>'.

«K ;ls: • »

CUPRINS
ALIM ENTAREA B e n z ln a ......................................................... 2 D ie s e l.............................................................3 VER IFIC AR I §1 CO M PLETARf Indicatii referitoare la lucrul In com partim entul m o to ru lu i....................... 29 Ulei de m o to r............................................30 TEHNOLOGIE INTELIGENTA Fuel Strattfied Injection { F S I) ..................4 )F ra n e ............................................................. 5 Blocare electronica a diferentialulur (E D S )........................................................... 8 Program electronic de s ta b illta te ......... 9 Tractiune rntegrala ( 4 M 0 T I0 N ) ............10 S ervodrrectia.............................................. 11 INTRETINERE § 1 INLO C UIRE PIESE Accesoril, m odificari f i DEPLASAREA ? l M EDIUL INCONJURATOR Primli 1500 km - §i dupS a c e e a .......... 12 Sistem de purificare a g a z e lo r........... D eplasarea econom ica 13 plese d e s c h im b ...................................... 52 M ontare aparat de ra d io ....................... 54 Telefon mobil ?i aparat e m is ie -re c e p tie ....................................... 55 Sistem de rS c ire ...................................... 34 tnstalatle spa la re g e a m u ri..................... 36 § te rg a to a re ............................................... 38 Lichid de frTna...........................................39 B a te r ie ....................................................... 41 R o ti.............................................................. 46

ecologicd ... 14 SITUATII T SetuI pentru repararea p e n e lo r............56 Schim barea r o tii........................................ 58 Tnchterea de urgenfS a plafonului g lis a n t...................................... 65 tnchiderea d e urgenta a plafonuiul p lia n t........................................66 Tnlocuirea IS m p ilo r...................................67 A jutor la p o rn ire ......................................... 70 R em orcare/T ra c ta re ............................... 72 Ridicarea a u to v e h ic u lu lu i....................... 76

Deplasarea m s tra in a ta te ...................... 17 Tnlocuirea becurilor cu 'in c a n d e s c e n t^ ......................................... 17 D eplasarea cu re m o rc a ..........................18

INTRETIN EREA AU TO VEH IC U LU LU l Intretinerea a u to ve hiculu lu i.....................20 I fngrijirea exterioara a a u to ve hiculu lu i.... 20 Ingrijirea interiorului a u to ve h icu lu lu i......26 Curatarea com partim entului m o to r........28

is ta la jia de a v e rtiz a re a n tifu rt este re va zu ta p e n tru u liliz a re a de la tlecomanda. In cazul Tn care telecomanda u to v e h ic u lu lu i nu fu n c lio n e a z a , jtovehiculul va trebul incuiat manual, cu ie ia de contact. 3 autovehiculele echipate cu instalatie de v e rtiz a re a n tifu rt* cu siste m de jpraveghere interioara Back-up Horn* Dmandate de la telecomanda*. trebuie ispectate urmatoarele: le s c h id e re a s e p a r a t a a u s ilo r* e s c h id e re a m a n u a la a usilo r Rotiti chera o d a ta in Tncuietoare; $a conducatorului este incuiata. lecanlsmul de siguranta $1 sistemul de jpraveghere interioara sunt dezactivale. istalajia de avertizare antifurt ramSne ::tivata, insa alarma nu se va declan^a ica. Puneti §i luati contactui intr-un interval 3 15 secunde. a punerea contactului Imobilizatorui eleconic recunoaste cheia §1 dezactiveaza istalatia de avertizare antifurt. aca nu puneti contactui, dupa 15 secunde s va declan^a alarm a. prin sem nale ::ustice §i optice.

D e s c u ie re a m a n u a la a tu tu ro r u silo r a u to v e h ic u iu lu i • Rotifi cheia d e d o u a ori c o n s e c u tiv In Tncuietoare: Toate u^ile $i capacul portbagajului se vor in c u ia . M e ca n ism u l de s ig u ra n ta $1 instalatia de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alanna nu se va declan$a inca. • Deschideti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este permis ca una din celeialte u^i. capacul portbagajului sau capota motorulul sa fie deschise, deoarece se va declan^a alaima. • Puneti §i luati contactui intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorui elec­ tronic recunoaste chela $t dezactiveaza instatafia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celeialte u$i, capa­ cul paortbagajului sau capota motorulul fara a se declansa aJarma. In d ic a tii • Capota motorulul trebuie deschisa numai dupa dezactivarea Instalatiei de avertizare antifurt. • Cand autovehiculul este incuiat $i insta­ latia de avertizare antifurt este activata, capacul portbagajului nu trebuie deschis manual, deoarece se va declansa alarma.

D e s c h id e r e a s im u lta n a a u $ ilo r (D e s c h id e r e a c o n to r t) D e s c h id e re a m a n u a la s im u lta n a a u silo r • Rotiti cheia o d a ta in incuietoare: Toate u^ile capacul portbagajului se vor incuia. Mecanismul de siguranta instalatla de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alarma nu se va declan$a Inca. • Deschtdeti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este perniis ca una din celelalte u$i, capacul portbagajului sau capota motoruiui sa fie deschise, deoarece se va declansa alarma. • Pune}i §1 luati contactui Intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorul elec­ tronic recunoa^te cheia §1 dezactiveaza instalatia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celelalte u$i, capacul paortbagajului sau capota motorulul fara a se dec)an$a alanna.

D e c o n e c ta re a a ia rm e i Alarma poate fl oprita in orice moment prin descuierea a utovehiculului cu ajutorul telecomenzii, sau prin punerea contactului (imobilizatorul electronic recunoa$te ctieia autovehiiculului).

SFATURI SI iN TR ETINER E

B e n z in a
Tipul acrburantului indicaJ pentm molomi aulotfehiculului dumneavoastra se gase§te tn manualul 3.3 .Dale tehnice" ?i pe partea interioara a capacului rezervorului. A d itiv ii b e n z in e ! M odul de functionare, randam entui §i durata de viata a motoailui sunt influen^ate in mare m isu ra de caiitatea carburantuiui. De 0 deosebita importanta sunt aditivii pu§i In benzina. De aceea se recomandS numai alimentarea cu b en zin a d e c a lita te , cu a d itiv i. Daca nu exists astfel de carburant $i dacS apar disfunctionalilati ale motorului. ca de exemplu pomire dificlia, oprirea la mersul Tn gel §i pierderea de putere, atunci cind se face plinul de benzina trebuie adaugatl aditivii necesari. A ce |ti aditivi au actiune anticoroziva, curS^S sisteme de alimentare §i previn depunerile In motor. Nu toti aditivii s-au dovedit a fi eficien^i. De aceea, la dealerii Volkswagen din Ger­ mania §i din multe alte ^Sri. pot fi obtinuti aditivi avizati, sub denumirea de J\ditivi originali pentru carburant pentnj motoarele pe t»nzina Volkswagen / Audi’ . Dealerii Volkswagen sunt informa{i despre modul de utilizare §i §tiu ce trebuie fScut cand s-au format deja depuneri in motoare. Nu trebuie s3 utilizati alti aditivi pentru combustibil.

In d ica tii generate
• Benzina fara plumb trebuie s3 corespunda standardului DIN EN” 228. • In siluatli de urgent^. In care carburantui disponibil are o cifr§ octanica mai mica decat cea indicata, trebuie sS conduce^l in regim de turatie m edie de soiicitare redusa a motonjiui. S o lic ita re a p u te rn ic a a m o to ru lu i p rin a c e e le r a r e m a x im a s au tu r a tia rid ic a ta p o a te d u c e la d e te rio ra r e a m o to ru lu i. De Tndata ce este posibil se face alimentarea cu benzina cu cifrS octanica corespunzStoare. • Carburantui cu o cifra octanica mai mare decat cea indicata se poate uttliza fSra restrictil. Acest lucru Tnsa nu abuce nici un avantaj in ceea ce prive?te puterea moto­ rului ?i consumul!

Autovehiculele cu catalizator ^ pot fi utilizate numai cu carburant fJrd ptumb. , Chiar o singurd alimentare a rezervorului cu benzind cu plumb determina deteriorarea (stricarea) catalizatorului.
A te n tie 91 la in d ic a tiile din m a n u ­ a lu l 3 .1 ., c a p . „ U m p le re a re zerv o ru lu i”
’> Norm a - Europeans

Tn timpul anotimpului rece. D a c a a lim e n ta ti B io d ie s e l. este de ajuns ca autovehiculul s3 se lase un timp mtr-o Tncapere Tncalzita. Autovehiculele cu motor Diesel pot func?iona §i cu c a rb u ra n tu I R M E (Ester metll ulei de rapltS). D ealerii Voiksvagen $1 statiile de combustibil ale tarii respective ofer^ informatii cu privire la carac-teristicile motorinei specifice. se comerciatizeaza motoring de iama. de iarna. este stabil pan3 la -1 5 C.Celan . in d ic a tii • Performantele la deplasare pot fi mai reduse. in Germania. Autovehiculul este dotat cu o instalatie de preincSlzire a fittnjiui. a b e n z in e i si a a lto r subst a n t e s im ila re in a m e s te c c u com * b u s tib il D ie s e l.Masoara inflamabilitaiea carburantului Diesel. N u e s t e p e r m is a u tiliz a r e a a d itiv ilo r (p e n tru im b u n a ta tir e a vas co z it a f ii) . F u n c t io n a r e a p e t im p u l ie m ii La utilizarea motorinei de varS Tn cazul temperaturilor sut) 0“C pot apSrea disfunctionalitSti. Daca la temperaturi sub-24°C carburantuI devine atdt de v is c o s Tncdt motonji nu mai pome^te. Tn ISri cu conditii climaterice difertte. se comerciaiizeaza combustibill Diesel cu un co m p o rta m e n t te h n ic d ife rit. • La temperaturi exterioare sub -10°C va recomandam sa alimentati cu carburant Diesel. .Eufopeana ’ CKra . sistemul de alim entare cu com bustibil va func^iona pan§ la temperatura de — C. De aceea.1 . N om ia . Tn vreme 24 ce com bustibilul Diesei. A te n tie ia in d ic a tiile din M an u a tu i 3 . filtru l s e p o a te in fu n d a . • Consumul de carburant este posibil sa fie mai ridicat.S FA TU R I SI INTHETINERE D ie s e l Motorina trebuie sa corespunda standardului DIN EN’ '590 CC^’ nu tre b u ie sa fie m a i m ic a de 51. „ U m p ie r e a r e z e r v o ru lu i”. • D a c a u tiiiz a ti c a rb u ra n tu I c a re se a b a te d e la n o rm a . C a r b u r a n tu I • R M E (B io d ie s e l) corespunde standardului DIN E 51 606. • RME se poate utlliza pe timp de iama pana la -lO'^C. fo io s ifi n u m a i c a rb u ra n t RM E! Pentru a | t i de unde se poate achizitiona carburantuI vS rugam sS va adresati unui dealer Volkswagen sau unul club auto. deoarece motorina devine prea vascoasa prin separarea paraflnei. Astfel.

comanda motorului se comuta pe functionarea omogena. pentru a se atlnge un amestec unifonn de benzlnaaer (imaginea din dreapta). deoarece carburantui este prea disparat In camera de ardere. Carburantui va fi injectat inca din timpul aspiratiei. La un m otor obi^nuit care functioneaza pe benzina nu se va forma amestecul de aer carburant necesar. astfel incat concentratia de carburant este maxima in zona bujiiior (imaginea din stanga). F u n c tio n a re a cu s tr a t de in c a rc a re Cand nu se foloseste intreaga putere a motorului. este necesara o mica cantitate de benzlna. Carburantui este impins direct in camera de ardere ?i in ultimul sfert de mi$care spre Tnainte a pistoanelor este concentrat pe bujii. in fu n ctio n a re a cu stra t de in ca rca re curentui de aer este im pins numai catre partea din spate a pistonului. F u n c tio n a re a o m o g en a De la 0 anumita sarcinS $1 turajie a moto­ rului. .SFATURI SI INTRETINERE F u e l S tr a tifie d In je c tio n (F S I) ____________ Fuel Stratified Injection semnifica injectie directa de benzirta.

evitand astfel so licita rile suplim entare in sistemul de franare. nu printr-o singura mifcare. tr e b u ie u s c a te prin fra n a ri u s o a re re p e ta te . A c e a s ta e s te v aia b il si m a i ta rz iu . e fe c tu t fra n e i p o a te fi m ta rz ia t d a to rita u m e z e lii sau a a p e i in g h e ta te c a re e x is ta in tre d is c u ri si p la c u te ie d e fra n a $i c a re . • La cobor§rea pantelorefectuldefranare al m otoruluiartrebui valorificat prin schimbarea vitezei Tntr-o treapta inferioara. R e s p e c ta ti v a ru g a m c e le la lte a v e r tis m e n te d in p a g in a urm a* to a re . In special la autovehicule care sunt des utllizate Tn traficul ur­ ban sau pe d ista n te scurte. acest lucru trebuie efectuat in trepte. c a n d s c h im b a ti d in n o u p la c u fe ie d e fra n a . ca $1 Tn intervaleie d intre revizil s3 fie veriflcata grosimea gamiturilor de fr§na la un dealer Volkswagen.SFATURI S I iNTR ETINER E F ra n e In d ic a t ii g e n e ra te • Uzura garnituriior de frana depinde in mare masura de conditiile de functionare f l de slilul de mers. la p lo a ie p u t e r n ic a s a u d u p a s p a la r e a m a $ in ii. E fe e tu I c e v a m a i re d u s a l frd n e i p o a te fi c o m p e n s a t p rin tro a p a s a re m a i p u te rn ic a pe p e ­ d a la d e fra n a . Dac§ suplimentar trebuie activate pedala de frSnS. e fe c tu i fra n a rii to ta le p o ate fi T n td rziat in c a z u l in c a re . • D e a s e m e n e a .s tra tu l d e s are depus p e d is c u ri si p e p la c u te ie d e fra> na e s te T n d e p a rta t In tr-o p rim a e ta p a a p ro c e s u lu i d e fra n a re . poate fi necesar. c u d e p la s a re a p e s tra z i p e c a re a lo s t p re s a ra ta s a re . sau sunt conduse foarle sportiv. . un tim p m a i fn d e lu n g a t. A te n tie ! Placu^e d e fra n a n o i tre b u ie sa se „ro d eze ” p e n tru c a in tim p u l p rim ilo r a p ro x itn a tiv 2 00 k m nu a u p ro p rie ta ti d e fric tiu n e opti* m e . fn ta i. nu s-a u tiliz a t fra n a . C e in f lu e n t e a z a n e g a tiv e fe c t u i d e fr a n a r e ? U m e z e a la s au sare A te n fie ! • In a n u m ite c o n d ilii c a d e e x e m p lu m e rs u l p rin a p a .

A c e s t rise nu p o a te fi dim i* n u a t n ic i de c a tre a s is ta re a la fra n a re . F o lo s iti a s tfe l fra n a d e m o t o r e v it a n d m c a r o a r e a s u p lim e n t a r a a s is te m u lu i de fra n a re . v ite z a . servofrana va intelege ca este vorba despre o situatie de urgenta.p e ric o l d e a c c id e n t! • A c e s t s is te m nu p o a te d e p a s i llm ite ie im p u s e d e le g ile fiz ic ii. O fe rta d e sigur a n ta m a r it a nu tr e b u ie sa v a d e te r m in e la o c o n d u c e re ris> c a n ta . totu^i nu cu forta maxima. m ic $ o ra ti. • In a in te d e a c o b o ra o p a n ta m a i lu n g a. Se va crea in cel mai scurt timp presiunea de franare necesara pentru activarea ABS-ului §1 pentru scurtarea distantei de franare. la o d is ta n fa m a i m a re de fra n a re $ i la o u zu ra a c c e n * tu a ta a p la c u te lo r. in tim p c e A B S in te rv in e fn re g la ­ re . A c e a s ta d u c e la s u p ra in c a tz ire a fra n e lo r. • La m o n ta re a u lte rio a ra a unui s p o ile r fro n ta l s a u a c a p a c e lo r d e ro fi e tc . deoarece la eliberarea pedalei se va deconecta 5 i servofrana. a lt f e l a c e s t e a s e p o t s u p ra in c a lz i. A te n tie ! • R is c u i p ro d u c e rii a c c id e n te lo r s e m a re ^ te c a n d va d e p la s a ti cu v ite z a . Astfel distanja de franare va fi mai lunga! Aici intervine servofrana.SFATURI $ 1 IN TR ETIN ER E S u p ra in c a tzire a fra n e lo r A te n tie ! • N u a c t io n a f i n ic io d a ta fra n a prin a p a s a ri u $ o a re d a c a nu e s te T n tr-a d e v a r n e v o ie s a f r a n a t i. Nu reduceti presiunea asupra pedatei de frSna. m ajorita ie a conducatorilor auto frSneaza la timp. Servofrana* in tr-o situ atie de urgenta. v ite z a tre b u ie a d a p ta ta cond itiilo r c a ro s a b ilu lu i si d esfa^u ra rii t r a f ic u lu i. tr e b u le sa se a ib a in v e d e re a s ig u ra re a u n e i v e n tila ri c o r e s p u n z a to a r e a f r a n e lo r .p e ric o l d e a c c id e n t! . c u p la tl o tr e a p ta in fe rio a ra de v ite z a (c u tie d e v ite z e m eca> n lc a ) s a u a le g e fi o t r e a p t a de v ite z a in fe rio a ra (c u tie a u to m a ta d e v ite z e ). d e p a s iti ra z a n t s au c an d c a ro s ib ilu l e s te u m e d s au a lu n e c o s . la actionarea rapida a pedalei de frana. in s p e c ia l p e c a ro s a b il a lu n e c o s . va ru g a m .

v a ru g a m sa lua^i In con sid e ra re in d ic a tiile d e la p a g in a 5 2. D a c a ABS se a fla in d o m e n iu l d e „ re g la re ”.S FA TU R I S I IN TPETINER E A m p lif ic a t o r u l f o r te i d e f r a n a r e A te n tie ! A m p lific a to ru l fo r te i d e fra n a re lu c re a z a cu d e p re s iu n e . p e n tr u c a d e e x e m p lu a u to v e h ic u lu l tre b u ie re m o rc a t s a u p e n tru c a a a p a ru t un d e fe c t la a m p lific a to r u l fo r te i d e f r a ­ n a r e . Pen­ tru ca ABS sa poata face reglarea Tn mod optim in acest domeniu. La rotile fata se regleaza individual presiunea de frSnare. D a c a a m p U fic a to ru l nu fu n c tio ­ n e a z a . Astfei conducatorul este avertizat ca o roata. . p e d a la d e f r a n a tr e b u ie a p a s a ta m a i p u te rn ic p e n tru a c o m p e n s a lip s a a m p l i f i c a r i i fo r te i d e fra n a re . D e a c e e a a u to v e h ic u lu l nu tre b u ie s a ru leze n ic io d a ta c u m o to ru i o p rit. A c e s t lucru t r e b u ie lu a t fn c o n s id e r a r e Tn s p e c ia l in c o n d itii d e c a ro s a b il a lu n e c o s s a u u m e d . In acest moment se poate auzi un zgomot asemSnator aceluia produs de 0 pompS.in nici un caz nu acjionati repetat pedala de frana (nu pompa(i}l A te n tie ! N ic i A B S nu p o a te d e p a s i lim it e le fiz ic e e x is te n te . Sistem A n tiblo care* (ABS) ABS contribuie in mare mSsura la marirea sigurantei in timpul deplasSrii. M o d ific a rile a s u p ra a u to ve h ic u lu lu i (d e e x . deoarece rotile nu se blocheaza. la m o to r. pedala de fran§ trebuie sS ramdnS apSsata . Avantajul esential fata de sistemele obi^nuite de franS consta in aceea ca. M odul d e fu n c tio n a re a i ABS La atingerea unei vlteze de aproximativ 6 km/h se declan§eazd automat un proces de „control". sau rotile se gasesc in domeniul blocarii. De a c e e a . A stfei e feciul de franare al am belor rotl din spate este acela^i §1 stabilltatea mersului se men^ine cat mai m u lt p o s ib il. Daca 0 roata atinge o tura^ie prea mica pentru viteza de deplasare §i tinde sS se blocheze. se reduce preslunea de franare pentru aceast§ roata. §i la o franare puternica pe o por^iune alunecoasS. E D S -ului E S P-ului $i A S R -u lu i. De exemplu la deplasarea pe pietri^ sau pe zapadS proaspSt depusa pe suprafate alunecoase. in tim p ce rofile axel spate se regleaza im preuna. se m entine cea m ai buna m anevrabiiitate (directie) pentru conditiile date. v ite z a tr e b u ie a d a p ta ta im e d ia t c o n d it iilo r c a r o s a b ilu lu i si t r a fic u lu i. c a r e se p ro d u c e $ i e x is t a n u m a i c a n d m o to ru i fu n c tio n e a z a . dacS r^u se acorda atentie nu se merge mai fncet. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s au a ita c o m b in a fie ro ti/a n v e lo p e ) p o t in flu e n ta f u n c tiile A B S -u lu i. S ig u ra n ta o fe r ita nu tre b u ie sa v a te n te z e s i ris c a ti. Totufi nu trebuie sS ne a^teptdm ca prin ABS d is ta n t de frSnare sS He scurtatS Tn toate cazurile. A c e s t p r o c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin m isc a re a p u ls a to rie a p e d a le i d e fra n a si p rin z g o m o ie le re s p e c tiv e . distanja de frSnare poaJe fi mai mare.

. A c e s t p ro c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin s u n e te le p e c a re le p ro d u ce. a c tio n a ti p e d a la de a c c e ie ra tie cu p re c a u tie . accelerarea §i deptasarea pe dmmuri montane chiar §i in conditii nefavorabile de drum. R otHe m o to a re p o t sa p a tin e z e c h ia r $i c u EDS $i a s t f e i p o t in fiu e n ta s ta b ilita te a in tim p u i m e rs u lu i. ED S-ulul. va rugSm sa apelati cat mai repede la un dealer Volkswagen! A te n tie ! M o d u i d e a c o n d u c e t r e b u ie a d a p t a t in p e r m a n e n t a s t a r ii d ru m u lu t si c o n d itiilo r tra fic u iu i. fSrS interven^ia conducatorului auto. la s is te m u l d e ru la re s a u a lte c o m b in a ti'i d e ro ti/a n v e * lo p e ) p o t in fiu e n ta fu n c tiile ABSu lu i. A te n tie l La a c c e le ra re a p e c a ro s a b ii alu n e c o s . Prin EDS se im bunatate§te apreciabil rularea. la o vitezS de deplasare de pand la 80 km/h. EDS pome§te iara§i automat. d e e x e m p lu p e g h e a ta sau z a p a d a . va fi echilibratS prin Tncetinirea rotii ce patineaza. 100 rot/ min Intre cele 2 roti ale axel fata. Pentru ca frana cu discuri a rotii franate sa nu se supraTncalzeasca.SFATURI SI INTRETINERE D ife r e n tia l c u b lo c a r e e le c tr o n ic a (EDS)* Autovehiculeie cu Sistem Anti-Blocare (ABS)’ pot fi echipate suplimentar cu cu diferential cu blocare electronica. De indata ce frana s-a racit. sar putea sS existe o defectiune in EDS. la s is te m e d e fra n a re . Din acest motiv decuplarea sistemului EDS nu este afi^ata. Dacd lampa de control ABS se aprinde. 52. O diferenta de turatie de aprox. EDS actioneaza in mod automat. EDS se opre^te automat ?n condi|ii rieobi^nuite de solicitare. Acest dispozitiv supravegheaza cu ajutorul senzorilor ABS turaUa ro^ilor de antrenare. A c o rd a ti a te n tie in d ic a tiilo r d e la pag. C o n d u c a n d o m a $ in a e c h ip a ta c u s is te m EDS nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c o n d u c e ti ris c a n t! M o d ific a ri a s u p ra a u to v e h ic u lu lu i (de e x e m p lu la m o to a re . ESP'Ului si A SR -ulul. diferenta cauzata de deplasarea pe suprafete de rulare alunecoase p e o s in g u ra p a rte . Aufovehiculul ramane Tn stare de func^ionare are acelea^i caracteristici de functionare ca un autovehicul fSra EDS.

prin reducerea puterii motorului rotirea in gol a rotiior in cazul accelerarii Sistemul functioneaza pe intregul domenii de viteza impreuna cu ABS. autovehlculul se stabllizeaza. E D S -u lu i. la m o to r . Prin fortele ce acjloneaza asupra rotii in momentui franarii. S tilu l d e m e rs tre b u ie a d a p ta t in p e r m a n e n ta s ta r ii d ru m u lu i c o n d itiiio r tra fic u lu i. ESP franeaza automat roata respectiva.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b iiit a t e * Programul electronic de stabilitate' (ESP) contine ABS.iune a ABS-ului se defecteaza $1 ASR Sistemul de control al tractiunii face posibiia deplasarea. D e s c rie re a $i m o d u l de fu n c tio n a re a l ESP ESP reduce pericolul deraparii la abordarea virajelor prin frar^area individuala a rotiior. A te n tie ! L im ite le f iz ic e nu p o t f i d e p a $ ite n ic i c h ia r d e ESP. Cu ajutorul volanului vltezei autovehiculului se stabilie$te directia dorita de conducator si se compara permanent cu situatra reala. accelerarea sau urcarec pantelor abrupte 7n conditii nefavorabile. ASF impiedica. ia rin cazul subvirarii (tendlnta de a ie^i din viraj). asupra ro)ii spate din interiorul virajului. ca de ex. C o n d u can d o m a r in a e c h ip a ta c u E S P nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c on d u c e t i ris c a n t! D e s c rie re a si m o d u l d e fu n c tio n a re a l ASR La autovehicuiele cu tracjiune fata. M o d ific a riie asu p ra au to veh icu lu lu l (d e e x . E S P 'U lu i s i A S R *u lu i. re s p e c tiv A SR. S tilu l d e a c o n d u c e tre b u ie a d a p ­ ta t in p e rm a n e n ta s ta rii drum ului s i c o n d ifiilo r d e t r a f ic . C ondu* c a n d o m a r in a e c h ip a ta c u ASR nu tre b u ie sa f it i t e n t a t i sa c o n ‘ d u c e ti ris c a n t! In d ic a t ii g e n e r a le P e n tru a s lg u ra re a fu n c tio n a rii cor e c t e a ESP. inceputul deraparii autovehiculului. Daca apar neconcordante. A c o rd a fi a te n tie in d ic a tiilo r d e la p ag . la toat e c e le 4 ro ti tre b u ie m o n ta te anvelo p e d e a c e la s i t ip . La o defec. 5 2 . D a c a anvelop e le a u c ir c u m fe r in te d ife r lte se a ju n g e la o r e d u c e r e n e d o rita a p u te rii m o to ru lu i. . In cazul supravlrarll autovehicululul (tendlnta de derapare a partH din spate} frana va actiona in special asupra rotii fatS din 0 )cteriorul virajului. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s a u o a lta c o m b in a tle ro ti/an velo * p e ) p o t in flu e n ta fu n c tiile A B S-ului. EDS §i ASR. L u a ti in con sid e ra re a c e s t lu c ru in s p e c ia l in c a z u l In c a r e c a ro s a b ilu l e s te a lu n e c o s s a u u m e d s a u c a n d t r a c t a t i o re m o rc a .

atribiitia de fo rje se face autom at in ictie de comportamentui in trafic $i de nditiile drumurilor. U tiliz a re a la n tu rilo r p en tru za p a d a Lanturlle pentru zapada trebuie utilizate si la autovehiculele cu tractiune integrala. . D e a c e e a e s te re c o m a n a d t sa va d e p ta s a ti cu v ite z e c o re s p u n z a to a re s ta rii c a ro s a b ilu lu i.s p r e d e o s e b ir e d e a u to v e h ic u lu lu i c u tr a c tiu n e p e f a t a . In vederea o b tin e rii unui com p orta m e nt imbunatatit la deplasare $1 frin a re se pot monta pneuri pentai toate anotimpurile la t o a t e c e le p a tru roti. autovehiculul poate rula in conditii opiime cu anvelope standard. ktentie! itilu l d e c o n d u c e r e tr e b u ie >daptat in fu n c tie d e s ta r e a c a o s a b ilu lu i d e s it u a f iile d in ra fic . T n lo cu irea ro tilo r/p n e u rilo r L a a u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te* g ra la t o a t e c e le p a tru ro ti tre b u ie s a a ib a a c e e a s i s u p r a f a t a d e ru la re .nu v a fi s e m n a liz a ta p rin tro s u p r a t u r a r e b ru s c a a m o to * ru lu l. In d ic a tii d e t a lia te g a s itl la p ag in a 48. L a n tu r ile p e n tr u z a p a d a tr e b u ie m o n ta te n u m a l pe ro flle din f a t a $ i la a u to v e h ic u le le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ). A c e a s t a . P e c a r o s a b il u m e d t r e b u ie sa a v e ti Tn v e d e re fa p tu i c a v ite z a rid ic a ta c o n d u c e la a p a ritia fe> n o m e n u lu i d e a c v a p l a n a r e . A c e s t p lu s d e s ig u ra n ta >ferita nu tr e b u ie sa v a d e te rntne la a s u m a re a u n o r ris c u ri lu tile ! 'o s ib ilit a t e a d e f r a n a r e e s t e im it a t a d in c a u z a a d e r e n f e i n eu rtlo r si e s t e id e n tic a c u a inul a u to v e h ic u l c u tr a c tiu n e p e 'oua rot<> le a c e e a n u tre b u ie sa va b a z a fi J c io d a ta p e p o s ib i lit a t e a d e c c e le r a r e p e c a ro s a b il a iu n e os. D e r e tin u t U tiliz a re a p n e u rilo r p e n tru ia rn a Pe timp de iamS. Indicatii detaliate gasiji la pagina 51.SFATURI S I iN TR ETINER E ra c tiu n e in te g r a la * (4 M O T IO N ) in c e p t u i d e t r a c t iu n e actiunea integrala functroneaza automat.

deoarece servopompa este putemlc solicltata. deoarece uleiul hidraulic se va Incdlzi puternic din cauza servopompet. Fiecare rotire completa a volanului. . se face remarcata printr-un zgomot specific. voianul nu trebuie mentinut la limita de curs§ mai mult de 15 secunde. turafia motorului la mersul Tn gol se va reduce pentru scurt limp. A s tfe l p o t a p a re a d e fe c tiu n i in sis* te m u l d e s e rv o d ire c tie .SFATU R I SI iNTR ETINER E S e rv o d i r e c t ia * Cand m otorul func^oneaza. Pe langa aceasta. c3nd motorul furcfioneaza.

Mu turati motorul daca nu este necesar • schimbarea mai dev re m e a w fe z e i mtr’O treapta superioara ajuta la s c a d e r e a consu- mului de combustibil. A te n tie ! • Si a n v e lo p e le tr e b u ie s a se „ro d e z e ” d e o a re c e ia in c e p u t nu a u in c a a d e re n fa o p tim a .. A c t iu n e a c e v a m a i r e d u s a a f r a n a r ii p o a t e f i c o m p e n s a te p rin tr-o a p a s a r e m a i p u te rn ic a p e p e d a la de fra n a . . in t im p u l s i d u p a p e r io a d a d e r o d a j tr e b u ie c a : • MotonjI rece sa nu ajunga niciodata la tjra tia maxima . cand s-au mai rodat. la reducer^a zgomotului 9 1 proiejarea mediului inconjurdtor . c an d s c h im b a ti din no u p ia c u te ie de fra n a . D e la 1 0 0 0 la 1 5 0 0 k m . respectiv turatia rDeUimli admisa a motorului. A c e s t iu c ru e s te v a la b il $• m a i ta r z iu . • P la c u te d e fra n a noi tre b u ie sa se „ro d e z e ” p e n tru c a in tim p u l p rim iio r a p r o x im a tiv 2 00 k m nu au p ro p rie ta ti o p tim e de fre c a re .selectati 0 treapta Inferioara de viteza cand motorul nu mai functioneaza .SFATURI SI INTRETINERE P rim ii 1 5 0 0 k m • s i d u p a a c e e a R o d a ju l In timpul primelor ore de functionare frecarea intre elements ?n miscare ale motorului este mai mare decSt mai tarziu.nici ia mers ?n gol nici c&id e in v^tezS. • Nu va deplasati cu 0 turatie prea mica a motomlui . Se poate creste treptat p^na la viteza maxima.rotund". Cat de bine este realizat acest rodaj depinde Tn mare masura de modul cum este condusa masina tn primii 1500 km. P rim ii 1 0 0 0 km Aplicati urmatoarele reguli generate: • nu a c c e le r a ti ia m a x im u m • nu c o n d u c e ti c u v ite z a m a i m a re d e 3 /4 din v ite z a m a x im a • e v ita ti t u r a tiile rid ic a te • evitati cat mai mult posibil remorcarea. A c e s t iu c ru tre b u ie lu a t tn c o n s id e ra re in tim p u i p rim iio r 5 0 0 k m p rin tro d e p ia s a re c u p re c a u tie .v e z i pagina 14.

t e v i.vezi pagina 32. a u t o v e h ic u lu i t r e b u ie p a r c a t a s tfe l In c d t c a ta liz a to r u l sa nu in t r e Tn c o n t a c t c u m a te r ia te u so r in fla m a b ile .SFATU R I INTRETINERE S is te m u l d e p u r ific a r e a l g a z e lo r d e e $ a p a r e * F u n c tio n a r e a ir e p r o s a b ila a s is te m u tu i d e p u rific a re a g a z e lo r este de 0 imporlanta deosebita pentru functio­ narea ecologica a autovehicului. Adesea este de ajutor afegerea unui alt tip de carburant. ceea ce duce la supralncalzirea deteriorarea catalizatorului. Aceasta depinde de continutui de sulf din carburantul folosit. De aceea trebuie respectate urmatoarele puncte: • Autovehicule cu catalizator tfebuie alimentate numai cu benzina far§ plumb vezi pag. c a ta iiz a to r. scaderi ale randamentului functionar© nereguiata a motorului. in a c e s t ca z ca rb u ra n tu l incomplet ars poate ajunge Tn sistemul de evacuare a gazelor $1 astfel in atmosfera. • Autovehicului nu trebuie remorcat pe o distanta mai mare de 50 m . DefectuI trebuie remediat la cel mai apropiat dealer Volkswagen. • N u fo lo s iti n ic io d a ta s c u tu ri s u p lim e n ta re s au s u b s ta n te d e p r o te c tie im p o triv a c o ro z iu n ii p e n tru e le m e n te le c e c o m p u n s is te m u l d e e v a c u a re a g a z e lo r. • La autovehicule cu cataiizator nu este perm isa depiasarea pana la epuizarea totals a cantitatii de carburant din rezervor. in plus catalizatorul poate fi deteriorat prin supraincalzire.2 . gazele de evacuare pot avea un miros de suit. in tim p u l d e p la s a rii a c e s t e s u b s ta n te p o t lu a fo e . in anumite conditii de functionare a motonjlui. Astiel in sistemul de evacuate ajunge carburant ars incomplet. inseamna cS in sistemul de aprindere exista un d e fe c t. . Alimentarea neregulata cu carburant poate produce aprinderi Deregulate. In d ic a tie Chiar $i in cazul in care sistemul de con­ trol al emisiei de gaze functioneaza per­ fect.vezi pagina 74. respectiv umplerea rezervorului cu benzina Super Premium fara plumb. • Nu puneti mai mult ulei decat trebuie in motor . A tentieJ • Din c a u z a te m p e ra tu riio r ridi> c a t e c a re p o t a p a re a la c a t a li­ z a to r m c o n d it ii n e fa v o r a b ile . • Daca apar In timpul mersului aprinderi neregulate. Viteza de deplasare trebuie imediat redusa.

SFATU R I $1 iNTR ETINER E D e p la s a r e a e c o n o m ic a e c o lo g ic a Consumul de carburant. la o uzura ridicata a anvelopelor si treapta superioara de viteze mai devreme la inrautatirea manevrabilitatii. Chiar $i o jumatate de bar mata de viteze trebuie sa actioneze incet mai putin mare§te consumul de carburant pedala de acceleratie. S fa tu I 2 Mergeti in prima treaptS numai aproximativ d ib A te n tic la p re s iu n e a d in anve> 0 lungime de ma$ina. in acest capitol veti gasi 10 sfaturi pentru a conduce autovehiculul in a$a fel incSt sd asigurati protectia mediului $i economisirea banilor dumneavoastra! S fa tu I 1 C o n d u c e ti p re v e n tiv ! Cel mai m ult carburant se consum a la accelerare. Ar trebui. Verificati intotdeauna presiunea cand anvelopele sunt red! Nu vS deplasati cu anvelopele de iam a pe tot parcursul anului fac zgomot si necesitS pana ia 10 % mai m ult carburant . poluarea mediului $1 uzura motorului. Se consuma inutil carburant daca se conduce intr-o treapta de viteza inferio a ri dar la o turatie ridicata a motorului. de asemenea. Astfel se selecteaza automat mica dues.k m /h 30 SO 70 90 110 S fa tu I 3 S c h im b a ti v ite z a p e n tr u a e c o n o m is i e n e rg ie ! 0 alta modalrtate de a economisi carburant este schimbarea vitezei intr-o treaptS superioara. nu pana la pozitia pana la 5 procente. frSnelor si anvelopelor depind !n principal de trei factori diferiti: • stilul persona! de conducere • conditiile individuaie de functionate • conditiile tehnice date Abofdand un stil de conducere economic se reduce consumul de carburant cu 10 15 procente.ele trebuie folosite numai cand e irrtr-adevar nevoie de ele! . §1 o treapta inferioara mai tSrziu. daca este posibil. l/IO O km . Fiti atent intotdeauna la presiunea corecta Cine conduce o ma§ina cu o cutie auto­ din envelope. de exemplu daca se observa c i urmatorul semafor este pe culoarea ro§ie. Ilustratia indica relatia dintre consumul (i/ 100 km) $i viteza (km/h) in cele 5 trepte de viteza. printr-o rezistenta maritS la un program econom ic care va selecta rjla re . sa lasati masina sa ruleze pana se opreste (fara satranati). Urmatoarea indicajie poate fi de ajutor. Kick-down” . In plus o presiune prea . Mergeti cu precautie astfel va trebui sa franati mai putin §i deci $i sa accelerati mai putin. La 2000 ratatii pe ^ lo p e! m inut trebuie intotdeauna sa selectati urmatoarea treapta imediat superioard.

din comoditate rSmane montat suportui de bagaje pe plafon chiar daca nu mai este necesar. 75% din viteza maxima. la o vitezS de 100-120 km/h! SfatuI 5 R e d u c e fi tim p u l d e m e rs in go l! La ambuteiaje. S fa tu I4 E v ita ti a c c e le r a r e a c o m p le ta ! Viteza maxima a autovehiculului dumneavoastra artrebui. bariere sau semafoare pe culoarea ro^ie m ai lunga este bine ca motoail sa se opreasca: deja dupa o pauza a motorului de 30-40 secunde. Un m otor regiat necorespunzator poate duce ia un consum de carburant mai mare cu pana la zece procente! Verificati nivelul uleiului lafiecare umplere a rezervoruluil Consumul de ulei depinde m mare masura de solicitarea turatia motorului. de a conduce. emisia gazelor $i zgom otele se maresc considerabil la viteze ridtcate. SfatuI 7 E v ita ti b a la s tu l in u til! Pe langa modul de a conduce si fntretinerea corespunzatoare a autovehicului dumneavoastra. dacS este posibil. verificati din cSnd in cand ca in portbagaj sa nu exists obiecte inutile. autovehicului dumneavoastrS consumS. 50% cJaca conduceti cu aprox. intretinerea motorului are efect nu num ai asupra sigurantei traficului $i asupra mentinerii randamentuiui autovehiculului. Consumul de carburant. / Consumul de combustibil al autovehiculului va fi redus cu aprox. aproximativ 12% mai mult carburant. Dm cauza ca fiecare kilogram in plus duce la cre$terea consumului de carburant. Adesea. Indidu suplimentar: Puteti ajunge la o reducere a consumului de ulei $i prin utilizarea unui ulei cu vascozitate redusa. Figura de mai sus indica raporlul dintre consum (1 10 0 km) $i viteza (km/h).0 1/1000 km.SFA TU R I SI iNTR ETINER E SfatuI 6 E fe c tu a ti in tr e tin e r e a in m o d re g u la t! Efectuan Tnlretinerea autovehiculului in mod regulat asigurati o premisa pentru deplasarea econom ic^. In lunctie de stilul dvs. economisirea carburantului este mai mare decat cantitalea de carburant necesara pentru noua pomire a motorului. Din cauza rezistentei marite la contactui cu serul. mai exista $i alte posibilitati pentru scaderea consurmjiui: Nu transportati bagaje inutile. cu suportui de bagaje Tncarcat. Inca dinaintea pomirii de deplasare. consumul de ulei poate ajunge pSna la 1. . sa nu fie utilizata. ci ?i asupra consumului de carburant.

Deconectati consumatorii electrici. Dacas-aconstatat un consum prea ridicat. farurile suplimentare. De aceea deplasdrile scurte tre­ buie neaparat evitate. Sistemut de incalzire a lunetei.daca este necesar . cu atat mai muit va crests consu­ mul de carburant. Abia dupa aproximativ patru kilometri motorul ajunge la temperatura de regim $i consumul se nomializeaza.S F A T U n i $1 iN TR ETIN ER E SfatuI 9 1 100km / E c o n o m is ifi c u r e n h Curentui se obtine cu ajutorul altematorului. Dupa aproximativ un kilometru. Temperatura mediului este hotaratoare In acest context: figura indica consum uri diferite (1/100 krfi) pentru aceeasi distanta la +20®C ?i -10“C. cu atat mai mult este necesar acest lucru: puteti stabili din timp arice modificare (pozitivS sau negativd) si .actlonatl ?n mod corespunzSlor. trebuie sa se anallzeze cum. daca nu va mai sunt necesaril 5 15 25 30 B 4 5 -3 56 P SfatuI 8 E v ita ti d e p la s a rile s c u rte ! Rental a se reduce in mod considerabil consumul $i emisia de gaze toxice. instalatlile de Incalzire si climatizare* necesita energie mai multa. Incalzirea lunetei provoaca de exemplu un consum suplim ertar de aproximativ 1 litru in 10 ore. consumul scade la 20 Iitri. motorul si catalizatorul trebuie s3 atinga temperatura optima de functionare. aproxim ativ 30-40 iitri cartjurarit la 100 km. . unde $i in ce conditii s-a mers cu ultima incarcatura a rezervorului. Cu cat este solicitat alternatorul mai putem ic prin conectarea consumatorilor electrici. Motorul rece al unul autovehicul de clasa medie consuma direct dupa pomire. Autovehiculul dumneavoastra va consuma lama mat mult decdt vara! SfatuI 10 T in e ti o e v id e n fa s c ris a ! Dacd se dore$te reducerea consumului de carburant ar trebui sa se tina un registry al deplasarilor. Daca pierderile sunt relativ mici.

Acest lucru este valabil in • La autovehtculele cu motor pe benzina special pentru acele ISmpi la care se poate cu catalizator trebuie sa se tina cont de ajunge num ai din co m p artim e n tui faptu! ca acestea functioneaza cu benzina m oto rului. Reglarea/acoperirea farurilor Daca va deplasati in ^ariie in care circulatia este pe partea cealalta a drumului fa(d de tara dumneavoastra de origine. Va recomandam sa apela(i la un dealer Centrele de distrlbuire Volkswagen din Volkswagen pentai inlocuirea lampilor.vezi $i pagina 2. Germania §1 Importatorii respectivi va tnformeaza cu placere despre pregatirea tehnica necesara a autovehiculului. personalul sanu fie familiarizatcu anumlte proceduri de reparare. in care exista !a dispozitle numai un serv­ P e rtc o l de a c c id e n ta re ! ice Volkswagen sau nu exista deloc. fascicolul luminos al lumtnil de intSlnire ii deranjeaza pe participantii la trafic care vin din sens opus. . luati tn considerare urma. • La a u to v e h ic u le le c u la m p ! cu • in anumlte tari este posibil sa nu se cod e s c a r c a r e in g a z e e x i s t a mercializeze tlpul autovehiculufui dumnea­ p e ric o i d e m o a rte la m a n e v ra re a voastra. Pentru a evita acest lucru trebuie ca farul respectiv sS fie reglat sau trebuie acoperit cu benzi mate. exista unele {ari s u b p r e s iu n e $ i p o t e x p lo d a . De aceea sunt necesare fara plumb . despre intretinerea necesara §i posibilitatile de reparare.nu este p o sib ila fa ra a dem onta alte toarele: componente. Datele exista in manualul „La drum”. sau ca in a lta te n s iu n e a b e c u lu i. ca aveti la dispozitle acest lip de benzina pe tot parcursul calatoriet dumneavoastra. Inform atll suplim entare ^ rim i{i de la dealerii Volkswagen. Asigurati-va cuno$!intele de specialitale. A te n tie ! C luburile auto ofera inform atii despre L u c r a r i l e in c o m p a r t im e n t u i re^eaua de stajii de benzind care dispun m o to r u lu i n e c e s ita a te n tie de benzina fara plusmb.S FA TU R I $1 iNTRETINERE D e p la s a r e a in s t r a in a t a t e In lo c u ir e a la m p ilo r /D a c a va deplasati cu autovehiculul in In cele mai multe cazuri inlocuirea lampilor • strainatate. s p o rita ! f • Cu toate ca tn lume exista mai mult de • L a m p ile c u h a lo g e n H 7 * s e a fla 9000 deaieri Volkswagen. astfel incat in aceste tari nu veti n e c o re s p u n z a to a r e a p a r tii de gasi piesele de schimb necesare.

ajtovehiculului $i greutatea re a li a ramorcii. • Daca nu se utilizeaza sarcina maxima de sprijin. iar capacitatea la actarea unei remorci. • Tinand cont de sarcina remorcii $i de olkswagen. Daca rem orca este prevazuta cu un urcare se reduce. . In plus. tunci sunt tndeplinite conditiile necesare Deoarece. din in punct de vedere tehnic si legal. „Date tehnice". tncarcatura din remorca Montarea ulterioara a unui dispozitiv de imorcare se realizeaza conform instructi. re m is e te h n ic e Daca autovehiculul este echipat din • Sarcinile date sunt valabile numai pentru ibricatie cu un dispozitiv de remorcare.trebuie sa se distribuie tn a^a fel TncSt nilor producatorului dispozitivului . deplasarile de pana la 1000 m altitudine.3. suficient de mare. pentru cauza scaderii densitatii aerului. trebuie ca greutatea ^ . Detaliile referitoare la montarea ulteriara a unui dispozitiv de remorcare sunt • Verificati presiunea din pneuri la §i rejnoscute de catre dealerii Volkswagen. Sarcina maxima admisibila la remorcare u trebuie fn nici un caz depasita . odata cu cre^tera Indltimii. incat sa | I manualul de utilizare corespunzator se se permita cuprinderea unui camp vizual asesc in loca§ul rotii de rezerva. sarcina de sprijin. dar nu o depa^iti. va puteti deplasa pe pante mai abrupte.echercu7 poll. glati-o pentru conditii de incarcare maxim§. in sa cu chiparea corespunzatoare poale fi utilizat la traclarea unei remorci. inseamna ca este necesara mon­ id ic a tii d e u tiliz a re tarea unei oglinzi retrovizoare suplimenLa autovehicule cu dispozitive de remor. obiecteie trebuie asicaietui 3. Ambele oglinzi exterioare trebuie fix­ are’ montate din fabricatie cupla sferica ate $i reglate pe suporti Tn asa fel. • Utilizati pe cat posibil sarcina de sprijin admisa pe cupla stericS a dispozitivului de remorcare. 'e aceea montarea trebute sa se execute De asemenea verificati presiunea pneurilor remorcii. se poate utiliza un cablu totalatractata’’ sa se mic$oreze cu 10 % la daptor pe care !l procuratl de la dealerii fiecare 1000 m.tare.vezi G reutalea totala se compune din greutatea reald a aietui 3.vezi obiecteie grele sa fie pe cSt posibil in apropierea axel. gurate contra alunecarii. e catre ace^tia. randamentul motorului scade.3.SFATURI S I iNTRETINERE le p ia s a r e a c u r e m o r c a utovehiculul este prevazut pentru transortul de persoane si bagaje. • Daca vizibilitatea Tn spatele remorcii este limitata.

mai intSi se franeaza u$or.SFATU R I S I INTRETINERE • Reglarea farurilor trebuie verificata Inainte de pornirs. • Daca la temperaturi excesiv de ridicate. Daca este cazul. n ln d ic a fii g e n e r a le r e fe r it o a r e la d a te le te h n ic e ”. daca remorca este cuplata. Nu se Tncearca ?n nici un caz ca prin accelerare sa se Jndrepte" mi$carea remorcii. vant . • Re cat posibil evitati deplasarea cu autovehicuful netncarcat §i cu remorca incarcata. ^In orice caz. La autovehiculele cu reglare din interior a farurilor este suficienta rotirea rozetei din bord. din cauza distributiei necorespunzatoare a greutatii. In d ic a tie re fe rito a re la d e p la s a re Pentru a obtine cele mat bune conditii de deptasare. viteza trebuie imediat redusa. Daca §i In aceasta situafie totu§i indicatoru! luminos de avertizare clipe^e. apoi ferm. ar trebui sa nu se utilizeze viteza maxi­ ma legala In conditii nefavorabile ale carosabilului.In special pe portiur)ile in panta. opriti §j lasati motorul sd se rdceasca timp de cateva minute la mers in gol. Valorile corecte care se pot gasi sub aceste date. • Franati ia timp! La o remorca cu sistem de frar^are. trebuie sa se urce o por^iune mai mare. deplasarea ar trebui sa se faca cu viteza redusa. • Datele sarcinilor remorcii $i sarcinii de sprijin de pe eticheta dispozitivului de remorcare sunt numai pentru atestare. vreme. A te n tie la in d ic a tiile re fe rito a re la s a rc in ile re m o rc ii d in c a ie tu i 3 . In d ic a tii g e n e ra le • Se recom anda ca in cazul u tiliza ril frecvente a remorcii sa se duca la service Tn vederea unei examinari de intretinere §i Tntre intervalele de inspectie a autovehiculului.3 . se modifica. intr-o treapta joasa de vitez§ cu o turatie mare a motorului. viteza trebuie imediat redusa de indata ce se constata $i cea mai mica m igcare o scila to rie a rem orcii.3. Astfel se evita smuciturile cauzate de blocarea rotilor remorcii. Daca totu^i acest lucru este necesar. se gasesc in documentele autovehicu lu lui respectiv in caretui 3. Daca acul indicatorului se deplaseaza Tn partea dreapta a scalei. !a deplasarea cu remorca acest sistem trebuie activat. „Date tehnice". este ectiipat cu ESP. Sistemul ESP ajuta la s ta b iliz a re a m i$ c a rilo r o s c ila to rii ale remorcii. . Schimba{i intr-o treapta inferioara de viteza cand coborati pante pentru a folosi frana de motor. trebuie observat indicatorul temperaturii lichidului de racire. la deplasarea cu remorca tre­ buie respectate urmatoarele puncte: ^ • Daca autoveh(culul dvs. • Deoarece stabilitatea autovehiculului cu remorca se reduce odata cu marirea vitezei.

arunca la gunoiul menajer. . Trebule respectate indicatlile de utilizare de pe ambalaje. resturite de in se cte . A te n tie l • D a c a se u tiliz e a z a n eco resp u nz a to r. m a te r ia le le d e in tre tin e re p o a ie f l d a u n a to a re . de conditiile meteo $i de influentele mediului. Astfel. T em peraturile m arl. • S u b s t a n t e le d e T n tr e tin e r e tre b u ie p a s ir a te m to td e a u n a In s ig u ra n ta . fn c a z u l a p a r it ie i e v e n tu a le lo r c o ro z iu n i sau d e fe c te a fe v o p s e le i c a ro s e rie i. p e te lo r si sara spalarea saptamanala dar folosind p ra fu lu i d e p e c a ro s e rie nu tre b u ie conservanti corespunzatofi $i cea lunara^ sa se fa c a in n ic i un c a z c a n d su> este suficienta. de locurile in care este parcat (garaj. Cea mai buna protectie a autovehiculului in fata influentelor daunatoare ale mediului este spalarea frecventa si conservarea. sub copaci etc). c o m p e te n ta d u ce la m e n tin e re a v a lo rii a u to v e h ic u iu lu i.temeinica a partilcr inferioare ale autove­ s e a u a . Dupa perioada de Tmpra$tiere a satii pe Nu u tiliz a ti la v e te s au b u re tt usca. p ra fe te le re s p e c tiv e s u n t u s c a te .Tn s p e c ia l nu la in d em a n a c o p iilo r.SFATURI SI INTRETINERE In t r e t in e r e a a u t o v e h ic u lu lu i In tr e tin e r e a re g u ia ta . . Cu cat murdaria de pasare. Tn anumite Imprejurari este nece­ In d e p a rta re a m u rd a rie i. In p lu s . Materiale necesare de Trtretinere putefi gasi la dealerii Volkswagen. a c e a s ta re p re z in ta o cond ifie n e c e s a ra p e n tru a p ro b a re a c e re rilo r d e g a ra n tie . d e o a re c e p u te ti sa a fe c t a t i vop. ra$ina de co p a c i. de produse care protejeaza mediul.strazi este neaparat necesara spalarea t i. M u rd a ria s au p ra fu l s e in m o a ie m ai in ta i cu a p a c u ra ta in a in te d e a fi In la tu ra te . L a cumpararea substanfelor caroseriei si pe plafon'. In g r ijir e a a u t o v e h ic u lu lu i p e e x t e r io r S p a la r e a A te n tie ! U m e z e a la si g h e a ta d in in s fa * la tia d e fr a n a r e p o t p re ju d ic ia e fic a c it a t e a fra n e i. exemplu radiatiile solare intensive maresc R estu rile de su b stan te nu se efectui de corodare. funinginea. rilor.hiculului. sarea §i alte substante agresive raman mai mult pe suprafata . cu atat etectu! este d e in t r e f m e r e t r e b u ie a /e s e mai daunator. de anotimp. re s p e c tiv s u p ra fa ta g eam u . Frecventa cu care se aplica acest tratam ent unui autovehlcul depinde printre altele $i de frecventa utilizarii autovehi­ culului. p ete le de gudron.

pragurile etc.de c u r a ta ti p e sub m a $ in a . poate fj spalat fara probleme in instalatii autovehiculul ar trebui spalat automate de spatare. bine cu personalul care efectueaza spalarea. c a n d m o to ru l e s te o p rit. . In te moale. T re b u ie In s a s a s e re n u n te Buretele sau manuka de spalat se spala la t r a ta r e a c u c e a ra fie rb in te . zgarleturl. poate ataca materialul plafonulut $1 il poate deteriora cu timpul. portbagaj exterior. p a rte a exemplu spoiler. antena in f e r i o a r a a a r i p i i . • inaintea spalarii automate nu mal sunt necesare alte precautli in afara celor obisA te n fie ! nuite (inchlderea geamurllor plalonului • S p a la ti a u to v e h ic u lu l n u m a i culisant trapei)". n e n te lo r m e ta lic e a tu n c i c a n d • Daca exista echlpamente specials . spalarea autove­ InstaiaUei de spalare. apasand u$or. tomate.discutati mai c a p a c e le ro tilo r. Daca e postbil se utilizeaza aici un al doilea plafon caroserie poate inira apa. Ceara la intervale cat mai scurte. trebuie sa va adresati imedlat In final. de tipul substantei de intre?lnere acestor spafU special amenajate. • P r o te ja ti’ v a m a in ile d e ta ie tu r i Antena originala a autovehiculului nu tre­ in m u c h iile a s c u tite a le co m p o buie scoasa. se curata la sfar$it. $1 spalare etc. se curata autovehiculul cu un bureproprietarului Instalatlel de spalare. vop­ Murdaria se inmoaie cu multa apa si se seaua devlne m ala sau prezinta chiar spala cat mai bine posibil. de filtrarea apei de hiculului poate fi interzisi in afara spalare. manusa de spalat sau perie de aceste condltli folositi alta instaiatie de spalat incepand cu capota de sus in jos. Atentie la faptui ca intre Rotile. r e s p e c t iv statiei emisie-receptie etc.SFATU R I S I INTRETINERE In s ta ia tiiie a u to m a te d e s p a la re S p a la re a m a n u a la a Vopseaua autovehiculului este rezlstenta a u to v e h ic u lu lu i astfel incat in mod normal autovehiculul in scopul protejarii mediului. . vopselei depinde foarte mult de constmctia in anumite z o n e . Dupa spalare autovetiiculul se clateste In d ic a tie temeinic cu apa $i in final se ^terge. Ogllnzile exterloare nu trebuie pllate. spalare. Daca dupa spalare. Autovehiculele cu p la fo n p lia n t s au Se utilizeaza §ampon de spalat numai d e c a p o ta b il pot fi spalate in Instalatli au­ daca murdaria este persistenta. burete. Oricum soiicitarea numai in locuri special amena/ate.

Daca aceasta nu e suticienti. tul de apa nu trebuie orientat direct spre cuietorile u$ilor/cap3cului portbagajulul. L u s tru ire a Lustruirea este necesarS numai cand vop­ seaua ?t-a pierdut stralucirea iar luciul nu se mai poate obtlne folosind materiale de conservare. A c e a s ta s te v a la b il si la c u r a ta re a b a re i e p ro te c tie la c u ite . Daca substanta de lustruire utilizata nu contine componente conservante folosiji ceara dupa (ustruire. axim. C o n s e rv a re a O buna conservare cu ceara protejeaza vopseaua autovehiculului de inlluentele mediului prezentate la paglna anterioara la „Spaiare” §1 ctiiar impotriva u?oarelor influente mecanice. c3nd pe vopseaua curata apa p a la re a a u to v e h ic u liilu i la je t de nu mai face clar „perle". ^ te n fie ! ftnvelopete nu tre b u ie c u r a ta te 3U je t c o n c e n tra tf P o t a p a re a deteriorari c h ia r si la d is ta n te de a u lv e riz a re r e la t iv m a r i si un iim p de a c tio n a re s c u rt. Tem peratjraapei trebuie s § fie d e 60°C. lafo n u l g lis a n t* s au d e c a p o ta b il* u tr e b u ie s p a la t s u b p re s iu n e . S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o lv a n ti a ta c a m a te ria lu l. autovehiculul tre­ buie iarasi tratat cu ceara tare de conla lta p re s iu n e Se respecta neaparat ind tca tiile de servare. Nu folositi duze circulare sau a$a numlle . Daca spalati autovehiculul cu un furtun. P ie s e le d e p la s t ic Piesele de plastic se curata prin spalare nonTiaia. .SFATURI S I INTRETINERE id ic a tii: Autovehiculul nu trebuie spalat la soare. u c a t d is ta n ta d in tre d uza si sura fa ta c a ro s e rie i e s te m a i m ic a u a t a t m a i t a r e va fi m a te ria lu l ilic it a t . Chiar daca se utilizeaza regulat illzare ale curStitorilor de inaltd presiune solutie de ceara la spalare tratarea cu in special cele referiloare la presiune 9 I ceara tare se recomanda de cel putin de doua ori pe an. fa ra d izo lv a n ti.Freze pentru Indepartarea murdariel". stanfa de pulverizare. piesele de plastic pot fi tratate numai cu substante de curatare $1 Ingrijire sp e c ia le .. e tc . tfel in timpul iemi acestea pot sa inghete. Mai tdrziu. p a s t r a t i o d is t a n t a jf ic ie n t a f a t a de m a te ria le le m oi a fu rtu n u rile d e c a u c iu c sau m a te a ie le d e e ta n $ a re . e n tru e v it a r e a d e f e c t a r ii a u to e h ic u lu lu i. C o m p o n e n te le m a te si p ie s e le de p la s tic nu trebuie tratate cu substance de lustruire sau ceara tare.

3 „Datele de Identificare ale autovehicululur. precum zgarietun. P la fo n u l si tra p a p lia n ta nu tre b u ie Resturlle de ceara pot fi indepartate numai s p a la te Tn n ic i un c a z cu d is p o zitiv e cu 0 substanta speclala. ulei. siliconul. Pentru uscarea geamului nu se foloseste pielea pentru lustrulrea suprafeteior vopsite pentru ca particulele de vopsea din aceasta pot zgaria geamul. nu trebuie lipit din Interior nici un autocolant pe geam. Desigur ca aceste lucrari sunt executate fa deaierii Volkswagen. DacS s-a lorm at to tu ^i ruglna. Pentrutnceput se aplica un grund antlcoroziv $i apoi vopsea.inapoi. Pentru ca sS nu se deterioreze elementele s is te m u lu i d e in c a lz ire a lu n e te i. m e n ta re p u te |i a fla de la un d e a le r Volkswagen. Codul culorli vopselei se afla pe etlcheta llpita pe sasiu. razuitorul nu se mi$ca Tnainte . N u in d e p a rta ti z a p a d a s au g h e a ta deoarece ataca materiatul. ceara.S FA TU R I S ' iN T R E flN E R E D e t e r io r a r e a v o p s e le i Micile deteriorari.vezi manualul 3. ci Diluantii. grasime conduc la valurirea stratului de cauciuc al sau silicon se pot Tndeparta cu o solutie plafonului si astfel pot aparea neetande curatat geamurile sau de Tndepartat seitatile. Pentru a evita zgarierea de cu ra ta re a p la fo a n e lo r C a b rio le t. ?n portbagaj $1 In Service Plan . . G h e a ta se Inde­ vopsitef parteaza de pe geamuri ogltnzl cu un Murdaria persistenta $1 petele se inde­ razuitor de plastic sau mai bine cu un spray parteaza cei mai bine cu o perie $i o solu(ie de dezghetare. deoarece contin acizi care Resturlle de cauciuc. saptamanal.d e m a re p re s iu n e . s o lu tii a se m a n a to a re s u n t im p ro p rii. Pentru spalare nu utiliza|i materiale dure! G e a m u r ile Z a p a d a se indeparteaza de pe geamurl Utilizati consen/anti numai pentru portiunile $i oglinzi cu o maturica. Informatii supli. P lafoanele d in m a te ria le d eschise la culoare trebuie spalate bine. Inainte sa apara ruglna. apa cu continut de cior sau alte doar intr-o singurS directie. §i din interior geamurile trebuie curState la intervale regulate. juliturile sau loviturfle de pietre se acopera imediat cu vopsea (Lack Volkswagen sau spray). c u a p a c a ld a s a u fie r b in te . aceasta trebuie indepartata cu grija.peri> Excrem entele de pasare trebuie indec o lu i fis u ra rii g ea m u lu i! pdrtate imediat. P ta fo n u l d in m a t e r ia l p la s t ic si t r a p a p lia n ta Este Important ca plafonul din material plastic sa fie curatat la intervale regulate.

in g r ijir e a p a r t ilo r c r o m a t e Piesele din crom sever curata cu o laveta umeda. Apoi dati^i cu apa curata din abundenta. • N u c u r a ta tl s u p ra fe te le c ro m a te in m e d iu p ra fo s si n isip o s. B ro a s c a u s ilo r Pentru dezghetarea broastei u$ilor trebuie sa folositi numai spray original Volkswagen care are proprietati lubrifiante anticorozive. daca din c§nd in C o n s e r v a r e a c a v it a f ilo r cand sunttratate cu un lichid de intretinere Toate cavitatile predispuse la coroziune sunt a cauciucului {de exemplu spray sillconic). Oaca e sie prafuit. din fata in spate. Daca nu este suficient. Sa observati Tntotdeauna ca mtreaga suprafafa sa fie tratata cu aceste substante. protejate din fabrics impotriva acesteia. trebuie respectate insfrucfiunile privitoare la siguranfa si protectia mediului. din cavitali se prelinge 0 buna amortizare atunci cand se trantesc ceara. In plus. Petele $i depunerile de pe piesele din crom se inlatura cu ajutorul unei substante de Ingrijit pentru crom. se evlta tata ulterior. In d ic a tii • N ic i in tr-u n c a z nu u tiliz a ti m a te ria le c u e fe c t d e s le fu ire . De asemenea nu ingheata iarna! CSnd ceara se indeparteaza cu diluant de ceara. din fa(a In spate. Mi$carea trebuie sa se faca in sensul (esaturii. Prin utillzarea regulata a acestof substante se evita formarea unor depuneri. Se obtine astfel la o pozitionare mai buna a buzei de etan^are a g a rnitu rilor pe Conservarea nu trebuie verificata sau tra­ suprafetele respective. la temperaturi uzura timpurie a gamiturilor si se asigura exterioare ridicate. u$ile. Inaintea fiecarei s p a ia ri plafonul trebuie periat m modul descris mai sus. t r a p e i. G a r n lt u r ile u $ ilo r. si cu o solu(ie de curatare. p la fo n u lu i $i g e a m u r ilo r Garnlturile de cauciuc ramSn flexibile si rezista mai mult timp. Umeziti apoi cu apa. utilizati o substanta pentru Ingrifirea cromului. P la fo n u l nu tre b u ie s p a ia t fn in s ta la fii sub p re s lu n e . In cazul in care. . Mi§carea trebuie sa se faca in sensul tesaturil. s te rg e re a u s c a ta cu o perie moale este suficienta.SFATURI SI iNTR ETINER E P la fo n u l d in m a t e r ia l t e x t i i * Plafonul nu trebuie spaiat la fiecare spalare a a u to v e h tc u lu lu i. Indepartati petele cu o perie moale. aceasta se poate indeparta cu un r ^ u ito r de plastic $i neofalina. Murdaria de pasare trebuie indepartata imediat deoarece acizii conduc la ondularea s tra tu lu l de ca u ciu c $i a stfe l ia fisurarea lul. dupa care se vor lustrui cu o laveta uscata.

Dupa spalare. Deoarece totu$i nu sunt excluse deteriorarile stratului de protectie in timpul mersului.$i daca este necesar sa se remedteze. mjrdSrie. pe catalizator sau pe teava de esapament. respectiv capaceie ro(iIor trebuie spalatB tem einic la intervale regulate. Dealerii Volkswagen dispun de mijlocele corespunzatoare rezolvarii acestor probleme. J a n t e ie d in a lia j u $ o r* Pentru a mentine timp indelungat aspectui decorativ al jantelor din aliaj usor. De aceea. altfel metalul se deterioreaza.J a n t e le d e o te l Jantete. intre ca!alizator$i caroserie sunt montate scuturi pnatectoare. Deteriorarea vopselei se trateaza inainte de a se forma rugina. g h e a ta $i s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tu l d e frS n a re . lucrarlle de tratare sau masurile suplimentare de protectie trebuie executate la dealerii Volkswagen. In d ic a tii p e n tru a u to v e h ic u le le cu c a ta liz a to r Din cauza temperaturilor marl care apar in procesul de postardere. A te n tie ! V a ru g a m sa lu a ti in c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . Aceasta va preveni acumularea de praf. . se recom anda ca acesta sa fie verificat la intervale regulate . Substanta protectoare pentm partea inferioara a $asiului nu trebuie aplicata pe aceste scuturi. este necesara o ingrijire regulata. P r o t e c t ia s u p r a f e t e i in fe r io a r e a a u to v e h ic u lu lu i Partea in le rio a rt a autovehiculului este protejata durabil contra intluentelor chimice $i mecanice. Indepartarea scutului este de asemenea interzlsa. Daca stratul lacului de protectie s-a deteriorat de exemplu prin lovituri ^ e piatra. In mod spe­ cial sarea $i praful ce rezulta in urma uzarii placutelor de frana trebuie Indepartat la fiecare doua saptamani.SFATU R I SI INTRETINERE . rotile se tra­ teaza cu lichid de curatare fara acizi. Nu se utilizeaza substante de lustruit vopseaua sau alti agenti de lustruire. A te n tie ! V a ru g am sa (u a ti Tn c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . trebuie sa se efectueze irnediat tratarea. c a ta liz a to ru lu i s au to b e i. Atentie! N u u tiliz a ti s c u tu ri s u p lim e n ta re s a u su b s ta n ce d e p r o te c tie p e n ­ tr u p r o te c tia te v ilo r d e e s a p a m e n t.de preferat Tnaintea Inceperii anotimpului rece ?i primavara . g h e a ta si s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tM l fra n a rii. Cam la trei luni este necesar sa se aplice pe roti ceara dura. sare pe roti. A c e s t e a p o t lu a fo e in tim p u l fu n c tio n a rii a u to v e h ic u lu lu i. Straturile persistenle de murddiie pot fi indepartate cu substante speclale.

Aceasta substanta se aplica Tn cantitate foarte redusa. P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . A te n tie ! N u c u r a ta ti b o rd u l c u a p a ra te $i s u p ra fe te le e x te rto a re a le rnodu* le lo r a ir b a g c u s u b s t a n t e de c u r a ta r e c e c o n tin d izo iv a n tiU tiliz a n d a c e s t e s u b s ta n te sup ra fa ta d e v in e p o ro a s a . P a r t ic u l e le d e p r a f $ i m u r d a r ie c o n d u c la u zu ra p re m a tu ra a p ie lii. in tr e tin e r e a p ie lii Tratati pieiea in conditii normale cu agenti de ingrijire a pielii ce se gasesc la dealerii Volkswagen. Daca nu e suficient. La de* c la n s a r e a a ir b a g . P ieiea naturala E v ita ti e x p u n e re a d e iu n g a d u ra ta a p ie iii la s o a re p en tru a e v ita deco> io ra re a e i. t a b io u l d e b o rd s i p ie ie a a r t if ic ia la Piesele din plastic $i pieiea artificiala se curata cu un prosop umed. Pentru zonele foarte murdare folositi o solutie de sapun moale (2 lingurl sSpun neutru la un litru de apa). c re m a de g h e te $i a lte le a s e m a n a to a re .|i p e n tru in d e p a rta re a p e te lo r p ersiste n te . Este nevoie sa fiti atenti c a p ie ie a sa nu fie p re a u m e d a $i s§ nu se strecoare apal prin cusSturi. uscat. Dupa ce se usuca se sterge ulte­ rior cu 0 laveta moale. a d res a t i'V a u n u i d e a le r s p e c ia liz a t . T re b u ie sa tin e ti c o n t d e fa p tu i ca p ie ie a nu p o a te fi t r a t a t a c u sub s­ t a n t e d iz o lv a n te d e c e a ra d e parc h e t.u iu i c r e s t e p e ric o lu l r a n irii p rin p a rtlc u le le d e p la s tic c e s e d es p rin d . aceste par(i pot fi tratate numai cu a g e n ti de c u ra ta re in g rijire a plasticului s p e c ia ii fa ra d iz o iv a n ti S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o iv a n ti a ta c a m a te ria lu l. . s u b s ta n te d e in d e p a ria re a p e te lo r.SFATU R I SI IN TH ETIN ER E In g r ijir e a in te r io r u iu i a u t o v e h ic u lu lu i P ie s e le d in p la s t ic . in d e p a r ta r e a p ra fu iu i si a m u rd a rie i $tergeti suprafetele de piele cu un prosop u§or umed. o data la 6 luni. In final se §terge cu un prosop moale.

T a p it e r la s i c a p it o n a ju l d in m a te r ia l t e x t i l C e n tu rile d e s ig u ra n ta tr e b u ie d e a s e m e n e a sa nu in tre Tn c o n ­ Tapijeria ?i capitonajul u$ilor. ^ cu spirt diluat iamponatl pata dinspre centru spre margine.v a u n u i d e a le r s p e c i a li z a t . C e n t u r a tre b u ie m loc u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . c e n tu r ilo r p e n tru e u ra fa re . A te n fie ! P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . p e n tru in d e p a r ta r e a p e te lo r per* • C e n tu rile nu s e c u r a ta c h im ic s is te n te . sapun moale fara a demonta Centura din P a rtic u le le de p ra f si m u rd a ria con* autovehicui.SFATU R I $1 JNTRETINERE A lc a n t a r a ( im it a t ie d in p ie le v e lu r) C u r a t a r e a c e n t u r ilo r d e s ig u r a n fa N u u tiliz a t i s u b s ta n te fo lo s ite la C e n tu rile se m e n fin c u r a te ! Centura m tr e tin e re a p ie lii. a le le g a tu rilo r c e n tu r ii. portbagajului t a c t cu lic h id e le c o ro z iv e . In d ic a tie in d e p a rta re a p e te lo r inainte de r u la r e . foarte murdara nu se poate rstrage coresin d e p a rta re a p ra fu lu i $i m u rd a rie i punzator. tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n ­ t a . respectiv cu spurrta uscata $i cu • V e r ific a ti re g u la t s ta r e a c en 0 perie moale. d e o a re c e s u b s ta n te le de c u ra* t a r e c h im ic e p o t d is tru g e tes a* tu ra . etc. . se trateaza cu materiale speciale de curatare. d u e la u zu ra p re m a tu ra a p le lil. $tergeti suprafetele cu o iaveta moale usor Centurile murdare pot Ji spalate numai cu umeda sau cu ^ampon. ad re* • N u e s te p e rm is a d e m o n ta re a s a t i. C e n tu r a a u t o m a t a trebuie Umeziti o Iaveta moale cu apa calduta sau sd fie c o m p le t uscata. a le s is te m u lu i a u to m a t d e ru la re s au a le p ie s e le lo r d e tn c h id e re . D a c a v e ti c o n s ta ta d e te rio r a r i a le te s a tu r ii.

D e aeeea. este foarte im portanta o buna pro tectie la coroziune.patrunderea corpurilor str&ne in instalatia de IncaJzire ?i aerisire din interiorul autovehicijtului. . In special iarna cand se ctrcula des pe strazi pe care s-a Tmprastiat sare. spilarea In fata parbrizului} se indeparteaza. " S e pot utiliza numai agenli de cufStara pravSzuti .SFATU R I SI IN TR ETIN ER E C u ra ta r e a c o m p a rtim e n tu lu i m o to ru lu i C u r ^ a r e a si c o n s e r v a r e a c o m p a r t im e n t u lu i m o to r u lu i A fe n tie ! • in a in te de a se lu c ra la c om p a rtim e n tu l m o to ru lu i tre b u ie resp e c ta te n e a p a ra t in d ic a tiile de la p a g in a 29! • in a in te d e a va o c u p a d e spatiu l d e c a p ta r e a a p e i d in fa ta p a rb riz u lu i. Acest lucru este valabil $i cand se relnnoiesc piesele prolejate de coroaune. apa m u rd a ri trebuie curatat^ printr-un sepa­ Din spatiile de captare a apei (sub capota. A ttfe l a p a re p e ric o lu i de ra n ire la c o n e c ta r e a in v o lu n ta ra a s te rg a to a re lo r de p a rb riz. intregul compartiment al moto­ rului si spatiile de captare a apei se curata inainte 5I dupa peiioada de impragtiere a sSrii. rator de ulei. tiorite cazute etc. la autovehicuie fara filtru de aer*. (runzele. Dealerii Volkswagen dispun de substantele de curatare conservare recomandate de fabrica §i sunt dotate cu instalatiile necesare. S p a la re a m o to ru lu i se re a liz e a z a n u m a i cu c o n ta c tu i m o to r lu a t. protectia la coroziune se va indeparta aproape intotdeauna. atelier sau benzlnarie.In nici un caz benzina sau Diesel. Astfel se evita blocarea oriftciilor de scurgere a apei $i. daca motorului se realizeaza numai in este cazul. . Nu in d re p ta ti je tu i d e a p a d ir e c t pe fa r . si se conserva pentru ca sarea sa nu alba actiune distrugatoare. O conservare finala durabila a tuturor suprafetelor. rosturilor si componenlelor din compartimentui motorului trebuie neapSrat facuta in acest ca2 . grasim e ulei. Deoarece la spalarea motoru /u i apar resturi de benzina. CompartimentLil motomlui ?i suprafetele exterioare ale motorului au fost tratate con­ tra coroziunii din fabricatie.s-ar p u te a s tric a ! La curatarea compartimentui motorului cu agenti dizolvanti de grasime'> sau la spalarea motorului. De aceea. Imbinarilor. c h e la d e c o n ta c t se s c o a te .

• L e v ie r u l s c h im b a to r u lu i de v ite z a se c o m u ta p e p o z itia m ers In gol. informafiile din acest manual corespund stadiului actual. re s p e c tiv in p o z itia „P” . D in a c e a s ta c a u z a . ra n irito r s au a c c id e n ta rilo r. P e ric o l d e opa* rire ! A s te p ta ti p a n a c a n d nu m a i s u n t s e a p a r i d e a b u r i s a u tic h id $i m o to ru l e s te c o m p le t re c e . • T in e ti c o p iii la d is ta n ta . Va rugam sa observatl $i indicatiile din capitolul „Accesor1i. uleiutui motor. se s c o a te c h e ia d in c o n ta c t.SFATU R I S I INTRETINERE A v e r tiz a r i la lu c ru l fn c o m p a r tim e n tu i m o to r L a e x e c u ta re a tu tu ro r lu c ra rilo r la m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o ­ to r. tre b u ie o bserv a te si re s p e c ta te a v e rtts m e n te le $i in d ic a tiile d e s ig u ra n ta g e n e ra l v a la b ile . a te n tie sa nu c o n fu n d a n ti lic h id e le Tntre e te .c a p a c u l d e in c h td e re a l vasulu i d e e x p a n s iu n e nu se d e s c h id e . La c o m p le ta re a c u lic h id e . P o t a p a re a p ro b le m e e x tre m d e g ra v e . modiftcah si piese de schimb plese" de la pag. s is te m u l d e ra c ir e se a fla sub p re s iu n e . • Se la s a m o to ru l sa s e raceas> ca. llctildeie de functionare ca de ex. De aceea. e l a r p u te a p o rn i bru sc .nu s e a tin g e v e n tila to r u l de ra c ire . aditivii lichidului de racire. Service-ul Volkswagen este In permanenta infomiat asupra modiiicarilor. c a re u rm e a z a . Cel mal bine sa lasati ca lucrarile de schimbare a lichidelor 5 ! materialelor de ungere sa fie faCLJte de deaferii Volkswagen. • S e tr a g e fra n a d e s ta tlo n a re . D a c d s e ob­ serve pete de ulei sau alte lichide auiovehiculul trebuie dus la servi­ ce pentru verificare. podeaua d e s u b a u to v e fifc u / trebuie controtatd la intervale regulate. • C a n d m o to ru l e s te catd: . de la data tiparirii. In d ic a tie im p o rta n ta Deslgur. p o a te e x is ta p eric o lu l o p a ririlo r. . v e rific a r e a $i c o m p le ta r e a tic h id e lo r. 52. se perfectioneaza In mod continuu. R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te le d e la p a g in a u rm a to a re ! Pentru recunoasterea la timp a neetanseit^tilor. d e e x . A v e r t is m e n t e A te n tie ! T r e b u ie s a a c o r d a t i o a t e n t ie s p e c ia la c a n d lu c ra ti In c o m p ar* tim e n tu i m o to ru lu i! • N u d e s c h id e ii n ic io d a ta c a p o ta m o to r u lu i s a u nu e fe c t u a f i luc ra ri a s u p ra m o to ru lu i d a c a obs e rv a ti a b u ri s au s e a p a ri d e lic h id d e r a c ir e . dar bujiile. • S e o p re s te m o to ru l.

in s p e c ia l la bate rie . D a c a s u n t n e c e s a r e lu c r a r i la b a te rie .nu lu c ra ti n ic io d a ta Tn ap ro p i* e re a s u rs e lo r d e fo e d e s c h is . a p a re un p e r ic o l s u p lim e n ta r d in c a u z a p ie s e lo r c e s e ro te s c ■ de e x e m piu c u re a u a tra p e z o id a la . .c a n d m o to ru l e s te c a ld . • in c a z u l in c a re tre b u ie e x e c u t a t e lu c r a r ile d e v e r ific a r e a le m o to ru lu i in fu n c tiu n e . V e n t ila t o r u i Ventilatorui este actionat electric §i coman­ dat prin termocupla de catre temperatura lichidului de racire (la unele motoare. daca: . v e n tila to ru i s i in s ta ia tia d e te n s iu n e in a lta d e la s is te m u l d e a p rin d e re .te m p e ra tu ra lieh id u lu i d e ra c ire c re a te . A te n tie ! O u p a o p r ir e a m o to r u lu i v e n tila to ru l m a i p o a te fu n c tio n a un tim p (p a n a la 10 m in u te ) c h ia r d a c a c o n ta c tu l m o to r e s te lu a t.SFATU R I S I INTRETINERE • N u tu r n a fi $i nu s c u tu ra ti nicio * d a ta lic h id e d e a s u p ra m o to ru iu i fie rb in te . c o m ­ p a rtim e n tu l m o to ru lu i s e fn c a l* z e s te din c a u z a a c tiu n ii ra ze lo r d e s o a re . A c e s te lic h id e s e pot a p rin d e .nu fu m a ti . 4 1 . $1 de catre te m peratura din com partim entul motorului). • E v ita ti s c u rtc ir c u ite ie in in s ta la tia e le c tr ic a . r e s p e c ta fi a v e rtis m e n * t e le d e la p a g . • O a ca s u n t n e c e s a re lu c ra ri la s is te m u l d e a lim e n ta re cu com b u s tib il s au in in s ta ia tia e le e trica: .tin e ti in to td e a u n a la in d e m a n a un s tin g a to r d e fo e . D u pa un tim p e l p o a te re p o rn i. a lte rn a to ru l.d e c o n e c ta ti b a te ria .

Specificatiile pentru ulei sunt p re v ^ u te in caietui 3.se poate circula intregul an. Specifica|ille trebuie sa fie mentionate pe eticheta reciplentului. D a u n e le p r o v o c a te d e f o io s ir e a u n o r a d itiv i la u le iu l d e m o to r nu s u n t a c o p e rite d e g a ra n fie . respectiv B4. La completarea ulterioara.SFATU R I SI fNTRETINERE U le iu l d e m o to r S p e c ific a t ii In motor se pune un ulei special multigrad cu care . M o to a re D ie s e l Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate in caietui 3. Aceste uleiuri a r trebui de aceea sd se utilizeze numai Tn zone climatice extreme. In d ic a fie im p o rta n ta D esigurca^i uleiurile de motor seimbunatatesc in perm anenta. se poate iolosi ulei cu specificatia ACEA A2 . A d itiv ii u le iu lu i d e m o to r La u le iu l de m o to r nu tre b u ie a d a u g a t n ic i un a d itiv .97. iar data producerii s3 nu fie mai veche de 1.3.3.3. exprlma fljldltatea.tn afara zonelor climatice extrem de red . U le iu ri m o n o g rad Uleiurile monograd nu se utilizeazS in g^eneral intreg anul din cauza vascozitatii . respectiv A3. Schimbarea uleiului ar trebui s§ se faca cel mai bine la deaterii Volkswagen. puteti utiliza $1 ulei cu specificatia VW ACEA B3. uleiurile se pot amesteca Tntre ete. vascozitate. Dealerii Volkswagen sunt informati la zl despre modificarile existente. De aceea informatiile din acest manual corespund stadiului existent la momentul tiparirii. Pentru autovehiculele cu in je c tie aceste uleiuri nu se folosesc. . M o to a re c u b e n z in a Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate Tn caietui 3.

De aceea nivelul uleiului se verifica la intervale regulate. Se poate intampla ca nivelul uleiului sa se afle apoi In zona A.01/ 1000 km. s e p o a te completa ulei. tre b u ie completat ulei.Daca nivelul uleiului se afl§i in zona A. o b s e rv a fi $i re s p e c * ta ti to a te a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9.3 „Date tehnice". Pozijia jojei se vede In desenul comparti­ mentul motorului caietul 3. o b s e rv a ti si re s p e c * t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . B . La solicitarea indelungata a motorului. Este normal ca motorul sa consume uiei. . care apare de exemplu la calatorii lungi ( 10-12 ore) se in ce a rca pe cat posibil sa se mentina nivelul uleiului in zona A .Daca nivelul uleiului se afla In zona B. A ltfe l u ie iu i nu e s te m a s u ra t c o r e c t . A . La masurarea nivelului uleiului pozijia autovehiculului trebuie sa fie orizontala. de preferat cantJ se face plinul ?i tnaintea calatoriilor mai lungi. C o m p le ta r e a c u u le i d e m o to r in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u In c o m p a r tim e n tu l m o to ru lu i. D a c a jo ja e s t e p r e v a z u ta c u un c a r l i g ( v e z i i m a g in e a ) . sau mai jos. Amplasarea orificiului de umplere a uleiului de motor o puteti vedea in ligura ce reprezinta compartimentul motorului din caietul 3. Dupa oprirea motorului se a^teapta cateva n lnuta cau ieiu lsa poatacurgeinapolTn baia de ulei. Este suficient ca apoi nivelul uleiului sa se afle undeva in zona B.nu d ea su p ra . se sterge cu o laveta curata ?i se reintroduce din nou. C .3 „Date tehnice".p e ric o l d e a v a rie la m otor! Joja se scoate iara$i §i se citeste nivelul uleiului. a c e s t a tre b u ie sa se p o triv e a s c a b in e in t e a v a jo je i.Daca nivelul uleiului se aila in zona C.SFATU R I SI iNTR ETINER E B -007M 1H V e r if ic a r e a n tv e lu lu i u le iu lu i in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. nu tre b u ie completat ulei. Apoi se scoate joja. C o n s u m u l d e u le i poate ajunge pana la 1 . N iv e lu l u le iu lu i nu tr e b u ie s a se g a s e a s c a in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n e i A.

c a r e sa fie s u fic ie n t de m a re p e n tru T n treaga c a n tita te d e u le i a m o to ru lu l d u m n eavo astrd . A te n tie ! D a c a d u m n e a v o a s tr a v r e t l sa e x e c u ta ti sin gu r s c h im b a re a ule* iu lu i d e m o to r. re s p e c ta fi n e a p a r a t u rm a to a re le p u n c te : • P e n tru a e v ita p e ric o lu l o p aririi cu u le i fie r b in te se la s a m o to ru l sa s e ra c e a s c a . uleiul poate sa arda in catalizator si sa-l deterioreze. d in c a u z a p ro b le m e lo r d e p r o c u r a r e a s c u le lo r s p e c ia le c u n o ^ tin fe lo r de s p e c ia /i'ta te n e c e s a re . . La motoarele cu catalizator. Este suficient daca nivelul uieiului se gasegte undeva in zona B.S FA TU R I S I iNTR ETINER E • Se degurubeaza capacul (vezi figura). • P e n tru s c u rg e re a u ie iu lu i foio* s iti un r e c ip ie n t p re v a z u t p en tru a c e a s ta . • P u rta ti o c h e la ri d e p ro te c tie . uleiul ar putea fi aspirat ptin sistemul de aerisire 9 I sa ajunga in atmosfera prin instalafia de evacuare a gazelor de ardere. Capacul orificiului de umplere se inchide cu grija si joja se introduce complet. S c h im b a r e a u ie iu lu i d e m o to r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l.Volkswagen. Altfel ar putea sa dea ulei afara cdnd motorul este in functiune. • D a c a m a in ile d u m n e a v o a s a tra a u in tr a t in c o n ta c t c u u le i de m o to r tre b u ie sa le s p a la ti te m e i* n ic . Schimbarea uieiului se realizeaza la un dealer . in n ic i un c a z n u tr e b u ie sa a ju n g ^ u le i in r e fe a u a d e canaiiz a re s a u in p im a n i. C e l m a i b in e e s te c a s c h im b a re a u ie iu lu i d e m o to r a filtr u lu i sd se e x e c u te d e c a t r e un d e a le r V o lk s ­ w a g e n . • Se asteapta caieva minute $i se controleaza nivelul uieiului. t in e t i b ra te le o riz o n ta l p e n tru ca u le iu l sa nu s e s c u rg a pe b ra te le d u m n e a v o a s tra . in caz contrar se mai adauga ulei. • U le iu l v e c h i nu tre b u ie la s a t la in d e m a n a c o p iilo r. Uleiul de motor se schimba la intervalele de timp prezentate 7n planul de service. In caz contrar. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9. N iv e lu l u ie iu lu i nu tr e b u ie sa se a fle in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n ei A. • D a c a d e s u ru b a fi c u d e g e te le d o p u l d e s c u r g e r e a u ie iu lu i. • Se introduce o mica cantitate de ulei.

Lichidul de racire odata scurs din motor. De aceea. P ro c e n tu I a d itiv u tu i tre b u ie s a fie m in im 4 0 % . O a c a tre b u ie c a lic h id u l d e ra c ire sa fie scu rs d in s is te m i a c e s ta s e va re c u p e ra $i d e p o z ita c o re s p u n z a to r. 34 VERIFICARI 5 / COMPLETARI . componentele din metal u$or. C o ro d a rile c e ia u n a $ te re p ot d u ce la p ie rd e re a lic h id u lu i d e ra c ir e si c a u rm a re . ci prote|eaza. A te n tie ! L ic h id u l d e r a c ir e $i a d itiv ii s u n t d a u n a to ri p e n tru s a n a ta te ! D in a c e s t m o tiv a d itiv ii s e tin e in v a s u t o rig in a l si nu s e la s a la in d e m a n a c o p iilo r. inainte de toate. pierderile de lichid de racire sunt cauzate de nee 1an$eitati!e din sistem.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E S is te m u l d e r a c ir e Sistemul de racire este umplut cu un lichid de racire compus din apa $i 40% aditiv de racire. in acest caz. Daca din motive climatice este necesara 0 protectie mai mare la inghet. A lti a d itiv i a i lich id u lu i d e ra c ire pot in flu e n ta n e g a tiv m a in te d e to a te e fe c tu i p ro te c fie i la c o ro ziu n e . P ie r d e r i d e iic liid d e r a c ir e in primul rand. la a v a r ie r e a g ra v a a m o to ru lu i. concentratia lichidului de racire nu trebuie mic?orata prin completare cu apa In anotimpul cald sau in tari calde. Lichidul va fierbe $i va fi im pins in afara siste­ mului de racire. impotriva coroziunii. Nu este sufident numai sa completati cu lichid de rdcire. in plus. sistemul trebuie veriftcat de un dealer Volkswagen. Acesl amestec olera nu numai protectia necesara la Tnghet panS la -25®C. se poate man adaosul de G 12. efectui racirii se micgoreaza. A c e ^ ti a d itiv i se g a s e s c la d e a le rii V o lk s w a g e n . ci trebuie sa fie indepartat conform normeior de protecfie a mediuiui. din sistemul de racire. Im piedica form area calcarului si ridica punclul de fierbere al lichidului de racire. in plus. dar numai pana la 60% (protectia la Tnghe] pana la -40°C) deoarece protectia la tnghet se reduce iara^i $i. La sistemele e ta n ^ . in conditH normale. nu trebuie utiiizat din nou. pierderile se pot pro­ duce din cauza incalzirii sistemului. A d itiv u i lic h id u lu i d e r a c ir e S e p o a te u tiilz a n u m a i a d itiv G 12 (lic h id a n tig e t p e b a za d e g ly c o l cu a d itiv i d e p r o te c fie la c o ro ztu n e ) re s p e c tiv un a d a o s c u s p e c ific a tia T L 'V W 7 7 4 F (m a rc a t p e re c ip ie n t). m a x im 6 0 % .

3 „Dale tehnice". Daca nu exista la dlspozlfle adttiv G 12. o b s e rv a ti si respec> t a f i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . intre marcajele recipientulut . !n principiu nu trebuie introdus nicf un alt aditiv. De aceea nivelul acestuia trebuie verificat regulamentar. VERIFICARI §1 c o m p l e t A r i 35 . Lichidul de racire trebuie sa se gaseascd. In acest caz se utilizeaza numai apa. Nivelul core d al lichidului de racire este iinportant pentnj buna functionare a sistemului de racire. Apoi acopen'tj capacul vasului de expansiune (vezi figura) cu o lavetd §i de§urubaU sr>re stdnga cu precautie capacul. iar propor^ia corectS de amestec se stabile§te iara^i imediat ce este posibil cu aditivul corespunzator (vezi pagina 34).P e ric o l d e o p arire: S is te m u l d e ra c ir e s e a fla sub p restu ne! in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. Pozi^fa vasului de expansiune se vede in figura corespunzdtoare din manuaiul 3. cdnd motorul este ca ld . Nivelul lichidului de rdcire poate fi verfficat cored numai cand motorul este oprit. in primul rSnd opriti motorul $1 Idsati-I sS se raceascd.SFATU R I $ 1 INTRETINERE C om pletarea cu lichid de racire d e r a c ir e in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u m c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i.vezi figura. p oate sa se gase ascd §i pu^in deasupra marcajului. P e n tru c o m p le ta re u tiliz a ti n u m ai lic h id d e ra c ire nou. Pentru verificarea nivelului lichidului de rScIre nu e necesar sa se scoatS capacul vasului de expansiune. deoarece vasul este transparent. cand motorul este race. A te n tie ! C a p a c u l v as u lu i de e x p a n s iu n e nu s e d e s c h id e c an d m o to ru l e fie rb in te .

In d ic a tie im p o rta n ta in n ic i un c a z G 1 2 (c u lo a re v io le t) nu se a m e s te c a c u a iti a d itiv i G 11 sau G 1 2 (c u lo a re ro s ie ). G 1 2 a fo s t a m e s te c a t cu a lti a ditivi! in a c e s t c a z lic h id u l d e r a c ir e tre b u ie n e a p a ra t sch im b at! in c a z c o n tra r p o t a p a re a d isfun ct io n a lit d t i s a u d e f e c t a r e a m o to * ru lui. 36 VERIFICARI §1 COMPLETARI . N u se a d a u g a p e s te m a rc a j: La incalzire surplusul de lichid de racire va fl tmpins in afara sistemuiui de racire prin ventilul de suprapresiune din capac! C a p a c u l s e in s u ru b e a za din nou s tran s. In s ta la tia de s p a la re a lu n e te i* este allm entata de rezervorui din compartimentul motor.SFATU R I S I JNTHETINEHE In s t a la tia d e s p a la r e a p a rb riz u lu i La p ie rd e ri m a ri d e lic h id d e ra c ire c o m p le ta re a s e fa c e n u m a i c an d m o to ru l e s te re c e . Pozitia recipientuiui pentru spalarea par­ brizului se vedein figuracompartimentului motor din caietui 3. p e n tru a e v ita a v a rie re a m o to ru lu i. „Dafe tetinice". D a c a lic h id u l d in v asu l d e e x p a n s iu n e e s t e m a r o n .3. G 1 2 d in v a s u l d e e x p a n s lu n e se re c u n o a $ te d u p a c u lo a re a v io le t.

Nu este suficienta numai apa curata pentru curatarea rapida si intensiva a parbrizului si geamurilor faruriior. li procurati de ia dealerii Volkswagen. in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a il in c o m p a r t im e n t u l tn o to ru lu i.3 „Date tehnice’ . O rig in al V o lk s w a g e n S c h e ib e n k la r prezinta o forta mare de curatare cu protectie la inghet §i de aceea se utilizeaza tot tim pul anului. Prindeti duza lateral $i deplasati-o. R e g la r e a d u z e lo r P a rb riz Duzele se pot regia in inaltime. respectiv in caietui 3. Jetul de apa trebuie sa actioneze asupra centrulul lunetei. Adresati-va dealerilor specializati. VERIFICARI § t COMPLETARI 37 . In d ic a tie Pentru a nu bloca orificiile m id ale duzelor speciale este necesar sa se foloseasca numai solutie de curatare a parbrlzulul G 052 164.S FA TU R I S I im R E J IN E R E U m p le r e a r e c ip ie n tu lu i Capacitatea rezervorului este mentionata pe acesta. L u n e ta * Duza se gase$te in bratui ^tergatorului. „Original V o lk s w a g e n S c h eib en klar' (G 052 164). Indicaliile de ameslec de pe a m b a la jL il solutiei de curatare a parbrizului trebuie respectate. pe langa apa. Va recomandam sa adaugati. In s ta la tia d e s p a la re fa ru ri* Duzele se pot regia numai cu scule spe­ ciale. o b s e rv a ti s i re s p e c I t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la \ p a g in a 2 9. In n ic i Mn c a z n u a d a u g a t i a d it iv i s a u a lt e s u b s t a n t e . Acesta se corecteaza la un dealer specializat.

pe parbriz pot ralane resturi de ceara.SFATURI S I INTRETINERE L a m e le le s t e r g a t o a r e io r d e p a rb riz A te n tie ! • P e n tru b u n a v iz ib ilita te s u n t n e a p a ra t n e c e s a re s te rg a to a re in b una s ta re . Irmdtoareie cauze pot duce la vibrarea im elelor de parbriz: I La spalarea autovehiculelor in instalatii utomate de spalare. de asem enea. Detergentii ce ctizolvagrasimea u pot inlatura aceste depuneri. sd Ibreze. • P e n tru a e v ita m u rd a rire a . • Din m o tiv e de s ig u ra n |a . c u r a t a r e a s t e r g a t o a ­ re io r s e fa c e cu un b u re te sau p rosop. Lam ela m ai lunga (rebuie m ontata pe partea conducatorului. acestea pot. S c h im b a r e a la m e le lo r s t e r g a t o a r e io r d e p a r b r iz In functie de tipul autovehiculului. la* m e le le s te rg a to a re io r d e p a rb riz tre b u ie c u r a f a t e re g u la t c u un lic h id d e c u r a ta re . La m u rd a rire p u te rn ic a . S c o a te re a la m e le i • Desprindeti brajul ?tergatorului de parbriz $i pozitionati lamela in unghi drept fata de bratui $tergatorului. 'erificati unghiul pe care il efectueaza tergatorul la un dealer Volkswagen si acd e cazul corectati-l. aceste pete se pot ideparta. VERIFICARI § / c o m p l e t Ar i . ' Unghiul mMurat de bratul stergatorului u este corect. )aca se adauga in lichidul de spalare genfj ce dizoiva ceara. • Scoateti lamela in directia sagetii.vezi figura. d e e x e m p lu re s tu ri de in s e c te . Informatii suplimentare uteti obfine de la dealerii Volkswagen. F ix a re a la m e le i • Lamela ^ergatorului se monteaza inapoi Tn ordinea inverse. exista doua tipuri dilerite de lamele de $tergaloare de parbriz . ' Cand lamelele stergatoareior sunt deteorate. Aceste resturi se ot in d e p a rta num ai cu un lichid de ura^are special. L a m e le s e o b t in la d e a le r ii V o lk s w ag e n . Schimbati lamelele stergatorului. lam e* [ete s te rg a to a re io r tre b u ie schim b a te o d a ta s au d e doua ori p e an.

Pozitia recipientului lichidului de frana se vede in figura compartimentului motor din caietui 3.vezi figura. V e r ific a r e a n iv e lu lu i lic h id u lu i de fra n a tn a ln te a e fe c tu a r il lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i) o b s e rv a tl re s p e e * t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .3 „Date tehnice”. • Se apasa arcul de siguranta In directia sagetii A. Nivelul lichidului de frana trebuie sa se gaseasca Intotdeauna in tre m arcajele M A X $i M IN VERIFICARI $ / COMPLETARI 39 . dinspre bra{. • Se scoate lamela §tergatoruluI Tn directia sagetii B apoi scoateti-o Tn directie Inversa.S FA TU R I S I IN TR EJIN ER E L ic h id u l d e fra n a S c o a te r e a la m e le i • Desprindeti bratui ^tergatorului de parbriz pozitionati iamela in unghi drept fata de bratui §tergatorului. Stergatorul mai lung se monteaza pe partea conducatorului. A MAX TbiI RecipientuI lichidului de frana se recunoa$te dupa capacul galben . F tx a re a la m e le i • Lamela $tergatorului se mor^teaza inapoi In ordinea inversa.

Pentru a scoate capacul acestei cutii. A cid u l a r p u te a c u rg e d in b a te rie . 42 VERIFICARI §1 c o m p l ^ tA r i . A te n tie c a fu rtu n u l d e a e ris ire sa nu se s m u lg a d in o rific iu l d e pe p a rte a la te ra ta a b a te rie i. 70. Pentru ajutoml la pomire vezi pag.SFATURI SI INTRETINERE Locul de m ontare B aterla se gaseste in com partim entu! motorului sau in spatele autovehiculului. S c o a te re a c a p a c u lu i b a te rie i (G o lf/B ora) • Apasati tastele din par^ile laterals ale capacului (sageata) ?\ ridicati capacul. R a b a te re a s u p o rtu lu i de s ig u ra n ta (G o lf/B o ra) • Apasati tastele laierale (sageata 1 ) si rabalati suportul spre spate (sageata 2). B a te ria in s p a te le a u to v e h ic u lu lu i Bateria se gaseste sub mocheta porlbagajului. intr-o culie din material plastic. apasatl Tncuietorile la te ra ls $i ridicati capacul.

In nici un ca2 nu trebuie sa fie peste m a x.dupa parcurgerea a multi kilometri . B a te r ia f a r a o c h i m a g ic Niveiul acidului trebuie Intotdeauna sa SE situeze pe pozitia de m ax.ochi magic" T$i modlfica culoarea in fu n c tie de starea in c a rc a rii $t niveiul acidului. ciocanrti u$oi pe ochiul magic.-. f e r ifi b a te r ia de f r i g . De aceea. deconectati polul al ba­ teriei. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le de ta p a g in a 2 9. niveiul de a cid a bateriei este prea scazut. F u n c tio n a r e a p e t im p u l ie rn ii D a c a nu se c irc u la cu a u to ve h ic u lu l m a i m u lte s a p ta m a n i. p e n t r u c a a c e a s t a s a nu In g h e te si a s tfe l sa s e d is tru g a . B ulele de aer p ot d eterm ina indicaiis eronata a culorii. Acest . NIvetuI acidului trebuie controiat la intervale regulate in in urmatoarele conditii de functionare: .*.tan cu clima calda .SFATU R I SI INTRETINERE V erific a re a nivelului acidului in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i. A ltfe l b a te r ia va fi d e s c a rc a ta d e c o n s u m a to rii Tn re p a u s c a de ex. im o b iliz a to ru l e le c tr o n ic . Afi§area culorii verde si negru serve^ie atelierului Volkswagen la diagnoza.p e ric o i d e e x p lo z ie ! B a te riile d e te r io r a te nu tre b u ie u tiliz a te c l in d e p a rta te e c o io g ic . Tim pii de s ta tio n are ai m a$inii Cand autovehiculul stalioneaza mai mult de 4 saptamani.* sau sa scada sub min. A te n tie ! • N u d e s c h id e fi b a te ria c u fo rta . Daca ochiul magic apare in c o lo r sau g a lb e n d e s c h is . $i trebuie reincarcata. B a te r ie cu o ch i m a g ic * Pe suprafata superioara a batenei se afla un gemulet rotund {vezi sageata). c a n d e s te fn g h e t p u te rn ic .la baterii vechi in conditii normale de functionare baleria nu trebuie supusa intretinerii. VERIFICARI §1 COMPLETARI 43 . in a in te d e e fe c tu a re a lu crarilo r la b a te r ie o b s e rv a ti si re s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le d e la pagina 3 8.

in lo c u it i b a te ria c a r e a fo s t in g h e ta ta .... d e o a re c e s u n t n e c e s a re a p a r a te s p e c ia le de in c a rc a re $i c u n o s tin te de s p e c ia lita te ... . • Verificati nivelul acidului din baterie -vezi pag. . 14 VERIFICARI §1 COMPLETARI ......... V a re c o m a n d a m s a nu fo lo s ifi in c o n tin u a r e o b a t e r ie c a r e a fo s t In g h e ta ta p e n tru c a .. tin e ti la d is ta n ta f o c u l s i s c a n t e ile e le c tr ic e d e o a re c e la in c a rc a re a b a te riilo r ia n a s te re un a m e s te c e x p lo z ib il.. cablurile de conectare ale laterlei nu trebuie scoase.. nainte de in c a r c a r e a ra p id a .. N u va a p ie c a ti d e a s u p ra b a te rie i... un aparat mic de incarcare).. In orice caz rebuie respectate instmctiunile fabricanului aparatului de incarcare....... • in c a r c a r e a ra p id a a b a te r ie i e s te p e ric u lo a s a si tre b u ie e x e * c u ta ta n u m a i la u n d e a le r V o lk s ­ w a g e n .... d in c a u z a s c u r g e r ilo r a c id u lu i. pre* c u m si a p a ra tu i d e in c a rc a re ...... p rin fo rm a re a g h e tii c a r c a s a b a te r ie i s e p o a te f is u r a si a s t f e l s e p o a te s c u rg e a c id d in b a te rie .a fncarcarea cu intensitafi mici ale curenului (de ex. • La incarcare nu trebuie sa deschideji dopurile bateriei... adica ncarcarea la intensitati marl ale curentului.. n mod normal....SFATURI SI INTHETINERE in c a rc a r e a b a t e r ie i naintea procedeului de incSrcare opriti sistemul de aprindere toti consumatorii le curent. • in c a r c a ti b a te ria n u m a i in spat ii b in e a e ris ite . = plus negru sau m a ro . = minus • Dupa procedeui de incarcare opriti intai redresorul §i apoi scoateti cablul de retea... • Se introduce cablul redresorului la retea dupa ce polii acestuia au fost conectati ia polii bateriei. • N u in c a r c a ti n ic io d a ta o b a te ­ rie in g h e ta ta . • P r o te ja ti-v a o c h ii $i f a t a . A p o i tre> b u ie sa c a u ta ti n e a p a ra t un d o c ­ to r. N u fu m a ti... T reb u ie r e s p e c t a t e u r m a to a r e le n d ie a tii: in a in te de e fe c tu a re a lu c rarilo r ia b a te r ie o b s e rv a ti si r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le de ia pagina 41....e scottotu$i ambele cabluii de conectare... La procesul de incarcare se poate evaporea acid.... r o $ u ... 43...p e ric o l d e e xp lo z ie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re exis> t a p e ric o l d e ra n ire . in final deconectati cablul redresorului dela baterie polii aparatului de incdrcare...... A te n tie ! • N u t in e t i la Tndem ana c o p iiio r b a te ria si a c id u l d in b a te rie ......... • P ic a tu rile d e a c id d in o c h i sau p e p ie le tr e b u ie c la t it e c a te v a m in u te c u a p a c u r a ta ....

SFATU R I SI INTRETINERE D a c a b a t e r ia a u to v e h ic u lu lu i a fo s t d e c o n e c t a t a s i d in n o u c o n e c t a t a .vezi caietui 3. Bateriile noastre sunt constituie in concordanta cu dimensiunile locului de montare sunt dotate in scopul sporirii sigurantei. R estab iliti fu n ctlo n a re a siste m u lu l de actionare e le clrica a geam urilor . v e r if ic A r i §1 c o m p l e t A r i 45 . Din cauza problemelor de reddare. cap.1 capitolul „Scaune!e fata” . Bateriile contin prlntre altele acid sulfuric ^i plumb f i nu trebuie sa ajunga in nicl un caz in gunoiul menajer. de siguranta ale autovehiculului. in a in te d e e fe c tu a re a lu c rariio r la b a te r ie o b s e rv a ti $i r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te ie d e ta p agina 3 8. Procedeul de pomire la motoarele cu benzina se realizeaza dupa cum urmeaza: se pune contactui timp de circa 30 secunde apoi se opre?te. A te n tie ! • V a re c o m a n d a m o b a te rie origtn a la V o lk s w a g e n fa ra p re s c rip tii d e in tr e fin e r e c o n fo rm n o rm e lo r TL 6 2 5 0 6 si V W 7 5 0 7 3 . Se initiaza scaunul electric' al conducato ru liii-v e z i caietui 3. bateria veche se m/ocu> ie ^ t e c e l m ai bine de c it r e un dealer Volkswagen. „Ac|ionarea electrica a geamurilor". In final se pome?te motorul.1.1. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 . 4 1 . Bateriile originale Tndeplinesc cerintele de Inlretinere.. • in a in te de e fe c tu a re a lu c rariio r ia m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i.vezi caietui 3. o b s e rv a ti $i re s p e c ­ t a t i t o a t e a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 s i a v e rtis m e n te ie refe> rito a r e b a te r ie d e la p a g . D upa c o n e c ta r e a s au fn c a rc a re a b a te rie i a u to v e h ic u lu lu i tre b u ie sa : Reglati din nou ceasul digital . A c e s te n o rm e tre b u ie sa f ie d in a u g u s t 1 9 9 8 s a u m a i noi. Inlocuirea b ateriei Utilizati n u m ^ tiaterii originale Volkswagen de aceeasi martme. in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i..

• Daca rotile se demor^teaza. d e a c e e a in p rim ii 5 0 0 k m tre b u ie sa $ e „rod e ze ”. fisuri $1 umflaturi). pentru vara se afla pe partea intehoara a respectiv tendinfa de autovirare (maslna capacului rezervorului. ft ^ • Pe baza caracteristicilor de construc|ie si a structuni profilului. capacitate de aderenta. Deteriorariie anvelopelor §i jentilor sunt Valorile presiunii admise pentru anvelopele deseori ascunse. racoroase pe cat posibii fa intuneric. A c e a s ta e s te si Tn fa v o a re a d u ra te t d e v ia ta a anve* lo p elo r. • C apaceie p ierdute ale ve n tile lo r se tnlocuiesc imediat. zgomot $1 frecare. fisuri etc. taieturi. indicata pe fiancul pneului. • Anvelopele se protejeaza de contactui • La roata de urgenta* presiunea este cu uleiurile. • Din c§nd in cand se verifica anvelopele sa nu fie deteriorate (Intepaturi. Astfel se asigura caracteristicile optime referitoare la acvaplanare. nu a u la m c e p u t a d e r e n ta o p tim a . adancimea profilului pentru noile anvelope poate sa difere in functie de executie si fabricant. r e d u c e ti im e d ia t v ite z a ! lopei are o mare importanta. Se scot ccipurile straine D u ra ta d e v ia t a a a n v e lo p e lo r din p:ofilul anvelopei. grasime sau carburantul. ^ a f. luna $1 inaintea flecarel cSlatorii mai lungi. va rugam. Pentru anvelopele „trage” stanga sau dreapta) a autovehi. ar trebui marcate inainte pentru ca id remontare sa se poata pastra sensul de rotatJe. conduceji incet §i atent rezerva: pana la cel m ai a p ro p ia t dea le r • La roata de rezerva’ se respecta intot­ V olksw agen pentru a v e rific a autove. presiunea anve­ a v a r ia ta .).deauna presiunea prevazuta pentru celehiculul.SFATU R I S I IN TR EJIN ER E R o file In d ic a t ii g e n e r a te A te n tie ! A n v e lo p e le n o i. Durata de viata a anvelopelor depinde tn • Pentru evitarea deteriorarii anvelopelor principal de urmatoarele puncte: §i jentilor. lalte pneuri de autovehicul. Dacd din exterior nu se observa nici o Cu aceasta ocazie nu uitati nicI roata de avarie. pelor. Anvelopele care nu sunt montate pe o janta trebuie pastrate in pozi^ie verticala In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e cu sen s fix d e ro ta tie La aceste anvelope (se recunosc dupa sagetile marcate pe fiancul anvelopei care indica sensul rotatiei pentru mersul inainte) trebuie menfinut neaparat sensul indi­ cat de rotatie. Vibratiile neobi^nuite. respectiv anvelopele se pastreaza intotdeauna in locuir uscate. d e p la s a re a fa c a n d u *s e cu v ite z a re d u s a . • Ro|ile demontate. 46 VERIFICARI §1 COMPLETARI . Presiunea Va rugam v e rific a ti anvelopele sa nu trebuie dec! verificata cel pufin o data pe prezinte deteriorSri (umflaturi. D a c a b a n u ifi c a o ro a ta e s te In special la viteze mari. bordurile trebuie traversate incet P re s iu n e a d in a n v e lo p e §t pe cat posibii In unghi drept.pentru iam a sunt valabile valorile de vara culului pot Tnsemna deteriorarea anvelo­ maiite cu 0.2 bar.

VERIFICARI ? l COMPLETARI in d ic a to rii de u zu ra Pe anvelopele originale se gasesc perpen­ dicular pe sensul de deplasare^lndicatori de uzura" de inaltime 1. in timpul mersului poate lua na?tere. se poate pune ceasul de presiune direct pe capacel. La mociificari mari ale incarcalurii. A te n tie ! • T re b u ie sd s c h im b a ti im e d ia t a n v e lo p e le c a n d u zu ra a ju n g e la in d ic a to ru l d e u zu ra. la montarea unei envelope noi sau dupa fiecare reparatie la anvelopa. dezechilibrarea. caracterizeaza p ozitia Indlcatorului ds uzura. Pentru verificarea corectarea presiunii nu este necesar sa se desurubeze capacelul de praf. a suspensiei ro tilo r si inrau ta tire a conducerll. a n v e lo p e le c u o p re s iu n e p re a s c a z u ta s u n t s o lic ita te m a i m u lt s i s e in c a iz e s c p u te rn ic . O presiune prea redusa sau prea mare scurteaza durata de viata a anvelopei si actioneaza nefavorabii asupra modului de deplasare. la accelerare si franare brusca. in p lu s. A te n tie ! L a v it e z e r id ic a t e i d e d u r a ta . E c h iiib ra re a ro tilo r Rotile ma$inii noi sunt echilibrate. Astfel mediul inconjurdtor se poiu e a z d inu tif. din cauza diferitelor influente. Mar cajele de pe flancurile anvelopei (de ex literele „T W r sau simbolul triunghiului. M o d u l d e c o n d u c e re Uzura anvelopelor se mare^te )a deplasarea rapida in viraje.6 mm .SFATU R I S I IN TR ETIN ER E • Presiunea se verifica intotdeauna cand anvelopa este rece. pre­ siunea se adaptea 2 a corespunzator.vezi figura Acesti indicatori de uzurS sunt ordonati • in functie de fabricant . P re s iu n e a m a rita a a n v e lo p e lo r c a td e nu se re d u c e . aceasta se manifesta prin instabilitatea la condus. roata trebuie echilibrata din nou. 4? . A c e s t lu c ru p o a te d u ce la d e s p rin d e re a b e n ziio r si c h ia r la p le zn ire a anv e io p e i. rotile trebuie reechilibrate. • A n v e lo p e le u z a te in flu e n te a z a i In s p e c ia l la v ite z e m a ri pe strazi ude« fo rta d e c o n ta c t c u c a ro s a bilu l.6 pana la 8 distante egale pe circum ferinta anvelopei. O presiune prea scazuta mdreate consumul de carburant. In afara de aceasta. a u to v e h ic u lu l a c v a p la n e a z a m a i re p e d e . Deoarece dezechilibrarea produce $i o uzura m arita a anvelopei.

legal permisa (Tn {arile de export pot fi valabile alte valori). Anvelopele au pe flancuii urmatoarea inscriptie: de ex: 1 9 5 ^ 0 R 1 5 9 7 S re in fo r c e d 1 9 5 = latimea anvelopei Tn mm 7 0 = raportui Tniltime/latime in % R = litera caracteristica pt. de p ro c u ra re a uneltelor speciale si a cuno^tinteior necesare de speciaiitate.SFATURI SI JNTRETINERE In d ic a tie Cand adancimea profilului a alins 1. schimbarea anvelopei tre b u ie realizatd de c itre un dealer Volks­ wagen. pentru Radial . Daca observafi 0 uzura neobi^nuita a anvelopelor. Anvelopele cu profHul mai adanc trebuie montate la rotile din fata. Din c a u z a p ro b fe m e fo r d e red- • Din motive de siguran|a anvelopele nu se schimba cate una separat.6 mm . • M ontajul $i re p a ra tiile a n ve lo p e lo r necesita cuno^tinte de specialitate $i scule speciale. De aceea trebuie utilizate anvelopele si jantele aprobate de noi.masurata Tn santui de profil de langa indicaloarele de uzura . in lo c u ir e a r o tilo r /a n v e lo p e lo r '* Anvelopele §i jantele sunt elements importante de constructie. D e a c e e a . P o zi'tio narea g re ^ ita a ro tii O reglare eronatd a directiei provoaca nu numai uzura marita a anvelopei. 48 VERIFICARI $1 c o m p l e t A r i . • Daca roata de rezerva difera ca fabricatie de anvelope (de ex. • N iciodata nu se utilizeaza anvelope folosite ta care nu se cunoa^te c3t au fost utilizate ?nainte. tipul de constructie. circ u la n d u -s e cu a te n jie . m u lti d e a le r! V o lk s w a g e n a u p re g a tita o o fe rta a tra c tiv a d e a n v e lo p e $i ja n te . v§ rugdm. la anvelopele pentru iam asau anvelopele late). m a rim e (c irc u m fe rin ta ) si p e c a t p o sib il a c e la s i tip d e p ro fil. • Prin cunoa§terea §i intelegerea m a rc a je lo r d e p e a n v e lo p e se pot alege an­ velopele corespunzatoare tipului dumnea­ voastra de autovehicul. D e a le rii V o lk s w a g e n d isp u n d e info n n a tiile a c tu a liz a te a s u p ra a n v e lo p e lo r c e a u p r im it a p r o b a r e a n o a s tr a . ’ 1 Respectati. roata de rezen/a se poate utiliza numai pentru scurt timp. • La to a te 4 ro tile se c om bina num ai a n v e lo p e c u a c e la ^ i tip d e con str u c tie . Ele corespund exact tipului autovehiculul dumneavoastra contribuie in mod esential la sporirea sigurantei circulatiei. A ce asta se inlocuie^te cd t mai repede posibil cu o roata obisnuitS.R 1 5 = diametrul jantei Tn (oil 9 7 = numar caracteristic . ci influenleaza si siguranta Tn mers. ci cel putin ambele de pe o axa. trebuie sa mergeft la un dealer Volkswagen pentru stabilirea si remedierea defectiunii. De aceea aceste lucrdri trebuie executate numai de catre speciali^i. la autovehiculela cu sistem de navisatie indlcatille din m anualul supllmentar.inseamnS ca s-a atins addncimea m in im i a profilului.capacitate portanta S = litera caracteristica pentru viteza r e in = Anvelopa cu executie avdnd fo r­ rezistenta marit§ ced 0 Clare ale anvelopelor vechi.

Tnseamna ca anvelopa a fostfabricat in saptamana 18 din 2002 .. in p lu s a p r o b a re a a u to v e h ic u lu lu l p e n tru c irc u la tia pe s tra z i i$ i p o a te p ie rd e v a la b itita te a ! • J a n te le si s u ru b u rile ro tilo r se a d a p te a z a c o n s tru c tiv .Tn u n e le cond itii n ic i c h ia r a le a c e lo ra $ i tip u ri d e a u to v e h ic u le ! • Prin u tiliz a re a a n v e lo p e lo r si/ sau ja n te lo r c a re nu au fo s t aprob a te de noi p e n tru tip u l d u m n ea v o a s tra d e a u to v e h ic u l. s ig u ran t a tra fic u lu i p o a te f i in flu e n ta ta . S u ru b u rile d e ro a ta M o m e n tu I d e s tr a n g e r e a s u ru b u rilo r d e ro a ta e s te d e 1 1 0 N m la G o lf C a b r io si 1 2 0 N m la t o a t e c e le la lte a u to v e h ic u le . s e re s p e c ta u rm a to a re ie : A te n tie ! • D in m o tiv e te h n ic e in m od nor­ m a l nu s e u tiliz e a z a ja n t e a le a lte r a u to v e h ic u le . VERIFICARI ? / COMPLETARI 49 . jantele aparatori de roata. re s p e c tiv a file tu lu i.. Dealerii Volkswagen sunt ^colarizati asupra posibilitatllor tehnice pentnj dotarea ulterioara cu anveiopeie. F ix a r e a ro tito r $i fu n c tio n a re a in s ta ia tie i d e fra n a re d ep in d d e a c e s t lucru! • D a c a u lte rio r se m o n te a z a apa> r a to a r e d e ro a ta tr e b u ie s a se p e r m ite o a lim e n ta re s u fic ie n ta c u a e r p e n tru r a c ir e a in s ta ia tie i d e fra n a re ..S FA TU R I SI IN TR ETIN ER E D a ta fa b r ic a t ie i este data pe flancul anvelopei (eve ntu a l n iim a i pe partea laterala din interiorul rofii). S u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si u s o r d e ?n$urubat . D ac a m a s in ile tre b u ie u lte rio r dotat e c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e ie m o n ta te din fa b r ic a . c a re s u n t m a i v e c h i d e 6 a n i..Tn n ic i un c a z u n se! A te n tie ! D a c a s u ru b u rile se s tra n g c u un m o m e n t p re a m ic se p o t desp rin d e in tim p u l d e p la s a rii . 1802 . A te n tie ! A n v e io p e ie . L a f i e c a r e s c h im b a r e p e a lt e ja n te (d e e x .p eric o l d e a c c id e n t! U n m o m e n t de s tr a n g e r e p re a p u te rn ic p o a te d u c e la d is tru g e r e a s u ru b u lu i. tre b u ie u tiliz a te n u m a i in c a z d e u rg e n ta ia r d e p la s a re a se fa c e c u a te n tie . DOT . je n ti d in m e ta l usor s a u r o t i c u a n v e lo p e p e n t r u ia rn a ) se u tiliz e a z a s u ru b u rile cu lu n g im e $i fo rm a a c a lo te i coresp u n z a t o a r e c a l o t e i .

• Presiunea anvelopelor pentru iarna tre­ buie sa fie cu 0. SO VERIFICARI $1 COMPLETARI . Astfel toate anvelopele vor avea aproape aceeasi durata de viata. Detaiiile sunt cunoscute de dealerii Volkswagen. La aparitia uzurii pe suprafata de mers a anvelopei. e tc . d in c a u z a c o n s tru c tie i (la tim e . Rental anvelopele pentru iamS sunt valabile urmatoarele restrictii de viteza: Litera Litera Litera Litera Litera Q = max.2 ban mai mare decat a anvelopelor pentru vara sa nu depaseasca 3. a m e s te c d e c a u c iu c . 190 km/h H = max. se respecta unmatoarele: • Trebuie sa se foloseasca numai anveio­ pe pentru iarna normale cu banda. 180 km/h T = max. c a llta te a m e rsu tu i s e im b u n a ta te $ te c o n s id e ra b ll. cu rotiie din spate. A n v e lo p e le p e n tru v a ra s u n t m a i p u tin s ta b ile ia a lu n e c a r e a pe g h e a t a $i z a p a d a . 160 km/h S = max. • Pentru a menjine calitatea optima a mersului anvelopele pentm iarna trebuie montate la toate cele 4 roti. s t r u c t u r a p r o f ilu lu i.)La montarea anvelopelor pentru iarna. Marimile admisibile ale anvelopelor sunt prezentate in documentele autovetiiculului. 210 km/h V = max 240 km/h Schim barea rotiior La uzarea intensa a anvelopetor rotiior din fa ta se recom anda ca aceste a sa se schimbe corespunzator schemei.SFATU R I SI iNTR ETINER E A n v e lo p e le p e n tr u ia rn a A te n tle ! in c o n d ifii de c a ro s a b il a lu n e c o s pe tim p d e ia rn a ■ $i la a u to v e h ic u le c u t r a c tiu n e in te g r a la • fo lo sin d a n v e io p e p e n tru la m a .5 bari. poate fi avantajos sa se schimbe rotiie in cruce. • Anvelopele pentru iarna Isi pierd capacitatea daca p rofilul s-a uzat p&nS la o adancime de 4 mm.

VERIFICARI §1 COMPLETARI — 51 . atentie la indicatiile de utilizare a rotii de rezen/a de la pag. Atenfie la prescrierile modificate In alte tari. in Germ ania viteza maxima adm isa cu lanturi este 50 km/h. re s p e c ta ti in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i la n tu rilo r p e n tr u z a p a d a d in in s tru c tiu n tle de m o n ta re a le fa b ric a n tu lu i d e la n tu ri. La tunctionarea cu lanturi pentru zapada trebuie scoase a paratorile de roata 5 ! inelele de tragere ajantelor. Suruburile rotii trebuie totu$l. • in cazul unei pene de cauduc. L a n tu r i p e n tr u z a p a d a A te n tie ! P e n tru s ig u ra n ta d vs . caci pe drumuri fara gheata ?i zapada calitatea mersului este mai buna cu anvelope pentru vara.la a u to v e h ic u l e le c u t r a c t i u n e In t e g r a la n u m a l la ro tile d in fa ta . La circulatia pe suprafete fSra zapada lan tu file trebuie scoase. la autovehiculele care pot depa$i aceste viteze se aplica un autocolant corespunzator In campul vizual al conducatorului. • in locul anvelopelor pentru Iarna pot fi utilizate si anvelope pentru toate anotimpurite. in caietui 3. pentru care le gasiji la deaterii Volkswagen.3. In Germania. L a n tu rlie p e n tru z a p a d a s u n t p erm is e sa fie m o n ta te .S FA TU R I SI INTRETINEPE A te n tie l V i t e z a m a x im a a d m is ib ila a a n v e l o p e lo r p e n t r u ia r n a nu tre b u ie d e p a $ ita in n ic i un c a z . A c e a s ta p o a te d u c e la d e te rio ra re a a n v e lo p e i s i a s tfe l la g rave a c c id e n te . din m otive de siguranta. u zu ra a n v e lo p e lo r m a i m ic a $ i c o n s u m u l d e c a rb u ra n t m a i s c ^ zu t. altfel acestea influen|eaza calitatea mersului. deterioreaza anvelopele si se distrug repede. prevazute cu capace. „lndicatii generate referitoare ia datele tehnice" gasiti masurile anvelo­ pelor la care se utilizeaza lanturi pentru zapada.481 • A nvelopele pentru iarna nu se iasa montate inutil mulSa vreme. De aceea. D e a s e m e n e a 9 1 tn s co p u l prot e c t i e i m e d iu lu i a n v e lo p e le p e n tru v ara tre b u ie re m o n ta te la tim p c ^ c i in m o d n o rm a l zg o m o te le s u n t m a i re d u s e . Autocolantele se gasesc la dealerii Volkswagen.

nu trebuie 3a se faca modificari necugetale fata de starea de livrare din fabricatie. precum in a in te a sfectuarii m odificSriior tehnice. ca de exemplu instala^ia de reglare a vitezei sau sistemele reglate electronic de amortizare trebuie sS aiba o liters §i sd fie aprobate pentru acest autovehicul. • Suplimentar consumatorii electrici din domeniul casnic de birou. Desigur ca §i monajul se poate executa tot de c§tre ace§tia. se mentine sigu ra n ^ In circulafie m fu n c tio n a re §i m o d lfic a h le sunt permise. trebuie sa se respecte urma:oarele indicatii: • in a in te de cumpararea accesoriilor §i ^ieseior de schimb. Printr-o stransa colaborare cu iai. claxoane sau ventilatoare care nu servesc nem ijlocit la controlul autovehicululul. Astfel nu se ajunge la avarlerea autovehlculului. organizatia Volkswagen este deosebit de competenta pentru a raspurde dorinelor dumneavoasfra. trebuie jfe c tu a td 0 c o n s ilie re cu un d e a le r /olkswagen. de exemplu cutii frigorifice. Oacd auto^ehiculul este dotat ulterior cu echipaTiente supiimentare sau se executa modiIcSri tehnice. e = simbol de aprobate drn partea Europens C E = declaralla de confarm ilate a tabncantiriui din Comunitalea Europeans C am u nildt" i2 iN m E JIN E R E § / INLOCUIRE . trebuie aibd simbolul CE'i. care Influenteazd nemijlocit controlul conducdtorulul asupra autovehicululul. • Accesoriiie’ ’ aprobate de Volkswagen §[ }iesefe originale Volkswagen se gasesc la iealerii Volkswagen. Trebuie sd rn te le g e ti cS d e a le ru l /olkswagen nu acord^ garantie pentru defectele apSrute in urma efectuarii unor ucrdn' necorespunzatoare la montarea de }iese §i accesorii de catre alte persoane leautorizate. respectati directivele noastre. m o d ific a r i in lo c u ir e a c o m p o n e n te lo r • Aparatele montate ulterior. • Dacd tre b u ie e fe c tu a te m o d ific a ri tehnice.SFATURI S I iNTR ETINER E A c c e s o rii. Autovehiculul dumneavoastrS este construit conform ce lo r mai noi tehnici de siguranfa. □ealerii Volkswagen executa prln speciali§ti aceste lucrdri sau tn cazuri speciale vd Tndreapta cdtre un atelier de specialitate. L u a ti in c o n s id e ra re n e a p a ra t d e a v e r t i s m e n t e l e d e la p a g in a urmatoare. Pentru ca aceste lucruri sa se mentina. oferindu-va astfel un tnait grad de siguranta acttvS pasivd. » Va recomandam ca iucrarlle la autoveitculul dumneavoastra sa se efectueze la jn dealer Volkswagen cu piese §i accesorii iriginale Volkswagen.

• A c c e s o riiie . c h ia r d a c a a c e s te a s u n t a c h iz it io n a t e $i a p r o b a te p rin firm e re c u n o s c u te o fic ia l. JNTRETINERE ? / JNLOCUIRE 53 . e x is ta p e ric o l de ra n ire! • in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rito r la m o to r s a u fn c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. s ig u ra n ta $i a d a p ta re a p e n tru a u to v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra . In c a zu l unui a c ­ c id e n t c u d e c la n s a r e a A irb a g * u lu i. o b s e rv a ti $• re s p e c t a t i to a te a v e rtis m e n te le de la p a g in a 2 9. \ nu o le r i In toate piet^le da export. • in c iu d a s u p ra ve g h erii p ie te i nu p u te m a p r e c ia $ i n ic i g a r a n ta c a lita te a $1 c o m p a tib iiita te a cu m a s in a d u m n e a v o a s tra a a lto r p ro d u s e .SFATU R I $1 JNTRETINERE A te n tie ! • in in te r e s u l d u m n e a v o a s tra p ro p riu v a re c o m a n d a m sa u tili* n u m a i a c c e s o rii V o lk s w a * g e n ” a p ro b a te p e n tru a u to v e h ic u tu l d u m n e a v o a s tr a s i p ie s e o r ig in a le V o lk s w a g e n . c a d e e x e m p u i sup o rtu riie d e te le fo n s a u d e p ahare nu tre b u ie m o n ta te n ic io d a ta p e c a p a c e ie „A irb ag ” s au in zo n a lo r d e a c tio n a re . P e n tr u a c e s te a c c e s o rii $i a c e s te p ie s e s*au s ta b illt f ia b il it a t e a .

A B S . lul pentru anul 1999. service de schimb la care. ' I nu se ofera in loate piefele de export. s c u rtc ir c u ite . chiar dupa ani D a c a e n e c e s a r s e u tiliz e a z a ade zile. elementeie de montare. • Aparatele radio cu atte tipuri de conectare • Radiourile din programul de accesorii trebuie conectate cu cabluri adaptori care originals Volkswagen'’ corespund aparatelor montate !n fabric^ garanteaza mon­ se gasesc la dealerit Volkswagen. D ac a d e e x e m p lu e s te a v a ria t sem n a lu l d e v ite z a . fabrlcatie trebuie respectate urmatoarele Ace^tia detin Informatii asupra detaliilor indicatii: tehnice ale autovehiculului. In Nu t a ia t i fn n ic i un c a z c a b lu l de Germania existd pentru acesle radiouri c o n e c ta re s i nu fl la s a ti n e iz o la t. se p o a te a ju n g e la c o m a n d a e ro n a ta a m o to ru lu i.SFATURI S I INTHETINERE M o n t a r e a a p a r a t u lu i ra d io La montarea ulterioara a unui aparat radio • Se recomandS ca montarea unei instalatii dar§i la inlocuirea unui aparat existent din radio sS se faca la un dealeV Volkswagen. c a b lu l p o a te fi ^ie | i pret mai mic. dispune de • in autovehicul. s u p r a s o lic it a t s a u s e p ro d u c • §1 difuzorul. p o t fi a v a r ia te im p o rta n te cial pentru fiecare tip de autovehlcul Tn c o m p o n e n te e le c tro n ic e . tarea fdra probleme. In folosul acestor aparate vine §i tehnica A te n tie ! de ultim a ora | l d eslgnul sp e c ia l. 54 • INTREJINERE §1 In LOCUIRE . un aparat ce necesltd reparatii se d a p to ru l. cutie i d e v ite z e a u to m a te . poate schimba cu un aparat nou cu garanin c a z c o n tra r. e tc . se in flu e n te a z a fu n c tio n a re a tor.radiourl o rlg ln a le ” din P rogram ul’ ’ de tente sunt prevSzute pentru aparate radio accesorli onglnale Volkswagen lucreaza originale Volkswagen’ ’ incepSnd cu mode.conform d lreclive lo r de dezvoltare ale fabricii. p o a te d u c e la a v a rii. locurile de cuplare* exis. Aceste piese sunt proiectate spe­ in plu s. re s p e c tiv pante. C h ia r si c o n e c ta r e a s e m n a lu lu i de v ite z a la a p a r a te le ra d io c u adap> t a r e a u to m a ta a vo lu m u lu i a a lto r fa b ric a n ti.p e ric o l d e in cen * antenele §1 elements de deparazitare tre­ diu! buie utilizate din programuP’ de accesorii originale.

in in ie rio ru l a u to v e h ic u lu lu i. A te n fie ! T e le fo a n e le m o b ile s au a p a ra te le d e tra n s m is ie fo lo s ite Tn in te rio ru l a u to v e h ic u lu lu i fa ra . L a fu n c fio n a re a te le fo a n e lo r m o ­ b ile s au a a p a ra te lo r d e tra n s m is ie p o t a p a re p e rtu rb a ri in fu n c tio n a re la c o m p o n e n te le e le c tr o n ic e a te a u t o v e h ic u lu lu i in u r m a t o a r e le c a zu ri: . de exemplu la dealenil dumneavoastra Volkswagen.v a t o a t a a t e n f ia in p rim u l ra n d a s u p ra c o n d u d e rii a u to a u to v e h ic u lu lu ll N u m o n ta ti n ic io d a ta s u p o rtu i te le fo n u lu l p e c a p a c e le a irb ag * u rilo r s au in zo n a lo r d e a c tiu n e . re s p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ta la ta g re s it. in c a z u l unui a c c id e n t e x is ta un m a re p e ric o l d e ra n ire ! [NTREflNERE §1 iNLOCUIRE 55 . sfatuiti-va nea­ parat cu dealerul Volkswagen.a n te n a e x te rio a ra e s te in s ta la ta d e fe c tu o s .r e c e p t ie Montarea telefoanelor mobile §i a aparatelor de emisie-receptie trebuie reallzata la un atelier speclalizat.p u te r e a d e e m is ie e s t e p a s te 10 W D e a c e e a nu p u te ti fo lo s i te le fo a n e m o b ile s au a p a r a te d e tra n s m is ie fa ra a n te n a .SFATU R I S I INTRETINERE T e le f o n m o b il s i a p a r a t e d e e m is ie . Acesta define informatii privind posibilitatile tehnice de dotare cu telefoane mobile §i apa­ rate de transmisie. Volkswagen permite instalarea in autovehiculul dumneavoastra a telefoanelor mobile §i a aparatelor de transmisie cu antena exterioara instalata de speciali§ti avdnd o putere maxima de emisie de 10 W. in d ic a tie V a ru g a m sa r e s p e c ta ti n e a p a ra t in s tru c tiu n ile d e u tiliz a re a le te le fo n u lu i m o b il si a le a p a ra te lo r de tra n s m is ie ! D a c i dorlfj sa utiliza(i telefoane mobile sau aparate de transm isie cu o putere de emisie mai mare de 10 W. re s ­ p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ­ t a la t a g re s it p o t p e r ic lita sana> t a t e a d in c a u z a cam pM lui e le c ­ tro m a g n e tic rid ic a t! D istanta optim a de captare se atlnge numai cu o antenS exterioard. A te n fie ! V a ru g a m in d r e p t a t i.nu e x is ta o a n te n a e x te rio a ra .

La depa^irea datei de expirare setuI trebuie rnlocuit >6 SITUAJII .SFATURI S I IN TR ETIN ER E S e tu I p e n tr u r e p a r a r e a p e n e lo r * Pentru locul de amplasare a setului vezi la ie tu i 3. S e tiil c o n fin e : . re p re z in ta un ris e m a r it . Atentie la data expirarii.un eiectro?1ec3r .1.p e ric o l d e a c c id e n t! N u v a c o n tin u a ti d e p la s a re a s o lic it a t i a s is te n ta d e specia> lita te ! SetuI pentru repararea penelor se poate utiliza pana la -20°C. 4 mm diametru) in special tn banda de ruiare a pneului pot fi reparale cu ajutorul setului. Unele m odele nu sunt precu acest set. U tiliz a re a A te n tie ! In c a z u l u n e i p e n e d e c a u c iu c s c o a te fi a u to v e h ic u lu l c a t m a i in a fa r a c a ro s a b ilu lu i. Intepaturile de dimensiuni mici (cca.j n recipient cu substanja de vulcanlzare .un compresor si .un indicator de presiune (cu surub de golire) Atentie! T a i e t u r iie $ i in t e p a t u r il e m a i m a ri d e 4 m m . cuiele) nu trebuie scoase din pneu.un furtun de presiune .r e s p e c ta ti p re v e d e rile le g a ie . Corpurile strSine (de exemplu $uruburiie. D a c a e s te n e c e s a r a p r in d e t i a v a r i i l e s i a s e z a ti triu n g h iu l re fle c to riz a n t . d e te r io r a r iie p ro d u s e d e d e p la s a r e a c u un p n eu c a re nu a r e p re s iu n e a ne> c e s a ra s a u d e fe c tiu n ile a p a ru te pe m a rg in e a ja n te i.

8 bar.8 b a r. Pentru aceasta montaji compresorul $i furtunul de presiune dupa cum am descris mai sus. D aca s-au fo rm a t 2 . comportamentui autovehiculului se poate modifica. 8 0 km /h (5 0 m ph) p a n a la u rm a to ru l service. Atentie ca §urubul de gollre at indicatorului de presiune sa fie rotit! l_asati compresorul safunctioneze intre 515 minute.a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia liz a t • Daca presiunea este p e s te 1 . Pneui se va vulcaniza In timpul deplasari.5 bar. d e p la s a ti*v a c u m a x . Aici inlocuiti roata.a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia tiz a t. A te n tie ! S u b s ta n ta d e v u lc a n iz a r e nu tr e b u ie s a in t r e in c o n t a c t cu o c h ii s a u p ie le a . • Dupa 10 minute de deplasare verificati p re siu n ea din pneuI reparat. Procuraji cSt mai repede 0 noua substanta de vulcanizare. • Scoateti bricheta §i introduceti electro$tecarul Tn locul brichetei. corectati-o (vezi tabelui presiunilor de pe clapeta rezervorului de com bustibil) 51 continuati deplasarea c u m a x . Apoi cititi presiunea. • Daca aceasta este sub 1 . o p riti compresorul dupa 5 min. • DacS in interval de 5-15 m inute presiunea nu creste la cel putin 2. S IT U A fll 57 . • Scoateti capacu! ventilatorului rotii defecle m§uriJbati furtunul de presiune.5 bar.p e r ic o l d e a c c id e n ta re ! N u tin e ti s u b s ta n ta la Tndem ana c o p iiio r! • Daca in interval de 5-15 minute presiunea nu creste la 2. Din cauza su bsta ntet de vu lca niza re .5 bar. • Porniti compresorul. 8 0 k m /h (SO m p h ) tim p d e 1 0 m in. 80 km/h (50 mph) de pe setui de reparare §i lipiti-l pe tablaul de bord !n campul vizual al conducatoailui. Porniti §i o priti com presorul. nu c o n tin u a ti d e p la s a re a .5 -3 . nu c o n tin u a ti p ro c e d u ra .SFATU R I S I iNTR ETINER E in c a z u i u n e i p e n e d e c a u c iu c la> s a ti m o torul s a m e a rg a $i p ro c e d a ti a s tfe l: • Desprindefi aulocolantui „max.

• La o p a n a d e c a u c iu c .A p a ra to a re a ro tii se sco a te cu ajutorul cheii de roata §i a mdnerului de sarma. a c e s t a t r e b u ie s p rijin it p e s u p o rfi s p e c ia li.1 . r e s p e c tiv se s e le c te a z a p o z itia „P” si ro a ta d in p a rte a o p u sa se b lo c h e a z a c u o p ia tr a s au c e v a a s e m a n a to r. • Se tra g e fra n a d e s ta tio n a re . Tmpingeti cheia de roata prin mSnemlul de sarma | i Irageti de aparatoare vezi desenul. • La fu n c tio n a re a c u re m o rc a . • C an d s un t n e c e s a re lu c ra ri sub a u t o v e h i c u i . a u to v e h ic u lu l se s c o a te c a t m a i dep ar* t e in a fa ra p a rtii c a ro s a b iie a dru> m u lu l. se por> n e $ te in s ta la tia de a v e rtiz a re si s e p o z it io n e a z a tr iu n g h iu l d e a v e rtiz a re . • N u u tiliz a ti a lte c ric u ri.SFATURI SI IN TR ETIN ER E S c h im b a re a ro tii A te n tie ! • U tiliz a ti n u m a i c ric u ri om oiog a te p en tru tip u l d u m n ea vo a stra d e a u to v e h ic u i.p e ric o l d e a c c id e n ta re ! • N u p o rn iti m o to ru l c a n d a u to v eh tcu lu i e s te rid ic a t p e c r ic p e ric o l. m a in te a s c h im b a rii ro tiij re m o r­ c a tre b u ie s e p a ra ta d e a u to v e ­ h ic u i. ContinutuI trusei de scule este prazentat Tn caietui 3. de a c c id e n t. 58 SITUAJll .Tmsa de scule". D a c a e n e c e s a r. Executati schimbarea rofii pe o su> prafata c a t mai orizontala posibil. A u to v eh ic u lu l p o a te a lu n e c a de p e c ric . • T o a te p e rs o a n e le d in a u to v e ­ h ic u i c o tre b u ie sa c o b o a re $i sa a ^ te p te in tr-u n lo c f e r it. • Trusa de scule | i roata de rezervS se scot din portbagaj.s e re s p e c ta p re ve d e r ile le g a le . MSnerul de sarma se agata intrunul din spafiiie exterioare ale aparatorii rotii. Indepartafi unul din capacele urmatoare: . nu pe c a ro s a b il. • Tn func^ie de tipul rotii.

C a p a c e le ^uruburilor de roata se sc . ■4. mane.SFATU R I SI INTRETINERE V .v e z i imaginea.C a p a c u l c e n tra l se trage cu ml de sarmS. SITUATil ..

A te n tie ! D a c a c r i c u l n u s e a $ e a z a in p u n c te le in d ic a te . a te n tie ! La ja n te le c u in e l e x te rio r insuruj a t .P e ric o l de a c c id e n t! I desfacerea surubului de roala tip antirt* . sprijinltiI de autovehicul. conform desenului. D a c a e n e c e s a r. La unele autovehicule aceste locuri sunt marcate. jruburile se desfac cam cu o rotate.atentie la indicafia de la pagina 64. se poate >§sa cu atentie cu un picior pe capStuI leil de roatS. D e a c e e a p la s a ti c r ic u l p e un te re n s ta b il. D a c a te r e n u l e s t e tu n e c o s (de e x e m p lu ) tre b u ie fo lo s it un su­ p o rt p e c a r e sa nu a iu n e c e (de e x e m p lu p re $ d e c a u c iu c ). e x is ta p e ric o l de a c c id e n ta re . fn a fa r a d e a c e a s ta .Figura ilustreazS pozifiile (vezi sagetlle) unde trebuie a§ezat cricul. SITUAJII .entie la pozifia dumneavoastra. a u to w e h icu lu l a r p o a te s a a lu n e c e d e p e c ric . e s te p o s ib ii c a m a s in a s a f ie a v a r ia t a .SFATURI S I IN TR ETIN EH E Cheia de roata. ac3 §uniburile nu se desfac. J a n ta a r p u te a d e v e n i n ee :ansa . D a c a c ric u l a fo s t a m p ia s a t pe un te r e n m o a le . . s u ru b u rile c u d in ti m u ltip li iu tre b u ie in n ic i un c a z d es fa : u te . Capetele cheil se >ucd la 0 distant^ cat mai mare. . In d ic a tie (n u m a i P a s a t) Punctele de fixare a cricului (fa(d) sunt acoperite de o dapetd care trebuie deschisa spre in fa(a. • Puncte de fixare a cricului. se ipinge pSna se opre^te in ^urubul rotii ! rote^te cStre stanga. uti« liz a ti un s u p o rt s ta b il c u sup rafa ta m a re .

PicionjI cricului trebuie sa stea sigur pe teren cu toata suprafafa lui. A te n tie ! G h e a ra c r ic u lu i tr e b u ie sa cup rin d a p a r te a v e r tie a la a lo n jero n u lui in fe rio r p e n tru c a la rid ic a re a a u to v e h ic u lu lu i c ric u l sa nu a lu n e c e • v e zi fig u ra . Autovehiculul se ridica pana c3nd roata se desprlnde de sal. In d ic a t ie (n u m a i G o lf C a b r io le t) A te n tie ! La G o lf C a b rio le t c ric u l s e f ix e a ­ za in p a r te a d in f a ta ia n g a g arn itu r a A a lo n je ro n u lu i in fe rio r v e zi fig u ra . .!ndrepta}i cricul §i simultan rSsuc^i Tn sus gheara cricului pSna cand gheara ajunge pe punte.SFATU R I SI JNTRETINERE • Se fixeaza cricul la aulovehicul: . SITUATII 61 .

• ^uruburile de roatd (dupa slabire) se scot cu ajutorul mdnerului special al surubelnitei (vezi desenul). ro a ta s e p o a te g re s a in zo n a b u tu c u lu l. • Se fixeaza roata de rezerv§ §i toate ^uruburile de roata cu ajutorul manerulul special al ^unjbelnitel.fn n ic i un c a z unse! 62 SITUATII . • Introduceti roata de rezerva peste §tift. Se scoate roata. • Luati surubelnita si insurubati suruburile de roata. Ianga cric. $ u ru b u rile tre b u ie sa fie c u r a te si u so r d e in s u ru b a t . S tiftu I ra m a n e fix a t. • Desurubati celelalte ^uruburi de roata §i scoateti roata. • In^urubati ^tiftul din trusa de scule in orificiul creat. $ u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si usor d e Tnsurubat . laveta) ianga cric.SFATU R I SI iN TR E TIN E R E / \ i S t if tu I d e m o n ta j (P a s s a t) • Ridicati autovehiculul pana cand roata se afla la o inaltime de un cm fata de sol. • Cu ajiitorul manerulLii surubelnitei de^unibafi §urubul de roata din extrema superioara a$ezati-l pe o suprafata curata (de exemplu hartle. prosop. hartie). P e n tru a se e v ita ru g ln lre a .nu le g re s a ti s au u n g eti! L a c e le la lt e m o d e le • Autovehiculul se ridic3 pSna ce roata se desprinde aproximativ cu 1 cm de sol. se a ? e a zi ps un suport curat (capace de roata. • D esurubati $tiftul $i prindeti ^urubul ramas.

SITUAJII 63 .vezi figura. complet intreaga circunrferinta a aparatorii. • M arina se Ia s i in jos §uruburile rotii se Strang in caice cu cheia. rezervg se a§eazd iarS^i capacele. La autovehiculele cu jante din metal u§or D a c a . A te n tie ! D a c a a u to v e h ic u lu l tr e b u ie u lte ­ rio r e c h ip a t c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e le d in fa b r ic a tie . n u m a i c u v ite z a m ic a . N u u tiiiz a ti in n ic i un c a z surub ein ita c u c ap h e x a g o n a l p e n tru scoa* te r e a s au s tra n g e re a surub u riio r de ro a ta . Lama trebuie scoasa in afara. • Roata defects trebuie reparatS cat mai repede posibil. Aten^ie ca pinlenul sS s i s e T n s u ru b e a za g re u . roata de rezervS. dispoziliv de remorcare*”. P a n a a t u n c i s e c ir c u la p r e c a u t de rezervS f l se flxeaza.vezI sageata.m o m e n tu i d e s tra n g e re a l suru* b u riio r s e v e rific a c a t m a i u rg en t L.a montajul c a p a c u lu i ro tii trebuie mai intai sa presa^i ventilul apoi sa intrcxjuceti c u o c h e ie d in a m o m e tr ic a .1 „Scule. . IM om entui d e s tra n g e re e s te de 1 2 0 N m . a c e s te a ajunga in spatlul din janta . • D u pa s c h im b a re a ro tii se re sp e ct a u rm a to a re ie : . tre b u ie Tnlocuite in a in te a v e rific a rii • Roata schlmbatd se pune in suportui rotll m o m e n tu lu i d e s tra n g e re . Aten(ie la Indlcatllte din caletui 3. 1 1 0 N m p e n t r u G o lf • La autovehiculele cu roata normala de C a b rio le t.SFATU H I SI INTRETINERE In d ic a t ii ia s c liim b a r e a r o fii • M^neoil cu cap hexagonal din jurubelnlta u ^u re a zd s c o a te re a m an ua la a ^uruburilor rotii.s e v e rific a im e d ia t p re s iu n e a din p n eu i ro tii m o n ta te . se re s p e c ta n e a p a ra t in d ic a tiiie c o r e s p u n z a to a r e d e la p a g in a 49. ia s c h im b a re a ro tiii s>a cons* c a p a c u l c e n tra i poate fl prevazut cu un t a t a t c a s u ru b u rile s u n t c o ro d a te pinten .

aderentei. se monteazS impinge panS la oprire pe adaptorul 2 . In acest caz nu 1 . • DupS schimtiarea rotii. N u m a i p e b a za n u m a ru lu i d e c o d p u te ti p ro c u ra a d a p to ru l d e Tnlocu* ire d e ia d e a le rii V o lk s w a g e n . n aceste condltil.adaptorul pentru §urubul de roata anti­ furt (adaptomi se gase^te in trusa de recomandSm s3 aveti fn vedere acest scule) ucru Tn special cSnd carosabilul este umed ^1 sS adapta^i viteza la conditiile traflcului.intotdeauna in autovehlcul. aceasta trebuie s3 Suruburile de roata . sdgeti care in d ic t sensul de rotatie) trebuie respectat neaparat sensul de ro(atie.rebuie tnlocuita cat mai repede posibil. anvelopele montate in • Chela de roata din trusa de scule se sens contrar sensul de mere.antifurt se mal pSstreaza caracteristicile optime Drivitor la acvaplanare.SFATUHI S I iN TR E TIN E R E In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e le cu s e n e fix d e ro ta tie La anvelopele cu sens fix de rotatie (se recunosc dupd sd ge tile de pe flancul anvelopei. p§nS se opre§te. 5e asigurS astfel calltatea optima a circuatiei Tn privinja acvapianarii. D e s fa c e re a s au s tra n g e re a s uru b u lu i d e ro a ta =*entru a se putea exploata avantajele 3rinciplului anvelopei cu sens fix de rotafie • Mai intai se Impinge adaptorul 2. in §urubul 1 antifurt. A c e s t n u m a r d e c o d tre b u ie sa vi-i n o ta ii $i sa>l p a s tra ti in s ig u ra n ta . ^urubul de roata poate fl acum scos sau in fo r m directiei prescrise. Va recom andam s3 pSstrati adaptorul pentru §urubul rofii ?nlr-un loc cunoscut cel mai bine in trusa de scule . 34 SITUAJll . in urma jn e i pene la anvelopa. scoateti adaptorul din lurubul pentru roatd.§urub de roata . in caz ca roata de rezerva trebuie montata in sens contrar sensulul de mere. zgomot §i frecare. . N um ar de cod Pe partea frontala a adaptorului este aplicat numSrul de cod al siguranfei §urubului de roata. strans.a n tifu rt* 36 faca numai temporar. 2 . zgomotulur $t frecarii.

a SITUATII 65 . • Scoateti capacui de plastic din partea din spate cu ajutoml unei $umbelnitei. • Asezati m anivela in suport §i puneti capacui. trapa se poate inchide manual. • Scoateti manivela din suportul din capac introduceti-o Tn otificlu pana ia limita (se depase^te lorla arcului).SFA TU R l SI IN TR ETIN ER E in c h id e r e a d e u rg e n ta a tra p e i/p la fo n u lu i g lis a n t* Cand instaJatia este defecta. pana se inchide plafonul. • Rotiti m anivela Tn sensul a celor de ceasomic.

.. in a n u m ite ca* z u fi p u te fi p ro v o c a un in c e n d iu .. 30 A I o 4 66 ^ SITU A V I SITUAJII 6: ......... A c tio n a r e a d e u r g e n ta Cand sistemul este defect plafonul pliant se poate inchide manual........... de ex..................... a§ezatimontati capacul... 0 In suport A te n tie ! in n ic i un c a z nu se re p a ra s ig u ­ ra n te le s au nu se in lo c u ie s c cu a lte le m a i p u te rn ic e .. C o d u i c u lo rilo r la s ig u ra n te maro deschis.... • Scoateti capacul . • Lua^i contactui §i deconectati consuma tomi care a ars siguranta......vezi figura.... D u p a in c h id e re a p lafo n u lu i: • De?urubati manivela din orificiu... La unele modele............ S c o a te re a c a p a c u lu i la m p ii • A pasati ca pa cul ca tiva mm in fata (sageata 1).. 10 A alb astru .. • Pe baza tabelului de pe capacul cutie cu sigurante constata]! ce sigurant^ i apartine consumatorului cSzut......... Sigurantele se gasesc Tn tabloul de bore In spatele unui capac.... • In capac sau Tn cutia sigurantelor s( gase§te fixat un cle§te din material plas tic* pentru extragerea sigurantelor............vezi desenul de ma sus imagines de ansamblu din caietui 3.......... In caz de inghet) se deconecteaza automat $i care dupa cSteva secunde se cupleaza din nou. pe baterie Aceste sigurante se Inlocuiesc numai U Service-ui Volkswagen........ 5 A ro§ u ................................ In c h id e re a p la fo n u lu i • Luati manivela (1) din suport ?n$urubati-o (2) in orificiul (3) in sensul acelor de ceasomic.. o b s e rv a ti si re sp e c* t a t i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .......15 A g a lbe n .SFATURI 5 / IN TR EJIN ER E SFATU R I S I INTRETINERE In c h id e r e a d e u r g e n ta a p la fo n u lu i p lia n t* S ig u r a n te le Circuitele de curent separate sunt asigurate prin siguranfe fuzibile.. pe care le puteti procura de la dealerii Volkswagen........1 nUtilizare’ ....... • Rotrti manivela pana se inchide plafonul.......... Introducefi capacul cu suportul in fata $i apasati Tn partea din spate pana se fixeaza...... d e o a re c e p o t a p a re a a v a rii Tn a lt lo c a l ins> t a la t ie i e le c tr ic e .. Se recomanda sa aveti la indem ana in pemianenta cSteva siguran^e de rezerva...... Toate geamurile electrice sunt prevazute cu 0 slguran^a automata care la suprasarcina (de ex... • Tragefi Tn Jos (sageata 2) si scoateti capacul spre spate.. La autovehiculele cu volanul pe dreaptj siguranfele se gasesc pe partea dreapta........ se mai gasesc stguranft In compartimentui motor........... In capacul lampii Intehoare se gase^te o manivela..................... S c h im b a r e a s ig u r a n te lo r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r tim e n tu i m o to ru lu i. 20 A ve rd e .....

de exemplu TncSlzirea. ' Daca se arde din nou o sigurantd proasat tnlouita. ventilatorul. A H !!! w Semnalizare avarie llumlnare bord Ventilator (suflant) Climatizare Incdlzire Incalzire parbriz Incdlzire lunetd incalzire oglinda exterioarS Reglare oglinda exterioara ■ozitia sig urantelor ozi^ia siguranfelor este Im prlmata pe apacul cutiei de slguran^e. Jp Lumini Tntalnire (fazS scurtS) Lumini de drum (fazft lungS) Reglare lumini Lumlna parcare Faruri cea^S Lampa ceatS spate Lampa mers Inapol Semnalizare r=P i §tergere §1 spdlare luneta ^terg^tar geam spate Echipament curatare faruri Trapa M S IT U A fll . In dreptui unei sigu3nte se vor gasi mai multe simboluri. em nificatia sem nelor im prim ate este lariflcatS Tn continuare: u te r Rabatere oglinda exterloarS incalzire scaun Claxon ^tergere §i spalare geamuri iO !Q 5f>\. d lm azarea.se recunoa^te upa banda metalicd to p M . ' inlocuiti siguran^a arsa .SFATURI SI iN TR FTIN ER E ' Scoateti siguran^a respectiva. A§ezali din nou capacul. instala^ia electrica trebuie erfficata cit mar curand posibil la un dealer 'olkswagen.cu alta noua le aceea^i mdtime. 1 siguran^a poate deseorl mai multi conumatorl.

Telematik i a Telefon mobil Sistem de reglare a vitezei Sistem de navigajie LSmpi interioare Lampa de citit Pompa combustibil Priza pentru remorca EQ Citi^i cartea tehnica Tablou electric central Aprindere ca e m o -1 ^ Electronica motor ABS ESP lluminare schlm bitor Imobillzator lluminare numSr IncSlzire duze sp3iare geamuii Instrument bord (Combi) IncHidere centralizatd Radio CD Player.SFATU R I $1 iN TR ETIN ER E Ridicare geam Bricheta FereastrS de ventilate Echipameni inchidere Telefon. CD Changer SITUAJll 69 .

vezi imaginea. in lo c u iti b a te ria in g h e ta ta sau dezg h e ta ta d e o a re c e c a rc a s a b a te rie i p o a te fi c r a p a ta . Prin a c e s te fisu ri p o a te c u rg e a c id u l b a te rie i. • Aten(ie ca polii conectati sa aibS contact metalic suficient.P e ric o t d e e x p lo zie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re a b a te rie i e x is ta p e r ic o iu l r a n irii c u a c id s cu rs din b a te r ie . Este valabil Tn special pentru polii care se fixeazS la blocul motorului. maro sau albastru. • Motorul autovehiculului care furnizeaza curent se lasa sa functioneze. • Poate fi utilizat numai cablui pentru ajirtor !a start cu o grosime suficientS. c a re p o a te a v a ria a u to v e h ic u lu l. C a p a cita te a (Ah) bateriei ce furnizeaza curent nu trebuie sa fie m u lt su b c a p a c ita te a b a te rie i descarcate. C ablui minus: in m ajoritatea cazurilor negru.u.este legat de caroserie . de la bateria unui alt autovehicul. • intre autovehicule nu trebuie sa existe contact. • Ambele baterii trebuie sa aibS tensiunea n o m in a l^ de 12 V. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e r tis in e n te le de la p a g in a 2 9 . C u lo a re a c a b lu lu i d e a ju to r (a p o rn ire: Cablui plus: in majoritatea cazurllor ro. B a te ria d in s p a te Daca bateria se afla Tn spatele autove­ h ic u lu lu i conecta^i cabtui a u x ilia r la punctele din compartimentui motor: Polul plus * se gase§te sub o clapetS de plastic . B a te r ia tnghet a t a s e in lo c u ie s te o b lig a to riu .vezi imaginea.SFATU R I SI iN TR ETINER E A ju to r la p o r n ir e Daca m oto rul nu porne§te p e rtru ca bateria s-a descarcat se poate utiliza pentru pornire un c a b lu p e n tru a ju to r la p o rn ire. altfel s-ar putea produce curent la conectarea polului p(us. • Se folose^te numai cabiu cu cie^tl izolati A te n tie ! N u in e a rc a ti n ic io d a ta o b a te rie tn g h e fa ta . Trebuie respectafe urmatoarele indicatii: in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. • Bateria descarcata trebuie conectata cu grijS la reteaua de bord. Se respecta datele fabricantului de cablu. 70 SITU A f i t . Polul minus .

3 .Pertcol d e s c u rtc irc u it! • C ab lu l d e a ju to r la p o rn ire se a $ e a z a tn a $ a fe l tn c a t sa n u poata fi p rin s de p ie s e le c e se ro tesc In c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. • C ab lu l m in u s nu tre b u ie c o n e c ­ t a t n ic io d a ta la p ie s e a le s is te m u lu i d e a lim e n ta r e c u carb u * ra n t sau la c o n d u c te te s istem u * lui de fra n a re i • P ie s e le n e iz o la te a le c le s tilo r nu tre b u ie sa se a tin g a . la urtele m odele trebuie deschis capacul suportului de sigurante*. • c a n d m otorul func?ioneaza a m b el cabluri se scot exact in ordinea inversa.Pomire motor'. • F ifi a te n ti c a lu m in ile d e m e rs ss f ie d e c o n e c ta te .p e ric o l d e ra n ire! • N u se t in Tn a p ro p ie re a b a te rie i s u rse d e fo e (s u rs e d e fo e desc h is e .p e r ic o l de e x p lo z ie ! • M otorul se porne^te dupa cum est descris la capitolul . Celalalt capat al cablului minus (X) se conecteazd la o piesa metalicS fixata prin §urubla bloculmotorului sau chiarlablocul m otorului. Atentie! • Cablul m inus (X) nu se c q necteaza la polul minus al bate­ riei descarcate. • Daca motorul nu porne^te imediat. Un c a p it al cablului (-) la polul (-) al bateriei fumizoare de curent B. • N u va a p le c a ti d e a s u p ra b a te ­ rie i . 2. d e o a re c e la sepa ra re a c a b lu rilo r d e p o m ire b ec u rili p o t e x p lo d a s a u s e p o t a rd e dii c a u z a v a rfu rilo r de c u re n t. In plus c a b lu l d e a ju to r la p o rn ire co> n e c ta t la polu l plus a l b a te rie i nu t r e b u ie s a v in a tn c o n t a c t c u p ie s e le a u to v e h ic u lu lu i con d u c a to a re d e e le c tr lc ita te . cd t mat d ep arts posibil de bateria descarcatS A. S IT U A fll . tlg a r i e t c . Celalatt capat al cablului (+) la polul (-•-) al bateriei fumizoare de curent B. Un capSt al cablului (+) la polul (+) al bateriei descSrcate A. • La autovehiculul care are bateria des carcata se va conecta ventilatorul §i Tnca zirea lunetei pentru prelungirea varfurilc de curent atunci cand se deconecteaz bateria. 1. Prin form area s ea n te ilo r s-ar putea aprinde gazul exploziv din baterie.SFATU R I S I iN TR ETINER E A = bateria descSrcata B = bateria fumizoare de curent Cablul de ajutor la pornire trebuie conectat neaparat in urmatoarea succesiune: Inainte s i puteti conecta cablul de ajutor pentru pornire la polul (+) al bateriei. s tntrerupe procedeul de pomire dupS 1 secunde §i se repeta cam dupa o jumatat de minut. 4.) .

conducatorul ma§inii care tracteaza trebuie sa ambreieze foarte u§or la demaraj. ma§ina trebuie ridicata din fatS. De aceea se utilizeaza numai • La ambele autovehicule este pornita cablurl din fibre sintetice sau cabluri din instalatia de semnalizare de avertizare material elastic. • A m b ii co n d u ca to ri tre b u ie s§ aiba cuno^tinte despre specrficul remorcarii. suprssoficitate §i avariate. la manevrarea volanului trebuie depus un efort mai bun. respectiv in cutia automats de vfteze.v e zi p a g in a a n te rio a ra . fn caz ca motorul sta. functioneaza numai cand motorul este tn funcjiune. • La remorcarea pe distante mai mari de 50 l<m.SFATU R I S I iN TR E JIN E R E R e m o r c a r e /T r a c ta r e • La utilizarea unui cablu de remorcare. s e u t iliz e a z a b a t e r ia u n u i a lt a u to * v e h ic u l c a a ju to r la p o rn ire . m a|ina poate fl remorcata numai cand ro^ile de antrenare sunt lidicate. d a c a e s t e p o s ib il. Trebuie sa fi{i In permanents atenli ca sa • ContactuI trebuie s3 fie pus penlru ca nu apara for^e de tractiune nepermise §i volanul sa nu se bloctieze §i luminlle de nici focuri. • Deoarece amlificatorul for^ei de franare • Trebuie respectate hotararile legale referitoare la remorcare. • FarS substance de lubrifiere (ulei) In cutia de viteze. La manevrele de remorcare In sem nalizare. claxonul. pedala de franare trebuie apasata m ult mai putemic. protejate. Cei care nu au exersat nu trebuie nici sa remorcheze nici sa fie remorcati. Un cablu de remorcare sau o barS de re­ morcare pot fiaplicate numai urmStoarelor ineie de prindere: In d ic a t ii g e n e r a te 72 SITUAJII . • Cablul de remorcare trebuie sa fie elas­ • Conducatorul ma$inii tractate trebuie sa tic pentnj ca ambele autovehicule sa fie fie atent ca respectivul cablu sa fie Tntins. • Deoarece la motorul oprit servodirectia nu functioneaza. §tergStorul de apropierea strazilor consolidate exists parbriz §1 instalatia de spdlare a parbrizului pericolul ca elementele de fixare sa fie s§ func^ioneze. M a i s ig u ra e s te to tu $ i in aceste condi^ii se respecta instructiunile u tiliz a r e a u n e i b a re d e re m o rc a re ! corespunzStoare. • in a in te d e a s e p o rn i m o to ru l prin re m o rc a re .

SFATU R I SI INTRETINERE In e iu l d e re m o rc a re fro n ta l Pentru a se ajunge la ineiul de remorcare. mai TntSi trebuie indepartat capacul . In e le le de re m o rc a re tre b u ie p a s tr a te in to td e a u n a fn a u to v e h ic u l.vezi figura. • Dupa utilizare. A u to v e h ic u ie c u in e ie d e re m o rc a re d e m o n ta b ile * ♦ Ineiul de rem orcare are file t stanga. S IT U A fll 73 .vezi figura. Capacul se monteaza la ioc. se de§urubeaza Ineiul se a§eaza In trusa cu scule. In e le le d e re m o rc a re s e in$urubea> z a p a n a $ e o p re s c 91 s e s tra n g cu c h e ia d e ro a ta .

vezi pag. • De Tndata ce motorul a pomit se apasa ambreiajul §1 se selecteazd viteza evitSnd tam ponarea cu a uto veh iculu l ce face trac^iunea. 70. sa n u fie ta c ta t pentnj pornire. se elibereaza u . nu e s te p o sib ila d in m o tiv e te h n ic e ! 74 SITUAJ1I . • Dacd am bele a u to ve h 'cu le sunt in mi^care. se apasa pedala ambreiaj §i se mentine apSsata.o r pedafa de ambreiaj. O a c a to tu s i tre b u ie re m o rc a t vehi* c u lu l p e n tru a p o rn l. c o n d u c a to ru l m a ^ in ii re m o rc a te tre b u ie s a resp e c te in p lu s u rm a to a re le : • in a in te de remorcare se cupleaza pe viteza 2 sau 3. Trebuie pomit cu ajutorul cablurilor de pornire .SFATU R I SI IN TR ETIN ER E In e le le de re m o rc a re d in s p a te . ciocnirea Tntre autovehiculele care tracteaza. In spate la dreapta sub bara de protecbe se gasefte inelui de remorcare . • La a u to v e h ic u ie le c u m o to a re pe b e n z in a s e p o a t e c a o p a r te de c a r b u r a n t u i n e a r s s a a ju n g a in c a ta liz a to r s i a s tfe l a c e s ta s a se d e fe c te z e . p e n tru p o rn ire .vezi figura. R e m o rc a re a Va recomandam ca autoveh'iculul dvs. • Se pune contactul. impotriva pomtrii prin remorcare stau mai multe argumente: • La remorcare exists un mare rise de ac­ cident ca de ex. • R e m o rc a re a a u to v e h ic u le lo r cu c u tie d e v ite z e a u to m a ta .

Cutie de viteza automata • Autovehiculul poate fi tractat cu o barE un cablu de remorcare. G o lf/B o ra c u tr a c tiu n e in te g ra la La remorcarea autovehiculului cu un cablu sau o barS.Cutie de viteza mecanica • Autovehiculul poate fi tractat cu o bare un cablu de remorcare. • Daca remorcarea se face cu ma^ir^a de depanare. Respectati urmatoarele. arborii de antrenare se rasucesc Inapoi. Tncat In scurt timp cutia de viteze va f! avariata. autovehiculul poate fi remorcat numai cu rotile din fata ridicate.SFATU R I S I INTRETINERE A u to v e h ic u le r e m o r c a t e L a r e m o r c a r e a a uto veh icule lo r c u c u t ie d e v it e z e a u t o m a ta trebule respectate Tn plus fa(3 de indica^iite de la pagina 72 §i urmatoarele puncte: • Selectorul pe pozilla „N" • Nu se remorcheaza cu o vltezS mal mare de 50 km/h. Cand nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn* autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. CSnd nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn~ autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. cutia de viteze nu mai are suficienta lubrifiere. Passat cu tractiune integrala • La Iractare viteza nu (rebuie s3 deps §easca 50 km/h! • Dlstanta maxima pe care un autovehici poate ft tractat este de 50 km/h! . Daca motomi este oprit. • Dlstanta maxima de remorcare este de 50 kml Motiv. Motiv: Daca m arina este ridicata din spate. pompa de ulei de la cutia de viteze nu functioneazS. . motorul nu trebule sa fie pomit. deci la viteze mal marl §i distance mal man. • Seiectorul de viteze Tn pozitia „N". • Autovehiculul nu trebule tractat o j punte fatd/spate ridicatd. • Autovehiculul poate fi tractat cu punte fats sau spate ridicata. SITU A ftl . Astfel in cutia automata de viteze rotile planetare ating o turatie atal de mare.

SFATU R I S I IN TR ETIN ER E R id ic a r e a a u t o v e h ic u lu lu i C ric u l d in t r u s a d e s c u le Ridicarea autovehiciilului cu cricul este descrlsa la paglna 61. ^ 76 SITUAJII . p e a x a d in s p a te sau din fa ta . p e c u tia d e v ite z a . A te n tie ! • N ic io d a ta nu s e la s a m o to ru l p o rn it c a n d a u to v e h ic u tu i e s te rid ic a t • p e ric o l d e a c c id e n t! • D a c a tre b u ie s a s e lu e re z e sub a u to v e h ic u l. E le v a t o r d e a u to m o b ile in a in te d e u rc a re p e un e le v a to r d e a u to m o b ile tr e b u ie s a s e a s ig u re 0 d is ta n ta s u fic ie n ta in tre compo> n e n te le p o z itio n a te in p a rte a d e jo s a a u to v e h ic u lu lu i si e le v a to r. M a $ in a nu tre b u ie r id lc a ta In n ic i u n c a z pe b a ia d e u le i a m o to ru lu i. a ltfe l p o t a p a re a a v a rii g ra v e . a c e s ta tre b u ie asi> g u ra t p e d e d e s u b t c u e le m e n te d e re a z e m s p e c ia fe . a lt f e l p o t sa a p a r a a v a rii g ra v e ia a u to v e h ic u l. Spate P u n c te le d e f ix a r e p e n tr u e le v a t o r s i c r ic u l d e a t e l i e r A u t o v e h ic u lu l p o a t e f i r i d i c a t n u m a i d in p o z i t i i l e i n d i c a t e in d e s e n . C ric u l d e a t e lie r Pentru a evlta deteriorarea suprafefei inferioare a podelei autovehiculului se utilizea-zS neapdrat un strat intermediar de cauciuc.

..............................................13 Carburant RME Carburant fara p lu m b ....................... 26 Curatarea elementelor de plastic........................ 43 Benzina ................................................. 67 Curatare sub presiune.............. 3 ...................................... 52 Acoperirea farurilor.....................p a rb riz......... 2 Conservarea............3 Asigurarea §uruburilor.....................47 Aditivul lichidului de ra c ire ........................................................34 Aparate rad io ................................................................................................................................................ 2 ..................incSrcare................64 Asistenta la fran are ............................................. 61..................................... 3 INDEX 77 .......................................................26 Curatarea $i conservarea compartimentului m otorului...............a d itivi..............................................55 A ntigel. 3 Cifra octanica............... 2.................. 24 Cifra cetanica....................34 Ajutor la p o m ire ................24 Curalare uscata...................................p lalon.. 41 ......................c INDEX A A cce sorii.32 Cricu!.......... 24 Curatarea tabloului de b o rd .........................70 Catalizatorul............23 Conservarea cavitatilor................................14 .................... 24 ...................... 3 Chederele u s ilo r.........17 Acvapianare..........................................2..........................a d ltiv ......2 B iodiesel................14 -c o n s u m ....70 A n ie n a ......................24 Consum u le i..................................................................................44 ................. 55 Aprinderea carburantului.....................................21 Antena exterioarS...........2 3.............................. 28 B B a te ria ............. 24 .......................................... 22.......47 Adancime p ro fil........utilizare pe timp de ta m a ................................inlocuire.....................................................................calitate.........................................................................................econom ie....... 45 .. 6 c Cablu auxiliar.......... 24 Curatare la u d .........

......plafon g lisant.........33 Instalatia de evacuare a gazelor.......... 20 ................................ 12 Indicafii de siguranja....50 intretinerea autovehiculului....... 4 Inele de rem orcare. 23 Intrejinerea caroseriei....................... 76 F Franele.................................. 47 Iridicatii de deplasare....................................... 26 G Gazele de esapam ent..........................17 Inlocuirea ro tii......14 Deplasari in stra ira ta te ......................................25 ...................b o rd .... 5 Fuel Stratified Injection (F S I)................................. 14 Echilibrarea ro tiio r............... 11 I Indicatori de uzura......................................................plafon pliant.........................................fotile din metal u § o r............................. 8 Directia....................................................36 Instalatii de spalare autom ate............ 26 .............................................18 Deplasarea econom ica.......................... 21 Instalatia de fra n a re .............47 Elevator..... 24 Intretinerea vopseJei........13 Instalatia de spalare a parbrizuiui...................................... 66 ................ 65 inlocuire la m p i.................. 39 ^ 'w E Economisirea energiei.............17 Dezghetarea geamuiilor........................................27 lntre{inerea plafonutui.23 Diferential blocabil electronic................................................................ 73 Intervale de inspectie......................... 14 78 INDEX . 4 I inchidere de urgenta .......................................................................... 22 Intretinerea p ie lii.......................................INDEX D Depiasarea cu rem orca..................................29 Injectie d irecta................20 Intretinerea componentelor crom ate..............centuri de siguranta...... 33 Instervale schimb u le i..................................

..............consumul de u le i.............. 45 ..............................................................................................................5€ Parcarea............. 3S ...deplasare ecologica............pneuri u z a te ................lichid de rScire.32 L Lamelele stergatoarelor de parbriz.................35 ........ 4£ .................................... 47 ..... 34 N Nivelul lichidului de ra c ire ....................................42 Piese de schim b..........................................carburant fara P b . 31 ... 4 ' Perioade de stajionare...................................................indicatii de siguranta..................lichid de frana.............................intervale schimb u le i........... 3c .................................... 3^ Numar de c o d ....................................................... 25 J o ja .......14 ..............uiei v e c h i............b ate ria ........6*: P Pana.......preslune p ne uri......................3S ..................Inchidere de urgenta........................INDEX j J a n te le .....ulei m o to r........................carburant$..............20 .51 Piafonut glisant .............................................1i Perioade lungi de slahonare...........................................................................34 L ubrifianti...........intretinere.....................................33 ......................................21 Modificari te h n ic e .........1 3 ..........................................u le i..... 31 ......... ............................... 46 Jentile din metal u §or.......... 2 ....................39 LIchidul de racire.........................2£ M Medial inconjurator evitarea zgomotelor si efiminarea gazelor polua nte ............ 2 ...............48 ...intrejinere autovetiicul..p n e u ri..................................................51 Lichidul de frSna..........................instalatia de evacuare a gazelor ............. ■Q ■Q INDEX 7‘ .................. 40 ................. 38 Lanturi pentru z a p a d a .......... 14 .......................nivelul u le iu iu i..... 5S Motorui .spalare autovehicul............................

..... 20 R ^ a d io .....................................................................64 T Telefon a u to ............9 ^fotectia podelei..................... 46 s Suruburi de roata.............75 Trapa/plafonul glisant.....12 ^ riz e .................ro d a j...... 75 lid ic a re a a u to ve h icu lu lu i....s ta r e .......... 7 SetuI pentru repararea penetor........ 65 0^ INDEX .................. 25 ^ jn c te de lixare c ric ............................ 17 ^eglarea d u z e lo r... 64 ^rimii 1500 k m ........................................ 67 Sistem antiblocare (A B S ).................................................9 ^eglarea faru rilo r....................................... 61 s Sarcina de sp rijin......................................................10 ................... 64 .. 49 Surufauri antifurt....................................... 12 ^0 {i..................................................................................47 ^neuri penlur ia m a .......................................................... .............46 ......... 76 Hodajul....................................................................................18 ’ rogram electronic de s ta b ilita te ...................... 55 T ra cta re a ...................................................... 37 ^e m o rca re a .................50 ^neuri cu sens precizat de ro ta tie .......................... 18 Servodirectia.. 31 Substanje de curatare.............. 20 Speciflca{ii uiei...............................................INDEX ^ n e u r i.......... 46 ............................................................................................tractiune integ ra l^...................................10 S patarea...............................7 Syncro ..................................................sens p re c iz a t................................. 10 .........54 ^educerea puterli m o to n jiu i..............................lanjuri pentru zapada..11 S e rvofr^na ............... 74 Tractiune integrala..................remorcarea............ 56 S igurantele......................................................................................................................................... 46 ...............p re s iu n e ..................................................

...........................81 ..................................... 36 lanturi pentnj zapada.b a te rie ....................51 V Ventilatorul...........................INDEX U U leiuri.31 p n e u ri.12 IN D E X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------................................................. 34 ulal m o to r.....31 Utilizarea pe timp de iama ...23 instalatia de spalare p a rb riz ............................................................... 30 V iteze............................................tntretinere autovehtcul......... 23 lichid de racire.... 3 ...................................... 43 ...............................carburant D iesel................................. 50 dezghezate geam uri..............20 gream uri.........................................................

............30 Instalatie a n tifu rt............. 49 SCAUNE SI ARANJAMENT Scaune din fata ........................... 3 Instmmente de b o rd ............................... 58 Coloana volanului reglabila.......................................................... 85 Cutie automata de viteze in patnj tre p te .. 59 Pedale............... 6 Lampi avertizare.. 79 DEPLASAREA Cutia de viteze m anuaia......... 77 Climatronic........................ Scrum iere........................................50 incalzire scaun .......... 90 Fr§na de m S n a ......................................24 Ugi.. tnchidere centralizata.............. 38 Indicatii referitoare la siguranta lucrarllor din camera m otorului............................................... 73 Aer conditional ...... roata de rezerva .............................................................................. 97 Oprirea m otorului.......................................................... 93 Program electronic de stabilitate E S P .................................................63 Suport b a g a je ..... 61 Sac bagaje....... 46 Oglinda retrovizoare......100 Control viteza de croazierS GRA . 47 Parasolar....................................................................................................................... 99 Control distanla parcare PDC ............................. 95 Pomirea m o to n jiu i..70 INSTALATIE CLIMATIZARE incalzire ?i ventilare.......... triunghi de avertizare......................................13 Volan multffunctlonal.................. 68 Trusa de prim ajutor...............31 Geamuri acfionate e le c tric .................................43 Luminl interioare...................101 A lim entarea........................................................21 Dispozitiv Hands Free pentm telefoane mobile....22 DESCHIDERE / INCHIDERE C hei...................................................44 I 5tergator de parbriz instalajie de spalare a parbrizului...... CAMP VIZUAL Comutatoare... 26 HaiofVCapac portbagaj ............................................................................................ 63 Suport cutli de bauturS................................................ dispozitiv de remorcare......................................................................................36 Capola m otorului........ 57 Brate de s c a u n ......................................................................... 40 Maneta semnalizare §i laza m a re ................60 Bancheta spate................ 39 LUMINI........................ 69 Tnjsa de scule............................................59 Spatlu de b a g a je . Pregatirea telsfonului ...... 94 Contact m o to r..............................23 Telecomanda ra d io ......... 65 P rize................................................ i0 4 ........ 86 Cutie automata de viteze Tn cinci trepte tip tro n ic ..............................45 Lamelele stergStoarelor de partDriz .................CUPRINS COCKPIT Imagine g en e ra l^....... 56 Tteliere......... 66 Bricheta......33 Trapa/plafon g lisa n t...............67 Sertare (Torpedo)................................................................. 62 Spatii de depozitare ................................................

U IIL I Z A H t a I COCKPIT .

. 1 .....esorii..Sertar pentru mapa de b o rd . IB .blocare centralizata 23 ..... 68 • La vehicule cu volanul pe dreapta...................Irrtrenjpator pentru actionarea Vehiculele cu aparat de radio.2 electrics a geam urilor.................Maneta deschidere torpedou . 31 stanga.. 68 4 ........ 19 ...... 85 11 .......... 42 ...U T ILIZ A R E Poz. 43 27 ...... pag................Sigurante .Comutator lu m ln i................. pentru aer condifionat ...Mon(area aparateJor de radio'............Airbag conducator.... ....Manerul u$tlor 24 ... m odrflciii $i pfese deschim b' $1 .............Deblocarea capotei m o to n jiu i......ContactuI m o to r...... a?a cum este aratata in im aginea genarala.............................................40 26 • Rozeta pentru tncalzirea scaunului.............. poate 1i diferita la 16 ... 66 9 .... pag......... Poz.................1 29 .Claxon (functioneaza numai cu Selector {cutie automata contaciul motor pus) de viteze in patru trepte) .Telefoane mobile aparate de receptie'..Tasta ..Maneta pentru reglarea inaltimii a u § ilo r. 58 autovehiculele dvs...... . 13 {cutie de viteze mecanica) .....77 • Sunt posibile mai multe combinatii intre ^ ....Scrumiera cu brichetS / p riz a ..Manets semnallzare $1 faza mare ...intrempator pentru parasolar ......... 6 ..86 12 ..............................56 7 .... 73 electric..................... 90 Sistem multifunctional .......... La montaxea ulte rio a ri a radio-ulul se vor re specta In d lcatiiie din m anualul 3 ..Intrerupator lumini a v a rie .... De aceea aranjarea elemen^ ^ ^ 5 ............ pentru Climatronic ............. Manual 3.. 48 25 .lluminarea aparaturii de b o r d ... 6 31 ........................1 ordinea dispunerii elementelor poate varia......Deblocarea capotei portbagajului........... COCKPIT — 5 ..........94 10 ........... respecliv .............................Comenzi 34 .. ................... 33 22 ... 95 5 ..... 75 din s ta n g a ......................Radio sau Sistem de navigatie cu lu n e te i.Torpedou 13 ..............A3..Airbag conducator. 99 Reglare faniri ......Rozeta pentru incalzirea scaunului din dreapta......................Maneta stergatorului de parbriz si a (cutie automata instalafiei de spalare a parbrizuiui .... ........Manual 2..............Tabloul de bord: 30 .Suport pentru p a h a re ...Maneta frana de m a n a ..Maneta schlmbator de viteze Lumini de c o n tro l........... pentru incalzire/ventilatie .. 38 2 ................................ 9 32 .............intrerupator pentru incalzlrea 33 .. 28 volanului.........Buton reglare oglinzi e xterloa re .. 21 ....... telBloane mobile lespectlv aparate CD m onlat d ir fabrica au »l pentru acestea separal manuale de utlllzare........ 45 de viteze In 5 tre p te )..... 65 Instrum enle...........................2 ...... 59 3 .......... 79 echipamente. 101 Program Electronic 8 ........... 42 telor de comanda.. 41 radio 14 .......Manual 2..Deblocare capac rezervor .. 17 ........... sistsm de navigatie.......Duze de a e r ... 41 de Stabiiitate......... 104 Simbolurile de pe elementele de deservire corespund totu$i vehiculelor cu volanul pe 20 . capliolut ......intrerupator pentru Sistemul de Control vlteza de croaziera* . 41 28 ....

U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E n a g in e g e n e r a la COCKPIT — 4 .

.. Temperalura agentulul de ra c ire ........ 2 ... • Prin fotirea pana se opre^te in sens c o n tr a r s e n s u lu l o ra r se regleaza orele........o t r e a p t^ s u p e rio a r^ d e v ite z e d u c e la e c o n o m is ir e a c a rb u ra n tu lu i 9 1 r e d u c e z g o m o tu i in tu n c fio n a re ! Schimbarea treptei de viteza intr-una inferioara sa se facd Inainte ca motorul s§ functioneze negnifonn.... 6 3......................... 7 4........ Pag..... Rottnd $1 men|inand butonul.............................. Indicatorul manetei selcetorului de viteze’ ............U T IL IZ A R E In s tr u m e n te d e b o rd Modul de plasare al instrumentelor depinde de modelul respectiv $i de motor................. 12 8......... Prinlr-o scurta rotire a butonuiui se realizeaza m odificarea cu cate 0 ora... Rotind §1 m entinand butonul................... 7 6................. Kilom etraj.... 7 5........ m inutele se vor modifica in mod continuu.. Indicator multifunctional* cu afi§area intervalelor de service’ .. 8 7.... Tachometru .... 6 2. Printr-o scurtS rotire se regleazS cu ceite un minut. S c h i m b a r e a la t im p in t r ..C e a s d ig ita l Pentru reglarea ceasului se utilizeaza butonul piasat la dreapta jos langa turometru......... PunctuI de Inceput al zone! ro$ii depinde de motor.... 1....... T urom etru..... Indicator combustibil ...... T u r o m e tr u A c jl indicator al turometrului nu trebuie sS ajungSin nici un ca zln zon a ro$ieascalei..... 8 cu indicarea intervalelor service ... • Prin rotirea pdna se opre$te in sen su l o ra r se regleazS minutele. e COCKPIT .. 87 1 ............ orele se vor modifica in mod continuu........ Ceas ...........................................

O p rifi v eh ic u lu l. 18. R e ze rvo ru l de c o m b u s tib il are capacltatea de aprox. 621. n n n ifo iT A te n tie A c o rd a ti a te n tie n e a p a ra t a vertiz a rito r tie ia p s s -IS L am pi s u p lim e n ta re p la s a te in fa ta z o n e i d e a d m is ie a a e ru lu i in fa ta ra d ia to ru lu i de ra c ire fn ra u ta te s c e fe c tu i d e ra c ir e .L a m p a d e a v e rtiz a re Daca lampa clipeste in tlmpul mersulul. o p rifi m o to ru l si stabDiti cau2 a vezi pag. 5 • V ite z o m e t r u l in perioada de rodaj trebuie respectate instructiunile din manualul 3. L a te m p e ra tu ri e x te m e m art si so H c itare p u te rn ic a a m o to ru lu i a p a re p e ric o lu l supra* In c a lz irii m o to ru lu i! 4 . capitolul „Primli 1500 km . Indlcatorul trebuie sd se afle In zona mijlocie a scale!. La punerea contactului motor se aprinde in plus lumina de a ^rtiz a re (c ) lim p de cateva secunds. CSnd acul indi­ cator ajunge in zona de rezerva (sageata) si se aprinde lampa de avertizare (d). temperatura lichidului racire este prea mare..N o rm al La deplasarea normala.R ec e Se evita turatii marl si fnca nu se solicita putemic motorul! b . . se va controla imediat indicatia temperaturii agentului de rdcire. a c e s ta nu e s te un m o tiv d e in g rijo ra re . La solicitarea puternica a motorulul $1 temperaturl marl exterioare indlcatorul se poate deplasa mutt spre dreapta.si mai departs” . mai exista cam 8 litn combustibil.2. Daca indlcatorul se gase§te in zona nor­ mala. ca o functie de control. ISnga ^ K o n a de Indicatie b. ( ^ ^ A t a t a tim p c a t lum ina d e a v e rtiz a re (c ) nu e s te a p rin s a . Daca Indlcatorul se afla la dreapta.T e m p e r a tu r a lic h id u lu i d e r a c ir e Indicatia apare c&nd contactui motor e pus.U T ILIZ A R E 3 . a .In d ic a t o r u l d e c o m b u s tib il Functioneaza n jm a i cu contactui motor pus. completati lichidul de racire cu prima ocazie. c .

...... lucrarile de service trebuie executate conform planului de sen/ice $1 nu conform indicatorulul.. cand contactuJ motor este luat.... • DacS se schlmba tahometrul in urma unei reparatii.. a COCKPIT .... • Butonul pentru minute folosit la reglarea ceasului digital se roteste spre dreapta ..... indicatoru! intervalelor service trebuie programat din nou.. Daca inspectia nu a fost executal de un dealer Volkswagen. • intre intervalele service aparute nu se reseteaza . Contorul de jos (contonjl pentru distan}e scurte) S6 aduce la 0 prln apasarea butonului de resetare de sub kilometraj... contorul de jos Indica distantele scurte...s e rv ic e Cand se ajunge la momentui executarii service apare clipind in contorul de jos {pentru d is ta n te s cu rte ) una din urmatoarele indicatii: • schimb u te i.. funcjia se va reseta dupa cum urmeaza. anuntui: Service se $ferge dupa aproxim ativ 1 min..service INSP Dupa pornirea motorului. Daca ind ica to ru ! n j se reprogrameaza... trebuie resetata numai lucrarea service dorita...... De asem enea aceasta se o btin e 5 i prin apasarea si m enjinerea butonului de resetare (mai mult de 0.. Prin apasarea butonului de resetare se poate alege Tntre diferitele lucrari.. In d ic a to r in te r v a le .5 secunde).altfel apar indicatii eronate...... Acest lucru tre b u ie e x e c u ta t de un dea le r V o lksw a g en ..service OIL • inspectie s e rv ic e .... Dealerul Volkswagen ce executa lucrarea de senAce va reseta functia pentru intervalele de lucrSri de Service... Pe display apare: ^service — " In d ic a tii • In orice caz. in caz contrar termenul de prezentare la sen/ice ar putea fi gre^tit.. • Candsedeconecteazabateriaautovehiculului.....U T ILIZA R E 6 • In d ic a to r k ilo m e tr a j/ k ilo m e tr a j d e c a la t o r ie Contorul de sus inregistreaza distanta totals parcursS. service OEL respecliv....... Ultima pozitie a contorului de jos Indica distante de 100 m.... datele se pastreaza..... • Se apasa 5 i se fine apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte de sub tahometru.

repetala a tastei B din maneta stergatorului de parbriz. se pot selecta indicatiile cand contactul este pus.(memoria parcursului total) in partea dreapta sus a MFA. COCKPIT . 1 — (memon'e parcurs individual) 2 . Contrar memorSrii de la calatorii individuale. apasati scurt tasta A cand contactul este pus. Pe langa acestea vor fi afi$ate o serie de teste si simboluri s u p lim e n ta r e (vezi ■3ag. 9999 km distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata 999 litri. se va indica prin afisarea cifrelor „1" sau „2" in ce domeniu va gasitt. Oaca se deconecteaza bateria vehiculului. distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata. M e m o ria p a rc u rs u lu i to ta l (2) inregistreaza datele calatoriilor individuale de pana la 99 ore 9 min. Daca se depaseste una din cifrele de mai sus. memoria nu se sterge daca se intrenjpe calatoria mai mult de 2 ore. ambele memorii se $terg. S te rg e re a m e m o riilo r Ambele memorii pot fi $terse separat la punerea contactului motor. memoria se $terge iar calculul se fealtzeaza din nou. P e n tru s e le c ta re a tntre memorii. M e m o r lile Sistemul Bste dotat cu 2 memorii automate. Din acestea sunt calculate viteza medie §i consumul mediu de carburant. 11). apasSnd tasta A mai mult de 2 secunde. La intreruperea calatoriei dupa mai mitlt de 2 ore memoria este $tearsa automat. Aceste date servesc la calcularea valorilor medii ale consumului §i vitezei realizate in timpul tuturor parcursurilor individuale.U T IL IZ A R E ' 7 • In d ic a t o r m u lt if u n c t io n a l* Indicatorul multifunctional (MFA) oferS urmatoarele informatii: • timpul parcurs • distanta parcursa • consum momentan de carburant • consum mediu de carburant • viteza medie • distanja ramasa • temperatura exterioara Prin apasarea scurta. M e m o rie p e n tru un p a rc u rs indi* v id u a t ( 1 ) colecteaza urmatoarele date incepand cu punerea contactului motor pana la taierea contactului motor: timpul parcurs.

Memoria 2 afiseaza timpul total al tuturor parcursurilor Individuale .tim p u l p arcu rs Memoria 1 afi^eaza timpul de mers scurs de la punerea contactului motor respectlv Stergerea memoriel .vezi „Memorie . 0 k m /h . 1 /1 0 0 k m • c o n s u m u i m o m e n ta n d e c a rb u ra n t Consumui momentan este indicat in 1/100 km. Memoria 2 afi^eaza consumui mediu de carburant al tuturor parcursurilor individuale .vezi . k m • D is ta n ta p a rc u rs a Specificatiile de la „tim p jl parcurs" sunt va-labile si la „distanta parcursa'. m in . In timpul calatorlei valoarea indicata este actualizata la fiecare 5 secunde. 0 • c o n s u m m e d iu de c a rb u ra n t Este indicat consumui mediu.V ite z a m e d ie A id sunt valabile indicatlile de la capftoiul . Acest simbol mal Tntai este semnalizat circa 5 secunde lar apol este aprins pSnd c ^ d temperatura exterioara urcd peste +4®C sau scade sub -T^C. A te n tle ! D a c a s e u tiH z e a ia to d lc a to ru t d e t e m p e r a t u r i e x t e r n a e a aver*^ tiz o r p e n tru |»ole!. Cand vetiiculul este oprit este afisata ultima vaioare indicatain l/h.vezi .memorie parcurs total" Valoarea maxima aflsatS In ambele pozitii este 99 ore 59 minute.parcurs total". k m . O b s e rv a fie Cantitatea de carburant consumata nu este afi^ata. Memoria 1 indica consumui mediu de car­ burant al respectivulul parcurs individual. Pand atunci apar liniute in loc de o vaioare. 10 © COCKPIT . La temperaturi exteme intre +4"C $i -7“C la indlcarea temperatuiii exteme apare in p lus un sim b o l .D is ta n ta ra m a s a Distanta ramasa se calculeaza cu ajutorul continutulul rezervorului $i al consumului momentan de carburant. Daca aceasta vaioare este depasita afisarea incepe iarasi de la zero. Calculul consumului se face la intervale de 30 m. nu consumui momentan.Consum mediu de carburant”. Acest afi$aj indica numarul de km care mal pot fi parcur$i in acelea$i condltii de deplasare. Cu ajutorul acestei indicatii fiecare l$i adapteaza modul de mers in functie de consumui dorit. Cdnd vehiculu) este oprit sau la viteze foarte scazute temperatura indicata poate fi ceva mal mare decat temperatura externa reata datorita caldurii radiate de motor sau datorita functionarii instalatie! de incdlzire Tn ttmpul sta^onarii.memorle-parcurs Individual". j___ 100 km C onsum ui m ediu este indicat dupa o distanta de 300 m dupa punerea contac­ tului motor si dupa $tergerea memoriei care era activa.c ris ta l de g he ata (avertizare la polei). r e fln e f} e a f i is t e m p e r a tu r a d e -f-4°C p o a te e x is ta p « le t. D^erenfa maxima ali§ata este de 9999 km.U T ILIZ A R E A fis a re T e m p e ra tu ra e x te rfo a ra Domeniul de masurare se afla intre -40 “C pana la +50°C.

U T ILIZ A R E

V a ia b ii p e n tru to a te a u to v e h ic u le ie : Cand apare o avarie, pe langa indicatia afi^ata se va auzl un semnal sonor: - P r io rita te 1 - 3 s e m n a le d e a v e rtiz a re A c e s te s im b o iu ri d e p r io r ita te 1 s e m n a liz e a z a un p e r ic o U O p rifi m a $ in a s i m o to ru l! In d e p a rta ti d e ra n ja m e n tu l. E ventual solicltati ajutor de specialitate. Oaca exista mai multe deranjamente de prioritate 1. sim bolurile apar treptat raman afi^ate cca. 2 secunde. Simboluiile cllpesc pana cSnd avarla este Indepartata. - P r io rita te 2 - un s e m n a l d e a v e rti­ z a re Aceste simboiuri semnalizeaza o a v e rtiz a r e . Functia indicata trebuie verificata cat mai curSnd posibil. Daca apar mai multe semnale in acela^l timp. simbolurile a pa r tre p ta t $1 ramSn a fi$a te cca. 2 secunde. In d ic a tie : Avariile de p rio rita te 2 sunt a fi^ te abia dupa ce avartile de p r io r ita te 1 au fost indepartate. Cdnd exista avaril de ambele priorttati se vor auzi 3 semnaluri de avertizare.

In f o r m a t ii s u p lim e n ta r e Cand contaclul motoreste pus, se realizeaza controlul automat al anumrtor functii componente ale autovehicululul. Erorile In func|ionare, respectiv reparatiiie sau m asurlle de service urgente sunt afi§ate in functie de prioritati impreuna cu t e x t e in f o r m a t i v e $i s im b o iu r i lu m in o a s e ro s ii sau g a ib e n e in MFA. In d lc a tli supiim entare despre textele informatife: vezi cap. 13. „Lampi de avertizare".

COCKPIT

1 1

U T ILIZA R E

In d ic a to r p e n tru in t e r v a le d e s e r v ic e * fle x ib il Indicatorul pentru Intervalele de service flexibil va aminte$te automat de timpul potrivit de data la care trebuie executata urmStoarea irtspeclie service. Inspecjia service trebuie efectuatd cel putin din 2 in 2 ani. Ceea ce este deosebit la aces! indicator, este cd data efectuarii inspectiei service depinde de anumite condltii individuale de exploatare a autovehiculului. Cu 3000 km inainte de executarea inspec­ tiei, apare indlcatia: „service In 3000 km". Numarul de km ramasi pana la executarea inspectiei se reduce 7n trepte de 100 km. Cand data prezentarii la service a fost atinsa, apare clipind indlcatia .service acum". Dupa cca. 20 sec. dupa punerea contactului, indlcatia se stinge. Prin apasarea pe butonul de resetare, respctiv pe tasta din maneta stregatorulul de p artriz (mal mult de 0,5 sec.) se poate comuta pe afisarea nonnala.

Dealerul Volkswagen care execute Inspectia, reseteaza indicatorul. Pentru confirmarea la sfar^itul cartii de bord se gase$te un tabel de protocol. Oaca inspectia nu a fost executata de un dealer Volkswagen, indicatorul trebuie resetat dupa cum urmeazS; • Cand contactul este luat se apasa $i se mentlne apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte. • Butonul pentru reglarea minutelor la ceasul digital se rote$te spre dreapta. Se va realiza afisarea normala. A te n tie ! D vs. nu p u te ti re s e ta to ta l s e rv ic e -u l, c i n u m a i p an a la 1 5 .0 0 0 km . in d ic a tli • Nu resetati Intre intervalele de service pot aparea indicatii eronate.
8 - C a m p in d ic a to r p e n tru

p o z it iile s e le c to r u lu i d e v it e z e * Pozitiile in care se afla selectorul de viteze, la cutia de viteze automata, vor fi afisate pe ecran - vezi pag. 87.

%

12

COCKPIT

U T ILIZ A R E

L a m p i d e a v e r t iz a r e

Dispunerea lampilor de avertizare depinde de tipul masinii $1 tipul motorului. Simbolurile de pe lampi se pot observa numai cdnd acestea sunt aprinse. ContactuI trebuie sa fie pus. Poz. pag. 1 - Sistem A irb a g .................................. 13 2 - Instalatia de semnalizare a rem orcii............................................. 13 3 - Sistemul de reglare a vitezei'GRA 14 4 - Ac{ionarea frSnei* ........................ 14 5 - Lamps de cea{a spate .................. 14 6 - Instalatia de sem nalizare............. 14 7 - Uzura garnituri de frana ................ 14 8 - Lumina de drum. Faza m a re ........ 14 ,.9 - Sistem antiblocare ABS ................ 15 1 0 - Imobilizator e le ctron ic................. 16 11 - instalafie de fra n a re .................... 16 12 - A ltem atorul.................................. 17 13 - Lumina de avertizare C entura* . 17 14 - Instalatia de pretncalzire (Motor D iese l).............................. 17 15 -Avarie m o to r*................................ 18 16 - Temperatura agentului de racire/ niveiul agentului de racire ...........18 17 - Presiune ulei motor/ nivel ulei m o to r........................... 19 18 - Capac deschis la poftbagaj ...... 20 19 - Uchid de spalal parbrizu!........... 20 COCKPIT

Poz. pag. 20 - Nivel com bustibil........................ 20 21 - Lampa de avertizare gaze de evacuare*...................... 20 22 - Reglarea ta alunecare*................16 Program Electronic de Stabiitate* .................................... 20 1 - S is te m A irb a g * Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor timp de cateva secunde. L a v e h ic u ie le c e a u A irb ag -u l pa* s a g e ru lu i f a t a d e c o n e c ta t lumina de control clipe$te cam 12 secunde (vezi manualul 2.1 „Deconectare Airbag"). Daca lumina nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, clipe$te sau palpaie, exista o avarie la sistemul Arrtag. Sistemul trebuie imediat verificat la un dealar Volks­ wagen. TextuI mformativ din MFA este: „AIRBAG FEHLER” adica „EROARE AIRBAG" 2 - In s t a la t ia d e s e m n a liz a r e p e n tru re m o rc a Lampa de control* clipeste cand, la tractarea unei remorci. sunt actionate semnafizatoareie. Daca la remorca sau la vehlculul de tractiu n e nu fu n c tio n e a z i sem nalizarea, lumina de control nu clipeste.
13

U T ILIZ A R E

3 • In s t a la t ia d e r e g la r e a v it e z e i* G R A Lumina de control se apnnde cand jnstalatia de reglare a vitezei este conectata. Alte indicatii gasitt la pag. 101. 4 - A c tio n a r e a f r a n e i* (numai la cutia de vtteze automatg) in pozilllle .,R ’ §1 ,.N”. maneta selectorului de viteze este blocata, cand contactul este pus. Pentm deblocare, trebuie calcata pedala de fran§ si tasta din manenji selectomlui trebuie apasata. Indicatii suplimentare - vezi pag. 86. TextuI informativ este: .BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN" „LA SELECTAREA UNEI TREPTE CAND AUTOVEHICULUL STA PE LOG SE ACTIONEAZA FRANA DE PICIOR’ 5 - L am p a c e a ta s p a te (]^ Dupa conectarea lampii de ceata spate se aprinde lumina de control. Alte indicatii gasiti la pagina 40.

6 - In s t a l a t i a d e s e m n a liz a r e

in funcfie de directia selectata. lampa de control clipe?te in dreapta sau stanga. Daca o lampa de semnalizare se defecteaza, impulsul de semnalizare al lampii de avertizare este de doua on mai rapid. Aceasta nu este valabil la functionare cu remorca. 7 - In d ic a t o r - u z u ra O p ia c u t e d e f r a n a * Lumina de control se aprinde cand garniturile placL4 etor de frana din fata au ajuns la limita de uzura. Trebuie soficitat un d ea le r V olksw agen pen tru a v e rifica gamiturile de fra n i. Deoarece indicatorul controleaza numai gamiturile din fata se recomanda sa se controleze si p la c u te le d e fra n a din s p a te . TextuI informativ ce apare pe display este: .BREMSBELAG PROFEN” ..VERiFICARE PLACUTE FRANA"
8 - F aza m a re =Q Lumina de control se apnnde la conectarea fazei mari sau averlizarii luminoase.

14

COCKPIT

U T ILIZ A R E

9 - S is te m a n t ib lo c a r e (A B S )* Lum ina de co n tro l su p ra ve g h e a za instaiatia A B S $i E D S *. S is te m a n tib lo c a re (A B S )* Lumina de control este aprinsa la punerea contactului motor, respectiv la pornlrea motorului. timp de cateva secunde. Lumina se stinge dupa ce s-a derulat ciclul de testare automata. Daca la punerea contactului motor lampa , de control nu se aprinde. nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, instaiatia are o defectiune. O defectiune in sistemul ABS este indicat dupa cum urmeaza: • D a c a e s t e a p rin s a n u m a i la m p a d e c o n tro l A B S, vehiculul poate fi Tnca franat cu Instaiatia normala de franare deci fara ABS. Trebuie insa mers la un dealer Volkswagen. • D a c a s u n t a p rin s e la m p ile de c o n tro l A B S s i in s ta ia tie i de f r a n a r e , eroarea se afia nu numai in sistemul ABS. ci §i in instaiatia de tr ^ a r e . Trebuie sa va a$teptati la o schimbare In caracteristicile de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEiTUNG" „ST0P1 DEFECTIUNE LA SiSTEI^UL DE FRANARE, MANUAL DE UTILIZARE

Atentie! D a c a s e a p rin d a m b e le la m p i d e a ve rti« a it« (AB S $i in s ta ia tia d e frS n a re }, Oprtti im e d ia t v e h ic u lu l s i v e r if ic a t i lie h id u l d e frS n it. IhKsd n iv e iu l lic h id u h ii a s c iz u t s u b m a rc a ju l ^ I N ”j n u nriergeti m a i 4 e p a r te 9 i s o lie ita ti a ju to ru t ^ > e c ia ll$ tiio r. D a c a n fvelu i llc h id u lu i d e fra n a e s te 1 o rd in e , d e f e c tiu n e a f» o ^ e h ^ f l p ro v o c a fa d e A B S . Eteca fu n c fra d e re g la re a A B S nu m a i o p e re a z d , ta frd n a re ro tiie din s p a te Se p o t bfoca i^ fa tlv re p ed e. In a m im ite c a zu rr a c e a & f a p < ^ e d u c e l a d e r a p a r e a p d r t i i d in s p a te a vebicu{ului< S e c o n d u c e e u a le n t ie p in d la u rm d to n ii d e a le r V o lk s w a g e n s i s e In la tu r a a v a ria . Alte indicatil referitoare la ABS le gasiti in manualul 3.2. „Franare”. D ife re n tia l b lo c a b ii e le c tro n ic (E D S )* Instaiatia EDS lucreaza Tmpreuna cu ABS. Avarierea Instalafiel EDS este indicata prin aprinderea lampii de control ABS. Trebuie dus vehiculul cat mai repede ta un dealer Volkswagen. Alte indicatil referitoare la EDS le gSsitI in manualul 3.2. ..Diferenfial blocabii electronic".

COCKPIT

1 .S

HANDBREMSE ANGEZOGEN” t ie ! ide fra n a re .In s t a la t ia d e f r a n a r e ((X9 BETRIEBSANLernJNG" Lampa de avertizare este aprinsa cand: „STO PI A V A R IE LA S IS T E M U L DE • frana de mana este trasa. A lftn tle l TextuI informativ este. Ite c d ia m p a d e c o n tro l a m s l d ^ . C o n d u c e ti p re c a u t p an a la u im a to ru i d e a le r V o lk s w a g e n $1 tn ia tu ra tl a v a ria . Vehiculul nu poate fi pus in funcliune. FRANARE Daca se merge cu frana de mSna trasa cu MANUAL DE UTILIZARE." viteza mal mare de 6km/h.U T ILIZA R E La punerea contactului motor se realizeaza automat analizarea datelor cheii vehiculului.96. Daca sistemul ABS* nu funcjioneaza. 1 0 . Vezi $i pag. se aude in plus un semnal de alarma. timp de cdteva secunde. Daca nu s-a folosit o cheie de contact corespunzatoare. TextuI Informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOP! BREMSENFEHLER 11 . rtu s e s tin g e s au • nivelul lichidului de frana este prea scazut.S TO P! AV A R tE LA S IS T E M U L DE FRANARE MANUAL DE UTILIZARE. La vehicule cu sistem ABS lampa de con­ trol se aprinde dupa punerea contactului motor..Im o b iliz a to r e le c tr o n ic 16 COCKPIT . n lv e lo t ilc liid u lu i d e frd n a e s te p re a s c a z u tr O p riti im e d ia t v 6 lil> c u fu i. lampa de control ABS este aprinsa Impreung cu lampa de control a Instalatiei de franare. dui»a elit>erar 6 a „FRANA DE MANA TRASA” fra n e i d e n id n ^ .STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG” . A c e a s t a p o a t e d u c e In iin e le c a z u r i i a d e r a p a r e a p a r |li d in s p a te . Aceasta procedure este anuntala prin aprinderea lampii de avertizare. n a m e rg e fi m a t d e p a rte 9 i s o lic H a fi a jirto r d e s p e c ia lita te O a c a iu m in a d e c o n tro l a In s ta i a | i e i d e Ir a n a r e e s t e a p rfn s d tro p rsu n a cu Iu m in a d e c o n tro l ABS» ftm e fia d e re g ia re a A B S se p o a te sd n u i ^ c t i o n e z e ." s e a p r in d e In t im p u l m e rs u lu l. lampa va clipi In mod permanent. sau dupa pomirea mctorului. R offle d in s } » t e s e p o t b io c a la fra n a re .

va putetl deplasa pana la primul dealer Volkswagen. 1 . A v a rii la m o to r Daca in timpul mersului la motoarele Die­ I ^ ^ 1 3 • L a m p a d e a v e r t iz a r e •. aceasta este indicata prin clipirea lampii de control . ATELIER!’ Textul informativ din indicatorul multifunclio n a r este: . Textul infonnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: ^GENERATOR WERKSTATTr .AVARIE LA MOTOR. Daca motorul este c a ld lampa de control pentru p rem calzire nu este aprinsa motorul poate fi pomit im ediat. Ea trebuie sa se stinga dupa pomirea motonjiui.vezi pagina 97. exista o defectiune fn sistemul de preincalzire . . tional' este. Deoarece bateria vehiculului se descarca tnsS in permanenta.In s t a la t ia d e p r e m c a lz ir e '00' (numai motoare Diesel) Cand motorul este re c e lampa de control se aprinde la punerea contactului motor.. ar trebui sa se deconecteze consLimatorii eleclrlci care nu sunt neaparat necesari.ALTERNATOR ATELIER!" COCKPIT 17 .motorul Lampa de avertizare la punerea contactrebuie verificat neaparat la un dealer tului. 1 2 • A lte r n a to r u l Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor.U T IL IZ A R E 1 4 . Daca lampa de control nu se aprinde. Dupa pomirea motorului ea trebuie Volkswagen.comanda a motorului. dupa punerea contactului motor se aude un semnal acustic. Textul infomiativ din indicatorul multifunc­ Daca centurile de siguranta nu sunt puse. Dupa stingerea lampii se pomeste imediat motorui .GURTANLEGEN" '^ ^ P U N E T I CENTURILE DE SIGURANTA!” V a ru g a m sa re s p e c ta fi in d ic a tiile d e la c a p ito lu i „ C e n tiira d e s ig u ­ ra n ta ” m a n u a lu l 2 ..se apeleaza la ajutorul specialistilor. sel apare o defectiune la sistemul de C e n tu ra * 4?. sa se stinga. Daca lumina de control se aprinde in timpul mersulul. WERKSTATTr punerea centurii sau dupa circa 6 secunde. Acesta Inceteaza dupa „MOTORSTORG..

. • M u p u n e t} m lin a p e v e n tila to ru l d e r a c ir e ! V e n t i la t o r u l p o a t e p o rn i Im is c .f fP iT . m o to ru l s e ta s a s a « e rl^> ceasca. temperatura agentului de racire poate sa fie prea mare sau nivelul agentului de rScire este prea scazut. ti-ebuie i« s -p e c ta te u rm a to a re le p u n c te : . nu m e rg e ti m a i d e p a rte .2 . Dac3 nivelul agentului de racire este ?n ordine. TextuI infomnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . Verificaji siguranta ventilatorului §i daca e cazul inlocuiti-o. se poate merge mai' departe pdna la cel mai apropiat dealer Volkswagen. TextuI intomiativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG” „STOPI VERIFtCATI AGENTUL DE RACI­ RE. ATELIER in a in t e d e e x e c u ta re a lu c ra rilo r ia m o to r s au In c a m e ra m o to ru lu i c it i t i in d ic a t iile d e l a p a g . s is te m u f d e r a c ir e se a f f a s u b p r e s iu n e . 3G. aceasta este indicata prin clipirea lampilor de avertizare corespunzatoare motorul trebuie verificat neapdrat la un dealer Volkswagen. m a in ilo r $ i b r a te io r d e a b u rt s au tic h id e fie r b in fi. Daca lumina nu se stinge apoi. sau in timpul caldtofiei se aprinde sau clipeste. Daca este cazul se adauga agent de racire.a te n tie la d e s c h id e re a v as u iu i d e e x p a n s iu n e . f tc e s t a c o n fin e c o m p o n e n te c e p o t fua fo e . ATELIER!" 1 6 . in a in fe d e d e s u ru b a r e a e a p a c u lu i.este necesar sd solicitatl asistenta de specialisti.p e n tru p r o te ja re a fe te r . presupunSnd ca nivelul agentuiui de racire este Tn ordlne iar lampa de avertizare s-a stins. Ca avertizare suplimentara se aude un seinnal acustic in 3 tonalitSti: S e o p re $ te v e h ic u lu l. evit«kridu-se mersul cu turatia la relanti si mersul foarte meet. C an d m o to ru l e s te fie ilH n te .Sistern de racire". A v e rtis m e n te • N u d e s c h id e tfn ic io d a td c a p o ta m o to n iiu i d a c d o b s e rv a ti c a ie s e a b u r s a u a g e n t d e ra c ire dfn c a m ­ e r a m o to ru lu t • p erlco l d e opKarin!! A ^ fe p ia ti p a n a c a n d n u m a i ie s e a b u r s a u a g e n t d e r a c ir a . s e o p re $ te m o to ru l S' se veriftca nivelul agentului de racire. Daca lampa de avertizare nu se stinge.MOTORSTORG. la 4 e s c lu d e re c a p a c u l s e a c c p e r^ c u o c a rp d m a re .c h ta r d a c a c o n ta c lu l m o to r a to s t tu at! • P e n tr u a e v it a o p a r ir e a c u a g e n t d e ra c ir e fie r b in te . • A c o rd a ti a te n tie fa p tu iu l c a i l c h id u l d e r d c fr e nu tr e b u ie sa a iu n g a ia e $ a p a m e n tu l fie rb in te s a u ia a lte c o m p o n e n te fie rb in ti a ie m o to r u lu i. O e a c e e a . In caz ca defectiunea apare numai la ventilatonji de racire. T ip jl de agent de racire pe care il puteti umple se afla in manualul 3. cauza defectiunii poate fi la venti­ latorul de r§cire.T e m p e r a tu r e a g e n tu lu i ^ d e r a c ir e / n iv e lu l a g e n tu lu i d e r a c ir e Lumina de control se aprinde timp de cateva secunde la punerea contactului motor. Astfel pentru ventilatie se fo!ose§te curentui de aer creat in mers. ^ ' i" m r .U T IU Z A R E 1 5 . cu toate ca nivelul agentului de racire siguranta ventilatorului sunt in ordine.A v a r ie la m o to r M o to r c u b e n z in a EPC Daca in timpul mersului apare o defecliune la sistemul de comanda a motorului pe benzina. WERKSTATTI" „AVARIE MOTOR.

OLSENSOR WERKSTATTl" .OLSTAND PRUFEN-’ . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional’ este: . C lip e s te lu m in a g a lb e n a (s is te m u i d e c o n tro l a l n iv elu lu i u le iu lu i e s te d e fe c t) Cand la sistemui de control al nivelului uleiului apare o defectiune. Daca lumina r^u se stinge. n r . la turatii ale motorului de peste 1500 rot/min se aude o avertizare uplimentara . O p riti veh icu lu !) o p riti m o torul! Veri­ ficati nivelul uleiului si daca e cazul completati .STOP! OLDRUCK m o t o r AUS! 6ETRIEBSANLEITUNG" .2.U T ILIZ A H E 1 7 • P r e s iu n e a /n iv e lu l u le iu lu i m o to r u lu i* Lampa de avertlzare a presiunii uleiului de m otor $i nive)ul uleiului se aprinde ca functie de control la punerea contactului motor timp de cateva secunde.vezi manual 3.SENZOR ULEI. K P iT L u m in a e s te g a lb e n a (n iv e lu l u le iu lu i d e m o to r* e s te p re a s c a z u t) Verificati nivelul uleiului cel tdrziu ia urmatoarea alimentare si completafi daca este necesar .vezi CaietuI 3." fn a in te d e e fe c fu a r e a lu e ra rH o r ia m o to r s a u m c a m e ra m o torulu i c i t i t i in d ic a tiife d e la p a g . „Ulei de motor” . TextuI informativ este: . ATELIERI" iq . cel mai bine la fiecare umplere a rezervorului. 3S. „Ulei de motor". Daca nu s-a adaugat ulei de motor. La deschidera capotei motorului. 100 km apare iara^i avertizarea.VERIFICATI ULEIULDE MOTOR. nivelul uleiu­ lui tr e b u ie verificat la inten/ale regulate. Daca lumina clipe$te. C lip e $ te lu m in a ro $ ie (p re s iu n e a u le iu lu i d e m o to r e s te p re a s c a z u ta ) Daca tr> timpul mersului tampa de avertizare clipeste.STOP! MOTORUL NU ARE PRESIUNE ULEIl MANUAL DE UTILIZARE/ r . In perloada scursa de la aparitia deiectulul pdna laverificarea motorului. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional' este: . aceasta este indicate printr-un semnal acustic ?i prin clipirea l^mpii de control. Motorul nu trebuie sa mearga nici macar la turatia de m ers In gol solicita(i ajutor de specialitate.un semnal acustic tritonal. N u p o m itim o to ru l! Verificati nivelul uleiului ?i completati daca este necesar.2. se aude un semnalsonorcuStonuri. n u m e r g e t i m a i d e p a rte . de$i nivelul uleiului este ?n o rd in e . dispare avertizarea pentru nivelul uleiului. dupa cca.

2.Instalat'a de spaiare parbrlz". 2 2 • P ro g ra m u i e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e (E S P )* Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor si trebuie sa se stinga dupa circa 2 secunde. de la Inchlderea usilor. in inicatorul multifunctionar vor aparea u§i capota motoatlui/ capacul portbagajului deschise. @ 20 COCKPIT . Deptasa$i-va atent pana la primul dealer Volkswagen $1 lasati sa vl se veriflce motorul. Deoarece Instalatia ESPIucreazacu ABS. 1 9 • N iv e lu l lic h id u lu i d e s p a la re p a r b r iz * Lampa de control se aprinde cand in rezervorul de spaiare parbriz nivelul de apa este prea s c ^ u t. La autovehiculele cu sislem de navigalie*. lumina de control este aprinsa in mod continuu. 15 sec. Daca instalatia este deconectata sau apare 0 defectiune in sistem. Aceste afisaje functioneaza S' cand contactul motor nu este pus si trebuie sa dispara dupa cca.8 litrll. TextuI informaliv este: „B n T E TANKEN" . 2 0 • N iv e l c o m b u s tib il* Lampa de avertlzare se aprlnde cand rezerva de combustibil ajunge la cca. . Se completeaza cu lichid special pentru spaiare parbrlz st farurl* . Alte indicatii g^siti la pag.L u m in a d e a v e r tiz a r e CHECK 1® g aze d e e v a c u a re * C lip e s te : CSnd este defectat cataiizatonjl.vezi manual 3. ia 0 defectlune !a ABS se aprinde si iumina de control ESP.. In plus se aude un semnal de avertlzare. TextuI Infonnativ afi?at pe afigaj" este: . 80/ C m M ^ ■ ^ F *< i f ' P U til I? 1 1 8 • In d ic a r e a * d e s c h id e rii c a p a c u lu i p o r tb a g a ju lu i/ u s ilo r Lumina se stinge numai cand capacul $i toate usile sunt complet inchise. care inrautateste calltatea gazelor de esapament (de exemplu Sonda Lambda este defecta). 99. Lum ina de co n tro l clipe ste In tim pul mersului cand se electueaza reglarea.WASCHWASSER AUFFULLEN" „COMPLETATI CU LICHID DE SPALARE”.VA RUGAM ALIMENTATI" 21 . S ta a p rin s: Cand apare o defectlune in timpul mersului.U T ILIZA R E 5*:Vtoo .

Atata timp cat se mentine apasata supraata.U T ILIZ A R E V o la n m u ltifu n c tio n a ]* S is te m d e r e g la r e v it e z a * (G R A ) B uton b a s c u la n t 1 Supra<ata inferioara S E T . Supraiata superioara R ES +: Apasati odata — Viteza memorata este reluata.derulare rapida inapoi (casetofon*) . Atata timp cat se mentine apasata suprafata.cautare titluri Inainte (CD’ ) Se apasa sjprafafa inferioara. Se va memora viteza xlstenta in momentui eliberarii supraletei. viteza se reduce. B u to n b a s c u la n t 4 Se apasa suprafata superioara: ^ . Se apasa suprafata Inferioara V O L — volumul scade. a R a d io * B u to n b a s c u la n t 3 Se apasa suprafata superioara V O L + volumul cre$te. Apasati de doua ori —Temporizare.Este memorata viteza momentana.anunturi TIM inapoi (Sistem de navigatie’ /Radio gamma) .: Apasati odata . 101 .Accelerate.derulare rapida inainte (casetofon*) . Pentru a relua viteza memorata trebuie sa apasati odata RES + Alte indica{ii vezi pag. Apasati de doua ori . Se va memora viteza existenta in momentui eliberarii suprafetei.cautare posturi inainte (Radio) . S / .anunturi TIM inainte (Sistem de navlgatle’ /Radio gama} .cautare titluri inapoi (CD*) K u m in a re Pe partea stanga (vezi sageata figura din stanga) se afla o tasta pentru conectarea deconectarea ituminarii tastelor volanului multifunctional*. COCKPIT 21 .cautare posturi inapoi (Radio) . viteza crests. Viteza ce trebuie mentinuta ramSne memorata. B uton b a s c u la n t 2 Suprafata inferioara CANCEL: Apasati odata—Instalatia de reglars viteza’ este deconectata pentru scurt timp.

d e o a re c e a p e lu rile in tr a $ i c a n d rad io -u l e s te o p rit. Daca avefi un apel. Utilizarea aparatuiui este descrisS Tntr-un manual separat. V o lu m u i dorit poate fi regiat la radio. de discutie se aude prin difuzorul instalatiei radio. A s e z a re a te le fo n u lu i A^ezati telefonui deasupra $i apoi apasaJi-l in sus in suport pana se blocheaza. CItnd ati scos telefonui cu adaptorul. adresati-v3 dealerului dvs. puteti scoate te le fo n u i m o b il im p re u n a c u a d a p to ru l din suport: Prindeti adaptorul de capStuI inferior $i trageti telefonui cu adaptorul in sus. L a p a r a s ir e a v e h ic u lu lu i lu a t i te le fo n u i cu dvs sau d e c o n e c ta ti m e s a g e r ia v o c a la a u to m a ta . Volks­ wagen. S c o a te re a te le fo n u lu i m o b il impingeti in sus Incuietoarea de pe suport. apucati lateral telefonui §i trageti-l afara. vocea partenerului dvs. P e n tru a p u te a te le fo n a m a i s u n t n e c e s a re s u p lim e n ta r: • un s u p o rt p e n tru te le fo n m o b il • un c a b lu de le g a tu ra Daca aveti in tre b a ri despre utilizarea pregatirii telefonului sau instalarea suportului. 22 COCKPIT . Pentru a telefona f a r a d is p o zitiv u l de v o rb ire Itb e ra . procedatl ca si cum a-(i discuta cu pasagerul din dreapta. P r e g a tir e a te le fo n u lu i* Pentru utilizarea telefonului existS: • un m tcro fo n (in lampa inferioara fafa) • o c u t ie d e in t e r f a f a (in te r f a c e b o x) • c o m u ta re a automata a d ifu zo ru lu i in s ta la tie i radio (pentru tran sm iterea convorbirii) • o a n te n a d e a c o p e ris combinata ra d io /te le fo n . Pentru a raspunde.U T ILIZA R E D is p o z itiv d e v o rb ire lib e ra p e n tru t e le fo a n e m o b ile * Prin dispozitivul de vorbire libera puteti telefona fara telefonuf mobil in mSna. c i in m ic ro fo n u l d in s p a te le a d a p to ru lu i! In caz contrar apar reacti) acustice. nu v o rb iti c a de o b ic e i la te le fo n u i m o­ b il.

d e e x . R e ce p to ru l se g ase$te in in te rio ru l vehlcululul. Cheia de u rg en ta se va u tillz a num ai Tr^ mod exceptional. In fie c a r e c h e ie se g a s e s c com p o n e n te e le c tr o n ic e ! F e r iti c h e ia d e u m e z e a la 91 d e s c u t u r a r i p u te m ic e . B a te r ia d e s e S r c a t i v a fi in d e p a rta ta c o n fo rm le g is la tie i m e d iu lu i. T in e tl ch eia de u rg en ta se pa ra t de documentele autovehiculului. Daca se efedueaza o data inchiderea centralizata.INCHIDERE 23 . in general se poate ca toate inchizatoarele vehiculului sh fie actionate cu cheia. S iguranta la in c h id e re 91 sistem ul de alarma antiturt n u se pot actlva atunci cSnd inchiderea centralizata se defecteaza. P e ric o l de a c c id e n ts re ! • S e o a te li c h e ia d in c o n ta e f dupa ce ve hiculu l e st« ?n repaus! A lt f « l s ls te m u l d e b lo e a re a v o la n u iu i p o a te b io c a v o fa n u l neprevazMt. A c e a s t a e t i c h e t a d e p la s t ic se p a s tr e a z a in lo c s ig u r p e n tru c a n u m a i a v a n d la in d e m a n a a c e s t c o d se p o a te s c h im b a c h e ia . Din aceasta cauzS la vSnzarea vehlcululul dati cumparatonjlui aceasta eticheta. in jn e le t^ri de export se livreazd 4 chei principate. <u- DESCHIDERE . E tic h e ta c h e ii Pe eticheta cheii C (vezi pagina anterioara) se afla codul ch eil care este absolut necesara in cazul confectionaril unei noi chef.c M a r p e n tru c d te v a m om e n te . A t« n M e l Q • C a m l|» r a s itiv e h tc u fu l. Vehiculul va fi livrat cu d o u a " chei cu emitator A cu o cheie de urgenta B care se potrivesc la toate inchizStoarele.U T ILIZ A R E C h e ia Emitatorul cu bateria este in manerul cheil. m a i a le s dacd fn v e liic u f rdm an c o jili. C h e ia d e s c h im b D in m o tiv e d e s ig u r a n t a p r im iti c h e i e d e s c h im b n u m a i d e la d e a ie rii V o lk s w a g e n .iu a tr in to td e a u n a ch ela e u dvs<. A c « 9 tla a r p u te a p o m i m o to ra t sau a c tio n s dfspozH ivefe « le cfra n ic e . S c h im b a r e a b a t e r ie i Noi va recomandam ca s3 Idsafi sa schimbe bateria din cheia cu emitator Service-ul Volkswagen. d is p o z itiv u l de a c fto n a re g eam urr.

U T ILIZ A R E T e le c o m a n d a c u s e m n a l r a d io * Prin telecomanda pot fi activate urmatoarele functii.deschiderea numai a u$ii conducatorulul' C u ta s ta 3: . respectiv capacul portbagajului. ElementuI de receptie se gaseste in intetioail vehlculului. toate elementele se reblocheaza automat. Cand s e a c tiv e a z a inchiderea de sigu­ ranta $1 sistemul de avetlzare antifurt" sunt valablle cele de mai jos: Dacd usile vehlculului sunt desculate cu telecomanda tasta 1 . DESCHIDERE . D o m en iul d e a c tiu n e (suprafata albastra) a telecom enzii este prezentata in fig u ra . s e d e z a c tiv e a z a in c h id e re a de s ig u ra n ta $i s istem u l de a v e r tiz a r e a n tifu rt* . spre vehlcul ?l se apasa scurt tasta de deschldere 1 . Pentru aceasta apasati tasta de deblocare (sageata). Inchiderea de siguranta $i sistemul de avertizare antifurt* nu functianeaza totusi in decursul acestor 30 secunde. D e s c u ie r e a s i fn c u ie r e a u s ilo r Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta chela. daca in decurs de 30 de secunde nici una din usi. | Aceasta functle impiedica d e s c h id e re a 7? in v o lu n ta ra a u s ilo r v e h ic u lu lu i in ra z a d e a c tiu n e a te le c o m e n z ii. D istan ta m axim a de a cflu n e depinde de diferiti factorl.tnchiderea centralizata . La a c tio n a re a de d o u a o ri a ta s te i de in c h id e r e 2 . Pentm in c u ie r e a vehlculului se apasa scurt tasta de inchldere 2 . Daca vreji sa deschidetl sau inchidetl mecanic vehiculul trebuie sa scoatetl mai intai chela. Oaca baterille sunt slablte raza de actiune se reduce.INCHIDERE 24 . aflatl fiind in zona de ac­ tiune. Pentru Introducerea chell trebuie de asemenea sa apa­ sati pe aceasta tasta.descuierea capotei portbagajului Telecomanda cu baterii este plasata in manerul cheii vehiculului.cuplarea/ decuplarea inchiderii de siguranta §i sistemului de avertizare antifurt* . a se utlllza chela: Cu ta s te le 1 si 2: . nu au fost deschtse.

ProcedeuI de sincronizare este incheiat. $1 nu poate fi incutat automat. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i p o rtb a g a ju iu i indreptati telecomanda spre autovehicul §i a p ^ a ti tasta 3 cca. A p r o b a re a t e le c o m e n z ii Telecom anda Tndepline^te criteriite de acceptare $i a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicafii al Republicii Federate Germania. 3.INCHIDERE 25 .U T IL IZ A R E D e s c h id e re a u n e i s in g u re u $ i* D e s c h id e re a c a n d d is p o zitiv u l de d e s c h id e re a u n ei s in g u re u $i e s te a c tiv a t Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta cheia spre vehicul se apasa scurt tasla de deschidere 1 . Oupa ce ati descuiat capcul. avand cod mecanic valabil. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor luminiior de semnalizare. 3 secunde. Inchiderea de s ig jra n ja ?i sistemul de avertizare a n tifu rt' sunt in continuare dezactivate. exista posibilitatea ca sa nu mai corespundS codul cheii cu al unitatii de comandS din vehicul. Apasati o s in g u ra d a ta fie tasta de descuiere 1 fie tasta de incuiere 2 a telecomenzii pentru circa o secunda. c DESCHIDERE . Acum incuiati sau descuiati vehiculul dvs. Capacul portbagajuiui este deschis. A lte chei-telecom anda se objin de la deaierii VolksvKagen. Aceasta se poate intampla cand tasta telecomenzii este actionata des in afara domeniului de actiune. Se va descuia numai usa conducatonjlui. 2. deoarece aceasta trebuie adaptata la im o bilizatorul vehicululul trebuie sa fie initializat In capul cheii. acesta poate fi inchis numai cu ^ ^ i^ p a n a . Vehiculul ramane incuiat. ProcedeuI de sincronizare nu trebuie sa dureze mai mult de 1 m inut: 1. Intre cheie unitatea de comanda se recunoa$te un nou cod de schimb. Toate componentele sunt in conformitate cu normele in vigoare. o singura data mecanic cu chela. Aveji grija sa nu deschidetr capacul portba­ gajuiui din neatentie. Aprobarea de mai sus este baza pentru iutohzarea in alte tari. Se pot utiliza in total 4 chel cu teleco­ manda. inchiderea de siguranta sistemul de alarma antifurt* se dezactiveaza imedial. Cheia va fi recunoscuta. Unitatea de comandS recunoaste to tu si un cod valabil Fixat. Aceste chei trebuie sa fie s in c ro n iz a te la un d ea le r Volkswagen. S in c ro n iz a re a Daca la actionarea tastei telecomenzii vehiculul nu se descuie. C heia cu telecom anda trebute iara^i sincronizata. La actionarea de d o u a ori a taStei de deschidere 1 se descuie toate elenienteie vehiculuiut. (Federal Approvals Office For Telecomunications Of The Federal republic Of Germany).

p e n tru e a D tci a c e s te a n u s e m ai p o t d e s c h id e • vazS p a g in a 3 4 .m iri a le s c o p ii > p e n tru cd u $ iie n u m a i p o t f i d e s c h is e d in in fe rio r. de supraveghere interioara* s< in sta la tia de avertizare antifurt' se dezactiveaza imediat. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor lampilor de semnalizare. la vehiculele cu geamuri actionate electric. Inchiderea de siguranta si de supraveghere interioara $i instalatia de avertizare antifurt* sunt im e d ia t activate. se m ai p ot d escu ia $i deschide mecanic numai u$a ^ofenjlui $i c a po ta p o rtb a g a ju lu i. cop iH m i tre b u ie t a s a t l i n v e h ic u f n e s u p r a v e - gheati- 26 DESCHIDERE . d e o a re c e tn c a » r i d e urgena . Functionarea Inchiderii de siguranta este indicata prin clipirea unei lumini de control din apropierea siguranfei usii conducatonjlui. A stfe l se e v ita d e sca rca re a b a te rie i vehiculului la perroade mai lungi in care nu se circula. se rasuceste o s in g u ra d a ta chela !n butucul u$ii $oferului in pozi(ie de incuiere. Activarea este indicata prin scurta aprin­ dere a tuturor lampilor de semnalizare. In c h id e r e c e n t r a liz a t a La Incuierea descuierea mecanica a u$ii $oferu!ui sau capacului portbagajului. O b s e rv a tie La defectarea sistem ului de inchidere c e n tra liz a ta .spargerea” autovehiculului sa fie mai dificila. a u to m a t s e b lo e h e a z a to a te u s ile $i c a p a c u l p o rtb a ^a lu lu i. D e s c u ie re a Pentru d e s c u ie r e a vehicului dvs. Toate butoanele de siguranta din u?i se deplaseaza in sus. Dupa 28 zile lumina de control se stinge. toate geamurile se deschid. se rasuceste cbeia !n butucul u^ii ^oferului In pozi(ie de deschidere. In c h id e re a de siguranta si instalatia de avertizare anti­ furt* nu pot fl activate cSnd inchiderea centralizata este defecta. A te n tie ! • fn v e liic u fe le in c u ia te d in ex> fe r lo r n u tr e b u ie s a p ers o a n e . Sistemul de mchidere centralizata este echipat cu m c h id e re d e s ig u ra n ta : indata ce vehiculul este incuiat din afara butoanele de Tncuiere din interior sunt blocate imediat. La deschiderea vehiculului lumina interioa­ ra care este comandata de intrerupatoarele de la u$i se aprinde pentai circa 20 secunde. A c e a s ta e s te v a la b ii in s p e c ia l la v e h ie u le la c a r e g ea m u rU e s u n f a c tio n a te e le c t r ic . D a r. in c u ie r e a Pentru in c u ie r e a vehiculului dvs.U T ILIZA R E U $ ile . Daca este menlinuta cfieia in pozitia descfiis. a lu to n ti (fin e x te r io r s e fa c e c u d ific u ifa te . • D a c a s e s c t iv e a z a t a s t a d e b fo c a r e c e n tra id d in b ra tu l u$f» s o fe ru lu i. inchiderea de siguranta. Toate u$ile $i capacul portbagajului sunt incuiate. Instalatia este apoi activata.INCHIDERE . Aceasta face ca . prin sistemul de inchidere centralizata toate u§ile$icapacul portbagajului suntincuiate respectiv descuiate simultan. La incuierea vehiculului se sting luminile interioare care sunt comandate de Tntrerupatorul de la u§i.

toate u$ile capacul portbagajulul se Tncuie. averlizare antifurt’ se dezactiveaza imeDacau^conducdtorului e s te d e s c h is a . u$a se deschide. semnalizatoare. to a n e lo r de s ig u ra tifa . Cheia trebuie menpnuta In pozitia de diat. Dezactivarea este indicata printr-o ea nu poate fi incuiata prin apasarea butoscurta aprindere a tu tJtror lam pilor de nului de siguranta. d e d o u a ori s u c c e s iv . Dezactivarea este indicate printr-o incuiere pSna cand toate geamurile $i trapa s cu rta a p rin d e re a tu tu ro r lu m ln ilo r ise inchid complet. fara a afecta (descuta) alte zone. • Cheia se rasuceste d e doua ori suc> c e s iv in oricare din incuietori: in c h id e r e a c o m fo rt Toate u$ile si capacul portbagajului se La vehicule cu geamuri. intr-un interval de o secunda. Pentru aceasta se acfioneaza D e s c u ie re a u $ iio r a v a n d manerul u$ii paria cand butonul de sigu­ d e s c h id e re a in d iv id u a la a u $iiar ranta se mi§ca in sus. DESCHIDERE ■ INCHIDERE 27 . Volkswagen. adresa|i-va activata vehicuiui poate fi deblocat din in­ dealerului dvs. Inchiderea de U$a soferului se descuie. Daca se trage iar^si a c tiv a ta manerul.U T IL IZ A R E Daca rasudti cheia in acela^i butuc. inchiderea de siguranta $i instalatia de avertizare antifurt' nu se activeaza (vezi pagina 31). preveni inchiderea dumneavoastra afarS. actionate electric orice geam/respectiv Inchiderea de siguranta $i instalatia de trapa ramase deschisa. sunt automat Tnchi. • Cheia se rasuce$te o s in g u ra d a ta Usile pot fi blocate $i prin a p a s a re a bu. D e s c h id e r e a in d iv id u a la a u s ilo r * Sistemu! de inchidere centrailzata poate fi astfel modificat Tncat sa fie deschisa numai u$a conducdtorului.in butucul usii respective. siguranta nu se activeaza totusi cand se Inchiderea de siguranta $i instalatia de face aceasta. diat. Pentru informafii suplimentare sau pentru Cand Tnchiderea de siguranta nu este activarea acestei posibilitdti. Aceasta pentru a semnallzare. respectiv trapa descuie.avertizare antifurt* se dezactiveaza imese. t e r io r .

Nu mai este posibila deschiderea u^ilor $i capacului portbagajului.INCHIDERE . Cand se trage a doua oara de m§ner u$a se deschide. la oprirea lasemafor). Daca vehiculul a fost tncuiat cu butonul. cop li] n u trefeuie Id* s a ti in v e h ic u t n e s u p n v e g fie a t}. iar dumneavoastra afara. Sistemul de siguranta §i sistemul de avertizare antifurt* n u se activeaza la actionarea tastei. Astfei tragetl manerul u§ll res­ pective pdna cSnd butonul de siguranta este sus. Tasla functioneazS §i cand cheia de con­ tact este scoasa. B u to n u l d e m c h id e re c e n t r a liz a t a A cest buton fa ce p o sib ila Tncuierea/ descuierea Tntregului vehicul din interior. 28 DESCHIDERE .capacul portbagajului se descjie. in c u ie re Prin apasarea suprafetei A din dreapta butonuiui.in functie de pozitia fantei butucului incuietorii din acesta . A te n tie ! • A c tk m a n d butom it d e In c h id ere c e n t r a f iz a t a d in m a n e r u l u $ ff G o n d u c a to fu k lU t o a t e u ^ iie 91 ca> p a c til p o r tb a g a ^ u i s u n t a u to m a t in c u iB to . respectiv patrunderea neautorizata din e x te rio r (de ex. se blocheaza toate u^ile $i c ^ a cul portbagajului.U T ILIZ A R E Cand usaconducatoruliii e s te d e s c h is a aceasta n u va putea fl tncuiatS. D e s c u ie re a Prin apasarea parfii stangi B a butonuiui toate u$ile . Aceasta pentru a preveni situatia de uitare a cheilor Tn interior. d e o a re c e f n c a zu ri de u rg e n ta . exista posibilitatea sa se debiocheze indi­ vidual u^ile. a ju to ru l d m e x te rio r s e fa c e e u d ific u tts te . Butonul este plasat in manerul u$il concjucatorulul (vezi figure). is o p rire a la s e m a fo r. • in c u iierea iis ifo rs i a ^ p a c u i u i p o rtb a g a ju lu i fm p ie d ic a p a tru n ­ d e re a n e a u to riz a ta d m e x te rio r d e e x .

vezi figura.INCHIDERE 29 . vezi figura A. Butonul de siguranta al u$il trebule sa fie sus.U T ILIZ A R E r S ig u r a n ta p e n tru c o p ii U^lle din spate sunt prevazute cu un sistem de blocare suplimentar pentm situatia cand pasagerii din spate sunt copii. A c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru cop ii Rasuciti fanta sigurantei ptr. cu cheia vehiculului in direc^ia sagetii. D e z a c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru c o p ii Rasucifi fanta sigurantei pentru copii cu cheia vehiculului in directia sagefii B. copii. Butonul de siguranta a! u$ii trebule sa fie sus. U$a sianga spate Usa dreapla spate DESCHIDERE. Manerui de deschldere din interiora u^li este blocat. Uga poate fi acum deschisa numai din Interior. u$a poate fi deschisa numai din exterior.

In in te rio ru l capacului sunt prevazute elements de p rin d e re care fa c ilite a z a trag ere a capacului. 30 DESCHIDERE . 31.vezi pag. • Nu cireutat! niciodatS cu capa> cul spate portbagaj tfeschis sau In trad esch ls deoarece pot p#tru n d e gaze d e e^apam ent In intertom i autovehiculului. P o z itia C: Cand sistemul este defect sau cand bateria autovehiculului este descarcata. Hayonul se poate descuia numai cu telecomanda sau de la comutatorul din u?a conducatomlui .a itfe l capacul p o rtb a g a ju lu i s>ar puftea tfescftidet brasc tn tim pui mersutui. At«nfie! » Dupa in e h id e re s hayonuiui/ G Spaeului s p a te p o rtb a g a j se (taca s«a b lo cat . P e n tru in c h id e re capacul se trage fn jo s $i se Tmpinge u so r.C a p a c p o rtb a g a j / H a y o n P o z itiile fa n te i fn c u ie to rii: P o z itia A: Capacul p o r t b a g a j j l u i se b lo c h e a z a / deblocheaza prin inchiderea centraltzatS.INCHIDERE . P e n tru d e s c h id e re a capaculjl deblocat se apuca manerul (vezi figura) din marginea inferioara si capacul se ridlca. c h ia r daca cb eia a fa s t ro tita pentru incuiere. ?n aceasta pozitie hayonul poate fi incuiat mecanic. P o z itia B: Capacul portbagajului este b lo c a t per* m a n e n t.

Instaiatia se dec!an$eaza. instaiatia d e cla n ^e a z a se m n ale de a v e rtiz a re a c u s tic e ' $i o p tic e la p a trun d erea neautorizatS. daca cu vehiculul incuiat. 3 sec. poate fi inchis doar cu m in a nu poate fi Tncuiat automat. Aceasta este semnalizata printr-o scurtS aprindere a tuturor luminllor de semnaltzare. D e z a c tiv a re Puteti dezactiva alarma cand desctiideti vehicuiul cu cheia sau cu telecomanda. D e s c u ie re a c u a ju to ru i te le c o R ie n z ii Indreplaii telecomanda Inspre autovehicui $i apasati tasta 3 cca. C a n d s e ra s u c e $ te c h e ia de doua o ri in s e n s u l m c u ie rii s au s e a p a s a d e 2 o ri p e t a s ta te ie c o m e n z ii se d e z a c tiv e a z a in s ta ia tia d e a v e rti* z a re a n tifu rt $ i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te r io r * ?i v e h ic u iu l se tn c u ie . In acest caz se declan^eaza pentru circa 30 secunde semnal acustic $i vizuai. DESCHIDERE . Comutatorul functioneaza si cand contactui nu este pus. sau • se tnregistreaza o mi$care !n spatiul in­ terior'.INCHIDERE 31 . In s ta ia tia este im ediat activata. se deschide • o u$§ • capota motorului sau capacul portbagaj • se pune contactui motor. Clieia se rasucegte o data in directia de inculere respectiv se apasa tasta de Tnchidere din te le co m a n d a . D e s c u ie re a d in in te rio r Tragetl comutatorul A din u$a $oferului.U IIL IZ A M L S is te m u l d e a v e r t iz a r e a n tifu r t* Cu ajutorui sistemului de avertizare antifu rt* sunt Tmpiedicate in c e rc a riie de patrundere $i furt din vehicui. C apacul portbagajului desciiiat. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i s p a te Fiti atenti sa nu descuiati din gre^ald capacul spate. IHayonul este descuiat. Sistemul de avertizare in c iu s iv dispo> z itiv u iu i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu iu i in t e r io r * sunt activate automat la incuierea autovehiculului.

INCHIDERE . fara sistem de supraveghere interioara. altfel alarma se va declan$a. 32 DESCHIDERE . sen­ zorii nu tretjuie acopentil D e c o n e c ta re a d is p o z itiv u lu i de s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te rio r* Acest dispozitiv se deconecteaza odata cu deconectarea instalatlei antifurt. 26 . se declanseaza instalatia antifurt. se deschide capacul porlbagajuiui).vezi sageata. cand sistemul de supraveghere interioara este activat. dupa deschiderea unei u$i. Dispozitivul de supraveghere interioara trebuie deconectat cand in autovehiculul Tncuiat raman animale. Pentru a nu impiedica funcjionarea dispo­ zitivului de supraveghere Interioara. Daca Tn interiorul autovehiculului se mi^ca ceva.U T ILIZ A R E In d ic a fie • Semnalul de alarma va fi declansat din noLi daca se atenteaza la una din zonele protejate (de ex. Luaft in considlerare neap arat in d ic a tiite d e ia p s g . D e c o n e c ta re a • Apasati tasta din tocul u^ii (vezi sageata) • inculati autovehlculuL Instalatia antifurt este activata. C o n e c ta re a Dispozitivul de supraveghere interioara se va active la urmatoarea descuiere sau incuiere a autovehlcululul. • Sistemul de alarma se poate declan^a $i dacase descuie m e c a n ic hayonuli D is p o z itiv u l d e s u p r a v e g h e r e a s p a tiu lu i in te r io r * S enzori Senzorii dispozitivului de supraveghere interioara se gasesc pe ambele par(i ale lampil intenoare din spate .

intrerupatorul de siguranta e s te sco s 5 . Daca se apasa sau se trage scurt comuta. A c e s t lu c ru nu e s te v ala b ii la in c h id e re a din e x te r io r a (eres> tr e lo r c u c h e la d e c o n ta c t 'i n a c e s t c a z nu a c tio n e a z a lim ita to r u l d e fo rfa . .INCHIDERE 33 .Dispozilivele electrice de actionare a gea­ 'to ru l pSna la a d oua tr e a p ta . sunt dotate cu o lim ita r e de din faja se deschide. respectiv se Inchide fo rta a u to m a t. R e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e ia p a g in a u rm M o a re . pot fi scoase din furcfie 3 . respectiv se inchlde Comutatoarele din usite din spate sunt scoase din functiune. DESCHIDERE . m an ual.usa din spate stanga' in a fa ra: IntrerupStoarele pentru geamurile ustlordin intfterupatoarele din usile din spate pot fata sunt prevSzute cu o „ F u n c tie Tn fi folostte d o u a t r e p t e ”. inchiderea geamuiui este tntrerupta auto­ mat cand apar obstacole care impiedica mi$carea.u$a din spate dreapta* din spate. .intrerupator de siguranta* dispozitivele de actionare ale geamurilor 4 . geamul murilor. geamul din fata se deschide. 1 conducatorului Prin Tntrerupatoml de siguranta 3 din uea 2 .intrerupatoml de siguranta e s te a p a ­ Daca respectivul comutator este apasat sat: sau tras pand la p rim a tr e a p ta .usa pasagenjiul fata conducatorului.U T ILIZ A R E G e a m u ri a c t io n a t e e le c tric ^ c C o m u ta to a re le din usa p asa ge ru lui dreapta si din u^ile din spate se gasesc Tn apro-pierea manerului u$ii (vezi poza). Intrerupatoarele se gasesc in bratui usii c o n d u c a to ru lu i (vezi figura).

Geamul este tnchis automat. in tre r u p a to ru i d in u$a c o n d u c a to ru iu i . 34 In c h id e re a A le n tle ! Q |i-i inchiderea neatenta sau neeonfre ia td a geanturil^^ p o t cauza r ^ ir l! R e s p e c ta ti v a n tg a m in d ic a tiite d e p e p a g in a u r m a to a re re fe rito a r e ia iim ita re a f o r te i. Geamul se inchide manual. Geamul se deschide automat. Geamul se inchide manual.geamurile din fata: Intrerupatonjl se trage pdna la p rim a treapta. Intrerupatorui se apasa in fata scurt pana la a d oua tr e a p ta . fn tr a r u p ito r u l din u sa p a s a g e ru lu i f a t a $ i din u $ iie din s p a te Pe suprafata de jos a intrenjpatorului se apasa.geamurile din spate: intrerupatorui se apasa In ta|a. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i de a c t io n a r e a g e a m u r ilo r c u c o n t a c t u i m o to r p u s D e s c h id e re a in tre ru p a to ru i din u $a $ o fe ru lu i . . in tre ru p a to ru i d in u $a p a s a g e ru iu i fa ta si d in u s ile din s p a te Se apasa suprafata de sus a Tntrerupatorului. Geamul se poate deschide manual. Q :- DESCHIDERE . La 0 noua actionare a intre ru pa to ru lui geamul se opreste imediat. Geamul se inchide manual. . Geamul se deschide manual.geamurile din spate: Se trage in fata intrerupatorui.INCHIDERE . A v e fi g rijS s i n u rd m d n d n ic io tfa ta e o p il n es u ia rav eg h e ati In m a s in ^ D is p o zittv u l a c fio n a re a g e a m u riio i' n u f u n c tio n e a z a c a n tf u ^ l e d in f a t i s u n t d e s e h is e . p e n tru c a Tn c a x d e u i^ e n t a n ti s e m a i d e s e h id g e a m u rlle . Intrerupatorui se trage pand la a d oua treapta. Fereastra se deschide manual. • D a c a v e h ic u fu td u n m e a v o a s tra a feis t in c u ta t d in e x t e r io r . La o noua actionare a intrerupatorului geamul se opreste imediat.A te n fie ! • D a e a v e h ic u lu f e s te i» a ra s it • c h f a r ^ ip e n h v o s c u r ta perioada» lu a tt c « d>voastra c h e ia <fe c o n ­ t a c t .geamul din fa}a: Se apasa Tntrerupatoml pana la p rim a treapta. nu t r e b u ie s a r a m a n a n ic i o p e r s o a n a » v eM eu t. • A te n tle la in c h id e re a g eam u rito r! Sn cK iderea n e a t e n t a s a u n e c o n tro ia tS a g e a m u H lo r p o t e a u a rd n irl (s triv ire ).

In acest scop cheia trebuie sa fie in pozitie de incuiere. pasagerului fa{a sau de la u$ile din spate intampina in cursa de Inchidere 0 rezistenfa la maintare sau un obstacol (o limitare de forta] geamul se deschide imedlat. 3 . acesta se opreste. in d ic a fie Daca a$tepta(i mai mult de 10. Descuiati vehiculul $i apoi il incuia(i iardsi prin u§a conducatorului. trebuie inca 0 data sa ridicati si s i mentinefi comu­ tatorul tim p de 5 secunde. timp de 10 secunde. In d ic a tie Daca deconectarea/conectarea bateriei vehiculului funclia* de inchidere/deschidere automata a geamuriior u$ilor fa{a. A ten tie! Prin iR c h id e re a n e a te n ta n ec o n tro la td a g e a n lu rilO f s e p ot p ra d u c e rd n iri. In acest caz pute(i sa inctiideti geamul numai dupd ce ati pus contactui motor. Tineji cheia mini­ mum 1 secunda in pozitie de incuiere. nu opereaza. respectati urmatoarele: Vehiculul se incuie din exterior prin u?a conducatorului. trebuie inca 0 data sa lidicaji §i sa mentineji comutatorul geamului respectiv. DESCHIDERE .INCHIDERE 35 . Daca in contlnuare geamul va intSIni un obstacol sau o rezistenta. Functia de inchidere/deschidere comptetd a geamuriior. Daca geamul de la u$a conducatorului. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i d e a c t io n a r e a s e a m u lu i c a n d c o n t a c t u i m o to r a lo s t iu a t Dup§ ce contactui motor a fost Iuat geamurile pot fi Inca actionate aproximativ 1 0 minute cu conditia ca u^ile fatS sa nu se deschida.Daca geamul de ia u$a conducatorului. Pentru a reintroduce acesta functie dupa conectarea bateriei. ia o noua acfionare a Intrenjpatomlui geamul se va deschide din nou. Geamurile vehiculului pot fi de asemenea inchise sau deschise din afara.Dupa ce geamul s-a deschis. usilorfatd este reactivata. respectiv descuiere in butucul u^ii conducatorului.U IIL I^ H t: M o d u l d e lu c ru a l d is p o zitiv u lu i d e lim ita r e a fo rte i 1 . 2 . geamui se deschide imediat. pasagerului dreapta sau de la usiie din spate intimpina o rezistenta la inchidere. ca sa-l inchideti. respectiv 5 ecunde intre pasii individuali. G e a m u l s e in c h id e a c u m fa ra lim ita r e de fo rta . Asigurati-v3 ca toate usile geamurile sd fie complet inchise.Dupa ce geamul s-a oprit. La inchiderea geamuriior din fata nu se realizeaza functia de Tnchidere automata.

Daca doriti sa deschideti complet trapa. P iv o ta re (in c iin a re ) D Comutatorul se rasuce^te p&na in pozitia dorita.U T ILIZ A R E T r a p a * ( P la f o n g i is a n t / p iv o t a n t ) In d ic a tie Dupa deconectarea si conectarea bateriei vehiculului se poate intampla ca trapa sa nu se inchida complet. Trapa este prevazuta cu un d is p o zitiv de iim it a r e a f o i ie i . In pozitia D trapa este complet inclinata. In d ic a tie La culisarea trapei de sticia parasolarul va culisa impreuna cu trapa. G lis a re B Se rote§te comutatorul pana in pozitia dorita in sens orar. atdta vreme cat usile fata nu au lost deschise. sa inchideti cu mana para­ solarul. 36 DESCHIDERE ■ INCHIDERE . In ta in e ^ te un obstacol sau o rezistenta se va deschide imediat. Tn m i^carea de inch ide re . Atunci trebuie sa a p ^ a tl comutatorul in fata sau spate timp de 10 secunde. Putet) sd inctiideti plafonul daca apasati comutatorul aflat In pozifia A in fata pana cdnd trapa este complet inchisa. inchiderea trapei se face in to td e a u n a f a r a d is p o z i t iv u l d e i i m i t a r e a fo rte i. G e a m u l se in c h id e a c u m fa ra iim ita r e de fo rfa . in c h id e r e a c o n fo r t* Trapa poate fi inchisS utilizand nu numai comutatorul rotativ ci §i din exterior prin incuietoarea de la u$a conducatorului. Puteti. pana cdnd plafonul s-a inchis. Daca trapa. rasLciti in continuare comutatorul pana in pozitia B. Mentineti cheia in pozitia de inchidere. A te n tie ! A c o rd a ti a te n tie fttehiderii fra p e if N e a te n tia s a u in c h id e re a fteeo n tro la ta a tra p e i i>oate p ro v o c a ra< nirU D e a c « e a ia p a ra s ire a veh i* cutului lu a ti in to td e a u n a c h e ia c u du fn n eavoastra^ in c h id e re A Pentru Tnchidere com utatorul trebuie rasucit in pozi{ia A. Trapa se deschide sau inchide timp de aproximativ 10 minute dupa ce s-a luat contactui motor la vehlcule cu inchidere centralizata. in aceasta pozitie e posibil sa fiti deranjati de zgom otui provocat de curentul de aer. In pozitia C trapa se deschide pSna in p o z itia C o n fo rt. Trapa se deschide si Inchide cu ajutorui comutatorului rotativ cand contactui motor este pus. fiecare dupa dorinta.

INCHIDEHE 37 .73. • Se ia manivela din suportui capacuiui se introduce in deschizatura pana se opre^te.U T ILIZ A R E A e r is ir e S o la r/ T r a p a S o la r a * La vehiculele cu trapa solar. • Pentru o aerisire optima trebuie ca duzele (suflantele) 3 $i 4 sa fie deschise $i sa fie deconectata recircularea. M otorul ventilatorului va ii actionat cu curent solar si habitaclul va fi alimentat cu aer proaspat. Vezi pag. cu o ^unjbelnita. la raze solare s u ficie n te . A c tio n a r e a d e u rg e n fa Daca Instala^a este defecta. (se invinge presiunea arcului) $i se inchide plafonul. Celulele solare ale trapei livreaza curent pen tru fu n c tio n a re a de a e ris ire a 1 aparatului de aer condi|ionat. plafonul se poate 7nchide manual. dupa lua re a g o n ta ctu lu i. Actionarea Irapei corespunde descrierilor anterioare. In d ic a tie • Aerisirea functioneaza numai la tra p a in c h is a re s p e c tiv ra b a tu ta . r DESCHIDERE . ventilatorul comuta automat pe functionare Solar. • Se scoate capacul de plastic din partea din spate. Tapiteria interioarSi este fixata de trapa solara si nu se poate culisa separat. • Se introduce manivela in suport si se a$eaza iara$i capacul.

vezi figura din dreapta. o p n fi im e d ia t 9« in c h id e ti c o r e c t c a p o ta m o to ru lu i. •Dta de partea unde este fixat telescopul. Capota este mentinuta in pozitie deschisa de un telescop pneumatic. D e a c e e a ? n to td ea u n a d u p d fn c h t* d e r e a c a f w t e i v e r if ie a l i. Attfel s-ar putea produce deteriorSri ale vopselel. Apoi se trage in jos pana cand telescopul nu mal ac{ioneaza lasata sa cada In dispozitivul de blocare .vezi figura din dreapta. In c h id e re a Apucati c t. In d ic a tie inainte de deschiderea capotei motorului verlficati ca stergatoarele de parbriz sa nu fie ridicate de pe parbriz. dacJt e s t e b in e z a v o rS ta .C a p o ta m o to ru lu i D e b lo c a re Se Jrage maneta din stanga sub bord capota se va debtoca.nu apasatll A t e n tie ! • 0 in m ^ i v e d e s ig u r a n ^ c a p o ta m o io r u iu i t r e b t iie s a f i e b in e f n c h is a In iiin p u t m e rs u lu i.INCHIDERE . C a p o ta e s te b m e t n d iis a Oacm s e a f la i a n fvei c u e ie m e n ie le d e c a ro s e H e d in i i t m l e i. D e s c h id e re a Capota motomlui se ridica putin §1 apoi se trage de mSner in dlrec{ia sagetii . Sirrultan iese la iveala un maner de tragere in grila radialorulul . Se ridica $1 se deschide pana se opre§te. • D a c i 8l>servati in tim p u t m a rs u fu i c a n u e s t e b in e fn c h is a . I? 38 DESCHIDERE . Astfel se deblocheazS carligul de prindere.

e x is ta p e ric o l d e fo e . • O p ritt mtotorui. .In d ic a t ii p riv in d s ig u r a n ta la e f e c t u a r e a lu c r a r ilo r in s p a tiu l m o to r La e fe c tu a re a lu c ra rilo r la m o to r s au Tn s p a tiu l m o tor. a c « s ta a r p u te a p o m i b ru s c . • N u d e s c h id e ti c a p a c u i d e la re z e rv o ru i c u lie h fd d e rTO ire. lo c u l d e sub v e h ic u l trebu/e c o n tr a la t la fnferv a le re g u la te . • C d t tim p m otorul e s te eald: ■ N u p u n e ii m a n a in v e n tifa to ru l d e rd e ire .fNCHIDERE 39 . • D a c a tre b u ie e x e c u ta te iu c ra ri d e v e r lf i c a r e c S n d m o t o r u l f u n c t io n e a z a f a p a r e fn p lu s p e r ic o t u l d a t o r a t p ie s e lo r in m l$care • d e ex. a v e ti g rija c a a c e s te a s a nu fie schim * b a te In tr e e le . de e x e m p lu v e r ific a r e a $i c o m p le ta re a cu lic h id e . d e ra n ire si a c c id e n ta ri. v e n tila to r d e r d c ir e • 91 s is t e m u l d e In a lt a fensitm e. • T r a g e ti frd ita d e m S in i. curele trapezoid a ie . s is te m u f d e rd c ire s e a lia sub p re s iitn e . • L a s a li m o to ru l sa se r a c e a s c ^ • N u a siia ti. A fe n tie! F iti f o a i i e a te n fi c a n d lu c r a ^ ia m o t o r s a u tn c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i! S e re c iH n a n d a a te n lie s p o ritd ! • N u d e s c h id e ti c a p a c u f de la cotnpartim entuJ m o toru tu i s a u nu e x e e u f a f i litc ra ri la m o to r d a c a o b s e rv a li e i ie s e af>ur s a u (ichid d e rd c ire p o ric o l d e o p d rire ! A ^ te p ta fi p a n d c a n d nu m a t ie s e a b u f s a u tic h id d e rd c tre fn o to ru l » . in c a z c o n tra r pot a p a re a v a rii g ra v e in fu n c tio n a re . DESCHIDERE . • M a n e t s s c }iim t> a to ru iu i d e v ite z e m p o zitia neutra^ ra sfte c tiv In p o z itia hP”. Pentru a f i re c u n o s c u te la tim p neetanseit^tiVe. > Mneti fnto td eau na ia M e t n a n a fin stin ga to r d e foe. de o p a rire . • D a c a s u n t n e e e sa r# lucriit't la s is t e m u l d e a llm e n fa re s a u ia in sta la fia electric^: • d e e o n e c t a t i b a t e r ia d e la fe te a u a de bord. • T fneticop iideparte< lecom p art im e n M m otoruiui. v e h ic u lu l tre b u ie dus la a t e lie r p e ritru verific a re . a lte rn a to r. Daca se o b se rva p e te d e u le i s a u a lt e lic h id e .a i^ e lt . s c o a te fi c fie ia d e c o n ta c t. La c o m p le ta re a c u lic h id e .n u lu c ra ti n ie io d a ta In apro> pierea focuiui d e sc h is. ■ n u finnati. • E v ita ti sc u itc ire u ite le fn in sia ia t ia e le c t r ic ^ ■ tn s p e c ia l la Imterie. A c e s t e lich id e $e pot aprlnde. n u tu m ati nie io d ata li c h id e d e a s u p r a m o t o r u f a i fierblnte.

gQ " . 1 . in Germania sub 50 m) datorita efectului orbitor. faza s c u rti se apnnde de asemenea cu o intsnsitate rsdusa. C and fa ru rile de ce afa sunt a prinse simbolul farului de ceafa este aprins in lumina verde. tragetl de acesta Tn afara pana la prima pozitie stablla. este su bject al reglementaritor legale.vezi pagina 43. In d ic a tie • Cand lampa pentru ceata este aprinsa. Farurile se aprind numai cand contactui motor este pus. • La ulilizarea echlpamenteior de ilum inare descrise a id . ‘ in anumlte ISri. L am p a c e a ta s p a te * V e h ic u le fa ra fa ru ri d e c e a ta Se roteste comutatorul de lumini din pozltia faza mica/faza mare $i se trage pana se opreste. atata tlmp cat u$a $oferutui este deschisa. EchipamentuI electric al dispozitlvului de remorcare’ montat din fabrica este astfei conceput ca la tractarea unei remorci ce este echipata cu lampa de ceata spate. • Lumina de ceata poate fi aprinsa numai cand vizibilitatea este toarte redusa (de ex. lampa de ceata a autoturismului e automat stinsa.Lumlna de tntalnire (faza micS) sau lumina de drum (faza mare) Cu comutatorul pe luminiie de pozi(ie sau pe faza mica/faza mare. Simbolurile comutaloarelor corespund to tjs i celor de la vehiculele cu volanul pe stanga.Lumini de pozitie" . F a r u r ile d e c e a t a * ^ } In d ic a t ie • La vehicule cu volanul pe dreapta ordinea comutatoarelor difera.U T ILIZA R E C o m u ta to r In d ic a tie Daca nu sunt stinse farurile dupa ce chela a fost scoasa se aude un zgom ot de avertlzare.Stinsa '' ' . cand sunt apnnse lumtnile de pozitie $i contactui motor pus. V e h ic u le c u fa ru ri de c e a ta Comutatorul din pozijia faza mica/faza mare se trage pana la a doua pozitie stablla.Dfl.C o m u ta to r lu m in i 0 . in tlmp ce se efectueaza pomirea motorulul dupd scoaterea cheli de contact ele sunt puse autom at pe lumlnlle de pozitie. 40 LUMINI SI CAMP VIZUAL . Comutarea pe laza mica sau mare respectiv avertlzare luminoasa . in tabloul de bord se aprinde o lampa de control.

la punerea co nta ctu lu i m otor. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 41 . Pentru reducerea distantei de iluminare rotiti rozeta de la pozitia de baza (-) !n jos. 3 • B u to n c o m a n d a io r e g ia r e fa r u r i* Corespunzator conditiilor de Incarcare ale autovehiculului se poate regia electric pozifla farurllor Aceasla previne orbirea partenerilor de trafic creeaza o bund vizibllitate conducatonilul auto.In c a lz ir e a lu n e te i |» ii Instalatia de incalzlre functloneaza numai cand contactui motor este pus. Im e d ia t c e g e a m u l d in s p a te e s te c la r. in s ta la tia d e in c ^lzire va f i o p r it a . „ C o n d u c a n d e c o ­ n o m ic e c o /o g ic ”.U T ILIZ A R E 2 . C o n s u m u l re d u s d e c u r e n t c o n d u c e la s c A d e re a c o n ­ s u m u l c a r b u r a n tu lu i . r 4 . intensitatea de iluminare a aparaturii se regleaza prin rotirea rozetei de langa comutatorul de lumlni. Aceasta !nseamna ca batala farurilor se adapteazd automat starii de incarcare a autovehiculului. Cand insta­ latia de Tncdlzire functioneaza se aprinde 0 lampa de control Tn comutator. R e g la r e a d in a m ic a a fa r u r ilo r La vehiculele cu latn pi d e d e s c a rc a re in g a z se are la dispozltie un sistem de reglaj dlnamlc al farurilor.llu m in a r e a in s tr u m e n te lo r d e b o rd CSnd luminile sunt aprinse.v e z i s i m a n u a lu l 3 . M i^carile vehlculului la demaraj respectiv la franari vor fi automat echilibrate. Farurile se pot regia nutnai cand faza scuita este aprlnsa.2 .

se opre$te datorita unei defectiuni tehnice. In d ic a t ie La utilizarea echlpam entelor de sem ­ n alizare $1 ilum inare descrise se vor respecta hotararile legale.vezi pag. Dupa ce se scoate chela de contact. atata timp cat u$a $oferului este deschisa.se aprinde $i lampa de control a fazei mari din tabloul de bord. A prindeti lum inlle de avarie cSnd de exemplu: .maneta in ios ( 2 ) Cand semnalizatoarele functioneaza. Pentru desfacerea sau strangsrea ruloului parasolar apasati scurt tasta.lam pa de control trebuie sa dipeasca. V 42 LUMINI SI CAMP VIZUAL LUMINI $1 CA m P VIZUAL 43 . D e c o n e c ta re a : Se trage de maneta in sens opus sagetii 3. Parasolaail se va des1a$ura p3na la capat. Pentru a semnaliza la dreapta .maneta in jos ( 2) & a n d r u lo a l p a ra s o la r e s te d e s f i k i u t . S e m n a liz a r e a la s c h im b a r e a d ir e c t ie i d e m e rs $1 a b e n z ii Ridicati ( 1 ) sau coborati (2 ) . CSnd aprindeti lumintle de avarie.14.aveti nevoie de ajutor sau . se aude un sunet (zgomot de avertizare).pand la f f t punctui la care simtiti 0 opozrtie §1 mentineli in aceasta p ozitie . toate lampile de semnalizare ale vehicululul se aprind simuitan. A v e r t iz a r e lu m in o a s a Se trage m aneta spre volan ( 4 ) .<j I lu i^ /^ n c U IIL IZ A H t M a n e ta p e n tru s e m n a liz a r e s i fa z a m a re 5 . Semnalizatoarele se decupleaza automat dupa efectuarea manevrei de viraj. pen tru a p ro teja im p o trlv a ra d ia tiilo r puternice.R u lo u e le c t r ic p a r a s o la r * Parasolarul poate fi tras automat pe luneta.maneta in sus ( 1) Lumini de parcare s tin g a .afungeti la coada ur)ui ambuteiaj . A te n tie t InstalaUa functioneaza si cu contactui mO' tor luat. Cand este conectatS faza mare rSmSne conectata faza mica. L u m in i d e p a r c a r e Lumina de parcare se aprinde numai cu contactui motor luat.L u m in i d e a v a r ie ^ 6 . La aprinderea fazei marl se aprinde lampa de control din tabloul de bord. in te r io a r ^ este lim lta t d .maneta In B U S (1 ) Pentru a semnaliza la stanga . C o n e c ta r e a /d e c o n e c t a r e a fa z e i m a rt C o n e c ta re a : Se conecteaza comutatorul de lumini pe faza scurtd. Vor lumina intermitent 5 ! lampile de avertizare din bord $1 lampa incorporata in intrerupStonjI pentru avarie. $1 lampa de control corespunzatoare este aprinsa . Va mgam respectati hotararile iegale.vehiculul dvs. ' v i z i b l f i t a t e a c £ ttr« - ^ > a le retro vizrare ^ Instalatia de semr^alizare functioneaza numai cu contactui motor pus. Lumini de parcare dreapta . tmpingeti maneta In fata (3).

Stanga ...... Dreapta . lumina comandata de intrerupatorul u s ii.. La vehicule cu inchidere centralizata. Astfel se evita descarcarea bateriei vehiculului....... o p rit...... Pozitiile intrerupatorului: Pozitia din mijioc • o p rit..co n ta c t u$a (lu m in i co m a nd ate de intrerupatorul usii)... se deschide o usa sau se scoate chela din contact..................... L a m p a in t e r io a r a s p a te Pozitiile intrerupatorului: lampa interioara este aprinsa co ntin uu .. L a m p a d e p o rtb a g a j Lampa se aprinde cand capacul portbagajului este deschis (functioneaza ?i c§nd luminilesuntstinsesicontactui motor luat)............ iiu m in a r e to r p e d o Lampa se aprinde numai cand lumina din vehicul e aprinsa si capacul torpedoului este deschis...lampa interioar§ este aprinsa co ntin uu .................... Totu^i......... dupa ce se descuie vehiculul............ trebuie sa fiti atenti la capacul portbagajului sS tie totdeauna inchis cand vehiculul este parcat........... iam pa interioara este aprinsa circa 20 secunde. L a m p ile d e c it i t d in f a t a Prin apasarsa comutatorului corespunzator B se aprinde sau stinge lampa de citit. O O C o m a n d a la m p ii in te r io a r e Lampa interioara se stinge dupa maxim 10 minute daca u$a este deschisa..................U T IL IZ A R E L a m p i in t e r io a r e L a m p a in t e r io a r a f a t a in tre ru p a to ru l A Prin acest intrerupator sunt comandate lampa Interioara din fata si cele 2 lampi de citit.. 44 LUMINI SI CAMP ViZUAL ........... intrerupatorul fampii interioare re­ spective trebuie sa se gaseasca Tn pozitia ......... lampa se stinge imediat.......lumina comandata de intrerupatorul u § ii..................... la incuierea vehiculului sau la punerea contactului motor......... De aceea....

La d u ze in c a lz ite p e n tru s p a la t p ar­ b r iz u l* . C a n d e s t e f o a r t e fr ig $ i in g h e t a fa r a .2. Prin comutatorul A din maneta sterga­ toruiui de parbriz se poate regia individual sensibilitatea senzorulul de ploaie. M i$ c a re ra p id a a s te rg a to ru iu i ■ l^aneta in pozitia 3. Pentru acea sta o p riti 5 ! rep o rn iti fu n c tia de stergere intemiitenta. in a in te d e a p o rn i s te rg a t o a r e le de p a rb riz v e rific a ti d a c a l a m e le ^ t e r g a t o a r e lo r n u s u n t in g h e ta te p e p arbriz! • S te rg a to ru l • o p rit Maneta in pozi'tia 0 . La Intervale egale.fa r u r i* Cand fa ru rile sunt aprinse geam unie famrilor sunt spalate ori de cate ori este spalat parbrizul.pauze lungi Pauzele mtre §tergeri sunt comandate 5 I in func|ie de vlteza. Ellberatl maneta . Cu comutatorul A se pot selecta 4 trepte de temporizare. in functie de temperatura exterioara.instalatia de spalare se opreste stergatoarele functioneaza inca aproximativ 4 secunde.vezI pagina 46. restu rl de inse cte ) tre b u ie totusi indepartata de la geamurile farurilor. LUMINI SI CAMP VIZUAL 45 .U T ILIZ A R E S te r g a to r si in s ta la tia d e s p a la t p a rb riz u l • S te rg e re sin g u lars Maneta in pozitia 4. S e n zo rii d e p lo a ie * La vehlcule cu senzori de ploaie. In s t a la t ia d e s p a la r e .Instalatia de spalare 5 ! 5tergatoareIe functioneaza. • Schimbarea stergatoarelor de parbriz . atuncl cand se Introduce ctiela ?n contact. • M is c a re le n ta a $ te rg a to ru lu i Maneta in pozitia 2. se regleaza automat energia termlca. pauzele intre stergeri se regleaza automat prin senzor tn functie de cantltatea de ploaie. • P o s ib ilita te a d e s te rg e re /s p a la re a u to m a ta Trageti de maneta spre volan 5 . M i^ c a re a la in te rv a le a ^ te rg a to ruiui Maneta in pozitia 1. Oupa talerea contactului motor trebuie sa activatl din nou senzorul de ploaie.pauze scurte Comutatorul spe stanga . In d ic a tie • Completarea lichldului de spalare • vezi manualul 3. Atentie! P e n tr a q b u n a v iztfa ilfta te s u n t n e e e s a re $ t« r{||ito a re d e p a rb riz In iKiRd s ta r e • v e z t p a g in a 4 6 . murdaria persistent^ (ca de ex. $tergdtoarele de parbriz instalatia de spalat parbrizul functioneazS numai cand contactui motor este pus. aceasta cand este conectata functia de $tergere intermltenta. de exemplu la umplerea rezervorului. Comutatorul spre dreapta .

• Se scoate lama stergatorului in directia sagetii B apol scoateti-o in sens opus. • 03n m o tiv e d e s ig u ra n fa ia m ele s t e r g d t o a r e lo r t r e b u i e a n u a l s c h im b a fe o d a t a s a u d e douS o r i. Aceste resturl se pot indeparta numal cu un agent de curajare special. d e e x e m p tu r e s t u r l d e in s e c f e c u r d i a r e a $ te r g d to a r e 1 o r s e f a c e e u un b u re te s a u p ro so p . Substantele degresante nu pot Indeparta depunerile. ia> m e ie s te r g a to a r e lo r d e p a rb riz tr e b u ie c u r a t a t e re g u la t c u un a g e n t d e c u r a tir e g e a m u ri.deflectorul de aer al Iamei. L a m e le s e d b fin la d e a ie rii V o lk s w a g e n . Verificati unghiului pe care tl efectueaza Stergatorul la un dealer Vollcswagwn $i daca e cazul se corecteaza.U T ILIZ A R E L a m e le s t e g a t o a r e lo r d e p a r b r iz A te n iie ! • P e n tru b u n a v iz fb liK a te sunt n e a p d ra t n e c a s a re ^ te rg a to a re in b u n d s ta re . La m ontarea lam elor se vor respecta urmatoarele: . • Se apasa clema de siguranta in directia sagetll A. 46 LUMINI $1 CAMP VIZUAL . F ix a re a Ia m e i Clema de siguranta trebuie sa Intre in locul special destinat din bratui stergatorului se aude zgomotul de fixare. oe partea conducStorulul. • Cand lamele stergatoarelor sunt deteri­ orate. VIbrarea poate 1i indepartata prin folosirea une'i substan}e ce dllueaza grasim lle. pe parbriz pot rdmane resturl de grasimi. Inform atll supllm entara puteti obfine la dealerll Volkswagen. S c h im b a r e a la m e lo r $ te r g a t o a r e lo r d e p a r b riz S c o a te r e a ia m e i • Desprlndetl brajul §tergatorulul de par­ briz si pozi}ioriati lama in unghi drept fata de bratui ^tergatorului. Urmatoarele cauze pot duce la vibrarea lamelor de parbriz. acestea pot de asemenea s& vibreze. Schimbatl lamele $tergatorutul. trebuie sa fie orientata cu fata in jos.lama pe partea din dreapta $cferului treb uie sa fie tn d re p ta ta cu partea convexa in jos. • Unghiul de a ^ z a re de la bratui stergatorului nu este corect. • P e n tr u a e v H a m u n la rfre a . . • La spalarea vehlculelor cu Instalatle au­ tomata de spalare. L a m u rd d rire p u te m lc a .

Incalzirea oglinzilor exterioare cu a c e s te o g lin z i nu s e p o a te eva> lu a c o r e c t d is ta n ta p a n a la v eh ic u R . initiala. lovirea la manevre). L . R e g la r e a o g lin z ilo r e x t e r io a r e In d ic a t ie p e n tru u tiliz a r e a o g lln O g linzi e x te rio a re re g la b ile z ilo r e x t e r io a r e c o n v e x e sau e le c tr ic * a s fe r ic e * .cu deschidere mare cresc campul de vedere mai suprafefei oglinzii. regl§nd numai oglinda conducdtorului.O g lin d a r e t r o v iz o a r e I. inspre '■ ■ interior pana se opre^te. R a b a te r e a o g lin z ii e x t e r io a r e Oglinzile exterioare pot fi rabatute.Oglinda exterloara din stanga totu^i obiectele par mai mici. o glinzile revin la pozltia s p a te .Rabaterea ambelor oglinzi exterioare* mult decat oglinzile convexe. vizibiiitatea in mers. o g lin z ilo r se deiecteazS. D e a c e e a A . asa cum a fost descris mai sus. inainte de a strabate o instala|ie de spalat automata. reglati mai intai oglinda din stdnga conducStorului. apoi oglinda din dreapta cor^ducaOglinzile retrovizoare trebiiie reglate inatorului. Pentru aceasta. i0 In d ic a tie Daca oglinda a fost mutata datoritd unei forte externe (de ex. Asttel se trage carcasa oglinzii cdtre masind. spre exterior) maresc campul de vedere. oglinda trebuie reglata e le c tr ic . deoarece functia oglinzii ar fi schimi' -i ?■ li batS. B .Oglinda exterioard din dreapta Oaca sistem ul de reglare e le ctrica a le le d in s p a te . . O g lin z ile in aceasta pozitie ambele oglinzi exterioare a c e s te a au o u t ilit a t e lim ita ta d e fa p tu i c a nu se p o a te e v a iu a c o re c t sunt rabatate electric. puteti regia Oglinzile exterioare a s fe r ic e au suprafata oglinda manual prin apasarea rDarginii curbata variat. oglinzile trebuie rabStute pentru a evita deteriorarile. Aceste oglinzi . Daca rotiti rotita in d is t a n t a p a n a la v e h ic u le le d in alta directie. intea pornirii asHel inca l sa se permita Apoi puteti regia simultan ambele oglinzi. Oarcasa oglinzii nu trebuie in nici un caz adusa manual la loc. OgllnzMe exterioare se pot regia prin O glinzile exterioare c o n v e x e (curbate butonul rotativ. R e g la re a s in c ro n iz a ta a o g lin z ilo r in primul rand ambele oglinzi trebuie adiise in pozitia de baza.ix V LUMINI SI CAMP VIZUAL 47 .

M e m o ria p e n tr u o g lin d a e x t e r io a r a * V e htculele c u m e m o r ie p e n t r u s c a u n u l c o n d u c a t o r u lu i* au o memorie pentnj oglinzile exterioare. R e g la r e a o g lin z ii in te r io a r e O g lin d a in te rio a ra a n tio rb ire m a n u a la Pentru reglarea de baza a oglinzii. 48 LUMINI SI CAMP VIZUAL . La mersul in marsarier. parghia de pe muchia de jos a oglinzii trebuie sa fie impinsa in fata. respectiv selectorul tn pozitia R. maneta se trage in spate. Pentru reglarea antiorbire.U T IL IZ A R E In c a iz ir e a o g lin z ii* Incalzirea oglinzilor exterioare functioneaza in pozitia A a butonului rotaliv indepen­ dent de instalatia de incalzire a lunetei. O g lin d a c u re g la re a u to m a ta a n tio rb ire * Reglatl oglinda manual. de indata ce se scoate maneta din mar§arier. Reglaiile o g lin z ilo r e x t e r io a r e sunt retinjte automat Tn memorie In corelare cu pozi]ia scaunului conducM orului .vezi pagina 53. daca comutatorui a fost pus pe oglinda dreapta. oglinda se comuta iarasi pe pozitia normala.vezi pagina 53. oglinda exterioara dreapta se muta autom at in pozitia p re s ta b ilita . Astfel la parcare se permits vederea pana la m arginea bordurii. R e g la re a a u to m a ta a o g lin z ii e x te * r io a r e -d r e a p ta p e n tru m e rs u l m ap o i Cand se merge Tn m ar§arier. Pozitia prestabilita a oglinzii exterioare dreapta pentru mar$arier poate ti moditicata corespunzator nevoilor individuate $i memorata . Cand contactui este pus. Oglinda se muta inapoi in pozitia originala. lumina farurilor). oglinda interioard se intuneca automat in functie de intensitatea luminli din spate (de ex.

In dica til su plim e ntare despre „R ulou electric parasolar*" . A to n fitt! C a n d r u lo u l 6 s t e ir a s . R u lo u d e p r o t e c t ie c o n tr a s o a r e lu i* Acest parasolar se folose^te Im potriva radiatiilor intensive.42. Cu ajutorul parasolarelor m ici de sub lampile Interloare din fata puteti acoperi spatlul de deasupra oglinzii retrovlzoare interioare. Pentru rularea parasolarului. e s t e re d u s a . Tragetl ruloul ?n sus $i agatati-l in suporturile laterale.U T ILIZ A R E P a r a s o la r e Parasolarele pot fi scoase din suportut la­ teral $1 intoarse catre usi. v iz ib i* l i t a t e a fn s p a t e . Oglinzile de machiaj sunt prevazute cu capace.vezi pag. se apiinde o lampa. p rin o g lin d a r e t r o v lz o a r e In t e r i o a r a . pe luneta. scoateli-l din suporturi^i lasati-lsasenjieze u$orln jos. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 49 . Dupa ridicarea capacului.

Pe directte longitudinals scaunu! condu­ catorului se regleaza In asa tel incat pedalele s3 poata fi apisate cu pictoarele u$orindoite. a c e ste a p of ajunge Tii zona p«<lEtTelor.fn n lc i u n c a z : litt s e pun p e i>ord s a u p e s c a u n e . — fnclinafia spdtaruiui se regleazci astfel incSt spatele sa se reazeme complet pe sp ^tar iar punctui cel mai de sus al volanului sa poata 1i ajuns cu bratele usor indoite. de pe aceasta pagiria. Ateniie! .po2 i|ia relaxata.accesul sigur.spatarul in pozitie vertical^ .S c a u n e le d in fa | a Reglarea corecta a scaunului este importanta pentm: . S c a u n u i c o n d u c a to r u lu i Va recomandam sa reglati scaunui condu­ catorului dupa cum urmeaza. Nu veft m ai p u te a fra n a. rapid la elementele de comanda . . neobosltoare a corpului . deoareoe la caxut unei m an evre b ru fte . re s p e c tiv ta b io u i d e b o rd .picioarele sa stea comod in spajiul pen­ tru picioare . ifu treiM ifr sd s e gd»ease& iticid> d a tS o b ie cfe fn sp a flu f pentru ptcioai^B. Reglati-va scaunitl dupa cum este descris in pagintle urmatoare.p r o te c tie m a x im a o fe rita d e Cen­ tu r a d e s ig u ra n fa $i s is te m u lu i A irb a g . A te n tte ! • S c a u n e fe d in < a tii n u traibuie tm p ln s e p re a a p re s p e l ie voian. Respectati reglarea de baza a s ca jn u lu i conducatorului $1 pasagerului fa(a. . • in tim p u i m e rs u iu i p ie io a re fe s e f i n t n t o f d e a u n a in p e n tru p ic io a re . 50 SCAUNE SI AMENAJARI . debf«1a sa u a c c ^ e ra ! S c a u n u i p a s a g e r u lu i la t a Va recomandam sa reglati scaunui dupa cum urmeaza.scaunui se plaseaza cSt mai mult posibil spre spate.

pompati". 1 . Apol se elibereaza maneta iar scaunul se impinge pana se bfocheaza.3 . 2 . „pompati".R e g ia re a tn a itim ii s c a u n u lu i* Prin actionarea „ca la pompS" a manetel din partea exterioara a scaunului. p. pema din zona lombara se arcuiegte u§or Tnainte. Astfel coioana vertebrala este spri}inita In pozitia el naturala $i pozifia corpuiui este mai putin obositoare pe distance lungi.R e g ia re a re a z e m u lu i lo m b a r* Prin rasucirea rozetei de mana. A te n tie ! fn lim p id m e rs u lu i s p M a r e le nu tr e b u ie s a f te in c lln a te p re a m u lt fn s p a te . A t e n tie ! D in m o tiv e tie s ig u raii^ a s c a u n u f s e re g te a z a p e d lr e c fie lo n g itu d in a is n u m at cS n d v e ttic u lu i e s fe o p rit! 4 . R id ic a re a : Ridicati maneta din pozitia de bazS.R e g ia re a in c lln a tie i s p a ta ru lu i Va desprindeti de spatar si se rSsuce^e rozeta de mana. A te n tie ! • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta in a jt i m e a s c a u n u lu i s o f e r u lu i s e re g le a z S n u m a i c a n d v e h lc u iu l e s t e o p iitt « A te n tie la r e g ia r e a in a ltim ii s c a u n u lu i! O re g ia re n e a te n ta si n e c o n t r ^ a t a d u c e ia ra n irt p rin s tn v ire . C o b o ra re : Cobord^i maneta din pozitia de bazS. SCA UNE SI AMENAJARI 51 .R e g ia re a s c a u n u lu i p e d ire c tie lo n g itu d in a la Se trage maneta si se impinge scaunul. scaunul poate fi ridicat sau coborat. e a e i e s t e in ffu e n fa ta e f i c a c i t a t e a c e n t u r ii d e s ig u ra n ta .

^ 52 SCAUNE SI AMENAJARI . • R e g la re a e fe c trtc a a s ca u n e lo r fu R C tlo n e a z a c a n d m o to r u l e s te o p rit s a u c h e ia e s t e s c o a s a d in c o n ta c t. A te n tie ! S p a ta ru l n u tre b u ie tn c lin a t p r e a m u lt Tn s p a te e S c i e s te in fiu e n ta t n e g a tiv e fe c tu i c e n tu r ll d e sigura n ta . A ie n tie f • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta scaun e l « s e r e g le a z a n u m a i c 4 n d v e h ic u lu l e s te o p rlti • A te n iie la re g la re a s c a u n e io r! O r e g la r e n e a t e n t a s i n e e o n tro la td p a a te d u c e la rS niri. O e a c e e a c o p iii n u tre b u ie la s a ti n e s u p ra v e g h e a ir in v e h ic u L In tre rM p a to ru l A 1 -scaunul Tnalnte/ Inapol 2 .se regleaza inaltimea scaunului.partea din {ata a pemel Tn sus / jos 3 . Prin rozeta de m in d C se regleaza mecanlc s u p o rtu i lo m b a r.U T ILIZ A R E S c a u n u l c o n d u c a to r u lu i $i s c a u n u l p a s a g e ru lu lu i d in d re a p ta (r e g la r e a e le c t r ic a ) Prin comutatoarele A si B se regleaza electric scaunele. 3) de la reglare manuala. Reglarea scajnului se poale face §1 cand chela este scoasa din contact. In tre ru p a to r B Sageata 1 : spatarul se mi^ca 7n fata Sageata 2: spatarul se mi$ca in spate. Vezi si descrlerea (poz.partea din spate a pemel in sus / jos 2 §i 3 simultan .

47) • Apasati una din tastele de memorie D $i tinefi apasat cam 3 secunde pSnS cand un semnal acustic confirm^ memorarea.re g la rile o gllnzll e xterioa re (numal dreapta) pentru m a r^ a rie r in plus puteti apela una dir» pozitiile memorate cu telecomanda cheil. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. • Reglati scaunul la pozitia dorita (vezi pag. SCAUNE SI AMENAJARI 53 . scaunul $i oglinzlle e x te rlo a re su n t a utom at a da pta te In pozitiile individualizate. La schimbarea conducatoruiui la apasarea tastel. Reglarile sunt memorate prin tasta de inemorie selectata. individuaie §i sa memorati reglarea p re s ta b ilita a oglinzii pentru marsarier (vezi pagina 48). Scaunul $i oglinda exterioara se regieaza atunci numai manual. M e m o ria p e n tr u s c a u n u l c o n d u c a to r u iu i* Memoria scaunului conducatoruiui ofera posibiiitatea m em orarii individuaie ale reglarilor scaunului oglinzKor extenoare.reglarile scaunului ^oferului . se sterg toate regiariie m em orate pentru scaun $i ogltndd. Prin intrerupatorul E pute{i deconecta oricand sistemul de memorie. In d ic a tie • Varecomandamsatncepeji memorarea cu tasta din stanga §i sa indicati unnatorului conducator o tasta de memorare. M e m o r a r e a re g la rti o g lin z ii p e n tr u m a r s a r ie r Aveti posibiiitatea sa modificati corespunzator nevoilor dvs. • Selectat! mers inapoi • Reglati oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47).reglarile oglinzii exterloare (stanga §i dreapta) pentru d e p la s a re a in a in te . Prin tastele de memorie puteti memora §i comanda . • DacS deconectati bateria vehiculului.52) • Reglati ambele oglinzi exterioare (vezt pag.U T ILIZ A R E M e m o r a r e a r e g la r ilo r p e n tru s c a u n $ i o g lin z i la m e rs u l in a in te • Puneti contactui motor. • Frecare noua memorare pe aceea$i tasta 0 $terge pe cea anterioara. Va rugam sa cititi 5i informatiile JniJializarea sistemului de memorie” de la pag. Maxim 3 persoane pot memora reglarile lor ind ivid ua ie pe una d in ta ste le de memofie D. • Comutati pe oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47).56.

Daca e necesar puteti procura o alia cheie cu telecomanda prin dealerul Volkswagen $i apoi sa 0 alocati tastei de memorie dreapta. la care surrt memorate reglarile scaunului §i oglinzii p en tru m ersul in a in te . trebuie s3 alocati tasta de memorie corespunzator teleco­ menzii. Acest procedeu se opre§te daca reglati oglinda manual pe pozijia noua dorita de dvs. • Daca se aloca cheia unei taste de memorie. Reglarile sum memorate prin tasta de memorie selectata. „vechea” alocare se 5terge. In d ic a tie • Imediat ce ati selectat mersul inapoi. 56.• Apasati tasta-Memory D. 54 SCAUNE SIAM ENAJARI . tastei de memorie . • DacS deconectati bateria vehiculului. • Im ediat ce ie§iti din m ersul Tnapoi. Reglarea este memorata la tasta selectata. Va rugSm sa citili $i informatiile „lnitializarea sistemului de memorie” de la pag. • La fiecare noua memorare a reglSrilor scaunului si oglinzii pentru mersul Tnainie trebuie sa rememorati $1 reglarea indivi* d u a la a oglinzii exterroare dreapta pentru mar^arier. • A p^atitastadedeschidereachell (vezi pagina 24) §1 m entineti apasat cam o secunda pSna c§nd un semnal acustic confirms aiocarea. • Scoateti cheia din contact. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. In d ic a tie • Daca cheia a tost deja alocata inainte unei alte taste de m em orie. „vechea° alocare se ^terge. A io c a r e a t e le c o m e n z ii c h e ii* la t a s t e le d e m e m o r ie Pentru ca sa puteti apela reglarile memo­ rate si prin telecomandd. se Sterg toate reglarile memorate pentru scaun $i oglinda. • Aiocarea unei chei cu telecomanda la 0 tasta de m em orie se m entine §i cand m em oratl noi regldri ale scaunului si oglinzii. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia memorata pentru mersul inainte. care este deja ocupata de alta cheie. 5 ! |in e ti tasta apasata cam 3 secunde panS cand un semnal acustic confirma memorarea. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia m emorata. Va recomandam sa alocafi 0 cheie cu telecomanda llvrata de la fabrica.stanga §i cealalta (astei mijlocii. La a io c a re a c h e ii c u te le c o m a n d a t r e b u ie s a p r o c e d a t i d u p a c u m u rm e a z a : Dupa memorarea reglarilor pentru scaun §i oglinda aveti 1 0 s e c u n d e pentru a aloca chela tastei corespunzatoare de memorie.

• Selectati mersul inapoi. Un eventual procedeu de apelare intrerupt nu poate fi continuat.. SCAUNE $1 AMENAJARI 55 . i | | ^ A p e ta r e a r e g la r ilo r p e n tr u s c a u n s i o g lin d a la m e rs u l In a in te Reglarile memorate pot fi apeiate atat prin tastele de memorie D cdt prIn telecomanda*. Scaunul $i oglinzile exterioare pot fi acum reglate numai manual. Oglinda exterioara dreapta se mutS acum automat in pozi{ia memoratS. La reapdsarea intrerupatorului E puteti reconecta sistemul de memorie.A p e la re a p rin te le c o m a n d a * R e g la rile m em orate p e n tru scaun si o g lin d d le p u te fl a pe la num ai cu c o n ta c tu l m o to r t a ia t si usa conducatorului in c h is a . Scaunul $i oglinzile exterioare se muta acum automat In pozitiile memorate. pSna cSnd scaunul oglinzile exterioare sunt aduse in pozitiiie memorate. In d ic a t ie p e n tr u u tiliz a r e a in t r e r u p a to r u lu i E • Prin apasarea (eiiberarea) intrerupato­ rului E sistemul de memorie este deconectact. „ M e m o rie • a p a s a re lu n g a ”: Apasati ^ pe tasta de memorie dorita D. A p e la re a p rin ta s ta d e m e m o rie Reglarile scaunului oglinzii pot fi apeiate din m otive de sig u ra n ta num ai cu c o n ta c tu l m o to r lu a t. In d ic a tie Daca In timpul reglarii automate a scau­ nului si oglinzii apasati Tncd o data pe una din tastele de memorie se intrerupe procedeul de apeiare.s is te m a u to m a t”: Apasati scurt pe tasta de memorie doiita D cand u?a conducatorului e s t e d e s c h is a . A p e la r e a r e g la r ii o g lin z ii p e n tru m e rs u i in a p o i • Comutati pe oglinda exterioara dreapta (vezi pag. . cdnd u$a 9 0 conducatonjlui este deschisa s au Inctiisa. Apdsafi apoi iarS^i pa tasta apasata prima data se continue prccedeul de apelare. scaunul si oglinzile sunt aduse in pozitiile memorate corespur\zatoare acelei taste. Scaunul ?i oglinda exterioarg se muta automat in pozitiile memorate. • Varecomandamsadeconectati sistemul dumneavoastra de memorie cu intrerupatoml E numai cSnd vehiculul este utilizat deunconducatorlacare nutrebuie memo­ rate reglarile pentnj pozifionarea scaunului 5 l ogltnzilor. Apasati scurt tasta de deschidere a cheii (vezi pagina 24) §i deschideti usa conducatorului. Daca apasati pe una din celelalte doua i^ ^ t a s t e . oglin­ da exterioara dreapta se muta Inapoi in pozitia memorata pentru mersul inainte. 47). Aid puteti alege intre douS posibilitdtl de apelare: „M e m o rie . In d ic a tie Imediatce se iesedin mersul inapoi.

52). spate 1 . Pentru oprirea ?nc3lzirii rotfti rozeta in pozitia de baza (0 ). • Puneti contactui motor. • Reglati spatarul pana ia oprire. Incalzirea este pomita de la rozeta tot de a id se poate regia in intensitate. • Reglati pema pana la oprire in fata §i sus (vezi pag. 56 SCAUNE SI AMENAJARI . in tata (vezi pag.52).U T IL IZ A R E in c a lz ir e a s c a u n e lo r * O p rir e a d e u rg e n fa In c a z d e u rg e n ta p u te tl in tre ru p e o ric e p ro c e d e u d e a p e la re a pasan d in tre ru p a to ru l E (d e b lo c a re ).In c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in s ta n g a 2 . In it ia liz a r e a s is te m u lu i de m e m o rie • Deschideti usa conducatorulul. una din ta s te ie d e m e m o rie s au unui din c o m u ta to a re le de re g la re a s c a u n u iu i. Sistemul de memorie esie acum larS^i initia liza t §i astfel capabil com plet de functior>are.in c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in d r e a p ta Pema $ spatarele scaunelorpot fi incaJzite 1 electric c§nd contactui motor este pus.

D e m o n ta r e a $ i m o n ta r e a Pentnj demontarea tetierelor se trage in sus pana la oprire. SCAUNE SI AMENAJARI 57 . • Eficienta optima se atinge cand margi­ ned supetioara a tetiereiseafla c e l pufin la inaltimea ochllor. se apasa siguranta (sageata) simultan se extrage tetiera.U T ILIZ A R E T e tie r e ’ T etie rele sunt reglabile in ina ltim e $i trebuie reglate corespunzalor marimii persoanei. Pernele reglate corespunzator ofera impreuna cu centurile de siguranta 0 protectie optima. Pentru remontare se introduc tijele tetlerelor !n ghidaje pdna se blocheaza cu un zgomol. R e g la r e a m a ltim ii • Tetierele se apuca lateral cu ambele maini §1 se n^i$ca Tn sus sau in jos. Tetierele din spate pot fi scoase numal daca aducetl spataail putin In fata.

puteti cobori capacul. in afarS de aceasta. B r a t e le d in s p a t e * Bratele din spate pot fi rabatate. CSnd a{i depa^ft punctul maxim. putefi modifica 51 lungim ea bratelor prin tragerea Tnspre Tnainte respectiv impingerea inspre spate a capacului. pentnj sporirea confortulul. pana se atinge pozitia dorita. Brajele scaunelor pot fi reglate in Inaltime in mai multe trepte. Pentru aceasta ridicati capacul bratelor treptat.SCAUNE AMENAJARI . Pentru deschiderea sertarutui ridicati capacul. Pentm deschiderea sertarului apasati tasta din partea frontala si ridica}) capacul. 58 ----.B r a fe le s c a u n e lo r * (C o tie re ) B r a t e le d in f a t a * In brat se gase§te un sertar. In brat se gase$te un sertar.

• Toate pedaiele trebuie sa poata reveni fara impedimente in pozitia lor inijiala. N u v e t i m a t p u t e a ir a n a . A te n tle ! . a m b re ia s a u a c e e le ra ! :• R e g fa re a c o lo a n e l d e d ir e c tie s e p o a te fa c e numaJ c d n d vehi> c u fu l s ta tio n e a z d . deoarece acestea pot aluneca sub pedale. A tentie! N u tre b u ie s i s e g d s e s s c a nicio * d a t a o b ie c t e I n s p a f iu l p e n tru p ic io a re . d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru ^ te s a u fia n a r l. In zona pedaielor nu trebuie sa se gaseasca alte covora$e suplimentare: • La avarii ale Instala^ei de franare poate fi necesara o mai mare cursa a pedalel. • D in m o tiv e d e s tg u ra n ta m o - com plet fn sus* pentni c a sS nusi itH H iifice p o z i|ia n e in te n tio n a i fn fim p u i m e rs u iu i. Coloana volanului poate f] reglata iard trepte in directie longitudinala $i TnaHime. in linal maneta se apasa iara^i in sus. Pentru aceasta maneail A de sub coloana volanului se apasa in {os $i se aduce coloana In pozitia doritd. SCAUNE SI AMENAJARI 59 .C o lo a n a v o la n u lu i r e g la b ila P e d a le ie U tiiiz a re a p e d a ie lo r nu tre b u ie sa fie n ic io d a ta im p ie d ic a ta ! De aceea nu trebuie plasate obiecte in spatiul pentru picioare. aces> t e a p o t a ju n g e m z o n a d e lu c n i a p e d a ie lo r . • Pedaleie de ambreiaj si de accelerare trebuie sa poata ii oricand actionate. De aceea se utilizeaza numai covorase care lasa libera zona pedaielor §i sunt sigure contra alunecarii.

Celelatte 2 inele se gasesc in partea din spate a portba-gajului . r 60 SCAUNE $1 AMENAJARI . 2 inele se afla pe partile laterale dreapta . • A tentie.vezi figurile.stanga !n partea din fata a portbagajului. „C entura fiu se m erge niciodata cu capaeut portbagaiufui nefncuiat sau chlar deschts.d a c a e s te c a zu l m u tilize a za in e te de p rin d ere*.U T ILIZ A H E P o r tb a g a ju l A te n t» ! • in n ic i un caz flU treb uie depa> f t t e s a rc in iie a d tn is ib ile a te axeior si greutatea to tals admisi> bila • vezi manuaCul 3. • in tin ^ H rim e rs u lu ittn p o rtb a g a l sau s p a liu i p e n tru b a g a }e nu tre b u ie sa « e a fle n ici o persoand s a u c o p ii. O biectele grele trebuie transportate.3. daca este posibil. deoarece gazele de apdere pot ajunge fn s|>atlul in t e m r . De aceea moduf d« conducere s i v ite za • B ^ a g a { e le tre llu ie a s « E a te S n a ^ fe i fncS t ta o frd n a re b n tsca sa nu a lu n e c e ta fa tii it id un o iiie e t . • Aerul expirat se ellmina prin orifidile de aerisire de sub geamul din spate. • A te n tie c a fir e le d e la in s ta ia tia d e in c a lz ire a g e a m u iu i d in s p a te sa nu f ie d is tru s e d e o b ie c te ascu* t ite . In interesul unel deplasari optime trebuie sa se realizeze o distributie egala a sarcini (persoane §i bagaje). De aceea aceste oriticii nu trebuie acoperite.1 . Inelele de prindere corespund normei DIN 75410. F le c a r e p s s a g e r tre b u ie s a a ib a e r a tiir a corecC H xata ■vezi m anual 2 . aproape de axa din spate sau mai bine intre axe. In e le d e p rin d e r e * In portbagaj sunt 4 inele (vezi sageata) pentru prinderea bagajelor. Cele 2 Inele din fata trebuie trase in afara inainte sa fie utilizate. la transportarea of»ectetor grele caracteristfclie <te deplasar« se m odified.

U T ILIZ A R E

B a n c h e t a s p a te

r

Pentru marirea spatiulul pentru bagaje bancheta se poate aduce in fa ta ; la vehicule cu bancheta divizata, se poate actiona separat asupra fiecarei parfl. B lo c a re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i* Daca tasta A de deblocare nu se poate hdlca, trebuie descuiati broasca din tasta de deblocare cu chela B.

D e p la s a re a in f a t a a s p a ta ru lu i* Se trage in sus tasta A simultan se muta in fata sp§tarul - vezi figura. in acelasi timp se poate vedea marcajul rosu de pe tasta. T e tle re le * pot ram ane m ontate daca spatarele scaunelor din fata nu sunt prea incllnate pe spate. C e n tu ra nu tr e b u ie sa f ie p rin s a p e s te un s p a ta r d e p la s a t in fa ta , d e o a re c e la un a c c id e n t dispo zitiv u l e i d e p rin d e re se p o a te desfa c e . R e m o n ta re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i Se aduce spatarul in pozitia initials si se fixeaza. I^arcajul rosu de la tasta A nu trebuie sa mai fie vizibil. In p l u s a t e n t i e c a la r e m o n t a r e C e n t u r a d e s ig u r a n t a s a n u f i e
p r in s a s i a v a r ia t a .

A te n tie ! S p d ta r u t b a n c h e t e i d in spcate tr e b u ie sd f ie fix a t Tr slg uran fa p e n tra csa la o frd n a re b ru s c a niol un o b ie c t d in p o r t t » g a j s a nu a h in e c e in fa ta .

SCAUNE $1AMENAJARI

61

S a c d e b a g a je *
— — —^ _
■_L3

'' • V •. j .Xii_j

■ o h B b B IS S I ■

Cu a jjto ru l sacului de bagaje se pot transporta in spatiul interior in bune conditii schiuri sau alte obiecte lungi. In c a r c a r e a s a c u lu i d e b a g a je Sacul de bagaje se incarca prin spatiul de bagaje. • Se deschide capacul spatiului de bagaje $i se eiibereaza zona de mijloc de bagaje. • Seapasatastadedeblocareacapacului sacului de incarcare din spatiul de bagaje (vezi sageata din figura). • Se rabate in fatS bratui central din spate. • Se apasa tasta de deblocare a capacului sacului de incarcare din Interionil vehiculului §i se scoate. • Se scoate sacul de bagaje $i se desfa§oara. • Se trage limba centurii de siguranta din suportui ei. • Se IntrodLic prin spatiul de bagaje schiuri sau alte obiecte asemanatoare. A s ig u ra re a s a c u lu i d e b a g a je Dupa incarcare sacul trebuie asigurat.

Daca vehiculul este eciiipat cu o c u re a c e n t r a la f n 3 p u n c t e , ia sacul de bagaje se gaseste o curea de fixare. Sacul de bagaje trebuie asigurat ca in figura: • Centura de siguranja (A ) a sacului de bagaje se introduce In locasul din mijloc
(B ).

• Se trage capatui liber al centurii ( C). La v e h ic u le cu o C en tu ra d e b azin sacul de bagaje se asigurS dupa cum urmeaza: • Sescoatecureaua^iseinfasoaraodata sacul Tncepand de jos. • Se introduce limba curelei in loca§ul respectiv. Se intinde celalalt capat al curelei iar restui de banda se ruleaza. P a s t r a r e a s a c u lu i d e b a g a je Atentie s a nu im p a c h e ta ti s a c u l de b a g a je fn s ta re u m e d a . • inchideti capacul sacului din spatiul de bagaje. • impachetati cu grija sacul a$ezati-l in spatiul respectiv. • Introduceti limba centurii de siguranta in suportui ei. • inchideti capacul din spatiul interior al vehicuiului.

62

SC-4 LINE $1 AMEN AJAR!

S u p r a fa ta d e d e p o z ita r e
Suprafata din spatele spaiarelor scaunelor din spate se poate folosi ca spatiu de d e p o z ita re pentru a rtic o le le de TmbracaminleAtentie cala depozitarea hainelor Tn acest spatiu, sa nu se impiedice vizlbiltlatea prin luneta. • A te n fie sa nu se d is tru g a fire le in s ta la tie i de Tncalzire a lu n e te i din c a u z a o b ie c te lo r ta fo a s e . • AenjI folosit iese prin orificiile de aerisire de sub luneta. De aceea aceste orificii nu trebuie astupate.

S u p o rtu I d e b a g a je d e p e a c o p e r is
Cand pe acopert? trebuie sa se transporte sarcini se vor respecta urmatoarele: • CSndjgheaburilede ploaie sunt induse tn acoperi;, suportii de bagaje oblsnulti nu se utilizeaza. Va recomandam sa folositi num al suporfii de baza prevazuti prin fabricatie. • Ace^tt suporti sunt baza unui sistem com plet. Pentru transportul bagajelor, bidcletelor, scandurilor de surf, schiurilor barcllor sunt necesare elemente suplimentare pentru suporti. Toate componentele acestui sistem se pot obtine de la dealerii Volkswagen. • L a u tiliz a re a a lte r s is te m e d e sup o rt b a g a je s a u la m o n ta re a n ec o re s p u n z a to a re , a v a riile p ro v o c a te v e h ic u lu lu i nu in t r a In g a r a n t ia a c o rd a ta . Daca doriti sa utiiizafi suportui de bagaje de acoperis, de la modelul precedent, este nevoie de utilizarea unui adaptor. AWel vehiculul dumneavoastrd poate fi avariat. Gasiti acest adaptor la dealerul dumneavoastra Volkswagen.

A fentie! P e r a fM s p a tiu l^ «ie isa^^je, in tim pul m e r ^ u i m i tre b y ie sa se a fie o b ie e te g re i« , 4 u re sau anfm ale - a r iHfteai fHtne in |wric<ri 4||iasa9«4i tn c a iu l franari bruste

SCAUNE SI AMENAJARI

63

U T IL IZ A H E

A ie n tJ e i

S a rc in a a c o p e ri$ u lu i S a rc in a a d m ls ib ila a a c o p e ris u lu i (in c lu s iv s is te m u i s u p o rt) e s te de 1 0 0 kg ia r g re u ta te a to ta la a d m isib iia a v eh ic u iu lu i nu tre b u ie depasita . • Sarcina se distribuie egal. La utiiizarea sistem eior - suport cu posibilitatea mai redusa de incarcare, nu se poate utilfza sarcina fnaxima admisibila. S u p o rtu i de b a g a je p o a t e fi T n c a rc a t n u m a i p an a la lim ita d e g r e u ta te in d ic a ta In in s tru c tiu n ile d e m o n ta re . A fe n tie f L a t r a n s p o r t t ii p e a c o p e r i^ u i v e h ic u iu lu i a e b ie e te lo r g r e ie , » s p 6 C t iv c u s u p ra fe fe m a r i se s c h lm b S o a ra c iie rls tie ile m ersu* iu { d a to rita m o d tfic a ri! c e n ln iiu i d e g r e u ta te , le s p e c t iv c re ^ te rii G o e f i c l e n t u t u i a e i'o d in a t n ic . A d ap tatfo va n e a p a ra t m o tfo i d e c o n d u c e re s i v lte z a ta a e e s t e c a r a c t e r is t ic i m o d ific a te . • Atentie ca la deschiderea portbagajutul capacul acestuia sa nu se loveasca de portbagajul exterior.

• R esp ectatl n e a p a ra t instructiu n iie d e m o n ta re fu rn iz a te , c in d s e u ififz e a z a s ts te m u t • s u p o it b ag a je de aco p eri^.
« D u p a u n s c u r i p a r e u r s se co m tro leaza im b in a rile p rin $ u ru b u n ^ e ie m e n te le d e f ix a i« , d a c a e s t e c a z u l s e s tra h g dupd un p a reu rs c o r e s p u n u to r s e e o n tro ' i e a x i d in nou.

S istem ui treb tae fix a t m anai in tre p u n c t« fe in d ic a te In fis u ra ta nmt«elnd.u P u n c te le de m a rc a j se S d sesc tn d re p tu i u s ilo r (v e z i « ig e tile > .

64

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

S u p o rtu I d e p a h a re

S u p o rtu I d e p a h a r e d in f a f a Langa (rana de mana se gasesc 2 suporturi de pahare. A te n lle ! N u p u n e tl Tn sii{>ort b d u fu ri fle rb in fi, d e e x . c a f e a s a u c e a l Her* tiin te In tim p e e v e h ic u lu l e s t e in m i^ e a re . in c a z u i unui a c c id e n t s a tt m a n e v re d e fr a n a r e fHoiscd^ feau tu ra fiert>in te s e p o a te ras* tu r n s $1 p o a te c a u z a o p a riri.

S u p o rtu i d e p a h a r e d in s p a t e * in bratele scajnelor se gaseste un sertar. Penlru deschiderea sertarului se apasa ta sta din partea fron ta la si se ridica capacul. In sertar se gaseste un suport pentru paha­ re. Suportui se poate demonta prin deblocarea lui (vezi sageata) se poate pune de exemplu in capacul bratelor. A te n tie ! N u p u n e ti In s u p o rt b a u tu ri fter* b in ti, d e e x . c a f e a s a u c e a l lier> b in te fn tim p e e v e h ic u lu l e s te I n m is e a re . Tn c a z u i u n u i a c e l* d e n t s a u m a n e v r e d e frfiin are b ru s c a b a u tu ra fie r b in te se p o a t e r a s t u m a 91 p o a te c a u z a o p a r ifi.

SCAUNE SI AMENAJARI

65

P riza d e 1 2 V se poate utiliza pentru alte accesorli electiice cu un consum de putere pSnS la 120 W. Atte indicatii ie gasiti la capitolul .P r iz a P riz a d in c o n s o la m ijlo c ie * O priza se gase§te Tn spate. bateria se descarca.2. In d ic a tie Atentie ca puterea tuturor accesoriilor electrice conectate la prizele din consola mijlocie din portbagaj sa nu depaseasca 120 W. Cand motorul este oprit.2. P riz a d e 1 2 V din portbagaj se poate utiliza pentru accesorli electrlce cu un consum de putere pana la 120 W. apasati capacul in jos. t 66 SCAUNE SI AMENAJARI . priza va ie$i de la sine. Pentru a □ scoate. bateria se descarca. in consola mijlocie deasupra scnjmterei. P r iz a * d in p o r tb a g a j O priza se gase$te in partea dreapta jos Tn tapiseria portbagajului. Atte indicajii le gasiti la capitolul „Accesofji’’ manual 3.Accesorii" manual 3. CSnd motonil este oprit.

e S n d c h e ia de c o n ta c t nu « s te din cohtacH:. Se deschide scrumiera si se scoate. bateriase descarca. A te n tie ! A te n tie ta u iU ix a re a b r if^ e te U Demontarea. butonul sare ?n fata. Scoateti imediat b ric h e ta $1 aprindeti tiQarea la spirala incandescenta. Montarea: Se introduce scmmiera. A le n tle ! ^Mu p ttiie tl n Ic io d a t S scnifn!eri> ^ r i c o l d e in c en d iu ! in s p a t e In n e a fe n ti s a u n eeaittro la f d a b riiH ie te l p o a te pravoca arsu n ^ fo c < : • B ric h e ta s i p rfzafun cth sneaza $1 . Priza de 12 V a brichetei se poate utillza pentru alte a cce so rii e le c tric e cu un consum de putere p§n& la 120 W.2. Alte indicatii le gasi(i la capltolul ^ c c e s o rll" manual 3.Wt S c ru m ie r e In f a t a I B r ic h e t a Apasatl butonul brichetei. Apoi scrumlera se prinde $i se scoate. C§nd motoail este oprit. De aceea ebpiii n iitra lH iie itiefoo datd la s a tl nasupravesheati Tn vehieu1< Demontarea: Apasatl scurt pe partea de sus a scru­ mierei. Se impingein fata capacul scrumierei. Introducere: Scrumiera se fixeaza pe ghidaj si se impin­ ge. Daca spirala este tncalzita. A te n ^ e ! : N u p u n e tr ni<:Sodatil hikrtii fn scrum ierd. I P e n c o i d e in c en d tu ! SCAUNE $1 AMENAJARI 67 .

in consola mijlocie $i in portbagaj. Alte spajii de depozitare se gasesc sub tabloul de instrumente. S e r t a r c u r a c ir e * La vehiculele cu instalafie de dimatizare* sau C iim atronic' tn sertar se gase§te o duza de aer prin care poate sufia aer rece {numai cand instalajia de dimatizare este pornita). apasatl §i rasuciti in jo s incuietoarea rabatefi capacul in jos. Cantitatea de aer se regleaza prin rotirea duzel.U nU ZA R E S p a tii d e a s e z a r e a o b ie c te lo r MS-540 I K A t e n lie ! V i r u g ^ n u a s e z a fl o b ie c te p e bordul c il a p a ra tu ra . S e r ta r u l c a r t ii d e b o rd Acest sertar este prevazut pentru cartea de bord. e a p a c u l s e r ta r u lu ilr e b u le sa f ie in c h is fn p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lw . L o c u l p e n tr u C D >C han g er CD-Changer-ul livrat ds fabrica se gase§te in portbagaj in spatele capitonajuiui din stanga. ^ f) 66 SCAUNE SI AMENAJARI . Pentru deschidere. cyrfafrj. S e r ta r u l p e n tru o c lie la r i* Sertarul pentru ochelari se gase§te sus Tn plafon in partea ^oferuiui. S e r ta r Pentru desch id ere se rid ica m anerul capaculji. A te n ti« ! D in m o tiv e d e s ig u r a n ^ . A c e s t e o b ie c te ar p u te a Ci a z v d rfite Tn (a c c e ie ra re .

T riu n g h iu l d e a v e r t iz a r e * Triunghiul de avertizare livrat dfabrica se gSseste intr-un suport in capacul portbagajuliii. de avertizare nu mai este disponibil sau doriti sa utilizati alt triunghi de avertizare adresati-va dealerului dvs. • La tru s a d e p rim a ju to r a te n tie in p lu s la d a ta d e e x p tra re a contin u tu lu i. Volkswagen. Pentru a extrage triunghiul se desfac ^uruburile Tn direcfia sagejii $i se trage in jos suportul. Apoi extrageti triunghiul de avertizare prin partea de jos. triu n g h iu l d e a v e r tiz a r e T u s a d e p rim -a iu to r * Trusa de prim-ajutor se poate a$eza la stanga Tn portbaga) in spatele unui capac. In d ic a tie • Trusa de prim-ajutor §i triunghiul de avertizare nu apartin specificatiei de livrare a ma§inii! • T ru s a d e p rim -a ju to r $i triu n g hiul d e a v e r tiz a r e tre b u ie sa c orespu n da e e rin te io r le g a le . Pentru a Tl deschlde capacul rasuciti ambele Tncuietori. SCAUNE $ / AMENAJARI 69 . in caz ca triunghiul dvs.U T ILIZ A R E T ru s a d e p rim -a ju to r.

^ ^ • D a e i tre b u ie sd s e fu creze sub veh icu l. (nainte de a aseza inapoi cricui tr» trusa. acesta treb u ie sd se f ixez e p e suporti co resp u nzd to ri. clatinafi-l §i apoi scoateji-l. w 70 SCAUNE SI AMENAJARI . CotuI trebuie tensionat inspre partea laterala a cricului. In n fe i un c a z c ii e l nu s e rid tc a w e h icu le m a t g re fe s au a lte s a rc in i! • N u p o m lfl n jc io d a t i m o to ru i c ftn d v e h ic H iu l e s f e r id f e a t p e r ie o l d e a c c id e n t! Tnjsa de scule §i cricui se gSsesc intr-un c o m p a rtim e n t in p artea sta ng a sub mocheta portbagajului.Cric. . d e s c u le s u n t f ix a t e s ig u ra n fa p e n tru c a la u n a c c id e n t s a u o m a ite v ra d e Ir a n a r e b ru s c a s a n u f ie r a n ifi |»asag erii.S tiff de montaj pentru schimbarea rotii.T r u s a d e s c u le . In d ic a tie N u u tiliz a ti m a n e ru l in te rio r h e x a ­ g o n a l a l s u ru b e ln ite i p e n tru desfa* c e re a s au s tra n g e re a s u ru b u rilo r d e ro a ta . roata de rezerva $i capul sferic* demontabil de la autovehiculul cu dispozitidrem orcare se gasesc Tntr-un loca? sumocheta portbagajului.Cheie 10x13. O is p o z itiv d e r e m o r c a r e * Dispozitivul de remorcare' livrat de fabrtca este alcatuit din: . Pentru a scoate tnjsa de scule.cap sferic demontabil . La autovehicule cu dispozitiv de remorcare' capul sferic demontabil se gasesle intr-un suport din spumS poliuretanica' in compartimentul rotii de rezerva §i este fixat cu o banda elastica.Toisa de scule este fixata cu un suport de plastic. in final. avand cap interior hexagonal in maner. gheara cricului se rote§te complet.fnvelis plastic pentm capul sferic Instructiuni pentm montarea si demontarea corecta a capului sferic se gasesc In trusa de scule. . . . r o a t a d e r e z e r v a s i d is p o z itiv u l d e re m o rc a re * T r u s a d e s c u le $i c r ic u i Ateiifie? • C ric u i tiv ra t t ie la fa b ric ^ e s te p re v a z u t n u m a l p e n tn i tip u l d vs . A u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ) Tmsa de scule.Cheie pentru suruburile rotilor. apucaji suportui.Maner-sarma' pentru scoaterea capacelor de roata sau capacelor suaiburilor de roata.Cheia de roata. . d e m a s in a . Pentm fixare. A te n tie ! A sjg u ra tU v a c a ro a ta d e te z a rv a . impingeli partea de sus a suportuiui sub mocheta portbagajului.Adaptor" pentru $urubiiri de roatS antifurt (!ntr-o geanta separata in trusa de scule). V e h ic u lu l p o a te sa a ib a : . Lama cheii este schimbabila. . mai intai se a§eaza tmsa rn compartiment §i apoi suportui de plastic se introduce Tn fanta din tapiteria laterala.

mocheta se poate ata$a marglnii superioare a portbagajiilui .R o a ta d e r e z e rv a S c o a te r e a ro tii d e re z e rv a Roata se gdse$te In loca$ul de sub mocheta portbagajulur.v a e d r a a t a d e re z e rv a . Ea este asigurata cu o roti|3. d is p o z f t iv u l d e r e m o r c a r e * ': s i t r u s a t i e s e a ie 6 u n i f i x a t e tn s ig u ra n ta p e n lr a c a la un acci> d e n t s au o m a n e v ra d e frs tw re « a nu f ie r a n ifi p a s a g e rii. ^ Aten^Ie! A s i ^ r a t i.vezi figura. A s ig u ra re a ro tii d e fe c te • Asezati roata defecta In loca$iil rotii de rezerva asigurafi-o cu rotlta. Perttru a avea ambele maini llbere la scoaterea rotii de rezerva sau dispozitivuluitie rernorcare*. • Desprindeti mocheta si asezati-o la locul ei. ^ SCAUNE SI AMENAJARI 71 .

De asemenea nu se utilizeaza rotile de urgenta ale alter vehicule. nu treceti peste obstacole marl sau gropi adanci. • EHipa m o n ta re a ro t ii de e d t m a t re|sed e tre b u ie v e H fle a ta p re s lu n e a a n v e io p e i. S e raoo?nanda s a s e m o n te z a ia n fo r iie de z a p s d d in a in te a m o n ta rii rotl}< 72 SCAUNE $1AMENAJARI . iU fK te a re a ta « tu riIo r< ie za p a d a p e d in m o tiv e t e h n ^ . L a u tiliz a re a ro tii d e u rg e n ta * c e e c o n o m is e s te s p a tiu s e v o r re s p e c ta u rm a to a re le p u n c te : • Roata de urgenta este mai mica decat roata normala. • Re janta rojii de urgenja nu se monteaza anvelope obi?nuite sau de iarna. Aceasla roata nu numai ca ocupa mult mai pujin locTn portbagaj decSt o roata normala. D a c d tr e b u ie s a s e m e s rg a c u ta n tu r! d e zd p ad d . 30 mm. p re s lu n e a tre b u ie s a f ie 4 . A te n fie ! • R o a ta d e u rg e n ta e s ie d es tin a ta u tilfz a rii p e n tru s c u rt tim p . De asem enea nu se utilizeaza instaiatiile automate de spalare cand roata de urgen{a este montata. Perrtru a evita deteriorarea partilor din partea de jos a vehiculului. De aceea distanta la sol a axei respective se micsoreaza cu aprox. D e a c e e a tr e b u ie fn lo c u ita c a t m a i re p e d e po sifaii c u o r o M a n o n n a y t. De aceea ete nu trebuie schimbate sau utilizate pentru alte tipuri de ma$inS.2 i>ar. • Roflie de urgenta pentru modelele Passat sunt concepute special pentru tipul fiecarei magini. dar este si mult mai usoara.U T IL IZ A R E Unele modele pot fi delate cu o roata de urgen|a'. s e m a n t e a z i ro a ta d e u rg e n |a la a x a d in sp a tes R o a ta d in s p a te s cb itn bat a s e n iD n t e u a a p o i fn {o c u l » t i i d e fe c te d in fa t a . • M u VB d e p ia s a f t c u o v ite z a p ^ t e 8 0 ktB /hf E v ita ti a c c e ie r a ' l i i e ^ frd n a rite p u te rn tc e l • N u vd det»iasaM n ic io d a t i eu itia l m u tt d e o r o a lS «le u rg en tS . la o p a n a ta a n v e io p a ro tii d in f a f l .

A te n tie ! P e n frtt s ig u ra n fa tra ^ c u iu i e s ie im p o rta n t e a t o a t e g e a m u rile sa n u p re z iiite g h e a ta . potenului.V e n tila to r DetJitiil de aer se regleaza in 4 trepte. R e g u la to ru l C • d is trib u ire a a e ru lu i Regulatorul se poate regia fara trepte. E le m e n te d e o p e ra re R e g u la to ru l A . puteti regia temperatura interioara pe care o doriti. Puterea maxim posiblla de in c ilz ire $i o rapida dezghetare a geamurilor se pot objine numai daca motorul a atins tempe­ ratura sa de functionare. Duzele din spate ale spafiului pentru ptcioare sunt comandate impreuna cu duzele 5.U T ILIZ A R E In c a lz ir e 9 i v e n tila r e ’ ■ ■ if / M l ■y/ \ - V Prin instalatia de incal^re $i ventilatie a vehiculului dvs. zS p s d a s au c o fid e n s .s e le c ta re a te m p e ra tu rii la dreapa —cresterea caldurii la stanga —reducerea cdldurii Puteti regia fSra trepte. in orice pozitie a comutatorului de rotatie B. N u m a i a s tie l e s t e g ar a n ta ta » b u n a v iz ib iiita te . INSTALAVE D E CLIMATIZARE 73 . puteti ventiia sau Incalzi spaflul Interior dupa cum se descrie in conlinuare: Temperatura interioara pe care o doriti nu poate fi mai m ica decat tem peratura exterloara existenta. La vehicule cu filtnj de praf 9 i polen. Cand viteza de dsplasare este redusa ventilatorul trebuie sa fie comutat pe treapta de jos. C o m u ta to ru l r o ta tiv B . Pentru aceasta. acesta va impiedica patrunderea pratului. funinginii etc. D e a c e e a u titfzati in s ta ta fia d e fncalz ir« v e n t ii^ ie p en tru d ezg h e ­ t a r e / u s c a re a g e a m u rilo r.

...2.. pe partea superioara a corpului T a s ta D .... In tasta se aprinde o lumina de control...€ Regulatorul pe simbolul Emisie de aer.. 5 1.6 Cantftati reduse prin duze 4 w .2 . Prin aceasta functie aerul din interiorul ma$inii este aspirat §i improspStat.5 1 . in spatiui pentai picioare .. Cantitati mari prin duze 1 . 4 . h 74 INSTALA TIE D E CLIMA TIZARE .. la traversarea unui tunel sau la un ambuteiaj.... se poate afege functia de recirculare a a erului. Din motive de siguranta functia de reciruclare a aerului nu se poate utiiiza cand regulatorul C se afla pe urmatoarea pozitie... de ex........ In aceasta s itu a tie aerul din interionjl masinii este aspirat si incalzit.. ^ A tentl«! Nu Ir e lfu ie sa aclioniB ti tim |> fndelim gat functia de recirculare a aerului.4 .....2 . pe partea superioara a corpului $i in spatiui pentru picioare ..6 3 ...R e c irc u la re a Prin apasarea tastei se pome^te functia de recirculare a aeailui.. Prin functia de recirculare a aemlui se impiedica patmnderea in interiorul vehicululul a mirosurilor puternice din aer.6 3 .....4 — Daca vehiculul trebuie Tncalzit foarte rapid. la parbriz . deoarece nu e ste adus a e r proasp g t d in e x te rio r ia r Seam urite se pot aburi.

... • Comutatorul B pe treapta 2 sau 3....... • Cand parbrizul este aburit. INSTALATIE DE CLIMATIZARE 75 ......... se recomanda urmatoarea pozFtionare... M e n t in e r e a p a r b r iz u lu i $i g e a m u r iio r la t e r a le n e a b u r ite in cazul unei marl umidit§ti a aerului.. ^ • Duza 3 se tnchide • Duzele 4 se regleaza Tn a?a fel ca aerul sa fie dirljat catre geamurile laterale...... Duzele din spate in spa{iul pentru picioare sunt comandats impreuna cu duzele 5................. • Duzele 3 se Inchid • Prin duzele 4 in plus se poate dirija aer cald catre geamurile laterale.... in funct'e de p o zitia re g u la to ru lu i A pStrunde aer proaspat cald sau rece. • Regulatorul C p e ...... Duzele 3 $i 4 pot Tn plus Tnchise deschi­ se individual.. curentut isl schlmba directia... • Regulatorul C p e ... pe ploaie... Prin duzele 2 zora inferioara a parbrizului se menfine neaburita. in zona de incalzire....... o rotita randalinata laterala p e ... Q Prin orientarea grilajului duzelor 3 $i 4 se modifica in inattime direcfia curentului de aer.. V e n t ila r e (a e r is ir e ) La urmatoarea reglare prin duzele 3 ?i 4 nu patrunde aer proaspat incalzit: • Se rote$te la stanga regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B se pune pe treapta dorrta... Duzele surrt comandate prin regulatoail C..... stSnga-dreapta.................. Duza deschisa...... D e z g h e ta r e a p a r b r iz u lu i s i g e a m u r ilo r la t e r a le Va recomandam urmatoarele pozitii: • Se rasuce^te spre dreapta regulatorul A pana se opre^te.. • Comutatorul B pe treapta 3 • Regulatorul C p e ...D u z e d e a e r (s u fla n te ) Prin toate duzele deschise. Ouza inchisa..... roti?a randalinata laterala p e . regulatorul C se pune p e ..de ex............... • Regulatorul A.. ^ • Se deschid duzele 3 si 4 Daca ^ t e necesar regulatorul C se poate roti si in alte pozrtii.. cand geamuhle se aburesc.. Dupa cum se rasuce^te rotita randalinata din grilaj spre stanga sau dreapta.

......... In aceasta pozitie a regulatorului C nu mai este posibila functia —recircularea aerului. R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re ia fu n e tio n a re a a e ru lu i c irc u la n t d e la p a g in a 7 4 ...... A te n lie ! T o tu s i fu n e tio n a re a re c irc u fd rit a e ru lu i s e a te g e n u m a i p e n tru o scurtdE p e rio a d a . • Comutatorul B pe treapta dorita. • La aburlrea parbrizului se pune regulatorul C p e . • Prin apasarea tastei D sepornestelunctia de recirculare a aerului.. in c a lz ire a c o n fo rta b ila a h a b ita c lu lu i Dupa ce geamurile se dezaburesc $i s-a atins tem peratura interioara dorita............. la viteze m id ale vehiculului tar regulatorul C se rote$te ?n unnatoarea p o zitie .... • Cand parbrizul este aburit....... Atentie sa nu se acopere deschlderlle de evacuare a 76 INSTALATIEDE CLIMATIZARE . • Numai elementele de operare A $i C pot ti reglafe pe orice pozijie intemiediara... • Regulatorul C se rotegte in zona dintre distfibuirea aerutui In zona picioarelor $i ..........vezi poza.. ^ • Aerul consumat se elimina prin deschlderile de sub geamul din spate..... ^ • Se rnchid duzele 3 • La duzele 4 se pot regia cantitalile dorite de aer cald $1 direc|ia curentului. zapada sau frunze.......: d e o a r e c e n u e s t e in tr o d u s a e r p r o a s p a t g e a m u riie s e p o t a b u ri.. In d ic a fii g e n e ra le • Pentru ca instalatia de Tncalzire §1 ventilare sa poata funcfiona lrepro$abil.....dezghetare" ...... • Se inchid duzele 3 • Duzele 4 de la roata randalinata se deschid total sau partial. regulatorul C se roteste p e . se recomanda urmatoarela pozitii: • Regulatorul A pe puterea de TncalzJre dorita............ • Se rote$te catre dreapta regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B pe treapta 3 • Regu(atorul C p e . dupa cum se doreste..............UTILIZARE In c a lz ir e a s p a tiu lu i in t e r io r c a t m a i ra p id p o s ib il V i recomandam urmatoarels pozitii.. trebuie sa fixati comutatorul B mereu la o treapta ioasa.. priza de intrare a aerului din fata parbrizului trebuie sa nu aiba gheata.... • Pentru a impiedica aburirea geamurilor..

UTILIZARE

I n s t a ia t i e d e a e r c o n d it io n a l*

9

^

X
%
T, . y ^ '- ■

©

-

AC

!

O

-H ®

Instalafia de aer conditionat este o instalatle combinata de racire incalzire care otera contort in orice anotimp. Instalatia de racire lucreaza numai cand motorul functioneaza, la temperaturi exterioare mai mari de +5'C 5 i treptele ventilatonjlui 1 pSna la 4 ale comutatorului B. Cand instalatia de racire este pornita, In Interlorijl m a^inii scade nu numai temperatura ci si umiditatea aerulul. Astfei pasagerii se simt confortabil $i cand umi­ ditatea exterloara a aerului este ridlcatS, de asemenea Tn anotlmpul rece se fmpiedlca aburlrea geamurllor. E le m e n te d e o p e ra re Respectat> Indlcatille de operare pentru incaizire $1 ventllare de la pag. 73. P o rn ire a in s ta la tie i de a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta O. in tasta apasata se aprinde simbolul „AlC'. R e g la re a te m p e ra tu rii • Rotltl regulatorul A. la dreapta - puterea de incSlzIre create la stdnga - puterea de incaizire se reduce

O p rire a in s ta la tie i d e a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta AC. Slmbolul ^ C " din tasta se stinge. in d ic a tii in aceasta pozltre a regulatorulul C ^ Tn tabloul de bord trebuie sa fie mini­ mum 0 duza deschisa, altfel instalatia de racire ar putea ingheta. Pentru a ampllfica efectui de racire, puteti pomi pentru scurt tlmp fu n c tia d e re circ u la re a a e ru lu i. • Apasati tasta E. La recircularea aerului, in v e h ic jl nu patmnde aer caid din exterior. A tentieS

F u n ctio n area r«circutaru aerului nu tpeiiuie s a dureze m uft deoare c e n u e ste in tro d u s a e r p ro aspM d in exterior.
R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re la fu n c tio n a re a re c irc u la rii a e ru lu i de la p a g in a 7 4 .

IN STALATIED E CLIMATIZARE

77

E x p lo a ta r e a e c o n o m ic a a in s t a la t ie i d e a e r c o n d itio n a t La racire, compresorul insta)a{iei de aer conditional consuma o parte din puterea motorului si astfel influenteaza consumul de carburant. Pentru a mentine cSt mai redusa d urata de functionare trebuie respectate urmatoarete puncte: • Daca interioml maginii a fost puternic Tncaizit prin radiatia solara, se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u$[ior pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. • Atentie ca in timpLil functionarii instalatiei de racire, in interiorul autovehiculului sa nu intre aer cald din exterior - de exemplu prin geamul deschis. • Daca se poate atinge temperatura interioara dorita §i fara pomirea instalatiei de racire, trebuie sa se aieaga functionarea cu aer proaspat. A v a rii in fu n c tio n a r e • Daca puterea de rdcire scade, se opre$te instalatia de aer conditional §i se verifica. • Daca instalatia de racire nu func{ioneaza. este posibil ca: - temperatura exterioara sa fie mal joasa de +5"C oh, - siguranta sa fie arsa. Se vertifica siguranta §i daca e cazul se inlocuie§te. DacS avaria nu se datoreazi unei sigurante defecte, se opre§te insta­ latia de racire $i se verifica. - compresorul instalatiei de racire s-a oprit temporar datorfta unei temperaturi prea mari a agentului de racire de la motor.

In d ic a t ii g e n e r a ie • Daca instalatia de aer conditionat nu a fost pornit§ de mult timp, datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator, poate sa apara un miros. Pentru a evita mirosui, instalatia de aer conditionat trebuie pomita la treapta cea mai inalta a ventilatomlui, cel pujin o data pe luna - si ?n anotimpul rece - apoi se deschide un geam pentru scurt timp. • La functionarea recirculSrii aerulul nu trebuie sa se fumeze In vehicul, deoarece fumul absorbit din interiorul vehiculului se depune pe vaporizatorul instalatiei de clim atizare. Aceasta duce la un miros persistent cand functioneaza instalatia de aer conditionat. Vaporizatorul se poate inlocui numai cu mari clieltuieli. • In cazul lemperaturilor exterioare ridicate $i umezeala mare a aerului. de pe vaporizator poate picura apa de la condens $i sub masina se poate forma o balta. Acest lucru este nomial, nu inseamna existenta unei neetanseitati. • Pentru ca incalzirea, vantilarea $i insfalajia de aer conditional sS functioneze perfect, trebuie ca orificiile de aer din fa|a parbrizului sa nu fie acoperite cu gfieafa, zapadd sau frunze.

78

— INSTALAJIE D E CLIMATIZARE

c/1 n-;z-/^nc C lim a t r o n ic *
C lim atronic m entine com plet autom at tem peralura selectatS penlru interiorul vehiculului. Temperalura curentului emis precutn $i tura|ia ventilatorului (cantitatea de aer) $i distribuirea aerului se modifies automat. Instalapa ia in considerare 5 I radiatia solara puternica. Astfel nu mat este necesara reglarea martuaia. V a re c o m a n d a m u rm a to a re a reg ia* re s ta n d a rd p e n tru t o a t e a n o tim p u rile : Puneti te m peratura la 22 “C (72‘’ F) $i apasaji fasta AUTO. La aceasta reglare in vehicul se atinge cel mai rapid o temperalura confortabila. De aceea aceasta reglare trebuie modificata riumai cSnd se doreste acest lucru. Puterea maxima de Tncalzire $1 0 curatare rapida a geamurllor se poate atinge numai cand motorul a atins temperatura sa de iunctionare. Pentru ca Climatronic sh poata functiona ireprosabil, prizele de patrundere a aemlul din fata parbrizului nu trebuie s5 contina gheata, zapada sau frunze.

P e ittn i s F g u ran ta tr a fie u lu i e s te

riu p re z M « g h e ^ ta , 3 ^ a d # saiib
C Q itd e iis . N u m a i a s t f ^ e s t e ga> r a n t a t d 0 b u n ii v iz lb illta ti^ . D e a c e e a u tliiz a ti in s ta ia |ia d e in e a b J re 91 v e R tifa re ^ p e n t iv d e c s K e ta r e a / u s c a r ^ g e a m u * rH or, f^ e c u rri ^ e ir e . Va recomandam sa nu fumati in vehicul cand funcjioneaza recircularea aerului, deoarece fumul aspirat din interiorul vehiculului se poate depune pe vaporizatorul S iste m u lu i C lim a tro n ic. C§nd a cesta funcjioneaza aceasta duce la un miros persistent iar vaporizatorul se poate inlocui numai cu cheltuiala mare.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE

79

U T ILIZ A R E

O

€ O0O O >

O
. : Au to i

• m i u u » i»

If «>

nxiHimw**

E le m e n te d e o p e r a r e / A fi$ a r e T a s te 1 - Tasta pentru dezghetarea parbrizului A fi$a ri 2 - Indicajia treptei ventilatorului sau OFF (mtreaga instalatie oprita) 3 • Indicatia temperaturii exterioare 4 - Indicatia dezghetarii parbrizulLii 5 - Indicatie pentru pozilia - recircularea aerului 6 -Indicatie pentru direc|tonarea curentulul de aer 7 - Indicatia temperaturii interioare selectate 8 - Indicatia AUTO (functionare automata), sau ECON (Instalatia de rdcire oprita) T a s te 9 - Tasta pentru functior)are automata 10 - Tasta pentru recirculare a aerului 11 - Tasta pentru .Ventilator - mai incet" si tasta pentru Intreaga instalatie oprita -OFF’ 1 2 -Tasta pentru .Ventilator - mai repede" 13 - Tasta pentru ,C urent de aer spre partea superioara a corpului" 14 - Tasta pentru „Curent de aer in spatiul pentru picioare" 15 - Tasta pentru „mai rece" 16 - Tasta pentru „mai cald" 17 - Tasta pentru .ECON" (instalatia de racire oprit^) 18 - Senzor de temperatura - spajiul interior a - la vehicule cu volanul pe stanga b - la vehicule cu volanul pe dreapta

f>

80

INSTALATIE D E CLIMATIZARE

U T ILIZ A R E

^

U t iiiz a r e a in s ta la tie i

Oupa ce se comuta cheia de contact, instalatia functioneaza In mod normal au­ tom at. Pe campul Indicator apar apoi pozitiile 2, 3 , 7 $i 8. Daca inainte de scoaterea cheii din contact se renunta la functionarea automata, functilleselectate r ^ a n memorate. Numai tunctia „Reoircutarea aerufui" se §terge la 20 minute dupa scoaterea cheii de contact. Prin apasarea tastelor corespunzatoare se modifica indicatiile 2 , 7 $i 8 respectiv apar * _ indicatiile 4 , 5 §i 6. R e g la re a a u to m a ta a in s ta la tie i p o a t e fi in f lu e n t a t a p r in t o a t e ta s te ie . Ordinea duzelor de emisie aer - vezi pag. 83. C o m u ta re a d in g ra d e C e is iu s pe g ra d e F a h re n h e it si in vers Apasati §i mentineti apasata mai Tntai tasta 1 7 si apoi actionati tasta 9. In indicatie apare unitatea de masura corespunzatoare temperaturii.

• La modiftcari ale turatiei ventilatorului cu o treapta in sus sau jos, se mentine functionarea automata. • In anumite conditii de functionare se poate Intampla ca instalatia sa execute temporar functii care nu sunt adaptate la aparat. De exemplu, dupa pomirea la rece timp de cSteva secunde aerul este condus in spa^iul pentru picloare. Se intentioneaza aceasta pentru ca aerul umed existent sa nu duca la aburirea geamului.

R e n u n ta r e a ia fu n c tio n a r e a a u t o m a ta Functionarea automata ofera in aproape toate cazurile cele mai bune premise pentru confortul pasagerilor Tn toate anotimpurile. In unele cazuri poate fi totu$i necesar sa se renunte la functionarea automata prin apasarea tastelor (ndividuale in functii partiale, unde Climatronic functioneaza auto­ mat la fel ca inainte: • Cu tasteie 11 §i 1 2 se mare§te respectiv mic§oreaza tura{ia ventilatorului si astfel debitui de aer. Acest lucru este indicat prin in d ic a t ii p e n tru f u n c tio n a r e marirea, respectiv scaderea numSrului de a u t o m a ta (A U T O ) liniufe in pozitia 2 . • Temperaturainterioara poate fiselectata • Prin apasarea tastei 1 cu tasteie I S si 1 6 ramdne memorata - se opre$te functionarea ECON ... pana se selecteaza o alta temperatura. - se decupleaza - recircularea aerului Temperature Interioarase poate regia Tntre + 10®C (64®F) §i +29'’C (8 6 °F). in acest - paftrizul $1 geamurile laterale pot fi mentinute bezgfie{ate, respectiv neaburite domeniu se regleaza automat. (duzele 4 se directioneaza catre gea­ Daca se selecteaza temperaturi sub 16 °C murile lateraie) (64'’F), in campul indicator apare ,.LO” . La temperaturi peste 29 “C (8 6 “F) se indica - efectul de uscare ?i dezghetare a parbrizului poate fi amplfficat, in cazul in „H r, care de exemplu la scurt timp de la TnceLa aceste doua reglari instalatia functioputul mersului se mai urea persoane cu neazd constant cu putere m axim a de imbracaminte umeda. racire, respectiv de Tncdlzire. Nu se efectueaza o reglare a temperaturii.

INSTALATIE DE CLIMATI2ARE

81

Prin apisare a tastelor 1 . Daca vehiculul trebuie incalzit sau racit foarte rapid. se poate alege functia de recirculare a aerului. de exemplu rn cazul unei avarii a instalatiei. 9 sau 1 0 se opre§te functionarea ECON. In d ic a fie Daca nu se mai utillzeazg functiile speciale. • Cu tasta 1 7 (E C O N ) s e o p re s te in s ta la tia d e ra c ir e . de ex. Pentai repomirea recircularii aerului este suficlenta Tnca o apasare a tastei 10. Prin functia de recirculare a aerului se imptedica patmndereatn interiorul vehicululul a mirosufilor putemice din aer. Combinatia ECON cu aer recirculat este posibila numai daca in fundionarea ECON se apasa mai intai tasta 10 si apoi este apasata tasta ECON 17. Vaporizatonjl se poate inlocui numai cu costuri ridicate. In campui indica­ tor apare simbolul 5. Va recomandSm sa nu fumati m vehicul cand functioneaza recircularea aerului. Tastele de distribuire a aenjiui 1. recirculareaaerului se opre§te. 82 INSTALA TIB D E CLIMATIZARE . Aceasta functle trebuie sS o utilizati insS numai Tn cazurl de exceptle. A te n tie ! N u tre b u ie s a a e tio n a ti frn v^in d e ' tu n g a t fu n c tia d e re c ir c u la r e a a e ru lu i. in aceasta stare de functionare se realizeaza o reglare automata a caldurii (fara uscarea aenilui si racire) la care temperatura interioara dorita se atinge cel m al repede $1 se mentine constants. trebuie neaparat sa fie repornita functionarea automata prin apasarea tastei 9 (AUTO). deoarece fumul aspirat din habitaclu se depune pe vaporizatorul SIstemului Climatronic. Daca se apasa tasta 1. 1 3 $i 1 4 pot fl apasate si in comblnatle. Atenfie ca la funcfionarea ECON tempera­ ture interioara dorrta sa nu fie mai scSzuta decat temperatura exterioara. Apdsa]i tasta 11 pana cand la pozlfia 2 apare „O FP. Cand Instalatia de climatizare func­ tioneaza vaporizatorul va degaja un miros persistent. se opre$te functionarea ECON. respectiv racit. la Iraversarea unui tune! sau la un ambuteiaj. Pentru repomire este suflclentd 0 noua apasare a tastei 17. In aceasta situafie aerul din interiorul ma^inii este aspirat $i incalzit. tfe o a re c e ttu e s t e a d u s a e r p ro a s p a f d in e x te r io r ia r gea< m u riie s e p o t a b u ri.u 111-iz.Mnc • Prin apasarea tastei 1 0 este pomita re c irc u la re a a e ru lu i. Cu tasta 11 puteti opri ?ntreaga Instaiatie. Dacaseapasatasta 1. • Cu tastele 13 §i 1 4 se poate directlona curentui de aer spre partea superioara a corpulul sau In spatiul pentru picioare. • Temperatura interioara o puteti regia cu tastele 1 5 $1 16.

. 1 4.Tn anotimpul rece. a itfe i in s ta ia tia de ra c ir e p o a te s a tn g h e te . de la vaporizator poate s i picure apa (condens) si sub vehicul se formeaza o p a ti de apa...D u z e le d e a e r (s u f la n t e ) D uze le su n t co m a nd ate a utom at de Clim atronicln funclionarea AUTO.. • Aerul consumat se elimina prin deschiderile de sub geamul din spate.. • La temperaturi exterioare marl $1 umiditate mare a aerului.. Pentai a evita mirosul.. L a fu n c lio n a re a a u to m a ta u n a din d u z e ie 3 si 4 tre b u ie sa f ie d e s c h is a ...... Atentie sa n j se acopere deschiderile de evacuare a aerului cand se a^eazd haine pe capacul spatiulul de bagaje.. 0 Duza deschis§: Rotita randalinata p e . 18) sa nu fie acoperit.. Duzele sunt comandate prin tastele 1 . curentui i$i schimba directia. Duzeie 3 si 4 pot fi in p ijs Inchise deschise individual: Duza inchisa: Rotita randalinata laterala p e .. instaiatia de climatizare trebuie pornlta la treapta cea mal inalta a ventllatorului... cel putIn 0 data pe luna . datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator...... Apoi se deschide un geam pentru scurt timp. iN STALAVE D E CLIMATIZARE 83 .. Prin duzele 2 zona inferioara a parbrizului se mentine neaburita. poate sa apara un miros....1 3 . In d ic a t ii g e n e r a ie • Atentie ca senzorul dintre duzele de dezghetare a parbrizului din mijlocul bordului cu aparalura si grila] (poz. CSnd se rasuce$te rotita randalinata din grilaj. Prin rotirea grilajului duzelor 3 si 4 se modifica in inaltime directia curentulut de aer. Acest lucru este normal si nu Indica o neetanseitate. • Daca functionarea AUTO nu a fost pornita de mult timp. Duzele din spate in spatiul pentru ptcloare sunt comandate cu duzele 5....

Daca avaria nu se datoreaza unei sigurante deiecte. La selectarea marsarierului $i cand contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. • Inslalatta de r§cire n j trebuie pomita in timpul mersuiui. in d ic a tie Tn timpul mersului mana nu trebuie sa se afle pe maneta schimbStorului de viteze. se verifica instalatia Sistemului Climatronic. . Se veriftca siguranfa $i daca e cazul se inlocuie 5te. • Daca puterea de racire scade. Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc.siguranta sa fie arsa. 84 INSTALATIE d e c l i m a t iz a r e DEPLASAREA 85 . maneta schimbStorulul de viteze nu se mai apasa.compresorui instalatiei de racire s-a oprit temporar datorlta unei temperaturi prea mari a agentulul de rdcire de la motor. Presiunea m ainii se transm ite asupra schimbatorului $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. A v a r ii in f u n c tio n a r e • Daca dupa punerea contactului toate simboiuriie din campul indicator paipaie cam 15 secunde. se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u^ilor pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. in instaiafie exista o avarie . In d ic a fie in timpul mersului mSna nu trebuie sa se afle pe maneta schimbatorului de viteze.cautati un dealer Voiltswagen. Pentru a menfine cat mai redusa durata de funcfionare trebuie respectate urmatoarele puncte: • Daca interiorul ma$inii a fost puternic incalzit prin radiatia solara. este posibii ca: . • Daca se poate atinge temperatura interioara doritd fara pomirea instaiatlei de racire. daca geamurile sau trapa glisanta* sunt descfiise. Presiunea m ainii se transm ite asupra sctiimbatoruiui $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare.temperatura exterioarS sa fie mai joasa de +5°C. pentru a selects marsarierul. La selectarea marsarierului §i c&nd contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi.U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E C u tia d e v ite z e m a n u a la E x p lo a t a r e a e c o n o m ic a p rin C lim a tro n ic La racire compresoail Sistem jiui ClimaIronic consuma puterea motorului §i astfe) influ en te aza consum ul de carburant. C u tia d e v ite z e c u 6 tr e p te Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. se verified Instalatia Sistemului Climatronic. Cand motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj $i se asteapta putin pentru a evita zgomotele !a selectarea treptei. • Daca instalafia de racire nu functioneaza. CSnd motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj si se asteapta pulin pentru a evita zgomotele la selectarea treptel. trebuie sa se aleaga functionarea ECON. . S c h e m a d e s e le c t a r e C u tia d e v ite z e cu 5 tre p te La aceasta cutie manuala de viteze.

2 si 3 se schimba tre b u ie a pasata tasta de b locare din automat in funcfie de solicitarea motorului manerul selectorului.89). Un e le m e n t de te m p o riz a re asigurS selectorul sa nu se blocheze la comutarea La actionarea T n ceata sau n o rm a la a rapida prin pozitia „ N ” (de ex. in plus cand contactui si viteza. B lo c a r e a m a n e ie i s e le c to r u lu i Maneta se blocheaza fn pozitiile „ P" ?i „N" cand contactui este pus. precum$i cand vehiculul Sts pe loc iar chela este in contact se apasa pedala de frana $i tasta de blocare din manerul selectorului. R .. de la „ R" la pedalei de acceleratie se merge cu o rien. Treptete 1. pedala de frand tasta de blocare din mdnerul selectorului trebuie apdsate. 86 DEPLASAREA DEPLASAREA 87 . A le n tie l in t im p u l m e r s u lu i n u p tin e f l n ic io d a ta s e le e to n il p e p o z itia „ R ’* s a u C u f t a d e v it e z e p o a t e ^ a v a r ia t a . respectiva. se alege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa se garanteaza forla mai mare de tractiune $i astfel se impiedica schimbarea permanenta a vitezei. de ex. anumite conditli de deplasare Tn pozitia D Blocarea la parcare poate fi selectata se schimba prea des intre treapta 3 §i 4. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie ap&sata pedala de franS §i ta s ta din m anerul selectorului. la tractarea remorcii sau deplasarea pe pante. Inalnte Pentru cuplare se apasa tasta de blocare de comutarea $i decomutarea pozi|iei „ P" din maner. este pus trebuie apasata pedala de frana Astfel efectui de frSnare al motorului se inalnte de a scoate selectorul din pozitia mareste la reducerea accelerSrii. D .p o z itia p e n tru m ersu t In a in te .„D"). P edala nu tre b u ie de viteze se opre^te automat Tn pozitia „ M". A stfel de exem plu se perm ite o f a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin . 14.t r e a p ta d e m e rs in a p o i Marsarierul trebuie selectat numai cand vehicuiul sta pe loc $i motorul merge in gol. in funclie de §ofer sau conditiile de mers se selecteaza un pro­ gram e c o n o m ic adica orientat catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. 3 . numai cand vehiculul stS pe loc.u I ii. in a in te de selectarea pozitiei „ R " din pozitiile . apasata pana nu porne$te dispozitivut Kick-down (vezi pag.smucire" a vehiculului care stS pe loc.vezi pag.. N • N e u tru (p o z ifia d e m e rs in g o l) Pentru scoaterea selectorului din . Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezervele de putere ale motorului printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. se alege cand pedala de acceleratie este La viteze peste 5 km/fi maneta selectorului a c tio n a ta r a p id . in tabloul de bord se va aprinde o fampa de control . Selectarea programului se face a u to m a t d ijp § fie ca re a ction are a p edalei de acceleratie. in anumite conditil de mers este avantajos sa se aleaga temporar una din pozitiile selectorului descrise in continuare.i P o z itiile s e le c to r u lu i in ta b lo ji de bord se gaseste un camp in­ d ic a to r unde este a ra ta td p o zitia selectorului (vezi sSgeata).i^ ^ n c C u tie a u to m a ta d e v ite z e m 4 t r e p te In d ic a tle in funcjie de rezistenta la deplasare.p e r ie o l d e a c c id e n t! P ro g ra m d e m e rs Com anda cutter de viteze are diferite programe de mers. W Ceie patru tre p te de m ers Inainte se comuta automat pe treapta superioara sau infeiioara in functie de solicitarea motooJlui $i de vitezd.P” sau „N". gaseste mai mult de o secunda in pozitia Modul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” „N” cSnd pedala de frana nu este apasata. comutarea rapida pe treapta superioara M anerul se blocheaza numai daca se mai fSrziu pe treapta interioara. N" la viteze sub 5 km/h. P R N a 3 £ . in pozitia „R" cand contactui este pus se aprind iamptle pentru mers inapoi. Astfel se impiedicS trecerea involuntara pe o trea pta d© vite za §t punerea neintentionata a vehiculului Tn miscare. Treapta a patra ramane blocata.P o z itia p e n tru d is ta n te pe te r e n „ a c c id e n ta t” P • b lo c a re a )a p a rc a re Se recomanda aceastS pozitle cand Tn Rotile de antrenare sunt blocate mecanic.

s e le e to ru t s e p u n e fn p o z lfia s i se tr a g e Ir ^ n a d e m d n a . A b ia a p o i s e a c c e le re a z a . nu se a c c e le r e a z a . . |»entru c a nu s e T n tre n ip e c o m p le f tra n s m is la fo r fe i 9 i la t u r a f ia d e m e r s In got . D a c a !n tim p u i m e rs u lu i s-a cornu* t a t in v o lu n ta r pe „ N ”. Treptele 3 ?i 4 raman blocate pentru a evita comutarea inutiia pe 0 treapta superioara.m a r in a s e d e p ia s e a z i u $o r (se „ ta r a $ te ” ). sistemul automat comuta totusi mai Tntai pe 0 treapta inferioara cand nu mai este posibila o supraturatie a motorului. In d ic a t ii p e n tr u d e p la s a r e P o rn ire ” Motorul poate pomi numai cand selectorul este in pozijille „ N" sau Vezi si „Pornirea motorului" pag. 2. sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utifizat 7n pozitia „1".U T IL IZ A R E 2 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a p e d ru m u ri d e m u n te Aceasta pozitie este corespunzatoare pentru distante lungi ?n panta. 1 • p o z itia p e n tru p o rtiu n i cu p a n te a b ru p te p e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. tni n ic i UR c s z nu t r e b u ie s a s e a c c e ie r e z e n e a te n t (d e e x . D. P o rn ire a m a $ in ii Se alege domeniul de mers (R .97.in u n e ie c o n d ltii c a n d fra n a d e m a n a e s te tra s d . Treptele 1 $ i2 se comuta automat in functie de soiicitarea motorului 91 viteza. A ltfe t v e h ic u lu l s e p u n e im e d ia t In m i$ c a r e . 3 51 4 raman blocate. cheia nu se mai poate roti In contact in tim p u i p ro c e d e u lu i de s e le c ta re c a n d v e h ic u lu l s ta p e lo c . S e le c ta r e a u n ei p o z itii p e n tru d e p la s a re in a in te a s e le c ta rii u n e i p o z itii p en ­ tru d e p la s a re s e a c tio n e a z a in to t* d e a u n a fra n a d e p ic io r c a n d veh i* c u lu f s ta p e lo c $i m o to ru l fu n c tio * n e a za . 3 . Astfel se atinge efectui maxim postbil de fr&nare a motorului. in a if l ie d e a s e fu c ra a s u p ra m o to ru tu i c a re fu n c fio n e a z d . A te n tie ! C S n d m o to n ii fu n c fio n e a z a e s te n e c e s a r c a fn t o a t e p o z itiile de m e rs s d s e o p re a s e a v e h ic u lu l c u frStna d e p le lo r. S e a s t e a p t a p a n a c a n d s-a s e le c ta t p o z itia p e n tru d e p la s a re $ i s -a o b tin u t f o r t a la r o t ile d e a n t r e n a r e (se simte un u§or $oc la selectare). OacS In a in te a punerfi c o n ta c lu ljl m o tor sa ac|roneaza tasta din m anenji selectorului si se mentine apSsatS. Astfel se maregte ?i efeclul de franare a motonilui.2 " si „1". Vehiculul merge numai tn treapta 1 . 88 DEPLASAREA .. 1 ) . Treptele 2 . tre b u ie sa se re d u c a a c c e ie r a tia m o to ru l sa m e a rg a in g o i fn a ln te d e re p u n e re a p e o p o z itie d e m e rs m a in te . C d n d m a s in a s td p e lo c si se a le g e o p o z itie d e m e rs . Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din m inerul selectorului. c u tn d n a din c o m p a rtitn e n tu i m o to ru lu i}. in d ic a tie La co m u tare a m anuala pe 0 trea pta inferioara se comuta pe „3".

de ex. dtqaa c e m a s ih a a fo s t oprU a.U T IU Z A R E Oprirea La oprirea temporara.2. Vezi . D is p o z itiv u l K ick-d o w n Oispozitivui Kick-down permits o accelerare maxima. Motoml poate merge Tnsa numai cu turatia ds mers Tn gol. se selecteaza pe o treapta inferioara in functie de viteza $i turatia motorului. Cand bateria vehicuiului este descarcata pentru pornire se poate foiosi cablul de pornire de la bateria attui vehicul. A ie n t ie l Parcarea A te a fie f P en tru a im p ie ttic a depfasarea in vo tu n ta ra a veN tculului tre b u ie sa ir a g e ti tn to ttfe a u n a fra n a de m S na. manuaiui 3. Comutarea pe o treapta imediat superioara se face numai cand turatia motorului a ajuns la valoarea maxima corespunzatoare. Daca se apas3 pedala de a cce le ra re co m p le t prin p unctul de presiune.p u n e tis e i« e to p y l pe p b z ifia „f^ ‘. Rem orcarea v e h icu iu lu i Daca vehicuiul trebuie remorcat trebuie respectate neaparat in d ic a tiile de la capitoiul „Remorcarea”. t a e a ro sa b il aluneeos p rin a c |i' m a re a d is p o z itly itlu i K ick-dow n ro U fe se p o t ra ti p e Io e h .Ajutor la pornire". DEPLASAREA 89 . AsHei m ecanismul de blocare nu este foarte solicitat iar deblocarea se va face mai usor. manuaiui 3. ln p lt^ .. Este suficient sa se opreasca ma$ina cu frana. In cazLtl unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa comutati pe blocarea pentru parcare. P e ric o l d e deraparet P ornirea p rin rem o rca re La vehiculele cu cutle automata de viteze motorul nu poate fi pomit prin traclarea sau impingerea vehicuiului. la semafor nu este nevoie sa se seiecleze p o z ijia N”.2.

Atentie! Pe earosabil slunecos prin a c ti­ onarea ifispozitfvufui Kick-dowrn se po ate c a ro file sd se rotesca pe loc. N ” la viteze sub 5 km/h. P ro g ra m d e m e rs Com anda cutiei de viteze are diferite programe de mers. si4secom uta automat in functie de solicitarea motorului si viteza. 4 . Treapta a cincea ramSne blocata. se atege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa garanteaza forta mai mare de trac?iune 51 astfel se rmpiedica schimbarea perma­ nents a vitezei. 90 P o z itiiie s e ie c to r u lu i in tabloul de faord se gSseste un cAmp in­ dicator unde este aratata pozi{ia seleciorului (vezi sageata). La actionarea in c e a ta sau n o rm a la a pedalei de accelera|ie se merge cu o rient a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin comutarea rapida pe treapta superioara $1 mai tarziu pe treapta inferioara. se comuta pe 0 treapta Inferioara In fu n ctie de viteza $i tu ra tia m otorului.U I /LJ^rtC C u tia a u t o m a t a d e v ite z e in 5 t r e p t e c u T ip tro n ic N .b lo c a re a la p a rc a re Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. Sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utilizat in pozitia. „3 ' §i . precum 51 cand vehiculul st§ pe loc iar cheia este in contact se apasa pedala de franS tasta de blocare din manerul seiectorului. Treptele 3. Comutarea pe 0 treapta imediat superioar§ se face numai cand turatia motorului a ajuns la vaio are a m axim a co re spu n ­ zatoare. Treptele 4 si 5 ramdn blocate pentru a e v ita com utarea in u tile pe 0 treaptS superioara. 2” . P edala nu treb uie apasata pSnS nu pornegte dispozitivul Kick-down (vezi pag. Astfel se atinge efectui maxim posibil de franare a motoojlui. fn pozitia „R " cand contactui este pus se aprind lampile pentru mers inapoi. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezerva de putere ale motonjiui printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. Tn anumite conditii de mers este avantajos sa se ateagd temporar una din pozitiiie seiectorului desense in continuare. Astfel efectui de franare a motorului se mareste la reducerea accelerarii. D • p o z itia d e d u ra ta p e n tru m e rs u i m a in te Cele cinci trepte de mers Tnainte se com uti autom at pe treapta superioara sau in­ ferioara in functie de soHcitarea motorului $i de viteza.p erico f de accident! P . Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din manerul selectomlui. Pericot de derapai«! DEPLASAREA DEPLASAREA 91 .N e u tru (p o z itia d e m e rs in gol) Pentru scoaterea seiectorului din .P o z itia p e n tru p o rtiu n i d e d ru m d e lu ro s Se recomanda aceasta pozitie cand in anumite conditii de deplasare Tn pozitia D se schimba prea des intre treapta 4 $i 5. in funcjie de §ofer sau cor*ditiile de mers se seiecteazS un pro­ gram e c o n o m ic adica oriental catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. 3 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a pe d ru m u ri in zo n e d e m u n te / j Aceasta pozitie este corespunzatoare W pentru distante lungi in panta.89). Treptele 1 . sistemul automat comuta totusi mai intai pe 0 treapta Inferioara cand nu mai este posibiia 0 supraturare a motorului. 2 si 3. Vehiculul merge numai tn treptele 1 §i 2. 2 $i 3 se comuta automat In functie de solicitarea motorului $i viteza. de ex. pedala de franS si tasta de blocare din m anerjl seiectorului trebuie a p ^ a te . Inainte de selectarea $i deselectarea pozijiei „ P" treb uie apasata tasta de blocare din manerul seiectorului. la tractarea rem orcii sau deplasarea pe munte. A te n tle l ffi tim p u i m e rsu lu j nu p u n e tl niciodatj§ seleoforul p e p o zlfia „R” sau C u tia d e v ite z e p o a te a v a ria td .2". in d ic a tie In functie de rezistenta la rulare. Astfel se mdreste si efectui de frSnare a motorului. fn plus cand contactui este pus trebuie apasata pedala de frana inainte de a scoate selectorul din pozitia respectiva. 4 ?i 5 raman blocate. D ispozitivul K ick-dow n Dispozitivul Kick-down permite 0 accelerare maxima. Treptele 1. MocJul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” se alege cand pedala de acceleratie este a ctio n a ta r a p id . Pentru cuplare se apasa tasta de blocare din m§ner. Oaca se apasa pedala de accelerartie complet prin punctui de presiune. Blocarea la parcare poate fi selectata numai cand vehiculul sta pe loc. Selectarea programului se face a u to m a t dupa fie ca re a ction are a p e d a le i de acceleratie. In d ic a fie La c o m u tare a m anuala pe o trea pta inferioara se comutS pe „4". 2 • p o z itia p e n tru p a n te a b ru p te p e d ru m u ri in z o n e d e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. R • m a r$ a rie r Mar$arierul trebuie selectat numai cand vehiculul sta pe loc si motorul merge in goL Inainte de selectarea pozitiei „ R ” din pozitiiie „P" sau „N".

Un element de temporizare asigura selec­ torul sa nu se blocheze la comutarea rapida prin pozijia „ N ’’ (de ex. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control . A stfel de exem plu se perm ite o . M anerul se blocheaza numai daca se gaseste mai mull de o secunda Tn pozi|ia . 4.97. 92 DEPLASAREA . superioara la una inferioara. S e le c ta re a unei pozitii pentru La accelerare cutia de viteze comuta din d eplasare treptele 1. Aceasta se poate face alat cand vehiculul este in stationare ca t §i Tn tim pu l deplasarii.U T IL IZ A R E B lo c a re a m a n e te i s e le c to ru lu i Maneta se blocheaza Tn pozitiile. Dac5 inainlBa punerlcom aaului motor sa aOioneazS tasta din manerul sefsctorului $i se menflne apasatS. 1". Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie apasata pedala de frana $i tasta din m anerul selectorului.clatinare” a vehiculului care sta pe loc. Motorul poate pomi numai cand selectorul La apasarea Tn fata a manetel selectorului este tn p o z lfille „N" sau . nu se mai este posibila supraturarea motorului. 3.. P” $i „N” c ^ d contactui este pus. pe o treapta Inferioara. N”. sistemul tn tim pul procedeulul de selectare automat executa schimbarea dupa ce nu c an d vehiculul sta pe loc. Imediat ce s-a trecut pe programul manual. 2. T ip tro n ic „tiptronic” permite §oferuIut $i selectarea manuala a treptelor.P ". 14.N" cand pedala de frana nu este apasata. cheta r u se mai poate rotl In contact. In d ic a tii p e n tru d e p la s a re pe display apare „5. La viteze peste 5 km/ti maneta selectorului de viteze se opre§te automat in pozitia. 3 §i 4 automat pe treapta in a in te a selectarii unei poxitii pen­ urm a to a re cu p utin tim p Tnainte de tru deplasare se a c tlo n e a za intotatingerea turatiei maxime adm isibile a deauna frana de picior cand vehi­ motoruluL Daca se frece de !a o treapta culul s ta pe loc si m otorul functioneaza.vezi pag. Vezi $1 {+) se comuta pe o treapta superioara iar „Pomirea motorului’ pag.. Treapta Pornire" selectala este afi^ata (vezi sageata). a c c e le re a za . Astfel se impiedica trecerea involuntara pe o treapta de viteza si punerea neintenjionata a vetiicululul in miscare. maneta selectorului de vheze trebuie impins din pozitia „D ” spre dreapta. la apasarea Tn spate (-). Pentru a intra In programul manual. de l a R " la „D"). 2.

Abia apoi se acceiereaza. Este suficlent sa se opreasca masina cu frana.fn u n e le c o n d ltii sf cdnd f r ^ a d e m dna e s te trasa. In a in te d e a se lu cra asupra moto ru lu i care functloneaza. Motorul poate merge Insa numai cu turatia de mers m gof. Se a^ieap td pana cand s-a com utat c u tia de v ite z e si s>a o b tin u t forta la rotiie de antrenare (se simte un u^or ?oc la comutare).2. manualut 3. Parcarea A tentie! P eniru a fm p ted ica d ep tasaraa invoiuntara a vehicufului treb u ie s a tra g e ti fn to td eau n a frS na de m an a. D. d u p a c e m a s in a a fo s t o p rita. m n ici un c a z nu freb u le s a s e accele reze n e aten t {de e x . 3. 4. de ex. Oprirea La oprirea temporara. 2). la semafor nu esie nevole sa se selecteze pozitia „ N". punefi setectd ru l p e pozitia in cazul unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa selectati pe blocarea pentru parcare. c u m ana din com> p a rtim e n tu l m o to ru fu iK A H fei v e h ic u iM l s e p u n e im e d ia t !n m is c a re . A ten tle! C and m otorul functfoneaza este n ec e s a r c a tn to a te p o » iiiie de m ers sa s e o p reasc^ vehicuiUi CB fra n a d e picior. Astfel mecanlsmul de blocare nu este foarte solicitat iardeblocarease vaface mai u$or.2.Remorcarea". pentru c a nu s e Tntrerupe c o m p le t trahsm isia f o it e i si ia tu ra fia d e m ers in gol > m a $ in a se d e p ta s e a za u$or(se „ t a r a 9 t e ” ). Pornirea prin tra c ta re La vehiculele cu cutie automata de viteze motorul nu poate fl pomit prin trartarea sau Impingerea vehiculului.U T ILIZ A R E D aca in tim pul m ersuiui s<a cornu* ta t involuntar pe „N”. Pornirea m asinii Se alege pozltia de mers (R. selecto ru i s e pune tn iw z itia „P” 9 1 se tr a g e lr a n a d e m a n a . Vezi ^ ju to r la pomire”. Cand bateria vehiculului este descarcata pentru porntre se poate folosi cablul de pomire de la bateria attui vehicul. 0 CSntf m a$ina sUt p e loc se a le ­ g e o p o zitie d e m ers. tre b u ie sa se reduca a c c e le ra tia si m otorul sa m earga m gol inainte de repunerea pe o p o zitie de m ers in ain te. DEPLASAREA 93 . In plus. manualul 3. R em orcarea vehiculului Daca vehiculul trebuie remorcat trebuie resp ecta te n eaparat in d ic a tiile de la capitolul .

Cand frana de mana este trasa cheia este tn contact se aprinde lumina de con­ trol a tranei. blocarea pentru parcare. De asemenea m aneta franei de mana trebuie bine trasa pentru ca sa nu se porneasca involuntar cu frSna de mana trasS. D acd a c e a s ta e s te num ai p a rtia l e lib e ra ta se poate i a s u p ra ln c a lz ire a frS n e lo r s i a s tfe l functim rarea in stalatlel de fran are e s te influentata negativ. 94 DEPLASAREA . CSnd carosabilul este putemic inclinat se selecteaza suplimentar treapta 1 respectiv cand cutia de viteze este automata. Daca viteza de deplasare este mai mare de 6 km/h cand frana de mana este trasa. se aude un semnal de avertizare sonor. Pentru tragerea frSnei de mana se ridica in sus m anela. se a p a si butonul de blocare se apasa in jos maneta. • A te n fie e a la p o m ire Ira n a d e tndna tra s a sa H e i^ m p fe t eliberati§. fn pfas a c e a s ta d u c e la uzura tim p u rle a g a m itu rflo r din ^ » t e a ie firdnefor. Pentru eliberarea frSnei de mana se ridica putin maneta franei de mana.1 F ra n a d e m a n a A t« n fie l • P e A tru a im p ie d ic a {lo rn ire a in v o lu B fard a v ^ ic u i u lu i tre b u ie s i ir a g e l i tn to td e a u n a I r i n a <ie m i n i d u p a c « m a s tn a a lo s t o p rlta . S u p lim e n ta r s e fe c ta fi t r e a p la I f c ir tie m a n tia ta d e v »teze } s au p o z if la IP ( c u t i e a u i a m a t i d e v ile z e ) .

f*«rico t d e accid en t! • P e n tfu a Tmpiedica pornirea In v o lu n tarii a v ^ ic u lM iu i treb u ie s a tra g e ti Tntotdeauna IrS iia de m ilna dupa c e m a$ina a fost opri* ta . 3 • P o m ire m o to r DEPLASAREA 95 . M o to a r e c u b e n z in a 1 .altfel se sollcita inutil bateria vehiCLilului.P o z itie d e p re fn c a iz ire si d e m e rs CSnd este selectata pozi^ia de preTncSlzire nu trebuie conectat nici un alt mare consumator . A e e a s ta In sp ecial c lin d In veh icu l rsundn c o p ii.U T ILIZ A R E C o n ta c tu i m o to r A te n tie l • S e o a te ti c h e la din c o n ta c t nam a i d u p a e e v e liic a iu l a lo s t o p rit! A itfe i voianul s -a r p u tea bfo ca involuntar. Ei a r putea porn> motorul saulRsta> ta tiiie e ie c in c e • de e x em p lu dis> p o z itm il d e a c tio n a re a geam ulu i.C o n ta c t m o to r t a ia t I M o to ru l o p rit 2 .P o rn ire m o to r M o t o a r e D ie s e l 1 • in tre ru p e re a a M m e n ta rii cu c a rb u ra n t / M o to r o p rit 2 . • D ac^ se p s ra s e s te v e fiic tilu ic h ia r s ite m p o ra r. s c d a te ff ctieia din c o n ta c t.C h e ia d e c o n ta c t pusa 3 .

o rig in a la .U T ILIZ A R E B io c a r e a s c o a t e r ii c h e ii d in c o n ta c t* La vehiculele cu cutie automata de viteze' cheia de contact poate fi scoasa numai dupa decomutare. P o z itia 2: Daca nu se permlte comutarea cheii pe aceasta pozitle sau comutarea se lace greu. In capul cheii se gase^te un cip. Inainte de orice noua pornire. A stfeldevinem aidlficilaoincercare de efractie. c o d ific a ta V o lk s w a g e n . selectorul este blocat in aceasta pozltie. se roteste volanul pana cand se aiide b)ocdndu-se boltui de blacare a volanului.astfel se deblocheaza volanul! P o z ifia 3: In aceasta pozifie iarurile sunt comutate la lumlna de control §i alti marl consumatorl electric! sunt opriti. Daca nu se opresc lumlnlle sau semnalizatoarele dupa ce chela de contact a fost scoasa se aude un zumzet* atala timp cat este deschlsa u$a ^ofeoilu). 96 DEPLASAREA . Cu ajutoail a ce stu ia s ig u ra n ta se d e za ctive a za automat cSnd se introduce cheia in contactInstalatia este activata automat de indata ce se scoate cheia din contact. Im o b iliz a to r u l e le c tr o n ic Imobllizatorul impiedica punerea neautorizata a vehicululul In func{iune. Volanul artrebul mereu blocatcand p a r^ ltl vehlculLil. P e n tr u t o a t e v e h ic u le le P o z itia 1: Pentru b io c a re a v o la n u lu i cand cheia este scoasa din contact. se mi§ca putin volanul . N u m a i c h e ile o rig in a le g a ra n te a z a fu n c tio n a re a ire p ro s a b iia a v eh ic u lu lu i dvs. D e a c e e a m o to ru l p o a te p o rn i nu­ m a i c u o c h e ie c o re s p u n z a to a re . cheia de contact trebuie rasucita inapoi in pozitia 1. DIspozltlvul de blocare a repomlril din blocul cheii de contact Tmpiedica demarorul sa pomeascS atunci cand motorul funclioneaza si producerea In acest fel a unor avarii. cand selectorul se afla in pozitia „P” Cand cheia de contact este scoasa.

2. M o to ru l n u tre b u ie ta s a t s i s e in c a lz e a s c a p rin fu n c fio n a re Gu m a r in a s ta n d p e lo c ! P o rn /jti im e d ia t! l g ^ • Evitafi turatiile mari §i accelerarea * ^ 5 fnaxima pana cand motorul nu a ajuns inca la temperatura lui de functionare. in tim p u i p ro c e d e u lu i d e p re in c a lz ire nu tre b u ie sa fie c o n e c ta fi a lti m a ri c o n s u m a to ri .2 . Acesta se stinge la atingerea temperaturli de pomire.Sigurante". moto ru l nu p o a te fi p o m it p rin rem orc a re p e o d is ta n ta m a i m a re d e 50 m . M o to a r e c u b e n z in a Aceste motoare sunt dotate cu injectie de benzina care fumizeaza automat la orice temperatura exterioara amestecul corespunzator carburant . tre b u ie sa se u tiliz e z e d a c a e p o sib ii b a te ria a ltu i v e h ic u l c a a ju to r la s ta r t . Daca m otorul nu porne$te imedlat se intrerupe procedeui de pomire dupa 10 secunde $i se repeta dupa circa ojumdtate de minut. A • La vetiicule c ii cutie de viteze manuals in timpui procedeului de pomire se apasa pedala de ambreiaj .vezi pag.demarorul trebuie sa pomeasca motorul.aer. Daca motorul totu 9 i nu pomeste.b a te ria a u to v e h ic u lu lu i a r fi s o lic ita ta in u til. C a n d m o to ru i e s te fo a rte fie rb in te .mers in go) (la cutie automata de viteze: pozitia „P” sau „N") 51 frSna de mana se trage. Aceasta este normal si nu trebuie sa creeze probleme. A ltfe l c arb u ra n tu l n ea rs a r p u te a a ju n g e in c a t a iiz a t o r p ro d u c e a v a rii. • Imedlat ce motorul pome$te. Temperatura exterioara sub + 5 “C: • Chela se rasuceste pe pozitia 2 . L a m o to a re le re c i s au m c a iz ite in f u n c t io n a r e nu s e a c c e ie r e a z a inaintea §i in timpui pomirii. 17. M o to a r e D ie s e l In s ta la tia d e p re fn c a lz ire Dupa com utarea pe pozitia de mers (punerea contactului) timpui de preincalzire necesar este indicat printr-o lumina de control com andata de temperatura agentului de racire . se elibereaza cheia . DEPLASAREA 97 . caprtolul . • Dupa pomirea motoruiui rece m scurt timp se aude un zgomot pentru ca trebuie sa creasca presiunea u le iuiji pentru compensarea hidraulica a jocurllor. P o rn ire a m o to ru iu i re c e Temperatura exterioara peste +50C.vezi “V T m a n u a lu l 3 . in timpui startului nu se acceiereaza. • La v e h ic u le le cu c a ta liz a to r.U T iU Z A R E P o rn ire a m o to ru iu i In d ic a t ii g e n e ra te A te n tie ! C a n tf m o t o r u l fu n c fio n e a z a fn s p a tii fn e h is e e x is ts p e rtc o l d e in to x ic a re ! • inainlea pomirii schimbatoail se aduce pe pozrtia . • in a in te de p o m ire a m o toruiu i prin re m o rc a re a v e h ic u lu lu i. siguran^a fuztbila a pompei electrlce a carburantului poate fi arsa . „A ju to r la s ta r t”.demarorul nu trebuie sa mai functioneze.. p o a t e f i n e c e s a r d u p a p o rn ire a m o to ru iu i sa se a c c e le re z e p u tin.vezi manualul 3.se aprin-de indicatorul de preincaizlre. Motorul poate fi pomit fa ra a fi preincalzit.

vezi Manualul 3.Sigurante". In capul cheii se gase^te un cip. A t e n t ie d e o s « b jtd c d ftd s e lu c r e a z i In c a m e ra m o to ru lu i! 98 DEPLASAREA .t a m p e r a t u r a a g e n t u l u i die ra c ir « c re a te ^ t o r i t d suprafn* c a lz ir ii p ro d u s e la o p rire ^ e d h d m o to r u i e s t e c a ld . se mai executa 0 data preincalzirea $i se pomeste din nou dupa cum am descris. s-ar putea ca siguranta iuzlbila de la instalatia de preTncalzIre Diesel sa fie a rsa . in timpul procesului de pomire. dupa alim entarea cu carburant Diesel . Im o b iiiz a to r u i e le c tr o n ic Imobilizatorul electronic impiedica patrunderea neautorizata in interiorul autovehi­ culului. P o rn ire a d u p a g o iire a c o m p le ta a re ze rv o ru iu i Daca rezervonji autovehiculului cu motor Diesel s-a goiit complet. Daca motorul nu pomeste.motorul poate fi pomit imediat.pana la un minut. cap. m u lt tim p a m o to ru lu i. Daca motorul nu porne$te nici de data aceasta. P o rn ire a m o to ru lu i c a ld Lampa de control a preincalzirii nu se aprinde . procedeui de pom ire poate dura mai m ult decat de obicei. In d ic a tie D e a c e e a p o a te p o rn i n u m a i c u o c h e ie c o r e s p u n z a to a re o rig in a la c o d if ic a t a V o lk s w a g e n . D u p a s o iic ita r e a p u te rn ic ^ . in s a duf»a un tim p p o a te p o r jii b ru s c .U T ILIZ A R E O p r ir e a m o to ru lu i • Imediatdupdstingerealampil decontrol se pome 5te motorul. N u m a i c h e ile o rig in a le g a r a n te a z a func* t io n a r e a ir e p r o s a b ila a a u to v e * h ic u lu lu i dvs. c in d . Acest lucru este cauzat de faptui ca sistemul de carburant trebuie tntai aerisit. . a c e s ta nu se op re $ te im e d ia t c i se la s a sa functio* n e ze c irc a 2 m in u te la tu r a tia d e m e rs In g o l p e n tru a e v ita o suprain c a lz ire .2. c a ­ m e r a m otoruCui e s t e in c a iz ita s u p t l m e n t a r p r in r a d i a f i e s o ta ra . A te n tie ! D u pa o p rire a m o to n ilu i v e n tita to r u l • 9 i c a n d c o n ta c tu i e s te t a t a t • m a i p o a te fu n c tlo n a u n fim p (p a n a ia t O m in tite ). Cu ajutorul a ce stu ia sig u ra n ta se d e za ctive a za autom at cand se Introduce chela de contact.

F a p ttil c a E S P v a o fe ra o s ig u * ra n id fn a r it4 n u tre b u ie s i v ii fm * ping d la a s u m a r e a u n o r risicurl in u tile . Q ' Program electronic de stabilitate* (ESP) funcjion ea za im preuna cu ABS. In d ic a tii s u p lim e n ta re d esp re ESP. „Program electronic de stabilitate". Numai in anumlte situatii.la folosirea lanturilor de zapada . cand se dore$te patinarea. La nevoie. A c e s t lu c ru tr e b u ie a v u t in v e d e r e m a t a le s p e c a ra s a b il u d s i e u p o le l.2 la cap.la deplasarea in zapadS addnca sau pe teren afSnat . S u p ra fe te le d ife r ite de ru la re a le c a u c iu c u rilo r p o t d u ce la o re d u c e re n e d o rita a c a p a c ita tii m o to ru lu i. functia poate fi actionata s> de la taste. ESP cuprinde blocarea diferentiaia electronica (EDS) reglarea la alunecare (ASR).im ite le f iz lc e n il p o t i i d e p a ^ ite p rin fo fo s ire a E S P . In mod normal.vezi pag. A teh tie! i.la clatinarea autovehrcululul blocat Dupa aceea Instalatia trebuie activate din nou. ESP trebuie sa fie activat mereu. respectiv ASR EDS gasiti in manualul 3. t o a te c e le 4 roti tre b u ie e c h ip a te c u c a u c iu c u ri d e a c e la ^ i fe l. Cand Instalajia este deconectata. lampa de control ESP este aprinsa . DEPLASAREA 99 . deconectarea sistemului este avantajoasS. De exemplu: . ESP se conecteaza automat la pomirea m otorului. D e a c e e a tno d u l d e c o n d u c e re tre iH lie a d a p la t la s f a re a c a ro s a b flu lu i $i la e o n d itille d e f r a f ic .U I IL I^ J \I-\C P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e * In d ie a tie P e n tru a s e g a r a n ta fu n c tio n a re a ire p ro $ a b ila a ESP. 20.

Sistemul de con­ trol distanta la parcare nu este activat daca nu se aude acest semnal. senzorii trebuie pastrati curati ?i fara gheata. Pentru aceasta se gasesc in bara spate 4 senzori. O corectS perceptie a obstacolelor nu este poslbila. La curajirea cu jet de aburi. De la o distanta de cca. R a s p u n d e re a la p a rc a re $i la m a n e v re a s e m a n a * to a r e » a p a r fin c o n d u c a to ru fu i. A c tiv a re a La introducerea treptei de mers Inapoi sistemul .U T ILIZ A R E C o n tro l d is ta n ta la p a r c a r e (P D C )* A t e n tie ! S is te m u l d e c o n tro l d fs ta n td la p a r c a re n u p o a te in io c u la te n fla c o n d u c a to ru lu l. O b ie c te ie p re c u m p ro ta p a l r e m o r e ii. D e z a c tiv a re a La scoaterea din treapta de mers inapoi. atunci cSnd se va introduce treapta de mers inapoi sistemul de control distanta la parcare PDC nu va fi activat. f i j e s u b t ir i v o p s if e t n c h is s a il g a r d u H n u p o t ft p e r c e p u t e d e c a t r » s is te m fn a n u m ite c o n d itii 9 } p o t d u c e la B v a rie re a v e h ic u iu lu i. la tractarea unei remorcr. Lasatl sistemul PDC sa (ie v e rlfic a t de un se rvice Volkswagen. • Pentru ca sa fie asigurata functionarea sistemului de control distant^ la parcare. O a p r o p ie re in c o n tin u a r e p o a te d u ce la fa p tu i c a o b s ta c o lu l sa nu m a i fie p e rc e p u t. O rd in e a s e n zo rilo r Se va evidentia totdeauna distanta mai mica. 1. Cu cat distanta devine mai mica cu atat intervalele intre tonuri vor fi mai mici. 100- DEPLASAREA . S e n zo ril a u z o n e m o a rte fn c a re p e rs o a n e ie $ i o b ie c te le n u p o t i i percepute. senzorii vor fl stropiti numai pentru un scurt timp §i se va pastra distanta fata de el la peste 10 cm. • La vehiculele care au din fabrica in dotare un dispozitiv de remorcare*. A te n fie In s p e c ia l ta c o p U i m ic i 9f a n im a ie c a r e n u p e l f i p e rc e p u te in ( o a t e c a z u rite <fe c a tre s e n zo ri. S iste m ul de c o n t r o l d i s t a n t a la p a r c a re determina distanta lata de un obstacol in zona din spate a vehiculului cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete. Se ajunge la distanja mai mica de 30 cm (zona B din figura) se aude un semnal sonor de durata. Atunci se va auzi un semnal acustic.PDC" se activeaza. in d ic a tie • La viteze de peste 15 km/h sistemul de control distanta la parcare iucreaza cu erori.2 m (zona A din figura) fatd de obstacol incepe un ton de avertizare.

U T ILIZ A R E S is te m d e c o n tro l a l v ite z e i d e c r o a z ie r a * (G R A ) Pentru eltberarea „piciorului de accelerare' aceasta instalafie poate mentine constanie viteze peste 30 km/h. „3'' $i „2". Viteza se mare§te prin viteza proprie a autovehiculului.P. atat cSt permits puterea motorului. R sau 1"). C an d s is te m u l e s te c o n e c ta ta nu c o m u t a t i p e m e r s in g o i f a r a a p a s a r e a p e d a te i d e a m b r e ia j! A s tfe l m o to ru l a re o tu r a t ie m a re s i in a n u m it e c o n d it ii p o a t e fi a v a ria t! Sistemul se a c tio n e a z a prin comutatorul A $i tasta B de la maneta semnalizatonjiui ?l farului. N . ‘0 DEPLASAREA 101 .vezi pagina 14. A t e n t le l V ite z a m e m o r a ^ p o a te fi re lu a la n u m a i d a c a nu e s te p re a m a re p e n f m c o n d rtiile d e tr a f ic e x is te n te . M e m o r a r e a v ite z e i D aca s-a atins vite za necesara este suficienta o scurta apasare pe tasta B (SET). ultima viteza m em orata se ste rg e ia r siste m u l se deconecteaza complet. Piciorul poate fi luat apoi de pe pedala de acceleratie. A te n fie ! S is te m u l d e c o n f r o i a v it e z e i (Q U A ) nu t r e iiu ie lo lo s it t n c a z u i u n u l tr a f ic in te n s s i c o n d h ii ne(a> v o r a b ile { p o ie i. Franati autovehiculul. La deplasarile pe teren in panta sistemul de control al vitezei nu poate fi pSstrat con­ stant. Dupa eliberarea pedalei sistemul regleaza Tnapoi la viteza memorata anterior. La vehiculele cu v o la n m u lt if u n c t i­ o n a l* sistemul de control al vitezei (GRA) se actioneaza de la volan. Viteza trebuie rememorata. a q u a {> ta n a p e . Alte indicatii referitoare la volanul multi­ functional gasiti la pagina 21. r o lls p iitt). Dacd Tn timpul mersului se alege aitapozitie (. Acesta nu e cazul totu$i cand viteza memorata a tost depasita cu mai mult de 10 km/h pentru o durata de peste 5 minute. Viteza poate fi marita si ca de obicei prin pedala de acceleratie. Cand porne^te sistemul de control al vitezei se aprinde o iumina de control In tabloul de bord . De pe maneta de semnalizare sistemul poate fi numai cuplat respectiv decuplat. „4". C o n e c ta r e a Instalatia e s te p o rn ita prin Tmpingerea comutatorului A pe ON. In d ic a tie La ve hicjle cu cutie automata de viteze sistemul de control al vitezei este activ numai in pozitiile selectorului „ D"..

Viteza memorata In acest moment se pastreaza. Prin scurta ^ a s a re spre stanga a comutatorului viteza se m are^e in trepte. viteza se mare$te prin cre§terea automata a acceieratiei. Viteza existenta la eliberarea comutatorului este memoratS. A c c e le ra re / M e m o ra re Viteza memorata poate fi m a r it a prin implngerea comutatorului A pe RES fara actionarea pedalei de acceleratie. Daca tasta se eiibereaza la aprox. viteza se micsoreaza prin reducerea autom ata a acceieratiei. D e c o n e c ta r e a te m p o r a r a a in s ta la tie i V e h ic u le cu c u tie d e v ite z e m a n u a ia : Instalatia este o p r ita t e m p o r a r prin apa sarea p edalei de frd n a re sau de ambreiaj sau Tmpingerea comutatorului A pe OFF (nu blocat). 30 knvti. A te n tie ! V ite z a m e m o ra ta p o a te fi re lu a ta n u m a l d a c d n u e s t e p r e a m a ra i>entriii c o h d ifiile <te t » f F c e x is * te n te . Daca tasta se tine apdsata. Viteza treb uie rem em orata apot dupa ce se accelereaza peste 30 km/h cu tasta B. Pentru r e lu a re a vitezei memorate. Prin scurta atingere a tastei B viteza se micsoreazd ?n trepte. 102- DEPLASAREA . dupa eliberarea pedalei de franare. memoria se sterge. sau de a m b re ia j se Im p in g e spre stSnga comutatorul A pana la oprire. Daca se impinge spre stanga comutatorul §i se mentine apasat. Viteza e x is te n ta la e lib e ra re a ta s te i este memorata.u I iL i^ ^ n c M o d ific a r e a v ite z e i m e m o r a te D e c e le ra re a I m e m o ra re a Vtteza memorata poate fi redusa prin apasarea tastei B.

o noua viteza poate fi memorata dupa cum unnsaza: • Comutatorul A se impinge spre stdnga si se mentine apasat pdna s-a atins viteza dorita. R sau 1 sau Vehiculul s ta p e lo c prin luarea contactului. N .cand vetilculul stS pe loc . V e h ic u le c u c u tie a u to m a ta d e v ite z e : Sistemul este com plet oprit prin se)ectarea. M e m o ra re a v ite z e i Daca la deconectarea temporara nu a fost m em orata nici o vite z a sau vite za memorata a fost ?tears&. D e c o n e c ta r e a c o m p le ta a s is te m u lu i V e h ic u le le c u c u tie d e v ite z e m a n u a ta : Instalatia este c o m p le t o p rit piin Impingerea comulatomlul A la dreapta pana la oprire (OFF) sau . • treptelor P.prIn scoaterea cheii din contact. |ie n tr u c b n d itiilo d e tr a f lc e x lS ' in plus srstemul este o p r it te m p o ra r cand se alege treapta N sau 1. Dupa eliberarea com utatorului viteza e s te m e m o ra ta . sau • Se apasa scurt tasta B. Viteza memorata Tn acest moment s e p a s tre a z a . dupa eliberarea pedalei de franare. Viteza memorata in acest moment se M e rg e . se impinge spre stanga comutatoriil A pSna la oprfre. Viteza momentana este memorata. '0 nium al n u e s t e i > r ^ m a re . DEPLASAREA 103 .u » i g V e h ic u le cu c u tie a u to m a ta de v ite z e : Sistemul este o p rit te m p o ra r prin apasarea pedalei de franare sau imptngerca comutatorului A pe OFF (nu blocat). Pentru re lu a re a vitezei memorate.

a ltfe l a c e a s ta p o a te fi d e te rio ra ta . d in m o tiv e d e s ig u ra n ta sa hu iu a fr c u d vs . 104- DEPLASAREA . Dupa ce ati deschis capacul rezervorului (vezi flgura din dreapta) se poate ajunge la bugonul rezervorului. C a n d s e fo lo s e ^ te o c a n is tra r e z e r v a t r e b u ie s a r e s p e c t a t i h o ta ra rH e ie g a ie . Deblocarea functioneaza $i cand contactui este luat. In d ic a tii C o m b u s t ib ilu l r e v a r s a t t r e b u ie im e d ia t fn d e p a rta t de pe vop seau a v e h ic u iu iu i. Im e d ia t c e p o m p a d e b en zin a c o m b u s tib ilu l n e a rs a ju n g a n d m s«a o p r itp r im a d a ta . d e o a re c e s e u m p le i n c a l z i r e a s i a v a r i e r e a c a t a li> s p a fiu l d e e x p a n s iu n e a l re z e r­ za to ru lu i. A c e a s t a d u c e la s u p ra in c o n tin u a re . N u tre b u ie s a s e u m p le a r d e r e . o c a n is tra cte i« z e rv a . c a n is tra s -a r io v i e arb u ra n lu t s -^ r v a rs a . Rezervorul de combustibil cuprinde circa 62 litri. A c e a s ta e s te v a la b ii Tn s p e c ia i ia c a rb u ra n t R M E (m e tile s te r • u le i d e ra p ita ). V a re c o m a n d a m . L a v e h ic u ie c u c a t a liz a t o r nu se m e r g e n ic io d a t a c u r e z e r v o r u l a p ro a p e gol. L a u n a c c i­ d e n t. re z e rv o ru l in s ta ia fia d e e v a c u a re a g azu lu i d e e s te n p lin ”. A tentle! Dupa umplere. v o ru lu i c a a s t f e l la in c H lzire c a rb u ra n tu i s -a r re v a rs a . bu^onut rezervorului se in^urubeaza bine $i se Tnchide capacul pana se blocheaza. Gura de umplere cu combustibil se afla in partea laterals din dreapta in spate. Din c a u z a a iim e n ta rii n e re g u ia te cu c o m b u s tib il se p o ate a ju n g e la a p r in d e r i n e r e g u ia te .UTILIZARE A lim e n ta r e a D e b lo c a re a c a p a c u lu i re z e rv o ru lu i Prin apasarea tastei A se deblocheaza capacLil.

. 86 ....sp ate ............ 104 Apa peritru spalat parbrizul .......... 59 Cutie de viteze mecanica. 87........... 87..............................................31 Alimentare..................... 58 n » Bricheta....................... 90 . 95 Covora? pentru p icio a re .......................................... 8 Contor km / z i ....................................................................................... 38 Capota m otorului... 69 Alarm a.................... 30 C laxon................ 7 Ajuta-te s in g u r..... 83 Afi^aj multifunctional ...........104 Bratele sca un elor.......... 79 ...................58 Blocare la p a rca re ........................... 77........................far m ar$arier..........7 Afisaj kilometri .................................................................................f a ta ..... 3 Climatronic........................................................ 44 C om utatoare....................................... 90 Blocarea clapetei rezervorului ..............................................40 Contor pentru distante scu rte .............................. 59 Comanda lumini interioare ...................................INDEX ALFABETIC A Aerisire... 8 C o n ta c t................... 82 C ockpit........................in 4 tre p te ........................... faruri m ar$arier...............61 .......8 Afi$aj rezervor............ 58 ..........................elemente de comanba ..... 67 INDEX 105 .............in 5 trepte ................................................................. 3 Goloana reglabtla a volanului........... 29 c Camera m otor................................58 ................ 38 Cap sferic demontabil ....... 73............suport b ra te ...............................70 Capota portbagajului.............................. 90 B Bancheta sp ate .... 12 Afi5aj temperatura lichid de racire .................................................................................20 Asigurarea copiilor ................................................................................ 9 Afi$aj intervale de service fle x ib ile . 85 Cutie be viteze automata ..comutare pe recircularea aerului .................. 80 ...............

.......... ............................. 27 Deschiderea .............. 83 ..... 27 Deblocarea individuala a u s ilo r.........instalatia de aer conditionat ............incalzire §i ventilare......................................capotei portbagajutui.............. 80 .. 30 .............. .. 77 E Elemente de comanda -d im a tro n ic ..incSlzire si ventilare....................Hands F re e .......... 75.................................... 80 H Handy .....dezghetare.......................... .....d im a tro n ic... 73 .......... 77 Duze de ie$ire a a e ru lu i... ...........u§llor........................ ................ .... Frana de m ana....... ..... .................... ........ 75 .......... Faza m a re ....... 27 Defectiuni m otor...........INDEX ALFABETIC D Deblocarea spatiulul pentru bagaje .................... 90 Duze de aer ....... 79 . 22 106- INDEX .. 80 .. 77 F Faruri ceata ....... .. . 26 Dezghetare parbriz ...............................incalzire $i ventilare ..................................reglare b a ta i...................... 18 Deschiderea individuala a ii§ilor .... 33 Display pentru selectarea vitezelor................. 27 Deblocarea capotei s p a te ...................... .... 73 ..... ... 80 .............................................................. ...instalatie aer conditionat ............ ..... .... .... 87..Incalzire §1 ve n tlla tle ................... .......instalajia de clim atizare............... 33 Geamuri ...................... 75 Dispozitlvul cte remorcare ........ 70 DIspozitIv electric de actionare a geamurilor.... ...............c liin alron ic................... .. 40 41 41 24 94 G G eam uri..... Ftimri ..................dinam ica............................ ...

41 llum inare...... Lampa de avertizare gaze de e^apam ent.......................... 74 incalzirea lunetei..feglare tem peratura.....aer p ro asp at.... 13 0 K K ick-dow n........................ ....26 ........................ 46 Lampa sertar..43 Indicator com bustibil.................... Lamps de avertizare fra n a ................. 73 ..................26 Incuierea u § ilo r. ...77 incalzire $i ventilare .................................... .................................................. ................26 ... 31 Instalatia de semnalizare a remorcii ..........................m o to r.................... 45 Instalatia de aer conditional....... Lampa spate pentru b a g a je ... 77 ...... 46 13 16 20 77 44 17 13 20 20 I Q incaizire.... 75 ..comutator recirculare aer ....................26 Inchiderea autovehiculului.... 91 L Lamele §lergatoarelor de p a rb riz........................................26 inchiderea autovehiculului ........ 41 lluminarea tabloulul de bord .......... 44 Lampa de control preincalzire ......................................... 77 Instrum ente....elemente de com anda........................... 20 Inele de prindere............ 48 18 Q INDEX 107 ........................ 6 Instalatie de reglare v ite z a ............ Lampa de avertizare a lternator............. 60 Instalatie spalat ta ru ri.. .. ....................26 I lluminare instrumente b o r d .................................................... Lamp! de avertizare .elemente de com anda.96..... 56 Incalzire o gtin zi......................... 73 .....................gaze de e$apam ent...... 16.........Q INDEX ALFABETIC inchidere centralizata.................................................................................... Lampa de avertizare Centura de siguranta............................................. 101 Instalatie de avertizare anttfuft ...................................... 40 Imobilizator electronic ....... Lampa de avertizare A irb a g ...........................deschidere....... 41 Incalzire sca un ....98 Indicator directie de deplasare ............ 14................................program electronic de stabilizare .............. 88....... 73..................... ..................................................inchidere............. ..

......48 Oglinda retrovizoare ............nivel ulei .. 13 -u z u r& lra n a ....................pornirea.................. 43 Maneta selectorului de viteze .............................................. 43 Lumini de semnalizare.............................. 14................................instala{ie semnalizare remorca ...........68 Lumina de pozitie...................39 N Nivel lichid de racire..........98 M Maneta semnaiizatorului.....47 .............. 85 Maneta selector v ite z e ...............49 Oglinda cu In calzire .........................18 Nivel u le i.....................cutie de viteza m ecanica.............rabatarea...........................faruri spate c e a ta ....... ............................................ ......... 48 Memorie pentru scaujnul $of0 r u lu i......97 ..................... 14 Lampi mar§arier ..................... ..............INDEX ALFABETIC ...............................................47 ...............47 Oglinzi cu rabatere e le ctrica .......... 44 Lumini ceata s p a te ... ...........................................................................cutie de viteza automata ..........19 o O g lin zi...................indicatii de siguranja.............o p rire .....................presiune u le i.47 Oglinda m ach ia j......rezerva combustibil .............................90 I MSner pentru cam uflare............................... 40 Lumini de d t i l ..... .................................................. 85 Loc montare C D ............. 104 Memorie pentru oglinzi exterioare ......p o m ir e ......sistem A irbag.............revenirea.................. 44 Motoare pe benzina ...... ..... ... 85 Margarier.................................48 Oglinda in te rio r........................................................ 87...... 40 Lumini p a rca re .. 13 ........... 53 Motoare Diesel .............. .............................................. 87... 43 Mediu inconjurator .. 20 .rezervor g o l....... 14 Lumini interio a re ....... 97 98 108- INDEX ....................97 Motorul ....................19 ................................19 ..atimentare..........48 Oglinzi exterioare...... 14 ......47 Oglinda Interioara antiorbire ......................................................................... .......... ........98 ......... 90 .....47 Oprirea m otorului.....p o m ire ............ .... .............

..43 S ertare.........................59 Pomirea motorului ..........................41 Reglarea in Inalfime a scaunului ........................................................................67 Semnalizare luminoasa .....70........ ........................62 Sac s k i..97 ....................................... ..31 Spatiu pentai bagaje............................................50 Scaun fata cu Tncalzire ............................................ .pasager d re a p ta ....... 71 R ula re .....................................68 Sertar pentnj cartea de b o rd ........................... ......TncSlzire §i ventiiare.............................................50 ... 67 Program electronic de stabllizare .............. 66............................................. ....................82 ..............clim atronic...............62 Sarcina pe p ia fo n ...68 Sertar mSnusi.....77 Reglarea batai fa ru rilo r. 49 Rulou parasolar luneta..... 71 Roata de rezerva ingusta ........ ..........instalatia aer conditionat .........50 ......................63 Scaune............................ ........................ 71 Roata de rezerva ...........................................................................98 Pozitiiie cliindoilui capotei HI portbagajului ....................................30 Preincalzire.. ............................51 Reglarea temperaturil .Tncalzire si ventllare.....................59 Heglare scaune. 41 Rulou parasolar.74 ..............................clim atronic................................ 52 Schima de selectare ..85 Scrumiera..........................................................79 ........ ..................63 Sistem de a la rm a ..................... 61 R Recirculare aer ...........................................20 Roata de urgenta............. ..........19 Prize.......dupa golirea rezervorului.................. 68 Sistem suport pentai greutati pe p ia fo n ....... 49 s Sac de Tncarcare............. ................. .............. .........gofer...... ..............49 Pedale............... ....60 Spatar rabatabfl ........56 Scaunul so ferulu i................................ .................... ............50 Scaune ta ja ....97 Presiune u le i.................50 INDEX 109 ..50 Scaune fata reglabile electric .................73 Reglarea rn inaltime a volamjiui ............................................................. ....... r \ INDEX ALFABETIC P Parasolare.............................. ......... ...........................................

...................reglare vo lu m .................... 92 Trusa de pfim-ajutor ............. 69 z Zgom ot...... 28 ....22 Suport bagaje pe m a rin a ..................... 7 Tasta de inchidere centralizata ........... 25 ..........................................51 Suport pen trj p a h a re . .....................................................65 Suport bagaje........ 22 Tem pom at.......... ...................... 75 Vitszometru.... 30 ...... .... 24 ......incalzire si ventilare .............................. ........................................................63 Suport s tic le . 82 ............................... 36 T riptronic........ 104 ^ T Tablou de b o rd ........................... 40............. 28 Telecomanda cu semnal ra d io ... 3 Tahomelru........Hands F re e ...............asigurarea copiilo r........ 101 Tetiere............................................................ ........................65 Suport telefon........deschidere................. 21 Volumui rezervorulul........................77 Ventiiatie cu aer proaspat................sincronizata............................................................................. 26 V Ventilatie........ 25 Telefon mobil ................ .........rnchidere................... 73................................................... 57 Trapa / Plafon g lisa nt...................45 u U$i ................................ 22 .INDEX ALFABETIC SpaJar ortopedic .............63 Suprafeje de depozitare ............. 7 Volan muitifunctionai................................................... 22 .......................................................................................deschidere individuala a u ^ ilo r.. 96 110- INDEX ....63 Stergator p a rb riz.............suport tefefon.............................

Textele. Va rugam sa fiti infelegdtori deoarece oricand pot apare modificari ale formei. indusiv normele acestui manual au la baza stadlul de informare corespunzator momentului tn care acest material a fost edrtat. dotarilor si tehnidi. pe baza indicatiilor. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. Toate dre ptu rlle conform leg isla tiei tn p rtvln fa d re p tu lu i de a u to r a pa rtin VOLKSWAGEN AG.o o VOLKSWAGEN lucreaz§ permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor modelelor. Realizat in Germania © 2000 VOLKSWAGEN AG Finalizarea redactaril: decembrie 2000 AceastS hartle a fost fabricata din celuloza fara continut de dor. multiplicarea sau traducerea. Astfel. Se rezerva dreptui la modificdri. o . Retiparirea. chlar $1 numai partial. reprezentarilor §i descrierilor prezentate in acest material nu pot fi ridicate nici ur^ fel de pretentii. figurile.

3 Passaf Date tehnice .3 .

R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe rito a re la d a te le te h n ic e SG = culie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 26 MOTOR DIESEL . 2496 cm^ 19.Intervale Service". Alte indicalii vezf manualul 1. din care rezen/a ca. Acest ulei este calttativ psrrtnj avantajele oferlts de Long Life Service.5 min 49 CC sail Biodiesel ca.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I V 6 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime. 6.cu instalatie de spalare farurl litri liiri litri Numar cilindri.0 ca.Ule> de motor” . ^ A lts indlcatii vezi manualul 3.1 sub .2 5.In s ta ^ tia de spalare a pa/bnzului* aflatl c j ce ttp de agent de spalare trebuia sS L/mpleti rezervorui. N u u m p le ti fn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara specificatie specificatie VW 506 00 sau 506 01 VW 505 00 sau VW 505 01 1n manualul 3 ^ la capilalut . capacitate cilindrica rot/min in Nm /a rot/min l l O k W (150 C P ) / 4000 310/1500-3200 6 cilindri. 8 ca.2. capitolul . 62.4 in mm in mm ■ in mm in m in mm in mm 4703 /1 7 4 6 1462 107 11. Latime Inattimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admlsibila Diametml cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Pulere Moment de turatie maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita fi Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz’ ’ .5 1515 1515 / 1513 (la tracfiune integrala) Ulei de motor®’ cu schlmbare filtru irtri La umplere se controleaza nivelul uleiului. 4.

panta pana la 12% frSnare.7 9.7 11.0) 6.U A I t ItH N lU t C utii de viteza Performante Viteza maxima 0-80 km/h SG AG 214 7. panta panS la 8% fara sistem de franare.5 (7.6 (213) 232 (2150) 2190 (1602) 1641 (1160) 1200 1070 0-100 km/h i kmA) n i sc n e. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa rem orca franare.6) 7. ! 1 1 0km n /0 i 1 1 0km n /0 i 1/100 km n t g/km n i kg n f kg n t kg n i kg n i kg n 220 6.0) 11.0 7.3 6. MOTOR DIESEL 27 .2) 12.6 9.1 (11.9 186 2040 1489 1150 Consum de carburant urban extraurban combinat Emisie COj IMase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. tnsec. in panta pana la 12% i kg n i kg n i kg n 1600 1700 750 1800 2000 Valorile din paranteze sunt valabile pentnj cutii de viteza mecanice 6 trepte cu 4MOTION.9 5.3 (6.4 (10.9) 8.8 211 2080 1531 1190 980 100 AA {216)212 (6.2 10.4 6.

Ld(ime Inaltimea vetiiculului gol Garda la sol (a greutatea totala admlsibila Olametrul cercului de viraj Ecarlament fata Ecartamenf spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim rot/min in Nm la rot/min 96 kW (130 C P ) / 4000 285 / 1750 (Cutie mecanica in 5 trepte) 3 1 0 / 1900 Numar cllindri. « ANe ^d ic a tit vazi manualul 3.5 1515 1515 / 1513 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtiii lltrl La umplere se controleaza niveiui uleiului. 1896 cm’ 19.2. 6. caprtolul .2 la capitoluf „lnstalatla tie spSlare a parbnzuKjl' sflati cu ce tip de ag«n( d s s p ila ra irebula sS um pleti rezeivorul.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 9 6 k W ( 1 3 0 C P ) D im en siu n i Lungime. Acest ulei este calitaliv penlru avantajete olerne de Long Life Serwce.0 4 cilindri. din care rezerva ca.Inlervale Sarvica" R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala ^ j. 4.0 ca. capacitate cllindrica Compresie Cafburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz" . 8 ca.1 sub .2 4.0 min 49 CC sau Biodiesel in mm In mm fn mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.cu Instala^e de S{»lare farurl litri nth liiri ca. 62. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificalie specificafie VW 506 01=> VW 505 01 In manualul 3. ^ a u to m a ta AA = tractiune integrala (4MOTION) 24 MOTOR DIESEL . A lte (ndlcatii vezi manualul T.U lel de motor".

9 11. admisibilS Sarcina admisiblla pe acopeh$ M a s a re m o rc a frSnare.2 5. Tn panta pSna ia 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km tn 1/100 km In 1/100 km in g/km in km/h in sec. panta pana la 12 % franare.9 (7.4 7.9 9.5 (4.6 (5.8 10. in sec.0 189 2000 1425 1110 100 AA 204 6.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban comblnat Emisie COj M ase Masa totals admisiblla Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisiblla Sarcina pe axa spate. SG 208 6. panta p^na la 8% fara sistem de franare.4 8.6 (149) 151 (1950) 1960 (1375) 1387 (1060) 1070 980 AG 203 7.4) 4.6) 5.3 170 2080 1498 1080 1080 1600 1700 650 1700 2000 750 Valorile din paranteze sunt valabile pentrv cutii de vitezS mecanice 5 trepte.7) 7.2 6.0 5.5 10. MOTOR DIESEL 25 .

instBlatia de spSiare a parbrizului’ aflali cu ce tip de agent de spalare trebuie sa um pleti rezeivorul. 6.2.cu Instalatie de sp^eire faruri litri liiri litri ca.2 la c a p llo ljl . 8 ca. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificaSie specificafie VW 506 013' VW 505 01 S ts' In manuaJul 3. ^ Alte indicatii vezi manualul 3. 62.2 4.1 sub .0 min 49 CC sau Biodiesel In m in mm tn mm 11. R e s p e c ta ti in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze m anuka AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 22 MOTOR DIESEL .U te i de motor". din care rezervS ca.0 Numar citindri. 4^0 ca. Lafime InSltimea vehiculuiui go! Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatle maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentm spdlare p artriz’ ’ .Jnlervale Service’ .D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 7 4 kW ( 1 0 0 C P ) D im e n siu n i Lungime. ^ Acest ulei este calHativ pentru avantajele ofertte ds Long U fe Service Alta Indtcatli vezi manuahjl 1. 1896 19. capitolul .5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) !n mm in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 f Ulei de motor*’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. capacitate cillndrica rot/min Tn Nm la rol/min 74 kW {100 C P ) / 4000 2 5 0 /1 9 0 0 4 cilindri.

3 12. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 191 8. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi$ M asa re m o rc a franare. in panta pana la 12% in kg in kg in kg 1400 1600 650 - — MOTOR DIESEL 23 .4 5.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performanfe Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG Jn km/h in sec.4 14.5 5. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.4 146 1940 1361 1050 960 100 AG 185 9.3 9.2 6. in sec.7 181 1960 1389 1070 AA - - C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinal Emisie C O j M ase Masa totala admisibifd Masa vehiculului gol Sardna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.0 4.4 7. parta pana la 12% franare.

Super 95 COR'i conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.0 6.1. capitotul . ^ In manualul 3. 4.2 la capltolul Jnstalafia de spSlare a parbrizuluT aflati cu ce tip de agent de spalare trebuie sa umpteti rezervorul.U lei de motor'. R e s p e c ta ti $ i in d ic a fiile g e n e ra te re fe rito a re fa d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) 20 MOTOR BENZINA . la capilolul . vezi manualul 1. N u u m p le ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificatie specificatie VW 503 00** VW 500 00 sau VW 502 GO specificatie VW 501 01 '■ Cu u s o a ri reducere a puteril. 27V1 cm^ 10. Latime Indt^mea vehiculului go! Garda la sol la greutatea totala admisibila DIametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turafie maxim Numar cilindri. usoarS cre?tere a consumulur $l u$oare zgomote de b a lil in m otor pana la reglare. 8 2 .Intervale Service". Acest ulei este condltia pentru avantajele o te rte de Long U le Service.0 rot/min in Nm la rot/min 142 kW (193 C P ) / 6000 280 / 3200 6 cilindri. AKe Indicatii.6 Benzina Super Plus 98 COR. din care rezerva ca. capacitate cilindrica Compresle Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru ^ ^ a r e parbriz^ litri litri ca. 8 ca.5 1515 1513 Ulei de motor®* cu schimbare fillru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.2.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 6 1 4 2 k W (1 9 3 C P ) 4 M O T IO N D im en siu n i Lungime. AKe Indlcatll vezi m anualul 3.

8 15. in kg in kg in kg 1800 2000 750 MOTOR BENZINA 21 .5 252 2080 1527 1090 1080 100 AG 233=> 7. panta pana la 8% fara sistem de frdnare.9 11.0 264 2130 1577 1140 C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totaia admislbila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fa(a admisibild Sarcina pe axa spate.0 9.9 10.5 7.3 7. m sec.DATE TEHNICE C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG in km/h in sec.1 7. in panta pana la 12% ^ Viteza maxima se atinge numai Tn treapta 4. m l/1 0 0 km in i/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 238 5.8 16. admisiblla Sarcina admisibila pe acoperi$ M a s a re m o r c a franare. panta pdna la 12% franare.

Super 95 COR” conform DIN EN 228 litri litri ca. 62. ta capitolul . Aces! ulel este conditia pentru avantajele ofente de Long Lite Service. Alte Indicaitl vezi manualul 3. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spaiare parbriz®' rot/min fn Nm la rot/min 125 kW (170 C P ) / 6200 225 / 3200 5 cilindri.U lel de motor". capitolul . din care rezerva ca.0 4.7 in mm in mm In mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere U5oara Uleiuri multigrad specificatie spedficafie specificatie VW 503 00‘ ! VW 500 00 sau VW 502 00 VW 501 01 ') c u u $ o a rt reducere a puterll. 8 ca. vezI manualul 1.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 5 1 2 5 k W ( 1 7 0 C P ) D im e n siu n i Lungima.8 Benzina Super Plus 98 COR.1. 1-atime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametru) cerculut de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri. A lte indicatit.Intervale Service* R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac|iune integrala (4M 0TI0N) 18 MOTOR BENZINA . 4.2.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare flltru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. 2324 cm^ 10. u$oara cre$tere a consumulul si u$oare zgom ole de bStal in motor p in a la reglare ^ In manuslul 3 2 !a capitolul .Inslalatia <3e spaiare a paftjrizul j ‘ aRati eu ce 8p de agent de spaiare Iretjule s4 umpleti rezen/orul.

in sec. in pante pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kn\/h in sec. admisibiiS Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a franare.0 7.1 9.8 7.7 223 2080 1529 1090 1080 100 - - - - 1500 1700 700 - 1600 1800 750 MOTOR BENZINA 19 . SG 228 6.9 13.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extraufban combinat Emisie CO^ 'W M ase Masa totala admlsibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admislbila Sarcina pe axa spate.3 9.3 8.4 9. panta pana la 8% fara sistem de franare.4 13. panla pana la 12% franare.3 223 1980 1421 1080 990 100 AG AA 224 6.

4. Lajime Inaltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totaia admlsibila Diametrul cerculul de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 1 .Instalatia d e spdtare a parbrizulur aflap cu ce tip de agent de spalare trebule s i umpleti rezervorul. in manualul 3.0 rot/min in Nm la rot/min 1 10 kW (15 0 C P )/5 7 0 0 2 1 0 /1 7 5 0 4 cilindri. capacitate cilindricd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezervor pentru spaiare parbriz^ litn litri ca. 8 ca. Nu u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificafie specificatie VW 503 00*> VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu usoara reducers a pulerii.8 T 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime.2 la capitolul . 1781 cm^ 9.0 4. AHe indicatii. 62. vezj m anualul 1.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractlune Integraia) Ulei de motor®’ cu schimbare filtai litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.U lel de motor’ . R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutle de viteze automata AA = tracfiune integrala (4MOTION) 16 MOTOR BENZINA . ^ A le Indicatll vezf manualul 3.intervale Sen/Ice’ . capitolul .5 Super 95 COR / Nonnal 91 COR’ ' conform DIN EN 228 !n mm In mm in mm fn m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. din care rezervS ca.2. la capitolul . u$oara cre$tere a con sLm uIji usoare zgomote de batai In motor pdnS la reglare.1. Acast ulel este conditia penlru avanlaje)e oferlte de Long Life Sen/Ice.

2 197 1930 1354 1030 990 100 AG 215"! 7.0 9.4 7. fnsec. panta pana la 12% franare. in panta pana la 12% ® vrtezfl maxima se atlr>ge numai tn treapia 4. 1 SG fn km/h in sec.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extrauftan combinat Efnisie CO.4 9.4 226 1990 1406 1080 AA — - - - - - - in kg in kg in kg 1300 1500 650 1500 1700 - - " im n T n B B P A i7 m M 17 .5 10. panta pana la 8% fara sistem de frSnare. M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fafa admisibifS Sarcina pe axa spate.2 11. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a frSnare. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 221 6.4 8.5 13.4 6.

capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor ca ttu ra nt Hezervor pentru s p a l^ e parbriz® litri litri ca. Alle Indlcatli vezi manualul 3. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de vrteze manuala AG = cutie de vileze automata AA = tractiune integrala (4M0T10N) 14 MOTOR BENZINA . Latime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diamelrul cercului de viraj E c a r t^ e n t fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim N jm a r cilindri. capitolul . la capitolul .1. Alte Indicatll. N u u m p ie ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Ufeiuri multigrad de ungere u^oara Uteiuri multigrad specifica(ie specificatie VW 503 00^’ VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 ’ ) C u j ^ a r a raducere a puteril.Intervale Service*. vezI manualul 1. ^ in manualul 3 ^ la capitolul .Instalatis da spaisre a parbrizului' ailatt cu ce lip de agent de sp&lare trebuie sS iim plsti rezervoml. din care rezen/a ca. Acest ulet este condWa pentru avant^'ele ofertte de Long Life Service.2.0 rot/min m Nm la rot/min 9 6 k W (1 3 0 C P ) / 5700 1 9 5 /3 3 0 0 4 cilindri. 4.U A It: /trt/V/L-t M o to r b e n z in a 9 6 k W (1 3 0 C P ) D im e n siu n i Lungime. 1984 cm^ 10. 62. u$oarS creslere a consumulul $1 u$oare zgomote de bataj In m otoi p in a la reglare.3 Super 95 COR / Nonnal 91 COR" conform DIN EN 228 Tn mm !n mm !n mm In m fn mm in mm 4 7 0 3 / 1746 1462 107 11.U lei de motor” .5 1515 1 5 1 5 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) 1 Ulei de motor=> cu schimbare filtn j litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. 8 ca.0 4.

SG 210 6.5 6.0 192 1930 1366 1020 1000 100 AG - AA - - - - - - - - - - - 1400 1600 650 - - MOTOR BENZINA 15 . panta pana la 12% franare.9 11.8 9. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M a s a re m o rc a franare. 5n panta pand la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h fn sec. in sec. panta pand la 8% fara sistem de frSnare.0 8. f C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie COj M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.L//-1 i 1.

R e s p e c ta fi $ i in d ic a tiile g e n e ra le re fe rito a re la d a te le te h n ic e SQ = cutie de viteze manuala AG = ciitie de viteze automatd AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) H -JO T D R R F W 7 /W i .2 ta capitolul . 8 ca. 1984 cm^ 10. la capHoful .8 rot/min In Nm la rol/min 85 kW (115 C P ) / 5400 1 7 2 /3 5 0 0 4 cllindri.Instalatia de s p ^ r e a parbrtzulul' allaSi cu ce tip de agent de spdlare trebuie sa jm pteti rezervorul. ^ Alte Indlcatll vazt m a rualu l 3. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uteiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificape specificape VW 503 00*' VW 500 00 sau VW 502 00 specificape VW 501 01 '* Cu u^osra reducere a puterli.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 8 5 k W (1 1 5 C P ) D im e n s iu n i Lungime. Acsst ulel e sia condltia pentru a va rtajele ofarite de Long U fa Service.3 Super 95 COR / Normal 91 COR" conform DIN EN 228 in mm in mm fn m m ' in m m mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.1.U lel de motor*. vezi manualui 1. A lle indlcatii. 4.In teivale Sentee*.0 3.2. cspltolul . capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carfaurant Rezervor pentru spSlare parbriz*> litri litri ca. din care rezerva ca. u$oard cre^tere a consumului $1 usoars zgom ote de batSi 1n motor pSna la regtare.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. in manualut 3. 62. LStlme lrt§ttimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea latala admisibila Diametrul cerculLii de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindrl.

4 12. in sec.3 7.6 230 1930 1348 1030 100 AA 196 7.4 13.8 6.5 11.4 11.2 11.3 7.5 9. SG 200 7. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M asa re m o rc a fr^nare.D A T E T E H N IC E C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum d e c a rb u ra n t urban extraurfaan combinat Emisie CO^ M ase Masa total§ admisibila Masa vehiculului gol Sarclna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.0 8. Tn panta pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h in sec.3 8.6 12.9 214 2000 1424 1010 1080 1400 1600 650 1500 1700 740 MOTOR BENZINA 13 . panta pana la 8% fara sistem de franare.3 199 1900 1319 1000 990 AG 193 8. panta pana la 12% franare.

Intervale Service'.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtru iltri La umplere se corttroleaza nivelul ulelului.2 ta c a p ito ljl . R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re ie r itp a r e ia d a te ie te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac{tune integrals (4MOTION) 10 MOTOR BENZINA . u^oard cre$lere a consumulul $i u$oare zgomote de b&tai Tn motor pana la rsglare. vezi manualul la capitolul . Latime Indlflmea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul ceiTJUIui de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turajie maxim Numar cilindri.0 3.Ulei de motor".3 Super 95 COR / Normal 91 COR'» conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. N u u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara Uieiuri multigrad specificafiB specificatie VW 503 OO"' VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu ugoars reducere a puterti. capacitate cillndticd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezen/or pentru spdlare partiriz® litri litri ca. 4.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 7 5 k W ( 1 0 2 CP) D im en siu n i Lungime.Instalatia tie spdlare a parbrizulur aflo^ cu ce fip de ageirt de spalare trebule s i umpleti rezervorul. 1595 cm^ 10. 62. Acest ulei este condttia pentru avai^tajels ofente de Lorig U le Service Alte indicatii.5 rot/min in Nm la rot/min 75 kW (102 C P ) / 5600 1 48/ 3800 4 cilindri. capltoful . ^ A lte Indicatii vezi manualul 3.2. 6 ca. ^ in manualul 3. din care rezerva ca.

4 12. pantS p§n§ la 8% fata sistem de frSnare. panta pana la 12% franare.7 185 1870 1286 970 990 100 AG AA - — - — i kg n Masa remorca franare. in panta pdna la 12% T kg o i kg n i kg n 1200 1400 650 - - ■ MOTOR BENZINA 11 .1 7.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.7 6. SG 192 8. admisibila Sarcina admisibila pe acq>eri$ in kg in kg in kg in kg In 1/100 km In 1/100 km !n i/100 km in g/km In km/h in sec.7 10. fn sec.

2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.JoJ§ ulei motor 5 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Baterie vehicul 2 • Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichid frana 4 . M o to r b e n z in a 1 2 5 kW VS 1 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Vas de expansiune 6 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n fie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .DATETEHNICE Motor benzina 110 kW (1.2 la c a p ito lu l n C am e ra m o to ru lu i”.Joja ulei motor 5 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.8 litri) 1 .Rezervor lichid frSna 4 . INDICATII GENERALE .Baterie vehicul 2 3 4 5 6 • Orificiu umplere ulei motor Rezervor lichid frSna Joja ulei motor Vas de expansiune Rezervor pentru spalare parbriz A te n iie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Baterie vehicul 2 . M o to r b e n zin a 1 4 2 kW V 6 1 .Vas de expansiune 6 .

Baterie vehicul 3 • Rezervor lichid frana 4 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Rezervor pentru spalare paftriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Orificiu ulei motor 5 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i".Rezen/or pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n * t e le d in m a n u a lu i 3 .Joja ulei motor 2 .2 la c a p lto lu l „C a m e ra m o to ru lu i’’.Rezervor lichid frana 4 . M o to r D ie s e l 9 6 kW 1 .Vas de expansiune 6 .Baterie vehicul 2 .Rezervor lichid frana 4 .Joja ulei motor 5 .Baterie vehicul 2 .Orificiu umplere ulei motor 3 . M o to r D ie s e l 1 1 0 kW V 6 1 .DATE TEHNICE M o to r D ie s e l 7 4 kW 1 .Joja ulei motor 5 . INDICATII GENERALE .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Vas de expanslune 6 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Vas expansiune 6 .

• Datele din figura reprezinta dimensiunile punctul de fixare care trebuie respectate la montarea uiterioara a unei cuple de remorca. In acest caz special viteza fa b ric a n tu iu i c u p le i d e re m o rc a nu trebuie sa fie mai mare de 1 0 0 km /h. Pentru aceasta sunt recom anda sa se fo lose asca sarcina maxima admisibila. maxima de sprijin. Acest S a r c in ii r e m o rc a lucru este valabil $1 in cazul vehiculului • Valorile pentru sarcinile remorca sunt c o m p le t in c a rc a t in c lu s iv la sa rc in a vaiabile pentru vehiculele din Gemiania. in plus ^uruburile de fixare trebuie stranse Sarcina minima necesara de sprijin trebuie cu 0 cheie iar la instalapa electricd a sa fie 4% din sarcina realS de remorcare. A te n tie ! • D a c a s*a m o n ta t g re ^ it c u p la d e re m o rc a e x is ta p e ric o l d e a c ­ c id e n t! • D a c a p riza a fo s t c o n e c ta ta g re s it la In s ta la tia e le c t r ic a a v e h ic u lu lu i. necesare cuno^tinte speciale si scule. poate fi depa§ita. culului. Se respectiv 13 poli. La vehiculele pentru atte tari aceste valori Va recomandam sa executati la un serv­ pot sa difere. A c e s t iu c ru e s te v ala b il d u m n e a v o a s tra m o n ta re a u n e i $ i p e n tru ta r i in c a re s u n t a d m is e c u p le d e re m o rc a . in cazul P e n tru p ro p ria d u m n e a v o a s tra deplasarii cu remorca. vehiculului trebuie conectata o prizd de 7 insa nu trebuie sS depaseasca 25 kg. p o t s a a p a ra a v a rii si in a lte lo c u rl in v e h ic u l! INDICATIIGENERALE .D A T E T E H N IC E Cota d data nu trebuie depa$ita. Atenjie ca au intotdeauna ice Volkswagen montarea ulterioara a unei prioritate date din aotele oticiale ale vehi­ cupte de remorca. D in m o tiv e d e s ig u r a n ta tr e b u ie in s a sa nu se m e a rg a m a i re p e d e D a c a tr e b u ie sa e x e c u t a t i c h ia r d e 8 0 km /h . • Conform normei 92/21 EWG (Edifia 95/ 48/EG) la unele modele masa totala adA te n tie ! misibila a vehiculului de tractiune. re . re s p e c ta ti urm av ite z e m a i m a ri. s ig u ra n ta re s p e c ta fi d a te le din In aotele vehiculului este trecuta alunci in s tr u c tiu n ile d e m o n ta r e a le cre$terea masei. nentele ca de exemplu bara de proteclie. tivului de remorcare nu trebuie sa depa• Tretjule montate si demontate compo^easca 8 5 kg. to a re ie : S a rc in i d e s p rijin • Respectati leg isla tia specifica t^ rii dumneavoastra (de exemplu la montarea Sarcina m a x im a admisibila de sprijin a barei de remorcare pe capul bilei dispoziunei lampi de control).

2 la c a p ito iu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Orificiu umplere ulei motor 3 .Rezen/or lichid frSna 4 . INDICATII GENERALE .Vas de expansiune 6 .Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichrd frana 4 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te te din m a n u a lu l 3 .Baterie vehicul 2 .Rezervor lichid frana 4 .U A It ItH N lU t F ig u ri c a m e r e m o to r M o to r b e n z in a 7 5 kW 1 .Rezervor pentru spalare parbriz Atentie! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te te d in m a n u a lu i 3 .Baterie vehicul 2 .Vas de expansiune 6 .Vas de expansiune 6 .Joja ulei motor 5 .Joja ulei motor 5 . M o to r b e n z in a 9 6 kW 1 • Baterie vehicul 2 .Oriliciu umplere u!ei motor 3 .2 ia c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.2 la c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Joja ulei motor 5 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n t e le din m a n u a lu l 3 . M o to r b e n z in a 6 5 kW 1 .

. ! J S F E l.s«:4r*w as).DATE TEHNICE D a te c a r a c t e r is t ic e v e h ic u l w w z . AutocolantuI contine urmatoarele date: 1 .N u m a r id e n t if ic a r e v e h ic u l (numarul $asiului) este $tantat pe peretele transversal din spate in camera motorului.lJ y z z2 iw 4 l8 3 9 i R J 6 . ■. _ _ 4 _ _.n .3 V k D 0 9 ■ '“ > w I l . OBC A /^P\jaiBC|35e-airti::gsiJ|. i N l SSC 'S a f 1 . fn a in te d e a iu c ra la m o to r sau in c a m e ra m o to ru lu i a te n fie la „ ln d ic a tiite d e s ig u r a n ta la lu> c r a r i in c a m e r a m o to ru lu i” d in m a n u a lu l 3 .Tip vehicul.• I I . A u to c o la n tu I c u d a t e v e h ic u l este lipit pe tabla podelei la stanga langa sLtportuI rotii de rezerva din spatiul de bagaje.Cod motor Cod de viteza Numar lac.Echipare muitlpia.< 5 r 4-ya.’ W * 1 *7 IG 2 2 iB . 354 • _ .Ph3. Vehicutele pentru anumite {ari de export nu au elichela tip.Date speciflce consum Datele le gasi]i $i Tn planul Service. cutie de viteze 3 .4 a « . ( 4 n a H Q .4 t 5 3 * * « « s m s • TfeRrt'Sae-ESA O Ar? OB€ ' • . . 2 . ' • E O A O E . i . numere PR 5 .2 . putere motor. . .Numar identificare vehicul 2 .E tic h e t a tip este fixata la dreapta pe suportui amortizorului. Echipare interioarS 4 . ' i ^ . IN D IC AW GENERALE .

D A T E T E H N IC E P u n c t d e f ix a r e p e n tr u c u p la r e a re m o r c ii T racttun e fata 4M O TION e45-6S7K A = Puncte de fixare pe vehicul a b c d e f g 1124 mm min 65 mm 26 mm 350-420 mm 403 mm 629 mm 1000 mm A = Puncte de fixare pe > a b c d e f 6 h 1112 mm min 65 mm 15 mm 350-420 mm 404 mm 490 mm 630 mm 1000 mm INDJCATtl GENSRALE .

conditiile stradale §i de trafic. valorile consumului rezultate din practice pot sa se abata de la valorile obtlnute con­ form normet de masurare. • La ciclul e x tra -u rb a n vehiculul este accelerat si franat in toate treptele. • in functie de m odul de conducere. Pentru obtinerea consumului de carburant se executa 2 c ic lu ri de m a su ra re pe un sta nd de masurare cu role. • Calculul co n s u m u lu i to ta l se face cu 0 pondere de cca. Apoi este simulata deplasarea prin ora§. A te n tie c a Tn p e rm a n e n ta a u prior it a te d a te le m e n tio n a te in a c te le o fic ia le a le m a sin ii. La v e h ic u ie le s p e c ia ie si v eh ic u * ie ie p e n tru a lte t a r i a c e s te v a io ri p ot sa d ife re .. INDICATII GENERALE . P e r fo r m a n te la d e p ia s a re Performanjele la depiasare au fost deter­ minate in lipsa echipam entelor care ar putea reduce performanlele ca de exemplu instalatia de climattzare. influentele mediului inconjurator $i starea vehiculului. A slfe l valorile consum ului 5 i em isiilor C O j pot creste putin. In d ic a tii • Valorile consumului $i de emisie din tabeie sunt valabile pentru vehiculul gol avand echiparea de baza. Se aplica urm itoarele conditii de testare: • Masurarea ciclului u rb a n (fn ora?) incepand cu pomirea la rece a motonjlui. In functie de gradul de echipare greutatea vehiculului gol si prin urmare clasa de greutate se pot m odlfica. 37% pentru ciclul urban 5 i de 63% pentru ciclul extraurban. s u n t v a la b ile t o a t e d a te le te h n ic e p re z e n ta te p e n tru v eh ic u le le e c h ip a te in s e rie d in G e rm a n ia. D a te m o to r T ip u l m o t o r u i u i c u c a r e e s t e e c h ip a t v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra e s te s e c ific a t in p la n u l-s e rv ic e in a u to c o la n tu i eu d a te le v e h ic u lu lu i r e s p e c t iv in a c t e l e o f ic ia le a le v e h ic u lu lu i. C o n s u m u l d e c a rb u ra n t Vaiorlle consumului ?i emisiei sunt obtlnute conlorm normeide masurare 9 3 / 1 16/E G se refera la greutatea reala a vehiculului gol (clasa de greutate). Aceste gaze se evalueaza $i in fi­ nal rezulta printre altele valoarea de emisie CO. Valorile valabile pentru vehiculul dumneavoastra individual le afla]! la dealerul dumneavoas­ tra Volkswagen. Viteza de depiasare variaza intre 0 $i 120 km/h.DATE TEHNICE In d ic a tii g e n e r a te r e f e r it o a r e la d a t e le te h n ic e D a c a nu s e s p e c ific a a lt f e l s au d a c a nu s e fa c e o m e n tiu n e spec ia la . aparatoare de noroi pneuri extrem de late. • Pentru determinarea e m is iilo r CO^ se aduna gazele de ardere din timpul ambelor cicluri.

fn s p e c ia l la v lte z e m a ri. A lte d e ta lii vezi m a n u a lu l 3 . A te n fie ! S a rc in iie p e a x e m a x im a d m is ib ile $i m a s a t o ta la a d m is im ib ila nu tre b u ie d e p a s ite . INDICAJII GENERALE . resp e c tiv file te io r. M o m en tu I d e s tra n g e re e s te d e 1 20 N m la ja n te din o te l s i m e ta l usor. Masa vehiculului gol create Tn cazul unor modele specials sau echiparii multiple de exemplu instala{ia de climatlzare. P r e s iu n e a in p n e u ri Valorile presiunii in pneuri sunt valabile pentru anvelopele reel —nu se reduce pre­ siunea mdrita la pneurile calde. s-ar put e a d e s fa c e in tim p u l d e p la s a rii . marite cu 0.s p a te (4M O T IO N ).DATE TEHNICE M ase Valorile pentru vehiculul gol sunt valabile pentru modelul de baza avand rezervorul plin 90% $i f§ra conducator {75 kg). P n e u ri d e ia m a : Sunt valabile valoiile corespunzatoare pentru pneurile de vara.2 bar. iV io m en te d e s tr a n g e r e a le s u r u b u rilo r d e ro a ta D upa s c h im b a re a ro tii s e v o r resp e c ta u rm a to a re ie : M o m e n tu I de ro ta tie a l s u ru b u rilo r d e ro a ta se v e rific a fo a r te ra p id cu o c h e ie d in a m o m e tric a . A te n tie ! V a lo rile p re s iu n ii tre b u ie v erific a t e c e l p u fin o d a ta pe lu n a . U tiliz a re a la n tu rilo r d e z a p a d a la ro a ta de u rg e n ta nu e s te p e rm is a d in m o tiv e te h n ic e . L a n tu ri d e z a p a d a L a n tu rile de z a p a d a tre b u ie m o n tat e n u m a i la ro tile d in f a t a in c a z u l t r a c tiu n ii f a t a . dispozitivul de remorcare . A c e s te a a u o m a re im p o rta n ta . S e m o n te a z a n u m a i p e a n v e lo p e 1 9 5 /6 5 R 1 5 s a u 2 0 5 R 1 6 91 T M +S (n u m a i p e ja n t a 6 J x 1 6 ET 4 0 ).p e r ic o t d e a c c id e n t! U n m o ­ m e n t p re a m a re a r p u te a d u ce la d e te rio ra r e a s u ru b u rilo r.2 c a p ito lu i „R o ti” . A te n tie ! D a c a s u ru b u rile s u n t a c tio n a te c u un m o m e n t p re a m ic . P n e u ri d e vara: Valorile sunt trecute pe partea interioara a capacului rezervonjlui.si prin montarea ulterioara de accesorii.

1 ilM»« •■ ‘ I4 i « 0 i piiB • 4 ^ .fM w i ■M l m I .S iB B S ife ia -^iJ % «# .<-l-J J f l H ^ VK I h i — f * .. itu n " 'tm m *. I .

......... 5 Imagini compartiment m otor....... 4 Puncte de fixare pentru cuplarea remorcii........CUPRINS GENERALITATI Indicatii general© referitoare la datele te h n ic e .......................14 1........................................................2 Date caracteristice ve hicul...8 T 110 kW (150 C P ) ...............................10 85 kW (115 C P )......12 96 kW (130 C P ).......................................16 V5 125 kW (170 C P )...... 26 ....................................................... 7 DATE TEHNICE r Motor Motor Motor Motor Motor Motor benzina benzina benzina benzina benzina benzina 75 kW (102 C P )............................... 24 Motor diesel TDI V6 110 kW (150 C P ) ......................... 22 Motor diesei TDI 96 kW (130 C P )......... 20 Motor diesel TDI 74 kW (100 O P )..... 18 4 MOTION V6 142 kW (193 C P ) ....................................

2.1 A u to tu ris m Siguranfa inaintede toate .

/ . De aceea sunt descrise echipamentele care sunt disponibile doar pentru anumite modele.A cest m anual este valabll pentru toate modelele de autovehicule.

........................................ integrate Passat......... 35 Scaune din fa ja ........................................................... 2 Centuri de siguranta........................................32 Scaune pentru copii........................... 38 Tetiereie................................................CUPRINS In trod uce rs.............................. 16 Deconectare Airbag....................................................................................................................3 Sistem A irb a g ..........................23 Siguranfa copiilor....................................................................... 39 r ....................... 26 Scaune pentru copii......... integrate Go!f / P olo...................................................................

in acest m aniial gasiti informatii importante. siguranta pentni copii si te tie re . Va veti deplasa in sigurantS- INTRODUCERE IN TEMA . sfaturl ?i indicatii referitoare la siguranta pasiva in nou! dumneavoastra vehicul. V a ru gam sa re s p e c ta fi in m od s p e ­ c ia l in d ic a tiile $i a v e r tis m e n te le din a c e s t m a n u a l • m in te re s u l d u m ­ n e a v o a s tra si a i tu tu ro r c e lo rla lti p a r tic ip a n ti la tr a fic . Acest manual esle valabil pentru toate modelele be autovehicule.S IG U R A N T A fN A IN T E D E T O A T E In t r o d u c e r e S tim a ti c o n d iic a to ri de a u to tu ris m e V o lk s w a g e n . De aceea sunt descrise §i echipamente destinate numai anumitor modele. scaunele copiilor. Airbag. Am c jp rin s a id to t ceea ce tre b u ie sa ?titi de e xe m p lu despre Centura de siguranta.

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C e n tu ra d e s ig u ra n ta

O

D e c e C en tu ra d e s ig u ra n ta ? S -a d o v e d it c a C e n t u r a d e s ig u ­ r a n t a o fe ra o b una p r o te c tie in c a z de a c c id e n t. D e a c e e a tn m a jo rit a t e a ta rilo r u t iiiz a r e a c e n tu r ii de s ig u r a n ta e s te im p u s a p rin le g e . A te n tie ! • C e n t u r iie s e p u n i n a i n t e a fie c a r e i d e p ia s a ri - si la d e p ia s a re a in e ra s ! A c e a s ta e s te v a la b it si p e n tru p e rs o a n e ie d e p e iocurile d in s p a te . C h ia r si fe m e iie in s a rc in a te tre * b u ie s a p o a r te in p e r m a n e n fa C en tu ra de s ig u ra n ta . N u m ai a s tfe l se g a ra n te a z a c e a m a i b u n a p ro te c tie p e n tru c o p ilul n e n a sc u t! A lte in d ic a tii re fe rito r la a c e a s ta le g a s iti la p ag . 1 2. • P e n tr u e f ic ie n t a p r o t e c t ie i c e n tu rii, o m a re im p o rta n ta o a re m o d ul de a s e z a re a l b e n z ii c e n ­ tu r ii. in u rm a to a re le p a g in i e s te d e s c ris m odul c o re c t d e a p lic a re a c e n tu rii. La pag. 26aflati cum pot fi luafi in siguranta copiii in vehicul.

Aceasta figura prezinta un vehicul care se Indreapta catre un zid. Persoaneie din vehicul nu au fixata Centura. Principiul fizic al unui impact frontal este u$or de explicat: Vehiculul $i pasagerii !n miscare poseda o energie numita „energie cinetica’ . Marimea „energiel cinetice" depinde in ge­ neral de viteza vehicululut, de masa vehiculului si a persoanelor din interior. Cu cat create viteza si masa vehiculului cu atat este mai mare energia cinetica care trebuie disipata Tn cazul unui accident.

CENTURI DB SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

Viteza vehiculului este totu^i factorul cel mai important. Daca de exemplu viteza ds 25 km/h se dubieaza ia 50 km/h. energia de mi§care se mareste de 4 ori! Deoarece, in exempiui nostru persoanele din vehicul nu poarta centuri de siguranta, in cazul unui impact, intreaga lor energie cineticd se disipa in zid prin intermediui masinii- Urmarea ar fi raniri grave sau chiar mortals.

Chiar daca mergeti cu o viteza Tntre 30 km/h §i 50 km/h, Tn cazul unui acddent, asupra corpului actioneaza forte care pot depa$i u$or 10.000 N. Aceasta corespunde unei forte de greutate d e o tona (1.000 kg). Fortele ce ac|ioneaza asupra corpului dvs. cresc cu viteza, adica, de exem plu, la viteza dubla, fortele se maresc de 4 oril Persoanele din vehicul, care nu $i-au pus centunie lor de siguranta nu sunt Jegate" de vehicul. Tn cazul unui accident frontal, aceste persoane se vor deplasa mai departe cu aceea^j viteza cu care vehiculul s-a deplasat inalntea impactului!

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In cazul unui accident frontal, persoaneie din vehicLil c a re nu $i-au pus Centura vorfi azvarlite in fata $i se lovesc necontrolat de parti din interioml vehicuiului ca de ex. volan, bord, parbriz. Persoaneie din vehicul care nu §i-au pus Centura, in unele cazuri pot fi chiar aruncate in afara vehicuiului. Aceasta poate duce la raniri foarte serioase cu pericol de viata. Parerea raspSndita ca la un accident u§or corpul se poate proteja cu mainile, este falsa. Cfiiar §i la viteze reduse, la impact actioneaza asupra corpului for^e de care nu te mai po|i proteja.

$i pentru persoaneie de pe bancheta din spate este im portant sa poarte centuri deoarece in cazul unui accident pot fi azvarlrte necontrolat prin ma^inS. 0 persoana de pe banchieta din spate care nu poarta centurg poate nu num ai sa se rdneasca pe sine ci $i persoaneie din fa(a.

r
CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

P r o t e ja r e a p rin c e n tu r i d e s ig u r a n ta Centurile de siguranta aplicate corect, mentin persoanele din interior in pozi{ia corecta. Centurile reduc in mare masura energia clnetica. De asemenea ele Tmpiedica miscSri necontrolate care pot dues la raniri grave. Persoanele din interiorui vehiculuiui, avand Centura corect aplicata profita in mare m asjra de faptui ca energia clnetica este preluata de Centura. Structgra din fata a ma§inii 5 i aite elem ents ale sigurantei pasive ca de ex. sistemul Airbag reduc de asemenea energia clnetica. Energia care la nagtere sste astfel menlinuta la un nivel scazut si riscul de ranire se diminueaza.

Exemplele noastre descriu impactcj! fron­ tal. Desigur ca aceste principii fizice sunt valabile $i la alte tipuri de accider\te dec) si la vetiicule cu Airbag. De aceea d u m n e a v o a s tra t r e b u ie sa p u n e ti Centura in a in te a fiecarei p le c a ri chiar daca mergeti „numai pana la c o if, n il atenti ca ?i c e ila lti pasageri sa folos e a s c a corect Centura. Paginile anterioare v-au aratat cat de Im­ portant este sa folositi centurile de sigu­ ranta $i cum actioneaza acestea. S ta tisticile a ccidentelor au d ovedit ca aplicarea corecta a centurii mic$oreaza riscul ranirii iar ^ n s a supravietuirii ?n cazul unui accident grav se mareste. Din acest motiv, in majoritatea taritor, utllizarea obiigatorie a centurilor de siguranta este prevazuta prin lege. Modul cum trebuie sa aplicati corect Cen­ tu ra de siguranta §i cum functioneaza sistemul Airtjag se descrie tn urmatoarele pagini.

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t iz a r i • C e n tu rile se pun in a in te a fie c a r e i d e p la s a ri c h ia r s i in d e p la s a rile m oras! A c e s t lu c ru e s te v a ia b ii si p e n tru p a s a g e rii din s p a te . • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rilo r s e o b tin e n u m a i d a c a a c e s te a s e fo io s e s c in m o d core c t. • A s ig u ra ti-v a c a c e n tu r ile de s ig u r a n ta a u fo s t p u s e e x a c t c u m e s te d e s c ris in a c e s t c a p ito l. P u n e re a c e n tu r ii d e e x e m p lu s u b b r a tu i d u m n e a v o a s t r a a r m a ri ris c u l ra n irii in c a z u i unui a c c id e n t! • B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa f ie a g a ta ta , ra s u c ita s a u sa se fre c e d e o b ie c te c u m u c h ii ascu> t ite . • C u o C en tu ra nu tr e b u ie n ic io d a ta sa se prin d a d oua p e r s o a n e (n ic i c o p ii). E s te f o a r t e p e r ic u io s s a p u n e ti C e n tu r a p e s te c o p ilu l a f l a t in b r a t e le d u m n e a v o a s tr a .

• B an d a c e n tu r ii n u tre b u ie sa t r e a c a p e s t e o b ie c t e f r a g il e (o c h e ia ri, p ix e t c .) p e n tru c a p ot c a u z a ra n iri. • im b ra c a m in te a g ro a s a , ie je ra , n e s t r a n s a (d e e x e m p lu h a in a p e s te s e c o u ) in flu e n te a z a n eg at iv a s e z a re a si fu n c tio n a re a c e n ­ tu r ii. • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rii s e a tin g e n u m a i in pozit ia c o r e c ta d e s e d e re • v e z i ma> n u a lu l 3 .1 . „ L o c u rile din f a t a ”.

R e s p e c ta ti si a v e r tis m e n te le de p e p a g in a u rm a to a re .

CBNTURI D E S IG U R A I^A

• C e n tu rile d e s ig u ra n ta nu tre* b u ie d e m o n ta te s au m o d ific a te in vreu n fe l. In d ic a tii • In unele tari se pot exportata ma$inl cu centuri de s ig jra n ja care pot dileri prin modul de functionare de cele descrise in pagtnile urmatoare. N u in c e rc a ti sa repar a ti s in g u r C e n t u r a d e s ig u ra n ta d e fe c ta . a le ie g a tu rllo r c e n tu rii. „ing rijire a in te rio a ra a v e h ic u iu iu i”. • Z o n a d e in tro d u c e re a lim b ii d e p rin d e re nu tre b u ie b io c a ta c u h a rtie s a u c e v a a s e m a n a to r. a le s is te m u iu i a u to m a t d e ru la re s au a le in c h iz a to r u lu i C e n tu ra r e s p e c tiv e tr e b u ie In lo c u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n .. CENTURI D E SIGURAm'A .v e z i m a n u a iu i 3 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E • In tim p u l d e p la s a rii p ic io a re le tr e b u ie s a s e g a s e a s c a in to td ea u n a in s p a tiu l p e n tru p ic io a re • fn n ic i un c a z p e b o rd s a u pe scaune. In p lu s s e v e rifie d si a n c o ra re a c e n tu rilo r. tre b u ie in lo c u ite la un d e a le r V o lk s w a ­ g en . • Va recom anddm sa e fectua ti toate lucrarlle la centurile de siguranta $i la retractoare la un dealer Volkswagen. • C e n tu rile d e s ig u ra n ta c a re in tim p u l unui a c c id e n t a u fo s t soli* c it a t e si a u fo s t in tin s e . • B an d a c e n tu r ii tre b u ie p a s tra * t a c u r a t a d e o a r e c e m u r d a r ia p e r ic lite a z a fu n c tio n a re a s iste* m u lu i a u to m a t d e r e tr a g e r e a i c e n tu r ii . • V e r ific a ti re g u la t s ta re a cen> tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n t a .2 . D a c a g a s it i d e te r io r a r i a le te s a tu rii. p e n tr u c a a c e a s t a nu m a i se p o a te fix a .

A te n tie ! L im b a c e n tu r ii tre b u ie in tro d u s a n u m a i in in c h iz a t o r u i a f e r e n t s c a u n u lu i re s p e c tiv . se trage partea de bazin a a c c id e n t . Sistemul automat blocheaza C e n tu r a si la • Banda centurii se trage u^or peste piept accelerare. Ele se blocheaza la franare brusca.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C u m s e p u n c o r e c t c e n t u r iie d e s ig u r a n ta ? P u n e re a c e n tu rii a u to m a te cu p rin d e re in 3 p u n c te in a in te de p u n e re a c e n tu rii de sigu* ra n ta . tu r a e s te s tra n s a p e c o rp .m c a z c o n t r a r e s t e p e r ic i it a t a e f ic ie n t a p r o te c tie i $i c r e s te ris c u i d e ran ire! r CENTURI D E SIGURANTA .se aude un zgomot A te n tie ! de blocare. Dupa care se trage paralel cu C e n tu riie d e s ig u ra n ta p o t o fe ri partea superioara a corpului ramura de p r o te c tie o p tim a in c a z u l u n u i umar a centurii. • Limba centurii se introduce In Tnchicurbe. la deplasarea pe pante ?i Tn si bazin. zatonil special aferenta scaunului respectiv pana cand se fixeazS . n u m a i d a c a p o z if ia centurii pentru a verifica ca C e n tu r a este p as ag e ru iu i e s te c o re c ta ia r Cen­ sigur fixata. Centuriie permit llbertatea depilna de mi$care cand sunt trase u$or (cSnd nu v3 miscatl brusc). re g la ti s ca u n u l d in f a t a co> re s p u n z a to r m a rim ii d u m n e a v o a s tra . tinandu-se de llmba de prindere.

d a c a e s te c a z u i s e m a i t r a g e p u tin C en tu ra. d e o a re c e in c a z u l u n u i a c c id e n t c o rp u l dum* n e a v o a s tra e s te p ro ie c ta t tn fa ta si a p o i b ru s c o p rit de C en tu ra. A te n tie ! • F ifi a te n ti la a $ e z a r e a c o re c ta a c e n tu rii d e s ig u ra n ta . 10 CENTVRI D E SIGURANTA . C e n t u r ile in c o r e c t p r in s e p o t d u c e la ra n iri in c a z u l unui acci> d e n t. c o n fo rm d e s e n u lu i.S IG U R A m 'A Jn a in t e d e t o a t e A te n tie ! P a r t e a s u p e r io a r a d e u m a r a c e n tu rii tre b u ie . p la s a t a p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i . • O C e n tu ra n e fn tin s a c o r e d p o a te d u c e la ra n iri.in n ic i un c a z p e s te g a t • si tre b u ie s a s te a s tra n s a p e Corp. R a m u ra de b a zin a c e n tu rii t r e ­ b u ie p la s a t a $> in t in s a p e s te b a zin • nu p e s te s to m a c .

• Pentru reglare se apasa tasta si se ?mpinge cursoriil in sus. sau se m i^ca in jos. CENTURI DE SIGURANTA 11 .in n ic i un c a z p e s te g at. cursorul (ghidajut) se mi$cd in sus fn directia sagetii. In d ic a tie Pentru potrivirea centurii. • Dupa reglare se verifica p rir tragere Centura. se poate utiliza. • Pentru reglare.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e g la re a in a liim ii c e n tu rii (n u m a i la P a s s a t) Piin re g la re a m a ltim ii c e n tu r ii. traseul acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. pana cand portiunea de Centura de la umar. respectiv jos astfel meat porfiunea de Centura de la umar. la locurile din fata si sistemul de reglare a maltimii* scaunului. In d ic a tie Pentai potrivirea centurii la locurile din fata se poate u tiliza $i sistem ul de reglare inaitimii* scaunului. sa se a?eze aproximativ pe la mijlocul umarului . • Dupa reglare se verifica prin tragerea centurii. daca s-a fix a t corect cursorul (ghidajul). R e g la re a in a itim ii c e n tu rii Prin r e g la r e a in a lf i m ii c e n t u r ii* . traseui acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. con­ form paginii anterioare. daca s-a fixat corect ghidajul.in n ic i un c a z p e s te g a t. se a$eaza Tn dreptui mijlocului umarului . conform paginii anterioare.

12 CENTURI D E SIGURANTA .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A te n tie ! $ i fe m e ile in s a rc in a te tre b u ie sa fo io s e a s c a c e n tu r ile d e sig u ran ta . P o rtiu n e a d e C e n tu ra d e b a zin tre b u ie s a se p ia s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c r e e z e o p re s iu n e asup ra a b d o m e n u lu i. A s lfe l lim ba sare datoritS arcului din inchizator. Un buton de pla stic din banda centurii m entine catarama in pozijia corespunzatoare de prindere. D e c u p la re a c e n tu r ii cu p rin d e re in 3 p u n c te Centura esie eltberata prin apasarea tastei ro$ii din in ch iz M o r. Mentineti cu mana limba indepartandnj Tn directia u$l[ astfei ca sistemul automat sa poata njia corect banda centurii.

C e n tu ra nu s e p o a te re tr a g e la loc d e c a t c a n d b a n d a a fo s t c o m p le t s c o a s a a fa ra . Centura de bazin nefolositS trebuie sa fie Intotdeauna prinsa in inchizator. CENTURI DE SIGURANTA 13 . e v e n t u a l s e m a i s tra n g e . • Si fe m e iie in s a r c in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a zin tre b u ie s a se p la s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c re e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. d a c a e s te caz u l b a n d a s e tra g e u $ o r in a p o i in d ire c tia d e re tra g e re . Din motive de siguran(a. A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a z in tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s t e b a z in $> nu p e s te s to m a c si tr e b u ie sa s te a b in e f i x a t a . • Si fe m e iie in s a rc in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . C e n tu ra p e n tru b a z in * fa ra d is p o z it iv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la C e n tu ra inertiala cu prindere in 3 puncte. A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a zin tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s te b a z in $i nu p e s te s to m a c s i tre b u ie sa s te a b in e f i x a t a . e v e n t u a l s e m a i strS n g e. B an d a tre b u ie sa fie f ix a t a in to td e a u n a p e s te baxin.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C e n t u r a p e n t r u b a z in * c u d is p o z itv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la centurlle automate cu prindere in 3 puncle. P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a z in tre b u ie sa se p la s e z e c a t m a i jo s c a s a nu c r e e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i.

I B1H -13S C P e n t r ii lungirea centurii se (ine limba in unghi drept fata de banda centurii iar banda se trage la lungimea dorita . daca timba si clema le apasati tn directia fungirii.S IG U R A N T A iN A IN T E D E T O A T E a ’A . Pentru sc u rta re este suficient sa se traga de capatui liber al centurii. Portlunea suplimentara se prinde de catarama mobila de material plastic. Reglarea centurii se face mai u$or.vezt foto. 14 CENTURI D E SIGURANTA .

• La ca sarea ve h icu lu lu i sau a unor B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa tre a c a com ponente individuale ale sistem ului p e s te un s p a ta r. S is te m u l r e tr a c to r d in s p a te * In d ic a fte Siguranta pasagerilor spate. instructiuni sunt cunoscute la dealerii Sistemul este activat de senzori in cazul Volkswagen 51 acolo pot ti consultate. La coliziuni frontale u^oare. unor coliziuni frontale puternice. p re c u m si d e m o n ta r e a ori m o n ta re a u n o r p a rti c o m p o n e n te p e n tru a fi re p a ra te se e x e c u ta n u m a i la d e a le rii V o lk s w a g e n .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e t r a c t o r C e n tu ra Securitatea conducatorului si a pasagerului din fata. cum p a ra to ru lu i tr e b u ie sa i se d e a $1 m a p a d e b o rd c o m p le ta (m an u a* lu l). Tn 3 puncte exterioare. Srstemul este activatin cazul unei cotiziuni frontale putemice. • F u n c tia d e p ro te c tie a a c e s tu i s is t e m p o a t e f u n c t io n a d o a r o d a ta . • L a v a n z a r e a v e h ic u lu lu i. laterale sau din spate. Astfel centurile se intind tn sens opus derularii lor la punere. in completarea sistemului Airbag este marila cu ajutorul unul sistem retractor automat ai centurii automate in trei puncte. Sistemul re­ tractor aflat la fiecare din cele doua dispo' zitive de ruiare automata vor fi declan$ate la centunie in trei puncte puse. de ruiare automata. D a c a a fo s t d e c la n s a t. Aceste s e a z a fn c a z u l u n u i a c c id e n t. oh rasturnari §i la accidente. de senzori. R e s p e c ta t i a v e r t is m e n t e ie de m a i sus. la care fortele marl nu acjioneaza din fata. Astfel centurile se intind (se depfaseaza) in sens opus derularii lor la punere. p lia t Tn fa ta d eo atrebuie respectate neaparat instructiunile re c e s is te m u l r e tr a c to r se d e c la n de siguranta referitoare la acestea. s is te m u l tre b u ie s c h im b a t. CENTVRI D E s ig u r a n t a 15 . senzori • VS recomandanr sa e fectua ti toate care declan$eaza aprinderea unei pulberi lucrarile la centurile de siguranta si la aflate la fiecare din ce!e doua dispozitive retractoare la un service Volkswagen. lateral cu • La declansarea elementului de tensioC e n t u r a pusa este marila cu ajutorul sis­ nare (retractor) poate ie$i fum. a v a n d C e n t u r a p r in s a . nu se decianseaza retractorul de Centura. A te n tie ! • O ric e in te rv e n tie la a c e s t sis* te rn . Aceasta nu temului retractor ale centurilor cu prindere inseamna un incendiu in vehicul.

D e a c e e a . c e n tu rile d e s ig u ra n ta se Locurile de m ontare sunt m arcate cu fo lo s e s c nu n u m a i d a to rita p re ve . bord Sistemul Airbag nu este un inlocuitor pentfu Centura de siguranta.AlRBAG" d e rilo r le g a le c i $i d in m o tiv e de F igurile aratd lo cu rile de d ispunere a s ig u ra n ta ! Airbag-urilor frontale. in cazul unor coliziuni frontale cu urmari grave trol (aparat de comanda) in ceea ce priveste capul $1 pleptul. • 2 Airbag-uri frontale La coiizluni laterale putemice prln Airbag• Airbag-uri laterale si pentru cap* urile laterale* se reduce pericolul de ranire • lampa de control A ifta g din tabloul de al pasagerilor din fata. ci o parte a IntreA irbag-ul fro n ta l p e n tru c o n d u c a to r gului concept de siguranta pasiva a vehise afla Tn volan. de exemplu Passat. R e s p e c t a t i $ i i n d i c a t i i l e d e la p a g in ile 3 p a n a fa 1 2. Trebiiie s i 5titi c§ eficienta optima Airbag>ul fro n ta l p e n tru p a s a g e ru l a sistemului Airbag se obtine numai daca d in f a t a se afla In partea de bord de se folosesc centurile de siguranta.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u l A irb a g * S is te m u l A irg b a g o fe ra p e la n g a c e n tu rile d e s ig u ra n ta c u p rin d e re in 3 p u n c te o protectie suplimentara • unitatea electronica tie comanda §i con­ pentru conducator §i pasagerul din fata. C o m p o n e n te le s is te m u lu i S is te m u l e s te c o m p u s m p rin c ip a l din: 16 SISTEM AIRBAG . A te n fie ! E fic ie n ta m a x im a a c e n tu rilo r de s ig u ra n ta si a s is te m u lu i A irtia g se o b fin e n u m a i d a c a p a s a g e rii s ta u in tr-o p o z ifie c o r e c ta . culului. deasupra sertarului de manu$i..

A te n lie ! • D a c a a p a re o d e fe c tiu n e . • D aca este deco ne cta t m inim um un Airbag. dintre u$i.peric o l d e a c c id e n ta re ! A irb a g -u rile la t e r a ie * se gasesc ?n pemeie spatarelor scaunelor din fata (vezi fig u ra ) si sunt m arcate cu in s c rip tia „A!RBAG’ Tn partea de sus a spatarului.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u i A irb a g e s te c o n tro la t e le c tr o n ic : • Dupa fiecare comutare a cheii de con­ tact becul de control al Airbag-ului se aprinde pentru cateva secunde. A lt fe l e x is ta p e ric o lu l c a in c a z u l unui a c c id e n t s is te m u t A irb a g sa nu p o a ta ft a c t iv a t c o re c t. • dupa comutarea cheii. • N u m o n ta ti un s c a u n p e n tru c o p ii p e s c a u n u l p a s a g e r u lu i d re a p ta . becul se stinge $i se aprinde din nou. A irb a g -u rile p e n tru c a p * se gasesc la stanga si la dreapta u^ilor in spatele peretelul de la capota. Acest lucm nu este valabll dacS airbagul pasagemlui dreapta a fost dezactivat cu ajutorul Intrerupatorului cheie (vezi pag. Airbag-urile pentai cap acoper§ pe ambele parti zona geamurilor u$iIor din fafa $i din spate. 24). cat $1 Tn parliunile inteimedtare din fata din spate dintre u$i. Ele sunt marcate cu inscriptia ^ IR B A G " Tn partea de sus a portiunii intermediare. • d jp a comutarea cheii de contact becul de control nu se stinge dupa aproximativ 3 secunde. cu t o a t e c a a fo s t d e z a c tiv a t . in s is te m e x is ta o d e fe c tiu n e daca: • la comutarea cheii de contact nu se aprinde becul de control. A irb a g u l s -a r p u te a de* c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t. • becul de control este aprins sau pdlpdie ?n timpul mersului. siste* m u i tre b u ie n e a p a ra t v e r ific a t la un d e a le r V o lk s w a g e n . becul de control semnalizeaza circa 12 secunde. SISTEM AIRBAG 17 .

A ir b a g f r o n t a l Daca sistemul se activeaza. La contactul cu sacul umflat cu aer (vezl figura de sus) se amortlzeaza miscarea Inainte a pasagerilor din fa(a iar pericolul de ranire a capului $i partii superioare a corpului se reduce. desi vehiculul poate fi deformat putemic ca urmare a accidentului. In d ic a f ii r e f e r it o a r e la f u n c tio * n a lit a t e $i la p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti la p a g . Dupa un accident sacul cu aer se dezumfia astfel incat este larasi posibila vederea 7n fata. pentru a se capta optim capul si partea superioara a corpului.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C a n d s e d e c la n s e a z a A irb a g u rile ? Sistemul Airbag este astfel conceput meat la c o liz iu n i fro n ta le la accidente puternice se activeaza Airbag-ul conducatorutui al pasagerului din fata. Sacul cu aer special proiectat permits eliminarea unui curent controiat de gaz. respectiv pentru cap*.1 7 . Acest lucm este complet normal si nu duCe la un incendiu in vehicul. sacii de aer se umplu si se desfac tn fata soferulul si pasagerului din fata. Umflarea alrt)ag-urilor se face in fractluni de secunda S‘ cu o mare vitez^ pentru a putea oferi prolectia suplimentara la un accident. Pentru declan$areasistemului Airbag este decisiva deceierarea aparuta la o coliziune $i seslzata de aparatui de comanda. fn aceste cazuri pasagerii vehiculului sunt proteja{i Tn mod oblsnuit prin centurile de siguranta. La c o iiz iu n i la t e r a l e p ute rn ice se declanseaza A irbag-uriie laterale* impreuna cu Airbagui pentru cap* respectiv. Airbaguriie nu se declanseaza. de pe partea cu accidentul. La declansarea Airbag-urilor apare un praf fin. la coliziuni din spate $i loviri pe cfeasupra. nu se a c tiv e a z a sisiemul Airbag. cat si cele laterale. Daca in timpu! coiiziunii deceierarea apdruta si masurata se gase§te sub valorile de referinta ale aparatuiui de comanda. 18 SISTEM AIRBAG . La coliziuni frontale si laterale u $ o a re . La accidente speciale se pot declan^a atat Alrbag-urile frontale.

c o p iii p ot fi g ra v ra n iti s au o m o ra ti. va fn d re p ta ti In f a t a s au a v e ti o p o z itie in c o re c ta . e x is ta un p e ric o l m a r it d e ra n ire! • L a p a r t il e c o m p o n e n t e a ie s is te m u lu i a irb a g nu tre b u ie sa s e e fe c tu e z e n ic i o m o d ific a re . in c a z u l u n u i a c c id e n t u r m a t de d e c la n s a re a a irb a g -u rilo r. In d ic a tie La casarea vehiculului sau a unor compo­ nente ale sistemului Airbag se respecta neapSrat prevederile de siguranta. • D e a s e m e n e a . • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a $i d o m e n iu l d e a c tiu n e a l A irbag-uritor nu tre b u ie sa s e m a i a fle p e rs o a n e . SISTEM AIRBAG 19 . • P la c a p e rn e i v o ian u lu i si supraf a |a m o d ulului A irb a g din bord nu tre b u ie lip ite s au a c o p e rite s au in a lt f e l p re lu c ra te . sup o rt d e p a h a r. re s p e c tiv bordul c u a p a ra te . cum p a ra to ru lu i tre b u ie sa i se d e a si m a n u a lu l d e bord c o m p ie t. prec u m ?i d e m o n ta r e a si m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te m u lu i d ato rita a lte r lu c ra ri d e re p a ra tii (de e x e m p iu d e m o n ta re a v o ian u lu i) tr e b u ie e fe c t u a t e n u m a i la d ea le r ii V o lk s w a g e n . a n im a le sau obi* e c te . • C o p iii nu tre b u ie s a s te a n ic io d a ta n e a s ig u ra ti p e s c a u n e ie din f a t a a le v e h ic u lu lu i. A c e s t e p ie s e tr e b u ie c u r a t a t e n u m a i c u o c a r p a u s c a ta s au u m e z ita c u a p a . s is t e m u t t r e b u ie s c h im b a t. A ite in d ic a tii im p o rta n te ie g a s iti in c a p ito lu l „S ig u ra n ta c o p iilo r“ la p a g . • L a v a n z a re a v e h ic u lu lu i. s e d eclan * s e a z a s is te m u l A irb a g . p e n tru c a p a s a g e rii d in fa ta sa fie p ro te ja ti c u m a x i­ m a e fic ie n ta la d e c ia n $ a re a siste m u lu i. D a c a In c a z u l unui a c c id e n t. in p lu s j s c a u n e ie d in f a t a si p e rn e ie de s u s tin e re a c a p u lu i tre b u ie sa fie re g ia te co* re s p u n z a to r d im e n s tu n ii corpu * iui. e x is ta un rise m a rit d e ra n ire Tn c a z u i unui a c ­ c id e n t c a n d s e d e c ia n s e a z a siste m u l A irb ag. • O a ca nu a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta in tim p u l m e rs u iu i.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e • E s ie im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta de m in im u m 2 5 c m f a t a d e v o la n .u l. s u p o rt d e te le fo n . pe c a p a c e le mod u le lo r A irb a g nu s e fix e a z a n ic i un o b ie c t c a d e e x e m p iu . D a c a s-a d e c la n $ a f A ir b a g . V a rec o m a n d a m s a a v e fi In v e d e re ca d o c u m e n te ie r e f e r it o a r e la a irb a g e v e n tu a l d e z a c tiv a t a l pas a g e ru lu i tin d e m a n u a l. • F u n c fia d e p r o te c tie a s is te m u lu i A irb a g e s te n u m a i p e n tru un a c c id e n t. • T o a t e lu c ra rile la a irb a g .2 6 . Despre aceste prevederi puteti primi informatii de la dealerii Volkswagen.

Astfel riscul rdnirii paitii superioare a corpulul de partea dinspre u^a. se mic^oreaza.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e A te n tie ! • T o a te lu c ra rile la A irb ag*ul lat* e r a l p re c u m s i la d e m o n ta r e a / m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te * m u lu i d a t o r it a a lt o r lu c r a r l de r e p a ra tii (d e e x e m p lu d e m o n ta ­ re a s c a u n u lu i d in fa ta ) tre b u ie e fe c t u a t e n u m a i la a te lie r e de s p e c ia lit a t e in c a z c o n t r a r se p o a te a ju n g e la o a v a rie fu n c tio n a la a s is te m u lu i A irb a g . sacii se umplu cu aer. Airbag-ul umllat amortizeaza prin evacuarea controlata a gazului sub sarcina. e x is t a un ris e m a r it in c a z u l unui a c c id e n t d e a v a ra n i. d a t a de C e n tu ra d e s ig u r a n t a . 20 SISTEM AIRBAG . m i^carea lateral^ a pasagerilor.1 7 . c a n d s e d e c la n s e a z a s is te m u l A irb a g la te ra l. tr e b u ie p a s tra ta in p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lu i. A irb a g la t e r a l* Daca sistemul se activeaza. • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a si zo n a d e a c tio n a re a Airb ag>urilor nu tr e b u ie sa se gas e a s c a a lt e p e rs o a n e . In d ic a tii r e fe r it o a r e la fu n c tio n a * lit a t e si p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti ta p a g . a n im a te s au o b ie c te . in tim p u l m e rsu lu i va a p le c a tt in tr-o p a rte s au a v e ti o p o z it ie in c o r e c ta . D in c a u z a A irb agu rilo r la te r a le de la u si nu m a i tre b u ie f ix a t e a lte a c c e s o rii c a d e e x e m p lu s u p o rti p e n tru p ah a re . p o z it ia in s c a u n . • P e n tru c a A irb a g -u rile la te r a le sa p o a ta o fe ri p r o te c tie c o m p le t a . • D a c a n u a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta .

1 7 .2 . A ir b a g p e n t r u c a p * Cand sistemul se activeaza. m o d ific a ri si in lo c u ire a pies elo r” . Pentru ca aceasta functle suplimentara de protectie sa poata fi asigurata. d a c a a c e s te a nu s u n t a p ro b a te s p e c ia l de c a tr e V o lk s ­ w a g e n p e n tru u tiliz a re a la s c a u n e c u a ir b a g la t e r a l. La o declansare a Airbag-urilor laterale se desface automat Airbag*ul pentru cap de pe partea respectiva. Astfel riscul ranirii partii superioare a corp uljl de partea dlnspre u§a se mic§oreaza. fu n c tia de p r o te c tie a A irb a g -u rilo r la te r a le e s t e p e r ic lit a t a in c a z u l u n o r h u se n e a p ro b a te . SISTEM AIRBAG 21 . A c e a s ta d e o a re c e s a c u l cu a e r ie s e din s p a ta ru l s c a u n u lu i. acopera geamurile late­ rale precum $1 staipii ugilor §1 este eficace simultan atat pentru conducStor 5 I pasagerui din fa(a cat $1 pentru cel din spate. „A c c e sorii. Alrbag-ul uruflat amortizeaza. ca In desen. In d ic a tii p riv in d fu n c tio n a lita te a $i p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti fa p a g . • N u tre b u ie sa se a c tio n e z e asup ra s p a ta re io r c u fo rfe p re a m a ri. m l$carea laterala a pasagerilor. prin eilminarea controlatS a aerului sub presiune. sacii se umplu cu gaz. lo v itu ri p u te rn ic e in c a z c o n tra r s is te m u l se p o a te s tric a In a c e s t c a z a irb a g -u rile la te r a ls nu s-ar d e c la n s a ! • in n ic i un c a z nu tre b u ie sa se p u n a h u sa pe s ca u n u l c o n d u c a t o r u l u i s a u p a s a g e r u lu i d in d re a p ta . In b u z u n a re le haine* lo r nu tr e b u ie sa s e g a s e a s c a o b ie c te g re le s au a s c u fite . A lte in d ic a tii le g a s ifi in m a n u a lu l 3 .S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E • La c a rlig e le d e h a in e din vehi> c u l tre b u ie sa a g a ta ti n u m a i h a i­ n e u $ o a re . Astfel. trebuie ca zona de desfacere a Airbag-ului sa ramana libera.

In p lu s. in cazul tn care dorlti sa montati un perete despartitor care nu face parte din gama de accesorli Volkswagen. in z o n a de d e s fa s u r a r e a A irb a g > u rilo r nu tr e b u ie s a s e a fle c o rp u ri s au o b ie c te p e n tru c a s a c ii c u a e r sa se p o a ta d e s fa c e fa ra p ro b le m e . functionarea airbagurilor pentru cap poate fi influenfata negativ.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A u to v e h ic u le le e c h ip a te cu a irb a g p e n tru c a p * si p e re te d e s p a rtito r Aceste componente sunt construite astfel incat sa se imbine constmctiv §i s5 ofere proteclie maxima. siste* m u l tre b u ie s c h im b a t. • F u n c tia d e p r o te c tie a s is te * m u lui A irb a g e s te v a la b ila num ai p e n tru un a c c id e n t. in b u zu n a re nu tre b u ie s a s e g a s e a s c a o b ie c te g re le si c u m u c h ii a s c u tite . inainte de montarea acestuia aveti nevoie de o asigurare din partea producatomlui acestui accesoriu ca functionarea airbagului pentru cap nu va fl impiedicata prin montarea acestui perete. c o m p o n e n te le p e re tu lu i d e s p a rtito r p o t fi proi e c t a t e in a u t o v e h ic u l s i p o t a c c id e n ta p a s a g e rli . La d e c ia n s a re a a irb a g u lu i.p e rlc o l d e a c c id e n ta re ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te le u rm a to a re p e n tru c a sa f ifi in m o d o p tim p r o te ja ti d e A irb a g u l p e n tru cap: A te n tie ! • N u s e e fe c tu e a z a n lc i un fe l de m o d ific a r e a s u p ra p ie s e lo r din s is te m u l A irb a g . ■ 22 SISTEM AIRBAG . A te n tie ! D ac a la a u to v e h ic u le le e c h ip a te c u a irb a g p e n tru c ap si cu p e re te d e s p a r tito r n e c o re s p u n z a to r m o n t a t u lt e r i o r . in caz contrar. ta p ite r ia d in in* t e r i o r a a c o p e r is u lu i) tr e b u ie e fe c tu a te n u m a i la a te lie r e ie de s p e c ia lita te d e o a re c e a ltfe l se p o a te a v a ria s is te m u l A irb a g . d e c la n $ a r e a a irb a g u lu i p e n tru c a p p o a te fi in flu e n fa ta n e g a tiv . p re c u m $i mon* ta re a /d e m o n ta re a p ie s e lo r sistem u iu i d a to r ita a lt o r lu c ra ri de re p a r a tie (d e e x . • in u ^ ile d in s p a te se u tlU zeaza n u m a i ru lo u r i d e p r o t e c t ie la s o a re c a re nu a c o p e ra a irb ag -u l la o e v e n tu a ia d e c la n ^ a re si c a re nu it im p ie d ic a sa fu n c fio n e z e . Volkswagen recomanda uttlizarea exdusiva a aixesoriiior originale Volkswagen. • In tr e p e rs o a n e si zo n a d e a c t i' u n e a A irb a g -u rilo r n u tre b u ie sa se g a s e a s c a a lte p e rs o a n e . • T o a te lu c ra rile a s u p ra A irb a g ­ u lu i p e n tru c a p . a n i­ m a te s a u o b ie c t e . D a c a A lrbagu riie au lo s t d e c la n s a te . • L a c a rlig e le d e h a in e d in vehi> c u l se a g a ta n u m a i im b ra c a m in * te u ^ o a ra. nu s e u tiltz e a z a u m e ra s e d e h a in e .

A irb a g -u l tre b u ie s co s din fu n c tiu n e : . P e rm ite ti re c o n e c ta re a A irbag*ului d e c o n e c ta t c a t m a i c u ra n d p o sib il. p e c a re c o p ilu l s t a c u s p a t e le ta d ir e c t ia de m e rs .fie de c a tr e un a te lie r d e s p e c ia lita te . cand: • T re b uie sa u tiliz a ji in c a z u r i d e e x c e p tie un scaun pentru copil. • Sunt necesare montari speciale in zona volanului datorita unui handicap • Sunt montate alte scaune (de ex. c h ia r m o rta le . A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i din f a t a tre b u ie sa fie im e ­ d ia t re p u s in fu n c tio n a re . pe care copilul sta cu spatele la directia de rr?ers.f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e z i p a g in a 2 4 ). In d ic a tie La u n e le m o d e le d e a u to v e h ic u le . Va recomandam insa. D e c o n e c ta re a A irb a g -u lu i p a s a g e ru lu i d in f a t a in c a z u i u tiiiz a rii s c a u n u lu i s p e c ia l p e n tru c o p il Lasati intotdeauna Airbag-u! scaunului pasagerului dm fa\a sa fie deconectat daca trebuie sa utilizati in c a z u ri e x c e p ti* o n a le pe acest loc un scaun special pentru copil.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE D e c o n e c ta r e a A irb a g -u rilo r Deconectarea Airbag-urilor se prevede niimai in anumrte cazuri. in c a z u r i e x c e p t io n a le e s te n e c e s a r sa tr a n s p o r ta ti un c o p il pe s c a u n u i p a s a g e ru lu i din fa t a . sa montati scaunui copilului numai pe bancheta din spate pentru ca Airbag-ul pasagerului din fata sa poata ramane conectat. pentrulocul de langa $ofer. a ir b a g -u r ile p a s a g e ru lu i d re a p ta p ot fi d e c o n e c ta te c u a ju to ru t fntre> r u p a to ru lu i c u c h e ie . scaune ortopedice fara Airbag-uri laterale) La dealerii Volkswagen puteti afla care Airbag poate fi deconectat la vehiculul dvs. pe care copilul este a$ezat cu spatele la directia de mers. 2 6 . D e a le ru l V o lksw a g en m arch e a za un Airbag deconectat printr-o eticheta autocolanta $i o mentiune in Planul sen/ice. la u tiliz a re a s c a u n u lu i s p e ­ c ia l p e n tru c o p il. M a i m u ite in fo rm a tii g a s iti la p a g in a 2 4 . p e n tru c a a c e s ta sa>si p o a ta inde* p lin i ia ra s i fu n c tia d e p ro te c tie . A te n tie ! D a c a . E x is ta a itfe l p e ric o tu l ra n irii g ra ­ v e . Im e d ia t c e nu s e m a i fo io s e $ te s c a ­ u n u i p e n tru c o p il. la u tiliz a re a scaun e lo r p e n tru c o p ii. V a ru g am sa r e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e p e p a g in a u rm a to a re . de sx. SISTEM AIRBAG 23 . V a ru g am re s p e c ta fi n e a p a ra t indic a f iile d e la c a p ito lu l „ S ig u ra n ta c o p iilo r” pag. • in ciuda pozitiei corecte a ^oferului pe scaun nu se pastreaza dislanta de mini­ mum 25 cm inire centrul volanului 5i piept.

O F F " A c tio n a ti in tre ru p a to ru l d e a irb a g („O P R IT). 24 SISTEM AIRBAG . scaunele pentru copii trebuie montate n u m a i p e s c a u n e le d in s p a ­ te. • Va rugam sa ve rificati daca. p e n tru a -$ i p u te a • Tntoarceti cu ajutorul cheii de contact fn d e p lin i fu n c tia d e p ro te c tie . A te n tle ! R e s p o n s a b illta te a p e n tru p o z itia c o r e c t a a T n tre ru p a to ru lu i c u c h e ie ti re v in e c o n d u c a to ru lu i. Acest lucru este necesar de exemplu cand. De regula. m m od e x c e p tio n a l. lampa de control „AIRBAG O F P (ilustratie dreapta) ramane aprinsa. in tre ru p a to ru l airbag Tn p ozifia .S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O A T E In t r e r u p a to r u l c u c h e ie * p e n tr u d e c o n e c t a r e a a irb a g *u lu i p a s a g e r u lu i C j ajutorul tntrerupatorului cu cheie din torpedo puteti conecta $i deconecta airbagul frontal $i lateral al pasagerului. avand contactui m otor pus. pe scaunul pasagerului dreapta trebule iixat un scaun de copii. D e c o n e c ta re a R e c o n e c ta ti a irb a g -u rile c a t m a i • Luati contactui motor. c u ra n d p o s ib il. Butucul cheii trebuie sa se afle d o a r c u c o n ta c tu i m o to r lu a t! in pozitie vertical^.

p eric o l d e ra n ire ! r SISTEM AIRBAG 25 . Butucul cheii trebuie sa se afle in pozi|ie orizontald. d a c a a irb a g -u rile p a s a g e ru lu i s e vor d e c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t! A v e rtiz a fi-v a p a s a g e rii fn a c e s t s en s. • Intoarceti cu ajutoiul cheii de contact in tre ru p S to ru l airba g In p o z itia „0 N " (. • N u fo lo s iti s c a u n e p e n tru cop ii p e s c a u n u l p a s a g e ru lu i! A irb agu i p a s a g e r u lu i a r p u te a s a se d e c la n s e z e in c iu d a d e fe c fiu n ii. fn c a z u l unui a c c id e n t . • Verificati daca. daca a irba g -u rile pasagerului sunt deconectate. av§nd contactui pus. • N u s e p o a te p r e v e d e a . Vizitati un atelier de specialitate.S IG U R A N J A IN A IN T E D E T O ATE L a m p a d e c o n tro l „ A IR B A G O F F ” (A irb a g d e c o n e c ta t) Lam pa de c o n tro l este a p rin sa cand co n ta ctu i este pus. lampa de control „AIRBAG O F F (ilustratie dreapta) nu este aprinsa. Lampa de control pdlpaie in cazul unei erori la airbag. A te n tie ! D a c a la m p a d e c o n tro l p alp a ie : C o n e c ta re a • Luati contactui motor.PORNIT).

D e in d a ta c e nu se m a i u titiz e a z a s c a u n u l c o p iiu lu i. la u t iiiz a r e a u n u i s c a u n p e n tru c o p !l p e c a re c o p ilu l tre * b u ie s a s te a c u s p a te le c a t r e d ire c tia d e m e rs . A irb a g -u l resp e c t iv t r e b u ie s c o s d in fu n c * fiu n e: . A irb a g -u l p asagerulut d e c o n e c ta t tre b u ie rep us Tn fu n c tiu n e . e s te n e c e s a r s a s e tra n s p o rte un c o p il p e s c a u n u t p a s a g e ru lu i din f a t a .in n ic i un c a z p e s te g a t .fie d e c a tr e un a te lie r d e speci* a lita te ~ f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ).S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 1 Pentru sugari §i copii m id pana la 4 ani cu 0 greutate mire 9-18 kg cele mai potrivite sunt scaunele cu masa de sigurantd (vezi figura) sau scaunele pe care copilul sta cu spatele la directia de mers. Tn c a z u r i e x c e p t io n a le . A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie . P o rtiu n e a p e n tru b a zin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie plasa* ta p e s te b a zin .$i sa fie fix a p e p a rte a superio a ra a c o rp u lu i. c h la r m o rta le . d ac a e c a zu l se tr a g e p u fin b an d a c e n ­ tu rii Tnapoi. c a In fig u ra . 28 SIGURANTA COPIILOR . G ru p a 2 / 3 Pentru copii tn varsta de p a ra la 7 ani cu o greutate intre 15-25 kg cele mai indicate sunt scaunele pentnj copii in combinatie cu centurile de siguranja in 3 puncte. A te n tie j D a c a . sa fie plas a ta a p r o x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i .nu p e s te b u rta si in to td e a u n a s a f ie fix a . E x is t a a l t f e l p e r ic o lu t r a n ir ii g ra v e .

50 m. A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie . c a in fig u ra .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 3 Pentru copii de peste 7 ani cu o greutate intre 22-36 kg si inaltimea sub 1.nu p e s te b u rta in to td e a u n a sa f ie fix a . La u tiiiza re a c e n tu rii se vor respecta indicatiile de la capitolul .n ic i c liia r su g arii! . P o rtiu n e a p en tru b azin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie p lasat a p e s te b azin . A te n tie ! in n ic i un c a z c o p iii . d a c a e c a z u l se tra g e p u tin b an d a c e n ­ tu r ii tn a p o i.in n ic i un c a z p e s te g a l . cele mai potrlvile sunt scaunele pentru copii in combinatie cu centurile de siguranta in 3 puncte.50 m pot folosi centurile de siguranta existentein vehicul fara utiiizarea unui scaun pentru copii.Centura de sigu­ ranta”. V SIGURAr/TA COPIILOR 29 . Copiii peste 1. s a f ie p ias a ta a p ro x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i .nu tre b u ie iu a ti in p o ala d e c a t r e p e rs o a n e le d in v e h ic u l.si sa fie fix a p e p a rte a supe> rio a ra a c o rp u iu i.

• C e n tu rile d e sig uran^a tre b u ie v e r if ic a t e . respectiv de rama scaunului (vezi sageata).Isofix” . a t e n t ie c a b an d a c e n tu r ii s a nu p o a ta fi d e ­ t e r io r a t e d e c a t r e o b ie c t e cu m u c h ii a s c u tite . t r e b u ie a c o r d a ta o a te n tie d e o s e b ita . T re b u ie s a se a s ig u re . com od $i sigur. intre spatar si suprafata de sezut a banchetei sunt fixate inele de sustinere de caroserie. 30 SIGURANTA COPIILOR . Ele se potrivesc fn toate vehiculete cu sistem „lsofix”. pot fi m ontate rapid. in p lu s .S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E In d ic a U i • Va recomandam sa utilizati sistemele de sptljin pentru copii existente in programul de accesoril origlnale Volkswagen. verificate si indeplinesc Norma ECE-R 44. F ix a r e a s c a u n u lu i d e c o p ii cu S is t e m „ ls o fix '’* Scaunele de copii cu sistem Jso fix. • P e n tr u m o n ta r e a s i u t iliz a r e a s is te m e lo r d e s p rijin (re tin e re ) p en ­ tru c o p ii s e v o r re s p e c ta prevede> r ile le g a le si in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i. A te n tie ! • D a c a s e u tiliz e a z a s is te m e de s p r ijin p e n t r u c o p ii. Scaunele de copii se introduc usor pe inelele de sustinere. c a s u ru b u rile s u n t in trod u s e p e t o a t a lu n g im e a g a u rii f il e t a t e s i s u n t s tr a n s e c u un m o m e n t de 4 0 N m . scaunul trebuie sa se fixeze cu un zgomot (prob a ti p rin tra g e re !) La dealerul Volks­ wagen puteti procura scaune de copii cu sistem . Nu In toate tdrile de export. Aceste sisteme sunt concepute pentru utilizarea in autovehicule Volkswagen. c a r e s e in s u r u b e a z a T m p reuna c u c e n * tu rile d e s ig u ra n ta e x is te n te fn v e h ic u l. Puteti fixa pe aceste inele scaune de copii cu Sistemui „lsofix*. Sub numele de „Bobsy” sunt oferite sisteme de sprjjin pentru toate grupele de varstd’’. La montare.

la u tiiiz a re a s c a u n u lu i p e n ­ tru c o p il. S c o a te r e a s ig u r a n te i* s ca u n u lu i c o p ilu iu i Ap^sati tasta ro$ie a inchizatorului centurii. SIGURANTA COPIILOR 31 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E TOA TE P u n e re a s ig u ra n te i* s c a u n u lu i c o p ilu iu i • Fixati scaunul copiluiui cu C e n tu r a con­ form instructiunilor tabricantului de scaun. permits tragerea .fie d e c a tr e un a te lie r d e spec!a lita te .pentru umar a centurii automate.fie c u a ju to ru l m tre ru p a to ru tu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). g e ruiu i din fata $i cele laterale de la • Rulati inapoi Centura pana sta fixata pe bancheta din spate pot fi blocate mai mult scaunul copiluiui. Siguranta scaunului de copil este automat scoasa cand banda centurii este complet rulata. D e in d a ta c e s ca u n u l c o p ilu iu i nu se m a i u tiliz e a z a . In d ic a tie Centura pentru bazin* pentru locul din mijloc al banctietei din spate poate ft de asem enea utilizata pentru fixarea unui scaun de copil. p e c a re c o p ilu l s ta cu s p a t e l e la d i r e c t i a d e m e r s . A ltfe l e x is ta p e ric o lu l ra n irii g ra ­ ve s au m o rta le .p ro b a ti p rin tra g e re ! F ix a r e a s c a u n u lu i p e n tr u c o p il c u C en tu ra fn 3 p u n c te A s ig u ra re a scaunulut pentru c o p il* A te n tie ! D ac a in c a zu ri e x c e p tio n a le e s te n e c e s a r s a s e t r a n s p o r t e un c o p il p e lo c u l p a s a g e ru lu i din f a t a . Rularea este observabila timp. A irb ag< u l p a s a g e ru lu i d in f a t a tre b u ie sco s din fu n c tiu n e (dez a c tiv a t): . A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i d in f a t a tr e b u ie re p u s in fu n c tiu n e . pozitionarea fIxS a scaunului copiluiui Acum banda centurii nu mai trebuie sa dumneavoastra in vehicul. • T ra g eti acum com plet de poitiunea Centura cu prindere in 3 puncte a pasa. C a ta ra m a de p rin d e re sa re d a to rita presiunii arcului din incfiizator. Pentru fixarea unui scaun pentru copil. Aceasta blocare a centurii permite printr-un „clic".

a tu n c i s c a u n u l. • B a n d a c e n tu r ii nu tre b u ie sa f ie in te p e n ita . care nu este livrata odata cu scaunul. sa utilizaji scaunul pentru copll numai pentru copil paste 2 anf. Comisia EconoiTHca Europeans . totu§i. • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p ilu lu i a fo s t soli* c i t a t tn tr-u n a c c id e n t . r e s p e c tiv c o m p o n e n t e le s e a u n u lu i tre b u ie s ch im b a te . • N u ia s a ti c o p iiu l s a s te a nesup r a v e g h e a t Tn s c a u n u l p e n tru c o p il. conform Normei ECE-R’’ 44/03. A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie sa s e u tiliz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* P a s s a t Scaunul integrat pentru copil este corespunzator.Hegulament J 32 SIGURANTA COPtlLOR . Va recomandam. ra s u c ita sau sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . grupa 2 (1525 kg) $i grupa 3 (22-36 kg). copiilordin grupa 1 (9-18 kg). • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i un fe l d e m o d ific a ri a s u p ra s e a u n u lu i in te g ra t d e c o p il. La orice dealer Volks­ wagen obtineti masuta de prindere.c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. In d ic a tie Copill din grupa 1 au nevoie de o masuta de p rin d e re sp e cla la p e n tru sca un ul integrat pentru copil.

se apasa tasta de deblocare $i perna pentru sezut eliberata se apas^Tn jos pana se fixeaza. SIGURANTA COPIILOR 33 . • Introduceti ambele portiuni de Centura In fanta de ghidare din capatui opus al masutei de prindere. • Asezati copilul pe scaun cat mai In spate posibil. • A pasatl perna scaunului in d irectia sagetii 2 pana se fixeaza.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Apasat) tasta de deblocare 1. • T r a g e t i p o r tiu n e a d e C e n tu ra p e n tr u b a z in si umar a s t f e l incat sa fie ir tin s a . In d ic a tii • Catarama ro§ie de ghidare a centurii nu se utitizeaza ?n combinatie cu masuta de prindere. • Portiunea pentru bazin a centurii nu se introduce in spatele calcaiului ro?u de ghidare a centurii de la scaunul copilului.vezi figura din dreapta. • Introduceti cataramade prindere In Inchizatorul centurii. Scaunul copilului sare putin in fata. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copilulul. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). • Centura nu trebuie sS fie rasucita in zona masutei de prindere. • I n t f o d u c e t f p o r t iu n e a d e C e n tu r a p e n t m b a z in § i u m a r t n f a n t a d e g h id a r e a c e n t u r ii d in m a s u ja d e p r in d e r e . • Desfaceti picioarele de sprijln ale masutei de prindere $i puneti-o deasupra picloarelor copilului .

si sa s e fix e z e p e p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i.S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 2 s i 3 • Apasaji tasta de deblocare 1. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului.in nici un caz paste gat .in n ic i un c a z p e s te g a t . s a se p la ­ s e ze a p ro x im a tiv p e s te m ijio c u t u m a ru lu i .§i sa se fixeze partea superioara a corpului vezi figura.nu p e s te a b d o m e n . d ac a e s te c a z u l s e re tra g e p u tin b a n ­ d a. A te n tie ! P o rtiu n e a c e n tu rii p e n tru u m a r tre b u ie . • Ajustafi inattimea centurii prin Impingerea cataramei astfel Tncat C e n tu r a pentru umar sa se plaseze aproximativ paste mijlocul umanilui . Scaunul copilului sare putin in ia|a. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tre b u ie sa s e p la s e z e p e s te b a ­ z in . se apasa tasta de deblocare $i perna de sezut eliberata se apasa in jos pana se fixeaza. • Se trage banda de catarama de prindere incet paste pieptul $i bazinul copilului iar cataram a de p rindere se introduce in opritorul corespunzator pand se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). • Apasati pema de sezut Trt directia sagetii 2 pana se fixeaza. c a in d e s e n .si sa s te a in tin s a in p e rm a n e n ta . A p lic a re a c e n tu rti c u 3 p u n c te de p rin d e re • Introduceti portiunea penlru umar a centurii fn catarama rogie a centurii. • Introduceti portiunea pentru bazin a centurii In ca lcaiul ro$u de ghidare al scaunului pentru copil. 34 SIGUflANTA COPIILOR .

• N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i u n fel d e m o d ific a ri a s u p ra s c a u n u lu i in te g ra t d e cop i).S IG U R A N T A JN AIN TE D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* G o lf / P o lo Scaunul integral pentru copil este corespunzator. copiilordin grupa 1 (9-18 kg). re s p e c tiv c o m p o n e n * te le s c a u n u lu i tre b u ie s c h im b a te . a tu n c l s c a u n u l. A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie s a s e u tillz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re . ra s u c ita s au sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . conform Normei ECE-R 44/03. Va recomandam.Regulamenl SIGURANTA COPIILOR 35 . *) Comisia Economica E uropeani . sautilizati scaunul pentru copil numai pentru copil paste 2 ani. La o ric e d e a le r Volkswagen obtinefi m isuta de prindere. care nu este livrata o d a ta cu sca u n u l.c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. In d ic a tie Copiii din gnjpa 1 au nevoie de o mSsuta de p rind e re s p e c ia l^ pen tru scaunul integral pentru copil. grupa 2 (1525 kg) §i grupa 3 (22-36 kg). • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p il u lu i a f o s t s o lic ita t in tr-u n a c c id e n t. • N u la s a ti c o p ilu l s a s te a n esu p r a v e g h e a t in s c a u n u l p e n tru c o p il. • B a n d a c e n tu rii nu tre b u ie sa fie in te p e n ita . totu$i.

• Desfaceti picioarele de spiijin ale masutei de prindere puneti-o deasupra picioarelor copilului —vezi figura din dreapta. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copiluiui. 36 SIGURANTA COPIILOR . • A pasati perna s ca u n iilu i Tn directia sagetii 2 pana se fixeaza. • Introduceti portiunea de C e n tu ra pentru bazin §i umar in fanta de ghidare a centuril din masuta de prindere. Scaunul copilului sare putin in fata. • Introduceti catarama de prindere in inchizatorui centurii. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). se trage tasta de deblocare $i pema pentru sezut centrata eliberata se apasa in jos de mijlocul pemei pana se fixeaza. • Asezati copilul pe scaun cat mai in spate posibil. In d ic a tie • Centura nu trebuie sa fie rasucita ?n zona masutei de prindere. • Introduceti ambele p o rtiu n i de C e n tu ra in fanta de ghidare d in capatui o p u s al masutei de prindere.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Trageti maneta de deblocare 1. • Trageti p o rtiu n e a de C e n tu ra p e n tru b a z in $i u m a r a s tfe l in c a t s a fie in tin s a .

• Apasati pema de sezut In directia sagetii 2 pana se fixeaza.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 2 s i 3 • Trage maneta de dsblocare 1.nu p e s te a b d o m e n . SIGURANTA COPIILOR 37 . s a se p la s e z e a p r o x im a tiv p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i .In n ic i un c a z p e s te g a t . se trage tasta de deblocare si pema de sezul centrala eliberata se apasa in jos de centrul pernei pSna se fixeaza. A p lic a re a c e n tu rii c u 3 p u n c te de p rin d ere • Se trage banda de catarama de prindere incet peste pieptui §i bazinul copilului iar cataram a de prindere se introduce Tn opritorul corespunzator pana se fixeazS cu un zgomot (probatt p rin tra g e re !). O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului.s i sa s te a in tin s a m p e rm a n e n ta .$ i sa se fix e z e pe p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tr e b u ie sa s e p ia s e z e p e s te ba­ z in . d a c a e s te c a z u i s e re tra g e p u tin b a n ­ d a. A te n tie f P o rtiu n e a c e n iu r ii p e n tru u m a r tre b u ie . Scaunul copilului sare pufin tn fata. c a m d e s e n .

va rugam. s c a u n e ie d in f a t a $1 supor* t u r ile d e c a p t r e b u ie r e g ia t e c o re s p u n z a to r m a rim ii c o rp u iu i. A te n tie ! in zo n a p ic io a re io r nu tre b u ie sa se g a s e a s c a n ic io d a ta o b ie c te . A te n fie ! • E s te im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta d e m in im u m 2 5 c m de v o ia n . dupa cum urmeaza: . .accesul sigur si rapid la elementele de comanda. . „Scaunele din fata”. 38 SCAUNE SI TETIERE . S c a u n u i c o n d u c a t o r u lu i Va re co m a rid a m sa re g ia ti s c a u n u i conducatorului dupa cum urmeaza: . S c a u n u i p a s a g e r u iu i d in f a t a Va recomandam sa regiati scaunui de langa conducator. in plu s. . a m b re ia s au a c c e ie ra ! P ic io a re le se tin in tim p u l m ersu lu i in to td e a u n a in s p a tiu l p re v a z u t p ic io a re io r .S IG U R A N JA IN A IN T E D B TOA TE S c a u n e ie d in f a t a Pozitia corecta in scaun este importania pentru: . re s p e c tiv b o rd .spatarul in pozitia corecta .e fic a c it a t e m a x im a d e p ro te c tie a c e n tu rii si s is te m u lu i A irb a g .inclinarea spatarului se regieaza astfei fncat spatele dvs. §1 regiarea recomandata In aceasta pagina pentru scaunui ^oferuiui $i pasageruiui din fata. p e n tru c a la d e c la n ^ r e a s is te m u lu i A irtiag o c u p a n tii io c u rilo r d in f a t a sa fie p r o t e ja t i c a t m a i e f i c i e n t . Regafi-vS scaunui conform descrierii din manuaiul 3.scaunui sa fie cat mai in spate posibil.se regieaza pozitia scaunuiui in directia longitudinaia astfei Incat pedaieie sa p oata fi a pasate cu p icio a re le usor indoite din genunchi. neobositoare.picioarele sa fie asezate comod in spatiul pentru picioare . fn a c e s t c a z nu a t i m a i p u te a fra n a . Respectati.pozitia corpuiui reiaxata. sa se a§eze complet pe spatar $i sa pute|i atinge punctui cel mai de sus al volanului cu bratele usor Indoite. d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru s te d e frd n a re s a u d e dece> ie ra re a c e s te a a r p u te a a ju n g e la p e d a le .in n ic i un c a z nu se pun p e bord s au p e s ca u n e .1.

• Cea mai buna protectie se atlnge cand marginea superioara a tetierei se afta c el p u tin la inaltimea ochtlor sau mai sus. R e g la r e a In a lt i m ii • Tetierele se cuprind lateral cu ambele maini $1 se imping tn sus ?i in jos. Tetierele reglate corect ofera impreunS cu centurile de siguranta o protectle eficace. SCAUNE SI TETIRE 39 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE T e t i e r e le Tetierele se regleaza in inaltime §i corespunzator marimii corputui.

Astfel. multiplicarea sau traducerea.2002 I Art.552. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. dotarilor §1 tehnicii. Se rezerva dreptul la oricand pot aparea modiftcari ale formei. Textele. modificari.2002 .14 I AusgaC»e: rumdnisch 12. reprezentarilor descrierilor prezentate in acest materia) nu pot fi ridicate ©VOLKSWAGEN AG nici un fel de pretentti.VOLKSWAGEN (ucreaza perm anent la T o a le drepturile conlorm leg isla jie i in p riv in ta d re p tu lu i de a u to r a pa rtin dezvollarea tuturor tipurilof modelelor. Nr. inclusiv normele acestui manual au Ja baza stadiul de informare corespunzator momenlului In care acest material a fost edltat. G oll. figurile. pe baza datelor. Aceasta hartie a fost fabricata din celuloza f ^ a con{lnut de clor.:231.EDW . Va rugatn sa fiji inteleg atori deoarece VOLKSWAGEN AG. New Beetle RedaktionsschlufS: 11.5 Nachlrag I Polo. chiar si numai partial. 3. Bora. Passat. Retiparirea. Realizat in Germania indicatiilor.

Bora.Completare Poloj Golf. 3 . prezentari $1 referitoare la utillzarea intretinerea autovehicululul dumneavoastra le gasiti in celelalte manuale din mapa de bord.5 . Passat. Toate celelalte Inlormatli. New Beetle In s ta la fia d e a v e rtiz a re a n tifu rt c o r e la ta la o te le c o m a n d a in aceasta completare sunt prezentate modificariie care au aparut de la tiparirea manualului 3.1 „Comenzi echipamente” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful