>'.

«K ;ls: • »

CUPRINS
ALIM ENTAREA B e n z ln a ......................................................... 2 D ie s e l.............................................................3 VER IFIC AR I §1 CO M PLETARf Indicatii referitoare la lucrul In com partim entul m o to ru lu i....................... 29 Ulei de m o to r............................................30 TEHNOLOGIE INTELIGENTA Fuel Strattfied Injection { F S I) ..................4 )F ra n e ............................................................. 5 Blocare electronica a diferentialulur (E D S )........................................................... 8 Program electronic de s ta b illta te ......... 9 Tractiune rntegrala ( 4 M 0 T I0 N ) ............10 S ervodrrectia.............................................. 11 INTRETINERE § 1 INLO C UIRE PIESE Accesoril, m odificari f i DEPLASAREA ? l M EDIUL INCONJURATOR Primli 1500 km - §i dupS a c e e a .......... 12 Sistem de purificare a g a z e lo r........... D eplasarea econom ica 13 plese d e s c h im b ...................................... 52 M ontare aparat de ra d io ....................... 54 Telefon mobil ?i aparat e m is ie -re c e p tie ....................................... 55 Sistem de rS c ire ...................................... 34 tnstalatle spa la re g e a m u ri..................... 36 § te rg a to a re ............................................... 38 Lichid de frTna...........................................39 B a te r ie ....................................................... 41 R o ti.............................................................. 46

ecologicd ... 14 SITUATII T SetuI pentru repararea p e n e lo r............56 Schim barea r o tii........................................ 58 Tnchterea de urgenfS a plafonului g lis a n t...................................... 65 tnchiderea d e urgenta a plafonuiul p lia n t........................................66 Tnlocuirea IS m p ilo r...................................67 A jutor la p o rn ire ......................................... 70 R em orcare/T ra c ta re ............................... 72 Ridicarea a u to v e h ic u lu lu i....................... 76

Deplasarea m s tra in a ta te ...................... 17 Tnlocuirea becurilor cu 'in c a n d e s c e n t^ ......................................... 17 D eplasarea cu re m o rc a ..........................18

INTRETIN EREA AU TO VEH IC U LU LU l Intretinerea a u to ve hiculu lu i.....................20 I fngrijirea exterioara a a u to ve hiculu lu i.... 20 Ingrijirea interiorului a u to ve h icu lu lu i......26 Curatarea com partim entului m o to r........28

is ta la jia de a v e rtiz a re a n tifu rt este re va zu ta p e n tru u liliz a re a de la tlecomanda. In cazul Tn care telecomanda u to v e h ic u lu lu i nu fu n c lio n e a z a , jtovehiculul va trebul incuiat manual, cu ie ia de contact. 3 autovehiculele echipate cu instalatie de v e rtiz a re a n tifu rt* cu siste m de jpraveghere interioara Back-up Horn* Dmandate de la telecomanda*. trebuie ispectate urmatoarele: le s c h id e re a s e p a r a t a a u s ilo r* e s c h id e re a m a n u a la a usilo r Rotiti chera o d a ta in Tncuietoare; $a conducatorului este incuiata. lecanlsmul de siguranta $1 sistemul de jpraveghere interioara sunt dezactivale. istalajia de avertizare antifurt ramSne ::tivata, insa alarma nu se va declan^a ica. Puneti §i luati contactui intr-un interval 3 15 secunde. a punerea contactului Imobilizatorui eleconic recunoaste cheia §1 dezactiveaza istalatia de avertizare antifurt. aca nu puneti contactui, dupa 15 secunde s va declan^a alarm a. prin sem nale ::ustice §i optice.

D e s c u ie re a m a n u a la a tu tu ro r u silo r a u to v e h ic u iu lu i • Rotifi cheia d e d o u a ori c o n s e c u tiv In Tncuietoare: Toate u^ile $i capacul portbagajului se vor in c u ia . M e ca n ism u l de s ig u ra n ta $1 instalatia de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alanna nu se va declan$a inca. • Deschideti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este permis ca una din celeialte u^i. capacul portbagajului sau capota motorulul sa fie deschise, deoarece se va declan^a alaima. • Puneti §i luati contactui intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorui elec­ tronic recunoaste chela $t dezactiveaza instatafia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celeialte u$i, capa­ cul paortbagajului sau capota motorulul fara a se declansa aJarma. In d ic a tii • Capota motorulul trebuie deschisa numai dupa dezactivarea Instalatiei de avertizare antifurt. • Cand autovehiculul este incuiat $i insta­ latia de avertizare antifurt este activata, capacul portbagajului nu trebuie deschis manual, deoarece se va declansa alarma.

D e s c h id e r e a s im u lta n a a u $ ilo r (D e s c h id e r e a c o n to r t) D e s c h id e re a m a n u a la s im u lta n a a u silo r • Rotiti cheia o d a ta in incuietoare: Toate u^ile capacul portbagajului se vor incuia. Mecanismul de siguranta instalatla de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alarma nu se va declan$a Inca. • Deschtdeti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este perniis ca una din celelalte u$i, capacul portbagajului sau capota motoruiui sa fie deschise, deoarece se va declansa alarma. • Pune}i §1 luati contactui Intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorul elec­ tronic recunoa^te cheia §1 dezactiveaza instalatia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celelalte u$i, capacul paortbagajului sau capota motorulul fara a se dec)an$a alanna.

D e c o n e c ta re a a ia rm e i Alarma poate fl oprita in orice moment prin descuierea a utovehiculului cu ajutorul telecomenzii, sau prin punerea contactului (imobilizatorul electronic recunoa$te ctieia autovehiiculului).

SFATURI SI iN TR ETINER E

B e n z in a
Tipul acrburantului indicaJ pentm molomi aulotfehiculului dumneavoastra se gase§te tn manualul 3.3 .Dale tehnice" ?i pe partea interioara a capacului rezervorului. A d itiv ii b e n z in e ! M odul de functionare, randam entui §i durata de viata a motoailui sunt influen^ate in mare m isu ra de caiitatea carburantuiui. De 0 deosebita importanta sunt aditivii pu§i In benzina. De aceea se recomandS numai alimentarea cu b en zin a d e c a lita te , cu a d itiv i. Daca nu exists astfel de carburant $i dacS apar disfunctionalilati ale motorului. ca de exemplu pomire dificlia, oprirea la mersul Tn gel §i pierderea de putere, atunci cind se face plinul de benzina trebuie adaugatl aditivii necesari. A ce |ti aditivi au actiune anticoroziva, curS^S sisteme de alimentare §i previn depunerile In motor. Nu toti aditivii s-au dovedit a fi eficien^i. De aceea, la dealerii Volkswagen din Ger­ mania §i din multe alte ^Sri. pot fi obtinuti aditivi avizati, sub denumirea de J\ditivi originali pentru carburant pentnj motoarele pe t»nzina Volkswagen / Audi’ . Dealerii Volkswagen sunt informa{i despre modul de utilizare §i §tiu ce trebuie fScut cand s-au format deja depuneri in motoare. Nu trebuie s3 utilizati alti aditivi pentru combustibil.

In d ica tii generate
• Benzina fara plumb trebuie s3 corespunda standardului DIN EN” 228. • In siluatli de urgent^. In care carburantui disponibil are o cifr§ octanica mai mica decat cea indicata, trebuie sS conduce^l in regim de turatie m edie de soiicitare redusa a motonjiui. S o lic ita re a p u te rn ic a a m o to ru lu i p rin a c e e le r a r e m a x im a s au tu r a tia rid ic a ta p o a te d u c e la d e te rio ra r e a m o to ru lu i. De Tndata ce este posibil se face alimentarea cu benzina cu cifrS octanica corespunzStoare. • Carburantui cu o cifra octanica mai mare decat cea indicata se poate uttliza fSra restrictil. Acest lucru Tnsa nu abuce nici un avantaj in ceea ce prive?te puterea moto­ rului ?i consumul!

Autovehiculele cu catalizator ^ pot fi utilizate numai cu carburant fJrd ptumb. , Chiar o singurd alimentare a rezervorului cu benzind cu plumb determina deteriorarea (stricarea) catalizatorului.
A te n tie 91 la in d ic a tiile din m a n u ­ a lu l 3 .1 ., c a p . „ U m p le re a re zerv o ru lu i”
’> Norm a - Europeans

1 . filtru l s e p o a te in fu n d a . Daca la temperaturi sub-24°C carburantuI devine atdt de v is c o s Tncdt motonji nu mai pome^te. a b e n z in e i si a a lto r subst a n t e s im ila re in a m e s te c c u com * b u s tib il D ie s e l. se comerciatizeaza motoring de iama.Celan . F u n c t io n a r e a p e t im p u l ie m ii La utilizarea motorinei de varS Tn cazul temperaturilor sut) 0“C pot apSrea disfunctionalitSti. C a r b u r a n tu I • R M E (B io d ie s e l) corespunde standardului DIN E 51 606. . D a c a a lim e n ta ti B io d ie s e l. „ U m p ie r e a r e z e r v o ru lu i”. in d ic a tii • Performantele la deplasare pot fi mai reduse. in Germania. • D a c a u tiiiz a ti c a rb u ra n tu I c a re se a b a te d e la n o rm a . Tn ISri cu conditii climaterice difertte. De aceea. Tn vreme 24 ce com bustibilul Diesei. Autovehiculul este dotat cu o instalatie de preincSlzire a fittnjiui.S FA TU R I SI INTHETINERE D ie s e l Motorina trebuie sa corespunda standardului DIN EN’ '590 CC^’ nu tre b u ie sa fie m a i m ic a de 51. Astfel.Eufopeana ’ CKra . este de ajuns ca autovehiculul s3 se lase un timp mtr-o Tncapere Tncalzita. Autovehiculele cu motor Diesel pot func?iona §i cu c a rb u ra n tu I R M E (Ester metll ulei de rapltS). • Consumul de carburant este posibil sa fie mai ridicat. deoarece motorina devine prea vascoasa prin separarea paraflnei.Masoara inflamabilitaiea carburantului Diesel. N om ia . • La temperaturi exterioare sub -10°C va recomandam sa alimentati cu carburant Diesel. A te n tie ia in d ic a tiile din M an u a tu i 3 . N u e s t e p e r m is a u tiliz a r e a a d itiv ilo r (p e n tru im b u n a ta tir e a vas co z it a f ii) . de iarna. fo io s ifi n u m a i c a rb u ra n t RM E! Pentru a | t i de unde se poate achizitiona carburantuI vS rugam sS va adresati unui dealer Volkswagen sau unul club auto. sistemul de alim entare cu com bustibil va func^iona pan§ la temperatura de — C. D ealerii Voiksvagen $1 statiile de combustibil ale tarii respective ofer^ informatii cu privire la carac-teristicile motorinei specifice. Tn timpul anotimpului rece. este stabil pan3 la -1 5 C. se comerciaiizeaza combustibill Diesel cu un co m p o rta m e n t te h n ic d ife rit. • RME se poate utlliza pe timp de iama pana la -lO'^C.

SFATURI SI INTRETINERE F u e l S tr a tifie d In je c tio n (F S I) ____________ Fuel Stratified Injection semnifica injectie directa de benzirta. este necesara o mica cantitate de benzlna. in fu n ctio n a re a cu stra t de in ca rca re curentui de aer este im pins numai catre partea din spate a pistonului. Carburantui este impins direct in camera de ardere ?i in ultimul sfert de mi$care spre Tnainte a pistoanelor este concentrat pe bujii. deoarece carburantui este prea disparat In camera de ardere. pentru a se atlnge un amestec unifonn de benzlnaaer (imaginea din dreapta). comanda motorului se comuta pe functionarea omogena. astfel incat concentratia de carburant este maxima in zona bujiiior (imaginea din stanga). F u n c tio n a re a cu s tr a t de in c a rc a re Cand nu se foloseste intreaga putere a motorului. F u n c tio n a re a o m o g en a De la 0 anumita sarcinS $1 turajie a moto­ rului. Carburantui va fi injectat inca din timpul aspiratiei. La un m otor obi^nuit care functioneaza pe benzina nu se va forma amestecul de aer carburant necesar. .

acest lucru trebuie efectuat in trepte. . Dac§ suplimentar trebuie activate pedala de frSnS. evitand astfel so licita rile suplim entare in sistemul de franare. nu s-a u tiliz a t fra n a . • La cobor§rea pantelorefectuldefranare al m otoruluiartrebui valorificat prin schimbarea vitezei Tntr-o treapta inferioara. e fe c tu i fra n a rii to ta le p o ate fi T n td rziat in c a z u l in c a re . la p lo a ie p u t e r n ic a s a u d u p a s p a la r e a m a $ in ii. • D e a s e m e n e a . c u d e p la s a re a p e s tra z i p e c a re a lo s t p re s a ra ta s a re . C e in f lu e n t e a z a n e g a tiv e fe c t u i d e fr a n a r e ? U m e z e a la s au sare A te n fie ! • In a n u m ite c o n d ilii c a d e e x e m p lu m e rs u l p rin a p a .SFATURI S I iNTR ETINER E F ra n e In d ic a t ii g e n e ra te • Uzura garnituriior de frana depinde in mare masura de conditiile de functionare f l de slilul de mers. poate fi necesar. sau sunt conduse foarle sportiv. A c e a s ta e s te v aia b il si m a i ta rz iu . In special la autovehicule care sunt des utllizate Tn traficul ur­ ban sau pe d ista n te scurte. nu printr-o singura mifcare. R e s p e c ta ti v a ru g a m c e le la lte a v e r tis m e n te d in p a g in a urm a* to a re . c a n d s c h im b a ti d in n o u p la c u fe ie d e fra n a . fn ta i. E fe e tu I c e v a m a i re d u s a l frd n e i p o a te fi c o m p e n s a t p rin tro a p a s a re m a i p u te rn ic a pe p e ­ d a la d e fra n a . tr e b u ie u s c a te prin fra n a ri u s o a re re p e ta te .s tra tu l d e s are depus p e d is c u ri si p e p la c u te ie d e fra> na e s te T n d e p a rta t In tr-o p rim a e ta p a a p ro c e s u lu i d e fra n a re . e fe c tu t fra n e i p o a te fi m ta rz ia t d a to rita u m e z e lii sau a a p e i in g h e ta te c a re e x is ta in tre d is c u ri si p la c u te ie d e fra n a $i c a re . un tim p m a i fn d e lu n g a t. A te n tie ! Placu^e d e fra n a n o i tre b u ie sa se „ro d eze ” p e n tru c a in tim p u l p rim ilo r a p ro x itn a tiv 2 00 k m nu a u p ro p rie ta ti d e fric tiu n e opti* m e . ca $1 Tn intervaleie d intre revizil s3 fie veriflcata grosimea gamiturilor de fr§na la un dealer Volkswagen.

Servofrana* in tr-o situ atie de urgenta. va ru g a m . Se va crea in cel mai scurt timp presiunea de franare necesara pentru activarea ABS-ului §1 pentru scurtarea distantei de franare. la o d is ta n fa m a i m a re de fra n a re $ i la o u zu ra a c c e n * tu a ta a p la c u te lo r. v ite z a tre b u ie a d a p ta ta cond itiilo r c a ro s a b ilu lu i si d esfa^u ra rii t r a f ic u lu i.SFATURI $ 1 IN TR ETIN ER E S u p ra in c a tzire a fra n e lo r A te n tie ! • N u a c t io n a f i n ic io d a ta fra n a prin a p a s a ri u $ o a re d a c a nu e s te T n tr-a d e v a r n e v o ie s a f r a n a t i. A c e a s ta d u c e la s u p ra in c a tz ire a fra n e lo r. m ajorita ie a conducatorilor auto frSneaza la timp. in s p e c ia l p e c a ro s a b il a lu n e c o s . A c e s t rise nu p o a te fi dim i* n u a t n ic i de c a tre a s is ta re a la fra n a re . la actionarea rapida a pedalei de frana. deoarece la eliberarea pedalei se va deconecta 5 i servofrana. servofrana va intelege ca este vorba despre o situatie de urgenta. O fe rta d e sigur a n ta m a r it a nu tr e b u ie sa v a d e te r m in e la o c o n d u c e re ris> c a n ta .p e ric o l d e a c c id e n t! . • In a in te d e a c o b o ra o p a n ta m a i lu n g a. in tim p c e A B S in te rv in e fn re g la ­ re .p e ric o l d e a c c id e n t! • A c e s t s is te m nu p o a te d e p a s i llm ite ie im p u s e d e le g ile fiz ic ii. v ite z a . Astfel distanja de franare va fi mai lunga! Aici intervine servofrana. totu^i nu cu forta maxima. tr e b u le sa se a ib a in v e d e re a s ig u ra re a u n e i v e n tila ri c o r e s p u n z a to a r e a f r a n e lo r . d e p a s iti ra z a n t s au c an d c a ro s ib ilu l e s te u m e d s au a lu n e c o s . A te n tie ! • R is c u i p ro d u c e rii a c c id e n te lo r s e m a re ^ te c a n d va d e p la s a ti cu v ite z a . F o lo s iti a s tfe l fra n a d e m o t o r e v it a n d m c a r o a r e a s u p lim e n t a r a a s is te m u lu i de fra n a re . a lt f e l a c e s t e a s e p o t s u p ra in c a lz i. • La m o n ta re a u lte rio a ra a unui s p o ile r fro n ta l s a u a c a p a c e lo r d e ro fi e tc . m ic $ o ra ti. Nu reduceti presiunea asupra pedatei de frSna. c u p la tl o tr e a p ta in fe rio a ra de v ite z a (c u tie d e v ite z e m eca> n lc a ) s a u a le g e fi o t r e a p t a de v ite z a in fe rio a ra (c u tie a u to m a ta d e v ite z e ).

A c e s t lucru t r e b u ie lu a t fn c o n s id e r a r e Tn s p e c ia l in c o n d itii d e c a ro s a b il a lu n e c o s s a u u m e d . D a c a ABS se a fla in d o m e n iu l d e „ re g la re ”. Daca 0 roata atinge o tura^ie prea mica pentru viteza de deplasare §i tinde sS se blocheze. deoarece rotile nu se blocheaza. De exemplu la deplasarea pe pietri^ sau pe zapadS proaspSt depusa pe suprafate alunecoase. La rotile fata se regleaza individual presiunea de frSnare. Astfei conducatorul este avertizat ca o roata. In acest moment se poate auzi un zgomot asemSnator aceluia produs de 0 pompS.in nici un caz nu acjionati repetat pedala de frana (nu pompa(i}l A te n tie ! N ic i A B S nu p o a te d e p a s i lim it e le fiz ic e e x is te n te . M odul d e fu n c tio n a re a i ABS La atingerea unei vlteze de aproximativ 6 km/h se declan§eazd automat un proces de „control". D a c a a m p U fic a to ru l nu fu n c tio ­ n e a z a . se reduce preslunea de franare pentru aceast§ roata. . A stfei e feciul de franare al am belor rotl din spate este acela^i §1 stabilltatea mersului se men^ine cat mai m u lt p o s ib il. dacS r^u se acorda atentie nu se merge mai fncet. sau rotile se gasesc in domeniul blocarii. Totufi nu trebuie sS ne a^teptdm ca prin ABS d is ta n t de frSnare sS He scurtatS Tn toate cazurile. se m entine cea m ai buna m anevrabiiitate (directie) pentru conditiile date. p e n tr u c a d e e x e m p lu a u to v e h ic u lu l tre b u ie re m o rc a t s a u p e n tru c a a a p a ru t un d e fe c t la a m p lific a to r u l fo r te i d e f r a ­ n a r e . la m o to r.S FA TU R I S I IN TPETINER E A m p lif ic a t o r u l f o r te i d e f r a n a r e A te n tie ! A m p lific a to ru l fo r te i d e fra n a re lu c re a z a cu d e p re s iu n e . c a r e se p ro d u c e $ i e x is t a n u m a i c a n d m o to ru i fu n c tio n e a z a . Sistem A n tiblo care* (ABS) ABS contribuie in mare mSsura la marirea sigurantei in timpul deplasSrii. M o d ific a rile a s u p ra a u to ve h ic u lu lu i (d e e x . S ig u ra n ta o fe r ita nu tre b u ie sa v a te n te z e s i ris c a ti. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s au a ita c o m b in a fie ro ti/a n v e lo p e ) p o t in flu e n ta f u n c tiile A B S -u lu i. v a ru g a m sa lua^i In con sid e ra re in d ic a tiile d e la p a g in a 5 2. p e d a la d e f r a n a tr e b u ie a p a s a ta m a i p u te rn ic p e n tru a c o m p e n s a lip s a a m p l i f i c a r i i fo r te i d e fra n a re . D e a c e e a a u to v e h ic u lu l nu tre b u ie s a ru leze n ic io d a ta c u m o to ru i o p rit. E D S -ului E S P-ului $i A S R -u lu i. Pen­ tru ca ABS sa poata face reglarea Tn mod optim in acest domeniu. Avantajul esential fata de sistemele obi^nuite de franS consta in aceea ca. in tim p ce rofile axel spate se regleaza im preuna. distanja de frSnare poaJe fi mai mare. A c e s t p r o c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin m isc a re a p u ls a to rie a p e d a le i d e fra n a si p rin z g o m o ie le re s p e c tiv e . pedala de fran§ trebuie sS ramdnS apSsata . §i la o franare puternica pe o por^iune alunecoasS. v ite z a tr e b u ie a d a p ta ta im e d ia t c o n d it iilo r c a r o s a b ilu lu i si t r a fic u lu i. De a c e e a .

A c e s t p ro c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin s u n e te le p e c a re le p ro d u ce. fSrS interven^ia conducatorului auto. la s is te m u l d e ru la re s a u a lte c o m b in a ti'i d e ro ti/a n v e * lo p e ) p o t in fiu e n ta fu n c tiile ABSu lu i. 100 rot/ min Intre cele 2 roti ale axel fata. C o n d u c a n d o m a $ in a e c h ip a ta c u s is te m EDS nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c o n d u c e ti ris c a n t! M o d ific a ri a s u p ra a u to v e h ic u lu lu i (de e x e m p lu la m o to a re . Din acest motiv decuplarea sistemului EDS nu este afi^ata. 52. Acest dispozitiv supravegheaza cu ajutorul senzorilor ABS turaUa ro^ilor de antrenare.SFATURI SI INTRETINERE D ife r e n tia l c u b lo c a r e e le c tr o n ic a (EDS)* Autovehiculeie cu Sistem Anti-Blocare (ABS)’ pot fi echipate suplimentar cu cu diferential cu blocare electronica. la s is te m e d e fra n a re . EDS actioneaza in mod automat. EDS pome§te iara§i automat. a c tio n a ti p e d a la de a c c e ie ra tie cu p re c a u tie . O diferenta de turatie de aprox. va fi echilibratS prin Tncetinirea rotii ce patineaza. ESP'Ului si A SR -ulul. A te n tie l La a c c e le ra re a p e c a ro s a b ii alu n e c o s . va rugSm sa apelati cat mai repede la un dealer Volkswagen! A te n tie ! M o d u i d e a c o n d u c e t r e b u ie a d a p t a t in p e r m a n e n t a s t a r ii d ru m u lu t si c o n d itiilo r tra fic u iu i. Prin EDS se im bunatate§te apreciabil rularea. d e e x e m p lu p e g h e a ta sau z a p a d a . diferenta cauzata de deplasarea pe suprafete de rulare alunecoase p e o s in g u ra p a rte . Aufovehiculul ramane Tn stare de func^ionare are acelea^i caracteristici de functionare ca un autovehicul fSra EDS. . ED S-ulul. Dacd lampa de control ABS se aprinde. accelerarea §i deptasarea pe dmmuri montane chiar §i in conditii nefavorabile de drum. la o vitezS de deplasare de pand la 80 km/h. R otHe m o to a re p o t sa p a tin e z e c h ia r $i c u EDS $i a s t f e i p o t in fiu e n ta s ta b ilita te a in tim p u i m e rs u lu i. EDS se opre^te automat ?n condi|ii rieobi^nuite de solicitare. A c o rd a ti a te n tie in d ic a tiilo r d e la pag. De indata ce frana s-a racit. Pentru ca frana cu discuri a rotii franate sa nu se supraTncalzeasca. sar putea sS existe o defectiune in EDS.

la toat e c e le 4 ro ti tre b u ie m o n ta te anvelo p e d e a c e la s i t ip . Cu ajutorul volanului vltezei autovehiculului se stabilie$te directia dorita de conducator si se compara permanent cu situatra reala. re s p e c tiv A SR. La o defec. E D S -u lu i.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b iiit a t e * Programul electronic de stabilitate' (ESP) contine ABS. A te n tie ! L im ite le f iz ic e nu p o t f i d e p a $ ite n ic i c h ia r d e ESP. D a c a anvelop e le a u c ir c u m fe r in te d ife r lte se a ju n g e la o r e d u c e r e n e d o rita a p u te rii m o to ru lu i. inceputul deraparii autovehiculului.iune a ABS-ului se defecteaza $1 ASR Sistemul de control al tractiunii face posibiia deplasarea. asupra ro)ii spate din interiorul virajului. Prin fortele ce acjloneaza asupra rotii in momentui franarii. Daca apar neconcordante. S tilu l d e m e rs tre b u ie a d a p ta t in p e r m a n e n ta s ta r ii d ru m u lu i c o n d itiiio r tra fic u lu i. L u a ti in con sid e ra re a c e s t lu c ru in s p e c ia l in c a z u l In c a r e c a ro s a b ilu l e s te a lu n e c o s s a u u m e d s a u c a n d t r a c t a t i o re m o rc a . In cazul supravlrarll autovehicululul (tendlnta de derapare a partH din spate} frana va actiona in special asupra rotii fatS din 0 )cteriorul virajului. 5 2 . C o n d u can d o m a r in a e c h ip a ta c u E S P nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c on d u c e t i ris c a n t! D e s c rie re a si m o d u l d e fu n c tio n a re a l ASR La autovehicuiele cu tracjiune fata. la m o to r . ASF impiedica. M o d ific a riie asu p ra au to veh icu lu lu l (d e e x . C ondu* c a n d o m a r in a e c h ip a ta c u ASR nu tre b u ie sa f it i t e n t a t i sa c o n ‘ d u c e ti ris c a n t! In d ic a t ii g e n e r a le P e n tru a s lg u ra re a fu n c tio n a rii cor e c t e a ESP. EDS §i ASR. . ESP franeaza automat roata respectiva. E S P 'U lu i s i A S R *u lu i. ia rin cazul subvirarii (tendlnta de a ie^i din viraj). prin reducerea puterii motorului rotirea in gol a rotiior in cazul accelerarii Sistemul functioneaza pe intregul domenii de viteza impreuna cu ABS. autovehlculul se stabllizeaza. S tilu l d e a c o n d u c e tre b u ie a d a p ­ ta t in p e rm a n e n ta s ta rii drum ului s i c o n d ifiilo r d e t r a f ic . ca de ex. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s a u o a lta c o m b in a tle ro ti/an velo * p e ) p o t in flu e n ta fu n c tiile A B S-ului. D e s c rie re a $i m o d u l de fu n c tio n a re a l ESP ESP reduce pericolul deraparii la abordarea virajelor prin frar^area individuala a rotiior. A c o rd a fi a te n tie in d ic a tiilo r d e la p ag . accelerarea sau urcarec pantelor abrupte 7n conditii nefavorabile.

autovehiculul poate rula in conditii opiime cu anvelope standard. ktentie! itilu l d e c o n d u c e r e tr e b u ie >daptat in fu n c tie d e s ta r e a c a o s a b ilu lu i d e s it u a f iile d in ra fic . A c e s t p lu s d e s ig u ra n ta >ferita nu tr e b u ie sa v a d e te rntne la a s u m a re a u n o r ris c u ri lu tile ! 'o s ib ilit a t e a d e f r a n a r e e s t e im it a t a d in c a u z a a d e r e n f e i n eu rtlo r si e s t e id e n tic a c u a inul a u to v e h ic u l c u tr a c tiu n e p e 'oua rot<> le a c e e a n u tre b u ie sa va b a z a fi J c io d a ta p e p o s ib i lit a t e a d e c c e le r a r e p e c a ro s a b il a iu n e os. atribiitia de fo rje se face autom at in ictie de comportamentui in trafic $i de nditiile drumurilor. A c e a s t a . Indicatii detaliate gasiji la pagina 51. D e a c e e a e s te re c o m a n a d t sa va d e p ta s a ti cu v ite z e c o re s p u n z a to a re s ta rii c a ro s a b ilu lu i. T n lo cu irea ro tilo r/p n e u rilo r L a a u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te* g ra la t o a t e c e le p a tru ro ti tre b u ie s a a ib a a c e e a s i s u p r a f a t a d e ru la re . . U tiliz a re a la n tu rilo r p en tru za p a d a Lanturlle pentru zapada trebuie utilizate si la autovehiculele cu tractiune integrala. L a n tu r ile p e n tr u z a p a d a tr e b u ie m o n ta te n u m a l pe ro flle din f a t a $ i la a u to v e h ic u le le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ). P e c a r o s a b il u m e d t r e b u ie sa a v e ti Tn v e d e re fa p tu i c a v ite z a rid ic a ta c o n d u c e la a p a ritia fe> n o m e n u lu i d e a c v a p l a n a r e . In d ic a tii d e t a lia te g a s itl la p ag in a 48. In vederea o b tin e rii unui com p orta m e nt imbunatatit la deplasare $1 frin a re se pot monta pneuri pentai toate anotimpurile la t o a t e c e le p a tru roti. D e r e tin u t U tiliz a re a p n e u rilo r p e n tru ia rn a Pe timp de iamS.nu v a fi s e m n a liz a ta p rin tro s u p r a t u r a r e b ru s c a a m o to * ru lu l.s p r e d e o s e b ir e d e a u to v e h ic u lu lu i c u tr a c tiu n e p e f a t a .SFATURI S I iN TR ETINER E ra c tiu n e in te g r a la * (4 M O T IO N ) in c e p t u i d e t r a c t iu n e actiunea integrala functroneaza automat.

se face remarcata printr-un zgomot specific. Pe langa aceasta.SFATU R I SI iNTR ETINER E S e rv o d i r e c t ia * Cand m otorul func^oneaza. A s tfe l p o t a p a re a d e fe c tiu n i in sis* te m u l d e s e rv o d ire c tie . c3nd motorul furcfioneaza. deoarece uleiul hidraulic se va Incdlzi puternic din cauza servopompet. . deoarece servopompa este putemlc solicltata. turafia motorului la mersul Tn gol se va reduce pentru scurt limp. voianul nu trebuie mentinut la limita de curs§ mai mult de 15 secunde. Fiecare rotire completa a volanului.

v e z i pagina 14. A te n tie ! • Si a n v e lo p e le tr e b u ie s a se „ro d e z e ” d e o a re c e ia in c e p u t nu a u in c a a d e re n fa o p tim a . Se poate creste treptat p^na la viteza maxima. Cat de bine este realizat acest rodaj depinde Tn mare masura de modul cum este condusa masina tn primii 1500 km. A c e s t iu c ru e s te v a la b il $• m a i ta r z iu . P rim ii 1 0 0 0 km Aplicati urmatoarele reguli generate: • nu a c c e le r a ti ia m a x im u m • nu c o n d u c e ti c u v ite z a m a i m a re d e 3 /4 din v ite z a m a x im a • e v ita ti t u r a tiile rid ic a te • evitati cat mai mult posibil remorcarea. respectiv turatia rDeUimli admisa a motorului.SFATURI SI INTRETINERE P rim ii 1 5 0 0 k m • s i d u p a a c e e a R o d a ju l In timpul primelor ore de functionare frecarea intre elements ?n miscare ale motorului este mai mare decSt mai tarziu. .. c an d s c h im b a ti din no u p ia c u te ie de fra n a .nici ia mers ?n gol nici c&id e in v^tezS. Mu turati motorul daca nu este necesar • schimbarea mai dev re m e a w fe z e i mtr’O treapta superioara ajuta la s c a d e r e a consu- mului de combustibil. in t im p u l s i d u p a p e r io a d a d e r o d a j tr e b u ie c a : • MotonjI rece sa nu ajunga niciodata la tjra tia maxima . la reducer^a zgomotului 9 1 proiejarea mediului inconjurdtor . A c t iu n e a c e v a m a i r e d u s a a f r a n a r ii p o a t e f i c o m p e n s a te p rin tr-o a p a s a r e m a i p u te rn ic a p e p e d a la de fra n a . cand s-au mai rodat.selectati 0 treapta Inferioara de viteza cand motorul nu mai functioneaza . • Nu va deplasati cu 0 turatie prea mica a motomlui . • P la c u te d e fra n a noi tre b u ie sa se „ro d e z e ” p e n tru c a in tim p u l p rim iio r a p r o x im a tiv 2 00 k m nu au p ro p rie ta ti o p tim e de fre c a re . D e la 1 0 0 0 la 1 5 0 0 k m . A c e s t iu c ru tre b u ie lu a t tn c o n s id e ra re in tim p u i p rim iio r 5 0 0 k m p rin tro d e p ia s a re c u p re c a u tie .rotund".

gazele de evacuare pot avea un miros de suit. in anumite conditii de functionare a motonjlui. • Nu puneti mai mult ulei decat trebuie in motor . Alimentarea neregulata cu carburant poate produce aprinderi Deregulate. Viteza de deplasare trebuie imediat redusa. • Autovehicului nu trebuie remorcat pe o distanta mai mare de 50 m . in tim p u l d e p la s a rii a c e s t e s u b s ta n te p o t lu a fo e . Adesea este de ajutor afegerea unui alt tip de carburant. t e v i. . De aceea trebuie respectate urmatoarele puncte: • Autovehicule cu catalizator tfebuie alimentate numai cu benzina far§ plumb vezi pag. Aceasta depinde de continutui de sulf din carburantul folosit.SFATU R I INTRETINERE S is te m u l d e p u r ific a r e a l g a z e lo r d e e $ a p a r e * F u n c tio n a r e a ir e p r o s a b ila a s is te m u tu i d e p u rific a re a g a z e lo r este de 0 imporlanta deosebita pentru functio­ narea ecologica a autovehicului. a u t o v e h ic u lu i t r e b u ie p a r c a t a s tfe l In c d t c a ta liz a to r u l sa nu in t r e Tn c o n t a c t c u m a te r ia te u so r in fla m a b ile . in plus catalizatorul poate fi deteriorat prin supraincalzire. in a c e s t ca z ca rb u ra n tu l incomplet ars poate ajunge Tn sistemul de evacuare a gazelor $1 astfel in atmosfera. In d ic a tie Chiar $i in cazul in care sistemul de con­ trol al emisiei de gaze functioneaza per­ fect. A tentieJ • Din c a u z a te m p e ra tu riio r ridi> c a t e c a re p o t a p a re a la c a t a li­ z a to r m c o n d it ii n e fa v o r a b ile . • Daca apar In timpul mersului aprinderi neregulate.2 . c a ta iiz a to r. DefectuI trebuie remediat la cel mai apropiat dealer Volkswagen. inseamna cS in sistemul de aprindere exista un d e fe c t. respectiv umplerea rezervorului cu benzina Super Premium fara plumb. • La autovehicule cu cataiizator nu este perm isa depiasarea pana la epuizarea totals a cantitatii de carburant din rezervor. • N u fo lo s iti n ic io d a ta s c u tu ri s u p lim e n ta re s au s u b s ta n te d e p r o te c tie im p o triv a c o ro z iu n ii p e n tru e le m e n te le c e c o m p u n s is te m u l d e e v a c u a re a g a z e lo r. ceea ce duce la supralncalzirea deteriorarea catalizatorului.vezi pagina 32. Astiel in sistemul de evacuate ajunge carburant ars incomplet.vezi pagina 74. scaderi ale randamentului functionar© nereguiata a motorului.

§1 o treapta inferioara mai tSrziu. Fiti atent intotdeauna la presiunea corecta Cine conduce o ma§ina cu o cutie auto­ din envelope. Kick-down” . Urmatoarea indicajie poate fi de ajutor. de asemenea. de exemplu daca se observa c i urmatorul semafor este pe culoarea ro§ie.ele trebuie folosite numai cand e irrtr-adevar nevoie de ele! . In plus o presiune prea .k m /h 30 SO 70 90 110 S fa tu I 3 S c h im b a ti v ite z a p e n tr u a e c o n o m is i e n e rg ie ! 0 alta modalrtate de a economisi carburant este schimbarea vitezei intr-o treaptS superioara. La 2000 ratatii pe ^ lo p e! m inut trebuie intotdeauna sa selectati urmatoarea treapta imediat superioard. nu pana la pozitia pana la 5 procente. Mergeti cu precautie astfel va trebui sa franati mai putin §i deci $i sa accelerati mai putin. in acest capitol veti gasi 10 sfaturi pentru a conduce autovehiculul in a$a fel incSt sd asigurati protectia mediului $i economisirea banilor dumneavoastra! S fa tu I 1 C o n d u c e ti p re v e n tiv ! Cel mai m ult carburant se consum a la accelerare. sa lasati masina sa ruleze pana se opreste (fara satranati).SFATU R I $1 iNTR ETINER E D e p la s a r e a e c o n o m ic a e c o lo g ic a Consumul de carburant. Se consuma inutil carburant daca se conduce intr-o treapta de viteza inferio a ri dar la o turatie ridicata a motorului. Ar trebui. daca este posibil. l/IO O km . frSnelor si anvelopelor depind !n principal de trei factori diferiti: • stilul persona! de conducere • conditiile individuaie de functionate • conditiile tehnice date Abofdand un stil de conducere economic se reduce consumul de carburant cu 10 15 procente. Astfel se selecteaza automat mica dues. printr-o rezistenta maritS la un program econom ic care va selecta rjla re . la o uzura ridicata a anvelopelor si treapta superioara de viteze mai devreme la inrautatirea manevrabilitatii. S fa tu I 2 Mergeti in prima treaptS numai aproximativ d ib A te n tic la p re s iu n e a d in anve> 0 lungime de ma$ina. poluarea mediului $1 uzura motorului. Verificati intotdeauna presiunea cand anvelopele sunt red! Nu vS deplasati cu anvelopele de iam a pe tot parcursul anului fac zgomot si necesitS pana ia 10 % mai m ult carburant . Ilustratia indica relatia dintre consumul (i/ 100 km) $i viteza (km/h) in cele 5 trepte de viteza. Chiar $i o jumatate de bar mata de viteze trebuie sa actioneze incet mai putin mare§te consumul de carburant pedala de acceleratie.

consumul de ulei poate ajunge pSna la 1. de a conduce. emisia gazelor $i zgom otele se maresc considerabil la viteze ridtcate. mai exista $i alte posibilitati pentru scaderea consurmjiui: Nu transportati bagaje inutile. S fa tu I4 E v ita ti a c c e le r a r e a c o m p le ta ! Viteza maxima a autovehiculului dumneavoastra artrebui. Inca dinaintea pomirii de deplasare. In lunctie de stilul dvs. la o vitezS de 100-120 km/h! SfatuI 5 R e d u c e fi tim p u l d e m e rs in go l! La ambuteiaje.0 1/1000 km. ci ?i asupra consumului de carburant. cu suportui de bagaje Tncarcat. Adesea. autovehicului dumneavoastrS consumS. verificati din cSnd in cand ca in portbagaj sa nu exists obiecte inutile. Un m otor regiat necorespunzator poate duce ia un consum de carburant mai mare cu pana la zece procente! Verificati nivelul uleiului lafiecare umplere a rezervoruluil Consumul de ulei depinde m mare masura de solicitarea turatia motorului. dacS este posibil. bariere sau semafoare pe culoarea ro^ie m ai lunga este bine ca motoail sa se opreasca: deja dupa o pauza a motorului de 30-40 secunde. economisirea carburantului este mai mare decat cantitalea de carburant necesara pentru noua pomire a motorului. intretinerea motorului are efect nu num ai asupra sigurantei traficului $i asupra mentinerii randamentuiui autovehiculului. Indidu suplimentar: Puteti ajunge la o reducere a consumului de ulei $i prin utilizarea unui ulei cu vascozitate redusa. . / Consumul de combustibil al autovehiculului va fi redus cu aprox. Dm cauza ca fiecare kilogram in plus duce la cre$terea consumului de carburant. Figura de mai sus indica raporlul dintre consum (1 10 0 km) $i viteza (km/h). 75% din viteza maxima. din comoditate rSmane montat suportui de bagaje pe plafon chiar daca nu mai este necesar. sa nu fie utilizata. aproximativ 12% mai mult carburant. SfatuI 7 E v ita ti b a la s tu l in u til! Pe langa modul de a conduce si fntretinerea corespunzatoare a autovehicului dumneavoastra.SFA TU R I SI iNTR ETINER E SfatuI 6 E fe c tu a ti in tr e tin e r e a in m o d re g u la t! Efectuan Tnlretinerea autovehiculului in mod regulat asigurati o premisa pentru deplasarea econom ic^. 50% cJaca conduceti cu aprox. Consumul de carburant. Din cauza rezistentei marite la contactui cu serul.

cu atat mai mult este necesar acest lucru: puteti stabili din timp arice modificare (pozitivS sau negativd) si . Autovehiculul dumneavoastra va consuma lama mat mult decdt vara! SfatuI 10 T in e ti o e v id e n fa s c ris a ! Dacd se dore$te reducerea consumului de carburant ar trebui sa se tina un registry al deplasarilor. farurile suplimentare.daca este necesar . motorul si catalizatorul trebuie s3 atinga temperatura optima de functionare. . Incalzirea lunetei provoaca de exemplu un consum suplim ertar de aproximativ 1 litru in 10 ore. unde $i in ce conditii s-a mers cu ultima incarcatura a rezervorului. daca nu va mai sunt necesaril 5 15 25 30 B 4 5 -3 56 P SfatuI 8 E v ita ti d e p la s a rile s c u rte ! Rental a se reduce in mod considerabil consumul $i emisia de gaze toxice. De aceea deplasdrile scurte tre­ buie neaparat evitate. Cu cat este solicitat alternatorul mai putem ic prin conectarea consumatorilor electrici. consumul scade la 20 Iitri.S F A T U n i $1 iN TR ETIN ER E SfatuI 9 1 100km / E c o n o m is ifi c u r e n h Curentui se obtine cu ajutorul altematorului. Abia dupa aproximativ patru kilometri motorul ajunge la temperatura de regim $i consumul se nomializeaza. Dupa aproximativ un kilometru. Dacas-aconstatat un consum prea ridicat. Deconectati consumatorii electrici. Sistemut de incalzire a lunetei. trebuie sa se anallzeze cum. cu atat mai muit va crests consu­ mul de carburant. aproxim ativ 30-40 iitri cartjurarit la 100 km. Motorul rece al unul autovehicul de clasa medie consuma direct dupa pomire. Daca pierderile sunt relativ mici. instalatlile de Incalzire si climatizare* necesita energie mai multa. Temperatura mediului este hotaratoare In acest context: figura indica consum uri diferite (1/100 krfi) pentru aceeasi distanta la +20®C ?i -10“C.actlonatl ?n mod corespunzSlor.

