>'.

«K ;ls: • »

CUPRINS
ALIM ENTAREA B e n z ln a ......................................................... 2 D ie s e l.............................................................3 VER IFIC AR I §1 CO M PLETARf Indicatii referitoare la lucrul In com partim entul m o to ru lu i....................... 29 Ulei de m o to r............................................30 TEHNOLOGIE INTELIGENTA Fuel Strattfied Injection { F S I) ..................4 )F ra n e ............................................................. 5 Blocare electronica a diferentialulur (E D S )........................................................... 8 Program electronic de s ta b illta te ......... 9 Tractiune rntegrala ( 4 M 0 T I0 N ) ............10 S ervodrrectia.............................................. 11 INTRETINERE § 1 INLO C UIRE PIESE Accesoril, m odificari f i DEPLASAREA ? l M EDIUL INCONJURATOR Primli 1500 km - §i dupS a c e e a .......... 12 Sistem de purificare a g a z e lo r........... D eplasarea econom ica 13 plese d e s c h im b ...................................... 52 M ontare aparat de ra d io ....................... 54 Telefon mobil ?i aparat e m is ie -re c e p tie ....................................... 55 Sistem de rS c ire ...................................... 34 tnstalatle spa la re g e a m u ri..................... 36 § te rg a to a re ............................................... 38 Lichid de frTna...........................................39 B a te r ie ....................................................... 41 R o ti.............................................................. 46

ecologicd ... 14 SITUATII T SetuI pentru repararea p e n e lo r............56 Schim barea r o tii........................................ 58 Tnchterea de urgenfS a plafonului g lis a n t...................................... 65 tnchiderea d e urgenta a plafonuiul p lia n t........................................66 Tnlocuirea IS m p ilo r...................................67 A jutor la p o rn ire ......................................... 70 R em orcare/T ra c ta re ............................... 72 Ridicarea a u to v e h ic u lu lu i....................... 76

Deplasarea m s tra in a ta te ...................... 17 Tnlocuirea becurilor cu 'in c a n d e s c e n t^ ......................................... 17 D eplasarea cu re m o rc a ..........................18

INTRETIN EREA AU TO VEH IC U LU LU l Intretinerea a u to ve hiculu lu i.....................20 I fngrijirea exterioara a a u to ve hiculu lu i.... 20 Ingrijirea interiorului a u to ve h icu lu lu i......26 Curatarea com partim entului m o to r........28

is ta la jia de a v e rtiz a re a n tifu rt este re va zu ta p e n tru u liliz a re a de la tlecomanda. In cazul Tn care telecomanda u to v e h ic u lu lu i nu fu n c lio n e a z a , jtovehiculul va trebul incuiat manual, cu ie ia de contact. 3 autovehiculele echipate cu instalatie de v e rtiz a re a n tifu rt* cu siste m de jpraveghere interioara Back-up Horn* Dmandate de la telecomanda*. trebuie ispectate urmatoarele: le s c h id e re a s e p a r a t a a u s ilo r* e s c h id e re a m a n u a la a usilo r Rotiti chera o d a ta in Tncuietoare; $a conducatorului este incuiata. lecanlsmul de siguranta $1 sistemul de jpraveghere interioara sunt dezactivale. istalajia de avertizare antifurt ramSne ::tivata, insa alarma nu se va declan^a ica. Puneti §i luati contactui intr-un interval 3 15 secunde. a punerea contactului Imobilizatorui eleconic recunoaste cheia §1 dezactiveaza istalatia de avertizare antifurt. aca nu puneti contactui, dupa 15 secunde s va declan^a alarm a. prin sem nale ::ustice §i optice.

D e s c u ie re a m a n u a la a tu tu ro r u silo r a u to v e h ic u iu lu i • Rotifi cheia d e d o u a ori c o n s e c u tiv In Tncuietoare: Toate u^ile $i capacul portbagajului se vor in c u ia . M e ca n ism u l de s ig u ra n ta $1 instalatia de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alanna nu se va declan$a inca. • Deschideti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este permis ca una din celeialte u^i. capacul portbagajului sau capota motorulul sa fie deschise, deoarece se va declan^a alaima. • Puneti §i luati contactui intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorui elec­ tronic recunoaste chela $t dezactiveaza instatafia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celeialte u$i, capa­ cul paortbagajului sau capota motorulul fara a se declansa aJarma. In d ic a tii • Capota motorulul trebuie deschisa numai dupa dezactivarea Instalatiei de avertizare antifurt. • Cand autovehiculul este incuiat $i insta­ latia de avertizare antifurt este activata, capacul portbagajului nu trebuie deschis manual, deoarece se va declansa alarma.

D e s c h id e r e a s im u lta n a a u $ ilo r (D e s c h id e r e a c o n to r t) D e s c h id e re a m a n u a la s im u lta n a a u silo r • Rotiti cheia o d a ta in incuietoare: Toate u^ile capacul portbagajului se vor incuia. Mecanismul de siguranta instalatla de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alarma nu se va declan$a Inca. • Deschtdeti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este perniis ca una din celelalte u$i, capacul portbagajului sau capota motoruiui sa fie deschise, deoarece se va declansa alarma. • Pune}i §1 luati contactui Intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorul elec­ tronic recunoa^te cheia §1 dezactiveaza instalatia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celelalte u$i, capacul paortbagajului sau capota motorulul fara a se dec)an$a alanna.

D e c o n e c ta re a a ia rm e i Alarma poate fl oprita in orice moment prin descuierea a utovehiculului cu ajutorul telecomenzii, sau prin punerea contactului (imobilizatorul electronic recunoa$te ctieia autovehiiculului).

SFATURI SI iN TR ETINER E

B e n z in a
Tipul acrburantului indicaJ pentm molomi aulotfehiculului dumneavoastra se gase§te tn manualul 3.3 .Dale tehnice" ?i pe partea interioara a capacului rezervorului. A d itiv ii b e n z in e ! M odul de functionare, randam entui §i durata de viata a motoailui sunt influen^ate in mare m isu ra de caiitatea carburantuiui. De 0 deosebita importanta sunt aditivii pu§i In benzina. De aceea se recomandS numai alimentarea cu b en zin a d e c a lita te , cu a d itiv i. Daca nu exists astfel de carburant $i dacS apar disfunctionalilati ale motorului. ca de exemplu pomire dificlia, oprirea la mersul Tn gel §i pierderea de putere, atunci cind se face plinul de benzina trebuie adaugatl aditivii necesari. A ce |ti aditivi au actiune anticoroziva, curS^S sisteme de alimentare §i previn depunerile In motor. Nu toti aditivii s-au dovedit a fi eficien^i. De aceea, la dealerii Volkswagen din Ger­ mania §i din multe alte ^Sri. pot fi obtinuti aditivi avizati, sub denumirea de J\ditivi originali pentru carburant pentnj motoarele pe t»nzina Volkswagen / Audi’ . Dealerii Volkswagen sunt informa{i despre modul de utilizare §i §tiu ce trebuie fScut cand s-au format deja depuneri in motoare. Nu trebuie s3 utilizati alti aditivi pentru combustibil.

In d ica tii generate
• Benzina fara plumb trebuie s3 corespunda standardului DIN EN” 228. • In siluatli de urgent^. In care carburantui disponibil are o cifr§ octanica mai mica decat cea indicata, trebuie sS conduce^l in regim de turatie m edie de soiicitare redusa a motonjiui. S o lic ita re a p u te rn ic a a m o to ru lu i p rin a c e e le r a r e m a x im a s au tu r a tia rid ic a ta p o a te d u c e la d e te rio ra r e a m o to ru lu i. De Tndata ce este posibil se face alimentarea cu benzina cu cifrS octanica corespunzStoare. • Carburantui cu o cifra octanica mai mare decat cea indicata se poate uttliza fSra restrictil. Acest lucru Tnsa nu abuce nici un avantaj in ceea ce prive?te puterea moto­ rului ?i consumul!

Autovehiculele cu catalizator ^ pot fi utilizate numai cu carburant fJrd ptumb. , Chiar o singurd alimentare a rezervorului cu benzind cu plumb determina deteriorarea (stricarea) catalizatorului.
A te n tie 91 la in d ic a tiile din m a n u ­ a lu l 3 .1 ., c a p . „ U m p le re a re zerv o ru lu i”
’> Norm a - Europeans

F u n c t io n a r e a p e t im p u l ie m ii La utilizarea motorinei de varS Tn cazul temperaturilor sut) 0“C pot apSrea disfunctionalitSti.Celan . D a c a a lim e n ta ti B io d ie s e l.1 . Autovehiculele cu motor Diesel pot func?iona §i cu c a rb u ra n tu I R M E (Ester metll ulei de rapltS). sistemul de alim entare cu com bustibil va func^iona pan§ la temperatura de — C. este de ajuns ca autovehiculul s3 se lase un timp mtr-o Tncapere Tncalzita. este stabil pan3 la -1 5 C. se comerciatizeaza motoring de iama. se comerciaiizeaza combustibill Diesel cu un co m p o rta m e n t te h n ic d ife rit. • D a c a u tiiiz a ti c a rb u ra n tu I c a re se a b a te d e la n o rm a . Daca la temperaturi sub-24°C carburantuI devine atdt de v is c o s Tncdt motonji nu mai pome^te. Tn ISri cu conditii climaterice difertte. in d ic a tii • Performantele la deplasare pot fi mai reduse. Autovehiculul este dotat cu o instalatie de preincSlzire a fittnjiui. Tn vreme 24 ce com bustibilul Diesei. Tn timpul anotimpului rece. D ealerii Voiksvagen $1 statiile de combustibil ale tarii respective ofer^ informatii cu privire la carac-teristicile motorinei specifice.Masoara inflamabilitaiea carburantului Diesel. N u e s t e p e r m is a u tiliz a r e a a d itiv ilo r (p e n tru im b u n a ta tir e a vas co z it a f ii) . • La temperaturi exterioare sub -10°C va recomandam sa alimentati cu carburant Diesel. deoarece motorina devine prea vascoasa prin separarea paraflnei. C a r b u r a n tu I • R M E (B io d ie s e l) corespunde standardului DIN E 51 606. a b e n z in e i si a a lto r subst a n t e s im ila re in a m e s te c c u com * b u s tib il D ie s e l. fo io s ifi n u m a i c a rb u ra n t RM E! Pentru a | t i de unde se poate achizitiona carburantuI vS rugam sS va adresati unui dealer Volkswagen sau unul club auto. de iarna. • RME se poate utlliza pe timp de iama pana la -lO'^C. . N om ia . • Consumul de carburant este posibil sa fie mai ridicat. in Germania.S FA TU R I SI INTHETINERE D ie s e l Motorina trebuie sa corespunda standardului DIN EN’ '590 CC^’ nu tre b u ie sa fie m a i m ic a de 51. Astfel. „ U m p ie r e a r e z e r v o ru lu i”. filtru l s e p o a te in fu n d a .Eufopeana ’ CKra . De aceea. A te n tie ia in d ic a tiile din M an u a tu i 3 .

SFATURI SI INTRETINERE F u e l S tr a tifie d In je c tio n (F S I) ____________ Fuel Stratified Injection semnifica injectie directa de benzirta. astfel incat concentratia de carburant este maxima in zona bujiiior (imaginea din stanga). . F u n c tio n a re a o m o g en a De la 0 anumita sarcinS $1 turajie a moto­ rului. este necesara o mica cantitate de benzlna. Carburantui este impins direct in camera de ardere ?i in ultimul sfert de mi$care spre Tnainte a pistoanelor este concentrat pe bujii. deoarece carburantui este prea disparat In camera de ardere. comanda motorului se comuta pe functionarea omogena. F u n c tio n a re a cu s tr a t de in c a rc a re Cand nu se foloseste intreaga putere a motorului. La un m otor obi^nuit care functioneaza pe benzina nu se va forma amestecul de aer carburant necesar. Carburantui va fi injectat inca din timpul aspiratiei. in fu n ctio n a re a cu stra t de in ca rca re curentui de aer este im pins numai catre partea din spate a pistonului. pentru a se atlnge un amestec unifonn de benzlnaaer (imaginea din dreapta).

. In special la autovehicule care sunt des utllizate Tn traficul ur­ ban sau pe d ista n te scurte. sau sunt conduse foarle sportiv. • La cobor§rea pantelorefectuldefranare al m otoruluiartrebui valorificat prin schimbarea vitezei Tntr-o treapta inferioara. Dac§ suplimentar trebuie activate pedala de frSnS. evitand astfel so licita rile suplim entare in sistemul de franare. c a n d s c h im b a ti d in n o u p la c u fe ie d e fra n a . c u d e p la s a re a p e s tra z i p e c a re a lo s t p re s a ra ta s a re . E fe e tu I c e v a m a i re d u s a l frd n e i p o a te fi c o m p e n s a t p rin tro a p a s a re m a i p u te rn ic a pe p e ­ d a la d e fra n a . nu s-a u tiliz a t fra n a . A te n tie ! Placu^e d e fra n a n o i tre b u ie sa se „ro d eze ” p e n tru c a in tim p u l p rim ilo r a p ro x itn a tiv 2 00 k m nu a u p ro p rie ta ti d e fric tiu n e opti* m e . un tim p m a i fn d e lu n g a t. tr e b u ie u s c a te prin fra n a ri u s o a re re p e ta te . fn ta i. la p lo a ie p u t e r n ic a s a u d u p a s p a la r e a m a $ in ii.s tra tu l d e s are depus p e d is c u ri si p e p la c u te ie d e fra> na e s te T n d e p a rta t In tr-o p rim a e ta p a a p ro c e s u lu i d e fra n a re . nu printr-o singura mifcare. ca $1 Tn intervaleie d intre revizil s3 fie veriflcata grosimea gamiturilor de fr§na la un dealer Volkswagen. R e s p e c ta ti v a ru g a m c e le la lte a v e r tis m e n te d in p a g in a urm a* to a re . • D e a s e m e n e a .SFATURI S I iNTR ETINER E F ra n e In d ic a t ii g e n e ra te • Uzura garnituriior de frana depinde in mare masura de conditiile de functionare f l de slilul de mers. A c e a s ta e s te v aia b il si m a i ta rz iu . e fe c tu i fra n a rii to ta le p o ate fi T n td rziat in c a z u l in c a re . e fe c tu t fra n e i p o a te fi m ta rz ia t d a to rita u m e z e lii sau a a p e i in g h e ta te c a re e x is ta in tre d is c u ri si p la c u te ie d e fra n a $i c a re . acest lucru trebuie efectuat in trepte. C e in f lu e n t e a z a n e g a tiv e fe c t u i d e fr a n a r e ? U m e z e a la s au sare A te n fie ! • In a n u m ite c o n d ilii c a d e e x e m p lu m e rs u l p rin a p a . poate fi necesar.

d e p a s iti ra z a n t s au c an d c a ro s ib ilu l e s te u m e d s au a lu n e c o s . m ajorita ie a conducatorilor auto frSneaza la timp. Se va crea in cel mai scurt timp presiunea de franare necesara pentru activarea ABS-ului §1 pentru scurtarea distantei de franare. Nu reduceti presiunea asupra pedatei de frSna. • La m o n ta re a u lte rio a ra a unui s p o ile r fro n ta l s a u a c a p a c e lo r d e ro fi e tc . totu^i nu cu forta maxima. Servofrana* in tr-o situ atie de urgenta. la o d is ta n fa m a i m a re de fra n a re $ i la o u zu ra a c c e n * tu a ta a p la c u te lo r. m ic $ o ra ti.SFATURI $ 1 IN TR ETIN ER E S u p ra in c a tzire a fra n e lo r A te n tie ! • N u a c t io n a f i n ic io d a ta fra n a prin a p a s a ri u $ o a re d a c a nu e s te T n tr-a d e v a r n e v o ie s a f r a n a t i. va ru g a m . v ite z a .p e ric o l d e a c c id e n t! . c u p la tl o tr e a p ta in fe rio a ra de v ite z a (c u tie d e v ite z e m eca> n lc a ) s a u a le g e fi o t r e a p t a de v ite z a in fe rio a ra (c u tie a u to m a ta d e v ite z e ). tr e b u le sa se a ib a in v e d e re a s ig u ra re a u n e i v e n tila ri c o r e s p u n z a to a r e a f r a n e lo r . deoarece la eliberarea pedalei se va deconecta 5 i servofrana. in tim p c e A B S in te rv in e fn re g la ­ re . in s p e c ia l p e c a ro s a b il a lu n e c o s . v ite z a tre b u ie a d a p ta ta cond itiilo r c a ro s a b ilu lu i si d esfa^u ra rii t r a f ic u lu i. O fe rta d e sigur a n ta m a r it a nu tr e b u ie sa v a d e te r m in e la o c o n d u c e re ris> c a n ta . F o lo s iti a s tfe l fra n a d e m o t o r e v it a n d m c a r o a r e a s u p lim e n t a r a a s is te m u lu i de fra n a re . a lt f e l a c e s t e a s e p o t s u p ra in c a lz i. A te n tie ! • R is c u i p ro d u c e rii a c c id e n te lo r s e m a re ^ te c a n d va d e p la s a ti cu v ite z a . la actionarea rapida a pedalei de frana.p e ric o l d e a c c id e n t! • A c e s t s is te m nu p o a te d e p a s i llm ite ie im p u s e d e le g ile fiz ic ii. A c e a s ta d u c e la s u p ra in c a tz ire a fra n e lo r. A c e s t rise nu p o a te fi dim i* n u a t n ic i de c a tre a s is ta re a la fra n a re . • In a in te d e a c o b o ra o p a n ta m a i lu n g a. Astfel distanja de franare va fi mai lunga! Aici intervine servofrana. servofrana va intelege ca este vorba despre o situatie de urgenta.

De a c e e a . D a c a a m p U fic a to ru l nu fu n c tio ­ n e a z a . A c e s t p r o c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin m isc a re a p u ls a to rie a p e d a le i d e fra n a si p rin z g o m o ie le re s p e c tiv e . p e n tr u c a d e e x e m p lu a u to v e h ic u lu l tre b u ie re m o rc a t s a u p e n tru c a a a p a ru t un d e fe c t la a m p lific a to r u l fo r te i d e f r a ­ n a r e . v ite z a tr e b u ie a d a p ta ta im e d ia t c o n d it iilo r c a r o s a b ilu lu i si t r a fic u lu i. . la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s au a ita c o m b in a fie ro ti/a n v e lo p e ) p o t in flu e n ta f u n c tiile A B S -u lu i. A stfei e feciul de franare al am belor rotl din spate este acela^i §1 stabilltatea mersului se men^ine cat mai m u lt p o s ib il. v a ru g a m sa lua^i In con sid e ra re in d ic a tiile d e la p a g in a 5 2. pedala de fran§ trebuie sS ramdnS apSsata . M o d ific a rile a s u p ra a u to ve h ic u lu lu i (d e e x . distanja de frSnare poaJe fi mai mare. Daca 0 roata atinge o tura^ie prea mica pentru viteza de deplasare §i tinde sS se blocheze. Avantajul esential fata de sistemele obi^nuite de franS consta in aceea ca.S FA TU R I S I IN TPETINER E A m p lif ic a t o r u l f o r te i d e f r a n a r e A te n tie ! A m p lific a to ru l fo r te i d e fra n a re lu c re a z a cu d e p re s iu n e . A c e s t lucru t r e b u ie lu a t fn c o n s id e r a r e Tn s p e c ia l in c o n d itii d e c a ro s a b il a lu n e c o s s a u u m e d . E D S -ului E S P-ului $i A S R -u lu i. la m o to r. Pen­ tru ca ABS sa poata face reglarea Tn mod optim in acest domeniu. Totufi nu trebuie sS ne a^teptdm ca prin ABS d is ta n t de frSnare sS He scurtatS Tn toate cazurile.in nici un caz nu acjionati repetat pedala de frana (nu pompa(i}l A te n tie ! N ic i A B S nu p o a te d e p a s i lim it e le fiz ic e e x is te n te . §i la o franare puternica pe o por^iune alunecoasS. M odul d e fu n c tio n a re a i ABS La atingerea unei vlteze de aproximativ 6 km/h se declan§eazd automat un proces de „control". Sistem A n tiblo care* (ABS) ABS contribuie in mare mSsura la marirea sigurantei in timpul deplasSrii. In acest moment se poate auzi un zgomot asemSnator aceluia produs de 0 pompS. sau rotile se gasesc in domeniul blocarii. se m entine cea m ai buna m anevrabiiitate (directie) pentru conditiile date. c a r e se p ro d u c e $ i e x is t a n u m a i c a n d m o to ru i fu n c tio n e a z a . La rotile fata se regleaza individual presiunea de frSnare. D e a c e e a a u to v e h ic u lu l nu tre b u ie s a ru leze n ic io d a ta c u m o to ru i o p rit. p e d a la d e f r a n a tr e b u ie a p a s a ta m a i p u te rn ic p e n tru a c o m p e n s a lip s a a m p l i f i c a r i i fo r te i d e fra n a re . D a c a ABS se a fla in d o m e n iu l d e „ re g la re ”. in tim p ce rofile axel spate se regleaza im preuna. S ig u ra n ta o fe r ita nu tre b u ie sa v a te n te z e s i ris c a ti. se reduce preslunea de franare pentru aceast§ roata. De exemplu la deplasarea pe pietri^ sau pe zapadS proaspSt depusa pe suprafate alunecoase. deoarece rotile nu se blocheaza. Astfei conducatorul este avertizat ca o roata. dacS r^u se acorda atentie nu se merge mai fncet.

O diferenta de turatie de aprox. . R otHe m o to a re p o t sa p a tin e z e c h ia r $i c u EDS $i a s t f e i p o t in fiu e n ta s ta b ilita te a in tim p u i m e rs u lu i. Aufovehiculul ramane Tn stare de func^ionare are acelea^i caracteristici de functionare ca un autovehicul fSra EDS. la o vitezS de deplasare de pand la 80 km/h. fSrS interven^ia conducatorului auto. la s is te m e d e fra n a re . C o n d u c a n d o m a $ in a e c h ip a ta c u s is te m EDS nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c o n d u c e ti ris c a n t! M o d ific a ri a s u p ra a u to v e h ic u lu lu i (de e x e m p lu la m o to a re . A te n tie l La a c c e le ra re a p e c a ro s a b ii alu n e c o s . a c tio n a ti p e d a la de a c c e ie ra tie cu p re c a u tie . EDS actioneaza in mod automat. Prin EDS se im bunatate§te apreciabil rularea. 100 rot/ min Intre cele 2 roti ale axel fata. d e e x e m p lu p e g h e a ta sau z a p a d a . la s is te m u l d e ru la re s a u a lte c o m b in a ti'i d e ro ti/a n v e * lo p e ) p o t in fiu e n ta fu n c tiile ABSu lu i. ESP'Ului si A SR -ulul. accelerarea §i deptasarea pe dmmuri montane chiar §i in conditii nefavorabile de drum. ED S-ulul. EDS se opre^te automat ?n condi|ii rieobi^nuite de solicitare. Pentru ca frana cu discuri a rotii franate sa nu se supraTncalzeasca. De indata ce frana s-a racit. va fi echilibratS prin Tncetinirea rotii ce patineaza. A c e s t p ro c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin s u n e te le p e c a re le p ro d u ce. va rugSm sa apelati cat mai repede la un dealer Volkswagen! A te n tie ! M o d u i d e a c o n d u c e t r e b u ie a d a p t a t in p e r m a n e n t a s t a r ii d ru m u lu t si c o n d itiilo r tra fic u iu i. 52. A c o rd a ti a te n tie in d ic a tiilo r d e la pag. EDS pome§te iara§i automat. Acest dispozitiv supravegheaza cu ajutorul senzorilor ABS turaUa ro^ilor de antrenare. Dacd lampa de control ABS se aprinde.SFATURI SI INTRETINERE D ife r e n tia l c u b lo c a r e e le c tr o n ic a (EDS)* Autovehiculeie cu Sistem Anti-Blocare (ABS)’ pot fi echipate suplimentar cu cu diferential cu blocare electronica. diferenta cauzata de deplasarea pe suprafete de rulare alunecoase p e o s in g u ra p a rte . Din acest motiv decuplarea sistemului EDS nu este afi^ata. sar putea sS existe o defectiune in EDS.

D e s c rie re a $i m o d u l de fu n c tio n a re a l ESP ESP reduce pericolul deraparii la abordarea virajelor prin frar^area individuala a rotiior. Cu ajutorul volanului vltezei autovehiculului se stabilie$te directia dorita de conducator si se compara permanent cu situatra reala. C ondu* c a n d o m a r in a e c h ip a ta c u ASR nu tre b u ie sa f it i t e n t a t i sa c o n ‘ d u c e ti ris c a n t! In d ic a t ii g e n e r a le P e n tru a s lg u ra re a fu n c tio n a rii cor e c t e a ESP. EDS §i ASR. ESP franeaza automat roata respectiva. la toat e c e le 4 ro ti tre b u ie m o n ta te anvelo p e d e a c e la s i t ip . C o n d u can d o m a r in a e c h ip a ta c u E S P nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c on d u c e t i ris c a n t! D e s c rie re a si m o d u l d e fu n c tio n a re a l ASR La autovehicuiele cu tracjiune fata. S tilu l d e a c o n d u c e tre b u ie a d a p ­ ta t in p e rm a n e n ta s ta rii drum ului s i c o n d ifiilo r d e t r a f ic . 5 2 .SFATU R I S I IN TR ETIN ER E P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b iiit a t e * Programul electronic de stabilitate' (ESP) contine ABS. A te n tie ! L im ite le f iz ic e nu p o t f i d e p a $ ite n ic i c h ia r d e ESP. re s p e c tiv A SR. E D S -u lu i. Daca apar neconcordante. autovehlculul se stabllizeaza. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s a u o a lta c o m b in a tle ro ti/an velo * p e ) p o t in flu e n ta fu n c tiile A B S-ului. . ia rin cazul subvirarii (tendlnta de a ie^i din viraj). M o d ific a riie asu p ra au to veh icu lu lu l (d e e x . S tilu l d e m e rs tre b u ie a d a p ta t in p e r m a n e n ta s ta r ii d ru m u lu i c o n d itiiio r tra fic u lu i. accelerarea sau urcarec pantelor abrupte 7n conditii nefavorabile. E S P 'U lu i s i A S R *u lu i. ASF impiedica. Prin fortele ce acjloneaza asupra rotii in momentui franarii. L u a ti in con sid e ra re a c e s t lu c ru in s p e c ia l in c a z u l In c a r e c a ro s a b ilu l e s te a lu n e c o s s a u u m e d s a u c a n d t r a c t a t i o re m o rc a . D a c a anvelop e le a u c ir c u m fe r in te d ife r lte se a ju n g e la o r e d u c e r e n e d o rita a p u te rii m o to ru lu i.iune a ABS-ului se defecteaza $1 ASR Sistemul de control al tractiunii face posibiia deplasarea. inceputul deraparii autovehiculului. La o defec. In cazul supravlrarll autovehicululul (tendlnta de derapare a partH din spate} frana va actiona in special asupra rotii fatS din 0 )cteriorul virajului. asupra ro)ii spate din interiorul virajului. prin reducerea puterii motorului rotirea in gol a rotiior in cazul accelerarii Sistemul functioneaza pe intregul domenii de viteza impreuna cu ABS. ca de ex. la m o to r . A c o rd a fi a te n tie in d ic a tiilo r d e la p ag .

s p r e d e o s e b ir e d e a u to v e h ic u lu lu i c u tr a c tiu n e p e f a t a . L a n tu r ile p e n tr u z a p a d a tr e b u ie m o n ta te n u m a l pe ro flle din f a t a $ i la a u to v e h ic u le le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ). D e r e tin u t U tiliz a re a p n e u rilo r p e n tru ia rn a Pe timp de iamS. autovehiculul poate rula in conditii opiime cu anvelope standard. A c e a s t a . A c e s t p lu s d e s ig u ra n ta >ferita nu tr e b u ie sa v a d e te rntne la a s u m a re a u n o r ris c u ri lu tile ! 'o s ib ilit a t e a d e f r a n a r e e s t e im it a t a d in c a u z a a d e r e n f e i n eu rtlo r si e s t e id e n tic a c u a inul a u to v e h ic u l c u tr a c tiu n e p e 'oua rot<> le a c e e a n u tre b u ie sa va b a z a fi J c io d a ta p e p o s ib i lit a t e a d e c c e le r a r e p e c a ro s a b il a iu n e os. P e c a r o s a b il u m e d t r e b u ie sa a v e ti Tn v e d e re fa p tu i c a v ite z a rid ic a ta c o n d u c e la a p a ritia fe> n o m e n u lu i d e a c v a p l a n a r e . D e a c e e a e s te re c o m a n a d t sa va d e p ta s a ti cu v ite z e c o re s p u n z a to a re s ta rii c a ro s a b ilu lu i. . atribiitia de fo rje se face autom at in ictie de comportamentui in trafic $i de nditiile drumurilor. U tiliz a re a la n tu rilo r p en tru za p a d a Lanturlle pentru zapada trebuie utilizate si la autovehiculele cu tractiune integrala. In vederea o b tin e rii unui com p orta m e nt imbunatatit la deplasare $1 frin a re se pot monta pneuri pentai toate anotimpurile la t o a t e c e le p a tru roti. ktentie! itilu l d e c o n d u c e r e tr e b u ie >daptat in fu n c tie d e s ta r e a c a o s a b ilu lu i d e s it u a f iile d in ra fic .SFATURI S I iN TR ETINER E ra c tiu n e in te g r a la * (4 M O T IO N ) in c e p t u i d e t r a c t iu n e actiunea integrala functroneaza automat. In d ic a tii d e t a lia te g a s itl la p ag in a 48. Indicatii detaliate gasiji la pagina 51. T n lo cu irea ro tilo r/p n e u rilo r L a a u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te* g ra la t o a t e c e le p a tru ro ti tre b u ie s a a ib a a c e e a s i s u p r a f a t a d e ru la re .nu v a fi s e m n a liz a ta p rin tro s u p r a t u r a r e b ru s c a a m o to * ru lu l.

voianul nu trebuie mentinut la limita de curs§ mai mult de 15 secunde. Pe langa aceasta. deoarece servopompa este putemlc solicltata. turafia motorului la mersul Tn gol se va reduce pentru scurt limp. c3nd motorul furcfioneaza. Fiecare rotire completa a volanului. se face remarcata printr-un zgomot specific. A s tfe l p o t a p a re a d e fe c tiu n i in sis* te m u l d e s e rv o d ire c tie .SFATU R I SI iNTR ETINER E S e rv o d i r e c t ia * Cand m otorul func^oneaza. deoarece uleiul hidraulic se va Incdlzi puternic din cauza servopompet. .

c an d s c h im b a ti din no u p ia c u te ie de fra n a . D e la 1 0 0 0 la 1 5 0 0 k m . cand s-au mai rodat.SFATURI SI INTRETINERE P rim ii 1 5 0 0 k m • s i d u p a a c e e a R o d a ju l In timpul primelor ore de functionare frecarea intre elements ?n miscare ale motorului este mai mare decSt mai tarziu. A c t iu n e a c e v a m a i r e d u s a a f r a n a r ii p o a t e f i c o m p e n s a te p rin tr-o a p a s a r e m a i p u te rn ic a p e p e d a la de fra n a . la reducer^a zgomotului 9 1 proiejarea mediului inconjurdtor .rotund". P rim ii 1 0 0 0 km Aplicati urmatoarele reguli generate: • nu a c c e le r a ti ia m a x im u m • nu c o n d u c e ti c u v ite z a m a i m a re d e 3 /4 din v ite z a m a x im a • e v ita ti t u r a tiile rid ic a te • evitati cat mai mult posibil remorcarea.selectati 0 treapta Inferioara de viteza cand motorul nu mai functioneaza . respectiv turatia rDeUimli admisa a motorului.v e z i pagina 14. A te n tie ! • Si a n v e lo p e le tr e b u ie s a se „ro d e z e ” d e o a re c e ia in c e p u t nu a u in c a a d e re n fa o p tim a .nici ia mers ?n gol nici c&id e in v^tezS. in t im p u l s i d u p a p e r io a d a d e r o d a j tr e b u ie c a : • MotonjI rece sa nu ajunga niciodata la tjra tia maxima . • P la c u te d e fra n a noi tre b u ie sa se „ro d e z e ” p e n tru c a in tim p u l p rim iio r a p r o x im a tiv 2 00 k m nu au p ro p rie ta ti o p tim e de fre c a re . Se poate creste treptat p^na la viteza maxima. • Nu va deplasati cu 0 turatie prea mica a motomlui . . Mu turati motorul daca nu este necesar • schimbarea mai dev re m e a w fe z e i mtr’O treapta superioara ajuta la s c a d e r e a consu- mului de combustibil. A c e s t iu c ru e s te v a la b il $• m a i ta r z iu . Cat de bine este realizat acest rodaj depinde Tn mare masura de modul cum este condusa masina tn primii 1500 km. A c e s t iu c ru tre b u ie lu a t tn c o n s id e ra re in tim p u i p rim iio r 5 0 0 k m p rin tro d e p ia s a re c u p re c a u tie ..

Viteza de deplasare trebuie imediat redusa.vezi pagina 74. . • Nu puneti mai mult ulei decat trebuie in motor . Aceasta depinde de continutui de sulf din carburantul folosit. gazele de evacuare pot avea un miros de suit. Adesea este de ajutor afegerea unui alt tip de carburant. DefectuI trebuie remediat la cel mai apropiat dealer Volkswagen. inseamna cS in sistemul de aprindere exista un d e fe c t.SFATU R I INTRETINERE S is te m u l d e p u r ific a r e a l g a z e lo r d e e $ a p a r e * F u n c tio n a r e a ir e p r o s a b ila a s is te m u tu i d e p u rific a re a g a z e lo r este de 0 imporlanta deosebita pentru functio­ narea ecologica a autovehicului. in tim p u l d e p la s a rii a c e s t e s u b s ta n te p o t lu a fo e . a u t o v e h ic u lu i t r e b u ie p a r c a t a s tfe l In c d t c a ta liz a to r u l sa nu in t r e Tn c o n t a c t c u m a te r ia te u so r in fla m a b ile . Alimentarea neregulata cu carburant poate produce aprinderi Deregulate. respectiv umplerea rezervorului cu benzina Super Premium fara plumb. c a ta iiz a to r.2 .vezi pagina 32. In d ic a tie Chiar $i in cazul in care sistemul de con­ trol al emisiei de gaze functioneaza per­ fect. A tentieJ • Din c a u z a te m p e ra tu riio r ridi> c a t e c a re p o t a p a re a la c a t a li­ z a to r m c o n d it ii n e fa v o r a b ile . • N u fo lo s iti n ic io d a ta s c u tu ri s u p lim e n ta re s au s u b s ta n te d e p r o te c tie im p o triv a c o ro z iu n ii p e n tru e le m e n te le c e c o m p u n s is te m u l d e e v a c u a re a g a z e lo r. in a c e s t ca z ca rb u ra n tu l incomplet ars poate ajunge Tn sistemul de evacuare a gazelor $1 astfel in atmosfera. in plus catalizatorul poate fi deteriorat prin supraincalzire. t e v i. • Autovehicului nu trebuie remorcat pe o distanta mai mare de 50 m . scaderi ale randamentului functionar© nereguiata a motorului. Astiel in sistemul de evacuate ajunge carburant ars incomplet. • Daca apar In timpul mersului aprinderi neregulate. ceea ce duce la supralncalzirea deteriorarea catalizatorului. in anumite conditii de functionare a motonjlui. De aceea trebuie respectate urmatoarele puncte: • Autovehicule cu catalizator tfebuie alimentate numai cu benzina far§ plumb vezi pag. • La autovehicule cu cataiizator nu este perm isa depiasarea pana la epuizarea totals a cantitatii de carburant din rezervor.

§1 o treapta inferioara mai tSrziu. frSnelor si anvelopelor depind !n principal de trei factori diferiti: • stilul persona! de conducere • conditiile individuaie de functionate • conditiile tehnice date Abofdand un stil de conducere economic se reduce consumul de carburant cu 10 15 procente. la o uzura ridicata a anvelopelor si treapta superioara de viteze mai devreme la inrautatirea manevrabilitatii.SFATU R I $1 iNTR ETINER E D e p la s a r e a e c o n o m ic a e c o lo g ic a Consumul de carburant. Urmatoarea indicajie poate fi de ajutor. l/IO O km . Verificati intotdeauna presiunea cand anvelopele sunt red! Nu vS deplasati cu anvelopele de iam a pe tot parcursul anului fac zgomot si necesitS pana ia 10 % mai m ult carburant . sa lasati masina sa ruleze pana se opreste (fara satranati). Fiti atent intotdeauna la presiunea corecta Cine conduce o ma§ina cu o cutie auto­ din envelope. In plus o presiune prea . S fa tu I 2 Mergeti in prima treaptS numai aproximativ d ib A te n tic la p re s iu n e a d in anve> 0 lungime de ma$ina. nu pana la pozitia pana la 5 procente.k m /h 30 SO 70 90 110 S fa tu I 3 S c h im b a ti v ite z a p e n tr u a e c o n o m is i e n e rg ie ! 0 alta modalrtate de a economisi carburant este schimbarea vitezei intr-o treaptS superioara. daca este posibil. Ilustratia indica relatia dintre consumul (i/ 100 km) $i viteza (km/h) in cele 5 trepte de viteza. in acest capitol veti gasi 10 sfaturi pentru a conduce autovehiculul in a$a fel incSt sd asigurati protectia mediului $i economisirea banilor dumneavoastra! S fa tu I 1 C o n d u c e ti p re v e n tiv ! Cel mai m ult carburant se consum a la accelerare. Mergeti cu precautie astfel va trebui sa franati mai putin §i deci $i sa accelerati mai putin. Astfel se selecteaza automat mica dues. de asemenea. Se consuma inutil carburant daca se conduce intr-o treapta de viteza inferio a ri dar la o turatie ridicata a motorului. Kick-down” . de exemplu daca se observa c i urmatorul semafor este pe culoarea ro§ie.ele trebuie folosite numai cand e irrtr-adevar nevoie de ele! . Chiar $i o jumatate de bar mata de viteze trebuie sa actioneze incet mai putin mare§te consumul de carburant pedala de acceleratie. poluarea mediului $1 uzura motorului. Ar trebui. printr-o rezistenta maritS la un program econom ic care va selecta rjla re . La 2000 ratatii pe ^ lo p e! m inut trebuie intotdeauna sa selectati urmatoarea treapta imediat superioard.

intretinerea motorului are efect nu num ai asupra sigurantei traficului $i asupra mentinerii randamentuiui autovehiculului. Dm cauza ca fiecare kilogram in plus duce la cre$terea consumului de carburant. din comoditate rSmane montat suportui de bagaje pe plafon chiar daca nu mai este necesar. mai exista $i alte posibilitati pentru scaderea consurmjiui: Nu transportati bagaje inutile. la o vitezS de 100-120 km/h! SfatuI 5 R e d u c e fi tim p u l d e m e rs in go l! La ambuteiaje. Inca dinaintea pomirii de deplasare. cu suportui de bagaje Tncarcat.0 1/1000 km. autovehicului dumneavoastrS consumS.SFA TU R I SI iNTR ETINER E SfatuI 6 E fe c tu a ti in tr e tin e r e a in m o d re g u la t! Efectuan Tnlretinerea autovehiculului in mod regulat asigurati o premisa pentru deplasarea econom ic^. Adesea. In lunctie de stilul dvs. sa nu fie utilizata. bariere sau semafoare pe culoarea ro^ie m ai lunga este bine ca motoail sa se opreasca: deja dupa o pauza a motorului de 30-40 secunde. 50% cJaca conduceti cu aprox. SfatuI 7 E v ita ti b a la s tu l in u til! Pe langa modul de a conduce si fntretinerea corespunzatoare a autovehicului dumneavoastra. verificati din cSnd in cand ca in portbagaj sa nu exists obiecte inutile. emisia gazelor $i zgom otele se maresc considerabil la viteze ridtcate. 75% din viteza maxima. Figura de mai sus indica raporlul dintre consum (1 10 0 km) $i viteza (km/h). . ci ?i asupra consumului de carburant. S fa tu I4 E v ita ti a c c e le r a r e a c o m p le ta ! Viteza maxima a autovehiculului dumneavoastra artrebui. consumul de ulei poate ajunge pSna la 1. economisirea carburantului este mai mare decat cantitalea de carburant necesara pentru noua pomire a motorului. Din cauza rezistentei marite la contactui cu serul. de a conduce. dacS este posibil. Indidu suplimentar: Puteti ajunge la o reducere a consumului de ulei $i prin utilizarea unui ulei cu vascozitate redusa. Consumul de carburant. Un m otor regiat necorespunzator poate duce ia un consum de carburant mai mare cu pana la zece procente! Verificati nivelul uleiului lafiecare umplere a rezervoruluil Consumul de ulei depinde m mare masura de solicitarea turatia motorului. aproximativ 12% mai mult carburant. / Consumul de combustibil al autovehiculului va fi redus cu aprox.

Abia dupa aproximativ patru kilometri motorul ajunge la temperatura de regim $i consumul se nomializeaza. motorul si catalizatorul trebuie s3 atinga temperatura optima de functionare.S F A T U n i $1 iN TR ETIN ER E SfatuI 9 1 100km / E c o n o m is ifi c u r e n h Curentui se obtine cu ajutorul altematorului. Deconectati consumatorii electrici. consumul scade la 20 Iitri. Incalzirea lunetei provoaca de exemplu un consum suplim ertar de aproximativ 1 litru in 10 ore. Daca pierderile sunt relativ mici. Dupa aproximativ un kilometru. aproxim ativ 30-40 iitri cartjurarit la 100 km.daca este necesar . De aceea deplasdrile scurte tre­ buie neaparat evitate. Cu cat este solicitat alternatorul mai putem ic prin conectarea consumatorilor electrici. Dacas-aconstatat un consum prea ridicat. . farurile suplimentare. daca nu va mai sunt necesaril 5 15 25 30 B 4 5 -3 56 P SfatuI 8 E v ita ti d e p la s a rile s c u rte ! Rental a se reduce in mod considerabil consumul $i emisia de gaze toxice. Motorul rece al unul autovehicul de clasa medie consuma direct dupa pomire. trebuie sa se anallzeze cum. Temperatura mediului este hotaratoare In acest context: figura indica consum uri diferite (1/100 krfi) pentru aceeasi distanta la +20®C ?i -10“C. cu atat mai muit va crests consu­ mul de carburant. unde $i in ce conditii s-a mers cu ultima incarcatura a rezervorului. cu atat mai mult este necesar acest lucru: puteti stabili din timp arice modificare (pozitivS sau negativd) si . Sistemut de incalzire a lunetei. Autovehiculul dumneavoastra va consuma lama mat mult decdt vara! SfatuI 10 T in e ti o e v id e n fa s c ris a ! Dacd se dore$te reducerea consumului de carburant ar trebui sa se tina un registry al deplasarilor. instalatlile de Incalzire si climatizare* necesita energie mai multa.actlonatl ?n mod corespunzSlor.

• La a u to v e h ic u le le c u la m p ! cu • in anumlte tari este posibil sa nu se cod e s c a r c a r e in g a z e e x i s t a mercializeze tlpul autovehiculufui dumnea­ p e ric o i d e m o a rte la m a n e v ra re a voastra. exista unele {ari s u b p r e s iu n e $ i p o t e x p lo d a . De aceea sunt necesare fara plumb . Reglarea/acoperirea farurilor Daca va deplasati in ^ariie in care circulatia este pe partea cealalta a drumului fa(d de tara dumneavoastra de origine. sau ca in a lta te n s iu n e a b e c u lu i. fascicolul luminos al lumtnil de intSlnire ii deranjeaza pe participantii la trafic care vin din sens opus. luati tn considerare urma. astfel incat in aceste tari nu veti n e c o re s p u n z a to a r e a p a r tii de gasi piesele de schimb necesare. Inform atll suplim entare ^ rim i{i de la dealerii Volkswagen. . s p o rita ! f • Cu toate ca tn lume exista mai mult de • L a m p ile c u h a lo g e n H 7 * s e a fla 9000 deaieri Volkswagen. ca aveti la dispozitle acest lip de benzina pe tot parcursul calatoriet dumneavoastra. Pentru a evita acest lucru trebuie ca farul respectiv sS fie reglat sau trebuie acoperit cu benzi mate. Asigurati-va cuno$!intele de specialitale.vezi $i pagina 2. despre intretinerea necesara §i posibilitatile de reparare. in care exista !a dispozitle numai un serv­ P e rtc o l de a c c id e n ta re ! ice Volkswagen sau nu exista deloc. Germania §1 Importatorii respectivi va tnformeaza cu placere despre pregatirea tehnica necesara a autovehiculului. Datele exista in manualul „La drum”.nu este p o sib ila fa ra a dem onta alte toarele: componente. A te n tie ! C luburile auto ofera inform atii despre L u c r a r i l e in c o m p a r t im e n t u i re^eaua de stajii de benzind care dispun m o to r u lu i n e c e s ita a te n tie de benzina fara plusmb.S FA TU R I $1 iNTRETINERE D e p la s a r e a in s t r a in a t a t e In lo c u ir e a la m p ilo r /D a c a va deplasati cu autovehiculul in In cele mai multe cazuri inlocuirea lampilor • strainatate. Acest lucru este valabil in • La autovehtculele cu motor pe benzina special pentru acele ISmpi la care se poate cu catalizator trebuie sa se tina cont de ajunge num ai din co m p artim e n tui faptu! ca acestea functioneaza cu benzina m oto rului. personalul sanu fie familiarizatcu anumlte proceduri de reparare. Va recomandam sa apela(i la un dealer Centrele de distrlbuire Volkswagen din Volkswagen pentai inlocuirea lampilor.

tncarcatura din remorca Montarea ulterioara a unui dispozitiv de imorcare se realizeaza conform instructi. pentru cauza scaderii densitatii aerului.3.3. se poate utiliza un cablu totalatractata’’ sa se mic$oreze cu 10 % la daptor pe care !l procuratl de la dealerii fiecare 1000 m. tunci sunt tndeplinite conditiile necesare Deoarece. va puteti deplasa pe pante mai abrupte. e catre ace^tia.echercu7 poll. Ambele oglinzi exterioare trebuie fix­ are’ montate din fabricatie cupla sferica ate $i reglate pe suporti Tn asa fel. in sa cu chiparea corespunzatoare poale fi utilizat la traclarea unei remorci. Sarcina maxima admisibila la remorcare u trebuie fn nici un caz depasita . trebuie ca greutatea ^ .SFATURI S I iNTRETINERE le p ia s a r e a c u r e m o r c a utovehiculul este prevazut pentru transortul de persoane si bagaje. gurate contra alunecarii. • Tinand cont de sarcina remorcii $i de olkswagen. din in punct de vedere tehnic si legal. odata cu cre^tera Indltimii. re m is e te h n ic e Daca autovehiculul este echipat din • Sarcinile date sunt valabile numai pentru ibricatie cu un dispozitiv de remorcare.vezi obiecteie grele sa fie pe cSt posibil in apropierea axel. sarcina de sprijin. glati-o pentru conditii de incarcare maxim§.tare. suficient de mare. . Detaliile referitoare la montarea ulteriara a unui dispozitiv de remorcare sunt • Verificati presiunea din pneuri la §i rejnoscute de catre dealerii Volkswagen.vezi G reutalea totala se compune din greutatea reald a aietui 3. inseamna ca este necesara mon­ id ic a tii d e u tiliz a re tarea unei oglinzi retrovizoare suplimenLa autovehicule cu dispozitive de remor. dar nu o depa^iti. In plus. Daca rem orca este prevazuta cu un urcare se reduce. • Daca nu se utilizeaza sarcina maxima de sprijin. • Utilizati pe cat posibil sarcina de sprijin admisa pe cupla stericS a dispozitivului de remorcare. „Date tehnice". ajtovehiculului $i greutatea re a li a ramorcii. deplasarile de pana la 1000 m altitudine.trebuie sa se distribuie tn a^a fel TncSt nilor producatorului dispozitivului . incat sa | I manualul de utilizare corespunzator se se permita cuprinderea unui camp vizual asesc in loca§ul rotii de rezerva. randamentul motorului scade. iar capacitatea la actarea unei remorci. 'e aceea montarea trebute sa se execute De asemenea verificati presiunea pneurilor remorcii. obiecteie trebuie asicaietui 3. • Daca vizibilitatea Tn spatele remorcii este limitata.

A te n tie la in d ic a tiile re fe rito a re la s a rc in ile re m o rc ii d in c a ie tu i 3 . intr-o treapta joasa de vitez§ cu o turatie mare a motorului. mai intSi se franeaza u$or. • Deoarece stabilitatea autovehiculului cu remorca se reduce odata cu marirea vitezei. Daca §i In aceasta situafie totu§i indicatoru! luminos de avertizare clipe^e. Schimba{i intr-o treapta inferioara de viteza cand coborati pante pentru a folosi frana de motor.3. viteza trebuie imediat redusa. apoi ferm. La autovehiculele cu reglare din interior a farurilor este suficienta rotirea rozetei din bord.3 . ^In orice caz. daca remorca este cuplata. Sistemul ESP ajuta la s ta b iliz a re a m i$ c a rilo r o s c ila to rii ale remorcii. la deplasarea cu remorca tre­ buie respectate urmatoarele puncte: ^ • Daca autoveh(culul dvs. este ectiipat cu ESP. ar trebui sa nu se utilizeze viteza maxi­ ma legala In conditii nefavorabile ale carosabilului. vant . opriti §j lasati motorul sd se rdceasca timp de cateva minute la mers in gol. n ln d ic a fii g e n e r a le r e fe r it o a r e la d a te le te h n ic e ”. • Datele sarcinilor remorcii $i sarcinii de sprijin de pe eticheta dispozitivului de remorcare sunt numai pentru atestare. • Franati ia timp! La o remorca cu sistem de frar^are. Daca acul indicatorului se deplaseaza Tn partea dreapta a scalei. !a deplasarea cu remorca acest sistem trebuie activat. trebuie observat indicatorul temperaturii lichidului de racire. • Re cat posibil evitati deplasarea cu autovehicuful netncarcat §i cu remorca incarcata.SFATU R I S I INTRETINERE • Reglarea farurilor trebuie verificata Inainte de pornirs. vreme. din cauza distributiei necorespunzatoare a greutatii. Daca este cazul.In special pe portiur)ile in panta. se gasesc in documentele autovehicu lu lui respectiv in caretui 3. In d ic a tii g e n e ra le • Se recom anda ca in cazul u tiliza ril frecvente a remorcii sa se duca la service Tn vederea unei examinari de intretinere §i Tntre intervalele de inspectie a autovehiculului. trebuie sa se urce o por^iune mai mare. Nu se Tncearca ?n nici un caz ca prin accelerare sa se Jndrepte" mi$carea remorcii. Astfel se evita smuciturile cauzate de blocarea rotilor remorcii. Daca totu^i acest lucru este necesar. • Daca la temperaturi excesiv de ridicate. Valorile corecte care se pot gasi sub aceste date. . deplasarea ar trebui sa se faca cu viteza redusa. In d ic a tie re fe rito a re la d e p la s a re Pentru a obtine cele mat bune conditii de deptasare. „Date tehnice". viteza trebuie imediat redusa de indata ce se constata $i cea mai mica m igcare o scila to rie a rem orcii. se modifica.

Materiale necesare de Trtretinere putefi gasi la dealerii Volkswagen. A te n tie l • D a c a se u tiliz e a z a n eco resp u nz a to r. c o m p e te n ta d u ce la m e n tin e re a v a lo rii a u to v e h ic u iu lu i. • S u b s t a n t e le d e T n tr e tin e r e tre b u ie p a s ir a te m to td e a u n a In s ig u ra n ta . Tn anumite Imprejurari este nece­ In d e p a rta re a m u rd a rie i. Cea mai buna protectie a autovehiculului in fata influentelor daunatoare ale mediului este spalarea frecventa si conservarea. de produse care protejeaza mediul. fn c a z u l a p a r it ie i e v e n tu a le lo r c o ro z iu n i sau d e fe c te a fe v o p s e le i c a ro s e rie i. exemplu radiatiile solare intensive maresc R estu rile de su b stan te nu se efectui de corodare. funinginea. . ra$ina de co p a c i. Dupa perioada de Tmpra$tiere a satii pe Nu u tiliz a ti la v e te s au b u re tt usca.strazi este neaparat necesara spalarea t i. a c e a s ta re p re z in ta o cond ifie n e c e s a ra p e n tru a p ro b a re a c e re rilo r d e g a ra n tie .SFATURI SI INTRETINERE In t r e t in e r e a a u t o v e h ic u lu lu i In tr e tin e r e a re g u ia ta . Frecventa cu care se aplica acest tratam ent unui autovehlcul depinde printre altele $i de frecventa utilizarii autovehi­ culului. In p lu s . resturite de in se cte . arunca la gunoiul menajer. Trebule respectate indicatlile de utilizare de pe ambalaje. d e o a re c e p u te ti sa a fe c t a t i vop. sarea §i alte substante agresive raman mai mult pe suprafata . de locurile in care este parcat (garaj. Cu cat murdaria de pasare. rilor. sub copaci etc). p e te lo r si sara spalarea saptamanala dar folosind p ra fu lu i d e p e c a ro s e rie nu tre b u ie conservanti corespunzatofi $i cea lunara^ sa se fa c a in n ic i un c a z c a n d su> este suficienta. T em peraturile m arl. M u rd a ria s au p ra fu l s e in m o a ie m ai in ta i cu a p a c u ra ta in a in te d e a fi In la tu ra te . p ra fe te le re s p e c tiv e s u n t u s c a te . . Astfel. L a cumpararea substanfelor caroseriei si pe plafon'. In g r ijir e a a u t o v e h ic u lu lu i p e e x t e r io r S p a la r e a A te n tie ! U m e z e a la si g h e a ta d in in s fa * la tia d e fr a n a r e p o t p re ju d ic ia e fic a c it a t e a fra n e i. m a te r ia le le d e in tre tin e re p o a ie f l d a u n a to a re . de conditiile meteo $i de influentele mediului. re s p e c tiv s u p ra fa ta g eam u . p ete le de gudron.Tn s p e c ia l nu la in d em a n a c o p iilo r.hiculului.temeinica a partilcr inferioare ale autove­ s e a u a . cu atat etectu! este d e in t r e f m e r e t r e b u ie a /e s e mai daunator. de anotimp.

Dupa spalare autovetiiculul se clateste In d ic a tie temeinic cu apa $i in final se ^terge. . r e s p e c t iv statiei emisie-receptie etc. Daca dupa spalare. p a rte a exemplu spoiler. In te moale. Atentie la faptui ca intre Rotile. trebuie sa va adresati imedlat In final.discutati mai c a p a c e le ro tilo r.SFATU R I S I INTRETINERE In s ta ia tiiie a u to m a te d e s p a la re S p a la re a m a n u a la a Vopseaua autovehiculului este rezlstenta a u to v e h ic u lu lu i astfel incat in mod normal autovehiculul in scopul protejarii mediului. poate ataca materialul plafonulut $1 il poate deteriora cu timpul. c a n d m o to ru l e s te o p rit. se curata la sfar$it. Ogllnzile exterloare nu trebuie pllate. $1 spalare etc. de filtrarea apei de hiculului poate fi interzisi in afara spalare. • P r o te ja ti’ v a m a in ile d e ta ie tu r i Antena originala a autovehiculului nu tre­ in m u c h iile a s c u tite a le co m p o buie scoasa. Daca e postbil se utilizeaza aici un al doilea plafon caroserie poate inira apa. vop­ Murdaria se inmoaie cu multa apa si se seaua devlne m ala sau prezinta chiar spala cat mai bine posibil. . zgarleturl. burete. T re b u ie In s a s a s e re n u n te Buretele sau manuka de spalat se spala la t r a ta r e a c u c e a ra fie rb in te . portbagaj exterior. tomate. Oricum soiicitarea numai in locuri special amena/ate. n e n te lo r m e ta lic e a tu n c i c a n d • Daca exista echlpamente specials . Autovehiculele cu p la fo n p lia n t s au Se utilizeaza §ampon de spalat numai d e c a p o ta b il pot fi spalate in Instalatli au­ daca murdaria este persistenta. pragurile etc. antena in f e r i o a r a a a r i p i i . manusa de spalat sau perie de aceste condltli folositi alta instaiatie de spalat incepand cu capota de sus in jos. Ceara la intervale cat mai scurte. poate fj spalat fara probleme in instalatii autovehiculul ar trebui spalat automate de spatare. vopselei depinde foarte mult de constmctia in anumite z o n e . de tipul substantei de intre?lnere acestor spafU special amenajate. • inaintea spalarii automate nu mal sunt necesare alte precautli in afara celor obisA te n fie ! nuite (inchlderea geamurllor plalonului • S p a la ti a u to v e h ic u lu l n u m a i culisant trapei)".de c u r a ta ti p e sub m a $ in a . spalare. spalarea autove­ InstaiaUei de spalare. apasand u$or. bine cu personalul care efectueaza spalarea. se curata autovehiculul cu un bureproprietarului Instalatlel de spalare.

e n tru e v it a r e a d e f e c t a r ii a u to e h ic u lu lu i. autovehiculul tre­ buie iarasi tratat cu ceara tare de conla lta p re s iu n e Se respecta neaparat ind tca tiile de servare. Daca spalati autovehiculul cu un furtun.Freze pentru Indepartarea murdariel". Tem peratjraapei trebuie s § fie d e 60°C. stanfa de pulverizare. e tc . piesele de plastic pot fi tratate numai cu substante de curatare $1 Ingrijire sp e c ia le . tul de apa nu trebuie orientat direct spre cuietorile u$ilor/cap3cului portbagajulul. Daca aceasta nu e suticienti.SFATURI S I INTRETINERE id ic a tii: Autovehiculul nu trebuie spalat la soare. fa ra d izo lv a n ti. u c a t d is ta n ta d in tre d uza si sura fa ta c a ro s e rie i e s te m a i m ic a u a t a t m a i t a r e va fi m a te ria lu l ilic it a t . . C o m p o n e n te le m a te si p ie s e le de p la s tic nu trebuie tratate cu substance de lustruire sau ceara tare. L u s tru ire a Lustruirea este necesarS numai cand vop­ seaua ?t-a pierdut stralucirea iar luciul nu se mai poate obtlne folosind materiale de conservare. C o n s e rv a re a O buna conservare cu ceara protejeaza vopseaua autovehiculului de inlluentele mediului prezentate la paglna anterioara la „Spaiare” §1 ctiiar impotriva u?oarelor influente mecanice. tfel in timpul iemi acestea pot sa inghete. P ie s e le d e p la s t ic Piesele de plastic se curata prin spalare nonTiaia. p a s t r a t i o d is t a n t a jf ic ie n t a f a t a de m a te ria le le m oi a fu rtu n u rile d e c a u c iu c sau m a te a ie le d e e ta n $ a re .. lafo n u l g lis a n t* s au d e c a p o ta b il* u tr e b u ie s p a la t s u b p re s iu n e . Mai tdrziu. Chiar daca se utilizeaza regulat illzare ale curStitorilor de inaltd presiune solutie de ceara la spalare tratarea cu in special cele referiloare la presiune 9 I ceara tare se recomanda de cel putin de doua ori pe an. Nu folositi duze circulare sau a$a numlle . S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o lv a n ti a ta c a m a te ria lu l. ^ te n fie ! ftnvelopete nu tre b u ie c u r a ta te 3U je t c o n c e n tra tf P o t a p a re a deteriorari c h ia r si la d is ta n te de a u lv e riz a re r e la t iv m a r i si un iim p de a c tio n a re s c u rt. axim. Daca substanta de lustruire utilizata nu contine componente conservante folosiji ceara dupa (ustruire. A c e a s ta s te v a la b il si la c u r a ta re a b a re i e p ro te c tie la c u ite . c3nd pe vopseaua curata apa p a la re a a u to v e h ic u liilu i la je t de nu mai face clar „perle".

peri> Excrem entele de pasare trebuie indec o lu i fis u ra rii g ea m u lu i! pdrtate imediat. ?n portbagaj $1 In Service Plan . P lafoanele d in m a te ria le d eschise la culoare trebuie spalate bine. siliconul.inapoi. P ta fo n u l d in m a t e r ia l p la s t ic si t r a p a p lia n ta Este Important ca plafonul din material plastic sa fie curatat la intervale regulate. s o lu tii a se m a n a to a re s u n t im p ro p rii. G h e a ta se Inde­ vopsitef parteaza de pe geamuri ogltnzl cu un Murdaria persistenta $1 petele se inde­ razuitor de plastic sau mai bine cu un spray parteaza cei mai bine cu o perie $i o solu(ie de dezghetare. saptamanal. ceara. precum zgarietun. nu trebuie lipit din Interior nici un autocolant pe geam.3 „Datele de Identificare ale autovehicululur. N u in d e p a rta ti z a p a d a s au g h e a ta deoarece ataca materiatul.S FA TU R I S ' iN T R E flN E R E D e t e r io r a r e a v o p s e le i Micile deteriorari. §i din interior geamurile trebuie curState la intervale regulate. Informatii supli. apa cu continut de cior sau alte doar intr-o singurS directie. aceasta trebuie indepartata cu grija. Pentru a evita zgarierea de cu ra ta re a p la fo a n e lo r C a b rio le t. ci Diluantii. ulei. Codul culorli vopselei se afla pe etlcheta llpita pe sasiu. c u a p a c a ld a s a u fie r b in te . grasime conduc la valurirea stratului de cauciuc al sau silicon se pot Tndeparta cu o solutie plafonului si astfel pot aparea neetande curatat geamurile sau de Tndepartat seitatile. razuitorul nu se mi$ca Tnainte . Inainte sa apara ruglna. Pentru uscarea geamului nu se foloseste pielea pentru lustrulrea suprafeteior vopsite pentru ca particulele de vopsea din aceasta pot zgaria geamul. Desigur ca aceste lucrari sunt executate fa deaierii Volkswagen. Pentrutnceput se aplica un grund antlcoroziv $i apoi vopsea.vezi manualul 3. Pentru spalare nu utiliza|i materiale dure! G e a m u r ile Z a p a d a se indeparteaza de pe geamurl Utilizati consen/anti numai pentru portiunile $i oglinzi cu o maturica. DacS s-a lorm at to tu ^i ruglna.d e m a re p re s iu n e . juliturile sau loviturfle de pietre se acopera imediat cu vopsea (Lack Volkswagen sau spray). . deoarece contin acizi care Resturlle de cauciuc. m e n ta re p u te |i a fla de la un d e a le r Volkswagen. Pentru ca sS nu se deterioreze elementele s is te m u lu i d e in c a lz ire a lu n e te i. P la fo n u l si tra p a p lia n ta nu tre b u ie Resturlle de ceara pot fi indepartate numai s p a la te Tn n ic i un c a z cu d is p o zitiv e cu 0 substanta speclala.

t r a p e i. P la fo n u l nu tre b u ie s p a ia t fn in s ta la fii sub p re s lu n e . In cazul in care. aceasta se poate indeparta cu un r ^ u ito r de plastic $i neofalina. Sa observati Tntotdeauna ca mtreaga suprafafa sa fie tratata cu aceste substante. In d ic a tii • N ic i in tr-u n c a z nu u tiliz a ti m a te ria le c u e fe c t d e s le fu ire . protejate din fabrics impotriva acesteia. dupa care se vor lustrui cu o laveta uscata. la temperaturi uzura timpurie a gamiturilor si se asigura exterioare ridicate. s te rg e re a u s c a ta cu o perie moale este suficienta. B ro a s c a u s ilo r Pentru dezghetarea broastei u$ilor trebuie sa folositi numai spray original Volkswagen care are proprietati lubrifiante anticorozive. Inaintea fiecarei s p a ia ri plafonul trebuie periat m modul descris mai sus. Petele $i depunerile de pe piesele din crom se inlatura cu ajutorul unei substante de Ingrijit pentru crom. G a r n lt u r ile u $ ilo r. in g r ijir e a p a r t ilo r c r o m a t e Piesele din crom sever curata cu o laveta umeda. daca din c§nd in C o n s e r v a r e a c a v it a f ilo r cand sunttratate cu un lichid de intretinere Toate cavitatile predispuse la coroziune sunt a cauciucului {de exemplu spray sillconic). Mi§carea trebuie sa se faca in sensul tesaturil. din fa(a In spate. Oaca e sie prafuit. Indepartati petele cu o perie moale.SFATURI SI iNTR ETINER E P la fo n u l d in m a t e r ia l t e x t i i * Plafonul nu trebuie spaiat la fiecare spalare a a u to v e h tc u lu lu i. utilizati o substanta pentru Ingrifirea cromului. u$ile. Se obtine astfel la o pozitionare mai buna a buzei de etan^are a g a rnitu rilor pe Conservarea nu trebuie verificata sau tra­ suprafetele respective. se evlta tata ulterior. si cu o solu(ie de curatare. Daca nu este suficient. In plus. . • N u c u r a ta tl s u p ra fe te le c ro m a te in m e d iu p ra fo s si n isip o s. De asemenea nu ingheata iarna! CSnd ceara se indeparteaza cu diluant de ceara. Prin utillzarea regulata a acestof substante se evita formarea unor depuneri. din cavitali se prelinge 0 buna amortizare atunci cand se trantesc ceara. din fata in spate. trebuie respectate insfrucfiunile privitoare la siguranfa si protectia mediului. Murdaria de pasare trebuie indepartata imediat deoarece acizii conduc la ondularea s tra tu lu l de ca u ciu c $i a stfe l ia fisurarea lul. p la fo n u lu i $i g e a m u r ilo r Garnlturile de cauciuc ramSn flexibile si rezista mai mult timp. Mi$carea trebuie sa se faca in sensul (esaturii. Apoi dati^i cu apa curata din abundenta. Umeziti apoi cu apa.

lucrarlle de tratare sau masurile suplimentare de protectie trebuie executate la dealerii Volkswagen. Cam la trei luni este necesar sa se aplice pe roti ceara dura. mjrdSrie. trebuie sa se efectueze irnediat tratarea.$i daca este necesar sa se remedteze. este necesara o ingrijire regulata. c a ta liz a to ru lu i s au to b e i. In d ic a tii p e n tru a u to v e h ic u le le cu c a ta liz a to r Din cauza temperaturilor marl care apar in procesul de postardere.de preferat Tnaintea Inceperii anotimpului rece ?i primavara . A te n tie ! V a ru g a m sa lu a ti in c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . pe catalizator sau pe teava de esapament. se recom anda ca acesta sa fie verificat la intervale regulate . Nu se utilizeaza substante de lustruit vopseaua sau alti agenti de lustruire. . Aceasta va preveni acumularea de praf. A c e s t e a p o t lu a fo e in tim p u l fu n c tio n a rii a u to v e h ic u lu lu i. Deoarece totu$i nu sunt excluse deteriorarile stratului de protectie in timpul mersului. Dealerii Volkswagen dispun de mijlocele corespunzatoare rezolvarii acestor probleme.SFATU R I SI INTRETINERE . Substanta protectoare pentm partea inferioara a $asiului nu trebuie aplicata pe aceste scuturi.J a n t e le d e o te l Jantete. J a n t e ie d in a lia j u $ o r* Pentru a mentine timp indelungat aspectui decorativ al jantelor din aliaj usor. Daca stratul lacului de protectie s-a deteriorat de exemplu prin lovituri ^ e piatra. rotile se tra­ teaza cu lichid de curatare fara acizi. respectiv capaceie ro(iIor trebuie spalatB tem einic la intervale regulate. Indepartarea scutului este de asemenea interzlsa. Deteriorarea vopselei se trateaza inainte de a se forma rugina. Straturile persistenle de murddiie pot fi indepartate cu substante speclale. g h e a ta si s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tM l fra n a rii. altfel metalul se deterioreaza. In mod spe­ cial sarea $i praful ce rezulta in urma uzarii placutelor de frana trebuie Indepartat la fiecare doua saptamani. Atentie! N u u tiliz a ti s c u tu ri s u p lim e n ta re s a u su b s ta n ce d e p r o te c tie p e n ­ tr u p r o te c tia te v ilo r d e e s a p a m e n t. intre ca!alizator$i caroserie sunt montate scuturi pnatectoare. sare pe roti. P r o t e c t ia s u p r a f e t e i in fe r io a r e a a u to v e h ic u lu lu i Partea in le rio a rt a autovehiculului este protejata durabil contra intluentelor chimice $i mecanice. Dupa spalare. De aceea. g h e a ta $i s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tu l d e frS n a re . A te n tie ! V a ru g am sa (u a ti Tn c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la .

