Sunteți pe pagina 1din 1

GALATI TNSPECTORATUL JUDETEAN $COLAR -460170E 0236-319396 NR.55 sTR.

PORTULUT B I 0236

g gl,ed ro : info@isj,u. Adresd ww,isj,l.edu. ro; site: E-mail

5.llil lt'lrilR x,.l$, ir l] L.r trl,tiI il.{ r:l:R{-.['1.,1!:ll llHtjlll:ll Ll.l" I |: tl {I\"}ttTt,:{, I

Y'.s

M[

lnvestegte oameni! in -2013 prin Dezvoltarea Resurselor Umane2007 Proiect cofinanjat Fondul din Social European Programul Opera{ional Sectorial pe gi profesionaldsprijinul in economicedezvoltdrii societd{ii bazate cunoagtere" Axaprioritari "Educatiaformarea 1. cregterii 9i profesionald" gi Domeniul major intervenlie ,Dezvoltarea de 1,3 resuselor umane educafie formare in proiectului: (Profeslonigtiin gi Titlul Educalie EuropeandReformd)" ,,PEER nr Contract P0SDRU/87/1.3/5/54379 Beneficiar : Inspectoratul Judelean Galali $colar

Nr. Cdtre de unita{ileinvS{dmint in atentia doamnei/ domnului director in ateniia responsabilului cuformarea continue

.4 lt

Aft/4zotz

grupului activitefilor specifice de certificafi demararea Pentru definitivarea tinti de mentori 9i pentru proiectului (Profesionigti profesionali in Educalie Europeand PEER mentori cadrul in dezvoltare gi Reformd)" P0SDRU/8711.315154379, si sprijinifi mentorii certificati gcoala din vd rugim |.D. personal. si-giintocmeasci dosarul dumneavoastrd baza date inscrisiin de aldturatd personal vacontine aceastd (in ordine): care 1.Fiecare mentorigiva intocmi dosarul o Formularulde (Anexa inscriere 1) . Declaralie 2) deincadrare in grupul (Anexa [intd . Formularul pe pagind gi olograf fiecare 3)deinregistrare a grupului (Anexa datat semnat linti . Declaratie personale 4) pentru prelucrarea (Anexa datelor deacord . Copie diplomastudii de dupd . Copie B.l./C.1., gidocumentele deschimbare a numelui denagtere dupi certificatul . Adeverinld unitateainvdfdmAnt sdreiase (Anexa funcfiaspecializarea 5) de din care dela 9i . Chestionarul deanalizd nevoi de completat. pentru in atagati. de se Cele anexe chestionarul analiza nevoi gesesc arhiva 5 9i gi (CD) pe in .pdf electronic scanat format si arhivat Dosarelevordepune suport hArtie pesuport de se "dosar_grup_tinta_54379_numele CD-urile fi individuale, dosar vor fiecare va mentorului". cudenumirea p Iete ! include pro riuI CD.Nu se aqceptid_q-s"Alp__i.nqqlltp personale fi verificate responsabilul formarea continui gcoald, din care cu 2. Dosarele vor de lor. rispunde corectitudinea de personale mentorilor ale din va dosarele cuformarea continud depune 3. Directorul responsabilul sau gcolii gcoali, plicinchis, adresa inaintare partea in care vor la acegtia fi nominalizafi, de din in cu pe pindceltdrziu data 16.03.2012. pentru Octavian prof. de Patragcu, mentor, ISJ secretariatulGalafi,
18, : prof Barcan, 07 tel. 225127 mentorii . Mirela