>'.

«K ;ls: • »

CUPRINS
ALIM ENTAREA B e n z ln a ......................................................... 2 D ie s e l.............................................................3 VER IFIC AR I §1 CO M PLETARf Indicatii referitoare la lucrul In com partim entul m o to ru lu i....................... 29 Ulei de m o to r............................................30 TEHNOLOGIE INTELIGENTA Fuel Strattfied Injection { F S I) ..................4 )F ra n e ............................................................. 5 Blocare electronica a diferentialulur (E D S )........................................................... 8 Program electronic de s ta b illta te ......... 9 Tractiune rntegrala ( 4 M 0 T I0 N ) ............10 S ervodrrectia.............................................. 11 INTRETINERE § 1 INLO C UIRE PIESE Accesoril, m odificari f i DEPLASAREA ? l M EDIUL INCONJURATOR Primli 1500 km - §i dupS a c e e a .......... 12 Sistem de purificare a g a z e lo r........... D eplasarea econom ica 13 plese d e s c h im b ...................................... 52 M ontare aparat de ra d io ....................... 54 Telefon mobil ?i aparat e m is ie -re c e p tie ....................................... 55 Sistem de rS c ire ...................................... 34 tnstalatle spa la re g e a m u ri..................... 36 § te rg a to a re ............................................... 38 Lichid de frTna...........................................39 B a te r ie ....................................................... 41 R o ti.............................................................. 46

ecologicd ... 14 SITUATII T SetuI pentru repararea p e n e lo r............56 Schim barea r o tii........................................ 58 Tnchterea de urgenfS a plafonului g lis a n t...................................... 65 tnchiderea d e urgenta a plafonuiul p lia n t........................................66 Tnlocuirea IS m p ilo r...................................67 A jutor la p o rn ire ......................................... 70 R em orcare/T ra c ta re ............................... 72 Ridicarea a u to v e h ic u lu lu i....................... 76

Deplasarea m s tra in a ta te ...................... 17 Tnlocuirea becurilor cu 'in c a n d e s c e n t^ ......................................... 17 D eplasarea cu re m o rc a ..........................18

INTRETIN EREA AU TO VEH IC U LU LU l Intretinerea a u to ve hiculu lu i.....................20 I fngrijirea exterioara a a u to ve hiculu lu i.... 20 Ingrijirea interiorului a u to ve h icu lu lu i......26 Curatarea com partim entului m o to r........28

is ta la jia de a v e rtiz a re a n tifu rt este re va zu ta p e n tru u liliz a re a de la tlecomanda. In cazul Tn care telecomanda u to v e h ic u lu lu i nu fu n c lio n e a z a , jtovehiculul va trebul incuiat manual, cu ie ia de contact. 3 autovehiculele echipate cu instalatie de v e rtiz a re a n tifu rt* cu siste m de jpraveghere interioara Back-up Horn* Dmandate de la telecomanda*. trebuie ispectate urmatoarele: le s c h id e re a s e p a r a t a a u s ilo r* e s c h id e re a m a n u a la a usilo r Rotiti chera o d a ta in Tncuietoare; $a conducatorului este incuiata. lecanlsmul de siguranta $1 sistemul de jpraveghere interioara sunt dezactivale. istalajia de avertizare antifurt ramSne ::tivata, insa alarma nu se va declan^a ica. Puneti §i luati contactui intr-un interval 3 15 secunde. a punerea contactului Imobilizatorui eleconic recunoaste cheia §1 dezactiveaza istalatia de avertizare antifurt. aca nu puneti contactui, dupa 15 secunde s va declan^a alarm a. prin sem nale ::ustice §i optice.

D e s c u ie re a m a n u a la a tu tu ro r u silo r a u to v e h ic u iu lu i • Rotifi cheia d e d o u a ori c o n s e c u tiv In Tncuietoare: Toate u^ile $i capacul portbagajului se vor in c u ia . M e ca n ism u l de s ig u ra n ta $1 instalatia de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alanna nu se va declan$a inca. • Deschideti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este permis ca una din celeialte u^i. capacul portbagajului sau capota motorulul sa fie deschise, deoarece se va declan^a alaima. • Puneti §i luati contactui intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorui elec­ tronic recunoaste chela $t dezactiveaza instatafia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celeialte u$i, capa­ cul paortbagajului sau capota motorulul fara a se declansa aJarma. In d ic a tii • Capota motorulul trebuie deschisa numai dupa dezactivarea Instalatiei de avertizare antifurt. • Cand autovehiculul este incuiat $i insta­ latia de avertizare antifurt este activata, capacul portbagajului nu trebuie deschis manual, deoarece se va declansa alarma.

D e s c h id e r e a s im u lta n a a u $ ilo r (D e s c h id e r e a c o n to r t) D e s c h id e re a m a n u a la s im u lta n a a u silo r • Rotiti cheia o d a ta in incuietoare: Toate u^ile capacul portbagajului se vor incuia. Mecanismul de siguranta instalatla de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alarma nu se va declan$a Inca. • Deschtdeti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este perniis ca una din celelalte u$i, capacul portbagajului sau capota motoruiui sa fie deschise, deoarece se va declansa alarma. • Pune}i §1 luati contactui Intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorul elec­ tronic recunoa^te cheia §1 dezactiveaza instalatia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celelalte u$i, capacul paortbagajului sau capota motorulul fara a se dec)an$a alanna.

D e c o n e c ta re a a ia rm e i Alarma poate fl oprita in orice moment prin descuierea a utovehiculului cu ajutorul telecomenzii, sau prin punerea contactului (imobilizatorul electronic recunoa$te ctieia autovehiiculului).

SFATURI SI iN TR ETINER E

B e n z in a
Tipul acrburantului indicaJ pentm molomi aulotfehiculului dumneavoastra se gase§te tn manualul 3.3 .Dale tehnice" ?i pe partea interioara a capacului rezervorului. A d itiv ii b e n z in e ! M odul de functionare, randam entui §i durata de viata a motoailui sunt influen^ate in mare m isu ra de caiitatea carburantuiui. De 0 deosebita importanta sunt aditivii pu§i In benzina. De aceea se recomandS numai alimentarea cu b en zin a d e c a lita te , cu a d itiv i. Daca nu exists astfel de carburant $i dacS apar disfunctionalilati ale motorului. ca de exemplu pomire dificlia, oprirea la mersul Tn gel §i pierderea de putere, atunci cind se face plinul de benzina trebuie adaugatl aditivii necesari. A ce |ti aditivi au actiune anticoroziva, curS^S sisteme de alimentare §i previn depunerile In motor. Nu toti aditivii s-au dovedit a fi eficien^i. De aceea, la dealerii Volkswagen din Ger­ mania §i din multe alte ^Sri. pot fi obtinuti aditivi avizati, sub denumirea de J\ditivi originali pentru carburant pentnj motoarele pe t»nzina Volkswagen / Audi’ . Dealerii Volkswagen sunt informa{i despre modul de utilizare §i §tiu ce trebuie fScut cand s-au format deja depuneri in motoare. Nu trebuie s3 utilizati alti aditivi pentru combustibil.

In d ica tii generate
• Benzina fara plumb trebuie s3 corespunda standardului DIN EN” 228. • In siluatli de urgent^. In care carburantui disponibil are o cifr§ octanica mai mica decat cea indicata, trebuie sS conduce^l in regim de turatie m edie de soiicitare redusa a motonjiui. S o lic ita re a p u te rn ic a a m o to ru lu i p rin a c e e le r a r e m a x im a s au tu r a tia rid ic a ta p o a te d u c e la d e te rio ra r e a m o to ru lu i. De Tndata ce este posibil se face alimentarea cu benzina cu cifrS octanica corespunzStoare. • Carburantui cu o cifra octanica mai mare decat cea indicata se poate uttliza fSra restrictil. Acest lucru Tnsa nu abuce nici un avantaj in ceea ce prive?te puterea moto­ rului ?i consumul!

Autovehiculele cu catalizator ^ pot fi utilizate numai cu carburant fJrd ptumb. , Chiar o singurd alimentare a rezervorului cu benzind cu plumb determina deteriorarea (stricarea) catalizatorului.
A te n tie 91 la in d ic a tiile din m a n u ­ a lu l 3 .1 ., c a p . „ U m p le re a re zerv o ru lu i”
’> Norm a - Europeans

fo io s ifi n u m a i c a rb u ra n t RM E! Pentru a | t i de unde se poate achizitiona carburantuI vS rugam sS va adresati unui dealer Volkswagen sau unul club auto. „ U m p ie r e a r e z e r v o ru lu i”. F u n c t io n a r e a p e t im p u l ie m ii La utilizarea motorinei de varS Tn cazul temperaturilor sut) 0“C pot apSrea disfunctionalitSti.1 . se comerciaiizeaza combustibill Diesel cu un co m p o rta m e n t te h n ic d ife rit. D a c a a lim e n ta ti B io d ie s e l.Celan . . in d ic a tii • Performantele la deplasare pot fi mai reduse. • RME se poate utlliza pe timp de iama pana la -lO'^C. D ealerii Voiksvagen $1 statiile de combustibil ale tarii respective ofer^ informatii cu privire la carac-teristicile motorinei specifice. N om ia . de iarna. • D a c a u tiiiz a ti c a rb u ra n tu I c a re se a b a te d e la n o rm a . • Consumul de carburant este posibil sa fie mai ridicat.S FA TU R I SI INTHETINERE D ie s e l Motorina trebuie sa corespunda standardului DIN EN’ '590 CC^’ nu tre b u ie sa fie m a i m ic a de 51. Autovehiculele cu motor Diesel pot func?iona §i cu c a rb u ra n tu I R M E (Ester metll ulei de rapltS). este stabil pan3 la -1 5 C. Tn timpul anotimpului rece. Autovehiculul este dotat cu o instalatie de preincSlzire a fittnjiui. A te n tie ia in d ic a tiile din M an u a tu i 3 . De aceea. Astfel. • La temperaturi exterioare sub -10°C va recomandam sa alimentati cu carburant Diesel. sistemul de alim entare cu com bustibil va func^iona pan§ la temperatura de — C. Tn ISri cu conditii climaterice difertte. deoarece motorina devine prea vascoasa prin separarea paraflnei. Daca la temperaturi sub-24°C carburantuI devine atdt de v is c o s Tncdt motonji nu mai pome^te. N u e s t e p e r m is a u tiliz a r e a a d itiv ilo r (p e n tru im b u n a ta tir e a vas co z it a f ii) . C a r b u r a n tu I • R M E (B io d ie s e l) corespunde standardului DIN E 51 606.Eufopeana ’ CKra . Tn vreme 24 ce com bustibilul Diesei.Masoara inflamabilitaiea carburantului Diesel. a b e n z in e i si a a lto r subst a n t e s im ila re in a m e s te c c u com * b u s tib il D ie s e l. se comerciatizeaza motoring de iama. in Germania. este de ajuns ca autovehiculul s3 se lase un timp mtr-o Tncapere Tncalzita. filtru l s e p o a te in fu n d a .

F u n c tio n a re a cu s tr a t de in c a rc a re Cand nu se foloseste intreaga putere a motorului. . este necesara o mica cantitate de benzlna. La un m otor obi^nuit care functioneaza pe benzina nu se va forma amestecul de aer carburant necesar. comanda motorului se comuta pe functionarea omogena. deoarece carburantui este prea disparat In camera de ardere. pentru a se atlnge un amestec unifonn de benzlnaaer (imaginea din dreapta). Carburantui este impins direct in camera de ardere ?i in ultimul sfert de mi$care spre Tnainte a pistoanelor este concentrat pe bujii. F u n c tio n a re a o m o g en a De la 0 anumita sarcinS $1 turajie a moto­ rului. astfel incat concentratia de carburant este maxima in zona bujiiior (imaginea din stanga). in fu n ctio n a re a cu stra t de in ca rca re curentui de aer este im pins numai catre partea din spate a pistonului.SFATURI SI INTRETINERE F u e l S tr a tifie d In je c tio n (F S I) ____________ Fuel Stratified Injection semnifica injectie directa de benzirta. Carburantui va fi injectat inca din timpul aspiratiei.

fn ta i. A c e a s ta e s te v aia b il si m a i ta rz iu . nu printr-o singura mifcare. un tim p m a i fn d e lu n g a t. c a n d s c h im b a ti d in n o u p la c u fe ie d e fra n a . la p lo a ie p u t e r n ic a s a u d u p a s p a la r e a m a $ in ii. c u d e p la s a re a p e s tra z i p e c a re a lo s t p re s a ra ta s a re . ca $1 Tn intervaleie d intre revizil s3 fie veriflcata grosimea gamiturilor de fr§na la un dealer Volkswagen. acest lucru trebuie efectuat in trepte. e fe c tu i fra n a rii to ta le p o ate fi T n td rziat in c a z u l in c a re . • D e a s e m e n e a .s tra tu l d e s are depus p e d is c u ri si p e p la c u te ie d e fra> na e s te T n d e p a rta t In tr-o p rim a e ta p a a p ro c e s u lu i d e fra n a re . evitand astfel so licita rile suplim entare in sistemul de franare. e fe c tu t fra n e i p o a te fi m ta rz ia t d a to rita u m e z e lii sau a a p e i in g h e ta te c a re e x is ta in tre d is c u ri si p la c u te ie d e fra n a $i c a re . poate fi necesar. . E fe e tu I c e v a m a i re d u s a l frd n e i p o a te fi c o m p e n s a t p rin tro a p a s a re m a i p u te rn ic a pe p e ­ d a la d e fra n a . • La cobor§rea pantelorefectuldefranare al m otoruluiartrebui valorificat prin schimbarea vitezei Tntr-o treapta inferioara. Dac§ suplimentar trebuie activate pedala de frSnS. tr e b u ie u s c a te prin fra n a ri u s o a re re p e ta te . In special la autovehicule care sunt des utllizate Tn traficul ur­ ban sau pe d ista n te scurte.SFATURI S I iNTR ETINER E F ra n e In d ic a t ii g e n e ra te • Uzura garnituriior de frana depinde in mare masura de conditiile de functionare f l de slilul de mers. R e s p e c ta ti v a ru g a m c e le la lte a v e r tis m e n te d in p a g in a urm a* to a re . sau sunt conduse foarle sportiv. nu s-a u tiliz a t fra n a . C e in f lu e n t e a z a n e g a tiv e fe c t u i d e fr a n a r e ? U m e z e a la s au sare A te n fie ! • In a n u m ite c o n d ilii c a d e e x e m p lu m e rs u l p rin a p a . A te n tie ! Placu^e d e fra n a n o i tre b u ie sa se „ro d eze ” p e n tru c a in tim p u l p rim ilo r a p ro x itn a tiv 2 00 k m nu a u p ro p rie ta ti d e fric tiu n e opti* m e .

totu^i nu cu forta maxima. deoarece la eliberarea pedalei se va deconecta 5 i servofrana. A te n tie ! • R is c u i p ro d u c e rii a c c id e n te lo r s e m a re ^ te c a n d va d e p la s a ti cu v ite z a . in tim p c e A B S in te rv in e fn re g la ­ re . tr e b u le sa se a ib a in v e d e re a s ig u ra re a u n e i v e n tila ri c o r e s p u n z a to a r e a f r a n e lo r . m ic $ o ra ti.p e ric o l d e a c c id e n t! • A c e s t s is te m nu p o a te d e p a s i llm ite ie im p u s e d e le g ile fiz ic ii. la o d is ta n fa m a i m a re de fra n a re $ i la o u zu ra a c c e n * tu a ta a p la c u te lo r. in s p e c ia l p e c a ro s a b il a lu n e c o s . va ru g a m . la actionarea rapida a pedalei de frana. m ajorita ie a conducatorilor auto frSneaza la timp.SFATURI $ 1 IN TR ETIN ER E S u p ra in c a tzire a fra n e lo r A te n tie ! • N u a c t io n a f i n ic io d a ta fra n a prin a p a s a ri u $ o a re d a c a nu e s te T n tr-a d e v a r n e v o ie s a f r a n a t i. v ite z a tre b u ie a d a p ta ta cond itiilo r c a ro s a b ilu lu i si d esfa^u ra rii t r a f ic u lu i. Servofrana* in tr-o situ atie de urgenta. v ite z a . O fe rta d e sigur a n ta m a r it a nu tr e b u ie sa v a d e te r m in e la o c o n d u c e re ris> c a n ta . Se va crea in cel mai scurt timp presiunea de franare necesara pentru activarea ABS-ului §1 pentru scurtarea distantei de franare.p e ric o l d e a c c id e n t! . Nu reduceti presiunea asupra pedatei de frSna. c u p la tl o tr e a p ta in fe rio a ra de v ite z a (c u tie d e v ite z e m eca> n lc a ) s a u a le g e fi o t r e a p t a de v ite z a in fe rio a ra (c u tie a u to m a ta d e v ite z e ). a lt f e l a c e s t e a s e p o t s u p ra in c a lz i. • La m o n ta re a u lte rio a ra a unui s p o ile r fro n ta l s a u a c a p a c e lo r d e ro fi e tc . d e p a s iti ra z a n t s au c an d c a ro s ib ilu l e s te u m e d s au a lu n e c o s . A c e a s ta d u c e la s u p ra in c a tz ire a fra n e lo r. servofrana va intelege ca este vorba despre o situatie de urgenta. F o lo s iti a s tfe l fra n a d e m o t o r e v it a n d m c a r o a r e a s u p lim e n t a r a a s is te m u lu i de fra n a re . A c e s t rise nu p o a te fi dim i* n u a t n ic i de c a tre a s is ta re a la fra n a re . • In a in te d e a c o b o ra o p a n ta m a i lu n g a. Astfel distanja de franare va fi mai lunga! Aici intervine servofrana.

A c e s t lucru t r e b u ie lu a t fn c o n s id e r a r e Tn s p e c ia l in c o n d itii d e c a ro s a b il a lu n e c o s s a u u m e d . p e n tr u c a d e e x e m p lu a u to v e h ic u lu l tre b u ie re m o rc a t s a u p e n tru c a a a p a ru t un d e fe c t la a m p lific a to r u l fo r te i d e f r a ­ n a r e . la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s au a ita c o m b in a fie ro ti/a n v e lo p e ) p o t in flu e n ta f u n c tiile A B S -u lu i. se m entine cea m ai buna m anevrabiiitate (directie) pentru conditiile date. D e a c e e a a u to v e h ic u lu l nu tre b u ie s a ru leze n ic io d a ta c u m o to ru i o p rit.in nici un caz nu acjionati repetat pedala de frana (nu pompa(i}l A te n tie ! N ic i A B S nu p o a te d e p a s i lim it e le fiz ic e e x is te n te . A c e s t p r o c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin m isc a re a p u ls a to rie a p e d a le i d e fra n a si p rin z g o m o ie le re s p e c tiv e . v a ru g a m sa lua^i In con sid e ra re in d ic a tiile d e la p a g in a 5 2. In acest moment se poate auzi un zgomot asemSnator aceluia produs de 0 pompS. Daca 0 roata atinge o tura^ie prea mica pentru viteza de deplasare §i tinde sS se blocheze. v ite z a tr e b u ie a d a p ta ta im e d ia t c o n d it iilo r c a r o s a b ilu lu i si t r a fic u lu i. p e d a la d e f r a n a tr e b u ie a p a s a ta m a i p u te rn ic p e n tru a c o m p e n s a lip s a a m p l i f i c a r i i fo r te i d e fra n a re . Avantajul esential fata de sistemele obi^nuite de franS consta in aceea ca. . c a r e se p ro d u c e $ i e x is t a n u m a i c a n d m o to ru i fu n c tio n e a z a . S ig u ra n ta o fe r ita nu tre b u ie sa v a te n te z e s i ris c a ti. se reduce preslunea de franare pentru aceast§ roata. pedala de fran§ trebuie sS ramdnS apSsata . E D S -ului E S P-ului $i A S R -u lu i. distanja de frSnare poaJe fi mai mare. M o d ific a rile a s u p ra a u to ve h ic u lu lu i (d e e x . in tim p ce rofile axel spate se regleaza im preuna. De a c e e a . A stfei e feciul de franare al am belor rotl din spate este acela^i §1 stabilltatea mersului se men^ine cat mai m u lt p o s ib il. De exemplu la deplasarea pe pietri^ sau pe zapadS proaspSt depusa pe suprafate alunecoase. Totufi nu trebuie sS ne a^teptdm ca prin ABS d is ta n t de frSnare sS He scurtatS Tn toate cazurile. deoarece rotile nu se blocheaza. §i la o franare puternica pe o por^iune alunecoasS. sau rotile se gasesc in domeniul blocarii. Sistem A n tiblo care* (ABS) ABS contribuie in mare mSsura la marirea sigurantei in timpul deplasSrii. la m o to r. La rotile fata se regleaza individual presiunea de frSnare.S FA TU R I S I IN TPETINER E A m p lif ic a t o r u l f o r te i d e f r a n a r e A te n tie ! A m p lific a to ru l fo r te i d e fra n a re lu c re a z a cu d e p re s iu n e . D a c a ABS se a fla in d o m e n iu l d e „ re g la re ”. Pen­ tru ca ABS sa poata face reglarea Tn mod optim in acest domeniu. D a c a a m p U fic a to ru l nu fu n c tio ­ n e a z a . dacS r^u se acorda atentie nu se merge mai fncet. M odul d e fu n c tio n a re a i ABS La atingerea unei vlteze de aproximativ 6 km/h se declan§eazd automat un proces de „control". Astfei conducatorul este avertizat ca o roata.

fSrS interven^ia conducatorului auto. EDS pome§te iara§i automat. la s is te m u l d e ru la re s a u a lte c o m b in a ti'i d e ro ti/a n v e * lo p e ) p o t in fiu e n ta fu n c tiile ABSu lu i. EDS actioneaza in mod automat. Din acest motiv decuplarea sistemului EDS nu este afi^ata. Dacd lampa de control ABS se aprinde. Pentru ca frana cu discuri a rotii franate sa nu se supraTncalzeasca. diferenta cauzata de deplasarea pe suprafete de rulare alunecoase p e o s in g u ra p a rte . Prin EDS se im bunatate§te apreciabil rularea. 52. ED S-ulul. la o vitezS de deplasare de pand la 80 km/h. A te n tie l La a c c e le ra re a p e c a ro s a b ii alu n e c o s . A c e s t p ro c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin s u n e te le p e c a re le p ro d u ce. . De indata ce frana s-a racit. sar putea sS existe o defectiune in EDS. va fi echilibratS prin Tncetinirea rotii ce patineaza.SFATURI SI INTRETINERE D ife r e n tia l c u b lo c a r e e le c tr o n ic a (EDS)* Autovehiculeie cu Sistem Anti-Blocare (ABS)’ pot fi echipate suplimentar cu cu diferential cu blocare electronica. va rugSm sa apelati cat mai repede la un dealer Volkswagen! A te n tie ! M o d u i d e a c o n d u c e t r e b u ie a d a p t a t in p e r m a n e n t a s t a r ii d ru m u lu t si c o n d itiilo r tra fic u iu i. 100 rot/ min Intre cele 2 roti ale axel fata. a c tio n a ti p e d a la de a c c e ie ra tie cu p re c a u tie . accelerarea §i deptasarea pe dmmuri montane chiar §i in conditii nefavorabile de drum. EDS se opre^te automat ?n condi|ii rieobi^nuite de solicitare. Aufovehiculul ramane Tn stare de func^ionare are acelea^i caracteristici de functionare ca un autovehicul fSra EDS. ESP'Ului si A SR -ulul. Acest dispozitiv supravegheaza cu ajutorul senzorilor ABS turaUa ro^ilor de antrenare. A c o rd a ti a te n tie in d ic a tiilo r d e la pag. C o n d u c a n d o m a $ in a e c h ip a ta c u s is te m EDS nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c o n d u c e ti ris c a n t! M o d ific a ri a s u p ra a u to v e h ic u lu lu i (de e x e m p lu la m o to a re . R otHe m o to a re p o t sa p a tin e z e c h ia r $i c u EDS $i a s t f e i p o t in fiu e n ta s ta b ilita te a in tim p u i m e rs u lu i. la s is te m e d e fra n a re . O diferenta de turatie de aprox. d e e x e m p lu p e g h e a ta sau z a p a d a .

ASF impiedica. . la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s a u o a lta c o m b in a tle ro ti/an velo * p e ) p o t in flu e n ta fu n c tiile A B S-ului. Daca apar neconcordante. C o n d u can d o m a r in a e c h ip a ta c u E S P nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c on d u c e t i ris c a n t! D e s c rie re a si m o d u l d e fu n c tio n a re a l ASR La autovehicuiele cu tracjiune fata. accelerarea sau urcarec pantelor abrupte 7n conditii nefavorabile. D a c a anvelop e le a u c ir c u m fe r in te d ife r lte se a ju n g e la o r e d u c e r e n e d o rita a p u te rii m o to ru lu i. Prin fortele ce acjloneaza asupra rotii in momentui franarii. Cu ajutorul volanului vltezei autovehiculului se stabilie$te directia dorita de conducator si se compara permanent cu situatra reala. asupra ro)ii spate din interiorul virajului. S tilu l d e a c o n d u c e tre b u ie a d a p ­ ta t in p e rm a n e n ta s ta rii drum ului s i c o n d ifiilo r d e t r a f ic . ia rin cazul subvirarii (tendlnta de a ie^i din viraj).iune a ABS-ului se defecteaza $1 ASR Sistemul de control al tractiunii face posibiia deplasarea.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b iiit a t e * Programul electronic de stabilitate' (ESP) contine ABS. prin reducerea puterii motorului rotirea in gol a rotiior in cazul accelerarii Sistemul functioneaza pe intregul domenii de viteza impreuna cu ABS. E D S -u lu i. A c o rd a fi a te n tie in d ic a tiilo r d e la p ag . 5 2 . E S P 'U lu i s i A S R *u lu i. ca de ex. La o defec. L u a ti in con sid e ra re a c e s t lu c ru in s p e c ia l in c a z u l In c a r e c a ro s a b ilu l e s te a lu n e c o s s a u u m e d s a u c a n d t r a c t a t i o re m o rc a . re s p e c tiv A SR. M o d ific a riie asu p ra au to veh icu lu lu l (d e e x . la toat e c e le 4 ro ti tre b u ie m o n ta te anvelo p e d e a c e la s i t ip . inceputul deraparii autovehiculului. la m o to r . EDS §i ASR. C ondu* c a n d o m a r in a e c h ip a ta c u ASR nu tre b u ie sa f it i t e n t a t i sa c o n ‘ d u c e ti ris c a n t! In d ic a t ii g e n e r a le P e n tru a s lg u ra re a fu n c tio n a rii cor e c t e a ESP. A te n tie ! L im ite le f iz ic e nu p o t f i d e p a $ ite n ic i c h ia r d e ESP. S tilu l d e m e rs tre b u ie a d a p ta t in p e r m a n e n ta s ta r ii d ru m u lu i c o n d itiiio r tra fic u lu i. In cazul supravlrarll autovehicululul (tendlnta de derapare a partH din spate} frana va actiona in special asupra rotii fatS din 0 )cteriorul virajului. D e s c rie re a $i m o d u l de fu n c tio n a re a l ESP ESP reduce pericolul deraparii la abordarea virajelor prin frar^area individuala a rotiior. ESP franeaza automat roata respectiva. autovehlculul se stabllizeaza.

ktentie! itilu l d e c o n d u c e r e tr e b u ie >daptat in fu n c tie d e s ta r e a c a o s a b ilu lu i d e s it u a f iile d in ra fic . D e r e tin u t U tiliz a re a p n e u rilo r p e n tru ia rn a Pe timp de iamS. L a n tu r ile p e n tr u z a p a d a tr e b u ie m o n ta te n u m a l pe ro flle din f a t a $ i la a u to v e h ic u le le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ). .SFATURI S I iN TR ETINER E ra c tiu n e in te g r a la * (4 M O T IO N ) in c e p t u i d e t r a c t iu n e actiunea integrala functroneaza automat. In vederea o b tin e rii unui com p orta m e nt imbunatatit la deplasare $1 frin a re se pot monta pneuri pentai toate anotimpurile la t o a t e c e le p a tru roti.nu v a fi s e m n a liz a ta p rin tro s u p r a t u r a r e b ru s c a a m o to * ru lu l. Indicatii detaliate gasiji la pagina 51. A c e a s t a . P e c a r o s a b il u m e d t r e b u ie sa a v e ti Tn v e d e re fa p tu i c a v ite z a rid ic a ta c o n d u c e la a p a ritia fe> n o m e n u lu i d e a c v a p l a n a r e . D e a c e e a e s te re c o m a n a d t sa va d e p ta s a ti cu v ite z e c o re s p u n z a to a re s ta rii c a ro s a b ilu lu i. T n lo cu irea ro tilo r/p n e u rilo r L a a u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te* g ra la t o a t e c e le p a tru ro ti tre b u ie s a a ib a a c e e a s i s u p r a f a t a d e ru la re .s p r e d e o s e b ir e d e a u to v e h ic u lu lu i c u tr a c tiu n e p e f a t a . atribiitia de fo rje se face autom at in ictie de comportamentui in trafic $i de nditiile drumurilor. autovehiculul poate rula in conditii opiime cu anvelope standard. In d ic a tii d e t a lia te g a s itl la p ag in a 48. A c e s t p lu s d e s ig u ra n ta >ferita nu tr e b u ie sa v a d e te rntne la a s u m a re a u n o r ris c u ri lu tile ! 'o s ib ilit a t e a d e f r a n a r e e s t e im it a t a d in c a u z a a d e r e n f e i n eu rtlo r si e s t e id e n tic a c u a inul a u to v e h ic u l c u tr a c tiu n e p e 'oua rot<> le a c e e a n u tre b u ie sa va b a z a fi J c io d a ta p e p o s ib i lit a t e a d e c c e le r a r e p e c a ro s a b il a iu n e os. U tiliz a re a la n tu rilo r p en tru za p a d a Lanturlle pentru zapada trebuie utilizate si la autovehiculele cu tractiune integrala.

SFATU R I SI iNTR ETINER E S e rv o d i r e c t ia * Cand m otorul func^oneaza. voianul nu trebuie mentinut la limita de curs§ mai mult de 15 secunde. turafia motorului la mersul Tn gol se va reduce pentru scurt limp. . deoarece uleiul hidraulic se va Incdlzi puternic din cauza servopompet. deoarece servopompa este putemlc solicltata. se face remarcata printr-un zgomot specific. Pe langa aceasta. A s tfe l p o t a p a re a d e fe c tiu n i in sis* te m u l d e s e rv o d ire c tie . c3nd motorul furcfioneaza. Fiecare rotire completa a volanului.

D e la 1 0 0 0 la 1 5 0 0 k m . • Nu va deplasati cu 0 turatie prea mica a motomlui .v e z i pagina 14. respectiv turatia rDeUimli admisa a motorului. in t im p u l s i d u p a p e r io a d a d e r o d a j tr e b u ie c a : • MotonjI rece sa nu ajunga niciodata la tjra tia maxima . Cat de bine este realizat acest rodaj depinde Tn mare masura de modul cum este condusa masina tn primii 1500 km. • P la c u te d e fra n a noi tre b u ie sa se „ro d e z e ” p e n tru c a in tim p u l p rim iio r a p r o x im a tiv 2 00 k m nu au p ro p rie ta ti o p tim e de fre c a re . la reducer^a zgomotului 9 1 proiejarea mediului inconjurdtor . A c t iu n e a c e v a m a i r e d u s a a f r a n a r ii p o a t e f i c o m p e n s a te p rin tr-o a p a s a r e m a i p u te rn ic a p e p e d a la de fra n a .SFATURI SI INTRETINERE P rim ii 1 5 0 0 k m • s i d u p a a c e e a R o d a ju l In timpul primelor ore de functionare frecarea intre elements ?n miscare ale motorului este mai mare decSt mai tarziu. Mu turati motorul daca nu este necesar • schimbarea mai dev re m e a w fe z e i mtr’O treapta superioara ajuta la s c a d e r e a consu- mului de combustibil. Se poate creste treptat p^na la viteza maxima. P rim ii 1 0 0 0 km Aplicati urmatoarele reguli generate: • nu a c c e le r a ti ia m a x im u m • nu c o n d u c e ti c u v ite z a m a i m a re d e 3 /4 din v ite z a m a x im a • e v ita ti t u r a tiile rid ic a te • evitati cat mai mult posibil remorcarea. c an d s c h im b a ti din no u p ia c u te ie de fra n a . A c e s t iu c ru e s te v a la b il $• m a i ta r z iu .rotund".nici ia mers ?n gol nici c&id e in v^tezS.selectati 0 treapta Inferioara de viteza cand motorul nu mai functioneaza . .. cand s-au mai rodat. A c e s t iu c ru tre b u ie lu a t tn c o n s id e ra re in tim p u i p rim iio r 5 0 0 k m p rin tro d e p ia s a re c u p re c a u tie . A te n tie ! • Si a n v e lo p e le tr e b u ie s a se „ro d e z e ” d e o a re c e ia in c e p u t nu a u in c a a d e re n fa o p tim a .

In d ic a tie Chiar $i in cazul in care sistemul de con­ trol al emisiei de gaze functioneaza per­ fect. • Autovehicului nu trebuie remorcat pe o distanta mai mare de 50 m . Alimentarea neregulata cu carburant poate produce aprinderi Deregulate. • N u fo lo s iti n ic io d a ta s c u tu ri s u p lim e n ta re s au s u b s ta n te d e p r o te c tie im p o triv a c o ro z iu n ii p e n tru e le m e n te le c e c o m p u n s is te m u l d e e v a c u a re a g a z e lo r. in plus catalizatorul poate fi deteriorat prin supraincalzire. in a c e s t ca z ca rb u ra n tu l incomplet ars poate ajunge Tn sistemul de evacuare a gazelor $1 astfel in atmosfera. ceea ce duce la supralncalzirea deteriorarea catalizatorului. Astiel in sistemul de evacuate ajunge carburant ars incomplet.SFATU R I INTRETINERE S is te m u l d e p u r ific a r e a l g a z e lo r d e e $ a p a r e * F u n c tio n a r e a ir e p r o s a b ila a s is te m u tu i d e p u rific a re a g a z e lo r este de 0 imporlanta deosebita pentru functio­ narea ecologica a autovehicului. a u t o v e h ic u lu i t r e b u ie p a r c a t a s tfe l In c d t c a ta liz a to r u l sa nu in t r e Tn c o n t a c t c u m a te r ia te u so r in fla m a b ile . respectiv umplerea rezervorului cu benzina Super Premium fara plumb. A tentieJ • Din c a u z a te m p e ra tu riio r ridi> c a t e c a re p o t a p a re a la c a t a li­ z a to r m c o n d it ii n e fa v o r a b ile .vezi pagina 32. • Daca apar In timpul mersului aprinderi neregulate. c a ta iiz a to r. Viteza de deplasare trebuie imediat redusa. gazele de evacuare pot avea un miros de suit.2 . . in anumite conditii de functionare a motonjlui. Aceasta depinde de continutui de sulf din carburantul folosit. DefectuI trebuie remediat la cel mai apropiat dealer Volkswagen.vezi pagina 74. Adesea este de ajutor afegerea unui alt tip de carburant. inseamna cS in sistemul de aprindere exista un d e fe c t. De aceea trebuie respectate urmatoarele puncte: • Autovehicule cu catalizator tfebuie alimentate numai cu benzina far§ plumb vezi pag. in tim p u l d e p la s a rii a c e s t e s u b s ta n te p o t lu a fo e . scaderi ale randamentului functionar© nereguiata a motorului. t e v i. • La autovehicule cu cataiizator nu este perm isa depiasarea pana la epuizarea totals a cantitatii de carburant din rezervor. • Nu puneti mai mult ulei decat trebuie in motor .

de exemplu daca se observa c i urmatorul semafor este pe culoarea ro§ie. Fiti atent intotdeauna la presiunea corecta Cine conduce o ma§ina cu o cutie auto­ din envelope. in acest capitol veti gasi 10 sfaturi pentru a conduce autovehiculul in a$a fel incSt sd asigurati protectia mediului $i economisirea banilor dumneavoastra! S fa tu I 1 C o n d u c e ti p re v e n tiv ! Cel mai m ult carburant se consum a la accelerare. daca este posibil. S fa tu I 2 Mergeti in prima treaptS numai aproximativ d ib A te n tic la p re s iu n e a d in anve> 0 lungime de ma$ina. Se consuma inutil carburant daca se conduce intr-o treapta de viteza inferio a ri dar la o turatie ridicata a motorului. Ar trebui. Chiar $i o jumatate de bar mata de viteze trebuie sa actioneze incet mai putin mare§te consumul de carburant pedala de acceleratie. Mergeti cu precautie astfel va trebui sa franati mai putin §i deci $i sa accelerati mai putin.k m /h 30 SO 70 90 110 S fa tu I 3 S c h im b a ti v ite z a p e n tr u a e c o n o m is i e n e rg ie ! 0 alta modalrtate de a economisi carburant este schimbarea vitezei intr-o treaptS superioara. printr-o rezistenta maritS la un program econom ic care va selecta rjla re . Kick-down” . de asemenea.SFATU R I $1 iNTR ETINER E D e p la s a r e a e c o n o m ic a e c o lo g ic a Consumul de carburant. frSnelor si anvelopelor depind !n principal de trei factori diferiti: • stilul persona! de conducere • conditiile individuaie de functionate • conditiile tehnice date Abofdand un stil de conducere economic se reduce consumul de carburant cu 10 15 procente. La 2000 ratatii pe ^ lo p e! m inut trebuie intotdeauna sa selectati urmatoarea treapta imediat superioard. Astfel se selecteaza automat mica dues. sa lasati masina sa ruleze pana se opreste (fara satranati). Verificati intotdeauna presiunea cand anvelopele sunt red! Nu vS deplasati cu anvelopele de iam a pe tot parcursul anului fac zgomot si necesitS pana ia 10 % mai m ult carburant . nu pana la pozitia pana la 5 procente. §1 o treapta inferioara mai tSrziu.ele trebuie folosite numai cand e irrtr-adevar nevoie de ele! . l/IO O km . la o uzura ridicata a anvelopelor si treapta superioara de viteze mai devreme la inrautatirea manevrabilitatii. Ilustratia indica relatia dintre consumul (i/ 100 km) $i viteza (km/h) in cele 5 trepte de viteza. In plus o presiune prea . Urmatoarea indicajie poate fi de ajutor. poluarea mediului $1 uzura motorului.

SFA TU R I SI iNTR ETINER E SfatuI 6 E fe c tu a ti in tr e tin e r e a in m o d re g u la t! Efectuan Tnlretinerea autovehiculului in mod regulat asigurati o premisa pentru deplasarea econom ic^. Figura de mai sus indica raporlul dintre consum (1 10 0 km) $i viteza (km/h). cu suportui de bagaje Tncarcat. bariere sau semafoare pe culoarea ro^ie m ai lunga este bine ca motoail sa se opreasca: deja dupa o pauza a motorului de 30-40 secunde. economisirea carburantului este mai mare decat cantitalea de carburant necesara pentru noua pomire a motorului. Inca dinaintea pomirii de deplasare. de a conduce. 50% cJaca conduceti cu aprox. autovehicului dumneavoastrS consumS. In lunctie de stilul dvs. Un m otor regiat necorespunzator poate duce ia un consum de carburant mai mare cu pana la zece procente! Verificati nivelul uleiului lafiecare umplere a rezervoruluil Consumul de ulei depinde m mare masura de solicitarea turatia motorului. mai exista $i alte posibilitati pentru scaderea consurmjiui: Nu transportati bagaje inutile. Consumul de carburant. S fa tu I4 E v ita ti a c c e le r a r e a c o m p le ta ! Viteza maxima a autovehiculului dumneavoastra artrebui. emisia gazelor $i zgom otele se maresc considerabil la viteze ridtcate. Adesea.0 1/1000 km. din comoditate rSmane montat suportui de bagaje pe plafon chiar daca nu mai este necesar. Din cauza rezistentei marite la contactui cu serul. Indidu suplimentar: Puteti ajunge la o reducere a consumului de ulei $i prin utilizarea unui ulei cu vascozitate redusa. Dm cauza ca fiecare kilogram in plus duce la cre$terea consumului de carburant. la o vitezS de 100-120 km/h! SfatuI 5 R e d u c e fi tim p u l d e m e rs in go l! La ambuteiaje. ci ?i asupra consumului de carburant. verificati din cSnd in cand ca in portbagaj sa nu exists obiecte inutile. intretinerea motorului are efect nu num ai asupra sigurantei traficului $i asupra mentinerii randamentuiui autovehiculului. aproximativ 12% mai mult carburant. 75% din viteza maxima. / Consumul de combustibil al autovehiculului va fi redus cu aprox. . SfatuI 7 E v ita ti b a la s tu l in u til! Pe langa modul de a conduce si fntretinerea corespunzatoare a autovehicului dumneavoastra. dacS este posibil. consumul de ulei poate ajunge pSna la 1. sa nu fie utilizata.

instalatlile de Incalzire si climatizare* necesita energie mai multa. cu atat mai mult este necesar acest lucru: puteti stabili din timp arice modificare (pozitivS sau negativd) si . farurile suplimentare. Daca pierderile sunt relativ mici. Cu cat este solicitat alternatorul mai putem ic prin conectarea consumatorilor electrici. Deconectati consumatorii electrici. cu atat mai muit va crests consu­ mul de carburant. Motorul rece al unul autovehicul de clasa medie consuma direct dupa pomire.actlonatl ?n mod corespunzSlor. Temperatura mediului este hotaratoare In acest context: figura indica consum uri diferite (1/100 krfi) pentru aceeasi distanta la +20®C ?i -10“C. Dupa aproximativ un kilometru. Incalzirea lunetei provoaca de exemplu un consum suplim ertar de aproximativ 1 litru in 10 ore. Abia dupa aproximativ patru kilometri motorul ajunge la temperatura de regim $i consumul se nomializeaza. aproxim ativ 30-40 iitri cartjurarit la 100 km. Autovehiculul dumneavoastra va consuma lama mat mult decdt vara! SfatuI 10 T in e ti o e v id e n fa s c ris a ! Dacd se dore$te reducerea consumului de carburant ar trebui sa se tina un registry al deplasarilor. . daca nu va mai sunt necesaril 5 15 25 30 B 4 5 -3 56 P SfatuI 8 E v ita ti d e p la s a rile s c u rte ! Rental a se reduce in mod considerabil consumul $i emisia de gaze toxice.daca este necesar . motorul si catalizatorul trebuie s3 atinga temperatura optima de functionare. unde $i in ce conditii s-a mers cu ultima incarcatura a rezervorului. consumul scade la 20 Iitri.S F A T U n i $1 iN TR ETIN ER E SfatuI 9 1 100km / E c o n o m is ifi c u r e n h Curentui se obtine cu ajutorul altematorului. trebuie sa se anallzeze cum. Sistemut de incalzire a lunetei. De aceea deplasdrile scurte tre­ buie neaparat evitate. Dacas-aconstatat un consum prea ridicat.

astfel incat in aceste tari nu veti n e c o re s p u n z a to a r e a p a r tii de gasi piesele de schimb necesare. . Germania §1 Importatorii respectivi va tnformeaza cu placere despre pregatirea tehnica necesara a autovehiculului. • La a u to v e h ic u le le c u la m p ! cu • in anumlte tari este posibil sa nu se cod e s c a r c a r e in g a z e e x i s t a mercializeze tlpul autovehiculufui dumnea­ p e ric o i d e m o a rte la m a n e v ra re a voastra. ca aveti la dispozitle acest lip de benzina pe tot parcursul calatoriet dumneavoastra. despre intretinerea necesara §i posibilitatile de reparare. Acest lucru este valabil in • La autovehtculele cu motor pe benzina special pentru acele ISmpi la care se poate cu catalizator trebuie sa se tina cont de ajunge num ai din co m p artim e n tui faptu! ca acestea functioneaza cu benzina m oto rului. sau ca in a lta te n s iu n e a b e c u lu i. fascicolul luminos al lumtnil de intSlnire ii deranjeaza pe participantii la trafic care vin din sens opus.S FA TU R I $1 iNTRETINERE D e p la s a r e a in s t r a in a t a t e In lo c u ir e a la m p ilo r /D a c a va deplasati cu autovehiculul in In cele mai multe cazuri inlocuirea lampilor • strainatate. A te n tie ! C luburile auto ofera inform atii despre L u c r a r i l e in c o m p a r t im e n t u i re^eaua de stajii de benzind care dispun m o to r u lu i n e c e s ita a te n tie de benzina fara plusmb. in care exista !a dispozitle numai un serv­ P e rtc o l de a c c id e n ta re ! ice Volkswagen sau nu exista deloc. Reglarea/acoperirea farurilor Daca va deplasati in ^ariie in care circulatia este pe partea cealalta a drumului fa(d de tara dumneavoastra de origine.nu este p o sib ila fa ra a dem onta alte toarele: componente. Inform atll suplim entare ^ rim i{i de la dealerii Volkswagen. Pentru a evita acest lucru trebuie ca farul respectiv sS fie reglat sau trebuie acoperit cu benzi mate. Datele exista in manualul „La drum”. exista unele {ari s u b p r e s iu n e $ i p o t e x p lo d a . Va recomandam sa apela(i la un dealer Centrele de distrlbuire Volkswagen din Volkswagen pentai inlocuirea lampilor. Asigurati-va cuno$!intele de specialitale.vezi $i pagina 2. personalul sanu fie familiarizatcu anumlte proceduri de reparare. luati tn considerare urma. s p o rita ! f • Cu toate ca tn lume exista mai mult de • L a m p ile c u h a lo g e n H 7 * s e a fla 9000 deaieri Volkswagen. De aceea sunt necesare fara plumb .

pentru cauza scaderii densitatii aerului. iar capacitatea la actarea unei remorci. trebuie ca greutatea ^ . deplasarile de pana la 1000 m altitudine. inseamna ca este necesara mon­ id ic a tii d e u tiliz a re tarea unei oglinzi retrovizoare suplimenLa autovehicule cu dispozitive de remor.3. • Daca vizibilitatea Tn spatele remorcii este limitata. „Date tehnice". incat sa | I manualul de utilizare corespunzator se se permita cuprinderea unui camp vizual asesc in loca§ul rotii de rezerva. 'e aceea montarea trebute sa se execute De asemenea verificati presiunea pneurilor remorcii.SFATURI S I iNTRETINERE le p ia s a r e a c u r e m o r c a utovehiculul este prevazut pentru transortul de persoane si bagaje. suficient de mare. glati-o pentru conditii de incarcare maxim§. tncarcatura din remorca Montarea ulterioara a unui dispozitiv de imorcare se realizeaza conform instructi. se poate utiliza un cablu totalatractata’’ sa se mic$oreze cu 10 % la daptor pe care !l procuratl de la dealerii fiecare 1000 m.3. Daca rem orca este prevazuta cu un urcare se reduce. va puteti deplasa pe pante mai abrupte. odata cu cre^tera Indltimii. obiecteie trebuie asicaietui 3. • Tinand cont de sarcina remorcii $i de olkswagen.vezi obiecteie grele sa fie pe cSt posibil in apropierea axel.trebuie sa se distribuie tn a^a fel TncSt nilor producatorului dispozitivului . Sarcina maxima admisibila la remorcare u trebuie fn nici un caz depasita . Detaliile referitoare la montarea ulteriara a unui dispozitiv de remorcare sunt • Verificati presiunea din pneuri la §i rejnoscute de catre dealerii Volkswagen. in sa cu chiparea corespunzatoare poale fi utilizat la traclarea unei remorci. In plus. • Daca nu se utilizeaza sarcina maxima de sprijin. . tunci sunt tndeplinite conditiile necesare Deoarece.echercu7 poll. • Utilizati pe cat posibil sarcina de sprijin admisa pe cupla stericS a dispozitivului de remorcare. gurate contra alunecarii.tare.vezi G reutalea totala se compune din greutatea reald a aietui 3. e catre ace^tia. ajtovehiculului $i greutatea re a li a ramorcii. Ambele oglinzi exterioare trebuie fix­ are’ montate din fabricatie cupla sferica ate $i reglate pe suporti Tn asa fel. re m is e te h n ic e Daca autovehiculul este echipat din • Sarcinile date sunt valabile numai pentru ibricatie cu un dispozitiv de remorcare. sarcina de sprijin. din in punct de vedere tehnic si legal. dar nu o depa^iti. randamentul motorului scade.

• Franati ia timp! La o remorca cu sistem de frar^are. mai intSi se franeaza u$or. trebuie observat indicatorul temperaturii lichidului de racire. Daca §i In aceasta situafie totu§i indicatoru! luminos de avertizare clipe^e.3. Daca totu^i acest lucru este necesar. Astfel se evita smuciturile cauzate de blocarea rotilor remorcii. Daca acul indicatorului se deplaseaza Tn partea dreapta a scalei. • Daca la temperaturi excesiv de ridicate. este ectiipat cu ESP. opriti §j lasati motorul sd se rdceasca timp de cateva minute la mers in gol. • Re cat posibil evitati deplasarea cu autovehicuful netncarcat §i cu remorca incarcata. ar trebui sa nu se utilizeze viteza maxi­ ma legala In conditii nefavorabile ale carosabilului. Sistemul ESP ajuta la s ta b iliz a re a m i$ c a rilo r o s c ila to rii ale remorcii.In special pe portiur)ile in panta. viteza trebuie imediat redusa. • Deoarece stabilitatea autovehiculului cu remorca se reduce odata cu marirea vitezei. In d ic a tii g e n e ra le • Se recom anda ca in cazul u tiliza ril frecvente a remorcii sa se duca la service Tn vederea unei examinari de intretinere §i Tntre intervalele de inspectie a autovehiculului. deplasarea ar trebui sa se faca cu viteza redusa.SFATU R I S I INTRETINERE • Reglarea farurilor trebuie verificata Inainte de pornirs. din cauza distributiei necorespunzatoare a greutatii. vant . se modifica. La autovehiculele cu reglare din interior a farurilor este suficienta rotirea rozetei din bord. intr-o treapta joasa de vitez§ cu o turatie mare a motorului. !a deplasarea cu remorca acest sistem trebuie activat. vreme. la deplasarea cu remorca tre­ buie respectate urmatoarele puncte: ^ • Daca autoveh(culul dvs. trebuie sa se urce o por^iune mai mare. A te n tie la in d ic a tiile re fe rito a re la s a rc in ile re m o rc ii d in c a ie tu i 3 . apoi ferm. . Daca este cazul. Schimba{i intr-o treapta inferioara de viteza cand coborati pante pentru a folosi frana de motor. se gasesc in documentele autovehicu lu lui respectiv in caretui 3.3 . • Datele sarcinilor remorcii $i sarcinii de sprijin de pe eticheta dispozitivului de remorcare sunt numai pentru atestare. ^In orice caz. Valorile corecte care se pot gasi sub aceste date. In d ic a tie re fe rito a re la d e p la s a re Pentru a obtine cele mat bune conditii de deptasare. Nu se Tncearca ?n nici un caz ca prin accelerare sa se Jndrepte" mi$carea remorcii. „Date tehnice". n ln d ic a fii g e n e r a le r e fe r it o a r e la d a te le te h n ic e ”. daca remorca este cuplata. viteza trebuie imediat redusa de indata ce se constata $i cea mai mica m igcare o scila to rie a rem orcii.

sarea §i alte substante agresive raman mai mult pe suprafata . . resturite de in se cte . . M u rd a ria s au p ra fu l s e in m o a ie m ai in ta i cu a p a c u ra ta in a in te d e a fi In la tu ra te .hiculului. rilor. ra$ina de co p a c i. a c e a s ta re p re z in ta o cond ifie n e c e s a ra p e n tru a p ro b a re a c e re rilo r d e g a ra n tie . In p lu s . de produse care protejeaza mediul. sub copaci etc). re s p e c tiv s u p ra fa ta g eam u . m a te r ia le le d e in tre tin e re p o a ie f l d a u n a to a re . p ra fe te le re s p e c tiv e s u n t u s c a te . de locurile in care este parcat (garaj. Materiale necesare de Trtretinere putefi gasi la dealerii Volkswagen.SFATURI SI INTRETINERE In t r e t in e r e a a u t o v e h ic u lu lu i In tr e tin e r e a re g u ia ta . Cu cat murdaria de pasare. p e te lo r si sara spalarea saptamanala dar folosind p ra fu lu i d e p e c a ro s e rie nu tre b u ie conservanti corespunzatofi $i cea lunara^ sa se fa c a in n ic i un c a z c a n d su> este suficienta. Dupa perioada de Tmpra$tiere a satii pe Nu u tiliz a ti la v e te s au b u re tt usca. fn c a z u l a p a r it ie i e v e n tu a le lo r c o ro z iu n i sau d e fe c te a fe v o p s e le i c a ro s e rie i. de anotimp. Astfel. arunca la gunoiul menajer. T em peraturile m arl. A te n tie l • D a c a se u tiliz e a z a n eco resp u nz a to r. Cea mai buna protectie a autovehiculului in fata influentelor daunatoare ale mediului este spalarea frecventa si conservarea.Tn s p e c ia l nu la in d em a n a c o p iilo r. funinginea. • S u b s t a n t e le d e T n tr e tin e r e tre b u ie p a s ir a te m to td e a u n a In s ig u ra n ta .temeinica a partilcr inferioare ale autove­ s e a u a . exemplu radiatiile solare intensive maresc R estu rile de su b stan te nu se efectui de corodare. cu atat etectu! este d e in t r e f m e r e t r e b u ie a /e s e mai daunator. c o m p e te n ta d u ce la m e n tin e re a v a lo rii a u to v e h ic u iu lu i. L a cumpararea substanfelor caroseriei si pe plafon'. p ete le de gudron. Trebule respectate indicatlile de utilizare de pe ambalaje. de conditiile meteo $i de influentele mediului. Tn anumite Imprejurari este nece­ In d e p a rta re a m u rd a rie i. In g r ijir e a a u t o v e h ic u lu lu i p e e x t e r io r S p a la r e a A te n tie ! U m e z e a la si g h e a ta d in in s fa * la tia d e fr a n a r e p o t p re ju d ic ia e fic a c it a t e a fra n e i. Frecventa cu care se aplica acest tratam ent unui autovehlcul depinde printre altele $i de frecventa utilizarii autovehi­ culului. d e o a re c e p u te ti sa a fe c t a t i vop.strazi este neaparat necesara spalarea t i.

se curata la sfar$it. antena in f e r i o a r a a a r i p i i .SFATU R I S I INTRETINERE In s ta ia tiiie a u to m a te d e s p a la re S p a la re a m a n u a la a Vopseaua autovehiculului este rezlstenta a u to v e h ic u lu lu i astfel incat in mod normal autovehiculul in scopul protejarii mediului. • P r o te ja ti’ v a m a in ile d e ta ie tu r i Antena originala a autovehiculului nu tre­ in m u c h iile a s c u tite a le co m p o buie scoasa. T re b u ie In s a s a s e re n u n te Buretele sau manuka de spalat se spala la t r a ta r e a c u c e a ra fie rb in te . spalare. apasand u$or. Dupa spalare autovetiiculul se clateste In d ic a tie temeinic cu apa $i in final se ^terge. se curata autovehiculul cu un bureproprietarului Instalatlel de spalare. trebuie sa va adresati imedlat In final. burete. . manusa de spalat sau perie de aceste condltli folositi alta instaiatie de spalat incepand cu capota de sus in jos.discutati mai c a p a c e le ro tilo r. Ogllnzile exterloare nu trebuie pllate. vopselei depinde foarte mult de constmctia in anumite z o n e . In te moale. de tipul substantei de intre?lnere acestor spafU special amenajate. r e s p e c t iv statiei emisie-receptie etc. Daca e postbil se utilizeaza aici un al doilea plafon caroserie poate inira apa. Daca dupa spalare. Atentie la faptui ca intre Rotile. poate ataca materialul plafonulut $1 il poate deteriora cu timpul. n e n te lo r m e ta lic e a tu n c i c a n d • Daca exista echlpamente specials . de filtrarea apei de hiculului poate fi interzisi in afara spalare. zgarleturl. pragurile etc. Ceara la intervale cat mai scurte. • inaintea spalarii automate nu mal sunt necesare alte precautli in afara celor obisA te n fie ! nuite (inchlderea geamurllor plalonului • S p a la ti a u to v e h ic u lu l n u m a i culisant trapei)". vop­ Murdaria se inmoaie cu multa apa si se seaua devlne m ala sau prezinta chiar spala cat mai bine posibil. bine cu personalul care efectueaza spalarea. p a rte a exemplu spoiler. . portbagaj exterior. poate fj spalat fara probleme in instalatii autovehiculul ar trebui spalat automate de spatare. Autovehiculele cu p la fo n p lia n t s au Se utilizeaza §ampon de spalat numai d e c a p o ta b il pot fi spalate in Instalatli au­ daca murdaria este persistenta. spalarea autove­ InstaiaUei de spalare.de c u r a ta ti p e sub m a $ in a . tomate. Oricum soiicitarea numai in locuri special amena/ate. $1 spalare etc. c a n d m o to ru l e s te o p rit.

p a s t r a t i o d is t a n t a jf ic ie n t a f a t a de m a te ria le le m oi a fu rtu n u rile d e c a u c iu c sau m a te a ie le d e e ta n $ a re .SFATURI S I INTRETINERE id ic a tii: Autovehiculul nu trebuie spalat la soare. Daca spalati autovehiculul cu un furtun. Mai tdrziu. lafo n u l g lis a n t* s au d e c a p o ta b il* u tr e b u ie s p a la t s u b p re s iu n e . L u s tru ire a Lustruirea este necesarS numai cand vop­ seaua ?t-a pierdut stralucirea iar luciul nu se mai poate obtlne folosind materiale de conservare. ^ te n fie ! ftnvelopete nu tre b u ie c u r a ta te 3U je t c o n c e n tra tf P o t a p a re a deteriorari c h ia r si la d is ta n te de a u lv e riz a re r e la t iv m a r i si un iim p de a c tio n a re s c u rt. C o m p o n e n te le m a te si p ie s e le de p la s tic nu trebuie tratate cu substance de lustruire sau ceara tare. autovehiculul tre­ buie iarasi tratat cu ceara tare de conla lta p re s iu n e Se respecta neaparat ind tca tiile de servare. Nu folositi duze circulare sau a$a numlle . e tc . C o n s e rv a re a O buna conservare cu ceara protejeaza vopseaua autovehiculului de inlluentele mediului prezentate la paglna anterioara la „Spaiare” §1 ctiiar impotriva u?oarelor influente mecanice.. e n tru e v it a r e a d e f e c t a r ii a u to e h ic u lu lu i. . tul de apa nu trebuie orientat direct spre cuietorile u$ilor/cap3cului portbagajulul. u c a t d is ta n ta d in tre d uza si sura fa ta c a ro s e rie i e s te m a i m ic a u a t a t m a i t a r e va fi m a te ria lu l ilic it a t . Daca substanta de lustruire utilizata nu contine componente conservante folosiji ceara dupa (ustruire. P ie s e le d e p la s t ic Piesele de plastic se curata prin spalare nonTiaia. axim. tfel in timpul iemi acestea pot sa inghete. stanfa de pulverizare.Freze pentru Indepartarea murdariel". fa ra d izo lv a n ti. A c e a s ta s te v a la b il si la c u r a ta re a b a re i e p ro te c tie la c u ite . piesele de plastic pot fi tratate numai cu substante de curatare $1 Ingrijire sp e c ia le . Tem peratjraapei trebuie s § fie d e 60°C. Daca aceasta nu e suticienti. Chiar daca se utilizeaza regulat illzare ale curStitorilor de inaltd presiune solutie de ceara la spalare tratarea cu in special cele referiloare la presiune 9 I ceara tare se recomanda de cel putin de doua ori pe an. S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o lv a n ti a ta c a m a te ria lu l. c3nd pe vopseaua curata apa p a la re a a u to v e h ic u liilu i la je t de nu mai face clar „perle".

deoarece contin acizi care Resturlle de cauciuc. P ta fo n u l d in m a t e r ia l p la s t ic si t r a p a p lia n ta Este Important ca plafonul din material plastic sa fie curatat la intervale regulate. Pentrutnceput se aplica un grund antlcoroziv $i apoi vopsea. grasime conduc la valurirea stratului de cauciuc al sau silicon se pot Tndeparta cu o solutie plafonului si astfel pot aparea neetande curatat geamurile sau de Tndepartat seitatile. DacS s-a lorm at to tu ^i ruglna. Inainte sa apara ruglna. precum zgarietun. N u in d e p a rta ti z a p a d a s au g h e a ta deoarece ataca materiatul. c u a p a c a ld a s a u fie r b in te . . ceara. P la fo n u l si tra p a p lia n ta nu tre b u ie Resturlle de ceara pot fi indepartate numai s p a la te Tn n ic i un c a z cu d is p o zitiv e cu 0 substanta speclala. aceasta trebuie indepartata cu grija. razuitorul nu se mi$ca Tnainte .peri> Excrem entele de pasare trebuie indec o lu i fis u ra rii g ea m u lu i! pdrtate imediat. P lafoanele d in m a te ria le d eschise la culoare trebuie spalate bine. ci Diluantii.d e m a re p re s iu n e . apa cu continut de cior sau alte doar intr-o singurS directie. Pentru ca sS nu se deterioreze elementele s is te m u lu i d e in c a lz ire a lu n e te i. Informatii supli. Desigur ca aceste lucrari sunt executate fa deaierii Volkswagen. siliconul. Pentru a evita zgarierea de cu ra ta re a p la fo a n e lo r C a b rio le t. Pentru uscarea geamului nu se foloseste pielea pentru lustrulrea suprafeteior vopsite pentru ca particulele de vopsea din aceasta pot zgaria geamul. §i din interior geamurile trebuie curState la intervale regulate. nu trebuie lipit din Interior nici un autocolant pe geam. saptamanal. Codul culorli vopselei se afla pe etlcheta llpita pe sasiu. m e n ta re p u te |i a fla de la un d e a le r Volkswagen.inapoi. s o lu tii a se m a n a to a re s u n t im p ro p rii.vezi manualul 3. ulei.S FA TU R I S ' iN T R E flN E R E D e t e r io r a r e a v o p s e le i Micile deteriorari. juliturile sau loviturfle de pietre se acopera imediat cu vopsea (Lack Volkswagen sau spray). Pentru spalare nu utiliza|i materiale dure! G e a m u r ile Z a p a d a se indeparteaza de pe geamurl Utilizati consen/anti numai pentru portiunile $i oglinzi cu o maturica.3 „Datele de Identificare ale autovehicululur. G h e a ta se Inde­ vopsitef parteaza de pe geamuri ogltnzl cu un Murdaria persistenta $1 petele se inde­ razuitor de plastic sau mai bine cu un spray parteaza cei mai bine cu o perie $i o solu(ie de dezghetare. ?n portbagaj $1 In Service Plan .

din cavitali se prelinge 0 buna amortizare atunci cand se trantesc ceara. Petele $i depunerile de pe piesele din crom se inlatura cu ajutorul unei substante de Ingrijit pentru crom. si cu o solu(ie de curatare. la temperaturi uzura timpurie a gamiturilor si se asigura exterioare ridicate. P la fo n u l nu tre b u ie s p a ia t fn in s ta la fii sub p re s lu n e . De asemenea nu ingheata iarna! CSnd ceara se indeparteaza cu diluant de ceara. p la fo n u lu i $i g e a m u r ilo r Garnlturile de cauciuc ramSn flexibile si rezista mai mult timp. Umeziti apoi cu apa. aceasta se poate indeparta cu un r ^ u ito r de plastic $i neofalina. s te rg e re a u s c a ta cu o perie moale este suficienta. In plus. Indepartati petele cu o perie moale. u$ile. t r a p e i. dupa care se vor lustrui cu o laveta uscata. . • N u c u r a ta tl s u p ra fe te le c ro m a te in m e d iu p ra fo s si n isip o s. utilizati o substanta pentru Ingrifirea cromului. In cazul in care. Mi§carea trebuie sa se faca in sensul tesaturil. B ro a s c a u s ilo r Pentru dezghetarea broastei u$ilor trebuie sa folositi numai spray original Volkswagen care are proprietati lubrifiante anticorozive. Sa observati Tntotdeauna ca mtreaga suprafafa sa fie tratata cu aceste substante. Murdaria de pasare trebuie indepartata imediat deoarece acizii conduc la ondularea s tra tu lu l de ca u ciu c $i a stfe l ia fisurarea lul. din fata in spate. trebuie respectate insfrucfiunile privitoare la siguranfa si protectia mediului.SFATURI SI iNTR ETINER E P la fo n u l d in m a t e r ia l t e x t i i * Plafonul nu trebuie spaiat la fiecare spalare a a u to v e h tc u lu lu i. protejate din fabrics impotriva acesteia. In d ic a tii • N ic i in tr-u n c a z nu u tiliz a ti m a te ria le c u e fe c t d e s le fu ire . G a r n lt u r ile u $ ilo r. daca din c§nd in C o n s e r v a r e a c a v it a f ilo r cand sunttratate cu un lichid de intretinere Toate cavitatile predispuse la coroziune sunt a cauciucului {de exemplu spray sillconic). Apoi dati^i cu apa curata din abundenta. Inaintea fiecarei s p a ia ri plafonul trebuie periat m modul descris mai sus. din fa(a In spate. Daca nu este suficient. Prin utillzarea regulata a acestof substante se evita formarea unor depuneri. se evlta tata ulterior. in g r ijir e a p a r t ilo r c r o m a t e Piesele din crom sever curata cu o laveta umeda. Se obtine astfel la o pozitionare mai buna a buzei de etan^are a g a rnitu rilor pe Conservarea nu trebuie verificata sau tra­ suprafetele respective. Oaca e sie prafuit. Mi$carea trebuie sa se faca in sensul (esaturii.

J a n t e le d e o te l Jantete. Substanta protectoare pentm partea inferioara a $asiului nu trebuie aplicata pe aceste scuturi. g h e a ta $i s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tu l d e frS n a re . rotile se tra­ teaza cu lichid de curatare fara acizi. g h e a ta si s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tM l fra n a rii. Nu se utilizeaza substante de lustruit vopseaua sau alti agenti de lustruire. altfel metalul se deterioreaza. Aceasta va preveni acumularea de praf. A te n tie ! V a ru g am sa (u a ti Tn c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . Dealerii Volkswagen dispun de mijlocele corespunzatoare rezolvarii acestor probleme.$i daca este necesar sa se remedteze. A c e s t e a p o t lu a fo e in tim p u l fu n c tio n a rii a u to v e h ic u lu lu i. Dupa spalare. De aceea. sare pe roti. Atentie! N u u tiliz a ti s c u tu ri s u p lim e n ta re s a u su b s ta n ce d e p r o te c tie p e n ­ tr u p r o te c tia te v ilo r d e e s a p a m e n t. . trebuie sa se efectueze irnediat tratarea. J a n t e ie d in a lia j u $ o r* Pentru a mentine timp indelungat aspectui decorativ al jantelor din aliaj usor. respectiv capaceie ro(iIor trebuie spalatB tem einic la intervale regulate. pe catalizator sau pe teava de esapament. In mod spe­ cial sarea $i praful ce rezulta in urma uzarii placutelor de frana trebuie Indepartat la fiecare doua saptamani.SFATU R I SI INTRETINERE . Deoarece totu$i nu sunt excluse deteriorarile stratului de protectie in timpul mersului. mjrdSrie. c a ta liz a to ru lu i s au to b e i. Daca stratul lacului de protectie s-a deteriorat de exemplu prin lovituri ^ e piatra. Cam la trei luni este necesar sa se aplice pe roti ceara dura. Indepartarea scutului este de asemenea interzlsa. este necesara o ingrijire regulata. lucrarlle de tratare sau masurile suplimentare de protectie trebuie executate la dealerii Volkswagen. intre ca!alizator$i caroserie sunt montate scuturi pnatectoare. A te n tie ! V a ru g a m sa lu a ti in c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . Deteriorarea vopselei se trateaza inainte de a se forma rugina.de preferat Tnaintea Inceperii anotimpului rece ?i primavara . P r o t e c t ia s u p r a f e t e i in fe r io a r e a a u to v e h ic u lu lu i Partea in le rio a rt a autovehiculului este protejata durabil contra intluentelor chimice $i mecanice. In d ic a tii p e n tru a u to v e h ic u le le cu c a ta liz a to r Din cauza temperaturilor marl care apar in procesul de postardere. Straturile persistenle de murddiie pot fi indepartate cu substante speclale. se recom anda ca acesta sa fie verificat la intervale regulate .

uscat. In final se §terge cu un prosop moale. P ieiea naturala E v ita ti e x p u n e re a d e iu n g a d u ra ta a p ie iii la s o a re p en tru a e v ita deco> io ra re a e i. P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . a d res a t i'V a u n u i d e a le r s p e c ia liz a t . P a r t ic u l e le d e p r a f $ i m u r d a r ie c o n d u c la u zu ra p re m a tu ra a p ie lii. La de* c la n s a r e a a ir b a g . in tr e tin e r e a p ie lii Tratati pieiea in conditii normale cu agenti de ingrijire a pielii ce se gasesc la dealerii Volkswagen. . T re b u ie sa tin e ti c o n t d e fa p tu i ca p ie ie a nu p o a te fi t r a t a t a c u sub s­ t a n t e d iz o lv a n te d e c e a ra d e parc h e t.|i p e n tru in d e p a rta re a p e te lo r p ersiste n te .SFATU R I SI IN TH ETIN ER E In g r ijir e a in te r io r u iu i a u t o v e h ic u lu lu i P ie s e le d in p la s t ic . A te n tie ! N u c u r a ta ti b o rd u l c u a p a ra te $i s u p ra fe te le e x te rto a re a le rnodu* le lo r a ir b a g c u s u b s t a n t e de c u r a ta r e c e c o n tin d izo iv a n tiU tiliz a n d a c e s t e s u b s ta n te sup ra fa ta d e v in e p o ro a s a . c re m a de g h e te $i a lte le a s e m a n a to a re . Aceasta substanta se aplica Tn cantitate foarte redusa. o data la 6 luni. Dupa ce se usuca se sterge ulte­ rior cu 0 laveta moale. s u b s ta n te d e in d e p a ria re a p e te lo r. aceste par(i pot fi tratate numai cu a g e n ti de c u ra ta re in g rijire a plasticului s p e c ia ii fa ra d iz o iv a n ti S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o iv a n ti a ta c a m a te ria lu l.u iu i c r e s t e p e ric o lu l r a n irii p rin p a rtlc u le le d e p la s tic c e s e d es p rin d . Daca nu e suficient. Este nevoie sa fiti atenti c a p ie ie a sa nu fie p re a u m e d a $i s§ nu se strecoare apal prin cusSturi. t a b io u l d e b o rd s i p ie ie a a r t if ic ia la Piesele din plastic $i pieiea artificiala se curata cu un prosop umed. in d e p a r ta r e a p ra fu iu i si a m u rd a rie i $tergeti suprafetele de piele cu un prosop u§or umed. Pentru zonele foarte murdare folositi o solutie de sapun moale (2 lingurl sSpun neutru la un litru de apa).

etc.v a u n u i d e a le r s p e c i a li z a t . respectiv cu spurrta uscata $i cu • V e r ific a ti re g u la t s ta r e a c en 0 perie moale. . C e n tu r a a u t o m a t a trebuie Umeziti o Iaveta moale cu apa calduta sau sd fie c o m p le t uscata. A te n fie ! P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . foarte murdara nu se poate rstrage coresin d e p a rta re a p ra fu lu i $i m u rd a rie i punzator. C e n t u r a tre b u ie m loc u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . d u e la u zu ra p re m a tu ra a p le lil. a le le g a tu rilo r c e n tu r ii. In d ic a tie in d e p a rta re a p e te lo r inainte de r u la r e . d e o a re c e s u b s ta n te le de c u ra* t a r e c h im ic e p o t d is tru g e tes a* tu ra . tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n ­ t a . c e n tu r ilo r p e n tru e u ra fa re . ad re* • N u e s te p e rm is a d e m o n ta re a s a t i. p e n tru in d e p a r ta r e a p e te lo r per* • C e n tu rile nu s e c u r a ta c h im ic s is te n te .SFATU R I $1 JNTRETINERE A lc a n t a r a ( im it a t ie d in p ie le v e lu r) C u r a t a r e a c e n t u r ilo r d e s ig u r a n fa N u u tiliz a t i s u b s ta n te fo lo s ite la C e n tu rile se m e n fin c u r a te ! Centura m tr e tin e re a p ie lii. D a c a v e ti c o n s ta ta d e te rio r a r i a le te s a tu r ii. ^ cu spirt diluat iamponatl pata dinspre centru spre margine. T a p it e r la s i c a p it o n a ju l d in m a te r ia l t e x t i l C e n tu rile d e s ig u ra n ta tr e b u ie d e a s e m e n e a sa nu in tre Tn c o n ­ Tapijeria ?i capitonajul u$ilor. sapun moale fara a demonta Centura din P a rtic u le le de p ra f si m u rd a ria con* autovehicui. se trateaza cu materiale speciale de curatare. portbagajului t a c t cu lic h id e le c o ro z iv e . $tergeti suprafetele cu o iaveta moale usor Centurile murdare pot Ji spalate numai cu umeda sau cu ^ampon. a le s is te m u lu i a u to m a t d e ru la re s au a le p ie s e le lo r d e tn c h id e re .

Nu in d re p ta ti je tu i d e a p a d ir e c t pe fa r . De aceea. este foarte im portanta o buna pro tectie la coroziune.patrunderea corpurilor str&ne in instalatia de IncaJzire ?i aerisire din interiorul autovehicijtului. tiorite cazute etc. CompartimentLil motomlui ?i suprafetele exterioare ale motorului au fost tratate con­ tra coroziunii din fabricatie. . daca motorului se realizeaza numai in este cazul. O conservare finala durabila a tuturor suprafetelor.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E C u ra ta r e a c o m p a rtim e n tu lu i m o to ru lu i C u r ^ a r e a si c o n s e r v a r e a c o m p a r t im e n t u lu i m o to r u lu i A fe n tie ! • in a in te de a se lu c ra la c om p a rtim e n tu l m o to ru lu i tre b u ie resp e c ta te n e a p a ra t in d ic a tiile de la p a g in a 29! • in a in te d e a va o c u p a d e spatiu l d e c a p ta r e a a p e i d in fa ta p a rb riz u lu i. Acest lucru este valabil $i cand se relnnoiesc piesele prolejate de coroaune. grasim e ulei. protectia la coroziune se va indeparta aproape intotdeauna. rator de ulei. intregul compartiment al moto­ rului si spatiile de captare a apei se curata inainte 5I dupa peiioada de impragtiere a sSrii. Astfel se evita blocarea oriftciilor de scurgere a apei $i.s-ar p u te a s tric a ! La curatarea compartimentui motorului cu agenti dizolvanti de grasime'> sau la spalarea motorului. In special iarna cand se ctrcula des pe strazi pe care s-a Tmprastiat sare. .In nici un caz benzina sau Diesel. si se conserva pentru ca sarea sa nu alba actiune distrugatoare. S p a la re a m o to ru lu i se re a liz e a z a n u m a i cu c o n ta c tu i m o to r lu a t. Imbinarilor. atelier sau benzlnarie. apa m u rd a ri trebuie curatat^ printr-un sepa­ Din spatiile de captare a apei (sub capota. rosturilor si componenlelor din compartimentui motorului trebuie neapSrat facuta in acest ca2 . " S e pot utiliza numai agenli de cufStara pravSzuti . spilarea In fata parbrizului} se indeparteaza. Deoarece la spalarea motoru /u i apar resturi de benzina. D e aeeea. c h e la d e c o n ta c t se s c o a te . (runzele. A ttfe l a p a re p e ric o lu i de ra n ire la c o n e c ta r e a in v o lu n ta ra a s te rg a to a re lo r de p a rb riz. la autovehicuie fara filtru de aer*. Dealerii Volkswagen dispun de substantele de curatare conservare recomandate de fabrica §i sunt dotate cu instalatiile necesare.

p o a te e x is ta p eric o lu l o p a ririlo r.nu s e a tin g e v e n tila to r u l de ra c ire . v e rific a r e a $i c o m p le ta r e a tic h id e lo r. dar bujiile. • C a n d m o to ru l e s te catd: . tre b u ie o bserv a te si re s p e c ta te a v e rtts m e n te le $i in d ic a tiile d e s ig u ra n ta g e n e ra l v a la b ile . 52. . informafiile din acest manual corespund stadiului actual. • T in e ti c o p iii la d is ta n ta . La c o m p le ta re a c u lic h id e . • L e v ie r u l s c h im b a to r u lu i de v ite z a se c o m u ta p e p o z itia m ers In gol. D in a c e a s ta c a u z a . D a c d s e ob­ serve pete de ulei sau alte lichide auiovehiculul trebuie dus la servi­ ce pentru verificare.SFATU R I S I INTRETINERE A v e r tiz a r i la lu c ru l fn c o m p a r tim e n tu i m o to r L a e x e c u ta re a tu tu ro r lu c ra rilo r la m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o ­ to r. aditivii lichidului de racire. In d ic a tie im p o rta n ta Deslgur. a te n tie sa nu c o n fu n d a n ti lic h id e le Tntre e te . P o t a p a re a p ro b le m e e x tre m d e g ra v e . Service-ul Volkswagen este In permanenta infomiat asupra modiiicarilor. se s c o a te c h e ia d in c o n ta c t. • S e tr a g e fra n a d e s ta tlo n a re . modiftcah si piese de schimb plese" de la pag. ra n irito r s au a c c id e n ta rilo r. R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te le d e la p a g in a u rm a to a re ! Pentru recunoasterea la timp a neetanseit^tilor.c a p a c u l d e in c h td e re a l vasulu i d e e x p a n s iu n e nu se d e s c h id e . se perfectioneaza In mod continuu. P e ric o l d e opa* rire ! A s te p ta ti p a n a c a n d nu m a i s u n t s e a p a r i d e a b u r i s a u tic h id $i m o to ru l e s te c o m p le t re c e . podeaua d e s u b a u to v e fifc u / trebuie controtatd la intervale regulate. e l a r p u te a p o rn i bru sc . s is te m u l d e ra c ir e se a fla sub p re s iu n e . c a re u rm e a z a . A v e r t is m e n t e A te n tie ! T r e b u ie s a a c o r d a t i o a t e n t ie s p e c ia la c a n d lu c ra ti In c o m p ar* tim e n tu i m o to ru lu i! • N u d e s c h id e ii n ic io d a ta c a p o ta m o to r u lu i s a u nu e fe c t u a f i luc ra ri a s u p ra m o to ru lu i d a c a obs e rv a ti a b u ri s au s e a p a ri d e lic h id d e r a c ir e . d e e x . llctildeie de functionare ca de ex. • Se la s a m o to ru l sa s e raceas> ca. De aceea. de la data tiparirii. re s p e c tiv in p o z itia „P” . Va rugam sa observatl $i indicatiile din capitolul „Accesor1i. • S e o p re s te m o to ru l. uleiutui motor. Cel mal bine sa lasati ca lucrarile de schimbare a lichidelor 5 ! materialelor de ungere sa fie faCLJte de deaferii Volkswagen.

te m p e ra tu ra lieh id u lu i d e ra c ire c re a te . r e s p e c ta fi a v e rtis m e n * t e le d e la p a g . .c a n d m o to ru l e s te c a ld . 4 1 . • in c a z u l in c a re tre b u ie e x e c u t a t e lu c r a r ile d e v e r ific a r e a le m o to ru lu i in fu n c tiu n e .nu lu c ra ti n ic io d a ta Tn ap ro p i* e re a s u rs e lo r d e fo e d e s c h is . D u pa un tim p e l p o a te re p o rn i.in s p e c ia l la bate rie .nu fu m a ti . V e n t ila t o r u i Ventilatorui este actionat electric §i coman­ dat prin termocupla de catre temperatura lichidului de racire (la unele motoare. A c e s te lic h id e s e pot a p rin d e . v e n tila to ru i s i in s ta ia tia d e te n s iu n e in a lta d e la s is te m u l d e a p rin d e re .d e c o n e c ta ti b a te ria . D a c a s u n t n e c e s a r e lu c r a r i la b a te rie .tin e ti in to td e a u n a la in d e m a n a un s tin g a to r d e fo e . • E v ita ti s c u rtc ir c u ite ie in in s ta la tia e le c tr ic a . a lte rn a to ru l. a p a re un p e r ic o l s u p lim e n ta r d in c a u z a p ie s e lo r c e s e ro te s c ■ de e x e m piu c u re a u a tra p e z o id a la . • O a ca s u n t n e c e s a re lu c ra ri la s is te m u l d e a lim e n ta re cu com b u s tib il s au in in s ta ia tia e le e trica: .SFATU R I S I INTRETINERE • N u tu r n a fi $i nu s c u tu ra ti nicio * d a ta lic h id e d e a s u p ra m o to ru iu i fie rb in te . A te n tie ! O u p a o p r ir e a m o to r u lu i v e n tila to ru l m a i p o a te fu n c tio n a un tim p (p a n a la 10 m in u te ) c h ia r d a c a c o n ta c tu l m o to r e s te lu a t. $1 de catre te m peratura din com partim entul motorului). daca: . c o m ­ p a rtim e n tu l m o to ru lu i s e fn c a l* z e s te din c a u z a a c tiu n ii ra ze lo r d e s o a re .

3.se poate circula intregul an. se poate iolosi ulei cu specificatia ACEA A2 . De aceea informatiile din acest manual corespund stadiului existent la momentul tiparirii. In d ic a fie im p o rta n ta D esigurca^i uleiurile de motor seimbunatatesc in perm anenta.97. respectiv B4. . M o to a re D ie s e l Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate in caietui 3.tn afara zonelor climatice extrem de red . La completarea ulterioara. puteti utiliza $1 ulei cu specificatia VW ACEA B3.3. Schimbarea uleiului ar trebui s§ se faca cel mai bine la deaterii Volkswagen. exprlma fljldltatea. iar data producerii s3 nu fie mai veche de 1. uleiurile se pot amesteca Tntre ete. M o to a re c u b e n z in a Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate Tn caietui 3. respectiv A3.3. U le iu ri m o n o g rad Uleiurile monograd nu se utilizeazS in g^eneral intreg anul din cauza vascozitatii . D a u n e le p r o v o c a te d e f o io s ir e a u n o r a d itiv i la u le iu l d e m o to r nu s u n t a c o p e rite d e g a ra n fie .SFATU R I SI fNTRETINERE U le iu l d e m o to r S p e c ific a t ii In motor se pune un ulei special multigrad cu care . Specifica|ille trebuie sa fie mentionate pe eticheta reciplentului. Specificatiile pentru ulei sunt p re v ^ u te in caietui 3. Dealerii Volkswagen sunt informati la zl despre modificarile existente. A d itiv ii u le iu lu i d e m o to r La u le iu l de m o to r nu tre b u ie a d a u g a t n ic i un a d itiv . Aceste uleiuri a r trebui de aceea sd se utilizeze numai Tn zone climatice extreme. Pentru autovehiculele cu in je c tie aceste uleiuri nu se folosesc. vascozitate.

A . o b s e rv a fi $i re s p e c * ta ti to a te a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9. a c e s t a tre b u ie sa se p o triv e a s c a b in e in t e a v a jo je i. D a c a jo ja e s t e p r e v a z u ta c u un c a r l i g ( v e z i i m a g in e a ) . De aceea nivelul uleiului se verifica la intervale regulate.3 „Date tehnice". Dupa oprirea motorului se a^teapta cateva n lnuta cau ieiu lsa poatacurgeinapolTn baia de ulei. La solicitarea indelungata a motorului.01/ 1000 km. N iv e lu l u le iu lu i nu tr e b u ie s a se g a s e a s c a in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n e i A.Daca nivelul uleiului se afla In zona B. sau mai jos. Este normal ca motorul sa consume uiei. A ltfe l u ie iu i nu e s te m a s u ra t c o r e c t .3 „Date tehnice".Daca nivelul uleiului se aila in zona C. s e p o a te completa ulei. nu tre b u ie completat ulei. Apoi se scoate joja. B . C . Este suficient ca apoi nivelul uleiului sa se afle undeva in zona B. o b s e rv a ti si re s p e c * t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .SFATU R I SI iNTR ETINER E B -007M 1H V e r if ic a r e a n tv e lu lu i u le iu lu i in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. C o n s u m u l d e u le i poate ajunge pana la 1 . Amplasarea orificiului de umplere a uleiului de motor o puteti vedea in ligura ce reprezinta compartimentul motorului din caietul 3.nu d ea su p ra . Se poate intampla ca nivelul uleiului sa se afle apoi In zona A. care apare de exemplu la calatorii lungi ( 10-12 ore) se in ce a rca pe cat posibil sa se mentina nivelul uleiului in zona A .p e ric o l d e a v a rie la m otor! Joja se scoate iara$i §i se citeste nivelul uleiului.Daca nivelul uleiului se afl§i in zona A. de preferat cantJ se face plinul ?i tnaintea calatoriilor mai lungi. se sterge cu o laveta curata ?i se reintroduce din nou. C o m p le ta r e a c u u le i d e m o to r in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u In c o m p a r tim e n tu l m o to ru lu i. tre b u ie completat ulei. La masurarea nivelului uleiului pozijia autovehiculului trebuie sa fie orizontala. Pozijia jojei se vede In desenul comparti­ mentul motorului caietul 3. .

• U le iu l v e c h i nu tre b u ie la s a t la in d e m a n a c o p iilo r. Uleiul de motor se schimba la intervalele de timp prezentate 7n planul de service. Altfel ar putea sa dea ulei afara cdnd motorul este in functiune.S FA TU R I S I iNTR ETINER E • Se degurubeaza capacul (vezi figura). Schimbarea uieiului se realizeaza la un dealer . d in c a u z a p ro b le m e lo r d e p r o c u r a r e a s c u le lo r s p e c ia le c u n o ^ tin fe lo r de s p e c ia /i'ta te n e c e s a re . Este suficient daca nivelul uieiului se gasegte undeva in zona B. t in e t i b ra te le o riz o n ta l p e n tru ca u le iu l sa nu s e s c u rg a pe b ra te le d u m n e a v o a s tra . in n ic i un c a z n u tr e b u ie sa a ju n g ^ u le i in r e fe a u a d e canaiiz a re s a u in p im a n i. Capacul orificiului de umplere se inchide cu grija si joja se introduce complet.Volkswagen. uleiul poate sa arda in catalizator si sa-l deterioreze. uleiul ar putea fi aspirat ptin sistemul de aerisire 9 I sa ajunga in atmosfera prin instalafia de evacuare a gazelor de ardere. C e l m a i b in e e s te c a s c h im b a re a u ie iu lu i d e m o to r a filtr u lu i sd se e x e c u te d e c a t r e un d e a le r V o lk s ­ w a g e n . c a r e sa fie s u fic ie n t de m a re p e n tru T n treaga c a n tita te d e u le i a m o to ru lu l d u m n eavo astrd . • D a c a m a in ile d u m n e a v o a s a tra a u in tr a t in c o n ta c t c u u le i de m o to r tre b u ie sa le s p a la ti te m e i* n ic . • Se introduce o mica cantitate de ulei. in caz contrar se mai adauga ulei. • D a c a d e s u ru b a fi c u d e g e te le d o p u l d e s c u r g e r e a u ie iu lu i. La motoarele cu catalizator. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9. • Se asteapta caieva minute $i se controleaza nivelul uieiului. • P u rta ti o c h e la ri d e p ro te c tie . In caz contrar. N iv e lu l u ie iu lu i nu tr e b u ie sa se a fle in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n ei A. A te n tie ! D a c a d u m n e a v o a s tr a v r e t l sa e x e c u ta ti sin gu r s c h im b a re a ule* iu lu i d e m o to r. re s p e c ta fi n e a p a r a t u rm a to a re le p u n c te : • P e n tru a e v ita p e ric o lu l o p aririi cu u le i fie r b in te se la s a m o to ru l sa s e ra c e a s c a . • P e n tru s c u rg e re a u ie iu lu i foio* s iti un r e c ip ie n t p re v a z u t p en tru a c e a s ta . . S c h im b a r e a u ie iu lu i d e m o to r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l.

la a v a r ie r e a g ra v a a m o to ru lu i. concentratia lichidului de racire nu trebuie mic?orata prin completare cu apa In anotimpul cald sau in tari calde. componentele din metal u$or. in conditH normale. inainte de toate. C o ro d a rile c e ia u n a $ te re p ot d u ce la p ie rd e re a lic h id u lu i d e ra c ir e si c a u rm a re . P ro c e n tu I a d itiv u tu i tre b u ie s a fie m in im 4 0 % . A d itiv u i lic h id u lu i d e r a c ir e S e p o a te u tiilz a n u m a i a d itiv G 12 (lic h id a n tig e t p e b a za d e g ly c o l cu a d itiv i d e p r o te c fie la c o ro ztu n e ) re s p e c tiv un a d a o s c u s p e c ific a tia T L 'V W 7 7 4 F (m a rc a t p e re c ip ie n t). 34 VERIFICARI 5 / COMPLETARI . A c e ^ ti a d itiv i se g a s e s c la d e a le rii V o lk s w a g e n . O a c a tre b u ie c a lic h id u l d e ra c ire sa fie scu rs d in s is te m i a c e s ta s e va re c u p e ra $i d e p o z ita c o re s p u n z a to r. ci trebuie sa fie indepartat conform normeior de protecfie a mediuiui. Acesl amestec olera nu numai protectia necesara la Tnghet panS la -25®C. La sistemele e ta n ^ . pierderile de lichid de racire sunt cauzate de nee 1an$eitati!e din sistem. Daca din motive climatice este necesara 0 protectie mai mare la inghet. Nu este sufident numai sa completati cu lichid de rdcire. in acest caz. in plus. P ie r d e r i d e iic liid d e r a c ir e in primul rand. pierderile se pot pro­ duce din cauza incalzirii sistemului. nu trebuie utiiizat din nou. A lti a d itiv i a i lich id u lu i d e ra c ire pot in flu e n ta n e g a tiv m a in te d e to a te e fe c tu i p ro te c fie i la c o ro ziu n e . se poate man adaosul de G 12. A te n tie ! L ic h id u l d e r a c ir e $i a d itiv ii s u n t d a u n a to ri p e n tru s a n a ta te ! D in a c e s t m o tiv a d itiv ii s e tin e in v a s u t o rig in a l si nu s e la s a la in d e m a n a c o p iilo r. De aceea. m a x im 6 0 % . Lichidul va fierbe $i va fi im pins in afara siste­ mului de racire. efectui racirii se micgoreaza. Im piedica form area calcarului si ridica punclul de fierbere al lichidului de racire. impotriva coroziunii. din sistemul de racire. sistemul trebuie veriftcat de un dealer Volkswagen. dar numai pana la 60% (protectia la Tnghe] pana la -40°C) deoarece protectia la tnghet se reduce iara^i $i.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E S is te m u l d e r a c ir e Sistemul de racire este umplut cu un lichid de racire compus din apa $i 40% aditiv de racire. Lichidul de racire odata scurs din motor. in plus. ci prote|eaza.

intre marcajele recipientulut . in primul rSnd opriti motorul $1 Idsati-I sS se raceascd. A te n tie ! C a p a c u l v as u lu i de e x p a n s iu n e nu s e d e s c h id e c an d m o to ru l e fie rb in te . p oate sa se gase ascd §i pu^in deasupra marcajului.SFATU R I $ 1 INTRETINERE C om pletarea cu lichid de racire d e r a c ir e in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u m c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. Pentru verificarea nivelului lichidului de rScIre nu e necesar sa se scoatS capacul vasului de expansiune. Apoi acopen'tj capacul vasului de expansiune (vezi figura) cu o lavetd §i de§urubaU sr>re stdnga cu precautie capacul. Nivelul core d al lichidului de racire este iinportant pentnj buna functionare a sistemului de racire. !n principiu nu trebuie introdus nicf un alt aditiv. De aceea nivelul acestuia trebuie verificat regulamentar. VERIFICARI §1 c o m p l e t A r i 35 .3 „Dale tehnice". o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . Lichidul de racire trebuie sa se gaseascd. Nivelul lichidului de rdcire poate fi verfficat cored numai cand motorul este oprit. o b s e rv a ti si respec> t a f i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . P e n tru c o m p le ta re u tiliz a ti n u m ai lic h id d e ra c ire nou.vezi figura. Daca nu exista la dlspozlfle adttiv G 12. deoarece vasul este transparent.P e ric o l d e o p arire: S is te m u l d e ra c ir e s e a fla sub p restu ne! in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. In acest caz se utilizeaza numai apa. cand motorul este race. cdnd motorul este ca ld . iar propor^ia corectS de amestec se stabile§te iara^i imediat ce este posibil cu aditivul corespunzator (vezi pagina 34). Pozi^fa vasului de expansiune se vede in figura corespunzdtoare din manuaiul 3.

N u se a d a u g a p e s te m a rc a j: La incalzire surplusul de lichid de racire va fl tmpins in afara sistemuiui de racire prin ventilul de suprapresiune din capac! C a p a c u l s e in s u ru b e a za din nou s tran s. D a c a lic h id u l d in v asu l d e e x p a n s iu n e e s t e m a r o n . p e n tru a e v ita a v a rie re a m o to ru lu i.3. In s ta la tia de s p a la re a lu n e te i* este allm entata de rezervorui din compartimentul motor. G 1 2 d in v a s u l d e e x p a n s lu n e se re c u n o a $ te d u p a c u lo a re a v io le t. „Dafe tetinice".SFATU R I S I JNTHETINEHE In s t a la tia d e s p a la r e a p a rb riz u lu i La p ie rd e ri m a ri d e lic h id d e ra c ire c o m p le ta re a s e fa c e n u m a i c an d m o to ru l e s te re c e . 36 VERIFICARI §1 COMPLETARI . In d ic a tie im p o rta n ta in n ic i un c a z G 1 2 (c u lo a re v io le t) nu se a m e s te c a c u a iti a d itiv i G 11 sau G 1 2 (c u lo a re ro s ie ). G 1 2 a fo s t a m e s te c a t cu a lti a ditivi! in a c e s t c a z lic h id u l d e r a c ir e tre b u ie n e a p a ra t sch im b at! in c a z c o n tra r p o t a p a re a d isfun ct io n a lit d t i s a u d e f e c t a r e a m o to * ru lui. Pozitia recipientuiui pentru spalarea par­ brizului se vedein figuracompartimentului motor din caietui 3.

In s ta la tia d e s p a la re fa ru ri* Duzele se pot regia numai cu scule spe­ ciale. pe langa apa. Acesta se corecteaza la un dealer specializat. VERIFICARI § t COMPLETARI 37 . Va recomandam sa adaugati. respectiv in caietui 3. Nu este suficienta numai apa curata pentru curatarea rapida si intensiva a parbrizului si geamurilor faruriior. li procurati de ia dealerii Volkswagen. O rig in al V o lk s w a g e n S c h e ib e n k la r prezinta o forta mare de curatare cu protectie la inghet §i de aceea se utilizeaza tot tim pul anului. Prindeti duza lateral $i deplasati-o. R e g la r e a d u z e lo r P a rb riz Duzele se pot regia in inaltime. Adresati-va dealerilor specializati.S FA TU R I S I im R E J IN E R E U m p le r e a r e c ip ie n tu lu i Capacitatea rezervorului este mentionata pe acesta.3 „Date tehnice’ . o b s e rv a ti s i re s p e c I t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la \ p a g in a 2 9. L u n e ta * Duza se gase$te in bratui ^tergatorului. In n ic i Mn c a z n u a d a u g a t i a d it iv i s a u a lt e s u b s t a n t e . Jetul de apa trebuie sa actioneze asupra centrulul lunetei. In d ic a tie Pentru a nu bloca orificiile m id ale duzelor speciale este necesar sa se foloseasca numai solutie de curatare a parbrlzulul G 052 164. Indicaliile de ameslec de pe a m b a la jL il solutiei de curatare a parbrizului trebuie respectate. in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a il in c o m p a r t im e n t u l tn o to ru lu i. „Original V o lk s w a g e n S c h eib en klar' (G 052 164).

• Scoateti lamela in directia sagetii. sd Ibreze. Irmdtoareie cauze pot duce la vibrarea im elelor de parbriz: I La spalarea autovehiculelor in instalatii utomate de spalare. • Din m o tiv e de s ig u ra n |a . S c o a te re a la m e le i • Desprindeti brajul ?tergatorului de parbriz $i pozitionati lamela in unghi drept fata de bratui $tergatorului. La m u rd a rire p u te rn ic a .vezi figura. acestea pot. ' Unghiul mMurat de bratul stergatorului u este corect. c u r a t a r e a s t e r g a t o a ­ re io r s e fa c e cu un b u re te sau p rosop. aceste pete se pot ideparta. exista doua tipuri dilerite de lamele de $tergaloare de parbriz . )aca se adauga in lichidul de spalare genfj ce dizoiva ceara. S c h im b a r e a la m e le lo r s t e r g a t o a r e io r d e p a r b r iz In functie de tipul autovehiculului. d e e x e m p lu re s tu ri de in s e c te . pe parbriz pot ralane resturi de ceara. Schimbati lamelele stergatorului. de asem enea. lam e* [ete s te rg a to a re io r tre b u ie schim b a te o d a ta s au d e doua ori p e an. F ix a re a la m e le i • Lamela ^ergatorului se monteaza inapoi Tn ordinea inverse. L a m e le s e o b t in la d e a le r ii V o lk s w ag e n . Detergentii ce ctizolvagrasimea u pot inlatura aceste depuneri.SFATURI S I INTRETINERE L a m e le le s t e r g a t o a r e io r d e p a rb riz A te n tie ! • P e n tru b u n a v iz ib ilita te s u n t n e a p a ra t n e c e s a re s te rg a to a re in b una s ta re . Aceste resturi se ot in d e p a rta num ai cu un lichid de ura^are special. VERIFICARI § / c o m p l e t Ar i . 'erificati unghiul pe care il efectueaza tergatorul la un dealer Volkswagen si acd e cazul corectati-l. Lam ela m ai lunga (rebuie m ontata pe partea conducatorului. ' Cand lamelele stergatoareior sunt deteorate. la* m e le le s te rg a to a re io r d e p a rb riz tre b u ie c u r a f a t e re g u la t c u un lic h id d e c u r a ta re . • P e n tru a e v ita m u rd a rire a . Informatii suplimentare uteti obfine de la dealerii Volkswagen.

A MAX TbiI RecipientuI lichidului de frana se recunoa$te dupa capacul galben . Nivelul lichidului de frana trebuie sa se gaseasca Intotdeauna in tre m arcajele M A X $i M IN VERIFICARI $ / COMPLETARI 39 . • Se apasa arcul de siguranta In directia sagetii A. Stergatorul mai lung se monteaza pe partea conducatorului.3 „Date tehnice”. Pozitia recipientului lichidului de frana se vede in figura compartimentului motor din caietui 3.S FA TU R I S I IN TR EJIN ER E L ic h id u l d e fra n a S c o a te r e a la m e le i • Desprindeti bratui ^tergatorului de parbriz pozitionati iamela in unghi drept fata de bratui §tergatorului. V e r ific a r e a n iv e lu lu i lic h id u lu i de fra n a tn a ln te a e fe c tu a r il lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i) o b s e rv a tl re s p e e * t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .vezi figura. dinspre bra{. • Se scoate lamela §tergatoruluI Tn directia sagetii B apoi scoateti-o Tn directie Inversa. F tx a re a la m e le i • Lamela $tergatorului se mor^teaza inapoi In ordinea inversa.

70. A te n tie c a fu rtu n u l d e a e ris ire sa nu se s m u lg a d in o rific iu l d e pe p a rte a la te ra ta a b a te rie i. R a b a te re a s u p o rtu lu i de s ig u ra n ta (G o lf/B o ra) • Apasati tastele laierale (sageata 1 ) si rabalati suportul spre spate (sageata 2). Pentru ajutoml la pomire vezi pag.SFATURI SI INTRETINERE Locul de m ontare B aterla se gaseste in com partim entu! motorului sau in spatele autovehiculului. Pentru a scoate capacul acestei cutii. A cid u l a r p u te a c u rg e d in b a te rie . 42 VERIFICARI §1 c o m p l ^ tA r i . apasatl Tncuietorile la te ra ls $i ridicati capacul. intr-o culie din material plastic. S c o a te re a c a p a c u lu i b a te rie i (G o lf/B ora) • Apasati tastele din par^ile laterals ale capacului (sageata) ?\ ridicati capacul. B a te ria in s p a te le a u to v e h ic u lu lu i Bateria se gaseste sub mocheta porlbagajului.

ochi magic" T$i modlfica culoarea in fu n c tie de starea in c a rc a rii $t niveiul acidului. A ltfe l b a te r ia va fi d e s c a rc a ta d e c o n s u m a to rii Tn re p a u s c a de ex.SFATU R I SI INTRETINERE V erific a re a nivelului acidului in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i. B ulele de aer p ot d eterm ina indicaiis eronata a culorii. F u n c tio n a r e a p e t im p u l ie rn ii D a c a nu se c irc u la cu a u to ve h ic u lu l m a i m u lte s a p ta m a n i. c a n d e s te fn g h e t p u te rn ic . niveiul de a cid a bateriei este prea scazut. Afi§area culorii verde si negru serve^ie atelierului Volkswagen la diagnoza.*. In nici un ca2 nu trebuie sa fie peste m a x.la baterii vechi in conditii normale de functionare baleria nu trebuie supusa intretinerii. f e r ifi b a te r ia de f r i g . Tim pii de s ta tio n are ai m a$inii Cand autovehiculul stalioneaza mai mult de 4 saptamani. VERIFICARI §1 COMPLETARI 43 . p e n t r u c a a c e a s t a s a nu In g h e te si a s tfe l sa s e d is tru g a .-. im o b iliz a to ru l e le c tr o n ic . ciocanrti u$oi pe ochiul magic. B a te r ie cu o ch i m a g ic * Pe suprafata superioara a batenei se afla un gemulet rotund {vezi sageata). $i trebuie reincarcata. B a te r ia f a r a o c h i m a g ic Niveiul acidului trebuie Intotdeauna sa SE situeze pe pozitia de m ax. De aceea.tan cu clima calda .dupa parcurgerea a multi kilometri .* sau sa scada sub min. in a in te d e e fe c tu a re a lu crarilo r la b a te r ie o b s e rv a ti si re s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le d e la pagina 3 8. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le de ta p a g in a 2 9. deconectati polul al ba­ teriei. Acest .p e ric o i d e e x p lo z ie ! B a te riile d e te r io r a te nu tre b u ie u tiliz a te c l in d e p a rta te e c o io g ic . Daca ochiul magic apare in c o lo r sau g a lb e n d e s c h is . A te n tie ! • N u d e s c h id e fi b a te ria c u fo rta . NIvetuI acidului trebuie controiat la intervale regulate in in urmatoarele conditii de functionare: .

...... d e o a re c e s u n t n e c e s a re a p a r a te s p e c ia le de in c a rc a re $i c u n o s tin te de s p e c ia lita te .. • Se introduce cablul redresorului la retea dupa ce polii acestuia au fost conectati ia polii bateriei.....SFATURI SI INTHETINERE in c a rc a r e a b a t e r ie i naintea procedeului de incSrcare opriti sistemul de aprindere toti consumatorii le curent. p rin fo rm a re a g h e tii c a r c a s a b a te r ie i s e p o a te f is u r a si a s t f e l s e p o a te s c u rg e a c id d in b a te rie .. = minus • Dupa procedeui de incarcare opriti intai redresorul §i apoi scoateti cablul de retea. in final deconectati cablul redresorului dela baterie polii aparatului de incdrcare. A te n tie ! • N u t in e t i la Tndem ana c o p iiio r b a te ria si a c id u l d in b a te rie . • in c a r c a r e a ra p id a a b a te r ie i e s te p e ric u lo a s a si tre b u ie e x e * c u ta ta n u m a i la u n d e a le r V o lk s ­ w a g e n .e scottotu$i ambele cabluii de conectare..... in lo c u it i b a te ria c a r e a fo s t in g h e ta ta . tin e ti la d is ta n ta f o c u l s i s c a n t e ile e le c tr ic e d e o a re c e la in c a rc a re a b a te riilo r ia n a s te re un a m e s te c e x p lo z ib il.... r o $ u ... La procesul de incarcare se poate evaporea acid.. pre* c u m si a p a ra tu i d e in c a rc a re . • in c a r c a ti b a te ria n u m a i in spat ii b in e a e ris ite . • P r o te ja ti-v a o c h ii $i f a t a . 14 VERIFICARI §1 COMPLETARI .. V a re c o m a n d a m s a nu fo lo s ifi in c o n tin u a r e o b a t e r ie c a r e a fo s t In g h e ta ta p e n tru c a .... N u fu m a ti.... un aparat mic de incarcare)..... • Verificati nivelul acidului din baterie -vezi pag. 43........p e ric o l d e e xp lo z ie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re exis> t a p e ric o l d e ra n ire ... • P ic a tu rile d e a c id d in o c h i sau p e p ie le tr e b u ie c la t it e c a te v a m in u te c u a p a c u r a ta . d in c a u z a s c u r g e r ilo r a c id u lu i. In orice caz rebuie respectate instmctiunile fabricanului aparatului de incarcare... n mod normal.. adica ncarcarea la intensitati marl ale curentului.. T reb u ie r e s p e c t a t e u r m a to a r e le n d ie a tii: in a in te de e fe c tu a re a lu c rarilo r ia b a te r ie o b s e rv a ti si r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le de ia pagina 41. A p o i tre> b u ie sa c a u ta ti n e a p a ra t un d o c ­ to r.. cablurile de conectare ale laterlei nu trebuie scoase.. nainte de in c a r c a r e a ra p id a ...a fncarcarea cu intensitafi mici ale curenului (de ex........... . • La incarcare nu trebuie sa deschideji dopurile bateriei. ....... • N u in c a r c a ti n ic io d a ta o b a te ­ rie in g h e ta ta ..... N u va a p ie c a ti d e a s u p ra b a te rie i. = plus negru sau m a ro ...

. Bateriile noastre sunt constituie in concordanta cu dimensiunile locului de montare sunt dotate in scopul sporirii sigurantei.1 capitolul „Scaune!e fata” . bateria veche se m/ocu> ie ^ t e c e l m ai bine de c it r e un dealer Volkswagen. • in a in te de e fe c tu a re a lu c rariio r ia m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i.1. o b s e rv a ti $i re s p e c ­ t a t i t o a t e a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 s i a v e rtis m e n te ie refe> rito a r e b a te r ie d e la p a g . Se initiaza scaunul electric' al conducato ru liii-v e z i caietui 3.SFATU R I SI INTRETINERE D a c a b a t e r ia a u to v e h ic u lu lu i a fo s t d e c o n e c t a t a s i d in n o u c o n e c t a t a . de siguranta ale autovehiculului. D upa c o n e c ta r e a s au fn c a rc a re a b a te rie i a u to v e h ic u lu lu i tre b u ie sa : Reglati din nou ceasul digital . A c e s te n o rm e tre b u ie sa f ie d in a u g u s t 1 9 9 8 s a u m a i noi. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 . Procedeul de pomire la motoarele cu benzina se realizeaza dupa cum urmeaza: se pune contactui timp de circa 30 secunde apoi se opre?te.. „Ac|ionarea electrica a geamurilor". in a in te d e e fe c tu a re a lu c rariio r la b a te r ie o b s e rv a ti $i r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te ie d e ta p agina 3 8.1. R estab iliti fu n ctlo n a re a siste m u lu l de actionare e le clrica a geam urilor . v e r if ic A r i §1 c o m p l e t A r i 45 . in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i. Bateriile originale Tndeplinesc cerintele de Inlretinere. In final se pome?te motorul. Bateriile contin prlntre altele acid sulfuric ^i plumb f i nu trebuie sa ajunga in nicl un caz in gunoiul menajer. Din cauza problemelor de reddare. A te n tie ! • V a re c o m a n d a m o b a te rie origtn a la V o lk s w a g e n fa ra p re s c rip tii d e in tr e fin e r e c o n fo rm n o rm e lo r TL 6 2 5 0 6 si V W 7 5 0 7 3 . Inlocuirea b ateriei Utilizati n u m ^ tiaterii originale Volkswagen de aceeasi martme.vezi caietui 3.vezi caietui 3. cap. 4 1 .

capacitate de aderenta. presiunea anve­ a v a r ia ta . Astfel se asigura caracteristicile optime referitoare la acvaplanare. indicata pe fiancul pneului. taieturi. fisuri etc. Se scot ccipurile straine D u ra ta d e v ia t a a a n v e lo p e lo r din p:ofilul anvelopei.2 bar. Deteriorariie anvelopelor §i jentilor sunt Valorile presiunii admise pentru anvelopele deseori ascunse. respectiv anvelopele se pastreaza intotdeauna in locuir uscate. luna $1 inaintea flecarel cSlatorii mai lungi. Presiunea Va rugam v e rific a ti anvelopele sa nu trebuie dec! verificata cel pufin o data pe prezinte deteriorSri (umflaturi. ft ^ • Pe baza caracteristicilor de construc|ie si a structuni profilului. conduceji incet §i atent rezerva: pana la cel m ai a p ro p ia t dea le r • La roata de rezerva’ se respecta intot­ V olksw agen pentru a v e rific a autove. va rugam.pentru iam a sunt valabile valorile de vara culului pot Tnsemna deteriorarea anvelo­ maiite cu 0. racoroase pe cat posibii fa intuneric. • Ro|ile demontate. • Daca rotile se demor^teaza.SFATU R I S I IN TR EJIN ER E R o file In d ic a t ii g e n e r a te A te n tie ! A n v e lo p e le n o i. ar trebui marcate inainte pentru ca id remontare sa se poata pastra sensul de rotatJe. Durata de viata a anvelopelor depinde tn • Pentru evitarea deteriorarii anvelopelor principal de urmatoarele puncte: §i jentilor. fisuri $1 umflaturi). pelor. • Din c§nd in cand se verifica anvelopele sa nu fie deteriorate (Intepaturi. Pentru anvelopele „trage” stanga sau dreapta) a autovehi. d e a c e e a in p rim ii 5 0 0 k m tre b u ie sa $ e „rod e ze ”. adancimea profilului pentru noile anvelope poate sa difere in functie de executie si fabricant. nu a u la m c e p u t a d e r e n ta o p tim a . A c e a s ta e s te si Tn fa v o a re a d u ra te t d e v ia ta a anve* lo p elo r. r e d u c e ti im e d ia t v ite z a ! lopei are o mare importanta. ^ a f. pentru vara se afla pe partea intehoara a respectiv tendinfa de autovirare (maslna capacului rezervorului.). Vibratiile neobi^nuite. Anvelopele care nu sunt montate pe o janta trebuie pastrate in pozi^ie verticala In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e cu sen s fix d e ro ta tie La aceste anvelope (se recunosc dupa sagetile marcate pe fiancul anvelopei care indica sensul rotatiei pentru mersul inainte) trebuie menfinut neaparat sensul indi­ cat de rotatie.deauna presiunea prevazuta pentru celehiculul. Dacd din exterior nu se observa nici o Cu aceasta ocazie nu uitati nicI roata de avarie. • Anvelopele se protejeaza de contactui • La roata de urgenta* presiunea este cu uleiurile. 46 VERIFICARI §1 COMPLETARI . • C apaceie p ierdute ale ve n tile lo r se tnlocuiesc imediat. zgomot $1 frecare. D a c a b a n u ifi c a o ro a ta e s te In special la viteze mari. lalte pneuri de autovehicul. bordurile trebuie traversate incet P re s iu n e a d in a n v e lo p e §t pe cat posibii In unghi drept. d e p la s a re a fa c a n d u *s e cu v ite z a re d u s a . grasime sau carburantul.

Mar cajele de pe flancurile anvelopei (de ex literele „T W r sau simbolul triunghiului. din cauza diferitelor influente. in p lu s. la accelerare si franare brusca. La mociificari mari ale incarcalurii. VERIFICARI ? l COMPLETARI in d ic a to rii de u zu ra Pe anvelopele originale se gasesc perpen­ dicular pe sensul de deplasare^lndicatori de uzura" de inaltime 1. E c h iiib ra re a ro tilo r Rotile ma$inii noi sunt echilibrate. rotile trebuie reechilibrate. in timpul mersului poate lua na?tere.vezi figura Acesti indicatori de uzurS sunt ordonati • in functie de fabricant .6 mm .SFATU R I S I IN TR ETIN ER E • Presiunea se verifica intotdeauna cand anvelopa este rece. A c e s t lu c ru p o a te d u ce la d e s p rin d e re a b e n ziio r si c h ia r la p le zn ire a anv e io p e i. O presiune prea redusa sau prea mare scurteaza durata de viata a anvelopei si actioneaza nefavorabii asupra modului de deplasare. A te n tie ! L a v it e z e r id ic a t e i d e d u r a ta . P re s iu n e a m a rita a a n v e lo p e lo r c a td e nu se re d u c e . la montarea unei envelope noi sau dupa fiecare reparatie la anvelopa. a suspensiei ro tilo r si inrau ta tire a conducerll.6 pana la 8 distante egale pe circum ferinta anvelopei. • A n v e lo p e le u z a te in flu e n te a z a i In s p e c ia l la v ite z e m a ri pe strazi ude« fo rta d e c o n ta c t c u c a ro s a bilu l. a u to v e h ic u lu l a c v a p la n e a z a m a i re p e d e . Deoarece dezechilibrarea produce $i o uzura m arita a anvelopei. pre­ siunea se adaptea 2 a corespunzator. a n v e lo p e le c u o p re s iu n e p re a s c a z u ta s u n t s o lic ita te m a i m u lt s i s e in c a iz e s c p u te rn ic . M o d u l d e c o n d u c e re Uzura anvelopelor se mare^te )a deplasarea rapida in viraje. aceasta se manifesta prin instabilitatea la condus. O presiune prea scazuta mdreate consumul de carburant. roata trebuie echilibrata din nou. se poate pune ceasul de presiune direct pe capacel. dezechilibrarea. Astfel mediul inconjurdtor se poiu e a z d inu tif. 4? . In afara de aceasta. caracterizeaza p ozitia Indlcatorului ds uzura. Pentru verificarea corectarea presiunii nu este necesar sa se desurubeze capacelul de praf. A te n tie ! • T re b u ie sd s c h im b a ti im e d ia t a n v e lo p e le c a n d u zu ra a ju n g e la in d ic a to ru l d e u zu ra.

de p ro c u ra re a uneltelor speciale si a cuno^tinteior necesare de speciaiitate. D e a c e e a . Anvelopele au pe flancuii urmatoarea inscriptie: de ex: 1 9 5 ^ 0 R 1 5 9 7 S re in fo r c e d 1 9 5 = latimea anvelopei Tn mm 7 0 = raportui Tniltime/latime in % R = litera caracteristica pt. • Prin cunoa§terea §i intelegerea m a rc a je lo r d e p e a n v e lo p e se pot alege an­ velopele corespunzatoare tipului dumnea­ voastra de autovehicul.masurata Tn santui de profil de langa indicaloarele de uzura . Ele corespund exact tipului autovehiculul dumneavoastra contribuie in mod esential la sporirea sigurantei circulatiei. ’ 1 Respectati. m u lti d e a le r! V o lk s w a g e n a u p re g a tita o o fe rta a tra c tiv a d e a n v e lo p e $i ja n te . P o zi'tio narea g re ^ ita a ro tii O reglare eronatd a directiei provoaca nu numai uzura marita a anvelopei. De aceea aceste lucrdri trebuie executate numai de catre speciali^i. la autovehiculela cu sistem de navisatie indlcatille din m anualul supllmentar. circ u la n d u -s e cu a te n jie . schimbarea anvelopei tre b u ie realizatd de c itre un dealer Volks­ wagen. D e a le rii V o lk s w a g e n d isp u n d e info n n a tiile a c tu a liz a te a s u p ra a n v e lo p e lo r c e a u p r im it a p r o b a r e a n o a s tr a .6 mm . m a rim e (c irc u m fe rin ta ) si p e c a t p o sib il a c e la s i tip d e p ro fil. in lo c u ir e a r o tilo r /a n v e lo p e lo r '* Anvelopele §i jantele sunt elements importante de constructie. Anvelopele cu profHul mai adanc trebuie montate la rotile din fata. v§ rugdm. roata de rezen/a se poate utiliza numai pentru scurt timp.inseamnS ca s-a atins addncimea m in im i a profilului. • N iciodata nu se utilizeaza anvelope folosite ta care nu se cunoa^te c3t au fost utilizate ?nainte. De aceea trebuie utilizate anvelopele si jantele aprobate de noi. la anvelopele pentru iam asau anvelopele late). pentru Radial .R 1 5 = diametrul jantei Tn (oil 9 7 = numar caracteristic . trebuie sa mergeft la un dealer Volkswagen pentru stabilirea si remedierea defectiunii. • M ontajul $i re p a ra tiile a n ve lo p e lo r necesita cuno^tinte de specialitate $i scule speciale. Daca observafi 0 uzura neobi^nuita a anvelopelor. 48 VERIFICARI $1 c o m p l e t A r i . A ce asta se inlocuie^te cd t mai repede posibil cu o roata obisnuitS.capacitate portanta S = litera caracteristica pentru viteza r e in = Anvelopa cu executie avdnd fo r­ rezistenta marit§ ced 0 Clare ale anvelopelor vechi.SFATURI SI JNTRETINERE In d ic a tie Cand adancimea profilului a alins 1. • La to a te 4 ro tile se c om bina num ai a n v e lo p e c u a c e la ^ i tip d e con str u c tie . ci cel putin ambele de pe o axa. tipul de constructie. • Daca roata de rezerva difera ca fabricatie de anvelope (de ex. ci influenleaza si siguranta Tn mers. legal permisa (Tn {arile de export pot fi valabile alte valori). Din c a u z a p ro b fe m e fo r d e red- • Din motive de siguran|a anvelopele nu se schimba cate una separat.

je n ti d in m e ta l usor s a u r o t i c u a n v e lo p e p e n t r u ia rn a ) se u tiliz e a z a s u ru b u rile cu lu n g im e $i fo rm a a c a lo te i coresp u n z a t o a r e c a l o t e i . S u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si u s o r d e ?n$urubat ... c a re s u n t m a i v e c h i d e 6 a n i.. s e re s p e c ta u rm a to a re ie : A te n tie ! • D in m o tiv e te h n ic e in m od nor­ m a l nu s e u tiliz e a z a ja n t e a le a lte r a u to v e h ic u le . Tnseamna ca anvelopa a fostfabricat in saptamana 18 din 2002 . in p lu s a p r o b a re a a u to v e h ic u lu lu l p e n tru c irc u la tia pe s tra z i i$ i p o a te p ie rd e v a la b itita te a ! • J a n te le si s u ru b u rile ro tilo r se a d a p te a z a c o n s tru c tiv .. re s p e c tiv a file tu lu i. 1802 .p eric o l d e a c c id e n t! U n m o m e n t de s tr a n g e r e p re a p u te rn ic p o a te d u c e la d is tru g e r e a s u ru b u lu i. A te n tie ! A n v e io p e ie . jantele aparatori de roata. S u ru b u rile d e ro a ta M o m e n tu I d e s tr a n g e r e a s u ru b u rilo r d e ro a ta e s te d e 1 1 0 N m la G o lf C a b r io si 1 2 0 N m la t o a t e c e le la lte a u to v e h ic u le . s ig u ran t a tra fic u lu i p o a te f i in flu e n ta ta .Tn u n e le cond itii n ic i c h ia r a le a c e lo ra $ i tip u ri d e a u to v e h ic u le ! • Prin u tiliz a re a a n v e lo p e lo r si/ sau ja n te lo r c a re nu au fo s t aprob a te de noi p e n tru tip u l d u m n ea v o a s tra d e a u to v e h ic u l. VERIFICARI ? / COMPLETARI 49 . L a f i e c a r e s c h im b a r e p e a lt e ja n te (d e e x . F ix a r e a ro tito r $i fu n c tio n a re a in s ta ia tie i d e fra n a re d ep in d d e a c e s t lucru! • D a c a u lte rio r se m o n te a z a apa> r a to a r e d e ro a ta tr e b u ie s a se p e r m ite o a lim e n ta re s u fic ie n ta c u a e r p e n tru r a c ir e a in s ta ia tie i d e fra n a re . DOT . Dealerii Volkswagen sunt ^colarizati asupra posibilitatllor tehnice pentnj dotarea ulterioara cu anveiopeie.Tn n ic i un c a z u n se! A te n tie ! D a c a s u ru b u rile se s tra n g c u un m o m e n t p re a m ic se p o t desp rin d e in tim p u l d e p la s a rii .S FA TU R I SI IN TR ETIN ER E D a ta fa b r ic a t ie i este data pe flancul anvelopei (eve ntu a l n iim a i pe partea laterala din interiorul rofii). D ac a m a s in ile tre b u ie u lte rio r dotat e c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e ie m o n ta te din fa b r ic a . tre b u ie u tiliz a te n u m a i in c a z d e u rg e n ta ia r d e p la s a re a se fa c e c u a te n tie .

c a llta te a m e rsu tu i s e im b u n a ta te $ te c o n s id e ra b ll. 210 km/h V = max 240 km/h Schim barea rotiior La uzarea intensa a anvelopetor rotiior din fa ta se recom anda ca aceste a sa se schimbe corespunzator schemei. • Anvelopele pentru iarna Isi pierd capacitatea daca p rofilul s-a uzat p&nS la o adancime de 4 mm. SO VERIFICARI $1 COMPLETARI . Astfel toate anvelopele vor avea aproape aceeasi durata de viata. cu rotiie din spate. Detaiiile sunt cunoscute de dealerii Volkswagen. • Presiunea anvelopelor pentru iarna tre­ buie sa fie cu 0.2 ban mai mare decat a anvelopelor pentru vara sa nu depaseasca 3. La aparitia uzurii pe suprafata de mers a anvelopei.5 bari. 190 km/h H = max.)La montarea anvelopelor pentru iarna. Rental anvelopele pentru iamS sunt valabile urmatoarele restrictii de viteza: Litera Litera Litera Litera Litera Q = max. Marimile admisibile ale anvelopelor sunt prezentate in documentele autovetiiculului. e tc . 160 km/h S = max. 180 km/h T = max. poate fi avantajos sa se schimbe rotiie in cruce. A n v e lo p e le p e n tru v a ra s u n t m a i p u tin s ta b ile ia a lu n e c a r e a pe g h e a t a $i z a p a d a .SFATU R I SI iNTR ETINER E A n v e lo p e le p e n tr u ia rn a A te n tle ! in c o n d ifii de c a ro s a b il a lu n e c o s pe tim p d e ia rn a ■ $i la a u to v e h ic u le c u t r a c tiu n e in te g r a la • fo lo sin d a n v e io p e p e n tru la m a . • Pentru a menjine calitatea optima a mersului anvelopele pentm iarna trebuie montate la toate cele 4 roti. d in c a u z a c o n s tru c tie i (la tim e . se respecta unmatoarele: • Trebuie sa se foloseasca numai anveio­ pe pentru iarna normale cu banda. s t r u c t u r a p r o f ilu lu i. a m e s te c d e c a u c iu c .

VERIFICARI §1 COMPLETARI — 51 . „lndicatii generate referitoare ia datele tehnice" gasiti masurile anvelo­ pelor la care se utilizeaza lanturi pentru zapada. caci pe drumuri fara gheata ?i zapada calitatea mersului este mai buna cu anvelope pentru vara. u zu ra a n v e lo p e lo r m a i m ic a $ i c o n s u m u l d e c a rb u ra n t m a i s c ^ zu t.3. L a n tu r i p e n tr u z a p a d a A te n tie ! P e n tru s ig u ra n ta d vs . A c e a s ta p o a te d u c e la d e te rio ra re a a n v e lo p e i s i a s tfe l la g rave a c c id e n te . deterioreaza anvelopele si se distrug repede. D e a s e m e n e a 9 1 tn s co p u l prot e c t i e i m e d iu lu i a n v e lo p e le p e n tru v ara tre b u ie re m o n ta te la tim p c ^ c i in m o d n o rm a l zg o m o te le s u n t m a i re d u s e . in caietui 3.481 • A nvelopele pentru iarna nu se iasa montate inutil mulSa vreme. Suruburile rotii trebuie totu$l. din m otive de siguranta. pentru care le gasiji la deaterii Volkswagen. in Germ ania viteza maxima adm isa cu lanturi este 50 km/h. Autocolantele se gasesc la dealerii Volkswagen.S FA TU R I SI INTRETINEPE A te n tie l V i t e z a m a x im a a d m is ib ila a a n v e l o p e lo r p e n t r u ia r n a nu tre b u ie d e p a $ ita in n ic i un c a z . L a n tu rlie p e n tru z a p a d a s u n t p erm is e sa fie m o n ta te . prevazute cu capace. Atenfie la prescrierile modificate In alte tari. • in locul anvelopelor pentru Iarna pot fi utilizate si anvelope pentru toate anotimpurite. In Germania. la autovehiculele care pot depa$i aceste viteze se aplica un autocolant corespunzator In campul vizual al conducatorului. altfel acestea influen|eaza calitatea mersului. De aceea. La tunctionarea cu lanturi pentru zapada trebuie scoase a paratorile de roata 5 ! inelele de tragere ajantelor.la a u to v e h ic u l e le c u t r a c t i u n e In t e g r a la n u m a l la ro tile d in fa ta . La circulatia pe suprafete fSra zapada lan tu file trebuie scoase. atentie la indicatiile de utilizare a rotii de rezen/a de la pag. • in cazul unei pene de cauduc. re s p e c ta ti in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i la n tu rilo r p e n tr u z a p a d a d in in s tru c tiu n tle de m o n ta re a le fa b ric a n tu lu i d e la n tu ri.

Trebuie sd rn te le g e ti cS d e a le ru l /olkswagen nu acord^ garantie pentru defectele apSrute in urma efectuarii unor ucrdn' necorespunzatoare la montarea de }iese §i accesorii de catre alte persoane leautorizate. Pentru ca aceste lucruri sa se mentina. • Accesoriiie’ ’ aprobate de Volkswagen §[ }iesefe originale Volkswagen se gasesc la iealerii Volkswagen. e = simbol de aprobate drn partea Europens C E = declaralla de confarm ilate a tabncantiriui din Comunitalea Europeans C am u nildt" i2 iN m E JIN E R E § / INLOCUIRE . ca de exemplu instala^ia de reglare a vitezei sau sistemele reglate electronic de amortizare trebuie sS aiba o liters §i sd fie aprobate pentru acest autovehicul. Desigur ca §i monajul se poate executa tot de c§tre ace§tia. claxoane sau ventilatoare care nu servesc nem ijlocit la controlul autovehicululul. de exemplu cutii frigorifice. Printr-o stransa colaborare cu iai. trebuie aibd simbolul CE'i. • Suplimentar consumatorii electrici din domeniul casnic de birou.SFATURI S I iNTR ETINER E A c c e s o rii. trebuie sa se respecte urma:oarele indicatii: • in a in te de cumpararea accesoriilor §i ^ieseior de schimb. trebuie jfe c tu a td 0 c o n s ilie re cu un d e a le r /olkswagen. nu trebuie 3a se faca modificari necugetale fata de starea de livrare din fabricatie. » Va recomandam ca iucrarlle la autoveitculul dumneavoastra sa se efectueze la jn dealer Volkswagen cu piese §i accesorii iriginale Volkswagen. • Dacd tre b u ie e fe c tu a te m o d ific a ri tehnice. □ealerii Volkswagen executa prln speciali§ti aceste lucrdri sau tn cazuri speciale vd Tndreapta cdtre un atelier de specialitate. Oacd auto^ehiculul este dotat ulterior cu echipaTiente supiimentare sau se executa modiIcSri tehnice. se mentine sigu ra n ^ In circulafie m fu n c tio n a re §i m o d lfic a h le sunt permise. Astfel nu se ajunge la avarlerea autovehlculului. Autovehiculul dumneavoastrS este construit conform ce lo r mai noi tehnici de siguranfa. oferindu-va astfel un tnait grad de siguranta acttvS pasivd. L u a ti in c o n s id e ra re n e a p a ra t d e a v e r t i s m e n t e l e d e la p a g in a urmatoare. m o d ific a r i in lo c u ir e a c o m p o n e n te lo r • Aparatele montate ulterior. respectati directivele noastre. care Influenteazd nemijlocit controlul conducdtorulul asupra autovehicululul. organizatia Volkswagen este deosebit de competenta pentru a raspurde dorinelor dumneavoasfra. precum in a in te a sfectuarii m odificSriior tehnice.

o b s e rv a ti $• re s p e c t a t i to a te a v e rtis m e n te le de la p a g in a 2 9. JNTRETINERE ? / JNLOCUIRE 53 .SFATU R I $1 JNTRETINERE A te n tie ! • in in te r e s u l d u m n e a v o a s tra p ro p riu v a re c o m a n d a m sa u tili* n u m a i a c c e s o rii V o lk s w a * g e n ” a p ro b a te p e n tru a u to v e h ic u tu l d u m n e a v o a s tr a s i p ie s e o r ig in a le V o lk s w a g e n . In c a zu l unui a c ­ c id e n t c u d e c la n s a r e a A irb a g * u lu i. \ nu o le r i In toate piet^le da export. • A c c e s o riiie . c h ia r d a c a a c e s te a s u n t a c h iz it io n a t e $i a p r o b a te p rin firm e re c u n o s c u te o fic ia l. • in c iu d a s u p ra ve g h erii p ie te i nu p u te m a p r e c ia $ i n ic i g a r a n ta c a lita te a $1 c o m p a tib iiita te a cu m a s in a d u m n e a v o a s tra a a lto r p ro d u s e . P e n tr u a c e s te a c c e s o rii $i a c e s te p ie s e s*au s ta b illt f ia b il it a t e a . s ig u ra n ta $i a d a p ta re a p e n tru a u to v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra . c a d e e x e m p u i sup o rtu riie d e te le fo n s a u d e p ahare nu tre b u ie m o n ta te n ic io d a ta p e c a p a c e ie „A irb ag ” s au in zo n a lo r d e a c tio n a re . e x is ta p e ric o l de ra n ire! • in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rito r la m o to r s a u fn c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i.

un aparat ce necesltd reparatii se d a p to ru l. tarea fdra probleme. lul pentru anul 1999.radiourl o rlg ln a le ” din P rogram ul’ ’ de tente sunt prevSzute pentru aparate radio accesorli onglnale Volkswagen lucreaza originale Volkswagen’ ’ incepSnd cu mode.SFATURI S I INTHETINERE M o n t a r e a a p a r a t u lu i ra d io La montarea ulterioara a unui aparat radio • Se recomandS ca montarea unei instalatii dar§i la inlocuirea unui aparat existent din radio sS se faca la un dealeV Volkswagen. s c u rtc ir c u ite . p o a te d u c e la a v a rii. 54 • INTREJINERE §1 In LOCUIRE . dispune de • in autovehicul.p e ric o l d e in cen * antenele §1 elements de deparazitare tre­ diu! buie utilizate din programuP’ de accesorii originale. C h ia r si c o n e c ta r e a s e m n a lu lu i de v ite z a la a p a r a te le ra d io c u adap> t a r e a u to m a ta a vo lu m u lu i a a lto r fa b ric a n ti. Aceste piese sunt proiectate spe­ in plu s. cutie i d e v ite z e a u to m a te . fabrlcatie trebuie respectate urmatoarele Ace^tia detin Informatii asupra detaliilor indicatii: tehnice ale autovehiculului. ' I nu se ofera in loate piefele de export. D ac a d e e x e m p lu e s te a v a ria t sem n a lu l d e v ite z a . In Nu t a ia t i fn n ic i un c a z c a b lu l de Germania existd pentru acesle radiouri c o n e c ta re s i nu fl la s a ti n e iz o la t. A B S . c a b lu l p o a te fi ^ie | i pret mai mic. In folosul acestor aparate vine §i tehnica A te n tie ! de ultim a ora | l d eslgnul sp e c ia l. se in flu e n te a z a fu n c tio n a re a tor. • Aparatele radio cu atte tipuri de conectare • Radiourile din programul de accesorii trebuie conectate cu cabluri adaptori care originals Volkswagen'’ corespund aparatelor montate !n fabric^ garanteaza mon­ se gasesc la dealerit Volkswagen. chiar dupa ani D a c a e n e c e s a r s e u tiliz e a z a ade zile. p o t fi a v a r ia te im p o rta n te cial pentru fiecare tip de autovehlcul Tn c o m p o n e n te e le c tro n ic e .conform d lreclive lo r de dezvoltare ale fabricii. re s p e c tiv pante. se p o a te a ju n g e la c o m a n d a e ro n a ta a m o to ru lu i. elementeie de montare. service de schimb la care. s u p r a s o lic it a t s a u s e p ro d u c • §1 difuzorul. poate schimba cu un aparat nou cu garanin c a z c o n tra r. locurile de cuplare* exis. e tc .

L a fu n c fio n a re a te le fo a n e lo r m o ­ b ile s au a a p a ra te lo r d e tra n s m is ie p o t a p a re p e rtu rb a ri in fu n c tio n a re la c o m p o n e n te le e le c tr o n ic e a te a u t o v e h ic u lu lu i in u r m a t o a r e le c a zu ri: .p u te r e a d e e m is ie e s t e p a s te 10 W D e a c e e a nu p u te ti fo lo s i te le fo a n e m o b ile s au a p a r a te d e tra n s m is ie fa ra a n te n a . Acesta define informatii privind posibilitatile tehnice de dotare cu telefoane mobile §i apa­ rate de transmisie. Volkswagen permite instalarea in autovehiculul dumneavoastra a telefoanelor mobile §i a aparatelor de transmisie cu antena exterioara instalata de speciali§ti avdnd o putere maxima de emisie de 10 W. A te n fie ! T e le fo a n e le m o b ile s au a p a ra te le d e tra n s m is ie fo lo s ite Tn in te rio ru l a u to v e h ic u lu lu i fa ra .nu e x is ta o a n te n a e x te rio a ra .SFATU R I S I INTRETINERE T e le f o n m o b il s i a p a r a t e d e e m is ie .v a t o a t a a t e n f ia in p rim u l ra n d a s u p ra c o n d u d e rii a u to a u to v e h ic u lu lu ll N u m o n ta ti n ic io d a ta s u p o rtu i te le fo n u lu l p e c a p a c e le a irb ag * u rilo r s au in zo n a lo r d e a c tiu n e . de exemplu la dealenil dumneavoastra Volkswagen. in in ie rio ru l a u to v e h ic u lu lu i. in c a z u l unui a c c id e n t e x is ta un m a re p e ric o l d e ra n ire ! [NTREflNERE §1 iNLOCUIRE 55 .a n te n a e x te rio a ra e s te in s ta la ta d e fe c tu o s . A te n fie ! V a ru g a m in d r e p t a t i. sfatuiti-va nea­ parat cu dealerul Volkswagen. in d ic a tie V a ru g a m sa r e s p e c ta ti n e a p a ra t in s tru c tiu n ile d e u tiliz a re a le te le fo n u lu i m o b il si a le a p a ra te lo r de tra n s m is ie ! D a c i dorlfj sa utiliza(i telefoane mobile sau aparate de transm isie cu o putere de emisie mai mare de 10 W. re s ­ p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ­ t a la t a g re s it p o t p e r ic lita sana> t a t e a d in c a u z a cam pM lui e le c ­ tro m a g n e tic rid ic a t! D istanta optim a de captare se atlnge numai cu o antenS exterioard. re s p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ta la ta g re s it.r e c e p t ie Montarea telefoanelor mobile §i a aparatelor de emisie-receptie trebuie reallzata la un atelier speclalizat.

Unele m odele nu sunt precu acest set. 4 mm diametru) in special tn banda de ruiare a pneului pot fi reparale cu ajutorul setului.1. Intepaturile de dimensiuni mici (cca.un indicator de presiune (cu surub de golire) Atentie! T a i e t u r iie $ i in t e p a t u r il e m a i m a ri d e 4 m m . Corpurile strSine (de exemplu $uruburiie. D a c a e s te n e c e s a r a p r in d e t i a v a r i i l e s i a s e z a ti triu n g h iu l re fle c to riz a n t .un eiectro?1ec3r . U tiliz a re a A te n tie ! In c a z u l u n e i p e n e d e c a u c iu c s c o a te fi a u to v e h ic u lu l c a t m a i in a fa r a c a ro s a b ilu lu i. d e te r io r a r iie p ro d u s e d e d e p la s a r e a c u un p n eu c a re nu a r e p re s iu n e a ne> c e s a ra s a u d e fe c tiu n ile a p a ru te pe m a rg in e a ja n te i. La depa^irea datei de expirare setuI trebuie rnlocuit >6 SITUAJII .un compresor si . cuiele) nu trebuie scoase din pneu.r e s p e c ta ti p re v e d e rile le g a ie .p e ric o l d e a c c id e n t! N u v a c o n tin u a ti d e p la s a re a s o lic it a t i a s is te n ta d e specia> lita te ! SetuI pentru repararea penelor se poate utiliza pana la -20°C.SFATURI S I IN TR ETIN ER E S e tu I p e n tr u r e p a r a r e a p e n e lo r * Pentru locul de amplasare a setului vezi la ie tu i 3. re p re z in ta un ris e m a r it .un furtun de presiune . S e tiil c o n fin e : . Atentie la data expirarii.j n recipient cu substanja de vulcanlzare .

5 bar.5 bar. • Dupa 10 minute de deplasare verificati p re siu n ea din pneuI reparat. A te n tie ! S u b s ta n ta d e v u lc a n iz a r e nu tr e b u ie s a in t r e in c o n t a c t cu o c h ii s a u p ie le a .8 bar. Aici inlocuiti roata. comportamentui autovehiculului se poate modifica. Pneui se va vulcaniza In timpul deplasari. • DacS in interval de 5-15 m inute presiunea nu creste la cel putin 2.p e r ic o l d e a c c id e n ta re ! N u tin e ti s u b s ta n ta la Tndem ana c o p iiio r! • Daca in interval de 5-15 minute presiunea nu creste la 2. 80 km/h (50 mph) de pe setui de reparare §i lipiti-l pe tablaul de bord !n campul vizual al conducatoailui.a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia liz a t • Daca presiunea este p e s te 1 .SFATU R I S I iNTR ETINER E in c a z u i u n e i p e n e d e c a u c iu c la> s a ti m o torul s a m e a rg a $i p ro c e d a ti a s tfe l: • Desprindefi aulocolantui „max. nu c o n tin u a ti d e p la s a re a .8 b a r. D aca s-au fo rm a t 2 . corectati-o (vezi tabelui presiunilor de pe clapeta rezervorului de com bustibil) 51 continuati deplasarea c u m a x . • Daca aceasta este sub 1 . 8 0 km /h (5 0 m ph) p a n a la u rm a to ru l service. • Scoateti capacu! ventilatorului rotii defecle m§uriJbati furtunul de presiune. nu c o n tin u a ti p ro c e d u ra . Apoi cititi presiunea.a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia tiz a t.5 bar. Atentie ca §urubul de gollre at indicatorului de presiune sa fie rotit! l_asati compresorul safunctioneze intre 515 minute. • Porniti compresorul. o p riti compresorul dupa 5 min. d e p la s a ti*v a c u m a x . Procuraji cSt mai repede 0 noua substanta de vulcanizare. Porniti §i o priti com presorul. Pentru aceasta montaji compresorul $i furtunul de presiune dupa cum am descris mai sus. S IT U A fll 57 . • Scoateti bricheta §i introduceti electro$tecarul Tn locul brichetei. 8 0 k m /h (SO m p h ) tim p d e 1 0 m in. Din cauza su bsta ntet de vu lca niza re .5 -3 .

A p a ra to a re a ro tii se sco a te cu ajutorul cheii de roata §i a mdnerului de sarma. • Se tra g e fra n a d e s ta tio n a re .p e ric o l d e a c c id e n ta re ! • N u p o rn iti m o to ru l c a n d a u to v eh tcu lu i e s te rid ic a t p e c r ic p e ric o l. • C an d s un t n e c e s a re lu c ra ri sub a u t o v e h i c u i . r e s p e c tiv se s e le c te a z a p o z itia „P” si ro a ta d in p a rte a o p u sa se b lo c h e a z a c u o p ia tr a s au c e v a a s e m a n a to r. • Tn func^ie de tipul rotii. • Trusa de scule | i roata de rezervS se scot din portbagaj. MSnerul de sarma se agata intrunul din spafiiie exterioare ale aparatorii rotii.Tmsa de scule". • La fu n c tio n a re a c u re m o rc a .s e re s p e c ta p re ve d e r ile le g a le . D a c a e n e c e s a r. se por> n e $ te in s ta la tia de a v e rtiz a re si s e p o z it io n e a z a tr iu n g h iu l d e a v e rtiz a re . ContinutuI trusei de scule este prazentat Tn caietui 3. nu pe c a ro s a b il. Tmpingeti cheia de roata prin mSnemlul de sarma | i Irageti de aparatoare vezi desenul. 58 SITUAJll . Executati schimbarea rofii pe o su> prafata c a t mai orizontala posibil. Indepartafi unul din capacele urmatoare: . • N u u tiliz a ti a lte c ric u ri. A u to v eh ic u lu l p o a te a lu n e c a de p e c ric . de a c c id e n t. • La o p a n a d e c a u c iu c . a c e s t a t r e b u ie s p rijin it p e s u p o rfi s p e c ia li.1 . m a in te a s c h im b a rii ro tiij re m o r­ c a tre b u ie s e p a ra ta d e a u to v e ­ h ic u i. • T o a te p e rs o a n e le d in a u to v e ­ h ic u i c o tre b u ie sa c o b o a re $i sa a ^ te p te in tr-u n lo c f e r it. a u to v e h ic u lu l se s c o a te c a t m a i dep ar* t e in a fa ra p a rtii c a ro s a b iie a dru> m u lu l.SFATURI SI IN TR ETIN ER E S c h im b a re a ro tii A te n tie ! • U tiliz a ti n u m a i c ric u ri om oiog a te p en tru tip u l d u m n ea vo a stra d e a u to v e h ic u i.

v e z i imaginea. ■4.. mane.C a p a c e le ^uruburilor de roata se sc .SFATU R I SI INTRETINERE V .C a p a c u l c e n tra l se trage cu ml de sarmS. SITUATil .

entie la pozifia dumneavoastra.atentie la indicafia de la pagina 64. s u ru b u rile c u d in ti m u ltip li iu tre b u ie in n ic i un c a z d es fa : u te . D a c a c ric u l a fo s t a m p ia s a t pe un te r e n m o a le . . La unele autovehicule aceste locuri sunt marcate. conform desenului. se ipinge pSna se opre^te in ^urubul rotii ! rote^te cStre stanga. • Puncte de fixare a cricului. e x is ta p e ric o l de a c c id e n ta re . a u to w e h icu lu l a r p o a te s a a lu n e c e d e p e c ric . D a c a e n e c e s a r. D a c a te r e n u l e s t e tu n e c o s (de e x e m p lu ) tre b u ie fo lo s it un su­ p o rt p e c a r e sa nu a iu n e c e (de e x e m p lu p re $ d e c a u c iu c ). Capetele cheil se >ucd la 0 distant^ cat mai mare. D e a c e e a p la s a ti c r ic u l p e un te re n s ta b il. J a n ta a r p u te a d e v e n i n ee :ansa . In d ic a tie (n u m a i P a s a t) Punctele de fixare a cricului (fa(d) sunt acoperite de o dapetd care trebuie deschisa spre in fa(a. se poate >§sa cu atentie cu un picior pe capStuI leil de roatS.Figura ilustreazS pozifiile (vezi sagetlle) unde trebuie a§ezat cricul. jruburile se desfac cam cu o rotate. ac3 §uniburile nu se desfac. a te n tie ! La ja n te le c u in e l e x te rio r insuruj a t .SFATURI S I IN TR ETIN EH E Cheia de roata. A te n tie ! D a c a c r i c u l n u s e a $ e a z a in p u n c te le in d ic a te . e s te p o s ib ii c a m a s in a s a f ie a v a r ia t a . sprijinltiI de autovehicul. SITUAJII . uti« liz a ti un s u p o rt s ta b il c u sup rafa ta m a re .P e ric o l de a c c id e n t! I desfacerea surubului de roala tip antirt* . fn a fa r a d e a c e a s ta . .

A te n tie ! G h e a ra c r ic u lu i tr e b u ie sa cup rin d a p a r te a v e r tie a la a lo n jero n u lui in fe rio r p e n tru c a la rid ic a re a a u to v e h ic u lu lu i c ric u l sa nu a lu n e c e • v e zi fig u ra .PicionjI cricului trebuie sa stea sigur pe teren cu toata suprafafa lui. In d ic a t ie (n u m a i G o lf C a b r io le t) A te n tie ! La G o lf C a b rio le t c ric u l s e f ix e a ­ za in p a r te a d in f a ta ia n g a g arn itu r a A a lo n je ro n u lu i in fe rio r v e zi fig u ra . Autovehiculul se ridica pana c3nd roata se desprlnde de sal.!ndrepta}i cricul §i simultan rSsuc^i Tn sus gheara cricului pSna cand gheara ajunge pe punte. . SITUATII 61 .SFATU R I SI JNTRETINERE • Se fixeaza cricul la aulovehicul: .

• Introduceti roata de rezerva peste §tift. • In^urubati ^tiftul din trusa de scule in orificiul creat.nu le g re s a ti s au u n g eti! L a c e le la lt e m o d e le • Autovehiculul se ridic3 pSna ce roata se desprinde aproximativ cu 1 cm de sol. • Luati surubelnita si insurubati suruburile de roata.fn n ic i un c a z unse! 62 SITUATII . Se scoate roata. laveta) ianga cric. • D esurubati $tiftul $i prindeti ^urubul ramas.SFATU R I SI iN TR E TIN E R E / \ i S t if tu I d e m o n ta j (P a s s a t) • Ridicati autovehiculul pana cand roata se afla la o inaltime de un cm fata de sol. P e n tru a se e v ita ru g ln lre a . • Desurubati celelalte ^uruburi de roata §i scoateti roata. prosop. S tiftu I ra m a n e fix a t. • ^uruburile de roatd (dupa slabire) se scot cu ajutorul mdnerului special al surubelnitei (vezi desenul). • Se fixeaza roata de rezerv§ §i toate ^uruburile de roata cu ajutorul manerulul special al ^unjbelnitel. • Cu ajiitorul manerulLii surubelnitei de^unibafi §urubul de roata din extrema superioara a$ezati-l pe o suprafata curata (de exemplu hartle. Ianga cric. $ u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si usor d e Tnsurubat . $ u ru b u rile tre b u ie sa fie c u r a te si u so r d e in s u ru b a t . se a ? e a zi ps un suport curat (capace de roata. hartie). ro a ta s e p o a te g re s a in zo n a b u tu c u lu l.

se re s p e c ta n e a p a ra t in d ic a tiiie c o r e s p u n z a to a r e d e la p a g in a 49. tre b u ie Tnlocuite in a in te a v e rific a rii • Roata schlmbatd se pune in suportui rotll m o m e n tu lu i d e s tra n g e re . ia s c h im b a re a ro tiii s>a cons* c a p a c u l c e n tra i poate fl prevazut cu un t a t a t c a s u ru b u rile s u n t c o ro d a te pinten .vezi figura.SFATU H I SI INTRETINERE In d ic a t ii ia s c liim b a r e a r o fii • M^neoil cu cap hexagonal din jurubelnlta u ^u re a zd s c o a te re a m an ua la a ^uruburilor rotii. Aten^ie ca pinlenul sS s i s e T n s u ru b e a za g re u . • Roata defects trebuie reparatS cat mai repede posibil. dispoziliv de remorcare*”. SITUAJII 63 . P a n a a t u n c i s e c ir c u la p r e c a u t de rezervS f l se flxeaza. a c e s te a ajunga in spatlul din janta . N u u tiiiz a ti in n ic i un c a z surub ein ita c u c ap h e x a g o n a l p e n tru scoa* te r e a s au s tra n g e re a surub u riio r de ro a ta .a montajul c a p a c u lu i ro tii trebuie mai intai sa presa^i ventilul apoi sa intrcxjuceti c u o c h e ie d in a m o m e tr ic a . 1 1 0 N m p e n t r u G o lf • La autovehiculele cu roata normala de C a b rio le t. • D u pa s c h im b a re a ro tii se re sp e ct a u rm a to a re ie : . n u m a i c u v ite z a m ic a . La autovehiculele cu jante din metal u§or D a c a .1 „Scule. IM om entui d e s tra n g e re e s te de 1 2 0 N m . • M arina se Ia s i in jos §uruburile rotii se Strang in caice cu cheia. rezervg se a§eazd iarS^i capacele.s e v e rific a im e d ia t p re s iu n e a din p n eu i ro tii m o n ta te . roata de rezervS.vezI sageata. Lama trebuie scoasa in afara. Aten(ie la Indlcatllte din caletui 3. complet intreaga circunrferinta a aparatorii. A te n tie ! D a c a a u to v e h ic u lu l tr e b u ie u lte ­ rio r e c h ip a t c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e le d in fa b r ic a tie . .m o m e n tu i d e s tra n g e re a l suru* b u riio r s e v e rific a c a t m a i u rg en t L.

adaptorul pentru §urubul de roata anti­ furt (adaptomi se gase^te in trusa de recomandSm s3 aveti fn vedere acest scule) ucru Tn special cSnd carosabilul este umed ^1 sS adapta^i viteza la conditiile traflcului. N um ar de cod Pe partea frontala a adaptorului este aplicat numSrul de cod al siguranfei §urubului de roata. anvelopele montate in • Chela de roata din trusa de scule se sens contrar sensul de mere. in caz ca roata de rezerva trebuie montata in sens contrar sensulul de mere. A c e s t n u m a r d e c o d tre b u ie sa vi-i n o ta ii $i sa>l p a s tra ti in s ig u ra n ta .§urub de roata . n aceste condltil. • DupS schimtiarea rotii.a n tifu rt* 36 faca numai temporar. in §urubul 1 antifurt. p§nS se opre§te. In acest caz nu 1 . D e s fa c e re a s au s tra n g e re a s uru b u lu i d e ro a ta =*entru a se putea exploata avantajele 3rinciplului anvelopei cu sens fix de rotafie • Mai intai se Impinge adaptorul 2. 2 . 34 SITUAJll . N u m a i p e b a za n u m a ru lu i d e c o d p u te ti p ro c u ra a d a p to ru l d e Tnlocu* ire d e ia d e a le rii V o lk s w a g e n . 5e asigurS astfel calltatea optima a circuatiei Tn privinja acvapianarii. scoateti adaptorul din lurubul pentru roatd.antifurt se mal pSstreaza caracteristicile optime Drivitor la acvaplanare. ^urubul de roata poate fl acum scos sau in fo r m directiei prescrise.SFATUHI S I iN TR E TIN E R E In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e le cu s e n e fix d e ro ta tie La anvelopele cu sens fix de rotatie (se recunosc dupd sd ge tile de pe flancul anvelopei. zgomotulur $t frecarii.intotdeauna in autovehlcul. aceasta trebuie s3 Suruburile de roata . strans. .rebuie tnlocuita cat mai repede posibil. zgomot §i frecare. aderentei. in urma jn e i pene la anvelopa. Va recom andam s3 pSstrati adaptorul pentru §urubul rofii ?nlr-un loc cunoscut cel mai bine in trusa de scule . sdgeti care in d ic t sensul de rotatie) trebuie respectat neaparat sensul de ro(atie. se monteazS impinge panS la oprire pe adaptorul 2 .

a SITUATII 65 .SFA TU R l SI IN TR ETIN ER E in c h id e r e a d e u rg e n ta a tra p e i/p la fo n u lu i g lis a n t* Cand instaJatia este defecta. • Rotiti m anivela Tn sensul a celor de ceasomic. • Asezati m anivela in suport §i puneti capacui. • Scoateti manivela din suportul din capac introduceti-o Tn otificlu pana ia limita (se depase^te lorla arcului). • Scoateti capacui de plastic din partea din spate cu ajutoml unei $umbelnitei. trapa se poate inchide manual. pana se inchide plafonul.

....................... D u p a in c h id e re a p lafo n u lu i: • De?urubati manivela din orificiu. • Scoateti capacul ...SFATURI 5 / IN TR EJIN ER E SFATU R I S I INTRETINERE In c h id e r e a d e u r g e n ta a p la fo n u lu i p lia n t* S ig u r a n te le Circuitele de curent separate sunt asigurate prin siguranfe fuzibile. d e o a re c e p o t a p a re a a v a rii Tn a lt lo c a l ins> t a la t ie i e le c tr ic e .............. • In capac sau Tn cutia sigurantelor s( gase§te fixat un cle§te din material plas tic* pentru extragerea sigurantelor........... In caz de inghet) se deconecteaza automat $i care dupa cSteva secunde se cupleaza din nou.. a§ezatimontati capacul... • Rotrti manivela pana se inchide plafonul. A c tio n a r e a d e u r g e n ta Cand sistemul este defect plafonul pliant se poate inchide manual.... Se recomanda sa aveti la indem ana in pemianenta cSteva siguran^e de rezerva.vezi figura...... de ex... Sigurantele se gasesc Tn tabloul de bore In spatele unui capac....... 30 A I o 4 66 ^ SITU A V I SITUAJII 6: ... • Lua^i contactui §i deconectati consuma tomi care a ars siguranta.15 A g a lbe n ......................... In capacul lampii Intehoare se gase^te o manivela......vezi desenul de ma sus imagines de ansamblu din caietui 3.. 10 A alb astru .... La unele modele...................... 5 A ro§ u .. • Pe baza tabelului de pe capacul cutie cu sigurante constata]! ce sigurant^ i apartine consumatorului cSzut. se mai gasesc stguranft In compartimentui motor.......................... 20 A ve rd e ... Toate geamurile electrice sunt prevazute cu 0 slguran^a automata care la suprasarcina (de ex...... La autovehiculele cu volanul pe dreaptj siguranfele se gasesc pe partea dreapta............. Introducefi capacul cu suportul in fata $i apasati Tn partea din spate pana se fixeaza. 0 In suport A te n tie ! in n ic i un c a z nu se re p a ra s ig u ­ ra n te le s au nu se in lo c u ie s c cu a lte le m a i p u te rn ic e .................. • Tragefi Tn Jos (sageata 2) si scoateti capacul spre spate.. C o d u i c u lo rilo r la s ig u ra n te maro deschis. o b s e rv a ti si re sp e c* t a t i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 ........... pe baterie Aceste sigurante se Inlocuiesc numai U Service-ui Volkswagen..... pe care le puteti procura de la dealerii Volkswagen...................1 nUtilizare’ ... In c h id e re a p la fo n u lu i • Luati manivela (1) din suport ?n$urubati-o (2) in orificiul (3) in sensul acelor de ceasomic.. S c o a te re a c a p a c u lu i la m p ii • A pasati ca pa cul ca tiva mm in fata (sageata 1).... S c h im b a r e a s ig u r a n te lo r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r tim e n tu i m o to ru lu i. in a n u m ite ca* z u fi p u te fi p ro v o c a un in c e n d iu .

d lm azarea. em nificatia sem nelor im prim ate este lariflcatS Tn continuare: u te r Rabatere oglinda exterloarS incalzire scaun Claxon ^tergere §i spalare geamuri iO !Q 5f>\.SFATURI SI iN TR FTIN ER E ' Scoateti siguran^a respectiva.cu alta noua le aceea^i mdtime. A H !!! w Semnalizare avarie llumlnare bord Ventilator (suflant) Climatizare Incdlzire Incalzire parbriz Incdlzire lunetd incalzire oglinda exterioarS Reglare oglinda exterioara ■ozitia sig urantelor ozi^ia siguranfelor este Im prlmata pe apacul cutiei de slguran^e. instala^ia electrica trebuie erfficata cit mar curand posibil la un dealer 'olkswagen.se recunoa^te upa banda metalicd to p M . In dreptui unei sigu3nte se vor gasi mai multe simboluri. Jp Lumini Tntalnire (fazS scurtS) Lumini de drum (fazft lungS) Reglare lumini Lumlna parcare Faruri cea^S Lampa ceatS spate Lampa mers Inapol Semnalizare r=P i §tergere §1 spdlare luneta ^terg^tar geam spate Echipament curatare faruri Trapa M S IT U A fll . ventilatorul. de exemplu TncSlzirea. 1 siguran^a poate deseorl mai multi conumatorl. ' inlocuiti siguran^a arsa . ' Daca se arde din nou o sigurantd proasat tnlouita. A§ezali din nou capacul.

SFATU R I $1 iN TR ETIN ER E Ridicare geam Bricheta FereastrS de ventilate Echipameni inchidere Telefon. CD Changer SITUAJll 69 . Telematik i a Telefon mobil Sistem de reglare a vitezei Sistem de navigajie LSmpi interioare Lampa de citit Pompa combustibil Priza pentru remorca EQ Citi^i cartea tehnica Tablou electric central Aprindere ca e m o -1 ^ Electronica motor ABS ESP lluminare schlm bitor Imobillzator lluminare numSr IncSlzire duze sp3iare geamuii Instrument bord (Combi) IncHidere centralizatd Radio CD Player.

C a p a cita te a (Ah) bateriei ce furnizeaza curent nu trebuie sa fie m u lt su b c a p a c ita te a b a te rie i descarcate. Prin a c e s te fisu ri p o a te c u rg e a c id u l b a te rie i. Este valabil Tn special pentru polii care se fixeazS la blocul motorului. c a re p o a te a v a ria a u to v e h ic u lu l.u.este legat de caroserie . C ablui minus: in m ajoritatea cazurilor negru.vezi imaginea. in lo c u iti b a te ria in g h e ta ta sau dezg h e ta ta d e o a re c e c a rc a s a b a te rie i p o a te fi c r a p a ta . • Bateria descarcata trebuie conectata cu grijS la reteaua de bord. maro sau albastru. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e r tis in e n te le de la p a g in a 2 9 . • Poate fi utilizat numai cablui pentru ajirtor !a start cu o grosime suficientS. B a te ria d in s p a te Daca bateria se afla Tn spatele autove­ h ic u lu lu i conecta^i cabtui a u x ilia r la punctele din compartimentui motor: Polul plus * se gase§te sub o clapetS de plastic . Trebuie respectafe urmatoarele indicatii: in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l.P e ric o t d e e x p lo zie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re a b a te rie i e x is ta p e r ic o iu l r a n irii c u a c id s cu rs din b a te r ie . B a te r ia tnghet a t a s e in lo c u ie s te o b lig a to riu . • Ambele baterii trebuie sa aibS tensiunea n o m in a l^ de 12 V. • intre autovehicule nu trebuie sa existe contact. • Se folose^te numai cabiu cu cie^tl izolati A te n tie ! N u in e a rc a ti n ic io d a ta o b a te rie tn g h e fa ta . 70 SITU A f i t .SFATU R I SI iN TR ETINER E A ju to r la p o r n ir e Daca m oto rul nu porne§te p e rtru ca bateria s-a descarcat se poate utiliza pentru pornire un c a b lu p e n tru a ju to r la p o rn ire. de la bateria unui alt autovehicul. • Aten(ie ca polii conectati sa aibS contact metalic suficient. altfel s-ar putea produce curent la conectarea polului p(us. • Motorul autovehiculului care furnizeaza curent se lasa sa functioneze. Se respecta datele fabricantului de cablu.vezi imaginea. Polul minus . C u lo a re a c a b lu lu i d e a ju to r (a p o rn ire: Cablui plus: in majoritatea cazurllor ro.

Prin form area s ea n te ilo r s-ar putea aprinde gazul exploziv din baterie. • c a n d m otorul func?ioneaza a m b el cabluri se scot exact in ordinea inversa. 1. 2. Un c a p it al cablului (-) la polul (-) al bateriei fumizoare de curent B. • N u va a p le c a ti d e a s u p ra b a te ­ rie i . d e o a re c e la sepa ra re a c a b lu rilo r d e p o m ire b ec u rili p o t e x p lo d a s a u s e p o t a rd e dii c a u z a v a rfu rilo r de c u re n t.p e ric o l d e ra n ire! • N u se t in Tn a p ro p ie re a b a te rie i s u rse d e fo e (s u rs e d e fo e desc h is e . la urtele m odele trebuie deschis capacul suportului de sigurante*. Celalatt capat al cablului (+) la polul (-•-) al bateriei fumizoare de curent B.Pertcol d e s c u rtc irc u it! • C ab lu l d e a ju to r la p o rn ire se a $ e a z a tn a $ a fe l tn c a t sa n u poata fi p rin s de p ie s e le c e se ro tesc In c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. 4. Atentie! • Cablul m inus (X) nu se c q necteaza la polul minus al bate­ riei descarcate. S IT U A fll . 3 . • Daca motorul nu porne^te imediat. cd t mat d ep arts posibil de bateria descarcatS A. tlg a r i e t c . Celalalt capat al cablului minus (X) se conecteazd la o piesa metalicS fixata prin §urubla bloculmotorului sau chiarlablocul m otorului. • C ab lu l m in u s nu tre b u ie c o n e c ­ t a t n ic io d a ta la p ie s e a le s is te m u lu i d e a lim e n ta r e c u carb u * ra n t sau la c o n d u c te te s istem u * lui de fra n a re i • P ie s e le n e iz o la te a le c le s tilo r nu tre b u ie sa se a tin g a . Un capSt al cablului (+) la polul (+) al bateriei descSrcate A.) . • La autovehiculul care are bateria des carcata se va conecta ventilatorul §i Tnca zirea lunetei pentru prelungirea varfurilc de curent atunci cand se deconecteaz bateria. • F ifi a te n ti c a lu m in ile d e m e rs ss f ie d e c o n e c ta te . In plus c a b lu l d e a ju to r la p o rn ire co> n e c ta t la polu l plus a l b a te rie i nu t r e b u ie s a v in a tn c o n t a c t c u p ie s e le a u to v e h ic u lu lu i con d u c a to a re d e e le c tr lc ita te .p e r ic o l de e x p lo z ie ! • M otorul se porne^te dupa cum est descris la capitolul .SFATU R I S I iN TR ETINER E A = bateria descSrcata B = bateria fumizoare de curent Cablul de ajutor la pornire trebuie conectat neaparat in urmatoarea succesiune: Inainte s i puteti conecta cablul de ajutor pentru pornire la polul (+) al bateriei.Pomire motor'. s tntrerupe procedeul de pomire dupS 1 secunde §i se repeta cam dupa o jumatat de minut.

respectiv in cutia automats de vfteze. • FarS substance de lubrifiere (ulei) In cutia de viteze. • Deoarece la motorul oprit servodirectia nu functioneaza. d a c a e s t e p o s ib il. suprssoficitate §i avariate.SFATU R I S I iN TR E JIN E R E R e m o r c a r e /T r a c ta r e • La utilizarea unui cablu de remorcare. • Cablul de remorcare trebuie sa fie elas­ • Conducatorul ma$inii tractate trebuie sa tic pentnj ca ambele autovehicule sa fie fie atent ca respectivul cablu sa fie Tntins. pedala de franare trebuie apasata m ult mai putemic. De aceea se utilizeaza numai • La ambele autovehicule este pornita cablurl din fibre sintetice sau cabluri din instalatia de semnalizare de avertizare material elastic. Trebuie sa fi{i In permanents atenli ca sa • ContactuI trebuie s3 fie pus penlru ca nu apara for^e de tractiune nepermise §i volanul sa nu se bloctieze §i luminlle de nici focuri. La manevrele de remorcare In sem nalizare. ma§ina trebuie ridicata din fatS. M a i s ig u ra e s te to tu $ i in aceste condi^ii se respecta instructiunile u tiliz a r e a u n e i b a re d e re m o rc a re ! corespunzStoare. • Deoarece amlificatorul for^ei de franare • Trebuie respectate hotararile legale referitoare la remorcare. fn caz ca motorul sta. Un cablu de remorcare sau o barS de re­ morcare pot fiaplicate numai urmStoarelor ineie de prindere: In d ic a t ii g e n e r a te 72 SITUAJII . • La remorcarea pe distante mai mari de 50 l<m.v e zi p a g in a a n te rio a ra . • A m b ii co n d u ca to ri tre b u ie s§ aiba cuno^tinte despre specrficul remorcarii. functioneaza numai cand motorul este tn funcjiune. m a|ina poate fl remorcata numai cand ro^ile de antrenare sunt lidicate. • in a in te d e a s e p o rn i m o to ru l prin re m o rc a re . §tergStorul de apropierea strazilor consolidate exists parbriz §1 instalatia de spdlare a parbrizului pericolul ca elementele de fixare sa fie s§ func^ioneze. Cei care nu au exersat nu trebuie nici sa remorcheze nici sa fie remorcati. protejate. conducatorul ma§inii care tracteaza trebuie sa ambreieze foarte u§or la demaraj. la manevrarea volanului trebuie depus un efort mai bun. claxonul. s e u t iliz e a z a b a t e r ia u n u i a lt a u to * v e h ic u l c a a ju to r la p o rn ire .

vezi figura. A u to v e h ic u ie c u in e ie d e re m o rc a re d e m o n ta b ile * ♦ Ineiul de rem orcare are file t stanga. S IT U A fll 73 .SFATU R I SI INTRETINERE In e iu l d e re m o rc a re fro n ta l Pentru a se ajunge la ineiul de remorcare. In e le le d e re m o rc a re s e in$urubea> z a p a n a $ e o p re s c 91 s e s tra n g cu c h e ia d e ro a ta . se de§urubeaza Ineiul se a§eaza In trusa cu scule. mai TntSi trebuie indepartat capacul . Capacul se monteaza la ioc. In e le le de re m o rc a re tre b u ie p a s tr a te in to td e a u n a fn a u to v e h ic u l. • Dupa utilizare.vezi figura.

• Dacd am bele a u to ve h 'cu le sunt in mi^care. ciocnirea Tntre autovehiculele care tracteaza. impotriva pomtrii prin remorcare stau mai multe argumente: • La remorcare exists un mare rise de ac­ cident ca de ex.o r pedafa de ambreiaj. • De Tndata ce motorul a pomit se apasa ambreiajul §1 se selecteazd viteza evitSnd tam ponarea cu a uto veh iculu l ce face trac^iunea. 70. se apasa pedala ambreiaj §i se mentine apSsata. nu e s te p o sib ila d in m o tiv e te h n ic e ! 74 SITUAJ1I . In spate la dreapta sub bara de protecbe se gasefte inelui de remorcare . • La a u to v e h ic u ie le c u m o to a re pe b e n z in a s e p o a t e c a o p a r te de c a r b u r a n t u i n e a r s s a a ju n g a in c a ta liz a to r s i a s tfe l a c e s ta s a se d e fe c te z e . c o n d u c a to ru l m a ^ in ii re m o rc a te tre b u ie s a resp e c te in p lu s u rm a to a re le : • in a in te de remorcare se cupleaza pe viteza 2 sau 3. sa n u fie ta c ta t pentnj pornire. se elibereaza u .SFATU R I SI IN TR ETIN ER E In e le le de re m o rc a re d in s p a te . • R e m o rc a re a a u to v e h ic u le lo r cu c u tie d e v ite z e a u to m a ta . R e m o rc a re a Va recomandam ca autoveh'iculul dvs.vezi figura. p e n tru p o rn ire . O a c a to tu s i tre b u ie re m o rc a t vehi* c u lu l p e n tru a p o rn l. • Se pune contactul.vezi pag. Trebuie pomit cu ajutorul cablurilor de pornire .

. pompa de ulei de la cutia de viteze nu functioneazS. CSnd nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn~ autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. • Autovehiculul poate fi tractat cu punte fats sau spate ridicata. • Autovehiculul nu trebule tractat o j punte fatd/spate ridicatd. Daca motomi este oprit. Astfel in cutia automata de viteze rotile planetare ating o turatie atal de mare. autovehiculul poate fi remorcat numai cu rotile din fata ridicate. motorul nu trebule sa fie pomit. cutia de viteze nu mai are suficienta lubrifiere.SFATU R I S I INTRETINERE A u to v e h ic u le r e m o r c a t e L a r e m o r c a r e a a uto veh icule lo r c u c u t ie d e v it e z e a u t o m a ta trebule respectate Tn plus fa(3 de indica^iite de la pagina 72 §i urmatoarele puncte: • Selectorul pe pozilla „N" • Nu se remorcheaza cu o vltezS mal mare de 50 km/h.Cutie de viteza automata • Autovehiculul poate fi tractat cu o barE un cablu de remorcare. SITU A ftl . G o lf/B o ra c u tr a c tiu n e in te g ra la La remorcarea autovehiculului cu un cablu sau o barS. Passat cu tractiune integrala • La Iractare viteza nu (rebuie s3 deps §easca 50 km/h! • Dlstanta maxima pe care un autovehici poate ft tractat este de 50 km/h! . • Seiectorul de viteze Tn pozitia „N".Cutie de viteza mecanica • Autovehiculul poate fi tractat cu o bare un cablu de remorcare. • Dlstanta maxima de remorcare este de 50 kml Motiv. • Daca remorcarea se face cu ma^ir^a de depanare. Respectati urmatoarele. Motiv: Daca m arina este ridicata din spate. Cand nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn* autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. arborii de antrenare se rasucesc Inapoi. deci la viteze mal marl §i distance mal man. Tncat In scurt timp cutia de viteze va f! avariata.

p e a x a d in s p a te sau din fa ta . E le v a t o r d e a u to m o b ile in a in te d e u rc a re p e un e le v a to r d e a u to m o b ile tr e b u ie s a s e a s ig u re 0 d is ta n ta s u fic ie n ta in tre compo> n e n te le p o z itio n a te in p a rte a d e jo s a a u to v e h ic u lu lu i si e le v a to r. a c e s ta tre b u ie asi> g u ra t p e d e d e s u b t c u e le m e n te d e re a z e m s p e c ia fe . M a $ in a nu tre b u ie r id lc a ta In n ic i u n c a z pe b a ia d e u le i a m o to ru lu i.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E R id ic a r e a a u t o v e h ic u lu lu i C ric u l d in t r u s a d e s c u le Ridicarea autovehiciilului cu cricul este descrlsa la paglna 61. a lt f e l p o t sa a p a r a a v a rii g ra v e ia a u to v e h ic u l. p e c u tia d e v ite z a . C ric u l d e a t e lie r Pentru a evlta deteriorarea suprafefei inferioare a podelei autovehiculului se utilizea-zS neapdrat un strat intermediar de cauciuc. A te n tie ! • N ic io d a ta nu s e la s a m o to ru l p o rn it c a n d a u to v e h ic u tu i e s te rid ic a t • p e ric o l d e a c c id e n t! • D a c a tre b u ie s a s e lu e re z e sub a u to v e h ic u l. ^ 76 SITUAJII . Spate P u n c te le d e f ix a r e p e n tr u e le v a t o r s i c r ic u l d e a t e l i e r A u t o v e h ic u lu l p o a t e f i r i d i c a t n u m a i d in p o z i t i i l e i n d i c a t e in d e s e n . a ltfe l p o t a p a re a a v a rii g ra v e .

........ 67 Curatare sub presiune........p lalon.......................13 Carburant RME Carburant fara p lu m b .........47 Aditivul lichidului de ra c ire . 41 ........... 45 ............ 2..47 Adancime p ro fil.................. 26 Curatarea elementelor de plastic................................ 28 B B a te ria .......p a rb riz... 22............................... 24 Curatarea tabloului de b o rd ...........70 Catalizatorul..... 55 Aprinderea carburantului.......................14 .....64 Asistenta la fran are .................................................... 24 ........................................incSrcare.......55 A ntigel................. 52 Acoperirea farurilor.....................................2 B iodiesel............3 Asigurarea §uruburilor.......calitate................. 24 Curatare la u d .................................................................................14 -c o n s u m .......................................................................... 3 Chederele u s ilo r......................................... 43 Benzina ............................... 6 c Cablu auxiliar.................................................... 3 Cifra octanica.............. 3 ................econom ie......32 Cricu!...................................... 2 Conservarea... 24 Cifra cetanica............21 Antena exterioarS......................... 24 ...................................34 Aparate rad io ...............................................................................................34 Ajutor la p o m ire ...................... 3 INDEX 77 .........................2.....................................23 Conservarea cavitatilor...2 3......................44 .................................17 Acvapianare.............................utilizare pe timp de ta m a ........................................................................................a d itivi....................................70 A n ie n a ..............................24 Curalare uscata.....................a d ltiv ..............................................................................26 Curatarea $i conservarea compartimentului m otorului.....................................................................................................................c INDEX A A cce sorii.inlocuire............. 61.24 Consum u le i...................................... 2 ...............

................. 22 Intretinerea p ie lii...................... 65 inlocuire la m p i...............17 Dezghetarea geamuiilor.....13 Instalatia de spalare a parbrizuiui................................................... 66 ................. 76 F Franele...................................................................................b o rd ...INDEX D Depiasarea cu rem orca..... 24 Intretinerea vopseJei..........plafon g lisant................................... 47 Iridicatii de deplasare..........27 lntre{inerea plafonutui.............................................................17 Inlocuirea ro tii.............18 Deplasarea econom ica..33 Instalatia de evacuare a gazelor............14 Deplasari in stra ira ta te ..................................29 Injectie d irecta........ 8 Directia...47 Elevator.......... 20 .. 23 Intrejinerea caroseriei.centuri de siguranta......................... 4 I inchidere de urgenta .............................plafon pliant....20 Intretinerea componentelor crom ate......................36 Instalatii de spalare autom ate.................................... 39 ^ 'w E Economisirea energiei................................................................................................. 12 Indicafii de siguranja......... 73 Intervale de inspectie........ 14 Echilibrarea ro tiio r..................................................................................... 21 Instalatia de fra n a re ........................ 11 I Indicatori de uzura.............. 4 Inele de rem orcare............................. 14 78 INDEX ..........50 intretinerea autovehiculului................................ 26 ........... 26 G Gazele de esapam ent.................................25 ............................................fotile din metal u § o r. 33 Instervale schimb u le i...23 Diferential blocabil electronic..................................... 5 Fuel Stratified Injection (F S I)....................................................

............. 3S ...................preslune p ne uri....spalare autovehicul.......................34 L ubrifianti............u le i...nivelul u le iu iu i.........carburant fara P b .................consumul de u le i......................................indicatii de siguranta..................3S ...51 Lichidul de frSna.................................instalatia de evacuare a gazelor ... 45 ..... 40 ..ulei m o to r................1i Perioade lungi de slahonare............................................................................... 5S Motorui ............ 3c ....................intretinere........................................................... 38 Lanturi pentru z a p a d a .................................................................pneuri u z a te ............Inchidere de urgenta.......................5€ Parcarea.........................................51 Piafonut glisant .............................................. 31 .....2£ M Medial inconjurator evitarea zgomotelor si efiminarea gazelor polua nte ......lichid de rScire.............................32 L Lamelele stergatoarelor de parbriz......p n e u ri............................................... 34 N Nivelul lichidului de ra c ire ..........39 LIchidul de racire........33 .... 25 J o ja ......deplasare ecologica.......................... 46 Jentile din metal u §or.....intervale schimb u le i..........................14 ....... 4 ' Perioade de stajionare................... 3^ Numar de c o d ...............................1 3 ........................48 .21 Modificari te h n ic e ..........................................42 Piese de schim b.......uiei v e c h i...... 2 .................20 .......................b ate ria ......................................INDEX j J a n te le .................................................. ■Q ■Q INDEX 7‘ .................................................. 2 .intrejinere autovetiicul.. 4£ ....................... 47 ......6*: P Pana......... ........................................lichid de frana..............................35 ................... 31 .............carburant$.................................................... 14 ....

......................lanjuri pentru zapada................9 ^eglarea faru rilo r.............. 12 ^0 {i.................50 ^neuri cu sens precizat de ro ta tie ............. 46 ................ 74 Tractiune integrala. 25 ^ jn c te de lixare c ric ..................................................................... 55 T ra cta re a ............ 64 ^rimii 1500 k m ..............ro d a j................................................................................tractiune integ ra l^......................................................sens p re c iz a t..........................11 S e rvofr^na ...............47 ^neuri penlur ia m a .........................64 T Telefon a u to ............... 64 .......remorcarea..............7 Syncro ...................................................................46 ...................................................................................9 ^fotectia podelei................................... 17 ^eglarea d u z e lo r.18 ’ rogram electronic de s ta b ilita te ............................ 56 S igurantele.................................................................10 S patarea.................................... 76 Hodajul..................................... 61 s Sarcina de sp rijin.......................... 46 ............... 37 ^e m o rca re a .............................. 67 Sistem antiblocare (A B S )....................................... 20 Speciflca{ii uiei..12 ^ riz e ................... 65 0^ INDEX ........................................................................ 46 s Suruburi de roata....................................................................................10 .............s ta r e ....................54 ^educerea puterli m o to n jiu i....................................................................................... 49 Surufauri antifurt........................... 18 Servodirectia... .p re s iu n e ................................. 20 R ^ a d io .......... 10 ............... 31 Substanje de curatare.............................75 Trapa/plafonul glisant.............. 7 SetuI pentru repararea penetor.....INDEX ^ n e u r i................................................................. 75 lid ic a re a a u to ve h icu lu lu i.....................................

.51 V Ventilatorul....................... 30 V iteze....................................................... 3 ..................... 36 lanturi pentnj zapada................12 IN D E X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------................b a te rie ..........23 instalatia de spalare p a rb riz ............tntretinere autovehtcul.................................... 43 ................................carburant D iesel............31 p n e u ri.....................................................................................31 Utilizarea pe timp de iama ..81 .......................................................20 gream uri....... 50 dezghezate geam uri...........INDEX U U leiuri...... 34 ulal m o to r........................................................ 23 lichid de racire........

............................. roata de rezerva ....... 49 SCAUNE SI ARANJAMENT Scaune din fata .......... 26 HaiofVCapac portbagaj ............... 46 Oglinda retrovizoare............................................ 97 Oprirea m otorului....................44 I 5tergator de parbriz instalajie de spalare a parbrizului........................................................................................ 68 Trusa de prim ajutor........... 77 Climatronic.....................................36 Capola m otorului..............31 Geamuri acfionate e le c tric ...... 94 Contact m o to r....... 90 Fr§na de m S n a ..............45 Lamelele stergStoarelor de partDriz .................................13 Volan multffunctlonal................................... 58 Coloana volanului reglabila................ 69 Tnjsa de scule......... 65 P rize........................................................................... 39 LUMINI...........................................................................................100 Control viteza de croazierS GRA ... 57 Brate de s c a u n .............................................24 Ugi....................... 93 Program electronic de stabilitate E S P .................................................. 99 Control distanla parcare PDC ................................ triunghi de avertizare.........................................CUPRINS COCKPIT Imagine g en e ra l^..................... 86 Cutie automata de viteze Tn cinci trepte tip tro n ic ............... 62 Spatii de depozitare ...30 Instalatie a n tifu rt................................................................................21 Dispozitiv Hands Free pentm telefoane mobile............................................................ 61 Sac bagaje............................... 3 Instmmente de b o rd ..... 47 Parasolar.......33 Trapa/plafon g lisa n t......................................60 Bancheta spate............ tnchidere centralizata......... Pregatirea telsfonului ........................................ 73 Aer conditional .........59 Spatlu de b a g a je .................................................................. 59 Pedale............23 Telecomanda ra d io ........ 56 Tteliere.. dispozitiv de remorcare....................................... 79 DEPLASAREA Cutia de viteze m anuaia..................101 A lim entarea..................................22 DESCHIDERE / INCHIDERE C hei. i0 4 ......................................70 INSTALATIE CLIMATIZARE incalzire ?i ventilare................................................................. 6 Lampi avertizare... 63 Suport cutli de bauturS...........................................................63 Suport b a g a je ..43 Luminl interioare........................................................... 95 Pomirea m o to n jiu i................... Scrum iere.... 40 Maneta semnalizare §i laza m a re ..67 Sertare (Torpedo)..........................................50 incalzire scaun . CAMP VIZUAL Comutatoare..... 85 Cutie automata de viteze in patnj tre p te ................................................... 38 Indicatii referitoare la siguranta lucrarllor din camera m otorului......... 66 Bricheta.......................................

U IIL I Z A H t a I COCKPIT .

....86 12 ....Sigurante ..... 31 stanga.... 99 Reglare faniri .. 75 din s ta n g a ..........Maneta stergatorului de parbriz si a (cutie automata instalafiei de spalare a parbrizuiui .... 48 25 ............ Manual 3..1 29 .......................Radio sau Sistem de navigatie cu lu n e te i...... 101 Program Electronic 8 .............Deblocarea capotei m o to n jiu i.1 ordinea dispunerii elementelor poate varia.....Claxon (functioneaza numai cu Selector {cutie automata contaciul motor pus) de viteze in patru trepte) ............. ...... 68 • La vehicule cu volanul pe dreapta...............Irrtrenjpator pentru actionarea Vehiculele cu aparat de radio. 17 ...........Maneta pentru reglarea inaltimii a u § ilo r..........ContactuI m o to r........2 .............. 65 Instrum enle...Scrumiera cu brichetS / p riz a ...lluminarea aparaturii de b o r d ....Airbag conducator.........Duze de a e r ...........Manerul u$tlor 24 .... IB .................... ... m odrflciii $i pfese deschim b' $1 ..U T ILIZ A R E Poz.intrerupator pentru Sistemul de Control vlteza de croaziera* . 13 {cutie de viteze mecanica) ...... Poz.............. 9 32 ...... 41 de Stabiiitate..................... 95 5 .............Tasta ............. telBloane mobile lespectlv aparate CD m onlat d ir fabrica au »l pentru acestea separal manuale de utlllzare. 73 electric.............................. 42 telor de comanda...........Manual 2............................................intrerupator pentru incalzlrea 33 .......Maneta frana de m a n a ........................................ .....Intrerupator lumini a v a rie ..........intrempator pentru parasolar .. sistsm de navigatie.. 6 31 ..Manets semnallzare $1 faza mare .Airbag conducator...Maneta schlmbator de viteze Lumini de c o n tro l...........A3..... De aceea aranjarea elemen^ ^ ^ 5 ......40 26 • Rozeta pentru tncalzirea scaunului......... 38 2 .Rozeta pentru incalzirea scaunului din dreapta..............56 7 . 85 11 ........................blocare centralizata 23 ....................Deblocare capac rezervor .................. 59 3 .. 1 ...... pentru incalzire/ventilatie ... 45 de viteze In 5 tre p te ).... capliolut ... pentru aer condifionat ..... 68 4 ..... 33 22 . pentru Climatronic ...Buton reglare oglinzi e xterloa re ...........Manual 2....... 6 ....Deblocarea capotei portbagajului...........Suport pentru p a h a re .Mon(area aparateJor de radio'...... 19 ......................... 42 ....... 43 27 .. pag..............94 10 ...2 electrics a geam urilor....... respecliv .. 58 autovehiculele dvs.. La montaxea ulte rio a ri a radio-ulul se vor re specta In d lcatiiie din m anualul 3 .... 79 echipamente......... a?a cum este aratata in im aginea genarala........Comenzi 34 ..Comutator lu m ln i..... 41 radio 14 .Tabloul de bord: 30 ............. 41 28 ... 21 .. 28 volanului......... COCKPIT — 5 .....77 • Sunt posibile mai multe combinatii intre ^ ...Maneta deschidere torpedou ... pag...... ...........Telefoane mobile aparate de receptie'....... poate 1i diferita la 16 . 104 Simbolurile de pe elementele de deservire corespund totu$i vehiculelor cu volanul pe 20 ... 66 9 .....Sertar pentru mapa de b o rd ...esorii...Torpedou 13 ........... 90 Sistem multifunctional ...

U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E n a g in e g e n e r a la COCKPIT — 4 .

.. Indicator multifunctional* cu afi§area intervalelor de service’ ..... • Prin rotirea pdna se opre$te in sen su l o ra r se regleazS minutele... Printr-o scurtS rotire se regleazS cu ceite un minut......... 6 3... T urom etru..... 1........ m inutele se vor modifica in mod continuu..........o t r e a p t^ s u p e rio a r^ d e v ite z e d u c e la e c o n o m is ir e a c a rb u ra n tu lu i 9 1 r e d u c e z g o m o tu i in tu n c fio n a re ! Schimbarea treptei de viteza intr-una inferioara sa se facd Inainte ca motorul s§ functioneze negnifonn........ 8 cu indicarea intervalelor service ... 7 4.......... Tachometru ... • Prin fotirea pana se opre^te in sens c o n tr a r s e n s u lu l o ra r se regleaza orele... Kilom etraj... 87 1 ....... Rottnd $1 men|inand butonul... 7 5.................. Prinlr-o scurta rotire a butonuiui se realizeaza m odificarea cu cate 0 ora................C e a s d ig ita l Pentru reglarea ceasului se utilizeaza butonul piasat la dreapta jos langa turometru....... Ceas ................... 2 .. Indicatorul manetei selcetorului de viteze’ .................. T u r o m e tr u A c jl indicator al turometrului nu trebuie sS ajungSin nici un ca zln zon a ro$ieascalei.. 6 2......... 7 6.............................. 12 8...... Rotind §1 m entinand butonul... PunctuI de Inceput al zone! ro$ii depinde de motor........ e COCKPIT ... 8 7......................... orele se vor modifica in mod continuu........... Temperalura agentulul de ra c ire ..... Pag.....U T IL IZ A R E In s tr u m e n te d e b o rd Modul de plasare al instrumentelor depinde de modelul respectiv $i de motor... S c h i m b a r e a la t im p in t r ... Indicator combustibil .........................

5 • V ite z o m e t r u l in perioada de rodaj trebuie respectate instructiunile din manualul 3. Daca indlcatorul se gase§te in zona nor­ mala.R ec e Se evita turatii marl si fnca nu se solicita putemic motorul! b . 18. O p rifi v eh ic u lu l. . La solicitarea puternica a motorulul $1 temperaturl marl exterioare indlcatorul se poate deplasa mutt spre dreapta. 621. L a te m p e ra tu ri e x te m e m art si so H c itare p u te rn ic a a m o to ru lu i a p a re p e ric o lu l supra* In c a lz irii m o to ru lu i! 4 . c .N o rm al La deplasarea normala.2. temperatura lichidului racire este prea mare. n n n ifo iT A te n tie A c o rd a ti a te n tie n e a p a ra t a vertiz a rito r tie ia p s s -IS L am pi s u p lim e n ta re p la s a te in fa ta z o n e i d e a d m is ie a a e ru lu i in fa ta ra d ia to ru lu i de ra c ire fn ra u ta te s c e fe c tu i d e ra c ir e .U T ILIZ A R E 3 .si mai departs” . capitolul „Primli 1500 km . ca o functie de control. mai exista cam 8 litn combustibil. se va controla imediat indicatia temperaturii agentului de rdcire. completati lichidul de racire cu prima ocazie.In d ic a t o r u l d e c o m b u s tib il Functioneaza n jm a i cu contactui motor pus.T e m p e r a tu r a lic h id u lu i d e r a c ir e Indicatia apare c&nd contactui motor e pus. ( ^ ^ A t a t a tim p c a t lum ina d e a v e rtiz a re (c ) nu e s te a p rin s a . a c e s ta nu e s te un m o tiv d e in g rijo ra re .L a m p a d e a v e rtiz a re Daca lampa clipeste in tlmpul mersulul. R e ze rvo ru l de c o m b u s tib il are capacltatea de aprox. Daca Indlcatorul se afla la dreapta.. La punerea contactului motor se aprinde in plus lumina de a ^rtiz a re (c ) lim p de cateva secunds. Indlcatorul trebuie sd se afle In zona mijlocie a scale!. a . CSnd acul indi­ cator ajunge in zona de rezerva (sageata) si se aprinde lampa de avertizare (d). ISnga ^ K o n a de Indicatie b. o p rifi m o to ru l si stabDiti cau2 a vezi pag.

. • Candsedeconecteazabateriaautovehiculului... trebuie resetata numai lucrarea service dorita. • intre intervalele service aparute nu se reseteaza ... lucrarile de service trebuie executate conform planului de sen/ice $1 nu conform indicatorulul.. Daca ind ica to ru ! n j se reprogrameaza.. contorul de jos Indica distantele scurte....... Ultima pozitie a contorului de jos Indica distante de 100 m.... in caz contrar termenul de prezentare la sen/ice ar putea fi gre^tit.....service INSP Dupa pornirea motorului..5 secunde).....altfel apar indicatii eronate. indicatoru! intervalelor service trebuie programat din nou........... anuntui: Service se $ferge dupa aproxim ativ 1 min. datele se pastreaza...service OIL • inspectie s e rv ic e .. Prin apasarea butonului de resetare se poate alege Tntre diferitele lucrari.s e rv ic e Cand se ajunge la momentui executarii service apare clipind in contorul de jos {pentru d is ta n te s cu rte ) una din urmatoarele indicatii: • schimb u te i. • Butonul pentru minute folosit la reglarea ceasului digital se roteste spre dreapta ... a COCKPIT .... • Se apasa 5 i se fine apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte de sub tahometru. De asem enea aceasta se o btin e 5 i prin apasarea si m enjinerea butonului de resetare (mai mult de 0..... funcjia se va reseta dupa cum urmeaza.. Pe display apare: ^service — " In d ic a tii • In orice caz.. service OEL respecliv......... cand contactuJ motor este luat.... Contorul de jos (contonjl pentru distan}e scurte) S6 aduce la 0 prln apasarea butonului de resetare de sub kilometraj.. Dealerul Volkswagen ce executa lucrarea de senAce va reseta functia pentru intervalele de lucrSri de Service. Acest lucru tre b u ie e x e c u ta t de un dea le r V o lksw a g en .U T ILIZA R E 6 • In d ic a to r k ilo m e tr a j/ k ilo m e tr a j d e c a la t o r ie Contorul de sus inregistreaza distanta totals parcursS. Daca inspectia nu a fost executal de un dealer Volkswagen. In d ic a to r in te r v a le . • DacS se schlmba tahometrul in urma unei reparatii...

distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata.(memoria parcursului total) in partea dreapta sus a MFA. apasSnd tasta A mai mult de 2 secunde. Contrar memorSrii de la calatorii individuale. memoria se $terge iar calculul se fealtzeaza din nou. Oaca se deconecteaza bateria vehiculului. Daca se depaseste una din cifrele de mai sus. 1 — (memon'e parcurs individual) 2 . M e m o r lile Sistemul Bste dotat cu 2 memorii automate. Din acestea sunt calculate viteza medie §i consumul mediu de carburant. Aceste date servesc la calcularea valorilor medii ale consumului §i vitezei realizate in timpul tuturor parcursurilor individuale. se pot selecta indicatiile cand contactul este pus.U T IL IZ A R E ' 7 • In d ic a t o r m u lt if u n c t io n a l* Indicatorul multifunctional (MFA) oferS urmatoarele informatii: • timpul parcurs • distanta parcursa • consum momentan de carburant • consum mediu de carburant • viteza medie • distanja ramasa • temperatura exterioara Prin apasarea scurta. Pe langa acestea vor fi afi$ate o serie de teste si simboluri s u p lim e n ta r e (vezi ■3ag. memoria nu se sterge daca se intrenjpe calatoria mai mult de 2 ore. COCKPIT . M e m o ria p a rc u rs u lu i to ta l (2) inregistreaza datele calatoriilor individuale de pana la 99 ore 9 min. 9999 km distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata 999 litri. ambele memorii se $terg. S te rg e re a m e m o riilo r Ambele memorii pot fi $terse separat la punerea contactului motor. M e m o rie p e n tru un p a rc u rs indi* v id u a t ( 1 ) colecteaza urmatoarele date incepand cu punerea contactului motor pana la taierea contactului motor: timpul parcurs. se va indica prin afisarea cifrelor „1" sau „2" in ce domeniu va gasitt. repetala a tastei B din maneta stergatorului de parbriz. 11). La intreruperea calatoriei dupa mai mitlt de 2 ore memoria este $tearsa automat. apasati scurt tasta A cand contactul este pus. P e n tru s e le c ta re a tntre memorii.

Pand atunci apar liniute in loc de o vaioare.tim p u l p arcu rs Memoria 1 afi^eaza timpul de mers scurs de la punerea contactului motor respectlv Stergerea memoriel . k m . Acest afi$aj indica numarul de km care mal pot fi parcur$i in acelea$i condltii de deplasare.memorie parcurs total" Valoarea maxima aflsatS In ambele pozitii este 99 ore 59 minute.V ite z a m e d ie A id sunt valabile indicatlile de la capftoiul . m in .vezi .vezi .D is ta n ta ra m a s a Distanta ramasa se calculeaza cu ajutorul continutulul rezervorului $i al consumului momentan de carburant. nu consumui momentan. j___ 100 km C onsum ui m ediu este indicat dupa o distanta de 300 m dupa punerea contac­ tului motor si dupa $tergerea memoriei care era activa. Cu ajutorul acestei indicatii fiecare l$i adapteaza modul de mers in functie de consumui dorit. Memoria 1 indica consumui mediu de car­ burant al respectivulul parcurs individual. Memoria 2 afiseaza timpul total al tuturor parcursurilor Individuale .U T ILIZ A R E A fis a re T e m p e ra tu ra e x te rfo a ra Domeniul de masurare se afla intre -40 “C pana la +50°C. Memoria 2 afi^eaza consumui mediu de carburant al tuturor parcursurilor individuale . In timpul calatorlei valoarea indicata este actualizata la fiecare 5 secunde. Cand vetiiculul este oprit este afisata ultima vaioare indicatain l/h. A te n tle ! D a c a s e u tiH z e a ia to d lc a to ru t d e t e m p e r a t u r i e x t e r n a e a aver*^ tiz o r p e n tru |»ole!.vezi „Memorie . La temperaturi exteme intre +4"C $i -7“C la indlcarea temperatuiii exteme apare in p lus un sim b o l . Daca aceasta vaioare este depasita afisarea incepe iarasi de la zero. 1 /1 0 0 k m • c o n s u m u i m o m e n ta n d e c a rb u ra n t Consumui momentan este indicat in 1/100 km. Calculul consumului se face la intervale de 30 m. r e fln e f} e a f i is t e m p e r a tu r a d e -f-4°C p o a te e x is ta p « le t. O b s e rv a fie Cantitatea de carburant consumata nu este afi^ata. D^erenfa maxima ali§ata este de 9999 km.memorle-parcurs Individual". 0 • c o n s u m m e d iu de c a rb u ra n t Este indicat consumui mediu.c ris ta l de g he ata (avertizare la polei).parcurs total". Cdnd vehiculu) este oprit sau la viteze foarte scazute temperatura indicata poate fi ceva mal mare decat temperatura externa reata datorita caldurii radiate de motor sau datorita functionarii instalatie! de incdlzire Tn ttmpul sta^onarii.Consum mediu de carburant”. Acest simbol mal Tntai este semnalizat circa 5 secunde lar apol este aprins pSnd c ^ d temperatura exterioara urcd peste +4®C sau scade sub -T^C. k m • D is ta n ta p a rc u rs a Specificatiile de la „tim p jl parcurs" sunt va-labile si la „distanta parcursa'. 0 k m /h . 10 © COCKPIT .

U T ILIZ A R E

V a ia b ii p e n tru to a te a u to v e h ic u le ie : Cand apare o avarie, pe langa indicatia afi^ata se va auzl un semnal sonor: - P r io rita te 1 - 3 s e m n a le d e a v e rtiz a re A c e s te s im b o iu ri d e p r io r ita te 1 s e m n a liz e a z a un p e r ic o U O p rifi m a $ in a s i m o to ru l! In d e p a rta ti d e ra n ja m e n tu l. E ventual solicltati ajutor de specialitate. Oaca exista mai multe deranjamente de prioritate 1. sim bolurile apar treptat raman afi^ate cca. 2 secunde. Simboluiile cllpesc pana cSnd avarla este Indepartata. - P r io rita te 2 - un s e m n a l d e a v e rti­ z a re Aceste simboiuri semnalizeaza o a v e rtiz a r e . Functia indicata trebuie verificata cat mai curSnd posibil. Daca apar mai multe semnale in acela^l timp. simbolurile a pa r tre p ta t $1 ramSn a fi$a te cca. 2 secunde. In d ic a tie : Avariile de p rio rita te 2 sunt a fi^ te abia dupa ce avartile de p r io r ita te 1 au fost indepartate. Cdnd exista avaril de ambele priorttati se vor auzi 3 semnaluri de avertizare.

In f o r m a t ii s u p lim e n ta r e Cand contaclul motoreste pus, se realizeaza controlul automat al anumrtor functii componente ale autovehicululul. Erorile In func|ionare, respectiv reparatiiie sau m asurlle de service urgente sunt afi§ate in functie de prioritati impreuna cu t e x t e in f o r m a t i v e $i s im b o iu r i lu m in o a s e ro s ii sau g a ib e n e in MFA. In d lc a tli supiim entare despre textele informatife: vezi cap. 13. „Lampi de avertizare".

COCKPIT

1 1

U T ILIZA R E

In d ic a to r p e n tru in t e r v a le d e s e r v ic e * fle x ib il Indicatorul pentru Intervalele de service flexibil va aminte$te automat de timpul potrivit de data la care trebuie executata urmStoarea irtspeclie service. Inspecjia service trebuie efectuatd cel putin din 2 in 2 ani. Ceea ce este deosebit la aces! indicator, este cd data efectuarii inspectiei service depinde de anumite condltii individuale de exploatare a autovehiculului. Cu 3000 km inainte de executarea inspec­ tiei, apare indlcatia: „service In 3000 km". Numarul de km ramasi pana la executarea inspectiei se reduce 7n trepte de 100 km. Cand data prezentarii la service a fost atinsa, apare clipind indlcatia .service acum". Dupa cca. 20 sec. dupa punerea contactului, indlcatia se stinge. Prin apasarea pe butonul de resetare, respctiv pe tasta din maneta stregatorulul de p artriz (mal mult de 0,5 sec.) se poate comuta pe afisarea nonnala.

Dealerul Volkswagen care execute Inspectia, reseteaza indicatorul. Pentru confirmarea la sfar^itul cartii de bord se gase$te un tabel de protocol. Oaca inspectia nu a fost executata de un dealer Volkswagen, indicatorul trebuie resetat dupa cum urmeazS; • Cand contactul este luat se apasa $i se mentlne apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte. • Butonul pentru reglarea minutelor la ceasul digital se rote$te spre dreapta. Se va realiza afisarea normala. A te n tie ! D vs. nu p u te ti re s e ta to ta l s e rv ic e -u l, c i n u m a i p an a la 1 5 .0 0 0 km . in d ic a tli • Nu resetati Intre intervalele de service pot aparea indicatii eronate.
8 - C a m p in d ic a to r p e n tru

p o z it iile s e le c to r u lu i d e v it e z e * Pozitiile in care se afla selectorul de viteze, la cutia de viteze automata, vor fi afisate pe ecran - vezi pag. 87.

%

12

COCKPIT

U T ILIZ A R E

L a m p i d e a v e r t iz a r e

Dispunerea lampilor de avertizare depinde de tipul masinii $1 tipul motorului. Simbolurile de pe lampi se pot observa numai cdnd acestea sunt aprinse. ContactuI trebuie sa fie pus. Poz. pag. 1 - Sistem A irb a g .................................. 13 2 - Instalatia de semnalizare a rem orcii............................................. 13 3 - Sistemul de reglare a vitezei'GRA 14 4 - Ac{ionarea frSnei* ........................ 14 5 - Lamps de cea{a spate .................. 14 6 - Instalatia de sem nalizare............. 14 7 - Uzura garnituri de frana ................ 14 8 - Lumina de drum. Faza m a re ........ 14 ,.9 - Sistem antiblocare ABS ................ 15 1 0 - Imobilizator e le ctron ic................. 16 11 - instalafie de fra n a re .................... 16 12 - A ltem atorul.................................. 17 13 - Lumina de avertizare C entura* . 17 14 - Instalatia de pretncalzire (Motor D iese l).............................. 17 15 -Avarie m o to r*................................ 18 16 - Temperatura agentului de racire/ niveiul agentului de racire ...........18 17 - Presiune ulei motor/ nivel ulei m o to r........................... 19 18 - Capac deschis la poftbagaj ...... 20 19 - Uchid de spalal parbrizu!........... 20 COCKPIT

Poz. pag. 20 - Nivel com bustibil........................ 20 21 - Lampa de avertizare gaze de evacuare*...................... 20 22 - Reglarea ta alunecare*................16 Program Electronic de Stabiitate* .................................... 20 1 - S is te m A irb a g * Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor timp de cateva secunde. L a v e h ic u ie le c e a u A irb ag -u l pa* s a g e ru lu i f a t a d e c o n e c ta t lumina de control clipe$te cam 12 secunde (vezi manualul 2.1 „Deconectare Airbag"). Daca lumina nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, clipe$te sau palpaie, exista o avarie la sistemul Arrtag. Sistemul trebuie imediat verificat la un dealar Volks­ wagen. TextuI mformativ din MFA este: „AIRBAG FEHLER” adica „EROARE AIRBAG" 2 - In s t a la t ia d e s e m n a liz a r e p e n tru re m o rc a Lampa de control* clipeste cand, la tractarea unei remorci. sunt actionate semnafizatoareie. Daca la remorca sau la vehlculul de tractiu n e nu fu n c tio n e a z i sem nalizarea, lumina de control nu clipeste.
13

U T ILIZ A R E

3 • In s t a la t ia d e r e g la r e a v it e z e i* G R A Lumina de control se apnnde cand jnstalatia de reglare a vitezei este conectata. Alte indicatii gasitt la pag. 101. 4 - A c tio n a r e a f r a n e i* (numai la cutia de vtteze automatg) in pozilllle .,R ’ §1 ,.N”. maneta selectorului de viteze este blocata, cand contactul este pus. Pentm deblocare, trebuie calcata pedala de fran§ si tasta din manenji selectomlui trebuie apasata. Indicatii suplimentare - vezi pag. 86. TextuI informativ este: .BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN" „LA SELECTAREA UNEI TREPTE CAND AUTOVEHICULUL STA PE LOG SE ACTIONEAZA FRANA DE PICIOR’ 5 - L am p a c e a ta s p a te (]^ Dupa conectarea lampii de ceata spate se aprinde lumina de control. Alte indicatii gasiti la pagina 40.

6 - In s t a l a t i a d e s e m n a liz a r e

in funcfie de directia selectata. lampa de control clipe?te in dreapta sau stanga. Daca o lampa de semnalizare se defecteaza, impulsul de semnalizare al lampii de avertizare este de doua on mai rapid. Aceasta nu este valabil la functionare cu remorca. 7 - In d ic a t o r - u z u ra O p ia c u t e d e f r a n a * Lumina de control se aprinde cand garniturile placL4 etor de frana din fata au ajuns la limita de uzura. Trebuie soficitat un d ea le r V olksw agen pen tru a v e rifica gamiturile de fra n i. Deoarece indicatorul controleaza numai gamiturile din fata se recomanda sa se controleze si p la c u te le d e fra n a din s p a te . TextuI informativ ce apare pe display este: .BREMSBELAG PROFEN” ..VERiFICARE PLACUTE FRANA"
8 - F aza m a re =Q Lumina de control se apnnde la conectarea fazei mari sau averlizarii luminoase.

14

COCKPIT

U T ILIZ A R E

9 - S is te m a n t ib lo c a r e (A B S )* Lum ina de co n tro l su p ra ve g h e a za instaiatia A B S $i E D S *. S is te m a n tib lo c a re (A B S )* Lumina de control este aprinsa la punerea contactului motor, respectiv la pornlrea motorului. timp de cateva secunde. Lumina se stinge dupa ce s-a derulat ciclul de testare automata. Daca la punerea contactului motor lampa , de control nu se aprinde. nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, instaiatia are o defectiune. O defectiune in sistemul ABS este indicat dupa cum urmeaza: • D a c a e s t e a p rin s a n u m a i la m p a d e c o n tro l A B S, vehiculul poate fi Tnca franat cu Instaiatia normala de franare deci fara ABS. Trebuie insa mers la un dealer Volkswagen. • D a c a s u n t a p rin s e la m p ile de c o n tro l A B S s i in s ta ia tie i de f r a n a r e , eroarea se afia nu numai in sistemul ABS. ci §i in instaiatia de tr ^ a r e . Trebuie sa va a$teptati la o schimbare In caracteristicile de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEiTUNG" „ST0P1 DEFECTIUNE LA SiSTEI^UL DE FRANARE, MANUAL DE UTILIZARE

Atentie! D a c a s e a p rin d a m b e le la m p i d e a ve rti« a it« (AB S $i in s ta ia tia d e frS n a re }, Oprtti im e d ia t v e h ic u lu l s i v e r if ic a t i lie h id u l d e frS n it. IhKsd n iv e iu l lic h id u h ii a s c iz u t s u b m a rc a ju l ^ I N ”j n u nriergeti m a i 4 e p a r te 9 i s o lie ita ti a ju to ru t ^ > e c ia ll$ tiio r. D a c a n fvelu i llc h id u lu i d e fra n a e s te 1 o rd in e , d e f e c tiu n e a f» o ^ e h ^ f l p ro v o c a fa d e A B S . Eteca fu n c fra d e re g la re a A B S nu m a i o p e re a z d , ta frd n a re ro tiie din s p a te Se p o t bfoca i^ fa tlv re p ed e. In a m im ite c a zu rr a c e a & f a p < ^ e d u c e l a d e r a p a r e a p d r t i i d in s p a te a vebicu{ului< S e c o n d u c e e u a le n t ie p in d la u rm d to n ii d e a le r V o lk s w a g e n s i s e In la tu r a a v a ria . Alte indicatil referitoare la ABS le gasiti in manualul 3.2. „Franare”. D ife re n tia l b lo c a b ii e le c tro n ic (E D S )* Instaiatia EDS lucreaza Tmpreuna cu ABS. Avarierea Instalafiel EDS este indicata prin aprinderea lampii de control ABS. Trebuie dus vehiculul cat mai repede ta un dealer Volkswagen. Alte indicatil referitoare la EDS le gSsitI in manualul 3.2. ..Diferenfial blocabii electronic".

COCKPIT

1 .S

n lv e lo t ilc liid u lu i d e frd n a e s te p re a s c a z u tr O p riti im e d ia t v 6 lil> c u fu i. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOP! BREMSENFEHLER 11 . Ite c d ia m p a d e c o n tro l a m s l d ^ .96. Aceasta procedure este anuntala prin aprinderea lampii de avertizare. Daca nu s-a folosit o cheie de contact corespunzatoare. lampa de control ABS este aprinsa Impreung cu lampa de control a Instalatiei de franare. se aude in plus un semnal de alarma. C o n d u c e ti p re c a u t p an a la u im a to ru i d e a le r V o lk s w a g e n $1 tn ia tu ra tl a v a ria . FRANARE Daca se merge cu frana de mSna trasa cu MANUAL DE UTILIZARE. rtu s e s tin g e s au • nivelul lichidului de frana este prea scazut. sau dupa pomirea mctorului." s e a p r in d e In t im p u l m e rs u lu l.U T ILIZA R E La punerea contactului motor se realizeaza automat analizarea datelor cheii vehiculului. R offle d in s } » t e s e p o t b io c a la fra n a re . A lftn tle l TextuI informativ este. La vehicule cu sistem ABS lampa de con­ trol se aprinde dupa punerea contactului motor. Vehiculul nu poate fi pus in funcliune." viteza mal mare de 6km/h.Im o b iliz a to r e le c tr o n ic 16 COCKPIT . A c e a s t a p o a t e d u c e In iin e le c a z u r i i a d e r a p a r e a p a r |li d in s p a te .S TO P! AV A R tE LA S IS T E M U L DE FRANARE MANUAL DE UTILIZARE. Daca sistemul ABS* nu funcjioneaza. TextuI Informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: .HANDBREMSE ANGEZOGEN” t ie ! ide fra n a re .STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG” .In s t a la t ia d e f r a n a r e ((X9 BETRIEBSANLernJNG" Lampa de avertizare este aprinsa cand: „STO PI A V A R IE LA S IS T E M U L DE • frana de mana este trasa. timp de cdteva secunde. lampa va clipi In mod permanent. Vezi $i pag. n a m e rg e fi m a t d e p a rte 9 i s o lic H a fi a jirto r d e s p e c ia lita te O a c a iu m in a d e c o n tro l a In s ta i a | i e i d e Ir a n a r e e s t e a p rfn s d tro p rsu n a cu Iu m in a d e c o n tro l ABS» ftm e fia d e re g ia re a A B S se p o a te sd n u i ^ c t i o n e z e . 1 0 .. dui»a elit>erar 6 a „FRANA DE MANA TRASA” fra n e i d e n id n ^ .

Textul infonnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: ^GENERATOR WERKSTATTr . Daca motorul este c a ld lampa de control pentru p rem calzire nu este aprinsa motorul poate fi pomit im ediat. sa se stinga. Ea trebuie sa se stinga dupa pomirea motonjiui. Dupa stingerea lampii se pomeste imediat motorui .comanda a motorului. 1 2 • A lte r n a to r u l Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor. Deoarece bateria vehiculului se descarca tnsS in permanenta. A v a rii la m o to r Daca in timpul mersului la motoarele Die­ I ^ ^ 1 3 • L a m p a d e a v e r t iz a r e •. . sel apare o defectiune la sistemul de C e n tu ra * 4?. dupa punerea contactului motor se aude un semnal acustic. Acesta Inceteaza dupa „MOTORSTORG. ATELIER!’ Textul informativ din indicatorul multifunclio n a r este: .AVARIE LA MOTOR.motorul Lampa de avertizare la punerea contactrebuie verificat neaparat la un dealer tului.U T IL IZ A R E 1 4 . 1 .. Textul infomiativ din indicatorul multifunc­ Daca centurile de siguranta nu sunt puse. ar trebui sa se deconecteze consLimatorii eleclrlci care nu sunt neaparat necesari..vezi pagina 97. Daca lampa de control nu se aprinde. tional' este. WERKSTATTr punerea centurii sau dupa circa 6 secunde. Dupa pomirea motorului ea trebuie Volkswagen.In s t a la t ia d e p r e m c a lz ir e '00' (numai motoare Diesel) Cand motorul este re c e lampa de control se aprinde la punerea contactului motor. Daca lumina de control se aprinde in timpul mersulul.. exista o defectiune fn sistemul de preincalzire . aceasta este indicata prin clipirea lampii de control .se apeleaza la ajutorul specialistilor.GURTANLEGEN" '^ ^ P U N E T I CENTURILE DE SIGURANTA!” V a ru g a m sa re s p e c ta fi in d ic a tiile d e la c a p ito lu i „ C e n tiira d e s ig u ­ ra n ta ” m a n u a lu l 2 . va putetl deplasa pana la primul dealer Volkswagen.ALTERNATOR ATELIER!" COCKPIT 17 .

cu toate ca nivelul agentului de racire siguranta ventilatorului sunt in ordine. sau in timpul caldtofiei se aprinde sau clipeste. Astfel pentru ventilatie se fo!ose§te curentui de aer creat in mers.c h ta r d a c a c o n ta c lu l m o to r a to s t tu at! • P e n tr u a e v it a o p a r ir e a c u a g e n t d e ra c ir e fie r b in te .U T IU Z A R E 1 5 .A v a r ie la m o to r M o to r c u b e n z in a EPC Daca in timpul mersului apare o defecliune la sistemul de comanda a motorului pe benzina.T e m p e r a tu r e a g e n tu lu i ^ d e r a c ir e / n iv e lu l a g e n tu lu i d e r a c ir e Lumina de control se aprinde timp de cateva secunde la punerea contactului motor. evit«kridu-se mersul cu turatia la relanti si mersul foarte meet. ^ ' i" m r . • A c o rd a ti a te n tie fa p tu iu l c a i l c h id u l d e r d c fr e nu tr e b u ie sa a iu n g a ia e $ a p a m e n tu l fie rb in te s a u ia a lte c o m p o n e n te fie rb in ti a ie m o to r u lu i. Daca lampa de avertizare nu se stinge. Verificaji siguranta ventilatorului §i daca e cazul inlocuiti-o. C an d m o to ru l e s te fie ilH n te . nu m e rg e ti m a i d e p a rte . se poate merge mai' departe pdna la cel mai apropiat dealer Volkswagen. WERKSTATTI" „AVARIE MOTOR. Daca este cazul se adauga agent de racire. Daca lumina nu se stinge apoi. m a in ilo r $ i b r a te io r d e a b u rt s au tic h id e fie r b in fi. TextuI intomiativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG” „STOPI VERIFtCATI AGENTUL DE RACI­ RE. In caz ca defectiunea apare numai la ventilatonji de racire. ATELIER in a in t e d e e x e c u ta re a lu c ra rilo r ia m o to r s au In c a m e ra m o to ru lu i c it i t i in d ic a t iile d e l a p a g .MOTORSTORG. s e o p re $ te m o to ru l S' se veriftca nivelul agentului de racire. • M u p u n e t} m lin a p e v e n tila to ru l d e r a c ir e ! V e n t i la t o r u l p o a t e p o rn i Im is c .2 . .este necesar sd solicitatl asistenta de specialisti. A v e rtis m e n te • N u d e s c h id e tfn ic io d a td c a p o ta m o to n iiu i d a c d o b s e rv a ti c a ie s e a b u r s a u a g e n t d e ra c ire dfn c a m ­ e r a m o to ru lu t • p erlco l d e opKarin!! A ^ fe p ia ti p a n a c a n d n u m a i ie s e a b u r s a u a g e n t d e r a c ir a . ATELIER!" 1 6 .f fP iT . Ca avertizare suplimentara se aude un seinnal acustic in 3 tonalitSti: S e o p re $ te v e h ic u lu l. s is te m u f d e r a c ir e se a f f a s u b p r e s iu n e .p e n tru p r o te ja re a fe te r . la 4 e s c lu d e re c a p a c u l s e a c c p e r^ c u o c a rp d m a re .a te n tie la d e s c h id e re a v as u iu i d e e x p a n s iu n e . Dac3 nivelul agentului de racire este ?n ordine. in a in fe d e d e s u ru b a r e a e a p a c u lu i. TextuI infomnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . O e a c e e a . presupunSnd ca nivelul agentuiui de racire este Tn ordlne iar lampa de avertizare s-a stins. temperatura agentului de racire poate sa fie prea mare sau nivelul agentului de rScire este prea scazut. aceasta este indicata prin clipirea lampilor de avertizare corespunzatoare motorul trebuie verificat neapdrat la un dealer Volkswagen.Sistern de racire". T ip jl de agent de racire pe care il puteti umple se afla in manualul 3. f tc e s t a c o n fin e c o m p o n e n te c e p o t fua fo e . cauza defectiunii poate fi la venti­ latorul de r§cire. 3G. ti-ebuie i« s -p e c ta te u rm a to a re le p u n c te : . m o to ru l s e ta s a s a « e rl^> ceasca.

" fn a in te d e e fe c fu a r e a lu e ra rH o r ia m o to r s a u m c a m e ra m o torulu i c i t i t i in d ic a tiife d e la p a g . n u m e r g e t i m a i d e p a rte . C lip e $ te lu m in a ro $ ie (p re s iu n e a u le iu lu i d e m o to r e s te p re a s c a z u ta ) Daca tr> timpul mersului tampa de avertizare clipeste. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional’ este: . ATELIERI" iq .OLSTAND PRUFEN-’ .un semnal acustic tritonal. O p riti veh icu lu !) o p riti m o torul! Veri­ ficati nivelul uleiului si daca e cazul completati .vezi CaietuI 3. nivelul uleiu­ lui tr e b u ie verificat la inten/ale regulate. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional' este: .STOP! OLDRUCK m o t o r AUS! 6ETRIEBSANLEITUNG" .OLSENSOR WERKSTATTl" . cel mai bine la fiecare umplere a rezervorului. 100 km apare iara^i avertizarea. K P iT L u m in a e s te g a lb e n a (n iv e lu l u le iu lu i d e m o to r* e s te p re a s c a z u t) Verificati nivelul uleiului cel tdrziu ia urmatoarea alimentare si completafi daca este necesar . N u p o m itim o to ru l! Verificati nivelul uleiului ?i completati daca este necesar. se aude un semnalsonorcuStonuri. n r . Daca lumina clipe$te.2.2. C lip e s te lu m in a g a lb e n a (s is te m u i d e c o n tro l a l n iv elu lu i u le iu lu i e s te d e fe c t) Cand la sistemui de control al nivelului uleiului apare o defectiune. La deschidera capotei motorului. Daca lumina r^u se stinge. dispare avertizarea pentru nivelul uleiului. de$i nivelul uleiului este ?n o rd in e .SENZOR ULEI. Daca nu s-a adaugat ulei de motor. In perloada scursa de la aparitia deiectulul pdna laverificarea motorului. aceasta este indicate printr-un semnal acustic ?i prin clipirea l^mpii de control. „Ulei de motor". dupa cca.vezi manual 3.STOP! MOTORUL NU ARE PRESIUNE ULEIl MANUAL DE UTILIZARE/ r . TextuI informativ este: . 3S. Motorul nu trebuie sa mearga nici macar la turatia de m ers In gol solicita(i ajutor de specialitate.VERIFICATI ULEIULDE MOTOR.U T ILIZ A H E 1 7 • P r e s iu n e a /n iv e lu l u le iu lu i m o to r u lu i* Lampa de avertlzare a presiunii uleiului de m otor $i nive)ul uleiului se aprinde ca functie de control la punerea contactului motor timp de cateva secunde. la turatii ale motorului de peste 1500 rot/min se aude o avertizare uplimentara . „Ulei de motor” .

2 2 • P ro g ra m u i e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e (E S P )* Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor si trebuie sa se stinga dupa circa 2 secunde. TextuI informaliv este: „B n T E TANKEN" .U T ILIZA R E 5*:Vtoo . . Se completeaza cu lichid special pentru spaiare parbrlz st farurl* . Lum ina de co n tro l clipe ste In tim pul mersului cand se electueaza reglarea.2. in inicatorul multifunctionar vor aparea u§i capota motoatlui/ capacul portbagajului deschise. 1 9 • N iv e lu l lic h id u lu i d e s p a la re p a r b r iz * Lampa de control se aprinde cand in rezervorul de spaiare parbriz nivelul de apa este prea s c ^ u t. TextuI Infonnativ afi?at pe afigaj" este: . ia 0 defectlune !a ABS se aprinde si iumina de control ESP.WASCHWASSER AUFFULLEN" „COMPLETATI CU LICHID DE SPALARE”. 15 sec. care inrautateste calltatea gazelor de esapament (de exemplu Sonda Lambda este defecta). Alte indicatii g^siti la pag.L u m in a d e a v e r tiz a r e CHECK 1® g aze d e e v a c u a re * C lip e s te : CSnd este defectat cataiizatonjl. Aceste afisaje functioneaza S' cand contactul motor nu este pus si trebuie sa dispara dupa cca. Daca instalatia este deconectata sau apare 0 defectiune in sistem. lumina de control este aprinsa in mod continuu. Deptasa$i-va atent pana la primul dealer Volkswagen $1 lasati sa vl se veriflce motorul. 80/ C m M ^ ■ ^ F *< i f ' P U til I? 1 1 8 • In d ic a r e a * d e s c h id e rii c a p a c u lu i p o r tb a g a ju lu i/ u s ilo r Lumina se stinge numai cand capacul $i toate usile sunt complet inchise. Deoarece Instalatia ESPIucreazacu ABS. In plus se aude un semnal de avertlzare..VA RUGAM ALIMENTATI" 21 . @ 20 COCKPIT . S ta a p rin s: Cand apare o defectlune in timpul mersului. La autovehiculele cu sislem de navigalie*. 99.vezi manual 3. de la Inchlderea usilor.Instalat'a de spaiare parbrlz". 2 0 • N iv e l c o m b u s tib il* Lampa de avertlzare se aprlnde cand rezerva de combustibil ajunge la cca.8 litrll.

S / . a R a d io * B u to n b a s c u la n t 3 Se apasa suprafata superioara V O L + volumul cre$te. B u to n b a s c u la n t 4 Se apasa suprafata superioara: ^ . Se apasa suprafata Inferioara V O L — volumul scade. B uton b a s c u la n t 2 Suprafata inferioara CANCEL: Apasati odata—Instalatia de reglars viteza’ este deconectata pentru scurt timp. COCKPIT 21 . Apasati de doua ori .anunturi TIM inainte (Sistem de navlgatle’ /Radio gama} . Supraiata superioara R ES +: Apasati odata — Viteza memorata este reluata.cautare posturi inainte (Radio) .derulare rapida inapoi (casetofon*) . Apasati de doua ori —Temporizare. Pentru a relua viteza memorata trebuie sa apasati odata RES + Alte indica{ii vezi pag.cautare posturi inapoi (Radio) .cautare titluri inapoi (CD*) K u m in a re Pe partea stanga (vezi sageata figura din stanga) se afla o tasta pentru conectarea deconectarea ituminarii tastelor volanului multifunctional*.derulare rapida inainte (casetofon*) . 101 . viteza crests.U T ILIZ A R E V o la n m u ltifu n c tio n a ]* S is te m d e r e g la r e v it e z a * (G R A ) B uton b a s c u la n t 1 Supra<ata inferioara S E T .Este memorata viteza momentana.anunturi TIM inapoi (Sistem de navigatie’ /Radio gamma) . Viteza ce trebuie mentinuta ramSne memorata. Se va memora viteza existenta in momentui eliberarii suprafetei. Atata timp cat se mentine apasata supraata. Atata timp cat se mentine apasata suprafata. Se va memora viteza xlstenta in momentui eliberarii supraletei.: Apasati odata .Accelerate.cautare titluri Inainte (CD’ ) Se apasa sjprafafa inferioara. viteza se reduce.

A s e z a re a te le fo n u lu i A^ezati telefonui deasupra $i apoi apasaJi-l in sus in suport pana se blocheaza. procedatl ca si cum a-(i discuta cu pasagerul din dreapta. apucati lateral telefonui §i trageti-l afara. Pentru a raspunde. CItnd ati scos telefonui cu adaptorul. V o lu m u i dorit poate fi regiat la radio. S c o a te re a te le fo n u lu i m o b il impingeti in sus Incuietoarea de pe suport. de discutie se aude prin difuzorul instalatiei radio. puteti scoate te le fo n u i m o b il im p re u n a c u a d a p to ru l din suport: Prindeti adaptorul de capStuI inferior $i trageti telefonui cu adaptorul in sus. vocea partenerului dvs.U T ILIZA R E D is p o z itiv d e v o rb ire lib e ra p e n tru t e le fo a n e m o b ile * Prin dispozitivul de vorbire libera puteti telefona fara telefonuf mobil in mSna. Daca avefi un apel. d e o a re c e a p e lu rile in tr a $ i c a n d rad io -u l e s te o p rit. L a p a r a s ir e a v e h ic u lu lu i lu a t i te le fo n u i cu dvs sau d e c o n e c ta ti m e s a g e r ia v o c a la a u to m a ta . P e n tru a p u te a te le fo n a m a i s u n t n e c e s a re s u p lim e n ta r: • un s u p o rt p e n tru te le fo n m o b il • un c a b lu de le g a tu ra Daca aveti in tre b a ri despre utilizarea pregatirii telefonului sau instalarea suportului. nu v o rb iti c a de o b ic e i la te le fo n u i m o­ b il. Pentru a telefona f a r a d is p o zitiv u l de v o rb ire Itb e ra . adresati-v3 dealerului dvs. c i in m ic ro fo n u l d in s p a te le a d a p to ru lu i! In caz contrar apar reacti) acustice. P r e g a tir e a te le fo n u lu i* Pentru utilizarea telefonului existS: • un m tcro fo n (in lampa inferioara fafa) • o c u t ie d e in t e r f a f a (in te r f a c e b o x) • c o m u ta re a automata a d ifu zo ru lu i in s ta la tie i radio (pentru tran sm iterea convorbirii) • o a n te n a d e a c o p e ris combinata ra d io /te le fo n . Utilizarea aparatuiui este descrisS Tntr-un manual separat. 22 COCKPIT . Volks­ wagen.

Din aceasta cauzS la vSnzarea vehlcululul dati cumparatonjlui aceasta eticheta. Vehiculul va fi livrat cu d o u a " chei cu emitator A cu o cheie de urgenta B care se potrivesc la toate inchizStoarele. in jn e le t^ri de export se livreazd 4 chei principate. R e ce p to ru l se g ase$te in in te rio ru l vehlcululul. Cheia de u rg en ta se va u tillz a num ai Tr^ mod exceptional. A t« n M e l Q • C a m l|» r a s itiv e h tc u fu l. S c h im b a r e a b a t e r ie i Noi va recomandam ca s3 Idsafi sa schimbe bateria din cheia cu emitator Service-ul Volkswagen. C h e ia d e s c h im b D in m o tiv e d e s ig u r a n t a p r im iti c h e i e d e s c h im b n u m a i d e la d e a ie rii V o lk s w a g e n . B a te r ia d e s e S r c a t i v a fi in d e p a rta ta c o n fo rm le g is la tie i m e d iu lu i.iu a tr in to td e a u n a ch ela e u dvs<. A c « 9 tla a r p u te a p o m i m o to ra t sau a c tio n s dfspozH ivefe « le cfra n ic e . In fie c a r e c h e ie se g a s e s c com p o n e n te e le c tr o n ic e ! F e r iti c h e ia d e u m e z e a la 91 d e s c u t u r a r i p u te m ic e .d e e x .INCHIDERE 23 . A c e a s t a e t i c h e t a d e p la s t ic se p a s tr e a z a in lo c s ig u r p e n tru c a n u m a i a v a n d la in d e m a n a a c e s t c o d se p o a te s c h im b a c h e ia . T in e tl ch eia de u rg en ta se pa ra t de documentele autovehiculului. <u- DESCHIDERE . Daca se efedueaza o data inchiderea centralizata. in general se poate ca toate inchizatoarele vehiculului sh fie actionate cu cheia. d is p o z itiv u l de a c fto n a re g eam urr.c M a r p e n tru c d te v a m om e n te .U T ILIZ A R E C h e ia Emitatorul cu bateria este in manerul cheil. E tic h e ta c h e ii Pe eticheta cheii C (vezi pagina anterioara) se afla codul ch eil care este absolut necesara in cazul confectionaril unei noi chef. m a i a le s dacd fn v e liic u f rdm an c o jili. S iguranta la in c h id e re 91 sistem ul de alarma antiturt n u se pot actlva atunci cSnd inchiderea centralizata se defecteaza. P e ric o l de a c c id e n ts re ! • S e o a te li c h e ia d in c o n ta e f dupa ce ve hiculu l e st« ?n repaus! A lt f « l s ls te m u l d e b lo e a re a v o la n u iu i p o a te b io c a v o fa n u l neprevazMt.

s e d e z a c tiv e a z a in c h id e re a de s ig u ra n ta $i s istem u l de a v e r tiz a r e a n tifu rt* . Pentm in c u ie r e a vehlculului se apasa scurt tasta de inchldere 2 . daca in decurs de 30 de secunde nici una din usi. DESCHIDERE . a se utlllza chela: Cu ta s te le 1 si 2: .cuplarea/ decuplarea inchiderii de siguranta §i sistemului de avertizare antifurt* . Oaca baterille sunt slablte raza de actiune se reduce. respectiv capacul portbagajului.deschiderea numai a u$ii conducatorulul' C u ta s ta 3: . nu au fost deschtse. Pentru Introducerea chell trebuie de asemenea sa apa­ sati pe aceasta tasta. La a c tio n a re a de d o u a o ri a ta s te i de in c h id e r e 2 . D istan ta m axim a de a cflu n e depinde de diferiti factorl. spre vehlcul ?l se apasa scurt tasta de deschldere 1 . aflatl fiind in zona de ac­ tiune. D e s c u ie r e a s i fn c u ie r e a u s ilo r Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta chela. Cand s e a c tiv e a z a inchiderea de sigu­ ranta $1 sistemul de avetlzare antifurt" sunt valablle cele de mai jos: Dacd usile vehlculului sunt desculate cu telecomanda tasta 1 .INCHIDERE 24 . | Aceasta functle impiedica d e s c h id e re a 7? in v o lu n ta ra a u s ilo r v e h ic u lu lu i in ra z a d e a c tiu n e a te le c o m e n z ii. Pentru aceasta apasati tasta de deblocare (sageata). D o m en iul d e a c tiu n e (suprafata albastra) a telecom enzii este prezentata in fig u ra . Inchiderea de siguranta $i sistemul de avertizare antifurt* nu functianeaza totusi in decursul acestor 30 secunde.tnchiderea centralizata .descuierea capotei portbagajului Telecomanda cu baterii este plasata in manerul cheii vehiculului. Daca vreji sa deschidetl sau inchidetl mecanic vehiculul trebuie sa scoatetl mai intai chela.U T ILIZ A R E T e le c o m a n d a c u s e m n a l r a d io * Prin telecomanda pot fi activate urmatoarele functii. toate elementele se reblocheaza automat. ElementuI de receptie se gaseste in intetioail vehlculului.

Aceasta se poate intampla cand tasta telecomenzii este actionata des in afara domeniului de actiune. 3 secunde. A lte chei-telecom anda se objin de la deaierii VolksvKagen. A p r o b a re a t e le c o m e n z ii Telecom anda Tndepline^te criteriite de acceptare $i a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicafii al Republicii Federate Germania. La actionarea de d o u a ori a taStei de deschidere 1 se descuie toate elenienteie vehiculuiut. Intre cheie unitatea de comanda se recunoa$te un nou cod de schimb. Se va descuia numai usa conducatonjlui. Aveji grija sa nu deschidetr capacul portba­ gajuiui din neatentie.U T IL IZ A R E D e s c h id e re a u n e i s in g u re u $ i* D e s c h id e re a c a n d d is p o zitiv u l de d e s c h id e re a u n ei s in g u re u $i e s te a c tiv a t Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta cheia spre vehicul se apasa scurt tasla de deschidere 1 . Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor luminiior de semnalizare. $1 nu poate fi incutat automat. Inchiderea de s ig jra n ja ?i sistemul de avertizare a n tifu rt' sunt in continuare dezactivate. ProcedeuI de sincronizare nu trebuie sa dureze mai mult de 1 m inut: 1. Aceste chei trebuie sa fie s in c ro n iz a te la un d ea le r Volkswagen. Vehiculul ramane incuiat. avand cod mecanic valabil. S in c ro n iz a re a Daca la actionarea tastei telecomenzii vehiculul nu se descuie.INCHIDERE 25 . o singura data mecanic cu chela. Capacul portbagajuiui este deschis. Acum incuiati sau descuiati vehiculul dvs. Se pot utiliza in total 4 chel cu teleco­ manda. (Federal Approvals Office For Telecomunications Of The Federal republic Of Germany). 3. 2. Unitatea de comandS recunoaste to tu si un cod valabil Fixat. Aprobarea de mai sus este baza pentru iutohzarea in alte tari. C heia cu telecom anda trebute iara^i sincronizata. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i p o rtb a g a ju iu i indreptati telecomanda spre autovehicul §i a p ^ a ti tasta 3 cca. Toate componentele sunt in conformitate cu normele in vigoare. Cheia va fi recunoscuta. Apasati o s in g u ra d a ta fie tasta de descuiere 1 fie tasta de incuiere 2 a telecomenzii pentru circa o secunda. deoarece aceasta trebuie adaptata la im o bilizatorul vehicululul trebuie sa fie initializat In capul cheii. ProcedeuI de sincronizare este incheiat. acesta poate fi inchis numai cu ^ ^ i^ p a n a . Oupa ce ati descuiat capcul. exista posibilitatea ca sa nu mai corespundS codul cheii cu al unitatii de comandS din vehicul. inchiderea de siguranta sistemul de alarma antifurt* se dezactiveaza imedial. c DESCHIDERE .

Inchiderea de siguranta si de supraveghere interioara $i instalatia de avertizare antifurt* sunt im e d ia t activate. de supraveghere interioara* s< in sta la tia de avertizare antifurt' se dezactiveaza imediat. toate geamurile se deschid.U T ILIZA R E U $ ile . Dupa 28 zile lumina de control se stinge. se m ai p ot d escu ia $i deschide mecanic numai u$a ^ofenjlui $i c a po ta p o rtb a g a ju lu i. In c h id e re a de siguranta si instalatia de avertizare anti­ furt* nu pot fl activate cSnd inchiderea centralizata este defecta. Aceasta face ca . A stfe l se e v ita d e sca rca re a b a te rie i vehiculului la perroade mai lungi in care nu se circula. Functionarea Inchiderii de siguranta este indicata prin clipirea unei lumini de control din apropierea siguranfei usii conducatonjlui. Activarea este indicata prin scurta aprin­ dere a tuturor lampilor de semnalizare.INCHIDERE . D a r. D e s c u ie re a Pentru d e s c u ie r e a vehicului dvs. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor lampilor de semnalizare.spargerea” autovehiculului sa fie mai dificila. • D a c a s e s c t iv e a z a t a s t a d e b fo c a r e c e n tra id d in b ra tu l u$f» s o fe ru lu i. se rasuceste o s in g u ra d a ta chela !n butucul u$ii $oferului in pozi(ie de incuiere. A c e a s ta e s te v a la b ii in s p e c ia l la v e h ie u le la c a r e g ea m u rU e s u n f a c tio n a te e le c t r ic . La incuierea vehiculului se sting luminile interioare care sunt comandate de Tntrerupatorul de la u§i. d e o a re c e tn c a » r i d e urgena . Sistemul de mchidere centralizata este echipat cu m c h id e re d e s ig u ra n ta : indata ce vehiculul este incuiat din afara butoanele de Tncuiere din interior sunt blocate imediat. p e n tru e a D tci a c e s te a n u s e m ai p o t d e s c h id e • vazS p a g in a 3 4 . In c h id e r e c e n t r a liz a t a La Incuierea descuierea mecanica a u$ii $oferu!ui sau capacului portbagajului. se rasuceste cbeia !n butucul u^ii ^oferului In pozi(ie de deschidere. a lu to n ti (fin e x te r io r s e fa c e c u d ific u ifa te .m iri a le s c o p ii > p e n tru cd u $ iie n u m a i p o t f i d e s c h is e d in in fe rio r. in c u ie r e a Pentru in c u ie r e a vehiculului dvs. Toate butoanele de siguranta din u?i se deplaseaza in sus. La deschiderea vehiculului lumina interioa­ ra care este comandata de intrerupatoarele de la u$i se aprinde pentai circa 20 secunde. inchiderea de siguranta. Instalatia este apoi activata. A te n tie ! • fn v e liic u fe le in c u ia te d in ex> fe r lo r n u tr e b u ie s a p ers o a n e . Toate u$ile $i capacul portbagajului sunt incuiate. a u to m a t s e b lo e h e a z a to a te u s ile $i c a p a c u l p o rtb a ^a lu lu i. prin sistemul de inchidere centralizata toate u§ile$icapacul portbagajului suntincuiate respectiv descuiate simultan. la vehiculele cu geamuri actionate electric. O b s e rv a tie La defectarea sistem ului de inchidere c e n tra liz a ta . cop iH m i tre b u ie t a s a t l i n v e h ic u f n e s u p r a v e - gheati- 26 DESCHIDERE . Daca este menlinuta cfieia in pozitia descfiis.

Dezactivarea este indicata printr-o ea nu poate fi incuiata prin apasarea butoscurta aprindere a tu tJtror lam pilor de nului de siguranta. adresa|i-va activata vehicuiui poate fi deblocat din in­ dealerului dvs.in butucul usii respective. t e r io r . preveni inchiderea dumneavoastra afarS. D e s c h id e r e a in d iv id u a la a u s ilo r * Sistemu! de inchidere centrailzata poate fi astfel modificat Tncat sa fie deschisa numai u$a conducdtorului. Dezactivarea este indicate printr-o incuiere pSna cand toate geamurile $i trapa s cu rta a p rin d e re a tu tu ro r lu m ln ilo r ise inchid complet. Pentru informafii suplimentare sau pentru Cand Tnchiderea de siguranta nu este activarea acestei posibilitdti. intr-un interval de o secunda. inchiderea de siguranta $i instalatia de avertizare antifurt' nu se activeaza (vezi pagina 31). Pentru aceasta se acfioneaza D e s c u ie re a u $ iio r a v a n d manerul u$ii paria cand butonul de sigu­ d e s c h id e re a in d iv id u a la a u $iiar ranta se mi§ca in sus. diat. • Cheia se rasuce$te o s in g u ra d a ta Usile pot fi blocate $i prin a p a s a re a bu.U T IL IZ A R E Daca rasudti cheia in acela^i butuc. actionate electric orice geam/respectiv Inchiderea de siguranta $i instalatia de trapa ramase deschisa. Cheia trebuie menpnuta In pozitia de diat. Daca se trage iar^si a c tiv a ta manerul. Inchiderea de U$a soferului se descuie. Volkswagen. siguranta nu se activeaza totusi cand se Inchiderea de siguranta $i instalatia de face aceasta. DESCHIDERE ■ INCHIDERE 27 . Aceasta pentru a semnallzare. d e d o u a ori s u c c e s iv . respectiv trapa descuie. toate u$ile capacul portbagajulul se Tncuie. sunt automat Tnchi. semnalizatoare. to a n e lo r de s ig u ra tifa . u$a se deschide. fara a afecta (descuta) alte zone. • Cheia se rasuceste d e doua ori suc> c e s iv in oricare din incuietori: in c h id e r e a c o m fo rt Toate u$ile si capacul portbagajului se La vehicule cu geamuri.avertizare antifurt* se dezactiveaza imese. averlizare antifurt’ se dezactiveaza imeDacau^conducdtorului e s te d e s c h is a .

Astfei tragetl manerul u§ll res­ pective pdna cSnd butonul de siguranta este sus.U T ILIZ A R E Cand usaconducatoruliii e s te d e s c h is a aceasta n u va putea fl tncuiatS. in c u ie re Prin apasarea suprafetei A din dreapta butonuiui. d e o a re c e f n c a zu ri de u rg e n ta . D e s c u ie re a Prin apasarea parfii stangi B a butonuiui toate u$ile . cop li] n u trefeuie Id* s a ti in v e h ic u t n e s u p n v e g fie a t}. la oprirea lasemafor). Nu mai este posibila deschiderea u^ilor $i capacului portbagajului. Sistemul de siguranta §i sistemul de avertizare antifurt* n u se activeaza la actionarea tastei. a ju to ru l d m e x te rio r s e fa c e e u d ific u tts te . Tasla functioneazS §i cand cheia de con­ tact este scoasa. B u to n u l d e m c h id e re c e n t r a liz a t a A cest buton fa ce p o sib ila Tncuierea/ descuierea Tntregului vehicul din interior. exista posibilitatea sa se debiocheze indi­ vidual u^ile. respectiv patrunderea neautorizata din e x te rio r (de ex. Daca vehiculul a fost tncuiat cu butonul. A te n tie ! • A c tk m a n d butom it d e In c h id ere c e n t r a f iz a t a d in m a n e r u l u $ ff G o n d u c a to fu k lU t o a t e u ^ iie 91 ca> p a c til p o r tb a g a ^ u i s u n t a u to m a t in c u iB to . 28 DESCHIDERE .capacul portbagajului se descjie. Aceasta pentru a preveni situatia de uitare a cheilor Tn interior. iar dumneavoastra afara.INCHIDERE . Cand se trage a doua oara de m§ner u$a se deschide.in functie de pozitia fantei butucului incuietorii din acesta . is o p rire a la s e m a fo r. se blocheaza toate u^ile $i c ^ a cul portbagajului. Butonul este plasat in manerul u$il concjucatorulul (vezi figure). • in c u iierea iis ifo rs i a ^ p a c u i u i p o rtb a g a ju lu i fm p ie d ic a p a tru n ­ d e re a n e a u to riz a ta d m e x te rio r d e e x .

U$a sianga spate Usa dreapla spate DESCHIDERE. Butonul de siguranta al u$il trebule sa fie sus. cu cheia vehiculului in direc^ia sagetii. Uga poate fi acum deschisa numai din Interior. D e z a c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru c o p ii Rasucifi fanta sigurantei pentru copii cu cheia vehiculului in directia sagefii B. Manerui de deschldere din interiora u^li este blocat. u$a poate fi deschisa numai din exterior.INCHIDERE 29 .U T ILIZ A R E r S ig u r a n ta p e n tru c o p ii U^lle din spate sunt prevazute cu un sistem de blocare suplimentar pentm situatia cand pasagerii din spate sunt copii. copii. Butonul de siguranta a! u$ii trebule sa fie sus. vezi figura A. vezi figura. A c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru cop ii Rasuciti fanta sigurantei ptr.

vezi pag. ?n aceasta pozitie hayonul poate fi incuiat mecanic. P e n tru in c h id e re capacul se trage fn jo s $i se Tmpinge u so r.a itfe l capacul p o rtb a g a ju lu i s>ar puftea tfescftidet brasc tn tim pui mersutui. In in te rio ru l capacului sunt prevazute elements de p rin d e re care fa c ilite a z a trag ere a capacului.C a p a c p o rtb a g a j / H a y o n P o z itiile fa n te i fn c u ie to rii: P o z itia A: Capacul p o r t b a g a j j l u i se b lo c h e a z a / deblocheaza prin inchiderea centraltzatS.INCHIDERE . Hayonul se poate descuia numai cu telecomanda sau de la comutatorul din u?a conducatomlui . 30 DESCHIDERE . P e n tru d e s c h id e re a capaculjl deblocat se apuca manerul (vezi figura) din marginea inferioara si capacul se ridlca. 31. c h ia r daca cb eia a fa s t ro tita pentru incuiere. At«nfie! » Dupa in e h id e re s hayonuiui/ G Spaeului s p a te p o rtb a g a j se (taca s«a b lo cat . P o z itia B: Capacul portbagajului este b lo c a t per* m a n e n t. • Nu cireutat! niciodatS cu capa> cul spate portbagaj tfeschis sau In trad esch ls deoarece pot p#tru n d e gaze d e e^apam ent In intertom i autovehiculului. P o z itia C: Cand sistemul este defect sau cand bateria autovehiculului este descarcata.

DESCHIDERE .INCHIDERE 31 . C a n d s e ra s u c e $ te c h e ia de doua o ri in s e n s u l m c u ie rii s au s e a p a s a d e 2 o ri p e t a s ta te ie c o m e n z ii se d e z a c tiv e a z a in s ta ia tia d e a v e rti* z a re a n tifu rt $ i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te r io r * ?i v e h ic u iu l se tn c u ie . In s ta ia tia este im ediat activata. Sistemul de avertizare in c iu s iv dispo> z itiv u iu i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu iu i in t e r io r * sunt activate automat la incuierea autovehiculului. se deschide • o u$§ • capota motorului sau capacul portbagaj • se pune contactui motor. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i s p a te Fiti atenti sa nu descuiati din gre^ald capacul spate. 3 sec.U IIL IZ A M L S is te m u l d e a v e r t iz a r e a n tifu r t* Cu ajutorui sistemului de avertizare antifu rt* sunt Tmpiedicate in c e rc a riie de patrundere $i furt din vehicui. D e s c u ie re a d in in te rio r Tragetl comutatorul A din u$a $oferului. C apacul portbagajului desciiiat. instaiatia d e cla n ^e a z a se m n ale de a v e rtiz a re a c u s tic e ' $i o p tic e la p a trun d erea neautorizatS. D e s c u ie re a c u a ju to ru i te le c o R ie n z ii Indreplaii telecomanda Inspre autovehicui $i apasati tasta 3 cca. sau • se tnregistreaza o mi$care !n spatiul in­ terior'. Instaiatia se dec!an$eaza. D e z a c tiv a re Puteti dezactiva alarma cand desctiideti vehicuiul cu cheia sau cu telecomanda. daca cu vehiculul incuiat. Comutatorul functioneaza si cand contactui nu este pus. In acest caz se declan^eaza pentru circa 30 secunde semnal acustic $i vizuai. poate fi inchis doar cu m in a nu poate fi Tncuiat automat. IHayonul este descuiat. Clieia se rasucegte o data in directia de inculere respectiv se apasa tasta de Tnchidere din te le co m a n d a . Aceasta este semnalizata printr-o scurtS aprindere a tuturor luminllor de semnaltzare.

Dispozitivul de supraveghere interioara trebuie deconectat cand in autovehiculul Tncuiat raman animale. cand sistemul de supraveghere interioara este activat. Pentru a nu impiedica funcjionarea dispo­ zitivului de supraveghere Interioara. Luaft in considlerare neap arat in d ic a tiite d e ia p s g .vezi sageata. se declanseaza instalatia antifurt. altfel alarma se va declan$a. dupa deschiderea unei u$i.INCHIDERE . Daca Tn interiorul autovehiculului se mi^ca ceva. • Sistemul de alarma se poate declan^a $i dacase descuie m e c a n ic hayonuli D is p o z itiv u l d e s u p r a v e g h e r e a s p a tiu lu i in te r io r * S enzori Senzorii dispozitivului de supraveghere interioara se gasesc pe ambele par(i ale lampil intenoare din spate . fara sistem de supraveghere interioara. D e c o n e c ta re a • Apasati tasta din tocul u^ii (vezi sageata) • inculati autovehlculuL Instalatia antifurt este activata. 32 DESCHIDERE . C o n e c ta re a Dispozitivul de supraveghere interioara se va active la urmatoarea descuiere sau incuiere a autovehlcululul. se deschide capacul porlbagajuiui). sen­ zorii nu tretjuie acopentil D e c o n e c ta re a d is p o z itiv u lu i de s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te rio r* Acest dispozitiv se deconecteaza odata cu deconectarea instalatlei antifurt.U T ILIZ A R E In d ic a fie • Semnalul de alarma va fi declansat din noLi daca se atenteaza la una din zonele protejate (de ex. 26 .

respectiv se Inchide fo rta a u to m a t. geamul din fata se deschide. . Intrerupatoarele se gasesc in bratui usii c o n d u c a to ru lu i (vezi figura).INCHIDERE 33 . m an ual.usa din spate stanga' in a fa ra: IntrerupStoarele pentru geamurile ustlordin intfterupatoarele din usile din spate pot fata sunt prevSzute cu o „ F u n c tie Tn fi folostte d o u a t r e p t e ”. R e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e ia p a g in a u rm M o a re .Dispozilivele electrice de actionare a gea­ 'to ru l pSna la a d oua tr e a p ta . A c e s t lu c ru nu e s te v ala b ii la in c h id e re a din e x te r io r a (eres> tr e lo r c u c h e la d e c o n ta c t 'i n a c e s t c a z nu a c tio n e a z a lim ita to r u l d e fo rfa . DESCHIDERE .intrerupatoml de siguranta e s te a p a ­ Daca respectivul comutator este apasat sat: sau tras pand la p rim a tr e a p ta .u$a din spate dreapta* din spate.intrerupatorul de siguranta e s te sco s 5 .usa pasagenjiul fata conducatorului. . 1 conducatorului Prin Tntrerupatoml de siguranta 3 din uea 2 . geamul murilor. respectiv se inchlde Comutatoarele din usite din spate sunt scoase din functiune. sunt dotate cu o lim ita r e de din faja se deschide.U T ILIZ A R E G e a m u ri a c t io n a t e e le c tric ^ c C o m u ta to a re le din usa p asa ge ru lui dreapta si din u^ile din spate se gasesc Tn apro-pierea manerului u$ii (vezi poza).intrerupator de siguranta* dispozitivele de actionare ale geamurilor 4 . Daca se apasa sau se trage scurt comuta. inchiderea geamuiui este tntrerupta auto­ mat cand apar obstacole care impiedica mi$carea. pot fi scoase din furcfie 3 .

. Q :- DESCHIDERE . • D a c a v e h ic u fu td u n m e a v o a s tra a feis t in c u ta t d in e x t e r io r . in tre ru p a to ru i d in u $a p a s a g e ru iu i fa ta si d in u s ile din s p a te Se apasa suprafata de sus a Tntrerupatorului.INCHIDERE . Geamul se inchide manual. nu t r e b u ie s a r a m a n a n ic i o p e r s o a n a » v eM eu t. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i de a c t io n a r e a g e a m u r ilo r c u c o n t a c t u i m o to r p u s D e s c h id e re a in tre ru p a to ru i din u $a $ o fe ru lu i .A te n fie ! • D a e a v e h ic u lu f e s te i» a ra s it • c h f a r ^ ip e n h v o s c u r ta perioada» lu a tt c « d>voastra c h e ia <fe c o n ­ t a c t . Geamul este tnchis automat.geamurile din spate: Se trage in fata intrerupatorui.geamurile din spate: intrerupatorui se apasa In ta|a. in tre r u p a to ru i d in u$a c o n d u c a to ru iu i . Geamul se inchide manual. . Geamul se deschide manual. Geamul se poate deschide manual. fn tr a r u p ito r u l din u sa p a s a g e ru lu i f a t a $ i din u $ iie din s p a te Pe suprafata de jos a intrenjpatorului se apasa. • A te n tle la in c h id e re a g eam u rito r! Sn cK iderea n e a t e n t a s a u n e c o n tro ia tS a g e a m u H lo r p o t e a u a rd n irl (s triv ire ). La 0 noua actionare a intre ru pa to ru lui geamul se opreste imediat. Geamul se deschide automat.geamul din fa}a: Se apasa Tntrerupatoml pana la p rim a treapta. Intrerupatorui se trage pand la a d oua treapta. Intrerupatorui se apasa in fata scurt pana la a d oua tr e a p ta . p e n tru c a Tn c a x d e u i^ e n t a n ti s e m a i d e s e h id g e a m u rlle .geamurile din fata: Intrerupatonjl se trage pdna la p rim a treapta. A v e fi g rijS s i n u rd m d n d n ic io tfa ta e o p il n es u ia rav eg h e ati In m a s in ^ D is p o zittv u l a c fio n a re a g e a m u riio i' n u f u n c tio n e a z a c a n tf u ^ l e d in f a t i s u n t d e s e h is e . La o noua actionare a intrerupatorului geamul se opreste imediat. Fereastra se deschide manual. Geamul se inchide manual. 34 In c h id e re a A le n tle ! Q |i-i inchiderea neatenta sau neeonfre ia td a geanturil^^ p o t cauza r ^ ir l! R e s p e c ta ti v a n tg a m in d ic a tiite d e p e p a g in a u r m a to a re re fe rito a r e ia iim ita re a f o r te i.

In d ic a tie Daca deconectarea/conectarea bateriei vehiculului funclia* de inchidere/deschidere automata a geamuriior u$ilor fa{a. trebuie inca 0 data sa ridicati si s i mentinefi comu­ tatorul tim p de 5 secunde. Daca in contlnuare geamul va intSIni un obstacol sau o rezistenta. La inchiderea geamuriior din fata nu se realizeaza functia de Tnchidere automata. geamui se deschide imediat. timp de 10 secunde.Dupa ce geamul s-a deschis.Daca geamul de ia u$a conducatorului. respectati urmatoarele: Vehiculul se incuie din exterior prin u?a conducatorului. G e a m u l s e in c h id e a c u m fa ra lim ita r e de fo rta . ca sa-l inchideti. in d ic a fie Daca a$tepta(i mai mult de 10.U IIL I^ H t: M o d u l d e lu c ru a l d is p o zitiv u lu i d e lim ita r e a fo rte i 1 . pasagerului fa{a sau de la u$ile din spate intampina in cursa de Inchidere 0 rezistenfa la maintare sau un obstacol (o limitare de forta] geamul se deschide imedlat. In acest scop cheia trebuie sa fie in pozitie de incuiere. respectiv descuiere in butucul u^ii conducatorului. usilorfatd este reactivata. Tineji cheia mini­ mum 1 secunda in pozitie de incuiere. 3 . acesta se opreste. Geamurile vehiculului pot fi de asemenea inchise sau deschise din afara. trebuie inca 0 data sa lidicaji §i sa mentineji comutatorul geamului respectiv.INCHIDERE 35 . A ten tie! Prin iR c h id e re a n e a te n ta n ec o n tro la td a g e a n lu rilO f s e p ot p ra d u c e rd n iri.Dupa ce geamul s-a oprit. pasagerului dreapta sau de la usiie din spate intimpina o rezistenta la inchidere. Pentru a reintroduce acesta functie dupa conectarea bateriei. ia o noua acfionare a Intrenjpatomlui geamul se va deschide din nou. Daca geamul de la u$a conducatorului. nu opereaza. 2 . Descuiati vehiculul $i apoi il incuia(i iardsi prin u§a conducatorului. respectiv 5 ecunde intre pasii individuali. Functia de inchidere/deschidere comptetd a geamuriior. In acest caz pute(i sa inctiideti geamul numai dupd ce ati pus contactui motor. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i d e a c t io n a r e a s e a m u lu i c a n d c o n t a c t u i m o to r a lo s t iu a t Dup§ ce contactui motor a fost Iuat geamurile pot fi Inca actionate aproximativ 1 0 minute cu conditia ca u^ile fatS sa nu se deschida. Asigurati-v3 ca toate usile geamurile sd fie complet inchise. DESCHIDERE .

In pozitia C trapa se deschide pSna in p o z itia C o n fo rt. Tn m i^carea de inch ide re . Daca doriti sa deschideti complet trapa. inchiderea trapei se face in to td e a u n a f a r a d is p o z i t iv u l d e i i m i t a r e a fo rte i. A te n tie ! A c o rd a ti a te n tie fttehiderii fra p e if N e a te n tia s a u in c h id e re a fteeo n tro la ta a tra p e i i>oate p ro v o c a ra< nirU D e a c « e a ia p a ra s ire a veh i* cutului lu a ti in to td e a u n a c h e ia c u du fn n eavoastra^ in c h id e re A Pentru Tnchidere com utatorul trebuie rasucit in pozi{ia A. In d ic a tie La culisarea trapei de sticia parasolarul va culisa impreuna cu trapa. 36 DESCHIDERE ■ INCHIDERE . Atunci trebuie sa a p ^ a tl comutatorul in fata sau spate timp de 10 secunde. In pozitia D trapa este complet inclinata. Daca trapa. In ta in e ^ te un obstacol sau o rezistenta se va deschide imediat. Putet) sd inctiideti plafonul daca apasati comutatorul aflat In pozifia A in fata pana cdnd trapa este complet inchisa. Puteti. Trapa se deschide si Inchide cu ajutorui comutatorului rotativ cand contactui motor este pus. in c h id e r e a c o n fo r t* Trapa poate fi inchisS utilizand nu numai comutatorul rotativ ci §i din exterior prin incuietoarea de la u$a conducatorului. sa inchideti cu mana para­ solarul. in aceasta pozitie e posibil sa fiti deranjati de zgom otui provocat de curentul de aer.U T ILIZ A R E T r a p a * ( P la f o n g i is a n t / p iv o t a n t ) In d ic a tie Dupa deconectarea si conectarea bateriei vehiculului se poate intampla ca trapa sa nu se inchida complet. Trapa se deschide sau inchide timp de aproximativ 10 minute dupa ce s-a luat contactui motor la vehlcule cu inchidere centralizata. atdta vreme cat usile fata nu au lost deschise. G e a m u l se in c h id e a c u m fa ra iim ita r e de fo rfa . P iv o ta re (in c iin a re ) D Comutatorul se rasuce^te p&na in pozitia dorita. rasLciti in continuare comutatorul pana in pozitia B. Trapa este prevazuta cu un d is p o zitiv de iim it a r e a f o i ie i . fiecare dupa dorinta. Mentineti cheia in pozitia de inchidere. pana cdnd plafonul s-a inchis. G lis a re B Se rote§te comutatorul pana in pozitia dorita in sens orar.

r DESCHIDERE . cu o ^unjbelnita. In d ic a tie • Aerisirea functioneaza numai la tra p a in c h is a re s p e c tiv ra b a tu ta . • Se introduce manivela in suport si se a$eaza iara$i capacul. M otorul ventilatorului va ii actionat cu curent solar si habitaclul va fi alimentat cu aer proaspat. Vezi pag.U T ILIZ A R E A e r is ir e S o la r/ T r a p a S o la r a * La vehiculele cu trapa solar. Actionarea Irapei corespunde descrierilor anterioare. A c tio n a r e a d e u rg e n fa Daca Instala^a este defecta. plafonul se poate 7nchide manual. • Se ia manivela din suportui capacuiui se introduce in deschizatura pana se opre^te. Tapiteria interioarSi este fixata de trapa solara si nu se poate culisa separat.73. Celulele solare ale trapei livreaza curent pen tru fu n c tio n a re a de a e ris ire a 1 aparatului de aer condi|ionat. (se invinge presiunea arcului) $i se inchide plafonul. ventilatorul comuta automat pe functionare Solar. • Pentru o aerisire optima trebuie ca duzele (suflantele) 3 $i 4 sa fie deschise $i sa fie deconectata recircularea. dupa lua re a g o n ta ctu lu i.INCHIDEHE 37 . la raze solare s u ficie n te . • Se scoate capacul de plastic din partea din spate.

In d ic a tie inainte de deschiderea capotei motorului verlficati ca stergatoarele de parbriz sa nu fie ridicate de pe parbriz. D e a c e e a ? n to td ea u n a d u p d fn c h t* d e r e a c a f w t e i v e r if ie a l i. C a p o ta e s te b m e t n d iis a Oacm s e a f la i a n fvei c u e ie m e n ie le d e c a ro s e H e d in i i t m l e i. • D a c i 8l>servati in tim p u t m a rs u fu i c a n u e s t e b in e fn c h is a . •Dta de partea unde este fixat telescopul. In c h id e re a Apucati c t.nu apasatll A t e n tie ! • 0 in m ^ i v e d e s ig u r a n ^ c a p o ta m o io r u iu i t r e b t iie s a f i e b in e f n c h is a In iiin p u t m e rs u lu i. D e s c h id e re a Capota motomlui se ridica putin §1 apoi se trage de mSner in dlrec{ia sagetii . Apoi se trage in jos pana cand telescopul nu mal ac{ioneaza lasata sa cada In dispozitivul de blocare . Sirrultan iese la iveala un maner de tragere in grila radialorulul .vezi figura din dreapta. dacJt e s t e b in e z a v o rS ta . Attfel s-ar putea produce deteriorSri ale vopselel. o p n fi im e d ia t 9« in c h id e ti c o r e c t c a p o ta m o to ru lu i. Se ridica $1 se deschide pana se opre§te.C a p o ta m o to ru lu i D e b lo c a re Se Jrage maneta din stanga sub bord capota se va debtoca.INCHIDERE . Astfel se deblocheazS carligul de prindere. I? 38 DESCHIDERE .vezi figura din dreapta. Capota este mentinuta in pozitie deschisa de un telescop pneumatic.

s is te m u f d e rd c ire s e a lia sub p re s iitn e . n u tu m ati nie io d ata li c h id e d e a s u p r a m o t o r u f a i fierblnte. v e h ic u lu l tre b u ie dus la a t e lie r p e ritru verific a re . La c o m p le ta re a c u lic h id e .fNCHIDERE 39 . DESCHIDERE . Pentru a f i re c u n o s c u te la tim p neetanseit^tiVe. lo c u l d e sub v e h ic u l trebu/e c o n tr a la t la fnferv a le re g u la te . • L a s a li m o to ru l sa se r a c e a s c ^ • N u a siia ti. • M a n e t s s c }iim t> a to ru iu i d e v ite z e m p o zitia neutra^ ra sfte c tiv In p o z itia hP”. • C d t tim p m otorul e s te eald: ■ N u p u n e ii m a n a in v e n tifa to ru l d e rd e ire . s c o a te fi c fie ia d e c o n ta c t. A c e s t e lich id e $e pot aprlnde. curele trapezoid a ie . • T r a g e ti frd ita d e m S in i. • D a c a s u n t n e e e sa r# lucriit't la s is t e m u l d e a llm e n fa re s a u ia in sta la fia electric^: • d e e o n e c t a t i b a t e r ia d e la fe te a u a de bord. . • T fneticop iideparte< lecom p art im e n M m otoruiui. > Mneti fnto td eau na ia M e t n a n a fin stin ga to r d e foe. a c « s ta a r p u te a p o m i b ru s c .n u lu c ra ti n ie io d a ta In apro> pierea focuiui d e sc h is. • E v ita ti sc u itc ire u ite le fn in sia ia t ia e le c t r ic ^ ■ tn s p e c ia l la Imterie. • O p ritt mtotorui.In d ic a t ii p riv in d s ig u r a n ta la e f e c t u a r e a lu c r a r ilo r in s p a tiu l m o to r La e fe c tu a re a lu c ra rilo r la m o to r s au Tn s p a tiu l m o tor. in c a z c o n tra r pot a p a re a v a rii g ra v e in fu n c tio n a re .a i^ e lt . ■ n u finnati. a v e ti g rija c a a c e s te a s a nu fie schim * b a te In tr e e le . de e x e m p lu v e r ific a r e a $i c o m p le ta re a cu lic h id e . • N u d e s c h id e ti c a p a c u i d e la re z e rv o ru i c u lie h fd d e rTO ire. Daca se o b se rva p e te d e u le i s a u a lt e lic h id e . de o p a rire . e x is ta p e ric o l d e fo e . v e n tila to r d e r d c ir e • 91 s is t e m u l d e In a lt a fensitm e. a lte rn a to r. d e ra n ire si a c c id e n ta ri. • D a c a tre b u ie e x e c u ta te iu c ra ri d e v e r lf i c a r e c S n d m o t o r u l f u n c t io n e a z a f a p a r e fn p lu s p e r ic o t u l d a t o r a t p ie s e lo r in m l$care • d e ex. A fe n tie! F iti f o a i i e a te n fi c a n d lu c r a ^ ia m o t o r s a u tn c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i! S e re c iH n a n d a a te n lie s p o ritd ! • N u d e s c h id e ti c a p a c u f de la cotnpartim entuJ m o toru tu i s a u nu e x e e u f a f i litc ra ri la m o to r d a c a o b s e rv a li e i ie s e af>ur s a u (ichid d e rd c ire p o ric o l d e o p d rire ! A ^ te p ta fi p a n d c a n d nu m a t ie s e a b u f s a u tic h id d e rd c tre fn o to ru l » .

F a r u r ile d e c e a t a * ^ } In d ic a t ie • La vehicule cu volanul pe dreapta ordinea comutatoarelor difera.Lumini de pozitie" . in Germania sub 50 m) datorita efectului orbitor. faza s c u rti se apnnde de asemenea cu o intsnsitate rsdusa. V e h ic u le c u fa ru ri de c e a ta Comutatorul din pozijia faza mica/faza mare se trage pana la a doua pozitie stablla.vezi pagina 43. • Lumina de ceata poate fi aprinsa numai cand vizibilitatea este toarte redusa (de ex. EchipamentuI electric al dispozitlvului de remorcare’ montat din fabrica este astfei conceput ca la tractarea unei remorci ce este echipata cu lampa de ceata spate. • La ulilizarea echlpamenteior de ilum inare descrise a id . atata tlmp cat u$a $oferutui este deschisa. Comutarea pe laza mica sau mare respectiv avertlzare luminoasa . cand sunt apnnse lumtnile de pozitie $i contactui motor pus.Lumlna de tntalnire (faza micS) sau lumina de drum (faza mare) Cu comutatorul pe luminiie de pozi(ie sau pe faza mica/faza mare.Dfl. lampa de ceata a autoturismului e automat stinsa. gQ " .C o m u ta to r lu m in i 0 . Simbolurile comutaloarelor corespund to tjs i celor de la vehiculele cu volanul pe stanga. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control. In d ic a tie • Cand lampa pentru ceata este aprinsa. Farurile se aprind numai cand contactui motor este pus. 1 . in tlmp ce se efectueaza pomirea motorulul dupd scoaterea cheli de contact ele sunt puse autom at pe lumlnlle de pozitie. tragetl de acesta Tn afara pana la prima pozitie stablla.U T ILIZA R E C o m u ta to r In d ic a tie Daca nu sunt stinse farurile dupa ce chela a fost scoasa se aude un zgom ot de avertlzare.Stinsa '' ' . 40 LUMINI SI CAMP VIZUAL . este su bject al reglementaritor legale. ‘ in anumlte ISri. C and fa ru rile de ce afa sunt a prinse simbolul farului de ceafa este aprins in lumina verde. L am p a c e a ta s p a te * V e h ic u le fa ra fa ru ri d e c e a ta Se roteste comutatorul de lumini din pozltia faza mica/faza mare $i se trage pana se opreste.

Cand insta­ latia de Tncdlzire functioneaza se aprinde 0 lampa de control Tn comutator. M i^carile vehlculului la demaraj respectiv la franari vor fi automat echilibrate. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 41 .In c a lz ir e a lu n e te i |» ii Instalatia de incalzlre functloneaza numai cand contactui motor este pus. Aceasta !nseamna ca batala farurilor se adapteazd automat starii de incarcare a autovehiculului. r 4 . „ C o n d u c a n d e c o ­ n o m ic e c o /o g ic ”. C o n s u m u l re d u s d e c u r e n t c o n d u c e la s c A d e re a c o n ­ s u m u l c a r b u r a n tu lu i . Im e d ia t c e g e a m u l d in s p a te e s te c la r. Farurile se pot regia nutnai cand faza scuita este aprlnsa. R e g la r e a d in a m ic a a fa r u r ilo r La vehiculele cu latn pi d e d e s c a rc a re in g a z se are la dispozltie un sistem de reglaj dlnamlc al farurilor.U T ILIZ A R E 2 .v e z i s i m a n u a lu l 3 . 3 • B u to n c o m a n d a io r e g ia r e fa r u r i* Corespunzator conditiilor de Incarcare ale autovehiculului se poate regia electric pozifla farurllor Aceasla previne orbirea partenerilor de trafic creeaza o bund vizibllitate conducatonilul auto. la punerea co nta ctu lu i m otor.llu m in a r e a in s tr u m e n te lo r d e b o rd CSnd luminile sunt aprinse. in s ta la tia d e in c ^lzire va f i o p r it a . intensitatea de iluminare a aparaturii se regleaza prin rotirea rozetei de langa comutatorul de lumlni. Pentru reducerea distantei de iluminare rotiti rozeta de la pozitia de baza (-) !n jos.2 .

tmpingeti maneta In fata (3).maneta In B U S (1 ) Pentru a semnaliza la stanga . Lumini de parcare dreapta . Parasolaail se va des1a$ura p3na la capat.maneta in ios ( 2 ) Cand semnalizatoarele functioneaza. pen tru a p ro teja im p o trlv a ra d ia tiilo r puternice. S e m n a liz a r e a la s c h im b a r e a d ir e c t ie i d e m e rs $1 a b e n z ii Ridicati ( 1 ) sau coborati (2 ) . $1 lampa de control corespunzatoare este aprinsa . Dupa ce se scoate chela de contact. Cand este conectatS faza mare rSmSne conectata faza mica. In d ic a t ie La utilizarea echlpam entelor de sem ­ n alizare $1 ilum inare descrise se vor respecta hotararile legale. se aude un sunet (zgomot de avertizare).aveti nevoie de ajutor sau .vezi pag.R u lo u e le c t r ic p a r a s o la r * Parasolarul poate fi tras automat pe luneta. Pentru desfacerea sau strangsrea ruloului parasolar apasati scurt tasta. A v e r t iz a r e lu m in o a s a Se trage m aneta spre volan ( 4 ) .maneta in jos ( 2) & a n d r u lo a l p a ra s o la r e s te d e s f i k i u t . atata timp cat u$a $oferului este deschisa.pand la f f t punctui la care simtiti 0 opozrtie §1 mentineli in aceasta p ozitie . A te n tie t InstalaUa functioneaza si cu contactui mO' tor luat. La aprinderea fazei marl se aprinde lampa de control din tabloul de bord. toate lampile de semnalizare ale vehicululul se aprind simuitan.se aprinde $i lampa de control a fazei mari din tabloul de bord. Vor lumina intermitent 5 ! lampile de avertizare din bord $1 lampa incorporata in intrerupStonjI pentru avarie.14. Semnalizatoarele se decupleaza automat dupa efectuarea manevrei de viraj.vehiculul dvs.L u m in i d e a v a r ie ^ 6 . in te r io a r ^ este lim lta t d . ' v i z i b l f i t a t e a c £ ttr« - ^ > a le retro vizrare ^ Instalatia de semr^alizare functioneaza numai cu contactui motor pus. se opre$te datorita unei defectiuni tehnice.afungeti la coada ur)ui ambuteiaj .lam pa de control trebuie sa dipeasca.maneta in sus ( 1) Lumini de parcare s tin g a . Pentru a semnaliza la dreapta . A prindeti lum inlle de avarie cSnd de exemplu: . Va mgam respectati hotararile iegale. C o n e c ta r e a /d e c o n e c t a r e a fa z e i m a rt C o n e c ta re a : Se conecteaza comutatorul de lumini pe faza scurtd. V 42 LUMINI SI CAMP VIZUAL LUMINI $1 CA m P VIZUAL 43 . L u m in i d e p a r c a r e Lumina de parcare se aprinde numai cu contactui motor luat.<j I lu i^ /^ n c U IIL IZ A H t M a n e ta p e n tru s e m n a liz a r e s i fa z a m a re 5 . D e c o n e c ta re a : Se trage de maneta in sens opus sagetii 3. CSnd aprindeti lumintle de avarie.

Totu^i................ 44 LUMINI SI CAMP ViZUAL . intrerupatorul fampii interioare re­ spective trebuie sa se gaseasca Tn pozitia . lumina comandata de intrerupatorul u s ii..................................... se deschide o usa sau se scoate chela din contact........... De aceea.. Pozitiile intrerupatorului: Pozitia din mijioc • o p rit.. L a m p a in t e r io a r a s p a te Pozitiile intrerupatorului: lampa interioara este aprinsa co ntin uu ........ O O C o m a n d a la m p ii in te r io a r e Lampa interioara se stinge dupa maxim 10 minute daca u$a este deschisa... dupa ce se descuie vehiculul...................lampa interioar§ este aprinsa co ntin uu ............ trebuie sa fiti atenti la capacul portbagajului sS tie totdeauna inchis cand vehiculul este parcat.U T IL IZ A R E L a m p i in t e r io a r e L a m p a in t e r io a r a f a t a in tre ru p a to ru l A Prin acest intrerupator sunt comandate lampa Interioara din fata si cele 2 lampi de citit.. La vehicule cu inchidere centralizata....... iam pa interioara este aprinsa circa 20 secunde.... Astfel se evita descarcarea bateriei vehiculului.. o p rit............. iiu m in a r e to r p e d o Lampa se aprinde numai cand lumina din vehicul e aprinsa si capacul torpedoului este deschis... L a m p a d e p o rtb a g a j Lampa se aprinde cand capacul portbagajului este deschis (functioneaza ?i c§nd luminilesuntstinsesicontactui motor luat).................. Dreapta .. lampa se stinge imediat.. la incuierea vehiculului sau la punerea contactului motor...lumina comandata de intrerupatorul u § ii.... L a m p ile d e c it i t d in f a t a Prin apasarsa comutatorului corespunzator B se aprinde sau stinge lampa de citit.......co n ta c t u$a (lu m in i co m a nd ate de intrerupatorul usii)................... Stanga ..

LUMINI SI CAMP VIZUAL 45 . aceasta cand este conectata functia de $tergere intermltenta. La d u ze in c a lz ite p e n tru s p a la t p ar­ b r iz u l* . in functie de temperatura exterioara. atuncl cand se Introduce ctiela ?n contact.instalatia de spalare se opreste stergatoarele functioneaza inca aproximativ 4 secunde. de exemplu la umplerea rezervorului.2.pauze scurte Comutatorul spe stanga . Atentie! P e n tr a q b u n a v iztfa ilfta te s u n t n e e e s a re $ t« r{||ito a re d e p a rb riz In iKiRd s ta r e • v e z t p a g in a 4 6 . restu rl de inse cte ) tre b u ie totusi indepartata de la geamurile farurilor. S e n zo rii d e p lo a ie * La vehlcule cu senzori de ploaie. M i$ c a re ra p id a a s te rg a to ru iu i ■ l^aneta in pozitia 3. C a n d e s t e f o a r t e fr ig $ i in g h e t a fa r a .U T ILIZ A R E S te r g a to r si in s ta la tia d e s p a la t p a rb riz u l • S te rg e re sin g u lars Maneta in pozitia 4. in a in te d e a p o rn i s te rg a t o a r e le de p a rb riz v e rific a ti d a c a l a m e le ^ t e r g a t o a r e lo r n u s u n t in g h e ta te p e p arbriz! • S te rg a to ru l • o p rit Maneta in pozi'tia 0 . se regleaza automat energia termlca. pauzele intre stergeri se regleaza automat prin senzor tn functie de cantltatea de ploaie. Cu comutatorul A se pot selecta 4 trepte de temporizare.pauze lungi Pauzele mtre §tergeri sunt comandate 5 I in func|ie de vlteza.Instalatia de spalare 5 ! 5tergatoareIe functioneaza. Comutatorul spre dreapta . Pentru acea sta o p riti 5 ! rep o rn iti fu n c tia de stergere intemiitenta. • Schimbarea stergatoarelor de parbriz . La Intervale egale.fa r u r i* Cand fa ru rile sunt aprinse geam unie famrilor sunt spalate ori de cate ori este spalat parbrizul. • M is c a re le n ta a $ te rg a to ru lu i Maneta in pozitia 2. Oupa talerea contactului motor trebuie sa activatl din nou senzorul de ploaie. In d ic a tie • Completarea lichldului de spalare • vezi manualul 3. $tergdtoarele de parbriz instalatia de spalat parbrizul functioneazS numai cand contactui motor este pus. M i^ c a re a la in te rv a le a ^ te rg a to ruiui Maneta in pozitia 1. In s t a la t ia d e s p a la r e .vezI pagina 46. • P o s ib ilita te a d e s te rg e re /s p a la re a u to m a ta Trageti de maneta spre volan 5 . murdaria persistent^ (ca de ex. Ellberatl maneta . Prin comutatorul A din maneta sterga­ toruiui de parbriz se poate regia individual sensibilitatea senzorulul de ploaie.

S c h im b a r e a la m e lo r $ te r g a t o a r e lo r d e p a r b riz S c o a te r e a ia m e i • Desprlndetl brajul §tergatorulul de par­ briz si pozi}ioriati lama in unghi drept fata de bratui ^tergatorului. F ix a re a Ia m e i Clema de siguranta trebuie sa Intre in locul special destinat din bratui stergatorului se aude zgomotul de fixare.U T ILIZ A R E L a m e le s t e g a t o a r e lo r d e p a r b r iz A te n iie ! • P e n tru b u n a v iz fb liK a te sunt n e a p d ra t n e c a s a re ^ te rg a to a re in b u n d s ta re . • Cand lamele stergatoarelor sunt deteri­ orate. Urmatoarele cauze pot duce la vibrarea lamelor de parbriz.lama pe partea din dreapta $cferului treb uie sa fie tn d re p ta ta cu partea convexa in jos. La m ontarea lam elor se vor respecta urmatoarele: . acestea pot de asemenea s& vibreze. Verificati unghiului pe care tl efectueaza Stergatorul la un dealer Vollcswagwn $i daca e cazul se corecteaza. L a m e le s e d b fin la d e a ie rii V o lk s w a g e n .deflectorul de aer al Iamei. Substantele degresante nu pot Indeparta depunerile. Inform atll supllm entara puteti obfine la dealerll Volkswagen. • Se scoate lama stergatorului in directia sagetii B apol scoateti-o in sens opus. • P e n tr u a e v H a m u n la rfre a . ia> m e ie s te r g a to a r e lo r d e p a rb riz tr e b u ie c u r a t a t e re g u la t c u un a g e n t d e c u r a tir e g e a m u ri. • La spalarea vehlculelor cu Instalatle au­ tomata de spalare. pe parbriz pot rdmane resturl de grasimi. . d e e x e m p tu r e s t u r l d e in s e c f e c u r d i a r e a $ te r g d to a r e 1 o r s e f a c e e u un b u re te s a u p ro so p . oe partea conducStorulul. • Se apasa clema de siguranta in directia sagetll A. • 03n m o tiv e d e s ig u ra n fa ia m ele s t e r g d t o a r e lo r t r e b u i e a n u a l s c h im b a fe o d a t a s a u d e douS o r i. VIbrarea poate 1i indepartata prin folosirea une'i substan}e ce dllueaza grasim lle. Schimbatl lamele $tergatorutul. • Unghiul de a ^ z a re de la bratui stergatorului nu este corect. 46 LUMINI $1 CAMP VIZUAL . trebuie sa fie orientata cu fata in jos. Aceste resturl se pot indeparta numal cu un agent de curajare special. L a m u rd d rire p u te m lc a .

reglati mai intai oglinda din stdnga conducStorului. R a b a te r e a o g lin z ii e x t e r io a r e Oglinzile exterioare pot fi rabatute. o g lin z ilo r se deiecteazS. lovirea la manevre). deoarece functia oglinzii ar fi schimi' -i ?■ li batS.Oglinda exterioard din dreapta Oaca sistem ul de reglare e le ctrica a le le d in s p a te . O g lin z ile in aceasta pozitie ambele oglinzi exterioare a c e s te a au o u t ilit a t e lim ita ta d e fa p tu i c a nu se p o a te e v a iu a c o re c t sunt rabatate electric. i0 In d ic a tie Daca oglinda a fost mutata datoritd unei forte externe (de ex. L . . R e g la r e a o g lin z ilo r e x t e r io a r e In d ic a t ie p e n tru u tiliz a r e a o g lln O g linzi e x te rio a re re g la b ile z ilo r e x t e r io a r e c o n v e x e sau e le c tr ic * a s fe r ic e * . Aceste oglinzi . Oarcasa oglinzii nu trebuie in nici un caz adusa manual la loc. Daca rotiti rotita in d is t a n t a p a n a la v e h ic u le le d in alta directie. OgllnzMe exterioare se pot regia prin O glinzile exterioare c o n v e x e (curbate butonul rotativ. o glinzile revin la pozltia s p a te . initiala. inspre '■ ■ interior pana se opre^te.Oglinda exterloara din stanga totu^i obiectele par mai mici. puteti regia Oglinzile exterioare a s fe r ic e au suprafata oglinda manual prin apasarea rDarginii curbata variat. Asttel se trage carcasa oglinzii cdtre masind.ix V LUMINI SI CAMP VIZUAL 47 . spre exterior) maresc campul de vedere. apoi oglinda din dreapta cor^ducaOglinzile retrovizoare trebiiie reglate inatorului. Pentru aceasta. vizibiiitatea in mers.Rabaterea ambelor oglinzi exterioare* mult decat oglinzile convexe. B . inainte de a strabate o instala|ie de spalat automata. regl§nd numai oglinda conducdtorului.cu deschidere mare cresc campul de vedere mai suprafefei oglinzii.O g lin d a r e t r o v iz o a r e I. oglinda trebuie reglata e le c tr ic .Incalzirea oglinzilor exterioare cu a c e s te o g lin z i nu s e p o a te eva> lu a c o r e c t d is ta n ta p a n a la v eh ic u R . asa cum a fost descris mai sus. R e g la re a s in c ro n iz a ta a o g lin z ilo r in primul rand ambele oglinzi trebuie adiise in pozitia de baza. oglinzile trebuie rabStute pentru a evita deteriorarile. D e a c e e a A . intea pornirii asHel inca l sa se permita Apoi puteti regia simultan ambele oglinzi.

Cand contactui este pus. daca comutatorui a fost pus pe oglinda dreapta. 48 LUMINI SI CAMP VIZUAL . R e g la re a a u to m a ta a o g lin z ii e x te * r io a r e -d r e a p ta p e n tru m e rs u l m ap o i Cand se merge Tn m ar§arier. La mersul in marsarier. maneta se trage in spate.vezi pagina 53. Astfel la parcare se permits vederea pana la m arginea bordurii. Pozitia prestabilita a oglinzii exterioare dreapta pentru mar$arier poate ti moditicata corespunzator nevoilor individuate $i memorata . Oglinda se muta inapoi in pozitia originala.vezi pagina 53. parghia de pe muchia de jos a oglinzii trebuie sa fie impinsa in fata. oglinda exterioara dreapta se muta autom at in pozitia p re s ta b ilita . R e g la r e a o g lin z ii in te r io a r e O g lin d a in te rio a ra a n tio rb ire m a n u a la Pentru reglarea de baza a oglinzii. O g lin d a c u re g la re a u to m a ta a n tio rb ire * Reglatl oglinda manual. Reglaiile o g lin z ilo r e x t e r io a r e sunt retinjte automat Tn memorie In corelare cu pozi]ia scaunului conducM orului . Pentru reglarea antiorbire. respectiv selectorul tn pozitia R. oglinda interioard se intuneca automat in functie de intensitatea luminli din spate (de ex. oglinda se comuta iarasi pe pozitia normala.U T IL IZ A R E In c a iz ir e a o g lin z ii* Incalzirea oglinzilor exterioare functioneaza in pozitia A a butonului rotaliv indepen­ dent de instalatia de incalzire a lunetei. lumina farurilor). de indata ce se scoate maneta din mar§arier. M e m o ria p e n tr u o g lin d a e x t e r io a r a * V e htculele c u m e m o r ie p e n t r u s c a u n u l c o n d u c a t o r u lu i* au o memorie pentnj oglinzile exterioare.

vezi pag.U T ILIZ A R E P a r a s o la r e Parasolarele pot fi scoase din suportut la­ teral $1 intoarse catre usi. Oglinzile de machiaj sunt prevazute cu capace. p rin o g lin d a r e t r o v lz o a r e In t e r i o a r a .42. v iz ib i* l i t a t e a fn s p a t e . A to n fitt! C a n d r u lo u l 6 s t e ir a s . pe luneta. R u lo u d e p r o t e c t ie c o n tr a s o a r e lu i* Acest parasolar se folose^te Im potriva radiatiilor intensive. e s t e re d u s a . Tragetl ruloul ?n sus $i agatati-l in suporturile laterale. Cu ajutorul parasolarelor m ici de sub lampile Interloare din fata puteti acoperi spatlul de deasupra oglinzii retrovlzoare interioare. se apiinde o lampa. Dupa ridicarea capacului. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 49 . scoateli-l din suporturi^i lasati-lsasenjieze u$orln jos. Pentru rularea parasolarului. In dica til su plim e ntare despre „R ulou electric parasolar*" .

scaunui se plaseaza cSt mai mult posibil spre spate. ifu treiM ifr sd s e gd»ease& iticid> d a tS o b ie cfe fn sp a flu f pentru ptcioai^B. re s p e c tiv ta b io u i d e b o rd . a c e ste a p of ajunge Tii zona p«<lEtTelor. S c a u n u i c o n d u c a to r u lu i Va recomandam sa reglati scaunui condu­ catorului dupa cum urmeaza. deoareoe la caxut unei m an evre b ru fte .po2 i|ia relaxata. — fnclinafia spdtaruiui se regleazci astfel incSt spatele sa se reazeme complet pe sp ^tar iar punctui cel mai de sus al volanului sa poata 1i ajuns cu bratele usor indoite.fn n lc i u n c a z : litt s e pun p e i>ord s a u p e s c a u n e . rapid la elementele de comanda . . 50 SCAUNE SI AMENAJARI .Pe directte longitudinals scaunu! condu­ catorului se regleaza In asa tel incat pedalele s3 poata fi apisate cu pictoarele u$orindoite. . Nu veft m ai p u te a fra n a.picioarele sa stea comod in spajiul pen­ tru picioare .p r o te c tie m a x im a o fe rita d e Cen­ tu r a d e s ig u ra n fa $i s is te m u lu i A irb a g . neobosltoare a corpului . A te n tte ! • S c a u n e fe d in < a tii n u traibuie tm p ln s e p re a a p re s p e l ie voian. debf«1a sa u a c c ^ e ra ! S c a u n u i p a s a g e r u lu i la t a Va recomandam sa reglati scaunui dupa cum urmeaza. Ateniie! . Reglati-va scaunitl dupa cum este descris in pagintle urmatoare.accesul sigur. Respectati reglarea de baza a s ca jn u lu i conducatorului $1 pasagerului fa(a.spatarul in pozitie vertical^ . de pe aceasta pagiria. • in tim p u i m e rs u iu i p ie io a re fe s e f i n t n t o f d e a u n a in p e n tru p ic io a re .S c a u n e le d in fa | a Reglarea corecta a scaunului este importanta pentm: .

R e g ia re a tn a itim ii s c a u n u lu i* Prin actionarea „ca la pompS" a manetel din partea exterioara a scaunului. A te n tie ! • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta in a jt i m e a s c a u n u lu i s o f e r u lu i s e re g le a z S n u m a i c a n d v e h lc u iu l e s t e o p iitt « A te n tie la r e g ia r e a in a ltim ii s c a u n u lu i! O re g ia re n e a te n ta si n e c o n t r ^ a t a d u c e ia ra n irt p rin s tn v ire . A te n tie ! fn lim p id m e rs u lu i s p M a r e le nu tr e b u ie s a f te in c lln a te p re a m u lt fn s p a te . 2 . Astfel coioana vertebrala este spri}inita In pozitia el naturala $i pozifia corpuiui este mai putin obositoare pe distance lungi. Apol se elibereaza maneta iar scaunul se impinge pana se bfocheaza.pompati". C o b o ra re : Cobord^i maneta din pozitia de bazS.3 .R e g ia re a in c lln a tie i s p a ta ru lu i Va desprindeti de spatar si se rSsuce^e rozeta de mana. „pompati". R id ic a re a : Ridicati maneta din pozitia de bazS.R e g ia re a re a z e m u lu i lo m b a r* Prin rasucirea rozetei de mana. scaunul poate fi ridicat sau coborat. A t e n tie ! D in m o tiv e tie s ig u raii^ a s c a u n u f s e re g te a z a p e d lr e c fie lo n g itu d in a is n u m at cS n d v e ttic u lu i e s fe o p rit! 4 . SCA UNE SI AMENAJARI 51 . 1 . e a e i e s t e in ffu e n fa ta e f i c a c i t a t e a c e n t u r ii d e s ig u ra n ta . pema din zona lombara se arcuiegte u§or Tnainte.R e g ia re a s c a u n u lu i p e d ire c tie lo n g itu d in a la Se trage maneta si se impinge scaunul. p.

A te n tie ! S p a ta ru l n u tre b u ie tn c lin a t p r e a m u lt Tn s p a te e S c i e s te in fiu e n ta t n e g a tiv e fe c tu i c e n tu r ll d e sigura n ta . Vezi si descrlerea (poz. Prin rozeta de m in d C se regleaza mecanlc s u p o rtu i lo m b a r.partea din spate a pemel in sus / jos 2 §i 3 simultan .U T ILIZ A R E S c a u n u l c o n d u c a to r u lu i $i s c a u n u l p a s a g e ru lu lu i d in d re a p ta (r e g la r e a e le c t r ic a ) Prin comutatoarele A si B se regleaza electric scaunele. A ie n tie f • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta scaun e l « s e r e g le a z a n u m a i c 4 n d v e h ic u lu l e s te o p rlti • A te n iie la re g la re a s c a u n e io r! O r e g la r e n e a t e n t a s i n e e o n tro la td p a a te d u c e la rS niri. • R e g la re a e fe c trtc a a s ca u n e lo r fu R C tlo n e a z a c a n d m o to r u l e s te o p rit s a u c h e ia e s t e s c o a s a d in c o n ta c t. Reglarea scajnului se poale face §1 cand chela este scoasa din contact.partea din {ata a pemel Tn sus / jos 3 . In tre ru p a to r B Sageata 1 : spatarul se mi^ca 7n fata Sageata 2: spatarul se mi$ca in spate. ^ 52 SCAUNE SI AMENAJARI . O e a c e e a c o p iii n u tre b u ie la s a ti n e s u p ra v e g h e a ir in v e h ic u L In tre rM p a to ru l A 1 -scaunul Tnalnte/ Inapol 2 .se regleaza inaltimea scaunului. 3) de la reglare manuala.

scaunul $i oglinzlle e x te rlo a re su n t a utom at a da pta te In pozitiile individualizate. individuaie §i sa memorati reglarea p re s ta b ilita a oglinzii pentru marsarier (vezi pagina 48). • Comutati pe oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47). SCAUNE SI AMENAJARI 53 .56. Scaunul $i oglinda exterioara se regieaza atunci numai manual. Prin tastele de memorie puteti memora §i comanda . Reglarile sunt memorate prin tasta de inemorie selectata. M e m o r a r e a re g la rti o g lin z ii p e n tr u m a r s a r ie r Aveti posibiiitatea sa modificati corespunzator nevoilor dvs. Maxim 3 persoane pot memora reglarile lor ind ivid ua ie pe una d in ta ste le de memofie D.52) • Reglati ambele oglinzi exterioare (vezt pag.reglarile scaunului ^oferului . Sistemul de memorie trebuie reinitializat. se sterg toate regiariie m em orate pentru scaun $i ogltndd. In d ic a tie • Varecomandamsatncepeji memorarea cu tasta din stanga §i sa indicati unnatorului conducator o tasta de memorare. M e m o ria p e n tr u s c a u n u l c o n d u c a to r u iu i* Memoria scaunului conducatoruiui ofera posibiiitatea m em orarii individuaie ale reglarilor scaunului oglinzKor extenoare. • Frecare noua memorare pe aceea$i tasta 0 $terge pe cea anterioara. La schimbarea conducatoruiui la apasarea tastel. Prin intrerupatorul E pute{i deconecta oricand sistemul de memorie.reglarile oglinzii exterloare (stanga §i dreapta) pentru d e p la s a re a in a in te . 47) • Apasati una din tastele de memorie D $i tinefi apasat cam 3 secunde pSnS cand un semnal acustic confirm^ memorarea. • DacS deconectati bateria vehiculului. • Selectat! mers inapoi • Reglati oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47). • Reglati scaunul la pozitia dorita (vezi pag.U T ILIZ A R E M e m o r a r e a r e g la r ilo r p e n tru s c a u n $ i o g lin z i la m e rs u l in a in te • Puneti contactui motor.re g la rile o gllnzll e xterioa re (numal dreapta) pentru m a r^ a rie r in plus puteti apela una dir» pozitiile memorate cu telecomanda cheil. Va rugam sa cititi 5i informatiile JniJializarea sistemului de memorie” de la pag.

oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia m emorata. • A p^atitastadedeschidereachell (vezi pagina 24) §1 m entineti apasat cam o secunda pSna c§nd un semnal acustic confirms aiocarea. • Daca se aloca cheia unei taste de memorie. • La fiecare noua memorare a reglSrilor scaunului si oglinzii pentru mersul Tnainie trebuie sa rememorati $1 reglarea indivi* d u a la a oglinzii exterroare dreapta pentru mar^arier. In d ic a tie • Daca cheia a tost deja alocata inainte unei alte taste de m em orie. la care surrt memorate reglarile scaunului §i oglinzii p en tru m ersul in a in te . „vechea° alocare se ^terge. trebuie s3 alocati tasta de memorie corespunzator teleco­ menzii. A io c a r e a t e le c o m e n z ii c h e ii* la t a s t e le d e m e m o r ie Pentru ca sa puteti apela reglarile memo­ rate si prin telecomandd. In d ic a tie • Imediat ce ati selectat mersul inapoi. Reglarile sum memorate prin tasta de memorie selectata. • Im ediat ce ie§iti din m ersul Tnapoi. 5 ! |in e ti tasta apasata cam 3 secunde panS cand un semnal acustic confirma memorarea. tastei de memorie . Reglarea este memorata la tasta selectata. 54 SCAUNE SIAM ENAJARI . Va recomandam sa alocafi 0 cheie cu telecomanda llvrata de la fabrica.stanga §i cealalta (astei mijlocii. • Aiocarea unei chei cu telecomanda la 0 tasta de m em orie se m entine §i cand m em oratl noi regldri ale scaunului si oglinzii. Acest procedeu se opre§te daca reglati oglinda manual pe pozijia noua dorita de dvs. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. 56. Daca e necesar puteti procura o alia cheie cu telecomanda prin dealerul Volkswagen $i apoi sa 0 alocati tastei de memorie dreapta. • DacS deconectati bateria vehiculului. „vechea” alocare se 5terge. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia memorata pentru mersul inainte. • Scoateti cheia din contact. se Sterg toate reglarile memorate pentru scaun $i oglinda. La a io c a re a c h e ii c u te le c o m a n d a t r e b u ie s a p r o c e d a t i d u p a c u m u rm e a z a : Dupa memorarea reglarilor pentru scaun §i oglinda aveti 1 0 s e c u n d e pentru a aloca chela tastei corespunzatoare de memorie. Va rugSm sa citili $i informatiile „lnitializarea sistemului de memorie” de la pag.• Apasati tasta-Memory D. care este deja ocupata de alta cheie.

• Varecomandamsadeconectati sistemul dumneavoastra de memorie cu intrerupatoml E numai cSnd vehiculul este utilizat deunconducatorlacare nutrebuie memo­ rate reglarile pentnj pozifionarea scaunului 5 l ogltnzilor.s is te m a u to m a t”: Apasati scurt pe tasta de memorie doiita D cand u?a conducatorului e s t e d e s c h is a . Oglinda exterioara dreapta se mutS acum automat in pozi{ia memoratS. cdnd u$a 9 0 conducatonjlui este deschisa s au Inctiisa. scaunul si oglinzile sunt aduse in pozitiile memorate corespur\zatoare acelei taste. In d ic a tie Imediatce se iesedin mersul inapoi. SCAUNE $1 AMENAJARI 55 . A p e la r e a r e g la r ii o g lin z ii p e n tru m e rs u i in a p o i • Comutati pe oglinda exterioara dreapta (vezi pag. La reapdsarea intrerupatorului E puteti reconecta sistemul de memorie. Un eventual procedeu de apelare intrerupt nu poate fi continuat. In d ic a tie Daca In timpul reglarii automate a scau­ nului si oglinzii apasati Tncd o data pe una din tastele de memorie se intrerupe procedeul de apeiare. 47).A p e la re a p rin te le c o m a n d a * R e g la rile m em orate p e n tru scaun si o g lin d d le p u te fl a pe la num ai cu c o n ta c tu l m o to r t a ia t si usa conducatorului in c h is a . „ M e m o rie • a p a s a re lu n g a ”: Apasati ^ pe tasta de memorie dorita D. A p e la re a p rin ta s ta d e m e m o rie Reglarile scaunului oglinzii pot fi apeiate din m otive de sig u ra n ta num ai cu c o n ta c tu l m o to r lu a t.. Scaunul $i oglinzile exterioare pot fi acum reglate numai manual. . • Selectati mersul inapoi. Scaunul ?i oglinda exterioarg se muta automat in pozitiile memorate. oglin­ da exterioara dreapta se muta Inapoi in pozitia memorata pentru mersul inainte. Apasati scurt tasta de deschidere a cheii (vezi pagina 24) §i deschideti usa conducatorului. In d ic a t ie p e n tr u u tiliz a r e a in t r e r u p a to r u lu i E • Prin apasarea (eiiberarea) intrerupato­ rului E sistemul de memorie este deconectact. pSna cSnd scaunul oglinzile exterioare sunt aduse in pozitiiie memorate. Daca apasati pe una din celelalte doua i^ ^ t a s t e . Scaunul $i oglinzile exterioare se muta acum automat In pozitiile memorate. Aid puteti alege intre douS posibilitdtl de apelare: „M e m o rie . Apdsafi apoi iarS^i pa tasta apasata prima data se continue prccedeul de apelare. i | | ^ A p e ta r e a r e g la r ilo r p e n tr u s c a u n s i o g lin d a la m e rs u l In a in te Reglarile memorate pot fi apeiate atat prin tastele de memorie D cdt prIn telecomanda*.

spate 1 . In it ia liz a r e a s is te m u lu i de m e m o rie • Deschideti usa conducatorulul. • Reglati spatarul pana ia oprire. Pentru oprirea ?nc3lzirii rotfti rozeta in pozitia de baza (0 ). • Puneti contactui motor. Incalzirea este pomita de la rozeta tot de a id se poate regia in intensitate.52).52). 56 SCAUNE SI AMENAJARI . Sistemul de memorie esie acum larS^i initia liza t §i astfel capabil com plet de functior>are. • Reglati pema pana la oprire in fata §i sus (vezi pag. in tata (vezi pag. una din ta s te ie d e m e m o rie s au unui din c o m u ta to a re le de re g la re a s c a u n u iu i.in c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in d r e a p ta Pema $ spatarele scaunelorpot fi incaJzite 1 electric c§nd contactui motor este pus.U T IL IZ A R E in c a lz ir e a s c a u n e lo r * O p rir e a d e u rg e n fa In c a z d e u rg e n ta p u te tl in tre ru p e o ric e p ro c e d e u d e a p e la re a pasan d in tre ru p a to ru l E (d e b lo c a re ).In c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in s ta n g a 2 .

Tetierele din spate pot fi scoase numal daca aducetl spataail putin In fata. se apasa siguranta (sageata) simultan se extrage tetiera. Pentru remontare se introduc tijele tetlerelor !n ghidaje pdna se blocheaza cu un zgomol. SCAUNE SI AMENAJARI 57 . R e g la r e a m a ltim ii • Tetierele se apuca lateral cu ambele maini §1 se n^i$ca Tn sus sau in jos. Pernele reglate corespunzator ofera impreuna cu centurile de siguranta 0 protectie optima. D e m o n ta r e a $ i m o n ta r e a Pentnj demontarea tetierelor se trage in sus pana la oprire. • Eficienta optima se atinge cand margi­ ned supetioara a tetiereiseafla c e l pufin la inaltimea ochllor.U T ILIZ A R E T e tie r e ’ T etie rele sunt reglabile in ina ltim e $i trebuie reglate corespunzalor marimii persoanei.

Pentru deschiderea sertarutui ridicati capacul. B r a t e le d in s p a t e * Bratele din spate pot fi rabatate. Pentm deschiderea sertarului apasati tasta din partea frontala si ridica}) capacul. In brat se gase$te un sertar. Brajele scaunelor pot fi reglate in Inaltime in mai multe trepte.B r a fe le s c a u n e lo r * (C o tie re ) B r a t e le d in f a t a * In brat se gase§te un sertar. pana se atinge pozitia dorita. puteti cobori capacul. in afarS de aceasta.SCAUNE AMENAJARI . CSnd a{i depa^ft punctul maxim. pentnj sporirea confortulul. putefi modifica 51 lungim ea bratelor prin tragerea Tnspre Tnainte respectiv impingerea inspre spate a capacului. 58 ----. Pentru aceasta ridicati capacul bratelor treptat.

• D in m o tiv e d e s tg u ra n ta m o - com plet fn sus* pentni c a sS nusi itH H iifice p o z i|ia n e in te n tio n a i fn fim p u i m e rs u iu i. in linal maneta se apasa iara^i in sus. De aceea se utilizeaza numai covorase care lasa libera zona pedaielor §i sunt sigure contra alunecarii. aces> t e a p o t a ju n g e m z o n a d e lu c n i a p e d a ie lo r . d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru ^ te s a u fia n a r l. A tentie! N u tre b u ie s i s e g d s e s s c a nicio * d a t a o b ie c t e I n s p a f iu l p e n tru p ic io a re . deoarece acestea pot aluneca sub pedale. Pentru aceasta maneail A de sub coloana volanului se apasa in {os $i se aduce coloana In pozitia doritd. In zona pedaielor nu trebuie sa se gaseasca alte covora$e suplimentare: • La avarii ale Instala^ei de franare poate fi necesara o mai mare cursa a pedalel. Coloana volanului poate f] reglata iard trepte in directie longitudinala $i TnaHime.C o lo a n a v o la n u lu i r e g la b ila P e d a le ie U tiiiz a re a p e d a ie lo r nu tre b u ie sa fie n ic io d a ta im p ie d ic a ta ! De aceea nu trebuie plasate obiecte in spatiul pentru picioare. a m b re ia s a u a c e e le ra ! :• R e g fa re a c o lo a n e l d e d ir e c tie s e p o a te fa c e numaJ c d n d vehi> c u fu l s ta tio n e a z d . • Toate pedaiele trebuie sa poata reveni fara impedimente in pozitia lor inijiala. N u v e t i m a t p u t e a ir a n a . SCAUNE SI AMENAJARI 59 . • Pedaleie de ambreiaj si de accelerare trebuie sa poata ii oricand actionate. A te n tle ! .

• Aerul expirat se ellmina prin orifidile de aerisire de sub geamul din spate. deoarece gazele de apdere pot ajunge fn s|>atlul in t e m r . De aceea moduf d« conducere s i v ite za • B ^ a g a { e le tre llu ie a s « E a te S n a ^ fe i fncS t ta o frd n a re b n tsca sa nu a lu n e c e ta fa tii it id un o iiie e t . aproape de axa din spate sau mai bine intre axe. O biectele grele trebuie transportate. Celelatte 2 inele se gasesc in partea din spate a portba-gajului . „C entura fiu se m erge niciodata cu capaeut portbagaiufui nefncuiat sau chlar deschts. daca este posibil.vezi figurile. De aceea aceste oriticii nu trebuie acoperite.stanga !n partea din fata a portbagajului. Inelele de prindere corespund normei DIN 75410.d a c a e s te c a zu l m u tilize a za in e te de p rin d ere*. • A tentie. In e le d e p rin d e r e * In portbagaj sunt 4 inele (vezi sageata) pentru prinderea bagajelor. 2 inele se afla pe partile laterale dreapta . • A te n tie c a fir e le d e la in s ta ia tia d e in c a lz ire a g e a m u iu i d in s p a te sa nu f ie d is tru s e d e o b ie c te ascu* t ite . la transportarea of»ectetor grele caracteristfclie <te deplasar« se m odified. In interesul unel deplasari optime trebuie sa se realizeze o distributie egala a sarcini (persoane §i bagaje). • in tin ^ H rim e rs u lu ittn p o rtb a g a l sau s p a liu i p e n tru b a g a }e nu tre b u ie sa « e a fle n ici o persoand s a u c o p ii.U T ILIZ A H E P o r tb a g a ju l A te n t» ! • in n ic i un caz flU treb uie depa> f t t e s a rc in iie a d tn is ib ile a te axeior si greutatea to tals admisi> bila • vezi manuaCul 3. F le c a r e p s s a g e r tre b u ie s a a ib a e r a tiir a corecC H xata ■vezi m anual 2 .3. r 60 SCAUNE $1 AMENAJARI .1 . Cele 2 Inele din fata trebuie trase in afara inainte sa fie utilizate.

U T ILIZ A R E

B a n c h e t a s p a te

r

Pentru marirea spatiulul pentru bagaje bancheta se poate aduce in fa ta ; la vehicule cu bancheta divizata, se poate actiona separat asupra fiecarei parfl. B lo c a re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i* Daca tasta A de deblocare nu se poate hdlca, trebuie descuiati broasca din tasta de deblocare cu chela B.

D e p la s a re a in f a t a a s p a ta ru lu i* Se trage in sus tasta A simultan se muta in fata sp§tarul - vezi figura. in acelasi timp se poate vedea marcajul rosu de pe tasta. T e tle re le * pot ram ane m ontate daca spatarele scaunelor din fata nu sunt prea incllnate pe spate. C e n tu ra nu tr e b u ie sa f ie p rin s a p e s te un s p a ta r d e p la s a t in fa ta , d e o a re c e la un a c c id e n t dispo zitiv u l e i d e p rin d e re se p o a te desfa c e . R e m o n ta re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i Se aduce spatarul in pozitia initials si se fixeaza. I^arcajul rosu de la tasta A nu trebuie sa mai fie vizibil. In p l u s a t e n t i e c a la r e m o n t a r e C e n t u r a d e s ig u r a n t a s a n u f i e
p r in s a s i a v a r ia t a .

A te n tie ! S p d ta r u t b a n c h e t e i d in spcate tr e b u ie sd f ie fix a t Tr slg uran fa p e n tra csa la o frd n a re b ru s c a niol un o b ie c t d in p o r t t » g a j s a nu a h in e c e in fa ta .

SCAUNE $1AMENAJARI

61

S a c d e b a g a je *
— — —^ _
■_L3

'' • V •. j .Xii_j

■ o h B b B IS S I ■

Cu a jjto ru l sacului de bagaje se pot transporta in spatiul interior in bune conditii schiuri sau alte obiecte lungi. In c a r c a r e a s a c u lu i d e b a g a je Sacul de bagaje se incarca prin spatiul de bagaje. • Se deschide capacul spatiului de bagaje $i se eiibereaza zona de mijloc de bagaje. • Seapasatastadedeblocareacapacului sacului de incarcare din spatiul de bagaje (vezi sageata din figura). • Se rabate in fatS bratui central din spate. • Se apasa tasta de deblocare a capacului sacului de incarcare din Interionil vehiculului §i se scoate. • Se scoate sacul de bagaje $i se desfa§oara. • Se trage limba centurii de siguranta din suportui ei. • Se IntrodLic prin spatiul de bagaje schiuri sau alte obiecte asemanatoare. A s ig u ra re a s a c u lu i d e b a g a je Dupa incarcare sacul trebuie asigurat.

Daca vehiculul este eciiipat cu o c u re a c e n t r a la f n 3 p u n c t e , ia sacul de bagaje se gaseste o curea de fixare. Sacul de bagaje trebuie asigurat ca in figura: • Centura de siguranja (A ) a sacului de bagaje se introduce In locasul din mijloc
(B ).

• Se trage capatui liber al centurii ( C). La v e h ic u le cu o C en tu ra d e b azin sacul de bagaje se asigurS dupa cum urmeaza: • Sescoatecureaua^iseinfasoaraodata sacul Tncepand de jos. • Se introduce limba curelei in loca§ul respectiv. Se intinde celalalt capat al curelei iar restui de banda se ruleaza. P a s t r a r e a s a c u lu i d e b a g a je Atentie s a nu im p a c h e ta ti s a c u l de b a g a je fn s ta re u m e d a . • inchideti capacul sacului din spatiul de bagaje. • impachetati cu grija sacul a$ezati-l in spatiul respectiv. • Introduceti limba centurii de siguranta in suportui ei. • inchideti capacul din spatiul interior al vehicuiului.

62

SC-4 LINE $1 AMEN AJAR!

S u p r a fa ta d e d e p o z ita r e
Suprafata din spatele spaiarelor scaunelor din spate se poate folosi ca spatiu de d e p o z ita re pentru a rtic o le le de TmbracaminleAtentie cala depozitarea hainelor Tn acest spatiu, sa nu se impiedice vizlbiltlatea prin luneta. • A te n fie sa nu se d is tru g a fire le in s ta la tie i de Tncalzire a lu n e te i din c a u z a o b ie c te lo r ta fo a s e . • AenjI folosit iese prin orificiile de aerisire de sub luneta. De aceea aceste orificii nu trebuie astupate.

S u p o rtu I d e b a g a je d e p e a c o p e r is
Cand pe acopert? trebuie sa se transporte sarcini se vor respecta urmatoarele: • CSndjgheaburilede ploaie sunt induse tn acoperi;, suportii de bagaje oblsnulti nu se utilizeaza. Va recomandam sa folositi num al suporfii de baza prevazuti prin fabricatie. • Ace^tt suporti sunt baza unui sistem com plet. Pentru transportul bagajelor, bidcletelor, scandurilor de surf, schiurilor barcllor sunt necesare elemente suplimentare pentru suporti. Toate componentele acestui sistem se pot obtine de la dealerii Volkswagen. • L a u tiliz a re a a lte r s is te m e d e sup o rt b a g a je s a u la m o n ta re a n ec o re s p u n z a to a re , a v a riile p ro v o c a te v e h ic u lu lu i nu in t r a In g a r a n t ia a c o rd a ta . Daca doriti sa utiiizafi suportui de bagaje de acoperis, de la modelul precedent, este nevoie de utilizarea unui adaptor. AWel vehiculul dumneavoastrd poate fi avariat. Gasiti acest adaptor la dealerul dumneavoastra Volkswagen.

A fentie! P e r a fM s p a tiu l^ «ie isa^^je, in tim pul m e r ^ u i m i tre b y ie sa se a fie o b ie e te g re i« , 4 u re sau anfm ale - a r iHfteai fHtne in |wric<ri 4||iasa9«4i tn c a iu l franari bruste

SCAUNE SI AMENAJARI

63

U T IL IZ A H E

A ie n tJ e i

S a rc in a a c o p e ri$ u lu i S a rc in a a d m ls ib ila a a c o p e ris u lu i (in c lu s iv s is te m u i s u p o rt) e s te de 1 0 0 kg ia r g re u ta te a to ta la a d m isib iia a v eh ic u iu lu i nu tre b u ie depasita . • Sarcina se distribuie egal. La utiiizarea sistem eior - suport cu posibilitatea mai redusa de incarcare, nu se poate utilfza sarcina fnaxima admisibila. S u p o rtu i de b a g a je p o a t e fi T n c a rc a t n u m a i p an a la lim ita d e g r e u ta te in d ic a ta In in s tru c tiu n ile d e m o n ta re . A fe n tie f L a t r a n s p o r t t ii p e a c o p e r i^ u i v e h ic u iu lu i a e b ie e te lo r g r e ie , » s p 6 C t iv c u s u p ra fe fe m a r i se s c h lm b S o a ra c iie rls tie ile m ersu* iu { d a to rita m o d tfic a ri! c e n ln iiu i d e g r e u ta te , le s p e c t iv c re ^ te rii G o e f i c l e n t u t u i a e i'o d in a t n ic . A d ap tatfo va n e a p a ra t m o tfo i d e c o n d u c e re s i v lte z a ta a e e s t e c a r a c t e r is t ic i m o d ific a te . • Atentie ca la deschiderea portbagajutul capacul acestuia sa nu se loveasca de portbagajul exterior.

• R esp ectatl n e a p a ra t instructiu n iie d e m o n ta re fu rn iz a te , c in d s e u ififz e a z a s ts te m u t • s u p o it b ag a je de aco p eri^.
« D u p a u n s c u r i p a r e u r s se co m tro leaza im b in a rile p rin $ u ru b u n ^ e ie m e n te le d e f ix a i« , d a c a e s t e c a z u l s e s tra h g dupd un p a reu rs c o r e s p u n u to r s e e o n tro ' i e a x i d in nou.

S istem ui treb tae fix a t m anai in tre p u n c t« fe in d ic a te In fis u ra ta nmt«elnd.u P u n c te le de m a rc a j se S d sesc tn d re p tu i u s ilo r (v e z i « ig e tile > .

64

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

S u p o rtu I d e p a h a re

S u p o rtu I d e p a h a r e d in f a f a Langa (rana de mana se gasesc 2 suporturi de pahare. A te n lle ! N u p u n e tl Tn sii{>ort b d u fu ri fle rb in fi, d e e x . c a f e a s a u c e a l Her* tiin te In tim p e e v e h ic u lu l e s t e in m i^ e a re . in c a z u i unui a c c id e n t s a tt m a n e v re d e fr a n a r e fHoiscd^ feau tu ra fiert>in te s e p o a te ras* tu r n s $1 p o a te c a u z a o p a riri.

S u p o rtu i d e p a h a r e d in s p a t e * in bratele scajnelor se gaseste un sertar. Penlru deschiderea sertarului se apasa ta sta din partea fron ta la si se ridica capacul. In sertar se gaseste un suport pentru paha­ re. Suportui se poate demonta prin deblocarea lui (vezi sageata) se poate pune de exemplu in capacul bratelor. A te n tie ! N u p u n e ti In s u p o rt b a u tu ri fter* b in ti, d e e x . c a f e a s a u c e a l lier> b in te fn tim p e e v e h ic u lu l e s te I n m is e a re . Tn c a z u i u n u i a c e l* d e n t s a u m a n e v r e d e frfiin are b ru s c a b a u tu ra fie r b in te se p o a t e r a s t u m a 91 p o a te c a u z a o p a r ifi.

SCAUNE SI AMENAJARI

65

priza va ie$i de la sine. Cand motorul este oprit.Accesorii" manual 3.2. in consola mijlocie deasupra scnjmterei.2. Atte indicatii ie gasiti la capitolul . P riza d e 1 2 V se poate utiliza pentru alte accesorli electiice cu un consum de putere pSnS la 120 W. P r iz a * d in p o r tb a g a j O priza se gase$te in partea dreapta jos Tn tapiseria portbagajului. bateria se descarca. P riz a d e 1 2 V din portbagaj se poate utiliza pentru accesorli electrlce cu un consum de putere pana la 120 W. CSnd motonil este oprit. t 66 SCAUNE SI AMENAJARI . In d ic a tie Atentie ca puterea tuturor accesoriilor electrice conectate la prizele din consola mijlocie din portbagaj sa nu depaseasca 120 W. Pentru a □ scoate. Atte indicajii le gasiti la capitolul „Accesofji’’ manual 3. apasati capacul in jos. bateria se descarca.P r iz a P riz a d in c o n s o la m ijlo c ie * O priza se gase§te Tn spate.

Se impingein fata capacul scrumierei. Se deschide scrumiera si se scoate. Priza de 12 V a brichetei se poate utillza pentru alte a cce so rii e le c tric e cu un consum de putere p§n& la 120 W. Apoi scrumlera se prinde $i se scoate. Alte indicatii le gasi(i la capltolul ^ c c e s o rll" manual 3.2. bateriase descarca.e S n d c h e ia de c o n ta c t nu « s te din cohtacH:. A le n tle ! ^Mu p ttiie tl n Ic io d a t S scnifn!eri> ^ r i c o l d e in c en d iu ! in s p a t e In n e a fe n ti s a u n eeaittro la f d a b riiH ie te l p o a te pravoca arsu n ^ fo c < : • B ric h e ta s i p rfzafun cth sneaza $1 . De aceea ebpiii n iitra lH iie itiefoo datd la s a tl nasupravesheati Tn vehieu1< Demontarea: Apasatl scurt pe partea de sus a scru­ mierei. butonul sare ?n fata. A te n tie ! A te n tie ta u iU ix a re a b r if^ e te U Demontarea. Daca spirala este tncalzita.Wt S c ru m ie r e In f a t a I B r ic h e t a Apasatl butonul brichetei. Montarea: Se introduce scmmiera. Scoateti imediat b ric h e ta $1 aprindeti tiQarea la spirala incandescenta. Introducere: Scrumiera se fixeaza pe ghidaj si se impin­ ge. I P e n c o i d e in c en d tu ! SCAUNE $1 AMENAJARI 67 . C§nd motoail este oprit. A te n ^ e ! : N u p u n e tr ni<:Sodatil hikrtii fn scrum ierd.

e a p a c u l s e r ta r u lu ilr e b u le sa f ie in c h is fn p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lw . S e r ta r Pentru desch id ere se rid ica m anerul capaculji. in consola mijlocie $i in portbagaj. apasatl §i rasuciti in jo s incuietoarea rabatefi capacul in jos. L o c u l p e n tr u C D >C han g er CD-Changer-ul livrat ds fabrica se gase§te in portbagaj in spatele capitonajuiui din stanga. Alte spajii de depozitare se gasesc sub tabloul de instrumente.U nU ZA R E S p a tii d e a s e z a r e a o b ie c te lo r MS-540 I K A t e n lie ! V i r u g ^ n u a s e z a fl o b ie c te p e bordul c il a p a ra tu ra . S e r ta r u l c a r t ii d e b o rd Acest sertar este prevazut pentru cartea de bord. A te n ti« ! D in m o tiv e d e s ig u r a n ^ . ^ f) 66 SCAUNE SI AMENAJARI . S e r ta r u l p e n tru o c lie la r i* Sertarul pentru ochelari se gase§te sus Tn plafon in partea ^oferuiui. S e r t a r c u r a c ir e * La vehiculele cu instalafie de dimatizare* sau C iim atronic' tn sertar se gase§te o duza de aer prin care poate sufia aer rece {numai cand instalajia de dimatizare este pornita). A c e s t e o b ie c te ar p u te a Ci a z v d rfite Tn (a c c e ie ra re . Cantitatea de aer se regleaza prin rotirea duzel. Pentru deschidere. cyrfafrj.

SCAUNE $ / AMENAJARI 69 . Pentru a extrage triunghiul se desfac ^uruburile Tn direcfia sagejii $i se trage in jos suportul. Pentru a Tl deschlde capacul rasuciti ambele Tncuietori. triu n g h iu l d e a v e r tiz a r e T u s a d e p rim -a iu to r * Trusa de prim-ajutor se poate a$eza la stanga Tn portbaga) in spatele unui capac.U T ILIZ A R E T ru s a d e p rim -a ju to r. In d ic a tie • Trusa de prim-ajutor §i triunghiul de avertizare nu apartin specificatiei de livrare a ma§inii! • T ru s a d e p rim -a ju to r $i triu n g hiul d e a v e r tiz a r e tre b u ie sa c orespu n da e e rin te io r le g a le . Apoi extrageti triunghiul de avertizare prin partea de jos. de avertizare nu mai este disponibil sau doriti sa utilizati alt triunghi de avertizare adresati-va dealerului dvs. • La tru s a d e p rim a ju to r a te n tie in p lu s la d a ta d e e x p tra re a contin u tu lu i. in caz ca triunghiul dvs. T riu n g h iu l d e a v e r t iz a r e * Triunghiul de avertizare livrat dfabrica se gSseste intr-un suport in capacul portbagajuliii. Volkswagen.

impingeli partea de sus a suportuiui sub mocheta portbagajului.Maner-sarma' pentru scoaterea capacelor de roata sau capacelor suaiburilor de roata. w 70 SCAUNE SI AMENAJARI . In n fe i un c a z c ii e l nu s e rid tc a w e h icu le m a t g re fe s au a lte s a rc in i! • N u p o m lfl n jc io d a t i m o to ru i c ftn d v e h ic H iu l e s f e r id f e a t p e r ie o l d e a c c id e n t! Tnjsa de scule §i cricui se gSsesc intr-un c o m p a rtim e n t in p artea sta ng a sub mocheta portbagajului.fnvelis plastic pentm capul sferic Instructiuni pentm montarea si demontarea corecta a capului sferic se gasesc In trusa de scule.Cheie 10x13.Cheie pentru suruburile rotilor. d e s c u le s u n t f ix a t e s ig u ra n fa p e n tru c a la u n a c c id e n t s a u o m a ite v ra d e Ir a n a r e b ru s c a s a n u f ie r a n ifi |»asag erii.Toisa de scule este fixata cu un suport de plastic. mai intai se a§eaza tmsa rn compartiment §i apoi suportui de plastic se introduce Tn fanta din tapiteria laterala. r o a t a d e r e z e r v a s i d is p o z itiv u l d e re m o rc a re * T r u s a d e s c u le $i c r ic u i Ateiifie? • C ric u i tiv ra t t ie la fa b ric ^ e s te p re v a z u t n u m a l p e n tn i tip u l d vs .Adaptor" pentru $urubiiri de roatS antifurt (!ntr-o geanta separata in trusa de scule). CotuI trebuie tensionat inspre partea laterala a cricului. O is p o z itiv d e r e m o r c a r e * Dispozitivul de remorcare' livrat de fabrtca este alcatuit din: . Pentru a scoate tnjsa de scule. . (nainte de a aseza inapoi cricui tr» trusa. clatinafi-l §i apoi scoateji-l. d e m a s in a . in final. . A u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ) Tmsa de scule. La autovehicule cu dispozitiv de remorcare' capul sferic demontabil se gasesle intr-un suport din spumS poliuretanica' in compartimentul rotii de rezerva §i este fixat cu o banda elastica. Pentm fixare. V e h ic u lu l p o a te sa a ib a : . apucaji suportui. .S tiff de montaj pentru schimbarea rotii. acesta treb u ie sd se f ixez e p e suporti co resp u nzd to ri.cap sferic demontabil . . gheara cricului se rote§te complet. roata de rezerva $i capul sferic* demontabil de la autovehiculul cu dispozitidrem orcare se gasesc Tntr-un loca? sumocheta portbagajului. . In d ic a tie N u u tiliz a ti m a n e ru l in te rio r h e x a ­ g o n a l a l s u ru b e ln ite i p e n tru desfa* c e re a s au s tra n g e re a s u ru b u rilo r d e ro a ta .Cheia de roata. Lama cheii este schimbabila. avand cap interior hexagonal in maner. .Cric. ^ ^ • D a e i tre b u ie sd s e fu creze sub veh icu l.T r u s a d e s c u le . A te n tie ! A sjg u ra tU v a c a ro a ta d e te z a rv a .

Perttru a avea ambele maini llbere la scoaterea rotii de rezerva sau dispozitivuluitie rernorcare*. d is p o z f t iv u l d e r e m o r c a r e * ': s i t r u s a t i e s e a ie 6 u n i f i x a t e tn s ig u ra n ta p e n lr a c a la un acci> d e n t s au o m a n e v ra d e frs tw re « a nu f ie r a n ifi p a s a g e rii. ^ SCAUNE SI AMENAJARI 71 .R o a ta d e r e z e rv a S c o a te r e a ro tii d e re z e rv a Roata se gdse$te In loca$ul de sub mocheta portbagajulur. mocheta se poate ata$a marglnii superioare a portbagajiilui .v a e d r a a t a d e re z e rv a . A s ig u ra re a ro tii d e fe c te • Asezati roata defecta In loca$iil rotii de rezerva asigurafi-o cu rotlta.vezi figura. Ea este asigurata cu o roti|3. • Desprindeti mocheta si asezati-o la locul ei. ^ Aten^Ie! A s i ^ r a t i.

A te n fie ! • R o a ta d e u rg e n ta e s ie d es tin a ta u tilfz a rii p e n tru s c u rt tim p . • Re janta rojii de urgenja nu se monteaza anvelope obi?nuite sau de iarna. De aceea distanta la sol a axei respective se micsoreaza cu aprox. dar este si mult mai usoara. nu treceti peste obstacole marl sau gropi adanci. la o p a n a ta a n v e io p a ro tii d in f a f l . • Roflie de urgenta pentru modelele Passat sunt concepute special pentru tipul fiecarei magini. D a c d tr e b u ie s a s e m e s rg a c u ta n tu r! d e zd p ad d . Perrtru a evita deteriorarea partilor din partea de jos a vehiculului. • M u VB d e p ia s a f t c u o v ite z a p ^ t e 8 0 ktB /hf E v ita ti a c c e ie r a ' l i i e ^ frd n a rite p u te rn tc e l • N u vd det»iasaM n ic io d a t i eu itia l m u tt d e o r o a lS «le u rg en tS . p re s lu n e a tre b u ie s a f ie 4 . • EHipa m o n ta re a ro t ii de e d t m a t re|sed e tre b u ie v e H fle a ta p re s lu n e a a n v e io p e i. De asem enea nu se utilizeaza instaiatiile automate de spalare cand roata de urgen{a este montata. De asemenea nu se utilizeaza rotile de urgenta ale alter vehicule. D e a c e e a tr e b u ie fn lo c u ita c a t m a i re p e d e po sifaii c u o r o M a n o n n a y t. s e m a n t e a z i ro a ta d e u rg e n |a la a x a d in sp a tes R o a ta d in s p a te s cb itn bat a s e n iD n t e u a a p o i fn {o c u l » t i i d e fe c te d in fa t a . L a u tiliz a re a ro tii d e u rg e n ta * c e e c o n o m is e s te s p a tiu s e v o r re s p e c ta u rm a to a re le p u n c te : • Roata de urgenta este mai mica decat roata normala. Aceasla roata nu numai ca ocupa mult mai pujin locTn portbagaj decSt o roata normala. De aceea ete nu trebuie schimbate sau utilizate pentru alte tipuri de ma$inS. S e raoo?nanda s a s e m o n te z a ia n fo r iie de z a p s d d in a in te a m o n ta rii rotl}< 72 SCAUNE $1AMENAJARI .U T IL IZ A R E Unele modele pot fi delate cu o roata de urgen|a'. 30 mm. iU fK te a re a ta « tu riIo r< ie za p a d a p e d in m o tiv e t e h n ^ .2 i>ar.

Pentru aceasta.V e n tila to r DetJitiil de aer se regleaza in 4 trepte. puteti regia temperatura interioara pe care o doriti. puteti ventiia sau Incalzi spaflul Interior dupa cum se descrie in conlinuare: Temperatura interioara pe care o doriti nu poate fi mai m ica decat tem peratura exterloara existenta. D e a c e e a u titfzati in s ta ta fia d e fncalz ir« v e n t ii^ ie p en tru d ezg h e ­ t a r e / u s c a re a g e a m u rilo r. in orice pozitie a comutatorului de rotatie B.s e le c ta re a te m p e ra tu rii la dreapa —cresterea caldurii la stanga —reducerea cdldurii Puteti regia fSra trepte.U T ILIZ A R E In c a lz ir e 9 i v e n tila r e ’ ■ ■ if / M l ■y/ \ - V Prin instalatia de incal^re $i ventilatie a vehiculului dvs. Puterea maxim posiblla de in c ilz ire $i o rapida dezghetare a geamurilor se pot objine numai daca motorul a atins tempe­ ratura sa de functionare. zS p s d a s au c o fid e n s . R e g u la to ru l C • d is trib u ire a a e ru lu i Regulatorul se poate regia fara trepte. INSTALAVE D E CLIMATIZARE 73 . Duzele din spate ale spafiului pentru ptcioare sunt comandate impreuna cu duzele 5. A te n tie ! P e n frtt s ig u ra n fa tra ^ c u iu i e s ie im p o rta n t e a t o a t e g e a m u rile sa n u p re z iiite g h e a ta . N u m a i a s tie l e s t e g ar a n ta ta » b u n a v iz ib iiita te . C o m u ta to ru l r o ta tiv B . Cand viteza de dsplasare este redusa ventilatorul trebuie sa fie comutat pe treapta de jos. funinginii etc. acesta va impiedica patrunderea pratului. E le m e n te d e o p e ra re R e g u la to ru l A . potenului. La vehicule cu filtnj de praf 9 i polen.

Din motive de siguranta functia de reciruclare a aerului nu se poate utiiiza cand regulatorul C se afla pe urmatoarea pozitie.4 .2 ..2 ... Prin functia de recirculare a aemlui se impiedica patmnderea in interiorul vehicululul a mirosurilor puternice din aer.6 Cantftati reduse prin duze 4 w ..6 3 . pe partea superioara a corpului $i in spatiui pentru picioare ..€ Regulatorul pe simbolul Emisie de aer. se poate afege functia de recirculare a a erului..... Prin aceasta functie aerul din interiorul ma$inii este aspirat §i improspStat...5 1 .. 5 1.6 3 .2.... in spatiui pentai picioare . ^ A tentl«! Nu Ir e lfu ie sa aclioniB ti tim |> fndelim gat functia de recirculare a aerului..... de ex. 4 .... deoarece nu e ste adus a e r proasp g t d in e x te rio r ia r Seam urite se pot aburi. In tasta se aprinde o lumina de control.. In aceasta s itu a tie aerul din interionjl masinii este aspirat si incalzit..... la parbriz .. h 74 INSTALA TIE D E CLIMA TIZARE ...R e c irc u la re a Prin apasarea tastei se pome^te functia de recirculare a aeailui. Cantitati mari prin duze 1 .......4 — Daca vehiculul trebuie Tncalzit foarte rapid.. pe partea superioara a corpului T a s ta D . la traversarea unui tunel sau la un ambuteiaj.

....... Q Prin orientarea grilajului duzelor 3 $i 4 se modifica in inattime direcfia curentului de aer. o rotita randalinata laterala p e ........... se recomanda urmatoarea pozFtionare.. Duzele din spate in spa{iul pentru picioare sunt comandats impreuna cu duzele 5... curentut isl schlmba directia.. in zona de incalzire.. roti?a randalinata laterala p e ... • Comutatorul B pe treapta 2 sau 3.. stSnga-dreapta. cand geamuhle se aburesc........... • Regulatorul A... • Regulatorul C p e ..... • Cand parbrizul este aburit.... regulatorul C se pune p e . Ouza inchisa..... in funct'e de p o zitia re g u la to ru lu i A pStrunde aer proaspat cald sau rece...... Prin duzele 2 zora inferioara a parbrizului se menfine neaburita..D u z e d e a e r (s u fla n te ) Prin toate duzele deschise... M e n t in e r e a p a r b r iz u lu i $i g e a m u r iio r la t e r a le n e a b u r ite in cazul unei marl umidit§ti a aerului..... D e z g h e ta r e a p a r b r iz u lu i s i g e a m u r ilo r la t e r a le Va recomandam urmatoarele pozitii: • Se rasuce^te spre dreapta regulatorul A pana se opre^te..... Dupa cum se rasuce^te rotita randalinata din grilaj spre stanga sau dreapta. • Comutatorul B pe treapta 3 • Regulatorul C p e ....de ex........... Duzele surrt comandate prin regulatoail C....... INSTALATIE DE CLIMATIZARE 75 ......... V e n t ila r e (a e r is ir e ) La urmatoarea reglare prin duzele 3 ?i 4 nu patrunde aer proaspat incalzit: • Se rote$te la stanga regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B se pune pe treapta dorrta........... Duza deschisa..... • Regulatorul C p e ........ ^ • Se deschid duzele 3 si 4 Daca ^ t e necesar regulatorul C se poate roti si in alte pozrtii.... ^ • Duza 3 se tnchide • Duzele 4 se regleaza Tn a?a fel ca aerul sa fie dirljat catre geamurile laterale.. pe ploaie.. • Duzele 3 se Inchid • Prin duzele 4 in plus se poate dirija aer cald catre geamurile laterale.. Duzele 3 $i 4 pot Tn plus Tnchise deschi­ se individual.

.: d e o a r e c e n u e s t e in tr o d u s a e r p r o a s p a t g e a m u riie s e p o t a b u ri.... • Comutatorul B pe treapta dorita.... ^ • Se rnchid duzele 3 • La duzele 4 se pot regia cantitalile dorite de aer cald $1 direc|ia curentului. dupa cum se doreste....vezi poza. la viteze m id ale vehiculului tar regulatorul C se rote$te ?n unnatoarea p o zitie . in c a lz ire a c o n fo rta b ila a h a b ita c lu lu i Dupa ce geamurile se dezaburesc $i s-a atins tem peratura interioara dorita.... R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re ia fu n e tio n a re a a e ru lu i c irc u la n t d e la p a g in a 7 4 .....UTILIZARE In c a lz ir e a s p a tiu lu i in t e r io r c a t m a i ra p id p o s ib il V i recomandam urmatoarels pozitii..... • Numai elementele de operare A $i C pot ti reglafe pe orice pozijie intemiediara.......... • Cand parbrizul este aburit..dezghetare" ..... se recomanda urmatoarela pozitii: • Regulatorul A pe puterea de TncalzJre dorita.... • Se rote$te catre dreapta regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B pe treapta 3 • Regu(atorul C p e .... trebuie sa fixati comutatorul B mereu la o treapta ioasa... • Prin apasarea tastei D sepornestelunctia de recirculare a aerului.... • Pentru a impiedica aburirea geamurilor........ regulatorul C se roteste p e . • La aburlrea parbrizului se pune regulatorul C p e . ^ • Aerul consumat se elimina prin deschlderile de sub geamul din spate..... • Se inchid duzele 3 • Duzele 4 de la roata randalinata se deschid total sau partial............ In aceasta pozitie a regulatorului C nu mai este posibila functia —recircularea aerului.... • Regulatorul C se rotegte in zona dintre distfibuirea aerutui In zona picioarelor $i .... priza de intrare a aerului din fata parbrizului trebuie sa nu aiba gheata. zapada sau frunze...... A te n lie ! T o tu s i fu n e tio n a re a re c irc u fd rit a e ru lu i s e a te g e n u m a i p e n tru o scurtdE p e rio a d a .. In d ic a fii g e n e ra le • Pentru ca instalatia de Tncalzire §1 ventilare sa poata funcfiona lrepro$abil................ Atentie sa nu se acopere deschlderlle de evacuare a 76 INSTALATIEDE CLIMATIZARE ....

UTILIZARE

I n s t a ia t i e d e a e r c o n d it io n a l*

9

^

X
%
T, . y ^ '- ■

©

-

AC

!

O

-H ®

Instalafia de aer conditionat este o instalatle combinata de racire incalzire care otera contort in orice anotimp. Instalatia de racire lucreaza numai cand motorul functioneaza, la temperaturi exterioare mai mari de +5'C 5 i treptele ventilatonjlui 1 pSna la 4 ale comutatorului B. Cand instalatia de racire este pornita, In Interlorijl m a^inii scade nu numai temperatura ci si umiditatea aerulul. Astfei pasagerii se simt confortabil $i cand umi­ ditatea exterloara a aerului este ridlcatS, de asemenea Tn anotlmpul rece se fmpiedlca aburlrea geamurllor. E le m e n te d e o p e ra re Respectat> Indlcatille de operare pentru incaizire $1 ventllare de la pag. 73. P o rn ire a in s ta la tie i de a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta O. in tasta apasata se aprinde simbolul „AlC'. R e g la re a te m p e ra tu rii • Rotltl regulatorul A. la dreapta - puterea de incSlzIre create la stdnga - puterea de incaizire se reduce

O p rire a in s ta la tie i d e a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta AC. Slmbolul ^ C " din tasta se stinge. in d ic a tii in aceasta pozltre a regulatorulul C ^ Tn tabloul de bord trebuie sa fie mini­ mum 0 duza deschisa, altfel instalatia de racire ar putea ingheta. Pentru a ampllfica efectui de racire, puteti pomi pentru scurt tlmp fu n c tia d e re circ u la re a a e ru lu i. • Apasati tasta E. La recircularea aerului, in v e h ic jl nu patmnde aer caid din exterior. A tentieS

F u n ctio n area r«circutaru aerului nu tpeiiuie s a dureze m uft deoare c e n u e ste in tro d u s a e r p ro aspM d in exterior.
R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re la fu n c tio n a re a re c irc u la rii a e ru lu i de la p a g in a 7 4 .

IN STALATIED E CLIMATIZARE

77

E x p lo a ta r e a e c o n o m ic a a in s t a la t ie i d e a e r c o n d itio n a t La racire, compresorul insta)a{iei de aer conditional consuma o parte din puterea motorului si astfel influenteaza consumul de carburant. Pentru a mentine cSt mai redusa d urata de functionare trebuie respectate urmatoarete puncte: • Daca interioml maginii a fost puternic Tncaizit prin radiatia solara, se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u$[ior pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. • Atentie ca in timpLil functionarii instalatiei de racire, in interiorul autovehiculului sa nu intre aer cald din exterior - de exemplu prin geamul deschis. • Daca se poate atinge temperatura interioara dorita §i fara pomirea instalatiei de racire, trebuie sa se aieaga functionarea cu aer proaspat. A v a rii in fu n c tio n a r e • Daca puterea de rdcire scade, se opre$te instalatia de aer conditional §i se verifica. • Daca instalatia de racire nu func{ioneaza. este posibil ca: - temperatura exterioara sa fie mal joasa de +5"C oh, - siguranta sa fie arsa. Se vertifica siguranta §i daca e cazul se inlocuie§te. DacS avaria nu se datoreazi unei sigurante defecte, se opre§te insta­ latia de racire $i se verifica. - compresorul instalatiei de racire s-a oprit temporar datorfta unei temperaturi prea mari a agentului de racire de la motor.

In d ic a t ii g e n e r a ie • Daca instalatia de aer conditionat nu a fost pornit§ de mult timp, datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator, poate sa apara un miros. Pentru a evita mirosui, instalatia de aer conditionat trebuie pomita la treapta cea mai inalta a ventilatomlui, cel pujin o data pe luna - si ?n anotimpul rece - apoi se deschide un geam pentru scurt timp. • La functionarea recirculSrii aerulul nu trebuie sa se fumeze In vehicul, deoarece fumul absorbit din interiorul vehiculului se depune pe vaporizatorul instalatiei de clim atizare. Aceasta duce la un miros persistent cand functioneaza instalatia de aer conditionat. Vaporizatorul se poate inlocui numai cu mari clieltuieli. • In cazul lemperaturilor exterioare ridicate $i umezeala mare a aerului. de pe vaporizator poate picura apa de la condens $i sub masina se poate forma o balta. Acest lucru este nomial, nu inseamna existenta unei neetanseitati. • Pentru ca incalzirea, vantilarea $i insfalajia de aer conditional sS functioneze perfect, trebuie ca orificiile de aer din fa|a parbrizului sa nu fie acoperite cu gfieafa, zapadd sau frunze.

78

— INSTALAJIE D E CLIMATIZARE

c/1 n-;z-/^nc C lim a t r o n ic *
C lim atronic m entine com plet autom at tem peralura selectatS penlru interiorul vehiculului. Temperalura curentului emis precutn $i tura|ia ventilatorului (cantitatea de aer) $i distribuirea aerului se modifies automat. Instalapa ia in considerare 5 I radiatia solara puternica. Astfel nu mat este necesara reglarea martuaia. V a re c o m a n d a m u rm a to a re a reg ia* re s ta n d a rd p e n tru t o a t e a n o tim p u rile : Puneti te m peratura la 22 “C (72‘’ F) $i apasaji fasta AUTO. La aceasta reglare in vehicul se atinge cel mai rapid o temperalura confortabila. De aceea aceasta reglare trebuie modificata riumai cSnd se doreste acest lucru. Puterea maxima de Tncalzire $1 0 curatare rapida a geamurllor se poate atinge numai cand motorul a atins temperatura sa de iunctionare. Pentru ca Climatronic sh poata functiona ireprosabil, prizele de patrundere a aemlul din fata parbrizului nu trebuie s5 contina gheata, zapada sau frunze.

P e ittn i s F g u ran ta tr a fie u lu i e s te

riu p re z M « g h e ^ ta , 3 ^ a d # saiib
C Q itd e iis . N u m a i a s t f ^ e s t e ga> r a n t a t d 0 b u n ii v iz lb illta ti^ . D e a c e e a u tliiz a ti in s ta ia |ia d e in e a b J re 91 v e R tifa re ^ p e n t iv d e c s K e ta r e a / u s c a r ^ g e a m u * rH or, f^ e c u rri ^ e ir e . Va recomandam sa nu fumati in vehicul cand funcjioneaza recircularea aerului, deoarece fumul aspirat din interiorul vehiculului se poate depune pe vaporizatorul S iste m u lu i C lim a tro n ic. C§nd a cesta funcjioneaza aceasta duce la un miros persistent iar vaporizatorul se poate inlocui numai cu cheltuiala mare.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE

79

U T ILIZ A R E

O

€ O0O O >

O
. : Au to i

• m i u u » i»

If «>

nxiHimw**

E le m e n te d e o p e r a r e / A fi$ a r e T a s te 1 - Tasta pentru dezghetarea parbrizului A fi$a ri 2 - Indicajia treptei ventilatorului sau OFF (mtreaga instalatie oprita) 3 • Indicatia temperaturii exterioare 4 - Indicatia dezghetarii parbrizulLii 5 - Indicatie pentru pozilia - recircularea aerului 6 -Indicatie pentru direc|tonarea curentulul de aer 7 - Indicatia temperaturii interioare selectate 8 - Indicatia AUTO (functionare automata), sau ECON (Instalatia de rdcire oprita) T a s te 9 - Tasta pentru functior)are automata 10 - Tasta pentru recirculare a aerului 11 - Tasta pentru .Ventilator - mai incet" si tasta pentru Intreaga instalatie oprita -OFF’ 1 2 -Tasta pentru .Ventilator - mai repede" 13 - Tasta pentru ,C urent de aer spre partea superioara a corpului" 14 - Tasta pentru „Curent de aer in spatiul pentru picioare" 15 - Tasta pentru „mai rece" 16 - Tasta pentru „mai cald" 17 - Tasta pentru .ECON" (instalatia de racire oprit^) 18 - Senzor de temperatura - spajiul interior a - la vehicule cu volanul pe stanga b - la vehicule cu volanul pe dreapta

f>

80

INSTALATIE D E CLIMATIZARE

U T ILIZ A R E

^

U t iiiz a r e a in s ta la tie i

Oupa ce se comuta cheia de contact, instalatia functioneaza In mod normal au­ tom at. Pe campul Indicator apar apoi pozitiile 2, 3 , 7 $i 8. Daca inainte de scoaterea cheii din contact se renunta la functionarea automata, functilleselectate r ^ a n memorate. Numai tunctia „Reoircutarea aerufui" se §terge la 20 minute dupa scoaterea cheii de contact. Prin apasarea tastelor corespunzatoare se modifica indicatiile 2 , 7 $i 8 respectiv apar * _ indicatiile 4 , 5 §i 6. R e g la re a a u to m a ta a in s ta la tie i p o a t e fi in f lu e n t a t a p r in t o a t e ta s te ie . Ordinea duzelor de emisie aer - vezi pag. 83. C o m u ta re a d in g ra d e C e is iu s pe g ra d e F a h re n h e it si in vers Apasati §i mentineti apasata mai Tntai tasta 1 7 si apoi actionati tasta 9. In indicatie apare unitatea de masura corespunzatoare temperaturii.

• La modiftcari ale turatiei ventilatorului cu o treapta in sus sau jos, se mentine functionarea automata. • In anumite conditii de functionare se poate Intampla ca instalatia sa execute temporar functii care nu sunt adaptate la aparat. De exemplu, dupa pomirea la rece timp de cSteva secunde aerul este condus in spa^iul pentru picloare. Se intentioneaza aceasta pentru ca aerul umed existent sa nu duca la aburirea geamului.

R e n u n ta r e a ia fu n c tio n a r e a a u t o m a ta Functionarea automata ofera in aproape toate cazurile cele mai bune premise pentru confortul pasagerilor Tn toate anotimpurile. In unele cazuri poate fi totu$i necesar sa se renunte la functionarea automata prin apasarea tastelor (ndividuale in functii partiale, unde Climatronic functioneaza auto­ mat la fel ca inainte: • Cu tasteie 11 §i 1 2 se mare§te respectiv mic§oreaza tura{ia ventilatorului si astfel debitui de aer. Acest lucru este indicat prin in d ic a t ii p e n tru f u n c tio n a r e marirea, respectiv scaderea numSrului de a u t o m a ta (A U T O ) liniufe in pozitia 2 . • Temperaturainterioara poate fiselectata • Prin apasarea tastei 1 cu tasteie I S si 1 6 ramdne memorata - se opre$te functionarea ECON ... pana se selecteaza o alta temperatura. - se decupleaza - recircularea aerului Temperature Interioarase poate regia Tntre + 10®C (64®F) §i +29'’C (8 6 °F). in acest - paftrizul $1 geamurile laterale pot fi mentinute bezgfie{ate, respectiv neaburite domeniu se regleaza automat. (duzele 4 se directioneaza catre gea­ Daca se selecteaza temperaturi sub 16 °C murile lateraie) (64'’F), in campul indicator apare ,.LO” . La temperaturi peste 29 “C (8 6 “F) se indica - efectul de uscare ?i dezghetare a parbrizului poate fi amplfficat, in cazul in „H r, care de exemplu la scurt timp de la TnceLa aceste doua reglari instalatia functioputul mersului se mai urea persoane cu neazd constant cu putere m axim a de imbracaminte umeda. racire, respectiv de Tncdlzire. Nu se efectueaza o reglare a temperaturii.

INSTALATIE DE CLIMATI2ARE

81

respectiv racit. Prin functia de recirculare a aerului se imptedica patmndereatn interiorul vehicululul a mirosufilor putemice din aer. Atenfie ca la funcfionarea ECON tempera­ ture interioara dorrta sa nu fie mai scSzuta decat temperatura exterioara. tfe o a re c e ttu e s t e a d u s a e r p ro a s p a f d in e x te r io r ia r gea< m u riie s e p o t a b u ri. se poate alege functia de recirculare a aerului. Daca se apasa tasta 1. Aceasta functle trebuie sS o utilizati insS numai Tn cazurl de exceptle. de ex. deoarece fumul aspirat din habitaclu se depune pe vaporizatorul SIstemului Climatronic. Dacaseapasatasta 1. Vaporizatonjl se poate inlocui numai cu costuri ridicate. la Iraversarea unui tune! sau la un ambuteiaj. • Temperatura interioara o puteti regia cu tastele 1 5 $1 16. se opre$te functionarea ECON. Daca vehiculul trebuie incalzit sau racit foarte rapid. In campui indica­ tor apare simbolul 5. 9 sau 1 0 se opre§te functionarea ECON.Mnc • Prin apasarea tastei 1 0 este pomita re c irc u la re a a e ru lu i. In d ic a fie Daca nu se mai utillzeazg functiile speciale. Pentru repomire este suflclentd 0 noua apasare a tastei 17. Tastele de distribuire a aenjiui 1. in aceasta stare de functionare se realizeaza o reglare automata a caldurii (fara uscarea aenilui si racire) la care temperatura interioara dorita se atinge cel m al repede $1 se mentine constants. 82 INSTALA TIB D E CLIMATIZARE . Cand Instalatia de climatizare func­ tioneaza vaporizatorul va degaja un miros persistent. • Cu tasta 1 7 (E C O N ) s e o p re s te in s ta la tia d e ra c ir e . Apdsa]i tasta 11 pana cand la pozlfia 2 apare „O FP. Prin apisare a tastelor 1 . de exemplu rn cazul unei avarii a instalatiei. • Cu tastele 13 §i 1 4 se poate directlona curentui de aer spre partea superioara a corpulul sau In spatiul pentru picioare. Va recomandSm sa nu fumati m vehicul cand functioneaza recircularea aerului. trebuie neaparat sa fie repornita functionarea automata prin apasarea tastei 9 (AUTO).u 111-iz. Combinatia ECON cu aer recirculat este posibila numai daca in fundionarea ECON se apasa mai intai tasta 10 si apoi este apasata tasta ECON 17. A te n tie ! N u tre b u ie s a a e tio n a ti frn v^in d e ' tu n g a t fu n c tia d e re c ir c u la r e a a e ru lu i. 1 3 $i 1 4 pot fl apasate si in comblnatle. Pentai repomirea recircularii aerului este suficlenta Tnca o apasare a tastei 10. In aceasta situafie aerul din interiorul ma^inii este aspirat $i incalzit. recirculareaaerului se opre§te. Cu tasta 11 puteti opri ?ntreaga Instaiatie.

1 3 .. L a fu n c lio n a re a a u to m a ta u n a din d u z e ie 3 si 4 tre b u ie sa f ie d e s c h is a . • Aerul consumat se elimina prin deschiderile de sub geamul din spate.D u z e le d e a e r (s u f la n t e ) D uze le su n t co m a nd ate a utom at de Clim atronicln funclionarea AUTO. curentui i$i schimba directia..... CSnd se rasuce$te rotita randalinata din grilaj..Tn anotimpul rece. a itfe i in s ta ia tia de ra c ir e p o a te s a tn g h e te .. 1 4.. Prin rotirea grilajului duzelor 3 si 4 se modifica in inaltime directia curentulut de aer... Apoi se deschide un geam pentru scurt timp..... In d ic a t ii g e n e r a ie • Atentie ca senzorul dintre duzele de dezghetare a parbrizului din mijlocul bordului cu aparalura si grila] (poz... cel putIn 0 data pe luna . 18) sa nu fie acoperit.... Duzele din spate in spatiul pentru ptcloare sunt comandate cu duzele 5. datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator. Pentai a evita mirosul.. instaiatia de climatizare trebuie pornlta la treapta cea mal inalta a ventllatorului.. Duzeie 3 si 4 pot fi in p ijs Inchise deschise individual: Duza inchisa: Rotita randalinata laterala p e ... iN STALAVE D E CLIMATIZARE 83 . Atentie sa n j se acopere deschiderile de evacuare a aerului cand se a^eazd haine pe capacul spatiulul de bagaje. 0 Duza deschis§: Rotita randalinata p e .. • La temperaturi exterioare marl $1 umiditate mare a aerului. Acest lucru este normal si nu Indica o neetanseitate. • Daca functionarea AUTO nu a fost pornita de mult timp..... Prin duzele 2 zona inferioara a parbrizului se mentine neaburita. Duzele sunt comandate prin tastele 1 .. de la vaporizator poate s i picure apa (condens) si sub vehicul se formeaza o p a ti de apa. poate sa apara un miros.

in instaiafie exista o avarie . La selectarea marsarierului $i cand contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. Pentru a menfine cat mai redusa durata de funcfionare trebuie respectate urmatoarele puncte: • Daca interiorul ma$inii a fost puternic incalzit prin radiatia solara.siguranta sa fie arsa. maneta schimbStorulul de viteze nu se mai apasa. trebuie sa se aleaga functionarea ECON. este posibii ca: .temperatura exterioarS sa fie mai joasa de +5°C. Daca avaria nu se datoreaza unei sigurante deiecte. • Inslalatta de r§cire n j trebuie pomita in timpul mersuiui.cautati un dealer Voiltswagen. • Daca puterea de racire scade. se verifica instalatia Sistemului Climatronic. Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. 84 INSTALATIE d e c l i m a t iz a r e DEPLASAREA 85 . • Daca se poate atinge temperatura interioara doritd fara pomirea instaiatlei de racire. A v a r ii in f u n c tio n a r e • Daca dupa punerea contactului toate simboiuriie din campul indicator paipaie cam 15 secunde. In d ic a fie in timpul mersului mSna nu trebuie sa se afle pe maneta schimbatorului de viteze. Cand motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj $i se asteapta putin pentru a evita zgomotele !a selectarea treptei. pentru a selects marsarierul. Presiunea m ainii se transm ite asupra sctiimbatoruiui $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare.compresorui instalatiei de racire s-a oprit temporar datorlta unei temperaturi prea mari a agentulul de rdcire de la motor. se verified Instalatia Sistemului Climatronic. La selectarea marsarierului §i c&nd contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. daca geamurile sau trapa glisanta* sunt descfiise. se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u^ilor pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. C u tia d e v ite z e c u 6 tr e p te Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. . S c h e m a d e s e le c t a r e C u tia d e v ite z e cu 5 tre p te La aceasta cutie manuala de viteze. Se veriftca siguranfa $i daca e cazul se inlocuie 5te. in d ic a tie Tn timpul mersului mana nu trebuie sa se afle pe maneta schimbStorului de viteze. . Presiunea m ainii se transm ite asupra schimbatorului $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. • Daca instalafia de racire nu functioneaza. CSnd motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj si se asteapta pulin pentru a evita zgomotele la selectarea treptel.U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E C u tia d e v ite z e m a n u a la E x p lo a t a r e a e c o n o m ic a p rin C lim a tro n ic La racire compresoail Sistem jiui ClimaIronic consuma puterea motorului §i astfe) influ en te aza consum ul de carburant.

A le n tie l in t im p u l m e r s u lu i n u p tin e f l n ic io d a ta s e le e to n il p e p o z itia „ R ’* s a u C u f t a d e v it e z e p o a t e ^ a v a r ia t a .P” sau „N".„D"). 86 DEPLASAREA DEPLASAREA 87 . comutarea rapida pe treapta superioara M anerul se blocheaza numai daca se mai fSrziu pe treapta interioara. Astfel se impiedicS trecerea involuntara pe o trea pta d© vite za §t punerea neintentionata a vehiculului Tn miscare.smucire" a vehiculului care stS pe loc. respectiva. 3 . 14. la tractarea remorcii sau deplasarea pe pante. W Ceie patru tre p te de m ers Inainte se comuta automat pe treapta superioara sau infeiioara in functie de solicitarea motooJlui $i de vitezd. D . in tabloul de bord se va aprinde o fampa de control . A stfel de exem plu se perm ite o f a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin . Inalnte Pentru cuplare se apasa tasta de blocare de comutarea $i decomutarea pozi|iei „ P" din maner..i P o z itiile s e le c to r u lu i in ta b lo ji de bord se gaseste un camp in­ d ic a to r unde este a ra ta td p o zitia selectorului (vezi sSgeata).p e r ie o l d e a c c id e n t! P ro g ra m d e m e rs Com anda cutter de viteze are diferite programe de mers. P R N a 3 £ .i^ ^ n c C u tie a u to m a ta d e v ite z e m 4 t r e p te In d ic a tle in funcjie de rezistenta la deplasare.u I ii. in funclie de §ofer sau conditiile de mers se selecteaza un pro­ gram e c o n o m ic adica orientat catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. Treapta a patra ramane blocata. se alege cand pedala de acceleratie este La viteze peste 5 km/fi maneta selectorului a c tio n a ta r a p id . apasata pana nu porne$te dispozitivut Kick-down (vezi pag. in a in te de selectarea pozitiei „ R " din pozitiile . in anumite conditil de mers este avantajos sa se aleaga temporar una din pozitiile selectorului descrise in continuare. R . P edala nu tre b u ie de viteze se opre^te automat Tn pozitia „ M". in plus cand contactui si viteza.vezi pag. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezervele de putere ale motorului printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. se alege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa se garanteaza forla mai mare de tractiune $i astfel se impiedica schimbarea permanenta a vitezei. este pus trebuie apasata pedala de frana Astfel efectui de frSnare al motorului se inalnte de a scoate selectorul din pozitia mareste la reducerea accelerSrii. Treptete 1. de la „ R" la pedalei de acceleratie se merge cu o rien. anumite conditli de deplasare Tn pozitia D Blocarea la parcare poate fi selectata se schimba prea des intre treapta 3 §i 4.P o z itia p e n tru d is ta n te pe te r e n „ a c c id e n ta t” P • b lo c a re a )a p a rc a re Se recomanda aceastS pozitle cand Tn Rotile de antrenare sunt blocate mecanic.t r e a p ta d e m e rs in a p o i Marsarierul trebuie selectat numai cand vehicuiul sta pe loc $i motorul merge in gol. Un e le m e n t de te m p o riz a re asigurS selectorul sa nu se blocheze la comutarea La actionarea T n ceata sau n o rm a la a rapida prin pozitia „ N ” (de ex. 2 si 3 se schimba tre b u ie a pasata tasta de b locare din automat in funcfie de solicitarea motorului manerul selectorului. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie ap&sata pedala de franS §i ta s ta din m anerul selectorului.p o z itia p e n tru m ersu t In a in te . numai cand vehiculul stS pe loc. N • N e u tru (p o z ifia d e m e rs in g o l) Pentru scoaterea selectorului din . precum$i cand vehiculul Sts pe loc iar chela este in contact se apasa pedala de frana $i tasta de blocare din manerul selectorului. Selectarea programului se face a u to m a t d ijp § fie ca re a ction are a p edalei de acceleratie..89). de ex. B lo c a r e a m a n e ie i s e le c to r u lu i Maneta se blocheaza fn pozitiile „ P" ?i „N" cand contactui este pus. N" la viteze sub 5 km/h. pedala de frand tasta de blocare din mdnerul selectorului trebuie apdsate. in pozitia „R" cand contactui este pus se aprind iamptle pentru mers inapoi. gaseste mai mult de o secunda in pozitia Modul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” „N” cSnd pedala de frana nu este apasata.

A b ia a p o i s e a c c e le re a z a . Treptele 1 $ i2 se comuta automat in functie de soiicitarea motorului 91 viteza. Treptele 2 . Astfel se atinge efectui maxim postbil de fr&nare a motorului. . OacS In a in te a punerfi c o n ta c lu ljl m o tor sa ac|roneaza tasta din m anenji selectorului si se mentine apSsatS. Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din m inerul selectorului. Astfel se maregte ?i efeclul de franare a motonilui. 3 . In d ic a t ii p e n tr u d e p la s a r e P o rn ire ” Motorul poate pomi numai cand selectorul este in pozijille „ N" sau Vezi si „Pornirea motorului" pag. in d ic a tie La co m u tare a m anuala pe 0 trea pta inferioara se comuta pe „3". sistemul automat comuta totusi mai Tntai pe 0 treapta inferioara cand nu mai este posibila o supraturatie a motorului. 88 DEPLASAREA . S e a s t e a p t a p a n a c a n d s-a s e le c ta t p o z itia p e n tru d e p la s a re $ i s -a o b tin u t f o r t a la r o t ile d e a n t r e n a r e (se simte un u§or $oc la selectare). D.97. sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utifizat 7n pozitia „1". in a if l ie d e a s e fu c ra a s u p ra m o to ru tu i c a re fu n c fio n e a z d . 1 • p o z itia p e n tru p o rtiu n i cu p a n te a b ru p te p e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. Treptele 3 ?i 4 raman blocate pentru a evita comutarea inutiia pe 0 treapta superioara.in u n e ie c o n d ltii c a n d fra n a d e m a n a e s te tra s d . tre b u ie sa se re d u c a a c c e ie r a tia m o to ru l sa m e a rg a in g o i fn a ln te d e re p u n e re a p e o p o z itie d e m e rs m a in te .2 " si „1". A ltfe t v e h ic u lu l s e p u n e im e d ia t In m i$ c a r e .m a r in a s e d e p ia s e a z i u $o r (se „ ta r a $ te ” ). C d n d m a s in a s td p e lo c si se a le g e o p o z itie d e m e rs . |»entru c a nu s e T n tre n ip e c o m p le f tra n s m is la fo r fe i 9 i la t u r a f ia d e m e r s In got . S e le c ta r e a u n ei p o z itii p e n tru d e p la s a re in a in te a s e le c ta rii u n e i p o z itii p en ­ tru d e p la s a re s e a c tio n e a z a in to t* d e a u n a fra n a d e p ic io r c a n d veh i* c u lu f s ta p e lo c $i m o to ru l fu n c tio * n e a za . A te n tie ! C S n d m o to n ii fu n c fio n e a z a e s te n e c e s a r c a fn t o a t e p o z itiile de m e rs s d s e o p re a s e a v e h ic u lu l c u frStna d e p le lo r.U T IL IZ A R E 2 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a p e d ru m u ri d e m u n te Aceasta pozitie este corespunzatoare pentru distante lungi ?n panta. 1 ) . cheia nu se mai poate roti In contact in tim p u i p ro c e d e u lu i de s e le c ta re c a n d v e h ic u lu l s ta p e lo c . P o rn ire a m a $ in ii Se alege domeniul de mers (R . Vehiculul merge numai tn treapta 1 . s e le e to ru t s e p u n e fn p o z lfia s i se tr a g e Ir ^ n a d e m d n a . nu se a c c e le r e a z a . 3 51 4 raman blocate. c u tn d n a din c o m p a rtitn e n tu i m o to ru lu i}. 2. tni n ic i UR c s z nu t r e b u ie s a s e a c c e ie r e z e n e a te n t (d e e x .. D a c a !n tim p u i m e rs u lu i s-a cornu* t a t in v o lu n ta r pe „ N ”.

.U T IU Z A R E Oprirea La oprirea temporara. Cand bateria vehicuiului este descarcata pentru pornire se poate foiosi cablul de pornire de la bateria attui vehicul. Vezi . Daca se apas3 pedala de a cce le ra re co m p le t prin p unctul de presiune. se selecteaza pe o treapta inferioara in functie de viteza $i turatia motorului. Comutarea pe o treapta imediat superioara se face numai cand turatia motorului a ajuns la valoarea maxima corespunzatoare. de ex. P e ric o l d e deraparet P ornirea p rin rem o rca re La vehiculele cu cutle automata de viteze motorul nu poate fi pomit prin traclarea sau impingerea vehicuiului. t a e a ro sa b il aluneeos p rin a c |i' m a re a d is p o z itly itlu i K ick-dow n ro U fe se p o t ra ti p e Io e h . manuaiui 3. Motoml poate merge Tnsa numai cu turatia ds mers Tn gol. DEPLASAREA 89 . Este suficient sa se opreasca ma$ina cu frana. D is p o z itiv u l K ick-d o w n Oispozitivui Kick-down permits o accelerare maxima.2.p u n e tis e i« e to p y l pe p b z ifia „f^ ‘. In cazLtl unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa comutati pe blocarea pentru parcare.Ajutor la pornire". Rem orcarea v e h icu iu lu i Daca vehicuiul trebuie remorcat trebuie respectate neaparat in d ic a tiile de la capitoiul „Remorcarea”. dtqaa c e m a s ih a a fo s t oprU a. manuaiui 3. AsHei m ecanismul de blocare nu este foarte solicitat iar deblocarea se va face mai usor.2. la semafor nu este nevoie sa se seiecleze p o z ijia N”. ln p lt^ . A ie n t ie l Parcarea A te a fie f P en tru a im p ie ttic a depfasarea in vo tu n ta ra a veN tculului tre b u ie sa ir a g e ti tn to ttfe a u n a fra n a de m S na.

se comuta pe 0 treapta Inferioara In fu n ctie de viteza $i tu ra tia m otorului. Astfel se mdreste si efectui de frSnare a motorului. In d ic a fie La c o m u tare a m anuala pe o trea pta inferioara se comutS pe „4". Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezerva de putere ale motonjiui printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. Selectarea programului se face a u to m a t dupa fie ca re a ction are a p e d a le i de acceleratie. Astfel se atinge efectui maxim posibil de franare a motoojlui. Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din manerul selectomlui. Treptele 4 si 5 ramdn blocate pentru a e v ita com utarea in u tile pe 0 treaptS superioara. la tractarea rem orcii sau deplasarea pe munte.p erico f de accident! P . Treptele 1 . Astfel efectui de franare a motorului se mareste la reducerea accelerarii. 2 $i 3 se comuta automat In functie de solicitarea motorului $i viteza. P ro g ra m d e m e rs Com anda cutiei de viteze are diferite programe de mers. Treptele 3. se atege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa garanteaza forta mai mare de trac?iune 51 astfel se rmpiedica schimbarea perma­ nents a vitezei. fn plus cand contactui este pus trebuie apasata pedala de frana inainte de a scoate selectorul din pozitia respectiva. P edala nu treb uie apasata pSnS nu pornegte dispozitivul Kick-down (vezi pag. D • p o z itia d e d u ra ta p e n tru m e rs u i m a in te Cele cinci trepte de mers Tnainte se com uti autom at pe treapta superioara sau in­ ferioara in functie de soHcitarea motorului $i de viteza.b lo c a re a la p a rc a re Rotile de antrenare sunt blocate mecanic.N e u tru (p o z itia d e m e rs in gol) Pentru scoaterea seiectorului din . Treptele 1. Comutarea pe 0 treapta imediat superioar§ se face numai cand turatia motorului a ajuns la vaio are a m axim a co re spu n ­ zatoare. de ex. in d ic a tie In functie de rezistenta la rulare. Atentie! Pe earosabil slunecos prin a c ti­ onarea ifispozitfvufui Kick-dowrn se po ate c a ro file sd se rotesca pe loc. N ” la viteze sub 5 km/h.89).U I /LJ^rtC C u tia a u t o m a t a d e v ite z e in 5 t r e p t e c u T ip tro n ic N . D ispozitivul K ick-dow n Dispozitivul Kick-down permite 0 accelerare maxima. si4secom uta automat in functie de solicitarea motorului si viteza. 4 . 90 P o z itiiie s e ie c to r u lu i in tabloul de faord se gSseste un cAmp in­ dicator unde este aratata pozi{ia seleciorului (vezi sageata). Blocarea la parcare poate fi selectata numai cand vehiculul sta pe loc.P o z itia p e n tru p o rtiu n i d e d ru m d e lu ro s Se recomanda aceasta pozitie cand in anumite conditii de deplasare Tn pozitia D se schimba prea des intre treapta 4 $i 5. Oaca se apasa pedala de accelerartie complet prin punctui de presiune. 2 • p o z itia p e n tru p a n te a b ru p te p e d ru m u ri in z o n e d e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. „3 ' §i . La actionarea in c e a ta sau n o rm a la a pedalei de accelera|ie se merge cu o rient a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin comutarea rapida pe treapta superioara $1 mai tarziu pe treapta inferioara. 4 ?i 5 raman blocate. precum 51 cand vehiculul st§ pe loc iar cheia este in contact se apasa pedala de franS tasta de blocare din manerul seiectorului. A te n tle l ffi tim p u i m e rsu lu j nu p u n e tl niciodatj§ seleoforul p e p o zlfia „R” sau C u tia d e v ite z e p o a te a v a ria td . 2” . MocJul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” se alege cand pedala de acceleratie este a ctio n a ta r a p id . 3 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a pe d ru m u ri in zo n e d e m u n te / j Aceasta pozitie este corespunzatoare W pentru distante lungi in panta.2". Sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utilizat in pozitia. fn pozitia „R " cand contactui este pus se aprind lampile pentru mers inapoi. R • m a r$ a rie r Mar$arierul trebuie selectat numai cand vehiculul sta pe loc si motorul merge in goL Inainte de selectarea pozitiei „ R ” din pozitiiie „P" sau „N". sistemul automat comuta totusi mai intai pe 0 treapta Inferioara cand nu mai este posibiia 0 supraturare a motorului. in funcjie de §ofer sau cor*ditiile de mers se seiecteazS un pro­ gram e c o n o m ic adica oriental catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. Vehiculul merge numai tn treptele 1 §i 2. Tn anumite conditii de mers este avantajos sa se ateagd temporar una din pozitiiie seiectorului desense in continuare. Pericot de derapai«! DEPLASAREA DEPLASAREA 91 . pedala de franS si tasta de blocare din m anerjl seiectorului trebuie a p ^ a te . Inainte de selectarea $i deselectarea pozijiei „ P" treb uie apasata tasta de blocare din manerul seiectorului. 2 si 3. Treapta a cincea ramSne blocata. Pentru cuplare se apasa tasta de blocare din m§ner.

vezi pag. sistemul tn tim pul procedeulul de selectare automat executa schimbarea dupa ce nu c an d vehiculul sta pe loc. Imediat ce s-a trecut pe programul manual. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie apasata pedala de frana $i tasta din m anerul selectorului. 2. S e le c ta re a unei pozitii pentru La accelerare cutia de viteze comuta din d eplasare treptele 1. maneta selectorului de vheze trebuie impins din pozitia „D ” spre dreapta. 92 DEPLASAREA . P” $i „N” c ^ d contactui este pus. T ip tro n ic „tiptronic” permite §oferuIut $i selectarea manuala a treptelor. In d ic a tii p e n tru d e p la s a re pe display apare „5. La viteze peste 5 km/ti maneta selectorului de viteze se opre§te automat in pozitia. a c c e le re a za . Dac5 inainlBa punerlcom aaului motor sa aOioneazS tasta din manerul sefsctorului $i se menflne apasatS. N”.clatinare” a vehiculului care sta pe loc. Un element de temporizare asigura selec­ torul sa nu se blocheze la comutarea rapida prin pozijia „ N ’’ (de ex. cheta r u se mai poate rotl In contact.. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control . nu se mai este posibila supraturarea motorului. Astfel se impiedica trecerea involuntara pe o treapta de viteza si punerea neintenjionata a vetiicululul in miscare. de l a R " la „D").N" cand pedala de frana nu este apasata. la apasarea Tn spate (-).P ".. Vezi $1 {+) se comuta pe o treapta superioara iar „Pomirea motorului’ pag.U T IL IZ A R E B lo c a re a m a n e te i s e le c to ru lu i Maneta se blocheaza Tn pozitiile. 3 §i 4 automat pe treapta in a in te a selectarii unei poxitii pen­ urm a to a re cu p utin tim p Tnainte de tru deplasare se a c tlo n e a za intotatingerea turatiei maxime adm isibile a deauna frana de picior cand vehi­ motoruluL Daca se frece de !a o treapta culul s ta pe loc si m otorul functioneaza. M anerul se blocheaza numai daca se gaseste mai mull de o secunda Tn pozi|ia .97. 14. A stfel de exem plu se perm ite o . Pentru a intra In programul manual. 1". Aceasta se poate face alat cand vehiculul este in stationare ca t §i Tn tim pu l deplasarii. Treapta Pornire" selectala este afi^ata (vezi sageata). 2. pe o treapta Inferioara. Motorul poate pomi numai cand selectorul La apasarea Tn fata a manetel selectorului este tn p o z lfille „N" sau . superioara la una inferioara. 4. 3.

In a in te d e a se lu cra asupra moto ru lu i care functloneaza. Pornirea m asinii Se alege pozltia de mers (R. pentru c a nu s e Tntrerupe c o m p le t trahsm isia f o it e i si ia tu ra fia d e m ers in gol > m a $ in a se d e p ta s e a za u$or(se „ t a r a 9 t e ” ). R em orcarea vehiculului Daca vehiculul trebuie remorcat trebuie resp ecta te n eaparat in d ic a tiile de la capitolul . 3.2. m n ici un c a z nu freb u le s a s e accele reze n e aten t {de e x . Se a^ieap td pana cand s-a com utat c u tia de v ite z e si s>a o b tin u t forta la rotiie de antrenare (se simte un u^or ?oc la comutare). Parcarea A tentie! P eniru a fm p ted ica d ep tasaraa invoiuntara a vehicufului treb u ie s a tra g e ti fn to td eau n a frS na de m an a. 4.U T ILIZ A R E D aca in tim pul m ersuiui s<a cornu* ta t involuntar pe „N”. In plus. Cand bateria vehiculului este descarcata pentru porntre se poate folosi cablul de pomire de la bateria attui vehicul. D. 2). Astfel mecanlsmul de blocare nu este foarte solicitat iardeblocarease vaface mai u$or.2.Remorcarea". manualul 3. de ex. manualut 3. punefi setectd ru l p e pozitia in cazul unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa selectati pe blocarea pentru parcare. c u m ana din com> p a rtim e n tu l m o to ru fu iK A H fei v e h ic u iM l s e p u n e im e d ia t !n m is c a re . Vezi ^ ju to r la pomire”. d u p a c e m a s in a a fo s t o p rita. DEPLASAREA 93 . Motorul poate merge Insa numai cu turatia de mers m gof. Oprirea La oprirea temporara. Este suficlent sa se opreasca masina cu frana. Pornirea prin tra c ta re La vehiculele cu cutie automata de viteze motorul nu poate fl pomit prin trartarea sau Impingerea vehiculului. Abia apoi se acceiereaza. 0 CSntf m a$ina sUt p e loc se a le ­ g e o p o zitie d e m ers. tre b u ie sa se reduca a c c e le ra tia si m otorul sa m earga m gol inainte de repunerea pe o p o zitie de m ers in ain te.fn u n e le c o n d ltii sf cdnd f r ^ a d e m dna e s te trasa. selecto ru i s e pune tn iw z itia „P” 9 1 se tr a g e lr a n a d e m a n a . la semafor nu esie nevole sa se selecteze pozitia „ N". A ten tle! C and m otorul functfoneaza este n ec e s a r c a tn to a te p o » iiiie de m ers sa s e o p reasc^ vehicuiUi CB fra n a d e picior.

blocarea pentru parcare. Pentru tragerea frSnei de mana se ridica in sus m anela. • A te n fie e a la p o m ire Ira n a d e tndna tra s a sa H e i^ m p fe t eliberati§. Pentru eliberarea frSnei de mana se ridica putin maneta franei de mana. CSnd carosabilul este putemic inclinat se selecteaza suplimentar treapta 1 respectiv cand cutia de viteze este automata. D acd a c e a s ta e s te num ai p a rtia l e lib e ra ta se poate i a s u p ra ln c a lz ire a frS n e lo r s i a s tfe l functim rarea in stalatlel de fran are e s te influentata negativ.1 F ra n a d e m a n a A t« n fie l • P e A tru a im p ie d ic a {lo rn ire a in v o lu B fard a v ^ ic u i u lu i tre b u ie s i ir a g e l i tn to td e a u n a I r i n a <ie m i n i d u p a c « m a s tn a a lo s t o p rlta . Daca viteza de deplasare este mai mare de 6 km/h cand frana de mana este trasa. De asemenea m aneta franei de mana trebuie bine trasa pentru ca sa nu se porneasca involuntar cu frSna de mana trasS. se a p a si butonul de blocare se apasa in jos maneta. fn pfas a c e a s ta d u c e la uzura tim p u rle a g a m itu rflo r din ^ » t e a ie firdnefor. Cand frana de mana este trasa cheia este tn contact se aprinde lumina de con­ trol a tranei. 94 DEPLASAREA . S u p lim e n ta r s e fe c ta fi t r e a p la I f c ir tie m a n tia ta d e v »teze } s au p o z if la IP ( c u t i e a u i a m a t i d e v ile z e ) . se aude un semnal de avertizare sonor.

s c d a te ff ctieia din c o n ta c t. • D ac^ se p s ra s e s te v e fiic tilu ic h ia r s ite m p o ra r. 3 • P o m ire m o to r DEPLASAREA 95 . M o to a r e c u b e n z in a 1 .altfel se sollcita inutil bateria vehiCLilului.C h e ia d e c o n ta c t pusa 3 . Ei a r putea porn> motorul saulRsta> ta tiiie e ie c in c e • de e x em p lu dis> p o z itm il d e a c tio n a re a geam ulu i. f*«rico t d e accid en t! • P e n tfu a Tmpiedica pornirea In v o lu n tarii a v ^ ic u lM iu i treb u ie s a tra g e ti Tntotdeauna IrS iia de m ilna dupa c e m a$ina a fost opri* ta .U T ILIZ A R E C o n ta c tu i m o to r A te n tie l • S e o a te ti c h e la din c o n ta c t nam a i d u p a e e v e liic a iu l a lo s t o p rit! A itfe i voianul s -a r p u tea bfo ca involuntar.C o n ta c t m o to r t a ia t I M o to ru l o p rit 2 .P o z itie d e p re fn c a iz ire si d e m e rs CSnd este selectata pozi^ia de preTncSlzire nu trebuie conectat nici un alt mare consumator .P o rn ire m o to r M o t o a r e D ie s e l 1 • in tre ru p e re a a M m e n ta rii cu c a rb u ra n t / M o to r o p rit 2 . A e e a s ta In sp ecial c lin d In veh icu l rsundn c o p ii.

P e n tr u t o a t e v e h ic u le le P o z itia 1: Pentru b io c a re a v o la n u lu i cand cheia este scoasa din contact. Im o b iliz a to r u l e le c tr o n ic Imobllizatorul impiedica punerea neautorizata a vehicululul In func{iune. 96 DEPLASAREA . c o d ific a ta V o lk s w a g e n . selectorul este blocat in aceasta pozltie. DIspozltlvul de blocare a repomlril din blocul cheii de contact Tmpiedica demarorul sa pomeascS atunci cand motorul funclioneaza si producerea In acest fel a unor avarii. P o z itia 2: Daca nu se permlte comutarea cheii pe aceasta pozitle sau comutarea se lace greu. se roteste volanul pana cand se aiide b)ocdndu-se boltui de blacare a volanului. D e a c e e a m o to ru l p o a te p o rn i nu­ m a i c u o c h e ie c o re s p u n z a to a re .astfel se deblocheaza volanul! P o z ifia 3: In aceasta pozifie iarurile sunt comutate la lumlna de control §i alti marl consumatorl electric! sunt opriti. Cu ajutoail a ce stu ia s ig u ra n ta se d e za ctive a za automat cSnd se introduce cheia in contactInstalatia este activata automat de indata ce se scoate cheia din contact. o rig in a la . Daca nu se opresc lumlnlle sau semnalizatoarele dupa ce chela de contact a fost scoasa se aude un zumzet* atala timp cat este deschlsa u$a ^ofeoilu). A stfeldevinem aidlficilaoincercare de efractie. In capul cheii se gase^te un cip. cand selectorul se afla in pozitia „P” Cand cheia de contact este scoasa. se mi§ca putin volanul . cheia de contact trebuie rasucita inapoi in pozitia 1.U T ILIZ A R E B io c a r e a s c o a t e r ii c h e ii d in c o n ta c t* La vehiculele cu cutie automata de viteze' cheia de contact poate fi scoasa numai dupa decomutare. N u m a i c h e ile o rig in a le g a ra n te a z a fu n c tio n a re a ire p ro s a b iia a v eh ic u lu lu i dvs. Volanul artrebul mereu blocatcand p a r^ ltl vehlculLil. Inainte de orice noua pornire.

se aprin-de indicatorul de preincaizlre. DEPLASAREA 97 . • Imedlat ce motorul pome$te.vezi pag. tre b u ie sa se u tiliz e z e d a c a e p o sib ii b a te ria a ltu i v e h ic u l c a a ju to r la s ta r t .2.b a te ria a u to v e h ic u lu lu i a r fi s o lic ita ta in u til. in timpui startului nu se acceiereaza.mers in go) (la cutie automata de viteze: pozitia „P” sau „N") 51 frSna de mana se trage. Temperatura exterioara sub + 5 “C: • Chela se rasuceste pe pozitia 2 . A ltfe l c arb u ra n tu l n ea rs a r p u te a a ju n g e in c a t a iiz a t o r p ro d u c e a v a rii.vezi manualul 3.demarorul trebuie sa pomeasca motorul.demarorul nu trebuie sa mai functioneze. se elibereaza cheia . M o to a r e c u b e n z in a Aceste motoare sunt dotate cu injectie de benzina care fumizeaza automat la orice temperatura exterioara amestecul corespunzator carburant .U T iU Z A R E P o rn ire a m o to ru iu i In d ic a t ii g e n e ra te A te n tie ! C a n tf m o t o r u l fu n c fio n e a z a fn s p a tii fn e h is e e x is ts p e rtc o l d e in to x ic a re ! • inainlea pomirii schimbatoail se aduce pe pozrtia .aer. M o to a r e D ie s e l In s ta la tia d e p re fn c a lz ire Dupa com utarea pe pozitia de mers (punerea contactului) timpui de preincalzire necesar este indicat printr-o lumina de control com andata de temperatura agentului de racire . 17. Daca m otorul nu porne$te imedlat se intrerupe procedeui de pomire dupa 10 secunde $i se repeta dupa circa ojumdtate de minut. in tim p u i p ro c e d e u lu i d e p re in c a lz ire nu tre b u ie sa fie c o n e c ta fi a lti m a ri c o n s u m a to ri .2 . Motorul poate fi pomit fa ra a fi preincalzit.. siguran^a fuztbila a pompei electrlce a carburantului poate fi arsa . A • La vetiicule c ii cutie de viteze manuals in timpui procedeului de pomire se apasa pedala de ambreiaj . „A ju to r la s ta r t”. Aceasta este normal si nu trebuie sa creeze probleme. P o rn ire a m o to ru iu i re c e Temperatura exterioara peste +50C.Sigurante". moto ru l nu p o a te fi p o m it p rin rem orc a re p e o d is ta n ta m a i m a re d e 50 m .vezi “V T m a n u a lu l 3 . • La v e h ic u le le cu c a ta liz a to r. Daca motorul totu 9 i nu pomeste. • Dupa pomirea motoruiui rece m scurt timp se aude un zgomot pentru ca trebuie sa creasca presiunea u le iuiji pentru compensarea hidraulica a jocurllor. L a m o to a re le re c i s au m c a iz ite in f u n c t io n a r e nu s e a c c e ie r e a z a inaintea §i in timpui pomirii. • in a in te de p o m ire a m o toruiu i prin re m o rc a re a v e h ic u lu lu i. p o a t e f i n e c e s a r d u p a p o rn ire a m o to ru iu i sa se a c c e le re z e p u tin. Acesta se stinge la atingerea temperaturli de pomire. caprtolul . C a n d m o to ru i e s te fo a rte fie rb in te . M o to ru l n u tre b u ie ta s a t s i s e in c a lz e a s c a p rin fu n c fio n a re Gu m a r in a s ta n d p e lo c ! P o rn /jti im e d ia t! l g ^ • Evitafi turatiile mari §i accelerarea * ^ 5 fnaxima pana cand motorul nu a ajuns inca la temperatura lui de functionare.

D u p a s o iic ita r e a p u te rn ic ^ . m u lt tim p a m o to ru lu i. Acest lucru este cauzat de faptui ca sistemul de carburant trebuie tntai aerisit. Cu ajutorul a ce stu ia sig u ra n ta se d e za ctive a za autom at cand se Introduce chela de contact. Im o b iiiz a to r u i e le c tr o n ic Imobilizatorul electronic impiedica patrunderea neautorizata in interiorul autovehi­ culului.U T ILIZ A R E O p r ir e a m o to ru lu i • Imediatdupdstingerealampil decontrol se pome 5te motorul.motorul poate fi pomit imediat. N u m a i c h e ile o rig in a le g a r a n te a z a func* t io n a r e a ir e p r o s a b ila a a u to v e * h ic u lu lu i dvs. A te n tie ! D u pa o p rire a m o to n ilu i v e n tita to r u l • 9 i c a n d c o n ta c tu i e s te t a t a t • m a i p o a te fu n c tlo n a u n fim p (p a n a ia t O m in tite ). s-ar putea ca siguranta iuzlbila de la instalatia de preTncalzIre Diesel sa fie a rsa .Sigurante". Daca motorul nu pomeste. c a ­ m e r a m otoruCui e s t e in c a iz ita s u p t l m e n t a r p r in r a d i a f i e s o ta ra . Daca motorul nu porne$te nici de data aceasta.2. cap. se mai executa 0 data preincalzirea $i se pomeste din nou dupa cum am descris. in s a duf»a un tim p p o a te p o r jii b ru s c . P o rn ire a m o to ru lu i c a ld Lampa de control a preincalzirii nu se aprinde . A t e n t ie d e o s « b jtd c d ftd s e lu c r e a z i In c a m e ra m o to ru lu i! 98 DEPLASAREA . In capul cheii se gase^te un cip. c in d . in timpul procesului de pomire. P o rn ire a d u p a g o iire a c o m p le ta a re ze rv o ru iu i Daca rezervonji autovehiculului cu motor Diesel s-a goiit complet. dupa alim entarea cu carburant Diesel .t a m p e r a t u r a a g e n t u l u i die ra c ir « c re a te ^ t o r i t d suprafn* c a lz ir ii p ro d u s e la o p rire ^ e d h d m o to r u i e s t e c a ld .vezi Manualul 3. a c e s ta nu se op re $ te im e d ia t c i se la s a sa functio* n e ze c irc a 2 m in u te la tu r a tia d e m e rs In g o l p e n tru a e v ita o suprain c a lz ire . In d ic a tie D e a c e e a p o a te p o rn i n u m a i c u o c h e ie c o r e s p u n z a to a re o rig in a la c o d if ic a t a V o lk s w a g e n .pana la un minut. procedeui de pom ire poate dura mai m ult decat de obicei. .

20. In d ic a tii s u p lim e n ta re d esp re ESP. lampa de control ESP este aprinsa .la clatinarea autovehrcululul blocat Dupa aceea Instalatia trebuie activate din nou. respectiv ASR EDS gasiti in manualul 3. ESP cuprinde blocarea diferentiaia electronica (EDS) reglarea la alunecare (ASR). F a p ttil c a E S P v a o fe ra o s ig u * ra n id fn a r it4 n u tre b u ie s i v ii fm * ping d la a s u m a r e a u n o r risicurl in u tile . functia poate fi actionata s> de la taste.vezi pag. cand se dore$te patinarea. Cand Instalajia este deconectata.im ite le f iz lc e n il p o t i i d e p a ^ ite p rin fo fo s ire a E S P .la folosirea lanturilor de zapada . ESP trebuie sa fie activat mereu. DEPLASAREA 99 .la deplasarea in zapadS addnca sau pe teren afSnat . De exemplu: . A c e s t lu c ru tr e b u ie a v u t in v e d e r e m a t a le s p e c a ra s a b il u d s i e u p o le l.2 la cap. deconectarea sistemului este avantajoasS. Q ' Program electronic de stabilitate* (ESP) funcjion ea za im preuna cu ABS.U I IL I^ J \I-\C P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e * In d ie a tie P e n tru a s e g a r a n ta fu n c tio n a re a ire p ro $ a b ila a ESP. La nevoie. A teh tie! i. Numai in anumlte situatii. S u p ra fe te le d ife r ite de ru la re a le c a u c iu c u rilo r p o t d u ce la o re d u c e re n e d o rita a c a p a c ita tii m o to ru lu i. „Program electronic de stabilitate". ESP se conecteaza automat la pomirea m otorului. In mod normal. t o a te c e le 4 roti tre b u ie e c h ip a te c u c a u c iu c u ri d e a c e la ^ i fe l. D e a c e e a tno d u l d e c o n d u c e re tre iH lie a d a p la t la s f a re a c a ro s a b flu lu i $i la e o n d itille d e f r a f ic .

PDC" se activeaza. 1. in d ic a tie • La viteze de peste 15 km/h sistemul de control distanta la parcare iucreaza cu erori. atunci cSnd se va introduce treapta de mers inapoi sistemul de control distanta la parcare PDC nu va fi activat. De la o distanta de cca. La curajirea cu jet de aburi. S e n zo ril a u z o n e m o a rte fn c a re p e rs o a n e ie $ i o b ie c te le n u p o t i i percepute. la tractarea unei remorcr. Cu cat distanta devine mai mica cu atat intervalele intre tonuri vor fi mai mici. Se ajunge la distanja mai mica de 30 cm (zona B din figura) se aude un semnal sonor de durata. 100- DEPLASAREA . f i j e s u b t ir i v o p s if e t n c h is s a il g a r d u H n u p o t ft p e r c e p u t e d e c a t r » s is te m fn a n u m ite c o n d itii 9 } p o t d u c e la B v a rie re a v e h ic u iu lu i. A c tiv a re a La introducerea treptei de mers Inapoi sistemul . A te n fie In s p e c ia l ta c o p U i m ic i 9f a n im a ie c a r e n u p e l f i p e rc e p u te in ( o a t e c a z u rite <fe c a tre s e n zo ri. Pentru aceasta se gasesc in bara spate 4 senzori. senzorii vor fl stropiti numai pentru un scurt timp §i se va pastra distanta fata de el la peste 10 cm. • La vehiculele care au din fabrica in dotare un dispozitiv de remorcare*.U T ILIZ A R E C o n tro l d is ta n ta la p a r c a r e (P D C )* A t e n tie ! S is te m u l d e c o n tro l d fs ta n td la p a r c a re n u p o a te in io c u la te n fla c o n d u c a to ru lu l. Atunci se va auzi un semnal acustic. O b ie c te ie p re c u m p ro ta p a l r e m o r e ii. Sistemul de con­ trol distanta la parcare nu este activat daca nu se aude acest semnal. S iste m ul de c o n t r o l d i s t a n t a la p a r c a re determina distanta lata de un obstacol in zona din spate a vehiculului cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete. senzorii trebuie pastrati curati ?i fara gheata. O a p r o p ie re in c o n tin u a r e p o a te d u ce la fa p tu i c a o b s ta c o lu l sa nu m a i fie p e rc e p u t. O corectS perceptie a obstacolelor nu este poslbila. R a s p u n d e re a la p a rc a re $i la m a n e v re a s e m a n a * to a r e » a p a r fin c o n d u c a to ru fu i. O rd in e a s e n zo rilo r Se va evidentia totdeauna distanta mai mica. Lasatl sistemul PDC sa (ie v e rlfic a t de un se rvice Volkswagen.2 m (zona A din figura) fatd de obstacol incepe un ton de avertizare. • Pentru ca sa fie asigurata functionarea sistemului de control distant^ la parcare. D e z a c tiv a re a La scoaterea din treapta de mers inapoi.

a q u a {> ta n a p e . Franati autovehiculul. C o n e c ta r e a Instalatia e s te p o rn ita prin Tmpingerea comutatorului A pe ON. Viteza poate fi marita si ca de obicei prin pedala de acceleratie.vezi pagina 14.U T ILIZ A R E S is te m d e c o n tro l a l v ite z e i d e c r o a z ie r a * (G R A ) Pentru eltberarea „piciorului de accelerare' aceasta instalafie poate mentine constanie viteze peste 30 km/h. A te n fie ! S is te m u l d e c o n f r o i a v it e z e i (Q U A ) nu t r e iiu ie lo lo s it t n c a z u i u n u l tr a f ic in te n s s i c o n d h ii ne(a> v o r a b ile { p o ie i. A t e n t le l V ite z a m e m o r a ^ p o a te fi re lu a la n u m a i d a c a nu e s te p re a m a re p e n f m c o n d rtiile d e tr a f ic e x is te n te . „4". N . La vehiculele cu v o la n m u lt if u n c t i­ o n a l* sistemul de control al vitezei (GRA) se actioneaza de la volan. De pe maneta de semnalizare sistemul poate fi numai cuplat respectiv decuplat. Viteza trebuie rememorata. Viteza se mare§te prin viteza proprie a autovehiculului. La deplasarile pe teren in panta sistemul de control al vitezei nu poate fi pSstrat con­ stant. „3'' $i „2".. In d ic a tie La ve hicjle cu cutie automata de viteze sistemul de control al vitezei este activ numai in pozitiile selectorului „ D". Piciorul poate fi luat apoi de pe pedala de acceleratie. Dacd Tn timpul mersului se alege aitapozitie (.P. C an d s is te m u l e s te c o n e c ta ta nu c o m u t a t i p e m e r s in g o i f a r a a p a s a r e a p e d a te i d e a m b r e ia j! A s tfe l m o to ru l a re o tu r a t ie m a re s i in a n u m it e c o n d it ii p o a t e fi a v a ria t! Sistemul se a c tio n e a z a prin comutatorul A $i tasta B de la maneta semnalizatonjiui ?l farului. Cand porne^te sistemul de control al vitezei se aprinde o iumina de control In tabloul de bord . r o lls p iitt). Acesta nu e cazul totu$i cand viteza memorata a tost depasita cu mai mult de 10 km/h pentru o durata de peste 5 minute. Alte indicatii referitoare la volanul multi­ functional gasiti la pagina 21. Dupa eliberarea pedalei sistemul regleaza Tnapoi la viteza memorata anterior. M e m o r a r e a v ite z e i D aca s-a atins vite za necesara este suficienta o scurta apasare pe tasta B (SET). ultima viteza m em orata se ste rg e ia r siste m u l se deconecteaza complet. R sau 1"). atat cSt permits puterea motorului. ‘0 DEPLASAREA 101 .

viteza se mare$te prin cre§terea automata a acceieratiei. Prin scurta ^ a s a re spre stanga a comutatorului viteza se m are^e in trepte. viteza se micsoreaza prin reducerea autom ata a acceieratiei. Viteza existenta la eliberarea comutatorului este memoratS. Viteza e x is te n ta la e lib e ra re a ta s te i este memorata. dupa eliberarea pedalei de franare. 102- DEPLASAREA . sau de a m b re ia j se Im p in g e spre stSnga comutatorul A pana la oprire. Daca tasta se eiibereaza la aprox. A te n tie ! V ite z a m e m o ra ta p o a te fi re lu a ta n u m a l d a c d n u e s t e p r e a m a ra i>entriii c o h d ifiile <te t » f F c e x is * te n te . memoria se sterge. Daca tasta se tine apdsata. Viteza memorata In acest moment se pastreaza. D e c o n e c ta r e a te m p o r a r a a in s ta la tie i V e h ic u le cu c u tie d e v ite z e m a n u a ia : Instalatia este o p r ita t e m p o r a r prin apa sarea p edalei de frd n a re sau de ambreiaj sau Tmpingerea comutatorului A pe OFF (nu blocat). Daca se impinge spre stanga comutatorul §i se mentine apasat. Prin scurta atingere a tastei B viteza se micsoreazd ?n trepte. 30 knvti. Viteza treb uie rem em orata apot dupa ce se accelereaza peste 30 km/h cu tasta B. Pentru r e lu a re a vitezei memorate.u I iL i^ ^ n c M o d ific a r e a v ite z e i m e m o r a te D e c e le ra re a I m e m o ra re a Vtteza memorata poate fi redusa prin apasarea tastei B. A c c e le ra re / M e m o ra re Viteza memorata poate fi m a r it a prin implngerea comutatorului A pe RES fara actionarea pedalei de acceleratie.

Viteza memorata Tn acest moment s e p a s tre a z a . • treptelor P. dupa eliberarea pedalei de franare. se impinge spre stanga comutatoriil A pSna la oprfre. M e m o ra re a v ite z e i Daca la deconectarea temporara nu a fost m em orata nici o vite z a sau vite za memorata a fost ?tears&. '0 nium al n u e s t e i > r ^ m a re . DEPLASAREA 103 .cand vetilculul stS pe loc . R sau 1 sau Vehiculul s ta p e lo c prin luarea contactului. Viteza momentana este memorata. Viteza memorata in acest moment se M e rg e .prIn scoaterea cheii din contact. D e c o n e c ta r e a c o m p le ta a s is te m u lu i V e h ic u le le c u c u tie d e v ite z e m a n u a ta : Instalatia este c o m p le t o p rit piin Impingerea comulatomlul A la dreapta pana la oprire (OFF) sau . |ie n tr u c b n d itiilo d e tr a f lc e x lS ' in plus srstemul este o p r it te m p o ra r cand se alege treapta N sau 1. N .u » i g V e h ic u le cu c u tie a u to m a ta de v ite z e : Sistemul este o p rit te m p o ra r prin apasarea pedalei de franare sau imptngerca comutatorului A pe OFF (nu blocat). sau • Se apasa scurt tasta B. o noua viteza poate fi memorata dupa cum unnsaza: • Comutatorul A se impinge spre stdnga si se mentine apasat pdna s-a atins viteza dorita. V e h ic u le c u c u tie a u to m a ta d e v ite z e : Sistemul este com plet oprit prin se)ectarea. Pentru re lu a re a vitezei memorate. Dupa eliberarea com utatorului viteza e s te m e m o ra ta .

A c e a s ta e s te v a la b ii Tn s p e c ia i ia c a rb u ra n t R M E (m e tile s te r • u le i d e ra p ita ). Gura de umplere cu combustibil se afla in partea laterals din dreapta in spate. N u tre b u ie s a s e u m p le a r d e r e . c a n is tra s -a r io v i e arb u ra n lu t s -^ r v a rs a . A tentle! Dupa umplere. L a u n a c c i­ d e n t. bu^onut rezervorului se in^urubeaza bine $i se Tnchide capacul pana se blocheaza. a ltfe l a c e a s ta p o a te fi d e te rio ra ta . re z e rv o ru l in s ta ia fia d e e v a c u a re a g azu lu i d e e s te n p lin ”. V a re c o m a n d a m . Im e d ia t c e p o m p a d e b en zin a c o m b u s tib ilu l n e a rs a ju n g a n d m s«a o p r itp r im a d a ta . Dupa ce ati deschis capacul rezervorului (vezi flgura din dreapta) se poate ajunge la bugonul rezervorului. A c e a s t a d u c e la s u p ra in c o n tin u a re . In d ic a tii C o m b u s t ib ilu l r e v a r s a t t r e b u ie im e d ia t fn d e p a rta t de pe vop seau a v e h ic u iu iu i. d in m o tiv e d e s ig u ra n ta sa hu iu a fr c u d vs . o c a n is tra cte i« z e rv a . Din c a u z a a iim e n ta rii n e re g u ia te cu c o m b u s tib il se p o ate a ju n g e la a p r in d e r i n e r e g u ia te . v o ru lu i c a a s t f e l la in c H lzire c a rb u ra n tu i s -a r re v a rs a . Rezervorul de combustibil cuprinde circa 62 litri. d e o a re c e s e u m p le i n c a l z i r e a s i a v a r i e r e a c a t a li> s p a fiu l d e e x p a n s iu n e a l re z e r­ za to ru lu i. C a n d s e fo lo s e ^ te o c a n is tra r e z e r v a t r e b u ie s a r e s p e c t a t i h o ta ra rH e ie g a ie .UTILIZARE A lim e n ta r e a D e b lo c a re a c a p a c u lu i re z e rv o ru lu i Prin apasarea tastei A se deblocheaza capacLil. L a v e h ic u ie c u c a t a liz a t o r nu se m e r g e n ic io d a t a c u r e z e r v o r u l a p ro a p e gol. 104- DEPLASAREA . Deblocarea functioneaza $i cand contactui este luat.

........................in 4 tre p te .............................................................40 Contor pentru distante scu rte ........7 Afisaj kilometri ....................................................................... 59 Comanda lumini interioare .. 3 Climatronic.. 82 C ockpit........................................ 58 n » Bricheta...elemente de comanba ........ 8 C o n ta c t............................................ 86 ............................. 90 Blocarea clapetei rezervorului ........................... 87.................... 104 Apa peritru spalat parbrizul ............ 29 c Camera m otor.............sp ate ................. 12 Afi5aj temperatura lichid de racire ......................comutare pe recircularea aerului ........................................................................................ 58 .........................................................8 Afi$aj rezervor.................. 80 ....................... 77............ 30 C laxon...58 Blocare la p a rca re ........................ 8 Contor km / z i ......................... 67 INDEX 105 ............................................................................................ 38 Capota m otorului.............suport b ra te ............. faruri m ar$arier............. 73... 90 ... 83 Afi^aj multifunctional .....................in 5 trepte ............................................. 87.......20 Asigurarea copiilor ..........................70 Capota portbagajului.........................31 Alimentare........................ 95 Covora? pentru p icio a re ......f a ta . 44 C om utatoare..... 69 Alarm a........ 59 Cutie de viteze mecanica....................................... 7 Ajuta-te s in g u r...................................................INDEX ALFABETIC A Aerisire...............................58 .far m ar$arier.......104 Bratele sca un elor.......................... 9 Afi$aj intervale de service fle x ib ile ...... 79 ......61 .................................................................................... 38 Cap sferic demontabil ................ 85 Cutie be viteze automata .... 3 Goloana reglabtla a volanului....... 90 B Bancheta sp ate ................

......d im a tro n ic... Ftimri ... 27 Defectiuni m otor.......... Frana de m ana. ...u§llor............ .instalatia de aer conditionat ....... 80 ..... .................... .. ........ 80 H Handy .......capotei portbagajutui.......... 75 .... 27 Deschiderea ... 77 E Elemente de comanda -d im a tro n ic ..... ..incalzire §i ventilare............ .... 22 106- INDEX ................................ 87................. 27 Deblocarea individuala a u s ilo r............................... 33 Display pentru selectarea vitezelor.....Hands F re e ..................... ... .......................................... .. 80 ........dinam ica................................................. 40 41 41 24 94 G G eam uri......... Faza m a re ................................................... 75................. .................Incalzire §1 ve n tlla tle ......... ................. ................ ......... 75 Dispozitlvul cte remorcare ......................... 27 Deblocarea capotei s p a te .................... .. 77 F Faruri ceata ... 79 .instalatie aer conditionat ............. 83 ............ ..........dezghetare.......... ....incSlzire si ventilare.....incalzire $i ventilare ..... 77 Duze de ie$ire a a e ru lu i...INDEX ALFABETIC D Deblocarea spatiulul pentru bagaje ... ..... 90 Duze de aer ......... 80 ........reglare b a ta i......................... 18 Deschiderea individuala a ii§ilor .............................. ......................................instalajia de clim atizare.. 30 ................c liin alron ic.... 73 ... 26 Dezghetare parbriz ............... 73 .... 33 Geamuri ............. ................................................. ........... 70 DIspozitIv electric de actionare a geamurilor..

.........elemente de com anda............. .... 41 Incalzire sca un ................................. 91 L Lamele §lergatoarelor de p a rb riz........... 101 Instalatie de avertizare anttfuft .....................26 ........... ..........26 I lluminare instrumente b o r d ......... 45 Instalatia de aer conditional........elemente de com anda. 75 .....................................77 incalzire $i ventilare ....................26 .. ....... 48 18 Q INDEX 107 ..................................... 77 ... Lampa de avertizare a lternator...........m o to r......deschidere........................ Lampa de avertizare Centura de siguranta.......................................... 41 lluminarea tabloulul de bord .... 73 ................................................................ 77 Instrum ente.....comutator recirculare aer ............................ ... 40 Imobilizator electronic ....................................Q INDEX ALFABETIC inchidere centralizata.. 13 0 K K ick-dow n... 73.................. Lampa de avertizare gaze de e^apam ent................... 16...................................... 74 incalzirea lunetei................................... 60 Instalatie spalat ta ru ri. Lampa de avertizare A irb a g ....program electronic de stabilizare ...............26 Incuierea u § ilo r... 6 Instalatie de reglare v ite z a .............. ......... 20 Inele de prindere..................... 46 Lampa sertar......gaze de e$apam ent........... Lampa spate pentru b a g a je ...........................aer p ro asp at..............98 Indicator directie de deplasare ............... 31 Instalatia de semnalizare a remorcii ......... 44 Lampa de control preincalzire ....96.................. Lamp! de avertizare ......................26 inchiderea autovehiculului ... 41 llum inare............. ....... 56 Incalzire o gtin zi.........................feglare tem peratura............................................................ ................... . 46 13 16 20 77 44 17 13 20 20 I Q incaizire............. 88.....................................................43 Indicator com bustibil... 14.............. 73 ................................inchidere........26 Inchiderea autovehiculului.. Lamps de avertizare fra n a ...............................

.................. 14 Lampi mar§arier .......atimentare...............................................nivel ulei .................. 43 Maneta selectorului de viteze .. 43 Mediu inconjurator ............. ................. 44 Lumini ceata s p a te ........ ..19 .. 48 Memorie pentru scaujnul $of0 r u lu i....................................48 Oglinda in te rio r................. 20 ............. 90 ........................49 Oglinda cu In calzire .......... 85 Loc montare C D ...................................... 85 Maneta selector v ite z e . 97 98 108- INDEX .. 87................48 Oglinzi exterioare................presiune u le i............. .............................................................. .rezervor g o l..................18 Nivel u le i.98 .47 ................ ...........90 I MSner pentru cam uflare....................... 87............... 43 Lumini de semnalizare..............47 ............................68 Lumina de pozitie..........................INDEX ALFABETIC ... 13 ........19 o O g lin zi.47 Oglinda m ach ia j.................................47 Oglinda Interioara antiorbire .......................................cutie de viteza m ecanica......indicatii de siguranja............47 Oprirea m otorului....................... 44 Motoare pe benzina ....39 N Nivel lichid de racire............ 14 Lumini interio a re ..........................................19 .instala{ie semnalizare remorca ..... 14 .........................rezerva combustibil ..........98 M Maneta semnaiizatorului..... 40 Lumini de d t i l ...................... .............sistem A irbag....................................................................cutie de viteza automata .........................faruri spate c e a ta .....p o m ir e .......rabatarea.......................p o m ire ........ 14...... 104 Memorie pentru oglinzi exterioare ..........97 Motorul ................. ..... 40 Lumini p a rca re .................................. ......... ............................... 85 Margarier.............................47 Oglinzi cu rabatere e le ctrica ........o p rire .................. ...................................................... 13 -u z u r& lra n a ......................48 Oglinda retrovizoare ........... .............pornirea.........................revenirea....... ......... 53 Motoare Diesel ..................97 ..............

.........59 Pomirea motorului ........ ..............19 Prize......................................................... .....74 . ............................... 52 Schima de selectare ..... .................63 Scaune.............68 Sertar pentnj cartea de b o rd ................................... 68 Sistem suport pentai greutati pe p ia fo n ...............................79 .........63 Sistem de a la rm a .....................................41 Reglarea in Inalfime a scaunului .....68 Sertar mSnusi........................ r \ INDEX ALFABETIC P Parasolare...instalatia aer conditionat ...........................................51 Reglarea temperaturil .......................................................73 Reglarea rn inaltime a volamjiui ..................................................................... ......... .................. 61 R Recirculare aer .........................pasager d re a p ta .....62 Sarcina pe p ia fo n ......... ...clim atronic..............................82 .....31 Spatiu pentai bagaje................... 71 R ula re ...... 49 s Sac de Tncarcare.56 Scaunul so ferulu i..........................................Tncalzire si ventllare..................... 71 Roata de rezerva ingusta ..............................20 Roata de urgenta..................TncSlzire §i ventiiare... 67 Program electronic de stabllizare ......... ..................... 71 Roata de rezerva .......... 66.98 Pozitiiie cliindoilui capotei HI portbagajului ........clim atronic....... ........................................... ......... ............50 ................................ ................................. 41 Rulou parasolar.. ......85 Scrumiera.........49 Pedale.......................................................... ...................... .60 Spatar rabatabfl ...................97 .................................... ........................................30 Preincalzire.50 Scaun fata cu Tncalzire ....70................................................................ 49 Rulou parasolar luneta.....................97 Presiune u le i............................................67 Semnalizare luminoasa ........43 S ertare............................... .......................................62 Sac s k i.......gofer...................59 Heglare scaune................ . ...... .dupa golirea rezervorului.50 Scaune ta ja ..........50 Scaune fata reglabile electric ..................77 Reglarea batai fa ru rilo r....50 INDEX 109 ...50 .....................................

........................ 28 .................. .............. 28 Telecomanda cu semnal ra d io .... 22 .......... 104 ^ T Tablou de b o rd ................. ................ 96 110- INDEX .....................deschidere individuala a u ^ ilo r................. 73...............65 Suport bagaje........................................... 69 z Zgom ot............................................................ 25 Telefon mobil ..................65 Suport telefon......................................63 Stergator p a rb riz............. 3 Tahomelru.............. 26 V Ventilatie..reglare vo lu m ...............63 Suport s tic le .. ...............51 Suport pen trj p a h a re .......................... 101 Tetiere......................... 57 Trapa / Plafon g lisa nt............... 40......rnchidere...............................................asigurarea copiilo r..... 24 ........deschidere.... ................................sincronizata................................... 82 ..................... 30 ..................... 22 ................................................................................... 7 Volan muitifunctionai................................................suport tefefon...63 Suprafeje de depozitare ........... 36 T riptronic............ 22 Tem pom at...77 Ventiiatie cu aer proaspat..... .......... 7 Tasta de inchidere centralizata ..............45 u U$i .......................................................................INDEX ALFABETIC SpaJar ortopedic ........ ... 92 Trusa de pfim-ajutor .................... 25 ..........22 Suport bagaje pe m a rin a .................................... 75 Vitszometru.......Hands F re e ..........................................................incalzire si ventilare ................. 21 Volumui rezervorulul...

Va rugam sa fiti infelegdtori deoarece oricand pot apare modificari ale formei. indusiv normele acestui manual au la baza stadlul de informare corespunzator momentului tn care acest material a fost edrtat. Se rezerva dreptui la modificdri. chlar $1 numai partial. Retiparirea. Toate dre ptu rlle conform leg isla tiei tn p rtvln fa d re p tu lu i de a u to r a pa rtin VOLKSWAGEN AG. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. Astfel. o . pe baza indicatiilor. multiplicarea sau traducerea. reprezentarilor §i descrierilor prezentate in acest material nu pot fi ridicate nici ur^ fel de pretentii. Realizat in Germania © 2000 VOLKSWAGEN AG Finalizarea redactaril: decembrie 2000 AceastS hartle a fost fabricata din celuloza fara continut de dor.o o VOLKSWAGEN lucreaz§ permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor modelelor. dotarilor si tehnidi. Textele. figurile.

3 Passaf Date tehnice .3 .

R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe rito a re la d a te le te h n ic e SG = culie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 26 MOTOR DIESEL . capitolul .5 min 49 CC sail Biodiesel ca.Intervale Service". Latime Inattimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admlsibila Diametml cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Pulere Moment de turatie maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita fi Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz’ ’ . 6.Ule> de motor” . din care rezen/a ca.0 ca.4 in mm in mm ■ in mm in m in mm in mm 4703 /1 7 4 6 1462 107 11.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I V 6 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime. 62.5 1515 1515 / 1513 (la tracfiune integrala) Ulei de motor®’ cu schlmbare filtru irtri La umplere se controleaza nivelul uleiului.1 sub . 8 ca. ^ A lts indlcatii vezi manualul 3. 4. Alte indicalii vezf manualul 1.cu instalatie de spalare farurl litri liiri litri Numar cilindri. N u u m p le ti fn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara specificatie specificatie VW 506 00 sau 506 01 VW 505 00 sau VW 505 01 1n manualul 3 ^ la capilalut . capacitate cilindrica rot/min in Nm /a rot/min l l O k W (150 C P ) / 4000 310/1500-3200 6 cilindri. Acest ulei este calttativ psrrtnj avantajele oferlts de Long Life Service.2.In s ta ^ tia de spalare a pa/bnzului* aflatl c j ce ttp de agent de spalare trebuia sS L/mpleti rezervorui. 2496 cm^ 19.2 5.

admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa rem orca franare.1 (11.0) 11.4 6.0) 6.9 186 2040 1489 1150 Consum de carburant urban extraurban combinat Emisie COj IMase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.2 10.9 5.9) 8.7 9. panta pana la 12% frSnare. ! 1 1 0km n /0 i 1 1 0km n /0 i 1/100 km n t g/km n i kg n f kg n t kg n i kg n i kg n 220 6.6) 7.5 (7.7 11. tnsec. panta panS la 8% fara sistem de franare. MOTOR DIESEL 27 .6 9.3 6.8 211 2080 1531 1190 980 100 AA {216)212 (6. in panta pana la 12% i kg n i kg n i kg n 1600 1700 750 1800 2000 Valorile din paranteze sunt valabile pentnj cutii de viteza mecanice 6 trepte cu 4MOTION.3 (6.4 (10.6 (213) 232 (2150) 2190 (1602) 1641 (1160) 1200 1070 0-100 km/h i kmA) n i sc n e.U A I t ItH N lU t C utii de viteza Performante Viteza maxima 0-80 km/h SG AG 214 7.0 7.2) 12.

1 sub .0 ca.2 la capitoluf „lnstalatla tie spSlare a parbnzuKjl' sflati cu ce tip de ag«n( d s s p ila ra irebula sS um pleti rezeivorul. capacitate cllindrica Compresie Cafburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz" . din care rezerva ca.2. ^ a u to m a ta AA = tractiune integrala (4MOTION) 24 MOTOR DIESEL . 1896 cm’ 19. 8 ca. « ANe ^d ic a tit vazi manualul 3.Inlervale Sarvica" R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala ^ j. 62.5 1515 1515 / 1513 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtiii lltrl La umplere se controleaza niveiui uleiului. Acest ulei este calitaliv penlru avantajete olerne de Long Life Serwce.2 4.0 min 49 CC sau Biodiesel in mm In mm fn mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. A lte (ndlcatii vezi manualul T. 4.cu Instala^e de S{»lare farurl litri nth liiri ca.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 9 6 k W ( 1 3 0 C P ) D im en siu n i Lungime. 6. caprtolul . N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificalie specificafie VW 506 01=> VW 505 01 In manualul 3.U lel de motor".0 4 cilindri. Ld(ime Inaltimea vetiiculului gol Garda la sol (a greutatea totala admlsibila Olametrul cercului de viraj Ecarlament fata Ecartamenf spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim rot/min in Nm la rot/min 96 kW (130 C P ) / 4000 285 / 1750 (Cutie mecanica in 5 trepte) 3 1 0 / 1900 Numar cllindri.

SG 208 6. panta pana la 12 % franare. MOTOR DIESEL 25 .6) 5.5 (4.8 10. admisibilS Sarcina admisiblla pe acopeh$ M a s a re m o rc a frSnare. in sec.4) 4.3 170 2080 1498 1080 1080 1600 1700 650 1700 2000 750 Valorile din paranteze sunt valabile pentrv cutii de vitezS mecanice 5 trepte.2 5.6 (149) 151 (1950) 1960 (1375) 1387 (1060) 1070 980 AG 203 7.9 (7.4 8.0 189 2000 1425 1110 100 AA 204 6.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban comblnat Emisie COj M ase Masa totals admisiblla Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisiblla Sarcina pe axa spate.7) 7.5 10.6 (5. Tn panta pSna ia 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km tn 1/100 km In 1/100 km in g/km in km/h in sec.2 6.9 9.0 5. panta p^na la 8% fara sistem de franare.9 11.4 7.

62.2 la c a p llo ljl .instBlatia de spSiare a parbrizului’ aflali cu ce tip de agent de spalare trebuie sa um pleti rezeivorul. 1896 19. R e s p e c ta ti in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze m anuka AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 22 MOTOR DIESEL . capacitate cillndrica rot/min Tn Nm la rol/min 74 kW {100 C P ) / 4000 2 5 0 /1 9 0 0 4 cilindri. capitolul .D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 7 4 kW ( 1 0 0 C P ) D im e n siu n i Lungime. ^ Acest ulei este calHativ pentru avantajele ofertte ds Long U fe Service Alta Indtcatli vezi manuahjl 1.Jnlervale Service’ .2 4. 6. ^ Alte indicatii vezi manualul 3. 8 ca.1 sub . Lafime InSltimea vehiculuiui go! Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatle maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentm spdlare p artriz’ ’ .U te i de motor".cu Instalatie de sp^eire faruri litri liiri litri ca. din care rezervS ca.2.0 Numar citindri.0 min 49 CC sau Biodiesel In m in mm tn mm 11. 4^0 ca. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificaSie specificafie VW 506 013' VW 505 01 S ts' In manuaJul 3.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) !n mm in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 f Ulei de motor*’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.

0 4. in panta pana la 12% in kg in kg in kg 1400 1600 650 - — MOTOR DIESEL 23 . admisibila Sarcina admisibila pe acoperi$ M asa re m o rc a franare.3 9.7 181 1960 1389 1070 AA - - C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinal Emisie C O j M ase Masa totala admisibifd Masa vehiculului gol Sardna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. parta pana la 12% franare.4 7. in sec.4 14.3 12.2 6. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 191 8.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performanfe Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG Jn km/h in sec.4 146 1940 1361 1050 960 100 AG 185 9. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.5 5.4 5.

capacitate cilindrica Compresle Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru ^ ^ a r e parbriz^ litri litri ca.2. R e s p e c ta ti $ i in d ic a fiile g e n e ra te re fe rito a re fa d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) 20 MOTOR BENZINA . AKe Indicatii. ^ In manualul 3. N u u m p le ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificatie specificatie VW 503 00** VW 500 00 sau VW 502 GO specificatie VW 501 01 '■ Cu u s o a ri reducere a puteril.5 1515 1513 Ulei de motor®* cu schimbare fillru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.0 6. Latime Indt^mea vehiculului go! Garda la sol la greutatea totala admisibila DIametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turafie maxim Numar cilindri.U lei de motor'. vezi manualul 1. 4. AKe Indlcatll vezi m anualul 3.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 6 1 4 2 k W (1 9 3 C P ) 4 M O T IO N D im en siu n i Lungime. Super 95 COR'i conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. Acest ulei este condltia pentru avantajele o te rte de Long U le Service.6 Benzina Super Plus 98 COR.Intervale Service". capitotul . 8 2 . din care rezerva ca.1.0 rot/min in Nm la rot/min 142 kW (193 C P ) / 6000 280 / 3200 6 cilindri. 8 ca. la capilolul . usoarS cre?tere a consumulur $l u$oare zgomote de b a lil in m otor pana la reglare. 27V1 cm^ 10.2 la capltolul Jnstalafia de spSlare a parbrizuluT aflati cu ce tip de agent de spalare trebuie sa umpteti rezervorul.

panta pana la 8% fara sistem de frdnare. m l/1 0 0 km in i/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 238 5.5 7.8 15. in kg in kg in kg 1800 2000 750 MOTOR BENZINA 21 .9 11.0 9.9 10.5 252 2080 1527 1090 1080 100 AG 233=> 7.1 7. in panta pana la 12% ^ Viteza maxima se atinge numai Tn treapta 4. panta pdna la 12% franare. admisiblla Sarcina admisibila pe acoperi$ M a s a re m o r c a franare.0 264 2130 1577 1140 C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totaia admislbila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fa(a admisibild Sarcina pe axa spate. m sec.8 16.3 7.DATE TEHNICE C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG in km/h in sec.

A lte indicatit. u$oara cre$tere a consumulul si u$oare zgom ole de bStal in motor p in a la reglare ^ In manuslul 3 2 !a capitolul .8 Benzina Super Plus 98 COR.1. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spaiare parbriz®' rot/min fn Nm la rot/min 125 kW (170 C P ) / 6200 225 / 3200 5 cilindri.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 5 1 2 5 k W ( 1 7 0 C P ) D im e n siu n i Lungima. ta capitolul . 62.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare flltru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. vezI manualul 1. 1-atime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametru) cerculut de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri. capitolul . Alte Indicaitl vezi manualul 3. 2324 cm^ 10.U lel de motor".Intervale Service* R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac|iune integrala (4M 0TI0N) 18 MOTOR BENZINA . Super 95 COR” conform DIN EN 228 litri litri ca.Inslalatia <3e spaiare a paftjrizul j ‘ aRati eu ce 8p de agent de spaiare Iretjule s4 umpleti rezen/orul. 4.7 in mm in mm In mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere U5oara Uleiuri multigrad specificatie spedficafie specificatie VW 503 00‘ ! VW 500 00 sau VW 502 00 VW 501 01 ') c u u $ o a rt reducere a puterll. Aces! ulel este conditia pentru avantajele ofente de Long Lite Service.2. din care rezerva ca. 8 ca.0 4.

panla pana la 12% franare.3 9.3 223 1980 1421 1080 990 100 AG AA 224 6.7 223 2080 1529 1090 1080 100 - - - - 1500 1700 700 - 1600 1800 750 MOTOR BENZINA 19 .0 7. SG 228 6.1 9. panta pana la 8% fara sistem de franare.4 9.8 7.9 13.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extraufban combinat Emisie CO^ 'W M ase Masa totala admlsibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admislbila Sarcina pe axa spate.3 8.4 13. admisibiiS Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a franare. in sec. in pante pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kn\/h in sec.

2. vezj m anualul 1. ^ A le Indicatll vezf manualul 3.1. Lajime Inaltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totaia admlsibila Diametrul cerculul de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri.0 4.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractlune Integraia) Ulei de motor®’ cu schimbare filtai litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. AHe indicatii.intervale Sen/Ice’ . Nu u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificafie specificatie VW 503 00*> VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu usoara reducers a pulerii. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutle de viteze automata AA = tracfiune integrala (4MOTION) 16 MOTOR BENZINA .U lel de motor’ .8 T 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime. 62. 4. la capitolul .2 la capitolul . 1781 cm^ 9.Instalatia d e spdtare a parbrizulur aflap cu ce tip de agent de spalare trebule s i umpleti rezervorul. u$oara cre$tere a con sLm uIji usoare zgomote de batai In motor pdnS la reglare. 8 ca. din care rezervS ca.5 Super 95 COR / Nonnal 91 COR’ ' conform DIN EN 228 !n mm In mm in mm fn m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. capacitate cilindricd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezervor pentru spaiare parbriz^ litn litri ca. in manualul 3.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 1 . Acast ulel este conditia penlru avanlaje)e oferlte de Long Life Sen/Ice. capitolul .0 rot/min in Nm la rot/min 1 10 kW (15 0 C P )/5 7 0 0 2 1 0 /1 7 5 0 4 cilindri.

fnsec.4 8. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 221 6.4 9.4 226 1990 1406 1080 AA — - - - - - - in kg in kg in kg 1300 1500 650 1500 1700 - - " im n T n B B P A i7 m M 17 .4 7. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a frSnare.4 6.2 11.2 197 1930 1354 1030 990 100 AG 215"! 7.5 10. in panta pana la 12% ® vrtezfl maxima se atlr>ge numai tn treapia 4. panta pana la 12% franare.5 13. M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fafa admisibifS Sarcina pe axa spate.0 9. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extrauftan combinat Efnisie CO. 1 SG fn km/h in sec.

4.1. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de vrteze manuala AG = cutie de vileze automata AA = tractiune integrala (4M0T10N) 14 MOTOR BENZINA . la capitolul . vezI manualul 1. 62. 1984 cm^ 10. capitolul . ^ in manualul 3 ^ la capitolul .Intervale Service*.3 Super 95 COR / Nonnal 91 COR" conform DIN EN 228 Tn mm !n mm !n mm In m fn mm in mm 4 7 0 3 / 1746 1462 107 11. Acest ulet este condWa pentru avant^'ele ofertte de Long Life Service. Alte Indicatll.0 4.U A It: /trt/V/L-t M o to r b e n z in a 9 6 k W (1 3 0 C P ) D im e n siu n i Lungime.U lei de motor” . 8 ca.Instalatis da spaisre a parbrizului' ailatt cu ce lip de agent de sp&lare trebuie sS iim plsti rezervoml. u$oarS creslere a consumulul $1 u$oare zgomote de bataj In m otoi p in a la reglare. Alle Indlcatli vezi manualul 3. din care rezen/a ca.2. Latime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diamelrul cercului de viraj E c a r t^ e n t fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim N jm a r cilindri.5 1515 1 5 1 5 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) 1 Ulei de motor=> cu schimbare filtn j litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor ca ttu ra nt Hezervor pentru s p a l^ e parbriz® litri litri ca. N u u m p ie ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Ufeiuri multigrad de ungere u^oara Uteiuri multigrad specifica(ie specificatie VW 503 00^’ VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 ’ ) C u j ^ a r a raducere a puteril.0 rot/min m Nm la rot/min 9 6 k W (1 3 0 C P ) / 5700 1 9 5 /3 3 0 0 4 cilindri.

panta pana la 12% franare. in sec. f C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie COj M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. panta pand la 8% fara sistem de frSnare.5 6.0 8. SG 210 6. 5n panta pand la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h fn sec.L//-1 i 1. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M a s a re m o rc a franare.9 11.0 192 1930 1366 1020 1000 100 AG - AA - - - - - - - - - - - 1400 1600 650 - - MOTOR BENZINA 15 .8 9.

cspltolul . 8 ca. ^ Alte Indlcatll vazt m a rualu l 3.3 Super 95 COR / Normal 91 COR" conform DIN EN 228 in mm in mm fn m m ' in m m mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. vezi manualui 1.2 ta capitolul . in manualut 3.0 3. u$oard cre^tere a consumului $1 usoars zgom ote de batSi 1n motor pSna la regtare.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. A lle indlcatii. LStlme lrt§ttimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea latala admisibila Diametrul cerculLii de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindrl.U lel de motor*. 4. Acsst ulel e sia condltia pentru a va rtajele ofarite de Long U fa Service. la capHoful .2. R e s p e c ta fi $ i in d ic a tiile g e n e ra le re fe rito a re la d a te le te h n ic e SQ = cutie de viteze manuala AG = ciitie de viteze automatd AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) H -JO T D R R F W 7 /W i .In teivale Sentee*. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carfaurant Rezervor pentru spSlare parbriz*> litri litri ca. din care rezerva ca. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uteiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificape specificape VW 503 00*' VW 500 00 sau VW 502 00 specificape VW 501 01 '* Cu u^osra reducere a puterli. 62. 1984 cm^ 10.8 rot/min In Nm la rol/min 85 kW (115 C P ) / 5400 1 7 2 /3 5 0 0 4 cllindri.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 8 5 k W (1 1 5 C P ) D im e n s iu n i Lungime.Instalatia de s p ^ r e a parbrtzulul' allaSi cu ce tip de agent de spdlare trebuie sa jm pteti rezervorul.1.

admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M asa re m o rc a fr^nare.D A T E T E H N IC E C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum d e c a rb u ra n t urban extraurfaan combinat Emisie CO^ M ase Masa total§ admisibila Masa vehiculului gol Sarclna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.8 6. panta pana la 12% franare.6 230 1930 1348 1030 100 AA 196 7.4 12.9 214 2000 1424 1010 1080 1400 1600 650 1500 1700 740 MOTOR BENZINA 13 .3 7.3 8.3 199 1900 1319 1000 990 AG 193 8.0 8.6 12. in sec.4 13. panta pana la 8% fara sistem de franare.5 11.3 7. SG 200 7. Tn panta pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h in sec.5 9.2 11.4 11.

Instalatia tie spdlare a parbrizulur aflo^ cu ce fip de ageirt de spalare trebule s i umpleti rezervorul.Intervale Service'.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtru iltri La umplere se corttroleaza nivelul ulelului.0 3. 4.2 ta c a p ito ljl .D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 7 5 k W ( 1 0 2 CP) D im en siu n i Lungime. vezi manualul la capitolul . Acest ulei este condttia pentru avai^tajels ofente de Lorig U le Service Alte indicatii. Latime Indlflmea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul ceiTJUIui de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turajie maxim Numar cilindri. N u u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara Uieiuri multigrad specificafiB specificatie VW 503 OO"' VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu ugoars reducere a puterti. capacitate cillndticd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezen/or pentru spdlare partiriz® litri litri ca.2. 1595 cm^ 10. u^oard cre$lere a consumulul $i u$oare zgomote de b&tai Tn motor pana la rsglare.3 Super 95 COR / Normal 91 COR'» conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. 6 ca. capltoful .Ulei de motor". ^ A lte Indicatii vezi manualul 3.5 rot/min in Nm la rot/min 75 kW (102 C P ) / 5600 1 48/ 3800 4 cilindri. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re ie r itp a r e ia d a te ie te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac{tune integrals (4MOTION) 10 MOTOR BENZINA . din care rezerva ca. 62. ^ in manualul 3.

admisibila Sarcina admisibila pe acq>eri$ in kg in kg in kg in kg In 1/100 km In 1/100 km !n i/100 km in g/km In km/h in sec. SG 192 8. in panta pdna la 12% T kg o i kg n i kg n 1200 1400 650 - - ■ MOTOR BENZINA 11 .DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.7 10.7 185 1870 1286 970 990 100 AG AA - — - — i kg n Masa remorca franare.4 12. panta pana la 12% franare.7 6.1 7. pantS p§n§ la 8% fata sistem de frSnare. fn sec.

Vas de expansiune 6 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.JoJ§ ulei motor 5 .Baterie vehicul 2 .2 la c a p ito lu l n C am e ra m o to ru lu i”.DATETEHNICE Motor benzina 110 kW (1.Baterie vehicul 2 3 4 5 6 • Orificiu umplere ulei motor Rezervor lichid frSna Joja ulei motor Vas de expansiune Rezervor pentru spalare parbriz A te n iie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Vas de expansiune 6 .Orificiu umplere ulei motor 3 .8 litri) 1 . M o to r b e n z in a 1 2 5 kW VS 1 .Baterie vehicul 2 • Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichid frana 4 .Rezervor lichid frSna 4 . INDICATII GENERALE .Rezervor pentru spalare parbriz A te n fie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Joja ulei motor 5 . M o to r b e n zin a 1 4 2 kW V 6 1 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.

Orificiu umplere ulei motor 3 .Orificiu ulei motor 5 . M o to r D ie s e l 9 6 kW 1 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.2 la c a p lto lu l „C a m e ra m o to ru lu i’’.Rezervor lichid frana 4 .Joja ulei motor 5 .Vas de expanslune 6 .Baterie vehicul 3 • Rezervor lichid frana 4 .Rezen/or pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n * t e le d in m a n u a lu i 3 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i".Vas de expansiune 6 .Orificiu umplere ulei motor 3 .DATE TEHNICE M o to r D ie s e l 7 4 kW 1 .Rezervor lichid frana 4 .Joja ulei motor 2 .Baterie vehicul 2 .Baterie vehicul 2 .Vas expansiune 6 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Rezervor pentru spalare paftriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 . INDICATII GENERALE . M o to r D ie s e l 1 1 0 kW V 6 1 .Joja ulei motor 5 .

Se respectiv 13 poli. In acest caz special viteza fa b ric a n tu iu i c u p le i d e re m o rc a nu trebuie sa fie mai mare de 1 0 0 km /h. • Conform normei 92/21 EWG (Edifia 95/ 48/EG) la unele modele masa totala adA te n tie ! misibila a vehiculului de tractiune. in plus ^uruburile de fixare trebuie stranse Sarcina minima necesara de sprijin trebuie cu 0 cheie iar la instalapa electricd a sa fie 4% din sarcina realS de remorcare. A te n tie ! • D a c a s*a m o n ta t g re ^ it c u p la d e re m o rc a e x is ta p e ric o l d e a c ­ c id e n t! • D a c a p riza a fo s t c o n e c ta ta g re s it la In s ta la tia e le c t r ic a a v e h ic u lu lu i.D A T E T E H N IC E Cota d data nu trebuie depa$ita. s ig u ra n ta re s p e c ta fi d a te le din In aotele vehiculului este trecuta alunci in s tr u c tiu n ile d e m o n ta r e a le cre$terea masei. in cazul P e n tru p ro p ria d u m n e a v o a s tra deplasarii cu remorca. p o t s a a p a ra a v a rii si in a lte lo c u rl in v e h ic u l! INDICATIIGENERALE . culului. Atenjie ca au intotdeauna ice Volkswagen montarea ulterioara a unei prioritate date din aotele oticiale ale vehi­ cupte de remorca. D in m o tiv e d e s ig u r a n ta tr e b u ie in s a sa nu se m e a rg a m a i re p e d e D a c a tr e b u ie sa e x e c u t a t i c h ia r d e 8 0 km /h . necesare cuno^tinte speciale si scule. nentele ca de exemplu bara de proteclie. tivului de remorcare nu trebuie sa depa• Tretjule montate si demontate compo^easca 8 5 kg. re . re s p e c ta ti urm av ite z e m a i m a ri. • Datele din figura reprezinta dimensiunile punctul de fixare care trebuie respectate la montarea uiterioara a unei cuple de remorca. to a re ie : S a rc in i d e s p rijin • Respectati leg isla tia specifica t^ rii dumneavoastra (de exemplu la montarea Sarcina m a x im a admisibila de sprijin a barei de remorcare pe capul bilei dispoziunei lampi de control). Acest S a r c in ii r e m o rc a lucru este valabil $1 in cazul vehiculului • Valorile pentru sarcinile remorca sunt c o m p le t in c a rc a t in c lu s iv la sa rc in a vaiabile pentru vehiculele din Gemiania. vehiculului trebuie conectata o prizd de 7 insa nu trebuie sS depaseasca 25 kg. maxima de sprijin. Pentru aceasta sunt recom anda sa se fo lose asca sarcina maxima admisibila. poate fi depa§ita. La vehiculele pentru atte tari aceste valori Va recomandam sa executati la un serv­ pot sa difere. A c e s t iu c ru e s te v ala b il d u m n e a v o a s tra m o n ta re a u n e i $ i p e n tru ta r i in c a re s u n t a d m is e c u p le d e re m o rc a .

Joja ulei motor 5 .2 ia c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichrd frana 4 .Vas de expansiune 6 .U A It ItH N lU t F ig u ri c a m e r e m o to r M o to r b e n z in a 7 5 kW 1 . M o to r b e n z in a 9 6 kW 1 • Baterie vehicul 2 .Rezen/or lichid frSna 4 .Vas de expansiune 6 .Baterie vehicul 2 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te te din m a n u a lu l 3 . M o to r b e n z in a 6 5 kW 1 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n t e le din m a n u a lu l 3 .2 la c a p ito iu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Baterie vehicul 2 .2 la c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Oriliciu umplere u!ei motor 3 .Rezervor pentru spalare parbriz Atentie! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te te d in m a n u a lu i 3 .Vas de expansiune 6 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Joja ulei motor 5 .Rezervor lichid frana 4 . INDICATII GENERALE .Joja ulei motor 5 .

numere PR 5 .2 . i . ' • E O A O E . i N l SSC 'S a f 1 . A u to c o la n tu I c u d a t e v e h ic u l este lipit pe tabla podelei la stanga langa sLtportuI rotii de rezerva din spatiul de bagaje. Echipare interioarS 4 . .N u m a r id e n t if ic a r e v e h ic u l (numarul $asiului) este $tantat pe peretele transversal din spate in camera motorului.s«:4r*w as). ! J S F E l.n . ( 4 n a H Q . ■.4 t 5 3 * * « « s m s • TfeRrt'Sae-ESA O Ar? OB€ ' • . OBC A /^P\jaiBC|35e-airti::gsiJ|. _ _ 4 _ _. putere motor.4 a « . 354 • _ .Tip vehicul. cutie de viteze 3 .’ W * 1 *7 IG 2 2 iB .• I I .Numar identificare vehicul 2 . ' i ^ . .< 5 r 4-ya.Echipare muitlpia.. Vehicutele pentru anumite {ari de export nu au elichela tip.Cod motor Cod de viteza Numar lac. AutocolantuI contine urmatoarele date: 1 .Ph3.3 V k D 0 9 ■ '“ > w I l . IN D IC AW GENERALE .DATE TEHNICE D a te c a r a c t e r is t ic e v e h ic u l w w z . fn a in te d e a iu c ra la m o to r sau in c a m e ra m o to ru lu i a te n fie la „ ln d ic a tiite d e s ig u r a n ta la lu> c r a r i in c a m e r a m o to ru lu i” d in m a n u a lu l 3 .E tic h e t a tip este fixata la dreapta pe suportui amortizorului.lJ y z z2 iw 4 l8 3 9 i R J 6 . .Date speciflce consum Datele le gasi]i $i Tn planul Service. 2 .

D A T E T E H N IC E P u n c t d e f ix a r e p e n tr u c u p la r e a re m o r c ii T racttun e fata 4M O TION e45-6S7K A = Puncte de fixare pe vehicul a b c d e f g 1124 mm min 65 mm 26 mm 350-420 mm 403 mm 629 mm 1000 mm A = Puncte de fixare pe > a b c d e f 6 h 1112 mm min 65 mm 15 mm 350-420 mm 404 mm 490 mm 630 mm 1000 mm INDJCATtl GENSRALE .

Aceste gaze se evalueaza $i in fi­ nal rezulta printre altele valoarea de emisie CO. Apoi este simulata deplasarea prin ora§.DATE TEHNICE In d ic a tii g e n e r a te r e f e r it o a r e la d a t e le te h n ic e D a c a nu s e s p e c ific a a lt f e l s au d a c a nu s e fa c e o m e n tiu n e spec ia la . • Calculul co n s u m u lu i to ta l se face cu 0 pondere de cca. 37% pentru ciclul urban 5 i de 63% pentru ciclul extraurban. Valorile valabile pentru vehiculul dumneavoastra individual le afla]! la dealerul dumneavoas­ tra Volkswagen. influentele mediului inconjurator $i starea vehiculului. P e r fo r m a n te la d e p ia s a re Performanjele la depiasare au fost deter­ minate in lipsa echipam entelor care ar putea reduce performanlele ca de exemplu instalatia de climattzare. C o n s u m u l d e c a rb u ra n t Vaiorlle consumului ?i emisiei sunt obtlnute conlorm normeide masurare 9 3 / 1 16/E G se refera la greutatea reala a vehiculului gol (clasa de greutate). • La ciclul e x tra -u rb a n vehiculul este accelerat si franat in toate treptele.. Pentru obtinerea consumului de carburant se executa 2 c ic lu ri de m a su ra re pe un sta nd de masurare cu role. • Pentru determinarea e m is iilo r CO^ se aduna gazele de ardere din timpul ambelor cicluri. s u n t v a la b ile t o a t e d a te le te h n ic e p re z e n ta te p e n tru v eh ic u le le e c h ip a te in s e rie d in G e rm a n ia. D a te m o to r T ip u l m o t o r u i u i c u c a r e e s t e e c h ip a t v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra e s te s e c ific a t in p la n u l-s e rv ic e in a u to c o la n tu i eu d a te le v e h ic u lu lu i r e s p e c t iv in a c t e l e o f ic ia le a le v e h ic u lu lu i. In d ic a tii • Valorile consumului $i de emisie din tabeie sunt valabile pentru vehiculul gol avand echiparea de baza. La v e h ic u ie le s p e c ia ie si v eh ic u * ie ie p e n tru a lte t a r i a c e s te v a io ri p ot sa d ife re . • in functie de m odul de conducere. Se aplica urm itoarele conditii de testare: • Masurarea ciclului u rb a n (fn ora?) incepand cu pomirea la rece a motonjlui. aparatoare de noroi pneuri extrem de late. conditiile stradale §i de trafic. A slfe l valorile consum ului 5 i em isiilor C O j pot creste putin. A te n tie c a Tn p e rm a n e n ta a u prior it a te d a te le m e n tio n a te in a c te le o fic ia le a le m a sin ii. INDICATII GENERALE . Viteza de depiasare variaza intre 0 $i 120 km/h. In functie de gradul de echipare greutatea vehiculului gol si prin urmare clasa de greutate se pot m odlfica. valorile consumului rezultate din practice pot sa se abata de la valorile obtlnute con­ form normet de masurare.

A te n tie ! V a lo rile p re s iu n ii tre b u ie v erific a t e c e l p u fin o d a ta pe lu n a . P n e u ri d e vara: Valorile sunt trecute pe partea interioara a capacului rezervonjlui. A te n fie ! S a rc in iie p e a x e m a x im a d m is ib ile $i m a s a t o ta la a d m is im ib ila nu tre b u ie d e p a s ite . A lte d e ta lii vezi m a n u a lu l 3 . Masa vehiculului gol create Tn cazul unor modele specials sau echiparii multiple de exemplu instala{ia de climatlzare.p e r ic o t d e a c c id e n t! U n m o ­ m e n t p re a m a re a r p u te a d u ce la d e te rio ra r e a s u ru b u rilo r. P r e s iu n e a in p n e u ri Valorile presiunii in pneuri sunt valabile pentru anvelopele reel —nu se reduce pre­ siunea mdrita la pneurile calde. S e m o n te a z a n u m a i p e a n v e lo p e 1 9 5 /6 5 R 1 5 s a u 2 0 5 R 1 6 91 T M +S (n u m a i p e ja n t a 6 J x 1 6 ET 4 0 ). M o m en tu I d e s tra n g e re e s te d e 1 20 N m la ja n te din o te l s i m e ta l usor. marite cu 0. INDICAJII GENERALE . resp e c tiv file te io r.DATE TEHNICE M ase Valorile pentru vehiculul gol sunt valabile pentru modelul de baza avand rezervorul plin 90% $i f§ra conducator {75 kg). fn s p e c ia l la v lte z e m a ri. iV io m en te d e s tr a n g e r e a le s u r u b u rilo r d e ro a ta D upa s c h im b a re a ro tii s e v o r resp e c ta u rm a to a re ie : M o m e n tu I de ro ta tie a l s u ru b u rilo r d e ro a ta se v e rific a fo a r te ra p id cu o c h e ie d in a m o m e tric a . A te n tie ! D a c a s u ru b u rile s u n t a c tio n a te c u un m o m e n t p re a m ic .2 bar.2 c a p ito lu i „R o ti” . dispozitivul de remorcare . L a n tu ri d e z a p a d a L a n tu rile de z a p a d a tre b u ie m o n tat e n u m a i la ro tile d in f a t a in c a z u l t r a c tiu n ii f a t a . s-ar put e a d e s fa c e in tim p u l d e p la s a rii . U tiliz a re a la n tu rilo r d e z a p a d a la ro a ta de u rg e n ta nu e s te p e rm is a d in m o tiv e te h n ic e . A c e s te a a u o m a re im p o rta n ta .si prin montarea ulterioara de accesorii. P n e u ri d e ia m a : Sunt valabile valoiile corespunzatoare pentru pneurile de vara.s p a te (4M O T IO N ).

fM w i ■M l m I .1 ilM»« •■ ‘ I4 i « 0 i piiB • 4 ^ ..<-l-J J f l H ^ VK I h i — f * . I .S iB B S ife ia -^iJ % «# . itu n " 'tm m *.

................12 96 kW (130 C P )........... 26 .............................2 Date caracteristice ve hicul.............. 4 Puncte de fixare pentru cuplarea remorcii..........................................10 85 kW (115 C P )..................... 7 DATE TEHNICE r Motor Motor Motor Motor Motor Motor benzina benzina benzina benzina benzina benzina 75 kW (102 C P )..CUPRINS GENERALITATI Indicatii general© referitoare la datele te h n ic e .................16 V5 125 kW (170 C P ).... 5 Imagini compartiment m otor................................................... 18 4 MOTION V6 142 kW (193 C P ) ...8 T 110 kW (150 C P ) ............................... 22 Motor diesei TDI 96 kW (130 C P )....................... 24 Motor diesel TDI V6 110 kW (150 C P ) .............14 1...... 20 Motor diesel TDI 74 kW (100 O P )..................................................................

1 A u to tu ris m Siguranfa inaintede toate .2.

A cest m anual este valabll pentru toate modelele de autovehicule. / . De aceea sunt descrise echipamentele care sunt disponibile doar pentru anumite modele.

... 38 Tetiereie............................................... 35 Scaune din fa ja ......................... 39 r ................................................................................................32 Scaune pentru copii........................................................................................................................................... 26 Scaune pentru copii......................................................................................................................................................... 2 Centuri de siguranta.3 Sistem A irb a g .......CUPRINS In trod uce rs...............23 Siguranfa copiilor................................... integrate Passat............ 16 Deconectare Airbag.......... integrate Go!f / P olo......................

De aceea sunt descrise §i echipamente destinate numai anumitor modele. V a ru gam sa re s p e c ta fi in m od s p e ­ c ia l in d ic a tiile $i a v e r tis m e n te le din a c e s t m a n u a l • m in te re s u l d u m ­ n e a v o a s tra si a i tu tu ro r c e lo rla lti p a r tic ip a n ti la tr a fic . sfaturl ?i indicatii referitoare la siguranta pasiva in nou! dumneavoastra vehicul. Acest manual esle valabil pentru toate modelele be autovehicule. Airbag. siguranta pentni copii si te tie re . Va veti deplasa in sigurantS- INTRODUCERE IN TEMA .S IG U R A N T A fN A IN T E D E T O A T E In t r o d u c e r e S tim a ti c o n d iic a to ri de a u to tu ris m e V o lk s w a g e n . scaunele copiilor. in acest m aniial gasiti informatii importante. Am c jp rin s a id to t ceea ce tre b u ie sa ?titi de e xe m p lu despre Centura de siguranta.

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C e n tu ra d e s ig u ra n ta

O

D e c e C en tu ra d e s ig u ra n ta ? S -a d o v e d it c a C e n t u r a d e s ig u ­ r a n t a o fe ra o b una p r o te c tie in c a z de a c c id e n t. D e a c e e a tn m a jo rit a t e a ta rilo r u t iiiz a r e a c e n tu r ii de s ig u r a n ta e s te im p u s a p rin le g e . A te n tie ! • C e n t u r iie s e p u n i n a i n t e a fie c a r e i d e p ia s a ri - si la d e p ia s a re a in e ra s ! A c e a s ta e s te v a la b it si p e n tru p e rs o a n e ie d e p e iocurile d in s p a te . C h ia r si fe m e iie in s a rc in a te tre * b u ie s a p o a r te in p e r m a n e n fa C en tu ra de s ig u ra n ta . N u m ai a s tfe l se g a ra n te a z a c e a m a i b u n a p ro te c tie p e n tru c o p ilul n e n a sc u t! A lte in d ic a tii re fe rito r la a c e a s ta le g a s iti la p ag . 1 2. • P e n tr u e f ic ie n t a p r o t e c t ie i c e n tu rii, o m a re im p o rta n ta o a re m o d ul de a s e z a re a l b e n z ii c e n ­ tu r ii. in u rm a to a re le p a g in i e s te d e s c ris m odul c o re c t d e a p lic a re a c e n tu rii. La pag. 26aflati cum pot fi luafi in siguranta copiii in vehicul.

Aceasta figura prezinta un vehicul care se Indreapta catre un zid. Persoaneie din vehicul nu au fixata Centura. Principiul fizic al unui impact frontal este u$or de explicat: Vehiculul $i pasagerii !n miscare poseda o energie numita „energie cinetica’ . Marimea „energiel cinetice" depinde in ge­ neral de viteza vehicululut, de masa vehiculului si a persoanelor din interior. Cu cat create viteza si masa vehiculului cu atat este mai mare energia cinetica care trebuie disipata Tn cazul unui accident.

CENTURI DB SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

Viteza vehiculului este totu^i factorul cel mai important. Daca de exemplu viteza ds 25 km/h se dubieaza ia 50 km/h. energia de mi§care se mareste de 4 ori! Deoarece, in exempiui nostru persoanele din vehicul nu poarta centuri de siguranta, in cazul unui impact, intreaga lor energie cineticd se disipa in zid prin intermediui masinii- Urmarea ar fi raniri grave sau chiar mortals.

Chiar daca mergeti cu o viteza Tntre 30 km/h §i 50 km/h, Tn cazul unui acddent, asupra corpului actioneaza forte care pot depa$i u$or 10.000 N. Aceasta corespunde unei forte de greutate d e o tona (1.000 kg). Fortele ce ac|ioneaza asupra corpului dvs. cresc cu viteza, adica, de exem plu, la viteza dubla, fortele se maresc de 4 oril Persoanele din vehicul, care nu $i-au pus centunie lor de siguranta nu sunt Jegate" de vehicul. Tn cazul unui accident frontal, aceste persoane se vor deplasa mai departe cu aceea^j viteza cu care vehiculul s-a deplasat inalntea impactului!

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In cazul unui accident frontal, persoaneie din vehicLil c a re nu $i-au pus Centura vorfi azvarlite in fata $i se lovesc necontrolat de parti din interioml vehicuiului ca de ex. volan, bord, parbriz. Persoaneie din vehicul care nu §i-au pus Centura, in unele cazuri pot fi chiar aruncate in afara vehicuiului. Aceasta poate duce la raniri foarte serioase cu pericol de viata. Parerea raspSndita ca la un accident u§or corpul se poate proteja cu mainile, este falsa. Cfiiar §i la viteze reduse, la impact actioneaza asupra corpului for^e de care nu te mai po|i proteja.

$i pentru persoaneie de pe bancheta din spate este im portant sa poarte centuri deoarece in cazul unui accident pot fi azvarlrte necontrolat prin ma^inS. 0 persoana de pe banchieta din spate care nu poarta centurg poate nu num ai sa se rdneasca pe sine ci $i persoaneie din fa(a.

r
CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

P r o t e ja r e a p rin c e n tu r i d e s ig u r a n ta Centurile de siguranta aplicate corect, mentin persoanele din interior in pozi{ia corecta. Centurile reduc in mare masura energia clnetica. De asemenea ele Tmpiedica miscSri necontrolate care pot dues la raniri grave. Persoanele din interiorui vehiculuiui, avand Centura corect aplicata profita in mare m asjra de faptui ca energia clnetica este preluata de Centura. Structgra din fata a ma§inii 5 i aite elem ents ale sigurantei pasive ca de ex. sistemul Airbag reduc de asemenea energia clnetica. Energia care la nagtere sste astfel menlinuta la un nivel scazut si riscul de ranire se diminueaza.

Exemplele noastre descriu impactcj! fron­ tal. Desigur ca aceste principii fizice sunt valabile $i la alte tipuri de accider\te dec) si la vetiicule cu Airbag. De aceea d u m n e a v o a s tra t r e b u ie sa p u n e ti Centura in a in te a fiecarei p le c a ri chiar daca mergeti „numai pana la c o if, n il atenti ca ?i c e ila lti pasageri sa folos e a s c a corect Centura. Paginile anterioare v-au aratat cat de Im­ portant este sa folositi centurile de sigu­ ranta $i cum actioneaza acestea. S ta tisticile a ccidentelor au d ovedit ca aplicarea corecta a centurii mic$oreaza riscul ranirii iar ^ n s a supravietuirii ?n cazul unui accident grav se mareste. Din acest motiv, in majoritatea taritor, utllizarea obiigatorie a centurilor de siguranta este prevazuta prin lege. Modul cum trebuie sa aplicati corect Cen­ tu ra de siguranta §i cum functioneaza sistemul Airtjag se descrie tn urmatoarele pagini.

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t iz a r i • C e n tu rile se pun in a in te a fie c a r e i d e p la s a ri c h ia r s i in d e p la s a rile m oras! A c e s t lu c ru e s te v a ia b ii si p e n tru p a s a g e rii din s p a te . • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rilo r s e o b tin e n u m a i d a c a a c e s te a s e fo io s e s c in m o d core c t. • A s ig u ra ti-v a c a c e n tu r ile de s ig u r a n ta a u fo s t p u s e e x a c t c u m e s te d e s c ris in a c e s t c a p ito l. P u n e re a c e n tu r ii d e e x e m p lu s u b b r a tu i d u m n e a v o a s t r a a r m a ri ris c u l ra n irii in c a z u i unui a c c id e n t! • B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa f ie a g a ta ta , ra s u c ita s a u sa se fre c e d e o b ie c te c u m u c h ii ascu> t ite . • C u o C en tu ra nu tr e b u ie n ic io d a ta sa se prin d a d oua p e r s o a n e (n ic i c o p ii). E s te f o a r t e p e r ic u io s s a p u n e ti C e n tu r a p e s te c o p ilu l a f l a t in b r a t e le d u m n e a v o a s tr a .

• B an d a c e n tu r ii n u tre b u ie sa t r e a c a p e s t e o b ie c t e f r a g il e (o c h e ia ri, p ix e t c .) p e n tru c a p ot c a u z a ra n iri. • im b ra c a m in te a g ro a s a , ie je ra , n e s t r a n s a (d e e x e m p lu h a in a p e s te s e c o u ) in flu e n te a z a n eg at iv a s e z a re a si fu n c tio n a re a c e n ­ tu r ii. • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rii s e a tin g e n u m a i in pozit ia c o r e c ta d e s e d e re • v e z i ma> n u a lu l 3 .1 . „ L o c u rile din f a t a ”.

R e s p e c ta ti si a v e r tis m e n te le de p e p a g in a u rm a to a re .

CBNTURI D E S IG U R A I^A

a le ie g a tu rllo r c e n tu rii. CENTURI D E SIGURAm'A .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E • In tim p u l d e p la s a rii p ic io a re le tr e b u ie s a s e g a s e a s c a in to td ea u n a in s p a tiu l p e n tru p ic io a re • fn n ic i un c a z p e b o rd s a u pe scaune. • B an d a c e n tu r ii tre b u ie p a s tra * t a c u r a t a d e o a r e c e m u r d a r ia p e r ic lite a z a fu n c tio n a re a s iste* m u lu i a u to m a t d e r e tr a g e r e a i c e n tu r ii .v e z i m a n u a iu i 3 . • C e n tu rile d e s ig u ra n ta c a re in tim p u l unui a c c id e n t a u fo s t soli* c it a t e si a u fo s t in tin s e .2 .. a le s is te m u iu i a u to m a t d e ru la re s au a le in c h iz a to r u lu i C e n tu ra r e s p e c tiv e tr e b u ie In lo c u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . • V e r ific a ti re g u la t s ta re a cen> tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n t a . D a c a g a s it i d e te r io r a r i a le te s a tu rii. • Z o n a d e in tro d u c e re a lim b ii d e p rin d e re nu tre b u ie b io c a ta c u h a rtie s a u c e v a a s e m a n a to r. In d ic a tii • In unele tari se pot exportata ma$inl cu centuri de s ig jra n ja care pot dileri prin modul de functionare de cele descrise in pagtnile urmatoare. • Va recom anddm sa e fectua ti toate lucrarlle la centurile de siguranta $i la retractoare la un dealer Volkswagen. • C e n tu rile d e s ig u ra n ta nu tre* b u ie d e m o n ta te s au m o d ific a te in vreu n fe l. „ing rijire a in te rio a ra a v e h ic u iu iu i”. p e n tr u c a a c e a s t a nu m a i se p o a te fix a . tre b u ie in lo c u ite la un d e a le r V o lk s w a ­ g en . In p lu s s e v e rifie d si a n c o ra re a c e n tu rilo r. N u in c e rc a ti sa repar a ti s in g u r C e n t u r a d e s ig u ra n ta d e fe c ta .

• Limba centurii se introduce In Tnchicurbe. n u m a i d a c a p o z if ia centurii pentru a verifica ca C e n tu r a este p as ag e ru iu i e s te c o re c ta ia r Cen­ sigur fixata. re g la ti s ca u n u l d in f a t a co> re s p u n z a to r m a rim ii d u m n e a v o a s tra .m c a z c o n t r a r e s t e p e r ic i it a t a e f ic ie n t a p r o te c tie i $i c r e s te ris c u i d e ran ire! r CENTURI D E SIGURANTA . se trage partea de bazin a a c c id e n t . Ele se blocheaza la franare brusca.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C u m s e p u n c o r e c t c e n t u r iie d e s ig u r a n ta ? P u n e re a c e n tu rii a u to m a te cu p rin d e re in 3 p u n c te in a in te de p u n e re a c e n tu rii de sigu* ra n ta . zatonil special aferenta scaunului respectiv pana cand se fixeazS . tinandu-se de llmba de prindere. A te n tie ! L im b a c e n tu r ii tre b u ie in tro d u s a n u m a i in in c h iz a t o r u i a f e r e n t s c a u n u lu i re s p e c tiv . Dupa care se trage paralel cu C e n tu riie d e s ig u ra n ta p o t o fe ri partea superioara a corpului ramura de p r o te c tie o p tim a in c a z u l u n u i umar a centurii. la deplasarea pe pante ?i Tn si bazin. tu r a e s te s tra n s a p e c o rp .se aude un zgomot A te n tie ! de blocare. Centuriie permit llbertatea depilna de mi$care cand sunt trase u$or (cSnd nu v3 miscatl brusc). Sistemul automat blocheaza C e n tu r a si la • Banda centurii se trage u^or peste piept accelerare.

d a c a e s te c a z u i s e m a i t r a g e p u tin C en tu ra. p la s a t a p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i .in n ic i un c a z p e s te g a t • si tre b u ie s a s te a s tra n s a p e Corp. • O C e n tu ra n e fn tin s a c o r e d p o a te d u c e la ra n iri. d e o a re c e in c a z u l u n u i a c c id e n t c o rp u l dum* n e a v o a s tra e s te p ro ie c ta t tn fa ta si a p o i b ru s c o p rit de C en tu ra. C e n t u r ile in c o r e c t p r in s e p o t d u c e la ra n iri in c a z u l unui acci> d e n t. c o n fo rm d e s e n u lu i. 10 CENTVRI D E SIGURANTA . R a m u ra de b a zin a c e n tu rii t r e ­ b u ie p la s a t a $> in t in s a p e s te b a zin • nu p e s te s to m a c .S IG U R A m 'A Jn a in t e d e t o a t e A te n tie ! P a r t e a s u p e r io a r a d e u m a r a c e n tu rii tre b u ie . A te n tie ! • F ifi a te n ti la a $ e z a r e a c o re c ta a c e n tu rii d e s ig u ra n ta .

respectiv jos astfel meat porfiunea de Centura de la umar. sa se a?eze aproximativ pe la mijlocul umarului . traseul acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. se a$eaza Tn dreptui mijlocului umarului . se poate utiliza. con­ form paginii anterioare. • Pentru reglare. • Pentru reglare se apasa tasta si se ?mpinge cursoriil in sus. • Dupa reglare se verifica prin tragerea centurii.in n ic i un c a z p e s te g at. • Dupa reglare se verifica p rir tragere Centura. CENTURI DE SIGURANTA 11 . daca s-a fix a t corect cursorul (ghidajul). daca s-a fixat corect ghidajul.in n ic i un c a z p e s te g a t. In d ic a tie Pentru potrivirea centurii. In d ic a tie Pentai potrivirea centurii la locurile din fata se poate u tiliza $i sistem ul de reglare inaitimii* scaunului. cursorul (ghidajut) se mi$cd in sus fn directia sagetii. conform paginii anterioare. traseui acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. la locurile din fata si sistemul de reglare a maltimii* scaunului.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e g la re a in a liim ii c e n tu rii (n u m a i la P a s s a t) Piin re g la re a m a ltim ii c e n tu r ii. pana cand portiunea de Centura de la umar. R e g la re a in a itim ii c e n tu rii Prin r e g la r e a in a lf i m ii c e n t u r ii* . sau se m i^ca in jos.

Un buton de pla stic din banda centurii m entine catarama in pozijia corespunzatoare de prindere. A s lfe l lim ba sare datoritS arcului din inchizator. 12 CENTURI D E SIGURANTA . P o rtiu n e a d e C e n tu ra d e b a zin tre b u ie s a se p ia s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c r e e z e o p re s iu n e asup ra a b d o m e n u lu i. D e c u p la re a c e n tu r ii cu p rin d e re in 3 p u n c te Centura esie eltberata prin apasarea tastei ro$ii din in ch iz M o r.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A te n tie ! $ i fe m e ile in s a rc in a te tre b u ie sa fo io s e a s c a c e n tu r ile d e sig u ran ta . Mentineti cu mana limba indepartandnj Tn directia u$l[ astfei ca sistemul automat sa poata njia corect banda centurii.

A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a zin tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s te b a z in $i nu p e s te s to m a c s i tre b u ie sa s te a b in e f i x a t a . C e n tu ra p e n tru b a z in * fa ra d is p o z it iv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la C e n tu ra inertiala cu prindere in 3 puncte. A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a z in tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s t e b a z in $> nu p e s te s to m a c si tr e b u ie sa s te a b in e f i x a t a . e v e n t u a l s e m a i s tra n g e . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a z in tre b u ie sa se p la s e z e c a t m a i jo s c a s a nu c r e e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. B an d a tre b u ie sa fie f ix a t a in to td e a u n a p e s te baxin. d a c a e s te caz u l b a n d a s e tra g e u $ o r in a p o i in d ire c tia d e re tra g e re . e v e n t u a l s e m a i strS n g e. CENTURI DE SIGURANTA 13 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C e n t u r a p e n t r u b a z in * c u d is p o z itv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la centurlle automate cu prindere in 3 puncle. Centura de bazin nefolositS trebuie sa fie Intotdeauna prinsa in inchizator. C e n tu ra nu s e p o a te re tr a g e la loc d e c a t c a n d b a n d a a fo s t c o m p le t s c o a s a a fa ra . • Si fe m e iie in s a r c in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . Din motive de siguran(a. P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a zin tre b u ie s a se p la s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c re e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. • Si fe m e iie in s a rc in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta .

Reglarea centurii se face mai u$or. Pentru sc u rta re este suficient sa se traga de capatui liber al centurii. daca timba si clema le apasati tn directia fungirii. Portlunea suplimentara se prinde de catarama mobila de material plastic.vezt foto. 14 CENTURI D E SIGURANTA . I B1H -13S C P e n t r ii lungirea centurii se (ine limba in unghi drept fata de banda centurii iar banda se trage la lungimea dorita .S IG U R A N T A iN A IN T E D E T O A T E a ’A .

in completarea sistemului Airbag este marila cu ajutorul unul sistem retractor automat ai centurii automate in trei puncte. lateral cu • La declansarea elementului de tensioC e n t u r a pusa este marila cu ajutorul sis­ nare (retractor) poate ie$i fum.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e t r a c t o r C e n tu ra Securitatea conducatorului si a pasagerului din fata. Tn 3 puncte exterioare. • La ca sarea ve h icu lu lu i sau a unor B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa tre a c a com ponente individuale ale sistem ului p e s te un s p a ta r. unor coliziuni frontale puternice. Aceste s e a z a fn c a z u l u n u i a c c id e n t. la care fortele marl nu acjioneaza din fata. de senzori. Aceasta nu temului retractor ale centurilor cu prindere inseamna un incendiu in vehicul. laterale sau din spate. oh rasturnari §i la accidente. nu se decianseaza retractorul de Centura. CENTVRI D E s ig u r a n t a 15 . senzori • VS recomandanr sa e fectua ti toate care declan$eaza aprinderea unei pulberi lucrarile la centurile de siguranta si la aflate la fiecare din ce!e doua dispozitive retractoare la un service Volkswagen. p re c u m si d e m o n ta r e a ori m o n ta re a u n o r p a rti c o m p o n e n te p e n tru a fi re p a ra te se e x e c u ta n u m a i la d e a le rii V o lk s w a g e n . La coliziuni frontale u^oare. de ruiare automata. Srstemul este activatin cazul unei cotiziuni frontale putemice. p lia t Tn fa ta d eo atrebuie respectate neaparat instructiunile re c e s is te m u l r e tr a c to r se d e c la n de siguranta referitoare la acestea. Sistemul re­ tractor aflat la fiecare din cele doua dispo' zitive de ruiare automata vor fi declan$ate la centunie in trei puncte puse. s is te m u l tre b u ie s c h im b a t. R e s p e c ta t i a v e r t is m e n t e ie de m a i sus. S is te m u l r e tr a c to r d in s p a te * In d ic a fte Siguranta pasagerilor spate. cum p a ra to ru lu i tr e b u ie sa i se d e a $1 m a p a d e b o rd c o m p le ta (m an u a* lu l). Astfel centurile se intind tn sens opus derularii lor la punere. • F u n c tia d e p ro te c tie a a c e s tu i s is t e m p o a t e f u n c t io n a d o a r o d a ta . • L a v a n z a r e a v e h ic u lu lu i. instructiuni sunt cunoscute la dealerii Sistemul este activat de senzori in cazul Volkswagen 51 acolo pot ti consultate. a v a n d C e n t u r a p r in s a . Astfel centurile se intind (se depfaseaza) in sens opus derularii lor la punere. D a c a a fo s t d e c la n s a t. A te n tie ! • O ric e in te rv e n tie la a c e s t sis* te rn .

.AlRBAG" d e rilo r le g a le c i $i d in m o tiv e de F igurile aratd lo cu rile de d ispunere a s ig u ra n ta ! Airbag-urilor frontale. in cazul unor coliziuni frontale cu urmari grave trol (aparat de comanda) in ceea ce priveste capul $1 pleptul.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u l A irb a g * S is te m u l A irg b a g o fe ra p e la n g a c e n tu rile d e s ig u ra n ta c u p rin d e re in 3 p u n c te o protectie suplimentara • unitatea electronica tie comanda §i con­ pentru conducator §i pasagerul din fata. culului. • 2 Airbag-uri frontale La coiizluni laterale putemice prln Airbag• Airbag-uri laterale si pentru cap* urile laterale* se reduce pericolul de ranire • lampa de control A ifta g din tabloul de al pasagerilor din fata. deasupra sertarului de manu$i. bord Sistemul Airbag nu este un inlocuitor pentfu Centura de siguranta. R e s p e c t a t i $ i i n d i c a t i i l e d e la p a g in ile 3 p a n a fa 1 2. Trebiiie s i 5titi c§ eficienta optima Airbag>ul fro n ta l p e n tru p a s a g e ru l a sistemului Airbag se obtine numai daca d in f a t a se afla In partea de bord de se folosesc centurile de siguranta. de exemplu Passat. A te n fie ! E fic ie n ta m a x im a a c e n tu rilo r de s ig u ra n ta si a s is te m u lu i A irtia g se o b fin e n u m a i d a c a p a s a g e rii s ta u in tr-o p o z ifie c o r e c ta . C o m p o n e n te le s is te m u lu i S is te m u l e s te c o m p u s m p rin c ip a l din: 16 SISTEM AIRBAG . c e n tu rile d e s ig u ra n ta se Locurile de m ontare sunt m arcate cu fo lo s e s c nu n u m a i d a to rita p re ve . ci o parte a IntreA irbag-ul fro n ta l p e n tru c o n d u c a to r gului concept de siguranta pasiva a vehise afla Tn volan. D e a c e e a .

A irb a g -u rile p e n tru c a p * se gasesc la stanga si la dreapta u^ilor in spatele peretelul de la capota. A te n lie ! • D a c a a p a re o d e fe c tiu n e . • dupa comutarea cheii. • d jp a comutarea cheii de contact becul de control nu se stinge dupa aproximativ 3 secunde. A lt fe l e x is ta p e ric o lu l c a in c a z u l unui a c c id e n t s is te m u t A irb a g sa nu p o a ta ft a c t iv a t c o re c t. • N u m o n ta ti un s c a u n p e n tru c o p ii p e s c a u n u l p a s a g e r u lu i d re a p ta . becul se stinge $i se aprinde din nou. • D aca este deco ne cta t m inim um un Airbag. cu t o a t e c a a fo s t d e z a c tiv a t . Acest lucm nu este valabll dacS airbagul pasagemlui dreapta a fost dezactivat cu ajutorul Intrerupatorului cheie (vezi pag.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u i A irb a g e s te c o n tro la t e le c tr o n ic : • Dupa fiecare comutare a cheii de con­ tact becul de control al Airbag-ului se aprinde pentru cateva secunde.peric o l d e a c c id e n ta re ! A irb a g -u rile la t e r a ie * se gasesc ?n pemeie spatarelor scaunelor din fata (vezi fig u ra ) si sunt m arcate cu in s c rip tia „A!RBAG’ Tn partea de sus a spatarului. in s is te m e x is ta o d e fe c tiu n e daca: • la comutarea cheii de contact nu se aprinde becul de control. dintre u$i. Airbag-urile pentai cap acoper§ pe ambele parti zona geamurilor u$iIor din fafa $i din spate. Ele sunt marcate cu inscriptia ^ IR B A G " Tn partea de sus a portiunii intermediare. A irb a g u l s -a r p u te a de* c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t. 24). SISTEM AIRBAG 17 . becul de control semnalizeaza circa 12 secunde. cat $1 Tn parliunile inteimedtare din fata din spate dintre u$i. siste* m u i tre b u ie n e a p a ra t v e r ific a t la un d e a le r V o lk s w a g e n . • becul de control este aprins sau pdlpdie ?n timpul mersului.

Daca in timpu! coiiziunii deceierarea apdruta si masurata se gase§te sub valorile de referinta ale aparatuiui de comanda. 18 SISTEM AIRBAG . Airbaguriie nu se declanseaza. fn aceste cazuri pasagerii vehiculului sunt proteja{i Tn mod oblsnuit prin centurile de siguranta. La declansarea Airbag-urilor apare un praf fin. Dupa un accident sacul cu aer se dezumfia astfel incat este larasi posibila vederea 7n fata. A ir b a g f r o n t a l Daca sistemul se activeaza. de pe partea cu accidentul. pentru a se capta optim capul si partea superioara a corpului. Sacul cu aer special proiectat permits eliminarea unui curent controiat de gaz. In d ic a f ii r e f e r it o a r e la f u n c tio * n a lit a t e $i la p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti la p a g . desi vehiculul poate fi deformat putemic ca urmare a accidentului. La coliziuni frontale si laterale u $ o a re .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C a n d s e d e c la n s e a z a A irb a g u rile ? Sistemul Airbag este astfel conceput meat la c o liz iu n i fro n ta le la accidente puternice se activeaza Airbag-ul conducatorutui al pasagerului din fata. sacii de aer se umplu si se desfac tn fata soferulul si pasagerului din fata. La c o iiz iu n i la t e r a l e p ute rn ice se declanseaza A irbag-uriie laterale* impreuna cu Airbagui pentru cap* respectiv. nu se a c tiv e a z a sisiemul Airbag. Acest lucm este complet normal si nu duCe la un incendiu in vehicul. Pentru declan$areasistemului Airbag este decisiva deceierarea aparuta la o coliziune $i seslzata de aparatui de comanda. La contactul cu sacul umflat cu aer (vezl figura de sus) se amortlzeaza miscarea Inainte a pasagerilor din fa(a iar pericolul de ranire a capului $i partii superioare a corpului se reduce. Umflarea alrt)ag-urilor se face in fractluni de secunda S‘ cu o mare vitez^ pentru a putea oferi prolectia suplimentara la un accident. La accidente speciale se pot declan^a atat Alrbag-urile frontale.1 7 . cat si cele laterale. respectiv pentru cap*. la coliziuni din spate $i loviri pe cfeasupra.

in p lu s j s c a u n e ie d in f a t a si p e rn e ie de s u s tin e re a c a p u lu i tre b u ie sa fie re g ia te co* re s p u n z a to r d im e n s tu n ii corpu * iui. prec u m ?i d e m o n ta r e a si m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te m u lu i d ato rita a lte r lu c ra ri d e re p a ra tii (de e x e m p iu d e m o n ta re a v o ian u lu i) tr e b u ie e fe c t u a t e n u m a i la d ea le r ii V o lk s w a g e n . • C o p iii nu tre b u ie s a s te a n ic io d a ta n e a s ig u ra ti p e s c a u n e ie din f a t a a le v e h ic u lu lu i. In d ic a tie La casarea vehiculului sau a unor compo­ nente ale sistemului Airbag se respecta neapSrat prevederile de siguranta. sup o rt d e p a h a r. pe c a p a c e le mod u le lo r A irb a g nu s e fix e a z a n ic i un o b ie c t c a d e e x e m p iu . Despre aceste prevederi puteti primi informatii de la dealerii Volkswagen. • D e a s e m e n e a . c o p iii p ot fi g ra v ra n iti s au o m o ra ti. • O a ca nu a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta in tim p u l m e rs u iu i. A c e s t e p ie s e tr e b u ie c u r a t a t e n u m a i c u o c a r p a u s c a ta s au u m e z ita c u a p a . D a c a s-a d e c la n $ a f A ir b a g . s is t e m u t t r e b u ie s c h im b a t. va fn d re p ta ti In f a t a s au a v e ti o p o z itie in c o re c ta . in c a z u l u n u i a c c id e n t u r m a t de d e c la n s a re a a irb a g -u rilo r. • T o a t e lu c ra rile la a irb a g . e x is ta un rise m a rit d e ra n ire Tn c a z u i unui a c ­ c id e n t c a n d s e d e c ia n s e a z a siste m u l A irb ag. D a c a In c a z u l unui a c c id e n t. s u p o rt d e te le fo n . e x is ta un p e ric o l m a r it d e ra n ire! • L a p a r t il e c o m p o n e n t e a ie s is te m u lu i a irb a g nu tre b u ie sa s e e fe c tu e z e n ic i o m o d ific a re . • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a $i d o m e n iu l d e a c tiu n e a l A irbag-uritor nu tre b u ie sa s e m a i a fle p e rs o a n e .u l. cum p a ra to ru lu i tre b u ie sa i se d e a si m a n u a lu l d e bord c o m p ie t.2 6 . • F u n c fia d e p r o te c tie a s is te m u lu i A irb a g e s te n u m a i p e n tru un a c c id e n t. s e d eclan * s e a z a s is te m u l A irb a g . a n im a le sau obi* e c te . • P la c a p e rn e i v o ian u lu i si supraf a |a m o d ulului A irb a g din bord nu tre b u ie lip ite s au a c o p e rite s au in a lt f e l p re lu c ra te . V a rec o m a n d a m s a a v e fi In v e d e re ca d o c u m e n te ie r e f e r it o a r e la a irb a g e v e n tu a l d e z a c tiv a t a l pas a g e ru lu i tin d e m a n u a l. p e n tru c a p a s a g e rii d in fa ta sa fie p ro te ja ti c u m a x i­ m a e fic ie n ta la d e c ia n $ a re a siste m u lu i. re s p e c tiv bordul c u a p a ra te . SISTEM AIRBAG 19 . A ite in d ic a tii im p o rta n te ie g a s iti in c a p ito lu l „S ig u ra n ta c o p iilo r“ la p a g . • L a v a n z a re a v e h ic u lu lu i.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e • E s ie im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta de m in im u m 2 5 c m f a t a d e v o la n .

20 SISTEM AIRBAG . tr e b u ie p a s tra ta in p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lu i. se mic^oreaza. sacii se umplu cu aer. a n im a te s au o b ie c te . d a t a de C e n tu ra d e s ig u r a n t a .1 7 . e x is t a un ris e m a r it in c a z u l unui a c c id e n t d e a v a ra n i.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e A te n tie ! • T o a te lu c ra rile la A irb ag*ul lat* e r a l p re c u m s i la d e m o n ta r e a / m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te * m u lu i d a t o r it a a lt o r lu c r a r l de r e p a ra tii (d e e x e m p lu d e m o n ta ­ re a s c a u n u lu i d in fa ta ) tre b u ie e fe c t u a t e n u m a i la a te lie r e de s p e c ia lit a t e in c a z c o n t r a r se p o a te a ju n g e la o a v a rie fu n c tio n a la a s is te m u lu i A irb a g . m i^carea lateral^ a pasagerilor. D in c a u z a A irb agu rilo r la te r a le de la u si nu m a i tre b u ie f ix a t e a lte a c c e s o rii c a d e e x e m p lu s u p o rti p e n tru p ah a re . in tim p u l m e rsu lu i va a p le c a tt in tr-o p a rte s au a v e ti o p o z it ie in c o r e c ta . Airbag-ul umllat amortizeaza prin evacuarea controlata a gazului sub sarcina. A irb a g la t e r a l* Daca sistemul se activeaza. • D a c a n u a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta . c a n d s e d e c la n s e a z a s is te m u l A irb a g la te ra l. p o z it ia in s c a u n . • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a si zo n a d e a c tio n a re a Airb ag>urilor nu tr e b u ie sa se gas e a s c a a lt e p e rs o a n e . • P e n tru c a A irb a g -u rile la te r a le sa p o a ta o fe ri p r o te c tie c o m p le t a . Astfel riscul rdnirii paitii superioare a corpulul de partea dinspre u^a. In d ic a tii r e fe r it o a r e la fu n c tio n a * lit a t e si p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti ta p a g .

m l$carea laterala a pasagerilor. A ir b a g p e n t r u c a p * Cand sistemul se activeaza. Alrbag-ul uruflat amortizeaza. m o d ific a ri si in lo c u ire a pies elo r” .2 . „A c c e sorii. • N u tre b u ie sa se a c tio n e z e asup ra s p a ta re io r c u fo rfe p re a m a ri. In d ic a tii p riv in d fu n c tio n a lita te a $i p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti fa p a g . Astfel riscul ranirii partii superioare a corp uljl de partea dlnspre u§a se mic§oreaza.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E • La c a rlig e le d e h a in e din vehi> c u l tre b u ie sa a g a ta ti n u m a i h a i­ n e u $ o a re . A c e a s ta d e o a re c e s a c u l cu a e r ie s e din s p a ta ru l s c a u n u lu i. d a c a a c e s te a nu s u n t a p ro b a te s p e c ia l de c a tr e V o lk s ­ w a g e n p e n tru u tiliz a re a la s c a u n e c u a ir b a g la t e r a l. acopera geamurile late­ rale precum $1 staipii ugilor §1 este eficace simultan atat pentru conducStor 5 I pasagerui din fa(a cat $1 pentru cel din spate. A lte in d ic a tii le g a s ifi in m a n u a lu l 3 . Pentru ca aceasta functle suplimentara de protectie sa poata fi asigurata. trebuie ca zona de desfacere a Airbag-ului sa ramana libera. Astfel. prin eilminarea controlatS a aerului sub presiune.1 7 . ca In desen. SISTEM AIRBAG 21 . La o declansare a Airbag-urilor laterale se desface automat Airbag*ul pentru cap de pe partea respectiva. In b u z u n a re le haine* lo r nu tr e b u ie sa s e g a s e a s c a o b ie c te g re le s au a s c u fite . sacii se umplu cu gaz. lo v itu ri p u te rn ic e in c a z c o n tra r s is te m u l se p o a te s tric a In a c e s t c a z a irb a g -u rile la te r a ls nu s-ar d e c la n s a ! • in n ic i un c a z nu tre b u ie sa se p u n a h u sa pe s ca u n u l c o n d u c a t o r u l u i s a u p a s a g e r u lu i d in d re a p ta . fu n c tia de p r o te c tie a A irb a g -u rilo r la te r a le e s t e p e r ic lit a t a in c a z u l u n o r h u se n e a p ro b a te .

• in u ^ ile d in s p a te se u tlU zeaza n u m a i ru lo u r i d e p r o t e c t ie la s o a re c a re nu a c o p e ra a irb ag -u l la o e v e n tu a ia d e c la n ^ a re si c a re nu it im p ie d ic a sa fu n c fio n e z e . inainte de montarea acestuia aveti nevoie de o asigurare din partea producatomlui acestui accesoriu ca functionarea airbagului pentru cap nu va fl impiedicata prin montarea acestui perete. ■ 22 SISTEM AIRBAG . In p lu s. in caz contrar. functionarea airbagurilor pentru cap poate fi influenfata negativ. • F u n c tia d e p r o te c tie a s is te * m u lui A irb a g e s te v a la b ila num ai p e n tru un a c c id e n t. in z o n a de d e s fa s u r a r e a A irb a g > u rilo r nu tr e b u ie s a s e a fle c o rp u ri s au o b ie c te p e n tru c a s a c ii c u a e r sa se p o a ta d e s fa c e fa ra p ro b le m e . • T o a te lu c ra rile a s u p ra A irb a g ­ u lu i p e n tru c a p . in cazul tn care dorlti sa montati un perete despartitor care nu face parte din gama de accesorli Volkswagen.p e rlc o l d e a c c id e n ta re ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te le u rm a to a re p e n tru c a sa f ifi in m o d o p tim p r o te ja ti d e A irb a g u l p e n tru cap: A te n tie ! • N u s e e fe c tu e a z a n lc i un fe l de m o d ific a r e a s u p ra p ie s e lo r din s is te m u l A irb a g . d e c la n $ a r e a a irb a g u lu i p e n tru c a p p o a te fi in flu e n fa ta n e g a tiv . Volkswagen recomanda uttlizarea exdusiva a aixesoriiior originale Volkswagen. nu s e u tiltz e a z a u m e ra s e d e h a in e .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A u to v e h ic u le le e c h ip a te cu a irb a g p e n tru c a p * si p e re te d e s p a rtito r Aceste componente sunt construite astfel incat sa se imbine constmctiv §i s5 ofere proteclie maxima. a n i­ m a te s a u o b ie c t e . p re c u m $i mon* ta re a /d e m o n ta re a p ie s e lo r sistem u iu i d a to r ita a lt o r lu c ra ri de re p a r a tie (d e e x . • In tr e p e rs o a n e si zo n a d e a c t i' u n e a A irb a g -u rilo r n u tre b u ie sa se g a s e a s c a a lte p e rs o a n e . A te n tie ! D ac a la a u to v e h ic u le le e c h ip a te c u a irb a g p e n tru c ap si cu p e re te d e s p a r tito r n e c o re s p u n z a to r m o n t a t u lt e r i o r . siste* m u l tre b u ie s c h im b a t. in b u zu n a re nu tre b u ie s a s e g a s e a s c a o b ie c te g re le si c u m u c h ii a s c u tite . La d e c ia n s a re a a irb a g u lu i. ta p ite r ia d in in* t e r i o r a a c o p e r is u lu i) tr e b u ie e fe c tu a te n u m a i la a te lie r e ie de s p e c ia lita te d e o a re c e a ltfe l se p o a te a v a ria s is te m u l A irb a g . • L a c a rlig e le d e h a in e d in vehi> c u l se a g a ta n u m a i im b ra c a m in * te u ^ o a ra. c o m p o n e n te le p e re tu lu i d e s p a rtito r p o t fi proi e c t a t e in a u t o v e h ic u l s i p o t a c c id e n ta p a s a g e rli . D a c a A lrbagu riie au lo s t d e c la n s a te .

A irb a g -u l tre b u ie s co s din fu n c tiu n e : . V a ru g am re s p e c ta fi n e a p a ra t indic a f iile d e la c a p ito lu l „ S ig u ra n ta c o p iilo r” pag. a ir b a g -u r ile p a s a g e ru lu i d re a p ta p ot fi d e c o n e c ta te c u a ju to ru t fntre> r u p a to ru lu i c u c h e ie . Va recomandam insa. E x is ta a itfe l p e ric o tu l ra n irii g ra ­ v e . scaune ortopedice fara Airbag-uri laterale) La dealerii Volkswagen puteti afla care Airbag poate fi deconectat la vehiculul dvs. pentrulocul de langa $ofer.fie de c a tr e un a te lie r d e s p e c ia lita te . D e a le ru l V o lksw a g en m arch e a za un Airbag deconectat printr-o eticheta autocolanta $i o mentiune in Planul sen/ice. • Sunt necesare montari speciale in zona volanului datorita unui handicap • Sunt montate alte scaune (de ex.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE D e c o n e c ta r e a A irb a g -u rilo r Deconectarea Airbag-urilor se prevede niimai in anumrte cazuri. in c a z u r i e x c e p t io n a le e s te n e c e s a r sa tr a n s p o r ta ti un c o p il pe s c a u n u i p a s a g e ru lu i din fa t a . • in ciuda pozitiei corecte a ^oferului pe scaun nu se pastreaza dislanta de mini­ mum 25 cm inire centrul volanului 5i piept. 2 6 . A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i din f a t a tre b u ie sa fie im e ­ d ia t re p u s in fu n c tio n a re . cand: • T re b uie sa u tiliz a ji in c a z u r i d e e x c e p tie un scaun pentru copil. A te n tie ! D a c a . In d ic a tie La u n e le m o d e le d e a u to v e h ic u le . c h ia r m o rta le . la u tiliz a re a s c a u n u lu i s p e ­ c ia l p e n tru c o p il. p e n tru c a a c e s ta sa>si p o a ta inde* p lin i ia ra s i fu n c tia d e p ro te c tie . p e c a re c o p ilu l s t a c u s p a t e le ta d ir e c t ia de m e rs .f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e z i p a g in a 2 4 ). SISTEM AIRBAG 23 . pe care copilul este a$ezat cu spatele la directia de mers. D e c o n e c ta re a A irb a g -u lu i p a s a g e ru lu i d in f a t a in c a z u i u tiiiz a rii s c a u n u lu i s p e c ia l p e n tru c o p il Lasati intotdeauna Airbag-u! scaunului pasagerului dm fa\a sa fie deconectat daca trebuie sa utilizati in c a z u ri e x c e p ti* o n a le pe acest loc un scaun special pentru copil. P e rm ite ti re c o n e c ta re a A irbag*ului d e c o n e c ta t c a t m a i c u ra n d p o sib il. Im e d ia t c e nu s e m a i fo io s e $ te s c a ­ u n u i p e n tru c o p il. pe care copilul sta cu spatele la directia de rr?ers. la u tiliz a re a scaun e lo r p e n tru c o p ii. sa montati scaunui copilului numai pe bancheta din spate pentru ca Airbag-ul pasagerului din fata sa poata ramane conectat. V a ru g am sa r e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e p e p a g in a u rm a to a re . de sx. M a i m u ite in fo rm a tii g a s iti la p a g in a 2 4 .

A te n tle ! R e s p o n s a b illta te a p e n tru p o z itia c o r e c t a a T n tre ru p a to ru lu i c u c h e ie ti re v in e c o n d u c a to ru lu i. c u ra n d p o s ib il. in tre ru p a to ru l airbag Tn p ozifia . • Va rugam sa ve rificati daca. De regula. pe scaunul pasagerului dreapta trebule iixat un scaun de copii. avand contactui m otor pus.O F F " A c tio n a ti in tre ru p a to ru l d e a irb a g („O P R IT). p e n tru a -$ i p u te a • Tntoarceti cu ajutorul cheii de contact fn d e p lin i fu n c tia d e p ro te c tie . m m od e x c e p tio n a l. D e c o n e c ta re a R e c o n e c ta ti a irb a g -u rile c a t m a i • Luati contactui motor.S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O A T E In t r e r u p a to r u l c u c h e ie * p e n tr u d e c o n e c t a r e a a irb a g *u lu i p a s a g e r u lu i C j ajutorul tntrerupatorului cu cheie din torpedo puteti conecta $i deconecta airbagul frontal $i lateral al pasagerului. Butucul cheii trebuie sa se afle d o a r c u c o n ta c tu i m o to r lu a t! in pozitie vertical^. scaunele pentru copii trebuie montate n u m a i p e s c a u n e le d in s p a ­ te. lampa de control „AIRBAG O F P (ilustratie dreapta) ramane aprinsa. Acest lucru este necesar de exemplu cand. 24 SISTEM AIRBAG .

av§nd contactui pus. daca a irba g -u rile pasagerului sunt deconectate. • N u fo lo s iti s c a u n e p e n tru cop ii p e s c a u n u l p a s a g e ru lu i! A irb agu i p a s a g e r u lu i a r p u te a s a se d e c la n s e z e in c iu d a d e fe c fiu n ii. • Intoarceti cu ajutoiul cheii de contact in tre ru p S to ru l airba g In p o z itia „0 N " (. fn c a z u l unui a c c id e n t . • Verificati daca. d a c a a irb a g -u rile p a s a g e ru lu i s e vor d e c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t! A v e rtiz a fi-v a p a s a g e rii fn a c e s t s en s. lampa de control „AIRBAG O F F (ilustratie dreapta) nu este aprinsa. Lampa de control pdlpaie in cazul unei erori la airbag.S IG U R A N J A IN A IN T E D E T O ATE L a m p a d e c o n tro l „ A IR B A G O F F ” (A irb a g d e c o n e c ta t) Lam pa de c o n tro l este a p rin sa cand co n ta ctu i este pus. Vizitati un atelier de specialitate. A te n tie ! D a c a la m p a d e c o n tro l p alp a ie : C o n e c ta re a • Luati contactui motor. Butucul cheii trebuie sa se afle in pozi|ie orizontald.p eric o l d e ra n ire ! r SISTEM AIRBAG 25 .PORNIT). • N u s e p o a te p r e v e d e a .

sa fie plas a ta a p r o x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i . la u t iiiz a r e a u n u i s c a u n p e n tru c o p !l p e c a re c o p ilu l tre * b u ie s a s te a c u s p a te le c a t r e d ire c tia d e m e rs .in n ic i un c a z p e s te g a t . D e in d a ta c e nu se m a i u titiz e a z a s c a u n u l c o p iiu lu i. A te n tie j D a c a . c a In fig u ra . A irb a g -u l resp e c t iv t r e b u ie s c o s d in fu n c * fiu n e: . A irb a g -u l p asagerulut d e c o n e c ta t tre b u ie rep us Tn fu n c tiu n e . c h la r m o rta le . Tn c a z u r i e x c e p t io n a le .fie d e c a tr e un a te lie r d e speci* a lita te ~ f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). G ru p a 2 / 3 Pentru copii tn varsta de p a ra la 7 ani cu o greutate intre 15-25 kg cele mai indicate sunt scaunele pentnj copii in combinatie cu centurile de siguranja in 3 puncte. d ac a e c a zu l se tr a g e p u fin b an d a c e n ­ tu rii Tnapoi. 28 SIGURANTA COPIILOR .$i sa fie fix a p e p a rte a superio a ra a c o rp u lu i. E x is t a a l t f e l p e r ic o lu t r a n ir ii g ra v e . A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 1 Pentru sugari §i copii m id pana la 4 ani cu 0 greutate mire 9-18 kg cele mai potrivite sunt scaunele cu masa de sigurantd (vezi figura) sau scaunele pe care copilul sta cu spatele la directia de mers. e s te n e c e s a r s a s e tra n s p o rte un c o p il p e s c a u n u t p a s a g e ru lu i din f a t a . P o rtiu n e a p e n tru b a zin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie plasa* ta p e s te b a zin .nu p e s te b u rta si in to td e a u n a s a f ie fix a .

s a f ie p ias a ta a p ro x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i .50 m. Copiii peste 1. P o rtiu n e a p en tru b azin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie p lasat a p e s te b azin .n ic i c liia r su g arii! .Centura de sigu­ ranta”. d a c a e c a z u l se tra g e p u tin b an d a c e n ­ tu r ii tn a p o i. cele mai potrlvile sunt scaunele pentru copii in combinatie cu centurile de siguranta in 3 puncte.si sa fie fix a p e p a rte a supe> rio a ra a c o rp u iu i.50 m pot folosi centurile de siguranta existentein vehicul fara utiiizarea unui scaun pentru copii.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 3 Pentru copii de peste 7 ani cu o greutate intre 22-36 kg si inaltimea sub 1. La u tiiiza re a c e n tu rii se vor respecta indicatiile de la capitolul . c a in fig u ra . V SIGURAr/TA COPIILOR 29 .nu tre b u ie iu a ti in p o ala d e c a t r e p e rs o a n e le d in v e h ic u l.in n ic i un c a z p e s te g a l .nu p e s te b u rta in to td e a u n a sa f ie fix a . A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie . A te n tie ! in n ic i un c a z c o p iii .

in p lu s . pot fi m ontate rapid.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E In d ic a U i • Va recomandam sa utilizati sistemele de sptljin pentru copii existente in programul de accesoril origlnale Volkswagen. Sub numele de „Bobsy” sunt oferite sisteme de sprjjin pentru toate grupele de varstd’’. • C e n tu rile d e sig uran^a tre b u ie v e r if ic a t e . 30 SIGURANTA COPIILOR . Ele se potrivesc fn toate vehiculete cu sistem „lsofix”. Nu In toate tdrile de export. c a s u ru b u rile s u n t in trod u s e p e t o a t a lu n g im e a g a u rii f il e t a t e s i s u n t s tr a n s e c u un m o m e n t de 4 0 N m . verificate si indeplinesc Norma ECE-R 44. F ix a r e a s c a u n u lu i d e c o p ii cu S is t e m „ ls o fix '’* Scaunele de copii cu sistem Jso fix. t r e b u ie a c o r d a ta o a te n tie d e o s e b ita . Aceste sisteme sunt concepute pentru utilizarea in autovehicule Volkswagen. com od $i sigur. scaunul trebuie sa se fixeze cu un zgomot (prob a ti p rin tra g e re !) La dealerul Volks­ wagen puteti procura scaune de copii cu sistem . T re b u ie s a se a s ig u re . La montare. intre spatar si suprafata de sezut a banchetei sunt fixate inele de sustinere de caroserie. a t e n t ie c a b an d a c e n tu r ii s a nu p o a ta fi d e ­ t e r io r a t e d e c a t r e o b ie c t e cu m u c h ii a s c u tite .Isofix” . Scaunele de copii se introduc usor pe inelele de sustinere. A te n tie ! • D a c a s e u tiliz e a z a s is te m e de s p r ijin p e n t r u c o p ii. Puteti fixa pe aceste inele scaune de copii cu Sistemui „lsofix*. respectiv de rama scaunului (vezi sageata). • P e n tr u m o n ta r e a s i u t iliz a r e a s is te m e lo r d e s p rijin (re tin e re ) p en ­ tru c o p ii s e v o r re s p e c ta prevede> r ile le g a le si in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i. c a r e s e in s u r u b e a z a T m p reuna c u c e n * tu rile d e s ig u ra n ta e x is te n te fn v e h ic u l.

SIGURANTA COPIILOR 31 . p e c a re c o p ilu l s ta cu s p a t e l e la d i r e c t i a d e m e r s . g e ruiu i din fata $i cele laterale de la • Rulati inapoi Centura pana sta fixata pe bancheta din spate pot fi blocate mai mult scaunul copiluiui.pentru umar a centurii automate.fie d e c a tr e un a te lie r d e spec!a lita te . Siguranta scaunului de copil este automat scoasa cand banda centurii este complet rulata. A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i d in f a t a tr e b u ie re p u s in fu n c tiu n e .S IG U R A N T A IN A IN T E D E TOA TE P u n e re a s ig u ra n te i* s c a u n u lu i c o p ilu iu i • Fixati scaunul copiluiui cu C e n tu r a con­ form instructiunilor tabricantului de scaun.fie c u a ju to ru l m tre ru p a to ru tu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). Aceasta blocare a centurii permite printr-un „clic". S c o a te r e a s ig u r a n te i* s ca u n u lu i c o p ilu iu i Ap^sati tasta ro$ie a inchizatorului centurii. In d ic a tie Centura pentru bazin* pentru locul din mijloc al banctietei din spate poate ft de asem enea utilizata pentru fixarea unui scaun de copil. A ltfe l e x is ta p e ric o lu l ra n irii g ra ­ ve s au m o rta le . D e in d a ta c e s ca u n u l c o p ilu iu i nu se m a i u tiliz e a z a . Rularea este observabila timp.p ro b a ti p rin tra g e re ! F ix a r e a s c a u n u lu i p e n tr u c o p il c u C en tu ra fn 3 p u n c te A s ig u ra re a scaunulut pentru c o p il* A te n tie ! D ac a in c a zu ri e x c e p tio n a le e s te n e c e s a r s a s e t r a n s p o r t e un c o p il p e lo c u l p a s a g e ru lu i din f a t a . C a ta ra m a de p rin d e re sa re d a to rita presiunii arcului din incfiizator. pozitionarea fIxS a scaunului copiluiui Acum banda centurii nu mai trebuie sa dumneavoastra in vehicul. A irb ag< u l p a s a g e ru lu i d in f a t a tre b u ie sco s din fu n c tiu n e (dez a c tiv a t): . permits tragerea . • T ra g eti acum com plet de poitiunea Centura cu prindere in 3 puncte a pasa. Pentru fixarea unui scaun pentru copil. la u tiiiz a re a s c a u n u lu i p e n ­ tru c o p il.

Hegulament J 32 SIGURANTA COPtlLOR . r e s p e c tiv c o m p o n e n t e le s e a u n u lu i tre b u ie s ch im b a te . A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie sa s e u tiliz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re . La orice dealer Volks­ wagen obtineti masuta de prindere. totu§i. care nu este livrata odata cu scaunul.c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. Comisia EconoiTHca Europeans . conform Normei ECE-R’’ 44/03. ra s u c ita sau sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p ilu lu i a fo s t soli* c i t a t tn tr-u n a c c id e n t . In d ic a tie Copill din grupa 1 au nevoie de o masuta de p rin d e re sp e cla la p e n tru sca un ul integrat pentru copil. • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i un fe l d e m o d ific a ri a s u p ra s e a u n u lu i in te g ra t d e c o p il. • N u ia s a ti c o p iiu l s a s te a nesup r a v e g h e a t Tn s c a u n u l p e n tru c o p il.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* P a s s a t Scaunul integrat pentru copil este corespunzator. • B a n d a c e n tu r ii nu tre b u ie sa f ie in te p e n ita . sa utilizaji scaunul pentru copll numai pentru copil paste 2 anf. copiilordin grupa 1 (9-18 kg). a tu n c i s c a u n u l. Va recomandam. grupa 2 (1525 kg) $i grupa 3 (22-36 kg).

• Desfaceti picioarele de sprijln ale masutei de prindere $i puneti-o deasupra picloarelor copilului . • Centura nu trebuie sS fie rasucita in zona masutei de prindere. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copilulul. • I n t f o d u c e t f p o r t iu n e a d e C e n tu r a p e n t m b a z in § i u m a r t n f a n t a d e g h id a r e a c e n t u r ii d in m a s u ja d e p r in d e r e . SIGURANTA COPIILOR 33 . • Introduceti ambele portiuni de Centura In fanta de ghidare din capatui opus al masutei de prindere. • T r a g e t i p o r tiu n e a d e C e n tu ra p e n tr u b a z in si umar a s t f e l incat sa fie ir tin s a . Scaunul copilului sare putin in fata.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Apasat) tasta de deblocare 1. • A pasatl perna scaunului in d irectia sagetii 2 pana se fixeaza.vezi figura din dreapta. • Introduceti cataramade prindere In Inchizatorul centurii. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). In d ic a tii • Catarama ro§ie de ghidare a centurii nu se utitizeaza ?n combinatie cu masuta de prindere. • Portiunea pentru bazin a centurii nu se introduce in spatele calcaiului ro?u de ghidare a centurii de la scaunul copilului. se apasa tasta de deblocare $i perna pentru sezut eliberata se apas^Tn jos pana se fixeaza. • Asezati copilul pe scaun cat mai In spate posibil.

• Ajustafi inattimea centurii prin Impingerea cataramei astfel Tncat C e n tu r a pentru umar sa se plaseze aproximativ paste mijlocul umanilui . O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului. • Se trage banda de catarama de prindere incet paste pieptul $i bazinul copilului iar cataram a de p rindere se introduce in opritorul corespunzator pand se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). A p lic a re a c e n tu rti c u 3 p u n c te de p rin d e re • Introduceti portiunea penlru umar a centurii fn catarama rogie a centurii. s a se p la ­ s e ze a p ro x im a tiv p e s te m ijio c u t u m a ru lu i .nu p e s te a b d o m e n . • Introduceti portiunea pentru bazin a centurii In ca lcaiul ro$u de ghidare al scaunului pentru copil. 34 SIGUflANTA COPIILOR . d ac a e s te c a z u l s e re tra g e p u tin b a n ­ d a. c a in d e s e n .si sa s te a in tin s a in p e rm a n e n ta . Scaunul copilului sare putin in ia|a.in n ic i un c a z p e s te g a t . • Apasati pema de sezut Trt directia sagetii 2 pana se fixeaza. se apasa tasta de deblocare $i perna de sezut eliberata se apasa in jos pana se fixeaza.in nici un caz paste gat .si sa s e fix e z e p e p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i.§i sa se fixeze partea superioara a corpului vezi figura. A te n tie ! P o rtiu n e a c e n tu rii p e n tru u m a r tre b u ie .S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 2 s i 3 • Apasaji tasta de deblocare 1. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tre b u ie sa s e p la s e z e p e s te b a ­ z in .

• B a n d a c e n tu rii nu tre b u ie sa fie in te p e n ita . La o ric e d e a le r Volkswagen obtinefi m isuta de prindere. totu$i.Regulamenl SIGURANTA COPIILOR 35 . sautilizati scaunul pentru copil numai pentru copil paste 2 ani.c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p il u lu i a f o s t s o lic ita t in tr-u n a c c id e n t. conform Normei ECE-R 44/03. • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i u n fel d e m o d ific a ri a s u p ra s c a u n u lu i in te g ra t d e cop i). care nu este livrata o d a ta cu sca u n u l. grupa 2 (1525 kg) §i grupa 3 (22-36 kg). Va recomandam. re s p e c tiv c o m p o n e n * te le s c a u n u lu i tre b u ie s c h im b a te . a tu n c l s c a u n u l. • N u la s a ti c o p ilu l s a s te a n esu p r a v e g h e a t in s c a u n u l p e n tru c o p il. ra s u c ita s au sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . In d ic a tie Copiii din gnjpa 1 au nevoie de o mSsuta de p rind e re s p e c ia l^ pen tru scaunul integral pentru copil. copiilordin grupa 1 (9-18 kg).S IG U R A N T A JN AIN TE D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* G o lf / P o lo Scaunul integral pentru copil este corespunzator. *) Comisia Economica E uropeani . A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie s a s e u tillz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re .

• Desfaceti picioarele de spiijin ale masutei de prindere puneti-o deasupra picioarelor copilului —vezi figura din dreapta. • Trageti p o rtiu n e a de C e n tu ra p e n tru b a z in $i u m a r a s tfe l in c a t s a fie in tin s a . O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copiluiui. In d ic a tie • Centura nu trebuie sa fie rasucita ?n zona masutei de prindere. • A pasati perna s ca u n iilu i Tn directia sagetii 2 pana se fixeaza.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Trageti maneta de deblocare 1. • Introduceti portiunea de C e n tu ra pentru bazin §i umar in fanta de ghidare a centuril din masuta de prindere. • Asezati copilul pe scaun cat mai in spate posibil. se trage tasta de deblocare $i pema pentru sezut centrata eliberata se apasa in jos de mijlocul pemei pana se fixeaza. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). 36 SIGURANTA COPIILOR . • Introduceti ambele p o rtiu n i de C e n tu ra in fanta de ghidare d in capatui o p u s al masutei de prindere. Scaunul copilului sare putin in fata. • Introduceti catarama de prindere in inchizatorui centurii.

se trage tasta de deblocare si pema de sezul centrala eliberata se apasa in jos de centrul pernei pSna se fixeaza. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tr e b u ie sa s e p ia s e z e p e s te ba­ z in . • Apasati pema de sezut In directia sagetii 2 pana se fixeaza.s i sa s te a in tin s a m p e rm a n e n ta . A p lic a re a c e n tu rii c u 3 p u n c te de p rin d ere • Se trage banda de catarama de prindere incet peste pieptui §i bazinul copilului iar cataram a de prindere se introduce Tn opritorul corespunzator pana se fixeazS cu un zgomot (probatt p rin tra g e re !). d a c a e s te c a z u i s e re tra g e p u tin b a n ­ d a.In n ic i un c a z p e s te g a t . c a m d e s e n . O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului. Scaunul copilului sare pufin tn fata.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 2 s i 3 • Trage maneta de dsblocare 1. A te n tie f P o rtiu n e a c e n iu r ii p e n tru u m a r tre b u ie .nu p e s te a b d o m e n . s a se p la s e z e a p r o x im a tiv p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i . SIGURANTA COPIILOR 37 .$ i sa se fix e z e pe p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i.

A te n fie ! • E s te im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta d e m in im u m 2 5 c m de v o ia n . sa se a§eze complet pe spatar $i sa pute|i atinge punctui cel mai de sus al volanului cu bratele usor Indoite.e fic a c it a t e m a x im a d e p ro te c tie a c e n tu rii si s is te m u lu i A irb a g . §1 regiarea recomandata In aceasta pagina pentru scaunui ^oferuiui $i pasageruiui din fata. s c a u n e ie d in f a t a $1 supor* t u r ile d e c a p t r e b u ie r e g ia t e c o re s p u n z a to r m a rim ii c o rp u iu i. S c a u n u i p a s a g e r u iu i d in f a t a Va recomandam sa regiati scaunui de langa conducator. a m b re ia s au a c c e ie ra ! P ic io a re le se tin in tim p u l m ersu lu i in to td e a u n a in s p a tiu l p re v a z u t p ic io a re io r . in plu s.scaunui sa fie cat mai in spate posibil. va rugam. .in n ic i un c a z nu se pun p e bord s au p e s ca u n e .se regieaza pozitia scaunuiui in directia longitudinaia astfei Incat pedaieie sa p oata fi a pasate cu p icio a re le usor indoite din genunchi. . neobositoare. Regafi-vS scaunui conform descrierii din manuaiul 3. „Scaunele din fata”. S c a u n u i c o n d u c a t o r u lu i Va re co m a rid a m sa re g ia ti s c a u n u i conducatorului dupa cum urmeaza: . Respectati.picioarele sa fie asezate comod in spatiul pentru picioare .S IG U R A N JA IN A IN T E D B TOA TE S c a u n e ie d in f a t a Pozitia corecta in scaun este importania pentru: . fn a c e s t c a z nu a t i m a i p u te a fra n a .pozitia corpuiui reiaxata.accesul sigur si rapid la elementele de comanda. .inclinarea spatarului se regieaza astfei fncat spatele dvs. dupa cum urmeaza: . p e n tru c a la d e c la n ^ r e a s is te m u lu i A irtiag o c u p a n tii io c u rilo r d in f a t a sa fie p r o t e ja t i c a t m a i e f i c i e n t . d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru s te d e frd n a re s a u d e dece> ie ra re a c e s te a a r p u te a a ju n g e la p e d a le . 38 SCAUNE SI TETIERE . re s p e c tiv b o rd .spatarul in pozitia corecta .1. A te n tie ! in zo n a p ic io a re io r nu tre b u ie sa se g a s e a s c a n ic io d a ta o b ie c te .

SCAUNE SI TETIRE 39 . • Cea mai buna protectie se atlnge cand marginea superioara a tetierei se afta c el p u tin la inaltimea ochtlor sau mai sus. R e g la r e a In a lt i m ii • Tetierele se cuprind lateral cu ambele maini $1 se imping tn sus ?i in jos.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE T e t i e r e le Tetierele se regleaza in inaltime §i corespunzator marimii corputui. Tetierele reglate corect ofera impreunS cu centurile de siguranta o protectle eficace.

figurile.:231.14 I AusgaC»e: rumdnisch 12. Nr. Aceasta hartie a fost fabricata din celuloza f ^ a con{lnut de clor. dotarilor §1 tehnicii. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. New Beetle RedaktionsschlufS: 11.2002 I Art. 3. Retiparirea. Passat. Va rugatn sa fiji inteleg atori deoarece VOLKSWAGEN AG.EDW .552.VOLKSWAGEN (ucreaza perm anent la T o a le drepturile conlorm leg isla jie i in p riv in ta d re p tu lu i de a u to r a pa rtin dezvollarea tuturor tipurilof modelelor. Se rezerva dreptul la oricand pot aparea modiftcari ale formei. G oll.5 Nachlrag I Polo. Bora. inclusiv normele acestui manual au Ja baza stadiul de informare corespunzator momenlului In care acest material a fost edltat. Realizat in Germania indicatiilor. multiplicarea sau traducerea. Textele. chiar si numai partial. reprezentarilor descrierilor prezentate in acest materia) nu pot fi ridicate ©VOLKSWAGEN AG nici un fel de pretentti.2002 . Astfel. pe baza datelor. modificari.

Bora. 3 .Completare Poloj Golf. prezentari $1 referitoare la utillzarea intretinerea autovehicululul dumneavoastra le gasiti in celelalte manuale din mapa de bord. New Beetle In s ta la fia d e a v e rtiz a re a n tifu rt c o r e la ta la o te le c o m a n d a in aceasta completare sunt prezentate modificariie care au aparut de la tiparirea manualului 3.1 „Comenzi echipamente” .5 . Toate celelalte Inlormatli. Passat.