P. 1
Passat b5 Users Manual

Passat b5 Users Manual

5.0

|Views: 3,310|Likes:
Published by Alex Pintea

More info:

Published by: Alex Pintea on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

>'.

«K ;ls: • »

CUPRINS
ALIM ENTAREA B e n z ln a ......................................................... 2 D ie s e l.............................................................3 VER IFIC AR I §1 CO M PLETARf Indicatii referitoare la lucrul In com partim entul m o to ru lu i....................... 29 Ulei de m o to r............................................30 TEHNOLOGIE INTELIGENTA Fuel Strattfied Injection { F S I) ..................4 )F ra n e ............................................................. 5 Blocare electronica a diferentialulur (E D S )........................................................... 8 Program electronic de s ta b illta te ......... 9 Tractiune rntegrala ( 4 M 0 T I0 N ) ............10 S ervodrrectia.............................................. 11 INTRETINERE § 1 INLO C UIRE PIESE Accesoril, m odificari f i DEPLASAREA ? l M EDIUL INCONJURATOR Primli 1500 km - §i dupS a c e e a .......... 12 Sistem de purificare a g a z e lo r........... D eplasarea econom ica 13 plese d e s c h im b ...................................... 52 M ontare aparat de ra d io ....................... 54 Telefon mobil ?i aparat e m is ie -re c e p tie ....................................... 55 Sistem de rS c ire ...................................... 34 tnstalatle spa la re g e a m u ri..................... 36 § te rg a to a re ............................................... 38 Lichid de frTna...........................................39 B a te r ie ....................................................... 41 R o ti.............................................................. 46

ecologicd ... 14 SITUATII T SetuI pentru repararea p e n e lo r............56 Schim barea r o tii........................................ 58 Tnchterea de urgenfS a plafonului g lis a n t...................................... 65 tnchiderea d e urgenta a plafonuiul p lia n t........................................66 Tnlocuirea IS m p ilo r...................................67 A jutor la p o rn ire ......................................... 70 R em orcare/T ra c ta re ............................... 72 Ridicarea a u to v e h ic u lu lu i....................... 76

Deplasarea m s tra in a ta te ...................... 17 Tnlocuirea becurilor cu 'in c a n d e s c e n t^ ......................................... 17 D eplasarea cu re m o rc a ..........................18

INTRETIN EREA AU TO VEH IC U LU LU l Intretinerea a u to ve hiculu lu i.....................20 I fngrijirea exterioara a a u to ve hiculu lu i.... 20 Ingrijirea interiorului a u to ve h icu lu lu i......26 Curatarea com partim entului m o to r........28

is ta la jia de a v e rtiz a re a n tifu rt este re va zu ta p e n tru u liliz a re a de la tlecomanda. In cazul Tn care telecomanda u to v e h ic u lu lu i nu fu n c lio n e a z a , jtovehiculul va trebul incuiat manual, cu ie ia de contact. 3 autovehiculele echipate cu instalatie de v e rtiz a re a n tifu rt* cu siste m de jpraveghere interioara Back-up Horn* Dmandate de la telecomanda*. trebuie ispectate urmatoarele: le s c h id e re a s e p a r a t a a u s ilo r* e s c h id e re a m a n u a la a usilo r Rotiti chera o d a ta in Tncuietoare; $a conducatorului este incuiata. lecanlsmul de siguranta $1 sistemul de jpraveghere interioara sunt dezactivale. istalajia de avertizare antifurt ramSne ::tivata, insa alarma nu se va declan^a ica. Puneti §i luati contactui intr-un interval 3 15 secunde. a punerea contactului Imobilizatorui eleconic recunoaste cheia §1 dezactiveaza istalatia de avertizare antifurt. aca nu puneti contactui, dupa 15 secunde s va declan^a alarm a. prin sem nale ::ustice §i optice.

D e s c u ie re a m a n u a la a tu tu ro r u silo r a u to v e h ic u iu lu i • Rotifi cheia d e d o u a ori c o n s e c u tiv In Tncuietoare: Toate u^ile $i capacul portbagajului se vor in c u ia . M e ca n ism u l de s ig u ra n ta $1 instalatia de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alanna nu se va declan$a inca. • Deschideti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este permis ca una din celeialte u^i. capacul portbagajului sau capota motorulul sa fie deschise, deoarece se va declan^a alaima. • Puneti §i luati contactui intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorui elec­ tronic recunoaste chela $t dezactiveaza instatafia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celeialte u$i, capa­ cul paortbagajului sau capota motorulul fara a se declansa aJarma. In d ic a tii • Capota motorulul trebuie deschisa numai dupa dezactivarea Instalatiei de avertizare antifurt. • Cand autovehiculul este incuiat $i insta­ latia de avertizare antifurt este activata, capacul portbagajului nu trebuie deschis manual, deoarece se va declansa alarma.

D e s c h id e r e a s im u lta n a a u $ ilo r (D e s c h id e r e a c o n to r t) D e s c h id e re a m a n u a la s im u lta n a a u silo r • Rotiti cheia o d a ta in incuietoare: Toate u^ile capacul portbagajului se vor incuia. Mecanismul de siguranta instalatla de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alarma nu se va declan$a Inca. • Deschtdeti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este perniis ca una din celelalte u$i, capacul portbagajului sau capota motoruiui sa fie deschise, deoarece se va declansa alarma. • Pune}i §1 luati contactui Intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorul elec­ tronic recunoa^te cheia §1 dezactiveaza instalatia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celelalte u$i, capacul paortbagajului sau capota motorulul fara a se dec)an$a alanna.

D e c o n e c ta re a a ia rm e i Alarma poate fl oprita in orice moment prin descuierea a utovehiculului cu ajutorul telecomenzii, sau prin punerea contactului (imobilizatorul electronic recunoa$te ctieia autovehiiculului).

SFATURI SI iN TR ETINER E

B e n z in a
Tipul acrburantului indicaJ pentm molomi aulotfehiculului dumneavoastra se gase§te tn manualul 3.3 .Dale tehnice" ?i pe partea interioara a capacului rezervorului. A d itiv ii b e n z in e ! M odul de functionare, randam entui §i durata de viata a motoailui sunt influen^ate in mare m isu ra de caiitatea carburantuiui. De 0 deosebita importanta sunt aditivii pu§i In benzina. De aceea se recomandS numai alimentarea cu b en zin a d e c a lita te , cu a d itiv i. Daca nu exists astfel de carburant $i dacS apar disfunctionalilati ale motorului. ca de exemplu pomire dificlia, oprirea la mersul Tn gel §i pierderea de putere, atunci cind se face plinul de benzina trebuie adaugatl aditivii necesari. A ce |ti aditivi au actiune anticoroziva, curS^S sisteme de alimentare §i previn depunerile In motor. Nu toti aditivii s-au dovedit a fi eficien^i. De aceea, la dealerii Volkswagen din Ger­ mania §i din multe alte ^Sri. pot fi obtinuti aditivi avizati, sub denumirea de J\ditivi originali pentru carburant pentnj motoarele pe t»nzina Volkswagen / Audi’ . Dealerii Volkswagen sunt informa{i despre modul de utilizare §i §tiu ce trebuie fScut cand s-au format deja depuneri in motoare. Nu trebuie s3 utilizati alti aditivi pentru combustibil.

In d ica tii generate
• Benzina fara plumb trebuie s3 corespunda standardului DIN EN” 228. • In siluatli de urgent^. In care carburantui disponibil are o cifr§ octanica mai mica decat cea indicata, trebuie sS conduce^l in regim de turatie m edie de soiicitare redusa a motonjiui. S o lic ita re a p u te rn ic a a m o to ru lu i p rin a c e e le r a r e m a x im a s au tu r a tia rid ic a ta p o a te d u c e la d e te rio ra r e a m o to ru lu i. De Tndata ce este posibil se face alimentarea cu benzina cu cifrS octanica corespunzStoare. • Carburantui cu o cifra octanica mai mare decat cea indicata se poate uttliza fSra restrictil. Acest lucru Tnsa nu abuce nici un avantaj in ceea ce prive?te puterea moto­ rului ?i consumul!

Autovehiculele cu catalizator ^ pot fi utilizate numai cu carburant fJrd ptumb. , Chiar o singurd alimentare a rezervorului cu benzind cu plumb determina deteriorarea (stricarea) catalizatorului.
A te n tie 91 la in d ic a tiile din m a n u ­ a lu l 3 .1 ., c a p . „ U m p le re a re zerv o ru lu i”
’> Norm a - Europeans

este de ajuns ca autovehiculul s3 se lase un timp mtr-o Tncapere Tncalzita. Tn vreme 24 ce com bustibilul Diesei.Masoara inflamabilitaiea carburantului Diesel. filtru l s e p o a te in fu n d a . fo io s ifi n u m a i c a rb u ra n t RM E! Pentru a | t i de unde se poate achizitiona carburantuI vS rugam sS va adresati unui dealer Volkswagen sau unul club auto. a b e n z in e i si a a lto r subst a n t e s im ila re in a m e s te c c u com * b u s tib il D ie s e l. D ealerii Voiksvagen $1 statiile de combustibil ale tarii respective ofer^ informatii cu privire la carac-teristicile motorinei specifice. „ U m p ie r e a r e z e r v o ru lu i”. A te n tie ia in d ic a tiile din M an u a tu i 3 . D a c a a lim e n ta ti B io d ie s e l. . Autovehiculele cu motor Diesel pot func?iona §i cu c a rb u ra n tu I R M E (Ester metll ulei de rapltS). in Germania. in d ic a tii • Performantele la deplasare pot fi mai reduse. Tn timpul anotimpului rece. • RME se poate utlliza pe timp de iama pana la -lO'^C. C a r b u r a n tu I • R M E (B io d ie s e l) corespunde standardului DIN E 51 606. De aceea. Astfel. de iarna.Eufopeana ’ CKra .1 . • La temperaturi exterioare sub -10°C va recomandam sa alimentati cu carburant Diesel. Autovehiculul este dotat cu o instalatie de preincSlzire a fittnjiui. se comerciaiizeaza combustibill Diesel cu un co m p o rta m e n t te h n ic d ife rit.S FA TU R I SI INTHETINERE D ie s e l Motorina trebuie sa corespunda standardului DIN EN’ '590 CC^’ nu tre b u ie sa fie m a i m ic a de 51. • D a c a u tiiiz a ti c a rb u ra n tu I c a re se a b a te d e la n o rm a . N om ia . deoarece motorina devine prea vascoasa prin separarea paraflnei. sistemul de alim entare cu com bustibil va func^iona pan§ la temperatura de — C. Daca la temperaturi sub-24°C carburantuI devine atdt de v is c o s Tncdt motonji nu mai pome^te. N u e s t e p e r m is a u tiliz a r e a a d itiv ilo r (p e n tru im b u n a ta tir e a vas co z it a f ii) . se comerciatizeaza motoring de iama. F u n c t io n a r e a p e t im p u l ie m ii La utilizarea motorinei de varS Tn cazul temperaturilor sut) 0“C pot apSrea disfunctionalitSti. este stabil pan3 la -1 5 C. Tn ISri cu conditii climaterice difertte.Celan . • Consumul de carburant este posibil sa fie mai ridicat.

astfel incat concentratia de carburant este maxima in zona bujiiior (imaginea din stanga). este necesara o mica cantitate de benzlna. F u n c tio n a re a o m o g en a De la 0 anumita sarcinS $1 turajie a moto­ rului. Carburantui va fi injectat inca din timpul aspiratiei. La un m otor obi^nuit care functioneaza pe benzina nu se va forma amestecul de aer carburant necesar. F u n c tio n a re a cu s tr a t de in c a rc a re Cand nu se foloseste intreaga putere a motorului.SFATURI SI INTRETINERE F u e l S tr a tifie d In je c tio n (F S I) ____________ Fuel Stratified Injection semnifica injectie directa de benzirta. deoarece carburantui este prea disparat In camera de ardere. comanda motorului se comuta pe functionarea omogena. . Carburantui este impins direct in camera de ardere ?i in ultimul sfert de mi$care spre Tnainte a pistoanelor este concentrat pe bujii. in fu n ctio n a re a cu stra t de in ca rca re curentui de aer este im pins numai catre partea din spate a pistonului. pentru a se atlnge un amestec unifonn de benzlnaaer (imaginea din dreapta).

c a n d s c h im b a ti d in n o u p la c u fe ie d e fra n a . c u d e p la s a re a p e s tra z i p e c a re a lo s t p re s a ra ta s a re . nu printr-o singura mifcare. R e s p e c ta ti v a ru g a m c e le la lte a v e r tis m e n te d in p a g in a urm a* to a re . poate fi necesar. • D e a s e m e n e a . un tim p m a i fn d e lu n g a t. A te n tie ! Placu^e d e fra n a n o i tre b u ie sa se „ro d eze ” p e n tru c a in tim p u l p rim ilo r a p ro x itn a tiv 2 00 k m nu a u p ro p rie ta ti d e fric tiu n e opti* m e . tr e b u ie u s c a te prin fra n a ri u s o a re re p e ta te . • La cobor§rea pantelorefectuldefranare al m otoruluiartrebui valorificat prin schimbarea vitezei Tntr-o treapta inferioara. evitand astfel so licita rile suplim entare in sistemul de franare.SFATURI S I iNTR ETINER E F ra n e In d ic a t ii g e n e ra te • Uzura garnituriior de frana depinde in mare masura de conditiile de functionare f l de slilul de mers.s tra tu l d e s are depus p e d is c u ri si p e p la c u te ie d e fra> na e s te T n d e p a rta t In tr-o p rim a e ta p a a p ro c e s u lu i d e fra n a re . . fn ta i. E fe e tu I c e v a m a i re d u s a l frd n e i p o a te fi c o m p e n s a t p rin tro a p a s a re m a i p u te rn ic a pe p e ­ d a la d e fra n a . In special la autovehicule care sunt des utllizate Tn traficul ur­ ban sau pe d ista n te scurte. nu s-a u tiliz a t fra n a . sau sunt conduse foarle sportiv. C e in f lu e n t e a z a n e g a tiv e fe c t u i d e fr a n a r e ? U m e z e a la s au sare A te n fie ! • In a n u m ite c o n d ilii c a d e e x e m p lu m e rs u l p rin a p a . A c e a s ta e s te v aia b il si m a i ta rz iu . e fe c tu t fra n e i p o a te fi m ta rz ia t d a to rita u m e z e lii sau a a p e i in g h e ta te c a re e x is ta in tre d is c u ri si p la c u te ie d e fra n a $i c a re . acest lucru trebuie efectuat in trepte. ca $1 Tn intervaleie d intre revizil s3 fie veriflcata grosimea gamiturilor de fr§na la un dealer Volkswagen. Dac§ suplimentar trebuie activate pedala de frSnS. e fe c tu i fra n a rii to ta le p o ate fi T n td rziat in c a z u l in c a re . la p lo a ie p u t e r n ic a s a u d u p a s p a la r e a m a $ in ii.

a lt f e l a c e s t e a s e p o t s u p ra in c a lz i. c u p la tl o tr e a p ta in fe rio a ra de v ite z a (c u tie d e v ite z e m eca> n lc a ) s a u a le g e fi o t r e a p t a de v ite z a in fe rio a ra (c u tie a u to m a ta d e v ite z e ). totu^i nu cu forta maxima.p e ric o l d e a c c id e n t! . la actionarea rapida a pedalei de frana. A c e s t rise nu p o a te fi dim i* n u a t n ic i de c a tre a s is ta re a la fra n a re . m ajorita ie a conducatorilor auto frSneaza la timp.p e ric o l d e a c c id e n t! • A c e s t s is te m nu p o a te d e p a s i llm ite ie im p u s e d e le g ile fiz ic ii. Servofrana* in tr-o situ atie de urgenta. • In a in te d e a c o b o ra o p a n ta m a i lu n g a. A te n tie ! • R is c u i p ro d u c e rii a c c id e n te lo r s e m a re ^ te c a n d va d e p la s a ti cu v ite z a . v ite z a . servofrana va intelege ca este vorba despre o situatie de urgenta. • La m o n ta re a u lte rio a ra a unui s p o ile r fro n ta l s a u a c a p a c e lo r d e ro fi e tc . deoarece la eliberarea pedalei se va deconecta 5 i servofrana. F o lo s iti a s tfe l fra n a d e m o t o r e v it a n d m c a r o a r e a s u p lim e n t a r a a s is te m u lu i de fra n a re . v ite z a tre b u ie a d a p ta ta cond itiilo r c a ro s a b ilu lu i si d esfa^u ra rii t r a f ic u lu i. in s p e c ia l p e c a ro s a b il a lu n e c o s . in tim p c e A B S in te rv in e fn re g la ­ re . m ic $ o ra ti. A c e a s ta d u c e la s u p ra in c a tz ire a fra n e lo r. la o d is ta n fa m a i m a re de fra n a re $ i la o u zu ra a c c e n * tu a ta a p la c u te lo r. va ru g a m . Se va crea in cel mai scurt timp presiunea de franare necesara pentru activarea ABS-ului §1 pentru scurtarea distantei de franare.SFATURI $ 1 IN TR ETIN ER E S u p ra in c a tzire a fra n e lo r A te n tie ! • N u a c t io n a f i n ic io d a ta fra n a prin a p a s a ri u $ o a re d a c a nu e s te T n tr-a d e v a r n e v o ie s a f r a n a t i. tr e b u le sa se a ib a in v e d e re a s ig u ra re a u n e i v e n tila ri c o r e s p u n z a to a r e a f r a n e lo r . d e p a s iti ra z a n t s au c an d c a ro s ib ilu l e s te u m e d s au a lu n e c o s . Nu reduceti presiunea asupra pedatei de frSna. O fe rta d e sigur a n ta m a r it a nu tr e b u ie sa v a d e te r m in e la o c o n d u c e re ris> c a n ta . Astfel distanja de franare va fi mai lunga! Aici intervine servofrana.

§i la o franare puternica pe o por^iune alunecoasS. M odul d e fu n c tio n a re a i ABS La atingerea unei vlteze de aproximativ 6 km/h se declan§eazd automat un proces de „control". De a c e e a . se reduce preslunea de franare pentru aceast§ roata. Daca 0 roata atinge o tura^ie prea mica pentru viteza de deplasare §i tinde sS se blocheze. c a r e se p ro d u c e $ i e x is t a n u m a i c a n d m o to ru i fu n c tio n e a z a . D e a c e e a a u to v e h ic u lu l nu tre b u ie s a ru leze n ic io d a ta c u m o to ru i o p rit. in tim p ce rofile axel spate se regleaza im preuna. p e n tr u c a d e e x e m p lu a u to v e h ic u lu l tre b u ie re m o rc a t s a u p e n tru c a a a p a ru t un d e fe c t la a m p lific a to r u l fo r te i d e f r a ­ n a r e . Avantajul esential fata de sistemele obi^nuite de franS consta in aceea ca.in nici un caz nu acjionati repetat pedala de frana (nu pompa(i}l A te n tie ! N ic i A B S nu p o a te d e p a s i lim it e le fiz ic e e x is te n te . v ite z a tr e b u ie a d a p ta ta im e d ia t c o n d it iilo r c a r o s a b ilu lu i si t r a fic u lu i. A c e s t lucru t r e b u ie lu a t fn c o n s id e r a r e Tn s p e c ia l in c o n d itii d e c a ro s a b il a lu n e c o s s a u u m e d . La rotile fata se regleaza individual presiunea de frSnare. v a ru g a m sa lua^i In con sid e ra re in d ic a tiile d e la p a g in a 5 2. la m o to r. pedala de fran§ trebuie sS ramdnS apSsata . Astfei conducatorul este avertizat ca o roata. se m entine cea m ai buna m anevrabiiitate (directie) pentru conditiile date. De exemplu la deplasarea pe pietri^ sau pe zapadS proaspSt depusa pe suprafate alunecoase. distanja de frSnare poaJe fi mai mare. A stfei e feciul de franare al am belor rotl din spate este acela^i §1 stabilltatea mersului se men^ine cat mai m u lt p o s ib il. D a c a a m p U fic a to ru l nu fu n c tio ­ n e a z a . Sistem A n tiblo care* (ABS) ABS contribuie in mare mSsura la marirea sigurantei in timpul deplasSrii. In acest moment se poate auzi un zgomot asemSnator aceluia produs de 0 pompS. M o d ific a rile a s u p ra a u to ve h ic u lu lu i (d e e x . D a c a ABS se a fla in d o m e n iu l d e „ re g la re ”. Pen­ tru ca ABS sa poata face reglarea Tn mod optim in acest domeniu. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s au a ita c o m b in a fie ro ti/a n v e lo p e ) p o t in flu e n ta f u n c tiile A B S -u lu i. A c e s t p r o c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin m isc a re a p u ls a to rie a p e d a le i d e fra n a si p rin z g o m o ie le re s p e c tiv e . p e d a la d e f r a n a tr e b u ie a p a s a ta m a i p u te rn ic p e n tru a c o m p e n s a lip s a a m p l i f i c a r i i fo r te i d e fra n a re . . dacS r^u se acorda atentie nu se merge mai fncet. deoarece rotile nu se blocheaza.S FA TU R I S I IN TPETINER E A m p lif ic a t o r u l f o r te i d e f r a n a r e A te n tie ! A m p lific a to ru l fo r te i d e fra n a re lu c re a z a cu d e p re s iu n e . sau rotile se gasesc in domeniul blocarii. S ig u ra n ta o fe r ita nu tre b u ie sa v a te n te z e s i ris c a ti. E D S -ului E S P-ului $i A S R -u lu i. Totufi nu trebuie sS ne a^teptdm ca prin ABS d is ta n t de frSnare sS He scurtatS Tn toate cazurile.

De indata ce frana s-a racit. va rugSm sa apelati cat mai repede la un dealer Volkswagen! A te n tie ! M o d u i d e a c o n d u c e t r e b u ie a d a p t a t in p e r m a n e n t a s t a r ii d ru m u lu t si c o n d itiilo r tra fic u iu i. diferenta cauzata de deplasarea pe suprafete de rulare alunecoase p e o s in g u ra p a rte . A c e s t p ro c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin s u n e te le p e c a re le p ro d u ce. ED S-ulul. 52. va fi echilibratS prin Tncetinirea rotii ce patineaza. la s is te m u l d e ru la re s a u a lte c o m b in a ti'i d e ro ti/a n v e * lo p e ) p o t in fiu e n ta fu n c tiile ABSu lu i. la s is te m e d e fra n a re . Pentru ca frana cu discuri a rotii franate sa nu se supraTncalzeasca. sar putea sS existe o defectiune in EDS. A te n tie l La a c c e le ra re a p e c a ro s a b ii alu n e c o s . R otHe m o to a re p o t sa p a tin e z e c h ia r $i c u EDS $i a s t f e i p o t in fiu e n ta s ta b ilita te a in tim p u i m e rs u lu i. ESP'Ului si A SR -ulul. O diferenta de turatie de aprox. A c o rd a ti a te n tie in d ic a tiilo r d e la pag. a c tio n a ti p e d a la de a c c e ie ra tie cu p re c a u tie . EDS pome§te iara§i automat. la o vitezS de deplasare de pand la 80 km/h. Dacd lampa de control ABS se aprinde. d e e x e m p lu p e g h e a ta sau z a p a d a . fSrS interven^ia conducatorului auto. Aufovehiculul ramane Tn stare de func^ionare are acelea^i caracteristici de functionare ca un autovehicul fSra EDS. EDS se opre^te automat ?n condi|ii rieobi^nuite de solicitare. EDS actioneaza in mod automat. Acest dispozitiv supravegheaza cu ajutorul senzorilor ABS turaUa ro^ilor de antrenare.SFATURI SI INTRETINERE D ife r e n tia l c u b lo c a r e e le c tr o n ic a (EDS)* Autovehiculeie cu Sistem Anti-Blocare (ABS)’ pot fi echipate suplimentar cu cu diferential cu blocare electronica. Prin EDS se im bunatate§te apreciabil rularea. Din acest motiv decuplarea sistemului EDS nu este afi^ata. . C o n d u c a n d o m a $ in a e c h ip a ta c u s is te m EDS nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c o n d u c e ti ris c a n t! M o d ific a ri a s u p ra a u to v e h ic u lu lu i (de e x e m p lu la m o to a re . 100 rot/ min Intre cele 2 roti ale axel fata. accelerarea §i deptasarea pe dmmuri montane chiar §i in conditii nefavorabile de drum.

E S P 'U lu i s i A S R *u lu i. la m o to r . . C ondu* c a n d o m a r in a e c h ip a ta c u ASR nu tre b u ie sa f it i t e n t a t i sa c o n ‘ d u c e ti ris c a n t! In d ic a t ii g e n e r a le P e n tru a s lg u ra re a fu n c tio n a rii cor e c t e a ESP. prin reducerea puterii motorului rotirea in gol a rotiior in cazul accelerarii Sistemul functioneaza pe intregul domenii de viteza impreuna cu ABS. re s p e c tiv A SR. autovehlculul se stabllizeaza. la toat e c e le 4 ro ti tre b u ie m o n ta te anvelo p e d e a c e la s i t ip . ESP franeaza automat roata respectiva. La o defec. Daca apar neconcordante. In cazul supravlrarll autovehicululul (tendlnta de derapare a partH din spate} frana va actiona in special asupra rotii fatS din 0 )cteriorul virajului. S tilu l d e a c o n d u c e tre b u ie a d a p ­ ta t in p e rm a n e n ta s ta rii drum ului s i c o n d ifiilo r d e t r a f ic . ASF impiedica. A te n tie ! L im ite le f iz ic e nu p o t f i d e p a $ ite n ic i c h ia r d e ESP. ca de ex. D a c a anvelop e le a u c ir c u m fe r in te d ife r lte se a ju n g e la o r e d u c e r e n e d o rita a p u te rii m o to ru lu i. Cu ajutorul volanului vltezei autovehiculului se stabilie$te directia dorita de conducator si se compara permanent cu situatra reala. Prin fortele ce acjloneaza asupra rotii in momentui franarii. accelerarea sau urcarec pantelor abrupte 7n conditii nefavorabile. A c o rd a fi a te n tie in d ic a tiilo r d e la p ag . C o n d u can d o m a r in a e c h ip a ta c u E S P nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c on d u c e t i ris c a n t! D e s c rie re a si m o d u l d e fu n c tio n a re a l ASR La autovehicuiele cu tracjiune fata. L u a ti in con sid e ra re a c e s t lu c ru in s p e c ia l in c a z u l In c a r e c a ro s a b ilu l e s te a lu n e c o s s a u u m e d s a u c a n d t r a c t a t i o re m o rc a . 5 2 . E D S -u lu i. S tilu l d e m e rs tre b u ie a d a p ta t in p e r m a n e n ta s ta r ii d ru m u lu i c o n d itiiio r tra fic u lu i.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b iiit a t e * Programul electronic de stabilitate' (ESP) contine ABS. D e s c rie re a $i m o d u l de fu n c tio n a re a l ESP ESP reduce pericolul deraparii la abordarea virajelor prin frar^area individuala a rotiior. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s a u o a lta c o m b in a tle ro ti/an velo * p e ) p o t in flu e n ta fu n c tiile A B S-ului. ia rin cazul subvirarii (tendlnta de a ie^i din viraj). inceputul deraparii autovehiculului. asupra ro)ii spate din interiorul virajului.iune a ABS-ului se defecteaza $1 ASR Sistemul de control al tractiunii face posibiia deplasarea. M o d ific a riie asu p ra au to veh icu lu lu l (d e e x . EDS §i ASR.

D e a c e e a e s te re c o m a n a d t sa va d e p ta s a ti cu v ite z e c o re s p u n z a to a re s ta rii c a ro s a b ilu lu i. In d ic a tii d e t a lia te g a s itl la p ag in a 48. P e c a r o s a b il u m e d t r e b u ie sa a v e ti Tn v e d e re fa p tu i c a v ite z a rid ic a ta c o n d u c e la a p a ritia fe> n o m e n u lu i d e a c v a p l a n a r e . A c e a s t a .s p r e d e o s e b ir e d e a u to v e h ic u lu lu i c u tr a c tiu n e p e f a t a . A c e s t p lu s d e s ig u ra n ta >ferita nu tr e b u ie sa v a d e te rntne la a s u m a re a u n o r ris c u ri lu tile ! 'o s ib ilit a t e a d e f r a n a r e e s t e im it a t a d in c a u z a a d e r e n f e i n eu rtlo r si e s t e id e n tic a c u a inul a u to v e h ic u l c u tr a c tiu n e p e 'oua rot<> le a c e e a n u tre b u ie sa va b a z a fi J c io d a ta p e p o s ib i lit a t e a d e c c e le r a r e p e c a ro s a b il a iu n e os. . U tiliz a re a la n tu rilo r p en tru za p a d a Lanturlle pentru zapada trebuie utilizate si la autovehiculele cu tractiune integrala. Indicatii detaliate gasiji la pagina 51. ktentie! itilu l d e c o n d u c e r e tr e b u ie >daptat in fu n c tie d e s ta r e a c a o s a b ilu lu i d e s it u a f iile d in ra fic . In vederea o b tin e rii unui com p orta m e nt imbunatatit la deplasare $1 frin a re se pot monta pneuri pentai toate anotimpurile la t o a t e c e le p a tru roti.nu v a fi s e m n a liz a ta p rin tro s u p r a t u r a r e b ru s c a a m o to * ru lu l. T n lo cu irea ro tilo r/p n e u rilo r L a a u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te* g ra la t o a t e c e le p a tru ro ti tre b u ie s a a ib a a c e e a s i s u p r a f a t a d e ru la re . autovehiculul poate rula in conditii opiime cu anvelope standard. L a n tu r ile p e n tr u z a p a d a tr e b u ie m o n ta te n u m a l pe ro flle din f a t a $ i la a u to v e h ic u le le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ).SFATURI S I iN TR ETINER E ra c tiu n e in te g r a la * (4 M O T IO N ) in c e p t u i d e t r a c t iu n e actiunea integrala functroneaza automat. D e r e tin u t U tiliz a re a p n e u rilo r p e n tru ia rn a Pe timp de iamS. atribiitia de fo rje se face autom at in ictie de comportamentui in trafic $i de nditiile drumurilor.

SFATU R I SI iNTR ETINER E S e rv o d i r e c t ia * Cand m otorul func^oneaza. turafia motorului la mersul Tn gol se va reduce pentru scurt limp. voianul nu trebuie mentinut la limita de curs§ mai mult de 15 secunde. Fiecare rotire completa a volanului. deoarece uleiul hidraulic se va Incdlzi puternic din cauza servopompet. A s tfe l p o t a p a re a d e fe c tiu n i in sis* te m u l d e s e rv o d ire c tie . Pe langa aceasta. deoarece servopompa este putemlc solicltata. c3nd motorul furcfioneaza. se face remarcata printr-un zgomot specific. .

nici ia mers ?n gol nici c&id e in v^tezS. • P la c u te d e fra n a noi tre b u ie sa se „ro d e z e ” p e n tru c a in tim p u l p rim iio r a p r o x im a tiv 2 00 k m nu au p ro p rie ta ti o p tim e de fre c a re . c an d s c h im b a ti din no u p ia c u te ie de fra n a .selectati 0 treapta Inferioara de viteza cand motorul nu mai functioneaza . respectiv turatia rDeUimli admisa a motorului. Se poate creste treptat p^na la viteza maxima. • Nu va deplasati cu 0 turatie prea mica a motomlui . Cat de bine este realizat acest rodaj depinde Tn mare masura de modul cum este condusa masina tn primii 1500 km. la reducer^a zgomotului 9 1 proiejarea mediului inconjurdtor . Mu turati motorul daca nu este necesar • schimbarea mai dev re m e a w fe z e i mtr’O treapta superioara ajuta la s c a d e r e a consu- mului de combustibil. in t im p u l s i d u p a p e r io a d a d e r o d a j tr e b u ie c a : • MotonjI rece sa nu ajunga niciodata la tjra tia maxima . A c t iu n e a c e v a m a i r e d u s a a f r a n a r ii p o a t e f i c o m p e n s a te p rin tr-o a p a s a r e m a i p u te rn ic a p e p e d a la de fra n a . . P rim ii 1 0 0 0 km Aplicati urmatoarele reguli generate: • nu a c c e le r a ti ia m a x im u m • nu c o n d u c e ti c u v ite z a m a i m a re d e 3 /4 din v ite z a m a x im a • e v ita ti t u r a tiile rid ic a te • evitati cat mai mult posibil remorcarea.rotund". D e la 1 0 0 0 la 1 5 0 0 k m .. A c e s t iu c ru e s te v a la b il $• m a i ta r z iu .SFATURI SI INTRETINERE P rim ii 1 5 0 0 k m • s i d u p a a c e e a R o d a ju l In timpul primelor ore de functionare frecarea intre elements ?n miscare ale motorului este mai mare decSt mai tarziu. A te n tie ! • Si a n v e lo p e le tr e b u ie s a se „ro d e z e ” d e o a re c e ia in c e p u t nu a u in c a a d e re n fa o p tim a . cand s-au mai rodat. A c e s t iu c ru tre b u ie lu a t tn c o n s id e ra re in tim p u i p rim iio r 5 0 0 k m p rin tro d e p ia s a re c u p re c a u tie .v e z i pagina 14.

vezi pagina 32. ceea ce duce la supralncalzirea deteriorarea catalizatorului. inseamna cS in sistemul de aprindere exista un d e fe c t. • Autovehicului nu trebuie remorcat pe o distanta mai mare de 50 m . Viteza de deplasare trebuie imediat redusa. respectiv umplerea rezervorului cu benzina Super Premium fara plumb. t e v i. in tim p u l d e p la s a rii a c e s t e s u b s ta n te p o t lu a fo e . c a ta iiz a to r. scaderi ale randamentului functionar© nereguiata a motorului. • La autovehicule cu cataiizator nu este perm isa depiasarea pana la epuizarea totals a cantitatii de carburant din rezervor.2 . Alimentarea neregulata cu carburant poate produce aprinderi Deregulate. in plus catalizatorul poate fi deteriorat prin supraincalzire. De aceea trebuie respectate urmatoarele puncte: • Autovehicule cu catalizator tfebuie alimentate numai cu benzina far§ plumb vezi pag. • Nu puneti mai mult ulei decat trebuie in motor . . in anumite conditii de functionare a motonjlui. gazele de evacuare pot avea un miros de suit. Astiel in sistemul de evacuate ajunge carburant ars incomplet. in a c e s t ca z ca rb u ra n tu l incomplet ars poate ajunge Tn sistemul de evacuare a gazelor $1 astfel in atmosfera. DefectuI trebuie remediat la cel mai apropiat dealer Volkswagen. In d ic a tie Chiar $i in cazul in care sistemul de con­ trol al emisiei de gaze functioneaza per­ fect. • N u fo lo s iti n ic io d a ta s c u tu ri s u p lim e n ta re s au s u b s ta n te d e p r o te c tie im p o triv a c o ro z iu n ii p e n tru e le m e n te le c e c o m p u n s is te m u l d e e v a c u a re a g a z e lo r.SFATU R I INTRETINERE S is te m u l d e p u r ific a r e a l g a z e lo r d e e $ a p a r e * F u n c tio n a r e a ir e p r o s a b ila a s is te m u tu i d e p u rific a re a g a z e lo r este de 0 imporlanta deosebita pentru functio­ narea ecologica a autovehicului. • Daca apar In timpul mersului aprinderi neregulate. Adesea este de ajutor afegerea unui alt tip de carburant. a u t o v e h ic u lu i t r e b u ie p a r c a t a s tfe l In c d t c a ta liz a to r u l sa nu in t r e Tn c o n t a c t c u m a te r ia te u so r in fla m a b ile . A tentieJ • Din c a u z a te m p e ra tu riio r ridi> c a t e c a re p o t a p a re a la c a t a li­ z a to r m c o n d it ii n e fa v o r a b ile . Aceasta depinde de continutui de sulf din carburantul folosit.vezi pagina 74.

nu pana la pozitia pana la 5 procente. Kick-down” . l/IO O km . daca este posibil. in acest capitol veti gasi 10 sfaturi pentru a conduce autovehiculul in a$a fel incSt sd asigurati protectia mediului $i economisirea banilor dumneavoastra! S fa tu I 1 C o n d u c e ti p re v e n tiv ! Cel mai m ult carburant se consum a la accelerare. Fiti atent intotdeauna la presiunea corecta Cine conduce o ma§ina cu o cutie auto­ din envelope. In plus o presiune prea . S fa tu I 2 Mergeti in prima treaptS numai aproximativ d ib A te n tic la p re s iu n e a d in anve> 0 lungime de ma$ina. §1 o treapta inferioara mai tSrziu. de exemplu daca se observa c i urmatorul semafor este pe culoarea ro§ie. Astfel se selecteaza automat mica dues. de asemenea. printr-o rezistenta maritS la un program econom ic care va selecta rjla re . poluarea mediului $1 uzura motorului. Chiar $i o jumatate de bar mata de viteze trebuie sa actioneze incet mai putin mare§te consumul de carburant pedala de acceleratie. Urmatoarea indicajie poate fi de ajutor. Ar trebui. la o uzura ridicata a anvelopelor si treapta superioara de viteze mai devreme la inrautatirea manevrabilitatii.SFATU R I $1 iNTR ETINER E D e p la s a r e a e c o n o m ic a e c o lo g ic a Consumul de carburant. Verificati intotdeauna presiunea cand anvelopele sunt red! Nu vS deplasati cu anvelopele de iam a pe tot parcursul anului fac zgomot si necesitS pana ia 10 % mai m ult carburant . Mergeti cu precautie astfel va trebui sa franati mai putin §i deci $i sa accelerati mai putin. sa lasati masina sa ruleze pana se opreste (fara satranati).k m /h 30 SO 70 90 110 S fa tu I 3 S c h im b a ti v ite z a p e n tr u a e c o n o m is i e n e rg ie ! 0 alta modalrtate de a economisi carburant este schimbarea vitezei intr-o treaptS superioara.ele trebuie folosite numai cand e irrtr-adevar nevoie de ele! . Ilustratia indica relatia dintre consumul (i/ 100 km) $i viteza (km/h) in cele 5 trepte de viteza. La 2000 ratatii pe ^ lo p e! m inut trebuie intotdeauna sa selectati urmatoarea treapta imediat superioard. frSnelor si anvelopelor depind !n principal de trei factori diferiti: • stilul persona! de conducere • conditiile individuaie de functionate • conditiile tehnice date Abofdand un stil de conducere economic se reduce consumul de carburant cu 10 15 procente. Se consuma inutil carburant daca se conduce intr-o treapta de viteza inferio a ri dar la o turatie ridicata a motorului.

0 1/1000 km. dacS este posibil. mai exista $i alte posibilitati pentru scaderea consurmjiui: Nu transportati bagaje inutile. emisia gazelor $i zgom otele se maresc considerabil la viteze ridtcate. Din cauza rezistentei marite la contactui cu serul. Adesea. Un m otor regiat necorespunzator poate duce ia un consum de carburant mai mare cu pana la zece procente! Verificati nivelul uleiului lafiecare umplere a rezervoruluil Consumul de ulei depinde m mare masura de solicitarea turatia motorului. / Consumul de combustibil al autovehiculului va fi redus cu aprox. cu suportui de bagaje Tncarcat. . Dm cauza ca fiecare kilogram in plus duce la cre$terea consumului de carburant. verificati din cSnd in cand ca in portbagaj sa nu exists obiecte inutile. economisirea carburantului este mai mare decat cantitalea de carburant necesara pentru noua pomire a motorului. Inca dinaintea pomirii de deplasare. sa nu fie utilizata. 75% din viteza maxima. Figura de mai sus indica raporlul dintre consum (1 10 0 km) $i viteza (km/h). 50% cJaca conduceti cu aprox. In lunctie de stilul dvs. aproximativ 12% mai mult carburant. autovehicului dumneavoastrS consumS. Indidu suplimentar: Puteti ajunge la o reducere a consumului de ulei $i prin utilizarea unui ulei cu vascozitate redusa. consumul de ulei poate ajunge pSna la 1. SfatuI 7 E v ita ti b a la s tu l in u til! Pe langa modul de a conduce si fntretinerea corespunzatoare a autovehicului dumneavoastra. bariere sau semafoare pe culoarea ro^ie m ai lunga este bine ca motoail sa se opreasca: deja dupa o pauza a motorului de 30-40 secunde. din comoditate rSmane montat suportui de bagaje pe plafon chiar daca nu mai este necesar. de a conduce.SFA TU R I SI iNTR ETINER E SfatuI 6 E fe c tu a ti in tr e tin e r e a in m o d re g u la t! Efectuan Tnlretinerea autovehiculului in mod regulat asigurati o premisa pentru deplasarea econom ic^. intretinerea motorului are efect nu num ai asupra sigurantei traficului $i asupra mentinerii randamentuiui autovehiculului. S fa tu I4 E v ita ti a c c e le r a r e a c o m p le ta ! Viteza maxima a autovehiculului dumneavoastra artrebui. ci ?i asupra consumului de carburant. la o vitezS de 100-120 km/h! SfatuI 5 R e d u c e fi tim p u l d e m e rs in go l! La ambuteiaje. Consumul de carburant.

aproxim ativ 30-40 iitri cartjurarit la 100 km. Cu cat este solicitat alternatorul mai putem ic prin conectarea consumatorilor electrici. daca nu va mai sunt necesaril 5 15 25 30 B 4 5 -3 56 P SfatuI 8 E v ita ti d e p la s a rile s c u rte ! Rental a se reduce in mod considerabil consumul $i emisia de gaze toxice. farurile suplimentare. cu atat mai mult este necesar acest lucru: puteti stabili din timp arice modificare (pozitivS sau negativd) si . Dacas-aconstatat un consum prea ridicat. Autovehiculul dumneavoastra va consuma lama mat mult decdt vara! SfatuI 10 T in e ti o e v id e n fa s c ris a ! Dacd se dore$te reducerea consumului de carburant ar trebui sa se tina un registry al deplasarilor. .S F A T U n i $1 iN TR ETIN ER E SfatuI 9 1 100km / E c o n o m is ifi c u r e n h Curentui se obtine cu ajutorul altematorului. De aceea deplasdrile scurte tre­ buie neaparat evitate. Abia dupa aproximativ patru kilometri motorul ajunge la temperatura de regim $i consumul se nomializeaza. motorul si catalizatorul trebuie s3 atinga temperatura optima de functionare. Temperatura mediului este hotaratoare In acest context: figura indica consum uri diferite (1/100 krfi) pentru aceeasi distanta la +20®C ?i -10“C. cu atat mai muit va crests consu­ mul de carburant. Motorul rece al unul autovehicul de clasa medie consuma direct dupa pomire. Sistemut de incalzire a lunetei. Dupa aproximativ un kilometru. Incalzirea lunetei provoaca de exemplu un consum suplim ertar de aproximativ 1 litru in 10 ore.actlonatl ?n mod corespunzSlor. Daca pierderile sunt relativ mici. unde $i in ce conditii s-a mers cu ultima incarcatura a rezervorului. instalatlile de Incalzire si climatizare* necesita energie mai multa. Deconectati consumatorii electrici. trebuie sa se anallzeze cum.daca este necesar . consumul scade la 20 Iitri.

Acest lucru este valabil in • La autovehtculele cu motor pe benzina special pentru acele ISmpi la care se poate cu catalizator trebuie sa se tina cont de ajunge num ai din co m p artim e n tui faptu! ca acestea functioneaza cu benzina m oto rului. fascicolul luminos al lumtnil de intSlnire ii deranjeaza pe participantii la trafic care vin din sens opus. sau ca in a lta te n s iu n e a b e c u lu i. • La a u to v e h ic u le le c u la m p ! cu • in anumlte tari este posibil sa nu se cod e s c a r c a r e in g a z e e x i s t a mercializeze tlpul autovehiculufui dumnea­ p e ric o i d e m o a rte la m a n e v ra re a voastra. Inform atll suplim entare ^ rim i{i de la dealerii Volkswagen. ca aveti la dispozitle acest lip de benzina pe tot parcursul calatoriet dumneavoastra. Asigurati-va cuno$!intele de specialitale. despre intretinerea necesara §i posibilitatile de reparare.nu este p o sib ila fa ra a dem onta alte toarele: componente. Va recomandam sa apela(i la un dealer Centrele de distrlbuire Volkswagen din Volkswagen pentai inlocuirea lampilor.S FA TU R I $1 iNTRETINERE D e p la s a r e a in s t r a in a t a t e In lo c u ir e a la m p ilo r /D a c a va deplasati cu autovehiculul in In cele mai multe cazuri inlocuirea lampilor • strainatate. astfel incat in aceste tari nu veti n e c o re s p u n z a to a r e a p a r tii de gasi piesele de schimb necesare. Pentru a evita acest lucru trebuie ca farul respectiv sS fie reglat sau trebuie acoperit cu benzi mate. personalul sanu fie familiarizatcu anumlte proceduri de reparare. in care exista !a dispozitle numai un serv­ P e rtc o l de a c c id e n ta re ! ice Volkswagen sau nu exista deloc. Datele exista in manualul „La drum”. A te n tie ! C luburile auto ofera inform atii despre L u c r a r i l e in c o m p a r t im e n t u i re^eaua de stajii de benzind care dispun m o to r u lu i n e c e s ita a te n tie de benzina fara plusmb.vezi $i pagina 2. De aceea sunt necesare fara plumb . s p o rita ! f • Cu toate ca tn lume exista mai mult de • L a m p ile c u h a lo g e n H 7 * s e a fla 9000 deaieri Volkswagen. exista unele {ari s u b p r e s iu n e $ i p o t e x p lo d a . Germania §1 Importatorii respectivi va tnformeaza cu placere despre pregatirea tehnica necesara a autovehiculului. . Reglarea/acoperirea farurilor Daca va deplasati in ^ariie in care circulatia este pe partea cealalta a drumului fa(d de tara dumneavoastra de origine. luati tn considerare urma.

dar nu o depa^iti.vezi obiecteie grele sa fie pe cSt posibil in apropierea axel. • Daca vizibilitatea Tn spatele remorcii este limitata.3. randamentul motorului scade. tunci sunt tndeplinite conditiile necesare Deoarece. In plus. tncarcatura din remorca Montarea ulterioara a unui dispozitiv de imorcare se realizeaza conform instructi. Detaliile referitoare la montarea ulteriara a unui dispozitiv de remorcare sunt • Verificati presiunea din pneuri la §i rejnoscute de catre dealerii Volkswagen.3. va puteti deplasa pe pante mai abrupte. inseamna ca este necesara mon­ id ic a tii d e u tiliz a re tarea unei oglinzi retrovizoare suplimenLa autovehicule cu dispozitive de remor. incat sa | I manualul de utilizare corespunzator se se permita cuprinderea unui camp vizual asesc in loca§ul rotii de rezerva. e catre ace^tia. . ajtovehiculului $i greutatea re a li a ramorcii. obiecteie trebuie asicaietui 3. re m is e te h n ic e Daca autovehiculul este echipat din • Sarcinile date sunt valabile numai pentru ibricatie cu un dispozitiv de remorcare.SFATURI S I iNTRETINERE le p ia s a r e a c u r e m o r c a utovehiculul este prevazut pentru transortul de persoane si bagaje. Daca rem orca este prevazuta cu un urcare se reduce. • Utilizati pe cat posibil sarcina de sprijin admisa pe cupla stericS a dispozitivului de remorcare. 'e aceea montarea trebute sa se execute De asemenea verificati presiunea pneurilor remorcii. trebuie ca greutatea ^ . sarcina de sprijin. iar capacitatea la actarea unei remorci. se poate utiliza un cablu totalatractata’’ sa se mic$oreze cu 10 % la daptor pe care !l procuratl de la dealerii fiecare 1000 m. Ambele oglinzi exterioare trebuie fix­ are’ montate din fabricatie cupla sferica ate $i reglate pe suporti Tn asa fel. gurate contra alunecarii. deplasarile de pana la 1000 m altitudine. in sa cu chiparea corespunzatoare poale fi utilizat la traclarea unei remorci.tare. • Tinand cont de sarcina remorcii $i de olkswagen. „Date tehnice". pentru cauza scaderii densitatii aerului. odata cu cre^tera Indltimii. suficient de mare. • Daca nu se utilizeaza sarcina maxima de sprijin.vezi G reutalea totala se compune din greutatea reald a aietui 3.trebuie sa se distribuie tn a^a fel TncSt nilor producatorului dispozitivului . glati-o pentru conditii de incarcare maxim§. Sarcina maxima admisibila la remorcare u trebuie fn nici un caz depasita .echercu7 poll. din in punct de vedere tehnic si legal.

opriti §j lasati motorul sd se rdceasca timp de cateva minute la mers in gol. intr-o treapta joasa de vitez§ cu o turatie mare a motorului. mai intSi se franeaza u$or. se gasesc in documentele autovehicu lu lui respectiv in caretui 3. • Deoarece stabilitatea autovehiculului cu remorca se reduce odata cu marirea vitezei. • Datele sarcinilor remorcii $i sarcinii de sprijin de pe eticheta dispozitivului de remorcare sunt numai pentru atestare. viteza trebuie imediat redusa. vreme. din cauza distributiei necorespunzatoare a greutatii. • Franati ia timp! La o remorca cu sistem de frar^are. „Date tehnice". deplasarea ar trebui sa se faca cu viteza redusa. Daca acul indicatorului se deplaseaza Tn partea dreapta a scalei. • Daca la temperaturi excesiv de ridicate. Nu se Tncearca ?n nici un caz ca prin accelerare sa se Jndrepte" mi$carea remorcii. viteza trebuie imediat redusa de indata ce se constata $i cea mai mica m igcare o scila to rie a rem orcii.In special pe portiur)ile in panta. trebuie observat indicatorul temperaturii lichidului de racire. In d ic a tie re fe rito a re la d e p la s a re Pentru a obtine cele mat bune conditii de deptasare.SFATU R I S I INTRETINERE • Reglarea farurilor trebuie verificata Inainte de pornirs. Daca este cazul.3 . In d ic a tii g e n e ra le • Se recom anda ca in cazul u tiliza ril frecvente a remorcii sa se duca la service Tn vederea unei examinari de intretinere §i Tntre intervalele de inspectie a autovehiculului.3. Daca §i In aceasta situafie totu§i indicatoru! luminos de avertizare clipe^e. la deplasarea cu remorca tre­ buie respectate urmatoarele puncte: ^ • Daca autoveh(culul dvs. !a deplasarea cu remorca acest sistem trebuie activat. Astfel se evita smuciturile cauzate de blocarea rotilor remorcii. trebuie sa se urce o por^iune mai mare. Sistemul ESP ajuta la s ta b iliz a re a m i$ c a rilo r o s c ila to rii ale remorcii. daca remorca este cuplata. se modifica. Valorile corecte care se pot gasi sub aceste date. . apoi ferm. ^In orice caz. Schimba{i intr-o treapta inferioara de viteza cand coborati pante pentru a folosi frana de motor. n ln d ic a fii g e n e r a le r e fe r it o a r e la d a te le te h n ic e ”. La autovehiculele cu reglare din interior a farurilor este suficienta rotirea rozetei din bord. ar trebui sa nu se utilizeze viteza maxi­ ma legala In conditii nefavorabile ale carosabilului. este ectiipat cu ESP. • Re cat posibil evitati deplasarea cu autovehicuful netncarcat §i cu remorca incarcata. A te n tie la in d ic a tiile re fe rito a re la s a rc in ile re m o rc ii d in c a ie tu i 3 . vant . Daca totu^i acest lucru este necesar.

Tn s p e c ia l nu la in d em a n a c o p iilo r.strazi este neaparat necesara spalarea t i. a c e a s ta re p re z in ta o cond ifie n e c e s a ra p e n tru a p ro b a re a c e re rilo r d e g a ra n tie . In p lu s . Dupa perioada de Tmpra$tiere a satii pe Nu u tiliz a ti la v e te s au b u re tt usca. fn c a z u l a p a r it ie i e v e n tu a le lo r c o ro z iu n i sau d e fe c te a fe v o p s e le i c a ro s e rie i. Frecventa cu care se aplica acest tratam ent unui autovehlcul depinde printre altele $i de frecventa utilizarii autovehi­ culului. Trebule respectate indicatlile de utilizare de pe ambalaje. Tn anumite Imprejurari este nece­ In d e p a rta re a m u rd a rie i. . de anotimp. re s p e c tiv s u p ra fa ta g eam u . resturite de in se cte .hiculului. p ete le de gudron. d e o a re c e p u te ti sa a fe c t a t i vop. L a cumpararea substanfelor caroseriei si pe plafon'. p ra fe te le re s p e c tiv e s u n t u s c a te . M u rd a ria s au p ra fu l s e in m o a ie m ai in ta i cu a p a c u ra ta in a in te d e a fi In la tu ra te . ra$ina de co p a c i. m a te r ia le le d e in tre tin e re p o a ie f l d a u n a to a re . Cea mai buna protectie a autovehiculului in fata influentelor daunatoare ale mediului este spalarea frecventa si conservarea. T em peraturile m arl. de locurile in care este parcat (garaj. funinginea. de conditiile meteo $i de influentele mediului. cu atat etectu! este d e in t r e f m e r e t r e b u ie a /e s e mai daunator. rilor. exemplu radiatiile solare intensive maresc R estu rile de su b stan te nu se efectui de corodare.SFATURI SI INTRETINERE In t r e t in e r e a a u t o v e h ic u lu lu i In tr e tin e r e a re g u ia ta . sarea §i alte substante agresive raman mai mult pe suprafata . . c o m p e te n ta d u ce la m e n tin e re a v a lo rii a u to v e h ic u iu lu i. arunca la gunoiul menajer. p e te lo r si sara spalarea saptamanala dar folosind p ra fu lu i d e p e c a ro s e rie nu tre b u ie conservanti corespunzatofi $i cea lunara^ sa se fa c a in n ic i un c a z c a n d su> este suficienta. In g r ijir e a a u t o v e h ic u lu lu i p e e x t e r io r S p a la r e a A te n tie ! U m e z e a la si g h e a ta d in in s fa * la tia d e fr a n a r e p o t p re ju d ic ia e fic a c it a t e a fra n e i. Materiale necesare de Trtretinere putefi gasi la dealerii Volkswagen. • S u b s t a n t e le d e T n tr e tin e r e tre b u ie p a s ir a te m to td e a u n a In s ig u ra n ta . sub copaci etc). Astfel.temeinica a partilcr inferioare ale autove­ s e a u a . de produse care protejeaza mediul. Cu cat murdaria de pasare. A te n tie l • D a c a se u tiliz e a z a n eco resp u nz a to r.

pragurile etc. . Oricum soiicitarea numai in locuri special amena/ate. tomate. zgarleturl. Dupa spalare autovetiiculul se clateste In d ic a tie temeinic cu apa $i in final se ^terge. de tipul substantei de intre?lnere acestor spafU special amenajate. poate fj spalat fara probleme in instalatii autovehiculul ar trebui spalat automate de spatare. burete. In te moale. r e s p e c t iv statiei emisie-receptie etc. de filtrarea apei de hiculului poate fi interzisi in afara spalare. Ogllnzile exterloare nu trebuie pllate. poate ataca materialul plafonulut $1 il poate deteriora cu timpul. vop­ Murdaria se inmoaie cu multa apa si se seaua devlne m ala sau prezinta chiar spala cat mai bine posibil. • P r o te ja ti’ v a m a in ile d e ta ie tu r i Antena originala a autovehiculului nu tre­ in m u c h iile a s c u tite a le co m p o buie scoasa. portbagaj exterior. n e n te lo r m e ta lic e a tu n c i c a n d • Daca exista echlpamente specials . $1 spalare etc.de c u r a ta ti p e sub m a $ in a . p a rte a exemplu spoiler. Autovehiculele cu p la fo n p lia n t s au Se utilizeaza §ampon de spalat numai d e c a p o ta b il pot fi spalate in Instalatli au­ daca murdaria este persistenta. antena in f e r i o a r a a a r i p i i . c a n d m o to ru l e s te o p rit. vopselei depinde foarte mult de constmctia in anumite z o n e . Atentie la faptui ca intre Rotile. spalarea autove­ InstaiaUei de spalare. • inaintea spalarii automate nu mal sunt necesare alte precautli in afara celor obisA te n fie ! nuite (inchlderea geamurllor plalonului • S p a la ti a u to v e h ic u lu l n u m a i culisant trapei)". . trebuie sa va adresati imedlat In final. T re b u ie In s a s a s e re n u n te Buretele sau manuka de spalat se spala la t r a ta r e a c u c e a ra fie rb in te . spalare. Ceara la intervale cat mai scurte. se curata autovehiculul cu un bureproprietarului Instalatlel de spalare. manusa de spalat sau perie de aceste condltli folositi alta instaiatie de spalat incepand cu capota de sus in jos.SFATU R I S I INTRETINERE In s ta ia tiiie a u to m a te d e s p a la re S p a la re a m a n u a la a Vopseaua autovehiculului este rezlstenta a u to v e h ic u lu lu i astfel incat in mod normal autovehiculul in scopul protejarii mediului. Daca e postbil se utilizeaza aici un al doilea plafon caroserie poate inira apa.discutati mai c a p a c e le ro tilo r. bine cu personalul care efectueaza spalarea. se curata la sfar$it. Daca dupa spalare. apasand u$or.

Daca substanta de lustruire utilizata nu contine componente conservante folosiji ceara dupa (ustruire. piesele de plastic pot fi tratate numai cu substante de curatare $1 Ingrijire sp e c ia le . S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o lv a n ti a ta c a m a te ria lu l. C o m p o n e n te le m a te si p ie s e le de p la s tic nu trebuie tratate cu substance de lustruire sau ceara tare. axim. A c e a s ta s te v a la b il si la c u r a ta re a b a re i e p ro te c tie la c u ite . autovehiculul tre­ buie iarasi tratat cu ceara tare de conla lta p re s iu n e Se respecta neaparat ind tca tiile de servare. ^ te n fie ! ftnvelopete nu tre b u ie c u r a ta te 3U je t c o n c e n tra tf P o t a p a re a deteriorari c h ia r si la d is ta n te de a u lv e riz a re r e la t iv m a r i si un iim p de a c tio n a re s c u rt. e n tru e v it a r e a d e f e c t a r ii a u to e h ic u lu lu i. e tc . Mai tdrziu. Nu folositi duze circulare sau a$a numlle . tfel in timpul iemi acestea pot sa inghete. p a s t r a t i o d is t a n t a jf ic ie n t a f a t a de m a te ria le le m oi a fu rtu n u rile d e c a u c iu c sau m a te a ie le d e e ta n $ a re . lafo n u l g lis a n t* s au d e c a p o ta b il* u tr e b u ie s p a la t s u b p re s iu n e . Daca spalati autovehiculul cu un furtun. Tem peratjraapei trebuie s § fie d e 60°C. L u s tru ire a Lustruirea este necesarS numai cand vop­ seaua ?t-a pierdut stralucirea iar luciul nu se mai poate obtlne folosind materiale de conservare.Freze pentru Indepartarea murdariel".SFATURI S I INTRETINERE id ic a tii: Autovehiculul nu trebuie spalat la soare.. P ie s e le d e p la s t ic Piesele de plastic se curata prin spalare nonTiaia. c3nd pe vopseaua curata apa p a la re a a u to v e h ic u liilu i la je t de nu mai face clar „perle". . fa ra d izo lv a n ti. Daca aceasta nu e suticienti. C o n s e rv a re a O buna conservare cu ceara protejeaza vopseaua autovehiculului de inlluentele mediului prezentate la paglna anterioara la „Spaiare” §1 ctiiar impotriva u?oarelor influente mecanice. u c a t d is ta n ta d in tre d uza si sura fa ta c a ro s e rie i e s te m a i m ic a u a t a t m a i t a r e va fi m a te ria lu l ilic it a t . Chiar daca se utilizeaza regulat illzare ale curStitorilor de inaltd presiune solutie de ceara la spalare tratarea cu in special cele referiloare la presiune 9 I ceara tare se recomanda de cel putin de doua ori pe an. stanfa de pulverizare. tul de apa nu trebuie orientat direct spre cuietorile u$ilor/cap3cului portbagajulul.

grasime conduc la valurirea stratului de cauciuc al sau silicon se pot Tndeparta cu o solutie plafonului si astfel pot aparea neetande curatat geamurile sau de Tndepartat seitatile. ?n portbagaj $1 In Service Plan . juliturile sau loviturfle de pietre se acopera imediat cu vopsea (Lack Volkswagen sau spray). Pentru ca sS nu se deterioreze elementele s is te m u lu i d e in c a lz ire a lu n e te i. §i din interior geamurile trebuie curState la intervale regulate. saptamanal. P la fo n u l si tra p a p lia n ta nu tre b u ie Resturlle de ceara pot fi indepartate numai s p a la te Tn n ic i un c a z cu d is p o zitiv e cu 0 substanta speclala. ceara. m e n ta re p u te |i a fla de la un d e a le r Volkswagen. ulei. P ta fo n u l d in m a t e r ia l p la s t ic si t r a p a p lia n ta Este Important ca plafonul din material plastic sa fie curatat la intervale regulate. Pentru spalare nu utiliza|i materiale dure! G e a m u r ile Z a p a d a se indeparteaza de pe geamurl Utilizati consen/anti numai pentru portiunile $i oglinzi cu o maturica.S FA TU R I S ' iN T R E flN E R E D e t e r io r a r e a v o p s e le i Micile deteriorari. siliconul.3 „Datele de Identificare ale autovehicululur. ci Diluantii. G h e a ta se Inde­ vopsitef parteaza de pe geamuri ogltnzl cu un Murdaria persistenta $1 petele se inde­ razuitor de plastic sau mai bine cu un spray parteaza cei mai bine cu o perie $i o solu(ie de dezghetare. s o lu tii a se m a n a to a re s u n t im p ro p rii. Desigur ca aceste lucrari sunt executate fa deaierii Volkswagen. razuitorul nu se mi$ca Tnainte . Pentrutnceput se aplica un grund antlcoroziv $i apoi vopsea. Informatii supli. . N u in d e p a rta ti z a p a d a s au g h e a ta deoarece ataca materiatul. DacS s-a lorm at to tu ^i ruglna. Pentru a evita zgarierea de cu ra ta re a p la fo a n e lo r C a b rio le t. precum zgarietun.peri> Excrem entele de pasare trebuie indec o lu i fis u ra rii g ea m u lu i! pdrtate imediat.d e m a re p re s iu n e . Inainte sa apara ruglna. nu trebuie lipit din Interior nici un autocolant pe geam.vezi manualul 3. P lafoanele d in m a te ria le d eschise la culoare trebuie spalate bine.inapoi. apa cu continut de cior sau alte doar intr-o singurS directie. Codul culorli vopselei se afla pe etlcheta llpita pe sasiu. c u a p a c a ld a s a u fie r b in te . aceasta trebuie indepartata cu grija. deoarece contin acizi care Resturlle de cauciuc. Pentru uscarea geamului nu se foloseste pielea pentru lustrulrea suprafeteior vopsite pentru ca particulele de vopsea din aceasta pot zgaria geamul.

SFATURI SI iNTR ETINER E P la fo n u l d in m a t e r ia l t e x t i i * Plafonul nu trebuie spaiat la fiecare spalare a a u to v e h tc u lu lu i. In cazul in care. din fa(a In spate. Petele $i depunerile de pe piesele din crom se inlatura cu ajutorul unei substante de Ingrijit pentru crom. • N u c u r a ta tl s u p ra fe te le c ro m a te in m e d iu p ra fo s si n isip o s. Inaintea fiecarei s p a ia ri plafonul trebuie periat m modul descris mai sus. Mi$carea trebuie sa se faca in sensul (esaturii. G a r n lt u r ile u $ ilo r. Se obtine astfel la o pozitionare mai buna a buzei de etan^are a g a rnitu rilor pe Conservarea nu trebuie verificata sau tra­ suprafetele respective. t r a p e i. din fata in spate. si cu o solu(ie de curatare. . aceasta se poate indeparta cu un r ^ u ito r de plastic $i neofalina. utilizati o substanta pentru Ingrifirea cromului. in g r ijir e a p a r t ilo r c r o m a t e Piesele din crom sever curata cu o laveta umeda. Murdaria de pasare trebuie indepartata imediat deoarece acizii conduc la ondularea s tra tu lu l de ca u ciu c $i a stfe l ia fisurarea lul. De asemenea nu ingheata iarna! CSnd ceara se indeparteaza cu diluant de ceara. Mi§carea trebuie sa se faca in sensul tesaturil. la temperaturi uzura timpurie a gamiturilor si se asigura exterioare ridicate. daca din c§nd in C o n s e r v a r e a c a v it a f ilo r cand sunttratate cu un lichid de intretinere Toate cavitatile predispuse la coroziune sunt a cauciucului {de exemplu spray sillconic). Prin utillzarea regulata a acestof substante se evita formarea unor depuneri. protejate din fabrics impotriva acesteia. Sa observati Tntotdeauna ca mtreaga suprafafa sa fie tratata cu aceste substante. se evlta tata ulterior. Indepartati petele cu o perie moale. In d ic a tii • N ic i in tr-u n c a z nu u tiliz a ti m a te ria le c u e fe c t d e s le fu ire . Apoi dati^i cu apa curata din abundenta. P la fo n u l nu tre b u ie s p a ia t fn in s ta la fii sub p re s lu n e . din cavitali se prelinge 0 buna amortizare atunci cand se trantesc ceara. Daca nu este suficient. In plus. p la fo n u lu i $i g e a m u r ilo r Garnlturile de cauciuc ramSn flexibile si rezista mai mult timp. Umeziti apoi cu apa. trebuie respectate insfrucfiunile privitoare la siguranfa si protectia mediului. B ro a s c a u s ilo r Pentru dezghetarea broastei u$ilor trebuie sa folositi numai spray original Volkswagen care are proprietati lubrifiante anticorozive. dupa care se vor lustrui cu o laveta uscata. s te rg e re a u s c a ta cu o perie moale este suficienta. Oaca e sie prafuit. u$ile.

Dupa spalare. sare pe roti.J a n t e le d e o te l Jantete. se recom anda ca acesta sa fie verificat la intervale regulate . este necesara o ingrijire regulata. J a n t e ie d in a lia j u $ o r* Pentru a mentine timp indelungat aspectui decorativ al jantelor din aliaj usor. A te n tie ! V a ru g am sa (u a ti Tn c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . rotile se tra­ teaza cu lichid de curatare fara acizi. Cam la trei luni este necesar sa se aplice pe roti ceara dura. mjrdSrie. P r o t e c t ia s u p r a f e t e i in fe r io a r e a a u to v e h ic u lu lu i Partea in le rio a rt a autovehiculului este protejata durabil contra intluentelor chimice $i mecanice. De aceea. g h e a ta $i s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tu l d e frS n a re .de preferat Tnaintea Inceperii anotimpului rece ?i primavara . Deteriorarea vopselei se trateaza inainte de a se forma rugina. altfel metalul se deterioreaza. Atentie! N u u tiliz a ti s c u tu ri s u p lim e n ta re s a u su b s ta n ce d e p r o te c tie p e n ­ tr u p r o te c tia te v ilo r d e e s a p a m e n t. respectiv capaceie ro(iIor trebuie spalatB tem einic la intervale regulate. Nu se utilizeaza substante de lustruit vopseaua sau alti agenti de lustruire. c a ta liz a to ru lu i s au to b e i. Deoarece totu$i nu sunt excluse deteriorarile stratului de protectie in timpul mersului. Daca stratul lacului de protectie s-a deteriorat de exemplu prin lovituri ^ e piatra. A te n tie ! V a ru g a m sa lu a ti in c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . Indepartarea scutului este de asemenea interzlsa. In mod spe­ cial sarea $i praful ce rezulta in urma uzarii placutelor de frana trebuie Indepartat la fiecare doua saptamani. g h e a ta si s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tM l fra n a rii.SFATU R I SI INTRETINERE . trebuie sa se efectueze irnediat tratarea. In d ic a tii p e n tru a u to v e h ic u le le cu c a ta liz a to r Din cauza temperaturilor marl care apar in procesul de postardere. Straturile persistenle de murddiie pot fi indepartate cu substante speclale. pe catalizator sau pe teava de esapament. . Aceasta va preveni acumularea de praf. lucrarlle de tratare sau masurile suplimentare de protectie trebuie executate la dealerii Volkswagen. Dealerii Volkswagen dispun de mijlocele corespunzatoare rezolvarii acestor probleme.$i daca este necesar sa se remedteze. intre ca!alizator$i caroserie sunt montate scuturi pnatectoare. A c e s t e a p o t lu a fo e in tim p u l fu n c tio n a rii a u to v e h ic u lu lu i. Substanta protectoare pentm partea inferioara a $asiului nu trebuie aplicata pe aceste scuturi.

uscat. aceste par(i pot fi tratate numai cu a g e n ti de c u ra ta re in g rijire a plasticului s p e c ia ii fa ra d iz o iv a n ti S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o iv a n ti a ta c a m a te ria lu l. Dupa ce se usuca se sterge ulte­ rior cu 0 laveta moale. c re m a de g h e te $i a lte le a s e m a n a to a re . .|i p e n tru in d e p a rta re a p e te lo r p ersiste n te . in tr e tin e r e a p ie lii Tratati pieiea in conditii normale cu agenti de ingrijire a pielii ce se gasesc la dealerii Volkswagen. in d e p a r ta r e a p ra fu iu i si a m u rd a rie i $tergeti suprafetele de piele cu un prosop u§or umed. Pentru zonele foarte murdare folositi o solutie de sapun moale (2 lingurl sSpun neutru la un litru de apa). Este nevoie sa fiti atenti c a p ie ie a sa nu fie p re a u m e d a $i s§ nu se strecoare apal prin cusSturi.u iu i c r e s t e p e ric o lu l r a n irii p rin p a rtlc u le le d e p la s tic c e s e d es p rin d . A te n tie ! N u c u r a ta ti b o rd u l c u a p a ra te $i s u p ra fe te le e x te rto a re a le rnodu* le lo r a ir b a g c u s u b s t a n t e de c u r a ta r e c e c o n tin d izo iv a n tiU tiliz a n d a c e s t e s u b s ta n te sup ra fa ta d e v in e p o ro a s a . P a r t ic u l e le d e p r a f $ i m u r d a r ie c o n d u c la u zu ra p re m a tu ra a p ie lii. P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . La de* c la n s a r e a a ir b a g . t a b io u l d e b o rd s i p ie ie a a r t if ic ia la Piesele din plastic $i pieiea artificiala se curata cu un prosop umed. Aceasta substanta se aplica Tn cantitate foarte redusa.SFATU R I SI IN TH ETIN ER E In g r ijir e a in te r io r u iu i a u t o v e h ic u lu lu i P ie s e le d in p la s t ic . T re b u ie sa tin e ti c o n t d e fa p tu i ca p ie ie a nu p o a te fi t r a t a t a c u sub s­ t a n t e d iz o lv a n te d e c e a ra d e parc h e t. o data la 6 luni. P ieiea naturala E v ita ti e x p u n e re a d e iu n g a d u ra ta a p ie iii la s o a re p en tru a e v ita deco> io ra re a e i. a d res a t i'V a u n u i d e a le r s p e c ia liz a t . In final se §terge cu un prosop moale. Daca nu e suficient. s u b s ta n te d e in d e p a ria re a p e te lo r.

d u e la u zu ra p re m a tu ra a p le lil. p e n tru in d e p a r ta r e a p e te lo r per* • C e n tu rile nu s e c u r a ta c h im ic s is te n te . foarte murdara nu se poate rstrage coresin d e p a rta re a p ra fu lu i $i m u rd a rie i punzator. d e o a re c e s u b s ta n te le de c u ra* t a r e c h im ic e p o t d is tru g e tes a* tu ra . C e n t u r a tre b u ie m loc u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . se trateaza cu materiale speciale de curatare. c e n tu r ilo r p e n tru e u ra fa re .SFATU R I $1 JNTRETINERE A lc a n t a r a ( im it a t ie d in p ie le v e lu r) C u r a t a r e a c e n t u r ilo r d e s ig u r a n fa N u u tiliz a t i s u b s ta n te fo lo s ite la C e n tu rile se m e n fin c u r a te ! Centura m tr e tin e re a p ie lii. tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n ­ t a . ad re* • N u e s te p e rm is a d e m o n ta re a s a t i. D a c a v e ti c o n s ta ta d e te rio r a r i a le te s a tu r ii. a le s is te m u lu i a u to m a t d e ru la re s au a le p ie s e le lo r d e tn c h id e re . . T a p it e r la s i c a p it o n a ju l d in m a te r ia l t e x t i l C e n tu rile d e s ig u ra n ta tr e b u ie d e a s e m e n e a sa nu in tre Tn c o n ­ Tapijeria ?i capitonajul u$ilor. A te n fie ! P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . sapun moale fara a demonta Centura din P a rtic u le le de p ra f si m u rd a ria con* autovehicui.v a u n u i d e a le r s p e c i a li z a t . ^ cu spirt diluat iamponatl pata dinspre centru spre margine. etc. $tergeti suprafetele cu o iaveta moale usor Centurile murdare pot Ji spalate numai cu umeda sau cu ^ampon. C e n tu r a a u t o m a t a trebuie Umeziti o Iaveta moale cu apa calduta sau sd fie c o m p le t uscata. respectiv cu spurrta uscata $i cu • V e r ific a ti re g u la t s ta r e a c en 0 perie moale. In d ic a tie in d e p a rta re a p e te lo r inainte de r u la r e . portbagajului t a c t cu lic h id e le c o ro z iv e . a le le g a tu rilo r c e n tu r ii.

A ttfe l a p a re p e ric o lu i de ra n ire la c o n e c ta r e a in v o lu n ta ra a s te rg a to a re lo r de p a rb riz. (runzele. CompartimentLil motomlui ?i suprafetele exterioare ale motorului au fost tratate con­ tra coroziunii din fabricatie. este foarte im portanta o buna pro tectie la coroziune. " S e pot utiliza numai agenli de cufStara pravSzuti . atelier sau benzlnarie. intregul compartiment al moto­ rului si spatiile de captare a apei se curata inainte 5I dupa peiioada de impragtiere a sSrii. protectia la coroziune se va indeparta aproape intotdeauna. S p a la re a m o to ru lu i se re a liz e a z a n u m a i cu c o n ta c tu i m o to r lu a t. c h e la d e c o n ta c t se s c o a te .s-ar p u te a s tric a ! La curatarea compartimentui motorului cu agenti dizolvanti de grasime'> sau la spalarea motorului. grasim e ulei. Imbinarilor. Deoarece la spalarea motoru /u i apar resturi de benzina. Nu in d re p ta ti je tu i d e a p a d ir e c t pe fa r . In special iarna cand se ctrcula des pe strazi pe care s-a Tmprastiat sare.patrunderea corpurilor str&ne in instalatia de IncaJzire ?i aerisire din interiorul autovehicijtului.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E C u ra ta r e a c o m p a rtim e n tu lu i m o to ru lu i C u r ^ a r e a si c o n s e r v a r e a c o m p a r t im e n t u lu i m o to r u lu i A fe n tie ! • in a in te de a se lu c ra la c om p a rtim e n tu l m o to ru lu i tre b u ie resp e c ta te n e a p a ra t in d ic a tiile de la p a g in a 29! • in a in te d e a va o c u p a d e spatiu l d e c a p ta r e a a p e i d in fa ta p a rb riz u lu i. tiorite cazute etc. si se conserva pentru ca sarea sa nu alba actiune distrugatoare. rator de ulei. D e aeeea. . . Acest lucru este valabil $i cand se relnnoiesc piesele prolejate de coroaune. apa m u rd a ri trebuie curatat^ printr-un sepa­ Din spatiile de captare a apei (sub capota. spilarea In fata parbrizului} se indeparteaza. daca motorului se realizeaza numai in este cazul. Dealerii Volkswagen dispun de substantele de curatare conservare recomandate de fabrica §i sunt dotate cu instalatiile necesare. O conservare finala durabila a tuturor suprafetelor. rosturilor si componenlelor din compartimentui motorului trebuie neapSrat facuta in acest ca2 . la autovehicuie fara filtru de aer*. De aceea.In nici un caz benzina sau Diesel. Astfel se evita blocarea oriftciilor de scurgere a apei $i.

• Se la s a m o to ru l sa s e raceas> ca. se perfectioneaza In mod continuu. In d ic a tie im p o rta n ta Deslgur. tre b u ie o bserv a te si re s p e c ta te a v e rtts m e n te le $i in d ic a tiile d e s ig u ra n ta g e n e ra l v a la b ile . de la data tiparirii. dar bujiile. llctildeie de functionare ca de ex. podeaua d e s u b a u to v e fifc u / trebuie controtatd la intervale regulate.nu s e a tin g e v e n tila to r u l de ra c ire . p o a te e x is ta p eric o lu l o p a ririlo r. De aceea. • C a n d m o to ru l e s te catd: . Cel mal bine sa lasati ca lucrarile de schimbare a lichidelor 5 ! materialelor de ungere sa fie faCLJte de deaferii Volkswagen. D in a c e a s ta c a u z a . d e e x . se s c o a te c h e ia d in c o n ta c t. . • S e tr a g e fra n a d e s ta tlo n a re . a te n tie sa nu c o n fu n d a n ti lic h id e le Tntre e te . aditivii lichidului de racire. modiftcah si piese de schimb plese" de la pag. • T in e ti c o p iii la d is ta n ta . e l a r p u te a p o rn i bru sc . c a re u rm e a z a . La c o m p le ta re a c u lic h id e . • S e o p re s te m o to ru l. v e rific a r e a $i c o m p le ta r e a tic h id e lo r.c a p a c u l d e in c h td e re a l vasulu i d e e x p a n s iu n e nu se d e s c h id e . uleiutui motor. ra n irito r s au a c c id e n ta rilo r. P e ric o l d e opa* rire ! A s te p ta ti p a n a c a n d nu m a i s u n t s e a p a r i d e a b u r i s a u tic h id $i m o to ru l e s te c o m p le t re c e . D a c d s e ob­ serve pete de ulei sau alte lichide auiovehiculul trebuie dus la servi­ ce pentru verificare. • L e v ie r u l s c h im b a to r u lu i de v ite z a se c o m u ta p e p o z itia m ers In gol. R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te le d e la p a g in a u rm a to a re ! Pentru recunoasterea la timp a neetanseit^tilor. A v e r t is m e n t e A te n tie ! T r e b u ie s a a c o r d a t i o a t e n t ie s p e c ia la c a n d lu c ra ti In c o m p ar* tim e n tu i m o to ru lu i! • N u d e s c h id e ii n ic io d a ta c a p o ta m o to r u lu i s a u nu e fe c t u a f i luc ra ri a s u p ra m o to ru lu i d a c a obs e rv a ti a b u ri s au s e a p a ri d e lic h id d e r a c ir e . 52. Va rugam sa observatl $i indicatiile din capitolul „Accesor1i. P o t a p a re a p ro b le m e e x tre m d e g ra v e .SFATU R I S I INTRETINERE A v e r tiz a r i la lu c ru l fn c o m p a r tim e n tu i m o to r L a e x e c u ta re a tu tu ro r lu c ra rilo r la m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o ­ to r. Service-ul Volkswagen este In permanenta infomiat asupra modiiicarilor. re s p e c tiv in p o z itia „P” . s is te m u l d e ra c ir e se a fla sub p re s iu n e . informafiile din acest manual corespund stadiului actual.

in s p e c ia l la bate rie . $1 de catre te m peratura din com partim entul motorului). V e n t ila t o r u i Ventilatorui este actionat electric §i coman­ dat prin termocupla de catre temperatura lichidului de racire (la unele motoare. 4 1 .d e c o n e c ta ti b a te ria .nu fu m a ti . • in c a z u l in c a re tre b u ie e x e c u t a t e lu c r a r ile d e v e r ific a r e a le m o to ru lu i in fu n c tiu n e . . daca: . D a c a s u n t n e c e s a r e lu c r a r i la b a te rie .SFATU R I S I INTRETINERE • N u tu r n a fi $i nu s c u tu ra ti nicio * d a ta lic h id e d e a s u p ra m o to ru iu i fie rb in te .nu lu c ra ti n ic io d a ta Tn ap ro p i* e re a s u rs e lo r d e fo e d e s c h is . A c e s te lic h id e s e pot a p rin d e . a p a re un p e r ic o l s u p lim e n ta r d in c a u z a p ie s e lo r c e s e ro te s c ■ de e x e m piu c u re a u a tra p e z o id a la . • O a ca s u n t n e c e s a re lu c ra ri la s is te m u l d e a lim e n ta re cu com b u s tib il s au in in s ta ia tia e le e trica: . • E v ita ti s c u rtc ir c u ite ie in in s ta la tia e le c tr ic a . A te n tie ! O u p a o p r ir e a m o to r u lu i v e n tila to ru l m a i p o a te fu n c tio n a un tim p (p a n a la 10 m in u te ) c h ia r d a c a c o n ta c tu l m o to r e s te lu a t. c o m ­ p a rtim e n tu l m o to ru lu i s e fn c a l* z e s te din c a u z a a c tiu n ii ra ze lo r d e s o a re .te m p e ra tu ra lieh id u lu i d e ra c ire c re a te . a lte rn a to ru l.c a n d m o to ru l e s te c a ld . D u pa un tim p e l p o a te re p o rn i.tin e ti in to td e a u n a la in d e m a n a un s tin g a to r d e fo e . r e s p e c ta fi a v e rtis m e n * t e le d e la p a g . v e n tila to ru i s i in s ta ia tia d e te n s iu n e in a lta d e la s is te m u l d e a p rin d e re .

se poate iolosi ulei cu specificatia ACEA A2 . Schimbarea uleiului ar trebui s§ se faca cel mai bine la deaterii Volkswagen. Pentru autovehiculele cu in je c tie aceste uleiuri nu se folosesc. M o to a re D ie s e l Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate in caietui 3. vascozitate.SFATU R I SI fNTRETINERE U le iu l d e m o to r S p e c ific a t ii In motor se pune un ulei special multigrad cu care . Specifica|ille trebuie sa fie mentionate pe eticheta reciplentului.3. uleiurile se pot amesteca Tntre ete. respectiv B4. In d ic a fie im p o rta n ta D esigurca^i uleiurile de motor seimbunatatesc in perm anenta.3. De aceea informatiile din acest manual corespund stadiului existent la momentul tiparirii. Aceste uleiuri a r trebui de aceea sd se utilizeze numai Tn zone climatice extreme. La completarea ulterioara. D a u n e le p r o v o c a te d e f o io s ir e a u n o r a d itiv i la u le iu l d e m o to r nu s u n t a c o p e rite d e g a ra n fie . U le iu ri m o n o g rad Uleiurile monograd nu se utilizeazS in g^eneral intreg anul din cauza vascozitatii . iar data producerii s3 nu fie mai veche de 1. respectiv A3.97.tn afara zonelor climatice extrem de red . Specificatiile pentru ulei sunt p re v ^ u te in caietui 3.3.se poate circula intregul an. puteti utiliza $1 ulei cu specificatia VW ACEA B3. exprlma fljldltatea. A d itiv ii u le iu lu i d e m o to r La u le iu l de m o to r nu tre b u ie a d a u g a t n ic i un a d itiv . Dealerii Volkswagen sunt informati la zl despre modificarile existente. M o to a re c u b e n z in a Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate Tn caietui 3. .

Se poate intampla ca nivelul uleiului sa se afle apoi In zona A.p e ric o l d e a v a rie la m otor! Joja se scoate iara$i §i se citeste nivelul uleiului. Amplasarea orificiului de umplere a uleiului de motor o puteti vedea in ligura ce reprezinta compartimentul motorului din caietul 3. De aceea nivelul uleiului se verifica la intervale regulate.Daca nivelul uleiului se aila in zona C. de preferat cantJ se face plinul ?i tnaintea calatoriilor mai lungi. sau mai jos.Daca nivelul uleiului se afla In zona B.Daca nivelul uleiului se afl§i in zona A. N iv e lu l u le iu lu i nu tr e b u ie s a se g a s e a s c a in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n e i A. Pozijia jojei se vede In desenul comparti­ mentul motorului caietul 3. a c e s t a tre b u ie sa se p o triv e a s c a b in e in t e a v a jo je i. Dupa oprirea motorului se a^teapta cateva n lnuta cau ieiu lsa poatacurgeinapolTn baia de ulei.SFATU R I SI iNTR ETINER E B -007M 1H V e r if ic a r e a n tv e lu lu i u le iu lu i in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i.01/ 1000 km. C o m p le ta r e a c u u le i d e m o to r in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u In c o m p a r tim e n tu l m o to ru lu i. A . A ltfe l u ie iu i nu e s te m a s u ra t c o r e c t . Este normal ca motorul sa consume uiei. nu tre b u ie completat ulei. o b s e rv a ti si re s p e c * t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . tre b u ie completat ulei. Apoi se scoate joja.3 „Date tehnice". C . o b s e rv a fi $i re s p e c * ta ti to a te a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9. care apare de exemplu la calatorii lungi ( 10-12 ore) se in ce a rca pe cat posibil sa se mentina nivelul uleiului in zona A . C o n s u m u l d e u le i poate ajunge pana la 1 . Este suficient ca apoi nivelul uleiului sa se afle undeva in zona B.3 „Date tehnice". B . La masurarea nivelului uleiului pozijia autovehiculului trebuie sa fie orizontala. se sterge cu o laveta curata ?i se reintroduce din nou. D a c a jo ja e s t e p r e v a z u ta c u un c a r l i g ( v e z i i m a g in e a ) . s e p o a te completa ulei. La solicitarea indelungata a motorului. .nu d ea su p ra .

d in c a u z a p ro b le m e lo r d e p r o c u r a r e a s c u le lo r s p e c ia le c u n o ^ tin fe lo r de s p e c ia /i'ta te n e c e s a re . S c h im b a r e a u ie iu lu i d e m o to r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. • D a c a d e s u ru b a fi c u d e g e te le d o p u l d e s c u r g e r e a u ie iu lu i. • Se asteapta caieva minute $i se controleaza nivelul uieiului. uleiul ar putea fi aspirat ptin sistemul de aerisire 9 I sa ajunga in atmosfera prin instalafia de evacuare a gazelor de ardere. N iv e lu l u ie iu lu i nu tr e b u ie sa se a fle in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n ei A. c a r e sa fie s u fic ie n t de m a re p e n tru T n treaga c a n tita te d e u le i a m o to ru lu l d u m n eavo astrd . • P u rta ti o c h e la ri d e p ro te c tie . re s p e c ta fi n e a p a r a t u rm a to a re le p u n c te : • P e n tru a e v ita p e ric o lu l o p aririi cu u le i fie r b in te se la s a m o to ru l sa s e ra c e a s c a . • U le iu l v e c h i nu tre b u ie la s a t la in d e m a n a c o p iilo r. • D a c a m a in ile d u m n e a v o a s a tra a u in tr a t in c o n ta c t c u u le i de m o to r tre b u ie sa le s p a la ti te m e i* n ic . in caz contrar se mai adauga ulei. • P e n tru s c u rg e re a u ie iu lu i foio* s iti un r e c ip ie n t p re v a z u t p en tru a c e a s ta . o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9. Uleiul de motor se schimba la intervalele de timp prezentate 7n planul de service. Schimbarea uieiului se realizeaza la un dealer . in n ic i un c a z n u tr e b u ie sa a ju n g ^ u le i in r e fe a u a d e canaiiz a re s a u in p im a n i. In caz contrar. uleiul poate sa arda in catalizator si sa-l deterioreze.Volkswagen. A te n tie ! D a c a d u m n e a v o a s tr a v r e t l sa e x e c u ta ti sin gu r s c h im b a re a ule* iu lu i d e m o to r. Altfel ar putea sa dea ulei afara cdnd motorul este in functiune. Capacul orificiului de umplere se inchide cu grija si joja se introduce complet. Este suficient daca nivelul uieiului se gasegte undeva in zona B. . • Se introduce o mica cantitate de ulei.S FA TU R I S I iNTR ETINER E • Se degurubeaza capacul (vezi figura). t in e t i b ra te le o riz o n ta l p e n tru ca u le iu l sa nu s e s c u rg a pe b ra te le d u m n e a v o a s tra . La motoarele cu catalizator. C e l m a i b in e e s te c a s c h im b a re a u ie iu lu i d e m o to r a filtr u lu i sd se e x e c u te d e c a t r e un d e a le r V o lk s ­ w a g e n .

se poate man adaosul de G 12. m a x im 6 0 % . ci trebuie sa fie indepartat conform normeior de protecfie a mediuiui. pierderile se pot pro­ duce din cauza incalzirii sistemului. A lti a d itiv i a i lich id u lu i d e ra c ire pot in flu e n ta n e g a tiv m a in te d e to a te e fe c tu i p ro te c fie i la c o ro ziu n e . Nu este sufident numai sa completati cu lichid de rdcire. A d itiv u i lic h id u lu i d e r a c ir e S e p o a te u tiilz a n u m a i a d itiv G 12 (lic h id a n tig e t p e b a za d e g ly c o l cu a d itiv i d e p r o te c fie la c o ro ztu n e ) re s p e c tiv un a d a o s c u s p e c ific a tia T L 'V W 7 7 4 F (m a rc a t p e re c ip ie n t). efectui racirii se micgoreaza. pierderile de lichid de racire sunt cauzate de nee 1an$eitati!e din sistem. inainte de toate. Lichidul de racire odata scurs din motor. A c e ^ ti a d itiv i se g a s e s c la d e a le rii V o lk s w a g e n . in plus. C o ro d a rile c e ia u n a $ te re p ot d u ce la p ie rd e re a lic h id u lu i d e ra c ir e si c a u rm a re . P ro c e n tu I a d itiv u tu i tre b u ie s a fie m in im 4 0 % . ci prote|eaza. A te n tie ! L ic h id u l d e r a c ir e $i a d itiv ii s u n t d a u n a to ri p e n tru s a n a ta te ! D in a c e s t m o tiv a d itiv ii s e tin e in v a s u t o rig in a l si nu s e la s a la in d e m a n a c o p iilo r. La sistemele e ta n ^ . nu trebuie utiiizat din nou. in plus. componentele din metal u$or. concentratia lichidului de racire nu trebuie mic?orata prin completare cu apa In anotimpul cald sau in tari calde. in acest caz. 34 VERIFICARI 5 / COMPLETARI . din sistemul de racire. Im piedica form area calcarului si ridica punclul de fierbere al lichidului de racire. Lichidul va fierbe $i va fi im pins in afara siste­ mului de racire. De aceea. P ie r d e r i d e iic liid d e r a c ir e in primul rand. impotriva coroziunii. la a v a r ie r e a g ra v a a m o to ru lu i. O a c a tre b u ie c a lic h id u l d e ra c ire sa fie scu rs d in s is te m i a c e s ta s e va re c u p e ra $i d e p o z ita c o re s p u n z a to r.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E S is te m u l d e r a c ir e Sistemul de racire este umplut cu un lichid de racire compus din apa $i 40% aditiv de racire. Daca din motive climatice este necesara 0 protectie mai mare la inghet. dar numai pana la 60% (protectia la Tnghe] pana la -40°C) deoarece protectia la tnghet se reduce iara^i $i. Acesl amestec olera nu numai protectia necesara la Tnghet panS la -25®C. in conditH normale. sistemul trebuie veriftcat de un dealer Volkswagen.

p oate sa se gase ascd §i pu^in deasupra marcajului. P e n tru c o m p le ta re u tiliz a ti n u m ai lic h id d e ra c ire nou. In acest caz se utilizeaza numai apa. Apoi acopen'tj capacul vasului de expansiune (vezi figura) cu o lavetd §i de§urubaU sr>re stdnga cu precautie capacul. Nivelul core d al lichidului de racire este iinportant pentnj buna functionare a sistemului de racire. A te n tie ! C a p a c u l v as u lu i de e x p a n s iu n e nu s e d e s c h id e c an d m o to ru l e fie rb in te . De aceea nivelul acestuia trebuie verificat regulamentar. Nivelul lichidului de rdcire poate fi verfficat cored numai cand motorul este oprit.3 „Dale tehnice".P e ric o l d e o p arire: S is te m u l d e ra c ir e s e a fla sub p restu ne! in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. o b s e rv a ti si respec> t a f i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . Pentru verificarea nivelului lichidului de rScIre nu e necesar sa se scoatS capacul vasului de expansiune. cand motorul este race. Daca nu exista la dlspozlfle adttiv G 12. Lichidul de racire trebuie sa se gaseascd. deoarece vasul este transparent. iar propor^ia corectS de amestec se stabile§te iara^i imediat ce este posibil cu aditivul corespunzator (vezi pagina 34).SFATU R I $ 1 INTRETINERE C om pletarea cu lichid de racire d e r a c ir e in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u m c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . cdnd motorul este ca ld . intre marcajele recipientulut . in primul rSnd opriti motorul $1 Idsati-I sS se raceascd. Pozi^fa vasului de expansiune se vede in figura corespunzdtoare din manuaiul 3. !n principiu nu trebuie introdus nicf un alt aditiv.vezi figura. VERIFICARI §1 c o m p l e t A r i 35 .

G 1 2 a fo s t a m e s te c a t cu a lti a ditivi! in a c e s t c a z lic h id u l d e r a c ir e tre b u ie n e a p a ra t sch im b at! in c a z c o n tra r p o t a p a re a d isfun ct io n a lit d t i s a u d e f e c t a r e a m o to * ru lui. „Dafe tetinice". In d ic a tie im p o rta n ta in n ic i un c a z G 1 2 (c u lo a re v io le t) nu se a m e s te c a c u a iti a d itiv i G 11 sau G 1 2 (c u lo a re ro s ie ). N u se a d a u g a p e s te m a rc a j: La incalzire surplusul de lichid de racire va fl tmpins in afara sistemuiui de racire prin ventilul de suprapresiune din capac! C a p a c u l s e in s u ru b e a za din nou s tran s. p e n tru a e v ita a v a rie re a m o to ru lu i.3. In s ta la tia de s p a la re a lu n e te i* este allm entata de rezervorui din compartimentul motor. 36 VERIFICARI §1 COMPLETARI . Pozitia recipientuiui pentru spalarea par­ brizului se vedein figuracompartimentului motor din caietui 3.SFATU R I S I JNTHETINEHE In s t a la tia d e s p a la r e a p a rb riz u lu i La p ie rd e ri m a ri d e lic h id d e ra c ire c o m p le ta re a s e fa c e n u m a i c an d m o to ru l e s te re c e . G 1 2 d in v a s u l d e e x p a n s lu n e se re c u n o a $ te d u p a c u lo a re a v io le t. D a c a lic h id u l d in v asu l d e e x p a n s iu n e e s t e m a r o n .

o b s e rv a ti s i re s p e c I t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la \ p a g in a 2 9.S FA TU R I S I im R E J IN E R E U m p le r e a r e c ip ie n tu lu i Capacitatea rezervorului este mentionata pe acesta. Nu este suficienta numai apa curata pentru curatarea rapida si intensiva a parbrizului si geamurilor faruriior. pe langa apa. Acesta se corecteaza la un dealer specializat. In d ic a tie Pentru a nu bloca orificiile m id ale duzelor speciale este necesar sa se foloseasca numai solutie de curatare a parbrlzulul G 052 164. Va recomandam sa adaugati. Jetul de apa trebuie sa actioneze asupra centrulul lunetei. „Original V o lk s w a g e n S c h eib en klar' (G 052 164). Prindeti duza lateral $i deplasati-o. VERIFICARI § t COMPLETARI 37 . in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a il in c o m p a r t im e n t u l tn o to ru lu i. Indicaliile de ameslec de pe a m b a la jL il solutiei de curatare a parbrizului trebuie respectate. Adresati-va dealerilor specializati. L u n e ta * Duza se gase$te in bratui ^tergatorului. In n ic i Mn c a z n u a d a u g a t i a d it iv i s a u a lt e s u b s t a n t e . R e g la r e a d u z e lo r P a rb riz Duzele se pot regia in inaltime. respectiv in caietui 3. O rig in al V o lk s w a g e n S c h e ib e n k la r prezinta o forta mare de curatare cu protectie la inghet §i de aceea se utilizeaza tot tim pul anului. In s ta la tia d e s p a la re fa ru ri* Duzele se pot regia numai cu scule spe­ ciale. li procurati de ia dealerii Volkswagen.3 „Date tehnice’ .

L a m e le s e o b t in la d e a le r ii V o lk s w ag e n .SFATURI S I INTRETINERE L a m e le le s t e r g a t o a r e io r d e p a rb riz A te n tie ! • P e n tru b u n a v iz ib ilita te s u n t n e a p a ra t n e c e s a re s te rg a to a re in b una s ta re . Schimbati lamelele stergatorului. )aca se adauga in lichidul de spalare genfj ce dizoiva ceara. Aceste resturi se ot in d e p a rta num ai cu un lichid de ura^are special. S c h im b a r e a la m e le lo r s t e r g a t o a r e io r d e p a r b r iz In functie de tipul autovehiculului. ' Unghiul mMurat de bratul stergatorului u este corect. exista doua tipuri dilerite de lamele de $tergaloare de parbriz . lam e* [ete s te rg a to a re io r tre b u ie schim b a te o d a ta s au d e doua ori p e an. Lam ela m ai lunga (rebuie m ontata pe partea conducatorului. acestea pot. pe parbriz pot ralane resturi de ceara. Irmdtoareie cauze pot duce la vibrarea im elelor de parbriz: I La spalarea autovehiculelor in instalatii utomate de spalare. de asem enea. 'erificati unghiul pe care il efectueaza tergatorul la un dealer Volkswagen si acd e cazul corectati-l. Informatii suplimentare uteti obfine de la dealerii Volkswagen. ' Cand lamelele stergatoareior sunt deteorate. la* m e le le s te rg a to a re io r d e p a rb riz tre b u ie c u r a f a t e re g u la t c u un lic h id d e c u r a ta re . VERIFICARI § / c o m p l e t Ar i . aceste pete se pot ideparta. • P e n tru a e v ita m u rd a rire a . d e e x e m p lu re s tu ri de in s e c te . Detergentii ce ctizolvagrasimea u pot inlatura aceste depuneri. c u r a t a r e a s t e r g a t o a ­ re io r s e fa c e cu un b u re te sau p rosop. • Scoateti lamela in directia sagetii. • Din m o tiv e de s ig u ra n |a . S c o a te re a la m e le i • Desprindeti brajul ?tergatorului de parbriz $i pozitionati lamela in unghi drept fata de bratui $tergatorului. sd Ibreze.vezi figura. La m u rd a rire p u te rn ic a . F ix a re a la m e le i • Lamela ^ergatorului se monteaza inapoi Tn ordinea inverse.

dinspre bra{. Stergatorul mai lung se monteaza pe partea conducatorului. Nivelul lichidului de frana trebuie sa se gaseasca Intotdeauna in tre m arcajele M A X $i M IN VERIFICARI $ / COMPLETARI 39 . Pozitia recipientului lichidului de frana se vede in figura compartimentului motor din caietui 3. F tx a re a la m e le i • Lamela $tergatorului se mor^teaza inapoi In ordinea inversa. • Se apasa arcul de siguranta In directia sagetii A. A MAX TbiI RecipientuI lichidului de frana se recunoa$te dupa capacul galben .3 „Date tehnice”.S FA TU R I S I IN TR EJIN ER E L ic h id u l d e fra n a S c o a te r e a la m e le i • Desprindeti bratui ^tergatorului de parbriz pozitionati iamela in unghi drept fata de bratui §tergatorului.vezi figura. • Se scoate lamela §tergatoruluI Tn directia sagetii B apoi scoateti-o Tn directie Inversa. V e r ific a r e a n iv e lu lu i lic h id u lu i de fra n a tn a ln te a e fe c tu a r il lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i) o b s e rv a tl re s p e e * t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .

B a te ria in s p a te le a u to v e h ic u lu lu i Bateria se gaseste sub mocheta porlbagajului. Pentru a scoate capacul acestei cutii. A cid u l a r p u te a c u rg e d in b a te rie . intr-o culie din material plastic. S c o a te re a c a p a c u lu i b a te rie i (G o lf/B ora) • Apasati tastele din par^ile laterals ale capacului (sageata) ?\ ridicati capacul. 42 VERIFICARI §1 c o m p l ^ tA r i . 70. Pentru ajutoml la pomire vezi pag. A te n tie c a fu rtu n u l d e a e ris ire sa nu se s m u lg a d in o rific iu l d e pe p a rte a la te ra ta a b a te rie i.SFATURI SI INTRETINERE Locul de m ontare B aterla se gaseste in com partim entu! motorului sau in spatele autovehiculului. apasatl Tncuietorile la te ra ls $i ridicati capacul. R a b a te re a s u p o rtu lu i de s ig u ra n ta (G o lf/B o ra) • Apasati tastele laierale (sageata 1 ) si rabalati suportul spre spate (sageata 2).

p e n t r u c a a c e a s t a s a nu In g h e te si a s tfe l sa s e d is tru g a . Acest . A te n tie ! • N u d e s c h id e fi b a te ria c u fo rta . In nici un ca2 nu trebuie sa fie peste m a x.-. VERIFICARI §1 COMPLETARI 43 . c a n d e s te fn g h e t p u te rn ic . Daca ochiul magic apare in c o lo r sau g a lb e n d e s c h is . F u n c tio n a r e a p e t im p u l ie rn ii D a c a nu se c irc u la cu a u to ve h ic u lu l m a i m u lte s a p ta m a n i.tan cu clima calda .SFATU R I SI INTRETINERE V erific a re a nivelului acidului in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i.*. B ulele de aer p ot d eterm ina indicaiis eronata a culorii. De aceea.* sau sa scada sub min. Afi§area culorii verde si negru serve^ie atelierului Volkswagen la diagnoza. im o b iliz a to ru l e le c tr o n ic . deconectati polul al ba­ teriei.la baterii vechi in conditii normale de functionare baleria nu trebuie supusa intretinerii. ciocanrti u$oi pe ochiul magic. B a te r ia f a r a o c h i m a g ic Niveiul acidului trebuie Intotdeauna sa SE situeze pe pozitia de m ax.p e ric o i d e e x p lo z ie ! B a te riile d e te r io r a te nu tre b u ie u tiliz a te c l in d e p a rta te e c o io g ic . NIvetuI acidului trebuie controiat la intervale regulate in in urmatoarele conditii de functionare: . o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le de ta p a g in a 2 9. in a in te d e e fe c tu a re a lu crarilo r la b a te r ie o b s e rv a ti si re s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le d e la pagina 3 8. f e r ifi b a te r ia de f r i g . $i trebuie reincarcata. Tim pii de s ta tio n are ai m a$inii Cand autovehiculul stalioneaza mai mult de 4 saptamani.dupa parcurgerea a multi kilometri . B a te r ie cu o ch i m a g ic * Pe suprafata superioara a batenei se afla un gemulet rotund {vezi sageata). A ltfe l b a te r ia va fi d e s c a rc a ta d e c o n s u m a to rii Tn re p a u s c a de ex.ochi magic" T$i modlfica culoarea in fu n c tie de starea in c a rc a rii $t niveiul acidului. niveiul de a cid a bateriei este prea scazut.

• P ic a tu rile d e a c id d in o c h i sau p e p ie le tr e b u ie c la t it e c a te v a m in u te c u a p a c u r a ta . A te n tie ! • N u t in e t i la Tndem ana c o p iiio r b a te ria si a c id u l d in b a te rie .SFATURI SI INTHETINERE in c a rc a r e a b a t e r ie i naintea procedeului de incSrcare opriti sistemul de aprindere toti consumatorii le curent.. tin e ti la d is ta n ta f o c u l s i s c a n t e ile e le c tr ic e d e o a re c e la in c a rc a re a b a te riilo r ia n a s te re un a m e s te c e x p lo z ib il... • Se introduce cablul redresorului la retea dupa ce polii acestuia au fost conectati ia polii bateriei.. • in c a r c a ti b a te ria n u m a i in spat ii b in e a e ris ite .. pre* c u m si a p a ra tu i d e in c a rc a re . N u va a p ie c a ti d e a s u p ra b a te rie i......... = minus • Dupa procedeui de incarcare opriti intai redresorul §i apoi scoateti cablul de retea.. • N u in c a r c a ti n ic io d a ta o b a te ­ rie in g h e ta ta . in lo c u it i b a te ria c a r e a fo s t in g h e ta ta . T reb u ie r e s p e c t a t e u r m a to a r e le n d ie a tii: in a in te de e fe c tu a re a lu c rarilo r ia b a te r ie o b s e rv a ti si r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le de ia pagina 41...... . un aparat mic de incarcare).... d e o a re c e s u n t n e c e s a re a p a r a te s p e c ia le de in c a rc a re $i c u n o s tin te de s p e c ia lita te ....... V a re c o m a n d a m s a nu fo lo s ifi in c o n tin u a r e o b a t e r ie c a r e a fo s t In g h e ta ta p e n tru c a ... La procesul de incarcare se poate evaporea acid...... n mod normal......... in final deconectati cablul redresorului dela baterie polii aparatului de incdrcare.. A p o i tre> b u ie sa c a u ta ti n e a p a ra t un d o c ­ to r. d in c a u z a s c u r g e r ilo r a c id u lu i.... 14 VERIFICARI §1 COMPLETARI .. r o $ u ....... p rin fo rm a re a g h e tii c a r c a s a b a te r ie i s e p o a te f is u r a si a s t f e l s e p o a te s c u rg e a c id d in b a te rie ... = plus negru sau m a ro ..e scottotu$i ambele cabluii de conectare... N u fu m a ti. cablurile de conectare ale laterlei nu trebuie scoase.. ... • in c a r c a r e a ra p id a a b a te r ie i e s te p e ric u lo a s a si tre b u ie e x e * c u ta ta n u m a i la u n d e a le r V o lk s ­ w a g e n . • P r o te ja ti-v a o c h ii $i f a t a .. adica ncarcarea la intensitati marl ale curentului.. nainte de in c a r c a r e a ra p id a . 43. • Verificati nivelul acidului din baterie -vezi pag.... • La incarcare nu trebuie sa deschideji dopurile bateriei.. In orice caz rebuie respectate instmctiunile fabricanului aparatului de incarcare...p e ric o l d e e xp lo z ie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re exis> t a p e ric o l d e ra n ire .a fncarcarea cu intensitafi mici ale curenului (de ex...

A te n tie ! • V a re c o m a n d a m o b a te rie origtn a la V o lk s w a g e n fa ra p re s c rip tii d e in tr e fin e r e c o n fo rm n o rm e lo r TL 6 2 5 0 6 si V W 7 5 0 7 3 .1 capitolul „Scaune!e fata” . v e r if ic A r i §1 c o m p l e t A r i 45 . de siguranta ale autovehiculului. Bateriile noastre sunt constituie in concordanta cu dimensiunile locului de montare sunt dotate in scopul sporirii sigurantei.vezi caietui 3. Se initiaza scaunul electric' al conducato ru liii-v e z i caietui 3. Bateriile originale Tndeplinesc cerintele de Inlretinere. in a in te d e e fe c tu a re a lu c rariio r la b a te r ie o b s e rv a ti $i r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te ie d e ta p agina 3 8. D upa c o n e c ta r e a s au fn c a rc a re a b a te rie i a u to v e h ic u lu lu i tre b u ie sa : Reglati din nou ceasul digital . Bateriile contin prlntre altele acid sulfuric ^i plumb f i nu trebuie sa ajunga in nicl un caz in gunoiul menajer. • in a in te de e fe c tu a re a lu c rariio r ia m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 . Procedeul de pomire la motoarele cu benzina se realizeaza dupa cum urmeaza: se pune contactui timp de circa 30 secunde apoi se opre?te. cap. In final se pome?te motorul. „Ac|ionarea electrica a geamurilor".vezi caietui 3. A c e s te n o rm e tre b u ie sa f ie d in a u g u s t 1 9 9 8 s a u m a i noi. 4 1 . in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i. Inlocuirea b ateriei Utilizati n u m ^ tiaterii originale Volkswagen de aceeasi martme..1.. R estab iliti fu n ctlo n a re a siste m u lu l de actionare e le clrica a geam urilor . o b s e rv a ti $i re s p e c ­ t a t i t o a t e a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 s i a v e rtis m e n te ie refe> rito a r e b a te r ie d e la p a g .1. Din cauza problemelor de reddare.SFATU R I SI INTRETINERE D a c a b a t e r ia a u to v e h ic u lu lu i a fo s t d e c o n e c t a t a s i d in n o u c o n e c t a t a . bateria veche se m/ocu> ie ^ t e c e l m ai bine de c it r e un dealer Volkswagen.

Pentru anvelopele „trage” stanga sau dreapta) a autovehi. ft ^ • Pe baza caracteristicilor de construc|ie si a structuni profilului. • C apaceie p ierdute ale ve n tile lo r se tnlocuiesc imediat. indicata pe fiancul pneului. d e a c e e a in p rim ii 5 0 0 k m tre b u ie sa $ e „rod e ze ”. ^ a f. • Ro|ile demontate. • Daca rotile se demor^teaza. pelor. A c e a s ta e s te si Tn fa v o a re a d u ra te t d e v ia ta a anve* lo p elo r. nu a u la m c e p u t a d e r e n ta o p tim a . fisuri $1 umflaturi). lalte pneuri de autovehicul. fisuri etc. presiunea anve­ a v a r ia ta . adancimea profilului pentru noile anvelope poate sa difere in functie de executie si fabricant. • Anvelopele se protejeaza de contactui • La roata de urgenta* presiunea este cu uleiurile. Se scot ccipurile straine D u ra ta d e v ia t a a a n v e lo p e lo r din p:ofilul anvelopei. • Din c§nd in cand se verifica anvelopele sa nu fie deteriorate (Intepaturi. Deteriorariie anvelopelor §i jentilor sunt Valorile presiunii admise pentru anvelopele deseori ascunse. r e d u c e ti im e d ia t v ite z a ! lopei are o mare importanta. Anvelopele care nu sunt montate pe o janta trebuie pastrate in pozi^ie verticala In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e cu sen s fix d e ro ta tie La aceste anvelope (se recunosc dupa sagetile marcate pe fiancul anvelopei care indica sensul rotatiei pentru mersul inainte) trebuie menfinut neaparat sensul indi­ cat de rotatie. zgomot $1 frecare.). racoroase pe cat posibii fa intuneric. Astfel se asigura caracteristicile optime referitoare la acvaplanare. D a c a b a n u ifi c a o ro a ta e s te In special la viteze mari. ar trebui marcate inainte pentru ca id remontare sa se poata pastra sensul de rotatJe.SFATU R I S I IN TR EJIN ER E R o file In d ic a t ii g e n e r a te A te n tie ! A n v e lo p e le n o i. d e p la s a re a fa c a n d u *s e cu v ite z a re d u s a .pentru iam a sunt valabile valorile de vara culului pot Tnsemna deteriorarea anvelo­ maiite cu 0. conduceji incet §i atent rezerva: pana la cel m ai a p ro p ia t dea le r • La roata de rezerva’ se respecta intot­ V olksw agen pentru a v e rific a autove. Presiunea Va rugam v e rific a ti anvelopele sa nu trebuie dec! verificata cel pufin o data pe prezinte deteriorSri (umflaturi.deauna presiunea prevazuta pentru celehiculul. 46 VERIFICARI §1 COMPLETARI . va rugam. taieturi. grasime sau carburantul. Dacd din exterior nu se observa nici o Cu aceasta ocazie nu uitati nicI roata de avarie. Durata de viata a anvelopelor depinde tn • Pentru evitarea deteriorarii anvelopelor principal de urmatoarele puncte: §i jentilor. Vibratiile neobi^nuite. bordurile trebuie traversate incet P re s iu n e a d in a n v e lo p e §t pe cat posibii In unghi drept. luna $1 inaintea flecarel cSlatorii mai lungi. respectiv anvelopele se pastreaza intotdeauna in locuir uscate. capacitate de aderenta. pentru vara se afla pe partea intehoara a respectiv tendinfa de autovirare (maslna capacului rezervorului.2 bar.

a suspensiei ro tilo r si inrau ta tire a conducerll. VERIFICARI ? l COMPLETARI in d ic a to rii de u zu ra Pe anvelopele originale se gasesc perpen­ dicular pe sensul de deplasare^lndicatori de uzura" de inaltime 1. Mar cajele de pe flancurile anvelopei (de ex literele „T W r sau simbolul triunghiului.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E • Presiunea se verifica intotdeauna cand anvelopa este rece. La mociificari mari ale incarcalurii. se poate pune ceasul de presiune direct pe capacel. A te n tie ! L a v it e z e r id ic a t e i d e d u r a ta . la montarea unei envelope noi sau dupa fiecare reparatie la anvelopa.vezi figura Acesti indicatori de uzurS sunt ordonati • in functie de fabricant .6 pana la 8 distante egale pe circum ferinta anvelopei. a n v e lo p e le c u o p re s iu n e p re a s c a z u ta s u n t s o lic ita te m a i m u lt s i s e in c a iz e s c p u te rn ic . E c h iiib ra re a ro tilo r Rotile ma$inii noi sunt echilibrate. 4? . A te n tie ! • T re b u ie sd s c h im b a ti im e d ia t a n v e lo p e le c a n d u zu ra a ju n g e la in d ic a to ru l d e u zu ra. M o d u l d e c o n d u c e re Uzura anvelopelor se mare^te )a deplasarea rapida in viraje. dezechilibrarea. aceasta se manifesta prin instabilitatea la condus. P re s iu n e a m a rita a a n v e lo p e lo r c a td e nu se re d u c e . O presiune prea redusa sau prea mare scurteaza durata de viata a anvelopei si actioneaza nefavorabii asupra modului de deplasare. in p lu s. In afara de aceasta. la accelerare si franare brusca. A c e s t lu c ru p o a te d u ce la d e s p rin d e re a b e n ziio r si c h ia r la p le zn ire a anv e io p e i.6 mm . a u to v e h ic u lu l a c v a p la n e a z a m a i re p e d e . in timpul mersului poate lua na?tere. Deoarece dezechilibrarea produce $i o uzura m arita a anvelopei. rotile trebuie reechilibrate. din cauza diferitelor influente. caracterizeaza p ozitia Indlcatorului ds uzura. roata trebuie echilibrata din nou. Pentru verificarea corectarea presiunii nu este necesar sa se desurubeze capacelul de praf. • A n v e lo p e le u z a te in flu e n te a z a i In s p e c ia l la v ite z e m a ri pe strazi ude« fo rta d e c o n ta c t c u c a ro s a bilu l. pre­ siunea se adaptea 2 a corespunzator. O presiune prea scazuta mdreate consumul de carburant. Astfel mediul inconjurdtor se poiu e a z d inu tif.

de p ro c u ra re a uneltelor speciale si a cuno^tinteior necesare de speciaiitate. Anvelopele au pe flancuii urmatoarea inscriptie: de ex: 1 9 5 ^ 0 R 1 5 9 7 S re in fo r c e d 1 9 5 = latimea anvelopei Tn mm 7 0 = raportui Tniltime/latime in % R = litera caracteristica pt. D e a le rii V o lk s w a g e n d isp u n d e info n n a tiile a c tu a liz a te a s u p ra a n v e lo p e lo r c e a u p r im it a p r o b a r e a n o a s tr a . • M ontajul $i re p a ra tiile a n ve lo p e lo r necesita cuno^tinte de specialitate $i scule speciale. 48 VERIFICARI $1 c o m p l e t A r i .6 mm . • La to a te 4 ro tile se c om bina num ai a n v e lo p e c u a c e la ^ i tip d e con str u c tie . circ u la n d u -s e cu a te n jie . • Prin cunoa§terea §i intelegerea m a rc a je lo r d e p e a n v e lo p e se pot alege an­ velopele corespunzatoare tipului dumnea­ voastra de autovehicul. m a rim e (c irc u m fe rin ta ) si p e c a t p o sib il a c e la s i tip d e p ro fil. legal permisa (Tn {arile de export pot fi valabile alte valori). v§ rugdm. A ce asta se inlocuie^te cd t mai repede posibil cu o roata obisnuitS. trebuie sa mergeft la un dealer Volkswagen pentru stabilirea si remedierea defectiunii. • N iciodata nu se utilizeaza anvelope folosite ta care nu se cunoa^te c3t au fost utilizate ?nainte.masurata Tn santui de profil de langa indicaloarele de uzura . Daca observafi 0 uzura neobi^nuita a anvelopelor. pentru Radial . De aceea trebuie utilizate anvelopele si jantele aprobate de noi.inseamnS ca s-a atins addncimea m in im i a profilului. in lo c u ir e a r o tilo r /a n v e lo p e lo r '* Anvelopele §i jantele sunt elements importante de constructie. tipul de constructie. ci influenleaza si siguranta Tn mers. Din c a u z a p ro b fe m e fo r d e red- • Din motive de siguran|a anvelopele nu se schimba cate una separat. Ele corespund exact tipului autovehiculul dumneavoastra contribuie in mod esential la sporirea sigurantei circulatiei. schimbarea anvelopei tre b u ie realizatd de c itre un dealer Volks­ wagen. roata de rezen/a se poate utiliza numai pentru scurt timp. De aceea aceste lucrdri trebuie executate numai de catre speciali^i. ’ 1 Respectati. D e a c e e a . ci cel putin ambele de pe o axa. Anvelopele cu profHul mai adanc trebuie montate la rotile din fata. P o zi'tio narea g re ^ ita a ro tii O reglare eronatd a directiei provoaca nu numai uzura marita a anvelopei.capacitate portanta S = litera caracteristica pentru viteza r e in = Anvelopa cu executie avdnd fo r­ rezistenta marit§ ced 0 Clare ale anvelopelor vechi. la autovehiculela cu sistem de navisatie indlcatille din m anualul supllmentar. • Daca roata de rezerva difera ca fabricatie de anvelope (de ex. m u lti d e a le r! V o lk s w a g e n a u p re g a tita o o fe rta a tra c tiv a d e a n v e lo p e $i ja n te . la anvelopele pentru iam asau anvelopele late).R 1 5 = diametrul jantei Tn (oil 9 7 = numar caracteristic .SFATURI SI JNTRETINERE In d ic a tie Cand adancimea profilului a alins 1.

... re s p e c tiv a file tu lu i.S FA TU R I SI IN TR ETIN ER E D a ta fa b r ic a t ie i este data pe flancul anvelopei (eve ntu a l n iim a i pe partea laterala din interiorul rofii). je n ti d in m e ta l usor s a u r o t i c u a n v e lo p e p e n t r u ia rn a ) se u tiliz e a z a s u ru b u rile cu lu n g im e $i fo rm a a c a lo te i coresp u n z a t o a r e c a l o t e i . L a f i e c a r e s c h im b a r e p e a lt e ja n te (d e e x . Tnseamna ca anvelopa a fostfabricat in saptamana 18 din 2002 . tre b u ie u tiliz a te n u m a i in c a z d e u rg e n ta ia r d e p la s a re a se fa c e c u a te n tie . F ix a r e a ro tito r $i fu n c tio n a re a in s ta ia tie i d e fra n a re d ep in d d e a c e s t lucru! • D a c a u lte rio r se m o n te a z a apa> r a to a r e d e ro a ta tr e b u ie s a se p e r m ite o a lim e n ta re s u fic ie n ta c u a e r p e n tru r a c ir e a in s ta ia tie i d e fra n a re . S u ru b u rile d e ro a ta M o m e n tu I d e s tr a n g e r e a s u ru b u rilo r d e ro a ta e s te d e 1 1 0 N m la G o lf C a b r io si 1 2 0 N m la t o a t e c e le la lte a u to v e h ic u le . c a re s u n t m a i v e c h i d e 6 a n i. s ig u ran t a tra fic u lu i p o a te f i in flu e n ta ta . in p lu s a p r o b a re a a u to v e h ic u lu lu l p e n tru c irc u la tia pe s tra z i i$ i p o a te p ie rd e v a la b itita te a ! • J a n te le si s u ru b u rile ro tilo r se a d a p te a z a c o n s tru c tiv . 1802 .. Dealerii Volkswagen sunt ^colarizati asupra posibilitatllor tehnice pentnj dotarea ulterioara cu anveiopeie. jantele aparatori de roata. VERIFICARI ? / COMPLETARI 49 . DOT .Tn n ic i un c a z u n se! A te n tie ! D a c a s u ru b u rile se s tra n g c u un m o m e n t p re a m ic se p o t desp rin d e in tim p u l d e p la s a rii . S u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si u s o r d e ?n$urubat . s e re s p e c ta u rm a to a re ie : A te n tie ! • D in m o tiv e te h n ic e in m od nor­ m a l nu s e u tiliz e a z a ja n t e a le a lte r a u to v e h ic u le . A te n tie ! A n v e io p e ie .Tn u n e le cond itii n ic i c h ia r a le a c e lo ra $ i tip u ri d e a u to v e h ic u le ! • Prin u tiliz a re a a n v e lo p e lo r si/ sau ja n te lo r c a re nu au fo s t aprob a te de noi p e n tru tip u l d u m n ea v o a s tra d e a u to v e h ic u l. D ac a m a s in ile tre b u ie u lte rio r dotat e c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e ie m o n ta te din fa b r ic a .p eric o l d e a c c id e n t! U n m o m e n t de s tr a n g e r e p re a p u te rn ic p o a te d u c e la d is tru g e r e a s u ru b u lu i.

c a llta te a m e rsu tu i s e im b u n a ta te $ te c o n s id e ra b ll. • Anvelopele pentru iarna Isi pierd capacitatea daca p rofilul s-a uzat p&nS la o adancime de 4 mm. 160 km/h S = max. cu rotiie din spate. 210 km/h V = max 240 km/h Schim barea rotiior La uzarea intensa a anvelopetor rotiior din fa ta se recom anda ca aceste a sa se schimbe corespunzator schemei.)La montarea anvelopelor pentru iarna. Detaiiile sunt cunoscute de dealerii Volkswagen. a m e s te c d e c a u c iu c .2 ban mai mare decat a anvelopelor pentru vara sa nu depaseasca 3. A n v e lo p e le p e n tru v a ra s u n t m a i p u tin s ta b ile ia a lu n e c a r e a pe g h e a t a $i z a p a d a . • Presiunea anvelopelor pentru iarna tre­ buie sa fie cu 0. Marimile admisibile ale anvelopelor sunt prezentate in documentele autovetiiculului. 190 km/h H = max. poate fi avantajos sa se schimbe rotiie in cruce. se respecta unmatoarele: • Trebuie sa se foloseasca numai anveio­ pe pentru iarna normale cu banda. 180 km/h T = max. • Pentru a menjine calitatea optima a mersului anvelopele pentm iarna trebuie montate la toate cele 4 roti. Rental anvelopele pentru iamS sunt valabile urmatoarele restrictii de viteza: Litera Litera Litera Litera Litera Q = max. s t r u c t u r a p r o f ilu lu i. SO VERIFICARI $1 COMPLETARI .5 bari. Astfel toate anvelopele vor avea aproape aceeasi durata de viata. d in c a u z a c o n s tru c tie i (la tim e . La aparitia uzurii pe suprafata de mers a anvelopei. e tc .SFATU R I SI iNTR ETINER E A n v e lo p e le p e n tr u ia rn a A te n tle ! in c o n d ifii de c a ro s a b il a lu n e c o s pe tim p d e ia rn a ■ $i la a u to v e h ic u le c u t r a c tiu n e in te g r a la • fo lo sin d a n v e io p e p e n tru la m a .

pentru care le gasiji la deaterii Volkswagen.la a u to v e h ic u l e le c u t r a c t i u n e In t e g r a la n u m a l la ro tile d in fa ta . A c e a s ta p o a te d u c e la d e te rio ra re a a n v e lo p e i s i a s tfe l la g rave a c c id e n te . prevazute cu capace. in caietui 3. re s p e c ta ti in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i la n tu rilo r p e n tr u z a p a d a d in in s tru c tiu n tle de m o n ta re a le fa b ric a n tu lu i d e la n tu ri. • in locul anvelopelor pentru Iarna pot fi utilizate si anvelope pentru toate anotimpurite. Atenfie la prescrierile modificate In alte tari. L a n tu r i p e n tr u z a p a d a A te n tie ! P e n tru s ig u ra n ta d vs . atentie la indicatiile de utilizare a rotii de rezen/a de la pag. in Germ ania viteza maxima adm isa cu lanturi este 50 km/h. L a n tu rlie p e n tru z a p a d a s u n t p erm is e sa fie m o n ta te . • in cazul unei pene de cauduc. Suruburile rotii trebuie totu$l. Autocolantele se gasesc la dealerii Volkswagen. altfel acestea influen|eaza calitatea mersului. u zu ra a n v e lo p e lo r m a i m ic a $ i c o n s u m u l d e c a rb u ra n t m a i s c ^ zu t.481 • A nvelopele pentru iarna nu se iasa montate inutil mulSa vreme. „lndicatii generate referitoare ia datele tehnice" gasiti masurile anvelo­ pelor la care se utilizeaza lanturi pentru zapada. din m otive de siguranta. In Germania. La tunctionarea cu lanturi pentru zapada trebuie scoase a paratorile de roata 5 ! inelele de tragere ajantelor. VERIFICARI §1 COMPLETARI — 51 . la autovehiculele care pot depa$i aceste viteze se aplica un autocolant corespunzator In campul vizual al conducatorului. De aceea.S FA TU R I SI INTRETINEPE A te n tie l V i t e z a m a x im a a d m is ib ila a a n v e l o p e lo r p e n t r u ia r n a nu tre b u ie d e p a $ ita in n ic i un c a z . D e a s e m e n e a 9 1 tn s co p u l prot e c t i e i m e d iu lu i a n v e lo p e le p e n tru v ara tre b u ie re m o n ta te la tim p c ^ c i in m o d n o rm a l zg o m o te le s u n t m a i re d u s e .3. deterioreaza anvelopele si se distrug repede. caci pe drumuri fara gheata ?i zapada calitatea mersului este mai buna cu anvelope pentru vara. La circulatia pe suprafete fSra zapada lan tu file trebuie scoase.

trebuie sa se respecte urma:oarele indicatii: • in a in te de cumpararea accesoriilor §i ^ieseior de schimb. Astfel nu se ajunge la avarlerea autovehlculului. e = simbol de aprobate drn partea Europens C E = declaralla de confarm ilate a tabncantiriui din Comunitalea Europeans C am u nildt" i2 iN m E JIN E R E § / INLOCUIRE . precum in a in te a sfectuarii m odificSriior tehnice. de exemplu cutii frigorifice. claxoane sau ventilatoare care nu servesc nem ijlocit la controlul autovehicululul. □ealerii Volkswagen executa prln speciali§ti aceste lucrdri sau tn cazuri speciale vd Tndreapta cdtre un atelier de specialitate. Pentru ca aceste lucruri sa se mentina. Oacd auto^ehiculul este dotat ulterior cu echipaTiente supiimentare sau se executa modiIcSri tehnice.SFATURI S I iNTR ETINER E A c c e s o rii. » Va recomandam ca iucrarlle la autoveitculul dumneavoastra sa se efectueze la jn dealer Volkswagen cu piese §i accesorii iriginale Volkswagen. Trebuie sd rn te le g e ti cS d e a le ru l /olkswagen nu acord^ garantie pentru defectele apSrute in urma efectuarii unor ucrdn' necorespunzatoare la montarea de }iese §i accesorii de catre alte persoane leautorizate. • Dacd tre b u ie e fe c tu a te m o d ific a ri tehnice. care Influenteazd nemijlocit controlul conducdtorulul asupra autovehicululul. trebuie jfe c tu a td 0 c o n s ilie re cu un d e a le r /olkswagen. oferindu-va astfel un tnait grad de siguranta acttvS pasivd. ca de exemplu instala^ia de reglare a vitezei sau sistemele reglate electronic de amortizare trebuie sS aiba o liters §i sd fie aprobate pentru acest autovehicul. L u a ti in c o n s id e ra re n e a p a ra t d e a v e r t i s m e n t e l e d e la p a g in a urmatoare. trebuie aibd simbolul CE'i. • Suplimentar consumatorii electrici din domeniul casnic de birou. Desigur ca §i monajul se poate executa tot de c§tre ace§tia. m o d ific a r i in lo c u ir e a c o m p o n e n te lo r • Aparatele montate ulterior. • Accesoriiie’ ’ aprobate de Volkswagen §[ }iesefe originale Volkswagen se gasesc la iealerii Volkswagen. se mentine sigu ra n ^ In circulafie m fu n c tio n a re §i m o d lfic a h le sunt permise. organizatia Volkswagen este deosebit de competenta pentru a raspurde dorinelor dumneavoasfra. respectati directivele noastre. nu trebuie 3a se faca modificari necugetale fata de starea de livrare din fabricatie. Printr-o stransa colaborare cu iai. Autovehiculul dumneavoastrS este construit conform ce lo r mai noi tehnici de siguranfa.

P e n tr u a c e s te a c c e s o rii $i a c e s te p ie s e s*au s ta b illt f ia b il it a t e a . c a d e e x e m p u i sup o rtu riie d e te le fo n s a u d e p ahare nu tre b u ie m o n ta te n ic io d a ta p e c a p a c e ie „A irb ag ” s au in zo n a lo r d e a c tio n a re . JNTRETINERE ? / JNLOCUIRE 53 . \ nu o le r i In toate piet^le da export. In c a zu l unui a c ­ c id e n t c u d e c la n s a r e a A irb a g * u lu i. o b s e rv a ti $• re s p e c t a t i to a te a v e rtis m e n te le de la p a g in a 2 9. s ig u ra n ta $i a d a p ta re a p e n tru a u to v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra .SFATU R I $1 JNTRETINERE A te n tie ! • in in te r e s u l d u m n e a v o a s tra p ro p riu v a re c o m a n d a m sa u tili* n u m a i a c c e s o rii V o lk s w a * g e n ” a p ro b a te p e n tru a u to v e h ic u tu l d u m n e a v o a s tr a s i p ie s e o r ig in a le V o lk s w a g e n . c h ia r d a c a a c e s te a s u n t a c h iz it io n a t e $i a p r o b a te p rin firm e re c u n o s c u te o fic ia l. • A c c e s o riiie . • in c iu d a s u p ra ve g h erii p ie te i nu p u te m a p r e c ia $ i n ic i g a r a n ta c a lita te a $1 c o m p a tib iiita te a cu m a s in a d u m n e a v o a s tra a a lto r p ro d u s e . e x is ta p e ric o l de ra n ire! • in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rito r la m o to r s a u fn c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i.

lul pentru anul 1999. un aparat ce necesltd reparatii se d a p to ru l. In folosul acestor aparate vine §i tehnica A te n tie ! de ultim a ora | l d eslgnul sp e c ia l. C h ia r si c o n e c ta r e a s e m n a lu lu i de v ite z a la a p a r a te le ra d io c u adap> t a r e a u to m a ta a vo lu m u lu i a a lto r fa b ric a n ti. A B S .radiourl o rlg ln a le ” din P rogram ul’ ’ de tente sunt prevSzute pentru aparate radio accesorli onglnale Volkswagen lucreaza originale Volkswagen’ ’ incepSnd cu mode. fabrlcatie trebuie respectate urmatoarele Ace^tia detin Informatii asupra detaliilor indicatii: tehnice ale autovehiculului. dispune de • in autovehicul. • Aparatele radio cu atte tipuri de conectare • Radiourile din programul de accesorii trebuie conectate cu cabluri adaptori care originals Volkswagen'’ corespund aparatelor montate !n fabric^ garanteaza mon­ se gasesc la dealerit Volkswagen. p o a te d u c e la a v a rii. ' I nu se ofera in loate piefele de export. se in flu e n te a z a fu n c tio n a re a tor. s c u rtc ir c u ite . 54 • INTREJINERE §1 In LOCUIRE . se p o a te a ju n g e la c o m a n d a e ro n a ta a m o to ru lu i.conform d lreclive lo r de dezvoltare ale fabricii. s u p r a s o lic it a t s a u s e p ro d u c • §1 difuzorul. chiar dupa ani D a c a e n e c e s a r s e u tiliz e a z a ade zile. Aceste piese sunt proiectate spe­ in plu s. e tc . locurile de cuplare* exis. In Nu t a ia t i fn n ic i un c a z c a b lu l de Germania existd pentru acesle radiouri c o n e c ta re s i nu fl la s a ti n e iz o la t. service de schimb la care. re s p e c tiv pante. D ac a d e e x e m p lu e s te a v a ria t sem n a lu l d e v ite z a .p e ric o l d e in cen * antenele §1 elements de deparazitare tre­ diu! buie utilizate din programuP’ de accesorii originale. c a b lu l p o a te fi ^ie | i pret mai mic. cutie i d e v ite z e a u to m a te .SFATURI S I INTHETINERE M o n t a r e a a p a r a t u lu i ra d io La montarea ulterioara a unui aparat radio • Se recomandS ca montarea unei instalatii dar§i la inlocuirea unui aparat existent din radio sS se faca la un dealeV Volkswagen. elementeie de montare. poate schimba cu un aparat nou cu garanin c a z c o n tra r. p o t fi a v a r ia te im p o rta n te cial pentru fiecare tip de autovehlcul Tn c o m p o n e n te e le c tro n ic e . tarea fdra probleme.

L a fu n c fio n a re a te le fo a n e lo r m o ­ b ile s au a a p a ra te lo r d e tra n s m is ie p o t a p a re p e rtu rb a ri in fu n c tio n a re la c o m p o n e n te le e le c tr o n ic e a te a u t o v e h ic u lu lu i in u r m a t o a r e le c a zu ri: .v a t o a t a a t e n f ia in p rim u l ra n d a s u p ra c o n d u d e rii a u to a u to v e h ic u lu lu ll N u m o n ta ti n ic io d a ta s u p o rtu i te le fo n u lu l p e c a p a c e le a irb ag * u rilo r s au in zo n a lo r d e a c tiu n e . re s ­ p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ­ t a la t a g re s it p o t p e r ic lita sana> t a t e a d in c a u z a cam pM lui e le c ­ tro m a g n e tic rid ic a t! D istanta optim a de captare se atlnge numai cu o antenS exterioard. A te n fie ! T e le fo a n e le m o b ile s au a p a ra te le d e tra n s m is ie fo lo s ite Tn in te rio ru l a u to v e h ic u lu lu i fa ra . in d ic a tie V a ru g a m sa r e s p e c ta ti n e a p a ra t in s tru c tiu n ile d e u tiliz a re a le te le fo n u lu i m o b il si a le a p a ra te lo r de tra n s m is ie ! D a c i dorlfj sa utiliza(i telefoane mobile sau aparate de transm isie cu o putere de emisie mai mare de 10 W.a n te n a e x te rio a ra e s te in s ta la ta d e fe c tu o s . de exemplu la dealenil dumneavoastra Volkswagen.p u te r e a d e e m is ie e s t e p a s te 10 W D e a c e e a nu p u te ti fo lo s i te le fo a n e m o b ile s au a p a r a te d e tra n s m is ie fa ra a n te n a .nu e x is ta o a n te n a e x te rio a ra . in in ie rio ru l a u to v e h ic u lu lu i. re s p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ta la ta g re s it. Volkswagen permite instalarea in autovehiculul dumneavoastra a telefoanelor mobile §i a aparatelor de transmisie cu antena exterioara instalata de speciali§ti avdnd o putere maxima de emisie de 10 W. A te n fie ! V a ru g a m in d r e p t a t i.r e c e p t ie Montarea telefoanelor mobile §i a aparatelor de emisie-receptie trebuie reallzata la un atelier speclalizat. in c a z u l unui a c c id e n t e x is ta un m a re p e ric o l d e ra n ire ! [NTREflNERE §1 iNLOCUIRE 55 . sfatuiti-va nea­ parat cu dealerul Volkswagen. Acesta define informatii privind posibilitatile tehnice de dotare cu telefoane mobile §i apa­ rate de transmisie.SFATU R I S I INTRETINERE T e le f o n m o b il s i a p a r a t e d e e m is ie .

j n recipient cu substanja de vulcanlzare . Intepaturile de dimensiuni mici (cca.un eiectro?1ec3r . D a c a e s te n e c e s a r a p r in d e t i a v a r i i l e s i a s e z a ti triu n g h iu l re fle c to riz a n t .p e ric o l d e a c c id e n t! N u v a c o n tin u a ti d e p la s a re a s o lic it a t i a s is te n ta d e specia> lita te ! SetuI pentru repararea penelor se poate utiliza pana la -20°C. U tiliz a re a A te n tie ! In c a z u l u n e i p e n e d e c a u c iu c s c o a te fi a u to v e h ic u lu l c a t m a i in a fa r a c a ro s a b ilu lu i. cuiele) nu trebuie scoase din pneu. S e tiil c o n fin e : .un furtun de presiune .SFATURI S I IN TR ETIN ER E S e tu I p e n tr u r e p a r a r e a p e n e lo r * Pentru locul de amplasare a setului vezi la ie tu i 3. Unele m odele nu sunt precu acest set. Atentie la data expirarii.1. re p re z in ta un ris e m a r it .un indicator de presiune (cu surub de golire) Atentie! T a i e t u r iie $ i in t e p a t u r il e m a i m a ri d e 4 m m .un compresor si .r e s p e c ta ti p re v e d e rile le g a ie . 4 mm diametru) in special tn banda de ruiare a pneului pot fi reparale cu ajutorul setului. Corpurile strSine (de exemplu $uruburiie. La depa^irea datei de expirare setuI trebuie rnlocuit >6 SITUAJII . d e te r io r a r iie p ro d u s e d e d e p la s a r e a c u un p n eu c a re nu a r e p re s iu n e a ne> c e s a ra s a u d e fe c tiu n ile a p a ru te pe m a rg in e a ja n te i.

SFATU R I S I iNTR ETINER E in c a z u i u n e i p e n e d e c a u c iu c la> s a ti m o torul s a m e a rg a $i p ro c e d a ti a s tfe l: • Desprindefi aulocolantui „max.5 bar. Aici inlocuiti roata. Pneui se va vulcaniza In timpul deplasari. • Dupa 10 minute de deplasare verificati p re siu n ea din pneuI reparat. A te n tie ! S u b s ta n ta d e v u lc a n iz a r e nu tr e b u ie s a in t r e in c o n t a c t cu o c h ii s a u p ie le a . Atentie ca §urubul de gollre at indicatorului de presiune sa fie rotit! l_asati compresorul safunctioneze intre 515 minute. • Scoateti bricheta §i introduceti electro$tecarul Tn locul brichetei. • DacS in interval de 5-15 m inute presiunea nu creste la cel putin 2. comportamentui autovehiculului se poate modifica. Apoi cititi presiunea. S IT U A fll 57 . nu c o n tin u a ti p ro c e d u ra .8 b a r.a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia tiz a t. nu c o n tin u a ti d e p la s a re a .5 -3 . 8 0 km /h (5 0 m ph) p a n a la u rm a to ru l service.a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia liz a t • Daca presiunea este p e s te 1 . D aca s-au fo rm a t 2 .p e r ic o l d e a c c id e n ta re ! N u tin e ti s u b s ta n ta la Tndem ana c o p iiio r! • Daca in interval de 5-15 minute presiunea nu creste la 2. 8 0 k m /h (SO m p h ) tim p d e 1 0 m in. Din cauza su bsta ntet de vu lca niza re . corectati-o (vezi tabelui presiunilor de pe clapeta rezervorului de com bustibil) 51 continuati deplasarea c u m a x . • Daca aceasta este sub 1 . Procuraji cSt mai repede 0 noua substanta de vulcanizare. o p riti compresorul dupa 5 min. Porniti §i o priti com presorul.5 bar.8 bar. • Scoateti capacu! ventilatorului rotii defecle m§uriJbati furtunul de presiune. Pentru aceasta montaji compresorul $i furtunul de presiune dupa cum am descris mai sus. • Porniti compresorul.5 bar. d e p la s a ti*v a c u m a x . 80 km/h (50 mph) de pe setui de reparare §i lipiti-l pe tablaul de bord !n campul vizual al conducatoailui.

• N u u tiliz a ti a lte c ric u ri. • La o p a n a d e c a u c iu c .Tmsa de scule". nu pe c a ro s a b il. D a c a e n e c e s a r. r e s p e c tiv se s e le c te a z a p o z itia „P” si ro a ta d in p a rte a o p u sa se b lo c h e a z a c u o p ia tr a s au c e v a a s e m a n a to r.p e ric o l d e a c c id e n ta re ! • N u p o rn iti m o to ru l c a n d a u to v eh tcu lu i e s te rid ic a t p e c r ic p e ric o l. • Trusa de scule | i roata de rezervS se scot din portbagaj. Indepartafi unul din capacele urmatoare: . A u to v eh ic u lu l p o a te a lu n e c a de p e c ric .A p a ra to a re a ro tii se sco a te cu ajutorul cheii de roata §i a mdnerului de sarma. ContinutuI trusei de scule este prazentat Tn caietui 3.1 . a u to v e h ic u lu l se s c o a te c a t m a i dep ar* t e in a fa ra p a rtii c a ro s a b iie a dru> m u lu l. • T o a te p e rs o a n e le d in a u to v e ­ h ic u i c o tre b u ie sa c o b o a re $i sa a ^ te p te in tr-u n lo c f e r it. de a c c id e n t. • C an d s un t n e c e s a re lu c ra ri sub a u t o v e h i c u i . se por> n e $ te in s ta la tia de a v e rtiz a re si s e p o z it io n e a z a tr iu n g h iu l d e a v e rtiz a re .SFATURI SI IN TR ETIN ER E S c h im b a re a ro tii A te n tie ! • U tiliz a ti n u m a i c ric u ri om oiog a te p en tru tip u l d u m n ea vo a stra d e a u to v e h ic u i. • La fu n c tio n a re a c u re m o rc a .s e re s p e c ta p re ve d e r ile le g a le . a c e s t a t r e b u ie s p rijin it p e s u p o rfi s p e c ia li. Tmpingeti cheia de roata prin mSnemlul de sarma | i Irageti de aparatoare vezi desenul. 58 SITUAJll . m a in te a s c h im b a rii ro tiij re m o r­ c a tre b u ie s e p a ra ta d e a u to v e ­ h ic u i. • Se tra g e fra n a d e s ta tio n a re . • Tn func^ie de tipul rotii. MSnerul de sarma se agata intrunul din spafiiie exterioare ale aparatorii rotii. Executati schimbarea rofii pe o su> prafata c a t mai orizontala posibil.

. SITUATil .C a p a c e le ^uruburilor de roata se sc .v e z i imaginea.SFATU R I SI INTRETINERE V . mane. ■4.C a p a c u l c e n tra l se trage cu ml de sarmS.

conform desenului. D a c a e n e c e s a r. La unele autovehicule aceste locuri sunt marcate. jruburile se desfac cam cu o rotate. fn a fa r a d e a c e a s ta . D e a c e e a p la s a ti c r ic u l p e un te re n s ta b il. In d ic a tie (n u m a i P a s a t) Punctele de fixare a cricului (fa(d) sunt acoperite de o dapetd care trebuie deschisa spre in fa(a. . sprijinltiI de autovehicul. e x is ta p e ric o l de a c c id e n ta re . J a n ta a r p u te a d e v e n i n ee :ansa .atentie la indicafia de la pagina 64. a u to w e h icu lu l a r p o a te s a a lu n e c e d e p e c ric .entie la pozifia dumneavoastra. se ipinge pSna se opre^te in ^urubul rotii ! rote^te cStre stanga. A te n tie ! D a c a c r i c u l n u s e a $ e a z a in p u n c te le in d ic a te . . SITUAJII . uti« liz a ti un s u p o rt s ta b il c u sup rafa ta m a re . s u ru b u rile c u d in ti m u ltip li iu tre b u ie in n ic i un c a z d es fa : u te . • Puncte de fixare a cricului. se poate >§sa cu atentie cu un picior pe capStuI leil de roatS.P e ric o l de a c c id e n t! I desfacerea surubului de roala tip antirt* . D a c a te r e n u l e s t e tu n e c o s (de e x e m p lu ) tre b u ie fo lo s it un su­ p o rt p e c a r e sa nu a iu n e c e (de e x e m p lu p re $ d e c a u c iu c ). Capetele cheil se >ucd la 0 distant^ cat mai mare.SFATURI S I IN TR ETIN EH E Cheia de roata. e s te p o s ib ii c a m a s in a s a f ie a v a r ia t a . a te n tie ! La ja n te le c u in e l e x te rio r insuruj a t .Figura ilustreazS pozifiile (vezi sagetlle) unde trebuie a§ezat cricul. ac3 §uniburile nu se desfac. D a c a c ric u l a fo s t a m p ia s a t pe un te r e n m o a le .

In d ic a t ie (n u m a i G o lf C a b r io le t) A te n tie ! La G o lf C a b rio le t c ric u l s e f ix e a ­ za in p a r te a d in f a ta ia n g a g arn itu r a A a lo n je ro n u lu i in fe rio r v e zi fig u ra . . SITUATII 61 .SFATU R I SI JNTRETINERE • Se fixeaza cricul la aulovehicul: .!ndrepta}i cricul §i simultan rSsuc^i Tn sus gheara cricului pSna cand gheara ajunge pe punte. Autovehiculul se ridica pana c3nd roata se desprlnde de sal. A te n tie ! G h e a ra c r ic u lu i tr e b u ie sa cup rin d a p a r te a v e r tie a la a lo n jero n u lui in fe rio r p e n tru c a la rid ic a re a a u to v e h ic u lu lu i c ric u l sa nu a lu n e c e • v e zi fig u ra .PicionjI cricului trebuie sa stea sigur pe teren cu toata suprafafa lui.

se a ? e a zi ps un suport curat (capace de roata. • In^urubati ^tiftul din trusa de scule in orificiul creat. • ^uruburile de roatd (dupa slabire) se scot cu ajutorul mdnerului special al surubelnitei (vezi desenul). • Cu ajiitorul manerulLii surubelnitei de^unibafi §urubul de roata din extrema superioara a$ezati-l pe o suprafata curata (de exemplu hartle. laveta) ianga cric. $ u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si usor d e Tnsurubat . • Se fixeaza roata de rezerv§ §i toate ^uruburile de roata cu ajutorul manerulul special al ^unjbelnitel.SFATU R I SI iN TR E TIN E R E / \ i S t if tu I d e m o n ta j (P a s s a t) • Ridicati autovehiculul pana cand roata se afla la o inaltime de un cm fata de sol. • Desurubati celelalte ^uruburi de roata §i scoateti roata. • Luati surubelnita si insurubati suruburile de roata. $ u ru b u rile tre b u ie sa fie c u r a te si u so r d e in s u ru b a t . Se scoate roata.nu le g re s a ti s au u n g eti! L a c e le la lt e m o d e le • Autovehiculul se ridic3 pSna ce roata se desprinde aproximativ cu 1 cm de sol. Ianga cric. ro a ta s e p o a te g re s a in zo n a b u tu c u lu l. P e n tru a se e v ita ru g ln lre a . • D esurubati $tiftul $i prindeti ^urubul ramas. hartie). prosop. S tiftu I ra m a n e fix a t. • Introduceti roata de rezerva peste §tift.fn n ic i un c a z unse! 62 SITUATII .

roata de rezervS. N u u tiiiz a ti in n ic i un c a z surub ein ita c u c ap h e x a g o n a l p e n tru scoa* te r e a s au s tra n g e re a surub u riio r de ro a ta . SITUAJII 63 . Aten(ie la Indlcatllte din caletui 3. La autovehiculele cu jante din metal u§or D a c a . n u m a i c u v ite z a m ic a . • M arina se Ia s i in jos §uruburile rotii se Strang in caice cu cheia.1 „Scule. IM om entui d e s tra n g e re e s te de 1 2 0 N m . Lama trebuie scoasa in afara. a c e s te a ajunga in spatlul din janta . dispoziliv de remorcare*”. complet intreaga circunrferinta a aparatorii. P a n a a t u n c i s e c ir c u la p r e c a u t de rezervS f l se flxeaza.vezI sageata.SFATU H I SI INTRETINERE In d ic a t ii ia s c liim b a r e a r o fii • M^neoil cu cap hexagonal din jurubelnlta u ^u re a zd s c o a te re a m an ua la a ^uruburilor rotii. . • D u pa s c h im b a re a ro tii se re sp e ct a u rm a to a re ie : . tre b u ie Tnlocuite in a in te a v e rific a rii • Roata schlmbatd se pune in suportui rotll m o m e n tu lu i d e s tra n g e re . ia s c h im b a re a ro tiii s>a cons* c a p a c u l c e n tra i poate fl prevazut cu un t a t a t c a s u ru b u rile s u n t c o ro d a te pinten . • Roata defects trebuie reparatS cat mai repede posibil. 1 1 0 N m p e n t r u G o lf • La autovehiculele cu roata normala de C a b rio le t.a montajul c a p a c u lu i ro tii trebuie mai intai sa presa^i ventilul apoi sa intrcxjuceti c u o c h e ie d in a m o m e tr ic a . se re s p e c ta n e a p a ra t in d ic a tiiie c o r e s p u n z a to a r e d e la p a g in a 49. A te n tie ! D a c a a u to v e h ic u lu l tr e b u ie u lte ­ rio r e c h ip a t c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e le d in fa b r ic a tie .m o m e n tu i d e s tra n g e re a l suru* b u riio r s e v e rific a c a t m a i u rg en t L. Aten^ie ca pinlenul sS s i s e T n s u ru b e a za g re u . rezervg se a§eazd iarS^i capacele.vezi figura.s e v e rific a im e d ia t p re s iu n e a din p n eu i ro tii m o n ta te .

§urub de roata . • DupS schimtiarea rotii. aceasta trebuie s3 Suruburile de roata . In acest caz nu 1 . scoateti adaptorul din lurubul pentru roatd. zgomot §i frecare. 5e asigurS astfel calltatea optima a circuatiei Tn privinja acvapianarii. in §urubul 1 antifurt. anvelopele montate in • Chela de roata din trusa de scule se sens contrar sensul de mere.antifurt se mal pSstreaza caracteristicile optime Drivitor la acvaplanare. A c e s t n u m a r d e c o d tre b u ie sa vi-i n o ta ii $i sa>l p a s tra ti in s ig u ra n ta . D e s fa c e re a s au s tra n g e re a s uru b u lu i d e ro a ta =*entru a se putea exploata avantajele 3rinciplului anvelopei cu sens fix de rotafie • Mai intai se Impinge adaptorul 2. p§nS se opre§te.intotdeauna in autovehlcul. Va recom andam s3 pSstrati adaptorul pentru §urubul rofii ?nlr-un loc cunoscut cel mai bine in trusa de scule . N um ar de cod Pe partea frontala a adaptorului este aplicat numSrul de cod al siguranfei §urubului de roata. in caz ca roata de rezerva trebuie montata in sens contrar sensulul de mere. N u m a i p e b a za n u m a ru lu i d e c o d p u te ti p ro c u ra a d a p to ru l d e Tnlocu* ire d e ia d e a le rii V o lk s w a g e n . 2 .adaptorul pentru §urubul de roata anti­ furt (adaptomi se gase^te in trusa de recomandSm s3 aveti fn vedere acest scule) ucru Tn special cSnd carosabilul este umed ^1 sS adapta^i viteza la conditiile traflcului. ^urubul de roata poate fl acum scos sau in fo r m directiei prescrise.SFATUHI S I iN TR E TIN E R E In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e le cu s e n e fix d e ro ta tie La anvelopele cu sens fix de rotatie (se recunosc dupd sd ge tile de pe flancul anvelopei.rebuie tnlocuita cat mai repede posibil. aderentei. . n aceste condltil. sdgeti care in d ic t sensul de rotatie) trebuie respectat neaparat sensul de ro(atie. in urma jn e i pene la anvelopa. zgomotulur $t frecarii. se monteazS impinge panS la oprire pe adaptorul 2 . 34 SITUAJll . strans.a n tifu rt* 36 faca numai temporar.

pana se inchide plafonul. • Scoateti manivela din suportul din capac introduceti-o Tn otificlu pana ia limita (se depase^te lorla arcului). • Rotiti m anivela Tn sensul a celor de ceasomic. • Scoateti capacui de plastic din partea din spate cu ajutoml unei $umbelnitei. • Asezati m anivela in suport §i puneti capacui.SFA TU R l SI IN TR ETIN ER E in c h id e r e a d e u rg e n ta a tra p e i/p la fo n u lu i g lis a n t* Cand instaJatia este defecta. a SITUATII 65 . trapa se poate inchide manual.

..... • In capac sau Tn cutia sigurantelor s( gase§te fixat un cle§te din material plas tic* pentru extragerea sigurantelor.. 10 A alb astru ............. se mai gasesc stguranft In compartimentui motor.... in a n u m ite ca* z u fi p u te fi p ro v o c a un in c e n d iu .......1 nUtilizare’ .... Se recomanda sa aveti la indem ana in pemianenta cSteva siguran^e de rezerva............ • Tragefi Tn Jos (sageata 2) si scoateti capacul spre spate.... 30 A I o 4 66 ^ SITU A V I SITUAJII 6: ...... Sigurantele se gasesc Tn tabloul de bore In spatele unui capac........ C o d u i c u lo rilo r la s ig u ra n te maro deschis..... • Lua^i contactui §i deconectati consuma tomi care a ars siguranta. La unele modele...vezi figura........ pe baterie Aceste sigurante se Inlocuiesc numai U Service-ui Volkswagen.. Toate geamurile electrice sunt prevazute cu 0 slguran^a automata care la suprasarcina (de ex...... S c h im b a r e a s ig u r a n te lo r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r tim e n tu i m o to ru lu i. A c tio n a r e a d e u r g e n ta Cand sistemul este defect plafonul pliant se poate inchide manual........ La autovehiculele cu volanul pe dreaptj siguranfele se gasesc pe partea dreapta. 20 A ve rd e .... de ex.............. In caz de inghet) se deconecteaza automat $i care dupa cSteva secunde se cupleaza din nou................... 0 In suport A te n tie ! in n ic i un c a z nu se re p a ra s ig u ­ ra n te le s au nu se in lo c u ie s c cu a lte le m a i p u te rn ic e ...........15 A g a lbe n .. 5 A ro§ u ... • Scoateti capacul ........... o b s e rv a ti si re sp e c* t a t i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 ... In c h id e re a p la fo n u lu i • Luati manivela (1) din suport ?n$urubati-o (2) in orificiul (3) in sensul acelor de ceasomic..vezi desenul de ma sus imagines de ansamblu din caietui 3............. In capacul lampii Intehoare se gase^te o manivela. pe care le puteti procura de la dealerii Volkswagen......... • Rotrti manivela pana se inchide plafonul.......................... • Pe baza tabelului de pe capacul cutie cu sigurante constata]! ce sigurant^ i apartine consumatorului cSzut............SFATURI 5 / IN TR EJIN ER E SFATU R I S I INTRETINERE In c h id e r e a d e u r g e n ta a p la fo n u lu i p lia n t* S ig u r a n te le Circuitele de curent separate sunt asigurate prin siguranfe fuzibile................. S c o a te re a c a p a c u lu i la m p ii • A pasati ca pa cul ca tiva mm in fata (sageata 1)... D u p a in c h id e re a p lafo n u lu i: • De?urubati manivela din orificiu....... a§ezatimontati capacul.. d e o a re c e p o t a p a re a a v a rii Tn a lt lo c a l ins> t a la t ie i e le c tr ic e .. Introducefi capacul cu suportul in fata $i apasati Tn partea din spate pana se fixeaza.

de exemplu TncSlzirea. A§ezali din nou capacul.cu alta noua le aceea^i mdtime. Jp Lumini Tntalnire (fazS scurtS) Lumini de drum (fazft lungS) Reglare lumini Lumlna parcare Faruri cea^S Lampa ceatS spate Lampa mers Inapol Semnalizare r=P i §tergere §1 spdlare luneta ^terg^tar geam spate Echipament curatare faruri Trapa M S IT U A fll . 1 siguran^a poate deseorl mai multi conumatorl. d lm azarea. A H !!! w Semnalizare avarie llumlnare bord Ventilator (suflant) Climatizare Incdlzire Incalzire parbriz Incdlzire lunetd incalzire oglinda exterioarS Reglare oglinda exterioara ■ozitia sig urantelor ozi^ia siguranfelor este Im prlmata pe apacul cutiei de slguran^e. ventilatorul. ' inlocuiti siguran^a arsa . em nificatia sem nelor im prim ate este lariflcatS Tn continuare: u te r Rabatere oglinda exterloarS incalzire scaun Claxon ^tergere §i spalare geamuri iO !Q 5f>\.SFATURI SI iN TR FTIN ER E ' Scoateti siguran^a respectiva. In dreptui unei sigu3nte se vor gasi mai multe simboluri.se recunoa^te upa banda metalicd to p M . instala^ia electrica trebuie erfficata cit mar curand posibil la un dealer 'olkswagen. ' Daca se arde din nou o sigurantd proasat tnlouita.

Telematik i a Telefon mobil Sistem de reglare a vitezei Sistem de navigajie LSmpi interioare Lampa de citit Pompa combustibil Priza pentru remorca EQ Citi^i cartea tehnica Tablou electric central Aprindere ca e m o -1 ^ Electronica motor ABS ESP lluminare schlm bitor Imobillzator lluminare numSr IncSlzire duze sp3iare geamuii Instrument bord (Combi) IncHidere centralizatd Radio CD Player. CD Changer SITUAJll 69 .SFATU R I $1 iN TR ETIN ER E Ridicare geam Bricheta FereastrS de ventilate Echipameni inchidere Telefon.

• intre autovehicule nu trebuie sa existe contact.este legat de caroserie . • Ambele baterii trebuie sa aibS tensiunea n o m in a l^ de 12 V. Polul minus . in lo c u iti b a te ria in g h e ta ta sau dezg h e ta ta d e o a re c e c a rc a s a b a te rie i p o a te fi c r a p a ta .u. c a re p o a te a v a ria a u to v e h ic u lu l. B a te ria d in s p a te Daca bateria se afla Tn spatele autove­ h ic u lu lu i conecta^i cabtui a u x ilia r la punctele din compartimentui motor: Polul plus * se gase§te sub o clapetS de plastic . C a p a cita te a (Ah) bateriei ce furnizeaza curent nu trebuie sa fie m u lt su b c a p a c ita te a b a te rie i descarcate. • Poate fi utilizat numai cablui pentru ajirtor !a start cu o grosime suficientS. 70 SITU A f i t . Se respecta datele fabricantului de cablu. • Aten(ie ca polii conectati sa aibS contact metalic suficient. altfel s-ar putea produce curent la conectarea polului p(us.vezi imaginea.SFATU R I SI iN TR ETINER E A ju to r la p o r n ir e Daca m oto rul nu porne§te p e rtru ca bateria s-a descarcat se poate utiliza pentru pornire un c a b lu p e n tru a ju to r la p o rn ire.P e ric o t d e e x p lo zie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re a b a te rie i e x is ta p e r ic o iu l r a n irii c u a c id s cu rs din b a te r ie . • Se folose^te numai cabiu cu cie^tl izolati A te n tie ! N u in e a rc a ti n ic io d a ta o b a te rie tn g h e fa ta . Trebuie respectafe urmatoarele indicatii: in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e r tis in e n te le de la p a g in a 2 9 . • Bateria descarcata trebuie conectata cu grijS la reteaua de bord. • Motorul autovehiculului care furnizeaza curent se lasa sa functioneze. de la bateria unui alt autovehicul. C u lo a re a c a b lu lu i d e a ju to r (a p o rn ire: Cablui plus: in majoritatea cazurllor ro. B a te r ia tnghet a t a s e in lo c u ie s te o b lig a to riu . Este valabil Tn special pentru polii care se fixeazS la blocul motorului.vezi imaginea. C ablui minus: in m ajoritatea cazurilor negru. maro sau albastru. Prin a c e s te fisu ri p o a te c u rg e a c id u l b a te rie i.

3 . • Daca motorul nu porne^te imediat.SFATU R I S I iN TR ETINER E A = bateria descSrcata B = bateria fumizoare de curent Cablul de ajutor la pornire trebuie conectat neaparat in urmatoarea succesiune: Inainte s i puteti conecta cablul de ajutor pentru pornire la polul (+) al bateriei. la urtele m odele trebuie deschis capacul suportului de sigurante*. Prin form area s ea n te ilo r s-ar putea aprinde gazul exploziv din baterie. Atentie! • Cablul m inus (X) nu se c q necteaza la polul minus al bate­ riei descarcate. s tntrerupe procedeul de pomire dupS 1 secunde §i se repeta cam dupa o jumatat de minut. 2. • La autovehiculul care are bateria des carcata se va conecta ventilatorul §i Tnca zirea lunetei pentru prelungirea varfurilc de curent atunci cand se deconecteaz bateria. In plus c a b lu l d e a ju to r la p o rn ire co> n e c ta t la polu l plus a l b a te rie i nu t r e b u ie s a v in a tn c o n t a c t c u p ie s e le a u to v e h ic u lu lu i con d u c a to a re d e e le c tr lc ita te .p e r ic o l de e x p lo z ie ! • M otorul se porne^te dupa cum est descris la capitolul . Un c a p it al cablului (-) la polul (-) al bateriei fumizoare de curent B. Celalalt capat al cablului minus (X) se conecteazd la o piesa metalicS fixata prin §urubla bloculmotorului sau chiarlablocul m otorului. • N u va a p le c a ti d e a s u p ra b a te ­ rie i . • c a n d m otorul func?ioneaza a m b el cabluri se scot exact in ordinea inversa. • F ifi a te n ti c a lu m in ile d e m e rs ss f ie d e c o n e c ta te . 1. d e o a re c e la sepa ra re a c a b lu rilo r d e p o m ire b ec u rili p o t e x p lo d a s a u s e p o t a rd e dii c a u z a v a rfu rilo r de c u re n t. Un capSt al cablului (+) la polul (+) al bateriei descSrcate A.) .p e ric o l d e ra n ire! • N u se t in Tn a p ro p ie re a b a te rie i s u rse d e fo e (s u rs e d e fo e desc h is e . S IT U A fll .Pomire motor'. tlg a r i e t c .Pertcol d e s c u rtc irc u it! • C ab lu l d e a ju to r la p o rn ire se a $ e a z a tn a $ a fe l tn c a t sa n u poata fi p rin s de p ie s e le c e se ro tesc In c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. cd t mat d ep arts posibil de bateria descarcatS A. Celalatt capat al cablului (+) la polul (-•-) al bateriei fumizoare de curent B. • C ab lu l m in u s nu tre b u ie c o n e c ­ t a t n ic io d a ta la p ie s e a le s is te m u lu i d e a lim e n ta r e c u carb u * ra n t sau la c o n d u c te te s istem u * lui de fra n a re i • P ie s e le n e iz o la te a le c le s tilo r nu tre b u ie sa se a tin g a . 4.

claxonul. • Deoarece amlificatorul for^ei de franare • Trebuie respectate hotararile legale referitoare la remorcare. conducatorul ma§inii care tracteaza trebuie sa ambreieze foarte u§or la demaraj. Un cablu de remorcare sau o barS de re­ morcare pot fiaplicate numai urmStoarelor ineie de prindere: In d ic a t ii g e n e r a te 72 SITUAJII . Trebuie sa fi{i In permanents atenli ca sa • ContactuI trebuie s3 fie pus penlru ca nu apara for^e de tractiune nepermise §i volanul sa nu se bloctieze §i luminlle de nici focuri. s e u t iliz e a z a b a t e r ia u n u i a lt a u to * v e h ic u l c a a ju to r la p o rn ire . d a c a e s t e p o s ib il. • La remorcarea pe distante mai mari de 50 l<m. suprssoficitate §i avariate. fn caz ca motorul sta. • Deoarece la motorul oprit servodirectia nu functioneaza.v e zi p a g in a a n te rio a ra . la manevrarea volanului trebuie depus un efort mai bun. functioneaza numai cand motorul este tn funcjiune.SFATU R I S I iN TR E JIN E R E R e m o r c a r e /T r a c ta r e • La utilizarea unui cablu de remorcare. • Cablul de remorcare trebuie sa fie elas­ • Conducatorul ma$inii tractate trebuie sa tic pentnj ca ambele autovehicule sa fie fie atent ca respectivul cablu sa fie Tntins. pedala de franare trebuie apasata m ult mai putemic. Cei care nu au exersat nu trebuie nici sa remorcheze nici sa fie remorcati. De aceea se utilizeaza numai • La ambele autovehicule este pornita cablurl din fibre sintetice sau cabluri din instalatia de semnalizare de avertizare material elastic. ma§ina trebuie ridicata din fatS. M a i s ig u ra e s te to tu $ i in aceste condi^ii se respecta instructiunile u tiliz a r e a u n e i b a re d e re m o rc a re ! corespunzStoare. • in a in te d e a s e p o rn i m o to ru l prin re m o rc a re . m a|ina poate fl remorcata numai cand ro^ile de antrenare sunt lidicate. La manevrele de remorcare In sem nalizare. • FarS substance de lubrifiere (ulei) In cutia de viteze. respectiv in cutia automats de vfteze. • A m b ii co n d u ca to ri tre b u ie s§ aiba cuno^tinte despre specrficul remorcarii. protejate. §tergStorul de apropierea strazilor consolidate exists parbriz §1 instalatia de spdlare a parbrizului pericolul ca elementele de fixare sa fie s§ func^ioneze.

se de§urubeaza Ineiul se a§eaza In trusa cu scule. In e le le d e re m o rc a re s e in$urubea> z a p a n a $ e o p re s c 91 s e s tra n g cu c h e ia d e ro a ta . mai TntSi trebuie indepartat capacul .vezi figura. A u to v e h ic u ie c u in e ie d e re m o rc a re d e m o n ta b ile * ♦ Ineiul de rem orcare are file t stanga.vezi figura. Capacul se monteaza la ioc. S IT U A fll 73 . In e le le de re m o rc a re tre b u ie p a s tr a te in to td e a u n a fn a u to v e h ic u l.SFATU R I SI INTRETINERE In e iu l d e re m o rc a re fro n ta l Pentru a se ajunge la ineiul de remorcare. • Dupa utilizare.

• La a u to v e h ic u ie le c u m o to a re pe b e n z in a s e p o a t e c a o p a r te de c a r b u r a n t u i n e a r s s a a ju n g a in c a ta liz a to r s i a s tfe l a c e s ta s a se d e fe c te z e . impotriva pomtrii prin remorcare stau mai multe argumente: • La remorcare exists un mare rise de ac­ cident ca de ex.o r pedafa de ambreiaj. se apasa pedala ambreiaj §i se mentine apSsata. • De Tndata ce motorul a pomit se apasa ambreiajul §1 se selecteazd viteza evitSnd tam ponarea cu a uto veh iculu l ce face trac^iunea. 70. p e n tru p o rn ire . c o n d u c a to ru l m a ^ in ii re m o rc a te tre b u ie s a resp e c te in p lu s u rm a to a re le : • in a in te de remorcare se cupleaza pe viteza 2 sau 3. se elibereaza u . sa n u fie ta c ta t pentnj pornire. Trebuie pomit cu ajutorul cablurilor de pornire . nu e s te p o sib ila d in m o tiv e te h n ic e ! 74 SITUAJ1I . • Se pune contactul. • Dacd am bele a u to ve h 'cu le sunt in mi^care. • R e m o rc a re a a u to v e h ic u le lo r cu c u tie d e v ite z e a u to m a ta . In spate la dreapta sub bara de protecbe se gasefte inelui de remorcare .vezi figura.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E In e le le de re m o rc a re d in s p a te . O a c a to tu s i tre b u ie re m o rc a t vehi* c u lu l p e n tru a p o rn l. R e m o rc a re a Va recomandam ca autoveh'iculul dvs. ciocnirea Tntre autovehiculele care tracteaza.vezi pag.

Cand nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn* autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. pompa de ulei de la cutia de viteze nu functioneazS.SFATU R I S I INTRETINERE A u to v e h ic u le r e m o r c a t e L a r e m o r c a r e a a uto veh icule lo r c u c u t ie d e v it e z e a u t o m a ta trebule respectate Tn plus fa(3 de indica^iite de la pagina 72 §i urmatoarele puncte: • Selectorul pe pozilla „N" • Nu se remorcheaza cu o vltezS mal mare de 50 km/h. motorul nu trebule sa fie pomit. cutia de viteze nu mai are suficienta lubrifiere. Daca motomi este oprit. . Respectati urmatoarele. G o lf/B o ra c u tr a c tiu n e in te g ra la La remorcarea autovehiculului cu un cablu sau o barS.Cutie de viteza mecanica • Autovehiculul poate fi tractat cu o bare un cablu de remorcare. SITU A ftl . Astfel in cutia automata de viteze rotile planetare ating o turatie atal de mare. • Autovehiculul poate fi tractat cu punte fats sau spate ridicata. autovehiculul poate fi remorcat numai cu rotile din fata ridicate. • Daca remorcarea se face cu ma^ir^a de depanare. • Dlstanta maxima de remorcare este de 50 kml Motiv. Passat cu tractiune integrala • La Iractare viteza nu (rebuie s3 deps §easca 50 km/h! • Dlstanta maxima pe care un autovehici poate ft tractat este de 50 km/h! . deci la viteze mal marl §i distance mal man. arborii de antrenare se rasucesc Inapoi. CSnd nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn~ autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. • Seiectorul de viteze Tn pozitia „N". Motiv: Daca m arina este ridicata din spate. • Autovehiculul nu trebule tractat o j punte fatd/spate ridicatd.Cutie de viteza automata • Autovehiculul poate fi tractat cu o barE un cablu de remorcare. Tncat In scurt timp cutia de viteze va f! avariata.

SFATU R I S I IN TR ETIN ER E R id ic a r e a a u t o v e h ic u lu lu i C ric u l d in t r u s a d e s c u le Ridicarea autovehiciilului cu cricul este descrlsa la paglna 61. A te n tie ! • N ic io d a ta nu s e la s a m o to ru l p o rn it c a n d a u to v e h ic u tu i e s te rid ic a t • p e ric o l d e a c c id e n t! • D a c a tre b u ie s a s e lu e re z e sub a u to v e h ic u l. Spate P u n c te le d e f ix a r e p e n tr u e le v a t o r s i c r ic u l d e a t e l i e r A u t o v e h ic u lu l p o a t e f i r i d i c a t n u m a i d in p o z i t i i l e i n d i c a t e in d e s e n . M a $ in a nu tre b u ie r id lc a ta In n ic i u n c a z pe b a ia d e u le i a m o to ru lu i. ^ 76 SITUAJII . p e c u tia d e v ite z a . C ric u l d e a t e lie r Pentru a evlta deteriorarea suprafefei inferioare a podelei autovehiculului se utilizea-zS neapdrat un strat intermediar de cauciuc. a lt f e l p o t sa a p a r a a v a rii g ra v e ia a u to v e h ic u l. E le v a t o r d e a u to m o b ile in a in te d e u rc a re p e un e le v a to r d e a u to m o b ile tr e b u ie s a s e a s ig u re 0 d is ta n ta s u fic ie n ta in tre compo> n e n te le p o z itio n a te in p a rte a d e jo s a a u to v e h ic u lu lu i si e le v a to r. p e a x a d in s p a te sau din fa ta . a ltfe l p o t a p a re a a v a rii g ra v e . a c e s ta tre b u ie asi> g u ra t p e d e d e s u b t c u e le m e n te d e re a z e m s p e c ia fe .

......................................... 22......... 24 ................................. 2..................... 3 Chederele u s ilo r.................................................................................................................. 55 Aprinderea carburantului...........................................a d ltiv .................................14 -c o n s u m ............. 28 B B a te ria ..44 ............14 ..13 Carburant RME Carburant fara p lu m b ....... 3 ............. 52 Acoperirea farurilor........64 Asistenta la fran are ........................47 Adancime p ro fil.............................................................................................70 Catalizatorul..................................econom ie................................................ 24 Cifra cetanica...... 45 ............2 3.......................................................................................17 Acvapianare...c INDEX A A cce sorii...............incSrcare..................utilizare pe timp de ta m a ......................... 61................... 24 Curatare la u d ................................ 24 Curatarea tabloului de b o rd .....................32 Cricu!. 3 INDEX 77 ..... 3 Cifra octanica..........................24 Curalare uscata...................................................................................55 A ntigel...... 2 Conservarea.............................. 24 ...............................................21 Antena exterioarS..............3 Asigurarea §uruburilor...............p lalon...................................... 67 Curatare sub presiune.................. 43 Benzina ..... 26 Curatarea elementelor de plastic......................23 Conservarea cavitatilor.. 2 .................................................... 41 .........................2 B iodiesel..p a rb riz..............................................2...................................24 Consum u le i.........................a d itivi...................................................47 Aditivul lichidului de ra c ire .................34 Ajutor la p o m ire ............ 6 c Cablu auxiliar.....................................................calitate...................26 Curatarea $i conservarea compartimentului m otorului...................34 Aparate rad io ....70 A n ie n a ................................................inlocuire......................

.......... 21 Instalatia de fra n a re .........................................INDEX D Depiasarea cu rem orca........... 26 .......fotile din metal u § o r................................. 4 I inchidere de urgenta .........33 Instalatia de evacuare a gazelor...................................................13 Instalatia de spalare a parbrizuiui................ 14 Echilibrarea ro tiio r. 73 Intervale de inspectie..............................................................plafon g lisant.... 8 Directia...........................plafon pliant.............. 66 .17 Dezghetarea geamuiilor.............. 65 inlocuire la m p i............................... 22 Intretinerea p ie lii......................................................14 Deplasari in stra ira ta te .... 20 ...................centuri de siguranta...................................... 23 Intrejinerea caroseriei.......................17 Inlocuirea ro tii......... 12 Indicafii de siguranja...47 Elevator............................................................... 39 ^ 'w E Economisirea energiei........ 4 Inele de rem orcare.......... 76 F Franele................ 5 Fuel Stratified Injection (F S I).29 Injectie d irecta......... 24 Intretinerea vopseJei.......................................................25 .................20 Intretinerea componentelor crom ate......................................27 lntre{inerea plafonutui....................................................... 26 G Gazele de esapam ent.................. 33 Instervale schimb u le i.... 11 I Indicatori de uzura.....23 Diferential blocabil electronic..................b o rd .36 Instalatii de spalare autom ate................ 14 78 INDEX ..............................18 Deplasarea econom ica................................50 intretinerea autovehiculului................ 47 Iridicatii de deplasare..................................................................................................................................

....... 45 ...... 31 ............lichid de frana...32 L Lamelele stergatoarelor de parbriz...u le i.......................................................................................... 38 Lanturi pentru z a p a d a .......................b ate ria .....................................1i Perioade lungi de slahonare.............. 34 N Nivelul lichidului de ra c ire ...5€ Parcarea...preslune p ne uri.....14 .......................................................................Inchidere de urgenta..........p n e u ri.............................indicatii de siguranta...........carburant$.....................................instalatia de evacuare a gazelor .................. 2 ............ 2 ..............................................................carburant fara P b ..............................pneuri u z a te .....................................................lichid de rScire.......21 Modificari te h n ic e .....................................2£ M Medial inconjurator evitarea zgomotelor si efiminarea gazelor polua nte ...42 Piese de schim b.................................................................. 40 .spalare autovehicul.uiei v e c h i.......35 ............................. 3S .............................. 47 .......................deplasare ecologica............ 31 ..... 14 .........34 L ubrifianti..........ulei m o to r.................6*: P Pana....... 4 ' Perioade de stajionare.............................33 ....intrejinere autovetiicul. 25 J o ja ... 4£ .............1 3 ........................ ...................................................................INDEX j J a n te le ................ 3c ................ 46 Jentile din metal u §or..............nivelul u le iu iu i.....................................consumul de u le i..........................................51 Piafonut glisant .............20 .........................48 .............. 5S Motorui ..................................................intervale schimb u le i.........51 Lichidul de frSna...............39 LIchidul de racire............ 3^ Numar de c o d .......................intretinere.................. ■Q ■Q INDEX 7‘ .3S ..................

.......11 S e rvofr^na ................ 20 Speciflca{ii uiei................. 46 s Suruburi de roata............................ 75 lid ic a re a a u to ve h icu lu lu i.........................10 S patarea....p re s iu n e ................................. 25 ^ jn c te de lixare c ric ..... 64 ^rimii 1500 k m ......... 67 Sistem antiblocare (A B S )..................................................................64 T Telefon a u to ...................................47 ^neuri penlur ia m a .....................................................................................................lanjuri pentru zapada.... 31 Substanje de curatare.............................INDEX ^ n e u r i..... 10 ........ .....tractiune integ ra l^............................. 55 T ra cta re a ................. 76 Hodajul........................10 ...........................................................50 ^neuri cu sens precizat de ro ta tie ... 46 ............................ 64 ......................18 ’ rogram electronic de s ta b ilita te .........................................................................................ro d a j.................. 20 R ^ a d io .......... 37 ^e m o rca re a ...............................9 ^fotectia podelei................................................................................. 61 s Sarcina de sp rijin............ 74 Tractiune integrala..................................46 ..... 7 SetuI pentru repararea penetor........................................................................remorcarea................................................................ 18 Servodirectia.....................................................................12 ^ riz e ........................................................................7 Syncro ...................................75 Trapa/plafonul glisant... 12 ^0 {i................................54 ^educerea puterli m o to n jiu i.. 49 Surufauri antifurt...................................................................................................sens p re c iz a t.......... 46 ...... 56 S igurantele............................................................. 17 ^eglarea d u z e lo r.....................9 ^eglarea faru rilo r.......s ta r e ....... 65 0^ INDEX .........

..... 23 lichid de racire.................................................................INDEX U U leiuri.............51 V Ventilatorul.......b a te rie ...23 instalatia de spalare p a rb riz ...............................................................carburant D iesel.....................................................20 gream uri........................12 IN D E X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------..................................... 36 lanturi pentnj zapada...................... 3 ........................ 30 V iteze........81 ................ 50 dezghezate geam uri.................................... 43 ................... 34 ulal m o to r............tntretinere autovehtcul..........................31 p n e u ri............................31 Utilizarea pe timp de iama ...

....................... 57 Brate de s c a u n ...... 97 Oprirea m otorului...... 58 Coloana volanului reglabila. 40 Maneta semnalizare §i laza m a re ...................................................... 38 Indicatii referitoare la siguranta lucrarllor din camera m otorului...............................................................................70 INSTALATIE CLIMATIZARE incalzire ?i ventilare......................................................60 Bancheta spate...................CUPRINS COCKPIT Imagine g en e ra l^.......................36 Capola m otorului.......21 Dispozitiv Hands Free pentm telefoane mobile............ 99 Control distanla parcare PDC ........................................ 95 Pomirea m o to n jiu i.. CAMP VIZUAL Comutatoare.. 69 Tnjsa de scule..................... 26 HaiofVCapac portbagaj .......................................................... 79 DEPLASAREA Cutia de viteze m anuaia.............. 6 Lampi avertizare.................... 85 Cutie automata de viteze in patnj tre p te ......................................................... 94 Contact m o to r......... triunghi de avertizare............ Scrum iere................................................................................ 90 Fr§na de m S n a ...........................31 Geamuri acfionate e le c tric ............................. roata de rezerva ........................................ 3 Instmmente de b o rd .....................................................30 Instalatie a n tifu rt........................................................................59 Spatlu de b a g a je ....63 Suport b a g a je ..............................................................43 Luminl interioare......... 49 SCAUNE SI ARANJAMENT Scaune din fata ................13 Volan multffunctlonal...............67 Sertare (Torpedo)........................ dispozitiv de remorcare......................................... 93 Program electronic de stabilitate E S P ..........22 DESCHIDERE / INCHIDERE C hei. tnchidere centralizata.............. i0 4 . 46 Oglinda retrovizoare....23 Telecomanda ra d io ... 77 Climatronic...................... Pregatirea telsfonului .............................................................................................................33 Trapa/plafon g lisa n t....................45 Lamelele stergStoarelor de partDriz ........................ 39 LUMINI................................. 66 Bricheta........ 68 Trusa de prim ajutor.............................. 73 Aer conditional ......... 65 P rize.... 61 Sac bagaje.................100 Control viteza de croazierS GRA ........................................24 Ugi........101 A lim entarea......................... 86 Cutie automata de viteze Tn cinci trepte tip tro n ic .................................................. 59 Pedale.................. 63 Suport cutli de bauturS...................................44 I 5tergator de parbriz instalajie de spalare a parbrizului.................... 56 Tteliere....... 62 Spatii de depozitare ............................................................. 47 Parasolar.............................................50 incalzire scaun ......................................................

U IIL I Z A H t a I COCKPIT .

......... ...........ContactuI m o to r.Irrtrenjpator pentru actionarea Vehiculele cu aparat de radio..... La montaxea ulte rio a ri a radio-ulul se vor re specta In d lcatiiie din m anualul 3 .. COCKPIT — 5 ...............Manerul u$tlor 24 ..77 • Sunt posibile mai multe combinatii intre ^ ...Deblocarea capotei m o to n jiu i......... 68 • La vehicule cu volanul pe dreapta........ 6 ...................................... 13 {cutie de viteze mecanica) . 41 de Stabiiitate...........A3.Maneta deschidere torpedou . pag. 1 ...........Maneta schlmbator de viteze Lumini de c o n tro l....................................Manual 2. 6 31 ....Buton reglare oglinzi e xterloa re . pentru incalzire/ventilatie ............ .......... 45 de viteze In 5 tre p te )......56 7 .. 79 echipamente....... 73 electric.........Deblocarea capotei portbagajului.............................Maneta pentru reglarea inaltimii a u § ilo r. 99 Reglare faniri ..............94 10 .. De aceea aranjarea elemen^ ^ ^ 5 ................... 104 Simbolurile de pe elementele de deservire corespund totu$i vehiculelor cu volanul pe 20 ... 21 .....Deblocare capac rezervor ................... ........Comutator lu m ln i..... 85 11 ................................... 41 28 .............................. Poz.......Rozeta pentru incalzirea scaunului din dreapta...........Manets semnallzare $1 faza mare ...2 ..... 41 radio 14 ........Maneta stergatorului de parbriz si a (cutie automata instalafiei de spalare a parbrizuiui .........Telefoane mobile aparate de receptie'.. 65 Instrum enle.. 28 volanului. IB . 33 22 .Airbag conducator..... 31 stanga................ sistsm de navigatie..........1 29 ............2 electrics a geam urilor...Manual 2.. poate 1i diferita la 16 .. m odrflciii $i pfese deschim b' $1 ............Sigurante ...blocare centralizata 23 .....Airbag conducator...1 ordinea dispunerii elementelor poate varia... 59 3 ............. 68 4 .....Tabloul de bord: 30 ... a?a cum este aratata in im aginea genarala.... Manual 3... 90 Sistem multifunctional ....... 38 2 .......Scrumiera cu brichetS / p riz a ......................40 26 • Rozeta pentru tncalzirea scaunului........ .........Tasta .........Intrerupator lumini a v a rie ...intrerupator pentru Sistemul de Control vlteza de croaziera* ..86 12 . telBloane mobile lespectlv aparate CD m onlat d ir fabrica au »l pentru acestea separal manuale de utlllzare. pag..lluminarea aparaturii de b o r d .... respecliv .......... 75 din s ta n g a ........Suport pentru p a h a re .....Torpedou 13 .Comenzi 34 ... 9 32 ..... 42 telor de comanda.esorii. 66 9 ............ pentru Climatronic ...........Mon(area aparateJor de radio'.... 95 5 .... 17 ....intrerupator pentru incalzlrea 33 ................ 43 27 ......Maneta frana de m a n a .... 42 .......... 101 Program Electronic 8 ..............Claxon (functioneaza numai cu Selector {cutie automata contaciul motor pus) de viteze in patru trepte) ....................Radio sau Sistem de navigatie cu lu n e te i..............Sertar pentru mapa de b o rd ...... capliolut ............ 19 ......Duze de a e r ... 58 autovehiculele dvs. pentru aer condifionat ....intrempator pentru parasolar ......... 48 25 ...U T ILIZ A R E Poz...............

U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E n a g in e g e n e r a la COCKPIT — 4 .

6 2. Printr-o scurtS rotire se regleazS cu ceite un minut...... Temperalura agentulul de ra c ire ... 8 cu indicarea intervalelor service ...... 2 ........ 1............ 87 1 .... 8 7...o t r e a p t^ s u p e rio a r^ d e v ite z e d u c e la e c o n o m is ir e a c a rb u ra n tu lu i 9 1 r e d u c e z g o m o tu i in tu n c fio n a re ! Schimbarea treptei de viteza intr-una inferioara sa se facd Inainte ca motorul s§ functioneze negnifonn.................................. 7 6....... Prinlr-o scurta rotire a butonuiui se realizeaza m odificarea cu cate 0 ora................. m inutele se vor modifica in mod continuu. Indicator combustibil .. T urom etru.......... Rotind §1 m entinand butonul.. Indicator multifunctional* cu afi§area intervalelor de service’ ...... e COCKPIT ..................... 12 8................ T u r o m e tr u A c jl indicator al turometrului nu trebuie sS ajungSin nici un ca zln zon a ro$ieascalei........................ Ceas .. Tachometru ............. orele se vor modifica in mod continuu........ 7 5........... 7 4...C e a s d ig ita l Pentru reglarea ceasului se utilizeaza butonul piasat la dreapta jos langa turometru............................ Kilom etraj............ S c h i m b a r e a la t im p in t r ..... PunctuI de Inceput al zone! ro$ii depinde de motor. Rottnd $1 men|inand butonul..U T IL IZ A R E In s tr u m e n te d e b o rd Modul de plasare al instrumentelor depinde de modelul respectiv $i de motor.................. Pag... • Prin rotirea pdna se opre$te in sen su l o ra r se regleazS minutele..... 6 3. • Prin fotirea pana se opre^te in sens c o n tr a r s e n s u lu l o ra r se regleaza orele. Indicatorul manetei selcetorului de viteze’ .......

ISnga ^ K o n a de Indicatie b.2.T e m p e r a tu r a lic h id u lu i d e r a c ir e Indicatia apare c&nd contactui motor e pus. Daca Indlcatorul se afla la dreapta. completati lichidul de racire cu prima ocazie.R ec e Se evita turatii marl si fnca nu se solicita putemic motorul! b .si mai departs” . 621. se va controla imediat indicatia temperaturii agentului de rdcire. . c . La solicitarea puternica a motorulul $1 temperaturl marl exterioare indlcatorul se poate deplasa mutt spre dreapta. capitolul „Primli 1500 km .U T ILIZ A R E 3 . La punerea contactului motor se aprinde in plus lumina de a ^rtiz a re (c ) lim p de cateva secunds. Indlcatorul trebuie sd se afle In zona mijlocie a scale!. 5 • V ite z o m e t r u l in perioada de rodaj trebuie respectate instructiunile din manualul 3. ( ^ ^ A t a t a tim p c a t lum ina d e a v e rtiz a re (c ) nu e s te a p rin s a .N o rm al La deplasarea normala. o p rifi m o to ru l si stabDiti cau2 a vezi pag.. O p rifi v eh ic u lu l. CSnd acul indi­ cator ajunge in zona de rezerva (sageata) si se aprinde lampa de avertizare (d). 18.In d ic a t o r u l d e c o m b u s tib il Functioneaza n jm a i cu contactui motor pus. ca o functie de control. temperatura lichidului racire este prea mare. a c e s ta nu e s te un m o tiv d e in g rijo ra re . L a te m p e ra tu ri e x te m e m art si so H c itare p u te rn ic a a m o to ru lu i a p a re p e ric o lu l supra* In c a lz irii m o to ru lu i! 4 . R e ze rvo ru l de c o m b u s tib il are capacltatea de aprox. a . n n n ifo iT A te n tie A c o rd a ti a te n tie n e a p a ra t a vertiz a rito r tie ia p s s -IS L am pi s u p lim e n ta re p la s a te in fa ta z o n e i d e a d m is ie a a e ru lu i in fa ta ra d ia to ru lu i de ra c ire fn ra u ta te s c e fe c tu i d e ra c ir e . Daca indlcatorul se gase§te in zona nor­ mala.L a m p a d e a v e rtiz a re Daca lampa clipeste in tlmpul mersulul. mai exista cam 8 litn combustibil.

..... • Butonul pentru minute folosit la reglarea ceasului digital se roteste spre dreapta ......... Daca inspectia nu a fost executal de un dealer Volkswagen. funcjia se va reseta dupa cum urmeaza. cand contactuJ motor este luat. Dealerul Volkswagen ce executa lucrarea de senAce va reseta functia pentru intervalele de lucrSri de Service.... Contorul de jos (contonjl pentru distan}e scurte) S6 aduce la 0 prln apasarea butonului de resetare de sub kilometraj..s e rv ic e Cand se ajunge la momentui executarii service apare clipind in contorul de jos {pentru d is ta n te s cu rte ) una din urmatoarele indicatii: • schimb u te i. • Candsedeconecteazabateriaautovehiculului.. lucrarile de service trebuie executate conform planului de sen/ice $1 nu conform indicatorulul. Pe display apare: ^service — " In d ic a tii • In orice caz. trebuie resetata numai lucrarea service dorita........... indicatoru! intervalelor service trebuie programat din nou.5 secunde).........service OIL • inspectie s e rv ic e . Daca ind ica to ru ! n j se reprogrameaza. • DacS se schlmba tahometrul in urma unei reparatii... In d ic a to r in te r v a le ...service INSP Dupa pornirea motorului.altfel apar indicatii eronate... a COCKPIT ... datele se pastreaza..... in caz contrar termenul de prezentare la sen/ice ar putea fi gre^tit... Ultima pozitie a contorului de jos Indica distante de 100 m. service OEL respecliv...... anuntui: Service se $ferge dupa aproxim ativ 1 min....U T ILIZA R E 6 • In d ic a to r k ilo m e tr a j/ k ilo m e tr a j d e c a la t o r ie Contorul de sus inregistreaza distanta totals parcursS.. De asem enea aceasta se o btin e 5 i prin apasarea si m enjinerea butonului de resetare (mai mult de 0. Acest lucru tre b u ie e x e c u ta t de un dea le r V o lksw a g en .. • intre intervalele service aparute nu se reseteaza .. Prin apasarea butonului de resetare se poate alege Tntre diferitele lucrari. contorul de jos Indica distantele scurte.. • Se apasa 5 i se fine apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte de sub tahometru..

La intreruperea calatoriei dupa mai mitlt de 2 ore memoria este $tearsa automat. distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata. COCKPIT . repetala a tastei B din maneta stergatorului de parbriz. 9999 km distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata 999 litri. S te rg e re a m e m o riilo r Ambele memorii pot fi $terse separat la punerea contactului motor. Din acestea sunt calculate viteza medie §i consumul mediu de carburant. Daca se depaseste una din cifrele de mai sus. M e m o rie p e n tru un p a rc u rs indi* v id u a t ( 1 ) colecteaza urmatoarele date incepand cu punerea contactului motor pana la taierea contactului motor: timpul parcurs. apasati scurt tasta A cand contactul este pus. Oaca se deconecteaza bateria vehiculului. 11). memoria se $terge iar calculul se fealtzeaza din nou. Contrar memorSrii de la calatorii individuale. Aceste date servesc la calcularea valorilor medii ale consumului §i vitezei realizate in timpul tuturor parcursurilor individuale.U T IL IZ A R E ' 7 • In d ic a t o r m u lt if u n c t io n a l* Indicatorul multifunctional (MFA) oferS urmatoarele informatii: • timpul parcurs • distanta parcursa • consum momentan de carburant • consum mediu de carburant • viteza medie • distanja ramasa • temperatura exterioara Prin apasarea scurta. se va indica prin afisarea cifrelor „1" sau „2" in ce domeniu va gasitt. M e m o ria p a rc u rs u lu i to ta l (2) inregistreaza datele calatoriilor individuale de pana la 99 ore 9 min.(memoria parcursului total) in partea dreapta sus a MFA. memoria nu se sterge daca se intrenjpe calatoria mai mult de 2 ore. M e m o r lile Sistemul Bste dotat cu 2 memorii automate. P e n tru s e le c ta re a tntre memorii. ambele memorii se $terg. Pe langa acestea vor fi afi$ate o serie de teste si simboluri s u p lim e n ta r e (vezi ■3ag. apasSnd tasta A mai mult de 2 secunde. 1 — (memon'e parcurs individual) 2 . se pot selecta indicatiile cand contactul este pus.

memorie parcurs total" Valoarea maxima aflsatS In ambele pozitii este 99 ore 59 minute. j___ 100 km C onsum ui m ediu este indicat dupa o distanta de 300 m dupa punerea contac­ tului motor si dupa $tergerea memoriei care era activa. Cand vetiiculul este oprit este afisata ultima vaioare indicatain l/h.parcurs total". Cdnd vehiculu) este oprit sau la viteze foarte scazute temperatura indicata poate fi ceva mal mare decat temperatura externa reata datorita caldurii radiate de motor sau datorita functionarii instalatie! de incdlzire Tn ttmpul sta^onarii. k m • D is ta n ta p a rc u rs a Specificatiile de la „tim p jl parcurs" sunt va-labile si la „distanta parcursa'. O b s e rv a fie Cantitatea de carburant consumata nu este afi^ata.c ris ta l de g he ata (avertizare la polei). Calculul consumului se face la intervale de 30 m. 10 © COCKPIT . m in . 1 /1 0 0 k m • c o n s u m u i m o m e n ta n d e c a rb u ra n t Consumui momentan este indicat in 1/100 km. nu consumui momentan. Acest afi$aj indica numarul de km care mal pot fi parcur$i in acelea$i condltii de deplasare.vezi . 0 • c o n s u m m e d iu de c a rb u ra n t Este indicat consumui mediu. Memoria 2 afiseaza timpul total al tuturor parcursurilor Individuale . Memoria 1 indica consumui mediu de car­ burant al respectivulul parcurs individual.V ite z a m e d ie A id sunt valabile indicatlile de la capftoiul .D is ta n ta ra m a s a Distanta ramasa se calculeaza cu ajutorul continutulul rezervorului $i al consumului momentan de carburant. La temperaturi exteme intre +4"C $i -7“C la indlcarea temperatuiii exteme apare in p lus un sim b o l . In timpul calatorlei valoarea indicata este actualizata la fiecare 5 secunde.Consum mediu de carburant”. Pand atunci apar liniute in loc de o vaioare. 0 k m /h . Acest simbol mal Tntai este semnalizat circa 5 secunde lar apol este aprins pSnd c ^ d temperatura exterioara urcd peste +4®C sau scade sub -T^C.memorle-parcurs Individual". r e fln e f} e a f i is t e m p e r a tu r a d e -f-4°C p o a te e x is ta p « le t. Daca aceasta vaioare este depasita afisarea incepe iarasi de la zero.tim p u l p arcu rs Memoria 1 afi^eaza timpul de mers scurs de la punerea contactului motor respectlv Stergerea memoriel . A te n tle ! D a c a s e u tiH z e a ia to d lc a to ru t d e t e m p e r a t u r i e x t e r n a e a aver*^ tiz o r p e n tru |»ole!. D^erenfa maxima ali§ata este de 9999 km.U T ILIZ A R E A fis a re T e m p e ra tu ra e x te rfo a ra Domeniul de masurare se afla intre -40 “C pana la +50°C. Cu ajutorul acestei indicatii fiecare l$i adapteaza modul de mers in functie de consumui dorit.vezi . Memoria 2 afi^eaza consumui mediu de carburant al tuturor parcursurilor individuale .vezi „Memorie . k m .

U T ILIZ A R E

V a ia b ii p e n tru to a te a u to v e h ic u le ie : Cand apare o avarie, pe langa indicatia afi^ata se va auzl un semnal sonor: - P r io rita te 1 - 3 s e m n a le d e a v e rtiz a re A c e s te s im b o iu ri d e p r io r ita te 1 s e m n a liz e a z a un p e r ic o U O p rifi m a $ in a s i m o to ru l! In d e p a rta ti d e ra n ja m e n tu l. E ventual solicltati ajutor de specialitate. Oaca exista mai multe deranjamente de prioritate 1. sim bolurile apar treptat raman afi^ate cca. 2 secunde. Simboluiile cllpesc pana cSnd avarla este Indepartata. - P r io rita te 2 - un s e m n a l d e a v e rti­ z a re Aceste simboiuri semnalizeaza o a v e rtiz a r e . Functia indicata trebuie verificata cat mai curSnd posibil. Daca apar mai multe semnale in acela^l timp. simbolurile a pa r tre p ta t $1 ramSn a fi$a te cca. 2 secunde. In d ic a tie : Avariile de p rio rita te 2 sunt a fi^ te abia dupa ce avartile de p r io r ita te 1 au fost indepartate. Cdnd exista avaril de ambele priorttati se vor auzi 3 semnaluri de avertizare.

In f o r m a t ii s u p lim e n ta r e Cand contaclul motoreste pus, se realizeaza controlul automat al anumrtor functii componente ale autovehicululul. Erorile In func|ionare, respectiv reparatiiie sau m asurlle de service urgente sunt afi§ate in functie de prioritati impreuna cu t e x t e in f o r m a t i v e $i s im b o iu r i lu m in o a s e ro s ii sau g a ib e n e in MFA. In d lc a tli supiim entare despre textele informatife: vezi cap. 13. „Lampi de avertizare".

COCKPIT

1 1

U T ILIZA R E

In d ic a to r p e n tru in t e r v a le d e s e r v ic e * fle x ib il Indicatorul pentru Intervalele de service flexibil va aminte$te automat de timpul potrivit de data la care trebuie executata urmStoarea irtspeclie service. Inspecjia service trebuie efectuatd cel putin din 2 in 2 ani. Ceea ce este deosebit la aces! indicator, este cd data efectuarii inspectiei service depinde de anumite condltii individuale de exploatare a autovehiculului. Cu 3000 km inainte de executarea inspec­ tiei, apare indlcatia: „service In 3000 km". Numarul de km ramasi pana la executarea inspectiei se reduce 7n trepte de 100 km. Cand data prezentarii la service a fost atinsa, apare clipind indlcatia .service acum". Dupa cca. 20 sec. dupa punerea contactului, indlcatia se stinge. Prin apasarea pe butonul de resetare, respctiv pe tasta din maneta stregatorulul de p artriz (mal mult de 0,5 sec.) se poate comuta pe afisarea nonnala.

Dealerul Volkswagen care execute Inspectia, reseteaza indicatorul. Pentru confirmarea la sfar^itul cartii de bord se gase$te un tabel de protocol. Oaca inspectia nu a fost executata de un dealer Volkswagen, indicatorul trebuie resetat dupa cum urmeazS; • Cand contactul este luat se apasa $i se mentlne apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte. • Butonul pentru reglarea minutelor la ceasul digital se rote$te spre dreapta. Se va realiza afisarea normala. A te n tie ! D vs. nu p u te ti re s e ta to ta l s e rv ic e -u l, c i n u m a i p an a la 1 5 .0 0 0 km . in d ic a tli • Nu resetati Intre intervalele de service pot aparea indicatii eronate.
8 - C a m p in d ic a to r p e n tru

p o z it iile s e le c to r u lu i d e v it e z e * Pozitiile in care se afla selectorul de viteze, la cutia de viteze automata, vor fi afisate pe ecran - vezi pag. 87.

%

12

COCKPIT

U T ILIZ A R E

L a m p i d e a v e r t iz a r e

Dispunerea lampilor de avertizare depinde de tipul masinii $1 tipul motorului. Simbolurile de pe lampi se pot observa numai cdnd acestea sunt aprinse. ContactuI trebuie sa fie pus. Poz. pag. 1 - Sistem A irb a g .................................. 13 2 - Instalatia de semnalizare a rem orcii............................................. 13 3 - Sistemul de reglare a vitezei'GRA 14 4 - Ac{ionarea frSnei* ........................ 14 5 - Lamps de cea{a spate .................. 14 6 - Instalatia de sem nalizare............. 14 7 - Uzura garnituri de frana ................ 14 8 - Lumina de drum. Faza m a re ........ 14 ,.9 - Sistem antiblocare ABS ................ 15 1 0 - Imobilizator e le ctron ic................. 16 11 - instalafie de fra n a re .................... 16 12 - A ltem atorul.................................. 17 13 - Lumina de avertizare C entura* . 17 14 - Instalatia de pretncalzire (Motor D iese l).............................. 17 15 -Avarie m o to r*................................ 18 16 - Temperatura agentului de racire/ niveiul agentului de racire ...........18 17 - Presiune ulei motor/ nivel ulei m o to r........................... 19 18 - Capac deschis la poftbagaj ...... 20 19 - Uchid de spalal parbrizu!........... 20 COCKPIT

Poz. pag. 20 - Nivel com bustibil........................ 20 21 - Lampa de avertizare gaze de evacuare*...................... 20 22 - Reglarea ta alunecare*................16 Program Electronic de Stabiitate* .................................... 20 1 - S is te m A irb a g * Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor timp de cateva secunde. L a v e h ic u ie le c e a u A irb ag -u l pa* s a g e ru lu i f a t a d e c o n e c ta t lumina de control clipe$te cam 12 secunde (vezi manualul 2.1 „Deconectare Airbag"). Daca lumina nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, clipe$te sau palpaie, exista o avarie la sistemul Arrtag. Sistemul trebuie imediat verificat la un dealar Volks­ wagen. TextuI mformativ din MFA este: „AIRBAG FEHLER” adica „EROARE AIRBAG" 2 - In s t a la t ia d e s e m n a liz a r e p e n tru re m o rc a Lampa de control* clipeste cand, la tractarea unei remorci. sunt actionate semnafizatoareie. Daca la remorca sau la vehlculul de tractiu n e nu fu n c tio n e a z i sem nalizarea, lumina de control nu clipeste.
13

U T ILIZ A R E

3 • In s t a la t ia d e r e g la r e a v it e z e i* G R A Lumina de control se apnnde cand jnstalatia de reglare a vitezei este conectata. Alte indicatii gasitt la pag. 101. 4 - A c tio n a r e a f r a n e i* (numai la cutia de vtteze automatg) in pozilllle .,R ’ §1 ,.N”. maneta selectorului de viteze este blocata, cand contactul este pus. Pentm deblocare, trebuie calcata pedala de fran§ si tasta din manenji selectomlui trebuie apasata. Indicatii suplimentare - vezi pag. 86. TextuI informativ este: .BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN" „LA SELECTAREA UNEI TREPTE CAND AUTOVEHICULUL STA PE LOG SE ACTIONEAZA FRANA DE PICIOR’ 5 - L am p a c e a ta s p a te (]^ Dupa conectarea lampii de ceata spate se aprinde lumina de control. Alte indicatii gasiti la pagina 40.

6 - In s t a l a t i a d e s e m n a liz a r e

in funcfie de directia selectata. lampa de control clipe?te in dreapta sau stanga. Daca o lampa de semnalizare se defecteaza, impulsul de semnalizare al lampii de avertizare este de doua on mai rapid. Aceasta nu este valabil la functionare cu remorca. 7 - In d ic a t o r - u z u ra O p ia c u t e d e f r a n a * Lumina de control se aprinde cand garniturile placL4 etor de frana din fata au ajuns la limita de uzura. Trebuie soficitat un d ea le r V olksw agen pen tru a v e rifica gamiturile de fra n i. Deoarece indicatorul controleaza numai gamiturile din fata se recomanda sa se controleze si p la c u te le d e fra n a din s p a te . TextuI informativ ce apare pe display este: .BREMSBELAG PROFEN” ..VERiFICARE PLACUTE FRANA"
8 - F aza m a re =Q Lumina de control se apnnde la conectarea fazei mari sau averlizarii luminoase.

14

COCKPIT

U T ILIZ A R E

9 - S is te m a n t ib lo c a r e (A B S )* Lum ina de co n tro l su p ra ve g h e a za instaiatia A B S $i E D S *. S is te m a n tib lo c a re (A B S )* Lumina de control este aprinsa la punerea contactului motor, respectiv la pornlrea motorului. timp de cateva secunde. Lumina se stinge dupa ce s-a derulat ciclul de testare automata. Daca la punerea contactului motor lampa , de control nu se aprinde. nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, instaiatia are o defectiune. O defectiune in sistemul ABS este indicat dupa cum urmeaza: • D a c a e s t e a p rin s a n u m a i la m p a d e c o n tro l A B S, vehiculul poate fi Tnca franat cu Instaiatia normala de franare deci fara ABS. Trebuie insa mers la un dealer Volkswagen. • D a c a s u n t a p rin s e la m p ile de c o n tro l A B S s i in s ta ia tie i de f r a n a r e , eroarea se afia nu numai in sistemul ABS. ci §i in instaiatia de tr ^ a r e . Trebuie sa va a$teptati la o schimbare In caracteristicile de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEiTUNG" „ST0P1 DEFECTIUNE LA SiSTEI^UL DE FRANARE, MANUAL DE UTILIZARE

Atentie! D a c a s e a p rin d a m b e le la m p i d e a ve rti« a it« (AB S $i in s ta ia tia d e frS n a re }, Oprtti im e d ia t v e h ic u lu l s i v e r if ic a t i lie h id u l d e frS n it. IhKsd n iv e iu l lic h id u h ii a s c iz u t s u b m a rc a ju l ^ I N ”j n u nriergeti m a i 4 e p a r te 9 i s o lie ita ti a ju to ru t ^ > e c ia ll$ tiio r. D a c a n fvelu i llc h id u lu i d e fra n a e s te 1 o rd in e , d e f e c tiu n e a f» o ^ e h ^ f l p ro v o c a fa d e A B S . Eteca fu n c fra d e re g la re a A B S nu m a i o p e re a z d , ta frd n a re ro tiie din s p a te Se p o t bfoca i^ fa tlv re p ed e. In a m im ite c a zu rr a c e a & f a p < ^ e d u c e l a d e r a p a r e a p d r t i i d in s p a te a vebicu{ului< S e c o n d u c e e u a le n t ie p in d la u rm d to n ii d e a le r V o lk s w a g e n s i s e In la tu r a a v a ria . Alte indicatil referitoare la ABS le gasiti in manualul 3.2. „Franare”. D ife re n tia l b lo c a b ii e le c tro n ic (E D S )* Instaiatia EDS lucreaza Tmpreuna cu ABS. Avarierea Instalafiel EDS este indicata prin aprinderea lampii de control ABS. Trebuie dus vehiculul cat mai repede ta un dealer Volkswagen. Alte indicatil referitoare la EDS le gSsitI in manualul 3.2. ..Diferenfial blocabii electronic".

COCKPIT

1 .S

" viteza mal mare de 6km/h.HANDBREMSE ANGEZOGEN” t ie ! ide fra n a re . Daca nu s-a folosit o cheie de contact corespunzatoare.U T ILIZA R E La punerea contactului motor se realizeaza automat analizarea datelor cheii vehiculului. Aceasta procedure este anuntala prin aprinderea lampii de avertizare. La vehicule cu sistem ABS lampa de con­ trol se aprinde dupa punerea contactului motor." s e a p r in d e In t im p u l m e rs u lu l. se aude in plus un semnal de alarma. 1 0 . A lftn tle l TextuI informativ este. sau dupa pomirea mctorului. rtu s e s tin g e s au • nivelul lichidului de frana este prea scazut. C o n d u c e ti p re c a u t p an a la u im a to ru i d e a le r V o lk s w a g e n $1 tn ia tu ra tl a v a ria . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOP! BREMSENFEHLER 11 . lampa va clipi In mod permanent.. n lv e lo t ilc liid u lu i d e frd n a e s te p re a s c a z u tr O p riti im e d ia t v 6 lil> c u fu i. Daca sistemul ABS* nu funcjioneaza.96. R offle d in s } » t e s e p o t b io c a la fra n a re . Vezi $i pag.Im o b iliz a to r e le c tr o n ic 16 COCKPIT . n a m e rg e fi m a t d e p a rte 9 i s o lic H a fi a jirto r d e s p e c ia lita te O a c a iu m in a d e c o n tro l a In s ta i a | i e i d e Ir a n a r e e s t e a p rfn s d tro p rsu n a cu Iu m in a d e c o n tro l ABS» ftm e fia d e re g ia re a A B S se p o a te sd n u i ^ c t i o n e z e . timp de cdteva secunde. Vehiculul nu poate fi pus in funcliune. lampa de control ABS este aprinsa Impreung cu lampa de control a Instalatiei de franare. TextuI Informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . dui»a elit>erar 6 a „FRANA DE MANA TRASA” fra n e i d e n id n ^ . A c e a s t a p o a t e d u c e In iin e le c a z u r i i a d e r a p a r e a p a r |li d in s p a te . Ite c d ia m p a d e c o n tro l a m s l d ^ .In s t a la t ia d e f r a n a r e ((X9 BETRIEBSANLernJNG" Lampa de avertizare este aprinsa cand: „STO PI A V A R IE LA S IS T E M U L DE • frana de mana este trasa.S TO P! AV A R tE LA S IS T E M U L DE FRANARE MANUAL DE UTILIZARE.STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG” . FRANARE Daca se merge cu frana de mSna trasa cu MANUAL DE UTILIZARE.

ATELIER!’ Textul informativ din indicatorul multifunclio n a r este: .vezi pagina 97. sa se stinga. Deoarece bateria vehiculului se descarca tnsS in permanenta.GURTANLEGEN" '^ ^ P U N E T I CENTURILE DE SIGURANTA!” V a ru g a m sa re s p e c ta fi in d ic a tiile d e la c a p ito lu i „ C e n tiira d e s ig u ­ ra n ta ” m a n u a lu l 2 ..se apeleaza la ajutorul specialistilor. Dupa pomirea motorului ea trebuie Volkswagen. Textul infomiativ din indicatorul multifunc­ Daca centurile de siguranta nu sunt puse.. 1 . . sel apare o defectiune la sistemul de C e n tu ra * 4?. ar trebui sa se deconecteze consLimatorii eleclrlci care nu sunt neaparat necesari. va putetl deplasa pana la primul dealer Volkswagen.motorul Lampa de avertizare la punerea contactrebuie verificat neaparat la un dealer tului. Daca lumina de control se aprinde in timpul mersulul. WERKSTATTr punerea centurii sau dupa circa 6 secunde. Acesta Inceteaza dupa „MOTORSTORG. dupa punerea contactului motor se aude un semnal acustic. A v a rii la m o to r Daca in timpul mersului la motoarele Die­ I ^ ^ 1 3 • L a m p a d e a v e r t iz a r e •.ALTERNATOR ATELIER!" COCKPIT 17 . Daca motorul este c a ld lampa de control pentru p rem calzire nu este aprinsa motorul poate fi pomit im ediat. 1 2 • A lte r n a to r u l Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor.AVARIE LA MOTOR. exista o defectiune fn sistemul de preincalzire . Dupa stingerea lampii se pomeste imediat motorui .In s t a la t ia d e p r e m c a lz ir e '00' (numai motoare Diesel) Cand motorul este re c e lampa de control se aprinde la punerea contactului motor. tional' este. aceasta este indicata prin clipirea lampii de control .U T IL IZ A R E 1 4 . Textul infonnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: ^GENERATOR WERKSTATTr . Daca lampa de control nu se aprinde.comanda a motorului.. Ea trebuie sa se stinga dupa pomirea motonjiui.

ATELIER in a in t e d e e x e c u ta re a lu c ra rilo r ia m o to r s au In c a m e ra m o to ru lu i c it i t i in d ic a t iile d e l a p a g . Astfel pentru ventilatie se fo!ose§te curentui de aer creat in mers. O e a c e e a . T ip jl de agent de racire pe care il puteti umple se afla in manualul 3.2 . ti-ebuie i« s -p e c ta te u rm a to a re le p u n c te : . ATELIER!" 1 6 . la 4 e s c lu d e re c a p a c u l s e a c c p e r^ c u o c a rp d m a re . Daca este cazul se adauga agent de racire.MOTORSTORG. ^ ' i" m r . 3G. Daca lampa de avertizare nu se stinge. se poate merge mai' departe pdna la cel mai apropiat dealer Volkswagen. aceasta este indicata prin clipirea lampilor de avertizare corespunzatoare motorul trebuie verificat neapdrat la un dealer Volkswagen. s e o p re $ te m o to ru l S' se veriftca nivelul agentului de racire. Daca lumina nu se stinge apoi. WERKSTATTI" „AVARIE MOTOR. s is te m u f d e r a c ir e se a f f a s u b p r e s iu n e .A v a r ie la m o to r M o to r c u b e n z in a EPC Daca in timpul mersului apare o defecliune la sistemul de comanda a motorului pe benzina. Ca avertizare suplimentara se aude un seinnal acustic in 3 tonalitSti: S e o p re $ te v e h ic u lu l. Dac3 nivelul agentului de racire este ?n ordine.a te n tie la d e s c h id e re a v as u iu i d e e x p a n s iu n e . temperatura agentului de racire poate sa fie prea mare sau nivelul agentului de rScire este prea scazut.U T IU Z A R E 1 5 . . • A c o rd a ti a te n tie fa p tu iu l c a i l c h id u l d e r d c fr e nu tr e b u ie sa a iu n g a ia e $ a p a m e n tu l fie rb in te s a u ia a lte c o m p o n e n te fie rb in ti a ie m o to r u lu i. In caz ca defectiunea apare numai la ventilatonji de racire.Sistern de racire".f fP iT . nu m e rg e ti m a i d e p a rte . • M u p u n e t} m lin a p e v e n tila to ru l d e r a c ir e ! V e n t i la t o r u l p o a t e p o rn i Im is c . m a in ilo r $ i b r a te io r d e a b u rt s au tic h id e fie r b in fi. cu toate ca nivelul agentului de racire siguranta ventilatorului sunt in ordine. in a in fe d e d e s u ru b a r e a e a p a c u lu i. f tc e s t a c o n fin e c o m p o n e n te c e p o t fua fo e . m o to ru l s e ta s a s a « e rl^> ceasca. sau in timpul caldtofiei se aprinde sau clipeste.p e n tru p r o te ja re a fe te r .c h ta r d a c a c o n ta c lu l m o to r a to s t tu at! • P e n tr u a e v it a o p a r ir e a c u a g e n t d e ra c ir e fie r b in te . evit«kridu-se mersul cu turatia la relanti si mersul foarte meet. presupunSnd ca nivelul agentuiui de racire este Tn ordlne iar lampa de avertizare s-a stins. TextuI intomiativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG” „STOPI VERIFtCATI AGENTUL DE RACI­ RE.este necesar sd solicitatl asistenta de specialisti. C an d m o to ru l e s te fie ilH n te . cauza defectiunii poate fi la venti­ latorul de r§cire. A v e rtis m e n te • N u d e s c h id e tfn ic io d a td c a p o ta m o to n iiu i d a c d o b s e rv a ti c a ie s e a b u r s a u a g e n t d e ra c ire dfn c a m ­ e r a m o to ru lu t • p erlco l d e opKarin!! A ^ fe p ia ti p a n a c a n d n u m a i ie s e a b u r s a u a g e n t d e r a c ir a .T e m p e r a tu r e a g e n tu lu i ^ d e r a c ir e / n iv e lu l a g e n tu lu i d e r a c ir e Lumina de control se aprinde timp de cateva secunde la punerea contactului motor. Verificaji siguranta ventilatorului §i daca e cazul inlocuiti-o. TextuI infomnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: .

O p riti veh icu lu !) o p riti m o torul! Veri­ ficati nivelul uleiului si daca e cazul completati . C lip e $ te lu m in a ro $ ie (p re s iu n e a u le iu lu i d e m o to r e s te p re a s c a z u ta ) Daca tr> timpul mersului tampa de avertizare clipeste. „Ulei de motor". „Ulei de motor” . Daca lumina clipe$te. cel mai bine la fiecare umplere a rezervorului. dupa cca.OLSTAND PRUFEN-’ .STOP! OLDRUCK m o t o r AUS! 6ETRIEBSANLEITUNG" .2. dispare avertizarea pentru nivelul uleiului.SENZOR ULEI. se aude un semnalsonorcuStonuri. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional’ este: .vezi manual 3. n r . aceasta este indicate printr-un semnal acustic ?i prin clipirea l^mpii de control. 3S. TextuI informativ este: . In perloada scursa de la aparitia deiectulul pdna laverificarea motorului. Daca nu s-a adaugat ulei de motor. de$i nivelul uleiului este ?n o rd in e .vezi CaietuI 3. nivelul uleiu­ lui tr e b u ie verificat la inten/ale regulate.OLSENSOR WERKSTATTl" . Motorul nu trebuie sa mearga nici macar la turatia de m ers In gol solicita(i ajutor de specialitate. Daca lumina r^u se stinge.U T ILIZ A H E 1 7 • P r e s iu n e a /n iv e lu l u le iu lu i m o to r u lu i* Lampa de avertlzare a presiunii uleiului de m otor $i nive)ul uleiului se aprinde ca functie de control la punerea contactului motor timp de cateva secunde.2. La deschidera capotei motorului.STOP! MOTORUL NU ARE PRESIUNE ULEIl MANUAL DE UTILIZARE/ r . K P iT L u m in a e s te g a lb e n a (n iv e lu l u le iu lu i d e m o to r* e s te p re a s c a z u t) Verificati nivelul uleiului cel tdrziu ia urmatoarea alimentare si completafi daca este necesar . n u m e r g e t i m a i d e p a rte .VERIFICATI ULEIULDE MOTOR. la turatii ale motorului de peste 1500 rot/min se aude o avertizare uplimentara . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional' este: . C lip e s te lu m in a g a lb e n a (s is te m u i d e c o n tro l a l n iv elu lu i u le iu lu i e s te d e fe c t) Cand la sistemui de control al nivelului uleiului apare o defectiune. ATELIERI" iq .un semnal acustic tritonal." fn a in te d e e fe c fu a r e a lu e ra rH o r ia m o to r s a u m c a m e ra m o torulu i c i t i t i in d ic a tiife d e la p a g . 100 km apare iara^i avertizarea. N u p o m itim o to ru l! Verificati nivelul uleiului ?i completati daca este necesar.

La autovehiculele cu sislem de navigalie*. Daca instalatia este deconectata sau apare 0 defectiune in sistem. @ 20 COCKPIT ..U T ILIZA R E 5*:Vtoo . S ta a p rin s: Cand apare o defectlune in timpul mersului. Deptasa$i-va atent pana la primul dealer Volkswagen $1 lasati sa vl se veriflce motorul. care inrautateste calltatea gazelor de esapament (de exemplu Sonda Lambda este defecta).L u m in a d e a v e r tiz a r e CHECK 1® g aze d e e v a c u a re * C lip e s te : CSnd este defectat cataiizatonjl. lumina de control este aprinsa in mod continuu. Se completeaza cu lichid special pentru spaiare parbrlz st farurl* . 1 9 • N iv e lu l lic h id u lu i d e s p a la re p a r b r iz * Lampa de control se aprinde cand in rezervorul de spaiare parbriz nivelul de apa este prea s c ^ u t. 2 0 • N iv e l c o m b u s tib il* Lampa de avertlzare se aprlnde cand rezerva de combustibil ajunge la cca. in inicatorul multifunctionar vor aparea u§i capota motoatlui/ capacul portbagajului deschise. TextuI informaliv este: „B n T E TANKEN" . Alte indicatii g^siti la pag.VA RUGAM ALIMENTATI" 21 . Lum ina de co n tro l clipe ste In tim pul mersului cand se electueaza reglarea. In plus se aude un semnal de avertlzare. 15 sec. TextuI Infonnativ afi?at pe afigaj" este: . Deoarece Instalatia ESPIucreazacu ABS. Aceste afisaje functioneaza S' cand contactul motor nu este pus si trebuie sa dispara dupa cca. 99.Instalat'a de spaiare parbrlz".vezi manual 3. ia 0 defectlune !a ABS se aprinde si iumina de control ESP.WASCHWASSER AUFFULLEN" „COMPLETATI CU LICHID DE SPALARE”. 2 2 • P ro g ra m u i e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e (E S P )* Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor si trebuie sa se stinga dupa circa 2 secunde.2. .8 litrll. 80/ C m M ^ ■ ^ F *< i f ' P U til I? 1 1 8 • In d ic a r e a * d e s c h id e rii c a p a c u lu i p o r tb a g a ju lu i/ u s ilo r Lumina se stinge numai cand capacul $i toate usile sunt complet inchise. de la Inchlderea usilor.

derulare rapida inapoi (casetofon*) .cautare titluri inapoi (CD*) K u m in a re Pe partea stanga (vezi sageata figura din stanga) se afla o tasta pentru conectarea deconectarea ituminarii tastelor volanului multifunctional*. Apasati de doua ori .U T ILIZ A R E V o la n m u ltifu n c tio n a ]* S is te m d e r e g la r e v it e z a * (G R A ) B uton b a s c u la n t 1 Supra<ata inferioara S E T . viteza se reduce. Se va memora viteza xlstenta in momentui eliberarii supraletei.Accelerate. Atata timp cat se mentine apasata supraata. S / . Supraiata superioara R ES +: Apasati odata — Viteza memorata este reluata.cautare titluri Inainte (CD’ ) Se apasa sjprafafa inferioara.cautare posturi inainte (Radio) . B u to n b a s c u la n t 4 Se apasa suprafata superioara: ^ . 101 . Pentru a relua viteza memorata trebuie sa apasati odata RES + Alte indica{ii vezi pag.derulare rapida inainte (casetofon*) . viteza crests.cautare posturi inapoi (Radio) . Atata timp cat se mentine apasata suprafata.Este memorata viteza momentana. Se va memora viteza existenta in momentui eliberarii suprafetei. COCKPIT 21 . Se apasa suprafata Inferioara V O L — volumul scade. Apasati de doua ori —Temporizare.: Apasati odata . a R a d io * B u to n b a s c u la n t 3 Se apasa suprafata superioara V O L + volumul cre$te. B uton b a s c u la n t 2 Suprafata inferioara CANCEL: Apasati odata—Instalatia de reglars viteza’ este deconectata pentru scurt timp.anunturi TIM inapoi (Sistem de navigatie’ /Radio gamma) .anunturi TIM inainte (Sistem de navlgatle’ /Radio gama} . Viteza ce trebuie mentinuta ramSne memorata.

Pentru a telefona f a r a d is p o zitiv u l de v o rb ire Itb e ra . Volks­ wagen.U T ILIZA R E D is p o z itiv d e v o rb ire lib e ra p e n tru t e le fo a n e m o b ile * Prin dispozitivul de vorbire libera puteti telefona fara telefonuf mobil in mSna. Pentru a raspunde. 22 COCKPIT . nu v o rb iti c a de o b ic e i la te le fo n u i m o­ b il. P e n tru a p u te a te le fo n a m a i s u n t n e c e s a re s u p lim e n ta r: • un s u p o rt p e n tru te le fo n m o b il • un c a b lu de le g a tu ra Daca aveti in tre b a ri despre utilizarea pregatirii telefonului sau instalarea suportului. apucati lateral telefonui §i trageti-l afara. Daca avefi un apel. c i in m ic ro fo n u l d in s p a te le a d a p to ru lu i! In caz contrar apar reacti) acustice. A s e z a re a te le fo n u lu i A^ezati telefonui deasupra $i apoi apasaJi-l in sus in suport pana se blocheaza. S c o a te re a te le fo n u lu i m o b il impingeti in sus Incuietoarea de pe suport. CItnd ati scos telefonui cu adaptorul. P r e g a tir e a te le fo n u lu i* Pentru utilizarea telefonului existS: • un m tcro fo n (in lampa inferioara fafa) • o c u t ie d e in t e r f a f a (in te r f a c e b o x) • c o m u ta re a automata a d ifu zo ru lu i in s ta la tie i radio (pentru tran sm iterea convorbirii) • o a n te n a d e a c o p e ris combinata ra d io /te le fo n . puteti scoate te le fo n u i m o b il im p re u n a c u a d a p to ru l din suport: Prindeti adaptorul de capStuI inferior $i trageti telefonui cu adaptorul in sus. procedatl ca si cum a-(i discuta cu pasagerul din dreapta. vocea partenerului dvs. adresati-v3 dealerului dvs. L a p a r a s ir e a v e h ic u lu lu i lu a t i te le fo n u i cu dvs sau d e c o n e c ta ti m e s a g e r ia v o c a la a u to m a ta . Utilizarea aparatuiui este descrisS Tntr-un manual separat. d e o a re c e a p e lu rile in tr a $ i c a n d rad io -u l e s te o p rit. de discutie se aude prin difuzorul instalatiei radio. V o lu m u i dorit poate fi regiat la radio.

<u- DESCHIDERE . A t« n M e l Q • C a m l|» r a s itiv e h tc u fu l. A c e a s t a e t i c h e t a d e p la s t ic se p a s tr e a z a in lo c s ig u r p e n tru c a n u m a i a v a n d la in d e m a n a a c e s t c o d se p o a te s c h im b a c h e ia . in general se poate ca toate inchizatoarele vehiculului sh fie actionate cu cheia. Daca se efedueaza o data inchiderea centralizata. Cheia de u rg en ta se va u tillz a num ai Tr^ mod exceptional. B a te r ia d e s e S r c a t i v a fi in d e p a rta ta c o n fo rm le g is la tie i m e d iu lu i. Din aceasta cauzS la vSnzarea vehlcululul dati cumparatonjlui aceasta eticheta. S c h im b a r e a b a t e r ie i Noi va recomandam ca s3 Idsafi sa schimbe bateria din cheia cu emitator Service-ul Volkswagen.iu a tr in to td e a u n a ch ela e u dvs<.c M a r p e n tru c d te v a m om e n te . T in e tl ch eia de u rg en ta se pa ra t de documentele autovehiculului. m a i a le s dacd fn v e liic u f rdm an c o jili. d is p o z itiv u l de a c fto n a re g eam urr.U T ILIZ A R E C h e ia Emitatorul cu bateria este in manerul cheil. R e ce p to ru l se g ase$te in in te rio ru l vehlcululul.INCHIDERE 23 .d e e x . E tic h e ta c h e ii Pe eticheta cheii C (vezi pagina anterioara) se afla codul ch eil care este absolut necesara in cazul confectionaril unei noi chef. S iguranta la in c h id e re 91 sistem ul de alarma antiturt n u se pot actlva atunci cSnd inchiderea centralizata se defecteaza. A c « 9 tla a r p u te a p o m i m o to ra t sau a c tio n s dfspozH ivefe « le cfra n ic e . in jn e le t^ri de export se livreazd 4 chei principate. C h e ia d e s c h im b D in m o tiv e d e s ig u r a n t a p r im iti c h e i e d e s c h im b n u m a i d e la d e a ie rii V o lk s w a g e n . In fie c a r e c h e ie se g a s e s c com p o n e n te e le c tr o n ic e ! F e r iti c h e ia d e u m e z e a la 91 d e s c u t u r a r i p u te m ic e . P e ric o l de a c c id e n ts re ! • S e o a te li c h e ia d in c o n ta e f dupa ce ve hiculu l e st« ?n repaus! A lt f « l s ls te m u l d e b lo e a re a v o la n u iu i p o a te b io c a v o fa n u l neprevazMt. Vehiculul va fi livrat cu d o u a " chei cu emitator A cu o cheie de urgenta B care se potrivesc la toate inchizStoarele.

respectiv capacul portbagajului. s e d e z a c tiv e a z a in c h id e re a de s ig u ra n ta $i s istem u l de a v e r tiz a r e a n tifu rt* .cuplarea/ decuplarea inchiderii de siguranta §i sistemului de avertizare antifurt* . D e s c u ie r e a s i fn c u ie r e a u s ilo r Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta chela. ElementuI de receptie se gaseste in intetioail vehlculului. Pentru aceasta apasati tasta de deblocare (sageata).deschiderea numai a u$ii conducatorulul' C u ta s ta 3: . a se utlllza chela: Cu ta s te le 1 si 2: . toate elementele se reblocheaza automat. La a c tio n a re a de d o u a o ri a ta s te i de in c h id e r e 2 . DESCHIDERE . | Aceasta functle impiedica d e s c h id e re a 7? in v o lu n ta ra a u s ilo r v e h ic u lu lu i in ra z a d e a c tiu n e a te le c o m e n z ii. D istan ta m axim a de a cflu n e depinde de diferiti factorl.U T ILIZ A R E T e le c o m a n d a c u s e m n a l r a d io * Prin telecomanda pot fi activate urmatoarele functii. Daca vreji sa deschidetl sau inchidetl mecanic vehiculul trebuie sa scoatetl mai intai chela. Cand s e a c tiv e a z a inchiderea de sigu­ ranta $1 sistemul de avetlzare antifurt" sunt valablle cele de mai jos: Dacd usile vehlculului sunt desculate cu telecomanda tasta 1 . aflatl fiind in zona de ac­ tiune. daca in decurs de 30 de secunde nici una din usi. nu au fost deschtse. Pentm in c u ie r e a vehlculului se apasa scurt tasta de inchldere 2 . D o m en iul d e a c tiu n e (suprafata albastra) a telecom enzii este prezentata in fig u ra . Inchiderea de siguranta $i sistemul de avertizare antifurt* nu functianeaza totusi in decursul acestor 30 secunde.descuierea capotei portbagajului Telecomanda cu baterii este plasata in manerul cheii vehiculului.INCHIDERE 24 . spre vehlcul ?l se apasa scurt tasta de deschldere 1 .tnchiderea centralizata . Pentru Introducerea chell trebuie de asemenea sa apa­ sati pe aceasta tasta. Oaca baterille sunt slablte raza de actiune se reduce.

Se pot utiliza in total 4 chel cu teleco­ manda. ProcedeuI de sincronizare nu trebuie sa dureze mai mult de 1 m inut: 1. Vehiculul ramane incuiat. ProcedeuI de sincronizare este incheiat. Oupa ce ati descuiat capcul. A lte chei-telecom anda se objin de la deaierii VolksvKagen. A p r o b a re a t e le c o m e n z ii Telecom anda Tndepline^te criteriite de acceptare $i a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicafii al Republicii Federate Germania. S in c ro n iz a re a Daca la actionarea tastei telecomenzii vehiculul nu se descuie. acesta poate fi inchis numai cu ^ ^ i^ p a n a . c DESCHIDERE . $1 nu poate fi incutat automat. Se va descuia numai usa conducatonjlui.INCHIDERE 25 . Intre cheie unitatea de comanda se recunoa$te un nou cod de schimb. Aveji grija sa nu deschidetr capacul portba­ gajuiui din neatentie. Acum incuiati sau descuiati vehiculul dvs. Apasati o s in g u ra d a ta fie tasta de descuiere 1 fie tasta de incuiere 2 a telecomenzii pentru circa o secunda. o singura data mecanic cu chela. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor luminiior de semnalizare. exista posibilitatea ca sa nu mai corespundS codul cheii cu al unitatii de comandS din vehicul. Unitatea de comandS recunoaste to tu si un cod valabil Fixat. (Federal Approvals Office For Telecomunications Of The Federal republic Of Germany). Capacul portbagajuiui este deschis.U T IL IZ A R E D e s c h id e re a u n e i s in g u re u $ i* D e s c h id e re a c a n d d is p o zitiv u l de d e s c h id e re a u n ei s in g u re u $i e s te a c tiv a t Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta cheia spre vehicul se apasa scurt tasla de deschidere 1 . Cheia va fi recunoscuta. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i p o rtb a g a ju iu i indreptati telecomanda spre autovehicul §i a p ^ a ti tasta 3 cca. Aprobarea de mai sus este baza pentru iutohzarea in alte tari. Aceasta se poate intampla cand tasta telecomenzii este actionata des in afara domeniului de actiune. deoarece aceasta trebuie adaptata la im o bilizatorul vehicululul trebuie sa fie initializat In capul cheii. 2. avand cod mecanic valabil. 3. Aceste chei trebuie sa fie s in c ro n iz a te la un d ea le r Volkswagen. C heia cu telecom anda trebute iara^i sincronizata. La actionarea de d o u a ori a taStei de deschidere 1 se descuie toate elenienteie vehiculuiut. inchiderea de siguranta sistemul de alarma antifurt* se dezactiveaza imedial. Inchiderea de s ig jra n ja ?i sistemul de avertizare a n tifu rt' sunt in continuare dezactivate. 3 secunde. Toate componentele sunt in conformitate cu normele in vigoare.

de supraveghere interioara* s< in sta la tia de avertizare antifurt' se dezactiveaza imediat. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor lampilor de semnalizare.m iri a le s c o p ii > p e n tru cd u $ iie n u m a i p o t f i d e s c h is e d in in fe rio r. Activarea este indicata prin scurta aprin­ dere a tuturor lampilor de semnalizare. a lu to n ti (fin e x te r io r s e fa c e c u d ific u ifa te . Daca este menlinuta cfieia in pozitia descfiis. A stfe l se e v ita d e sca rca re a b a te rie i vehiculului la perroade mai lungi in care nu se circula. inchiderea de siguranta.spargerea” autovehiculului sa fie mai dificila. Instalatia este apoi activata. A c e a s ta e s te v a la b ii in s p e c ia l la v e h ie u le la c a r e g ea m u rU e s u n f a c tio n a te e le c t r ic . Dupa 28 zile lumina de control se stinge. prin sistemul de inchidere centralizata toate u§ile$icapacul portbagajului suntincuiate respectiv descuiate simultan. In c h id e r e c e n t r a liz a t a La Incuierea descuierea mecanica a u$ii $oferu!ui sau capacului portbagajului. D e s c u ie re a Pentru d e s c u ie r e a vehicului dvs. A te n tie ! • fn v e liic u fe le in c u ia te d in ex> fe r lo r n u tr e b u ie s a p ers o a n e .INCHIDERE . se rasuceste o s in g u ra d a ta chela !n butucul u$ii $oferului in pozi(ie de incuiere. cop iH m i tre b u ie t a s a t l i n v e h ic u f n e s u p r a v e - gheati- 26 DESCHIDERE . se rasuceste cbeia !n butucul u^ii ^oferului In pozi(ie de deschidere. se m ai p ot d escu ia $i deschide mecanic numai u$a ^ofenjlui $i c a po ta p o rtb a g a ju lu i. d e o a re c e tn c a » r i d e urgena . Aceasta face ca . La incuierea vehiculului se sting luminile interioare care sunt comandate de Tntrerupatorul de la u§i. toate geamurile se deschid. la vehiculele cu geamuri actionate electric.U T ILIZA R E U $ ile . in c u ie r e a Pentru in c u ie r e a vehiculului dvs. Toate butoanele de siguranta din u?i se deplaseaza in sus. Inchiderea de siguranta si de supraveghere interioara $i instalatia de avertizare antifurt* sunt im e d ia t activate. In c h id e re a de siguranta si instalatia de avertizare anti­ furt* nu pot fl activate cSnd inchiderea centralizata este defecta. • D a c a s e s c t iv e a z a t a s t a d e b fo c a r e c e n tra id d in b ra tu l u$f» s o fe ru lu i. p e n tru e a D tci a c e s te a n u s e m ai p o t d e s c h id e • vazS p a g in a 3 4 . D a r. O b s e rv a tie La defectarea sistem ului de inchidere c e n tra liz a ta . Toate u$ile $i capacul portbagajului sunt incuiate. La deschiderea vehiculului lumina interioa­ ra care este comandata de intrerupatoarele de la u$i se aprinde pentai circa 20 secunde. Sistemul de mchidere centralizata este echipat cu m c h id e re d e s ig u ra n ta : indata ce vehiculul este incuiat din afara butoanele de Tncuiere din interior sunt blocate imediat. Functionarea Inchiderii de siguranta este indicata prin clipirea unei lumini de control din apropierea siguranfei usii conducatonjlui. a u to m a t s e b lo e h e a z a to a te u s ile $i c a p a c u l p o rtb a ^a lu lu i.

averlizare antifurt’ se dezactiveaza imeDacau^conducdtorului e s te d e s c h is a .in butucul usii respective. Cheia trebuie menpnuta In pozitia de diat. t e r io r . adresa|i-va activata vehicuiui poate fi deblocat din in­ dealerului dvs.avertizare antifurt* se dezactiveaza imese. • Cheia se rasuce$te o s in g u ra d a ta Usile pot fi blocate $i prin a p a s a re a bu. sunt automat Tnchi. diat. D e s c h id e r e a in d iv id u a la a u s ilo r * Sistemu! de inchidere centrailzata poate fi astfel modificat Tncat sa fie deschisa numai u$a conducdtorului. Aceasta pentru a semnallzare. DESCHIDERE ■ INCHIDERE 27 . fara a afecta (descuta) alte zone. respectiv trapa descuie. to a n e lo r de s ig u ra tifa . u$a se deschide. intr-un interval de o secunda. toate u$ile capacul portbagajulul se Tncuie. Volkswagen. • Cheia se rasuceste d e doua ori suc> c e s iv in oricare din incuietori: in c h id e r e a c o m fo rt Toate u$ile si capacul portbagajului se La vehicule cu geamuri. Dezactivarea este indicate printr-o incuiere pSna cand toate geamurile $i trapa s cu rta a p rin d e re a tu tu ro r lu m ln ilo r ise inchid complet. preveni inchiderea dumneavoastra afarS. Pentru aceasta se acfioneaza D e s c u ie re a u $ iio r a v a n d manerul u$ii paria cand butonul de sigu­ d e s c h id e re a in d iv id u a la a u $iiar ranta se mi§ca in sus. siguranta nu se activeaza totusi cand se Inchiderea de siguranta $i instalatia de face aceasta. semnalizatoare. d e d o u a ori s u c c e s iv . Daca se trage iar^si a c tiv a ta manerul.U T IL IZ A R E Daca rasudti cheia in acela^i butuc. inchiderea de siguranta $i instalatia de avertizare antifurt' nu se activeaza (vezi pagina 31). Inchiderea de U$a soferului se descuie. Dezactivarea este indicata printr-o ea nu poate fi incuiata prin apasarea butoscurta aprindere a tu tJtror lam pilor de nului de siguranta. Pentru informafii suplimentare sau pentru Cand Tnchiderea de siguranta nu este activarea acestei posibilitdti. actionate electric orice geam/respectiv Inchiderea de siguranta $i instalatia de trapa ramase deschisa.

U T ILIZ A R E Cand usaconducatoruliii e s te d e s c h is a aceasta n u va putea fl tncuiatS. se blocheaza toate u^ile $i c ^ a cul portbagajului. in c u ie re Prin apasarea suprafetei A din dreapta butonuiui. iar dumneavoastra afara. d e o a re c e f n c a zu ri de u rg e n ta .INCHIDERE . A te n tie ! • A c tk m a n d butom it d e In c h id ere c e n t r a f iz a t a d in m a n e r u l u $ ff G o n d u c a to fu k lU t o a t e u ^ iie 91 ca> p a c til p o r tb a g a ^ u i s u n t a u to m a t in c u iB to .in functie de pozitia fantei butucului incuietorii din acesta . D e s c u ie re a Prin apasarea parfii stangi B a butonuiui toate u$ile . respectiv patrunderea neautorizata din e x te rio r (de ex. Aceasta pentru a preveni situatia de uitare a cheilor Tn interior. 28 DESCHIDERE . a ju to ru l d m e x te rio r s e fa c e e u d ific u tts te .capacul portbagajului se descjie. la oprirea lasemafor). • in c u iierea iis ifo rs i a ^ p a c u i u i p o rtb a g a ju lu i fm p ie d ic a p a tru n ­ d e re a n e a u to riz a ta d m e x te rio r d e e x . cop li] n u trefeuie Id* s a ti in v e h ic u t n e s u p n v e g fie a t}. B u to n u l d e m c h id e re c e n t r a liz a t a A cest buton fa ce p o sib ila Tncuierea/ descuierea Tntregului vehicul din interior. is o p rire a la s e m a fo r. Cand se trage a doua oara de m§ner u$a se deschide. Sistemul de siguranta §i sistemul de avertizare antifurt* n u se activeaza la actionarea tastei. exista posibilitatea sa se debiocheze indi­ vidual u^ile. Astfei tragetl manerul u§ll res­ pective pdna cSnd butonul de siguranta este sus. Butonul este plasat in manerul u$il concjucatorulul (vezi figure). Nu mai este posibila deschiderea u^ilor $i capacului portbagajului. Tasla functioneazS §i cand cheia de con­ tact este scoasa. Daca vehiculul a fost tncuiat cu butonul.

D e z a c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru c o p ii Rasucifi fanta sigurantei pentru copii cu cheia vehiculului in directia sagefii B. vezi figura A. U$a sianga spate Usa dreapla spate DESCHIDERE. A c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru cop ii Rasuciti fanta sigurantei ptr. copii. Butonul de siguranta al u$il trebule sa fie sus. u$a poate fi deschisa numai din exterior.U T ILIZ A R E r S ig u r a n ta p e n tru c o p ii U^lle din spate sunt prevazute cu un sistem de blocare suplimentar pentm situatia cand pasagerii din spate sunt copii. vezi figura. Uga poate fi acum deschisa numai din Interior. Manerui de deschldere din interiora u^li este blocat. cu cheia vehiculului in direc^ia sagetii.INCHIDERE 29 . Butonul de siguranta a! u$ii trebule sa fie sus.

INCHIDERE .vezi pag. P e n tru in c h id e re capacul se trage fn jo s $i se Tmpinge u so r. Hayonul se poate descuia numai cu telecomanda sau de la comutatorul din u?a conducatomlui . c h ia r daca cb eia a fa s t ro tita pentru incuiere.C a p a c p o rtb a g a j / H a y o n P o z itiile fa n te i fn c u ie to rii: P o z itia A: Capacul p o r t b a g a j j l u i se b lo c h e a z a / deblocheaza prin inchiderea centraltzatS. In in te rio ru l capacului sunt prevazute elements de p rin d e re care fa c ilite a z a trag ere a capacului. P e n tru d e s c h id e re a capaculjl deblocat se apuca manerul (vezi figura) din marginea inferioara si capacul se ridlca. ?n aceasta pozitie hayonul poate fi incuiat mecanic. • Nu cireutat! niciodatS cu capa> cul spate portbagaj tfeschis sau In trad esch ls deoarece pot p#tru n d e gaze d e e^apam ent In intertom i autovehiculului. P o z itia B: Capacul portbagajului este b lo c a t per* m a n e n t. 31. P o z itia C: Cand sistemul este defect sau cand bateria autovehiculului este descarcata.a itfe l capacul p o rtb a g a ju lu i s>ar puftea tfescftidet brasc tn tim pui mersutui. At«nfie! » Dupa in e h id e re s hayonuiui/ G Spaeului s p a te p o rtb a g a j se (taca s«a b lo cat . 30 DESCHIDERE .

U IIL IZ A M L S is te m u l d e a v e r t iz a r e a n tifu r t* Cu ajutorui sistemului de avertizare antifu rt* sunt Tmpiedicate in c e rc a riie de patrundere $i furt din vehicui. In s ta ia tia este im ediat activata. sau • se tnregistreaza o mi$care !n spatiul in­ terior'. poate fi inchis doar cu m in a nu poate fi Tncuiat automat. C a n d s e ra s u c e $ te c h e ia de doua o ri in s e n s u l m c u ie rii s au s e a p a s a d e 2 o ri p e t a s ta te ie c o m e n z ii se d e z a c tiv e a z a in s ta ia tia d e a v e rti* z a re a n tifu rt $ i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te r io r * ?i v e h ic u iu l se tn c u ie . D e z a c tiv a re Puteti dezactiva alarma cand desctiideti vehicuiul cu cheia sau cu telecomanda. DESCHIDERE . Comutatorul functioneaza si cand contactui nu este pus.INCHIDERE 31 . Instaiatia se dec!an$eaza. C apacul portbagajului desciiiat. 3 sec. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i s p a te Fiti atenti sa nu descuiati din gre^ald capacul spate. daca cu vehiculul incuiat. D e s c u ie re a c u a ju to ru i te le c o R ie n z ii Indreplaii telecomanda Inspre autovehicui $i apasati tasta 3 cca. D e s c u ie re a d in in te rio r Tragetl comutatorul A din u$a $oferului. se deschide • o u$§ • capota motorului sau capacul portbagaj • se pune contactui motor. Clieia se rasucegte o data in directia de inculere respectiv se apasa tasta de Tnchidere din te le co m a n d a . Aceasta este semnalizata printr-o scurtS aprindere a tuturor luminllor de semnaltzare. IHayonul este descuiat. In acest caz se declan^eaza pentru circa 30 secunde semnal acustic $i vizuai. Sistemul de avertizare in c iu s iv dispo> z itiv u iu i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu iu i in t e r io r * sunt activate automat la incuierea autovehiculului. instaiatia d e cla n ^e a z a se m n ale de a v e rtiz a re a c u s tic e ' $i o p tic e la p a trun d erea neautorizatS.

• Sistemul de alarma se poate declan^a $i dacase descuie m e c a n ic hayonuli D is p o z itiv u l d e s u p r a v e g h e r e a s p a tiu lu i in te r io r * S enzori Senzorii dispozitivului de supraveghere interioara se gasesc pe ambele par(i ale lampil intenoare din spate . Luaft in considlerare neap arat in d ic a tiite d e ia p s g . dupa deschiderea unei u$i. altfel alarma se va declan$a.vezi sageata. fara sistem de supraveghere interioara.U T ILIZ A R E In d ic a fie • Semnalul de alarma va fi declansat din noLi daca se atenteaza la una din zonele protejate (de ex.INCHIDERE . C o n e c ta re a Dispozitivul de supraveghere interioara se va active la urmatoarea descuiere sau incuiere a autovehlcululul. Dispozitivul de supraveghere interioara trebuie deconectat cand in autovehiculul Tncuiat raman animale. 32 DESCHIDERE . 26 . D e c o n e c ta re a • Apasati tasta din tocul u^ii (vezi sageata) • inculati autovehlculuL Instalatia antifurt este activata. Pentru a nu impiedica funcjionarea dispo­ zitivului de supraveghere Interioara. se deschide capacul porlbagajuiui). Daca Tn interiorul autovehiculului se mi^ca ceva. cand sistemul de supraveghere interioara este activat. sen­ zorii nu tretjuie acopentil D e c o n e c ta re a d is p o z itiv u lu i de s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te rio r* Acest dispozitiv se deconecteaza odata cu deconectarea instalatlei antifurt. se declanseaza instalatia antifurt.

usa din spate stanga' in a fa ra: IntrerupStoarele pentru geamurile ustlordin intfterupatoarele din usile din spate pot fata sunt prevSzute cu o „ F u n c tie Tn fi folostte d o u a t r e p t e ”. R e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e ia p a g in a u rm M o a re .usa pasagenjiul fata conducatorului. respectiv se Inchide fo rta a u to m a t.intrerupatoml de siguranta e s te a p a ­ Daca respectivul comutator este apasat sat: sau tras pand la p rim a tr e a p ta .Dispozilivele electrice de actionare a gea­ 'to ru l pSna la a d oua tr e a p ta . A c e s t lu c ru nu e s te v ala b ii la in c h id e re a din e x te r io r a (eres> tr e lo r c u c h e la d e c o n ta c t 'i n a c e s t c a z nu a c tio n e a z a lim ita to r u l d e fo rfa . DESCHIDERE . Intrerupatoarele se gasesc in bratui usii c o n d u c a to ru lu i (vezi figura). Daca se apasa sau se trage scurt comuta. geamul murilor. sunt dotate cu o lim ita r e de din faja se deschide. 1 conducatorului Prin Tntrerupatoml de siguranta 3 din uea 2 .u$a din spate dreapta* din spate.U T ILIZ A R E G e a m u ri a c t io n a t e e le c tric ^ c C o m u ta to a re le din usa p asa ge ru lui dreapta si din u^ile din spate se gasesc Tn apro-pierea manerului u$ii (vezi poza). .intrerupator de siguranta* dispozitivele de actionare ale geamurilor 4 .intrerupatorul de siguranta e s te sco s 5 . inchiderea geamuiui este tntrerupta auto­ mat cand apar obstacole care impiedica mi$carea. m an ual. respectiv se inchlde Comutatoarele din usite din spate sunt scoase din functiune. . geamul din fata se deschide. pot fi scoase din furcfie 3 .INCHIDERE 33 .

nu t r e b u ie s a r a m a n a n ic i o p e r s o a n a » v eM eu t.geamurile din spate: intrerupatorui se apasa In ta|a.geamul din fa}a: Se apasa Tntrerupatoml pana la p rim a treapta.A te n fie ! • D a e a v e h ic u lu f e s te i» a ra s it • c h f a r ^ ip e n h v o s c u r ta perioada» lu a tt c « d>voastra c h e ia <fe c o n ­ t a c t . Geamul se poate deschide manual. Fereastra se deschide manual. Geamul se deschide manual. Geamul se inchide manual. in tre ru p a to ru i d in u $a p a s a g e ru iu i fa ta si d in u s ile din s p a te Se apasa suprafata de sus a Tntrerupatorului. . Geamul se inchide manual. Q :- DESCHIDERE .geamurile din fata: Intrerupatonjl se trage pdna la p rim a treapta. • D a c a v e h ic u fu td u n m e a v o a s tra a feis t in c u ta t d in e x t e r io r . A v e fi g rijS s i n u rd m d n d n ic io tfa ta e o p il n es u ia rav eg h e ati In m a s in ^ D is p o zittv u l a c fio n a re a g e a m u riio i' n u f u n c tio n e a z a c a n tf u ^ l e d in f a t i s u n t d e s e h is e . p e n tru c a Tn c a x d e u i^ e n t a n ti s e m a i d e s e h id g e a m u rlle . Geamul se deschide automat.INCHIDERE . Intrerupatorui se apasa in fata scurt pana la a d oua tr e a p ta .geamurile din spate: Se trage in fata intrerupatorui. 34 In c h id e re a A le n tle ! Q |i-i inchiderea neatenta sau neeonfre ia td a geanturil^^ p o t cauza r ^ ir l! R e s p e c ta ti v a n tg a m in d ic a tiite d e p e p a g in a u r m a to a re re fe rito a r e ia iim ita re a f o r te i. La 0 noua actionare a intre ru pa to ru lui geamul se opreste imediat. Geamul se inchide manual. in tre r u p a to ru i d in u$a c o n d u c a to ru iu i . Intrerupatorui se trage pand la a d oua treapta. La o noua actionare a intrerupatorului geamul se opreste imediat. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i de a c t io n a r e a g e a m u r ilo r c u c o n t a c t u i m o to r p u s D e s c h id e re a in tre ru p a to ru i din u $a $ o fe ru lu i . Geamul este tnchis automat. . fn tr a r u p ito r u l din u sa p a s a g e ru lu i f a t a $ i din u $ iie din s p a te Pe suprafata de jos a intrenjpatorului se apasa. • A te n tle la in c h id e re a g eam u rito r! Sn cK iderea n e a t e n t a s a u n e c o n tro ia tS a g e a m u H lo r p o t e a u a rd n irl (s triv ire ).

ca sa-l inchideti. in d ic a fie Daca a$tepta(i mai mult de 10. 2 . G e a m u l s e in c h id e a c u m fa ra lim ita r e de fo rta . Pentru a reintroduce acesta functie dupa conectarea bateriei. Tineji cheia mini­ mum 1 secunda in pozitie de incuiere. usilorfatd este reactivata. geamui se deschide imediat. respectiv descuiere in butucul u^ii conducatorului.Daca geamul de ia u$a conducatorului. nu opereaza. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i d e a c t io n a r e a s e a m u lu i c a n d c o n t a c t u i m o to r a lo s t iu a t Dup§ ce contactui motor a fost Iuat geamurile pot fi Inca actionate aproximativ 1 0 minute cu conditia ca u^ile fatS sa nu se deschida. Descuiati vehiculul $i apoi il incuia(i iardsi prin u§a conducatorului. Geamurile vehiculului pot fi de asemenea inchise sau deschise din afara. Daca in contlnuare geamul va intSIni un obstacol sau o rezistenta. ia o noua acfionare a Intrenjpatomlui geamul se va deschide din nou. trebuie inca 0 data sa lidicaji §i sa mentineji comutatorul geamului respectiv. 3 . Functia de inchidere/deschidere comptetd a geamuriior. A ten tie! Prin iR c h id e re a n e a te n ta n ec o n tro la td a g e a n lu rilO f s e p ot p ra d u c e rd n iri. In acest scop cheia trebuie sa fie in pozitie de incuiere. La inchiderea geamuriior din fata nu se realizeaza functia de Tnchidere automata. acesta se opreste.INCHIDERE 35 . In acest caz pute(i sa inctiideti geamul numai dupd ce ati pus contactui motor. Daca geamul de la u$a conducatorului. pasagerului fa{a sau de la u$ile din spate intampina in cursa de Inchidere 0 rezistenfa la maintare sau un obstacol (o limitare de forta] geamul se deschide imedlat.Dupa ce geamul s-a oprit. pasagerului dreapta sau de la usiie din spate intimpina o rezistenta la inchidere. respectati urmatoarele: Vehiculul se incuie din exterior prin u?a conducatorului.Dupa ce geamul s-a deschis. Asigurati-v3 ca toate usile geamurile sd fie complet inchise. In d ic a tie Daca deconectarea/conectarea bateriei vehiculului funclia* de inchidere/deschidere automata a geamuriior u$ilor fa{a. timp de 10 secunde.U IIL I^ H t: M o d u l d e lu c ru a l d is p o zitiv u lu i d e lim ita r e a fo rte i 1 . respectiv 5 ecunde intre pasii individuali. DESCHIDERE . trebuie inca 0 data sa ridicati si s i mentinefi comu­ tatorul tim p de 5 secunde.

Putet) sd inctiideti plafonul daca apasati comutatorul aflat In pozifia A in fata pana cdnd trapa este complet inchisa. sa inchideti cu mana para­ solarul. rasLciti in continuare comutatorul pana in pozitia B. Trapa se deschide sau inchide timp de aproximativ 10 minute dupa ce s-a luat contactui motor la vehlcule cu inchidere centralizata. Trapa se deschide si Inchide cu ajutorui comutatorului rotativ cand contactui motor este pus. Mentineti cheia in pozitia de inchidere. 36 DESCHIDERE ■ INCHIDERE . Tn m i^carea de inch ide re .U T ILIZ A R E T r a p a * ( P la f o n g i is a n t / p iv o t a n t ) In d ic a tie Dupa deconectarea si conectarea bateriei vehiculului se poate intampla ca trapa sa nu se inchida complet. Trapa este prevazuta cu un d is p o zitiv de iim it a r e a f o i ie i . inchiderea trapei se face in to td e a u n a f a r a d is p o z i t iv u l d e i i m i t a r e a fo rte i. G lis a re B Se rote§te comutatorul pana in pozitia dorita in sens orar. In pozitia D trapa este complet inclinata. In ta in e ^ te un obstacol sau o rezistenta se va deschide imediat. Puteti. pana cdnd plafonul s-a inchis. Atunci trebuie sa a p ^ a tl comutatorul in fata sau spate timp de 10 secunde. fiecare dupa dorinta. A te n tie ! A c o rd a ti a te n tie fttehiderii fra p e if N e a te n tia s a u in c h id e re a fteeo n tro la ta a tra p e i i>oate p ro v o c a ra< nirU D e a c « e a ia p a ra s ire a veh i* cutului lu a ti in to td e a u n a c h e ia c u du fn n eavoastra^ in c h id e re A Pentru Tnchidere com utatorul trebuie rasucit in pozi{ia A. G e a m u l se in c h id e a c u m fa ra iim ita r e de fo rfa . P iv o ta re (in c iin a re ) D Comutatorul se rasuce^te p&na in pozitia dorita. Daca trapa. In pozitia C trapa se deschide pSna in p o z itia C o n fo rt. In d ic a tie La culisarea trapei de sticia parasolarul va culisa impreuna cu trapa. Daca doriti sa deschideti complet trapa. atdta vreme cat usile fata nu au lost deschise. in aceasta pozitie e posibil sa fiti deranjati de zgom otui provocat de curentul de aer. in c h id e r e a c o n fo r t* Trapa poate fi inchisS utilizand nu numai comutatorul rotativ ci §i din exterior prin incuietoarea de la u$a conducatorului.

dupa lua re a g o n ta ctu lu i. In d ic a tie • Aerisirea functioneaza numai la tra p a in c h is a re s p e c tiv ra b a tu ta . Actionarea Irapei corespunde descrierilor anterioare. A c tio n a r e a d e u rg e n fa Daca Instala^a este defecta. plafonul se poate 7nchide manual. Tapiteria interioarSi este fixata de trapa solara si nu se poate culisa separat. la raze solare s u ficie n te . • Se ia manivela din suportui capacuiui se introduce in deschizatura pana se opre^te.73. cu o ^unjbelnita.INCHIDEHE 37 . • Pentru o aerisire optima trebuie ca duzele (suflantele) 3 $i 4 sa fie deschise $i sa fie deconectata recircularea. M otorul ventilatorului va ii actionat cu curent solar si habitaclul va fi alimentat cu aer proaspat. ventilatorul comuta automat pe functionare Solar. r DESCHIDERE . Celulele solare ale trapei livreaza curent pen tru fu n c tio n a re a de a e ris ire a 1 aparatului de aer condi|ionat. (se invinge presiunea arcului) $i se inchide plafonul. Vezi pag.U T ILIZ A R E A e r is ir e S o la r/ T r a p a S o la r a * La vehiculele cu trapa solar. • Se scoate capacul de plastic din partea din spate. • Se introduce manivela in suport si se a$eaza iara$i capacul.

Se ridica $1 se deschide pana se opre§te. o p n fi im e d ia t 9« in c h id e ti c o r e c t c a p o ta m o to ru lu i.nu apasatll A t e n tie ! • 0 in m ^ i v e d e s ig u r a n ^ c a p o ta m o io r u iu i t r e b t iie s a f i e b in e f n c h is a In iiin p u t m e rs u lu i. D e s c h id e re a Capota motomlui se ridica putin §1 apoi se trage de mSner in dlrec{ia sagetii . Attfel s-ar putea produce deteriorSri ale vopselel. dacJt e s t e b in e z a v o rS ta . D e a c e e a ? n to td ea u n a d u p d fn c h t* d e r e a c a f w t e i v e r if ie a l i. In c h id e re a Apucati c t. Sirrultan iese la iveala un maner de tragere in grila radialorulul .vezi figura din dreapta. Capota este mentinuta in pozitie deschisa de un telescop pneumatic. • D a c i 8l>servati in tim p u t m a rs u fu i c a n u e s t e b in e fn c h is a .C a p o ta m o to ru lu i D e b lo c a re Se Jrage maneta din stanga sub bord capota se va debtoca. Apoi se trage in jos pana cand telescopul nu mal ac{ioneaza lasata sa cada In dispozitivul de blocare .INCHIDERE .vezi figura din dreapta. •Dta de partea unde este fixat telescopul. Astfel se deblocheazS carligul de prindere. I? 38 DESCHIDERE . In d ic a tie inainte de deschiderea capotei motorului verlficati ca stergatoarele de parbriz sa nu fie ridicate de pe parbriz. C a p o ta e s te b m e t n d iis a Oacm s e a f la i a n fvei c u e ie m e n ie le d e c a ro s e H e d in i i t m l e i.

de e x e m p lu v e r ific a r e a $i c o m p le ta re a cu lic h id e . s is te m u f d e rd c ire s e a lia sub p re s iitn e . • M a n e t s s c }iim t> a to ru iu i d e v ite z e m p o zitia neutra^ ra sfte c tiv In p o z itia hP”. v e h ic u lu l tre b u ie dus la a t e lie r p e ritru verific a re . n u tu m ati nie io d ata li c h id e d e a s u p r a m o t o r u f a i fierblnte.n u lu c ra ti n ie io d a ta In apro> pierea focuiui d e sc h is. • E v ita ti sc u itc ire u ite le fn in sia ia t ia e le c t r ic ^ ■ tn s p e c ia l la Imterie. de o p a rire . a lte rn a to r. • T r a g e ti frd ita d e m S in i. a v e ti g rija c a a c e s te a s a nu fie schim * b a te In tr e e le . • D a c a s u n t n e e e sa r# lucriit't la s is t e m u l d e a llm e n fa re s a u ia in sta la fia electric^: • d e e o n e c t a t i b a t e r ia d e la fe te a u a de bord. curele trapezoid a ie . Daca se o b se rva p e te d e u le i s a u a lt e lic h id e . d e ra n ire si a c c id e n ta ri. • N u d e s c h id e ti c a p a c u i d e la re z e rv o ru i c u lie h fd d e rTO ire. > Mneti fnto td eau na ia M e t n a n a fin stin ga to r d e foe. • O p ritt mtotorui. a c « s ta a r p u te a p o m i b ru s c .In d ic a t ii p riv in d s ig u r a n ta la e f e c t u a r e a lu c r a r ilo r in s p a tiu l m o to r La e fe c tu a re a lu c ra rilo r la m o to r s au Tn s p a tiu l m o tor. v e n tila to r d e r d c ir e • 91 s is t e m u l d e In a lt a fensitm e. DESCHIDERE .a i^ e lt .fNCHIDERE 39 . A fe n tie! F iti f o a i i e a te n fi c a n d lu c r a ^ ia m o t o r s a u tn c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i! S e re c iH n a n d a a te n lie s p o ritd ! • N u d e s c h id e ti c a p a c u f de la cotnpartim entuJ m o toru tu i s a u nu e x e e u f a f i litc ra ri la m o to r d a c a o b s e rv a li e i ie s e af>ur s a u (ichid d e rd c ire p o ric o l d e o p d rire ! A ^ te p ta fi p a n d c a n d nu m a t ie s e a b u f s a u tic h id d e rd c tre fn o to ru l » . • T fneticop iideparte< lecom p art im e n M m otoruiui. La c o m p le ta re a c u lic h id e . in c a z c o n tra r pot a p a re a v a rii g ra v e in fu n c tio n a re . ■ n u finnati. Pentru a f i re c u n o s c u te la tim p neetanseit^tiVe. • C d t tim p m otorul e s te eald: ■ N u p u n e ii m a n a in v e n tifa to ru l d e rd e ire . A c e s t e lich id e $e pot aprlnde. e x is ta p e ric o l d e fo e . s c o a te fi c fie ia d e c o n ta c t. lo c u l d e sub v e h ic u l trebu/e c o n tr a la t la fnferv a le re g u la te . • D a c a tre b u ie e x e c u ta te iu c ra ri d e v e r lf i c a r e c S n d m o t o r u l f u n c t io n e a z a f a p a r e fn p lu s p e r ic o t u l d a t o r a t p ie s e lo r in m l$care • d e ex. • L a s a li m o to ru l sa se r a c e a s c ^ • N u a siia ti. .

40 LUMINI SI CAMP VIZUAL . F a r u r ile d e c e a t a * ^ } In d ic a t ie • La vehicule cu volanul pe dreapta ordinea comutatoarelor difera. L am p a c e a ta s p a te * V e h ic u le fa ra fa ru ri d e c e a ta Se roteste comutatorul de lumini din pozltia faza mica/faza mare $i se trage pana se opreste. Simbolurile comutaloarelor corespund to tjs i celor de la vehiculele cu volanul pe stanga.vezi pagina 43. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control. gQ " . Farurile se aprind numai cand contactui motor este pus. in Germania sub 50 m) datorita efectului orbitor. lampa de ceata a autoturismului e automat stinsa.C o m u ta to r lu m in i 0 .Stinsa '' ' .Lumini de pozitie" . atata tlmp cat u$a $oferutui este deschisa.U T ILIZA R E C o m u ta to r In d ic a tie Daca nu sunt stinse farurile dupa ce chela a fost scoasa se aude un zgom ot de avertlzare.Lumlna de tntalnire (faza micS) sau lumina de drum (faza mare) Cu comutatorul pe luminiie de pozi(ie sau pe faza mica/faza mare. cand sunt apnnse lumtnile de pozitie $i contactui motor pus. faza s c u rti se apnnde de asemenea cu o intsnsitate rsdusa. Comutarea pe laza mica sau mare respectiv avertlzare luminoasa . • Lumina de ceata poate fi aprinsa numai cand vizibilitatea este toarte redusa (de ex. tragetl de acesta Tn afara pana la prima pozitie stablla. • La ulilizarea echlpamenteior de ilum inare descrise a id . este su bject al reglementaritor legale.Dfl. In d ic a tie • Cand lampa pentru ceata este aprinsa. ‘ in anumlte ISri. C and fa ru rile de ce afa sunt a prinse simbolul farului de ceafa este aprins in lumina verde. EchipamentuI electric al dispozitlvului de remorcare’ montat din fabrica este astfei conceput ca la tractarea unei remorci ce este echipata cu lampa de ceata spate. V e h ic u le c u fa ru ri de c e a ta Comutatorul din pozijia faza mica/faza mare se trage pana la a doua pozitie stablla. 1 . in tlmp ce se efectueaza pomirea motorulul dupd scoaterea cheli de contact ele sunt puse autom at pe lumlnlle de pozitie.

„ C o n d u c a n d e c o ­ n o m ic e c o /o g ic ”. Im e d ia t c e g e a m u l d in s p a te e s te c la r. Aceasta !nseamna ca batala farurilor se adapteazd automat starii de incarcare a autovehiculului. la punerea co nta ctu lu i m otor.llu m in a r e a in s tr u m e n te lo r d e b o rd CSnd luminile sunt aprinse. 3 • B u to n c o m a n d a io r e g ia r e fa r u r i* Corespunzator conditiilor de Incarcare ale autovehiculului se poate regia electric pozifla farurllor Aceasla previne orbirea partenerilor de trafic creeaza o bund vizibllitate conducatonilul auto.v e z i s i m a n u a lu l 3 . R e g la r e a d in a m ic a a fa r u r ilo r La vehiculele cu latn pi d e d e s c a rc a re in g a z se are la dispozltie un sistem de reglaj dlnamlc al farurilor. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 41 . Pentru reducerea distantei de iluminare rotiti rozeta de la pozitia de baza (-) !n jos. r 4 .In c a lz ir e a lu n e te i |» ii Instalatia de incalzlre functloneaza numai cand contactui motor este pus. C o n s u m u l re d u s d e c u r e n t c o n d u c e la s c A d e re a c o n ­ s u m u l c a r b u r a n tu lu i . in s ta la tia d e in c ^lzire va f i o p r it a .2 . M i^carile vehlculului la demaraj respectiv la franari vor fi automat echilibrate.U T ILIZ A R E 2 . intensitatea de iluminare a aparaturii se regleaza prin rotirea rozetei de langa comutatorul de lumlni. Farurile se pot regia nutnai cand faza scuita este aprlnsa. Cand insta­ latia de Tncdlzire functioneaza se aprinde 0 lampa de control Tn comutator.

C o n e c ta r e a /d e c o n e c t a r e a fa z e i m a rt C o n e c ta re a : Se conecteaza comutatorul de lumini pe faza scurtd. La aprinderea fazei marl se aprinde lampa de control din tabloul de bord. A te n tie t InstalaUa functioneaza si cu contactui mO' tor luat. Dupa ce se scoate chela de contact. Semnalizatoarele se decupleaza automat dupa efectuarea manevrei de viraj. atata timp cat u$a $oferului este deschisa.lam pa de control trebuie sa dipeasca. se aude un sunet (zgomot de avertizare). se opre$te datorita unei defectiuni tehnice. tmpingeti maneta In fata (3).R u lo u e le c t r ic p a r a s o la r * Parasolarul poate fi tras automat pe luneta.vezi pag. V 42 LUMINI SI CAMP VIZUAL LUMINI $1 CA m P VIZUAL 43 . $1 lampa de control corespunzatoare este aprinsa .maneta in sus ( 1) Lumini de parcare s tin g a . Lumini de parcare dreapta . CSnd aprindeti lumintle de avarie. In d ic a t ie La utilizarea echlpam entelor de sem ­ n alizare $1 ilum inare descrise se vor respecta hotararile legale.se aprinde $i lampa de control a fazei mari din tabloul de bord. D e c o n e c ta re a : Se trage de maneta in sens opus sagetii 3.maneta in jos ( 2) & a n d r u lo a l p a ra s o la r e s te d e s f i k i u t .maneta in ios ( 2 ) Cand semnalizatoarele functioneaza. A prindeti lum inlle de avarie cSnd de exemplu: .aveti nevoie de ajutor sau . toate lampile de semnalizare ale vehicululul se aprind simuitan. S e m n a liz a r e a la s c h im b a r e a d ir e c t ie i d e m e rs $1 a b e n z ii Ridicati ( 1 ) sau coborati (2 ) . A v e r t iz a r e lu m in o a s a Se trage m aneta spre volan ( 4 ) . pen tru a p ro teja im p o trlv a ra d ia tiilo r puternice. Pentru desfacerea sau strangsrea ruloului parasolar apasati scurt tasta.L u m in i d e a v a r ie ^ 6 .14.vehiculul dvs.maneta In B U S (1 ) Pentru a semnaliza la stanga . ' v i z i b l f i t a t e a c £ ttr« - ^ > a le retro vizrare ^ Instalatia de semr^alizare functioneaza numai cu contactui motor pus. Pentru a semnaliza la dreapta .<j I lu i^ /^ n c U IIL IZ A H t M a n e ta p e n tru s e m n a liz a r e s i fa z a m a re 5 .pand la f f t punctui la care simtiti 0 opozrtie §1 mentineli in aceasta p ozitie . Parasolaail se va des1a$ura p3na la capat. L u m in i d e p a r c a r e Lumina de parcare se aprinde numai cu contactui motor luat. in te r io a r ^ este lim lta t d . Cand este conectatS faza mare rSmSne conectata faza mica. Va mgam respectati hotararile iegale.afungeti la coada ur)ui ambuteiaj . Vor lumina intermitent 5 ! lampile de avertizare din bord $1 lampa incorporata in intrerupStonjI pentru avarie.

... trebuie sa fiti atenti la capacul portbagajului sS tie totdeauna inchis cand vehiculul este parcat.......................... lampa se stinge imediat..... De aceea.......... Totu^i........ L a m p ile d e c it i t d in f a t a Prin apasarsa comutatorului corespunzator B se aprinde sau stinge lampa de citit............. L a m p a d e p o rtb a g a j Lampa se aprinde cand capacul portbagajului este deschis (functioneaza ?i c§nd luminilesuntstinsesicontactui motor luat).... la incuierea vehiculului sau la punerea contactului motor...... dupa ce se descuie vehiculul. iiu m in a r e to r p e d o Lampa se aprinde numai cand lumina din vehicul e aprinsa si capacul torpedoului este deschis..... Pozitiile intrerupatorului: Pozitia din mijioc • o p rit..... Astfel se evita descarcarea bateriei vehiculului.. se deschide o usa sau se scoate chela din contact............ iam pa interioara este aprinsa circa 20 secunde... lumina comandata de intrerupatorul u s ii.............co n ta c t u$a (lu m in i co m a nd ate de intrerupatorul usii)...lampa interioar§ este aprinsa co ntin uu .. o p rit........ L a m p a in t e r io a r a s p a te Pozitiile intrerupatorului: lampa interioara este aprinsa co ntin uu ........ La vehicule cu inchidere centralizata........... Stanga .... O O C o m a n d a la m p ii in te r io a r e Lampa interioara se stinge dupa maxim 10 minute daca u$a este deschisa...U T IL IZ A R E L a m p i in t e r io a r e L a m p a in t e r io a r a f a t a in tre ru p a to ru l A Prin acest intrerupator sunt comandate lampa Interioara din fata si cele 2 lampi de citit...... 44 LUMINI SI CAMP ViZUAL ... intrerupatorul fampii interioare re­ spective trebuie sa se gaseasca Tn pozitia ...............lumina comandata de intrerupatorul u § ii......... Dreapta .............

pauzele intre stergeri se regleaza automat prin senzor tn functie de cantltatea de ploaie. aceasta cand este conectata functia de $tergere intermltenta.vezI pagina 46. S e n zo rii d e p lo a ie * La vehlcule cu senzori de ploaie. Comutatorul spre dreapta . restu rl de inse cte ) tre b u ie totusi indepartata de la geamurile farurilor. Atentie! P e n tr a q b u n a v iztfa ilfta te s u n t n e e e s a re $ t« r{||ito a re d e p a rb riz In iKiRd s ta r e • v e z t p a g in a 4 6 . murdaria persistent^ (ca de ex. Ellberatl maneta . • M is c a re le n ta a $ te rg a to ru lu i Maneta in pozitia 2. M i^ c a re a la in te rv a le a ^ te rg a to ruiui Maneta in pozitia 1.fa r u r i* Cand fa ru rile sunt aprinse geam unie famrilor sunt spalate ori de cate ori este spalat parbrizul. In s t a la t ia d e s p a la r e . La Intervale egale. $tergdtoarele de parbriz instalatia de spalat parbrizul functioneazS numai cand contactui motor este pus. atuncl cand se Introduce ctiela ?n contact.pauze lungi Pauzele mtre §tergeri sunt comandate 5 I in func|ie de vlteza. • Schimbarea stergatoarelor de parbriz . La d u ze in c a lz ite p e n tru s p a la t p ar­ b r iz u l* . Pentru acea sta o p riti 5 ! rep o rn iti fu n c tia de stergere intemiitenta.pauze scurte Comutatorul spe stanga . Oupa talerea contactului motor trebuie sa activatl din nou senzorul de ploaie.instalatia de spalare se opreste stergatoarele functioneaza inca aproximativ 4 secunde. in functie de temperatura exterioara. Cu comutatorul A se pot selecta 4 trepte de temporizare. in a in te d e a p o rn i s te rg a t o a r e le de p a rb riz v e rific a ti d a c a l a m e le ^ t e r g a t o a r e lo r n u s u n t in g h e ta te p e p arbriz! • S te rg a to ru l • o p rit Maneta in pozi'tia 0 . C a n d e s t e f o a r t e fr ig $ i in g h e t a fa r a . In d ic a tie • Completarea lichldului de spalare • vezi manualul 3. M i$ c a re ra p id a a s te rg a to ru iu i ■ l^aneta in pozitia 3. LUMINI SI CAMP VIZUAL 45 . se regleaza automat energia termlca.Instalatia de spalare 5 ! 5tergatoareIe functioneaza. de exemplu la umplerea rezervorului.2.U T ILIZ A R E S te r g a to r si in s ta la tia d e s p a la t p a rb riz u l • S te rg e re sin g u lars Maneta in pozitia 4. • P o s ib ilita te a d e s te rg e re /s p a la re a u to m a ta Trageti de maneta spre volan 5 . Prin comutatorul A din maneta sterga­ toruiui de parbriz se poate regia individual sensibilitatea senzorulul de ploaie.

Inform atll supllm entara puteti obfine la dealerll Volkswagen. VIbrarea poate 1i indepartata prin folosirea une'i substan}e ce dllueaza grasim lle.U T ILIZ A R E L a m e le s t e g a t o a r e lo r d e p a r b r iz A te n iie ! • P e n tru b u n a v iz fb liK a te sunt n e a p d ra t n e c a s a re ^ te rg a to a re in b u n d s ta re . 46 LUMINI $1 CAMP VIZUAL . Urmatoarele cauze pot duce la vibrarea lamelor de parbriz. • La spalarea vehlculelor cu Instalatle au­ tomata de spalare. F ix a re a Ia m e i Clema de siguranta trebuie sa Intre in locul special destinat din bratui stergatorului se aude zgomotul de fixare. L a m e le s e d b fin la d e a ie rii V o lk s w a g e n . oe partea conducStorulul. • Se apasa clema de siguranta in directia sagetll A. • Cand lamele stergatoarelor sunt deteri­ orate. La m ontarea lam elor se vor respecta urmatoarele: . Verificati unghiului pe care tl efectueaza Stergatorul la un dealer Vollcswagwn $i daca e cazul se corecteaza. L a m u rd d rire p u te m lc a . • 03n m o tiv e d e s ig u ra n fa ia m ele s t e r g d t o a r e lo r t r e b u i e a n u a l s c h im b a fe o d a t a s a u d e douS o r i. ia> m e ie s te r g a to a r e lo r d e p a rb riz tr e b u ie c u r a t a t e re g u la t c u un a g e n t d e c u r a tir e g e a m u ri. d e e x e m p tu r e s t u r l d e in s e c f e c u r d i a r e a $ te r g d to a r e 1 o r s e f a c e e u un b u re te s a u p ro so p .deflectorul de aer al Iamei. Substantele degresante nu pot Indeparta depunerile. • P e n tr u a e v H a m u n la rfre a . S c h im b a r e a la m e lo r $ te r g a t o a r e lo r d e p a r b riz S c o a te r e a ia m e i • Desprlndetl brajul §tergatorulul de par­ briz si pozi}ioriati lama in unghi drept fata de bratui ^tergatorului. . Aceste resturl se pot indeparta numal cu un agent de curajare special.lama pe partea din dreapta $cferului treb uie sa fie tn d re p ta ta cu partea convexa in jos. acestea pot de asemenea s& vibreze. Schimbatl lamele $tergatorutul. pe parbriz pot rdmane resturl de grasimi. • Se scoate lama stergatorului in directia sagetii B apol scoateti-o in sens opus. • Unghiul de a ^ z a re de la bratui stergatorului nu este corect. trebuie sa fie orientata cu fata in jos.

R e g la re a s in c ro n iz a ta a o g lin z ilo r in primul rand ambele oglinzi trebuie adiise in pozitia de baza. Pentru aceasta. OgllnzMe exterioare se pot regia prin O glinzile exterioare c o n v e x e (curbate butonul rotativ. R e g la r e a o g lin z ilo r e x t e r io a r e In d ic a t ie p e n tru u tiliz a r e a o g lln O g linzi e x te rio a re re g la b ile z ilo r e x t e r io a r e c o n v e x e sau e le c tr ic * a s fe r ic e * . asa cum a fost descris mai sus. initiala. inainte de a strabate o instala|ie de spalat automata. Oarcasa oglinzii nu trebuie in nici un caz adusa manual la loc.Oglinda exterioard din dreapta Oaca sistem ul de reglare e le ctrica a le le d in s p a te .ix V LUMINI SI CAMP VIZUAL 47 . o glinzile revin la pozltia s p a te .O g lin d a r e t r o v iz o a r e I. lovirea la manevre). intea pornirii asHel inca l sa se permita Apoi puteti regia simultan ambele oglinzi. L . i0 In d ic a tie Daca oglinda a fost mutata datoritd unei forte externe (de ex. oglinda trebuie reglata e le c tr ic . Aceste oglinzi . B . regl§nd numai oglinda conducdtorului. puteti regia Oglinzile exterioare a s fe r ic e au suprafata oglinda manual prin apasarea rDarginii curbata variat. D e a c e e a A . Asttel se trage carcasa oglinzii cdtre masind.cu deschidere mare cresc campul de vedere mai suprafefei oglinzii. spre exterior) maresc campul de vedere. Daca rotiti rotita in d is t a n t a p a n a la v e h ic u le le d in alta directie. apoi oglinda din dreapta cor^ducaOglinzile retrovizoare trebiiie reglate inatorului.Incalzirea oglinzilor exterioare cu a c e s te o g lin z i nu s e p o a te eva> lu a c o r e c t d is ta n ta p a n a la v eh ic u R . o g lin z ilo r se deiecteazS. R a b a te r e a o g lin z ii e x t e r io a r e Oglinzile exterioare pot fi rabatute.Oglinda exterloara din stanga totu^i obiectele par mai mici. deoarece functia oglinzii ar fi schimi' -i ?■ li batS. O g lin z ile in aceasta pozitie ambele oglinzi exterioare a c e s te a au o u t ilit a t e lim ita ta d e fa p tu i c a nu se p o a te e v a iu a c o re c t sunt rabatate electric. reglati mai intai oglinda din stdnga conducStorului. vizibiiitatea in mers.Rabaterea ambelor oglinzi exterioare* mult decat oglinzile convexe. . oglinzile trebuie rabStute pentru a evita deteriorarile. inspre '■ ■ interior pana se opre^te.

R e g la r e a o g lin z ii in te r io a r e O g lin d a in te rio a ra a n tio rb ire m a n u a la Pentru reglarea de baza a oglinzii. Pentru reglarea antiorbire. parghia de pe muchia de jos a oglinzii trebuie sa fie impinsa in fata. Cand contactui este pus. Oglinda se muta inapoi in pozitia originala. M e m o ria p e n tr u o g lin d a e x t e r io a r a * V e htculele c u m e m o r ie p e n t r u s c a u n u l c o n d u c a t o r u lu i* au o memorie pentnj oglinzile exterioare. oglinda se comuta iarasi pe pozitia normala. Reglaiile o g lin z ilo r e x t e r io a r e sunt retinjte automat Tn memorie In corelare cu pozi]ia scaunului conducM orului . oglinda interioard se intuneca automat in functie de intensitatea luminli din spate (de ex. lumina farurilor). Pozitia prestabilita a oglinzii exterioare dreapta pentru mar$arier poate ti moditicata corespunzator nevoilor individuate $i memorata .vezi pagina 53.vezi pagina 53. La mersul in marsarier.U T IL IZ A R E In c a iz ir e a o g lin z ii* Incalzirea oglinzilor exterioare functioneaza in pozitia A a butonului rotaliv indepen­ dent de instalatia de incalzire a lunetei. maneta se trage in spate. O g lin d a c u re g la re a u to m a ta a n tio rb ire * Reglatl oglinda manual. de indata ce se scoate maneta din mar§arier. Astfel la parcare se permits vederea pana la m arginea bordurii. respectiv selectorul tn pozitia R. oglinda exterioara dreapta se muta autom at in pozitia p re s ta b ilita . daca comutatorui a fost pus pe oglinda dreapta. 48 LUMINI SI CAMP VIZUAL . R e g la re a a u to m a ta a o g lin z ii e x te * r io a r e -d r e a p ta p e n tru m e rs u l m ap o i Cand se merge Tn m ar§arier.

Dupa ridicarea capacului. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 49 . p rin o g lin d a r e t r o v lz o a r e In t e r i o a r a . Tragetl ruloul ?n sus $i agatati-l in suporturile laterale. A to n fitt! C a n d r u lo u l 6 s t e ir a s .42. se apiinde o lampa.U T ILIZ A R E P a r a s o la r e Parasolarele pot fi scoase din suportut la­ teral $1 intoarse catre usi. In dica til su plim e ntare despre „R ulou electric parasolar*" . scoateli-l din suporturi^i lasati-lsasenjieze u$orln jos. Cu ajutorul parasolarelor m ici de sub lampile Interloare din fata puteti acoperi spatlul de deasupra oglinzii retrovlzoare interioare.vezi pag. Pentru rularea parasolarului. Oglinzile de machiaj sunt prevazute cu capace. R u lo u d e p r o t e c t ie c o n tr a s o a r e lu i* Acest parasolar se folose^te Im potriva radiatiilor intensive. e s t e re d u s a . v iz ib i* l i t a t e a fn s p a t e . pe luneta.

• in tim p u i m e rs u iu i p ie io a re fe s e f i n t n t o f d e a u n a in p e n tru p ic io a re . Respectati reglarea de baza a s ca jn u lu i conducatorului $1 pasagerului fa(a. neobosltoare a corpului . — fnclinafia spdtaruiui se regleazci astfel incSt spatele sa se reazeme complet pe sp ^tar iar punctui cel mai de sus al volanului sa poata 1i ajuns cu bratele usor indoite. de pe aceasta pagiria. deoareoe la caxut unei m an evre b ru fte . Ateniie! . re s p e c tiv ta b io u i d e b o rd . 50 SCAUNE SI AMENAJARI .accesul sigur.po2 i|ia relaxata.spatarul in pozitie vertical^ . ifu treiM ifr sd s e gd»ease& iticid> d a tS o b ie cfe fn sp a flu f pentru ptcioai^B. .p r o te c tie m a x im a o fe rita d e Cen­ tu r a d e s ig u ra n fa $i s is te m u lu i A irb a g . Reglati-va scaunitl dupa cum este descris in pagintle urmatoare. . debf«1a sa u a c c ^ e ra ! S c a u n u i p a s a g e r u lu i la t a Va recomandam sa reglati scaunui dupa cum urmeaza.fn n lc i u n c a z : litt s e pun p e i>ord s a u p e s c a u n e .picioarele sa stea comod in spajiul pen­ tru picioare .S c a u n e le d in fa | a Reglarea corecta a scaunului este importanta pentm: . rapid la elementele de comanda . A te n tte ! • S c a u n e fe d in < a tii n u traibuie tm p ln s e p re a a p re s p e l ie voian.scaunui se plaseaza cSt mai mult posibil spre spate.Pe directte longitudinals scaunu! condu­ catorului se regleaza In asa tel incat pedalele s3 poata fi apisate cu pictoarele u$orindoite. a c e ste a p of ajunge Tii zona p«<lEtTelor. S c a u n u i c o n d u c a to r u lu i Va recomandam sa reglati scaunui condu­ catorului dupa cum urmeaza. Nu veft m ai p u te a fra n a.

R id ic a re a : Ridicati maneta din pozitia de bazS.R e g ia re a tn a itim ii s c a u n u lu i* Prin actionarea „ca la pompS" a manetel din partea exterioara a scaunului. scaunul poate fi ridicat sau coborat. A t e n tie ! D in m o tiv e tie s ig u raii^ a s c a u n u f s e re g te a z a p e d lr e c fie lo n g itu d in a is n u m at cS n d v e ttic u lu i e s fe o p rit! 4 . SCA UNE SI AMENAJARI 51 . Astfel coioana vertebrala este spri}inita In pozitia el naturala $i pozifia corpuiui este mai putin obositoare pe distance lungi. A te n tie ! fn lim p id m e rs u lu i s p M a r e le nu tr e b u ie s a f te in c lln a te p re a m u lt fn s p a te .R e g ia re a s c a u n u lu i p e d ire c tie lo n g itu d in a la Se trage maneta si se impinge scaunul. pema din zona lombara se arcuiegte u§or Tnainte.R e g ia re a re a z e m u lu i lo m b a r* Prin rasucirea rozetei de mana.R e g ia re a in c lln a tie i s p a ta ru lu i Va desprindeti de spatar si se rSsuce^e rozeta de mana. „pompati". C o b o ra re : Cobord^i maneta din pozitia de bazS. Apol se elibereaza maneta iar scaunul se impinge pana se bfocheaza. 1 . 2 . p. e a e i e s t e in ffu e n fa ta e f i c a c i t a t e a c e n t u r ii d e s ig u ra n ta .pompati".3 . A te n tie ! • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta in a jt i m e a s c a u n u lu i s o f e r u lu i s e re g le a z S n u m a i c a n d v e h lc u iu l e s t e o p iitt « A te n tie la r e g ia r e a in a ltim ii s c a u n u lu i! O re g ia re n e a te n ta si n e c o n t r ^ a t a d u c e ia ra n irt p rin s tn v ire .

se regleaza inaltimea scaunului.partea din {ata a pemel Tn sus / jos 3 . A ie n tie f • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta scaun e l « s e r e g le a z a n u m a i c 4 n d v e h ic u lu l e s te o p rlti • A te n iie la re g la re a s c a u n e io r! O r e g la r e n e a t e n t a s i n e e o n tro la td p a a te d u c e la rS niri. Reglarea scajnului se poale face §1 cand chela este scoasa din contact. • R e g la re a e fe c trtc a a s ca u n e lo r fu R C tlo n e a z a c a n d m o to r u l e s te o p rit s a u c h e ia e s t e s c o a s a d in c o n ta c t. O e a c e e a c o p iii n u tre b u ie la s a ti n e s u p ra v e g h e a ir in v e h ic u L In tre rM p a to ru l A 1 -scaunul Tnalnte/ Inapol 2 .partea din spate a pemel in sus / jos 2 §i 3 simultan . In tre ru p a to r B Sageata 1 : spatarul se mi^ca 7n fata Sageata 2: spatarul se mi$ca in spate. ^ 52 SCAUNE SI AMENAJARI . A te n tie ! S p a ta ru l n u tre b u ie tn c lin a t p r e a m u lt Tn s p a te e S c i e s te in fiu e n ta t n e g a tiv e fe c tu i c e n tu r ll d e sigura n ta . 3) de la reglare manuala. Prin rozeta de m in d C se regleaza mecanlc s u p o rtu i lo m b a r.U T ILIZ A R E S c a u n u l c o n d u c a to r u lu i $i s c a u n u l p a s a g e ru lu lu i d in d re a p ta (r e g la r e a e le c t r ic a ) Prin comutatoarele A si B se regleaza electric scaunele. Vezi si descrlerea (poz.

individuaie §i sa memorati reglarea p re s ta b ilita a oglinzii pentru marsarier (vezi pagina 48). Va rugam sa cititi 5i informatiile JniJializarea sistemului de memorie” de la pag. SCAUNE SI AMENAJARI 53 . La schimbarea conducatoruiui la apasarea tastel. M e m o ria p e n tr u s c a u n u l c o n d u c a to r u iu i* Memoria scaunului conducatoruiui ofera posibiiitatea m em orarii individuaie ale reglarilor scaunului oglinzKor extenoare. 47) • Apasati una din tastele de memorie D $i tinefi apasat cam 3 secunde pSnS cand un semnal acustic confirm^ memorarea. • DacS deconectati bateria vehiculului. Scaunul $i oglinda exterioara se regieaza atunci numai manual. Prin tastele de memorie puteti memora §i comanda . • Frecare noua memorare pe aceea$i tasta 0 $terge pe cea anterioara. • Comutati pe oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47).reglarile oglinzii exterloare (stanga §i dreapta) pentru d e p la s a re a in a in te .U T ILIZ A R E M e m o r a r e a r e g la r ilo r p e n tru s c a u n $ i o g lin z i la m e rs u l in a in te • Puneti contactui motor.re g la rile o gllnzll e xterioa re (numal dreapta) pentru m a r^ a rie r in plus puteti apela una dir» pozitiile memorate cu telecomanda cheil.reglarile scaunului ^oferului . scaunul $i oglinzlle e x te rlo a re su n t a utom at a da pta te In pozitiile individualizate. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. • Selectat! mers inapoi • Reglati oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47). se sterg toate regiariie m em orate pentru scaun $i ogltndd. Prin intrerupatorul E pute{i deconecta oricand sistemul de memorie. • Reglati scaunul la pozitia dorita (vezi pag. M e m o r a r e a re g la rti o g lin z ii p e n tr u m a r s a r ie r Aveti posibiiitatea sa modificati corespunzator nevoilor dvs.56.52) • Reglati ambele oglinzi exterioare (vezt pag. In d ic a tie • Varecomandamsatncepeji memorarea cu tasta din stanga §i sa indicati unnatorului conducator o tasta de memorare. Maxim 3 persoane pot memora reglarile lor ind ivid ua ie pe una d in ta ste le de memofie D. Reglarile sunt memorate prin tasta de inemorie selectata.

• Apasati tasta-Memory D. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia m emorata. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia memorata pentru mersul inainte. Va rugSm sa citili $i informatiile „lnitializarea sistemului de memorie” de la pag. In d ic a tie • Daca cheia a tost deja alocata inainte unei alte taste de m em orie. se Sterg toate reglarile memorate pentru scaun $i oglinda. trebuie s3 alocati tasta de memorie corespunzator teleco­ menzii. tastei de memorie . 5 ! |in e ti tasta apasata cam 3 secunde panS cand un semnal acustic confirma memorarea. Reglarea este memorata la tasta selectata. Daca e necesar puteti procura o alia cheie cu telecomanda prin dealerul Volkswagen $i apoi sa 0 alocati tastei de memorie dreapta. • Im ediat ce ie§iti din m ersul Tnapoi. • La fiecare noua memorare a reglSrilor scaunului si oglinzii pentru mersul Tnainie trebuie sa rememorati $1 reglarea indivi* d u a la a oglinzii exterroare dreapta pentru mar^arier. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. Acest procedeu se opre§te daca reglati oglinda manual pe pozijia noua dorita de dvs. care este deja ocupata de alta cheie. La a io c a re a c h e ii c u te le c o m a n d a t r e b u ie s a p r o c e d a t i d u p a c u m u rm e a z a : Dupa memorarea reglarilor pentru scaun §i oglinda aveti 1 0 s e c u n d e pentru a aloca chela tastei corespunzatoare de memorie. Va recomandam sa alocafi 0 cheie cu telecomanda llvrata de la fabrica. In d ic a tie • Imediat ce ati selectat mersul inapoi. • A p^atitastadedeschidereachell (vezi pagina 24) §1 m entineti apasat cam o secunda pSna c§nd un semnal acustic confirms aiocarea. • Daca se aloca cheia unei taste de memorie. „vechea° alocare se ^terge.stanga §i cealalta (astei mijlocii. • Scoateti cheia din contact. A io c a r e a t e le c o m e n z ii c h e ii* la t a s t e le d e m e m o r ie Pentru ca sa puteti apela reglarile memo­ rate si prin telecomandd. „vechea” alocare se 5terge. la care surrt memorate reglarile scaunului §i oglinzii p en tru m ersul in a in te . 54 SCAUNE SIAM ENAJARI . Reglarile sum memorate prin tasta de memorie selectata. 56. • DacS deconectati bateria vehiculului. • Aiocarea unei chei cu telecomanda la 0 tasta de m em orie se m entine §i cand m em oratl noi regldri ale scaunului si oglinzii.

Apasati scurt tasta de deschidere a cheii (vezi pagina 24) §i deschideti usa conducatorului. A p e la r e a r e g la r ii o g lin z ii p e n tru m e rs u i in a p o i • Comutati pe oglinda exterioara dreapta (vezi pag. Oglinda exterioara dreapta se mutS acum automat in pozi{ia memoratS. Daca apasati pe una din celelalte doua i^ ^ t a s t e . In d ic a tie Daca In timpul reglarii automate a scau­ nului si oglinzii apasati Tncd o data pe una din tastele de memorie se intrerupe procedeul de apeiare. pSna cSnd scaunul oglinzile exterioare sunt aduse in pozitiiie memorate. „ M e m o rie • a p a s a re lu n g a ”: Apasati ^ pe tasta de memorie dorita D.A p e la re a p rin te le c o m a n d a * R e g la rile m em orate p e n tru scaun si o g lin d d le p u te fl a pe la num ai cu c o n ta c tu l m o to r t a ia t si usa conducatorului in c h is a . Apdsafi apoi iarS^i pa tasta apasata prima data se continue prccedeul de apelare. . La reapdsarea intrerupatorului E puteti reconecta sistemul de memorie. A p e la re a p rin ta s ta d e m e m o rie Reglarile scaunului oglinzii pot fi apeiate din m otive de sig u ra n ta num ai cu c o n ta c tu l m o to r lu a t. • Selectati mersul inapoi. Scaunul $i oglinzile exterioare pot fi acum reglate numai manual. In d ic a t ie p e n tr u u tiliz a r e a in t r e r u p a to r u lu i E • Prin apasarea (eiiberarea) intrerupato­ rului E sistemul de memorie este deconectact.s is te m a u to m a t”: Apasati scurt pe tasta de memorie doiita D cand u?a conducatorului e s t e d e s c h is a . Un eventual procedeu de apelare intrerupt nu poate fi continuat. SCAUNE $1 AMENAJARI 55 . scaunul si oglinzile sunt aduse in pozitiile memorate corespur\zatoare acelei taste. • Varecomandamsadeconectati sistemul dumneavoastra de memorie cu intrerupatoml E numai cSnd vehiculul este utilizat deunconducatorlacare nutrebuie memo­ rate reglarile pentnj pozifionarea scaunului 5 l ogltnzilor. oglin­ da exterioara dreapta se muta Inapoi in pozitia memorata pentru mersul inainte. In d ic a tie Imediatce se iesedin mersul inapoi.. i | | ^ A p e ta r e a r e g la r ilo r p e n tr u s c a u n s i o g lin d a la m e rs u l In a in te Reglarile memorate pot fi apeiate atat prin tastele de memorie D cdt prIn telecomanda*. Scaunul $i oglinzile exterioare se muta acum automat In pozitiile memorate. Aid puteti alege intre douS posibilitdtl de apelare: „M e m o rie . 47). cdnd u$a 9 0 conducatonjlui este deschisa s au Inctiisa. Scaunul ?i oglinda exterioarg se muta automat in pozitiile memorate.

• Reglati spatarul pana ia oprire. spate 1 . In it ia liz a r e a s is te m u lu i de m e m o rie • Deschideti usa conducatorulul. Pentru oprirea ?nc3lzirii rotfti rozeta in pozitia de baza (0 ). • Puneti contactui motor. una din ta s te ie d e m e m o rie s au unui din c o m u ta to a re le de re g la re a s c a u n u iu i.52). 56 SCAUNE SI AMENAJARI .in c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in d r e a p ta Pema $ spatarele scaunelorpot fi incaJzite 1 electric c§nd contactui motor este pus.In c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in s ta n g a 2 . in tata (vezi pag. Incalzirea este pomita de la rozeta tot de a id se poate regia in intensitate. Sistemul de memorie esie acum larS^i initia liza t §i astfel capabil com plet de functior>are. • Reglati pema pana la oprire in fata §i sus (vezi pag.52).U T IL IZ A R E in c a lz ir e a s c a u n e lo r * O p rir e a d e u rg e n fa In c a z d e u rg e n ta p u te tl in tre ru p e o ric e p ro c e d e u d e a p e la re a pasan d in tre ru p a to ru l E (d e b lo c a re ).

• Eficienta optima se atinge cand margi­ ned supetioara a tetiereiseafla c e l pufin la inaltimea ochllor. D e m o n ta r e a $ i m o n ta r e a Pentnj demontarea tetierelor se trage in sus pana la oprire. R e g la r e a m a ltim ii • Tetierele se apuca lateral cu ambele maini §1 se n^i$ca Tn sus sau in jos. SCAUNE SI AMENAJARI 57 .U T ILIZ A R E T e tie r e ’ T etie rele sunt reglabile in ina ltim e $i trebuie reglate corespunzalor marimii persoanei. Pernele reglate corespunzator ofera impreuna cu centurile de siguranta 0 protectie optima. Tetierele din spate pot fi scoase numal daca aducetl spataail putin In fata. Pentru remontare se introduc tijele tetlerelor !n ghidaje pdna se blocheaza cu un zgomol. se apasa siguranta (sageata) simultan se extrage tetiera.

puteti cobori capacul. B r a t e le d in s p a t e * Bratele din spate pot fi rabatate.B r a fe le s c a u n e lo r * (C o tie re ) B r a t e le d in f a t a * In brat se gase§te un sertar. Pentru deschiderea sertarutui ridicati capacul. 58 ----. putefi modifica 51 lungim ea bratelor prin tragerea Tnspre Tnainte respectiv impingerea inspre spate a capacului. Brajele scaunelor pot fi reglate in Inaltime in mai multe trepte. CSnd a{i depa^ft punctul maxim. Pentm deschiderea sertarului apasati tasta din partea frontala si ridica}) capacul. pana se atinge pozitia dorita.SCAUNE AMENAJARI . pentnj sporirea confortulul. In brat se gase$te un sertar. in afarS de aceasta. Pentru aceasta ridicati capacul bratelor treptat.

A te n tle ! . Pentru aceasta maneail A de sub coloana volanului se apasa in {os $i se aduce coloana In pozitia doritd. in linal maneta se apasa iara^i in sus. • Toate pedaiele trebuie sa poata reveni fara impedimente in pozitia lor inijiala. a m b re ia s a u a c e e le ra ! :• R e g fa re a c o lo a n e l d e d ir e c tie s e p o a te fa c e numaJ c d n d vehi> c u fu l s ta tio n e a z d . • D in m o tiv e d e s tg u ra n ta m o - com plet fn sus* pentni c a sS nusi itH H iifice p o z i|ia n e in te n tio n a i fn fim p u i m e rs u iu i.C o lo a n a v o la n u lu i r e g la b ila P e d a le ie U tiiiz a re a p e d a ie lo r nu tre b u ie sa fie n ic io d a ta im p ie d ic a ta ! De aceea nu trebuie plasate obiecte in spatiul pentru picioare. d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru ^ te s a u fia n a r l. deoarece acestea pot aluneca sub pedale. • Pedaleie de ambreiaj si de accelerare trebuie sa poata ii oricand actionate. A tentie! N u tre b u ie s i s e g d s e s s c a nicio * d a t a o b ie c t e I n s p a f iu l p e n tru p ic io a re . SCAUNE SI AMENAJARI 59 . Coloana volanului poate f] reglata iard trepte in directie longitudinala $i TnaHime. aces> t e a p o t a ju n g e m z o n a d e lu c n i a p e d a ie lo r . In zona pedaielor nu trebuie sa se gaseasca alte covora$e suplimentare: • La avarii ale Instala^ei de franare poate fi necesara o mai mare cursa a pedalel. N u v e t i m a t p u t e a ir a n a . De aceea se utilizeaza numai covorase care lasa libera zona pedaielor §i sunt sigure contra alunecarii.

Inelele de prindere corespund normei DIN 75410. O biectele grele trebuie transportate.3. daca este posibil. Celelatte 2 inele se gasesc in partea din spate a portba-gajului . deoarece gazele de apdere pot ajunge fn s|>atlul in t e m r . In interesul unel deplasari optime trebuie sa se realizeze o distributie egala a sarcini (persoane §i bagaje). De aceea moduf d« conducere s i v ite za • B ^ a g a { e le tre llu ie a s « E a te S n a ^ fe i fncS t ta o frd n a re b n tsca sa nu a lu n e c e ta fa tii it id un o iiie e t . F le c a r e p s s a g e r tre b u ie s a a ib a e r a tiir a corecC H xata ■vezi m anual 2 . r 60 SCAUNE $1 AMENAJARI .1 . • A te n tie c a fir e le d e la in s ta ia tia d e in c a lz ire a g e a m u iu i d in s p a te sa nu f ie d is tru s e d e o b ie c te ascu* t ite . • in tin ^ H rim e rs u lu ittn p o rtb a g a l sau s p a liu i p e n tru b a g a }e nu tre b u ie sa « e a fle n ici o persoand s a u c o p ii. • A tentie. aproape de axa din spate sau mai bine intre axe. De aceea aceste oriticii nu trebuie acoperite. 2 inele se afla pe partile laterale dreapta . „C entura fiu se m erge niciodata cu capaeut portbagaiufui nefncuiat sau chlar deschts. • Aerul expirat se ellmina prin orifidile de aerisire de sub geamul din spate. In e le d e p rin d e r e * In portbagaj sunt 4 inele (vezi sageata) pentru prinderea bagajelor. Cele 2 Inele din fata trebuie trase in afara inainte sa fie utilizate.vezi figurile. la transportarea of»ectetor grele caracteristfclie <te deplasar« se m odified.d a c a e s te c a zu l m u tilize a za in e te de p rin d ere*.stanga !n partea din fata a portbagajului.U T ILIZ A H E P o r tb a g a ju l A te n t» ! • in n ic i un caz flU treb uie depa> f t t e s a rc in iie a d tn is ib ile a te axeior si greutatea to tals admisi> bila • vezi manuaCul 3.

U T ILIZ A R E

B a n c h e t a s p a te

r

Pentru marirea spatiulul pentru bagaje bancheta se poate aduce in fa ta ; la vehicule cu bancheta divizata, se poate actiona separat asupra fiecarei parfl. B lo c a re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i* Daca tasta A de deblocare nu se poate hdlca, trebuie descuiati broasca din tasta de deblocare cu chela B.

D e p la s a re a in f a t a a s p a ta ru lu i* Se trage in sus tasta A simultan se muta in fata sp§tarul - vezi figura. in acelasi timp se poate vedea marcajul rosu de pe tasta. T e tle re le * pot ram ane m ontate daca spatarele scaunelor din fata nu sunt prea incllnate pe spate. C e n tu ra nu tr e b u ie sa f ie p rin s a p e s te un s p a ta r d e p la s a t in fa ta , d e o a re c e la un a c c id e n t dispo zitiv u l e i d e p rin d e re se p o a te desfa c e . R e m o n ta re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i Se aduce spatarul in pozitia initials si se fixeaza. I^arcajul rosu de la tasta A nu trebuie sa mai fie vizibil. In p l u s a t e n t i e c a la r e m o n t a r e C e n t u r a d e s ig u r a n t a s a n u f i e
p r in s a s i a v a r ia t a .

A te n tie ! S p d ta r u t b a n c h e t e i d in spcate tr e b u ie sd f ie fix a t Tr slg uran fa p e n tra csa la o frd n a re b ru s c a niol un o b ie c t d in p o r t t » g a j s a nu a h in e c e in fa ta .

SCAUNE $1AMENAJARI

61

S a c d e b a g a je *
— — —^ _
■_L3

'' • V •. j .Xii_j

■ o h B b B IS S I ■

Cu a jjto ru l sacului de bagaje se pot transporta in spatiul interior in bune conditii schiuri sau alte obiecte lungi. In c a r c a r e a s a c u lu i d e b a g a je Sacul de bagaje se incarca prin spatiul de bagaje. • Se deschide capacul spatiului de bagaje $i se eiibereaza zona de mijloc de bagaje. • Seapasatastadedeblocareacapacului sacului de incarcare din spatiul de bagaje (vezi sageata din figura). • Se rabate in fatS bratui central din spate. • Se apasa tasta de deblocare a capacului sacului de incarcare din Interionil vehiculului §i se scoate. • Se scoate sacul de bagaje $i se desfa§oara. • Se trage limba centurii de siguranta din suportui ei. • Se IntrodLic prin spatiul de bagaje schiuri sau alte obiecte asemanatoare. A s ig u ra re a s a c u lu i d e b a g a je Dupa incarcare sacul trebuie asigurat.

Daca vehiculul este eciiipat cu o c u re a c e n t r a la f n 3 p u n c t e , ia sacul de bagaje se gaseste o curea de fixare. Sacul de bagaje trebuie asigurat ca in figura: • Centura de siguranja (A ) a sacului de bagaje se introduce In locasul din mijloc
(B ).

• Se trage capatui liber al centurii ( C). La v e h ic u le cu o C en tu ra d e b azin sacul de bagaje se asigurS dupa cum urmeaza: • Sescoatecureaua^iseinfasoaraodata sacul Tncepand de jos. • Se introduce limba curelei in loca§ul respectiv. Se intinde celalalt capat al curelei iar restui de banda se ruleaza. P a s t r a r e a s a c u lu i d e b a g a je Atentie s a nu im p a c h e ta ti s a c u l de b a g a je fn s ta re u m e d a . • inchideti capacul sacului din spatiul de bagaje. • impachetati cu grija sacul a$ezati-l in spatiul respectiv. • Introduceti limba centurii de siguranta in suportui ei. • inchideti capacul din spatiul interior al vehicuiului.

62

SC-4 LINE $1 AMEN AJAR!

S u p r a fa ta d e d e p o z ita r e
Suprafata din spatele spaiarelor scaunelor din spate se poate folosi ca spatiu de d e p o z ita re pentru a rtic o le le de TmbracaminleAtentie cala depozitarea hainelor Tn acest spatiu, sa nu se impiedice vizlbiltlatea prin luneta. • A te n fie sa nu se d is tru g a fire le in s ta la tie i de Tncalzire a lu n e te i din c a u z a o b ie c te lo r ta fo a s e . • AenjI folosit iese prin orificiile de aerisire de sub luneta. De aceea aceste orificii nu trebuie astupate.

S u p o rtu I d e b a g a je d e p e a c o p e r is
Cand pe acopert? trebuie sa se transporte sarcini se vor respecta urmatoarele: • CSndjgheaburilede ploaie sunt induse tn acoperi;, suportii de bagaje oblsnulti nu se utilizeaza. Va recomandam sa folositi num al suporfii de baza prevazuti prin fabricatie. • Ace^tt suporti sunt baza unui sistem com plet. Pentru transportul bagajelor, bidcletelor, scandurilor de surf, schiurilor barcllor sunt necesare elemente suplimentare pentru suporti. Toate componentele acestui sistem se pot obtine de la dealerii Volkswagen. • L a u tiliz a re a a lte r s is te m e d e sup o rt b a g a je s a u la m o n ta re a n ec o re s p u n z a to a re , a v a riile p ro v o c a te v e h ic u lu lu i nu in t r a In g a r a n t ia a c o rd a ta . Daca doriti sa utiiizafi suportui de bagaje de acoperis, de la modelul precedent, este nevoie de utilizarea unui adaptor. AWel vehiculul dumneavoastrd poate fi avariat. Gasiti acest adaptor la dealerul dumneavoastra Volkswagen.

A fentie! P e r a fM s p a tiu l^ «ie isa^^je, in tim pul m e r ^ u i m i tre b y ie sa se a fie o b ie e te g re i« , 4 u re sau anfm ale - a r iHfteai fHtne in |wric<ri 4||iasa9«4i tn c a iu l franari bruste

SCAUNE SI AMENAJARI

63

U T IL IZ A H E

A ie n tJ e i

S a rc in a a c o p e ri$ u lu i S a rc in a a d m ls ib ila a a c o p e ris u lu i (in c lu s iv s is te m u i s u p o rt) e s te de 1 0 0 kg ia r g re u ta te a to ta la a d m isib iia a v eh ic u iu lu i nu tre b u ie depasita . • Sarcina se distribuie egal. La utiiizarea sistem eior - suport cu posibilitatea mai redusa de incarcare, nu se poate utilfza sarcina fnaxima admisibila. S u p o rtu i de b a g a je p o a t e fi T n c a rc a t n u m a i p an a la lim ita d e g r e u ta te in d ic a ta In in s tru c tiu n ile d e m o n ta re . A fe n tie f L a t r a n s p o r t t ii p e a c o p e r i^ u i v e h ic u iu lu i a e b ie e te lo r g r e ie , » s p 6 C t iv c u s u p ra fe fe m a r i se s c h lm b S o a ra c iie rls tie ile m ersu* iu { d a to rita m o d tfic a ri! c e n ln iiu i d e g r e u ta te , le s p e c t iv c re ^ te rii G o e f i c l e n t u t u i a e i'o d in a t n ic . A d ap tatfo va n e a p a ra t m o tfo i d e c o n d u c e re s i v lte z a ta a e e s t e c a r a c t e r is t ic i m o d ific a te . • Atentie ca la deschiderea portbagajutul capacul acestuia sa nu se loveasca de portbagajul exterior.

• R esp ectatl n e a p a ra t instructiu n iie d e m o n ta re fu rn iz a te , c in d s e u ififz e a z a s ts te m u t • s u p o it b ag a je de aco p eri^.
« D u p a u n s c u r i p a r e u r s se co m tro leaza im b in a rile p rin $ u ru b u n ^ e ie m e n te le d e f ix a i« , d a c a e s t e c a z u l s e s tra h g dupd un p a reu rs c o r e s p u n u to r s e e o n tro ' i e a x i d in nou.

S istem ui treb tae fix a t m anai in tre p u n c t« fe in d ic a te In fis u ra ta nmt«elnd.u P u n c te le de m a rc a j se S d sesc tn d re p tu i u s ilo r (v e z i « ig e tile > .

64

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

S u p o rtu I d e p a h a re

S u p o rtu I d e p a h a r e d in f a f a Langa (rana de mana se gasesc 2 suporturi de pahare. A te n lle ! N u p u n e tl Tn sii{>ort b d u fu ri fle rb in fi, d e e x . c a f e a s a u c e a l Her* tiin te In tim p e e v e h ic u lu l e s t e in m i^ e a re . in c a z u i unui a c c id e n t s a tt m a n e v re d e fr a n a r e fHoiscd^ feau tu ra fiert>in te s e p o a te ras* tu r n s $1 p o a te c a u z a o p a riri.

S u p o rtu i d e p a h a r e d in s p a t e * in bratele scajnelor se gaseste un sertar. Penlru deschiderea sertarului se apasa ta sta din partea fron ta la si se ridica capacul. In sertar se gaseste un suport pentru paha­ re. Suportui se poate demonta prin deblocarea lui (vezi sageata) se poate pune de exemplu in capacul bratelor. A te n tie ! N u p u n e ti In s u p o rt b a u tu ri fter* b in ti, d e e x . c a f e a s a u c e a l lier> b in te fn tim p e e v e h ic u lu l e s te I n m is e a re . Tn c a z u i u n u i a c e l* d e n t s a u m a n e v r e d e frfiin are b ru s c a b a u tu ra fie r b in te se p o a t e r a s t u m a 91 p o a te c a u z a o p a r ifi.

SCAUNE SI AMENAJARI

65

P riza d e 1 2 V se poate utiliza pentru alte accesorli electiice cu un consum de putere pSnS la 120 W. bateria se descarca. Pentru a □ scoate. In d ic a tie Atentie ca puterea tuturor accesoriilor electrice conectate la prizele din consola mijlocie din portbagaj sa nu depaseasca 120 W. Atte indicajii le gasiti la capitolul „Accesofji’’ manual 3. t 66 SCAUNE SI AMENAJARI . Atte indicatii ie gasiti la capitolul .2.P r iz a P riz a d in c o n s o la m ijlo c ie * O priza se gase§te Tn spate. priza va ie$i de la sine.Accesorii" manual 3. apasati capacul in jos. in consola mijlocie deasupra scnjmterei. bateria se descarca. Cand motorul este oprit. P r iz a * d in p o r tb a g a j O priza se gase$te in partea dreapta jos Tn tapiseria portbagajului.2. P riz a d e 1 2 V din portbagaj se poate utiliza pentru accesorli electrlce cu un consum de putere pana la 120 W. CSnd motonil este oprit.

bateriase descarca.Wt S c ru m ie r e In f a t a I B r ic h e t a Apasatl butonul brichetei. Se deschide scrumiera si se scoate. Apoi scrumlera se prinde $i se scoate. I P e n c o i d e in c en d tu ! SCAUNE $1 AMENAJARI 67 .2.e S n d c h e ia de c o n ta c t nu « s te din cohtacH:. A te n ^ e ! : N u p u n e tr ni<:Sodatil hikrtii fn scrum ierd. Montarea: Se introduce scmmiera. Se impingein fata capacul scrumierei. Daca spirala este tncalzita. Introducere: Scrumiera se fixeaza pe ghidaj si se impin­ ge. Priza de 12 V a brichetei se poate utillza pentru alte a cce so rii e le c tric e cu un consum de putere p§n& la 120 W. A le n tle ! ^Mu p ttiie tl n Ic io d a t S scnifn!eri> ^ r i c o l d e in c en d iu ! in s p a t e In n e a fe n ti s a u n eeaittro la f d a b riiH ie te l p o a te pravoca arsu n ^ fo c < : • B ric h e ta s i p rfzafun cth sneaza $1 . Alte indicatii le gasi(i la capltolul ^ c c e s o rll" manual 3. Scoateti imediat b ric h e ta $1 aprindeti tiQarea la spirala incandescenta. C§nd motoail este oprit. A te n tie ! A te n tie ta u iU ix a re a b r if^ e te U Demontarea. butonul sare ?n fata. De aceea ebpiii n iitra lH iie itiefoo datd la s a tl nasupravesheati Tn vehieu1< Demontarea: Apasatl scurt pe partea de sus a scru­ mierei.

Alte spajii de depozitare se gasesc sub tabloul de instrumente. apasatl §i rasuciti in jo s incuietoarea rabatefi capacul in jos. Pentru deschidere. in consola mijlocie $i in portbagaj. Cantitatea de aer se regleaza prin rotirea duzel.U nU ZA R E S p a tii d e a s e z a r e a o b ie c te lo r MS-540 I K A t e n lie ! V i r u g ^ n u a s e z a fl o b ie c te p e bordul c il a p a ra tu ra . A te n ti« ! D in m o tiv e d e s ig u r a n ^ . e a p a c u l s e r ta r u lu ilr e b u le sa f ie in c h is fn p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lw . S e r ta r u l p e n tru o c lie la r i* Sertarul pentru ochelari se gase§te sus Tn plafon in partea ^oferuiui. S e r ta r Pentru desch id ere se rid ica m anerul capaculji. L o c u l p e n tr u C D >C han g er CD-Changer-ul livrat ds fabrica se gase§te in portbagaj in spatele capitonajuiui din stanga. S e r ta r u l c a r t ii d e b o rd Acest sertar este prevazut pentru cartea de bord. S e r t a r c u r a c ir e * La vehiculele cu instalafie de dimatizare* sau C iim atronic' tn sertar se gase§te o duza de aer prin care poate sufia aer rece {numai cand instalajia de dimatizare este pornita). A c e s t e o b ie c te ar p u te a Ci a z v d rfite Tn (a c c e ie ra re . cyrfafrj. ^ f) 66 SCAUNE SI AMENAJARI .

de avertizare nu mai este disponibil sau doriti sa utilizati alt triunghi de avertizare adresati-va dealerului dvs. in caz ca triunghiul dvs. Apoi extrageti triunghiul de avertizare prin partea de jos. triu n g h iu l d e a v e r tiz a r e T u s a d e p rim -a iu to r * Trusa de prim-ajutor se poate a$eza la stanga Tn portbaga) in spatele unui capac. Pentru a Tl deschlde capacul rasuciti ambele Tncuietori.U T ILIZ A R E T ru s a d e p rim -a ju to r. T riu n g h iu l d e a v e r t iz a r e * Triunghiul de avertizare livrat dfabrica se gSseste intr-un suport in capacul portbagajuliii. Pentru a extrage triunghiul se desfac ^uruburile Tn direcfia sagejii $i se trage in jos suportul. In d ic a tie • Trusa de prim-ajutor §i triunghiul de avertizare nu apartin specificatiei de livrare a ma§inii! • T ru s a d e p rim -a ju to r $i triu n g hiul d e a v e r tiz a r e tre b u ie sa c orespu n da e e rin te io r le g a le . SCAUNE $ / AMENAJARI 69 . Volkswagen. • La tru s a d e p rim a ju to r a te n tie in p lu s la d a ta d e e x p tra re a contin u tu lu i.

.Cheia de roata. w 70 SCAUNE SI AMENAJARI .Cheie 10x13. V e h ic u lu l p o a te sa a ib a : . . ^ ^ • D a e i tre b u ie sd s e fu creze sub veh icu l.Maner-sarma' pentru scoaterea capacelor de roata sau capacelor suaiburilor de roata.Cheie pentru suruburile rotilor. in final. d e m a s in a . In n fe i un c a z c ii e l nu s e rid tc a w e h icu le m a t g re fe s au a lte s a rc in i! • N u p o m lfl n jc io d a t i m o to ru i c ftn d v e h ic H iu l e s f e r id f e a t p e r ie o l d e a c c id e n t! Tnjsa de scule §i cricui se gSsesc intr-un c o m p a rtim e n t in p artea sta ng a sub mocheta portbagajului.Toisa de scule este fixata cu un suport de plastic. . Pentm fixare. A u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ) Tmsa de scule. La autovehicule cu dispozitiv de remorcare' capul sferic demontabil se gasesle intr-un suport din spumS poliuretanica' in compartimentul rotii de rezerva §i este fixat cu o banda elastica. acesta treb u ie sd se f ixez e p e suporti co resp u nzd to ri. d e s c u le s u n t f ix a t e s ig u ra n fa p e n tru c a la u n a c c id e n t s a u o m a ite v ra d e Ir a n a r e b ru s c a s a n u f ie r a n ifi |»asag erii. .T r u s a d e s c u le . r o a t a d e r e z e r v a s i d is p o z itiv u l d e re m o rc a re * T r u s a d e s c u le $i c r ic u i Ateiifie? • C ric u i tiv ra t t ie la fa b ric ^ e s te p re v a z u t n u m a l p e n tn i tip u l d vs .Cric. impingeli partea de sus a suportuiui sub mocheta portbagajului. avand cap interior hexagonal in maner. mai intai se a§eaza tmsa rn compartiment §i apoi suportui de plastic se introduce Tn fanta din tapiteria laterala.Adaptor" pentru $urubiiri de roatS antifurt (!ntr-o geanta separata in trusa de scule). gheara cricului se rote§te complet.cap sferic demontabil . roata de rezerva $i capul sferic* demontabil de la autovehiculul cu dispozitidrem orcare se gasesc Tntr-un loca? sumocheta portbagajului.fnvelis plastic pentm capul sferic Instructiuni pentm montarea si demontarea corecta a capului sferic se gasesc In trusa de scule. (nainte de a aseza inapoi cricui tr» trusa.S tiff de montaj pentru schimbarea rotii. In d ic a tie N u u tiliz a ti m a n e ru l in te rio r h e x a ­ g o n a l a l s u ru b e ln ite i p e n tru desfa* c e re a s au s tra n g e re a s u ru b u rilo r d e ro a ta . . CotuI trebuie tensionat inspre partea laterala a cricului. O is p o z itiv d e r e m o r c a r e * Dispozitivul de remorcare' livrat de fabrtca este alcatuit din: . Lama cheii este schimbabila. Pentru a scoate tnjsa de scule. apucaji suportui. clatinafi-l §i apoi scoateji-l. . A te n tie ! A sjg u ra tU v a c a ro a ta d e te z a rv a .

mocheta se poate ata$a marglnii superioare a portbagajiilui . • Desprindeti mocheta si asezati-o la locul ei.v a e d r a a t a d e re z e rv a .vezi figura. Ea este asigurata cu o roti|3. ^ SCAUNE SI AMENAJARI 71 . A s ig u ra re a ro tii d e fe c te • Asezati roata defecta In loca$iil rotii de rezerva asigurafi-o cu rotlta. Perttru a avea ambele maini llbere la scoaterea rotii de rezerva sau dispozitivuluitie rernorcare*.R o a ta d e r e z e rv a S c o a te r e a ro tii d e re z e rv a Roata se gdse$te In loca$ul de sub mocheta portbagajulur. ^ Aten^Ie! A s i ^ r a t i. d is p o z f t iv u l d e r e m o r c a r e * ': s i t r u s a t i e s e a ie 6 u n i f i x a t e tn s ig u ra n ta p e n lr a c a la un acci> d e n t s au o m a n e v ra d e frs tw re « a nu f ie r a n ifi p a s a g e rii.

• Re janta rojii de urgenja nu se monteaza anvelope obi?nuite sau de iarna. L a u tiliz a re a ro tii d e u rg e n ta * c e e c o n o m is e s te s p a tiu s e v o r re s p e c ta u rm a to a re le p u n c te : • Roata de urgenta este mai mica decat roata normala. Aceasla roata nu numai ca ocupa mult mai pujin locTn portbagaj decSt o roata normala. • M u VB d e p ia s a f t c u o v ite z a p ^ t e 8 0 ktB /hf E v ita ti a c c e ie r a ' l i i e ^ frd n a rite p u te rn tc e l • N u vd det»iasaM n ic io d a t i eu itia l m u tt d e o r o a lS «le u rg en tS . • Roflie de urgenta pentru modelele Passat sunt concepute special pentru tipul fiecarei magini. D e a c e e a tr e b u ie fn lo c u ita c a t m a i re p e d e po sifaii c u o r o M a n o n n a y t. 30 mm. iU fK te a re a ta « tu riIo r< ie za p a d a p e d in m o tiv e t e h n ^ .U T IL IZ A R E Unele modele pot fi delate cu o roata de urgen|a'. dar este si mult mai usoara.2 i>ar. s e m a n t e a z i ro a ta d e u rg e n |a la a x a d in sp a tes R o a ta d in s p a te s cb itn bat a s e n iD n t e u a a p o i fn {o c u l » t i i d e fe c te d in fa t a . Perrtru a evita deteriorarea partilor din partea de jos a vehiculului. De aceea distanta la sol a axei respective se micsoreaza cu aprox. De asemenea nu se utilizeaza rotile de urgenta ale alter vehicule. S e raoo?nanda s a s e m o n te z a ia n fo r iie de z a p s d d in a in te a m o n ta rii rotl}< 72 SCAUNE $1AMENAJARI . De aceea ete nu trebuie schimbate sau utilizate pentru alte tipuri de ma$inS. la o p a n a ta a n v e io p a ro tii d in f a f l . nu treceti peste obstacole marl sau gropi adanci. De asem enea nu se utilizeaza instaiatiile automate de spalare cand roata de urgen{a este montata. D a c d tr e b u ie s a s e m e s rg a c u ta n tu r! d e zd p ad d . p re s lu n e a tre b u ie s a f ie 4 . A te n fie ! • R o a ta d e u rg e n ta e s ie d es tin a ta u tilfz a rii p e n tru s c u rt tim p . • EHipa m o n ta re a ro t ii de e d t m a t re|sed e tre b u ie v e H fle a ta p re s lu n e a a n v e io p e i.

Puterea maxim posiblla de in c ilz ire $i o rapida dezghetare a geamurilor se pot objine numai daca motorul a atins tempe­ ratura sa de functionare. potenului. R e g u la to ru l C • d is trib u ire a a e ru lu i Regulatorul se poate regia fara trepte. Pentru aceasta. A te n tie ! P e n frtt s ig u ra n fa tra ^ c u iu i e s ie im p o rta n t e a t o a t e g e a m u rile sa n u p re z iiite g h e a ta . zS p s d a s au c o fid e n s . funinginii etc. INSTALAVE D E CLIMATIZARE 73 . Duzele din spate ale spafiului pentru ptcioare sunt comandate impreuna cu duzele 5. N u m a i a s tie l e s t e g ar a n ta ta » b u n a v iz ib iiita te . puteti ventiia sau Incalzi spaflul Interior dupa cum se descrie in conlinuare: Temperatura interioara pe care o doriti nu poate fi mai m ica decat tem peratura exterloara existenta. acesta va impiedica patrunderea pratului. E le m e n te d e o p e ra re R e g u la to ru l A .U T ILIZ A R E In c a lz ir e 9 i v e n tila r e ’ ■ ■ if / M l ■y/ \ - V Prin instalatia de incal^re $i ventilatie a vehiculului dvs. D e a c e e a u titfzati in s ta ta fia d e fncalz ir« v e n t ii^ ie p en tru d ezg h e ­ t a r e / u s c a re a g e a m u rilo r. C o m u ta to ru l r o ta tiv B . in orice pozitie a comutatorului de rotatie B. Cand viteza de dsplasare este redusa ventilatorul trebuie sa fie comutat pe treapta de jos. La vehicule cu filtnj de praf 9 i polen. puteti regia temperatura interioara pe care o doriti.V e n tila to r DetJitiil de aer se regleaza in 4 trepte.s e le c ta re a te m p e ra tu rii la dreapa —cresterea caldurii la stanga —reducerea cdldurii Puteti regia fSra trepte.

R e c irc u la re a Prin apasarea tastei se pome^te functia de recirculare a aeailui.. la traversarea unui tunel sau la un ambuteiaj.4 ..2... Din motive de siguranta functia de reciruclare a aerului nu se poate utiiiza cand regulatorul C se afla pe urmatoarea pozitie...2 . h 74 INSTALA TIE D E CLIMA TIZARE ..6 3 .. deoarece nu e ste adus a e r proasp g t d in e x te rio r ia r Seam urite se pot aburi.€ Regulatorul pe simbolul Emisie de aer.2 ..6 Cantftati reduse prin duze 4 w . pe partea superioara a corpului $i in spatiui pentru picioare . la parbriz ... Cantitati mari prin duze 1 ... In tasta se aprinde o lumina de control. Prin aceasta functie aerul din interiorul ma$inii este aspirat §i improspStat.... In aceasta s itu a tie aerul din interionjl masinii este aspirat si incalzit............ se poate afege functia de recirculare a a erului.....5 1 . 5 1...... Prin functia de recirculare a aemlui se impiedica patmnderea in interiorul vehicululul a mirosurilor puternice din aer. ^ A tentl«! Nu Ir e lfu ie sa aclioniB ti tim |> fndelim gat functia de recirculare a aerului.4 — Daca vehiculul trebuie Tncalzit foarte rapid. de ex.. in spatiui pentai picioare . 4 .6 3 . pe partea superioara a corpului T a s ta D .

..... o rotita randalinata laterala p e ... roti?a randalinata laterala p e . pe ploaie... in funct'e de p o zitia re g u la to ru lu i A pStrunde aer proaspat cald sau rece.. Duzele din spate in spa{iul pentru picioare sunt comandats impreuna cu duzele 5.........de ex. in zona de incalzire...... INSTALATIE DE CLIMATIZARE 75 . curentut isl schlmba directia.... D e z g h e ta r e a p a r b r iz u lu i s i g e a m u r ilo r la t e r a le Va recomandam urmatoarele pozitii: • Se rasuce^te spre dreapta regulatorul A pana se opre^te... Dupa cum se rasuce^te rotita randalinata din grilaj spre stanga sau dreapta... • Comutatorul B pe treapta 2 sau 3. • Duzele 3 se Inchid • Prin duzele 4 in plus se poate dirija aer cald catre geamurile laterale......D u z e d e a e r (s u fla n te ) Prin toate duzele deschise............ ^ • Se deschid duzele 3 si 4 Daca ^ t e necesar regulatorul C se poate roti si in alte pozrtii... Duzele 3 $i 4 pot Tn plus Tnchise deschi­ se individual.. stSnga-dreapta......... regulatorul C se pune p e ......... • Regulatorul C p e .... M e n t in e r e a p a r b r iz u lu i $i g e a m u r iio r la t e r a le n e a b u r ite in cazul unei marl umidit§ti a aerului. V e n t ila r e (a e r is ir e ) La urmatoarea reglare prin duzele 3 ?i 4 nu patrunde aer proaspat incalzit: • Se rote$te la stanga regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B se pune pe treapta dorrta....... Duza deschisa. Q Prin orientarea grilajului duzelor 3 $i 4 se modifica in inattime direcfia curentului de aer........... • Comutatorul B pe treapta 3 • Regulatorul C p e ... Ouza inchisa.... ^ • Duza 3 se tnchide • Duzele 4 se regleaza Tn a?a fel ca aerul sa fie dirljat catre geamurile laterale........ • Regulatorul C p e ..... • Regulatorul A.. Prin duzele 2 zora inferioara a parbrizului se menfine neaburita................. • Cand parbrizul este aburit.. Duzele surrt comandate prin regulatoail C. cand geamuhle se aburesc. se recomanda urmatoarea pozFtionare.

. la viteze m id ale vehiculului tar regulatorul C se rote$te ?n unnatoarea p o zitie ....vezi poza.... trebuie sa fixati comutatorul B mereu la o treapta ioasa. • Numai elementele de operare A $i C pot ti reglafe pe orice pozijie intemiediara........ R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re ia fu n e tio n a re a a e ru lu i c irc u la n t d e la p a g in a 7 4 ........... regulatorul C se roteste p e .......... • La aburlrea parbrizului se pune regulatorul C p e ... • Prin apasarea tastei D sepornestelunctia de recirculare a aerului........ ^ • Se rnchid duzele 3 • La duzele 4 se pot regia cantitalile dorite de aer cald $1 direc|ia curentului................... in c a lz ire a c o n fo rta b ila a h a b ita c lu lu i Dupa ce geamurile se dezaburesc $i s-a atins tem peratura interioara dorita...... ^ • Aerul consumat se elimina prin deschlderile de sub geamul din spate..... In d ic a fii g e n e ra le • Pentru ca instalatia de Tncalzire §1 ventilare sa poata funcfiona lrepro$abil. • Comutatorul B pe treapta dorita. • Cand parbrizul este aburit. In aceasta pozitie a regulatorului C nu mai este posibila functia —recircularea aerului. • Pentru a impiedica aburirea geamurilor........ zapada sau frunze.UTILIZARE In c a lz ir e a s p a tiu lu i in t e r io r c a t m a i ra p id p o s ib il V i recomandam urmatoarels pozitii. se recomanda urmatoarela pozitii: • Regulatorul A pe puterea de TncalzJre dorita. dupa cum se doreste........ • Se rote$te catre dreapta regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B pe treapta 3 • Regu(atorul C p e ...dezghetare" .. • Se inchid duzele 3 • Duzele 4 de la roata randalinata se deschid total sau partial. A te n lie ! T o tu s i fu n e tio n a re a re c irc u fd rit a e ru lu i s e a te g e n u m a i p e n tru o scurtdE p e rio a d a .......: d e o a r e c e n u e s t e in tr o d u s a e r p r o a s p a t g e a m u riie s e p o t a b u ri. • Regulatorul C se rotegte in zona dintre distfibuirea aerutui In zona picioarelor $i .. Atentie sa nu se acopere deschlderlle de evacuare a 76 INSTALATIEDE CLIMATIZARE ...... priza de intrare a aerului din fata parbrizului trebuie sa nu aiba gheata.

UTILIZARE

I n s t a ia t i e d e a e r c o n d it io n a l*

9

^

X
%
T, . y ^ '- ■

©

-

AC

!

O

-H ®

Instalafia de aer conditionat este o instalatle combinata de racire incalzire care otera contort in orice anotimp. Instalatia de racire lucreaza numai cand motorul functioneaza, la temperaturi exterioare mai mari de +5'C 5 i treptele ventilatonjlui 1 pSna la 4 ale comutatorului B. Cand instalatia de racire este pornita, In Interlorijl m a^inii scade nu numai temperatura ci si umiditatea aerulul. Astfei pasagerii se simt confortabil $i cand umi­ ditatea exterloara a aerului este ridlcatS, de asemenea Tn anotlmpul rece se fmpiedlca aburlrea geamurllor. E le m e n te d e o p e ra re Respectat> Indlcatille de operare pentru incaizire $1 ventllare de la pag. 73. P o rn ire a in s ta la tie i de a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta O. in tasta apasata se aprinde simbolul „AlC'. R e g la re a te m p e ra tu rii • Rotltl regulatorul A. la dreapta - puterea de incSlzIre create la stdnga - puterea de incaizire se reduce

O p rire a in s ta la tie i d e a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta AC. Slmbolul ^ C " din tasta se stinge. in d ic a tii in aceasta pozltre a regulatorulul C ^ Tn tabloul de bord trebuie sa fie mini­ mum 0 duza deschisa, altfel instalatia de racire ar putea ingheta. Pentru a ampllfica efectui de racire, puteti pomi pentru scurt tlmp fu n c tia d e re circ u la re a a e ru lu i. • Apasati tasta E. La recircularea aerului, in v e h ic jl nu patmnde aer caid din exterior. A tentieS

F u n ctio n area r«circutaru aerului nu tpeiiuie s a dureze m uft deoare c e n u e ste in tro d u s a e r p ro aspM d in exterior.
R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re la fu n c tio n a re a re c irc u la rii a e ru lu i de la p a g in a 7 4 .

IN STALATIED E CLIMATIZARE

77

E x p lo a ta r e a e c o n o m ic a a in s t a la t ie i d e a e r c o n d itio n a t La racire, compresorul insta)a{iei de aer conditional consuma o parte din puterea motorului si astfel influenteaza consumul de carburant. Pentru a mentine cSt mai redusa d urata de functionare trebuie respectate urmatoarete puncte: • Daca interioml maginii a fost puternic Tncaizit prin radiatia solara, se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u$[ior pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. • Atentie ca in timpLil functionarii instalatiei de racire, in interiorul autovehiculului sa nu intre aer cald din exterior - de exemplu prin geamul deschis. • Daca se poate atinge temperatura interioara dorita §i fara pomirea instalatiei de racire, trebuie sa se aieaga functionarea cu aer proaspat. A v a rii in fu n c tio n a r e • Daca puterea de rdcire scade, se opre$te instalatia de aer conditional §i se verifica. • Daca instalatia de racire nu func{ioneaza. este posibil ca: - temperatura exterioara sa fie mal joasa de +5"C oh, - siguranta sa fie arsa. Se vertifica siguranta §i daca e cazul se inlocuie§te. DacS avaria nu se datoreazi unei sigurante defecte, se opre§te insta­ latia de racire $i se verifica. - compresorul instalatiei de racire s-a oprit temporar datorfta unei temperaturi prea mari a agentului de racire de la motor.

In d ic a t ii g e n e r a ie • Daca instalatia de aer conditionat nu a fost pornit§ de mult timp, datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator, poate sa apara un miros. Pentru a evita mirosui, instalatia de aer conditionat trebuie pomita la treapta cea mai inalta a ventilatomlui, cel pujin o data pe luna - si ?n anotimpul rece - apoi se deschide un geam pentru scurt timp. • La functionarea recirculSrii aerulul nu trebuie sa se fumeze In vehicul, deoarece fumul absorbit din interiorul vehiculului se depune pe vaporizatorul instalatiei de clim atizare. Aceasta duce la un miros persistent cand functioneaza instalatia de aer conditionat. Vaporizatorul se poate inlocui numai cu mari clieltuieli. • In cazul lemperaturilor exterioare ridicate $i umezeala mare a aerului. de pe vaporizator poate picura apa de la condens $i sub masina se poate forma o balta. Acest lucru este nomial, nu inseamna existenta unei neetanseitati. • Pentru ca incalzirea, vantilarea $i insfalajia de aer conditional sS functioneze perfect, trebuie ca orificiile de aer din fa|a parbrizului sa nu fie acoperite cu gfieafa, zapadd sau frunze.

78

— INSTALAJIE D E CLIMATIZARE

c/1 n-;z-/^nc C lim a t r o n ic *
C lim atronic m entine com plet autom at tem peralura selectatS penlru interiorul vehiculului. Temperalura curentului emis precutn $i tura|ia ventilatorului (cantitatea de aer) $i distribuirea aerului se modifies automat. Instalapa ia in considerare 5 I radiatia solara puternica. Astfel nu mat este necesara reglarea martuaia. V a re c o m a n d a m u rm a to a re a reg ia* re s ta n d a rd p e n tru t o a t e a n o tim p u rile : Puneti te m peratura la 22 “C (72‘’ F) $i apasaji fasta AUTO. La aceasta reglare in vehicul se atinge cel mai rapid o temperalura confortabila. De aceea aceasta reglare trebuie modificata riumai cSnd se doreste acest lucru. Puterea maxima de Tncalzire $1 0 curatare rapida a geamurllor se poate atinge numai cand motorul a atins temperatura sa de iunctionare. Pentru ca Climatronic sh poata functiona ireprosabil, prizele de patrundere a aemlul din fata parbrizului nu trebuie s5 contina gheata, zapada sau frunze.

P e ittn i s F g u ran ta tr a fie u lu i e s te

riu p re z M « g h e ^ ta , 3 ^ a d # saiib
C Q itd e iis . N u m a i a s t f ^ e s t e ga> r a n t a t d 0 b u n ii v iz lb illta ti^ . D e a c e e a u tliiz a ti in s ta ia |ia d e in e a b J re 91 v e R tifa re ^ p e n t iv d e c s K e ta r e a / u s c a r ^ g e a m u * rH or, f^ e c u rri ^ e ir e . Va recomandam sa nu fumati in vehicul cand funcjioneaza recircularea aerului, deoarece fumul aspirat din interiorul vehiculului se poate depune pe vaporizatorul S iste m u lu i C lim a tro n ic. C§nd a cesta funcjioneaza aceasta duce la un miros persistent iar vaporizatorul se poate inlocui numai cu cheltuiala mare.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE

79

U T ILIZ A R E

O

€ O0O O >

O
. : Au to i

• m i u u » i»

If «>

nxiHimw**

E le m e n te d e o p e r a r e / A fi$ a r e T a s te 1 - Tasta pentru dezghetarea parbrizului A fi$a ri 2 - Indicajia treptei ventilatorului sau OFF (mtreaga instalatie oprita) 3 • Indicatia temperaturii exterioare 4 - Indicatia dezghetarii parbrizulLii 5 - Indicatie pentru pozilia - recircularea aerului 6 -Indicatie pentru direc|tonarea curentulul de aer 7 - Indicatia temperaturii interioare selectate 8 - Indicatia AUTO (functionare automata), sau ECON (Instalatia de rdcire oprita) T a s te 9 - Tasta pentru functior)are automata 10 - Tasta pentru recirculare a aerului 11 - Tasta pentru .Ventilator - mai incet" si tasta pentru Intreaga instalatie oprita -OFF’ 1 2 -Tasta pentru .Ventilator - mai repede" 13 - Tasta pentru ,C urent de aer spre partea superioara a corpului" 14 - Tasta pentru „Curent de aer in spatiul pentru picioare" 15 - Tasta pentru „mai rece" 16 - Tasta pentru „mai cald" 17 - Tasta pentru .ECON" (instalatia de racire oprit^) 18 - Senzor de temperatura - spajiul interior a - la vehicule cu volanul pe stanga b - la vehicule cu volanul pe dreapta

f>

80

INSTALATIE D E CLIMATIZARE

U T ILIZ A R E

^

U t iiiz a r e a in s ta la tie i

Oupa ce se comuta cheia de contact, instalatia functioneaza In mod normal au­ tom at. Pe campul Indicator apar apoi pozitiile 2, 3 , 7 $i 8. Daca inainte de scoaterea cheii din contact se renunta la functionarea automata, functilleselectate r ^ a n memorate. Numai tunctia „Reoircutarea aerufui" se §terge la 20 minute dupa scoaterea cheii de contact. Prin apasarea tastelor corespunzatoare se modifica indicatiile 2 , 7 $i 8 respectiv apar * _ indicatiile 4 , 5 §i 6. R e g la re a a u to m a ta a in s ta la tie i p o a t e fi in f lu e n t a t a p r in t o a t e ta s te ie . Ordinea duzelor de emisie aer - vezi pag. 83. C o m u ta re a d in g ra d e C e is iu s pe g ra d e F a h re n h e it si in vers Apasati §i mentineti apasata mai Tntai tasta 1 7 si apoi actionati tasta 9. In indicatie apare unitatea de masura corespunzatoare temperaturii.

• La modiftcari ale turatiei ventilatorului cu o treapta in sus sau jos, se mentine functionarea automata. • In anumite conditii de functionare se poate Intampla ca instalatia sa execute temporar functii care nu sunt adaptate la aparat. De exemplu, dupa pomirea la rece timp de cSteva secunde aerul este condus in spa^iul pentru picloare. Se intentioneaza aceasta pentru ca aerul umed existent sa nu duca la aburirea geamului.

R e n u n ta r e a ia fu n c tio n a r e a a u t o m a ta Functionarea automata ofera in aproape toate cazurile cele mai bune premise pentru confortul pasagerilor Tn toate anotimpurile. In unele cazuri poate fi totu$i necesar sa se renunte la functionarea automata prin apasarea tastelor (ndividuale in functii partiale, unde Climatronic functioneaza auto­ mat la fel ca inainte: • Cu tasteie 11 §i 1 2 se mare§te respectiv mic§oreaza tura{ia ventilatorului si astfel debitui de aer. Acest lucru este indicat prin in d ic a t ii p e n tru f u n c tio n a r e marirea, respectiv scaderea numSrului de a u t o m a ta (A U T O ) liniufe in pozitia 2 . • Temperaturainterioara poate fiselectata • Prin apasarea tastei 1 cu tasteie I S si 1 6 ramdne memorata - se opre$te functionarea ECON ... pana se selecteaza o alta temperatura. - se decupleaza - recircularea aerului Temperature Interioarase poate regia Tntre + 10®C (64®F) §i +29'’C (8 6 °F). in acest - paftrizul $1 geamurile laterale pot fi mentinute bezgfie{ate, respectiv neaburite domeniu se regleaza automat. (duzele 4 se directioneaza catre gea­ Daca se selecteaza temperaturi sub 16 °C murile lateraie) (64'’F), in campul indicator apare ,.LO” . La temperaturi peste 29 “C (8 6 “F) se indica - efectul de uscare ?i dezghetare a parbrizului poate fi amplfficat, in cazul in „H r, care de exemplu la scurt timp de la TnceLa aceste doua reglari instalatia functioputul mersului se mai urea persoane cu neazd constant cu putere m axim a de imbracaminte umeda. racire, respectiv de Tncdlzire. Nu se efectueaza o reglare a temperaturii.

INSTALATIE DE CLIMATI2ARE

81

In campui indica­ tor apare simbolul 5. Apdsa]i tasta 11 pana cand la pozlfia 2 apare „O FP. trebuie neaparat sa fie repornita functionarea automata prin apasarea tastei 9 (AUTO). • Cu tastele 13 §i 1 4 se poate directlona curentui de aer spre partea superioara a corpulul sau In spatiul pentru picioare. Aceasta functle trebuie sS o utilizati insS numai Tn cazurl de exceptle. Daca vehiculul trebuie incalzit sau racit foarte rapid. 1 3 $i 1 4 pot fl apasate si in comblnatle. A te n tie ! N u tre b u ie s a a e tio n a ti frn v^in d e ' tu n g a t fu n c tia d e re c ir c u la r e a a e ru lu i. Pentai repomirea recircularii aerului este suficlenta Tnca o apasare a tastei 10. Combinatia ECON cu aer recirculat este posibila numai daca in fundionarea ECON se apasa mai intai tasta 10 si apoi este apasata tasta ECON 17. se opre$te functionarea ECON. Prin functia de recirculare a aerului se imptedica patmndereatn interiorul vehicululul a mirosufilor putemice din aer. deoarece fumul aspirat din habitaclu se depune pe vaporizatorul SIstemului Climatronic. recirculareaaerului se opre§te.Mnc • Prin apasarea tastei 1 0 este pomita re c irc u la re a a e ru lu i. 9 sau 1 0 se opre§te functionarea ECON. Cand Instalatia de climatizare func­ tioneaza vaporizatorul va degaja un miros persistent. • Temperatura interioara o puteti regia cu tastele 1 5 $1 16. de exemplu rn cazul unei avarii a instalatiei. Daca se apasa tasta 1. in aceasta stare de functionare se realizeaza o reglare automata a caldurii (fara uscarea aenilui si racire) la care temperatura interioara dorita se atinge cel m al repede $1 se mentine constants. Pentru repomire este suflclentd 0 noua apasare a tastei 17.u 111-iz. Tastele de distribuire a aenjiui 1. In aceasta situafie aerul din interiorul ma^inii este aspirat $i incalzit. tfe o a re c e ttu e s t e a d u s a e r p ro a s p a f d in e x te r io r ia r gea< m u riie s e p o t a b u ri. • Cu tasta 1 7 (E C O N ) s e o p re s te in s ta la tia d e ra c ir e . In d ic a fie Daca nu se mai utillzeazg functiile speciale. Prin apisare a tastelor 1 . Cu tasta 11 puteti opri ?ntreaga Instaiatie. respectiv racit. Va recomandSm sa nu fumati m vehicul cand functioneaza recircularea aerului. 82 INSTALA TIB D E CLIMATIZARE . la Iraversarea unui tune! sau la un ambuteiaj. Atenfie ca la funcfionarea ECON tempera­ ture interioara dorrta sa nu fie mai scSzuta decat temperatura exterioara. de ex. Vaporizatonjl se poate inlocui numai cu costuri ridicate. Dacaseapasatasta 1. se poate alege functia de recirculare a aerului.

Tn anotimpul rece. Prin rotirea grilajului duzelor 3 si 4 se modifica in inaltime directia curentulut de aer... Acest lucru este normal si nu Indica o neetanseitate. Duzele sunt comandate prin tastele 1 .1 3 . Duzeie 3 si 4 pot fi in p ijs Inchise deschise individual: Duza inchisa: Rotita randalinata laterala p e ...... curentui i$i schimba directia.. Pentai a evita mirosul. L a fu n c lio n a re a a u to m a ta u n a din d u z e ie 3 si 4 tre b u ie sa f ie d e s c h is a .D u z e le d e a e r (s u f la n t e ) D uze le su n t co m a nd ate a utom at de Clim atronicln funclionarea AUTO.... instaiatia de climatizare trebuie pornlta la treapta cea mal inalta a ventllatorului. • La temperaturi exterioare marl $1 umiditate mare a aerului. Apoi se deschide un geam pentru scurt timp. a itfe i in s ta ia tia de ra c ir e p o a te s a tn g h e te . In d ic a t ii g e n e r a ie • Atentie ca senzorul dintre duzele de dezghetare a parbrizului din mijlocul bordului cu aparalura si grila] (poz.. • Aerul consumat se elimina prin deschiderile de sub geamul din spate... Duzele din spate in spatiul pentru ptcloare sunt comandate cu duzele 5. CSnd se rasuce$te rotita randalinata din grilaj.. Prin duzele 2 zona inferioara a parbrizului se mentine neaburita. 0 Duza deschis§: Rotita randalinata p e . Atentie sa n j se acopere deschiderile de evacuare a aerului cand se a^eazd haine pe capacul spatiulul de bagaje....... 1 4. de la vaporizator poate s i picure apa (condens) si sub vehicul se formeaza o p a ti de apa.. cel putIn 0 data pe luna .... 18) sa nu fie acoperit.. iN STALAVE D E CLIMATIZARE 83 .. datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator. • Daca functionarea AUTO nu a fost pornita de mult timp. poate sa apara un miros...

se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u^ilor pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. Daca avaria nu se datoreaza unei sigurante deiecte. Presiunea m ainii se transm ite asupra sctiimbatoruiui $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. S c h e m a d e s e le c t a r e C u tia d e v ite z e cu 5 tre p te La aceasta cutie manuala de viteze. . pentru a selects marsarierul. Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc.cautati un dealer Voiltswagen. Se veriftca siguranfa $i daca e cazul se inlocuie 5te. se verifica instalatia Sistemului Climatronic. in instaiafie exista o avarie . trebuie sa se aleaga functionarea ECON. CSnd motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj si se asteapta pulin pentru a evita zgomotele la selectarea treptel. In d ic a fie in timpul mersului mSna nu trebuie sa se afle pe maneta schimbatorului de viteze. A v a r ii in f u n c tio n a r e • Daca dupa punerea contactului toate simboiuriie din campul indicator paipaie cam 15 secunde. se verified Instalatia Sistemului Climatronic. La selectarea marsarierului $i cand contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. maneta schimbStorulul de viteze nu se mai apasa. 84 INSTALATIE d e c l i m a t iz a r e DEPLASAREA 85 . Pentru a menfine cat mai redusa durata de funcfionare trebuie respectate urmatoarele puncte: • Daca interiorul ma$inii a fost puternic incalzit prin radiatia solara. Presiunea m ainii se transm ite asupra schimbatorului $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. Cand motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj $i se asteapta putin pentru a evita zgomotele !a selectarea treptei.compresorui instalatiei de racire s-a oprit temporar datorlta unei temperaturi prea mari a agentulul de rdcire de la motor. este posibii ca: . in d ic a tie Tn timpul mersului mana nu trebuie sa se afle pe maneta schimbStorului de viteze. C u tia d e v ite z e c u 6 tr e p te Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. daca geamurile sau trapa glisanta* sunt descfiise. • Inslalatta de r§cire n j trebuie pomita in timpul mersuiui.temperatura exterioarS sa fie mai joasa de +5°C.siguranta sa fie arsa. • Daca puterea de racire scade. La selectarea marsarierului §i c&nd contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. • Daca se poate atinge temperatura interioara doritd fara pomirea instaiatlei de racire. .U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E C u tia d e v ite z e m a n u a la E x p lo a t a r e a e c o n o m ic a p rin C lim a tro n ic La racire compresoail Sistem jiui ClimaIronic consuma puterea motorului §i astfe) influ en te aza consum ul de carburant. • Daca instalafia de racire nu functioneaza.

in funclie de §ofer sau conditiile de mers se selecteaza un pro­ gram e c o n o m ic adica orientat catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. in tabloul de bord se va aprinde o fampa de control . Treapta a patra ramane blocata. 2 si 3 se schimba tre b u ie a pasata tasta de b locare din automat in funcfie de solicitarea motorului manerul selectorului. este pus trebuie apasata pedala de frana Astfel efectui de frSnare al motorului se inalnte de a scoate selectorul din pozitia mareste la reducerea accelerSrii. A stfel de exem plu se perm ite o f a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin . P edala nu tre b u ie de viteze se opre^te automat Tn pozitia „ M". N" la viteze sub 5 km/h.P” sau „N".p o z itia p e n tru m ersu t In a in te . Astfel se impiedicS trecerea involuntara pe o trea pta d© vite za §t punerea neintentionata a vehiculului Tn miscare. Selectarea programului se face a u to m a t d ijp § fie ca re a ction are a p edalei de acceleratie. precum$i cand vehiculul Sts pe loc iar chela este in contact se apasa pedala de frana $i tasta de blocare din manerul selectorului.p e r ie o l d e a c c id e n t! P ro g ra m d e m e rs Com anda cutter de viteze are diferite programe de mers. W Ceie patru tre p te de m ers Inainte se comuta automat pe treapta superioara sau infeiioara in functie de solicitarea motooJlui $i de vitezd. pedala de frand tasta de blocare din mdnerul selectorului trebuie apdsate.89). se alege cand pedala de acceleratie este La viteze peste 5 km/fi maneta selectorului a c tio n a ta r a p id . R .smucire" a vehiculului care stS pe loc. N • N e u tru (p o z ifia d e m e rs in g o l) Pentru scoaterea selectorului din . in plus cand contactui si viteza. 14. se alege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa se garanteaza forla mai mare de tractiune $i astfel se impiedica schimbarea permanenta a vitezei.i^ ^ n c C u tie a u to m a ta d e v ite z e m 4 t r e p te In d ic a tle in funcjie de rezistenta la deplasare.t r e a p ta d e m e rs in a p o i Marsarierul trebuie selectat numai cand vehicuiul sta pe loc $i motorul merge in gol. respectiva.„D")..u I ii. de ex. A le n tie l in t im p u l m e r s u lu i n u p tin e f l n ic io d a ta s e le e to n il p e p o z itia „ R ’* s a u C u f t a d e v it e z e p o a t e ^ a v a r ia t a . de la „ R" la pedalei de acceleratie se merge cu o rien. in a in te de selectarea pozitiei „ R " din pozitiile . P R N a 3 £ . Un e le m e n t de te m p o riz a re asigurS selectorul sa nu se blocheze la comutarea La actionarea T n ceata sau n o rm a la a rapida prin pozitia „ N ” (de ex.i P o z itiile s e le c to r u lu i in ta b lo ji de bord se gaseste un camp in­ d ic a to r unde este a ra ta td p o zitia selectorului (vezi sSgeata). numai cand vehiculul stS pe loc. D . Inalnte Pentru cuplare se apasa tasta de blocare de comutarea $i decomutarea pozi|iei „ P" din maner. anumite conditli de deplasare Tn pozitia D Blocarea la parcare poate fi selectata se schimba prea des intre treapta 3 §i 4. apasata pana nu porne$te dispozitivut Kick-down (vezi pag. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezervele de putere ale motorului printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara.. in pozitia „R" cand contactui este pus se aprind iamptle pentru mers inapoi. comutarea rapida pe treapta superioara M anerul se blocheaza numai daca se mai fSrziu pe treapta interioara. Treptete 1. 86 DEPLASAREA DEPLASAREA 87 .vezi pag. in anumite conditil de mers este avantajos sa se aleaga temporar una din pozitiile selectorului descrise in continuare.P o z itia p e n tru d is ta n te pe te r e n „ a c c id e n ta t” P • b lo c a re a )a p a rc a re Se recomanda aceastS pozitle cand Tn Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. B lo c a r e a m a n e ie i s e le c to r u lu i Maneta se blocheaza fn pozitiile „ P" ?i „N" cand contactui este pus. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie ap&sata pedala de franS §i ta s ta din m anerul selectorului. la tractarea remorcii sau deplasarea pe pante. 3 . gaseste mai mult de o secunda in pozitia Modul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” „N” cSnd pedala de frana nu este apasata.

in u n e ie c o n d ltii c a n d fra n a d e m a n a e s te tra s d .. tni n ic i UR c s z nu t r e b u ie s a s e a c c e ie r e z e n e a te n t (d e e x . 1 ) . P o rn ire a m a $ in ii Se alege domeniul de mers (R . Astfel se atinge efectui maxim postbil de fr&nare a motorului. tre b u ie sa se re d u c a a c c e ie r a tia m o to ru l sa m e a rg a in g o i fn a ln te d e re p u n e re a p e o p o z itie d e m e rs m a in te . nu se a c c e le r e a z a . S e a s t e a p t a p a n a c a n d s-a s e le c ta t p o z itia p e n tru d e p la s a re $ i s -a o b tin u t f o r t a la r o t ile d e a n t r e n a r e (se simte un u§or $oc la selectare). D. 1 • p o z itia p e n tru p o rtiu n i cu p a n te a b ru p te p e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme.2 " si „1".m a r in a s e d e p ia s e a z i u $o r (se „ ta r a $ te ” ). |»entru c a nu s e T n tre n ip e c o m p le f tra n s m is la fo r fe i 9 i la t u r a f ia d e m e r s In got . 2. 88 DEPLASAREA . A te n tie ! C S n d m o to n ii fu n c fio n e a z a e s te n e c e s a r c a fn t o a t e p o z itiile de m e rs s d s e o p re a s e a v e h ic u lu l c u frStna d e p le lo r. Treptele 2 . sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utifizat 7n pozitia „1". Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din m inerul selectorului. in d ic a tie La co m u tare a m anuala pe 0 trea pta inferioara se comuta pe „3". 3 51 4 raman blocate. Treptele 3 ?i 4 raman blocate pentru a evita comutarea inutiia pe 0 treapta superioara. c u tn d n a din c o m p a rtitn e n tu i m o to ru lu i}. Treptele 1 $ i2 se comuta automat in functie de soiicitarea motorului 91 viteza. s e le e to ru t s e p u n e fn p o z lfia s i se tr a g e Ir ^ n a d e m d n a . OacS In a in te a punerfi c o n ta c lu ljl m o tor sa ac|roneaza tasta din m anenji selectorului si se mentine apSsatS. 3 . In d ic a t ii p e n tr u d e p la s a r e P o rn ire ” Motorul poate pomi numai cand selectorul este in pozijille „ N" sau Vezi si „Pornirea motorului" pag.U T IL IZ A R E 2 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a p e d ru m u ri d e m u n te Aceasta pozitie este corespunzatoare pentru distante lungi ?n panta. C d n d m a s in a s td p e lo c si se a le g e o p o z itie d e m e rs . Astfel se maregte ?i efeclul de franare a motonilui. sistemul automat comuta totusi mai Tntai pe 0 treapta inferioara cand nu mai este posibila o supraturatie a motorului. . Vehiculul merge numai tn treapta 1 . in a if l ie d e a s e fu c ra a s u p ra m o to ru tu i c a re fu n c fio n e a z d .97. A ltfe t v e h ic u lu l s e p u n e im e d ia t In m i$ c a r e . cheia nu se mai poate roti In contact in tim p u i p ro c e d e u lu i de s e le c ta re c a n d v e h ic u lu l s ta p e lo c . S e le c ta r e a u n ei p o z itii p e n tru d e p la s a re in a in te a s e le c ta rii u n e i p o z itii p en ­ tru d e p la s a re s e a c tio n e a z a in to t* d e a u n a fra n a d e p ic io r c a n d veh i* c u lu f s ta p e lo c $i m o to ru l fu n c tio * n e a za . D a c a !n tim p u i m e rs u lu i s-a cornu* t a t in v o lu n ta r pe „ N ”. A b ia a p o i s e a c c e le re a z a .

Daca se apas3 pedala de a cce le ra re co m p le t prin p unctul de presiune. manuaiui 3. Comutarea pe o treapta imediat superioara se face numai cand turatia motorului a ajuns la valoarea maxima corespunzatoare. DEPLASAREA 89 . Vezi . In cazLtl unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa comutati pe blocarea pentru parcare. de ex. manuaiui 3. P e ric o l d e deraparet P ornirea p rin rem o rca re La vehiculele cu cutle automata de viteze motorul nu poate fi pomit prin traclarea sau impingerea vehicuiului. AsHei m ecanismul de blocare nu este foarte solicitat iar deblocarea se va face mai usor. la semafor nu este nevoie sa se seiecleze p o z ijia N”.2. Motoml poate merge Tnsa numai cu turatia ds mers Tn gol. Rem orcarea v e h icu iu lu i Daca vehicuiul trebuie remorcat trebuie respectate neaparat in d ic a tiile de la capitoiul „Remorcarea”. ln p lt^ . se selecteaza pe o treapta inferioara in functie de viteza $i turatia motorului. Este suficient sa se opreasca ma$ina cu frana.U T IU Z A R E Oprirea La oprirea temporara.p u n e tis e i« e to p y l pe p b z ifia „f^ ‘. t a e a ro sa b il aluneeos p rin a c |i' m a re a d is p o z itly itlu i K ick-dow n ro U fe se p o t ra ti p e Io e h .. dtqaa c e m a s ih a a fo s t oprU a. D is p o z itiv u l K ick-d o w n Oispozitivui Kick-down permits o accelerare maxima. A ie n t ie l Parcarea A te a fie f P en tru a im p ie ttic a depfasarea in vo tu n ta ra a veN tculului tre b u ie sa ir a g e ti tn to ttfe a u n a fra n a de m S na.2. Cand bateria vehicuiului este descarcata pentru pornire se poate foiosi cablul de pornire de la bateria attui vehicul.Ajutor la pornire".

Blocarea la parcare poate fi selectata numai cand vehiculul sta pe loc. Atentie! Pe earosabil slunecos prin a c ti­ onarea ifispozitfvufui Kick-dowrn se po ate c a ro file sd se rotesca pe loc. 3 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a pe d ru m u ri in zo n e d e m u n te / j Aceasta pozitie este corespunzatoare W pentru distante lungi in panta. „3 ' §i .p erico f de accident! P .89). Vehiculul merge numai tn treptele 1 §i 2. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezerva de putere ale motonjiui printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. Pericot de derapai«! DEPLASAREA DEPLASAREA 91 . in d ic a tie In functie de rezistenta la rulare. Treptele 1. La actionarea in c e a ta sau n o rm a la a pedalei de accelera|ie se merge cu o rient a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin comutarea rapida pe treapta superioara $1 mai tarziu pe treapta inferioara. 2 $i 3 se comuta automat In functie de solicitarea motorului $i viteza. P ro g ra m d e m e rs Com anda cutiei de viteze are diferite programe de mers. 4 .U I /LJ^rtC C u tia a u t o m a t a d e v ite z e in 5 t r e p t e c u T ip tro n ic N . fn pozitia „R " cand contactui este pus se aprind lampile pentru mers inapoi.P o z itia p e n tru p o rtiu n i d e d ru m d e lu ro s Se recomanda aceasta pozitie cand in anumite conditii de deplasare Tn pozitia D se schimba prea des intre treapta 4 $i 5. A te n tle l ffi tim p u i m e rsu lu j nu p u n e tl niciodatj§ seleoforul p e p o zlfia „R” sau C u tia d e v ite z e p o a te a v a ria td . 2 • p o z itia p e n tru p a n te a b ru p te p e d ru m u ri in z o n e d e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. Inainte de selectarea $i deselectarea pozijiei „ P" treb uie apasata tasta de blocare din manerul seiectorului. Pentru cuplare se apasa tasta de blocare din m§ner. D • p o z itia d e d u ra ta p e n tru m e rs u i m a in te Cele cinci trepte de mers Tnainte se com uti autom at pe treapta superioara sau in­ ferioara in functie de soHcitarea motorului $i de viteza. In d ic a fie La c o m u tare a m anuala pe o trea pta inferioara se comutS pe „4". Oaca se apasa pedala de accelerartie complet prin punctui de presiune. 90 P o z itiiie s e ie c to r u lu i in tabloul de faord se gSseste un cAmp in­ dicator unde este aratata pozi{ia seleciorului (vezi sageata). sistemul automat comuta totusi mai intai pe 0 treapta Inferioara cand nu mai este posibiia 0 supraturare a motorului. Comutarea pe 0 treapta imediat superioar§ se face numai cand turatia motorului a ajuns la vaio are a m axim a co re spu n ­ zatoare. Treapta a cincea ramSne blocata. Astfel efectui de franare a motorului se mareste la reducerea accelerarii. 2 si 3. Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din manerul selectomlui. si4secom uta automat in functie de solicitarea motorului si viteza. in funcjie de §ofer sau cor*ditiile de mers se seiecteazS un pro­ gram e c o n o m ic adica oriental catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. Astfel se mdreste si efectui de frSnare a motorului. Sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utilizat in pozitia. la tractarea rem orcii sau deplasarea pe munte.b lo c a re a la p a rc a re Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. Astfel se atinge efectui maxim posibil de franare a motoojlui. se comuta pe 0 treapta Inferioara In fu n ctie de viteza $i tu ra tia m otorului. Treptele 1 . MocJul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” se alege cand pedala de acceleratie este a ctio n a ta r a p id .2". Treptele 4 si 5 ramdn blocate pentru a e v ita com utarea in u tile pe 0 treaptS superioara. 2” . precum 51 cand vehiculul st§ pe loc iar cheia este in contact se apasa pedala de franS tasta de blocare din manerul seiectorului. fn plus cand contactui este pus trebuie apasata pedala de frana inainte de a scoate selectorul din pozitia respectiva. R • m a r$ a rie r Mar$arierul trebuie selectat numai cand vehiculul sta pe loc si motorul merge in goL Inainte de selectarea pozitiei „ R ” din pozitiiie „P" sau „N". 4 ?i 5 raman blocate. pedala de franS si tasta de blocare din m anerjl seiectorului trebuie a p ^ a te . Selectarea programului se face a u to m a t dupa fie ca re a ction are a p e d a le i de acceleratie. D ispozitivul K ick-dow n Dispozitivul Kick-down permite 0 accelerare maxima. Treptele 3. se atege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa garanteaza forta mai mare de trac?iune 51 astfel se rmpiedica schimbarea perma­ nents a vitezei. Tn anumite conditii de mers este avantajos sa se ateagd temporar una din pozitiiie seiectorului desense in continuare. de ex.N e u tru (p o z itia d e m e rs in gol) Pentru scoaterea seiectorului din . P edala nu treb uie apasata pSnS nu pornegte dispozitivul Kick-down (vezi pag. N ” la viteze sub 5 km/h.

Treapta Pornire" selectala este afi^ata (vezi sageata).97. 1". P” $i „N” c ^ d contactui este pus. Aceasta se poate face alat cand vehiculul este in stationare ca t §i Tn tim pu l deplasarii. 92 DEPLASAREA .vezi pag. nu se mai este posibila supraturarea motorului. Imediat ce s-a trecut pe programul manual. Motorul poate pomi numai cand selectorul La apasarea Tn fata a manetel selectorului este tn p o z lfille „N" sau .clatinare” a vehiculului care sta pe loc. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie apasata pedala de frana $i tasta din m anerul selectorului. Dac5 inainlBa punerlcom aaului motor sa aOioneazS tasta din manerul sefsctorului $i se menflne apasatS. N”. T ip tro n ic „tiptronic” permite §oferuIut $i selectarea manuala a treptelor. Pentru a intra In programul manual. superioara la una inferioara.N" cand pedala de frana nu este apasata. 2. sistemul tn tim pul procedeulul de selectare automat executa schimbarea dupa ce nu c an d vehiculul sta pe loc. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control . cheta r u se mai poate rotl In contact. Vezi $1 {+) se comuta pe o treapta superioara iar „Pomirea motorului’ pag. 3 §i 4 automat pe treapta in a in te a selectarii unei poxitii pen­ urm a to a re cu p utin tim p Tnainte de tru deplasare se a c tlo n e a za intotatingerea turatiei maxime adm isibile a deauna frana de picior cand vehi­ motoruluL Daca se frece de !a o treapta culul s ta pe loc si m otorul functioneaza. S e le c ta re a unei pozitii pentru La accelerare cutia de viteze comuta din d eplasare treptele 1. Astfel se impiedica trecerea involuntara pe o treapta de viteza si punerea neintenjionata a vetiicululul in miscare. A stfel de exem plu se perm ite o . In d ic a tii p e n tru d e p la s a re pe display apare „5. maneta selectorului de vheze trebuie impins din pozitia „D ” spre dreapta. La viteze peste 5 km/ti maneta selectorului de viteze se opre§te automat in pozitia.. Un element de temporizare asigura selec­ torul sa nu se blocheze la comutarea rapida prin pozijia „ N ’’ (de ex. M anerul se blocheaza numai daca se gaseste mai mull de o secunda Tn pozi|ia . 4.U T IL IZ A R E B lo c a re a m a n e te i s e le c to ru lu i Maneta se blocheaza Tn pozitiile. 2.P ". 14. a c c e le re a za . 3. la apasarea Tn spate (-).. de l a R " la „D"). pe o treapta Inferioara.

de ex. m n ici un c a z nu freb u le s a s e accele reze n e aten t {de e x . Abia apoi se acceiereaza. Se a^ieap td pana cand s-a com utat c u tia de v ite z e si s>a o b tin u t forta la rotiie de antrenare (se simte un u^or ?oc la comutare). Pornirea m asinii Se alege pozltia de mers (R. A ten tle! C and m otorul functfoneaza este n ec e s a r c a tn to a te p o » iiiie de m ers sa s e o p reasc^ vehicuiUi CB fra n a d e picior. In plus. d u p a c e m a s in a a fo s t o p rita.2. manualut 3. selecto ru i s e pune tn iw z itia „P” 9 1 se tr a g e lr a n a d e m a n a . DEPLASAREA 93 . 2). Oprirea La oprirea temporara.fn u n e le c o n d ltii sf cdnd f r ^ a d e m dna e s te trasa. Astfel mecanlsmul de blocare nu este foarte solicitat iardeblocarease vaface mai u$or. tre b u ie sa se reduca a c c e le ra tia si m otorul sa m earga m gol inainte de repunerea pe o p o zitie de m ers in ain te. In a in te d e a se lu cra asupra moto ru lu i care functloneaza. la semafor nu esie nevole sa se selecteze pozitia „ N". Pornirea prin tra c ta re La vehiculele cu cutie automata de viteze motorul nu poate fl pomit prin trartarea sau Impingerea vehiculului. Este suficlent sa se opreasca masina cu frana.U T ILIZ A R E D aca in tim pul m ersuiui s<a cornu* ta t involuntar pe „N”. 4.Remorcarea". Cand bateria vehiculului este descarcata pentru porntre se poate folosi cablul de pomire de la bateria attui vehicul.2. 3. c u m ana din com> p a rtim e n tu l m o to ru fu iK A H fei v e h ic u iM l s e p u n e im e d ia t !n m is c a re . Motorul poate merge Insa numai cu turatia de mers m gof. 0 CSntf m a$ina sUt p e loc se a le ­ g e o p o zitie d e m ers. Parcarea A tentie! P eniru a fm p ted ica d ep tasaraa invoiuntara a vehicufului treb u ie s a tra g e ti fn to td eau n a frS na de m an a. R em orcarea vehiculului Daca vehiculul trebuie remorcat trebuie resp ecta te n eaparat in d ic a tiile de la capitolul . punefi setectd ru l p e pozitia in cazul unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa selectati pe blocarea pentru parcare. manualul 3. pentru c a nu s e Tntrerupe c o m p le t trahsm isia f o it e i si ia tu ra fia d e m ers in gol > m a $ in a se d e p ta s e a za u$or(se „ t a r a 9 t e ” ). Vezi ^ ju to r la pomire”. D.

D acd a c e a s ta e s te num ai p a rtia l e lib e ra ta se poate i a s u p ra ln c a lz ire a frS n e lo r s i a s tfe l functim rarea in stalatlel de fran are e s te influentata negativ. fn pfas a c e a s ta d u c e la uzura tim p u rle a g a m itu rflo r din ^ » t e a ie firdnefor.1 F ra n a d e m a n a A t« n fie l • P e A tru a im p ie d ic a {lo rn ire a in v o lu B fard a v ^ ic u i u lu i tre b u ie s i ir a g e l i tn to td e a u n a I r i n a <ie m i n i d u p a c « m a s tn a a lo s t o p rlta . S u p lim e n ta r s e fe c ta fi t r e a p la I f c ir tie m a n tia ta d e v »teze } s au p o z if la IP ( c u t i e a u i a m a t i d e v ile z e ) . se a p a si butonul de blocare se apasa in jos maneta. blocarea pentru parcare. • A te n fie e a la p o m ire Ira n a d e tndna tra s a sa H e i^ m p fe t eliberati§. se aude un semnal de avertizare sonor. Cand frana de mana este trasa cheia este tn contact se aprinde lumina de con­ trol a tranei. Pentru tragerea frSnei de mana se ridica in sus m anela. 94 DEPLASAREA . Pentru eliberarea frSnei de mana se ridica putin maneta franei de mana. CSnd carosabilul este putemic inclinat se selecteaza suplimentar treapta 1 respectiv cand cutia de viteze este automata. Daca viteza de deplasare este mai mare de 6 km/h cand frana de mana este trasa. De asemenea m aneta franei de mana trebuie bine trasa pentru ca sa nu se porneasca involuntar cu frSna de mana trasS.

3 • P o m ire m o to r DEPLASAREA 95 . f*«rico t d e accid en t! • P e n tfu a Tmpiedica pornirea In v o lu n tarii a v ^ ic u lM iu i treb u ie s a tra g e ti Tntotdeauna IrS iia de m ilna dupa c e m a$ina a fost opri* ta . Ei a r putea porn> motorul saulRsta> ta tiiie e ie c in c e • de e x em p lu dis> p o z itm il d e a c tio n a re a geam ulu i.P o rn ire m o to r M o t o a r e D ie s e l 1 • in tre ru p e re a a M m e n ta rii cu c a rb u ra n t / M o to r o p rit 2 .U T ILIZ A R E C o n ta c tu i m o to r A te n tie l • S e o a te ti c h e la din c o n ta c t nam a i d u p a e e v e liic a iu l a lo s t o p rit! A itfe i voianul s -a r p u tea bfo ca involuntar. • D ac^ se p s ra s e s te v e fiic tilu ic h ia r s ite m p o ra r.C o n ta c t m o to r t a ia t I M o to ru l o p rit 2 . M o to a r e c u b e n z in a 1 .altfel se sollcita inutil bateria vehiCLilului.P o z itie d e p re fn c a iz ire si d e m e rs CSnd este selectata pozi^ia de preTncSlzire nu trebuie conectat nici un alt mare consumator . A e e a s ta In sp ecial c lin d In veh icu l rsundn c o p ii. s c d a te ff ctieia din c o n ta c t.C h e ia d e c o n ta c t pusa 3 .

cheia de contact trebuie rasucita inapoi in pozitia 1. se mi§ca putin volanul . selectorul este blocat in aceasta pozltie. se roteste volanul pana cand se aiide b)ocdndu-se boltui de blacare a volanului. DIspozltlvul de blocare a repomlril din blocul cheii de contact Tmpiedica demarorul sa pomeascS atunci cand motorul funclioneaza si producerea In acest fel a unor avarii. c o d ific a ta V o lk s w a g e n . D e a c e e a m o to ru l p o a te p o rn i nu­ m a i c u o c h e ie c o re s p u n z a to a re . Cu ajutoail a ce stu ia s ig u ra n ta se d e za ctive a za automat cSnd se introduce cheia in contactInstalatia este activata automat de indata ce se scoate cheia din contact.U T ILIZ A R E B io c a r e a s c o a t e r ii c h e ii d in c o n ta c t* La vehiculele cu cutie automata de viteze' cheia de contact poate fi scoasa numai dupa decomutare. Im o b iliz a to r u l e le c tr o n ic Imobllizatorul impiedica punerea neautorizata a vehicululul In func{iune. cand selectorul se afla in pozitia „P” Cand cheia de contact este scoasa. A stfeldevinem aidlficilaoincercare de efractie. P e n tr u t o a t e v e h ic u le le P o z itia 1: Pentru b io c a re a v o la n u lu i cand cheia este scoasa din contact. N u m a i c h e ile o rig in a le g a ra n te a z a fu n c tio n a re a ire p ro s a b iia a v eh ic u lu lu i dvs. o rig in a la . Daca nu se opresc lumlnlle sau semnalizatoarele dupa ce chela de contact a fost scoasa se aude un zumzet* atala timp cat este deschlsa u$a ^ofeoilu). In capul cheii se gase^te un cip. Inainte de orice noua pornire. 96 DEPLASAREA .astfel se deblocheaza volanul! P o z ifia 3: In aceasta pozifie iarurile sunt comutate la lumlna de control §i alti marl consumatorl electric! sunt opriti. Volanul artrebul mereu blocatcand p a r^ ltl vehlculLil. P o z itia 2: Daca nu se permlte comutarea cheii pe aceasta pozitle sau comutarea se lace greu.

M o to a r e D ie s e l In s ta la tia d e p re fn c a lz ire Dupa com utarea pe pozitia de mers (punerea contactului) timpui de preincalzire necesar este indicat printr-o lumina de control com andata de temperatura agentului de racire .Sigurante"..b a te ria a u to v e h ic u lu lu i a r fi s o lic ita ta in u til. A • La vetiicule c ii cutie de viteze manuals in timpui procedeului de pomire se apasa pedala de ambreiaj . L a m o to a re le re c i s au m c a iz ite in f u n c t io n a r e nu s e a c c e ie r e a z a inaintea §i in timpui pomirii. tre b u ie sa se u tiliz e z e d a c a e p o sib ii b a te ria a ltu i v e h ic u l c a a ju to r la s ta r t . A ltfe l c arb u ra n tu l n ea rs a r p u te a a ju n g e in c a t a iiz a t o r p ro d u c e a v a rii.2 . se elibereaza cheia . p o a t e f i n e c e s a r d u p a p o rn ire a m o to ru iu i sa se a c c e le re z e p u tin. siguran^a fuztbila a pompei electrlce a carburantului poate fi arsa .vezi manualul 3. moto ru l nu p o a te fi p o m it p rin rem orc a re p e o d is ta n ta m a i m a re d e 50 m . M o to a r e c u b e n z in a Aceste motoare sunt dotate cu injectie de benzina care fumizeaza automat la orice temperatura exterioara amestecul corespunzator carburant .demarorul nu trebuie sa mai functioneze. M o to ru l n u tre b u ie ta s a t s i s e in c a lz e a s c a p rin fu n c fio n a re Gu m a r in a s ta n d p e lo c ! P o rn /jti im e d ia t! l g ^ • Evitafi turatiile mari §i accelerarea * ^ 5 fnaxima pana cand motorul nu a ajuns inca la temperatura lui de functionare. Temperatura exterioara sub + 5 “C: • Chela se rasuceste pe pozitia 2 . DEPLASAREA 97 .aer. • La v e h ic u le le cu c a ta liz a to r. Acesta se stinge la atingerea temperaturli de pomire. „A ju to r la s ta r t”. Daca motorul totu 9 i nu pomeste. caprtolul . in timpui startului nu se acceiereaza. • in a in te de p o m ire a m o toruiu i prin re m o rc a re a v e h ic u lu lu i. Motorul poate fi pomit fa ra a fi preincalzit.se aprin-de indicatorul de preincaizlre. P o rn ire a m o to ru iu i re c e Temperatura exterioara peste +50C. Aceasta este normal si nu trebuie sa creeze probleme. Daca m otorul nu porne$te imedlat se intrerupe procedeui de pomire dupa 10 secunde $i se repeta dupa circa ojumdtate de minut.demarorul trebuie sa pomeasca motorul.vezi “V T m a n u a lu l 3 .vezi pag.U T iU Z A R E P o rn ire a m o to ru iu i In d ic a t ii g e n e ra te A te n tie ! C a n tf m o t o r u l fu n c fio n e a z a fn s p a tii fn e h is e e x is ts p e rtc o l d e in to x ic a re ! • inainlea pomirii schimbatoail se aduce pe pozrtia . 17. • Dupa pomirea motoruiui rece m scurt timp se aude un zgomot pentru ca trebuie sa creasca presiunea u le iuiji pentru compensarea hidraulica a jocurllor.2. C a n d m o to ru i e s te fo a rte fie rb in te . in tim p u i p ro c e d e u lu i d e p re in c a lz ire nu tre b u ie sa fie c o n e c ta fi a lti m a ri c o n s u m a to ri .mers in go) (la cutie automata de viteze: pozitia „P” sau „N") 51 frSna de mana se trage. • Imedlat ce motorul pome$te.

pana la un minut. in timpul procesului de pomire.2.motorul poate fi pomit imediat. m u lt tim p a m o to ru lu i. Daca motorul nu pomeste.Sigurante". Im o b iiiz a to r u i e le c tr o n ic Imobilizatorul electronic impiedica patrunderea neautorizata in interiorul autovehi­ culului. P o rn ire a m o to ru lu i c a ld Lampa de control a preincalzirii nu se aprinde . se mai executa 0 data preincalzirea $i se pomeste din nou dupa cum am descris. D u p a s o iic ita r e a p u te rn ic ^ . In capul cheii se gase^te un cip. Daca motorul nu porne$te nici de data aceasta.t a m p e r a t u r a a g e n t u l u i die ra c ir « c re a te ^ t o r i t d suprafn* c a lz ir ii p ro d u s e la o p rire ^ e d h d m o to r u i e s t e c a ld . procedeui de pom ire poate dura mai m ult decat de obicei. c in d . N u m a i c h e ile o rig in a le g a r a n te a z a func* t io n a r e a ir e p r o s a b ila a a u to v e * h ic u lu lu i dvs. P o rn ire a d u p a g o iire a c o m p le ta a re ze rv o ru iu i Daca rezervonji autovehiculului cu motor Diesel s-a goiit complet. s-ar putea ca siguranta iuzlbila de la instalatia de preTncalzIre Diesel sa fie a rsa . a c e s ta nu se op re $ te im e d ia t c i se la s a sa functio* n e ze c irc a 2 m in u te la tu r a tia d e m e rs In g o l p e n tru a e v ita o suprain c a lz ire . A t e n t ie d e o s « b jtd c d ftd s e lu c r e a z i In c a m e ra m o to ru lu i! 98 DEPLASAREA .vezi Manualul 3. dupa alim entarea cu carburant Diesel . In d ic a tie D e a c e e a p o a te p o rn i n u m a i c u o c h e ie c o r e s p u n z a to a re o rig in a la c o d if ic a t a V o lk s w a g e n . Acest lucru este cauzat de faptui ca sistemul de carburant trebuie tntai aerisit. c a ­ m e r a m otoruCui e s t e in c a iz ita s u p t l m e n t a r p r in r a d i a f i e s o ta ra . . A te n tie ! D u pa o p rire a m o to n ilu i v e n tita to r u l • 9 i c a n d c o n ta c tu i e s te t a t a t • m a i p o a te fu n c tlo n a u n fim p (p a n a ia t O m in tite ).U T ILIZ A R E O p r ir e a m o to ru lu i • Imediatdupdstingerealampil decontrol se pome 5te motorul. Cu ajutorul a ce stu ia sig u ra n ta se d e za ctive a za autom at cand se Introduce chela de contact. cap. in s a duf»a un tim p p o a te p o r jii b ru s c .

lampa de control ESP este aprinsa . functia poate fi actionata s> de la taste. D e a c e e a tno d u l d e c o n d u c e re tre iH lie a d a p la t la s f a re a c a ro s a b flu lu i $i la e o n d itille d e f r a f ic . t o a te c e le 4 roti tre b u ie e c h ip a te c u c a u c iu c u ri d e a c e la ^ i fe l. „Program electronic de stabilitate". La nevoie. De exemplu: .la folosirea lanturilor de zapada . S u p ra fe te le d ife r ite de ru la re a le c a u c iu c u rilo r p o t d u ce la o re d u c e re n e d o rita a c a p a c ita tii m o to ru lu i. Cand Instalajia este deconectata. respectiv ASR EDS gasiti in manualul 3. deconectarea sistemului este avantajoasS. A c e s t lu c ru tr e b u ie a v u t in v e d e r e m a t a le s p e c a ra s a b il u d s i e u p o le l. In d ic a tii s u p lim e n ta re d esp re ESP. ESP cuprinde blocarea diferentiaia electronica (EDS) reglarea la alunecare (ASR). A teh tie! i. DEPLASAREA 99 .2 la cap.vezi pag. Numai in anumlte situatii.la clatinarea autovehrcululul blocat Dupa aceea Instalatia trebuie activate din nou. F a p ttil c a E S P v a o fe ra o s ig u * ra n id fn a r it4 n u tre b u ie s i v ii fm * ping d la a s u m a r e a u n o r risicurl in u tile .la deplasarea in zapadS addnca sau pe teren afSnat . In mod normal. ESP se conecteaza automat la pomirea m otorului. ESP trebuie sa fie activat mereu. Q ' Program electronic de stabilitate* (ESP) funcjion ea za im preuna cu ABS. 20.im ite le f iz lc e n il p o t i i d e p a ^ ite p rin fo fo s ire a E S P . cand se dore$te patinarea.U I IL I^ J \I-\C P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e * In d ie a tie P e n tru a s e g a r a n ta fu n c tio n a re a ire p ro $ a b ila a ESP.

U T ILIZ A R E C o n tro l d is ta n ta la p a r c a r e (P D C )* A t e n tie ! S is te m u l d e c o n tro l d fs ta n td la p a r c a re n u p o a te in io c u la te n fla c o n d u c a to ru lu l.2 m (zona A din figura) fatd de obstacol incepe un ton de avertizare. S e n zo ril a u z o n e m o a rte fn c a re p e rs o a n e ie $ i o b ie c te le n u p o t i i percepute. O rd in e a s e n zo rilo r Se va evidentia totdeauna distanta mai mica. f i j e s u b t ir i v o p s if e t n c h is s a il g a r d u H n u p o t ft p e r c e p u t e d e c a t r » s is te m fn a n u m ite c o n d itii 9 } p o t d u c e la B v a rie re a v e h ic u iu lu i. Se ajunge la distanja mai mica de 30 cm (zona B din figura) se aude un semnal sonor de durata. S iste m ul de c o n t r o l d i s t a n t a la p a r c a re determina distanta lata de un obstacol in zona din spate a vehiculului cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete. La curajirea cu jet de aburi. Lasatl sistemul PDC sa (ie v e rlfic a t de un se rvice Volkswagen. Pentru aceasta se gasesc in bara spate 4 senzori. O corectS perceptie a obstacolelor nu este poslbila. Atunci se va auzi un semnal acustic. • Pentru ca sa fie asigurata functionarea sistemului de control distant^ la parcare. in d ic a tie • La viteze de peste 15 km/h sistemul de control distanta la parcare iucreaza cu erori. Sistemul de con­ trol distanta la parcare nu este activat daca nu se aude acest semnal. O a p r o p ie re in c o n tin u a r e p o a te d u ce la fa p tu i c a o b s ta c o lu l sa nu m a i fie p e rc e p u t. senzorii trebuie pastrati curati ?i fara gheata. R a s p u n d e re a la p a rc a re $i la m a n e v re a s e m a n a * to a r e » a p a r fin c o n d u c a to ru fu i. A te n fie In s p e c ia l ta c o p U i m ic i 9f a n im a ie c a r e n u p e l f i p e rc e p u te in ( o a t e c a z u rite <fe c a tre s e n zo ri. • La vehiculele care au din fabrica in dotare un dispozitiv de remorcare*. 100- DEPLASAREA . atunci cSnd se va introduce treapta de mers inapoi sistemul de control distanta la parcare PDC nu va fi activat. 1. D e z a c tiv a re a La scoaterea din treapta de mers inapoi. O b ie c te ie p re c u m p ro ta p a l r e m o r e ii. la tractarea unei remorcr.PDC" se activeaza. Cu cat distanta devine mai mica cu atat intervalele intre tonuri vor fi mai mici. De la o distanta de cca. senzorii vor fl stropiti numai pentru un scurt timp §i se va pastra distanta fata de el la peste 10 cm. A c tiv a re a La introducerea treptei de mers Inapoi sistemul .

Piciorul poate fi luat apoi de pe pedala de acceleratie. R sau 1"). „3'' $i „2". atat cSt permits puterea motorului.U T ILIZ A R E S is te m d e c o n tro l a l v ite z e i d e c r o a z ie r a * (G R A ) Pentru eltberarea „piciorului de accelerare' aceasta instalafie poate mentine constanie viteze peste 30 km/h. Dupa eliberarea pedalei sistemul regleaza Tnapoi la viteza memorata anterior. ‘0 DEPLASAREA 101 . In d ic a tie La ve hicjle cu cutie automata de viteze sistemul de control al vitezei este activ numai in pozitiile selectorului „ D". Cand porne^te sistemul de control al vitezei se aprinde o iumina de control In tabloul de bord . C an d s is te m u l e s te c o n e c ta ta nu c o m u t a t i p e m e r s in g o i f a r a a p a s a r e a p e d a te i d e a m b r e ia j! A s tfe l m o to ru l a re o tu r a t ie m a re s i in a n u m it e c o n d it ii p o a t e fi a v a ria t! Sistemul se a c tio n e a z a prin comutatorul A $i tasta B de la maneta semnalizatonjiui ?l farului. A te n fie ! S is te m u l d e c o n f r o i a v it e z e i (Q U A ) nu t r e iiu ie lo lo s it t n c a z u i u n u l tr a f ic in te n s s i c o n d h ii ne(a> v o r a b ile { p o ie i.. M e m o r a r e a v ite z e i D aca s-a atins vite za necesara este suficienta o scurta apasare pe tasta B (SET).P. a q u a {> ta n a p e . ultima viteza m em orata se ste rg e ia r siste m u l se deconecteaza complet. La vehiculele cu v o la n m u lt if u n c t i­ o n a l* sistemul de control al vitezei (GRA) se actioneaza de la volan. Viteza se mare§te prin viteza proprie a autovehiculului. Viteza trebuie rememorata. La deplasarile pe teren in panta sistemul de control al vitezei nu poate fi pSstrat con­ stant. De pe maneta de semnalizare sistemul poate fi numai cuplat respectiv decuplat. C o n e c ta r e a Instalatia e s te p o rn ita prin Tmpingerea comutatorului A pe ON. Acesta nu e cazul totu$i cand viteza memorata a tost depasita cu mai mult de 10 km/h pentru o durata de peste 5 minute. Alte indicatii referitoare la volanul multi­ functional gasiti la pagina 21. r o lls p iitt).vezi pagina 14. Viteza poate fi marita si ca de obicei prin pedala de acceleratie. „4". Franati autovehiculul. A t e n t le l V ite z a m e m o r a ^ p o a te fi re lu a la n u m a i d a c a nu e s te p re a m a re p e n f m c o n d rtiile d e tr a f ic e x is te n te . N . Dacd Tn timpul mersului se alege aitapozitie (.

A c c e le ra re / M e m o ra re Viteza memorata poate fi m a r it a prin implngerea comutatorului A pe RES fara actionarea pedalei de acceleratie. A te n tie ! V ite z a m e m o ra ta p o a te fi re lu a ta n u m a l d a c d n u e s t e p r e a m a ra i>entriii c o h d ifiile <te t » f F c e x is * te n te . memoria se sterge. Prin scurta atingere a tastei B viteza se micsoreazd ?n trepte. Viteza treb uie rem em orata apot dupa ce se accelereaza peste 30 km/h cu tasta B. Daca tasta se tine apdsata. Prin scurta ^ a s a re spre stanga a comutatorului viteza se m are^e in trepte. D e c o n e c ta r e a te m p o r a r a a in s ta la tie i V e h ic u le cu c u tie d e v ite z e m a n u a ia : Instalatia este o p r ita t e m p o r a r prin apa sarea p edalei de frd n a re sau de ambreiaj sau Tmpingerea comutatorului A pe OFF (nu blocat). viteza se micsoreaza prin reducerea autom ata a acceieratiei.u I iL i^ ^ n c M o d ific a r e a v ite z e i m e m o r a te D e c e le ra re a I m e m o ra re a Vtteza memorata poate fi redusa prin apasarea tastei B. Daca se impinge spre stanga comutatorul §i se mentine apasat. viteza se mare$te prin cre§terea automata a acceieratiei. dupa eliberarea pedalei de franare. Viteza existenta la eliberarea comutatorului este memoratS. Viteza memorata In acest moment se pastreaza. Viteza e x is te n ta la e lib e ra re a ta s te i este memorata. Pentru r e lu a re a vitezei memorate. 102- DEPLASAREA . 30 knvti. sau de a m b re ia j se Im p in g e spre stSnga comutatorul A pana la oprire. Daca tasta se eiibereaza la aprox.

V e h ic u le c u c u tie a u to m a ta d e v ite z e : Sistemul este com plet oprit prin se)ectarea.u » i g V e h ic u le cu c u tie a u to m a ta de v ite z e : Sistemul este o p rit te m p o ra r prin apasarea pedalei de franare sau imptngerca comutatorului A pe OFF (nu blocat). se impinge spre stanga comutatoriil A pSna la oprfre. sau • Se apasa scurt tasta B.prIn scoaterea cheii din contact. M e m o ra re a v ite z e i Daca la deconectarea temporara nu a fost m em orata nici o vite z a sau vite za memorata a fost ?tears&. Dupa eliberarea com utatorului viteza e s te m e m o ra ta . Viteza memorata Tn acest moment s e p a s tre a z a . Viteza momentana este memorata. • treptelor P. Viteza memorata in acest moment se M e rg e . R sau 1 sau Vehiculul s ta p e lo c prin luarea contactului. o noua viteza poate fi memorata dupa cum unnsaza: • Comutatorul A se impinge spre stdnga si se mentine apasat pdna s-a atins viteza dorita. DEPLASAREA 103 . N . dupa eliberarea pedalei de franare.cand vetilculul stS pe loc . D e c o n e c ta r e a c o m p le ta a s is te m u lu i V e h ic u le le c u c u tie d e v ite z e m a n u a ta : Instalatia este c o m p le t o p rit piin Impingerea comulatomlul A la dreapta pana la oprire (OFF) sau . |ie n tr u c b n d itiilo d e tr a f lc e x lS ' in plus srstemul este o p r it te m p o ra r cand se alege treapta N sau 1. '0 nium al n u e s t e i > r ^ m a re . Pentru re lu a re a vitezei memorate.

L a v e h ic u ie c u c a t a liz a t o r nu se m e r g e n ic io d a t a c u r e z e r v o r u l a p ro a p e gol. d e o a re c e s e u m p le i n c a l z i r e a s i a v a r i e r e a c a t a li> s p a fiu l d e e x p a n s iu n e a l re z e r­ za to ru lu i. d in m o tiv e d e s ig u ra n ta sa hu iu a fr c u d vs . A c e a s ta e s te v a la b ii Tn s p e c ia i ia c a rb u ra n t R M E (m e tile s te r • u le i d e ra p ita ). C a n d s e fo lo s e ^ te o c a n is tra r e z e r v a t r e b u ie s a r e s p e c t a t i h o ta ra rH e ie g a ie . Deblocarea functioneaza $i cand contactui este luat. N u tre b u ie s a s e u m p le a r d e r e . Din c a u z a a iim e n ta rii n e re g u ia te cu c o m b u s tib il se p o ate a ju n g e la a p r in d e r i n e r e g u ia te . a ltfe l a c e a s ta p o a te fi d e te rio ra ta . c a n is tra s -a r io v i e arb u ra n lu t s -^ r v a rs a . v o ru lu i c a a s t f e l la in c H lzire c a rb u ra n tu i s -a r re v a rs a . V a re c o m a n d a m . 104- DEPLASAREA . A tentle! Dupa umplere. L a u n a c c i­ d e n t. Gura de umplere cu combustibil se afla in partea laterals din dreapta in spate. o c a n is tra cte i« z e rv a . re z e rv o ru l in s ta ia fia d e e v a c u a re a g azu lu i d e e s te n p lin ”. Dupa ce ati deschis capacul rezervorului (vezi flgura din dreapta) se poate ajunge la bugonul rezervorului. Rezervorul de combustibil cuprinde circa 62 litri. In d ic a tii C o m b u s t ib ilu l r e v a r s a t t r e b u ie im e d ia t fn d e p a rta t de pe vop seau a v e h ic u iu iu i. A c e a s t a d u c e la s u p ra in c o n tin u a re . Im e d ia t c e p o m p a d e b en zin a c o m b u s tib ilu l n e a rs a ju n g a n d m s«a o p r itp r im a d a ta .UTILIZARE A lim e n ta r e a D e b lo c a re a c a p a c u lu i re z e rv o ru lu i Prin apasarea tastei A se deblocheaza capacLil. bu^onut rezervorului se in^urubeaza bine $i se Tnchide capacul pana se blocheaza.

.......................................................... 90 Blocarea clapetei rezervorului ........... 82 C ockpit.................................. 59 Cutie de viteze mecanica.......................................... faruri m ar$arier................... 79 ................ 80 ..................... 29 c Camera m otor.. 38 Capota m otorului.......................... 8 Contor km / z i ...61 ........... 77.... 87...............................70 Capota portbagajului.........40 Contor pentru distante scu rte ............... 73.......................... 7 Ajuta-te s in g u r...................58 ............in 4 tre p te ....................................................... 58 n » Bricheta........... 30 C laxon.far m ar$arier. 3 Goloana reglabtla a volanului................................. 85 Cutie be viteze automata .......................................... 3 Climatronic.... 86 ........................................ 87...............7 Afisaj kilometri ..................in 5 trepte .................. 12 Afi5aj temperatura lichid de racire ............31 Alimentare............................................................. 90 .............................................. 8 C o n ta c t. 69 Alarm a......... 44 C om utatoare....................... 9 Afi$aj intervale de service fle x ib ile ...............................................20 Asigurarea copiilor ........ 67 INDEX 105 ..................INDEX ALFABETIC A Aerisire............ 90 B Bancheta sp ate ...........................................58 Blocare la p a rca re .......................................suport b ra te ............................................sp ate ..........................8 Afi$aj rezervor............................f a ta ...................elemente de comanba ............. 104 Apa peritru spalat parbrizul .................................................................................comutare pe recircularea aerului ................................. 95 Covora? pentru p icio a re ....................... 58 ........................ 59 Comanda lumini interioare .......................... 83 Afi^aj multifunctional .......... 38 Cap sferic demontabil .......104 Bratele sca un elor..

..... ... 75 ............d im a tro n ic....... 77 E Elemente de comanda -d im a tro n ic ....... Faza m a re ..........................................incSlzire si ventilare........................ 18 Deschiderea individuala a ii§ilor .... 27 Defectiuni m otor............................ 79 ............... 70 DIspozitIv electric de actionare a geamurilor............ 33 Geamuri .......... .... 80 ................................. ................................................u§llor.................... 33 Display pentru selectarea vitezelor.........reglare b a ta i........ 26 Dezghetare parbriz ... 27 Deschiderea ............ 30 .................... ..... . .........instalatie aer conditionat .........dinam ica...................... 40 41 41 24 94 G G eam uri.. .............. ................... .............. 80 .............. ............ 80 ................. Frana de m ana............... ........Incalzire §1 ve n tlla tle ..Hands F re e .. 73 ....incalzire $i ventilare ......... . 27 Deblocarea individuala a u s ilo r. 27 Deblocarea capotei s p a te . 80 H Handy . 75 Dispozitlvul cte remorcare .......... Ftimri .................. ..... 22 106- INDEX .. 73 ........ . .instalajia de clim atizare......... ................INDEX ALFABETIC D Deblocarea spatiulul pentru bagaje ..................c liin alron ic......dezghetare...capotei portbagajutui............... ............ 90 Duze de aer ....... ........................ 83 ...................... ..........................................instalatia de aer conditionat . 77 F Faruri ceata ..................................... 75......................incalzire §i ventilare.... 77 Duze de ie$ire a a e ru lu i. 87............................. ........... .

...................aer p ro asp at.......................... ..... 31 Instalatia de semnalizare a remorcii ... 73................... Lampa de avertizare Centura de siguranta..... ............26 .... 74 incalzirea lunetei.. Lamps de avertizare fra n a ................. 73 .................. ............................... 77 Instrum ente.............. 60 Instalatie spalat ta ru ri.............96...........43 Indicator com bustibil...............elemente de com anda..................... Lampa de avertizare A irb a g ......... 75 ..........77 incalzire $i ventilare ......26 Incuierea u § ilo r.........................................98 Indicator directie de deplasare . 101 Instalatie de avertizare anttfuft .deschidere........ 45 Instalatia de aer conditional......... 46 13 16 20 77 44 17 13 20 20 I Q incaizire... 40 Imobilizator electronic ..... Lampa spate pentru b a g a je ...... 16...................................... Lamp! de avertizare ......................................................... ........... .............................. ... 6 Instalatie de reglare v ite z a ................. 14......................................elemente de com anda.feglare tem peratura...........gaze de e$apam ent.... 41 llum inare. 48 18 Q INDEX 107 .......26 Inchiderea autovehiculului....... 56 Incalzire o gtin zi........ 88......................26 inchiderea autovehiculului ...............................................................................................................comutator recirculare aer ................................26 ........... 44 Lampa de control preincalzire ........... 20 Inele de prindere......................... 41 Incalzire sca un ......... 77 ...................... ..................................................................................................m o to r....... 13 0 K K ick-dow n......... 73 . 91 L Lamele §lergatoarelor de p a rb riz.................... Lampa de avertizare a lternator............inchidere........................................ 41 lluminarea tabloulul de bord ...26 I lluminare instrumente b o r d .program electronic de stabilizare .................. ........Q INDEX ALFABETIC inchidere centralizata. Lampa de avertizare gaze de e^apam ent................... 46 Lampa sertar....

.................47 Oglinda m ach ia j... ...............97 Motorul .......instala{ie semnalizare remorca .......rabatarea............ 48 Memorie pentru scaujnul $of0 r u lu i......................... 14 Lumini interio a re .............. .....47 Oprirea m otorului..........cutie de viteza m ecanica.............................. 43 Maneta selectorului de viteze .............pornirea......................... 90 .... ....revenirea............. 85 Loc montare C D .......... 43 Mediu inconjurator ................... 40 Lumini p a rca re ............ 14 Lampi mar§arier .............47 ...49 Oglinda cu In calzire ........ .................... ....48 Oglinzi exterioare...............faruri spate c e a ta .... 14..................90 I MSner pentru cam uflare...................indicatii de siguranja.................................. 20 ............. 85 Margarier......sistem A irbag........................ 44 Motoare pe benzina ..........................rezervor g o l...........97 .....cutie de viteza automata .............. 104 Memorie pentru oglinzi exterioare ....o p rire ........................................ 40 Lumini de d t i l ...............................19 ....... ................................... 14 ...........nivel ulei ..........................................rezerva combustibil .....p o m ir e .............. 44 Lumini ceata s p a te .68 Lumina de pozitie. 85 Maneta selector v ite z e . 43 Lumini de semnalizare.......................................................................................... .............................48 Oglinda in te rio r...... 13 -u z u r& lra n a ........47 Oglinzi cu rabatere e le ctrica .......... . ...........................................................................................p o m ire ........................................98 M Maneta semnaiizatorului....... 53 Motoare Diesel ...........presiune u le i...48 Oglinda retrovizoare .............19 .. ....... 97 98 108- INDEX ... 87........................ 87.....47 ...........47 Oglinda Interioara antiorbire ................39 N Nivel lichid de racire.............98 ...........18 Nivel u le i..........................atimentare........... ...........................19 o O g lin zi............... ...................................... 13 ............................INDEX ALFABETIC ........................................................

....... ............51 Reglarea temperaturil .........................................................70..98 Pozitiiie cliindoilui capotei HI portbagajului .. ............... ............... ................................... 61 R Recirculare aer ...... .........Tncalzire si ventllare...... .....50 Scaun fata cu Tncalzire ......50 Scaune fata reglabile electric ......................77 Reglarea batai fa ru rilo r. .............74 .................................49 Pedale.......................... 71 R ula re .........67 Semnalizare luminoasa ........................................50 ...................gofer................... ...........50 INDEX 109 . 66....clim atronic...... ................................................................... 68 Sistem suport pentai greutati pe p ia fo n .....................43 S ertare...................................clim atronic....... ......... .... . 67 Program electronic de stabllizare ...............TncSlzire §i ventiiare..............50 Scaune ta ja ...........................31 Spatiu pentai bagaje... 52 Schima de selectare .......................20 Roata de urgenta.................50 .......82 ........... ...........................68 Sertar pentnj cartea de b o rd .......................... ...........59 Pomirea motorului ...................................60 Spatar rabatabfl ............................................ ........... ..........63 Scaune...............19 Prize.............. ...................................85 Scrumiera..97 Presiune u le i..................dupa golirea rezervorului.......... ..........................68 Sertar mSnusi........63 Sistem de a la rm a ..................... 41 Rulou parasolar.................................................56 Scaunul so ferulu i.....30 Preincalzire................................73 Reglarea rn inaltime a volamjiui ....97 ..................... .......................... 49 s Sac de Tncarcare.............. 71 Roata de rezerva ingusta . 49 Rulou parasolar luneta....59 Heglare scaune.................................instalatia aer conditionat .................................... 71 Roata de rezerva ......................................................... ......................................................................pasager d re a p ta ... r \ INDEX ALFABETIC P Parasolare.79 .......................................41 Reglarea in Inalfime a scaunului .62 Sac s k i........................................62 Sarcina pe p ia fo n .....................................

........................... 92 Trusa de pfim-ajutor ...................................... 40................................ ..65 Suport bagaje.............45 u U$i ......................................... 22 Tem pom at.................. 57 Trapa / Plafon g lisa nt..... 7 Tasta de inchidere centralizata ....... 101 Tetiere........incalzire si ventilare ... 21 Volumui rezervorulul................ 69 z Zgom ot................. 73..................deschidere individuala a u ^ ilo r................. 22 ...........................65 Suport telefon............................. 36 T riptronic....................................................... .......rnchidere........... 3 Tahomelru.................................. 24 ...........63 Suprafeje de depozitare .............................................. 30 .......................... 82 ............ 25 Telefon mobil .......................22 Suport bagaje pe m a rin a .............. 22 ................. ...................... ..... 28 ............Hands F re e . 96 110- INDEX ......................... 28 Telecomanda cu semnal ra d io ..................................reglare vo lu m .asigurarea copiilo r...................... 25 ...63 Suport s tic le ...................................51 Suport pen trj p a h a re ..................sincronizata...deschidere............... 26 V Ventilatie......... ..................................................63 Stergator p a rb riz................ 7 Volan muitifunctionai..........................................suport tefefon.............................77 Ventiiatie cu aer proaspat...... ............................... 104 ^ T Tablou de b o rd .......... 75 Vitszometru..............................INDEX ALFABETIC SpaJar ortopedic ..................................................

fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. Toate dre ptu rlle conform leg isla tiei tn p rtvln fa d re p tu lu i de a u to r a pa rtin VOLKSWAGEN AG. Va rugam sa fiti infelegdtori deoarece oricand pot apare modificari ale formei.o o VOLKSWAGEN lucreaz§ permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor modelelor. reprezentarilor §i descrierilor prezentate in acest material nu pot fi ridicate nici ur^ fel de pretentii. Retiparirea. chlar $1 numai partial. Realizat in Germania © 2000 VOLKSWAGEN AG Finalizarea redactaril: decembrie 2000 AceastS hartle a fost fabricata din celuloza fara continut de dor. pe baza indicatiilor. Textele. Astfel. indusiv normele acestui manual au la baza stadlul de informare corespunzator momentului tn care acest material a fost edrtat. multiplicarea sau traducerea. o . figurile. dotarilor si tehnidi. Se rezerva dreptui la modificdri.

3 Passaf Date tehnice .3 .

Ule> de motor” . N u u m p le ti fn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara specificatie specificatie VW 506 00 sau 506 01 VW 505 00 sau VW 505 01 1n manualul 3 ^ la capilalut . capacitate cilindrica rot/min in Nm /a rot/min l l O k W (150 C P ) / 4000 310/1500-3200 6 cilindri.1 sub .4 in mm in mm ■ in mm in m in mm in mm 4703 /1 7 4 6 1462 107 11. ^ A lts indlcatii vezi manualul 3.cu instalatie de spalare farurl litri liiri litri Numar cilindri.2.0 ca.5 min 49 CC sail Biodiesel ca.5 1515 1515 / 1513 (la tracfiune integrala) Ulei de motor®’ cu schlmbare filtru irtri La umplere se controleaza nivelul uleiului. Alte indicalii vezf manualul 1. 4. 8 ca. din care rezen/a ca. capitolul . Latime Inattimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admlsibila Diametml cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Pulere Moment de turatie maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita fi Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz’ ’ .D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I V 6 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe rito a re la d a te le te h n ic e SG = culie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 26 MOTOR DIESEL .In s ta ^ tia de spalare a pa/bnzului* aflatl c j ce ttp de agent de spalare trebuia sS L/mpleti rezervorui.Intervale Service". Acest ulei este calttativ psrrtnj avantajele oferlts de Long Life Service. 62. 6. 2496 cm^ 19.2 5.

6 9.2) 12. panta pana la 12% frSnare.1 (11. MOTOR DIESEL 27 .0 7.9 186 2040 1489 1150 Consum de carburant urban extraurban combinat Emisie COj IMase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.6) 7. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa rem orca franare.7 11.6 (213) 232 (2150) 2190 (1602) 1641 (1160) 1200 1070 0-100 km/h i kmA) n i sc n e.0) 11.U A I t ItH N lU t C utii de viteza Performante Viteza maxima 0-80 km/h SG AG 214 7. in panta pana la 12% i kg n i kg n i kg n 1600 1700 750 1800 2000 Valorile din paranteze sunt valabile pentnj cutii de viteza mecanice 6 trepte cu 4MOTION. panta panS la 8% fara sistem de franare.5 (7.4 6.7 9.2 10.9) 8. tnsec.3 (6.0) 6. ! 1 1 0km n /0 i 1 1 0km n /0 i 1/100 km n t g/km n i kg n f kg n t kg n i kg n i kg n 220 6.8 211 2080 1531 1190 980 100 AA {216)212 (6.4 (10.3 6.9 5.

capacitate cllindrica Compresie Cafburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz" . Acest ulei este calitaliv penlru avantajete olerne de Long Life Serwce. din care rezerva ca.5 1515 1515 / 1513 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtiii lltrl La umplere se controleaza niveiui uleiului. ^ a u to m a ta AA = tractiune integrala (4MOTION) 24 MOTOR DIESEL .1 sub . 4.2 4.cu Instala^e de S{»lare farurl litri nth liiri ca. 6.Inlervale Sarvica" R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala ^ j. « ANe ^d ic a tit vazi manualul 3.2. 1896 cm’ 19. Ld(ime Inaltimea vetiiculului gol Garda la sol (a greutatea totala admlsibila Olametrul cercului de viraj Ecarlament fata Ecartamenf spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim rot/min in Nm la rot/min 96 kW (130 C P ) / 4000 285 / 1750 (Cutie mecanica in 5 trepte) 3 1 0 / 1900 Numar cllindri. A lte (ndlcatii vezi manualul T.0 4 cilindri.U lel de motor".0 min 49 CC sau Biodiesel in mm In mm fn mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificalie specificafie VW 506 01=> VW 505 01 In manualul 3. 8 ca.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 9 6 k W ( 1 3 0 C P ) D im en siu n i Lungime. 62.0 ca.2 la capitoluf „lnstalatla tie spSlare a parbnzuKjl' sflati cu ce tip de ag«n( d s s p ila ra irebula sS um pleti rezeivorul. caprtolul .

5 10.5 (4.4 7.4 8. admisibilS Sarcina admisiblla pe acopeh$ M a s a re m o rc a frSnare.9 9.9 11.0 5. SG 208 6.6 (5.2 5.8 10.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban comblnat Emisie COj M ase Masa totals admisiblla Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisiblla Sarcina pe axa spate.9 (7.2 6.4) 4. panta p^na la 8% fara sistem de franare. Tn panta pSna ia 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km tn 1/100 km In 1/100 km in g/km in km/h in sec.6 (149) 151 (1950) 1960 (1375) 1387 (1060) 1070 980 AG 203 7. MOTOR DIESEL 25 .0 189 2000 1425 1110 100 AA 204 6.6) 5. panta pana la 12 % franare.3 170 2080 1498 1080 1080 1600 1700 650 1700 2000 750 Valorile din paranteze sunt valabile pentrv cutii de vitezS mecanice 5 trepte. in sec.7) 7.

U te i de motor".0 min 49 CC sau Biodiesel In m in mm tn mm 11. din care rezervS ca.cu Instalatie de sp^eire faruri litri liiri litri ca.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) !n mm in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 f Ulei de motor*’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.instBlatia de spSiare a parbrizului’ aflali cu ce tip de agent de spalare trebuie sa um pleti rezeivorul.2 la c a p llo ljl . capacitate cillndrica rot/min Tn Nm la rol/min 74 kW {100 C P ) / 4000 2 5 0 /1 9 0 0 4 cilindri.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 7 4 kW ( 1 0 0 C P ) D im e n siu n i Lungime.Jnlervale Service’ . 1896 19. R e s p e c ta ti in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze m anuka AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 22 MOTOR DIESEL . capitolul .1 sub .2. 62. ^ Acest ulei este calHativ pentru avantajele ofertte ds Long U fe Service Alta Indtcatli vezi manuahjl 1. 6. 4^0 ca. Lafime InSltimea vehiculuiui go! Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatle maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentm spdlare p artriz’ ’ . ^ Alte indicatii vezi manualul 3. 8 ca. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificaSie specificafie VW 506 013' VW 505 01 S ts' In manuaJul 3.2 4.0 Numar citindri.

admisibila Sarcina admisibila pe acoperi$ M asa re m o rc a franare.4 14. in sec.4 146 1940 1361 1050 960 100 AG 185 9.3 12.3 9.7 181 1960 1389 1070 AA - - C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinal Emisie C O j M ase Masa totala admisibifd Masa vehiculului gol Sardna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 191 8.5 5.2 6.4 5. in panta pana la 12% in kg in kg in kg 1400 1600 650 - — MOTOR DIESEL 23 .4 7. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.0 4. parta pana la 12% franare.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performanfe Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG Jn km/h in sec.

din care rezerva ca.0 rot/min in Nm la rot/min 142 kW (193 C P ) / 6000 280 / 3200 6 cilindri. Super 95 COR'i conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. capacitate cilindrica Compresle Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru ^ ^ a r e parbriz^ litri litri ca. vezi manualul 1. Latime Indt^mea vehiculului go! Garda la sol la greutatea totala admisibila DIametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turafie maxim Numar cilindri.6 Benzina Super Plus 98 COR. la capilolul .Intervale Service".5 1515 1513 Ulei de motor®* cu schimbare fillru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.2 la capltolul Jnstalafia de spSlare a parbrizuluT aflati cu ce tip de agent de spalare trebuie sa umpteti rezervorul. R e s p e c ta ti $ i in d ic a fiile g e n e ra te re fe rito a re fa d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) 20 MOTOR BENZINA . 8 2 . capitotul . ^ In manualul 3.U lei de motor'.0 6. 27V1 cm^ 10. AKe Indicatii. AKe Indlcatll vezi m anualul 3. Acest ulei este condltia pentru avantajele o te rte de Long U le Service.2.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 6 1 4 2 k W (1 9 3 C P ) 4 M O T IO N D im en siu n i Lungime. 4. usoarS cre?tere a consumulur $l u$oare zgomote de b a lil in m otor pana la reglare. N u u m p le ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificatie specificatie VW 503 00** VW 500 00 sau VW 502 GO specificatie VW 501 01 '■ Cu u s o a ri reducere a puteril. 8 ca.1.

9 10.5 7. in panta pana la 12% ^ Viteza maxima se atinge numai Tn treapta 4.1 7.9 11. in kg in kg in kg 1800 2000 750 MOTOR BENZINA 21 . panta pdna la 12% franare. panta pana la 8% fara sistem de frdnare. admisiblla Sarcina admisibila pe acoperi$ M a s a re m o r c a franare.8 15.8 16.0 264 2130 1577 1140 C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totaia admislbila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fa(a admisibild Sarcina pe axa spate. m l/1 0 0 km in i/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 238 5.DATE TEHNICE C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG in km/h in sec.0 9. m sec.3 7.5 252 2080 1527 1090 1080 100 AG 233=> 7.

Super 95 COR” conform DIN EN 228 litri litri ca. vezI manualul 1. 8 ca.7 in mm in mm In mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. capitolul . capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spaiare parbriz®' rot/min fn Nm la rot/min 125 kW (170 C P ) / 6200 225 / 3200 5 cilindri. Alte Indicaitl vezi manualul 3. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere U5oara Uleiuri multigrad specificatie spedficafie specificatie VW 503 00‘ ! VW 500 00 sau VW 502 00 VW 501 01 ') c u u $ o a rt reducere a puterll. 62. 2324 cm^ 10.1. Aces! ulel este conditia pentru avantajele ofente de Long Lite Service.Inslalatia <3e spaiare a paftjrizul j ‘ aRati eu ce 8p de agent de spaiare Iretjule s4 umpleti rezen/orul.8 Benzina Super Plus 98 COR. A lte indicatit. ta capitolul .5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare flltru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. u$oara cre$tere a consumulul si u$oare zgom ole de bStal in motor p in a la reglare ^ In manuslul 3 2 !a capitolul .U lel de motor".D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 5 1 2 5 k W ( 1 7 0 C P ) D im e n siu n i Lungima.Intervale Service* R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac|iune integrala (4M 0TI0N) 18 MOTOR BENZINA . din care rezerva ca.0 4. 4.2. 1-atime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametru) cerculut de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri.

panla pana la 12% franare. in sec.3 9.4 13. admisibiiS Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a franare.0 7.4 9.9 13.3 8.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extraufban combinat Emisie CO^ 'W M ase Masa totala admlsibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admislbila Sarcina pe axa spate. panta pana la 8% fara sistem de franare. SG 228 6.8 7.3 223 1980 1421 1080 990 100 AG AA 224 6. in pante pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kn\/h in sec.7 223 2080 1529 1090 1080 100 - - - - 1500 1700 700 - 1600 1800 750 MOTOR BENZINA 19 .1 9.

AHe indicatii. Nu u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificafie specificatie VW 503 00*> VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu usoara reducers a pulerii.5 Super 95 COR / Nonnal 91 COR’ ' conform DIN EN 228 !n mm In mm in mm fn m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. Lajime Inaltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totaia admlsibila Diametrul cerculul de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 1 . 8 ca. capitolul . Acast ulel este conditia penlru avanlaje)e oferlte de Long Life Sen/Ice. u$oara cre$tere a con sLm uIji usoare zgomote de batai In motor pdnS la reglare.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractlune Integraia) Ulei de motor®’ cu schimbare filtai litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. din care rezervS ca. la capitolul .Instalatia d e spdtare a parbrizulur aflap cu ce tip de agent de spalare trebule s i umpleti rezervorul. in manualul 3.2 la capitolul . 4. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutle de viteze automata AA = tracfiune integrala (4MOTION) 16 MOTOR BENZINA .0 4.intervale Sen/Ice’ . 62. capacitate cilindricd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezervor pentru spaiare parbriz^ litn litri ca.1.8 T 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime.U lel de motor’ .2. ^ A le Indicatll vezf manualul 3. 1781 cm^ 9. vezj m anualul 1.0 rot/min in Nm la rot/min 1 10 kW (15 0 C P )/5 7 0 0 2 1 0 /1 7 5 0 4 cilindri.

2 197 1930 1354 1030 990 100 AG 215"! 7.5 13.4 9. panta pana la 12% franare. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a frSnare. 1 SG fn km/h in sec.4 7. fnsec. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.5 10.2 11. in panta pana la 12% ® vrtezfl maxima se atlr>ge numai tn treapia 4.4 6.4 8. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 221 6. M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fafa admisibifS Sarcina pe axa spate.0 9.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extrauftan combinat Efnisie CO.4 226 1990 1406 1080 AA — - - - - - - in kg in kg in kg 1300 1500 650 1500 1700 - - " im n T n B B P A i7 m M 17 .

Intervale Service*.2.0 4. 62. Alte Indicatll. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor ca ttu ra nt Hezervor pentru s p a l^ e parbriz® litri litri ca. u$oarS creslere a consumulul $1 u$oare zgomote de bataj In m otoi p in a la reglare. 4. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de vrteze manuala AG = cutie de vileze automata AA = tractiune integrala (4M0T10N) 14 MOTOR BENZINA . 1984 cm^ 10. 8 ca.U A It: /trt/V/L-t M o to r b e n z in a 9 6 k W (1 3 0 C P ) D im e n siu n i Lungime.0 rot/min m Nm la rot/min 9 6 k W (1 3 0 C P ) / 5700 1 9 5 /3 3 0 0 4 cilindri. Alle Indlcatli vezi manualul 3. din care rezen/a ca. ^ in manualul 3 ^ la capitolul . Latime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diamelrul cercului de viraj E c a r t^ e n t fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim N jm a r cilindri.5 1515 1 5 1 5 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) 1 Ulei de motor=> cu schimbare filtn j litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.Instalatis da spaisre a parbrizului' ailatt cu ce lip de agent de sp&lare trebuie sS iim plsti rezervoml. la capitolul .1. vezI manualul 1.U lei de motor” . capitolul . Acest ulet este condWa pentru avant^'ele ofertte de Long Life Service. N u u m p ie ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Ufeiuri multigrad de ungere u^oara Uteiuri multigrad specifica(ie specificatie VW 503 00^’ VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 ’ ) C u j ^ a r a raducere a puteril.3 Super 95 COR / Nonnal 91 COR" conform DIN EN 228 Tn mm !n mm !n mm In m fn mm in mm 4 7 0 3 / 1746 1462 107 11.

panta pana la 12% franare. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M a s a re m o rc a franare. in sec.9 11.8 9.L//-1 i 1. SG 210 6.0 8. panta pand la 8% fara sistem de frSnare.5 6.0 192 1930 1366 1020 1000 100 AG - AA - - - - - - - - - - - 1400 1600 650 - - MOTOR BENZINA 15 . f C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie COj M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. 5n panta pand la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h fn sec.

Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uteiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificape specificape VW 503 00*' VW 500 00 sau VW 502 00 specificape VW 501 01 '* Cu u^osra reducere a puterli. Acsst ulel e sia condltia pentru a va rtajele ofarite de Long U fa Service. 1984 cm^ 10. vezi manualui 1. la capHoful .1. LStlme lrt§ttimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea latala admisibila Diametrul cerculLii de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindrl.2 ta capitolul .8 rot/min In Nm la rol/min 85 kW (115 C P ) / 5400 1 7 2 /3 5 0 0 4 cllindri.2.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.In teivale Sentee*. A lle indlcatii. 62. R e s p e c ta fi $ i in d ic a tiile g e n e ra le re fe rito a re la d a te le te h n ic e SQ = cutie de viteze manuala AG = ciitie de viteze automatd AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) H -JO T D R R F W 7 /W i . cspltolul .3 Super 95 COR / Normal 91 COR" conform DIN EN 228 in mm in mm fn m m ' in m m mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. ^ Alte Indlcatll vazt m a rualu l 3. u$oard cre^tere a consumului $1 usoars zgom ote de batSi 1n motor pSna la regtare. in manualut 3. din care rezerva ca.Instalatia de s p ^ r e a parbrtzulul' allaSi cu ce tip de agent de spdlare trebuie sa jm pteti rezervorul.U lel de motor*.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 8 5 k W (1 1 5 C P ) D im e n s iu n i Lungime. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carfaurant Rezervor pentru spSlare parbriz*> litri litri ca. 8 ca. 4.0 3.

3 199 1900 1319 1000 990 AG 193 8.4 12. Tn panta pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h in sec.5 9.8 6.9 214 2000 1424 1010 1080 1400 1600 650 1500 1700 740 MOTOR BENZINA 13 .2 11.3 7. panta pana la 12% franare.6 12.6 230 1930 1348 1030 100 AA 196 7.4 13. SG 200 7.3 7. panta pana la 8% fara sistem de franare.D A T E T E H N IC E C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum d e c a rb u ra n t urban extraurfaan combinat Emisie CO^ M ase Masa total§ admisibila Masa vehiculului gol Sarclna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.5 11.4 11. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M asa re m o rc a fr^nare.3 8. in sec.0 8.

5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtru iltri La umplere se corttroleaza nivelul ulelului. 1595 cm^ 10. Acest ulei este condttia pentru avai^tajels ofente de Lorig U le Service Alte indicatii.2. vezi manualul la capitolul . 6 ca. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re ie r itp a r e ia d a te ie te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac{tune integrals (4MOTION) 10 MOTOR BENZINA . u^oard cre$lere a consumulul $i u$oare zgomote de b&tai Tn motor pana la rsglare. din care rezerva ca.Intervale Service'. ^ A lte Indicatii vezi manualul 3.5 rot/min in Nm la rot/min 75 kW (102 C P ) / 5600 1 48/ 3800 4 cilindri.Ulei de motor".Instalatia tie spdlare a parbrizulur aflo^ cu ce fip de ageirt de spalare trebule s i umpleti rezervorul. 4. N u u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara Uieiuri multigrad specificafiB specificatie VW 503 OO"' VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu ugoars reducere a puterti.0 3. 62.3 Super 95 COR / Normal 91 COR'» conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. capacitate cillndticd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezen/or pentru spdlare partiriz® litri litri ca.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 7 5 k W ( 1 0 2 CP) D im en siu n i Lungime. ^ in manualul 3.2 ta c a p ito ljl . capltoful . Latime Indlflmea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul ceiTJUIui de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turajie maxim Numar cilindri.

7 185 1870 1286 970 990 100 AG AA - — - — i kg n Masa remorca franare. in panta pdna la 12% T kg o i kg n i kg n 1200 1400 650 - - ■ MOTOR BENZINA 11 .1 7. SG 192 8. pantS p§n§ la 8% fata sistem de frSnare. admisibila Sarcina admisibila pe acq>eri$ in kg in kg in kg in kg In 1/100 km In 1/100 km !n i/100 km in g/km In km/h in sec.7 6.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. fn sec.7 10.4 12. panta pana la 12% franare.

Baterie vehicul 2 3 4 5 6 • Orificiu umplere ulei motor Rezervor lichid frSna Joja ulei motor Vas de expansiune Rezervor pentru spalare parbriz A te n iie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .8 litri) 1 .Rezervor lichid frSna 4 . M o to r b e n zin a 1 4 2 kW V 6 1 .Baterie vehicul 2 • Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichid frana 4 .Orificiu umplere ulei motor 3 .DATETEHNICE Motor benzina 110 kW (1.Rezervor pentru spalare parbriz A te n fie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 . M o to r b e n z in a 1 2 5 kW VS 1 .Vas de expansiune 6 .Vas de expansiune 6 .2 la c a p ito lu l n C am e ra m o to ru lu i”.JoJ§ ulei motor 5 .Baterie vehicul 2 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”. INDICATII GENERALE .Joja ulei motor 5 .

Vas de expansiune 6 .Rezervor lichid frana 4 .Rezen/or pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n * t e le d in m a n u a lu i 3 .Joja ulei motor 2 .Orificiu ulei motor 5 . M o to r D ie s e l 1 1 0 kW V 6 1 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Rezervor lichid frana 4 .Orificiu umplere ulei motor 3 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i".Vas de expanslune 6 .Orificiu umplere ulei motor 3 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”. M o to r D ie s e l 9 6 kW 1 .Vas expansiune 6 . INDICATII GENERALE .Rezervor pentru spalare paftriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Baterie vehicul 3 • Rezervor lichid frana 4 .Joja ulei motor 5 .Baterie vehicul 2 .2 la c a p lto lu l „C a m e ra m o to ru lu i’’.Baterie vehicul 2 .DATE TEHNICE M o to r D ie s e l 7 4 kW 1 .Joja ulei motor 5 .

Atenjie ca au intotdeauna ice Volkswagen montarea ulterioara a unei prioritate date din aotele oticiale ale vehi­ cupte de remorca. • Datele din figura reprezinta dimensiunile punctul de fixare care trebuie respectate la montarea uiterioara a unei cuple de remorca. tivului de remorcare nu trebuie sa depa• Tretjule montate si demontate compo^easca 8 5 kg. culului. to a re ie : S a rc in i d e s p rijin • Respectati leg isla tia specifica t^ rii dumneavoastra (de exemplu la montarea Sarcina m a x im a admisibila de sprijin a barei de remorcare pe capul bilei dispoziunei lampi de control). • Conform normei 92/21 EWG (Edifia 95/ 48/EG) la unele modele masa totala adA te n tie ! misibila a vehiculului de tractiune. In acest caz special viteza fa b ric a n tu iu i c u p le i d e re m o rc a nu trebuie sa fie mai mare de 1 0 0 km /h. Pentru aceasta sunt recom anda sa se fo lose asca sarcina maxima admisibila. re . necesare cuno^tinte speciale si scule. D in m o tiv e d e s ig u r a n ta tr e b u ie in s a sa nu se m e a rg a m a i re p e d e D a c a tr e b u ie sa e x e c u t a t i c h ia r d e 8 0 km /h . A te n tie ! • D a c a s*a m o n ta t g re ^ it c u p la d e re m o rc a e x is ta p e ric o l d e a c ­ c id e n t! • D a c a p riza a fo s t c o n e c ta ta g re s it la In s ta la tia e le c t r ic a a v e h ic u lu lu i. vehiculului trebuie conectata o prizd de 7 insa nu trebuie sS depaseasca 25 kg. Acest S a r c in ii r e m o rc a lucru este valabil $1 in cazul vehiculului • Valorile pentru sarcinile remorca sunt c o m p le t in c a rc a t in c lu s iv la sa rc in a vaiabile pentru vehiculele din Gemiania. p o t s a a p a ra a v a rii si in a lte lo c u rl in v e h ic u l! INDICATIIGENERALE . s ig u ra n ta re s p e c ta fi d a te le din In aotele vehiculului este trecuta alunci in s tr u c tiu n ile d e m o n ta r e a le cre$terea masei. Se respectiv 13 poli. poate fi depa§ita. A c e s t iu c ru e s te v ala b il d u m n e a v o a s tra m o n ta re a u n e i $ i p e n tru ta r i in c a re s u n t a d m is e c u p le d e re m o rc a . re s p e c ta ti urm av ite z e m a i m a ri. in cazul P e n tru p ro p ria d u m n e a v o a s tra deplasarii cu remorca.D A T E T E H N IC E Cota d data nu trebuie depa$ita. in plus ^uruburile de fixare trebuie stranse Sarcina minima necesara de sprijin trebuie cu 0 cheie iar la instalapa electricd a sa fie 4% din sarcina realS de remorcare. nentele ca de exemplu bara de proteclie. maxima de sprijin. La vehiculele pentru atte tari aceste valori Va recomandam sa executati la un serv­ pot sa difere.

Baterie vehicul 2 .Vas de expansiune 6 . INDICATII GENERALE .Joja ulei motor 5 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Rezen/or lichid frSna 4 .Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichrd frana 4 .Rezervor pentru spalare parbriz Atentie! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te te d in m a n u a lu i 3 .2 ia c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Baterie vehicul 2 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te te din m a n u a lu l 3 . M o to r b e n z in a 6 5 kW 1 .2 la c a p ito iu l „ C a m e ra m o to ru lu i”. M o to r b e n z in a 9 6 kW 1 • Baterie vehicul 2 .Oriliciu umplere u!ei motor 3 .Joja ulei motor 5 .Rezervor lichid frana 4 .U A It ItH N lU t F ig u ri c a m e r e m o to r M o to r b e n z in a 7 5 kW 1 .Vas de expansiune 6 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n t e le din m a n u a lu l 3 .Vas de expansiune 6 .Joja ulei motor 5 .2 la c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.

AutocolantuI contine urmatoarele date: 1 . _ _ 4 _ _.Echipare muitlpia. . i N l SSC 'S a f 1 .4 a « .Cod motor Cod de viteza Numar lac. ( 4 n a H Q .< 5 r 4-ya. numere PR 5 .• I I .Numar identificare vehicul 2 . 354 • _ . ! J S F E l. .Ph3.lJ y z z2 iw 4 l8 3 9 i R J 6 .’ W * 1 *7 IG 2 2 iB . ■..Date speciflce consum Datele le gasi]i $i Tn planul Service. Vehicutele pentru anumite {ari de export nu au elichela tip.4 t 5 3 * * « « s m s • TfeRrt'Sae-ESA O Ar? OB€ ' • .3 V k D 0 9 ■ '“ > w I l . i . fn a in te d e a iu c ra la m o to r sau in c a m e ra m o to ru lu i a te n fie la „ ln d ic a tiite d e s ig u r a n ta la lu> c r a r i in c a m e r a m o to ru lu i” d in m a n u a lu l 3 .2 . OBC A /^P\jaiBC|35e-airti::gsiJ|.E tic h e t a tip este fixata la dreapta pe suportui amortizorului. cutie de viteze 3 . A u to c o la n tu I c u d a t e v e h ic u l este lipit pe tabla podelei la stanga langa sLtportuI rotii de rezerva din spatiul de bagaje. ' • E O A O E .Tip vehicul. Echipare interioarS 4 .s«:4r*w as).N u m a r id e n t if ic a r e v e h ic u l (numarul $asiului) este $tantat pe peretele transversal din spate in camera motorului.DATE TEHNICE D a te c a r a c t e r is t ic e v e h ic u l w w z .n . putere motor. . IN D IC AW GENERALE . 2 . ' i ^ .

D A T E T E H N IC E P u n c t d e f ix a r e p e n tr u c u p la r e a re m o r c ii T racttun e fata 4M O TION e45-6S7K A = Puncte de fixare pe vehicul a b c d e f g 1124 mm min 65 mm 26 mm 350-420 mm 403 mm 629 mm 1000 mm A = Puncte de fixare pe > a b c d e f 6 h 1112 mm min 65 mm 15 mm 350-420 mm 404 mm 490 mm 630 mm 1000 mm INDJCATtl GENSRALE .

Se aplica urm itoarele conditii de testare: • Masurarea ciclului u rb a n (fn ora?) incepand cu pomirea la rece a motonjlui. C o n s u m u l d e c a rb u ra n t Vaiorlle consumului ?i emisiei sunt obtlnute conlorm normeide masurare 9 3 / 1 16/E G se refera la greutatea reala a vehiculului gol (clasa de greutate). Valorile valabile pentru vehiculul dumneavoastra individual le afla]! la dealerul dumneavoas­ tra Volkswagen.. La v e h ic u ie le s p e c ia ie si v eh ic u * ie ie p e n tru a lte t a r i a c e s te v a io ri p ot sa d ife re . INDICATII GENERALE . In d ic a tii • Valorile consumului $i de emisie din tabeie sunt valabile pentru vehiculul gol avand echiparea de baza. valorile consumului rezultate din practice pot sa se abata de la valorile obtlnute con­ form normet de masurare. Pentru obtinerea consumului de carburant se executa 2 c ic lu ri de m a su ra re pe un sta nd de masurare cu role. A slfe l valorile consum ului 5 i em isiilor C O j pot creste putin. influentele mediului inconjurator $i starea vehiculului. Viteza de depiasare variaza intre 0 $i 120 km/h.DATE TEHNICE In d ic a tii g e n e r a te r e f e r it o a r e la d a t e le te h n ic e D a c a nu s e s p e c ific a a lt f e l s au d a c a nu s e fa c e o m e n tiu n e spec ia la . • Pentru determinarea e m is iilo r CO^ se aduna gazele de ardere din timpul ambelor cicluri. s u n t v a la b ile t o a t e d a te le te h n ic e p re z e n ta te p e n tru v eh ic u le le e c h ip a te in s e rie d in G e rm a n ia. D a te m o to r T ip u l m o t o r u i u i c u c a r e e s t e e c h ip a t v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra e s te s e c ific a t in p la n u l-s e rv ic e in a u to c o la n tu i eu d a te le v e h ic u lu lu i r e s p e c t iv in a c t e l e o f ic ia le a le v e h ic u lu lu i. P e r fo r m a n te la d e p ia s a re Performanjele la depiasare au fost deter­ minate in lipsa echipam entelor care ar putea reduce performanlele ca de exemplu instalatia de climattzare. In functie de gradul de echipare greutatea vehiculului gol si prin urmare clasa de greutate se pot m odlfica. • Calculul co n s u m u lu i to ta l se face cu 0 pondere de cca. • in functie de m odul de conducere. aparatoare de noroi pneuri extrem de late. • La ciclul e x tra -u rb a n vehiculul este accelerat si franat in toate treptele. 37% pentru ciclul urban 5 i de 63% pentru ciclul extraurban. A te n tie c a Tn p e rm a n e n ta a u prior it a te d a te le m e n tio n a te in a c te le o fic ia le a le m a sin ii. conditiile stradale §i de trafic. Aceste gaze se evalueaza $i in fi­ nal rezulta printre altele valoarea de emisie CO. Apoi este simulata deplasarea prin ora§.

A te n tie ! V a lo rile p re s iu n ii tre b u ie v erific a t e c e l p u fin o d a ta pe lu n a . S e m o n te a z a n u m a i p e a n v e lo p e 1 9 5 /6 5 R 1 5 s a u 2 0 5 R 1 6 91 T M +S (n u m a i p e ja n t a 6 J x 1 6 ET 4 0 ).p e r ic o t d e a c c id e n t! U n m o ­ m e n t p re a m a re a r p u te a d u ce la d e te rio ra r e a s u ru b u rilo r. A c e s te a a u o m a re im p o rta n ta . P r e s iu n e a in p n e u ri Valorile presiunii in pneuri sunt valabile pentru anvelopele reel —nu se reduce pre­ siunea mdrita la pneurile calde. A lte d e ta lii vezi m a n u a lu l 3 . iV io m en te d e s tr a n g e r e a le s u r u b u rilo r d e ro a ta D upa s c h im b a re a ro tii s e v o r resp e c ta u rm a to a re ie : M o m e n tu I de ro ta tie a l s u ru b u rilo r d e ro a ta se v e rific a fo a r te ra p id cu o c h e ie d in a m o m e tric a .s p a te (4M O T IO N ).2 bar. P n e u ri d e ia m a : Sunt valabile valoiile corespunzatoare pentru pneurile de vara.si prin montarea ulterioara de accesorii. dispozitivul de remorcare . resp e c tiv file te io r. marite cu 0. Masa vehiculului gol create Tn cazul unor modele specials sau echiparii multiple de exemplu instala{ia de climatlzare.DATE TEHNICE M ase Valorile pentru vehiculul gol sunt valabile pentru modelul de baza avand rezervorul plin 90% $i f§ra conducator {75 kg). INDICAJII GENERALE . L a n tu ri d e z a p a d a L a n tu rile de z a p a d a tre b u ie m o n tat e n u m a i la ro tile d in f a t a in c a z u l t r a c tiu n ii f a t a . U tiliz a re a la n tu rilo r d e z a p a d a la ro a ta de u rg e n ta nu e s te p e rm is a d in m o tiv e te h n ic e . P n e u ri d e vara: Valorile sunt trecute pe partea interioara a capacului rezervonjlui. s-ar put e a d e s fa c e in tim p u l d e p la s a rii . A te n tie ! D a c a s u ru b u rile s u n t a c tio n a te c u un m o m e n t p re a m ic .2 c a p ito lu i „R o ti” . M o m en tu I d e s tra n g e re e s te d e 1 20 N m la ja n te din o te l s i m e ta l usor. fn s p e c ia l la v lte z e m a ri. A te n fie ! S a rc in iie p e a x e m a x im a d m is ib ile $i m a s a t o ta la a d m is im ib ila nu tre b u ie d e p a s ite .

fM w i ■M l m I . I . itu n " 'tm m *.<-l-J J f l H ^ VK I h i — f * .1 ilM»« •■ ‘ I4 i « 0 i piiB • 4 ^ .S iB B S ife ia -^iJ % «# ..

.. 20 Motor diesel TDI 74 kW (100 O P )................................................... 24 Motor diesel TDI V6 110 kW (150 C P ) . 7 DATE TEHNICE r Motor Motor Motor Motor Motor Motor benzina benzina benzina benzina benzina benzina 75 kW (102 C P )... 5 Imagini compartiment m otor.............................. 22 Motor diesei TDI 96 kW (130 C P )....................................14 1......................................................2 Date caracteristice ve hicul............................ 4 Puncte de fixare pentru cuplarea remorcii............12 96 kW (130 C P )....................... 18 4 MOTION V6 142 kW (193 C P ) ............................. 26 .........8 T 110 kW (150 C P ) ........16 V5 125 kW (170 C P )....................CUPRINS GENERALITATI Indicatii general© referitoare la datele te h n ic e ...........................10 85 kW (115 C P )................

1 A u to tu ris m Siguranfa inaintede toate .2.

A cest m anual este valabll pentru toate modelele de autovehicule. / . De aceea sunt descrise echipamentele care sunt disponibile doar pentru anumite modele.

........................ 39 r ...........32 Scaune pentru copii............................................................................................................ 35 Scaune din fa ja .......... 38 Tetiereie..........................................................................................CUPRINS In trod uce rs....................... integrate Passat.... integrate Go!f / P olo..................................................................3 Sistem A irb a g ..23 Siguranfa copiilor............................................ 2 Centuri de siguranta...................................................................................... 26 Scaune pentru copii................................................... 16 Deconectare Airbag..............................................

De aceea sunt descrise §i echipamente destinate numai anumitor modele. sfaturl ?i indicatii referitoare la siguranta pasiva in nou! dumneavoastra vehicul. V a ru gam sa re s p e c ta fi in m od s p e ­ c ia l in d ic a tiile $i a v e r tis m e n te le din a c e s t m a n u a l • m in te re s u l d u m ­ n e a v o a s tra si a i tu tu ro r c e lo rla lti p a r tic ip a n ti la tr a fic . Va veti deplasa in sigurantS- INTRODUCERE IN TEMA . Acest manual esle valabil pentru toate modelele be autovehicule. siguranta pentni copii si te tie re . scaunele copiilor.S IG U R A N T A fN A IN T E D E T O A T E In t r o d u c e r e S tim a ti c o n d iic a to ri de a u to tu ris m e V o lk s w a g e n . in acest m aniial gasiti informatii importante. Airbag. Am c jp rin s a id to t ceea ce tre b u ie sa ?titi de e xe m p lu despre Centura de siguranta.

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C e n tu ra d e s ig u ra n ta

O

D e c e C en tu ra d e s ig u ra n ta ? S -a d o v e d it c a C e n t u r a d e s ig u ­ r a n t a o fe ra o b una p r o te c tie in c a z de a c c id e n t. D e a c e e a tn m a jo rit a t e a ta rilo r u t iiiz a r e a c e n tu r ii de s ig u r a n ta e s te im p u s a p rin le g e . A te n tie ! • C e n t u r iie s e p u n i n a i n t e a fie c a r e i d e p ia s a ri - si la d e p ia s a re a in e ra s ! A c e a s ta e s te v a la b it si p e n tru p e rs o a n e ie d e p e iocurile d in s p a te . C h ia r si fe m e iie in s a rc in a te tre * b u ie s a p o a r te in p e r m a n e n fa C en tu ra de s ig u ra n ta . N u m ai a s tfe l se g a ra n te a z a c e a m a i b u n a p ro te c tie p e n tru c o p ilul n e n a sc u t! A lte in d ic a tii re fe rito r la a c e a s ta le g a s iti la p ag . 1 2. • P e n tr u e f ic ie n t a p r o t e c t ie i c e n tu rii, o m a re im p o rta n ta o a re m o d ul de a s e z a re a l b e n z ii c e n ­ tu r ii. in u rm a to a re le p a g in i e s te d e s c ris m odul c o re c t d e a p lic a re a c e n tu rii. La pag. 26aflati cum pot fi luafi in siguranta copiii in vehicul.

Aceasta figura prezinta un vehicul care se Indreapta catre un zid. Persoaneie din vehicul nu au fixata Centura. Principiul fizic al unui impact frontal este u$or de explicat: Vehiculul $i pasagerii !n miscare poseda o energie numita „energie cinetica’ . Marimea „energiel cinetice" depinde in ge­ neral de viteza vehicululut, de masa vehiculului si a persoanelor din interior. Cu cat create viteza si masa vehiculului cu atat este mai mare energia cinetica care trebuie disipata Tn cazul unui accident.

CENTURI DB SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

Viteza vehiculului este totu^i factorul cel mai important. Daca de exemplu viteza ds 25 km/h se dubieaza ia 50 km/h. energia de mi§care se mareste de 4 ori! Deoarece, in exempiui nostru persoanele din vehicul nu poarta centuri de siguranta, in cazul unui impact, intreaga lor energie cineticd se disipa in zid prin intermediui masinii- Urmarea ar fi raniri grave sau chiar mortals.

Chiar daca mergeti cu o viteza Tntre 30 km/h §i 50 km/h, Tn cazul unui acddent, asupra corpului actioneaza forte care pot depa$i u$or 10.000 N. Aceasta corespunde unei forte de greutate d e o tona (1.000 kg). Fortele ce ac|ioneaza asupra corpului dvs. cresc cu viteza, adica, de exem plu, la viteza dubla, fortele se maresc de 4 oril Persoanele din vehicul, care nu $i-au pus centunie lor de siguranta nu sunt Jegate" de vehicul. Tn cazul unui accident frontal, aceste persoane se vor deplasa mai departe cu aceea^j viteza cu care vehiculul s-a deplasat inalntea impactului!

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In cazul unui accident frontal, persoaneie din vehicLil c a re nu $i-au pus Centura vorfi azvarlite in fata $i se lovesc necontrolat de parti din interioml vehicuiului ca de ex. volan, bord, parbriz. Persoaneie din vehicul care nu §i-au pus Centura, in unele cazuri pot fi chiar aruncate in afara vehicuiului. Aceasta poate duce la raniri foarte serioase cu pericol de viata. Parerea raspSndita ca la un accident u§or corpul se poate proteja cu mainile, este falsa. Cfiiar §i la viteze reduse, la impact actioneaza asupra corpului for^e de care nu te mai po|i proteja.

$i pentru persoaneie de pe bancheta din spate este im portant sa poarte centuri deoarece in cazul unui accident pot fi azvarlrte necontrolat prin ma^inS. 0 persoana de pe banchieta din spate care nu poarta centurg poate nu num ai sa se rdneasca pe sine ci $i persoaneie din fa(a.

r
CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

P r o t e ja r e a p rin c e n tu r i d e s ig u r a n ta Centurile de siguranta aplicate corect, mentin persoanele din interior in pozi{ia corecta. Centurile reduc in mare masura energia clnetica. De asemenea ele Tmpiedica miscSri necontrolate care pot dues la raniri grave. Persoanele din interiorui vehiculuiui, avand Centura corect aplicata profita in mare m asjra de faptui ca energia clnetica este preluata de Centura. Structgra din fata a ma§inii 5 i aite elem ents ale sigurantei pasive ca de ex. sistemul Airbag reduc de asemenea energia clnetica. Energia care la nagtere sste astfel menlinuta la un nivel scazut si riscul de ranire se diminueaza.

Exemplele noastre descriu impactcj! fron­ tal. Desigur ca aceste principii fizice sunt valabile $i la alte tipuri de accider\te dec) si la vetiicule cu Airbag. De aceea d u m n e a v o a s tra t r e b u ie sa p u n e ti Centura in a in te a fiecarei p le c a ri chiar daca mergeti „numai pana la c o if, n il atenti ca ?i c e ila lti pasageri sa folos e a s c a corect Centura. Paginile anterioare v-au aratat cat de Im­ portant este sa folositi centurile de sigu­ ranta $i cum actioneaza acestea. S ta tisticile a ccidentelor au d ovedit ca aplicarea corecta a centurii mic$oreaza riscul ranirii iar ^ n s a supravietuirii ?n cazul unui accident grav se mareste. Din acest motiv, in majoritatea taritor, utllizarea obiigatorie a centurilor de siguranta este prevazuta prin lege. Modul cum trebuie sa aplicati corect Cen­ tu ra de siguranta §i cum functioneaza sistemul Airtjag se descrie tn urmatoarele pagini.

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t iz a r i • C e n tu rile se pun in a in te a fie c a r e i d e p la s a ri c h ia r s i in d e p la s a rile m oras! A c e s t lu c ru e s te v a ia b ii si p e n tru p a s a g e rii din s p a te . • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rilo r s e o b tin e n u m a i d a c a a c e s te a s e fo io s e s c in m o d core c t. • A s ig u ra ti-v a c a c e n tu r ile de s ig u r a n ta a u fo s t p u s e e x a c t c u m e s te d e s c ris in a c e s t c a p ito l. P u n e re a c e n tu r ii d e e x e m p lu s u b b r a tu i d u m n e a v o a s t r a a r m a ri ris c u l ra n irii in c a z u i unui a c c id e n t! • B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa f ie a g a ta ta , ra s u c ita s a u sa se fre c e d e o b ie c te c u m u c h ii ascu> t ite . • C u o C en tu ra nu tr e b u ie n ic io d a ta sa se prin d a d oua p e r s o a n e (n ic i c o p ii). E s te f o a r t e p e r ic u io s s a p u n e ti C e n tu r a p e s te c o p ilu l a f l a t in b r a t e le d u m n e a v o a s tr a .

• B an d a c e n tu r ii n u tre b u ie sa t r e a c a p e s t e o b ie c t e f r a g il e (o c h e ia ri, p ix e t c .) p e n tru c a p ot c a u z a ra n iri. • im b ra c a m in te a g ro a s a , ie je ra , n e s t r a n s a (d e e x e m p lu h a in a p e s te s e c o u ) in flu e n te a z a n eg at iv a s e z a re a si fu n c tio n a re a c e n ­ tu r ii. • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rii s e a tin g e n u m a i in pozit ia c o r e c ta d e s e d e re • v e z i ma> n u a lu l 3 .1 . „ L o c u rile din f a t a ”.

R e s p e c ta ti si a v e r tis m e n te le de p e p a g in a u rm a to a re .

CBNTURI D E S IG U R A I^A

• B an d a c e n tu r ii tre b u ie p a s tra * t a c u r a t a d e o a r e c e m u r d a r ia p e r ic lite a z a fu n c tio n a re a s iste* m u lu i a u to m a t d e r e tr a g e r e a i c e n tu r ii . • C e n tu rile d e s ig u ra n ta c a re in tim p u l unui a c c id e n t a u fo s t soli* c it a t e si a u fo s t in tin s e . a le s is te m u iu i a u to m a t d e ru la re s au a le in c h iz a to r u lu i C e n tu ra r e s p e c tiv e tr e b u ie In lo c u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . In d ic a tii • In unele tari se pot exportata ma$inl cu centuri de s ig jra n ja care pot dileri prin modul de functionare de cele descrise in pagtnile urmatoare. • Z o n a d e in tro d u c e re a lim b ii d e p rin d e re nu tre b u ie b io c a ta c u h a rtie s a u c e v a a s e m a n a to r. „ing rijire a in te rio a ra a v e h ic u iu iu i”.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E • In tim p u l d e p la s a rii p ic io a re le tr e b u ie s a s e g a s e a s c a in to td ea u n a in s p a tiu l p e n tru p ic io a re • fn n ic i un c a z p e b o rd s a u pe scaune. • C e n tu rile d e s ig u ra n ta nu tre* b u ie d e m o n ta te s au m o d ific a te in vreu n fe l. N u in c e rc a ti sa repar a ti s in g u r C e n t u r a d e s ig u ra n ta d e fe c ta . CENTURI D E SIGURAm'A . a le ie g a tu rllo r c e n tu rii. • Va recom anddm sa e fectua ti toate lucrarlle la centurile de siguranta $i la retractoare la un dealer Volkswagen. • V e r ific a ti re g u la t s ta re a cen> tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n t a . tre b u ie in lo c u ite la un d e a le r V o lk s w a ­ g en .2 . p e n tr u c a a c e a s t a nu m a i se p o a te fix a . D a c a g a s it i d e te r io r a r i a le te s a tu rii.v e z i m a n u a iu i 3 . In p lu s s e v e rifie d si a n c o ra re a c e n tu rilo r..

se aude un zgomot A te n tie ! de blocare. Ele se blocheaza la franare brusca.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C u m s e p u n c o r e c t c e n t u r iie d e s ig u r a n ta ? P u n e re a c e n tu rii a u to m a te cu p rin d e re in 3 p u n c te in a in te de p u n e re a c e n tu rii de sigu* ra n ta . • Limba centurii se introduce In Tnchicurbe. Dupa care se trage paralel cu C e n tu riie d e s ig u ra n ta p o t o fe ri partea superioara a corpului ramura de p r o te c tie o p tim a in c a z u l u n u i umar a centurii. tu r a e s te s tra n s a p e c o rp . re g la ti s ca u n u l d in f a t a co> re s p u n z a to r m a rim ii d u m n e a v o a s tra . A te n tie ! L im b a c e n tu r ii tre b u ie in tro d u s a n u m a i in in c h iz a t o r u i a f e r e n t s c a u n u lu i re s p e c tiv . se trage partea de bazin a a c c id e n t . zatonil special aferenta scaunului respectiv pana cand se fixeazS . la deplasarea pe pante ?i Tn si bazin. Centuriie permit llbertatea depilna de mi$care cand sunt trase u$or (cSnd nu v3 miscatl brusc). Sistemul automat blocheaza C e n tu r a si la • Banda centurii se trage u^or peste piept accelerare.m c a z c o n t r a r e s t e p e r ic i it a t a e f ic ie n t a p r o te c tie i $i c r e s te ris c u i d e ran ire! r CENTURI D E SIGURANTA . tinandu-se de llmba de prindere. n u m a i d a c a p o z if ia centurii pentru a verifica ca C e n tu r a este p as ag e ru iu i e s te c o re c ta ia r Cen­ sigur fixata.

C e n t u r ile in c o r e c t p r in s e p o t d u c e la ra n iri in c a z u l unui acci> d e n t. p la s a t a p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i .in n ic i un c a z p e s te g a t • si tre b u ie s a s te a s tra n s a p e Corp. d e o a re c e in c a z u l u n u i a c c id e n t c o rp u l dum* n e a v o a s tra e s te p ro ie c ta t tn fa ta si a p o i b ru s c o p rit de C en tu ra. c o n fo rm d e s e n u lu i.S IG U R A m 'A Jn a in t e d e t o a t e A te n tie ! P a r t e a s u p e r io a r a d e u m a r a c e n tu rii tre b u ie . • O C e n tu ra n e fn tin s a c o r e d p o a te d u c e la ra n iri. d a c a e s te c a z u i s e m a i t r a g e p u tin C en tu ra. R a m u ra de b a zin a c e n tu rii t r e ­ b u ie p la s a t a $> in t in s a p e s te b a zin • nu p e s te s to m a c . A te n tie ! • F ifi a te n ti la a $ e z a r e a c o re c ta a c e n tu rii d e s ig u ra n ta . 10 CENTVRI D E SIGURANTA .

con­ form paginii anterioare. daca s-a fixat corect ghidajul. se a$eaza Tn dreptui mijlocului umarului .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e g la re a in a liim ii c e n tu rii (n u m a i la P a s s a t) Piin re g la re a m a ltim ii c e n tu r ii.in n ic i un c a z p e s te g a t. R e g la re a in a itim ii c e n tu rii Prin r e g la r e a in a lf i m ii c e n t u r ii* . • Pentru reglare se apasa tasta si se ?mpinge cursoriil in sus.in n ic i un c a z p e s te g at. respectiv jos astfel meat porfiunea de Centura de la umar. cursorul (ghidajut) se mi$cd in sus fn directia sagetii. CENTURI DE SIGURANTA 11 . conform paginii anterioare. • Pentru reglare. traseul acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. sau se m i^ca in jos. daca s-a fix a t corect cursorul (ghidajul). la locurile din fata si sistemul de reglare a maltimii* scaunului. • Dupa reglare se verifica prin tragerea centurii. traseui acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. pana cand portiunea de Centura de la umar. • Dupa reglare se verifica p rir tragere Centura. In d ic a tie Pentru potrivirea centurii. In d ic a tie Pentai potrivirea centurii la locurile din fata se poate u tiliza $i sistem ul de reglare inaitimii* scaunului. se poate utiliza. sa se a?eze aproximativ pe la mijlocul umarului .

12 CENTURI D E SIGURANTA . Un buton de pla stic din banda centurii m entine catarama in pozijia corespunzatoare de prindere. Mentineti cu mana limba indepartandnj Tn directia u$l[ astfei ca sistemul automat sa poata njia corect banda centurii.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A te n tie ! $ i fe m e ile in s a rc in a te tre b u ie sa fo io s e a s c a c e n tu r ile d e sig u ran ta . D e c u p la re a c e n tu r ii cu p rin d e re in 3 p u n c te Centura esie eltberata prin apasarea tastei ro$ii din in ch iz M o r. P o rtiu n e a d e C e n tu ra d e b a zin tre b u ie s a se p ia s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c r e e z e o p re s iu n e asup ra a b d o m e n u lu i. A s lfe l lim ba sare datoritS arcului din inchizator.

B an d a tre b u ie sa fie f ix a t a in to td e a u n a p e s te baxin.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C e n t u r a p e n t r u b a z in * c u d is p o z itv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la centurlle automate cu prindere in 3 puncle. e v e n t u a l s e m a i strS n g e. Centura de bazin nefolositS trebuie sa fie Intotdeauna prinsa in inchizator. • Si fe m e iie in s a r c in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a z in tre b u ie sa se p la s e z e c a t m a i jo s c a s a nu c r e e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. CENTURI DE SIGURANTA 13 . A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a z in tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s t e b a z in $> nu p e s te s to m a c si tr e b u ie sa s te a b in e f i x a t a . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a zin tre b u ie s a se p la s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c re e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. C e n tu ra nu s e p o a te re tr a g e la loc d e c a t c a n d b a n d a a fo s t c o m p le t s c o a s a a fa ra . Din motive de siguran(a. A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a zin tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s te b a z in $i nu p e s te s to m a c s i tre b u ie sa s te a b in e f i x a t a . d a c a e s te caz u l b a n d a s e tra g e u $ o r in a p o i in d ire c tia d e re tra g e re . e v e n t u a l s e m a i s tra n g e . • Si fe m e iie in s a rc in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . C e n tu ra p e n tru b a z in * fa ra d is p o z it iv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la C e n tu ra inertiala cu prindere in 3 puncte.

Reglarea centurii se face mai u$or.vezt foto. I B1H -13S C P e n t r ii lungirea centurii se (ine limba in unghi drept fata de banda centurii iar banda se trage la lungimea dorita .S IG U R A N T A iN A IN T E D E T O A T E a ’A . Portlunea suplimentara se prinde de catarama mobila de material plastic. 14 CENTURI D E SIGURANTA . daca timba si clema le apasati tn directia fungirii. Pentru sc u rta re este suficient sa se traga de capatui liber al centurii.

Sistemul re­ tractor aflat la fiecare din cele doua dispo' zitive de ruiare automata vor fi declan$ate la centunie in trei puncte puse. lateral cu • La declansarea elementului de tensioC e n t u r a pusa este marila cu ajutorul sis­ nare (retractor) poate ie$i fum. instructiuni sunt cunoscute la dealerii Sistemul este activat de senzori in cazul Volkswagen 51 acolo pot ti consultate. A te n tie ! • O ric e in te rv e n tie la a c e s t sis* te rn . La coliziuni frontale u^oare. a v a n d C e n t u r a p r in s a . • F u n c tia d e p ro te c tie a a c e s tu i s is t e m p o a t e f u n c t io n a d o a r o d a ta . s is te m u l tre b u ie s c h im b a t. S is te m u l r e tr a c to r d in s p a te * In d ic a fte Siguranta pasagerilor spate. p lia t Tn fa ta d eo atrebuie respectate neaparat instructiunile re c e s is te m u l r e tr a c to r se d e c la n de siguranta referitoare la acestea. nu se decianseaza retractorul de Centura. unor coliziuni frontale puternice. de senzori. Srstemul este activatin cazul unei cotiziuni frontale putemice. Aceasta nu temului retractor ale centurilor cu prindere inseamna un incendiu in vehicul. p re c u m si d e m o n ta r e a ori m o n ta re a u n o r p a rti c o m p o n e n te p e n tru a fi re p a ra te se e x e c u ta n u m a i la d e a le rii V o lk s w a g e n . senzori • VS recomandanr sa e fectua ti toate care declan$eaza aprinderea unei pulberi lucrarile la centurile de siguranta si la aflate la fiecare din ce!e doua dispozitive retractoare la un service Volkswagen. Astfel centurile se intind tn sens opus derularii lor la punere. la care fortele marl nu acjioneaza din fata. in completarea sistemului Airbag este marila cu ajutorul unul sistem retractor automat ai centurii automate in trei puncte. oh rasturnari §i la accidente. • La ca sarea ve h icu lu lu i sau a unor B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa tre a c a com ponente individuale ale sistem ului p e s te un s p a ta r. Aceste s e a z a fn c a z u l u n u i a c c id e n t. CENTVRI D E s ig u r a n t a 15 . • L a v a n z a r e a v e h ic u lu lu i. D a c a a fo s t d e c la n s a t. cum p a ra to ru lu i tr e b u ie sa i se d e a $1 m a p a d e b o rd c o m p le ta (m an u a* lu l). de ruiare automata. Astfel centurile se intind (se depfaseaza) in sens opus derularii lor la punere.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e t r a c t o r C e n tu ra Securitatea conducatorului si a pasagerului din fata. laterale sau din spate. R e s p e c ta t i a v e r t is m e n t e ie de m a i sus. Tn 3 puncte exterioare.

culului. A te n fie ! E fic ie n ta m a x im a a c e n tu rilo r de s ig u ra n ta si a s is te m u lu i A irtia g se o b fin e n u m a i d a c a p a s a g e rii s ta u in tr-o p o z ifie c o r e c ta .AlRBAG" d e rilo r le g a le c i $i d in m o tiv e de F igurile aratd lo cu rile de d ispunere a s ig u ra n ta ! Airbag-urilor frontale. R e s p e c t a t i $ i i n d i c a t i i l e d e la p a g in ile 3 p a n a fa 1 2. C o m p o n e n te le s is te m u lu i S is te m u l e s te c o m p u s m p rin c ip a l din: 16 SISTEM AIRBAG . de exemplu Passat.. deasupra sertarului de manu$i.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u l A irb a g * S is te m u l A irg b a g o fe ra p e la n g a c e n tu rile d e s ig u ra n ta c u p rin d e re in 3 p u n c te o protectie suplimentara • unitatea electronica tie comanda §i con­ pentru conducator §i pasagerul din fata. bord Sistemul Airbag nu este un inlocuitor pentfu Centura de siguranta. • 2 Airbag-uri frontale La coiizluni laterale putemice prln Airbag• Airbag-uri laterale si pentru cap* urile laterale* se reduce pericolul de ranire • lampa de control A ifta g din tabloul de al pasagerilor din fata. D e a c e e a . in cazul unor coliziuni frontale cu urmari grave trol (aparat de comanda) in ceea ce priveste capul $1 pleptul. ci o parte a IntreA irbag-ul fro n ta l p e n tru c o n d u c a to r gului concept de siguranta pasiva a vehise afla Tn volan. Trebiiie s i 5titi c§ eficienta optima Airbag>ul fro n ta l p e n tru p a s a g e ru l a sistemului Airbag se obtine numai daca d in f a t a se afla In partea de bord de se folosesc centurile de siguranta. c e n tu rile d e s ig u ra n ta se Locurile de m ontare sunt m arcate cu fo lo s e s c nu n u m a i d a to rita p re ve .

Ele sunt marcate cu inscriptia ^ IR B A G " Tn partea de sus a portiunii intermediare. siste* m u i tre b u ie n e a p a ra t v e r ific a t la un d e a le r V o lk s w a g e n . Airbag-urile pentai cap acoper§ pe ambele parti zona geamurilor u$iIor din fafa $i din spate. • dupa comutarea cheii. cu t o a t e c a a fo s t d e z a c tiv a t . A te n lie ! • D a c a a p a re o d e fe c tiu n e . Acest lucm nu este valabll dacS airbagul pasagemlui dreapta a fost dezactivat cu ajutorul Intrerupatorului cheie (vezi pag. A irb a g -u rile p e n tru c a p * se gasesc la stanga si la dreapta u^ilor in spatele peretelul de la capota. 24). cat $1 Tn parliunile inteimedtare din fata din spate dintre u$i. becul se stinge $i se aprinde din nou. dintre u$i. SISTEM AIRBAG 17 . in s is te m e x is ta o d e fe c tiu n e daca: • la comutarea cheii de contact nu se aprinde becul de control. A irb a g u l s -a r p u te a de* c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t. • D aca este deco ne cta t m inim um un Airbag. A lt fe l e x is ta p e ric o lu l c a in c a z u l unui a c c id e n t s is te m u t A irb a g sa nu p o a ta ft a c t iv a t c o re c t.peric o l d e a c c id e n ta re ! A irb a g -u rile la t e r a ie * se gasesc ?n pemeie spatarelor scaunelor din fata (vezi fig u ra ) si sunt m arcate cu in s c rip tia „A!RBAG’ Tn partea de sus a spatarului. becul de control semnalizeaza circa 12 secunde. • becul de control este aprins sau pdlpdie ?n timpul mersului.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u i A irb a g e s te c o n tro la t e le c tr o n ic : • Dupa fiecare comutare a cheii de con­ tact becul de control al Airbag-ului se aprinde pentru cateva secunde. • N u m o n ta ti un s c a u n p e n tru c o p ii p e s c a u n u l p a s a g e r u lu i d re a p ta . • d jp a comutarea cheii de contact becul de control nu se stinge dupa aproximativ 3 secunde.

desi vehiculul poate fi deformat putemic ca urmare a accidentului. La c o iiz iu n i la t e r a l e p ute rn ice se declanseaza A irbag-uriie laterale* impreuna cu Airbagui pentru cap* respectiv. Dupa un accident sacul cu aer se dezumfia astfel incat este larasi posibila vederea 7n fata. Daca in timpu! coiiziunii deceierarea apdruta si masurata se gase§te sub valorile de referinta ale aparatuiui de comanda. fn aceste cazuri pasagerii vehiculului sunt proteja{i Tn mod oblsnuit prin centurile de siguranta. Sacul cu aer special proiectat permits eliminarea unui curent controiat de gaz. Acest lucm este complet normal si nu duCe la un incendiu in vehicul. pentru a se capta optim capul si partea superioara a corpului. A ir b a g f r o n t a l Daca sistemul se activeaza. La declansarea Airbag-urilor apare un praf fin.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C a n d s e d e c la n s e a z a A irb a g u rile ? Sistemul Airbag este astfel conceput meat la c o liz iu n i fro n ta le la accidente puternice se activeaza Airbag-ul conducatorutui al pasagerului din fata. 18 SISTEM AIRBAG . de pe partea cu accidentul. sacii de aer se umplu si se desfac tn fata soferulul si pasagerului din fata. cat si cele laterale. Umflarea alrt)ag-urilor se face in fractluni de secunda S‘ cu o mare vitez^ pentru a putea oferi prolectia suplimentara la un accident. respectiv pentru cap*. La accidente speciale se pot declan^a atat Alrbag-urile frontale. Pentru declan$areasistemului Airbag este decisiva deceierarea aparuta la o coliziune $i seslzata de aparatui de comanda. La coliziuni frontale si laterale u $ o a re . La contactul cu sacul umflat cu aer (vezl figura de sus) se amortlzeaza miscarea Inainte a pasagerilor din fa(a iar pericolul de ranire a capului $i partii superioare a corpului se reduce. Airbaguriie nu se declanseaza. In d ic a f ii r e f e r it o a r e la f u n c tio * n a lit a t e $i la p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti la p a g .1 7 . la coliziuni din spate $i loviri pe cfeasupra. nu se a c tiv e a z a sisiemul Airbag.

V a rec o m a n d a m s a a v e fi In v e d e re ca d o c u m e n te ie r e f e r it o a r e la a irb a g e v e n tu a l d e z a c tiv a t a l pas a g e ru lu i tin d e m a n u a l. D a c a s-a d e c la n $ a f A ir b a g .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e • E s ie im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta de m in im u m 2 5 c m f a t a d e v o la n . s e d eclan * s e a z a s is te m u l A irb a g . D a c a In c a z u l unui a c c id e n t. SISTEM AIRBAG 19 . in p lu s j s c a u n e ie d in f a t a si p e rn e ie de s u s tin e re a c a p u lu i tre b u ie sa fie re g ia te co* re s p u n z a to r d im e n s tu n ii corpu * iui. pe c a p a c e le mod u le lo r A irb a g nu s e fix e a z a n ic i un o b ie c t c a d e e x e m p iu . A ite in d ic a tii im p o rta n te ie g a s iti in c a p ito lu l „S ig u ra n ta c o p iilo r“ la p a g . e x is ta un rise m a rit d e ra n ire Tn c a z u i unui a c ­ c id e n t c a n d s e d e c ia n s e a z a siste m u l A irb ag. in c a z u l u n u i a c c id e n t u r m a t de d e c la n s a re a a irb a g -u rilo r. re s p e c tiv bordul c u a p a ra te . cum p a ra to ru lu i tre b u ie sa i se d e a si m a n u a lu l d e bord c o m p ie t. Despre aceste prevederi puteti primi informatii de la dealerii Volkswagen. • T o a t e lu c ra rile la a irb a g . sup o rt d e p a h a r. • D e a s e m e n e a . • O a ca nu a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta in tim p u l m e rs u iu i. • F u n c fia d e p r o te c tie a s is te m u lu i A irb a g e s te n u m a i p e n tru un a c c id e n t. A c e s t e p ie s e tr e b u ie c u r a t a t e n u m a i c u o c a r p a u s c a ta s au u m e z ita c u a p a . s u p o rt d e te le fo n . • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a $i d o m e n iu l d e a c tiu n e a l A irbag-uritor nu tre b u ie sa s e m a i a fle p e rs o a n e . c o p iii p ot fi g ra v ra n iti s au o m o ra ti. va fn d re p ta ti In f a t a s au a v e ti o p o z itie in c o re c ta .2 6 . • P la c a p e rn e i v o ian u lu i si supraf a |a m o d ulului A irb a g din bord nu tre b u ie lip ite s au a c o p e rite s au in a lt f e l p re lu c ra te . prec u m ?i d e m o n ta r e a si m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te m u lu i d ato rita a lte r lu c ra ri d e re p a ra tii (de e x e m p iu d e m o n ta re a v o ian u lu i) tr e b u ie e fe c t u a t e n u m a i la d ea le r ii V o lk s w a g e n . • C o p iii nu tre b u ie s a s te a n ic io d a ta n e a s ig u ra ti p e s c a u n e ie din f a t a a le v e h ic u lu lu i. s is t e m u t t r e b u ie s c h im b a t. In d ic a tie La casarea vehiculului sau a unor compo­ nente ale sistemului Airbag se respecta neapSrat prevederile de siguranta.u l. a n im a le sau obi* e c te . p e n tru c a p a s a g e rii d in fa ta sa fie p ro te ja ti c u m a x i­ m a e fic ie n ta la d e c ia n $ a re a siste m u lu i. • L a v a n z a re a v e h ic u lu lu i. e x is ta un p e ric o l m a r it d e ra n ire! • L a p a r t il e c o m p o n e n t e a ie s is te m u lu i a irb a g nu tre b u ie sa s e e fe c tu e z e n ic i o m o d ific a re .

• P e n tru c a A irb a g -u rile la te r a le sa p o a ta o fe ri p r o te c tie c o m p le t a . a n im a te s au o b ie c te . A irb a g la t e r a l* Daca sistemul se activeaza.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e A te n tie ! • T o a te lu c ra rile la A irb ag*ul lat* e r a l p re c u m s i la d e m o n ta r e a / m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te * m u lu i d a t o r it a a lt o r lu c r a r l de r e p a ra tii (d e e x e m p lu d e m o n ta ­ re a s c a u n u lu i d in fa ta ) tre b u ie e fe c t u a t e n u m a i la a te lie r e de s p e c ia lit a t e in c a z c o n t r a r se p o a te a ju n g e la o a v a rie fu n c tio n a la a s is te m u lu i A irb a g . • D a c a n u a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta . c a n d s e d e c la n s e a z a s is te m u l A irb a g la te ra l. Astfel riscul rdnirii paitii superioare a corpulul de partea dinspre u^a. tr e b u ie p a s tra ta in p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lu i. se mic^oreaza. In d ic a tii r e fe r it o a r e la fu n c tio n a * lit a t e si p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti ta p a g . m i^carea lateral^ a pasagerilor. Airbag-ul umllat amortizeaza prin evacuarea controlata a gazului sub sarcina.1 7 . d a t a de C e n tu ra d e s ig u r a n t a . in tim p u l m e rsu lu i va a p le c a tt in tr-o p a rte s au a v e ti o p o z it ie in c o r e c ta . D in c a u z a A irb agu rilo r la te r a le de la u si nu m a i tre b u ie f ix a t e a lte a c c e s o rii c a d e e x e m p lu s u p o rti p e n tru p ah a re . p o z it ia in s c a u n . 20 SISTEM AIRBAG . e x is t a un ris e m a r it in c a z u l unui a c c id e n t d e a v a ra n i. • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a si zo n a d e a c tio n a re a Airb ag>urilor nu tr e b u ie sa se gas e a s c a a lt e p e rs o a n e . sacii se umplu cu aer.

A c e a s ta d e o a re c e s a c u l cu a e r ie s e din s p a ta ru l s c a u n u lu i. SISTEM AIRBAG 21 . ca In desen. A ir b a g p e n t r u c a p * Cand sistemul se activeaza. m l$carea laterala a pasagerilor.1 7 .2 . Pentru ca aceasta functle suplimentara de protectie sa poata fi asigurata. In b u z u n a re le haine* lo r nu tr e b u ie sa s e g a s e a s c a o b ie c te g re le s au a s c u fite . sacii se umplu cu gaz. trebuie ca zona de desfacere a Airbag-ului sa ramana libera. Astfel. • N u tre b u ie sa se a c tio n e z e asup ra s p a ta re io r c u fo rfe p re a m a ri. Alrbag-ul uruflat amortizeaza. „A c c e sorii. acopera geamurile late­ rale precum $1 staipii ugilor §1 este eficace simultan atat pentru conducStor 5 I pasagerui din fa(a cat $1 pentru cel din spate. A lte in d ic a tii le g a s ifi in m a n u a lu l 3 . Astfel riscul ranirii partii superioare a corp uljl de partea dlnspre u§a se mic§oreaza. lo v itu ri p u te rn ic e in c a z c o n tra r s is te m u l se p o a te s tric a In a c e s t c a z a irb a g -u rile la te r a ls nu s-ar d e c la n s a ! • in n ic i un c a z nu tre b u ie sa se p u n a h u sa pe s ca u n u l c o n d u c a t o r u l u i s a u p a s a g e r u lu i d in d re a p ta .S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E • La c a rlig e le d e h a in e din vehi> c u l tre b u ie sa a g a ta ti n u m a i h a i­ n e u $ o a re . In d ic a tii p riv in d fu n c tio n a lita te a $i p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti fa p a g . fu n c tia de p r o te c tie a A irb a g -u rilo r la te r a le e s t e p e r ic lit a t a in c a z u l u n o r h u se n e a p ro b a te . d a c a a c e s te a nu s u n t a p ro b a te s p e c ia l de c a tr e V o lk s ­ w a g e n p e n tru u tiliz a re a la s c a u n e c u a ir b a g la t e r a l. m o d ific a ri si in lo c u ire a pies elo r” . La o declansare a Airbag-urilor laterale se desface automat Airbag*ul pentru cap de pe partea respectiva. prin eilminarea controlatS a aerului sub presiune.

ta p ite r ia d in in* t e r i o r a a c o p e r is u lu i) tr e b u ie e fe c tu a te n u m a i la a te lie r e ie de s p e c ia lita te d e o a re c e a ltfe l se p o a te a v a ria s is te m u l A irb a g . • in u ^ ile d in s p a te se u tlU zeaza n u m a i ru lo u r i d e p r o t e c t ie la s o a re c a re nu a c o p e ra a irb ag -u l la o e v e n tu a ia d e c la n ^ a re si c a re nu it im p ie d ic a sa fu n c fio n e z e . • L a c a rlig e le d e h a in e d in vehi> c u l se a g a ta n u m a i im b ra c a m in * te u ^ o a ra. a n i­ m a te s a u o b ie c t e . La d e c ia n s a re a a irb a g u lu i. in b u zu n a re nu tre b u ie s a s e g a s e a s c a o b ie c te g re le si c u m u c h ii a s c u tite . Volkswagen recomanda uttlizarea exdusiva a aixesoriiior originale Volkswagen. d e c la n $ a r e a a irb a g u lu i p e n tru c a p p o a te fi in flu e n fa ta n e g a tiv . ■ 22 SISTEM AIRBAG . p re c u m $i mon* ta re a /d e m o n ta re a p ie s e lo r sistem u iu i d a to r ita a lt o r lu c ra ri de re p a r a tie (d e e x . • F u n c tia d e p r o te c tie a s is te * m u lui A irb a g e s te v a la b ila num ai p e n tru un a c c id e n t. inainte de montarea acestuia aveti nevoie de o asigurare din partea producatomlui acestui accesoriu ca functionarea airbagului pentru cap nu va fl impiedicata prin montarea acestui perete. A te n tie ! D ac a la a u to v e h ic u le le e c h ip a te c u a irb a g p e n tru c ap si cu p e re te d e s p a r tito r n e c o re s p u n z a to r m o n t a t u lt e r i o r . in z o n a de d e s fa s u r a r e a A irb a g > u rilo r nu tr e b u ie s a s e a fle c o rp u ri s au o b ie c te p e n tru c a s a c ii c u a e r sa se p o a ta d e s fa c e fa ra p ro b le m e . nu s e u tiltz e a z a u m e ra s e d e h a in e . D a c a A lrbagu riie au lo s t d e c la n s a te . • T o a te lu c ra rile a s u p ra A irb a g ­ u lu i p e n tru c a p . functionarea airbagurilor pentru cap poate fi influenfata negativ. in cazul tn care dorlti sa montati un perete despartitor care nu face parte din gama de accesorli Volkswagen.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A u to v e h ic u le le e c h ip a te cu a irb a g p e n tru c a p * si p e re te d e s p a rtito r Aceste componente sunt construite astfel incat sa se imbine constmctiv §i s5 ofere proteclie maxima. siste* m u l tre b u ie s c h im b a t. c o m p o n e n te le p e re tu lu i d e s p a rtito r p o t fi proi e c t a t e in a u t o v e h ic u l s i p o t a c c id e n ta p a s a g e rli . in caz contrar.p e rlc o l d e a c c id e n ta re ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te le u rm a to a re p e n tru c a sa f ifi in m o d o p tim p r o te ja ti d e A irb a g u l p e n tru cap: A te n tie ! • N u s e e fe c tu e a z a n lc i un fe l de m o d ific a r e a s u p ra p ie s e lo r din s is te m u l A irb a g . In p lu s. • In tr e p e rs o a n e si zo n a d e a c t i' u n e a A irb a g -u rilo r n u tre b u ie sa se g a s e a s c a a lte p e rs o a n e .

pe care copilul sta cu spatele la directia de rr?ers. c h ia r m o rta le . V a ru g am re s p e c ta fi n e a p a ra t indic a f iile d e la c a p ito lu l „ S ig u ra n ta c o p iilo r” pag. 2 6 . p e n tru c a a c e s ta sa>si p o a ta inde* p lin i ia ra s i fu n c tia d e p ro te c tie . a ir b a g -u r ile p a s a g e ru lu i d re a p ta p ot fi d e c o n e c ta te c u a ju to ru t fntre> r u p a to ru lu i c u c h e ie . D e c o n e c ta re a A irb a g -u lu i p a s a g e ru lu i d in f a t a in c a z u i u tiiiz a rii s c a u n u lu i s p e c ia l p e n tru c o p il Lasati intotdeauna Airbag-u! scaunului pasagerului dm fa\a sa fie deconectat daca trebuie sa utilizati in c a z u ri e x c e p ti* o n a le pe acest loc un scaun special pentru copil. • Sunt necesare montari speciale in zona volanului datorita unui handicap • Sunt montate alte scaune (de ex. V a ru g am sa r e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e p e p a g in a u rm a to a re . In d ic a tie La u n e le m o d e le d e a u to v e h ic u le .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE D e c o n e c ta r e a A irb a g -u rilo r Deconectarea Airbag-urilor se prevede niimai in anumrte cazuri. SISTEM AIRBAG 23 .fie de c a tr e un a te lie r d e s p e c ia lita te . Va recomandam insa. de sx. p e c a re c o p ilu l s t a c u s p a t e le ta d ir e c t ia de m e rs . A te n tie ! D a c a . la u tiliz a re a scaun e lo r p e n tru c o p ii. la u tiliz a re a s c a u n u lu i s p e ­ c ia l p e n tru c o p il. • in ciuda pozitiei corecte a ^oferului pe scaun nu se pastreaza dislanta de mini­ mum 25 cm inire centrul volanului 5i piept. D e a le ru l V o lksw a g en m arch e a za un Airbag deconectat printr-o eticheta autocolanta $i o mentiune in Planul sen/ice. scaune ortopedice fara Airbag-uri laterale) La dealerii Volkswagen puteti afla care Airbag poate fi deconectat la vehiculul dvs. pentrulocul de langa $ofer. in c a z u r i e x c e p t io n a le e s te n e c e s a r sa tr a n s p o r ta ti un c o p il pe s c a u n u i p a s a g e ru lu i din fa t a . pe care copilul este a$ezat cu spatele la directia de mers. E x is ta a itfe l p e ric o tu l ra n irii g ra ­ v e . Im e d ia t c e nu s e m a i fo io s e $ te s c a ­ u n u i p e n tru c o p il. A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i din f a t a tre b u ie sa fie im e ­ d ia t re p u s in fu n c tio n a re . M a i m u ite in fo rm a tii g a s iti la p a g in a 2 4 .f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e z i p a g in a 2 4 ). A irb a g -u l tre b u ie s co s din fu n c tiu n e : . cand: • T re b uie sa u tiliz a ji in c a z u r i d e e x c e p tie un scaun pentru copil. sa montati scaunui copilului numai pe bancheta din spate pentru ca Airbag-ul pasagerului din fata sa poata ramane conectat. P e rm ite ti re c o n e c ta re a A irbag*ului d e c o n e c ta t c a t m a i c u ra n d p o sib il.

O F F " A c tio n a ti in tre ru p a to ru l d e a irb a g („O P R IT). • Va rugam sa ve rificati daca. 24 SISTEM AIRBAG . Acest lucru este necesar de exemplu cand.S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O A T E In t r e r u p a to r u l c u c h e ie * p e n tr u d e c o n e c t a r e a a irb a g *u lu i p a s a g e r u lu i C j ajutorul tntrerupatorului cu cheie din torpedo puteti conecta $i deconecta airbagul frontal $i lateral al pasagerului. in tre ru p a to ru l airbag Tn p ozifia . A te n tle ! R e s p o n s a b illta te a p e n tru p o z itia c o r e c t a a T n tre ru p a to ru lu i c u c h e ie ti re v in e c o n d u c a to ru lu i. Butucul cheii trebuie sa se afle d o a r c u c o n ta c tu i m o to r lu a t! in pozitie vertical^. pe scaunul pasagerului dreapta trebule iixat un scaun de copii. De regula. avand contactui m otor pus. lampa de control „AIRBAG O F P (ilustratie dreapta) ramane aprinsa. m m od e x c e p tio n a l. c u ra n d p o s ib il. scaunele pentru copii trebuie montate n u m a i p e s c a u n e le d in s p a ­ te. p e n tru a -$ i p u te a • Tntoarceti cu ajutorul cheii de contact fn d e p lin i fu n c tia d e p ro te c tie . D e c o n e c ta re a R e c o n e c ta ti a irb a g -u rile c a t m a i • Luati contactui motor.

d a c a a irb a g -u rile p a s a g e ru lu i s e vor d e c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t! A v e rtiz a fi-v a p a s a g e rii fn a c e s t s en s. lampa de control „AIRBAG O F F (ilustratie dreapta) nu este aprinsa. Vizitati un atelier de specialitate. • N u fo lo s iti s c a u n e p e n tru cop ii p e s c a u n u l p a s a g e ru lu i! A irb agu i p a s a g e r u lu i a r p u te a s a se d e c la n s e z e in c iu d a d e fe c fiu n ii. Butucul cheii trebuie sa se afle in pozi|ie orizontald. • Intoarceti cu ajutoiul cheii de contact in tre ru p S to ru l airba g In p o z itia „0 N " (. • N u s e p o a te p r e v e d e a .S IG U R A N J A IN A IN T E D E T O ATE L a m p a d e c o n tro l „ A IR B A G O F F ” (A irb a g d e c o n e c ta t) Lam pa de c o n tro l este a p rin sa cand co n ta ctu i este pus.PORNIT). • Verificati daca. fn c a z u l unui a c c id e n t . A te n tie ! D a c a la m p a d e c o n tro l p alp a ie : C o n e c ta re a • Luati contactui motor.p eric o l d e ra n ire ! r SISTEM AIRBAG 25 . daca a irba g -u rile pasagerului sunt deconectate. av§nd contactui pus. Lampa de control pdlpaie in cazul unei erori la airbag.

E x is t a a l t f e l p e r ic o lu t r a n ir ii g ra v e . c a In fig u ra . sa fie plas a ta a p r o x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i . d ac a e c a zu l se tr a g e p u fin b an d a c e n ­ tu rii Tnapoi. Tn c a z u r i e x c e p t io n a le . A irb a g -u l resp e c t iv t r e b u ie s c o s d in fu n c * fiu n e: . 28 SIGURANTA COPIILOR .$i sa fie fix a p e p a rte a superio a ra a c o rp u lu i. P o rtiu n e a p e n tru b a zin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie plasa* ta p e s te b a zin .nu p e s te b u rta si in to td e a u n a s a f ie fix a .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 1 Pentru sugari §i copii m id pana la 4 ani cu 0 greutate mire 9-18 kg cele mai potrivite sunt scaunele cu masa de sigurantd (vezi figura) sau scaunele pe care copilul sta cu spatele la directia de mers. c h la r m o rta le . D e in d a ta c e nu se m a i u titiz e a z a s c a u n u l c o p iiu lu i. A te n tie j D a c a . G ru p a 2 / 3 Pentru copii tn varsta de p a ra la 7 ani cu o greutate intre 15-25 kg cele mai indicate sunt scaunele pentnj copii in combinatie cu centurile de siguranja in 3 puncte. A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie .fie d e c a tr e un a te lie r d e speci* a lita te ~ f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). la u t iiiz a r e a u n u i s c a u n p e n tru c o p !l p e c a re c o p ilu l tre * b u ie s a s te a c u s p a te le c a t r e d ire c tia d e m e rs . A irb a g -u l p asagerulut d e c o n e c ta t tre b u ie rep us Tn fu n c tiu n e .in n ic i un c a z p e s te g a t . e s te n e c e s a r s a s e tra n s p o rte un c o p il p e s c a u n u t p a s a g e ru lu i din f a t a .

V SIGURAr/TA COPIILOR 29 . A te n tie ! in n ic i un c a z c o p iii .nu tre b u ie iu a ti in p o ala d e c a t r e p e rs o a n e le d in v e h ic u l. A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 3 Pentru copii de peste 7 ani cu o greutate intre 22-36 kg si inaltimea sub 1.Centura de sigu­ ranta”. P o rtiu n e a p en tru b azin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie p lasat a p e s te b azin . d a c a e c a z u l se tra g e p u tin b an d a c e n ­ tu r ii tn a p o i.50 m pot folosi centurile de siguranta existentein vehicul fara utiiizarea unui scaun pentru copii. s a f ie p ias a ta a p ro x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i .50 m.in n ic i un c a z p e s te g a l . cele mai potrlvile sunt scaunele pentru copii in combinatie cu centurile de siguranta in 3 puncte. La u tiiiza re a c e n tu rii se vor respecta indicatiile de la capitolul .n ic i c liia r su g arii! .si sa fie fix a p e p a rte a supe> rio a ra a c o rp u iu i. c a in fig u ra .nu p e s te b u rta in to td e a u n a sa f ie fix a . Copiii peste 1.

verificate si indeplinesc Norma ECE-R 44.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E In d ic a U i • Va recomandam sa utilizati sistemele de sptljin pentru copii existente in programul de accesoril origlnale Volkswagen. A te n tie ! • D a c a s e u tiliz e a z a s is te m e de s p r ijin p e n t r u c o p ii. t r e b u ie a c o r d a ta o a te n tie d e o s e b ita . Aceste sisteme sunt concepute pentru utilizarea in autovehicule Volkswagen. intre spatar si suprafata de sezut a banchetei sunt fixate inele de sustinere de caroserie. 30 SIGURANTA COPIILOR . c a r e s e in s u r u b e a z a T m p reuna c u c e n * tu rile d e s ig u ra n ta e x is te n te fn v e h ic u l. pot fi m ontate rapid. F ix a r e a s c a u n u lu i d e c o p ii cu S is t e m „ ls o fix '’* Scaunele de copii cu sistem Jso fix. Nu In toate tdrile de export. • C e n tu rile d e sig uran^a tre b u ie v e r if ic a t e . Puteti fixa pe aceste inele scaune de copii cu Sistemui „lsofix*. Scaunele de copii se introduc usor pe inelele de sustinere. T re b u ie s a se a s ig u re . a t e n t ie c a b an d a c e n tu r ii s a nu p o a ta fi d e ­ t e r io r a t e d e c a t r e o b ie c t e cu m u c h ii a s c u tite . com od $i sigur. c a s u ru b u rile s u n t in trod u s e p e t o a t a lu n g im e a g a u rii f il e t a t e s i s u n t s tr a n s e c u un m o m e n t de 4 0 N m . scaunul trebuie sa se fixeze cu un zgomot (prob a ti p rin tra g e re !) La dealerul Volks­ wagen puteti procura scaune de copii cu sistem . • P e n tr u m o n ta r e a s i u t iliz a r e a s is te m e lo r d e s p rijin (re tin e re ) p en ­ tru c o p ii s e v o r re s p e c ta prevede> r ile le g a le si in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i. Sub numele de „Bobsy” sunt oferite sisteme de sprjjin pentru toate grupele de varstd’’. respectiv de rama scaunului (vezi sageata). La montare. in p lu s .Isofix” . Ele se potrivesc fn toate vehiculete cu sistem „lsofix”.

Siguranta scaunului de copil este automat scoasa cand banda centurii este complet rulata. • T ra g eti acum com plet de poitiunea Centura cu prindere in 3 puncte a pasa.fie d e c a tr e un a te lie r d e spec!a lita te . la u tiiiz a re a s c a u n u lu i p e n ­ tru c o p il.p ro b a ti p rin tra g e re ! F ix a r e a s c a u n u lu i p e n tr u c o p il c u C en tu ra fn 3 p u n c te A s ig u ra re a scaunulut pentru c o p il* A te n tie ! D ac a in c a zu ri e x c e p tio n a le e s te n e c e s a r s a s e t r a n s p o r t e un c o p il p e lo c u l p a s a g e ru lu i din f a t a .S IG U R A N T A IN A IN T E D E TOA TE P u n e re a s ig u ra n te i* s c a u n u lu i c o p ilu iu i • Fixati scaunul copiluiui cu C e n tu r a con­ form instructiunilor tabricantului de scaun. Pentru fixarea unui scaun pentru copil. pozitionarea fIxS a scaunului copiluiui Acum banda centurii nu mai trebuie sa dumneavoastra in vehicul. g e ruiu i din fata $i cele laterale de la • Rulati inapoi Centura pana sta fixata pe bancheta din spate pot fi blocate mai mult scaunul copiluiui. A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i d in f a t a tr e b u ie re p u s in fu n c tiu n e . SIGURANTA COPIILOR 31 . Aceasta blocare a centurii permite printr-un „clic". A ltfe l e x is ta p e ric o lu l ra n irii g ra ­ ve s au m o rta le .fie c u a ju to ru l m tre ru p a to ru tu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). In d ic a tie Centura pentru bazin* pentru locul din mijloc al banctietei din spate poate ft de asem enea utilizata pentru fixarea unui scaun de copil. A irb ag< u l p a s a g e ru lu i d in f a t a tre b u ie sco s din fu n c tiu n e (dez a c tiv a t): . C a ta ra m a de p rin d e re sa re d a to rita presiunii arcului din incfiizator. Rularea este observabila timp. S c o a te r e a s ig u r a n te i* s ca u n u lu i c o p ilu iu i Ap^sati tasta ro$ie a inchizatorului centurii.pentru umar a centurii automate. p e c a re c o p ilu l s ta cu s p a t e l e la d i r e c t i a d e m e r s . permits tragerea . D e in d a ta c e s ca u n u l c o p ilu iu i nu se m a i u tiliz e a z a .

a tu n c i s c a u n u l. care nu este livrata odata cu scaunul. La orice dealer Volks­ wagen obtineti masuta de prindere. • N u ia s a ti c o p iiu l s a s te a nesup r a v e g h e a t Tn s c a u n u l p e n tru c o p il.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* P a s s a t Scaunul integrat pentru copil este corespunzator. r e s p e c tiv c o m p o n e n t e le s e a u n u lu i tre b u ie s ch im b a te . grupa 2 (1525 kg) $i grupa 3 (22-36 kg). • B a n d a c e n tu r ii nu tre b u ie sa f ie in te p e n ita .Hegulament J 32 SIGURANTA COPtlLOR . conform Normei ECE-R’’ 44/03. • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p ilu lu i a fo s t soli* c i t a t tn tr-u n a c c id e n t . Va recomandam.c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. ra s u c ita sau sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . sa utilizaji scaunul pentru copll numai pentru copil paste 2 anf. copiilordin grupa 1 (9-18 kg). In d ic a tie Copill din grupa 1 au nevoie de o masuta de p rin d e re sp e cla la p e n tru sca un ul integrat pentru copil. • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i un fe l d e m o d ific a ri a s u p ra s e a u n u lu i in te g ra t d e c o p il. totu§i. A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie sa s e u tiliz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re . Comisia EconoiTHca Europeans .

pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). • Introduceti cataramade prindere In Inchizatorul centurii. se apasa tasta de deblocare $i perna pentru sezut eliberata se apas^Tn jos pana se fixeaza. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copilulul. • T r a g e t i p o r tiu n e a d e C e n tu ra p e n tr u b a z in si umar a s t f e l incat sa fie ir tin s a . SIGURANTA COPIILOR 33 . • Desfaceti picioarele de sprijln ale masutei de prindere $i puneti-o deasupra picloarelor copilului . Scaunul copilului sare putin in fata. • Introduceti ambele portiuni de Centura In fanta de ghidare din capatui opus al masutei de prindere. • Portiunea pentru bazin a centurii nu se introduce in spatele calcaiului ro?u de ghidare a centurii de la scaunul copilului. • I n t f o d u c e t f p o r t iu n e a d e C e n tu r a p e n t m b a z in § i u m a r t n f a n t a d e g h id a r e a c e n t u r ii d in m a s u ja d e p r in d e r e .vezi figura din dreapta. • Asezati copilul pe scaun cat mai In spate posibil.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Apasat) tasta de deblocare 1. • Centura nu trebuie sS fie rasucita in zona masutei de prindere. • A pasatl perna scaunului in d irectia sagetii 2 pana se fixeaza. In d ic a tii • Catarama ro§ie de ghidare a centurii nu se utitizeaza ?n combinatie cu masuta de prindere.

si sa s e fix e z e p e p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i.in n ic i un c a z p e s te g a t . c a in d e s e n .si sa s te a in tin s a in p e rm a n e n ta . • Introduceti portiunea pentru bazin a centurii In ca lcaiul ro$u de ghidare al scaunului pentru copil.§i sa se fixeze partea superioara a corpului vezi figura. • Ajustafi inattimea centurii prin Impingerea cataramei astfel Tncat C e n tu r a pentru umar sa se plaseze aproximativ paste mijlocul umanilui . s a se p la ­ s e ze a p ro x im a tiv p e s te m ijio c u t u m a ru lu i . se apasa tasta de deblocare $i perna de sezut eliberata se apasa in jos pana se fixeaza. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului.nu p e s te a b d o m e n . 34 SIGUflANTA COPIILOR . A p lic a re a c e n tu rti c u 3 p u n c te de p rin d e re • Introduceti portiunea penlru umar a centurii fn catarama rogie a centurii. • Se trage banda de catarama de prindere incet paste pieptul $i bazinul copilului iar cataram a de p rindere se introduce in opritorul corespunzator pand se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !).S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 2 s i 3 • Apasaji tasta de deblocare 1. • Apasati pema de sezut Trt directia sagetii 2 pana se fixeaza. d ac a e s te c a z u l s e re tra g e p u tin b a n ­ d a. A te n tie ! P o rtiu n e a c e n tu rii p e n tru u m a r tre b u ie . Scaunul copilului sare putin in ia|a. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tre b u ie sa s e p la s e z e p e s te b a ­ z in .in nici un caz paste gat .

• D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p il u lu i a f o s t s o lic ita t in tr-u n a c c id e n t. re s p e c tiv c o m p o n e n * te le s c a u n u lu i tre b u ie s c h im b a te . ra s u c ita s au sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e .Regulamenl SIGURANTA COPIILOR 35 . In d ic a tie Copiii din gnjpa 1 au nevoie de o mSsuta de p rind e re s p e c ia l^ pen tru scaunul integral pentru copil. totu$i. grupa 2 (1525 kg) §i grupa 3 (22-36 kg). copiilordin grupa 1 (9-18 kg). • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i u n fel d e m o d ific a ri a s u p ra s c a u n u lu i in te g ra t d e cop i). A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie s a s e u tillz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re .S IG U R A N T A JN AIN TE D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* G o lf / P o lo Scaunul integral pentru copil este corespunzator. • B a n d a c e n tu rii nu tre b u ie sa fie in te p e n ita . Va recomandam.c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. La o ric e d e a le r Volkswagen obtinefi m isuta de prindere. a tu n c l s c a u n u l. sautilizati scaunul pentru copil numai pentru copil paste 2 ani. conform Normei ECE-R 44/03. care nu este livrata o d a ta cu sca u n u l. *) Comisia Economica E uropeani . • N u la s a ti c o p ilu l s a s te a n esu p r a v e g h e a t in s c a u n u l p e n tru c o p il.

• Asezati copilul pe scaun cat mai in spate posibil. • Introduceti catarama de prindere in inchizatorui centurii. Scaunul copilului sare putin in fata. • Introduceti portiunea de C e n tu ra pentru bazin §i umar in fanta de ghidare a centuril din masuta de prindere. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copiluiui. • Trageti p o rtiu n e a de C e n tu ra p e n tru b a z in $i u m a r a s tfe l in c a t s a fie in tin s a . • Desfaceti picioarele de spiijin ale masutei de prindere puneti-o deasupra picioarelor copilului —vezi figura din dreapta. 36 SIGURANTA COPIILOR . • A pasati perna s ca u n iilu i Tn directia sagetii 2 pana se fixeaza. In d ic a tie • Centura nu trebuie sa fie rasucita ?n zona masutei de prindere. • Introduceti ambele p o rtiu n i de C e n tu ra in fanta de ghidare d in capatui o p u s al masutei de prindere. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). se trage tasta de deblocare $i pema pentru sezut centrata eliberata se apasa in jos de mijlocul pemei pana se fixeaza.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Trageti maneta de deblocare 1.

$ i sa se fix e z e pe p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i.s i sa s te a in tin s a m p e rm a n e n ta .nu p e s te a b d o m e n .In n ic i un c a z p e s te g a t . O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului. A p lic a re a c e n tu rii c u 3 p u n c te de p rin d ere • Se trage banda de catarama de prindere incet peste pieptui §i bazinul copilului iar cataram a de prindere se introduce Tn opritorul corespunzator pana se fixeazS cu un zgomot (probatt p rin tra g e re !). P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tr e b u ie sa s e p ia s e z e p e s te ba­ z in . se trage tasta de deblocare si pema de sezul centrala eliberata se apasa in jos de centrul pernei pSna se fixeaza. SIGURANTA COPIILOR 37 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 2 s i 3 • Trage maneta de dsblocare 1. d a c a e s te c a z u i s e re tra g e p u tin b a n ­ d a. s a se p la s e z e a p r o x im a tiv p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i . c a m d e s e n . A te n tie f P o rtiu n e a c e n iu r ii p e n tru u m a r tre b u ie . • Apasati pema de sezut In directia sagetii 2 pana se fixeaza. Scaunul copilului sare pufin tn fata.

A te n tie ! in zo n a p ic io a re io r nu tre b u ie sa se g a s e a s c a n ic io d a ta o b ie c te . in plu s.se regieaza pozitia scaunuiui in directia longitudinaia astfei Incat pedaieie sa p oata fi a pasate cu p icio a re le usor indoite din genunchi. p e n tru c a la d e c la n ^ r e a s is te m u lu i A irtiag o c u p a n tii io c u rilo r d in f a t a sa fie p r o t e ja t i c a t m a i e f i c i e n t .e fic a c it a t e m a x im a d e p ro te c tie a c e n tu rii si s is te m u lu i A irb a g .accesul sigur si rapid la elementele de comanda. a m b re ia s au a c c e ie ra ! P ic io a re le se tin in tim p u l m ersu lu i in to td e a u n a in s p a tiu l p re v a z u t p ic io a re io r .pozitia corpuiui reiaxata. dupa cum urmeaza: . fn a c e s t c a z nu a t i m a i p u te a fra n a . d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru s te d e frd n a re s a u d e dece> ie ra re a c e s te a a r p u te a a ju n g e la p e d a le . S c a u n u i p a s a g e r u iu i d in f a t a Va recomandam sa regiati scaunui de langa conducator. . Regafi-vS scaunui conform descrierii din manuaiul 3.spatarul in pozitia corecta . . A te n fie ! • E s te im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta d e m in im u m 2 5 c m de v o ia n . neobositoare. „Scaunele din fata”.S IG U R A N JA IN A IN T E D B TOA TE S c a u n e ie d in f a t a Pozitia corecta in scaun este importania pentru: . S c a u n u i c o n d u c a t o r u lu i Va re co m a rid a m sa re g ia ti s c a u n u i conducatorului dupa cum urmeaza: . 38 SCAUNE SI TETIERE .scaunui sa fie cat mai in spate posibil.in n ic i un c a z nu se pun p e bord s au p e s ca u n e . re s p e c tiv b o rd . sa se a§eze complet pe spatar $i sa pute|i atinge punctui cel mai de sus al volanului cu bratele usor Indoite.picioarele sa fie asezate comod in spatiul pentru picioare .1. §1 regiarea recomandata In aceasta pagina pentru scaunui ^oferuiui $i pasageruiui din fata. Respectati.inclinarea spatarului se regieaza astfei fncat spatele dvs. . s c a u n e ie d in f a t a $1 supor* t u r ile d e c a p t r e b u ie r e g ia t e c o re s p u n z a to r m a rim ii c o rp u iu i. va rugam.

R e g la r e a In a lt i m ii • Tetierele se cuprind lateral cu ambele maini $1 se imping tn sus ?i in jos. SCAUNE SI TETIRE 39 . • Cea mai buna protectie se atlnge cand marginea superioara a tetierei se afta c el p u tin la inaltimea ochtlor sau mai sus.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE T e t i e r e le Tetierele se regleaza in inaltime §i corespunzator marimii corputui. Tetierele reglate corect ofera impreunS cu centurile de siguranta o protectle eficace.

2002 . Nr. New Beetle RedaktionsschlufS: 11. Astfel.552. pe baza datelor. multiplicarea sau traducerea.VOLKSWAGEN (ucreaza perm anent la T o a le drepturile conlorm leg isla jie i in p riv in ta d re p tu lu i de a u to r a pa rtin dezvollarea tuturor tipurilof modelelor. chiar si numai partial.:231. Textele.14 I AusgaC»e: rumdnisch 12. 3.EDW . Se rezerva dreptul la oricand pot aparea modiftcari ale formei. modificari. Bora. Va rugatn sa fiji inteleg atori deoarece VOLKSWAGEN AG. figurile. Realizat in Germania indicatiilor. dotarilor §1 tehnicii. reprezentarilor descrierilor prezentate in acest materia) nu pot fi ridicate ©VOLKSWAGEN AG nici un fel de pretentti.5 Nachlrag I Polo.2002 I Art. Retiparirea. Passat. Aceasta hartie a fost fabricata din celuloza f ^ a con{lnut de clor. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. inclusiv normele acestui manual au Ja baza stadiul de informare corespunzator momenlului In care acest material a fost edltat. G oll.

5 . 3 . Passat. Bora.1 „Comenzi echipamente” . prezentari $1 referitoare la utillzarea intretinerea autovehicululul dumneavoastra le gasiti in celelalte manuale din mapa de bord. New Beetle In s ta la fia d e a v e rtiz a re a n tifu rt c o r e la ta la o te le c o m a n d a in aceasta completare sunt prezentate modificariie care au aparut de la tiparirea manualului 3.Completare Poloj Golf. Toate celelalte Inlormatli.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->