Pentru zonele foarte murdare folositi o solutie de sapun moale (2 lingurl sSpun neutru la un litru de apa). P ieiea naturala E v ita ti e x p u n e re a d e iu n g a d u ra ta a p ie iii la s o a re p en tru a e v ita deco> io ra re a e i.|i p e n tru in d e p a rta re a p e te lo r p ersiste n te .u iu i c r e s t e p e ric o lu l r a n irii p rin p a rtlc u le le d e p la s tic c e s e d es p rin d . P a r t ic u l e le d e p r a f $ i m u r d a r ie c o n d u c la u zu ra p re m a tu ra a p ie lii. s u b s ta n te d e in d e p a ria re a p e te lo r. Aceasta substanta se aplica Tn cantitate foarte redusa. aceste par(i pot fi tratate numai cu a g e n ti de c u ra ta re in g rijire a plasticului s p e c ia ii fa ra d iz o iv a n ti S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o iv a n ti a ta c a m a te ria lu l. in d e p a r ta r e a p ra fu iu i si a m u rd a rie i $tergeti suprafetele de piele cu un prosop u§or umed. c re m a de g h e te $i a lte le a s e m a n a to a re . t a b io u l d e b o rd s i p ie ie a a r t if ic ia la Piesele din plastic $i pieiea artificiala se curata cu un prosop umed. uscat. a d res a t i'V a u n u i d e a le r s p e c ia liz a t . P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . In final se §terge cu un prosop moale. Daca nu e suficient. A te n tie ! N u c u r a ta ti b o rd u l c u a p a ra te $i s u p ra fe te le e x te rto a re a le rnodu* le lo r a ir b a g c u s u b s t a n t e de c u r a ta r e c e c o n tin d izo iv a n tiU tiliz a n d a c e s t e s u b s ta n te sup ra fa ta d e v in e p o ro a s a .SFATU R I SI IN TH ETIN ER E In g r ijir e a in te r io r u iu i a u t o v e h ic u lu lu i P ie s e le d in p la s t ic . Este nevoie sa fiti atenti c a p ie ie a sa nu fie p re a u m e d a $i s§ nu se strecoare apal prin cusSturi. Dupa ce se usuca se sterge ulte­ rior cu 0 laveta moale. T re b u ie sa tin e ti c o n t d e fa p tu i ca p ie ie a nu p o a te fi t r a t a t a c u sub s­ t a n t e d iz o lv a n te d e c e a ra d e parc h e t. . o data la 6 luni. in tr e tin e r e a p ie lii Tratati pieiea in conditii normale cu agenti de ingrijire a pielii ce se gasesc la dealerii Volkswagen. La de* c la n s a r e a a ir b a g .

respectiv cu spurrta uscata $i cu • V e r ific a ti re g u la t s ta r e a c en 0 perie moale. se trateaza cu materiale speciale de curatare. $tergeti suprafetele cu o iaveta moale usor Centurile murdare pot Ji spalate numai cu umeda sau cu ^ampon. ad re* • N u e s te p e rm is a d e m o n ta re a s a t i. a le le g a tu rilo r c e n tu r ii. C e n t u r a tre b u ie m loc u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . sapun moale fara a demonta Centura din P a rtic u le le de p ra f si m u rd a ria con* autovehicui. etc.SFATU R I $1 JNTRETINERE A lc a n t a r a ( im it a t ie d in p ie le v e lu r) C u r a t a r e a c e n t u r ilo r d e s ig u r a n fa N u u tiliz a t i s u b s ta n te fo lo s ite la C e n tu rile se m e n fin c u r a te ! Centura m tr e tin e re a p ie lii. C e n tu r a a u t o m a t a trebuie Umeziti o Iaveta moale cu apa calduta sau sd fie c o m p le t uscata. T a p it e r la s i c a p it o n a ju l d in m a te r ia l t e x t i l C e n tu rile d e s ig u ra n ta tr e b u ie d e a s e m e n e a sa nu in tre Tn c o n ­ Tapijeria ?i capitonajul u$ilor. ^ cu spirt diluat iamponatl pata dinspre centru spre margine. c e n tu r ilo r p e n tru e u ra fa re . a le s is te m u lu i a u to m a t d e ru la re s au a le p ie s e le lo r d e tn c h id e re . d e o a re c e s u b s ta n te le de c u ra* t a r e c h im ic e p o t d is tru g e tes a* tu ra . In d ic a tie in d e p a rta re a p e te lo r inainte de r u la r e . d u e la u zu ra p re m a tu ra a p le lil. . portbagajului t a c t cu lic h id e le c o ro z iv e .v a u n u i d e a le r s p e c i a li z a t . foarte murdara nu se poate rstrage coresin d e p a rta re a p ra fu lu i $i m u rd a rie i punzator. tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n ­ t a . p e n tru in d e p a r ta r e a p e te lo r per* • C e n tu rile nu s e c u r a ta c h im ic s is te n te . A te n fie ! P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . D a c a v e ti c o n s ta ta d e te rio r a r i a le te s a tu r ii.

Acest lucru este valabil $i cand se relnnoiesc piesele prolejate de coroaune. rosturilor si componenlelor din compartimentui motorului trebuie neapSrat facuta in acest ca2 . D e aeeea. Nu in d re p ta ti je tu i d e a p a d ir e c t pe fa r .SFATU R I SI IN TR ETIN ER E C u ra ta r e a c o m p a rtim e n tu lu i m o to ru lu i C u r ^ a r e a si c o n s e r v a r e a c o m p a r t im e n t u lu i m o to r u lu i A fe n tie ! • in a in te de a se lu c ra la c om p a rtim e n tu l m o to ru lu i tre b u ie resp e c ta te n e a p a ra t in d ic a tiile de la p a g in a 29! • in a in te d e a va o c u p a d e spatiu l d e c a p ta r e a a p e i d in fa ta p a rb riz u lu i. O conservare finala durabila a tuturor suprafetelor. si se conserva pentru ca sarea sa nu alba actiune distrugatoare. atelier sau benzlnarie. tiorite cazute etc. intregul compartiment al moto­ rului si spatiile de captare a apei se curata inainte 5I dupa peiioada de impragtiere a sSrii. Astfel se evita blocarea oriftciilor de scurgere a apei $i. " S e pot utiliza numai agenli de cufStara pravSzuti . . . este foarte im portanta o buna pro tectie la coroziune. Deoarece la spalarea motoru /u i apar resturi de benzina. A ttfe l a p a re p e ric o lu i de ra n ire la c o n e c ta r e a in v o lu n ta ra a s te rg a to a re lo r de p a rb riz.In nici un caz benzina sau Diesel. S p a la re a m o to ru lu i se re a liz e a z a n u m a i cu c o n ta c tu i m o to r lu a t.s-ar p u te a s tric a ! La curatarea compartimentui motorului cu agenti dizolvanti de grasime'> sau la spalarea motorului. la autovehicuie fara filtru de aer*. CompartimentLil motomlui ?i suprafetele exterioare ale motorului au fost tratate con­ tra coroziunii din fabricatie. c h e la d e c o n ta c t se s c o a te . grasim e ulei. protectia la coroziune se va indeparta aproape intotdeauna. rator de ulei. Dealerii Volkswagen dispun de substantele de curatare conservare recomandate de fabrica §i sunt dotate cu instalatiile necesare.patrunderea corpurilor str&ne in instalatia de IncaJzire ?i aerisire din interiorul autovehicijtului. daca motorului se realizeaza numai in este cazul. Imbinarilor. In special iarna cand se ctrcula des pe strazi pe care s-a Tmprastiat sare. spilarea In fata parbrizului} se indeparteaza. apa m u rd a ri trebuie curatat^ printr-un sepa­ Din spatiile de captare a apei (sub capota. (runzele. De aceea.

R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te le d e la p a g in a u rm a to a re ! Pentru recunoasterea la timp a neetanseit^tilor. A v e r t is m e n t e A te n tie ! T r e b u ie s a a c o r d a t i o a t e n t ie s p e c ia la c a n d lu c ra ti In c o m p ar* tim e n tu i m o to ru lu i! • N u d e s c h id e ii n ic io d a ta c a p o ta m o to r u lu i s a u nu e fe c t u a f i luc ra ri a s u p ra m o to ru lu i d a c a obs e rv a ti a b u ri s au s e a p a ri d e lic h id d e r a c ir e . se perfectioneaza In mod continuu. • S e tr a g e fra n a d e s ta tlo n a re . 52. Service-ul Volkswagen este In permanenta infomiat asupra modiiicarilor. • Se la s a m o to ru l sa s e raceas> ca. podeaua d e s u b a u to v e fifc u / trebuie controtatd la intervale regulate. a te n tie sa nu c o n fu n d a n ti lic h id e le Tntre e te . uleiutui motor. P o t a p a re a p ro b le m e e x tre m d e g ra v e . La c o m p le ta re a c u lic h id e . aditivii lichidului de racire. informafiile din acest manual corespund stadiului actual.nu s e a tin g e v e n tila to r u l de ra c ire .c a p a c u l d e in c h td e re a l vasulu i d e e x p a n s iu n e nu se d e s c h id e . modiftcah si piese de schimb plese" de la pag. llctildeie de functionare ca de ex. De aceea. Va rugam sa observatl $i indicatiile din capitolul „Accesor1i. d e e x . s is te m u l d e ra c ir e se a fla sub p re s iu n e . tre b u ie o bserv a te si re s p e c ta te a v e rtts m e n te le $i in d ic a tiile d e s ig u ra n ta g e n e ra l v a la b ile . In d ic a tie im p o rta n ta Deslgur. de la data tiparirii. se s c o a te c h e ia d in c o n ta c t. re s p e c tiv in p o z itia „P” . . • S e o p re s te m o to ru l. D in a c e a s ta c a u z a . dar bujiile. D a c d s e ob­ serve pete de ulei sau alte lichide auiovehiculul trebuie dus la servi­ ce pentru verificare. Cel mal bine sa lasati ca lucrarile de schimbare a lichidelor 5 ! materialelor de ungere sa fie faCLJte de deaferii Volkswagen. • T in e ti c o p iii la d is ta n ta . P e ric o l d e opa* rire ! A s te p ta ti p a n a c a n d nu m a i s u n t s e a p a r i d e a b u r i s a u tic h id $i m o to ru l e s te c o m p le t re c e . • C a n d m o to ru l e s te catd: . c a re u rm e a z a . • L e v ie r u l s c h im b a to r u lu i de v ite z a se c o m u ta p e p o z itia m ers In gol. v e rific a r e a $i c o m p le ta r e a tic h id e lo r. ra n irito r s au a c c id e n ta rilo r.SFATU R I S I INTRETINERE A v e r tiz a r i la lu c ru l fn c o m p a r tim e n tu i m o to r L a e x e c u ta re a tu tu ro r lu c ra rilo r la m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o ­ to r. p o a te e x is ta p eric o lu l o p a ririlo r. e l a r p u te a p o rn i bru sc .

d e c o n e c ta ti b a te ria .nu fu m a ti . $1 de catre te m peratura din com partim entul motorului). • E v ita ti s c u rtc ir c u ite ie in in s ta la tia e le c tr ic a . c o m ­ p a rtim e n tu l m o to ru lu i s e fn c a l* z e s te din c a u z a a c tiu n ii ra ze lo r d e s o a re . • O a ca s u n t n e c e s a re lu c ra ri la s is te m u l d e a lim e n ta re cu com b u s tib il s au in in s ta ia tia e le e trica: . D u pa un tim p e l p o a te re p o rn i.nu lu c ra ti n ic io d a ta Tn ap ro p i* e re a s u rs e lo r d e fo e d e s c h is . • in c a z u l in c a re tre b u ie e x e c u t a t e lu c r a r ile d e v e r ific a r e a le m o to ru lu i in fu n c tiu n e . D a c a s u n t n e c e s a r e lu c r a r i la b a te rie .SFATU R I S I INTRETINERE • N u tu r n a fi $i nu s c u tu ra ti nicio * d a ta lic h id e d e a s u p ra m o to ru iu i fie rb in te .c a n d m o to ru l e s te c a ld . V e n t ila t o r u i Ventilatorui este actionat electric §i coman­ dat prin termocupla de catre temperatura lichidului de racire (la unele motoare. A te n tie ! O u p a o p r ir e a m o to r u lu i v e n tila to ru l m a i p o a te fu n c tio n a un tim p (p a n a la 10 m in u te ) c h ia r d a c a c o n ta c tu l m o to r e s te lu a t.te m p e ra tu ra lieh id u lu i d e ra c ire c re a te . a p a re un p e r ic o l s u p lim e n ta r d in c a u z a p ie s e lo r c e s e ro te s c ■ de e x e m piu c u re a u a tra p e z o id a la . daca: . 4 1 . .in s p e c ia l la bate rie . v e n tila to ru i s i in s ta ia tia d e te n s iu n e in a lta d e la s is te m u l d e a p rin d e re . r e s p e c ta fi a v e rtis m e n * t e le d e la p a g . A c e s te lic h id e s e pot a p rin d e . a lte rn a to ru l.tin e ti in to td e a u n a la in d e m a n a un s tin g a to r d e fo e .

D a u n e le p r o v o c a te d e f o io s ir e a u n o r a d itiv i la u le iu l d e m o to r nu s u n t a c o p e rite d e g a ra n fie .3. M o to a re c u b e n z in a Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate Tn caietui 3. puteti utiliza $1 ulei cu specificatia VW ACEA B3. Specifica|ille trebuie sa fie mentionate pe eticheta reciplentului. U le iu ri m o n o g rad Uleiurile monograd nu se utilizeazS in g^eneral intreg anul din cauza vascozitatii . uleiurile se pot amesteca Tntre ete. La completarea ulterioara. De aceea informatiile din acest manual corespund stadiului existent la momentul tiparirii.3.SFATU R I SI fNTRETINERE U le iu l d e m o to r S p e c ific a t ii In motor se pune un ulei special multigrad cu care . Specificatiile pentru ulei sunt p re v ^ u te in caietui 3. Aceste uleiuri a r trebui de aceea sd se utilizeze numai Tn zone climatice extreme. respectiv A3.se poate circula intregul an. vascozitate. respectiv B4. A d itiv ii u le iu lu i d e m o to r La u le iu l de m o to r nu tre b u ie a d a u g a t n ic i un a d itiv .97. iar data producerii s3 nu fie mai veche de 1. M o to a re D ie s e l Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate in caietui 3. Pentru autovehiculele cu in je c tie aceste uleiuri nu se folosesc.3. Schimbarea uleiului ar trebui s§ se faca cel mai bine la deaterii Volkswagen. In d ic a fie im p o rta n ta D esigurca^i uleiurile de motor seimbunatatesc in perm anenta.tn afara zonelor climatice extrem de red . se poate iolosi ulei cu specificatia ACEA A2 . exprlma fljldltatea. . Dealerii Volkswagen sunt informati la zl despre modificarile existente.

La masurarea nivelului uleiului pozijia autovehiculului trebuie sa fie orizontala.3 „Date tehnice". se sterge cu o laveta curata ?i se reintroduce din nou. nu tre b u ie completat ulei. Pozijia jojei se vede In desenul comparti­ mentul motorului caietul 3. C o m p le ta r e a c u u le i d e m o to r in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u In c o m p a r tim e n tu l m o to ru lu i. C . Se poate intampla ca nivelul uleiului sa se afle apoi In zona A. o b s e rv a ti si re s p e c * t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .nu d ea su p ra . De aceea nivelul uleiului se verifica la intervale regulate. care apare de exemplu la calatorii lungi ( 10-12 ore) se in ce a rca pe cat posibil sa se mentina nivelul uleiului in zona A . C o n s u m u l d e u le i poate ajunge pana la 1 .Daca nivelul uleiului se aila in zona C. tre b u ie completat ulei. s e p o a te completa ulei. .p e ric o l d e a v a rie la m otor! Joja se scoate iara$i §i se citeste nivelul uleiului. N iv e lu l u le iu lu i nu tr e b u ie s a se g a s e a s c a in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n e i A. A . sau mai jos.Daca nivelul uleiului se afl§i in zona A. Este normal ca motorul sa consume uiei.Daca nivelul uleiului se afla In zona B. Apoi se scoate joja. La solicitarea indelungata a motorului.01/ 1000 km. de preferat cantJ se face plinul ?i tnaintea calatoriilor mai lungi. a c e s t a tre b u ie sa se p o triv e a s c a b in e in t e a v a jo je i. D a c a jo ja e s t e p r e v a z u ta c u un c a r l i g ( v e z i i m a g in e a ) . A ltfe l u ie iu i nu e s te m a s u ra t c o r e c t . B . Dupa oprirea motorului se a^teapta cateva n lnuta cau ieiu lsa poatacurgeinapolTn baia de ulei. o b s e rv a fi $i re s p e c * ta ti to a te a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9. Este suficient ca apoi nivelul uleiului sa se afle undeva in zona B.SFATU R I SI iNTR ETINER E B -007M 1H V e r if ic a r e a n tv e lu lu i u le iu lu i in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i.3 „Date tehnice". Amplasarea orificiului de umplere a uleiului de motor o puteti vedea in ligura ce reprezinta compartimentul motorului din caietul 3.

Uleiul de motor se schimba la intervalele de timp prezentate 7n planul de service. Altfel ar putea sa dea ulei afara cdnd motorul este in functiune. t in e t i b ra te le o riz o n ta l p e n tru ca u le iu l sa nu s e s c u rg a pe b ra te le d u m n e a v o a s tra . uleiul ar putea fi aspirat ptin sistemul de aerisire 9 I sa ajunga in atmosfera prin instalafia de evacuare a gazelor de ardere. A te n tie ! D a c a d u m n e a v o a s tr a v r e t l sa e x e c u ta ti sin gu r s c h im b a re a ule* iu lu i d e m o to r. . • U le iu l v e c h i nu tre b u ie la s a t la in d e m a n a c o p iilo r.Volkswagen. N iv e lu l u ie iu lu i nu tr e b u ie sa se a fle in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n ei A. La motoarele cu catalizator. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9. Capacul orificiului de umplere se inchide cu grija si joja se introduce complet. c a r e sa fie s u fic ie n t de m a re p e n tru T n treaga c a n tita te d e u le i a m o to ru lu l d u m n eavo astrd .S FA TU R I S I iNTR ETINER E • Se degurubeaza capacul (vezi figura). • Se asteapta caieva minute $i se controleaza nivelul uieiului. Schimbarea uieiului se realizeaza la un dealer . in caz contrar se mai adauga ulei. • Se introduce o mica cantitate de ulei. • D a c a m a in ile d u m n e a v o a s a tra a u in tr a t in c o n ta c t c u u le i de m o to r tre b u ie sa le s p a la ti te m e i* n ic . Este suficient daca nivelul uieiului se gasegte undeva in zona B. d in c a u z a p ro b le m e lo r d e p r o c u r a r e a s c u le lo r s p e c ia le c u n o ^ tin fe lo r de s p e c ia /i'ta te n e c e s a re . C e l m a i b in e e s te c a s c h im b a re a u ie iu lu i d e m o to r a filtr u lu i sd se e x e c u te d e c a t r e un d e a le r V o lk s ­ w a g e n . S c h im b a r e a u ie iu lu i d e m o to r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. • P e n tru s c u rg e re a u ie iu lu i foio* s iti un r e c ip ie n t p re v a z u t p en tru a c e a s ta . In caz contrar. • D a c a d e s u ru b a fi c u d e g e te le d o p u l d e s c u r g e r e a u ie iu lu i. re s p e c ta fi n e a p a r a t u rm a to a re le p u n c te : • P e n tru a e v ita p e ric o lu l o p aririi cu u le i fie r b in te se la s a m o to ru l sa s e ra c e a s c a . in n ic i un c a z n u tr e b u ie sa a ju n g ^ u le i in r e fe a u a d e canaiiz a re s a u in p im a n i. • P u rta ti o c h e la ri d e p ro te c tie . uleiul poate sa arda in catalizator si sa-l deterioreze.

SFATU R I S I IN TR ETIN ER E S is te m u l d e r a c ir e Sistemul de racire este umplut cu un lichid de racire compus din apa $i 40% aditiv de racire. P ie r d e r i d e iic liid d e r a c ir e in primul rand. din sistemul de racire. A d itiv u i lic h id u lu i d e r a c ir e S e p o a te u tiilz a n u m a i a d itiv G 12 (lic h id a n tig e t p e b a za d e g ly c o l cu a d itiv i d e p r o te c fie la c o ro ztu n e ) re s p e c tiv un a d a o s c u s p e c ific a tia T L 'V W 7 7 4 F (m a rc a t p e re c ip ie n t). Nu este sufident numai sa completati cu lichid de rdcire. dar numai pana la 60% (protectia la Tnghe] pana la -40°C) deoarece protectia la tnghet se reduce iara^i $i. ci prote|eaza. A c e ^ ti a d itiv i se g a s e s c la d e a le rii V o lk s w a g e n . in conditH normale. Lichidul de racire odata scurs din motor. in plus. A te n tie ! L ic h id u l d e r a c ir e $i a d itiv ii s u n t d a u n a to ri p e n tru s a n a ta te ! D in a c e s t m o tiv a d itiv ii s e tin e in v a s u t o rig in a l si nu s e la s a la in d e m a n a c o p iilo r. concentratia lichidului de racire nu trebuie mic?orata prin completare cu apa In anotimpul cald sau in tari calde. C o ro d a rile c e ia u n a $ te re p ot d u ce la p ie rd e re a lic h id u lu i d e ra c ir e si c a u rm a re . De aceea. la a v a r ie r e a g ra v a a m o to ru lu i. pierderile se pot pro­ duce din cauza incalzirii sistemului. A lti a d itiv i a i lich id u lu i d e ra c ire pot in flu e n ta n e g a tiv m a in te d e to a te e fe c tu i p ro te c fie i la c o ro ziu n e . Acesl amestec olera nu numai protectia necesara la Tnghet panS la -25®C. se poate man adaosul de G 12. 34 VERIFICARI 5 / COMPLETARI . inainte de toate. ci trebuie sa fie indepartat conform normeior de protecfie a mediuiui. efectui racirii se micgoreaza. pierderile de lichid de racire sunt cauzate de nee 1an$eitati!e din sistem. impotriva coroziunii. Daca din motive climatice este necesara 0 protectie mai mare la inghet. Lichidul va fierbe $i va fi im pins in afara siste­ mului de racire. La sistemele e ta n ^ . Im piedica form area calcarului si ridica punclul de fierbere al lichidului de racire. P ro c e n tu I a d itiv u tu i tre b u ie s a fie m in im 4 0 % . m a x im 6 0 % . componentele din metal u$or. nu trebuie utiiizat din nou. in acest caz. O a c a tre b u ie c a lic h id u l d e ra c ire sa fie scu rs d in s is te m i a c e s ta s e va re c u p e ra $i d e p o z ita c o re s p u n z a to r. in plus. sistemul trebuie veriftcat de un dealer Volkswagen.

Nivelul core d al lichidului de racire este iinportant pentnj buna functionare a sistemului de racire.3 „Dale tehnice". Pozi^fa vasului de expansiune se vede in figura corespunzdtoare din manuaiul 3.vezi figura. In acest caz se utilizeaza numai apa. Daca nu exista la dlspozlfle adttiv G 12. Pentru verificarea nivelului lichidului de rScIre nu e necesar sa se scoatS capacul vasului de expansiune. in primul rSnd opriti motorul $1 Idsati-I sS se raceascd. Lichidul de racire trebuie sa se gaseascd. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . deoarece vasul este transparent. cand motorul este race.P e ric o l d e o p arire: S is te m u l d e ra c ir e s e a fla sub p restu ne! in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. !n principiu nu trebuie introdus nicf un alt aditiv. Nivelul lichidului de rdcire poate fi verfficat cored numai cand motorul este oprit. A te n tie ! C a p a c u l v as u lu i de e x p a n s iu n e nu s e d e s c h id e c an d m o to ru l e fie rb in te . iar propor^ia corectS de amestec se stabile§te iara^i imediat ce este posibil cu aditivul corespunzator (vezi pagina 34). Apoi acopen'tj capacul vasului de expansiune (vezi figura) cu o lavetd §i de§urubaU sr>re stdnga cu precautie capacul. p oate sa se gase ascd §i pu^in deasupra marcajului.SFATU R I $ 1 INTRETINERE C om pletarea cu lichid de racire d e r a c ir e in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u m c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. P e n tru c o m p le ta re u tiliz a ti n u m ai lic h id d e ra c ire nou. cdnd motorul este ca ld . De aceea nivelul acestuia trebuie verificat regulamentar. intre marcajele recipientulut . VERIFICARI §1 c o m p l e t A r i 35 . o b s e rv a ti si respec> t a f i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .

SFATU R I S I JNTHETINEHE In s t a la tia d e s p a la r e a p a rb riz u lu i La p ie rd e ri m a ri d e lic h id d e ra c ire c o m p le ta re a s e fa c e n u m a i c an d m o to ru l e s te re c e .3. „Dafe tetinice". 36 VERIFICARI §1 COMPLETARI . G 1 2 d in v a s u l d e e x p a n s lu n e se re c u n o a $ te d u p a c u lo a re a v io le t. N u se a d a u g a p e s te m a rc a j: La incalzire surplusul de lichid de racire va fl tmpins in afara sistemuiui de racire prin ventilul de suprapresiune din capac! C a p a c u l s e in s u ru b e a za din nou s tran s. Pozitia recipientuiui pentru spalarea par­ brizului se vedein figuracompartimentului motor din caietui 3. p e n tru a e v ita a v a rie re a m o to ru lu i. In s ta la tia de s p a la re a lu n e te i* este allm entata de rezervorui din compartimentul motor. In d ic a tie im p o rta n ta in n ic i un c a z G 1 2 (c u lo a re v io le t) nu se a m e s te c a c u a iti a d itiv i G 11 sau G 1 2 (c u lo a re ro s ie ). D a c a lic h id u l d in v asu l d e e x p a n s iu n e e s t e m a r o n . G 1 2 a fo s t a m e s te c a t cu a lti a ditivi! in a c e s t c a z lic h id u l d e r a c ir e tre b u ie n e a p a ra t sch im b at! in c a z c o n tra r p o t a p a re a d isfun ct io n a lit d t i s a u d e f e c t a r e a m o to * ru lui.

Jetul de apa trebuie sa actioneze asupra centrulul lunetei. Prindeti duza lateral $i deplasati-o. respectiv in caietui 3. in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a il in c o m p a r t im e n t u l tn o to ru lu i. o b s e rv a ti s i re s p e c I t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la \ p a g in a 2 9. „Original V o lk s w a g e n S c h eib en klar' (G 052 164).S FA TU R I S I im R E J IN E R E U m p le r e a r e c ip ie n tu lu i Capacitatea rezervorului este mentionata pe acesta. O rig in al V o lk s w a g e n S c h e ib e n k la r prezinta o forta mare de curatare cu protectie la inghet §i de aceea se utilizeaza tot tim pul anului. Nu este suficienta numai apa curata pentru curatarea rapida si intensiva a parbrizului si geamurilor faruriior. In n ic i Mn c a z n u a d a u g a t i a d it iv i s a u a lt e s u b s t a n t e . pe langa apa. Va recomandam sa adaugati. In d ic a tie Pentru a nu bloca orificiile m id ale duzelor speciale este necesar sa se foloseasca numai solutie de curatare a parbrlzulul G 052 164. Acesta se corecteaza la un dealer specializat. Adresati-va dealerilor specializati. In s ta la tia d e s p a la re fa ru ri* Duzele se pot regia numai cu scule spe­ ciale. R e g la r e a d u z e lo r P a rb riz Duzele se pot regia in inaltime. L u n e ta * Duza se gase$te in bratui ^tergatorului. li procurati de ia dealerii Volkswagen. VERIFICARI § t COMPLETARI 37 . Indicaliile de ameslec de pe a m b a la jL il solutiei de curatare a parbrizului trebuie respectate.3 „Date tehnice’ .

la* m e le le s te rg a to a re io r d e p a rb riz tre b u ie c u r a f a t e re g u la t c u un lic h id d e c u r a ta re . La m u rd a rire p u te rn ic a . F ix a re a la m e le i • Lamela ^ergatorului se monteaza inapoi Tn ordinea inverse. c u r a t a r e a s t e r g a t o a ­ re io r s e fa c e cu un b u re te sau p rosop. Lam ela m ai lunga (rebuie m ontata pe partea conducatorului. de asem enea. ' Unghiul mMurat de bratul stergatorului u este corect. Detergentii ce ctizolvagrasimea u pot inlatura aceste depuneri.vezi figura. lam e* [ete s te rg a to a re io r tre b u ie schim b a te o d a ta s au d e doua ori p e an. VERIFICARI § / c o m p l e t Ar i . S c o a te re a la m e le i • Desprindeti brajul ?tergatorului de parbriz $i pozitionati lamela in unghi drept fata de bratui $tergatorului. Aceste resturi se ot in d e p a rta num ai cu un lichid de ura^are special. ' Cand lamelele stergatoareior sunt deteorate. )aca se adauga in lichidul de spalare genfj ce dizoiva ceara. acestea pot. Schimbati lamelele stergatorului. pe parbriz pot ralane resturi de ceara. L a m e le s e o b t in la d e a le r ii V o lk s w ag e n . sd Ibreze. • Scoateti lamela in directia sagetii. aceste pete se pot ideparta.SFATURI S I INTRETINERE L a m e le le s t e r g a t o a r e io r d e p a rb riz A te n tie ! • P e n tru b u n a v iz ib ilita te s u n t n e a p a ra t n e c e s a re s te rg a to a re in b una s ta re . d e e x e m p lu re s tu ri de in s e c te . • Din m o tiv e de s ig u ra n |a . exista doua tipuri dilerite de lamele de $tergaloare de parbriz . 'erificati unghiul pe care il efectueaza tergatorul la un dealer Volkswagen si acd e cazul corectati-l. • P e n tru a e v ita m u rd a rire a . Irmdtoareie cauze pot duce la vibrarea im elelor de parbriz: I La spalarea autovehiculelor in instalatii utomate de spalare. Informatii suplimentare uteti obfine de la dealerii Volkswagen. S c h im b a r e a la m e le lo r s t e r g a t o a r e io r d e p a r b r iz In functie de tipul autovehiculului.

• Se scoate lamela §tergatoruluI Tn directia sagetii B apoi scoateti-o Tn directie Inversa.vezi figura. Nivelul lichidului de frana trebuie sa se gaseasca Intotdeauna in tre m arcajele M A X $i M IN VERIFICARI $ / COMPLETARI 39 . V e r ific a r e a n iv e lu lu i lic h id u lu i de fra n a tn a ln te a e fe c tu a r il lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i) o b s e rv a tl re s p e e * t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . A MAX TbiI RecipientuI lichidului de frana se recunoa$te dupa capacul galben . F tx a re a la m e le i • Lamela $tergatorului se mor^teaza inapoi In ordinea inversa.S FA TU R I S I IN TR EJIN ER E L ic h id u l d e fra n a S c o a te r e a la m e le i • Desprindeti bratui ^tergatorului de parbriz pozitionati iamela in unghi drept fata de bratui §tergatorului.3 „Date tehnice”. Pozitia recipientului lichidului de frana se vede in figura compartimentului motor din caietui 3. Stergatorul mai lung se monteaza pe partea conducatorului. • Se apasa arcul de siguranta In directia sagetii A. dinspre bra{.

B a te ria in s p a te le a u to v e h ic u lu lu i Bateria se gaseste sub mocheta porlbagajului. 70. apasatl Tncuietorile la te ra ls $i ridicati capacul.SFATURI SI INTRETINERE Locul de m ontare B aterla se gaseste in com partim entu! motorului sau in spatele autovehiculului. S c o a te re a c a p a c u lu i b a te rie i (G o lf/B ora) • Apasati tastele din par^ile laterals ale capacului (sageata) ?\ ridicati capacul. A te n tie c a fu rtu n u l d e a e ris ire sa nu se s m u lg a d in o rific iu l d e pe p a rte a la te ra ta a b a te rie i. 42 VERIFICARI §1 c o m p l ^ tA r i . Pentru ajutoml la pomire vezi pag. R a b a te re a s u p o rtu lu i de s ig u ra n ta (G o lf/B o ra) • Apasati tastele laierale (sageata 1 ) si rabalati suportul spre spate (sageata 2). A cid u l a r p u te a c u rg e d in b a te rie . intr-o culie din material plastic. Pentru a scoate capacul acestei cutii.

Afi§area culorii verde si negru serve^ie atelierului Volkswagen la diagnoza.-.*. Daca ochiul magic apare in c o lo r sau g a lb e n d e s c h is . Tim pii de s ta tio n are ai m a$inii Cand autovehiculul stalioneaza mai mult de 4 saptamani. niveiul de a cid a bateriei este prea scazut. A ltfe l b a te r ia va fi d e s c a rc a ta d e c o n s u m a to rii Tn re p a u s c a de ex. Acest . A te n tie ! • N u d e s c h id e fi b a te ria c u fo rta . in a in te d e e fe c tu a re a lu crarilo r la b a te r ie o b s e rv a ti si re s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le d e la pagina 3 8. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le de ta p a g in a 2 9.dupa parcurgerea a multi kilometri . B ulele de aer p ot d eterm ina indicaiis eronata a culorii. VERIFICARI §1 COMPLETARI 43 . p e n t r u c a a c e a s t a s a nu In g h e te si a s tfe l sa s e d is tru g a .la baterii vechi in conditii normale de functionare baleria nu trebuie supusa intretinerii. B a te r ia f a r a o c h i m a g ic Niveiul acidului trebuie Intotdeauna sa SE situeze pe pozitia de m ax. B a te r ie cu o ch i m a g ic * Pe suprafata superioara a batenei se afla un gemulet rotund {vezi sageata). NIvetuI acidului trebuie controiat la intervale regulate in in urmatoarele conditii de functionare: . In nici un ca2 nu trebuie sa fie peste m a x.* sau sa scada sub min. F u n c tio n a r e a p e t im p u l ie rn ii D a c a nu se c irc u la cu a u to ve h ic u lu l m a i m u lte s a p ta m a n i.p e ric o i d e e x p lo z ie ! B a te riile d e te r io r a te nu tre b u ie u tiliz a te c l in d e p a rta te e c o io g ic . f e r ifi b a te r ia de f r i g . deconectati polul al ba­ teriei.tan cu clima calda . $i trebuie reincarcata. De aceea. im o b iliz a to ru l e le c tr o n ic .ochi magic" T$i modlfica culoarea in fu n c tie de starea in c a rc a rii $t niveiul acidului.SFATU R I SI INTRETINERE V erific a re a nivelului acidului in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i. ciocanrti u$oi pe ochiul magic. c a n d e s te fn g h e t p u te rn ic .

cablurile de conectare ale laterlei nu trebuie scoase. = minus • Dupa procedeui de incarcare opriti intai redresorul §i apoi scoateti cablul de retea.....SFATURI SI INTHETINERE in c a rc a r e a b a t e r ie i naintea procedeului de incSrcare opriti sistemul de aprindere toti consumatorii le curent. 43. • N u in c a r c a ti n ic io d a ta o b a te ­ rie in g h e ta ta .. In orice caz rebuie respectate instmctiunile fabricanului aparatului de incarcare. ... tin e ti la d is ta n ta f o c u l s i s c a n t e ile e le c tr ic e d e o a re c e la in c a rc a re a b a te riilo r ia n a s te re un a m e s te c e x p lo z ib il.. • Se introduce cablul redresorului la retea dupa ce polii acestuia au fost conectati ia polii bateriei...... d in c a u z a s c u r g e r ilo r a c id u lu i..... pre* c u m si a p a ra tu i d e in c a rc a re ..... T reb u ie r e s p e c t a t e u r m a to a r e le n d ie a tii: in a in te de e fe c tu a re a lu c rarilo r ia b a te r ie o b s e rv a ti si r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le de ia pagina 41.. d e o a re c e s u n t n e c e s a re a p a r a te s p e c ia le de in c a rc a re $i c u n o s tin te de s p e c ia lita te ...... 14 VERIFICARI §1 COMPLETARI .... A p o i tre> b u ie sa c a u ta ti n e a p a ra t un d o c ­ to r. N u fu m a ti. r o $ u .... in lo c u it i b a te ria c a r e a fo s t in g h e ta ta . in final deconectati cablul redresorului dela baterie polii aparatului de incdrcare. n mod normal....p e ric o l d e e xp lo z ie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re exis> t a p e ric o l d e ra n ire . nainte de in c a r c a r e a ra p id a .a fncarcarea cu intensitafi mici ale curenului (de ex. N u va a p ie c a ti d e a s u p ra b a te rie i....... La procesul de incarcare se poate evaporea acid.... p rin fo rm a re a g h e tii c a r c a s a b a te r ie i s e p o a te f is u r a si a s t f e l s e p o a te s c u rg e a c id d in b a te rie ......e scottotu$i ambele cabluii de conectare... • in c a r c a r e a ra p id a a b a te r ie i e s te p e ric u lo a s a si tre b u ie e x e * c u ta ta n u m a i la u n d e a le r V o lk s ­ w a g e n .. • P r o te ja ti-v a o c h ii $i f a t a ... • La incarcare nu trebuie sa deschideji dopurile bateriei... • Verificati nivelul acidului din baterie -vezi pag..... A te n tie ! • N u t in e t i la Tndem ana c o p iiio r b a te ria si a c id u l d in b a te rie . .. un aparat mic de incarcare).. • P ic a tu rile d e a c id d in o c h i sau p e p ie le tr e b u ie c la t it e c a te v a m in u te c u a p a c u r a ta . • in c a r c a ti b a te ria n u m a i in spat ii b in e a e ris ite .. = plus negru sau m a ro ... V a re c o m a n d a m s a nu fo lo s ifi in c o n tin u a r e o b a t e r ie c a r e a fo s t In g h e ta ta p e n tru c a . adica ncarcarea la intensitati marl ale curentului.......

v e r if ic A r i §1 c o m p l e t A r i 45 . 4 1 . A c e s te n o rm e tre b u ie sa f ie d in a u g u s t 1 9 9 8 s a u m a i noi. o b s e rv a ti $i re s p e c ­ t a t i t o a t e a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 s i a v e rtis m e n te ie refe> rito a r e b a te r ie d e la p a g . In final se pome?te motorul. D upa c o n e c ta r e a s au fn c a rc a re a b a te rie i a u to v e h ic u lu lu i tre b u ie sa : Reglati din nou ceasul digital . in a in te d e e fe c tu a re a lu c rariio r la b a te r ie o b s e rv a ti $i r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te ie d e ta p agina 3 8.. Inlocuirea b ateriei Utilizati n u m ^ tiaterii originale Volkswagen de aceeasi martme.vezi caietui 3. • in a in te de e fe c tu a re a lu c rariio r ia m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. cap. Din cauza problemelor de reddare.1. Bateriile originale Tndeplinesc cerintele de Inlretinere. Se initiaza scaunul electric' al conducato ru liii-v e z i caietui 3.vezi caietui 3. Bateriile contin prlntre altele acid sulfuric ^i plumb f i nu trebuie sa ajunga in nicl un caz in gunoiul menajer. in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i. A te n tie ! • V a re c o m a n d a m o b a te rie origtn a la V o lk s w a g e n fa ra p re s c rip tii d e in tr e fin e r e c o n fo rm n o rm e lo r TL 6 2 5 0 6 si V W 7 5 0 7 3 . R estab iliti fu n ctlo n a re a siste m u lu l de actionare e le clrica a geam urilor . Bateriile noastre sunt constituie in concordanta cu dimensiunile locului de montare sunt dotate in scopul sporirii sigurantei.SFATU R I SI INTRETINERE D a c a b a t e r ia a u to v e h ic u lu lu i a fo s t d e c o n e c t a t a s i d in n o u c o n e c t a t a . o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 . Procedeul de pomire la motoarele cu benzina se realizeaza dupa cum urmeaza: se pune contactui timp de circa 30 secunde apoi se opre?te. bateria veche se m/ocu> ie ^ t e c e l m ai bine de c it r e un dealer Volkswagen.. „Ac|ionarea electrica a geamurilor". de siguranta ale autovehiculului.1 capitolul „Scaune!e fata” .1.

grasime sau carburantul. fisuri $1 umflaturi). pentru vara se afla pe partea intehoara a respectiv tendinfa de autovirare (maslna capacului rezervorului.deauna presiunea prevazuta pentru celehiculul. adancimea profilului pentru noile anvelope poate sa difere in functie de executie si fabricant. Deteriorariie anvelopelor §i jentilor sunt Valorile presiunii admise pentru anvelopele deseori ascunse. • Din c§nd in cand se verifica anvelopele sa nu fie deteriorate (Intepaturi. va rugam. D a c a b a n u ifi c a o ro a ta e s te In special la viteze mari.). Presiunea Va rugam v e rific a ti anvelopele sa nu trebuie dec! verificata cel pufin o data pe prezinte deteriorSri (umflaturi. lalte pneuri de autovehicul. ft ^ • Pe baza caracteristicilor de construc|ie si a structuni profilului. zgomot $1 frecare.pentru iam a sunt valabile valorile de vara culului pot Tnsemna deteriorarea anvelo­ maiite cu 0. fisuri etc. d e p la s a re a fa c a n d u *s e cu v ite z a re d u s a . presiunea anve­ a v a r ia ta . Vibratiile neobi^nuite. indicata pe fiancul pneului. Astfel se asigura caracteristicile optime referitoare la acvaplanare. ^ a f. 46 VERIFICARI §1 COMPLETARI . • Daca rotile se demor^teaza.2 bar.SFATU R I S I IN TR EJIN ER E R o file In d ic a t ii g e n e r a te A te n tie ! A n v e lo p e le n o i. Durata de viata a anvelopelor depinde tn • Pentru evitarea deteriorarii anvelopelor principal de urmatoarele puncte: §i jentilor. r e d u c e ti im e d ia t v ite z a ! lopei are o mare importanta. Se scot ccipurile straine D u ra ta d e v ia t a a a n v e lo p e lo r din p:ofilul anvelopei. racoroase pe cat posibii fa intuneric. respectiv anvelopele se pastreaza intotdeauna in locuir uscate. nu a u la m c e p u t a d e r e n ta o p tim a . pelor. capacitate de aderenta. ar trebui marcate inainte pentru ca id remontare sa se poata pastra sensul de rotatJe. Dacd din exterior nu se observa nici o Cu aceasta ocazie nu uitati nicI roata de avarie. d e a c e e a in p rim ii 5 0 0 k m tre b u ie sa $ e „rod e ze ”. • C apaceie p ierdute ale ve n tile lo r se tnlocuiesc imediat. • Anvelopele se protejeaza de contactui • La roata de urgenta* presiunea este cu uleiurile. taieturi. • Ro|ile demontate. conduceji incet §i atent rezerva: pana la cel m ai a p ro p ia t dea le r • La roata de rezerva’ se respecta intot­ V olksw agen pentru a v e rific a autove. Pentru anvelopele „trage” stanga sau dreapta) a autovehi. bordurile trebuie traversate incet P re s iu n e a d in a n v e lo p e §t pe cat posibii In unghi drept. luna $1 inaintea flecarel cSlatorii mai lungi. A c e a s ta e s te si Tn fa v o a re a d u ra te t d e v ia ta a anve* lo p elo r. Anvelopele care nu sunt montate pe o janta trebuie pastrate in pozi^ie verticala In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e cu sen s fix d e ro ta tie La aceste anvelope (se recunosc dupa sagetile marcate pe fiancul anvelopei care indica sensul rotatiei pentru mersul inainte) trebuie menfinut neaparat sensul indi­ cat de rotatie.

la accelerare si franare brusca. 4? . in p lu s. A te n tie ! • T re b u ie sd s c h im b a ti im e d ia t a n v e lo p e le c a n d u zu ra a ju n g e la in d ic a to ru l d e u zu ra. roata trebuie echilibrata din nou. O presiune prea redusa sau prea mare scurteaza durata de viata a anvelopei si actioneaza nefavorabii asupra modului de deplasare. dezechilibrarea. M o d u l d e c o n d u c e re Uzura anvelopelor se mare^te )a deplasarea rapida in viraje. a n v e lo p e le c u o p re s iu n e p re a s c a z u ta s u n t s o lic ita te m a i m u lt s i s e in c a iz e s c p u te rn ic . Mar cajele de pe flancurile anvelopei (de ex literele „T W r sau simbolul triunghiului. din cauza diferitelor influente. rotile trebuie reechilibrate.vezi figura Acesti indicatori de uzurS sunt ordonati • in functie de fabricant .SFATU R I S I IN TR ETIN ER E • Presiunea se verifica intotdeauna cand anvelopa este rece. aceasta se manifesta prin instabilitatea la condus. a u to v e h ic u lu l a c v a p la n e a z a m a i re p e d e . P re s iu n e a m a rita a a n v e lo p e lo r c a td e nu se re d u c e . la montarea unei envelope noi sau dupa fiecare reparatie la anvelopa. in timpul mersului poate lua na?tere. In afara de aceasta. E c h iiib ra re a ro tilo r Rotile ma$inii noi sunt echilibrate. Pentru verificarea corectarea presiunii nu este necesar sa se desurubeze capacelul de praf. Astfel mediul inconjurdtor se poiu e a z d inu tif. • A n v e lo p e le u z a te in flu e n te a z a i In s p e c ia l la v ite z e m a ri pe strazi ude« fo rta d e c o n ta c t c u c a ro s a bilu l. A c e s t lu c ru p o a te d u ce la d e s p rin d e re a b e n ziio r si c h ia r la p le zn ire a anv e io p e i. a suspensiei ro tilo r si inrau ta tire a conducerll. Deoarece dezechilibrarea produce $i o uzura m arita a anvelopei. VERIFICARI ? l COMPLETARI in d ic a to rii de u zu ra Pe anvelopele originale se gasesc perpen­ dicular pe sensul de deplasare^lndicatori de uzura" de inaltime 1.6 pana la 8 distante egale pe circum ferinta anvelopei. La mociificari mari ale incarcalurii. se poate pune ceasul de presiune direct pe capacel. caracterizeaza p ozitia Indlcatorului ds uzura. pre­ siunea se adaptea 2 a corespunzator. A te n tie ! L a v it e z e r id ic a t e i d e d u r a ta .6 mm . O presiune prea scazuta mdreate consumul de carburant.

la autovehiculela cu sistem de navisatie indlcatille din m anualul supllmentar. ci cel putin ambele de pe o axa. P o zi'tio narea g re ^ ita a ro tii O reglare eronatd a directiei provoaca nu numai uzura marita a anvelopei.capacitate portanta S = litera caracteristica pentru viteza r e in = Anvelopa cu executie avdnd fo r­ rezistenta marit§ ced 0 Clare ale anvelopelor vechi. D e a c e e a . pentru Radial . legal permisa (Tn {arile de export pot fi valabile alte valori). trebuie sa mergeft la un dealer Volkswagen pentru stabilirea si remedierea defectiunii. schimbarea anvelopei tre b u ie realizatd de c itre un dealer Volks­ wagen.SFATURI SI JNTRETINERE In d ic a tie Cand adancimea profilului a alins 1. • La to a te 4 ro tile se c om bina num ai a n v e lo p e c u a c e la ^ i tip d e con str u c tie . Anvelopele au pe flancuii urmatoarea inscriptie: de ex: 1 9 5 ^ 0 R 1 5 9 7 S re in fo r c e d 1 9 5 = latimea anvelopei Tn mm 7 0 = raportui Tniltime/latime in % R = litera caracteristica pt. • N iciodata nu se utilizeaza anvelope folosite ta care nu se cunoa^te c3t au fost utilizate ?nainte.6 mm . in lo c u ir e a r o tilo r /a n v e lo p e lo r '* Anvelopele §i jantele sunt elements importante de constructie. roata de rezen/a se poate utiliza numai pentru scurt timp. tipul de constructie. ci influenleaza si siguranta Tn mers. m u lti d e a le r! V o lk s w a g e n a u p re g a tita o o fe rta a tra c tiv a d e a n v e lo p e $i ja n te . Ele corespund exact tipului autovehiculul dumneavoastra contribuie in mod esential la sporirea sigurantei circulatiei. Anvelopele cu profHul mai adanc trebuie montate la rotile din fata. D e a le rii V o lk s w a g e n d isp u n d e info n n a tiile a c tu a liz a te a s u p ra a n v e lo p e lo r c e a u p r im it a p r o b a r e a n o a s tr a . De aceea trebuie utilizate anvelopele si jantele aprobate de noi. la anvelopele pentru iam asau anvelopele late).masurata Tn santui de profil de langa indicaloarele de uzura . A ce asta se inlocuie^te cd t mai repede posibil cu o roata obisnuitS. • Daca roata de rezerva difera ca fabricatie de anvelope (de ex. v§ rugdm. • M ontajul $i re p a ra tiile a n ve lo p e lo r necesita cuno^tinte de specialitate $i scule speciale. • Prin cunoa§terea §i intelegerea m a rc a je lo r d e p e a n v e lo p e se pot alege an­ velopele corespunzatoare tipului dumnea­ voastra de autovehicul. Daca observafi 0 uzura neobi^nuita a anvelopelor.R 1 5 = diametrul jantei Tn (oil 9 7 = numar caracteristic . 48 VERIFICARI $1 c o m p l e t A r i . de p ro c u ra re a uneltelor speciale si a cuno^tinteior necesare de speciaiitate. ’ 1 Respectati. De aceea aceste lucrdri trebuie executate numai de catre speciali^i.inseamnS ca s-a atins addncimea m in im i a profilului. Din c a u z a p ro b fe m e fo r d e red- • Din motive de siguran|a anvelopele nu se schimba cate una separat. m a rim e (c irc u m fe rin ta ) si p e c a t p o sib il a c e la s i tip d e p ro fil. circ u la n d u -s e cu a te n jie .

.Tn u n e le cond itii n ic i c h ia r a le a c e lo ra $ i tip u ri d e a u to v e h ic u le ! • Prin u tiliz a re a a n v e lo p e lo r si/ sau ja n te lo r c a re nu au fo s t aprob a te de noi p e n tru tip u l d u m n ea v o a s tra d e a u to v e h ic u l. D ac a m a s in ile tre b u ie u lte rio r dotat e c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e ie m o n ta te din fa b r ic a . Tnseamna ca anvelopa a fostfabricat in saptamana 18 din 2002 . 1802 . Dealerii Volkswagen sunt ^colarizati asupra posibilitatllor tehnice pentnj dotarea ulterioara cu anveiopeie. jantele aparatori de roata. L a f i e c a r e s c h im b a r e p e a lt e ja n te (d e e x . c a re s u n t m a i v e c h i d e 6 a n i. DOT ...Tn n ic i un c a z u n se! A te n tie ! D a c a s u ru b u rile se s tra n g c u un m o m e n t p re a m ic se p o t desp rin d e in tim p u l d e p la s a rii .p eric o l d e a c c id e n t! U n m o m e n t de s tr a n g e r e p re a p u te rn ic p o a te d u c e la d is tru g e r e a s u ru b u lu i. S u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si u s o r d e ?n$urubat . s e re s p e c ta u rm a to a re ie : A te n tie ! • D in m o tiv e te h n ic e in m od nor­ m a l nu s e u tiliz e a z a ja n t e a le a lte r a u to v e h ic u le . S u ru b u rile d e ro a ta M o m e n tu I d e s tr a n g e r e a s u ru b u rilo r d e ro a ta e s te d e 1 1 0 N m la G o lf C a b r io si 1 2 0 N m la t o a t e c e le la lte a u to v e h ic u le . s ig u ran t a tra fic u lu i p o a te f i in flu e n ta ta . A te n tie ! A n v e io p e ie . tre b u ie u tiliz a te n u m a i in c a z d e u rg e n ta ia r d e p la s a re a se fa c e c u a te n tie . je n ti d in m e ta l usor s a u r o t i c u a n v e lo p e p e n t r u ia rn a ) se u tiliz e a z a s u ru b u rile cu lu n g im e $i fo rm a a c a lo te i coresp u n z a t o a r e c a l o t e i .. re s p e c tiv a file tu lu i. F ix a r e a ro tito r $i fu n c tio n a re a in s ta ia tie i d e fra n a re d ep in d d e a c e s t lucru! • D a c a u lte rio r se m o n te a z a apa> r a to a r e d e ro a ta tr e b u ie s a se p e r m ite o a lim e n ta re s u fic ie n ta c u a e r p e n tru r a c ir e a in s ta ia tie i d e fra n a re . in p lu s a p r o b a re a a u to v e h ic u lu lu l p e n tru c irc u la tia pe s tra z i i$ i p o a te p ie rd e v a la b itita te a ! • J a n te le si s u ru b u rile ro tilo r se a d a p te a z a c o n s tru c tiv .S FA TU R I SI IN TR ETIN ER E D a ta fa b r ic a t ie i este data pe flancul anvelopei (eve ntu a l n iim a i pe partea laterala din interiorul rofii). VERIFICARI ? / COMPLETARI 49 .

cu rotiie din spate.)La montarea anvelopelor pentru iarna. Marimile admisibile ale anvelopelor sunt prezentate in documentele autovetiiculului. • Anvelopele pentru iarna Isi pierd capacitatea daca p rofilul s-a uzat p&nS la o adancime de 4 mm. Detaiiile sunt cunoscute de dealerii Volkswagen. d in c a u z a c o n s tru c tie i (la tim e . 160 km/h S = max. 180 km/h T = max. La aparitia uzurii pe suprafata de mers a anvelopei. e tc . A n v e lo p e le p e n tru v a ra s u n t m a i p u tin s ta b ile ia a lu n e c a r e a pe g h e a t a $i z a p a d a . SO VERIFICARI $1 COMPLETARI . 190 km/h H = max. se respecta unmatoarele: • Trebuie sa se foloseasca numai anveio­ pe pentru iarna normale cu banda. • Presiunea anvelopelor pentru iarna tre­ buie sa fie cu 0. s t r u c t u r a p r o f ilu lu i. Astfel toate anvelopele vor avea aproape aceeasi durata de viata. poate fi avantajos sa se schimbe rotiie in cruce.SFATU R I SI iNTR ETINER E A n v e lo p e le p e n tr u ia rn a A te n tle ! in c o n d ifii de c a ro s a b il a lu n e c o s pe tim p d e ia rn a ■ $i la a u to v e h ic u le c u t r a c tiu n e in te g r a la • fo lo sin d a n v e io p e p e n tru la m a . c a llta te a m e rsu tu i s e im b u n a ta te $ te c o n s id e ra b ll. a m e s te c d e c a u c iu c . • Pentru a menjine calitatea optima a mersului anvelopele pentm iarna trebuie montate la toate cele 4 roti. Rental anvelopele pentru iamS sunt valabile urmatoarele restrictii de viteza: Litera Litera Litera Litera Litera Q = max.2 ban mai mare decat a anvelopelor pentru vara sa nu depaseasca 3.5 bari. 210 km/h V = max 240 km/h Schim barea rotiior La uzarea intensa a anvelopetor rotiior din fa ta se recom anda ca aceste a sa se schimbe corespunzator schemei.

A c e a s ta p o a te d u c e la d e te rio ra re a a n v e lo p e i s i a s tfe l la g rave a c c id e n te . altfel acestea influen|eaza calitatea mersului. atentie la indicatiile de utilizare a rotii de rezen/a de la pag. D e a s e m e n e a 9 1 tn s co p u l prot e c t i e i m e d iu lu i a n v e lo p e le p e n tru v ara tre b u ie re m o n ta te la tim p c ^ c i in m o d n o rm a l zg o m o te le s u n t m a i re d u s e . La tunctionarea cu lanturi pentru zapada trebuie scoase a paratorile de roata 5 ! inelele de tragere ajantelor. deterioreaza anvelopele si se distrug repede. De aceea. VERIFICARI §1 COMPLETARI — 51 . La circulatia pe suprafete fSra zapada lan tu file trebuie scoase. din m otive de siguranta. in caietui 3.481 • A nvelopele pentru iarna nu se iasa montate inutil mulSa vreme. L a n tu rlie p e n tru z a p a d a s u n t p erm is e sa fie m o n ta te . In Germania. • in locul anvelopelor pentru Iarna pot fi utilizate si anvelope pentru toate anotimpurite.S FA TU R I SI INTRETINEPE A te n tie l V i t e z a m a x im a a d m is ib ila a a n v e l o p e lo r p e n t r u ia r n a nu tre b u ie d e p a $ ita in n ic i un c a z .3.la a u to v e h ic u l e le c u t r a c t i u n e In t e g r a la n u m a l la ro tile d in fa ta . caci pe drumuri fara gheata ?i zapada calitatea mersului este mai buna cu anvelope pentru vara. re s p e c ta ti in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i la n tu rilo r p e n tr u z a p a d a d in in s tru c tiu n tle de m o n ta re a le fa b ric a n tu lu i d e la n tu ri. L a n tu r i p e n tr u z a p a d a A te n tie ! P e n tru s ig u ra n ta d vs . la autovehiculele care pot depa$i aceste viteze se aplica un autocolant corespunzator In campul vizual al conducatorului. u zu ra a n v e lo p e lo r m a i m ic a $ i c o n s u m u l d e c a rb u ra n t m a i s c ^ zu t. Autocolantele se gasesc la dealerii Volkswagen. pentru care le gasiji la deaterii Volkswagen. prevazute cu capace. „lndicatii generate referitoare ia datele tehnice" gasiti masurile anvelo­ pelor la care se utilizeaza lanturi pentru zapada. • in cazul unei pene de cauduc. in Germ ania viteza maxima adm isa cu lanturi este 50 km/h. Atenfie la prescrierile modificate In alte tari. Suruburile rotii trebuie totu$l.

Desigur ca §i monajul se poate executa tot de c§tre ace§tia. organizatia Volkswagen este deosebit de competenta pentru a raspurde dorinelor dumneavoasfra. trebuie aibd simbolul CE'i. • Suplimentar consumatorii electrici din domeniul casnic de birou. claxoane sau ventilatoare care nu servesc nem ijlocit la controlul autovehicululul. Trebuie sd rn te le g e ti cS d e a le ru l /olkswagen nu acord^ garantie pentru defectele apSrute in urma efectuarii unor ucrdn' necorespunzatoare la montarea de }iese §i accesorii de catre alte persoane leautorizate. de exemplu cutii frigorifice. trebuie sa se respecte urma:oarele indicatii: • in a in te de cumpararea accesoriilor §i ^ieseior de schimb. e = simbol de aprobate drn partea Europens C E = declaralla de confarm ilate a tabncantiriui din Comunitalea Europeans C am u nildt" i2 iN m E JIN E R E § / INLOCUIRE . trebuie jfe c tu a td 0 c o n s ilie re cu un d e a le r /olkswagen. Oacd auto^ehiculul este dotat ulterior cu echipaTiente supiimentare sau se executa modiIcSri tehnice. nu trebuie 3a se faca modificari necugetale fata de starea de livrare din fabricatie. m o d ific a r i in lo c u ir e a c o m p o n e n te lo r • Aparatele montate ulterior. precum in a in te a sfectuarii m odificSriior tehnice.SFATURI S I iNTR ETINER E A c c e s o rii. se mentine sigu ra n ^ In circulafie m fu n c tio n a re §i m o d lfic a h le sunt permise. L u a ti in c o n s id e ra re n e a p a ra t d e a v e r t i s m e n t e l e d e la p a g in a urmatoare. care Influenteazd nemijlocit controlul conducdtorulul asupra autovehicululul. □ealerii Volkswagen executa prln speciali§ti aceste lucrdri sau tn cazuri speciale vd Tndreapta cdtre un atelier de specialitate. • Accesoriiie’ ’ aprobate de Volkswagen §[ }iesefe originale Volkswagen se gasesc la iealerii Volkswagen. » Va recomandam ca iucrarlle la autoveitculul dumneavoastra sa se efectueze la jn dealer Volkswagen cu piese §i accesorii iriginale Volkswagen. oferindu-va astfel un tnait grad de siguranta acttvS pasivd. Printr-o stransa colaborare cu iai. respectati directivele noastre. Pentru ca aceste lucruri sa se mentina. Autovehiculul dumneavoastrS este construit conform ce lo r mai noi tehnici de siguranfa. Astfel nu se ajunge la avarlerea autovehlculului. • Dacd tre b u ie e fe c tu a te m o d ific a ri tehnice. ca de exemplu instala^ia de reglare a vitezei sau sistemele reglate electronic de amortizare trebuie sS aiba o liters §i sd fie aprobate pentru acest autovehicul.

c a d e e x e m p u i sup o rtu riie d e te le fo n s a u d e p ahare nu tre b u ie m o n ta te n ic io d a ta p e c a p a c e ie „A irb ag ” s au in zo n a lo r d e a c tio n a re . e x is ta p e ric o l de ra n ire! • in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rito r la m o to r s a u fn c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. o b s e rv a ti $• re s p e c t a t i to a te a v e rtis m e n te le de la p a g in a 2 9. In c a zu l unui a c ­ c id e n t c u d e c la n s a r e a A irb a g * u lu i. P e n tr u a c e s te a c c e s o rii $i a c e s te p ie s e s*au s ta b illt f ia b il it a t e a . JNTRETINERE ? / JNLOCUIRE 53 . s ig u ra n ta $i a d a p ta re a p e n tru a u to v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra . \ nu o le r i In toate piet^le da export. • in c iu d a s u p ra ve g h erii p ie te i nu p u te m a p r e c ia $ i n ic i g a r a n ta c a lita te a $1 c o m p a tib iiita te a cu m a s in a d u m n e a v o a s tra a a lto r p ro d u s e .SFATU R I $1 JNTRETINERE A te n tie ! • in in te r e s u l d u m n e a v o a s tra p ro p riu v a re c o m a n d a m sa u tili* n u m a i a c c e s o rii V o lk s w a * g e n ” a p ro b a te p e n tru a u to v e h ic u tu l d u m n e a v o a s tr a s i p ie s e o r ig in a le V o lk s w a g e n . c h ia r d a c a a c e s te a s u n t a c h iz it io n a t e $i a p r o b a te p rin firm e re c u n o s c u te o fic ia l. • A c c e s o riiie .

p o t fi a v a r ia te im p o rta n te cial pentru fiecare tip de autovehlcul Tn c o m p o n e n te e le c tro n ic e .radiourl o rlg ln a le ” din P rogram ul’ ’ de tente sunt prevSzute pentru aparate radio accesorli onglnale Volkswagen lucreaza originale Volkswagen’ ’ incepSnd cu mode. lul pentru anul 1999. fabrlcatie trebuie respectate urmatoarele Ace^tia detin Informatii asupra detaliilor indicatii: tehnice ale autovehiculului. • Aparatele radio cu atte tipuri de conectare • Radiourile din programul de accesorii trebuie conectate cu cabluri adaptori care originals Volkswagen'’ corespund aparatelor montate !n fabric^ garanteaza mon­ se gasesc la dealerit Volkswagen. s u p r a s o lic it a t s a u s e p ro d u c • §1 difuzorul. p o a te d u c e la a v a rii. se p o a te a ju n g e la c o m a n d a e ro n a ta a m o to ru lu i. Aceste piese sunt proiectate spe­ in plu s. In folosul acestor aparate vine §i tehnica A te n tie ! de ultim a ora | l d eslgnul sp e c ia l.SFATURI S I INTHETINERE M o n t a r e a a p a r a t u lu i ra d io La montarea ulterioara a unui aparat radio • Se recomandS ca montarea unei instalatii dar§i la inlocuirea unui aparat existent din radio sS se faca la un dealeV Volkswagen. C h ia r si c o n e c ta r e a s e m n a lu lu i de v ite z a la a p a r a te le ra d io c u adap> t a r e a u to m a ta a vo lu m u lu i a a lto r fa b ric a n ti. elementeie de montare. dispune de • in autovehicul. locurile de cuplare* exis. cutie i d e v ite z e a u to m a te . D ac a d e e x e m p lu e s te a v a ria t sem n a lu l d e v ite z a . service de schimb la care. s c u rtc ir c u ite . e tc . tarea fdra probleme.conform d lreclive lo r de dezvoltare ale fabricii. In Nu t a ia t i fn n ic i un c a z c a b lu l de Germania existd pentru acesle radiouri c o n e c ta re s i nu fl la s a ti n e iz o la t. se in flu e n te a z a fu n c tio n a re a tor. A B S . re s p e c tiv pante.p e ric o l d e in cen * antenele §1 elements de deparazitare tre­ diu! buie utilizate din programuP’ de accesorii originale. 54 • INTREJINERE §1 In LOCUIRE . poate schimba cu un aparat nou cu garanin c a z c o n tra r. ' I nu se ofera in loate piefele de export. c a b lu l p o a te fi ^ie | i pret mai mic. chiar dupa ani D a c a e n e c e s a r s e u tiliz e a z a ade zile. un aparat ce necesltd reparatii se d a p to ru l.

in d ic a tie V a ru g a m sa r e s p e c ta ti n e a p a ra t in s tru c tiu n ile d e u tiliz a re a le te le fo n u lu i m o b il si a le a p a ra te lo r de tra n s m is ie ! D a c i dorlfj sa utiliza(i telefoane mobile sau aparate de transm isie cu o putere de emisie mai mare de 10 W. Volkswagen permite instalarea in autovehiculul dumneavoastra a telefoanelor mobile §i a aparatelor de transmisie cu antena exterioara instalata de speciali§ti avdnd o putere maxima de emisie de 10 W.a n te n a e x te rio a ra e s te in s ta la ta d e fe c tu o s . L a fu n c fio n a re a te le fo a n e lo r m o ­ b ile s au a a p a ra te lo r d e tra n s m is ie p o t a p a re p e rtu rb a ri in fu n c tio n a re la c o m p o n e n te le e le c tr o n ic e a te a u t o v e h ic u lu lu i in u r m a t o a r e le c a zu ri: . Acesta define informatii privind posibilitatile tehnice de dotare cu telefoane mobile §i apa­ rate de transmisie.SFATU R I S I INTRETINERE T e le f o n m o b il s i a p a r a t e d e e m is ie . sfatuiti-va nea­ parat cu dealerul Volkswagen.nu e x is ta o a n te n a e x te rio a ra . in in ie rio ru l a u to v e h ic u lu lu i.v a t o a t a a t e n f ia in p rim u l ra n d a s u p ra c o n d u d e rii a u to a u to v e h ic u lu lu ll N u m o n ta ti n ic io d a ta s u p o rtu i te le fo n u lu l p e c a p a c e le a irb ag * u rilo r s au in zo n a lo r d e a c tiu n e .p u te r e a d e e m is ie e s t e p a s te 10 W D e a c e e a nu p u te ti fo lo s i te le fo a n e m o b ile s au a p a r a te d e tra n s m is ie fa ra a n te n a . A te n fie ! V a ru g a m in d r e p t a t i. in c a z u l unui a c c id e n t e x is ta un m a re p e ric o l d e ra n ire ! [NTREflNERE §1 iNLOCUIRE 55 .r e c e p t ie Montarea telefoanelor mobile §i a aparatelor de emisie-receptie trebuie reallzata la un atelier speclalizat. re s p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ta la ta g re s it. A te n fie ! T e le fo a n e le m o b ile s au a p a ra te le d e tra n s m is ie fo lo s ite Tn in te rio ru l a u to v e h ic u lu lu i fa ra . de exemplu la dealenil dumneavoastra Volkswagen. re s ­ p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ­ t a la t a g re s it p o t p e r ic lita sana> t a t e a d in c a u z a cam pM lui e le c ­ tro m a g n e tic rid ic a t! D istanta optim a de captare se atlnge numai cu o antenS exterioard.

re p re z in ta un ris e m a r it . cuiele) nu trebuie scoase din pneu.un furtun de presiune .SFATURI S I IN TR ETIN ER E S e tu I p e n tr u r e p a r a r e a p e n e lo r * Pentru locul de amplasare a setului vezi la ie tu i 3.p e ric o l d e a c c id e n t! N u v a c o n tin u a ti d e p la s a re a s o lic it a t i a s is te n ta d e specia> lita te ! SetuI pentru repararea penelor se poate utiliza pana la -20°C. 4 mm diametru) in special tn banda de ruiare a pneului pot fi reparale cu ajutorul setului. S e tiil c o n fin e : .r e s p e c ta ti p re v e d e rile le g a ie .un eiectro?1ec3r . d e te r io r a r iie p ro d u s e d e d e p la s a r e a c u un p n eu c a re nu a r e p re s iu n e a ne> c e s a ra s a u d e fe c tiu n ile a p a ru te pe m a rg in e a ja n te i. Atentie la data expirarii. D a c a e s te n e c e s a r a p r in d e t i a v a r i i l e s i a s e z a ti triu n g h iu l re fle c to riz a n t . La depa^irea datei de expirare setuI trebuie rnlocuit >6 SITUAJII .j n recipient cu substanja de vulcanlzare .un compresor si . Intepaturile de dimensiuni mici (cca.1. Unele m odele nu sunt precu acest set. Corpurile strSine (de exemplu $uruburiie.un indicator de presiune (cu surub de golire) Atentie! T a i e t u r iie $ i in t e p a t u r il e m a i m a ri d e 4 m m . U tiliz a re a A te n tie ! In c a z u l u n e i p e n e d e c a u c iu c s c o a te fi a u to v e h ic u lu l c a t m a i in a fa r a c a ro s a b ilu lu i.

a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia liz a t • Daca presiunea este p e s te 1 .5 bar. A te n tie ! S u b s ta n ta d e v u lc a n iz a r e nu tr e b u ie s a in t r e in c o n t a c t cu o c h ii s a u p ie le a .SFATU R I S I iNTR ETINER E in c a z u i u n e i p e n e d e c a u c iu c la> s a ti m o torul s a m e a rg a $i p ro c e d a ti a s tfe l: • Desprindefi aulocolantui „max. S IT U A fll 57 . Atentie ca §urubul de gollre at indicatorului de presiune sa fie rotit! l_asati compresorul safunctioneze intre 515 minute.a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia tiz a t. 8 0 k m /h (SO m p h ) tim p d e 1 0 m in. Pneui se va vulcaniza In timpul deplasari. • Porniti compresorul.p e r ic o l d e a c c id e n ta re ! N u tin e ti s u b s ta n ta la Tndem ana c o p iiio r! • Daca in interval de 5-15 minute presiunea nu creste la 2. • Daca aceasta este sub 1 . Pentru aceasta montaji compresorul $i furtunul de presiune dupa cum am descris mai sus.5 -3 . Procuraji cSt mai repede 0 noua substanta de vulcanizare.5 bar. nu c o n tin u a ti p ro c e d u ra .8 bar. • Scoateti capacu! ventilatorului rotii defecle m§uriJbati furtunul de presiune. nu c o n tin u a ti d e p la s a re a . • Dupa 10 minute de deplasare verificati p re siu n ea din pneuI reparat. d e p la s a ti*v a c u m a x . Din cauza su bsta ntet de vu lca niza re . Apoi cititi presiunea. Porniti §i o priti com presorul.8 b a r.5 bar. 80 km/h (50 mph) de pe setui de reparare §i lipiti-l pe tablaul de bord !n campul vizual al conducatoailui. 8 0 km /h (5 0 m ph) p a n a la u rm a to ru l service. • Scoateti bricheta §i introduceti electro$tecarul Tn locul brichetei. D aca s-au fo rm a t 2 . Aici inlocuiti roata. corectati-o (vezi tabelui presiunilor de pe clapeta rezervorului de com bustibil) 51 continuati deplasarea c u m a x . o p riti compresorul dupa 5 min. comportamentui autovehiculului se poate modifica. • DacS in interval de 5-15 m inute presiunea nu creste la cel putin 2.

• T o a te p e rs o a n e le d in a u to v e ­ h ic u i c o tre b u ie sa c o b o a re $i sa a ^ te p te in tr-u n lo c f e r it. se por> n e $ te in s ta la tia de a v e rtiz a re si s e p o z it io n e a z a tr iu n g h iu l d e a v e rtiz a re . m a in te a s c h im b a rii ro tiij re m o r­ c a tre b u ie s e p a ra ta d e a u to v e ­ h ic u i. a c e s t a t r e b u ie s p rijin it p e s u p o rfi s p e c ia li. A u to v eh ic u lu l p o a te a lu n e c a de p e c ric .Tmsa de scule". a u to v e h ic u lu l se s c o a te c a t m a i dep ar* t e in a fa ra p a rtii c a ro s a b iie a dru> m u lu l. D a c a e n e c e s a r.p e ric o l d e a c c id e n ta re ! • N u p o rn iti m o to ru l c a n d a u to v eh tcu lu i e s te rid ic a t p e c r ic p e ric o l.SFATURI SI IN TR ETIN ER E S c h im b a re a ro tii A te n tie ! • U tiliz a ti n u m a i c ric u ri om oiog a te p en tru tip u l d u m n ea vo a stra d e a u to v e h ic u i. 58 SITUAJll . • Tn func^ie de tipul rotii. MSnerul de sarma se agata intrunul din spafiiie exterioare ale aparatorii rotii. • La o p a n a d e c a u c iu c . de a c c id e n t.1 . ContinutuI trusei de scule este prazentat Tn caietui 3. • La fu n c tio n a re a c u re m o rc a . nu pe c a ro s a b il.A p a ra to a re a ro tii se sco a te cu ajutorul cheii de roata §i a mdnerului de sarma. r e s p e c tiv se s e le c te a z a p o z itia „P” si ro a ta d in p a rte a o p u sa se b lo c h e a z a c u o p ia tr a s au c e v a a s e m a n a to r. • C an d s un t n e c e s a re lu c ra ri sub a u t o v e h i c u i . • Se tra g e fra n a d e s ta tio n a re . Indepartafi unul din capacele urmatoare: . • Trusa de scule | i roata de rezervS se scot din portbagaj. Executati schimbarea rofii pe o su> prafata c a t mai orizontala posibil. • N u u tiliz a ti a lte c ric u ri.s e re s p e c ta p re ve d e r ile le g a le . Tmpingeti cheia de roata prin mSnemlul de sarma | i Irageti de aparatoare vezi desenul.

SFATU R I SI INTRETINERE V . mane. ■4.C a p a c u l c e n tra l se trage cu ml de sarmS.v e z i imaginea. SITUATil .C a p a c e le ^uruburilor de roata se sc ..

D a c a te r e n u l e s t e tu n e c o s (de e x e m p lu ) tre b u ie fo lo s it un su­ p o rt p e c a r e sa nu a iu n e c e (de e x e m p lu p re $ d e c a u c iu c ). In d ic a tie (n u m a i P a s a t) Punctele de fixare a cricului (fa(d) sunt acoperite de o dapetd care trebuie deschisa spre in fa(a.P e ric o l de a c c id e n t! I desfacerea surubului de roala tip antirt* . Capetele cheil se >ucd la 0 distant^ cat mai mare. D a c a e n e c e s a r. . ac3 §uniburile nu se desfac. se poate >§sa cu atentie cu un picior pe capStuI leil de roatS. . A te n tie ! D a c a c r i c u l n u s e a $ e a z a in p u n c te le in d ic a te .entie la pozifia dumneavoastra. uti« liz a ti un s u p o rt s ta b il c u sup rafa ta m a re . D e a c e e a p la s a ti c r ic u l p e un te re n s ta b il. e x is ta p e ric o l de a c c id e n ta re . La unele autovehicule aceste locuri sunt marcate. fn a fa r a d e a c e a s ta . a u to w e h icu lu l a r p o a te s a a lu n e c e d e p e c ric . e s te p o s ib ii c a m a s in a s a f ie a v a r ia t a . sprijinltiI de autovehicul.atentie la indicafia de la pagina 64. a te n tie ! La ja n te le c u in e l e x te rio r insuruj a t . s u ru b u rile c u d in ti m u ltip li iu tre b u ie in n ic i un c a z d es fa : u te . se ipinge pSna se opre^te in ^urubul rotii ! rote^te cStre stanga.SFATURI S I IN TR ETIN EH E Cheia de roata. D a c a c ric u l a fo s t a m p ia s a t pe un te r e n m o a le . J a n ta a r p u te a d e v e n i n ee :ansa .Figura ilustreazS pozifiile (vezi sagetlle) unde trebuie a§ezat cricul. conform desenului. jruburile se desfac cam cu o rotate. SITUAJII . • Puncte de fixare a cricului.

SITUATII 61 .SFATU R I SI JNTRETINERE • Se fixeaza cricul la aulovehicul: . In d ic a t ie (n u m a i G o lf C a b r io le t) A te n tie ! La G o lf C a b rio le t c ric u l s e f ix e a ­ za in p a r te a d in f a ta ia n g a g arn itu r a A a lo n je ro n u lu i in fe rio r v e zi fig u ra . A te n tie ! G h e a ra c r ic u lu i tr e b u ie sa cup rin d a p a r te a v e r tie a la a lo n jero n u lui in fe rio r p e n tru c a la rid ic a re a a u to v e h ic u lu lu i c ric u l sa nu a lu n e c e • v e zi fig u ra . Autovehiculul se ridica pana c3nd roata se desprlnde de sal. .PicionjI cricului trebuie sa stea sigur pe teren cu toata suprafafa lui.!ndrepta}i cricul §i simultan rSsuc^i Tn sus gheara cricului pSna cand gheara ajunge pe punte.

Ianga cric. • In^urubati ^tiftul din trusa de scule in orificiul creat. • Desurubati celelalte ^uruburi de roata §i scoateti roata. P e n tru a se e v ita ru g ln lre a .nu le g re s a ti s au u n g eti! L a c e le la lt e m o d e le • Autovehiculul se ridic3 pSna ce roata se desprinde aproximativ cu 1 cm de sol. • D esurubati $tiftul $i prindeti ^urubul ramas. hartie). S tiftu I ra m a n e fix a t. • Luati surubelnita si insurubati suruburile de roata. • ^uruburile de roatd (dupa slabire) se scot cu ajutorul mdnerului special al surubelnitei (vezi desenul). • Cu ajiitorul manerulLii surubelnitei de^unibafi §urubul de roata din extrema superioara a$ezati-l pe o suprafata curata (de exemplu hartle. laveta) ianga cric. • Se fixeaza roata de rezerv§ §i toate ^uruburile de roata cu ajutorul manerulul special al ^unjbelnitel. prosop.SFATU R I SI iN TR E TIN E R E / \ i S t if tu I d e m o n ta j (P a s s a t) • Ridicati autovehiculul pana cand roata se afla la o inaltime de un cm fata de sol. $ u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si usor d e Tnsurubat . se a ? e a zi ps un suport curat (capace de roata. Se scoate roata. $ u ru b u rile tre b u ie sa fie c u r a te si u so r d e in s u ru b a t .fn n ic i un c a z unse! 62 SITUATII . ro a ta s e p o a te g re s a in zo n a b u tu c u lu l. • Introduceti roata de rezerva peste §tift.

vezi figura.vezI sageata. P a n a a t u n c i s e c ir c u la p r e c a u t de rezervS f l se flxeaza. IM om entui d e s tra n g e re e s te de 1 2 0 N m . dispoziliv de remorcare*”. se re s p e c ta n e a p a ra t in d ic a tiiie c o r e s p u n z a to a r e d e la p a g in a 49. . La autovehiculele cu jante din metal u§or D a c a . 1 1 0 N m p e n t r u G o lf • La autovehiculele cu roata normala de C a b rio le t. a c e s te a ajunga in spatlul din janta . complet intreaga circunrferinta a aparatorii. ia s c h im b a re a ro tiii s>a cons* c a p a c u l c e n tra i poate fl prevazut cu un t a t a t c a s u ru b u rile s u n t c o ro d a te pinten . A te n tie ! D a c a a u to v e h ic u lu l tr e b u ie u lte ­ rio r e c h ip a t c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e le d in fa b r ic a tie . tre b u ie Tnlocuite in a in te a v e rific a rii • Roata schlmbatd se pune in suportui rotll m o m e n tu lu i d e s tra n g e re .a montajul c a p a c u lu i ro tii trebuie mai intai sa presa^i ventilul apoi sa intrcxjuceti c u o c h e ie d in a m o m e tr ic a .1 „Scule. • D u pa s c h im b a re a ro tii se re sp e ct a u rm a to a re ie : .SFATU H I SI INTRETINERE In d ic a t ii ia s c liim b a r e a r o fii • M^neoil cu cap hexagonal din jurubelnlta u ^u re a zd s c o a te re a m an ua la a ^uruburilor rotii. Aten^ie ca pinlenul sS s i s e T n s u ru b e a za g re u . n u m a i c u v ite z a m ic a . Aten(ie la Indlcatllte din caletui 3.s e v e rific a im e d ia t p re s iu n e a din p n eu i ro tii m o n ta te . rezervg se a§eazd iarS^i capacele. • Roata defects trebuie reparatS cat mai repede posibil. • M arina se Ia s i in jos §uruburile rotii se Strang in caice cu cheia.m o m e n tu i d e s tra n g e re a l suru* b u riio r s e v e rific a c a t m a i u rg en t L. roata de rezervS. N u u tiiiz a ti in n ic i un c a z surub ein ita c u c ap h e x a g o n a l p e n tru scoa* te r e a s au s tra n g e re a surub u riio r de ro a ta . SITUAJII 63 . Lama trebuie scoasa in afara.

aceasta trebuie s3 Suruburile de roata . aderentei. p§nS se opre§te. • DupS schimtiarea rotii. n aceste condltil. se monteazS impinge panS la oprire pe adaptorul 2 . .§urub de roata . strans. zgomotulur $t frecarii. in urma jn e i pene la anvelopa.antifurt se mal pSstreaza caracteristicile optime Drivitor la acvaplanare. 2 . N u m a i p e b a za n u m a ru lu i d e c o d p u te ti p ro c u ra a d a p to ru l d e Tnlocu* ire d e ia d e a le rii V o lk s w a g e n .adaptorul pentru §urubul de roata anti­ furt (adaptomi se gase^te in trusa de recomandSm s3 aveti fn vedere acest scule) ucru Tn special cSnd carosabilul este umed ^1 sS adapta^i viteza la conditiile traflcului. D e s fa c e re a s au s tra n g e re a s uru b u lu i d e ro a ta =*entru a se putea exploata avantajele 3rinciplului anvelopei cu sens fix de rotafie • Mai intai se Impinge adaptorul 2.SFATUHI S I iN TR E TIN E R E In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e le cu s e n e fix d e ro ta tie La anvelopele cu sens fix de rotatie (se recunosc dupd sd ge tile de pe flancul anvelopei.a n tifu rt* 36 faca numai temporar. ^urubul de roata poate fl acum scos sau in fo r m directiei prescrise. In acest caz nu 1 . sdgeti care in d ic t sensul de rotatie) trebuie respectat neaparat sensul de ro(atie.intotdeauna in autovehlcul. N um ar de cod Pe partea frontala a adaptorului este aplicat numSrul de cod al siguranfei §urubului de roata.rebuie tnlocuita cat mai repede posibil. 5e asigurS astfel calltatea optima a circuatiei Tn privinja acvapianarii. in caz ca roata de rezerva trebuie montata in sens contrar sensulul de mere. 34 SITUAJll . zgomot §i frecare. Va recom andam s3 pSstrati adaptorul pentru §urubul rofii ?nlr-un loc cunoscut cel mai bine in trusa de scule . in §urubul 1 antifurt. scoateti adaptorul din lurubul pentru roatd. A c e s t n u m a r d e c o d tre b u ie sa vi-i n o ta ii $i sa>l p a s tra ti in s ig u ra n ta . anvelopele montate in • Chela de roata din trusa de scule se sens contrar sensul de mere.

trapa se poate inchide manual. • Rotiti m anivela Tn sensul a celor de ceasomic. pana se inchide plafonul.SFA TU R l SI IN TR ETIN ER E in c h id e r e a d e u rg e n ta a tra p e i/p la fo n u lu i g lis a n t* Cand instaJatia este defecta. • Scoateti capacui de plastic din partea din spate cu ajutoml unei $umbelnitei. • Asezati m anivela in suport §i puneti capacui. • Scoateti manivela din suportul din capac introduceti-o Tn otificlu pana ia limita (se depase^te lorla arcului). a SITUATII 65 .

.... de ex...... In capacul lampii Intehoare se gase^te o manivela.........vezi figura..... Toate geamurile electrice sunt prevazute cu 0 slguran^a automata care la suprasarcina (de ex........15 A g a lbe n ...... La unele modele.............. d e o a re c e p o t a p a re a a v a rii Tn a lt lo c a l ins> t a la t ie i e le c tr ic e ..........SFATURI 5 / IN TR EJIN ER E SFATU R I S I INTRETINERE In c h id e r e a d e u r g e n ta a p la fo n u lu i p lia n t* S ig u r a n te le Circuitele de curent separate sunt asigurate prin siguranfe fuzibile. 20 A ve rd e ........... • Pe baza tabelului de pe capacul cutie cu sigurante constata]! ce sigurant^ i apartine consumatorului cSzut....... a§ezatimontati capacul.....1 nUtilizare’ ...... In c h id e re a p la fo n u lu i • Luati manivela (1) din suport ?n$urubati-o (2) in orificiul (3) in sensul acelor de ceasomic..... • Rotrti manivela pana se inchide plafonul......... in a n u m ite ca* z u fi p u te fi p ro v o c a un in c e n d iu . A c tio n a r e a d e u r g e n ta Cand sistemul este defect plafonul pliant se poate inchide manual. Sigurantele se gasesc Tn tabloul de bore In spatele unui capac.............. 10 A alb astru .. La autovehiculele cu volanul pe dreaptj siguranfele se gasesc pe partea dreapta...... se mai gasesc stguranft In compartimentui motor....... Introducefi capacul cu suportul in fata $i apasati Tn partea din spate pana se fixeaza............. • Lua^i contactui §i deconectati consuma tomi care a ars siguranta........ pe baterie Aceste sigurante se Inlocuiesc numai U Service-ui Volkswagen.. • Tragefi Tn Jos (sageata 2) si scoateti capacul spre spate............. S c o a te re a c a p a c u lu i la m p ii • A pasati ca pa cul ca tiva mm in fata (sageata 1).................... Se recomanda sa aveti la indem ana in pemianenta cSteva siguran^e de rezerva...... In caz de inghet) se deconecteaza automat $i care dupa cSteva secunde se cupleaza din nou. S c h im b a r e a s ig u r a n te lo r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r tim e n tu i m o to ru lu i............. o b s e rv a ti si re sp e c* t a t i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 ....... D u p a in c h id e re a p lafo n u lu i: • De?urubati manivela din orificiu.... • Scoateti capacul . 0 In suport A te n tie ! in n ic i un c a z nu se re p a ra s ig u ­ ra n te le s au nu se in lo c u ie s c cu a lte le m a i p u te rn ic e .............. 5 A ro§ u . pe care le puteti procura de la dealerii Volkswagen..... • In capac sau Tn cutia sigurantelor s( gase§te fixat un cle§te din material plas tic* pentru extragerea sigurantelor.. C o d u i c u lo rilo r la s ig u ra n te maro deschis....vezi desenul de ma sus imagines de ansamblu din caietui 3... 30 A I o 4 66 ^ SITU A V I SITUAJII 6: ........

1 siguran^a poate deseorl mai multi conumatorl. A§ezali din nou capacul. ' inlocuiti siguran^a arsa .cu alta noua le aceea^i mdtime. In dreptui unei sigu3nte se vor gasi mai multe simboluri. em nificatia sem nelor im prim ate este lariflcatS Tn continuare: u te r Rabatere oglinda exterloarS incalzire scaun Claxon ^tergere §i spalare geamuri iO !Q 5f>\. A H !!! w Semnalizare avarie llumlnare bord Ventilator (suflant) Climatizare Incdlzire Incalzire parbriz Incdlzire lunetd incalzire oglinda exterioarS Reglare oglinda exterioara ■ozitia sig urantelor ozi^ia siguranfelor este Im prlmata pe apacul cutiei de slguran^e.se recunoa^te upa banda metalicd to p M . ventilatorul. instala^ia electrica trebuie erfficata cit mar curand posibil la un dealer 'olkswagen.SFATURI SI iN TR FTIN ER E ' Scoateti siguran^a respectiva. Jp Lumini Tntalnire (fazS scurtS) Lumini de drum (fazft lungS) Reglare lumini Lumlna parcare Faruri cea^S Lampa ceatS spate Lampa mers Inapol Semnalizare r=P i §tergere §1 spdlare luneta ^terg^tar geam spate Echipament curatare faruri Trapa M S IT U A fll . de exemplu TncSlzirea. ' Daca se arde din nou o sigurantd proasat tnlouita. d lm azarea.

SFATU R I $1 iN TR ETIN ER E Ridicare geam Bricheta FereastrS de ventilate Echipameni inchidere Telefon. CD Changer SITUAJll 69 . Telematik i a Telefon mobil Sistem de reglare a vitezei Sistem de navigajie LSmpi interioare Lampa de citit Pompa combustibil Priza pentru remorca EQ Citi^i cartea tehnica Tablou electric central Aprindere ca e m o -1 ^ Electronica motor ABS ESP lluminare schlm bitor Imobillzator lluminare numSr IncSlzire duze sp3iare geamuii Instrument bord (Combi) IncHidere centralizatd Radio CD Player.

• Poate fi utilizat numai cablui pentru ajirtor !a start cu o grosime suficientS. Prin a c e s te fisu ri p o a te c u rg e a c id u l b a te rie i.u. • Se folose^te numai cabiu cu cie^tl izolati A te n tie ! N u in e a rc a ti n ic io d a ta o b a te rie tn g h e fa ta . de la bateria unui alt autovehicul. • Aten(ie ca polii conectati sa aibS contact metalic suficient. C u lo a re a c a b lu lu i d e a ju to r (a p o rn ire: Cablui plus: in majoritatea cazurllor ro. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e r tis in e n te le de la p a g in a 2 9 . • Bateria descarcata trebuie conectata cu grijS la reteaua de bord. C a p a cita te a (Ah) bateriei ce furnizeaza curent nu trebuie sa fie m u lt su b c a p a c ita te a b a te rie i descarcate.vezi imaginea. • Ambele baterii trebuie sa aibS tensiunea n o m in a l^ de 12 V.vezi imaginea. • intre autovehicule nu trebuie sa existe contact.P e ric o t d e e x p lo zie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re a b a te rie i e x is ta p e r ic o iu l r a n irii c u a c id s cu rs din b a te r ie . • Motorul autovehiculului care furnizeaza curent se lasa sa functioneze. Se respecta datele fabricantului de cablu.este legat de caroserie . C ablui minus: in m ajoritatea cazurilor negru. c a re p o a te a v a ria a u to v e h ic u lu l. Este valabil Tn special pentru polii care se fixeazS la blocul motorului. maro sau albastru. 70 SITU A f i t . altfel s-ar putea produce curent la conectarea polului p(us. Trebuie respectafe urmatoarele indicatii: in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. in lo c u iti b a te ria in g h e ta ta sau dezg h e ta ta d e o a re c e c a rc a s a b a te rie i p o a te fi c r a p a ta . B a te ria d in s p a te Daca bateria se afla Tn spatele autove­ h ic u lu lu i conecta^i cabtui a u x ilia r la punctele din compartimentui motor: Polul plus * se gase§te sub o clapetS de plastic . Polul minus . B a te r ia tnghet a t a s e in lo c u ie s te o b lig a to riu .SFATU R I SI iN TR ETINER E A ju to r la p o r n ir e Daca m oto rul nu porne§te p e rtru ca bateria s-a descarcat se poate utiliza pentru pornire un c a b lu p e n tru a ju to r la p o rn ire.

3 . • F ifi a te n ti c a lu m in ile d e m e rs ss f ie d e c o n e c ta te .Pertcol d e s c u rtc irc u it! • C ab lu l d e a ju to r la p o rn ire se a $ e a z a tn a $ a fe l tn c a t sa n u poata fi p rin s de p ie s e le c e se ro tesc In c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. Atentie! • Cablul m inus (X) nu se c q necteaza la polul minus al bate­ riei descarcate. d e o a re c e la sepa ra re a c a b lu rilo r d e p o m ire b ec u rili p o t e x p lo d a s a u s e p o t a rd e dii c a u z a v a rfu rilo r de c u re n t. s tntrerupe procedeul de pomire dupS 1 secunde §i se repeta cam dupa o jumatat de minut. la urtele m odele trebuie deschis capacul suportului de sigurante*. cd t mat d ep arts posibil de bateria descarcatS A.p e ric o l d e ra n ire! • N u se t in Tn a p ro p ie re a b a te rie i s u rse d e fo e (s u rs e d e fo e desc h is e . 4. • N u va a p le c a ti d e a s u p ra b a te ­ rie i . • Daca motorul nu porne^te imediat. 1. • La autovehiculul care are bateria des carcata se va conecta ventilatorul §i Tnca zirea lunetei pentru prelungirea varfurilc de curent atunci cand se deconecteaz bateria.) . tlg a r i e t c . • c a n d m otorul func?ioneaza a m b el cabluri se scot exact in ordinea inversa. 2. Prin form area s ea n te ilo r s-ar putea aprinde gazul exploziv din baterie.SFATU R I S I iN TR ETINER E A = bateria descSrcata B = bateria fumizoare de curent Cablul de ajutor la pornire trebuie conectat neaparat in urmatoarea succesiune: Inainte s i puteti conecta cablul de ajutor pentru pornire la polul (+) al bateriei. S IT U A fll .p e r ic o l de e x p lo z ie ! • M otorul se porne^te dupa cum est descris la capitolul .Pomire motor'. Un capSt al cablului (+) la polul (+) al bateriei descSrcate A. Un c a p it al cablului (-) la polul (-) al bateriei fumizoare de curent B. Celalatt capat al cablului (+) la polul (-•-) al bateriei fumizoare de curent B. Celalalt capat al cablului minus (X) se conecteazd la o piesa metalicS fixata prin §urubla bloculmotorului sau chiarlablocul m otorului. In plus c a b lu l d e a ju to r la p o rn ire co> n e c ta t la polu l plus a l b a te rie i nu t r e b u ie s a v in a tn c o n t a c t c u p ie s e le a u to v e h ic u lu lu i con d u c a to a re d e e le c tr lc ita te . • C ab lu l m in u s nu tre b u ie c o n e c ­ t a t n ic io d a ta la p ie s e a le s is te m u lu i d e a lim e n ta r e c u carb u * ra n t sau la c o n d u c te te s istem u * lui de fra n a re i • P ie s e le n e iz o la te a le c le s tilo r nu tre b u ie sa se a tin g a .

• A m b ii co n d u ca to ri tre b u ie s§ aiba cuno^tinte despre specrficul remorcarii. conducatorul ma§inii care tracteaza trebuie sa ambreieze foarte u§or la demaraj. claxonul.v e zi p a g in a a n te rio a ra . la manevrarea volanului trebuie depus un efort mai bun. §tergStorul de apropierea strazilor consolidate exists parbriz §1 instalatia de spdlare a parbrizului pericolul ca elementele de fixare sa fie s§ func^ioneze. M a i s ig u ra e s te to tu $ i in aceste condi^ii se respecta instructiunile u tiliz a r e a u n e i b a re d e re m o rc a re ! corespunzStoare. fn caz ca motorul sta. ma§ina trebuie ridicata din fatS. pedala de franare trebuie apasata m ult mai putemic. Cei care nu au exersat nu trebuie nici sa remorcheze nici sa fie remorcati. • in a in te d e a s e p o rn i m o to ru l prin re m o rc a re . m a|ina poate fl remorcata numai cand ro^ile de antrenare sunt lidicate. La manevrele de remorcare In sem nalizare. s e u t iliz e a z a b a t e r ia u n u i a lt a u to * v e h ic u l c a a ju to r la p o rn ire . • FarS substance de lubrifiere (ulei) In cutia de viteze. • Deoarece la motorul oprit servodirectia nu functioneaza. De aceea se utilizeaza numai • La ambele autovehicule este pornita cablurl din fibre sintetice sau cabluri din instalatia de semnalizare de avertizare material elastic. d a c a e s t e p o s ib il. • Cablul de remorcare trebuie sa fie elas­ • Conducatorul ma$inii tractate trebuie sa tic pentnj ca ambele autovehicule sa fie fie atent ca respectivul cablu sa fie Tntins. functioneaza numai cand motorul este tn funcjiune. respectiv in cutia automats de vfteze. protejate.SFATU R I S I iN TR E JIN E R E R e m o r c a r e /T r a c ta r e • La utilizarea unui cablu de remorcare. suprssoficitate §i avariate. Trebuie sa fi{i In permanents atenli ca sa • ContactuI trebuie s3 fie pus penlru ca nu apara for^e de tractiune nepermise §i volanul sa nu se bloctieze §i luminlle de nici focuri. Un cablu de remorcare sau o barS de re­ morcare pot fiaplicate numai urmStoarelor ineie de prindere: In d ic a t ii g e n e r a te 72 SITUAJII . • La remorcarea pe distante mai mari de 50 l<m. • Deoarece amlificatorul for^ei de franare • Trebuie respectate hotararile legale referitoare la remorcare.

Capacul se monteaza la ioc. In e le le d e re m o rc a re s e in$urubea> z a p a n a $ e o p re s c 91 s e s tra n g cu c h e ia d e ro a ta . se de§urubeaza Ineiul se a§eaza In trusa cu scule.vezi figura. In e le le de re m o rc a re tre b u ie p a s tr a te in to td e a u n a fn a u to v e h ic u l. mai TntSi trebuie indepartat capacul .SFATU R I SI INTRETINERE In e iu l d e re m o rc a re fro n ta l Pentru a se ajunge la ineiul de remorcare. S IT U A fll 73 . • Dupa utilizare.vezi figura. A u to v e h ic u ie c u in e ie d e re m o rc a re d e m o n ta b ile * ♦ Ineiul de rem orcare are file t stanga.

sa n u fie ta c ta t pentnj pornire. In spate la dreapta sub bara de protecbe se gasefte inelui de remorcare . • Se pune contactul. • Dacd am bele a u to ve h 'cu le sunt in mi^care.vezi figura. R e m o rc a re a Va recomandam ca autoveh'iculul dvs.o r pedafa de ambreiaj. se elibereaza u .SFATU R I SI IN TR ETIN ER E In e le le de re m o rc a re d in s p a te . O a c a to tu s i tre b u ie re m o rc a t vehi* c u lu l p e n tru a p o rn l.vezi pag. impotriva pomtrii prin remorcare stau mai multe argumente: • La remorcare exists un mare rise de ac­ cident ca de ex. ciocnirea Tntre autovehiculele care tracteaza. • De Tndata ce motorul a pomit se apasa ambreiajul §1 se selecteazd viteza evitSnd tam ponarea cu a uto veh iculu l ce face trac^iunea. • La a u to v e h ic u ie le c u m o to a re pe b e n z in a s e p o a t e c a o p a r te de c a r b u r a n t u i n e a r s s a a ju n g a in c a ta liz a to r s i a s tfe l a c e s ta s a se d e fe c te z e . nu e s te p o sib ila d in m o tiv e te h n ic e ! 74 SITUAJ1I . • R e m o rc a re a a u to v e h ic u le lo r cu c u tie d e v ite z e a u to m a ta . Trebuie pomit cu ajutorul cablurilor de pornire . 70. p e n tru p o rn ire . se apasa pedala ambreiaj §i se mentine apSsata. c o n d u c a to ru l m a ^ in ii re m o rc a te tre b u ie s a resp e c te in p lu s u rm a to a re le : • in a in te de remorcare se cupleaza pe viteza 2 sau 3.

G o lf/B o ra c u tr a c tiu n e in te g ra la La remorcarea autovehiculului cu un cablu sau o barS. cutia de viteze nu mai are suficienta lubrifiere. pompa de ulei de la cutia de viteze nu functioneazS. . CSnd nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn~ autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. Astfel in cutia automata de viteze rotile planetare ating o turatie atal de mare. Cand nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn* autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. motorul nu trebule sa fie pomit. • Seiectorul de viteze Tn pozitia „N".Cutie de viteza automata • Autovehiculul poate fi tractat cu o barE un cablu de remorcare. • Autovehiculul poate fi tractat cu punte fats sau spate ridicata. Passat cu tractiune integrala • La Iractare viteza nu (rebuie s3 deps §easca 50 km/h! • Dlstanta maxima pe care un autovehici poate ft tractat este de 50 km/h! . arborii de antrenare se rasucesc Inapoi. Tncat In scurt timp cutia de viteze va f! avariata. Daca motomi este oprit. Motiv: Daca m arina este ridicata din spate. SITU A ftl . • Daca remorcarea se face cu ma^ir^a de depanare. Respectati urmatoarele. deci la viteze mal marl §i distance mal man.Cutie de viteza mecanica • Autovehiculul poate fi tractat cu o bare un cablu de remorcare. autovehiculul poate fi remorcat numai cu rotile din fata ridicate. • Autovehiculul nu trebule tractat o j punte fatd/spate ridicatd. • Dlstanta maxima de remorcare este de 50 kml Motiv.SFATU R I S I INTRETINERE A u to v e h ic u le r e m o r c a t e L a r e m o r c a r e a a uto veh icule lo r c u c u t ie d e v it e z e a u t o m a ta trebule respectate Tn plus fa(3 de indica^iite de la pagina 72 §i urmatoarele puncte: • Selectorul pe pozilla „N" • Nu se remorcheaza cu o vltezS mal mare de 50 km/h.

A te n tie ! • N ic io d a ta nu s e la s a m o to ru l p o rn it c a n d a u to v e h ic u tu i e s te rid ic a t • p e ric o l d e a c c id e n t! • D a c a tre b u ie s a s e lu e re z e sub a u to v e h ic u l. ^ 76 SITUAJII . C ric u l d e a t e lie r Pentru a evlta deteriorarea suprafefei inferioare a podelei autovehiculului se utilizea-zS neapdrat un strat intermediar de cauciuc.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E R id ic a r e a a u t o v e h ic u lu lu i C ric u l d in t r u s a d e s c u le Ridicarea autovehiciilului cu cricul este descrlsa la paglna 61. p e a x a d in s p a te sau din fa ta . M a $ in a nu tre b u ie r id lc a ta In n ic i u n c a z pe b a ia d e u le i a m o to ru lu i. p e c u tia d e v ite z a . Spate P u n c te le d e f ix a r e p e n tr u e le v a t o r s i c r ic u l d e a t e l i e r A u t o v e h ic u lu l p o a t e f i r i d i c a t n u m a i d in p o z i t i i l e i n d i c a t e in d e s e n . E le v a t o r d e a u to m o b ile in a in te d e u rc a re p e un e le v a to r d e a u to m o b ile tr e b u ie s a s e a s ig u re 0 d is ta n ta s u fic ie n ta in tre compo> n e n te le p o z itio n a te in p a rte a d e jo s a a u to v e h ic u lu lu i si e le v a to r. a lt f e l p o t sa a p a r a a v a rii g ra v e ia a u to v e h ic u l. a ltfe l p o t a p a re a a v a rii g ra v e . a c e s ta tre b u ie asi> g u ra t p e d e d e s u b t c u e le m e n te d e re a z e m s p e c ia fe .

................................................................................ 41 ...........incSrcare...... 24 Cifra cetanica...........3 Asigurarea §uruburilor........ 3 ...........................................................utilizare pe timp de ta m a ...........p lalon......................32 Cricu!.......................................................24 Curalare uscata........... 55 Aprinderea carburantului................70 A n ie n a .......................55 A ntigel............econom ie...................................................26 Curatarea $i conservarea compartimentului m otorului............. 24 Curatarea tabloului de b o rd ...........13 Carburant RME Carburant fara p lu m b ......... 22.........................17 Acvapianare................. 24 Curatare la u d ....... 61..................inlocuire..2 B iodiesel.... 3 Chederele u s ilo r.14 -c o n s u m ......14 ...34 Ajutor la p o m ire ..................................70 Catalizatorul....................................... 2 ................................................... 67 Curatare sub presiune.........64 Asistenta la fran are .......................p a rb riz......... 2 Conservarea................................34 Aparate rad io ......................a d itivi.2 3........... 26 Curatarea elementelor de plastic............................................ 52 Acoperirea farurilor.................................................................................................................................................23 Conservarea cavitatilor... 24 ...............24 Consum u le i...................................calitate............ 43 Benzina ....44 ....................................................................................................................... 28 B B a te ria .................................47 Aditivul lichidului de ra c ire ...........................................2.............. 24 ........................................................................... 3 INDEX 77 .................................. 3 Cifra octanica.a d ltiv ..........47 Adancime p ro fil................................. 45 .......................21 Antena exterioarS.....c INDEX A A cce sorii......................................................................... 2............................................................. 6 c Cablu auxiliar.........................

............................................................ 4 I inchidere de urgenta ................................................36 Instalatii de spalare autom ate.50 intretinerea autovehiculului.......b o rd ....................... 26 .... 21 Instalatia de fra n a re ...................................17 Dezghetarea geamuiilor.........................18 Deplasarea econom ica..25 . 47 Iridicatii de deplasare. 24 Intretinerea vopseJei................ 73 Intervale de inspectie.......... 14 Echilibrarea ro tiio r.............................................................................29 Injectie d irecta........33 Instalatia de evacuare a gazelor.................................... 11 I Indicatori de uzura.........................................................................................fotile din metal u § o r..... 23 Intrejinerea caroseriei.................................... 26 G Gazele de esapam ent........................23 Diferential blocabil electronic........... 65 inlocuire la m p i...... 5 Fuel Stratified Injection (F S I)........... 20 ...................17 Inlocuirea ro tii... 4 Inele de rem orcare.......................INDEX D Depiasarea cu rem orca.......13 Instalatia de spalare a parbrizuiui....................................................47 Elevator...14 Deplasari in stra ira ta te ...............................plafon pliant.................. 66 ............ 33 Instervale schimb u le i....................centuri de siguranta............................ 76 F Franele...............................................................27 lntre{inerea plafonutui............. 39 ^ 'w E Economisirea energiei.............................................................................................. 12 Indicafii de siguranja................................... 22 Intretinerea p ie lii................plafon g lisant....... 14 78 INDEX . 8 Directia..........20 Intretinerea componentelor crom ate.................................

..............ulei m o to r........14 .............................51 Piafonut glisant .................33 .... 31 ..u le i.. 3c ............ 31 ....................................................................6*: P Pana........51 Lichidul de frSna...... ■Q ■Q INDEX 7‘ .............................................................................................39 LIchidul de racire......................21 Modificari te h n ic e .............................................................................b ate ria ..INDEX j J a n te le ....................................................................................lichid de frana............. ....intrejinere autovetiicul.......................42 Piese de schim b........ 2 ..... 25 J o ja ... 5S Motorui ............. 47 .........................................20 ......carburant$..........5€ Parcarea..........................................indicatii de siguranta.....................32 L Lamelele stergatoarelor de parbriz..............................................uiei v e c h i.....3S .......... 3^ Numar de c o d .......pneuri u z a te ................................... 3S ........35 ................deplasare ecologica.....1 3 ................lichid de rScire.......... 4£ ... 14 ...........................intervale schimb u le i.................instalatia de evacuare a gazelor ................ 34 N Nivelul lichidului de ra c ire ............................... 45 ............. 38 Lanturi pentru z a p a d a ......................................................preslune p ne uri..................................................Inchidere de urgenta..carburant fara P b ................intretinere.... 4 ' Perioade de stajionare..consumul de u le i................................... 2 .............spalare autovehicul......................2£ M Medial inconjurator evitarea zgomotelor si efiminarea gazelor polua nte ......p n e u ri.......................................... 40 ............................1i Perioade lungi de slahonare.nivelul u le iu iu i..........................................................34 L ubrifianti.......... 46 Jentile din metal u §or....48 ..................

.................10 S patarea............... .......................... 56 S igurantele.............................................50 ^neuri cu sens precizat de ro ta tie ........................................................................................................ 65 0^ INDEX ...............46 .......................... 76 Hodajul...................18 ’ rogram electronic de s ta b ilita te .........................................10 . 49 Surufauri antifurt......................... 12 ^0 {i. 18 Servodirectia.....tractiune integ ra l^......64 T Telefon a u to ..sens p re c iz a t.................................lanjuri pentru zapada................................................................................. 20 R ^ a d io .................................................................... 17 ^eglarea d u z e lo r.........................................................................54 ^educerea puterli m o to n jiu i..... 25 ^ jn c te de lixare c ric ...........7 Syncro ............. 37 ^e m o rca re a ....... 46 ...........................11 S e rvofr^na .................................................................................ro d a j...... 46 s Suruburi de roata.......................................................... 67 Sistem antiblocare (A B S )........... 7 SetuI pentru repararea penetor................................12 ^ riz e ....................p re s iu n e ............ 64 ................................... 20 Speciflca{ii uiei........remorcarea... 55 T ra cta re a ......................... 64 ^rimii 1500 k m ................................................................................................................................................s ta r e ..................INDEX ^ n e u r i........................................................75 Trapa/plafonul glisant.47 ^neuri penlur ia m a ..... 75 lid ic a re a a u to ve h icu lu lu i........... 31 Substanje de curatare................................................ 61 s Sarcina de sp rijin......................... 10 .......................9 ^fotectia podelei.............................. 46 ......................................... 74 Tractiune integrala......9 ^eglarea faru rilo r...............................................................

...............................................12 IN D E X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------....... 3 ...........................31 p n e u ri..................................carburant D iesel........20 gream uri.... 43 .............................. 34 ulal m o to r. 30 V iteze............. 23 lichid de racire.......tntretinere autovehtcul....................................... 50 dezghezate geam uri.............................................51 V Ventilatorul.................................31 Utilizarea pe timp de iama ...23 instalatia de spalare p a rb riz ........ 36 lanturi pentnj zapada........................................81 .....................................INDEX U U leiuri....................b a te rie .............................................................

................................... 26 HaiofVCapac portbagaj .....................31 Geamuri acfionate e le c tric ....................... 49 SCAUNE SI ARANJAMENT Scaune din fata ....... 68 Trusa de prim ajutor..........CUPRINS COCKPIT Imagine g en e ra l^.. 61 Sac bagaje. 95 Pomirea m o to n jiu i............................................... 99 Control distanla parcare PDC .....21 Dispozitiv Hands Free pentm telefoane mobile.................... 90 Fr§na de m S n a .............63 Suport b a g a je ...............43 Luminl interioare...................................60 Bancheta spate........... CAMP VIZUAL Comutatoare................................................................................................................................. 38 Indicatii referitoare la siguranta lucrarllor din camera m otorului............ 39 LUMINI................................. 58 Coloana volanului reglabila..... dispozitiv de remorcare................59 Spatlu de b a g a je ................................................ Pregatirea telsfonului ...67 Sertare (Torpedo)...........................................100 Control viteza de croazierS GRA .................23 Telecomanda ra d io ........22 DESCHIDERE / INCHIDERE C hei.............................................................. 56 Tteliere..................................................................................................... 77 Climatronic................................................... 63 Suport cutli de bauturS...................... 79 DEPLASAREA Cutia de viteze m anuaia.......50 incalzire scaun ....................... 93 Program electronic de stabilitate E S P ............. 59 Pedale............................30 Instalatie a n tifu rt................................. 94 Contact m o to r..................................... 73 Aer conditional ........................................36 Capola m otorului............................. 46 Oglinda retrovizoare.33 Trapa/plafon g lisa n t. i0 4 ............... 62 Spatii de depozitare ....70 INSTALATIE CLIMATIZARE incalzire ?i ventilare.........................24 Ugi.................. 86 Cutie automata de viteze Tn cinci trepte tip tro n ic ..... 66 Bricheta............. 85 Cutie automata de viteze in patnj tre p te ..............101 A lim entarea.......................... tnchidere centralizata........................ triunghi de avertizare............................................................... 40 Maneta semnalizare §i laza m a re .......................................... 47 Parasolar..................................................................................................13 Volan multffunctlonal........... Scrum iere............................................................................................................ 57 Brate de s c a u n . 69 Tnjsa de scule............................. 6 Lampi avertizare......................................... 65 P rize..... roata de rezerva .............. 97 Oprirea m otorului.........................................45 Lamelele stergStoarelor de partDriz ..........................44 I 5tergator de parbriz instalajie de spalare a parbrizului... 3 Instmmente de b o rd ..............................

U IIL I Z A H t a I COCKPIT .

.. 68 4 ... 17 .....Manual 2... 28 volanului... 104 Simbolurile de pe elementele de deservire corespund totu$i vehiculelor cu volanul pe 20 . pag.............40 26 • Rozeta pentru tncalzirea scaunului...Maneta pentru reglarea inaltimii a u § ilo r........................... pentru aer condifionat ..............Manerul u$tlor 24 . 42 ..Suport pentru p a h a re .... 38 2 .....Airbag conducator... ................ sistsm de navigatie.......1 29 ...... ....Tabloul de bord: 30 .. 99 Reglare faniri .... 75 din s ta n g a ................................. ................Tasta .Sigurante .esorii........Maneta schlmbator de viteze Lumini de c o n tro l...... De aceea aranjarea elemen^ ^ ^ 5 .......2 electrics a geam urilor.. 41 28 ..U T ILIZ A R E Poz..............Manets semnallzare $1 faza mare ...........Maneta deschidere torpedou ..Deblocarea capotei m o to n jiu i... 95 5 ...1 ordinea dispunerii elementelor poate varia.....ContactuI m o to r.... 31 stanga...94 10 ..... pentru incalzire/ventilatie .....Airbag conducator.....................blocare centralizata 23 .............. 48 25 ... 41 radio 14 . 85 11 ....................Duze de a e r ............ capliolut ....................Rozeta pentru incalzirea scaunului din dreapta... pag...... IB ..... telBloane mobile lespectlv aparate CD m onlat d ir fabrica au »l pentru acestea separal manuale de utlllzare..Claxon (functioneaza numai cu Selector {cutie automata contaciul motor pus) de viteze in patru trepte) ..Maneta frana de m a n a .. 21 ..Buton reglare oglinzi e xterloa re ..Telefoane mobile aparate de receptie'.............77 • Sunt posibile mai multe combinatii intre ^ ................Maneta stergatorului de parbriz si a (cutie automata instalafiei de spalare a parbrizuiui .......Sertar pentru mapa de b o rd ........Deblocarea capotei portbagajului.. COCKPIT — 5 ........Radio sau Sistem de navigatie cu lu n e te i...A3..... ....... poate 1i diferita la 16 ........... 19 ......................................56 7 ... 58 autovehiculele dvs. Manual 3................... 33 22 ...... 65 Instrum enle... 6 .........Mon(area aparateJor de radio'...........................Intrerupator lumini a v a rie . 90 Sistem multifunctional ........................ 66 9 ........ 1 ... 42 telor de comanda...................Irrtrenjpator pentru actionarea Vehiculele cu aparat de radio.................2 .................Manual 2...... pentru Climatronic .... 79 echipamente......Torpedou 13 ..Comenzi 34 .... m odrflciii $i pfese deschim b' $1 ..................86 12 .....Deblocare capac rezervor .........Scrumiera cu brichetS / p riz a .....intrerupator pentru Sistemul de Control vlteza de croaziera* ... 13 {cutie de viteze mecanica) ........ 45 de viteze In 5 tre p te ).. La montaxea ulte rio a ri a radio-ulul se vor re specta In d lcatiiie din m anualul 3 ...... 43 27 ... Poz.................intrempator pentru parasolar .. 41 de Stabiiitate....... a?a cum este aratata in im aginea genarala.. respecliv ......... 59 3 ... 73 electric......... 68 • La vehicule cu volanul pe dreapta................ 9 32 .. 101 Program Electronic 8 .....Comutator lu m ln i.intrerupator pentru incalzlrea 33 .....................lluminarea aparaturii de b o r d ... 6 31 .

U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E n a g in e g e n e r a la COCKPIT — 4 .

... Kilom etraj.... 8 7. T urom etru.... 7 5............. e COCKPIT ....... 2 ... Indicator combustibil .................. m inutele se vor modifica in mod continuu.o t r e a p t^ s u p e rio a r^ d e v ite z e d u c e la e c o n o m is ir e a c a rb u ra n tu lu i 9 1 r e d u c e z g o m o tu i in tu n c fio n a re ! Schimbarea treptei de viteza intr-una inferioara sa se facd Inainte ca motorul s§ functioneze negnifonn.... 6 2......... 8 cu indicarea intervalelor service ... Ceas ..... 1.. Prinlr-o scurta rotire a butonuiui se realizeaza m odificarea cu cate 0 ora....... T u r o m e tr u A c jl indicator al turometrului nu trebuie sS ajungSin nici un ca zln zon a ro$ieascalei........................... orele se vor modifica in mod continuu.. 87 1 ......................... Tachometru ..... • Prin fotirea pana se opre^te in sens c o n tr a r s e n s u lu l o ra r se regleaza orele. Indicatorul manetei selcetorului de viteze’ ................C e a s d ig ita l Pentru reglarea ceasului se utilizeaza butonul piasat la dreapta jos langa turometru....... 7 6............. Rotind §1 m entinand butonul.... Printr-o scurtS rotire se regleazS cu ceite un minut......................... Pag............ Rottnd $1 men|inand butonul......... PunctuI de Inceput al zone! ro$ii depinde de motor..... • Prin rotirea pdna se opre$te in sen su l o ra r se regleazS minutele.... 12 8................... 7 4...................... S c h i m b a r e a la t im p in t r ... 6 3.. Temperalura agentulul de ra c ire ....... Indicator multifunctional* cu afi§area intervalelor de service’ ..U T IL IZ A R E In s tr u m e n te d e b o rd Modul de plasare al instrumentelor depinde de modelul respectiv $i de motor.........

2.R ec e Se evita turatii marl si fnca nu se solicita putemic motorul! b . ca o functie de control. La punerea contactului motor se aprinde in plus lumina de a ^rtiz a re (c ) lim p de cateva secunds.In d ic a t o r u l d e c o m b u s tib il Functioneaza n jm a i cu contactui motor pus. n n n ifo iT A te n tie A c o rd a ti a te n tie n e a p a ra t a vertiz a rito r tie ia p s s -IS L am pi s u p lim e n ta re p la s a te in fa ta z o n e i d e a d m is ie a a e ru lu i in fa ta ra d ia to ru lu i de ra c ire fn ra u ta te s c e fe c tu i d e ra c ir e . temperatura lichidului racire este prea mare. a . La solicitarea puternica a motorulul $1 temperaturl marl exterioare indlcatorul se poate deplasa mutt spre dreapta. c . 18. completati lichidul de racire cu prima ocazie. se va controla imediat indicatia temperaturii agentului de rdcire. o p rifi m o to ru l si stabDiti cau2 a vezi pag. ( ^ ^ A t a t a tim p c a t lum ina d e a v e rtiz a re (c ) nu e s te a p rin s a . mai exista cam 8 litn combustibil. 621. L a te m p e ra tu ri e x te m e m art si so H c itare p u te rn ic a a m o to ru lu i a p a re p e ric o lu l supra* In c a lz irii m o to ru lu i! 4 . Daca Indlcatorul se afla la dreapta. CSnd acul indi­ cator ajunge in zona de rezerva (sageata) si se aprinde lampa de avertizare (d).N o rm al La deplasarea normala. R e ze rvo ru l de c o m b u s tib il are capacltatea de aprox. Indlcatorul trebuie sd se afle In zona mijlocie a scale!. . Daca indlcatorul se gase§te in zona nor­ mala.si mai departs” . 5 • V ite z o m e t r u l in perioada de rodaj trebuie respectate instructiunile din manualul 3. a c e s ta nu e s te un m o tiv d e in g rijo ra re . capitolul „Primli 1500 km .T e m p e r a tu r a lic h id u lu i d e r a c ir e Indicatia apare c&nd contactui motor e pus. ISnga ^ K o n a de Indicatie b.U T ILIZ A R E 3 ..L a m p a d e a v e rtiz a re Daca lampa clipeste in tlmpul mersulul. O p rifi v eh ic u lu l.

In d ic a to r in te r v a le .. Contorul de jos (contonjl pentru distan}e scurte) S6 aduce la 0 prln apasarea butonului de resetare de sub kilometraj. a COCKPIT .. Daca ind ica to ru ! n j se reprogrameaza..... Ultima pozitie a contorului de jos Indica distante de 100 m....5 secunde)..... Daca inspectia nu a fost executal de un dealer Volkswagen..... • DacS se schlmba tahometrul in urma unei reparatii..s e rv ic e Cand se ajunge la momentui executarii service apare clipind in contorul de jos {pentru d is ta n te s cu rte ) una din urmatoarele indicatii: • schimb u te i.. Prin apasarea butonului de resetare se poate alege Tntre diferitele lucrari.service OIL • inspectie s e rv ic e ..... anuntui: Service se $ferge dupa aproxim ativ 1 min. Dealerul Volkswagen ce executa lucrarea de senAce va reseta functia pentru intervalele de lucrSri de Service.......... lucrarile de service trebuie executate conform planului de sen/ice $1 nu conform indicatorulul.... datele se pastreaza. Pe display apare: ^service — " In d ic a tii • In orice caz.... indicatoru! intervalelor service trebuie programat din nou. • intre intervalele service aparute nu se reseteaza .. funcjia se va reseta dupa cum urmeaza.. service OEL respecliv. trebuie resetata numai lucrarea service dorita.. Acest lucru tre b u ie e x e c u ta t de un dea le r V o lksw a g en ....altfel apar indicatii eronate.... • Se apasa 5 i se fine apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte de sub tahometru. • Candsedeconecteazabateriaautovehiculului....service INSP Dupa pornirea motorului... in caz contrar termenul de prezentare la sen/ice ar putea fi gre^tit..U T ILIZA R E 6 • In d ic a to r k ilo m e tr a j/ k ilo m e tr a j d e c a la t o r ie Contorul de sus inregistreaza distanta totals parcursS. De asem enea aceasta se o btin e 5 i prin apasarea si m enjinerea butonului de resetare (mai mult de 0... cand contactuJ motor este luat. contorul de jos Indica distantele scurte.... • Butonul pentru minute folosit la reglarea ceasului digital se roteste spre dreapta ......

Contrar memorSrii de la calatorii individuale. Din acestea sunt calculate viteza medie §i consumul mediu de carburant. distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata. 9999 km distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata 999 litri.(memoria parcursului total) in partea dreapta sus a MFA. Oaca se deconecteaza bateria vehiculului. memoria nu se sterge daca se intrenjpe calatoria mai mult de 2 ore. Aceste date servesc la calcularea valorilor medii ale consumului §i vitezei realizate in timpul tuturor parcursurilor individuale.U T IL IZ A R E ' 7 • In d ic a t o r m u lt if u n c t io n a l* Indicatorul multifunctional (MFA) oferS urmatoarele informatii: • timpul parcurs • distanta parcursa • consum momentan de carburant • consum mediu de carburant • viteza medie • distanja ramasa • temperatura exterioara Prin apasarea scurta. 11). P e n tru s e le c ta re a tntre memorii. M e m o ria p a rc u rs u lu i to ta l (2) inregistreaza datele calatoriilor individuale de pana la 99 ore 9 min. Pe langa acestea vor fi afi$ate o serie de teste si simboluri s u p lim e n ta r e (vezi ■3ag. ambele memorii se $terg. COCKPIT . se pot selecta indicatiile cand contactul este pus. M e m o rie p e n tru un p a rc u rs indi* v id u a t ( 1 ) colecteaza urmatoarele date incepand cu punerea contactului motor pana la taierea contactului motor: timpul parcurs. Daca se depaseste una din cifrele de mai sus. apasSnd tasta A mai mult de 2 secunde. repetala a tastei B din maneta stergatorului de parbriz. se va indica prin afisarea cifrelor „1" sau „2" in ce domeniu va gasitt. memoria se $terge iar calculul se fealtzeaza din nou. apasati scurt tasta A cand contactul este pus. M e m o r lile Sistemul Bste dotat cu 2 memorii automate. 1 — (memon'e parcurs individual) 2 . La intreruperea calatoriei dupa mai mitlt de 2 ore memoria este $tearsa automat. S te rg e re a m e m o riilo r Ambele memorii pot fi $terse separat la punerea contactului motor.

U T ILIZ A R E A fis a re T e m p e ra tu ra e x te rfo a ra Domeniul de masurare se afla intre -40 “C pana la +50°C. O b s e rv a fie Cantitatea de carburant consumata nu este afi^ata. nu consumui momentan. Calculul consumului se face la intervale de 30 m. Memoria 2 afi^eaza consumui mediu de carburant al tuturor parcursurilor individuale . In timpul calatorlei valoarea indicata este actualizata la fiecare 5 secunde. A te n tle ! D a c a s e u tiH z e a ia to d lc a to ru t d e t e m p e r a t u r i e x t e r n a e a aver*^ tiz o r p e n tru |»ole!.parcurs total". Daca aceasta vaioare este depasita afisarea incepe iarasi de la zero. 1 /1 0 0 k m • c o n s u m u i m o m e n ta n d e c a rb u ra n t Consumui momentan este indicat in 1/100 km. j___ 100 km C onsum ui m ediu este indicat dupa o distanta de 300 m dupa punerea contac­ tului motor si dupa $tergerea memoriei care era activa.Consum mediu de carburant”. Pand atunci apar liniute in loc de o vaioare.vezi „Memorie . Memoria 2 afiseaza timpul total al tuturor parcursurilor Individuale . 10 © COCKPIT . k m . Cdnd vehiculu) este oprit sau la viteze foarte scazute temperatura indicata poate fi ceva mal mare decat temperatura externa reata datorita caldurii radiate de motor sau datorita functionarii instalatie! de incdlzire Tn ttmpul sta^onarii.vezi .c ris ta l de g he ata (avertizare la polei).D is ta n ta ra m a s a Distanta ramasa se calculeaza cu ajutorul continutulul rezervorului $i al consumului momentan de carburant. m in . 0 • c o n s u m m e d iu de c a rb u ra n t Este indicat consumui mediu. Cand vetiiculul este oprit este afisata ultima vaioare indicatain l/h. Cu ajutorul acestei indicatii fiecare l$i adapteaza modul de mers in functie de consumui dorit. Memoria 1 indica consumui mediu de car­ burant al respectivulul parcurs individual. 0 k m /h . La temperaturi exteme intre +4"C $i -7“C la indlcarea temperatuiii exteme apare in p lus un sim b o l . k m • D is ta n ta p a rc u rs a Specificatiile de la „tim p jl parcurs" sunt va-labile si la „distanta parcursa'.memorie parcurs total" Valoarea maxima aflsatS In ambele pozitii este 99 ore 59 minute. r e fln e f} e a f i is t e m p e r a tu r a d e -f-4°C p o a te e x is ta p « le t. D^erenfa maxima ali§ata este de 9999 km.memorle-parcurs Individual".V ite z a m e d ie A id sunt valabile indicatlile de la capftoiul .tim p u l p arcu rs Memoria 1 afi^eaza timpul de mers scurs de la punerea contactului motor respectlv Stergerea memoriel . Acest afi$aj indica numarul de km care mal pot fi parcur$i in acelea$i condltii de deplasare. Acest simbol mal Tntai este semnalizat circa 5 secunde lar apol este aprins pSnd c ^ d temperatura exterioara urcd peste +4®C sau scade sub -T^C.vezi .

U T ILIZ A R E

V a ia b ii p e n tru to a te a u to v e h ic u le ie : Cand apare o avarie, pe langa indicatia afi^ata se va auzl un semnal sonor: - P r io rita te 1 - 3 s e m n a le d e a v e rtiz a re A c e s te s im b o iu ri d e p r io r ita te 1 s e m n a liz e a z a un p e r ic o U O p rifi m a $ in a s i m o to ru l! In d e p a rta ti d e ra n ja m e n tu l. E ventual solicltati ajutor de specialitate. Oaca exista mai multe deranjamente de prioritate 1. sim bolurile apar treptat raman afi^ate cca. 2 secunde. Simboluiile cllpesc pana cSnd avarla este Indepartata. - P r io rita te 2 - un s e m n a l d e a v e rti­ z a re Aceste simboiuri semnalizeaza o a v e rtiz a r e . Functia indicata trebuie verificata cat mai curSnd posibil. Daca apar mai multe semnale in acela^l timp. simbolurile a pa r tre p ta t $1 ramSn a fi$a te cca. 2 secunde. In d ic a tie : Avariile de p rio rita te 2 sunt a fi^ te abia dupa ce avartile de p r io r ita te 1 au fost indepartate. Cdnd exista avaril de ambele priorttati se vor auzi 3 semnaluri de avertizare.

In f o r m a t ii s u p lim e n ta r e Cand contaclul motoreste pus, se realizeaza controlul automat al anumrtor functii componente ale autovehicululul. Erorile In func|ionare, respectiv reparatiiie sau m asurlle de service urgente sunt afi§ate in functie de prioritati impreuna cu t e x t e in f o r m a t i v e $i s im b o iu r i lu m in o a s e ro s ii sau g a ib e n e in MFA. In d lc a tli supiim entare despre textele informatife: vezi cap. 13. „Lampi de avertizare".

COCKPIT

1 1

U T ILIZA R E

In d ic a to r p e n tru in t e r v a le d e s e r v ic e * fle x ib il Indicatorul pentru Intervalele de service flexibil va aminte$te automat de timpul potrivit de data la care trebuie executata urmStoarea irtspeclie service. Inspecjia service trebuie efectuatd cel putin din 2 in 2 ani. Ceea ce este deosebit la aces! indicator, este cd data efectuarii inspectiei service depinde de anumite condltii individuale de exploatare a autovehiculului. Cu 3000 km inainte de executarea inspec­ tiei, apare indlcatia: „service In 3000 km". Numarul de km ramasi pana la executarea inspectiei se reduce 7n trepte de 100 km. Cand data prezentarii la service a fost atinsa, apare clipind indlcatia .service acum". Dupa cca. 20 sec. dupa punerea contactului, indlcatia se stinge. Prin apasarea pe butonul de resetare, respctiv pe tasta din maneta stregatorulul de p artriz (mal mult de 0,5 sec.) se poate comuta pe afisarea nonnala.

Dealerul Volkswagen care execute Inspectia, reseteaza indicatorul. Pentru confirmarea la sfar^itul cartii de bord se gase$te un tabel de protocol. Oaca inspectia nu a fost executata de un dealer Volkswagen, indicatorul trebuie resetat dupa cum urmeazS; • Cand contactul este luat se apasa $i se mentlne apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte. • Butonul pentru reglarea minutelor la ceasul digital se rote$te spre dreapta. Se va realiza afisarea normala. A te n tie ! D vs. nu p u te ti re s e ta to ta l s e rv ic e -u l, c i n u m a i p an a la 1 5 .0 0 0 km . in d ic a tli • Nu resetati Intre intervalele de service pot aparea indicatii eronate.
8 - C a m p in d ic a to r p e n tru

p o z it iile s e le c to r u lu i d e v it e z e * Pozitiile in care se afla selectorul de viteze, la cutia de viteze automata, vor fi afisate pe ecran - vezi pag. 87.

%

12

COCKPIT

U T ILIZ A R E

L a m p i d e a v e r t iz a r e

Dispunerea lampilor de avertizare depinde de tipul masinii $1 tipul motorului. Simbolurile de pe lampi se pot observa numai cdnd acestea sunt aprinse. ContactuI trebuie sa fie pus. Poz. pag. 1 - Sistem A irb a g .................................. 13 2 - Instalatia de semnalizare a rem orcii............................................. 13 3 - Sistemul de reglare a vitezei'GRA 14 4 - Ac{ionarea frSnei* ........................ 14 5 - Lamps de cea{a spate .................. 14 6 - Instalatia de sem nalizare............. 14 7 - Uzura garnituri de frana ................ 14 8 - Lumina de drum. Faza m a re ........ 14 ,.9 - Sistem antiblocare ABS ................ 15 1 0 - Imobilizator e le ctron ic................. 16 11 - instalafie de fra n a re .................... 16 12 - A ltem atorul.................................. 17 13 - Lumina de avertizare C entura* . 17 14 - Instalatia de pretncalzire (Motor D iese l).............................. 17 15 -Avarie m o to r*................................ 18 16 - Temperatura agentului de racire/ niveiul agentului de racire ...........18 17 - Presiune ulei motor/ nivel ulei m o to r........................... 19 18 - Capac deschis la poftbagaj ...... 20 19 - Uchid de spalal parbrizu!........... 20 COCKPIT

Poz. pag. 20 - Nivel com bustibil........................ 20 21 - Lampa de avertizare gaze de evacuare*...................... 20 22 - Reglarea ta alunecare*................16 Program Electronic de Stabiitate* .................................... 20 1 - S is te m A irb a g * Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor timp de cateva secunde. L a v e h ic u ie le c e a u A irb ag -u l pa* s a g e ru lu i f a t a d e c o n e c ta t lumina de control clipe$te cam 12 secunde (vezi manualul 2.1 „Deconectare Airbag"). Daca lumina nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, clipe$te sau palpaie, exista o avarie la sistemul Arrtag. Sistemul trebuie imediat verificat la un dealar Volks­ wagen. TextuI mformativ din MFA este: „AIRBAG FEHLER” adica „EROARE AIRBAG" 2 - In s t a la t ia d e s e m n a liz a r e p e n tru re m o rc a Lampa de control* clipeste cand, la tractarea unei remorci. sunt actionate semnafizatoareie. Daca la remorca sau la vehlculul de tractiu n e nu fu n c tio n e a z i sem nalizarea, lumina de control nu clipeste.
13

U T ILIZ A R E

3 • In s t a la t ia d e r e g la r e a v it e z e i* G R A Lumina de control se apnnde cand jnstalatia de reglare a vitezei este conectata. Alte indicatii gasitt la pag. 101. 4 - A c tio n a r e a f r a n e i* (numai la cutia de vtteze automatg) in pozilllle .,R ’ §1 ,.N”. maneta selectorului de viteze este blocata, cand contactul este pus. Pentm deblocare, trebuie calcata pedala de fran§ si tasta din manenji selectomlui trebuie apasata. Indicatii suplimentare - vezi pag. 86. TextuI informativ este: .BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN" „LA SELECTAREA UNEI TREPTE CAND AUTOVEHICULUL STA PE LOG SE ACTIONEAZA FRANA DE PICIOR’ 5 - L am p a c e a ta s p a te (]^ Dupa conectarea lampii de ceata spate se aprinde lumina de control. Alte indicatii gasiti la pagina 40.

6 - In s t a l a t i a d e s e m n a liz a r e

in funcfie de directia selectata. lampa de control clipe?te in dreapta sau stanga. Daca o lampa de semnalizare se defecteaza, impulsul de semnalizare al lampii de avertizare este de doua on mai rapid. Aceasta nu este valabil la functionare cu remorca. 7 - In d ic a t o r - u z u ra O p ia c u t e d e f r a n a * Lumina de control se aprinde cand garniturile placL4 etor de frana din fata au ajuns la limita de uzura. Trebuie soficitat un d ea le r V olksw agen pen tru a v e rifica gamiturile de fra n i. Deoarece indicatorul controleaza numai gamiturile din fata se recomanda sa se controleze si p la c u te le d e fra n a din s p a te . TextuI informativ ce apare pe display este: .BREMSBELAG PROFEN” ..VERiFICARE PLACUTE FRANA"
8 - F aza m a re =Q Lumina de control se apnnde la conectarea fazei mari sau averlizarii luminoase.

14

COCKPIT

U T ILIZ A R E

9 - S is te m a n t ib lo c a r e (A B S )* Lum ina de co n tro l su p ra ve g h e a za instaiatia A B S $i E D S *. S is te m a n tib lo c a re (A B S )* Lumina de control este aprinsa la punerea contactului motor, respectiv la pornlrea motorului. timp de cateva secunde. Lumina se stinge dupa ce s-a derulat ciclul de testare automata. Daca la punerea contactului motor lampa , de control nu se aprinde. nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, instaiatia are o defectiune. O defectiune in sistemul ABS este indicat dupa cum urmeaza: • D a c a e s t e a p rin s a n u m a i la m p a d e c o n tro l A B S, vehiculul poate fi Tnca franat cu Instaiatia normala de franare deci fara ABS. Trebuie insa mers la un dealer Volkswagen. • D a c a s u n t a p rin s e la m p ile de c o n tro l A B S s i in s ta ia tie i de f r a n a r e , eroarea se afia nu numai in sistemul ABS. ci §i in instaiatia de tr ^ a r e . Trebuie sa va a$teptati la o schimbare In caracteristicile de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEiTUNG" „ST0P1 DEFECTIUNE LA SiSTEI^UL DE FRANARE, MANUAL DE UTILIZARE

Atentie! D a c a s e a p rin d a m b e le la m p i d e a ve rti« a it« (AB S $i in s ta ia tia d e frS n a re }, Oprtti im e d ia t v e h ic u lu l s i v e r if ic a t i lie h id u l d e frS n it. IhKsd n iv e iu l lic h id u h ii a s c iz u t s u b m a rc a ju l ^ I N ”j n u nriergeti m a i 4 e p a r te 9 i s o lie ita ti a ju to ru t ^ > e c ia ll$ tiio r. D a c a n fvelu i llc h id u lu i d e fra n a e s te 1 o rd in e , d e f e c tiu n e a f» o ^ e h ^ f l p ro v o c a fa d e A B S . Eteca fu n c fra d e re g la re a A B S nu m a i o p e re a z d , ta frd n a re ro tiie din s p a te Se p o t bfoca i^ fa tlv re p ed e. In a m im ite c a zu rr a c e a & f a p < ^ e d u c e l a d e r a p a r e a p d r t i i d in s p a te a vebicu{ului< S e c o n d u c e e u a le n t ie p in d la u rm d to n ii d e a le r V o lk s w a g e n s i s e In la tu r a a v a ria . Alte indicatil referitoare la ABS le gasiti in manualul 3.2. „Franare”. D ife re n tia l b lo c a b ii e le c tro n ic (E D S )* Instaiatia EDS lucreaza Tmpreuna cu ABS. Avarierea Instalafiel EDS este indicata prin aprinderea lampii de control ABS. Trebuie dus vehiculul cat mai repede ta un dealer Volkswagen. Alte indicatil referitoare la EDS le gSsitI in manualul 3.2. ..Diferenfial blocabii electronic".

COCKPIT

1 .S

Vehiculul nu poate fi pus in funcliune. n lv e lo t ilc liid u lu i d e frd n a e s te p re a s c a z u tr O p riti im e d ia t v 6 lil> c u fu i. n a m e rg e fi m a t d e p a rte 9 i s o lic H a fi a jirto r d e s p e c ia lita te O a c a iu m in a d e c o n tro l a In s ta i a | i e i d e Ir a n a r e e s t e a p rfn s d tro p rsu n a cu Iu m in a d e c o n tro l ABS» ftm e fia d e re g ia re a A B S se p o a te sd n u i ^ c t i o n e z e . sau dupa pomirea mctorului." viteza mal mare de 6km/h. Daca nu s-a folosit o cheie de contact corespunzatoare. La vehicule cu sistem ABS lampa de con­ trol se aprinde dupa punerea contactului motor. TextuI Informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . lampa va clipi In mod permanent.STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG” . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOP! BREMSENFEHLER 11 . Aceasta procedure este anuntala prin aprinderea lampii de avertizare.In s t a la t ia d e f r a n a r e ((X9 BETRIEBSANLernJNG" Lampa de avertizare este aprinsa cand: „STO PI A V A R IE LA S IS T E M U L DE • frana de mana este trasa. A c e a s t a p o a t e d u c e In iin e le c a z u r i i a d e r a p a r e a p a r |li d in s p a te .Im o b iliz a to r e le c tr o n ic 16 COCKPIT .S TO P! AV A R tE LA S IS T E M U L DE FRANARE MANUAL DE UTILIZARE. 1 0 .HANDBREMSE ANGEZOGEN” t ie ! ide fra n a re .. dui»a elit>erar 6 a „FRANA DE MANA TRASA” fra n e i d e n id n ^ . rtu s e s tin g e s au • nivelul lichidului de frana este prea scazut." s e a p r in d e In t im p u l m e rs u lu l. C o n d u c e ti p re c a u t p an a la u im a to ru i d e a le r V o lk s w a g e n $1 tn ia tu ra tl a v a ria .U T ILIZA R E La punerea contactului motor se realizeaza automat analizarea datelor cheii vehiculului. FRANARE Daca se merge cu frana de mSna trasa cu MANUAL DE UTILIZARE. R offle d in s } » t e s e p o t b io c a la fra n a re . A lftn tle l TextuI informativ este. lampa de control ABS este aprinsa Impreung cu lampa de control a Instalatiei de franare. se aude in plus un semnal de alarma. timp de cdteva secunde.96. Ite c d ia m p a d e c o n tro l a m s l d ^ . Vezi $i pag. Daca sistemul ABS* nu funcjioneaza.

vezi pagina 97. sel apare o defectiune la sistemul de C e n tu ra * 4?. va putetl deplasa pana la primul dealer Volkswagen. ATELIER!’ Textul informativ din indicatorul multifunclio n a r este: . 1 . WERKSTATTr punerea centurii sau dupa circa 6 secunde. 1 2 • A lte r n a to r u l Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor.AVARIE LA MOTOR. A v a rii la m o to r Daca in timpul mersului la motoarele Die­ I ^ ^ 1 3 • L a m p a d e a v e r t iz a r e •. ar trebui sa se deconecteze consLimatorii eleclrlci care nu sunt neaparat necesari. Daca lumina de control se aprinde in timpul mersulul.U T IL IZ A R E 1 4 . Textul infonnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: ^GENERATOR WERKSTATTr . sa se stinga. tional' este. Dupa stingerea lampii se pomeste imediat motorui . exista o defectiune fn sistemul de preincalzire ..GURTANLEGEN" '^ ^ P U N E T I CENTURILE DE SIGURANTA!” V a ru g a m sa re s p e c ta fi in d ic a tiile d e la c a p ito lu i „ C e n tiira d e s ig u ­ ra n ta ” m a n u a lu l 2 . . dupa punerea contactului motor se aude un semnal acustic. Ea trebuie sa se stinga dupa pomirea motonjiui. Deoarece bateria vehiculului se descarca tnsS in permanenta. Acesta Inceteaza dupa „MOTORSTORG. Daca motorul este c a ld lampa de control pentru p rem calzire nu este aprinsa motorul poate fi pomit im ediat..In s t a la t ia d e p r e m c a lz ir e '00' (numai motoare Diesel) Cand motorul este re c e lampa de control se aprinde la punerea contactului motor.ALTERNATOR ATELIER!" COCKPIT 17 .motorul Lampa de avertizare la punerea contactrebuie verificat neaparat la un dealer tului.. Textul infomiativ din indicatorul multifunc­ Daca centurile de siguranta nu sunt puse. Dupa pomirea motorului ea trebuie Volkswagen.comanda a motorului. aceasta este indicata prin clipirea lampii de control . Daca lampa de control nu se aprinde.se apeleaza la ajutorul specialistilor.

In caz ca defectiunea apare numai la ventilatonji de racire. . TextuI intomiativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG” „STOPI VERIFtCATI AGENTUL DE RACI­ RE. WERKSTATTI" „AVARIE MOTOR. sau in timpul caldtofiei se aprinde sau clipeste. 3G. Ca avertizare suplimentara se aude un seinnal acustic in 3 tonalitSti: S e o p re $ te v e h ic u lu l. m a in ilo r $ i b r a te io r d e a b u rt s au tic h id e fie r b in fi. se poate merge mai' departe pdna la cel mai apropiat dealer Volkswagen. C an d m o to ru l e s te fie ilH n te . evit«kridu-se mersul cu turatia la relanti si mersul foarte meet. s is te m u f d e r a c ir e se a f f a s u b p r e s iu n e . A v e rtis m e n te • N u d e s c h id e tfn ic io d a td c a p o ta m o to n iiu i d a c d o b s e rv a ti c a ie s e a b u r s a u a g e n t d e ra c ire dfn c a m ­ e r a m o to ru lu t • p erlco l d e opKarin!! A ^ fe p ia ti p a n a c a n d n u m a i ie s e a b u r s a u a g e n t d e r a c ir a . ti-ebuie i« s -p e c ta te u rm a to a re le p u n c te : . TextuI infomnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . Astfel pentru ventilatie se fo!ose§te curentui de aer creat in mers. ATELIER in a in t e d e e x e c u ta re a lu c ra rilo r ia m o to r s au In c a m e ra m o to ru lu i c it i t i in d ic a t iile d e l a p a g .f fP iT . Daca este cazul se adauga agent de racire. presupunSnd ca nivelul agentuiui de racire este Tn ordlne iar lampa de avertizare s-a stins.A v a r ie la m o to r M o to r c u b e n z in a EPC Daca in timpul mersului apare o defecliune la sistemul de comanda a motorului pe benzina.c h ta r d a c a c o n ta c lu l m o to r a to s t tu at! • P e n tr u a e v it a o p a r ir e a c u a g e n t d e ra c ir e fie r b in te . Dac3 nivelul agentului de racire este ?n ordine. s e o p re $ te m o to ru l S' se veriftca nivelul agentului de racire.2 . ATELIER!" 1 6 . in a in fe d e d e s u ru b a r e a e a p a c u lu i.MOTORSTORG. nu m e rg e ti m a i d e p a rte . Daca lampa de avertizare nu se stinge. Verificaji siguranta ventilatorului §i daca e cazul inlocuiti-o.Sistern de racire". Daca lumina nu se stinge apoi.U T IU Z A R E 1 5 . T ip jl de agent de racire pe care il puteti umple se afla in manualul 3. cauza defectiunii poate fi la venti­ latorul de r§cire.p e n tru p r o te ja re a fe te r . aceasta este indicata prin clipirea lampilor de avertizare corespunzatoare motorul trebuie verificat neapdrat la un dealer Volkswagen. temperatura agentului de racire poate sa fie prea mare sau nivelul agentului de rScire este prea scazut. f tc e s t a c o n fin e c o m p o n e n te c e p o t fua fo e . ^ ' i" m r . • M u p u n e t} m lin a p e v e n tila to ru l d e r a c ir e ! V e n t i la t o r u l p o a t e p o rn i Im is c . O e a c e e a .T e m p e r a tu r e a g e n tu lu i ^ d e r a c ir e / n iv e lu l a g e n tu lu i d e r a c ir e Lumina de control se aprinde timp de cateva secunde la punerea contactului motor. cu toate ca nivelul agentului de racire siguranta ventilatorului sunt in ordine.este necesar sd solicitatl asistenta de specialisti. • A c o rd a ti a te n tie fa p tu iu l c a i l c h id u l d e r d c fr e nu tr e b u ie sa a iu n g a ia e $ a p a m e n tu l fie rb in te s a u ia a lte c o m p o n e n te fie rb in ti a ie m o to r u lu i. la 4 e s c lu d e re c a p a c u l s e a c c p e r^ c u o c a rp d m a re . m o to ru l s e ta s a s a « e rl^> ceasca.a te n tie la d e s c h id e re a v as u iu i d e e x p a n s iu n e .

La deschidera capotei motorului.U T ILIZ A H E 1 7 • P r e s iu n e a /n iv e lu l u le iu lu i m o to r u lu i* Lampa de avertlzare a presiunii uleiului de m otor $i nive)ul uleiului se aprinde ca functie de control la punerea contactului motor timp de cateva secunde.SENZOR ULEI.VERIFICATI ULEIULDE MOTOR. dispare avertizarea pentru nivelul uleiului.STOP! OLDRUCK m o t o r AUS! 6ETRIEBSANLEITUNG" . TextuI informativ este: .2. de$i nivelul uleiului este ?n o rd in e . aceasta este indicate printr-un semnal acustic ?i prin clipirea l^mpii de control. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional’ este: . K P iT L u m in a e s te g a lb e n a (n iv e lu l u le iu lu i d e m o to r* e s te p re a s c a z u t) Verificati nivelul uleiului cel tdrziu ia urmatoarea alimentare si completafi daca este necesar .un semnal acustic tritonal. ATELIERI" iq . Daca nu s-a adaugat ulei de motor. Motorul nu trebuie sa mearga nici macar la turatia de m ers In gol solicita(i ajutor de specialitate.vezi CaietuI 3. cel mai bine la fiecare umplere a rezervorului.OLSENSOR WERKSTATTl" . N u p o m itim o to ru l! Verificati nivelul uleiului ?i completati daca este necesar. In perloada scursa de la aparitia deiectulul pdna laverificarea motorului.STOP! MOTORUL NU ARE PRESIUNE ULEIl MANUAL DE UTILIZARE/ r . 3S. dupa cca. „Ulei de motor” . se aude un semnalsonorcuStonuri." fn a in te d e e fe c fu a r e a lu e ra rH o r ia m o to r s a u m c a m e ra m o torulu i c i t i t i in d ic a tiife d e la p a g . C lip e $ te lu m in a ro $ ie (p re s iu n e a u le iu lu i d e m o to r e s te p re a s c a z u ta ) Daca tr> timpul mersului tampa de avertizare clipeste. 100 km apare iara^i avertizarea. n r . nivelul uleiu­ lui tr e b u ie verificat la inten/ale regulate. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional' este: .2. „Ulei de motor". O p riti veh icu lu !) o p riti m o torul! Veri­ ficati nivelul uleiului si daca e cazul completati . Daca lumina r^u se stinge. Daca lumina clipe$te. n u m e r g e t i m a i d e p a rte .OLSTAND PRUFEN-’ .vezi manual 3. la turatii ale motorului de peste 1500 rot/min se aude o avertizare uplimentara . C lip e s te lu m in a g a lb e n a (s is te m u i d e c o n tro l a l n iv elu lu i u le iu lu i e s te d e fe c t) Cand la sistemui de control al nivelului uleiului apare o defectiune.

TextuI informaliv este: „B n T E TANKEN" . TextuI Infonnativ afi?at pe afigaj" este: .VA RUGAM ALIMENTATI" 21 . de la Inchlderea usilor. 80/ C m M ^ ■ ^ F *< i f ' P U til I? 1 1 8 • In d ic a r e a * d e s c h id e rii c a p a c u lu i p o r tb a g a ju lu i/ u s ilo r Lumina se stinge numai cand capacul $i toate usile sunt complet inchise. Deoarece Instalatia ESPIucreazacu ABS.WASCHWASSER AUFFULLEN" „COMPLETATI CU LICHID DE SPALARE”. care inrautateste calltatea gazelor de esapament (de exemplu Sonda Lambda este defecta). Daca instalatia este deconectata sau apare 0 defectiune in sistem. . Alte indicatii g^siti la pag. 1 9 • N iv e lu l lic h id u lu i d e s p a la re p a r b r iz * Lampa de control se aprinde cand in rezervorul de spaiare parbriz nivelul de apa este prea s c ^ u t.Instalat'a de spaiare parbrlz". S ta a p rin s: Cand apare o defectlune in timpul mersului. @ 20 COCKPIT .vezi manual 3.2. Aceste afisaje functioneaza S' cand contactul motor nu este pus si trebuie sa dispara dupa cca. ia 0 defectlune !a ABS se aprinde si iumina de control ESP.8 litrll. 2 0 • N iv e l c o m b u s tib il* Lampa de avertlzare se aprlnde cand rezerva de combustibil ajunge la cca. In plus se aude un semnal de avertlzare. Se completeaza cu lichid special pentru spaiare parbrlz st farurl* . 2 2 • P ro g ra m u i e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e (E S P )* Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor si trebuie sa se stinga dupa circa 2 secunde.. in inicatorul multifunctionar vor aparea u§i capota motoatlui/ capacul portbagajului deschise. 15 sec.L u m in a d e a v e r tiz a r e CHECK 1® g aze d e e v a c u a re * C lip e s te : CSnd este defectat cataiizatonjl. La autovehiculele cu sislem de navigalie*. lumina de control este aprinsa in mod continuu. Lum ina de co n tro l clipe ste In tim pul mersului cand se electueaza reglarea.U T ILIZA R E 5*:Vtoo . Deptasa$i-va atent pana la primul dealer Volkswagen $1 lasati sa vl se veriflce motorul. 99.

Atata timp cat se mentine apasata supraata.cautare posturi inainte (Radio) .anunturi TIM inapoi (Sistem de navigatie’ /Radio gamma) .Accelerate.anunturi TIM inainte (Sistem de navlgatle’ /Radio gama} . Se va memora viteza existenta in momentui eliberarii suprafetei. Pentru a relua viteza memorata trebuie sa apasati odata RES + Alte indica{ii vezi pag. viteza crests. COCKPIT 21 .cautare titluri Inainte (CD’ ) Se apasa sjprafafa inferioara. Supraiata superioara R ES +: Apasati odata — Viteza memorata este reluata. Se va memora viteza xlstenta in momentui eliberarii supraletei. S / .cautare posturi inapoi (Radio) . Apasati de doua ori .Este memorata viteza momentana. viteza se reduce. 101 . B uton b a s c u la n t 2 Suprafata inferioara CANCEL: Apasati odata—Instalatia de reglars viteza’ este deconectata pentru scurt timp.U T ILIZ A R E V o la n m u ltifu n c tio n a ]* S is te m d e r e g la r e v it e z a * (G R A ) B uton b a s c u la n t 1 Supra<ata inferioara S E T . Apasati de doua ori —Temporizare. Atata timp cat se mentine apasata suprafata. a R a d io * B u to n b a s c u la n t 3 Se apasa suprafata superioara V O L + volumul cre$te.: Apasati odata .cautare titluri inapoi (CD*) K u m in a re Pe partea stanga (vezi sageata figura din stanga) se afla o tasta pentru conectarea deconectarea ituminarii tastelor volanului multifunctional*.derulare rapida inapoi (casetofon*) .derulare rapida inainte (casetofon*) . Viteza ce trebuie mentinuta ramSne memorata. B u to n b a s c u la n t 4 Se apasa suprafata superioara: ^ . Se apasa suprafata Inferioara V O L — volumul scade.

P r e g a tir e a te le fo n u lu i* Pentru utilizarea telefonului existS: • un m tcro fo n (in lampa inferioara fafa) • o c u t ie d e in t e r f a f a (in te r f a c e b o x) • c o m u ta re a automata a d ifu zo ru lu i in s ta la tie i radio (pentru tran sm iterea convorbirii) • o a n te n a d e a c o p e ris combinata ra d io /te le fo n . procedatl ca si cum a-(i discuta cu pasagerul din dreapta. c i in m ic ro fo n u l d in s p a te le a d a p to ru lu i! In caz contrar apar reacti) acustice. S c o a te re a te le fo n u lu i m o b il impingeti in sus Incuietoarea de pe suport.U T ILIZA R E D is p o z itiv d e v o rb ire lib e ra p e n tru t e le fo a n e m o b ile * Prin dispozitivul de vorbire libera puteti telefona fara telefonuf mobil in mSna. apucati lateral telefonui §i trageti-l afara. V o lu m u i dorit poate fi regiat la radio. vocea partenerului dvs. Daca avefi un apel. L a p a r a s ir e a v e h ic u lu lu i lu a t i te le fo n u i cu dvs sau d e c o n e c ta ti m e s a g e r ia v o c a la a u to m a ta . P e n tru a p u te a te le fo n a m a i s u n t n e c e s a re s u p lim e n ta r: • un s u p o rt p e n tru te le fo n m o b il • un c a b lu de le g a tu ra Daca aveti in tre b a ri despre utilizarea pregatirii telefonului sau instalarea suportului. nu v o rb iti c a de o b ic e i la te le fo n u i m o­ b il. Pentru a raspunde. d e o a re c e a p e lu rile in tr a $ i c a n d rad io -u l e s te o p rit. Utilizarea aparatuiui este descrisS Tntr-un manual separat. A s e z a re a te le fo n u lu i A^ezati telefonui deasupra $i apoi apasaJi-l in sus in suport pana se blocheaza. CItnd ati scos telefonui cu adaptorul. adresati-v3 dealerului dvs. puteti scoate te le fo n u i m o b il im p re u n a c u a d a p to ru l din suport: Prindeti adaptorul de capStuI inferior $i trageti telefonui cu adaptorul in sus. 22 COCKPIT . Volks­ wagen. Pentru a telefona f a r a d is p o zitiv u l de v o rb ire Itb e ra . de discutie se aude prin difuzorul instalatiei radio.

Cheia de u rg en ta se va u tillz a num ai Tr^ mod exceptional. S c h im b a r e a b a t e r ie i Noi va recomandam ca s3 Idsafi sa schimbe bateria din cheia cu emitator Service-ul Volkswagen.U T ILIZ A R E C h e ia Emitatorul cu bateria este in manerul cheil. in general se poate ca toate inchizatoarele vehiculului sh fie actionate cu cheia.iu a tr in to td e a u n a ch ela e u dvs<. A t« n M e l Q • C a m l|» r a s itiv e h tc u fu l. in jn e le t^ri de export se livreazd 4 chei principate. <u- DESCHIDERE . C h e ia d e s c h im b D in m o tiv e d e s ig u r a n t a p r im iti c h e i e d e s c h im b n u m a i d e la d e a ie rii V o lk s w a g e n . Vehiculul va fi livrat cu d o u a " chei cu emitator A cu o cheie de urgenta B care se potrivesc la toate inchizStoarele.INCHIDERE 23 . Daca se efedueaza o data inchiderea centralizata. R e ce p to ru l se g ase$te in in te rio ru l vehlcululul. B a te r ia d e s e S r c a t i v a fi in d e p a rta ta c o n fo rm le g is la tie i m e d iu lu i. d is p o z itiv u l de a c fto n a re g eam urr. P e ric o l de a c c id e n ts re ! • S e o a te li c h e ia d in c o n ta e f dupa ce ve hiculu l e st« ?n repaus! A lt f « l s ls te m u l d e b lo e a re a v o la n u iu i p o a te b io c a v o fa n u l neprevazMt. T in e tl ch eia de u rg en ta se pa ra t de documentele autovehiculului. E tic h e ta c h e ii Pe eticheta cheii C (vezi pagina anterioara) se afla codul ch eil care este absolut necesara in cazul confectionaril unei noi chef.c M a r p e n tru c d te v a m om e n te . m a i a le s dacd fn v e liic u f rdm an c o jili. A c « 9 tla a r p u te a p o m i m o to ra t sau a c tio n s dfspozH ivefe « le cfra n ic e .d e e x . In fie c a r e c h e ie se g a s e s c com p o n e n te e le c tr o n ic e ! F e r iti c h e ia d e u m e z e a la 91 d e s c u t u r a r i p u te m ic e . Din aceasta cauzS la vSnzarea vehlcululul dati cumparatonjlui aceasta eticheta. A c e a s t a e t i c h e t a d e p la s t ic se p a s tr e a z a in lo c s ig u r p e n tru c a n u m a i a v a n d la in d e m a n a a c e s t c o d se p o a te s c h im b a c h e ia . S iguranta la in c h id e re 91 sistem ul de alarma antiturt n u se pot actlva atunci cSnd inchiderea centralizata se defecteaza.

nu au fost deschtse. Pentm in c u ie r e a vehlculului se apasa scurt tasta de inchldere 2 .INCHIDERE 24 . spre vehlcul ?l se apasa scurt tasta de deschldere 1 . ElementuI de receptie se gaseste in intetioail vehlculului. D istan ta m axim a de a cflu n e depinde de diferiti factorl. a se utlllza chela: Cu ta s te le 1 si 2: . respectiv capacul portbagajului. Pentru aceasta apasati tasta de deblocare (sageata). D o m en iul d e a c tiu n e (suprafata albastra) a telecom enzii este prezentata in fig u ra . Cand s e a c tiv e a z a inchiderea de sigu­ ranta $1 sistemul de avetlzare antifurt" sunt valablle cele de mai jos: Dacd usile vehlculului sunt desculate cu telecomanda tasta 1 . toate elementele se reblocheaza automat. Pentru Introducerea chell trebuie de asemenea sa apa­ sati pe aceasta tasta.U T ILIZ A R E T e le c o m a n d a c u s e m n a l r a d io * Prin telecomanda pot fi activate urmatoarele functii. Oaca baterille sunt slablte raza de actiune se reduce.deschiderea numai a u$ii conducatorulul' C u ta s ta 3: .descuierea capotei portbagajului Telecomanda cu baterii este plasata in manerul cheii vehiculului. daca in decurs de 30 de secunde nici una din usi. s e d e z a c tiv e a z a in c h id e re a de s ig u ra n ta $i s istem u l de a v e r tiz a r e a n tifu rt* . DESCHIDERE . | Aceasta functle impiedica d e s c h id e re a 7? in v o lu n ta ra a u s ilo r v e h ic u lu lu i in ra z a d e a c tiu n e a te le c o m e n z ii. Inchiderea de siguranta $i sistemul de avertizare antifurt* nu functianeaza totusi in decursul acestor 30 secunde. aflatl fiind in zona de ac­ tiune. La a c tio n a re a de d o u a o ri a ta s te i de in c h id e r e 2 . Daca vreji sa deschidetl sau inchidetl mecanic vehiculul trebuie sa scoatetl mai intai chela.cuplarea/ decuplarea inchiderii de siguranta §i sistemului de avertizare antifurt* .tnchiderea centralizata . D e s c u ie r e a s i fn c u ie r e a u s ilo r Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta chela.

(Federal Approvals Office For Telecomunications Of The Federal republic Of Germany). Aceasta se poate intampla cand tasta telecomenzii este actionata des in afara domeniului de actiune. A lte chei-telecom anda se objin de la deaierii VolksvKagen. Aceste chei trebuie sa fie s in c ro n iz a te la un d ea le r Volkswagen. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor luminiior de semnalizare. Vehiculul ramane incuiat. ProcedeuI de sincronizare este incheiat. C heia cu telecom anda trebute iara^i sincronizata. 2. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i p o rtb a g a ju iu i indreptati telecomanda spre autovehicul §i a p ^ a ti tasta 3 cca. Aveji grija sa nu deschidetr capacul portba­ gajuiui din neatentie. Se pot utiliza in total 4 chel cu teleco­ manda. o singura data mecanic cu chela. Cheia va fi recunoscuta. inchiderea de siguranta sistemul de alarma antifurt* se dezactiveaza imedial. Se va descuia numai usa conducatonjlui. La actionarea de d o u a ori a taStei de deschidere 1 se descuie toate elenienteie vehiculuiut. 3 secunde. Inchiderea de s ig jra n ja ?i sistemul de avertizare a n tifu rt' sunt in continuare dezactivate. Toate componentele sunt in conformitate cu normele in vigoare. Capacul portbagajuiui este deschis. ProcedeuI de sincronizare nu trebuie sa dureze mai mult de 1 m inut: 1. avand cod mecanic valabil. deoarece aceasta trebuie adaptata la im o bilizatorul vehicululul trebuie sa fie initializat In capul cheii. $1 nu poate fi incutat automat. Aprobarea de mai sus este baza pentru iutohzarea in alte tari. Unitatea de comandS recunoaste to tu si un cod valabil Fixat. exista posibilitatea ca sa nu mai corespundS codul cheii cu al unitatii de comandS din vehicul. A p r o b a re a t e le c o m e n z ii Telecom anda Tndepline^te criteriite de acceptare $i a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicafii al Republicii Federate Germania. acesta poate fi inchis numai cu ^ ^ i^ p a n a . c DESCHIDERE . S in c ro n iz a re a Daca la actionarea tastei telecomenzii vehiculul nu se descuie.INCHIDERE 25 . Intre cheie unitatea de comanda se recunoa$te un nou cod de schimb. Apasati o s in g u ra d a ta fie tasta de descuiere 1 fie tasta de incuiere 2 a telecomenzii pentru circa o secunda. Acum incuiati sau descuiati vehiculul dvs.U T IL IZ A R E D e s c h id e re a u n e i s in g u re u $ i* D e s c h id e re a c a n d d is p o zitiv u l de d e s c h id e re a u n ei s in g u re u $i e s te a c tiv a t Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta cheia spre vehicul se apasa scurt tasla de deschidere 1 . 3. Oupa ce ati descuiat capcul.

In c h id e r e c e n t r a liz a t a La Incuierea descuierea mecanica a u$ii $oferu!ui sau capacului portbagajului. Toate u$ile $i capacul portbagajului sunt incuiate. Activarea este indicata prin scurta aprin­ dere a tuturor lampilor de semnalizare. In c h id e re a de siguranta si instalatia de avertizare anti­ furt* nu pot fl activate cSnd inchiderea centralizata este defecta. A c e a s ta e s te v a la b ii in s p e c ia l la v e h ie u le la c a r e g ea m u rU e s u n f a c tio n a te e le c t r ic . Inchiderea de siguranta si de supraveghere interioara $i instalatia de avertizare antifurt* sunt im e d ia t activate. Toate butoanele de siguranta din u?i se deplaseaza in sus. prin sistemul de inchidere centralizata toate u§ile$icapacul portbagajului suntincuiate respectiv descuiate simultan.spargerea” autovehiculului sa fie mai dificila. Aceasta face ca . se m ai p ot d escu ia $i deschide mecanic numai u$a ^ofenjlui $i c a po ta p o rtb a g a ju lu i. inchiderea de siguranta. a u to m a t s e b lo e h e a z a to a te u s ile $i c a p a c u l p o rtb a ^a lu lu i. D e s c u ie re a Pentru d e s c u ie r e a vehicului dvs. O b s e rv a tie La defectarea sistem ului de inchidere c e n tra liz a ta . la vehiculele cu geamuri actionate electric. D a r. Dupa 28 zile lumina de control se stinge. Functionarea Inchiderii de siguranta este indicata prin clipirea unei lumini de control din apropierea siguranfei usii conducatonjlui. toate geamurile se deschid. La incuierea vehiculului se sting luminile interioare care sunt comandate de Tntrerupatorul de la u§i. • D a c a s e s c t iv e a z a t a s t a d e b fo c a r e c e n tra id d in b ra tu l u$f» s o fe ru lu i. se rasuceste o s in g u ra d a ta chela !n butucul u$ii $oferului in pozi(ie de incuiere.INCHIDERE . se rasuceste cbeia !n butucul u^ii ^oferului In pozi(ie de deschidere.m iri a le s c o p ii > p e n tru cd u $ iie n u m a i p o t f i d e s c h is e d in in fe rio r. cop iH m i tre b u ie t a s a t l i n v e h ic u f n e s u p r a v e - gheati- 26 DESCHIDERE . A te n tie ! • fn v e liic u fe le in c u ia te d in ex> fe r lo r n u tr e b u ie s a p ers o a n e . Instalatia este apoi activata. de supraveghere interioara* s< in sta la tia de avertizare antifurt' se dezactiveaza imediat. a lu to n ti (fin e x te r io r s e fa c e c u d ific u ifa te . La deschiderea vehiculului lumina interioa­ ra care este comandata de intrerupatoarele de la u$i se aprinde pentai circa 20 secunde.U T ILIZA R E U $ ile . d e o a re c e tn c a » r i d e urgena . Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor lampilor de semnalizare. Sistemul de mchidere centralizata este echipat cu m c h id e re d e s ig u ra n ta : indata ce vehiculul este incuiat din afara butoanele de Tncuiere din interior sunt blocate imediat. in c u ie r e a Pentru in c u ie r e a vehiculului dvs. A stfe l se e v ita d e sca rca re a b a te rie i vehiculului la perroade mai lungi in care nu se circula. Daca este menlinuta cfieia in pozitia descfiis. p e n tru e a D tci a c e s te a n u s e m ai p o t d e s c h id e • vazS p a g in a 3 4 .

siguranta nu se activeaza totusi cand se Inchiderea de siguranta $i instalatia de face aceasta. averlizare antifurt’ se dezactiveaza imeDacau^conducdtorului e s te d e s c h is a .in butucul usii respective. D e s c h id e r e a in d iv id u a la a u s ilo r * Sistemu! de inchidere centrailzata poate fi astfel modificat Tncat sa fie deschisa numai u$a conducdtorului. Daca se trage iar^si a c tiv a ta manerul. Dezactivarea este indicate printr-o incuiere pSna cand toate geamurile $i trapa s cu rta a p rin d e re a tu tu ro r lu m ln ilo r ise inchid complet. toate u$ile capacul portbagajulul se Tncuie. Pentru aceasta se acfioneaza D e s c u ie re a u $ iio r a v a n d manerul u$ii paria cand butonul de sigu­ d e s c h id e re a in d iv id u a la a u $iiar ranta se mi§ca in sus. respectiv trapa descuie. d e d o u a ori s u c c e s iv .avertizare antifurt* se dezactiveaza imese. • Cheia se rasuce$te o s in g u ra d a ta Usile pot fi blocate $i prin a p a s a re a bu. fara a afecta (descuta) alte zone. Pentru informafii suplimentare sau pentru Cand Tnchiderea de siguranta nu este activarea acestei posibilitdti. t e r io r . • Cheia se rasuceste d e doua ori suc> c e s iv in oricare din incuietori: in c h id e r e a c o m fo rt Toate u$ile si capacul portbagajului se La vehicule cu geamuri. adresa|i-va activata vehicuiui poate fi deblocat din in­ dealerului dvs. intr-un interval de o secunda. Aceasta pentru a semnallzare. Volkswagen. Dezactivarea este indicata printr-o ea nu poate fi incuiata prin apasarea butoscurta aprindere a tu tJtror lam pilor de nului de siguranta. preveni inchiderea dumneavoastra afarS. actionate electric orice geam/respectiv Inchiderea de siguranta $i instalatia de trapa ramase deschisa. sunt automat Tnchi.U T IL IZ A R E Daca rasudti cheia in acela^i butuc. Inchiderea de U$a soferului se descuie. diat. DESCHIDERE ■ INCHIDERE 27 . Cheia trebuie menpnuta In pozitia de diat. u$a se deschide. semnalizatoare. inchiderea de siguranta $i instalatia de avertizare antifurt' nu se activeaza (vezi pagina 31). to a n e lo r de s ig u ra tifa .

d e o a re c e f n c a zu ri de u rg e n ta . B u to n u l d e m c h id e re c e n t r a liz a t a A cest buton fa ce p o sib ila Tncuierea/ descuierea Tntregului vehicul din interior. Nu mai este posibila deschiderea u^ilor $i capacului portbagajului. is o p rire a la s e m a fo r.INCHIDERE . Astfei tragetl manerul u§ll res­ pective pdna cSnd butonul de siguranta este sus. la oprirea lasemafor). se blocheaza toate u^ile $i c ^ a cul portbagajului.U T ILIZ A R E Cand usaconducatoruliii e s te d e s c h is a aceasta n u va putea fl tncuiatS. in c u ie re Prin apasarea suprafetei A din dreapta butonuiui.capacul portbagajului se descjie. D e s c u ie re a Prin apasarea parfii stangi B a butonuiui toate u$ile . Daca vehiculul a fost tncuiat cu butonul. Tasla functioneazS §i cand cheia de con­ tact este scoasa. 28 DESCHIDERE . respectiv patrunderea neautorizata din e x te rio r (de ex. Cand se trage a doua oara de m§ner u$a se deschide. Aceasta pentru a preveni situatia de uitare a cheilor Tn interior. • in c u iierea iis ifo rs i a ^ p a c u i u i p o rtb a g a ju lu i fm p ie d ic a p a tru n ­ d e re a n e a u to riz a ta d m e x te rio r d e e x . A te n tie ! • A c tk m a n d butom it d e In c h id ere c e n t r a f iz a t a d in m a n e r u l u $ ff G o n d u c a to fu k lU t o a t e u ^ iie 91 ca> p a c til p o r tb a g a ^ u i s u n t a u to m a t in c u iB to . Butonul este plasat in manerul u$il concjucatorulul (vezi figure). exista posibilitatea sa se debiocheze indi­ vidual u^ile. a ju to ru l d m e x te rio r s e fa c e e u d ific u tts te . Sistemul de siguranta §i sistemul de avertizare antifurt* n u se activeaza la actionarea tastei. cop li] n u trefeuie Id* s a ti in v e h ic u t n e s u p n v e g fie a t}. iar dumneavoastra afara.in functie de pozitia fantei butucului incuietorii din acesta .

A c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru cop ii Rasuciti fanta sigurantei ptr. Uga poate fi acum deschisa numai din Interior. u$a poate fi deschisa numai din exterior. copii.U T ILIZ A R E r S ig u r a n ta p e n tru c o p ii U^lle din spate sunt prevazute cu un sistem de blocare suplimentar pentm situatia cand pasagerii din spate sunt copii. Butonul de siguranta a! u$ii trebule sa fie sus. U$a sianga spate Usa dreapla spate DESCHIDERE. cu cheia vehiculului in direc^ia sagetii. vezi figura A. D e z a c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru c o p ii Rasucifi fanta sigurantei pentru copii cu cheia vehiculului in directia sagefii B.INCHIDERE 29 . vezi figura. Butonul de siguranta al u$il trebule sa fie sus. Manerui de deschldere din interiora u^li este blocat.

INCHIDERE .C a p a c p o rtb a g a j / H a y o n P o z itiile fa n te i fn c u ie to rii: P o z itia A: Capacul p o r t b a g a j j l u i se b lo c h e a z a / deblocheaza prin inchiderea centraltzatS. Hayonul se poate descuia numai cu telecomanda sau de la comutatorul din u?a conducatomlui . In in te rio ru l capacului sunt prevazute elements de p rin d e re care fa c ilite a z a trag ere a capacului. P o z itia C: Cand sistemul este defect sau cand bateria autovehiculului este descarcata. At«nfie! » Dupa in e h id e re s hayonuiui/ G Spaeului s p a te p o rtb a g a j se (taca s«a b lo cat . 31. P e n tru in c h id e re capacul se trage fn jo s $i se Tmpinge u so r. ?n aceasta pozitie hayonul poate fi incuiat mecanic. P e n tru d e s c h id e re a capaculjl deblocat se apuca manerul (vezi figura) din marginea inferioara si capacul se ridlca. 30 DESCHIDERE . • Nu cireutat! niciodatS cu capa> cul spate portbagaj tfeschis sau In trad esch ls deoarece pot p#tru n d e gaze d e e^apam ent In intertom i autovehiculului.vezi pag. c h ia r daca cb eia a fa s t ro tita pentru incuiere.a itfe l capacul p o rtb a g a ju lu i s>ar puftea tfescftidet brasc tn tim pui mersutui. P o z itia B: Capacul portbagajului este b lo c a t per* m a n e n t.

se deschide • o u$§ • capota motorului sau capacul portbagaj • se pune contactui motor. Sistemul de avertizare in c iu s iv dispo> z itiv u iu i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu iu i in t e r io r * sunt activate automat la incuierea autovehiculului. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i s p a te Fiti atenti sa nu descuiati din gre^ald capacul spate. In acest caz se declan^eaza pentru circa 30 secunde semnal acustic $i vizuai. Aceasta este semnalizata printr-o scurtS aprindere a tuturor luminllor de semnaltzare. C apacul portbagajului desciiiat. In s ta ia tia este im ediat activata. 3 sec. sau • se tnregistreaza o mi$care !n spatiul in­ terior'. D e z a c tiv a re Puteti dezactiva alarma cand desctiideti vehicuiul cu cheia sau cu telecomanda. IHayonul este descuiat. Comutatorul functioneaza si cand contactui nu este pus. C a n d s e ra s u c e $ te c h e ia de doua o ri in s e n s u l m c u ie rii s au s e a p a s a d e 2 o ri p e t a s ta te ie c o m e n z ii se d e z a c tiv e a z a in s ta ia tia d e a v e rti* z a re a n tifu rt $ i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te r io r * ?i v e h ic u iu l se tn c u ie .U IIL IZ A M L S is te m u l d e a v e r t iz a r e a n tifu r t* Cu ajutorui sistemului de avertizare antifu rt* sunt Tmpiedicate in c e rc a riie de patrundere $i furt din vehicui. Clieia se rasucegte o data in directia de inculere respectiv se apasa tasta de Tnchidere din te le co m a n d a . poate fi inchis doar cu m in a nu poate fi Tncuiat automat. DESCHIDERE . D e s c u ie re a c u a ju to ru i te le c o R ie n z ii Indreplaii telecomanda Inspre autovehicui $i apasati tasta 3 cca. instaiatia d e cla n ^e a z a se m n ale de a v e rtiz a re a c u s tic e ' $i o p tic e la p a trun d erea neautorizatS.INCHIDERE 31 . daca cu vehiculul incuiat. Instaiatia se dec!an$eaza. D e s c u ie re a d in in te rio r Tragetl comutatorul A din u$a $oferului.

Pentru a nu impiedica funcjionarea dispo­ zitivului de supraveghere Interioara. D e c o n e c ta re a • Apasati tasta din tocul u^ii (vezi sageata) • inculati autovehlculuL Instalatia antifurt este activata. 32 DESCHIDERE . sen­ zorii nu tretjuie acopentil D e c o n e c ta re a d is p o z itiv u lu i de s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te rio r* Acest dispozitiv se deconecteaza odata cu deconectarea instalatlei antifurt. cand sistemul de supraveghere interioara este activat. fara sistem de supraveghere interioara.vezi sageata. Dispozitivul de supraveghere interioara trebuie deconectat cand in autovehiculul Tncuiat raman animale. altfel alarma se va declan$a. 26 . dupa deschiderea unei u$i. Luaft in considlerare neap arat in d ic a tiite d e ia p s g . se declanseaza instalatia antifurt. Daca Tn interiorul autovehiculului se mi^ca ceva. • Sistemul de alarma se poate declan^a $i dacase descuie m e c a n ic hayonuli D is p o z itiv u l d e s u p r a v e g h e r e a s p a tiu lu i in te r io r * S enzori Senzorii dispozitivului de supraveghere interioara se gasesc pe ambele par(i ale lampil intenoare din spate .INCHIDERE . se deschide capacul porlbagajuiui).U T ILIZ A R E In d ic a fie • Semnalul de alarma va fi declansat din noLi daca se atenteaza la una din zonele protejate (de ex. C o n e c ta re a Dispozitivul de supraveghere interioara se va active la urmatoarea descuiere sau incuiere a autovehlcululul.

u$a din spate dreapta* din spate. pot fi scoase din furcfie 3 . geamul din fata se deschide.intrerupatorul de siguranta e s te sco s 5 .U T ILIZ A R E G e a m u ri a c t io n a t e e le c tric ^ c C o m u ta to a re le din usa p asa ge ru lui dreapta si din u^ile din spate se gasesc Tn apro-pierea manerului u$ii (vezi poza). A c e s t lu c ru nu e s te v ala b ii la in c h id e re a din e x te r io r a (eres> tr e lo r c u c h e la d e c o n ta c t 'i n a c e s t c a z nu a c tio n e a z a lim ita to r u l d e fo rfa .usa pasagenjiul fata conducatorului. m an ual. respectiv se inchlde Comutatoarele din usite din spate sunt scoase din functiune. inchiderea geamuiui este tntrerupta auto­ mat cand apar obstacole care impiedica mi$carea.usa din spate stanga' in a fa ra: IntrerupStoarele pentru geamurile ustlordin intfterupatoarele din usile din spate pot fata sunt prevSzute cu o „ F u n c tie Tn fi folostte d o u a t r e p t e ”. Daca se apasa sau se trage scurt comuta. .INCHIDERE 33 . geamul murilor.Dispozilivele electrice de actionare a gea­ 'to ru l pSna la a d oua tr e a p ta . 1 conducatorului Prin Tntrerupatoml de siguranta 3 din uea 2 . Intrerupatoarele se gasesc in bratui usii c o n d u c a to ru lu i (vezi figura). R e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e ia p a g in a u rm M o a re . respectiv se Inchide fo rta a u to m a t. .intrerupator de siguranta* dispozitivele de actionare ale geamurilor 4 .intrerupatoml de siguranta e s te a p a ­ Daca respectivul comutator este apasat sat: sau tras pand la p rim a tr e a p ta . sunt dotate cu o lim ita r e de din faja se deschide. DESCHIDERE .

geamurile din fata: Intrerupatonjl se trage pdna la p rim a treapta. La 0 noua actionare a intre ru pa to ru lui geamul se opreste imediat. La o noua actionare a intrerupatorului geamul se opreste imediat. fn tr a r u p ito r u l din u sa p a s a g e ru lu i f a t a $ i din u $ iie din s p a te Pe suprafata de jos a intrenjpatorului se apasa. Geamul se inchide manual. • D a c a v e h ic u fu td u n m e a v o a s tra a feis t in c u ta t d in e x t e r io r . Intrerupatorui se apasa in fata scurt pana la a d oua tr e a p ta . A v e fi g rijS s i n u rd m d n d n ic io tfa ta e o p il n es u ia rav eg h e ati In m a s in ^ D is p o zittv u l a c fio n a re a g e a m u riio i' n u f u n c tio n e a z a c a n tf u ^ l e d in f a t i s u n t d e s e h is e . Geamul se inchide manual. p e n tru c a Tn c a x d e u i^ e n t a n ti s e m a i d e s e h id g e a m u rlle . • A te n tle la in c h id e re a g eam u rito r! Sn cK iderea n e a t e n t a s a u n e c o n tro ia tS a g e a m u H lo r p o t e a u a rd n irl (s triv ire ). Q :- DESCHIDERE . nu t r e b u ie s a r a m a n a n ic i o p e r s o a n a » v eM eu t.geamurile din spate: intrerupatorui se apasa In ta|a. in tre r u p a to ru i d in u$a c o n d u c a to ru iu i . in tre ru p a to ru i d in u $a p a s a g e ru iu i fa ta si d in u s ile din s p a te Se apasa suprafata de sus a Tntrerupatorului. Fereastra se deschide manual. .geamurile din spate: Se trage in fata intrerupatorui. Geamul se deschide manual. Geamul se deschide automat.geamul din fa}a: Se apasa Tntrerupatoml pana la p rim a treapta. Geamul este tnchis automat. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i de a c t io n a r e a g e a m u r ilo r c u c o n t a c t u i m o to r p u s D e s c h id e re a in tre ru p a to ru i din u $a $ o fe ru lu i . . 34 In c h id e re a A le n tle ! Q |i-i inchiderea neatenta sau neeonfre ia td a geanturil^^ p o t cauza r ^ ir l! R e s p e c ta ti v a n tg a m in d ic a tiite d e p e p a g in a u r m a to a re re fe rito a r e ia iim ita re a f o r te i. Geamul se inchide manual. Intrerupatorui se trage pand la a d oua treapta.A te n fie ! • D a e a v e h ic u lu f e s te i» a ra s it • c h f a r ^ ip e n h v o s c u r ta perioada» lu a tt c « d>voastra c h e ia <fe c o n ­ t a c t .INCHIDERE . Geamul se poate deschide manual.

timp de 10 secunde. DESCHIDERE . Functia de inchidere/deschidere comptetd a geamuriior. Tineji cheia mini­ mum 1 secunda in pozitie de incuiere. usilorfatd este reactivata. 2 . F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i d e a c t io n a r e a s e a m u lu i c a n d c o n t a c t u i m o to r a lo s t iu a t Dup§ ce contactui motor a fost Iuat geamurile pot fi Inca actionate aproximativ 1 0 minute cu conditia ca u^ile fatS sa nu se deschida.Dupa ce geamul s-a deschis. in d ic a fie Daca a$tepta(i mai mult de 10. geamui se deschide imediat. pasagerului dreapta sau de la usiie din spate intimpina o rezistenta la inchidere. respectati urmatoarele: Vehiculul se incuie din exterior prin u?a conducatorului.Dupa ce geamul s-a oprit. In acest caz pute(i sa inctiideti geamul numai dupd ce ati pus contactui motor. Pentru a reintroduce acesta functie dupa conectarea bateriei. respectiv 5 ecunde intre pasii individuali. nu opereaza. Geamurile vehiculului pot fi de asemenea inchise sau deschise din afara. 3 . La inchiderea geamuriior din fata nu se realizeaza functia de Tnchidere automata. acesta se opreste. In acest scop cheia trebuie sa fie in pozitie de incuiere. respectiv descuiere in butucul u^ii conducatorului. trebuie inca 0 data sa lidicaji §i sa mentineji comutatorul geamului respectiv. trebuie inca 0 data sa ridicati si s i mentinefi comu­ tatorul tim p de 5 secunde. ia o noua acfionare a Intrenjpatomlui geamul se va deschide din nou. Asigurati-v3 ca toate usile geamurile sd fie complet inchise.Daca geamul de ia u$a conducatorului. Descuiati vehiculul $i apoi il incuia(i iardsi prin u§a conducatorului.INCHIDERE 35 . G e a m u l s e in c h id e a c u m fa ra lim ita r e de fo rta .U IIL I^ H t: M o d u l d e lu c ru a l d is p o zitiv u lu i d e lim ita r e a fo rte i 1 . ca sa-l inchideti. Daca geamul de la u$a conducatorului. In d ic a tie Daca deconectarea/conectarea bateriei vehiculului funclia* de inchidere/deschidere automata a geamuriior u$ilor fa{a. A ten tie! Prin iR c h id e re a n e a te n ta n ec o n tro la td a g e a n lu rilO f s e p ot p ra d u c e rd n iri. pasagerului fa{a sau de la u$ile din spate intampina in cursa de Inchidere 0 rezistenfa la maintare sau un obstacol (o limitare de forta] geamul se deschide imedlat. Daca in contlnuare geamul va intSIni un obstacol sau o rezistenta.

Daca doriti sa deschideti complet trapa. Atunci trebuie sa a p ^ a tl comutatorul in fata sau spate timp de 10 secunde. A te n tie ! A c o rd a ti a te n tie fttehiderii fra p e if N e a te n tia s a u in c h id e re a fteeo n tro la ta a tra p e i i>oate p ro v o c a ra< nirU D e a c « e a ia p a ra s ire a veh i* cutului lu a ti in to td e a u n a c h e ia c u du fn n eavoastra^ in c h id e re A Pentru Tnchidere com utatorul trebuie rasucit in pozi{ia A. Tn m i^carea de inch ide re . In pozitia C trapa se deschide pSna in p o z itia C o n fo rt. Daca trapa. P iv o ta re (in c iin a re ) D Comutatorul se rasuce^te p&na in pozitia dorita. G e a m u l se in c h id e a c u m fa ra iim ita r e de fo rfa . In d ic a tie La culisarea trapei de sticia parasolarul va culisa impreuna cu trapa. Trapa se deschide sau inchide timp de aproximativ 10 minute dupa ce s-a luat contactui motor la vehlcule cu inchidere centralizata. in aceasta pozitie e posibil sa fiti deranjati de zgom otui provocat de curentul de aer.U T ILIZ A R E T r a p a * ( P la f o n g i is a n t / p iv o t a n t ) In d ic a tie Dupa deconectarea si conectarea bateriei vehiculului se poate intampla ca trapa sa nu se inchida complet. In ta in e ^ te un obstacol sau o rezistenta se va deschide imediat. Trapa se deschide si Inchide cu ajutorui comutatorului rotativ cand contactui motor este pus. in c h id e r e a c o n fo r t* Trapa poate fi inchisS utilizand nu numai comutatorul rotativ ci §i din exterior prin incuietoarea de la u$a conducatorului. G lis a re B Se rote§te comutatorul pana in pozitia dorita in sens orar. Trapa este prevazuta cu un d is p o zitiv de iim it a r e a f o i ie i . 36 DESCHIDERE ■ INCHIDERE . fiecare dupa dorinta. Putet) sd inctiideti plafonul daca apasati comutatorul aflat In pozifia A in fata pana cdnd trapa este complet inchisa. atdta vreme cat usile fata nu au lost deschise. pana cdnd plafonul s-a inchis. rasLciti in continuare comutatorul pana in pozitia B. In pozitia D trapa este complet inclinata. inchiderea trapei se face in to td e a u n a f a r a d is p o z i t iv u l d e i i m i t a r e a fo rte i. Mentineti cheia in pozitia de inchidere. sa inchideti cu mana para­ solarul. Puteti.

A c tio n a r e a d e u rg e n fa Daca Instala^a este defecta. ventilatorul comuta automat pe functionare Solar. la raze solare s u ficie n te . • Se introduce manivela in suport si se a$eaza iara$i capacul.U T ILIZ A R E A e r is ir e S o la r/ T r a p a S o la r a * La vehiculele cu trapa solar. Tapiteria interioarSi este fixata de trapa solara si nu se poate culisa separat. In d ic a tie • Aerisirea functioneaza numai la tra p a in c h is a re s p e c tiv ra b a tu ta . cu o ^unjbelnita.INCHIDEHE 37 . plafonul se poate 7nchide manual. M otorul ventilatorului va ii actionat cu curent solar si habitaclul va fi alimentat cu aer proaspat. Actionarea Irapei corespunde descrierilor anterioare. Vezi pag. • Se scoate capacul de plastic din partea din spate.73. • Pentru o aerisire optima trebuie ca duzele (suflantele) 3 $i 4 sa fie deschise $i sa fie deconectata recircularea. r DESCHIDERE . • Se ia manivela din suportui capacuiui se introduce in deschizatura pana se opre^te. dupa lua re a g o n ta ctu lu i. (se invinge presiunea arcului) $i se inchide plafonul. Celulele solare ale trapei livreaza curent pen tru fu n c tio n a re a de a e ris ire a 1 aparatului de aer condi|ionat.

C a p o ta m o to ru lu i D e b lo c a re Se Jrage maneta din stanga sub bord capota se va debtoca. dacJt e s t e b in e z a v o rS ta . I? 38 DESCHIDERE . D e s c h id e re a Capota motomlui se ridica putin §1 apoi se trage de mSner in dlrec{ia sagetii . o p n fi im e d ia t 9« in c h id e ti c o r e c t c a p o ta m o to ru lu i. Attfel s-ar putea produce deteriorSri ale vopselel.nu apasatll A t e n tie ! • 0 in m ^ i v e d e s ig u r a n ^ c a p o ta m o io r u iu i t r e b t iie s a f i e b in e f n c h is a In iiin p u t m e rs u lu i. Astfel se deblocheazS carligul de prindere.vezi figura din dreapta. C a p o ta e s te b m e t n d iis a Oacm s e a f la i a n fvei c u e ie m e n ie le d e c a ro s e H e d in i i t m l e i. •Dta de partea unde este fixat telescopul. D e a c e e a ? n to td ea u n a d u p d fn c h t* d e r e a c a f w t e i v e r if ie a l i. Sirrultan iese la iveala un maner de tragere in grila radialorulul .INCHIDERE .vezi figura din dreapta. In d ic a tie inainte de deschiderea capotei motorului verlficati ca stergatoarele de parbriz sa nu fie ridicate de pe parbriz. Se ridica $1 se deschide pana se opre§te. • D a c i 8l>servati in tim p u t m a rs u fu i c a n u e s t e b in e fn c h is a . Apoi se trage in jos pana cand telescopul nu mal ac{ioneaza lasata sa cada In dispozitivul de blocare . Capota este mentinuta in pozitie deschisa de un telescop pneumatic. In c h id e re a Apucati c t.

a lte rn a to r. s is te m u f d e rd c ire s e a lia sub p re s iitn e . . n u tu m ati nie io d ata li c h id e d e a s u p r a m o t o r u f a i fierblnte. ■ n u finnati. s c o a te fi c fie ia d e c o n ta c t. • D a c a tre b u ie e x e c u ta te iu c ra ri d e v e r lf i c a r e c S n d m o t o r u l f u n c t io n e a z a f a p a r e fn p lu s p e r ic o t u l d a t o r a t p ie s e lo r in m l$care • d e ex. • O p ritt mtotorui. a v e ti g rija c a a c e s te a s a nu fie schim * b a te In tr e e le . • D a c a s u n t n e e e sa r# lucriit't la s is t e m u l d e a llm e n fa re s a u ia in sta la fia electric^: • d e e o n e c t a t i b a t e r ia d e la fe te a u a de bord. La c o m p le ta re a c u lic h id e . A c e s t e lich id e $e pot aprlnde. • N u d e s c h id e ti c a p a c u i d e la re z e rv o ru i c u lie h fd d e rTO ire. d e ra n ire si a c c id e n ta ri. • C d t tim p m otorul e s te eald: ■ N u p u n e ii m a n a in v e n tifa to ru l d e rd e ire . Daca se o b se rva p e te d e u le i s a u a lt e lic h id e . lo c u l d e sub v e h ic u l trebu/e c o n tr a la t la fnferv a le re g u la te .n u lu c ra ti n ie io d a ta In apro> pierea focuiui d e sc h is. • M a n e t s s c }iim t> a to ru iu i d e v ite z e m p o zitia neutra^ ra sfte c tiv In p o z itia hP”. de e x e m p lu v e r ific a r e a $i c o m p le ta re a cu lic h id e . • L a s a li m o to ru l sa se r a c e a s c ^ • N u a siia ti.In d ic a t ii p riv in d s ig u r a n ta la e f e c t u a r e a lu c r a r ilo r in s p a tiu l m o to r La e fe c tu a re a lu c ra rilo r la m o to r s au Tn s p a tiu l m o tor. in c a z c o n tra r pot a p a re a v a rii g ra v e in fu n c tio n a re . e x is ta p e ric o l d e fo e . • E v ita ti sc u itc ire u ite le fn in sia ia t ia e le c t r ic ^ ■ tn s p e c ia l la Imterie. • T r a g e ti frd ita d e m S in i. curele trapezoid a ie . a c « s ta a r p u te a p o m i b ru s c . Pentru a f i re c u n o s c u te la tim p neetanseit^tiVe. v e h ic u lu l tre b u ie dus la a t e lie r p e ritru verific a re . de o p a rire .fNCHIDERE 39 . > Mneti fnto td eau na ia M e t n a n a fin stin ga to r d e foe.a i^ e lt . v e n tila to r d e r d c ir e • 91 s is t e m u l d e In a lt a fensitm e. • T fneticop iideparte< lecom p art im e n M m otoruiui. A fe n tie! F iti f o a i i e a te n fi c a n d lu c r a ^ ia m o t o r s a u tn c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i! S e re c iH n a n d a a te n lie s p o ritd ! • N u d e s c h id e ti c a p a c u f de la cotnpartim entuJ m o toru tu i s a u nu e x e e u f a f i litc ra ri la m o to r d a c a o b s e rv a li e i ie s e af>ur s a u (ichid d e rd c ire p o ric o l d e o p d rire ! A ^ te p ta fi p a n d c a n d nu m a t ie s e a b u f s a u tic h id d e rd c tre fn o to ru l » . DESCHIDERE .

in tlmp ce se efectueaza pomirea motorulul dupd scoaterea cheli de contact ele sunt puse autom at pe lumlnlle de pozitie. lampa de ceata a autoturismului e automat stinsa. • La ulilizarea echlpamenteior de ilum inare descrise a id . cand sunt apnnse lumtnile de pozitie $i contactui motor pus.Lumlna de tntalnire (faza micS) sau lumina de drum (faza mare) Cu comutatorul pe luminiie de pozi(ie sau pe faza mica/faza mare. Comutarea pe laza mica sau mare respectiv avertlzare luminoasa . faza s c u rti se apnnde de asemenea cu o intsnsitate rsdusa. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control.C o m u ta to r lu m in i 0 . ‘ in anumlte ISri.vezi pagina 43. 40 LUMINI SI CAMP VIZUAL . • Lumina de ceata poate fi aprinsa numai cand vizibilitatea este toarte redusa (de ex.U T ILIZA R E C o m u ta to r In d ic a tie Daca nu sunt stinse farurile dupa ce chela a fost scoasa se aude un zgom ot de avertlzare. gQ " . L am p a c e a ta s p a te * V e h ic u le fa ra fa ru ri d e c e a ta Se roteste comutatorul de lumini din pozltia faza mica/faza mare $i se trage pana se opreste. Simbolurile comutaloarelor corespund to tjs i celor de la vehiculele cu volanul pe stanga. In d ic a tie • Cand lampa pentru ceata este aprinsa.Lumini de pozitie" . Farurile se aprind numai cand contactui motor este pus. C and fa ru rile de ce afa sunt a prinse simbolul farului de ceafa este aprins in lumina verde. in Germania sub 50 m) datorita efectului orbitor. este su bject al reglementaritor legale.Dfl. EchipamentuI electric al dispozitlvului de remorcare’ montat din fabrica este astfei conceput ca la tractarea unei remorci ce este echipata cu lampa de ceata spate. atata tlmp cat u$a $oferutui este deschisa.Stinsa '' ' . V e h ic u le c u fa ru ri de c e a ta Comutatorul din pozijia faza mica/faza mare se trage pana la a doua pozitie stablla. F a r u r ile d e c e a t a * ^ } In d ic a t ie • La vehicule cu volanul pe dreapta ordinea comutatoarelor difera. 1 . tragetl de acesta Tn afara pana la prima pozitie stablla.

M i^carile vehlculului la demaraj respectiv la franari vor fi automat echilibrate. Pentru reducerea distantei de iluminare rotiti rozeta de la pozitia de baza (-) !n jos. C o n s u m u l re d u s d e c u r e n t c o n d u c e la s c A d e re a c o n ­ s u m u l c a r b u r a n tu lu i . „ C o n d u c a n d e c o ­ n o m ic e c o /o g ic ”. Im e d ia t c e g e a m u l d in s p a te e s te c la r. R e g la r e a d in a m ic a a fa r u r ilo r La vehiculele cu latn pi d e d e s c a rc a re in g a z se are la dispozltie un sistem de reglaj dlnamlc al farurilor. r 4 . r LUMINI SI CAMP VIZUAL 41 .llu m in a r e a in s tr u m e n te lo r d e b o rd CSnd luminile sunt aprinse. 3 • B u to n c o m a n d a io r e g ia r e fa r u r i* Corespunzator conditiilor de Incarcare ale autovehiculului se poate regia electric pozifla farurllor Aceasla previne orbirea partenerilor de trafic creeaza o bund vizibllitate conducatonilul auto.2 . la punerea co nta ctu lu i m otor. Aceasta !nseamna ca batala farurilor se adapteazd automat starii de incarcare a autovehiculului. Farurile se pot regia nutnai cand faza scuita este aprlnsa. Cand insta­ latia de Tncdlzire functioneaza se aprinde 0 lampa de control Tn comutator.U T ILIZ A R E 2 .v e z i s i m a n u a lu l 3 . intensitatea de iluminare a aparaturii se regleaza prin rotirea rozetei de langa comutatorul de lumlni. in s ta la tia d e in c ^lzire va f i o p r it a .In c a lz ir e a lu n e te i |» ii Instalatia de incalzlre functloneaza numai cand contactui motor este pus.

S e m n a liz a r e a la s c h im b a r e a d ir e c t ie i d e m e rs $1 a b e n z ii Ridicati ( 1 ) sau coborati (2 ) . A te n tie t InstalaUa functioneaza si cu contactui mO' tor luat.afungeti la coada ur)ui ambuteiaj .maneta in sus ( 1) Lumini de parcare s tin g a . C o n e c ta r e a /d e c o n e c t a r e a fa z e i m a rt C o n e c ta re a : Se conecteaza comutatorul de lumini pe faza scurtd. CSnd aprindeti lumintle de avarie. D e c o n e c ta re a : Se trage de maneta in sens opus sagetii 3.aveti nevoie de ajutor sau . pen tru a p ro teja im p o trlv a ra d ia tiilo r puternice. se aude un sunet (zgomot de avertizare).maneta In B U S (1 ) Pentru a semnaliza la stanga . $1 lampa de control corespunzatoare este aprinsa .lam pa de control trebuie sa dipeasca. Parasolaail se va des1a$ura p3na la capat. A v e r t iz a r e lu m in o a s a Se trage m aneta spre volan ( 4 ) . Lumini de parcare dreapta . Pentru desfacerea sau strangsrea ruloului parasolar apasati scurt tasta.maneta in ios ( 2 ) Cand semnalizatoarele functioneaza.vehiculul dvs. tmpingeti maneta In fata (3).pand la f f t punctui la care simtiti 0 opozrtie §1 mentineli in aceasta p ozitie . se opre$te datorita unei defectiuni tehnice.R u lo u e le c t r ic p a r a s o la r * Parasolarul poate fi tras automat pe luneta.14.<j I lu i^ /^ n c U IIL IZ A H t M a n e ta p e n tru s e m n a liz a r e s i fa z a m a re 5 . Vor lumina intermitent 5 ! lampile de avertizare din bord $1 lampa incorporata in intrerupStonjI pentru avarie. V 42 LUMINI SI CAMP VIZUAL LUMINI $1 CA m P VIZUAL 43 . Pentru a semnaliza la dreapta .L u m in i d e a v a r ie ^ 6 .se aprinde $i lampa de control a fazei mari din tabloul de bord. Cand este conectatS faza mare rSmSne conectata faza mica.vezi pag. Va mgam respectati hotararile iegale. La aprinderea fazei marl se aprinde lampa de control din tabloul de bord. toate lampile de semnalizare ale vehicululul se aprind simuitan. in te r io a r ^ este lim lta t d . Semnalizatoarele se decupleaza automat dupa efectuarea manevrei de viraj. In d ic a t ie La utilizarea echlpam entelor de sem ­ n alizare $1 ilum inare descrise se vor respecta hotararile legale.maneta in jos ( 2) & a n d r u lo a l p a ra s o la r e s te d e s f i k i u t . ' v i z i b l f i t a t e a c £ ttr« - ^ > a le retro vizrare ^ Instalatia de semr^alizare functioneaza numai cu contactui motor pus. A prindeti lum inlle de avarie cSnd de exemplu: . L u m in i d e p a r c a r e Lumina de parcare se aprinde numai cu contactui motor luat. atata timp cat u$a $oferului este deschisa. Dupa ce se scoate chela de contact.

... Totu^i..............U T IL IZ A R E L a m p i in t e r io a r e L a m p a in t e r io a r a f a t a in tre ru p a to ru l A Prin acest intrerupator sunt comandate lampa Interioara din fata si cele 2 lampi de citit........... lampa se stinge imediat.. iam pa interioara este aprinsa circa 20 secunde........ Dreapta ..... L a m p a in t e r io a r a s p a te Pozitiile intrerupatorului: lampa interioara este aprinsa co ntin uu . Astfel se evita descarcarea bateriei vehiculului........ O O C o m a n d a la m p ii in te r io a r e Lampa interioara se stinge dupa maxim 10 minute daca u$a este deschisa.. 44 LUMINI SI CAMP ViZUAL .. la incuierea vehiculului sau la punerea contactului motor....... iiu m in a r e to r p e d o Lampa se aprinde numai cand lumina din vehicul e aprinsa si capacul torpedoului este deschis..... dupa ce se descuie vehiculul. Pozitiile intrerupatorului: Pozitia din mijioc • o p rit. L a m p ile d e c it i t d in f a t a Prin apasarsa comutatorului corespunzator B se aprinde sau stinge lampa de citit............. La vehicule cu inchidere centralizata............. intrerupatorul fampii interioare re­ spective trebuie sa se gaseasca Tn pozitia ..................... Stanga . trebuie sa fiti atenti la capacul portbagajului sS tie totdeauna inchis cand vehiculul este parcat. L a m p a d e p o rtb a g a j Lampa se aprinde cand capacul portbagajului este deschis (functioneaza ?i c§nd luminilesuntstinsesicontactui motor luat).....co n ta c t u$a (lu m in i co m a nd ate de intrerupatorul usii)........lumina comandata de intrerupatorul u § ii.............. lumina comandata de intrerupatorul u s ii...................... o p rit. De aceea........... se deschide o usa sau se scoate chela din contact.....lampa interioar§ este aprinsa co ntin uu ................

pauzele intre stergeri se regleaza automat prin senzor tn functie de cantltatea de ploaie.U T ILIZ A R E S te r g a to r si in s ta la tia d e s p a la t p a rb riz u l • S te rg e re sin g u lars Maneta in pozitia 4. Oupa talerea contactului motor trebuie sa activatl din nou senzorul de ploaie. Comutatorul spre dreapta . de exemplu la umplerea rezervorului. in functie de temperatura exterioara. C a n d e s t e f o a r t e fr ig $ i in g h e t a fa r a . M i^ c a re a la in te rv a le a ^ te rg a to ruiui Maneta in pozitia 1. • P o s ib ilita te a d e s te rg e re /s p a la re a u to m a ta Trageti de maneta spre volan 5 . restu rl de inse cte ) tre b u ie totusi indepartata de la geamurile farurilor. • M is c a re le n ta a $ te rg a to ru lu i Maneta in pozitia 2. Atentie! P e n tr a q b u n a v iztfa ilfta te s u n t n e e e s a re $ t« r{||ito a re d e p a rb riz In iKiRd s ta r e • v e z t p a g in a 4 6 . La Intervale egale.2. murdaria persistent^ (ca de ex. In d ic a tie • Completarea lichldului de spalare • vezi manualul 3. Ellberatl maneta . La d u ze in c a lz ite p e n tru s p a la t p ar­ b r iz u l* . aceasta cand este conectata functia de $tergere intermltenta. atuncl cand se Introduce ctiela ?n contact.Instalatia de spalare 5 ! 5tergatoareIe functioneaza. S e n zo rii d e p lo a ie * La vehlcule cu senzori de ploaie. se regleaza automat energia termlca. in a in te d e a p o rn i s te rg a t o a r e le de p a rb riz v e rific a ti d a c a l a m e le ^ t e r g a t o a r e lo r n u s u n t in g h e ta te p e p arbriz! • S te rg a to ru l • o p rit Maneta in pozi'tia 0 .instalatia de spalare se opreste stergatoarele functioneaza inca aproximativ 4 secunde. Pentru acea sta o p riti 5 ! rep o rn iti fu n c tia de stergere intemiitenta. • Schimbarea stergatoarelor de parbriz .pauze lungi Pauzele mtre §tergeri sunt comandate 5 I in func|ie de vlteza. In s t a la t ia d e s p a la r e .vezI pagina 46.fa r u r i* Cand fa ru rile sunt aprinse geam unie famrilor sunt spalate ori de cate ori este spalat parbrizul.pauze scurte Comutatorul spe stanga . $tergdtoarele de parbriz instalatia de spalat parbrizul functioneazS numai cand contactui motor este pus. M i$ c a re ra p id a a s te rg a to ru iu i ■ l^aneta in pozitia 3. Prin comutatorul A din maneta sterga­ toruiui de parbriz se poate regia individual sensibilitatea senzorulul de ploaie. Cu comutatorul A se pot selecta 4 trepte de temporizare. LUMINI SI CAMP VIZUAL 45 .

oe partea conducStorulul. F ix a re a Ia m e i Clema de siguranta trebuie sa Intre in locul special destinat din bratui stergatorului se aude zgomotul de fixare. Verificati unghiului pe care tl efectueaza Stergatorul la un dealer Vollcswagwn $i daca e cazul se corecteaza. Inform atll supllm entara puteti obfine la dealerll Volkswagen. • Unghiul de a ^ z a re de la bratui stergatorului nu este corect. pe parbriz pot rdmane resturl de grasimi. .lama pe partea din dreapta $cferului treb uie sa fie tn d re p ta ta cu partea convexa in jos. Urmatoarele cauze pot duce la vibrarea lamelor de parbriz.U T ILIZ A R E L a m e le s t e g a t o a r e lo r d e p a r b r iz A te n iie ! • P e n tru b u n a v iz fb liK a te sunt n e a p d ra t n e c a s a re ^ te rg a to a re in b u n d s ta re . • Se apasa clema de siguranta in directia sagetll A. acestea pot de asemenea s& vibreze. • 03n m o tiv e d e s ig u ra n fa ia m ele s t e r g d t o a r e lo r t r e b u i e a n u a l s c h im b a fe o d a t a s a u d e douS o r i. S c h im b a r e a la m e lo r $ te r g a t o a r e lo r d e p a r b riz S c o a te r e a ia m e i • Desprlndetl brajul §tergatorulul de par­ briz si pozi}ioriati lama in unghi drept fata de bratui ^tergatorului. L a m u rd d rire p u te m lc a . L a m e le s e d b fin la d e a ie rii V o lk s w a g e n . 46 LUMINI $1 CAMP VIZUAL . Schimbatl lamele $tergatorutul. • Cand lamele stergatoarelor sunt deteri­ orate. Aceste resturl se pot indeparta numal cu un agent de curajare special. ia> m e ie s te r g a to a r e lo r d e p a rb riz tr e b u ie c u r a t a t e re g u la t c u un a g e n t d e c u r a tir e g e a m u ri. • P e n tr u a e v H a m u n la rfre a . VIbrarea poate 1i indepartata prin folosirea une'i substan}e ce dllueaza grasim lle. d e e x e m p tu r e s t u r l d e in s e c f e c u r d i a r e a $ te r g d to a r e 1 o r s e f a c e e u un b u re te s a u p ro so p . • Se scoate lama stergatorului in directia sagetii B apol scoateti-o in sens opus. La m ontarea lam elor se vor respecta urmatoarele: .deflectorul de aer al Iamei. • La spalarea vehlculelor cu Instalatle au­ tomata de spalare. trebuie sa fie orientata cu fata in jos. Substantele degresante nu pot Indeparta depunerile.

oglinzile trebuie rabStute pentru a evita deteriorarile.O g lin d a r e t r o v iz o a r e I.ix V LUMINI SI CAMP VIZUAL 47 . apoi oglinda din dreapta cor^ducaOglinzile retrovizoare trebiiie reglate inatorului. inspre '■ ■ interior pana se opre^te.cu deschidere mare cresc campul de vedere mai suprafefei oglinzii. puteti regia Oglinzile exterioare a s fe r ic e au suprafata oglinda manual prin apasarea rDarginii curbata variat. B . regl§nd numai oglinda conducdtorului. vizibiiitatea in mers. initiala. deoarece functia oglinzii ar fi schimi' -i ?■ li batS.Oglinda exterloara din stanga totu^i obiectele par mai mici. o g lin z ilo r se deiecteazS. Daca rotiti rotita in d is t a n t a p a n a la v e h ic u le le d in alta directie. D e a c e e a A . R e g la r e a o g lin z ilo r e x t e r io a r e In d ic a t ie p e n tru u tiliz a r e a o g lln O g linzi e x te rio a re re g la b ile z ilo r e x t e r io a r e c o n v e x e sau e le c tr ic * a s fe r ic e * . intea pornirii asHel inca l sa se permita Apoi puteti regia simultan ambele oglinzi.Oglinda exterioard din dreapta Oaca sistem ul de reglare e le ctrica a le le d in s p a te . i0 In d ic a tie Daca oglinda a fost mutata datoritd unei forte externe (de ex. inainte de a strabate o instala|ie de spalat automata. O g lin z ile in aceasta pozitie ambele oglinzi exterioare a c e s te a au o u t ilit a t e lim ita ta d e fa p tu i c a nu se p o a te e v a iu a c o re c t sunt rabatate electric.Rabaterea ambelor oglinzi exterioare* mult decat oglinzile convexe. spre exterior) maresc campul de vedere. R e g la re a s in c ro n iz a ta a o g lin z ilo r in primul rand ambele oglinzi trebuie adiise in pozitia de baza. Oarcasa oglinzii nu trebuie in nici un caz adusa manual la loc. Aceste oglinzi .Incalzirea oglinzilor exterioare cu a c e s te o g lin z i nu s e p o a te eva> lu a c o r e c t d is ta n ta p a n a la v eh ic u R . asa cum a fost descris mai sus. oglinda trebuie reglata e le c tr ic . o glinzile revin la pozltia s p a te . OgllnzMe exterioare se pot regia prin O glinzile exterioare c o n v e x e (curbate butonul rotativ. . Asttel se trage carcasa oglinzii cdtre masind. lovirea la manevre). Pentru aceasta. reglati mai intai oglinda din stdnga conducStorului. L . R a b a te r e a o g lin z ii e x t e r io a r e Oglinzile exterioare pot fi rabatute.

Oglinda se muta inapoi in pozitia originala. Reglaiile o g lin z ilo r e x t e r io a r e sunt retinjte automat Tn memorie In corelare cu pozi]ia scaunului conducM orului . R e g la re a a u to m a ta a o g lin z ii e x te * r io a r e -d r e a p ta p e n tru m e rs u l m ap o i Cand se merge Tn m ar§arier. Pentru reglarea antiorbire. La mersul in marsarier. lumina farurilor). parghia de pe muchia de jos a oglinzii trebuie sa fie impinsa in fata. oglinda interioard se intuneca automat in functie de intensitatea luminli din spate (de ex.vezi pagina 53. M e m o ria p e n tr u o g lin d a e x t e r io a r a * V e htculele c u m e m o r ie p e n t r u s c a u n u l c o n d u c a t o r u lu i* au o memorie pentnj oglinzile exterioare. Cand contactui este pus. R e g la r e a o g lin z ii in te r io a r e O g lin d a in te rio a ra a n tio rb ire m a n u a la Pentru reglarea de baza a oglinzii. de indata ce se scoate maneta din mar§arier.vezi pagina 53. O g lin d a c u re g la re a u to m a ta a n tio rb ire * Reglatl oglinda manual. oglinda se comuta iarasi pe pozitia normala. maneta se trage in spate. Astfel la parcare se permits vederea pana la m arginea bordurii. 48 LUMINI SI CAMP VIZUAL . Pozitia prestabilita a oglinzii exterioare dreapta pentru mar$arier poate ti moditicata corespunzator nevoilor individuate $i memorata . daca comutatorui a fost pus pe oglinda dreapta. oglinda exterioara dreapta se muta autom at in pozitia p re s ta b ilita .U T IL IZ A R E In c a iz ir e a o g lin z ii* Incalzirea oglinzilor exterioare functioneaza in pozitia A a butonului rotaliv indepen­ dent de instalatia de incalzire a lunetei. respectiv selectorul tn pozitia R.

v iz ib i* l i t a t e a fn s p a t e . Pentru rularea parasolarului. scoateli-l din suporturi^i lasati-lsasenjieze u$orln jos.42. pe luneta. e s t e re d u s a . se apiinde o lampa. In dica til su plim e ntare despre „R ulou electric parasolar*" . r LUMINI SI CAMP VIZUAL 49 .vezi pag. Cu ajutorul parasolarelor m ici de sub lampile Interloare din fata puteti acoperi spatlul de deasupra oglinzii retrovlzoare interioare. R u lo u d e p r o t e c t ie c o n tr a s o a r e lu i* Acest parasolar se folose^te Im potriva radiatiilor intensive. Oglinzile de machiaj sunt prevazute cu capace. p rin o g lin d a r e t r o v lz o a r e In t e r i o a r a . Dupa ridicarea capacului. A to n fitt! C a n d r u lo u l 6 s t e ir a s . Tragetl ruloul ?n sus $i agatati-l in suporturile laterale.U T ILIZ A R E P a r a s o la r e Parasolarele pot fi scoase din suportut la­ teral $1 intoarse catre usi.

scaunui se plaseaza cSt mai mult posibil spre spate. • in tim p u i m e rs u iu i p ie io a re fe s e f i n t n t o f d e a u n a in p e n tru p ic io a re .p r o te c tie m a x im a o fe rita d e Cen­ tu r a d e s ig u ra n fa $i s is te m u lu i A irb a g .po2 i|ia relaxata. ifu treiM ifr sd s e gd»ease& iticid> d a tS o b ie cfe fn sp a flu f pentru ptcioai^B.Pe directte longitudinals scaunu! condu­ catorului se regleaza In asa tel incat pedalele s3 poata fi apisate cu pictoarele u$orindoite. Nu veft m ai p u te a fra n a. .picioarele sa stea comod in spajiul pen­ tru picioare . rapid la elementele de comanda . Reglati-va scaunitl dupa cum este descris in pagintle urmatoare.S c a u n e le d in fa | a Reglarea corecta a scaunului este importanta pentm: . deoareoe la caxut unei m an evre b ru fte .accesul sigur. debf«1a sa u a c c ^ e ra ! S c a u n u i p a s a g e r u lu i la t a Va recomandam sa reglati scaunui dupa cum urmeaza. neobosltoare a corpului . A te n tte ! • S c a u n e fe d in < a tii n u traibuie tm p ln s e p re a a p re s p e l ie voian. . Ateniie! . 50 SCAUNE SI AMENAJARI .fn n lc i u n c a z : litt s e pun p e i>ord s a u p e s c a u n e . Respectati reglarea de baza a s ca jn u lu i conducatorului $1 pasagerului fa(a. de pe aceasta pagiria. re s p e c tiv ta b io u i d e b o rd . a c e ste a p of ajunge Tii zona p«<lEtTelor. S c a u n u i c o n d u c a to r u lu i Va recomandam sa reglati scaunui condu­ catorului dupa cum urmeaza.spatarul in pozitie vertical^ . — fnclinafia spdtaruiui se regleazci astfel incSt spatele sa se reazeme complet pe sp ^tar iar punctui cel mai de sus al volanului sa poata 1i ajuns cu bratele usor indoite.

1 .R e g ia re a s c a u n u lu i p e d ire c tie lo n g itu d in a la Se trage maneta si se impinge scaunul. 2 . R id ic a re a : Ridicati maneta din pozitia de bazS.R e g ia re a in c lln a tie i s p a ta ru lu i Va desprindeti de spatar si se rSsuce^e rozeta de mana. A t e n tie ! D in m o tiv e tie s ig u raii^ a s c a u n u f s e re g te a z a p e d lr e c fie lo n g itu d in a is n u m at cS n d v e ttic u lu i e s fe o p rit! 4 . Astfel coioana vertebrala este spri}inita In pozitia el naturala $i pozifia corpuiui este mai putin obositoare pe distance lungi. Apol se elibereaza maneta iar scaunul se impinge pana se bfocheaza. pema din zona lombara se arcuiegte u§or Tnainte.pompati". e a e i e s t e in ffu e n fa ta e f i c a c i t a t e a c e n t u r ii d e s ig u ra n ta . „pompati". scaunul poate fi ridicat sau coborat. SCA UNE SI AMENAJARI 51 .R e g ia re a re a z e m u lu i lo m b a r* Prin rasucirea rozetei de mana. p.3 . A te n tie ! • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta in a jt i m e a s c a u n u lu i s o f e r u lu i s e re g le a z S n u m a i c a n d v e h lc u iu l e s t e o p iitt « A te n tie la r e g ia r e a in a ltim ii s c a u n u lu i! O re g ia re n e a te n ta si n e c o n t r ^ a t a d u c e ia ra n irt p rin s tn v ire . A te n tie ! fn lim p id m e rs u lu i s p M a r e le nu tr e b u ie s a f te in c lln a te p re a m u lt fn s p a te .R e g ia re a tn a itim ii s c a u n u lu i* Prin actionarea „ca la pompS" a manetel din partea exterioara a scaunului. C o b o ra re : Cobord^i maneta din pozitia de bazS.

• R e g la re a e fe c trtc a a s ca u n e lo r fu R C tlo n e a z a c a n d m o to r u l e s te o p rit s a u c h e ia e s t e s c o a s a d in c o n ta c t. Prin rozeta de m in d C se regleaza mecanlc s u p o rtu i lo m b a r. Vezi si descrlerea (poz. A te n tie ! S p a ta ru l n u tre b u ie tn c lin a t p r e a m u lt Tn s p a te e S c i e s te in fiu e n ta t n e g a tiv e fe c tu i c e n tu r ll d e sigura n ta . Reglarea scajnului se poale face §1 cand chela este scoasa din contact.U T ILIZ A R E S c a u n u l c o n d u c a to r u lu i $i s c a u n u l p a s a g e ru lu lu i d in d re a p ta (r e g la r e a e le c t r ic a ) Prin comutatoarele A si B se regleaza electric scaunele. 3) de la reglare manuala. A ie n tie f • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta scaun e l « s e r e g le a z a n u m a i c 4 n d v e h ic u lu l e s te o p rlti • A te n iie la re g la re a s c a u n e io r! O r e g la r e n e a t e n t a s i n e e o n tro la td p a a te d u c e la rS niri. In tre ru p a to r B Sageata 1 : spatarul se mi^ca 7n fata Sageata 2: spatarul se mi$ca in spate.partea din spate a pemel in sus / jos 2 §i 3 simultan . ^ 52 SCAUNE SI AMENAJARI . O e a c e e a c o p iii n u tre b u ie la s a ti n e s u p ra v e g h e a ir in v e h ic u L In tre rM p a to ru l A 1 -scaunul Tnalnte/ Inapol 2 .se regleaza inaltimea scaunului.partea din {ata a pemel Tn sus / jos 3 .

47) • Apasati una din tastele de memorie D $i tinefi apasat cam 3 secunde pSnS cand un semnal acustic confirm^ memorarea. SCAUNE SI AMENAJARI 53 .52) • Reglati ambele oglinzi exterioare (vezt pag. • Selectat! mers inapoi • Reglati oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47). Maxim 3 persoane pot memora reglarile lor ind ivid ua ie pe una d in ta ste le de memofie D. La schimbarea conducatoruiui la apasarea tastel.reglarile scaunului ^oferului . M e m o ria p e n tr u s c a u n u l c o n d u c a to r u iu i* Memoria scaunului conducatoruiui ofera posibiiitatea m em orarii individuaie ale reglarilor scaunului oglinzKor extenoare. • Reglati scaunul la pozitia dorita (vezi pag. Prin intrerupatorul E pute{i deconecta oricand sistemul de memorie. individuaie §i sa memorati reglarea p re s ta b ilita a oglinzii pentru marsarier (vezi pagina 48).U T ILIZ A R E M e m o r a r e a r e g la r ilo r p e n tru s c a u n $ i o g lin z i la m e rs u l in a in te • Puneti contactui motor. scaunul $i oglinzlle e x te rlo a re su n t a utom at a da pta te In pozitiile individualizate. Scaunul $i oglinda exterioara se regieaza atunci numai manual. Reglarile sunt memorate prin tasta de inemorie selectata. Prin tastele de memorie puteti memora §i comanda . • DacS deconectati bateria vehiculului.re g la rile o gllnzll e xterioa re (numal dreapta) pentru m a r^ a rie r in plus puteti apela una dir» pozitiile memorate cu telecomanda cheil. Va rugam sa cititi 5i informatiile JniJializarea sistemului de memorie” de la pag.reglarile oglinzii exterloare (stanga §i dreapta) pentru d e p la s a re a in a in te . • Comutati pe oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47). se sterg toate regiariie m em orate pentru scaun $i ogltndd. M e m o r a r e a re g la rti o g lin z ii p e n tr u m a r s a r ie r Aveti posibiiitatea sa modificati corespunzator nevoilor dvs. • Frecare noua memorare pe aceea$i tasta 0 $terge pe cea anterioara. Sistemul de memorie trebuie reinitializat.56. In d ic a tie • Varecomandamsatncepeji memorarea cu tasta din stanga §i sa indicati unnatorului conducator o tasta de memorare.

In d ic a tie • Daca cheia a tost deja alocata inainte unei alte taste de m em orie. care este deja ocupata de alta cheie. trebuie s3 alocati tasta de memorie corespunzator teleco­ menzii. • Scoateti cheia din contact. Reglarea este memorata la tasta selectata. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia memorata pentru mersul inainte. la care surrt memorate reglarile scaunului §i oglinzii p en tru m ersul in a in te . Va rugSm sa citili $i informatiile „lnitializarea sistemului de memorie” de la pag. Va recomandam sa alocafi 0 cheie cu telecomanda llvrata de la fabrica. Daca e necesar puteti procura o alia cheie cu telecomanda prin dealerul Volkswagen $i apoi sa 0 alocati tastei de memorie dreapta. La a io c a re a c h e ii c u te le c o m a n d a t r e b u ie s a p r o c e d a t i d u p a c u m u rm e a z a : Dupa memorarea reglarilor pentru scaun §i oglinda aveti 1 0 s e c u n d e pentru a aloca chela tastei corespunzatoare de memorie. tastei de memorie . • A p^atitastadedeschidereachell (vezi pagina 24) §1 m entineti apasat cam o secunda pSna c§nd un semnal acustic confirms aiocarea.• Apasati tasta-Memory D. A io c a r e a t e le c o m e n z ii c h e ii* la t a s t e le d e m e m o r ie Pentru ca sa puteti apela reglarile memo­ rate si prin telecomandd. „vechea” alocare se 5terge. • Im ediat ce ie§iti din m ersul Tnapoi. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. • Daca se aloca cheia unei taste de memorie. In d ic a tie • Imediat ce ati selectat mersul inapoi. • La fiecare noua memorare a reglSrilor scaunului si oglinzii pentru mersul Tnainie trebuie sa rememorati $1 reglarea indivi* d u a la a oglinzii exterroare dreapta pentru mar^arier. 56. se Sterg toate reglarile memorate pentru scaun $i oglinda. „vechea° alocare se ^terge. Acest procedeu se opre§te daca reglati oglinda manual pe pozijia noua dorita de dvs.stanga §i cealalta (astei mijlocii. • Aiocarea unei chei cu telecomanda la 0 tasta de m em orie se m entine §i cand m em oratl noi regldri ale scaunului si oglinzii. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia m emorata. Reglarile sum memorate prin tasta de memorie selectata. • DacS deconectati bateria vehiculului. 54 SCAUNE SIAM ENAJARI . 5 ! |in e ti tasta apasata cam 3 secunde panS cand un semnal acustic confirma memorarea.

cdnd u$a 9 0 conducatonjlui este deschisa s au Inctiisa. i | | ^ A p e ta r e a r e g la r ilo r p e n tr u s c a u n s i o g lin d a la m e rs u l In a in te Reglarile memorate pot fi apeiate atat prin tastele de memorie D cdt prIn telecomanda*. scaunul si oglinzile sunt aduse in pozitiile memorate corespur\zatoare acelei taste. A p e la re a p rin ta s ta d e m e m o rie Reglarile scaunului oglinzii pot fi apeiate din m otive de sig u ra n ta num ai cu c o n ta c tu l m o to r lu a t. Apasati scurt tasta de deschidere a cheii (vezi pagina 24) §i deschideti usa conducatorului. Apdsafi apoi iarS^i pa tasta apasata prima data se continue prccedeul de apelare.A p e la re a p rin te le c o m a n d a * R e g la rile m em orate p e n tru scaun si o g lin d d le p u te fl a pe la num ai cu c o n ta c tu l m o to r t a ia t si usa conducatorului in c h is a . La reapdsarea intrerupatorului E puteti reconecta sistemul de memorie.s is te m a u to m a t”: Apasati scurt pe tasta de memorie doiita D cand u?a conducatorului e s t e d e s c h is a . 47). Scaunul $i oglinzile exterioare pot fi acum reglate numai manual. • Varecomandamsadeconectati sistemul dumneavoastra de memorie cu intrerupatoml E numai cSnd vehiculul este utilizat deunconducatorlacare nutrebuie memo­ rate reglarile pentnj pozifionarea scaunului 5 l ogltnzilor. In d ic a tie Imediatce se iesedin mersul inapoi. Scaunul $i oglinzile exterioare se muta acum automat In pozitiile memorate. In d ic a tie Daca In timpul reglarii automate a scau­ nului si oglinzii apasati Tncd o data pe una din tastele de memorie se intrerupe procedeul de apeiare. Un eventual procedeu de apelare intrerupt nu poate fi continuat. SCAUNE $1 AMENAJARI 55 . A p e la r e a r e g la r ii o g lin z ii p e n tru m e rs u i in a p o i • Comutati pe oglinda exterioara dreapta (vezi pag. Oglinda exterioara dreapta se mutS acum automat in pozi{ia memoratS. • Selectati mersul inapoi. Daca apasati pe una din celelalte doua i^ ^ t a s t e . Scaunul ?i oglinda exterioarg se muta automat in pozitiile memorate. . Aid puteti alege intre douS posibilitdtl de apelare: „M e m o rie . „ M e m o rie • a p a s a re lu n g a ”: Apasati ^ pe tasta de memorie dorita D. pSna cSnd scaunul oglinzile exterioare sunt aduse in pozitiiie memorate. In d ic a t ie p e n tr u u tiliz a r e a in t r e r u p a to r u lu i E • Prin apasarea (eiiberarea) intrerupato­ rului E sistemul de memorie este deconectact.. oglin­ da exterioara dreapta se muta Inapoi in pozitia memorata pentru mersul inainte.

Pentru oprirea ?nc3lzirii rotfti rozeta in pozitia de baza (0 ). in tata (vezi pag. In it ia liz a r e a s is te m u lu i de m e m o rie • Deschideti usa conducatorulul. una din ta s te ie d e m e m o rie s au unui din c o m u ta to a re le de re g la re a s c a u n u iu i. • Puneti contactui motor.in c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in d r e a p ta Pema $ spatarele scaunelorpot fi incaJzite 1 electric c§nd contactui motor este pus.In c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in s ta n g a 2 . 56 SCAUNE SI AMENAJARI .U T IL IZ A R E in c a lz ir e a s c a u n e lo r * O p rir e a d e u rg e n fa In c a z d e u rg e n ta p u te tl in tre ru p e o ric e p ro c e d e u d e a p e la re a pasan d in tre ru p a to ru l E (d e b lo c a re ).52).52). • Reglati pema pana la oprire in fata §i sus (vezi pag. Incalzirea este pomita de la rozeta tot de a id se poate regia in intensitate. spate 1 . Sistemul de memorie esie acum larS^i initia liza t §i astfel capabil com plet de functior>are. • Reglati spatarul pana ia oprire.

Tetierele din spate pot fi scoase numal daca aducetl spataail putin In fata. D e m o n ta r e a $ i m o n ta r e a Pentnj demontarea tetierelor se trage in sus pana la oprire. • Eficienta optima se atinge cand margi­ ned supetioara a tetiereiseafla c e l pufin la inaltimea ochllor. Pentru remontare se introduc tijele tetlerelor !n ghidaje pdna se blocheaza cu un zgomol.U T ILIZ A R E T e tie r e ’ T etie rele sunt reglabile in ina ltim e $i trebuie reglate corespunzalor marimii persoanei. R e g la r e a m a ltim ii • Tetierele se apuca lateral cu ambele maini §1 se n^i$ca Tn sus sau in jos. SCAUNE SI AMENAJARI 57 . Pernele reglate corespunzator ofera impreuna cu centurile de siguranta 0 protectie optima. se apasa siguranta (sageata) simultan se extrage tetiera.

B r a fe le s c a u n e lo r * (C o tie re ) B r a t e le d in f a t a * In brat se gase§te un sertar. pana se atinge pozitia dorita. CSnd a{i depa^ft punctul maxim. Pentru aceasta ridicati capacul bratelor treptat. Brajele scaunelor pot fi reglate in Inaltime in mai multe trepte. B r a t e le d in s p a t e * Bratele din spate pot fi rabatate.SCAUNE AMENAJARI . Pentm deschiderea sertarului apasati tasta din partea frontala si ridica}) capacul. 58 ----. In brat se gase$te un sertar. putefi modifica 51 lungim ea bratelor prin tragerea Tnspre Tnainte respectiv impingerea inspre spate a capacului. Pentru deschiderea sertarutui ridicati capacul. pentnj sporirea confortulul. in afarS de aceasta. puteti cobori capacul.

in linal maneta se apasa iara^i in sus. In zona pedaielor nu trebuie sa se gaseasca alte covora$e suplimentare: • La avarii ale Instala^ei de franare poate fi necesara o mai mare cursa a pedalel. A tentie! N u tre b u ie s i s e g d s e s s c a nicio * d a t a o b ie c t e I n s p a f iu l p e n tru p ic io a re . Coloana volanului poate f] reglata iard trepte in directie longitudinala $i TnaHime. Pentru aceasta maneail A de sub coloana volanului se apasa in {os $i se aduce coloana In pozitia doritd. • Pedaleie de ambreiaj si de accelerare trebuie sa poata ii oricand actionate.C o lo a n a v o la n u lu i r e g la b ila P e d a le ie U tiiiz a re a p e d a ie lo r nu tre b u ie sa fie n ic io d a ta im p ie d ic a ta ! De aceea nu trebuie plasate obiecte in spatiul pentru picioare. • D in m o tiv e d e s tg u ra n ta m o - com plet fn sus* pentni c a sS nusi itH H iifice p o z i|ia n e in te n tio n a i fn fim p u i m e rs u iu i. d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru ^ te s a u fia n a r l. N u v e t i m a t p u t e a ir a n a . A te n tle ! . De aceea se utilizeaza numai covorase care lasa libera zona pedaielor §i sunt sigure contra alunecarii. a m b re ia s a u a c e e le ra ! :• R e g fa re a c o lo a n e l d e d ir e c tie s e p o a te fa c e numaJ c d n d vehi> c u fu l s ta tio n e a z d . SCAUNE SI AMENAJARI 59 . • Toate pedaiele trebuie sa poata reveni fara impedimente in pozitia lor inijiala. aces> t e a p o t a ju n g e m z o n a d e lu c n i a p e d a ie lo r . deoarece acestea pot aluneca sub pedale.

stanga !n partea din fata a portbagajului. aproape de axa din spate sau mai bine intre axe. daca este posibil. „C entura fiu se m erge niciodata cu capaeut portbagaiufui nefncuiat sau chlar deschts. 2 inele se afla pe partile laterale dreapta . • Aerul expirat se ellmina prin orifidile de aerisire de sub geamul din spate. De aceea aceste oriticii nu trebuie acoperite. In e le d e p rin d e r e * In portbagaj sunt 4 inele (vezi sageata) pentru prinderea bagajelor.vezi figurile. Celelatte 2 inele se gasesc in partea din spate a portba-gajului . O biectele grele trebuie transportate. Cele 2 Inele din fata trebuie trase in afara inainte sa fie utilizate. r 60 SCAUNE $1 AMENAJARI . deoarece gazele de apdere pot ajunge fn s|>atlul in t e m r . Inelele de prindere corespund normei DIN 75410.3. In interesul unel deplasari optime trebuie sa se realizeze o distributie egala a sarcini (persoane §i bagaje). • A tentie.1 . la transportarea of»ectetor grele caracteristfclie <te deplasar« se m odified. De aceea moduf d« conducere s i v ite za • B ^ a g a { e le tre llu ie a s « E a te S n a ^ fe i fncS t ta o frd n a re b n tsca sa nu a lu n e c e ta fa tii it id un o iiie e t .U T ILIZ A H E P o r tb a g a ju l A te n t» ! • in n ic i un caz flU treb uie depa> f t t e s a rc in iie a d tn is ib ile a te axeior si greutatea to tals admisi> bila • vezi manuaCul 3. F le c a r e p s s a g e r tre b u ie s a a ib a e r a tiir a corecC H xata ■vezi m anual 2 . • in tin ^ H rim e rs u lu ittn p o rtb a g a l sau s p a liu i p e n tru b a g a }e nu tre b u ie sa « e a fle n ici o persoand s a u c o p ii.d a c a e s te c a zu l m u tilize a za in e te de p rin d ere*. • A te n tie c a fir e le d e la in s ta ia tia d e in c a lz ire a g e a m u iu i d in s p a te sa nu f ie d is tru s e d e o b ie c te ascu* t ite .

U T ILIZ A R E

B a n c h e t a s p a te

r

Pentru marirea spatiulul pentru bagaje bancheta se poate aduce in fa ta ; la vehicule cu bancheta divizata, se poate actiona separat asupra fiecarei parfl. B lo c a re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i* Daca tasta A de deblocare nu se poate hdlca, trebuie descuiati broasca din tasta de deblocare cu chela B.

D e p la s a re a in f a t a a s p a ta ru lu i* Se trage in sus tasta A simultan se muta in fata sp§tarul - vezi figura. in acelasi timp se poate vedea marcajul rosu de pe tasta. T e tle re le * pot ram ane m ontate daca spatarele scaunelor din fata nu sunt prea incllnate pe spate. C e n tu ra nu tr e b u ie sa f ie p rin s a p e s te un s p a ta r d e p la s a t in fa ta , d e o a re c e la un a c c id e n t dispo zitiv u l e i d e p rin d e re se p o a te desfa c e . R e m o n ta re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i Se aduce spatarul in pozitia initials si se fixeaza. I^arcajul rosu de la tasta A nu trebuie sa mai fie vizibil. In p l u s a t e n t i e c a la r e m o n t a r e C e n t u r a d e s ig u r a n t a s a n u f i e
p r in s a s i a v a r ia t a .

A te n tie ! S p d ta r u t b a n c h e t e i d in spcate tr e b u ie sd f ie fix a t Tr slg uran fa p e n tra csa la o frd n a re b ru s c a niol un o b ie c t d in p o r t t » g a j s a nu a h in e c e in fa ta .

SCAUNE $1AMENAJARI

61

S a c d e b a g a je *
— — —^ _
■_L3

'' • V •. j .Xii_j

■ o h B b B IS S I ■

Cu a jjto ru l sacului de bagaje se pot transporta in spatiul interior in bune conditii schiuri sau alte obiecte lungi. In c a r c a r e a s a c u lu i d e b a g a je Sacul de bagaje se incarca prin spatiul de bagaje. • Se deschide capacul spatiului de bagaje $i se eiibereaza zona de mijloc de bagaje. • Seapasatastadedeblocareacapacului sacului de incarcare din spatiul de bagaje (vezi sageata din figura). • Se rabate in fatS bratui central din spate. • Se apasa tasta de deblocare a capacului sacului de incarcare din Interionil vehiculului §i se scoate. • Se scoate sacul de bagaje $i se desfa§oara. • Se trage limba centurii de siguranta din suportui ei. • Se IntrodLic prin spatiul de bagaje schiuri sau alte obiecte asemanatoare. A s ig u ra re a s a c u lu i d e b a g a je Dupa incarcare sacul trebuie asigurat.

Daca vehiculul este eciiipat cu o c u re a c e n t r a la f n 3 p u n c t e , ia sacul de bagaje se gaseste o curea de fixare. Sacul de bagaje trebuie asigurat ca in figura: • Centura de siguranja (A ) a sacului de bagaje se introduce In locasul din mijloc
(B ).

• Se trage capatui liber al centurii ( C). La v e h ic u le cu o C en tu ra d e b azin sacul de bagaje se asigurS dupa cum urmeaza: • Sescoatecureaua^iseinfasoaraodata sacul Tncepand de jos. • Se introduce limba curelei in loca§ul respectiv. Se intinde celalalt capat al curelei iar restui de banda se ruleaza. P a s t r a r e a s a c u lu i d e b a g a je Atentie s a nu im p a c h e ta ti s a c u l de b a g a je fn s ta re u m e d a . • inchideti capacul sacului din spatiul de bagaje. • impachetati cu grija sacul a$ezati-l in spatiul respectiv. • Introduceti limba centurii de siguranta in suportui ei. • inchideti capacul din spatiul interior al vehicuiului.

62

SC-4 LINE $1 AMEN AJAR!

S u p r a fa ta d e d e p o z ita r e
Suprafata din spatele spaiarelor scaunelor din spate se poate folosi ca spatiu de d e p o z ita re pentru a rtic o le le de TmbracaminleAtentie cala depozitarea hainelor Tn acest spatiu, sa nu se impiedice vizlbiltlatea prin luneta. • A te n fie sa nu se d is tru g a fire le in s ta la tie i de Tncalzire a lu n e te i din c a u z a o b ie c te lo r ta fo a s e . • AenjI folosit iese prin orificiile de aerisire de sub luneta. De aceea aceste orificii nu trebuie astupate.

S u p o rtu I d e b a g a je d e p e a c o p e r is
Cand pe acopert? trebuie sa se transporte sarcini se vor respecta urmatoarele: • CSndjgheaburilede ploaie sunt induse tn acoperi;, suportii de bagaje oblsnulti nu se utilizeaza. Va recomandam sa folositi num al suporfii de baza prevazuti prin fabricatie. • Ace^tt suporti sunt baza unui sistem com plet. Pentru transportul bagajelor, bidcletelor, scandurilor de surf, schiurilor barcllor sunt necesare elemente suplimentare pentru suporti. Toate componentele acestui sistem se pot obtine de la dealerii Volkswagen. • L a u tiliz a re a a lte r s is te m e d e sup o rt b a g a je s a u la m o n ta re a n ec o re s p u n z a to a re , a v a riile p ro v o c a te v e h ic u lu lu i nu in t r a In g a r a n t ia a c o rd a ta . Daca doriti sa utiiizafi suportui de bagaje de acoperis, de la modelul precedent, este nevoie de utilizarea unui adaptor. AWel vehiculul dumneavoastrd poate fi avariat. Gasiti acest adaptor la dealerul dumneavoastra Volkswagen.

A fentie! P e r a fM s p a tiu l^ «ie isa^^je, in tim pul m e r ^ u i m i tre b y ie sa se a fie o b ie e te g re i« , 4 u re sau anfm ale - a r iHfteai fHtne in |wric<ri 4||iasa9«4i tn c a iu l franari bruste

SCAUNE SI AMENAJARI

63

U T IL IZ A H E

A ie n tJ e i

S a rc in a a c o p e ri$ u lu i S a rc in a a d m ls ib ila a a c o p e ris u lu i (in c lu s iv s is te m u i s u p o rt) e s te de 1 0 0 kg ia r g re u ta te a to ta la a d m isib iia a v eh ic u iu lu i nu tre b u ie depasita . • Sarcina se distribuie egal. La utiiizarea sistem eior - suport cu posibilitatea mai redusa de incarcare, nu se poate utilfza sarcina fnaxima admisibila. S u p o rtu i de b a g a je p o a t e fi T n c a rc a t n u m a i p an a la lim ita d e g r e u ta te in d ic a ta In in s tru c tiu n ile d e m o n ta re . A fe n tie f L a t r a n s p o r t t ii p e a c o p e r i^ u i v e h ic u iu lu i a e b ie e te lo r g r e ie , » s p 6 C t iv c u s u p ra fe fe m a r i se s c h lm b S o a ra c iie rls tie ile m ersu* iu { d a to rita m o d tfic a ri! c e n ln iiu i d e g r e u ta te , le s p e c t iv c re ^ te rii G o e f i c l e n t u t u i a e i'o d in a t n ic . A d ap tatfo va n e a p a ra t m o tfo i d e c o n d u c e re s i v lte z a ta a e e s t e c a r a c t e r is t ic i m o d ific a te . • Atentie ca la deschiderea portbagajutul capacul acestuia sa nu se loveasca de portbagajul exterior.

• R esp ectatl n e a p a ra t instructiu n iie d e m o n ta re fu rn iz a te , c in d s e u ififz e a z a s ts te m u t • s u p o it b ag a je de aco p eri^.
« D u p a u n s c u r i p a r e u r s se co m tro leaza im b in a rile p rin $ u ru b u n ^ e ie m e n te le d e f ix a i« , d a c a e s t e c a z u l s e s tra h g dupd un p a reu rs c o r e s p u n u to r s e e o n tro ' i e a x i d in nou.

S istem ui treb tae fix a t m anai in tre p u n c t« fe in d ic a te In fis u ra ta nmt«elnd.u P u n c te le de m a rc a j se S d sesc tn d re p tu i u s ilo r (v e z i « ig e tile > .

64

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

S u p o rtu I d e p a h a re

S u p o rtu I d e p a h a r e d in f a f a Langa (rana de mana se gasesc 2 suporturi de pahare. A te n lle ! N u p u n e tl Tn sii{>ort b d u fu ri fle rb in fi, d e e x . c a f e a s a u c e a l Her* tiin te In tim p e e v e h ic u lu l e s t e in m i^ e a re . in c a z u i unui a c c id e n t s a tt m a n e v re d e fr a n a r e fHoiscd^ feau tu ra fiert>in te s e p o a te ras* tu r n s $1 p o a te c a u z a o p a riri.

S u p o rtu i d e p a h a r e d in s p a t e * in bratele scajnelor se gaseste un sertar. Penlru deschiderea sertarului se apasa ta sta din partea fron ta la si se ridica capacul. In sertar se gaseste un suport pentru paha­ re. Suportui se poate demonta prin deblocarea lui (vezi sageata) se poate pune de exemplu in capacul bratelor. A te n tie ! N u p u n e ti In s u p o rt b a u tu ri fter* b in ti, d e e x . c a f e a s a u c e a l lier> b in te fn tim p e e v e h ic u lu l e s te I n m is e a re . Tn c a z u i u n u i a c e l* d e n t s a u m a n e v r e d e frfiin are b ru s c a b a u tu ra fie r b in te se p o a t e r a s t u m a 91 p o a te c a u z a o p a r ifi.

SCAUNE SI AMENAJARI

65

in consola mijlocie deasupra scnjmterei. Cand motorul este oprit. CSnd motonil este oprit.P r iz a P riz a d in c o n s o la m ijlo c ie * O priza se gase§te Tn spate. In d ic a tie Atentie ca puterea tuturor accesoriilor electrice conectate la prizele din consola mijlocie din portbagaj sa nu depaseasca 120 W. P riz a d e 1 2 V din portbagaj se poate utiliza pentru accesorli electrlce cu un consum de putere pana la 120 W. Atte indicatii ie gasiti la capitolul . Pentru a □ scoate.Accesorii" manual 3. bateria se descarca. priza va ie$i de la sine. bateria se descarca. apasati capacul in jos.2. P riza d e 1 2 V se poate utiliza pentru alte accesorli electiice cu un consum de putere pSnS la 120 W.2. Atte indicajii le gasiti la capitolul „Accesofji’’ manual 3. t 66 SCAUNE SI AMENAJARI . P r iz a * d in p o r tb a g a j O priza se gase$te in partea dreapta jos Tn tapiseria portbagajului.

Daca spirala este tncalzita. Alte indicatii le gasi(i la capltolul ^ c c e s o rll" manual 3.2.e S n d c h e ia de c o n ta c t nu « s te din cohtacH:. Priza de 12 V a brichetei se poate utillza pentru alte a cce so rii e le c tric e cu un consum de putere p§n& la 120 W. I P e n c o i d e in c en d tu ! SCAUNE $1 AMENAJARI 67 . Apoi scrumlera se prinde $i se scoate. A te n tie ! A te n tie ta u iU ix a re a b r if^ e te U Demontarea. Montarea: Se introduce scmmiera. Scoateti imediat b ric h e ta $1 aprindeti tiQarea la spirala incandescenta. A te n ^ e ! : N u p u n e tr ni<:Sodatil hikrtii fn scrum ierd. Introducere: Scrumiera se fixeaza pe ghidaj si se impin­ ge. A le n tle ! ^Mu p ttiie tl n Ic io d a t S scnifn!eri> ^ r i c o l d e in c en d iu ! in s p a t e In n e a fe n ti s a u n eeaittro la f d a b riiH ie te l p o a te pravoca arsu n ^ fo c < : • B ric h e ta s i p rfzafun cth sneaza $1 . C§nd motoail este oprit. butonul sare ?n fata. Se deschide scrumiera si se scoate. Se impingein fata capacul scrumierei. De aceea ebpiii n iitra lH iie itiefoo datd la s a tl nasupravesheati Tn vehieu1< Demontarea: Apasatl scurt pe partea de sus a scru­ mierei.Wt S c ru m ie r e In f a t a I B r ic h e t a Apasatl butonul brichetei. bateriase descarca.

A c e s t e o b ie c te ar p u te a Ci a z v d rfite Tn (a c c e ie ra re .U nU ZA R E S p a tii d e a s e z a r e a o b ie c te lo r MS-540 I K A t e n lie ! V i r u g ^ n u a s e z a fl o b ie c te p e bordul c il a p a ra tu ra . S e r ta r u l p e n tru o c lie la r i* Sertarul pentru ochelari se gase§te sus Tn plafon in partea ^oferuiui. S e r ta r Pentru desch id ere se rid ica m anerul capaculji. apasatl §i rasuciti in jo s incuietoarea rabatefi capacul in jos. e a p a c u l s e r ta r u lu ilr e b u le sa f ie in c h is fn p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lw . Cantitatea de aer se regleaza prin rotirea duzel. Pentru deschidere. cyrfafrj. ^ f) 66 SCAUNE SI AMENAJARI . in consola mijlocie $i in portbagaj. L o c u l p e n tr u C D >C han g er CD-Changer-ul livrat ds fabrica se gase§te in portbagaj in spatele capitonajuiui din stanga. A te n ti« ! D in m o tiv e d e s ig u r a n ^ . Alte spajii de depozitare se gasesc sub tabloul de instrumente. S e r ta r u l c a r t ii d e b o rd Acest sertar este prevazut pentru cartea de bord. S e r t a r c u r a c ir e * La vehiculele cu instalafie de dimatizare* sau C iim atronic' tn sertar se gase§te o duza de aer prin care poate sufia aer rece {numai cand instalajia de dimatizare este pornita).

Volkswagen. in caz ca triunghiul dvs. SCAUNE $ / AMENAJARI 69 . de avertizare nu mai este disponibil sau doriti sa utilizati alt triunghi de avertizare adresati-va dealerului dvs. Pentru a extrage triunghiul se desfac ^uruburile Tn direcfia sagejii $i se trage in jos suportul.U T ILIZ A R E T ru s a d e p rim -a ju to r. Apoi extrageti triunghiul de avertizare prin partea de jos. Pentru a Tl deschlde capacul rasuciti ambele Tncuietori. In d ic a tie • Trusa de prim-ajutor §i triunghiul de avertizare nu apartin specificatiei de livrare a ma§inii! • T ru s a d e p rim -a ju to r $i triu n g hiul d e a v e r tiz a r e tre b u ie sa c orespu n da e e rin te io r le g a le . triu n g h iu l d e a v e r tiz a r e T u s a d e p rim -a iu to r * Trusa de prim-ajutor se poate a$eza la stanga Tn portbaga) in spatele unui capac. • La tru s a d e p rim a ju to r a te n tie in p lu s la d a ta d e e x p tra re a contin u tu lu i. T riu n g h iu l d e a v e r t iz a r e * Triunghiul de avertizare livrat dfabrica se gSseste intr-un suport in capacul portbagajuliii.

Lama cheii este schimbabila. mai intai se a§eaza tmsa rn compartiment §i apoi suportui de plastic se introduce Tn fanta din tapiteria laterala. O is p o z itiv d e r e m o r c a r e * Dispozitivul de remorcare' livrat de fabrtca este alcatuit din: . V e h ic u lu l p o a te sa a ib a : . apucaji suportui. (nainte de a aseza inapoi cricui tr» trusa. . r o a t a d e r e z e r v a s i d is p o z itiv u l d e re m o rc a re * T r u s a d e s c u le $i c r ic u i Ateiifie? • C ric u i tiv ra t t ie la fa b ric ^ e s te p re v a z u t n u m a l p e n tn i tip u l d vs . A u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ) Tmsa de scule. w 70 SCAUNE SI AMENAJARI .Adaptor" pentru $urubiiri de roatS antifurt (!ntr-o geanta separata in trusa de scule). .cap sferic demontabil . La autovehicule cu dispozitiv de remorcare' capul sferic demontabil se gasesle intr-un suport din spumS poliuretanica' in compartimentul rotii de rezerva §i este fixat cu o banda elastica.Toisa de scule este fixata cu un suport de plastic. gheara cricului se rote§te complet. d e m a s in a . CotuI trebuie tensionat inspre partea laterala a cricului. In d ic a tie N u u tiliz a ti m a n e ru l in te rio r h e x a ­ g o n a l a l s u ru b e ln ite i p e n tru desfa* c e re a s au s tra n g e re a s u ru b u rilo r d e ro a ta .Cheie 10x13. avand cap interior hexagonal in maner. clatinafi-l §i apoi scoateji-l.fnvelis plastic pentm capul sferic Instructiuni pentm montarea si demontarea corecta a capului sferic se gasesc In trusa de scule. . in final. A te n tie ! A sjg u ra tU v a c a ro a ta d e te z a rv a . impingeli partea de sus a suportuiui sub mocheta portbagajului.S tiff de montaj pentru schimbarea rotii.Cheie pentru suruburile rotilor. . ^ ^ • D a e i tre b u ie sd s e fu creze sub veh icu l. Pentru a scoate tnjsa de scule. In n fe i un c a z c ii e l nu s e rid tc a w e h icu le m a t g re fe s au a lte s a rc in i! • N u p o m lfl n jc io d a t i m o to ru i c ftn d v e h ic H iu l e s f e r id f e a t p e r ie o l d e a c c id e n t! Tnjsa de scule §i cricui se gSsesc intr-un c o m p a rtim e n t in p artea sta ng a sub mocheta portbagajului.T r u s a d e s c u le . Pentm fixare. . acesta treb u ie sd se f ixez e p e suporti co resp u nzd to ri.Cheia de roata. d e s c u le s u n t f ix a t e s ig u ra n fa p e n tru c a la u n a c c id e n t s a u o m a ite v ra d e Ir a n a r e b ru s c a s a n u f ie r a n ifi |»asag erii.Maner-sarma' pentru scoaterea capacelor de roata sau capacelor suaiburilor de roata. .Cric. roata de rezerva $i capul sferic* demontabil de la autovehiculul cu dispozitidrem orcare se gasesc Tntr-un loca? sumocheta portbagajului.

• Desprindeti mocheta si asezati-o la locul ei.v a e d r a a t a d e re z e rv a . Ea este asigurata cu o roti|3. mocheta se poate ata$a marglnii superioare a portbagajiilui . ^ Aten^Ie! A s i ^ r a t i. ^ SCAUNE SI AMENAJARI 71 .R o a ta d e r e z e rv a S c o a te r e a ro tii d e re z e rv a Roata se gdse$te In loca$ul de sub mocheta portbagajulur.vezi figura. Perttru a avea ambele maini llbere la scoaterea rotii de rezerva sau dispozitivuluitie rernorcare*. A s ig u ra re a ro tii d e fe c te • Asezati roata defecta In loca$iil rotii de rezerva asigurafi-o cu rotlta. d is p o z f t iv u l d e r e m o r c a r e * ': s i t r u s a t i e s e a ie 6 u n i f i x a t e tn s ig u ra n ta p e n lr a c a la un acci> d e n t s au o m a n e v ra d e frs tw re « a nu f ie r a n ifi p a s a g e rii.

De aceea distanta la sol a axei respective se micsoreaza cu aprox. De asemenea nu se utilizeaza rotile de urgenta ale alter vehicule.2 i>ar. la o p a n a ta a n v e io p a ro tii d in f a f l . D a c d tr e b u ie s a s e m e s rg a c u ta n tu r! d e zd p ad d . Aceasla roata nu numai ca ocupa mult mai pujin locTn portbagaj decSt o roata normala. • Roflie de urgenta pentru modelele Passat sunt concepute special pentru tipul fiecarei magini. p re s lu n e a tre b u ie s a f ie 4 . L a u tiliz a re a ro tii d e u rg e n ta * c e e c o n o m is e s te s p a tiu s e v o r re s p e c ta u rm a to a re le p u n c te : • Roata de urgenta este mai mica decat roata normala.U T IL IZ A R E Unele modele pot fi delate cu o roata de urgen|a'. A te n fie ! • R o a ta d e u rg e n ta e s ie d es tin a ta u tilfz a rii p e n tru s c u rt tim p . D e a c e e a tr e b u ie fn lo c u ita c a t m a i re p e d e po sifaii c u o r o M a n o n n a y t. 30 mm. S e raoo?nanda s a s e m o n te z a ia n fo r iie de z a p s d d in a in te a m o n ta rii rotl}< 72 SCAUNE $1AMENAJARI . De aceea ete nu trebuie schimbate sau utilizate pentru alte tipuri de ma$inS. Perrtru a evita deteriorarea partilor din partea de jos a vehiculului. • M u VB d e p ia s a f t c u o v ite z a p ^ t e 8 0 ktB /hf E v ita ti a c c e ie r a ' l i i e ^ frd n a rite p u te rn tc e l • N u vd det»iasaM n ic io d a t i eu itia l m u tt d e o r o a lS «le u rg en tS . De asem enea nu se utilizeaza instaiatiile automate de spalare cand roata de urgen{a este montata. s e m a n t e a z i ro a ta d e u rg e n |a la a x a d in sp a tes R o a ta d in s p a te s cb itn bat a s e n iD n t e u a a p o i fn {o c u l » t i i d e fe c te d in fa t a . • EHipa m o n ta re a ro t ii de e d t m a t re|sed e tre b u ie v e H fle a ta p re s lu n e a a n v e io p e i. nu treceti peste obstacole marl sau gropi adanci. iU fK te a re a ta « tu riIo r< ie za p a d a p e d in m o tiv e t e h n ^ . dar este si mult mai usoara. • Re janta rojii de urgenja nu se monteaza anvelope obi?nuite sau de iarna.

s e le c ta re a te m p e ra tu rii la dreapa —cresterea caldurii la stanga —reducerea cdldurii Puteti regia fSra trepte. zS p s d a s au c o fid e n s . INSTALAVE D E CLIMATIZARE 73 . Pentru aceasta.U T ILIZ A R E In c a lz ir e 9 i v e n tila r e ’ ■ ■ if / M l ■y/ \ - V Prin instalatia de incal^re $i ventilatie a vehiculului dvs. N u m a i a s tie l e s t e g ar a n ta ta » b u n a v iz ib iiita te . Cand viteza de dsplasare este redusa ventilatorul trebuie sa fie comutat pe treapta de jos. A te n tie ! P e n frtt s ig u ra n fa tra ^ c u iu i e s ie im p o rta n t e a t o a t e g e a m u rile sa n u p re z iiite g h e a ta . E le m e n te d e o p e ra re R e g u la to ru l A . puteti ventiia sau Incalzi spaflul Interior dupa cum se descrie in conlinuare: Temperatura interioara pe care o doriti nu poate fi mai m ica decat tem peratura exterloara existenta. potenului. Puterea maxim posiblla de in c ilz ire $i o rapida dezghetare a geamurilor se pot objine numai daca motorul a atins tempe­ ratura sa de functionare. La vehicule cu filtnj de praf 9 i polen. funinginii etc. in orice pozitie a comutatorului de rotatie B. Duzele din spate ale spafiului pentru ptcioare sunt comandate impreuna cu duzele 5. R e g u la to ru l C • d is trib u ire a a e ru lu i Regulatorul se poate regia fara trepte. acesta va impiedica patrunderea pratului. puteti regia temperatura interioara pe care o doriti. C o m u ta to ru l r o ta tiv B .V e n tila to r DetJitiil de aer se regleaza in 4 trepte. D e a c e e a u titfzati in s ta ta fia d e fncalz ir« v e n t ii^ ie p en tru d ezg h e ­ t a r e / u s c a re a g e a m u rilo r.

. Prin aceasta functie aerul din interiorul ma$inii este aspirat §i improspStat...6 3 .. ^ A tentl«! Nu Ir e lfu ie sa aclioniB ti tim |> fndelim gat functia de recirculare a aerului.6 Cantftati reduse prin duze 4 w .. la parbriz .€ Regulatorul pe simbolul Emisie de aer. 5 1..R e c irc u la re a Prin apasarea tastei se pome^te functia de recirculare a aeailui. In tasta se aprinde o lumina de control. In aceasta s itu a tie aerul din interionjl masinii este aspirat si incalzit.6 3 ..2 . Prin functia de recirculare a aemlui se impiedica patmnderea in interiorul vehicululul a mirosurilor puternice din aer... in spatiui pentai picioare ..2 . 4 .4 — Daca vehiculul trebuie Tncalzit foarte rapid.....5 1 . Din motive de siguranta functia de reciruclare a aerului nu se poate utiiiza cand regulatorul C se afla pe urmatoarea pozitie..4 . pe partea superioara a corpului $i in spatiui pentru picioare .. se poate afege functia de recirculare a a erului..... h 74 INSTALA TIE D E CLIMA TIZARE . deoarece nu e ste adus a e r proasp g t d in e x te rio r ia r Seam urite se pot aburi....... pe partea superioara a corpului T a s ta D . la traversarea unui tunel sau la un ambuteiaj....... de ex.2...... Cantitati mari prin duze 1 .

. in zona de incalzire.. M e n t in e r e a p a r b r iz u lu i $i g e a m u r iio r la t e r a le n e a b u r ite in cazul unei marl umidit§ti a aerului........... V e n t ila r e (a e r is ir e ) La urmatoarea reglare prin duzele 3 ?i 4 nu patrunde aer proaspat incalzit: • Se rote$te la stanga regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B se pune pe treapta dorrta.. ^ • Se deschid duzele 3 si 4 Daca ^ t e necesar regulatorul C se poate roti si in alte pozrtii. Duzele din spate in spa{iul pentru picioare sunt comandats impreuna cu duzele 5..... INSTALATIE DE CLIMATIZARE 75 ... Dupa cum se rasuce^te rotita randalinata din grilaj spre stanga sau dreapta.. cand geamuhle se aburesc. • Regulatorul C p e . pe ploaie........ • Duzele 3 se Inchid • Prin duzele 4 in plus se poate dirija aer cald catre geamurile laterale...... in funct'e de p o zitia re g u la to ru lu i A pStrunde aer proaspat cald sau rece..... roti?a randalinata laterala p e ..... • Comutatorul B pe treapta 3 • Regulatorul C p e ........ Prin duzele 2 zora inferioara a parbrizului se menfine neaburita..... D e z g h e ta r e a p a r b r iz u lu i s i g e a m u r ilo r la t e r a le Va recomandam urmatoarele pozitii: • Se rasuce^te spre dreapta regulatorul A pana se opre^te. Duzele surrt comandate prin regulatoail C....... Ouza inchisa.... Duzele 3 $i 4 pot Tn plus Tnchise deschi­ se individual.. stSnga-dreapta. regulatorul C se pune p e . o rotita randalinata laterala p e . • Regulatorul C p e ...... • Regulatorul A...... Q Prin orientarea grilajului duzelor 3 $i 4 se modifica in inattime direcfia curentului de aer....D u z e d e a e r (s u fla n te ) Prin toate duzele deschise..... • Comutatorul B pe treapta 2 sau 3...... se recomanda urmatoarea pozFtionare..... • Cand parbrizul este aburit..... Duza deschisa... ^ • Duza 3 se tnchide • Duzele 4 se regleaza Tn a?a fel ca aerul sa fie dirljat catre geamurile laterale.. curentut isl schlmba directia..de ex........................

vezi poza... trebuie sa fixati comutatorul B mereu la o treapta ioasa.... priza de intrare a aerului din fata parbrizului trebuie sa nu aiba gheata... Atentie sa nu se acopere deschlderlle de evacuare a 76 INSTALATIEDE CLIMATIZARE ....dezghetare" .... la viteze m id ale vehiculului tar regulatorul C se rote$te ?n unnatoarea p o zitie .... In d ic a fii g e n e ra le • Pentru ca instalatia de Tncalzire §1 ventilare sa poata funcfiona lrepro$abil............... R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re ia fu n e tio n a re a a e ru lu i c irc u la n t d e la p a g in a 7 4 ... • Cand parbrizul este aburit...... • Comutatorul B pe treapta dorita. • Numai elementele de operare A $i C pot ti reglafe pe orice pozijie intemiediara. zapada sau frunze... se recomanda urmatoarela pozitii: • Regulatorul A pe puterea de TncalzJre dorita.: d e o a r e c e n u e s t e in tr o d u s a e r p r o a s p a t g e a m u riie s e p o t a b u ri... A te n lie ! T o tu s i fu n e tio n a re a re c irc u fd rit a e ru lu i s e a te g e n u m a i p e n tru o scurtdE p e rio a d a .. • Se rote$te catre dreapta regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B pe treapta 3 • Regu(atorul C p e ....... ^ • Aerul consumat se elimina prin deschlderile de sub geamul din spate... • Pentru a impiedica aburirea geamurilor.. ^ • Se rnchid duzele 3 • La duzele 4 se pot regia cantitalile dorite de aer cald $1 direc|ia curentului..... in c a lz ire a c o n fo rta b ila a h a b ita c lu lu i Dupa ce geamurile se dezaburesc $i s-a atins tem peratura interioara dorita.. • Regulatorul C se rotegte in zona dintre distfibuirea aerutui In zona picioarelor $i .... • La aburlrea parbrizului se pune regulatorul C p e ... • Se inchid duzele 3 • Duzele 4 de la roata randalinata se deschid total sau partial. • Prin apasarea tastei D sepornestelunctia de recirculare a aerului......... regulatorul C se roteste p e ......... In aceasta pozitie a regulatorului C nu mai este posibila functia —recircularea aerului...............UTILIZARE In c a lz ir e a s p a tiu lu i in t e r io r c a t m a i ra p id p o s ib il V i recomandam urmatoarels pozitii.. dupa cum se doreste.......

UTILIZARE

I n s t a ia t i e d e a e r c o n d it io n a l*

9

^

X
%
T, . y ^ '- ■

©

-

AC

!

O

-H ®

Instalafia de aer conditionat este o instalatle combinata de racire incalzire care otera contort in orice anotimp. Instalatia de racire lucreaza numai cand motorul functioneaza, la temperaturi exterioare mai mari de +5'C 5 i treptele ventilatonjlui 1 pSna la 4 ale comutatorului B. Cand instalatia de racire este pornita, In Interlorijl m a^inii scade nu numai temperatura ci si umiditatea aerulul. Astfei pasagerii se simt confortabil $i cand umi­ ditatea exterloara a aerului este ridlcatS, de asemenea Tn anotlmpul rece se fmpiedlca aburlrea geamurllor. E le m e n te d e o p e ra re Respectat> Indlcatille de operare pentru incaizire $1 ventllare de la pag. 73. P o rn ire a in s ta la tie i de a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta O. in tasta apasata se aprinde simbolul „AlC'. R e g la re a te m p e ra tu rii • Rotltl regulatorul A. la dreapta - puterea de incSlzIre create la stdnga - puterea de incaizire se reduce

O p rire a in s ta la tie i d e a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta AC. Slmbolul ^ C " din tasta se stinge. in d ic a tii in aceasta pozltre a regulatorulul C ^ Tn tabloul de bord trebuie sa fie mini­ mum 0 duza deschisa, altfel instalatia de racire ar putea ingheta. Pentru a ampllfica efectui de racire, puteti pomi pentru scurt tlmp fu n c tia d e re circ u la re a a e ru lu i. • Apasati tasta E. La recircularea aerului, in v e h ic jl nu patmnde aer caid din exterior. A tentieS

F u n ctio n area r«circutaru aerului nu tpeiiuie s a dureze m uft deoare c e n u e ste in tro d u s a e r p ro aspM d in exterior.
R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re la fu n c tio n a re a re c irc u la rii a e ru lu i de la p a g in a 7 4 .

IN STALATIED E CLIMATIZARE

77

E x p lo a ta r e a e c o n o m ic a a in s t a la t ie i d e a e r c o n d itio n a t La racire, compresorul insta)a{iei de aer conditional consuma o parte din puterea motorului si astfel influenteaza consumul de carburant. Pentru a mentine cSt mai redusa d urata de functionare trebuie respectate urmatoarete puncte: • Daca interioml maginii a fost puternic Tncaizit prin radiatia solara, se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u$[ior pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. • Atentie ca in timpLil functionarii instalatiei de racire, in interiorul autovehiculului sa nu intre aer cald din exterior - de exemplu prin geamul deschis. • Daca se poate atinge temperatura interioara dorita §i fara pomirea instalatiei de racire, trebuie sa se aieaga functionarea cu aer proaspat. A v a rii in fu n c tio n a r e • Daca puterea de rdcire scade, se opre$te instalatia de aer conditional §i se verifica. • Daca instalatia de racire nu func{ioneaza. este posibil ca: - temperatura exterioara sa fie mal joasa de +5"C oh, - siguranta sa fie arsa. Se vertifica siguranta §i daca e cazul se inlocuie§te. DacS avaria nu se datoreazi unei sigurante defecte, se opre§te insta­ latia de racire $i se verifica. - compresorul instalatiei de racire s-a oprit temporar datorfta unei temperaturi prea mari a agentului de racire de la motor.

In d ic a t ii g e n e r a ie • Daca instalatia de aer conditionat nu a fost pornit§ de mult timp, datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator, poate sa apara un miros. Pentru a evita mirosui, instalatia de aer conditionat trebuie pomita la treapta cea mai inalta a ventilatomlui, cel pujin o data pe luna - si ?n anotimpul rece - apoi se deschide un geam pentru scurt timp. • La functionarea recirculSrii aerulul nu trebuie sa se fumeze In vehicul, deoarece fumul absorbit din interiorul vehiculului se depune pe vaporizatorul instalatiei de clim atizare. Aceasta duce la un miros persistent cand functioneaza instalatia de aer conditionat. Vaporizatorul se poate inlocui numai cu mari clieltuieli. • In cazul lemperaturilor exterioare ridicate $i umezeala mare a aerului. de pe vaporizator poate picura apa de la condens $i sub masina se poate forma o balta. Acest lucru este nomial, nu inseamna existenta unei neetanseitati. • Pentru ca incalzirea, vantilarea $i insfalajia de aer conditional sS functioneze perfect, trebuie ca orificiile de aer din fa|a parbrizului sa nu fie acoperite cu gfieafa, zapadd sau frunze.

78

— INSTALAJIE D E CLIMATIZARE

c/1 n-;z-/^nc C lim a t r o n ic *
C lim atronic m entine com plet autom at tem peralura selectatS penlru interiorul vehiculului. Temperalura curentului emis precutn $i tura|ia ventilatorului (cantitatea de aer) $i distribuirea aerului se modifies automat. Instalapa ia in considerare 5 I radiatia solara puternica. Astfel nu mat este necesara reglarea martuaia. V a re c o m a n d a m u rm a to a re a reg ia* re s ta n d a rd p e n tru t o a t e a n o tim p u rile : Puneti te m peratura la 22 “C (72‘’ F) $i apasaji fasta AUTO. La aceasta reglare in vehicul se atinge cel mai rapid o temperalura confortabila. De aceea aceasta reglare trebuie modificata riumai cSnd se doreste acest lucru. Puterea maxima de Tncalzire $1 0 curatare rapida a geamurllor se poate atinge numai cand motorul a atins temperatura sa de iunctionare. Pentru ca Climatronic sh poata functiona ireprosabil, prizele de patrundere a aemlul din fata parbrizului nu trebuie s5 contina gheata, zapada sau frunze.

P e ittn i s F g u ran ta tr a fie u lu i e s te

riu p re z M « g h e ^ ta , 3 ^ a d # saiib
C Q itd e iis . N u m a i a s t f ^ e s t e ga> r a n t a t d 0 b u n ii v iz lb illta ti^ . D e a c e e a u tliiz a ti in s ta ia |ia d e in e a b J re 91 v e R tifa re ^ p e n t iv d e c s K e ta r e a / u s c a r ^ g e a m u * rH or, f^ e c u rri ^ e ir e . Va recomandam sa nu fumati in vehicul cand funcjioneaza recircularea aerului, deoarece fumul aspirat din interiorul vehiculului se poate depune pe vaporizatorul S iste m u lu i C lim a tro n ic. C§nd a cesta funcjioneaza aceasta duce la un miros persistent iar vaporizatorul se poate inlocui numai cu cheltuiala mare.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE

79

U T ILIZ A R E

O

€ O0O O >

O
. : Au to i

• m i u u » i»

If «>

nxiHimw**

E le m e n te d e o p e r a r e / A fi$ a r e T a s te 1 - Tasta pentru dezghetarea parbrizului A fi$a ri 2 - Indicajia treptei ventilatorului sau OFF (mtreaga instalatie oprita) 3 • Indicatia temperaturii exterioare 4 - Indicatia dezghetarii parbrizulLii 5 - Indicatie pentru pozilia - recircularea aerului 6 -Indicatie pentru direc|tonarea curentulul de aer 7 - Indicatia temperaturii interioare selectate 8 - Indicatia AUTO (functionare automata), sau ECON (Instalatia de rdcire oprita) T a s te 9 - Tasta pentru functior)are automata 10 - Tasta pentru recirculare a aerului 11 - Tasta pentru .Ventilator - mai incet" si tasta pentru Intreaga instalatie oprita -OFF’ 1 2 -Tasta pentru .Ventilator - mai repede" 13 - Tasta pentru ,C urent de aer spre partea superioara a corpului" 14 - Tasta pentru „Curent de aer in spatiul pentru picioare" 15 - Tasta pentru „mai rece" 16 - Tasta pentru „mai cald" 17 - Tasta pentru .ECON" (instalatia de racire oprit^) 18 - Senzor de temperatura - spajiul interior a - la vehicule cu volanul pe stanga b - la vehicule cu volanul pe dreapta

f>

80

INSTALATIE D E CLIMATIZARE

U T ILIZ A R E

^

U t iiiz a r e a in s ta la tie i

Oupa ce se comuta cheia de contact, instalatia functioneaza In mod normal au­ tom at. Pe campul Indicator apar apoi pozitiile 2, 3 , 7 $i 8. Daca inainte de scoaterea cheii din contact se renunta la functionarea automata, functilleselectate r ^ a n memorate. Numai tunctia „Reoircutarea aerufui" se §terge la 20 minute dupa scoaterea cheii de contact. Prin apasarea tastelor corespunzatoare se modifica indicatiile 2 , 7 $i 8 respectiv apar * _ indicatiile 4 , 5 §i 6. R e g la re a a u to m a ta a in s ta la tie i p o a t e fi in f lu e n t a t a p r in t o a t e ta s te ie . Ordinea duzelor de emisie aer - vezi pag. 83. C o m u ta re a d in g ra d e C e is iu s pe g ra d e F a h re n h e it si in vers Apasati §i mentineti apasata mai Tntai tasta 1 7 si apoi actionati tasta 9. In indicatie apare unitatea de masura corespunzatoare temperaturii.

• La modiftcari ale turatiei ventilatorului cu o treapta in sus sau jos, se mentine functionarea automata. • In anumite conditii de functionare se poate Intampla ca instalatia sa execute temporar functii care nu sunt adaptate la aparat. De exemplu, dupa pomirea la rece timp de cSteva secunde aerul este condus in spa^iul pentru picloare. Se intentioneaza aceasta pentru ca aerul umed existent sa nu duca la aburirea geamului.

R e n u n ta r e a ia fu n c tio n a r e a a u t o m a ta Functionarea automata ofera in aproape toate cazurile cele mai bune premise pentru confortul pasagerilor Tn toate anotimpurile. In unele cazuri poate fi totu$i necesar sa se renunte la functionarea automata prin apasarea tastelor (ndividuale in functii partiale, unde Climatronic functioneaza auto­ mat la fel ca inainte: • Cu tasteie 11 §i 1 2 se mare§te respectiv mic§oreaza tura{ia ventilatorului si astfel debitui de aer. Acest lucru este indicat prin in d ic a t ii p e n tru f u n c tio n a r e marirea, respectiv scaderea numSrului de a u t o m a ta (A U T O ) liniufe in pozitia 2 . • Temperaturainterioara poate fiselectata • Prin apasarea tastei 1 cu tasteie I S si 1 6 ramdne memorata - se opre$te functionarea ECON ... pana se selecteaza o alta temperatura. - se decupleaza - recircularea aerului Temperature Interioarase poate regia Tntre + 10®C (64®F) §i +29'’C (8 6 °F). in acest - paftrizul $1 geamurile laterale pot fi mentinute bezgfie{ate, respectiv neaburite domeniu se regleaza automat. (duzele 4 se directioneaza catre gea­ Daca se selecteaza temperaturi sub 16 °C murile lateraie) (64'’F), in campul indicator apare ,.LO” . La temperaturi peste 29 “C (8 6 “F) se indica - efectul de uscare ?i dezghetare a parbrizului poate fi amplfficat, in cazul in „H r, care de exemplu la scurt timp de la TnceLa aceste doua reglari instalatia functioputul mersului se mai urea persoane cu neazd constant cu putere m axim a de imbracaminte umeda. racire, respectiv de Tncdlzire. Nu se efectueaza o reglare a temperaturii.

INSTALATIE DE CLIMATI2ARE

81

de ex. trebuie neaparat sa fie repornita functionarea automata prin apasarea tastei 9 (AUTO). In campui indica­ tor apare simbolul 5. Cand Instalatia de climatizare func­ tioneaza vaporizatorul va degaja un miros persistent.u 111-iz. se poate alege functia de recirculare a aerului. Dacaseapasatasta 1. 1 3 $i 1 4 pot fl apasate si in comblnatle. tfe o a re c e ttu e s t e a d u s a e r p ro a s p a f d in e x te r io r ia r gea< m u riie s e p o t a b u ri. • Cu tasta 1 7 (E C O N ) s e o p re s te in s ta la tia d e ra c ir e . se opre$te functionarea ECON. respectiv racit. Tastele de distribuire a aenjiui 1. recirculareaaerului se opre§te. Pentru repomire este suflclentd 0 noua apasare a tastei 17. Va recomandSm sa nu fumati m vehicul cand functioneaza recircularea aerului. A te n tie ! N u tre b u ie s a a e tio n a ti frn v^in d e ' tu n g a t fu n c tia d e re c ir c u la r e a a e ru lu i. Cu tasta 11 puteti opri ?ntreaga Instaiatie. 9 sau 1 0 se opre§te functionarea ECON. deoarece fumul aspirat din habitaclu se depune pe vaporizatorul SIstemului Climatronic. Apdsa]i tasta 11 pana cand la pozlfia 2 apare „O FP. la Iraversarea unui tune! sau la un ambuteiaj. In aceasta situafie aerul din interiorul ma^inii este aspirat $i incalzit.Mnc • Prin apasarea tastei 1 0 este pomita re c irc u la re a a e ru lu i. Prin functia de recirculare a aerului se imptedica patmndereatn interiorul vehicululul a mirosufilor putemice din aer. In d ic a fie Daca nu se mai utillzeazg functiile speciale. Daca vehiculul trebuie incalzit sau racit foarte rapid. Prin apisare a tastelor 1 . Pentai repomirea recircularii aerului este suficlenta Tnca o apasare a tastei 10. in aceasta stare de functionare se realizeaza o reglare automata a caldurii (fara uscarea aenilui si racire) la care temperatura interioara dorita se atinge cel m al repede $1 se mentine constants. 82 INSTALA TIB D E CLIMATIZARE . • Temperatura interioara o puteti regia cu tastele 1 5 $1 16. Aceasta functle trebuie sS o utilizati insS numai Tn cazurl de exceptle. Atenfie ca la funcfionarea ECON tempera­ ture interioara dorrta sa nu fie mai scSzuta decat temperatura exterioara. de exemplu rn cazul unei avarii a instalatiei. • Cu tastele 13 §i 1 4 se poate directlona curentui de aer spre partea superioara a corpulul sau In spatiul pentru picioare. Combinatia ECON cu aer recirculat este posibila numai daca in fundionarea ECON se apasa mai intai tasta 10 si apoi este apasata tasta ECON 17. Vaporizatonjl se poate inlocui numai cu costuri ridicate. Daca se apasa tasta 1.

.. • La temperaturi exterioare marl $1 umiditate mare a aerului. instaiatia de climatizare trebuie pornlta la treapta cea mal inalta a ventllatorului. iN STALAVE D E CLIMATIZARE 83 .. L a fu n c lio n a re a a u to m a ta u n a din d u z e ie 3 si 4 tre b u ie sa f ie d e s c h is a ... cel putIn 0 data pe luna . Acest lucru este normal si nu Indica o neetanseitate.. Atentie sa n j se acopere deschiderile de evacuare a aerului cand se a^eazd haine pe capacul spatiulul de bagaje...1 3 . 1 4. • Aerul consumat se elimina prin deschiderile de sub geamul din spate. 18) sa nu fie acoperit....... poate sa apara un miros. de la vaporizator poate s i picure apa (condens) si sub vehicul se formeaza o p a ti de apa.. datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator.. Pentai a evita mirosul.. Apoi se deschide un geam pentru scurt timp.. 0 Duza deschis§: Rotita randalinata p e . Prin rotirea grilajului duzelor 3 si 4 se modifica in inaltime directia curentulut de aer.... a itfe i in s ta ia tia de ra c ir e p o a te s a tn g h e te ..... CSnd se rasuce$te rotita randalinata din grilaj.. In d ic a t ii g e n e r a ie • Atentie ca senzorul dintre duzele de dezghetare a parbrizului din mijlocul bordului cu aparalura si grila] (poz. Duzeie 3 si 4 pot fi in p ijs Inchise deschise individual: Duza inchisa: Rotita randalinata laterala p e .Tn anotimpul rece. Duzele sunt comandate prin tastele 1 .. curentui i$i schimba directia.D u z e le d e a e r (s u f la n t e ) D uze le su n t co m a nd ate a utom at de Clim atronicln funclionarea AUTO. Duzele din spate in spatiul pentru ptcloare sunt comandate cu duzele 5. • Daca functionarea AUTO nu a fost pornita de mult timp. Prin duzele 2 zona inferioara a parbrizului se mentine neaburita...

84 INSTALATIE d e c l i m a t iz a r e DEPLASAREA 85 . Presiunea m ainii se transm ite asupra sctiimbatoruiui $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare.cautati un dealer Voiltswagen. se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u^ilor pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. C u tia d e v ite z e c u 6 tr e p te Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. In d ic a fie in timpul mersului mSna nu trebuie sa se afle pe maneta schimbatorului de viteze.temperatura exterioarS sa fie mai joasa de +5°C. Se veriftca siguranfa $i daca e cazul se inlocuie 5te. CSnd motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj si se asteapta pulin pentru a evita zgomotele la selectarea treptel. • Daca se poate atinge temperatura interioara doritd fara pomirea instaiatlei de racire. Presiunea m ainii se transm ite asupra schimbatorului $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. este posibii ca: . • Inslalatta de r§cire n j trebuie pomita in timpul mersuiui.U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E C u tia d e v ite z e m a n u a la E x p lo a t a r e a e c o n o m ic a p rin C lim a tro n ic La racire compresoail Sistem jiui ClimaIronic consuma puterea motorului §i astfe) influ en te aza consum ul de carburant.compresorui instalatiei de racire s-a oprit temporar datorlta unei temperaturi prea mari a agentulul de rdcire de la motor. se verifica instalatia Sistemului Climatronic. • Daca puterea de racire scade. • Daca instalafia de racire nu functioneaza. maneta schimbStorulul de viteze nu se mai apasa. in d ic a tie Tn timpul mersului mana nu trebuie sa se afle pe maneta schimbStorului de viteze. A v a r ii in f u n c tio n a r e • Daca dupa punerea contactului toate simboiuriie din campul indicator paipaie cam 15 secunde. La selectarea marsarierului $i cand contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. trebuie sa se aleaga functionarea ECON. daca geamurile sau trapa glisanta* sunt descfiise. . . Cand motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj $i se asteapta putin pentru a evita zgomotele !a selectarea treptei. La selectarea marsarierului §i c&nd contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. Pentru a menfine cat mai redusa durata de funcfionare trebuie respectate urmatoarele puncte: • Daca interiorul ma$inii a fost puternic incalzit prin radiatia solara. se verified Instalatia Sistemului Climatronic.siguranta sa fie arsa. S c h e m a d e s e le c t a r e C u tia d e v ite z e cu 5 tre p te La aceasta cutie manuala de viteze. Daca avaria nu se datoreaza unei sigurante deiecte. Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. in instaiafie exista o avarie . pentru a selects marsarierul.

u I ii. in a in te de selectarea pozitiei „ R " din pozitiile . comutarea rapida pe treapta superioara M anerul se blocheaza numai daca se mai fSrziu pe treapta interioara. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie ap&sata pedala de franS §i ta s ta din m anerul selectorului. 3 . respectiva. anumite conditli de deplasare Tn pozitia D Blocarea la parcare poate fi selectata se schimba prea des intre treapta 3 §i 4. P edala nu tre b u ie de viteze se opre^te automat Tn pozitia „ M".„D"). pedala de frand tasta de blocare din mdnerul selectorului trebuie apdsate. N" la viteze sub 5 km/h. W Ceie patru tre p te de m ers Inainte se comuta automat pe treapta superioara sau infeiioara in functie de solicitarea motooJlui $i de vitezd. Treptete 1.p e r ie o l d e a c c id e n t! P ro g ra m d e m e rs Com anda cutter de viteze are diferite programe de mers.p o z itia p e n tru m ersu t In a in te . in pozitia „R" cand contactui este pus se aprind iamptle pentru mers inapoi. R . la tractarea remorcii sau deplasarea pe pante. de la „ R" la pedalei de acceleratie se merge cu o rien. A stfel de exem plu se perm ite o f a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin . 2 si 3 se schimba tre b u ie a pasata tasta de b locare din automat in funcfie de solicitarea motorului manerul selectorului.P o z itia p e n tru d is ta n te pe te r e n „ a c c id e n ta t” P • b lo c a re a )a p a rc a re Se recomanda aceastS pozitle cand Tn Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. Selectarea programului se face a u to m a t d ijp § fie ca re a ction are a p edalei de acceleratie. precum$i cand vehiculul Sts pe loc iar chela este in contact se apasa pedala de frana $i tasta de blocare din manerul selectorului. Treapta a patra ramane blocata. N • N e u tru (p o z ifia d e m e rs in g o l) Pentru scoaterea selectorului din . in tabloul de bord se va aprinde o fampa de control . Inalnte Pentru cuplare se apasa tasta de blocare de comutarea $i decomutarea pozi|iei „ P" din maner.i P o z itiile s e le c to r u lu i in ta b lo ji de bord se gaseste un camp in­ d ic a to r unde este a ra ta td p o zitia selectorului (vezi sSgeata).89)..t r e a p ta d e m e rs in a p o i Marsarierul trebuie selectat numai cand vehicuiul sta pe loc $i motorul merge in gol. este pus trebuie apasata pedala de frana Astfel efectui de frSnare al motorului se inalnte de a scoate selectorul din pozitia mareste la reducerea accelerSrii. numai cand vehiculul stS pe loc. se alege cand pedala de acceleratie este La viteze peste 5 km/fi maneta selectorului a c tio n a ta r a p id .P” sau „N".smucire" a vehiculului care stS pe loc. de ex. apasata pana nu porne$te dispozitivut Kick-down (vezi pag.. A le n tie l in t im p u l m e r s u lu i n u p tin e f l n ic io d a ta s e le e to n il p e p o z itia „ R ’* s a u C u f t a d e v it e z e p o a t e ^ a v a r ia t a . se alege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa se garanteaza forla mai mare de tractiune $i astfel se impiedica schimbarea permanenta a vitezei. in anumite conditil de mers este avantajos sa se aleaga temporar una din pozitiile selectorului descrise in continuare. in funclie de §ofer sau conditiile de mers se selecteaza un pro­ gram e c o n o m ic adica orientat catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. Un e le m e n t de te m p o riz a re asigurS selectorul sa nu se blocheze la comutarea La actionarea T n ceata sau n o rm a la a rapida prin pozitia „ N ” (de ex. gaseste mai mult de o secunda in pozitia Modul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” „N” cSnd pedala de frana nu este apasata. in plus cand contactui si viteza. D . Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezervele de putere ale motorului printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. Astfel se impiedicS trecerea involuntara pe o trea pta d© vite za §t punerea neintentionata a vehiculului Tn miscare. B lo c a r e a m a n e ie i s e le c to r u lu i Maneta se blocheaza fn pozitiile „ P" ?i „N" cand contactui este pus.vezi pag.i^ ^ n c C u tie a u to m a ta d e v ite z e m 4 t r e p te In d ic a tle in funcjie de rezistenta la deplasare. 86 DEPLASAREA DEPLASAREA 87 . 14. P R N a 3 £ .

A b ia a p o i s e a c c e le re a z a . 1 • p o z itia p e n tru p o rtiu n i cu p a n te a b ru p te p e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme.m a r in a s e d e p ia s e a z i u $o r (se „ ta r a $ te ” ). 88 DEPLASAREA . Astfel se atinge efectui maxim postbil de fr&nare a motorului. Treptele 3 ?i 4 raman blocate pentru a evita comutarea inutiia pe 0 treapta superioara. D a c a !n tim p u i m e rs u lu i s-a cornu* t a t in v o lu n ta r pe „ N ”. 1 ) . sistemul automat comuta totusi mai Tntai pe 0 treapta inferioara cand nu mai este posibila o supraturatie a motorului. |»entru c a nu s e T n tre n ip e c o m p le f tra n s m is la fo r fe i 9 i la t u r a f ia d e m e r s In got . In d ic a t ii p e n tr u d e p la s a r e P o rn ire ” Motorul poate pomi numai cand selectorul este in pozijille „ N" sau Vezi si „Pornirea motorului" pag. 2. S e le c ta r e a u n ei p o z itii p e n tru d e p la s a re in a in te a s e le c ta rii u n e i p o z itii p en ­ tru d e p la s a re s e a c tio n e a z a in to t* d e a u n a fra n a d e p ic io r c a n d veh i* c u lu f s ta p e lo c $i m o to ru l fu n c tio * n e a za . cheia nu se mai poate roti In contact in tim p u i p ro c e d e u lu i de s e le c ta re c a n d v e h ic u lu l s ta p e lo c . S e a s t e a p t a p a n a c a n d s-a s e le c ta t p o z itia p e n tru d e p la s a re $ i s -a o b tin u t f o r t a la r o t ile d e a n t r e n a r e (se simte un u§or $oc la selectare). Astfel se maregte ?i efeclul de franare a motonilui. P o rn ire a m a $ in ii Se alege domeniul de mers (R . 3 51 4 raman blocate. 3 . A te n tie ! C S n d m o to n ii fu n c fio n e a z a e s te n e c e s a r c a fn t o a t e p o z itiile de m e rs s d s e o p re a s e a v e h ic u lu l c u frStna d e p le lo r. . in a if l ie d e a s e fu c ra a s u p ra m o to ru tu i c a re fu n c fio n e a z d . OacS In a in te a punerfi c o n ta c lu ljl m o tor sa ac|roneaza tasta din m anenji selectorului si se mentine apSsatS. c u tn d n a din c o m p a rtitn e n tu i m o to ru lu i}.97. Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din m inerul selectorului. sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utifizat 7n pozitia „1".. Vehiculul merge numai tn treapta 1 . tre b u ie sa se re d u c a a c c e ie r a tia m o to ru l sa m e a rg a in g o i fn a ln te d e re p u n e re a p e o p o z itie d e m e rs m a in te .U T IL IZ A R E 2 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a p e d ru m u ri d e m u n te Aceasta pozitie este corespunzatoare pentru distante lungi ?n panta. D.in u n e ie c o n d ltii c a n d fra n a d e m a n a e s te tra s d . in d ic a tie La co m u tare a m anuala pe 0 trea pta inferioara se comuta pe „3". A ltfe t v e h ic u lu l s e p u n e im e d ia t In m i$ c a r e . C d n d m a s in a s td p e lo c si se a le g e o p o z itie d e m e rs . s e le e to ru t s e p u n e fn p o z lfia s i se tr a g e Ir ^ n a d e m d n a . tni n ic i UR c s z nu t r e b u ie s a s e a c c e ie r e z e n e a te n t (d e e x .2 " si „1". nu se a c c e le r e a z a . Treptele 1 $ i2 se comuta automat in functie de soiicitarea motorului 91 viteza. Treptele 2 .

ln p lt^ .. manuaiui 3.Ajutor la pornire". Daca se apas3 pedala de a cce le ra re co m p le t prin p unctul de presiune. manuaiui 3. la semafor nu este nevoie sa se seiecleze p o z ijia N”.2. In cazLtl unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa comutati pe blocarea pentru parcare. dtqaa c e m a s ih a a fo s t oprU a. D is p o z itiv u l K ick-d o w n Oispozitivui Kick-down permits o accelerare maxima. Rem orcarea v e h icu iu lu i Daca vehicuiul trebuie remorcat trebuie respectate neaparat in d ic a tiile de la capitoiul „Remorcarea”. DEPLASAREA 89 . se selecteaza pe o treapta inferioara in functie de viteza $i turatia motorului. de ex. t a e a ro sa b il aluneeos p rin a c |i' m a re a d is p o z itly itlu i K ick-dow n ro U fe se p o t ra ti p e Io e h . Cand bateria vehicuiului este descarcata pentru pornire se poate foiosi cablul de pornire de la bateria attui vehicul. P e ric o l d e deraparet P ornirea p rin rem o rca re La vehiculele cu cutle automata de viteze motorul nu poate fi pomit prin traclarea sau impingerea vehicuiului. Comutarea pe o treapta imediat superioara se face numai cand turatia motorului a ajuns la valoarea maxima corespunzatoare. Motoml poate merge Tnsa numai cu turatia ds mers Tn gol.p u n e tis e i« e to p y l pe p b z ifia „f^ ‘. AsHei m ecanismul de blocare nu este foarte solicitat iar deblocarea se va face mai usor. Vezi .U T IU Z A R E Oprirea La oprirea temporara. A ie n t ie l Parcarea A te a fie f P en tru a im p ie ttic a depfasarea in vo tu n ta ra a veN tculului tre b u ie sa ir a g e ti tn to ttfe a u n a fra n a de m S na.2. Este suficient sa se opreasca ma$ina cu frana.

Tn anumite conditii de mers este avantajos sa se ateagd temporar una din pozitiiie seiectorului desense in continuare. in funcjie de §ofer sau cor*ditiile de mers se seiecteazS un pro­ gram e c o n o m ic adica oriental catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. MocJul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” se alege cand pedala de acceleratie este a ctio n a ta r a p id . sistemul automat comuta totusi mai intai pe 0 treapta Inferioara cand nu mai este posibiia 0 supraturare a motorului. la tractarea rem orcii sau deplasarea pe munte. 2 si 3. Treptele 4 si 5 ramdn blocate pentru a e v ita com utarea in u tile pe 0 treaptS superioara.U I /LJ^rtC C u tia a u t o m a t a d e v ite z e in 5 t r e p t e c u T ip tro n ic N . 2 • p o z itia p e n tru p a n te a b ru p te p e d ru m u ri in z o n e d e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. Selectarea programului se face a u to m a t dupa fie ca re a ction are a p e d a le i de acceleratie. Pericot de derapai«! DEPLASAREA DEPLASAREA 91 . Atentie! Pe earosabil slunecos prin a c ti­ onarea ifispozitfvufui Kick-dowrn se po ate c a ro file sd se rotesca pe loc. P edala nu treb uie apasata pSnS nu pornegte dispozitivul Kick-down (vezi pag. Oaca se apasa pedala de accelerartie complet prin punctui de presiune. Treptele 3. In d ic a fie La c o m u tare a m anuala pe o trea pta inferioara se comutS pe „4". se atege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa garanteaza forta mai mare de trac?iune 51 astfel se rmpiedica schimbarea perma­ nents a vitezei. A te n tle l ffi tim p u i m e rsu lu j nu p u n e tl niciodatj§ seleoforul p e p o zlfia „R” sau C u tia d e v ite z e p o a te a v a ria td . Astfel se atinge efectui maxim posibil de franare a motoojlui. 3 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a pe d ru m u ri in zo n e d e m u n te / j Aceasta pozitie este corespunzatoare W pentru distante lungi in panta. N ” la viteze sub 5 km/h. „3 ' §i . Astfel se mdreste si efectui de frSnare a motorului.N e u tru (p o z itia d e m e rs in gol) Pentru scoaterea seiectorului din . fn plus cand contactui este pus trebuie apasata pedala de frana inainte de a scoate selectorul din pozitia respectiva. Comutarea pe 0 treapta imediat superioar§ se face numai cand turatia motorului a ajuns la vaio are a m axim a co re spu n ­ zatoare. fn pozitia „R " cand contactui este pus se aprind lampile pentru mers inapoi.2". de ex. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezerva de putere ale motonjiui printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. 2” . Pentru cuplare se apasa tasta de blocare din m§ner. D • p o z itia d e d u ra ta p e n tru m e rs u i m a in te Cele cinci trepte de mers Tnainte se com uti autom at pe treapta superioara sau in­ ferioara in functie de soHcitarea motorului $i de viteza. Treptele 1 . in d ic a tie In functie de rezistenta la rulare.b lo c a re a la p a rc a re Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. si4secom uta automat in functie de solicitarea motorului si viteza. Sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utilizat in pozitia. La actionarea in c e a ta sau n o rm a la a pedalei de accelera|ie se merge cu o rient a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin comutarea rapida pe treapta superioara $1 mai tarziu pe treapta inferioara. pedala de franS si tasta de blocare din m anerjl seiectorului trebuie a p ^ a te . precum 51 cand vehiculul st§ pe loc iar cheia este in contact se apasa pedala de franS tasta de blocare din manerul seiectorului. Treapta a cincea ramSne blocata. 4 .P o z itia p e n tru p o rtiu n i d e d ru m d e lu ro s Se recomanda aceasta pozitie cand in anumite conditii de deplasare Tn pozitia D se schimba prea des intre treapta 4 $i 5. 4 ?i 5 raman blocate. D ispozitivul K ick-dow n Dispozitivul Kick-down permite 0 accelerare maxima. 90 P o z itiiie s e ie c to r u lu i in tabloul de faord se gSseste un cAmp in­ dicator unde este aratata pozi{ia seleciorului (vezi sageata). Inainte de selectarea $i deselectarea pozijiei „ P" treb uie apasata tasta de blocare din manerul seiectorului. Vehiculul merge numai tn treptele 1 §i 2. 2 $i 3 se comuta automat In functie de solicitarea motorului $i viteza. Blocarea la parcare poate fi selectata numai cand vehiculul sta pe loc.p erico f de accident! P . Astfel efectui de franare a motorului se mareste la reducerea accelerarii. Treptele 1. R • m a r$ a rie r Mar$arierul trebuie selectat numai cand vehiculul sta pe loc si motorul merge in goL Inainte de selectarea pozitiei „ R ” din pozitiiie „P" sau „N". Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din manerul selectomlui. P ro g ra m d e m e rs Com anda cutiei de viteze are diferite programe de mers.89). se comuta pe 0 treapta Inferioara In fu n ctie de viteza $i tu ra tia m otorului.

Dac5 inainlBa punerlcom aaului motor sa aOioneazS tasta din manerul sefsctorului $i se menflne apasatS. 2.U T IL IZ A R E B lo c a re a m a n e te i s e le c to ru lu i Maneta se blocheaza Tn pozitiile. 92 DEPLASAREA .97. 2. 14.. Treapta Pornire" selectala este afi^ata (vezi sageata). Aceasta se poate face alat cand vehiculul este in stationare ca t §i Tn tim pu l deplasarii. 3. In d ic a tii p e n tru d e p la s a re pe display apare „5. la apasarea Tn spate (-). maneta selectorului de vheze trebuie impins din pozitia „D ” spre dreapta. nu se mai este posibila supraturarea motorului. 3 §i 4 automat pe treapta in a in te a selectarii unei poxitii pen­ urm a to a re cu p utin tim p Tnainte de tru deplasare se a c tlo n e a za intotatingerea turatiei maxime adm isibile a deauna frana de picior cand vehi­ motoruluL Daca se frece de !a o treapta culul s ta pe loc si m otorul functioneaza. de l a R " la „D"). Un element de temporizare asigura selec­ torul sa nu se blocheze la comutarea rapida prin pozijia „ N ’’ (de ex. Motorul poate pomi numai cand selectorul La apasarea Tn fata a manetel selectorului este tn p o z lfille „N" sau . in tabloul de bord se aprinde o lampa de control . 4. 1". N”.P ". P” $i „N” c ^ d contactui este pus. S e le c ta re a unei pozitii pentru La accelerare cutia de viteze comuta din d eplasare treptele 1. superioara la una inferioara. T ip tro n ic „tiptronic” permite §oferuIut $i selectarea manuala a treptelor.clatinare” a vehiculului care sta pe loc. Pentru a intra In programul manual. cheta r u se mai poate rotl In contact.. La viteze peste 5 km/ti maneta selectorului de viteze se opre§te automat in pozitia. A stfel de exem plu se perm ite o . Imediat ce s-a trecut pe programul manual. a c c e le re a za .N" cand pedala de frana nu este apasata.vezi pag. sistemul tn tim pul procedeulul de selectare automat executa schimbarea dupa ce nu c an d vehiculul sta pe loc. Vezi $1 {+) se comuta pe o treapta superioara iar „Pomirea motorului’ pag. Astfel se impiedica trecerea involuntara pe o treapta de viteza si punerea neintenjionata a vetiicululul in miscare. M anerul se blocheaza numai daca se gaseste mai mull de o secunda Tn pozi|ia . pe o treapta Inferioara. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie apasata pedala de frana $i tasta din m anerul selectorului.

pentru c a nu s e Tntrerupe c o m p le t trahsm isia f o it e i si ia tu ra fia d e m ers in gol > m a $ in a se d e p ta s e a za u$or(se „ t a r a 9 t e ” ). Motorul poate merge Insa numai cu turatia de mers m gof. Abia apoi se acceiereaza. tre b u ie sa se reduca a c c e le ra tia si m otorul sa m earga m gol inainte de repunerea pe o p o zitie de m ers in ain te. la semafor nu esie nevole sa se selecteze pozitia „ N". manualul 3. manualut 3. A ten tle! C and m otorul functfoneaza este n ec e s a r c a tn to a te p o » iiiie de m ers sa s e o p reasc^ vehicuiUi CB fra n a d e picior. In a in te d e a se lu cra asupra moto ru lu i care functloneaza. selecto ru i s e pune tn iw z itia „P” 9 1 se tr a g e lr a n a d e m a n a . punefi setectd ru l p e pozitia in cazul unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa selectati pe blocarea pentru parcare. d u p a c e m a s in a a fo s t o p rita. 4.fn u n e le c o n d ltii sf cdnd f r ^ a d e m dna e s te trasa. 3. m n ici un c a z nu freb u le s a s e accele reze n e aten t {de e x . Astfel mecanlsmul de blocare nu este foarte solicitat iardeblocarease vaface mai u$or.Remorcarea".2. Cand bateria vehiculului este descarcata pentru porntre se poate folosi cablul de pomire de la bateria attui vehicul. 2). Se a^ieap td pana cand s-a com utat c u tia de v ite z e si s>a o b tin u t forta la rotiie de antrenare (se simte un u^or ?oc la comutare). Vezi ^ ju to r la pomire”.2. Oprirea La oprirea temporara. Pornirea prin tra c ta re La vehiculele cu cutie automata de viteze motorul nu poate fl pomit prin trartarea sau Impingerea vehiculului. DEPLASAREA 93 . R em orcarea vehiculului Daca vehiculul trebuie remorcat trebuie resp ecta te n eaparat in d ic a tiile de la capitolul . de ex. Pornirea m asinii Se alege pozltia de mers (R. D.U T ILIZ A R E D aca in tim pul m ersuiui s<a cornu* ta t involuntar pe „N”. Parcarea A tentie! P eniru a fm p ted ica d ep tasaraa invoiuntara a vehicufului treb u ie s a tra g e ti fn to td eau n a frS na de m an a. 0 CSntf m a$ina sUt p e loc se a le ­ g e o p o zitie d e m ers. c u m ana din com> p a rtim e n tu l m o to ru fu iK A H fei v e h ic u iM l s e p u n e im e d ia t !n m is c a re . Este suficlent sa se opreasca masina cu frana. In plus.

blocarea pentru parcare. se a p a si butonul de blocare se apasa in jos maneta. se aude un semnal de avertizare sonor. D acd a c e a s ta e s te num ai p a rtia l e lib e ra ta se poate i a s u p ra ln c a lz ire a frS n e lo r s i a s tfe l functim rarea in stalatlel de fran are e s te influentata negativ. S u p lim e n ta r s e fe c ta fi t r e a p la I f c ir tie m a n tia ta d e v »teze } s au p o z if la IP ( c u t i e a u i a m a t i d e v ile z e ) . De asemenea m aneta franei de mana trebuie bine trasa pentru ca sa nu se porneasca involuntar cu frSna de mana trasS. • A te n fie e a la p o m ire Ira n a d e tndna tra s a sa H e i^ m p fe t eliberati§. Cand frana de mana este trasa cheia este tn contact se aprinde lumina de con­ trol a tranei. CSnd carosabilul este putemic inclinat se selecteaza suplimentar treapta 1 respectiv cand cutia de viteze este automata. fn pfas a c e a s ta d u c e la uzura tim p u rle a g a m itu rflo r din ^ » t e a ie firdnefor. 94 DEPLASAREA . Pentru eliberarea frSnei de mana se ridica putin maneta franei de mana. Daca viteza de deplasare este mai mare de 6 km/h cand frana de mana este trasa. Pentru tragerea frSnei de mana se ridica in sus m anela.1 F ra n a d e m a n a A t« n fie l • P e A tru a im p ie d ic a {lo rn ire a in v o lu B fard a v ^ ic u i u lu i tre b u ie s i ir a g e l i tn to td e a u n a I r i n a <ie m i n i d u p a c « m a s tn a a lo s t o p rlta .

3 • P o m ire m o to r DEPLASAREA 95 .U T ILIZ A R E C o n ta c tu i m o to r A te n tie l • S e o a te ti c h e la din c o n ta c t nam a i d u p a e e v e liic a iu l a lo s t o p rit! A itfe i voianul s -a r p u tea bfo ca involuntar.altfel se sollcita inutil bateria vehiCLilului. s c d a te ff ctieia din c o n ta c t.P o z itie d e p re fn c a iz ire si d e m e rs CSnd este selectata pozi^ia de preTncSlzire nu trebuie conectat nici un alt mare consumator .C h e ia d e c o n ta c t pusa 3 . • D ac^ se p s ra s e s te v e fiic tilu ic h ia r s ite m p o ra r.P o rn ire m o to r M o t o a r e D ie s e l 1 • in tre ru p e re a a M m e n ta rii cu c a rb u ra n t / M o to r o p rit 2 . f*«rico t d e accid en t! • P e n tfu a Tmpiedica pornirea In v o lu n tarii a v ^ ic u lM iu i treb u ie s a tra g e ti Tntotdeauna IrS iia de m ilna dupa c e m a$ina a fost opri* ta .C o n ta c t m o to r t a ia t I M o to ru l o p rit 2 . Ei a r putea porn> motorul saulRsta> ta tiiie e ie c in c e • de e x em p lu dis> p o z itm il d e a c tio n a re a geam ulu i. A e e a s ta In sp ecial c lin d In veh icu l rsundn c o p ii. M o to a r e c u b e n z in a 1 .

Daca nu se opresc lumlnlle sau semnalizatoarele dupa ce chela de contact a fost scoasa se aude un zumzet* atala timp cat este deschlsa u$a ^ofeoilu). se roteste volanul pana cand se aiide b)ocdndu-se boltui de blacare a volanului. D e a c e e a m o to ru l p o a te p o rn i nu­ m a i c u o c h e ie c o re s p u n z a to a re . Cu ajutoail a ce stu ia s ig u ra n ta se d e za ctive a za automat cSnd se introduce cheia in contactInstalatia este activata automat de indata ce se scoate cheia din contact. In capul cheii se gase^te un cip. A stfeldevinem aidlficilaoincercare de efractie. selectorul este blocat in aceasta pozltie. Inainte de orice noua pornire.astfel se deblocheaza volanul! P o z ifia 3: In aceasta pozifie iarurile sunt comutate la lumlna de control §i alti marl consumatorl electric! sunt opriti. Im o b iliz a to r u l e le c tr o n ic Imobllizatorul impiedica punerea neautorizata a vehicululul In func{iune. cand selectorul se afla in pozitia „P” Cand cheia de contact este scoasa. c o d ific a ta V o lk s w a g e n . o rig in a la . 96 DEPLASAREA .U T ILIZ A R E B io c a r e a s c o a t e r ii c h e ii d in c o n ta c t* La vehiculele cu cutie automata de viteze' cheia de contact poate fi scoasa numai dupa decomutare. N u m a i c h e ile o rig in a le g a ra n te a z a fu n c tio n a re a ire p ro s a b iia a v eh ic u lu lu i dvs. DIspozltlvul de blocare a repomlril din blocul cheii de contact Tmpiedica demarorul sa pomeascS atunci cand motorul funclioneaza si producerea In acest fel a unor avarii. cheia de contact trebuie rasucita inapoi in pozitia 1. Volanul artrebul mereu blocatcand p a r^ ltl vehlculLil. P o z itia 2: Daca nu se permlte comutarea cheii pe aceasta pozitle sau comutarea se lace greu. se mi§ca putin volanul . P e n tr u t o a t e v e h ic u le le P o z itia 1: Pentru b io c a re a v o la n u lu i cand cheia este scoasa din contact.

• La v e h ic u le le cu c a ta liz a to r. L a m o to a re le re c i s au m c a iz ite in f u n c t io n a r e nu s e a c c e ie r e a z a inaintea §i in timpui pomirii. in tim p u i p ro c e d e u lu i d e p re in c a lz ire nu tre b u ie sa fie c o n e c ta fi a lti m a ri c o n s u m a to ri .U T iU Z A R E P o rn ire a m o to ru iu i In d ic a t ii g e n e ra te A te n tie ! C a n tf m o t o r u l fu n c fio n e a z a fn s p a tii fn e h is e e x is ts p e rtc o l d e in to x ic a re ! • inainlea pomirii schimbatoail se aduce pe pozrtia . Motorul poate fi pomit fa ra a fi preincalzit. M o to a r e D ie s e l In s ta la tia d e p re fn c a lz ire Dupa com utarea pe pozitia de mers (punerea contactului) timpui de preincalzire necesar este indicat printr-o lumina de control com andata de temperatura agentului de racire . Daca m otorul nu porne$te imedlat se intrerupe procedeui de pomire dupa 10 secunde $i se repeta dupa circa ojumdtate de minut.aer. Aceasta este normal si nu trebuie sa creeze probleme. 17.vezi pag. A ltfe l c arb u ra n tu l n ea rs a r p u te a a ju n g e in c a t a iiz a t o r p ro d u c e a v a rii.vezi manualul 3.2 . tre b u ie sa se u tiliz e z e d a c a e p o sib ii b a te ria a ltu i v e h ic u l c a a ju to r la s ta r t .mers in go) (la cutie automata de viteze: pozitia „P” sau „N") 51 frSna de mana se trage. p o a t e f i n e c e s a r d u p a p o rn ire a m o to ru iu i sa se a c c e le re z e p u tin.vezi “V T m a n u a lu l 3 . A • La vetiicule c ii cutie de viteze manuals in timpui procedeului de pomire se apasa pedala de ambreiaj . caprtolul . in timpui startului nu se acceiereaza. M o to ru l n u tre b u ie ta s a t s i s e in c a lz e a s c a p rin fu n c fio n a re Gu m a r in a s ta n d p e lo c ! P o rn /jti im e d ia t! l g ^ • Evitafi turatiile mari §i accelerarea * ^ 5 fnaxima pana cand motorul nu a ajuns inca la temperatura lui de functionare..se aprin-de indicatorul de preincaizlre.demarorul nu trebuie sa mai functioneze. DEPLASAREA 97 . M o to a r e c u b e n z in a Aceste motoare sunt dotate cu injectie de benzina care fumizeaza automat la orice temperatura exterioara amestecul corespunzator carburant . „A ju to r la s ta r t”. Acesta se stinge la atingerea temperaturli de pomire. P o rn ire a m o to ru iu i re c e Temperatura exterioara peste +50C. C a n d m o to ru i e s te fo a rte fie rb in te .2.demarorul trebuie sa pomeasca motorul. • in a in te de p o m ire a m o toruiu i prin re m o rc a re a v e h ic u lu lu i. moto ru l nu p o a te fi p o m it p rin rem orc a re p e o d is ta n ta m a i m a re d e 50 m . se elibereaza cheia . • Dupa pomirea motoruiui rece m scurt timp se aude un zgomot pentru ca trebuie sa creasca presiunea u le iuiji pentru compensarea hidraulica a jocurllor. Daca motorul totu 9 i nu pomeste. • Imedlat ce motorul pome$te.b a te ria a u to v e h ic u lu lu i a r fi s o lic ita ta in u til.Sigurante". siguran^a fuztbila a pompei electrlce a carburantului poate fi arsa . Temperatura exterioara sub + 5 “C: • Chela se rasuceste pe pozitia 2 .

c a ­ m e r a m otoruCui e s t e in c a iz ita s u p t l m e n t a r p r in r a d i a f i e s o ta ra . c in d . dupa alim entarea cu carburant Diesel .motorul poate fi pomit imediat. m u lt tim p a m o to ru lu i. a c e s ta nu se op re $ te im e d ia t c i se la s a sa functio* n e ze c irc a 2 m in u te la tu r a tia d e m e rs In g o l p e n tru a e v ita o suprain c a lz ire .Sigurante". in timpul procesului de pomire. s-ar putea ca siguranta iuzlbila de la instalatia de preTncalzIre Diesel sa fie a rsa . In capul cheii se gase^te un cip. A te n tie ! D u pa o p rire a m o to n ilu i v e n tita to r u l • 9 i c a n d c o n ta c tu i e s te t a t a t • m a i p o a te fu n c tlo n a u n fim p (p a n a ia t O m in tite ). Acest lucru este cauzat de faptui ca sistemul de carburant trebuie tntai aerisit. Cu ajutorul a ce stu ia sig u ra n ta se d e za ctive a za autom at cand se Introduce chela de contact. Daca motorul nu pomeste. . A t e n t ie d e o s « b jtd c d ftd s e lu c r e a z i In c a m e ra m o to ru lu i! 98 DEPLASAREA . procedeui de pom ire poate dura mai m ult decat de obicei.2. in s a duf»a un tim p p o a te p o r jii b ru s c . P o rn ire a m o to ru lu i c a ld Lampa de control a preincalzirii nu se aprinde .pana la un minut. P o rn ire a d u p a g o iire a c o m p le ta a re ze rv o ru iu i Daca rezervonji autovehiculului cu motor Diesel s-a goiit complet. N u m a i c h e ile o rig in a le g a r a n te a z a func* t io n a r e a ir e p r o s a b ila a a u to v e * h ic u lu lu i dvs.U T ILIZ A R E O p r ir e a m o to ru lu i • Imediatdupdstingerealampil decontrol se pome 5te motorul. cap. se mai executa 0 data preincalzirea $i se pomeste din nou dupa cum am descris.vezi Manualul 3. Daca motorul nu porne$te nici de data aceasta. D u p a s o iic ita r e a p u te rn ic ^ .t a m p e r a t u r a a g e n t u l u i die ra c ir « c re a te ^ t o r i t d suprafn* c a lz ir ii p ro d u s e la o p rire ^ e d h d m o to r u i e s t e c a ld . Im o b iiiz a to r u i e le c tr o n ic Imobilizatorul electronic impiedica patrunderea neautorizata in interiorul autovehi­ culului. In d ic a tie D e a c e e a p o a te p o rn i n u m a i c u o c h e ie c o r e s p u n z a to a re o rig in a la c o d if ic a t a V o lk s w a g e n .

vezi pag. 20. ESP cuprinde blocarea diferentiaia electronica (EDS) reglarea la alunecare (ASR). F a p ttil c a E S P v a o fe ra o s ig u * ra n id fn a r it4 n u tre b u ie s i v ii fm * ping d la a s u m a r e a u n o r risicurl in u tile . In d ic a tii s u p lim e n ta re d esp re ESP.im ite le f iz lc e n il p o t i i d e p a ^ ite p rin fo fo s ire a E S P . deconectarea sistemului este avantajoasS. Numai in anumlte situatii. La nevoie. ESP se conecteaza automat la pomirea m otorului. respectiv ASR EDS gasiti in manualul 3.U I IL I^ J \I-\C P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e * In d ie a tie P e n tru a s e g a r a n ta fu n c tio n a re a ire p ro $ a b ila a ESP. functia poate fi actionata s> de la taste. A c e s t lu c ru tr e b u ie a v u t in v e d e r e m a t a le s p e c a ra s a b il u d s i e u p o le l. A teh tie! i.la folosirea lanturilor de zapada . DEPLASAREA 99 . D e a c e e a tno d u l d e c o n d u c e re tre iH lie a d a p la t la s f a re a c a ro s a b flu lu i $i la e o n d itille d e f r a f ic .la clatinarea autovehrcululul blocat Dupa aceea Instalatia trebuie activate din nou. „Program electronic de stabilitate". In mod normal. t o a te c e le 4 roti tre b u ie e c h ip a te c u c a u c iu c u ri d e a c e la ^ i fe l. Q ' Program electronic de stabilitate* (ESP) funcjion ea za im preuna cu ABS.la deplasarea in zapadS addnca sau pe teren afSnat .2 la cap. ESP trebuie sa fie activat mereu. De exemplu: . S u p ra fe te le d ife r ite de ru la re a le c a u c iu c u rilo r p o t d u ce la o re d u c e re n e d o rita a c a p a c ita tii m o to ru lu i. cand se dore$te patinarea. Cand Instalajia este deconectata. lampa de control ESP este aprinsa .

R a s p u n d e re a la p a rc a re $i la m a n e v re a s e m a n a * to a r e » a p a r fin c o n d u c a to ru fu i. De la o distanta de cca. 1. • Pentru ca sa fie asigurata functionarea sistemului de control distant^ la parcare. Sistemul de con­ trol distanta la parcare nu este activat daca nu se aude acest semnal. Lasatl sistemul PDC sa (ie v e rlfic a t de un se rvice Volkswagen. f i j e s u b t ir i v o p s if e t n c h is s a il g a r d u H n u p o t ft p e r c e p u t e d e c a t r » s is te m fn a n u m ite c o n d itii 9 } p o t d u c e la B v a rie re a v e h ic u iu lu i. Pentru aceasta se gasesc in bara spate 4 senzori. A te n fie In s p e c ia l ta c o p U i m ic i 9f a n im a ie c a r e n u p e l f i p e rc e p u te in ( o a t e c a z u rite <fe c a tre s e n zo ri.U T ILIZ A R E C o n tro l d is ta n ta la p a r c a r e (P D C )* A t e n tie ! S is te m u l d e c o n tro l d fs ta n td la p a r c a re n u p o a te in io c u la te n fla c o n d u c a to ru lu l. O corectS perceptie a obstacolelor nu este poslbila. Se ajunge la distanja mai mica de 30 cm (zona B din figura) se aude un semnal sonor de durata. senzorii trebuie pastrati curati ?i fara gheata. Atunci se va auzi un semnal acustic. O b ie c te ie p re c u m p ro ta p a l r e m o r e ii. atunci cSnd se va introduce treapta de mers inapoi sistemul de control distanta la parcare PDC nu va fi activat. La curajirea cu jet de aburi. O rd in e a s e n zo rilo r Se va evidentia totdeauna distanta mai mica. S e n zo ril a u z o n e m o a rte fn c a re p e rs o a n e ie $ i o b ie c te le n u p o t i i percepute. Cu cat distanta devine mai mica cu atat intervalele intre tonuri vor fi mai mici. 100- DEPLASAREA . senzorii vor fl stropiti numai pentru un scurt timp §i se va pastra distanta fata de el la peste 10 cm. D e z a c tiv a re a La scoaterea din treapta de mers inapoi. A c tiv a re a La introducerea treptei de mers Inapoi sistemul . • La vehiculele care au din fabrica in dotare un dispozitiv de remorcare*. S iste m ul de c o n t r o l d i s t a n t a la p a r c a re determina distanta lata de un obstacol in zona din spate a vehiculului cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete. in d ic a tie • La viteze de peste 15 km/h sistemul de control distanta la parcare iucreaza cu erori. O a p r o p ie re in c o n tin u a r e p o a te d u ce la fa p tu i c a o b s ta c o lu l sa nu m a i fie p e rc e p u t.2 m (zona A din figura) fatd de obstacol incepe un ton de avertizare. la tractarea unei remorcr.PDC" se activeaza.

Alte indicatii referitoare la volanul multi­ functional gasiti la pagina 21. ultima viteza m em orata se ste rg e ia r siste m u l se deconecteaza complet.. C an d s is te m u l e s te c o n e c ta ta nu c o m u t a t i p e m e r s in g o i f a r a a p a s a r e a p e d a te i d e a m b r e ia j! A s tfe l m o to ru l a re o tu r a t ie m a re s i in a n u m it e c o n d it ii p o a t e fi a v a ria t! Sistemul se a c tio n e a z a prin comutatorul A $i tasta B de la maneta semnalizatonjiui ?l farului. atat cSt permits puterea motorului. a q u a {> ta n a p e . R sau 1"). A te n fie ! S is te m u l d e c o n f r o i a v it e z e i (Q U A ) nu t r e iiu ie lo lo s it t n c a z u i u n u l tr a f ic in te n s s i c o n d h ii ne(a> v o r a b ile { p o ie i. C o n e c ta r e a Instalatia e s te p o rn ita prin Tmpingerea comutatorului A pe ON. Acesta nu e cazul totu$i cand viteza memorata a tost depasita cu mai mult de 10 km/h pentru o durata de peste 5 minute.P. „3'' $i „2". ‘0 DEPLASAREA 101 . r o lls p iitt). M e m o r a r e a v ite z e i D aca s-a atins vite za necesara este suficienta o scurta apasare pe tasta B (SET). Viteza se mare§te prin viteza proprie a autovehiculului. La vehiculele cu v o la n m u lt if u n c t i­ o n a l* sistemul de control al vitezei (GRA) se actioneaza de la volan. N . „4".vezi pagina 14. Franati autovehiculul.U T ILIZ A R E S is te m d e c o n tro l a l v ite z e i d e c r o a z ie r a * (G R A ) Pentru eltberarea „piciorului de accelerare' aceasta instalafie poate mentine constanie viteze peste 30 km/h. A t e n t le l V ite z a m e m o r a ^ p o a te fi re lu a la n u m a i d a c a nu e s te p re a m a re p e n f m c o n d rtiile d e tr a f ic e x is te n te . Dupa eliberarea pedalei sistemul regleaza Tnapoi la viteza memorata anterior. Piciorul poate fi luat apoi de pe pedala de acceleratie. La deplasarile pe teren in panta sistemul de control al vitezei nu poate fi pSstrat con­ stant. In d ic a tie La ve hicjle cu cutie automata de viteze sistemul de control al vitezei este activ numai in pozitiile selectorului „ D". Viteza poate fi marita si ca de obicei prin pedala de acceleratie. Dacd Tn timpul mersului se alege aitapozitie (. De pe maneta de semnalizare sistemul poate fi numai cuplat respectiv decuplat. Viteza trebuie rememorata. Cand porne^te sistemul de control al vitezei se aprinde o iumina de control In tabloul de bord .

viteza se micsoreaza prin reducerea autom ata a acceieratiei. sau de a m b re ia j se Im p in g e spre stSnga comutatorul A pana la oprire. Viteza memorata In acest moment se pastreaza. Daca tasta se tine apdsata. 30 knvti. Viteza existenta la eliberarea comutatorului este memoratS. dupa eliberarea pedalei de franare. D e c o n e c ta r e a te m p o r a r a a in s ta la tie i V e h ic u le cu c u tie d e v ite z e m a n u a ia : Instalatia este o p r ita t e m p o r a r prin apa sarea p edalei de frd n a re sau de ambreiaj sau Tmpingerea comutatorului A pe OFF (nu blocat). Viteza e x is te n ta la e lib e ra re a ta s te i este memorata. Pentru r e lu a re a vitezei memorate. A c c e le ra re / M e m o ra re Viteza memorata poate fi m a r it a prin implngerea comutatorului A pe RES fara actionarea pedalei de acceleratie. A te n tie ! V ite z a m e m o ra ta p o a te fi re lu a ta n u m a l d a c d n u e s t e p r e a m a ra i>entriii c o h d ifiile <te t » f F c e x is * te n te . 102- DEPLASAREA . Daca tasta se eiibereaza la aprox. Prin scurta atingere a tastei B viteza se micsoreazd ?n trepte. Viteza treb uie rem em orata apot dupa ce se accelereaza peste 30 km/h cu tasta B. Daca se impinge spre stanga comutatorul §i se mentine apasat.u I iL i^ ^ n c M o d ific a r e a v ite z e i m e m o r a te D e c e le ra re a I m e m o ra re a Vtteza memorata poate fi redusa prin apasarea tastei B. viteza se mare$te prin cre§terea automata a acceieratiei. memoria se sterge. Prin scurta ^ a s a re spre stanga a comutatorului viteza se m are^e in trepte.

R sau 1 sau Vehiculul s ta p e lo c prin luarea contactului. D e c o n e c ta r e a c o m p le ta a s is te m u lu i V e h ic u le le c u c u tie d e v ite z e m a n u a ta : Instalatia este c o m p le t o p rit piin Impingerea comulatomlul A la dreapta pana la oprire (OFF) sau . M e m o ra re a v ite z e i Daca la deconectarea temporara nu a fost m em orata nici o vite z a sau vite za memorata a fost ?tears&. • treptelor P.prIn scoaterea cheii din contact.u » i g V e h ic u le cu c u tie a u to m a ta de v ite z e : Sistemul este o p rit te m p o ra r prin apasarea pedalei de franare sau imptngerca comutatorului A pe OFF (nu blocat). V e h ic u le c u c u tie a u to m a ta d e v ite z e : Sistemul este com plet oprit prin se)ectarea. o noua viteza poate fi memorata dupa cum unnsaza: • Comutatorul A se impinge spre stdnga si se mentine apasat pdna s-a atins viteza dorita. Viteza memorata Tn acest moment s e p a s tre a z a . Dupa eliberarea com utatorului viteza e s te m e m o ra ta . Pentru re lu a re a vitezei memorate. Viteza momentana este memorata.cand vetilculul stS pe loc . Viteza memorata in acest moment se M e rg e . |ie n tr u c b n d itiilo d e tr a f lc e x lS ' in plus srstemul este o p r it te m p o ra r cand se alege treapta N sau 1. sau • Se apasa scurt tasta B. '0 nium al n u e s t e i > r ^ m a re . se impinge spre stanga comutatoriil A pSna la oprfre. DEPLASAREA 103 . dupa eliberarea pedalei de franare. N .

d in m o tiv e d e s ig u ra n ta sa hu iu a fr c u d vs . Deblocarea functioneaza $i cand contactui este luat. d e o a re c e s e u m p le i n c a l z i r e a s i a v a r i e r e a c a t a li> s p a fiu l d e e x p a n s iu n e a l re z e r­ za to ru lu i. v o ru lu i c a a s t f e l la in c H lzire c a rb u ra n tu i s -a r re v a rs a . L a u n a c c i­ d e n t. In d ic a tii C o m b u s t ib ilu l r e v a r s a t t r e b u ie im e d ia t fn d e p a rta t de pe vop seau a v e h ic u iu iu i. C a n d s e fo lo s e ^ te o c a n is tra r e z e r v a t r e b u ie s a r e s p e c t a t i h o ta ra rH e ie g a ie . re z e rv o ru l in s ta ia fia d e e v a c u a re a g azu lu i d e e s te n p lin ”. Dupa ce ati deschis capacul rezervorului (vezi flgura din dreapta) se poate ajunge la bugonul rezervorului. Im e d ia t c e p o m p a d e b en zin a c o m b u s tib ilu l n e a rs a ju n g a n d m s«a o p r itp r im a d a ta . bu^onut rezervorului se in^urubeaza bine $i se Tnchide capacul pana se blocheaza. N u tre b u ie s a s e u m p le a r d e r e .UTILIZARE A lim e n ta r e a D e b lo c a re a c a p a c u lu i re z e rv o ru lu i Prin apasarea tastei A se deblocheaza capacLil. Rezervorul de combustibil cuprinde circa 62 litri. c a n is tra s -a r io v i e arb u ra n lu t s -^ r v a rs a . L a v e h ic u ie c u c a t a liz a t o r nu se m e r g e n ic io d a t a c u r e z e r v o r u l a p ro a p e gol. Din c a u z a a iim e n ta rii n e re g u ia te cu c o m b u s tib il se p o ate a ju n g e la a p r in d e r i n e r e g u ia te . A c e a s ta e s te v a la b ii Tn s p e c ia i ia c a rb u ra n t R M E (m e tile s te r • u le i d e ra p ita ). 104- DEPLASAREA . a ltfe l a c e a s ta p o a te fi d e te rio ra ta . o c a n is tra cte i« z e rv a . Gura de umplere cu combustibil se afla in partea laterals din dreapta in spate. V a re c o m a n d a m . A c e a s t a d u c e la s u p ra in c o n tin u a re . A tentle! Dupa umplere.

........................................ 3 Goloana reglabtla a volanului.............................................................58 .................................20 Asigurarea copiilor ..................................................... 77.............. 58 n » Bricheta............. 79 .... 73.....................................................sp ate ..............elemente de comanba ...........70 Capota portbagajului...................................................... 9 Afi$aj intervale de service fle x ib ile .... 67 INDEX 105 ...... 8 Contor km / z i ................................................................ 38 Capota m otorului................in 4 tre p te ...................................... 90 Blocarea clapetei rezervorului ..................................... 59 Comanda lumini interioare .. 80 ..... faruri m ar$arier..comutare pe recircularea aerului ........................................................................ 82 C ockpit.................... 8 C o n ta c t.................... 44 C om utatoare......................31 Alimentare................... 95 Covora? pentru p icio a re .............................................................................suport b ra te ....in 5 trepte .............. 104 Apa peritru spalat parbrizul ......40 Contor pentru distante scu rte ....... 38 Cap sferic demontabil .........58 Blocare la p a rca re ..104 Bratele sca un elor....................... 3 Climatronic..................................................... 85 Cutie be viteze automata ........... 59 Cutie de viteze mecanica.................7 Afisaj kilometri .INDEX ALFABETIC A Aerisire........................ 90 B Bancheta sp ate ........................................f a ta .................. 87..................................................................... 69 Alarm a............................................................ 83 Afi^aj multifunctional ................................. 12 Afi5aj temperatura lichid de racire .............61 ............... 86 . 7 Ajuta-te s in g u r....far m ar$arier................. 29 c Camera m otor.......................... 58 . 30 C laxon........8 Afi$aj rezervor... 90 ......... 87..........

.... 77 F Faruri ceata ................ 80 ....dezghetare............. 77 Duze de ie$ire a a e ru lu i.......... 33 Display pentru selectarea vitezelor.... ............. 87.............dinam ica.. ....... ........................ 27 Defectiuni m otor.................................instalatie aer conditionat ....Hands F re e ................................ ...instalatia de aer conditionat ............. 83 ........................... 73 .... 26 Dezghetare parbriz ...... Ftimri ..... 27 Deblocarea individuala a u s ilo r....instalajia de clim atizare....................... ......... Frana de m ana.................... 73 ....... 80 ........ Faza m a re . 79 ..........reglare b a ta i.......... ..Incalzire §1 ve n tlla tle .. ............. 80 H Handy . .... 70 DIspozitIv electric de actionare a geamurilor..... 27 Deblocarea capotei s p a te ....................................... ............ ......... .................... 30 .. ...................................... 75 ................incalzire §i ventilare........... 27 Deschiderea ................ ......................u§llor.. 22 106- INDEX ... ............................INDEX ALFABETIC D Deblocarea spatiulul pentru bagaje ........ 77 E Elemente de comanda -d im a tro n ic ....... 18 Deschiderea individuala a ii§ilor ......................... .... .............. 75...............d im a tro n ic....................c liin alron ic...incalzire $i ventilare ............. ...... .......... 90 Duze de aer ....... ............. 40 41 41 24 94 G G eam uri..................... . .......................................... 33 Geamuri ...... 75 Dispozitlvul cte remorcare ............. 80 .........capotei portbagajutui..incSlzire si ventilare....................

...26 I lluminare instrumente b o r d ......................gaze de e$apam ent........ 60 Instalatie spalat ta ru ri............elemente de com anda.....................................program electronic de stabilizare .................................... ...... 41 lluminarea tabloulul de bord . 101 Instalatie de avertizare anttfuft ..aer p ro asp at..................Q INDEX ALFABETIC inchidere centralizata.. 73.............................................. Lamp! de avertizare ............... Lampa de avertizare Centura de siguranta.................................... 16..................................... 31 Instalatia de semnalizare a remorcii ................ 73 ............................................................... 48 18 Q INDEX 107 ..... .... 73 . 74 incalzirea lunetei.......................................... 88................ 41 llum inare.26 ................... ................feglare tem peratura.. 91 L Lamele §lergatoarelor de p a rb riz................................................ 6 Instalatie de reglare v ite z a .. 75 ....... Lampa de avertizare a lternator. 44 Lampa de control preincalzire ............ 56 Incalzire o gtin zi...elemente de com anda......................96.................................................... .... 40 Imobilizator electronic ...... 77 ............26 Incuierea u § ilo r....................................................26 inchiderea autovehiculului .... ....... 45 Instalatia de aer conditional..................... 46 Lampa sertar...77 incalzire $i ventilare ..........26 .... ...................................................26 Inchiderea autovehiculului............. .. 77 Instrum ente.............43 Indicator com bustibil... 41 Incalzire sca un ........... ...................... 13 0 K K ick-dow n.................. Lampa spate pentru b a g a je . Lamps de avertizare fra n a ...................m o to r.....................comutator recirculare aer ...... 14...................... 46 13 16 20 77 44 17 13 20 20 I Q incaizire...... 20 Inele de prindere........ Lampa de avertizare A irb a g ...........deschidere.....................98 Indicator directie de deplasare ................ Lampa de avertizare gaze de e^apam ent.....................inchidere..............................

... 53 Motoare Diesel ........ 14 ......................... .....rezervor g o l.............. 14............atimentare......97 .... ......................47 Oglinzi cu rabatere e le ctrica .......o p rire ............................................ ....... 44 Motoare pe benzina ... .................... 40 Lumini de d t i l ..........indicatii de siguranja.48 Oglinda retrovizoare . 85 Maneta selector v ite z e ....................68 Lumina de pozitie.................................................sistem A irbag..........................................rezerva combustibil ......... ...........................................................p o m ire ........................nivel ulei .................................................. 48 Memorie pentru scaujnul $of0 r u lu i.revenirea...rabatarea. 85 Loc montare C D ............... . ...................... 43 Maneta selectorului de viteze .......................47 ....................................19 ................................98 ....................p o m ir e ... 44 Lumini ceata s p a te .INDEX ALFABETIC .faruri spate c e a ta ............................................... .................. 43 Lumini de semnalizare............................ 90 .48 Oglinzi exterioare.........................48 Oglinda in te rio r............................. 87.... 43 Mediu inconjurator ................ .......................... 85 Margarier...47 Oprirea m otorului............. 14 Lumini interio a re ......90 I MSner pentru cam uflare...47 Oglinda Interioara antiorbire .18 Nivel u le i.. ............................instala{ie semnalizare remorca .................................. . 13 -u z u r& lra n a ..19 ............. 87....cutie de viteza m ecanica.. 97 98 108- INDEX ...........................pornirea............... 13 ............................47 Oglinda m ach ia j................................ .............presiune u le i................................... 20 ..............................97 Motorul .......39 N Nivel lichid de racire...........49 Oglinda cu In calzire .................. 14 Lampi mar§arier ............................. 104 Memorie pentru oglinzi exterioare ........98 M Maneta semnaiizatorului..................................................19 o O g lin zi. 40 Lumini p a rca re .cutie de viteza automata ..................................................47 ...........

.... .......................................TncSlzire §i ventiiare.74 ......................50 Scaun fata cu Tncalzire ............pasager d re a p ta ........................gofer...................dupa golirea rezervorului.....20 Roata de urgenta............. 49 Rulou parasolar luneta............................50 .......30 Preincalzire............................. ......19 Prize... 49 s Sac de Tncarcare.............................................97 . 67 Program electronic de stabllizare ............62 Sarcina pe p ia fo n ................... 66....... .................... ........50 Scaune ta ja ...73 Reglarea rn inaltime a volamjiui .......................................................................................50 INDEX 109 ................................. ..........85 Scrumiera.... 52 Schima de selectare ....... ..................97 Presiune u le i................................................... 68 Sistem suport pentai greutati pe p ia fo n ............... r \ INDEX ALFABETIC P Parasolare..................50 ....................... 71 Roata de rezerva .... 71 Roata de rezerva ingusta .................51 Reglarea temperaturil .....................67 Semnalizare luminoasa ................ ................................... ...........................62 Sac s k i.......................................................56 Scaunul so ferulu i..................... 61 R Recirculare aer ....................... 71 R ula re ..................... ...... ..........77 Reglarea batai fa ru rilo r.........50 Scaune fata reglabile electric ...................................Tncalzire si ventllare..43 S ertare....................63 Scaune. ............... ..........82 .................................. 41 Rulou parasolar.......................clim atronic.........63 Sistem de a la rm a .........68 Sertar pentnj cartea de b o rd .................................. ...instalatia aer conditionat .............................. .................................................................. ........................... ......68 Sertar mSnusi..............79 .....................41 Reglarea in Inalfime a scaunului ....... ....31 Spatiu pentai bagaje...........98 Pozitiiie cliindoilui capotei HI portbagajului .............................. .......clim atronic...59 Pomirea motorului .....49 Pedale............... ...........60 Spatar rabatabfl .................................................................... ..59 Heglare scaune.....70...........................................

.......... ...............................65 Suport bagaje.......................sincronizata.............deschidere individuala a u ^ ilo r..reglare vo lu m ...........................65 Suport telefon................INDEX ALFABETIC SpaJar ortopedic ............................ 22 .....63 Suport s tic le ............ 40... 101 Tetiere............... 7 Tasta de inchidere centralizata ......... 21 Volumui rezervorulul..................................... 82 ..........................................................................................................45 u U$i ........................ 69 z Zgom ot..................................................... 25 Telefon mobil ....................... 57 Trapa / Plafon g lisa nt..................................... .................................... 28 . 22 ... 96 110- INDEX ................................... .......................................... 104 ^ T Tablou de b o rd .............deschidere............................................. 24 ...........................22 Suport bagaje pe m a rin a ....................................... 36 T riptronic.asigurarea copiilo r............Hands F re e .. ......63 Stergator p a rb riz............................................. 28 Telecomanda cu semnal ra d io . 7 Volan muitifunctionai......................77 Ventiiatie cu aer proaspat............... 3 Tahomelru............ .. 25 ...........63 Suprafeje de depozitare .... 73..........51 Suport pen trj p a h a re ...........................................rnchidere.............................................. 30 ................ 92 Trusa de pfim-ajutor .................. . 75 Vitszometru.........................suport tefefon.... 22 Tem pom at........ 26 V Ventilatie.......incalzire si ventilare .................

Textele. figurile. o . fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa.o o VOLKSWAGEN lucreaz§ permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor modelelor. reprezentarilor §i descrierilor prezentate in acest material nu pot fi ridicate nici ur^ fel de pretentii. Astfel. Va rugam sa fiti infelegdtori deoarece oricand pot apare modificari ale formei. Toate dre ptu rlle conform leg isla tiei tn p rtvln fa d re p tu lu i de a u to r a pa rtin VOLKSWAGEN AG. chlar $1 numai partial. Se rezerva dreptui la modificdri. Retiparirea. indusiv normele acestui manual au la baza stadlul de informare corespunzator momentului tn care acest material a fost edrtat. Realizat in Germania © 2000 VOLKSWAGEN AG Finalizarea redactaril: decembrie 2000 AceastS hartle a fost fabricata din celuloza fara continut de dor. dotarilor si tehnidi. multiplicarea sau traducerea. pe baza indicatiilor.

3 .3 Passaf Date tehnice .

Intervale Service". Alte indicalii vezf manualul 1.In s ta ^ tia de spalare a pa/bnzului* aflatl c j ce ttp de agent de spalare trebuia sS L/mpleti rezervorui. ^ A lts indlcatii vezi manualul 3.0 ca. 8 ca.5 min 49 CC sail Biodiesel ca. Acest ulei este calttativ psrrtnj avantajele oferlts de Long Life Service.cu instalatie de spalare farurl litri liiri litri Numar cilindri.Ule> de motor” . R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe rito a re la d a te le te h n ic e SG = culie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 26 MOTOR DIESEL .4 in mm in mm ■ in mm in m in mm in mm 4703 /1 7 4 6 1462 107 11.2.5 1515 1515 / 1513 (la tracfiune integrala) Ulei de motor®’ cu schlmbare filtru irtri La umplere se controleaza nivelul uleiului. capitolul . 2496 cm^ 19.2 5. din care rezen/a ca. Latime Inattimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admlsibila Diametml cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Pulere Moment de turatie maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita fi Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz’ ’ . capacitate cilindrica rot/min in Nm /a rot/min l l O k W (150 C P ) / 4000 310/1500-3200 6 cilindri.1 sub . N u u m p le ti fn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara specificatie specificatie VW 506 00 sau 506 01 VW 505 00 sau VW 505 01 1n manualul 3 ^ la capilalut . 6.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I V 6 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime. 4. 62.

6) 7.7 9.9 186 2040 1489 1150 Consum de carburant urban extraurban combinat Emisie COj IMase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.8 211 2080 1531 1190 980 100 AA {216)212 (6.3 (6. in panta pana la 12% i kg n i kg n i kg n 1600 1700 750 1800 2000 Valorile din paranteze sunt valabile pentnj cutii de viteza mecanice 6 trepte cu 4MOTION.1 (11.6 (213) 232 (2150) 2190 (1602) 1641 (1160) 1200 1070 0-100 km/h i kmA) n i sc n e.4 (10.3 6.2) 12.2 10.9) 8.0) 11. tnsec. MOTOR DIESEL 27 .0 7. ! 1 1 0km n /0 i 1 1 0km n /0 i 1/100 km n t g/km n i kg n f kg n t kg n i kg n i kg n 220 6.9 5.5 (7.U A I t ItH N lU t C utii de viteza Performante Viteza maxima 0-80 km/h SG AG 214 7.6 9.4 6.0) 6. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa rem orca franare. panta panS la 8% fara sistem de franare.7 11. panta pana la 12% frSnare.

2 la capitoluf „lnstalatla tie spSlare a parbnzuKjl' sflati cu ce tip de ag«n( d s s p ila ra irebula sS um pleti rezeivorul.2. 4. 62. 8 ca.0 min 49 CC sau Biodiesel in mm In mm fn mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.1 sub . 6. « ANe ^d ic a tit vazi manualul 3. 1896 cm’ 19.Inlervale Sarvica" R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala ^ j.0 4 cilindri.cu Instala^e de S{»lare farurl litri nth liiri ca.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 9 6 k W ( 1 3 0 C P ) D im en siu n i Lungime.2 4.0 ca. Ld(ime Inaltimea vetiiculului gol Garda la sol (a greutatea totala admlsibila Olametrul cercului de viraj Ecarlament fata Ecartamenf spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim rot/min in Nm la rot/min 96 kW (130 C P ) / 4000 285 / 1750 (Cutie mecanica in 5 trepte) 3 1 0 / 1900 Numar cllindri.U lel de motor". din care rezerva ca. A lte (ndlcatii vezi manualul T. Acest ulei este calitaliv penlru avantajete olerne de Long Life Serwce.5 1515 1515 / 1513 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtiii lltrl La umplere se controleaza niveiui uleiului. capacitate cllindrica Compresie Cafburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz" . N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificalie specificafie VW 506 01=> VW 505 01 In manualul 3. caprtolul . ^ a u to m a ta AA = tractiune integrala (4MOTION) 24 MOTOR DIESEL .

DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban comblnat Emisie COj M ase Masa totals admisiblla Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisiblla Sarcina pe axa spate.2 6.3 170 2080 1498 1080 1080 1600 1700 650 1700 2000 750 Valorile din paranteze sunt valabile pentrv cutii de vitezS mecanice 5 trepte. SG 208 6.9 11.5 (4.6) 5. panta pana la 12 % franare.2 5. admisibilS Sarcina admisiblla pe acopeh$ M a s a re m o rc a frSnare.4 8.0 189 2000 1425 1110 100 AA 204 6.8 10. MOTOR DIESEL 25 .0 5.9 9.4 7.5 10.4) 4.6 (149) 151 (1950) 1960 (1375) 1387 (1060) 1070 980 AG 203 7.7) 7.9 (7. in sec. Tn panta pSna ia 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km tn 1/100 km In 1/100 km in g/km in km/h in sec. panta p^na la 8% fara sistem de franare.6 (5.

N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificaSie specificafie VW 506 013' VW 505 01 S ts' In manuaJul 3.0 min 49 CC sau Biodiesel In m in mm tn mm 11. capacitate cillndrica rot/min Tn Nm la rol/min 74 kW {100 C P ) / 4000 2 5 0 /1 9 0 0 4 cilindri.cu Instalatie de sp^eire faruri litri liiri litri ca. 4^0 ca.2 4. 62. 6.0 Numar citindri. 1896 19. ^ Acest ulei este calHativ pentru avantajele ofertte ds Long U fe Service Alta Indtcatli vezi manuahjl 1. ^ Alte indicatii vezi manualul 3.2 la c a p llo ljl .D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 7 4 kW ( 1 0 0 C P ) D im e n siu n i Lungime. R e s p e c ta ti in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze m anuka AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 22 MOTOR DIESEL .instBlatia de spSiare a parbrizului’ aflali cu ce tip de agent de spalare trebuie sa um pleti rezeivorul.1 sub . din care rezervS ca.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) !n mm in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 f Ulei de motor*’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. 8 ca. capitolul .Jnlervale Service’ . Lafime InSltimea vehiculuiui go! Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatle maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentm spdlare p artriz’ ’ .2.U te i de motor".

panta pana la 8% fara sistem de frSnare.3 9.7 181 1960 1389 1070 AA - - C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinal Emisie C O j M ase Masa totala admisibifd Masa vehiculului gol Sardna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performanfe Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG Jn km/h in sec. in panta pana la 12% in kg in kg in kg 1400 1600 650 - — MOTOR DIESEL 23 . in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 191 8.4 14. parta pana la 12% franare.3 12.4 5.0 4.4 7.4 146 1940 1361 1050 960 100 AG 185 9.2 6. in sec. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi$ M asa re m o rc a franare.5 5.

Acest ulei este condltia pentru avantajele o te rte de Long U le Service. capitotul . usoarS cre?tere a consumulur $l u$oare zgomote de b a lil in m otor pana la reglare. 4. ^ In manualul 3.0 rot/min in Nm la rot/min 142 kW (193 C P ) / 6000 280 / 3200 6 cilindri.U lei de motor'. N u u m p le ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificatie specificatie VW 503 00** VW 500 00 sau VW 502 GO specificatie VW 501 01 '■ Cu u s o a ri reducere a puteril.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 6 1 4 2 k W (1 9 3 C P ) 4 M O T IO N D im en siu n i Lungime.Intervale Service". capacitate cilindrica Compresle Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru ^ ^ a r e parbriz^ litri litri ca.0 6. vezi manualul 1. 27V1 cm^ 10. AKe Indicatii. AKe Indlcatll vezi m anualul 3. 8 ca.2. din care rezerva ca.1.5 1515 1513 Ulei de motor®* cu schimbare fillru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.6 Benzina Super Plus 98 COR. R e s p e c ta ti $ i in d ic a fiile g e n e ra te re fe rito a re fa d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) 20 MOTOR BENZINA . Latime Indt^mea vehiculului go! Garda la sol la greutatea totala admisibila DIametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turafie maxim Numar cilindri.2 la capltolul Jnstalafia de spSlare a parbrizuluT aflati cu ce tip de agent de spalare trebuie sa umpteti rezervorul. la capilolul . 8 2 . Super 95 COR'i conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.

9 11.3 7.9 10.0 264 2130 1577 1140 C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totaia admislbila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fa(a admisibild Sarcina pe axa spate.0 9. m sec. panta pdna la 12% franare.8 15. admisiblla Sarcina admisibila pe acoperi$ M a s a re m o r c a franare. m l/1 0 0 km in i/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 238 5. in kg in kg in kg 1800 2000 750 MOTOR BENZINA 21 .5 7.5 252 2080 1527 1090 1080 100 AG 233=> 7. panta pana la 8% fara sistem de frdnare.8 16.DATE TEHNICE C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG in km/h in sec.1 7. in panta pana la 12% ^ Viteza maxima se atinge numai Tn treapta 4.

2. Aces! ulel este conditia pentru avantajele ofente de Long Lite Service. vezI manualul 1.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare flltru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.U lel de motor". Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere U5oara Uleiuri multigrad specificatie spedficafie specificatie VW 503 00‘ ! VW 500 00 sau VW 502 00 VW 501 01 ') c u u $ o a rt reducere a puterll. 2324 cm^ 10. 8 ca. A lte indicatit. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spaiare parbriz®' rot/min fn Nm la rot/min 125 kW (170 C P ) / 6200 225 / 3200 5 cilindri.8 Benzina Super Plus 98 COR.Inslalatia <3e spaiare a paftjrizul j ‘ aRati eu ce 8p de agent de spaiare Iretjule s4 umpleti rezen/orul. Super 95 COR” conform DIN EN 228 litri litri ca.1.0 4. din care rezerva ca. ta capitolul . 62.Intervale Service* R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac|iune integrala (4M 0TI0N) 18 MOTOR BENZINA . capitolul . 1-atime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametru) cerculut de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri. Alte Indicaitl vezi manualul 3.7 in mm in mm In mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. 4. u$oara cre$tere a consumulul si u$oare zgom ole de bStal in motor p in a la reglare ^ In manuslul 3 2 !a capitolul .D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 5 1 2 5 k W ( 1 7 0 C P ) D im e n siu n i Lungima.

4 9. SG 228 6.1 9. in pante pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kn\/h in sec. admisibiiS Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a franare.7 223 2080 1529 1090 1080 100 - - - - 1500 1700 700 - 1600 1800 750 MOTOR BENZINA 19 . in sec. panta pana la 8% fara sistem de franare.3 9.8 7.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extraufban combinat Emisie CO^ 'W M ase Masa totala admlsibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admislbila Sarcina pe axa spate.4 13.9 13.3 223 1980 1421 1080 990 100 AG AA 224 6.0 7. panla pana la 12% franare.3 8.

U lel de motor’ . la capitolul . R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutle de viteze automata AA = tracfiune integrala (4MOTION) 16 MOTOR BENZINA . capitolul .0 4.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractlune Integraia) Ulei de motor®’ cu schimbare filtai litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. din care rezervS ca.1. ^ A le Indicatll vezf manualul 3. 62. capacitate cilindricd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezervor pentru spaiare parbriz^ litn litri ca.5 Super 95 COR / Nonnal 91 COR’ ' conform DIN EN 228 !n mm In mm in mm fn m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. AHe indicatii.Instalatia d e spdtare a parbrizulur aflap cu ce tip de agent de spalare trebule s i umpleti rezervorul.2 la capitolul .D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 1 . Nu u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificafie specificatie VW 503 00*> VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu usoara reducers a pulerii.0 rot/min in Nm la rot/min 1 10 kW (15 0 C P )/5 7 0 0 2 1 0 /1 7 5 0 4 cilindri. 4. 8 ca. in manualul 3.intervale Sen/Ice’ . Lajime Inaltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totaia admlsibila Diametrul cerculul de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri. Acast ulel este conditia penlru avanlaje)e oferlte de Long Life Sen/Ice. u$oara cre$tere a con sLm uIji usoare zgomote de batai In motor pdnS la reglare.8 T 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime.2. vezj m anualul 1. 1781 cm^ 9.

4 8.4 7. M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fafa admisibifS Sarcina pe axa spate. panta pana la 12% franare.4 9.2 11.4 226 1990 1406 1080 AA — - - - - - - in kg in kg in kg 1300 1500 650 1500 1700 - - " im n T n B B P A i7 m M 17 .D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extrauftan combinat Efnisie CO. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 221 6. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a frSnare. 1 SG fn km/h in sec. in panta pana la 12% ® vrtezfl maxima se atlr>ge numai tn treapia 4. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.5 13.5 10.2 197 1930 1354 1030 990 100 AG 215"! 7.4 6. fnsec.0 9.

5 1515 1 5 1 5 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) 1 Ulei de motor=> cu schimbare filtn j litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.U A It: /trt/V/L-t M o to r b e n z in a 9 6 k W (1 3 0 C P ) D im e n siu n i Lungime. Latime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diamelrul cercului de viraj E c a r t^ e n t fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim N jm a r cilindri.Instalatis da spaisre a parbrizului' ailatt cu ce lip de agent de sp&lare trebuie sS iim plsti rezervoml. 62. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor ca ttu ra nt Hezervor pentru s p a l^ e parbriz® litri litri ca. Alte Indicatll. Alle Indlcatli vezi manualul 3.1. la capitolul .3 Super 95 COR / Nonnal 91 COR" conform DIN EN 228 Tn mm !n mm !n mm In m fn mm in mm 4 7 0 3 / 1746 1462 107 11.0 rot/min m Nm la rot/min 9 6 k W (1 3 0 C P ) / 5700 1 9 5 /3 3 0 0 4 cilindri. vezI manualul 1. Acest ulet este condWa pentru avant^'ele ofertte de Long Life Service. capitolul .U lei de motor” . u$oarS creslere a consumulul $1 u$oare zgomote de bataj In m otoi p in a la reglare. 8 ca. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de vrteze manuala AG = cutie de vileze automata AA = tractiune integrala (4M0T10N) 14 MOTOR BENZINA .0 4.Intervale Service*.2. 1984 cm^ 10. din care rezen/a ca. ^ in manualul 3 ^ la capitolul . N u u m p ie ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Ufeiuri multigrad de ungere u^oara Uteiuri multigrad specifica(ie specificatie VW 503 00^’ VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 ’ ) C u j ^ a r a raducere a puteril. 4.

SG 210 6. panta pana la 12% franare.0 8.0 192 1930 1366 1020 1000 100 AG - AA - - - - - - - - - - - 1400 1600 650 - - MOTOR BENZINA 15 .9 11. in sec.L//-1 i 1.8 9.5 6. panta pand la 8% fara sistem de frSnare. f C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie COj M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. 5n panta pand la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h fn sec. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M a s a re m o rc a franare.

62.1.2 ta capitolul . vezi manualui 1. Acsst ulel e sia condltia pentru a va rtajele ofarite de Long U fa Service.2. u$oard cre^tere a consumului $1 usoars zgom ote de batSi 1n motor pSna la regtare.U lel de motor*. ^ Alte Indlcatll vazt m a rualu l 3. 1984 cm^ 10. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carfaurant Rezervor pentru spSlare parbriz*> litri litri ca.Instalatia de s p ^ r e a parbrtzulul' allaSi cu ce tip de agent de spdlare trebuie sa jm pteti rezervorul. 8 ca. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uteiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificape specificape VW 503 00*' VW 500 00 sau VW 502 00 specificape VW 501 01 '* Cu u^osra reducere a puterli. in manualut 3.In teivale Sentee*. cspltolul .5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. R e s p e c ta fi $ i in d ic a tiile g e n e ra le re fe rito a re la d a te le te h n ic e SQ = cutie de viteze manuala AG = ciitie de viteze automatd AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) H -JO T D R R F W 7 /W i .0 3.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 8 5 k W (1 1 5 C P ) D im e n s iu n i Lungime.3 Super 95 COR / Normal 91 COR" conform DIN EN 228 in mm in mm fn m m ' in m m mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. 4.8 rot/min In Nm la rol/min 85 kW (115 C P ) / 5400 1 7 2 /3 5 0 0 4 cllindri. la capHoful . LStlme lrt§ttimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea latala admisibila Diametrul cerculLii de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindrl. din care rezerva ca. A lle indlcatii.

4 11. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M asa re m o rc a fr^nare.5 11. SG 200 7.4 12.3 7.9 214 2000 1424 1010 1080 1400 1600 650 1500 1700 740 MOTOR BENZINA 13 .8 6.5 9. panta pana la 8% fara sistem de franare.6 12.3 199 1900 1319 1000 990 AG 193 8. in sec.4 13. panta pana la 12% franare.3 8.3 7.D A T E T E H N IC E C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum d e c a rb u ra n t urban extraurfaan combinat Emisie CO^ M ase Masa total§ admisibila Masa vehiculului gol Sarclna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.0 8. Tn panta pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h in sec.2 11.6 230 1930 1348 1030 100 AA 196 7.

^ A lte Indicatii vezi manualul 3. N u u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara Uieiuri multigrad specificafiB specificatie VW 503 OO"' VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu ugoars reducere a puterti. Acest ulei este condttia pentru avai^tajels ofente de Lorig U le Service Alte indicatii. din care rezerva ca. u^oard cre$lere a consumulul $i u$oare zgomote de b&tai Tn motor pana la rsglare. 4. capltoful .0 3. 6 ca.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtru iltri La umplere se corttroleaza nivelul ulelului.Intervale Service'.2 ta c a p ito ljl . 62.3 Super 95 COR / Normal 91 COR'» conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. vezi manualul la capitolul . Latime Indlflmea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul ceiTJUIui de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turajie maxim Numar cilindri. ^ in manualul 3. 1595 cm^ 10.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 7 5 k W ( 1 0 2 CP) D im en siu n i Lungime. capacitate cillndticd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezen/or pentru spdlare partiriz® litri litri ca.5 rot/min in Nm la rot/min 75 kW (102 C P ) / 5600 1 48/ 3800 4 cilindri.Instalatia tie spdlare a parbrizulur aflo^ cu ce fip de ageirt de spalare trebule s i umpleti rezervorul.Ulei de motor". R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re ie r itp a r e ia d a te ie te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac{tune integrals (4MOTION) 10 MOTOR BENZINA .2.

1 7. SG 192 8.7 6. admisibila Sarcina admisibila pe acq>eri$ in kg in kg in kg in kg In 1/100 km In 1/100 km !n i/100 km in g/km In km/h in sec.7 185 1870 1286 970 990 100 AG AA - — - — i kg n Masa remorca franare. fn sec.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.7 10. pantS p§n§ la 8% fata sistem de frSnare.4 12. in panta pdna la 12% T kg o i kg n i kg n 1200 1400 650 - - ■ MOTOR BENZINA 11 . panta pana la 12% franare.

M o to r b e n z in a 1 2 5 kW VS 1 . M o to r b e n zin a 1 4 2 kW V 6 1 .2 la c a p ito lu l n C am e ra m o to ru lu i”.JoJ§ ulei motor 5 .Rezervor lichid frSna 4 .8 litri) 1 .Joja ulei motor 5 .Vas de expansiune 6 .Baterie vehicul 2 3 4 5 6 • Orificiu umplere ulei motor Rezervor lichid frSna Joja ulei motor Vas de expansiune Rezervor pentru spalare parbriz A te n iie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”. INDICATII GENERALE .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Vas de expansiune 6 .Baterie vehicul 2 • Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichid frana 4 .Orificiu umplere ulei motor 3 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Baterie vehicul 2 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n fie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .DATETEHNICE Motor benzina 110 kW (1.

2 la c a p lto lu l „C a m e ra m o to ru lu i’’.Vas de expanslune 6 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i".Joja ulei motor 2 .Vas de expansiune 6 .Orificiu ulei motor 5 . M o to r D ie s e l 1 1 0 kW V 6 1 .Vas expansiune 6 . INDICATII GENERALE .Rezervor lichid frana 4 .Rezervor pentru spalare paftriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Baterie vehicul 2 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Baterie vehicul 3 • Rezervor lichid frana 4 .Baterie vehicul 2 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Rezen/or pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n * t e le d in m a n u a lu i 3 .DATE TEHNICE M o to r D ie s e l 7 4 kW 1 . M o to r D ie s e l 9 6 kW 1 .Joja ulei motor 5 .Joja ulei motor 5 .Rezervor lichid frana 4 .Orificiu umplere ulei motor 3 .

nentele ca de exemplu bara de proteclie. re . tivului de remorcare nu trebuie sa depa• Tretjule montate si demontate compo^easca 8 5 kg. vehiculului trebuie conectata o prizd de 7 insa nu trebuie sS depaseasca 25 kg. in cazul P e n tru p ro p ria d u m n e a v o a s tra deplasarii cu remorca. • Conform normei 92/21 EWG (Edifia 95/ 48/EG) la unele modele masa totala adA te n tie ! misibila a vehiculului de tractiune. In acest caz special viteza fa b ric a n tu iu i c u p le i d e re m o rc a nu trebuie sa fie mai mare de 1 0 0 km /h. re s p e c ta ti urm av ite z e m a i m a ri. • Datele din figura reprezinta dimensiunile punctul de fixare care trebuie respectate la montarea uiterioara a unei cuple de remorca. Se respectiv 13 poli. to a re ie : S a rc in i d e s p rijin • Respectati leg isla tia specifica t^ rii dumneavoastra (de exemplu la montarea Sarcina m a x im a admisibila de sprijin a barei de remorcare pe capul bilei dispoziunei lampi de control). Acest S a r c in ii r e m o rc a lucru este valabil $1 in cazul vehiculului • Valorile pentru sarcinile remorca sunt c o m p le t in c a rc a t in c lu s iv la sa rc in a vaiabile pentru vehiculele din Gemiania. Pentru aceasta sunt recom anda sa se fo lose asca sarcina maxima admisibila. p o t s a a p a ra a v a rii si in a lte lo c u rl in v e h ic u l! INDICATIIGENERALE . poate fi depa§ita. D in m o tiv e d e s ig u r a n ta tr e b u ie in s a sa nu se m e a rg a m a i re p e d e D a c a tr e b u ie sa e x e c u t a t i c h ia r d e 8 0 km /h . A te n tie ! • D a c a s*a m o n ta t g re ^ it c u p la d e re m o rc a e x is ta p e ric o l d e a c ­ c id e n t! • D a c a p riza a fo s t c o n e c ta ta g re s it la In s ta la tia e le c t r ic a a v e h ic u lu lu i. La vehiculele pentru atte tari aceste valori Va recomandam sa executati la un serv­ pot sa difere. culului. maxima de sprijin. s ig u ra n ta re s p e c ta fi d a te le din In aotele vehiculului este trecuta alunci in s tr u c tiu n ile d e m o n ta r e a le cre$terea masei. necesare cuno^tinte speciale si scule.D A T E T E H N IC E Cota d data nu trebuie depa$ita. in plus ^uruburile de fixare trebuie stranse Sarcina minima necesara de sprijin trebuie cu 0 cheie iar la instalapa electricd a sa fie 4% din sarcina realS de remorcare. A c e s t iu c ru e s te v ala b il d u m n e a v o a s tra m o n ta re a u n e i $ i p e n tru ta r i in c a re s u n t a d m is e c u p le d e re m o rc a . Atenjie ca au intotdeauna ice Volkswagen montarea ulterioara a unei prioritate date din aotele oticiale ale vehi­ cupte de remorca.

Joja ulei motor 5 .Joja ulei motor 5 .Rezervor lichid frana 4 .Rezen/or lichid frSna 4 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te te din m a n u a lu l 3 .Vas de expansiune 6 .Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichrd frana 4 .Baterie vehicul 2 . M o to r b e n z in a 9 6 kW 1 • Baterie vehicul 2 .2 la c a p ito iu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.2 la c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Baterie vehicul 2 . INDICATII GENERALE .Joja ulei motor 5 .Oriliciu umplere u!ei motor 3 .Vas de expansiune 6 .U A It ItH N lU t F ig u ri c a m e r e m o to r M o to r b e n z in a 7 5 kW 1 .Rezervor pentru spalare parbriz Atentie! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te te d in m a n u a lu i 3 .Vas de expansiune 6 . M o to r b e n z in a 6 5 kW 1 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n t e le din m a n u a lu l 3 .2 ia c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Orificiu umplere ulei motor 3 .

_ _ 4 _ _. A u to c o la n tu I c u d a t e v e h ic u l este lipit pe tabla podelei la stanga langa sLtportuI rotii de rezerva din spatiul de bagaje. ' i ^ .< 5 r 4-ya. putere motor.s«:4r*w as). AutocolantuI contine urmatoarele date: 1 . . i N l SSC 'S a f 1 .Date speciflce consum Datele le gasi]i $i Tn planul Service. IN D IC AW GENERALE .4 a « . Echipare interioarS 4 .’ W * 1 *7 IG 2 2 iB . i .3 V k D 0 9 ■ '“ > w I l .Numar identificare vehicul 2 .Tip vehicul.N u m a r id e n t if ic a r e v e h ic u l (numarul $asiului) este $tantat pe peretele transversal din spate in camera motorului.2 . . fn a in te d e a iu c ra la m o to r sau in c a m e ra m o to ru lu i a te n fie la „ ln d ic a tiite d e s ig u r a n ta la lu> c r a r i in c a m e r a m o to ru lu i” d in m a n u a lu l 3 .E tic h e t a tip este fixata la dreapta pe suportui amortizorului. 2 . numere PR 5 . OBC A /^P\jaiBC|35e-airti::gsiJ|.Cod motor Cod de viteza Numar lac. cutie de viteze 3 .lJ y z z2 iw 4 l8 3 9 i R J 6 . ( 4 n a H Q ..DATE TEHNICE D a te c a r a c t e r is t ic e v e h ic u l w w z .Echipare muitlpia. Vehicutele pentru anumite {ari de export nu au elichela tip. . ! J S F E l.n .• I I . ' • E O A O E . 354 • _ . ■.Ph3.4 t 5 3 * * « « s m s • TfeRrt'Sae-ESA O Ar? OB€ ' • .

D A T E T E H N IC E P u n c t d e f ix a r e p e n tr u c u p la r e a re m o r c ii T racttun e fata 4M O TION e45-6S7K A = Puncte de fixare pe vehicul a b c d e f g 1124 mm min 65 mm 26 mm 350-420 mm 403 mm 629 mm 1000 mm A = Puncte de fixare pe > a b c d e f 6 h 1112 mm min 65 mm 15 mm 350-420 mm 404 mm 490 mm 630 mm 1000 mm INDJCATtl GENSRALE .

DATE TEHNICE In d ic a tii g e n e r a te r e f e r it o a r e la d a t e le te h n ic e D a c a nu s e s p e c ific a a lt f e l s au d a c a nu s e fa c e o m e n tiu n e spec ia la . A slfe l valorile consum ului 5 i em isiilor C O j pot creste putin. • Pentru determinarea e m is iilo r CO^ se aduna gazele de ardere din timpul ambelor cicluri. In d ic a tii • Valorile consumului $i de emisie din tabeie sunt valabile pentru vehiculul gol avand echiparea de baza. Valorile valabile pentru vehiculul dumneavoastra individual le afla]! la dealerul dumneavoas­ tra Volkswagen. valorile consumului rezultate din practice pot sa se abata de la valorile obtlnute con­ form normet de masurare. A te n tie c a Tn p e rm a n e n ta a u prior it a te d a te le m e n tio n a te in a c te le o fic ia le a le m a sin ii. Se aplica urm itoarele conditii de testare: • Masurarea ciclului u rb a n (fn ora?) incepand cu pomirea la rece a motonjlui. • La ciclul e x tra -u rb a n vehiculul este accelerat si franat in toate treptele. D a te m o to r T ip u l m o t o r u i u i c u c a r e e s t e e c h ip a t v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra e s te s e c ific a t in p la n u l-s e rv ic e in a u to c o la n tu i eu d a te le v e h ic u lu lu i r e s p e c t iv in a c t e l e o f ic ia le a le v e h ic u lu lu i. conditiile stradale §i de trafic. Apoi este simulata deplasarea prin ora§. Pentru obtinerea consumului de carburant se executa 2 c ic lu ri de m a su ra re pe un sta nd de masurare cu role. influentele mediului inconjurator $i starea vehiculului. 37% pentru ciclul urban 5 i de 63% pentru ciclul extraurban. • Calculul co n s u m u lu i to ta l se face cu 0 pondere de cca.. s u n t v a la b ile t o a t e d a te le te h n ic e p re z e n ta te p e n tru v eh ic u le le e c h ip a te in s e rie d in G e rm a n ia. Viteza de depiasare variaza intre 0 $i 120 km/h. C o n s u m u l d e c a rb u ra n t Vaiorlle consumului ?i emisiei sunt obtlnute conlorm normeide masurare 9 3 / 1 16/E G se refera la greutatea reala a vehiculului gol (clasa de greutate). Aceste gaze se evalueaza $i in fi­ nal rezulta printre altele valoarea de emisie CO. aparatoare de noroi pneuri extrem de late. In functie de gradul de echipare greutatea vehiculului gol si prin urmare clasa de greutate se pot m odlfica. P e r fo r m a n te la d e p ia s a re Performanjele la depiasare au fost deter­ minate in lipsa echipam entelor care ar putea reduce performanlele ca de exemplu instalatia de climattzare. La v e h ic u ie le s p e c ia ie si v eh ic u * ie ie p e n tru a lte t a r i a c e s te v a io ri p ot sa d ife re . • in functie de m odul de conducere. INDICATII GENERALE .

s p a te (4M O T IO N ).p e r ic o t d e a c c id e n t! U n m o ­ m e n t p re a m a re a r p u te a d u ce la d e te rio ra r e a s u ru b u rilo r. A te n tie ! V a lo rile p re s iu n ii tre b u ie v erific a t e c e l p u fin o d a ta pe lu n a . A lte d e ta lii vezi m a n u a lu l 3 . P r e s iu n e a in p n e u ri Valorile presiunii in pneuri sunt valabile pentru anvelopele reel —nu se reduce pre­ siunea mdrita la pneurile calde. A c e s te a a u o m a re im p o rta n ta . P n e u ri d e ia m a : Sunt valabile valoiile corespunzatoare pentru pneurile de vara. M o m en tu I d e s tra n g e re e s te d e 1 20 N m la ja n te din o te l s i m e ta l usor. fn s p e c ia l la v lte z e m a ri.DATE TEHNICE M ase Valorile pentru vehiculul gol sunt valabile pentru modelul de baza avand rezervorul plin 90% $i f§ra conducator {75 kg). dispozitivul de remorcare . L a n tu ri d e z a p a d a L a n tu rile de z a p a d a tre b u ie m o n tat e n u m a i la ro tile d in f a t a in c a z u l t r a c tiu n ii f a t a . P n e u ri d e vara: Valorile sunt trecute pe partea interioara a capacului rezervonjlui. S e m o n te a z a n u m a i p e a n v e lo p e 1 9 5 /6 5 R 1 5 s a u 2 0 5 R 1 6 91 T M +S (n u m a i p e ja n t a 6 J x 1 6 ET 4 0 ). INDICAJII GENERALE .2 c a p ito lu i „R o ti” . Masa vehiculului gol create Tn cazul unor modele specials sau echiparii multiple de exemplu instala{ia de climatlzare. A te n tie ! D a c a s u ru b u rile s u n t a c tio n a te c u un m o m e n t p re a m ic .2 bar. resp e c tiv file te io r.si prin montarea ulterioara de accesorii. iV io m en te d e s tr a n g e r e a le s u r u b u rilo r d e ro a ta D upa s c h im b a re a ro tii s e v o r resp e c ta u rm a to a re ie : M o m e n tu I de ro ta tie a l s u ru b u rilo r d e ro a ta se v e rific a fo a r te ra p id cu o c h e ie d in a m o m e tric a . U tiliz a re a la n tu rilo r d e z a p a d a la ro a ta de u rg e n ta nu e s te p e rm is a d in m o tiv e te h n ic e . s-ar put e a d e s fa c e in tim p u l d e p la s a rii . A te n fie ! S a rc in iie p e a x e m a x im a d m is ib ile $i m a s a t o ta la a d m is im ib ila nu tre b u ie d e p a s ite . marite cu 0.

fM w i ■M l m I .1 ilM»« •■ ‘ I4 i « 0 i piiB • 4 ^ . I ..S iB B S ife ia -^iJ % «# .<-l-J J f l H ^ VK I h i — f * . itu n " 'tm m *.

.............CUPRINS GENERALITATI Indicatii general© referitoare la datele te h n ic e ........ 7 DATE TEHNICE r Motor Motor Motor Motor Motor Motor benzina benzina benzina benzina benzina benzina 75 kW (102 C P )...2 Date caracteristice ve hicul................................16 V5 125 kW (170 C P )................8 T 110 kW (150 C P ) ............. 26 ........14 1............................................................... 18 4 MOTION V6 142 kW (193 C P ) ..............................................10 85 kW (115 C P ).................................... 4 Puncte de fixare pentru cuplarea remorcii....................................12 96 kW (130 C P )................................. 22 Motor diesei TDI 96 kW (130 C P )....................... 5 Imagini compartiment m otor.. 24 Motor diesel TDI V6 110 kW (150 C P ) ........... 20 Motor diesel TDI 74 kW (100 O P )......

1 A u to tu ris m Siguranfa inaintede toate .2.

A cest m anual este valabll pentru toate modelele de autovehicule. / . De aceea sunt descrise echipamentele care sunt disponibile doar pentru anumite modele.

............................... 2 Centuri de siguranta.........................................................................................................23 Siguranfa copiilor......... 39 r ...................... 16 Deconectare Airbag.......................................... 35 Scaune din fa ja ............................................................. integrate Go!f / P olo.............. 26 Scaune pentru copii....................................32 Scaune pentru copii.................... integrate Passat........................................3 Sistem A irb a g .................................................................................................. 38 Tetiereie.............................................................................CUPRINS In trod uce rs..........

in acest m aniial gasiti informatii importante. siguranta pentni copii si te tie re . Am c jp rin s a id to t ceea ce tre b u ie sa ?titi de e xe m p lu despre Centura de siguranta.S IG U R A N T A fN A IN T E D E T O A T E In t r o d u c e r e S tim a ti c o n d iic a to ri de a u to tu ris m e V o lk s w a g e n . Airbag. V a ru gam sa re s p e c ta fi in m od s p e ­ c ia l in d ic a tiile $i a v e r tis m e n te le din a c e s t m a n u a l • m in te re s u l d u m ­ n e a v o a s tra si a i tu tu ro r c e lo rla lti p a r tic ip a n ti la tr a fic . De aceea sunt descrise §i echipamente destinate numai anumitor modele. Acest manual esle valabil pentru toate modelele be autovehicule. sfaturl ?i indicatii referitoare la siguranta pasiva in nou! dumneavoastra vehicul. Va veti deplasa in sigurantS- INTRODUCERE IN TEMA . scaunele copiilor.

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C e n tu ra d e s ig u ra n ta

O

D e c e C en tu ra d e s ig u ra n ta ? S -a d o v e d it c a C e n t u r a d e s ig u ­ r a n t a o fe ra o b una p r o te c tie in c a z de a c c id e n t. D e a c e e a tn m a jo rit a t e a ta rilo r u t iiiz a r e a c e n tu r ii de s ig u r a n ta e s te im p u s a p rin le g e . A te n tie ! • C e n t u r iie s e p u n i n a i n t e a fie c a r e i d e p ia s a ri - si la d e p ia s a re a in e ra s ! A c e a s ta e s te v a la b it si p e n tru p e rs o a n e ie d e p e iocurile d in s p a te . C h ia r si fe m e iie in s a rc in a te tre * b u ie s a p o a r te in p e r m a n e n fa C en tu ra de s ig u ra n ta . N u m ai a s tfe l se g a ra n te a z a c e a m a i b u n a p ro te c tie p e n tru c o p ilul n e n a sc u t! A lte in d ic a tii re fe rito r la a c e a s ta le g a s iti la p ag . 1 2. • P e n tr u e f ic ie n t a p r o t e c t ie i c e n tu rii, o m a re im p o rta n ta o a re m o d ul de a s e z a re a l b e n z ii c e n ­ tu r ii. in u rm a to a re le p a g in i e s te d e s c ris m odul c o re c t d e a p lic a re a c e n tu rii. La pag. 26aflati cum pot fi luafi in siguranta copiii in vehicul.

Aceasta figura prezinta un vehicul care se Indreapta catre un zid. Persoaneie din vehicul nu au fixata Centura. Principiul fizic al unui impact frontal este u$or de explicat: Vehiculul $i pasagerii !n miscare poseda o energie numita „energie cinetica’ . Marimea „energiel cinetice" depinde in ge­ neral de viteza vehicululut, de masa vehiculului si a persoanelor din interior. Cu cat create viteza si masa vehiculului cu atat este mai mare energia cinetica care trebuie disipata Tn cazul unui accident.

CENTURI DB SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

Viteza vehiculului este totu^i factorul cel mai important. Daca de exemplu viteza ds 25 km/h se dubieaza ia 50 km/h. energia de mi§care se mareste de 4 ori! Deoarece, in exempiui nostru persoanele din vehicul nu poarta centuri de siguranta, in cazul unui impact, intreaga lor energie cineticd se disipa in zid prin intermediui masinii- Urmarea ar fi raniri grave sau chiar mortals.

Chiar daca mergeti cu o viteza Tntre 30 km/h §i 50 km/h, Tn cazul unui acddent, asupra corpului actioneaza forte care pot depa$i u$or 10.000 N. Aceasta corespunde unei forte de greutate d e o tona (1.000 kg). Fortele ce ac|ioneaza asupra corpului dvs. cresc cu viteza, adica, de exem plu, la viteza dubla, fortele se maresc de 4 oril Persoanele din vehicul, care nu $i-au pus centunie lor de siguranta nu sunt Jegate" de vehicul. Tn cazul unui accident frontal, aceste persoane se vor deplasa mai departe cu aceea^j viteza cu care vehiculul s-a deplasat inalntea impactului!

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In cazul unui accident frontal, persoaneie din vehicLil c a re nu $i-au pus Centura vorfi azvarlite in fata $i se lovesc necontrolat de parti din interioml vehicuiului ca de ex. volan, bord, parbriz. Persoaneie din vehicul care nu §i-au pus Centura, in unele cazuri pot fi chiar aruncate in afara vehicuiului. Aceasta poate duce la raniri foarte serioase cu pericol de viata. Parerea raspSndita ca la un accident u§or corpul se poate proteja cu mainile, este falsa. Cfiiar §i la viteze reduse, la impact actioneaza asupra corpului for^e de care nu te mai po|i proteja.

$i pentru persoaneie de pe bancheta din spate este im portant sa poarte centuri deoarece in cazul unui accident pot fi azvarlrte necontrolat prin ma^inS. 0 persoana de pe banchieta din spate care nu poarta centurg poate nu num ai sa se rdneasca pe sine ci $i persoaneie din fa(a.

r
CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

P r o t e ja r e a p rin c e n tu r i d e s ig u r a n ta Centurile de siguranta aplicate corect, mentin persoanele din interior in pozi{ia corecta. Centurile reduc in mare masura energia clnetica. De asemenea ele Tmpiedica miscSri necontrolate care pot dues la raniri grave. Persoanele din interiorui vehiculuiui, avand Centura corect aplicata profita in mare m asjra de faptui ca energia clnetica este preluata de Centura. Structgra din fata a ma§inii 5 i aite elem ents ale sigurantei pasive ca de ex. sistemul Airbag reduc de asemenea energia clnetica. Energia care la nagtere sste astfel menlinuta la un nivel scazut si riscul de ranire se diminueaza.

Exemplele noastre descriu impactcj! fron­ tal. Desigur ca aceste principii fizice sunt valabile $i la alte tipuri de accider\te dec) si la vetiicule cu Airbag. De aceea d u m n e a v o a s tra t r e b u ie sa p u n e ti Centura in a in te a fiecarei p le c a ri chiar daca mergeti „numai pana la c o if, n il atenti ca ?i c e ila lti pasageri sa folos e a s c a corect Centura. Paginile anterioare v-au aratat cat de Im­ portant este sa folositi centurile de sigu­ ranta $i cum actioneaza acestea. S ta tisticile a ccidentelor au d ovedit ca aplicarea corecta a centurii mic$oreaza riscul ranirii iar ^ n s a supravietuirii ?n cazul unui accident grav se mareste. Din acest motiv, in majoritatea taritor, utllizarea obiigatorie a centurilor de siguranta este prevazuta prin lege. Modul cum trebuie sa aplicati corect Cen­ tu ra de siguranta §i cum functioneaza sistemul Airtjag se descrie tn urmatoarele pagini.

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t iz a r i • C e n tu rile se pun in a in te a fie c a r e i d e p la s a ri c h ia r s i in d e p la s a rile m oras! A c e s t lu c ru e s te v a ia b ii si p e n tru p a s a g e rii din s p a te . • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rilo r s e o b tin e n u m a i d a c a a c e s te a s e fo io s e s c in m o d core c t. • A s ig u ra ti-v a c a c e n tu r ile de s ig u r a n ta a u fo s t p u s e e x a c t c u m e s te d e s c ris in a c e s t c a p ito l. P u n e re a c e n tu r ii d e e x e m p lu s u b b r a tu i d u m n e a v o a s t r a a r m a ri ris c u l ra n irii in c a z u i unui a c c id e n t! • B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa f ie a g a ta ta , ra s u c ita s a u sa se fre c e d e o b ie c te c u m u c h ii ascu> t ite . • C u o C en tu ra nu tr e b u ie n ic io d a ta sa se prin d a d oua p e r s o a n e (n ic i c o p ii). E s te f o a r t e p e r ic u io s s a p u n e ti C e n tu r a p e s te c o p ilu l a f l a t in b r a t e le d u m n e a v o a s tr a .

• B an d a c e n tu r ii n u tre b u ie sa t r e a c a p e s t e o b ie c t e f r a g il e (o c h e ia ri, p ix e t c .) p e n tru c a p ot c a u z a ra n iri. • im b ra c a m in te a g ro a s a , ie je ra , n e s t r a n s a (d e e x e m p lu h a in a p e s te s e c o u ) in flu e n te a z a n eg at iv a s e z a re a si fu n c tio n a re a c e n ­ tu r ii. • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rii s e a tin g e n u m a i in pozit ia c o r e c ta d e s e d e re • v e z i ma> n u a lu l 3 .1 . „ L o c u rile din f a t a ”.

R e s p e c ta ti si a v e r tis m e n te le de p e p a g in a u rm a to a re .

CBNTURI D E S IG U R A I^A

a le ie g a tu rllo r c e n tu rii. • Va recom anddm sa e fectua ti toate lucrarlle la centurile de siguranta $i la retractoare la un dealer Volkswagen. tre b u ie in lo c u ite la un d e a le r V o lk s w a ­ g en . • Z o n a d e in tro d u c e re a lim b ii d e p rin d e re nu tre b u ie b io c a ta c u h a rtie s a u c e v a a s e m a n a to r. N u in c e rc a ti sa repar a ti s in g u r C e n t u r a d e s ig u ra n ta d e fe c ta . a le s is te m u iu i a u to m a t d e ru la re s au a le in c h iz a to r u lu i C e n tu ra r e s p e c tiv e tr e b u ie In lo c u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n .. CENTURI D E SIGURAm'A .2 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E • In tim p u l d e p la s a rii p ic io a re le tr e b u ie s a s e g a s e a s c a in to td ea u n a in s p a tiu l p e n tru p ic io a re • fn n ic i un c a z p e b o rd s a u pe scaune. • C e n tu rile d e s ig u ra n ta c a re in tim p u l unui a c c id e n t a u fo s t soli* c it a t e si a u fo s t in tin s e . • V e r ific a ti re g u la t s ta re a cen> tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n t a . In p lu s s e v e rifie d si a n c o ra re a c e n tu rilo r. • B an d a c e n tu r ii tre b u ie p a s tra * t a c u r a t a d e o a r e c e m u r d a r ia p e r ic lite a z a fu n c tio n a re a s iste* m u lu i a u to m a t d e r e tr a g e r e a i c e n tu r ii . p e n tr u c a a c e a s t a nu m a i se p o a te fix a . In d ic a tii • In unele tari se pot exportata ma$inl cu centuri de s ig jra n ja care pot dileri prin modul de functionare de cele descrise in pagtnile urmatoare. „ing rijire a in te rio a ra a v e h ic u iu iu i”.v e z i m a n u a iu i 3 . D a c a g a s it i d e te r io r a r i a le te s a tu rii. • C e n tu rile d e s ig u ra n ta nu tre* b u ie d e m o n ta te s au m o d ific a te in vreu n fe l.

Ele se blocheaza la franare brusca.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C u m s e p u n c o r e c t c e n t u r iie d e s ig u r a n ta ? P u n e re a c e n tu rii a u to m a te cu p rin d e re in 3 p u n c te in a in te de p u n e re a c e n tu rii de sigu* ra n ta . zatonil special aferenta scaunului respectiv pana cand se fixeazS . re g la ti s ca u n u l d in f a t a co> re s p u n z a to r m a rim ii d u m n e a v o a s tra . Sistemul automat blocheaza C e n tu r a si la • Banda centurii se trage u^or peste piept accelerare.m c a z c o n t r a r e s t e p e r ic i it a t a e f ic ie n t a p r o te c tie i $i c r e s te ris c u i d e ran ire! r CENTURI D E SIGURANTA . A te n tie ! L im b a c e n tu r ii tre b u ie in tro d u s a n u m a i in in c h iz a t o r u i a f e r e n t s c a u n u lu i re s p e c tiv . n u m a i d a c a p o z if ia centurii pentru a verifica ca C e n tu r a este p as ag e ru iu i e s te c o re c ta ia r Cen­ sigur fixata. Dupa care se trage paralel cu C e n tu riie d e s ig u ra n ta p o t o fe ri partea superioara a corpului ramura de p r o te c tie o p tim a in c a z u l u n u i umar a centurii. tinandu-se de llmba de prindere. • Limba centurii se introduce In Tnchicurbe. tu r a e s te s tra n s a p e c o rp . se trage partea de bazin a a c c id e n t . la deplasarea pe pante ?i Tn si bazin. Centuriie permit llbertatea depilna de mi$care cand sunt trase u$or (cSnd nu v3 miscatl brusc).se aude un zgomot A te n tie ! de blocare.

in n ic i un c a z p e s te g a t • si tre b u ie s a s te a s tra n s a p e Corp. 10 CENTVRI D E SIGURANTA . A te n tie ! • F ifi a te n ti la a $ e z a r e a c o re c ta a c e n tu rii d e s ig u ra n ta . C e n t u r ile in c o r e c t p r in s e p o t d u c e la ra n iri in c a z u l unui acci> d e n t. d e o a re c e in c a z u l u n u i a c c id e n t c o rp u l dum* n e a v o a s tra e s te p ro ie c ta t tn fa ta si a p o i b ru s c o p rit de C en tu ra. c o n fo rm d e s e n u lu i. d a c a e s te c a z u i s e m a i t r a g e p u tin C en tu ra. p la s a t a p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i .S IG U R A m 'A Jn a in t e d e t o a t e A te n tie ! P a r t e a s u p e r io a r a d e u m a r a c e n tu rii tre b u ie . R a m u ra de b a zin a c e n tu rii t r e ­ b u ie p la s a t a $> in t in s a p e s te b a zin • nu p e s te s to m a c . • O C e n tu ra n e fn tin s a c o r e d p o a te d u c e la ra n iri.

se a$eaza Tn dreptui mijlocului umarului . In d ic a tie Pentru potrivirea centurii. CENTURI DE SIGURANTA 11 . traseui acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. daca s-a fixat corect ghidajul. daca s-a fix a t corect cursorul (ghidajul). In d ic a tie Pentai potrivirea centurii la locurile din fata se poate u tiliza $i sistem ul de reglare inaitimii* scaunului. sau se m i^ca in jos. • Dupa reglare se verifica p rir tragere Centura. • Dupa reglare se verifica prin tragerea centurii. con­ form paginii anterioare. conform paginii anterioare. traseul acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. pana cand portiunea de Centura de la umar. • Pentru reglare.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e g la re a in a liim ii c e n tu rii (n u m a i la P a s s a t) Piin re g la re a m a ltim ii c e n tu r ii. R e g la re a in a itim ii c e n tu rii Prin r e g la r e a in a lf i m ii c e n t u r ii* . respectiv jos astfel meat porfiunea de Centura de la umar. sa se a?eze aproximativ pe la mijlocul umarului . se poate utiliza. la locurile din fata si sistemul de reglare a maltimii* scaunului.in n ic i un c a z p e s te g at. cursorul (ghidajut) se mi$cd in sus fn directia sagetii.in n ic i un c a z p e s te g a t. • Pentru reglare se apasa tasta si se ?mpinge cursoriil in sus.

D e c u p la re a c e n tu r ii cu p rin d e re in 3 p u n c te Centura esie eltberata prin apasarea tastei ro$ii din in ch iz M o r. Un buton de pla stic din banda centurii m entine catarama in pozijia corespunzatoare de prindere. A s lfe l lim ba sare datoritS arcului din inchizator. Mentineti cu mana limba indepartandnj Tn directia u$l[ astfei ca sistemul automat sa poata njia corect banda centurii. P o rtiu n e a d e C e n tu ra d e b a zin tre b u ie s a se p ia s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c r e e z e o p re s iu n e asup ra a b d o m e n u lu i.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A te n tie ! $ i fe m e ile in s a rc in a te tre b u ie sa fo io s e a s c a c e n tu r ile d e sig u ran ta . 12 CENTURI D E SIGURANTA .

Din motive de siguran(a. e v e n t u a l s e m a i strS n g e. P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a zin tre b u ie s a se p la s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c re e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. B an d a tre b u ie sa fie f ix a t a in to td e a u n a p e s te baxin. • Si fe m e iie in s a rc in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . C e n tu ra p e n tru b a z in * fa ra d is p o z it iv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la C e n tu ra inertiala cu prindere in 3 puncte.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C e n t u r a p e n t r u b a z in * c u d is p o z itv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la centurlle automate cu prindere in 3 puncle. e v e n t u a l s e m a i s tra n g e . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a z in tre b u ie sa se p la s e z e c a t m a i jo s c a s a nu c r e e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. C e n tu ra nu s e p o a te re tr a g e la loc d e c a t c a n d b a n d a a fo s t c o m p le t s c o a s a a fa ra . A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a z in tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s t e b a z in $> nu p e s te s to m a c si tr e b u ie sa s te a b in e f i x a t a . • Si fe m e iie in s a r c in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . CENTURI DE SIGURANTA 13 . Centura de bazin nefolositS trebuie sa fie Intotdeauna prinsa in inchizator. d a c a e s te caz u l b a n d a s e tra g e u $ o r in a p o i in d ire c tia d e re tra g e re . A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a zin tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s te b a z in $i nu p e s te s to m a c s i tre b u ie sa s te a b in e f i x a t a .

daca timba si clema le apasati tn directia fungirii.S IG U R A N T A iN A IN T E D E T O A T E a ’A . I B1H -13S C P e n t r ii lungirea centurii se (ine limba in unghi drept fata de banda centurii iar banda se trage la lungimea dorita . 14 CENTURI D E SIGURANTA . Portlunea suplimentara se prinde de catarama mobila de material plastic. Pentru sc u rta re este suficient sa se traga de capatui liber al centurii.vezt foto. Reglarea centurii se face mai u$or.

• L a v a n z a r e a v e h ic u lu lu i. R e s p e c ta t i a v e r t is m e n t e ie de m a i sus. nu se decianseaza retractorul de Centura. • La ca sarea ve h icu lu lu i sau a unor B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa tre a c a com ponente individuale ale sistem ului p e s te un s p a ta r. CENTVRI D E s ig u r a n t a 15 . s is te m u l tre b u ie s c h im b a t. senzori • VS recomandanr sa e fectua ti toate care declan$eaza aprinderea unei pulberi lucrarile la centurile de siguranta si la aflate la fiecare din ce!e doua dispozitive retractoare la un service Volkswagen. Astfel centurile se intind tn sens opus derularii lor la punere.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e t r a c t o r C e n tu ra Securitatea conducatorului si a pasagerului din fata. p lia t Tn fa ta d eo atrebuie respectate neaparat instructiunile re c e s is te m u l r e tr a c to r se d e c la n de siguranta referitoare la acestea. Astfel centurile se intind (se depfaseaza) in sens opus derularii lor la punere. de senzori. de ruiare automata. lateral cu • La declansarea elementului de tensioC e n t u r a pusa este marila cu ajutorul sis­ nare (retractor) poate ie$i fum. • F u n c tia d e p ro te c tie a a c e s tu i s is t e m p o a t e f u n c t io n a d o a r o d a ta . Aceste s e a z a fn c a z u l u n u i a c c id e n t. Tn 3 puncte exterioare. unor coliziuni frontale puternice. cum p a ra to ru lu i tr e b u ie sa i se d e a $1 m a p a d e b o rd c o m p le ta (m an u a* lu l). instructiuni sunt cunoscute la dealerii Sistemul este activat de senzori in cazul Volkswagen 51 acolo pot ti consultate. Aceasta nu temului retractor ale centurilor cu prindere inseamna un incendiu in vehicul. in completarea sistemului Airbag este marila cu ajutorul unul sistem retractor automat ai centurii automate in trei puncte. D a c a a fo s t d e c la n s a t. p re c u m si d e m o n ta r e a ori m o n ta re a u n o r p a rti c o m p o n e n te p e n tru a fi re p a ra te se e x e c u ta n u m a i la d e a le rii V o lk s w a g e n . S is te m u l r e tr a c to r d in s p a te * In d ic a fte Siguranta pasagerilor spate. a v a n d C e n t u r a p r in s a . la care fortele marl nu acjioneaza din fata. La coliziuni frontale u^oare. Srstemul este activatin cazul unei cotiziuni frontale putemice. laterale sau din spate. A te n tie ! • O ric e in te rv e n tie la a c e s t sis* te rn . oh rasturnari §i la accidente. Sistemul re­ tractor aflat la fiecare din cele doua dispo' zitive de ruiare automata vor fi declan$ate la centunie in trei puncte puse.

bord Sistemul Airbag nu este un inlocuitor pentfu Centura de siguranta. ci o parte a IntreA irbag-ul fro n ta l p e n tru c o n d u c a to r gului concept de siguranta pasiva a vehise afla Tn volan.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u l A irb a g * S is te m u l A irg b a g o fe ra p e la n g a c e n tu rile d e s ig u ra n ta c u p rin d e re in 3 p u n c te o protectie suplimentara • unitatea electronica tie comanda §i con­ pentru conducator §i pasagerul din fata. R e s p e c t a t i $ i i n d i c a t i i l e d e la p a g in ile 3 p a n a fa 1 2. in cazul unor coliziuni frontale cu urmari grave trol (aparat de comanda) in ceea ce priveste capul $1 pleptul. c e n tu rile d e s ig u ra n ta se Locurile de m ontare sunt m arcate cu fo lo s e s c nu n u m a i d a to rita p re ve . C o m p o n e n te le s is te m u lu i S is te m u l e s te c o m p u s m p rin c ip a l din: 16 SISTEM AIRBAG . D e a c e e a . culului. de exemplu Passat.. deasupra sertarului de manu$i. Trebiiie s i 5titi c§ eficienta optima Airbag>ul fro n ta l p e n tru p a s a g e ru l a sistemului Airbag se obtine numai daca d in f a t a se afla In partea de bord de se folosesc centurile de siguranta. • 2 Airbag-uri frontale La coiizluni laterale putemice prln Airbag• Airbag-uri laterale si pentru cap* urile laterale* se reduce pericolul de ranire • lampa de control A ifta g din tabloul de al pasagerilor din fata. A te n fie ! E fic ie n ta m a x im a a c e n tu rilo r de s ig u ra n ta si a s is te m u lu i A irtia g se o b fin e n u m a i d a c a p a s a g e rii s ta u in tr-o p o z ifie c o r e c ta .AlRBAG" d e rilo r le g a le c i $i d in m o tiv e de F igurile aratd lo cu rile de d ispunere a s ig u ra n ta ! Airbag-urilor frontale.

A lt fe l e x is ta p e ric o lu l c a in c a z u l unui a c c id e n t s is te m u t A irb a g sa nu p o a ta ft a c t iv a t c o re c t.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u i A irb a g e s te c o n tro la t e le c tr o n ic : • Dupa fiecare comutare a cheii de con­ tact becul de control al Airbag-ului se aprinde pentru cateva secunde. Ele sunt marcate cu inscriptia ^ IR B A G " Tn partea de sus a portiunii intermediare. Airbag-urile pentai cap acoper§ pe ambele parti zona geamurilor u$iIor din fafa $i din spate. • d jp a comutarea cheii de contact becul de control nu se stinge dupa aproximativ 3 secunde. cat $1 Tn parliunile inteimedtare din fata din spate dintre u$i.peric o l d e a c c id e n ta re ! A irb a g -u rile la t e r a ie * se gasesc ?n pemeie spatarelor scaunelor din fata (vezi fig u ra ) si sunt m arcate cu in s c rip tia „A!RBAG’ Tn partea de sus a spatarului. SISTEM AIRBAG 17 . becul se stinge $i se aprinde din nou. • dupa comutarea cheii. in s is te m e x is ta o d e fe c tiu n e daca: • la comutarea cheii de contact nu se aprinde becul de control. • N u m o n ta ti un s c a u n p e n tru c o p ii p e s c a u n u l p a s a g e r u lu i d re a p ta . A irb a g u l s -a r p u te a de* c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t. • becul de control este aprins sau pdlpdie ?n timpul mersului. dintre u$i. A irb a g -u rile p e n tru c a p * se gasesc la stanga si la dreapta u^ilor in spatele peretelul de la capota. becul de control semnalizeaza circa 12 secunde. 24). • D aca este deco ne cta t m inim um un Airbag. A te n lie ! • D a c a a p a re o d e fe c tiu n e . cu t o a t e c a a fo s t d e z a c tiv a t . Acest lucm nu este valabll dacS airbagul pasagemlui dreapta a fost dezactivat cu ajutorul Intrerupatorului cheie (vezi pag. siste* m u i tre b u ie n e a p a ra t v e r ific a t la un d e a le r V o lk s w a g e n .

La coliziuni frontale si laterale u $ o a re . Pentru declan$areasistemului Airbag este decisiva deceierarea aparuta la o coliziune $i seslzata de aparatui de comanda. Acest lucm este complet normal si nu duCe la un incendiu in vehicul. la coliziuni din spate $i loviri pe cfeasupra. Umflarea alrt)ag-urilor se face in fractluni de secunda S‘ cu o mare vitez^ pentru a putea oferi prolectia suplimentara la un accident.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C a n d s e d e c la n s e a z a A irb a g u rile ? Sistemul Airbag este astfel conceput meat la c o liz iu n i fro n ta le la accidente puternice se activeaza Airbag-ul conducatorutui al pasagerului din fata. Airbaguriie nu se declanseaza.1 7 . fn aceste cazuri pasagerii vehiculului sunt proteja{i Tn mod oblsnuit prin centurile de siguranta. La c o iiz iu n i la t e r a l e p ute rn ice se declanseaza A irbag-uriie laterale* impreuna cu Airbagui pentru cap* respectiv. desi vehiculul poate fi deformat putemic ca urmare a accidentului. respectiv pentru cap*. Dupa un accident sacul cu aer se dezumfia astfel incat este larasi posibila vederea 7n fata. Sacul cu aer special proiectat permits eliminarea unui curent controiat de gaz. sacii de aer se umplu si se desfac tn fata soferulul si pasagerului din fata. de pe partea cu accidentul. Daca in timpu! coiiziunii deceierarea apdruta si masurata se gase§te sub valorile de referinta ale aparatuiui de comanda. La declansarea Airbag-urilor apare un praf fin. 18 SISTEM AIRBAG . cat si cele laterale. La contactul cu sacul umflat cu aer (vezl figura de sus) se amortlzeaza miscarea Inainte a pasagerilor din fa(a iar pericolul de ranire a capului $i partii superioare a corpului se reduce. A ir b a g f r o n t a l Daca sistemul se activeaza. pentru a se capta optim capul si partea superioara a corpului. In d ic a f ii r e f e r it o a r e la f u n c tio * n a lit a t e $i la p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti la p a g . nu se a c tiv e a z a sisiemul Airbag. La accidente speciale se pot declan^a atat Alrbag-urile frontale.

sup o rt d e p a h a r. A c e s t e p ie s e tr e b u ie c u r a t a t e n u m a i c u o c a r p a u s c a ta s au u m e z ita c u a p a . cum p a ra to ru lu i tre b u ie sa i se d e a si m a n u a lu l d e bord c o m p ie t. • C o p iii nu tre b u ie s a s te a n ic io d a ta n e a s ig u ra ti p e s c a u n e ie din f a t a a le v e h ic u lu lu i. V a rec o m a n d a m s a a v e fi In v e d e re ca d o c u m e n te ie r e f e r it o a r e la a irb a g e v e n tu a l d e z a c tiv a t a l pas a g e ru lu i tin d e m a n u a l.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e • E s ie im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta de m in im u m 2 5 c m f a t a d e v o la n . • F u n c fia d e p r o te c tie a s is te m u lu i A irb a g e s te n u m a i p e n tru un a c c id e n t. a n im a le sau obi* e c te . In d ic a tie La casarea vehiculului sau a unor compo­ nente ale sistemului Airbag se respecta neapSrat prevederile de siguranta. s e d eclan * s e a z a s is te m u l A irb a g . D a c a s-a d e c la n $ a f A ir b a g . in c a z u l u n u i a c c id e n t u r m a t de d e c la n s a re a a irb a g -u rilo r. c o p iii p ot fi g ra v ra n iti s au o m o ra ti. in p lu s j s c a u n e ie d in f a t a si p e rn e ie de s u s tin e re a c a p u lu i tre b u ie sa fie re g ia te co* re s p u n z a to r d im e n s tu n ii corpu * iui. A ite in d ic a tii im p o rta n te ie g a s iti in c a p ito lu l „S ig u ra n ta c o p iilo r“ la p a g . • P la c a p e rn e i v o ian u lu i si supraf a |a m o d ulului A irb a g din bord nu tre b u ie lip ite s au a c o p e rite s au in a lt f e l p re lu c ra te . prec u m ?i d e m o n ta r e a si m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te m u lu i d ato rita a lte r lu c ra ri d e re p a ra tii (de e x e m p iu d e m o n ta re a v o ian u lu i) tr e b u ie e fe c t u a t e n u m a i la d ea le r ii V o lk s w a g e n . • L a v a n z a re a v e h ic u lu lu i. • T o a t e lu c ra rile la a irb a g . • D e a s e m e n e a . Despre aceste prevederi puteti primi informatii de la dealerii Volkswagen.u l. s u p o rt d e te le fo n . e x is ta un rise m a rit d e ra n ire Tn c a z u i unui a c ­ c id e n t c a n d s e d e c ia n s e a z a siste m u l A irb ag. p e n tru c a p a s a g e rii d in fa ta sa fie p ro te ja ti c u m a x i­ m a e fic ie n ta la d e c ia n $ a re a siste m u lu i.2 6 . e x is ta un p e ric o l m a r it d e ra n ire! • L a p a r t il e c o m p o n e n t e a ie s is te m u lu i a irb a g nu tre b u ie sa s e e fe c tu e z e n ic i o m o d ific a re . pe c a p a c e le mod u le lo r A irb a g nu s e fix e a z a n ic i un o b ie c t c a d e e x e m p iu . D a c a In c a z u l unui a c c id e n t. SISTEM AIRBAG 19 . re s p e c tiv bordul c u a p a ra te . va fn d re p ta ti In f a t a s au a v e ti o p o z itie in c o re c ta . • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a $i d o m e n iu l d e a c tiu n e a l A irbag-uritor nu tre b u ie sa s e m a i a fle p e rs o a n e . s is t e m u t t r e b u ie s c h im b a t. • O a ca nu a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta in tim p u l m e rs u iu i.

se mic^oreaza. a n im a te s au o b ie c te . Astfel riscul rdnirii paitii superioare a corpulul de partea dinspre u^a. D in c a u z a A irb agu rilo r la te r a le de la u si nu m a i tre b u ie f ix a t e a lte a c c e s o rii c a d e e x e m p lu s u p o rti p e n tru p ah a re . A irb a g la t e r a l* Daca sistemul se activeaza. In d ic a tii r e fe r it o a r e la fu n c tio n a * lit a t e si p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti ta p a g . e x is t a un ris e m a r it in c a z u l unui a c c id e n t d e a v a ra n i. m i^carea lateral^ a pasagerilor. sacii se umplu cu aer. • D a c a n u a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta . Airbag-ul umllat amortizeaza prin evacuarea controlata a gazului sub sarcina.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e A te n tie ! • T o a te lu c ra rile la A irb ag*ul lat* e r a l p re c u m s i la d e m o n ta r e a / m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te * m u lu i d a t o r it a a lt o r lu c r a r l de r e p a ra tii (d e e x e m p lu d e m o n ta ­ re a s c a u n u lu i d in fa ta ) tre b u ie e fe c t u a t e n u m a i la a te lie r e de s p e c ia lit a t e in c a z c o n t r a r se p o a te a ju n g e la o a v a rie fu n c tio n a la a s is te m u lu i A irb a g .1 7 . c a n d s e d e c la n s e a z a s is te m u l A irb a g la te ra l. 20 SISTEM AIRBAG . d a t a de C e n tu ra d e s ig u r a n t a . p o z it ia in s c a u n . • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a si zo n a d e a c tio n a re a Airb ag>urilor nu tr e b u ie sa se gas e a s c a a lt e p e rs o a n e . tr e b u ie p a s tra ta in p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lu i. in tim p u l m e rsu lu i va a p le c a tt in tr-o p a rte s au a v e ti o p o z it ie in c o r e c ta . • P e n tru c a A irb a g -u rile la te r a le sa p o a ta o fe ri p r o te c tie c o m p le t a .

A ir b a g p e n t r u c a p * Cand sistemul se activeaza. lo v itu ri p u te rn ic e in c a z c o n tra r s is te m u l se p o a te s tric a In a c e s t c a z a irb a g -u rile la te r a ls nu s-ar d e c la n s a ! • in n ic i un c a z nu tre b u ie sa se p u n a h u sa pe s ca u n u l c o n d u c a t o r u l u i s a u p a s a g e r u lu i d in d re a p ta . Alrbag-ul uruflat amortizeaza. d a c a a c e s te a nu s u n t a p ro b a te s p e c ia l de c a tr e V o lk s ­ w a g e n p e n tru u tiliz a re a la s c a u n e c u a ir b a g la t e r a l.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E • La c a rlig e le d e h a in e din vehi> c u l tre b u ie sa a g a ta ti n u m a i h a i­ n e u $ o a re . trebuie ca zona de desfacere a Airbag-ului sa ramana libera. prin eilminarea controlatS a aerului sub presiune. Astfel riscul ranirii partii superioare a corp uljl de partea dlnspre u§a se mic§oreaza. In d ic a tii p riv in d fu n c tio n a lita te a $i p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti fa p a g . m l$carea laterala a pasagerilor. A c e a s ta d e o a re c e s a c u l cu a e r ie s e din s p a ta ru l s c a u n u lu i. acopera geamurile late­ rale precum $1 staipii ugilor §1 este eficace simultan atat pentru conducStor 5 I pasagerui din fa(a cat $1 pentru cel din spate. A lte in d ic a tii le g a s ifi in m a n u a lu l 3 . Pentru ca aceasta functle suplimentara de protectie sa poata fi asigurata. La o declansare a Airbag-urilor laterale se desface automat Airbag*ul pentru cap de pe partea respectiva. SISTEM AIRBAG 21 . fu n c tia de p r o te c tie a A irb a g -u rilo r la te r a le e s t e p e r ic lit a t a in c a z u l u n o r h u se n e a p ro b a te . ca In desen. Astfel.2 . In b u z u n a re le haine* lo r nu tr e b u ie sa s e g a s e a s c a o b ie c te g re le s au a s c u fite . sacii se umplu cu gaz.1 7 . m o d ific a ri si in lo c u ire a pies elo r” . „A c c e sorii. • N u tre b u ie sa se a c tio n e z e asup ra s p a ta re io r c u fo rfe p re a m a ri.

• F u n c tia d e p r o te c tie a s is te * m u lui A irb a g e s te v a la b ila num ai p e n tru un a c c id e n t. siste* m u l tre b u ie s c h im b a t.p e rlc o l d e a c c id e n ta re ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te le u rm a to a re p e n tru c a sa f ifi in m o d o p tim p r o te ja ti d e A irb a g u l p e n tru cap: A te n tie ! • N u s e e fe c tu e a z a n lc i un fe l de m o d ific a r e a s u p ra p ie s e lo r din s is te m u l A irb a g . c o m p o n e n te le p e re tu lu i d e s p a rtito r p o t fi proi e c t a t e in a u t o v e h ic u l s i p o t a c c id e n ta p a s a g e rli . La d e c ia n s a re a a irb a g u lu i. d e c la n $ a r e a a irb a g u lu i p e n tru c a p p o a te fi in flu e n fa ta n e g a tiv . in cazul tn care dorlti sa montati un perete despartitor care nu face parte din gama de accesorli Volkswagen. in z o n a de d e s fa s u r a r e a A irb a g > u rilo r nu tr e b u ie s a s e a fle c o rp u ri s au o b ie c te p e n tru c a s a c ii c u a e r sa se p o a ta d e s fa c e fa ra p ro b le m e . • L a c a rlig e le d e h a in e d in vehi> c u l se a g a ta n u m a i im b ra c a m in * te u ^ o a ra. nu s e u tiltz e a z a u m e ra s e d e h a in e . ta p ite r ia d in in* t e r i o r a a c o p e r is u lu i) tr e b u ie e fe c tu a te n u m a i la a te lie r e ie de s p e c ia lita te d e o a re c e a ltfe l se p o a te a v a ria s is te m u l A irb a g . • In tr e p e rs o a n e si zo n a d e a c t i' u n e a A irb a g -u rilo r n u tre b u ie sa se g a s e a s c a a lte p e rs o a n e . in b u zu n a re nu tre b u ie s a s e g a s e a s c a o b ie c te g re le si c u m u c h ii a s c u tite . • T o a te lu c ra rile a s u p ra A irb a g ­ u lu i p e n tru c a p . D a c a A lrbagu riie au lo s t d e c la n s a te . functionarea airbagurilor pentru cap poate fi influenfata negativ. a n i­ m a te s a u o b ie c t e . inainte de montarea acestuia aveti nevoie de o asigurare din partea producatomlui acestui accesoriu ca functionarea airbagului pentru cap nu va fl impiedicata prin montarea acestui perete. ■ 22 SISTEM AIRBAG . in caz contrar. • in u ^ ile d in s p a te se u tlU zeaza n u m a i ru lo u r i d e p r o t e c t ie la s o a re c a re nu a c o p e ra a irb ag -u l la o e v e n tu a ia d e c la n ^ a re si c a re nu it im p ie d ic a sa fu n c fio n e z e .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A u to v e h ic u le le e c h ip a te cu a irb a g p e n tru c a p * si p e re te d e s p a rtito r Aceste componente sunt construite astfel incat sa se imbine constmctiv §i s5 ofere proteclie maxima. p re c u m $i mon* ta re a /d e m o n ta re a p ie s e lo r sistem u iu i d a to r ita a lt o r lu c ra ri de re p a r a tie (d e e x . Volkswagen recomanda uttlizarea exdusiva a aixesoriiior originale Volkswagen. In p lu s. A te n tie ! D ac a la a u to v e h ic u le le e c h ip a te c u a irb a g p e n tru c ap si cu p e re te d e s p a r tito r n e c o re s p u n z a to r m o n t a t u lt e r i o r .

de sx. Im e d ia t c e nu s e m a i fo io s e $ te s c a ­ u n u i p e n tru c o p il. p e n tru c a a c e s ta sa>si p o a ta inde* p lin i ia ra s i fu n c tia d e p ro te c tie .f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e z i p a g in a 2 4 ). scaune ortopedice fara Airbag-uri laterale) La dealerii Volkswagen puteti afla care Airbag poate fi deconectat la vehiculul dvs. • Sunt necesare montari speciale in zona volanului datorita unui handicap • Sunt montate alte scaune (de ex. cand: • T re b uie sa u tiliz a ji in c a z u r i d e e x c e p tie un scaun pentru copil. A irb a g -u l tre b u ie s co s din fu n c tiu n e : . pe care copilul este a$ezat cu spatele la directia de mers. E x is ta a itfe l p e ric o tu l ra n irii g ra ­ v e . 2 6 . pentrulocul de langa $ofer. Va recomandam insa. A te n tie ! D a c a . D e a le ru l V o lksw a g en m arch e a za un Airbag deconectat printr-o eticheta autocolanta $i o mentiune in Planul sen/ice. pe care copilul sta cu spatele la directia de rr?ers. V a ru g am re s p e c ta fi n e a p a ra t indic a f iile d e la c a p ito lu l „ S ig u ra n ta c o p iilo r” pag. SISTEM AIRBAG 23 .fie de c a tr e un a te lie r d e s p e c ia lita te . sa montati scaunui copilului numai pe bancheta din spate pentru ca Airbag-ul pasagerului din fata sa poata ramane conectat. V a ru g am sa r e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e p e p a g in a u rm a to a re . • in ciuda pozitiei corecte a ^oferului pe scaun nu se pastreaza dislanta de mini­ mum 25 cm inire centrul volanului 5i piept. M a i m u ite in fo rm a tii g a s iti la p a g in a 2 4 . D e c o n e c ta re a A irb a g -u lu i p a s a g e ru lu i d in f a t a in c a z u i u tiiiz a rii s c a u n u lu i s p e c ia l p e n tru c o p il Lasati intotdeauna Airbag-u! scaunului pasagerului dm fa\a sa fie deconectat daca trebuie sa utilizati in c a z u ri e x c e p ti* o n a le pe acest loc un scaun special pentru copil. a ir b a g -u r ile p a s a g e ru lu i d re a p ta p ot fi d e c o n e c ta te c u a ju to ru t fntre> r u p a to ru lu i c u c h e ie . la u tiliz a re a scaun e lo r p e n tru c o p ii. c h ia r m o rta le . In d ic a tie La u n e le m o d e le d e a u to v e h ic u le . la u tiliz a re a s c a u n u lu i s p e ­ c ia l p e n tru c o p il. A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i din f a t a tre b u ie sa fie im e ­ d ia t re p u s in fu n c tio n a re . in c a z u r i e x c e p t io n a le e s te n e c e s a r sa tr a n s p o r ta ti un c o p il pe s c a u n u i p a s a g e ru lu i din fa t a .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE D e c o n e c ta r e a A irb a g -u rilo r Deconectarea Airbag-urilor se prevede niimai in anumrte cazuri. P e rm ite ti re c o n e c ta re a A irbag*ului d e c o n e c ta t c a t m a i c u ra n d p o sib il. p e c a re c o p ilu l s t a c u s p a t e le ta d ir e c t ia de m e rs .

in tre ru p a to ru l airbag Tn p ozifia .S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O A T E In t r e r u p a to r u l c u c h e ie * p e n tr u d e c o n e c t a r e a a irb a g *u lu i p a s a g e r u lu i C j ajutorul tntrerupatorului cu cheie din torpedo puteti conecta $i deconecta airbagul frontal $i lateral al pasagerului. Butucul cheii trebuie sa se afle d o a r c u c o n ta c tu i m o to r lu a t! in pozitie vertical^. pe scaunul pasagerului dreapta trebule iixat un scaun de copii. lampa de control „AIRBAG O F P (ilustratie dreapta) ramane aprinsa. • Va rugam sa ve rificati daca. p e n tru a -$ i p u te a • Tntoarceti cu ajutorul cheii de contact fn d e p lin i fu n c tia d e p ro te c tie . m m od e x c e p tio n a l. scaunele pentru copii trebuie montate n u m a i p e s c a u n e le d in s p a ­ te.O F F " A c tio n a ti in tre ru p a to ru l d e a irb a g („O P R IT). c u ra n d p o s ib il. avand contactui m otor pus. D e c o n e c ta re a R e c o n e c ta ti a irb a g -u rile c a t m a i • Luati contactui motor. 24 SISTEM AIRBAG . A te n tle ! R e s p o n s a b illta te a p e n tru p o z itia c o r e c t a a T n tre ru p a to ru lu i c u c h e ie ti re v in e c o n d u c a to ru lu i. De regula. Acest lucru este necesar de exemplu cand.

lampa de control „AIRBAG O F F (ilustratie dreapta) nu este aprinsa. Butucul cheii trebuie sa se afle in pozi|ie orizontald.S IG U R A N J A IN A IN T E D E T O ATE L a m p a d e c o n tro l „ A IR B A G O F F ” (A irb a g d e c o n e c ta t) Lam pa de c o n tro l este a p rin sa cand co n ta ctu i este pus. fn c a z u l unui a c c id e n t . • N u s e p o a te p r e v e d e a .p eric o l d e ra n ire ! r SISTEM AIRBAG 25 . • Intoarceti cu ajutoiul cheii de contact in tre ru p S to ru l airba g In p o z itia „0 N " (. • N u fo lo s iti s c a u n e p e n tru cop ii p e s c a u n u l p a s a g e ru lu i! A irb agu i p a s a g e r u lu i a r p u te a s a se d e c la n s e z e in c iu d a d e fe c fiu n ii. • Verificati daca. d a c a a irb a g -u rile p a s a g e ru lu i s e vor d e c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t! A v e rtiz a fi-v a p a s a g e rii fn a c e s t s en s.PORNIT). Lampa de control pdlpaie in cazul unei erori la airbag. A te n tie ! D a c a la m p a d e c o n tro l p alp a ie : C o n e c ta re a • Luati contactui motor. daca a irba g -u rile pasagerului sunt deconectate. av§nd contactui pus. Vizitati un atelier de specialitate.

A irb a g -u l p asagerulut d e c o n e c ta t tre b u ie rep us Tn fu n c tiu n e . G ru p a 2 / 3 Pentru copii tn varsta de p a ra la 7 ani cu o greutate intre 15-25 kg cele mai indicate sunt scaunele pentnj copii in combinatie cu centurile de siguranja in 3 puncte. c h la r m o rta le .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 1 Pentru sugari §i copii m id pana la 4 ani cu 0 greutate mire 9-18 kg cele mai potrivite sunt scaunele cu masa de sigurantd (vezi figura) sau scaunele pe care copilul sta cu spatele la directia de mers. D e in d a ta c e nu se m a i u titiz e a z a s c a u n u l c o p iiu lu i.nu p e s te b u rta si in to td e a u n a s a f ie fix a . d ac a e c a zu l se tr a g e p u fin b an d a c e n ­ tu rii Tnapoi. P o rtiu n e a p e n tru b a zin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie plasa* ta p e s te b a zin . la u t iiiz a r e a u n u i s c a u n p e n tru c o p !l p e c a re c o p ilu l tre * b u ie s a s te a c u s p a te le c a t r e d ire c tia d e m e rs . E x is t a a l t f e l p e r ic o lu t r a n ir ii g ra v e . sa fie plas a ta a p r o x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i .fie d e c a tr e un a te lie r d e speci* a lita te ~ f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). A irb a g -u l resp e c t iv t r e b u ie s c o s d in fu n c * fiu n e: . 28 SIGURANTA COPIILOR . c a In fig u ra .in n ic i un c a z p e s te g a t .$i sa fie fix a p e p a rte a superio a ra a c o rp u lu i. Tn c a z u r i e x c e p t io n a le . A te n tie j D a c a . A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie . e s te n e c e s a r s a s e tra n s p o rte un c o p il p e s c a u n u t p a s a g e ru lu i din f a t a .

c a in fig u ra .n ic i c liia r su g arii! . d a c a e c a z u l se tra g e p u tin b an d a c e n ­ tu r ii tn a p o i.nu tre b u ie iu a ti in p o ala d e c a t r e p e rs o a n e le d in v e h ic u l. Copiii peste 1.in n ic i un c a z p e s te g a l .50 m. cele mai potrlvile sunt scaunele pentru copii in combinatie cu centurile de siguranta in 3 puncte.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 3 Pentru copii de peste 7 ani cu o greutate intre 22-36 kg si inaltimea sub 1. A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie . V SIGURAr/TA COPIILOR 29 . A te n tie ! in n ic i un c a z c o p iii . s a f ie p ias a ta a p ro x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i .nu p e s te b u rta in to td e a u n a sa f ie fix a .Centura de sigu­ ranta”. P o rtiu n e a p en tru b azin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie p lasat a p e s te b azin .si sa fie fix a p e p a rte a supe> rio a ra a c o rp u iu i. La u tiiiza re a c e n tu rii se vor respecta indicatiile de la capitolul .50 m pot folosi centurile de siguranta existentein vehicul fara utiiizarea unui scaun pentru copii.

Isofix” . t r e b u ie a c o r d a ta o a te n tie d e o s e b ita . A te n tie ! • D a c a s e u tiliz e a z a s is te m e de s p r ijin p e n t r u c o p ii. T re b u ie s a se a s ig u re . c a s u ru b u rile s u n t in trod u s e p e t o a t a lu n g im e a g a u rii f il e t a t e s i s u n t s tr a n s e c u un m o m e n t de 4 0 N m . c a r e s e in s u r u b e a z a T m p reuna c u c e n * tu rile d e s ig u ra n ta e x is te n te fn v e h ic u l. • P e n tr u m o n ta r e a s i u t iliz a r e a s is te m e lo r d e s p rijin (re tin e re ) p en ­ tru c o p ii s e v o r re s p e c ta prevede> r ile le g a le si in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i. Ele se potrivesc fn toate vehiculete cu sistem „lsofix”. respectiv de rama scaunului (vezi sageata). La montare. in p lu s . Nu In toate tdrile de export. Sub numele de „Bobsy” sunt oferite sisteme de sprjjin pentru toate grupele de varstd’’. a t e n t ie c a b an d a c e n tu r ii s a nu p o a ta fi d e ­ t e r io r a t e d e c a t r e o b ie c t e cu m u c h ii a s c u tite . com od $i sigur. 30 SIGURANTA COPIILOR . intre spatar si suprafata de sezut a banchetei sunt fixate inele de sustinere de caroserie. Puteti fixa pe aceste inele scaune de copii cu Sistemui „lsofix*. pot fi m ontate rapid. scaunul trebuie sa se fixeze cu un zgomot (prob a ti p rin tra g e re !) La dealerul Volks­ wagen puteti procura scaune de copii cu sistem . F ix a r e a s c a u n u lu i d e c o p ii cu S is t e m „ ls o fix '’* Scaunele de copii cu sistem Jso fix. verificate si indeplinesc Norma ECE-R 44. • C e n tu rile d e sig uran^a tre b u ie v e r if ic a t e .S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E In d ic a U i • Va recomandam sa utilizati sistemele de sptljin pentru copii existente in programul de accesoril origlnale Volkswagen. Scaunele de copii se introduc usor pe inelele de sustinere. Aceste sisteme sunt concepute pentru utilizarea in autovehicule Volkswagen.

permits tragerea . Aceasta blocare a centurii permite printr-un „clic". SIGURANTA COPIILOR 31 . D e in d a ta c e s ca u n u l c o p ilu iu i nu se m a i u tiliz e a z a . Rularea este observabila timp. A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i d in f a t a tr e b u ie re p u s in fu n c tiu n e . C a ta ra m a de p rin d e re sa re d a to rita presiunii arcului din incfiizator. g e ruiu i din fata $i cele laterale de la • Rulati inapoi Centura pana sta fixata pe bancheta din spate pot fi blocate mai mult scaunul copiluiui. In d ic a tie Centura pentru bazin* pentru locul din mijloc al banctietei din spate poate ft de asem enea utilizata pentru fixarea unui scaun de copil. la u tiiiz a re a s c a u n u lu i p e n ­ tru c o p il. Pentru fixarea unui scaun pentru copil. • T ra g eti acum com plet de poitiunea Centura cu prindere in 3 puncte a pasa. Siguranta scaunului de copil este automat scoasa cand banda centurii este complet rulata.pentru umar a centurii automate. S c o a te r e a s ig u r a n te i* s ca u n u lu i c o p ilu iu i Ap^sati tasta ro$ie a inchizatorului centurii. A irb ag< u l p a s a g e ru lu i d in f a t a tre b u ie sco s din fu n c tiu n e (dez a c tiv a t): . pozitionarea fIxS a scaunului copiluiui Acum banda centurii nu mai trebuie sa dumneavoastra in vehicul.S IG U R A N T A IN A IN T E D E TOA TE P u n e re a s ig u ra n te i* s c a u n u lu i c o p ilu iu i • Fixati scaunul copiluiui cu C e n tu r a con­ form instructiunilor tabricantului de scaun.fie c u a ju to ru l m tre ru p a to ru tu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). p e c a re c o p ilu l s ta cu s p a t e l e la d i r e c t i a d e m e r s .fie d e c a tr e un a te lie r d e spec!a lita te . A ltfe l e x is ta p e ric o lu l ra n irii g ra ­ ve s au m o rta le .p ro b a ti p rin tra g e re ! F ix a r e a s c a u n u lu i p e n tr u c o p il c u C en tu ra fn 3 p u n c te A s ig u ra re a scaunulut pentru c o p il* A te n tie ! D ac a in c a zu ri e x c e p tio n a le e s te n e c e s a r s a s e t r a n s p o r t e un c o p il p e lo c u l p a s a g e ru lu i din f a t a .

Comisia EconoiTHca Europeans . copiilordin grupa 1 (9-18 kg).c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. care nu este livrata odata cu scaunul. a tu n c i s c a u n u l. Va recomandam. sa utilizaji scaunul pentru copll numai pentru copil paste 2 anf. A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie sa s e u tiliz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re . La orice dealer Volks­ wagen obtineti masuta de prindere. • N u ia s a ti c o p iiu l s a s te a nesup r a v e g h e a t Tn s c a u n u l p e n tru c o p il. ra s u c ita sau sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . r e s p e c tiv c o m p o n e n t e le s e a u n u lu i tre b u ie s ch im b a te . In d ic a tie Copill din grupa 1 au nevoie de o masuta de p rin d e re sp e cla la p e n tru sca un ul integrat pentru copil. • B a n d a c e n tu r ii nu tre b u ie sa f ie in te p e n ita . totu§i. • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p ilu lu i a fo s t soli* c i t a t tn tr-u n a c c id e n t . conform Normei ECE-R’’ 44/03.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* P a s s a t Scaunul integrat pentru copil este corespunzator. grupa 2 (1525 kg) $i grupa 3 (22-36 kg). • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i un fe l d e m o d ific a ri a s u p ra s e a u n u lu i in te g ra t d e c o p il.Hegulament J 32 SIGURANTA COPtlLOR .

pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). SIGURANTA COPIILOR 33 . se apasa tasta de deblocare $i perna pentru sezut eliberata se apas^Tn jos pana se fixeaza. • A pasatl perna scaunului in d irectia sagetii 2 pana se fixeaza. • Introduceti ambele portiuni de Centura In fanta de ghidare din capatui opus al masutei de prindere. In d ic a tii • Catarama ro§ie de ghidare a centurii nu se utitizeaza ?n combinatie cu masuta de prindere. • Centura nu trebuie sS fie rasucita in zona masutei de prindere. • Desfaceti picioarele de sprijln ale masutei de prindere $i puneti-o deasupra picloarelor copilului . • I n t f o d u c e t f p o r t iu n e a d e C e n tu r a p e n t m b a z in § i u m a r t n f a n t a d e g h id a r e a c e n t u r ii d in m a s u ja d e p r in d e r e .S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Apasat) tasta de deblocare 1. • Portiunea pentru bazin a centurii nu se introduce in spatele calcaiului ro?u de ghidare a centurii de la scaunul copilului. Scaunul copilului sare putin in fata. • T r a g e t i p o r tiu n e a d e C e n tu ra p e n tr u b a z in si umar a s t f e l incat sa fie ir tin s a .vezi figura din dreapta. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copilulul. • Asezati copilul pe scaun cat mai In spate posibil. • Introduceti cataramade prindere In Inchizatorul centurii.

• Se trage banda de catarama de prindere incet paste pieptul $i bazinul copilului iar cataram a de p rindere se introduce in opritorul corespunzator pand se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). 34 SIGUflANTA COPIILOR . • Apasati pema de sezut Trt directia sagetii 2 pana se fixeaza. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tre b u ie sa s e p la s e z e p e s te b a ­ z in . s a se p la ­ s e ze a p ro x im a tiv p e s te m ijio c u t u m a ru lu i . se apasa tasta de deblocare $i perna de sezut eliberata se apasa in jos pana se fixeaza. c a in d e s e n .in n ic i un c a z p e s te g a t .S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 2 s i 3 • Apasaji tasta de deblocare 1.si sa s te a in tin s a in p e rm a n e n ta . O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului.si sa s e fix e z e p e p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. A p lic a re a c e n tu rti c u 3 p u n c te de p rin d e re • Introduceti portiunea penlru umar a centurii fn catarama rogie a centurii. d ac a e s te c a z u l s e re tra g e p u tin b a n ­ d a. Scaunul copilului sare putin in ia|a.in nici un caz paste gat . • Ajustafi inattimea centurii prin Impingerea cataramei astfel Tncat C e n tu r a pentru umar sa se plaseze aproximativ paste mijlocul umanilui .nu p e s te a b d o m e n .§i sa se fixeze partea superioara a corpului vezi figura. • Introduceti portiunea pentru bazin a centurii In ca lcaiul ro$u de ghidare al scaunului pentru copil. A te n tie ! P o rtiu n e a c e n tu rii p e n tru u m a r tre b u ie .

Regulamenl SIGURANTA COPIILOR 35 . • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i u n fel d e m o d ific a ri a s u p ra s c a u n u lu i in te g ra t d e cop i). • B a n d a c e n tu rii nu tre b u ie sa fie in te p e n ita . care nu este livrata o d a ta cu sca u n u l. *) Comisia Economica E uropeani . copiilordin grupa 1 (9-18 kg). conform Normei ECE-R 44/03. ra s u c ita s au sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie s a s e u tillz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re . In d ic a tie Copiii din gnjpa 1 au nevoie de o mSsuta de p rind e re s p e c ia l^ pen tru scaunul integral pentru copil. La o ric e d e a le r Volkswagen obtinefi m isuta de prindere. sautilizati scaunul pentru copil numai pentru copil paste 2 ani. • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p il u lu i a f o s t s o lic ita t in tr-u n a c c id e n t. re s p e c tiv c o m p o n e n * te le s c a u n u lu i tre b u ie s c h im b a te .c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. • N u la s a ti c o p ilu l s a s te a n esu p r a v e g h e a t in s c a u n u l p e n tru c o p il. totu$i. Va recomandam.S IG U R A N T A JN AIN TE D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* G o lf / P o lo Scaunul integral pentru copil este corespunzator. grupa 2 (1525 kg) §i grupa 3 (22-36 kg). a tu n c l s c a u n u l.

• Introduceti portiunea de C e n tu ra pentru bazin §i umar in fanta de ghidare a centuril din masuta de prindere. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copiluiui. • A pasati perna s ca u n iilu i Tn directia sagetii 2 pana se fixeaza. In d ic a tie • Centura nu trebuie sa fie rasucita ?n zona masutei de prindere. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). • Introduceti catarama de prindere in inchizatorui centurii. • Asezati copilul pe scaun cat mai in spate posibil. se trage tasta de deblocare $i pema pentru sezut centrata eliberata se apasa in jos de mijlocul pemei pana se fixeaza. • Trageti p o rtiu n e a de C e n tu ra p e n tru b a z in $i u m a r a s tfe l in c a t s a fie in tin s a . • Introduceti ambele p o rtiu n i de C e n tu ra in fanta de ghidare d in capatui o p u s al masutei de prindere. 36 SIGURANTA COPIILOR .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Trageti maneta de deblocare 1. Scaunul copilului sare putin in fata. • Desfaceti picioarele de spiijin ale masutei de prindere puneti-o deasupra picioarelor copilului —vezi figura din dreapta.

$ i sa se fix e z e pe p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. A p lic a re a c e n tu rii c u 3 p u n c te de p rin d ere • Se trage banda de catarama de prindere incet peste pieptui §i bazinul copilului iar cataram a de prindere se introduce Tn opritorul corespunzator pana se fixeazS cu un zgomot (probatt p rin tra g e re !). A te n tie f P o rtiu n e a c e n iu r ii p e n tru u m a r tre b u ie .nu p e s te a b d o m e n . • Apasati pema de sezut In directia sagetii 2 pana se fixeaza. se trage tasta de deblocare si pema de sezul centrala eliberata se apasa in jos de centrul pernei pSna se fixeaza. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tr e b u ie sa s e p ia s e z e p e s te ba­ z in . O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului.In n ic i un c a z p e s te g a t . d a c a e s te c a z u i s e re tra g e p u tin b a n ­ d a. SIGURANTA COPIILOR 37 . c a m d e s e n .s i sa s te a in tin s a m p e rm a n e n ta .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 2 s i 3 • Trage maneta de dsblocare 1. Scaunul copilului sare pufin tn fata. s a se p la s e z e a p r o x im a tiv p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i .

picioarele sa fie asezate comod in spatiul pentru picioare . S c a u n u i p a s a g e r u iu i d in f a t a Va recomandam sa regiati scaunui de langa conducator. dupa cum urmeaza: . „Scaunele din fata”. d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru s te d e frd n a re s a u d e dece> ie ra re a c e s te a a r p u te a a ju n g e la p e d a le . . Respectati.1.e fic a c it a t e m a x im a d e p ro te c tie a c e n tu rii si s is te m u lu i A irb a g . A te n tie ! in zo n a p ic io a re io r nu tre b u ie sa se g a s e a s c a n ic io d a ta o b ie c te . fn a c e s t c a z nu a t i m a i p u te a fra n a . Regafi-vS scaunui conform descrierii din manuaiul 3.se regieaza pozitia scaunuiui in directia longitudinaia astfei Incat pedaieie sa p oata fi a pasate cu p icio a re le usor indoite din genunchi. s c a u n e ie d in f a t a $1 supor* t u r ile d e c a p t r e b u ie r e g ia t e c o re s p u n z a to r m a rim ii c o rp u iu i.pozitia corpuiui reiaxata. . neobositoare. va rugam.scaunui sa fie cat mai in spate posibil. A te n fie ! • E s te im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta d e m in im u m 2 5 c m de v o ia n . 38 SCAUNE SI TETIERE .in n ic i un c a z nu se pun p e bord s au p e s ca u n e . in plu s.accesul sigur si rapid la elementele de comanda. sa se a§eze complet pe spatar $i sa pute|i atinge punctui cel mai de sus al volanului cu bratele usor Indoite.inclinarea spatarului se regieaza astfei fncat spatele dvs. a m b re ia s au a c c e ie ra ! P ic io a re le se tin in tim p u l m ersu lu i in to td e a u n a in s p a tiu l p re v a z u t p ic io a re io r . S c a u n u i c o n d u c a t o r u lu i Va re co m a rid a m sa re g ia ti s c a u n u i conducatorului dupa cum urmeaza: . §1 regiarea recomandata In aceasta pagina pentru scaunui ^oferuiui $i pasageruiui din fata.S IG U R A N JA IN A IN T E D B TOA TE S c a u n e ie d in f a t a Pozitia corecta in scaun este importania pentru: . re s p e c tiv b o rd . .spatarul in pozitia corecta . p e n tru c a la d e c la n ^ r e a s is te m u lu i A irtiag o c u p a n tii io c u rilo r d in f a t a sa fie p r o t e ja t i c a t m a i e f i c i e n t .

Tetierele reglate corect ofera impreunS cu centurile de siguranta o protectle eficace. R e g la r e a In a lt i m ii • Tetierele se cuprind lateral cu ambele maini $1 se imping tn sus ?i in jos. • Cea mai buna protectie se atlnge cand marginea superioara a tetierei se afta c el p u tin la inaltimea ochtlor sau mai sus. SCAUNE SI TETIRE 39 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE T e t i e r e le Tetierele se regleaza in inaltime §i corespunzator marimii corputui.

fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa.EDW . New Beetle RedaktionsschlufS: 11. figurile. G oll. Passat. Aceasta hartie a fost fabricata din celuloza f ^ a con{lnut de clor. Retiparirea. chiar si numai partial.5 Nachlrag I Polo. Nr. Bora.552.VOLKSWAGEN (ucreaza perm anent la T o a le drepturile conlorm leg isla jie i in p riv in ta d re p tu lu i de a u to r a pa rtin dezvollarea tuturor tipurilof modelelor.2002 . inclusiv normele acestui manual au Ja baza stadiul de informare corespunzator momenlului In care acest material a fost edltat. reprezentarilor descrierilor prezentate in acest materia) nu pot fi ridicate ©VOLKSWAGEN AG nici un fel de pretentti. multiplicarea sau traducerea. Se rezerva dreptul la oricand pot aparea modiftcari ale formei. Textele. Realizat in Germania indicatiilor. 3. dotarilor §1 tehnicii.:231. pe baza datelor. modificari.2002 I Art.14 I AusgaC»e: rumdnisch 12. Va rugatn sa fiji inteleg atori deoarece VOLKSWAGEN AG. Astfel.

New Beetle In s ta la fia d e a v e rtiz a re a n tifu rt c o r e la ta la o te le c o m a n d a in aceasta completare sunt prezentate modificariie care au aparut de la tiparirea manualului 3. 3 . Toate celelalte Inlormatli. prezentari $1 referitoare la utillzarea intretinerea autovehicululul dumneavoastra le gasiti in celelalte manuale din mapa de bord.5 . Bora.1 „Comenzi echipamente” .Completare Poloj Golf. Passat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful