>'.

«K ;ls: • »

CUPRINS
ALIM ENTAREA B e n z ln a ......................................................... 2 D ie s e l.............................................................3 VER IFIC AR I §1 CO M PLETARf Indicatii referitoare la lucrul In com partim entul m o to ru lu i....................... 29 Ulei de m o to r............................................30 TEHNOLOGIE INTELIGENTA Fuel Strattfied Injection { F S I) ..................4 )F ra n e ............................................................. 5 Blocare electronica a diferentialulur (E D S )........................................................... 8 Program electronic de s ta b illta te ......... 9 Tractiune rntegrala ( 4 M 0 T I0 N ) ............10 S ervodrrectia.............................................. 11 INTRETINERE § 1 INLO C UIRE PIESE Accesoril, m odificari f i DEPLASAREA ? l M EDIUL INCONJURATOR Primli 1500 km - §i dupS a c e e a .......... 12 Sistem de purificare a g a z e lo r........... D eplasarea econom ica 13 plese d e s c h im b ...................................... 52 M ontare aparat de ra d io ....................... 54 Telefon mobil ?i aparat e m is ie -re c e p tie ....................................... 55 Sistem de rS c ire ...................................... 34 tnstalatle spa la re g e a m u ri..................... 36 § te rg a to a re ............................................... 38 Lichid de frTna...........................................39 B a te r ie ....................................................... 41 R o ti.............................................................. 46

ecologicd ... 14 SITUATII T SetuI pentru repararea p e n e lo r............56 Schim barea r o tii........................................ 58 Tnchterea de urgenfS a plafonului g lis a n t...................................... 65 tnchiderea d e urgenta a plafonuiul p lia n t........................................66 Tnlocuirea IS m p ilo r...................................67 A jutor la p o rn ire ......................................... 70 R em orcare/T ra c ta re ............................... 72 Ridicarea a u to v e h ic u lu lu i....................... 76

Deplasarea m s tra in a ta te ...................... 17 Tnlocuirea becurilor cu 'in c a n d e s c e n t^ ......................................... 17 D eplasarea cu re m o rc a ..........................18

INTRETIN EREA AU TO VEH IC U LU LU l Intretinerea a u to ve hiculu lu i.....................20 I fngrijirea exterioara a a u to ve hiculu lu i.... 20 Ingrijirea interiorului a u to ve h icu lu lu i......26 Curatarea com partim entului m o to r........28

is ta la jia de a v e rtiz a re a n tifu rt este re va zu ta p e n tru u liliz a re a de la tlecomanda. In cazul Tn care telecomanda u to v e h ic u lu lu i nu fu n c lio n e a z a , jtovehiculul va trebul incuiat manual, cu ie ia de contact. 3 autovehiculele echipate cu instalatie de v e rtiz a re a n tifu rt* cu siste m de jpraveghere interioara Back-up Horn* Dmandate de la telecomanda*. trebuie ispectate urmatoarele: le s c h id e re a s e p a r a t a a u s ilo r* e s c h id e re a m a n u a la a usilo r Rotiti chera o d a ta in Tncuietoare; $a conducatorului este incuiata. lecanlsmul de siguranta $1 sistemul de jpraveghere interioara sunt dezactivale. istalajia de avertizare antifurt ramSne ::tivata, insa alarma nu se va declan^a ica. Puneti §i luati contactui intr-un interval 3 15 secunde. a punerea contactului Imobilizatorui eleconic recunoaste cheia §1 dezactiveaza istalatia de avertizare antifurt. aca nu puneti contactui, dupa 15 secunde s va declan^a alarm a. prin sem nale ::ustice §i optice.

D e s c u ie re a m a n u a la a tu tu ro r u silo r a u to v e h ic u iu lu i • Rotifi cheia d e d o u a ori c o n s e c u tiv In Tncuietoare: Toate u^ile $i capacul portbagajului se vor in c u ia . M e ca n ism u l de s ig u ra n ta $1 instalatia de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alanna nu se va declan$a inca. • Deschideti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este permis ca una din celeialte u^i. capacul portbagajului sau capota motorulul sa fie deschise, deoarece se va declan^a alaima. • Puneti §i luati contactui intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorui elec­ tronic recunoaste chela $t dezactiveaza instatafia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celeialte u$i, capa­ cul paortbagajului sau capota motorulul fara a se declansa aJarma. In d ic a tii • Capota motorulul trebuie deschisa numai dupa dezactivarea Instalatiei de avertizare antifurt. • Cand autovehiculul este incuiat $i insta­ latia de avertizare antifurt este activata, capacul portbagajului nu trebuie deschis manual, deoarece se va declansa alarma.

D e s c h id e r e a s im u lta n a a u $ ilo r (D e s c h id e r e a c o n to r t) D e s c h id e re a m a n u a la s im u lta n a a u silo r • Rotiti cheia o d a ta in incuietoare: Toate u^ile capacul portbagajului se vor incuia. Mecanismul de siguranta instalatla de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alarma nu se va declan$a Inca. • Deschtdeti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este perniis ca una din celelalte u$i, capacul portbagajului sau capota motoruiui sa fie deschise, deoarece se va declansa alarma. • Pune}i §1 luati contactui Intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorul elec­ tronic recunoa^te cheia §1 dezactiveaza instalatia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celelalte u$i, capacul paortbagajului sau capota motorulul fara a se dec)an$a alanna.

D e c o n e c ta re a a ia rm e i Alarma poate fl oprita in orice moment prin descuierea a utovehiculului cu ajutorul telecomenzii, sau prin punerea contactului (imobilizatorul electronic recunoa$te ctieia autovehiiculului).

SFATURI SI iN TR ETINER E

B e n z in a
Tipul acrburantului indicaJ pentm molomi aulotfehiculului dumneavoastra se gase§te tn manualul 3.3 .Dale tehnice" ?i pe partea interioara a capacului rezervorului. A d itiv ii b e n z in e ! M odul de functionare, randam entui §i durata de viata a motoailui sunt influen^ate in mare m isu ra de caiitatea carburantuiui. De 0 deosebita importanta sunt aditivii pu§i In benzina. De aceea se recomandS numai alimentarea cu b en zin a d e c a lita te , cu a d itiv i. Daca nu exists astfel de carburant $i dacS apar disfunctionalilati ale motorului. ca de exemplu pomire dificlia, oprirea la mersul Tn gel §i pierderea de putere, atunci cind se face plinul de benzina trebuie adaugatl aditivii necesari. A ce |ti aditivi au actiune anticoroziva, curS^S sisteme de alimentare §i previn depunerile In motor. Nu toti aditivii s-au dovedit a fi eficien^i. De aceea, la dealerii Volkswagen din Ger­ mania §i din multe alte ^Sri. pot fi obtinuti aditivi avizati, sub denumirea de J\ditivi originali pentru carburant pentnj motoarele pe t»nzina Volkswagen / Audi’ . Dealerii Volkswagen sunt informa{i despre modul de utilizare §i §tiu ce trebuie fScut cand s-au format deja depuneri in motoare. Nu trebuie s3 utilizati alti aditivi pentru combustibil.

In d ica tii generate
• Benzina fara plumb trebuie s3 corespunda standardului DIN EN” 228. • In siluatli de urgent^. In care carburantui disponibil are o cifr§ octanica mai mica decat cea indicata, trebuie sS conduce^l in regim de turatie m edie de soiicitare redusa a motonjiui. S o lic ita re a p u te rn ic a a m o to ru lu i p rin a c e e le r a r e m a x im a s au tu r a tia rid ic a ta p o a te d u c e la d e te rio ra r e a m o to ru lu i. De Tndata ce este posibil se face alimentarea cu benzina cu cifrS octanica corespunzStoare. • Carburantui cu o cifra octanica mai mare decat cea indicata se poate uttliza fSra restrictil. Acest lucru Tnsa nu abuce nici un avantaj in ceea ce prive?te puterea moto­ rului ?i consumul!

Autovehiculele cu catalizator ^ pot fi utilizate numai cu carburant fJrd ptumb. , Chiar o singurd alimentare a rezervorului cu benzind cu plumb determina deteriorarea (stricarea) catalizatorului.
A te n tie 91 la in d ic a tiile din m a n u ­ a lu l 3 .1 ., c a p . „ U m p le re a re zerv o ru lu i”
’> Norm a - Europeans

De aceea. D a c a a lim e n ta ti B io d ie s e l. „ U m p ie r e a r e z e r v o ru lu i”.Eufopeana ’ CKra . N u e s t e p e r m is a u tiliz a r e a a d itiv ilo r (p e n tru im b u n a ta tir e a vas co z it a f ii) . • D a c a u tiiiz a ti c a rb u ra n tu I c a re se a b a te d e la n o rm a . sistemul de alim entare cu com bustibil va func^iona pan§ la temperatura de — C. N om ia . C a r b u r a n tu I • R M E (B io d ie s e l) corespunde standardului DIN E 51 606. este de ajuns ca autovehiculul s3 se lase un timp mtr-o Tncapere Tncalzita. in d ic a tii • Performantele la deplasare pot fi mai reduse. A te n tie ia in d ic a tiile din M an u a tu i 3 . a b e n z in e i si a a lto r subst a n t e s im ila re in a m e s te c c u com * b u s tib il D ie s e l. Astfel. in Germania.Celan . se comerciatizeaza motoring de iama.1 . Autovehiculul este dotat cu o instalatie de preincSlzire a fittnjiui. deoarece motorina devine prea vascoasa prin separarea paraflnei. de iarna. filtru l s e p o a te in fu n d a .S FA TU R I SI INTHETINERE D ie s e l Motorina trebuie sa corespunda standardului DIN EN’ '590 CC^’ nu tre b u ie sa fie m a i m ic a de 51. este stabil pan3 la -1 5 C. D ealerii Voiksvagen $1 statiile de combustibil ale tarii respective ofer^ informatii cu privire la carac-teristicile motorinei specifice. • Consumul de carburant este posibil sa fie mai ridicat. Daca la temperaturi sub-24°C carburantuI devine atdt de v is c o s Tncdt motonji nu mai pome^te. se comerciaiizeaza combustibill Diesel cu un co m p o rta m e n t te h n ic d ife rit. • RME se poate utlliza pe timp de iama pana la -lO'^C. F u n c t io n a r e a p e t im p u l ie m ii La utilizarea motorinei de varS Tn cazul temperaturilor sut) 0“C pot apSrea disfunctionalitSti. Tn ISri cu conditii climaterice difertte. .Masoara inflamabilitaiea carburantului Diesel. fo io s ifi n u m a i c a rb u ra n t RM E! Pentru a | t i de unde se poate achizitiona carburantuI vS rugam sS va adresati unui dealer Volkswagen sau unul club auto. • La temperaturi exterioare sub -10°C va recomandam sa alimentati cu carburant Diesel. Tn vreme 24 ce com bustibilul Diesei. Tn timpul anotimpului rece. Autovehiculele cu motor Diesel pot func?iona §i cu c a rb u ra n tu I R M E (Ester metll ulei de rapltS).

. deoarece carburantui este prea disparat In camera de ardere. pentru a se atlnge un amestec unifonn de benzlnaaer (imaginea din dreapta). F u n c tio n a re a cu s tr a t de in c a rc a re Cand nu se foloseste intreaga putere a motorului.SFATURI SI INTRETINERE F u e l S tr a tifie d In je c tio n (F S I) ____________ Fuel Stratified Injection semnifica injectie directa de benzirta. F u n c tio n a re a o m o g en a De la 0 anumita sarcinS $1 turajie a moto­ rului. comanda motorului se comuta pe functionarea omogena. La un m otor obi^nuit care functioneaza pe benzina nu se va forma amestecul de aer carburant necesar. in fu n ctio n a re a cu stra t de in ca rca re curentui de aer este im pins numai catre partea din spate a pistonului. Carburantui este impins direct in camera de ardere ?i in ultimul sfert de mi$care spre Tnainte a pistoanelor este concentrat pe bujii. astfel incat concentratia de carburant este maxima in zona bujiiior (imaginea din stanga). este necesara o mica cantitate de benzlna. Carburantui va fi injectat inca din timpul aspiratiei.

tr e b u ie u s c a te prin fra n a ri u s o a re re p e ta te . evitand astfel so licita rile suplim entare in sistemul de franare. • La cobor§rea pantelorefectuldefranare al m otoruluiartrebui valorificat prin schimbarea vitezei Tntr-o treapta inferioara. c u d e p la s a re a p e s tra z i p e c a re a lo s t p re s a ra ta s a re . fn ta i. A te n tie ! Placu^e d e fra n a n o i tre b u ie sa se „ro d eze ” p e n tru c a in tim p u l p rim ilo r a p ro x itn a tiv 2 00 k m nu a u p ro p rie ta ti d e fric tiu n e opti* m e . poate fi necesar. nu s-a u tiliz a t fra n a . c a n d s c h im b a ti d in n o u p la c u fe ie d e fra n a . Dac§ suplimentar trebuie activate pedala de frSnS. un tim p m a i fn d e lu n g a t. sau sunt conduse foarle sportiv. la p lo a ie p u t e r n ic a s a u d u p a s p a la r e a m a $ in ii. In special la autovehicule care sunt des utllizate Tn traficul ur­ ban sau pe d ista n te scurte. e fe c tu i fra n a rii to ta le p o ate fi T n td rziat in c a z u l in c a re . C e in f lu e n t e a z a n e g a tiv e fe c t u i d e fr a n a r e ? U m e z e a la s au sare A te n fie ! • In a n u m ite c o n d ilii c a d e e x e m p lu m e rs u l p rin a p a . R e s p e c ta ti v a ru g a m c e le la lte a v e r tis m e n te d in p a g in a urm a* to a re . E fe e tu I c e v a m a i re d u s a l frd n e i p o a te fi c o m p e n s a t p rin tro a p a s a re m a i p u te rn ic a pe p e ­ d a la d e fra n a . . e fe c tu t fra n e i p o a te fi m ta rz ia t d a to rita u m e z e lii sau a a p e i in g h e ta te c a re e x is ta in tre d is c u ri si p la c u te ie d e fra n a $i c a re . nu printr-o singura mifcare. • D e a s e m e n e a .s tra tu l d e s are depus p e d is c u ri si p e p la c u te ie d e fra> na e s te T n d e p a rta t In tr-o p rim a e ta p a a p ro c e s u lu i d e fra n a re . A c e a s ta e s te v aia b il si m a i ta rz iu .SFATURI S I iNTR ETINER E F ra n e In d ic a t ii g e n e ra te • Uzura garnituriior de frana depinde in mare masura de conditiile de functionare f l de slilul de mers. acest lucru trebuie efectuat in trepte. ca $1 Tn intervaleie d intre revizil s3 fie veriflcata grosimea gamiturilor de fr§na la un dealer Volkswagen.

• La m o n ta re a u lte rio a ra a unui s p o ile r fro n ta l s a u a c a p a c e lo r d e ro fi e tc . F o lo s iti a s tfe l fra n a d e m o t o r e v it a n d m c a r o a r e a s u p lim e n t a r a a s is te m u lu i de fra n a re . tr e b u le sa se a ib a in v e d e re a s ig u ra re a u n e i v e n tila ri c o r e s p u n z a to a r e a f r a n e lo r . Se va crea in cel mai scurt timp presiunea de franare necesara pentru activarea ABS-ului §1 pentru scurtarea distantei de franare. m ic $ o ra ti. in tim p c e A B S in te rv in e fn re g la ­ re . c u p la tl o tr e a p ta in fe rio a ra de v ite z a (c u tie d e v ite z e m eca> n lc a ) s a u a le g e fi o t r e a p t a de v ite z a in fe rio a ra (c u tie a u to m a ta d e v ite z e ). la actionarea rapida a pedalei de frana.SFATURI $ 1 IN TR ETIN ER E S u p ra in c a tzire a fra n e lo r A te n tie ! • N u a c t io n a f i n ic io d a ta fra n a prin a p a s a ri u $ o a re d a c a nu e s te T n tr-a d e v a r n e v o ie s a f r a n a t i. A c e a s ta d u c e la s u p ra in c a tz ire a fra n e lo r. m ajorita ie a conducatorilor auto frSneaza la timp. va ru g a m . la o d is ta n fa m a i m a re de fra n a re $ i la o u zu ra a c c e n * tu a ta a p la c u te lo r. A c e s t rise nu p o a te fi dim i* n u a t n ic i de c a tre a s is ta re a la fra n a re .p e ric o l d e a c c id e n t! . v ite z a tre b u ie a d a p ta ta cond itiilo r c a ro s a b ilu lu i si d esfa^u ra rii t r a f ic u lu i. • In a in te d e a c o b o ra o p a n ta m a i lu n g a. Astfel distanja de franare va fi mai lunga! Aici intervine servofrana. totu^i nu cu forta maxima. a lt f e l a c e s t e a s e p o t s u p ra in c a lz i. A te n tie ! • R is c u i p ro d u c e rii a c c id e n te lo r s e m a re ^ te c a n d va d e p la s a ti cu v ite z a . Nu reduceti presiunea asupra pedatei de frSna. d e p a s iti ra z a n t s au c an d c a ro s ib ilu l e s te u m e d s au a lu n e c o s .p e ric o l d e a c c id e n t! • A c e s t s is te m nu p o a te d e p a s i llm ite ie im p u s e d e le g ile fiz ic ii. servofrana va intelege ca este vorba despre o situatie de urgenta. deoarece la eliberarea pedalei se va deconecta 5 i servofrana. Servofrana* in tr-o situ atie de urgenta. in s p e c ia l p e c a ro s a b il a lu n e c o s . O fe rta d e sigur a n ta m a r it a nu tr e b u ie sa v a d e te r m in e la o c o n d u c e re ris> c a n ta . v ite z a .

§i la o franare puternica pe o por^iune alunecoasS. . E D S -ului E S P-ului $i A S R -u lu i. c a r e se p ro d u c e $ i e x is t a n u m a i c a n d m o to ru i fu n c tio n e a z a . De a c e e a . De exemplu la deplasarea pe pietri^ sau pe zapadS proaspSt depusa pe suprafate alunecoase. Pen­ tru ca ABS sa poata face reglarea Tn mod optim in acest domeniu. p e d a la d e f r a n a tr e b u ie a p a s a ta m a i p u te rn ic p e n tru a c o m p e n s a lip s a a m p l i f i c a r i i fo r te i d e fra n a re . dacS r^u se acorda atentie nu se merge mai fncet. la m o to r. sau rotile se gasesc in domeniul blocarii.S FA TU R I S I IN TPETINER E A m p lif ic a t o r u l f o r te i d e f r a n a r e A te n tie ! A m p lific a to ru l fo r te i d e fra n a re lu c re a z a cu d e p re s iu n e . v ite z a tr e b u ie a d a p ta ta im e d ia t c o n d it iilo r c a r o s a b ilu lu i si t r a fic u lu i. La rotile fata se regleaza individual presiunea de frSnare. D a c a a m p U fic a to ru l nu fu n c tio ­ n e a z a . se m entine cea m ai buna m anevrabiiitate (directie) pentru conditiile date. In acest moment se poate auzi un zgomot asemSnator aceluia produs de 0 pompS. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s au a ita c o m b in a fie ro ti/a n v e lo p e ) p o t in flu e n ta f u n c tiile A B S -u lu i. D a c a ABS se a fla in d o m e n iu l d e „ re g la re ”. M o d ific a rile a s u p ra a u to ve h ic u lu lu i (d e e x . D e a c e e a a u to v e h ic u lu l nu tre b u ie s a ru leze n ic io d a ta c u m o to ru i o p rit. A c e s t lucru t r e b u ie lu a t fn c o n s id e r a r e Tn s p e c ia l in c o n d itii d e c a ro s a b il a lu n e c o s s a u u m e d . p e n tr u c a d e e x e m p lu a u to v e h ic u lu l tre b u ie re m o rc a t s a u p e n tru c a a a p a ru t un d e fe c t la a m p lific a to r u l fo r te i d e f r a ­ n a r e . distanja de frSnare poaJe fi mai mare.in nici un caz nu acjionati repetat pedala de frana (nu pompa(i}l A te n tie ! N ic i A B S nu p o a te d e p a s i lim it e le fiz ic e e x is te n te . Daca 0 roata atinge o tura^ie prea mica pentru viteza de deplasare §i tinde sS se blocheze. Avantajul esential fata de sistemele obi^nuite de franS consta in aceea ca. v a ru g a m sa lua^i In con sid e ra re in d ic a tiile d e la p a g in a 5 2. in tim p ce rofile axel spate se regleaza im preuna. A c e s t p r o c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin m isc a re a p u ls a to rie a p e d a le i d e fra n a si p rin z g o m o ie le re s p e c tiv e . Sistem A n tiblo care* (ABS) ABS contribuie in mare mSsura la marirea sigurantei in timpul deplasSrii. deoarece rotile nu se blocheaza. S ig u ra n ta o fe r ita nu tre b u ie sa v a te n te z e s i ris c a ti. M odul d e fu n c tio n a re a i ABS La atingerea unei vlteze de aproximativ 6 km/h se declan§eazd automat un proces de „control". Totufi nu trebuie sS ne a^teptdm ca prin ABS d is ta n t de frSnare sS He scurtatS Tn toate cazurile. Astfei conducatorul este avertizat ca o roata. se reduce preslunea de franare pentru aceast§ roata. A stfei e feciul de franare al am belor rotl din spate este acela^i §1 stabilltatea mersului se men^ine cat mai m u lt p o s ib il. pedala de fran§ trebuie sS ramdnS apSsata .

Dacd lampa de control ABS se aprinde. Acest dispozitiv supravegheaza cu ajutorul senzorilor ABS turaUa ro^ilor de antrenare. De indata ce frana s-a racit. Prin EDS se im bunatate§te apreciabil rularea. EDS actioneaza in mod automat. EDS se opre^te automat ?n condi|ii rieobi^nuite de solicitare. ESP'Ului si A SR -ulul. sar putea sS existe o defectiune in EDS. ED S-ulul. Pentru ca frana cu discuri a rotii franate sa nu se supraTncalzeasca. A te n tie l La a c c e le ra re a p e c a ro s a b ii alu n e c o s . diferenta cauzata de deplasarea pe suprafete de rulare alunecoase p e o s in g u ra p a rte . R otHe m o to a re p o t sa p a tin e z e c h ia r $i c u EDS $i a s t f e i p o t in fiu e n ta s ta b ilita te a in tim p u i m e rs u lu i. 52. la o vitezS de deplasare de pand la 80 km/h. a c tio n a ti p e d a la de a c c e ie ra tie cu p re c a u tie . d e e x e m p lu p e g h e a ta sau z a p a d a . fSrS interven^ia conducatorului auto. A c e s t p ro c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin s u n e te le p e c a re le p ro d u ce. . C o n d u c a n d o m a $ in a e c h ip a ta c u s is te m EDS nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c o n d u c e ti ris c a n t! M o d ific a ri a s u p ra a u to v e h ic u lu lu i (de e x e m p lu la m o to a re . la s is te m u l d e ru la re s a u a lte c o m b in a ti'i d e ro ti/a n v e * lo p e ) p o t in fiu e n ta fu n c tiile ABSu lu i. va rugSm sa apelati cat mai repede la un dealer Volkswagen! A te n tie ! M o d u i d e a c o n d u c e t r e b u ie a d a p t a t in p e r m a n e n t a s t a r ii d ru m u lu t si c o n d itiilo r tra fic u iu i. O diferenta de turatie de aprox. A c o rd a ti a te n tie in d ic a tiilo r d e la pag. va fi echilibratS prin Tncetinirea rotii ce patineaza. EDS pome§te iara§i automat. Din acest motiv decuplarea sistemului EDS nu este afi^ata. la s is te m e d e fra n a re . accelerarea §i deptasarea pe dmmuri montane chiar §i in conditii nefavorabile de drum.SFATURI SI INTRETINERE D ife r e n tia l c u b lo c a r e e le c tr o n ic a (EDS)* Autovehiculeie cu Sistem Anti-Blocare (ABS)’ pot fi echipate suplimentar cu cu diferential cu blocare electronica. Aufovehiculul ramane Tn stare de func^ionare are acelea^i caracteristici de functionare ca un autovehicul fSra EDS. 100 rot/ min Intre cele 2 roti ale axel fata.

5 2 . EDS §i ASR. Cu ajutorul volanului vltezei autovehiculului se stabilie$te directia dorita de conducator si se compara permanent cu situatra reala. D a c a anvelop e le a u c ir c u m fe r in te d ife r lte se a ju n g e la o r e d u c e r e n e d o rita a p u te rii m o to ru lu i. Prin fortele ce acjloneaza asupra rotii in momentui franarii. A te n tie ! L im ite le f iz ic e nu p o t f i d e p a $ ite n ic i c h ia r d e ESP. asupra ro)ii spate din interiorul virajului. Daca apar neconcordante. . La o defec. prin reducerea puterii motorului rotirea in gol a rotiior in cazul accelerarii Sistemul functioneaza pe intregul domenii de viteza impreuna cu ABS. autovehlculul se stabllizeaza. la toat e c e le 4 ro ti tre b u ie m o n ta te anvelo p e d e a c e la s i t ip . S tilu l d e a c o n d u c e tre b u ie a d a p ­ ta t in p e rm a n e n ta s ta rii drum ului s i c o n d ifiilo r d e t r a f ic .iune a ABS-ului se defecteaza $1 ASR Sistemul de control al tractiunii face posibiia deplasarea. M o d ific a riie asu p ra au to veh icu lu lu l (d e e x . ESP franeaza automat roata respectiva. C o n d u can d o m a r in a e c h ip a ta c u E S P nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c on d u c e t i ris c a n t! D e s c rie re a si m o d u l d e fu n c tio n a re a l ASR La autovehicuiele cu tracjiune fata. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s a u o a lta c o m b in a tle ro ti/an velo * p e ) p o t in flu e n ta fu n c tiile A B S-ului. In cazul supravlrarll autovehicululul (tendlnta de derapare a partH din spate} frana va actiona in special asupra rotii fatS din 0 )cteriorul virajului.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b iiit a t e * Programul electronic de stabilitate' (ESP) contine ABS. accelerarea sau urcarec pantelor abrupte 7n conditii nefavorabile. la m o to r . ia rin cazul subvirarii (tendlnta de a ie^i din viraj). re s p e c tiv A SR. L u a ti in con sid e ra re a c e s t lu c ru in s p e c ia l in c a z u l In c a r e c a ro s a b ilu l e s te a lu n e c o s s a u u m e d s a u c a n d t r a c t a t i o re m o rc a . inceputul deraparii autovehiculului. ca de ex. E D S -u lu i. D e s c rie re a $i m o d u l de fu n c tio n a re a l ESP ESP reduce pericolul deraparii la abordarea virajelor prin frar^area individuala a rotiior. C ondu* c a n d o m a r in a e c h ip a ta c u ASR nu tre b u ie sa f it i t e n t a t i sa c o n ‘ d u c e ti ris c a n t! In d ic a t ii g e n e r a le P e n tru a s lg u ra re a fu n c tio n a rii cor e c t e a ESP. ASF impiedica. S tilu l d e m e rs tre b u ie a d a p ta t in p e r m a n e n ta s ta r ii d ru m u lu i c o n d itiiio r tra fic u lu i. A c o rd a fi a te n tie in d ic a tiilo r d e la p ag . E S P 'U lu i s i A S R *u lu i.

. In vederea o b tin e rii unui com p orta m e nt imbunatatit la deplasare $1 frin a re se pot monta pneuri pentai toate anotimpurile la t o a t e c e le p a tru roti. In d ic a tii d e t a lia te g a s itl la p ag in a 48. L a n tu r ile p e n tr u z a p a d a tr e b u ie m o n ta te n u m a l pe ro flle din f a t a $ i la a u to v e h ic u le le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ). D e r e tin u t U tiliz a re a p n e u rilo r p e n tru ia rn a Pe timp de iamS.nu v a fi s e m n a liz a ta p rin tro s u p r a t u r a r e b ru s c a a m o to * ru lu l.SFATURI S I iN TR ETINER E ra c tiu n e in te g r a la * (4 M O T IO N ) in c e p t u i d e t r a c t iu n e actiunea integrala functroneaza automat. P e c a r o s a b il u m e d t r e b u ie sa a v e ti Tn v e d e re fa p tu i c a v ite z a rid ic a ta c o n d u c e la a p a ritia fe> n o m e n u lu i d e a c v a p l a n a r e . A c e a s t a . autovehiculul poate rula in conditii opiime cu anvelope standard. Indicatii detaliate gasiji la pagina 51. D e a c e e a e s te re c o m a n a d t sa va d e p ta s a ti cu v ite z e c o re s p u n z a to a re s ta rii c a ro s a b ilu lu i. ktentie! itilu l d e c o n d u c e r e tr e b u ie >daptat in fu n c tie d e s ta r e a c a o s a b ilu lu i d e s it u a f iile d in ra fic . atribiitia de fo rje se face autom at in ictie de comportamentui in trafic $i de nditiile drumurilor. U tiliz a re a la n tu rilo r p en tru za p a d a Lanturlle pentru zapada trebuie utilizate si la autovehiculele cu tractiune integrala.s p r e d e o s e b ir e d e a u to v e h ic u lu lu i c u tr a c tiu n e p e f a t a . T n lo cu irea ro tilo r/p n e u rilo r L a a u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te* g ra la t o a t e c e le p a tru ro ti tre b u ie s a a ib a a c e e a s i s u p r a f a t a d e ru la re . A c e s t p lu s d e s ig u ra n ta >ferita nu tr e b u ie sa v a d e te rntne la a s u m a re a u n o r ris c u ri lu tile ! 'o s ib ilit a t e a d e f r a n a r e e s t e im it a t a d in c a u z a a d e r e n f e i n eu rtlo r si e s t e id e n tic a c u a inul a u to v e h ic u l c u tr a c tiu n e p e 'oua rot<> le a c e e a n u tre b u ie sa va b a z a fi J c io d a ta p e p o s ib i lit a t e a d e c c e le r a r e p e c a ro s a b il a iu n e os.

se face remarcata printr-un zgomot specific. Fiecare rotire completa a volanului. A s tfe l p o t a p a re a d e fe c tiu n i in sis* te m u l d e s e rv o d ire c tie . c3nd motorul furcfioneaza. . Pe langa aceasta. turafia motorului la mersul Tn gol se va reduce pentru scurt limp.SFATU R I SI iNTR ETINER E S e rv o d i r e c t ia * Cand m otorul func^oneaza. deoarece servopompa este putemlc solicltata. deoarece uleiul hidraulic se va Incdlzi puternic din cauza servopompet. voianul nu trebuie mentinut la limita de curs§ mai mult de 15 secunde.

• Nu va deplasati cu 0 turatie prea mica a motomlui . Se poate creste treptat p^na la viteza maxima.selectati 0 treapta Inferioara de viteza cand motorul nu mai functioneaza . • P la c u te d e fra n a noi tre b u ie sa se „ro d e z e ” p e n tru c a in tim p u l p rim iio r a p r o x im a tiv 2 00 k m nu au p ro p rie ta ti o p tim e de fre c a re .rotund".. A c e s t iu c ru e s te v a la b il $• m a i ta r z iu . P rim ii 1 0 0 0 km Aplicati urmatoarele reguli generate: • nu a c c e le r a ti ia m a x im u m • nu c o n d u c e ti c u v ite z a m a i m a re d e 3 /4 din v ite z a m a x im a • e v ita ti t u r a tiile rid ic a te • evitati cat mai mult posibil remorcarea. Mu turati motorul daca nu este necesar • schimbarea mai dev re m e a w fe z e i mtr’O treapta superioara ajuta la s c a d e r e a consu- mului de combustibil. A te n tie ! • Si a n v e lo p e le tr e b u ie s a se „ro d e z e ” d e o a re c e ia in c e p u t nu a u in c a a d e re n fa o p tim a .nici ia mers ?n gol nici c&id e in v^tezS. Cat de bine este realizat acest rodaj depinde Tn mare masura de modul cum este condusa masina tn primii 1500 km. D e la 1 0 0 0 la 1 5 0 0 k m . c an d s c h im b a ti din no u p ia c u te ie de fra n a . .v e z i pagina 14. respectiv turatia rDeUimli admisa a motorului. la reducer^a zgomotului 9 1 proiejarea mediului inconjurdtor . in t im p u l s i d u p a p e r io a d a d e r o d a j tr e b u ie c a : • MotonjI rece sa nu ajunga niciodata la tjra tia maxima . cand s-au mai rodat.SFATURI SI INTRETINERE P rim ii 1 5 0 0 k m • s i d u p a a c e e a R o d a ju l In timpul primelor ore de functionare frecarea intre elements ?n miscare ale motorului este mai mare decSt mai tarziu. A c e s t iu c ru tre b u ie lu a t tn c o n s id e ra re in tim p u i p rim iio r 5 0 0 k m p rin tro d e p ia s a re c u p re c a u tie . A c t iu n e a c e v a m a i r e d u s a a f r a n a r ii p o a t e f i c o m p e n s a te p rin tr-o a p a s a r e m a i p u te rn ic a p e p e d a la de fra n a .

Viteza de deplasare trebuie imediat redusa. a u t o v e h ic u lu i t r e b u ie p a r c a t a s tfe l In c d t c a ta liz a to r u l sa nu in t r e Tn c o n t a c t c u m a te r ia te u so r in fla m a b ile . De aceea trebuie respectate urmatoarele puncte: • Autovehicule cu catalizator tfebuie alimentate numai cu benzina far§ plumb vezi pag. • N u fo lo s iti n ic io d a ta s c u tu ri s u p lim e n ta re s au s u b s ta n te d e p r o te c tie im p o triv a c o ro z iu n ii p e n tru e le m e n te le c e c o m p u n s is te m u l d e e v a c u a re a g a z e lo r. respectiv umplerea rezervorului cu benzina Super Premium fara plumb. . DefectuI trebuie remediat la cel mai apropiat dealer Volkswagen. gazele de evacuare pot avea un miros de suit. ceea ce duce la supralncalzirea deteriorarea catalizatorului.vezi pagina 74. • Nu puneti mai mult ulei decat trebuie in motor . • Daca apar In timpul mersului aprinderi neregulate. in tim p u l d e p la s a rii a c e s t e s u b s ta n te p o t lu a fo e .vezi pagina 32. Aceasta depinde de continutui de sulf din carburantul folosit. t e v i. c a ta iiz a to r.2 . in plus catalizatorul poate fi deteriorat prin supraincalzire. Alimentarea neregulata cu carburant poate produce aprinderi Deregulate. Astiel in sistemul de evacuate ajunge carburant ars incomplet. In d ic a tie Chiar $i in cazul in care sistemul de con­ trol al emisiei de gaze functioneaza per­ fect. in anumite conditii de functionare a motonjlui. • La autovehicule cu cataiizator nu este perm isa depiasarea pana la epuizarea totals a cantitatii de carburant din rezervor.SFATU R I INTRETINERE S is te m u l d e p u r ific a r e a l g a z e lo r d e e $ a p a r e * F u n c tio n a r e a ir e p r o s a b ila a s is te m u tu i d e p u rific a re a g a z e lo r este de 0 imporlanta deosebita pentru functio­ narea ecologica a autovehicului. in a c e s t ca z ca rb u ra n tu l incomplet ars poate ajunge Tn sistemul de evacuare a gazelor $1 astfel in atmosfera. A tentieJ • Din c a u z a te m p e ra tu riio r ridi> c a t e c a re p o t a p a re a la c a t a li­ z a to r m c o n d it ii n e fa v o r a b ile . • Autovehicului nu trebuie remorcat pe o distanta mai mare de 50 m . Adesea este de ajutor afegerea unui alt tip de carburant. inseamna cS in sistemul de aprindere exista un d e fe c t. scaderi ale randamentului functionar© nereguiata a motorului.

Kick-down” . Urmatoarea indicajie poate fi de ajutor. la o uzura ridicata a anvelopelor si treapta superioara de viteze mai devreme la inrautatirea manevrabilitatii. frSnelor si anvelopelor depind !n principal de trei factori diferiti: • stilul persona! de conducere • conditiile individuaie de functionate • conditiile tehnice date Abofdand un stil de conducere economic se reduce consumul de carburant cu 10 15 procente.ele trebuie folosite numai cand e irrtr-adevar nevoie de ele! . Astfel se selecteaza automat mica dues. Mergeti cu precautie astfel va trebui sa franati mai putin §i deci $i sa accelerati mai putin.k m /h 30 SO 70 90 110 S fa tu I 3 S c h im b a ti v ite z a p e n tr u a e c o n o m is i e n e rg ie ! 0 alta modalrtate de a economisi carburant este schimbarea vitezei intr-o treaptS superioara.SFATU R I $1 iNTR ETINER E D e p la s a r e a e c o n o m ic a e c o lo g ic a Consumul de carburant. In plus o presiune prea . nu pana la pozitia pana la 5 procente. in acest capitol veti gasi 10 sfaturi pentru a conduce autovehiculul in a$a fel incSt sd asigurati protectia mediului $i economisirea banilor dumneavoastra! S fa tu I 1 C o n d u c e ti p re v e n tiv ! Cel mai m ult carburant se consum a la accelerare. sa lasati masina sa ruleze pana se opreste (fara satranati). daca este posibil. Verificati intotdeauna presiunea cand anvelopele sunt red! Nu vS deplasati cu anvelopele de iam a pe tot parcursul anului fac zgomot si necesitS pana ia 10 % mai m ult carburant . poluarea mediului $1 uzura motorului. La 2000 ratatii pe ^ lo p e! m inut trebuie intotdeauna sa selectati urmatoarea treapta imediat superioard. Chiar $i o jumatate de bar mata de viteze trebuie sa actioneze incet mai putin mare§te consumul de carburant pedala de acceleratie. Ar trebui. Se consuma inutil carburant daca se conduce intr-o treapta de viteza inferio a ri dar la o turatie ridicata a motorului. Fiti atent intotdeauna la presiunea corecta Cine conduce o ma§ina cu o cutie auto­ din envelope. §1 o treapta inferioara mai tSrziu. S fa tu I 2 Mergeti in prima treaptS numai aproximativ d ib A te n tic la p re s iu n e a d in anve> 0 lungime de ma$ina. Ilustratia indica relatia dintre consumul (i/ 100 km) $i viteza (km/h) in cele 5 trepte de viteza. printr-o rezistenta maritS la un program econom ic care va selecta rjla re . l/IO O km . de exemplu daca se observa c i urmatorul semafor este pe culoarea ro§ie. de asemenea.

verificati din cSnd in cand ca in portbagaj sa nu exists obiecte inutile. intretinerea motorului are efect nu num ai asupra sigurantei traficului $i asupra mentinerii randamentuiui autovehiculului.0 1/1000 km. dacS este posibil. la o vitezS de 100-120 km/h! SfatuI 5 R e d u c e fi tim p u l d e m e rs in go l! La ambuteiaje. Inca dinaintea pomirii de deplasare. 50% cJaca conduceti cu aprox. emisia gazelor $i zgom otele se maresc considerabil la viteze ridtcate. In lunctie de stilul dvs. . de a conduce. autovehicului dumneavoastrS consumS. ci ?i asupra consumului de carburant. consumul de ulei poate ajunge pSna la 1. economisirea carburantului este mai mare decat cantitalea de carburant necesara pentru noua pomire a motorului.SFA TU R I SI iNTR ETINER E SfatuI 6 E fe c tu a ti in tr e tin e r e a in m o d re g u la t! Efectuan Tnlretinerea autovehiculului in mod regulat asigurati o premisa pentru deplasarea econom ic^. sa nu fie utilizata. Indidu suplimentar: Puteti ajunge la o reducere a consumului de ulei $i prin utilizarea unui ulei cu vascozitate redusa. din comoditate rSmane montat suportui de bagaje pe plafon chiar daca nu mai este necesar. cu suportui de bagaje Tncarcat. aproximativ 12% mai mult carburant. S fa tu I4 E v ita ti a c c e le r a r e a c o m p le ta ! Viteza maxima a autovehiculului dumneavoastra artrebui. Consumul de carburant. SfatuI 7 E v ita ti b a la s tu l in u til! Pe langa modul de a conduce si fntretinerea corespunzatoare a autovehicului dumneavoastra. Figura de mai sus indica raporlul dintre consum (1 10 0 km) $i viteza (km/h). Din cauza rezistentei marite la contactui cu serul. bariere sau semafoare pe culoarea ro^ie m ai lunga este bine ca motoail sa se opreasca: deja dupa o pauza a motorului de 30-40 secunde. / Consumul de combustibil al autovehiculului va fi redus cu aprox. Un m otor regiat necorespunzator poate duce ia un consum de carburant mai mare cu pana la zece procente! Verificati nivelul uleiului lafiecare umplere a rezervoruluil Consumul de ulei depinde m mare masura de solicitarea turatia motorului. 75% din viteza maxima. Dm cauza ca fiecare kilogram in plus duce la cre$terea consumului de carburant. mai exista $i alte posibilitati pentru scaderea consurmjiui: Nu transportati bagaje inutile. Adesea.

farurile suplimentare.daca este necesar . unde $i in ce conditii s-a mers cu ultima incarcatura a rezervorului.S F A T U n i $1 iN TR ETIN ER E SfatuI 9 1 100km / E c o n o m is ifi c u r e n h Curentui se obtine cu ajutorul altematorului. . Motorul rece al unul autovehicul de clasa medie consuma direct dupa pomire. Autovehiculul dumneavoastra va consuma lama mat mult decdt vara! SfatuI 10 T in e ti o e v id e n fa s c ris a ! Dacd se dore$te reducerea consumului de carburant ar trebui sa se tina un registry al deplasarilor. Dacas-aconstatat un consum prea ridicat. instalatlile de Incalzire si climatizare* necesita energie mai multa. Incalzirea lunetei provoaca de exemplu un consum suplim ertar de aproximativ 1 litru in 10 ore. Deconectati consumatorii electrici. Cu cat este solicitat alternatorul mai putem ic prin conectarea consumatorilor electrici. motorul si catalizatorul trebuie s3 atinga temperatura optima de functionare.actlonatl ?n mod corespunzSlor. De aceea deplasdrile scurte tre­ buie neaparat evitate. Daca pierderile sunt relativ mici. consumul scade la 20 Iitri. cu atat mai muit va crests consu­ mul de carburant. daca nu va mai sunt necesaril 5 15 25 30 B 4 5 -3 56 P SfatuI 8 E v ita ti d e p la s a rile s c u rte ! Rental a se reduce in mod considerabil consumul $i emisia de gaze toxice. Temperatura mediului este hotaratoare In acest context: figura indica consum uri diferite (1/100 krfi) pentru aceeasi distanta la +20®C ?i -10“C. Abia dupa aproximativ patru kilometri motorul ajunge la temperatura de regim $i consumul se nomializeaza. cu atat mai mult este necesar acest lucru: puteti stabili din timp arice modificare (pozitivS sau negativd) si . Sistemut de incalzire a lunetei. Dupa aproximativ un kilometru. trebuie sa se anallzeze cum. aproxim ativ 30-40 iitri cartjurarit la 100 km.

s p o rita ! f • Cu toate ca tn lume exista mai mult de • L a m p ile c u h a lo g e n H 7 * s e a fla 9000 deaieri Volkswagen. personalul sanu fie familiarizatcu anumlte proceduri de reparare. luati tn considerare urma. Pentru a evita acest lucru trebuie ca farul respectiv sS fie reglat sau trebuie acoperit cu benzi mate. Acest lucru este valabil in • La autovehtculele cu motor pe benzina special pentru acele ISmpi la care se poate cu catalizator trebuie sa se tina cont de ajunge num ai din co m p artim e n tui faptu! ca acestea functioneaza cu benzina m oto rului. Germania §1 Importatorii respectivi va tnformeaza cu placere despre pregatirea tehnica necesara a autovehiculului. Asigurati-va cuno$!intele de specialitale.vezi $i pagina 2. in care exista !a dispozitle numai un serv­ P e rtc o l de a c c id e n ta re ! ice Volkswagen sau nu exista deloc. ca aveti la dispozitle acest lip de benzina pe tot parcursul calatoriet dumneavoastra. exista unele {ari s u b p r e s iu n e $ i p o t e x p lo d a . sau ca in a lta te n s iu n e a b e c u lu i. De aceea sunt necesare fara plumb . . A te n tie ! C luburile auto ofera inform atii despre L u c r a r i l e in c o m p a r t im e n t u i re^eaua de stajii de benzind care dispun m o to r u lu i n e c e s ita a te n tie de benzina fara plusmb. Va recomandam sa apela(i la un dealer Centrele de distrlbuire Volkswagen din Volkswagen pentai inlocuirea lampilor. Datele exista in manualul „La drum”. • La a u to v e h ic u le le c u la m p ! cu • in anumlte tari este posibil sa nu se cod e s c a r c a r e in g a z e e x i s t a mercializeze tlpul autovehiculufui dumnea­ p e ric o i d e m o a rte la m a n e v ra re a voastra.S FA TU R I $1 iNTRETINERE D e p la s a r e a in s t r a in a t a t e In lo c u ir e a la m p ilo r /D a c a va deplasati cu autovehiculul in In cele mai multe cazuri inlocuirea lampilor • strainatate. despre intretinerea necesara §i posibilitatile de reparare. fascicolul luminos al lumtnil de intSlnire ii deranjeaza pe participantii la trafic care vin din sens opus. Inform atll suplim entare ^ rim i{i de la dealerii Volkswagen.nu este p o sib ila fa ra a dem onta alte toarele: componente. astfel incat in aceste tari nu veti n e c o re s p u n z a to a r e a p a r tii de gasi piesele de schimb necesare. Reglarea/acoperirea farurilor Daca va deplasati in ^ariie in care circulatia este pe partea cealalta a drumului fa(d de tara dumneavoastra de origine.

Daca rem orca este prevazuta cu un urcare se reduce. • Daca nu se utilizeaza sarcina maxima de sprijin. 'e aceea montarea trebute sa se execute De asemenea verificati presiunea pneurilor remorcii.3. suficient de mare. odata cu cre^tera Indltimii. din in punct de vedere tehnic si legal.echercu7 poll. incat sa | I manualul de utilizare corespunzator se se permita cuprinderea unui camp vizual asesc in loca§ul rotii de rezerva. tncarcatura din remorca Montarea ulterioara a unui dispozitiv de imorcare se realizeaza conform instructi. glati-o pentru conditii de incarcare maxim§. iar capacitatea la actarea unei remorci. Detaliile referitoare la montarea ulteriara a unui dispozitiv de remorcare sunt • Verificati presiunea din pneuri la §i rejnoscute de catre dealerii Volkswagen.trebuie sa se distribuie tn a^a fel TncSt nilor producatorului dispozitivului . pentru cauza scaderii densitatii aerului. randamentul motorului scade.tare.vezi obiecteie grele sa fie pe cSt posibil in apropierea axel. tunci sunt tndeplinite conditiile necesare Deoarece. obiecteie trebuie asicaietui 3. In plus. ajtovehiculului $i greutatea re a li a ramorcii. sarcina de sprijin. Ambele oglinzi exterioare trebuie fix­ are’ montate din fabricatie cupla sferica ate $i reglate pe suporti Tn asa fel. inseamna ca este necesara mon­ id ic a tii d e u tiliz a re tarea unei oglinzi retrovizoare suplimenLa autovehicule cu dispozitive de remor. trebuie ca greutatea ^ . dar nu o depa^iti. e catre ace^tia.3. in sa cu chiparea corespunzatoare poale fi utilizat la traclarea unei remorci. re m is e te h n ic e Daca autovehiculul este echipat din • Sarcinile date sunt valabile numai pentru ibricatie cu un dispozitiv de remorcare. deplasarile de pana la 1000 m altitudine. gurate contra alunecarii. Sarcina maxima admisibila la remorcare u trebuie fn nici un caz depasita .vezi G reutalea totala se compune din greutatea reald a aietui 3. se poate utiliza un cablu totalatractata’’ sa se mic$oreze cu 10 % la daptor pe care !l procuratl de la dealerii fiecare 1000 m. .SFATURI S I iNTRETINERE le p ia s a r e a c u r e m o r c a utovehiculul este prevazut pentru transortul de persoane si bagaje. „Date tehnice". • Tinand cont de sarcina remorcii $i de olkswagen. va puteti deplasa pe pante mai abrupte. • Utilizati pe cat posibil sarcina de sprijin admisa pe cupla stericS a dispozitivului de remorcare. • Daca vizibilitatea Tn spatele remorcii este limitata.

Daca acul indicatorului se deplaseaza Tn partea dreapta a scalei. La autovehiculele cu reglare din interior a farurilor este suficienta rotirea rozetei din bord. Astfel se evita smuciturile cauzate de blocarea rotilor remorcii. la deplasarea cu remorca tre­ buie respectate urmatoarele puncte: ^ • Daca autoveh(culul dvs. viteza trebuie imediat redusa. „Date tehnice". Daca este cazul. • Deoarece stabilitatea autovehiculului cu remorca se reduce odata cu marirea vitezei. • Daca la temperaturi excesiv de ridicate.SFATU R I S I INTRETINERE • Reglarea farurilor trebuie verificata Inainte de pornirs. apoi ferm. opriti §j lasati motorul sd se rdceasca timp de cateva minute la mers in gol. intr-o treapta joasa de vitez§ cu o turatie mare a motorului. se modifica. Daca totu^i acest lucru este necesar. este ectiipat cu ESP. In d ic a tie re fe rito a re la d e p la s a re Pentru a obtine cele mat bune conditii de deptasare.3. daca remorca este cuplata. viteza trebuie imediat redusa de indata ce se constata $i cea mai mica m igcare o scila to rie a rem orcii. vreme. mai intSi se franeaza u$or. Daca §i In aceasta situafie totu§i indicatoru! luminos de avertizare clipe^e. din cauza distributiei necorespunzatoare a greutatii. A te n tie la in d ic a tiile re fe rito a re la s a rc in ile re m o rc ii d in c a ie tu i 3 . !a deplasarea cu remorca acest sistem trebuie activat. Sistemul ESP ajuta la s ta b iliz a re a m i$ c a rilo r o s c ila to rii ale remorcii. . • Datele sarcinilor remorcii $i sarcinii de sprijin de pe eticheta dispozitivului de remorcare sunt numai pentru atestare. trebuie observat indicatorul temperaturii lichidului de racire. • Franati ia timp! La o remorca cu sistem de frar^are. se gasesc in documentele autovehicu lu lui respectiv in caretui 3. n ln d ic a fii g e n e r a le r e fe r it o a r e la d a te le te h n ic e ”. Schimba{i intr-o treapta inferioara de viteza cand coborati pante pentru a folosi frana de motor. trebuie sa se urce o por^iune mai mare. • Re cat posibil evitati deplasarea cu autovehicuful netncarcat §i cu remorca incarcata. Valorile corecte care se pot gasi sub aceste date. ar trebui sa nu se utilizeze viteza maxi­ ma legala In conditii nefavorabile ale carosabilului.In special pe portiur)ile in panta. vant . ^In orice caz. In d ic a tii g e n e ra le • Se recom anda ca in cazul u tiliza ril frecvente a remorcii sa se duca la service Tn vederea unei examinari de intretinere §i Tntre intervalele de inspectie a autovehiculului. deplasarea ar trebui sa se faca cu viteza redusa. Nu se Tncearca ?n nici un caz ca prin accelerare sa se Jndrepte" mi$carea remorcii.3 .

. T em peraturile m arl. a c e a s ta re p re z in ta o cond ifie n e c e s a ra p e n tru a p ro b a re a c e re rilo r d e g a ra n tie . Frecventa cu care se aplica acest tratam ent unui autovehlcul depinde printre altele $i de frecventa utilizarii autovehi­ culului. sub copaci etc). p ra fe te le re s p e c tiv e s u n t u s c a te . p e te lo r si sara spalarea saptamanala dar folosind p ra fu lu i d e p e c a ro s e rie nu tre b u ie conservanti corespunzatofi $i cea lunara^ sa se fa c a in n ic i un c a z c a n d su> este suficienta. Dupa perioada de Tmpra$tiere a satii pe Nu u tiliz a ti la v e te s au b u re tt usca. c o m p e te n ta d u ce la m e n tin e re a v a lo rii a u to v e h ic u iu lu i. Trebule respectate indicatlile de utilizare de pe ambalaje. de conditiile meteo $i de influentele mediului. resturite de in se cte .Tn s p e c ia l nu la in d em a n a c o p iilo r. L a cumpararea substanfelor caroseriei si pe plafon'. • S u b s t a n t e le d e T n tr e tin e r e tre b u ie p a s ir a te m to td e a u n a In s ig u ra n ta .strazi este neaparat necesara spalarea t i. m a te r ia le le d e in tre tin e re p o a ie f l d a u n a to a re . In g r ijir e a a u t o v e h ic u lu lu i p e e x t e r io r S p a la r e a A te n tie ! U m e z e a la si g h e a ta d in in s fa * la tia d e fr a n a r e p o t p re ju d ic ia e fic a c it a t e a fra n e i. M u rd a ria s au p ra fu l s e in m o a ie m ai in ta i cu a p a c u ra ta in a in te d e a fi In la tu ra te . Astfel.temeinica a partilcr inferioare ale autove­ s e a u a . fn c a z u l a p a r it ie i e v e n tu a le lo r c o ro z iu n i sau d e fe c te a fe v o p s e le i c a ro s e rie i. In p lu s . Tn anumite Imprejurari este nece­ In d e p a rta re a m u rd a rie i. funinginea. Materiale necesare de Trtretinere putefi gasi la dealerii Volkswagen. ra$ina de co p a c i. Cu cat murdaria de pasare. sarea §i alte substante agresive raman mai mult pe suprafata . . re s p e c tiv s u p ra fa ta g eam u .hiculului. rilor. A te n tie l • D a c a se u tiliz e a z a n eco resp u nz a to r. de anotimp. Cea mai buna protectie a autovehiculului in fata influentelor daunatoare ale mediului este spalarea frecventa si conservarea. p ete le de gudron. de locurile in care este parcat (garaj. arunca la gunoiul menajer. exemplu radiatiile solare intensive maresc R estu rile de su b stan te nu se efectui de corodare. cu atat etectu! este d e in t r e f m e r e t r e b u ie a /e s e mai daunator. d e o a re c e p u te ti sa a fe c t a t i vop. de produse care protejeaza mediul.SFATURI SI INTRETINERE In t r e t in e r e a a u t o v e h ic u lu lu i In tr e tin e r e a re g u ia ta .

n e n te lo r m e ta lic e a tu n c i c a n d • Daca exista echlpamente specials . pragurile etc. portbagaj exterior. In te moale. Ogllnzile exterloare nu trebuie pllate. apasand u$or. . burete. tomate. se curata autovehiculul cu un bureproprietarului Instalatlel de spalare. Oricum soiicitarea numai in locuri special amena/ate. se curata la sfar$it. manusa de spalat sau perie de aceste condltli folositi alta instaiatie de spalat incepand cu capota de sus in jos. Ceara la intervale cat mai scurte. poate fj spalat fara probleme in instalatii autovehiculul ar trebui spalat automate de spatare. . zgarleturl. antena in f e r i o a r a a a r i p i i . Autovehiculele cu p la fo n p lia n t s au Se utilizeaza §ampon de spalat numai d e c a p o ta b il pot fi spalate in Instalatli au­ daca murdaria este persistenta. de tipul substantei de intre?lnere acestor spafU special amenajate. • inaintea spalarii automate nu mal sunt necesare alte precautli in afara celor obisA te n fie ! nuite (inchlderea geamurllor plalonului • S p a la ti a u to v e h ic u lu l n u m a i culisant trapei)". vopselei depinde foarte mult de constmctia in anumite z o n e . c a n d m o to ru l e s te o p rit. p a rte a exemplu spoiler. Dupa spalare autovetiiculul se clateste In d ic a tie temeinic cu apa $i in final se ^terge.de c u r a ta ti p e sub m a $ in a . bine cu personalul care efectueaza spalarea. r e s p e c t iv statiei emisie-receptie etc. Daca dupa spalare. de filtrarea apei de hiculului poate fi interzisi in afara spalare. T re b u ie In s a s a s e re n u n te Buretele sau manuka de spalat se spala la t r a ta r e a c u c e a ra fie rb in te . spalare. vop­ Murdaria se inmoaie cu multa apa si se seaua devlne m ala sau prezinta chiar spala cat mai bine posibil. • P r o te ja ti’ v a m a in ile d e ta ie tu r i Antena originala a autovehiculului nu tre­ in m u c h iile a s c u tite a le co m p o buie scoasa. Daca e postbil se utilizeaza aici un al doilea plafon caroserie poate inira apa. $1 spalare etc. poate ataca materialul plafonulut $1 il poate deteriora cu timpul. trebuie sa va adresati imedlat In final.discutati mai c a p a c e le ro tilo r. spalarea autove­ InstaiaUei de spalare. Atentie la faptui ca intre Rotile.SFATU R I S I INTRETINERE In s ta ia tiiie a u to m a te d e s p a la re S p a la re a m a n u a la a Vopseaua autovehiculului este rezlstenta a u to v e h ic u lu lu i astfel incat in mod normal autovehiculul in scopul protejarii mediului.

SFATURI S I INTRETINERE id ic a tii: Autovehiculul nu trebuie spalat la soare. c3nd pe vopseaua curata apa p a la re a a u to v e h ic u liilu i la je t de nu mai face clar „perle". axim. L u s tru ire a Lustruirea este necesarS numai cand vop­ seaua ?t-a pierdut stralucirea iar luciul nu se mai poate obtlne folosind materiale de conservare. ^ te n fie ! ftnvelopete nu tre b u ie c u r a ta te 3U je t c o n c e n tra tf P o t a p a re a deteriorari c h ia r si la d is ta n te de a u lv e riz a re r e la t iv m a r i si un iim p de a c tio n a re s c u rt. Mai tdrziu. stanfa de pulverizare. autovehiculul tre­ buie iarasi tratat cu ceara tare de conla lta p re s iu n e Se respecta neaparat ind tca tiile de servare. tfel in timpul iemi acestea pot sa inghete.Freze pentru Indepartarea murdariel". piesele de plastic pot fi tratate numai cu substante de curatare $1 Ingrijire sp e c ia le . P ie s e le d e p la s t ic Piesele de plastic se curata prin spalare nonTiaia. C o n s e rv a re a O buna conservare cu ceara protejeaza vopseaua autovehiculului de inlluentele mediului prezentate la paglna anterioara la „Spaiare” §1 ctiiar impotriva u?oarelor influente mecanice. A c e a s ta s te v a la b il si la c u r a ta re a b a re i e p ro te c tie la c u ite . Daca substanta de lustruire utilizata nu contine componente conservante folosiji ceara dupa (ustruire. Daca aceasta nu e suticienti. Chiar daca se utilizeaza regulat illzare ale curStitorilor de inaltd presiune solutie de ceara la spalare tratarea cu in special cele referiloare la presiune 9 I ceara tare se recomanda de cel putin de doua ori pe an. lafo n u l g lis a n t* s au d e c a p o ta b il* u tr e b u ie s p a la t s u b p re s iu n e . tul de apa nu trebuie orientat direct spre cuietorile u$ilor/cap3cului portbagajulul. S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o lv a n ti a ta c a m a te ria lu l. fa ra d izo lv a n ti. e tc . e n tru e v it a r e a d e f e c t a r ii a u to e h ic u lu lu i. u c a t d is ta n ta d in tre d uza si sura fa ta c a ro s e rie i e s te m a i m ic a u a t a t m a i t a r e va fi m a te ria lu l ilic it a t . Nu folositi duze circulare sau a$a numlle . . p a s t r a t i o d is t a n t a jf ic ie n t a f a t a de m a te ria le le m oi a fu rtu n u rile d e c a u c iu c sau m a te a ie le d e e ta n $ a re . Tem peratjraapei trebuie s § fie d e 60°C. C o m p o n e n te le m a te si p ie s e le de p la s tic nu trebuie tratate cu substance de lustruire sau ceara tare.. Daca spalati autovehiculul cu un furtun.

3 „Datele de Identificare ale autovehicululur. deoarece contin acizi care Resturlle de cauciuc.d e m a re p re s iu n e .inapoi. . Desigur ca aceste lucrari sunt executate fa deaierii Volkswagen. P ta fo n u l d in m a t e r ia l p la s t ic si t r a p a p lia n ta Este Important ca plafonul din material plastic sa fie curatat la intervale regulate. Codul culorli vopselei se afla pe etlcheta llpita pe sasiu. grasime conduc la valurirea stratului de cauciuc al sau silicon se pot Tndeparta cu o solutie plafonului si astfel pot aparea neetande curatat geamurile sau de Tndepartat seitatile. apa cu continut de cior sau alte doar intr-o singurS directie. Pentrutnceput se aplica un grund antlcoroziv $i apoi vopsea. Pentru uscarea geamului nu se foloseste pielea pentru lustrulrea suprafeteior vopsite pentru ca particulele de vopsea din aceasta pot zgaria geamul.S FA TU R I S ' iN T R E flN E R E D e t e r io r a r e a v o p s e le i Micile deteriorari.vezi manualul 3. Pentru a evita zgarierea de cu ra ta re a p la fo a n e lo r C a b rio le t. siliconul. Informatii supli. ceara. juliturile sau loviturfle de pietre se acopera imediat cu vopsea (Lack Volkswagen sau spray). ci Diluantii. nu trebuie lipit din Interior nici un autocolant pe geam. §i din interior geamurile trebuie curState la intervale regulate. G h e a ta se Inde­ vopsitef parteaza de pe geamuri ogltnzl cu un Murdaria persistenta $1 petele se inde­ razuitor de plastic sau mai bine cu un spray parteaza cei mai bine cu o perie $i o solu(ie de dezghetare. Inainte sa apara ruglna. P lafoanele d in m a te ria le d eschise la culoare trebuie spalate bine. saptamanal. DacS s-a lorm at to tu ^i ruglna. N u in d e p a rta ti z a p a d a s au g h e a ta deoarece ataca materiatul. aceasta trebuie indepartata cu grija. ?n portbagaj $1 In Service Plan . Pentru spalare nu utiliza|i materiale dure! G e a m u r ile Z a p a d a se indeparteaza de pe geamurl Utilizati consen/anti numai pentru portiunile $i oglinzi cu o maturica. precum zgarietun. Pentru ca sS nu se deterioreze elementele s is te m u lu i d e in c a lz ire a lu n e te i. c u a p a c a ld a s a u fie r b in te . s o lu tii a se m a n a to a re s u n t im p ro p rii. m e n ta re p u te |i a fla de la un d e a le r Volkswagen. razuitorul nu se mi$ca Tnainte .peri> Excrem entele de pasare trebuie indec o lu i fis u ra rii g ea m u lu i! pdrtate imediat. ulei. P la fo n u l si tra p a p lia n ta nu tre b u ie Resturlle de ceara pot fi indepartate numai s p a la te Tn n ic i un c a z cu d is p o zitiv e cu 0 substanta speclala.

p la fo n u lu i $i g e a m u r ilo r Garnlturile de cauciuc ramSn flexibile si rezista mai mult timp. u$ile. din fata in spate. daca din c§nd in C o n s e r v a r e a c a v it a f ilo r cand sunttratate cu un lichid de intretinere Toate cavitatile predispuse la coroziune sunt a cauciucului {de exemplu spray sillconic). Oaca e sie prafuit. din fa(a In spate. utilizati o substanta pentru Ingrifirea cromului. se evlta tata ulterior. si cu o solu(ie de curatare. Murdaria de pasare trebuie indepartata imediat deoarece acizii conduc la ondularea s tra tu lu l de ca u ciu c $i a stfe l ia fisurarea lul. Daca nu este suficient. In cazul in care. In d ic a tii • N ic i in tr-u n c a z nu u tiliz a ti m a te ria le c u e fe c t d e s le fu ire . Inaintea fiecarei s p a ia ri plafonul trebuie periat m modul descris mai sus. Apoi dati^i cu apa curata din abundenta. aceasta se poate indeparta cu un r ^ u ito r de plastic $i neofalina. Indepartati petele cu o perie moale. t r a p e i. Sa observati Tntotdeauna ca mtreaga suprafafa sa fie tratata cu aceste substante. . in g r ijir e a p a r t ilo r c r o m a t e Piesele din crom sever curata cu o laveta umeda. trebuie respectate insfrucfiunile privitoare la siguranfa si protectia mediului. Mi§carea trebuie sa se faca in sensul tesaturil. • N u c u r a ta tl s u p ra fe te le c ro m a te in m e d iu p ra fo s si n isip o s. Petele $i depunerile de pe piesele din crom se inlatura cu ajutorul unei substante de Ingrijit pentru crom. la temperaturi uzura timpurie a gamiturilor si se asigura exterioare ridicate.SFATURI SI iNTR ETINER E P la fo n u l d in m a t e r ia l t e x t i i * Plafonul nu trebuie spaiat la fiecare spalare a a u to v e h tc u lu lu i. B ro a s c a u s ilo r Pentru dezghetarea broastei u$ilor trebuie sa folositi numai spray original Volkswagen care are proprietati lubrifiante anticorozive. Mi$carea trebuie sa se faca in sensul (esaturii. Se obtine astfel la o pozitionare mai buna a buzei de etan^are a g a rnitu rilor pe Conservarea nu trebuie verificata sau tra­ suprafetele respective. In plus. dupa care se vor lustrui cu o laveta uscata. Umeziti apoi cu apa. P la fo n u l nu tre b u ie s p a ia t fn in s ta la fii sub p re s lu n e . G a r n lt u r ile u $ ilo r. Prin utillzarea regulata a acestof substante se evita formarea unor depuneri. protejate din fabrics impotriva acesteia. s te rg e re a u s c a ta cu o perie moale este suficienta. De asemenea nu ingheata iarna! CSnd ceara se indeparteaza cu diluant de ceara. din cavitali se prelinge 0 buna amortizare atunci cand se trantesc ceara.

Cam la trei luni este necesar sa se aplice pe roti ceara dura.de preferat Tnaintea Inceperii anotimpului rece ?i primavara .$i daca este necesar sa se remedteze. g h e a ta $i s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tu l d e frS n a re . A te n tie ! V a ru g am sa (u a ti Tn c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . Dupa spalare. Straturile persistenle de murddiie pot fi indepartate cu substante speclale. pe catalizator sau pe teava de esapament. De aceea. .SFATU R I SI INTRETINERE . A te n tie ! V a ru g a m sa lu a ti in c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . Indepartarea scutului este de asemenea interzlsa. Nu se utilizeaza substante de lustruit vopseaua sau alti agenti de lustruire. intre ca!alizator$i caroserie sunt montate scuturi pnatectoare. c a ta liz a to ru lu i s au to b e i.J a n t e le d e o te l Jantete. Substanta protectoare pentm partea inferioara a $asiului nu trebuie aplicata pe aceste scuturi. lucrarlle de tratare sau masurile suplimentare de protectie trebuie executate la dealerii Volkswagen. Daca stratul lacului de protectie s-a deteriorat de exemplu prin lovituri ^ e piatra. trebuie sa se efectueze irnediat tratarea. P r o t e c t ia s u p r a f e t e i in fe r io a r e a a u to v e h ic u lu lu i Partea in le rio a rt a autovehiculului este protejata durabil contra intluentelor chimice $i mecanice. Dealerii Volkswagen dispun de mijlocele corespunzatoare rezolvarii acestor probleme. mjrdSrie. A c e s t e a p o t lu a fo e in tim p u l fu n c tio n a rii a u to v e h ic u lu lu i. Aceasta va preveni acumularea de praf. rotile se tra­ teaza cu lichid de curatare fara acizi. respectiv capaceie ro(iIor trebuie spalatB tem einic la intervale regulate. g h e a ta si s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tM l fra n a rii. se recom anda ca acesta sa fie verificat la intervale regulate . Deoarece totu$i nu sunt excluse deteriorarile stratului de protectie in timpul mersului. In mod spe­ cial sarea $i praful ce rezulta in urma uzarii placutelor de frana trebuie Indepartat la fiecare doua saptamani. altfel metalul se deterioreaza. Atentie! N u u tiliz a ti s c u tu ri s u p lim e n ta re s a u su b s ta n ce d e p r o te c tie p e n ­ tr u p r o te c tia te v ilo r d e e s a p a m e n t. sare pe roti. In d ic a tii p e n tru a u to v e h ic u le le cu c a ta liz a to r Din cauza temperaturilor marl care apar in procesul de postardere. este necesara o ingrijire regulata. Deteriorarea vopselei se trateaza inainte de a se forma rugina. J a n t e ie d in a lia j u $ o r* Pentru a mentine timp indelungat aspectui decorativ al jantelor din aliaj usor.

u iu i c r e s t e p e ric o lu l r a n irii p rin p a rtlc u le le d e p la s tic c e s e d es p rin d . P ieiea naturala E v ita ti e x p u n e re a d e iu n g a d u ra ta a p ie iii la s o a re p en tru a e v ita deco> io ra re a e i. uscat. . a d res a t i'V a u n u i d e a le r s p e c ia liz a t . P a r t ic u l e le d e p r a f $ i m u r d a r ie c o n d u c la u zu ra p re m a tu ra a p ie lii. o data la 6 luni. In final se §terge cu un prosop moale. A te n tie ! N u c u r a ta ti b o rd u l c u a p a ra te $i s u p ra fe te le e x te rto a re a le rnodu* le lo r a ir b a g c u s u b s t a n t e de c u r a ta r e c e c o n tin d izo iv a n tiU tiliz a n d a c e s t e s u b s ta n te sup ra fa ta d e v in e p o ro a s a . c re m a de g h e te $i a lte le a s e m a n a to a re . in tr e tin e r e a p ie lii Tratati pieiea in conditii normale cu agenti de ingrijire a pielii ce se gasesc la dealerii Volkswagen. P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile .SFATU R I SI IN TH ETIN ER E In g r ijir e a in te r io r u iu i a u t o v e h ic u lu lu i P ie s e le d in p la s t ic . Daca nu e suficient. T re b u ie sa tin e ti c o n t d e fa p tu i ca p ie ie a nu p o a te fi t r a t a t a c u sub s­ t a n t e d iz o lv a n te d e c e a ra d e parc h e t. s u b s ta n te d e in d e p a ria re a p e te lo r. in d e p a r ta r e a p ra fu iu i si a m u rd a rie i $tergeti suprafetele de piele cu un prosop u§or umed. La de* c la n s a r e a a ir b a g .|i p e n tru in d e p a rta re a p e te lo r p ersiste n te . aceste par(i pot fi tratate numai cu a g e n ti de c u ra ta re in g rijire a plasticului s p e c ia ii fa ra d iz o iv a n ti S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o iv a n ti a ta c a m a te ria lu l. Dupa ce se usuca se sterge ulte­ rior cu 0 laveta moale. Este nevoie sa fiti atenti c a p ie ie a sa nu fie p re a u m e d a $i s§ nu se strecoare apal prin cusSturi. Aceasta substanta se aplica Tn cantitate foarte redusa. t a b io u l d e b o rd s i p ie ie a a r t if ic ia la Piesele din plastic $i pieiea artificiala se curata cu un prosop umed. Pentru zonele foarte murdare folositi o solutie de sapun moale (2 lingurl sSpun neutru la un litru de apa).

^ cu spirt diluat iamponatl pata dinspre centru spre margine. d u e la u zu ra p re m a tu ra a p le lil. C e n t u r a tre b u ie m loc u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . . respectiv cu spurrta uscata $i cu • V e r ific a ti re g u la t s ta r e a c en 0 perie moale.SFATU R I $1 JNTRETINERE A lc a n t a r a ( im it a t ie d in p ie le v e lu r) C u r a t a r e a c e n t u r ilo r d e s ig u r a n fa N u u tiliz a t i s u b s ta n te fo lo s ite la C e n tu rile se m e n fin c u r a te ! Centura m tr e tin e re a p ie lii. d e o a re c e s u b s ta n te le de c u ra* t a r e c h im ic e p o t d is tru g e tes a* tu ra . C e n tu r a a u t o m a t a trebuie Umeziti o Iaveta moale cu apa calduta sau sd fie c o m p le t uscata. se trateaza cu materiale speciale de curatare.v a u n u i d e a le r s p e c i a li z a t . tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n ­ t a . a le s is te m u lu i a u to m a t d e ru la re s au a le p ie s e le lo r d e tn c h id e re . $tergeti suprafetele cu o iaveta moale usor Centurile murdare pot Ji spalate numai cu umeda sau cu ^ampon. portbagajului t a c t cu lic h id e le c o ro z iv e . A te n fie ! P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . foarte murdara nu se poate rstrage coresin d e p a rta re a p ra fu lu i $i m u rd a rie i punzator. ad re* • N u e s te p e rm is a d e m o n ta re a s a t i. a le le g a tu rilo r c e n tu r ii. c e n tu r ilo r p e n tru e u ra fa re . In d ic a tie in d e p a rta re a p e te lo r inainte de r u la r e . D a c a v e ti c o n s ta ta d e te rio r a r i a le te s a tu r ii. p e n tru in d e p a r ta r e a p e te lo r per* • C e n tu rile nu s e c u r a ta c h im ic s is te n te . T a p it e r la s i c a p it o n a ju l d in m a te r ia l t e x t i l C e n tu rile d e s ig u ra n ta tr e b u ie d e a s e m e n e a sa nu in tre Tn c o n ­ Tapijeria ?i capitonajul u$ilor. etc. sapun moale fara a demonta Centura din P a rtic u le le de p ra f si m u rd a ria con* autovehicui.

rator de ulei. (runzele. D e aeeea. Acest lucru este valabil $i cand se relnnoiesc piesele prolejate de coroaune. In special iarna cand se ctrcula des pe strazi pe care s-a Tmprastiat sare. tiorite cazute etc. daca motorului se realizeaza numai in este cazul. A ttfe l a p a re p e ric o lu i de ra n ire la c o n e c ta r e a in v o lu n ta ra a s te rg a to a re lo r de p a rb riz. Nu in d re p ta ti je tu i d e a p a d ir e c t pe fa r . Deoarece la spalarea motoru /u i apar resturi de benzina. protectia la coroziune se va indeparta aproape intotdeauna. grasim e ulei. S p a la re a m o to ru lu i se re a liz e a z a n u m a i cu c o n ta c tu i m o to r lu a t. Imbinarilor. De aceea. spilarea In fata parbrizului} se indeparteaza. apa m u rd a ri trebuie curatat^ printr-un sepa­ Din spatiile de captare a apei (sub capota. atelier sau benzlnarie. . Dealerii Volkswagen dispun de substantele de curatare conservare recomandate de fabrica §i sunt dotate cu instalatiile necesare.s-ar p u te a s tric a ! La curatarea compartimentui motorului cu agenti dizolvanti de grasime'> sau la spalarea motorului. Astfel se evita blocarea oriftciilor de scurgere a apei $i. rosturilor si componenlelor din compartimentui motorului trebuie neapSrat facuta in acest ca2 . O conservare finala durabila a tuturor suprafetelor. " S e pot utiliza numai agenli de cufStara pravSzuti .In nici un caz benzina sau Diesel. CompartimentLil motomlui ?i suprafetele exterioare ale motorului au fost tratate con­ tra coroziunii din fabricatie. la autovehicuie fara filtru de aer*.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E C u ra ta r e a c o m p a rtim e n tu lu i m o to ru lu i C u r ^ a r e a si c o n s e r v a r e a c o m p a r t im e n t u lu i m o to r u lu i A fe n tie ! • in a in te de a se lu c ra la c om p a rtim e n tu l m o to ru lu i tre b u ie resp e c ta te n e a p a ra t in d ic a tiile de la p a g in a 29! • in a in te d e a va o c u p a d e spatiu l d e c a p ta r e a a p e i d in fa ta p a rb riz u lu i. c h e la d e c o n ta c t se s c o a te . intregul compartiment al moto­ rului si spatiile de captare a apei se curata inainte 5I dupa peiioada de impragtiere a sSrii. . si se conserva pentru ca sarea sa nu alba actiune distrugatoare.patrunderea corpurilor str&ne in instalatia de IncaJzire ?i aerisire din interiorul autovehicijtului. este foarte im portanta o buna pro tectie la coroziune.

A v e r t is m e n t e A te n tie ! T r e b u ie s a a c o r d a t i o a t e n t ie s p e c ia la c a n d lu c ra ti In c o m p ar* tim e n tu i m o to ru lu i! • N u d e s c h id e ii n ic io d a ta c a p o ta m o to r u lu i s a u nu e fe c t u a f i luc ra ri a s u p ra m o to ru lu i d a c a obs e rv a ti a b u ri s au s e a p a ri d e lic h id d e r a c ir e .nu s e a tin g e v e n tila to r u l de ra c ire . a te n tie sa nu c o n fu n d a n ti lic h id e le Tntre e te . R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te le d e la p a g in a u rm a to a re ! Pentru recunoasterea la timp a neetanseit^tilor. • T in e ti c o p iii la d is ta n ta . P o t a p a re a p ro b le m e e x tre m d e g ra v e .c a p a c u l d e in c h td e re a l vasulu i d e e x p a n s iu n e nu se d e s c h id e . • S e o p re s te m o to ru l. d e e x . De aceea. tre b u ie o bserv a te si re s p e c ta te a v e rtts m e n te le $i in d ic a tiile d e s ig u ra n ta g e n e ra l v a la b ile . . Service-ul Volkswagen este In permanenta infomiat asupra modiiicarilor. • C a n d m o to ru l e s te catd: . c a re u rm e a z a .SFATU R I S I INTRETINERE A v e r tiz a r i la lu c ru l fn c o m p a r tim e n tu i m o to r L a e x e c u ta re a tu tu ro r lu c ra rilo r la m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o ­ to r. p o a te e x is ta p eric o lu l o p a ririlo r. s is te m u l d e ra c ir e se a fla sub p re s iu n e . e l a r p u te a p o rn i bru sc . de la data tiparirii. Cel mal bine sa lasati ca lucrarile de schimbare a lichidelor 5 ! materialelor de ungere sa fie faCLJte de deaferii Volkswagen. dar bujiile. v e rific a r e a $i c o m p le ta r e a tic h id e lo r. aditivii lichidului de racire. • S e tr a g e fra n a d e s ta tlo n a re . re s p e c tiv in p o z itia „P” . • L e v ie r u l s c h im b a to r u lu i de v ite z a se c o m u ta p e p o z itia m ers In gol. se perfectioneaza In mod continuu. La c o m p le ta re a c u lic h id e . Va rugam sa observatl $i indicatiile din capitolul „Accesor1i. P e ric o l d e opa* rire ! A s te p ta ti p a n a c a n d nu m a i s u n t s e a p a r i d e a b u r i s a u tic h id $i m o to ru l e s te c o m p le t re c e . informafiile din acest manual corespund stadiului actual. llctildeie de functionare ca de ex. 52. ra n irito r s au a c c id e n ta rilo r. D in a c e a s ta c a u z a . modiftcah si piese de schimb plese" de la pag. podeaua d e s u b a u to v e fifc u / trebuie controtatd la intervale regulate. In d ic a tie im p o rta n ta Deslgur. uleiutui motor. D a c d s e ob­ serve pete de ulei sau alte lichide auiovehiculul trebuie dus la servi­ ce pentru verificare. • Se la s a m o to ru l sa s e raceas> ca. se s c o a te c h e ia d in c o n ta c t.

c o m ­ p a rtim e n tu l m o to ru lu i s e fn c a l* z e s te din c a u z a a c tiu n ii ra ze lo r d e s o a re . daca: . a lte rn a to ru l.SFATU R I S I INTRETINERE • N u tu r n a fi $i nu s c u tu ra ti nicio * d a ta lic h id e d e a s u p ra m o to ru iu i fie rb in te . . • O a ca s u n t n e c e s a re lu c ra ri la s is te m u l d e a lim e n ta re cu com b u s tib il s au in in s ta ia tia e le e trica: .nu fu m a ti . • in c a z u l in c a re tre b u ie e x e c u t a t e lu c r a r ile d e v e r ific a r e a le m o to ru lu i in fu n c tiu n e . D a c a s u n t n e c e s a r e lu c r a r i la b a te rie . v e n tila to ru i s i in s ta ia tia d e te n s iu n e in a lta d e la s is te m u l d e a p rin d e re . a p a re un p e r ic o l s u p lim e n ta r d in c a u z a p ie s e lo r c e s e ro te s c ■ de e x e m piu c u re a u a tra p e z o id a la . 4 1 . V e n t ila t o r u i Ventilatorui este actionat electric §i coman­ dat prin termocupla de catre temperatura lichidului de racire (la unele motoare. r e s p e c ta fi a v e rtis m e n * t e le d e la p a g .tin e ti in to td e a u n a la in d e m a n a un s tin g a to r d e fo e . D u pa un tim p e l p o a te re p o rn i.nu lu c ra ti n ic io d a ta Tn ap ro p i* e re a s u rs e lo r d e fo e d e s c h is . A te n tie ! O u p a o p r ir e a m o to r u lu i v e n tila to ru l m a i p o a te fu n c tio n a un tim p (p a n a la 10 m in u te ) c h ia r d a c a c o n ta c tu l m o to r e s te lu a t.c a n d m o to ru l e s te c a ld .te m p e ra tu ra lieh id u lu i d e ra c ire c re a te .in s p e c ia l la bate rie . A c e s te lic h id e s e pot a p rin d e . $1 de catre te m peratura din com partim entul motorului). • E v ita ti s c u rtc ir c u ite ie in in s ta la tia e le c tr ic a .d e c o n e c ta ti b a te ria .

puteti utiliza $1 ulei cu specificatia VW ACEA B3.3.3.SFATU R I SI fNTRETINERE U le iu l d e m o to r S p e c ific a t ii In motor se pune un ulei special multigrad cu care . Dealerii Volkswagen sunt informati la zl despre modificarile existente. Specificatiile pentru ulei sunt p re v ^ u te in caietui 3. Specifica|ille trebuie sa fie mentionate pe eticheta reciplentului. In d ic a fie im p o rta n ta D esigurca^i uleiurile de motor seimbunatatesc in perm anenta. A d itiv ii u le iu lu i d e m o to r La u le iu l de m o to r nu tre b u ie a d a u g a t n ic i un a d itiv . vascozitate.se poate circula intregul an. . M o to a re D ie s e l Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate in caietui 3. respectiv B4.97. U le iu ri m o n o g rad Uleiurile monograd nu se utilizeazS in g^eneral intreg anul din cauza vascozitatii . La completarea ulterioara. D a u n e le p r o v o c a te d e f o io s ir e a u n o r a d itiv i la u le iu l d e m o to r nu s u n t a c o p e rite d e g a ra n fie .tn afara zonelor climatice extrem de red .3. De aceea informatiile din acest manual corespund stadiului existent la momentul tiparirii. Aceste uleiuri a r trebui de aceea sd se utilizeze numai Tn zone climatice extreme. Pentru autovehiculele cu in je c tie aceste uleiuri nu se folosesc. exprlma fljldltatea. Schimbarea uleiului ar trebui s§ se faca cel mai bine la deaterii Volkswagen. iar data producerii s3 nu fie mai veche de 1. se poate iolosi ulei cu specificatia ACEA A2 . uleiurile se pot amesteca Tntre ete. respectiv A3. M o to a re c u b e n z in a Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate Tn caietui 3.

3 „Date tehnice". B . .Daca nivelul uleiului se afla In zona B. C . Amplasarea orificiului de umplere a uleiului de motor o puteti vedea in ligura ce reprezinta compartimentul motorului din caietul 3. care apare de exemplu la calatorii lungi ( 10-12 ore) se in ce a rca pe cat posibil sa se mentina nivelul uleiului in zona A . tre b u ie completat ulei. se sterge cu o laveta curata ?i se reintroduce din nou.Daca nivelul uleiului se afl§i in zona A. La masurarea nivelului uleiului pozijia autovehiculului trebuie sa fie orizontala. Este suficient ca apoi nivelul uleiului sa se afle undeva in zona B.Daca nivelul uleiului se aila in zona C. Apoi se scoate joja.SFATU R I SI iNTR ETINER E B -007M 1H V e r if ic a r e a n tv e lu lu i u le iu lu i in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i.3 „Date tehnice". Se poate intampla ca nivelul uleiului sa se afle apoi In zona A. de preferat cantJ se face plinul ?i tnaintea calatoriilor mai lungi.nu d ea su p ra . C o m p le ta r e a c u u le i d e m o to r in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u In c o m p a r tim e n tu l m o to ru lu i. N iv e lu l u le iu lu i nu tr e b u ie s a se g a s e a s c a in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n e i A. La solicitarea indelungata a motorului. nu tre b u ie completat ulei.p e ric o l d e a v a rie la m otor! Joja se scoate iara$i §i se citeste nivelul uleiului. Dupa oprirea motorului se a^teapta cateva n lnuta cau ieiu lsa poatacurgeinapolTn baia de ulei. D a c a jo ja e s t e p r e v a z u ta c u un c a r l i g ( v e z i i m a g in e a ) . a c e s t a tre b u ie sa se p o triv e a s c a b in e in t e a v a jo je i. Pozijia jojei se vede In desenul comparti­ mentul motorului caietul 3. o b s e rv a fi $i re s p e c * ta ti to a te a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9. A ltfe l u ie iu i nu e s te m a s u ra t c o r e c t . A . Este normal ca motorul sa consume uiei. C o n s u m u l d e u le i poate ajunge pana la 1 . sau mai jos.01/ 1000 km. o b s e rv a ti si re s p e c * t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . De aceea nivelul uleiului se verifica la intervale regulate. s e p o a te completa ulei.

C e l m a i b in e e s te c a s c h im b a re a u ie iu lu i d e m o to r a filtr u lu i sd se e x e c u te d e c a t r e un d e a le r V o lk s ­ w a g e n . . • D a c a m a in ile d u m n e a v o a s a tra a u in tr a t in c o n ta c t c u u le i de m o to r tre b u ie sa le s p a la ti te m e i* n ic . • U le iu l v e c h i nu tre b u ie la s a t la in d e m a n a c o p iilo r. in caz contrar se mai adauga ulei.S FA TU R I S I iNTR ETINER E • Se degurubeaza capacul (vezi figura). • Se introduce o mica cantitate de ulei. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9. • D a c a d e s u ru b a fi c u d e g e te le d o p u l d e s c u r g e r e a u ie iu lu i. • P e n tru s c u rg e re a u ie iu lu i foio* s iti un r e c ip ie n t p re v a z u t p en tru a c e a s ta . d in c a u z a p ro b le m e lo r d e p r o c u r a r e a s c u le lo r s p e c ia le c u n o ^ tin fe lo r de s p e c ia /i'ta te n e c e s a re . In caz contrar. Schimbarea uieiului se realizeaza la un dealer . Este suficient daca nivelul uieiului se gasegte undeva in zona B. S c h im b a r e a u ie iu lu i d e m o to r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. Altfel ar putea sa dea ulei afara cdnd motorul este in functiune. uleiul ar putea fi aspirat ptin sistemul de aerisire 9 I sa ajunga in atmosfera prin instalafia de evacuare a gazelor de ardere. Uleiul de motor se schimba la intervalele de timp prezentate 7n planul de service. • Se asteapta caieva minute $i se controleaza nivelul uieiului. N iv e lu l u ie iu lu i nu tr e b u ie sa se a fle in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n ei A. Capacul orificiului de umplere se inchide cu grija si joja se introduce complet. re s p e c ta fi n e a p a r a t u rm a to a re le p u n c te : • P e n tru a e v ita p e ric o lu l o p aririi cu u le i fie r b in te se la s a m o to ru l sa s e ra c e a s c a . c a r e sa fie s u fic ie n t de m a re p e n tru T n treaga c a n tita te d e u le i a m o to ru lu l d u m n eavo astrd . uleiul poate sa arda in catalizator si sa-l deterioreze.Volkswagen. t in e t i b ra te le o riz o n ta l p e n tru ca u le iu l sa nu s e s c u rg a pe b ra te le d u m n e a v o a s tra . La motoarele cu catalizator. A te n tie ! D a c a d u m n e a v o a s tr a v r e t l sa e x e c u ta ti sin gu r s c h im b a re a ule* iu lu i d e m o to r. in n ic i un c a z n u tr e b u ie sa a ju n g ^ u le i in r e fe a u a d e canaiiz a re s a u in p im a n i. • P u rta ti o c h e la ri d e p ro te c tie .

34 VERIFICARI 5 / COMPLETARI . Lichidul de racire odata scurs din motor. Acesl amestec olera nu numai protectia necesara la Tnghet panS la -25®C. P ie r d e r i d e iic liid d e r a c ir e in primul rand. A lti a d itiv i a i lich id u lu i d e ra c ire pot in flu e n ta n e g a tiv m a in te d e to a te e fe c tu i p ro te c fie i la c o ro ziu n e . A c e ^ ti a d itiv i se g a s e s c la d e a le rii V o lk s w a g e n . se poate man adaosul de G 12. Im piedica form area calcarului si ridica punclul de fierbere al lichidului de racire. efectui racirii se micgoreaza. in plus. O a c a tre b u ie c a lic h id u l d e ra c ire sa fie scu rs d in s is te m i a c e s ta s e va re c u p e ra $i d e p o z ita c o re s p u n z a to r. A te n tie ! L ic h id u l d e r a c ir e $i a d itiv ii s u n t d a u n a to ri p e n tru s a n a ta te ! D in a c e s t m o tiv a d itiv ii s e tin e in v a s u t o rig in a l si nu s e la s a la in d e m a n a c o p iilo r. componentele din metal u$or. P ro c e n tu I a d itiv u tu i tre b u ie s a fie m in im 4 0 % . De aceea. La sistemele e ta n ^ . la a v a r ie r e a g ra v a a m o to ru lu i. in plus. m a x im 6 0 % . concentratia lichidului de racire nu trebuie mic?orata prin completare cu apa In anotimpul cald sau in tari calde. sistemul trebuie veriftcat de un dealer Volkswagen. impotriva coroziunii. Lichidul va fierbe $i va fi im pins in afara siste­ mului de racire. pierderile de lichid de racire sunt cauzate de nee 1an$eitati!e din sistem. Daca din motive climatice este necesara 0 protectie mai mare la inghet. in conditH normale. inainte de toate. dar numai pana la 60% (protectia la Tnghe] pana la -40°C) deoarece protectia la tnghet se reduce iara^i $i. nu trebuie utiiizat din nou. pierderile se pot pro­ duce din cauza incalzirii sistemului. din sistemul de racire.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E S is te m u l d e r a c ir e Sistemul de racire este umplut cu un lichid de racire compus din apa $i 40% aditiv de racire. A d itiv u i lic h id u lu i d e r a c ir e S e p o a te u tiilz a n u m a i a d itiv G 12 (lic h id a n tig e t p e b a za d e g ly c o l cu a d itiv i d e p r o te c fie la c o ro ztu n e ) re s p e c tiv un a d a o s c u s p e c ific a tia T L 'V W 7 7 4 F (m a rc a t p e re c ip ie n t). ci trebuie sa fie indepartat conform normeior de protecfie a mediuiui. ci prote|eaza. in acest caz. C o ro d a rile c e ia u n a $ te re p ot d u ce la p ie rd e re a lic h id u lu i d e ra c ir e si c a u rm a re . Nu este sufident numai sa completati cu lichid de rdcire.

vezi figura. P e n tru c o m p le ta re u tiliz a ti n u m ai lic h id d e ra c ire nou. p oate sa se gase ascd §i pu^in deasupra marcajului. Nivelul lichidului de rdcire poate fi verfficat cored numai cand motorul este oprit. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . De aceea nivelul acestuia trebuie verificat regulamentar. !n principiu nu trebuie introdus nicf un alt aditiv.P e ric o l d e o p arire: S is te m u l d e ra c ir e s e a fla sub p restu ne! in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. o b s e rv a ti si respec> t a f i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . A te n tie ! C a p a c u l v as u lu i de e x p a n s iu n e nu s e d e s c h id e c an d m o to ru l e fie rb in te . VERIFICARI §1 c o m p l e t A r i 35 . in primul rSnd opriti motorul $1 Idsati-I sS se raceascd. Pozi^fa vasului de expansiune se vede in figura corespunzdtoare din manuaiul 3. Lichidul de racire trebuie sa se gaseascd. cand motorul este race. Apoi acopen'tj capacul vasului de expansiune (vezi figura) cu o lavetd §i de§urubaU sr>re stdnga cu precautie capacul. iar propor^ia corectS de amestec se stabile§te iara^i imediat ce este posibil cu aditivul corespunzator (vezi pagina 34). deoarece vasul este transparent. Daca nu exista la dlspozlfle adttiv G 12. Nivelul core d al lichidului de racire este iinportant pentnj buna functionare a sistemului de racire.SFATU R I $ 1 INTRETINERE C om pletarea cu lichid de racire d e r a c ir e in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u m c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. Pentru verificarea nivelului lichidului de rScIre nu e necesar sa se scoatS capacul vasului de expansiune. In acest caz se utilizeaza numai apa.3 „Dale tehnice". cdnd motorul este ca ld . intre marcajele recipientulut .

N u se a d a u g a p e s te m a rc a j: La incalzire surplusul de lichid de racire va fl tmpins in afara sistemuiui de racire prin ventilul de suprapresiune din capac! C a p a c u l s e in s u ru b e a za din nou s tran s. G 1 2 a fo s t a m e s te c a t cu a lti a ditivi! in a c e s t c a z lic h id u l d e r a c ir e tre b u ie n e a p a ra t sch im b at! in c a z c o n tra r p o t a p a re a d isfun ct io n a lit d t i s a u d e f e c t a r e a m o to * ru lui. 36 VERIFICARI §1 COMPLETARI . In s ta la tia de s p a la re a lu n e te i* este allm entata de rezervorui din compartimentul motor.3. Pozitia recipientuiui pentru spalarea par­ brizului se vedein figuracompartimentului motor din caietui 3.SFATU R I S I JNTHETINEHE In s t a la tia d e s p a la r e a p a rb riz u lu i La p ie rd e ri m a ri d e lic h id d e ra c ire c o m p le ta re a s e fa c e n u m a i c an d m o to ru l e s te re c e . p e n tru a e v ita a v a rie re a m o to ru lu i. G 1 2 d in v a s u l d e e x p a n s lu n e se re c u n o a $ te d u p a c u lo a re a v io le t. „Dafe tetinice". D a c a lic h id u l d in v asu l d e e x p a n s iu n e e s t e m a r o n . In d ic a tie im p o rta n ta in n ic i un c a z G 1 2 (c u lo a re v io le t) nu se a m e s te c a c u a iti a d itiv i G 11 sau G 1 2 (c u lo a re ro s ie ).

Acesta se corecteaza la un dealer specializat. Jetul de apa trebuie sa actioneze asupra centrulul lunetei. respectiv in caietui 3.3 „Date tehnice’ . O rig in al V o lk s w a g e n S c h e ib e n k la r prezinta o forta mare de curatare cu protectie la inghet §i de aceea se utilizeaza tot tim pul anului. Adresati-va dealerilor specializati. R e g la r e a d u z e lo r P a rb riz Duzele se pot regia in inaltime. Prindeti duza lateral $i deplasati-o. o b s e rv a ti s i re s p e c I t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la \ p a g in a 2 9. In d ic a tie Pentru a nu bloca orificiile m id ale duzelor speciale este necesar sa se foloseasca numai solutie de curatare a parbrlzulul G 052 164.S FA TU R I S I im R E J IN E R E U m p le r e a r e c ip ie n tu lu i Capacitatea rezervorului este mentionata pe acesta. Nu este suficienta numai apa curata pentru curatarea rapida si intensiva a parbrizului si geamurilor faruriior. Va recomandam sa adaugati. In s ta la tia d e s p a la re fa ru ri* Duzele se pot regia numai cu scule spe­ ciale. in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a il in c o m p a r t im e n t u l tn o to ru lu i. Indicaliile de ameslec de pe a m b a la jL il solutiei de curatare a parbrizului trebuie respectate. „Original V o lk s w a g e n S c h eib en klar' (G 052 164). VERIFICARI § t COMPLETARI 37 . L u n e ta * Duza se gase$te in bratui ^tergatorului. In n ic i Mn c a z n u a d a u g a t i a d it iv i s a u a lt e s u b s t a n t e . li procurati de ia dealerii Volkswagen. pe langa apa.

Irmdtoareie cauze pot duce la vibrarea im elelor de parbriz: I La spalarea autovehiculelor in instalatii utomate de spalare. sd Ibreze. exista doua tipuri dilerite de lamele de $tergaloare de parbriz . aceste pete se pot ideparta. d e e x e m p lu re s tu ri de in s e c te . la* m e le le s te rg a to a re io r d e p a rb riz tre b u ie c u r a f a t e re g u la t c u un lic h id d e c u r a ta re . )aca se adauga in lichidul de spalare genfj ce dizoiva ceara. F ix a re a la m e le i • Lamela ^ergatorului se monteaza inapoi Tn ordinea inverse. S c h im b a r e a la m e le lo r s t e r g a t o a r e io r d e p a r b r iz In functie de tipul autovehiculului. c u r a t a r e a s t e r g a t o a ­ re io r s e fa c e cu un b u re te sau p rosop. ' Unghiul mMurat de bratul stergatorului u este corect. acestea pot. Detergentii ce ctizolvagrasimea u pot inlatura aceste depuneri. VERIFICARI § / c o m p l e t Ar i .vezi figura. S c o a te re a la m e le i • Desprindeti brajul ?tergatorului de parbriz $i pozitionati lamela in unghi drept fata de bratui $tergatorului. Schimbati lamelele stergatorului. lam e* [ete s te rg a to a re io r tre b u ie schim b a te o d a ta s au d e doua ori p e an. ' Cand lamelele stergatoareior sunt deteorate. Lam ela m ai lunga (rebuie m ontata pe partea conducatorului. • P e n tru a e v ita m u rd a rire a . La m u rd a rire p u te rn ic a . Aceste resturi se ot in d e p a rta num ai cu un lichid de ura^are special. pe parbriz pot ralane resturi de ceara. de asem enea.SFATURI S I INTRETINERE L a m e le le s t e r g a t o a r e io r d e p a rb riz A te n tie ! • P e n tru b u n a v iz ib ilita te s u n t n e a p a ra t n e c e s a re s te rg a to a re in b una s ta re . Informatii suplimentare uteti obfine de la dealerii Volkswagen. • Din m o tiv e de s ig u ra n |a . L a m e le s e o b t in la d e a le r ii V o lk s w ag e n . 'erificati unghiul pe care il efectueaza tergatorul la un dealer Volkswagen si acd e cazul corectati-l. • Scoateti lamela in directia sagetii.

• Se apasa arcul de siguranta In directia sagetii A. Stergatorul mai lung se monteaza pe partea conducatorului.S FA TU R I S I IN TR EJIN ER E L ic h id u l d e fra n a S c o a te r e a la m e le i • Desprindeti bratui ^tergatorului de parbriz pozitionati iamela in unghi drept fata de bratui §tergatorului. Pozitia recipientului lichidului de frana se vede in figura compartimentului motor din caietui 3. dinspre bra{. F tx a re a la m e le i • Lamela $tergatorului se mor^teaza inapoi In ordinea inversa.3 „Date tehnice”.vezi figura. V e r ific a r e a n iv e lu lu i lic h id u lu i de fra n a tn a ln te a e fe c tu a r il lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i) o b s e rv a tl re s p e e * t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . Nivelul lichidului de frana trebuie sa se gaseasca Intotdeauna in tre m arcajele M A X $i M IN VERIFICARI $ / COMPLETARI 39 . A MAX TbiI RecipientuI lichidului de frana se recunoa$te dupa capacul galben . • Se scoate lamela §tergatoruluI Tn directia sagetii B apoi scoateti-o Tn directie Inversa.

70. A cid u l a r p u te a c u rg e d in b a te rie .SFATURI SI INTRETINERE Locul de m ontare B aterla se gaseste in com partim entu! motorului sau in spatele autovehiculului. R a b a te re a s u p o rtu lu i de s ig u ra n ta (G o lf/B o ra) • Apasati tastele laierale (sageata 1 ) si rabalati suportul spre spate (sageata 2). apasatl Tncuietorile la te ra ls $i ridicati capacul. B a te ria in s p a te le a u to v e h ic u lu lu i Bateria se gaseste sub mocheta porlbagajului. Pentru a scoate capacul acestei cutii. S c o a te re a c a p a c u lu i b a te rie i (G o lf/B ora) • Apasati tastele din par^ile laterals ale capacului (sageata) ?\ ridicati capacul. 42 VERIFICARI §1 c o m p l ^ tA r i . A te n tie c a fu rtu n u l d e a e ris ire sa nu se s m u lg a d in o rific iu l d e pe p a rte a la te ra ta a b a te rie i. Pentru ajutoml la pomire vezi pag. intr-o culie din material plastic.

f e r ifi b a te r ia de f r i g . p e n t r u c a a c e a s t a s a nu In g h e te si a s tfe l sa s e d is tru g a . Tim pii de s ta tio n are ai m a$inii Cand autovehiculul stalioneaza mai mult de 4 saptamani. Daca ochiul magic apare in c o lo r sau g a lb e n d e s c h is . o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le de ta p a g in a 2 9. A te n tie ! • N u d e s c h id e fi b a te ria c u fo rta .-. B a te r ie cu o ch i m a g ic * Pe suprafata superioara a batenei se afla un gemulet rotund {vezi sageata). A ltfe l b a te r ia va fi d e s c a rc a ta d e c o n s u m a to rii Tn re p a u s c a de ex.tan cu clima calda . B ulele de aer p ot d eterm ina indicaiis eronata a culorii.la baterii vechi in conditii normale de functionare baleria nu trebuie supusa intretinerii. De aceea. B a te r ia f a r a o c h i m a g ic Niveiul acidului trebuie Intotdeauna sa SE situeze pe pozitia de m ax.p e ric o i d e e x p lo z ie ! B a te riile d e te r io r a te nu tre b u ie u tiliz a te c l in d e p a rta te e c o io g ic . NIvetuI acidului trebuie controiat la intervale regulate in in urmatoarele conditii de functionare: .dupa parcurgerea a multi kilometri . Afi§area culorii verde si negru serve^ie atelierului Volkswagen la diagnoza. Acest .*. $i trebuie reincarcata. c a n d e s te fn g h e t p u te rn ic . ciocanrti u$oi pe ochiul magic. in a in te d e e fe c tu a re a lu crarilo r la b a te r ie o b s e rv a ti si re s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le d e la pagina 3 8. F u n c tio n a r e a p e t im p u l ie rn ii D a c a nu se c irc u la cu a u to ve h ic u lu l m a i m u lte s a p ta m a n i. im o b iliz a to ru l e le c tr o n ic . deconectati polul al ba­ teriei.ochi magic" T$i modlfica culoarea in fu n c tie de starea in c a rc a rii $t niveiul acidului. VERIFICARI §1 COMPLETARI 43 .SFATU R I SI INTRETINERE V erific a re a nivelului acidului in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i. niveiul de a cid a bateriei este prea scazut.* sau sa scada sub min. In nici un ca2 nu trebuie sa fie peste m a x.

... La procesul de incarcare se poate evaporea acid. pre* c u m si a p a ra tu i d e in c a rc a re ..SFATURI SI INTHETINERE in c a rc a r e a b a t e r ie i naintea procedeului de incSrcare opriti sistemul de aprindere toti consumatorii le curent...... N u va a p ie c a ti d e a s u p ra b a te rie i. . adica ncarcarea la intensitati marl ale curentului.a fncarcarea cu intensitafi mici ale curenului (de ex. = minus • Dupa procedeui de incarcare opriti intai redresorul §i apoi scoateti cablul de retea.. • in c a r c a r e a ra p id a a b a te r ie i e s te p e ric u lo a s a si tre b u ie e x e * c u ta ta n u m a i la u n d e a le r V o lk s ­ w a g e n .... T reb u ie r e s p e c t a t e u r m a to a r e le n d ie a tii: in a in te de e fe c tu a re a lu c rarilo r ia b a te r ie o b s e rv a ti si r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le de ia pagina 41. . In orice caz rebuie respectate instmctiunile fabricanului aparatului de incarcare.... • P ic a tu rile d e a c id d in o c h i sau p e p ie le tr e b u ie c la t it e c a te v a m in u te c u a p a c u r a ta ... in final deconectati cablul redresorului dela baterie polii aparatului de incdrcare... nainte de in c a r c a r e a ra p id a . V a re c o m a n d a m s a nu fo lo s ifi in c o n tin u a r e o b a t e r ie c a r e a fo s t In g h e ta ta p e n tru c a ..... • N u in c a r c a ti n ic io d a ta o b a te ­ rie in g h e ta ta ... 14 VERIFICARI §1 COMPLETARI .... 43.e scottotu$i ambele cabluii de conectare.... • P r o te ja ti-v a o c h ii $i f a t a ... cablurile de conectare ale laterlei nu trebuie scoase....p e ric o l d e e xp lo z ie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re exis> t a p e ric o l d e ra n ire .. A te n tie ! • N u t in e t i la Tndem ana c o p iiio r b a te ria si a c id u l d in b a te rie ... n mod normal. N u fu m a ti.. = plus negru sau m a ro . r o $ u ........ • in c a r c a ti b a te ria n u m a i in spat ii b in e a e ris ite ... tin e ti la d is ta n ta f o c u l s i s c a n t e ile e le c tr ic e d e o a re c e la in c a rc a re a b a te riilo r ia n a s te re un a m e s te c e x p lo z ib il.. • Se introduce cablul redresorului la retea dupa ce polii acestuia au fost conectati ia polii bateriei.. p rin fo rm a re a g h e tii c a r c a s a b a te r ie i s e p o a te f is u r a si a s t f e l s e p o a te s c u rg e a c id d in b a te rie ... d in c a u z a s c u r g e r ilo r a c id u lu i........ • La incarcare nu trebuie sa deschideji dopurile bateriei... d e o a re c e s u n t n e c e s a re a p a r a te s p e c ia le de in c a rc a re $i c u n o s tin te de s p e c ia lita te .... un aparat mic de incarcare)....... in lo c u it i b a te ria c a r e a fo s t in g h e ta ta . A p o i tre> b u ie sa c a u ta ti n e a p a ra t un d o c ­ to r. • Verificati nivelul acidului din baterie -vezi pag.

Procedeul de pomire la motoarele cu benzina se realizeaza dupa cum urmeaza: se pune contactui timp de circa 30 secunde apoi se opre?te.1 capitolul „Scaune!e fata” . in a in te d e e fe c tu a re a lu c rariio r la b a te r ie o b s e rv a ti $i r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te ie d e ta p agina 3 8. • in a in te de e fe c tu a re a lu c rariio r ia m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. bateria veche se m/ocu> ie ^ t e c e l m ai bine de c it r e un dealer Volkswagen. In final se pome?te motorul. o b s e rv a ti $i re s p e c ­ t a t i t o a t e a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 s i a v e rtis m e n te ie refe> rito a r e b a te r ie d e la p a g .vezi caietui 3. v e r if ic A r i §1 c o m p l e t A r i 45 . A te n tie ! • V a re c o m a n d a m o b a te rie origtn a la V o lk s w a g e n fa ra p re s c rip tii d e in tr e fin e r e c o n fo rm n o rm e lo r TL 6 2 5 0 6 si V W 7 5 0 7 3 . Se initiaza scaunul electric' al conducato ru liii-v e z i caietui 3.SFATU R I SI INTRETINERE D a c a b a t e r ia a u to v e h ic u lu lu i a fo s t d e c o n e c t a t a s i d in n o u c o n e c t a t a . Bateriile originale Tndeplinesc cerintele de Inlretinere. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 . in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i.1. D upa c o n e c ta r e a s au fn c a rc a re a b a te rie i a u to v e h ic u lu lu i tre b u ie sa : Reglati din nou ceasul digital .. A c e s te n o rm e tre b u ie sa f ie d in a u g u s t 1 9 9 8 s a u m a i noi.1. de siguranta ale autovehiculului. 4 1 . Bateriile contin prlntre altele acid sulfuric ^i plumb f i nu trebuie sa ajunga in nicl un caz in gunoiul menajer. Bateriile noastre sunt constituie in concordanta cu dimensiunile locului de montare sunt dotate in scopul sporirii sigurantei. cap.vezi caietui 3. Din cauza problemelor de reddare. Inlocuirea b ateriei Utilizati n u m ^ tiaterii originale Volkswagen de aceeasi martme. „Ac|ionarea electrica a geamurilor".. R estab iliti fu n ctlo n a re a siste m u lu l de actionare e le clrica a geam urilor .

grasime sau carburantul. d e p la s a re a fa c a n d u *s e cu v ite z a re d u s a .2 bar. pentru vara se afla pe partea intehoara a respectiv tendinfa de autovirare (maslna capacului rezervorului. adancimea profilului pentru noile anvelope poate sa difere in functie de executie si fabricant. zgomot $1 frecare. indicata pe fiancul pneului. ar trebui marcate inainte pentru ca id remontare sa se poata pastra sensul de rotatJe. Deteriorariie anvelopelor §i jentilor sunt Valorile presiunii admise pentru anvelopele deseori ascunse. A c e a s ta e s te si Tn fa v o a re a d u ra te t d e v ia ta a anve* lo p elo r. • Din c§nd in cand se verifica anvelopele sa nu fie deteriorate (Intepaturi. capacitate de aderenta. Presiunea Va rugam v e rific a ti anvelopele sa nu trebuie dec! verificata cel pufin o data pe prezinte deteriorSri (umflaturi. respectiv anvelopele se pastreaza intotdeauna in locuir uscate. • Ro|ile demontate. presiunea anve­ a v a r ia ta . conduceji incet §i atent rezerva: pana la cel m ai a p ro p ia t dea le r • La roata de rezerva’ se respecta intot­ V olksw agen pentru a v e rific a autove.SFATU R I S I IN TR EJIN ER E R o file In d ic a t ii g e n e r a te A te n tie ! A n v e lo p e le n o i. bordurile trebuie traversate incet P re s iu n e a d in a n v e lo p e §t pe cat posibii In unghi drept. lalte pneuri de autovehicul. va rugam. pelor.deauna presiunea prevazuta pentru celehiculul. Se scot ccipurile straine D u ra ta d e v ia t a a a n v e lo p e lo r din p:ofilul anvelopei.). nu a u la m c e p u t a d e r e n ta o p tim a . D a c a b a n u ifi c a o ro a ta e s te In special la viteze mari. • C apaceie p ierdute ale ve n tile lo r se tnlocuiesc imediat. • Daca rotile se demor^teaza. Vibratiile neobi^nuite. ^ a f. Anvelopele care nu sunt montate pe o janta trebuie pastrate in pozi^ie verticala In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e cu sen s fix d e ro ta tie La aceste anvelope (se recunosc dupa sagetile marcate pe fiancul anvelopei care indica sensul rotatiei pentru mersul inainte) trebuie menfinut neaparat sensul indi­ cat de rotatie. fisuri etc. d e a c e e a in p rim ii 5 0 0 k m tre b u ie sa $ e „rod e ze ”. • Anvelopele se protejeaza de contactui • La roata de urgenta* presiunea este cu uleiurile. ft ^ • Pe baza caracteristicilor de construc|ie si a structuni profilului. Dacd din exterior nu se observa nici o Cu aceasta ocazie nu uitati nicI roata de avarie. Pentru anvelopele „trage” stanga sau dreapta) a autovehi. fisuri $1 umflaturi).pentru iam a sunt valabile valorile de vara culului pot Tnsemna deteriorarea anvelo­ maiite cu 0. r e d u c e ti im e d ia t v ite z a ! lopei are o mare importanta. taieturi. luna $1 inaintea flecarel cSlatorii mai lungi. Durata de viata a anvelopelor depinde tn • Pentru evitarea deteriorarii anvelopelor principal de urmatoarele puncte: §i jentilor. 46 VERIFICARI §1 COMPLETARI . racoroase pe cat posibii fa intuneric. Astfel se asigura caracteristicile optime referitoare la acvaplanare.

O presiune prea scazuta mdreate consumul de carburant. VERIFICARI ? l COMPLETARI in d ic a to rii de u zu ra Pe anvelopele originale se gasesc perpen­ dicular pe sensul de deplasare^lndicatori de uzura" de inaltime 1. La mociificari mari ale incarcalurii. O presiune prea redusa sau prea mare scurteaza durata de viata a anvelopei si actioneaza nefavorabii asupra modului de deplasare. a n v e lo p e le c u o p re s iu n e p re a s c a z u ta s u n t s o lic ita te m a i m u lt s i s e in c a iz e s c p u te rn ic . In afara de aceasta. in p lu s. pre­ siunea se adaptea 2 a corespunzator. M o d u l d e c o n d u c e re Uzura anvelopelor se mare^te )a deplasarea rapida in viraje. rotile trebuie reechilibrate. 4? . din cauza diferitelor influente. A te n tie ! L a v it e z e r id ic a t e i d e d u r a ta . roata trebuie echilibrata din nou. P re s iu n e a m a rita a a n v e lo p e lo r c a td e nu se re d u c e . caracterizeaza p ozitia Indlcatorului ds uzura.6 mm .SFATU R I S I IN TR ETIN ER E • Presiunea se verifica intotdeauna cand anvelopa este rece.6 pana la 8 distante egale pe circum ferinta anvelopei.vezi figura Acesti indicatori de uzurS sunt ordonati • in functie de fabricant . aceasta se manifesta prin instabilitatea la condus. A c e s t lu c ru p o a te d u ce la d e s p rin d e re a b e n ziio r si c h ia r la p le zn ire a anv e io p e i. A te n tie ! • T re b u ie sd s c h im b a ti im e d ia t a n v e lo p e le c a n d u zu ra a ju n g e la in d ic a to ru l d e u zu ra. se poate pune ceasul de presiune direct pe capacel. Mar cajele de pe flancurile anvelopei (de ex literele „T W r sau simbolul triunghiului. a suspensiei ro tilo r si inrau ta tire a conducerll. la montarea unei envelope noi sau dupa fiecare reparatie la anvelopa. E c h iiib ra re a ro tilo r Rotile ma$inii noi sunt echilibrate. in timpul mersului poate lua na?tere. a u to v e h ic u lu l a c v a p la n e a z a m a i re p e d e . dezechilibrarea. la accelerare si franare brusca. • A n v e lo p e le u z a te in flu e n te a z a i In s p e c ia l la v ite z e m a ri pe strazi ude« fo rta d e c o n ta c t c u c a ro s a bilu l. Astfel mediul inconjurdtor se poiu e a z d inu tif. Deoarece dezechilibrarea produce $i o uzura m arita a anvelopei. Pentru verificarea corectarea presiunii nu este necesar sa se desurubeze capacelul de praf.

roata de rezen/a se poate utiliza numai pentru scurt timp. m a rim e (c irc u m fe rin ta ) si p e c a t p o sib il a c e la s i tip d e p ro fil. • M ontajul $i re p a ra tiile a n ve lo p e lo r necesita cuno^tinte de specialitate $i scule speciale. Ele corespund exact tipului autovehiculul dumneavoastra contribuie in mod esential la sporirea sigurantei circulatiei. De aceea trebuie utilizate anvelopele si jantele aprobate de noi. de p ro c u ra re a uneltelor speciale si a cuno^tinteior necesare de speciaiitate. m u lti d e a le r! V o lk s w a g e n a u p re g a tita o o fe rta a tra c tiv a d e a n v e lo p e $i ja n te . • Daca roata de rezerva difera ca fabricatie de anvelope (de ex. D e a le rii V o lk s w a g e n d isp u n d e info n n a tiile a c tu a liz a te a s u p ra a n v e lo p e lo r c e a u p r im it a p r o b a r e a n o a s tr a . De aceea aceste lucrdri trebuie executate numai de catre speciali^i. v§ rugdm. ci cel putin ambele de pe o axa.SFATURI SI JNTRETINERE In d ic a tie Cand adancimea profilului a alins 1. pentru Radial . ’ 1 Respectati. trebuie sa mergeft la un dealer Volkswagen pentru stabilirea si remedierea defectiunii. A ce asta se inlocuie^te cd t mai repede posibil cu o roata obisnuitS.6 mm . D e a c e e a .inseamnS ca s-a atins addncimea m in im i a profilului. Daca observafi 0 uzura neobi^nuita a anvelopelor. • N iciodata nu se utilizeaza anvelope folosite ta care nu se cunoa^te c3t au fost utilizate ?nainte. la autovehiculela cu sistem de navisatie indlcatille din m anualul supllmentar. la anvelopele pentru iam asau anvelopele late). Din c a u z a p ro b fe m e fo r d e red- • Din motive de siguran|a anvelopele nu se schimba cate una separat. • La to a te 4 ro tile se c om bina num ai a n v e lo p e c u a c e la ^ i tip d e con str u c tie .capacitate portanta S = litera caracteristica pentru viteza r e in = Anvelopa cu executie avdnd fo r­ rezistenta marit§ ced 0 Clare ale anvelopelor vechi. schimbarea anvelopei tre b u ie realizatd de c itre un dealer Volks­ wagen. Anvelopele au pe flancuii urmatoarea inscriptie: de ex: 1 9 5 ^ 0 R 1 5 9 7 S re in fo r c e d 1 9 5 = latimea anvelopei Tn mm 7 0 = raportui Tniltime/latime in % R = litera caracteristica pt. circ u la n d u -s e cu a te n jie .masurata Tn santui de profil de langa indicaloarele de uzura . P o zi'tio narea g re ^ ita a ro tii O reglare eronatd a directiei provoaca nu numai uzura marita a anvelopei. tipul de constructie. Anvelopele cu profHul mai adanc trebuie montate la rotile din fata. • Prin cunoa§terea §i intelegerea m a rc a je lo r d e p e a n v e lo p e se pot alege an­ velopele corespunzatoare tipului dumnea­ voastra de autovehicul. in lo c u ir e a r o tilo r /a n v e lo p e lo r '* Anvelopele §i jantele sunt elements importante de constructie. legal permisa (Tn {arile de export pot fi valabile alte valori).R 1 5 = diametrul jantei Tn (oil 9 7 = numar caracteristic . 48 VERIFICARI $1 c o m p l e t A r i . ci influenleaza si siguranta Tn mers.

c a re s u n t m a i v e c h i d e 6 a n i. s ig u ran t a tra fic u lu i p o a te f i in flu e n ta ta . D ac a m a s in ile tre b u ie u lte rio r dotat e c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e ie m o n ta te din fa b r ic a . DOT . in p lu s a p r o b a re a a u to v e h ic u lu lu l p e n tru c irc u la tia pe s tra z i i$ i p o a te p ie rd e v a la b itita te a ! • J a n te le si s u ru b u rile ro tilo r se a d a p te a z a c o n s tru c tiv . tre b u ie u tiliz a te n u m a i in c a z d e u rg e n ta ia r d e p la s a re a se fa c e c u a te n tie . F ix a r e a ro tito r $i fu n c tio n a re a in s ta ia tie i d e fra n a re d ep in d d e a c e s t lucru! • D a c a u lte rio r se m o n te a z a apa> r a to a r e d e ro a ta tr e b u ie s a se p e r m ite o a lim e n ta re s u fic ie n ta c u a e r p e n tru r a c ir e a in s ta ia tie i d e fra n a re . A te n tie ! A n v e io p e ie . s e re s p e c ta u rm a to a re ie : A te n tie ! • D in m o tiv e te h n ic e in m od nor­ m a l nu s e u tiliz e a z a ja n t e a le a lte r a u to v e h ic u le . L a f i e c a r e s c h im b a r e p e a lt e ja n te (d e e x . Dealerii Volkswagen sunt ^colarizati asupra posibilitatllor tehnice pentnj dotarea ulterioara cu anveiopeie..S FA TU R I SI IN TR ETIN ER E D a ta fa b r ic a t ie i este data pe flancul anvelopei (eve ntu a l n iim a i pe partea laterala din interiorul rofii). re s p e c tiv a file tu lu i. 1802 . jantele aparatori de roata. S u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si u s o r d e ?n$urubat .Tn u n e le cond itii n ic i c h ia r a le a c e lo ra $ i tip u ri d e a u to v e h ic u le ! • Prin u tiliz a re a a n v e lo p e lo r si/ sau ja n te lo r c a re nu au fo s t aprob a te de noi p e n tru tip u l d u m n ea v o a s tra d e a u to v e h ic u l. S u ru b u rile d e ro a ta M o m e n tu I d e s tr a n g e r e a s u ru b u rilo r d e ro a ta e s te d e 1 1 0 N m la G o lf C a b r io si 1 2 0 N m la t o a t e c e le la lte a u to v e h ic u le .p eric o l d e a c c id e n t! U n m o m e n t de s tr a n g e r e p re a p u te rn ic p o a te d u c e la d is tru g e r e a s u ru b u lu i. Tnseamna ca anvelopa a fostfabricat in saptamana 18 din 2002 . je n ti d in m e ta l usor s a u r o t i c u a n v e lo p e p e n t r u ia rn a ) se u tiliz e a z a s u ru b u rile cu lu n g im e $i fo rm a a c a lo te i coresp u n z a t o a r e c a l o t e i ...Tn n ic i un c a z u n se! A te n tie ! D a c a s u ru b u rile se s tra n g c u un m o m e n t p re a m ic se p o t desp rin d e in tim p u l d e p la s a rii .. VERIFICARI ? / COMPLETARI 49 .

c a llta te a m e rsu tu i s e im b u n a ta te $ te c o n s id e ra b ll. • Presiunea anvelopelor pentru iarna tre­ buie sa fie cu 0. 210 km/h V = max 240 km/h Schim barea rotiior La uzarea intensa a anvelopetor rotiior din fa ta se recom anda ca aceste a sa se schimbe corespunzator schemei. Rental anvelopele pentru iamS sunt valabile urmatoarele restrictii de viteza: Litera Litera Litera Litera Litera Q = max. a m e s te c d e c a u c iu c .)La montarea anvelopelor pentru iarna. d in c a u z a c o n s tru c tie i (la tim e . La aparitia uzurii pe suprafata de mers a anvelopei.5 bari. Detaiiile sunt cunoscute de dealerii Volkswagen.SFATU R I SI iNTR ETINER E A n v e lo p e le p e n tr u ia rn a A te n tle ! in c o n d ifii de c a ro s a b il a lu n e c o s pe tim p d e ia rn a ■ $i la a u to v e h ic u le c u t r a c tiu n e in te g r a la • fo lo sin d a n v e io p e p e n tru la m a . s t r u c t u r a p r o f ilu lu i. • Anvelopele pentru iarna Isi pierd capacitatea daca p rofilul s-a uzat p&nS la o adancime de 4 mm. Astfel toate anvelopele vor avea aproape aceeasi durata de viata. 180 km/h T = max. poate fi avantajos sa se schimbe rotiie in cruce. Marimile admisibile ale anvelopelor sunt prezentate in documentele autovetiiculului. se respecta unmatoarele: • Trebuie sa se foloseasca numai anveio­ pe pentru iarna normale cu banda. SO VERIFICARI $1 COMPLETARI . • Pentru a menjine calitatea optima a mersului anvelopele pentm iarna trebuie montate la toate cele 4 roti. cu rotiie din spate. A n v e lo p e le p e n tru v a ra s u n t m a i p u tin s ta b ile ia a lu n e c a r e a pe g h e a t a $i z a p a d a .2 ban mai mare decat a anvelopelor pentru vara sa nu depaseasca 3. e tc . 160 km/h S = max. 190 km/h H = max.

D e a s e m e n e a 9 1 tn s co p u l prot e c t i e i m e d iu lu i a n v e lo p e le p e n tru v ara tre b u ie re m o n ta te la tim p c ^ c i in m o d n o rm a l zg o m o te le s u n t m a i re d u s e . in caietui 3. De aceea.481 • A nvelopele pentru iarna nu se iasa montate inutil mulSa vreme. caci pe drumuri fara gheata ?i zapada calitatea mersului este mai buna cu anvelope pentru vara. La circulatia pe suprafete fSra zapada lan tu file trebuie scoase.la a u to v e h ic u l e le c u t r a c t i u n e In t e g r a la n u m a l la ro tile d in fa ta . din m otive de siguranta. La tunctionarea cu lanturi pentru zapada trebuie scoase a paratorile de roata 5 ! inelele de tragere ajantelor. L a n tu r i p e n tr u z a p a d a A te n tie ! P e n tru s ig u ra n ta d vs .3. atentie la indicatiile de utilizare a rotii de rezen/a de la pag.S FA TU R I SI INTRETINEPE A te n tie l V i t e z a m a x im a a d m is ib ila a a n v e l o p e lo r p e n t r u ia r n a nu tre b u ie d e p a $ ita in n ic i un c a z . Autocolantele se gasesc la dealerii Volkswagen. prevazute cu capace. Atenfie la prescrierile modificate In alte tari. In Germania. • in cazul unei pene de cauduc. in Germ ania viteza maxima adm isa cu lanturi este 50 km/h. pentru care le gasiji la deaterii Volkswagen. Suruburile rotii trebuie totu$l. VERIFICARI §1 COMPLETARI — 51 . u zu ra a n v e lo p e lo r m a i m ic a $ i c o n s u m u l d e c a rb u ra n t m a i s c ^ zu t. deterioreaza anvelopele si se distrug repede. L a n tu rlie p e n tru z a p a d a s u n t p erm is e sa fie m o n ta te . „lndicatii generate referitoare ia datele tehnice" gasiti masurile anvelo­ pelor la care se utilizeaza lanturi pentru zapada. re s p e c ta ti in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i la n tu rilo r p e n tr u z a p a d a d in in s tru c tiu n tle de m o n ta re a le fa b ric a n tu lu i d e la n tu ri. • in locul anvelopelor pentru Iarna pot fi utilizate si anvelope pentru toate anotimpurite. la autovehiculele care pot depa$i aceste viteze se aplica un autocolant corespunzator In campul vizual al conducatorului. altfel acestea influen|eaza calitatea mersului. A c e a s ta p o a te d u c e la d e te rio ra re a a n v e lo p e i s i a s tfe l la g rave a c c id e n te .

Pentru ca aceste lucruri sa se mentina. • Dacd tre b u ie e fe c tu a te m o d ific a ri tehnice. trebuie jfe c tu a td 0 c o n s ilie re cu un d e a le r /olkswagen. Autovehiculul dumneavoastrS este construit conform ce lo r mai noi tehnici de siguranfa. ca de exemplu instala^ia de reglare a vitezei sau sistemele reglate electronic de amortizare trebuie sS aiba o liters §i sd fie aprobate pentru acest autovehicul. • Suplimentar consumatorii electrici din domeniul casnic de birou. L u a ti in c o n s id e ra re n e a p a ra t d e a v e r t i s m e n t e l e d e la p a g in a urmatoare. Oacd auto^ehiculul este dotat ulterior cu echipaTiente supiimentare sau se executa modiIcSri tehnice. Desigur ca §i monajul se poate executa tot de c§tre ace§tia. Astfel nu se ajunge la avarlerea autovehlculului. precum in a in te a sfectuarii m odificSriior tehnice. respectati directivele noastre. Printr-o stransa colaborare cu iai. care Influenteazd nemijlocit controlul conducdtorulul asupra autovehicululul. organizatia Volkswagen este deosebit de competenta pentru a raspurde dorinelor dumneavoasfra. e = simbol de aprobate drn partea Europens C E = declaralla de confarm ilate a tabncantiriui din Comunitalea Europeans C am u nildt" i2 iN m E JIN E R E § / INLOCUIRE . se mentine sigu ra n ^ In circulafie m fu n c tio n a re §i m o d lfic a h le sunt permise. • Accesoriiie’ ’ aprobate de Volkswagen §[ }iesefe originale Volkswagen se gasesc la iealerii Volkswagen. trebuie sa se respecte urma:oarele indicatii: • in a in te de cumpararea accesoriilor §i ^ieseior de schimb. nu trebuie 3a se faca modificari necugetale fata de starea de livrare din fabricatie. » Va recomandam ca iucrarlle la autoveitculul dumneavoastra sa se efectueze la jn dealer Volkswagen cu piese §i accesorii iriginale Volkswagen. de exemplu cutii frigorifice. oferindu-va astfel un tnait grad de siguranta acttvS pasivd. □ealerii Volkswagen executa prln speciali§ti aceste lucrdri sau tn cazuri speciale vd Tndreapta cdtre un atelier de specialitate. claxoane sau ventilatoare care nu servesc nem ijlocit la controlul autovehicululul. m o d ific a r i in lo c u ir e a c o m p o n e n te lo r • Aparatele montate ulterior.SFATURI S I iNTR ETINER E A c c e s o rii. trebuie aibd simbolul CE'i. Trebuie sd rn te le g e ti cS d e a le ru l /olkswagen nu acord^ garantie pentru defectele apSrute in urma efectuarii unor ucrdn' necorespunzatoare la montarea de }iese §i accesorii de catre alte persoane leautorizate.

In c a zu l unui a c ­ c id e n t c u d e c la n s a r e a A irb a g * u lu i.SFATU R I $1 JNTRETINERE A te n tie ! • in in te r e s u l d u m n e a v o a s tra p ro p riu v a re c o m a n d a m sa u tili* n u m a i a c c e s o rii V o lk s w a * g e n ” a p ro b a te p e n tru a u to v e h ic u tu l d u m n e a v o a s tr a s i p ie s e o r ig in a le V o lk s w a g e n . c a d e e x e m p u i sup o rtu riie d e te le fo n s a u d e p ahare nu tre b u ie m o n ta te n ic io d a ta p e c a p a c e ie „A irb ag ” s au in zo n a lo r d e a c tio n a re . e x is ta p e ric o l de ra n ire! • in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rito r la m o to r s a u fn c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. • A c c e s o riiie . c h ia r d a c a a c e s te a s u n t a c h iz it io n a t e $i a p r o b a te p rin firm e re c u n o s c u te o fic ia l. o b s e rv a ti $• re s p e c t a t i to a te a v e rtis m e n te le de la p a g in a 2 9. P e n tr u a c e s te a c c e s o rii $i a c e s te p ie s e s*au s ta b illt f ia b il it a t e a . JNTRETINERE ? / JNLOCUIRE 53 . • in c iu d a s u p ra ve g h erii p ie te i nu p u te m a p r e c ia $ i n ic i g a r a n ta c a lita te a $1 c o m p a tib iiita te a cu m a s in a d u m n e a v o a s tra a a lto r p ro d u s e . \ nu o le r i In toate piet^le da export. s ig u ra n ta $i a d a p ta re a p e n tru a u to v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra .

In folosul acestor aparate vine §i tehnica A te n tie ! de ultim a ora | l d eslgnul sp e c ia l. elementeie de montare. service de schimb la care. s u p r a s o lic it a t s a u s e p ro d u c • §1 difuzorul. 54 • INTREJINERE §1 In LOCUIRE . dispune de • in autovehicul. re s p e c tiv pante. se p o a te a ju n g e la c o m a n d a e ro n a ta a m o to ru lu i. A B S . In Nu t a ia t i fn n ic i un c a z c a b lu l de Germania existd pentru acesle radiouri c o n e c ta re s i nu fl la s a ti n e iz o la t. • Aparatele radio cu atte tipuri de conectare • Radiourile din programul de accesorii trebuie conectate cu cabluri adaptori care originals Volkswagen'’ corespund aparatelor montate !n fabric^ garanteaza mon­ se gasesc la dealerit Volkswagen. e tc . D ac a d e e x e m p lu e s te a v a ria t sem n a lu l d e v ite z a . C h ia r si c o n e c ta r e a s e m n a lu lu i de v ite z a la a p a r a te le ra d io c u adap> t a r e a u to m a ta a vo lu m u lu i a a lto r fa b ric a n ti. fabrlcatie trebuie respectate urmatoarele Ace^tia detin Informatii asupra detaliilor indicatii: tehnice ale autovehiculului. s c u rtc ir c u ite .radiourl o rlg ln a le ” din P rogram ul’ ’ de tente sunt prevSzute pentru aparate radio accesorli onglnale Volkswagen lucreaza originale Volkswagen’ ’ incepSnd cu mode.conform d lreclive lo r de dezvoltare ale fabricii. p o a te d u c e la a v a rii. se in flu e n te a z a fu n c tio n a re a tor. lul pentru anul 1999. un aparat ce necesltd reparatii se d a p to ru l. cutie i d e v ite z e a u to m a te . p o t fi a v a r ia te im p o rta n te cial pentru fiecare tip de autovehlcul Tn c o m p o n e n te e le c tro n ic e . poate schimba cu un aparat nou cu garanin c a z c o n tra r.p e ric o l d e in cen * antenele §1 elements de deparazitare tre­ diu! buie utilizate din programuP’ de accesorii originale. ' I nu se ofera in loate piefele de export. tarea fdra probleme. Aceste piese sunt proiectate spe­ in plu s.SFATURI S I INTHETINERE M o n t a r e a a p a r a t u lu i ra d io La montarea ulterioara a unui aparat radio • Se recomandS ca montarea unei instalatii dar§i la inlocuirea unui aparat existent din radio sS se faca la un dealeV Volkswagen. chiar dupa ani D a c a e n e c e s a r s e u tiliz e a z a ade zile. c a b lu l p o a te fi ^ie | i pret mai mic. locurile de cuplare* exis.

Volkswagen permite instalarea in autovehiculul dumneavoastra a telefoanelor mobile §i a aparatelor de transmisie cu antena exterioara instalata de speciali§ti avdnd o putere maxima de emisie de 10 W. in d ic a tie V a ru g a m sa r e s p e c ta ti n e a p a ra t in s tru c tiu n ile d e u tiliz a re a le te le fo n u lu i m o b il si a le a p a ra te lo r de tra n s m is ie ! D a c i dorlfj sa utiliza(i telefoane mobile sau aparate de transm isie cu o putere de emisie mai mare de 10 W.a n te n a e x te rio a ra e s te in s ta la ta d e fe c tu o s .nu e x is ta o a n te n a e x te rio a ra . L a fu n c fio n a re a te le fo a n e lo r m o ­ b ile s au a a p a ra te lo r d e tra n s m is ie p o t a p a re p e rtu rb a ri in fu n c tio n a re la c o m p o n e n te le e le c tr o n ic e a te a u t o v e h ic u lu lu i in u r m a t o a r e le c a zu ri: . de exemplu la dealenil dumneavoastra Volkswagen. sfatuiti-va nea­ parat cu dealerul Volkswagen.v a t o a t a a t e n f ia in p rim u l ra n d a s u p ra c o n d u d e rii a u to a u to v e h ic u lu lu ll N u m o n ta ti n ic io d a ta s u p o rtu i te le fo n u lu l p e c a p a c e le a irb ag * u rilo r s au in zo n a lo r d e a c tiu n e .SFATU R I S I INTRETINERE T e le f o n m o b il s i a p a r a t e d e e m is ie . in in ie rio ru l a u to v e h ic u lu lu i. A te n fie ! V a ru g a m in d r e p t a t i.r e c e p t ie Montarea telefoanelor mobile §i a aparatelor de emisie-receptie trebuie reallzata la un atelier speclalizat. Acesta define informatii privind posibilitatile tehnice de dotare cu telefoane mobile §i apa­ rate de transmisie. A te n fie ! T e le fo a n e le m o b ile s au a p a ra te le d e tra n s m is ie fo lo s ite Tn in te rio ru l a u to v e h ic u lu lu i fa ra . in c a z u l unui a c c id e n t e x is ta un m a re p e ric o l d e ra n ire ! [NTREflNERE §1 iNLOCUIRE 55 .p u te r e a d e e m is ie e s t e p a s te 10 W D e a c e e a nu p u te ti fo lo s i te le fo a n e m o b ile s au a p a r a te d e tra n s m is ie fa ra a n te n a . re s p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ta la ta g re s it. re s ­ p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ­ t a la t a g re s it p o t p e r ic lita sana> t a t e a d in c a u z a cam pM lui e le c ­ tro m a g n e tic rid ic a t! D istanta optim a de captare se atlnge numai cu o antenS exterioard.

Atentie la data expirarii.un compresor si . S e tiil c o n fin e : .j n recipient cu substanja de vulcanlzare . re p re z in ta un ris e m a r it . Intepaturile de dimensiuni mici (cca. La depa^irea datei de expirare setuI trebuie rnlocuit >6 SITUAJII . cuiele) nu trebuie scoase din pneu.p e ric o l d e a c c id e n t! N u v a c o n tin u a ti d e p la s a re a s o lic it a t i a s is te n ta d e specia> lita te ! SetuI pentru repararea penelor se poate utiliza pana la -20°C.un furtun de presiune .un indicator de presiune (cu surub de golire) Atentie! T a i e t u r iie $ i in t e p a t u r il e m a i m a ri d e 4 m m . Unele m odele nu sunt precu acest set. D a c a e s te n e c e s a r a p r in d e t i a v a r i i l e s i a s e z a ti triu n g h iu l re fle c to riz a n t .un eiectro?1ec3r . d e te r io r a r iie p ro d u s e d e d e p la s a r e a c u un p n eu c a re nu a r e p re s iu n e a ne> c e s a ra s a u d e fe c tiu n ile a p a ru te pe m a rg in e a ja n te i.1.r e s p e c ta ti p re v e d e rile le g a ie . U tiliz a re a A te n tie ! In c a z u l u n e i p e n e d e c a u c iu c s c o a te fi a u to v e h ic u lu l c a t m a i in a fa r a c a ro s a b ilu lu i. Corpurile strSine (de exemplu $uruburiie. 4 mm diametru) in special tn banda de ruiare a pneului pot fi reparale cu ajutorul setului.SFATURI S I IN TR ETIN ER E S e tu I p e n tr u r e p a r a r e a p e n e lo r * Pentru locul de amplasare a setului vezi la ie tu i 3.

SFATU R I S I iNTR ETINER E in c a z u i u n e i p e n e d e c a u c iu c la> s a ti m o torul s a m e a rg a $i p ro c e d a ti a s tfe l: • Desprindefi aulocolantui „max. A te n tie ! S u b s ta n ta d e v u lc a n iz a r e nu tr e b u ie s a in t r e in c o n t a c t cu o c h ii s a u p ie le a . 8 0 k m /h (SO m p h ) tim p d e 1 0 m in.5 bar. comportamentui autovehiculului se poate modifica. d e p la s a ti*v a c u m a x . Atentie ca §urubul de gollre at indicatorului de presiune sa fie rotit! l_asati compresorul safunctioneze intre 515 minute.8 bar.5 -3 . Porniti §i o priti com presorul. 80 km/h (50 mph) de pe setui de reparare §i lipiti-l pe tablaul de bord !n campul vizual al conducatoailui. • Dupa 10 minute de deplasare verificati p re siu n ea din pneuI reparat. • Daca aceasta este sub 1 . • DacS in interval de 5-15 m inute presiunea nu creste la cel putin 2. • Scoateti bricheta §i introduceti electro$tecarul Tn locul brichetei. D aca s-au fo rm a t 2 .a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia liz a t • Daca presiunea este p e s te 1 .8 b a r. Procuraji cSt mai repede 0 noua substanta de vulcanizare. nu c o n tin u a ti p ro c e d u ra . S IT U A fll 57 .a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia tiz a t.5 bar. Aici inlocuiti roata. corectati-o (vezi tabelui presiunilor de pe clapeta rezervorului de com bustibil) 51 continuati deplasarea c u m a x . • Scoateti capacu! ventilatorului rotii defecle m§uriJbati furtunul de presiune.5 bar.p e r ic o l d e a c c id e n ta re ! N u tin e ti s u b s ta n ta la Tndem ana c o p iiio r! • Daca in interval de 5-15 minute presiunea nu creste la 2. nu c o n tin u a ti d e p la s a re a . 8 0 km /h (5 0 m ph) p a n a la u rm a to ru l service. Din cauza su bsta ntet de vu lca niza re . Apoi cititi presiunea. Pentru aceasta montaji compresorul $i furtunul de presiune dupa cum am descris mai sus. o p riti compresorul dupa 5 min. Pneui se va vulcaniza In timpul deplasari. • Porniti compresorul.

nu pe c a ro s a b il. • La fu n c tio n a re a c u re m o rc a . • Trusa de scule | i roata de rezervS se scot din portbagaj. • C an d s un t n e c e s a re lu c ra ri sub a u t o v e h i c u i . D a c a e n e c e s a r. • Tn func^ie de tipul rotii. m a in te a s c h im b a rii ro tiij re m o r­ c a tre b u ie s e p a ra ta d e a u to v e ­ h ic u i. se por> n e $ te in s ta la tia de a v e rtiz a re si s e p o z it io n e a z a tr iu n g h iu l d e a v e rtiz a re .A p a ra to a re a ro tii se sco a te cu ajutorul cheii de roata §i a mdnerului de sarma.Tmsa de scule".1 . A u to v eh ic u lu l p o a te a lu n e c a de p e c ric .p e ric o l d e a c c id e n ta re ! • N u p o rn iti m o to ru l c a n d a u to v eh tcu lu i e s te rid ic a t p e c r ic p e ric o l. • T o a te p e rs o a n e le d in a u to v e ­ h ic u i c o tre b u ie sa c o b o a re $i sa a ^ te p te in tr-u n lo c f e r it. • La o p a n a d e c a u c iu c . a c e s t a t r e b u ie s p rijin it p e s u p o rfi s p e c ia li. MSnerul de sarma se agata intrunul din spafiiie exterioare ale aparatorii rotii. Indepartafi unul din capacele urmatoare: . Executati schimbarea rofii pe o su> prafata c a t mai orizontala posibil.SFATURI SI IN TR ETIN ER E S c h im b a re a ro tii A te n tie ! • U tiliz a ti n u m a i c ric u ri om oiog a te p en tru tip u l d u m n ea vo a stra d e a u to v e h ic u i. de a c c id e n t. • Se tra g e fra n a d e s ta tio n a re .s e re s p e c ta p re ve d e r ile le g a le . 58 SITUAJll . • N u u tiliz a ti a lte c ric u ri. ContinutuI trusei de scule este prazentat Tn caietui 3. r e s p e c tiv se s e le c te a z a p o z itia „P” si ro a ta d in p a rte a o p u sa se b lo c h e a z a c u o p ia tr a s au c e v a a s e m a n a to r. a u to v e h ic u lu l se s c o a te c a t m a i dep ar* t e in a fa ra p a rtii c a ro s a b iie a dru> m u lu l. Tmpingeti cheia de roata prin mSnemlul de sarma | i Irageti de aparatoare vezi desenul.

SITUATil . mane.v e z i imaginea.SFATU R I SI INTRETINERE V . ■4.C a p a c e le ^uruburilor de roata se sc .C a p a c u l c e n tra l se trage cu ml de sarmS..

D a c a c ric u l a fo s t a m p ia s a t pe un te r e n m o a le . . fn a fa r a d e a c e a s ta . e x is ta p e ric o l de a c c id e n ta re . D e a c e e a p la s a ti c r ic u l p e un te re n s ta b il.P e ric o l de a c c id e n t! I desfacerea surubului de roala tip antirt* . se poate >§sa cu atentie cu un picior pe capStuI leil de roatS. uti« liz a ti un s u p o rt s ta b il c u sup rafa ta m a re . e s te p o s ib ii c a m a s in a s a f ie a v a r ia t a . . ac3 §uniburile nu se desfac.Figura ilustreazS pozifiile (vezi sagetlle) unde trebuie a§ezat cricul. se ipinge pSna se opre^te in ^urubul rotii ! rote^te cStre stanga. In d ic a tie (n u m a i P a s a t) Punctele de fixare a cricului (fa(d) sunt acoperite de o dapetd care trebuie deschisa spre in fa(a. J a n ta a r p u te a d e v e n i n ee :ansa . s u ru b u rile c u d in ti m u ltip li iu tre b u ie in n ic i un c a z d es fa : u te . La unele autovehicule aceste locuri sunt marcate. jruburile se desfac cam cu o rotate. conform desenului. a te n tie ! La ja n te le c u in e l e x te rio r insuruj a t . D a c a e n e c e s a r. D a c a te r e n u l e s t e tu n e c o s (de e x e m p lu ) tre b u ie fo lo s it un su­ p o rt p e c a r e sa nu a iu n e c e (de e x e m p lu p re $ d e c a u c iu c ). sprijinltiI de autovehicul.atentie la indicafia de la pagina 64. • Puncte de fixare a cricului. A te n tie ! D a c a c r i c u l n u s e a $ e a z a in p u n c te le in d ic a te .entie la pozifia dumneavoastra. SITUAJII . a u to w e h icu lu l a r p o a te s a a lu n e c e d e p e c ric .SFATURI S I IN TR ETIN EH E Cheia de roata. Capetele cheil se >ucd la 0 distant^ cat mai mare.

. SITUATII 61 . In d ic a t ie (n u m a i G o lf C a b r io le t) A te n tie ! La G o lf C a b rio le t c ric u l s e f ix e a ­ za in p a r te a d in f a ta ia n g a g arn itu r a A a lo n je ro n u lu i in fe rio r v e zi fig u ra . A te n tie ! G h e a ra c r ic u lu i tr e b u ie sa cup rin d a p a r te a v e r tie a la a lo n jero n u lui in fe rio r p e n tru c a la rid ic a re a a u to v e h ic u lu lu i c ric u l sa nu a lu n e c e • v e zi fig u ra .SFATU R I SI JNTRETINERE • Se fixeaza cricul la aulovehicul: .!ndrepta}i cricul §i simultan rSsuc^i Tn sus gheara cricului pSna cand gheara ajunge pe punte.PicionjI cricului trebuie sa stea sigur pe teren cu toata suprafafa lui. Autovehiculul se ridica pana c3nd roata se desprlnde de sal.

hartie). ro a ta s e p o a te g re s a in zo n a b u tu c u lu l. • Desurubati celelalte ^uruburi de roata §i scoateti roata. • D esurubati $tiftul $i prindeti ^urubul ramas.fn n ic i un c a z unse! 62 SITUATII . $ u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si usor d e Tnsurubat .SFATU R I SI iN TR E TIN E R E / \ i S t if tu I d e m o n ta j (P a s s a t) • Ridicati autovehiculul pana cand roata se afla la o inaltime de un cm fata de sol. Ianga cric. Se scoate roata.nu le g re s a ti s au u n g eti! L a c e le la lt e m o d e le • Autovehiculul se ridic3 pSna ce roata se desprinde aproximativ cu 1 cm de sol. • Cu ajiitorul manerulLii surubelnitei de^unibafi §urubul de roata din extrema superioara a$ezati-l pe o suprafata curata (de exemplu hartle. se a ? e a zi ps un suport curat (capace de roata. • Introduceti roata de rezerva peste §tift. • Se fixeaza roata de rezerv§ §i toate ^uruburile de roata cu ajutorul manerulul special al ^unjbelnitel. • ^uruburile de roatd (dupa slabire) se scot cu ajutorul mdnerului special al surubelnitei (vezi desenul). S tiftu I ra m a n e fix a t. • In^urubati ^tiftul din trusa de scule in orificiul creat. • Luati surubelnita si insurubati suruburile de roata. laveta) ianga cric. $ u ru b u rile tre b u ie sa fie c u r a te si u so r d e in s u ru b a t . prosop. P e n tru a se e v ita ru g ln lre a .

dispoziliv de remorcare*”.a montajul c a p a c u lu i ro tii trebuie mai intai sa presa^i ventilul apoi sa intrcxjuceti c u o c h e ie d in a m o m e tr ic a . roata de rezervS.vezI sageata. tre b u ie Tnlocuite in a in te a v e rific a rii • Roata schlmbatd se pune in suportui rotll m o m e n tu lu i d e s tra n g e re .SFATU H I SI INTRETINERE In d ic a t ii ia s c liim b a r e a r o fii • M^neoil cu cap hexagonal din jurubelnlta u ^u re a zd s c o a te re a m an ua la a ^uruburilor rotii.m o m e n tu i d e s tra n g e re a l suru* b u riio r s e v e rific a c a t m a i u rg en t L. P a n a a t u n c i s e c ir c u la p r e c a u t de rezervS f l se flxeaza. IM om entui d e s tra n g e re e s te de 1 2 0 N m . • Roata defects trebuie reparatS cat mai repede posibil. A te n tie ! D a c a a u to v e h ic u lu l tr e b u ie u lte ­ rio r e c h ip a t c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e le d in fa b r ic a tie . 1 1 0 N m p e n t r u G o lf • La autovehiculele cu roata normala de C a b rio le t. a c e s te a ajunga in spatlul din janta . La autovehiculele cu jante din metal u§or D a c a . • M arina se Ia s i in jos §uruburile rotii se Strang in caice cu cheia. rezervg se a§eazd iarS^i capacele. se re s p e c ta n e a p a ra t in d ic a tiiie c o r e s p u n z a to a r e d e la p a g in a 49. ia s c h im b a re a ro tiii s>a cons* c a p a c u l c e n tra i poate fl prevazut cu un t a t a t c a s u ru b u rile s u n t c o ro d a te pinten . N u u tiiiz a ti in n ic i un c a z surub ein ita c u c ap h e x a g o n a l p e n tru scoa* te r e a s au s tra n g e re a surub u riio r de ro a ta . complet intreaga circunrferinta a aparatorii. SITUAJII 63 . Aten(ie la Indlcatllte din caletui 3.s e v e rific a im e d ia t p re s iu n e a din p n eu i ro tii m o n ta te . n u m a i c u v ite z a m ic a . Aten^ie ca pinlenul sS s i s e T n s u ru b e a za g re u .1 „Scule.vezi figura. Lama trebuie scoasa in afara. . • D u pa s c h im b a re a ro tii se re sp e ct a u rm a to a re ie : .

2 . strans.§urub de roata . scoateti adaptorul din lurubul pentru roatd. 34 SITUAJll . sdgeti care in d ic t sensul de rotatie) trebuie respectat neaparat sensul de ro(atie. 5e asigurS astfel calltatea optima a circuatiei Tn privinja acvapianarii. aderentei. N u m a i p e b a za n u m a ru lu i d e c o d p u te ti p ro c u ra a d a p to ru l d e Tnlocu* ire d e ia d e a le rii V o lk s w a g e n . n aceste condltil. N um ar de cod Pe partea frontala a adaptorului este aplicat numSrul de cod al siguranfei §urubului de roata. anvelopele montate in • Chela de roata din trusa de scule se sens contrar sensul de mere. D e s fa c e re a s au s tra n g e re a s uru b u lu i d e ro a ta =*entru a se putea exploata avantajele 3rinciplului anvelopei cu sens fix de rotafie • Mai intai se Impinge adaptorul 2.antifurt se mal pSstreaza caracteristicile optime Drivitor la acvaplanare. . ^urubul de roata poate fl acum scos sau in fo r m directiei prescrise. zgomotulur $t frecarii. A c e s t n u m a r d e c o d tre b u ie sa vi-i n o ta ii $i sa>l p a s tra ti in s ig u ra n ta . • DupS schimtiarea rotii. p§nS se opre§te. in urma jn e i pene la anvelopa. In acest caz nu 1 . aceasta trebuie s3 Suruburile de roata . zgomot §i frecare.adaptorul pentru §urubul de roata anti­ furt (adaptomi se gase^te in trusa de recomandSm s3 aveti fn vedere acest scule) ucru Tn special cSnd carosabilul este umed ^1 sS adapta^i viteza la conditiile traflcului. in §urubul 1 antifurt. in caz ca roata de rezerva trebuie montata in sens contrar sensulul de mere. Va recom andam s3 pSstrati adaptorul pentru §urubul rofii ?nlr-un loc cunoscut cel mai bine in trusa de scule .intotdeauna in autovehlcul.a n tifu rt* 36 faca numai temporar.rebuie tnlocuita cat mai repede posibil. se monteazS impinge panS la oprire pe adaptorul 2 .SFATUHI S I iN TR E TIN E R E In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e le cu s e n e fix d e ro ta tie La anvelopele cu sens fix de rotatie (se recunosc dupd sd ge tile de pe flancul anvelopei.

trapa se poate inchide manual. pana se inchide plafonul. a SITUATII 65 .SFA TU R l SI IN TR ETIN ER E in c h id e r e a d e u rg e n ta a tra p e i/p la fo n u lu i g lis a n t* Cand instaJatia este defecta. • Scoateti capacui de plastic din partea din spate cu ajutoml unei $umbelnitei. • Scoateti manivela din suportul din capac introduceti-o Tn otificlu pana ia limita (se depase^te lorla arcului). • Asezati m anivela in suport §i puneti capacui. • Rotiti m anivela Tn sensul a celor de ceasomic.

............... Introducefi capacul cu suportul in fata $i apasati Tn partea din spate pana se fixeaza.......vezi desenul de ma sus imagines de ansamblu din caietui 3... In c h id e re a p la fo n u lu i • Luati manivela (1) din suport ?n$urubati-o (2) in orificiul (3) in sensul acelor de ceasomic...... a§ezatimontati capacul. o b s e rv a ti si re sp e c* t a t i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .... D u p a in c h id e re a p lafo n u lu i: • De?urubati manivela din orificiu.. La autovehiculele cu volanul pe dreaptj siguranfele se gasesc pe partea dreapta......... Sigurantele se gasesc Tn tabloul de bore In spatele unui capac...SFATURI 5 / IN TR EJIN ER E SFATU R I S I INTRETINERE In c h id e r e a d e u r g e n ta a p la fo n u lu i p lia n t* S ig u r a n te le Circuitele de curent separate sunt asigurate prin siguranfe fuzibile. In capacul lampii Intehoare se gase^te o manivela.... Toate geamurile electrice sunt prevazute cu 0 slguran^a automata care la suprasarcina (de ex...... • Lua^i contactui §i deconectati consuma tomi care a ars siguranta......... pe baterie Aceste sigurante se Inlocuiesc numai U Service-ui Volkswagen............. C o d u i c u lo rilo r la s ig u ra n te maro deschis............. • Pe baza tabelului de pe capacul cutie cu sigurante constata]! ce sigurant^ i apartine consumatorului cSzut...............15 A g a lbe n .. 0 In suport A te n tie ! in n ic i un c a z nu se re p a ra s ig u ­ ra n te le s au nu se in lo c u ie s c cu a lte le m a i p u te rn ic e .... A c tio n a r e a d e u r g e n ta Cand sistemul este defect plafonul pliant se poate inchide manual.. • Scoateti capacul .......... de ex...... In caz de inghet) se deconecteaza automat $i care dupa cSteva secunde se cupleaza din nou. 30 A I o 4 66 ^ SITU A V I SITUAJII 6: ........ • Tragefi Tn Jos (sageata 2) si scoateti capacul spre spate.................. se mai gasesc stguranft In compartimentui motor.... • Rotrti manivela pana se inchide plafonul........ La unele modele.... Se recomanda sa aveti la indem ana in pemianenta cSteva siguran^e de rezerva.......................... S c h im b a r e a s ig u r a n te lo r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r tim e n tu i m o to ru lu i........... in a n u m ite ca* z u fi p u te fi p ro v o c a un in c e n d iu .............. 5 A ro§ u . 20 A ve rd e .1 nUtilizare’ .... pe care le puteti procura de la dealerii Volkswagen......vezi figura. • In capac sau Tn cutia sigurantelor s( gase§te fixat un cle§te din material plas tic* pentru extragerea sigurantelor..... 10 A alb astru ............. S c o a te re a c a p a c u lu i la m p ii • A pasati ca pa cul ca tiva mm in fata (sageata 1). d e o a re c e p o t a p a re a a v a rii Tn a lt lo c a l ins> t a la t ie i e le c tr ic e .

de exemplu TncSlzirea.SFATURI SI iN TR FTIN ER E ' Scoateti siguran^a respectiva. A§ezali din nou capacul.cu alta noua le aceea^i mdtime. d lm azarea. ' inlocuiti siguran^a arsa . Jp Lumini Tntalnire (fazS scurtS) Lumini de drum (fazft lungS) Reglare lumini Lumlna parcare Faruri cea^S Lampa ceatS spate Lampa mers Inapol Semnalizare r=P i §tergere §1 spdlare luneta ^terg^tar geam spate Echipament curatare faruri Trapa M S IT U A fll . instala^ia electrica trebuie erfficata cit mar curand posibil la un dealer 'olkswagen. ' Daca se arde din nou o sigurantd proasat tnlouita. A H !!! w Semnalizare avarie llumlnare bord Ventilator (suflant) Climatizare Incdlzire Incalzire parbriz Incdlzire lunetd incalzire oglinda exterioarS Reglare oglinda exterioara ■ozitia sig urantelor ozi^ia siguranfelor este Im prlmata pe apacul cutiei de slguran^e. In dreptui unei sigu3nte se vor gasi mai multe simboluri. em nificatia sem nelor im prim ate este lariflcatS Tn continuare: u te r Rabatere oglinda exterloarS incalzire scaun Claxon ^tergere §i spalare geamuri iO !Q 5f>\.se recunoa^te upa banda metalicd to p M . ventilatorul. 1 siguran^a poate deseorl mai multi conumatorl.

SFATU R I $1 iN TR ETIN ER E Ridicare geam Bricheta FereastrS de ventilate Echipameni inchidere Telefon. Telematik i a Telefon mobil Sistem de reglare a vitezei Sistem de navigajie LSmpi interioare Lampa de citit Pompa combustibil Priza pentru remorca EQ Citi^i cartea tehnica Tablou electric central Aprindere ca e m o -1 ^ Electronica motor ABS ESP lluminare schlm bitor Imobillzator lluminare numSr IncSlzire duze sp3iare geamuii Instrument bord (Combi) IncHidere centralizatd Radio CD Player. CD Changer SITUAJll 69 .

maro sau albastru. c a re p o a te a v a ria a u to v e h ic u lu l.SFATU R I SI iN TR ETINER E A ju to r la p o r n ir e Daca m oto rul nu porne§te p e rtru ca bateria s-a descarcat se poate utiliza pentru pornire un c a b lu p e n tru a ju to r la p o rn ire. B a te r ia tnghet a t a s e in lo c u ie s te o b lig a to riu . B a te ria d in s p a te Daca bateria se afla Tn spatele autove­ h ic u lu lu i conecta^i cabtui a u x ilia r la punctele din compartimentui motor: Polul plus * se gase§te sub o clapetS de plastic . C u lo a re a c a b lu lu i d e a ju to r (a p o rn ire: Cablui plus: in majoritatea cazurllor ro. Este valabil Tn special pentru polii care se fixeazS la blocul motorului. altfel s-ar putea produce curent la conectarea polului p(us. • Poate fi utilizat numai cablui pentru ajirtor !a start cu o grosime suficientS. • Ambele baterii trebuie sa aibS tensiunea n o m in a l^ de 12 V. in lo c u iti b a te ria in g h e ta ta sau dezg h e ta ta d e o a re c e c a rc a s a b a te rie i p o a te fi c r a p a ta . • Se folose^te numai cabiu cu cie^tl izolati A te n tie ! N u in e a rc a ti n ic io d a ta o b a te rie tn g h e fa ta . • intre autovehicule nu trebuie sa existe contact.P e ric o t d e e x p lo zie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re a b a te rie i e x is ta p e r ic o iu l r a n irii c u a c id s cu rs din b a te r ie . 70 SITU A f i t . Se respecta datele fabricantului de cablu. • Bateria descarcata trebuie conectata cu grijS la reteaua de bord. de la bateria unui alt autovehicul.vezi imaginea. Trebuie respectafe urmatoarele indicatii: in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e r tis in e n te le de la p a g in a 2 9 .vezi imaginea. Prin a c e s te fisu ri p o a te c u rg e a c id u l b a te rie i. Polul minus . • Aten(ie ca polii conectati sa aibS contact metalic suficient. • Motorul autovehiculului care furnizeaza curent se lasa sa functioneze. C ablui minus: in m ajoritatea cazurilor negru.u. C a p a cita te a (Ah) bateriei ce furnizeaza curent nu trebuie sa fie m u lt su b c a p a c ita te a b a te rie i descarcate.este legat de caroserie .

cd t mat d ep arts posibil de bateria descarcatS A.p e ric o l d e ra n ire! • N u se t in Tn a p ro p ie re a b a te rie i s u rse d e fo e (s u rs e d e fo e desc h is e .) . Celalalt capat al cablului minus (X) se conecteazd la o piesa metalicS fixata prin §urubla bloculmotorului sau chiarlablocul m otorului. • F ifi a te n ti c a lu m in ile d e m e rs ss f ie d e c o n e c ta te . 1. • C ab lu l m in u s nu tre b u ie c o n e c ­ t a t n ic io d a ta la p ie s e a le s is te m u lu i d e a lim e n ta r e c u carb u * ra n t sau la c o n d u c te te s istem u * lui de fra n a re i • P ie s e le n e iz o la te a le c le s tilo r nu tre b u ie sa se a tin g a .Pertcol d e s c u rtc irc u it! • C ab lu l d e a ju to r la p o rn ire se a $ e a z a tn a $ a fe l tn c a t sa n u poata fi p rin s de p ie s e le c e se ro tesc In c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. s tntrerupe procedeul de pomire dupS 1 secunde §i se repeta cam dupa o jumatat de minut. 3 . la urtele m odele trebuie deschis capacul suportului de sigurante*. tlg a r i e t c . In plus c a b lu l d e a ju to r la p o rn ire co> n e c ta t la polu l plus a l b a te rie i nu t r e b u ie s a v in a tn c o n t a c t c u p ie s e le a u to v e h ic u lu lu i con d u c a to a re d e e le c tr lc ita te . • c a n d m otorul func?ioneaza a m b el cabluri se scot exact in ordinea inversa.p e r ic o l de e x p lo z ie ! • M otorul se porne^te dupa cum est descris la capitolul . Un capSt al cablului (+) la polul (+) al bateriei descSrcate A. Atentie! • Cablul m inus (X) nu se c q necteaza la polul minus al bate­ riei descarcate. 2. 4. Un c a p it al cablului (-) la polul (-) al bateriei fumizoare de curent B. d e o a re c e la sepa ra re a c a b lu rilo r d e p o m ire b ec u rili p o t e x p lo d a s a u s e p o t a rd e dii c a u z a v a rfu rilo r de c u re n t. • Daca motorul nu porne^te imediat. • N u va a p le c a ti d e a s u p ra b a te ­ rie i . • La autovehiculul care are bateria des carcata se va conecta ventilatorul §i Tnca zirea lunetei pentru prelungirea varfurilc de curent atunci cand se deconecteaz bateria.SFATU R I S I iN TR ETINER E A = bateria descSrcata B = bateria fumizoare de curent Cablul de ajutor la pornire trebuie conectat neaparat in urmatoarea succesiune: Inainte s i puteti conecta cablul de ajutor pentru pornire la polul (+) al bateriei.Pomire motor'. S IT U A fll . Prin form area s ea n te ilo r s-ar putea aprinde gazul exploziv din baterie. Celalatt capat al cablului (+) la polul (-•-) al bateriei fumizoare de curent B.

• Deoarece amlificatorul for^ei de franare • Trebuie respectate hotararile legale referitoare la remorcare. • La remorcarea pe distante mai mari de 50 l<m. la manevrarea volanului trebuie depus un efort mai bun. • Cablul de remorcare trebuie sa fie elas­ • Conducatorul ma$inii tractate trebuie sa tic pentnj ca ambele autovehicule sa fie fie atent ca respectivul cablu sa fie Tntins. • FarS substance de lubrifiere (ulei) In cutia de viteze. s e u t iliz e a z a b a t e r ia u n u i a lt a u to * v e h ic u l c a a ju to r la p o rn ire . fn caz ca motorul sta. respectiv in cutia automats de vfteze. d a c a e s t e p o s ib il. • A m b ii co n d u ca to ri tre b u ie s§ aiba cuno^tinte despre specrficul remorcarii. Trebuie sa fi{i In permanents atenli ca sa • ContactuI trebuie s3 fie pus penlru ca nu apara for^e de tractiune nepermise §i volanul sa nu se bloctieze §i luminlle de nici focuri. M a i s ig u ra e s te to tu $ i in aceste condi^ii se respecta instructiunile u tiliz a r e a u n e i b a re d e re m o rc a re ! corespunzStoare. Cei care nu au exersat nu trebuie nici sa remorcheze nici sa fie remorcati. suprssoficitate §i avariate. conducatorul ma§inii care tracteaza trebuie sa ambreieze foarte u§or la demaraj. claxonul. §tergStorul de apropierea strazilor consolidate exists parbriz §1 instalatia de spdlare a parbrizului pericolul ca elementele de fixare sa fie s§ func^ioneze.SFATU R I S I iN TR E JIN E R E R e m o r c a r e /T r a c ta r e • La utilizarea unui cablu de remorcare.v e zi p a g in a a n te rio a ra . La manevrele de remorcare In sem nalizare. m a|ina poate fl remorcata numai cand ro^ile de antrenare sunt lidicate. De aceea se utilizeaza numai • La ambele autovehicule este pornita cablurl din fibre sintetice sau cabluri din instalatia de semnalizare de avertizare material elastic. functioneaza numai cand motorul este tn funcjiune. protejate. pedala de franare trebuie apasata m ult mai putemic. • in a in te d e a s e p o rn i m o to ru l prin re m o rc a re . Un cablu de remorcare sau o barS de re­ morcare pot fiaplicate numai urmStoarelor ineie de prindere: In d ic a t ii g e n e r a te 72 SITUAJII . ma§ina trebuie ridicata din fatS. • Deoarece la motorul oprit servodirectia nu functioneaza.

• Dupa utilizare. S IT U A fll 73 . A u to v e h ic u ie c u in e ie d e re m o rc a re d e m o n ta b ile * ♦ Ineiul de rem orcare are file t stanga.vezi figura. Capacul se monteaza la ioc. se de§urubeaza Ineiul se a§eaza In trusa cu scule. In e le le d e re m o rc a re s e in$urubea> z a p a n a $ e o p re s c 91 s e s tra n g cu c h e ia d e ro a ta . In e le le de re m o rc a re tre b u ie p a s tr a te in to td e a u n a fn a u to v e h ic u l.vezi figura. mai TntSi trebuie indepartat capacul .SFATU R I SI INTRETINERE In e iu l d e re m o rc a re fro n ta l Pentru a se ajunge la ineiul de remorcare.

70. R e m o rc a re a Va recomandam ca autoveh'iculul dvs. O a c a to tu s i tre b u ie re m o rc a t vehi* c u lu l p e n tru a p o rn l. • R e m o rc a re a a u to v e h ic u le lo r cu c u tie d e v ite z e a u to m a ta . • Dacd am bele a u to ve h 'cu le sunt in mi^care. Trebuie pomit cu ajutorul cablurilor de pornire .vezi figura. c o n d u c a to ru l m a ^ in ii re m o rc a te tre b u ie s a resp e c te in p lu s u rm a to a re le : • in a in te de remorcare se cupleaza pe viteza 2 sau 3. • Se pune contactul. In spate la dreapta sub bara de protecbe se gasefte inelui de remorcare . • De Tndata ce motorul a pomit se apasa ambreiajul §1 se selecteazd viteza evitSnd tam ponarea cu a uto veh iculu l ce face trac^iunea.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E In e le le de re m o rc a re d in s p a te . se apasa pedala ambreiaj §i se mentine apSsata. impotriva pomtrii prin remorcare stau mai multe argumente: • La remorcare exists un mare rise de ac­ cident ca de ex. nu e s te p o sib ila d in m o tiv e te h n ic e ! 74 SITUAJ1I .o r pedafa de ambreiaj. p e n tru p o rn ire .vezi pag. se elibereaza u . ciocnirea Tntre autovehiculele care tracteaza. • La a u to v e h ic u ie le c u m o to a re pe b e n z in a s e p o a t e c a o p a r te de c a r b u r a n t u i n e a r s s a a ju n g a in c a ta liz a to r s i a s tfe l a c e s ta s a se d e fe c te z e . sa n u fie ta c ta t pentnj pornire.

Cutie de viteza mecanica • Autovehiculul poate fi tractat cu o bare un cablu de remorcare. • Daca remorcarea se face cu ma^ir^a de depanare. autovehiculul poate fi remorcat numai cu rotile din fata ridicate. • Autovehiculul nu trebule tractat o j punte fatd/spate ridicatd. Passat cu tractiune integrala • La Iractare viteza nu (rebuie s3 deps §easca 50 km/h! • Dlstanta maxima pe care un autovehici poate ft tractat este de 50 km/h! . CSnd nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn~ autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. Daca motomi este oprit.Cutie de viteza automata • Autovehiculul poate fi tractat cu o barE un cablu de remorcare. Tncat In scurt timp cutia de viteze va f! avariata. SITU A ftl . • Seiectorul de viteze Tn pozitia „N". cutia de viteze nu mai are suficienta lubrifiere. . • Dlstanta maxima de remorcare este de 50 kml Motiv. arborii de antrenare se rasucesc Inapoi. deci la viteze mal marl §i distance mal man.SFATU R I S I INTRETINERE A u to v e h ic u le r e m o r c a t e L a r e m o r c a r e a a uto veh icule lo r c u c u t ie d e v it e z e a u t o m a ta trebule respectate Tn plus fa(3 de indica^iite de la pagina 72 §i urmatoarele puncte: • Selectorul pe pozilla „N" • Nu se remorcheaza cu o vltezS mal mare de 50 km/h. Motiv: Daca m arina este ridicata din spate. Respectati urmatoarele. Cand nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn* autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. • Autovehiculul poate fi tractat cu punte fats sau spate ridicata. G o lf/B o ra c u tr a c tiu n e in te g ra la La remorcarea autovehiculului cu un cablu sau o barS. Astfel in cutia automata de viteze rotile planetare ating o turatie atal de mare. motorul nu trebule sa fie pomit. pompa de ulei de la cutia de viteze nu functioneazS.

^ 76 SITUAJII . C ric u l d e a t e lie r Pentru a evlta deteriorarea suprafefei inferioare a podelei autovehiculului se utilizea-zS neapdrat un strat intermediar de cauciuc. a lt f e l p o t sa a p a r a a v a rii g ra v e ia a u to v e h ic u l. A te n tie ! • N ic io d a ta nu s e la s a m o to ru l p o rn it c a n d a u to v e h ic u tu i e s te rid ic a t • p e ric o l d e a c c id e n t! • D a c a tre b u ie s a s e lu e re z e sub a u to v e h ic u l. p e a x a d in s p a te sau din fa ta .SFATU R I S I IN TR ETIN ER E R id ic a r e a a u t o v e h ic u lu lu i C ric u l d in t r u s a d e s c u le Ridicarea autovehiciilului cu cricul este descrlsa la paglna 61. M a $ in a nu tre b u ie r id lc a ta In n ic i u n c a z pe b a ia d e u le i a m o to ru lu i. a ltfe l p o t a p a re a a v a rii g ra v e . a c e s ta tre b u ie asi> g u ra t p e d e d e s u b t c u e le m e n te d e re a z e m s p e c ia fe . E le v a t o r d e a u to m o b ile in a in te d e u rc a re p e un e le v a to r d e a u to m o b ile tr e b u ie s a s e a s ig u re 0 d is ta n ta s u fic ie n ta in tre compo> n e n te le p o z itio n a te in p a rte a d e jo s a a u to v e h ic u lu lu i si e le v a to r. Spate P u n c te le d e f ix a r e p e n tr u e le v a t o r s i c r ic u l d e a t e l i e r A u t o v e h ic u lu l p o a t e f i r i d i c a t n u m a i d in p o z i t i i l e i n d i c a t e in d e s e n . p e c u tia d e v ite z a .

.............................................................................................................23 Conservarea cavitatilor...............47 Aditivul lichidului de ra c ire .......................32 Cricu!...........................................................................................inlocuire......2................ 67 Curatare sub presiune.... 2 Conservarea........... 24 Curatarea tabloului de b o rd ............................................70 A n ie n a .econom ie........ 43 Benzina .........44 .....................24 Consum u le i.calitate...... 26 Curatarea elementelor de plastic..............................70 Catalizatorul.................34 Ajutor la p o m ire ......... 3 Chederele u s ilo r.24 Curalare uscata..55 A ntigel.............................................. 2 ...........................................utilizare pe timp de ta m a .................................................. 3 INDEX 77 .................... 52 Acoperirea farurilor.................................................c INDEX A A cce sorii... 61................a d ltiv ............ 41 ............. 55 Aprinderea carburantului.........2 3................ 2.......................................................2 B iodiesel....a d itivi............................47 Adancime p ro fil....................... 45 ........................................................................................incSrcare...............................................................................................14 ..............................13 Carburant RME Carburant fara p lu m b ................................17 Acvapianare...........p a rb riz................................................................................................ 24 Curatare la u d ......... 24 ...... 6 c Cablu auxiliar................. 24 Cifra cetanica.. 24 .....64 Asistenta la fran are ....................... 22........................................p lalon....................................................... 3 Cifra octanica..........26 Curatarea $i conservarea compartimentului m otorului.........14 -c o n s u m ..........21 Antena exterioarS.............................................34 Aparate rad io .............................3 Asigurarea §uruburilor. 3 ............................ 28 B B a te ria ..............................................................................

...............................33 Instalatia de evacuare a gazelor....................... 26 G Gazele de esapam ent..plafon g lisant.....................29 Injectie d irecta..... 8 Directia. 21 Instalatia de fra n a re .....50 intretinerea autovehiculului.. 73 Intervale de inspectie.centuri de siguranta.b o rd ............................. 47 Iridicatii de deplasare.............................................................................. 33 Instervale schimb u le i................................... 65 inlocuire la m p i.................... 14 Echilibrarea ro tiio r..... 22 Intretinerea p ie lii..........................................27 lntre{inerea plafonutui.. 66 ......23 Diferential blocabil electronic................................................fotile din metal u § o r..................................................................18 Deplasarea econom ica................... 14 78 INDEX .....17 Inlocuirea ro tii.. 39 ^ 'w E Economisirea energiei..................................................... 4 Inele de rem orcare.....13 Instalatia de spalare a parbrizuiui........ 5 Fuel Stratified Injection (F S I)...........................plafon pliant.....36 Instalatii de spalare autom ate........................47 Elevator....... 20 ..............14 Deplasari in stra ira ta te .................................INDEX D Depiasarea cu rem orca....................... 76 F Franele....................................................... 12 Indicafii de siguranja................................................. 24 Intretinerea vopseJei................................17 Dezghetarea geamuiilor............................... 23 Intrejinerea caroseriei......................................... 4 I inchidere de urgenta ....................... 26 .............................................................................................................20 Intretinerea componentelor crom ate.............25 ......... 11 I Indicatori de uzura..............

..........2£ M Medial inconjurator evitarea zgomotelor si efiminarea gazelor polua nte .................................lichid de frana.. 45 ..........................48 .................... 25 J o ja ..........32 L Lamelele stergatoarelor de parbriz.........................b ate ria .pneuri u z a te .................................................................................. 40 ........carburant$.................... 3^ Numar de c o d .........1i Perioade lungi de slahonare................. 38 Lanturi pentru z a p a d a ...............................42 Piese de schim b.........14 .......lichid de rScire........21 Modificari te h n ic e .................. 34 N Nivelul lichidului de ra c ire .............6*: P Pana...... 31 ..instalatia de evacuare a gazelor .........................1 3 ...................................................35 ....................................................................uiei v e c h i..............deplasare ecologica..........................u le i.................................nivelul u le iu iu i.... 4 ' Perioade de stajionare......................................................................Inchidere de urgenta.intervale schimb u le i...........................51 Lichidul de frSna......................... 31 ...........51 Piafonut glisant ...................................... .......... 3c ..3S ........................................................................................intrejinere autovetiicul......spalare autovehicul....consumul de u le i...........preslune p ne uri..................indicatii de siguranta.....................carburant fara P b .............................................. 5S Motorui .33 .....................20 .....................................34 L ubrifianti. 2 ........ 4£ ............. 2 ............................................................... 14 ........ 46 Jentile din metal u §or................. 3S ..5€ Parcarea......intretinere...... ■Q ■Q INDEX 7‘ ...............ulei m o to r.................................................. 47 ...........................39 LIchidul de racire..........INDEX j J a n te le ................p n e u ri..........

............. 20 R ^ a d io .................lanjuri pentru zapada....................................................................................... 64 .............................................50 ^neuri cu sens precizat de ro ta tie ......................................................................9 ^fotectia podelei............................................................ 49 Surufauri antifurt... 65 0^ INDEX ....................................................................................................................................... 20 Speciflca{ii uiei................ 67 Sistem antiblocare (A B S )........... 75 lid ic a re a a u to ve h icu lu lu i....... 74 Tractiune integrala...................... 25 ^ jn c te de lixare c ric ....... 61 s Sarcina de sp rijin...................ro d a j..................75 Trapa/plafonul glisant...........................s ta r e .................................. 31 Substanje de curatare.................... 10 .46 .........tractiune integ ra l^............................................................................................................................... ........................................10 S patarea......................11 S e rvofr^na .................................... 18 Servodirectia....................7 Syncro ..................... 37 ^e m o rca re a ................................................................... 46 s Suruburi de roata..................................... 17 ^eglarea d u z e lo r..54 ^educerea puterli m o to n jiu i............12 ^ riz e ................. 64 ^rimii 1500 k m ...........INDEX ^ n e u r i........... 12 ^0 {i.......................................................64 T Telefon a u to ... 56 S igurantele...........................................................sens p re c iz a t. 76 Hodajul.18 ’ rogram electronic de s ta b ilita te ...9 ^eglarea faru rilo r......................remorcarea............................................................ 46 ................ 55 T ra cta re a .......p re s iu n e ................................................................10 ..................47 ^neuri penlur ia m a . 7 SetuI pentru repararea penetor........ 46 ..................................................................

....... 43 .............................23 instalatia de spalare p a rb riz .51 V Ventilatorul..carburant D iesel. 23 lichid de racire...............................................................................12 IN D E X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------..................INDEX U U leiuri... 36 lanturi pentnj zapada.............................................b a te rie ...................................31 p n e u ri................ 50 dezghezate geam uri.... 30 V iteze.....................tntretinere autovehtcul. 34 ulal m o to r..............................................................................................31 Utilizarea pe timp de iama ......................81 ..............20 gream uri......... 3 ...............................................................

.........................................70 INSTALATIE CLIMATIZARE incalzire ?i ventilare....... 77 Climatronic.............. 94 Contact m o to r.................... dispozitiv de remorcare..... 66 Bricheta........................................................... 6 Lampi avertizare.................................. 56 Tteliere........... Pregatirea telsfonului ................................................................................... 38 Indicatii referitoare la siguranta lucrarllor din camera m otorului.......................................... 62 Spatii de depozitare ............................................. 90 Fr§na de m S n a ............... 63 Suport cutli de bauturS.................22 DESCHIDERE / INCHIDERE C hei........... 85 Cutie automata de viteze in patnj tre p te .. 47 Parasolar. 93 Program electronic de stabilitate E S P ............................................... 39 LUMINI..60 Bancheta spate.... Scrum iere............................63 Suport b a g a je ......................................................31 Geamuri acfionate e le c tric .............. 59 Pedale........................................................... triunghi de avertizare......................................................................................36 Capola m otorului.13 Volan multffunctlonal............... 97 Oprirea m otorului. 49 SCAUNE SI ARANJAMENT Scaune din fata ............ 65 P rize.......... CAMP VIZUAL Comutatoare. 26 HaiofVCapac portbagaj ..................................................................................................... 68 Trusa de prim ajutor.................. 40 Maneta semnalizare §i laza m a re ................................................................................44 I 5tergator de parbriz instalajie de spalare a parbrizului............... 46 Oglinda retrovizoare................................ 86 Cutie automata de viteze Tn cinci trepte tip tro n ic ............. 95 Pomirea m o to n jiu i....................................59 Spatlu de b a g a je .....................................................67 Sertare (Torpedo).................. i0 4 ..............100 Control viteza de croazierS GRA ............ 57 Brate de s c a u n ...................................................................... 99 Control distanla parcare PDC ............................. 69 Tnjsa de scule....................... 61 Sac bagaje.......43 Luminl interioare............45 Lamelele stergStoarelor de partDriz ....... 73 Aer conditional .........................101 A lim entarea........................................................ 3 Instmmente de b o rd ..........................23 Telecomanda ra d io ..30 Instalatie a n tifu rt............................. 58 Coloana volanului reglabila...............21 Dispozitiv Hands Free pentm telefoane mobile.................. 79 DEPLASAREA Cutia de viteze m anuaia......CUPRINS COCKPIT Imagine g en e ra l^...........................33 Trapa/plafon g lisa n t.................24 Ugi.. roata de rezerva ............................................................................................................................50 incalzire scaun ............... tnchidere centralizata....................

U IIL I Z A H t a I COCKPIT .

..................................... 42 telor de comanda......... 9 32 ... 38 2 ...Duze de a e r ....Manerul u$tlor 24 .. 48 25 .40 26 • Rozeta pentru tncalzirea scaunului.. 41 28 ....... pentru aer condifionat ..Airbag conducator.............. De aceea aranjarea elemen^ ^ ^ 5 .....intrerupator pentru Sistemul de Control vlteza de croaziera* ............ 45 de viteze In 5 tre p te ).......... 75 din s ta n g a .........Tasta . 58 autovehiculele dvs..................................2 ....Maneta stergatorului de parbriz si a (cutie automata instalafiei de spalare a parbrizuiui ..........................Tabloul de bord: 30 ......Radio sau Sistem de navigatie cu lu n e te i............. La montaxea ulte rio a ri a radio-ulul se vor re specta In d lcatiiie din m anualul 3 ... ..............Buton reglare oglinzi e xterloa re . 33 22 ................intrempator pentru parasolar .....86 12 ..Maneta frana de m a n a ........... 6 31 ..............1 ordinea dispunerii elementelor poate varia.. pag.....................Scrumiera cu brichetS / p riz a ......................... sistsm de navigatie......Claxon (functioneaza numai cu Selector {cutie automata contaciul motor pus) de viteze in patru trepte) ......Deblocarea capotei portbagajului.... . 95 5 ......Mon(area aparateJor de radio'....... pentru incalzire/ventilatie ........Deblocare capac rezervor .....esorii........... poate 1i diferita la 16 .... 99 Reglare faniri .Airbag conducator....... respecliv ..... 43 27 ..... 31 stanga...... 101 Program Electronic 8 ...........................Comenzi 34 .. 42 ...Comutator lu m ln i.lluminarea aparaturii de b o r d .......... 79 echipamente... m odrflciii $i pfese deschim b' $1 .... pentru Climatronic .....intrerupator pentru incalzlrea 33 ........... 85 11 ..... 6 .......A3........Manets semnallzare $1 faza mare .....Manual 2...... 68 4 ....................ContactuI m o to r...........Deblocarea capotei m o to n jiu i............ Poz.Intrerupator lumini a v a rie .......... 65 Instrum enle................... a?a cum este aratata in im aginea genarala.......Maneta schlmbator de viteze Lumini de c o n tro l...Irrtrenjpator pentru actionarea Vehiculele cu aparat de radio.. 21 ....Torpedou 13 ... 41 de Stabiiitate.......Maneta pentru reglarea inaltimii a u § ilo r............. pag............... 28 volanului.......... 59 3 ...Sigurante .........94 10 ..... 41 radio 14 . COCKPIT — 5 ....Rozeta pentru incalzirea scaunului din dreapta.blocare centralizata 23 .U T ILIZ A R E Poz........... .......Sertar pentru mapa de b o rd .... 90 Sistem multifunctional ..56 7 ...1 29 ........ 66 9 .Suport pentru p a h a re ....... capliolut .....77 • Sunt posibile mai multe combinatii intre ^ ... telBloane mobile lespectlv aparate CD m onlat d ir fabrica au »l pentru acestea separal manuale de utlllzare... 68 • La vehicule cu volanul pe dreapta......Telefoane mobile aparate de receptie'...... 1 ..............Manual 2......... 19 .. .......Maneta deschidere torpedou .............2 electrics a geam urilor.. Manual 3. 13 {cutie de viteze mecanica) ......................... IB ............. 104 Simbolurile de pe elementele de deservire corespund totu$i vehiculelor cu volanul pe 20 ........... 73 electric..... 17 ..

U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E n a g in e g e n e r a la COCKPIT — 4 .

..... Kilom etraj...... • Prin fotirea pana se opre^te in sens c o n tr a r s e n s u lu l o ra r se regleaza orele....... e COCKPIT .......... 87 1 ......... • Prin rotirea pdna se opre$te in sen su l o ra r se regleazS minutele................. Rottnd $1 men|inand butonul..... 6 3......... Prinlr-o scurta rotire a butonuiui se realizeaza m odificarea cu cate 0 ora........ Printr-o scurtS rotire se regleazS cu ceite un minut... 2 ....... 8 7............ 6 2........................... Rotind §1 m entinand butonul..... T urom etru................... Ceas ......... Indicator combustibil ... m inutele se vor modifica in mod continuu. T u r o m e tr u A c jl indicator al turometrului nu trebuie sS ajungSin nici un ca zln zon a ro$ieascalei.... Tachometru ............. 7 5.... orele se vor modifica in mod continuu...... 8 cu indicarea intervalelor service ... Temperalura agentulul de ra c ire .. 12 8........C e a s d ig ita l Pentru reglarea ceasului se utilizeaza butonul piasat la dreapta jos langa turometru....U T IL IZ A R E In s tr u m e n te d e b o rd Modul de plasare al instrumentelor depinde de modelul respectiv $i de motor. 7 4.. PunctuI de Inceput al zone! ro$ii depinde de motor. Pag...... S c h i m b a r e a la t im p in t r ...... 1.......................................... Indicator multifunctional* cu afi§area intervalelor de service’ .... 7 6....... Indicatorul manetei selcetorului de viteze’ .o t r e a p t^ s u p e rio a r^ d e v ite z e d u c e la e c o n o m is ir e a c a rb u ra n tu lu i 9 1 r e d u c e z g o m o tu i in tu n c fio n a re ! Schimbarea treptei de viteza intr-una inferioara sa se facd Inainte ca motorul s§ functioneze negnifonn...........................

L a te m p e ra tu ri e x te m e m art si so H c itare p u te rn ic a a m o to ru lu i a p a re p e ric o lu l supra* In c a lz irii m o to ru lu i! 4 . mai exista cam 8 litn combustibil. 5 • V ite z o m e t r u l in perioada de rodaj trebuie respectate instructiunile din manualul 3. R e ze rvo ru l de c o m b u s tib il are capacltatea de aprox.T e m p e r a tu r a lic h id u lu i d e r a c ir e Indicatia apare c&nd contactui motor e pus. a . .N o rm al La deplasarea normala.R ec e Se evita turatii marl si fnca nu se solicita putemic motorul! b . n n n ifo iT A te n tie A c o rd a ti a te n tie n e a p a ra t a vertiz a rito r tie ia p s s -IS L am pi s u p lim e n ta re p la s a te in fa ta z o n e i d e a d m is ie a a e ru lu i in fa ta ra d ia to ru lu i de ra c ire fn ra u ta te s c e fe c tu i d e ra c ir e .L a m p a d e a v e rtiz a re Daca lampa clipeste in tlmpul mersulul. se va controla imediat indicatia temperaturii agentului de rdcire. La solicitarea puternica a motorulul $1 temperaturl marl exterioare indlcatorul se poate deplasa mutt spre dreapta. Indlcatorul trebuie sd se afle In zona mijlocie a scale!. 621.U T ILIZ A R E 3 .si mai departs” . O p rifi v eh ic u lu l. Daca indlcatorul se gase§te in zona nor­ mala. c . o p rifi m o to ru l si stabDiti cau2 a vezi pag. ca o functie de control. La punerea contactului motor se aprinde in plus lumina de a ^rtiz a re (c ) lim p de cateva secunds.2. a c e s ta nu e s te un m o tiv d e in g rijo ra re .In d ic a t o r u l d e c o m b u s tib il Functioneaza n jm a i cu contactui motor pus. 18. ISnga ^ K o n a de Indicatie b. temperatura lichidului racire este prea mare. capitolul „Primli 1500 km . Daca Indlcatorul se afla la dreapta. completati lichidul de racire cu prima ocazie.. ( ^ ^ A t a t a tim p c a t lum ina d e a v e rtiz a re (c ) nu e s te a p rin s a . CSnd acul indi­ cator ajunge in zona de rezerva (sageata) si se aprinde lampa de avertizare (d).

. indicatoru! intervalelor service trebuie programat din nou...service OIL • inspectie s e rv ic e . contorul de jos Indica distantele scurte..s e rv ic e Cand se ajunge la momentui executarii service apare clipind in contorul de jos {pentru d is ta n te s cu rte ) una din urmatoarele indicatii: • schimb u te i....5 secunde).... • Candsedeconecteazabateriaautovehiculului.. lucrarile de service trebuie executate conform planului de sen/ice $1 nu conform indicatorulul.. In d ic a to r in te r v a le .altfel apar indicatii eronate..... datele se pastreaza. trebuie resetata numai lucrarea service dorita.... funcjia se va reseta dupa cum urmeaza. De asem enea aceasta se o btin e 5 i prin apasarea si m enjinerea butonului de resetare (mai mult de 0......... Acest lucru tre b u ie e x e c u ta t de un dea le r V o lksw a g en .. Daca ind ica to ru ! n j se reprogrameaza....... Prin apasarea butonului de resetare se poate alege Tntre diferitele lucrari.. service OEL respecliv.. in caz contrar termenul de prezentare la sen/ice ar putea fi gre^tit.. Daca inspectia nu a fost executal de un dealer Volkswagen...service INSP Dupa pornirea motorului... • DacS se schlmba tahometrul in urma unei reparatii....... Pe display apare: ^service — " In d ic a tii • In orice caz. • intre intervalele service aparute nu se reseteaza ... anuntui: Service se $ferge dupa aproxim ativ 1 min.. a COCKPIT . Dealerul Volkswagen ce executa lucrarea de senAce va reseta functia pentru intervalele de lucrSri de Service.. Contorul de jos (contonjl pentru distan}e scurte) S6 aduce la 0 prln apasarea butonului de resetare de sub kilometraj...... Ultima pozitie a contorului de jos Indica distante de 100 m..... cand contactuJ motor este luat. • Se apasa 5 i se fine apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte de sub tahometru.. • Butonul pentru minute folosit la reglarea ceasului digital se roteste spre dreapta .U T ILIZA R E 6 • In d ic a to r k ilo m e tr a j/ k ilo m e tr a j d e c a la t o r ie Contorul de sus inregistreaza distanta totals parcursS...

COCKPIT . S te rg e re a m e m o riilo r Ambele memorii pot fi $terse separat la punerea contactului motor. distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata. La intreruperea calatoriei dupa mai mitlt de 2 ore memoria este $tearsa automat. Oaca se deconecteaza bateria vehiculului. P e n tru s e le c ta re a tntre memorii. repetala a tastei B din maneta stergatorului de parbriz.U T IL IZ A R E ' 7 • In d ic a t o r m u lt if u n c t io n a l* Indicatorul multifunctional (MFA) oferS urmatoarele informatii: • timpul parcurs • distanta parcursa • consum momentan de carburant • consum mediu de carburant • viteza medie • distanja ramasa • temperatura exterioara Prin apasarea scurta. ambele memorii se $terg. Daca se depaseste una din cifrele de mai sus. 9999 km distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata 999 litri. Aceste date servesc la calcularea valorilor medii ale consumului §i vitezei realizate in timpul tuturor parcursurilor individuale. 1 — (memon'e parcurs individual) 2 . Pe langa acestea vor fi afi$ate o serie de teste si simboluri s u p lim e n ta r e (vezi ■3ag.(memoria parcursului total) in partea dreapta sus a MFA. se pot selecta indicatiile cand contactul este pus. se va indica prin afisarea cifrelor „1" sau „2" in ce domeniu va gasitt. memoria se $terge iar calculul se fealtzeaza din nou. 11). M e m o r lile Sistemul Bste dotat cu 2 memorii automate. Contrar memorSrii de la calatorii individuale. M e m o rie p e n tru un p a rc u rs indi* v id u a t ( 1 ) colecteaza urmatoarele date incepand cu punerea contactului motor pana la taierea contactului motor: timpul parcurs. M e m o ria p a rc u rs u lu i to ta l (2) inregistreaza datele calatoriilor individuale de pana la 99 ore 9 min. apasSnd tasta A mai mult de 2 secunde. apasati scurt tasta A cand contactul este pus. memoria nu se sterge daca se intrenjpe calatoria mai mult de 2 ore. Din acestea sunt calculate viteza medie §i consumul mediu de carburant.

Memoria 1 indica consumui mediu de car­ burant al respectivulul parcurs individual. Calculul consumului se face la intervale de 30 m. Memoria 2 afiseaza timpul total al tuturor parcursurilor Individuale .memorie parcurs total" Valoarea maxima aflsatS In ambele pozitii este 99 ore 59 minute. O b s e rv a fie Cantitatea de carburant consumata nu este afi^ata. Pand atunci apar liniute in loc de o vaioare.vezi . 1 /1 0 0 k m • c o n s u m u i m o m e n ta n d e c a rb u ra n t Consumui momentan este indicat in 1/100 km. La temperaturi exteme intre +4"C $i -7“C la indlcarea temperatuiii exteme apare in p lus un sim b o l .vezi „Memorie .c ris ta l de g he ata (avertizare la polei).U T ILIZ A R E A fis a re T e m p e ra tu ra e x te rfo a ra Domeniul de masurare se afla intre -40 “C pana la +50°C. k m . m in . Cand vetiiculul este oprit este afisata ultima vaioare indicatain l/h. A te n tle ! D a c a s e u tiH z e a ia to d lc a to ru t d e t e m p e r a t u r i e x t e r n a e a aver*^ tiz o r p e n tru |»ole!. k m • D is ta n ta p a rc u rs a Specificatiile de la „tim p jl parcurs" sunt va-labile si la „distanta parcursa'. 0 k m /h . Acest simbol mal Tntai este semnalizat circa 5 secunde lar apol este aprins pSnd c ^ d temperatura exterioara urcd peste +4®C sau scade sub -T^C. Cdnd vehiculu) este oprit sau la viteze foarte scazute temperatura indicata poate fi ceva mal mare decat temperatura externa reata datorita caldurii radiate de motor sau datorita functionarii instalatie! de incdlzire Tn ttmpul sta^onarii. nu consumui momentan. 10 © COCKPIT . Cu ajutorul acestei indicatii fiecare l$i adapteaza modul de mers in functie de consumui dorit. j___ 100 km C onsum ui m ediu este indicat dupa o distanta de 300 m dupa punerea contac­ tului motor si dupa $tergerea memoriei care era activa.memorle-parcurs Individual". D^erenfa maxima ali§ata este de 9999 km.tim p u l p arcu rs Memoria 1 afi^eaza timpul de mers scurs de la punerea contactului motor respectlv Stergerea memoriel . 0 • c o n s u m m e d iu de c a rb u ra n t Este indicat consumui mediu.Consum mediu de carburant”. Daca aceasta vaioare este depasita afisarea incepe iarasi de la zero.parcurs total".V ite z a m e d ie A id sunt valabile indicatlile de la capftoiul . r e fln e f} e a f i is t e m p e r a tu r a d e -f-4°C p o a te e x is ta p « le t. Acest afi$aj indica numarul de km care mal pot fi parcur$i in acelea$i condltii de deplasare. In timpul calatorlei valoarea indicata este actualizata la fiecare 5 secunde.vezi .D is ta n ta ra m a s a Distanta ramasa se calculeaza cu ajutorul continutulul rezervorului $i al consumului momentan de carburant. Memoria 2 afi^eaza consumui mediu de carburant al tuturor parcursurilor individuale .

U T ILIZ A R E

V a ia b ii p e n tru to a te a u to v e h ic u le ie : Cand apare o avarie, pe langa indicatia afi^ata se va auzl un semnal sonor: - P r io rita te 1 - 3 s e m n a le d e a v e rtiz a re A c e s te s im b o iu ri d e p r io r ita te 1 s e m n a liz e a z a un p e r ic o U O p rifi m a $ in a s i m o to ru l! In d e p a rta ti d e ra n ja m e n tu l. E ventual solicltati ajutor de specialitate. Oaca exista mai multe deranjamente de prioritate 1. sim bolurile apar treptat raman afi^ate cca. 2 secunde. Simboluiile cllpesc pana cSnd avarla este Indepartata. - P r io rita te 2 - un s e m n a l d e a v e rti­ z a re Aceste simboiuri semnalizeaza o a v e rtiz a r e . Functia indicata trebuie verificata cat mai curSnd posibil. Daca apar mai multe semnale in acela^l timp. simbolurile a pa r tre p ta t $1 ramSn a fi$a te cca. 2 secunde. In d ic a tie : Avariile de p rio rita te 2 sunt a fi^ te abia dupa ce avartile de p r io r ita te 1 au fost indepartate. Cdnd exista avaril de ambele priorttati se vor auzi 3 semnaluri de avertizare.

In f o r m a t ii s u p lim e n ta r e Cand contaclul motoreste pus, se realizeaza controlul automat al anumrtor functii componente ale autovehicululul. Erorile In func|ionare, respectiv reparatiiie sau m asurlle de service urgente sunt afi§ate in functie de prioritati impreuna cu t e x t e in f o r m a t i v e $i s im b o iu r i lu m in o a s e ro s ii sau g a ib e n e in MFA. In d lc a tli supiim entare despre textele informatife: vezi cap. 13. „Lampi de avertizare".

COCKPIT

1 1

U T ILIZA R E

In d ic a to r p e n tru in t e r v a le d e s e r v ic e * fle x ib il Indicatorul pentru Intervalele de service flexibil va aminte$te automat de timpul potrivit de data la care trebuie executata urmStoarea irtspeclie service. Inspecjia service trebuie efectuatd cel putin din 2 in 2 ani. Ceea ce este deosebit la aces! indicator, este cd data efectuarii inspectiei service depinde de anumite condltii individuale de exploatare a autovehiculului. Cu 3000 km inainte de executarea inspec­ tiei, apare indlcatia: „service In 3000 km". Numarul de km ramasi pana la executarea inspectiei se reduce 7n trepte de 100 km. Cand data prezentarii la service a fost atinsa, apare clipind indlcatia .service acum". Dupa cca. 20 sec. dupa punerea contactului, indlcatia se stinge. Prin apasarea pe butonul de resetare, respctiv pe tasta din maneta stregatorulul de p artriz (mal mult de 0,5 sec.) se poate comuta pe afisarea nonnala.

Dealerul Volkswagen care execute Inspectia, reseteaza indicatorul. Pentru confirmarea la sfar^itul cartii de bord se gase$te un tabel de protocol. Oaca inspectia nu a fost executata de un dealer Volkswagen, indicatorul trebuie resetat dupa cum urmeazS; • Cand contactul este luat se apasa $i se mentlne apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte. • Butonul pentru reglarea minutelor la ceasul digital se rote$te spre dreapta. Se va realiza afisarea normala. A te n tie ! D vs. nu p u te ti re s e ta to ta l s e rv ic e -u l, c i n u m a i p an a la 1 5 .0 0 0 km . in d ic a tli • Nu resetati Intre intervalele de service pot aparea indicatii eronate.
8 - C a m p in d ic a to r p e n tru

p o z it iile s e le c to r u lu i d e v it e z e * Pozitiile in care se afla selectorul de viteze, la cutia de viteze automata, vor fi afisate pe ecran - vezi pag. 87.

%

12

COCKPIT

U T ILIZ A R E

L a m p i d e a v e r t iz a r e

Dispunerea lampilor de avertizare depinde de tipul masinii $1 tipul motorului. Simbolurile de pe lampi se pot observa numai cdnd acestea sunt aprinse. ContactuI trebuie sa fie pus. Poz. pag. 1 - Sistem A irb a g .................................. 13 2 - Instalatia de semnalizare a rem orcii............................................. 13 3 - Sistemul de reglare a vitezei'GRA 14 4 - Ac{ionarea frSnei* ........................ 14 5 - Lamps de cea{a spate .................. 14 6 - Instalatia de sem nalizare............. 14 7 - Uzura garnituri de frana ................ 14 8 - Lumina de drum. Faza m a re ........ 14 ,.9 - Sistem antiblocare ABS ................ 15 1 0 - Imobilizator e le ctron ic................. 16 11 - instalafie de fra n a re .................... 16 12 - A ltem atorul.................................. 17 13 - Lumina de avertizare C entura* . 17 14 - Instalatia de pretncalzire (Motor D iese l).............................. 17 15 -Avarie m o to r*................................ 18 16 - Temperatura agentului de racire/ niveiul agentului de racire ...........18 17 - Presiune ulei motor/ nivel ulei m o to r........................... 19 18 - Capac deschis la poftbagaj ...... 20 19 - Uchid de spalal parbrizu!........... 20 COCKPIT

Poz. pag. 20 - Nivel com bustibil........................ 20 21 - Lampa de avertizare gaze de evacuare*...................... 20 22 - Reglarea ta alunecare*................16 Program Electronic de Stabiitate* .................................... 20 1 - S is te m A irb a g * Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor timp de cateva secunde. L a v e h ic u ie le c e a u A irb ag -u l pa* s a g e ru lu i f a t a d e c o n e c ta t lumina de control clipe$te cam 12 secunde (vezi manualul 2.1 „Deconectare Airbag"). Daca lumina nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, clipe$te sau palpaie, exista o avarie la sistemul Arrtag. Sistemul trebuie imediat verificat la un dealar Volks­ wagen. TextuI mformativ din MFA este: „AIRBAG FEHLER” adica „EROARE AIRBAG" 2 - In s t a la t ia d e s e m n a liz a r e p e n tru re m o rc a Lampa de control* clipeste cand, la tractarea unei remorci. sunt actionate semnafizatoareie. Daca la remorca sau la vehlculul de tractiu n e nu fu n c tio n e a z i sem nalizarea, lumina de control nu clipeste.
13

U T ILIZ A R E

3 • In s t a la t ia d e r e g la r e a v it e z e i* G R A Lumina de control se apnnde cand jnstalatia de reglare a vitezei este conectata. Alte indicatii gasitt la pag. 101. 4 - A c tio n a r e a f r a n e i* (numai la cutia de vtteze automatg) in pozilllle .,R ’ §1 ,.N”. maneta selectorului de viteze este blocata, cand contactul este pus. Pentm deblocare, trebuie calcata pedala de fran§ si tasta din manenji selectomlui trebuie apasata. Indicatii suplimentare - vezi pag. 86. TextuI informativ este: .BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN" „LA SELECTAREA UNEI TREPTE CAND AUTOVEHICULUL STA PE LOG SE ACTIONEAZA FRANA DE PICIOR’ 5 - L am p a c e a ta s p a te (]^ Dupa conectarea lampii de ceata spate se aprinde lumina de control. Alte indicatii gasiti la pagina 40.

6 - In s t a l a t i a d e s e m n a liz a r e

in funcfie de directia selectata. lampa de control clipe?te in dreapta sau stanga. Daca o lampa de semnalizare se defecteaza, impulsul de semnalizare al lampii de avertizare este de doua on mai rapid. Aceasta nu este valabil la functionare cu remorca. 7 - In d ic a t o r - u z u ra O p ia c u t e d e f r a n a * Lumina de control se aprinde cand garniturile placL4 etor de frana din fata au ajuns la limita de uzura. Trebuie soficitat un d ea le r V olksw agen pen tru a v e rifica gamiturile de fra n i. Deoarece indicatorul controleaza numai gamiturile din fata se recomanda sa se controleze si p la c u te le d e fra n a din s p a te . TextuI informativ ce apare pe display este: .BREMSBELAG PROFEN” ..VERiFICARE PLACUTE FRANA"
8 - F aza m a re =Q Lumina de control se apnnde la conectarea fazei mari sau averlizarii luminoase.

14

COCKPIT

U T ILIZ A R E

9 - S is te m a n t ib lo c a r e (A B S )* Lum ina de co n tro l su p ra ve g h e a za instaiatia A B S $i E D S *. S is te m a n tib lo c a re (A B S )* Lumina de control este aprinsa la punerea contactului motor, respectiv la pornlrea motorului. timp de cateva secunde. Lumina se stinge dupa ce s-a derulat ciclul de testare automata. Daca la punerea contactului motor lampa , de control nu se aprinde. nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, instaiatia are o defectiune. O defectiune in sistemul ABS este indicat dupa cum urmeaza: • D a c a e s t e a p rin s a n u m a i la m p a d e c o n tro l A B S, vehiculul poate fi Tnca franat cu Instaiatia normala de franare deci fara ABS. Trebuie insa mers la un dealer Volkswagen. • D a c a s u n t a p rin s e la m p ile de c o n tro l A B S s i in s ta ia tie i de f r a n a r e , eroarea se afia nu numai in sistemul ABS. ci §i in instaiatia de tr ^ a r e . Trebuie sa va a$teptati la o schimbare In caracteristicile de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEiTUNG" „ST0P1 DEFECTIUNE LA SiSTEI^UL DE FRANARE, MANUAL DE UTILIZARE

Atentie! D a c a s e a p rin d a m b e le la m p i d e a ve rti« a it« (AB S $i in s ta ia tia d e frS n a re }, Oprtti im e d ia t v e h ic u lu l s i v e r if ic a t i lie h id u l d e frS n it. IhKsd n iv e iu l lic h id u h ii a s c iz u t s u b m a rc a ju l ^ I N ”j n u nriergeti m a i 4 e p a r te 9 i s o lie ita ti a ju to ru t ^ > e c ia ll$ tiio r. D a c a n fvelu i llc h id u lu i d e fra n a e s te 1 o rd in e , d e f e c tiu n e a f» o ^ e h ^ f l p ro v o c a fa d e A B S . Eteca fu n c fra d e re g la re a A B S nu m a i o p e re a z d , ta frd n a re ro tiie din s p a te Se p o t bfoca i^ fa tlv re p ed e. In a m im ite c a zu rr a c e a & f a p < ^ e d u c e l a d e r a p a r e a p d r t i i d in s p a te a vebicu{ului< S e c o n d u c e e u a le n t ie p in d la u rm d to n ii d e a le r V o lk s w a g e n s i s e In la tu r a a v a ria . Alte indicatil referitoare la ABS le gasiti in manualul 3.2. „Franare”. D ife re n tia l b lo c a b ii e le c tro n ic (E D S )* Instaiatia EDS lucreaza Tmpreuna cu ABS. Avarierea Instalafiel EDS este indicata prin aprinderea lampii de control ABS. Trebuie dus vehiculul cat mai repede ta un dealer Volkswagen. Alte indicatil referitoare la EDS le gSsitI in manualul 3.2. ..Diferenfial blocabii electronic".

COCKPIT

1 .S

Daca nu s-a folosit o cheie de contact corespunzatoare. Ite c d ia m p a d e c o n tro l a m s l d ^ . Vehiculul nu poate fi pus in funcliune. sau dupa pomirea mctorului. La vehicule cu sistem ABS lampa de con­ trol se aprinde dupa punerea contactului motor. A lftn tle l TextuI informativ este. C o n d u c e ti p re c a u t p an a la u im a to ru i d e a le r V o lk s w a g e n $1 tn ia tu ra tl a v a ria . n a m e rg e fi m a t d e p a rte 9 i s o lic H a fi a jirto r d e s p e c ia lita te O a c a iu m in a d e c o n tro l a In s ta i a | i e i d e Ir a n a r e e s t e a p rfn s d tro p rsu n a cu Iu m in a d e c o n tro l ABS» ftm e fia d e re g ia re a A B S se p o a te sd n u i ^ c t i o n e z e . n lv e lo t ilc liid u lu i d e frd n a e s te p re a s c a z u tr O p riti im e d ia t v 6 lil> c u fu i. Aceasta procedure este anuntala prin aprinderea lampii de avertizare. timp de cdteva secunde. Daca sistemul ABS* nu funcjioneaza.In s t a la t ia d e f r a n a r e ((X9 BETRIEBSANLernJNG" Lampa de avertizare este aprinsa cand: „STO PI A V A R IE LA S IS T E M U L DE • frana de mana este trasa.U T ILIZA R E La punerea contactului motor se realizeaza automat analizarea datelor cheii vehiculului.STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG” . rtu s e s tin g e s au • nivelul lichidului de frana este prea scazut. TextuI Informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . se aude in plus un semnal de alarma.Im o b iliz a to r e le c tr o n ic 16 COCKPIT . Vezi $i pag. FRANARE Daca se merge cu frana de mSna trasa cu MANUAL DE UTILIZARE. lampa de control ABS este aprinsa Impreung cu lampa de control a Instalatiei de franare." viteza mal mare de 6km/h. A c e a s t a p o a t e d u c e In iin e le c a z u r i i a d e r a p a r e a p a r |li d in s p a te . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOP! BREMSENFEHLER 11 . 1 0 .. dui»a elit>erar 6 a „FRANA DE MANA TRASA” fra n e i d e n id n ^ .S TO P! AV A R tE LA S IS T E M U L DE FRANARE MANUAL DE UTILIZARE.HANDBREMSE ANGEZOGEN” t ie ! ide fra n a re . lampa va clipi In mod permanent.96. R offle d in s } » t e s e p o t b io c a la fra n a re ." s e a p r in d e In t im p u l m e rs u lu l.

Daca lampa de control nu se aprinde. ar trebui sa se deconecteze consLimatorii eleclrlci care nu sunt neaparat necesari. exista o defectiune fn sistemul de preincalzire . Daca motorul este c a ld lampa de control pentru p rem calzire nu este aprinsa motorul poate fi pomit im ediat. 1 .motorul Lampa de avertizare la punerea contactrebuie verificat neaparat la un dealer tului..comanda a motorului..se apeleaza la ajutorul specialistilor. Dupa stingerea lampii se pomeste imediat motorui .GURTANLEGEN" '^ ^ P U N E T I CENTURILE DE SIGURANTA!” V a ru g a m sa re s p e c ta fi in d ic a tiile d e la c a p ito lu i „ C e n tiira d e s ig u ­ ra n ta ” m a n u a lu l 2 . sel apare o defectiune la sistemul de C e n tu ra * 4?.. Acesta Inceteaza dupa „MOTORSTORG. Ea trebuie sa se stinga dupa pomirea motonjiui. Textul infomiativ din indicatorul multifunc­ Daca centurile de siguranta nu sunt puse. aceasta este indicata prin clipirea lampii de control . Textul infonnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: ^GENERATOR WERKSTATTr .In s t a la t ia d e p r e m c a lz ir e '00' (numai motoare Diesel) Cand motorul este re c e lampa de control se aprinde la punerea contactului motor. dupa punerea contactului motor se aude un semnal acustic. Dupa pomirea motorului ea trebuie Volkswagen.U T IL IZ A R E 1 4 . A v a rii la m o to r Daca in timpul mersului la motoarele Die­ I ^ ^ 1 3 • L a m p a d e a v e r t iz a r e •. Deoarece bateria vehiculului se descarca tnsS in permanenta. va putetl deplasa pana la primul dealer Volkswagen.vezi pagina 97. Daca lumina de control se aprinde in timpul mersulul. 1 2 • A lte r n a to r u l Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor. ATELIER!’ Textul informativ din indicatorul multifunclio n a r este: . .AVARIE LA MOTOR.ALTERNATOR ATELIER!" COCKPIT 17 . sa se stinga. WERKSTATTr punerea centurii sau dupa circa 6 secunde. tional' este.

• M u p u n e t} m lin a p e v e n tila to ru l d e r a c ir e ! V e n t i la t o r u l p o a t e p o rn i Im is c . nu m e rg e ti m a i d e p a rte . ti-ebuie i« s -p e c ta te u rm a to a re le p u n c te : . ATELIER in a in t e d e e x e c u ta re a lu c ra rilo r ia m o to r s au In c a m e ra m o to ru lu i c it i t i in d ic a t iile d e l a p a g .U T IU Z A R E 1 5 . aceasta este indicata prin clipirea lampilor de avertizare corespunzatoare motorul trebuie verificat neapdrat la un dealer Volkswagen. cauza defectiunii poate fi la venti­ latorul de r§cire. temperatura agentului de racire poate sa fie prea mare sau nivelul agentului de rScire este prea scazut. T ip jl de agent de racire pe care il puteti umple se afla in manualul 3. m a in ilo r $ i b r a te io r d e a b u rt s au tic h id e fie r b in fi. . ^ ' i" m r . WERKSTATTI" „AVARIE MOTOR. Astfel pentru ventilatie se fo!ose§te curentui de aer creat in mers. C an d m o to ru l e s te fie ilH n te . m o to ru l s e ta s a s a « e rl^> ceasca.2 .Sistern de racire". O e a c e e a .p e n tru p r o te ja re a fe te r . presupunSnd ca nivelul agentuiui de racire este Tn ordlne iar lampa de avertizare s-a stins. ATELIER!" 1 6 . sau in timpul caldtofiei se aprinde sau clipeste. TextuI intomiativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG” „STOPI VERIFtCATI AGENTUL DE RACI­ RE. se poate merge mai' departe pdna la cel mai apropiat dealer Volkswagen. • A c o rd a ti a te n tie fa p tu iu l c a i l c h id u l d e r d c fr e nu tr e b u ie sa a iu n g a ia e $ a p a m e n tu l fie rb in te s a u ia a lte c o m p o n e n te fie rb in ti a ie m o to r u lu i.c h ta r d a c a c o n ta c lu l m o to r a to s t tu at! • P e n tr u a e v it a o p a r ir e a c u a g e n t d e ra c ir e fie r b in te . evit«kridu-se mersul cu turatia la relanti si mersul foarte meet. in a in fe d e d e s u ru b a r e a e a p a c u lu i.T e m p e r a tu r e a g e n tu lu i ^ d e r a c ir e / n iv e lu l a g e n tu lu i d e r a c ir e Lumina de control se aprinde timp de cateva secunde la punerea contactului motor. TextuI infomnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . la 4 e s c lu d e re c a p a c u l s e a c c p e r^ c u o c a rp d m a re . In caz ca defectiunea apare numai la ventilatonji de racire.A v a r ie la m o to r M o to r c u b e n z in a EPC Daca in timpul mersului apare o defecliune la sistemul de comanda a motorului pe benzina.MOTORSTORG. Ca avertizare suplimentara se aude un seinnal acustic in 3 tonalitSti: S e o p re $ te v e h ic u lu l. Daca lampa de avertizare nu se stinge.f fP iT . cu toate ca nivelul agentului de racire siguranta ventilatorului sunt in ordine.a te n tie la d e s c h id e re a v as u iu i d e e x p a n s iu n e . f tc e s t a c o n fin e c o m p o n e n te c e p o t fua fo e .este necesar sd solicitatl asistenta de specialisti. Daca este cazul se adauga agent de racire. A v e rtis m e n te • N u d e s c h id e tfn ic io d a td c a p o ta m o to n iiu i d a c d o b s e rv a ti c a ie s e a b u r s a u a g e n t d e ra c ire dfn c a m ­ e r a m o to ru lu t • p erlco l d e opKarin!! A ^ fe p ia ti p a n a c a n d n u m a i ie s e a b u r s a u a g e n t d e r a c ir a . s is te m u f d e r a c ir e se a f f a s u b p r e s iu n e . 3G. Daca lumina nu se stinge apoi. Dac3 nivelul agentului de racire este ?n ordine. s e o p re $ te m o to ru l S' se veriftca nivelul agentului de racire. Verificaji siguranta ventilatorului §i daca e cazul inlocuiti-o.

se aude un semnalsonorcuStonuri. ATELIERI" iq . dupa cca.2. K P iT L u m in a e s te g a lb e n a (n iv e lu l u le iu lu i d e m o to r* e s te p re a s c a z u t) Verificati nivelul uleiului cel tdrziu ia urmatoarea alimentare si completafi daca este necesar . la turatii ale motorului de peste 1500 rot/min se aude o avertizare uplimentara . TextuI informativ este: . „Ulei de motor” ." fn a in te d e e fe c fu a r e a lu e ra rH o r ia m o to r s a u m c a m e ra m o torulu i c i t i t i in d ic a tiife d e la p a g .STOP! MOTORUL NU ARE PRESIUNE ULEIl MANUAL DE UTILIZARE/ r . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional’ este: .SENZOR ULEI.OLSENSOR WERKSTATTl" . 100 km apare iara^i avertizarea. C lip e s te lu m in a g a lb e n a (s is te m u i d e c o n tro l a l n iv elu lu i u le iu lu i e s te d e fe c t) Cand la sistemui de control al nivelului uleiului apare o defectiune. Daca lumina r^u se stinge. n r . Daca nu s-a adaugat ulei de motor. „Ulei de motor". dispare avertizarea pentru nivelul uleiului.U T ILIZ A H E 1 7 • P r e s iu n e a /n iv e lu l u le iu lu i m o to r u lu i* Lampa de avertlzare a presiunii uleiului de m otor $i nive)ul uleiului se aprinde ca functie de control la punerea contactului motor timp de cateva secunde. O p riti veh icu lu !) o p riti m o torul! Veri­ ficati nivelul uleiului si daca e cazul completati . Daca lumina clipe$te.2.STOP! OLDRUCK m o t o r AUS! 6ETRIEBSANLEITUNG" . cel mai bine la fiecare umplere a rezervorului. n u m e r g e t i m a i d e p a rte . In perloada scursa de la aparitia deiectulul pdna laverificarea motorului. nivelul uleiu­ lui tr e b u ie verificat la inten/ale regulate.vezi manual 3. aceasta este indicate printr-un semnal acustic ?i prin clipirea l^mpii de control. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional' este: . C lip e $ te lu m in a ro $ ie (p re s iu n e a u le iu lu i d e m o to r e s te p re a s c a z u ta ) Daca tr> timpul mersului tampa de avertizare clipeste.VERIFICATI ULEIULDE MOTOR. La deschidera capotei motorului.un semnal acustic tritonal. N u p o m itim o to ru l! Verificati nivelul uleiului ?i completati daca este necesar.vezi CaietuI 3. de$i nivelul uleiului este ?n o rd in e . Motorul nu trebuie sa mearga nici macar la turatia de m ers In gol solicita(i ajutor de specialitate. 3S.OLSTAND PRUFEN-’ .

8 litrll. Deoarece Instalatia ESPIucreazacu ABS. Daca instalatia este deconectata sau apare 0 defectiune in sistem. Alte indicatii g^siti la pag.vezi manual 3. 15 sec.L u m in a d e a v e r tiz a r e CHECK 1® g aze d e e v a c u a re * C lip e s te : CSnd este defectat cataiizatonjl. ia 0 defectlune !a ABS se aprinde si iumina de control ESP. La autovehiculele cu sislem de navigalie*.VA RUGAM ALIMENTATI" 21 .U T ILIZA R E 5*:Vtoo . Deptasa$i-va atent pana la primul dealer Volkswagen $1 lasati sa vl se veriflce motorul. S ta a p rin s: Cand apare o defectlune in timpul mersului.WASCHWASSER AUFFULLEN" „COMPLETATI CU LICHID DE SPALARE”.. Lum ina de co n tro l clipe ste In tim pul mersului cand se electueaza reglarea. @ 20 COCKPIT . . 99. in inicatorul multifunctionar vor aparea u§i capota motoatlui/ capacul portbagajului deschise.Instalat'a de spaiare parbrlz". Se completeaza cu lichid special pentru spaiare parbrlz st farurl* . 2 0 • N iv e l c o m b u s tib il* Lampa de avertlzare se aprlnde cand rezerva de combustibil ajunge la cca. TextuI informaliv este: „B n T E TANKEN" . 1 9 • N iv e lu l lic h id u lu i d e s p a la re p a r b r iz * Lampa de control se aprinde cand in rezervorul de spaiare parbriz nivelul de apa este prea s c ^ u t. 2 2 • P ro g ra m u i e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e (E S P )* Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor si trebuie sa se stinga dupa circa 2 secunde. Aceste afisaje functioneaza S' cand contactul motor nu este pus si trebuie sa dispara dupa cca. de la Inchlderea usilor. TextuI Infonnativ afi?at pe afigaj" este: .2. lumina de control este aprinsa in mod continuu. In plus se aude un semnal de avertlzare. care inrautateste calltatea gazelor de esapament (de exemplu Sonda Lambda este defecta). 80/ C m M ^ ■ ^ F *< i f ' P U til I? 1 1 8 • In d ic a r e a * d e s c h id e rii c a p a c u lu i p o r tb a g a ju lu i/ u s ilo r Lumina se stinge numai cand capacul $i toate usile sunt complet inchise.

Se va memora viteza existenta in momentui eliberarii suprafetei.anunturi TIM inapoi (Sistem de navigatie’ /Radio gamma) . Apasati de doua ori —Temporizare. Viteza ce trebuie mentinuta ramSne memorata.Accelerate.cautare posturi inainte (Radio) . Pentru a relua viteza memorata trebuie sa apasati odata RES + Alte indica{ii vezi pag. viteza crests. S / . Supraiata superioara R ES +: Apasati odata — Viteza memorata este reluata.U T ILIZ A R E V o la n m u ltifu n c tio n a ]* S is te m d e r e g la r e v it e z a * (G R A ) B uton b a s c u la n t 1 Supra<ata inferioara S E T . Se apasa suprafata Inferioara V O L — volumul scade.derulare rapida inainte (casetofon*) .derulare rapida inapoi (casetofon*) . 101 . Atata timp cat se mentine apasata suprafata.cautare titluri Inainte (CD’ ) Se apasa sjprafafa inferioara.Este memorata viteza momentana. Se va memora viteza xlstenta in momentui eliberarii supraletei.: Apasati odata . viteza se reduce.cautare titluri inapoi (CD*) K u m in a re Pe partea stanga (vezi sageata figura din stanga) se afla o tasta pentru conectarea deconectarea ituminarii tastelor volanului multifunctional*. COCKPIT 21 . B uton b a s c u la n t 2 Suprafata inferioara CANCEL: Apasati odata—Instalatia de reglars viteza’ este deconectata pentru scurt timp.anunturi TIM inainte (Sistem de navlgatle’ /Radio gama} . a R a d io * B u to n b a s c u la n t 3 Se apasa suprafata superioara V O L + volumul cre$te. Apasati de doua ori . B u to n b a s c u la n t 4 Se apasa suprafata superioara: ^ . Atata timp cat se mentine apasata supraata.cautare posturi inapoi (Radio) .

apucati lateral telefonui §i trageti-l afara.U T ILIZA R E D is p o z itiv d e v o rb ire lib e ra p e n tru t e le fo a n e m o b ile * Prin dispozitivul de vorbire libera puteti telefona fara telefonuf mobil in mSna. adresati-v3 dealerului dvs. A s e z a re a te le fo n u lu i A^ezati telefonui deasupra $i apoi apasaJi-l in sus in suport pana se blocheaza. V o lu m u i dorit poate fi regiat la radio. d e o a re c e a p e lu rile in tr a $ i c a n d rad io -u l e s te o p rit. 22 COCKPIT . Utilizarea aparatuiui este descrisS Tntr-un manual separat. P e n tru a p u te a te le fo n a m a i s u n t n e c e s a re s u p lim e n ta r: • un s u p o rt p e n tru te le fo n m o b il • un c a b lu de le g a tu ra Daca aveti in tre b a ri despre utilizarea pregatirii telefonului sau instalarea suportului. nu v o rb iti c a de o b ic e i la te le fo n u i m o­ b il. CItnd ati scos telefonui cu adaptorul. vocea partenerului dvs. P r e g a tir e a te le fo n u lu i* Pentru utilizarea telefonului existS: • un m tcro fo n (in lampa inferioara fafa) • o c u t ie d e in t e r f a f a (in te r f a c e b o x) • c o m u ta re a automata a d ifu zo ru lu i in s ta la tie i radio (pentru tran sm iterea convorbirii) • o a n te n a d e a c o p e ris combinata ra d io /te le fo n . puteti scoate te le fo n u i m o b il im p re u n a c u a d a p to ru l din suport: Prindeti adaptorul de capStuI inferior $i trageti telefonui cu adaptorul in sus. Daca avefi un apel. Volks­ wagen. c i in m ic ro fo n u l d in s p a te le a d a p to ru lu i! In caz contrar apar reacti) acustice. S c o a te re a te le fo n u lu i m o b il impingeti in sus Incuietoarea de pe suport. procedatl ca si cum a-(i discuta cu pasagerul din dreapta. Pentru a telefona f a r a d is p o zitiv u l de v o rb ire Itb e ra . L a p a r a s ir e a v e h ic u lu lu i lu a t i te le fo n u i cu dvs sau d e c o n e c ta ti m e s a g e r ia v o c a la a u to m a ta . Pentru a raspunde. de discutie se aude prin difuzorul instalatiei radio.

INCHIDERE 23 . In fie c a r e c h e ie se g a s e s c com p o n e n te e le c tr o n ic e ! F e r iti c h e ia d e u m e z e a la 91 d e s c u t u r a r i p u te m ic e . Din aceasta cauzS la vSnzarea vehlcululul dati cumparatonjlui aceasta eticheta. A c e a s t a e t i c h e t a d e p la s t ic se p a s tr e a z a in lo c s ig u r p e n tru c a n u m a i a v a n d la in d e m a n a a c e s t c o d se p o a te s c h im b a c h e ia . T in e tl ch eia de u rg en ta se pa ra t de documentele autovehiculului. C h e ia d e s c h im b D in m o tiv e d e s ig u r a n t a p r im iti c h e i e d e s c h im b n u m a i d e la d e a ie rii V o lk s w a g e n . R e ce p to ru l se g ase$te in in te rio ru l vehlcululul. in jn e le t^ri de export se livreazd 4 chei principate. Daca se efedueaza o data inchiderea centralizata.U T ILIZ A R E C h e ia Emitatorul cu bateria este in manerul cheil. P e ric o l de a c c id e n ts re ! • S e o a te li c h e ia d in c o n ta e f dupa ce ve hiculu l e st« ?n repaus! A lt f « l s ls te m u l d e b lo e a re a v o la n u iu i p o a te b io c a v o fa n u l neprevazMt. A t« n M e l Q • C a m l|» r a s itiv e h tc u fu l. m a i a le s dacd fn v e liic u f rdm an c o jili. d is p o z itiv u l de a c fto n a re g eam urr. B a te r ia d e s e S r c a t i v a fi in d e p a rta ta c o n fo rm le g is la tie i m e d iu lu i. Vehiculul va fi livrat cu d o u a " chei cu emitator A cu o cheie de urgenta B care se potrivesc la toate inchizStoarele. in general se poate ca toate inchizatoarele vehiculului sh fie actionate cu cheia.c M a r p e n tru c d te v a m om e n te .d e e x . Cheia de u rg en ta se va u tillz a num ai Tr^ mod exceptional. A c « 9 tla a r p u te a p o m i m o to ra t sau a c tio n s dfspozH ivefe « le cfra n ic e . E tic h e ta c h e ii Pe eticheta cheii C (vezi pagina anterioara) se afla codul ch eil care este absolut necesara in cazul confectionaril unei noi chef. S iguranta la in c h id e re 91 sistem ul de alarma antiturt n u se pot actlva atunci cSnd inchiderea centralizata se defecteaza.iu a tr in to td e a u n a ch ela e u dvs<. <u- DESCHIDERE . S c h im b a r e a b a t e r ie i Noi va recomandam ca s3 Idsafi sa schimbe bateria din cheia cu emitator Service-ul Volkswagen.

aflatl fiind in zona de ac­ tiune. Cand s e a c tiv e a z a inchiderea de sigu­ ranta $1 sistemul de avetlzare antifurt" sunt valablle cele de mai jos: Dacd usile vehlculului sunt desculate cu telecomanda tasta 1 . La a c tio n a re a de d o u a o ri a ta s te i de in c h id e r e 2 . nu au fost deschtse.INCHIDERE 24 . Inchiderea de siguranta $i sistemul de avertizare antifurt* nu functianeaza totusi in decursul acestor 30 secunde. a se utlllza chela: Cu ta s te le 1 si 2: . ElementuI de receptie se gaseste in intetioail vehlculului. D o m en iul d e a c tiu n e (suprafata albastra) a telecom enzii este prezentata in fig u ra . Oaca baterille sunt slablte raza de actiune se reduce. Daca vreji sa deschidetl sau inchidetl mecanic vehiculul trebuie sa scoatetl mai intai chela.descuierea capotei portbagajului Telecomanda cu baterii este plasata in manerul cheii vehiculului. Pentru aceasta apasati tasta de deblocare (sageata). Pentru Introducerea chell trebuie de asemenea sa apa­ sati pe aceasta tasta. respectiv capacul portbagajului. Pentm in c u ie r e a vehlculului se apasa scurt tasta de inchldere 2 . s e d e z a c tiv e a z a in c h id e re a de s ig u ra n ta $i s istem u l de a v e r tiz a r e a n tifu rt* .U T ILIZ A R E T e le c o m a n d a c u s e m n a l r a d io * Prin telecomanda pot fi activate urmatoarele functii. D e s c u ie r e a s i fn c u ie r e a u s ilo r Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta chela. daca in decurs de 30 de secunde nici una din usi. spre vehlcul ?l se apasa scurt tasta de deschldere 1 . D istan ta m axim a de a cflu n e depinde de diferiti factorl.deschiderea numai a u$ii conducatorulul' C u ta s ta 3: . | Aceasta functle impiedica d e s c h id e re a 7? in v o lu n ta ra a u s ilo r v e h ic u lu lu i in ra z a d e a c tiu n e a te le c o m e n z ii. DESCHIDERE .cuplarea/ decuplarea inchiderii de siguranta §i sistemului de avertizare antifurt* .tnchiderea centralizata . toate elementele se reblocheaza automat.

D e s c u ie r e a c a p a c u lu i p o rtb a g a ju iu i indreptati telecomanda spre autovehicul §i a p ^ a ti tasta 3 cca. (Federal Approvals Office For Telecomunications Of The Federal republic Of Germany). Unitatea de comandS recunoaste to tu si un cod valabil Fixat. 2. Vehiculul ramane incuiat. Capacul portbagajuiui este deschis. acesta poate fi inchis numai cu ^ ^ i^ p a n a . Aceste chei trebuie sa fie s in c ro n iz a te la un d ea le r Volkswagen. ProcedeuI de sincronizare nu trebuie sa dureze mai mult de 1 m inut: 1. La actionarea de d o u a ori a taStei de deschidere 1 se descuie toate elenienteie vehiculuiut. 3 secunde. 3. Oupa ce ati descuiat capcul. Inchiderea de s ig jra n ja ?i sistemul de avertizare a n tifu rt' sunt in continuare dezactivate. Toate componentele sunt in conformitate cu normele in vigoare. c DESCHIDERE . Se pot utiliza in total 4 chel cu teleco­ manda. Apasati o s in g u ra d a ta fie tasta de descuiere 1 fie tasta de incuiere 2 a telecomenzii pentru circa o secunda. Se va descuia numai usa conducatonjlui. deoarece aceasta trebuie adaptata la im o bilizatorul vehicululul trebuie sa fie initializat In capul cheii.INCHIDERE 25 . exista posibilitatea ca sa nu mai corespundS codul cheii cu al unitatii de comandS din vehicul. inchiderea de siguranta sistemul de alarma antifurt* se dezactiveaza imedial. avand cod mecanic valabil. A lte chei-telecom anda se objin de la deaierii VolksvKagen. Aprobarea de mai sus este baza pentru iutohzarea in alte tari.U T IL IZ A R E D e s c h id e re a u n e i s in g u re u $ i* D e s c h id e re a c a n d d is p o zitiv u l de d e s c h id e re a u n ei s in g u re u $i e s te a c tiv a t Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta cheia spre vehicul se apasa scurt tasla de deschidere 1 . Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor luminiior de semnalizare. Cheia va fi recunoscuta. A p r o b a re a t e le c o m e n z ii Telecom anda Tndepline^te criteriite de acceptare $i a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicafii al Republicii Federate Germania. C heia cu telecom anda trebute iara^i sincronizata. o singura data mecanic cu chela. Acum incuiati sau descuiati vehiculul dvs. Aveji grija sa nu deschidetr capacul portba­ gajuiui din neatentie. Aceasta se poate intampla cand tasta telecomenzii este actionata des in afara domeniului de actiune. Intre cheie unitatea de comanda se recunoa$te un nou cod de schimb. ProcedeuI de sincronizare este incheiat. $1 nu poate fi incutat automat. S in c ro n iz a re a Daca la actionarea tastei telecomenzii vehiculul nu se descuie.

Toate butoanele de siguranta din u?i se deplaseaza in sus. in c u ie r e a Pentru in c u ie r e a vehiculului dvs.U T ILIZA R E U $ ile .spargerea” autovehiculului sa fie mai dificila. • D a c a s e s c t iv e a z a t a s t a d e b fo c a r e c e n tra id d in b ra tu l u$f» s o fe ru lu i. inchiderea de siguranta. A c e a s ta e s te v a la b ii in s p e c ia l la v e h ie u le la c a r e g ea m u rU e s u n f a c tio n a te e le c t r ic . In c h id e re a de siguranta si instalatia de avertizare anti­ furt* nu pot fl activate cSnd inchiderea centralizata este defecta. prin sistemul de inchidere centralizata toate u§ile$icapacul portbagajului suntincuiate respectiv descuiate simultan. A stfe l se e v ita d e sca rca re a b a te rie i vehiculului la perroade mai lungi in care nu se circula. Instalatia este apoi activata. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor lampilor de semnalizare. d e o a re c e tn c a » r i d e urgena . toate geamurile se deschid. Daca este menlinuta cfieia in pozitia descfiis. la vehiculele cu geamuri actionate electric. D e s c u ie re a Pentru d e s c u ie r e a vehicului dvs. se rasuceste o s in g u ra d a ta chela !n butucul u$ii $oferului in pozi(ie de incuiere. D a r. Inchiderea de siguranta si de supraveghere interioara $i instalatia de avertizare antifurt* sunt im e d ia t activate. a u to m a t s e b lo e h e a z a to a te u s ile $i c a p a c u l p o rtb a ^a lu lu i. In c h id e r e c e n t r a liz a t a La Incuierea descuierea mecanica a u$ii $oferu!ui sau capacului portbagajului. se rasuceste cbeia !n butucul u^ii ^oferului In pozi(ie de deschidere. La deschiderea vehiculului lumina interioa­ ra care este comandata de intrerupatoarele de la u$i se aprinde pentai circa 20 secunde. cop iH m i tre b u ie t a s a t l i n v e h ic u f n e s u p r a v e - gheati- 26 DESCHIDERE . A te n tie ! • fn v e liic u fe le in c u ia te d in ex> fe r lo r n u tr e b u ie s a p ers o a n e . Aceasta face ca . de supraveghere interioara* s< in sta la tia de avertizare antifurt' se dezactiveaza imediat. se m ai p ot d escu ia $i deschide mecanic numai u$a ^ofenjlui $i c a po ta p o rtb a g a ju lu i. Sistemul de mchidere centralizata este echipat cu m c h id e re d e s ig u ra n ta : indata ce vehiculul este incuiat din afara butoanele de Tncuiere din interior sunt blocate imediat. La incuierea vehiculului se sting luminile interioare care sunt comandate de Tntrerupatorul de la u§i. Functionarea Inchiderii de siguranta este indicata prin clipirea unei lumini de control din apropierea siguranfei usii conducatonjlui. O b s e rv a tie La defectarea sistem ului de inchidere c e n tra liz a ta .INCHIDERE . Dupa 28 zile lumina de control se stinge. Activarea este indicata prin scurta aprin­ dere a tuturor lampilor de semnalizare. Toate u$ile $i capacul portbagajului sunt incuiate. a lu to n ti (fin e x te r io r s e fa c e c u d ific u ifa te . p e n tru e a D tci a c e s te a n u s e m ai p o t d e s c h id e • vazS p a g in a 3 4 .m iri a le s c o p ii > p e n tru cd u $ iie n u m a i p o t f i d e s c h is e d in in fe rio r.

respectiv trapa descuie. Dezactivarea este indicata printr-o ea nu poate fi incuiata prin apasarea butoscurta aprindere a tu tJtror lam pilor de nului de siguranta. Daca se trage iar^si a c tiv a ta manerul.in butucul usii respective. Pentru aceasta se acfioneaza D e s c u ie re a u $ iio r a v a n d manerul u$ii paria cand butonul de sigu­ d e s c h id e re a in d iv id u a la a u $iiar ranta se mi§ca in sus. Pentru informafii suplimentare sau pentru Cand Tnchiderea de siguranta nu este activarea acestei posibilitdti.avertizare antifurt* se dezactiveaza imese. averlizare antifurt’ se dezactiveaza imeDacau^conducdtorului e s te d e s c h is a . t e r io r . toate u$ile capacul portbagajulul se Tncuie. intr-un interval de o secunda. Inchiderea de U$a soferului se descuie. • Cheia se rasuceste d e doua ori suc> c e s iv in oricare din incuietori: in c h id e r e a c o m fo rt Toate u$ile si capacul portbagajului se La vehicule cu geamuri. diat. DESCHIDERE ■ INCHIDERE 27 . Volkswagen. actionate electric orice geam/respectiv Inchiderea de siguranta $i instalatia de trapa ramase deschisa. siguranta nu se activeaza totusi cand se Inchiderea de siguranta $i instalatia de face aceasta. d e d o u a ori s u c c e s iv . Cheia trebuie menpnuta In pozitia de diat. • Cheia se rasuce$te o s in g u ra d a ta Usile pot fi blocate $i prin a p a s a re a bu. adresa|i-va activata vehicuiui poate fi deblocat din in­ dealerului dvs. to a n e lo r de s ig u ra tifa . u$a se deschide. semnalizatoare. sunt automat Tnchi. preveni inchiderea dumneavoastra afarS. inchiderea de siguranta $i instalatia de avertizare antifurt' nu se activeaza (vezi pagina 31). Aceasta pentru a semnallzare. Dezactivarea este indicate printr-o incuiere pSna cand toate geamurile $i trapa s cu rta a p rin d e re a tu tu ro r lu m ln ilo r ise inchid complet. D e s c h id e r e a in d iv id u a la a u s ilo r * Sistemu! de inchidere centrailzata poate fi astfel modificat Tncat sa fie deschisa numai u$a conducdtorului. fara a afecta (descuta) alte zone.U T IL IZ A R E Daca rasudti cheia in acela^i butuc.

Aceasta pentru a preveni situatia de uitare a cheilor Tn interior. respectiv patrunderea neautorizata din e x te rio r (de ex. cop li] n u trefeuie Id* s a ti in v e h ic u t n e s u p n v e g fie a t}. Nu mai este posibila deschiderea u^ilor $i capacului portbagajului. se blocheaza toate u^ile $i c ^ a cul portbagajului. B u to n u l d e m c h id e re c e n t r a liz a t a A cest buton fa ce p o sib ila Tncuierea/ descuierea Tntregului vehicul din interior. a ju to ru l d m e x te rio r s e fa c e e u d ific u tts te . Butonul este plasat in manerul u$il concjucatorulul (vezi figure). is o p rire a la s e m a fo r. d e o a re c e f n c a zu ri de u rg e n ta .INCHIDERE .U T ILIZ A R E Cand usaconducatoruliii e s te d e s c h is a aceasta n u va putea fl tncuiatS. la oprirea lasemafor). Sistemul de siguranta §i sistemul de avertizare antifurt* n u se activeaza la actionarea tastei. iar dumneavoastra afara.in functie de pozitia fantei butucului incuietorii din acesta . exista posibilitatea sa se debiocheze indi­ vidual u^ile. in c u ie re Prin apasarea suprafetei A din dreapta butonuiui. 28 DESCHIDERE . Cand se trage a doua oara de m§ner u$a se deschide. A te n tie ! • A c tk m a n d butom it d e In c h id ere c e n t r a f iz a t a d in m a n e r u l u $ ff G o n d u c a to fu k lU t o a t e u ^ iie 91 ca> p a c til p o r tb a g a ^ u i s u n t a u to m a t in c u iB to . • in c u iierea iis ifo rs i a ^ p a c u i u i p o rtb a g a ju lu i fm p ie d ic a p a tru n ­ d e re a n e a u to riz a ta d m e x te rio r d e e x . Daca vehiculul a fost tncuiat cu butonul. D e s c u ie re a Prin apasarea parfii stangi B a butonuiui toate u$ile . Tasla functioneazS §i cand cheia de con­ tact este scoasa.capacul portbagajului se descjie. Astfei tragetl manerul u§ll res­ pective pdna cSnd butonul de siguranta este sus.

Butonul de siguranta a! u$ii trebule sa fie sus. vezi figura A. copii. vezi figura. u$a poate fi deschisa numai din exterior. A c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru cop ii Rasuciti fanta sigurantei ptr. Manerui de deschldere din interiora u^li este blocat.U T ILIZ A R E r S ig u r a n ta p e n tru c o p ii U^lle din spate sunt prevazute cu un sistem de blocare suplimentar pentm situatia cand pasagerii din spate sunt copii. Uga poate fi acum deschisa numai din Interior.INCHIDERE 29 . D e z a c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru c o p ii Rasucifi fanta sigurantei pentru copii cu cheia vehiculului in directia sagefii B. U$a sianga spate Usa dreapla spate DESCHIDERE. Butonul de siguranta al u$il trebule sa fie sus. cu cheia vehiculului in direc^ia sagetii.

a itfe l capacul p o rtb a g a ju lu i s>ar puftea tfescftidet brasc tn tim pui mersutui. Hayonul se poate descuia numai cu telecomanda sau de la comutatorul din u?a conducatomlui . P e n tru d e s c h id e re a capaculjl deblocat se apuca manerul (vezi figura) din marginea inferioara si capacul se ridlca.INCHIDERE . ?n aceasta pozitie hayonul poate fi incuiat mecanic.vezi pag.C a p a c p o rtb a g a j / H a y o n P o z itiile fa n te i fn c u ie to rii: P o z itia A: Capacul p o r t b a g a j j l u i se b lo c h e a z a / deblocheaza prin inchiderea centraltzatS. P o z itia B: Capacul portbagajului este b lo c a t per* m a n e n t. At«nfie! » Dupa in e h id e re s hayonuiui/ G Spaeului s p a te p o rtb a g a j se (taca s«a b lo cat . • Nu cireutat! niciodatS cu capa> cul spate portbagaj tfeschis sau In trad esch ls deoarece pot p#tru n d e gaze d e e^apam ent In intertom i autovehiculului. P o z itia C: Cand sistemul este defect sau cand bateria autovehiculului este descarcata. P e n tru in c h id e re capacul se trage fn jo s $i se Tmpinge u so r. 30 DESCHIDERE . 31. In in te rio ru l capacului sunt prevazute elements de p rin d e re care fa c ilite a z a trag ere a capacului. c h ia r daca cb eia a fa s t ro tita pentru incuiere.

Instaiatia se dec!an$eaza. se deschide • o u$§ • capota motorului sau capacul portbagaj • se pune contactui motor. DESCHIDERE . Clieia se rasucegte o data in directia de inculere respectiv se apasa tasta de Tnchidere din te le co m a n d a . poate fi inchis doar cu m in a nu poate fi Tncuiat automat. In acest caz se declan^eaza pentru circa 30 secunde semnal acustic $i vizuai. instaiatia d e cla n ^e a z a se m n ale de a v e rtiz a re a c u s tic e ' $i o p tic e la p a trun d erea neautorizatS. In s ta ia tia este im ediat activata.INCHIDERE 31 . D e s c u ie re a d in in te rio r Tragetl comutatorul A din u$a $oferului. Sistemul de avertizare in c iu s iv dispo> z itiv u iu i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu iu i in t e r io r * sunt activate automat la incuierea autovehiculului. Aceasta este semnalizata printr-o scurtS aprindere a tuturor luminllor de semnaltzare. D e s c u ie re a c u a ju to ru i te le c o R ie n z ii Indreplaii telecomanda Inspre autovehicui $i apasati tasta 3 cca. daca cu vehiculul incuiat. C apacul portbagajului desciiiat.U IIL IZ A M L S is te m u l d e a v e r t iz a r e a n tifu r t* Cu ajutorui sistemului de avertizare antifu rt* sunt Tmpiedicate in c e rc a riie de patrundere $i furt din vehicui. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i s p a te Fiti atenti sa nu descuiati din gre^ald capacul spate. 3 sec. D e z a c tiv a re Puteti dezactiva alarma cand desctiideti vehicuiul cu cheia sau cu telecomanda. C a n d s e ra s u c e $ te c h e ia de doua o ri in s e n s u l m c u ie rii s au s e a p a s a d e 2 o ri p e t a s ta te ie c o m e n z ii se d e z a c tiv e a z a in s ta ia tia d e a v e rti* z a re a n tifu rt $ i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te r io r * ?i v e h ic u iu l se tn c u ie . IHayonul este descuiat. sau • se tnregistreaza o mi$care !n spatiul in­ terior'. Comutatorul functioneaza si cand contactui nu este pus.

D e c o n e c ta re a • Apasati tasta din tocul u^ii (vezi sageata) • inculati autovehlculuL Instalatia antifurt este activata. Dispozitivul de supraveghere interioara trebuie deconectat cand in autovehiculul Tncuiat raman animale.vezi sageata.INCHIDERE . se declanseaza instalatia antifurt. altfel alarma se va declan$a. Luaft in considlerare neap arat in d ic a tiite d e ia p s g . 32 DESCHIDERE . sen­ zorii nu tretjuie acopentil D e c o n e c ta re a d is p o z itiv u lu i de s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te rio r* Acest dispozitiv se deconecteaza odata cu deconectarea instalatlei antifurt.U T ILIZ A R E In d ic a fie • Semnalul de alarma va fi declansat din noLi daca se atenteaza la una din zonele protejate (de ex. se deschide capacul porlbagajuiui). Pentru a nu impiedica funcjionarea dispo­ zitivului de supraveghere Interioara. cand sistemul de supraveghere interioara este activat. C o n e c ta re a Dispozitivul de supraveghere interioara se va active la urmatoarea descuiere sau incuiere a autovehlcululul. Daca Tn interiorul autovehiculului se mi^ca ceva. dupa deschiderea unei u$i. 26 . • Sistemul de alarma se poate declan^a $i dacase descuie m e c a n ic hayonuli D is p o z itiv u l d e s u p r a v e g h e r e a s p a tiu lu i in te r io r * S enzori Senzorii dispozitivului de supraveghere interioara se gasesc pe ambele par(i ale lampil intenoare din spate . fara sistem de supraveghere interioara.

INCHIDERE 33 .u$a din spate dreapta* din spate.Dispozilivele electrice de actionare a gea­ 'to ru l pSna la a d oua tr e a p ta . sunt dotate cu o lim ita r e de din faja se deschide.usa din spate stanga' in a fa ra: IntrerupStoarele pentru geamurile ustlordin intfterupatoarele din usile din spate pot fata sunt prevSzute cu o „ F u n c tie Tn fi folostte d o u a t r e p t e ”. inchiderea geamuiui este tntrerupta auto­ mat cand apar obstacole care impiedica mi$carea.intrerupatoml de siguranta e s te a p a ­ Daca respectivul comutator este apasat sat: sau tras pand la p rim a tr e a p ta . . 1 conducatorului Prin Tntrerupatoml de siguranta 3 din uea 2 .intrerupator de siguranta* dispozitivele de actionare ale geamurilor 4 . R e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e ia p a g in a u rm M o a re . .U T ILIZ A R E G e a m u ri a c t io n a t e e le c tric ^ c C o m u ta to a re le din usa p asa ge ru lui dreapta si din u^ile din spate se gasesc Tn apro-pierea manerului u$ii (vezi poza). Intrerupatoarele se gasesc in bratui usii c o n d u c a to ru lu i (vezi figura).usa pasagenjiul fata conducatorului. respectiv se inchlde Comutatoarele din usite din spate sunt scoase din functiune. pot fi scoase din furcfie 3 . Daca se apasa sau se trage scurt comuta. m an ual. A c e s t lu c ru nu e s te v ala b ii la in c h id e re a din e x te r io r a (eres> tr e lo r c u c h e la d e c o n ta c t 'i n a c e s t c a z nu a c tio n e a z a lim ita to r u l d e fo rfa . respectiv se Inchide fo rta a u to m a t. geamul din fata se deschide. geamul murilor.intrerupatorul de siguranta e s te sco s 5 . DESCHIDERE .

geamurile din spate: intrerupatorui se apasa In ta|a.geamurile din fata: Intrerupatonjl se trage pdna la p rim a treapta. in tre r u p a to ru i d in u$a c o n d u c a to ru iu i . . fn tr a r u p ito r u l din u sa p a s a g e ru lu i f a t a $ i din u $ iie din s p a te Pe suprafata de jos a intrenjpatorului se apasa. A v e fi g rijS s i n u rd m d n d n ic io tfa ta e o p il n es u ia rav eg h e ati In m a s in ^ D is p o zittv u l a c fio n a re a g e a m u riio i' n u f u n c tio n e a z a c a n tf u ^ l e d in f a t i s u n t d e s e h is e . • D a c a v e h ic u fu td u n m e a v o a s tra a feis t in c u ta t d in e x t e r io r . 34 In c h id e re a A le n tle ! Q |i-i inchiderea neatenta sau neeonfre ia td a geanturil^^ p o t cauza r ^ ir l! R e s p e c ta ti v a n tg a m in d ic a tiite d e p e p a g in a u r m a to a re re fe rito a r e ia iim ita re a f o r te i. • A te n tle la in c h id e re a g eam u rito r! Sn cK iderea n e a t e n t a s a u n e c o n tro ia tS a g e a m u H lo r p o t e a u a rd n irl (s triv ire ). . Geamul se poate deschide manual. Geamul se inchide manual. Geamul se inchide manual. p e n tru c a Tn c a x d e u i^ e n t a n ti s e m a i d e s e h id g e a m u rlle . La o noua actionare a intrerupatorului geamul se opreste imediat.geamul din fa}a: Se apasa Tntrerupatoml pana la p rim a treapta. Q :- DESCHIDERE . Intrerupatorui se apasa in fata scurt pana la a d oua tr e a p ta . Fereastra se deschide manual. in tre ru p a to ru i d in u $a p a s a g e ru iu i fa ta si d in u s ile din s p a te Se apasa suprafata de sus a Tntrerupatorului. Geamul se inchide manual.A te n fie ! • D a e a v e h ic u lu f e s te i» a ra s it • c h f a r ^ ip e n h v o s c u r ta perioada» lu a tt c « d>voastra c h e ia <fe c o n ­ t a c t . F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i de a c t io n a r e a g e a m u r ilo r c u c o n t a c t u i m o to r p u s D e s c h id e re a in tre ru p a to ru i din u $a $ o fe ru lu i . Geamul se deschide manual. Geamul se deschide automat. La 0 noua actionare a intre ru pa to ru lui geamul se opreste imediat.geamurile din spate: Se trage in fata intrerupatorui. Geamul este tnchis automat. Intrerupatorui se trage pand la a d oua treapta.INCHIDERE . nu t r e b u ie s a r a m a n a n ic i o p e r s o a n a » v eM eu t.

trebuie inca 0 data sa lidicaji §i sa mentineji comutatorul geamului respectiv. In acest caz pute(i sa inctiideti geamul numai dupd ce ati pus contactui motor. Functia de inchidere/deschidere comptetd a geamuriior. In d ic a tie Daca deconectarea/conectarea bateriei vehiculului funclia* de inchidere/deschidere automata a geamuriior u$ilor fa{a. usilorfatd este reactivata. Geamurile vehiculului pot fi de asemenea inchise sau deschise din afara. pasagerului fa{a sau de la u$ile din spate intampina in cursa de Inchidere 0 rezistenfa la maintare sau un obstacol (o limitare de forta] geamul se deschide imedlat. in d ic a fie Daca a$tepta(i mai mult de 10.Daca geamul de ia u$a conducatorului. ca sa-l inchideti.INCHIDERE 35 . ia o noua acfionare a Intrenjpatomlui geamul se va deschide din nou. respectati urmatoarele: Vehiculul se incuie din exterior prin u?a conducatorului.U IIL I^ H t: M o d u l d e lu c ru a l d is p o zitiv u lu i d e lim ita r e a fo rte i 1 . timp de 10 secunde. nu opereaza. DESCHIDERE . Tineji cheia mini­ mum 1 secunda in pozitie de incuiere. 2 . Pentru a reintroduce acesta functie dupa conectarea bateriei. Daca in contlnuare geamul va intSIni un obstacol sau o rezistenta. Descuiati vehiculul $i apoi il incuia(i iardsi prin u§a conducatorului. trebuie inca 0 data sa ridicati si s i mentinefi comu­ tatorul tim p de 5 secunde. G e a m u l s e in c h id e a c u m fa ra lim ita r e de fo rta . A ten tie! Prin iR c h id e re a n e a te n ta n ec o n tro la td a g e a n lu rilO f s e p ot p ra d u c e rd n iri. geamui se deschide imediat. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i d e a c t io n a r e a s e a m u lu i c a n d c o n t a c t u i m o to r a lo s t iu a t Dup§ ce contactui motor a fost Iuat geamurile pot fi Inca actionate aproximativ 1 0 minute cu conditia ca u^ile fatS sa nu se deschida. In acest scop cheia trebuie sa fie in pozitie de incuiere. La inchiderea geamuriior din fata nu se realizeaza functia de Tnchidere automata. Asigurati-v3 ca toate usile geamurile sd fie complet inchise. Daca geamul de la u$a conducatorului.Dupa ce geamul s-a deschis.Dupa ce geamul s-a oprit. respectiv 5 ecunde intre pasii individuali. 3 . acesta se opreste. respectiv descuiere in butucul u^ii conducatorului. pasagerului dreapta sau de la usiie din spate intimpina o rezistenta la inchidere.

Atunci trebuie sa a p ^ a tl comutatorul in fata sau spate timp de 10 secunde. Daca trapa. Mentineti cheia in pozitia de inchidere. In d ic a tie La culisarea trapei de sticia parasolarul va culisa impreuna cu trapa. Trapa se deschide sau inchide timp de aproximativ 10 minute dupa ce s-a luat contactui motor la vehlcule cu inchidere centralizata. P iv o ta re (in c iin a re ) D Comutatorul se rasuce^te p&na in pozitia dorita. G e a m u l se in c h id e a c u m fa ra iim ita r e de fo rfa . inchiderea trapei se face in to td e a u n a f a r a d is p o z i t iv u l d e i i m i t a r e a fo rte i. Daca doriti sa deschideti complet trapa. rasLciti in continuare comutatorul pana in pozitia B. In pozitia C trapa se deschide pSna in p o z itia C o n fo rt. G lis a re B Se rote§te comutatorul pana in pozitia dorita in sens orar. atdta vreme cat usile fata nu au lost deschise. sa inchideti cu mana para­ solarul. Puteti. in c h id e r e a c o n fo r t* Trapa poate fi inchisS utilizand nu numai comutatorul rotativ ci §i din exterior prin incuietoarea de la u$a conducatorului. Tn m i^carea de inch ide re .U T ILIZ A R E T r a p a * ( P la f o n g i is a n t / p iv o t a n t ) In d ic a tie Dupa deconectarea si conectarea bateriei vehiculului se poate intampla ca trapa sa nu se inchida complet. in aceasta pozitie e posibil sa fiti deranjati de zgom otui provocat de curentul de aer. Putet) sd inctiideti plafonul daca apasati comutatorul aflat In pozifia A in fata pana cdnd trapa este complet inchisa. pana cdnd plafonul s-a inchis. A te n tie ! A c o rd a ti a te n tie fttehiderii fra p e if N e a te n tia s a u in c h id e re a fteeo n tro la ta a tra p e i i>oate p ro v o c a ra< nirU D e a c « e a ia p a ra s ire a veh i* cutului lu a ti in to td e a u n a c h e ia c u du fn n eavoastra^ in c h id e re A Pentru Tnchidere com utatorul trebuie rasucit in pozi{ia A. Trapa se deschide si Inchide cu ajutorui comutatorului rotativ cand contactui motor este pus. fiecare dupa dorinta. In pozitia D trapa este complet inclinata. In ta in e ^ te un obstacol sau o rezistenta se va deschide imediat. 36 DESCHIDERE ■ INCHIDERE . Trapa este prevazuta cu un d is p o zitiv de iim it a r e a f o i ie i .

U T ILIZ A R E A e r is ir e S o la r/ T r a p a S o la r a * La vehiculele cu trapa solar. plafonul se poate 7nchide manual. Tapiteria interioarSi este fixata de trapa solara si nu se poate culisa separat. Vezi pag.INCHIDEHE 37 . Actionarea Irapei corespunde descrierilor anterioare. In d ic a tie • Aerisirea functioneaza numai la tra p a in c h is a re s p e c tiv ra b a tu ta . • Pentru o aerisire optima trebuie ca duzele (suflantele) 3 $i 4 sa fie deschise $i sa fie deconectata recircularea. • Se scoate capacul de plastic din partea din spate. r DESCHIDERE . • Se ia manivela din suportui capacuiui se introduce in deschizatura pana se opre^te. • Se introduce manivela in suport si se a$eaza iara$i capacul. (se invinge presiunea arcului) $i se inchide plafonul. cu o ^unjbelnita.73. A c tio n a r e a d e u rg e n fa Daca Instala^a este defecta. ventilatorul comuta automat pe functionare Solar. M otorul ventilatorului va ii actionat cu curent solar si habitaclul va fi alimentat cu aer proaspat. dupa lua re a g o n ta ctu lu i. Celulele solare ale trapei livreaza curent pen tru fu n c tio n a re a de a e ris ire a 1 aparatului de aer condi|ionat. la raze solare s u ficie n te .

Capota este mentinuta in pozitie deschisa de un telescop pneumatic.vezi figura din dreapta. Attfel s-ar putea produce deteriorSri ale vopselel. D e s c h id e re a Capota motomlui se ridica putin §1 apoi se trage de mSner in dlrec{ia sagetii .nu apasatll A t e n tie ! • 0 in m ^ i v e d e s ig u r a n ^ c a p o ta m o io r u iu i t r e b t iie s a f i e b in e f n c h is a In iiin p u t m e rs u lu i. Astfel se deblocheazS carligul de prindere.C a p o ta m o to ru lu i D e b lo c a re Se Jrage maneta din stanga sub bord capota se va debtoca.vezi figura din dreapta. dacJt e s t e b in e z a v o rS ta . In c h id e re a Apucati c t. I? 38 DESCHIDERE .INCHIDERE . Apoi se trage in jos pana cand telescopul nu mal ac{ioneaza lasata sa cada In dispozitivul de blocare . • D a c i 8l>servati in tim p u t m a rs u fu i c a n u e s t e b in e fn c h is a . In d ic a tie inainte de deschiderea capotei motorului verlficati ca stergatoarele de parbriz sa nu fie ridicate de pe parbriz. Se ridica $1 se deschide pana se opre§te. o p n fi im e d ia t 9« in c h id e ti c o r e c t c a p o ta m o to ru lu i. C a p o ta e s te b m e t n d iis a Oacm s e a f la i a n fvei c u e ie m e n ie le d e c a ro s e H e d in i i t m l e i. D e a c e e a ? n to td ea u n a d u p d fn c h t* d e r e a c a f w t e i v e r if ie a l i. •Dta de partea unde este fixat telescopul. Sirrultan iese la iveala un maner de tragere in grila radialorulul .

. d e ra n ire si a c c id e n ta ri. s is te m u f d e rd c ire s e a lia sub p re s iitn e . Daca se o b se rva p e te d e u le i s a u a lt e lic h id e . s c o a te fi c fie ia d e c o n ta c t. a v e ti g rija c a a c e s te a s a nu fie schim * b a te In tr e e le . a lte rn a to r. de e x e m p lu v e r ific a r e a $i c o m p le ta re a cu lic h id e . La c o m p le ta re a c u lic h id e . • T r a g e ti frd ita d e m S in i. v e h ic u lu l tre b u ie dus la a t e lie r p e ritru verific a re . v e n tila to r d e r d c ir e • 91 s is t e m u l d e In a lt a fensitm e. a c « s ta a r p u te a p o m i b ru s c . • D a c a tre b u ie e x e c u ta te iu c ra ri d e v e r lf i c a r e c S n d m o t o r u l f u n c t io n e a z a f a p a r e fn p lu s p e r ic o t u l d a t o r a t p ie s e lo r in m l$care • d e ex. curele trapezoid a ie . ■ n u finnati. Pentru a f i re c u n o s c u te la tim p neetanseit^tiVe. • E v ita ti sc u itc ire u ite le fn in sia ia t ia e le c t r ic ^ ■ tn s p e c ia l la Imterie.n u lu c ra ti n ie io d a ta In apro> pierea focuiui d e sc h is. • N u d e s c h id e ti c a p a c u i d e la re z e rv o ru i c u lie h fd d e rTO ire. de o p a rire . • M a n e t s s c }iim t> a to ru iu i d e v ite z e m p o zitia neutra^ ra sfte c tiv In p o z itia hP”. lo c u l d e sub v e h ic u l trebu/e c o n tr a la t la fnferv a le re g u la te .fNCHIDERE 39 . e x is ta p e ric o l d e fo e . • O p ritt mtotorui. • T fneticop iideparte< lecom p art im e n M m otoruiui.a i^ e lt . • D a c a s u n t n e e e sa r# lucriit't la s is t e m u l d e a llm e n fa re s a u ia in sta la fia electric^: • d e e o n e c t a t i b a t e r ia d e la fe te a u a de bord. A fe n tie! F iti f o a i i e a te n fi c a n d lu c r a ^ ia m o t o r s a u tn c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i! S e re c iH n a n d a a te n lie s p o ritd ! • N u d e s c h id e ti c a p a c u f de la cotnpartim entuJ m o toru tu i s a u nu e x e e u f a f i litc ra ri la m o to r d a c a o b s e rv a li e i ie s e af>ur s a u (ichid d e rd c ire p o ric o l d e o p d rire ! A ^ te p ta fi p a n d c a n d nu m a t ie s e a b u f s a u tic h id d e rd c tre fn o to ru l » . • C d t tim p m otorul e s te eald: ■ N u p u n e ii m a n a in v e n tifa to ru l d e rd e ire . DESCHIDERE .In d ic a t ii p riv in d s ig u r a n ta la e f e c t u a r e a lu c r a r ilo r in s p a tiu l m o to r La e fe c tu a re a lu c ra rilo r la m o to r s au Tn s p a tiu l m o tor. n u tu m ati nie io d ata li c h id e d e a s u p r a m o t o r u f a i fierblnte. in c a z c o n tra r pot a p a re a v a rii g ra v e in fu n c tio n a re . > Mneti fnto td eau na ia M e t n a n a fin stin ga to r d e foe. A c e s t e lich id e $e pot aprlnde. • L a s a li m o to ru l sa se r a c e a s c ^ • N u a siia ti.

Farurile se aprind numai cand contactui motor este pus.Lumlna de tntalnire (faza micS) sau lumina de drum (faza mare) Cu comutatorul pe luminiie de pozi(ie sau pe faza mica/faza mare. atata tlmp cat u$a $oferutui este deschisa.U T ILIZA R E C o m u ta to r In d ic a tie Daca nu sunt stinse farurile dupa ce chela a fost scoasa se aude un zgom ot de avertlzare.vezi pagina 43. in Germania sub 50 m) datorita efectului orbitor. faza s c u rti se apnnde de asemenea cu o intsnsitate rsdusa.Dfl. 1 . este su bject al reglementaritor legale. Simbolurile comutaloarelor corespund to tjs i celor de la vehiculele cu volanul pe stanga.Lumini de pozitie" . • Lumina de ceata poate fi aprinsa numai cand vizibilitatea este toarte redusa (de ex. tragetl de acesta Tn afara pana la prima pozitie stablla. F a r u r ile d e c e a t a * ^ } In d ic a t ie • La vehicule cu volanul pe dreapta ordinea comutatoarelor difera.Stinsa '' ' . gQ " . • La ulilizarea echlpamenteior de ilum inare descrise a id . in tlmp ce se efectueaza pomirea motorulul dupd scoaterea cheli de contact ele sunt puse autom at pe lumlnlle de pozitie.C o m u ta to r lu m in i 0 . V e h ic u le c u fa ru ri de c e a ta Comutatorul din pozijia faza mica/faza mare se trage pana la a doua pozitie stablla. L am p a c e a ta s p a te * V e h ic u le fa ra fa ru ri d e c e a ta Se roteste comutatorul de lumini din pozltia faza mica/faza mare $i se trage pana se opreste. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control. 40 LUMINI SI CAMP VIZUAL . ‘ in anumlte ISri. EchipamentuI electric al dispozitlvului de remorcare’ montat din fabrica este astfei conceput ca la tractarea unei remorci ce este echipata cu lampa de ceata spate. Comutarea pe laza mica sau mare respectiv avertlzare luminoasa . C and fa ru rile de ce afa sunt a prinse simbolul farului de ceafa este aprins in lumina verde. In d ic a tie • Cand lampa pentru ceata este aprinsa. lampa de ceata a autoturismului e automat stinsa. cand sunt apnnse lumtnile de pozitie $i contactui motor pus.

in s ta la tia d e in c ^lzire va f i o p r it a .U T ILIZ A R E 2 . Aceasta !nseamna ca batala farurilor se adapteazd automat starii de incarcare a autovehiculului. R e g la r e a d in a m ic a a fa r u r ilo r La vehiculele cu latn pi d e d e s c a rc a re in g a z se are la dispozltie un sistem de reglaj dlnamlc al farurilor.v e z i s i m a n u a lu l 3 .llu m in a r e a in s tr u m e n te lo r d e b o rd CSnd luminile sunt aprinse. M i^carile vehlculului la demaraj respectiv la franari vor fi automat echilibrate.2 . r 4 . Farurile se pot regia nutnai cand faza scuita este aprlnsa. la punerea co nta ctu lu i m otor. Im e d ia t c e g e a m u l d in s p a te e s te c la r. 3 • B u to n c o m a n d a io r e g ia r e fa r u r i* Corespunzator conditiilor de Incarcare ale autovehiculului se poate regia electric pozifla farurllor Aceasla previne orbirea partenerilor de trafic creeaza o bund vizibllitate conducatonilul auto. Cand insta­ latia de Tncdlzire functioneaza se aprinde 0 lampa de control Tn comutator.In c a lz ir e a lu n e te i |» ii Instalatia de incalzlre functloneaza numai cand contactui motor este pus. intensitatea de iluminare a aparaturii se regleaza prin rotirea rozetei de langa comutatorul de lumlni. Pentru reducerea distantei de iluminare rotiti rozeta de la pozitia de baza (-) !n jos. „ C o n d u c a n d e c o ­ n o m ic e c o /o g ic ”. C o n s u m u l re d u s d e c u r e n t c o n d u c e la s c A d e re a c o n ­ s u m u l c a r b u r a n tu lu i . r LUMINI SI CAMP VIZUAL 41 .

pand la f f t punctui la care simtiti 0 opozrtie §1 mentineli in aceasta p ozitie .vezi pag.L u m in i d e a v a r ie ^ 6 . Vor lumina intermitent 5 ! lampile de avertizare din bord $1 lampa incorporata in intrerupStonjI pentru avarie. In d ic a t ie La utilizarea echlpam entelor de sem ­ n alizare $1 ilum inare descrise se vor respecta hotararile legale. A te n tie t InstalaUa functioneaza si cu contactui mO' tor luat. La aprinderea fazei marl se aprinde lampa de control din tabloul de bord. Dupa ce se scoate chela de contact.<j I lu i^ /^ n c U IIL IZ A H t M a n e ta p e n tru s e m n a liz a r e s i fa z a m a re 5 . $1 lampa de control corespunzatoare este aprinsa . V 42 LUMINI SI CAMP VIZUAL LUMINI $1 CA m P VIZUAL 43 .afungeti la coada ur)ui ambuteiaj . Cand este conectatS faza mare rSmSne conectata faza mica. pen tru a p ro teja im p o trlv a ra d ia tiilo r puternice. in te r io a r ^ este lim lta t d .R u lo u e le c t r ic p a r a s o la r * Parasolarul poate fi tras automat pe luneta. Parasolaail se va des1a$ura p3na la capat. atata timp cat u$a $oferului este deschisa. C o n e c ta r e a /d e c o n e c t a r e a fa z e i m a rt C o n e c ta re a : Se conecteaza comutatorul de lumini pe faza scurtd. tmpingeti maneta In fata (3). Pentru desfacerea sau strangsrea ruloului parasolar apasati scurt tasta.vehiculul dvs. se aude un sunet (zgomot de avertizare). ' v i z i b l f i t a t e a c £ ttr« - ^ > a le retro vizrare ^ Instalatia de semr^alizare functioneaza numai cu contactui motor pus. A prindeti lum inlle de avarie cSnd de exemplu: . L u m in i d e p a r c a r e Lumina de parcare se aprinde numai cu contactui motor luat.maneta in jos ( 2) & a n d r u lo a l p a ra s o la r e s te d e s f i k i u t .14. Lumini de parcare dreapta .lam pa de control trebuie sa dipeasca. Va mgam respectati hotararile iegale. Semnalizatoarele se decupleaza automat dupa efectuarea manevrei de viraj. CSnd aprindeti lumintle de avarie.maneta In B U S (1 ) Pentru a semnaliza la stanga .maneta in sus ( 1) Lumini de parcare s tin g a . D e c o n e c ta re a : Se trage de maneta in sens opus sagetii 3. S e m n a liz a r e a la s c h im b a r e a d ir e c t ie i d e m e rs $1 a b e n z ii Ridicati ( 1 ) sau coborati (2 ) . A v e r t iz a r e lu m in o a s a Se trage m aneta spre volan ( 4 ) .maneta in ios ( 2 ) Cand semnalizatoarele functioneaza. Pentru a semnaliza la dreapta .aveti nevoie de ajutor sau .se aprinde $i lampa de control a fazei mari din tabloul de bord. toate lampile de semnalizare ale vehicululul se aprind simuitan. se opre$te datorita unei defectiuni tehnice.

. lampa se stinge imediat......... la incuierea vehiculului sau la punerea contactului motor........ La vehicule cu inchidere centralizata......... Astfel se evita descarcarea bateriei vehiculului......... lumina comandata de intrerupatorul u s ii........lumina comandata de intrerupatorul u § ii... iiu m in a r e to r p e d o Lampa se aprinde numai cand lumina din vehicul e aprinsa si capacul torpedoului este deschis..... dupa ce se descuie vehiculul.... iam pa interioara este aprinsa circa 20 secunde........ Stanga ... Pozitiile intrerupatorului: Pozitia din mijioc • o p rit............ 44 LUMINI SI CAMP ViZUAL ................... Dreapta ........ se deschide o usa sau se scoate chela din contact.lampa interioar§ este aprinsa co ntin uu ......co n ta c t u$a (lu m in i co m a nd ate de intrerupatorul usii)........... L a m p ile d e c it i t d in f a t a Prin apasarsa comutatorului corespunzator B se aprinde sau stinge lampa de citit....................... intrerupatorul fampii interioare re­ spective trebuie sa se gaseasca Tn pozitia .. L a m p a in t e r io a r a s p a te Pozitiile intrerupatorului: lampa interioara este aprinsa co ntin uu ... De aceea... trebuie sa fiti atenti la capacul portbagajului sS tie totdeauna inchis cand vehiculul este parcat.. O O C o m a n d a la m p ii in te r io a r e Lampa interioara se stinge dupa maxim 10 minute daca u$a este deschisa....U T IL IZ A R E L a m p i in t e r io a r e L a m p a in t e r io a r a f a t a in tre ru p a to ru l A Prin acest intrerupator sunt comandate lampa Interioara din fata si cele 2 lampi de citit.......... o p rit....... Totu^i................. L a m p a d e p o rtb a g a j Lampa se aprinde cand capacul portbagajului este deschis (functioneaza ?i c§nd luminilesuntstinsesicontactui motor luat)......

Cu comutatorul A se pot selecta 4 trepte de temporizare.pauze lungi Pauzele mtre §tergeri sunt comandate 5 I in func|ie de vlteza. atuncl cand se Introduce ctiela ?n contact.fa r u r i* Cand fa ru rile sunt aprinse geam unie famrilor sunt spalate ori de cate ori este spalat parbrizul.2. • P o s ib ilita te a d e s te rg e re /s p a la re a u to m a ta Trageti de maneta spre volan 5 . Ellberatl maneta .instalatia de spalare se opreste stergatoarele functioneaza inca aproximativ 4 secunde. • M is c a re le n ta a $ te rg a to ru lu i Maneta in pozitia 2. Prin comutatorul A din maneta sterga­ toruiui de parbriz se poate regia individual sensibilitatea senzorulul de ploaie. murdaria persistent^ (ca de ex. C a n d e s t e f o a r t e fr ig $ i in g h e t a fa r a . M i^ c a re a la in te rv a le a ^ te rg a to ruiui Maneta in pozitia 1. Pentru acea sta o p riti 5 ! rep o rn iti fu n c tia de stergere intemiitenta. in functie de temperatura exterioara.vezI pagina 46. pauzele intre stergeri se regleaza automat prin senzor tn functie de cantltatea de ploaie. $tergdtoarele de parbriz instalatia de spalat parbrizul functioneazS numai cand contactui motor este pus. La Intervale egale. Oupa talerea contactului motor trebuie sa activatl din nou senzorul de ploaie.Instalatia de spalare 5 ! 5tergatoareIe functioneaza. aceasta cand este conectata functia de $tergere intermltenta. Atentie! P e n tr a q b u n a v iztfa ilfta te s u n t n e e e s a re $ t« r{||ito a re d e p a rb riz In iKiRd s ta r e • v e z t p a g in a 4 6 . La d u ze in c a lz ite p e n tru s p a la t p ar­ b r iz u l* . In s t a la t ia d e s p a la r e . M i$ c a re ra p id a a s te rg a to ru iu i ■ l^aneta in pozitia 3. restu rl de inse cte ) tre b u ie totusi indepartata de la geamurile farurilor. de exemplu la umplerea rezervorului. in a in te d e a p o rn i s te rg a t o a r e le de p a rb riz v e rific a ti d a c a l a m e le ^ t e r g a t o a r e lo r n u s u n t in g h e ta te p e p arbriz! • S te rg a to ru l • o p rit Maneta in pozi'tia 0 . se regleaza automat energia termlca.U T ILIZ A R E S te r g a to r si in s ta la tia d e s p a la t p a rb riz u l • S te rg e re sin g u lars Maneta in pozitia 4.pauze scurte Comutatorul spe stanga . • Schimbarea stergatoarelor de parbriz . LUMINI SI CAMP VIZUAL 45 . Comutatorul spre dreapta . S e n zo rii d e p lo a ie * La vehlcule cu senzori de ploaie. In d ic a tie • Completarea lichldului de spalare • vezi manualul 3.

• P e n tr u a e v H a m u n la rfre a . 46 LUMINI $1 CAMP VIZUAL . L a m u rd d rire p u te m lc a . • 03n m o tiv e d e s ig u ra n fa ia m ele s t e r g d t o a r e lo r t r e b u i e a n u a l s c h im b a fe o d a t a s a u d e douS o r i. Schimbatl lamele $tergatorutul. F ix a re a Ia m e i Clema de siguranta trebuie sa Intre in locul special destinat din bratui stergatorului se aude zgomotul de fixare.lama pe partea din dreapta $cferului treb uie sa fie tn d re p ta ta cu partea convexa in jos. VIbrarea poate 1i indepartata prin folosirea une'i substan}e ce dllueaza grasim lle. L a m e le s e d b fin la d e a ie rii V o lk s w a g e n . • Se apasa clema de siguranta in directia sagetll A.U T ILIZ A R E L a m e le s t e g a t o a r e lo r d e p a r b r iz A te n iie ! • P e n tru b u n a v iz fb liK a te sunt n e a p d ra t n e c a s a re ^ te rg a to a re in b u n d s ta re . Inform atll supllm entara puteti obfine la dealerll Volkswagen. Verificati unghiului pe care tl efectueaza Stergatorul la un dealer Vollcswagwn $i daca e cazul se corecteaza. Aceste resturl se pot indeparta numal cu un agent de curajare special. • Se scoate lama stergatorului in directia sagetii B apol scoateti-o in sens opus. Urmatoarele cauze pot duce la vibrarea lamelor de parbriz. S c h im b a r e a la m e lo r $ te r g a t o a r e lo r d e p a r b riz S c o a te r e a ia m e i • Desprlndetl brajul §tergatorulul de par­ briz si pozi}ioriati lama in unghi drept fata de bratui ^tergatorului. ia> m e ie s te r g a to a r e lo r d e p a rb riz tr e b u ie c u r a t a t e re g u la t c u un a g e n t d e c u r a tir e g e a m u ri. • Unghiul de a ^ z a re de la bratui stergatorului nu este corect. • La spalarea vehlculelor cu Instalatle au­ tomata de spalare. trebuie sa fie orientata cu fata in jos. oe partea conducStorulul. • Cand lamele stergatoarelor sunt deteri­ orate.deflectorul de aer al Iamei. acestea pot de asemenea s& vibreze. La m ontarea lam elor se vor respecta urmatoarele: . d e e x e m p tu r e s t u r l d e in s e c f e c u r d i a r e a $ te r g d to a r e 1 o r s e f a c e e u un b u re te s a u p ro so p . Substantele degresante nu pot Indeparta depunerile. pe parbriz pot rdmane resturl de grasimi. .

O g lin z ile in aceasta pozitie ambele oglinzi exterioare a c e s te a au o u t ilit a t e lim ita ta d e fa p tu i c a nu se p o a te e v a iu a c o re c t sunt rabatate electric. Asttel se trage carcasa oglinzii cdtre masind. asa cum a fost descris mai sus. Daca rotiti rotita in d is t a n t a p a n a la v e h ic u le le d in alta directie. R e g la r e a o g lin z ilo r e x t e r io a r e In d ic a t ie p e n tru u tiliz a r e a o g lln O g linzi e x te rio a re re g la b ile z ilo r e x t e r io a r e c o n v e x e sau e le c tr ic * a s fe r ic e * . Pentru aceasta. . deoarece functia oglinzii ar fi schimi' -i ?■ li batS. inspre '■ ■ interior pana se opre^te. vizibiiitatea in mers.Rabaterea ambelor oglinzi exterioare* mult decat oglinzile convexe. initiala. D e a c e e a A . oglinda trebuie reglata e le c tr ic .Oglinda exterioard din dreapta Oaca sistem ul de reglare e le ctrica a le le d in s p a te . puteti regia Oglinzile exterioare a s fe r ic e au suprafata oglinda manual prin apasarea rDarginii curbata variat. o g lin z ilo r se deiecteazS.Oglinda exterloara din stanga totu^i obiectele par mai mici. regl§nd numai oglinda conducdtorului. i0 In d ic a tie Daca oglinda a fost mutata datoritd unei forte externe (de ex. o glinzile revin la pozltia s p a te . intea pornirii asHel inca l sa se permita Apoi puteti regia simultan ambele oglinzi. B . inainte de a strabate o instala|ie de spalat automata. Oarcasa oglinzii nu trebuie in nici un caz adusa manual la loc. lovirea la manevre). spre exterior) maresc campul de vedere.O g lin d a r e t r o v iz o a r e I. R a b a te r e a o g lin z ii e x t e r io a r e Oglinzile exterioare pot fi rabatute.cu deschidere mare cresc campul de vedere mai suprafefei oglinzii. reglati mai intai oglinda din stdnga conducStorului. oglinzile trebuie rabStute pentru a evita deteriorarile.ix V LUMINI SI CAMP VIZUAL 47 . R e g la re a s in c ro n iz a ta a o g lin z ilo r in primul rand ambele oglinzi trebuie adiise in pozitia de baza. L .Incalzirea oglinzilor exterioare cu a c e s te o g lin z i nu s e p o a te eva> lu a c o r e c t d is ta n ta p a n a la v eh ic u R . OgllnzMe exterioare se pot regia prin O glinzile exterioare c o n v e x e (curbate butonul rotativ. Aceste oglinzi . apoi oglinda din dreapta cor^ducaOglinzile retrovizoare trebiiie reglate inatorului.

Pozitia prestabilita a oglinzii exterioare dreapta pentru mar$arier poate ti moditicata corespunzator nevoilor individuate $i memorata .U T IL IZ A R E In c a iz ir e a o g lin z ii* Incalzirea oglinzilor exterioare functioneaza in pozitia A a butonului rotaliv indepen­ dent de instalatia de incalzire a lunetei. de indata ce se scoate maneta din mar§arier. oglinda interioard se intuneca automat in functie de intensitatea luminli din spate (de ex. oglinda exterioara dreapta se muta autom at in pozitia p re s ta b ilita . oglinda se comuta iarasi pe pozitia normala. Cand contactui este pus. M e m o ria p e n tr u o g lin d a e x t e r io a r a * V e htculele c u m e m o r ie p e n t r u s c a u n u l c o n d u c a t o r u lu i* au o memorie pentnj oglinzile exterioare. 48 LUMINI SI CAMP VIZUAL . Pentru reglarea antiorbire.vezi pagina 53. Reglaiile o g lin z ilo r e x t e r io a r e sunt retinjte automat Tn memorie In corelare cu pozi]ia scaunului conducM orului . parghia de pe muchia de jos a oglinzii trebuie sa fie impinsa in fata.vezi pagina 53. La mersul in marsarier. Astfel la parcare se permits vederea pana la m arginea bordurii. respectiv selectorul tn pozitia R. R e g la re a a u to m a ta a o g lin z ii e x te * r io a r e -d r e a p ta p e n tru m e rs u l m ap o i Cand se merge Tn m ar§arier. O g lin d a c u re g la re a u to m a ta a n tio rb ire * Reglatl oglinda manual. daca comutatorui a fost pus pe oglinda dreapta. R e g la r e a o g lin z ii in te r io a r e O g lin d a in te rio a ra a n tio rb ire m a n u a la Pentru reglarea de baza a oglinzii. Oglinda se muta inapoi in pozitia originala. lumina farurilor). maneta se trage in spate.

pe luneta.U T ILIZ A R E P a r a s o la r e Parasolarele pot fi scoase din suportut la­ teral $1 intoarse catre usi. In dica til su plim e ntare despre „R ulou electric parasolar*" . e s t e re d u s a . Pentru rularea parasolarului. Cu ajutorul parasolarelor m ici de sub lampile Interloare din fata puteti acoperi spatlul de deasupra oglinzii retrovlzoare interioare. Tragetl ruloul ?n sus $i agatati-l in suporturile laterale. se apiinde o lampa. scoateli-l din suporturi^i lasati-lsasenjieze u$orln jos. p rin o g lin d a r e t r o v lz o a r e In t e r i o a r a . R u lo u d e p r o t e c t ie c o n tr a s o a r e lu i* Acest parasolar se folose^te Im potriva radiatiilor intensive. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 49 . Oglinzile de machiaj sunt prevazute cu capace. v iz ib i* l i t a t e a fn s p a t e . Dupa ridicarea capacului.vezi pag. A to n fitt! C a n d r u lo u l 6 s t e ir a s .42.

po2 i|ia relaxata. neobosltoare a corpului . Reglati-va scaunitl dupa cum este descris in pagintle urmatoare. Nu veft m ai p u te a fra n a.picioarele sa stea comod in spajiul pen­ tru picioare . . deoareoe la caxut unei m an evre b ru fte . debf«1a sa u a c c ^ e ra ! S c a u n u i p a s a g e r u lu i la t a Va recomandam sa reglati scaunui dupa cum urmeaza.fn n lc i u n c a z : litt s e pun p e i>ord s a u p e s c a u n e .scaunui se plaseaza cSt mai mult posibil spre spate. ifu treiM ifr sd s e gd»ease& iticid> d a tS o b ie cfe fn sp a flu f pentru ptcioai^B. de pe aceasta pagiria. — fnclinafia spdtaruiui se regleazci astfel incSt spatele sa se reazeme complet pe sp ^tar iar punctui cel mai de sus al volanului sa poata 1i ajuns cu bratele usor indoite. Respectati reglarea de baza a s ca jn u lu i conducatorului $1 pasagerului fa(a.S c a u n e le d in fa | a Reglarea corecta a scaunului este importanta pentm: .Pe directte longitudinals scaunu! condu­ catorului se regleaza In asa tel incat pedalele s3 poata fi apisate cu pictoarele u$orindoite. rapid la elementele de comanda .spatarul in pozitie vertical^ .p r o te c tie m a x im a o fe rita d e Cen­ tu r a d e s ig u ra n fa $i s is te m u lu i A irb a g . . • in tim p u i m e rs u iu i p ie io a re fe s e f i n t n t o f d e a u n a in p e n tru p ic io a re . a c e ste a p of ajunge Tii zona p«<lEtTelor. Ateniie! . re s p e c tiv ta b io u i d e b o rd . 50 SCAUNE SI AMENAJARI . S c a u n u i c o n d u c a to r u lu i Va recomandam sa reglati scaunui condu­ catorului dupa cum urmeaza. A te n tte ! • S c a u n e fe d in < a tii n u traibuie tm p ln s e p re a a p re s p e l ie voian.accesul sigur.

1 . A te n tie ! • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta in a jt i m e a s c a u n u lu i s o f e r u lu i s e re g le a z S n u m a i c a n d v e h lc u iu l e s t e o p iitt « A te n tie la r e g ia r e a in a ltim ii s c a u n u lu i! O re g ia re n e a te n ta si n e c o n t r ^ a t a d u c e ia ra n irt p rin s tn v ire .3 . pema din zona lombara se arcuiegte u§or Tnainte. A t e n tie ! D in m o tiv e tie s ig u raii^ a s c a u n u f s e re g te a z a p e d lr e c fie lo n g itu d in a is n u m at cS n d v e ttic u lu i e s fe o p rit! 4 . Apol se elibereaza maneta iar scaunul se impinge pana se bfocheaza. p. C o b o ra re : Cobord^i maneta din pozitia de bazS. scaunul poate fi ridicat sau coborat. Astfel coioana vertebrala este spri}inita In pozitia el naturala $i pozifia corpuiui este mai putin obositoare pe distance lungi. 2 . R id ic a re a : Ridicati maneta din pozitia de bazS. SCA UNE SI AMENAJARI 51 . „pompati". e a e i e s t e in ffu e n fa ta e f i c a c i t a t e a c e n t u r ii d e s ig u ra n ta .R e g ia re a re a z e m u lu i lo m b a r* Prin rasucirea rozetei de mana.R e g ia re a in c lln a tie i s p a ta ru lu i Va desprindeti de spatar si se rSsuce^e rozeta de mana.pompati".R e g ia re a tn a itim ii s c a u n u lu i* Prin actionarea „ca la pompS" a manetel din partea exterioara a scaunului.R e g ia re a s c a u n u lu i p e d ire c tie lo n g itu d in a la Se trage maneta si se impinge scaunul. A te n tie ! fn lim p id m e rs u lu i s p M a r e le nu tr e b u ie s a f te in c lln a te p re a m u lt fn s p a te .

Prin rozeta de m in d C se regleaza mecanlc s u p o rtu i lo m b a r. In tre ru p a to r B Sageata 1 : spatarul se mi^ca 7n fata Sageata 2: spatarul se mi$ca in spate. • R e g la re a e fe c trtc a a s ca u n e lo r fu R C tlo n e a z a c a n d m o to r u l e s te o p rit s a u c h e ia e s t e s c o a s a d in c o n ta c t. ^ 52 SCAUNE SI AMENAJARI .partea din spate a pemel in sus / jos 2 §i 3 simultan .U T ILIZ A R E S c a u n u l c o n d u c a to r u lu i $i s c a u n u l p a s a g e ru lu lu i d in d re a p ta (r e g la r e a e le c t r ic a ) Prin comutatoarele A si B se regleaza electric scaunele. A te n tie ! S p a ta ru l n u tre b u ie tn c lin a t p r e a m u lt Tn s p a te e S c i e s te in fiu e n ta t n e g a tiv e fe c tu i c e n tu r ll d e sigura n ta . O e a c e e a c o p iii n u tre b u ie la s a ti n e s u p ra v e g h e a ir in v e h ic u L In tre rM p a to ru l A 1 -scaunul Tnalnte/ Inapol 2 . 3) de la reglare manuala.se regleaza inaltimea scaunului.partea din {ata a pemel Tn sus / jos 3 . Vezi si descrlerea (poz. Reglarea scajnului se poale face §1 cand chela este scoasa din contact. A ie n tie f • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta scaun e l « s e r e g le a z a n u m a i c 4 n d v e h ic u lu l e s te o p rlti • A te n iie la re g la re a s c a u n e io r! O r e g la r e n e a t e n t a s i n e e o n tro la td p a a te d u c e la rS niri.

Maxim 3 persoane pot memora reglarile lor ind ivid ua ie pe una d in ta ste le de memofie D.reglarile oglinzii exterloare (stanga §i dreapta) pentru d e p la s a re a in a in te . In d ic a tie • Varecomandamsatncepeji memorarea cu tasta din stanga §i sa indicati unnatorului conducator o tasta de memorare. scaunul $i oglinzlle e x te rlo a re su n t a utom at a da pta te In pozitiile individualizate. M e m o r a r e a re g la rti o g lin z ii p e n tr u m a r s a r ie r Aveti posibiiitatea sa modificati corespunzator nevoilor dvs. Prin intrerupatorul E pute{i deconecta oricand sistemul de memorie.reglarile scaunului ^oferului .52) • Reglati ambele oglinzi exterioare (vezt pag. SCAUNE SI AMENAJARI 53 . Scaunul $i oglinda exterioara se regieaza atunci numai manual. • Frecare noua memorare pe aceea$i tasta 0 $terge pe cea anterioara. individuaie §i sa memorati reglarea p re s ta b ilita a oglinzii pentru marsarier (vezi pagina 48). Prin tastele de memorie puteti memora §i comanda .56. La schimbarea conducatoruiui la apasarea tastel. • Selectat! mers inapoi • Reglati oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47).re g la rile o gllnzll e xterioa re (numal dreapta) pentru m a r^ a rie r in plus puteti apela una dir» pozitiile memorate cu telecomanda cheil. se sterg toate regiariie m em orate pentru scaun $i ogltndd. • Reglati scaunul la pozitia dorita (vezi pag. M e m o ria p e n tr u s c a u n u l c o n d u c a to r u iu i* Memoria scaunului conducatoruiui ofera posibiiitatea m em orarii individuaie ale reglarilor scaunului oglinzKor extenoare.U T ILIZ A R E M e m o r a r e a r e g la r ilo r p e n tru s c a u n $ i o g lin z i la m e rs u l in a in te • Puneti contactui motor. Va rugam sa cititi 5i informatiile JniJializarea sistemului de memorie” de la pag. Reglarile sunt memorate prin tasta de inemorie selectata. 47) • Apasati una din tastele de memorie D $i tinefi apasat cam 3 secunde pSnS cand un semnal acustic confirm^ memorarea. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. • Comutati pe oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47). • DacS deconectati bateria vehiculului.

oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia memorata pentru mersul inainte. • Im ediat ce ie§iti din m ersul Tnapoi. • DacS deconectati bateria vehiculului. care este deja ocupata de alta cheie. Reglarile sum memorate prin tasta de memorie selectata. 5 ! |in e ti tasta apasata cam 3 secunde panS cand un semnal acustic confirma memorarea. Va recomandam sa alocafi 0 cheie cu telecomanda llvrata de la fabrica. • Daca se aloca cheia unei taste de memorie. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia m emorata. • A p^atitastadedeschidereachell (vezi pagina 24) §1 m entineti apasat cam o secunda pSna c§nd un semnal acustic confirms aiocarea.• Apasati tasta-Memory D. • La fiecare noua memorare a reglSrilor scaunului si oglinzii pentru mersul Tnainie trebuie sa rememorati $1 reglarea indivi* d u a la a oglinzii exterroare dreapta pentru mar^arier. La a io c a re a c h e ii c u te le c o m a n d a t r e b u ie s a p r o c e d a t i d u p a c u m u rm e a z a : Dupa memorarea reglarilor pentru scaun §i oglinda aveti 1 0 s e c u n d e pentru a aloca chela tastei corespunzatoare de memorie. Daca e necesar puteti procura o alia cheie cu telecomanda prin dealerul Volkswagen $i apoi sa 0 alocati tastei de memorie dreapta. 56. Va rugSm sa citili $i informatiile „lnitializarea sistemului de memorie” de la pag. Reglarea este memorata la tasta selectata. trebuie s3 alocati tasta de memorie corespunzator teleco­ menzii. 54 SCAUNE SIAM ENAJARI . „vechea” alocare se 5terge. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. „vechea° alocare se ^terge. In d ic a tie • Daca cheia a tost deja alocata inainte unei alte taste de m em orie. • Aiocarea unei chei cu telecomanda la 0 tasta de m em orie se m entine §i cand m em oratl noi regldri ale scaunului si oglinzii. la care surrt memorate reglarile scaunului §i oglinzii p en tru m ersul in a in te . • Scoateti cheia din contact. se Sterg toate reglarile memorate pentru scaun $i oglinda.stanga §i cealalta (astei mijlocii. Acest procedeu se opre§te daca reglati oglinda manual pe pozijia noua dorita de dvs. In d ic a tie • Imediat ce ati selectat mersul inapoi. A io c a r e a t e le c o m e n z ii c h e ii* la t a s t e le d e m e m o r ie Pentru ca sa puteti apela reglarile memo­ rate si prin telecomandd. tastei de memorie .

s is te m a u to m a t”: Apasati scurt pe tasta de memorie doiita D cand u?a conducatorului e s t e d e s c h is a . „ M e m o rie • a p a s a re lu n g a ”: Apasati ^ pe tasta de memorie dorita D. La reapdsarea intrerupatorului E puteti reconecta sistemul de memorie. In d ic a tie Imediatce se iesedin mersul inapoi. i | | ^ A p e ta r e a r e g la r ilo r p e n tr u s c a u n s i o g lin d a la m e rs u l In a in te Reglarile memorate pot fi apeiate atat prin tastele de memorie D cdt prIn telecomanda*. cdnd u$a 9 0 conducatonjlui este deschisa s au Inctiisa. oglin­ da exterioara dreapta se muta Inapoi in pozitia memorata pentru mersul inainte.. pSna cSnd scaunul oglinzile exterioare sunt aduse in pozitiiie memorate. 47). Apdsafi apoi iarS^i pa tasta apasata prima data se continue prccedeul de apelare.A p e la re a p rin te le c o m a n d a * R e g la rile m em orate p e n tru scaun si o g lin d d le p u te fl a pe la num ai cu c o n ta c tu l m o to r t a ia t si usa conducatorului in c h is a . . Scaunul ?i oglinda exterioarg se muta automat in pozitiile memorate. In d ic a tie Daca In timpul reglarii automate a scau­ nului si oglinzii apasati Tncd o data pe una din tastele de memorie se intrerupe procedeul de apeiare. Scaunul $i oglinzile exterioare se muta acum automat In pozitiile memorate. Scaunul $i oglinzile exterioare pot fi acum reglate numai manual. Apasati scurt tasta de deschidere a cheii (vezi pagina 24) §i deschideti usa conducatorului. A p e la r e a r e g la r ii o g lin z ii p e n tru m e rs u i in a p o i • Comutati pe oglinda exterioara dreapta (vezi pag. • Selectati mersul inapoi. scaunul si oglinzile sunt aduse in pozitiile memorate corespur\zatoare acelei taste. Aid puteti alege intre douS posibilitdtl de apelare: „M e m o rie . In d ic a t ie p e n tr u u tiliz a r e a in t r e r u p a to r u lu i E • Prin apasarea (eiiberarea) intrerupato­ rului E sistemul de memorie este deconectact. Un eventual procedeu de apelare intrerupt nu poate fi continuat. SCAUNE $1 AMENAJARI 55 . • Varecomandamsadeconectati sistemul dumneavoastra de memorie cu intrerupatoml E numai cSnd vehiculul este utilizat deunconducatorlacare nutrebuie memo­ rate reglarile pentnj pozifionarea scaunului 5 l ogltnzilor. A p e la re a p rin ta s ta d e m e m o rie Reglarile scaunului oglinzii pot fi apeiate din m otive de sig u ra n ta num ai cu c o n ta c tu l m o to r lu a t. Daca apasati pe una din celelalte doua i^ ^ t a s t e . Oglinda exterioara dreapta se mutS acum automat in pozi{ia memoratS.

in c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in d r e a p ta Pema $ spatarele scaunelorpot fi incaJzite 1 electric c§nd contactui motor este pus.52). In it ia liz a r e a s is te m u lu i de m e m o rie • Deschideti usa conducatorulul. • Reglati spatarul pana ia oprire. • Reglati pema pana la oprire in fata §i sus (vezi pag.U T IL IZ A R E in c a lz ir e a s c a u n e lo r * O p rir e a d e u rg e n fa In c a z d e u rg e n ta p u te tl in tre ru p e o ric e p ro c e d e u d e a p e la re a pasan d in tre ru p a to ru l E (d e b lo c a re ). Pentru oprirea ?nc3lzirii rotfti rozeta in pozitia de baza (0 ). 56 SCAUNE SI AMENAJARI .In c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in s ta n g a 2 .52). • Puneti contactui motor. Sistemul de memorie esie acum larS^i initia liza t §i astfel capabil com plet de functior>are. una din ta s te ie d e m e m o rie s au unui din c o m u ta to a re le de re g la re a s c a u n u iu i. in tata (vezi pag. Incalzirea este pomita de la rozeta tot de a id se poate regia in intensitate. spate 1 .

U T ILIZ A R E T e tie r e ’ T etie rele sunt reglabile in ina ltim e $i trebuie reglate corespunzalor marimii persoanei. Pernele reglate corespunzator ofera impreuna cu centurile de siguranta 0 protectie optima. SCAUNE SI AMENAJARI 57 . se apasa siguranta (sageata) simultan se extrage tetiera. D e m o n ta r e a $ i m o n ta r e a Pentnj demontarea tetierelor se trage in sus pana la oprire. R e g la r e a m a ltim ii • Tetierele se apuca lateral cu ambele maini §1 se n^i$ca Tn sus sau in jos. Pentru remontare se introduc tijele tetlerelor !n ghidaje pdna se blocheaza cu un zgomol. Tetierele din spate pot fi scoase numal daca aducetl spataail putin In fata. • Eficienta optima se atinge cand margi­ ned supetioara a tetiereiseafla c e l pufin la inaltimea ochllor.

Pentm deschiderea sertarului apasati tasta din partea frontala si ridica}) capacul. putefi modifica 51 lungim ea bratelor prin tragerea Tnspre Tnainte respectiv impingerea inspre spate a capacului. In brat se gase$te un sertar. Brajele scaunelor pot fi reglate in Inaltime in mai multe trepte.SCAUNE AMENAJARI .B r a fe le s c a u n e lo r * (C o tie re ) B r a t e le d in f a t a * In brat se gase§te un sertar. puteti cobori capacul. Pentru aceasta ridicati capacul bratelor treptat. B r a t e le d in s p a t e * Bratele din spate pot fi rabatate. CSnd a{i depa^ft punctul maxim. pana se atinge pozitia dorita. pentnj sporirea confortulul. 58 ----. in afarS de aceasta. Pentru deschiderea sertarutui ridicati capacul.

De aceea se utilizeaza numai covorase care lasa libera zona pedaielor §i sunt sigure contra alunecarii. aces> t e a p o t a ju n g e m z o n a d e lu c n i a p e d a ie lo r . N u v e t i m a t p u t e a ir a n a . SCAUNE SI AMENAJARI 59 . d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru ^ te s a u fia n a r l. Coloana volanului poate f] reglata iard trepte in directie longitudinala $i TnaHime. Pentru aceasta maneail A de sub coloana volanului se apasa in {os $i se aduce coloana In pozitia doritd. in linal maneta se apasa iara^i in sus. a m b re ia s a u a c e e le ra ! :• R e g fa re a c o lo a n e l d e d ir e c tie s e p o a te fa c e numaJ c d n d vehi> c u fu l s ta tio n e a z d . • Toate pedaiele trebuie sa poata reveni fara impedimente in pozitia lor inijiala.C o lo a n a v o la n u lu i r e g la b ila P e d a le ie U tiiiz a re a p e d a ie lo r nu tre b u ie sa fie n ic io d a ta im p ie d ic a ta ! De aceea nu trebuie plasate obiecte in spatiul pentru picioare. In zona pedaielor nu trebuie sa se gaseasca alte covora$e suplimentare: • La avarii ale Instala^ei de franare poate fi necesara o mai mare cursa a pedalel. A te n tle ! . A tentie! N u tre b u ie s i s e g d s e s s c a nicio * d a t a o b ie c t e I n s p a f iu l p e n tru p ic io a re . • Pedaleie de ambreiaj si de accelerare trebuie sa poata ii oricand actionate. • D in m o tiv e d e s tg u ra n ta m o - com plet fn sus* pentni c a sS nusi itH H iifice p o z i|ia n e in te n tio n a i fn fim p u i m e rs u iu i. deoarece acestea pot aluneca sub pedale.

2 inele se afla pe partile laterale dreapta . • in tin ^ H rim e rs u lu ittn p o rtb a g a l sau s p a liu i p e n tru b a g a }e nu tre b u ie sa « e a fle n ici o persoand s a u c o p ii. „C entura fiu se m erge niciodata cu capaeut portbagaiufui nefncuiat sau chlar deschts. deoarece gazele de apdere pot ajunge fn s|>atlul in t e m r . Cele 2 Inele din fata trebuie trase in afara inainte sa fie utilizate.d a c a e s te c a zu l m u tilize a za in e te de p rin d ere*.U T ILIZ A H E P o r tb a g a ju l A te n t» ! • in n ic i un caz flU treb uie depa> f t t e s a rc in iie a d tn is ib ile a te axeior si greutatea to tals admisi> bila • vezi manuaCul 3. Celelatte 2 inele se gasesc in partea din spate a portba-gajului . • A te n tie c a fir e le d e la in s ta ia tia d e in c a lz ire a g e a m u iu i d in s p a te sa nu f ie d is tru s e d e o b ie c te ascu* t ite . aproape de axa din spate sau mai bine intre axe. F le c a r e p s s a g e r tre b u ie s a a ib a e r a tiir a corecC H xata ■vezi m anual 2 . In e le d e p rin d e r e * In portbagaj sunt 4 inele (vezi sageata) pentru prinderea bagajelor. O biectele grele trebuie transportate. Inelele de prindere corespund normei DIN 75410. daca este posibil. De aceea moduf d« conducere s i v ite za • B ^ a g a { e le tre llu ie a s « E a te S n a ^ fe i fncS t ta o frd n a re b n tsca sa nu a lu n e c e ta fa tii it id un o iiie e t .vezi figurile. • A tentie. • Aerul expirat se ellmina prin orifidile de aerisire de sub geamul din spate.stanga !n partea din fata a portbagajului. r 60 SCAUNE $1 AMENAJARI .1 . De aceea aceste oriticii nu trebuie acoperite. la transportarea of»ectetor grele caracteristfclie <te deplasar« se m odified.3. In interesul unel deplasari optime trebuie sa se realizeze o distributie egala a sarcini (persoane §i bagaje).

U T ILIZ A R E

B a n c h e t a s p a te

r

Pentru marirea spatiulul pentru bagaje bancheta se poate aduce in fa ta ; la vehicule cu bancheta divizata, se poate actiona separat asupra fiecarei parfl. B lo c a re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i* Daca tasta A de deblocare nu se poate hdlca, trebuie descuiati broasca din tasta de deblocare cu chela B.

D e p la s a re a in f a t a a s p a ta ru lu i* Se trage in sus tasta A simultan se muta in fata sp§tarul - vezi figura. in acelasi timp se poate vedea marcajul rosu de pe tasta. T e tle re le * pot ram ane m ontate daca spatarele scaunelor din fata nu sunt prea incllnate pe spate. C e n tu ra nu tr e b u ie sa f ie p rin s a p e s te un s p a ta r d e p la s a t in fa ta , d e o a re c e la un a c c id e n t dispo zitiv u l e i d e p rin d e re se p o a te desfa c e . R e m o n ta re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i Se aduce spatarul in pozitia initials si se fixeaza. I^arcajul rosu de la tasta A nu trebuie sa mai fie vizibil. In p l u s a t e n t i e c a la r e m o n t a r e C e n t u r a d e s ig u r a n t a s a n u f i e
p r in s a s i a v a r ia t a .

A te n tie ! S p d ta r u t b a n c h e t e i d in spcate tr e b u ie sd f ie fix a t Tr slg uran fa p e n tra csa la o frd n a re b ru s c a niol un o b ie c t d in p o r t t » g a j s a nu a h in e c e in fa ta .

SCAUNE $1AMENAJARI

61

S a c d e b a g a je *
— — —^ _
■_L3

'' • V •. j .Xii_j

■ o h B b B IS S I ■

Cu a jjto ru l sacului de bagaje se pot transporta in spatiul interior in bune conditii schiuri sau alte obiecte lungi. In c a r c a r e a s a c u lu i d e b a g a je Sacul de bagaje se incarca prin spatiul de bagaje. • Se deschide capacul spatiului de bagaje $i se eiibereaza zona de mijloc de bagaje. • Seapasatastadedeblocareacapacului sacului de incarcare din spatiul de bagaje (vezi sageata din figura). • Se rabate in fatS bratui central din spate. • Se apasa tasta de deblocare a capacului sacului de incarcare din Interionil vehiculului §i se scoate. • Se scoate sacul de bagaje $i se desfa§oara. • Se trage limba centurii de siguranta din suportui ei. • Se IntrodLic prin spatiul de bagaje schiuri sau alte obiecte asemanatoare. A s ig u ra re a s a c u lu i d e b a g a je Dupa incarcare sacul trebuie asigurat.

Daca vehiculul este eciiipat cu o c u re a c e n t r a la f n 3 p u n c t e , ia sacul de bagaje se gaseste o curea de fixare. Sacul de bagaje trebuie asigurat ca in figura: • Centura de siguranja (A ) a sacului de bagaje se introduce In locasul din mijloc
(B ).

• Se trage capatui liber al centurii ( C). La v e h ic u le cu o C en tu ra d e b azin sacul de bagaje se asigurS dupa cum urmeaza: • Sescoatecureaua^iseinfasoaraodata sacul Tncepand de jos. • Se introduce limba curelei in loca§ul respectiv. Se intinde celalalt capat al curelei iar restui de banda se ruleaza. P a s t r a r e a s a c u lu i d e b a g a je Atentie s a nu im p a c h e ta ti s a c u l de b a g a je fn s ta re u m e d a . • inchideti capacul sacului din spatiul de bagaje. • impachetati cu grija sacul a$ezati-l in spatiul respectiv. • Introduceti limba centurii de siguranta in suportui ei. • inchideti capacul din spatiul interior al vehicuiului.

62

SC-4 LINE $1 AMEN AJAR!

S u p r a fa ta d e d e p o z ita r e
Suprafata din spatele spaiarelor scaunelor din spate se poate folosi ca spatiu de d e p o z ita re pentru a rtic o le le de TmbracaminleAtentie cala depozitarea hainelor Tn acest spatiu, sa nu se impiedice vizlbiltlatea prin luneta. • A te n fie sa nu se d is tru g a fire le in s ta la tie i de Tncalzire a lu n e te i din c a u z a o b ie c te lo r ta fo a s e . • AenjI folosit iese prin orificiile de aerisire de sub luneta. De aceea aceste orificii nu trebuie astupate.

S u p o rtu I d e b a g a je d e p e a c o p e r is
Cand pe acopert? trebuie sa se transporte sarcini se vor respecta urmatoarele: • CSndjgheaburilede ploaie sunt induse tn acoperi;, suportii de bagaje oblsnulti nu se utilizeaza. Va recomandam sa folositi num al suporfii de baza prevazuti prin fabricatie. • Ace^tt suporti sunt baza unui sistem com plet. Pentru transportul bagajelor, bidcletelor, scandurilor de surf, schiurilor barcllor sunt necesare elemente suplimentare pentru suporti. Toate componentele acestui sistem se pot obtine de la dealerii Volkswagen. • L a u tiliz a re a a lte r s is te m e d e sup o rt b a g a je s a u la m o n ta re a n ec o re s p u n z a to a re , a v a riile p ro v o c a te v e h ic u lu lu i nu in t r a In g a r a n t ia a c o rd a ta . Daca doriti sa utiiizafi suportui de bagaje de acoperis, de la modelul precedent, este nevoie de utilizarea unui adaptor. AWel vehiculul dumneavoastrd poate fi avariat. Gasiti acest adaptor la dealerul dumneavoastra Volkswagen.

A fentie! P e r a fM s p a tiu l^ «ie isa^^je, in tim pul m e r ^ u i m i tre b y ie sa se a fie o b ie e te g re i« , 4 u re sau anfm ale - a r iHfteai fHtne in |wric<ri 4||iasa9«4i tn c a iu l franari bruste

SCAUNE SI AMENAJARI

63

U T IL IZ A H E

A ie n tJ e i

S a rc in a a c o p e ri$ u lu i S a rc in a a d m ls ib ila a a c o p e ris u lu i (in c lu s iv s is te m u i s u p o rt) e s te de 1 0 0 kg ia r g re u ta te a to ta la a d m isib iia a v eh ic u iu lu i nu tre b u ie depasita . • Sarcina se distribuie egal. La utiiizarea sistem eior - suport cu posibilitatea mai redusa de incarcare, nu se poate utilfza sarcina fnaxima admisibila. S u p o rtu i de b a g a je p o a t e fi T n c a rc a t n u m a i p an a la lim ita d e g r e u ta te in d ic a ta In in s tru c tiu n ile d e m o n ta re . A fe n tie f L a t r a n s p o r t t ii p e a c o p e r i^ u i v e h ic u iu lu i a e b ie e te lo r g r e ie , » s p 6 C t iv c u s u p ra fe fe m a r i se s c h lm b S o a ra c iie rls tie ile m ersu* iu { d a to rita m o d tfic a ri! c e n ln iiu i d e g r e u ta te , le s p e c t iv c re ^ te rii G o e f i c l e n t u t u i a e i'o d in a t n ic . A d ap tatfo va n e a p a ra t m o tfo i d e c o n d u c e re s i v lte z a ta a e e s t e c a r a c t e r is t ic i m o d ific a te . • Atentie ca la deschiderea portbagajutul capacul acestuia sa nu se loveasca de portbagajul exterior.

• R esp ectatl n e a p a ra t instructiu n iie d e m o n ta re fu rn iz a te , c in d s e u ififz e a z a s ts te m u t • s u p o it b ag a je de aco p eri^.
« D u p a u n s c u r i p a r e u r s se co m tro leaza im b in a rile p rin $ u ru b u n ^ e ie m e n te le d e f ix a i« , d a c a e s t e c a z u l s e s tra h g dupd un p a reu rs c o r e s p u n u to r s e e o n tro ' i e a x i d in nou.

S istem ui treb tae fix a t m anai in tre p u n c t« fe in d ic a te In fis u ra ta nmt«elnd.u P u n c te le de m a rc a j se S d sesc tn d re p tu i u s ilo r (v e z i « ig e tile > .

64

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

S u p o rtu I d e p a h a re

S u p o rtu I d e p a h a r e d in f a f a Langa (rana de mana se gasesc 2 suporturi de pahare. A te n lle ! N u p u n e tl Tn sii{>ort b d u fu ri fle rb in fi, d e e x . c a f e a s a u c e a l Her* tiin te In tim p e e v e h ic u lu l e s t e in m i^ e a re . in c a z u i unui a c c id e n t s a tt m a n e v re d e fr a n a r e fHoiscd^ feau tu ra fiert>in te s e p o a te ras* tu r n s $1 p o a te c a u z a o p a riri.

S u p o rtu i d e p a h a r e d in s p a t e * in bratele scajnelor se gaseste un sertar. Penlru deschiderea sertarului se apasa ta sta din partea fron ta la si se ridica capacul. In sertar se gaseste un suport pentru paha­ re. Suportui se poate demonta prin deblocarea lui (vezi sageata) se poate pune de exemplu in capacul bratelor. A te n tie ! N u p u n e ti In s u p o rt b a u tu ri fter* b in ti, d e e x . c a f e a s a u c e a l lier> b in te fn tim p e e v e h ic u lu l e s te I n m is e a re . Tn c a z u i u n u i a c e l* d e n t s a u m a n e v r e d e frfiin are b ru s c a b a u tu ra fie r b in te se p o a t e r a s t u m a 91 p o a te c a u z a o p a r ifi.

SCAUNE SI AMENAJARI

65

Atte indicajii le gasiti la capitolul „Accesofji’’ manual 3.P r iz a P riz a d in c o n s o la m ijlo c ie * O priza se gase§te Tn spate. bateria se descarca. P riz a d e 1 2 V din portbagaj se poate utiliza pentru accesorli electrlce cu un consum de putere pana la 120 W. Cand motorul este oprit. Pentru a □ scoate. in consola mijlocie deasupra scnjmterei. apasati capacul in jos.2. bateria se descarca. t 66 SCAUNE SI AMENAJARI . Atte indicatii ie gasiti la capitolul . CSnd motonil este oprit. P riza d e 1 2 V se poate utiliza pentru alte accesorli electiice cu un consum de putere pSnS la 120 W. In d ic a tie Atentie ca puterea tuturor accesoriilor electrice conectate la prizele din consola mijlocie din portbagaj sa nu depaseasca 120 W. P r iz a * d in p o r tb a g a j O priza se gase$te in partea dreapta jos Tn tapiseria portbagajului.Accesorii" manual 3. priza va ie$i de la sine.2.

Montarea: Se introduce scmmiera. Introducere: Scrumiera se fixeaza pe ghidaj si se impin­ ge. butonul sare ?n fata. A le n tle ! ^Mu p ttiie tl n Ic io d a t S scnifn!eri> ^ r i c o l d e in c en d iu ! in s p a t e In n e a fe n ti s a u n eeaittro la f d a b riiH ie te l p o a te pravoca arsu n ^ fo c < : • B ric h e ta s i p rfzafun cth sneaza $1 . Priza de 12 V a brichetei se poate utillza pentru alte a cce so rii e le c tric e cu un consum de putere p§n& la 120 W. De aceea ebpiii n iitra lH iie itiefoo datd la s a tl nasupravesheati Tn vehieu1< Demontarea: Apasatl scurt pe partea de sus a scru­ mierei. Se deschide scrumiera si se scoate.Wt S c ru m ie r e In f a t a I B r ic h e t a Apasatl butonul brichetei. A te n tie ! A te n tie ta u iU ix a re a b r if^ e te U Demontarea. I P e n c o i d e in c en d tu ! SCAUNE $1 AMENAJARI 67 . Scoateti imediat b ric h e ta $1 aprindeti tiQarea la spirala incandescenta. Se impingein fata capacul scrumierei. A te n ^ e ! : N u p u n e tr ni<:Sodatil hikrtii fn scrum ierd. Daca spirala este tncalzita. C§nd motoail este oprit.e S n d c h e ia de c o n ta c t nu « s te din cohtacH:.2. Alte indicatii le gasi(i la capltolul ^ c c e s o rll" manual 3. bateriase descarca. Apoi scrumlera se prinde $i se scoate.

A c e s t e o b ie c te ar p u te a Ci a z v d rfite Tn (a c c e ie ra re . A te n ti« ! D in m o tiv e d e s ig u r a n ^ . S e r t a r c u r a c ir e * La vehiculele cu instalafie de dimatizare* sau C iim atronic' tn sertar se gase§te o duza de aer prin care poate sufia aer rece {numai cand instalajia de dimatizare este pornita).U nU ZA R E S p a tii d e a s e z a r e a o b ie c te lo r MS-540 I K A t e n lie ! V i r u g ^ n u a s e z a fl o b ie c te p e bordul c il a p a ra tu ra . in consola mijlocie $i in portbagaj. S e r ta r Pentru desch id ere se rid ica m anerul capaculji. e a p a c u l s e r ta r u lu ilr e b u le sa f ie in c h is fn p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lw . L o c u l p e n tr u C D >C han g er CD-Changer-ul livrat ds fabrica se gase§te in portbagaj in spatele capitonajuiui din stanga. Cantitatea de aer se regleaza prin rotirea duzel. Pentru deschidere. S e r ta r u l p e n tru o c lie la r i* Sertarul pentru ochelari se gase§te sus Tn plafon in partea ^oferuiui. ^ f) 66 SCAUNE SI AMENAJARI . cyrfafrj. S e r ta r u l c a r t ii d e b o rd Acest sertar este prevazut pentru cartea de bord. Alte spajii de depozitare se gasesc sub tabloul de instrumente. apasatl §i rasuciti in jo s incuietoarea rabatefi capacul in jos.

Apoi extrageti triunghiul de avertizare prin partea de jos.U T ILIZ A R E T ru s a d e p rim -a ju to r. de avertizare nu mai este disponibil sau doriti sa utilizati alt triunghi de avertizare adresati-va dealerului dvs. • La tru s a d e p rim a ju to r a te n tie in p lu s la d a ta d e e x p tra re a contin u tu lu i. in caz ca triunghiul dvs. triu n g h iu l d e a v e r tiz a r e T u s a d e p rim -a iu to r * Trusa de prim-ajutor se poate a$eza la stanga Tn portbaga) in spatele unui capac. Pentru a extrage triunghiul se desfac ^uruburile Tn direcfia sagejii $i se trage in jos suportul. Volkswagen. Pentru a Tl deschlde capacul rasuciti ambele Tncuietori. In d ic a tie • Trusa de prim-ajutor §i triunghiul de avertizare nu apartin specificatiei de livrare a ma§inii! • T ru s a d e p rim -a ju to r $i triu n g hiul d e a v e r tiz a r e tre b u ie sa c orespu n da e e rin te io r le g a le . T riu n g h iu l d e a v e r t iz a r e * Triunghiul de avertizare livrat dfabrica se gSseste intr-un suport in capacul portbagajuliii. SCAUNE $ / AMENAJARI 69 .

O is p o z itiv d e r e m o r c a r e * Dispozitivul de remorcare' livrat de fabrtca este alcatuit din: .fnvelis plastic pentm capul sferic Instructiuni pentm montarea si demontarea corecta a capului sferic se gasesc In trusa de scule. ^ ^ • D a e i tre b u ie sd s e fu creze sub veh icu l. r o a t a d e r e z e r v a s i d is p o z itiv u l d e re m o rc a re * T r u s a d e s c u le $i c r ic u i Ateiifie? • C ric u i tiv ra t t ie la fa b ric ^ e s te p re v a z u t n u m a l p e n tn i tip u l d vs . (nainte de a aseza inapoi cricui tr» trusa.Cric. In d ic a tie N u u tiliz a ti m a n e ru l in te rio r h e x a ­ g o n a l a l s u ru b e ln ite i p e n tru desfa* c e re a s au s tra n g e re a s u ru b u rilo r d e ro a ta .Cheie pentru suruburile rotilor. . V e h ic u lu l p o a te sa a ib a : . . clatinafi-l §i apoi scoateji-l. . avand cap interior hexagonal in maner.Adaptor" pentru $urubiiri de roatS antifurt (!ntr-o geanta separata in trusa de scule).Toisa de scule este fixata cu un suport de plastic. In n fe i un c a z c ii e l nu s e rid tc a w e h icu le m a t g re fe s au a lte s a rc in i! • N u p o m lfl n jc io d a t i m o to ru i c ftn d v e h ic H iu l e s f e r id f e a t p e r ie o l d e a c c id e n t! Tnjsa de scule §i cricui se gSsesc intr-un c o m p a rtim e n t in p artea sta ng a sub mocheta portbagajului. roata de rezerva $i capul sferic* demontabil de la autovehiculul cu dispozitidrem orcare se gasesc Tntr-un loca? sumocheta portbagajului. gheara cricului se rote§te complet.S tiff de montaj pentru schimbarea rotii.Cheie 10x13. CotuI trebuie tensionat inspre partea laterala a cricului. Lama cheii este schimbabila. apucaji suportui. w 70 SCAUNE SI AMENAJARI .cap sferic demontabil . . d e s c u le s u n t f ix a t e s ig u ra n fa p e n tru c a la u n a c c id e n t s a u o m a ite v ra d e Ir a n a r e b ru s c a s a n u f ie r a n ifi |»asag erii. acesta treb u ie sd se f ixez e p e suporti co resp u nzd to ri.Maner-sarma' pentru scoaterea capacelor de roata sau capacelor suaiburilor de roata. in final. Pentru a scoate tnjsa de scule. d e m a s in a . Pentm fixare. mai intai se a§eaza tmsa rn compartiment §i apoi suportui de plastic se introduce Tn fanta din tapiteria laterala. . A te n tie ! A sjg u ra tU v a c a ro a ta d e te z a rv a . A u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ) Tmsa de scule. . La autovehicule cu dispozitiv de remorcare' capul sferic demontabil se gasesle intr-un suport din spumS poliuretanica' in compartimentul rotii de rezerva §i este fixat cu o banda elastica.Cheia de roata.T r u s a d e s c u le . impingeli partea de sus a suportuiui sub mocheta portbagajului.

mocheta se poate ata$a marglnii superioare a portbagajiilui .vezi figura.v a e d r a a t a d e re z e rv a .R o a ta d e r e z e rv a S c o a te r e a ro tii d e re z e rv a Roata se gdse$te In loca$ul de sub mocheta portbagajulur. ^ Aten^Ie! A s i ^ r a t i. d is p o z f t iv u l d e r e m o r c a r e * ': s i t r u s a t i e s e a ie 6 u n i f i x a t e tn s ig u ra n ta p e n lr a c a la un acci> d e n t s au o m a n e v ra d e frs tw re « a nu f ie r a n ifi p a s a g e rii. • Desprindeti mocheta si asezati-o la locul ei. Perttru a avea ambele maini llbere la scoaterea rotii de rezerva sau dispozitivuluitie rernorcare*. A s ig u ra re a ro tii d e fe c te • Asezati roata defecta In loca$iil rotii de rezerva asigurafi-o cu rotlta. Ea este asigurata cu o roti|3. ^ SCAUNE SI AMENAJARI 71 .

D e a c e e a tr e b u ie fn lo c u ita c a t m a i re p e d e po sifaii c u o r o M a n o n n a y t. iU fK te a re a ta « tu riIo r< ie za p a d a p e d in m o tiv e t e h n ^ .2 i>ar. De asemenea nu se utilizeaza rotile de urgenta ale alter vehicule. A te n fie ! • R o a ta d e u rg e n ta e s ie d es tin a ta u tilfz a rii p e n tru s c u rt tim p . la o p a n a ta a n v e io p a ro tii d in f a f l . nu treceti peste obstacole marl sau gropi adanci. • EHipa m o n ta re a ro t ii de e d t m a t re|sed e tre b u ie v e H fle a ta p re s lu n e a a n v e io p e i. De aceea distanta la sol a axei respective se micsoreaza cu aprox. • Re janta rojii de urgenja nu se monteaza anvelope obi?nuite sau de iarna. • M u VB d e p ia s a f t c u o v ite z a p ^ t e 8 0 ktB /hf E v ita ti a c c e ie r a ' l i i e ^ frd n a rite p u te rn tc e l • N u vd det»iasaM n ic io d a t i eu itia l m u tt d e o r o a lS «le u rg en tS . Perrtru a evita deteriorarea partilor din partea de jos a vehiculului. De asem enea nu se utilizeaza instaiatiile automate de spalare cand roata de urgen{a este montata. 30 mm. Aceasla roata nu numai ca ocupa mult mai pujin locTn portbagaj decSt o roata normala. dar este si mult mai usoara. s e m a n t e a z i ro a ta d e u rg e n |a la a x a d in sp a tes R o a ta d in s p a te s cb itn bat a s e n iD n t e u a a p o i fn {o c u l » t i i d e fe c te d in fa t a .U T IL IZ A R E Unele modele pot fi delate cu o roata de urgen|a'. De aceea ete nu trebuie schimbate sau utilizate pentru alte tipuri de ma$inS. L a u tiliz a re a ro tii d e u rg e n ta * c e e c o n o m is e s te s p a tiu s e v o r re s p e c ta u rm a to a re le p u n c te : • Roata de urgenta este mai mica decat roata normala. S e raoo?nanda s a s e m o n te z a ia n fo r iie de z a p s d d in a in te a m o n ta rii rotl}< 72 SCAUNE $1AMENAJARI . D a c d tr e b u ie s a s e m e s rg a c u ta n tu r! d e zd p ad d . p re s lu n e a tre b u ie s a f ie 4 . • Roflie de urgenta pentru modelele Passat sunt concepute special pentru tipul fiecarei magini.

C o m u ta to ru l r o ta tiv B . D e a c e e a u titfzati in s ta ta fia d e fncalz ir« v e n t ii^ ie p en tru d ezg h e ­ t a r e / u s c a re a g e a m u rilo r.V e n tila to r DetJitiil de aer se regleaza in 4 trepte. Pentru aceasta. N u m a i a s tie l e s t e g ar a n ta ta » b u n a v iz ib iiita te . in orice pozitie a comutatorului de rotatie B. Puterea maxim posiblla de in c ilz ire $i o rapida dezghetare a geamurilor se pot objine numai daca motorul a atins tempe­ ratura sa de functionare. Duzele din spate ale spafiului pentru ptcioare sunt comandate impreuna cu duzele 5. puteti ventiia sau Incalzi spaflul Interior dupa cum se descrie in conlinuare: Temperatura interioara pe care o doriti nu poate fi mai m ica decat tem peratura exterloara existenta. funinginii etc. acesta va impiedica patrunderea pratului.s e le c ta re a te m p e ra tu rii la dreapa —cresterea caldurii la stanga —reducerea cdldurii Puteti regia fSra trepte. potenului.U T ILIZ A R E In c a lz ir e 9 i v e n tila r e ’ ■ ■ if / M l ■y/ \ - V Prin instalatia de incal^re $i ventilatie a vehiculului dvs. puteti regia temperatura interioara pe care o doriti. INSTALAVE D E CLIMATIZARE 73 . Cand viteza de dsplasare este redusa ventilatorul trebuie sa fie comutat pe treapta de jos. La vehicule cu filtnj de praf 9 i polen. R e g u la to ru l C • d is trib u ire a a e ru lu i Regulatorul se poate regia fara trepte. A te n tie ! P e n frtt s ig u ra n fa tra ^ c u iu i e s ie im p o rta n t e a t o a t e g e a m u rile sa n u p re z iiite g h e a ta . zS p s d a s au c o fid e n s . E le m e n te d e o p e ra re R e g u la to ru l A .

.6 Cantftati reduse prin duze 4 w .€ Regulatorul pe simbolul Emisie de aer. In tasta se aprinde o lumina de control...5 1 ..6 3 ..4 .. Prin functia de recirculare a aemlui se impiedica patmnderea in interiorul vehicululul a mirosurilor puternice din aer.2 ...R e c irc u la re a Prin apasarea tastei se pome^te functia de recirculare a aeailui. 5 1... de ex... se poate afege functia de recirculare a a erului. In aceasta s itu a tie aerul din interionjl masinii este aspirat si incalzit.2 ... Prin aceasta functie aerul din interiorul ma$inii este aspirat §i improspStat..6 3 ... la traversarea unui tunel sau la un ambuteiaj. h 74 INSTALA TIE D E CLIMA TIZARE .. deoarece nu e ste adus a e r proasp g t d in e x te rio r ia r Seam urite se pot aburi.....2. 4 ... Din motive de siguranta functia de reciruclare a aerului nu se poate utiiiza cand regulatorul C se afla pe urmatoarea pozitie....4 — Daca vehiculul trebuie Tncalzit foarte rapid. pe partea superioara a corpului T a s ta D ... in spatiui pentai picioare .. pe partea superioara a corpului $i in spatiui pentru picioare .. Cantitati mari prin duze 1 ...... ^ A tentl«! Nu Ir e lfu ie sa aclioniB ti tim |> fndelim gat functia de recirculare a aerului. la parbriz ..

. Duzele surrt comandate prin regulatoail C.. Duzele din spate in spa{iul pentru picioare sunt comandats impreuna cu duzele 5. INSTALATIE DE CLIMATIZARE 75 ........ V e n t ila r e (a e r is ir e ) La urmatoarea reglare prin duzele 3 ?i 4 nu patrunde aer proaspat incalzit: • Se rote$te la stanga regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B se pune pe treapta dorrta.. D e z g h e ta r e a p a r b r iz u lu i s i g e a m u r ilo r la t e r a le Va recomandam urmatoarele pozitii: • Se rasuce^te spre dreapta regulatorul A pana se opre^te..... Ouza inchisa.... • Duzele 3 se Inchid • Prin duzele 4 in plus se poate dirija aer cald catre geamurile laterale... in funct'e de p o zitia re g u la to ru lu i A pStrunde aer proaspat cald sau rece. Prin duzele 2 zora inferioara a parbrizului se menfine neaburita......D u z e d e a e r (s u fla n te ) Prin toate duzele deschise.... cand geamuhle se aburesc.. • Comutatorul B pe treapta 3 • Regulatorul C p e ........ in zona de incalzire. roti?a randalinata laterala p e .............. Dupa cum se rasuce^te rotita randalinata din grilaj spre stanga sau dreapta. • Cand parbrizul este aburit.... stSnga-dreapta... • Comutatorul B pe treapta 2 sau 3....de ex..... pe ploaie..... Duzele 3 $i 4 pot Tn plus Tnchise deschi­ se individual...... regulatorul C se pune p e ... se recomanda urmatoarea pozFtionare... curentut isl schlmba directia.. • Regulatorul A. • Regulatorul C p e ................... • Regulatorul C p e .... o rotita randalinata laterala p e . ^ • Se deschid duzele 3 si 4 Daca ^ t e necesar regulatorul C se poate roti si in alte pozrtii...... ^ • Duza 3 se tnchide • Duzele 4 se regleaza Tn a?a fel ca aerul sa fie dirljat catre geamurile laterale....... M e n t in e r e a p a r b r iz u lu i $i g e a m u r iio r la t e r a le n e a b u r ite in cazul unei marl umidit§ti a aerului........... Duza deschisa.. Q Prin orientarea grilajului duzelor 3 $i 4 se modifica in inattime direcfia curentului de aer..

... dupa cum se doreste......... ^ • Aerul consumat se elimina prin deschlderile de sub geamul din spate.. In aceasta pozitie a regulatorului C nu mai este posibila functia —recircularea aerului....vezi poza..... la viteze m id ale vehiculului tar regulatorul C se rote$te ?n unnatoarea p o zitie .... R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re ia fu n e tio n a re a a e ru lu i c irc u la n t d e la p a g in a 7 4 . Atentie sa nu se acopere deschlderlle de evacuare a 76 INSTALATIEDE CLIMATIZARE .. A te n lie ! T o tu s i fu n e tio n a re a re c irc u fd rit a e ru lu i s e a te g e n u m a i p e n tru o scurtdE p e rio a d a .................. • Numai elementele de operare A $i C pot ti reglafe pe orice pozijie intemiediara. • Cand parbrizul este aburit..UTILIZARE In c a lz ir e a s p a tiu lu i in t e r io r c a t m a i ra p id p o s ib il V i recomandam urmatoarels pozitii. zapada sau frunze. • Regulatorul C se rotegte in zona dintre distfibuirea aerutui In zona picioarelor $i ........... • Se inchid duzele 3 • Duzele 4 de la roata randalinata se deschid total sau partial. in c a lz ire a c o n fo rta b ila a h a b ita c lu lu i Dupa ce geamurile se dezaburesc $i s-a atins tem peratura interioara dorita.. priza de intrare a aerului din fata parbrizului trebuie sa nu aiba gheata. • Se rote$te catre dreapta regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B pe treapta 3 • Regu(atorul C p e ..: d e o a r e c e n u e s t e in tr o d u s a e r p r o a s p a t g e a m u riie s e p o t a b u ri..... se recomanda urmatoarela pozitii: • Regulatorul A pe puterea de TncalzJre dorita... regulatorul C se roteste p e ...dezghetare" ............... • Prin apasarea tastei D sepornestelunctia de recirculare a aerului....... • Comutatorul B pe treapta dorita. trebuie sa fixati comutatorul B mereu la o treapta ioasa.... • La aburlrea parbrizului se pune regulatorul C p e ....... In d ic a fii g e n e ra le • Pentru ca instalatia de Tncalzire §1 ventilare sa poata funcfiona lrepro$abil.... • Pentru a impiedica aburirea geamurilor.. ^ • Se rnchid duzele 3 • La duzele 4 se pot regia cantitalile dorite de aer cald $1 direc|ia curentului.....

UTILIZARE

I n s t a ia t i e d e a e r c o n d it io n a l*

9

^

X
%
T, . y ^ '- ■

©

-

AC

!

O

-H ®

Instalafia de aer conditionat este o instalatle combinata de racire incalzire care otera contort in orice anotimp. Instalatia de racire lucreaza numai cand motorul functioneaza, la temperaturi exterioare mai mari de +5'C 5 i treptele ventilatonjlui 1 pSna la 4 ale comutatorului B. Cand instalatia de racire este pornita, In Interlorijl m a^inii scade nu numai temperatura ci si umiditatea aerulul. Astfei pasagerii se simt confortabil $i cand umi­ ditatea exterloara a aerului este ridlcatS, de asemenea Tn anotlmpul rece se fmpiedlca aburlrea geamurllor. E le m e n te d e o p e ra re Respectat> Indlcatille de operare pentru incaizire $1 ventllare de la pag. 73. P o rn ire a in s ta la tie i de a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta O. in tasta apasata se aprinde simbolul „AlC'. R e g la re a te m p e ra tu rii • Rotltl regulatorul A. la dreapta - puterea de incSlzIre create la stdnga - puterea de incaizire se reduce

O p rire a in s ta la tie i d e a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta AC. Slmbolul ^ C " din tasta se stinge. in d ic a tii in aceasta pozltre a regulatorulul C ^ Tn tabloul de bord trebuie sa fie mini­ mum 0 duza deschisa, altfel instalatia de racire ar putea ingheta. Pentru a ampllfica efectui de racire, puteti pomi pentru scurt tlmp fu n c tia d e re circ u la re a a e ru lu i. • Apasati tasta E. La recircularea aerului, in v e h ic jl nu patmnde aer caid din exterior. A tentieS

F u n ctio n area r«circutaru aerului nu tpeiiuie s a dureze m uft deoare c e n u e ste in tro d u s a e r p ro aspM d in exterior.
R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re la fu n c tio n a re a re c irc u la rii a e ru lu i de la p a g in a 7 4 .

IN STALATIED E CLIMATIZARE

77

E x p lo a ta r e a e c o n o m ic a a in s t a la t ie i d e a e r c o n d itio n a t La racire, compresorul insta)a{iei de aer conditional consuma o parte din puterea motorului si astfel influenteaza consumul de carburant. Pentru a mentine cSt mai redusa d urata de functionare trebuie respectate urmatoarete puncte: • Daca interioml maginii a fost puternic Tncaizit prin radiatia solara, se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u$[ior pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. • Atentie ca in timpLil functionarii instalatiei de racire, in interiorul autovehiculului sa nu intre aer cald din exterior - de exemplu prin geamul deschis. • Daca se poate atinge temperatura interioara dorita §i fara pomirea instalatiei de racire, trebuie sa se aieaga functionarea cu aer proaspat. A v a rii in fu n c tio n a r e • Daca puterea de rdcire scade, se opre$te instalatia de aer conditional §i se verifica. • Daca instalatia de racire nu func{ioneaza. este posibil ca: - temperatura exterioara sa fie mal joasa de +5"C oh, - siguranta sa fie arsa. Se vertifica siguranta §i daca e cazul se inlocuie§te. DacS avaria nu se datoreazi unei sigurante defecte, se opre§te insta­ latia de racire $i se verifica. - compresorul instalatiei de racire s-a oprit temporar datorfta unei temperaturi prea mari a agentului de racire de la motor.

In d ic a t ii g e n e r a ie • Daca instalatia de aer conditionat nu a fost pornit§ de mult timp, datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator, poate sa apara un miros. Pentru a evita mirosui, instalatia de aer conditionat trebuie pomita la treapta cea mai inalta a ventilatomlui, cel pujin o data pe luna - si ?n anotimpul rece - apoi se deschide un geam pentru scurt timp. • La functionarea recirculSrii aerulul nu trebuie sa se fumeze In vehicul, deoarece fumul absorbit din interiorul vehiculului se depune pe vaporizatorul instalatiei de clim atizare. Aceasta duce la un miros persistent cand functioneaza instalatia de aer conditionat. Vaporizatorul se poate inlocui numai cu mari clieltuieli. • In cazul lemperaturilor exterioare ridicate $i umezeala mare a aerului. de pe vaporizator poate picura apa de la condens $i sub masina se poate forma o balta. Acest lucru este nomial, nu inseamna existenta unei neetanseitati. • Pentru ca incalzirea, vantilarea $i insfalajia de aer conditional sS functioneze perfect, trebuie ca orificiile de aer din fa|a parbrizului sa nu fie acoperite cu gfieafa, zapadd sau frunze.

78

— INSTALAJIE D E CLIMATIZARE

c/1 n-;z-/^nc C lim a t r o n ic *
C lim atronic m entine com plet autom at tem peralura selectatS penlru interiorul vehiculului. Temperalura curentului emis precutn $i tura|ia ventilatorului (cantitatea de aer) $i distribuirea aerului se modifies automat. Instalapa ia in considerare 5 I radiatia solara puternica. Astfel nu mat este necesara reglarea martuaia. V a re c o m a n d a m u rm a to a re a reg ia* re s ta n d a rd p e n tru t o a t e a n o tim p u rile : Puneti te m peratura la 22 “C (72‘’ F) $i apasaji fasta AUTO. La aceasta reglare in vehicul se atinge cel mai rapid o temperalura confortabila. De aceea aceasta reglare trebuie modificata riumai cSnd se doreste acest lucru. Puterea maxima de Tncalzire $1 0 curatare rapida a geamurllor se poate atinge numai cand motorul a atins temperatura sa de iunctionare. Pentru ca Climatronic sh poata functiona ireprosabil, prizele de patrundere a aemlul din fata parbrizului nu trebuie s5 contina gheata, zapada sau frunze.

P e ittn i s F g u ran ta tr a fie u lu i e s te

riu p re z M « g h e ^ ta , 3 ^ a d # saiib
C Q itd e iis . N u m a i a s t f ^ e s t e ga> r a n t a t d 0 b u n ii v iz lb illta ti^ . D e a c e e a u tliiz a ti in s ta ia |ia d e in e a b J re 91 v e R tifa re ^ p e n t iv d e c s K e ta r e a / u s c a r ^ g e a m u * rH or, f^ e c u rri ^ e ir e . Va recomandam sa nu fumati in vehicul cand funcjioneaza recircularea aerului, deoarece fumul aspirat din interiorul vehiculului se poate depune pe vaporizatorul S iste m u lu i C lim a tro n ic. C§nd a cesta funcjioneaza aceasta duce la un miros persistent iar vaporizatorul se poate inlocui numai cu cheltuiala mare.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE

79

U T ILIZ A R E

O

€ O0O O >

O
. : Au to i

• m i u u » i»

If «>

nxiHimw**

E le m e n te d e o p e r a r e / A fi$ a r e T a s te 1 - Tasta pentru dezghetarea parbrizului A fi$a ri 2 - Indicajia treptei ventilatorului sau OFF (mtreaga instalatie oprita) 3 • Indicatia temperaturii exterioare 4 - Indicatia dezghetarii parbrizulLii 5 - Indicatie pentru pozilia - recircularea aerului 6 -Indicatie pentru direc|tonarea curentulul de aer 7 - Indicatia temperaturii interioare selectate 8 - Indicatia AUTO (functionare automata), sau ECON (Instalatia de rdcire oprita) T a s te 9 - Tasta pentru functior)are automata 10 - Tasta pentru recirculare a aerului 11 - Tasta pentru .Ventilator - mai incet" si tasta pentru Intreaga instalatie oprita -OFF’ 1 2 -Tasta pentru .Ventilator - mai repede" 13 - Tasta pentru ,C urent de aer spre partea superioara a corpului" 14 - Tasta pentru „Curent de aer in spatiul pentru picioare" 15 - Tasta pentru „mai rece" 16 - Tasta pentru „mai cald" 17 - Tasta pentru .ECON" (instalatia de racire oprit^) 18 - Senzor de temperatura - spajiul interior a - la vehicule cu volanul pe stanga b - la vehicule cu volanul pe dreapta

f>

80

INSTALATIE D E CLIMATIZARE

U T ILIZ A R E

^

U t iiiz a r e a in s ta la tie i

Oupa ce se comuta cheia de contact, instalatia functioneaza In mod normal au­ tom at. Pe campul Indicator apar apoi pozitiile 2, 3 , 7 $i 8. Daca inainte de scoaterea cheii din contact se renunta la functionarea automata, functilleselectate r ^ a n memorate. Numai tunctia „Reoircutarea aerufui" se §terge la 20 minute dupa scoaterea cheii de contact. Prin apasarea tastelor corespunzatoare se modifica indicatiile 2 , 7 $i 8 respectiv apar * _ indicatiile 4 , 5 §i 6. R e g la re a a u to m a ta a in s ta la tie i p o a t e fi in f lu e n t a t a p r in t o a t e ta s te ie . Ordinea duzelor de emisie aer - vezi pag. 83. C o m u ta re a d in g ra d e C e is iu s pe g ra d e F a h re n h e it si in vers Apasati §i mentineti apasata mai Tntai tasta 1 7 si apoi actionati tasta 9. In indicatie apare unitatea de masura corespunzatoare temperaturii.

• La modiftcari ale turatiei ventilatorului cu o treapta in sus sau jos, se mentine functionarea automata. • In anumite conditii de functionare se poate Intampla ca instalatia sa execute temporar functii care nu sunt adaptate la aparat. De exemplu, dupa pomirea la rece timp de cSteva secunde aerul este condus in spa^iul pentru picloare. Se intentioneaza aceasta pentru ca aerul umed existent sa nu duca la aburirea geamului.

R e n u n ta r e a ia fu n c tio n a r e a a u t o m a ta Functionarea automata ofera in aproape toate cazurile cele mai bune premise pentru confortul pasagerilor Tn toate anotimpurile. In unele cazuri poate fi totu$i necesar sa se renunte la functionarea automata prin apasarea tastelor (ndividuale in functii partiale, unde Climatronic functioneaza auto­ mat la fel ca inainte: • Cu tasteie 11 §i 1 2 se mare§te respectiv mic§oreaza tura{ia ventilatorului si astfel debitui de aer. Acest lucru este indicat prin in d ic a t ii p e n tru f u n c tio n a r e marirea, respectiv scaderea numSrului de a u t o m a ta (A U T O ) liniufe in pozitia 2 . • Temperaturainterioara poate fiselectata • Prin apasarea tastei 1 cu tasteie I S si 1 6 ramdne memorata - se opre$te functionarea ECON ... pana se selecteaza o alta temperatura. - se decupleaza - recircularea aerului Temperature Interioarase poate regia Tntre + 10®C (64®F) §i +29'’C (8 6 °F). in acest - paftrizul $1 geamurile laterale pot fi mentinute bezgfie{ate, respectiv neaburite domeniu se regleaza automat. (duzele 4 se directioneaza catre gea­ Daca se selecteaza temperaturi sub 16 °C murile lateraie) (64'’F), in campul indicator apare ,.LO” . La temperaturi peste 29 “C (8 6 “F) se indica - efectul de uscare ?i dezghetare a parbrizului poate fi amplfficat, in cazul in „H r, care de exemplu la scurt timp de la TnceLa aceste doua reglari instalatia functioputul mersului se mai urea persoane cu neazd constant cu putere m axim a de imbracaminte umeda. racire, respectiv de Tncdlzire. Nu se efectueaza o reglare a temperaturii.

INSTALATIE DE CLIMATI2ARE

81

In aceasta situafie aerul din interiorul ma^inii este aspirat $i incalzit. 9 sau 1 0 se opre§te functionarea ECON. de exemplu rn cazul unei avarii a instalatiei. Combinatia ECON cu aer recirculat este posibila numai daca in fundionarea ECON se apasa mai intai tasta 10 si apoi este apasata tasta ECON 17. deoarece fumul aspirat din habitaclu se depune pe vaporizatorul SIstemului Climatronic. de ex. respectiv racit. In campui indica­ tor apare simbolul 5. Atenfie ca la funcfionarea ECON tempera­ ture interioara dorrta sa nu fie mai scSzuta decat temperatura exterioara. Cand Instalatia de climatizare func­ tioneaza vaporizatorul va degaja un miros persistent. 82 INSTALA TIB D E CLIMATIZARE . Vaporizatonjl se poate inlocui numai cu costuri ridicate.u 111-iz. se opre$te functionarea ECON. Pentru repomire este suflclentd 0 noua apasare a tastei 17. A te n tie ! N u tre b u ie s a a e tio n a ti frn v^in d e ' tu n g a t fu n c tia d e re c ir c u la r e a a e ru lu i. in aceasta stare de functionare se realizeaza o reglare automata a caldurii (fara uscarea aenilui si racire) la care temperatura interioara dorita se atinge cel m al repede $1 se mentine constants. Prin apisare a tastelor 1 . Daca vehiculul trebuie incalzit sau racit foarte rapid. Apdsa]i tasta 11 pana cand la pozlfia 2 apare „O FP. Tastele de distribuire a aenjiui 1. • Temperatura interioara o puteti regia cu tastele 1 5 $1 16. Cu tasta 11 puteti opri ?ntreaga Instaiatie. Daca se apasa tasta 1. Dacaseapasatasta 1. trebuie neaparat sa fie repornita functionarea automata prin apasarea tastei 9 (AUTO). Aceasta functle trebuie sS o utilizati insS numai Tn cazurl de exceptle. • Cu tastele 13 §i 1 4 se poate directlona curentui de aer spre partea superioara a corpulul sau In spatiul pentru picioare.Mnc • Prin apasarea tastei 1 0 este pomita re c irc u la re a a e ru lu i. • Cu tasta 1 7 (E C O N ) s e o p re s te in s ta la tia d e ra c ir e . Prin functia de recirculare a aerului se imptedica patmndereatn interiorul vehicululul a mirosufilor putemice din aer. In d ic a fie Daca nu se mai utillzeazg functiile speciale. Pentai repomirea recircularii aerului este suficlenta Tnca o apasare a tastei 10. 1 3 $i 1 4 pot fl apasate si in comblnatle. la Iraversarea unui tune! sau la un ambuteiaj. Va recomandSm sa nu fumati m vehicul cand functioneaza recircularea aerului. tfe o a re c e ttu e s t e a d u s a e r p ro a s p a f d in e x te r io r ia r gea< m u riie s e p o t a b u ri. recirculareaaerului se opre§te. se poate alege functia de recirculare a aerului.

poate sa apara un miros.. Prin rotirea grilajului duzelor 3 si 4 se modifica in inaltime directia curentulut de aer.. Acest lucru este normal si nu Indica o neetanseitate... • Daca functionarea AUTO nu a fost pornita de mult timp.... cel putIn 0 data pe luna .... Duzele din spate in spatiul pentru ptcloare sunt comandate cu duzele 5. In d ic a t ii g e n e r a ie • Atentie ca senzorul dintre duzele de dezghetare a parbrizului din mijlocul bordului cu aparalura si grila] (poz. datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator. • La temperaturi exterioare marl $1 umiditate mare a aerului.. • Aerul consumat se elimina prin deschiderile de sub geamul din spate.Tn anotimpul rece.. curentui i$i schimba directia. a itfe i in s ta ia tia de ra c ir e p o a te s a tn g h e te .. de la vaporizator poate s i picure apa (condens) si sub vehicul se formeaza o p a ti de apa... L a fu n c lio n a re a a u to m a ta u n a din d u z e ie 3 si 4 tre b u ie sa f ie d e s c h is a . Apoi se deschide un geam pentru scurt timp. Atentie sa n j se acopere deschiderile de evacuare a aerului cand se a^eazd haine pe capacul spatiulul de bagaje... iN STALAVE D E CLIMATIZARE 83 ... Duzele sunt comandate prin tastele 1 .... instaiatia de climatizare trebuie pornlta la treapta cea mal inalta a ventllatorului.D u z e le d e a e r (s u f la n t e ) D uze le su n t co m a nd ate a utom at de Clim atronicln funclionarea AUTO. Duzeie 3 si 4 pot fi in p ijs Inchise deschise individual: Duza inchisa: Rotita randalinata laterala p e ... 18) sa nu fie acoperit.. Prin duzele 2 zona inferioara a parbrizului se mentine neaburita. 1 4.. CSnd se rasuce$te rotita randalinata din grilaj.1 3 .... 0 Duza deschis§: Rotita randalinata p e . Pentai a evita mirosul.

siguranta sa fie arsa. • Daca puterea de racire scade. In d ic a fie in timpul mersului mSna nu trebuie sa se afle pe maneta schimbatorului de viteze. CSnd motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj si se asteapta pulin pentru a evita zgomotele la selectarea treptel. pentru a selects marsarierul. C u tia d e v ite z e c u 6 tr e p te Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc.compresorui instalatiei de racire s-a oprit temporar datorlta unei temperaturi prea mari a agentulul de rdcire de la motor. Presiunea m ainii se transm ite asupra schimbatorului $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. . Presiunea m ainii se transm ite asupra sctiimbatoruiui $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. este posibii ca: . 84 INSTALATIE d e c l i m a t iz a r e DEPLASAREA 85 . se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u^ilor pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. trebuie sa se aleaga functionarea ECON. S c h e m a d e s e le c t a r e C u tia d e v ite z e cu 5 tre p te La aceasta cutie manuala de viteze. se verified Instalatia Sistemului Climatronic. Cand motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj $i se asteapta putin pentru a evita zgomotele !a selectarea treptei. in instaiafie exista o avarie . Pentru a menfine cat mai redusa durata de funcfionare trebuie respectate urmatoarele puncte: • Daca interiorul ma$inii a fost puternic incalzit prin radiatia solara. • Daca se poate atinge temperatura interioara doritd fara pomirea instaiatlei de racire. • Inslalatta de r§cire n j trebuie pomita in timpul mersuiui.U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E C u tia d e v ite z e m a n u a la E x p lo a t a r e a e c o n o m ic a p rin C lim a tro n ic La racire compresoail Sistem jiui ClimaIronic consuma puterea motorului §i astfe) influ en te aza consum ul de carburant. . se verifica instalatia Sistemului Climatronic. La selectarea marsarierului §i c&nd contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. Se veriftca siguranfa $i daca e cazul se inlocuie 5te. maneta schimbStorulul de viteze nu se mai apasa. Daca avaria nu se datoreaza unei sigurante deiecte.cautati un dealer Voiltswagen. daca geamurile sau trapa glisanta* sunt descfiise. A v a r ii in f u n c tio n a r e • Daca dupa punerea contactului toate simboiuriie din campul indicator paipaie cam 15 secunde. • Daca instalafia de racire nu functioneaza.temperatura exterioarS sa fie mai joasa de +5°C. in d ic a tie Tn timpul mersului mana nu trebuie sa se afle pe maneta schimbStorului de viteze. La selectarea marsarierului $i cand contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi.

in funclie de §ofer sau conditiile de mers se selecteaza un pro­ gram e c o n o m ic adica orientat catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. N" la viteze sub 5 km/h. Inalnte Pentru cuplare se apasa tasta de blocare de comutarea $i decomutarea pozi|iei „ P" din maner. de ex. Selectarea programului se face a u to m a t d ijp § fie ca re a ction are a p edalei de acceleratie. 14.i P o z itiile s e le c to r u lu i in ta b lo ji de bord se gaseste un camp in­ d ic a to r unde este a ra ta td p o zitia selectorului (vezi sSgeata). B lo c a r e a m a n e ie i s e le c to r u lu i Maneta se blocheaza fn pozitiile „ P" ?i „N" cand contactui este pus. la tractarea remorcii sau deplasarea pe pante. in tabloul de bord se va aprinde o fampa de control . precum$i cand vehiculul Sts pe loc iar chela este in contact se apasa pedala de frana $i tasta de blocare din manerul selectorului. se alege cand pedala de acceleratie este La viteze peste 5 km/fi maneta selectorului a c tio n a ta r a p id . 3 .p o z itia p e n tru m ersu t In a in te . numai cand vehiculul stS pe loc.smucire" a vehiculului care stS pe loc..p e r ie o l d e a c c id e n t! P ro g ra m d e m e rs Com anda cutter de viteze are diferite programe de mers. R .u I ii. 86 DEPLASAREA DEPLASAREA 87 . este pus trebuie apasata pedala de frana Astfel efectui de frSnare al motorului se inalnte de a scoate selectorul din pozitia mareste la reducerea accelerSrii. in anumite conditil de mers este avantajos sa se aleaga temporar una din pozitiile selectorului descrise in continuare. Astfel se impiedicS trecerea involuntara pe o trea pta d© vite za §t punerea neintentionata a vehiculului Tn miscare. de la „ R" la pedalei de acceleratie se merge cu o rien. pedala de frand tasta de blocare din mdnerul selectorului trebuie apdsate.89). 2 si 3 se schimba tre b u ie a pasata tasta de b locare din automat in funcfie de solicitarea motorului manerul selectorului. in plus cand contactui si viteza.t r e a p ta d e m e rs in a p o i Marsarierul trebuie selectat numai cand vehicuiul sta pe loc $i motorul merge in gol.i^ ^ n c C u tie a u to m a ta d e v ite z e m 4 t r e p te In d ic a tle in funcjie de rezistenta la deplasare. P edala nu tre b u ie de viteze se opre^te automat Tn pozitia „ M".P o z itia p e n tru d is ta n te pe te r e n „ a c c id e n ta t” P • b lo c a re a )a p a rc a re Se recomanda aceastS pozitle cand Tn Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie ap&sata pedala de franS §i ta s ta din m anerul selectorului. gaseste mai mult de o secunda in pozitia Modul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” „N” cSnd pedala de frana nu este apasata. D . N • N e u tru (p o z ifia d e m e rs in g o l) Pentru scoaterea selectorului din .„D"). W Ceie patru tre p te de m ers Inainte se comuta automat pe treapta superioara sau infeiioara in functie de solicitarea motooJlui $i de vitezd. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezervele de putere ale motorului printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. anumite conditli de deplasare Tn pozitia D Blocarea la parcare poate fi selectata se schimba prea des intre treapta 3 §i 4. respectiva. se alege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa se garanteaza forla mai mare de tractiune $i astfel se impiedica schimbarea permanenta a vitezei. Un e le m e n t de te m p o riz a re asigurS selectorul sa nu se blocheze la comutarea La actionarea T n ceata sau n o rm a la a rapida prin pozitia „ N ” (de ex.vezi pag. A le n tie l in t im p u l m e r s u lu i n u p tin e f l n ic io d a ta s e le e to n il p e p o z itia „ R ’* s a u C u f t a d e v it e z e p o a t e ^ a v a r ia t a . A stfel de exem plu se perm ite o f a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin . apasata pana nu porne$te dispozitivut Kick-down (vezi pag. P R N a 3 £ . Treptete 1. comutarea rapida pe treapta superioara M anerul se blocheaza numai daca se mai fSrziu pe treapta interioara. in a in te de selectarea pozitiei „ R " din pozitiile . in pozitia „R" cand contactui este pus se aprind iamptle pentru mers inapoi..P” sau „N". Treapta a patra ramane blocata.

in a if l ie d e a s e fu c ra a s u p ra m o to ru tu i c a re fu n c fio n e a z d . D. sistemul automat comuta totusi mai Tntai pe 0 treapta inferioara cand nu mai este posibila o supraturatie a motorului. OacS In a in te a punerfi c o n ta c lu ljl m o tor sa ac|roneaza tasta din m anenji selectorului si se mentine apSsatS.U T IL IZ A R E 2 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a p e d ru m u ri d e m u n te Aceasta pozitie este corespunzatoare pentru distante lungi ?n panta. 3 51 4 raman blocate. Astfel se maregte ?i efeclul de franare a motonilui. |»entru c a nu s e T n tre n ip e c o m p le f tra n s m is la fo r fe i 9 i la t u r a f ia d e m e r s In got .. S e le c ta r e a u n ei p o z itii p e n tru d e p la s a re in a in te a s e le c ta rii u n e i p o z itii p en ­ tru d e p la s a re s e a c tio n e a z a in to t* d e a u n a fra n a d e p ic io r c a n d veh i* c u lu f s ta p e lo c $i m o to ru l fu n c tio * n e a za . sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utifizat 7n pozitia „1". 3 .97.m a r in a s e d e p ia s e a z i u $o r (se „ ta r a $ te ” ). s e le e to ru t s e p u n e fn p o z lfia s i se tr a g e Ir ^ n a d e m d n a . tre b u ie sa se re d u c a a c c e ie r a tia m o to ru l sa m e a rg a in g o i fn a ln te d e re p u n e re a p e o p o z itie d e m e rs m a in te . tni n ic i UR c s z nu t r e b u ie s a s e a c c e ie r e z e n e a te n t (d e e x . P o rn ire a m a $ in ii Se alege domeniul de mers (R . D a c a !n tim p u i m e rs u lu i s-a cornu* t a t in v o lu n ta r pe „ N ”. A ltfe t v e h ic u lu l s e p u n e im e d ia t In m i$ c a r e . A b ia a p o i s e a c c e le re a z a .2 " si „1". c u tn d n a din c o m p a rtitn e n tu i m o to ru lu i}. 1 ) . A te n tie ! C S n d m o to n ii fu n c fio n e a z a e s te n e c e s a r c a fn t o a t e p o z itiile de m e rs s d s e o p re a s e a v e h ic u lu l c u frStna d e p le lo r. 2. In d ic a t ii p e n tr u d e p la s a r e P o rn ire ” Motorul poate pomi numai cand selectorul este in pozijille „ N" sau Vezi si „Pornirea motorului" pag. C d n d m a s in a s td p e lo c si se a le g e o p o z itie d e m e rs . 88 DEPLASAREA . Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din m inerul selectorului. 1 • p o z itia p e n tru p o rtiu n i cu p a n te a b ru p te p e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. S e a s t e a p t a p a n a c a n d s-a s e le c ta t p o z itia p e n tru d e p la s a re $ i s -a o b tin u t f o r t a la r o t ile d e a n t r e n a r e (se simte un u§or $oc la selectare). Treptele 2 . Astfel se atinge efectui maxim postbil de fr&nare a motorului. cheia nu se mai poate roti In contact in tim p u i p ro c e d e u lu i de s e le c ta re c a n d v e h ic u lu l s ta p e lo c . nu se a c c e le r e a z a . Treptele 3 ?i 4 raman blocate pentru a evita comutarea inutiia pe 0 treapta superioara. in d ic a tie La co m u tare a m anuala pe 0 trea pta inferioara se comuta pe „3". .in u n e ie c o n d ltii c a n d fra n a d e m a n a e s te tra s d . Vehiculul merge numai tn treapta 1 . Treptele 1 $ i2 se comuta automat in functie de soiicitarea motorului 91 viteza.

dtqaa c e m a s ih a a fo s t oprU a. Vezi . Rem orcarea v e h icu iu lu i Daca vehicuiul trebuie remorcat trebuie respectate neaparat in d ic a tiile de la capitoiul „Remorcarea”.. Comutarea pe o treapta imediat superioara se face numai cand turatia motorului a ajuns la valoarea maxima corespunzatoare. ln p lt^ .2. la semafor nu este nevoie sa se seiecleze p o z ijia N”. se selecteaza pe o treapta inferioara in functie de viteza $i turatia motorului. D is p o z itiv u l K ick-d o w n Oispozitivui Kick-down permits o accelerare maxima.U T IU Z A R E Oprirea La oprirea temporara. Motoml poate merge Tnsa numai cu turatia ds mers Tn gol. Cand bateria vehicuiului este descarcata pentru pornire se poate foiosi cablul de pornire de la bateria attui vehicul. manuaiui 3. Daca se apas3 pedala de a cce le ra re co m p le t prin p unctul de presiune. AsHei m ecanismul de blocare nu este foarte solicitat iar deblocarea se va face mai usor.Ajutor la pornire". Este suficient sa se opreasca ma$ina cu frana.p u n e tis e i« e to p y l pe p b z ifia „f^ ‘. A ie n t ie l Parcarea A te a fie f P en tru a im p ie ttic a depfasarea in vo tu n ta ra a veN tculului tre b u ie sa ir a g e ti tn to ttfe a u n a fra n a de m S na. manuaiui 3. t a e a ro sa b il aluneeos p rin a c |i' m a re a d is p o z itly itlu i K ick-dow n ro U fe se p o t ra ti p e Io e h . In cazLtl unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa comutati pe blocarea pentru parcare. DEPLASAREA 89 .2. P e ric o l d e deraparet P ornirea p rin rem o rca re La vehiculele cu cutle automata de viteze motorul nu poate fi pomit prin traclarea sau impingerea vehicuiului. de ex.

Treptele 1 . in funcjie de §ofer sau cor*ditiile de mers se seiecteazS un pro­ gram e c o n o m ic adica oriental catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. MocJul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” se alege cand pedala de acceleratie este a ctio n a ta r a p id . P ro g ra m d e m e rs Com anda cutiei de viteze are diferite programe de mers. Oaca se apasa pedala de accelerartie complet prin punctui de presiune.p erico f de accident! P .N e u tru (p o z itia d e m e rs in gol) Pentru scoaterea seiectorului din . Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezerva de putere ale motonjiui printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara.89). 4 ?i 5 raman blocate. in d ic a tie In functie de rezistenta la rulare. D • p o z itia d e d u ra ta p e n tru m e rs u i m a in te Cele cinci trepte de mers Tnainte se com uti autom at pe treapta superioara sau in­ ferioara in functie de soHcitarea motorului $i de viteza. Pericot de derapai«! DEPLASAREA DEPLASAREA 91 . Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din manerul selectomlui. sistemul automat comuta totusi mai intai pe 0 treapta Inferioara cand nu mai este posibiia 0 supraturare a motorului. R • m a r$ a rie r Mar$arierul trebuie selectat numai cand vehiculul sta pe loc si motorul merge in goL Inainte de selectarea pozitiei „ R ” din pozitiiie „P" sau „N".b lo c a re a la p a rc a re Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. se comuta pe 0 treapta Inferioara In fu n ctie de viteza $i tu ra tia m otorului. Treptele 1. la tractarea rem orcii sau deplasarea pe munte. Treapta a cincea ramSne blocata. Blocarea la parcare poate fi selectata numai cand vehiculul sta pe loc. fn pozitia „R " cand contactui este pus se aprind lampile pentru mers inapoi. Selectarea programului se face a u to m a t dupa fie ca re a ction are a p e d a le i de acceleratie. Atentie! Pe earosabil slunecos prin a c ti­ onarea ifispozitfvufui Kick-dowrn se po ate c a ro file sd se rotesca pe loc. Vehiculul merge numai tn treptele 1 §i 2. Comutarea pe 0 treapta imediat superioar§ se face numai cand turatia motorului a ajuns la vaio are a m axim a co re spu n ­ zatoare. Sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utilizat in pozitia. se atege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa garanteaza forta mai mare de trac?iune 51 astfel se rmpiedica schimbarea perma­ nents a vitezei. 90 P o z itiiie s e ie c to r u lu i in tabloul de faord se gSseste un cAmp in­ dicator unde este aratata pozi{ia seleciorului (vezi sageata).U I /LJ^rtC C u tia a u t o m a t a d e v ite z e in 5 t r e p t e c u T ip tro n ic N . 3 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a pe d ru m u ri in zo n e d e m u n te / j Aceasta pozitie este corespunzatoare W pentru distante lungi in panta. La actionarea in c e a ta sau n o rm a la a pedalei de accelera|ie se merge cu o rient a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin comutarea rapida pe treapta superioara $1 mai tarziu pe treapta inferioara. pedala de franS si tasta de blocare din m anerjl seiectorului trebuie a p ^ a te . P edala nu treb uie apasata pSnS nu pornegte dispozitivul Kick-down (vezi pag. Tn anumite conditii de mers este avantajos sa se ateagd temporar una din pozitiiie seiectorului desense in continuare. „3 ' §i . Astfel efectui de franare a motorului se mareste la reducerea accelerarii. A te n tle l ffi tim p u i m e rsu lu j nu p u n e tl niciodatj§ seleoforul p e p o zlfia „R” sau C u tia d e v ite z e p o a te a v a ria td . In d ic a fie La c o m u tare a m anuala pe o trea pta inferioara se comutS pe „4". N ” la viteze sub 5 km/h. Astfel se mdreste si efectui de frSnare a motorului. Treptele 4 si 5 ramdn blocate pentru a e v ita com utarea in u tile pe 0 treaptS superioara. si4secom uta automat in functie de solicitarea motorului si viteza. fn plus cand contactui este pus trebuie apasata pedala de frana inainte de a scoate selectorul din pozitia respectiva. 2” .P o z itia p e n tru p o rtiu n i d e d ru m d e lu ro s Se recomanda aceasta pozitie cand in anumite conditii de deplasare Tn pozitia D se schimba prea des intre treapta 4 $i 5. precum 51 cand vehiculul st§ pe loc iar cheia este in contact se apasa pedala de franS tasta de blocare din manerul seiectorului. Astfel se atinge efectui maxim posibil de franare a motoojlui. 2 $i 3 se comuta automat In functie de solicitarea motorului $i viteza. de ex. Treptele 3. 2 si 3. D ispozitivul K ick-dow n Dispozitivul Kick-down permite 0 accelerare maxima. 2 • p o z itia p e n tru p a n te a b ru p te p e d ru m u ri in z o n e d e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. 4 . Inainte de selectarea $i deselectarea pozijiei „ P" treb uie apasata tasta de blocare din manerul seiectorului.2". Pentru cuplare se apasa tasta de blocare din m§ner.

1". N”. de l a R " la „D"). 14.P ".vezi pag.clatinare” a vehiculului care sta pe loc. pe o treapta Inferioara. superioara la una inferioara. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie apasata pedala de frana $i tasta din m anerul selectorului. cheta r u se mai poate rotl In contact. 3. Aceasta se poate face alat cand vehiculul este in stationare ca t §i Tn tim pu l deplasarii. A stfel de exem plu se perm ite o . La viteze peste 5 km/ti maneta selectorului de viteze se opre§te automat in pozitia. S e le c ta re a unei pozitii pentru La accelerare cutia de viteze comuta din d eplasare treptele 1. 92 DEPLASAREA . T ip tro n ic „tiptronic” permite §oferuIut $i selectarea manuala a treptelor. 2. Astfel se impiedica trecerea involuntara pe o treapta de viteza si punerea neintenjionata a vetiicululul in miscare. Treapta Pornire" selectala este afi^ata (vezi sageata).97. Vezi $1 {+) se comuta pe o treapta superioara iar „Pomirea motorului’ pag. Pentru a intra In programul manual. la apasarea Tn spate (-). M anerul se blocheaza numai daca se gaseste mai mull de o secunda Tn pozi|ia . P” $i „N” c ^ d contactui este pus.U T IL IZ A R E B lo c a re a m a n e te i s e le c to ru lu i Maneta se blocheaza Tn pozitiile. 4. Imediat ce s-a trecut pe programul manual. maneta selectorului de vheze trebuie impins din pozitia „D ” spre dreapta.. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control . 3 §i 4 automat pe treapta in a in te a selectarii unei poxitii pen­ urm a to a re cu p utin tim p Tnainte de tru deplasare se a c tlo n e a za intotatingerea turatiei maxime adm isibile a deauna frana de picior cand vehi­ motoruluL Daca se frece de !a o treapta culul s ta pe loc si m otorul functioneaza.. sistemul tn tim pul procedeulul de selectare automat executa schimbarea dupa ce nu c an d vehiculul sta pe loc. Dac5 inainlBa punerlcom aaului motor sa aOioneazS tasta din manerul sefsctorului $i se menflne apasatS.N" cand pedala de frana nu este apasata. Un element de temporizare asigura selec­ torul sa nu se blocheze la comutarea rapida prin pozijia „ N ’’ (de ex. nu se mai este posibila supraturarea motorului. a c c e le re a za . 2. Motorul poate pomi numai cand selectorul La apasarea Tn fata a manetel selectorului este tn p o z lfille „N" sau . In d ic a tii p e n tru d e p la s a re pe display apare „5.

Este suficlent sa se opreasca masina cu frana. Cand bateria vehiculului este descarcata pentru porntre se poate folosi cablul de pomire de la bateria attui vehicul. In a in te d e a se lu cra asupra moto ru lu i care functloneaza. In plus. DEPLASAREA 93 .U T ILIZ A R E D aca in tim pul m ersuiui s<a cornu* ta t involuntar pe „N”. punefi setectd ru l p e pozitia in cazul unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa selectati pe blocarea pentru parcare. Parcarea A tentie! P eniru a fm p ted ica d ep tasaraa invoiuntara a vehicufului treb u ie s a tra g e ti fn to td eau n a frS na de m an a. Pornirea m asinii Se alege pozltia de mers (R. 4. tre b u ie sa se reduca a c c e le ra tia si m otorul sa m earga m gol inainte de repunerea pe o p o zitie de m ers in ain te. manualul 3. R em orcarea vehiculului Daca vehiculul trebuie remorcat trebuie resp ecta te n eaparat in d ic a tiile de la capitolul .fn u n e le c o n d ltii sf cdnd f r ^ a d e m dna e s te trasa.2. D. Astfel mecanlsmul de blocare nu este foarte solicitat iardeblocarease vaface mai u$or. c u m ana din com> p a rtim e n tu l m o to ru fu iK A H fei v e h ic u iM l s e p u n e im e d ia t !n m is c a re . 0 CSntf m a$ina sUt p e loc se a le ­ g e o p o zitie d e m ers.Remorcarea". Se a^ieap td pana cand s-a com utat c u tia de v ite z e si s>a o b tin u t forta la rotiie de antrenare (se simte un u^or ?oc la comutare). 2). m n ici un c a z nu freb u le s a s e accele reze n e aten t {de e x . manualut 3. pentru c a nu s e Tntrerupe c o m p le t trahsm isia f o it e i si ia tu ra fia d e m ers in gol > m a $ in a se d e p ta s e a za u$or(se „ t a r a 9 t e ” ). 3. Vezi ^ ju to r la pomire”. A ten tle! C and m otorul functfoneaza este n ec e s a r c a tn to a te p o » iiiie de m ers sa s e o p reasc^ vehicuiUi CB fra n a d e picior. d u p a c e m a s in a a fo s t o p rita. Motorul poate merge Insa numai cu turatia de mers m gof. Pornirea prin tra c ta re La vehiculele cu cutie automata de viteze motorul nu poate fl pomit prin trartarea sau Impingerea vehiculului. la semafor nu esie nevole sa se selecteze pozitia „ N". de ex. Oprirea La oprirea temporara.2. selecto ru i s e pune tn iw z itia „P” 9 1 se tr a g e lr a n a d e m a n a . Abia apoi se acceiereaza.

1 F ra n a d e m a n a A t« n fie l • P e A tru a im p ie d ic a {lo rn ire a in v o lu B fard a v ^ ic u i u lu i tre b u ie s i ir a g e l i tn to td e a u n a I r i n a <ie m i n i d u p a c « m a s tn a a lo s t o p rlta . Pentru eliberarea frSnei de mana se ridica putin maneta franei de mana. CSnd carosabilul este putemic inclinat se selecteaza suplimentar treapta 1 respectiv cand cutia de viteze este automata. se a p a si butonul de blocare se apasa in jos maneta. 94 DEPLASAREA . Cand frana de mana este trasa cheia este tn contact se aprinde lumina de con­ trol a tranei. se aude un semnal de avertizare sonor. Daca viteza de deplasare este mai mare de 6 km/h cand frana de mana este trasa. De asemenea m aneta franei de mana trebuie bine trasa pentru ca sa nu se porneasca involuntar cu frSna de mana trasS. D acd a c e a s ta e s te num ai p a rtia l e lib e ra ta se poate i a s u p ra ln c a lz ire a frS n e lo r s i a s tfe l functim rarea in stalatlel de fran are e s te influentata negativ. blocarea pentru parcare. fn pfas a c e a s ta d u c e la uzura tim p u rle a g a m itu rflo r din ^ » t e a ie firdnefor. • A te n fie e a la p o m ire Ira n a d e tndna tra s a sa H e i^ m p fe t eliberati§. S u p lim e n ta r s e fe c ta fi t r e a p la I f c ir tie m a n tia ta d e v »teze } s au p o z if la IP ( c u t i e a u i a m a t i d e v ile z e ) . Pentru tragerea frSnei de mana se ridica in sus m anela.

C o n ta c t m o to r t a ia t I M o to ru l o p rit 2 .C h e ia d e c o n ta c t pusa 3 .P o z itie d e p re fn c a iz ire si d e m e rs CSnd este selectata pozi^ia de preTncSlzire nu trebuie conectat nici un alt mare consumator . Ei a r putea porn> motorul saulRsta> ta tiiie e ie c in c e • de e x em p lu dis> p o z itm il d e a c tio n a re a geam ulu i. f*«rico t d e accid en t! • P e n tfu a Tmpiedica pornirea In v o lu n tarii a v ^ ic u lM iu i treb u ie s a tra g e ti Tntotdeauna IrS iia de m ilna dupa c e m a$ina a fost opri* ta . A e e a s ta In sp ecial c lin d In veh icu l rsundn c o p ii.U T ILIZ A R E C o n ta c tu i m o to r A te n tie l • S e o a te ti c h e la din c o n ta c t nam a i d u p a e e v e liic a iu l a lo s t o p rit! A itfe i voianul s -a r p u tea bfo ca involuntar. M o to a r e c u b e n z in a 1 . s c d a te ff ctieia din c o n ta c t.P o rn ire m o to r M o t o a r e D ie s e l 1 • in tre ru p e re a a M m e n ta rii cu c a rb u ra n t / M o to r o p rit 2 . 3 • P o m ire m o to r DEPLASAREA 95 .altfel se sollcita inutil bateria vehiCLilului. • D ac^ se p s ra s e s te v e fiic tilu ic h ia r s ite m p o ra r.

Daca nu se opresc lumlnlle sau semnalizatoarele dupa ce chela de contact a fost scoasa se aude un zumzet* atala timp cat este deschlsa u$a ^ofeoilu).U T ILIZ A R E B io c a r e a s c o a t e r ii c h e ii d in c o n ta c t* La vehiculele cu cutie automata de viteze' cheia de contact poate fi scoasa numai dupa decomutare.astfel se deblocheaza volanul! P o z ifia 3: In aceasta pozifie iarurile sunt comutate la lumlna de control §i alti marl consumatorl electric! sunt opriti. P o z itia 2: Daca nu se permlte comutarea cheii pe aceasta pozitle sau comutarea se lace greu. Volanul artrebul mereu blocatcand p a r^ ltl vehlculLil. Im o b iliz a to r u l e le c tr o n ic Imobllizatorul impiedica punerea neautorizata a vehicululul In func{iune. se roteste volanul pana cand se aiide b)ocdndu-se boltui de blacare a volanului. Inainte de orice noua pornire. In capul cheii se gase^te un cip. cand selectorul se afla in pozitia „P” Cand cheia de contact este scoasa. N u m a i c h e ile o rig in a le g a ra n te a z a fu n c tio n a re a ire p ro s a b iia a v eh ic u lu lu i dvs. DIspozltlvul de blocare a repomlril din blocul cheii de contact Tmpiedica demarorul sa pomeascS atunci cand motorul funclioneaza si producerea In acest fel a unor avarii. D e a c e e a m o to ru l p o a te p o rn i nu­ m a i c u o c h e ie c o re s p u n z a to a re . Cu ajutoail a ce stu ia s ig u ra n ta se d e za ctive a za automat cSnd se introduce cheia in contactInstalatia este activata automat de indata ce se scoate cheia din contact. c o d ific a ta V o lk s w a g e n . se mi§ca putin volanul . P e n tr u t o a t e v e h ic u le le P o z itia 1: Pentru b io c a re a v o la n u lu i cand cheia este scoasa din contact. 96 DEPLASAREA . o rig in a la . A stfeldevinem aidlficilaoincercare de efractie. selectorul este blocat in aceasta pozltie. cheia de contact trebuie rasucita inapoi in pozitia 1.

A • La vetiicule c ii cutie de viteze manuals in timpui procedeului de pomire se apasa pedala de ambreiaj .demarorul trebuie sa pomeasca motorul. • in a in te de p o m ire a m o toruiu i prin re m o rc a re a v e h ic u lu lu i. 17. Aceasta este normal si nu trebuie sa creeze probleme. DEPLASAREA 97 .2 . • Dupa pomirea motoruiui rece m scurt timp se aude un zgomot pentru ca trebuie sa creasca presiunea u le iuiji pentru compensarea hidraulica a jocurllor. M o to ru l n u tre b u ie ta s a t s i s e in c a lz e a s c a p rin fu n c fio n a re Gu m a r in a s ta n d p e lo c ! P o rn /jti im e d ia t! l g ^ • Evitafi turatiile mari §i accelerarea * ^ 5 fnaxima pana cand motorul nu a ajuns inca la temperatura lui de functionare. • Imedlat ce motorul pome$te.aer. tre b u ie sa se u tiliz e z e d a c a e p o sib ii b a te ria a ltu i v e h ic u l c a a ju to r la s ta r t . Daca m otorul nu porne$te imedlat se intrerupe procedeui de pomire dupa 10 secunde $i se repeta dupa circa ojumdtate de minut. • La v e h ic u le le cu c a ta liz a to r. M o to a r e c u b e n z in a Aceste motoare sunt dotate cu injectie de benzina care fumizeaza automat la orice temperatura exterioara amestecul corespunzator carburant .vezi pag. caprtolul . in timpui startului nu se acceiereaza. P o rn ire a m o to ru iu i re c e Temperatura exterioara peste +50C.b a te ria a u to v e h ic u lu lu i a r fi s o lic ita ta in u til. p o a t e f i n e c e s a r d u p a p o rn ire a m o to ru iu i sa se a c c e le re z e p u tin. Daca motorul totu 9 i nu pomeste.demarorul nu trebuie sa mai functioneze. se elibereaza cheia . siguran^a fuztbila a pompei electrlce a carburantului poate fi arsa . Motorul poate fi pomit fa ra a fi preincalzit. „A ju to r la s ta r t”. Temperatura exterioara sub + 5 “C: • Chela se rasuceste pe pozitia 2 .se aprin-de indicatorul de preincaizlre.2.vezi “V T m a n u a lu l 3 .. moto ru l nu p o a te fi p o m it p rin rem orc a re p e o d is ta n ta m a i m a re d e 50 m . Acesta se stinge la atingerea temperaturli de pomire. in tim p u i p ro c e d e u lu i d e p re in c a lz ire nu tre b u ie sa fie c o n e c ta fi a lti m a ri c o n s u m a to ri .vezi manualul 3. L a m o to a re le re c i s au m c a iz ite in f u n c t io n a r e nu s e a c c e ie r e a z a inaintea §i in timpui pomirii.Sigurante". A ltfe l c arb u ra n tu l n ea rs a r p u te a a ju n g e in c a t a iiz a t o r p ro d u c e a v a rii.mers in go) (la cutie automata de viteze: pozitia „P” sau „N") 51 frSna de mana se trage. M o to a r e D ie s e l In s ta la tia d e p re fn c a lz ire Dupa com utarea pe pozitia de mers (punerea contactului) timpui de preincalzire necesar este indicat printr-o lumina de control com andata de temperatura agentului de racire .U T iU Z A R E P o rn ire a m o to ru iu i In d ic a t ii g e n e ra te A te n tie ! C a n tf m o t o r u l fu n c fio n e a z a fn s p a tii fn e h is e e x is ts p e rtc o l d e in to x ic a re ! • inainlea pomirii schimbatoail se aduce pe pozrtia . C a n d m o to ru i e s te fo a rte fie rb in te .

Daca motorul nu porne$te nici de data aceasta. In d ic a tie D e a c e e a p o a te p o rn i n u m a i c u o c h e ie c o r e s p u n z a to a re o rig in a la c o d if ic a t a V o lk s w a g e n . in s a duf»a un tim p p o a te p o r jii b ru s c . Im o b iiiz a to r u i e le c tr o n ic Imobilizatorul electronic impiedica patrunderea neautorizata in interiorul autovehi­ culului. procedeui de pom ire poate dura mai m ult decat de obicei. cap. dupa alim entarea cu carburant Diesel .motorul poate fi pomit imediat. a c e s ta nu se op re $ te im e d ia t c i se la s a sa functio* n e ze c irc a 2 m in u te la tu r a tia d e m e rs In g o l p e n tru a e v ita o suprain c a lz ire .U T ILIZ A R E O p r ir e a m o to ru lu i • Imediatdupdstingerealampil decontrol se pome 5te motorul. se mai executa 0 data preincalzirea $i se pomeste din nou dupa cum am descris. Cu ajutorul a ce stu ia sig u ra n ta se d e za ctive a za autom at cand se Introduce chela de contact. m u lt tim p a m o to ru lu i. P o rn ire a m o to ru lu i c a ld Lampa de control a preincalzirii nu se aprinde . c a ­ m e r a m otoruCui e s t e in c a iz ita s u p t l m e n t a r p r in r a d i a f i e s o ta ra . D u p a s o iic ita r e a p u te rn ic ^ .Sigurante". . Acest lucru este cauzat de faptui ca sistemul de carburant trebuie tntai aerisit. in timpul procesului de pomire. N u m a i c h e ile o rig in a le g a r a n te a z a func* t io n a r e a ir e p r o s a b ila a a u to v e * h ic u lu lu i dvs. Daca motorul nu pomeste. A te n tie ! D u pa o p rire a m o to n ilu i v e n tita to r u l • 9 i c a n d c o n ta c tu i e s te t a t a t • m a i p o a te fu n c tlo n a u n fim p (p a n a ia t O m in tite ). P o rn ire a d u p a g o iire a c o m p le ta a re ze rv o ru iu i Daca rezervonji autovehiculului cu motor Diesel s-a goiit complet.2. A t e n t ie d e o s « b jtd c d ftd s e lu c r e a z i In c a m e ra m o to ru lu i! 98 DEPLASAREA .vezi Manualul 3. c in d . s-ar putea ca siguranta iuzlbila de la instalatia de preTncalzIre Diesel sa fie a rsa .pana la un minut. In capul cheii se gase^te un cip.t a m p e r a t u r a a g e n t u l u i die ra c ir « c re a te ^ t o r i t d suprafn* c a lz ir ii p ro d u s e la o p rire ^ e d h d m o to r u i e s t e c a ld .

S u p ra fe te le d ife r ite de ru la re a le c a u c iu c u rilo r p o t d u ce la o re d u c e re n e d o rita a c a p a c ita tii m o to ru lu i.im ite le f iz lc e n il p o t i i d e p a ^ ite p rin fo fo s ire a E S P .la folosirea lanturilor de zapada . ESP se conecteaza automat la pomirea m otorului. F a p ttil c a E S P v a o fe ra o s ig u * ra n id fn a r it4 n u tre b u ie s i v ii fm * ping d la a s u m a r e a u n o r risicurl in u tile . lampa de control ESP este aprinsa .2 la cap. In mod normal. functia poate fi actionata s> de la taste. De exemplu: .vezi pag.la clatinarea autovehrcululul blocat Dupa aceea Instalatia trebuie activate din nou. t o a te c e le 4 roti tre b u ie e c h ip a te c u c a u c iu c u ri d e a c e la ^ i fe l. Q ' Program electronic de stabilitate* (ESP) funcjion ea za im preuna cu ABS. Cand Instalajia este deconectata. cand se dore$te patinarea. La nevoie. deconectarea sistemului este avantajoasS. Numai in anumlte situatii. 20.U I IL I^ J \I-\C P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e * In d ie a tie P e n tru a s e g a r a n ta fu n c tio n a re a ire p ro $ a b ila a ESP. „Program electronic de stabilitate". D e a c e e a tno d u l d e c o n d u c e re tre iH lie a d a p la t la s f a re a c a ro s a b flu lu i $i la e o n d itille d e f r a f ic . A c e s t lu c ru tr e b u ie a v u t in v e d e r e m a t a le s p e c a ra s a b il u d s i e u p o le l. A teh tie! i. ESP cuprinde blocarea diferentiaia electronica (EDS) reglarea la alunecare (ASR). DEPLASAREA 99 .la deplasarea in zapadS addnca sau pe teren afSnat . In d ic a tii s u p lim e n ta re d esp re ESP. respectiv ASR EDS gasiti in manualul 3. ESP trebuie sa fie activat mereu.

O corectS perceptie a obstacolelor nu este poslbila. Pentru aceasta se gasesc in bara spate 4 senzori. Atunci se va auzi un semnal acustic. A te n fie In s p e c ia l ta c o p U i m ic i 9f a n im a ie c a r e n u p e l f i p e rc e p u te in ( o a t e c a z u rite <fe c a tre s e n zo ri. La curajirea cu jet de aburi. in d ic a tie • La viteze de peste 15 km/h sistemul de control distanta la parcare iucreaza cu erori. O b ie c te ie p re c u m p ro ta p a l r e m o r e ii. Lasatl sistemul PDC sa (ie v e rlfic a t de un se rvice Volkswagen. senzorii vor fl stropiti numai pentru un scurt timp §i se va pastra distanta fata de el la peste 10 cm. • La vehiculele care au din fabrica in dotare un dispozitiv de remorcare*.2 m (zona A din figura) fatd de obstacol incepe un ton de avertizare. 1. atunci cSnd se va introduce treapta de mers inapoi sistemul de control distanta la parcare PDC nu va fi activat. senzorii trebuie pastrati curati ?i fara gheata. De la o distanta de cca. S iste m ul de c o n t r o l d i s t a n t a la p a r c a re determina distanta lata de un obstacol in zona din spate a vehiculului cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete. R a s p u n d e re a la p a rc a re $i la m a n e v re a s e m a n a * to a r e » a p a r fin c o n d u c a to ru fu i. Sistemul de con­ trol distanta la parcare nu este activat daca nu se aude acest semnal. Cu cat distanta devine mai mica cu atat intervalele intre tonuri vor fi mai mici. O a p r o p ie re in c o n tin u a r e p o a te d u ce la fa p tu i c a o b s ta c o lu l sa nu m a i fie p e rc e p u t. Se ajunge la distanja mai mica de 30 cm (zona B din figura) se aude un semnal sonor de durata. 100- DEPLASAREA . O rd in e a s e n zo rilo r Se va evidentia totdeauna distanta mai mica.U T ILIZ A R E C o n tro l d is ta n ta la p a r c a r e (P D C )* A t e n tie ! S is te m u l d e c o n tro l d fs ta n td la p a r c a re n u p o a te in io c u la te n fla c o n d u c a to ru lu l.PDC" se activeaza. • Pentru ca sa fie asigurata functionarea sistemului de control distant^ la parcare. la tractarea unei remorcr. A c tiv a re a La introducerea treptei de mers Inapoi sistemul . D e z a c tiv a re a La scoaterea din treapta de mers inapoi. S e n zo ril a u z o n e m o a rte fn c a re p e rs o a n e ie $ i o b ie c te le n u p o t i i percepute. f i j e s u b t ir i v o p s if e t n c h is s a il g a r d u H n u p o t ft p e r c e p u t e d e c a t r » s is te m fn a n u m ite c o n d itii 9 } p o t d u c e la B v a rie re a v e h ic u iu lu i.

Franati autovehiculul. M e m o r a r e a v ite z e i D aca s-a atins vite za necesara este suficienta o scurta apasare pe tasta B (SET). Acesta nu e cazul totu$i cand viteza memorata a tost depasita cu mai mult de 10 km/h pentru o durata de peste 5 minute. „3'' $i „2". Dupa eliberarea pedalei sistemul regleaza Tnapoi la viteza memorata anterior.vezi pagina 14. Viteza se mare§te prin viteza proprie a autovehiculului. ‘0 DEPLASAREA 101 . Alte indicatii referitoare la volanul multi­ functional gasiti la pagina 21. atat cSt permits puterea motorului. C an d s is te m u l e s te c o n e c ta ta nu c o m u t a t i p e m e r s in g o i f a r a a p a s a r e a p e d a te i d e a m b r e ia j! A s tfe l m o to ru l a re o tu r a t ie m a re s i in a n u m it e c o n d it ii p o a t e fi a v a ria t! Sistemul se a c tio n e a z a prin comutatorul A $i tasta B de la maneta semnalizatonjiui ?l farului. Viteza poate fi marita si ca de obicei prin pedala de acceleratie. Cand porne^te sistemul de control al vitezei se aprinde o iumina de control In tabloul de bord . A t e n t le l V ite z a m e m o r a ^ p o a te fi re lu a la n u m a i d a c a nu e s te p re a m a re p e n f m c o n d rtiile d e tr a f ic e x is te n te . C o n e c ta r e a Instalatia e s te p o rn ita prin Tmpingerea comutatorului A pe ON. La deplasarile pe teren in panta sistemul de control al vitezei nu poate fi pSstrat con­ stant. In d ic a tie La ve hicjle cu cutie automata de viteze sistemul de control al vitezei este activ numai in pozitiile selectorului „ D". De pe maneta de semnalizare sistemul poate fi numai cuplat respectiv decuplat. R sau 1"). La vehiculele cu v o la n m u lt if u n c t i­ o n a l* sistemul de control al vitezei (GRA) se actioneaza de la volan. „4". Viteza trebuie rememorata. ultima viteza m em orata se ste rg e ia r siste m u l se deconecteaza complet. N .P..U T ILIZ A R E S is te m d e c o n tro l a l v ite z e i d e c r o a z ie r a * (G R A ) Pentru eltberarea „piciorului de accelerare' aceasta instalafie poate mentine constanie viteze peste 30 km/h. r o lls p iitt). a q u a {> ta n a p e . A te n fie ! S is te m u l d e c o n f r o i a v it e z e i (Q U A ) nu t r e iiu ie lo lo s it t n c a z u i u n u l tr a f ic in te n s s i c o n d h ii ne(a> v o r a b ile { p o ie i. Dacd Tn timpul mersului se alege aitapozitie (. Piciorul poate fi luat apoi de pe pedala de acceleratie.

Viteza memorata In acest moment se pastreaza. Viteza e x is te n ta la e lib e ra re a ta s te i este memorata. A c c e le ra re / M e m o ra re Viteza memorata poate fi m a r it a prin implngerea comutatorului A pe RES fara actionarea pedalei de acceleratie. viteza se mare$te prin cre§terea automata a acceieratiei. Viteza treb uie rem em orata apot dupa ce se accelereaza peste 30 km/h cu tasta B. Viteza existenta la eliberarea comutatorului este memoratS. Daca tasta se tine apdsata. Prin scurta ^ a s a re spre stanga a comutatorului viteza se m are^e in trepte. A te n tie ! V ite z a m e m o ra ta p o a te fi re lu a ta n u m a l d a c d n u e s t e p r e a m a ra i>entriii c o h d ifiile <te t » f F c e x is * te n te . dupa eliberarea pedalei de franare. D e c o n e c ta r e a te m p o r a r a a in s ta la tie i V e h ic u le cu c u tie d e v ite z e m a n u a ia : Instalatia este o p r ita t e m p o r a r prin apa sarea p edalei de frd n a re sau de ambreiaj sau Tmpingerea comutatorului A pe OFF (nu blocat). Prin scurta atingere a tastei B viteza se micsoreazd ?n trepte.u I iL i^ ^ n c M o d ific a r e a v ite z e i m e m o r a te D e c e le ra re a I m e m o ra re a Vtteza memorata poate fi redusa prin apasarea tastei B. Daca tasta se eiibereaza la aprox. Pentru r e lu a re a vitezei memorate. memoria se sterge. 102- DEPLASAREA . viteza se micsoreaza prin reducerea autom ata a acceieratiei. 30 knvti. Daca se impinge spre stanga comutatorul §i se mentine apasat. sau de a m b re ia j se Im p in g e spre stSnga comutatorul A pana la oprire.

se impinge spre stanga comutatoriil A pSna la oprfre. Viteza memorata in acest moment se M e rg e . M e m o ra re a v ite z e i Daca la deconectarea temporara nu a fost m em orata nici o vite z a sau vite za memorata a fost ?tears&. Viteza momentana este memorata. • treptelor P. sau • Se apasa scurt tasta B. D e c o n e c ta r e a c o m p le ta a s is te m u lu i V e h ic u le le c u c u tie d e v ite z e m a n u a ta : Instalatia este c o m p le t o p rit piin Impingerea comulatomlul A la dreapta pana la oprire (OFF) sau . DEPLASAREA 103 . '0 nium al n u e s t e i > r ^ m a re . Dupa eliberarea com utatorului viteza e s te m e m o ra ta . V e h ic u le c u c u tie a u to m a ta d e v ite z e : Sistemul este com plet oprit prin se)ectarea. R sau 1 sau Vehiculul s ta p e lo c prin luarea contactului. dupa eliberarea pedalei de franare. Pentru re lu a re a vitezei memorate.cand vetilculul stS pe loc . o noua viteza poate fi memorata dupa cum unnsaza: • Comutatorul A se impinge spre stdnga si se mentine apasat pdna s-a atins viteza dorita. N . Viteza memorata Tn acest moment s e p a s tre a z a .prIn scoaterea cheii din contact. |ie n tr u c b n d itiilo d e tr a f lc e x lS ' in plus srstemul este o p r it te m p o ra r cand se alege treapta N sau 1.u » i g V e h ic u le cu c u tie a u to m a ta de v ite z e : Sistemul este o p rit te m p o ra r prin apasarea pedalei de franare sau imptngerca comutatorului A pe OFF (nu blocat).

L a v e h ic u ie c u c a t a liz a t o r nu se m e r g e n ic io d a t a c u r e z e r v o r u l a p ro a p e gol. Dupa ce ati deschis capacul rezervorului (vezi flgura din dreapta) se poate ajunge la bugonul rezervorului. 104- DEPLASAREA .UTILIZARE A lim e n ta r e a D e b lo c a re a c a p a c u lu i re z e rv o ru lu i Prin apasarea tastei A se deblocheaza capacLil. o c a n is tra cte i« z e rv a . a ltfe l a c e a s ta p o a te fi d e te rio ra ta . re z e rv o ru l in s ta ia fia d e e v a c u a re a g azu lu i d e e s te n p lin ”. C a n d s e fo lo s e ^ te o c a n is tra r e z e r v a t r e b u ie s a r e s p e c t a t i h o ta ra rH e ie g a ie . c a n is tra s -a r io v i e arb u ra n lu t s -^ r v a rs a . Din c a u z a a iim e n ta rii n e re g u ia te cu c o m b u s tib il se p o ate a ju n g e la a p r in d e r i n e r e g u ia te . d e o a re c e s e u m p le i n c a l z i r e a s i a v a r i e r e a c a t a li> s p a fiu l d e e x p a n s iu n e a l re z e r­ za to ru lu i. Deblocarea functioneaza $i cand contactui este luat. A c e a s t a d u c e la s u p ra in c o n tin u a re . A tentle! Dupa umplere. v o ru lu i c a a s t f e l la in c H lzire c a rb u ra n tu i s -a r re v a rs a . In d ic a tii C o m b u s t ib ilu l r e v a r s a t t r e b u ie im e d ia t fn d e p a rta t de pe vop seau a v e h ic u iu iu i. bu^onut rezervorului se in^urubeaza bine $i se Tnchide capacul pana se blocheaza. Im e d ia t c e p o m p a d e b en zin a c o m b u s tib ilu l n e a rs a ju n g a n d m s«a o p r itp r im a d a ta . N u tre b u ie s a s e u m p le a r d e r e . V a re c o m a n d a m . d in m o tiv e d e s ig u ra n ta sa hu iu a fr c u d vs . Rezervorul de combustibil cuprinde circa 62 litri. A c e a s ta e s te v a la b ii Tn s p e c ia i ia c a rb u ra n t R M E (m e tile s te r • u le i d e ra p ita ). L a u n a c c i­ d e n t. Gura de umplere cu combustibil se afla in partea laterals din dreapta in spate.

................................................... 104 Apa peritru spalat parbrizul .................................................................................................... 83 Afi^aj multifunctional .... 3 Goloana reglabtla a volanului.........................................................7 Afisaj kilometri .. 90 Blocarea clapetei rezervorului ................................................................ 86 .... 77................... 82 C ockpit............................... 69 Alarm a.. 38 Capota m otorului..................8 Afi$aj rezervor..............58 ................... 58 ...................................70 Capota portbagajului.............. 67 INDEX 105 .. 29 c Camera m otor......... 9 Afi$aj intervale de service fle x ib ile ... 12 Afi5aj temperatura lichid de racire ................................................................................................................. 59 Comanda lumini interioare .................. 85 Cutie be viteze automata .................... 44 C om utatoare........ 95 Covora? pentru p icio a re .......... 90 .f a ta .... 80 ............................... 3 Climatronic.................31 Alimentare.................................. 87...........................58 Blocare la p a rca re .......................far m ar$arier.in 4 tre p te ... 58 n » Bricheta...........20 Asigurarea copiilor ....................................suport b ra te .........sp ate .... 90 B Bancheta sp ate ................... faruri m ar$arier.........elemente de comanba ........................comutare pe recircularea aerului ........... 59 Cutie de viteze mecanica... 87........................ 7 Ajuta-te s in g u r................. 8 C o n ta c t........................... 79 ......................................................................... 38 Cap sferic demontabil ..........INDEX ALFABETIC A Aerisire................................................................ 30 C laxon.......104 Bratele sca un elor............ 73....................... 8 Contor km / z i .................................................................61 ..........................in 5 trepte ...40 Contor pentru distante scu rte .................

................ 70 DIspozitIv electric de actionare a geamurilor.......... ...... 73 .....................Incalzire §1 ve n tlla tle .. ......... 80 ..................... ..... ................instalajia de clim atizare. Ftimri ............. ........... ....instalatie aer conditionat .... 33 Display pentru selectarea vitezelor......d im a tro n ic...............................................................u§llor.......... .......Hands F re e .................... 90 Duze de aer .......... .......... .......................... 22 106- INDEX . ... 40 41 41 24 94 G G eam uri... Frana de m ana. 26 Dezghetare parbriz ....................... ................incSlzire si ventilare... . 73 ....... ................................ 87........... 27 Deschiderea ............................................ 77 F Faruri ceata ..... 75 ...... .................................... Faza m a re .................................... ........... .................................... 77 E Elemente de comanda -d im a tro n ic .... 77 Duze de ie$ire a a e ru lu i.... 27 Deblocarea individuala a u s ilo r.......................... 27 Deblocarea capotei s p a te ......incalzire $i ventilare ........ 79 ..................... 27 Defectiuni m otor..............dinam ica....... 83 ........ ............. 75 Dispozitlvul cte remorcare .............capotei portbagajutui........... 80 ......... 75....instalatia de aer conditionat . .... 30 .... .......c liin alron ic... 80 ......................incalzire §i ventilare..dezghetare....INDEX ALFABETIC D Deblocarea spatiulul pentru bagaje ..................reglare b a ta i. 33 Geamuri ........ 18 Deschiderea individuala a ii§ilor ............ ........ 80 H Handy ........................ .

.... 41 Incalzire sca un .... .................. Lampa de avertizare gaze de e^apam ent.Q INDEX ALFABETIC inchidere centralizata.... 75 .gaze de e$apam ent........... 41 lluminarea tabloulul de bord ..................... Lamp! de avertizare ...elemente de com anda...........................program electronic de stabilizare ........ ..... .................... 13 0 K K ick-dow n........................ 16................43 Indicator com bustibil..........comutator recirculare aer .....deschidere.......77 incalzire $i ventilare ........m o to r..................................................................... Lampa spate pentru b a g a je ......aer p ro asp at............. ..............elemente de com anda...................... Lampa de avertizare a lternator. ............ 40 Imobilizator electronic .....................26 Incuierea u § ilo r........26 inchiderea autovehiculului ...... 91 L Lamele §lergatoarelor de p a rb riz..... 74 incalzirea lunetei................. 73 ..........98 Indicator directie de deplasare ................... 88.....26 ....... 56 Incalzire o gtin zi....... 73.......................... .............................................................26 ........ 41 llum inare...................................... 48 18 Q INDEX 107 ...........................inchidere. 60 Instalatie spalat ta ru ri................. 101 Instalatie de avertizare anttfuft ........ Lamps de avertizare fra n a .................26 Inchiderea autovehiculului........ Lampa de avertizare Centura de siguranta.................. 20 Inele de prindere.. 77 ............. 46 13 16 20 77 44 17 13 20 20 I Q incaizire............................................. 31 Instalatia de semnalizare a remorcii ......... 73 ..................................................................................................................................................26 I lluminare instrumente b o r d ....feglare tem peratura............. 45 Instalatia de aer conditional.............. 6 Instalatie de reglare v ite z a ......... ........................ Lampa de avertizare A irb a g ... 46 Lampa sertar......... ............... 14.96..................... 44 Lampa de control preincalzire ........................................ 77 Instrum ente...............

......... 87............48 Oglinzi exterioare.............sistem A irbag............................................... 20 ......cutie de viteza automata ....... ............ 13 -u z u r& lra n a . 53 Motoare Diesel ............................... 14........................... .................. 40 Lumini p a rca re .....47 ........................indicatii de siguranja. 87........................ ...........atimentare...................47 ... 43 Maneta selectorului de viteze .......... 85 Maneta selector v ite z e .................................... ... 85 Margarier...... 90 ................. 104 Memorie pentru oglinzi exterioare .........47 Oglinda Interioara antiorbire ........o p rire ........................................................... 14 Lampi mar§arier ...... ..............48 Oglinda retrovizoare .......47 Oglinda m ach ia j...........rezervor g o l..97 Motorul ..............19 o O g lin zi.................49 Oglinda cu In calzire ..........19 ................ 44 Lumini ceata s p a te .......................................................................98 ................instala{ie semnalizare remorca .................INDEX ALFABETIC ..........39 N Nivel lichid de racire... 44 Motoare pe benzina ...................................47 Oglinzi cu rabatere e le ctrica .............................revenirea......................................p o m ire .......presiune u le i................ ...... 43 Mediu inconjurator .....pornirea....47 Oprirea m otorului............cutie de viteza m ecanica......... 85 Loc montare C D ............... 48 Memorie pentru scaujnul $of0 r u lu i....... .. 14 ................. 97 98 108- INDEX ....................... 40 Lumini de d t i l ... 14 Lumini interio a re .. ................................................................ ..........90 I MSner pentru cam uflare....97 ....................................faruri spate c e a ta ......................................................98 M Maneta semnaiizatorului.................. 13 .............nivel ulei .............68 Lumina de pozitie.............p o m ir e ....................18 Nivel u le i.......... .....19 .............. ...... 43 Lumini de semnalizare.............rabatarea........................................................................................ ..........................rezerva combustibil ......48 Oglinda in te rio r.

........................................................30 Preincalzire.............. 68 Sistem suport pentai greutati pe p ia fo n .......... 49 Rulou parasolar luneta........63 Scaune......... 52 Schima de selectare ...................59 Pomirea motorului ......50 ...........................73 Reglarea rn inaltime a volamjiui .....50 Scaune fata reglabile electric ........... ................................ ..................clim atronic. ... 41 Rulou parasolar......................................... ........................................................................ 61 R Recirculare aer .........................77 Reglarea batai fa ru rilo r.............................59 Heglare scaune......................................60 Spatar rabatabfl ..............................................97 Presiune u le i................................................................................. . r \ INDEX ALFABETIC P Parasolare.........20 Roata de urgenta.........62 Sarcina pe p ia fo n .............41 Reglarea in Inalfime a scaunului ............43 S ertare.........85 Scrumiera...................................................................... ................pasager d re a p ta ................................... ....... 71 R ula re .......instalatia aer conditionat ................. 49 s Sac de Tncarcare......... .....50 Scaun fata cu Tncalzire ........................97 .... 66.......50 Scaune ta ja .................................................. ..................... .50 INDEX 109 .........TncSlzire §i ventiiare..... ......... ....................19 Prize.................................68 Sertar mSnusi.......... ..............................................................79 ............ 71 Roata de rezerva ingusta ..........................49 Pedale................63 Sistem de a la rm a ....................... ..............clim atronic.........68 Sertar pentnj cartea de b o rd ..........82 .......70...............dupa golirea rezervorului...............62 Sac s k i...............67 Semnalizare luminoasa ............ 67 Program electronic de stabllizare ............ .............................50 ...31 Spatiu pentai bagaje...98 Pozitiiie cliindoilui capotei HI portbagajului ........... ....... ........74 .Tncalzire si ventllare......... ............. ..............................gofer................. 71 Roata de rezerva .....56 Scaunul so ferulu i............................51 Reglarea temperaturil ................ .....................................

..... 28 Telecomanda cu semnal ra d io ........Hands F re e ....................... ............................................................................. ...... 22 ................ ......................................................................................................... 69 z Zgom ot........................................................................suport tefefon......45 u U$i ......rnchidere... 25 Telefon mobil .....63 Suport s tic le .... 24 ..22 Suport bagaje pe m a rin a ........ 21 Volumui rezervorulul..... 82 ........................................... 30 ... .......................................................deschidere individuala a u ^ ilo r....... 28 ............... 57 Trapa / Plafon g lisa nt. 75 Vitszometru...........deschidere......................... 40. 25 ... 101 Tetiere................................................. 92 Trusa de pfim-ajutor ....................incalzire si ventilare .77 Ventiiatie cu aer proaspat.......... 104 ^ T Tablou de b o rd .............................................. 73........................................................................... ....51 Suport pen trj p a h a re ... 22 ................................................................................sincronizata... 3 Tahomelru.65 Suport telefon............... 36 T riptronic.... 7 Volan muitifunctionai.............................INDEX ALFABETIC SpaJar ortopedic .................63 Stergator p a rb riz...... 22 Tem pom at........asigurarea copiilo r...65 Suport bagaje........................ ............................ 96 110- INDEX .....................reglare vo lu m ....................................63 Suprafeje de depozitare ............................ 26 V Ventilatie........... 7 Tasta de inchidere centralizata ......

reprezentarilor §i descrierilor prezentate in acest material nu pot fi ridicate nici ur^ fel de pretentii. o . Toate dre ptu rlle conform leg isla tiei tn p rtvln fa d re p tu lu i de a u to r a pa rtin VOLKSWAGEN AG. Retiparirea. Se rezerva dreptui la modificdri. dotarilor si tehnidi. Va rugam sa fiti infelegdtori deoarece oricand pot apare modificari ale formei. indusiv normele acestui manual au la baza stadlul de informare corespunzator momentului tn care acest material a fost edrtat. chlar $1 numai partial.o o VOLKSWAGEN lucreaz§ permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor modelelor. Realizat in Germania © 2000 VOLKSWAGEN AG Finalizarea redactaril: decembrie 2000 AceastS hartle a fost fabricata din celuloza fara continut de dor. figurile. multiplicarea sau traducerea. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. pe baza indicatiilor. Astfel. Textele.

3 .3 Passaf Date tehnice .

^ A lts indlcatii vezi manualul 3.5 min 49 CC sail Biodiesel ca. din care rezen/a ca.2. 4. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe rito a re la d a te le te h n ic e SG = culie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 26 MOTOR DIESEL . 2496 cm^ 19. 8 ca. N u u m p le ti fn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara specificatie specificatie VW 506 00 sau 506 01 VW 505 00 sau VW 505 01 1n manualul 3 ^ la capilalut . Latime Inattimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admlsibila Diametml cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Pulere Moment de turatie maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita fi Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz’ ’ . 62.1 sub . Acest ulei este calttativ psrrtnj avantajele oferlts de Long Life Service.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I V 6 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime. 6. Alte indicalii vezf manualul 1.5 1515 1515 / 1513 (la tracfiune integrala) Ulei de motor®’ cu schlmbare filtru irtri La umplere se controleaza nivelul uleiului.0 ca.cu instalatie de spalare farurl litri liiri litri Numar cilindri.4 in mm in mm ■ in mm in m in mm in mm 4703 /1 7 4 6 1462 107 11.Ule> de motor” . capitolul . capacitate cilindrica rot/min in Nm /a rot/min l l O k W (150 C P ) / 4000 310/1500-3200 6 cilindri.2 5.Intervale Service".In s ta ^ tia de spalare a pa/bnzului* aflatl c j ce ttp de agent de spalare trebuia sS L/mpleti rezervorui.

7 11.0 7. in panta pana la 12% i kg n i kg n i kg n 1600 1700 750 1800 2000 Valorile din paranteze sunt valabile pentnj cutii de viteza mecanice 6 trepte cu 4MOTION.4 6.2 10. panta panS la 8% fara sistem de franare.7 9.0) 6.6 9.U A I t ItH N lU t C utii de viteza Performante Viteza maxima 0-80 km/h SG AG 214 7.4 (10. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa rem orca franare. ! 1 1 0km n /0 i 1 1 0km n /0 i 1/100 km n t g/km n i kg n f kg n t kg n i kg n i kg n 220 6.1 (11.6 (213) 232 (2150) 2190 (1602) 1641 (1160) 1200 1070 0-100 km/h i kmA) n i sc n e.3 6.6) 7. panta pana la 12% frSnare.9 186 2040 1489 1150 Consum de carburant urban extraurban combinat Emisie COj IMase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.2) 12. tnsec.0) 11.5 (7. MOTOR DIESEL 27 .8 211 2080 1531 1190 980 100 AA {216)212 (6.3 (6.9) 8.9 5.

Acest ulei este calitaliv penlru avantajete olerne de Long Life Serwce. din care rezerva ca. 4. caprtolul . capacitate cllindrica Compresie Cafburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz" .2.cu Instala^e de S{»lare farurl litri nth liiri ca.2 la capitoluf „lnstalatla tie spSlare a parbnzuKjl' sflati cu ce tip de ag«n( d s s p ila ra irebula sS um pleti rezeivorul.Inlervale Sarvica" R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala ^ j. 6.0 min 49 CC sau Biodiesel in mm In mm fn mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. ^ a u to m a ta AA = tractiune integrala (4MOTION) 24 MOTOR DIESEL . 62.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 9 6 k W ( 1 3 0 C P ) D im en siu n i Lungime. 8 ca.5 1515 1515 / 1513 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtiii lltrl La umplere se controleaza niveiui uleiului. 1896 cm’ 19.0 ca. « ANe ^d ic a tit vazi manualul 3. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificalie specificafie VW 506 01=> VW 505 01 In manualul 3.1 sub .U lel de motor".0 4 cilindri. A lte (ndlcatii vezi manualul T. Ld(ime Inaltimea vetiiculului gol Garda la sol (a greutatea totala admlsibila Olametrul cercului de viraj Ecarlament fata Ecartamenf spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim rot/min in Nm la rot/min 96 kW (130 C P ) / 4000 285 / 1750 (Cutie mecanica in 5 trepte) 3 1 0 / 1900 Numar cllindri.2 4.

6 (149) 151 (1950) 1960 (1375) 1387 (1060) 1070 980 AG 203 7. Tn panta pSna ia 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km tn 1/100 km In 1/100 km in g/km in km/h in sec.4) 4. SG 208 6. panta pana la 12 % franare.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban comblnat Emisie COj M ase Masa totals admisiblla Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisiblla Sarcina pe axa spate.4 7. MOTOR DIESEL 25 . panta p^na la 8% fara sistem de franare.6 (5.4 8.7) 7.2 5.0 189 2000 1425 1110 100 AA 204 6.2 6.9 (7. in sec.5 10.6) 5.0 5.8 10.9 11.9 9.3 170 2080 1498 1080 1080 1600 1700 650 1700 2000 750 Valorile din paranteze sunt valabile pentrv cutii de vitezS mecanice 5 trepte. admisibilS Sarcina admisiblla pe acopeh$ M a s a re m o rc a frSnare.5 (4.

6. ^ Acest ulei este calHativ pentru avantajele ofertte ds Long U fe Service Alta Indtcatli vezi manuahjl 1. din care rezervS ca. 1896 19. R e s p e c ta ti in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze m anuka AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 22 MOTOR DIESEL .2 4. 8 ca.cu Instalatie de sp^eire faruri litri liiri litri ca.0 min 49 CC sau Biodiesel In m in mm tn mm 11.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) !n mm in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 f Ulei de motor*’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 7 4 kW ( 1 0 0 C P ) D im e n siu n i Lungime. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificaSie specificafie VW 506 013' VW 505 01 S ts' In manuaJul 3. 62.0 Numar citindri.1 sub . capitolul .2. Lafime InSltimea vehiculuiui go! Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatle maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentm spdlare p artriz’ ’ . ^ Alte indicatii vezi manualul 3. capacitate cillndrica rot/min Tn Nm la rol/min 74 kW {100 C P ) / 4000 2 5 0 /1 9 0 0 4 cilindri. 4^0 ca.U te i de motor".instBlatia de spSiare a parbrizului’ aflali cu ce tip de agent de spalare trebuie sa um pleti rezeivorul.Jnlervale Service’ .2 la c a p llo ljl .

2 6. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 191 8.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performanfe Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG Jn km/h in sec.4 146 1940 1361 1050 960 100 AG 185 9.4 5.3 9. in sec. parta pana la 12% franare.4 7. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.3 12.0 4.4 14. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi$ M asa re m o rc a franare.7 181 1960 1389 1070 AA - - C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinal Emisie C O j M ase Masa totala admisibifd Masa vehiculului gol Sardna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.5 5. in panta pana la 12% in kg in kg in kg 1400 1600 650 - — MOTOR DIESEL 23 .

R e s p e c ta ti $ i in d ic a fiile g e n e ra te re fe rito a re fa d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) 20 MOTOR BENZINA . ^ In manualul 3. Super 95 COR'i conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. 8 ca.2.0 rot/min in Nm la rot/min 142 kW (193 C P ) / 6000 280 / 3200 6 cilindri. capacitate cilindrica Compresle Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru ^ ^ a r e parbriz^ litri litri ca. la capilolul .0 6.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 6 1 4 2 k W (1 9 3 C P ) 4 M O T IO N D im en siu n i Lungime. din care rezerva ca.U lei de motor'. usoarS cre?tere a consumulur $l u$oare zgomote de b a lil in m otor pana la reglare. N u u m p le ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificatie specificatie VW 503 00** VW 500 00 sau VW 502 GO specificatie VW 501 01 '■ Cu u s o a ri reducere a puteril. 4. 27V1 cm^ 10. AKe Indicatii.6 Benzina Super Plus 98 COR. capitotul . 8 2 .5 1515 1513 Ulei de motor®* cu schimbare fillru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. Acest ulei este condltia pentru avantajele o te rte de Long U le Service. vezi manualul 1.1. AKe Indlcatll vezi m anualul 3.2 la capltolul Jnstalafia de spSlare a parbrizuluT aflati cu ce tip de agent de spalare trebuie sa umpteti rezervorul. Latime Indt^mea vehiculului go! Garda la sol la greutatea totala admisibila DIametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turafie maxim Numar cilindri.Intervale Service".

admisiblla Sarcina admisibila pe acoperi$ M a s a re m o r c a franare.1 7.0 9. m l/1 0 0 km in i/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 238 5.9 11. panta pdna la 12% franare. in kg in kg in kg 1800 2000 750 MOTOR BENZINA 21 . m sec.DATE TEHNICE C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG in km/h in sec.8 15.8 16. in panta pana la 12% ^ Viteza maxima se atinge numai Tn treapta 4.3 7.5 7.9 10.5 252 2080 1527 1090 1080 100 AG 233=> 7.0 264 2130 1577 1140 C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totaia admislbila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fa(a admisibild Sarcina pe axa spate. panta pana la 8% fara sistem de frdnare.

0 4. Alte Indicaitl vezi manualul 3. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere U5oara Uleiuri multigrad specificatie spedficafie specificatie VW 503 00‘ ! VW 500 00 sau VW 502 00 VW 501 01 ') c u u $ o a rt reducere a puterll. 2324 cm^ 10. A lte indicatit.8 Benzina Super Plus 98 COR. capitolul . 8 ca. 62. Super 95 COR” conform DIN EN 228 litri litri ca.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare flltru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spaiare parbriz®' rot/min fn Nm la rot/min 125 kW (170 C P ) / 6200 225 / 3200 5 cilindri. ta capitolul .1. u$oara cre$tere a consumulul si u$oare zgom ole de bStal in motor p in a la reglare ^ In manuslul 3 2 !a capitolul .U lel de motor".Intervale Service* R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac|iune integrala (4M 0TI0N) 18 MOTOR BENZINA .D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 5 1 2 5 k W ( 1 7 0 C P ) D im e n siu n i Lungima.Inslalatia <3e spaiare a paftjrizul j ‘ aRati eu ce 8p de agent de spaiare Iretjule s4 umpleti rezen/orul. vezI manualul 1. Aces! ulel este conditia pentru avantajele ofente de Long Lite Service. din care rezerva ca. 4.2. 1-atime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametru) cerculut de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri.7 in mm in mm In mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.

admisibiiS Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a franare.8 7.4 13.3 9.0 7. SG 228 6.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extraufban combinat Emisie CO^ 'W M ase Masa totala admlsibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admislbila Sarcina pe axa spate.1 9. in sec. panla pana la 12% franare.3 223 1980 1421 1080 990 100 AG AA 224 6.7 223 2080 1529 1090 1080 100 - - - - 1500 1700 700 - 1600 1800 750 MOTOR BENZINA 19 .4 9. panta pana la 8% fara sistem de franare.3 8. in pante pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kn\/h in sec.9 13.

AHe indicatii. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutle de viteze automata AA = tracfiune integrala (4MOTION) 16 MOTOR BENZINA .5 Super 95 COR / Nonnal 91 COR’ ' conform DIN EN 228 !n mm In mm in mm fn m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. 1781 cm^ 9. 8 ca. in manualul 3. capitolul .8 T 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime.1. Nu u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificafie specificatie VW 503 00*> VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu usoara reducers a pulerii. capacitate cilindricd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezervor pentru spaiare parbriz^ litn litri ca. Acast ulel este conditia penlru avanlaje)e oferlte de Long Life Sen/Ice. ^ A le Indicatll vezf manualul 3. din care rezervS ca.Instalatia d e spdtare a parbrizulur aflap cu ce tip de agent de spalare trebule s i umpleti rezervorul. 4. u$oara cre$tere a con sLm uIji usoare zgomote de batai In motor pdnS la reglare.2 la capitolul . 62.0 4.2. Lajime Inaltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totaia admlsibila Diametrul cerculul de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri.intervale Sen/Ice’ . vezj m anualul 1. la capitolul .U lel de motor’ .5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractlune Integraia) Ulei de motor®’ cu schimbare filtai litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 1 .0 rot/min in Nm la rot/min 1 10 kW (15 0 C P )/5 7 0 0 2 1 0 /1 7 5 0 4 cilindri.

0 9.4 9. M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fafa admisibifS Sarcina pe axa spate. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a frSnare.2 197 1930 1354 1030 990 100 AG 215"! 7.2 11.5 10. fnsec. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 221 6.4 7. panta pana la 8% fara sistem de frSnare. 1 SG fn km/h in sec.4 6. in panta pana la 12% ® vrtezfl maxima se atlr>ge numai tn treapia 4.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extrauftan combinat Efnisie CO.5 13. panta pana la 12% franare.4 8.4 226 1990 1406 1080 AA — - - - - - - in kg in kg in kg 1300 1500 650 1500 1700 - - " im n T n B B P A i7 m M 17 .

Intervale Service*. la capitolul . Acest ulet este condWa pentru avant^'ele ofertte de Long Life Service. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor ca ttu ra nt Hezervor pentru s p a l^ e parbriz® litri litri ca. capitolul .U A It: /trt/V/L-t M o to r b e n z in a 9 6 k W (1 3 0 C P ) D im e n siu n i Lungime.5 1515 1 5 1 5 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) 1 Ulei de motor=> cu schimbare filtn j litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. 62. Latime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diamelrul cercului de viraj E c a r t^ e n t fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim N jm a r cilindri. u$oarS creslere a consumulul $1 u$oare zgomote de bataj In m otoi p in a la reglare. 8 ca. Alle Indlcatli vezi manualul 3.2.1. 1984 cm^ 10.0 rot/min m Nm la rot/min 9 6 k W (1 3 0 C P ) / 5700 1 9 5 /3 3 0 0 4 cilindri.0 4. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de vrteze manuala AG = cutie de vileze automata AA = tractiune integrala (4M0T10N) 14 MOTOR BENZINA .3 Super 95 COR / Nonnal 91 COR" conform DIN EN 228 Tn mm !n mm !n mm In m fn mm in mm 4 7 0 3 / 1746 1462 107 11. 4. Alte Indicatll. N u u m p ie ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Ufeiuri multigrad de ungere u^oara Uteiuri multigrad specifica(ie specificatie VW 503 00^’ VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 ’ ) C u j ^ a r a raducere a puteril. din care rezen/a ca.U lei de motor” .Instalatis da spaisre a parbrizului' ailatt cu ce lip de agent de sp&lare trebuie sS iim plsti rezervoml. vezI manualul 1. ^ in manualul 3 ^ la capitolul .

L//-1 i 1. panta pana la 12% franare.5 6.8 9. in sec. 5n panta pand la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h fn sec.0 192 1930 1366 1020 1000 100 AG - AA - - - - - - - - - - - 1400 1600 650 - - MOTOR BENZINA 15 . f C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie COj M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. panta pand la 8% fara sistem de frSnare. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M a s a re m o rc a franare. SG 210 6.0 8.9 11.

R e s p e c ta fi $ i in d ic a tiile g e n e ra le re fe rito a re la d a te le te h n ic e SQ = cutie de viteze manuala AG = ciitie de viteze automatd AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) H -JO T D R R F W 7 /W i . u$oard cre^tere a consumului $1 usoars zgom ote de batSi 1n motor pSna la regtare. 4. din care rezerva ca. vezi manualui 1.0 3. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uteiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificape specificape VW 503 00*' VW 500 00 sau VW 502 00 specificape VW 501 01 '* Cu u^osra reducere a puterli.2.1. la capHoful .5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.8 rot/min In Nm la rol/min 85 kW (115 C P ) / 5400 1 7 2 /3 5 0 0 4 cllindri. cspltolul .3 Super 95 COR / Normal 91 COR" conform DIN EN 228 in mm in mm fn m m ' in m m mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. ^ Alte Indlcatll vazt m a rualu l 3.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 8 5 k W (1 1 5 C P ) D im e n s iu n i Lungime.Instalatia de s p ^ r e a parbrtzulul' allaSi cu ce tip de agent de spdlare trebuie sa jm pteti rezervorul. 8 ca. in manualut 3. A lle indlcatii. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carfaurant Rezervor pentru spSlare parbriz*> litri litri ca. 1984 cm^ 10. 62. Acsst ulel e sia condltia pentru a va rtajele ofarite de Long U fa Service. LStlme lrt§ttimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea latala admisibila Diametrul cerculLii de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindrl.U lel de motor*.2 ta capitolul .In teivale Sentee*.

5 11. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M asa re m o rc a fr^nare.0 8.8 6.4 13. Tn panta pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h in sec.3 199 1900 1319 1000 990 AG 193 8.3 7.3 7.5 9.4 12. panta pana la 12% franare.4 11.3 8.2 11. SG 200 7. panta pana la 8% fara sistem de franare.D A T E T E H N IC E C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum d e c a rb u ra n t urban extraurfaan combinat Emisie CO^ M ase Masa total§ admisibila Masa vehiculului gol Sarclna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.6 12.9 214 2000 1424 1010 1080 1400 1600 650 1500 1700 740 MOTOR BENZINA 13 .6 230 1930 1348 1030 100 AA 196 7. in sec.

capacitate cillndticd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezen/or pentru spdlare partiriz® litri litri ca.0 3.Ulei de motor".2 ta c a p ito ljl . u^oard cre$lere a consumulul $i u$oare zgomote de b&tai Tn motor pana la rsglare.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 7 5 k W ( 1 0 2 CP) D im en siu n i Lungime.Instalatia tie spdlare a parbrizulur aflo^ cu ce fip de ageirt de spalare trebule s i umpleti rezervorul. 62. 6 ca.2.5 rot/min in Nm la rot/min 75 kW (102 C P ) / 5600 1 48/ 3800 4 cilindri. N u u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara Uieiuri multigrad specificafiB specificatie VW 503 OO"' VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu ugoars reducere a puterti.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtru iltri La umplere se corttroleaza nivelul ulelului. din care rezerva ca. 1595 cm^ 10. Latime Indlflmea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul ceiTJUIui de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turajie maxim Numar cilindri. vezi manualul la capitolul . Acest ulei este condttia pentru avai^tajels ofente de Lorig U le Service Alte indicatii.Intervale Service'. ^ in manualul 3. ^ A lte Indicatii vezi manualul 3. 4.3 Super 95 COR / Normal 91 COR'» conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. capltoful . R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re ie r itp a r e ia d a te ie te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac{tune integrals (4MOTION) 10 MOTOR BENZINA .

1 7.7 10. panta pana la 12% franare.7 185 1870 1286 970 990 100 AG AA - — - — i kg n Masa remorca franare. fn sec.7 6. SG 192 8.4 12.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. pantS p§n§ la 8% fata sistem de frSnare. in panta pdna la 12% T kg o i kg n i kg n 1200 1400 650 - - ■ MOTOR BENZINA 11 . admisibila Sarcina admisibila pe acq>eri$ in kg in kg in kg in kg In 1/100 km In 1/100 km !n i/100 km in g/km In km/h in sec.

JoJ§ ulei motor 5 .2 la c a p ito lu l n C am e ra m o to ru lu i”.Vas de expansiune 6 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .DATETEHNICE Motor benzina 110 kW (1. INDICATII GENERALE .Baterie vehicul 2 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n fie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Rezervor lichid frSna 4 . M o to r b e n z in a 1 2 5 kW VS 1 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Orificiu umplere ulei motor 3 .Baterie vehicul 2 3 4 5 6 • Orificiu umplere ulei motor Rezervor lichid frSna Joja ulei motor Vas de expansiune Rezervor pentru spalare parbriz A te n iie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .8 litri) 1 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Vas de expansiune 6 . M o to r b e n zin a 1 4 2 kW V 6 1 .Joja ulei motor 5 .Baterie vehicul 2 • Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichid frana 4 .

Joja ulei motor 5 .Rezen/or pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n * t e le d in m a n u a lu i 3 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Vas expansiune 6 .Baterie vehicul 3 • Rezervor lichid frana 4 .Orificiu umplere ulei motor 3 . M o to r D ie s e l 9 6 kW 1 .2 la c a p lto lu l „C a m e ra m o to ru lu i’’.Rezervor lichid frana 4 .Rezervor pentru spalare paftriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Joja ulei motor 5 .DATE TEHNICE M o to r D ie s e l 7 4 kW 1 .Rezervor lichid frana 4 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i".Orificiu ulei motor 5 .Baterie vehicul 2 . M o to r D ie s e l 1 1 0 kW V 6 1 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Vas de expanslune 6 .Baterie vehicul 2 .Vas de expansiune 6 . INDICATII GENERALE .Joja ulei motor 2 .

to a re ie : S a rc in i d e s p rijin • Respectati leg isla tia specifica t^ rii dumneavoastra (de exemplu la montarea Sarcina m a x im a admisibila de sprijin a barei de remorcare pe capul bilei dispoziunei lampi de control). Se respectiv 13 poli. nentele ca de exemplu bara de proteclie. poate fi depa§ita. in plus ^uruburile de fixare trebuie stranse Sarcina minima necesara de sprijin trebuie cu 0 cheie iar la instalapa electricd a sa fie 4% din sarcina realS de remorcare.D A T E T E H N IC E Cota d data nu trebuie depa$ita. • Datele din figura reprezinta dimensiunile punctul de fixare care trebuie respectate la montarea uiterioara a unei cuple de remorca. In acest caz special viteza fa b ric a n tu iu i c u p le i d e re m o rc a nu trebuie sa fie mai mare de 1 0 0 km /h. Atenjie ca au intotdeauna ice Volkswagen montarea ulterioara a unei prioritate date din aotele oticiale ale vehi­ cupte de remorca. in cazul P e n tru p ro p ria d u m n e a v o a s tra deplasarii cu remorca. • Conform normei 92/21 EWG (Edifia 95/ 48/EG) la unele modele masa totala adA te n tie ! misibila a vehiculului de tractiune. re s p e c ta ti urm av ite z e m a i m a ri. s ig u ra n ta re s p e c ta fi d a te le din In aotele vehiculului este trecuta alunci in s tr u c tiu n ile d e m o n ta r e a le cre$terea masei. A c e s t iu c ru e s te v ala b il d u m n e a v o a s tra m o n ta re a u n e i $ i p e n tru ta r i in c a re s u n t a d m is e c u p le d e re m o rc a . p o t s a a p a ra a v a rii si in a lte lo c u rl in v e h ic u l! INDICATIIGENERALE . culului. La vehiculele pentru atte tari aceste valori Va recomandam sa executati la un serv­ pot sa difere. vehiculului trebuie conectata o prizd de 7 insa nu trebuie sS depaseasca 25 kg. maxima de sprijin. tivului de remorcare nu trebuie sa depa• Tretjule montate si demontate compo^easca 8 5 kg. D in m o tiv e d e s ig u r a n ta tr e b u ie in s a sa nu se m e a rg a m a i re p e d e D a c a tr e b u ie sa e x e c u t a t i c h ia r d e 8 0 km /h . Acest S a r c in ii r e m o rc a lucru este valabil $1 in cazul vehiculului • Valorile pentru sarcinile remorca sunt c o m p le t in c a rc a t in c lu s iv la sa rc in a vaiabile pentru vehiculele din Gemiania. re . Pentru aceasta sunt recom anda sa se fo lose asca sarcina maxima admisibila. necesare cuno^tinte speciale si scule. A te n tie ! • D a c a s*a m o n ta t g re ^ it c u p la d e re m o rc a e x is ta p e ric o l d e a c ­ c id e n t! • D a c a p riza a fo s t c o n e c ta ta g re s it la In s ta la tia e le c t r ic a a v e h ic u lu lu i.

Vas de expansiune 6 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Baterie vehicul 2 .Rezen/or lichid frSna 4 .Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichrd frana 4 .2 la c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”. M o to r b e n z in a 9 6 kW 1 • Baterie vehicul 2 .2 ia c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Vas de expansiune 6 . INDICATII GENERALE .Joja ulei motor 5 .Joja ulei motor 5 .Baterie vehicul 2 .Oriliciu umplere u!ei motor 3 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te te din m a n u a lu l 3 .Joja ulei motor 5 .U A It ItH N lU t F ig u ri c a m e r e m o to r M o to r b e n z in a 7 5 kW 1 .Rezervor pentru spalare parbriz Atentie! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te te d in m a n u a lu i 3 . M o to r b e n z in a 6 5 kW 1 .Vas de expansiune 6 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n t e le din m a n u a lu l 3 .Rezervor lichid frana 4 .2 la c a p ito iu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.

2 .4 t 5 3 * * « « s m s • TfeRrt'Sae-ESA O Ar? OB€ ' • . ■. .. . 354 • _ . numere PR 5 .n .DATE TEHNICE D a te c a r a c t e r is t ic e v e h ic u l w w z . ' i ^ .Numar identificare vehicul 2 .2 .N u m a r id e n t if ic a r e v e h ic u l (numarul $asiului) este $tantat pe peretele transversal din spate in camera motorului. i .E tic h e t a tip este fixata la dreapta pe suportui amortizorului.Date speciflce consum Datele le gasi]i $i Tn planul Service.4 a « .Ph3.3 V k D 0 9 ■ '“ > w I l .Cod motor Cod de viteza Numar lac. ' • E O A O E .Tip vehicul. i N l SSC 'S a f 1 . Vehicutele pentru anumite {ari de export nu au elichela tip. OBC A /^P\jaiBC|35e-airti::gsiJ|. putere motor.s«:4r*w as). ! J S F E l. . IN D IC AW GENERALE . Echipare interioarS 4 . cutie de viteze 3 . fn a in te d e a iu c ra la m o to r sau in c a m e ra m o to ru lu i a te n fie la „ ln d ic a tiite d e s ig u r a n ta la lu> c r a r i in c a m e r a m o to ru lu i” d in m a n u a lu l 3 .• I I .lJ y z z2 iw 4 l8 3 9 i R J 6 .Echipare muitlpia. _ _ 4 _ _. A u to c o la n tu I c u d a t e v e h ic u l este lipit pe tabla podelei la stanga langa sLtportuI rotii de rezerva din spatiul de bagaje. ( 4 n a H Q . AutocolantuI contine urmatoarele date: 1 .’ W * 1 *7 IG 2 2 iB .< 5 r 4-ya.

D A T E T E H N IC E P u n c t d e f ix a r e p e n tr u c u p la r e a re m o r c ii T racttun e fata 4M O TION e45-6S7K A = Puncte de fixare pe vehicul a b c d e f g 1124 mm min 65 mm 26 mm 350-420 mm 403 mm 629 mm 1000 mm A = Puncte de fixare pe > a b c d e f 6 h 1112 mm min 65 mm 15 mm 350-420 mm 404 mm 490 mm 630 mm 1000 mm INDJCATtl GENSRALE .

• in functie de m odul de conducere. • Calculul co n s u m u lu i to ta l se face cu 0 pondere de cca. A slfe l valorile consum ului 5 i em isiilor C O j pot creste putin. A te n tie c a Tn p e rm a n e n ta a u prior it a te d a te le m e n tio n a te in a c te le o fic ia le a le m a sin ii. valorile consumului rezultate din practice pot sa se abata de la valorile obtlnute con­ form normet de masurare. Se aplica urm itoarele conditii de testare: • Masurarea ciclului u rb a n (fn ora?) incepand cu pomirea la rece a motonjlui. • La ciclul e x tra -u rb a n vehiculul este accelerat si franat in toate treptele. Valorile valabile pentru vehiculul dumneavoastra individual le afla]! la dealerul dumneavoas­ tra Volkswagen. Viteza de depiasare variaza intre 0 $i 120 km/h. C o n s u m u l d e c a rb u ra n t Vaiorlle consumului ?i emisiei sunt obtlnute conlorm normeide masurare 9 3 / 1 16/E G se refera la greutatea reala a vehiculului gol (clasa de greutate).. 37% pentru ciclul urban 5 i de 63% pentru ciclul extraurban. conditiile stradale §i de trafic. Apoi este simulata deplasarea prin ora§. La v e h ic u ie le s p e c ia ie si v eh ic u * ie ie p e n tru a lte t a r i a c e s te v a io ri p ot sa d ife re .DATE TEHNICE In d ic a tii g e n e r a te r e f e r it o a r e la d a t e le te h n ic e D a c a nu s e s p e c ific a a lt f e l s au d a c a nu s e fa c e o m e n tiu n e spec ia la . Aceste gaze se evalueaza $i in fi­ nal rezulta printre altele valoarea de emisie CO. Pentru obtinerea consumului de carburant se executa 2 c ic lu ri de m a su ra re pe un sta nd de masurare cu role. • Pentru determinarea e m is iilo r CO^ se aduna gazele de ardere din timpul ambelor cicluri. P e r fo r m a n te la d e p ia s a re Performanjele la depiasare au fost deter­ minate in lipsa echipam entelor care ar putea reduce performanlele ca de exemplu instalatia de climattzare. In functie de gradul de echipare greutatea vehiculului gol si prin urmare clasa de greutate se pot m odlfica. D a te m o to r T ip u l m o t o r u i u i c u c a r e e s t e e c h ip a t v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra e s te s e c ific a t in p la n u l-s e rv ic e in a u to c o la n tu i eu d a te le v e h ic u lu lu i r e s p e c t iv in a c t e l e o f ic ia le a le v e h ic u lu lu i. aparatoare de noroi pneuri extrem de late. INDICATII GENERALE . influentele mediului inconjurator $i starea vehiculului. s u n t v a la b ile t o a t e d a te le te h n ic e p re z e n ta te p e n tru v eh ic u le le e c h ip a te in s e rie d in G e rm a n ia. In d ic a tii • Valorile consumului $i de emisie din tabeie sunt valabile pentru vehiculul gol avand echiparea de baza.

P n e u ri d e vara: Valorile sunt trecute pe partea interioara a capacului rezervonjlui.si prin montarea ulterioara de accesorii. INDICAJII GENERALE . s-ar put e a d e s fa c e in tim p u l d e p la s a rii . iV io m en te d e s tr a n g e r e a le s u r u b u rilo r d e ro a ta D upa s c h im b a re a ro tii s e v o r resp e c ta u rm a to a re ie : M o m e n tu I de ro ta tie a l s u ru b u rilo r d e ro a ta se v e rific a fo a r te ra p id cu o c h e ie d in a m o m e tric a . P n e u ri d e ia m a : Sunt valabile valoiile corespunzatoare pentru pneurile de vara.2 bar.s p a te (4M O T IO N ).2 c a p ito lu i „R o ti” . resp e c tiv file te io r. S e m o n te a z a n u m a i p e a n v e lo p e 1 9 5 /6 5 R 1 5 s a u 2 0 5 R 1 6 91 T M +S (n u m a i p e ja n t a 6 J x 1 6 ET 4 0 ). U tiliz a re a la n tu rilo r d e z a p a d a la ro a ta de u rg e n ta nu e s te p e rm is a d in m o tiv e te h n ic e . dispozitivul de remorcare . marite cu 0. A c e s te a a u o m a re im p o rta n ta . Masa vehiculului gol create Tn cazul unor modele specials sau echiparii multiple de exemplu instala{ia de climatlzare. P r e s iu n e a in p n e u ri Valorile presiunii in pneuri sunt valabile pentru anvelopele reel —nu se reduce pre­ siunea mdrita la pneurile calde. M o m en tu I d e s tra n g e re e s te d e 1 20 N m la ja n te din o te l s i m e ta l usor.DATE TEHNICE M ase Valorile pentru vehiculul gol sunt valabile pentru modelul de baza avand rezervorul plin 90% $i f§ra conducator {75 kg). L a n tu ri d e z a p a d a L a n tu rile de z a p a d a tre b u ie m o n tat e n u m a i la ro tile d in f a t a in c a z u l t r a c tiu n ii f a t a . fn s p e c ia l la v lte z e m a ri. A te n tie ! D a c a s u ru b u rile s u n t a c tio n a te c u un m o m e n t p re a m ic . A te n fie ! S a rc in iie p e a x e m a x im a d m is ib ile $i m a s a t o ta la a d m is im ib ila nu tre b u ie d e p a s ite . A lte d e ta lii vezi m a n u a lu l 3 . A te n tie ! V a lo rile p re s iu n ii tre b u ie v erific a t e c e l p u fin o d a ta pe lu n a .p e r ic o t d e a c c id e n t! U n m o ­ m e n t p re a m a re a r p u te a d u ce la d e te rio ra r e a s u ru b u rilo r.

1 ilM»« •■ ‘ I4 i « 0 i piiB • 4 ^ .fM w i ■M l m I . I ..<-l-J J f l H ^ VK I h i — f * .S iB B S ife ia -^iJ % «# . itu n " 'tm m *.

............................. 26 ................................12 96 kW (130 C P ).............................................. 7 DATE TEHNICE r Motor Motor Motor Motor Motor Motor benzina benzina benzina benzina benzina benzina 75 kW (102 C P ).................................16 V5 125 kW (170 C P ).......................... 18 4 MOTION V6 142 kW (193 C P ) .............................................. 22 Motor diesei TDI 96 kW (130 C P )......2 Date caracteristice ve hicul.............................10 85 kW (115 C P )............... 24 Motor diesel TDI V6 110 kW (150 C P ) .............14 1.... 5 Imagini compartiment m otor........................ 4 Puncte de fixare pentru cuplarea remorcii.8 T 110 kW (150 C P ) ...... 20 Motor diesel TDI 74 kW (100 O P )........................CUPRINS GENERALITATI Indicatii general© referitoare la datele te h n ic e ...............

2.1 A u to tu ris m Siguranfa inaintede toate .

A cest m anual este valabll pentru toate modelele de autovehicule. De aceea sunt descrise echipamentele care sunt disponibile doar pentru anumite modele. / .

...................................................................CUPRINS In trod uce rs................... integrate Go!f / P olo.............. 39 r .................................................................32 Scaune pentru copii.............................................................. 2 Centuri de siguranta.. integrate Passat................................................................ 38 Tetiereie.............................................................................................................3 Sistem A irb a g .......... 35 Scaune din fa ja ........................23 Siguranfa copiilor............ 16 Deconectare Airbag................................................................................. 26 Scaune pentru copii....................................

scaunele copiilor. siguranta pentni copii si te tie re . in acest m aniial gasiti informatii importante. sfaturl ?i indicatii referitoare la siguranta pasiva in nou! dumneavoastra vehicul. Acest manual esle valabil pentru toate modelele be autovehicule. Va veti deplasa in sigurantS- INTRODUCERE IN TEMA .S IG U R A N T A fN A IN T E D E T O A T E In t r o d u c e r e S tim a ti c o n d iic a to ri de a u to tu ris m e V o lk s w a g e n . V a ru gam sa re s p e c ta fi in m od s p e ­ c ia l in d ic a tiile $i a v e r tis m e n te le din a c e s t m a n u a l • m in te re s u l d u m ­ n e a v o a s tra si a i tu tu ro r c e lo rla lti p a r tic ip a n ti la tr a fic . De aceea sunt descrise §i echipamente destinate numai anumitor modele. Airbag. Am c jp rin s a id to t ceea ce tre b u ie sa ?titi de e xe m p lu despre Centura de siguranta.

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C e n tu ra d e s ig u ra n ta

O

D e c e C en tu ra d e s ig u ra n ta ? S -a d o v e d it c a C e n t u r a d e s ig u ­ r a n t a o fe ra o b una p r o te c tie in c a z de a c c id e n t. D e a c e e a tn m a jo rit a t e a ta rilo r u t iiiz a r e a c e n tu r ii de s ig u r a n ta e s te im p u s a p rin le g e . A te n tie ! • C e n t u r iie s e p u n i n a i n t e a fie c a r e i d e p ia s a ri - si la d e p ia s a re a in e ra s ! A c e a s ta e s te v a la b it si p e n tru p e rs o a n e ie d e p e iocurile d in s p a te . C h ia r si fe m e iie in s a rc in a te tre * b u ie s a p o a r te in p e r m a n e n fa C en tu ra de s ig u ra n ta . N u m ai a s tfe l se g a ra n te a z a c e a m a i b u n a p ro te c tie p e n tru c o p ilul n e n a sc u t! A lte in d ic a tii re fe rito r la a c e a s ta le g a s iti la p ag . 1 2. • P e n tr u e f ic ie n t a p r o t e c t ie i c e n tu rii, o m a re im p o rta n ta o a re m o d ul de a s e z a re a l b e n z ii c e n ­ tu r ii. in u rm a to a re le p a g in i e s te d e s c ris m odul c o re c t d e a p lic a re a c e n tu rii. La pag. 26aflati cum pot fi luafi in siguranta copiii in vehicul.

Aceasta figura prezinta un vehicul care se Indreapta catre un zid. Persoaneie din vehicul nu au fixata Centura. Principiul fizic al unui impact frontal este u$or de explicat: Vehiculul $i pasagerii !n miscare poseda o energie numita „energie cinetica’ . Marimea „energiel cinetice" depinde in ge­ neral de viteza vehicululut, de masa vehiculului si a persoanelor din interior. Cu cat create viteza si masa vehiculului cu atat este mai mare energia cinetica care trebuie disipata Tn cazul unui accident.

CENTURI DB SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

Viteza vehiculului este totu^i factorul cel mai important. Daca de exemplu viteza ds 25 km/h se dubieaza ia 50 km/h. energia de mi§care se mareste de 4 ori! Deoarece, in exempiui nostru persoanele din vehicul nu poarta centuri de siguranta, in cazul unui impact, intreaga lor energie cineticd se disipa in zid prin intermediui masinii- Urmarea ar fi raniri grave sau chiar mortals.

Chiar daca mergeti cu o viteza Tntre 30 km/h §i 50 km/h, Tn cazul unui acddent, asupra corpului actioneaza forte care pot depa$i u$or 10.000 N. Aceasta corespunde unei forte de greutate d e o tona (1.000 kg). Fortele ce ac|ioneaza asupra corpului dvs. cresc cu viteza, adica, de exem plu, la viteza dubla, fortele se maresc de 4 oril Persoanele din vehicul, care nu $i-au pus centunie lor de siguranta nu sunt Jegate" de vehicul. Tn cazul unui accident frontal, aceste persoane se vor deplasa mai departe cu aceea^j viteza cu care vehiculul s-a deplasat inalntea impactului!

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In cazul unui accident frontal, persoaneie din vehicLil c a re nu $i-au pus Centura vorfi azvarlite in fata $i se lovesc necontrolat de parti din interioml vehicuiului ca de ex. volan, bord, parbriz. Persoaneie din vehicul care nu §i-au pus Centura, in unele cazuri pot fi chiar aruncate in afara vehicuiului. Aceasta poate duce la raniri foarte serioase cu pericol de viata. Parerea raspSndita ca la un accident u§or corpul se poate proteja cu mainile, este falsa. Cfiiar §i la viteze reduse, la impact actioneaza asupra corpului for^e de care nu te mai po|i proteja.

$i pentru persoaneie de pe bancheta din spate este im portant sa poarte centuri deoarece in cazul unui accident pot fi azvarlrte necontrolat prin ma^inS. 0 persoana de pe banchieta din spate care nu poarta centurg poate nu num ai sa se rdneasca pe sine ci $i persoaneie din fa(a.

r
CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

P r o t e ja r e a p rin c e n tu r i d e s ig u r a n ta Centurile de siguranta aplicate corect, mentin persoanele din interior in pozi{ia corecta. Centurile reduc in mare masura energia clnetica. De asemenea ele Tmpiedica miscSri necontrolate care pot dues la raniri grave. Persoanele din interiorui vehiculuiui, avand Centura corect aplicata profita in mare m asjra de faptui ca energia clnetica este preluata de Centura. Structgra din fata a ma§inii 5 i aite elem ents ale sigurantei pasive ca de ex. sistemul Airbag reduc de asemenea energia clnetica. Energia care la nagtere sste astfel menlinuta la un nivel scazut si riscul de ranire se diminueaza.

Exemplele noastre descriu impactcj! fron­ tal. Desigur ca aceste principii fizice sunt valabile $i la alte tipuri de accider\te dec) si la vetiicule cu Airbag. De aceea d u m n e a v o a s tra t r e b u ie sa p u n e ti Centura in a in te a fiecarei p le c a ri chiar daca mergeti „numai pana la c o if, n il atenti ca ?i c e ila lti pasageri sa folos e a s c a corect Centura. Paginile anterioare v-au aratat cat de Im­ portant este sa folositi centurile de sigu­ ranta $i cum actioneaza acestea. S ta tisticile a ccidentelor au d ovedit ca aplicarea corecta a centurii mic$oreaza riscul ranirii iar ^ n s a supravietuirii ?n cazul unui accident grav se mareste. Din acest motiv, in majoritatea taritor, utllizarea obiigatorie a centurilor de siguranta este prevazuta prin lege. Modul cum trebuie sa aplicati corect Cen­ tu ra de siguranta §i cum functioneaza sistemul Airtjag se descrie tn urmatoarele pagini.

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t iz a r i • C e n tu rile se pun in a in te a fie c a r e i d e p la s a ri c h ia r s i in d e p la s a rile m oras! A c e s t lu c ru e s te v a ia b ii si p e n tru p a s a g e rii din s p a te . • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rilo r s e o b tin e n u m a i d a c a a c e s te a s e fo io s e s c in m o d core c t. • A s ig u ra ti-v a c a c e n tu r ile de s ig u r a n ta a u fo s t p u s e e x a c t c u m e s te d e s c ris in a c e s t c a p ito l. P u n e re a c e n tu r ii d e e x e m p lu s u b b r a tu i d u m n e a v o a s t r a a r m a ri ris c u l ra n irii in c a z u i unui a c c id e n t! • B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa f ie a g a ta ta , ra s u c ita s a u sa se fre c e d e o b ie c te c u m u c h ii ascu> t ite . • C u o C en tu ra nu tr e b u ie n ic io d a ta sa se prin d a d oua p e r s o a n e (n ic i c o p ii). E s te f o a r t e p e r ic u io s s a p u n e ti C e n tu r a p e s te c o p ilu l a f l a t in b r a t e le d u m n e a v o a s tr a .

• B an d a c e n tu r ii n u tre b u ie sa t r e a c a p e s t e o b ie c t e f r a g il e (o c h e ia ri, p ix e t c .) p e n tru c a p ot c a u z a ra n iri. • im b ra c a m in te a g ro a s a , ie je ra , n e s t r a n s a (d e e x e m p lu h a in a p e s te s e c o u ) in flu e n te a z a n eg at iv a s e z a re a si fu n c tio n a re a c e n ­ tu r ii. • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rii s e a tin g e n u m a i in pozit ia c o r e c ta d e s e d e re • v e z i ma> n u a lu l 3 .1 . „ L o c u rile din f a t a ”.

R e s p e c ta ti si a v e r tis m e n te le de p e p a g in a u rm a to a re .

CBNTURI D E S IG U R A I^A

D a c a g a s it i d e te r io r a r i a le te s a tu rii. • C e n tu rile d e s ig u ra n ta nu tre* b u ie d e m o n ta te s au m o d ific a te in vreu n fe l. • B an d a c e n tu r ii tre b u ie p a s tra * t a c u r a t a d e o a r e c e m u r d a r ia p e r ic lite a z a fu n c tio n a re a s iste* m u lu i a u to m a t d e r e tr a g e r e a i c e n tu r ii . p e n tr u c a a c e a s t a nu m a i se p o a te fix a . In d ic a tii • In unele tari se pot exportata ma$inl cu centuri de s ig jra n ja care pot dileri prin modul de functionare de cele descrise in pagtnile urmatoare. • Va recom anddm sa e fectua ti toate lucrarlle la centurile de siguranta $i la retractoare la un dealer Volkswagen. • C e n tu rile d e s ig u ra n ta c a re in tim p u l unui a c c id e n t a u fo s t soli* c it a t e si a u fo s t in tin s e . „ing rijire a in te rio a ra a v e h ic u iu iu i”. a le ie g a tu rllo r c e n tu rii. In p lu s s e v e rifie d si a n c o ra re a c e n tu rilo r.2 . N u in c e rc a ti sa repar a ti s in g u r C e n t u r a d e s ig u ra n ta d e fe c ta . • Z o n a d e in tro d u c e re a lim b ii d e p rin d e re nu tre b u ie b io c a ta c u h a rtie s a u c e v a a s e m a n a to r. • V e r ific a ti re g u la t s ta re a cen> tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n t a .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E • In tim p u l d e p la s a rii p ic io a re le tr e b u ie s a s e g a s e a s c a in to td ea u n a in s p a tiu l p e n tru p ic io a re • fn n ic i un c a z p e b o rd s a u pe scaune. tre b u ie in lo c u ite la un d e a le r V o lk s w a ­ g en . a le s is te m u iu i a u to m a t d e ru la re s au a le in c h iz a to r u lu i C e n tu ra r e s p e c tiv e tr e b u ie In lo c u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n .. CENTURI D E SIGURAm'A .v e z i m a n u a iu i 3 .

A te n tie ! L im b a c e n tu r ii tre b u ie in tro d u s a n u m a i in in c h iz a t o r u i a f e r e n t s c a u n u lu i re s p e c tiv . Centuriie permit llbertatea depilna de mi$care cand sunt trase u$or (cSnd nu v3 miscatl brusc). tinandu-se de llmba de prindere. n u m a i d a c a p o z if ia centurii pentru a verifica ca C e n tu r a este p as ag e ru iu i e s te c o re c ta ia r Cen­ sigur fixata.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C u m s e p u n c o r e c t c e n t u r iie d e s ig u r a n ta ? P u n e re a c e n tu rii a u to m a te cu p rin d e re in 3 p u n c te in a in te de p u n e re a c e n tu rii de sigu* ra n ta . Ele se blocheaza la franare brusca. tu r a e s te s tra n s a p e c o rp . la deplasarea pe pante ?i Tn si bazin. Dupa care se trage paralel cu C e n tu riie d e s ig u ra n ta p o t o fe ri partea superioara a corpului ramura de p r o te c tie o p tim a in c a z u l u n u i umar a centurii. Sistemul automat blocheaza C e n tu r a si la • Banda centurii se trage u^or peste piept accelerare. zatonil special aferenta scaunului respectiv pana cand se fixeazS .se aude un zgomot A te n tie ! de blocare. • Limba centurii se introduce In Tnchicurbe.m c a z c o n t r a r e s t e p e r ic i it a t a e f ic ie n t a p r o te c tie i $i c r e s te ris c u i d e ran ire! r CENTURI D E SIGURANTA . se trage partea de bazin a a c c id e n t . re g la ti s ca u n u l d in f a t a co> re s p u n z a to r m a rim ii d u m n e a v o a s tra .

d a c a e s te c a z u i s e m a i t r a g e p u tin C en tu ra. p la s a t a p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i .S IG U R A m 'A Jn a in t e d e t o a t e A te n tie ! P a r t e a s u p e r io a r a d e u m a r a c e n tu rii tre b u ie . C e n t u r ile in c o r e c t p r in s e p o t d u c e la ra n iri in c a z u l unui acci> d e n t. d e o a re c e in c a z u l u n u i a c c id e n t c o rp u l dum* n e a v o a s tra e s te p ro ie c ta t tn fa ta si a p o i b ru s c o p rit de C en tu ra. 10 CENTVRI D E SIGURANTA . c o n fo rm d e s e n u lu i. • O C e n tu ra n e fn tin s a c o r e d p o a te d u c e la ra n iri. A te n tie ! • F ifi a te n ti la a $ e z a r e a c o re c ta a c e n tu rii d e s ig u ra n ta . R a m u ra de b a zin a c e n tu rii t r e ­ b u ie p la s a t a $> in t in s a p e s te b a zin • nu p e s te s to m a c .in n ic i un c a z p e s te g a t • si tre b u ie s a s te a s tra n s a p e Corp.

respectiv jos astfel meat porfiunea de Centura de la umar. conform paginii anterioare. sau se m i^ca in jos.in n ic i un c a z p e s te g at. cursorul (ghidajut) se mi$cd in sus fn directia sagetii. traseul acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. • Pentru reglare. • Dupa reglare se verifica p rir tragere Centura. se poate utiliza. pana cand portiunea de Centura de la umar. • Pentru reglare se apasa tasta si se ?mpinge cursoriil in sus. se a$eaza Tn dreptui mijlocului umarului . la locurile din fata si sistemul de reglare a maltimii* scaunului. R e g la re a in a itim ii c e n tu rii Prin r e g la r e a in a lf i m ii c e n t u r ii* . In d ic a tie Pentai potrivirea centurii la locurile din fata se poate u tiliza $i sistem ul de reglare inaitimii* scaunului.in n ic i un c a z p e s te g a t. daca s-a fix a t corect cursorul (ghidajul). sa se a?eze aproximativ pe la mijlocul umarului . traseui acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. CENTURI DE SIGURANTA 11 . daca s-a fixat corect ghidajul. con­ form paginii anterioare. • Dupa reglare se verifica prin tragerea centurii.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e g la re a in a liim ii c e n tu rii (n u m a i la P a s s a t) Piin re g la re a m a ltim ii c e n tu r ii. In d ic a tie Pentru potrivirea centurii.

P o rtiu n e a d e C e n tu ra d e b a zin tre b u ie s a se p ia s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c r e e z e o p re s iu n e asup ra a b d o m e n u lu i. Un buton de pla stic din banda centurii m entine catarama in pozijia corespunzatoare de prindere.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A te n tie ! $ i fe m e ile in s a rc in a te tre b u ie sa fo io s e a s c a c e n tu r ile d e sig u ran ta . A s lfe l lim ba sare datoritS arcului din inchizator. 12 CENTURI D E SIGURANTA . Mentineti cu mana limba indepartandnj Tn directia u$l[ astfei ca sistemul automat sa poata njia corect banda centurii. D e c u p la re a c e n tu r ii cu p rin d e re in 3 p u n c te Centura esie eltberata prin apasarea tastei ro$ii din in ch iz M o r.

• Si fe m e iie in s a r c in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a z in tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s t e b a z in $> nu p e s te s to m a c si tr e b u ie sa s te a b in e f i x a t a . e v e n t u a l s e m a i s tra n g e . e v e n t u a l s e m a i strS n g e. • Si fe m e iie in s a rc in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . C e n tu ra p e n tru b a z in * fa ra d is p o z it iv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la C e n tu ra inertiala cu prindere in 3 puncte. B an d a tre b u ie sa fie f ix a t a in to td e a u n a p e s te baxin. d a c a e s te caz u l b a n d a s e tra g e u $ o r in a p o i in d ire c tia d e re tra g e re . CENTURI DE SIGURANTA 13 . Din motive de siguran(a. P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a zin tre b u ie s a se p la s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c re e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a zin tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s te b a z in $i nu p e s te s to m a c s i tre b u ie sa s te a b in e f i x a t a . Centura de bazin nefolositS trebuie sa fie Intotdeauna prinsa in inchizator. C e n tu ra nu s e p o a te re tr a g e la loc d e c a t c a n d b a n d a a fo s t c o m p le t s c o a s a a fa ra . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a z in tre b u ie sa se p la s e z e c a t m a i jo s c a s a nu c r e e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C e n t u r a p e n t r u b a z in * c u d is p o z itv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la centurlle automate cu prindere in 3 puncle.

daca timba si clema le apasati tn directia fungirii. Pentru sc u rta re este suficient sa se traga de capatui liber al centurii. Reglarea centurii se face mai u$or. I B1H -13S C P e n t r ii lungirea centurii se (ine limba in unghi drept fata de banda centurii iar banda se trage la lungimea dorita .S IG U R A N T A iN A IN T E D E T O A T E a ’A . 14 CENTURI D E SIGURANTA . Portlunea suplimentara se prinde de catarama mobila de material plastic.vezt foto.

• L a v a n z a r e a v e h ic u lu lu i. unor coliziuni frontale puternice. laterale sau din spate. oh rasturnari §i la accidente. Sistemul re­ tractor aflat la fiecare din cele doua dispo' zitive de ruiare automata vor fi declan$ate la centunie in trei puncte puse. • F u n c tia d e p ro te c tie a a c e s tu i s is t e m p o a t e f u n c t io n a d o a r o d a ta . de ruiare automata. s is te m u l tre b u ie s c h im b a t. Aceste s e a z a fn c a z u l u n u i a c c id e n t. Astfel centurile se intind tn sens opus derularii lor la punere. senzori • VS recomandanr sa e fectua ti toate care declan$eaza aprinderea unei pulberi lucrarile la centurile de siguranta si la aflate la fiecare din ce!e doua dispozitive retractoare la un service Volkswagen.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e t r a c t o r C e n tu ra Securitatea conducatorului si a pasagerului din fata. in completarea sistemului Airbag este marila cu ajutorul unul sistem retractor automat ai centurii automate in trei puncte. Aceasta nu temului retractor ale centurilor cu prindere inseamna un incendiu in vehicul. R e s p e c ta t i a v e r t is m e n t e ie de m a i sus. de senzori. CENTVRI D E s ig u r a n t a 15 . p lia t Tn fa ta d eo atrebuie respectate neaparat instructiunile re c e s is te m u l r e tr a c to r se d e c la n de siguranta referitoare la acestea. D a c a a fo s t d e c la n s a t. a v a n d C e n t u r a p r in s a . La coliziuni frontale u^oare. Tn 3 puncte exterioare. Astfel centurile se intind (se depfaseaza) in sens opus derularii lor la punere. A te n tie ! • O ric e in te rv e n tie la a c e s t sis* te rn . S is te m u l r e tr a c to r d in s p a te * In d ic a fte Siguranta pasagerilor spate. nu se decianseaza retractorul de Centura. cum p a ra to ru lu i tr e b u ie sa i se d e a $1 m a p a d e b o rd c o m p le ta (m an u a* lu l). la care fortele marl nu acjioneaza din fata. lateral cu • La declansarea elementului de tensioC e n t u r a pusa este marila cu ajutorul sis­ nare (retractor) poate ie$i fum. p re c u m si d e m o n ta r e a ori m o n ta re a u n o r p a rti c o m p o n e n te p e n tru a fi re p a ra te se e x e c u ta n u m a i la d e a le rii V o lk s w a g e n . Srstemul este activatin cazul unei cotiziuni frontale putemice. instructiuni sunt cunoscute la dealerii Sistemul este activat de senzori in cazul Volkswagen 51 acolo pot ti consultate. • La ca sarea ve h icu lu lu i sau a unor B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa tre a c a com ponente individuale ale sistem ului p e s te un s p a ta r.

R e s p e c t a t i $ i i n d i c a t i i l e d e la p a g in ile 3 p a n a fa 1 2. culului. in cazul unor coliziuni frontale cu urmari grave trol (aparat de comanda) in ceea ce priveste capul $1 pleptul. ci o parte a IntreA irbag-ul fro n ta l p e n tru c o n d u c a to r gului concept de siguranta pasiva a vehise afla Tn volan. D e a c e e a . bord Sistemul Airbag nu este un inlocuitor pentfu Centura de siguranta. • 2 Airbag-uri frontale La coiizluni laterale putemice prln Airbag• Airbag-uri laterale si pentru cap* urile laterale* se reduce pericolul de ranire • lampa de control A ifta g din tabloul de al pasagerilor din fata.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u l A irb a g * S is te m u l A irg b a g o fe ra p e la n g a c e n tu rile d e s ig u ra n ta c u p rin d e re in 3 p u n c te o protectie suplimentara • unitatea electronica tie comanda §i con­ pentru conducator §i pasagerul din fata.AlRBAG" d e rilo r le g a le c i $i d in m o tiv e de F igurile aratd lo cu rile de d ispunere a s ig u ra n ta ! Airbag-urilor frontale. A te n fie ! E fic ie n ta m a x im a a c e n tu rilo r de s ig u ra n ta si a s is te m u lu i A irtia g se o b fin e n u m a i d a c a p a s a g e rii s ta u in tr-o p o z ifie c o r e c ta . c e n tu rile d e s ig u ra n ta se Locurile de m ontare sunt m arcate cu fo lo s e s c nu n u m a i d a to rita p re ve . C o m p o n e n te le s is te m u lu i S is te m u l e s te c o m p u s m p rin c ip a l din: 16 SISTEM AIRBAG . deasupra sertarului de manu$i.. de exemplu Passat. Trebiiie s i 5titi c§ eficienta optima Airbag>ul fro n ta l p e n tru p a s a g e ru l a sistemului Airbag se obtine numai daca d in f a t a se afla In partea de bord de se folosesc centurile de siguranta.

Acest lucm nu este valabll dacS airbagul pasagemlui dreapta a fost dezactivat cu ajutorul Intrerupatorului cheie (vezi pag. • N u m o n ta ti un s c a u n p e n tru c o p ii p e s c a u n u l p a s a g e r u lu i d re a p ta . • dupa comutarea cheii. 24). siste* m u i tre b u ie n e a p a ra t v e r ific a t la un d e a le r V o lk s w a g e n . • d jp a comutarea cheii de contact becul de control nu se stinge dupa aproximativ 3 secunde. A te n lie ! • D a c a a p a re o d e fe c tiu n e . cu t o a t e c a a fo s t d e z a c tiv a t . cat $1 Tn parliunile inteimedtare din fata din spate dintre u$i. A irb a g -u rile p e n tru c a p * se gasesc la stanga si la dreapta u^ilor in spatele peretelul de la capota. • becul de control este aprins sau pdlpdie ?n timpul mersului. A irb a g u l s -a r p u te a de* c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t. Airbag-urile pentai cap acoper§ pe ambele parti zona geamurilor u$iIor din fafa $i din spate. becul se stinge $i se aprinde din nou. A lt fe l e x is ta p e ric o lu l c a in c a z u l unui a c c id e n t s is te m u t A irb a g sa nu p o a ta ft a c t iv a t c o re c t.peric o l d e a c c id e n ta re ! A irb a g -u rile la t e r a ie * se gasesc ?n pemeie spatarelor scaunelor din fata (vezi fig u ra ) si sunt m arcate cu in s c rip tia „A!RBAG’ Tn partea de sus a spatarului. Ele sunt marcate cu inscriptia ^ IR B A G " Tn partea de sus a portiunii intermediare. becul de control semnalizeaza circa 12 secunde.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u i A irb a g e s te c o n tro la t e le c tr o n ic : • Dupa fiecare comutare a cheii de con­ tact becul de control al Airbag-ului se aprinde pentru cateva secunde. SISTEM AIRBAG 17 . • D aca este deco ne cta t m inim um un Airbag. dintre u$i. in s is te m e x is ta o d e fe c tiu n e daca: • la comutarea cheii de contact nu se aprinde becul de control.

18 SISTEM AIRBAG . Umflarea alrt)ag-urilor se face in fractluni de secunda S‘ cu o mare vitez^ pentru a putea oferi prolectia suplimentara la un accident. cat si cele laterale. la coliziuni din spate $i loviri pe cfeasupra. La contactul cu sacul umflat cu aer (vezl figura de sus) se amortlzeaza miscarea Inainte a pasagerilor din fa(a iar pericolul de ranire a capului $i partii superioare a corpului se reduce. Sacul cu aer special proiectat permits eliminarea unui curent controiat de gaz. Dupa un accident sacul cu aer se dezumfia astfel incat este larasi posibila vederea 7n fata. Daca in timpu! coiiziunii deceierarea apdruta si masurata se gase§te sub valorile de referinta ale aparatuiui de comanda. In d ic a f ii r e f e r it o a r e la f u n c tio * n a lit a t e $i la p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti la p a g . A ir b a g f r o n t a l Daca sistemul se activeaza. La accidente speciale se pot declan^a atat Alrbag-urile frontale. Pentru declan$areasistemului Airbag este decisiva deceierarea aparuta la o coliziune $i seslzata de aparatui de comanda. La coliziuni frontale si laterale u $ o a re . La declansarea Airbag-urilor apare un praf fin. fn aceste cazuri pasagerii vehiculului sunt proteja{i Tn mod oblsnuit prin centurile de siguranta.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C a n d s e d e c la n s e a z a A irb a g u rile ? Sistemul Airbag este astfel conceput meat la c o liz iu n i fro n ta le la accidente puternice se activeaza Airbag-ul conducatorutui al pasagerului din fata. desi vehiculul poate fi deformat putemic ca urmare a accidentului. sacii de aer se umplu si se desfac tn fata soferulul si pasagerului din fata. La c o iiz iu n i la t e r a l e p ute rn ice se declanseaza A irbag-uriie laterale* impreuna cu Airbagui pentru cap* respectiv. de pe partea cu accidentul. Acest lucm este complet normal si nu duCe la un incendiu in vehicul.1 7 . Airbaguriie nu se declanseaza. respectiv pentru cap*. nu se a c tiv e a z a sisiemul Airbag. pentru a se capta optim capul si partea superioara a corpului.

cum p a ra to ru lu i tre b u ie sa i se d e a si m a n u a lu l d e bord c o m p ie t. in c a z u l u n u i a c c id e n t u r m a t de d e c la n s a re a a irb a g -u rilo r. s e d eclan * s e a z a s is te m u l A irb a g . V a rec o m a n d a m s a a v e fi In v e d e re ca d o c u m e n te ie r e f e r it o a r e la a irb a g e v e n tu a l d e z a c tiv a t a l pas a g e ru lu i tin d e m a n u a l. A ite in d ic a tii im p o rta n te ie g a s iti in c a p ito lu l „S ig u ra n ta c o p iilo r“ la p a g . e x is ta un p e ric o l m a r it d e ra n ire! • L a p a r t il e c o m p o n e n t e a ie s is te m u lu i a irb a g nu tre b u ie sa s e e fe c tu e z e n ic i o m o d ific a re . • P la c a p e rn e i v o ian u lu i si supraf a |a m o d ulului A irb a g din bord nu tre b u ie lip ite s au a c o p e rite s au in a lt f e l p re lu c ra te . A c e s t e p ie s e tr e b u ie c u r a t a t e n u m a i c u o c a r p a u s c a ta s au u m e z ita c u a p a . • D e a s e m e n e a .u l. Despre aceste prevederi puteti primi informatii de la dealerii Volkswagen. a n im a le sau obi* e c te .2 6 . • L a v a n z a re a v e h ic u lu lu i. D a c a In c a z u l unui a c c id e n t. pe c a p a c e le mod u le lo r A irb a g nu s e fix e a z a n ic i un o b ie c t c a d e e x e m p iu . p e n tru c a p a s a g e rii d in fa ta sa fie p ro te ja ti c u m a x i­ m a e fic ie n ta la d e c ia n $ a re a siste m u lu i.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e • E s ie im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta de m in im u m 2 5 c m f a t a d e v o la n . c o p iii p ot fi g ra v ra n iti s au o m o ra ti. in p lu s j s c a u n e ie d in f a t a si p e rn e ie de s u s tin e re a c a p u lu i tre b u ie sa fie re g ia te co* re s p u n z a to r d im e n s tu n ii corpu * iui. • T o a t e lu c ra rile la a irb a g . SISTEM AIRBAG 19 . s u p o rt d e te le fo n . prec u m ?i d e m o n ta r e a si m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te m u lu i d ato rita a lte r lu c ra ri d e re p a ra tii (de e x e m p iu d e m o n ta re a v o ian u lu i) tr e b u ie e fe c t u a t e n u m a i la d ea le r ii V o lk s w a g e n . • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a $i d o m e n iu l d e a c tiu n e a l A irbag-uritor nu tre b u ie sa s e m a i a fle p e rs o a n e . re s p e c tiv bordul c u a p a ra te . va fn d re p ta ti In f a t a s au a v e ti o p o z itie in c o re c ta . In d ic a tie La casarea vehiculului sau a unor compo­ nente ale sistemului Airbag se respecta neapSrat prevederile de siguranta. D a c a s-a d e c la n $ a f A ir b a g . • F u n c fia d e p r o te c tie a s is te m u lu i A irb a g e s te n u m a i p e n tru un a c c id e n t. sup o rt d e p a h a r. • O a ca nu a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta in tim p u l m e rs u iu i. • C o p iii nu tre b u ie s a s te a n ic io d a ta n e a s ig u ra ti p e s c a u n e ie din f a t a a le v e h ic u lu lu i. s is t e m u t t r e b u ie s c h im b a t. e x is ta un rise m a rit d e ra n ire Tn c a z u i unui a c ­ c id e n t c a n d s e d e c ia n s e a z a siste m u l A irb ag.

D in c a u z a A irb agu rilo r la te r a le de la u si nu m a i tre b u ie f ix a t e a lte a c c e s o rii c a d e e x e m p lu s u p o rti p e n tru p ah a re . In d ic a tii r e fe r it o a r e la fu n c tio n a * lit a t e si p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti ta p a g . • P e n tru c a A irb a g -u rile la te r a le sa p o a ta o fe ri p r o te c tie c o m p le t a . • D a c a n u a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta . c a n d s e d e c la n s e a z a s is te m u l A irb a g la te ra l. m i^carea lateral^ a pasagerilor. Airbag-ul umllat amortizeaza prin evacuarea controlata a gazului sub sarcina. A irb a g la t e r a l* Daca sistemul se activeaza. sacii se umplu cu aer. d a t a de C e n tu ra d e s ig u r a n t a . a n im a te s au o b ie c te . Astfel riscul rdnirii paitii superioare a corpulul de partea dinspre u^a. se mic^oreaza.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e A te n tie ! • T o a te lu c ra rile la A irb ag*ul lat* e r a l p re c u m s i la d e m o n ta r e a / m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te * m u lu i d a t o r it a a lt o r lu c r a r l de r e p a ra tii (d e e x e m p lu d e m o n ta ­ re a s c a u n u lu i d in fa ta ) tre b u ie e fe c t u a t e n u m a i la a te lie r e de s p e c ia lit a t e in c a z c o n t r a r se p o a te a ju n g e la o a v a rie fu n c tio n a la a s is te m u lu i A irb a g .1 7 . e x is t a un ris e m a r it in c a z u l unui a c c id e n t d e a v a ra n i. • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a si zo n a d e a c tio n a re a Airb ag>urilor nu tr e b u ie sa se gas e a s c a a lt e p e rs o a n e . 20 SISTEM AIRBAG . in tim p u l m e rsu lu i va a p le c a tt in tr-o p a rte s au a v e ti o p o z it ie in c o r e c ta . p o z it ia in s c a u n . tr e b u ie p a s tra ta in p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lu i.

A c e a s ta d e o a re c e s a c u l cu a e r ie s e din s p a ta ru l s c a u n u lu i. La o declansare a Airbag-urilor laterale se desface automat Airbag*ul pentru cap de pe partea respectiva. prin eilminarea controlatS a aerului sub presiune. In b u z u n a re le haine* lo r nu tr e b u ie sa s e g a s e a s c a o b ie c te g re le s au a s c u fite . • N u tre b u ie sa se a c tio n e z e asup ra s p a ta re io r c u fo rfe p re a m a ri. In d ic a tii p riv in d fu n c tio n a lita te a $i p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti fa p a g . sacii se umplu cu gaz. SISTEM AIRBAG 21 . d a c a a c e s te a nu s u n t a p ro b a te s p e c ia l de c a tr e V o lk s ­ w a g e n p e n tru u tiliz a re a la s c a u n e c u a ir b a g la t e r a l. Pentru ca aceasta functle suplimentara de protectie sa poata fi asigurata.2 .S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E • La c a rlig e le d e h a in e din vehi> c u l tre b u ie sa a g a ta ti n u m a i h a i­ n e u $ o a re . A lte in d ic a tii le g a s ifi in m a n u a lu l 3 . Alrbag-ul uruflat amortizeaza. A ir b a g p e n t r u c a p * Cand sistemul se activeaza.1 7 . „A c c e sorii. m l$carea laterala a pasagerilor. Astfel riscul ranirii partii superioare a corp uljl de partea dlnspre u§a se mic§oreaza. trebuie ca zona de desfacere a Airbag-ului sa ramana libera. Astfel. acopera geamurile late­ rale precum $1 staipii ugilor §1 este eficace simultan atat pentru conducStor 5 I pasagerui din fa(a cat $1 pentru cel din spate. ca In desen. fu n c tia de p r o te c tie a A irb a g -u rilo r la te r a le e s t e p e r ic lit a t a in c a z u l u n o r h u se n e a p ro b a te . lo v itu ri p u te rn ic e in c a z c o n tra r s is te m u l se p o a te s tric a In a c e s t c a z a irb a g -u rile la te r a ls nu s-ar d e c la n s a ! • in n ic i un c a z nu tre b u ie sa se p u n a h u sa pe s ca u n u l c o n d u c a t o r u l u i s a u p a s a g e r u lu i d in d re a p ta . m o d ific a ri si in lo c u ire a pies elo r” .

A te n tie ! D ac a la a u to v e h ic u le le e c h ip a te c u a irb a g p e n tru c ap si cu p e re te d e s p a r tito r n e c o re s p u n z a to r m o n t a t u lt e r i o r . in z o n a de d e s fa s u r a r e a A irb a g > u rilo r nu tr e b u ie s a s e a fle c o rp u ri s au o b ie c te p e n tru c a s a c ii c u a e r sa se p o a ta d e s fa c e fa ra p ro b le m e . La d e c ia n s a re a a irb a g u lu i. siste* m u l tre b u ie s c h im b a t. • In tr e p e rs o a n e si zo n a d e a c t i' u n e a A irb a g -u rilo r n u tre b u ie sa se g a s e a s c a a lte p e rs o a n e . • F u n c tia d e p r o te c tie a s is te * m u lui A irb a g e s te v a la b ila num ai p e n tru un a c c id e n t. inainte de montarea acestuia aveti nevoie de o asigurare din partea producatomlui acestui accesoriu ca functionarea airbagului pentru cap nu va fl impiedicata prin montarea acestui perete. • T o a te lu c ra rile a s u p ra A irb a g ­ u lu i p e n tru c a p . nu s e u tiltz e a z a u m e ra s e d e h a in e . c o m p o n e n te le p e re tu lu i d e s p a rtito r p o t fi proi e c t a t e in a u t o v e h ic u l s i p o t a c c id e n ta p a s a g e rli . d e c la n $ a r e a a irb a g u lu i p e n tru c a p p o a te fi in flu e n fa ta n e g a tiv . in caz contrar. • in u ^ ile d in s p a te se u tlU zeaza n u m a i ru lo u r i d e p r o t e c t ie la s o a re c a re nu a c o p e ra a irb ag -u l la o e v e n tu a ia d e c la n ^ a re si c a re nu it im p ie d ic a sa fu n c fio n e z e . ta p ite r ia d in in* t e r i o r a a c o p e r is u lu i) tr e b u ie e fe c tu a te n u m a i la a te lie r e ie de s p e c ia lita te d e o a re c e a ltfe l se p o a te a v a ria s is te m u l A irb a g . In p lu s. ■ 22 SISTEM AIRBAG . a n i­ m a te s a u o b ie c t e . in cazul tn care dorlti sa montati un perete despartitor care nu face parte din gama de accesorli Volkswagen.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A u to v e h ic u le le e c h ip a te cu a irb a g p e n tru c a p * si p e re te d e s p a rtito r Aceste componente sunt construite astfel incat sa se imbine constmctiv §i s5 ofere proteclie maxima. D a c a A lrbagu riie au lo s t d e c la n s a te . functionarea airbagurilor pentru cap poate fi influenfata negativ. in b u zu n a re nu tre b u ie s a s e g a s e a s c a o b ie c te g re le si c u m u c h ii a s c u tite .p e rlc o l d e a c c id e n ta re ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te le u rm a to a re p e n tru c a sa f ifi in m o d o p tim p r o te ja ti d e A irb a g u l p e n tru cap: A te n tie ! • N u s e e fe c tu e a z a n lc i un fe l de m o d ific a r e a s u p ra p ie s e lo r din s is te m u l A irb a g . • L a c a rlig e le d e h a in e d in vehi> c u l se a g a ta n u m a i im b ra c a m in * te u ^ o a ra. Volkswagen recomanda uttlizarea exdusiva a aixesoriiior originale Volkswagen. p re c u m $i mon* ta re a /d e m o n ta re a p ie s e lo r sistem u iu i d a to r ita a lt o r lu c ra ri de re p a r a tie (d e e x .

A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i din f a t a tre b u ie sa fie im e ­ d ia t re p u s in fu n c tio n a re . V a ru g am re s p e c ta fi n e a p a ra t indic a f iile d e la c a p ito lu l „ S ig u ra n ta c o p iilo r” pag. p e n tru c a a c e s ta sa>si p o a ta inde* p lin i ia ra s i fu n c tia d e p ro te c tie . la u tiliz a re a scaun e lo r p e n tru c o p ii. D e a le ru l V o lksw a g en m arch e a za un Airbag deconectat printr-o eticheta autocolanta $i o mentiune in Planul sen/ice. pe care copilul este a$ezat cu spatele la directia de mers.fie de c a tr e un a te lie r d e s p e c ia lita te . • Sunt necesare montari speciale in zona volanului datorita unui handicap • Sunt montate alte scaune (de ex. a ir b a g -u r ile p a s a g e ru lu i d re a p ta p ot fi d e c o n e c ta te c u a ju to ru t fntre> r u p a to ru lu i c u c h e ie . pe care copilul sta cu spatele la directia de rr?ers. cand: • T re b uie sa u tiliz a ji in c a z u r i d e e x c e p tie un scaun pentru copil. sa montati scaunui copilului numai pe bancheta din spate pentru ca Airbag-ul pasagerului din fata sa poata ramane conectat. A irb a g -u l tre b u ie s co s din fu n c tiu n e : . E x is ta a itfe l p e ric o tu l ra n irii g ra ­ v e . P e rm ite ti re c o n e c ta re a A irbag*ului d e c o n e c ta t c a t m a i c u ra n d p o sib il. scaune ortopedice fara Airbag-uri laterale) La dealerii Volkswagen puteti afla care Airbag poate fi deconectat la vehiculul dvs. V a ru g am sa r e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e p e p a g in a u rm a to a re .f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e z i p a g in a 2 4 ). • in ciuda pozitiei corecte a ^oferului pe scaun nu se pastreaza dislanta de mini­ mum 25 cm inire centrul volanului 5i piept. A te n tie ! D a c a . in c a z u r i e x c e p t io n a le e s te n e c e s a r sa tr a n s p o r ta ti un c o p il pe s c a u n u i p a s a g e ru lu i din fa t a . 2 6 . SISTEM AIRBAG 23 . D e c o n e c ta re a A irb a g -u lu i p a s a g e ru lu i d in f a t a in c a z u i u tiiiz a rii s c a u n u lu i s p e c ia l p e n tru c o p il Lasati intotdeauna Airbag-u! scaunului pasagerului dm fa\a sa fie deconectat daca trebuie sa utilizati in c a z u ri e x c e p ti* o n a le pe acest loc un scaun special pentru copil. M a i m u ite in fo rm a tii g a s iti la p a g in a 2 4 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE D e c o n e c ta r e a A irb a g -u rilo r Deconectarea Airbag-urilor se prevede niimai in anumrte cazuri. Va recomandam insa. Im e d ia t c e nu s e m a i fo io s e $ te s c a ­ u n u i p e n tru c o p il. In d ic a tie La u n e le m o d e le d e a u to v e h ic u le . p e c a re c o p ilu l s t a c u s p a t e le ta d ir e c t ia de m e rs . la u tiliz a re a s c a u n u lu i s p e ­ c ia l p e n tru c o p il. pentrulocul de langa $ofer. de sx. c h ia r m o rta le .

lampa de control „AIRBAG O F P (ilustratie dreapta) ramane aprinsa. m m od e x c e p tio n a l.O F F " A c tio n a ti in tre ru p a to ru l d e a irb a g („O P R IT). in tre ru p a to ru l airbag Tn p ozifia . D e c o n e c ta re a R e c o n e c ta ti a irb a g -u rile c a t m a i • Luati contactui motor. Butucul cheii trebuie sa se afle d o a r c u c o n ta c tu i m o to r lu a t! in pozitie vertical^. A te n tle ! R e s p o n s a b illta te a p e n tru p o z itia c o r e c t a a T n tre ru p a to ru lu i c u c h e ie ti re v in e c o n d u c a to ru lu i. De regula. 24 SISTEM AIRBAG . p e n tru a -$ i p u te a • Tntoarceti cu ajutorul cheii de contact fn d e p lin i fu n c tia d e p ro te c tie . scaunele pentru copii trebuie montate n u m a i p e s c a u n e le d in s p a ­ te. avand contactui m otor pus.S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O A T E In t r e r u p a to r u l c u c h e ie * p e n tr u d e c o n e c t a r e a a irb a g *u lu i p a s a g e r u lu i C j ajutorul tntrerupatorului cu cheie din torpedo puteti conecta $i deconecta airbagul frontal $i lateral al pasagerului. Acest lucru este necesar de exemplu cand. pe scaunul pasagerului dreapta trebule iixat un scaun de copii. • Va rugam sa ve rificati daca. c u ra n d p o s ib il.

Butucul cheii trebuie sa se afle in pozi|ie orizontald.PORNIT). av§nd contactui pus. fn c a z u l unui a c c id e n t . d a c a a irb a g -u rile p a s a g e ru lu i s e vor d e c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t! A v e rtiz a fi-v a p a s a g e rii fn a c e s t s en s. • N u s e p o a te p r e v e d e a . Vizitati un atelier de specialitate. Lampa de control pdlpaie in cazul unei erori la airbag.p eric o l d e ra n ire ! r SISTEM AIRBAG 25 . A te n tie ! D a c a la m p a d e c o n tro l p alp a ie : C o n e c ta re a • Luati contactui motor. daca a irba g -u rile pasagerului sunt deconectate.S IG U R A N J A IN A IN T E D E T O ATE L a m p a d e c o n tro l „ A IR B A G O F F ” (A irb a g d e c o n e c ta t) Lam pa de c o n tro l este a p rin sa cand co n ta ctu i este pus. • Verificati daca. lampa de control „AIRBAG O F F (ilustratie dreapta) nu este aprinsa. • N u fo lo s iti s c a u n e p e n tru cop ii p e s c a u n u l p a s a g e ru lu i! A irb agu i p a s a g e r u lu i a r p u te a s a se d e c la n s e z e in c iu d a d e fe c fiu n ii. • Intoarceti cu ajutoiul cheii de contact in tre ru p S to ru l airba g In p o z itia „0 N " (.

A irb a g -u l p asagerulut d e c o n e c ta t tre b u ie rep us Tn fu n c tiu n e .nu p e s te b u rta si in to td e a u n a s a f ie fix a . A irb a g -u l resp e c t iv t r e b u ie s c o s d in fu n c * fiu n e: .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 1 Pentru sugari §i copii m id pana la 4 ani cu 0 greutate mire 9-18 kg cele mai potrivite sunt scaunele cu masa de sigurantd (vezi figura) sau scaunele pe care copilul sta cu spatele la directia de mers. e s te n e c e s a r s a s e tra n s p o rte un c o p il p e s c a u n u t p a s a g e ru lu i din f a t a . A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie . c a In fig u ra . c h la r m o rta le . d ac a e c a zu l se tr a g e p u fin b an d a c e n ­ tu rii Tnapoi.in n ic i un c a z p e s te g a t . G ru p a 2 / 3 Pentru copii tn varsta de p a ra la 7 ani cu o greutate intre 15-25 kg cele mai indicate sunt scaunele pentnj copii in combinatie cu centurile de siguranja in 3 puncte. D e in d a ta c e nu se m a i u titiz e a z a s c a u n u l c o p iiu lu i. la u t iiiz a r e a u n u i s c a u n p e n tru c o p !l p e c a re c o p ilu l tre * b u ie s a s te a c u s p a te le c a t r e d ire c tia d e m e rs . P o rtiu n e a p e n tru b a zin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie plasa* ta p e s te b a zin . sa fie plas a ta a p r o x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i . Tn c a z u r i e x c e p t io n a le .fie d e c a tr e un a te lie r d e speci* a lita te ~ f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). A te n tie j D a c a . 28 SIGURANTA COPIILOR .$i sa fie fix a p e p a rte a superio a ra a c o rp u lu i. E x is t a a l t f e l p e r ic o lu t r a n ir ii g ra v e .

si sa fie fix a p e p a rte a supe> rio a ra a c o rp u iu i.Centura de sigu­ ranta”.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 3 Pentru copii de peste 7 ani cu o greutate intre 22-36 kg si inaltimea sub 1.nu tre b u ie iu a ti in p o ala d e c a t r e p e rs o a n e le d in v e h ic u l. d a c a e c a z u l se tra g e p u tin b an d a c e n ­ tu r ii tn a p o i. c a in fig u ra . V SIGURAr/TA COPIILOR 29 . A te n tie ! in n ic i un c a z c o p iii .in n ic i un c a z p e s te g a l .50 m. s a f ie p ias a ta a p ro x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i . A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie .n ic i c liia r su g arii! . P o rtiu n e a p en tru b azin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie p lasat a p e s te b azin .50 m pot folosi centurile de siguranta existentein vehicul fara utiiizarea unui scaun pentru copii. Copiii peste 1. cele mai potrlvile sunt scaunele pentru copii in combinatie cu centurile de siguranta in 3 puncte. La u tiiiza re a c e n tu rii se vor respecta indicatiile de la capitolul .nu p e s te b u rta in to td e a u n a sa f ie fix a .

a t e n t ie c a b an d a c e n tu r ii s a nu p o a ta fi d e ­ t e r io r a t e d e c a t r e o b ie c t e cu m u c h ii a s c u tite . Puteti fixa pe aceste inele scaune de copii cu Sistemui „lsofix*. respectiv de rama scaunului (vezi sageata). Ele se potrivesc fn toate vehiculete cu sistem „lsofix”. A te n tie ! • D a c a s e u tiliz e a z a s is te m e de s p r ijin p e n t r u c o p ii.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E In d ic a U i • Va recomandam sa utilizati sistemele de sptljin pentru copii existente in programul de accesoril origlnale Volkswagen. com od $i sigur. F ix a r e a s c a u n u lu i d e c o p ii cu S is t e m „ ls o fix '’* Scaunele de copii cu sistem Jso fix. La montare. Sub numele de „Bobsy” sunt oferite sisteme de sprjjin pentru toate grupele de varstd’’. Scaunele de copii se introduc usor pe inelele de sustinere. 30 SIGURANTA COPIILOR . in p lu s . t r e b u ie a c o r d a ta o a te n tie d e o s e b ita . T re b u ie s a se a s ig u re . pot fi m ontate rapid. scaunul trebuie sa se fixeze cu un zgomot (prob a ti p rin tra g e re !) La dealerul Volks­ wagen puteti procura scaune de copii cu sistem . • P e n tr u m o n ta r e a s i u t iliz a r e a s is te m e lo r d e s p rijin (re tin e re ) p en ­ tru c o p ii s e v o r re s p e c ta prevede> r ile le g a le si in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i. c a s u ru b u rile s u n t in trod u s e p e t o a t a lu n g im e a g a u rii f il e t a t e s i s u n t s tr a n s e c u un m o m e n t de 4 0 N m . Nu In toate tdrile de export. intre spatar si suprafata de sezut a banchetei sunt fixate inele de sustinere de caroserie. verificate si indeplinesc Norma ECE-R 44. Aceste sisteme sunt concepute pentru utilizarea in autovehicule Volkswagen. • C e n tu rile d e sig uran^a tre b u ie v e r if ic a t e . c a r e s e in s u r u b e a z a T m p reuna c u c e n * tu rile d e s ig u ra n ta e x is te n te fn v e h ic u l.Isofix” .

• T ra g eti acum com plet de poitiunea Centura cu prindere in 3 puncte a pasa. Pentru fixarea unui scaun pentru copil. In d ic a tie Centura pentru bazin* pentru locul din mijloc al banctietei din spate poate ft de asem enea utilizata pentru fixarea unui scaun de copil. A irb ag< u l p a s a g e ru lu i d in f a t a tre b u ie sco s din fu n c tiu n e (dez a c tiv a t): . A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i d in f a t a tr e b u ie re p u s in fu n c tiu n e .fie c u a ju to ru l m tre ru p a to ru tu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ).S IG U R A N T A IN A IN T E D E TOA TE P u n e re a s ig u ra n te i* s c a u n u lu i c o p ilu iu i • Fixati scaunul copiluiui cu C e n tu r a con­ form instructiunilor tabricantului de scaun. g e ruiu i din fata $i cele laterale de la • Rulati inapoi Centura pana sta fixata pe bancheta din spate pot fi blocate mai mult scaunul copiluiui. permits tragerea .pentru umar a centurii automate.p ro b a ti p rin tra g e re ! F ix a r e a s c a u n u lu i p e n tr u c o p il c u C en tu ra fn 3 p u n c te A s ig u ra re a scaunulut pentru c o p il* A te n tie ! D ac a in c a zu ri e x c e p tio n a le e s te n e c e s a r s a s e t r a n s p o r t e un c o p il p e lo c u l p a s a g e ru lu i din f a t a . Rularea este observabila timp.fie d e c a tr e un a te lie r d e spec!a lita te . S c o a te r e a s ig u r a n te i* s ca u n u lu i c o p ilu iu i Ap^sati tasta ro$ie a inchizatorului centurii. C a ta ra m a de p rin d e re sa re d a to rita presiunii arcului din incfiizator. D e in d a ta c e s ca u n u l c o p ilu iu i nu se m a i u tiliz e a z a . A ltfe l e x is ta p e ric o lu l ra n irii g ra ­ ve s au m o rta le . p e c a re c o p ilu l s ta cu s p a t e l e la d i r e c t i a d e m e r s . SIGURANTA COPIILOR 31 . pozitionarea fIxS a scaunului copiluiui Acum banda centurii nu mai trebuie sa dumneavoastra in vehicul. la u tiiiz a re a s c a u n u lu i p e n ­ tru c o p il. Siguranta scaunului de copil este automat scoasa cand banda centurii este complet rulata. Aceasta blocare a centurii permite printr-un „clic".

• N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i un fe l d e m o d ific a ri a s u p ra s e a u n u lu i in te g ra t d e c o p il. A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie sa s e u tiliz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re . La orice dealer Volks­ wagen obtineti masuta de prindere. Comisia EconoiTHca Europeans . totu§i. • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p ilu lu i a fo s t soli* c i t a t tn tr-u n a c c id e n t . • N u ia s a ti c o p iiu l s a s te a nesup r a v e g h e a t Tn s c a u n u l p e n tru c o p il.c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* P a s s a t Scaunul integrat pentru copil este corespunzator. ra s u c ita sau sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . sa utilizaji scaunul pentru copll numai pentru copil paste 2 anf. a tu n c i s c a u n u l. grupa 2 (1525 kg) $i grupa 3 (22-36 kg). care nu este livrata odata cu scaunul. Va recomandam. In d ic a tie Copill din grupa 1 au nevoie de o masuta de p rin d e re sp e cla la p e n tru sca un ul integrat pentru copil. conform Normei ECE-R’’ 44/03. copiilordin grupa 1 (9-18 kg).Hegulament J 32 SIGURANTA COPtlLOR . r e s p e c tiv c o m p o n e n t e le s e a u n u lu i tre b u ie s ch im b a te . • B a n d a c e n tu r ii nu tre b u ie sa f ie in te p e n ita .

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Apasat) tasta de deblocare 1. Scaunul copilului sare putin in fata. • Introduceti cataramade prindere In Inchizatorul centurii. • Centura nu trebuie sS fie rasucita in zona masutei de prindere. • Desfaceti picioarele de sprijln ale masutei de prindere $i puneti-o deasupra picloarelor copilului . • I n t f o d u c e t f p o r t iu n e a d e C e n tu r a p e n t m b a z in § i u m a r t n f a n t a d e g h id a r e a c e n t u r ii d in m a s u ja d e p r in d e r e . SIGURANTA COPIILOR 33 .vezi figura din dreapta. • Asezati copilul pe scaun cat mai In spate posibil. • Introduceti ambele portiuni de Centura In fanta de ghidare din capatui opus al masutei de prindere. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copilulul. In d ic a tii • Catarama ro§ie de ghidare a centurii nu se utitizeaza ?n combinatie cu masuta de prindere. • A pasatl perna scaunului in d irectia sagetii 2 pana se fixeaza. se apasa tasta de deblocare $i perna pentru sezut eliberata se apas^Tn jos pana se fixeaza. • T r a g e t i p o r tiu n e a d e C e n tu ra p e n tr u b a z in si umar a s t f e l incat sa fie ir tin s a . • Portiunea pentru bazin a centurii nu se introduce in spatele calcaiului ro?u de ghidare a centurii de la scaunul copilului. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !).

34 SIGUflANTA COPIILOR .in nici un caz paste gat . • Apasati pema de sezut Trt directia sagetii 2 pana se fixeaza.si sa s e fix e z e p e p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. A te n tie ! P o rtiu n e a c e n tu rii p e n tru u m a r tre b u ie . s a se p la ­ s e ze a p ro x im a tiv p e s te m ijio c u t u m a ru lu i . c a in d e s e n . • Se trage banda de catarama de prindere incet paste pieptul $i bazinul copilului iar cataram a de p rindere se introduce in opritorul corespunzator pand se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !).S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 2 s i 3 • Apasaji tasta de deblocare 1. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tre b u ie sa s e p la s e z e p e s te b a ­ z in .§i sa se fixeze partea superioara a corpului vezi figura. A p lic a re a c e n tu rti c u 3 p u n c te de p rin d e re • Introduceti portiunea penlru umar a centurii fn catarama rogie a centurii.si sa s te a in tin s a in p e rm a n e n ta . Scaunul copilului sare putin in ia|a. • Introduceti portiunea pentru bazin a centurii In ca lcaiul ro$u de ghidare al scaunului pentru copil.nu p e s te a b d o m e n .in n ic i un c a z p e s te g a t . • Ajustafi inattimea centurii prin Impingerea cataramei astfel Tncat C e n tu r a pentru umar sa se plaseze aproximativ paste mijlocul umanilui . d ac a e s te c a z u l s e re tra g e p u tin b a n ­ d a. se apasa tasta de deblocare $i perna de sezut eliberata se apasa in jos pana se fixeaza. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului.

grupa 2 (1525 kg) §i grupa 3 (22-36 kg). re s p e c tiv c o m p o n e n * te le s c a u n u lu i tre b u ie s c h im b a te . • N u la s a ti c o p ilu l s a s te a n esu p r a v e g h e a t in s c a u n u l p e n tru c o p il. totu$i. • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i u n fel d e m o d ific a ri a s u p ra s c a u n u lu i in te g ra t d e cop i). In d ic a tie Copiii din gnjpa 1 au nevoie de o mSsuta de p rind e re s p e c ia l^ pen tru scaunul integral pentru copil. a tu n c l s c a u n u l. care nu este livrata o d a ta cu sca u n u l. Va recomandam. ra s u c ita s au sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e .S IG U R A N T A JN AIN TE D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* G o lf / P o lo Scaunul integral pentru copil este corespunzator. • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p il u lu i a f o s t s o lic ita t in tr-u n a c c id e n t. A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie s a s e u tillz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re .c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. conform Normei ECE-R 44/03. • B a n d a c e n tu rii nu tre b u ie sa fie in te p e n ita . sautilizati scaunul pentru copil numai pentru copil paste 2 ani.Regulamenl SIGURANTA COPIILOR 35 . copiilordin grupa 1 (9-18 kg). La o ric e d e a le r Volkswagen obtinefi m isuta de prindere. *) Comisia Economica E uropeani .

• A pasati perna s ca u n iilu i Tn directia sagetii 2 pana se fixeaza. • Asezati copilul pe scaun cat mai in spate posibil. • Introduceti catarama de prindere in inchizatorui centurii. se trage tasta de deblocare $i pema pentru sezut centrata eliberata se apasa in jos de mijlocul pemei pana se fixeaza. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). • Introduceti ambele p o rtiu n i de C e n tu ra in fanta de ghidare d in capatui o p u s al masutei de prindere.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Trageti maneta de deblocare 1. • Desfaceti picioarele de spiijin ale masutei de prindere puneti-o deasupra picioarelor copilului —vezi figura din dreapta. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copiluiui. • Trageti p o rtiu n e a de C e n tu ra p e n tru b a z in $i u m a r a s tfe l in c a t s a fie in tin s a . In d ic a tie • Centura nu trebuie sa fie rasucita ?n zona masutei de prindere. 36 SIGURANTA COPIILOR . Scaunul copilului sare putin in fata. • Introduceti portiunea de C e n tu ra pentru bazin §i umar in fanta de ghidare a centuril din masuta de prindere.

c a m d e s e n . d a c a e s te c a z u i s e re tra g e p u tin b a n ­ d a.$ i sa se fix e z e pe p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului. A p lic a re a c e n tu rii c u 3 p u n c te de p rin d ere • Se trage banda de catarama de prindere incet peste pieptui §i bazinul copilului iar cataram a de prindere se introduce Tn opritorul corespunzator pana se fixeazS cu un zgomot (probatt p rin tra g e re !). A te n tie f P o rtiu n e a c e n iu r ii p e n tru u m a r tre b u ie .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 2 s i 3 • Trage maneta de dsblocare 1.nu p e s te a b d o m e n . Scaunul copilului sare pufin tn fata.s i sa s te a in tin s a m p e rm a n e n ta . s a se p la s e z e a p r o x im a tiv p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i . • Apasati pema de sezut In directia sagetii 2 pana se fixeaza.In n ic i un c a z p e s te g a t . se trage tasta de deblocare si pema de sezul centrala eliberata se apasa in jos de centrul pernei pSna se fixeaza. SIGURANTA COPIILOR 37 . P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tr e b u ie sa s e p ia s e z e p e s te ba­ z in .

§1 regiarea recomandata In aceasta pagina pentru scaunui ^oferuiui $i pasageruiui din fata. sa se a§eze complet pe spatar $i sa pute|i atinge punctui cel mai de sus al volanului cu bratele usor Indoite.scaunui sa fie cat mai in spate posibil.pozitia corpuiui reiaxata. neobositoare.1.picioarele sa fie asezate comod in spatiul pentru picioare . in plu s. s c a u n e ie d in f a t a $1 supor* t u r ile d e c a p t r e b u ie r e g ia t e c o re s p u n z a to r m a rim ii c o rp u iu i. „Scaunele din fata”. a m b re ia s au a c c e ie ra ! P ic io a re le se tin in tim p u l m ersu lu i in to td e a u n a in s p a tiu l p re v a z u t p ic io a re io r .se regieaza pozitia scaunuiui in directia longitudinaia astfei Incat pedaieie sa p oata fi a pasate cu p icio a re le usor indoite din genunchi. re s p e c tiv b o rd .e fic a c it a t e m a x im a d e p ro te c tie a c e n tu rii si s is te m u lu i A irb a g . p e n tru c a la d e c la n ^ r e a s is te m u lu i A irtiag o c u p a n tii io c u rilo r d in f a t a sa fie p r o t e ja t i c a t m a i e f i c i e n t . d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru s te d e frd n a re s a u d e dece> ie ra re a c e s te a a r p u te a a ju n g e la p e d a le . fn a c e s t c a z nu a t i m a i p u te a fra n a . va rugam. S c a u n u i c o n d u c a t o r u lu i Va re co m a rid a m sa re g ia ti s c a u n u i conducatorului dupa cum urmeaza: . A te n fie ! • E s te im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta d e m in im u m 2 5 c m de v o ia n . Respectati.S IG U R A N JA IN A IN T E D B TOA TE S c a u n e ie d in f a t a Pozitia corecta in scaun este importania pentru: .accesul sigur si rapid la elementele de comanda. . Regafi-vS scaunui conform descrierii din manuaiul 3. . dupa cum urmeaza: .spatarul in pozitia corecta . S c a u n u i p a s a g e r u iu i d in f a t a Va recomandam sa regiati scaunui de langa conducator. . A te n tie ! in zo n a p ic io a re io r nu tre b u ie sa se g a s e a s c a n ic io d a ta o b ie c te .in n ic i un c a z nu se pun p e bord s au p e s ca u n e .inclinarea spatarului se regieaza astfei fncat spatele dvs. 38 SCAUNE SI TETIERE .

• Cea mai buna protectie se atlnge cand marginea superioara a tetierei se afta c el p u tin la inaltimea ochtlor sau mai sus. SCAUNE SI TETIRE 39 . R e g la r e a In a lt i m ii • Tetierele se cuprind lateral cu ambele maini $1 se imping tn sus ?i in jos. Tetierele reglate corect ofera impreunS cu centurile de siguranta o protectle eficace.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE T e t i e r e le Tetierele se regleaza in inaltime §i corespunzator marimii corputui.

Va rugatn sa fiji inteleg atori deoarece VOLKSWAGEN AG.5 Nachlrag I Polo. modificari. inclusiv normele acestui manual au Ja baza stadiul de informare corespunzator momenlului In care acest material a fost edltat. dotarilor §1 tehnicii. Realizat in Germania indicatiilor.:231. 3.VOLKSWAGEN (ucreaza perm anent la T o a le drepturile conlorm leg isla jie i in p riv in ta d re p tu lu i de a u to r a pa rtin dezvollarea tuturor tipurilof modelelor. chiar si numai partial. Passat. New Beetle RedaktionsschlufS: 11. reprezentarilor descrierilor prezentate in acest materia) nu pot fi ridicate ©VOLKSWAGEN AG nici un fel de pretentti. Aceasta hartie a fost fabricata din celuloza f ^ a con{lnut de clor. Textele. G oll. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa.2002 I Art. Retiparirea.EDW . figurile. Nr.2002 . pe baza datelor.14 I AusgaC»e: rumdnisch 12.552. multiplicarea sau traducerea. Astfel. Se rezerva dreptul la oricand pot aparea modiftcari ale formei. Bora.

Bora.1 „Comenzi echipamente” . Passat. Toate celelalte Inlormatli. New Beetle In s ta la fia d e a v e rtiz a re a n tifu rt c o r e la ta la o te le c o m a n d a in aceasta completare sunt prezentate modificariie care au aparut de la tiparirea manualului 3.Completare Poloj Golf.5 . 3 . prezentari $1 referitoare la utillzarea intretinerea autovehicululul dumneavoastra le gasiti in celelalte manuale din mapa de bord.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful