Sunteți pe pagina 1din 257

>'.

K ;ls:

CUPRINS
ALIM ENTAREA B e n z ln a ......................................................... 2 D ie s e l.............................................................3 VER IFIC AR I 1 CO M PLETARf Indicatii referitoare la lucrul In com partim entul m o to ru lu i....................... 29 Ulei de m o to r............................................30 TEHNOLOGIE INTELIGENTA Fuel Strattfied Injection { F S I) ..................4 )F ra n e ............................................................. 5 Blocare electronica a diferentialulur (E D S )........................................................... 8 Program electronic de s ta b illta te ......... 9 Tractiune rntegrala ( 4 M 0 T I0 N ) ............10 S ervodrrectia.............................................. 11 INTRETINERE 1 INLO C UIRE PIESE Accesoril, m odificari f i DEPLASAREA ? l M EDIUL INCONJURATOR Primli 1500 km - i dupS a c e e a .......... 12 Sistem de purificare a g a z e lo r........... D eplasarea econom ica 13 plese d e s c h im b ...................................... 52 M ontare aparat de ra d io ....................... 54 Telefon mobil ?i aparat e m is ie -re c e p tie ....................................... 55 Sistem de rS c ire ...................................... 34 tnstalatle spa la re g e a m u ri..................... 36 te rg a to a re ............................................... 38 Lichid de frTna...........................................39 B a te r ie ....................................................... 41 R o ti.............................................................. 46

ecologicd ... 14 SITUATII T SetuI pentru repararea p e n e lo r............56 Schim barea r o tii........................................ 58 Tnchterea de urgenfS a plafonului g lis a n t...................................... 65 tnchiderea d e urgenta a plafonuiul p lia n t........................................66 Tnlocuirea IS m p ilo r...................................67 A jutor la p o rn ire ......................................... 70 R em orcare/T ra c ta re ............................... 72 Ridicarea a u to v e h ic u lu lu i....................... 76

Deplasarea m s tra in a ta te ...................... 17 Tnlocuirea becurilor cu 'in c a n d e s c e n t^ ......................................... 17 D eplasarea cu re m o rc a ..........................18

INTRETIN EREA AU TO VEH IC U LU LU l Intretinerea a u to ve hiculu lu i.....................20 I fngrijirea exterioara a a u to ve hiculu lu i.... 20 Ingrijirea interiorului a u to ve h icu lu lu i......26 Curatarea com partim entului m o to r........28

is ta la jia de a v e rtiz a re a n tifu rt este re va zu ta p e n tru u liliz a re a de la tlecomanda. In cazul Tn care telecomanda u to v e h ic u lu lu i nu fu n c lio n e a z a , jtovehiculul va trebul incuiat manual, cu ie ia de contact. 3 autovehiculele echipate cu instalatie de v e rtiz a re a n tifu rt* cu siste m de jpraveghere interioara Back-up Horn* Dmandate de la telecomanda*. trebuie ispectate urmatoarele: le s c h id e re a s e p a r a t a a u s ilo r* e s c h id e re a m a n u a la a usilo r Rotiti chera o d a ta in Tncuietoare; $a conducatorului este incuiata. lecanlsmul de siguranta $1 sistemul de jpraveghere interioara sunt dezactivale. istalajia de avertizare antifurt ramSne ::tivata, insa alarma nu se va declan^a ica. Puneti i luati contactui intr-un interval 3 15 secunde. a punerea contactului Imobilizatorui eleconic recunoaste cheia 1 dezactiveaza istalatia de avertizare antifurt. aca nu puneti contactui, dupa 15 secunde s va declan^a alarm a. prin sem nale ::ustice i optice.

D e s c u ie re a m a n u a la a tu tu ro r u silo r a u to v e h ic u iu lu i Rotifi cheia d e d o u a ori c o n s e c u tiv In Tncuietoare: Toate u^ile $i capacul portbagajului se vor in c u ia . M e ca n ism u l de s ig u ra n ta $1 instalatia de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alanna nu se va declan$a inca. Deschideti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este permis ca una din celeialte u^i. capacul portbagajului sau capota motorulul sa fie deschise, deoarece se va declan^a alaima. Puneti i luati contactui intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorui elec tronic recunoaste chela $t dezactiveaza instatafia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celeialte u$i, capa cul paortbagajului sau capota motorulul fara a se declansa aJarma. In d ic a tii Capota motorulul trebuie deschisa numai dupa dezactivarea Instalatiei de avertizare antifurt. Cand autovehiculul este incuiat $i insta latia de avertizare antifurt este activata, capacul portbagajului nu trebuie deschis manual, deoarece se va declansa alarma.

D e s c h id e r e a s im u lta n a a u $ ilo r (D e s c h id e r e a c o n to r t) D e s c h id e re a m a n u a la s im u lta n a a u silo r Rotiti cheia o d a ta in incuietoare: Toate u^ile capacul portbagajului se vor incuia. Mecanismul de siguranta instalatla de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alarma nu se va declan$a Inca. Deschtdeti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este perniis ca una din celelalte u$i, capacul portbagajului sau capota motoruiui sa fie deschise, deoarece se va declansa alarma. Pune}i 1 luati contactui Intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorul elec tronic recunoa^te cheia 1 dezactiveaza instalatia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celelalte u$i, capacul paortbagajului sau capota motorulul fara a se dec)an$a alanna.

D e c o n e c ta re a a ia rm e i Alarma poate fl oprita in orice moment prin descuierea a utovehiculului cu ajutorul telecomenzii, sau prin punerea contactului (imobilizatorul electronic recunoa$te ctieia autovehiiculului).

SFATURI SI iN TR ETINER E

B e n z in a
Tipul acrburantului indicaJ pentm molomi aulotfehiculului dumneavoastra se gasete tn manualul 3.3 .Dale tehnice" ?i pe partea interioara a capacului rezervorului. A d itiv ii b e n z in e ! M odul de functionare, randam entui i durata de viata a motoailui sunt influen^ate in mare m isu ra de caiitatea carburantuiui. De 0 deosebita importanta sunt aditivii pui In benzina. De aceea se recomandS numai alimentarea cu b en zin a d e c a lita te , cu a d itiv i. Daca nu exists astfel de carburant $i dacS apar disfunctionalilati ale motorului. ca de exemplu pomire dificlia, oprirea la mersul Tn gel i pierderea de putere, atunci cind se face plinul de benzina trebuie adaugatl aditivii necesari. A ce |ti aditivi au actiune anticoroziva, curS^S sisteme de alimentare i previn depunerile In motor. Nu toti aditivii s-au dovedit a fi eficien^i. De aceea, la dealerii Volkswagen din Ger mania i din multe alte ^Sri. pot fi obtinuti aditivi avizati, sub denumirea de J\ditivi originali pentru carburant pentnj motoarele pe tnzina Volkswagen / Audi . Dealerii Volkswagen sunt informa{i despre modul de utilizare i tiu ce trebuie fScut cand s-au format deja depuneri in motoare. Nu trebuie s3 utilizati alti aditivi pentru combustibil.

In d ica tii generate


Benzina fara plumb trebuie s3 corespunda standardului DIN EN 228. In siluatli de urgent^. In care carburantui disponibil are o cifr octanica mai mica decat cea indicata, trebuie sS conduce^l in regim de turatie m edie de soiicitare redusa a motonjiui. S o lic ita re a p u te rn ic a a m o to ru lu i p rin a c e e le r a r e m a x im a s au tu r a tia rid ic a ta p o a te d u c e la d e te rio ra r e a m o to ru lu i. De Tndata ce este posibil se face alimentarea cu benzina cu cifrS octanica corespunzStoare. Carburantui cu o cifra octanica mai mare decat cea indicata se poate uttliza fSra restrictil. Acest lucru Tnsa nu abuce nici un avantaj in ceea ce prive?te puterea moto rului ?i consumul!

Autovehiculele cu catalizator ^ pot fi utilizate numai cu carburant fJrd ptumb. , Chiar o singurd alimentare a rezervorului cu benzind cu plumb determina deteriorarea (stricarea) catalizatorului.
A te n tie 91 la in d ic a tiile din m a n u a lu l 3 .1 ., c a p . U m p le re a re zerv o ru lu i
> Norm a - Europeans

S FA TU R I SI INTHETINERE

D ie s e l
Motorina trebuie sa corespunda standardului DIN EN '590 CC^ nu tre b u ie sa fie m a i m ic a de 51. C a r b u r a n tu I R M E (B io d ie s e l) corespunde standardului DIN E 51 606. Autovehiculele cu motor Diesel pot func?iona i cu c a rb u ra n tu I R M E (Ester metll ulei de rapltS). D a c a a lim e n ta ti B io d ie s e l, fo io s ifi n u m a i c a rb u ra n t RM E! Pentru a | t i de unde se poate achizitiona carburantuI vS rugam sS va adresati unui dealer Volkswagen sau unul club auto. A te n tie ia in d ic a tiile din M an u a tu i 3 .1 , U m p ie r e a r e z e r v o ru lu i. F u n c t io n a r e a p e t im p u l ie m ii La utilizarea motorinei de varS Tn cazul temperaturilor sut) 0C pot apSrea disfunctionalitSti, deoarece motorina devine prea vascoasa prin separarea paraflnei. De aceea, in Germania, Tn timpul anotimpului rece, se comerciatizeaza motoring de iama. Tn ISri cu conditii climaterice difertte, se comerciaiizeaza combustibill Diesel cu un co m p o rta m e n t te h n ic d ife rit. D ealerii Voiksvagen $1 statiile de combustibil ale tarii respective ofer^ informatii cu privire la carac-teristicile motorinei specifice. Autovehiculul este dotat cu o instalatie de preincSlzire a fittnjiui. Astfel, sistemul de alim entare cu com bustibil va func^iona pan la temperatura de C, Tn vreme 24 ce com bustibilul Diesei, de iarna, este stabil pan3 la -1 5 C. Daca la temperaturi sub-24C carburantuI devine atdt de v is c o s Tncdt motonji nu mai pome^te, este de ajuns ca autovehiculul s3 se lase un timp mtr-o Tncapere Tncalzita. N u e s t e p e r m is a u tiliz a r e a a d itiv ilo r (p e n tru im b u n a ta tir e a vas co z it a f ii) , a b e n z in e i si a a lto r subst a n t e s im ila re in a m e s te c c u com * b u s tib il D ie s e l.

in d ic a tii Performantele la deplasare pot fi mai reduse. Consumul de carburant este posibil sa fie mai ridicat. D a c a u tiiiz a ti c a rb u ra n tu I c a re se a b a te d e la n o rm a , filtru l s e p o a te in fu n d a . RME se poate utlliza pe timp de iama pana la -lO'^C. La temperaturi exterioare sub -10C va recomandam sa alimentati cu carburant Diesel.

N om ia - Eufopeana CKra - Celan - Masoara inflamabilitaiea carburantului Diesel.

SFATURI SI INTRETINERE

F u e l S tr a tifie d In je c tio n (F S I) ____________

Fuel Stratified Injection semnifica injectie directa de benzirta. Carburantui este impins direct in camera de ardere ?i in ultimul sfert de mi$care spre Tnainte a pistoanelor este concentrat pe bujii. F u n c tio n a re a cu s tr a t de in c a rc a re Cand nu se foloseste intreaga putere a motorului, este necesara o mica cantitate de benzlna. La un m otor obi^nuit care functioneaza pe benzina nu se va forma amestecul de aer carburant necesar, deoarece carburantui este prea disparat In camera de ardere. in fu n ctio n a re a cu stra t de in ca rca re curentui de aer este im pins numai catre partea din spate a pistonului, astfel incat concentratia de carburant este maxima in zona bujiiior (imaginea din stanga).

F u n c tio n a re a o m o g en a De la 0 anumita sarcinS $1 turajie a moto rului, comanda motorului se comuta pe functionarea omogena. Carburantui va fi injectat inca din timpul aspiratiei, pentru a se atlnge un amestec unifonn de benzlnaaer (imaginea din dreapta).

SFATURI S I iNTR ETINER E

F ra n e
In d ic a t ii g e n e ra te Uzura garnituriior de frana depinde in mare masura de conditiile de functionare f l de slilul de mers. In special la autovehicule care sunt des utllizate Tn traficul ur ban sau pe d ista n te scurte. sau sunt conduse foarle sportiv, poate fi necesar, ca $1 Tn intervaleie d intre revizil s3 fie veriflcata grosimea gamiturilor de frna la un dealer Volkswagen. La coborrea pantelorefectuldefranare al m otoruluiartrebui valorificat prin schimbarea vitezei Tntr-o treapta inferioara, evitand astfel so licita rile suplim entare in sistemul de franare. Dac suplimentar trebuie activate pedala de frSnS, acest lucru trebuie efectuat in trepte, nu printr-o singura mifcare. A te n tie ! Placu^e d e fra n a n o i tre b u ie sa se ro d eze p e n tru c a in tim p u l p rim ilo r a p ro x itn a tiv 2 00 k m nu a u p ro p rie ta ti d e fric tiu n e opti* m e . E fe e tu I c e v a m a i re d u s a l frd n e i p o a te fi c o m p e n s a t p rin tro a p a s a re m a i p u te rn ic a pe p e d a la d e fra n a . A c e a s ta e s te v aia b il si m a i ta rz iu , c a n d s c h im b a ti d in n o u p la c u fe ie d e fra n a . C e in f lu e n t e a z a n e g a tiv e fe c t u i d e fr a n a r e ? U m e z e a la s au sare A te n fie ! In a n u m ite c o n d ilii c a d e e x e m p lu m e rs u l p rin a p a , la p lo a ie p u t e r n ic a s a u d u p a s p a la r e a m a $ in ii, e fe c tu t fra n e i p o a te fi m ta rz ia t d a to rita u m e z e lii sau a a p e i in g h e ta te c a re e x is ta in tre d is c u ri si p la c u te ie d e fra n a $i c a re , fn ta i, tr e b u ie u s c a te prin fra n a ri u s o a re re p e ta te . D e a s e m e n e a , c u d e p la s a re a p e s tra z i p e c a re a lo s t p re s a ra ta s a re , e fe c tu i fra n a rii to ta le p o ate fi T n td rziat in c a z u l in c a re , un tim p m a i fn d e lu n g a t, nu s-a u tiliz a t fra n a - s tra tu l d e s are depus p e d is c u ri si p e p la c u te ie d e fra> na e s te T n d e p a rta t In tr-o p rim a e ta p a a p ro c e s u lu i d e fra n a re . R e s p e c ta ti v a ru g a m c e le la lte a v e r tis m e n te d in p a g in a urm a* to a re .

SFATURI $ 1 IN TR ETIN ER E

S u p ra in c a tzire a fra n e lo r A te n tie ! N u a c t io n a f i n ic io d a ta fra n a prin a p a s a ri u $ o a re d a c a nu e s te T n tr-a d e v a r n e v o ie s a f r a n a t i. A c e a s ta d u c e la s u p ra in c a tz ire a fra n e lo r, la o d is ta n fa m a i m a re de fra n a re $ i la o u zu ra a c c e n * tu a ta a p la c u te lo r. In a in te d e a c o b o ra o p a n ta m a i lu n g a, m ic $ o ra ti, va ru g a m , v ite z a , c u p la tl o tr e a p ta in fe rio a ra de v ite z a (c u tie d e v ite z e m eca> n lc a ) s a u a le g e fi o t r e a p t a de v ite z a in fe rio a ra (c u tie a u to m a ta d e v ite z e ). F o lo s iti a s tfe l fra n a d e m o t o r e v it a n d m c a r o a r e a s u p lim e n t a r a a s is te m u lu i de fra n a re . La m o n ta re a u lte rio a ra a unui s p o ile r fro n ta l s a u a c a p a c e lo r d e ro fi e tc . tr e b u le sa se a ib a in v e d e re a s ig u ra re a u n e i v e n tila ri c o r e s p u n z a to a r e a f r a n e lo r , a lt f e l a c e s t e a s e p o t s u p ra in c a lz i.

Servofrana*
in tr-o situ atie de urgenta, m ajorita ie a conducatorilor auto frSneaza la timp, totu^i nu cu forta maxima. Astfel distanja de franare va fi mai lunga! Aici intervine servofrana; la actionarea rapida a pedalei de frana, servofrana va intelege ca este vorba despre o situatie de urgenta. Se va crea in cel mai scurt timp presiunea de franare necesara pentru activarea ABS-ului 1 pentru scurtarea distantei de franare. Nu reduceti presiunea asupra pedatei de frSna, deoarece la eliberarea pedalei se va deconecta 5 i servofrana. A te n tie ! R is c u i p ro d u c e rii a c c id e n te lo r s e m a re ^ te c a n d va d e p la s a ti cu v ite z a , d e p a s iti ra z a n t s au c an d c a ro s ib ilu l e s te u m e d s au a lu n e c o s . A c e s t rise nu p o a te fi dim i* n u a t n ic i de c a tre a s is ta re a la fra n a re - p e ric o l d e a c c id e n t! A c e s t s is te m nu p o a te d e p a s i llm ite ie im p u s e d e le g ile fiz ic ii, in s p e c ia l p e c a ro s a b il a lu n e c o s . in tim p c e A B S in te rv in e fn re g la re , v ite z a tre b u ie a d a p ta ta cond itiilo r c a ro s a b ilu lu i si d esfa^u ra rii t r a f ic u lu i. O fe rta d e sigur a n ta m a r it a nu tr e b u ie sa v a d e te r m in e la o c o n d u c e re ris> c a n ta - p e ric o l d e a c c id e n t!

S FA TU R I S I IN TPETINER E

A m p lif ic a t o r u l f o r te i d e f r a n a r e A te n tie ! A m p lific a to ru l fo r te i d e fra n a re lu c re a z a cu d e p re s iu n e , c a r e se p ro d u c e $ i e x is t a n u m a i c a n d m o to ru i fu n c tio n e a z a . D e a c e e a a u to v e h ic u lu l nu tre b u ie s a ru leze n ic io d a ta c u m o to ru i o p rit. D a c a a m p U fic a to ru l nu fu n c tio n e a z a , p e n tr u c a d e e x e m p lu a u to v e h ic u lu l tre b u ie re m o rc a t s a u p e n tru c a a a p a ru t un d e fe c t la a m p lific a to r u l fo r te i d e f r a n a r e , p e d a la d e f r a n a tr e b u ie a p a s a ta m a i p u te rn ic p e n tru a c o m p e n s a lip s a a m p l i f i c a r i i fo r te i d e fra n a re .

Sistem A n tiblo care* (ABS)


ABS contribuie in mare mSsura la marirea sigurantei in timpul deplasSrii. Avantajul esential fata de sistemele obi^nuite de franS consta in aceea ca. i la o franare puternica pe o por^iune alunecoasS, se m entine cea m ai buna m anevrabiiitate (directie) pentru conditiile date, deoarece rotile nu se blocheaza. Totufi nu trebuie sS ne a^teptdm ca prin ABS d is ta n t de frSnare sS He scurtatS Tn toate cazurile. De exemplu la deplasarea pe pietri^ sau pe zapadS proaspSt depusa pe suprafate alunecoase, dacS r^u se acorda atentie nu se merge mai fncet, distanja de frSnare poaJe fi mai mare. M o d ific a rile a s u p ra a u to ve h ic u lu lu i (d e e x . la m o to r, la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s au a ita c o m b in a fie ro ti/a n v e lo p e ) p o t in flu e n ta f u n c tiile A B S -u lu i, E D S -ului E S P-ului $i A S R -u lu i. De a c e e a , v a ru g a m sa lua^i In con sid e ra re in d ic a tiile d e la p a g in a 5 2.

M odul d e fu n c tio n a re a i ABS La atingerea unei vlteze de aproximativ 6 km/h se declaneazd automat un proces de control". In acest moment se poate auzi un zgomot asemSnator aceluia produs de 0 pompS. Daca 0 roata atinge o tura^ie prea mica pentru viteza de deplasare i tinde sS se blocheze. se reduce preslunea de franare pentru aceast roata. La rotile fata se regleaza individual presiunea de frSnare, in tim p ce rofile axel spate se regleaza im preuna. A stfei e feciul de franare al am belor rotl din spate este acela^i 1 stabilltatea mersului se men^ine cat mai m u lt p o s ib il. A c e s t p r o c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin m isc a re a p u ls a to rie a p e d a le i d e fra n a si p rin z g o m o ie le re s p e c tiv e . Astfei conducatorul este avertizat ca o roata, sau rotile se gasesc in domeniul blocarii. Pen tru ca ABS sa poata face reglarea Tn mod optim in acest domeniu. pedala de fran trebuie sS ramdnS apSsata - in nici un caz nu acjionati repetat pedala de frana (nu pompa(i}l A te n tie ! N ic i A B S nu p o a te d e p a s i lim it e le fiz ic e e x is te n te . A c e s t lucru t r e b u ie lu a t fn c o n s id e r a r e Tn s p e c ia l in c o n d itii d e c a ro s a b il a lu n e c o s s a u u m e d . D a c a ABS se a fla in d o m e n iu l d e re g la re , v ite z a tr e b u ie a d a p ta ta im e d ia t c o n d it iilo r c a r o s a b ilu lu i si t r a fic u lu i. S ig u ra n ta o fe r ita nu tre b u ie sa v a te n te z e s i ris c a ti.

SFATURI SI INTRETINERE

D ife r e n tia l c u b lo c a r e e le c tr o n ic a (EDS)*


Autovehiculeie cu Sistem Anti-Blocare (ABS) pot fi echipate suplimentar cu cu diferential cu blocare electronica. Prin EDS se im bunatatete apreciabil rularea. accelerarea i deptasarea pe dmmuri montane chiar i in conditii nefavorabile de drum. EDS actioneaza in mod automat, fSrS interven^ia conducatorului auto. Acest dispozitiv supravegheaza cu ajutorul senzorilor ABS turaUa ro^ilor de antrenare. O diferenta de turatie de aprox, 100 rot/ min Intre cele 2 roti ale axel fata, diferenta cauzata de deplasarea pe suprafete de rulare alunecoase p e o s in g u ra p a rte , va fi echilibratS prin Tncetinirea rotii ce patineaza, la o vitezS de deplasare de pand la 80 km/h. A c e s t p ro c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin s u n e te le p e c a re le p ro d u ce. A te n tie l La a c c e le ra re a p e c a ro s a b ii alu n e c o s , d e e x e m p lu p e g h e a ta sau z a p a d a , a c tio n a ti p e d a la de a c c e ie ra tie cu p re c a u tie . R otHe m o to a re p o t sa p a tin e z e c h ia r $i c u EDS $i a s t f e i p o t in fiu e n ta s ta b ilita te a in tim p u i m e rs u lu i. Pentru ca frana cu discuri a rotii franate sa nu se supraTncalzeasca, EDS se opre^te automat ?n condi|ii rieobi^nuite de solicitare. Aufovehiculul ramane Tn stare de func^ionare are acelea^i caracteristici de functionare ca un autovehicul fSra EDS. Din acest motiv decuplarea sistemului EDS nu este afi^ata. De indata ce frana s-a racit, EDS pomete iarai automat. Dacd lampa de control ABS se aprinde. sar putea sS existe o defectiune in EDS. va rugSm sa apelati cat mai repede la un dealer Volkswagen! A te n tie ! M o d u i d e a c o n d u c e t r e b u ie a d a p t a t in p e r m a n e n t a s t a r ii d ru m u lu t si c o n d itiilo r tra fic u iu i. C o n d u c a n d o m a $ in a e c h ip a ta c u s is te m EDS nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c o n d u c e ti ris c a n t! M o d ific a ri a s u p ra a u to v e h ic u lu lu i (de e x e m p lu la m o to a re , la s is te m e d e fra n a re , la s is te m u l d e ru la re s a u a lte c o m b in a ti'i d e ro ti/a n v e * lo p e ) p o t in fiu e n ta fu n c tiile ABSu lu i, ED S-ulul, ESP'Ului si A SR -ulul. A c o rd a ti a te n tie in d ic a tiilo r d e la pag. 52.

SFATU R I S I IN TR ETIN ER E

P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b iiit a t e *
Programul electronic de stabilitate' (ESP) contine ABS, EDS i ASR. D e s c rie re a $i m o d u l de fu n c tio n a re a l ESP ESP reduce pericolul deraparii la abordarea virajelor prin frar^area individuala a rotiior. Cu ajutorul volanului vltezei autovehiculului se stabilie$te directia dorita de conducator si se compara permanent cu situatra reala. Daca apar neconcordante, ca de ex. inceputul deraparii autovehiculului, ESP franeaza automat roata respectiva. Prin fortele ce acjloneaza asupra rotii in momentui franarii, autovehlculul se stabllizeaza. In cazul supravlrarll autovehicululul (tendlnta de derapare a partH din spate} frana va actiona in special asupra rotii fatS din 0 )cteriorul virajului, ia rin cazul subvirarii (tendlnta de a ie^i din viraj), asupra ro)ii spate din interiorul virajului. A te n tie ! L im ite le f iz ic e nu p o t f i d e p a $ ite n ic i c h ia r d e ESP. L u a ti in con sid e ra re a c e s t lu c ru in s p e c ia l in c a z u l In c a r e c a ro s a b ilu l e s te a lu n e c o s s a u u m e d s a u c a n d t r a c t a t i o re m o rc a . S tilu l d e m e rs tre b u ie a d a p ta t in p e r m a n e n ta s ta r ii d ru m u lu i c o n d itiiio r tra fic u lu i. C o n d u can d o m a r in a e c h ip a ta c u E S P nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c on d u c e t i ris c a n t! D e s c rie re a si m o d u l d e fu n c tio n a re a l ASR La autovehicuiele cu tracjiune fata, ASF impiedica, prin reducerea puterii motorului rotirea in gol a rotiior in cazul accelerarii Sistemul functioneaza pe intregul domenii de viteza impreuna cu ABS. La o defec;iune a ABS-ului se defecteaza $1 ASR Sistemul de control al tractiunii face posibiia deplasarea, accelerarea sau urcarec pantelor abrupte 7n conditii nefavorabile. S tilu l d e a c o n d u c e tre b u ie a d a p ta t in p e rm a n e n ta s ta rii drum ului s i c o n d ifiilo r d e t r a f ic . C ondu* c a n d o m a r in a e c h ip a ta c u ASR nu tre b u ie sa f it i t e n t a t i sa c o n d u c e ti ris c a n t! In d ic a t ii g e n e r a le P e n tru a s lg u ra re a fu n c tio n a rii cor e c t e a ESP, re s p e c tiv A SR, la toat e c e le 4 ro ti tre b u ie m o n ta te anvelo p e d e a c e la s i t ip . D a c a anvelop e le a u c ir c u m fe r in te d ife r lte se a ju n g e la o r e d u c e r e n e d o rita a p u te rii m o to ru lu i. M o d ific a riie asu p ra au to veh icu lu lu l (d e e x . la m o to r , la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s a u o a lta c o m b in a tle ro ti/an velo * p e ) p o t in flu e n ta fu n c tiile A B S-ului, E D S -u lu i, E S P 'U lu i s i A S R *u lu i. A c o rd a fi a te n tie in d ic a tiilo r d e la p ag . 5 2 .

SFATURI S I iN TR ETINER E

ra c tiu n e in te g r a la * (4 M O T IO N )
in c e p t u i d e t r a c t iu n e actiunea integrala functroneaza automat, atribiitia de fo rje se face autom at in ictie de comportamentui in trafic $i de nditiile drumurilor. ktentie! itilu l d e c o n d u c e r e tr e b u ie >daptat in fu n c tie d e s ta r e a c a o s a b ilu lu i d e s it u a f iile d in ra fic . A c e s t p lu s d e s ig u ra n ta >ferita nu tr e b u ie sa v a d e te rntne la a s u m a re a u n o r ris c u ri lu tile ! 'o s ib ilit a t e a d e f r a n a r e e s t e im it a t a d in c a u z a a d e r e n f e i n eu rtlo r si e s t e id e n tic a c u a inul a u to v e h ic u l c u tr a c tiu n e p e 'oua rot<> le a c e e a n u tre b u ie sa va b a z a fi J c io d a ta p e p o s ib i lit a t e a d e c c e le r a r e p e c a ro s a b il a iu n e os. P e c a r o s a b il u m e d t r e b u ie sa a v e ti Tn v e d e re fa p tu i c a v ite z a rid ic a ta c o n d u c e la a p a ritia fe> n o m e n u lu i d e a c v a p l a n a r e . A c e a s t a - s p r e d e o s e b ir e d e a u to v e h ic u lu lu i c u tr a c tiu n e p e f a t a - nu v a fi s e m n a liz a ta p rin tro s u p r a t u r a r e b ru s c a a m o to * ru lu l. D e a c e e a e s te re c o m a n a d t sa va d e p ta s a ti cu v ite z e c o re s p u n z a to a re s ta rii c a ro s a b ilu lu i. D e r e tin u t U tiliz a re a p n e u rilo r p e n tru ia rn a Pe timp de iamS, autovehiculul poate rula in conditii opiime cu anvelope standard. In vederea o b tin e rii unui com p orta m e nt imbunatatit la deplasare $1 frin a re se pot monta pneuri pentai toate anotimpurile la t o a t e c e le p a tru roti. U tiliz a re a la n tu rilo r p en tru za p a d a Lanturlle pentru zapada trebuie utilizate si la autovehiculele cu tractiune integrala. Indicatii detaliate gasiji la pagina 51. L a n tu r ile p e n tr u z a p a d a tr e b u ie m o n ta te n u m a l pe ro flle din f a t a $ i la a u to v e h ic u le le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ). T n lo cu irea ro tilo r/p n e u rilo r L a a u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te* g ra la t o a t e c e le p a tru ro ti tre b u ie s a a ib a a c e e a s i s u p r a f a t a d e ru la re . In d ic a tii d e t a lia te g a s itl la p ag in a 48.

SFATU R I SI iNTR ETINER E

S e rv o d i r e c t ia *
Cand m otorul func^oneaza, voianul nu trebuie mentinut la limita de curs mai mult de 15 secunde, deoarece uleiul hidraulic se va Incdlzi puternic din cauza servopompet. A s tfe l p o t a p a re a d e fe c tiu n i in sis* te m u l d e s e rv o d ire c tie . Fiecare rotire completa a volanului, c3nd motorul furcfioneaza, se face remarcata printr-un zgomot specific, deoarece servopompa este putemlc solicltata. Pe langa aceasta, turafia motorului la mersul Tn gol se va reduce pentru scurt limp.

SFATURI SI INTRETINERE

P rim ii 1 5 0 0 k m s i d u p a a c e e a
R o d a ju l In timpul primelor ore de functionare frecarea intre elements ?n miscare ale motorului este mai mare decSt mai tarziu, cand s-au mai rodat. Cat de bine este realizat acest rodaj depinde Tn mare masura de modul cum este condusa masina tn primii 1500 km. P rim ii 1 0 0 0 km Aplicati urmatoarele reguli generate: nu a c c e le r a ti ia m a x im u m nu c o n d u c e ti c u v ite z a m a i m a re d e 3 /4 din v ite z a m a x im a e v ita ti t u r a tiile rid ic a te evitati cat mai mult posibil remorcarea. A te n tie ! Si a n v e lo p e le tr e b u ie s a se ro d e z e d e o a re c e ia in c e p u t nu a u in c a a d e re n fa o p tim a . A c e s t iu c ru tre b u ie lu a t tn c o n s id e ra re in tim p u i p rim iio r 5 0 0 k m p rin tro d e p ia s a re c u p re c a u tie . P la c u te d e fra n a noi tre b u ie sa se ro d e z e p e n tru c a in tim p u l p rim iio r a p r o x im a tiv 2 00 k m nu au p ro p rie ta ti o p tim e de fre c a re . A c t iu n e a c e v a m a i r e d u s a a f r a n a r ii p o a t e f i c o m p e n s a te p rin tr-o a p a s a r e m a i p u te rn ic a p e p e d a la de fra n a . A c e s t iu c ru e s te v a la b il $ m a i ta r z iu , c an d s c h im b a ti din no u p ia c u te ie de fra n a . D e la 1 0 0 0 la 1 5 0 0 k m . Se poate creste treptat p^na la viteza maxima, respectiv turatia rDeUimli admisa a motorului. in t im p u l s i d u p a p e r io a d a d e r o d a j tr e b u ie c a : MotonjI rece sa nu ajunga niciodata la tjra tia maxima - nici ia mers ?n gol nici c&id e in v^tezS. Mu turati motorul daca nu este

necesar schimbarea mai dev re m e a w fe z e i mtrO treapta superioara ajuta la s c a d e r e a consu-

mului de combustibil, la reducer^a zgomotului 9 1 proiejarea mediului inconjurdtor - v e z i pagina 14.


Nu va deplasati cu 0 turatie prea mica a motomlui - selectati 0 treapta Inferioara de viteza cand motorul nu mai functioneaza ..rotund".

SFATU R I

INTRETINERE

S is te m u l d e p u r ific a r e a l g a z e lo r d e e $ a p a r e *
F u n c tio n a r e a ir e p r o s a b ila a s is te m u tu i d e p u rific a re a g a z e lo r este de 0 imporlanta deosebita pentru functio narea ecologica a autovehicului. De aceea trebuie respectate urmatoarele puncte: Autovehicule cu catalizator tfebuie alimentate numai cu benzina far plumb vezi pag.2 . La autovehicule cu cataiizator nu este perm isa depiasarea pana la epuizarea totals a cantitatii de carburant din rezervor. Alimentarea neregulata cu carburant poate produce aprinderi Deregulate. Astiel in sistemul de evacuate ajunge carburant ars incomplet, ceea ce duce la supralncalzirea deteriorarea catalizatorului. Daca apar In timpul mersului aprinderi neregulate, scaderi ale randamentului functionar nereguiata a motorului, inseamna cS in sistemul de aprindere exista un d e fe c t, in a c e s t ca z ca rb u ra n tu l incomplet ars poate ajunge Tn sistemul de evacuare a gazelor $1 astfel in atmosfera. in plus catalizatorul poate fi deteriorat prin supraincalzire. Viteza de deplasare trebuie imediat redusa. DefectuI trebuie remediat la cel mai apropiat dealer Volkswagen. Nu puneti mai mult ulei decat trebuie in motor - vezi pagina 32. Autovehicului nu trebuie remorcat pe o distanta mai mare de 50 m - vezi pagina 74. A tentieJ Din c a u z a te m p e ra tu riio r ridi> c a t e c a re p o t a p a re a la c a t a li z a to r m c o n d it ii n e fa v o r a b ile , a u t o v e h ic u lu i t r e b u ie p a r c a t a s tfe l In c d t c a ta liz a to r u l sa nu in t r e Tn c o n t a c t c u m a te r ia te u so r in fla m a b ile . N u fo lo s iti n ic io d a ta s c u tu ri s u p lim e n ta re s au s u b s ta n te d e p r o te c tie im p o triv a c o ro z iu n ii p e n tru e le m e n te le c e c o m p u n s is te m u l d e e v a c u a re a g a z e lo r, c a ta iiz a to r, t e v i. in tim p u l d e p la s a rii a c e s t e s u b s ta n te p o t lu a fo e . In d ic a tie Chiar $i in cazul in care sistemul de con trol al emisiei de gaze functioneaza per fect, in anumite conditii de functionare a motonjlui. gazele de evacuare pot avea un miros de suit. Aceasta depinde de continutui de sulf din carburantul folosit. Adesea este de ajutor afegerea unui alt tip de carburant, respectiv umplerea rezervorului cu benzina Super Premium fara plumb.

SFATU R I $1 iNTR ETINER E

D e p la s a r e a e c o n o m ic a

e c o lo g ic a

Consumul de carburant, poluarea mediului $1 uzura motorului, frSnelor si anvelopelor depind !n principal de trei factori diferiti: stilul persona! de conducere conditiile individuaie de functionate conditiile tehnice date Abofdand un stil de conducere economic se reduce consumul de carburant cu 10 15 procente. in acest capitol veti gasi 10 sfaturi pentru a conduce autovehiculul in a$a fel incSt sd asigurati protectia mediului $i economisirea banilor dumneavoastra! S fa tu I 1 C o n d u c e ti p re v e n tiv ! Cel mai m ult carburant se consum a la accelerare. Mergeti cu precautie astfel va trebui sa franati mai putin i deci $i sa accelerati mai putin. Ar trebui, de asemenea, daca este posibil, sa lasati masina sa ruleze pana se opreste (fara satranati). de exemplu daca se observa c i urmatorul semafor este pe culoarea roie.

l/IO O km

- k m /h

30

SO

70

90

110

S fa tu I 3 S c h im b a ti v ite z a p e n tr u a e c o n o m is i e n e rg ie !

0 alta modalrtate de a economisi carburant este schimbarea vitezei intr-o treaptS superioara; Se consuma inutil carburant daca se conduce intr-o treapta de viteza inferio a ri dar la o turatie ridicata a motorului. Ilustratia indica relatia dintre consumul (i/ 100 km) $i viteza (km/h) in cele 5 trepte de viteza. Urmatoarea indicajie poate fi de ajutor. S fa tu I 2 Mergeti in prima treaptS numai aproximativ d ib A te n tic la p re s iu n e a d in anve> 0 lungime de ma$ina. La 2000 ratatii pe ^ lo p e! m inut trebuie intotdeauna sa selectati urmatoarea treapta imediat superioard. Fiti atent intotdeauna la presiunea corecta Cine conduce o maina cu o cutie auto din envelope. Chiar $i o jumatate de bar mata de viteze trebuie sa actioneze incet mai putin marete consumul de carburant pedala de acceleratie, nu pana la pozitia pana la 5 procente. In plus o presiune prea , Kick-down , Astfel se selecteaza automat mica dues, printr-o rezistenta maritS la un program econom ic care va selecta rjla re . la o uzura ridicata a anvelopelor si treapta superioara de viteze mai devreme la inrautatirea manevrabilitatii. 1 o treapta inferioara mai tSrziu. Verificati intotdeauna presiunea cand anvelopele sunt red! Nu vS deplasati cu anvelopele de iam a pe tot parcursul anului fac zgomot si necesitS pana ia 10 % mai m ult carburant - ele trebuie folosite numai cand e irrtr-adevar nevoie de ele!

SFA TU R I SI iNTR ETINER E

SfatuI 6
E fe c tu a ti in tr e tin e r e a in m o d re g u la t! Efectuan Tnlretinerea autovehiculului in mod regulat asigurati o premisa pentru deplasarea econom ic^. Inca dinaintea pomirii de deplasare. intretinerea motorului are efect nu num ai asupra sigurantei traficului $i asupra mentinerii randamentuiui autovehiculului. ci ?i asupra consumului de carburant. Un m otor regiat necorespunzator poate duce ia un consum de carburant mai mare cu pana la zece procente! Verificati nivelul uleiului lafiecare umplere a rezervoruluil Consumul de ulei depinde m mare masura de solicitarea turatia motorului. In lunctie de stilul dvs. de a conduce, consumul de ulei poate ajunge pSna la 1,0 1/1000 km. Indidu suplimentar: Puteti ajunge la o reducere a consumului de ulei $i prin utilizarea unui ulei cu vascozitate redusa.

S fa tu I4
E v ita ti a c c e le r a r e a c o m p le ta ! Viteza maxima a autovehiculului dumneavoastra artrebui, dacS este posibil, sa nu fie utilizata. Consumul de carburant, emisia gazelor $i zgom otele se maresc considerabil la viteze ridtcate. Figura de mai sus indica raporlul dintre consum (1 10 0 km) $i viteza (km/h). / Consumul de combustibil al autovehiculului va fi redus cu aprox. 50% cJaca conduceti cu aprox. 75% din viteza maxima.

SfatuI 7
E v ita ti b a la s tu l in u til! Pe langa modul de a conduce si fntretinerea corespunzatoare a autovehicului dumneavoastra, mai exista $i alte posibilitati pentru scaderea consurmjiui: Nu transportati bagaje inutile. Dm cauza ca fiecare kilogram in plus duce la cre$terea consumului de carburant, verificati din cSnd in cand ca in portbagaj sa nu exists obiecte inutile. Adesea, din comoditate rSmane montat suportui de bagaje pe plafon chiar daca nu mai este necesar. Din cauza rezistentei marite la contactui cu serul, autovehicului dumneavoastrS consumS, cu suportui de bagaje Tncarcat, aproximativ 12% mai mult carburant, la o vitezS de 100-120 km/h!

SfatuI 5
R e d u c e fi tim p u l d e m e rs in go l! La ambuteiaje, bariere sau semafoare pe culoarea ro^ie m ai lunga este bine ca motoail sa se opreasca: deja dupa o pauza a motorului de 30-40 secunde, economisirea carburantului este mai mare decat cantitalea de carburant necesara pentru noua pomire a motorului.

S F A T U n i $1 iN TR ETIN ER E

SfatuI 9
1 100km /

E c o n o m is ifi c u r e n h Curentui se obtine cu ajutorul altematorului. Cu cat este solicitat alternatorul mai putem ic prin conectarea consumatorilor electrici, cu atat mai muit va crests consu mul de carburant. Sistemut de incalzire a lunetei, farurile suplimentare, instalatlile de Incalzire si climatizare* necesita energie mai multa. Incalzirea lunetei provoaca de exemplu un consum suplim ertar de aproximativ 1 litru in 10 ore. Deconectati consumatorii electrici, daca nu va mai sunt necesaril

15

25

30
B 4 5 -3 56 P

SfatuI 8
E v ita ti d e p la s a rile s c u rte ! Rental a se reduce in mod considerabil consumul $i emisia de gaze toxice, motorul si catalizatorul trebuie s3 atinga temperatura optima de functionare. Motorul rece al unul autovehicul de clasa medie consuma direct dupa pomire, aproxim ativ 30-40 iitri cartjurarit la 100 km. Dupa aproximativ un kilometru, consumul scade la 20 Iitri. Abia dupa aproximativ patru kilometri motorul ajunge la temperatura de regim $i consumul se nomializeaza. De aceea deplasdrile scurte tre buie neaparat evitate. Temperatura mediului este hotaratoare In acest context: figura indica consum uri diferite (1/100 krfi) pentru aceeasi distanta la +20C ?i -10C. Autovehiculul dumneavoastra va consuma lama mat mult decdt vara!

SfatuI 10
T in e ti o e v id e n fa s c ris a ! Dacd se dore$te reducerea consumului de carburant ar trebui sa se tina un registry al deplasarilor. Daca pierderile sunt relativ mici, cu atat mai mult este necesar acest lucru: puteti stabili din timp arice modificare (pozitivS sau negativd) si - daca este necesar - actlonatl ?n mod corespunzSlor. Dacas-aconstatat un consum prea ridicat, trebuie sa se anallzeze cum. unde $i in ce conditii s-a mers cu ultima incarcatura a rezervorului.

S FA TU R I $1 iNTRETINERE

D e p la s a r e a in s t r a in a t a t e

In lo c u ir e a la m p ilo r

/D a c a va deplasati cu autovehiculul in In cele mai multe cazuri inlocuirea lampilor strainatate. luati tn considerare urma- nu este p o sib ila fa ra a dem onta alte toarele: componente. Acest lucru este valabil in La autovehtculele cu motor pe benzina special pentru acele ISmpi la care se poate cu catalizator trebuie sa se tina cont de ajunge num ai din co m p artim e n tui faptu! ca acestea functioneaza cu benzina m oto rului. De aceea sunt necesare fara plumb - vezi $i pagina 2. Asigurati-va cuno$!intele de specialitale. ca aveti la dispozitle acest lip de benzina pe tot parcursul calatoriet dumneavoastra. A te n tie ! C luburile auto ofera inform atii despre L u c r a r i l e in c o m p a r t im e n t u i re^eaua de stajii de benzind care dispun m o to r u lu i n e c e s ita a te n tie de benzina fara plusmb. s p o rita ! f Cu toate ca tn lume exista mai mult de L a m p ile c u h a lo g e n H 7 * s e a fla 9000 deaieri Volkswagen, exista unele {ari s u b p r e s iu n e $ i p o t e x p lo d a . in care exista !a dispozitle numai un serv P e rtc o l de a c c id e n ta re ! ice Volkswagen sau nu exista deloc. La a u to v e h ic u le le c u la m p ! cu in anumlte tari este posibil sa nu se cod e s c a r c a r e in g a z e e x i s t a mercializeze tlpul autovehiculufui dumnea p e ric o i d e m o a rte la m a n e v ra re a voastra, astfel incat in aceste tari nu veti n e c o re s p u n z a to a r e a p a r tii de gasi piesele de schimb necesare, sau ca in a lta te n s iu n e a b e c u lu i. personalul sanu fie familiarizatcu anumlte proceduri de reparare. Va recomandam sa apela(i la un dealer Centrele de distrlbuire Volkswagen din Volkswagen pentai inlocuirea lampilor. Germania 1 Importatorii respectivi va tnformeaza cu placere despre pregatirea tehnica necesara a autovehiculului, despre intretinerea necesara i posibilitatile de reparare. Datele exista in manualul La drum.

Reglarea/acoperirea farurilor
Daca va deplasati in ^ariie in care circulatia este pe partea cealalta a drumului fa(d de tara dumneavoastra de origine, fascicolul luminos al lumtnil de intSlnire ii deranjeaza pe participantii la trafic care vin din sens opus. Pentru a evita acest lucru trebuie ca farul respectiv sS fie reglat sau trebuie acoperit cu benzi mate. Inform atll suplim entare ^ rim i{i de la dealerii Volkswagen.

SFATURI S I iNTRETINERE

le p ia s a r e a c u r e m o r c a
utovehiculul este prevazut pentru transortul de persoane si bagaje, in sa cu chiparea corespunzatoare poale fi utilizat la traclarea unei remorci.

Utilizati pe cat posibil sarcina de sprijin admisa pe cupla stericS a dispozitivului de remorcare, dar nu o depa^iti. Daca nu se utilizeaza sarcina maxima de sprijin, va puteti deplasa pe pante mai abrupte. re m is e te h n ic e Daca autovehiculul este echipat din Sarcinile date sunt valabile numai pentru ibricatie cu un dispozitiv de remorcare, deplasarile de pana la 1000 m altitudine. tunci sunt tndeplinite conditiile necesare Deoarece, odata cu cre^tera Indltimii, din in punct de vedere tehnic si legal, pentru cauza scaderii densitatii aerului, randamentul motorului scade, iar capacitatea la actarea unei remorci. Daca rem orca este prevazuta cu un urcare se reduce, trebuie ca greutatea ^ ;echercu7 poll, se poate utiliza un cablu totalatractata sa se mic$oreze cu 10 % la daptor pe care !l procuratl de la dealerii fiecare 1000 m. Tinand cont de sarcina remorcii $i de olkswagen. sarcina de sprijin, tncarcatura din remorca Montarea ulterioara a unui dispozitiv de imorcare se realizeaza conform instructi- trebuie sa se distribuie tn a^a fel TncSt nilor producatorului dispozitivului - vezi obiecteie grele sa fie pe cSt posibil in apropierea axel. In plus, obiecteie trebuie asicaietui 3.3. gurate contra alunecarii. Detaliile referitoare la montarea ulteriara a unui dispozitiv de remorcare sunt Verificati presiunea din pneuri la i rejnoscute de catre dealerii Volkswagen, glati-o pentru conditii de incarcare maxim. 'e aceea montarea trebute sa se execute De asemenea verificati presiunea pneurilor remorcii. e catre ace^tia. Daca vizibilitatea Tn spatele remorcii este limitata, inseamna ca este necesara mon id ic a tii d e u tiliz a re tarea unei oglinzi retrovizoare suplimenLa autovehicule cu dispozitive de remor- tare. Ambele oglinzi exterioare trebuie fix are montate din fabricatie cupla sferica ate $i reglate pe suporti Tn asa fel, incat sa | I manualul de utilizare corespunzator se se permita cuprinderea unui camp vizual asesc in locaul rotii de rezerva. suficient de mare. Sarcina maxima admisibila la remorcare u trebuie fn nici un caz depasita - vezi G reutalea totala se compune din greutatea reald a aietui 3.3. Date tehnice".
ajtovehiculului $i greutatea re a li a ramorcii.

SFATU R I S I INTRETINERE

Reglarea farurilor trebuie verificata Inainte de pornirs, daca remorca este cuplata. Daca este cazul, se modifica. La autovehiculele cu reglare din interior a farurilor este suficienta rotirea rozetei din bord. In d ic a tie re fe rito a re la d e p la s a re Pentru a obtine cele mat bune conditii de deptasare, la deplasarea cu remorca tre buie respectate urmatoarele puncte: ^ Daca autoveh(culul dvs. este ectiipat cu ESP, !a deplasarea cu remorca acest sistem trebuie activat. Sistemul ESP ajuta la s ta b iliz a re a m i$ c a rilo r o s c ila to rii ale remorcii. Re cat posibil evitati deplasarea cu autovehicuful netncarcat i cu remorca incarcata. Daca totu^i acest lucru este necesar, deplasarea ar trebui sa se faca cu viteza redusa, din cauza distributiei necorespunzatoare a greutatii. Deoarece stabilitatea autovehiculului cu remorca se reduce odata cu marirea vitezei, ar trebui sa nu se utilizeze viteza maxi ma legala In conditii nefavorabile ale carosabilului, vreme, vant - In special pe portiur)ile in panta. ^In orice caz, viteza trebuie imediat redusa de indata ce se constata $i cea mai mica m igcare o scila to rie a rem orcii. Nu se Tncearca ?n nici un caz ca prin accelerare sa se Jndrepte" mi$carea remorcii.

A te n tie la in d ic a tiile re fe rito a re la s a rc in ile re m o rc ii d in c a ie tu i 3 .3 . n ln d ic a fii g e n e r a le r e fe r it o a r e la d a te le te h n ic e . Franati ia timp! La o remorca cu sistem de frar^are, mai intSi se franeaza u$or, apoi ferm. Astfel se evita smuciturile cauzate de blocarea rotilor remorcii. Schimba{i intr-o treapta inferioara de viteza cand coborati pante pentru a folosi frana de motor, Daca la temperaturi excesiv de ridicate, trebuie sa se urce o por^iune mai mare, intr-o treapta joasa de vitez cu o turatie mare a motorului, trebuie observat indicatorul temperaturii lichidului de racire. Daca acul indicatorului se deplaseaza Tn partea dreapta a scalei, viteza trebuie imediat redusa. Daca i In aceasta situafie totui indicatoru! luminos de avertizare clipe^e, opriti j lasati motorul sd se rdceasca timp de cateva minute la mers in gol. In d ic a tii g e n e ra le Se recom anda ca in cazul u tiliza ril frecvente a remorcii sa se duca la service Tn vederea unei examinari de intretinere i Tntre intervalele de inspectie a autovehiculului. Datele sarcinilor remorcii $i sarcinii de sprijin de pe eticheta dispozitivului de remorcare sunt numai pentru atestare. Valorile corecte care se pot gasi sub aceste date, se gasesc in documentele autovehicu lu lui respectiv in caretui 3.3. Date tehnice".

SFATURI SI INTRETINERE

In t r e t in e r e a a u t o v e h ic u lu lu i
In tr e tin e r e a re g u ia ta , c o m p e te n ta d u ce la m e n tin e re a v a lo rii a u to v e h ic u iu lu i. In p lu s , a c e a s ta re p re z in ta o cond ifie n e c e s a ra p e n tru a p ro b a re a c e re rilo r d e g a ra n tie , fn c a z u l a p a r it ie i e v e n tu a le lo r c o ro z iu n i sau d e fe c te a fe v o p s e le i c a ro s e rie i. Materiale necesare de Trtretinere putefi gasi la dealerii Volkswagen. Trebule respectate indicatlile de utilizare de pe ambalaje. A te n tie l D a c a se u tiliz e a z a n eco resp u nz a to r, m a te r ia le le d e in tre tin e re p o a ie f l d a u n a to a re . S u b s t a n t e le d e T n tr e tin e r e tre b u ie p a s ir a te m to td e a u n a In s ig u ra n ta - Tn s p e c ia l nu la in d em a n a c o p iilo r.

In g r ijir e a a u t o v e h ic u lu lu i p e e x t e r io r
S p a la r e a A te n tie ! U m e z e a la si g h e a ta d in in s fa * la tia d e fr a n a r e p o t p re ju d ic ia e fic a c it a t e a fra n e i.

Cea mai buna protectie a autovehiculului in fata influentelor daunatoare ale mediului este spalarea frecventa si conservarea. , Frecventa cu care se aplica acest tratam ent unui autovehlcul depinde printre altele $i de frecventa utilizarii autovehi culului, de locurile in care este parcat (garaj, sub copaci etc), de anotimp, de conditiile meteo $i de influentele mediului.

Cu cat murdaria de pasare, resturite de in se cte , ra$ina de co p a c i, p ete le de gudron, funinginea. sarea i alte substante agresive raman mai mult pe suprafata , L a cumpararea substanfelor caroseriei si pe plafon', cu atat etectu! este d e in t r e f m e r e t r e b u ie a /e s e mai daunator. T em peraturile m arl, de produse care protejeaza mediul. exemplu radiatiile solare intensive maresc R estu rile de su b stan te nu se efectui de corodare. arunca la gunoiul menajer. Astfel, Tn anumite Imprejurari este nece In d e p a rta re a m u rd a rie i, p e te lo r si sara spalarea saptamanala dar folosind p ra fu lu i d e p e c a ro s e rie nu tre b u ie conservanti corespunzatofi $i cea lunara^ sa se fa c a in n ic i un c a z c a n d su> este suficienta. p ra fe te le re s p e c tiv e s u n t u s c a te . Dupa perioada de Tmpra$tiere a satii pe Nu u tiliz a ti la v e te s au b u re tt usca- strazi este neaparat necesara spalarea t i, d e o a re c e p u te ti sa a fe c t a t i vop- temeinica a partilcr inferioare ale autove s e a u a , re s p e c tiv s u p ra fa ta g eam u - hiculului. rilor. M u rd a ria s au p ra fu l s e in m o a ie m ai in ta i cu a p a c u ra ta in a in te d e a fi In la tu ra te .

SFATU R I S I INTRETINERE

In s ta ia tiiie a u to m a te d e s p a la re S p a la re a m a n u a la a Vopseaua autovehiculului este rezlstenta a u to v e h ic u lu lu i astfel incat in mod normal autovehiculul in scopul protejarii mediului, poate fj spalat fara probleme in instalatii autovehiculul ar trebui spalat automate de spatare. Oricum soiicitarea numai in locuri special amena/ate, vopselei depinde foarte mult de constmctia in anumite z o n e , spalarea autove InstaiaUei de spalare. de filtrarea apei de hiculului poate fi interzisi in afara spalare, de tipul substantei de intre?lnere acestor spafU special amenajate. $1 spalare etc. Daca dupa spalare, vop Murdaria se inmoaie cu multa apa si se seaua devlne m ala sau prezinta chiar spala cat mai bine posibil. zgarleturl, trebuie sa va adresati imedlat In final, se curata autovehiculul cu un bureproprietarului Instalatlel de spalare. In te moale, manusa de spalat sau perie de aceste condltli folositi alta instaiatie de spalat incepand cu capota de sus in jos, spalare. apasand u$or. Autovehiculele cu p la fo n p lia n t s au Se utilizeaza ampon de spalat numai d e c a p o ta b il pot fi spalate in Instalatli au daca murdaria este persistenta. tomate. T re b u ie In s a s a s e re n u n te Buretele sau manuka de spalat se spala la t r a ta r e a c u c e a ra fie rb in te . Ceara la intervale cat mai scurte. poate ataca materialul plafonulut $1 il poate deteriora cu timpul. Atentie la faptui ca intre Rotile, pragurile etc. se curata la sfar$it. Daca e postbil se utilizeaza aici un al doilea plafon caroserie poate inira apa. burete. Dupa spalare autovetiiculul se clateste In d ic a tie temeinic cu apa $i in final se ^terge. inaintea spalarii automate nu mal sunt necesare alte precautli in afara celor obisA te n fie ! nuite (inchlderea geamurllor plalonului S p a la ti a u to v e h ic u lu l n u m a i culisant trapei)". c a n d m o to ru l e s te o p rit. Ogllnzile exterloare nu trebuie pllate. P r o te ja ti v a m a in ile d e ta ie tu r i Antena originala a autovehiculului nu tre in m u c h iile a s c u tite a le co m p o buie scoasa. n e n te lo r m e ta lic e a tu n c i c a n d Daca exista echlpamente specials - de c u r a ta ti p e sub m a $ in a , p a rte a exemplu spoiler, portbagaj exterior, antena in f e r i o a r a a a r i p i i , r e s p e c t iv statiei emisie-receptie etc. - discutati mai c a p a c e le ro tilo r. bine cu personalul care efectueaza spalarea.

SFATURI S I INTRETINERE

id ic a tii: Autovehiculul nu trebuie spalat la soare. Daca spalati autovehiculul cu un furtun, tul de apa nu trebuie orientat direct spre cuietorile u$ilor/cap3cului portbagajulul, tfel in timpul iemi acestea pot sa inghete.

C o n s e rv a re a

O buna conservare cu ceara protejeaza vopseaua autovehiculului de inlluentele mediului prezentate la paglna anterioara la Spaiare 1 ctiiar impotriva u?oarelor influente mecanice. Mai tdrziu, c3nd pe vopseaua curata apa p a la re a a u to v e h ic u liilu i la je t de nu mai face clar perle", autovehiculul tre buie iarasi tratat cu ceara tare de conla lta p re s iu n e Se respecta neaparat ind tca tiile de servare. Chiar daca se utilizeaza regulat illzare ale curStitorilor de inaltd presiune solutie de ceara la spalare tratarea cu in special cele referiloare la presiune 9 I ceara tare se recomanda de cel putin de doua ori pe an. stanfa de pulverizare. Nu folositi duze circulare sau a$a numlle ,Freze pentru Indepartarea murdariel". Tem peratjraapei trebuie s fie d e 60C. axim. e n tru e v it a r e a d e f e c t a r ii a u to e h ic u lu lu i, p a s t r a t i o d is t a n t a jf ic ie n t a f a t a de m a te ria le le m oi a fu rtu n u rile d e c a u c iu c sau m a te a ie le d e e ta n $ a re , e tc . A c e a s ta s te v a la b il si la c u r a ta re a b a re i e p ro te c tie la c u ite . lafo n u l g lis a n t* s au d e c a p o ta b il* u tr e b u ie s p a la t s u b p re s iu n e . u c a t d is ta n ta d in tre d uza si sura fa ta c a ro s e rie i e s te m a i m ic a u a t a t m a i t a r e va fi m a te ria lu l ilic it a t . ^ te n fie ! ftnvelopete nu tre b u ie c u r a ta te 3U je t c o n c e n tra tf P o t a p a re a deteriorari c h ia r si la d is ta n te de a u lv e riz a re r e la t iv m a r i si un iim p de a c tio n a re s c u rt. L u s tru ire a Lustruirea este necesarS numai cand vop seaua ?t-a pierdut stralucirea iar luciul nu se mai poate obtlne folosind materiale de conservare. Daca substanta de lustruire utilizata nu contine componente conservante folosiji ceara dupa (ustruire. C o m p o n e n te le m a te si p ie s e le de p la s tic nu trebuie tratate cu substance de lustruire sau ceara tare. P ie s e le d e p la s t ic Piesele de plastic se curata prin spalare nonTiaia. Daca aceasta nu e suticienti., piesele de plastic pot fi tratate numai cu substante de curatare $1 Ingrijire sp e c ia le , fa ra d izo lv a n ti. S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o lv a n ti a ta c a m a te ria lu l.

S FA TU R I S ' iN T R E flN E R E

D e t e r io r a r e a v o p s e le i Micile deteriorari, precum zgarietun, juliturile sau loviturfle de pietre se acopera imediat cu vopsea (Lack Volkswagen sau spray), Inainte sa apara ruglna. DacS s-a lorm at to tu ^i ruglna, aceasta trebuie indepartata cu grija. Pentrutnceput se aplica un grund antlcoroziv $i apoi vopsea. Desigur ca aceste lucrari sunt executate fa deaierii Volkswagen. Codul culorli vopselei se afla pe etlcheta llpita pe sasiu, ?n portbagaj $1 In Service Plan - vezi manualul 3.3 Datele de Identificare ale autovehicululur.

Pentru uscarea geamului nu se foloseste pielea pentru lustrulrea suprafeteior vopsite pentru ca particulele de vopsea din aceasta pot zgaria geamul. Pentru ca sS nu se deterioreze elementele s is te m u lu i d e in c a lz ire a lu n e te i, nu trebuie lipit din Interior nici un autocolant pe geam.

P ta fo n u l d in m a t e r ia l p la s t ic si t r a p a p lia n ta Este Important ca plafonul din material plastic sa fie curatat la intervale regulate. P lafoanele d in m a te ria le d eschise la culoare trebuie spalate bine, saptamanal. Pentru spalare nu utiliza|i materiale dure! G e a m u r ile Z a p a d a se indeparteaza de pe geamurl Utilizati consen/anti numai pentru portiunile $i oglinzi cu o maturica. G h e a ta se Inde vopsitef parteaza de pe geamuri ogltnzl cu un Murdaria persistenta $1 petele se inde razuitor de plastic sau mai bine cu un spray parteaza cei mai bine cu o perie $i o solu(ie de dezghetare. Pentru a evita zgarierea de cu ra ta re a p la fo a n e lo r C a b rio le t. razuitorul nu se mi$ca Tnainte - inapoi, ci Diluantii, apa cu continut de cior sau alte doar intr-o singurS directie. s o lu tii a se m a n a to a re s u n t im p ro p rii, N u in d e p a rta ti z a p a d a s au g h e a ta deoarece ataca materiatul. c u a p a c a ld a s a u fie r b in te - peri> Excrem entele de pasare trebuie indec o lu i fis u ra rii g ea m u lu i! pdrtate imediat. deoarece contin acizi care Resturlle de cauciuc, ulei, ceara, grasime conduc la valurirea stratului de cauciuc al sau silicon se pot Tndeparta cu o solutie plafonului si astfel pot aparea neetande curatat geamurile sau de Tndepartat seitatile. siliconul. P la fo n u l si tra p a p lia n ta nu tre b u ie Resturlle de ceara pot fi indepartate numai s p a la te Tn n ic i un c a z cu d is p o zitiv e cu 0 substanta speclala. Informatii supli- d e m a re p re s iu n e . m e n ta re p u te |i a fla de la un d e a le r Volkswagen. i din interior geamurile trebuie curState la intervale regulate.

SFATURI SI iNTR ETINER E

P la fo n u l d in m a t e r ia l t e x t i i * Plafonul nu trebuie spaiat la fiecare spalare a a u to v e h tc u lu lu i. Oaca e sie prafuit, s te rg e re a u s c a ta cu o perie moale este suficienta. Mi$carea trebuie sa se faca in sensul (esaturii, din fa(a In spate. Inaintea fiecarei s p a ia ri plafonul trebuie periat m modul descris mai sus. Umeziti apoi cu apa. Indepartati petele cu o perie moale, si cu o solu(ie de curatare. Micarea trebuie sa se faca in sensul tesaturil, din fata in spate. Apoi dati^i cu apa curata din abundenta. Murdaria de pasare trebuie indepartata imediat deoarece acizii conduc la ondularea s tra tu lu l de ca u ciu c $i a stfe l ia fisurarea lul. P la fo n u l nu tre b u ie s p a ia t fn in s ta la fii sub p re s lu n e .

B ro a s c a u s ilo r Pentru dezghetarea broastei u$ilor trebuie sa folositi numai spray original Volkswagen care are proprietati lubrifiante anticorozive. in g r ijir e a p a r t ilo r c r o m a t e Piesele din crom sever curata cu o laveta umeda, dupa care se vor lustrui cu o laveta uscata. Daca nu este suficient, utilizati o substanta pentru Ingrifirea cromului. Petele $i depunerile de pe piesele din crom se inlatura cu ajutorul unei substante de Ingrijit pentru crom. Prin utillzarea regulata a acestof substante se evita formarea unor depuneri. Sa observati Tntotdeauna ca mtreaga suprafafa sa fie tratata cu aceste substante. In d ic a tii N ic i in tr-u n c a z nu u tiliz a ti m a te ria le c u e fe c t d e s le fu ire . N u c u r a ta tl s u p ra fe te le c ro m a te in m e d iu p ra fo s si n isip o s.

G a r n lt u r ile u $ ilo r, t r a p e i, p la fo n u lu i $i g e a m u r ilo r Garnlturile de cauciuc ramSn flexibile si rezista mai mult timp, daca din cnd in C o n s e r v a r e a c a v it a f ilo r cand sunttratate cu un lichid de intretinere Toate cavitatile predispuse la coroziune sunt a cauciucului {de exemplu spray sillconic). protejate din fabrics impotriva acesteia. Se obtine astfel la o pozitionare mai buna a buzei de etan^are a g a rnitu rilor pe Conservarea nu trebuie verificata sau tra suprafetele respective. In plus, se evlta tata ulterior. In cazul in care, la temperaturi uzura timpurie a gamiturilor si se asigura exterioare ridicate, din cavitali se prelinge 0 buna amortizare atunci cand se trantesc ceara, aceasta se poate indeparta cu un r ^ u ito r de plastic $i neofalina. u$ile. De asemenea nu ingheata iarna!

CSnd ceara se indeparteaza cu diluant de ceara, trebuie respectate insfrucfiunile privitoare la siguranfa si protectia mediului.

SFATU R I SI INTRETINERE

,J a n t e le d e o te l Jantete, respectiv capaceie ro(iIor trebuie spalatB tem einic la intervale regulate. Aceasta va preveni acumularea de praf, mjrdSrie, sare pe roti. Straturile persistenle de murddiie pot fi indepartate cu substante speclale. Deteriorarea vopselei se trateaza inainte de a se forma rugina. A te n tie ! V a ru g am sa (u a ti Tn c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la , g h e a ta si s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tM l fra n a rii.

J a n t e ie d in a lia j u $ o r* Pentru a mentine timp indelungat aspectui decorativ al jantelor din aliaj usor, este necesara o ingrijire regulata. In mod spe cial sarea $i praful ce rezulta in urma uzarii placutelor de frana trebuie Indepartat la fiecare doua saptamani, altfel metalul se deterioreaza. Dupa spalare, rotile se tra teaza cu lichid de curatare fara acizi. Cam la trei luni este necesar sa se aplice pe roti ceara dura. Nu se utilizeaza substante de lustruit vopseaua sau alti agenti de lustruire. Daca stratul lacului de protectie s-a deteriorat de exemplu prin lovituri ^ e piatra, trebuie sa se efectueze irnediat tratarea. A te n tie ! V a ru g a m sa lu a ti in c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la , g h e a ta $i s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tu l d e frS n a re .

P r o t e c t ia s u p r a f e t e i in fe r io a r e a a u to v e h ic u lu lu i Partea in le rio a rt a autovehiculului este protejata durabil contra intluentelor chimice $i mecanice. Deoarece totu$i nu sunt excluse deteriorarile stratului de protectie in timpul mersului, se recom anda ca acesta sa fie verificat la intervale regulate - de preferat Tnaintea Inceperii anotimpului rece ?i primavara - $i daca este necesar sa se remedteze. Dealerii Volkswagen dispun de mijlocele corespunzatoare rezolvarii acestor probleme. De aceea, lucrarlle de tratare sau masurile suplimentare de protectie trebuie executate la dealerii Volkswagen.

Atentie!
N u u tiliz a ti s c u tu ri s u p lim e n ta re s a u su b s ta n ce d e p r o te c tie p e n tr u p r o te c tia te v ilo r d e e s a p a m e n t, c a ta liz a to ru lu i s au to b e i. A c e s t e a p o t lu a fo e in tim p u l fu n c tio n a rii a u to v e h ic u lu lu i. In d ic a tii p e n tru a u to v e h ic u le le cu c a ta liz a to r Din cauza temperaturilor marl care apar in procesul de postardere, intre ca!alizator$i caroserie sunt montate scuturi pnatectoare. Substanta protectoare pentm partea inferioara a $asiului nu trebuie aplicata pe aceste scuturi, pe catalizator sau pe teava de esapament. Indepartarea scutului este de asemenea interzlsa.

SFATU R I SI IN TH ETIN ER E

In g r ijir e a in te r io r u iu i a u t o v e h ic u lu lu i
P ie s e le d in p la s t ic , t a b io u l d e b o rd s i p ie ie a a r t if ic ia la Piesele din plastic $i pieiea artificiala se curata cu un prosop umed. Daca nu e suficient, aceste par(i pot fi tratate numai cu a g e n ti de c u ra ta re in g rijire a plasticului s p e c ia ii fa ra d iz o iv a n ti S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o iv a n ti a ta c a m a te ria lu l. A te n tie ! N u c u r a ta ti b o rd u l c u a p a ra te $i s u p ra fe te le e x te rto a re a le rnodu* le lo r a ir b a g c u s u b s t a n t e de c u r a ta r e c e c o n tin d izo iv a n tiU tiliz a n d a c e s t e s u b s ta n te sup ra fa ta d e v in e p o ro a s a . La de* c la n s a r e a a ir b a g - u iu i c r e s t e p e ric o lu l r a n irii p rin p a rtlc u le le d e p la s tic c e s e d es p rin d .

P ieiea naturala
E v ita ti e x p u n e re a d e iu n g a d u ra ta a p ie iii la s o a re p en tru a e v ita deco> io ra re a e i. T re b u ie sa tin e ti c o n t d e fa p tu i ca p ie ie a nu p o a te fi t r a t a t a c u sub s t a n t e d iz o lv a n te d e c e a ra d e parc h e t, s u b s ta n te d e in d e p a ria re a p e te lo r, c re m a de g h e te $i a lte le a s e m a n a to a re . P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile , a d res a t i'V a u n u i d e a le r s p e c ia liz a t ,|i p e n tru in d e p a rta re a p e te lo r p ersiste n te . in tr e tin e r e a p ie lii Tratati pieiea in conditii normale cu agenti de ingrijire a pielii ce se gasesc la dealerii Volkswagen, o data la 6 luni. Aceasta substanta se aplica Tn cantitate foarte redusa. Dupa ce se usuca se sterge ulte rior cu 0 laveta moale. in d e p a r ta r e a p ra fu iu i si a m u rd a rie i $tergeti suprafetele de piele cu un prosop uor umed. Pentru zonele foarte murdare folositi o solutie de sapun moale (2 lingurl sSpun neutru la un litru de apa). Este nevoie sa fiti atenti c a p ie ie a sa nu fie p re a u m e d a $i s nu se strecoare apal prin cusSturi. In final se terge cu un prosop moale, uscat. P a r t ic u l e le d e p r a f $ i m u r d a r ie c o n d u c la u zu ra p re m a tu ra a p ie lii.

SFATU R I $1 JNTRETINERE

A lc a n t a r a ( im it a t ie d in p ie le v e lu r)

C u r a t a r e a c e n t u r ilo r d e s ig u r a n fa

N u u tiliz a t i s u b s ta n te fo lo s ite la C e n tu rile se m e n fin c u r a te ! Centura m tr e tin e re a p ie lii. foarte murdara nu se poate rstrage coresin d e p a rta re a p ra fu lu i $i m u rd a rie i punzator. $tergeti suprafetele cu o iaveta moale usor Centurile murdare pot Ji spalate numai cu umeda sau cu ^ampon. sapun moale fara a demonta Centura din P a rtic u le le de p ra f si m u rd a ria con* autovehicui. d u e la u zu ra p re m a tu ra a p le lil. In d ic a tie in d e p a rta re a p e te lo r inainte de r u la r e , C e n tu r a a u t o m a t a trebuie Umeziti o Iaveta moale cu apa calduta sau sd fie c o m p le t uscata. ^ cu spirt diluat iamponatl pata dinspre centru spre margine. A te n fie ! P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile , ad re* N u e s te p e rm is a d e m o n ta re a s a t i- v a u n u i d e a le r s p e c i a li z a t , c e n tu r ilo r p e n tru e u ra fa re . p e n tru in d e p a r ta r e a p e te lo r per* C e n tu rile nu s e c u r a ta c h im ic s is te n te . d e o a re c e s u b s ta n te le de c u ra* t a r e c h im ic e p o t d is tru g e tes a* tu ra . T a p it e r la s i c a p it o n a ju l d in m a te r ia l t e x t i l C e n tu rile d e s ig u ra n ta tr e b u ie d e a s e m e n e a sa nu in tre Tn c o n Tapijeria ?i capitonajul u$ilor, portbagajului t a c t cu lic h id e le c o ro z iv e . etc. se trateaza cu materiale speciale de curatare. respectiv cu spurrta uscata $i cu V e r ific a ti re g u la t s ta r e a c en 0 perie moale. tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n t a . D a c a v e ti c o n s ta ta d e te rio r a r i a le te s a tu r ii, a le le g a tu rilo r c e n tu r ii, a le s is te m u lu i a u to m a t d e ru la re s au a le p ie s e le lo r d e tn c h id e re , C e n t u r a tre b u ie m loc u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n .

SFATU R I SI IN TR ETIN ER E

C u ra ta r e a c o m p a rtim e n tu lu i m o to ru lu i
C u r ^ a r e a si c o n s e r v a r e a c o m p a r t im e n t u lu i m o to r u lu i A fe n tie ! in a in te de a se lu c ra la c om p a rtim e n tu l m o to ru lu i tre b u ie resp e c ta te n e a p a ra t in d ic a tiile de la p a g in a 29! in a in te d e a va o c u p a d e spatiu l d e c a p ta r e a a p e i d in fa ta p a rb riz u lu i, c h e la d e c o n ta c t se s c o a te . A ttfe l a p a re p e ric o lu i de ra n ire la c o n e c ta r e a in v o lu n ta ra a s te rg a to a re lo r de p a rb riz.

S p a la re a m o to ru lu i se re a liz e a z a n u m a i cu c o n ta c tu i m o to r lu a t. Nu in d re p ta ti je tu i d e a p a d ir e c t pe fa r - s-ar p u te a s tric a ! La curatarea compartimentui motorului cu agenti dizolvanti de grasime'> sau la spalarea motorului, protectia la coroziune se va indeparta aproape intotdeauna. O conservare finala durabila a tuturor suprafetelor, Imbinarilor, rosturilor si componenlelor din compartimentui motorului trebuie neapSrat facuta in acest ca2 . Acest lucru este valabil $i cand se relnnoiesc piesele prolejate de coroaune.

Deoarece la spalarea motoru /u i apar resturi de benzina, grasim e ulei, apa m u rd a ri trebuie curatat^ printr-un sepa Din spatiile de captare a apei (sub capota, rator de ulei. D e aeeea, spilarea In fata parbrizului} se indeparteaza, daca motorului se realizeaza numai in este cazul. (runzele, tiorite cazute etc. atelier sau benzlnarie.
Astfel se evita blocarea oriftciilor de scurgere a apei $i. la autovehicuie fara filtru de aer*. - patrunderea corpurilor str&ne in instalatia de IncaJzire ?i aerisire din interiorul autovehicijtului. CompartimentLil motomlui ?i suprafetele exterioare ale motorului au fost tratate con tra coroziunii din fabricatie. In special iarna cand se ctrcula des pe strazi pe care s-a Tmprastiat sare, este foarte im portanta o buna pro tectie la coroziune. De aceea, intregul compartiment al moto rului si spatiile de captare a apei se curata inainte 5I dupa peiioada de impragtiere a sSrii, si se conserva pentru ca sarea sa nu alba actiune distrugatoare. Dealerii Volkswagen dispun de substantele de curatare conservare recomandate de fabrica i sunt dotate cu instalatiile necesare.

" S e pot utiliza numai agenli de cufStara pravSzuti - In nici un caz benzina sau Diesel.

SFATU R I S I INTRETINERE

A v e r tiz a r i la lu c ru l fn c o m p a r tim e n tu i m o to r
L a e x e c u ta re a tu tu ro r lu c ra rilo r la m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o to r, d e e x . v e rific a r e a $i c o m p le ta r e a tic h id e lo r, p o a te e x is ta p eric o lu l o p a ririlo r, ra n irito r s au a c c id e n ta rilo r. D in a c e a s ta c a u z a , tre b u ie o bserv a te si re s p e c ta te a v e rtts m e n te le $i in d ic a tiile d e s ig u ra n ta g e n e ra l v a la b ile , c a re u rm e a z a . La c o m p le ta re a c u lic h id e , a te n tie sa nu c o n fu n d a n ti lic h id e le Tntre e te . P o t a p a re a p ro b le m e e x tre m d e g ra v e . A v e r t is m e n t e A te n tie ! T r e b u ie s a a c o r d a t i o a t e n t ie s p e c ia la c a n d lu c ra ti In c o m p ar* tim e n tu i m o to ru lu i! N u d e s c h id e ii n ic io d a ta c a p o ta m o to r u lu i s a u nu e fe c t u a f i luc ra ri a s u p ra m o to ru lu i d a c a obs e rv a ti a b u ri s au s e a p a ri d e lic h id d e r a c ir e . P e ric o l d e opa* rire ! A s te p ta ti p a n a c a n d nu m a i s u n t s e a p a r i d e a b u r i s a u tic h id $i m o to ru l e s te c o m p le t re c e . S e o p re s te m o to ru l, se s c o a te c h e ia d in c o n ta c t. S e tr a g e fra n a d e s ta tlo n a re . L e v ie r u l s c h im b a to r u lu i de v ite z a se c o m u ta p e p o z itia m ers In gol, re s p e c tiv in p o z itia P . Se la s a m o to ru l sa s e raceas> ca. T in e ti c o p iii la d is ta n ta . C a n d m o to ru l e s te catd: - nu s e a tin g e v e n tila to r u l de ra c ire , e l a r p u te a p o rn i bru sc - c a p a c u l d e in c h td e re a l vasulu i d e e x p a n s iu n e nu se d e s c h id e , s is te m u l d e ra c ir e se a fla sub p re s iu n e . R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te le d e la p a g in a u rm a to a re !

Pentru recunoasterea la timp a neetanseit^tilor, podeaua d e s u b a u to v e fifc u / trebuie controtatd la intervale regulate. D a c d s e ob serve pete de ulei sau alte lichide auiovehiculul trebuie dus la servi ce pentru verificare.
In d ic a tie im p o rta n ta Deslgur, llctildeie de functionare ca de ex. aditivii lichidului de racire, uleiutui motor, dar bujiile, se perfectioneaza In mod continuu. De aceea, informafiile din acest manual corespund stadiului actual, de la data tiparirii. Service-ul Volkswagen este In permanenta infomiat asupra modiiicarilor. Cel mal bine sa lasati ca lucrarile de schimbare a lichidelor 5 ! materialelor de ungere sa fie faCLJte de deaferii Volkswagen. Va rugam sa observatl $i indicatiile din capitolul Accesor1i, modiftcah si piese de schimb plese" de la pag. 52.

SFATU R I S I INTRETINERE

N u tu r n a fi $i nu s c u tu ra ti nicio * d a ta lic h id e d e a s u p ra m o to ru iu i fie rb in te . A c e s te lic h id e s e pot a p rin d e . E v ita ti s c u rtc ir c u ite ie in in s ta la tia e le c tr ic a - in s p e c ia l la bate rie . in c a z u l in c a re tre b u ie e x e c u t a t e lu c r a r ile d e v e r ific a r e a le m o to ru lu i in fu n c tiu n e , a p a re un p e r ic o l s u p lim e n ta r d in c a u z a p ie s e lo r c e s e ro te s c de e x e m piu c u re a u a tra p e z o id a la , a lte rn a to ru l, v e n tila to ru i s i in s ta ia tia d e te n s iu n e in a lta d e la s is te m u l d e a p rin d e re . O a ca s u n t n e c e s a re lu c ra ri la s is te m u l d e a lim e n ta re cu com b u s tib il s au in in s ta ia tia e le e trica: - d e c o n e c ta ti b a te ria - nu fu m a ti - nu lu c ra ti n ic io d a ta Tn ap ro p i* e re a s u rs e lo r d e fo e d e s c h is - tin e ti in to td e a u n a la in d e m a n a un s tin g a to r d e fo e . D a c a s u n t n e c e s a r e lu c r a r i la b a te rie , r e s p e c ta fi a v e rtis m e n * t e le d e la p a g . 4 1 .

V e n t ila t o r u i Ventilatorui este actionat electric i coman dat prin termocupla de catre temperatura lichidului de racire (la unele motoare, $1 de catre te m peratura din com partim entul motorului). A te n tie ! O u p a o p r ir e a m o to r u lu i v e n tila to ru l m a i p o a te fu n c tio n a un tim p (p a n a la 10 m in u te ) c h ia r d a c a c o n ta c tu l m o to r e s te lu a t. D u pa un tim p e l p o a te re p o rn i, daca: - te m p e ra tu ra lieh id u lu i d e ra c ire c re a te - c a n d m o to ru l e s te c a ld , c o m p a rtim e n tu l m o to ru lu i s e fn c a l* z e s te din c a u z a a c tiu n ii ra ze lo r d e s o a re .

SFATU R I SI fNTRETINERE

U le iu l d e m o to r
S p e c ific a t ii In motor se pune un ulei special multigrad cu care - tn afara zonelor climatice extrem de red - se poate circula intregul an. Specificatiile pentru ulei sunt p re v ^ u te in caietui 3.3. La completarea ulterioara, uleiurile se pot amesteca Tntre ete. Specifica|ille trebuie sa fie mentionate pe eticheta reciplentului, iar data producerii s3 nu fie mai veche de 1.97. In d ic a fie im p o rta n ta D esigurca^i uleiurile de motor seimbunatatesc in perm anenta. De aceea informatiile din acest manual corespund stadiului existent la momentul tiparirii. Dealerii Volkswagen sunt informati la zl despre modificarile existente. Schimbarea uleiului ar trebui s se faca cel mai bine la deaterii Volkswagen. M o to a re c u b e n z in a Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate Tn caietui 3.3, se poate iolosi ulei cu specificatia ACEA A2 , respectiv A3. M o to a re D ie s e l Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate in caietui 3.3, puteti utiliza $1 ulei cu specificatia VW ACEA B3, respectiv B4. Pentru autovehiculele cu in je c tie aceste uleiuri nu se folosesc. U le iu ri m o n o g rad Uleiurile monograd nu se utilizeazS in g^eneral intreg anul din cauza vascozitatii . Aceste uleiuri a r trebui de aceea sd se utilizeze numai Tn zone climatice extreme. A d itiv ii u le iu lu i d e m o to r La u le iu l de m o to r nu tre b u ie a d a u g a t n ic i un a d itiv . D a u n e le p r o v o c a te d e f o io s ir e a u n o r a d itiv i la u le iu l d e m o to r nu s u n t a c o p e rite d e g a ra n fie .

vascozitate; exprlma fljldltatea.

SFATU R I SI iNTR ETINER E

B -007M 1H V e r if ic a r e a n tv e lu lu i u le iu lu i in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i, o b s e rv a fi $i re s p e c * ta ti to a te a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9. Este normal ca motorul sa consume uiei. C o n s u m u l d e u le i poate ajunge pana la 1 ,01/ 1000 km. De aceea nivelul uleiului se verifica la intervale regulate, de preferat cantJ se face plinul ?i tnaintea calatoriilor mai lungi. Pozijia jojei se vede In desenul comparti mentul motorului caietul 3.3 Date tehnice". La masurarea nivelului uleiului pozijia autovehiculului trebuie sa fie orizontala. Dupa oprirea motorului se a^teapta cateva n lnuta cau ieiu lsa poatacurgeinapolTn baia de ulei. Apoi se scoate joja, se sterge cu o laveta curata ?i se reintroduce din nou. D a c a jo ja e s t e p r e v a z u ta c u un c a r l i g ( v e z i i m a g in e a ) , a c e s t a tre b u ie sa se p o triv e a s c a b in e in t e a v a jo je i. A ltfe l u ie iu i nu e s te m a s u ra t c o r e c t - p e ric o l d e a v a rie la m otor! Joja se scoate iara$i i se citeste nivelul uleiului. A - Daca nivelul uleiului se afli in zona A, nu tre b u ie completat ulei. B - Daca nivelul uleiului se afla In zona B, s e p o a te completa ulei. Se poate intampla ca nivelul uleiului sa se afle apoi In zona A. C - Daca nivelul uleiului se aila in zona C, sau mai jos, tre b u ie completat ulei. Este suficient ca apoi nivelul uleiului sa se afle undeva in zona B. N iv e lu l u le iu lu i nu tr e b u ie s a se g a s e a s c a in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n e i A. La solicitarea indelungata a motorului, care apare de exemplu la calatorii lungi ( 10-12 ore) se in ce a rca pe cat posibil sa se mentina nivelul uleiului in zona A - nu d ea su p ra . C o m p le ta r e a c u u le i d e m o to r in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u In c o m p a r tim e n tu l m o to ru lu i, o b s e rv a ti si re s p e c * t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . Amplasarea orificiului de umplere a uleiului de motor o puteti vedea in ligura ce reprezinta compartimentul motorului din caietul 3.3 Date tehnice".

S FA TU R I S I iNTR ETINER E

Se degurubeaza capacul (vezi figura). Se introduce o mica cantitate de ulei. Se asteapta caieva minute $i se controleaza nivelul uieiului. Este suficient daca nivelul uieiului se gasegte undeva in zona B, in caz contrar se mai adauga ulei. N iv e lu l u ie iu lu i nu tr e b u ie sa se a fle in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n ei A. In caz contrar, uleiul ar putea fi aspirat ptin sistemul de aerisire 9 I sa ajunga in atmosfera prin instalafia de evacuare a gazelor de ardere. La motoarele cu catalizator, uleiul poate sa arda in catalizator si sa-l deterioreze. Capacul orificiului de umplere se inchide cu grija si joja se introduce complet. Altfel ar putea sa dea ulei afara cdnd motorul este in functiune. S c h im b a r e a u ie iu lu i d e m o to r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l, o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9. Uleiul de motor se schimba la intervalele de timp prezentate 7n planul de service. Schimbarea uieiului se realizeaza la un dealer - Volkswagen.

A te n tie ! D a c a d u m n e a v o a s tr a v r e t l sa e x e c u ta ti sin gu r s c h im b a re a ule* iu lu i d e m o to r, re s p e c ta fi n e a p a r a t u rm a to a re le p u n c te : P e n tru a e v ita p e ric o lu l o p aririi cu u le i fie r b in te se la s a m o to ru l sa s e ra c e a s c a . P e n tru s c u rg e re a u ie iu lu i foio* s iti un r e c ip ie n t p re v a z u t p en tru a c e a s ta , c a r e sa fie s u fic ie n t de m a re p e n tru T n treaga c a n tita te d e u le i a m o to ru lu l d u m n eavo astrd . P u rta ti o c h e la ri d e p ro te c tie . D a c a d e s u ru b a fi c u d e g e te le d o p u l d e s c u r g e r e a u ie iu lu i, t in e t i b ra te le o riz o n ta l p e n tru ca u le iu l sa nu s e s c u rg a pe b ra te le d u m n e a v o a s tra . D a c a m a in ile d u m n e a v o a s a tra a u in tr a t in c o n ta c t c u u le i de m o to r tre b u ie sa le s p a la ti te m e i* n ic . U le iu l v e c h i nu tre b u ie la s a t la in d e m a n a c o p iilo r. in n ic i un c a z n u tr e b u ie sa a ju n g ^ u le i in r e fe a u a d e canaiiz a re s a u in p im a n i. C e l m a i b in e e s te c a s c h im b a re a u ie iu lu i d e m o to r a filtr u lu i sd se e x e c u te d e c a t r e un d e a le r V o lk s w a g e n , d in c a u z a p ro b le m e lo r d e p r o c u r a r e a s c u le lo r s p e c ia le c u n o ^ tin fe lo r de s p e c ia /i'ta te n e c e s a re .

SFATU R I S I IN TR ETIN ER E

S is te m u l d e r a c ir e
Sistemul de racire este umplut cu un lichid de racire compus din apa $i 40% aditiv de racire. Acesl amestec olera nu numai protectia necesara la Tnghet panS la -25C, ci prote|eaza, inainte de toate, componentele din metal u$or, din sistemul de racire, impotriva coroziunii. in plus, Im piedica form area calcarului si ridica punclul de fierbere al lichidului de racire. De aceea, concentratia lichidului de racire nu trebuie mic?orata prin completare cu apa In anotimpul cald sau in tari calde. P ro c e n tu I a d itiv u tu i tre b u ie s a fie m in im 4 0 % , m a x im 6 0 % . Daca din motive climatice este necesara 0 protectie mai mare la inghet, se poate man adaosul de G 12, dar numai pana la 60% (protectia la Tnghe] pana la -40C) deoarece protectia la tnghet se reduce iara^i $i, in plus, efectui racirii se micgoreaza. P ie r d e r i d e iic liid d e r a c ir e in primul rand, pierderile de lichid de racire sunt cauzate de nee 1an$eitati!e din sistem. in acest caz, sistemul trebuie veriftcat de un dealer Volkswagen. Nu este sufident numai sa completati cu lichid de rdcire. La sistemele e ta n ^ , pierderile se pot pro duce din cauza incalzirii sistemului. Lichidul va fierbe $i va fi im pins in afara siste mului de racire. A d itiv u i lic h id u lu i d e r a c ir e S e p o a te u tiilz a n u m a i a d itiv G 12 (lic h id a n tig e t p e b a za d e g ly c o l cu a d itiv i d e p r o te c fie la c o ro ztu n e ) re s p e c tiv un a d a o s c u s p e c ific a tia T L 'V W 7 7 4 F (m a rc a t p e re c ip ie n t). A c e ^ ti a d itiv i se g a s e s c la d e a le rii V o lk s w a g e n . A lti a d itiv i a i lich id u lu i d e ra c ire pot in flu e n ta n e g a tiv m a in te d e to a te e fe c tu i p ro te c fie i la c o ro ziu n e . C o ro d a rile c e ia u n a $ te re p ot d u ce la p ie rd e re a lic h id u lu i d e ra c ir e si c a u rm a re , la a v a r ie r e a g ra v a a m o to ru lu i. A te n tie ! L ic h id u l d e r a c ir e $i a d itiv ii s u n t d a u n a to ri p e n tru s a n a ta te ! D in a c e s t m o tiv a d itiv ii s e tin e in v a s u t o rig in a l si nu s e la s a la in d e m a n a c o p iilo r. O a c a tre b u ie c a lic h id u l d e ra c ire sa fie scu rs d in s is te m i a c e s ta s e va re c u p e ra $i d e p o z ita c o re s p u n z a to r.

Lichidul de racire odata scurs din motor, in conditH normale, nu trebuie utiiizat din nou, ci trebuie sa fie indepartat conform normeior de protecfie a mediuiui.

34

VERIFICARI 5 / COMPLETARI

SFATU R I $ 1 INTRETINERE

C om pletarea cu lichid de racire


d e r a c ir e in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u m c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i, o b s e rv a ti si respec> t a f i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . Nivelul core d al lichidului de racire este iinportant pentnj buna functionare a sistemului de racire. De aceea nivelul acestuia trebuie verificat regulamentar. Nivelul lichidului de rdcire poate fi verfficat cored numai cand motorul este oprit. Pozi^fa vasului de expansiune se vede in figura corespunzdtoare din manuaiul 3.3 Dale tehnice". Pentru verificarea nivelului lichidului de rScIre nu e necesar sa se scoatS capacul vasului de expansiune, deoarece vasul este transparent. Lichidul de racire trebuie sa se gaseascd, cand motorul este race, intre marcajele recipientulut - vezi figura; cdnd motorul este ca ld , p oate sa se gase ascd i pu^in deasupra marcajului. A te n tie ! C a p a c u l v as u lu i de e x p a n s iu n e nu s e d e s c h id e c an d m o to ru l e fie rb in te - P e ric o l d e o p arire: S is te m u l d e ra c ir e s e a fla sub p restu ne! in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i, o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . P e n tru c o m p le ta re u tiliz a ti n u m ai lic h id d e ra c ire nou. in primul rSnd opriti motorul $1 Idsati-I sS se raceascd. Apoi acopen'tj capacul vasului de expansiune (vezi figura) cu o lavetd i deurubaU sr>re stdnga cu precautie capacul. Daca nu exista la dlspozlfle adttiv G 12, !n principiu nu trebuie introdus nicf un alt aditiv. In acest caz se utilizeaza numai apa, iar propor^ia corectS de amestec se stabilete iara^i imediat ce este posibil cu aditivul corespunzator (vezi pagina 34).

VERIFICARI 1 c o m p l e t A r i

35

SFATU R I S I JNTHETINEHE

In s t a la tia d e s p a la r e a p a rb riz u lu i
La p ie rd e ri m a ri d e lic h id d e ra c ire c o m p le ta re a s e fa c e n u m a i c an d m o to ru l e s te re c e , p e n tru a e v ita a v a rie re a m o to ru lu i. N u se a d a u g a p e s te m a rc a j: La incalzire surplusul de lichid de racire va fl tmpins in afara sistemuiui de racire prin ventilul de suprapresiune din capac! C a p a c u l s e in s u ru b e a za din nou s tran s. In d ic a tie im p o rta n ta in n ic i un c a z G 1 2 (c u lo a re v io le t) nu se a m e s te c a c u a iti a d itiv i G 11 sau G 1 2 (c u lo a re ro s ie ). G 1 2 d in v a s u l d e e x p a n s lu n e se re c u n o a $ te d u p a c u lo a re a v io le t. D a c a lic h id u l d in v asu l d e e x p a n s iu n e e s t e m a r o n , G 1 2 a fo s t a m e s te c a t cu a lti a ditivi! in a c e s t c a z lic h id u l d e r a c ir e tre b u ie n e a p a ra t sch im b at! in c a z c o n tra r p o t a p a re a d isfun ct io n a lit d t i s a u d e f e c t a r e a m o to * ru lui.

Pozitia recipientuiui pentru spalarea par brizului se vedein figuracompartimentului motor din caietui 3.3. Dafe tetinice". In s ta la tia de s p a la re a lu n e te i* este allm entata de rezervorui din compartimentul motor.

36

VERIFICARI 1 COMPLETARI

S FA TU R I S I im R E J IN E R E

U m p le r e a r e c ip ie n tu lu i Capacitatea rezervorului este mentionata pe acesta, respectiv in caietui 3.3 Date tehnice . in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a il in c o m p a r t im e n t u l tn o to ru lu i, o b s e rv a ti s i re s p e c I t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la \ p a g in a 2 9. Va recomandam sa adaugati, pe langa apa, Original V o lk s w a g e n S c h eib en klar' (G 052 164). Nu este suficienta numai apa curata pentru curatarea rapida si intensiva a parbrizului si geamurilor faruriior. O rig in al V o lk s w a g e n S c h e ib e n k la r prezinta o forta mare de curatare cu protectie la inghet i de aceea se utilizeaza tot tim pul anului. li procurati de ia dealerii Volkswagen. Indicaliile de ameslec de pe a m b a la jL il solutiei de curatare a parbrizului trebuie respectate. In d ic a tie Pentru a nu bloca orificiile m id ale duzelor speciale este necesar sa se foloseasca numai solutie de curatare a parbrlzulul G 052 164. In n ic i Mn c a z n u a d a u g a t i a d it iv i
s a u a lt e s u b s t a n t e .

R e g la r e a d u z e lo r P a rb riz Duzele se pot regia in inaltime. Prindeti duza lateral $i deplasati-o. L u n e ta * Duza se gase$te in bratui ^tergatorului. Jetul de apa trebuie sa actioneze asupra centrulul lunetei. Acesta se corecteaza la un dealer specializat. In s ta la tia d e s p a la re fa ru ri* Duzele se pot regia numai cu scule spe ciale. Adresati-va dealerilor specializati.

VERIFICARI t COMPLETARI

37

SFATURI S I INTRETINERE

L a m e le le s t e r g a t o a r e io r d e p a rb riz
A te n tie ! P e n tru b u n a v iz ib ilita te s u n t n e a p a ra t n e c e s a re s te rg a to a re in b una s ta re . P e n tru a e v ita m u rd a rire a , la* m e le le s te rg a to a re io r d e p a rb riz tre b u ie c u r a f a t e re g u la t c u un lic h id d e c u r a ta re . La m u rd a rire p u te rn ic a , d e e x e m p lu re s tu ri de in s e c te , c u r a t a r e a s t e r g a t o a re io r s e fa c e cu un b u re te sau p rosop. Din m o tiv e de s ig u ra n |a , lam e* [ete s te rg a to a re io r tre b u ie schim b a te o d a ta s au d e doua ori p e an. L a m e le s e o b t in la d e a le r ii V o lk s w ag e n . Irmdtoareie cauze pot duce la vibrarea im elelor de parbriz: I La spalarea autovehiculelor in instalatii utomate de spalare, pe parbriz pot ralane resturi de ceara. Aceste resturi se ot in d e p a rta num ai cu un lichid de ura^are special. Informatii suplimentare uteti obfine de la dealerii Volkswagen. )aca se adauga in lichidul de spalare genfj ce dizoiva ceara, aceste pete se pot ideparta. Detergentii ce ctizolvagrasimea u pot inlatura aceste depuneri. ' Cand lamelele stergatoareior sunt deteorate, acestea pot, de asem enea, sd Ibreze. Schimbati lamelele stergatorului. ' Unghiul mMurat de bratul stergatorului u este corect. 'erificati unghiul pe care il efectueaza tergatorul la un dealer Volkswagen si acd e cazul corectati-l. S c h im b a r e a la m e le lo r s t e r g a t o a r e io r d e p a r b r iz In functie de tipul autovehiculului, exista doua tipuri dilerite de lamele de $tergaloare de parbriz - vezi figura. S c o a te re a la m e le i Desprindeti brajul ?tergatorului de parbriz $i pozitionati lamela in unghi drept fata de bratui $tergatorului. Scoateti lamela in directia sagetii. F ix a re a la m e le i Lamela ^ergatorului se monteaza inapoi Tn ordinea inverse. Lam ela m ai lunga (rebuie m ontata pe partea conducatorului.

VERIFICARI /

c o m p l e t Ar i

S FA TU R I S I IN TR EJIN ER E

L ic h id u l d e fra n a

S c o a te r e a la m e le i Desprindeti bratui ^tergatorului de parbriz pozitionati iamela in unghi drept fata de bratui tergatorului. Se apasa arcul de siguranta In directia sagetii A. Se scoate lamela tergatoruluI Tn directia sagetii B apoi scoateti-o Tn directie Inversa, dinspre bra{. F tx a re a la m e le i Lamela $tergatorului se mor^teaza inapoi In ordinea inversa. Stergatorul mai lung se monteaza pe partea conducatorului.

MAX

TbiI RecipientuI lichidului de frana se recunoa$te dupa capacul galben - vezi figura. Pozitia recipientului lichidului de frana se vede in figura compartimentului motor din caietui 3.3 Date tehnice. V e r ific a r e a n iv e lu lu i lic h id u lu i de fra n a tn a ln te a e fe c tu a r il lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i) o b s e rv a tl re s p e e * t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . Nivelul lichidului de frana trebuie sa se gaseasca Intotdeauna in tre m arcajele M A X $i M IN

VERIFICARI $ / COMPLETARI

39

SFATURI SI INTRETINERE

Locul de m ontare
B aterla se gaseste in com partim entu! motorului sau in spatele autovehiculului. B a te ria in s p a te le a u to v e h ic u lu lu i Bateria se gaseste sub mocheta porlbagajului, intr-o culie din material plastic. Pentru a scoate capacul acestei cutii, apasatl Tncuietorile la te ra ls $i ridicati capacul. A te n tie c a fu rtu n u l d e a e ris ire sa nu se s m u lg a d in o rific iu l d e pe p a rte a la te ra ta a b a te rie i. A cid u l a r p u te a c u rg e d in b a te rie . Pentru ajutoml la pomire vezi pag. 70. S c o a te re a c a p a c u lu i b a te rie i (G o lf/B ora) Apasati tastele din par^ile laterals ale capacului (sageata) ?\ ridicati capacul.

R a b a te re a s u p o rtu lu i de s ig u ra n ta (G o lf/B o ra) Apasati tastele laierale (sageata 1 ) si rabalati suportul spre spate (sageata 2).

42

VERIFICARI 1 c o m p l ^

tA r i

SFATU R I SI INTRETINERE

V erific a re a nivelului acidului


in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i, o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le de ta p a g in a 2 9. NIvetuI acidului trebuie controiat la intervale regulate in in urmatoarele conditii de functionare: - dupa parcurgerea a multi kilometri - tan cu clima calda - la baterii vechi in conditii normale de functionare baleria nu trebuie supusa intretinerii. A te n tie ! N u d e s c h id e fi b a te ria c u fo rta - p e ric o i d e e x p lo z ie ! B a te riile d e te r io r a te nu tre b u ie u tiliz a te c l in d e p a rta te e c o io g ic . B a te r ie cu o ch i m a g ic * Pe suprafata superioara a batenei se afla un gemulet rotund {vezi sageata). Acest .ochi magic" T$i modlfica culoarea in fu n c tie de starea in c a rc a rii $t niveiul acidului.

B ulele de aer p ot d eterm ina indicaiis eronata a culorii. De aceea, ciocanrti u$oi pe ochiul magic. Daca ochiul magic apare in c o lo r sau g a lb e n d e s c h is , niveiul de a cid a bateriei este prea scazut. Afiarea culorii verde si negru serve^ie atelierului Volkswagen la diagnoza. B a te r ia f a r a o c h i m a g ic Niveiul acidului trebuie Intotdeauna sa SE situeze pe pozitia de m ax.-. In nici un ca2 nu trebuie sa fie peste m a x.* sau sa scada sub min.*.

Tim pii de s ta tio n are ai m a$inii


Cand autovehiculul stalioneaza mai mult de 4 saptamani, deconectati polul al ba teriei. A ltfe l b a te r ia va fi d e s c a rc a ta d e c o n s u m a to rii Tn re p a u s c a de ex. im o b iliz a to ru l e le c tr o n ic , $i trebuie reincarcata. in a in te d e e fe c tu a re a lu crarilo r la b a te r ie o b s e rv a ti si re s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le d e la pagina 3 8. F u n c tio n a r e a p e t im p u l ie rn ii D a c a nu se c irc u la cu a u to ve h ic u lu l m a i m u lte s a p ta m a n i, c a n d e s te fn g h e t p u te rn ic , f e r ifi b a te r ia de f r i g , p e n t r u c a a c e a s t a s a nu In g h e te si a s tfe l sa s e d is tru g a .

VERIFICARI 1 COMPLETARI

43

SFATURI SI INTHETINERE

in c a rc a r e a b a t e r ie i naintea procedeului de incSrcare opriti sistemul de aprindere toti consumatorii le curent. .a fncarcarea cu intensitafi mici ale curenului (de ex. un aparat mic de incarcare). n mod normal, cablurile de conectare ale laterlei nu trebuie scoase. In orice caz rebuie respectate instmctiunile fabricanului aparatului de incarcare. nainte de in c a r c a r e a ra p id a , adica ncarcarea la intensitati marl ale curentului, ;e scottotu$i ambele cabluii de conectare. T reb u ie r e s p e c t a t e u r m a to a r e le n d ie a tii: in a in te de e fe c tu a re a lu c rarilo r ia b a te r ie o b s e rv a ti si r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le de ia pagina 41. A te n tie ! N u t in e t i la Tndem ana c o p iiio r b a te ria si a c id u l d in b a te rie , pre* c u m si a p a ra tu i d e in c a rc a re . in c a r c a ti b a te ria n u m a i in spat ii b in e a e ris ite . N u fu m a ti, tin e ti la d is ta n ta f o c u l s i s c a n t e ile e le c tr ic e d e o a re c e la in c a rc a re a b a te riilo r ia n a s te re un a m e s te c e x p lo z ib il. P r o te ja ti-v a o c h ii $i f a t a . N u va a p ie c a ti d e a s u p ra b a te rie i. P ic a tu rile d e a c id d in o c h i sau p e p ie le tr e b u ie c la t it e c a te v a m in u te c u a p a c u r a ta . A p o i tre> b u ie sa c a u ta ti n e a p a ra t un d o c to r.

in c a r c a r e a ra p id a a b a te r ie i e s te p e ric u lo a s a si tre b u ie e x e * c u ta ta n u m a i la u n d e a le r V o lk s w a g e n , d e o a re c e s u n t n e c e s a re a p a r a te s p e c ia le de in c a rc a re $i c u n o s tin te de s p e c ia lita te . N u in c a r c a ti n ic io d a ta o b a te rie in g h e ta ta - p e ric o l d e e xp lo z ie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re exis> t a p e ric o l d e ra n ire , d in c a u z a s c u r g e r ilo r a c id u lu i. in lo c u it i b a te ria c a r e a fo s t in g h e ta ta . V a re c o m a n d a m s a nu fo lo s ifi in c o n tin u a r e o b a t e r ie c a r e a fo s t In g h e ta ta p e n tru c a , p rin fo rm a re a g h e tii c a r c a s a b a te r ie i s e p o a te f is u r a si a s t f e l s e p o a te s c u rg e a c id d in b a te rie . La incarcare nu trebuie sa deschideji dopurile bateriei. Se introduce cablul redresorului la retea dupa ce polii acestuia au fost conectati ia polii bateriei. r o $ u ................................................. = plus negru sau m a ro ......................... = minus Dupa procedeui de incarcare opriti intai redresorul i apoi scoateti cablul de retea. in final deconectati cablul redresorului dela baterie polii aparatului de incdrcare. Verificati nivelul acidului din baterie -vezi pag. 43. La procesul de incarcare se poate evaporea acid.

14

VERIFICARI 1 COMPLETARI

SFATU R I SI INTRETINERE

D a c a b a t e r ia a u to v e h ic u lu lu i a fo s t d e c o n e c t a t a s i d in n o u c o n e c t a t a ... in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i, o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 . in a in te d e e fe c tu a re a lu c rariio r la b a te r ie o b s e rv a ti $i r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te ie d e ta p agina 3 8. D upa c o n e c ta r e a s au fn c a rc a re a b a te rie i a u to v e h ic u lu lu i tre b u ie sa : Reglati din nou ceasul digital - vezi caietui 3.1. R estab iliti fu n ctlo n a re a siste m u lu l de actionare e le clrica a geam urilor - vezi caietui 3.1. cap. Ac|ionarea electrica a geamurilor". Se initiaza scaunul electric' al conducato ru liii-v e z i caietui 3.1 capitolul Scaune!e fata . Procedeul de pomire la motoarele cu benzina se realizeaza dupa cum urmeaza: se pune contactui timp de circa 30 secunde apoi se opre?te. In final se pome?te motorul.

Inlocuirea b ateriei
Utilizati n u m ^ tiaterii originale Volkswagen de aceeasi martme. Bateriile noastre sunt constituie in concordanta cu dimensiunile locului de montare sunt dotate in scopul sporirii sigurantei. Bateriile originale Tndeplinesc cerintele de Inlretinere. de siguranta ale autovehiculului. A te n tie ! V a re c o m a n d a m o b a te rie origtn a la V o lk s w a g e n fa ra p re s c rip tii d e in tr e fin e r e c o n fo rm n o rm e lo r TL 6 2 5 0 6 si V W 7 5 0 7 3 . A c e s te n o rm e tre b u ie sa f ie d in a u g u s t 1 9 9 8 s a u m a i noi. in a in te de e fe c tu a re a lu c rariio r ia m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i, o b s e rv a ti $i re s p e c t a t i t o a t e a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 s i a v e rtis m e n te ie refe> rito a r e b a te r ie d e la p a g . 4 1 .

Din cauza problemelor de reddare, bateria veche se m/ocu> ie ^ t e c e l m ai bine de c it r e un dealer Volkswagen. Bateriile contin prlntre altele acid sulfuric ^i plumb f i nu trebuie sa ajunga in nicl un caz in gunoiul menajer.

v e r if ic A r i

1 c o m p l e t A r i

45

SFATU R I S I IN TR EJIN ER E

R o file
In d ic a t ii g e n e r a te A te n tie ! A n v e lo p e le n o i, nu a u la m c e p u t a d e r e n ta o p tim a , d e a c e e a in p rim ii 5 0 0 k m tre b u ie sa $ e rod e ze , d e p la s a re a fa c a n d u *s e cu v ite z a re d u s a . A c e a s ta e s te si Tn fa v o a re a d u ra te t d e v ia ta a anve* lo p elo r. Daca rotile se demor^teaza, ar trebui marcate inainte pentru ca id remontare sa se poata pastra sensul de rotatJe. Ro|ile demontate, respectiv anvelopele se pastreaza intotdeauna in locuir uscate. racoroase pe cat posibii fa intuneric. Anvelopele care nu sunt montate pe o janta trebuie pastrate in pozi^ie verticala In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e cu sen s fix d e ro ta tie La aceste anvelope (se recunosc dupa sagetile marcate pe fiancul anvelopei care indica sensul rotatiei pentru mersul inainte) trebuie menfinut neaparat sensul indi cat de rotatie. Astfel se asigura caracteristicile optime referitoare la acvaplanare. capacitate de aderenta, zgomot $1 frecare. ft ^

Pe baza caracteristicilor de construc|ie si a structuni profilului. adancimea profilului pentru noile anvelope poate sa difere in functie de executie si fabricant. Din cnd in cand se verifica anvelopele sa nu fie deteriorate (Intepaturi. taieturi, fisuri $1 umflaturi). Se scot ccipurile straine D u ra ta d e v ia t a a a n v e lo p e lo r din p:ofilul anvelopei. Durata de viata a anvelopelor depinde tn Pentru evitarea deteriorarii anvelopelor principal de urmatoarele puncte: i jentilor, bordurile trebuie traversate incet P re s iu n e a d in a n v e lo p e t pe cat posibii In unghi drept. Deteriorariie anvelopelor i jentilor sunt Valorile presiunii admise pentru anvelopele deseori ascunse. Vibratiile neobi^nuite, pentru vara se afla pe partea intehoara a respectiv tendinfa de autovirare (maslna capacului rezervorului. Pentru anvelopele trage stanga sau dreapta) a autovehi- pentru iam a sunt valabile valorile de vara culului pot Tnsemna deteriorarea anvelo maiite cu 0,2 bar. pelor. D a c a b a n u ifi c a o ro a ta e s te In special la viteze mari, presiunea anve a v a r ia ta , r e d u c e ti im e d ia t v ite z a ! lopei are o mare importanta. Presiunea Va rugam v e rific a ti anvelopele sa nu trebuie dec! verificata cel pufin o data pe prezinte deteriorSri (umflaturi, fisuri etc.). luna $1 inaintea flecarel cSlatorii mai lungi. Dacd din exterior nu se observa nici o Cu aceasta ocazie nu uitati nicI roata de avarie, va rugam, conduceji incet i atent rezerva: pana la cel m ai a p ro p ia t dea le r La roata de rezerva se respecta intot V olksw agen pentru a v e rific a autove- deauna presiunea prevazuta pentru celehiculul. lalte pneuri de autovehicul. Anvelopele se protejeaza de contactui La roata de urgenta* presiunea este cu uleiurile. grasime sau carburantul. indicata pe fiancul pneului. C apaceie p ierdute ale ve n tile lo r se tnlocuiesc imediat.

f,

46

VERIFICARI 1 COMPLETARI

SFATU R I S I IN TR ETIN ER E

Presiunea se verifica intotdeauna cand anvelopa este rece. P re s iu n e a m a rita a a n v e lo p e lo r c a td e nu se re d u c e . La mociificari mari ale incarcalurii, pre siunea se adaptea 2 a corespunzator. Pentru verificarea corectarea presiunii nu este necesar sa se desurubeze capacelul de praf. se poate pune ceasul de presiune direct pe capacel. O presiune prea redusa sau prea mare scurteaza durata de viata a anvelopei si actioneaza nefavorabii asupra modului de deplasare. A te n tie ! L a v it e z e r id ic a t e i d e d u r a ta , a n v e lo p e le c u o p re s iu n e p re a s c a z u ta s u n t s o lic ita te m a i m u lt s i s e in c a iz e s c p u te rn ic . A c e s t lu c ru p o a te d u ce la d e s p rin d e re a b e n ziio r si c h ia r la p le zn ire a anv e io p e i. O presiune prea scazuta mdreate consumul de carburant. Astfel mediul inconjurdtor se poiu e a z d inu tif. M o d u l d e c o n d u c e re Uzura anvelopelor se mare^te )a deplasarea rapida in viraje, la accelerare si franare brusca. E c h iiib ra re a ro tilo r Rotile ma$inii noi sunt echilibrate. in timpul mersului poate lua na?tere, din cauza diferitelor influente, dezechilibrarea; aceasta se manifesta prin instabilitatea la condus. Deoarece dezechilibrarea produce $i o uzura m arita a anvelopei, a suspensiei ro tilo r si inrau ta tire a conducerll, rotile trebuie reechilibrate. In afara de aceasta, la montarea unei envelope noi sau dupa fiecare reparatie la anvelopa, roata trebuie echilibrata din nou. VERIFICARI ? l COMPLETARI

in d ic a to rii de u zu ra Pe anvelopele originale se gasesc perpen dicular pe sensul de deplasare^lndicatori de uzura" de inaltime 1,6 mm - vezi figura Acesti indicatori de uzurS sunt ordonati in functie de fabricant - 6 pana la 8 distante egale pe circum ferinta anvelopei. Mar cajele de pe flancurile anvelopei (de ex literele T W r sau simbolul triunghiului; caracterizeaza p ozitia Indlcatorului ds uzura. A te n tie ! T re b u ie sd s c h im b a ti im e d ia t a n v e lo p e le c a n d u zu ra a ju n g e la in d ic a to ru l d e u zu ra. A n v e lo p e le u z a te in flu e n te a z a i In s p e c ia l la v ite z e m a ri pe strazi ude fo rta d e c o n ta c t c u c a ro s a bilu l. in p lu s, a u to v e h ic u lu l a c v a p la n e a z a m a i re p e d e .

4?

SFATURI SI JNTRETINERE

In d ic a tie Cand adancimea profilului a alins 1,6 mm - masurata Tn santui de profil de langa indicaloarele de uzura - inseamnS ca s-a atins addncimea m in im i a profilului, legal permisa (Tn {arile de export pot fi valabile alte valori). P o zi'tio narea g re ^ ita a ro tii O reglare eronatd a directiei provoaca nu numai uzura marita a anvelopei, ci influenleaza si siguranta Tn mers. Daca observafi 0 uzura neobi^nuita a anvelopelor, trebuie sa mergeft la un dealer Volkswagen pentru stabilirea si remedierea defectiunii. in lo c u ir e a r o tilo r /a n v e lo p e lo r '* Anvelopele i jantele sunt elements importante de constructie. De aceea trebuie utilizate anvelopele si jantele aprobate de noi. Ele corespund exact tipului autovehiculul dumneavoastra contribuie in mod esential la sporirea sigurantei circulatiei. D e a le rii V o lk s w a g e n d isp u n d e info n n a tiile a c tu a liz a te a s u p ra a n v e lo p e lo r c e a u p r im it a p r o b a r e a n o a s tr a . D e a c e e a , m u lti d e a le r! V o lk s w a g e n a u p re g a tita o o fe rta a tra c tiv a d e a n v e lo p e $i ja n te . M ontajul $i re p a ra tiile a n ve lo p e lo r necesita cuno^tinte de specialitate $i scule speciale. De aceea aceste lucrdri trebuie executate numai de catre speciali^i. Din c a u z a p ro b fe m e fo r d e red-

Din motive de siguran|a anvelopele nu se schimba cate una separat, ci cel putin ambele de pe o axa. Anvelopele cu profHul mai adanc trebuie montate la rotile din fata. La to a te 4 ro tile se c om bina num ai a n v e lo p e c u a c e la ^ i tip d e con str u c tie , m a rim e (c irc u m fe rin ta ) si p e c a t p o sib il a c e la s i tip d e p ro fil. Daca roata de rezerva difera ca fabricatie de anvelope (de ex. la anvelopele pentru iam asau anvelopele late), roata de rezen/a se poate utiliza numai pentru scurt timp, circ u la n d u -s e cu a te n jie . A ce asta se inlocuie^te cd t mai repede posibil cu o roata obisnuitS. N iciodata nu se utilizeaza anvelope folosite ta care nu se cunoa^te c3t au fost utilizate ?nainte. Prin cunoaterea i intelegerea m a rc a je lo r d e p e a n v e lo p e se pot alege an velopele corespunzatoare tipului dumnea voastra de autovehicul. Anvelopele au pe flancuii urmatoarea inscriptie: de ex: 1 9 5 ^ 0 R 1 5 9 7 S re in fo r c e d 1 9 5 = latimea anvelopei Tn mm 7 0 = raportui Tniltime/latime in % R = litera caracteristica pt. tipul de constructie; pentru Radial - R 1 5 = diametrul jantei Tn (oil 9 7 = numar caracteristic - capacitate portanta S = litera caracteristica pentru viteza r e in = Anvelopa cu executie avdnd fo r rezistenta marit ced

Clare ale anvelopelor vechi, de p ro c u ra re a uneltelor speciale si a cuno^tinteior necesare de speciaiitate, schimbarea anvelopei tre b u ie realizatd de c itre un dealer Volks wagen.

1 Respectati, v rugdm. la autovehiculela cu sistem de navisatie indlcatille din m anualul supllmentar.

48

VERIFICARI $1 c o m p l e t A r i

S FA TU R I SI IN TR ETIN ER E

D a ta fa b r ic a t ie i este data pe flancul anvelopei (eve ntu a l n iim a i pe partea laterala din interiorul rofii); DOT ... 1802 ... Tnseamna ca anvelopa a fostfabricat in saptamana 18 din 2002 . A te n tie ! A n v e io p e ie , c a re s u n t m a i v e c h i d e 6 a n i, tre b u ie u tiliz a te n u m a i in c a z d e u rg e n ta ia r d e p la s a re a se fa c e c u a te n tie . D ac a m a s in ile tre b u ie u lte rio r dotat e c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e ie m o n ta te din fa b r ic a , s e re s p e c ta u rm a to a re ie : A te n tie ! D in m o tiv e te h n ic e in m od nor m a l nu s e u tiliz e a z a ja n t e a le a lte r a u to v e h ic u le - Tn u n e le cond itii n ic i c h ia r a le a c e lo ra $ i tip u ri d e a u to v e h ic u le ! Prin u tiliz a re a a n v e lo p e lo r si/ sau ja n te lo r c a re nu au fo s t aprob a te de noi p e n tru tip u l d u m n ea v o a s tra d e a u to v e h ic u l, s ig u ran t a tra fic u lu i p o a te f i in flu e n ta ta . in p lu s a p r o b a re a a u to v e h ic u lu lu l p e n tru c irc u la tia pe s tra z i i$ i p o a te p ie rd e v a la b itita te a !

J a n te le si s u ru b u rile ro tilo r se a d a p te a z a c o n s tru c tiv . L a f i e c a r e s c h im b a r e p e a lt e ja n te (d e e x . je n ti d in m e ta l usor s a u r o t i c u a n v e lo p e p e n t r u ia rn a ) se u tiliz e a z a s u ru b u rile cu lu n g im e $i fo rm a a c a lo te i coresp u n z a t o a r e c a l o t e i . F ix a r e a ro tito r $i fu n c tio n a re a in s ta ia tie i d e fra n a re d ep in d d e a c e s t lucru! D a c a u lte rio r se m o n te a z a apa> r a to a r e d e ro a ta tr e b u ie s a se p e r m ite o a lim e n ta re s u fic ie n ta c u a e r p e n tru r a c ir e a in s ta ia tie i d e fra n a re . Dealerii Volkswagen sunt ^colarizati asupra posibilitatllor tehnice pentnj dotarea ulterioara cu anveiopeie, jantele aparatori de roata. S u ru b u rile d e ro a ta M o m e n tu I d e s tr a n g e r e a s u ru b u rilo r d e ro a ta e s te d e 1 1 0 N m la G o lf C a b r io si 1 2 0 N m la t o a t e c e le la lte a u to v e h ic u le . S u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si u s o r d e ?n$urubat - Tn n ic i un c a z u n se! A te n tie ! D a c a s u ru b u rile se s tra n g c u un m o m e n t p re a m ic se p o t desp rin d e in tim p u l d e p la s a rii - p eric o l d e a c c id e n t! U n m o m e n t de s tr a n g e r e p re a p u te rn ic p o a te d u c e la d is tru g e r e a s u ru b u lu i, re s p e c tiv a file tu lu i.

VERIFICARI ? / COMPLETARI

49

SFATU R I SI iNTR ETINER E

A n v e lo p e le p e n tr u ia rn a A te n tle ! in c o n d ifii de c a ro s a b il a lu n e c o s pe tim p d e ia rn a $i la a u to v e h ic u le c u t r a c tiu n e in te g r a la fo lo sin d a n v e io p e p e n tru la m a , c a llta te a m e rsu tu i s e im b u n a ta te $ te c o n s id e ra b ll. A n v e lo p e le p e n tru v a ra s u n t m a i p u tin s ta b ile ia a lu n e c a r e a pe g h e a t a $i z a p a d a , d in c a u z a c o n s tru c tie i (la tim e , a m e s te c d e c a u c iu c , s t r u c t u r a p r o f ilu lu i, e tc .)La montarea anvelopelor pentru iarna, se respecta unmatoarele: Trebuie sa se foloseasca numai anveio pe pentru iarna normale cu banda. Marimile admisibile ale anvelopelor sunt prezentate in documentele autovetiiculului. Pentru a menjine calitatea optima a mersului anvelopele pentm iarna trebuie montate la toate cele 4 roti. Anvelopele pentru iarna Isi pierd capacitatea daca p rofilul s-a uzat p&nS la o adancime de 4 mm. Presiunea anvelopelor pentru iarna tre buie sa fie cu 0.2 ban mai mare decat a anvelopelor pentru vara sa nu depaseasca 3,5 bari. Rental anvelopele pentru iamS sunt valabile urmatoarele restrictii de viteza: Litera Litera Litera Litera Litera Q = max. 160 km/h S = max. 180 km/h T = max. 190 km/h H = max. 210 km/h V = max 240 km/h

Schim barea rotiior


La uzarea intensa a anvelopetor rotiior din fa ta se recom anda ca aceste a sa se schimbe corespunzator schemei, cu rotiie din spate. Astfel toate anvelopele vor avea aproape aceeasi durata de viata. La aparitia uzurii pe suprafata de mers a anvelopei, poate fi avantajos sa se schimbe rotiie in cruce. Detaiiile sunt cunoscute de dealerii Volkswagen.

SO

VERIFICARI $1 COMPLETARI

S FA TU R I SI INTRETINEPE

A te n tie l V i t e z a m a x im a a d m is ib ila a a n v e l o p e lo r p e n t r u ia r n a nu tre b u ie d e p a $ ita in n ic i un c a z . A c e a s ta p o a te d u c e la d e te rio ra re a a n v e lo p e i s i a s tfe l la g rave a c c id e n te . De aceea. In Germania, la autovehiculele care pot depa$i aceste viteze se aplica un autocolant corespunzator In campul vizual al conducatorului. Autocolantele se gasesc la dealerii Volkswagen. Atenfie la prescrierile modificate In alte tari. in locul anvelopelor pentru Iarna pot fi utilizate si anvelope pentru toate anotimpurite. in cazul unei pene de cauduc. atentie la indicatiile de utilizare a rotii de rezen/a de la pag.481 A nvelopele pentru iarna nu se iasa montate inutil mulSa vreme, caci pe drumuri fara gheata ?i zapada calitatea mersului este mai buna cu anvelope pentru vara. D e a s e m e n e a 9 1 tn s co p u l prot e c t i e i m e d iu lu i a n v e lo p e le p e n tru v ara tre b u ie re m o n ta te la tim p c ^ c i in m o d n o rm a l zg o m o te le s u n t m a i re d u s e , u zu ra a n v e lo p e lo r m a i m ic a $ i c o n s u m u l d e c a rb u ra n t m a i s c ^ zu t.

L a n tu r i p e n tr u z a p a d a A te n tie ! P e n tru s ig u ra n ta d vs . re s p e c ta ti in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i la n tu rilo r p e n tr u z a p a d a d in in s tru c tiu n tle de m o n ta re a le fa b ric a n tu lu i d e la n tu ri. L a n tu rlie p e n tru z a p a d a s u n t p erm is e sa fie m o n ta te - la a u to v e h ic u l e le c u t r a c t i u n e In t e g r a la n u m a l la ro tile d in fa ta . in caietui 3.3, lndicatii generate referitoare ia datele tehnice" gasiti masurile anvelo pelor la care se utilizeaza lanturi pentru zapada. La tunctionarea cu lanturi pentru zapada trebuie scoase a paratorile de roata 5 ! inelele de tragere ajantelor. Suruburile rotii trebuie totu$l, din m otive de siguranta. prevazute cu capace, pentru care le gasiji la deaterii Volkswagen. La circulatia pe suprafete fSra zapada lan tu file trebuie scoase, altfel acestea influen|eaza calitatea mersului, deterioreaza anvelopele si se distrug repede. in Germ ania viteza maxima adm isa cu lanturi este 50 km/h.

VERIFICARI 1 COMPLETARI

51

SFATURI S I iNTR ETINER E

A c c e s o rii, m o d ific a r i

in lo c u ir e a c o m p o n e n te lo r
Aparatele montate ulterior, care Influenteazd nemijlocit controlul conducdtorulul asupra autovehicululul, ca de exemplu instala^ia de reglare a vitezei sau sistemele reglate electronic de amortizare trebuie sS aiba o liters i sd fie aprobate pentru acest autovehicul. Suplimentar consumatorii electrici din domeniul casnic de birou, de exemplu cutii frigorifice, claxoane sau ventilatoare care nu servesc nem ijlocit la controlul autovehicululul, trebuie aibd simbolul CE'i. Dacd tre b u ie e fe c tu a te m o d ific a ri tehnice, respectati directivele noastre. Astfel nu se ajunge la avarlerea autovehlculului, se mentine sigu ra n ^ In circulafie m fu n c tio n a re i m o d lfic a h le sunt permise. ealerii Volkswagen executa prln specialiti aceste lucrdri sau tn cazuri speciale vd Tndreapta cdtre un atelier de specialitate.

Autovehiculul dumneavoastrS este construit conform ce lo r mai noi tehnici de siguranfa, oferindu-va astfel un tnait grad de siguranta acttvS pasivd. Pentru ca aceste lucruri sa se mentina, nu trebuie 3a se faca modificari necugetale fata de starea de livrare din fabricatie. Oacd auto^ehiculul este dotat ulterior cu echipaTiente supiimentare sau se executa modiIcSri tehnice. trebuie sa se respecte urma:oarele indicatii: in a in te de cumpararea accesoriilor i ^ieseior de schimb, precum in a in te a sfectuarii m odificSriior tehnice, trebuie jfe c tu a td 0 c o n s ilie re cu un d e a le r /olkswagen. Printr-o stransa colaborare cu iai, organizatia Volkswagen este deosebit de competenta pentru a raspurde dorinelor dumneavoasfra. Accesoriiie aprobate de Volkswagen [ }iesefe originale Volkswagen se gasesc la iealerii Volkswagen. Desigur ca i monajul se poate executa tot de ctre acetia. Va recomandam ca iucrarlle la autoveitculul dumneavoastra sa se efectueze la jn dealer Volkswagen cu piese i accesorii iriginale Volkswagen. Trebuie sd rn te le g e ti cS d e a le ru l /olkswagen nu acord^ garantie pentru defectele apSrute in urma efectuarii unor ucrdn' necorespunzatoare la montarea de }iese i accesorii de catre alte persoane leautorizate.

L u a ti in c o n s id e ra re n e a p a ra t d e a v e r t i s m e n t e l e d e la p a g in a

urmatoare.
e = simbol de aprobate drn partea
Europens C E = declaralla de confarm ilate a tabncantiriui din Comunitalea Europeans C am u nildt"

i2

iN m E JIN E R E / INLOCUIRE

SFATU R I $1 JNTRETINERE

A te n tie ! in in te r e s u l d u m n e a v o a s tra p ro p riu v a re c o m a n d a m sa u tili* n u m a i a c c e s o rii V o lk s w a * g e n a p ro b a te p e n tru a u to v e h ic u tu l d u m n e a v o a s tr a s i p ie s e o r ig in a le V o lk s w a g e n . P e n tr u a c e s te a c c e s o rii $i a c e s te p ie s e s*au s ta b illt f ia b il it a t e a , s ig u ra n ta $i a d a p ta re a p e n tru a u to v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra . in c iu d a s u p ra ve g h erii p ie te i nu p u te m a p r e c ia $ i n ic i g a r a n ta c a lita te a $1 c o m p a tib iiita te a cu m a s in a d u m n e a v o a s tra a a lto r p ro d u s e , c h ia r d a c a a c e s te a s u n t a c h iz it io n a t e $i a p r o b a te p rin firm e re c u n o s c u te o fic ia l. A c c e s o riiie , c a d e e x e m p u i sup o rtu riie d e te le fo n s a u d e p ahare nu tre b u ie m o n ta te n ic io d a ta p e c a p a c e ie A irb ag s au in zo n a lo r d e a c tio n a re . In c a zu l unui a c c id e n t c u d e c la n s a r e a A irb a g * u lu i, e x is ta p e ric o l de ra n ire! in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rito r la m o to r s a u fn c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i, o b s e rv a ti $ re s p e c t a t i to a te a v e rtis m e n te le de la p a g in a 2 9.

nu

o le r i In toate piet^le da export.

JNTRETINERE ? / JNLOCUIRE

53

SFATURI S I INTHETINERE

M o n t a r e a a p a r a t u lu i ra d io
La montarea ulterioara a unui aparat radio Se recomandS ca montarea unei instalatii dari la inlocuirea unui aparat existent din radio sS se faca la un dealeV Volkswagen. fabrlcatie trebuie respectate urmatoarele Ace^tia detin Informatii asupra detaliilor indicatii: tehnice ale autovehiculului, dispune de in autovehicul, locurile de cuplare* exis- radiourl o rlg ln a le din P rogram ul de tente sunt prevSzute pentru aparate radio accesorli onglnale Volkswagen lucreaza originale Volkswagen incepSnd cu mode- conform d lreclive lo r de dezvoltare ale fabricii. lul pentru anul 1999. Aparatele radio cu atte tipuri de conectare Radiourile din programul de accesorii trebuie conectate cu cabluri adaptori care originals Volkswagen' corespund aparatelor montate !n fabric^ garanteaza mon se gasesc la dealerit Volkswagen. tarea fdra probleme. In folosul acestor aparate vine i tehnica A te n tie ! de ultim a ora | l d eslgnul sp e c ia l. In Nu t a ia t i fn n ic i un c a z c a b lu l de Germania existd pentru acesle radiouri c o n e c ta re s i nu fl la s a ti n e iz o la t. service de schimb la care, chiar dupa ani D a c a e n e c e s a r s e u tiliz e a z a ade zile, un aparat ce necesltd reparatii se d a p to ru l. poate schimba cu un aparat nou cu garanin c a z c o n tra r, c a b lu l p o a te fi ^ie | i pret mai mic. s u p r a s o lic it a t s a u s e p ro d u c 1 difuzorul, elementeie de montare, s c u rtc ir c u ite - p e ric o l d e in cen * antenele 1 elements de deparazitare tre diu! buie utilizate din programuP de accesorii originale. Aceste piese sunt proiectate spe in plu s, p o t fi a v a r ia te im p o rta n te cial pentru fiecare tip de autovehlcul Tn c o m p o n e n te e le c tro n ic e , re s p e c tiv pante. se in flu e n te a z a fu n c tio n a re a tor. D ac a d e e x e m p lu e s te a v a ria t sem n a lu l d e v ite z a , se p o a te a ju n g e la c o m a n d a e ro n a ta a m o to ru lu i, cutie i d e v ite z e a u to m a te , A B S , e tc . C h ia r si c o n e c ta r e a s e m n a lu lu i de v ite z a la a p a r a te le ra d io c u adap> t a r e a u to m a ta a vo lu m u lu i a a lto r fa b ric a n ti, p o a te d u c e la a v a rii.
'

nu se ofera in loate piefele de export.

54

INTREJINERE 1 In LOCUIRE

SFATU R I S I INTRETINERE

T e le f o n m o b il s i a p a r a t e d e e m is ie - r e c e p t ie
Montarea telefoanelor mobile i a aparatelor de emisie-receptie trebuie reallzata la un atelier speclalizat, de exemplu la dealenil dumneavoastra Volkswagen. Volkswagen permite instalarea in autovehiculul dumneavoastra a telefoanelor mobile i a aparatelor de transmisie cu antena exterioara instalata de specialiti avdnd o putere maxima de emisie de 10 W. L a fu n c fio n a re a te le fo a n e lo r m o b ile s au a a p a ra te lo r d e tra n s m is ie p o t a p a re p e rtu rb a ri in fu n c tio n a re la c o m p o n e n te le e le c tr o n ic e a te a u t o v e h ic u lu lu i in u r m a t o a r e le c a zu ri: - nu e x is ta o a n te n a e x te rio a ra - a n te n a e x te rio a ra e s te in s ta la ta d e fe c tu o s - p u te r e a d e e m is ie e s t e p a s te 10 W D e a c e e a nu p u te ti fo lo s i te le fo a n e m o b ile s au a p a r a te d e tra n s m is ie fa ra a n te n a , re s p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ta la ta g re s it, in in ie rio ru l a u to v e h ic u lu lu i. A te n fie ! T e le fo a n e le m o b ile s au a p a ra te le d e tra n s m is ie fo lo s ite Tn in te rio ru l a u to v e h ic u lu lu i fa ra , re s p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s t a la t a g re s it p o t p e r ic lita sana> t a t e a d in c a u z a cam pM lui e le c tro m a g n e tic rid ic a t! D istanta optim a de captare se atlnge numai cu o antenS exterioard. in d ic a tie V a ru g a m sa r e s p e c ta ti n e a p a ra t in s tru c tiu n ile d e u tiliz a re a le te le fo n u lu i m o b il si a le a p a ra te lo r de tra n s m is ie ! D a c i dorlfj sa utiliza(i telefoane mobile sau aparate de transm isie cu o putere de emisie mai mare de 10 W, sfatuiti-va nea parat cu dealerul Volkswagen. Acesta define informatii privind posibilitatile tehnice de dotare cu telefoane mobile i apa rate de transmisie. A te n fie ! V a ru g a m in d r e p t a t i- v a t o a t a a t e n f ia in p rim u l ra n d a s u p ra c o n d u d e rii a u to a u to v e h ic u lu lu ll N u m o n ta ti n ic io d a ta s u p o rtu i te le fo n u lu l p e c a p a c e le a irb ag * u rilo r s au in zo n a lo r d e a c tiu n e . in c a z u l unui a c c id e n t e x is ta un m a re p e ric o l d e ra n ire !

[NTREflNERE 1 iNLOCUIRE

55

SFATURI S I IN TR ETIN ER E S e tu I p e n tr u r e p a r a r e a p e n e lo r * Pentru locul de amplasare a setului vezi la ie tu i 3.1. Unele m odele nu sunt precu acest set. U tiliz a re a A te n tie ! In c a z u l u n e i p e n e d e c a u c iu c s c o a te fi a u to v e h ic u lu l c a t m a i in a fa r a c a ro s a b ilu lu i. D a c a e s te n e c e s a r a p r in d e t i a v a r i i l e s i a s e z a ti triu n g h iu l re fle c to riz a n t - r e s p e c ta ti p re v e d e rile le g a ie . Intepaturile de dimensiuni mici (cca. 4 mm diametru) in special tn banda de ruiare a pneului pot fi reparale cu ajutorul setului. Corpurile strSine (de exemplu $uruburiie, cuiele) nu trebuie scoase din pneu.

S e tiil c o n fin e : - un eiectro?1ec3r - un furtun de presiune - j n recipient cu substanja de vulcanlzare - un compresor si - un indicator de presiune (cu surub de golire)

Atentie!
T a i e t u r iie $ i in t e p a t u r il e m a i m a ri d e 4 m m , d e te r io r a r iie p ro d u s e d e d e p la s a r e a c u un p n eu c a re nu a r e p re s iu n e a ne> c e s a ra s a u d e fe c tiu n ile a p a ru te pe m a rg in e a ja n te i, re p re z in ta un ris e m a r it - p e ric o l d e a c c id e n t! N u v a c o n tin u a ti d e p la s a re a s o lic it a t i a s is te n ta d e specia> lita te ! SetuI pentru repararea penelor se poate utiliza pana la -20C. Atentie la data expirarii. La depa^irea datei de expirare setuI trebuie rnlocuit

>6

SITUAJII

SFATU R I S I iNTR ETINER E

in c a z u i u n e i p e n e d e c a u c iu c la> s a ti m o torul s a m e a rg a $i p ro c e d a ti a s tfe l: Desprindefi aulocolantui max. 80 km/h (50 mph) de pe setui de reparare i lipiti-l pe tablaul de bord !n campul vizual al conducatoailui. Scoateti capacu! ventilatorului rotii defecle muriJbati furtunul de presiune. Scoateti bricheta i introduceti electro$tecarul Tn locul brichetei. Porniti compresorul. Atentie ca urubul de gollre at indicatorului de presiune sa fie rotit! l_asati compresorul safunctioneze intre 515 minute. D aca s-au fo rm a t 2 ,5 -3 ,5 bar, o p riti compresorul dupa 5 min. A te n tie ! S u b s ta n ta d e v u lc a n iz a r e nu tr e b u ie s a in t r e in c o n t a c t cu o c h ii s a u p ie le a - p e r ic o l d e a c c id e n ta re ! N u tin e ti s u b s ta n ta la Tndem ana c o p iiio r!

Daca in interval de 5-15 minute presiunea nu creste la 2,5 bar, nu c o n tin u a ti p ro c e d u ra - a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia tiz a t. DacS in interval de 5-15 m inute presiunea nu creste la cel putin 2,5 bar, d e p la s a ti*v a c u m a x . 8 0 k m /h (SO m p h ) tim p d e 1 0 m in. Pneui se va vulcaniza In timpul deplasari. Din cauza su bsta ntet de vu lca niza re , comportamentui autovehiculului se poate modifica. Dupa 10 minute de deplasare verificati p re siu n ea din pneuI reparat. Pentru aceasta montaji compresorul $i furtunul de presiune dupa cum am descris mai sus. Porniti i o priti com presorul. Apoi cititi presiunea. Daca aceasta este sub 1 ,8 b a r, nu c o n tin u a ti d e p la s a re a - a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia liz a t Daca presiunea este p e s te 1 ,8 bar. corectati-o (vezi tabelui presiunilor de pe clapeta rezervorului de com bustibil) 51 continuati deplasarea c u m a x . 8 0 km /h (5 0 m ph) p a n a la u rm a to ru l service. Aici inlocuiti roata. Procuraji cSt mai repede 0 noua substanta de vulcanizare.

S IT U A fll

57

SFATURI SI IN TR ETIN ER E

S c h im b a re a ro tii
A te n tie ! U tiliz a ti n u m a i c ric u ri om oiog a te p en tru tip u l d u m n ea vo a stra d e a u to v e h ic u i. N u u tiliz a ti a lte c ric u ri. A u to v eh ic u lu l p o a te a lu n e c a de p e c ric - p e ric o l d e a c c id e n ta re ! N u p o rn iti m o to ru l c a n d a u to v eh tcu lu i e s te rid ic a t p e c r ic p e ric o l. de a c c id e n t. C an d s un t n e c e s a re lu c ra ri sub a u t o v e h i c u i , a c e s t a t r e b u ie s p rijin it p e s u p o rfi s p e c ia li. La o p a n a d e c a u c iu c , a u to v e h ic u lu l se s c o a te c a t m a i dep ar* t e in a fa ra p a rtii c a ro s a b iie a dru> m u lu l. D a c a e n e c e s a r, se por> n e $ te in s ta la tia de a v e rtiz a re si s e p o z it io n e a z a tr iu n g h iu l d e a v e rtiz a re - s e re s p e c ta p re ve d e r ile le g a le . T o a te p e rs o a n e le d in a u to v e h ic u i c o tre b u ie sa c o b o a re $i sa a ^ te p te in tr-u n lo c f e r it, nu pe c a ro s a b il. Se tra g e fra n a d e s ta tio n a re , r e s p e c tiv se s e le c te a z a p o z itia P si ro a ta d in p a rte a o p u sa se b lo c h e a z a c u o p ia tr a s au c e v a a s e m a n a to r. La fu n c tio n a re a c u re m o rc a , m a in te a s c h im b a rii ro tiij re m o r c a tre b u ie s e p a ra ta d e a u to v e h ic u i.

Executati schimbarea rofii pe o su> prafata c a t mai orizontala posibil.


Trusa de scule | i roata de rezervS se scot din portbagaj. ContinutuI trusei de scule este prazentat Tn caietui 3.1 ,Tmsa de scule". Tn func^ie de tipul rotii, Indepartafi unul din capacele urmatoare: - A p a ra to a re a ro tii se sco a te cu ajutorul cheii de roata i a mdnerului de sarma. MSnerul de sarma se agata intrunul din spafiiie exterioare ale aparatorii rotii. Tmpingeti cheia de roata prin mSnemlul de sarma | i Irageti de aparatoare vezi desenul.

58

SITUAJll

SFATU R I SI INTRETINERE

- C a p a c u l c e n tra l se trage cu ml de sarmS.

mane- - C a p a c e le ^uruburilor de roata se sc - v e z i imaginea.

4;
SITUATil

SFATURI S I IN TR ETIN EH E

Cheia de roata, conform desenului, se ipinge pSna se opre^te in ^urubul rotii ! rote^te cStre stanga. Capetele cheil se >ucd la 0 distant^ cat mai mare. ac3 uniburile nu se desfac, se poate >sa cu atentie cu un picior pe capStuI leil de roatS. .entie la pozifia dumneavoastra, sprijinltiI de autovehicul. jruburile se desfac cam cu o rotate, a te n tie ! La ja n te le c u in e l e x te rio r insuruj a t , s u ru b u rile c u d in ti m u ltip li iu tre b u ie in n ic i un c a z d es fa : u te . J a n ta a r p u te a d e v e n i n ee :ansa - P e ric o l de a c c id e n t! I desfacerea surubului de roala tip antirt* - atentie la indicafia de la pagina 64.

Puncte de fixare a cricului; - Figura ilustreazS pozifiile (vezi sagetlle) unde trebuie aezat cricul. La unele autovehicule aceste locuri sunt marcate. A te n tie ! D a c a c r i c u l n u s e a $ e a z a in p u n c te le in d ic a te , e s te p o s ib ii c a m a s in a s a f ie a v a r ia t a . fn a fa r a d e a c e a s ta , e x is ta p e ric o l de a c c id e n ta re . D a c a c ric u l a fo s t a m p ia s a t pe un te r e n m o a le , a u to w e h icu lu l a r p o a te s a a lu n e c e d e p e c ric . D e a c e e a p la s a ti c r ic u l p e un te re n s ta b il. D a c a e n e c e s a r, uti liz a ti un s u p o rt s ta b il c u sup rafa ta m a re . D a c a te r e n u l e s t e tu n e c o s (de e x e m p lu ) tre b u ie fo lo s it un su p o rt p e c a r e sa nu a iu n e c e (de e x e m p lu p re $ d e c a u c iu c ). In d ic a tie (n u m a i P a s a t) Punctele de fixare a cricului (fa(d) sunt acoperite de o dapetd care trebuie deschisa spre in fa(a.

SITUAJII

SFATU R I SI JNTRETINERE

Se fixeaza cricul la aulovehicul: - PicionjI cricului trebuie sa stea sigur pe teren cu toata suprafafa lui. - !ndrepta}i cricul i simultan rSsuc^i Tn sus gheara cricului pSna cand gheara ajunge pe punte. Autovehiculul se ridica pana c3nd roata se desprlnde de sal. A te n tie ! G h e a ra c r ic u lu i tr e b u ie sa cup rin d a p a r te a v e r tie a la a lo n jero n u lui in fe rio r p e n tru c a la rid ic a re a a u to v e h ic u lu lu i c ric u l sa nu a lu n e c e v e zi fig u ra .

In d ic a t ie (n u m a i G o lf C a b r io le t) A te n tie ! La G o lf C a b rio le t c ric u l s e f ix e a za in p a r te a d in f a ta ia n g a g arn itu r a A a lo n je ro n u lu i in fe rio r v e zi fig u ra .

SITUATII

61

SFATU R I SI iN TR E TIN E R E

S t if tu I d e m o n ta j (P a s s a t) Ridicati autovehiculul pana cand roata se afla la o inaltime de un cm fata de sol. Cu ajiitorul manerulLii surubelnitei de^unibafi urubul de roata din extrema superioara a$ezati-l pe o suprafata curata (de exemplu hartle, laveta) ianga cric. In^urubati ^tiftul din trusa de scule in orificiul creat. Desurubati celelalte ^uruburi de roata i scoateti roata. S tiftu I ra m a n e fix a t. Introduceti roata de rezerva peste tift. Luati surubelnita si insurubati suruburile de roata. D esurubati $tiftul $i prindeti ^urubul ramas. $ u ru b u rile tre b u ie sa fie c u r a te si u so r d e in s u ru b a t - nu le g re s a ti s au u n g eti!

L a c e le la lt e m o d e le Autovehiculul se ridic3 pSna ce roata se desprinde aproximativ cu 1 cm de sol. ^uruburile de roatd (dupa slabire) se scot cu ajutorul mdnerului special al surubelnitei (vezi desenul), se a ? e a zi ps un suport curat (capace de roata, prosop. hartie), Ianga cric. Se scoate roata. Se fixeaza roata de rezerv i toate ^uruburile de roata cu ajutorul manerulul special al ^unjbelnitel. P e n tru a se e v ita ru g ln lre a , ro a ta s e p o a te g re s a in zo n a b u tu c u lu l. $ u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si usor d e Tnsurubat - fn n ic i un c a z unse!

62

SITUATII

SFATU H I SI INTRETINERE

In d ic a t ii ia s c liim b a r e a r o fii M^neoil cu cap hexagonal din jurubelnlta u ^u re a zd s c o a te re a m an ua la a ^uruburilor rotii. Lama trebuie scoasa in afara. N u u tiiiz a ti in n ic i un c a z surub ein ita c u c ap h e x a g o n a l p e n tru scoa* te r e a s au s tra n g e re a surub u riio r de ro a ta . D u pa s c h im b a re a ro tii se re sp e ct a u rm a to a re ie : - s e v e rific a im e d ia t p re s iu n e a din p n eu i ro tii m o n ta te . M arina se Ia s i in jos uruburile rotii se Strang in caice cu cheia. - m o m e n tu i d e s tra n g e re a l suru* b u riio r s e v e rific a c a t m a i u rg en t L.a montajul c a p a c u lu i ro tii trebuie mai intai sa presa^i ventilul apoi sa intrcxjuceti c u o c h e ie d in a m o m e tr ic a . complet intreaga circunrferinta a aparatorii. IM om entui d e s tra n g e re e s te de 1 2 0 N m , 1 1 0 N m p e n t r u G o lf La autovehiculele cu roata normala de C a b rio le t. rezervg se aeazd iarS^i capacele. La autovehiculele cu jante din metal uor D a c a , ia s c h im b a re a ro tiii s>a cons* c a p a c u l c e n tra i poate fl prevazut cu un t a t a t c a s u ru b u rile s u n t c o ro d a te pinten - vezi figura. Aten^ie ca pinlenul sS s i s e T n s u ru b e a za g re u , a c e s te a ajunga in spatlul din janta - vezI sageata. tre b u ie Tnlocuite in a in te a v e rific a rii Roata schlmbatd se pune in suportui rotll m o m e n tu lu i d e s tra n g e re . P a n a a t u n c i s e c ir c u la p r e c a u t de rezervS f l se flxeaza. Aten(ie la Indlcatllte din caletui 3.1 Scule. n u m a i c u v ite z a m ic a . roata de rezervS, dispoziliv de remorcare*. Roata defects trebuie reparatS cat mai repede posibil. A te n tie ! D a c a a u to v e h ic u lu l tr e b u ie u lte rio r e c h ip a t c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e le d in fa b r ic a tie , se re s p e c ta n e a p a ra t in d ic a tiiie c o r e s p u n z a to a r e d e la p a g in a 49.

SITUAJII

63

SFATUHI S I iN TR E TIN E R E

In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e le cu s e n e fix d e ro ta tie La anvelopele cu sens fix de rotatie (se recunosc dupd sd ge tile de pe flancul anvelopei, sdgeti care in d ic t sensul de rotatie) trebuie respectat neaparat sensul de ro(atie. 5e asigurS astfel calltatea optima a circuatiei Tn privinja acvapianarii, aderentei, zgomotulur $t frecarii. in caz ca roata de rezerva trebuie montata in sens contrar sensulul de mere, in urma jn e i pene la anvelopa, aceasta trebuie s3 Suruburile de roata - a n tifu rt* 36 faca numai temporar. In acest caz nu 1 - urub de roata - antifurt se mal pSstreaza caracteristicile optime Drivitor la acvaplanare, zgomot i frecare. 2 - adaptorul pentru urubul de roata anti furt (adaptomi se gase^te in trusa de recomandSm s3 aveti fn vedere acest scule) ucru Tn special cSnd carosabilul este umed ^1 sS adapta^i viteza la conditiile traflcului. D e s fa c e re a s au s tra n g e re a s uru b u lu i d e ro a ta =*entru a se putea exploata avantajele 3rinciplului anvelopei cu sens fix de rotafie Mai intai se Impinge adaptorul 2, pnS se oprete, in urubul 1 antifurt. .rebuie tnlocuita cat mai repede posibil. n aceste condltil, anvelopele montate in Chela de roata din trusa de scule se sens contrar sensul de mere, se monteazS impinge panS la oprire pe adaptorul 2 . ^urubul de roata poate fl acum scos sau in fo r m directiei prescrise. strans. DupS schimtiarea rotii, scoateti adaptorul din lurubul pentru roatd. Va recom andam s3 pSstrati adaptorul pentru urubul rofii ?nlr-un loc cunoscut cel mai bine in trusa de scule - intotdeauna in autovehlcul. N um ar de cod Pe partea frontala a adaptorului este aplicat numSrul de cod al siguranfei urubului de roata. A c e s t n u m a r d e c o d tre b u ie sa vi-i n o ta ii $i sa>l p a s tra ti in s ig u ra n ta . N u m a i p e b a za n u m a ru lu i d e c o d p u te ti p ro c u ra a d a p to ru l d e Tnlocu* ire d e ia d e a le rii V o lk s w a g e n .

34

SITUAJll

SFA TU R l SI IN TR ETIN ER E

in c h id e r e a d e u rg e n ta a tra p e i/p la fo n u lu i g lis a n t*


Cand instaJatia este defecta, trapa se poate inchide manual. Scoateti capacui de plastic din partea din spate cu ajutoml unei $umbelnitei. Scoateti manivela din suportul din capac introduceti-o Tn otificlu pana ia limita (se depase^te lorla arcului). Rotiti m anivela Tn sensul a celor de ceasomic, pana se inchide plafonul. Asezati m anivela in suport i puneti capacui.

SITUATII

65

SFATURI 5 / IN TR EJIN ER E

SFATU R I S I INTRETINERE

In c h id e r e a d e u r g e n ta a p la fo n u lu i p lia n t*

S ig u r a n te le
Circuitele de curent separate sunt asigurate prin siguranfe fuzibile. Toate geamurile electrice sunt prevazute cu 0 slguran^a automata care la suprasarcina (de ex. In caz de inghet) se deconecteaza automat $i care dupa cSteva secunde se cupleaza din nou. Se recomanda sa aveti la indem ana in pemianenta cSteva siguran^e de rezerva, pe care le puteti procura de la dealerii Volkswagen.

A c tio n a r e a d e u r g e n ta Cand sistemul este defect plafonul pliant se poate inchide manual. In capacul lampii Intehoare se gase^te o manivela. S c o a te re a c a p a c u lu i la m p ii A pasati ca pa cul ca tiva mm in fata (sageata 1). Tragefi Tn Jos (sageata 2) si scoateti capacul spre spate.

In c h id e re a p la fo n u lu i Luati manivela (1) din suport ?n$urubati-o (2) in orificiul (3) in sensul acelor de ceasomic. Rotrti manivela pana se inchide plafonul. D u p a in c h id e re a p lafo n u lu i: De?urubati manivela din orificiu, aezatimontati capacul. Introducefi capacul cu suportul in fata $i apasati Tn partea din spate pana se fixeaza.
0 In suport

A te n tie ! in n ic i un c a z nu se re p a ra s ig u ra n te le s au nu se in lo c u ie s c cu a lte le m a i p u te rn ic e , d e o a re c e p o t a p a re a a v a rii Tn a lt lo c a l ins> t a la t ie i e le c tr ic e . in a n u m ite ca* z u fi p u te fi p ro v o c a un in c e n d iu .

S c h im b a r e a s ig u r a n te lo r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r tim e n tu i m o to ru lu i, o b s e rv a ti si re sp e c* t a t i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . Sigurantele se gasesc Tn tabloul de bore In spatele unui capac- vezi desenul de ma sus imagines de ansamblu din caietui 3.1 nUtilizare . La autovehiculele cu volanul pe dreaptj siguranfele se gasesc pe partea dreapta. La unele modele, se mai gasesc stguranft In compartimentui motor, de ex. pe baterie Aceste sigurante se Inlocuiesc numai U Service-ui Volkswagen. Lua^i contactui i deconectati consuma tomi care a ars siguranta. Scoateti capacul - vezi figura. In capac sau Tn cutia sigurantelor s( gasete fixat un clete din material plas tic* pentru extragerea sigurantelor. Pe baza tabelului de pe capacul cutie cu sigurante constata]! ce sigurant^ i apartine consumatorului cSzut.

C o d u i c u lo rilo r la s ig u ra n te maro deschis..................................... 5 A ro u ................................................... 10 A alb astru .............................................15 A g a lbe n ............................................... 20 A ve rd e ................................................. 30 A

4
66

SITU A V I

SITUAJII

6:

SFATURI SI iN TR FTIN ER E

' Scoateti siguran^a respectiva. ' inlocuiti siguran^a arsa - se recunoa^te upa banda metalicd to p M - cu alta noua le aceea^i mdtime. ' Daca se arde din nou o sigurantd proasat tnlouita, instala^ia electrica trebuie erfficata cit mar curand posibil la un dealer 'olkswagen. Aezali din nou capacul.

A H !!! w

Semnalizare avarie llumlnare bord Ventilator (suflant) Climatizare Incdlzire Incalzire parbriz Incdlzire lunetd incalzire oglinda exterioarS Reglare oglinda exterioara

ozitia sig urantelor


ozi^ia siguranfelor este Im prlmata pe apacul cutiei de slguran^e. 1 siguran^a poate deseorl mai multi conumatorl, de exemplu TncSlzirea. d lm azarea, ventilatorul. In dreptui unei sigu3nte se vor gasi mai multe simboluri. em nificatia sem nelor im prim ate este lariflcatS Tn continuare:

u
te r

Rabatere oglinda exterloarS incalzire scaun Claxon ^tergere i spalare geamuri

iO !Q 5f>\, Jp

Lumini Tntalnire (fazS scurtS) Lumini de drum (fazft lungS) Reglare lumini Lumlna parcare Faruri cea^S Lampa ceatS spate Lampa mers Inapol Semnalizare

r=P i

tergere 1 spdlare luneta ^terg^tar geam spate Echipament curatare faruri Trapa

S IT U A fll

SFATU R I $1 iN TR ETIN ER E

Ridicare geam Bricheta FereastrS de ventilate Echipameni inchidere

Telefon, Telematik

i a

Telefon mobil Sistem de reglare a vitezei Sistem de navigajie LSmpi interioare Lampa de citit Pompa combustibil Priza pentru remorca

EQ

Citi^i cartea tehnica Tablou electric central Aprindere

ca e m o
-1 ^

Electronica motor ABS ESP lluminare schlm bitor Imobillzator lluminare numSr IncSlzire duze sp3iare geamuii Instrument bord (Combi) IncHidere centralizatd Radio CD Player, CD Changer

SITUAJll

69

SFATU R I SI iN TR ETINER E

A ju to r la p o r n ir e
Daca m oto rul nu pornete p e rtru ca bateria s-a descarcat se poate utiliza pentru pornire un c a b lu p e n tru a ju to r la p o rn ire, de la bateria unui alt autovehicul. Trebuie respectafe urmatoarele indicatii: in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l, o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e r tis in e n te le de la p a g in a 2 9 . Ambele baterii trebuie sa aibS tensiunea n o m in a l^ de 12 V. C a p a cita te a (Ah) bateriei ce furnizeaza curent nu trebuie sa fie m u lt su b c a p a c ita te a b a te rie i descarcate. Poate fi utilizat numai cablui pentru ajirtor !a start cu o grosime suficientS. Se respecta datele fabricantului de cablu. Se folose^te numai cabiu cu cie^tl izolati A te n tie ! N u in e a rc a ti n ic io d a ta o b a te rie tn g h e fa ta - P e ric o t d e e x p lo zie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re a b a te rie i e x is ta p e r ic o iu l r a n irii c u a c id s cu rs din b a te r ie . B a te r ia tnghet a t a s e in lo c u ie s te o b lig a to riu . in lo c u iti b a te ria in g h e ta ta sau dezg h e ta ta d e o a re c e c a rc a s a b a te rie i p o a te fi c r a p a ta . Prin a c e s te fisu ri p o a te c u rg e a c id u l b a te rie i, c a re p o a te a v a ria a u to v e h ic u lu l. intre autovehicule nu trebuie sa existe contact, altfel s-ar putea produce curent la conectarea polului p(us. Bateria descarcata trebuie conectata cu grijS la reteaua de bord. Motorul autovehiculului care furnizeaza curent se lasa sa functioneze. Aten(ie ca polii conectati sa aibS contact metalic suficient. Este valabil Tn special pentru polii care se fixeazS la blocul motorului. B a te ria d in s p a te Daca bateria se afla Tn spatele autove h ic u lu lu i conecta^i cabtui a u x ilia r la punctele din compartimentui motor: Polul plus * se gasete sub o clapetS de plastic - vezi imaginea. Polul minus - este legat de caroserie - vezi imaginea. C u lo a re a c a b lu lu i d e a ju to r (a p o rn ire: Cablui plus: in majoritatea cazurllor ro;u. C ablui minus: in m ajoritatea cazurilor negru, maro sau albastru.

70

SITU A f i t

SFATU R I S I iN TR ETINER E

A = bateria descSrcata B = bateria fumizoare de curent Cablul de ajutor la pornire trebuie conectat neaparat in urmatoarea succesiune:
Inainte s i puteti conecta cablul de ajutor pentru pornire la polul (+) al bateriei, la urtele m odele trebuie deschis capacul suportului de sigurante*. 1. Un capSt al cablului (+) la polul (+) al bateriei descSrcate A. 2. Celalatt capat al cablului (+) la polul (--) al bateriei fumizoare de curent B. 3 . Un c a p it al cablului (-) la polul (-) al bateriei fumizoare de curent B. 4. Celalalt capat al cablului minus (X) se conecteazd la o piesa metalicS fixata prin urubla bloculmotorului sau chiarlablocul m otorului, cd t mat d ep arts posibil de bateria descarcatS A.

C ab lu l m in u s nu tre b u ie c o n e c t a t n ic io d a ta la p ie s e a le s is te m u lu i d e a lim e n ta r e c u carb u * ra n t sau la c o n d u c te te s istem u * lui de fra n a re i P ie s e le n e iz o la te a le c le s tilo r nu tre b u ie sa se a tin g a . In plus c a b lu l d e a ju to r la p o rn ire co> n e c ta t la polu l plus a l b a te rie i nu t r e b u ie s a v in a tn c o n t a c t c u p ie s e le a u to v e h ic u lu lu i con d u c a to a re d e e le c tr lc ita te - Pertcol d e s c u rtc irc u it! C ab lu l d e a ju to r la p o rn ire se a $ e a z a tn a $ a fe l tn c a t sa n u poata fi p rin s de p ie s e le c e se ro tesc In c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. N u va a p le c a ti d e a s u p ra b a te rie i - p e ric o l d e ra n ire! N u se t in Tn a p ro p ie re a b a te rie i s u rse d e fo e (s u rs e d e fo e desc h is e , tlg a r i e t c .) - p e r ic o l de e x p lo z ie ! M otorul se porne^te dupa cum est descris la capitolul ,Pomire motor'. Daca motorul nu porne^te imediat. s tntrerupe procedeul de pomire dupS 1 secunde i se repeta cam dupa o jumatat de minut. La autovehiculul care are bateria des carcata se va conecta ventilatorul i Tnca zirea lunetei pentru prelungirea varfurilc de curent atunci cand se deconecteaz bateria. F ifi a te n ti c a lu m in ile d e m e rs ss f ie d e c o n e c ta te , d e o a re c e la sepa ra re a c a b lu rilo r d e p o m ire b ec u rili p o t e x p lo d a s a u s e p o t a rd e dii c a u z a v a rfu rilo r de c u re n t. c a n d m otorul func?ioneaza a m b el cabluri se scot exact in ordinea inversa.

Atentie! Cablul m inus (X) nu se c q necteaza la polul minus al bate riei descarcate. Prin form area s ea n te ilo r s-ar putea aprinde gazul exploziv din baterie.

S IT U A fll

SFATU R I S I iN TR E JIN E R E

R e m o r c a r e /T r a c ta r e
La utilizarea unui cablu de remorcare, conducatorul mainii care tracteaza trebuie sa ambreieze foarte uor la demaraj. Cablul de remorcare trebuie sa fie elas Conducatorul ma$inii tractate trebuie sa tic pentnj ca ambele autovehicule sa fie fie atent ca respectivul cablu sa fie Tntins. protejate. De aceea se utilizeaza numai La ambele autovehicule este pornita cablurl din fibre sintetice sau cabluri din instalatia de semnalizare de avertizare material elastic. M a i s ig u ra e s te to tu $ i in aceste condi^ii se respecta instructiunile u tiliz a r e a u n e i b a re d e re m o rc a re ! corespunzStoare. Trebuie sa fi{i In permanents atenli ca sa ContactuI trebuie s3 fie pus penlru ca nu apara for^e de tractiune nepermise i volanul sa nu se bloctieze i luminlle de nici focuri. La manevrele de remorcare In sem nalizare, claxonul, tergStorul de apropierea strazilor consolidate exists parbriz 1 instalatia de spdlare a parbrizului pericolul ca elementele de fixare sa fie s func^ioneze. suprssoficitate i avariate. Deoarece amlificatorul for^ei de franare Trebuie respectate hotararile legale referitoare la remorcare. in a in te d e a s e p o rn i m o to ru l prin re m o rc a re , d a c a e s t e p o s ib il, s e u t iliz e a z a b a t e r ia u n u i a lt a u to * v e h ic u l c a a ju to r la p o rn ire - v e zi p a g in a a n te rio a ra . A m b ii co n d u ca to ri tre b u ie s aiba cuno^tinte despre specrficul remorcarii. Cei care nu au exersat nu trebuie nici sa remorcheze nici sa fie remorcati. functioneaza numai cand motorul este tn funcjiune, fn caz ca motorul sta, pedala de franare trebuie apasata m ult mai putemic. Deoarece la motorul oprit servodirectia nu functioneaza, la manevrarea volanului trebuie depus un efort mai bun. FarS substance de lubrifiere (ulei) In cutia de viteze, respectiv in cutia automats de vfteze, m a|ina poate fl remorcata numai cand ro^ile de antrenare sunt lidicate. La remorcarea pe distante mai mari de 50 l<m, maina trebuie ridicata din fatS. Un cablu de remorcare sau o barS de re morcare pot fiaplicate numai urmStoarelor ineie de prindere: In d ic a t ii g e n e r a te

72

SITUAJII

SFATU R I SI INTRETINERE

In e iu l d e re m o rc a re fro n ta l Pentru a se ajunge la ineiul de remorcare, mai TntSi trebuie indepartat capacul - vezi figura.

A u to v e h ic u ie c u in e ie d e re m o rc a re d e m o n ta b ile * Ineiul de rem orcare are file t stanga. In e le le d e re m o rc a re s e in$urubea> z a p a n a $ e o p re s c 91 s e s tra n g cu c h e ia d e ro a ta - vezi figura. Dupa utilizare, se deurubeaza Ineiul se aeaza In trusa cu scule. In e le le de re m o rc a re tre b u ie p a s tr a te in to td e a u n a fn a u to v e h ic u l. Capacul se monteaza la ioc.

S IT U A fll

73

SFATU R I SI IN TR ETIN ER E

In e le le de re m o rc a re d in s p a te . In spate la dreapta sub bara de protecbe se gasefte inelui de remorcare - vezi figura.

R e m o rc a re a Va recomandam ca autoveh'iculul dvs. sa n u fie ta c ta t pentnj pornire. Trebuie pomit cu ajutorul cablurilor de pornire - vezi pag. 70. impotriva pomtrii prin remorcare stau mai multe argumente: La remorcare exists un mare rise de ac cident ca de ex. ciocnirea Tntre autovehiculele care tracteaza. La a u to v e h ic u ie le c u m o to a re pe b e n z in a s e p o a t e c a o p a r te de c a r b u r a n t u i n e a r s s a a ju n g a in c a ta liz a to r s i a s tfe l a c e s ta s a se d e fe c te z e . O a c a to tu s i tre b u ie re m o rc a t vehi* c u lu l p e n tru a p o rn l, c o n d u c a to ru l m a ^ in ii re m o rc a te tre b u ie s a resp e c te in p lu s u rm a to a re le : in a in te de remorcare se cupleaza pe viteza 2 sau 3, se apasa pedala ambreiaj i se mentine apSsata. Se pune contactul. Dacd am bele a u to ve h 'cu le sunt in mi^care. se elibereaza u ;o r pedafa de ambreiaj. De Tndata ce motorul a pomit se apasa ambreiajul 1 se selecteazd viteza evitSnd tam ponarea cu a uto veh iculu l ce face trac^iunea. R e m o rc a re a a u to v e h ic u le lo r cu c u tie d e v ite z e a u to m a ta , p e n tru p o rn ire , nu e s te p o sib ila d in m o tiv e te h n ic e !

74

SITUAJ1I

SFATU R I S I INTRETINERE

A u to v e h ic u le r e m o r c a t e L a r e m o r c a r e a a uto veh icule lo r c u c u t ie d e v it e z e a u t o m a ta trebule respectate Tn plus fa(3 de indica^iite de la pagina 72 i urmatoarele puncte: Selectorul pe pozilla N" Nu se remorcheaza cu o vltezS mal mare de 50 km/h. Dlstanta maxima de remorcare este de 50 kml Motiv; Daca motomi este oprit, pompa de ulei de la cutia de viteze nu functioneazS, deci la viteze mal marl i distance mal man, cutia de viteze nu mai are suficienta lubrifiere. Daca remorcarea se face cu ma^ir^a de depanare, autovehiculul poate fi remorcat numai cu rotile din fata ridicate. Motiv: Daca m arina este ridicata din spate, arborii de antrenare se rasucesc Inapoi. Astfel in cutia automata de viteze rotile planetare ating o turatie atal de mare, Tncat In scurt timp cutia de viteze va f! avariata. G o lf/B o ra c u tr a c tiu n e in te g ra la La remorcarea autovehiculului cu un cablu sau o barS, motorul nu trebule sa fie pomit.

Passat cu tractiune integrala


La Iractare viteza nu (rebuie s3 deps easca 50 km/h! Dlstanta maxima pe care un autovehici poate ft tractat este de 50 km/h!

- Cutie de viteza mecanica


Autovehiculul poate fi tractat cu o bare un cablu de remorcare. Autovehiculul poate fi tractat cu punte fats sau spate ridicata. Cand nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn* autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale.

- Cutie de viteza automata


Autovehiculul poate fi tractat cu o barE un cablu de remorcare. Respectati urmatoarele; Seiectorul de viteze Tn pozitia N". Autovehiculul nu trebule tractat o j punte fatd/spate ridicatd. CSnd nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn~ autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale.

SITU A ftl

SFATU R I S I IN TR ETIN ER E

R id ic a r e a a u t o v e h ic u lu lu i
C ric u l d in t r u s a d e s c u le Ridicarea autovehiciilului cu cricul este descrlsa la paglna 61. E le v a t o r d e a u to m o b ile in a in te d e u rc a re p e un e le v a to r d e a u to m o b ile tr e b u ie s a s e a s ig u re 0 d is ta n ta s u fic ie n ta in tre compo> n e n te le p o z itio n a te in p a rte a d e jo s a a u to v e h ic u lu lu i si e le v a to r. C ric u l d e a t e lie r Pentru a evlta deteriorarea suprafefei inferioare a podelei autovehiculului se utilizea-zS neapdrat un strat intermediar de cauciuc. M a $ in a nu tre b u ie r id lc a ta In n ic i u n c a z pe b a ia d e u le i a m o to ru lu i, p e c u tia d e v ite z a , p e a x a d in s p a te sau din fa ta , a ltfe l p o t a p a re a a v a rii g ra v e . A te n tie ! N ic io d a ta nu s e la s a m o to ru l p o rn it c a n d a u to v e h ic u tu i e s te rid ic a t p e ric o l d e a c c id e n t! D a c a tre b u ie s a s e lu e re z e sub a u to v e h ic u l, a c e s ta tre b u ie asi> g u ra t p e d e d e s u b t c u e le m e n te d e re a z e m s p e c ia fe .

Spate P u n c te le d e f ix a r e p e n tr u e le v a t o r s i c r ic u l d e a t e l i e r A u t o v e h ic u lu l p o a t e f i r i d i c a t n u m a i d in p o z i t i i l e i n d i c a t e in d e s e n , a lt f e l p o t sa a p a r a a v a rii g ra v e ia a u to v e h ic u l.

76

SITUAJII

INDEX

A
A cce sorii................................................ 52 Acoperirea farurilor................................17 Acvapianare...........................................47 Adancime p ro fil......................................47 Aditivul lichidului de ra c ire ...................34 Ajutor la p o m ire .....................................70 A n ie n a ....................................................21 Antena exterioarS..................................55 A ntigel.....................................................34 Aparate rad io ......................................... 55 Aprinderea carburantului........................3 Asigurarea uruburilor..........................64 Asistenta la fran are ................................ 6

c
Cablu auxiliar.........................................70 Catalizatorul...........................................13 Carburant RME Carburant fara p lu m b .........................2, 3 - econom ie.........................................14 -c o n s u m ............................................14 - a d ltiv .............................................. 2. 3 Chederele u s ilo r................................... 24 - p lalon............................................... 24 - p a rb riz............................................. 24 Cifra cetanica........................................... 3 Cifra octanica........................................... 2 Conservarea..........................................23 Conservarea cavitatilor........................24 Consum u le i...........................................32 Cricu!................................................ 61, 67 Curatare sub presiune............. 22.2 3, 24 Curatare la u d ........................................24 Curalare uscata.................................... 24 Curatarea tabloului de b o rd ................ 26 Curatarea elementelor de plastic........26 Curatarea $i conservarea compartimentului m otorului................. 28

B
B a te ria ................................................... 41 - inlocuire........................................... 45 - incSrcare.........................................44 - utilizare pe timp de ta m a .............. 43 Benzina - calitate............................................... 2 - a d itivi..................................................2 B iodiesel.................................................. 3

INDEX

77

INDEX

D
Depiasarea cu rem orca........................18 Deplasarea econom ica........................14 Deplasari in stra ira ta te ........................17 Dezghetarea geamuiilor.......................23 Diferential blocabil electronic................ 8 Directia................................................... 11

I
Indicatori de uzura................................ 47 Iridicatii de deplasare........................... 12 Indicafii de siguranja............................29 Injectie d irecta......................................... 4 Inele de rem orcare............................... 73 Intervale de inspectie........................... 33 Instervale schimb u le i...........................33 Instalatia de evacuare a gazelor.........13 Instalatia de spalare a parbrizuiui.......36 Instalatii de spalare autom ate............. 21 Instalatia de fra n a re ............................. 39

^ 'w

E
Economisirea energiei.......................... 14 Echilibrarea ro tiio r.................................47 Elevator.................................................. 76

F
Franele..................................................... 5 Fuel Stratified Injection (F S I)................ 4

I
inchidere de urgenta - plafon pliant.................................... 66 - plafon g lisant.................................. 65 inlocuire la m p i.......................................17 Inlocuirea ro tii........................................50 intretinerea autovehiculului................. 20 - b o rd ................................................. 26 - fotile din metal u o r.......................25 - centuri de siguranta.......................27 lntre{inerea plafonutui........................... 23 Intrejinerea caroseriei..........................20 Intretinerea componentelor crom ate... 24 Intretinerea vopseJei............................. 22 Intretinerea p ie lii................................... 26

G
Gazele de esapam ent.......................... 14

78

INDEX

INDEX

j
J a n te le ................................................... 46 Jentile din metal u or........................... 25 J o ja .........................................................32

L
Lamelele stergatoarelor de parbriz.... 38 Lanturi pentru z a p a d a ..........................51 Lichidul de frSna....................................39 LIchidul de racire...................................34 L ubrifianti............................................... 31

- ulei m o to r........................................3S - p n e u ri.............................................. 4 - preslune p ne uri.............................. 47 - deplasare ecologica.......................14 - spalare autovehicul........................21 Modificari te h n ic e ................................. 5S Motorui - u le i................................................... 31 - nivelul u le iu iu i................................ 3S - consumul de u le i............................ 3c - intervale schimb u le i......................35 - indicatii de siguranta......................2

M
Medial inconjurator evitarea zgomotelor si efiminarea gazelor polua nte ............................... 14 - instalatia de evacuare a gazelor ..1 3 - uiei v e c h i.........................................33 - pneuri u z a te ....................................48 - b ate ria ............................................. 45 - carburant fara P b ............................. 2 - lichid de frana................................. 40 - intrejinere autovetiicul...................20 - carburant$......................................... 2 - lichid de rScire................................ 34

N
Nivelul lichidului de ra c ire ................... 3^ Numar de c o d ........................................6*:

P
Pana........................................................5 Parcarea.................................................1i Perioade lungi de slahonare............... 4 ' Perioade de stajionare.........................42 Piese de schim b....................................51 Piafonut glisant - intretinere........................................ - Inchidere de urgenta......................

INDEX

INDEX
^ n e u r i........................................................ 46 - ro d a j....................................................46 - p re s iu n e ............................................. 46 - sens p re c iz a t..................................... 64 - s ta r e ....................................................47 ^neuri penlur ia m a ..................................50 ^neuri cu sens precizat de ro ta tie ...... 64 ^rimii 1500 k m ..........................................12 ^ riz e ............................................................18 rogram electronic de s ta b ilita te ...........9 ^fotectia podelei...................................... 25 ^ jn c te de lixare c ric ............................... 61

s
Sarcina de sp rijin.................................. 18 Servodirectia..........................................11 S e rvofr^na ............................................... 7 SetuI pentru repararea penetor........... 56 S igurantele............................................ 67 Sistem antiblocare (A B S ).......................7 Syncro - tractiune integ ra l^.......................... 10 - lanjuri pentru zapada.....................10 S patarea................................................ 20 Speciflca{ii uiei....................................... 31 Substanje de curatare.......................... 20

R
^ a d io ..........................................................54 ^educerea puterli m o to n jiu i....................9 ^eglarea faru rilo r..................................... 17 ^eglarea d u z e lo r..................................... 37 ^e m o rca re a .............................................. 75 lid ic a re a a u to ve h icu lu lu i...................... 76 Hodajul....................................................... 12 ^0 {i.............................................................. 46

s
Suruburi de roata.................................. 49 Surufauri antifurt.....................................64

T
Telefon a u to ........................................... 55 T ra cta re a ............................................... 74 Tractiune integrala................ ................10 - remorcarea......................................75 Trapa/plafonul glisant........................... 65 0^

INDEX

INDEX

U
U leiuri......................................................31 Utilizarea pe timp de iama - b a te rie ............................................. 43 - carburant D iesel............................... 3 - tntretinere autovehtcul...................20 gream uri.......................................... 23 lichid de racire................................ 34 ulal m o to r........................................31 p n e u ri.............................................. 50 dezghezate geam uri......................23 instalatia de spalare p a rb riz ........ 36 lanturi pentnj zapada.....................51

V
Ventilatorul............................................. 30 V iteze......................................................12

IN D E X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81

CUPRINS
COCKPIT Imagine g en e ra l^.................................... 3 Instmmente de b o rd ............................... 6 Lampi avertizare...................................13 Volan multffunctlonal............................21 Dispozitiv Hands Free pentm telefoane mobile, Pregatirea telsfonului .............22 DESCHIDERE / INCHIDERE C hei........................................................23 Telecomanda ra d io ...............................24 Ugi, tnchidere centralizata................... 26 HaiofVCapac portbagaj ........................30 Instalatie a n tifu rt...................................31 Geamuri acfionate e le c tric ...................33 Trapa/plafon g lisa n t..............................36 Capola m otorului.................................. 38 Indicatii referitoare la siguranta lucrarllor din camera m otorului............................ 39 LUMINI, CAMP VIZUAL Comutatoare......................................... 40 Maneta semnalizare i laza m a re .......43 Luminl interioare...................................44 I 5tergator de parbriz instalajie de spalare a parbrizului.............................45 Lamelele stergStoarelor de partDriz .... 46 Oglinda retrovizoare............................. 47 Parasolar.............................................. 49 SCAUNE SI ARANJAMENT Scaune din fata ....................................50 incalzire scaun ..................................... 56 Tteliere................................................... 57 Brate de s c a u n ..................................... 58 Coloana volanului reglabila................. 59 Pedale....................................................59 Spatlu de b a g a je ..................................60 Bancheta spate..................................... 61 Sac bagaje............................................ 62 Spatii de depozitare .............................63 Suport b a g a je ....................................... 63 Suport cutli de bauturS........................ 65 P rize....................................................... 66 Bricheta. Scrum iere..............................67 Sertare (Torpedo)................................. 68 Trusa de prim ajutor, triunghi de avertizare......................................... 69 Tnjsa de scule, dispozitiv de remorcare, roata de rezerva ...............70 INSTALATIE CLIMATIZARE incalzire ?i ventilare.............................. 73 Aer conditional ..................................... 77 Climatronic............................................ 79 DEPLASAREA Cutia de viteze m anuaia...................... 85 Cutie automata de viteze in patnj tre p te ....................................... 86 Cutie automata de viteze Tn cinci trepte tip tro n ic ......................... 90 Frna de m S n a ..................................... 94 Contact m o to r....................................... 95 Pomirea m o to n jiu i................................ 97 Oprirea m otorului.................................. 93 Program electronic de stabilitate E S P ...................................... 99 Control distanla parcare PDC ...........100 Control viteza de croazierS GRA ......101 A lim entarea........................................ i0 4

U IIL I Z A H t

COCKPIT

U T ILIZ A R E

Poz. pag. 21 - Sigurante . . . , . Manual 3.2 electrics a geam urilor..................... 33 22 - Deblocarea capotei m o to n jiu i.... 38 2 - Tasta - blocare centralizata 23 - Maneta pentru reglarea inaltimii a u ilo r........................................... 28 volanului.......................................... 59 3 - Manerul u$tlor 24 - Sertar pentru mapa de b o rd ....... 68 4 - Buton reglare oglinzi e xterloa re .... 48 25 - ContactuI m o to r............................ 95 5 - Comutator lu m ln i.............................40 26 Rozeta pentru tncalzirea scaunului. 6 - Duze de a e r .................................... 75 din s ta n g a ......................................56 7 - Manets semnallzare $1 faza mare .. 43 27 - intrerupator pentru Sistemul de Control vlteza de croaziera* ....... 101 Program Electronic 8 - lluminarea aparaturii de b o r d ........ 41 de Stabiiitate................................. 99 Reglare faniri ................................. 41 28 - Scrumiera cu brichetS / p riz a ...... 66 9 - Airbag conducator............Manual 2.1 29 - Maneta frana de m a n a .................94 10 - Tabloul de bord: 30 - Suport pentru p a h a re .................... 65 Instrum enle..................................... 6 31 - Maneta schlmbator de viteze Lumini de c o n tro l......................... 13 {cutie de viteze mecanica) .......... 85 11 - Claxon (functioneaza numai cu Selector {cutie automata contaciul motor pus) de viteze in patru trepte) ..............86 12 - Maneta stergatorului de parbriz si a (cutie automata instalafiei de spalare a parbrizuiui .. 45 de viteze In 5 tre p te )..................... 90 Sistem multifunctional ................... 9 32 - Torpedou 13 - intrerupator pentru incalzlrea 33 - Radio sau Sistem de navigatie cu lu n e te i............................................ 41 radio 14 - Comenzi 34 - intrempator pentru parasolar ... pentru incalzire/ventilatie ....... 73 electric............................................. 42 ... pentru aer condifionat ..............77 Sunt posibile mai multe combinatii intre ^ ... pentru Climatronic ................... 79 echipamente. De aceea aranjarea elemen^ ^ ^ 5 - Intrerupator lumini a v a rie ............ 42 telor de comanda, a?a cum este aratata in im aginea genarala, poate 1i diferita la 16 - Rozeta pentru incalzirea scaunului din dreapta..................................... 58 autovehiculele dvs. 17 - Maneta deschidere torpedou ..... 68 La vehicule cu volanul pe dreapta, IB - Airbag conducator..........Manual 2.1 ordinea dispunerii elementelor poate varia. 19 - Deblocare capac rezervor ....... 104 Simbolurile de pe elementele de deservire corespund totu$i vehiculelor cu volanul pe 20 - Deblocarea capotei portbagajului.................................. 31 stanga.
1 - Irrtrenjpator pentru actionarea
Vehiculele cu aparat de radio, sistsm de navigatie, telBloane mobile lespectlv aparate CD m onlat d ir fabrica au l pentru acestea separal manuale de utlllzare. La montaxea ulte rio a ri a radio-ulul se vor re specta In d lcatiiie din m anualul 3 .2 , capliolut ,A3;esorii, m odrflciii $i pfese deschim b' $1 ,Mon(area aparateJor de radio', respecliv .Telefoane mobile aparate de receptie'.

Poz.

pag,

COCKPIT

U T ILIZ A R E

U T ILIZ A R E

n a g in e g e n e r a la

COCKPIT

U T IL IZ A R E

In s tr u m e n te d e b o rd

Modul de plasare al instrumentelor depinde de modelul respectiv $i de motor. Pag. 1. T urom etru........................................... 6 2. Ceas ................................................... 6 3. Temperalura agentulul de ra c ire ...... 7 4. Indicator combustibil ......................... 7 5. Tachometru ........................................ 7 6. Kilom etraj............................................ 8 cu indicarea intervalelor service ...... 8 7. Indicator multifunctional* cu afiarea intervalelor de service .................... 12 8. Indicatorul manetei selcetorului de viteze .......................................... 87

1 . T u r o m e tr u A c jl indicator al turometrului nu trebuie sS ajungSin nici un ca zln zon a ro$ieascalei. PunctuI de Inceput al zone! ro$ii depinde de motor. S c h i m b a r e a la t im p in t r - o t r e a p t^ s u p e rio a r^ d e v ite z e d u c e la e c o n o m is ir e a c a rb u ra n tu lu i 9 1 r e d u c e z g o m o tu i in tu n c fio n a re ! Schimbarea treptei de viteza intr-una inferioara sa se facd Inainte ca motorul s functioneze negnifonn. 2 - C e a s d ig ita l Pentru reglarea ceasului se utilizeaza butonul piasat la dreapta jos langa turometru. Prin fotirea pana se opre^te in sens c o n tr a r s e n s u lu l o ra r se regleaza orele. Prinlr-o scurta rotire a butonuiui se realizeaza m odificarea cu cate 0 ora. Rottnd $1 men|inand butonul, orele se vor modifica in mod continuu. Prin rotirea pdna se opre$te in sen su l o ra r se regleazS minutele. Printr-o scurtS rotire se regleazS cu ceite un minut. Rotind 1 m entinand butonul, m inutele se vor modifica in mod continuu.

COCKPIT

U T ILIZ A R E

3 - T e m p e r a tu r a lic h id u lu i d e r a c ir e Indicatia apare c&nd contactui motor e pus. La punerea contactului motor se aprinde in plus lumina de a ^rtiz a re (c ) lim p de cateva secunds, ca o functie de control, a - R ec e Se evita turatii marl si fnca nu se solicita putemic motorul! b - N o rm al La deplasarea normala, Indlcatorul trebuie sd se afle In zona mijlocie a scale!. La solicitarea puternica a motorulul $1 temperaturl marl exterioare indlcatorul se poate deplasa mutt spre dreapta. ( ^ ^ A t a t a tim p c a t lum ina d e a v e rtiz a re (c ) nu e s te a p rin s a , a c e s ta nu e s te un m o tiv d e in g rijo ra re . c - L a m p a d e a v e rtiz a re Daca lampa clipeste in tlmpul mersulul, se va controla imediat indicatia temperaturii agentului de rdcire. Daca indlcatorul se gasete in zona nor mala, completati lichidul de racire cu prima ocazie. Daca Indlcatorul se afla la dreapta, ISnga ^ K o n a de Indicatie b, temperatura lichidului racire este prea mare. O p rifi v eh ic u lu l, o p rifi m o to ru l si stabDiti cau2 a vezi pag. 18.
n n n ifo iT

A te n tie

A c o rd a ti a te n tie n e a p a ra t a vertiz a rito r tie ia p s s -IS L am pi s u p lim e n ta re p la s a te in fa ta z o n e i d e a d m is ie a a e ru lu i in fa ta ra d ia to ru lu i de ra c ire fn ra u ta te s c e fe c tu i d e ra c ir e . L a te m p e ra tu ri e x te m e m art si so H c itare p u te rn ic a a m o to ru lu i a p a re p e ric o lu l supra* In c a lz irii m o to ru lu i!

4 - In d ic a t o r u l d e c o m b u s tib il Functioneaza n jm a i cu contactui motor pus. R e ze rvo ru l de c o m b u s tib il are capacltatea de aprox. 621. CSnd acul indi cator ajunge in zona de rezerva (sageata) si se aprinde lampa de avertizare (d), mai exista cam 8 litn combustibil. 5 V ite z o m e t r u l in perioada de rodaj trebuie respectate instructiunile din manualul 3.2., capitolul Primli 1500 km - si mai departs .

U T ILIZA R E

6 In d ic a to r k ilo m e tr a j/

k ilo m e tr a j d e c a la t o r ie Contorul de sus inregistreaza distanta totals parcursS, contorul de jos Indica distantele scurte. Ultima pozitie a contorului de jos Indica distante de 100 m. Contorul de jos (contonjl pentru distan}e scurte) S6 aduce la 0 prln apasarea butonului de resetare de sub kilometraj. In d ic a to r in te r v a le - s e rv ic e Cand se ajunge la momentui executarii service apare clipind in contorul de jos {pentru d is ta n te s cu rte ) una din urmatoarele indicatii: schimb u te i...................... service OEL respecliv................................service OIL inspectie s e rv ic e ............service INSP Dupa pornirea motorului, anuntui: Service se $ferge dupa aproxim ativ 1 min. De asem enea aceasta se o btin e 5 i prin apasarea si m enjinerea butonului de resetare (mai mult de 0.5 secunde). Dealerul Volkswagen ce executa lucrarea de senAce va reseta functia pentru intervalele de lucrSri de Service.

Daca inspectia nu a fost executal de un dealer Volkswagen, funcjia se va reseta dupa cum urmeaza; Se apasa 5 i se fine apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte de sub tahometru, cand contactuJ motor este luat. Butonul pentru minute folosit la reglarea ceasului digital se roteste spre dreapta . Pe display apare: ^service " In d ic a tii In orice caz, trebuie resetata numai lucrarea service dorita. in caz contrar termenul de prezentare la sen/ice ar putea fi gre^tit. Prin apasarea butonului de resetare se poate alege Tntre diferitele lucrari. intre intervalele service aparute nu se reseteaza - altfel apar indicatii eronate. Candsedeconecteazabateriaautovehiculului, datele se pastreaza. DacS se schlmba tahometrul in urma unei reparatii, indicatoru! intervalelor service trebuie programat din nou. Acest lucru tre b u ie e x e c u ta t de un dea le r V o lksw a g en . Daca ind ica to ru ! n j se reprogrameaza, lucrarile de service trebuie executate conform planului de sen/ice $1 nu conform indicatorulul.

COCKPIT

U T IL IZ A R E

' 7 In d ic a t o r m u lt if u n c t io n a l* Indicatorul multifunctional (MFA) oferS urmatoarele informatii: timpul parcurs distanta parcursa consum momentan de carburant consum mediu de carburant viteza medie distanja ramasa temperatura exterioara Prin apasarea scurta, repetala a tastei B din maneta stergatorului de parbriz, se pot selecta indicatiile cand contactul este pus. Pe langa acestea vor fi afi$ate o serie de teste si simboluri s u p lim e n ta r e (vezi 3ag. 11). M e m o r lile Sistemul Bste dotat cu 2 memorii automate. 1 (memon'e parcurs individual) 2 - (memoria parcursului total) in partea dreapta sus a MFA, se va indica prin afisarea cifrelor 1" sau 2" in ce domeniu va gasitt. P e n tru s e le c ta re a tntre memorii, apasati scurt tasta A cand contactul este pus.

M e m o rie p e n tru un p a rc u rs indi* v id u a t ( 1 ) colecteaza urmatoarele date incepand cu punerea contactului motor pana la taierea contactului motor: timpul parcurs, distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata. Din acestea sunt calculate viteza medie i consumul mediu de carburant. La intreruperea calatoriei dupa mai mitlt de 2 ore memoria este $tearsa automat. M e m o ria p a rc u rs u lu i to ta l (2) inregistreaza datele calatoriilor individuale de pana la 99 ore 9 min, 9999 km distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata 999 litri. Aceste date servesc la calcularea valorilor medii ale consumului i vitezei realizate in timpul tuturor parcursurilor individuale. Daca se depaseste una din cifrele de mai sus, memoria se $terge iar calculul se fealtzeaza din nou. Contrar memorSrii de la calatorii individuale, memoria nu se sterge daca se intrenjpe calatoria mai mult de 2 ore. S te rg e re a m e m o riilo r Ambele memorii pot fi $terse separat la punerea contactului motor, apasSnd tasta A mai mult de 2 secunde. Oaca se deconecteaza bateria vehiculului, ambele memorii se $terg.

COCKPIT

U T ILIZ A R E

A fis a re T e m p e ra tu ra e x te rfo a ra Domeniul de masurare se afla intre -40 C pana la +50C. Cdnd vehiculu) este oprit sau la viteze foarte scazute temperatura indicata poate fi ceva mal mare decat temperatura externa reata datorita caldurii radiate de motor sau datorita functionarii instalatie! de incdlzire Tn ttmpul sta^onarii. La temperaturi exteme intre +4"C $i -7C la indlcarea temperatuiii exteme apare in p lus un sim b o l - c ris ta l de g he ata (avertizare la polei). Acest simbol mal Tntai este semnalizat circa 5 secunde lar apol este aprins pSnd c ^ d temperatura exterioara urcd peste +4C sau scade sub -T^C. A te n tle ! D a c a s e u tiH z e a ia to d lc a to ru t d e t e m p e r a t u r i e x t e r n a e a aver*^ tiz o r p e n tru |ole!, r e fln e f} e a f i is t e m p e r a tu r a d e -f-4C p o a te e x is ta p le t.

1 /1 0 0 k m c o n s u m u i m o m e n ta n

d e c a rb u ra n t Consumui momentan este indicat in 1/100 km. Calculul consumului se face la intervale de 30 m. Cand vetiiculul este oprit este afisata ultima vaioare indicatain l/h. Cu ajutorul acestei indicatii fiecare l$i adapteaza modul de mers in functie de consumui dorit.

c o n s u m m e d iu de c a rb u ra n t Este indicat consumui mediu, nu consumui momentan. j___


100 km

C onsum ui m ediu este indicat dupa o distanta de 300 m dupa punerea contac tului motor si dupa $tergerea memoriei care era activa. Pand atunci apar liniute in loc de o vaioare. In timpul calatorlei valoarea indicata este actualizata la fiecare 5 secunde. Memoria 1 indica consumui mediu de car burant al respectivulul parcurs individual. Memoria 2 afi^eaza consumui mediu de carburant al tuturor parcursurilor individuale - vezi Memorie - parcurs total". O b s e rv a fie Cantitatea de carburant consumata nu este afi^ata. 0 k m /h - V ite z a m e d ie A id sunt valabile indicatlile de la capftoiul .Consum mediu de carburant. k m - D is ta n ta ra m a s a Distanta ramasa se calculeaza cu ajutorul continutulul rezervorului $i al consumului momentan de carburant. Acest afi$aj indica numarul de km care mal pot fi parcur$i in acelea$i condltii de deplasare.

m in - tim p u l p arcu rs
Memoria 1 afi^eaza timpul de mers scurs de la punerea contactului motor respectlv Stergerea memoriel - vezi ,memorle-parcurs Individual", Memoria 2 afiseaza timpul total al tuturor parcursurilor Individuale - vezi .memorie parcurs total" Valoarea maxima aflsatS In ambele pozitii este 99 ore 59 minute. Daca aceasta vaioare este depasita afisarea incepe iarasi de la zero,

k m D is ta n ta p a rc u rs a
Specificatiile de la tim p jl parcurs" sunt va-labile si la distanta parcursa'. D^erenfa maxima aliata este de 9999 km. 10

COCKPIT

U T ILIZ A R E

V a ia b ii p e n tru to a te a u to v e h ic u le ie : Cand apare o avarie, pe langa indicatia afi^ata se va auzl un semnal sonor: - P r io rita te 1 - 3 s e m n a le d e a v e rtiz a re A c e s te s im b o iu ri d e p r io r ita te 1 s e m n a liz e a z a un p e r ic o U O p rifi m a $ in a s i m o to ru l! In d e p a rta ti d e ra n ja m e n tu l. E ventual solicltati ajutor de specialitate. Oaca exista mai multe deranjamente de prioritate 1. sim bolurile apar treptat raman afi^ate cca. 2 secunde. Simboluiile cllpesc pana cSnd avarla este Indepartata. - P r io rita te 2 - un s e m n a l d e a v e rti z a re Aceste simboiuri semnalizeaza o a v e rtiz a r e . Functia indicata trebuie verificata cat mai curSnd posibil. Daca apar mai multe semnale in acela^l timp. simbolurile a pa r tre p ta t $1 ramSn a fi$a te cca. 2 secunde. In d ic a tie : Avariile de p rio rita te 2 sunt a fi^ te abia dupa ce avartile de p r io r ita te 1 au fost indepartate. Cdnd exista avaril de ambele priorttati se vor auzi 3 semnaluri de avertizare.

In f o r m a t ii s u p lim e n ta r e Cand contaclul motoreste pus, se realizeaza controlul automat al anumrtor functii componente ale autovehicululul. Erorile In func|ionare, respectiv reparatiiie sau m asurlle de service urgente sunt afiate in functie de prioritati impreuna cu t e x t e in f o r m a t i v e $i s im b o iu r i lu m in o a s e ro s ii sau g a ib e n e in MFA. In d lc a tli supiim entare despre textele informatife: vezi cap. 13. Lampi de avertizare".

COCKPIT

1 1

U T ILIZA R E

In d ic a to r p e n tru in t e r v a le d e s e r v ic e * fle x ib il Indicatorul pentru Intervalele de service flexibil va aminte$te automat de timpul potrivit de data la care trebuie executata urmStoarea irtspeclie service. Inspecjia service trebuie efectuatd cel putin din 2 in 2 ani. Ceea ce este deosebit la aces! indicator, este cd data efectuarii inspectiei service depinde de anumite condltii individuale de exploatare a autovehiculului. Cu 3000 km inainte de executarea inspec tiei, apare indlcatia: service In 3000 km". Numarul de km ramasi pana la executarea inspectiei se reduce 7n trepte de 100 km. Cand data prezentarii la service a fost atinsa, apare clipind indlcatia .service acum". Dupa cca. 20 sec. dupa punerea contactului, indlcatia se stinge. Prin apasarea pe butonul de resetare, respctiv pe tasta din maneta stregatorulul de p artriz (mal mult de 0,5 sec.) se poate comuta pe afisarea nonnala.

Dealerul Volkswagen care execute Inspectia, reseteaza indicatorul. Pentru confirmarea la sfar^itul cartii de bord se gase$te un tabel de protocol. Oaca inspectia nu a fost executata de un dealer Volkswagen, indicatorul trebuie resetat dupa cum urmeazS; Cand contactul este luat se apasa $i se mentlne apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte. Butonul pentru reglarea minutelor la ceasul digital se rote$te spre dreapta. Se va realiza afisarea normala. A te n tie ! D vs. nu p u te ti re s e ta to ta l s e rv ic e -u l, c i n u m a i p an a la 1 5 .0 0 0 km . in d ic a tli Nu resetati Intre intervalele de service pot aparea indicatii eronate.
8 - C a m p in d ic a to r p e n tru

p o z it iile s e le c to r u lu i d e v it e z e * Pozitiile in care se afla selectorul de viteze, la cutia de viteze automata, vor fi afisate pe ecran - vezi pag. 87.

12

COCKPIT

U T ILIZ A R E

L a m p i d e a v e r t iz a r e

Dispunerea lampilor de avertizare depinde de tipul masinii $1 tipul motorului. Simbolurile de pe lampi se pot observa numai cdnd acestea sunt aprinse. ContactuI trebuie sa fie pus. Poz. pag. 1 - Sistem A irb a g .................................. 13 2 - Instalatia de semnalizare a rem orcii............................................. 13 3 - Sistemul de reglare a vitezei'GRA 14 4 - Ac{ionarea frSnei* ........................ 14 5 - Lamps de cea{a spate .................. 14 6 - Instalatia de sem nalizare............. 14 7 - Uzura garnituri de frana ................ 14 8 - Lumina de drum. Faza m a re ........ 14 ,.9 - Sistem antiblocare ABS ................ 15 1 0 - Imobilizator e le ctron ic................. 16 11 - instalafie de fra n a re .................... 16 12 - A ltem atorul.................................. 17 13 - Lumina de avertizare C entura* . 17 14 - Instalatia de pretncalzire (Motor D iese l).............................. 17 15 -Avarie m o to r*................................ 18 16 - Temperatura agentului de racire/ niveiul agentului de racire ...........18 17 - Presiune ulei motor/ nivel ulei m o to r........................... 19 18 - Capac deschis la poftbagaj ...... 20 19 - Uchid de spalal parbrizu!........... 20 COCKPIT

Poz. pag. 20 - Nivel com bustibil........................ 20 21 - Lampa de avertizare gaze de evacuare*...................... 20 22 - Reglarea ta alunecare*................16 Program Electronic de Stabiitate* .................................... 20 1 - S is te m A irb a g * Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor timp de cateva secunde. L a v e h ic u ie le c e a u A irb ag -u l pa* s a g e ru lu i f a t a d e c o n e c ta t lumina de control clipe$te cam 12 secunde (vezi manualul 2.1 Deconectare Airbag"). Daca lumina nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, clipe$te sau palpaie, exista o avarie la sistemul Arrtag. Sistemul trebuie imediat verificat la un dealar Volks wagen. TextuI mformativ din MFA este: AIRBAG FEHLER adica EROARE AIRBAG" 2 - In s t a la t ia d e s e m n a liz a r e p e n tru re m o rc a Lampa de control* clipeste cand, la tractarea unei remorci. sunt actionate semnafizatoareie. Daca la remorca sau la vehlculul de tractiu n e nu fu n c tio n e a z i sem nalizarea, lumina de control nu clipeste.
13

U T ILIZ A R E

3 In s t a la t ia d e r e g la r e a v it e z e i* G R A Lumina de control se apnnde cand jnstalatia de reglare a vitezei este conectata. Alte indicatii gasitt la pag. 101. 4 - A c tio n a r e a f r a n e i* (numai la cutia de vtteze automatg) in pozilllle .,R 1 ,.N. maneta selectorului de viteze este blocata, cand contactul este pus. Pentm deblocare, trebuie calcata pedala de fran si tasta din manenji selectomlui trebuie apasata. Indicatii suplimentare - vezi pag. 86. TextuI informativ este: .BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN" LA SELECTAREA UNEI TREPTE CAND AUTOVEHICULUL STA PE LOG SE ACTIONEAZA FRANA DE PICIOR 5 - L am p a c e a ta s p a te (]^ Dupa conectarea lampii de ceata spate se aprinde lumina de control. Alte indicatii gasiti la pagina 40.

6 - In s t a l a t i a d e s e m n a liz a r e

in funcfie de directia selectata. lampa de control clipe?te in dreapta sau stanga. Daca o lampa de semnalizare se defecteaza, impulsul de semnalizare al lampii de avertizare este de doua on mai rapid. Aceasta nu este valabil la functionare cu remorca. 7 - In d ic a t o r - u z u ra O p ia c u t e d e f r a n a * Lumina de control se aprinde cand garniturile placL4 etor de frana din fata au ajuns la limita de uzura. Trebuie soficitat un d ea le r V olksw agen pen tru a v e rifica gamiturile de fra n i. Deoarece indicatorul controleaza numai gamiturile din fata se recomanda sa se controleze si p la c u te le d e fra n a din s p a te . TextuI informativ ce apare pe display este: .BREMSBELAG PROFEN ..VERiFICARE PLACUTE FRANA"
8 - F aza m a re =Q Lumina de control se apnnde la conectarea fazei mari sau averlizarii luminoase.

14

COCKPIT

U T ILIZ A R E

9 - S is te m a n t ib lo c a r e (A B S )* Lum ina de co n tro l su p ra ve g h e a za instaiatia A B S $i E D S *. S is te m a n tib lo c a re (A B S )* Lumina de control este aprinsa la punerea contactului motor, respectiv la pornlrea motorului. timp de cateva secunde. Lumina se stinge dupa ce s-a derulat ciclul de testare automata. Daca la punerea contactului motor lampa , de control nu se aprinde. nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, instaiatia are o defectiune. O defectiune in sistemul ABS este indicat dupa cum urmeaza: D a c a e s t e a p rin s a n u m a i la m p a d e c o n tro l A B S, vehiculul poate fi Tnca franat cu Instaiatia normala de franare deci fara ABS. Trebuie insa mers la un dealer Volkswagen. D a c a s u n t a p rin s e la m p ile de c o n tro l A B S s i in s ta ia tie i de f r a n a r e , eroarea se afia nu numai in sistemul ABS. ci i in instaiatia de tr ^ a r e . Trebuie sa va a$teptati la o schimbare In caracteristicile de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc tional* este: STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEiTUNG" ST0P1 DEFECTIUNE LA SiSTEI^UL DE FRANARE, MANUAL DE UTILIZARE

Atentie! D a c a s e a p rin d a m b e le la m p i d e a ve rti a it (AB S $i in s ta ia tia d e frS n a re }, Oprtti im e d ia t v e h ic u lu l s i v e r if ic a t i lie h id u l d e frS n it. IhKsd n iv e iu l lic h id u h ii a s c iz u t s u b m a rc a ju l ^ I N j n u nriergeti m a i 4 e p a r te 9 i s o lie ita ti a ju to ru t ^ > e c ia ll$ tiio r. D a c a n fvelu i llc h id u lu i d e fra n a e s te 1 o rd in e , d e f e c tiu n e a f o ^ e h ^ f l p ro v o c a fa d e A B S . Eteca fu n c fra d e re g la re a A B S nu m a i o p e re a z d , ta frd n a re ro tiie din s p a te Se p o t bfoca i^ fa tlv re p ed e. In a m im ite c a zu rr a c e a & f a p < ^ e d u c e l a d e r a p a r e a p d r t i i d in s p a te a vebicu{ului< S e c o n d u c e e u a le n t ie p in d la u rm d to n ii d e a le r V o lk s w a g e n s i s e In la tu r a a v a ria . Alte indicatil referitoare la ABS le gasiti in manualul 3.2. Franare. D ife re n tia l b lo c a b ii e le c tro n ic (E D S )* Instaiatia EDS lucreaza Tmpreuna cu ABS. Avarierea Instalafiel EDS este indicata prin aprinderea lampii de control ABS. Trebuie dus vehiculul cat mai repede ta un dealer Volkswagen. Alte indicatil referitoare la EDS le gSsitI in manualul 3.2. ..Diferenfial blocabii electronic".

COCKPIT

1 .S

U T ILIZA R E

La punerea contactului motor se realizeaza automat analizarea datelor cheii vehiculului. Aceasta procedure este anuntala prin aprinderea lampii de avertizare. Daca nu s-a folosit o cheie de contact corespunzatoare, lampa va clipi In mod permanent. Vehiculul nu poate fi pus in funcliune. Vezi $i pag.96.

La vehicule cu sistem ABS lampa de con trol se aprinde dupa punerea contactului motor, sau dupa pomirea mctorului, timp de cdteva secunde. Daca sistemul ABS* nu funcjioneaza, lampa de control ABS este aprinsa Impreung cu lampa de control a Instalatiei de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc tional* este: STOP! BREMSENFEHLER 11 - In s t a la t ia d e f r a n a r e ((X9 BETRIEBSANLernJNG" Lampa de avertizare este aprinsa cand: STO PI A V A R IE LA S IS T E M U L DE frana de mana este trasa. FRANARE Daca se merge cu frana de mSna trasa cu MANUAL DE UTILIZARE." viteza mal mare de 6km/h, se aude in plus un semnal de alarma. A lftn tle l TextuI informativ este; Ite c d ia m p a d e c o n tro l a m s l d ^ ..HANDBREMSE ANGEZOGEN t ie ! ide fra n a re , duia elit>erar 6 a FRANA DE MANA TRASA fra n e i d e n id n ^ , rtu s e s tin g e s au nivelul lichidului de frana este prea scazut. TextuI Informativ din indicatorul multifunc tional* este: ,STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG .S TO P! AV A R tE LA S IS T E M U L DE FRANARE MANUAL DE UTILIZARE." s e a p r in d e In t im p u l m e rs u lu l, n lv e lo t ilc liid u lu i d e frd n a e s te p re a s c a z u tr O p riti im e d ia t v 6 lil> c u fu i, n a m e rg e fi m a t d e p a rte 9 i s o lic H a fi a jirto r d e s p e c ia lita te O a c a iu m in a d e c o n tro l a In s ta i a | i e i d e Ir a n a r e e s t e a p rfn s d tro p rsu n a cu Iu m in a d e c o n tro l ABS ftm e fia d e re g ia re a A B S se p o a te sd n u i ^ c t i o n e z e . R offle d in s } t e s e p o t b io c a la fra n a re . A c e a s t a p o a t e d u c e In iin e le c a z u r i i a d e r a p a r e a p a r |li d in s p a te . C o n d u c e ti p re c a u t p an a la u im a to ru i d e a le r V o lk s w a g e n $1 tn ia tu ra tl a v a ria .

1 0 - Im o b iliz a to r e le c tr o n ic

16

COCKPIT

U T IL IZ A R E

1 4 - In s t a la t ia d e p r e m c a lz ir e '00' (numai motoare Diesel) Cand motorul este re c e lampa de control se aprinde la punerea contactului motor. Daca lampa de control nu se aprinde, exista o defectiune fn sistemul de preincalzire - se apeleaza la ajutorul specialistilor. Dupa stingerea lampii se pomeste imediat motorui - vezi pagina 97. Daca motorul este c a ld lampa de control pentru p rem calzire nu este aprinsa motorul poate fi pomit im ediat. A v a rii la m o to r Daca in timpul mersului la motoarele Die I ^ ^ 1 3 L a m p a d e a v e r t iz a r e . sel apare o defectiune la sistemul de C e n tu ra * 4?- comanda a motorului, aceasta este indicata prin clipirea lampii de control - motorul Lampa de avertizare la punerea contactrebuie verificat neaparat la un dealer tului. Dupa pomirea motorului ea trebuie Volkswagen. sa se stinga. Textul infomiativ din indicatorul multifunc Daca centurile de siguranta nu sunt puse, tional' este; dupa punerea contactului motor se aude un semnal acustic. Acesta Inceteaza dupa MOTORSTORG. WERKSTATTr punerea centurii sau dupa circa 6 secunde. ,AVARIE LA MOTOR. ATELIER! Textul informativ din indicatorul multifunclio n a r este: .- .GURTANLEGEN" '^ ^ P U N E T I CENTURILE DE SIGURANTA! V a ru g a m sa re s p e c ta fi in d ic a tiile d e la c a p ito lu i C e n tiira d e s ig u ra n ta m a n u a lu l 2 . 1 . 1 2 A lte r n a to r u l Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor. Ea trebuie sa se stinga dupa pomirea motonjiui. Daca lumina de control se aprinde in timpul mersulul, va putetl deplasa pana la primul dealer Volkswagen. Deoarece bateria vehiculului se descarca tnsS in permanenta, ar trebui sa se deconecteze consLimatorii eleclrlci care nu sunt neaparat necesari. Textul infonnativ din indicatorul multifunc tional* este: ^GENERATOR WERKSTATTr ..ALTERNATOR ATELIER!" COCKPIT
17

U T IU Z A R E

1 5 - A v a r ie la m o to r M o to r c u b e n z in a EPC Daca in timpul mersului apare o defecliune la sistemul de comanda a motorului pe benzina, aceasta este indicata prin clipirea lampilor de avertizare corespunzatoare motorul trebuie verificat neapdrat la un dealer Volkswagen. TextuI infomnativ din indicatorul multifunc tional* este: ,MOTORSTORG. WERKSTATTI" AVARIE MOTOR. ATELIER!" 1 6 - T e m p e r a tu r e a g e n tu lu i ^ d e r a c ir e / n iv e lu l a g e n tu lu i d e r a c ir e Lumina de control se aprinde timp de cateva secunde la punerea contactului motor. Daca lumina nu se stinge apoi, sau in timpul caldtofiei se aprinde sau clipeste, temperatura agentului de racire poate sa fie prea mare sau nivelul agentului de rScire este prea scazut. Ca avertizare suplimentara se aude un seinnal acustic in 3 tonalitSti: S e o p re $ te v e h ic u lu l, s e o p re $ te m o to ru l S' se veriftca nivelul agentului de racire. Daca este cazul se adauga agent de racire. T ip jl de agent de racire pe care il puteti umple se afla in manualul 3.2 .Sistern de racire". TextuI intomiativ din indicatorul multifunc tional* este: STOPI KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG STOPI VERIFtCATI AGENTUL DE RACI RE. ATELIER in a in t e d e e x e c u ta re a lu c ra rilo r ia m o to r s au In c a m e ra m o to ru lu i c it i t i in d ic a t iile d e l a p a g , 3G. Dac3 nivelul agentului de racire este ?n ordine, cauza defectiunii poate fi la venti latorul de rcire. Verificaji siguranta ventilatorului i daca e cazul inlocuiti-o. Daca lampa de avertizare nu se stinge, cu toate ca nivelul agentului de racire siguranta ventilatorului sunt in ordine. nu m e rg e ti m a i d e p a rte - este necesar sd solicitatl asistenta de specialisti.

In caz ca defectiunea apare numai la ventilatonji de racire. presupunSnd ca nivelul agentuiui de racire este Tn ordlne iar lampa de avertizare s-a stins. se poate merge mai' departe pdna la cel mai apropiat dealer Volkswagen. Astfel pentru ventilatie se fo!osete curentui de aer creat in mers, evitkridu-se mersul cu turatia la relanti si mersul foarte meet. A v e rtis m e n te N u d e s c h id e tfn ic io d a td c a p o ta m o to n iiu i d a c d o b s e rv a ti c a ie s e a b u r s a u a g e n t d e ra c ire dfn c a m e r a m o to ru lu t p erlco l d e opKarin!! A ^ fe p ia ti p a n a c a n d n u m a i ie s e a b u r s a u a g e n t d e r a c ir a . M u p u n e t} m lin a p e v e n tila to ru l d e r a c ir e ! V e n t i la t o r u l p o a t e p o rn i Im is c - c h ta r d a c a c o n ta c lu l m o to r a to s t tu at! P e n tr u a e v it a o p a r ir e a c u a g e n t d e ra c ir e fie r b in te , ti-ebuie i s -p e c ta te u rm a to a re le p u n c te : - a te n tie la d e s c h id e re a v as u iu i d e e x p a n s iu n e . C an d m o to ru l e s te fie ilH n te , s is te m u f d e r a c ir e se a f f a s u b p r e s iu n e . O e a c e e a , in a in fe d e d e s u ru b a r e a e a p a c u lu i, m o to ru l s e ta s a s a e rl^> ceasca. - p e n tru p r o te ja re a fe te r , m a in ilo r $ i b r a te io r d e a b u rt s au tic h id e fie r b in fi, la 4 e s c lu d e re c a p a c u l s e a c c p e r^ c u o c a rp d m a re . A c o rd a ti a te n tie fa p tu iu l c a i l c h id u l d e r d c fr e nu tr e b u ie sa a iu n g a ia e $ a p a m e n tu l fie rb in te s a u ia a lte c o m p o n e n te fie rb in ti a ie m o to r u lu i. f tc e s t a c o n fin e c o m p o n e n te c e p o t fua fo e .

^ ' i"

m r .f fP iT

U T ILIZ A H E

1 7 P r e s iu n e a /n iv e lu l u le iu lu i m o to r u lu i* Lampa de avertlzare a presiunii uleiului de m otor $i nive)ul uleiului se aprinde ca functie de control la punerea contactului motor timp de cateva secunde. Daca lumina r^u se stinge, se aude un semnalsonorcuStonuri. N u p o m itim o to ru l! Verificati nivelul uleiului ?i completati daca este necesar. C lip e $ te lu m in a ro $ ie (p re s iu n e a u le iu lu i d e m o to r e s te p re a s c a z u ta ) Daca tr> timpul mersului tampa de avertizare clipeste, la turatii ale motorului de peste 1500 rot/min se aude o avertizare uplimentara - un semnal acustic tritonal. O p riti veh icu lu !) o p riti m o torul! Veri ficati nivelul uleiului si daca e cazul completati - vezi manual 3.2, Ulei de motor . Daca lumina clipe$te, de$i nivelul uleiului este ?n o rd in e . n u m e r g e t i m a i d e p a rte . Motorul nu trebuie sa mearga nici macar la turatia de m ers In gol solicita(i ajutor de specialitate. TextuI informativ din indicatorul multifunc tional este: ,STOP! OLDRUCK m o t o r AUS! 6ETRIEBSANLEITUNG" .STOP! MOTORUL NU ARE PRESIUNE ULEIl MANUAL DE UTILIZARE/
r . n r . K P iT

L u m in a e s te g a lb e n a (n iv e lu l u le iu lu i d e m o to r* e s te p re a s c a z u t) Verificati nivelul uleiului cel tdrziu ia urmatoarea alimentare si completafi daca este necesar - vezi CaietuI 3.2, Ulei de motor". TextuI informativ din indicatorul multifunc tional' este: .OLSTAND PRUFEN- .VERIFICATI ULEIULDE MOTOR." fn a in te d e e fe c fu a r e a lu e ra rH o r ia m o to r s a u m c a m e ra m o torulu i c i t i t i in d ic a tiife d e la p a g . 3S. La deschidera capotei motorului. dispare avertizarea pentru nivelul uleiului. Daca nu s-a adaugat ulei de motor, dupa cca. 100 km apare iara^i avertizarea. C lip e s te lu m in a g a lb e n a (s is te m u i d e c o n tro l a l n iv elu lu i u le iu lu i e s te d e fe c t) Cand la sistemui de control al nivelului uleiului apare o defectiune, aceasta este indicate printr-un semnal acustic ?i prin clipirea l^mpii de control. In perloada scursa de la aparitia deiectulul pdna laverificarea motorului, nivelul uleiu lui tr e b u ie verificat la inten/ale regulate, cel mai bine la fiecare umplere a rezervorului. TextuI informativ este: .OLSENSOR WERKSTATTl" .SENZOR ULEI. ATELIERI" iq

U T ILIZA R E

5*:Vtoo
, 80/

^ F *< i f ' P U til I? 1

1 8 In d ic a r e a * d e s c h id e rii c a p a c u lu i p o r tb a g a ju lu i/ u s ilo r Lumina se stinge numai cand capacul $i toate usile sunt complet inchise. La autovehiculele cu sislem de navigalie*. in inicatorul multifunctionar vor aparea ui capota motoatlui/ capacul portbagajului deschise. Aceste afisaje functioneaza S' cand contactul motor nu este pus si trebuie sa dispara dupa cca. 15 sec. de la Inchlderea usilor. 1 9 N iv e lu l lic h id u lu i d e s p a la re p a r b r iz * Lampa de control se aprinde cand in rezervorul de spaiare parbriz nivelul de apa este prea s c ^ u t. Se completeaza cu lichid special pentru spaiare parbrlz st farurl* - vezi manual 3.2. .Instalat'a de spaiare parbrlz". TextuI Infonnativ afi?at pe afigaj" este: ..WASCHWASSER AUFFULLEN" COMPLETATI CU LICHID DE SPALARE. 2 0 N iv e l c o m b u s tib il* Lampa de avertlzare se aprlnde cand rezerva de combustibil ajunge la cca.8 litrll. In plus se aude un semnal de avertlzare.

TextuI informaliv este: B n T E TANKEN" ,VA RUGAM ALIMENTATI" 21 - L u m in a d e a v e r tiz a r e


CHECK

1 g aze d e e v a c u a re * C lip e s te : CSnd este defectat cataiizatonjl. S ta a p rin s: Cand apare o defectlune in timpul mersului, care inrautateste calltatea gazelor de esapament (de exemplu Sonda Lambda este defecta). Deptasa$i-va atent pana la primul dealer Volkswagen $1 lasati sa vl se veriflce motorul. 2 2 P ro g ra m u i e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e (E S P )* Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor si trebuie sa se stinga dupa circa 2 secunde. Lum ina de co n tro l clipe ste In tim pul mersului cand se electueaza reglarea. Daca instalatia este deconectata sau apare 0 defectiune in sistem, lumina de control este aprinsa in mod continuu. Deoarece Instalatia ESPIucreazacu ABS. ia 0 defectlune !a ABS se aprinde si iumina de control ESP. Alte indicatii g^siti la pag. 99.

20

COCKPIT

U T ILIZ A R E

V o la n m u ltifu n c tio n a ]*

S is te m d e r e g la r e v it e z a * (G R A ) B uton b a s c u la n t 1 Supra<ata inferioara S E T - : Apasati odata - Este memorata viteza momentana. Apasati de doua ori Temporizare. Atata timp cat se mentine apasata suprafata, viteza se reduce. Se va memora viteza existenta in momentui eliberarii suprafetei. Supraiata superioara R ES +: Apasati odata Viteza memorata este reluata. Apasati de doua ori - Accelerate. Atata timp cat se mentine apasata supraata, viteza crests. Se va memora viteza xlstenta in momentui eliberarii supraletei. B uton b a s c u la n t 2 Suprafata inferioara CANCEL: Apasati odataInstalatia de reglars viteza este deconectata pentru scurt timp. Viteza ce trebuie mentinuta ramSne memorata. Pentru a relua viteza memorata trebuie sa apasati odata RES + Alte indica{ii vezi pag. 101 .

R a d io * B u to n b a s c u la n t 3 Se apasa suprafata superioara V O L + volumul cre$te. Se apasa suprafata Inferioara V O L volumul scade. B u to n b a s c u la n t 4 Se apasa suprafata superioara: ^ - cautare posturi inainte (Radio) - anunturi TIM inainte (Sistem de navlgatle /Radio gama} - derulare rapida inainte (casetofon*) - cautare titluri Inainte (CD ) Se apasa sjprafafa inferioara; S / - cautare posturi inapoi (Radio) - anunturi TIM inapoi (Sistem de navigatie /Radio gamma) - derulare rapida inapoi (casetofon*) - cautare titluri inapoi (CD*) K u m in a re Pe partea stanga (vezi sageata figura din stanga) se afla o tasta pentru conectarea deconectarea ituminarii tastelor volanului multifunctional*.

COCKPIT

21

U T ILIZA R E

D is p o z itiv d e v o rb ire lib e ra p e n tru t e le fo a n e m o b ile *


Prin dispozitivul de vorbire libera puteti telefona fara telefonuf mobil in mSna. Daca avefi un apel, vocea partenerului dvs. de discutie se aude prin difuzorul instalatiei radio. Pentru a raspunde, procedatl ca si cum a-(i discuta cu pasagerul din dreapta. V o lu m u i dorit poate fi regiat la radio. Utilizarea aparatuiui este descrisS Tntr-un manual separat. L a p a r a s ir e a v e h ic u lu lu i lu a t i te le fo n u i cu dvs sau d e c o n e c ta ti m e s a g e r ia v o c a la a u to m a ta , d e o a re c e a p e lu rile in tr a $ i c a n d rad io -u l e s te o p rit. S c o a te re a te le fo n u lu i m o b il impingeti in sus Incuietoarea de pe suport, apucati lateral telefonui i trageti-l afara. A s e z a re a te le fo n u lu i A^ezati telefonui deasupra $i apoi apasaJi-l in sus in suport pana se blocheaza. Pentru a telefona f a r a d is p o zitiv u l de v o rb ire Itb e ra , puteti scoate te le fo n u i m o b il im p re u n a c u a d a p to ru l din suport: Prindeti adaptorul de capStuI inferior $i trageti telefonui cu adaptorul in sus. CItnd ati scos telefonui cu adaptorul, nu v o rb iti c a de o b ic e i la te le fo n u i m o b il, c i in m ic ro fo n u l d in s p a te le a d a p to ru lu i! In caz contrar apar reacti) acustice.

P r e g a tir e a te le fo n u lu i*
Pentru utilizarea telefonului existS: un m tcro fo n (in lampa inferioara fafa) o c u t ie d e in t e r f a f a (in te r f a c e b o x) c o m u ta re a automata a d ifu zo ru lu i in s ta la tie i radio (pentru tran sm iterea convorbirii) o a n te n a d e a c o p e ris combinata ra d io /te le fo n . P e n tru a p u te a te le fo n a m a i s u n t n e c e s a re s u p lim e n ta r: un s u p o rt p e n tru te le fo n m o b il un c a b lu de le g a tu ra Daca aveti in tre b a ri despre utilizarea pregatirii telefonului sau instalarea suportului, adresati-v3 dealerului dvs. Volks wagen.

22

COCKPIT

U T ILIZ A R E

C h e ia
Emitatorul cu bateria este in manerul cheil. R e ce p to ru l se g ase$te in in te rio ru l vehlcululul. Daca se efedueaza o data inchiderea centralizata, in general se poate ca toate inchizatoarele vehiculului sh fie actionate cu cheia. S iguranta la in c h id e re 91 sistem ul de alarma antiturt n u se pot actlva atunci cSnd inchiderea centralizata se defecteaza. C h e ia d e s c h im b D in m o tiv e d e s ig u r a n t a p r im iti c h e i e d e s c h im b n u m a i d e la d e a ie rii V o lk s w a g e n . E tic h e ta c h e ii Pe eticheta cheii C (vezi pagina anterioara) se afla codul ch eil care este absolut necesara in cazul confectionaril unei noi chef. A c e a s t a e t i c h e t a d e p la s t ic se p a s tr e a z a in lo c s ig u r p e n tru c a n u m a i a v a n d la in d e m a n a a c e s t c o d se p o a te s c h im b a c h e ia . Din aceasta cauzS la vSnzarea vehlcululul dati cumparatonjlui aceasta eticheta. S c h im b a r e a b a t e r ie i Noi va recomandam ca s3 Idsafi sa schimbe bateria din cheia cu emitator Service-ul Volkswagen. B a te r ia d e s e S r c a t i v a fi in d e p a rta ta c o n fo rm le g is la tie i m e d iu lu i.

Vehiculul va fi livrat cu d o u a " chei cu emitator A cu o cheie de urgenta B care se potrivesc la toate inchizStoarele. T in e tl ch eia de u rg en ta se pa ra t de documentele autovehiculului. Cheia de u rg en ta se va u tillz a num ai Tr^ mod exceptional. In fie c a r e c h e ie se g a s e s c com p o n e n te e le c tr o n ic e ! F e r iti c h e ia d e u m e z e a la 91 d e s c u t u r a r i p u te m ic e . A t n M e l

C a m l| r a s itiv e h tc u fu l- c M a r p e n tru c d te v a m om e n te - iu a tr in to td e a u n a ch ela e u dvs<; m a i a le s dacd fn v e liic u f rdm an c o jili. A c 9 tla a r p u te a p o m i m o to ra t sau a c tio n s dfspozH ivefe le cfra n ic e - d e e x . d is p o z itiv u l de a c fto n a re g eam urr. P e ric o l de a c c id e n ts re ! S e o a te li c h e ia d in c o n ta e f dupa ce ve hiculu l e st ?n repaus! A lt f l s ls te m u l d e b lo e a re a v o la n u iu i p o a te b io c a v o fa n u l neprevazMt.
in jn e le t^ri de export se livreazd 4 chei principate.

<u-

DESCHIDERE - INCHIDERE

23

U T ILIZ A R E

T e le c o m a n d a c u s e m n a l r a d io *

Prin telecomanda pot fi activate urmatoarele functii. a se utlllza chela: Cu ta s te le 1 si 2: - tnchiderea centralizata - cuplarea/ decuplarea inchiderii de siguranta i sistemului de avertizare antifurt* - deschiderea numai a u$ii conducatorulul' C u ta s ta 3: - descuierea capotei portbagajului Telecomanda cu baterii este plasata in manerul cheii vehiculului. ElementuI de receptie se gaseste in intetioail vehlculului. D o m en iul d e a c tiu n e (suprafata albastra) a telecom enzii este prezentata in fig u ra . D istan ta m axim a de a cflu n e depinde de diferiti factorl. Oaca baterille sunt slablte raza de actiune se reduce.

D e s c u ie r e a s i fn c u ie r e a u s ilo r Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta chela, aflatl fiind in zona de ac tiune, spre vehlcul ?l se apasa scurt tasta de deschldere 1 . Pentm in c u ie r e a vehlculului se apasa scurt tasta de inchldere 2 . La a c tio n a re a de d o u a o ri a ta s te i de in c h id e r e 2 , s e d e z a c tiv e a z a in c h id e re a de s ig u ra n ta $i s istem u l de a v e r tiz a r e a n tifu rt* . Daca vreji sa deschidetl sau inchidetl mecanic vehiculul trebuie sa scoatetl mai intai chela. Pentru aceasta apasati tasta de deblocare (sageata). Pentru Introducerea chell trebuie de asemenea sa apa sati pe aceasta tasta. Cand s e a c tiv e a z a inchiderea de sigu ranta $1 sistemul de avetlzare antifurt" sunt valablle cele de mai jos: Dacd usile vehlculului sunt desculate cu telecomanda tasta 1 , toate elementele se reblocheaza automat, daca in decurs de 30 de secunde nici una din usi, respectiv capacul portbagajului, nu au fost deschtse. Inchiderea de siguranta $i sistemul de avertizare antifurt* nu functianeaza totusi in decursul acestor 30 secunde. | Aceasta functle impiedica d e s c h id e re a 7? in v o lu n ta ra a u s ilo r v e h ic u lu lu i in ra z a d e a c tiu n e a te le c o m e n z ii. DESCHIDERE - INCHIDERE

24

U T IL IZ A R E

D e s c h id e re a u n e i s in g u re u $ i* D e s c h id e re a c a n d d is p o zitiv u l de d e s c h id e re a u n ei s in g u re u $i e s te a c tiv a t Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta cheia spre vehicul se apasa scurt tasla de deschidere 1 . Se va descuia numai usa conducatonjlui. inchiderea de siguranta sistemul de alarma antifurt* se dezactiveaza imedial. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor luminiior de semnalizare. La actionarea de d o u a ori a taStei de deschidere 1 se descuie toate elenienteie vehiculuiut. Inchiderea de s ig jra n ja ?i sistemul de avertizare a n tifu rt' sunt in continuare dezactivate. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i p o rtb a g a ju iu i indreptati telecomanda spre autovehicul i a p ^ a ti tasta 3 cca. 3 secunde. Capacul portbagajuiui este deschis. Aveji grija sa nu deschidetr capacul portba gajuiui din neatentie. Oupa ce ati descuiat capcul, acesta poate fi inchis numai cu ^ ^ i^ p a n a , $1 nu poate fi incutat automat. A p r o b a re a t e le c o m e n z ii Telecom anda Tndepline^te criteriite de acceptare $i a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicafii al Republicii Federate Germania. (Federal Approvals Office For Telecomunications Of The Federal republic Of Germany). Toate componentele sunt in conformitate cu normele in vigoare. Aprobarea de mai sus este baza pentru iutohzarea in alte tari.

S in c ro n iz a re a Daca la actionarea tastei telecomenzii vehiculul nu se descuie, exista posibilitatea ca sa nu mai corespundS codul cheii cu al unitatii de comandS din vehicul. Aceasta se poate intampla cand tasta telecomenzii este actionata des in afara domeniului de actiune. C heia cu telecom anda trebute iara^i sincronizata. ProcedeuI de sincronizare nu trebuie sa dureze mai mult de 1 m inut: 1. Apasati o s in g u ra d a ta fie tasta de descuiere 1 fie tasta de incuiere 2 a telecomenzii pentru circa o secunda. Vehiculul ramane incuiat. Unitatea de comandS recunoaste to tu si un cod valabil Fixat. 2. Acum incuiati sau descuiati vehiculul dvs. o singura data mecanic cu chela. 3. Cheia va fi recunoscuta, avand cod mecanic valabil. Intre cheie unitatea de comanda se recunoa$te un nou cod de schimb. ProcedeuI de sincronizare este incheiat. A lte chei-telecom anda se objin de la deaierii VolksvKagen. Aceste chei trebuie sa fie s in c ro n iz a te la un d ea le r Volkswagen, deoarece aceasta trebuie adaptata la im o bilizatorul vehicululul trebuie sa fie initializat In capul cheii. Se pot utiliza in total 4 chel cu teleco manda.

DESCHIDERE - INCHIDERE

25

U T ILIZA R E

U $ ile , In c h id e r e c e n t r a liz a t a
La Incuierea descuierea mecanica a u$ii $oferu!ui sau capacului portbagajului, prin sistemul de inchidere centralizata toate uile$icapacul portbagajului suntincuiate respectiv descuiate simultan. Sistemul de mchidere centralizata este echipat cu m c h id e re d e s ig u ra n ta : indata ce vehiculul este incuiat din afara butoanele de Tncuiere din interior sunt blocate imediat. Aceasta face ca .spargerea autovehiculului sa fie mai dificila. D e s c u ie re a Pentru d e s c u ie r e a vehicului dvs. se rasuceste cbeia !n butucul u^ii ^oferului In pozi(ie de deschidere. Toate butoanele de siguranta din u?i se deplaseaza in sus. inchiderea de siguranta, de supraveghere interioara* s< in sta la tia de avertizare antifurt' se dezactiveaza imediat. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor lampilor de semnalizare. La deschiderea vehiculului lumina interioa ra care este comandata de intrerupatoarele de la u$i se aprinde pentai circa 20 secunde. Daca este menlinuta cfieia in pozitia descfiis, la vehiculele cu geamuri actionate electric, toate geamurile se deschid. O b s e rv a tie La defectarea sistem ului de inchidere c e n tra liz a ta , se m ai p ot d escu ia $i deschide mecanic numai u$a ^ofenjlui $i c a po ta p o rtb a g a ju lu i. In c h id e re a de siguranta si instalatia de avertizare anti furt* nu pot fl activate cSnd inchiderea centralizata este defecta. in c u ie r e a Pentru in c u ie r e a vehiculului dvs. se rasuceste o s in g u ra d a ta chela !n butucul u$ii $oferului in pozi(ie de incuiere. Toate u$ile $i capacul portbagajului sunt incuiate. Inchiderea de siguranta si de supraveghere interioara $i instalatia de avertizare antifurt* sunt im e d ia t activate. Activarea este indicata prin scurta aprin dere a tuturor lampilor de semnalizare. La incuierea vehiculului se sting luminile interioare care sunt comandate de Tntrerupatorul de la ui. Functionarea Inchiderii de siguranta este indicata prin clipirea unei lumini de control din apropierea siguranfei usii conducatonjlui. Dupa 28 zile lumina de control se stinge. A stfe l se e v ita d e sca rca re a b a te rie i vehiculului la perroade mai lungi in care nu se circula. Instalatia este apoi activata.

A te n tie !
fn v e liic u fe le in c u ia te d in ex> fe r lo r n u tr e b u ie s a p ers o a n e - m iri a le s c o p ii > p e n tru cd u $ iie n u m a i p o t f i d e s c h is e d in in fe rio r. A c e a s ta e s te v a la b ii in s p e c ia l la v e h ie u le la c a r e g ea m u rU e s u n f a c tio n a te e le c t r ic , p e n tru e a D tci a c e s te a n u s e m ai p o t d e s c h id e vazS p a g in a 3 4 . D a c a s e s c t iv e a z a t a s t a d e b fo c a r e c e n tra id d in b ra tu l u$f s o fe ru lu i, a u to m a t s e b lo e h e a z a to a te u s ile $i c a p a c u l p o rtb a ^a lu lu i. D a r, d e o a re c e tn c a r i d e urgena , a lu to n ti (fin e x te r io r s e fa c e c u d ific u ifa te , cop iH m i tre b u ie t a s a t l i n v e h ic u f n e s u p r a v e -

gheati-

26

DESCHIDERE - INCHIDERE

U T IL IZ A R E

Daca rasudti cheia in acela^i butuc, intr-un interval de o secunda, d e d o u a ori s u c c e s iv , toate u$ile capacul portbagajulul se Tncuie. inchiderea de siguranta $i instalatia de avertizare antifurt' nu se activeaza (vezi pagina 31).

D e s c h id e r e a in d iv id u a la a u s ilo r * Sistemu! de inchidere centrailzata poate fi astfel modificat Tncat sa fie deschisa numai u$a conducdtorului. fara a afecta (descuta) alte zone.

Pentru informafii suplimentare sau pentru Cand Tnchiderea de siguranta nu este activarea acestei posibilitdti. adresa|i-va activata vehicuiui poate fi deblocat din in dealerului dvs. Volkswagen. t e r io r . Pentru aceasta se acfioneaza D e s c u ie re a u $ iio r a v a n d manerul u$ii paria cand butonul de sigu d e s c h id e re a in d iv id u a la a u $iiar ranta se mica in sus. Daca se trage iar^si a c tiv a ta manerul, u$a se deschide. Cheia se rasuce$te o s in g u ra d a ta Usile pot fi blocate $i prin a p a s a re a bu- in butucul usii respective. to a n e lo r de s ig u ra tifa . Inchiderea de U$a soferului se descuie. siguranta nu se activeaza totusi cand se Inchiderea de siguranta $i instalatia de face aceasta. averlizare antifurt se dezactiveaza imeDacau^conducdtorului e s te d e s c h is a . diat. Dezactivarea este indicata printr-o ea nu poate fi incuiata prin apasarea butoscurta aprindere a tu tJtror lam pilor de nului de siguranta. Aceasta pentru a semnallzare. preveni inchiderea dumneavoastra afarS. Cheia se rasuceste d e doua ori suc> c e s iv in oricare din incuietori: in c h id e r e a c o m fo rt Toate u$ile si capacul portbagajului se La vehicule cu geamuri, respectiv trapa descuie. actionate electric orice geam/respectiv Inchiderea de siguranta $i instalatia de trapa ramase deschisa, sunt automat Tnchi- avertizare antifurt* se dezactiveaza imese. Cheia trebuie menpnuta In pozitia de diat. Dezactivarea este indicate printr-o incuiere pSna cand toate geamurile $i trapa s cu rta a p rin d e re a tu tu ro r lu m ln ilo r ise inchid complet. semnalizatoare.

DESCHIDERE INCHIDERE

27

U T ILIZ A R E

Cand usaconducatoruliii e s te d e s c h is a aceasta n u va putea fl tncuiatS. Aceasta pentru a preveni situatia de uitare a cheilor Tn interior, iar dumneavoastra afara. Sistemul de siguranta i sistemul de avertizare antifurt* n u se activeaza la actionarea tastei. A te n tie ! A c tk m a n d butom it d e In c h id ere c e n t r a f iz a t a d in m a n e r u l u $ ff G o n d u c a to fu k lU t o a t e u ^ iie 91 ca> p a c til p o r tb a g a ^ u i s u n t a u to m a t in c u iB to . d e o a re c e f n c a zu ri de u rg e n ta , a ju to ru l d m e x te rio r s e fa c e e u d ific u tts te , cop li] n u trefeuie Id* s a ti in v e h ic u t n e s u p n v e g fie a t}. in c u iierea iis ifo rs i a ^ p a c u i u i p o rtb a g a ju lu i fm p ie d ic a p a tru n d e re a n e a u to riz a ta d m e x te rio r d e e x . is o p rire a la s e m a fo r. D e s c u ie re a Prin apasarea parfii stangi B a butonuiui toate u$ile - in functie de pozitia fantei butucului incuietorii din acesta - capacul portbagajului se descjie.

B u to n u l d e m c h id e re c e n t r a liz a t a A cest buton fa ce p o sib ila Tncuierea/ descuierea Tntregului vehicul din interior. Butonul este plasat in manerul u$il concjucatorulul (vezi figure). Tasla functioneazS i cand cheia de con tact este scoasa. in c u ie re Prin apasarea suprafetei A din dreapta butonuiui, se blocheaza toate u^ile $i c ^ a cul portbagajului. Nu mai este posibila deschiderea u^ilor $i capacului portbagajului, respectiv patrunderea neautorizata din e x te rio r (de ex. la oprirea lasemafor). Daca vehiculul a fost tncuiat cu butonul, exista posibilitatea sa se debiocheze indi vidual u^ile. Astfei tragetl manerul ull res pective pdna cSnd butonul de siguranta este sus. Cand se trage a doua oara de mner u$a se deschide.

28

DESCHIDERE - INCHIDERE

U T ILIZ A R E

S ig u r a n ta p e n tru c o p ii U^lle din spate sunt prevazute cu un sistem de blocare suplimentar pentm situatia cand pasagerii din spate sunt copii. A c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru cop ii Rasuciti fanta sigurantei ptr. copii, cu cheia vehiculului in direc^ia sagetii, vezi figura A. Manerui de deschldere din interiora u^li este blocat, u$a poate fi deschisa numai din exterior. Butonul de siguranta a! u$ii trebule sa fie sus. D e z a c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru c o p ii Rasucifi fanta sigurantei pentru copii cu cheia vehiculului in directia sagefii B, vezi figura. Uga poate fi acum deschisa numai din Interior. Butonul de siguranta al u$il trebule sa fie sus.

U$a sianga spate

Usa dreapla spate

DESCHIDERE- INCHIDERE

29

C a p a c p o rtb a g a j / H a y o n

P o z itiile fa n te i fn c u ie to rii: P o z itia A: Capacul p o r t b a g a j j l u i se b lo c h e a z a / deblocheaza prin inchiderea centraltzatS. P o z itia B: Capacul portbagajului este b lo c a t per* m a n e n t. Hayonul se poate descuia numai cu telecomanda sau de la comutatorul din u?a conducatomlui - vezi pag. 31. P o z itia C: Cand sistemul este defect sau cand bateria autovehiculului este descarcata. ?n aceasta pozitie hayonul poate fi incuiat mecanic.

P e n tru d e s c h id e re a capaculjl deblocat se apuca manerul (vezi figura) din marginea inferioara si capacul se ridlca. P e n tru in c h id e re capacul se trage fn jo s $i se Tmpinge u so r. In in te rio ru l capacului sunt prevazute elements de p rin d e re care fa c ilite a z a trag ere a capacului.

Atnfie!
Dupa in e h id e re s hayonuiui/ G Spaeului s p a te p o rtb a g a j se (taca sa b lo cat - a itfe l capacul p o rtb a g a ju lu i s>ar puftea tfescftidet brasc tn tim pui mersutui, c h ia r daca cb eia a fa s t ro tita pentru incuiere. Nu cireutat! niciodatS cu capa> cul spate portbagaj tfeschis sau In trad esch ls deoarece pot p#tru n d e gaze d e e^apam ent In intertom i autovehiculului.

30

DESCHIDERE - INCHIDERE

U IIL IZ A M L

S is te m u l d e a v e r t iz a r e a n tifu r t*
Cu ajutorui sistemului de avertizare antifu rt* sunt Tmpiedicate in c e rc a riie de patrundere $i furt din vehicui. instaiatia d e cla n ^e a z a se m n ale de a v e rtiz a re a c u s tic e ' $i o p tic e la p a trun d erea neautorizatS. Sistemul de avertizare in c iu s iv dispo> z itiv u iu i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu iu i in t e r io r * sunt activate automat la incuierea autovehiculului. Clieia se rasucegte o data in directia de inculere respectiv se apasa tasta de Tnchidere din te le co m a n d a . In s ta ia tia este im ediat activata. Aceasta este semnalizata printr-o scurtS aprindere a tuturor luminllor de semnaltzare. C a n d s e ra s u c e $ te c h e ia de doua o ri in s e n s u l m c u ie rii s au s e a p a s a d e 2 o ri p e t a s ta te ie c o m e n z ii se d e z a c tiv e a z a in s ta ia tia d e a v e rti* z a re a n tifu rt $ i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te r io r * ?i v e h ic u iu l se tn c u ie . Instaiatia se dec!an$eaza, daca cu vehiculul incuiat, se deschide o u$ capota motorului sau capacul portbagaj se pune contactui motor, sau se tnregistreaza o mi$care !n spatiul in terior'. In acest caz se declan^eaza pentru circa 30 secunde semnal acustic $i vizuai. D e z a c tiv a re Puteti dezactiva alarma cand desctiideti vehicuiul cu cheia sau cu telecomanda.

D e s c u ie r e a c a p a c u lu i s p a te Fiti atenti sa nu descuiati din gre^ald capacul spate. C apacul portbagajului desciiiat, poate fi inchis doar cu m in a nu poate fi Tncuiat automat. D e s c u ie re a d in in te rio r Tragetl comutatorul A din u$a $oferului. Comutatorul functioneaza si cand contactui nu este pus. D e s c u ie re a c u a ju to ru i te le c o R ie n z ii Indreplaii telecomanda Inspre autovehicui $i apasati tasta 3 cca. 3 sec. IHayonul este descuiat.

DESCHIDERE - INCHIDERE

31

U T ILIZ A R E

In d ic a fie Semnalul de alarma va fi declansat din noLi daca se atenteaza la una din zonele protejate (de ex. dupa deschiderea unei u$i, se deschide capacul porlbagajuiui). Sistemul de alarma se poate declan^a $i dacase descuie m e c a n ic hayonuli D is p o z itiv u l d e s u p r a v e g h e r e a s p a tiu lu i in te r io r * S enzori Senzorii dispozitivului de supraveghere interioara se gasesc pe ambele par(i ale lampil intenoare din spate - vezi sageata. Pentru a nu impiedica funcjionarea dispo zitivului de supraveghere Interioara, sen zorii nu tretjuie acopentil

D e c o n e c ta re a d is p o z itiv u lu i de s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te rio r* Acest dispozitiv se deconecteaza odata cu deconectarea instalatlei antifurt. Daca Tn interiorul autovehiculului se mi^ca ceva, cand sistemul de supraveghere interioara este activat, se declanseaza instalatia antifurt. Dispozitivul de supraveghere interioara trebuie deconectat cand in autovehiculul Tncuiat raman animale, altfel alarma se va declan$a.

Luaft in considlerare neap arat


in d ic a tiite d e ia p s g . 26 . D e c o n e c ta re a Apasati tasta din tocul u^ii (vezi sageata) inculati autovehlculuL Instalatia antifurt este activata. fara sistem de supraveghere interioara. C o n e c ta re a Dispozitivul de supraveghere interioara se va active la urmatoarea descuiere sau incuiere a autovehlcululul.

32

DESCHIDERE - INCHIDERE

U T ILIZ A R E

G e a m u ri a c t io n a t e e le c tric ^

C o m u ta to a re le din usa p asa ge ru lui dreapta si din u^ile din spate se gasesc Tn apro-pierea manerului u$ii (vezi poza). 1 conducatorului Prin Tntrerupatoml de siguranta 3 din uea 2 - usa pasagenjiul fata conducatorului, pot fi scoase din furcfie 3 - intrerupator de siguranta* dispozitivele de actionare ale geamurilor 4 - u$a din spate dreapta* din spate. - intrerupatorul de siguranta e s te sco s 5 - usa din spate stanga' in a fa ra: IntrerupStoarele pentru geamurile ustlordin intfterupatoarele din usile din spate pot fata sunt prevSzute cu o F u n c tie Tn fi folostte d o u a t r e p t e . - intrerupatoml de siguranta e s te a p a Daca respectivul comutator este apasat sat: sau tras pand la p rim a tr e a p ta . geamul din fata se deschide, respectiv se inchlde Comutatoarele din usite din spate sunt scoase din functiune. m an ual. Daca se apasa sau se trage scurt comuta- Dispozilivele electrice de actionare a gea 'to ru l pSna la a d oua tr e a p ta , geamul murilor, sunt dotate cu o lim ita r e de din faja se deschide, respectiv se Inchide fo rta a u to m a t. inchiderea geamuiui este tntrerupta auto mat cand apar obstacole care impiedica mi$carea. A c e s t lu c ru nu e s te v ala b ii la in c h id e re a din e x te r io r a (eres> tr e lo r c u c h e la d e c o n ta c t 'i n a c e s t c a z nu a c tio n e a z a lim ita to r u l d e fo rfa . Intrerupatoarele se gasesc in bratui usii c o n d u c a to ru lu i (vezi figura). R e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e ia p a g in a u rm M o a re .

DESCHIDERE - INCHIDERE

33

A te n fie ! D a e a v e h ic u lu f e s te i a ra s it c h f a r ^ ip e n h v o s c u r ta perioada lu a tt c d>voastra c h e ia <fe c o n t a c t . A v e fi g rijS s i n u rd m d n d n ic io tfa ta e o p il n es u ia rav eg h e ati In m a s in ^ D is p o zittv u l a c fio n a re a g e a m u riio i' n u f u n c tio n e a z a c a n tf u ^ l e d in f a t i s u n t d e s e h is e . A te n tle la in c h id e re a g eam u rito r! Sn cK iderea n e a t e n t a s a u n e c o n tro ia tS a g e a m u H lo r p o t e a u a rd n irl (s triv ire ). D a c a v e h ic u fu td u n m e a v o a s tra a feis t in c u ta t d in e x t e r io r , nu t r e b u ie s a r a m a n a n ic i o p e r s o a n a v eM eu t, p e n tru c a Tn c a x d e u i^ e n t a n ti s e m a i d e s e h id g e a m u rlle . F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i de a c t io n a r e a g e a m u r ilo r c u c o n t a c t u i m o to r p u s D e s c h id e re a in tre ru p a to ru i din u $a $ o fe ru lu i - geamul din fa}a: Se apasa Tntrerupatoml pana la p rim a treapta. Geamul se poate deschide manual. Intrerupatorui se apasa in fata scurt pana la a d oua tr e a p ta . Geamul se deschide automat. La o noua actionare a intrerupatorului geamul se opreste imediat. - geamurile din spate: intrerupatorui se apasa In ta|a. Geamul se deschide manual. fn tr a r u p ito r u l din u sa p a s a g e ru lu i f a t a $ i din u $ iie din s p a te Pe suprafata de jos a intrenjpatorului se apasa. Fereastra se deschide manual.
34

In c h id e re a A le n tle !

Q |i-i

inchiderea neatenta sau neeonfre ia td a geanturil^^ p o t cauza


r ^ ir l! R e s p e c ta ti v a n tg a m in d ic a tiite d e p e p a g in a u r m a to a re re fe rito a r e ia iim ita re a f o r te i. in tre r u p a to ru i d in u$a c o n d u c a to ru iu i - geamurile din fata: Intrerupatonjl se trage pdna la p rim a treapta. Geamul se inchide manual. Intrerupatorui se trage pand la a d oua treapta. Geamul este tnchis automat. La 0 noua actionare a intre ru pa to ru lui geamul se opreste imediat. - geamurile din spate: Se trage in fata intrerupatorui. Geamul se inchide manual, in tre ru p a to ru i d in u $a p a s a g e ru iu i fa ta si d in u s ile din s p a te Se apasa suprafata de sus a Tntrerupatorului. Geamul se inchide manual. Q :-

DESCHIDERE - INCHIDERE

U IIL I^ H t:

M o d u l d e lu c ru a l d is p o zitiv u lu i d e lim ita r e a fo rte i 1 - Daca geamul de ia u$a conducatorului, pasagerului fa{a sau de la u$ile din spate intampina in cursa de Inchidere 0 rezistenfa la maintare sau un obstacol (o limitare de forta] geamul se deschide imedlat. 2 - Dupa ce geamul s-a deschis, trebuie inca 0 data sa lidicaji i sa mentineji comutatorul geamului respectiv, timp de 10 secunde. Daca in contlnuare geamul va intSIni un obstacol sau o rezistenta. acesta se opreste. 3 - Dupa ce geamul s-a oprit, trebuie inca 0 data sa ridicati si s i mentinefi comu tatorul tim p de 5 secunde, ca sa-l inchideti. G e a m u l s e in c h id e a c u m fa ra lim ita r e de fo rta . A ten tie! Prin iR c h id e re a n e a te n ta n ec o n tro la td a g e a n lu rilO f s e p ot p ra d u c e rd n iri. in d ic a fie Daca a$tepta(i mai mult de 10, respectiv 5 ecunde intre pasii individuali, ia o noua acfionare a Intrenjpatomlui geamul se va deschide din nou.

F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i d e a c t io n a r e a s e a m u lu i c a n d c o n t a c t u i m o to r a lo s t iu a t Dup ce contactui motor a fost Iuat geamurile pot fi Inca actionate aproximativ 1 0 minute cu conditia ca u^ile fatS sa nu se deschida. La inchiderea geamuriior din fata nu se realizeaza functia de Tnchidere automata. Daca geamul de la u$a conducatorului, pasagerului dreapta sau de la usiie din spate intimpina o rezistenta la inchidere, geamui se deschide imediat. In acest caz pute(i sa inctiideti geamul numai dupd ce ati pus contactui motor. Geamurile vehiculului pot fi de asemenea inchise sau deschise din afara. In acest scop cheia trebuie sa fie in pozitie de incuiere, respectiv descuiere in butucul u^ii conducatorului. In d ic a tie Daca deconectarea/conectarea bateriei vehiculului funclia* de inchidere/deschidere automata a geamuriior u$ilor fa{a. nu opereaza. Pentru a reintroduce acesta functie dupa conectarea bateriei, respectati urmatoarele: Vehiculul se incuie din exterior prin u?a conducatorului. Asigurati-v3 ca toate usile geamurile sd fie complet inchise. Descuiati vehiculul $i apoi il incuia(i iardsi prin ua conducatorului. Tineji cheia mini mum 1 secunda in pozitie de incuiere. Functia de inchidere/deschidere comptetd a geamuriior. usilorfatd este reactivata.

DESCHIDERE - INCHIDERE

35

U T ILIZ A R E

T r a p a * ( P la f o n g i is a n t / p iv o t a n t )
In d ic a tie Dupa deconectarea si conectarea bateriei vehiculului se poate intampla ca trapa sa nu se inchida complet. Atunci trebuie sa a p ^ a tl comutatorul in fata sau spate timp de 10 secunde. G lis a re B Se rotete comutatorul pana in pozitia dorita in sens orar. In pozitia C trapa se deschide pSna in p o z itia C o n fo rt. Daca doriti sa deschideti complet trapa. rasLciti in continuare comutatorul pana in pozitia B. in aceasta pozitie e posibil sa fiti deranjati de zgom otui provocat de curentul de aer. In d ic a tie La culisarea trapei de sticia parasolarul va culisa impreuna cu trapa. Puteti, fiecare dupa dorinta, sa inchideti cu mana para solarul. P iv o ta re (in c iin a re ) D Comutatorul se rasuce^te p&na in pozitia dorita. In pozitia D trapa este complet inclinata. inchiderea trapei se face in to td e a u n a f a r a d is p o z i t iv u l d e i i m i t a r e a fo rte i. in c h id e r e a c o n fo r t* Trapa poate fi inchisS utilizand nu numai comutatorul rotativ ci i din exterior prin incuietoarea de la u$a conducatorului. Mentineti cheia in pozitia de inchidere, pana cdnd plafonul s-a inchis.

Trapa se deschide si Inchide cu ajutorui comutatorului rotativ cand contactui motor este pus. Trapa se deschide sau inchide timp de aproximativ 10 minute dupa ce s-a luat contactui motor la vehlcule cu inchidere centralizata, atdta vreme cat usile fata nu au lost deschise. A te n tie ! A c o rd a ti a te n tie fttehiderii fra p e if N e a te n tia s a u in c h id e re a fteeo n tro la ta a tra p e i i>oate p ro v o c a ra< nirU D e a c e a ia p a ra s ire a veh i* cutului lu a ti in to td e a u n a c h e ia c u du fn n eavoastra^ in c h id e re A Pentru Tnchidere com utatorul trebuie rasucit in pozi{ia A. Trapa este prevazuta cu un d is p o zitiv de iim it a r e a f o i ie i . Daca trapa, Tn m i^carea de inch ide re , In ta in e ^ te un obstacol sau o rezistenta se va deschide imediat. Putet) sd inctiideti plafonul daca apasati comutatorul aflat In pozifia A in fata pana cdnd trapa este complet inchisa. G e a m u l se in c h id e a c u m fa ra iim ita r e de fo rfa .

36

DESCHIDERE INCHIDERE

U T ILIZ A R E

A e r is ir e S o la r/ T r a p a S o la r a * La vehiculele cu trapa solar, la raze solare s u ficie n te , dupa lua re a g o n ta ctu lu i, ventilatorul comuta automat pe functionare Solar. M otorul ventilatorului va ii actionat cu curent solar si habitaclul va fi alimentat cu aer proaspat. Actionarea Irapei corespunde descrierilor anterioare. Celulele solare ale trapei livreaza curent pen tru fu n c tio n a re a de a e ris ire a 1 aparatului de aer condi|ionat. Tapiteria interioarSi este fixata de trapa solara si nu se poate culisa separat. In d ic a tie Aerisirea functioneaza numai la tra p a in c h is a re s p e c tiv ra b a tu ta . Pentru o aerisire optima trebuie ca duzele (suflantele) 3 $i 4 sa fie deschise $i sa fie deconectata recircularea. Vezi pag.73.

A c tio n a r e a d e u rg e n fa Daca Instala^a este defecta, plafonul se poate 7nchide manual. Se scoate capacul de plastic din partea din spate, cu o ^unjbelnita. Se ia manivela din suportui capacuiui se introduce in deschizatura pana se opre^te, (se invinge presiunea arcului) $i se inchide plafonul. Se introduce manivela in suport si se a$eaza iara$i capacul.

r
DESCHIDERE - INCHIDEHE
37

C a p o ta m o to ru lu i

D e b lo c a re Se Jrage maneta din stanga sub bord capota se va debtoca. Sirrultan iese la iveala un maner de tragere in grila radialorulul - vezi figura din dreapta. In d ic a tie inainte de deschiderea capotei motorului verlficati ca stergatoarele de parbriz sa nu fie ridicate de pe parbriz. Attfel s-ar putea produce deteriorSri ale vopselel. D e s c h id e re a Capota motomlui se ridica putin 1 apoi se trage de mSner in dlrec{ia sagetii - vezi figura din dreapta. Astfel se deblocheazS carligul de prindere. Se ridica $1 se deschide pana se oprete. Capota este mentinuta in pozitie deschisa de un telescop pneumatic.

In c h id e re a Apucati c t, Dta de partea unde este fixat telescopul. Apoi se trage in jos pana cand telescopul nu mal ac{ioneaza lasata sa cada In dispozitivul de blocare - nu apasatll A t e n tie ! 0 in m ^ i v e d e s ig u r a n ^ c a p o ta m o io r u iu i t r e b t iie s a f i e b in e f n c h is a In iiin p u t m e rs u lu i. D e a c e e a ? n to td ea u n a d u p d fn c h t* d e r e a c a f w t e i v e r if ie a l i, dacJt e s t e b in e z a v o rS ta . C a p o ta e s te b m e t n d iis a Oacm s e a f la i a n fvei c u e ie m e n ie le d e c a ro s e H e d in i i t m l e i. D a c i 8l>servati in tim p u t m a rs u fu i c a n u e s t e b in e fn c h is a , o p n fi im e d ia t 9 in c h id e ti c o r e c t c a p o ta m o to ru lu i.

I?

38

DESCHIDERE - INCHIDERE

In d ic a t ii p riv in d s ig u r a n ta la e f e c t u a r e a lu c r a r ilo r in s p a tiu l m o to r


La e fe c tu a re a lu c ra rilo r la m o to r s au Tn s p a tiu l m o tor, de e x e m p lu v e r ific a r e a $i c o m p le ta re a cu lic h id e , e x is ta p e ric o l d e fo e , de o p a rire , d e ra n ire si a c c id e n ta ri. A fe n tie! F iti f o a i i e a te n fi c a n d lu c r a ^ ia m o t o r s a u tn c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i! S e re c iH n a n d a a te n lie s p o ritd ! N u d e s c h id e ti c a p a c u f de la cotnpartim entuJ m o toru tu i s a u nu e x e e u f a f i litc ra ri la m o to r d a c a o b s e rv a li e i ie s e af>ur s a u (ichid d e rd c ire p o ric o l d e o p d rire ! A ^ te p ta fi p a n d c a n d nu m a t ie s e a b u f s a u tic h id d e rd c tre fn o to ru l - a i^ e lt . O p ritt mtotorui, s c o a te fi c fie ia d e c o n ta c t. T r a g e ti frd ita d e m S in i. M a n e t s s c }iim t> a to ru iu i d e v ite z e m p o zitia neutra^ ra sfte c tiv In p o z itia hP. L a s a li m o to ru l sa se r a c e a s c ^

N u a siia ti, n u tu m ati nie io d ata li c h id e d e a s u p r a m o t o r u f a i fierblnte. A c e s t e lich id e $e pot aprlnde. E v ita ti sc u itc ire u ite le fn in sia ia t ia e le c t r ic ^ tn s p e c ia l la Imterie. D a c a tre b u ie e x e c u ta te iu c ra ri d e v e r lf i c a r e c S n d m o t o r u l f u n c t io n e a z a f a p a r e fn p lu s p e r ic o t u l d a t o r a t p ie s e lo r in m l$care d e ex. curele trapezoid a ie , a lte rn a to r, v e n tila to r d e r d c ir e 91 s is t e m u l d e In a lt a fensitm e. D a c a s u n t n e e e sa r# lucriit't la s is t e m u l d e a llm e n fa re s a u ia in sta la fia electric^: d e e o n e c t a t i b a t e r ia d e la fe te a u a de bord. n u finnati. - n u lu c ra ti n ie io d a ta In apro> pierea focuiui d e sc h is. > Mneti fnto td eau na ia M e t n a n a fin stin ga to r d e foe.
La c o m p le ta re a c u lic h id e , a v e ti g rija c a a c e s te a s a nu fie schim * b a te In tr e e le , in c a z c o n tra r pot a p a re a v a rii g ra v e in fu n c tio n a re .

T fneticop iideparte< lecom p art im e n M m otoruiui. C d t tim p m otorul e s te eald:


N u p u n e ii m a n a in v e n tifa to ru l d e rd e ire , a c s ta a r p u te a p o m i b ru s c . N u d e s c h id e ti c a p a c u i d e la re z e rv o ru i c u lie h fd d e rTO ire, s is te m u f d e rd c ire s e a lia sub p re s iitn e .

Pentru a f i re c u n o s c u te la tim p neetanseit^tiVe, lo c u l d e sub v e h ic u l trebu/e c o n tr a la t la fnferv a le re g u la te . Daca se o b se rva p e te


d e u le i s a u a lt e lic h id e , v e h ic u lu l tre b u ie dus la a t e lie r p e ritru verific a re .

DESCHIDERE - fNCHIDERE

39

U T ILIZA R E

C o m u ta to r
In d ic a tie Daca nu sunt stinse farurile dupa ce chela a fost scoasa se aude un zgom ot de avertlzare, atata tlmp cat u$a $oferutui este deschisa. F a r u r ile d e c e a t a * ^ }

In d ic a t ie La vehicule cu volanul pe dreapta ordinea comutatoarelor difera. Simbolurile comutaloarelor corespund to tjs i celor de la vehiculele cu volanul pe stanga. La ulilizarea echlpamenteior de ilum inare descrise a id , este su bject al reglementaritor legale. 1 - C o m u ta to r lu m in i 0 ;Dfl; gQ " - Stinsa '' ' - Lumini de pozitie" - Lumlna de tntalnire (faza micS) sau lumina de drum (faza mare)

Cu comutatorul pe luminiie de pozi(ie sau pe faza mica/faza mare, tragetl de acesta Tn afara pana la prima pozitie stablla. C and fa ru rile de ce afa sunt a prinse simbolul farului de ceafa este aprins in lumina verde. L am p a c e a ta s p a te * V e h ic u le fa ra fa ru ri d e c e a ta Se roteste comutatorul de lumini din pozltia faza mica/faza mare $i se trage pana se opreste. V e h ic u le c u fa ru ri de c e a ta Comutatorul din pozijia faza mica/faza mare se trage pana la a doua pozitie stablla. In d ic a tie Cand lampa pentru ceata este aprinsa, in tabloul de bord se aprinde o lampa de control. Lumina de ceata poate fi aprinsa numai cand vizibilitatea este toarte redusa (de ex. in Germania sub 50 m) datorita efectului orbitor. EchipamentuI electric al dispozitlvului de remorcare montat din fabrica este astfei conceput ca la tractarea unei remorci ce este echipata cu lampa de ceata spate, lampa de ceata a autoturismului e automat stinsa.

Farurile se aprind numai cand contactui motor este pus. in tlmp ce se efectueaza pomirea motorulul dupd scoaterea cheli de contact ele sunt puse autom at pe lumlnlle de pozitie. Comutarea pe laza mica sau mare respectiv avertlzare luminoasa - vezi pagina 43.

in anumlte ISri, cand sunt apnnse lumtnile de pozitie $i contactui motor pus, faza s c u rti se apnnde de asemenea cu o intsnsitate rsdusa.

40

LUMINI SI CAMP VIZUAL

U T ILIZ A R E

2 - llu m in a r e a in s tr u m e n te lo r d e b o rd CSnd luminile sunt aprinse, intensitatea de iluminare a aparaturii se regleaza prin rotirea rozetei de langa comutatorul de lumlni. 3 B u to n c o m a n d a io r e g ia r e fa r u r i* Corespunzator conditiilor de Incarcare ale autovehiculului se poate regia electric pozifla farurllor Aceasla previne orbirea partenerilor de trafic creeaza o bund vizibllitate conducatonilul auto. Farurile se pot regia nutnai cand faza scuita este aprlnsa. Pentru reducerea distantei de iluminare rotiti rozeta de la pozitia de baza (-) !n jos. R e g la r e a d in a m ic a a fa r u r ilo r La vehiculele cu latn pi d e d e s c a rc a re in g a z se are la dispozltie un sistem de reglaj dlnamlc al farurilor. Aceasta !nseamna ca batala farurilor se adapteazd automat starii de incarcare a autovehiculului, la punerea co nta ctu lu i m otor. M i^carile vehlculului la demaraj respectiv la franari vor fi automat echilibrate.

4 - In c a lz ir e a lu n e te i | ii Instalatia de incalzlre functloneaza numai cand contactui motor este pus. Cand insta latia de Tncdlzire functioneaza se aprinde 0 lampa de control Tn comutator. Im e d ia t c e g e a m u l d in s p a te e s te c la r, in s ta la tia d e in c ^lzire va f i o p r it a , C o n s u m u l re d u s d e c u r e n t c o n d u c e la s c A d e re a c o n s u m u l c a r b u r a n tu lu i - v e z i s i m a n u a lu l 3 .2 . C o n d u c a n d e c o n o m ic e c o /o g ic .

r
LUMINI SI CAMP VIZUAL 41

<j I lu i^ /^ n c

U IIL IZ A H t

M a n e ta p e n tru s e m n a liz a r e s i fa z a m a re
5 - L u m in i d e a v a r ie ^ 6 - R u lo u e le c t r ic p a r a s o la r * Parasolarul poate fi tras automat pe luneta, pen tru a p ro teja im p o trlv a ra d ia tiilo r puternice. Pentru desfacerea sau strangsrea ruloului parasolar apasati scurt tasta. Parasolaail se va des1a$ura p3na la capat. A te n tie t InstalaUa functioneaza si cu contactui mO' tor luat. A prindeti lum inlle de avarie cSnd de exemplu: - afungeti la coada ur)ui ambuteiaj - aveti nevoie de ajutor sau - vehiculul dvs. se opre$te datorita unei defectiuni tehnice. CSnd aprindeti lumintle de avarie. toate lampile de semnalizare ale vehicululul se aprind simuitan, Vor lumina intermitent 5 ! lampile de avertizare din bord $1 lampa incorporata in intrerupStonjI pentru avarie. Va mgam respectati hotararile iegale. C o n e c ta r e a /d e c o n e c t a r e a fa z e i m a rt C o n e c ta re a : Se conecteaza comutatorul de lumini pe faza scurtd, tmpingeti maneta In fata (3). La aprinderea fazei marl se aprinde lampa de control din tabloul de bord. Cand este conectatS faza mare rSmSne conectata faza mica. D e c o n e c ta re a : Se trage de maneta in sens opus sagetii 3. A v e r t iz a r e lu m in o a s a Se trage m aneta spre volan ( 4 ) - se aprinde $i lampa de control a fazei mari din tabloul de bord. L u m in i d e p a r c a r e Lumina de parcare se aprinde numai cu contactui motor luat. Lumini de parcare dreapta - maneta in sus ( 1) Lumini de parcare s tin g a - maneta in jos
( 2)

& a n d r u lo a l p a ra s o la r e s te
d e s f i k i u t , ' v i z i b l f i t a t e a c ttr -

^ > a le

retro vizrare
^ Instalatia de semr^alizare functioneaza numai cu contactui motor pus. Pentru a semnaliza la dreapta - maneta In B U S (1 ) Pentru a semnaliza la stanga - maneta in ios ( 2 ) Cand semnalizatoarele functioneaza, $1 lampa de control corespunzatoare este aprinsa - vezi pag.14. Semnalizatoarele se decupleaza automat dupa efectuarea manevrei de viraj. S e m n a liz a r e a la s c h im b a r e a d ir e c t ie i d e m e rs $1 a b e n z ii Ridicati ( 1 ) sau coborati (2 ) - pand la f f t punctui la care simtiti 0 opozrtie 1 mentineli in aceasta p ozitie - lam pa de control trebuie sa dipeasca.

in te r io a r ^ este lim lta t d .

Dupa ce se scoate chela de contact, se aude un sunet (zgomot de avertizare), atata timp cat u$a $oferului este deschisa. In d ic a t ie La utilizarea echlpam entelor de sem n alizare $1 ilum inare descrise se vor respecta hotararile legale.

V
42 LUMINI SI CAMP VIZUAL

LUMINI $1 CA m P VIZUAL

43

U T IL IZ A R E

L a m p i in t e r io a r e

L a m p a in t e r io a r a f a t a in tre ru p a to ru l A Prin acest intrerupator sunt comandate lampa Interioara din fata si cele 2 lampi de citit. Pozitiile intrerupatorului: Pozitia din mijioc o p rit.................... Dreapta - lumina comandata de intrerupatorul u ii........................ Stanga - lampa interioar este aprinsa co ntin uu .......................... L a m p ile d e c it i t d in f a t a Prin apasarsa comutatorului corespunzator B se aprinde sau stinge lampa de citit. L a m p a in t e r io a r a s p a te Pozitiile intrerupatorului: lampa interioara este aprinsa co ntin uu .............................. lumina comandata de intrerupatorul u s ii............................. o p rit.................................................... O O

C o m a n d a la m p ii in te r io a r e Lampa interioara se stinge dupa maxim 10 minute daca u$a este deschisa. Astfel se evita descarcarea bateriei vehiculului. La vehicule cu inchidere centralizata, iam pa interioara este aprinsa circa 20 secunde, dupa ce se descuie vehiculul, se deschide o usa sau se scoate chela din contact, intrerupatorul fampii interioare re spective trebuie sa se gaseasca Tn pozitia - co n ta c t u$a (lu m in i co m a nd ate de intrerupatorul usii). Totu^i, la incuierea vehiculului sau la punerea contactului motor, lampa se stinge imediat. L a m p a d e p o rtb a g a j Lampa se aprinde cand capacul portbagajului este deschis (functioneaza ?i cnd luminilesuntstinsesicontactui motor luat). De aceea, trebuie sa fiti atenti la capacul portbagajului sS tie totdeauna inchis cand vehiculul este parcat. iiu m in a r e to r p e d o Lampa se aprinde numai cand lumina din vehicul e aprinsa si capacul torpedoului este deschis.

44

LUMINI SI CAMP ViZUAL

U T ILIZ A R E

S te r g a to r si in s ta la tia d e s p a la t p a rb riz u l
S te rg e re sin g u lars Maneta in pozitia 4. P o s ib ilita te a d e s te rg e re /s p a la re a u to m a ta Trageti de maneta spre volan 5 - Instalatia de spalare 5 ! 5tergatoareIe functioneaza. Ellberatl maneta - instalatia de spalare se opreste stergatoarele functioneaza inca aproximativ 4 secunde. La d u ze in c a lz ite p e n tru s p a la t p ar b r iz u l* . se regleaza automat energia termlca. in functie de temperatura exterioara, atuncl cand se Introduce ctiela ?n contact. S e n zo rii d e p lo a ie * La vehlcule cu senzori de ploaie, pauzele intre stergeri se regleaza automat prin senzor tn functie de cantltatea de ploaie, aceasta cand este conectata functia de $tergere intermltenta. Prin comutatorul A din maneta sterga toruiui de parbriz se poate regia individual sensibilitatea senzorulul de ploaie. Oupa talerea contactului motor trebuie sa activatl din nou senzorul de ploaie. Pentru acea sta o p riti 5 ! rep o rn iti fu n c tia de stergere intemiitenta. In s t a la t ia d e s p a la r e - fa r u r i* Cand fa ru rile sunt aprinse geam unie famrilor sunt spalate ori de cate ori este spalat parbrizul. La Intervale egale, de exemplu la umplerea rezervorului, murdaria persistent^ (ca de ex. restu rl de inse cte ) tre b u ie totusi indepartata de la geamurile farurilor. In d ic a tie Completarea lichldului de spalare vezi manualul 3.2. Schimbarea stergatoarelor de parbriz - vezI pagina 46.

Atentie!
P e n tr a q b u n a v iztfa ilfta te s u n t n e e e s a re $ t r{||ito a re d e p a rb riz In iKiRd s ta r e v e z t p a g in a 4 6 . $tergdtoarele de parbriz instalatia de spalat parbrizul functioneazS numai cand contactui motor este pus. C a n d e s t e f o a r t e fr ig $ i in g h e t a fa r a , in a in te d e a p o rn i s te rg a t o a r e le de p a rb riz v e rific a ti d a c a l a m e le ^ t e r g a t o a r e lo r n u s u n t in g h e ta te p e p arbriz! S te rg a to ru l o p rit Maneta in pozi'tia 0 . M i^ c a re a la in te rv a le a ^ te rg a to ruiui Maneta in pozitia 1. Cu comutatorul A se pot selecta 4 trepte de temporizare. Comutatorul spre dreapta - pauze scurte Comutatorul spe stanga - pauze lungi Pauzele mtre tergeri sunt comandate 5 I in func|ie de vlteza. M is c a re le n ta a $ te rg a to ru lu i Maneta in pozitia 2. M i$ c a re ra p id a a s te rg a to ru iu i l^aneta in pozitia 3.

LUMINI SI CAMP VIZUAL

45

U T ILIZ A R E

L a m e le s t e g a t o a r e lo r d e p a r b r iz
A te n iie ! P e n tru b u n a v iz fb liK a te sunt n e a p d ra t n e c a s a re ^ te rg a to a re in b u n d s ta re . P e n tr u a e v H a m u n la rfre a , ia> m e ie s te r g a to a r e lo r d e p a rb riz tr e b u ie c u r a t a t e re g u la t c u un a g e n t d e c u r a tir e g e a m u ri. L a m u rd d rire p u te m lc a , d e e x e m p tu r e s t u r l d e in s e c f e c u r d i a r e a $ te r g d to a r e 1 o r s e f a c e e u un b u re te s a u p ro so p . 03n m o tiv e d e s ig u ra n fa ia m ele s t e r g d t o a r e lo r t r e b u i e a n u a l s c h im b a fe o d a t a s a u d e douS o r i. L a m e le s e d b fin la d e a ie rii V o lk s w a g e n . Urmatoarele cauze pot duce la vibrarea lamelor de parbriz; La spalarea vehlculelor cu Instalatle au tomata de spalare, pe parbriz pot rdmane resturl de grasimi. Aceste resturl se pot indeparta numal cu un agent de curajare special. Inform atll supllm entara puteti obfine la dealerll Volkswagen. VIbrarea poate 1i indepartata prin folosirea une'i substan}e ce dllueaza grasim lle. Substantele degresante nu pot Indeparta depunerile. Cand lamele stergatoarelor sunt deteri orate, acestea pot de asemenea s& vibreze. Schimbatl lamele $tergatorutul. Unghiul de a ^ z a re de la bratui stergatorului nu este corect. Verificati unghiului pe care tl efectueaza Stergatorul la un dealer Vollcswagwn $i daca e cazul se corecteaza.

S c h im b a r e a la m e lo r $ te r g a t o a r e lo r d e p a r b riz S c o a te r e a ia m e i Desprlndetl brajul tergatorulul de par briz si pozi}ioriati lama in unghi drept fata de bratui ^tergatorului. Se apasa clema de siguranta in directia sagetll A. Se scoate lama stergatorului in directia sagetii B apol scoateti-o in sens opus. F ix a re a Ia m e i Clema de siguranta trebuie sa Intre in locul special destinat din bratui stergatorului se aude zgomotul de fixare. La m ontarea lam elor se vor respecta urmatoarele: - deflectorul de aer al Iamei, oe partea conducStorulul, trebuie sa fie orientata cu fata in jos. - lama pe partea din dreapta $cferului treb uie sa fie tn d re p ta ta cu partea convexa in jos.

46

LUMINI $1 CAMP VIZUAL

O g lin d a r e t r o v iz o a r e

I.

i0

In d ic a tie Daca oglinda a fost mutata datoritd unei forte externe (de ex. lovirea la manevre). oglinda trebuie reglata e le c tr ic , inspre ' interior pana se opre^te. Oarcasa oglinzii nu trebuie in nici un caz adusa manual la loc, deoarece functia oglinzii ar fi schimi' -i ? li batS. R e g la re a s in c ro n iz a ta a o g lin z ilo r in primul rand ambele oglinzi trebuie adiise in pozitia de baza. Pentru aceasta, reglati mai intai oglinda din stdnga conducStorului, apoi oglinda din dreapta cor^ducaOglinzile retrovizoare trebiiie reglate inatorului, asa cum a fost descris mai sus. intea pornirii asHel inca l sa se permita Apoi puteti regia simultan ambele oglinzi. vizibiiitatea in mers. reglnd numai oglinda conducdtorului. R e g la r e a o g lin z ilo r e x t e r io a r e In d ic a t ie p e n tru u tiliz a r e a o g lln O g linzi e x te rio a re re g la b ile z ilo r e x t e r io a r e c o n v e x e sau e le c tr ic * a s fe r ic e * . OgllnzMe exterioare se pot regia prin O glinzile exterioare c o n v e x e (curbate butonul rotativ. spre exterior) maresc campul de vedere, L - Oglinda exterloara din stanga totu^i obiectele par mai mici. D e a c e e a A - Incalzirea oglinzilor exterioare cu a c e s te o g lin z i nu s e p o a te eva> lu a c o r e c t d is ta n ta p a n a la v eh ic u R - Oglinda exterioard din dreapta Oaca sistem ul de reglare e le ctrica a le le d in s p a te . o g lin z ilo r se deiecteazS, puteti regia Oglinzile exterioare a s fe r ic e au suprafata oglinda manual prin apasarea rDarginii curbata variat. Aceste oglinzi - cu deschidere mare cresc campul de vedere mai suprafefei oglinzii. B - Rabaterea ambelor oglinzi exterioare* mult decat oglinzile convexe. O g lin z ile in aceasta pozitie ambele oglinzi exterioare a c e s te a au o u t ilit a t e lim ita ta d e fa p tu i c a nu se p o a te e v a iu a c o re c t sunt rabatate electric. Daca rotiti rotita in d is t a n t a p a n a la v e h ic u le le d in alta directie, o glinzile revin la pozltia s p a te . initiala. R a b a te r e a o g lin z ii e x t e r io a r e Oglinzile exterioare pot fi rabatute, Asttel se trage carcasa oglinzii cdtre masind. inainte de a strabate o instala|ie de spalat automata, oglinzile trebuie rabStute pentru a evita deteriorarile.

.ix

LUMINI SI CAMP VIZUAL

47

U T IL IZ A R E

In c a iz ir e a o g lin z ii* Incalzirea oglinzilor exterioare functioneaza in pozitia A a butonului rotaliv indepen dent de instalatia de incalzire a lunetei. M e m o ria p e n tr u o g lin d a e x t e r io a r a * V e htculele c u m e m o r ie p e n t r u s c a u n u l c o n d u c a t o r u lu i* au o memorie pentnj oglinzile exterioare. Reglaiile o g lin z ilo r e x t e r io a r e sunt retinjte automat Tn memorie In corelare cu pozi]ia scaunului conducM orului - vezi pagina 53. R e g la re a a u to m a ta a o g lin z ii e x te * r io a r e -d r e a p ta p e n tru m e rs u l m ap o i Cand se merge Tn m ararier, oglinda exterioara dreapta se muta autom at in pozitia p re s ta b ilita , daca comutatorui a fost pus pe oglinda dreapta. Astfel la parcare se permits vederea pana la m arginea bordurii. Oglinda se muta inapoi in pozitia originala, de indata ce se scoate maneta din mararier. Pozitia prestabilita a oglinzii exterioare dreapta pentru mar$arier poate ti moditicata corespunzator nevoilor individuate $i memorata - vezi pagina 53.

R e g la r e a o g lin z ii in te r io a r e O g lin d a in te rio a ra a n tio rb ire m a n u a la Pentru reglarea de baza a oglinzii, parghia de pe muchia de jos a oglinzii trebuie sa fie impinsa in fata. Pentru reglarea antiorbire, maneta se trage in spate. O g lin d a c u re g la re a u to m a ta a n tio rb ire * Reglatl oglinda manual. Cand contactui este pus, oglinda interioard se intuneca automat in functie de intensitatea luminli din spate (de ex. lumina farurilor). La mersul in marsarier, respectiv selectorul tn pozitia R, oglinda se comuta iarasi pe pozitia normala.

48

LUMINI SI CAMP VIZUAL

U T ILIZ A R E

P a r a s o la r e
Parasolarele pot fi scoase din suportut la teral $1 intoarse catre usi. Oglinzile de machiaj sunt prevazute cu capace. Dupa ridicarea capacului, se apiinde o lampa. Cu ajutorul parasolarelor m ici de sub lampile Interloare din fata puteti acoperi spatlul de deasupra oglinzii retrovlzoare interioare.

R u lo u d e p r o t e c t ie c o n tr a s o a r e lu i*
Acest parasolar se folose^te Im potriva radiatiilor intensive, pe luneta. Tragetl ruloul ?n sus $i agatati-l in suporturile laterale.

A to n fitt!
C a n d r u lo u l 6 s t e ir a s , v iz ib i* l i t a t e a fn s p a t e , p rin o g lin d a r e t r o v lz o a r e In t e r i o a r a , e s t e re d u s a . Pentru rularea parasolarului, scoateli-l din suporturi^i lasati-lsasenjieze u$orln jos. In dica til su plim e ntare despre R ulou electric parasolar*" - vezi pag.42.

LUMINI SI CAMP VIZUAL

49

S c a u n e le d in fa | a
Reglarea corecta a scaunului este importanta pentm: - accesul sigur, rapid la elementele de comanda - po2 i|ia relaxata, neobosltoare a corpului - p r o te c tie m a x im a o fe rita d e Cen tu r a d e s ig u ra n fa $i s is te m u lu i A irb a g . A te n tte ! S c a u n e fe d in < a tii n u traibuie tm p ln s e p re a a p re s p e l ie voian, re s p e c tiv ta b io u i d e b o rd . in tim p u i m e rs u iu i p ie io a re fe s e f i n t n t o f d e a u n a in p e n tru p ic io a re - fn n lc i u n c a z : litt s e pun p e i>ord s a u p e s c a u n e . Reglati-va scaunitl dupa cum este descris in pagintle urmatoare. Respectati reglarea de baza a s ca jn u lu i conducatorului $1 pasagerului fa(a, de pe aceasta pagiria. S c a u n u i c o n d u c a to r u lu i Va recomandam sa reglati scaunui condu catorului dupa cum urmeaza; - Pe directte longitudinals scaunu! condu catorului se regleaza In asa tel incat pedalele s3 poata fi apisate cu pictoarele u$orindoite. fnclinafia spdtaruiui se regleazci astfel incSt spatele sa se reazeme complet pe sp ^tar iar punctui cel mai de sus al volanului sa poata 1i ajuns cu bratele usor indoite.

Ateniie! ; ifu treiM ifr sd s e gdease& iticid> d a tS o b ie cfe fn sp a flu f pentru ptcioai^B, deoareoe la caxut unei m an evre b ru fte , a c e ste a p of ajunge Tii zona p<lEtTelor. Nu veft m ai p u te a fra n a, debf1a sa u
a c c ^ e ra !

S c a u n u i p a s a g e r u lu i la t a Va recomandam sa reglati scaunui dupa cum urmeaza; - spatarul in pozitie vertical^ - picioarele sa stea comod in spajiul pen tru picioare - scaunui se plaseaza cSt mai mult posibil spre spate.

50

SCAUNE SI AMENAJARI

3 - R e g ia re a in c lln a tie i s p a ta ru lu i Va desprindeti de spatar si se rSsuce^e rozeta de mana. A te n tie ! fn lim p id m e rs u lu i s p M a r e le nu tr e b u ie s a f te in c lln a te p re a m u lt fn s p a te , e a e i e s t e in ffu e n fa ta e f i c a c i t a t e a c e n t u r ii d e s ig u ra n ta .

1 - R e g ia re a s c a u n u lu i p e d ire c tie lo n g itu d in a la Se trage maneta si se impinge scaunul. Apol se elibereaza maneta iar scaunul se impinge pana se bfocheaza. A t e n tie ! D in m o tiv e tie s ig u raii^ a s c a u n u f s e re g te a z a p e d lr e c fie lo n g itu d in a is n u m at cS n d v e ttic u lu i e s fe o p rit!

4 - R e g ia re a tn a itim ii s c a u n u lu i* Prin actionarea ca la pompS" a manetel din partea exterioara a scaunului, scaunul poate fi ridicat sau coborat. R id ic a re a : Ridicati maneta din pozitia de bazS, pompati". C o b o ra re : Cobord^i maneta din pozitia de bazS, p.pompati". A te n tie ! D in m o tiv e d e s ig u ra n ta in a jt i m e a s c a u n u lu i s o f e r u lu i s e re g le a z S n u m a i c a n d v e h lc u iu l e s t e o p iitt A te n tie la r e g ia r e a in a ltim ii s c a u n u lu i! O re g ia re n e a te n ta si n e c o n t r ^ a t a d u c e ia ra n irt p rin s tn v ire .

2 - R e g ia re a re a z e m u lu i lo m b a r* Prin rasucirea rozetei de mana, pema din zona lombara se arcuiegte uor Tnainte. Astfel coioana vertebrala este spri}inita In pozitia el naturala $i pozifia corpuiui este mai putin obositoare pe distance lungi.

SCA UNE SI AMENAJARI

51

U T ILIZ A R E

S c a u n u l c o n d u c a to r u lu i $i s c a u n u l p a s a g e ru lu lu i d in d re a p ta (r e g la r e a e le c t r ic a ) Prin comutatoarele A si B se regleaza electric scaunele. Reglarea scajnului se poale face 1 cand chela este scoasa din contact. Prin rozeta de m in d C se regleaza mecanlc s u p o rtu i lo m b a r. Vezi si descrlerea (poz. 3) de la reglare manuala. A ie n tie f D in m o tiv e d e s ig u ra n ta scaun e l s e r e g le a z a n u m a i c 4 n d v e h ic u lu l e s te o p rlti A te n iie la re g la re a s c a u n e io r! O r e g la r e n e a t e n t a s i n e e o n tro la td p a a te d u c e la rS niri. R e g la re a e fe c trtc a a s ca u n e lo r fu R C tlo n e a z a c a n d m o to r u l e s te o p rit s a u c h e ia e s t e s c o a s a d in c o n ta c t. O e a c e e a c o p iii n u tre b u ie la s a ti n e s u p ra v e g h e a ir in v e h ic u L In tre rM p a to ru l A 1 -scaunul Tnalnte/ Inapol 2 - partea din {ata a pemel Tn sus / jos 3 - partea din spate a pemel in sus / jos 2 i 3 simultan - se regleaza inaltimea scaunului. In tre ru p a to r B Sageata 1 : spatarul se mi^ca 7n fata Sageata 2: spatarul se mi$ca in spate. A te n tie ! S p a ta ru l n u tre b u ie tn c lin a t p r e a m u lt Tn s p a te e S c i e s te in fiu e n ta t n e g a tiv e fe c tu i c e n tu r ll d e sigura n ta .

52

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

M e m o r a r e a r e g la r ilo r p e n tru s c a u n $ i o g lin z i la m e rs u l in a in te Puneti contactui motor. Reglati scaunul la pozitia dorita (vezi pag.52) Reglati ambele oglinzi exterioare (vezt pag. 47) Apasati una din tastele de memorie D $i tinefi apasat cam 3 secunde pSnS cand un semnal acustic confirm^ memorarea. Reglarile sunt memorate prin tasta de inemorie selectata. In d ic a tie Varecomandamsatncepeji memorarea cu tasta din stanga i sa indicati unnatorului conducator o tasta de memorare. Frecare noua memorare pe aceea$i tasta 0 $terge pe cea anterioara. DacS deconectati bateria vehiculului, se sterg toate regiariie m em orate pentru scaun $i ogltndd. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. Va rugam sa cititi 5i informatiile JniJializarea sistemului de memorie de la pag.56. M e m o r a r e a re g la rti o g lin z ii p e n tr u m a r s a r ie r Aveti posibiiitatea sa modificati corespunzator nevoilor dvs. individuaie i sa memorati reglarea p re s ta b ilita a oglinzii pentru marsarier (vezi pagina 48). Comutati pe oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47). Selectat! mers inapoi Reglati oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47).

M e m o ria p e n tr u s c a u n u l c o n d u c a to r u iu i* Memoria scaunului conducatoruiui ofera posibiiitatea m em orarii individuaie ale reglarilor scaunului oglinzKor extenoare. Maxim 3 persoane pot memora reglarile lor ind ivid ua ie pe una d in ta ste le de memofie D. La schimbarea conducatoruiui la apasarea tastel, scaunul $i oglinzlle e x te rlo a re su n t a utom at a da pta te In pozitiile individualizate. Prin tastele de memorie puteti memora i comanda - reglarile scaunului ^oferului - reglarile oglinzii exterloare (stanga i dreapta) pentru d e p la s a re a in a in te - re g la rile o gllnzll e xterioa re (numal dreapta) pentru m a r^ a rie r in plus puteti apela una dir pozitiile memorate cu telecomanda cheil. Prin intrerupatorul E pute{i deconecta oricand sistemul de memorie. Scaunul $i oglinda exterioara se regieaza atunci numai manual.

SCAUNE SI AMENAJARI

53

Apasati tasta-Memory D, la care surrt memorate reglarile scaunului i oglinzii p en tru m ersul in a in te , 5 ! |in e ti tasta apasata cam 3 secunde panS cand un semnal acustic confirma memorarea. Reglarile sum memorate prin tasta de memorie selectata. In d ic a tie Imediat ce ati selectat mersul inapoi, oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia m emorata. Acest procedeu se oprete daca reglati oglinda manual pe pozijia noua dorita de dvs. Im ediat ce ieiti din m ersul Tnapoi, oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia memorata pentru mersul inainte. La fiecare noua memorare a reglSrilor scaunului si oglinzii pentru mersul Tnainie trebuie sa rememorati $1 reglarea indivi* d u a la a oglinzii exterroare dreapta pentru mar^arier. A io c a r e a t e le c o m e n z ii c h e ii* la t a s t e le d e m e m o r ie Pentru ca sa puteti apela reglarile memo rate si prin telecomandd, trebuie s3 alocati tasta de memorie corespunzator teleco menzii. Va recomandam sa alocafi 0 cheie cu telecomanda llvrata de la fabrica, tastei de memorie - stanga i cealalta (astei mijlocii. Daca e necesar puteti procura o alia cheie cu telecomanda prin dealerul Volkswagen $i apoi sa 0 alocati tastei de memorie dreapta.

La a io c a re a c h e ii c u te le c o m a n d a t r e b u ie s a p r o c e d a t i d u p a c u m u rm e a z a : Dupa memorarea reglarilor pentru scaun i oglinda aveti 1 0 s e c u n d e pentru a aloca chela tastei corespunzatoare de memorie. Scoateti cheia din contact. A p^atitastadedeschidereachell (vezi pagina 24) 1 m entineti apasat cam o secunda pSna cnd un semnal acustic confirms aiocarea. Reglarea este memorata la tasta selectata. In d ic a tie Daca cheia a tost deja alocata inainte unei alte taste de m em orie. vechea alocare se ^terge. Daca se aloca cheia unei taste de memorie, care este deja ocupata de alta cheie, vechea alocare se 5terge. Aiocarea unei chei cu telecomanda la 0 tasta de m em orie se m entine i cand m em oratl noi regldri ale scaunului si oglinzii. DacS deconectati bateria vehiculului, se Sterg toate reglarile memorate pentru scaun $i oglinda. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. Va rugSm sa citili $i informatiile lnitializarea sistemului de memorie de la pag. 56.

54

SCAUNE SIAM ENAJARI

A p e la re a p rin te le c o m a n d a * R e g la rile m em orate p e n tru scaun si o g lin d d le p u te fl a pe la num ai cu c o n ta c tu l m o to r t a ia t si usa conducatorului in c h is a . Apasati scurt tasta de deschidere a cheii (vezi pagina 24) i deschideti usa conducatorului. Scaunul ?i oglinda exterioarg se muta automat in pozitiile memorate. A p e la r e a r e g la r ii o g lin z ii p e n tru m e rs u i in a p o i Comutati pe oglinda exterioara dreapta (vezi pag. 47), Selectati mersul inapoi. Oglinda exterioara dreapta se mutS acum automat in pozi{ia memoratS. In d ic a tie Imediatce se iesedin mersul inapoi. oglin da exterioara dreapta se muta Inapoi in pozitia memorata pentru mersul inainte. In d ic a t ie p e n tr u u tiliz a r e a in t r e r u p a to r u lu i E Prin apasarea (eiiberarea) intrerupato rului E sistemul de memorie este deconectact. Scaunul $i oglinzile exterioare pot fi acum reglate numai manual. La reapdsarea intrerupatorului E puteti reconecta sistemul de memorie. Un eventual procedeu de apelare intrerupt nu poate fi continuat. Varecomandamsadeconectati sistemul dumneavoastra de memorie cu intrerupatoml E numai cSnd vehiculul este utilizat deunconducatorlacare nutrebuie memo rate reglarile pentnj pozifionarea scaunului 5 l ogltnzilor.

i | | ^ A p e ta r e a r e g la r ilo r p e n tr u s c a u n s i o g lin d a la m e rs u l In a in te Reglarile memorate pot fi apeiate atat prin tastele de memorie D cdt prIn telecomanda*. A p e la re a p rin ta s ta d e m e m o rie Reglarile scaunului oglinzii pot fi apeiate din m otive de sig u ra n ta num ai cu c o n ta c tu l m o to r lu a t. Aid puteti alege intre douS posibilitdtl de apelare: M e m o rie - s is te m a u to m a t: Apasati scurt pe tasta de memorie doiita D cand u?a conducatorului e s t e d e s c h is a . Scaunul $i oglinzile exterioare se muta acum automat In pozitiile memorate. M e m o rie a p a s a re lu n g a : Apasati ^ pe tasta de memorie dorita D. cdnd u$a 9 0 conducatonjlui este deschisa s au Inctiisa, pSna cSnd scaunul oglinzile exterioare sunt aduse in pozitiiie memorate. In d ic a tie Daca In timpul reglarii automate a scau nului si oglinzii apasati Tncd o data pe una din tastele de memorie se intrerupe procedeul de apeiare. Apdsafi apoi iarS^i pa tasta apasata prima data se continue prccedeul de apelare. .. Daca apasati pe una din celelalte doua i^ ^ t a s t e , scaunul si oglinzile sunt aduse in pozitiile memorate corespur\zatoare acelei taste. SCAUNE $1 AMENAJARI

55

U T IL IZ A R E

in c a lz ir e a s c a u n e lo r *
O p rir e a d e u rg e n fa In c a z d e u rg e n ta p u te tl in tre ru p e o ric e p ro c e d e u d e a p e la re a pasan d in tre ru p a to ru l E (d e b lo c a re ), una din ta s te ie d e m e m o rie s au unui din c o m u ta to a re le de re g la re a s c a u n u iu i. In it ia liz a r e a s is te m u lu i de m e m o rie Deschideti usa conducatorulul. Puneti contactui motor. Reglati pema pana la oprire in fata i sus (vezi pag.52). Reglati spatarul pana ia oprire, in tata (vezi pag.52). Sistemul de memorie esie acum larS^i initia liza t i astfel capabil com plet de functior>are.

spate 1 - In c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in s ta n g a
2 - in c a lz ir e * p e n tru

s c a u n u l d in d r e a p ta Pema $ spatarele scaunelorpot fi incaJzite 1 electric cnd contactui motor este pus. Incalzirea este pomita de la rozeta tot de a id se poate regia in intensitate. Pentru oprirea ?nc3lzirii rotfti rozeta in pozitia de baza (0 ).

56

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

T e tie r e

T etie rele sunt reglabile in ina ltim e $i trebuie reglate corespunzalor marimii persoanei. Pernele reglate corespunzator ofera impreuna cu centurile de siguranta 0 protectie optima. R e g la r e a m a ltim ii Tetierele se apuca lateral cu ambele maini 1 se n^i$ca Tn sus sau in jos. Eficienta optima se atinge cand margi ned supetioara a tetiereiseafla c e l pufin la inaltimea ochllor.

D e m o n ta r e a $ i m o n ta r e a Pentnj demontarea tetierelor se trage in sus pana la oprire, se apasa siguranta (sageata) simultan se extrage tetiera. Tetierele din spate pot fi scoase numal daca aducetl spataail putin In fata. Pentru remontare se introduc tijele tetlerelor !n ghidaje pdna se blocheaza cu un zgomol.

SCAUNE SI AMENAJARI

57

B r a fe le s c a u n e lo r * (C o tie re )

B r a t e le d in f a t a * In brat se gasete un sertar. Pentru deschiderea sertarutui ridicati capacul. Brajele scaunelor pot fi reglate in Inaltime in mai multe trepte. Pentru aceasta ridicati capacul bratelor treptat, pana se atinge pozitia dorita. CSnd a{i depa^ft punctul maxim, puteti cobori capacul. in afarS de aceasta. putefi modifica 51 lungim ea bratelor prin tragerea Tnspre Tnainte respectiv impingerea inspre spate a capacului.

B r a t e le d in s p a t e * Bratele din spate pot fi rabatate, pentnj sporirea confortulul. In brat se gase$te un sertar. Pentm deschiderea sertarului apasati tasta din partea frontala si ridica}) capacul.

58

----- SCAUNE

AMENAJARI

C o lo a n a v o la n u lu i r e g la b ila

P e d a le ie
U tiiiz a re a p e d a ie lo r nu tre b u ie sa fie n ic io d a ta im p ie d ic a ta ! De aceea nu trebuie plasate obiecte in spatiul pentru picioare, deoarece acestea pot aluneca sub pedale. In zona pedaielor nu trebuie sa se gaseasca alte covora$e suplimentare: La avarii ale Instala^ei de franare poate fi necesara o mai mare cursa a pedalel. Pedaleie de ambreiaj si de accelerare trebuie sa poata ii oricand actionate. Toate pedaiele trebuie sa poata reveni fara impedimente in pozitia lor inijiala. De aceea se utilizeaza numai covorase care lasa libera zona pedaielor i sunt sigure contra alunecarii.

Coloana volanului poate f] reglata iard trepte in directie longitudinala $i TnaHime. Pentru aceasta maneail A de sub coloana volanului se apasa in {os $i se aduce coloana In pozitia doritd. in linal maneta se apasa iara^i in sus. A te n tle ! .

A tentie!
N u tre b u ie s i s e g d s e s s c a nicio * d a t a o b ie c t e I n s p a f iu l p e n tru p ic io a re , d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru ^ te s a u fia n a r l, aces> t e a p o t a ju n g e m z o n a d e lu c n i a p e d a ie lo r . N u v e t i m a t p u t e a ir a n a , a m b re ia s a u a c e e le ra !

: R e g fa re a c o lo a n e l d e d ir e c tie s e p o a te fa c e numaJ c d n d vehi> c u fu l s ta tio n e a z d . D in m o tiv e d e s tg u ra n ta m o -

com plet fn sus* pentni c a sS nusi itH H iifice p o z i|ia n e in te n tio n a i fn fim p u i m e rs u iu i.

SCAUNE SI AMENAJARI

59

U T ILIZ A H E

P o r tb a g a ju l
A te n t !

in n ic i un caz flU treb uie depa> f t t e s a rc in iie a d tn is ib ile a te axeior si greutatea to tals admisi> bila vezi manuaCul 3.3. A tentie; la transportarea ofectetor grele caracteristfclie <te deplasar se m odified. De aceea moduf d conducere s i v ite za
B ^ a g a { e le tre llu ie a s E a te S n a ^

fe i fncS t ta o frd n a re b n tsca sa nu a lu n e c e ta fa tii it id un o iiie e t - d a c a e s te c a zu l m u tilize a za in e te de p rin d ere*. in tin ^ H rim e rs u lu ittn p o rtb a g a l sau s p a liu i p e n tru b a g a }e nu tre b u ie sa e a fle n ici o persoand s a u c o p ii. F le c a r e p s s a g e r tre b u ie s a a ib a e r a tiir a corecC H xata vezi m anual 2 .1 . C entura

fiu se m erge niciodata cu capaeut portbagaiufui nefncuiat sau chlar deschts, deoarece gazele de apdere pot ajunge fn s|>atlul
in t e m r .

In interesul unel deplasari optime trebuie sa se realizeze o distributie egala a sarcini (persoane i bagaje). O biectele grele trebuie transportate, daca este posibil, aproape de axa din spate sau mai bine intre axe. A te n tie c a fir e le d e la in s ta ia tia d e in c a lz ire a g e a m u iu i d in s p a te sa nu f ie d is tru s e d e o b ie c te ascu* t ite . Aerul expirat se ellmina prin orifidile de aerisire de sub geamul din spate. De aceea aceste oriticii nu trebuie acoperite.

In e le d e p rin d e r e * In portbagaj sunt 4 inele (vezi sageata) pentru prinderea bagajelor, 2 inele se afla pe partile laterale dreapta - stanga !n partea din fata a portbagajului. Celelatte 2 inele se gasesc in partea din spate a portba-gajului - vezi figurile. Cele 2 Inele din fata trebuie trase in afara inainte sa fie utilizate. Inelele de prindere corespund normei DIN 75410.

r
60 SCAUNE $1 AMENAJARI

U T ILIZ A R E

B a n c h e t a s p a te

Pentru marirea spatiulul pentru bagaje bancheta se poate aduce in fa ta ; la vehicule cu bancheta divizata, se poate actiona separat asupra fiecarei parfl. B lo c a re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i* Daca tasta A de deblocare nu se poate hdlca, trebuie descuiati broasca din tasta de deblocare cu chela B.

D e p la s a re a in f a t a a s p a ta ru lu i* Se trage in sus tasta A simultan se muta in fata sptarul - vezi figura. in acelasi timp se poate vedea marcajul rosu de pe tasta. T e tle re le * pot ram ane m ontate daca spatarele scaunelor din fata nu sunt prea incllnate pe spate. C e n tu ra nu tr e b u ie sa f ie p rin s a p e s te un s p a ta r d e p la s a t in fa ta , d e o a re c e la un a c c id e n t dispo zitiv u l e i d e p rin d e re se p o a te desfa c e . R e m o n ta re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i Se aduce spatarul in pozitia initials si se fixeaza. I^arcajul rosu de la tasta A nu trebuie sa mai fie vizibil. In p l u s a t e n t i e c a la r e m o n t a r e C e n t u r a d e s ig u r a n t a s a n u f i e
p r in s a s i a v a r ia t a .

A te n tie ! S p d ta r u t b a n c h e t e i d in spcate tr e b u ie sd f ie fix a t Tr slg uran fa p e n tra csa la o frd n a re b ru s c a niol un o b ie c t d in p o r t t g a j s a nu a h in e c e in fa ta .

SCAUNE $1AMENAJARI

61

S a c d e b a g a je *
^ _
_L3

'' V . j .Xii_j

o h B b B IS S I

Cu a jjto ru l sacului de bagaje se pot transporta in spatiul interior in bune conditii schiuri sau alte obiecte lungi. In c a r c a r e a s a c u lu i d e b a g a je Sacul de bagaje se incarca prin spatiul de bagaje. Se deschide capacul spatiului de bagaje $i se eiibereaza zona de mijloc de bagaje. Seapasatastadedeblocareacapacului sacului de incarcare din spatiul de bagaje (vezi sageata din figura). Se rabate in fatS bratui central din spate. Se apasa tasta de deblocare a capacului sacului de incarcare din Interionil vehiculului i se scoate. Se scoate sacul de bagaje $i se desfaoara. Se trage limba centurii de siguranta din suportui ei. Se IntrodLic prin spatiul de bagaje schiuri sau alte obiecte asemanatoare. A s ig u ra re a s a c u lu i d e b a g a je Dupa incarcare sacul trebuie asigurat.

Daca vehiculul este eciiipat cu o c u re a c e n t r a la f n 3 p u n c t e , ia sacul de bagaje se gaseste o curea de fixare. Sacul de bagaje trebuie asigurat ca in figura: Centura de siguranja (A ) a sacului de bagaje se introduce In locasul din mijloc
(B ).

Se trage capatui liber al centurii ( C). La v e h ic u le cu o C en tu ra d e b azin sacul de bagaje se asigurS dupa cum urmeaza: Sescoatecureaua^iseinfasoaraodata sacul Tncepand de jos. Se introduce limba curelei in locaul respectiv. Se intinde celalalt capat al curelei iar restui de banda se ruleaza. P a s t r a r e a s a c u lu i d e b a g a je Atentie s a nu im p a c h e ta ti s a c u l de b a g a je fn s ta re u m e d a . inchideti capacul sacului din spatiul de bagaje. impachetati cu grija sacul a$ezati-l in spatiul respectiv. Introduceti limba centurii de siguranta in suportui ei. inchideti capacul din spatiul interior al vehicuiului.

62

SC-4 LINE $1 AMEN AJAR!

S u p r a fa ta d e d e p o z ita r e
Suprafata din spatele spaiarelor scaunelor din spate se poate folosi ca spatiu de d e p o z ita re pentru a rtic o le le de TmbracaminleAtentie cala depozitarea hainelor Tn acest spatiu, sa nu se impiedice vizlbiltlatea prin luneta. A te n fie sa nu se d is tru g a fire le in s ta la tie i de Tncalzire a lu n e te i din c a u z a o b ie c te lo r ta fo a s e . AenjI folosit iese prin orificiile de aerisire de sub luneta. De aceea aceste orificii nu trebuie astupate.

S u p o rtu I d e b a g a je d e p e a c o p e r is
Cand pe acopert? trebuie sa se transporte sarcini se vor respecta urmatoarele: CSndjgheaburilede ploaie sunt induse tn acoperi;, suportii de bagaje oblsnulti nu se utilizeaza. Va recomandam sa folositi num al suporfii de baza prevazuti prin fabricatie. Ace^tt suporti sunt baza unui sistem com plet. Pentru transportul bagajelor, bidcletelor, scandurilor de surf, schiurilor barcllor sunt necesare elemente suplimentare pentru suporti. Toate componentele acestui sistem se pot obtine de la dealerii Volkswagen. L a u tiliz a re a a lte r s is te m e d e sup o rt b a g a je s a u la m o n ta re a n ec o re s p u n z a to a re , a v a riile p ro v o c a te v e h ic u lu lu i nu in t r a In g a r a n t ia a c o rd a ta . Daca doriti sa utiiizafi suportui de bagaje de acoperis, de la modelul precedent, este nevoie de utilizarea unui adaptor. AWel vehiculul dumneavoastrd poate fi avariat. Gasiti acest adaptor la dealerul dumneavoastra Volkswagen.

A fentie! P e r a fM s p a tiu l^ ie isa^^je, in tim pul m e r ^ u i m i tre b y ie sa se a fie o b ie e te g re i , 4 u re sau anfm ale - a r iHfteai fHtne in |wric<ri 4||iasa94i tn c a iu l franari bruste

SCAUNE SI AMENAJARI

63

U T IL IZ A H E

A ie n tJ e i

S a rc in a a c o p e ri$ u lu i S a rc in a a d m ls ib ila a a c o p e ris u lu i (in c lu s iv s is te m u i s u p o rt) e s te de 1 0 0 kg ia r g re u ta te a to ta la a d m isib iia a v eh ic u iu lu i nu tre b u ie depasita . Sarcina se distribuie egal. La utiiizarea sistem eior - suport cu posibilitatea mai redusa de incarcare, nu se poate utilfza sarcina fnaxima admisibila. S u p o rtu i de b a g a je p o a t e fi T n c a rc a t n u m a i p an a la lim ita d e g r e u ta te in d ic a ta In in s tru c tiu n ile d e m o n ta re . A fe n tie f L a t r a n s p o r t t ii p e a c o p e r i^ u i v e h ic u iu lu i a e b ie e te lo r g r e ie , s p 6 C t iv c u s u p ra fe fe m a r i se s c h lm b S o a ra c iie rls tie ile m ersu* iu { d a to rita m o d tfic a ri! c e n ln iiu i d e g r e u ta te , le s p e c t iv c re ^ te rii G o e f i c l e n t u t u i a e i'o d in a t n ic . A d ap tatfo va n e a p a ra t m o tfo i d e c o n d u c e re s i v lte z a ta a e e s t e c a r a c t e r is t ic i m o d ific a te . Atentie ca la deschiderea portbagajutul capacul acestuia sa nu se loveasca de portbagajul exterior.

R esp ectatl n e a p a ra t instructiu n iie d e m o n ta re fu rn iz a te , c in d s e u ififz e a z a s ts te m u t s u p o it b ag a je de aco p eri^.


D u p a u n s c u r i p a r e u r s se co m tro leaza im b in a rile p rin $ u ru b u n ^ e ie m e n te le d e f ix a i , d a c a e s t e c a z u l s e s tra h g dupd un p a reu rs c o r e s p u n u to r s e e o n tro ' i e a x i d in nou.

S istem ui treb tae fix a t m anai in tre p u n c t fe in d ic a te In fis u ra ta nmtelnd.u P u n c te le de m a rc a j se S d sesc tn d re p tu i u s ilo r (v e z i ig e tile > .

64

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

S u p o rtu I d e p a h a re

S u p o rtu I d e p a h a r e d in f a f a Langa (rana de mana se gasesc 2 suporturi de pahare. A te n lle ! N u p u n e tl Tn sii{>ort b d u fu ri fle rb in fi, d e e x . c a f e a s a u c e a l Her* tiin te In tim p e e v e h ic u lu l e s t e in m i^ e a re . in c a z u i unui a c c id e n t s a tt m a n e v re d e fr a n a r e fHoiscd^ feau tu ra fiert>in te s e p o a te ras* tu r n s $1 p o a te c a u z a o p a riri.

S u p o rtu i d e p a h a r e d in s p a t e * in bratele scajnelor se gaseste un sertar. Penlru deschiderea sertarului se apasa ta sta din partea fron ta la si se ridica capacul. In sertar se gaseste un suport pentru paha re. Suportui se poate demonta prin deblocarea lui (vezi sageata) se poate pune de exemplu in capacul bratelor. A te n tie ! N u p u n e ti In s u p o rt b a u tu ri fter* b in ti, d e e x . c a f e a s a u c e a l lier> b in te fn tim p e e v e h ic u lu l e s te I n m is e a re . Tn c a z u i u n u i a c e l* d e n t s a u m a n e v r e d e frfiin are b ru s c a b a u tu ra fie r b in te se p o a t e r a s t u m a 91 p o a te c a u z a o p a r ifi.

SCAUNE SI AMENAJARI

65

P r iz a

P riz a d in c o n s o la m ijlo c ie * O priza se gasete Tn spate, in consola mijlocie deasupra scnjmterei. Pentru a scoate, apasati capacul in jos, priza va ie$i de la sine. P riza d e 1 2 V se poate utiliza pentru alte accesorli electiice cu un consum de putere pSnS la 120 W. CSnd motonil este oprit, bateria se descarca. Atte indicajii le gasiti la capitolul Accesofji manual 3.2.

P r iz a * d in p o r tb a g a j O priza se gase$te in partea dreapta jos Tn tapiseria portbagajului. P riz a d e 1 2 V din portbagaj se poate utiliza pentru accesorli electrlce cu un consum de putere pana la 120 W. Cand motorul este oprit, bateria se descarca. Atte indicatii ie gasiti la capitolul .Accesorii" manual 3.2. In d ic a tie Atentie ca puterea tuturor accesoriilor electrice conectate la prizele din consola mijlocie din portbagaj sa nu depaseasca 120 W,

66

SCAUNE SI AMENAJARI

Wt S c ru m ie r e
In f a t a

B r ic h e t a
Apasatl butonul brichetei. Daca spirala este tncalzita, butonul sare ?n fata. Scoateti imediat b ric h e ta $1 aprindeti tiQarea la spirala incandescenta. Priza de 12 V a brichetei se poate utillza pentru alte a cce so rii e le c tric e cu un consum de putere pn& la 120 W. Cnd motoail este oprit. bateriase descarca. Alte indicatii le gasi(i la capltolul ^ c c e s o rll" manual 3.2. A te n tie ! A te n tie ta u iU ix a re a b r if^ e te U

Demontarea; Se impingein fata capacul scrumierei. Apoi scrumlera se prinde $i se scoate. Introducere: Scrumiera se fixeaza pe ghidaj si se impin ge. A le n tle !

^Mu p ttiie tl n Ic io d a t S scnifn!eri>


^ r i c o l d e in c en d iu ! in s p a t e

In

n e a fe n ti s a u n eeaittro la f d a b riiH ie te l p o a te pravoca arsu n ^ fo c < : B ric h e ta s i p rfzafun cth sneaza $1 .e S n d c h e ia de c o n ta c t nu s te

din cohtacH:. De aceea ebpiii n iitra lH iie itiefoo datd la s a tl nasupravesheati Tn vehieu1<

Demontarea: Apasatl scurt pe partea de sus a scru mierei. Se deschide scrumiera si se scoate. Montarea: Se introduce scmmiera. A te n ^ e !

: N u p u n e tr ni<:Sodatil hikrtii fn scrum ierd.


I P e n c o i d e in c en d tu !

SCAUNE $1 AMENAJARI

67

U nU ZA R E

S p a tii d e a s e z a r e a o b ie c te lo r

MS-540 I K

A t e n lie ! V i r u g ^ n u a s e z a fl o b ie c te p e bordul c il a p a ra tu ra . A c e s t e o b ie c te ar p u te a Ci a z v d rfite Tn (a c c e ie ra re , cyrfafrj. S e r ta r Pentru desch id ere se rid ica m anerul capaculji. A te n ti ! D in m o tiv e d e s ig u r a n ^ , e a p a c u l s e r ta r u lu ilr e b u le sa f ie in c h is fn p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lw . S e r t a r c u r a c ir e * La vehiculele cu instalafie de dimatizare* sau C iim atronic' tn sertar se gasete o duza de aer prin care poate sufia aer rece {numai cand instalajia de dimatizare este pornita). Cantitatea de aer se regleaza prin rotirea duzel.

S e r ta r u l c a r t ii d e b o rd Acest sertar este prevazut pentru cartea de bord. S e r ta r u l p e n tru o c lie la r i* Sertarul pentru ochelari se gasete sus Tn plafon in partea ^oferuiui. L o c u l p e n tr u C D >C han g er CD-Changer-ul livrat ds fabrica se gasete in portbagaj in spatele capitonajuiui din stanga. Pentru deschidere, apasatl i rasuciti in jo s incuietoarea rabatefi capacul in jos. Alte spajii de depozitare se gasesc sub tabloul de instrumente, in consola mijlocie $i in portbagaj. ^

f)

66

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

T ru s a d e p rim -a ju to r, triu n g h iu l d e a v e r tiz a r e

T u s a d e p rim -a iu to r * Trusa de prim-ajutor se poate a$eza la stanga Tn portbaga) in spatele unui capac. Pentru a Tl deschlde capacul rasuciti ambele Tncuietori.

T riu n g h iu l d e a v e r t iz a r e * Triunghiul de avertizare livrat dfabrica se gSseste intr-un suport in capacul portbagajuliii. Pentru a extrage triunghiul se desfac ^uruburile Tn direcfia sagejii $i se trage in jos suportul. Apoi extrageti triunghiul de avertizare prin partea de jos. in caz ca triunghiul dvs. de avertizare nu mai este disponibil sau doriti sa utilizati alt triunghi de avertizare adresati-va dealerului dvs. Volkswagen. In d ic a tie Trusa de prim-ajutor i triunghiul de avertizare nu apartin specificatiei de livrare a mainii! T ru s a d e p rim -a ju to r $i triu n g hiul d e a v e r tiz a r e tre b u ie sa c orespu n da e e rin te io r le g a le . La tru s a d e p rim a ju to r a te n tie in p lu s la d a ta d e e x p tra re a contin u tu lu i.

SCAUNE $ / AMENAJARI

69

T r u s a d e s c u le , r o a t a d e r e z e r v a s i d is p o z itiv u l d e re m o rc a re *
T r u s a d e s c u le $i c r ic u i Ateiifie? C ric u i tiv ra t t ie la fa b ric ^ e s te p re v a z u t n u m a l p e n tn i tip u l d vs . d e m a s in a . In n fe i un c a z c ii e l nu s e rid tc a w e h icu le m a t g re fe s au a lte s a rc in i! N u p o m lfl n jc io d a t i m o to ru i c ftn d v e h ic H iu l e s f e r id f e a t p e r ie o l d e a c c id e n t! Tnjsa de scule i cricui se gSsesc intr-un c o m p a rtim e n t in p artea sta ng a sub mocheta portbagajului.Toisa de scule este fixata cu un suport de plastic. Pentru a scoate tnjsa de scule, apucaji suportui, clatinafi-l i apoi scoateji-l. Pentm fixare, mai intai se aeaza tmsa rn compartiment i apoi suportui de plastic se introduce Tn fanta din tapiteria laterala. in final, impingeli partea de sus a suportuiui sub mocheta portbagajului. A u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ) Tmsa de scule. roata de rezerva $i capul sferic* demontabil de la autovehiculul cu dispozitidrem orcare se gasesc Tntr-un loca? sumocheta portbagajului. A te n tie ! A sjg u ra tU v a c a ro a ta d e te z a rv a . d e s c u le s u n t f ix a t e s ig u ra n fa p e n tru c a la u n a c c id e n t s a u o m a ite v ra d e Ir a n a r e b ru s c a s a n u f ie r a n ifi |asag erii. O is p o z itiv d e r e m o r c a r e * Dispozitivul de remorcare' livrat de fabrtca este alcatuit din: - cap sferic demontabil - fnvelis plastic pentm capul sferic Instructiuni pentm montarea si demontarea corecta a capului sferic se gasesc In trusa de scule. La autovehicule cu dispozitiv de remorcare' capul sferic demontabil se gasesle intr-un suport din spumS poliuretanica' in compartimentul rotii de rezerva i este fixat cu o banda elastica. ^ ^

D a e i tre b u ie sd s e fu creze sub veh icu l, acesta treb u ie sd se f ixez e p e suporti co resp u nzd to ri.
V e h ic u lu l p o a te sa a ib a : - Cheia de roata. - Maner-sarma' pentru scoaterea capacelor de roata sau capacelor suaiburilor de roata. - Cheie 10x13. - S tiff de montaj pentru schimbarea rotii. - Cric. (nainte de a aseza inapoi cricui tr trusa, gheara cricului se rotete complet. CotuI trebuie tensionat inspre partea laterala a cricului. - Adaptor" pentru $urubiiri de roatS antifurt (!ntr-o geanta separata in trusa de scule). - Cheie pentru suruburile rotilor, avand cap interior hexagonal in maner. Lama cheii este schimbabila. In d ic a tie N u u tiliz a ti m a n e ru l in te rio r h e x a g o n a l a l s u ru b e ln ite i p e n tru desfa* c e re a s au s tra n g e re a s u ru b u rilo r d e ro a ta .

70

SCAUNE SI AMENAJARI

R o a ta d e r e z e rv a S c o a te r e a ro tii d e re z e rv a
Roata se gdse$te In loca$ul de sub mocheta portbagajulur. Ea este asigurata cu o roti|3. Perttru a avea ambele maini llbere la scoaterea rotii de rezerva sau dispozitivuluitie rernorcare*, mocheta se poate ata$a marglnii superioare a portbagajiilui - vezi figura.

A s ig u ra re a ro tii d e fe c te Asezati roata defecta In loca$iil rotii de rezerva asigurafi-o cu rotlta. Desprindeti mocheta si asezati-o la locul ei.

^ Aten^Ie!
A s i ^ r a t i- v a e d r a a t a d e re z e rv a , d is p o z f t iv u l d e r e m o r c a r e * ': s i t r u s a t i e s e a ie 6 u n i f i x a t e tn s ig u ra n ta p e n lr a c a la un acci> d e n t s au o m a n e v ra d e frs tw re a nu f ie r a n ifi p a s a g e rii. ^

SCAUNE SI AMENAJARI

71

U T IL IZ A R E

Unele modele pot fi delate cu o roata de urgen|a'. Aceasla roata nu numai ca ocupa mult mai pujin locTn portbagaj decSt o roata normala, dar este si mult mai usoara. L a u tiliz a re a ro tii d e u rg e n ta * c e e c o n o m is e s te s p a tiu s e v o r re s p e c ta u rm a to a re le p u n c te : Roata de urgenta este mai mica decat roata normala. De aceea distanta la sol a axei respective se micsoreaza cu aprox. 30 mm. Perrtru a evita deteriorarea partilor din partea de jos a vehiculului. nu treceti peste obstacole marl sau gropi adanci. De asem enea nu se utilizeaza instaiatiile automate de spalare cand roata de urgen{a este montata. Roflie de urgenta pentru modelele Passat sunt concepute special pentru tipul fiecarei magini. De aceea ete nu trebuie schimbate sau utilizate pentru alte tipuri de ma$inS. De asemenea nu se utilizeaza rotile de urgenta ale alter vehicule. Re janta rojii de urgenja nu se monteaza anvelope obi?nuite sau de iarna.

A te n fie ! R o a ta d e u rg e n ta e s ie d es tin a ta u tilfz a rii p e n tru s c u rt tim p . D e a c e e a tr e b u ie fn lo c u ita c a t m a i re p e d e po sifaii c u o r o M a n o n n a y t. EHipa m o n ta re a ro t ii de e d t m a t re|sed e tre b u ie v e H fle a ta p re s lu n e a a n v e io p e i, p re s lu n e a tre b u ie s a f ie 4 ,2 i>ar. M u VB d e p ia s a f t c u o v ite z a p ^ t e 8 0 ktB /hf E v ita ti a c c e ie r a ' l i i e ^ frd n a rite p u te rn tc e l N u vd detiasaM n ic io d a t i eu itia l m u tt d e o r o a lS le u rg en tS . iU fK te a re a ta tu riIo r< ie za p a d a p e d in m o tiv e t e h n ^ . D a c d tr e b u ie s a s e m e s rg a c u ta n tu r! d e zd p ad d , la o p a n a ta a n v e io p a ro tii d in f a f l , s e m a n t e a z i ro a ta d e u rg e n |a la a x a d in sp a tes R o a ta d in s p a te s cb itn bat a s e n iD n t e u a a p o i fn {o c u l t i i d e fe c te d in fa t a . S e raoo?nanda s a s e m o n te z a ia n fo r iie de z a p s d d in a in te a m o n ta rii rotl}<

72

SCAUNE $1AMENAJARI

U T ILIZ A R E

In c a lz ir e 9 i v e n tila r e

if /
M l

y/ \ -

Prin instalatia de incal^re $i ventilatie a vehiculului dvs. puteti regia temperatura interioara pe care o doriti. Pentru aceasta, puteti ventiia sau Incalzi spaflul Interior dupa cum se descrie in conlinuare: Temperatura interioara pe care o doriti nu poate fi mai m ica decat tem peratura exterloara existenta. Puterea maxim posiblla de in c ilz ire $i o rapida dezghetare a geamurilor se pot objine numai daca motorul a atins tempe ratura sa de functionare. A te n tie ! P e n frtt s ig u ra n fa tra ^ c u iu i e s ie im p o rta n t e a t o a t e g e a m u rile sa n u p re z iiite g h e a ta , zS p s d a s au c o fid e n s . N u m a i a s tie l e s t e g ar a n ta ta b u n a v iz ib iiita te . D e a c e e a u titfzati in s ta ta fia d e fncalz ir v e n t ii^ ie p en tru d ezg h e t a r e / u s c a re a g e a m u rilo r.

E le m e n te d e o p e ra re R e g u la to ru l A - s e le c ta re a te m p e ra tu rii la dreapa cresterea caldurii la stanga reducerea cdldurii Puteti regia fSra trepte. C o m u ta to ru l r o ta tiv B - V e n tila to r DetJitiil de aer se regleaza in 4 trepte. Cand viteza de dsplasare este redusa ventilatorul trebuie sa fie comutat pe treapta de jos. La vehicule cu filtnj de praf 9 i polen, acesta va impiedica patrunderea pratului. potenului, funinginii etc. in orice pozitie a comutatorului de rotatie B. R e g u la to ru l C d is trib u ire a a e ru lu i Regulatorul se poate regia fara trepte. Duzele din spate ale spafiului pentru ptcioare sunt comandate impreuna cu duzele 5.

INSTALAVE D E CLIMATIZARE

73

Regulatorul pe simbolul

Emisie de aer...

Cantitati mari prin duze 1 .2 ,6

Cantftati reduse prin duze 4

... la parbriz

... in spatiui pentai picioare ... pe partea superioara a corpului $i in spatiui pentru picioare ... pe partea superioara a corpului T a s ta D - R e c irc u la re a Prin apasarea tastei se pome^te functia de recirculare a aeailui. In tasta se aprinde o lumina de control. Prin aceasta functie aerul din interiorul ma$inii este aspirat i improspStat. Prin functia de recirculare a aemlui se impiedica patmnderea in interiorul vehicululul a mirosurilor puternice din aer, de ex. la traversarea unui tunel sau la un ambuteiaj.

1.2, 4 .6

3 ,4 ,5

1 ,2 ,6

3 ,4

Daca vehiculul trebuie Tncalzit foarte rapid, se poate afege functia de recirculare a a erului. In aceasta s itu a tie aerul din interionjl masinii este aspirat si incalzit.

A tentl! Nu Ir e lfu ie sa aclioniB ti tim |> fndelim gat functia de recirculare a aerului, deoarece nu e ste adus a e r proasp g t d in e x te rio r ia r Seam urite se pot aburi.
Din motive de siguranta functia de reciruclare a aerului nu se poate utiiiza cand regulatorul C se afla pe urmatoarea pozitie............................

74

INSTALA TIE D E CLIMA TIZARE

D u z e d e a e r (s u fla n te )

Prin toate duzele deschise, in funct'e de p o zitia re g u la to ru lu i A pStrunde aer proaspat cald sau rece. Duzele surrt comandate prin regulatoail C. Duzele 3 $i 4 pot Tn plus Tnchise deschi se individual. Duza deschisa; o rotita randalinata laterala p e ............ Ouza inchisa; roti?a randalinata laterala p e .............. Q Prin orientarea grilajului duzelor 3 $i 4 se modifica in inattime direcfia curentului de aer. Dupa cum se rasuce^te rotita randalinata din grilaj spre stanga sau dreapta, curentut isl schlmba directia, stSnga-dreapta. Prin duzele 2 zora inferioara a parbrizului se menfine neaburita. Duzele din spate in spa{iul pentru picioare sunt comandats impreuna cu duzele 5. V e n t ila r e (a e r is ir e ) La urmatoarea reglare prin duzele 3 ?i 4 nu patrunde aer proaspat incalzit: Se rote$te la stanga regulatorul A pana la oprire Comutatorul B se pune pe treapta dorrta. Regulatorul C p e .......................... Cand parbrizul este aburit, regulatorul C se pune p e .................. ^ Se deschid duzele 3 si 4 Daca ^ t e necesar regulatorul C se poate roti si in alte pozrtii.

M e n t in e r e a p a r b r iz u lu i $i g e a m u r iio r la t e r a le n e a b u r ite in cazul unei marl umiditti a aerului.de ex. pe ploaie. cand geamuhle se aburesc, se recomanda urmatoarea pozFtionare; Regulatorul A. in zona de incalzire. Comutatorul B pe treapta 2 sau 3. Regulatorul C p e ........................... Duzele 3 se Inchid Prin duzele 4 in plus se poate dirija aer cald catre geamurile laterale.

D e z g h e ta r e a p a r b r iz u lu i s i g e a m u r ilo r la t e r a le Va recomandam urmatoarele pozitii: Se rasuce^te spre dreapta regulatorul A pana se opre^te. Comutatorul B pe treapta 3 Regulatorul C p e ........................... ^ Duza 3 se tnchide Duzele 4 se regleaza Tn a?a fel ca aerul sa fie dirljat catre geamurile laterale.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE

75

UTILIZARE

In c a lz ir e a s p a tiu lu i in t e r io r c a t m a i ra p id p o s ib il V i recomandam urmatoarels pozitii; Se rote$te catre dreapta regulatorul A pana la oprire Comutatorul B pe treapta 3 Regu(atorul C p e .......................... Se inchid duzele 3 Duzele 4 de la roata randalinata se deschid total sau partial, dupa cum se doreste. Prin apasarea tastei D sepornestelunctia de recirculare a aerului. A te n lie ! T o tu s i fu n e tio n a re a re c irc u fd rit a e ru lu i s e a te g e n u m a i p e n tru o scurtdE p e rio a d a ,: d e o a r e c e n u e s t e in tr o d u s a e r p r o a s p a t g e a m u riie s e p o t a b u ri. R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re ia fu n e tio n a re a a e ru lu i c irc u la n t d e la p a g in a 7 4 . La aburlrea parbrizului se pune regulatorul C p e ................................. In aceasta pozitie a regulatorului C nu mai este posibila functia recircularea aerului.

in c a lz ire a c o n fo rta b ila a h a b ita c lu lu i


Dupa ce geamurile se dezaburesc $i s-a atins tem peratura interioara dorita, se recomanda urmatoarela pozitii: Regulatorul A pe puterea de TncalzJre dorita. Comutatorul B pe treapta dorita. Regulatorul C se rotegte in zona dintre distfibuirea aerutui In zona picioarelor $i ,dezghetare" - vezi poza. Cand parbrizul este aburit, regulatorul C se roteste p e ............... ^ Se rnchid duzele 3 La duzele 4 se pot regia cantitalile dorite de aer cald $1 direc|ia curentului.

In d ic a fii g e n e ra le
Pentru ca instalatia de Tncalzire 1 ventilare sa poata funcfiona lrepro$abil, priza de intrare a aerului din fata parbrizului trebuie sa nu aiba gheata, zapada sau frunze. Numai elementele de operare A $i C pot ti reglafe pe orice pozijie intemiediara. Pentru a impiedica aburirea geamurilor. trebuie sa fixati comutatorul B mereu la o treapta ioasa, la viteze m id ale vehiculului tar regulatorul C se rote$te ?n unnatoarea p o zitie ............................ ^ Aerul consumat se elimina prin deschlderile de sub geamul din spate. Atentie sa nu se acopere deschlderlle de evacuare a

76

INSTALATIEDE CLIMATIZARE

UTILIZARE

I n s t a ia t i e d e a e r c o n d it io n a l*

X
%
T, . y ^ '-

AC

-H

Instalafia de aer conditionat este o instalatle combinata de racire incalzire care otera contort in orice anotimp. Instalatia de racire lucreaza numai cand motorul functioneaza, la temperaturi exterioare mai mari de +5'C 5 i treptele ventilatonjlui 1 pSna la 4 ale comutatorului B. Cand instalatia de racire este pornita, In Interlorijl m a^inii scade nu numai temperatura ci si umiditatea aerulul. Astfei pasagerii se simt confortabil $i cand umi ditatea exterloara a aerului este ridlcatS, de asemenea Tn anotlmpul rece se fmpiedlca aburlrea geamurllor. E le m e n te d e o p e ra re Respectat> Indlcatille de operare pentru incaizire $1 ventllare de la pag. 73. P o rn ire a in s ta la tie i de a e r c o n d itio n a t Apasatl tasta O. in tasta apasata se aprinde simbolul AlC'. R e g la re a te m p e ra tu rii Rotltl regulatorul A. la dreapta - puterea de incSlzIre create la stdnga - puterea de incaizire se reduce

O p rire a in s ta la tie i d e a e r c o n d itio n a t Apasatl tasta AC. Slmbolul ^ C " din tasta se stinge. in d ic a tii in aceasta pozltre a regulatorulul C ^ Tn tabloul de bord trebuie sa fie mini mum 0 duza deschisa, altfel instalatia de racire ar putea ingheta. Pentru a ampllfica efectui de racire, puteti pomi pentru scurt tlmp fu n c tia d e re circ u la re a a e ru lu i. Apasati tasta E. La recircularea aerului, in v e h ic jl nu patmnde aer caid din exterior. A tentieS

F u n ctio n area rcircutaru aerului nu tpeiiuie s a dureze m uft deoare c e n u e ste in tro d u s a e r p ro aspM d in exterior.
R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re la fu n c tio n a re a re c irc u la rii a e ru lu i de la p a g in a 7 4 .

IN STALATIED E CLIMATIZARE

77

E x p lo a ta r e a e c o n o m ic a a in s t a la t ie i d e a e r c o n d itio n a t La racire, compresorul insta)a{iei de aer conditional consuma o parte din puterea motorului si astfel influenteaza consumul de carburant. Pentru a mentine cSt mai redusa d urata de functionare trebuie respectate urmatoarete puncte: Daca interioml maginii a fost puternic Tncaizit prin radiatia solara, se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u$[ior pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. Atentie ca in timpLil functionarii instalatiei de racire, in interiorul autovehiculului sa nu intre aer cald din exterior - de exemplu prin geamul deschis. Daca se poate atinge temperatura interioara dorita i fara pomirea instalatiei de racire, trebuie sa se aieaga functionarea cu aer proaspat. A v a rii in fu n c tio n a r e Daca puterea de rdcire scade, se opre$te instalatia de aer conditional i se verifica. Daca instalatia de racire nu func{ioneaza. este posibil ca: - temperatura exterioara sa fie mal joasa de +5"C oh, - siguranta sa fie arsa. Se vertifica siguranta i daca e cazul se inlocuiete. DacS avaria nu se datoreazi unei sigurante defecte, se oprete insta latia de racire $i se verifica. - compresorul instalatiei de racire s-a oprit temporar datorfta unei temperaturi prea mari a agentului de racire de la motor.

In d ic a t ii g e n e r a ie Daca instalatia de aer conditionat nu a fost pornit de mult timp, datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator, poate sa apara un miros. Pentru a evita mirosui, instalatia de aer conditionat trebuie pomita la treapta cea mai inalta a ventilatomlui, cel pujin o data pe luna - si ?n anotimpul rece - apoi se deschide un geam pentru scurt timp. La functionarea recirculSrii aerulul nu trebuie sa se fumeze In vehicul, deoarece fumul absorbit din interiorul vehiculului se depune pe vaporizatorul instalatiei de clim atizare. Aceasta duce la un miros persistent cand functioneaza instalatia de aer conditionat. Vaporizatorul se poate inlocui numai cu mari clieltuieli. In cazul lemperaturilor exterioare ridicate $i umezeala mare a aerului. de pe vaporizator poate picura apa de la condens $i sub masina se poate forma o balta. Acest lucru este nomial, nu inseamna existenta unei neetanseitati. Pentru ca incalzirea, vantilarea $i insfalajia de aer conditional sS functioneze perfect, trebuie ca orificiile de aer din fa|a parbrizului sa nu fie acoperite cu gfieafa, zapadd sau frunze.

78

INSTALAJIE D E CLIMATIZARE

c/1 n-;z-/^nc C lim a t r o n ic *


C lim atronic m entine com plet autom at tem peralura selectatS penlru interiorul vehiculului. Temperalura curentului emis precutn $i tura|ia ventilatorului (cantitatea de aer) $i distribuirea aerului se modifies automat. Instalapa ia in considerare 5 I radiatia solara puternica. Astfel nu mat este necesara reglarea martuaia. V a re c o m a n d a m u rm a to a re a reg ia* re s ta n d a rd p e n tru t o a t e a n o tim p u rile : Puneti te m peratura la 22 C (72 F) $i apasaji fasta AUTO. La aceasta reglare in vehicul se atinge cel mai rapid o temperalura confortabila. De aceea aceasta reglare trebuie modificata riumai cSnd se doreste acest lucru. Puterea maxima de Tncalzire $1 0 curatare rapida a geamurllor se poate atinge numai cand motorul a atins temperatura sa de iunctionare. Pentru ca Climatronic sh poata functiona ireprosabil, prizele de patrundere a aemlul din fata parbrizului nu trebuie s5 contina gheata, zapada sau frunze.

P e ittn i s F g u ran ta tr a fie u lu i e s te

riu p re z M g h e ^ ta , 3 ^ a d # saiib
C Q itd e iis . N u m a i a s t f ^ e s t e ga> r a n t a t d 0 b u n ii v iz lb illta ti^ . D e a c e e a u tliiz a ti in s ta ia |ia d e in e a b J re 91 v e R tifa re ^ p e n t iv d e c s K e ta r e a / u s c a r ^ g e a m u * rH or, f^ e c u rri ^ e ir e . Va recomandam sa nu fumati in vehicul cand funcjioneaza recircularea aerului, deoarece fumul aspirat din interiorul vehiculului se poate depune pe vaporizatorul S iste m u lu i C lim a tro n ic. Cnd a cesta funcjioneaza aceasta duce la un miros persistent iar vaporizatorul se poate inlocui numai cu cheltuiala mare.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE

79

U T ILIZ A R E

O0O O >

O
. : Au to i

m i u u i

If >

nxiHimw**

E le m e n te d e o p e r a r e / A fi$ a r e T a s te 1 - Tasta pentru dezghetarea parbrizului A fi$a ri 2 - Indicajia treptei ventilatorului sau OFF (mtreaga instalatie oprita) 3 Indicatia temperaturii exterioare 4 - Indicatia dezghetarii parbrizulLii 5 - Indicatie pentru pozilia - recircularea aerului 6 -Indicatie pentru direc|tonarea curentulul de aer 7 - Indicatia temperaturii interioare selectate 8 - Indicatia AUTO (functionare automata), sau ECON (Instalatia de rdcire oprita) T a s te 9 - Tasta pentru functior)are automata 10 - Tasta pentru recirculare a aerului 11 - Tasta pentru .Ventilator - mai incet" si tasta pentru Intreaga instalatie oprita -OFF 1 2 -Tasta pentru .Ventilator - mai repede" 13 - Tasta pentru ,C urent de aer spre partea superioara a corpului" 14 - Tasta pentru Curent de aer in spatiul pentru picioare" 15 - Tasta pentru mai rece" 16 - Tasta pentru mai cald" 17 - Tasta pentru .ECON" (instalatia de racire oprit^) 18 - Senzor de temperatura - spajiul interior a - la vehicule cu volanul pe stanga b - la vehicule cu volanul pe dreapta

f>

80

INSTALATIE D E CLIMATIZARE

U T ILIZ A R E

U t iiiz a r e a in s ta la tie i

Oupa ce se comuta cheia de contact, instalatia functioneaza In mod normal au tom at. Pe campul Indicator apar apoi pozitiile 2, 3 , 7 $i 8. Daca inainte de scoaterea cheii din contact se renunta la functionarea automata, functilleselectate r ^ a n memorate. Numai tunctia Reoircutarea aerufui" se terge la 20 minute dupa scoaterea cheii de contact. Prin apasarea tastelor corespunzatoare se modifica indicatiile 2 , 7 $i 8 respectiv apar * _ indicatiile 4 , 5 i 6. R e g la re a a u to m a ta a in s ta la tie i p o a t e fi in f lu e n t a t a p r in t o a t e ta s te ie . Ordinea duzelor de emisie aer - vezi pag. 83. C o m u ta re a d in g ra d e C e is iu s pe g ra d e F a h re n h e it si in vers Apasati i mentineti apasata mai Tntai tasta 1 7 si apoi actionati tasta 9. In indicatie apare unitatea de masura corespunzatoare temperaturii.

La modiftcari ale turatiei ventilatorului cu o treapta in sus sau jos, se mentine functionarea automata. In anumite conditii de functionare se poate Intampla ca instalatia sa execute temporar functii care nu sunt adaptate la aparat. De exemplu, dupa pomirea la rece timp de cSteva secunde aerul este condus in spa^iul pentru picloare. Se intentioneaza aceasta pentru ca aerul umed existent sa nu duca la aburirea geamului.

R e n u n ta r e a ia fu n c tio n a r e a a u t o m a ta Functionarea automata ofera in aproape toate cazurile cele mai bune premise pentru confortul pasagerilor Tn toate anotimpurile. In unele cazuri poate fi totu$i necesar sa se renunte la functionarea automata prin apasarea tastelor (ndividuale in functii partiale, unde Climatronic functioneaza auto mat la fel ca inainte: Cu tasteie 11 i 1 2 se marete respectiv micoreaza tura{ia ventilatorului si astfel debitui de aer. Acest lucru este indicat prin in d ic a t ii p e n tru f u n c tio n a r e marirea, respectiv scaderea numSrului de a u t o m a ta (A U T O ) liniufe in pozitia 2 . Temperaturainterioara poate fiselectata Prin apasarea tastei 1 cu tasteie I S si 1 6 ramdne memorata - se opre$te functionarea ECON ... pana se selecteaza o alta temperatura. - se decupleaza - recircularea aerului Temperature Interioarase poate regia Tntre + 10C (64F) i +29'C (8 6 F). in acest - paftrizul $1 geamurile laterale pot fi mentinute bezgfie{ate, respectiv neaburite domeniu se regleaza automat. (duzele 4 se directioneaza catre gea Daca se selecteaza temperaturi sub 16 C murile lateraie) (64'F), in campul indicator apare ,.LO . La temperaturi peste 29 C (8 6 F) se indica - efectul de uscare ?i dezghetare a parbrizului poate fi amplfficat, in cazul in H r, care de exemplu la scurt timp de la TnceLa aceste doua reglari instalatia functioputul mersului se mai urea persoane cu neazd constant cu putere m axim a de imbracaminte umeda. racire, respectiv de Tncdlzire. Nu se efectueaza o reglare a temperaturii.

INSTALATIE DE CLIMATI2ARE

81

u 111-iz.Mnc

Prin apasarea tastei 1 0 este pomita re c irc u la re a a e ru lu i. In campui indica tor apare simbolul 5. Dacaseapasatasta 1, recirculareaaerului se oprete. Pentai repomirea recircularii aerului este suficlenta Tnca o apasare a tastei 10. Prin functia de recirculare a aerului se imptedica patmndereatn interiorul vehicululul a mirosufilor putemice din aer, de ex. la Iraversarea unui tune! sau la un ambuteiaj. Daca vehiculul trebuie incalzit sau racit foarte rapid, se poate alege functia de recirculare a aerului. In aceasta situafie aerul din interiorul ma^inii este aspirat $i incalzit, respectiv racit. A te n tie ! N u tre b u ie s a a e tio n a ti frn v^in d e ' tu n g a t fu n c tia d e re c ir c u la r e a a e ru lu i, tfe o a re c e ttu e s t e a d u s a e r p ro a s p a f d in e x te r io r ia r gea< m u riie s e p o t a b u ri. Va recomandSm sa nu fumati m vehicul cand functioneaza recircularea aerului, deoarece fumul aspirat din habitaclu se depune pe vaporizatorul SIstemului Climatronic. Cand Instalatia de climatizare func tioneaza vaporizatorul va degaja un miros persistent. Vaporizatonjl se poate inlocui numai cu costuri ridicate. Cu tastele 13 i 1 4 se poate directlona curentui de aer spre partea superioara a corpulul sau In spatiul pentru picioare. Tastele de distribuire a aenjiui 1, 1 3 $i 1 4 pot fl apasate si in comblnatle.

Cu tasta 1 7 (E C O N ) s e o p re s te in s ta la tia d e ra c ir e . in aceasta stare de functionare se realizeaza o reglare automata a caldurii (fara uscarea aenilui si racire) la care temperatura interioara dorita se atinge cel m al repede $1 se mentine constants. Daca se apasa tasta 1, se opre$te functionarea ECON. Pentru repomire este suflclentd 0 noua apasare a tastei 17. Atenfie ca la funcfionarea ECON tempera ture interioara dorrta sa nu fie mai scSzuta decat temperatura exterioara. Temperatura interioara o puteti regia cu tastele 1 5 $1 16. Combinatia ECON cu aer recirculat este posibila numai daca in fundionarea ECON se apasa mai intai tasta 10 si apoi este apasata tasta ECON 17. Prin apisare a tastelor 1 , 9 sau 1 0 se oprete functionarea ECON. Cu tasta 11 puteti opri ?ntreaga Instaiatie. Apdsa]i tasta 11 pana cand la pozlfia 2 apare O FP. Aceasta functle trebuie sS o utilizati insS numai Tn cazurl de exceptle, de exemplu rn cazul unei avarii a instalatiei. In d ic a fie Daca nu se mai utillzeazg functiile speciale, trebuie neaparat sa fie repornita functionarea automata prin apasarea tastei 9 (AUTO).

82

INSTALA TIB D E CLIMATIZARE

D u z e le d e a e r (s u f la n t e ) D uze le su n t co m a nd ate a utom at de Clim atronicln funclionarea AUTO. Duzele sunt comandate prin tastele 1 ,1 3 , 1 4. Duzeie 3 si 4 pot fi in p ijs Inchise deschise individual: Duza inchisa: Rotita randalinata laterala p e ........... 0 Duza deschis: Rotita randalinata p e .................... L a fu n c lio n a re a a u to m a ta u n a din d u z e ie 3 si 4 tre b u ie sa f ie d e s c h is a , a itfe i in s ta ia tia de ra c ir e p o a te s a tn g h e te . Prin rotirea grilajului duzelor 3 si 4 se modifica in inaltime directia curentulut de aer. CSnd se rasuce$te rotita randalinata din grilaj, curentui i$i schimba directia. Prin duzele 2 zona inferioara a parbrizului se mentine neaburita. Duzele din spate in spatiul pentru ptcloare sunt comandate cu duzele 5.

In d ic a t ii g e n e r a ie Atentie ca senzorul dintre duzele de dezghetare a parbrizului din mijlocul bordului cu aparalura si grila] (poz. 18) sa nu fie acoperit. Daca functionarea AUTO nu a fost pornita de mult timp, datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator. poate sa apara un miros. Pentai a evita mirosul, instaiatia de climatizare trebuie pornlta la treapta cea mal inalta a ventllatorului, cel putIn 0 data pe luna - Tn anotimpul rece. Apoi se deschide un geam pentru scurt timp. Aerul consumat se elimina prin deschiderile de sub geamul din spate. Atentie sa n j se acopere deschiderile de evacuare a aerului cand se a^eazd haine pe capacul spatiulul de bagaje. La temperaturi exterioare marl $1 umiditate mare a aerului, de la vaporizator poate s i picure apa (condens) si sub vehicul se formeaza o p a ti de apa. Acest lucru este normal si nu Indica o neetanseitate.

iN STALAVE D E CLIMATIZARE

83

U T ILIZ A R E

U T ILIZ A R E

C u tia d e v ite z e m a n u a la
E x p lo a t a r e a e c o n o m ic a p rin C lim a tro n ic La racire compresoail Sistem jiui ClimaIronic consuma puterea motorului i astfe) influ en te aza consum ul de carburant. Pentru a menfine cat mai redusa durata de funcfionare trebuie respectate urmatoarele puncte: Daca interiorul ma$inii a fost puternic incalzit prin radiatia solara, se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u^ilor pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. Inslalatta de rcire n j trebuie pomita in timpul mersuiui, daca geamurile sau trapa glisanta* sunt descfiise. Daca se poate atinge temperatura interioara doritd fara pomirea instaiatlei de racire, trebuie sa se aleaga functionarea ECON. A v a r ii in f u n c tio n a r e Daca dupa punerea contactului toate simboiuriie din campul indicator paipaie cam 15 secunde. in instaiafie exista o avarie - cautati un dealer Voiltswagen. Daca instalafia de racire nu functioneaza, este posibii ca: - temperatura exterioarS sa fie mai joasa de +5C; - compresorui instalatiei de racire s-a oprit temporar datorlta unei temperaturi prea mari a agentulul de rdcire de la motor; - siguranta sa fie arsa. Se veriftca siguranfa $i daca e cazul se inlocuie 5te. Daca avaria nu se datoreaza unei sigurante deiecte, se verifica instalatia Sistemului Climatronic. Daca puterea de racire scade, se verified Instalatia Sistemului Climatronic.

S c h e m a d e s e le c t a r e C u tia d e v ite z e cu 5 tre p te La aceasta cutie manuala de viteze, pentru a selects marsarierul, maneta schimbStorulul de viteze nu se mai apasa. Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. CSnd motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj si se asteapta pulin pentru a evita zgomotele la selectarea treptel. La selectarea marsarierului i c&nd contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. In d ic a fie in timpul mersului mSna nu trebuie sa se afle pe maneta schimbatorului de viteze. Presiunea m ainii se transm ite asupra sctiimbatoruiui $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare.

C u tia d e v ite z e c u 6 tr e p te Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. Cand motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj $i se asteapta putin pentru a evita zgomotele !a selectarea treptei. La selectarea marsarierului $i cand contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. in d ic a tie Tn timpul mersului mana nu trebuie sa se afle pe maneta schimbStorului de viteze. Presiunea m ainii se transm ite asupra schimbatorului $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare.

84

INSTALATIE d e

c l i m a t iz a r e

DEPLASAREA

85

u I ii- i^ ^ n c

C u tie a u to m a ta d e v ite z e m 4 t r e p te
In d ic a tle in funcjie de rezistenta la deplasare. de ex. la tractarea remorcii sau deplasarea pe pante. se alege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa se garanteaza forla mai mare de tractiune $i astfel se impiedica schimbarea permanenta a vitezei. B lo c a r e a m a n e ie i s e le c to r u lu i Maneta se blocheaza fn pozitiile P" ?i N" cand contactui este pus. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie ap&sata pedala de franS i ta s ta din m anerul selectorului. Astfel se impiedicS trecerea involuntara pe o trea pta d vite za t punerea neintentionata a vehiculului Tn miscare. in tabloul de bord se va aprinde o fampa de control - vezi pag. 14. R - t r e a p ta d e m e rs in a p o i Marsarierul trebuie selectat numai cand vehicuiul sta pe loc $i motorul merge in gol. in a in te de selectarea pozitiei R " din pozitiile ..P sau N", pedala de frand tasta de blocare din mdnerul selectorului trebuie apdsate. in pozitia R" cand contactui este pus se aprind iamptle pentru mers inapoi. N N e u tru (p o z ifia d e m e rs in g o l) Pentru scoaterea selectorului din , N" la viteze sub 5 km/h, precum$i cand vehiculul Sts pe loc iar chela este in contact se apasa pedala de frana $i tasta de blocare din manerul selectorului. D - p o z itia p e n tru m ersu t In a in te

, P R N a 3 - i P o z itiile s e le c to r u lu i in ta b lo ji de bord se gaseste un camp in d ic a to r unde este a ra ta td p o zitia selectorului (vezi sSgeata). A le n tie l in t im p u l m e r s u lu i n u p tin e f l n ic io d a ta s e le e to n il p e p o z itia R * s a u C u f t a d e v it e z e p o a t e ^ a v a r ia t a - p e r ie o l d e a c c id e n t!

P ro g ra m d e m e rs Com anda cutter de viteze are diferite programe de mers. in funclie de ofer sau conditiile de mers se selecteaza un pro gram e c o n o m ic adica orientat catre nivelul consumului sau un program mai curand s p o rtiv . Selectarea programului se face a u to m a t d ijp fie ca re a ction are a p edalei de acceleratie.

Un e le m e n t de te m p o riz a re asigurS selectorul sa nu se blocheze la comutarea La actionarea T n ceata sau n o rm a la a rapida prin pozitia N (de ex. de la R" la pedalei de acceleratie se merge cu o rien- D"). A stfel de exem plu se perm ite o f a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin ..smucire" a vehiculului care stS pe loc. comutarea rapida pe treapta superioara M anerul se blocheaza numai daca se mai fSrziu pe treapta interioara. gaseste mai mult de o secunda in pozitia Modul de deplasare mai curand s p o rtiv N cSnd pedala de frana nu este apasata. se alege cand pedala de acceleratie este La viteze peste 5 km/fi maneta selectorului a c tio n a ta r a p id . P edala nu tre b u ie de viteze se opre^te automat Tn pozitia M". apasata pana nu porne$te dispozitivut Kick-down (vezi pag.89). Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezervele de putere ale motorului printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara.

Ceie patru tre p te de m ers Inainte se comuta automat pe treapta superioara sau infeiioara in functie de solicitarea motooJlui $i de vitezd. in anumite conditil de mers este avantajos sa se aleaga temporar una din pozitiile selectorului descrise in continuare. 3 - P o z itia p e n tru d is ta n te pe te r e n a c c id e n ta t P b lo c a re a )a p a rc a re Se recomanda aceastS pozitle cand Tn Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. anumite conditli de deplasare Tn pozitia D Blocarea la parcare poate fi selectata se schimba prea des intre treapta 3 i 4. numai cand vehiculul stS pe loc. Inalnte Pentru cuplare se apasa tasta de blocare de comutarea $i decomutarea pozi|iei P" din maner. Treptete 1, 2 si 3 se schimba tre b u ie a pasata tasta de b locare din automat in funcfie de solicitarea motorului manerul selectorului. in plus cand contactui si viteza. Treapta a patra ramane blocata. este pus trebuie apasata pedala de frana Astfel efectui de frSnare al motorului se inalnte de a scoate selectorul din pozitia mareste la reducerea accelerSrii. respectiva.

86

DEPLASAREA

DEPLASAREA

87

U T IL IZ A R E

2 p o z itia p e n tru d e p la s a re a p e d ru m u ri d e m u n te Aceasta pozitie este corespunzatoare pentru distante lungi ?n panta. Treptele 1 $ i2 se comuta automat in functie de soiicitarea motorului 91 viteza. Treptele 3 ?i 4 raman blocate pentru a evita comutarea inutiia pe 0 treapta superioara. Astfel se maregte ?i efeclul de franare a motonilui. 1 p o z itia p e n tru p o rtiu n i cu p a n te a b ru p te p e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din m inerul selectorului. Vehiculul merge numai tn treapta 1 . Treptele 2 , 3 51 4 raman blocate. Astfel se atinge efectui maxim postbil de fr&nare a motorului. sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utifizat 7n pozitia 1", in d ic a tie La co m u tare a m anuala pe 0 trea pta inferioara se comuta pe 3", .,2 " si 1", sistemul automat comuta totusi mai Tntai pe 0 treapta inferioara cand nu mai este posibila o supraturatie a motorului. In d ic a t ii p e n tr u d e p la s a r e P o rn ire Motorul poate pomi numai cand selectorul este in pozijille N" sau Vezi si Pornirea motorului" pag.97. S e le c ta r e a u n ei p o z itii p e n tru d e p la s a re in a in te a s e le c ta rii u n e i p o z itii p en tru d e p la s a re s e a c tio n e a z a in to t* d e a u n a fra n a d e p ic io r c a n d veh i* c u lu f s ta p e lo c $i m o to ru l fu n c tio * n e a za .
OacS In a in te a punerfi c o n ta c lu ljl m o tor sa ac|roneaza tasta din m anenji selectorului si se mentine apSsatS. cheia nu se mai poate roti In contact

in tim p u i p ro c e d e u lu i de s e le c ta re c a n d v e h ic u lu l s ta p e lo c , nu se a c c e le r e a z a . D a c a !n tim p u i m e rs u lu i s-a cornu* t a t in v o lu n ta r pe N , tre b u ie sa se re d u c a a c c e ie r a tia m o to ru l sa m e a rg a in g o i fn a ln te d e re p u n e re a p e o p o z itie d e m e rs m a in te . A te n tie ! C S n d m o to n ii fu n c fio n e a z a e s te n e c e s a r c a fn t o a t e p o z itiile de m e rs s d s e o p re a s e a v e h ic u lu l c u frStna d e p le lo r, |entru c a nu s e T n tre n ip e c o m p le f tra n s m is la fo r fe i 9 i la t u r a f ia d e m e r s In got - m a r in a s e d e p ia s e a z i u $o r (se ta r a $ te ). C d n d m a s in a s td p e lo c si se a le g e o p o z itie d e m e rs , tni n ic i UR c s z nu t r e b u ie s a s e a c c e ie r e z e n e a te n t (d e e x . c u tn d n a din c o m p a rtitn e n tu i m o to ru lu i}. A ltfe t v e h ic u lu l s e p u n e im e d ia t In m i$ c a r e - in u n e ie c o n d ltii c a n d fra n a d e m a n a e s te tra s d . in a if l ie d e a s e fu c ra a s u p ra m o to ru tu i c a re fu n c fio n e a z d , s e le e to ru t s e p u n e fn p o z lfia s i se tr a g e Ir ^ n a d e m d n a . P o rn ire a m a $ in ii Se alege domeniul de mers (R , D, 3 , 2, 1 ) . S e a s t e a p t a p a n a c a n d s-a s e le c ta t p o z itia p e n tru d e p la s a re $ i s -a o b tin u t f o r t a la r o t ile d e a n t r e n a r e (se simte un uor $oc la selectare). A b ia a p o i s e a c c e le re a z a .

88

DEPLASAREA

U T IU Z A R E

Oprirea
La oprirea temporara, de ex. la semafor nu este nevoie sa se seiecleze p o z ijia N. Este suficient sa se opreasca ma$ina cu frana. Motoml poate merge Tnsa numai cu turatia ds mers Tn gol.

D is p o z itiv u l K ick-d o w n
Oispozitivui Kick-down permits o accelerare maxima. Daca se apas3 pedala de a cce le ra re co m p le t prin p unctul de presiune, se selecteaza pe o treapta inferioara in functie de viteza $i turatia motorului. Comutarea pe o treapta imediat superioara se face numai cand turatia motorului a ajuns la valoarea maxima corespunzatoare. A ie n t ie l

Parcarea A te a fie f P en tru a im p ie ttic a depfasarea in vo tu n ta ra a veN tculului tre b u ie sa ir a g e ti tn to ttfe a u n a fra n a de m S na, dtqaa c e m a s ih a a fo s t oprU a. ln p lt^ ,p u n e tis e i e to p y l pe p b z ifia f^ .
In cazLtl unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa comutati pe blocarea pentru parcare. AsHei m ecanismul de blocare nu este foarte solicitat iar deblocarea se va face mai usor.

t a e a ro sa b il aluneeos p rin a c |i' m a re a d is p o z itly itlu i K ick-dow n ro U fe se p o t ra ti p e Io e h ;.


P e ric o l d e deraparet

P ornirea p rin rem o rca re


La vehiculele cu cutle automata de viteze motorul nu poate fi pomit prin traclarea sau impingerea vehicuiului. Cand bateria vehicuiului este descarcata pentru pornire se poate foiosi cablul de pornire de la bateria attui vehicul. Vezi .Ajutor la pornire", manuaiui 3.2.

Rem orcarea v e h icu iu lu i


Daca vehicuiul trebuie remorcat trebuie respectate neaparat in d ic a tiile de la capitoiul Remorcarea, manuaiui 3.2.

DEPLASAREA

89

U I /LJ^rtC

C u tia a u t o m a t a d e v ite z e in 5 t r e p t e c u T ip tro n ic


N - N e u tru (p o z itia d e m e rs in gol) Pentru scoaterea seiectorului din . N la viteze sub 5 km/h, precum 51 cand vehiculul st pe loc iar cheia este in contact se apasa pedala de franS tasta de blocare din manerul seiectorului. D p o z itia d e d u ra ta p e n tru m e rs u i m a in te Cele cinci trepte de mers Tnainte se com uti autom at pe treapta superioara sau in ferioara in functie de soHcitarea motorului $i de viteza. Tn anumite conditii de mers este avantajos sa se ateagd temporar una din pozitiiie seiectorului desense in continuare. 4 - P o z itia p e n tru p o rtiu n i d e d ru m d e lu ro s Se recomanda aceasta pozitie cand in anumite conditii de deplasare Tn pozitia D se schimba prea des intre treapta 4 $i 5. Pentru cuplare se apasa tasta de blocare din mner. Treptele 1 , 2 si 3, si4secom uta automat in functie de solicitarea motorului si viteza. Treapta a cincea ramSne blocata. Astfel efectui de franare a motorului se mareste la reducerea accelerarii. 3 p o z itia p e n tru d e p la s a re a pe d ru m u ri in zo n e d e m u n te / j Aceasta pozitie este corespunzatoare W pentru distante lungi in panta. Treptele 1, 2 $i 3 se comuta automat In functie de solicitarea motorului $i viteza. Treptele 4 si 5 ramdn blocate pentru a e v ita com utarea in u tile pe 0 treaptS superioara. Astfel se mdreste si efectui de frSnare a motorului. 2 p o z itia p e n tru p a n te a b ru p te p e d ru m u ri in z o n e d e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din manerul selectomlui. Vehiculul merge numai tn treptele 1 i 2. Treptele 3, 4 ?i 5 raman blocate. Astfel se atinge efectui maxim posibil de franare a motoojlui. Sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utilizat in pozitia. 2 . In d ic a fie La c o m u tare a m anuala pe o trea pta inferioara se comutS pe 4", 3 ' i .2", sistemul automat comuta totusi mai intai pe 0 treapta Inferioara cand nu mai este posibiia 0 supraturare a motorului.

P ro g ra m d e m e rs Com anda cutiei de viteze are diferite programe de mers. in funcjie de ofer sau cor*ditiile de mers se seiecteazS un pro gram e c o n o m ic adica oriental catre nivelul consumului sau un program mai curand s p o rtiv . Selectarea programului se face a u to m a t dupa fie ca re a ction are a p e d a le i de acceleratie. La actionarea in c e a ta sau n o rm a la a pedalei de accelera|ie se merge cu o rient a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin comutarea rapida pe treapta superioara $1 mai tarziu pe treapta inferioara. MocJul de deplasare mai curand s p o rtiv se alege cand pedala de acceleratie este a ctio n a ta r a p id . P edala nu treb uie apasata pSnS nu pornegte dispozitivul Kick-down (vezi pag.89). Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezerva de putere ale motonjiui printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. in d ic a tie In functie de rezistenta la rulare, de ex. la tractarea rem orcii sau deplasarea pe munte, se atege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa garanteaza forta mai mare de trac?iune 51 astfel se rmpiedica schimbarea perma nents a vitezei. 90

P o z itiiie s e ie c to r u lu i in tabloul de faord se gSseste un cAmp in dicator unde este aratata pozi{ia seleciorului (vezi sageata). A te n tle l

ffi tim p u i m e rsu lu j nu p u n e tl niciodatj seleoforul p e p o zlfia R sau C u tia d e v ite z e p o a te a v a ria td - p erico f de accident!
P - b lo c a re a la p a rc a re Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. Blocarea la parcare poate fi selectata numai cand vehiculul sta pe loc. Inainte de selectarea $i deselectarea pozijiei P" treb uie apasata tasta de blocare din manerul seiectorului. fn plus cand contactui este pus trebuie apasata pedala de frana inainte de a scoate selectorul din pozitia respectiva. R m a r$ a rie r Mar$arierul trebuie selectat numai cand vehiculul sta pe loc si motorul merge in goL Inainte de selectarea pozitiei R din pozitiiie P" sau N", pedala de franS si tasta de blocare din m anerjl seiectorului trebuie a p ^ a te . fn pozitia R " cand contactui este pus se aprind lampile pentru mers inapoi.

D ispozitivul K ick-dow n
Dispozitivul Kick-down permite 0 accelerare maxima. Oaca se apasa pedala de accelerartie complet prin punctui de presiune, se comuta pe 0 treapta Inferioara In fu n ctie de viteza $i tu ra tia m otorului. Comutarea pe 0 treapta imediat superioar se face numai cand turatia motorului a ajuns la vaio are a m axim a co re spu n zatoare.

Atentie! Pe earosabil slunecos prin a c ti onarea ifispozitfvufui Kick-dowrn se po ate c a ro file sd se rotesca pe loc. Pericot de derapai!

DEPLASAREA

DEPLASAREA

91

U T IL IZ A R E

B lo c a re a m a n e te i s e le c to ru lu i
Maneta se blocheaza Tn pozitiile, P $i N c ^ d contactui este pus. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie apasata pedala de frana $i tasta din m anerul selectorului. Astfel se impiedica trecerea involuntara pe o treapta de viteza si punerea neintenjionata a vetiicululul in miscare. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control - vezi pag. 14. Un element de temporizare asigura selec torul sa nu se blocheze la comutarea rapida prin pozijia N (de ex. de l a R " la D"). A stfel de exem plu se perm ite o ..clatinare a vehiculului care sta pe loc. M anerul se blocheaza numai daca se gaseste mai mull de o secunda Tn pozi|ia ,.N" cand pedala de frana nu este apasata. La viteze peste 5 km/ti maneta selectorului de viteze se oprete automat in pozitia, N.

T ip tro n ic

tiptronic permite oferuIut $i selectarea manuala a treptelor. Pentru a intra In programul manual, maneta selectorului de vheze trebuie impins din pozitia D spre dreapta. Aceasta se poate face alat cand vehiculul este in stationare ca t i Tn tim pu l deplasarii. Imediat ce s-a trecut pe programul manual, In d ic a tii p e n tru d e p la s a re pe display apare 5, 4, 3, 2, 1", Treapta Pornire" selectala este afi^ata (vezi sageata). Motorul poate pomi numai cand selectorul La apasarea Tn fata a manetel selectorului este tn p o z lfille N" sau ,P ", Vezi $1 {+) se comuta pe o treapta superioara iar Pomirea motorului pag.97. la apasarea Tn spate (-). pe o treapta Inferioara. S e le c ta re a unei pozitii pentru La accelerare cutia de viteze comuta din d eplasare treptele 1, 2, 3 i 4 automat pe treapta in a in te a selectarii unei poxitii pen urm a to a re cu p utin tim p Tnainte de tru deplasare se a c tlo n e a za intotatingerea turatiei maxime adm isibile a deauna frana de picior cand vehi motoruluL Daca se frece de !a o treapta culul s ta pe loc si m otorul functioneaza. superioara la una inferioara. sistemul tn tim pul procedeulul de selectare automat executa schimbarea dupa ce nu c an d vehiculul sta pe loc, nu se mai este posibila supraturarea motorului. a c c e le re a za .
Dac5 inainlBa punerlcom aaului motor sa aOioneazS tasta din manerul sefsctorului $i se menflne apasatS. cheta r u se mai poate rotl In contact.

92

DEPLASAREA

U T ILIZ A R E

D aca in tim pul m ersuiui s<a cornu* ta t involuntar pe N, tre b u ie sa se reduca a c c e le ra tia si m otorul sa m earga m gol inainte de repunerea pe o p o zitie de m ers in ain te. Pornirea m asinii
Se alege pozltia de mers (R, D, 4, 3, 2).

Pornirea prin tra c ta re


La vehiculele cu cutie automata de viteze motorul nu poate fl pomit prin trartarea sau Impingerea vehiculului. Cand bateria vehiculului este descarcata pentru porntre se poate folosi cablul de pomire de la bateria attui vehicul. Vezi ^ ju to r la pomire, manualul 3.2.

Se a^ieap td pana cand s-a com utat c u tia de v ite z e si s>a o b tin u t forta la rotiie de antrenare (se simte un u^or ?oc la comutare). Abia apoi se acceiereaza. Oprirea
La oprirea temporara, de ex. la semafor nu esie nevole sa se selecteze pozitia N". Este suficlent sa se opreasca masina cu frana. Motorul poate merge Insa numai cu turatia de mers m gof.

R em orcarea vehiculului
Daca vehiculul trebuie remorcat trebuie resp ecta te n eaparat in d ic a tiile de la capitolul .Remorcarea", manualut 3.2.

Parcarea A tentie! P eniru a fm p ted ica d ep tasaraa invoiuntara a vehicufului treb u ie s a tra g e ti fn to td eau n a frS na de m an a, d u p a c e m a s in a a fo s t o p rita. In plus, punefi setectd ru l p e pozitia
in cazul unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa selectati pe blocarea pentru parcare. Astfel mecanlsmul de blocare nu este foarte solicitat iardeblocarease vaface mai u$or.

A ten tle! C and m otorul functfoneaza este n ec e s a r c a tn to a te p o iiiie de m ers sa s e o p reasc^ vehicuiUi CB fra n a d e picior, pentru c a nu s e Tntrerupe c o m p le t trahsm isia f o it e i si ia tu ra fia d e m ers in gol > m a $ in a se d e p ta s e a za u$or(se
t a r a 9 t e ).

CSntf m a$ina sUt p e loc se a le g e o p o zitie d e m ers, m n ici un c a z nu freb u le s a s e accele reze n e aten t {de e x . c u m ana din com> p a rtim e n tu l m o to ru fu iK A H fei v e h ic u iM l s e p u n e im e d ia t !n m is c a re - fn u n e le c o n d ltii sf cdnd f r ^ a d e m dna e s te trasa. In a in te d e a se lu cra asupra moto ru lu i care functloneaza, selecto ru i s e pune tn iw z itia P 9 1 se tr a g e lr a n a d e m a n a .

DEPLASAREA

93

F ra n a d e m a n a
A t n fie l P e A tru a im p ie d ic a {lo rn ire a in v o lu B fard a v ^ ic u i u lu i tre b u ie s i ir a g e l i tn to td e a u n a I r i n a <ie m i n i d u p a c m a s tn a a lo s t o p rlta . S u p lim e n ta r s e fe c ta fi t r e a p la I f c ir tie m a n tia ta d e v teze } s au p o z if la IP ( c u t i e a u i a m a t i d e v ile z e ) .

Pentru tragerea frSnei de mana se ridica in sus m anela. CSnd carosabilul este putemic inclinat se selecteaza suplimentar treapta 1 respectiv cand cutia de viteze este automata, blocarea pentru parcare. De asemenea m aneta franei de mana trebuie bine trasa pentru ca sa nu se porneasca involuntar cu frSna de mana trasS. Cand frana de mana este trasa cheia este tn contact se aprinde lumina de con trol a tranei. Daca viteza de deplasare este mai mare de 6 km/h cand frana de mana este trasa. se aude un semnal de avertizare sonor. Pentru eliberarea frSnei de mana se ridica putin maneta franei de mana. se a p a si butonul de blocare se apasa in jos maneta.

A te n fie e a la p o m ire Ira n a d e tndna tra s a sa H e i^ m p fe t eliberati. D acd a c e a s ta e s te num ai p a rtia l e lib e ra ta se poate i a s u p ra ln c a lz ire a frS n e lo r s i a s tfe l functim rarea in stalatlel de fran are e s te influentata negativ. fn pfas a c e a s ta d u c e la uzura tim p u rle a g a m itu rflo r din ^ t e a ie firdnefor.

94

DEPLASAREA

U T ILIZ A R E

C o n ta c tu i m o to r
A te n tie l S e o a te ti c h e la din c o n ta c t nam a i d u p a e e v e liic a iu l a lo s t o p rit! A itfe i voianul s -a r p u tea bfo ca involuntar. D ac^ se p s ra s e s te v e fiic tilu ic h ia r s ite m p o ra r, s c d a te ff ctieia din c o n ta c t. A e e a s ta In sp ecial c lin d In veh icu l rsundn c o p ii. Ei a r putea porn> motorul saulRsta> ta tiiie e ie c in c e de e x em p lu dis> p o z itm il d e a c tio n a re a geam ulu i. f*rico t d e accid en t! P e n tfu a Tmpiedica pornirea In v o lu n tarii a v ^ ic u lM iu i treb u ie s a tra g e ti Tntotdeauna IrS iia de m ilna dupa c e m a$ina a fost opri* ta .

M o to a r e c u b e n z in a 1 - C o n ta c t m o to r t a ia t I M o to ru l o p rit 2 - C h e ia d e c o n ta c t pusa 3 - P o rn ire m o to r M o t o a r e D ie s e l 1 in tre ru p e re a a M m e n ta rii cu c a rb u ra n t / M o to r o p rit 2 - P o z itie d e p re fn c a iz ire si d e m e rs CSnd este selectata pozi^ia de preTncSlzire nu trebuie conectat nici un alt mare consumator - altfel se sollcita inutil bateria
vehiCLilului.

3 P o m ire m o to r

DEPLASAREA

95

U T ILIZ A R E

B io c a r e a s c o a t e r ii c h e ii d in c o n ta c t* La vehiculele cu cutie automata de viteze' cheia de contact poate fi scoasa numai dupa decomutare. cand selectorul se afla in pozitia P Cand cheia de contact este scoasa, selectorul este blocat in aceasta pozltie. Im o b iliz a to r u l e le c tr o n ic Imobllizatorul impiedica punerea neautorizata a vehicululul In func{iune. In capul cheii se gase^te un cip. Cu ajutoail a ce stu ia s ig u ra n ta se d e za ctive a za automat cSnd se introduce cheia in contactInstalatia este activata automat de indata ce se scoate cheia din contact. D e a c e e a m o to ru l p o a te p o rn i nu m a i c u o c h e ie c o re s p u n z a to a re , o rig in a la , c o d ific a ta V o lk s w a g e n . N u m a i c h e ile o rig in a le g a ra n te a z a fu n c tio n a re a ire p ro s a b iia a v eh ic u lu lu i dvs.

P e n tr u t o a t e v e h ic u le le P o z itia 1: Pentru b io c a re a v o la n u lu i cand cheia este scoasa din contact, se roteste volanul pana cand se aiide b)ocdndu-se boltui de blacare a volanului. Volanul artrebul mereu blocatcand p a r^ ltl vehlculLil. A stfeldevinem aidlficilaoincercare de efractie. Daca nu se opresc lumlnlle sau semnalizatoarele dupa ce chela de contact a fost scoasa se aude un zumzet* atala timp cat este deschlsa u$a ^ofeoilu). P o z itia 2: Daca nu se permlte comutarea cheii pe aceasta pozitle sau comutarea se lace greu, se mica putin volanul - astfel se deblocheaza volanul! P o z ifia 3: In aceasta pozifie iarurile sunt comutate la lumlna de control i alti marl consumatorl electric! sunt opriti. Inainte de orice noua pornire. cheia de contact trebuie rasucita inapoi in pozitia 1. DIspozltlvul de blocare a repomlril din blocul cheii de contact Tmpiedica demarorul sa pomeascS atunci cand motorul funclioneaza si producerea In acest fel a unor avarii.

96

DEPLASAREA

U T iU Z A R E

P o rn ire a m o to ru iu i
In d ic a t ii g e n e ra te A te n tie ! C a n tf m o t o r u l fu n c fio n e a z a fn s p a tii fn e h is e e x is ts p e rtc o l d e in to x ic a re ! inainlea pomirii schimbatoail se aduce pe pozrtia - mers in go) (la cutie automata de viteze: pozitia P sau N") 51 frSna de mana se trage. A La vetiicule c ii cutie de viteze manuals in timpui procedeului de pomire se apasa pedala de ambreiaj - demarorul trebuie sa pomeasca motorul. Imedlat ce motorul pome$te, se elibereaza cheia - demarorul nu trebuie sa mai functioneze. Dupa pomirea motoruiui rece m scurt timp se aude un zgomot pentru ca trebuie sa creasca presiunea u le iuiji pentru compensarea hidraulica a jocurllor. Aceasta este normal si nu trebuie sa creeze probleme. M o to ru l n u tre b u ie ta s a t s i s e in c a lz e a s c a p rin fu n c fio n a re Gu m a r in a s ta n d p e lo c ! P o rn /jti im e d ia t! l g ^ Evitafi turatiile mari i accelerarea * ^ 5 fnaxima pana cand motorul nu a ajuns inca la temperatura lui de functionare. La v e h ic u le le cu c a ta liz a to r, moto ru l nu p o a te fi p o m it p rin rem orc a re p e o d is ta n ta m a i m a re d e 50 m . A ltfe l c arb u ra n tu l n ea rs a r p u te a a ju n g e in c a t a iiz a t o r p ro d u c e a v a rii. in a in te de p o m ire a m o toruiu i prin re m o rc a re a v e h ic u lu lu i, tre b u ie sa se u tiliz e z e d a c a e p o sib ii b a te ria a ltu i v e h ic u l c a a ju to r la s ta r t - vezi V T m a n u a lu l 3 .2 . A ju to r la s ta r t. M o to a r e c u b e n z in a Aceste motoare sunt dotate cu injectie de benzina care fumizeaza automat la orice temperatura exterioara amestecul corespunzator carburant - aer. L a m o to a re le re c i s au m c a iz ite in f u n c t io n a r e nu s e a c c e ie r e a z a inaintea i in timpui pomirii. Daca m otorul nu porne$te imedlat se intrerupe procedeui de pomire dupa 10 secunde $i se repeta dupa circa ojumdtate de minut. Daca motorul totu 9 i nu pomeste, siguran^a fuztbila a pompei electrlce a carburantului poate fi arsa - vezi manualul 3.2., caprtolul .Sigurante". C a n d m o to ru i e s te fo a rte fie rb in te , p o a t e f i n e c e s a r d u p a p o rn ire a m o to ru iu i sa se a c c e le re z e p u tin. M o to a r e D ie s e l In s ta la tia d e p re fn c a lz ire Dupa com utarea pe pozitia de mers (punerea contactului) timpui de preincalzire necesar este indicat printr-o lumina de control com andata de temperatura agentului de racire - vezi pag. 17. P o rn ire a m o to ru iu i re c e Temperatura exterioara peste +50C. Motorul poate fi pomit fa ra a fi preincalzit. in timpui startului nu se acceiereaza. Temperatura exterioara sub + 5 C: Chela se rasuceste pe pozitia 2 - se aprin-de indicatorul de preincaizlre. Acesta se stinge la atingerea temperaturli de pomire. in tim p u i p ro c e d e u lu i d e p re in c a lz ire nu tre b u ie sa fie c o n e c ta fi a lti m a ri c o n s u m a to ri - b a te ria a u to v e h ic u lu lu i a r fi s o lic ita ta in u til.

DEPLASAREA

97

U T ILIZ A R E

O p r ir e a m o to ru lu i
Imediatdupdstingerealampil decontrol se pome 5te motorul. Daca motorul nu pomeste, se mai executa 0 data preincalzirea $i se pomeste din nou dupa cum am descris. Daca motorul nu porne$te nici de data aceasta, s-ar putea ca siguranta iuzlbila de la instalatia de preTncalzIre Diesel sa fie a rsa - vezi Manualul 3.2, cap. .Sigurante". P o rn ire a m o to ru lu i c a ld Lampa de control a preincalzirii nu se aprinde - motorul poate fi pomit imediat. P o rn ire a d u p a g o iire a c o m p le ta a re ze rv o ru iu i Daca rezervonji autovehiculului cu motor Diesel s-a goiit complet, procedeui de pom ire poate dura mai m ult decat de obicei, dupa alim entarea cu carburant Diesel - pana la un minut. Acest lucru este cauzat de faptui ca sistemul de carburant trebuie tntai aerisit, in timpul procesului de pomire. Im o b iiiz a to r u i e le c tr o n ic Imobilizatorul electronic impiedica patrunderea neautorizata in interiorul autovehi culului. In capul cheii se gase^te un cip. Cu ajutorul a ce stu ia sig u ra n ta se d e za ctive a za autom at cand se Introduce chela de contact. In d ic a tie D e a c e e a p o a te p o rn i n u m a i c u o c h e ie c o r e s p u n z a to a re o rig in a la c o d if ic a t a V o lk s w a g e n . N u m a i c h e ile o rig in a le g a r a n te a z a func* t io n a r e a ir e p r o s a b ila a a u to v e * h ic u lu lu i dvs. D u p a s o iic ita r e a p u te rn ic ^ , m u lt tim p a m o to ru lu i, a c e s ta nu se op re $ te im e d ia t c i se la s a sa functio* n e ze c irc a 2 m in u te la tu r a tia d e m e rs In g o l p e n tru a e v ita o suprain c a lz ire . A te n tie ! D u pa o p rire a m o to n ilu i v e n tita to r u l 9 i c a n d c o n ta c tu i e s te t a t a t m a i p o a te fu n c tlo n a u n fim p (p a n a ia t O m in tite ). in s a dufa un tim p p o a te p o r jii b ru s c , c in d - t a m p e r a t u r a a g e n t u l u i die ra c ir c re a te ^ t o r i t d suprafn* c a lz ir ii p ro d u s e la o p rire ^ e d h d m o to r u i e s t e c a ld , c a m e r a m otoruCui e s t e in c a iz ita s u p t l m e n t a r p r in r a d i a f i e s o ta ra . A t e n t ie d e o s b jtd c d ftd s e lu c r e a z i In c a m e ra m o to ru lu i!

98

DEPLASAREA

U I IL I^ J \I-\C

P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e *
In d ie a tie P e n tru a s e g a r a n ta fu n c tio n a re a ire p ro $ a b ila a ESP, t o a te c e le 4 roti tre b u ie e c h ip a te c u c a u c iu c u ri d e a c e la ^ i fe l. S u p ra fe te le d ife r ite de ru la re a le c a u c iu c u rilo r p o t d u ce la o re d u c e re n e d o rita a c a p a c ita tii m o to ru lu i.

A teh tie!
i.im ite le f iz lc e n il p o t i i d e p a ^ ite p rin fo fo s ire a E S P . A c e s t lu c ru tr e b u ie a v u t in v e d e r e m a t a le s p e c a ra s a b il u d s i e u p o le l. D e a c e e a tno d u l d e c o n d u c e re tre iH lie a d a p la t la s f a re a c a ro s a b flu lu i $i la e o n d itille d e f r a f ic . F a p ttil c a E S P v a o fe ra o s ig u * ra n id fn a r it4 n u tre b u ie s i v ii fm * ping d la a s u m a r e a u n o r risicurl in u tile . In d ic a tii s u p lim e n ta re d esp re ESP. respectiv ASR EDS gasiti in manualul 3.2 la cap. Program electronic de stabilitate".

Q '

Program electronic de stabilitate* (ESP) funcjion ea za im preuna cu ABS. ESP cuprinde blocarea diferentiaia electronica (EDS) reglarea la alunecare (ASR). ESP se conecteaza automat la pomirea m otorului. La nevoie, functia poate fi actionata s> de la taste. Cand Instalajia este deconectata. lampa de control ESP este aprinsa - vezi pag, 20. ESP trebuie sa fie activat mereu, In mod normal. Numai in anumlte situatii, cand se dore$te patinarea, deconectarea sistemului este avantajoasS. De exemplu: - la folosirea lanturilor de zapada - la deplasarea in zapadS addnca sau pe teren afSnat - la clatinarea autovehrcululul blocat Dupa aceea Instalatia trebuie activate din nou.

DEPLASAREA

99

U T ILIZ A R E

C o n tro l d is ta n ta la p a r c a r e (P D C )*
A t e n tie ! S is te m u l d e c o n tro l d fs ta n td la p a r c a re n u p o a te in io c u la te n fla c o n d u c a to ru lu l. R a s p u n d e re a la p a rc a re $i la m a n e v re a s e m a n a * to a r e a p a r fin c o n d u c a to ru fu i. S e n zo ril a u z o n e m o a rte fn c a re p e rs o a n e ie $ i o b ie c te le n u p o t i i

percepute.
A te n fie In s p e c ia l ta c o p U i m ic i 9f a n im a ie c a r e n u p e l f i p e rc e p u te in ( o a t e c a z u rite <fe c a tre s e n zo ri. O b ie c te ie p re c u m p ro ta p a l r e m o r e ii, f i j e s u b t ir i v o p s if e t n c h is s a il g a r d u H n u p o t ft p e r c e p u t e d e c a t r s is te m fn a n u m ite c o n d itii 9 } p o t d u c e la B v a rie re a v e h ic u iu lu i. in d ic a tie La viteze de peste 15 km/h sistemul de control distanta la parcare iucreaza cu erori. O corectS perceptie a obstacolelor nu este poslbila. Pentru ca sa fie asigurata functionarea sistemului de control distant^ la parcare, senzorii trebuie pastrati curati ?i fara gheata. La curajirea cu jet de aburi, senzorii vor fl stropiti numai pentru un scurt timp i se va pastra distanta fata de el la peste 10 cm. La vehiculele care au din fabrica in dotare un dispozitiv de remorcare*. la tractarea unei remorcr, atunci cSnd se va introduce treapta de mers inapoi sistemul de control distanta la parcare PDC nu va fi activat.

S iste m ul de c o n t r o l d i s t a n t a la p a r c a re determina distanta lata de un obstacol in zona din spate a vehiculului cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete. Pentru aceasta se gasesc in bara spate 4 senzori. O rd in e a s e n zo rilo r Se va evidentia totdeauna distanta mai mica. De la o distanta de cca. 1,2 m (zona A din figura) fatd de obstacol incepe un ton de avertizare. Cu cat distanta devine mai mica cu atat intervalele intre tonuri vor fi mai mici. Se ajunge la distanja mai mica de 30 cm (zona B din figura) se aude un semnal sonor de durata. O a p r o p ie re in c o n tin u a r e p o a te d u ce la fa p tu i c a o b s ta c o lu l sa nu m a i fie p e rc e p u t. A c tiv a re a La introducerea treptei de mers Inapoi sistemul .PDC" se activeaza. Atunci se va auzi un semnal acustic. Sistemul de con trol distanta la parcare nu este activat daca nu se aude acest semnal. Lasatl sistemul PDC sa (ie v e rlfic a t de un se rvice Volkswagen. D e z a c tiv a re a La scoaterea din treapta de mers inapoi.

100-

DEPLASAREA

U T ILIZ A R E

S is te m d e c o n tro l a l v ite z e i d e c r o a z ie r a * (G R A )
Pentru eltberarea piciorului de accelerare' aceasta instalafie poate mentine constanie viteze peste 30 km/h, atat cSt permits puterea motorului. La deplasarile pe teren in panta sistemul de control al vitezei nu poate fi pSstrat con stant. Viteza se marete prin viteza proprie a autovehiculului. Franati autovehiculul. A te n fie ! S is te m u l d e c o n f r o i a v it e z e i (Q U A ) nu t r e iiu ie lo lo s it t n c a z u i u n u l tr a f ic in te n s s i c o n d h ii ne(a> v o r a b ile { p o ie i, a q u a {> ta n a p e , r o lls p iitt). C an d s is te m u l e s te c o n e c ta ta nu c o m u t a t i p e m e r s in g o i f a r a a p a s a r e a p e d a te i d e a m b r e ia j! A s tfe l m o to ru l a re o tu r a t ie m a re s i in a n u m it e c o n d it ii p o a t e fi a v a ria t! Sistemul se a c tio n e a z a prin comutatorul A $i tasta B de la maneta semnalizatonjiui ?l farului. La vehiculele cu v o la n m u lt if u n c t i o n a l* sistemul de control al vitezei (GRA) se actioneaza de la volan. De pe maneta de semnalizare sistemul poate fi numai cuplat respectiv decuplat. Alte indicatii referitoare la volanul multi functional gasiti la pagina 21. In d ic a tie La ve hicjle cu cutie automata de viteze sistemul de control al vitezei este activ numai in pozitiile selectorului D". 4". 3'' $i 2". Dacd Tn timpul mersului se alege aitapozitie (,.P, N , R sau 1"), ultima viteza m em orata se ste rg e ia r siste m u l se deconecteaza complet.

C o n e c ta r e a Instalatia e s te p o rn ita prin Tmpingerea comutatorului A pe ON. Cand porne^te sistemul de control al vitezei se aprinde o iumina de control In tabloul de bord - vezi pagina 14. M e m o r a r e a v ite z e i D aca s-a atins vite za necesara este suficienta o scurta apasare pe tasta B (SET). Piciorul poate fi luat apoi de pe pedala de acceleratie. Viteza poate fi marita si ca de obicei prin pedala de acceleratie. Dupa eliberarea pedalei sistemul regleaza Tnapoi la viteza memorata anterior. Acesta nu e cazul totu$i cand viteza memorata a tost depasita cu mai mult de 10 km/h pentru o durata de peste 5 minute. Viteza trebuie rememorata. A t e n t le l V ite z a m e m o r a ^ p o a te fi re lu a la n u m a i d a c a nu e s te p re a m a re p e n f m c o n d rtiile d e tr a f ic e x is te n te .

DEPLASAREA

101

u I iL i^ ^ n c

M o d ific a r e a v ite z e i m e m o r a te D e c e le ra re a I m e m o ra re a Vtteza memorata poate fi redusa prin apasarea tastei B. Prin scurta atingere a tastei B viteza se micsoreazd ?n trepte. Daca tasta se tine apdsata, viteza se micsoreaza prin reducerea autom ata a acceieratiei. Viteza e x is te n ta la e lib e ra re a ta s te i este memorata. Daca tasta se eiibereaza la aprox. 30 knvti. memoria se sterge. Viteza treb uie rem em orata apot dupa ce se accelereaza peste 30 km/h cu tasta B. A c c e le ra re / M e m o ra re Viteza memorata poate fi m a r it a prin implngerea comutatorului A pe RES fara actionarea pedalei de acceleratie. Prin scurta ^ a s a re spre stanga a comutatorului viteza se m are^e in trepte. Daca se impinge spre stanga comutatorul i se mentine apasat, viteza se mare$te prin creterea automata a acceieratiei. Viteza existenta la eliberarea comutatorului este memoratS.

D e c o n e c ta r e a te m p o r a r a a in s ta la tie i V e h ic u le cu c u tie d e v ite z e m a n u a ia : Instalatia este o p r ita t e m p o r a r prin apa sarea p edalei de frd n a re sau de ambreiaj sau Tmpingerea comutatorului A pe OFF (nu blocat). Viteza memorata In acest moment se pastreaza. Pentru r e lu a re a vitezei memorate, dupa eliberarea pedalei de franare, sau de a m b re ia j se Im p in g e spre stSnga comutatorul A pana la oprire.

A te n tie !
V ite z a m e m o ra ta p o a te fi re lu a ta n u m a l d a c d n u e s t e p r e a m a ra i>entriii c o h d ifiile <te t f F c e x is * te n te .

102-

DEPLASAREA

i g

V e h ic u le cu c u tie a u to m a ta de v ite z e : Sistemul este o p rit te m p o ra r prin apasarea pedalei de franare sau imptngerca comutatorului A pe OFF (nu blocat). Viteza memorata Tn acest moment s e p a s tre a z a . Pentru re lu a re a vitezei memorate, dupa eliberarea pedalei de franare. se impinge spre stanga comutatoriil A pSna la oprfre.

D e c o n e c ta r e a c o m p le ta a s is te m u lu i V e h ic u le le c u c u tie d e v ite z e m a n u a ta : Instalatia este c o m p le t o p rit piin Impingerea comulatomlul A la dreapta pana la oprire (OFF) sau - cand vetilculul stS pe loc - prIn scoaterea cheii din contact. V e h ic u le c u c u tie a u to m a ta d e v ite z e : Sistemul este com plet oprit prin se)ectarea; treptelor P, N , R sau 1 sau Vehiculul s ta p e lo c prin luarea contactului.

'0
nium al n u e s t e i > r ^ m a re ; |ie n tr u c b n d itiilo d e tr a f lc e x lS '

in plus srstemul este o p r it te m p o ra r cand se alege treapta N sau 1. Viteza memorata in acest moment se M e rg e . M e m o ra re a v ite z e i Daca la deconectarea temporara nu a fost m em orata nici o vite z a sau vite za memorata a fost ?tears&. o noua viteza poate fi memorata dupa cum unnsaza: Comutatorul A se impinge spre stdnga si se mentine apasat pdna s-a atins viteza dorita. Dupa eliberarea com utatorului viteza e s te m e m o ra ta . sau Se apasa scurt tasta B. Viteza momentana este memorata.

DEPLASAREA

103

UTILIZARE

A lim e n ta r e a

D e b lo c a re a c a p a c u lu i re z e rv o ru lu i Prin apasarea tastei A se deblocheaza capacLil. Deblocarea functioneaza $i cand contactui este luat. Gura de umplere cu combustibil se afla in partea laterals din dreapta in spate. Dupa ce ati deschis capacul rezervorului (vezi flgura din dreapta) se poate ajunge la bugonul rezervorului. Rezervorul de combustibil cuprinde circa 62 litri.

In d ic a tii C o m b u s t ib ilu l r e v a r s a t t r e b u ie im e d ia t fn d e p a rta t de pe vop seau a v e h ic u iu iu i, a ltfe l a c e a s ta p o a te fi d e te rio ra ta . A c e a s ta e s te v a la b ii Tn s p e c ia i ia c a rb u ra n t R M E (m e tile s te r u le i d e ra p ita ).

L a v e h ic u ie c u c a t a liz a t o r nu se m e r g e n ic io d a t a c u r e z e r v o r u l a p ro a p e gol. Din c a u z a a iim e n ta rii n e re g u ia te cu c o m b u s tib il se p o ate a ju n g e la a p r in d e r i n e r e g u ia te , Im e d ia t c e p o m p a d e b en zin a c o m b u s tib ilu l n e a rs a ju n g a n d m sa o p r itp r im a d a ta , re z e rv o ru l in s ta ia fia d e e v a c u a re a g azu lu i d e e s te n p lin . N u tre b u ie s a s e u m p le a r d e r e . A c e a s t a d u c e la s u p ra in c o n tin u a re , d e o a re c e s e u m p le i n c a l z i r e a s i a v a r i e r e a c a t a li> s p a fiu l d e e x p a n s iu n e a l re z e r za to ru lu i. v o ru lu i c a a s t f e l la in c H lzire c a rb u ra n tu i s -a r re v a rs a .

A tentle!

Dupa umplere, bu^onut rezervorului se in^urubeaza bine $i se Tnchide capacul pana se blocheaza.

C a n d s e fo lo s e ^ te o c a n is tra r e z e r v a t r e b u ie s a r e s p e c t a t i h o ta ra rH e ie g a ie . V a re c o m a n d a m , d in m o tiv e d e s ig u ra n ta sa hu iu a fr c u d vs . o c a n is tra cte i z e rv a . L a u n a c c i d e n t, c a n is tra s -a r io v i e arb u ra n lu t s -^ r v a rs a .

104-

DEPLASAREA

INDEX ALFABETIC

A
Aerisire...................................... 73. 77, 83 Afi^aj multifunctional ............................ 9 Afi$aj intervale de service fle x ib ile ..... 12 Afi5aj temperatura lichid de racire ........7 Afisaj kilometri ........................................8 Afi$aj rezervor......................................... 7 Ajuta-te s in g u r.................................... 69 Alarm a....................................................31 Alimentare.......................................... 104 Apa peritru spalat parbrizul .................20 Asigurarea copiilor .............................. 29

c
Camera m otor..................................... 38 Capota m otorului................................ 38 Cap sferic demontabil .........................70 Capota portbagajului.......................... 30 C laxon..................................................... 3 Climatronic.......................................... 79 - elemente de comanba ................ 80 - comutare pe recircularea aerului .. 82 C ockpit.................................................... 3 Goloana reglabtla a volanului............. 59 Comanda lumini interioare ................. 44 C om utatoare.........................................40 Contor pentru distante scu rte .............. 8 Contor km / z i ........................................ 8 C o n ta c t................................................ 95 Covora? pentru p icio a re ..................... 59 Cutie de viteze mecanica. faruri m ar$arier.................................... 85 Cutie be viteze automata - in 4 tre p te .................................... 86 - in 5 trepte ..................................... 90 - far m ar$arier........................... 87, 90

B
Bancheta sp ate .....................................61 - suport b ra te ....................................58 Blocare la p a rca re ......................... 87. 90 Blocarea clapetei rezervorului ..........104 Bratele sca un elor.................................58 - sp ate ............................................... 58 - f a ta ................................................. 58 n Bricheta................................................. 67

INDEX

105

INDEX ALFABETIC

D Deblocarea spatiulul pentru bagaje .... 27 Deblocarea capotei s p a te .............. .... 27 Deblocarea individuala a u s ilo r..... .... 27 Defectiuni m otor................................... 18 Deschiderea individuala a iiilor ........ 27 Deschiderea - capotei portbagajutui............... .... 30 - ullor.......................................... .... 26 Dezghetare parbriz ........................ .... 80 - Incalzire 1 ve n tlla tle ................ .... 75 Dispozitlvul cte remorcare .............. .... 70 DIspozitIv electric de actionare a geamurilor......................................... 33 Display pentru selectarea vitezelor.......................................... 87. 90 Duze de aer - d im a tro n ic..................................... 83 - incalzire $i ventilare ................. .... 75 - instalatia de aer conditionat ........ 77 Duze de ie$ire a a e ru lu i................. .... 79 - c liin alron ic..................................... 80 - incSlzire si ventilare................. .... 73 - instalatie aer conditionat ........ .... 77

E Elemente de comanda -d im a tro n ic ......................... ........... 80 - incalzire i ventilare........... ........... 73 - instalajia de clim atizare................ 77

F Faruri ceata ............................... .......... Ftimri - reglare b a ta i...................... ........... - dinam ica............................. .......... Faza m a re ................................. .......... Frana de m ana.................................... 40 41 41 24 94

G
G eam uri..................................... .......... 33 Geamuri - dezghetare.............. .... 75, 80

H
Handy - Hands F re e ........................... ............ 22

106-

INDEX

INDEX ALFABETIC
inchidere centralizata.......................... .26 - inchidere........................................ ..26 - deschidere..................................... ..26 inchiderea autovehiculului ....................26 Incuierea u ilo r.................................... ..26 Inchiderea autovehiculului.................. ..26

I
lluminare instrumente b o r d ................. 41 lluminarea tabloulul de bord ............... 41 llum inare.............................................. 40 Imobilizator electronic ............. 16,96.98 Indicator directie de deplasare .... 14,43 Indicator com bustibil........................... 20 Inele de prindere.................................. 60 Instalatie spalat ta ru ri.......................... 45 Instalatia de aer conditional................ 77 - elemente de com anda.................. 77 Instrum ente............................................ 6 Instalatie de reglare v ite z a ................ 101 Instalatie de avertizare anttfuft ........... 31 Instalatia de semnalizare a remorcii ... 13

K
K ick-dow n...................................... 88, 91

L
Lamele lergatoarelor de p a rb riz........ 46 Lampa sertar........................................ 44 Lampa de control preincalzire ............ Lampa de avertizare A irb a g ................ Lamps de avertizare fra n a .................. Lampa de avertizare gaze de e^apam ent...................................... Lampa de avertizare a lternator........... Lampa spate pentru b a g a je ................ Lampa de avertizare Centura de siguranta............................ Lamp! de avertizare ............................. - gaze de e$apam ent...................... - program electronic de stabilizare . - m o to r.............................................. 46 13 16 20 77 44 17 13 20
20

I
Q
incaizire.......................................... 73,77 incalzire $i ventilare - elemente de com anda.................. 73 - aer p ro asp at.................................. 75 - feglare tem peratura...................... 73 - comutator recirculare aer ............. 74 incalzirea lunetei.................................. 41 Incalzire sca un ..................................... 56 Incalzire o gtin zi.................................... 48

18

INDEX

107

INDEX ALFABETIC
- sistem A irbag................................. 13 - instala{ie semnalizare remorca .... 13 -u z u r& lra n a .................................... 14 - rezerva combustibil ...................... 20 - faruri spate c e a ta .......................... 14 Lampi mararier - cutie de viteza automata ....... 87, 90 - cutie de viteza m ecanica.............. 85 Loc montare C D ....................................68 Lumina de pozitie................................. 40 Lumini de d t i l ....................................... 44 Lumini ceata s p a te ......................... 14. 40 Lumini p a rca re ..................................... 43 Lumini de semnalizare........................ 14 Lumini interio a re .................................. 44 Motoare pe benzina - pornirea.............97 Motorul - o p rire ............................................. ..98 - p o m ir e ........................................... ..97 - presiune u le i................................. ..19 - nivel ulei ........................................ ..19 - indicatii de siguranja..................... .39

N
Nivel lichid de racire..............................18 Nivel u le i.............................................. ..19

o
O g lin zi.................................................. ..47 Oglinzi cu rabatere e le ctrica ................47 Oglinda Interioara antiorbire ................48 Oglinda retrovizoare ........................... .47 Oglinda m ach ia j....................................49 Oglinda cu In calzire ..............................48 Oglinda in te rio r.....................................48 Oglinzi exterioare.... .............................47 - rabatarea....................................... .47 - revenirea........................................ .47 Oprirea m otorului..................................98

M
Maneta semnaiizatorului..................... 43 Maneta selectorului de viteze ............. 85 Maneta selector v ite z e ........................ 85 Margarier........................................ 87,90 I MSner pentru cam uflare.............. 43 Mediu inconjurator - atimentare....................................... 104 Memorie pentru oglinzi exterioare ..... 48 Memorie pentru scaujnul $of0 r u lu i..... 53 Motoare Diesel - p o m ire ........................................... - rezervor g o l.................................... 97 98

108-

INDEX

, r \

INDEX ALFABETIC

P
Parasolare............................................ ..49 Pedale.....................................................59 Pomirea motorului ................................97 - dupa golirea rezervorului...............98 Pozitiiie cliindoilui capotei HI portbagajului ........................................ .30 Preincalzire.......................................... ..97 Presiune u le i........................................ .19 Prize............................................... 66, 67 Program electronic de stabllizare ...... .20

Roata de urgenta................................. 71 Roata de rezerva ingusta ................... 71 Roata de rezerva ...........................70, 71 R ula re .................................................. 41 Rulou parasolar.................................. 49 Rulou parasolar luneta........................ 49

s
Sac de Tncarcare................................. .62 Sac s k i................................................. .62 Sarcina pe p ia fo n ................................ .63 Scaune................................................. ..50 Scaune ta ja ......................................... .50 Scaun fata cu Tncalzire ........................56 Scaunul so ferulu i................................ .50 Scaune fata reglabile electric ............ 52 Schima de selectare ............................85 Scrumiera..............................................67 Semnalizare luminoasa .......................43 S ertare...................................................68 Sertar mSnusi...................................... .68 Sertar pentnj cartea de b o rd .............. 68 Sistem suport pentai greutati pe p ia fo n ................................ .63 Sistem de a la rm a ................................ .31 Spatiu pentai bagaje............................60 Spatar rabatabfl ................................... 61

R
Recirculare aer - clim atronic.......................................82 - Tncalzire si ventllare...................... .74 - instalatia aer conditionat ...............77 Reglarea batai fa ru rilo r...................... .41 Reglarea in Inalfime a scaunului ....... .51 Reglarea temperaturil - clim atronic......................................79 - TncSlzire i ventiiare...................... .73 Reglarea rn inaltime a volamjiui ..........59 Heglare scaune......................................50 - pasager d re a p ta ........................... .50 - gofer............................................... ..50

INDEX

109

INDEX ALFABETIC
SpaJar ortopedic ....................................51 Suport pen trj p a h a re .......................... ..65 Suport bagaje....................................... ..63 Suport s tic le ......................................... ..65 Suport telefon....................................... ..22 Suport bagaje pe m a rin a .................... ..63 Suprafeje de depozitare ..................... ..63 Stergator p a rb riz....................................45

u
U$i - asigurarea copiilo r........................ 30 - deschidere..................................... 28 - rnchidere........................................ 26

V Ventilatie........................................ 73,77 Ventiiatie cu aer proaspat................... 82 - incalzire si ventilare ...................... 75 Vitszometru............................................ 7 Volan muitifunctionai........................... 21 Volumui rezervorulul......................... 104

T
Tablou de b o rd ....................................... 3 Tahomelru.............................................. 7 Tasta de inchidere centralizata .......... 28 Telecomanda cu semnal ra d io ............ 24 - deschidere individuala a u ^ ilo r.... 25 - sincronizata................................... 25 Telefon mobil - reglare vo lu m ................................. 22 - Hands F re e .................................... 22 - suport tefefon................................. 22 Tem pom at.......................................... 101 Tetiere................................................... 57 Trapa / Plafon g lisa nt.......................... 36 T riptronic.............................................. 92 Trusa de pfim-ajutor ........................... 69

z
Zgom ot........................................... 40. 96

110-

INDEX

VOLKSWAGEN lucreaz permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor modelelor. Va rugam sa fiti infelegdtori deoarece oricand pot apare modificari ale formei, dotarilor si tehnidi. Astfel, pe baza indicatiilor, reprezentarilor i descrierilor prezentate in acest material nu pot fi ridicate nici ur^ fel de pretentii. Textele, figurile. indusiv normele acestui manual au la baza stadlul de informare corespunzator momentului tn care acest material a fost edrtat. Retiparirea, multiplicarea sau traducerea, chlar $1 numai partial, fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa.

Toate dre ptu rlle conform leg isla tiei tn p rtvln fa d re p tu lu i de a u to r a pa rtin VOLKSWAGEN AG. Se rezerva dreptui la modificdri. Realizat in Germania 2000 VOLKSWAGEN AG Finalizarea redactaril: decembrie 2000

AceastS hartle a fost fabricata din celuloza fara continut de dor.

3 .3

Passaf

Date tehnice

D A T E T E H N IC E

M o to r D ie s e l T D I V 6 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P )
D im en siu n i Lungime, Latime Inattimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admlsibila Diametml cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Pulere Moment de turatie maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita fi Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz - cu instalatie de spalare farurl litri liiri litri Numar cilindri, capacitate cilindrica rot/min in Nm /a rot/min l l O k W (150 C P ) / 4000 310/1500-3200 6 cilindri, 2496 cm^ 19,5 min 49 CC sail Biodiesel ca. 62, din care rezen/a ca. 8 ca. 4,0 ca. 6,2 5,4 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4703 /1 7 4 6 1462 107 11,5 1515 1515 / 1513 (la tracfiune integrala)

Ulei de motor cu schlmbare filtru irtri La umplere se controleaza nivelul uleiului. N u u m p le ti fn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara specificatie specificatie

VW 506 00 sau 506 01 VW 505 00 sau VW 505 01

1n manualul 3 ^ la capilalut .In s ta ^ tia de spalare a pa/bnzului* aflatl c j ce ttp de agent de spalare trebuia sS L/mpleti rezervorui. ^ A lts indlcatii vezi manualul 3.2, capitolul ,Ule> de motor . Acest ulei este calttativ psrrtnj avantajele oferlts de Long Life Service. Alte indicalii vezf manualul 1.1 sub .Intervale Service".

R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe rito a re la d a te le te h n ic e SG = culie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION)

26

MOTOR DIESEL

U A I t ItH N lU t

C utii de viteza
Performante Viteza maxima
0-80 km/h

SG

AG 214 7.2 10.7 11,4 6.0 7.8 211 2080 1531 1190 980 100

AA {216)212 (6.6) 7.4 (10.0) 11,1 (11,2) 12.3 (6.0) 6.5 (7.9) 8.6 (213) 232 (2150) 2190 (1602) 1641 (1160) 1200 1070

0-100 km/h

i kmA) n i sc n e. tnsec. ! 1 1 0km n /0 i 1 1 0km n /0 i 1/100 km n t g/km n i kg n f kg n t kg n i kg n i kg n

220 6,7 9.6 9.9 5.3 6,9 186 2040 1489 1150

Consum de carburant
urban extraurban combinat Emisie COj

IMase
Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate, admisibila Sarcina admisibila pe acoperis

M asa rem orca


franare, panta pana la 12% frSnare, panta panS la 8% fara sistem de franare. in panta pana la 12%

i kg n i kg n i kg n

1600 1700 750

1800 2000

Valorile din paranteze sunt valabile pentnj cutii de viteza mecanice 6 trepte cu 4MOTION.

MOTOR DIESEL

27

D A T E T E H N IC E

M o to r D ie s e l T D I 9 6 k W ( 1 3 0 C P )
D im en siu n i Lungime, Ld(ime Inaltimea vetiiculului gol Garda la sol (a greutatea totala admlsibila Olametrul cercului de viraj Ecarlament fata Ecartamenf spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim rot/min in Nm la rot/min 96 kW (130 C P ) / 4000 285 / 1750 (Cutie mecanica in 5 trepte) 3 1 0 / 1900 Numar cllindri, capacitate cllindrica Compresie Cafburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz" - cu Instala^e de S{lare farurl litri nth liiri ca. 62, din care rezerva ca. 8 ca. 4,0 ca. 6,2 4,0 4 cilindri, 1896 cm 19,0 min 49 CC sau Biodiesel in mm In mm fn mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11,5 1515 1515 / 1513 (la tractiune integrala)

Ulei de motor^' cu schimbare filtiii lltrl La umplere se controleaza niveiui uleiului. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificalie specificafie

VW 506 01=> VW 505 01

In manualul 3.2 la capitoluf lnstalatla tie spSlare a parbnzuKjl' sflati cu ce tip de agn( d s s p ila ra irebula sS um pleti rezeivorul. ANe ^d ic a tit vazi manualul 3.2, caprtolul .U lel de motor". Acest ulei este calitaliv penlru avantajete olerne de Long Life Serwce. A lte (ndlcatii vezi manualul T.1 sub .Inlervale Sarvica"

R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala


^ j, ^ a u to m a ta

AA = tractiune integrala (4MOTION)

24

MOTOR DIESEL

DATE TEHNICE

C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban comblnat Emisie COj M ase Masa totals admisiblla Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisiblla Sarcina pe axa spate, admisibilS Sarcina admisiblla pe acopeh$ M a s a re m o rc a frSnare, panta pana la 12 % franare, panta p^na la 8% fara sistem de franare, Tn panta pSna ia 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km tn 1/100 km In 1/100 km in g/km in km/h in sec. in sec.

SG 208 6,9 9,9 (7,7) 7.5 (4.4) 4,6 (5.6) 5.6 (149) 151 (1950) 1960 (1375) 1387 (1060) 1070 980

AG 203 7,9 11,5 10,0 5.4 7.0 189 2000 1425 1110 100

AA 204 6,8 10,4 8.2 5,2 6.3 170 2080 1498 1080 1080

1600 1700 650

1700 2000 750

Valorile din paranteze sunt valabile pentrv cutii de vitezS mecanice 5 trepte.

MOTOR DIESEL

25

D A T E T E H N IC E

M o to r D ie s e l T D I 7 4 kW ( 1 0 0 C P )
D im e n siu n i Lungime, Lafime InSltimea vehiculuiui go! Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatle maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentm spdlare p artriz - cu Instalatie de sp^eire faruri litri liiri litri ca. 62, din care rezervS ca. 8 ca. 4^0 ca. 6,2 4.0 Numar citindri, capacitate cillndrica rot/min Tn Nm la rol/min 74 kW {100 C P ) / 4000 2 5 0 /1 9 0 0 4 cilindri, 1896 19,0 min 49 CC sau Biodiesel In m in mm tn mm 11,5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) !n mm in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107

Ulei de motor* cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificaSie specificafie

VW 506 013' VW 505 01


S ts'

In manuaJul 3.2 la c a p llo ljl .instBlatia de spSiare a parbrizului aflali cu ce tip de agent de spalare trebuie sa um pleti rezeivorul. ^ Alte indicatii vezi manualul 3.2. capitolul .U te i de motor". ^ Acest ulei este calHativ pentru avantajele ofertte ds Long U fe Service Alta Indtcatli vezi manuahjl 1.1 sub .Jnlervale Service .

R e s p e c ta ti in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze m anuka AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION)

22

MOTOR DIESEL

D A T E T E H N IC E

C u t ii d e v ite z a Performanfe Viteza maxima 0-80 km/h


0-100 km/h

SG Jn km/h in sec. in sec. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 191 8.3 12.4 7,0 4,5 5,4 146 1940 1361 1050 960 100

AG 185 9,4 14.3 9.4 5,2 6,7 181 1960 1389 1070

AA

C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinal Emisie C O j M ase Masa totala admisibifd Masa vehiculului gol Sardna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate, admisibila Sarcina admisibila pe acoperi$ M asa re m o rc a franare, parta pana la 12% franare, panta pana la 8% fara sistem de frSnare, in panta pana la 12% in kg in kg in kg 1400 1600 650 -

MOTOR DIESEL

23

D A T E T E H N IC E

M o to r b e n z in a V 6 1 4 2 k W (1 9 3 C P ) 4 M O T IO N
D im en siu n i Lungime, Latime Indt^mea vehiculului go! Garda la sol la greutatea totala admisibila DIametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turafie maxim Numar cilindri, capacitate cilindrica Compresle Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru ^ ^ a r e parbriz^ litri litri ca. 8 2 , din care rezerva ca. 8 ca. 4,0 6,0 rot/min in Nm la rot/min 142 kW (193 C P ) / 6000 280 / 3200 6 cilindri, 27V1 cm^ 10,6 Benzina Super Plus 98 COR, Super 95 COR'i conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11,5 1515 1513

Ulei de motor* cu schimbare fillru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului, N u u m p le ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificatie specificatie

VW 503 00** VW 500 00 sau VW 502 GO

specificatie

VW 501 01

' Cu u s o a ri reducere a puteril, usoarS cre?tere a consumulur $l u$oare zgomote de b a lil in m otor pana la reglare. ^ In manualul 3.2 la capltolul Jnstalafia de spSlare a parbrizuluT aflati cu ce tip de agent de spalare trebuie sa umpteti rezervorul. AKe Indlcatll vezi m anualul 3.2, capitotul .U lei de motor'. Acest ulei este condltia pentru avantajele o te rte de Long U le Service. AKe Indicatii, vezi manualul 1.1, la capilolul .Intervale Service".

R e s p e c ta ti $ i in d ic a fiile g e n e ra te re fe rito a re fa d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4M 0TI0N )

20

MOTOR BENZINA

DATE TEHNICE

C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h


0-100 km/h

SG in km/h in sec. m sec. m l/1 0 0 km in i/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 238 5,5 7.8 15,1 7,9 10,5 252 2080 1527 1090 1080 100

AG 233=> 7.0 9.8 16,3 7,9 11.0 264 2130 1577 1140

C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totaia admislbila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fa(a admisibild Sarcina pe axa spate, admisiblla Sarcina admisibila pe acoperi$ M a s a re m o r c a franare, panta pdna la 12% franare, panta pana la 8% fara sistem de frdnare, in panta pana la 12%
^ Viteza maxima se atinge numai Tn treapta 4.

in kg in kg in kg

1800 2000 750

MOTOR BENZINA

21

D A T E T E H N IC E

M o to r b e n z in a V 5 1 2 5 k W ( 1 7 0 C P )
D im e n siu n i Lungima, 1-atime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametru) cerculut de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri, capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spaiare parbriz' rot/min fn Nm la rot/min 125 kW (170 C P ) / 6200 225 / 3200 5 cilindri, 2324 cm^ 10.8 Benzina Super Plus 98 COR, Super 95 COR conform DIN EN 228 litri litri ca. 62. din care rezerva ca. 8 ca. 4,0 4.7 in mm in mm In mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11,5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala)

Ulei de motor^ cu schimbare flltru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere U5oara Uleiuri multigrad specificatie spedficafie specificatie

VW 503 00 ! VW 500 00 sau VW 502 00

VW 501 01

') c u u $ o a rt reducere a puterll, u$oara cre$tere a consumulul si u$oare zgom ole de bStal in motor p in a la reglare ^ In manuslul 3 2 !a capitolul .Inslalatia <3e spaiare a paftjrizul j aRati eu ce 8p de agent de spaiare Iretjule s4 umpleti rezen/orul. Alte Indicaitl vezi manualul 3.2, capitolul .U lel de motor". Aces! ulel este conditia pentru avantajele ofente de Long Lite Service. A lte indicatit, vezI manualul 1.1. ta capitolul .Intervale Service*

R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac|iune integrala (4M 0TI0N)

18

MOTOR BENZINA

D A T E T E H N IC E

C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extraufban combinat Emisie CO^ 'W M ase Masa totala admlsibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admislbila Sarcina pe axa spate, admisibiiS Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a franare. panla pana la 12% franare, panta pana la 8% fara sistem de franare, in pante pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kn\/h in sec. in sec.

SG 228 6.3 8.9 13,0 7.1 9.3 223 1980 1421 1080 990 100

AG

AA 224 6.3 9.4 13,8 7,4 9,7 223 2080 1529 1090 1080 100

1500 1700 700

1600 1800 750

MOTOR BENZINA

19

D A T E T E H N IC E

M o to r b e n z in a 1 ,8 T 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P )
D im en siu n i Lungime, Lajime Inaltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totaia admlsibila Diametrul cerculul de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri, capacitate cilindricd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezervor pentru spaiare parbriz^ litn litri ca. 62, din care rezervS ca. 8 ca. 4.0 4,0 rot/min in Nm la rot/min 1 10 kW (15 0 C P )/5 7 0 0 2 1 0 /1 7 5 0 4 cilindri, 1781 cm^ 9,5 Super 95 COR / Nonnal 91 COR ' conform DIN EN 228 !n mm In mm in mm fn m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11,5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractlune Integraia)

Ulei de motor cu schimbare filtai litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. Nu u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificafie specificatie

VW 503 00*> VW 500 00 sau VW 502 00

specificatie

VW 501 01

Cu usoara reducers a pulerii. u$oara cre$tere a con sLm uIji usoare zgomote de batai In motor pdnS la reglare. in manualul 3.2 la capitolul .Instalatia d e spdtare a parbrizulur aflap cu ce tip de agent de spalare trebule s i umpleti rezervorul. ^ A le Indicatll vezf manualul 3.2. capitolul .U lel de motor . Acast ulel este conditia penlru avanlaje)e oferlte de Long Life Sen/Ice. AHe indicatii, vezj m anualul 1.1, la capitolul .intervale Sen/Ice .

R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutle de viteze automata AA = tracfiune integrala (4MOTION)

16

MOTOR BENZINA

D A T E T E H N IC E

C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extrauftan combinat Efnisie CO, M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fafa admisibifS Sarcina pe axa spate, admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a frSnare, panta pana la 12% franare, panta pana la 8% fara sistem de frSnare, in panta pana la 12%
vrtezfl maxima se atlr>ge numai tn treapia 4. 1

SG fn km/h in sec. fnsec. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 221 6,4 9.2 11.4 6.4 8.2 197 1930 1354 1030 990 100

AG 215"! 7.5 10.5 13,4 7.0 9,4 226 1990 1406 1080

AA
-

in kg in kg in kg

1300 1500 650

1500 1700

"

im n T n B

B P A i7 m M

17

U A It:

/trt/V/L-t

M o to r b e n z in a 9 6 k W (1 3 0 C P )
D im e n siu n i Lungime. Latime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diamelrul cercului de viraj E c a r t^ e n t fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim N jm a r cilindri, capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor ca ttu ra nt Hezervor pentru s p a l^ e parbriz litri litri ca. 62, din care rezen/a ca. 8 ca. 4,0 4.0 rot/min m Nm la rot/min 9 6 k W (1 3 0 C P ) / 5700 1 9 5 /3 3 0 0 4 cilindri, 1984 cm^ 10,3 Super 95 COR / Nonnal 91 COR" conform DIN EN 228 Tn mm !n mm !n mm In m fn mm in mm 4 7 0 3 / 1746 1462 107 11.5 1515 1 5 1 5 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) 1

Ulei de motor=> cu schimbare filtn j litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. N u u m p ie ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Ufeiuri multigrad de ungere u^oara Uteiuri multigrad specifica(ie specificatie

VW 503 00^ VW 500 00 sau VW 502 00

specificatie

VW 501 01

) C u j ^ a r a raducere a puteril, u$oarS creslere a consumulul $1 u$oare zgomote de bataj In m otoi p in a la reglare. ^ in manualul 3 ^ la capitolul .Instalatis da spaisre a parbrizului' ailatt cu ce lip de agent de sp&lare trebuie sS iim plsti rezervoml. Alle Indlcatli vezi manualul 3.2. capitolul .U lei de motor . Acest ulet este condWa pentru avant^'ele ofertte de Long Life Service. Alte Indicatll. vezI manualul 1.1, la capitolul .Intervale Service*.

R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de vrteze manuala AG = cutie de vileze automata AA = tractiune integrala (4M0T10N)

14

MOTOR BENZINA

L//-1 i 1. f

C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie COj M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate, admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M a s a re m o rc a franare, panta pana la 12% franare, panta pand la 8% fara sistem de frSnare. 5n panta pand la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h fn sec. in sec.

SG 210 6.8 9,9 11,5 6.0 8,0 192 1930 1366 1020 1000 100

AG -

AA

1400 1600 650

MOTOR BENZINA

15

D A T E T E H N IC E

M o to r b e n z in a 8 5 k W (1 1 5 C P )
D im e n s iu n i Lungime, LStlme lrtttimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea latala admisibila Diametrul cerculLii de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindrl. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carfaurant Rezervor pentru spSlare parbriz*> litri litri ca. 62. din care rezerva ca. 8 ca. 4,0 3.8 rot/min In Nm la rol/min 85 kW (115 C P ) / 5400 1 7 2 /3 5 0 0 4 cllindri. 1984 cm^ 10,3 Super 95 COR / Normal 91 COR" conform DIN EN 228 in mm in mm fn m m ' in m m mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala)

Ulei de motor^ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uteiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificape specificape

VW 503 00*' VW 500 00 sau VW 502 00

specificape

VW 501 01

'* Cu u^osra reducere a puterli, u$oard cre^tere a consumului $1 usoars zgom ote de batSi 1n motor pSna la regtare. in manualut 3.2 ta capitolul .Instalatia de s p ^ r e a parbrtzulul' allaSi cu ce tip de agent de spdlare trebuie sa jm pteti rezervorul. ^ Alte Indlcatll vazt m a rualu l 3.2, cspltolul ,U lel de motor*. Acsst ulel e sia condltia pentru a va rtajele ofarite de Long U fa Service. A lle indlcatii, vezi manualui 1.1. la capHoful .In teivale Sentee*.

R e s p e c ta fi $ i in d ic a tiile g e n e ra le re fe rito a re la d a te le te h n ic e SQ = cutie de viteze manuala AG = ciitie de viteze automatd AA = tractiune integrala (4M 0TI0N )

H -JO T D R R F W 7 /W i

D A T E T E H N IC E

C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum d e c a rb u ra n t urban extraurfaan combinat Emisie CO^ M ase Masa total admisibila Masa vehiculului gol Sarclna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate, admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M asa re m o rc a fr^nare, panta pana la 12% franare, panta pana la 8% fara sistem de franare, Tn panta pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h in sec. in sec.

SG 200 7,4 11,2 11,8 6.3 8.3 199 1900 1319 1000 990

AG 193 8,4 12.4 13,3 7,5 9,6 230 1930 1348 1030 100

AA 196 7.5 11.6 12.3 7,0 8,9 214 2000 1424 1010 1080

1400 1600 650

1500 1700 740

MOTOR BENZINA

13

D A T E T E H N IC E

M o to r b e n z in a 7 5 k W ( 1 0 2 CP)
D im en siu n i Lungime, Latime Indlflmea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul ceiTJUIui de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turajie maxim Numar cilindri, capacitate cillndticd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezen/or pentru spdlare partiriz litri litri ca. 62, din care rezerva ca. 6 ca. 4,0 3.5 rot/min in Nm la rot/min 75 kW (102 C P ) / 5600 1 48/ 3800 4 cilindri, 1595 cm^ 10,3 Super 95 COR / Normal 91 COR' conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11,5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala)

Ulei de motor^' cu schimbare filtru iltri La umplere se corttroleaza nivelul ulelului. N u u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara Uieiuri multigrad specificafiB specificatie

VW 503 OO"' VW 500 00 sau VW 502 00

specificatie

VW 501 01

Cu ugoars reducere a puterti, u^oard cre$lere a consumulul $i u$oare zgomote de b&tai Tn motor pana la rsglare. ^ in manualul 3.2 ta c a p ito ljl .Instalatia tie spdlare a parbrizulur aflo^ cu ce fip de ageirt de spalare trebule s i umpleti rezervorul. ^ A lte Indicatii vezi manualul 3.2. capltoful .Ulei de motor". Acest ulei este condttia pentru avai^tajels ofente de Lorig U le Service Alte indicatii, vezi manualul la capitolul .Intervale Service'.

R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re ie r itp a r e ia d a te ie te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac{tune integrals (4MOTION)

10

MOTOR BENZINA

DATE TEHNICE

C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate, admisibila Sarcina admisibila pe acq>eri$ in kg in kg in kg in kg In 1/100 km In 1/100 km !n i/100 km in g/km In km/h in sec. fn sec.

SG 192 8,4 12,7 10,7 6,1 7,7 185 1870 1286 970 990 100

AG

AA -

i kg n

Masa remorca
franare, panta pana la 12% franare, pantS pn la 8% fata sistem de frSnare, in panta pdna la 12%

T kg o i kg n i kg n

1200 1400 650

MOTOR BENZINA

11

DATETEHNICE

Motor benzina 110 kW (1,8 litri)


1 - Baterie vehicul 2 - Orificiu umplere ulei motor 3 - Rezervor lichid frSna 4 - Joja ulei motor 5 - Vas de expansiune 6 - Rezervor pentru spalare parbriz A te n fie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .2 la c a p ito lu l C a m e ra m o to ru lu i. M o to r b e n z in a 1 2 5 kW VS 1 - Baterie vehicul 2 Orificiu umplere ulei motor 3 Rezervor lichid frana 4 - JoJ ulei motor 5 - Vas de expansiune 6 - Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .2 la c a p ito lu l n C am e ra m o to ru lu i. M o to r b e n zin a 1 4 2 kW V 6 1 - Baterie vehicul 2 3 4 5 6 Orificiu umplere ulei motor Rezervor lichid frSna Joja ulei motor Vas de expansiune Rezervor pentru spalare parbriz

A te n iie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .2 la c a p ito lu l C a m e ra m o to ru lu i.

INDICATII GENERALE

DATE TEHNICE

M o to r D ie s e l 7 4 kW 1 - Baterie vehicul 2 - Orificiu umplere ulei motor 3 - Rezervor lichid frana 4 - Joja ulei motor 5 - Vas de expanslune 6 - Rezervor pentru spalare paftriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .2 la c a p lto lu l C a m e ra m o to ru lu i. M o to r D ie s e l 9 6 kW 1 - Baterie vehicul 2 - Orificiu umplere ulei motor 3 - Rezervor lichid frana 4 - Joja ulei motor 5 - Vas de expansiune 6 - Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .2 la c a p ito lu l C a m e ra m o to ru lu i". M o to r D ie s e l 1 1 0 kW V 6 1 - Joja ulei motor 2 - Baterie vehicul 3 Rezervor lichid frana 4 - Orificiu ulei motor 5 - Vas expansiune 6 - Rezen/or pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n * t e le d in m a n u a lu i 3 .2 la c a p ito lu l C a m e ra m o to ru lu i.

INDICATII GENERALE

D A T E T E H N IC E

Cota d data nu trebuie depa$ita. Acest S a r c in ii r e m o rc a lucru este valabil $1 in cazul vehiculului Valorile pentru sarcinile remorca sunt c o m p le t in c a rc a t in c lu s iv la sa rc in a vaiabile pentru vehiculele din Gemiania. maxima de sprijin. La vehiculele pentru atte tari aceste valori Va recomandam sa executati la un serv pot sa difere. Atenjie ca au intotdeauna ice Volkswagen montarea ulterioara a unei prioritate date din aotele oticiale ale vehi cupte de remorca. culului. Conform normei 92/21 EWG (Edifia 95/ 48/EG) la unele modele masa totala adA te n tie ! misibila a vehiculului de tractiune, in cazul P e n tru p ro p ria d u m n e a v o a s tra deplasarii cu remorca, poate fi depaita. s ig u ra n ta re s p e c ta fi d a te le din In aotele vehiculului este trecuta alunci in s tr u c tiu n ile d e m o n ta r e a le cre$terea masei. In acest caz special viteza fa b ric a n tu iu i c u p le i d e re m o rc a nu trebuie sa fie mai mare de 1 0 0 km /h. re . D in m o tiv e d e s ig u r a n ta tr e b u ie in s a sa nu se m e a rg a m a i re p e d e D a c a tr e b u ie sa e x e c u t a t i c h ia r d e 8 0 km /h . A c e s t iu c ru e s te v ala b il d u m n e a v o a s tra m o n ta re a u n e i $ i p e n tru ta r i in c a re s u n t a d m is e c u p le d e re m o rc a , re s p e c ta ti urm av ite z e m a i m a ri. to a re ie : S a rc in i d e s p rijin Respectati leg isla tia specifica t^ rii dumneavoastra (de exemplu la montarea Sarcina m a x im a admisibila de sprijin a barei de remorcare pe capul bilei dispoziunei lampi de control). tivului de remorcare nu trebuie sa depa Tretjule montate si demontate compo^easca 8 5 kg. nentele ca de exemplu bara de proteclie. in plus ^uruburile de fixare trebuie stranse Sarcina minima necesara de sprijin trebuie cu 0 cheie iar la instalapa electricd a sa fie 4% din sarcina realS de remorcare, vehiculului trebuie conectata o prizd de 7 insa nu trebuie sS depaseasca 25 kg. Se respectiv 13 poli. Pentru aceasta sunt recom anda sa se fo lose asca sarcina maxima admisibila. necesare cuno^tinte speciale si scule. Datele din figura reprezinta dimensiunile punctul de fixare care trebuie respectate la montarea uiterioara a unei cuple de remorca. A te n tie ! D a c a s*a m o n ta t g re ^ it c u p la d e re m o rc a e x is ta p e ric o l d e a c c id e n t! D a c a p riza a fo s t c o n e c ta ta g re s it la In s ta la tia e le c t r ic a a v e h ic u lu lu i, p o t s a a p a ra a v a rii si in a lte lo c u rl in v e h ic u l!

INDICATIIGENERALE

U A It ItH N lU t

F ig u ri c a m e r e m o to r
M o to r b e n z in a 7 5 kW 1 - Baterie vehicul 2 - Oriliciu umplere u!ei motor 3 - Rezervor lichid frana 4 - Joja ulei motor 5 - Vas de expansiune 6 - Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n t e le din m a n u a lu l 3 .2 la c a p ito iu l C a m e ra m o to ru lu i. M o to r b e n z in a 6 5 kW 1 - Baterie vehicul 2 - Orificiu umplere ulei motor 3 Rezervor lichrd frana 4 - Joja ulei motor 5 - Vas de expansiune 6 - Rezervor pentru spalare parbriz

Atentie!
R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te te d in m a n u a lu i 3 .2 ia c a p ito iu l C a m e ra m o to ru lu i. M o to r b e n z in a 9 6 kW 1 Baterie vehicul 2 - Orificiu umplere ulei motor 3 - Rezen/or lichid frSna 4 - Joja ulei motor 5 - Vas de expansiune 6 - Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te te din m a n u a lu l 3 .2 la c a p ito iu l C a m e ra m o to ru lu i.

INDICATII GENERALE

DATE TEHNICE

D a te c a r a c t e r is t ic e v e h ic u l
w w z .lJ y z z2 iw 4 l8 3 9 i R J 6 . 354 _ ; _ _ 4 _ _,

( 4 n a H Q , ' i ^ . i . ! J S F E l- 3 V k D 0 9 ' > w I l - I I - n - . - < 5 r 4-ya; - 4 a - 4 t 5 3 * * s m s TfeRrt'Sae-ESA O Ar? OB ' . . ' E O A O E . OBC A

/^P\jaiBC|35e-airti::gsiJ|.s:4r*w as), ,Ph3.

W *

1 *7

IG 2 2 iB , i N l

SSC 'S a f

1 - E tic h e t a tip este fixata la dreapta pe suportui amortizorului. Vehicutele pentru anumite {ari de export nu au elichela tip. 2 - N u m a r id e n t if ic a r e v e h ic u l (numarul $asiului) este $tantat pe peretele transversal din spate in camera motorului. fn a in te d e a iu c ra la m o to r sau in c a m e ra m o to ru lu i a te n fie la ln d ic a tiite d e s ig u r a n ta la lu> c r a r i in c a m e r a m o to ru lu i d in m a n u a lu l 3 .2 .

A u to c o la n tu I c u d a t e v e h ic u l este lipit pe tabla podelei la stanga langa sLtportuI rotii de rezerva din spatiul de bagaje. AutocolantuI contine urmatoarele date: 1 - Numar identificare vehicul 2 - Tip vehicul. putere motor, cutie de viteze 3 - Cod motor Cod de viteza Numar lac, Echipare interioarS 4 - Echipare muitlpia, numere PR 5 - Date speciflce consum Datele le gasi]i $i Tn planul Service.

IN D IC AW GENERALE

D A T E T E H N IC E

P u n c t d e f ix a r e p e n tr u c u p la r e a re m o r c ii
T racttun e fata 4M O TION

e45-6S7K A = Puncte de fixare pe vehicul a b c d e f g 1124 mm min 65 mm 26 mm 350-420 mm 403 mm 629 mm 1000 mm A = Puncte de fixare pe > a b c d e f 6 h 1112 mm min 65 mm 15 mm 350-420 mm 404 mm 490 mm 630 mm 1000 mm

INDJCATtl GENSRALE

DATE TEHNICE

In d ic a tii g e n e r a te r e f e r it o a r e la d a t e le te h n ic e
D a c a nu s e s p e c ific a a lt f e l s au d a c a nu s e fa c e o m e n tiu n e spec ia la , s u n t v a la b ile t o a t e d a te le te h n ic e p re z e n ta te p e n tru v eh ic u le le e c h ip a te in s e rie d in G e rm a n ia. La v e h ic u ie le s p e c ia ie si v eh ic u * ie ie p e n tru a lte t a r i a c e s te v a io ri p ot sa d ife re . A te n tie c a Tn p e rm a n e n ta a u prior it a te d a te le m e n tio n a te in a c te le o fic ia le a le m a sin ii. D a te m o to r T ip u l m o t o r u i u i c u c a r e e s t e e c h ip a t v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra e s te s e c ific a t in p la n u l-s e rv ic e in a u to c o la n tu i eu d a te le v e h ic u lu lu i r e s p e c t iv in a c t e l e o f ic ia le a le v e h ic u lu lu i. P e r fo r m a n te la d e p ia s a re Performanjele la depiasare au fost deter minate in lipsa echipam entelor care ar putea reduce performanlele ca de exemplu instalatia de climattzare, aparatoare de noroi pneuri extrem de late. C o n s u m u l d e c a rb u ra n t Vaiorlle consumului ?i emisiei sunt obtlnute conlorm normeide masurare 9 3 / 1 16/E G se refera la greutatea reala a vehiculului gol (clasa de greutate). Pentru obtinerea consumului de carburant se executa 2 c ic lu ri de m a su ra re pe un sta nd de masurare cu role. Se aplica urm itoarele conditii de testare: Masurarea ciclului u rb a n (fn ora?) incepand cu pomirea la rece a motonjlui. Apoi este simulata deplasarea prin ora. La ciclul e x tra -u rb a n vehiculul este accelerat si franat in toate treptele. Viteza de depiasare variaza intre 0 $i 120 km/h. Calculul co n s u m u lu i to ta l se face cu 0 pondere de cca. 37% pentru ciclul urban 5 i de 63% pentru ciclul extraurban. Pentru determinarea e m is iilo r CO^ se aduna gazele de ardere din timpul ambelor cicluri. Aceste gaze se evalueaza $i in fi nal rezulta printre altele valoarea de emisie CO,. In d ic a tii Valorile consumului $i de emisie din tabeie sunt valabile pentru vehiculul gol avand echiparea de baza. In functie de gradul de echipare greutatea vehiculului gol si prin urmare clasa de greutate se pot m odlfica. A slfe l valorile consum ului 5 i em isiilor C O j pot creste putin, Valorile valabile pentru vehiculul dumneavoastra individual le afla]! la dealerul dumneavoas tra Volkswagen. in functie de m odul de conducere, conditiile stradale i de trafic, influentele mediului inconjurator $i starea vehiculului. valorile consumului rezultate din practice pot sa se abata de la valorile obtlnute con form normet de masurare.

INDICATII GENERALE

DATE TEHNICE

M ase Valorile pentru vehiculul gol sunt valabile pentru modelul de baza avand rezervorul plin 90% $i fra conducator {75 kg). Masa vehiculului gol create Tn cazul unor modele specials sau echiparii multiple de exemplu instala{ia de climatlzare, dispozitivul de remorcare - si prin montarea ulterioara de accesorii. A te n fie ! S a rc in iie p e a x e m a x im a d m is ib ile $i m a s a t o ta la a d m is im ib ila nu tre b u ie d e p a s ite . iV io m en te d e s tr a n g e r e a le s u r u b u rilo r d e ro a ta D upa s c h im b a re a ro tii s e v o r resp e c ta u rm a to a re ie : M o m e n tu I de ro ta tie a l s u ru b u rilo r d e ro a ta se v e rific a fo a r te ra p id cu o c h e ie d in a m o m e tric a . M o m en tu I d e s tra n g e re e s te d e 1 20 N m la ja n te din o te l s i m e ta l usor. A te n tie ! D a c a s u ru b u rile s u n t a c tio n a te c u un m o m e n t p re a m ic , s-ar put e a d e s fa c e in tim p u l d e p la s a rii - p e r ic o t d e a c c id e n t! U n m o m e n t p re a m a re a r p u te a d u ce la d e te rio ra r e a s u ru b u rilo r, resp e c tiv file te io r.

P r e s iu n e a in p n e u ri Valorile presiunii in pneuri sunt valabile pentru anvelopele reel nu se reduce pre siunea mdrita la pneurile calde. P n e u ri d e vara: Valorile sunt trecute pe partea interioara a capacului rezervonjlui. P n e u ri d e ia m a : Sunt valabile valoiile corespunzatoare pentru pneurile de vara, marite cu 0.2 bar. A te n tie ! V a lo rile p re s iu n ii tre b u ie v erific a t e c e l p u fin o d a ta pe lu n a . A c e s te a a u o m a re im p o rta n ta , fn s p e c ia l la v lte z e m a ri. L a n tu ri d e z a p a d a L a n tu rile de z a p a d a tre b u ie m o n tat e n u m a i la ro tile d in f a t a in c a z u l t r a c tiu n ii f a t a - s p a te (4M O T IO N ). S e m o n te a z a n u m a i p e a n v e lo p e 1 9 5 /6 5 R 1 5 s a u 2 0 5 R 1 6 91 T M +S (n u m a i p e ja n t a 6 J x 1 6 ET 4 0 ). U tiliz a re a la n tu rilo r d e z a p a d a la ro a ta de u rg e n ta nu e s te p e rm is a d in m o tiv e te h n ic e . A lte d e ta lii vezi m a n u a lu l 3 .2 c a p ito lu i R o ti .

INDICAJII GENERALE

S iB B S ife ia -^iJ
% # - <-l-J J f l H ^ VK I h i f *

,1

ilM

I4 i 0 i piiB
4 ^

, itu n " 'tm m *.fM w i M l m I

,. I

CUPRINS
GENERALITATI Indicatii general referitoare la datele te h n ic e .........2 Date caracteristice ve hicul.......................................... 4 Puncte de fixare pentru cuplarea remorcii................ 5 Imagini compartiment m otor........................................ 7 DATE TEHNICE

Motor Motor Motor Motor Motor Motor

benzina benzina benzina benzina benzina benzina

75 kW (102 C P )...................................10 85 kW (115 C P )...................................12 96 kW (130 C P )...................................14 1.8 T 110 kW (150 C P ) ......................16 V5 125 kW (170 C P ).......................... 18 4 MOTION V6 142 kW (193 C P ) ..... 20

Motor diesel TDI 74 kW (100 O P ).............................. 22 Motor diesei TDI 96 kW (130 C P ).............................. 24 Motor diesel TDI V6 110 kW (150 C P ) ...................... 26

2.1

A u to tu ris m

Siguranfa inaintede toate

A cest m anual este valabll pentru toate modelele de autovehicule. De aceea sunt descrise echipamentele care sunt disponibile doar pentru anumite modele.

CUPRINS
In trod uce rs................................................................................ 2 Centuri de siguranta.................................................................3 Sistem A irb a g ........................................................................ 16

Deconectare Airbag.................................................................23 Siguranfa copiilor................................................................... 26 Scaune pentru copii, integrate Passat.................................32 Scaune pentru copii, integrate Go!f / P olo.......................... 35 Scaune din fa ja ....................................................................... 38 Tetiereie................................................................................... 39

S IG U R A N T A fN A IN T E D E T O A T E

In t r o d u c e r e

S tim a ti c o n d iic a to ri de a u to tu ris m e V o lk s w a g e n , in acest m aniial gasiti informatii importante, sfaturl ?i indicatii referitoare la siguranta pasiva in nou! dumneavoastra vehicul. Am c jp rin s a id to t ceea ce tre b u ie sa ?titi de e xe m p lu despre Centura de siguranta, Airbag, scaunele copiilor, siguranta pentni copii si te tie re . Acest manual esle valabil pentru toate modelele be autovehicule. De aceea sunt descrise i echipamente destinate numai anumitor modele. V a ru gam sa re s p e c ta fi in m od s p e c ia l in d ic a tiile $i a v e r tis m e n te le din a c e s t m a n u a l m in te re s u l d u m n e a v o a s tra si a i tu tu ro r c e lo rla lti p a r tic ip a n ti la tr a fic . Va veti deplasa in sigurantS-

INTRODUCERE IN TEMA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C e n tu ra d e s ig u ra n ta

D e c e C en tu ra d e s ig u ra n ta ? S -a d o v e d it c a C e n t u r a d e s ig u r a n t a o fe ra o b una p r o te c tie in c a z de a c c id e n t. D e a c e e a tn m a jo rit a t e a ta rilo r u t iiiz a r e a c e n tu r ii de s ig u r a n ta e s te im p u s a p rin le g e . A te n tie ! C e n t u r iie s e p u n i n a i n t e a fie c a r e i d e p ia s a ri - si la d e p ia s a re a in e ra s ! A c e a s ta e s te v a la b it si p e n tru p e rs o a n e ie d e p e iocurile d in s p a te . C h ia r si fe m e iie in s a rc in a te tre * b u ie s a p o a r te in p e r m a n e n fa C en tu ra de s ig u ra n ta . N u m ai a s tfe l se g a ra n te a z a c e a m a i b u n a p ro te c tie p e n tru c o p ilul n e n a sc u t! A lte in d ic a tii re fe rito r la a c e a s ta le g a s iti la p ag . 1 2. P e n tr u e f ic ie n t a p r o t e c t ie i c e n tu rii, o m a re im p o rta n ta o a re m o d ul de a s e z a re a l b e n z ii c e n tu r ii. in u rm a to a re le p a g in i e s te d e s c ris m odul c o re c t d e a p lic a re a c e n tu rii. La pag. 26aflati cum pot fi luafi in siguranta copiii in vehicul.

Aceasta figura prezinta un vehicul care se Indreapta catre un zid. Persoaneie din vehicul nu au fixata Centura. Principiul fizic al unui impact frontal este u$or de explicat: Vehiculul $i pasagerii !n miscare poseda o energie numita energie cinetica . Marimea energiel cinetice" depinde in ge neral de viteza vehicululut, de masa vehiculului si a persoanelor din interior. Cu cat create viteza si masa vehiculului cu atat este mai mare energia cinetica care trebuie disipata Tn cazul unui accident.

CENTURI DB SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

Viteza vehiculului este totu^i factorul cel mai important. Daca de exemplu viteza ds 25 km/h se dubieaza ia 50 km/h. energia de micare se mareste de 4 ori! Deoarece, in exempiui nostru persoanele din vehicul nu poarta centuri de siguranta, in cazul unui impact, intreaga lor energie cineticd se disipa in zid prin intermediui masinii- Urmarea ar fi raniri grave sau chiar mortals.

Chiar daca mergeti cu o viteza Tntre 30 km/h i 50 km/h, Tn cazul unui acddent, asupra corpului actioneaza forte care pot depa$i u$or 10.000 N. Aceasta corespunde unei forte de greutate d e o tona (1.000 kg). Fortele ce ac|ioneaza asupra corpului dvs. cresc cu viteza, adica, de exem plu, la viteza dubla, fortele se maresc de 4 oril Persoanele din vehicul, care nu $i-au pus centunie lor de siguranta nu sunt Jegate" de vehicul. Tn cazul unui accident frontal, aceste persoane se vor deplasa mai departe cu aceea^j viteza cu care vehiculul s-a deplasat inalntea impactului!

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In cazul unui accident frontal, persoaneie din vehicLil c a re nu $i-au pus Centura vorfi azvarlite in fata $i se lovesc necontrolat de parti din interioml vehicuiului ca de ex. volan, bord, parbriz. Persoaneie din vehicul care nu i-au pus Centura, in unele cazuri pot fi chiar aruncate in afara vehicuiului. Aceasta poate duce la raniri foarte serioase cu pericol de viata. Parerea raspSndita ca la un accident uor corpul se poate proteja cu mainile, este falsa. Cfiiar i la viteze reduse, la impact actioneaza asupra corpului for^e de care nu te mai po|i proteja.

$i pentru persoaneie de pe bancheta din spate este im portant sa poarte centuri deoarece in cazul unui accident pot fi azvarlrte necontrolat prin ma^inS. 0 persoana de pe banchieta din spate care nu poarta centurg poate nu num ai sa se rdneasca pe sine ci $i persoaneie din fa(a.

r
CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

P r o t e ja r e a p rin c e n tu r i d e s ig u r a n ta Centurile de siguranta aplicate corect, mentin persoanele din interior in pozi{ia corecta. Centurile reduc in mare masura energia clnetica. De asemenea ele Tmpiedica miscSri necontrolate care pot dues la raniri grave. Persoanele din interiorui vehiculuiui, avand Centura corect aplicata profita in mare m asjra de faptui ca energia clnetica este preluata de Centura. Structgra din fata a mainii 5 i aite elem ents ale sigurantei pasive ca de ex. sistemul Airbag reduc de asemenea energia clnetica. Energia care la nagtere sste astfel menlinuta la un nivel scazut si riscul de ranire se diminueaza.

Exemplele noastre descriu impactcj! fron tal. Desigur ca aceste principii fizice sunt valabile $i la alte tipuri de accider\te dec) si la vetiicule cu Airbag. De aceea d u m n e a v o a s tra t r e b u ie sa p u n e ti Centura in a in te a fiecarei p le c a ri chiar daca mergeti numai pana la c o if, n il atenti ca ?i c e ila lti pasageri sa folos e a s c a corect Centura. Paginile anterioare v-au aratat cat de Im portant este sa folositi centurile de sigu ranta $i cum actioneaza acestea. S ta tisticile a ccidentelor au d ovedit ca aplicarea corecta a centurii mic$oreaza riscul ranirii iar ^ n s a supravietuirii ?n cazul unui accident grav se mareste. Din acest motiv, in majoritatea taritor, utllizarea obiigatorie a centurilor de siguranta este prevazuta prin lege. Modul cum trebuie sa aplicati corect Cen tu ra de siguranta i cum functioneaza sistemul Airtjag se descrie tn urmatoarele pagini.

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t iz a r i C e n tu rile se pun in a in te a fie c a r e i d e p la s a ri c h ia r s i in d e p la s a rile m oras! A c e s t lu c ru e s te v a ia b ii si p e n tru p a s a g e rii din s p a te . E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rilo r s e o b tin e n u m a i d a c a a c e s te a s e fo io s e s c in m o d core c t. A s ig u ra ti-v a c a c e n tu r ile de s ig u r a n ta a u fo s t p u s e e x a c t c u m e s te d e s c ris in a c e s t c a p ito l. P u n e re a c e n tu r ii d e e x e m p lu s u b b r a tu i d u m n e a v o a s t r a a r m a ri ris c u l ra n irii in c a z u i unui a c c id e n t! B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa f ie a g a ta ta , ra s u c ita s a u sa se fre c e d e o b ie c te c u m u c h ii ascu> t ite . C u o C en tu ra nu tr e b u ie n ic io d a ta sa se prin d a d oua p e r s o a n e (n ic i c o p ii). E s te f o a r t e p e r ic u io s s a p u n e ti C e n tu r a p e s te c o p ilu l a f l a t in b r a t e le d u m n e a v o a s tr a .

B an d a c e n tu r ii n u tre b u ie sa t r e a c a p e s t e o b ie c t e f r a g il e (o c h e ia ri, p ix e t c .) p e n tru c a p ot c a u z a ra n iri. im b ra c a m in te a g ro a s a , ie je ra , n e s t r a n s a (d e e x e m p lu h a in a p e s te s e c o u ) in flu e n te a z a n eg at iv a s e z a re a si fu n c tio n a re a c e n tu r ii. E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rii s e a tin g e n u m a i in pozit ia c o r e c ta d e s e d e re v e z i ma> n u a lu l 3 .1 . L o c u rile din f a t a .

R e s p e c ta ti si a v e r tis m e n te le de p e p a g in a u rm a to a re .

CBNTURI D E S IG U R A I^A

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In tim p u l d e p la s a rii p ic io a re le tr e b u ie s a s e g a s e a s c a in to td ea u n a in s p a tiu l p e n tru p ic io a re fn n ic i un c a z p e b o rd s a u pe scaune. B an d a c e n tu r ii tre b u ie p a s tra * t a c u r a t a d e o a r e c e m u r d a r ia p e r ic lite a z a fu n c tio n a re a s iste* m u lu i a u to m a t d e r e tr a g e r e a i c e n tu r ii - v e z i m a n u a iu i 3 .2 ., ing rijire a in te rio a ra a v e h ic u iu iu i. Z o n a d e in tro d u c e re a lim b ii d e p rin d e re nu tre b u ie b io c a ta c u h a rtie s a u c e v a a s e m a n a to r, p e n tr u c a a c e a s t a nu m a i se p o a te fix a . V e r ific a ti re g u la t s ta re a cen> tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n t a . D a c a g a s it i d e te r io r a r i a le te s a tu rii, a le ie g a tu rllo r c e n tu rii, a le s is te m u iu i a u to m a t d e ru la re s au a le in c h iz a to r u lu i C e n tu ra r e s p e c tiv e tr e b u ie In lo c u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n .

C e n tu rile d e s ig u ra n ta nu tre* b u ie d e m o n ta te s au m o d ific a te in vreu n fe l. N u in c e rc a ti sa repar a ti s in g u r C e n t u r a d e s ig u ra n ta d e fe c ta . C e n tu rile d e s ig u ra n ta c a re in tim p u l unui a c c id e n t a u fo s t soli* c it a t e si a u fo s t in tin s e , tre b u ie in lo c u ite la un d e a le r V o lk s w a g en . In p lu s s e v e rifie d si a n c o ra re a c e n tu rilo r. In d ic a tii In unele tari se pot exportata ma$inl cu centuri de s ig jra n ja care pot dileri prin modul de functionare de cele descrise in pagtnile urmatoare. Va recom anddm sa e fectua ti toate lucrarlle la centurile de siguranta $i la retractoare la un dealer Volkswagen.

CENTURI D E SIGURAm'A

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C u m s e p u n c o r e c t c e n t u r iie d e s ig u r a n ta ? P u n e re a c e n tu rii a u to m a te cu p rin d e re in 3 p u n c te in a in te de p u n e re a c e n tu rii de sigu* ra n ta , re g la ti s ca u n u l d in f a t a co> re s p u n z a to r m a rim ii d u m n e a v o a s tra . Centuriie permit llbertatea depilna de mi$care cand sunt trase u$or (cSnd nu v3 miscatl brusc). Ele se blocheaza la franare brusca. Sistemul automat blocheaza C e n tu r a si la Banda centurii se trage u^or peste piept accelerare, la deplasarea pe pante ?i Tn si bazin, tinandu-se de llmba de prindere. Limba centurii se introduce In Tnchicurbe. zatonil special aferenta scaunului respectiv pana cand se fixeazS - se aude un zgomot A te n tie ! de blocare. Dupa care se trage paralel cu C e n tu riie d e s ig u ra n ta p o t o fe ri partea superioara a corpului ramura de p r o te c tie o p tim a in c a z u l u n u i umar a centurii, se trage partea de bazin a a c c id e n t , n u m a i d a c a p o z if ia centurii pentru a verifica ca C e n tu r a este p as ag e ru iu i e s te c o re c ta ia r Cen sigur fixata. tu r a e s te s tra n s a p e c o rp . A te n tie ! L im b a c e n tu r ii tre b u ie in tro d u s a n u m a i in in c h iz a t o r u i a f e r e n t s c a u n u lu i re s p e c tiv - m c a z c o n t r a r e s t e p e r ic i it a t a e f ic ie n t a p r o te c tie i $i c r e s te ris c u i d e ran ire!

r
CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A m 'A Jn

a in t e d e t o a t e

A te n tie ! P a r t e a s u p e r io a r a d e u m a r a c e n tu rii tre b u ie , c o n fo rm d e s e n u lu i, p la s a t a p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i - in n ic i un c a z p e s te g a t si tre b u ie s a s te a s tra n s a p e Corp. R a m u ra de b a zin a c e n tu rii t r e b u ie p la s a t a $> in t in s a p e s te b a zin nu p e s te s to m a c , d a c a e s te c a z u i s e m a i t r a g e p u tin C en tu ra.

A te n tie ! F ifi a te n ti la a $ e z a r e a c o re c ta a c e n tu rii d e s ig u ra n ta . C e n t u r ile in c o r e c t p r in s e p o t d u c e la ra n iri in c a z u l unui acci> d e n t. O C e n tu ra n e fn tin s a c o r e d p o a te d u c e la ra n iri, d e o a re c e in c a z u l u n u i a c c id e n t c o rp u l dum* n e a v o a s tra e s te p ro ie c ta t tn fa ta si a p o i b ru s c o p rit de C en tu ra.

10

CENTVRI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

R e g la re a in a liim ii c e n tu rii (n u m a i la P a s s a t) Piin re g la re a m a ltim ii c e n tu r ii, traseul acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. Pentru reglare se apasa tasta si se ?mpinge cursoriil in sus, respectiv jos astfel meat porfiunea de Centura de la umar, con form paginii anterioare, sa se a?eze aproximativ pe la mijlocul umarului - in n ic i un c a z p e s te g at. Dupa reglare se verifica p rir tragere Centura, daca s-a fixat corect ghidajul. In d ic a tie Pentru potrivirea centurii, se poate utiliza, la locurile din fata si sistemul de reglare a maltimii* scaunului.

R e g la re a in a itim ii c e n tu rii Prin r e g la r e a in a lf i m ii c e n t u r ii* , traseui acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. Pentru reglare, cursorul (ghidajut) se mi$cd in sus fn directia sagetii. sau se m i^ca in jos, pana cand portiunea de Centura de la umar, conform paginii anterioare, se a$eaza Tn dreptui mijlocului umarului - in n ic i un c a z p e s te g a t. Dupa reglare se verifica prin tragerea centurii, daca s-a fix a t corect cursorul (ghidajul). In d ic a tie Pentai potrivirea centurii la locurile din fata se poate u tiliza $i sistem ul de reglare inaitimii* scaunului.

CENTURI DE SIGURANTA

11

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A te n tie !
$ i fe m e ile in s a rc in a te tre b u ie sa fo io s e a s c a c e n tu r ile d e sig u ran ta . P o rtiu n e a d e C e n tu ra d e b a zin tre b u ie s a se p ia s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c r e e z e o p re s iu n e asup ra a b d o m e n u lu i.

D e c u p la re a c e n tu r ii cu p rin d e re in 3 p u n c te Centura esie eltberata prin apasarea tastei ro$ii din in ch iz M o r. A s lfe l lim ba sare datoritS arcului din inchizator. Mentineti cu mana limba indepartandnj Tn directia u$l[ astfei ca sistemul automat sa poata njia corect banda centurii. Un buton de pla stic din banda centurii m entine catarama in pozijia corespunzatoare de prindere.

12

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C e n t u r a p e n t r u b a z in * c u d is p o z itv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la centurlle automate cu prindere in 3 puncle. B an d a tre b u ie sa fie f ix a t a in to td e a u n a p e s te baxin, d a c a e s te caz u l b a n d a s e tra g e u $ o r in a p o i in d ire c tia d e re tra g e re . C e n tu ra nu s e p o a te re tr a g e la loc d e c a t c a n d b a n d a a fo s t c o m p le t s c o a s a a fa ra . A te n tie ! C e n tu ra p e n tru b a zin tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s te b a z in $i nu p e s te s to m a c s i tre b u ie sa s te a b in e f i x a t a , e v e n t u a l s e m a i strS n g e. Si fe m e iie in s a rc in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a z in tre b u ie sa se p la s e z e c a t m a i jo s c a s a nu c r e e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. C e n tu ra p e n tru b a z in * fa ra d is p o z it iv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la C e n tu ra inertiala cu prindere in 3 puncte. Din motive de siguran(a, Centura de bazin nefolositS trebuie sa fie Intotdeauna prinsa in inchizator. A te n tie ! C e n tu ra p e n tru b a z in tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s t e b a z in $> nu p e s te s to m a c si tr e b u ie sa s te a b in e f i x a t a , e v e n t u a l s e m a i s tra n g e . Si fe m e iie in s a r c in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a zin tre b u ie s a se p la s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c re e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i.

CENTURI DE SIGURANTA

13

S IG U R A N T A iN A IN T E D E T O A T E

a
A

I B1H -13S C

P e n t r ii lungirea centurii se (ine limba in unghi drept fata de banda centurii iar banda se trage la lungimea dorita - vezt foto. Reglarea centurii se face mai u$or, daca timba si clema le apasati tn directia fungirii.

Pentru sc u rta re este suficient sa se traga de capatui liber al centurii. Portlunea suplimentara se prinde de catarama mobila de material plastic.

14

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

R e t r a c t o r C e n tu ra Securitatea conducatorului si a pasagerului din fata, a v a n d C e n t u r a p r in s a , in completarea sistemului Airbag este marila cu ajutorul unul sistem retractor automat ai centurii automate in trei puncte. Srstemul este activatin cazul unei cotiziuni frontale putemice, de senzori. Sistemul re tractor aflat la fiecare din cele doua dispo' zitive de ruiare automata vor fi declan$ate la centunie in trei puncte puse. Astfel centurile se intind tn sens opus derularii lor la punere. La coliziuni frontale u^oare, laterale sau din spate, oh rasturnari i la accidente, la care fortele marl nu acjioneaza din fata, nu se decianseaza retractorul de Centura.

A te n tie ! O ric e in te rv e n tie la a c e s t sis* te rn , p re c u m si d e m o n ta r e a ori m o n ta re a u n o r p a rti c o m p o n e n te p e n tru a fi re p a ra te se e x e c u ta n u m a i la d e a le rii V o lk s w a g e n . F u n c tia d e p ro te c tie a a c e s tu i s is t e m p o a t e f u n c t io n a d o a r o d a ta . D a c a a fo s t d e c la n s a t, s is te m u l tre b u ie s c h im b a t. L a v a n z a r e a v e h ic u lu lu i, cum p a ra to ru lu i tr e b u ie sa i se d e a $1 m a p a d e b o rd c o m p le ta (m an u a* lu l).

S is te m u l r e tr a c to r d in s p a te * In d ic a fte Siguranta pasagerilor spate, lateral cu La declansarea elementului de tensioC e n t u r a pusa este marila cu ajutorul sis nare (retractor) poate ie$i fum. Aceasta nu temului retractor ale centurilor cu prindere inseamna un incendiu in vehicul. Tn 3 puncte exterioare. La ca sarea ve h icu lu lu i sau a unor B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa tre a c a com ponente individuale ale sistem ului p e s te un s p a ta r, p lia t Tn fa ta d eo atrebuie respectate neaparat instructiunile re c e s is te m u l r e tr a c to r se d e c la n de siguranta referitoare la acestea. Aceste s e a z a fn c a z u l u n u i a c c id e n t. instructiuni sunt cunoscute la dealerii Sistemul este activat de senzori in cazul Volkswagen 51 acolo pot ti consultate. unor coliziuni frontale puternice, senzori VS recomandanr sa e fectua ti toate care declan$eaza aprinderea unei pulberi lucrarile la centurile de siguranta si la aflate la fiecare din ce!e doua dispozitive retractoare la un service Volkswagen. de ruiare automata. Astfel centurile se intind (se depfaseaza) in sens opus derularii lor la punere. R e s p e c ta t i a v e r t is m e n t e ie de m a i sus.

CENTVRI D E s ig u r a n t a

15

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

S is te m u l A irb a g *

S is te m u l A irg b a g o fe ra p e la n g a c e n tu rile d e s ig u ra n ta c u p rin d e re in 3 p u n c te o protectie suplimentara unitatea electronica tie comanda i con pentru conducator i pasagerul din fata, in cazul unor coliziuni frontale cu urmari grave trol (aparat de comanda) in ceea ce priveste capul $1 pleptul. 2 Airbag-uri frontale La coiizluni laterale putemice prln Airbag Airbag-uri laterale si pentru cap* urile laterale* se reduce pericolul de ranire lampa de control A ifta g din tabloul de al pasagerilor din fata. bord Sistemul Airbag nu este un inlocuitor pentfu Centura de siguranta, ci o parte a IntreA irbag-ul fro n ta l p e n tru c o n d u c a to r gului concept de siguranta pasiva a vehise afla Tn volan. culului. Trebiiie s i 5titi c eficienta optima Airbag>ul fro n ta l p e n tru p a s a g e ru l a sistemului Airbag se obtine numai daca d in f a t a se afla In partea de bord de se folosesc centurile de siguranta. deasupra sertarului de manu$i. D e a c e e a , c e n tu rile d e s ig u ra n ta se Locurile de m ontare sunt m arcate cu fo lo s e s c nu n u m a i d a to rita p re ve ..AlRBAG" d e rilo r le g a le c i $i d in m o tiv e de F igurile aratd lo cu rile de d ispunere a s ig u ra n ta ! Airbag-urilor frontale, de exemplu Passat. R e s p e c t a t i $ i i n d i c a t i i l e d e la p a g in ile 3 p a n a fa 1 2. A te n fie ! E fic ie n ta m a x im a a c e n tu rilo r de s ig u ra n ta si a s is te m u lu i A irtia g se o b fin e n u m a i d a c a p a s a g e rii s ta u in tr-o p o z ifie c o r e c ta .

C o m p o n e n te le s is te m u lu i S is te m u l e s te c o m p u s m p rin c ip a l din:

16

SISTEM AIRBAG

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

S is te m u i A irb a g e s te c o n tro la t e le c tr o n ic : Dupa fiecare comutare a cheii de con tact becul de control al Airbag-ului se aprinde pentru cateva secunde. D aca este deco ne cta t m inim um un Airbag, becul de control semnalizeaza circa 12 secunde. Acest lucm nu este valabll dacS airbagul pasagemlui dreapta a fost dezactivat cu ajutorul Intrerupatorului cheie (vezi pag. 24). in s is te m e x is ta o d e fe c tiu n e daca: la comutarea cheii de contact nu se aprinde becul de control, d jp a comutarea cheii de contact becul de control nu se stinge dupa aproximativ 3 secunde, dupa comutarea cheii, becul se stinge $i se aprinde din nou, becul de control este aprins sau pdlpdie ?n timpul mersului. A te n lie ! D a c a a p a re o d e fe c tiu n e , siste* m u i tre b u ie n e a p a ra t v e r ific a t la un d e a le r V o lk s w a g e n . A lt fe l e x is ta p e ric o lu l c a in c a z u l unui a c c id e n t s is te m u t A irb a g sa nu p o a ta ft a c t iv a t c o re c t. N u m o n ta ti un s c a u n p e n tru c o p ii p e s c a u n u l p a s a g e r u lu i d re a p ta . A irb a g u l s -a r p u te a de* c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t, cu t o a t e c a a fo s t d e z a c tiv a t - peric o l d e a c c id e n ta re !

A irb a g -u rile la t e r a ie * se gasesc ?n pemeie spatarelor scaunelor din fata (vezi fig u ra ) si sunt m arcate cu in s c rip tia A!RBAG Tn partea de sus a spatarului. A irb a g -u rile p e n tru c a p * se gasesc la stanga si la dreapta u^ilor in spatele peretelul de la capota, cat $1 Tn parliunile inteimedtare din fata din spate dintre u$i. Ele sunt marcate cu inscriptia ^ IR B A G " Tn partea de sus a portiunii intermediare, dintre u$i. Airbag-urile pentai cap acoper pe ambele parti zona geamurilor u$iIor din fafa $i din spate.

SISTEM AIRBAG

17

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C a n d s e d e c la n s e a z a A irb a g u rile ? Sistemul Airbag este astfel conceput meat la c o liz iu n i fro n ta le la accidente puternice se activeaza Airbag-ul conducatorutui al pasagerului din fata. La c o iiz iu n i la t e r a l e p ute rn ice se declanseaza A irbag-uriie laterale* impreuna cu Airbagui pentru cap* respectiv, de pe partea cu accidentul. La accidente speciale se pot declan^a atat Alrbag-urile frontale, cat si cele laterale, respectiv pentru cap*. La coliziuni frontale si laterale u $ o a re , la coliziuni din spate $i loviri pe cfeasupra. nu se a c tiv e a z a sisiemul Airbag, fn aceste cazuri pasagerii vehiculului sunt proteja{i Tn mod oblsnuit prin centurile de siguranta. Pentru declan$areasistemului Airbag este decisiva deceierarea aparuta la o coliziune $i seslzata de aparatui de comanda. Daca in timpu! coiiziunii deceierarea apdruta si masurata se gasete sub valorile de referinta ale aparatuiui de comanda, Airbaguriie nu se declanseaza, desi vehiculul poate fi deformat putemic ca urmare a accidentului. La declansarea Airbag-urilor apare un praf fin. Acest lucm este complet normal si nu duCe la un incendiu in vehicul.

A ir b a g f r o n t a l Daca sistemul se activeaza, sacii de aer se umplu si se desfac tn fata soferulul si pasagerului din fata. La contactul cu sacul umflat cu aer (vezl figura de sus) se amortlzeaza miscarea Inainte a pasagerilor din fa(a iar pericolul de ranire a capului $i partii superioare a corpului se reduce. Sacul cu aer special proiectat permits eliminarea unui curent controiat de gaz, pentru a se capta optim capul si partea superioara a corpului. Dupa un accident sacul cu aer se dezumfia astfel incat este larasi posibila vederea 7n fata. Umflarea alrt)ag-urilor se face in fractluni de secunda S cu o mare vitez^ pentru a putea oferi prolectia suplimentara la un accident. In d ic a f ii r e f e r it o a r e la f u n c tio * n a lit a t e $i la p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti la p a g .1 7 .

18

SISTEM AIRBAG

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t is m e n t e E s ie im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta de m in im u m 2 5 c m f a t a d e v o la n , re s p e c tiv bordul c u a p a ra te , p e n tru c a p a s a g e rii d in fa ta sa fie p ro te ja ti c u m a x i m a e fic ie n ta la d e c ia n $ a re a siste m u lu i. in p lu s j s c a u n e ie d in f a t a si p e rn e ie de s u s tin e re a c a p u lu i tre b u ie sa fie re g ia te co* re s p u n z a to r d im e n s tu n ii corpu * iui. O a ca nu a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta in tim p u l m e rs u iu i, va fn d re p ta ti In f a t a s au a v e ti o p o z itie in c o re c ta , e x is ta un rise m a rit d e ra n ire Tn c a z u i unui a c c id e n t c a n d s e d e c ia n s e a z a siste m u l A irb ag. C o p iii nu tre b u ie s a s te a n ic io d a ta n e a s ig u ra ti p e s c a u n e ie din f a t a a le v e h ic u lu lu i. D a c a In c a z u l unui a c c id e n t, s e d eclan * s e a z a s is te m u l A irb a g , c o p iii p ot fi g ra v ra n iti s au o m o ra ti. A ite in d ic a tii im p o rta n te ie g a s iti in c a p ito lu l S ig u ra n ta c o p iilo r la p a g .2 6 . in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a $i d o m e n iu l d e a c tiu n e a l A irbag-uritor nu tre b u ie sa s e m a i a fle p e rs o a n e , a n im a le sau obi* e c te . F u n c fia d e p r o te c tie a s is te m u lu i A irb a g e s te n u m a i p e n tru un a c c id e n t. D a c a s-a d e c la n $ a f A ir b a g - u l, s is t e m u t t r e b u ie s c h im b a t.

P la c a p e rn e i v o ian u lu i si supraf a |a m o d ulului A irb a g din bord nu tre b u ie lip ite s au a c o p e rite s au in a lt f e l p re lu c ra te . A c e s t e p ie s e tr e b u ie c u r a t a t e n u m a i c u o c a r p a u s c a ta s au u m e z ita c u a p a . D e a s e m e n e a , pe c a p a c e le mod u le lo r A irb a g nu s e fix e a z a n ic i un o b ie c t c a d e e x e m p iu ; sup o rt d e p a h a r, s u p o rt d e te le fo n . in c a z u l u n u i a c c id e n t u r m a t de d e c la n s a re a a irb a g -u rilo r, e x is ta un p e ric o l m a r it d e ra n ire! L a p a r t il e c o m p o n e n t e a ie s is te m u lu i a irb a g nu tre b u ie sa s e e fe c tu e z e n ic i o m o d ific a re . T o a t e lu c ra rile la a irb a g , prec u m ?i d e m o n ta r e a si m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te m u lu i d ato rita a lte r lu c ra ri d e re p a ra tii (de e x e m p iu d e m o n ta re a v o ian u lu i) tr e b u ie e fe c t u a t e n u m a i la d ea le r ii V o lk s w a g e n . L a v a n z a re a v e h ic u lu lu i, cum p a ra to ru lu i tre b u ie sa i se d e a si m a n u a lu l d e bord c o m p ie t. V a rec o m a n d a m s a a v e fi In v e d e re ca d o c u m e n te ie r e f e r it o a r e la a irb a g e v e n tu a l d e z a c tiv a t a l pas a g e ru lu i tin d e m a n u a l. In d ic a tie La casarea vehiculului sau a unor compo nente ale sistemului Airbag se respecta neapSrat prevederile de siguranta. Despre aceste prevederi puteti primi informatii de la dealerii Volkswagen.

SISTEM AIRBAG

19

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t is m e n t e A te n tie ! T o a te lu c ra rile la A irb ag*ul lat* e r a l p re c u m s i la d e m o n ta r e a / m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te * m u lu i d a t o r it a a lt o r lu c r a r l de r e p a ra tii (d e e x e m p lu d e m o n ta re a s c a u n u lu i d in fa ta ) tre b u ie e fe c t u a t e n u m a i la a te lie r e de s p e c ia lit a t e in c a z c o n t r a r se p o a te a ju n g e la o a v a rie fu n c tio n a la a s is te m u lu i A irb a g . D a c a n u a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta , in tim p u l m e rsu lu i va a p le c a tt in tr-o p a rte s au a v e ti o p o z it ie in c o r e c ta , e x is t a un ris e m a r it in c a z u l unui a c c id e n t d e a v a ra n i, c a n d s e d e c la n s e a z a s is te m u l A irb a g la te ra l. P e n tru c a A irb a g -u rile la te r a le sa p o a ta o fe ri p r o te c tie c o m p le t a , p o z it ia in s c a u n , d a t a de C e n tu ra d e s ig u r a n t a , tr e b u ie p a s tra ta in p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lu i. in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a si zo n a d e a c tio n a re a Airb ag>urilor nu tr e b u ie sa se gas e a s c a a lt e p e rs o a n e , a n im a te s au o b ie c te . D in c a u z a A irb agu rilo r la te r a le de la u si nu m a i tre b u ie f ix a t e a lte a c c e s o rii c a d e e x e m p lu s u p o rti p e n tru p ah a re .

A irb a g la t e r a l* Daca sistemul se activeaza. sacii se umplu cu aer. Airbag-ul umllat amortizeaza prin evacuarea controlata a gazului sub sarcina, m i^carea lateral^ a pasagerilor. Astfel riscul rdnirii paitii superioare a corpulul de partea dinspre u^a, se mic^oreaza. In d ic a tii r e fe r it o a r e la fu n c tio n a * lit a t e si p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti ta p a g .1 7 .

20

SISTEM AIRBAG

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

La c a rlig e le d e h a in e din vehi> c u l tre b u ie sa a g a ta ti n u m a i h a i n e u $ o a re . In b u z u n a re le haine* lo r nu tr e b u ie sa s e g a s e a s c a o b ie c te g re le s au a s c u fite . N u tre b u ie sa se a c tio n e z e asup ra s p a ta re io r c u fo rfe p re a m a ri, lo v itu ri p u te rn ic e in c a z c o n tra r s is te m u l se p o a te s tric a In a c e s t c a z a irb a g -u rile la te r a ls nu s-ar d e c la n s a ! in n ic i un c a z nu tre b u ie sa se p u n a h u sa pe s ca u n u l c o n d u c a t o r u l u i s a u p a s a g e r u lu i d in d re a p ta , d a c a a c e s te a nu s u n t a p ro b a te s p e c ia l de c a tr e V o lk s w a g e n p e n tru u tiliz a re a la s c a u n e c u a ir b a g la t e r a l. A c e a s ta d e o a re c e s a c u l cu a e r ie s e din s p a ta ru l s c a u n u lu i, fu n c tia de p r o te c tie a A irb a g -u rilo r la te r a le e s t e p e r ic lit a t a in c a z u l u n o r h u se n e a p ro b a te . A lte in d ic a tii le g a s ifi in m a n u a lu l 3 .2 . A c c e sorii, m o d ific a ri si in lo c u ire a pies elo r .

A ir b a g p e n t r u c a p * Cand sistemul se activeaza, sacii se umplu cu gaz. Astfel, ca In desen, acopera geamurile late rale precum $1 staipii ugilor 1 este eficace simultan atat pentru conducStor 5 I pasagerui din fa(a cat $1 pentru cel din spate. Alrbag-ul uruflat amortizeaza, prin eilminarea controlatS a aerului sub presiune, m l$carea laterala a pasagerilor. Astfel riscul ranirii partii superioare a corp uljl de partea dlnspre ua se micoreaza. La o declansare a Airbag-urilor laterale se desface automat Airbag*ul pentru cap de pe partea respectiva. In d ic a tii p riv in d fu n c tio n a lita te a $i p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti fa p a g .1 7 . Pentru ca aceasta functle suplimentara de protectie sa poata fi asigurata, trebuie ca zona de desfacere a Airbag-ului sa ramana libera.

SISTEM AIRBAG

21

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A u to v e h ic u le le e c h ip a te cu a irb a g p e n tru c a p * si p e re te d e s p a rtito r Aceste componente sunt construite astfel incat sa se imbine constmctiv i s5 ofere proteclie maxima. Volkswagen recomanda uttlizarea exdusiva a aixesoriiior originale Volkswagen, in caz contrar, functionarea airbagurilor pentru cap poate fi influenfata negativ. in cazul tn care dorlti sa montati un perete despartitor care nu face parte din gama de accesorli Volkswagen, inainte de montarea acestuia aveti nevoie de o asigurare din partea producatomlui acestui accesoriu ca functionarea airbagului pentru cap nu va fl impiedicata prin montarea acestui perete. A te n tie ! D ac a la a u to v e h ic u le le e c h ip a te c u a irb a g p e n tru c ap si cu p e re te d e s p a r tito r n e c o re s p u n z a to r m o n t a t u lt e r i o r , d e c la n $ a r e a a irb a g u lu i p e n tru c a p p o a te fi in flu e n fa ta n e g a tiv . La d e c ia n s a re a a irb a g u lu i, c o m p o n e n te le p e re tu lu i d e s p a rtito r p o t fi proi e c t a t e in a u t o v e h ic u l s i p o t a c c id e n ta p a s a g e rli - p e rlc o l d e a c c id e n ta re ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te le u rm a to a re p e n tru c a sa f ifi in m o d o p tim p r o te ja ti d e A irb a g u l p e n tru cap:

A te n tie ! N u s e e fe c tu e a z a n lc i un fe l de m o d ific a r e a s u p ra p ie s e lo r din s is te m u l A irb a g . T o a te lu c ra rile a s u p ra A irb a g u lu i p e n tru c a p , p re c u m $i mon* ta re a /d e m o n ta re a p ie s e lo r sistem u iu i d a to r ita a lt o r lu c ra ri de re p a r a tie (d e e x . ta p ite r ia d in in* t e r i o r a a c o p e r is u lu i) tr e b u ie e fe c tu a te n u m a i la a te lie r e ie de s p e c ia lita te d e o a re c e a ltfe l se p o a te a v a ria s is te m u l A irb a g . L a c a rlig e le d e h a in e d in vehi> c u l se a g a ta n u m a i im b ra c a m in * te u ^ o a ra. in b u zu n a re nu tre b u ie s a s e g a s e a s c a o b ie c te g re le si c u m u c h ii a s c u tite . In p lu s, nu s e u tiltz e a z a u m e ra s e d e h a in e . In tr e p e rs o a n e si zo n a d e a c t i' u n e a A irb a g -u rilo r n u tre b u ie sa se g a s e a s c a a lte p e rs o a n e , a n i m a te s a u o b ie c t e . in z o n a de d e s fa s u r a r e a A irb a g > u rilo r nu tr e b u ie s a s e a fle c o rp u ri s au o b ie c te p e n tru c a s a c ii c u a e r sa se p o a ta d e s fa c e fa ra p ro b le m e . in u ^ ile d in s p a te se u tlU zeaza n u m a i ru lo u r i d e p r o t e c t ie la s o a re c a re nu a c o p e ra a irb ag -u l la o e v e n tu a ia d e c la n ^ a re si c a re nu it im p ie d ic a sa fu n c fio n e z e . F u n c tia d e p r o te c tie a s is te * m u lui A irb a g e s te v a la b ila num ai p e n tru un a c c id e n t. D a c a A lrbagu riie au lo s t d e c la n s a te , siste* m u l tre b u ie s c h im b a t.

22

SISTEM AIRBAG

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE

D e c o n e c ta r e a A irb a g -u rilo r
Deconectarea Airbag-urilor se prevede niimai in anumrte cazuri, de sx. cand: T re b uie sa u tiliz a ji in c a z u r i d e e x c e p tie un scaun pentru copil, pentrulocul de langa $ofer, pe care copilul sta cu spatele la directia de rr?ers. in ciuda pozitiei corecte a ^oferului pe scaun nu se pastreaza dislanta de mini mum 25 cm inire centrul volanului 5i piept. Sunt necesare montari speciale in zona volanului datorita unui handicap Sunt montate alte scaune (de ex. scaune ortopedice fara Airbag-uri laterale) La dealerii Volkswagen puteti afla care Airbag poate fi deconectat la vehiculul dvs. D e a le ru l V o lksw a g en m arch e a za un Airbag deconectat printr-o eticheta autocolanta $i o mentiune in Planul sen/ice. P e rm ite ti re c o n e c ta re a A irbag*ului d e c o n e c ta t c a t m a i c u ra n d p o sib il, p e n tru c a a c e s ta sa>si p o a ta inde* p lin i ia ra s i fu n c tia d e p ro te c tie . In d ic a tie La u n e le m o d e le d e a u to v e h ic u le , a ir b a g -u r ile p a s a g e ru lu i d re a p ta p ot fi d e c o n e c ta te c u a ju to ru t fntre> r u p a to ru lu i c u c h e ie . M a i m u ite in fo rm a tii g a s iti la p a g in a 2 4 . D e c o n e c ta re a A irb a g -u lu i p a s a g e ru lu i d in f a t a in c a z u i u tiiiz a rii s c a u n u lu i s p e c ia l p e n tru c o p il Lasati intotdeauna Airbag-u! scaunului pasagerului dm fa\a sa fie deconectat daca trebuie sa utilizati in c a z u ri e x c e p ti* o n a le pe acest loc un scaun special pentru copil, pe care copilul este a$ezat cu spatele la directia de mers. Va recomandam insa, sa montati scaunui copilului numai pe bancheta din spate pentru ca Airbag-ul pasagerului din fata sa poata ramane conectat. Im e d ia t c e nu s e m a i fo io s e $ te s c a u n u i p e n tru c o p il, A irb a g -u l p a s a g e ru lu i din f a t a tre b u ie sa fie im e d ia t re p u s in fu n c tio n a re . V a ru g am re s p e c ta fi n e a p a ra t indic a f iile d e la c a p ito lu l S ig u ra n ta c o p iilo r pag. 2 6 , la u tiliz a re a scaun e lo r p e n tru c o p ii. A te n tie ! D a c a , in c a z u r i e x c e p t io n a le e s te n e c e s a r sa tr a n s p o r ta ti un c o p il pe s c a u n u i p a s a g e ru lu i din fa t a , la u tiliz a re a s c a u n u lu i s p e c ia l p e n tru c o p il, p e c a re c o p ilu l s t a c u s p a t e le ta d ir e c t ia de m e rs , A irb a g -u l tre b u ie s co s din fu n c tiu n e : - fie de c a tr e un a te lie r d e s p e c ia lita te - f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e z i p a g in a 2 4 ). E x is ta a itfe l p e ric o tu l ra n irii g ra v e , c h ia r m o rta le . V a ru g am sa r e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e p e p a g in a u rm a to a re .
SISTEM AIRBAG

23

S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O A T E

In t r e r u p a to r u l c u c h e ie * p e n tr u d e c o n e c t a r e a a irb a g *u lu i p a s a g e r u lu i C j ajutorul tntrerupatorului cu cheie din torpedo puteti conecta $i deconecta airbagul frontal $i lateral al pasagerului. Acest lucru este necesar de exemplu cand, m m od e x c e p tio n a l, pe scaunul pasagerului dreapta trebule iixat un scaun de copii. De regula, scaunele pentru copii trebuie montate n u m a i p e s c a u n e le d in s p a te. D e c o n e c ta re a R e c o n e c ta ti a irb a g -u rile c a t m a i Luati contactui motor. c u ra n d p o s ib il, p e n tru a -$ i p u te a Tntoarceti cu ajutorul cheii de contact fn d e p lin i fu n c tia d e p ro te c tie . in tre ru p a to ru l airbag Tn p ozifia .O F F " A c tio n a ti in tre ru p a to ru l d e a irb a g (O P R IT). Butucul cheii trebuie sa se afle d o a r c u c o n ta c tu i m o to r lu a t! in pozitie vertical^. Va rugam sa ve rificati daca, avand contactui m otor pus. lampa de control AIRBAG O F P (ilustratie dreapta) ramane aprinsa. A te n tle ! R e s p o n s a b illta te a p e n tru p o z itia c o r e c t a a T n tre ru p a to ru lu i c u c h e ie ti re v in e c o n d u c a to ru lu i.

24

SISTEM AIRBAG

S IG U R A N J A IN A IN T E D E T O ATE

L a m p a d e c o n tro l A IR B A G O F F (A irb a g d e c o n e c ta t) Lam pa de c o n tro l este a p rin sa cand co n ta ctu i este pus, daca a irba g -u rile pasagerului sunt deconectate. Lampa de control pdlpaie in cazul unei erori la airbag. Vizitati un atelier de specialitate. A te n tie ! D a c a la m p a d e c o n tro l p alp a ie : C o n e c ta re a Luati contactui motor. Intoarceti cu ajutoiul cheii de contact in tre ru p S to ru l airba g In p o z itia 0 N " (,PORNIT). Butucul cheii trebuie sa se afle in pozi|ie orizontald. Verificati daca, avnd contactui pus, lampa de control AIRBAG O F F (ilustratie dreapta) nu este aprinsa. N u s e p o a te p r e v e d e a , d a c a a irb a g -u rile p a s a g e ru lu i s e vor d e c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t! A v e rtiz a fi-v a p a s a g e rii fn a c e s t s en s. N u fo lo s iti s c a u n e p e n tru cop ii p e s c a u n u l p a s a g e ru lu i! A irb agu i p a s a g e r u lu i a r p u te a s a se d e c la n s e z e in c iu d a d e fe c fiu n ii, fn c a z u l unui a c c id e n t - p eric o l d e ra n ire !

r
SISTEM AIRBAG

25

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE

G ru p a 1 Pentru sugari i copii m id pana la 4 ani cu 0 greutate mire 9-18 kg cele mai potrivite sunt scaunele cu masa de sigurantd (vezi figura) sau scaunele pe care copilul sta cu spatele la directia de mers. A te n tie j D a c a , Tn c a z u r i e x c e p t io n a le , e s te n e c e s a r s a s e tra n s p o rte un c o p il p e s c a u n u t p a s a g e ru lu i din f a t a , la u t iiiz a r e a u n u i s c a u n p e n tru c o p !l p e c a re c o p ilu l tre * b u ie s a s te a c u s p a te le c a t r e d ire c tia d e m e rs , A irb a g -u l resp e c t iv t r e b u ie s c o s d in fu n c * fiu n e: - fie d e c a tr e un a te lie r d e speci* a lita te ~ f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). E x is t a a l t f e l p e r ic o lu t r a n ir ii g ra v e , c h la r m o rta le . D e in d a ta c e nu se m a i u titiz e a z a s c a u n u l c o p iiu lu i, A irb a g -u l p asagerulut d e c o n e c ta t tre b u ie rep us Tn fu n c tiu n e .

G ru p a 2 / 3 Pentru copii tn varsta de p a ra la 7 ani cu o greutate intre 15-25 kg cele mai indicate sunt scaunele pentnj copii in combinatie cu centurile de siguranja in 3 puncte. A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie , sa fie plas a ta a p r o x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i - in n ic i un c a z p e s te g a t - $i sa fie fix a p e p a rte a superio a ra a c o rp u lu i, c a In fig u ra . P o rtiu n e a p e n tru b a zin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie plasa* ta p e s te b a zin - nu p e s te b u rta si in to td e a u n a s a f ie fix a , d ac a e c a zu l se tr a g e p u fin b an d a c e n tu rii Tnapoi.

28

SIGURANTA COPIILOR

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

G ru p a 3 Pentru copii de peste 7 ani cu o greutate intre 22-36 kg si inaltimea sub 1,50 m, cele mai potrlvile sunt scaunele pentru copii in combinatie cu centurile de siguranta in 3 puncte. A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie , s a f ie p ias a ta a p ro x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i - in n ic i un c a z p e s te g a l - si sa fie fix a p e p a rte a supe> rio a ra a c o rp u iu i, c a in fig u ra . P o rtiu n e a p en tru b azin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie p lasat a p e s te b azin - nu p e s te b u rta in to td e a u n a sa f ie fix a , d a c a e c a z u l se tra g e p u tin b an d a c e n tu r ii tn a p o i. Copiii peste 1,50 m pot folosi centurile de siguranta existentein vehicul fara utiiizarea unui scaun pentru copii.

A te n tie ! in n ic i un c a z c o p iii - n ic i c liia r su g arii! - nu tre b u ie iu a ti in p o ala d e c a t r e p e rs o a n e le d in v e h ic u l. La u tiiiza re a c e n tu rii se vor respecta indicatiile de la capitolul .Centura de sigu ranta.

SIGURAr/TA COPIILOR

29

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In d ic a U i Va recomandam sa utilizati sistemele de sptljin pentru copii existente in programul de accesoril origlnale Volkswagen. Sub numele de Bobsy sunt oferite sisteme de sprjjin pentru toate grupele de varstd. Aceste sisteme sunt concepute pentru utilizarea in autovehicule Volkswagen, verificate si indeplinesc Norma ECE-R 44. P e n tr u m o n ta r e a s i u t iliz a r e a s is te m e lo r d e s p rijin (re tin e re ) p en tru c o p ii s e v o r re s p e c ta prevede> r ile le g a le si in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i. A te n tie ! D a c a s e u tiliz e a z a s is te m e de s p r ijin p e n t r u c o p ii, c a r e s e in s u r u b e a z a T m p reuna c u c e n * tu rile d e s ig u ra n ta e x is te n te fn v e h ic u l, t r e b u ie a c o r d a ta o a te n tie d e o s e b ita . T re b u ie s a se a s ig u re , c a s u ru b u rile s u n t in trod u s e p e t o a t a lu n g im e a g a u rii f il e t a t e s i s u n t s tr a n s e c u un m o m e n t de 4 0 N m . C e n tu rile d e sig uran^a tre b u ie v e r if ic a t e . in p lu s , a t e n t ie c a b an d a c e n tu r ii s a nu p o a ta fi d e t e r io r a t e d e c a t r e o b ie c t e cu m u c h ii a s c u tite .
Nu In toate tdrile de export.

F ix a r e a s c a u n u lu i d e c o p ii cu S is t e m ls o fix '* Scaunele de copii cu sistem Jso fix, pot fi m ontate rapid, com od $i sigur. Ele se potrivesc fn toate vehiculete cu sistem lsofix. intre spatar si suprafata de sezut a banchetei sunt fixate inele de sustinere de caroserie, respectiv de rama scaunului (vezi sageata). Scaunele de copii se introduc usor pe inelele de sustinere. Puteti fixa pe aceste inele scaune de copii cu Sistemui lsofix*. La montare, scaunul trebuie sa se fixeze cu un zgomot (prob a ti p rin tra g e re !) La dealerul Volks wagen puteti procura scaune de copii cu sistem .Isofix .

30

SIGURANTA COPIILOR

S IG U R A N T A IN A IN T E D E TOA TE

P u n e re a s ig u ra n te i* s c a u n u lu i c o p ilu iu i Fixati scaunul copiluiui cu C e n tu r a con form instructiunilor tabricantului de scaun. Pentru fixarea unui scaun pentru copil. T ra g eti acum com plet de poitiunea Centura cu prindere in 3 puncte a pasa- pentru umar a centurii automate. g e ruiu i din fata $i cele laterale de la Rulati inapoi Centura pana sta fixata pe bancheta din spate pot fi blocate mai mult scaunul copiluiui. Rularea este observabila timp. Aceasta blocare a centurii permite printr-un clic". pozitionarea fIxS a scaunului copiluiui Acum banda centurii nu mai trebuie sa dumneavoastra in vehicul. permits tragerea - p ro b a ti p rin tra g e re ! F ix a r e a s c a u n u lu i p e n tr u c o p il

c u C en tu ra fn 3 p u n c te A s ig u ra re a scaunulut pentru c o p il*

A te n tie ! D ac a in c a zu ri e x c e p tio n a le e s te n e c e s a r s a s e t r a n s p o r t e un c o p il p e lo c u l p a s a g e ru lu i din f a t a , la u tiiiz a re a s c a u n u lu i p e n tru c o p il. p e c a re c o p ilu l s ta cu s p a t e l e la d i r e c t i a d e m e r s , A irb ag< u l p a s a g e ru lu i d in f a t a tre b u ie sco s din fu n c tiu n e (dez a c tiv a t): - fie d e c a tr e un a te lie r d e spec!a lita te - fie c u a ju to ru l m tre ru p a to ru tu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). A ltfe l e x is ta p e ric o lu l ra n irii g ra ve s au m o rta le . D e in d a ta c e s ca u n u l c o p ilu iu i nu se m a i u tiliz e a z a , A irb a g -u l p a s a g e ru lu i d in f a t a tr e b u ie re p u s in fu n c tiu n e .

S c o a te r e a s ig u r a n te i* s ca u n u lu i c o p ilu iu i Ap^sati tasta ro$ie a inchizatorului centurii. C a ta ra m a de p rin d e re sa re d a to rita presiunii arcului din incfiizator. Siguranta scaunului de copil este automat scoasa cand banda centurii este complet rulata. In d ic a tie Centura pentru bazin* pentru locul din mijloc al banctietei din spate poate ft de asem enea utilizata pentru fixarea unui scaun de copil.

SIGURANTA COPIILOR

31

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* P a s s a t
Scaunul integrat pentru copil este corespunzator, conform Normei ECE-R 44/03, copiilordin grupa 1 (9-18 kg), grupa 2 (1525 kg) $i grupa 3 (22-36 kg). Va recomandam, totui, sa utilizaji scaunul pentru copll numai pentru copil paste 2 anf. In d ic a tie Copill din grupa 1 au nevoie de o masuta de p rin d e re sp e cla la p e n tru sca un ul integrat pentru copil. care nu este livrata odata cu scaunul. La orice dealer Volks wagen obtineti masuta de prindere. A te n tie ! La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie sa s e u tiliz e z e o m a s u ta d e p rin d e re . N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i un fe l d e m o d ific a ri a s u p ra s e a u n u lu i in te g ra t d e c o p il. N u ia s a ti c o p iiu l s a s te a nesup r a v e g h e a t Tn s c a u n u l p e n tru c o p il. B a n d a c e n tu r ii nu tre b u ie sa f ie in te p e n ita , ra s u c ita sau sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p ilu lu i a fo s t soli* c i t a t tn tr-u n a c c id e n t , a tu n c i s c a u n u l, r e s p e c tiv c o m p o n e n t e le s e a u n u lu i tre b u ie s ch im b a te - c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s w agen.

Comisia EconoiTHca Europeans - Hegulament

J
32
SIGURANTA COPtlLOR

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

G ru p a 1 Apasat) tasta de deblocare 1. Scaunul copilului sare putin in fata. A pasatl perna scaunului in d irectia sagetii 2 pana se fixeaza. Asezati copilul pe scaun cat mai In spate posibil. Desfaceti picioarele de sprijln ale masutei de prindere $i puneti-o deasupra picloarelor copilului - vezi figura din dreapta.
I n t f o d u c e t f p o r t iu n e a d e C e n tu r a p e n t m b a z in i u m a r t n f a n t a d e g h id a r e a c e n t u r ii d in m a s u ja d e p r in d e r e .

In d ic a tii Catarama roie de ghidare a centurii nu se utitizeaza ?n combinatie cu masuta de prindere. Portiunea pentru bazin a centurii nu se introduce in spatele calcaiului ro?u de ghidare a centurii de la scaunul copilului. Centura nu trebuie sS fie rasucita in zona masutei de prindere. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copilulul, se apasa tasta de deblocare $i perna pentru sezut eliberata se apas^Tn jos pana se fixeaza.

Introduceti ambele portiuni de Centura In fanta de ghidare din capatui opus al masutei de prindere. Introduceti cataramade prindere In Inchizatorul centurii, pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !).
T r a g e t i p o r tiu n e a d e C e n tu ra p e n tr u b a z in

si umar a s t f e l incat sa fie

ir tin s a .

SIGURANTA COPIILOR

33

S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O ATE

G ru p a 2 s i 3 Apasaji tasta de deblocare 1. Scaunul copilului sare putin in ia|a. Apasati pema de sezut Trt directia sagetii 2 pana se fixeaza. A p lic a re a c e n tu rti c u 3 p u n c te de p rin d e re Introduceti portiunea penlru umar a centurii fn catarama rogie a centurii. Introduceti portiunea pentru bazin a centurii In ca lcaiul ro$u de ghidare al scaunului pentru copil. Se trage banda de catarama de prindere incet paste pieptul $i bazinul copilului iar cataram a de p rindere se introduce in opritorul corespunzator pand se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !).

Ajustafi inattimea centurii prin Impingerea cataramei astfel Tncat C e n tu r a pentru umar sa se plaseze aproximativ paste mijlocul umanilui - in nici un caz paste gat - i sa se fixeze partea superioara a corpului vezi figura. A te n tie ! P o rtiu n e a c e n tu rii p e n tru u m a r tre b u ie , c a in d e s e n , s a se p la s e ze a p ro x im a tiv p e s te m ijio c u t u m a ru lu i - in n ic i un c a z p e s te g a t - si sa s e fix e z e p e p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tre b u ie sa s e p la s e z e p e s te b a z in - nu p e s te a b d o m e n - si sa s te a in tin s a in p e rm a n e n ta , d ac a e s te c a z u l s e re tra g e p u tin b a n d a. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi lului, se apasa tasta de deblocare $i perna de sezut eliberata se apasa in jos pana se fixeaza.

34

SIGUflANTA COPIILOR

S IG U R A N T A JN AIN TE D E T O A T E

S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* G o lf / P o lo
Scaunul integral pentru copil este corespunzator, conform Normei ECE-R 44/03, copiilordin grupa 1 (9-18 kg), grupa 2 (1525 kg) i grupa 3 (22-36 kg). Va recomandam, totu$i, sautilizati scaunul pentru copil numai pentru copil paste 2 ani. In d ic a tie Copiii din gnjpa 1 au nevoie de o mSsuta de p rind e re s p e c ia l^ pen tru scaunul integral pentru copil, care nu este livrata o d a ta cu sca u n u l. La o ric e d e a le r Volkswagen obtinefi m isuta de prindere. A te n tie ! La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie s a s e u tillz e z e o m a s u ta d e p rin d e re . N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i u n fel d e m o d ific a ri a s u p ra s c a u n u lu i in te g ra t d e cop i). N u la s a ti c o p ilu l s a s te a n esu p r a v e g h e a t in s c a u n u l p e n tru c o p il. B a n d a c e n tu rii nu tre b u ie sa fie in te p e n ita , ra s u c ita s au sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p il u lu i a f o s t s o lic ita t in tr-u n a c c id e n t, a tu n c l s c a u n u l, re s p e c tiv c o m p o n e n * te le s c a u n u lu i tre b u ie s c h im b a te - c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s w agen.

*)

Comisia Economica E uropeani - Regulamenl

SIGURANTA COPIILOR

35

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

G ru p a 1 Trageti maneta de deblocare 1. Scaunul copilului sare putin in fata. A pasati perna s ca u n iilu i Tn directia sagetii 2 pana se fixeaza. Asezati copilul pe scaun cat mai in spate posibil. Desfaceti picioarele de spiijin ale masutei de prindere puneti-o deasupra picioarelor copilului vezi figura din dreapta. Introduceti portiunea de C e n tu ra pentru bazin i umar in fanta de ghidare a centuril din masuta de prindere. Introduceti ambele p o rtiu n i de C e n tu ra in fanta de ghidare d in capatui o p u s al masutei de prindere. Introduceti catarama de prindere in inchizatorui centurii, pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). Trageti p o rtiu n e a de C e n tu ra p e n tru b a z in
$i u m a r a s tfe l in c a t s a fie in tin s a .

In d ic a tie Centura nu trebuie sa fie rasucita ?n zona masutei de prindere. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copiluiui, se trage tasta de deblocare $i pema pentru sezut centrata eliberata se apasa in jos de mijlocul pemei pana se fixeaza.

36

SIGURANTA COPIILOR

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

G ru p a 2 s i 3 Trage maneta de dsblocare 1. Scaunul copilului sare pufin tn fata. Apasati pema de sezut In directia sagetii 2 pana se fixeaza. A p lic a re a c e n tu rii c u 3 p u n c te de p rin d ere Se trage banda de catarama de prindere incet peste pieptui i bazinul copilului iar cataram a de prindere se introduce Tn opritorul corespunzator pana se fixeazS cu un zgomot (probatt p rin tra g e re !).

A te n tie f P o rtiu n e a c e n iu r ii p e n tru u m a r tre b u ie , c a m d e s e n , s a se p la s e z e a p r o x im a tiv p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i - In n ic i un c a z p e s te g a t - $ i sa se fix e z e pe p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tr e b u ie sa s e p ia s e z e p e s te ba z in - nu p e s te a b d o m e n - s i sa s te a in tin s a m p e rm a n e n ta , d a c a e s te c a z u i s e re tra g e p u tin b a n d a. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi lului, se trage tasta de deblocare si pema de sezul centrala eliberata se apasa in jos de centrul pernei pSna se fixeaza.

SIGURANTA COPIILOR

37

S IG U R A N JA IN A IN T E D B TOA TE

S c a u n e ie d in f a t a
Pozitia corecta in scaun este importania pentru: - accesul sigur si rapid la elementele de comanda. - pozitia corpuiui reiaxata, neobositoare. - e fic a c it a t e m a x im a d e p ro te c tie a c e n tu rii si s is te m u lu i A irb a g . A te n fie ! E s te im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta d e m in im u m 2 5 c m de v o ia n , re s p e c tiv b o rd , p e n tru c a la d e c la n ^ r e a s is te m u lu i A irtiag o c u p a n tii io c u rilo r d in f a t a sa fie p r o t e ja t i c a t m a i e f i c i e n t . in plu s, s c a u n e ie d in f a t a $1 supor* t u r ile d e c a p t r e b u ie r e g ia t e c o re s p u n z a to r m a rim ii c o rp u iu i. Regafi-vS scaunui conform descrierii din manuaiul 3.1. Scaunele din fata. Respectati, va rugam, 1 regiarea recomandata In aceasta pagina pentru scaunui ^oferuiui $i pasageruiui din fata. A te n tie ! in zo n a p ic io a re io r nu tre b u ie sa se g a s e a s c a n ic io d a ta o b ie c te , d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru s te d e frd n a re s a u d e dece> ie ra re a c e s te a a r p u te a a ju n g e la p e d a le . fn a c e s t c a z nu a t i m a i p u te a fra n a , a m b re ia s au a c c e ie ra ! P ic io a re le se tin in tim p u l m ersu lu i in to td e a u n a in s p a tiu l p re v a z u t p ic io a re io r - in n ic i un c a z nu se pun p e bord s au p e s ca u n e .

S c a u n u i c o n d u c a t o r u lu i Va re co m a rid a m sa re g ia ti s c a u n u i conducatorului dupa cum urmeaza: - se regieaza pozitia scaunuiui in directia longitudinaia astfei Incat pedaieie sa p oata fi a pasate cu p icio a re le usor indoite din genunchi. - inclinarea spatarului se regieaza astfei fncat spatele dvs, sa se aeze complet pe spatar $i sa pute|i atinge punctui cel mai de sus al volanului cu bratele usor Indoite. S c a u n u i p a s a g e r u iu i d in f a t a Va recomandam sa regiati scaunui de langa conducator, dupa cum urmeaza: - spatarul in pozitia corecta - picioarele sa fie asezate comod in spatiul pentru picioare - scaunui sa fie cat mai in spate posibil.

38

SCAUNE SI TETIERE

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE

T e t i e r e le

Tetierele se regleaza in inaltime i corespunzator marimii corputui. Tetierele reglate corect ofera impreunS cu centurile de siguranta o protectle eficace. R e g la r e a In a lt i m ii Tetierele se cuprind lateral cu ambele maini $1 se imping tn sus ?i in jos. Cea mai buna protectie se atlnge cand marginea superioara a tetierei se afta c el p u tin la inaltimea ochtlor sau mai sus.

SCAUNE SI TETIRE

39

VOLKSWAGEN (ucreaza perm anent la T o a le drepturile conlorm leg isla jie i in p riv in ta d re p tu lu i de a u to r a pa rtin dezvollarea tuturor tipurilof modelelor. Va rugatn sa fiji inteleg atori deoarece VOLKSWAGEN AG. Se rezerva dreptul la oricand pot aparea modiftcari ale formei, modificari. dotarilor 1 tehnicii. Astfel, pe baza datelor, Realizat in Germania indicatiilor, reprezentarilor descrierilor prezentate in acest materia) nu pot fi ridicate VOLKSWAGEN AG nici un fel de pretentti. Textele, figurile, inclusiv normele acestui manual au Ja baza stadiul de informare corespunzator momenlului In care acest material a fost edltat. Retiparirea, multiplicarea sau traducerea, chiar si numai partial, fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa.

Aceasta hartie a fost fabricata din celuloza f ^ a con{lnut de clor.

3.5 Nachlrag

Polo, G oll, Bora, Passat, New Beetle RedaktionsschlufS: 11.2002

Art. Nr.:231.552.EDW .14

AusgaCe: rumdnisch 12.2002

Completare
Poloj Golf, Bora, Passat, New Beetle

In s ta la fia d e a v e rtiz a re a n tifu rt c o r e la ta la o te le c o m a n d a in aceasta completare sunt prezentate modificariie care au aparut de la tiparirea manualului 3.1 Comenzi echipamente . Toate celelalte Inlormatli, prezentari $1 referitoare la utillzarea intretinerea autovehicululul dumneavoastra le gasiti in celelalte manuale din mapa de bord.

3 .5