar discutau despre modalitãþi de a crea drepturi Aºa cã bãrbatul ºi femeia au plecat în mângâiere tandrã a fiinþei tale celei mai poate ca într-un moment sau altul sã-l simþi Dumnezeu trece prin îmbrãþiºarea purã ºi
am învãþat la ºcoalã cã leii ucid oameni”, egale pentru lei, de a cere programe cãutarea leului, cu speranþa cã acesta le va fragile. A nu fi atent la aceastã chemare, a pe unul din prietenii tãi ca atare. Pânã la simplã, prelungã, cu prietenul tãu de aici, de
spuse acesta. Femeia scuturã din cap: „Asta guvernamentale pentru a-i sprijini ºi pentru a accepta scuzele ºi îi va ierta… nu o cultiva este o lipsã de simþire cu iz de urmã, e posibil sã realizezi cã ai de-a face lângã tine, al cãrui zâmbet duios ºi
este o porcãrie spusã de oamenii cãrora le e le crea o imagine pozitivã în mass-media. Hugh Lincoln pãcat. Prietenia este un dar, la unii mai mai degrabã cu un fel de clauzã, „clauza încurajator reprezintã, ºi el, pentru tine, o
fricã de lei. De fapt, leii sunt niºte animale Deodatã bãrbatul a sãrit din fotoliul sãu: „ªtii bogat, la alþii mai puþin, dar, pentru orice prietenului celui mai bun”, de care pot probare a existenþei lui Dumnezeu.
minunate, parte a naturii”. Omul îºi lãsã ce? În timp ce noi om întreg, nelipsit. Ca orice alt dar, se cere beneficia, pe rând sau simultan, câþiva Dacã ne întoarcem la cuvântul lui
ºovãind puºca. „Cred ca ai lucrat ºi sporit, nu pus sub obroc. dintre prietenii tãi. Câþi? Câþi poþi purta. Hristos, transmis de Sfântul Ioan, vom
Cât am bãtut eu jungla, scuzaþi, n-am observat Sigur, se poate vorbi ºi de o prietenie Dumnezeu nu pune limite în aceastã vedea cum prietenia este în chip decisiv ºi
În obºtea de maimuþe, cocotier privat, cosmicã („... tot ce miºcã..., râul, ramul, mi- privinþã, aºa dupã cum El nu are limitã. apãsat o problemã de cunoaºtere, de
Maimuþa ofensatã Nici garduri ºi nici paznici, nici pui murind de e prieten...”), dar o numim aºa oarecum prin
extensie ºi rãmâne pe o treaptã mai de jos,
În timpul stãpânirii comuniste, prietenia
ne-a fost adesea salvatoare. Nimic nu putea
împreunã cunoaºtere a celor ce ne vin din
Sã ne întrecem! Odatã, o maimuþã din evul anecdotic,
Venind la sfat pe-o creangã de arbore exotic
foame
Sau omorâþi în tainã de aºa-zise „MAME”... totuºi beneficã ºi ea, pentru cã exprimã egala bucuria de a fi printre prieteni, de a
sânul Sfintei Treimi, la care putem deveni
Pãrtaºi, pe mãsura firii noastre, prin
Într-o zi, oamenii de ºtiinþã au þinut o ºedinþã. A zis: ATENÞIE! Sunt foarte ofensatã… Nu veþi vedea vreodatã, cât soarele ºi luna, relaþii paradisiace. împãrþi cu ei. Sã fii împreunã ºi sã nu te
Au decis sã trimitã un reprezentant la Relaþia cu prietenul este, în ultimã temi, sã nu te ascunzi, sã nu te simþi întru energiile necreate revãrsate semãnãtor peste
Circulã-n lume vorba deloc adevãratã O minte de maimuþã dospind în ea minciuna. noi prin Duhul Sfânt.
Dumnezeu, care sã-I spunã cã nu mai avem Cã omul ar descinde din buna noastrã rasã… Chiar de aº fi silitã de vreun laborator, instanþã, absolut personalã, nimeni ºi nimic nimic trãdat nu era puþin lucru.
nevoie de El. Reprezentantul merge la nu se poate interpune, numai Dumnezeu Dupã ‘89, s-au produs deteriorãri, uneori Sfânta Treime este o Treime a prieteniei
Însãºi ideea aceasta îmi pare odioasã. N-aº deveni port-bâtã ºi nici informator. desãvârºite. Lumea noastrã este creatã întru
Dumnezeu ºi Îi spune: „Doamne, nu mai Aþi pomenit vreodatã divorþuri printre noi, Si iatã încã una din lumea cea de jos: poate mãrturisi, discret ºi bucuros, cu un grave, în legãtura cu acest tip de relaþie. S-a
avem nevoie de Tine”. Dumnezeu spune: Copii lãsaþi pe drumuri sau imnuri de rãzboi? surâs de Pãrinte mulþumit, despre abisul ei vãdit astfel cã ºi prieteniile pot fi uneori prietenie. Drumul nostru întru Hristos are a
„Cum aºa?”. Reprezentantul: „Pãi, îi putem La noi nu se întâmplã rãzboi religios, repeta drumul apostolic, de la robi la
Cine-a vãzut în hoardã la noi bolnavi mintali, Nici „sfinte” inchiziþii, nici libertate-n lanþuri, înalt. În acelaºi timp, prietenia invocã pãrelnice, înlesnite de conjuncturi ºi
hrãni pe cei înfometaþi, îi putem vindeca pe Drogaþi, lacomi de cãrnuri ºi Nici chefuri dupã care sã ne culcãm în prietenie, prietenia deschide fiinþa, prin destrãmate tot de ele. De aceea, ele au prieteni. Drumul nostru întru prietenia
bolnavi, putem sã creãm chiar ºi oameni”. homosexuali, ºanþuri prieteni ajungi la alþi prieteni, o horã nevoie sã fie probate uneori. Dar chiar ºi în imediatã este acela de la trufia
Dumnezeu spune: „Bine. Hai sã ne Escroci, bandiþi, gherile sau ªi nicio îndoialã ce duce l-ateism, cosmic-liturgicã se porneºte cuprinzãtor. Se cazurile în care ele nu au fost sfâºiate, au egoistã la jertfa altruistã. Sã mizãm
întrecem. Sã ne întrecem la fãcut oameni vreo tutungerie? Nici ordini mondiale, nici materialism... poate ajunge la grupuri de prieteni sau la avut de suferit, în perioada la care mã refer, neabãtut pe prietenie ºi vom fi
prin metoda primordialã”. Omul de În neamul nostru nobil, nu vezi E adevãrat cã omul a coborât ca soi, prietenie de grup, dar ºi atunci relaþiile din cauza crizei de timp ºi a unei vieþi biruitori întru adeverirea
ºtiinþã se apleacã sã ia o mânã de aºa prostie, Dar, sã fim rezonabili, n-a coborât din continuã sã rãmânã de la fiecare eu la publice extrem de tracasante, de solicitante, fiinþei noastre de sorginte
pãmânt. Dumnezeu îi spune: „Nu, Noi n-avem mafii crude în noi! fiecare tu. adesea acaparatoare. dumnezeiascã, prin har!
nu, ia pãmânt de-al tãu!” stirpea noastr-aleasã. A. Dumitru Când þi se apropie prietenul, întâlnirea cu Pe mãsurã ce decembrie ‘89 rãmâne în
Nici teroriºti, nici dogme, nici
18
luptele de clasã,
FUNNY Costion Nicolescu 7
MIZA PE PRIETENIE! DUMNEZEU PENTRU O ZI

CRONICÃ FILM
- BRUCE ALMIGHTY -
„De acum nu vã mai spun slugi, fiindcã
sluga nu ºtie ce face stãpânul sãu; ci v-am
se scad (se împuþineazã), se întãresc sau
slãbesc, pot apãrea crize, uneori destul de
ating umbra atoatevindecãtoare a prieteniei.
Relaþia pãrinte-copil, frate-sorã, soþ-soþie,
MISIONARISM ÎN HAINE DE CLOWN
numit prieteni, pentru cã pe toate câte le-am grave, pe parcursul unei prietenii, dar pãstrezi maestru-discipol, duhovnic-fiu duhovnicesc, A face comedii cu Dumnezeu nu e un lucru izbucneºte cu spontaneitate copilãreascã. este inoperantã când este vorba de
auzit de la Tatãl Meu Eu vi le-am fãcut convingerea cã tot ceea ce a fost valabil nu se iubit-iubitã etc. sunt împlinite numai atunci de ºagã. Puþini dintre maeºtrii râsului s-au Dumnezeu nu Se lasã prea multã vreme cãutat, liberul arbitru.
cunoscute” (Ioan 15, 15). M-a obsedat pierde, nu moare, ci vom reîntâlni strãluminat când sfârºesc în prietenie. Sigur, prietenia, ca încumetat la astfel de teme, poate nu atât din rãspunde imediat la apel, asemeni personajelor În acest moment, în Bruce se
întotdeauna problema prieteniei ºi aproape cã ºi strãmutat în cea viaþã, trecut prin proba ºi arhitectura bisericilor noastre, poate fi frica sacrilegiului (considerat tot mai adesea din jocurile interactive, parcã intuind cã declanºeazã cea mai importantã
nu a fost interviu pe care sã-l iau unuia sau lãmuritoare a învierii. Dacã ceva conteazã construitã în nenumãrate feluri geniale, dar un ceva chic), cât din intuirea unui potenþial reclamantul, oricât de pãgubit, nu-ºi va pierde turnurã, trecerea de la egolatrie ºi
altuia ºi în care sã nu iscodesc, cu nedisimulat pânã la urmã (am putea spune pânã la urma arhetip iconic va fi de recunoscut totdeauna în scãzut de umor conferit de relaþia cu sacrul. A prea mult timp cu cãutarea Lui. Dumnezeu este jocul imbecil de-a scamatorul la punerea
interes, asupra ei. Nu e uºor sã vorbeºti despre urmei) pe cerul fiinþei tale, apoi aceasta este ea, acelaºi foc comunitar, de naturã inspiratã, trage cu puºca în ciorile de pe Socola, a aºterne un negru bãtrân ºi sfãtos în salopetã forþelor demiurgice în slujba aproapelui. Bruce
prietenie, aºa cum nu e uºor sã vorbeºti despre constelaþia prietenilor, stele cu felurite va arde pe altarul ei, dãtãtor de viaþã vie în pe hârtie ori a anima în arena circului snoave muncitoreascã, ce freacã podelele într-o imensã începe sã audã „voci” plângãcioase, o mulþime
tot ceea ce se probeazã prin trãire interiorizatã strãluciri, aflate la distanþe diferite, dar toate toate ale fiinþei tale. Fiecare tip de prietenie cu Sfântul Petru ºi Dumnezeu este riscant chiar clãdire pustie, aparent singurul angajat al de cereri pe care, dacã va încerca sã le ignore,
ultim. limpezi ºi devotate. În tine, prietenia adevãratã are pe lângã exprimãrile comune, generale, ºi din punct de vedere estetic, primejdia kitsch- se vor stoca în milioane de fiºe, în bileþele sau,
Bãiet fiind, strãzi ºi parcuri cutreieram, ºi nu se împarte, ea rãmâne mereu întreagã manifestãri specifice, cãci infinite sunt ului pândind laolaltã cu cea a huliganismului ºi în cel mai bun caz, în mesaje electronice.
mi-aduc aminte cum prietenia determina pentru fiecare prieten al tãu, având ceva nuanþele prieteniei, dupã cei ce se potrivesc a bâlbâielilor, dacã nu eºti un Ion Creangã sau
decisiv pe „maidan” (conþinutul „conceptului” euharistic în ea. „Aveþi 3.567 de rugãciuni necitite!” – afiºeazã
întru ea. Rabelais ori dacã nu exersezi rafinamentele terminalul „calculatorului divin”, dupã ce eroul
este, în cazul de faþã, atât real cât ºi simbolic, Prietenia nu poate fi decât întru bine, Ar fi mai mult de discutat despre una dintre avangardei.
cu toate conotaþiile pozitive ºi cu toatã asocierea întru rãu numindu-se mai degrabã încercase, în toate modurile, sã se debaraseze
relaþiile care ar putea fi dintre cele mai Regizorul Tom Shadiac ºi comedianul Jim
încãrcãtura sentimentalã care i se pot Carrey, producãtorii filmului Dumnezeu pentru de ofurile temporarilor sãi supuºi. „În lumea lui
da) relaþiile noastre de copii. Curãþia o zi / Bruce Almighty nu apeleazã nici la Dumnezeu este foarte mult zgomot, o puzderie
vârstei ne fãcea mai disponibili, dar de credincioºi sâcâitori care nu fac decât sã se

Foto: „Lazar”, Bosnia Herþegovina, OrthPthoto


deturnarea folclorului, nici la cea a psihanalizei
afinitãþile elective acþioneazã selectiv pentru a se juca de-a Dumnezeu – aceste vãicãreascã ºi sã cearã mereu ceva” – constatã
de-atunci. Pe un astfel de criteriu, se mijloace sunt prea savante, deci necomerciale el. Din fericire, existã obºtescul rãspuns „Yes
formau echipele de „uliii ºi porumbeii” pentru o comedie alertã à l’americaine, adicã to all”, o ºireatã ieºire „deus ex machina”, care
ºi de „þurcã”, de „lapte gros” ºi de „hoþii democraticã, bine ritmatã ºi pe înþelesul va declanºa o sumedenie de noi probleme,
ºi vardiºtii”, de „trosbal” (în nenumãrate tuturor. Cu toate acestea, comedia prezentatã precum falimentul loteriei locale.
variante) ºi de „poarca” etc. Cãci noi nu de Buena Vista International ºi Universal În final, Bruce îºi dã seama cã sarcinile de
ne jucam pe calculator, nu râvneam la Pictures reuºeºte sã desluºeascã, printre gaguri guvernator mondial îl depãºesc ºi nu îl ajutã sã
„Mc Donald”, ºi, Doamne, ce bine ne la limita iconoclasmului (sau puþin dincolo – dobândeascã fericirea, dar, înainte de a rosti
era!, umblam þinându-ne de dupã umeri dupã sensibilitatea fiecãruia la litera dogmei), sublimul „I surrender”, formuleazã o rugãciune
ºi legând prieteniile pe viaþã, ca în relaþia universalã a omului cu Dumnezeu. atât de dezinteresatã pentru fericirea iubitei
Marea bãtãlie de la iazul mic sau ca în Aceea adevãratã ºi clasicã, începutã cu sale, încât Însuºi Dumnezeu este impresionat.
Tom Sawyer. obºteasca sfidare ºi terminatã cu Filmul îi va dezamãgi pe amatorii de
Adolescenþa îngusteazã puþin aria, îngenunchierea ºi rugãciunea: „Facã-se voia universuri sofisticat-paranoice, precum cel din
precizeazã criteriile ºi dã mai mare Ta!”. Vanilla Sky sau Truman Show, în schimb îi va
exigenþã motivaþiilor, dar aduce totodatã Aruncarea mãnuºii, lupta cu îngerul pot fi instituþiei de ajutor social pe care o ºi conduce. amuza pe creºtinii „liberali” ºi le va da o mânã
mai multã profunzime rãdãcinilor. În comise la fel de bine de Iacov, în scopul Bruce nu e prea curios sã afle misterele de ajutor descurajaþilor profesori de teologie,
principiu, totul devine acum mai obþinerii binecuvântãrii divine ca ºi de un neverosimilului personaj ºi al lumii Sale, întrucât modeleazã în termeni accesibili, joviali
cultural, în cazurile fericite frumos bufon, un fante de televiziune (dumnezeul interesat fiind de soarta unui singur ins: el ºi moderni realitãþi esenþiale ºi foarte serioase,
încãrcat artistic. nedeclarat al serilor noastre) care simte cã însuºi. Dumnezeu îi oferã, nici mai mult, nici precum comunicarea om-Dumnezeu ori
ªi constaþi cu anii, cu uºurare, cã norocul, deci „Dumnezeu”, începe sã-i tragã mai puþin decât „job-ul Sãu”; sezonier, desigur, atributele ºi lucrãrile divine.
posibilitatea marilor întâlniri existenþiale, a cârdãºie. Prietenia reprezintã pentru relaþia fascinante ºi mai complexe: prietenia dintre un clapa. împreunã cu plenipotenþele, dar ºi cu
umanã ceea ce este poezia pentru exprimare: bãiat ºi o fatã, în parte degradatã prin Cu ajutorul scenariºtilor (Steve Koren, exigenþele aferente: respectarea liberului ªi încã un pont, pentru profii de religie ce
aflãrii în lumea înconjurãtoare de noi prieteni, nu l-au gãsit încã: dacã astãzi cuvinte precum
nu se sfârºeºte niciodatã. ªi asta pentru cã maximum maximorum! Toate relaþiile precaritatea conceptualã a lumii Mark O’Keefe ºi Steve Oedekerk) ºi uzând de arbitru ºi nedeclararea propriei identitãþi.
importante mântuirii noastre conþin, potenþial, contemporane. O aventurã existenþialã extrem arsenalul sãu pantomimic (valorificat pentru Din acest moment, imaginaþia lui Jim rugãciune ºi dogmã practic au ieºit din limbajul
Duhul nu-ºi opreºte niciodatã adierea –
balsam. mãcar o umbrã de prietenie. De aceea, de primejdioasã în acelaºi timp, pentru cã e prima datã în dramã în Truman Show, pentru Carrey combinã gaguri de slap-stick cu motive culturii, în schimb arsenalul lingvistic al
Prietenia „se leagã” ºi o legi cam totdeauna oamenii tind spre ea ca împlinire întru pânditã la tot pasul de alunecãri ºi ispite. Cei care a obþinut în 1999 Globul de Aur pentru cel ale Vechiului Testament, desparte supa de roºii calculatoarelor este pe buzele tuturor, aºadar
cu gândul sã te legi prin ea pe viaþã. Nicio veºnicie. De aceea, sãmânþa aceasta trebuie puternici ºi curaþi vor cãuta, totuºi, aceasta mai bun actor), Jim Carrey îºi conduce în douã cu acelaºi gest de hipnotizator de limbajul cel mai potrivit pentru a vorbi azi
prietenie nu se leagã cu gândul cã va fi cultivatã cu grijã ºi gelozie apãrãtoare. Dacã încununare, ca pe o izbândã supremã. personajul pe drumul anevoios al umanizãrii, iarmaroc cu care stârneºte turbioane ce ridicã despre Dumnezeu este cel al computerelor
dezlegatã. Ea este, pe cât se pare, singura Hristos a adus ºi ne-a lãsat porunca cea noua a Dar prietenia nu þine numai de cei cu care parcurgând el însuºi, încã o datã, calea de la fustele femeilor de pe stradã, pãstrându-ºi (fie ºi la nivelul trivial al consumatorilor
relaþie care a fost feritã de orice iubirii (Ioan 13, 34), apoi urmarea ei pânã la petreci în aceastã viaþã. Te poþi simþi prieten comedia bufã la cea dramaticã. infantilismul de maimuþoi mediatic, pe care nu de jocuri ºi chat). Iar dacã vorbitorul
instituþionalizare ºi nici Biserica nu s-a capãt va conduce cu necesitate la prietenie. cu cei plecaþi, prin faptele lor al cãror ecou a Când reporterul trãsnit de ºtiri senzaþionale se strãduieºte sã-l depãºeascã. Avansul rapid mânuieºte ºi afurisitul (odinioarã,
simþit datoare sã-i formalizeze Prietenia este iubirea transfiguratã, sublimatã, vãlurit armonic fiinþa ta. Vii ºi morþi ne care vâneazã postul de crainic primeºte un ºut profesional ºi ridiculizarea adversarilor de la propriu) meºteºug al
inefabilitatea prin vreo Tainã sau paradisiacã. Ea trece falnicã ºi fãrã pas întâlnim pe acelaºi pomelnic euharistic, nu ne în fund de la viaþã, el se simte dintr-odatã serviciu, deturnarea stihiilor în scopul netezirii mimodramei, el are toate
vreo ierurgie. Cu timpul înveþi, barierele artificiale: vârsta, genul (aº ezita sã desparte decât o fãrâmã (cu adevãrat!) de nedreptãþit de Dumnezeu, iar protestul: „Îmi drumului propriu nu reuºesc, însã, sã-i rezolve ºansele sã se facã ascultat.
adesea cu destulã suferinþã, folosesc cuvântul „sex”, extrem de alterat), datorezi totul, de ce ai plecat în vacanþã?!” necazurile din iubire, întrucât Puterea supremã
timp, ºi ce conteazã asta la scara eternitãþii?
cã, totuºi, în aceastã viaþã, timpul, spaþiul... Relaþiile noastre de iubire Conteazã enorm ºi nu conteazã deloc.
6 prieteniile se adaugã sau sunt împlinite numai în mãsura în care mãcar Elena Dulgheru 19
emoþiona. Ei se mândresc cã au
GRAFFITI ORTHODOXE

rupt-o cu trecutul. Noi de acolo


ne adãpãm pentru a putea merge

ESEU
înainte. Ei cred cã vãd bine
departe datoritã înãlþimii lor. Noi
credem cã suntem „niºte pitici
cocoþaþi pe umeri de giganþi”.
Pentru ei, libertatea vieþii este
garanþia datã de instituþii de a
gusta plãcerile. Pe noi, credinþa
în Hristos ne face liberi. Ei
iubesc la culme orizontala. Noi
proptim din rãsputeri verticala, sã
nu se prãbuºeascã. Ei cred cã au dreptul
la orice pentru îmbunãtãþirea vieþii. Noi
nu credem în drepturile imaginare ºi
Au animalele suflet? încercãm sã þinem obligaþiile statuate încã
din vechime. Ei anunþã emfatic cã totul e
relativ. Noi avem încã mari rezerve;
Mircea Cãrtãrescu traduce ironic E =
mc*: „Eficienþa este magia capetelor
„Dacã spun cã existã alte fãpturi ale lui pot produce sunete fiindcã au rãsuflare ºi suflet. obiºnuinþã. La nivelul superior, sufletul învaþã pãtrate”. Pentru unii dintre ei, viaþa este
Dumnezeu, unele sunt mai puþin minunate Toate lucrurile care sunt supuse creºterii ºi ºi îºi aminteºte prin observaþie (limbã, citire,
un amuzament tonifiant, deci încearcã s-o
decât sufletul, iar altele la fel ca sufletul. descreºterii sunt vii; dar faptul cã trãiesc ºi scriere etc.), ºi nu numai prin obiºnuinþã. Este
Sufletul unui animal, spre exemplu, este mai cresc nu înseamnã neapãrat cã toate au suflete” nivelul raþiunii ºi al gândirii logice, al muzicii, deconstruiascã, distrându-se copios pe
puþin minunat decât al omului, iar acela al unui (Filocalia Vol. I, pag. 61). În viziunea poeziei ºi elocinþei, caracteristic oamenilor. ciopârþirea ei. Pentru noi, lupta se dã
înger este la fel de minunat; dar nimic nu este „Patriarhului cãlugãrilor singuratici”, existã Nivelurile IV-VII corespund treptelor urcuºului acum în a menþine cât mai strâns ce-a mai
mai bun decât sufletul. ªi dacã într-un anumit patru categorii de vietãþi: primele, fiinþele duhovnicesc specific uman: purificare, rãmas din unitatea ei.
moment, niciunul dintre acestea nu este mai îngereºti, înzestrate cu suflet ºi nemuritoare; a iluminare, îndumnezeire. Pentru cei mai mulþi dintre ei, a citi o
bun, acest lucru este urmarea pãcatului sãvârºit doua categorie sunt cele cu raþiune, suflet ºi ªi dacã raþiunea este facultatea logicã a carte este o muncã sisificã, preferând
de suflet ºi nu þine de natura sa. Totuºi, pãcatul rãsuflare – oamenii; din cea de-a treia fac parte omului prin care observarea ºi analizarea sticla TV-ului. Pentru cei mai mulþi dintre
nu-l scade pe om atât de mult încât sufletul animalele, care au rãsuflare ºi suflet; a patra datelor conduc la concluzii raþionale, noi, lecturile zilnice sunt o
unui animal sã fie preferat acestuia sau chiar categorie cuprinde plantele care au numai viaþã, animalelor nu li s-a dat aceastã capacitate, responsabilitate asumatã conºtient. Ei
asemuit cu acesta”. Cuvintele surprinzãtoare
ale Fericitului Augustin evidenþiazã mãreþia
sufletului uman în raport cu cel al
necuvântãtoarelor. Dar ce fel de suflet au

lipsite de suflet, rãsuflare, raþiune sau nemurire.


Pe de altã parte, aceste patru atribute presupun
ideea de posesie a vieþii.
ªi Mãrturisitorul de vârf al secolului al VII-

fiindcã ele nu au voinþã liberã. În schimb, ele


posedã înalte reacþii instinctuale. Creatorul le-a
învãþat pe animale anumite lucruri pe care
oamenii de-abia ºi le însuºesc într-o viaþã. El a
Ei ºi noi sau virtualitatea cred cã nicio uºã nu le-a rãmas
nedeschisã, cã au aflat totul. Noi învãþãm
mereu vãzând cum nu trebuie sã fie toate.
bunului creºtin
animalele? Rãspuns nuanþat: de la Sfinþii lea, Sfântul Maxim, diferenþia în volumul II al Când au eºuat, ei dau vina pe soartã.
compensat lipsa de raþiune la animale Când n-am biruit, noi gândim cã victoria
Pãrinþi citire. Filocaliei puterile de care se împãrtãºesc înzestrându-le cu simþuri superioare. În acelaºi
În celebrul Hexaimeron, Marele Vasile al plantele, animalele ºi fiinþele umane. „Sufletul nu era coaptã încã. Lor le plac drumurile
ton, glasul aniversatului zilei de 30 martie,
Cezareei nota cã pãmântul nu a scos la ivealã are trei puteri: prima este puterea prin care se lesnicioase, turnate cu asfaltul
sufletele dobitoacelor ascunse în el, ci acestea hrãneºte ºi creºte; a doua, aceea a imaginaþiei ºi Sfântul Ioan Scãrarul: „Nimic nu este fãrã Ei spun cã o viaþã ai, pe aceea s-o regulile complezenþei, însã ascund în
ordine ºi scop în împãrãþia animalelor, fiecare comoditãþii. Noi încã mai mergem prin
au fost chemate la existenþã în momentul în a instinctelor; a treia, a inteligenþei ºi a raþiunii. trãieºti. Noi spunem cã viaþa nu-i numai suflet un neomenesc dispreþ. Noi lucrãm colb, pentru a ne întãri picioarele. Ei
care a poruncit Dumnezeu, Cel care „þine în Plantele se împãrtãºesc numai de prima din poartã înþelepciunea Ziditorului ºi Îl atât. Ei spun – Horaþiu i-a-ndemnat – pe faþã, incomod, rostind prin gurã ce
mãrturiseºte. Dumnezeu a dãruit omului ºi încep sã vadã cã autosuficienþa nu-i mai
mâna Lui viaþa a tot ce trãieºte ºi suflarea aceste puteri, animalele de primele douã, iar „Carpe diem!”. Noi spunem cu Isus avem în suflet. mulþumeºte ºi privesc miraþi la cãrarea
întregii omeniri” (Iov 12, 10). oamenii de toate trei” (Filocalia, Vol. II, pag. animalelor multe însuºiri fireºti, cum ar fi mila,
Sirah: „În tinereþile tale n-ai adunat, cum Ei ne acuzã de un determinism desuet, strãmoºilor, nãpãditã de iarba uitãrii. Noi
Nuanþãri interesante întâlnim în lucrãrile 88). iubirea, sensibilitatea, cãci pânã ºi dobitoacele
necuvântãtoare se tânguiesc când pierd pe vei afla la bãtrâneþile tale?”. Ei cred cã pentru cã logica lor e lipsitã de finalitatea îi avertizãm din timp...
Pãrinþilor filocalici. Sfântul Antonie cel Mare Într-o perspectivã psiho-teologicã, se viaþa e o junglã, coatele avându-ºi rolul vieþii. Noi ne „lãudãm” chiar în aceasta,
confirmã existenþa sufletului la animale: situeazã cele ºapte niveluri ale sufletului, vreunul de-al lor” Fãrã insinuãri zoolatre, Ei considerã cã au credinþa în
„Fiindcã anumiþi oameni lipsiþi de cucernicie parafrazate din lucrarea augustinianã „Mãreþia putem compara dragostea ºi recunoºtinþa unui lor precis. Noi spunem cã toþi au loc pe cãci ºtim cã istoria ne îndreaptã cu scop Dumnezeu, dar nu le trebuie Bisericã.
îndrãznesc sã spunã cã plantele ºi legumele sufletului tãu”. La nivelul primar (întâlnit la câine faþã de stãpânul sãu cu nerecunoºtinþa pe pãmânt, fãrã „ca omul sã fie lup pentru spre Marele Eshaton. Ei rostesc cu o Noi încercãm sã ne smerim, cãlcând
au suflet, voi scrie pe scurt despre aceasta om, animale ºi plante), sufletul, puterea de care unii oameni o aratã Creatorului lor? Celor om”. Ei spun cã „din viaþã scapã cine imensã gurã Numele Omului (Pierre tinda locaºului sfânt spre Taina
pentru cãlãuzirea celui simplu. Plantele viaþã a trupului care îl þine în unitate ºi armonie, dintre noi care se conduc instinctual dupã legea poate”. Noi cã este un dar al cerului. Ei Manent). Noi le arãtam frontonul pocãinþei. La moartea lui, ei spun cu
au o viaþã naturalã, dar nu au suflet. susþine hrãnirea, creºterea ºi reproducerea. La lui Plant „Homo homini lupus” le adresãm spre cred cã idealul este asigurarea unei mese templului din Delfi: „Nimic peste un necaz nemotivat: „A ºtiut sã-ºi
Omul este numit animal raþional nivelul al doilea (regãsit la om ºi animale), meditaþie cuvântul neobositului analist Vasile bune. Noi cã ospãþul vine imediat dupã mãsurã!”. Ei nu pot trãi fãrã tehnicã, deºi trãiascã viaþa!”. Noi ne rugãm
pentru cã are raþiune ºi poate sã sufletul cautã orice se potriveºte cu firea cel Sfânt: „Nu vã temeþi mai mult de fiarele masã. Ei au uitat sã-ºi ducã mâna la aceasta a ocupat tot drumul, împingându- pentru mântuirea sufletului
dobândeascã cunoºtinþe. trupului, are memorie, amintindu-ºi de cele sãlbatice decât de propria voastrã lipsã de frunte. ªi noi la fel, însã avem nãdejde în i în ºanþ. Noi ne încãpãþânãm sã credem
Celelalte animale ºi pãsãri trãite prin simþuri ºi ceea ce a învãþat prin lui...
credinþã”. izbãvire. Ei împlinesc cu sfinþenie toate cã o scrisoare manuscris mai poate
20 Diacon Cornel Dragoº Octavian Dãrmãnescu 5
Preotul ºi ghinionul

RECENZIE CARTE
Din temniþe spre sinaxare
Lucrare coordonatã de Danion Vasile
ªi El a dat pe unii apostoli, pe alþii
prooroci, pe alþii evangheliºti, pe alþii Editura Egumeniþa, 2008
pãstori ºi învãþãtori, spre desãvârºirea
sfinþilor, la lucrul slujirii, la zidirea Iatã cã de douã milenii încoace, adicã de la comuniste pot fi canonizaþi. De asemenea, pot fi grãitor, ºi alcãtuitã dintr-un ºir întreg
trupului lui Hristos (Efeseni 2, 19-20 întemeierea credinþei creºtine, ne strãduim sã ne canonizaþi ºi cei care, dupã ani de grele pãtimiri de evenimente, fapte, momente
cinstim ºi sã ne omagiem eroii istoriei sau în închisoare, au murit în libertate, trãindu-ºi cruciale, de-a dreptul existenþiale ºi
) martirii credinþei precum ºi personalitãþile însã aceastã libertate în nevoinþã ºi rugãciune. determinante pentru eroii cãrþii, care,
Dintre tentaculele inculturii, superstiþia marcante, universale ºi naþionale, care au În Biserica Ortodoxã, Biserica cea deºi s-a urmãrit acest lucru, nu au fost
pare sã prindã cu ventuzele ei multe din amprentat istoria, veacurile ºi locurile cu adevãratã, canonizarea oficialã a unui sfânt este niciodatã victime, ci întotdeauna vor fi
sufletele românilor. Mass-media nu activitatea, cu viaþa ºi cu învãþãturile ori precedatã de aºa-numita canonizare popularã, consemnaþi, de cãtre posteritatea ce trebuie sã
conteneºte sã prezinte ca formatori de opinie scrierile lor mult folositoare! de cinstire evlavioasã din partea poporului. fie cât mai obiectivã, drept eroii credinþei,
indivizi pentru care superstiþia ocupã un loc Am parcurs zilele acestea, ca într-un itinerar Cinstire pe care Sfântul Sinod o pecetluieºte purtãtorii Duhului Celui Dumnezeiesc în iadul
de frunte în panteonul diverselor practici, ºi pelerinaj duhovnicesc, cartea recent apãrutã ºi prin slujba lumii acesteia pãmânteºti din a doua jumãtate a
ticuri verbale ºi obiceiuri din ce în ce mai intitulatã sugestiv: „Din temniþe spre secolului al XX – lea.
bizare. sinaxare” editatã de cãtre grupul Scriitorul ºi publicistul creºtin, Rãzvan
Recent, am urmãrit un reportaj despre o Areopag, coordonatã de cãtre teologul Codrescu, atenþioneazã ºi subliniazã faptul cã
ierarhie a superstiþiilor la români, în urma ºi mãrturisitorul Danion Vasile, ºi „Viaþa lor meritã cunoscutã, nu pentru slava lor
cãruia pe primele locuri se situau „numãrul publicatã la Editura „Egumeniþa” din pãmânteascã, ci ca oamenii din zilele noastre
13”, „pisica neagrã” ºi „popa”. Cu siguranþã Galaþi, în 2008, cu binecuvântarea înnegurate de atâtea rãtãciri, urmãri ale
cã la fel de nocive sunt toate superstiþiile, Episcopului duhovnicesc Iustinian Chira al îndepãrtãrii de Dumnezeu, sã ºtie cã au existat
însã cea legatã de ghinionul adus de „tãierea Maramureºului ºi Sãtmarului. Am citit, cu în veacul al XX-lea asemenea aleºi care s-au
drumului de popã” sau „întâlnirea cu popa” multã luare aminte, materialele semnate de ridicat la puterea de credinþã ºi de jertfã a
sfideazã orice logicã. M-am întrebat de ce cãtre Pãrinþii: Iustin Pârvu, Gheorghe Calciu primilor martiri creºtini”.
preotul este identificat cu ghinionul? Curios Dumitreasa, Ioan Negruþiu, Gheorghe Drãgulin, Cu alte cuvinte, lucrarea aceasta
din fire în privinþa atitudinii superstiþioºilor, împreunã cu mirii, de Taina Sfintei Cununii. treziþi din lumea superstiþiei, veselii nuntaºi Demian Tudor, Moise de la Oaºa, Augustin de este una de referinþã în domeniul
am întrebat pe ici, pe colo, pentru a mã Revoltat ºi totodatã atins în demnitatea au început a roºi ºi a-ºi da coate. „Acum la Aiud, precum ºi cele semnate de cãtre istoriei ºi al spiritualitãþii autentice, care
edifica în ceea ce priveºte cauza sau cauzele Rãzvan Codrescu, Dan Puric ºi Danion Vasile. ar trebui sã se afle la îndemâna tuturor
preoþeascã, dar ºi personalã, mã apropii de dumneavoastrã unde mergeþi?” i-am întrebat, Dupã cum citim, observãm ºi constatãm, celor ce cred cã „Biserica este cetatea pe care
acestei asocieri nefireºti. În primul rând, mi adunarea nuntaºilor ºi îi întreb de ce s-au vrând sã pecetluiesc soarta superstiþiei
s-a rãspuns cã preotul este slujitorul îmbrãcat volumul de faþã este tipãrit întru pomenirea nici porþile iadului nu o vor birui” ºi asta
oprit ºi au fãcut astfel de gesturi. Naºul, un acestor nuntaºi. „La Bisericã, pentru oficierea sfinþilor din închisorile comuniste. Rostul sãu canonizãrii. datoritã (ºi) slujitorilor ei fideli ce au apãrat-o în
în negru, iar negrul este simbolul morþii, al tip mai dezgheþat la limbã, luând cuvântul Cununiei religioase”, mi-a rãspuns ginerele.
întunericului, chiar al Iadului. Pentru alþii, este de a atrage atenþia creºtinilor români despre Mare parte din textele adunate aici nu fac vremuri în care alþii au trãdat-o ºi au prãdat-o,
mi-a spus cã preotul aduce ghinion, iar pentru „ªi cine, mã rog, este cel care oficiazã Tainei valoarea jertfei înaintaºilor lor. Textele sunt altceva decât sã mãrturiseascã faptul cã deja fãcându-se, în acest fel, vrednici de a ajunge din
preotul este vestitorul morþii, cãci el intrã în a anula aceste afecte ale întâlnirii cu el, Sfintei Cununii, nu tot un preot, un slujitor al variate, de la conferinþe ºi predici pânã la poezii poporul îºi cinsteºte noii mucenici. ªi aºteaptã temniþele comuniste în sinaxarele acestei Sfinte
casa unui credincios suferind pentru a-l trebuie sã faci anumite gesturi. Atunci am lui Dumnezeu, al Binelui? Deci dacã preotul ºi rugãciuni cãtre noii mãrturisitori. Nu toþi cei canonizarea lor. Aºteaptã intrarea lor în Biserici – ai cãrei fii nelaºi ºi nefãþarnici au fost
împãrtãºi, pentru ca, în concepþia acestora, este cel prin mâna cãruia vi se împãrtãºeºte care au trecut prin închisori sunt sfinþi, dar toþi Sinaxare… pânã la sfârºitul vieþii lor pãmânteºti!
bolnavul sã-ºi dea obºtescul sfârºit. Pentru a întrebat nuntaºii, pe un ton mai glumeþ, care
sã ascundã amãrãciunea ce mã cuprinsese: harul Duhului Sfânt în Taina Cununiei, oare cei care au murit pentru Hristos în închisorile (...) Lucrarea în sine este un complex, un tot
demonstra contrariul, dar ºi pentru a scoate în el trebuie hulit sau cinstit? Sau nu crezi cã
„Al cãrui slujitor este preotul, al diavolului
evidenþã caracterul generalizat al superstiþiei,
am sã istorisesc o întâmplare, al cãrei subiect sau al lui Dumnezeu?”. Bineînþeles cã mâna pe care acum ai scuipat-o, în faþa Cãrþi pe aceeaºi temã
rãspunsul a fost cel adevãrat, cel pe care-l Altarului o vei sãruta?”.
„ghinionist” am fost. Majoritatea nuntaºilor au înþeles gravitatea
Era o zi frumoasã de sâmbãtã, prin jurul doream: „Al lui Dumnezeu”. „Bine, atunci,
prânzului. Terminasem la Sfânta Bisericã dacã preotul este slujitorul lui Dumnezeu, superstiþiei ºi mi-au promis cã pe viitor vor
oficierea celor douã parastase din acea zi ºi Dumnezeu ce reprezintã, Binele sau Rãul, manifesta faþã de preot o atitudine deschisã ºi
mã îndreptam gânditor spre casã. Era forfotã bunãtatea sau rãutatea?”. Urmãream cu cucernicã. Interdicþiile pastoral-misionare
mare pe strãzile Piteºtiului. Ajungând în faþa înverºunare sã ajung la concluzia silogisticã, impuse de vechiul regim clerului ºi chiar
„librãriei Eminescu”, vãd o mulþime de nu pentru satisfacerea orgoliului personal, ci persecuþiile acestuia au hrãnit coºul de gunoi
oameni ordonatã care se opreºte la vederea pentru a-mi împlini o datorie misionarã. ªi de al inculturii, unde au crescut din belºug
mea. Adus cu picioarele pe pãmânt din data aceasta rãspunsul a venit conform aceste flori de mucegai ca fleures du mal.
lumea gândurilor, constat cã era o nuntã. adevãrului: „Dumnezeu este binele”. „Deci, Superstiþia, ca ºi vrãjitoria, ghicitoria,
Nu mare mi-a fost mirarea sã observ am spus eu plin de mulþumire, preotul este spiritismul ºi altele, este unealta prin care
gesturile ºi scãlãmbãielile unor slujitorul Binelui, dupã spusele diavolul deformeazã adevãrul, în vederea
oameni care, dupã participarea la dumneavoastrã. Aºadar dacã este slujitorul inducerii unei stãri de incertitudine
cãsãtoria civilã a cuplului, se Binelui, atunci domniile voastre de ce îl credinciosului, asemenea apei tulburate de
îndreptau spre Sfântul Altar consideraþi unealta rãului, exponent al unii braconieri pentru a prinde mai uºor
pentru a se bucura, ghinionului?”. Uimiþi de concluzia trasã ºi peºtii.
4 Pr. Nicolae Napoleon Dabu Stelian Gomboº 21
Biografiile Editorial
BIOGRAFIILE SFINÞILOR APOSTOLI

Sfinþilor Apostoli numele de San Pietro in Carcere (Sf. Petru din efectuarea unor sãpãturi arheologice sub
D ragii mei, am atâtea sã vã spun. Vã mãrturisesc cã aº fi
vrut sã scriu aici despre impactul primului numãr al
revistei „OrthoGraffiti”, despre tinerii care mi-au scris pe e-
Carcerã). Petru este condamnat la moarte ºi Domul San Pietro din Roma, spre a afla dacã mail, despre frumoasa trudã de a alege articole interesante ºi
atractive; aº fi scris despre internet ori pasiuni tinereºti,
2. Petru executat prin rãstignire cu capul în jos (la
cererea lui, considerându-se nevrednic de a
muri asemenea Mântuitorului), în jurul anului
mormântul ºi osemintele aparþin într-adevãr
lui Petru. Cercetãrile au avut loc între anii despre muzicã sau modã. În fiecare zi altã temã îmi stãruia în
minte. Venind însã vremea sã scriu efectiv editorialul de faþã,
Pescar din Betsaida, frate mai mic al 1940-49. Analiza antropologicã a scheletului a
apostolului Andrei, Petru a fost unul 64 d. Hr., lângã fostul Circ al lui Caligula ºi indicat lipsa oaselor de la genunchi în jos, am înþeles cã toate acestea le putem povesti altã datã, acum
dintre întemeietorii primei comunitãþi creºtine Nero, în afara zidurilor Romei, pe terenul ceea ce, dupã unii, ar putea fi un indiciu cã însã e vremea colindelor ºi nicio altã temã nu poate fi de aºa
din Ierusalim (împreunã cu apostolii Iacob cel numit Agger Vaticano ºi îngropat în mare actualitate. Aºadar, hai sã vedem ce-i colindatul!
scheletul ar aparþine lui Petru, în ipoteza cã ar olindatul e un obicei anterior apariþiei creºtinismului.
Bãtrân ºi Ioan). Iniþial, a fost de pãrere ca
numai evreii trebuie convertiþi la credinþa în
Iisus, pe aceastã temã ºi pe alte câteva având
apropierea Circului, în cimitirul-necropolã al
sãracilor. Istoricul Eusebius de Caesarea (260-
339 d. Hr.) menþioneazã relatãrile diaconului
fi fost rãstignit cu picioarele în sus, iar la
coborârea de pe cruce picioarele ar fi fost
C Se pare cã obiceiul colindatului este derivat din vechea
tradiþie de celebrare a Calendelor, sãrbãtorile romane
roman Gaius din jurul anului 200 d. Hr., care retezate de la genunchi. Împotriva acestei închinate soarelui. Pentru creºtini, însã, colindatul e strâns
controverse cu apostolul Pavel. Pavel a ipoteze stau 2 argumente: a) nu s-au gãsit
susþinut ideea universalitãþii noii credinþe, a a susþine cã ar ºtii unde se gãseºte mormântul legat de Naºterea Domnului, deºi avem colinde ºi la alte
necesitãþii rãspândirii acesteia ºi la alte lui Petru. Acolo s-ar gãsi o inscripþie, pe care urme de strãpungere ale mâinilor cu piroane; praznice. Colindatul e un ritual format din cântece (colinde)
popoare, nu numai la evrei. În urma sinodului stau scrise numele lui Iisus ºi al lui Petru. În b) reconstituirea nu aratã cã ar fi vorba de un ºi, prin unele zone de la noi, din scurte dansuri ceremoniale.
ºinut la Ierusalim, apostolii decid cã vestea jurul anului 160 d. Hr., comunitatea creºtinã bãtrân de 60-70 ani, cu o staturã impunãtoare Colindãtorii vestesc bucuria cã ni s-a nãscut Mântuitor.
despre Iisus Hristos trebuie dusã tuturor (cum se spune cã ar fi fost Petru). olindul e o mãrturie, dar ºi o reactualizare, o
popoarelor.
Dupã decapitarea apostolului Iacob
Craniul lui Petru, împreunã cu
presupusul craniu al lui Pavel, au fost
C rememorare a acelui timp ºi spaþiu sacru punctat de
întruparea Fiului lui Dumnezeu. Scriptura ne spune cã îngerii
cel Bãtrân în anul 44 d. Hr. de cãtre
regele Agripa I (40-44 d. Hr.), este
duse ºi pãstrate (pânã în ziua de azi) în
cutia-osuar de sub altarul din basilica
se adreseazã pãstorilor prin cuvintele: „Nu vã temeþi, cãci,
iatã, vã binevestesc vouã bucurie mare, care va fi pentru tot
Laurenþiu Dumitru
arestat ºi Petru, dupã revenirea sa la San Giovanni din Laterano, Roma. poporul… Cã vi s-a nãscut azi Mântuitor, Care este Hristos
Ierusalim. Este þinut în lanþuri, între alþi În sec. 16, vechea basilicã Sf. Petru Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 10-11). Mulþime de asemãna cu pãstorii din Betleemul Iudeii de odinioarã, dar ºi
doi deþinuþi, dar eliberat în mod a lui Constantin cel Mare a fost oaste cereascã lãuda pe Domnul ºi zicea: „Slavã întru cei de cu îngerii, ei fiind primii martori ºi vestitori (din greacã –
minunat de cãtre un înger (Faptele demolatã, spre a face loc actualului sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace, între oameni anghelos) ai marelui eveniment ce a punctat istoria lumii.
Apostolilor 12). Dupã ce Iacob cel
Tânãr devine conducãtorul comunitãþii
din Ierusalim, Petru face o cãlãtorie în
Dom San Pietro. În basilica San Pietro
in Vincoli (Sf. Petru în lanþuri) din
bunãvoire!” (Luca 2, 14). Acesta este, aºadar, primul colind
creºtin, colind venit direct din cer. Mai apoi au colindat cu Cºiredacum
cu tãrie cã în realitate nu colindãm singuri, ci încã
printre colindãtorii noºtri se amestecã neºtiut
ºi mulþimea de oaste cereascã.
Roma se pãstreazã în tabernacolul de bucurie mare pãstorii care, spune Scriptura, slãveau ºi lãudau
Antiohia (Turcia), dupã care i se pierde
urma pentru o vreme. Ajuns la Roma în
jurul anului 57 d. Hr., Petru devine
sub altar presupusele lanþuri cu care
Petru ar fi fost legat în închisoarea din
pe Dumnezeu, pentru toate câte auziserã ºi vãzuserã (cf. Luca
2, 20). Colindul s-a nãscut deci din dorinþa noastrã de a ne Ce e mai frumos decât a colinda împreunã cu îngerii?
Frescã de Ciprian Istrate, Piatra Neamþ Ierusalim, precum ºi lanþurile din
conducãtorul comunitãþii creºtine din Roma, Carcera Mamertinica. Lanþurile din Ierusalim
unde îl reîntâlneºte pe Pavel. Tradiþia vorbeºte Christmas, Graffiti by Conrado
despre o întâlnire publicã dintre Petru ºi Pavel din Roma ridicã pe acel loc un prim ar fi fost aduse la Roma de cãtre Eudoxia,
ºi vrãjitorul Simon Magul (menþionat în Noul monument. Pe baza informaþiilor lui Eusebius fiica împãratului Theodosius (379-395), soþia
Testament ca încercând sã cumpere cu bani de Caesarea ºi a monumentului existent, co-împãratului Valentianus II (383-392), în
harul Duhului Sfânt), ocazie cu care Simon împãratul Constantin cel Mare (306-337) urma unui pelerinaj la Ierusalim. Lanþurile din
încearcã sã atragã mulþimile de partea sa, dezgroapã rãmãºiþele pãmânteºti ºi le reaºazã Carcera Mamertinica ar fi fost descoperite la
zburând (levitând). Petru ºi Pavel se roagã, iar în acelaºi loc, acoperind totodatã mormântul începutul sec. 2 de cãtre temnicerul roman
Simon se prãbuºeºte la pãmânt, ceea ce duce cu un monument prevãzut cu o niºã cu Quirinus de Neuss. Conform Legendei Aurea
la arestarea celor doi Apostoli de cãtre marmurã (Tropaion). Pe Tropaionul de Jacobus dr[RTF annotation: }Nu e cumva
împãratul Nero. Potrivit unei alte relatãri, constantinian, pãstrat pânã în zilele de azi, stã “de”? Voragine, publicatã în secolul 13, în
Petru ºi Pavel ar fi fost arestaþi în timpul inscripþia prescurtatã (în limba greacã): Petr preajma capelei Quo vadis, Domine? din
represiunilor anticreºtine declanºate de Nero ene (Petros enestin = Petru se gãseºte Roma de pe Via Appia, Petru l-ar fi revãzut
dupã incendierea Romei în anul 64 d. Hr. Sunt înãuntru). În anul 324 d. Hr., Constantin cel ultima datã pe Iisus, în momentul în care voia
þinuþi închiºi în Carcera Mamertinica, între Mare ordonã nivelarea dealului Agger sã fugã din Roma, spre a scãpa de martiriu.
Capitoliu ºi Forumul Roman. Carcera consta Vaticano, rambleerea pãrþilor supraterane ale Petru l-ar fi întrebat pe Iisus: „Quo vadis,
din 2 celule suprapuse: o celulã superioarã vechiului cimitir, îndepãrtarea cavourilor din Domine?” (Încotro mergi, Doamne?), iar Iisus
(închisoarea Romei) ºi o celulã inferioarã vechea necropolã (care depãºeau nivelul zero i-ar fi rãspuns: „Vado Romam venio iterum
(cea mai veche camerã din Roma, al terenului) ºi construcþia unei basilici crucifigi“ (Am venit la Roma, spre a fi din
numitã din anul 300 î. Hr. dedicate lui Petru, pãstrând monumentul nou rãstignit). Ruºinat de observaþia lui Iisus,
Tullianum). Mai târziu, capela Tropaion ca axã a altarului.
Papa Pius XII dispune, în anul 1939, Petru s-ar fi reîntors la Roma, primind
amenajatã în Tullianum a primit
martiriul.
22 Bogdan Mateciuc 3
SFINÞI ORTODOCªI DIN APUS
Viaþa Sfintei Odilia,
ocrotitoarea Alsaciei
Alsacia, situatã la graniþa de rãsãrit a aceastã datã, Adalric era prea slãbit pentru a puteau însã urca pe vârful stâncii
Franþei, este, alãturi de Lorena, una din se împotrivi fiicei sale ºi cu lacrimi a primit ºi, de aceea, în urma unei vedenii
Cãrþile pe care le cauþi! provinciile franceze în care se vorbeºte în
mod tradiþional limba germanã. Din acest
motiv, aproape toate oraºele ºi satele poartã

dragostea ei. Într-adevãr, Odilia îºi iertase


nemilosul tatã, care voise sã îi ia viaþa ºi o
lipsise nu doar de moºtenirea ei, ci de însãºi

în care i s-a arãtat Sfântul Ioan


Botezãtorul, Odilia a hotãrât sã
construiascã o nouã mãnãstire la poalele
nume de origine germanã. Capitala Alsaciei dragostea pãrinteascã, atât de necesarã unui muntelui. A numit aceastã mãnãstire
este oraºul Strasbourg. Din punct de vedere copil. Iar pentru aceastã iertare a sfintei, Niedermünster (= mãnãstirea de jos) ºi a
istoric, dupã cãderea Imperiului Roman din Adalric a hotãrât sã-i dãruiascã moºia lui din închinat-o Sfântului Martin, întemeind în ea ºi
Apus, Alsacia a fost ocupatã ºi locuitã de Hohenburg, unde se afla un vechi oraº roman o bolniþã (un azil) pentru bãtrâni ºi bolnavi.
triburi germane, numite alemani. Într-o astfel pãrãsit. Pe ruinele lui, Odilia urma sã În aceastã „mãnãstire de jos”, în ziua de 13
de familie de alemani alsacieni s-a nãscut, în întemeieze o mãnãstire de maici. decembrie a anului 720, avea sã-ºi dea Odilia
jurul anului 660 d. H., ºi Sfânta Odilia. Tatãl sufletul în mâinile lui Dumnezeu, Cãruia îi
Lansatã pe 8 noiembrie a.c. ei, pe nume Adalric, era chiar ducele Alsaciei, slujise încã din pruncie. Viaþa sfintei ne
om aspru ºi crud, în timp ce mama sa, povesteºte cã ucenicele ei, pentru care Odilia
în cadrul Târgului Naþional de Berswinda, era o femeie foarte credincioasã. fusese o adevãratã mamã, au început sã
Carte ºi Revistã Religioasã Când mama sfintei a rãmas însãrcinatã, plângã nemângâiate lângã trupul ei. ªi Sfânta,
familia ei aºtepta deja de multã vreme un pentru a-ºi liniºti fiicele, a înviat înaintea lor,
de la Sibiu, revista noastrã a copil, iar tatãl voia neapãrat un bãiat. Vãzând certându-le pentru cã plângeau ºi spunându-le
primit Diplomã de Excelenþã însã cã nou-nãscutul era o fetiþã, Adalric a cã în clipa morþii ei, Sfânta Lucia (care se
sãrbãtorea în acea zi) venise ºi îi dusese
pe care o dedicãm cititorilor rãmas foarte dezamãgit. Dezamãgirea s-a
transformat repede în mânie, când a aflat cã
sufletul în bucuria cea negrãitã a Raiului. Din
noºtri. aceastã pricinã, le-a spus Odilia, se cuvenea
fetiþa s-a nãscut oarbã. În nebunia lui, tatãl a ca ele sã se bucure, ºi nu sã plângã cu amar.
poruncit ca prunca sã fie omorâtã, însã mama Apoi, Sfânta s-a împãrtãºit încã o datã cu
Odiliei a reuºit sã-ºi scape fiica, trimiþând-o
Redacþia pe ascuns la o mãnãstire de maici (numitã
Trupul ºi Sângele Mântuitorului ºi a adormit
cu pace în somnul cel de veci.
Palma). Trupul ei a fost aºezat în biserica
În aceastã mãnãstire, ºi-a petrecut Sfânta mãnãstirii din Odilienberg ºi la mormântul
anii copilãriei, deprinzând credinþa în Hristos. sfintei (care se pãstreazã pânã astãzi) au
Când avea 12 ani, s-a întâmplat sã treacã prin început sã vinã mulþimi de oameni, cãutând
acele locuri Sfântul Erhard, irlandez de neam, dezlegare de durerile lor. Mai ales, Odilia este
care era episcop de Regensburg (în cinstitã ca vindecãtoare a bolilor de ochi, ca
Germania). Sfântul Erhard a botezat-o pe una care s-a nãscut ea însãºi oarbã, multe
tânãra copilã, ºi la ungerea cu Sfântul Mir, Mormântul Sfintei Odilia minuni având loc atât la moaºtele Sfintei, cât
Odilia ºi-a recãpãtat prin minune vederea. ºi la izvorul ei, aflat în apropiere de
GRUPAREA REVISTEI Gândindu-se cã însãnãtoºirea ei avea sã
potoleascã rãutatea tatãlui, Sfânta s-a întors
Astfel, în anul 690 d. H., Sfânta a
întemeiat la Hohenburg, pe vârful unei stânci
mãnãstire. Din aceastã pricinã, pânã azi,
Sfânta Odilia este zugrãvitã în icoane þinând o
acasã. Însã vãzându-ºi fata pe care o credea abrupte, faimoasa sa mãnãstire, care avea sã-i carte pe care se aflã doi ochi (în mod
Ana Abronov, Ierom. Savatie Baºtovoi, Ierod. Grigorie moartã de mult, Adalric s-a aprins mai rãu de poarte mai târziu numele (Odilienberg în asemãnãtor, în Rãsãrit, Sfânta Paraschiva
Benea, Alexandra Borzoº, Gigel Chiazna, Maria Chirculescu, mânie ºi Odilia a fost nevoitã sã fugã din nou. germanã, Mont Sainte-Odile în francezã, Romana þine ºi ea în mânã o tãviþã cu doi ochi
Bogdan Nicolae Ciocîrlan, Pr. Napoleon Nicolae Dabu, ºi este ajutãtoare pentru astfel de boli).
De aceastã datã, s-a ascuns într-o peºterã din adicã muntele Sfintei Odilia). Atrase de Dupã moartea Sfintei, mãnãstirea ei a
Sorina Dascãlu, Octavian Dãrmãnescu, Diac. Cornel Dragoº, apropiere de Freiburg (peºtera se pãstreazã sfinþenia ºi bunãtatea Odiliei, multe tinere ajuns cel mai mare centru de pelerinaj din
Laurenþiu Dumitru, Radu Hagiu, Bogdan Mateciuc, Camelia pânã azi), începând sã ducã o viaþã asprã de femei s-au însufleþit de dorinþa de a se face întreaga Alsacie, Odilienberg fiind socotit
Milcomete, Mihaela Nedea, Flory Stoica, Cristian ªerban, rugãciune ºi post. mirese ale lui Hristos, urmându-i în viaþa pe bunã dreptate „Sfântul Munte al
Raluca Toderel, Danion Vasile, CiprianVoicilã. ªi pentru rugãciunile tinerei fete, cãlugãreascã. Astfel, în scurtã vreme, Alsaciei”, iar Sfânta Odilia ocrotitoarea
Dumnezeu a îngãduit ca tatãl ei sã se mãnãstirea numãra 130 de maici, având-o pe pãmântului Alsaciei înaintea lui
îmbolnãveascã de o boalã grea, voind sã-l Odilia ca stareþã ºi trãind dupã rânduiala Dumnezeu.
aducã prin aceasta la pocãinþã. Auzind despre Sfântului Benedict. Pentru rugãciunile Sfintei
Fotografia coperþii: Edward Dullard, A WINTERS NIGHT, KILKENNY, IRELAND boala lui, Sfânta a hotãrât sã meargã din nou Sfânta dobândise darul facerii de minuni ºi Maicii noastre Odilia, Doamne
acasã pentru a încerca sã se împace cu tatãl ei mulþi oameni veneau pentru a se tãmãdui de Iisuse Hristoase, Fiul lui
ºi pentru a-l îngriji în ultimele lui zile. De neputinþele lor. Cei bolnavi ºi bãtrâni nu Dumnezeu, miluieºte-ne pe
Revista apare cu binecuvântare arhiereascã. Materialele trimise spre publicare nu se returneazã. Redacþia are dreptul noi!
2 luãrii deciziei de publicare ºi stabilirii datei ºi formei de apariþie, integralã sau parþialã, dupã caz, a materialelor primite.
Ierodiacon Grigorie Benea
Articolele publicate în „OrthoGraffiti” nu pot fi preluate decât cu acordul nostru scris. 23
CRÃCIUN la PARIS

PR IAL
EC
SP
„Credinþa ortodoxã nu este strãinã poporului francez. Ea este credinþa lui,
175
mãrturisitã aici, în Franþa, din vechime, de cãtre strãmoºii lui; este credinþa
pãrinþilor lui“ (Sf. Ioan Maximovici)
o
eur ZIUA 1 (luni, 22 decembrie)
PROGRAM:
06.00 - Plecare din România seara - Sosire în Viena: pauzã de ~1H 00
Revistã de lifestyle orthodox ● Anul I ● Nr. 2 / decembrie 2008 ● Preþ: 4 lei
ZIUA 2 (marþi, 23 decembrie) „Dacã tinereþea ar ºti ºi bãtrâneþea ar putea…” (Pr. Arsenie de la Techirghiol)
15.00 - Cazarea la hotel, Paris
18.00 - Cartierul Défense: vizitã pe jos
20.00 - Opþional, croazierã pe Sena (Bateaux Mouches)
21.15 - Retur hotel
ZIUA 3 (miercuri, 24 decembrie)
08.00 - Versailles (situat la 25 km de Paris): transfer cu autocarul & vizitã liberã (Castelul.
Grãdinile. Trianon)
15.00 - Centru comercial
19.00 - Cartierul Latin: seara de Crãciun la Biserica Ortodoxã / plimbare liberã în cartier
(Panteon, Sorbona)
ZIUA 4 (joi, 25 decembrie)
09.00 - Catedrala rusã Alexandru NEVSKI: Sf. Liturghie / plimbare pe Champs - Elysées
14.00 - Circuit pe jos: Pl. de la Concorde - Opera Garnier - Pl. Vendôme
18.00 - Cartierul Montmartre: transfer & vizitã pe jos (Sacré Cour, Pl. de Tertre)
21.00 - Întâlnire cu autocarul, retur hotel
ZIUA 5 (vineri, 26 decembrie)
09.00 - Turnul Eiffel
15.00 - Louvre: vizitã liberã
16.00 - Circuit pe jos: Biserica Notre Dame - Les Halles -
21.00 - Întâlnire cu autocarul, retur hotel
ZIUA 6 (sâmbãtã, 27 decembrie)
07.00 - Plecarea de la hotel
15.00 - Sosire Strasbourg: vizitã liberã
19.00 - Plecare din Strasbourg
ZIUA 7 (duminicã, 28 decembrie) seara - Sosirea în România.
PREÞUL pentru primul grup înscris dintr-o unitate de
învãþãmânt: 175 euro / pers. (grup: 48 pers.)
PREÞ standard: 250 euro / pers.
PREÞUL CUPRINDE: transport autocar, cazare 4 nopþi în
camere triple la hotel „Formule 1”, ghid
SUPLIMENT CAZARE în DUBLÃ: 40 euro / fiecare din
cele 2 persoane / sejur SAU 80 euro / camera / sejur
PREÞUL NU CUPRINDE: masa, intrarea la muzee &
croaziera pe Sena, asigurarea medicalã.
Agenþia de turism MIRIAM TURISM
Covasna, str. Borvizului nr. 8, jud. Covasna, Tel. 0267.341757 si 0723.645.180
www.miriamturism.ro, Email: miriamturism@yahoo.com
Publicaþie editatã de S.C. Pridvor Media Press AG S.R.L.
ISSN 1844 - 9867
Adresa de corespondenþã:
Geamãna, nr. 555, Com. Bradu, jud. Argeº
Pentru abonamente 0745 072 546
orthograffiti@yahoo.com www.orthograffiti.ro
Coordonator: Prof. Laurenþiu Dumitru
Membru al Asociaþiei Ziariºtilor ºi Editorilor Creºtini
www.laurentiudumitru.ro
Art design: Bogdan Nicolae Ciocîrlan, Redactor/Corector: Raluca Toderel, Consilier editorial: Radu Hagiu
Tipar: S.C. Tiparg SA