sau ca in a lta te n s iu n e a b e c u lu i. A te n tie ! C luburile auto ofera inform atii despre L u c r a r i l e in c o m p a r t im e n t u i re^eaua de stajii de benzind care dispun m o to r u lu i n e c e s ita a te n tie de benzina fara plusmb.S FA TU R I $1 iNTRETINERE D e p la s a r e a in s t r a in a t a t e In lo c u ir e a la m p ilo r /D a c a va deplasati cu autovehiculul in In cele mai multe cazuri inlocuirea lampilor • strainatate. despre intretinerea necesara §i posibilitatile de reparare. ca aveti la dispozitle acest lip de benzina pe tot parcursul calatoriet dumneavoastra. • La a u to v e h ic u le le c u la m p ! cu • in anumlte tari este posibil sa nu se cod e s c a r c a r e in g a z e e x i s t a mercializeze tlpul autovehiculufui dumnea­ p e ric o i d e m o a rte la m a n e v ra re a voastra. De aceea sunt necesare fara plumb .nu este p o sib ila fa ra a dem onta alte toarele: componente. in care exista !a dispozitle numai un serv­ P e rtc o l de a c c id e n ta re ! ice Volkswagen sau nu exista deloc. Va recomandam sa apela(i la un dealer Centrele de distrlbuire Volkswagen din Volkswagen pentai inlocuirea lampilor. Reglarea/acoperirea farurilor Daca va deplasati in ^ariie in care circulatia este pe partea cealalta a drumului fa(d de tara dumneavoastra de origine. s p o rita ! f • Cu toate ca tn lume exista mai mult de • L a m p ile c u h a lo g e n H 7 * s e a fla 9000 deaieri Volkswagen. Datele exista in manualul „La drum”. Asigurati-va cuno$!intele de specialitale. luati tn considerare urma. Pentru a evita acest lucru trebuie ca farul respectiv sS fie reglat sau trebuie acoperit cu benzi mate. Inform atll suplim entare ^ rim i{i de la dealerii Volkswagen. Acest lucru este valabil in • La autovehtculele cu motor pe benzina special pentru acele ISmpi la care se poate cu catalizator trebuie sa se tina cont de ajunge num ai din co m p artim e n tui faptu! ca acestea functioneaza cu benzina m oto rului.vezi $i pagina 2. exista unele {ari s u b p r e s iu n e $ i p o t e x p lo d a . personalul sanu fie familiarizatcu anumlte proceduri de reparare. astfel incat in aceste tari nu veti n e c o re s p u n z a to a r e a p a r tii de gasi piesele de schimb necesare. fascicolul luminos al lumtnil de intSlnire ii deranjeaza pe participantii la trafic care vin din sens opus. . Germania §1 Importatorii respectivi va tnformeaza cu placere despre pregatirea tehnica necesara a autovehiculului.

tare. re m is e te h n ic e Daca autovehiculul este echipat din • Sarcinile date sunt valabile numai pentru ibricatie cu un dispozitiv de remorcare. obiecteie trebuie asicaietui 3. pentru cauza scaderii densitatii aerului. • Daca vizibilitatea Tn spatele remorcii este limitata. va puteti deplasa pe pante mai abrupte. iar capacitatea la actarea unei remorci.3. ajtovehiculului $i greutatea re a li a ramorcii. • Utilizati pe cat posibil sarcina de sprijin admisa pe cupla stericS a dispozitivului de remorcare. tncarcatura din remorca Montarea ulterioara a unui dispozitiv de imorcare se realizeaza conform instructi. gurate contra alunecarii. incat sa | I manualul de utilizare corespunzator se se permita cuprinderea unui camp vizual asesc in loca§ul rotii de rezerva. se poate utiliza un cablu totalatractata’’ sa se mic$oreze cu 10 % la daptor pe care !l procuratl de la dealerii fiecare 1000 m. randamentul motorului scade. tunci sunt tndeplinite conditiile necesare Deoarece.vezi G reutalea totala se compune din greutatea reald a aietui 3.echercu7 poll. Daca rem orca este prevazuta cu un urcare se reduce.SFATURI S I iNTRETINERE le p ia s a r e a c u r e m o r c a utovehiculul este prevazut pentru transortul de persoane si bagaje. Ambele oglinzi exterioare trebuie fix­ are’ montate din fabricatie cupla sferica ate $i reglate pe suporti Tn asa fel. „Date tehnice".vezi obiecteie grele sa fie pe cSt posibil in apropierea axel. deplasarile de pana la 1000 m altitudine.trebuie sa se distribuie tn a^a fel TncSt nilor producatorului dispozitivului . glati-o pentru conditii de incarcare maxim§. in sa cu chiparea corespunzatoare poale fi utilizat la traclarea unei remorci. suficient de mare. trebuie ca greutatea ^ . • Daca nu se utilizeaza sarcina maxima de sprijin. . inseamna ca este necesara mon­ id ic a tii d e u tiliz a re tarea unei oglinzi retrovizoare suplimenLa autovehicule cu dispozitive de remor. Sarcina maxima admisibila la remorcare u trebuie fn nici un caz depasita . In plus.3. Detaliile referitoare la montarea ulteriara a unui dispozitiv de remorcare sunt • Verificati presiunea din pneuri la §i rejnoscute de catre dealerii Volkswagen. 'e aceea montarea trebute sa se execute De asemenea verificati presiunea pneurilor remorcii. din in punct de vedere tehnic si legal. dar nu o depa^iti. sarcina de sprijin. e catre ace^tia. odata cu cre^tera Indltimii. • Tinand cont de sarcina remorcii $i de olkswagen.

vreme. • Franati ia timp! La o remorca cu sistem de frar^are. • Re cat posibil evitati deplasarea cu autovehicuful netncarcat §i cu remorca incarcata. La autovehiculele cu reglare din interior a farurilor este suficienta rotirea rozetei din bord. din cauza distributiei necorespunzatoare a greutatii. „Date tehnice". viteza trebuie imediat redusa de indata ce se constata $i cea mai mica m igcare o scila to rie a rem orcii. Valorile corecte care se pot gasi sub aceste date. Sistemul ESP ajuta la s ta b iliz a re a m i$ c a rilo r o s c ila to rii ale remorcii. Daca este cazul. este ectiipat cu ESP. vant . la deplasarea cu remorca tre­ buie respectate urmatoarele puncte: ^ • Daca autoveh(culul dvs. ^In orice caz. • Deoarece stabilitatea autovehiculului cu remorca se reduce odata cu marirea vitezei. . viteza trebuie imediat redusa. apoi ferm. • Datele sarcinilor remorcii $i sarcinii de sprijin de pe eticheta dispozitivului de remorcare sunt numai pentru atestare. deplasarea ar trebui sa se faca cu viteza redusa. trebuie observat indicatorul temperaturii lichidului de racire.3 . A te n tie la in d ic a tiile re fe rito a re la s a rc in ile re m o rc ii d in c a ie tu i 3 . trebuie sa se urce o por^iune mai mare. opriti §j lasati motorul sd se rdceasca timp de cateva minute la mers in gol. mai intSi se franeaza u$or.SFATU R I S I INTRETINERE • Reglarea farurilor trebuie verificata Inainte de pornirs. Daca acul indicatorului se deplaseaza Tn partea dreapta a scalei. ar trebui sa nu se utilizeze viteza maxi­ ma legala In conditii nefavorabile ale carosabilului. Daca §i In aceasta situafie totu§i indicatoru! luminos de avertizare clipe^e. Astfel se evita smuciturile cauzate de blocarea rotilor remorcii. intr-o treapta joasa de vitez§ cu o turatie mare a motorului. se modifica.In special pe portiur)ile in panta.3. In d ic a tie re fe rito a re la d e p la s a re Pentru a obtine cele mat bune conditii de deptasare. • Daca la temperaturi excesiv de ridicate. n ln d ic a fii g e n e r a le r e fe r it o a r e la d a te le te h n ic e ”. !a deplasarea cu remorca acest sistem trebuie activat. se gasesc in documentele autovehicu lu lui respectiv in caretui 3. daca remorca este cuplata. In d ic a tii g e n e ra le • Se recom anda ca in cazul u tiliza ril frecvente a remorcii sa se duca la service Tn vederea unei examinari de intretinere §i Tntre intervalele de inspectie a autovehiculului. Nu se Tncearca ?n nici un caz ca prin accelerare sa se Jndrepte" mi$carea remorcii. Schimba{i intr-o treapta inferioara de viteza cand coborati pante pentru a folosi frana de motor. Daca totu^i acest lucru este necesar.

sub copaci etc). . In p lu s . rilor. p e te lo r si sara spalarea saptamanala dar folosind p ra fu lu i d e p e c a ro s e rie nu tre b u ie conservanti corespunzatofi $i cea lunara^ sa se fa c a in n ic i un c a z c a n d su> este suficienta. c o m p e te n ta d u ce la m e n tin e re a v a lo rii a u to v e h ic u iu lu i. • S u b s t a n t e le d e T n tr e tin e r e tre b u ie p a s ir a te m to td e a u n a In s ig u ra n ta . arunca la gunoiul menajer. de anotimp. L a cumpararea substanfelor caroseriei si pe plafon'. Cu cat murdaria de pasare.temeinica a partilcr inferioare ale autove­ s e a u a .hiculului. d e o a re c e p u te ti sa a fe c t a t i vop. Dupa perioada de Tmpra$tiere a satii pe Nu u tiliz a ti la v e te s au b u re tt usca.Tn s p e c ia l nu la in d em a n a c o p iilo r. re s p e c tiv s u p ra fa ta g eam u . cu atat etectu! este d e in t r e f m e r e t r e b u ie a /e s e mai daunator. de produse care protejeaza mediul. sarea §i alte substante agresive raman mai mult pe suprafata . A te n tie l • D a c a se u tiliz e a z a n eco resp u nz a to r. m a te r ia le le d e in tre tin e re p o a ie f l d a u n a to a re . exemplu radiatiile solare intensive maresc R estu rile de su b stan te nu se efectui de corodare. funinginea. de locurile in care este parcat (garaj.strazi este neaparat necesara spalarea t i. de conditiile meteo $i de influentele mediului. a c e a s ta re p re z in ta o cond ifie n e c e s a ra p e n tru a p ro b a re a c e re rilo r d e g a ra n tie . Frecventa cu care se aplica acest tratam ent unui autovehlcul depinde printre altele $i de frecventa utilizarii autovehi­ culului. Cea mai buna protectie a autovehiculului in fata influentelor daunatoare ale mediului este spalarea frecventa si conservarea. T em peraturile m arl. Materiale necesare de Trtretinere putefi gasi la dealerii Volkswagen. p ete le de gudron. Tn anumite Imprejurari este nece­ In d e p a rta re a m u rd a rie i.SFATURI SI INTRETINERE In t r e t in e r e a a u t o v e h ic u lu lu i In tr e tin e r e a re g u ia ta . Trebule respectate indicatlile de utilizare de pe ambalaje. p ra fe te le re s p e c tiv e s u n t u s c a te . Astfel. In g r ijir e a a u t o v e h ic u lu lu i p e e x t e r io r S p a la r e a A te n tie ! U m e z e a la si g h e a ta d in in s fa * la tia d e fr a n a r e p o t p re ju d ic ia e fic a c it a t e a fra n e i. fn c a z u l a p a r it ie i e v e n tu a le lo r c o ro z iu n i sau d e fe c te a fe v o p s e le i c a ro s e rie i. M u rd a ria s au p ra fu l s e in m o a ie m ai in ta i cu a p a c u ra ta in a in te d e a fi In la tu ra te . ra$ina de co p a c i. resturite de in se cte . .

In te moale. se curata la sfar$it. apasand u$or. c a n d m o to ru l e s te o p rit. vopselei depinde foarte mult de constmctia in anumite z o n e . poate fj spalat fara probleme in instalatii autovehiculul ar trebui spalat automate de spatare. vop­ Murdaria se inmoaie cu multa apa si se seaua devlne m ala sau prezinta chiar spala cat mai bine posibil. n e n te lo r m e ta lic e a tu n c i c a n d • Daca exista echlpamente specials . portbagaj exterior. se curata autovehiculul cu un bureproprietarului Instalatlel de spalare. spalarea autove­ InstaiaUei de spalare. r e s p e c t iv statiei emisie-receptie etc. Daca dupa spalare. burete. Oricum soiicitarea numai in locuri special amena/ate. de tipul substantei de intre?lnere acestor spafU special amenajate. Ceara la intervale cat mai scurte.discutati mai c a p a c e le ro tilo r. p a rte a exemplu spoiler. tomate. Dupa spalare autovetiiculul se clateste In d ic a tie temeinic cu apa $i in final se ^terge. $1 spalare etc. bine cu personalul care efectueaza spalarea. manusa de spalat sau perie de aceste condltli folositi alta instaiatie de spalat incepand cu capota de sus in jos. pragurile etc.SFATU R I S I INTRETINERE In s ta ia tiiie a u to m a te d e s p a la re S p a la re a m a n u a la a Vopseaua autovehiculului este rezlstenta a u to v e h ic u lu lu i astfel incat in mod normal autovehiculul in scopul protejarii mediului. trebuie sa va adresati imedlat In final. de filtrarea apei de hiculului poate fi interzisi in afara spalare. Daca e postbil se utilizeaza aici un al doilea plafon caroserie poate inira apa. poate ataca materialul plafonulut $1 il poate deteriora cu timpul. zgarleturl. . • inaintea spalarii automate nu mal sunt necesare alte precautli in afara celor obisA te n fie ! nuite (inchlderea geamurllor plalonului • S p a la ti a u to v e h ic u lu l n u m a i culisant trapei)". antena in f e r i o a r a a a r i p i i . • P r o te ja ti’ v a m a in ile d e ta ie tu r i Antena originala a autovehiculului nu tre­ in m u c h iile a s c u tite a le co m p o buie scoasa. T re b u ie In s a s a s e re n u n te Buretele sau manuka de spalat se spala la t r a ta r e a c u c e a ra fie rb in te . Ogllnzile exterloare nu trebuie pllate. Autovehiculele cu p la fo n p lia n t s au Se utilizeaza §ampon de spalat numai d e c a p o ta b il pot fi spalate in Instalatli au­ daca murdaria este persistenta.de c u r a ta ti p e sub m a $ in a . . Atentie la faptui ca intre Rotile. spalare.

piesele de plastic pot fi tratate numai cu substante de curatare $1 Ingrijire sp e c ia le . Mai tdrziu. Daca substanta de lustruire utilizata nu contine componente conservante folosiji ceara dupa (ustruire. Daca aceasta nu e suticienti. A c e a s ta s te v a la b il si la c u r a ta re a b a re i e p ro te c tie la c u ite . tul de apa nu trebuie orientat direct spre cuietorile u$ilor/cap3cului portbagajulul. Tem peratjraapei trebuie s § fie d e 60°C. Daca spalati autovehiculul cu un furtun. e tc .Freze pentru Indepartarea murdariel". C o n s e rv a re a O buna conservare cu ceara protejeaza vopseaua autovehiculului de inlluentele mediului prezentate la paglna anterioara la „Spaiare” §1 ctiiar impotriva u?oarelor influente mecanice.SFATURI S I INTRETINERE id ic a tii: Autovehiculul nu trebuie spalat la soare. tfel in timpul iemi acestea pot sa inghete. stanfa de pulverizare. axim. S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o lv a n ti a ta c a m a te ria lu l. P ie s e le d e p la s t ic Piesele de plastic se curata prin spalare nonTiaia. Chiar daca se utilizeaza regulat illzare ale curStitorilor de inaltd presiune solutie de ceara la spalare tratarea cu in special cele referiloare la presiune 9 I ceara tare se recomanda de cel putin de doua ori pe an. lafo n u l g lis a n t* s au d e c a p o ta b il* u tr e b u ie s p a la t s u b p re s iu n e . Nu folositi duze circulare sau a$a numlle . C o m p o n e n te le m a te si p ie s e le de p la s tic nu trebuie tratate cu substance de lustruire sau ceara tare. c3nd pe vopseaua curata apa p a la re a a u to v e h ic u liilu i la je t de nu mai face clar „perle". autovehiculul tre­ buie iarasi tratat cu ceara tare de conla lta p re s iu n e Se respecta neaparat ind tca tiile de servare.. L u s tru ire a Lustruirea este necesarS numai cand vop­ seaua ?t-a pierdut stralucirea iar luciul nu se mai poate obtlne folosind materiale de conservare. e n tru e v it a r e a d e f e c t a r ii a u to e h ic u lu lu i. u c a t d is ta n ta d in tre d uza si sura fa ta c a ro s e rie i e s te m a i m ic a u a t a t m a i t a r e va fi m a te ria lu l ilic it a t . ^ te n fie ! ftnvelopete nu tre b u ie c u r a ta te 3U je t c o n c e n tra tf P o t a p a re a deteriorari c h ia r si la d is ta n te de a u lv e riz a re r e la t iv m a r i si un iim p de a c tio n a re s c u rt. p a s t r a t i o d is t a n t a jf ic ie n t a f a t a de m a te ria le le m oi a fu rtu n u rile d e c a u c iu c sau m a te a ie le d e e ta n $ a re . fa ra d izo lv a n ti. .

DacS s-a lorm at to tu ^i ruglna. razuitorul nu se mi$ca Tnainte . P ta fo n u l d in m a t e r ia l p la s t ic si t r a p a p lia n ta Este Important ca plafonul din material plastic sa fie curatat la intervale regulate. P lafoanele d in m a te ria le d eschise la culoare trebuie spalate bine. aceasta trebuie indepartata cu grija. Pentru uscarea geamului nu se foloseste pielea pentru lustrulrea suprafeteior vopsite pentru ca particulele de vopsea din aceasta pot zgaria geamul. saptamanal. apa cu continut de cior sau alte doar intr-o singurS directie. c u a p a c a ld a s a u fie r b in te . Inainte sa apara ruglna. Pentrutnceput se aplica un grund antlcoroziv $i apoi vopsea. siliconul. Informatii supli. §i din interior geamurile trebuie curState la intervale regulate.inapoi. precum zgarietun.d e m a re p re s iu n e . Pentru a evita zgarierea de cu ra ta re a p la fo a n e lo r C a b rio le t. s o lu tii a se m a n a to a re s u n t im p ro p rii. Pentru ca sS nu se deterioreze elementele s is te m u lu i d e in c a lz ire a lu n e te i. grasime conduc la valurirea stratului de cauciuc al sau silicon se pot Tndeparta cu o solutie plafonului si astfel pot aparea neetande curatat geamurile sau de Tndepartat seitatile. P la fo n u l si tra p a p lia n ta nu tre b u ie Resturlle de ceara pot fi indepartate numai s p a la te Tn n ic i un c a z cu d is p o zitiv e cu 0 substanta speclala.peri> Excrem entele de pasare trebuie indec o lu i fis u ra rii g ea m u lu i! pdrtate imediat.vezi manualul 3. ?n portbagaj $1 In Service Plan . m e n ta re p u te |i a fla de la un d e a le r Volkswagen. Desigur ca aceste lucrari sunt executate fa deaierii Volkswagen. Codul culorli vopselei se afla pe etlcheta llpita pe sasiu. G h e a ta se Inde­ vopsitef parteaza de pe geamuri ogltnzl cu un Murdaria persistenta $1 petele se inde­ razuitor de plastic sau mai bine cu un spray parteaza cei mai bine cu o perie $i o solu(ie de dezghetare. nu trebuie lipit din Interior nici un autocolant pe geam. ulei. ci Diluantii.S FA TU R I S ' iN T R E flN E R E D e t e r io r a r e a v o p s e le i Micile deteriorari. juliturile sau loviturfle de pietre se acopera imediat cu vopsea (Lack Volkswagen sau spray). N u in d e p a rta ti z a p a d a s au g h e a ta deoarece ataca materiatul. .3 „Datele de Identificare ale autovehicululur. Pentru spalare nu utiliza|i materiale dure! G e a m u r ile Z a p a d a se indeparteaza de pe geamurl Utilizati consen/anti numai pentru portiunile $i oglinzi cu o maturica. ceara. deoarece contin acizi care Resturlle de cauciuc.

SFATURI SI iNTR ETINER E P la fo n u l d in m a t e r ia l t e x t i i * Plafonul nu trebuie spaiat la fiecare spalare a a u to v e h tc u lu lu i. In cazul in care. Prin utillzarea regulata a acestof substante se evita formarea unor depuneri. B ro a s c a u s ilo r Pentru dezghetarea broastei u$ilor trebuie sa folositi numai spray original Volkswagen care are proprietati lubrifiante anticorozive. Murdaria de pasare trebuie indepartata imediat deoarece acizii conduc la ondularea s tra tu lu l de ca u ciu c $i a stfe l ia fisurarea lul. din fata in spate. protejate din fabrics impotriva acesteia. trebuie respectate insfrucfiunile privitoare la siguranfa si protectia mediului. Se obtine astfel la o pozitionare mai buna a buzei de etan^are a g a rnitu rilor pe Conservarea nu trebuie verificata sau tra­ suprafetele respective. aceasta se poate indeparta cu un r ^ u ito r de plastic $i neofalina. Mi§carea trebuie sa se faca in sensul tesaturil. . Petele $i depunerile de pe piesele din crom se inlatura cu ajutorul unei substante de Ingrijit pentru crom. De asemenea nu ingheata iarna! CSnd ceara se indeparteaza cu diluant de ceara. in g r ijir e a p a r t ilo r c r o m a t e Piesele din crom sever curata cu o laveta umeda. Oaca e sie prafuit. Apoi dati^i cu apa curata din abundenta. dupa care se vor lustrui cu o laveta uscata. u$ile. din fa(a In spate. si cu o solu(ie de curatare. daca din c§nd in C o n s e r v a r e a c a v it a f ilo r cand sunttratate cu un lichid de intretinere Toate cavitatile predispuse la coroziune sunt a cauciucului {de exemplu spray sillconic). Sa observati Tntotdeauna ca mtreaga suprafafa sa fie tratata cu aceste substante. Indepartati petele cu o perie moale. utilizati o substanta pentru Ingrifirea cromului. In d ic a tii • N ic i in tr-u n c a z nu u tiliz a ti m a te ria le c u e fe c t d e s le fu ire . Inaintea fiecarei s p a ia ri plafonul trebuie periat m modul descris mai sus. Umeziti apoi cu apa. s te rg e re a u s c a ta cu o perie moale este suficienta. Mi$carea trebuie sa se faca in sensul (esaturii. la temperaturi uzura timpurie a gamiturilor si se asigura exterioare ridicate. t r a p e i. p la fo n u lu i $i g e a m u r ilo r Garnlturile de cauciuc ramSn flexibile si rezista mai mult timp. • N u c u r a ta tl s u p ra fe te le c ro m a te in m e d iu p ra fo s si n isip o s. G a r n lt u r ile u $ ilo r. P la fo n u l nu tre b u ie s p a ia t fn in s ta la fii sub p re s lu n e . Daca nu este suficient. se evlta tata ulterior. din cavitali se prelinge 0 buna amortizare atunci cand se trantesc ceara. In plus.

de preferat Tnaintea Inceperii anotimpului rece ?i primavara . A c e s t e a p o t lu a fo e in tim p u l fu n c tio n a rii a u to v e h ic u lu lu i. c a ta liz a to ru lu i s au to b e i. rotile se tra­ teaza cu lichid de curatare fara acizi. Substanta protectoare pentm partea inferioara a $asiului nu trebuie aplicata pe aceste scuturi. . A te n tie ! V a ru g am sa (u a ti Tn c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . Dupa spalare. se recom anda ca acesta sa fie verificat la intervale regulate . Straturile persistenle de murddiie pot fi indepartate cu substante speclale. sare pe roti. Aceasta va preveni acumularea de praf. Atentie! N u u tiliz a ti s c u tu ri s u p lim e n ta re s a u su b s ta n ce d e p r o te c tie p e n ­ tr u p r o te c tia te v ilo r d e e s a p a m e n t. Dealerii Volkswagen dispun de mijlocele corespunzatoare rezolvarii acestor probleme. J a n t e ie d in a lia j u $ o r* Pentru a mentine timp indelungat aspectui decorativ al jantelor din aliaj usor. P r o t e c t ia s u p r a f e t e i in fe r io a r e a a u to v e h ic u lu lu i Partea in le rio a rt a autovehiculului este protejata durabil contra intluentelor chimice $i mecanice. pe catalizator sau pe teava de esapament. altfel metalul se deterioreaza. respectiv capaceie ro(iIor trebuie spalatB tem einic la intervale regulate. mjrdSrie. lucrarlle de tratare sau masurile suplimentare de protectie trebuie executate la dealerii Volkswagen. Daca stratul lacului de protectie s-a deteriorat de exemplu prin lovituri ^ e piatra. este necesara o ingrijire regulata. trebuie sa se efectueze irnediat tratarea. Deoarece totu$i nu sunt excluse deteriorarile stratului de protectie in timpul mersului. g h e a ta si s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tM l fra n a rii. g h e a ta $i s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tu l d e frS n a re .J a n t e le d e o te l Jantete.SFATU R I SI INTRETINERE . Nu se utilizeaza substante de lustruit vopseaua sau alti agenti de lustruire. A te n tie ! V a ru g a m sa lu a ti in c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . In mod spe­ cial sarea $i praful ce rezulta in urma uzarii placutelor de frana trebuie Indepartat la fiecare doua saptamani. Indepartarea scutului este de asemenea interzlsa. In d ic a tii p e n tru a u to v e h ic u le le cu c a ta liz a to r Din cauza temperaturilor marl care apar in procesul de postardere.$i daca este necesar sa se remedteze. De aceea. intre ca!alizator$i caroserie sunt montate scuturi pnatectoare. Deteriorarea vopselei se trateaza inainte de a se forma rugina. Cam la trei luni este necesar sa se aplice pe roti ceara dura.

Este nevoie sa fiti atenti c a p ie ie a sa nu fie p re a u m e d a $i s§ nu se strecoare apal prin cusSturi. T re b u ie sa tin e ti c o n t d e fa p tu i ca p ie ie a nu p o a te fi t r a t a t a c u sub s­ t a n t e d iz o lv a n te d e c e a ra d e parc h e t. . uscat. P ieiea naturala E v ita ti e x p u n e re a d e iu n g a d u ra ta a p ie iii la s o a re p en tru a e v ita deco> io ra re a e i. Dupa ce se usuca se sterge ulte­ rior cu 0 laveta moale. o data la 6 luni.|i p e n tru in d e p a rta re a p e te lo r p ersiste n te . La de* c la n s a r e a a ir b a g . c re m a de g h e te $i a lte le a s e m a n a to a re . P a r t ic u l e le d e p r a f $ i m u r d a r ie c o n d u c la u zu ra p re m a tu ra a p ie lii. A te n tie ! N u c u r a ta ti b o rd u l c u a p a ra te $i s u p ra fe te le e x te rto a re a le rnodu* le lo r a ir b a g c u s u b s t a n t e de c u r a ta r e c e c o n tin d izo iv a n tiU tiliz a n d a c e s t e s u b s ta n te sup ra fa ta d e v in e p o ro a s a . In final se §terge cu un prosop moale. t a b io u l d e b o rd s i p ie ie a a r t if ic ia la Piesele din plastic $i pieiea artificiala se curata cu un prosop umed. Daca nu e suficient. Aceasta substanta se aplica Tn cantitate foarte redusa. in d e p a r ta r e a p ra fu iu i si a m u rd a rie i $tergeti suprafetele de piele cu un prosop u§or umed. aceste par(i pot fi tratate numai cu a g e n ti de c u ra ta re in g rijire a plasticului s p e c ia ii fa ra d iz o iv a n ti S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o iv a n ti a ta c a m a te ria lu l. in tr e tin e r e a p ie lii Tratati pieiea in conditii normale cu agenti de ingrijire a pielii ce se gasesc la dealerii Volkswagen. P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile .u iu i c r e s t e p e ric o lu l r a n irii p rin p a rtlc u le le d e p la s tic c e s e d es p rin d . a d res a t i'V a u n u i d e a le r s p e c ia liz a t .SFATU R I SI IN TH ETIN ER E In g r ijir e a in te r io r u iu i a u t o v e h ic u lu lu i P ie s e le d in p la s t ic . s u b s ta n te d e in d e p a ria re a p e te lo r. Pentru zonele foarte murdare folositi o solutie de sapun moale (2 lingurl sSpun neutru la un litru de apa).

c e n tu r ilo r p e n tru e u ra fa re . sapun moale fara a demonta Centura din P a rtic u le le de p ra f si m u rd a ria con* autovehicui. ad re* • N u e s te p e rm is a d e m o n ta re a s a t i. portbagajului t a c t cu lic h id e le c o ro z iv e . a le le g a tu rilo r c e n tu r ii. C e n tu r a a u t o m a t a trebuie Umeziti o Iaveta moale cu apa calduta sau sd fie c o m p le t uscata. a le s is te m u lu i a u to m a t d e ru la re s au a le p ie s e le lo r d e tn c h id e re . foarte murdara nu se poate rstrage coresin d e p a rta re a p ra fu lu i $i m u rd a rie i punzator. se trateaza cu materiale speciale de curatare. tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n ­ t a . T a p it e r la s i c a p it o n a ju l d in m a te r ia l t e x t i l C e n tu rile d e s ig u ra n ta tr e b u ie d e a s e m e n e a sa nu in tre Tn c o n ­ Tapijeria ?i capitonajul u$ilor. d e o a re c e s u b s ta n te le de c u ra* t a r e c h im ic e p o t d is tru g e tes a* tu ra . A te n fie ! P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile .SFATU R I $1 JNTRETINERE A lc a n t a r a ( im it a t ie d in p ie le v e lu r) C u r a t a r e a c e n t u r ilo r d e s ig u r a n fa N u u tiliz a t i s u b s ta n te fo lo s ite la C e n tu rile se m e n fin c u r a te ! Centura m tr e tin e re a p ie lii. D a c a v e ti c o n s ta ta d e te rio r a r i a le te s a tu r ii. d u e la u zu ra p re m a tu ra a p le lil. In d ic a tie in d e p a rta re a p e te lo r inainte de r u la r e .v a u n u i d e a le r s p e c i a li z a t . respectiv cu spurrta uscata $i cu • V e r ific a ti re g u la t s ta r e a c en 0 perie moale. ^ cu spirt diluat iamponatl pata dinspre centru spre margine. p e n tru in d e p a r ta r e a p e te lo r per* • C e n tu rile nu s e c u r a ta c h im ic s is te n te . etc. C e n t u r a tre b u ie m loc u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . . $tergeti suprafetele cu o iaveta moale usor Centurile murdare pot Ji spalate numai cu umeda sau cu ^ampon.

patrunderea corpurilor str&ne in instalatia de IncaJzire ?i aerisire din interiorul autovehicijtului. . S p a la re a m o to ru lu i se re a liz e a z a n u m a i cu c o n ta c tu i m o to r lu a t. Deoarece la spalarea motoru /u i apar resturi de benzina. Astfel se evita blocarea oriftciilor de scurgere a apei $i. Nu in d re p ta ti je tu i d e a p a d ir e c t pe fa r . tiorite cazute etc. rosturilor si componenlelor din compartimentui motorului trebuie neapSrat facuta in acest ca2 . la autovehicuie fara filtru de aer*. Imbinarilor. (runzele. daca motorului se realizeaza numai in este cazul. CompartimentLil motomlui ?i suprafetele exterioare ale motorului au fost tratate con­ tra coroziunii din fabricatie. Acest lucru este valabil $i cand se relnnoiesc piesele prolejate de coroaune. apa m u rd a ri trebuie curatat^ printr-un sepa­ Din spatiile de captare a apei (sub capota. rator de ulei.s-ar p u te a s tric a ! La curatarea compartimentui motorului cu agenti dizolvanti de grasime'> sau la spalarea motorului. protectia la coroziune se va indeparta aproape intotdeauna. atelier sau benzlnarie.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E C u ra ta r e a c o m p a rtim e n tu lu i m o to ru lu i C u r ^ a r e a si c o n s e r v a r e a c o m p a r t im e n t u lu i m o to r u lu i A fe n tie ! • in a in te de a se lu c ra la c om p a rtim e n tu l m o to ru lu i tre b u ie resp e c ta te n e a p a ra t in d ic a tiile de la p a g in a 29! • in a in te d e a va o c u p a d e spatiu l d e c a p ta r e a a p e i d in fa ta p a rb riz u lu i. In special iarna cand se ctrcula des pe strazi pe care s-a Tmprastiat sare. O conservare finala durabila a tuturor suprafetelor. . Dealerii Volkswagen dispun de substantele de curatare conservare recomandate de fabrica §i sunt dotate cu instalatiile necesare.In nici un caz benzina sau Diesel. " S e pot utiliza numai agenli de cufStara pravSzuti . A ttfe l a p a re p e ric o lu i de ra n ire la c o n e c ta r e a in v o lu n ta ra a s te rg a to a re lo r de p a rb riz. este foarte im portanta o buna pro tectie la coroziune. D e aeeea. grasim e ulei. De aceea. intregul compartiment al moto­ rului si spatiile de captare a apei se curata inainte 5I dupa peiioada de impragtiere a sSrii. si se conserva pentru ca sarea sa nu alba actiune distrugatoare. c h e la d e c o n ta c t se s c o a te . spilarea In fata parbrizului} se indeparteaza.

Service-ul Volkswagen este In permanenta infomiat asupra modiiicarilor. ra n irito r s au a c c id e n ta rilo r. p o a te e x is ta p eric o lu l o p a ririlo r. v e rific a r e a $i c o m p le ta r e a tic h id e lo r. R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te le d e la p a g in a u rm a to a re ! Pentru recunoasterea la timp a neetanseit^tilor. • T in e ti c o p iii la d is ta n ta . d e e x .SFATU R I S I INTRETINERE A v e r tiz a r i la lu c ru l fn c o m p a r tim e n tu i m o to r L a e x e c u ta re a tu tu ro r lu c ra rilo r la m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o ­ to r. llctildeie de functionare ca de ex. modiftcah si piese de schimb plese" de la pag. 52. e l a r p u te a p o rn i bru sc . informafiile din acest manual corespund stadiului actual. D a c d s e ob­ serve pete de ulei sau alte lichide auiovehiculul trebuie dus la servi­ ce pentru verificare. de la data tiparirii. • S e o p re s te m o to ru l. tre b u ie o bserv a te si re s p e c ta te a v e rtts m e n te le $i in d ic a tiile d e s ig u ra n ta g e n e ra l v a la b ile . podeaua d e s u b a u to v e fifc u / trebuie controtatd la intervale regulate. Cel mal bine sa lasati ca lucrarile de schimbare a lichidelor 5 ! materialelor de ungere sa fie faCLJte de deaferii Volkswagen. P e ric o l d e opa* rire ! A s te p ta ti p a n a c a n d nu m a i s u n t s e a p a r i d e a b u r i s a u tic h id $i m o to ru l e s te c o m p le t re c e . Va rugam sa observatl $i indicatiile din capitolul „Accesor1i. aditivii lichidului de racire. se perfectioneaza In mod continuu. • S e tr a g e fra n a d e s ta tlo n a re .c a p a c u l d e in c h td e re a l vasulu i d e e x p a n s iu n e nu se d e s c h id e . • C a n d m o to ru l e s te catd: . se s c o a te c h e ia d in c o n ta c t. a te n tie sa nu c o n fu n d a n ti lic h id e le Tntre e te . De aceea. La c o m p le ta re a c u lic h id e . A v e r t is m e n t e A te n tie ! T r e b u ie s a a c o r d a t i o a t e n t ie s p e c ia la c a n d lu c ra ti In c o m p ar* tim e n tu i m o to ru lu i! • N u d e s c h id e ii n ic io d a ta c a p o ta m o to r u lu i s a u nu e fe c t u a f i luc ra ri a s u p ra m o to ru lu i d a c a obs e rv a ti a b u ri s au s e a p a ri d e lic h id d e r a c ir e . dar bujiile.nu s e a tin g e v e n tila to r u l de ra c ire . c a re u rm e a z a . P o t a p a re a p ro b le m e e x tre m d e g ra v e . re s p e c tiv in p o z itia „P” . • L e v ie r u l s c h im b a to r u lu i de v ite z a se c o m u ta p e p o z itia m ers In gol. . uleiutui motor. In d ic a tie im p o rta n ta Deslgur. s is te m u l d e ra c ir e se a fla sub p re s iu n e . D in a c e a s ta c a u z a . • Se la s a m o to ru l sa s e raceas> ca.

v e n tila to ru i s i in s ta ia tia d e te n s iu n e in a lta d e la s is te m u l d e a p rin d e re . D a c a s u n t n e c e s a r e lu c r a r i la b a te rie .c a n d m o to ru l e s te c a ld .d e c o n e c ta ti b a te ria . $1 de catre te m peratura din com partim entul motorului). • in c a z u l in c a re tre b u ie e x e c u t a t e lu c r a r ile d e v e r ific a r e a le m o to ru lu i in fu n c tiu n e .in s p e c ia l la bate rie . • O a ca s u n t n e c e s a re lu c ra ri la s is te m u l d e a lim e n ta re cu com b u s tib il s au in in s ta ia tia e le e trica: . daca: . A te n tie ! O u p a o p r ir e a m o to r u lu i v e n tila to ru l m a i p o a te fu n c tio n a un tim p (p a n a la 10 m in u te ) c h ia r d a c a c o n ta c tu l m o to r e s te lu a t. V e n t ila t o r u i Ventilatorui este actionat electric §i coman­ dat prin termocupla de catre temperatura lichidului de racire (la unele motoare. 4 1 . D u pa un tim p e l p o a te re p o rn i.nu lu c ra ti n ic io d a ta Tn ap ro p i* e re a s u rs e lo r d e fo e d e s c h is . .nu fu m a ti . • E v ita ti s c u rtc ir c u ite ie in in s ta la tia e le c tr ic a . A c e s te lic h id e s e pot a p rin d e . r e s p e c ta fi a v e rtis m e n * t e le d e la p a g . c o m ­ p a rtim e n tu l m o to ru lu i s e fn c a l* z e s te din c a u z a a c tiu n ii ra ze lo r d e s o a re . a p a re un p e r ic o l s u p lim e n ta r d in c a u z a p ie s e lo r c e s e ro te s c ■ de e x e m piu c u re a u a tra p e z o id a la .SFATU R I S I INTRETINERE • N u tu r n a fi $i nu s c u tu ra ti nicio * d a ta lic h id e d e a s u p ra m o to ru iu i fie rb in te .te m p e ra tu ra lieh id u lu i d e ra c ire c re a te . a lte rn a to ru l.tin e ti in to td e a u n a la in d e m a n a un s tin g a to r d e fo e .

Specifica|ille trebuie sa fie mentionate pe eticheta reciplentului.SFATU R I SI fNTRETINERE U le iu l d e m o to r S p e c ific a t ii In motor se pune un ulei special multigrad cu care . In d ic a fie im p o rta n ta D esigurca^i uleiurile de motor seimbunatatesc in perm anenta. Schimbarea uleiului ar trebui s§ se faca cel mai bine la deaterii Volkswagen. uleiurile se pot amesteca Tntre ete. puteti utiliza $1 ulei cu specificatia VW ACEA B3. La completarea ulterioara. vascozitate. A d itiv ii u le iu lu i d e m o to r La u le iu l de m o to r nu tre b u ie a d a u g a t n ic i un a d itiv . De aceea informatiile din acest manual corespund stadiului existent la momentul tiparirii. Specificatiile pentru ulei sunt p re v ^ u te in caietui 3. Pentru autovehiculele cu in je c tie aceste uleiuri nu se folosesc. M o to a re c u b e n z in a Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate Tn caietui 3.tn afara zonelor climatice extrem de red . respectiv A3. exprlma fljldltatea. Aceste uleiuri a r trebui de aceea sd se utilizeze numai Tn zone climatice extreme.3. M o to a re D ie s e l Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate in caietui 3.3. U le iu ri m o n o g rad Uleiurile monograd nu se utilizeazS in g^eneral intreg anul din cauza vascozitatii .3. . Dealerii Volkswagen sunt informati la zl despre modificarile existente. respectiv B4. D a u n e le p r o v o c a te d e f o io s ir e a u n o r a d itiv i la u le iu l d e m o to r nu s u n t a c o p e rite d e g a ra n fie .se poate circula intregul an.97. se poate iolosi ulei cu specificatia ACEA A2 . iar data producerii s3 nu fie mai veche de 1.

Daca nivelul uleiului se afla In zona B. C o n s u m u l d e u le i poate ajunge pana la 1 . De aceea nivelul uleiului se verifica la intervale regulate. . s e p o a te completa ulei. C .Daca nivelul uleiului se aila in zona C.01/ 1000 km. Este normal ca motorul sa consume uiei. Pozijia jojei se vede In desenul comparti­ mentul motorului caietul 3. Apoi se scoate joja. C o m p le ta r e a c u u le i d e m o to r in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u In c o m p a r tim e n tu l m o to ru lu i. A . Dupa oprirea motorului se a^teapta cateva n lnuta cau ieiu lsa poatacurgeinapolTn baia de ulei.p e ric o l d e a v a rie la m otor! Joja se scoate iara$i §i se citeste nivelul uleiului.3 „Date tehnice". La masurarea nivelului uleiului pozijia autovehiculului trebuie sa fie orizontala. N iv e lu l u le iu lu i nu tr e b u ie s a se g a s e a s c a in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n e i A. D a c a jo ja e s t e p r e v a z u ta c u un c a r l i g ( v e z i i m a g in e a ) . o b s e rv a ti si re s p e c * t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . tre b u ie completat ulei. sau mai jos. de preferat cantJ se face plinul ?i tnaintea calatoriilor mai lungi. o b s e rv a fi $i re s p e c * ta ti to a te a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9. B . Se poate intampla ca nivelul uleiului sa se afle apoi In zona A. nu tre b u ie completat ulei. care apare de exemplu la calatorii lungi ( 10-12 ore) se in ce a rca pe cat posibil sa se mentina nivelul uleiului in zona A .Daca nivelul uleiului se afl§i in zona A. Amplasarea orificiului de umplere a uleiului de motor o puteti vedea in ligura ce reprezinta compartimentul motorului din caietul 3.nu d ea su p ra . Este suficient ca apoi nivelul uleiului sa se afle undeva in zona B. A ltfe l u ie iu i nu e s te m a s u ra t c o r e c t . se sterge cu o laveta curata ?i se reintroduce din nou.SFATU R I SI iNTR ETINER E B -007M 1H V e r if ic a r e a n tv e lu lu i u le iu lu i in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. La solicitarea indelungata a motorului. a c e s t a tre b u ie sa se p o triv e a s c a b in e in t e a v a jo je i.3 „Date tehnice".

C e l m a i b in e e s te c a s c h im b a re a u ie iu lu i d e m o to r a filtr u lu i sd se e x e c u te d e c a t r e un d e a le r V o lk s ­ w a g e n . In caz contrar. • D a c a m a in ile d u m n e a v o a s a tra a u in tr a t in c o n ta c t c u u le i de m o to r tre b u ie sa le s p a la ti te m e i* n ic . • U le iu l v e c h i nu tre b u ie la s a t la in d e m a n a c o p iilo r. . Capacul orificiului de umplere se inchide cu grija si joja se introduce complet. d in c a u z a p ro b le m e lo r d e p r o c u r a r e a s c u le lo r s p e c ia le c u n o ^ tin fe lo r de s p e c ia /i'ta te n e c e s a re . La motoarele cu catalizator.S FA TU R I S I iNTR ETINER E • Se degurubeaza capacul (vezi figura). • Se introduce o mica cantitate de ulei. uleiul ar putea fi aspirat ptin sistemul de aerisire 9 I sa ajunga in atmosfera prin instalafia de evacuare a gazelor de ardere. Este suficient daca nivelul uieiului se gasegte undeva in zona B. uleiul poate sa arda in catalizator si sa-l deterioreze. • Se asteapta caieva minute $i se controleaza nivelul uieiului. S c h im b a r e a u ie iu lu i d e m o to r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. • P e n tru s c u rg e re a u ie iu lu i foio* s iti un r e c ip ie n t p re v a z u t p en tru a c e a s ta . N iv e lu l u ie iu lu i nu tr e b u ie sa se a fle in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n ei A. in caz contrar se mai adauga ulei. c a r e sa fie s u fic ie n t de m a re p e n tru T n treaga c a n tita te d e u le i a m o to ru lu l d u m n eavo astrd . Schimbarea uieiului se realizeaza la un dealer . • P u rta ti o c h e la ri d e p ro te c tie . t in e t i b ra te le o riz o n ta l p e n tru ca u le iu l sa nu s e s c u rg a pe b ra te le d u m n e a v o a s tra . re s p e c ta fi n e a p a r a t u rm a to a re le p u n c te : • P e n tru a e v ita p e ric o lu l o p aririi cu u le i fie r b in te se la s a m o to ru l sa s e ra c e a s c a . Altfel ar putea sa dea ulei afara cdnd motorul este in functiune. A te n tie ! D a c a d u m n e a v o a s tr a v r e t l sa e x e c u ta ti sin gu r s c h im b a re a ule* iu lu i d e m o to r. Uleiul de motor se schimba la intervalele de timp prezentate 7n planul de service. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9. in n ic i un c a z n u tr e b u ie sa a ju n g ^ u le i in r e fe a u a d e canaiiz a re s a u in p im a n i.Volkswagen. • D a c a d e s u ru b a fi c u d e g e te le d o p u l d e s c u r g e r e a u ie iu lu i.

A c e ^ ti a d itiv i se g a s e s c la d e a le rii V o lk s w a g e n . la a v a r ie r e a g ra v a a m o to ru lu i. Lichidul de racire odata scurs din motor. De aceea. pierderile de lichid de racire sunt cauzate de nee 1an$eitati!e din sistem. in acest caz. componentele din metal u$or. Lichidul va fierbe $i va fi im pins in afara siste­ mului de racire. impotriva coroziunii. sistemul trebuie veriftcat de un dealer Volkswagen.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E S is te m u l d e r a c ir e Sistemul de racire este umplut cu un lichid de racire compus din apa $i 40% aditiv de racire. in conditH normale. in plus. pierderile se pot pro­ duce din cauza incalzirii sistemului. ci prote|eaza. inainte de toate. 34 VERIFICARI 5 / COMPLETARI . efectui racirii se micgoreaza. O a c a tre b u ie c a lic h id u l d e ra c ire sa fie scu rs d in s is te m i a c e s ta s e va re c u p e ra $i d e p o z ita c o re s p u n z a to r. ci trebuie sa fie indepartat conform normeior de protecfie a mediuiui. din sistemul de racire. Daca din motive climatice este necesara 0 protectie mai mare la inghet. in plus. La sistemele e ta n ^ . Im piedica form area calcarului si ridica punclul de fierbere al lichidului de racire. P ro c e n tu I a d itiv u tu i tre b u ie s a fie m in im 4 0 % . concentratia lichidului de racire nu trebuie mic?orata prin completare cu apa In anotimpul cald sau in tari calde. A lti a d itiv i a i lich id u lu i d e ra c ire pot in flu e n ta n e g a tiv m a in te d e to a te e fe c tu i p ro te c fie i la c o ro ziu n e . nu trebuie utiiizat din nou. m a x im 6 0 % . Acesl amestec olera nu numai protectia necesara la Tnghet panS la -25®C. dar numai pana la 60% (protectia la Tnghe] pana la -40°C) deoarece protectia la tnghet se reduce iara^i $i. Nu este sufident numai sa completati cu lichid de rdcire. P ie r d e r i d e iic liid d e r a c ir e in primul rand. A d itiv u i lic h id u lu i d e r a c ir e S e p o a te u tiilz a n u m a i a d itiv G 12 (lic h id a n tig e t p e b a za d e g ly c o l cu a d itiv i d e p r o te c fie la c o ro ztu n e ) re s p e c tiv un a d a o s c u s p e c ific a tia T L 'V W 7 7 4 F (m a rc a t p e re c ip ie n t). A te n tie ! L ic h id u l d e r a c ir e $i a d itiv ii s u n t d a u n a to ri p e n tru s a n a ta te ! D in a c e s t m o tiv a d itiv ii s e tin e in v a s u t o rig in a l si nu s e la s a la in d e m a n a c o p iilo r. se poate man adaosul de G 12. C o ro d a rile c e ia u n a $ te re p ot d u ce la p ie rd e re a lic h id u lu i d e ra c ir e si c a u rm a re .

P e ric o l d e o p arire: S is te m u l d e ra c ir e s e a fla sub p restu ne! in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. In acest caz se utilizeaza numai apa. De aceea nivelul acestuia trebuie verificat regulamentar. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . Nivelul lichidului de rdcire poate fi verfficat cored numai cand motorul este oprit.vezi figura. o b s e rv a ti si respec> t a f i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . iar propor^ia corectS de amestec se stabile§te iara^i imediat ce este posibil cu aditivul corespunzator (vezi pagina 34). VERIFICARI §1 c o m p l e t A r i 35 . Nivelul core d al lichidului de racire este iinportant pentnj buna functionare a sistemului de racire.SFATU R I $ 1 INTRETINERE C om pletarea cu lichid de racire d e r a c ir e in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u m c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. cand motorul este race. Daca nu exista la dlspozlfle adttiv G 12. Pozi^fa vasului de expansiune se vede in figura corespunzdtoare din manuaiul 3. Pentru verificarea nivelului lichidului de rScIre nu e necesar sa se scoatS capacul vasului de expansiune. P e n tru c o m p le ta re u tiliz a ti n u m ai lic h id d e ra c ire nou.3 „Dale tehnice". in primul rSnd opriti motorul $1 Idsati-I sS se raceascd. Lichidul de racire trebuie sa se gaseascd. cdnd motorul este ca ld . intre marcajele recipientulut . !n principiu nu trebuie introdus nicf un alt aditiv. A te n tie ! C a p a c u l v as u lu i de e x p a n s iu n e nu s e d e s c h id e c an d m o to ru l e fie rb in te . Apoi acopen'tj capacul vasului de expansiune (vezi figura) cu o lavetd §i de§urubaU sr>re stdnga cu precautie capacul. p oate sa se gase ascd §i pu^in deasupra marcajului. deoarece vasul este transparent.

„Dafe tetinice". D a c a lic h id u l d in v asu l d e e x p a n s iu n e e s t e m a r o n . In d ic a tie im p o rta n ta in n ic i un c a z G 1 2 (c u lo a re v io le t) nu se a m e s te c a c u a iti a d itiv i G 11 sau G 1 2 (c u lo a re ro s ie ). G 1 2 d in v a s u l d e e x p a n s lu n e se re c u n o a $ te d u p a c u lo a re a v io le t. p e n tru a e v ita a v a rie re a m o to ru lu i.SFATU R I S I JNTHETINEHE In s t a la tia d e s p a la r e a p a rb riz u lu i La p ie rd e ri m a ri d e lic h id d e ra c ire c o m p le ta re a s e fa c e n u m a i c an d m o to ru l e s te re c e . In s ta la tia de s p a la re a lu n e te i* este allm entata de rezervorui din compartimentul motor.3. N u se a d a u g a p e s te m a rc a j: La incalzire surplusul de lichid de racire va fl tmpins in afara sistemuiui de racire prin ventilul de suprapresiune din capac! C a p a c u l s e in s u ru b e a za din nou s tran s. G 1 2 a fo s t a m e s te c a t cu a lti a ditivi! in a c e s t c a z lic h id u l d e r a c ir e tre b u ie n e a p a ra t sch im b at! in c a z c o n tra r p o t a p a re a d isfun ct io n a lit d t i s a u d e f e c t a r e a m o to * ru lui. Pozitia recipientuiui pentru spalarea par­ brizului se vedein figuracompartimentului motor din caietui 3. 36 VERIFICARI §1 COMPLETARI .

Jetul de apa trebuie sa actioneze asupra centrulul lunetei. R e g la r e a d u z e lo r P a rb riz Duzele se pot regia in inaltime.3 „Date tehnice’ . pe langa apa. o b s e rv a ti s i re s p e c I t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la \ p a g in a 2 9. respectiv in caietui 3. Indicaliile de ameslec de pe a m b a la jL il solutiei de curatare a parbrizului trebuie respectate. Nu este suficienta numai apa curata pentru curatarea rapida si intensiva a parbrizului si geamurilor faruriior. Prindeti duza lateral $i deplasati-o. Va recomandam sa adaugati. In n ic i Mn c a z n u a d a u g a t i a d it iv i s a u a lt e s u b s t a n t e . O rig in al V o lk s w a g e n S c h e ib e n k la r prezinta o forta mare de curatare cu protectie la inghet §i de aceea se utilizeaza tot tim pul anului. In d ic a tie Pentru a nu bloca orificiile m id ale duzelor speciale este necesar sa se foloseasca numai solutie de curatare a parbrlzulul G 052 164. Adresati-va dealerilor specializati. in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a il in c o m p a r t im e n t u l tn o to ru lu i. L u n e ta * Duza se gase$te in bratui ^tergatorului. VERIFICARI § t COMPLETARI 37 . „Original V o lk s w a g e n S c h eib en klar' (G 052 164). Acesta se corecteaza la un dealer specializat.S FA TU R I S I im R E J IN E R E U m p le r e a r e c ip ie n tu lu i Capacitatea rezervorului este mentionata pe acesta. li procurati de ia dealerii Volkswagen. In s ta la tia d e s p a la re fa ru ri* Duzele se pot regia numai cu scule spe­ ciale.

'erificati unghiul pe care il efectueaza tergatorul la un dealer Volkswagen si acd e cazul corectati-l. sd Ibreze. VERIFICARI § / c o m p l e t Ar i . ' Cand lamelele stergatoareior sunt deteorate. Schimbati lamelele stergatorului. la* m e le le s te rg a to a re io r d e p a rb riz tre b u ie c u r a f a t e re g u la t c u un lic h id d e c u r a ta re . L a m e le s e o b t in la d e a le r ii V o lk s w ag e n . d e e x e m p lu re s tu ri de in s e c te . )aca se adauga in lichidul de spalare genfj ce dizoiva ceara.SFATURI S I INTRETINERE L a m e le le s t e r g a t o a r e io r d e p a rb riz A te n tie ! • P e n tru b u n a v iz ib ilita te s u n t n e a p a ra t n e c e s a re s te rg a to a re in b una s ta re . exista doua tipuri dilerite de lamele de $tergaloare de parbriz . ' Unghiul mMurat de bratul stergatorului u este corect. • Din m o tiv e de s ig u ra n |a . pe parbriz pot ralane resturi de ceara.vezi figura. S c o a te re a la m e le i • Desprindeti brajul ?tergatorului de parbriz $i pozitionati lamela in unghi drept fata de bratui $tergatorului. lam e* [ete s te rg a to a re io r tre b u ie schim b a te o d a ta s au d e doua ori p e an. Lam ela m ai lunga (rebuie m ontata pe partea conducatorului. • P e n tru a e v ita m u rd a rire a . • Scoateti lamela in directia sagetii. Informatii suplimentare uteti obfine de la dealerii Volkswagen. Detergentii ce ctizolvagrasimea u pot inlatura aceste depuneri. c u r a t a r e a s t e r g a t o a ­ re io r s e fa c e cu un b u re te sau p rosop. acestea pot. S c h im b a r e a la m e le lo r s t e r g a t o a r e io r d e p a r b r iz In functie de tipul autovehiculului. F ix a re a la m e le i • Lamela ^ergatorului se monteaza inapoi Tn ordinea inverse. aceste pete se pot ideparta. Aceste resturi se ot in d e p a rta num ai cu un lichid de ura^are special. de asem enea. Irmdtoareie cauze pot duce la vibrarea im elelor de parbriz: I La spalarea autovehiculelor in instalatii utomate de spalare. La m u rd a rire p u te rn ic a .

S FA TU R I S I IN TR EJIN ER E L ic h id u l d e fra n a S c o a te r e a la m e le i • Desprindeti bratui ^tergatorului de parbriz pozitionati iamela in unghi drept fata de bratui §tergatorului.vezi figura. Nivelul lichidului de frana trebuie sa se gaseasca Intotdeauna in tre m arcajele M A X $i M IN VERIFICARI $ / COMPLETARI 39 . Pozitia recipientului lichidului de frana se vede in figura compartimentului motor din caietui 3. Stergatorul mai lung se monteaza pe partea conducatorului.3 „Date tehnice”. A MAX TbiI RecipientuI lichidului de frana se recunoa$te dupa capacul galben . V e r ific a r e a n iv e lu lu i lic h id u lu i de fra n a tn a ln te a e fe c tu a r il lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i) o b s e rv a tl re s p e e * t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . • Se scoate lamela §tergatoruluI Tn directia sagetii B apoi scoateti-o Tn directie Inversa. F tx a re a la m e le i • Lamela $tergatorului se mor^teaza inapoi In ordinea inversa. dinspre bra{. • Se apasa arcul de siguranta In directia sagetii A.

B a te ria in s p a te le a u to v e h ic u lu lu i Bateria se gaseste sub mocheta porlbagajului. R a b a te re a s u p o rtu lu i de s ig u ra n ta (G o lf/B o ra) • Apasati tastele laierale (sageata 1 ) si rabalati suportul spre spate (sageata 2). intr-o culie din material plastic. A cid u l a r p u te a c u rg e d in b a te rie . A te n tie c a fu rtu n u l d e a e ris ire sa nu se s m u lg a d in o rific iu l d e pe p a rte a la te ra ta a b a te rie i. Pentru a scoate capacul acestei cutii. 70.SFATURI SI INTRETINERE Locul de m ontare B aterla se gaseste in com partim entu! motorului sau in spatele autovehiculului. apasatl Tncuietorile la te ra ls $i ridicati capacul. S c o a te re a c a p a c u lu i b a te rie i (G o lf/B ora) • Apasati tastele din par^ile laterals ale capacului (sageata) ?\ ridicati capacul. 42 VERIFICARI §1 c o m p l ^ tA r i . Pentru ajutoml la pomire vezi pag.

B a te r ie cu o ch i m a g ic * Pe suprafata superioara a batenei se afla un gemulet rotund {vezi sageata). f e r ifi b a te r ia de f r i g . F u n c tio n a r e a p e t im p u l ie rn ii D a c a nu se c irc u la cu a u to ve h ic u lu l m a i m u lte s a p ta m a n i. NIvetuI acidului trebuie controiat la intervale regulate in in urmatoarele conditii de functionare: . VERIFICARI §1 COMPLETARI 43 .* sau sa scada sub min.la baterii vechi in conditii normale de functionare baleria nu trebuie supusa intretinerii. De aceea. B ulele de aer p ot d eterm ina indicaiis eronata a culorii.ochi magic" T$i modlfica culoarea in fu n c tie de starea in c a rc a rii $t niveiul acidului. $i trebuie reincarcata.tan cu clima calda . In nici un ca2 nu trebuie sa fie peste m a x. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le de ta p a g in a 2 9. Acest . Tim pii de s ta tio n are ai m a$inii Cand autovehiculul stalioneaza mai mult de 4 saptamani. deconectati polul al ba­ teriei. p e n t r u c a a c e a s t a s a nu In g h e te si a s tfe l sa s e d is tru g a . A te n tie ! • N u d e s c h id e fi b a te ria c u fo rta . B a te r ia f a r a o c h i m a g ic Niveiul acidului trebuie Intotdeauna sa SE situeze pe pozitia de m ax. ciocanrti u$oi pe ochiul magic. im o b iliz a to ru l e le c tr o n ic . A ltfe l b a te r ia va fi d e s c a rc a ta d e c o n s u m a to rii Tn re p a u s c a de ex.SFATU R I SI INTRETINERE V erific a re a nivelului acidului in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i.-.dupa parcurgerea a multi kilometri . Daca ochiul magic apare in c o lo r sau g a lb e n d e s c h is . in a in te d e e fe c tu a re a lu crarilo r la b a te r ie o b s e rv a ti si re s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le d e la pagina 3 8. niveiul de a cid a bateriei este prea scazut. c a n d e s te fn g h e t p u te rn ic . Afi§area culorii verde si negru serve^ie atelierului Volkswagen la diagnoza.*.p e ric o i d e e x p lo z ie ! B a te riile d e te r io r a te nu tre b u ie u tiliz a te c l in d e p a rta te e c o io g ic .

N u fu m a ti. La procesul de incarcare se poate evaporea acid. V a re c o m a n d a m s a nu fo lo s ifi in c o n tin u a r e o b a t e r ie c a r e a fo s t In g h e ta ta p e n tru c a ......... A te n tie ! • N u t in e t i la Tndem ana c o p iiio r b a te ria si a c id u l d in b a te rie .... • P ic a tu rile d e a c id d in o c h i sau p e p ie le tr e b u ie c la t it e c a te v a m in u te c u a p a c u r a ta . d e o a re c e s u n t n e c e s a re a p a r a te s p e c ia le de in c a rc a re $i c u n o s tin te de s p e c ia lita te . N u va a p ie c a ti d e a s u p ra b a te rie i. d in c a u z a s c u r g e r ilo r a c id u lu i. nainte de in c a r c a r e a ra p id a ..... un aparat mic de incarcare).......... 14 VERIFICARI §1 COMPLETARI .. . in lo c u it i b a te ria c a r e a fo s t in g h e ta ta .. 43.. • La incarcare nu trebuie sa deschideji dopurile bateriei. • Se introduce cablul redresorului la retea dupa ce polii acestuia au fost conectati ia polii bateriei.. cablurile de conectare ale laterlei nu trebuie scoase. • in c a r c a r e a ra p id a a b a te r ie i e s te p e ric u lo a s a si tre b u ie e x e * c u ta ta n u m a i la u n d e a le r V o lk s ­ w a g e n ....... T reb u ie r e s p e c t a t e u r m a to a r e le n d ie a tii: in a in te de e fe c tu a re a lu c rarilo r ia b a te r ie o b s e rv a ti si r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le de ia pagina 41.p e ric o l d e e xp lo z ie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re exis> t a p e ric o l d e ra n ire . • P r o te ja ti-v a o c h ii $i f a t a ..... tin e ti la d is ta n ta f o c u l s i s c a n t e ile e le c tr ic e d e o a re c e la in c a rc a re a b a te riilo r ia n a s te re un a m e s te c e x p lo z ib il.... • in c a r c a ti b a te ria n u m a i in spat ii b in e a e ris ite ..... adica ncarcarea la intensitati marl ale curentului...... . • Verificati nivelul acidului din baterie -vezi pag.... A p o i tre> b u ie sa c a u ta ti n e a p a ra t un d o c ­ to r... = minus • Dupa procedeui de incarcare opriti intai redresorul §i apoi scoateti cablul de retea. r o $ u ....e scottotu$i ambele cabluii de conectare.. in final deconectati cablul redresorului dela baterie polii aparatului de incdrcare. p rin fo rm a re a g h e tii c a r c a s a b a te r ie i s e p o a te f is u r a si a s t f e l s e p o a te s c u rg e a c id d in b a te rie ....... n mod normal. = plus negru sau m a ro .a fncarcarea cu intensitafi mici ale curenului (de ex....SFATURI SI INTHETINERE in c a rc a r e a b a t e r ie i naintea procedeului de incSrcare opriti sistemul de aprindere toti consumatorii le curent... • N u in c a r c a ti n ic io d a ta o b a te ­ rie in g h e ta ta . pre* c u m si a p a ra tu i d e in c a rc a re ... In orice caz rebuie respectate instmctiunile fabricanului aparatului de incarcare.

cap.1. Bateriile contin prlntre altele acid sulfuric ^i plumb f i nu trebuie sa ajunga in nicl un caz in gunoiul menajer.1.SFATU R I SI INTRETINERE D a c a b a t e r ia a u to v e h ic u lu lu i a fo s t d e c o n e c t a t a s i d in n o u c o n e c t a t a . o b s e rv a ti $i re s p e c ­ t a t i t o a t e a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 s i a v e rtis m e n te ie refe> rito a r e b a te r ie d e la p a g . A c e s te n o rm e tre b u ie sa f ie d in a u g u s t 1 9 9 8 s a u m a i noi. D upa c o n e c ta r e a s au fn c a rc a re a b a te rie i a u to v e h ic u lu lu i tre b u ie sa : Reglati din nou ceasul digital . Se initiaza scaunul electric' al conducato ru liii-v e z i caietui 3. Bateriile noastre sunt constituie in concordanta cu dimensiunile locului de montare sunt dotate in scopul sporirii sigurantei. Din cauza problemelor de reddare.. „Ac|ionarea electrica a geamurilor".vezi caietui 3. 4 1 . v e r if ic A r i §1 c o m p l e t A r i 45 . Inlocuirea b ateriei Utilizati n u m ^ tiaterii originale Volkswagen de aceeasi martme. A te n tie ! • V a re c o m a n d a m o b a te rie origtn a la V o lk s w a g e n fa ra p re s c rip tii d e in tr e fin e r e c o n fo rm n o rm e lo r TL 6 2 5 0 6 si V W 7 5 0 7 3 .. in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i. R estab iliti fu n ctlo n a re a siste m u lu l de actionare e le clrica a geam urilor . Bateriile originale Tndeplinesc cerintele de Inlretinere. • in a in te de e fe c tu a re a lu c rariio r ia m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. Procedeul de pomire la motoarele cu benzina se realizeaza dupa cum urmeaza: se pune contactui timp de circa 30 secunde apoi se opre?te. in a in te d e e fe c tu a re a lu c rariio r la b a te r ie o b s e rv a ti $i r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te ie d e ta p agina 3 8.vezi caietui 3.1 capitolul „Scaune!e fata” . bateria veche se m/ocu> ie ^ t e c e l m ai bine de c it r e un dealer Volkswagen. de siguranta ale autovehiculului. In final se pome?te motorul. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 .

pelor. conduceji incet §i atent rezerva: pana la cel m ai a p ro p ia t dea le r • La roata de rezerva’ se respecta intot­ V olksw agen pentru a v e rific a autove. Astfel se asigura caracteristicile optime referitoare la acvaplanare. fisuri $1 umflaturi). fisuri etc.SFATU R I S I IN TR EJIN ER E R o file In d ic a t ii g e n e r a te A te n tie ! A n v e lo p e le n o i. pentru vara se afla pe partea intehoara a respectiv tendinfa de autovirare (maslna capacului rezervorului. • Daca rotile se demor^teaza. Se scot ccipurile straine D u ra ta d e v ia t a a a n v e lo p e lo r din p:ofilul anvelopei. indicata pe fiancul pneului. bordurile trebuie traversate incet P re s iu n e a d in a n v e lo p e §t pe cat posibii In unghi drept. r e d u c e ti im e d ia t v ite z a ! lopei are o mare importanta. d e p la s a re a fa c a n d u *s e cu v ite z a re d u s a . Presiunea Va rugam v e rific a ti anvelopele sa nu trebuie dec! verificata cel pufin o data pe prezinte deteriorSri (umflaturi. • Ro|ile demontate. ft ^ • Pe baza caracteristicilor de construc|ie si a structuni profilului. ar trebui marcate inainte pentru ca id remontare sa se poata pastra sensul de rotatJe.pentru iam a sunt valabile valorile de vara culului pot Tnsemna deteriorarea anvelo­ maiite cu 0. Deteriorariie anvelopelor §i jentilor sunt Valorile presiunii admise pentru anvelopele deseori ascunse.). adancimea profilului pentru noile anvelope poate sa difere in functie de executie si fabricant. A c e a s ta e s te si Tn fa v o a re a d u ra te t d e v ia ta a anve* lo p elo r. respectiv anvelopele se pastreaza intotdeauna in locuir uscate. • Din c§nd in cand se verifica anvelopele sa nu fie deteriorate (Intepaturi. • C apaceie p ierdute ale ve n tile lo r se tnlocuiesc imediat. ^ a f. Pentru anvelopele „trage” stanga sau dreapta) a autovehi. Dacd din exterior nu se observa nici o Cu aceasta ocazie nu uitati nicI roata de avarie. va rugam. • Anvelopele se protejeaza de contactui • La roata de urgenta* presiunea este cu uleiurile. racoroase pe cat posibii fa intuneric.deauna presiunea prevazuta pentru celehiculul. Durata de viata a anvelopelor depinde tn • Pentru evitarea deteriorarii anvelopelor principal de urmatoarele puncte: §i jentilor. D a c a b a n u ifi c a o ro a ta e s te In special la viteze mari. Vibratiile neobi^nuite. zgomot $1 frecare. nu a u la m c e p u t a d e r e n ta o p tim a . capacitate de aderenta. taieturi.2 bar. d e a c e e a in p rim ii 5 0 0 k m tre b u ie sa $ e „rod e ze ”. luna $1 inaintea flecarel cSlatorii mai lungi. presiunea anve­ a v a r ia ta . grasime sau carburantul. Anvelopele care nu sunt montate pe o janta trebuie pastrate in pozi^ie verticala In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e cu sen s fix d e ro ta tie La aceste anvelope (se recunosc dupa sagetile marcate pe fiancul anvelopei care indica sensul rotatiei pentru mersul inainte) trebuie menfinut neaparat sensul indi­ cat de rotatie. 46 VERIFICARI §1 COMPLETARI . lalte pneuri de autovehicul.

O presiune prea redusa sau prea mare scurteaza durata de viata a anvelopei si actioneaza nefavorabii asupra modului de deplasare.vezi figura Acesti indicatori de uzurS sunt ordonati • in functie de fabricant . La mociificari mari ale incarcalurii. Mar cajele de pe flancurile anvelopei (de ex literele „T W r sau simbolul triunghiului. caracterizeaza p ozitia Indlcatorului ds uzura. a n v e lo p e le c u o p re s iu n e p re a s c a z u ta s u n t s o lic ita te m a i m u lt s i s e in c a iz e s c p u te rn ic . A te n tie ! L a v it e z e r id ic a t e i d e d u r a ta . dezechilibrarea. in p lu s. aceasta se manifesta prin instabilitatea la condus. roata trebuie echilibrata din nou.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E • Presiunea se verifica intotdeauna cand anvelopa este rece. A c e s t lu c ru p o a te d u ce la d e s p rin d e re a b e n ziio r si c h ia r la p le zn ire a anv e io p e i. a u to v e h ic u lu l a c v a p la n e a z a m a i re p e d e . Deoarece dezechilibrarea produce $i o uzura m arita a anvelopei.6 pana la 8 distante egale pe circum ferinta anvelopei. Astfel mediul inconjurdtor se poiu e a z d inu tif. A te n tie ! • T re b u ie sd s c h im b a ti im e d ia t a n v e lo p e le c a n d u zu ra a ju n g e la in d ic a to ru l d e u zu ra. rotile trebuie reechilibrate. • A n v e lo p e le u z a te in flu e n te a z a i In s p e c ia l la v ite z e m a ri pe strazi ude« fo rta d e c o n ta c t c u c a ro s a bilu l. din cauza diferitelor influente. Pentru verificarea corectarea presiunii nu este necesar sa se desurubeze capacelul de praf. In afara de aceasta. E c h iiib ra re a ro tilo r Rotile ma$inii noi sunt echilibrate. la accelerare si franare brusca. M o d u l d e c o n d u c e re Uzura anvelopelor se mare^te )a deplasarea rapida in viraje. O presiune prea scazuta mdreate consumul de carburant. se poate pune ceasul de presiune direct pe capacel. a suspensiei ro tilo r si inrau ta tire a conducerll. 4? . VERIFICARI ? l COMPLETARI in d ic a to rii de u zu ra Pe anvelopele originale se gasesc perpen­ dicular pe sensul de deplasare^lndicatori de uzura" de inaltime 1. pre­ siunea se adaptea 2 a corespunzator. in timpul mersului poate lua na?tere.6 mm . P re s iu n e a m a rita a a n v e lo p e lo r c a td e nu se re d u c e . la montarea unei envelope noi sau dupa fiecare reparatie la anvelopa.

masurata Tn santui de profil de langa indicaloarele de uzura . de p ro c u ra re a uneltelor speciale si a cuno^tinteior necesare de speciaiitate. ’ 1 Respectati.R 1 5 = diametrul jantei Tn (oil 9 7 = numar caracteristic . ci influenleaza si siguranta Tn mers. v§ rugdm. • Prin cunoa§terea §i intelegerea m a rc a je lo r d e p e a n v e lo p e se pot alege an­ velopele corespunzatoare tipului dumnea­ voastra de autovehicul. tipul de constructie. circ u la n d u -s e cu a te n jie . la autovehiculela cu sistem de navisatie indlcatille din m anualul supllmentar. D e a le rii V o lk s w a g e n d isp u n d e info n n a tiile a c tu a liz a te a s u p ra a n v e lo p e lo r c e a u p r im it a p r o b a r e a n o a s tr a . • Daca roata de rezerva difera ca fabricatie de anvelope (de ex. 48 VERIFICARI $1 c o m p l e t A r i . ci cel putin ambele de pe o axa. De aceea trebuie utilizate anvelopele si jantele aprobate de noi. • N iciodata nu se utilizeaza anvelope folosite ta care nu se cunoa^te c3t au fost utilizate ?nainte. A ce asta se inlocuie^te cd t mai repede posibil cu o roata obisnuitS. legal permisa (Tn {arile de export pot fi valabile alte valori). roata de rezen/a se poate utiliza numai pentru scurt timp. D e a c e e a . Anvelopele cu profHul mai adanc trebuie montate la rotile din fata. schimbarea anvelopei tre b u ie realizatd de c itre un dealer Volks­ wagen. Ele corespund exact tipului autovehiculul dumneavoastra contribuie in mod esential la sporirea sigurantei circulatiei. m a rim e (c irc u m fe rin ta ) si p e c a t p o sib il a c e la s i tip d e p ro fil. Din c a u z a p ro b fe m e fo r d e red- • Din motive de siguran|a anvelopele nu se schimba cate una separat. Daca observafi 0 uzura neobi^nuita a anvelopelor. m u lti d e a le r! V o lk s w a g e n a u p re g a tita o o fe rta a tra c tiv a d e a n v e lo p e $i ja n te .inseamnS ca s-a atins addncimea m in im i a profilului. Anvelopele au pe flancuii urmatoarea inscriptie: de ex: 1 9 5 ^ 0 R 1 5 9 7 S re in fo r c e d 1 9 5 = latimea anvelopei Tn mm 7 0 = raportui Tniltime/latime in % R = litera caracteristica pt. • La to a te 4 ro tile se c om bina num ai a n v e lo p e c u a c e la ^ i tip d e con str u c tie .SFATURI SI JNTRETINERE In d ic a tie Cand adancimea profilului a alins 1. trebuie sa mergeft la un dealer Volkswagen pentru stabilirea si remedierea defectiunii. pentru Radial . in lo c u ir e a r o tilo r /a n v e lo p e lo r '* Anvelopele §i jantele sunt elements importante de constructie. • M ontajul $i re p a ra tiile a n ve lo p e lo r necesita cuno^tinte de specialitate $i scule speciale.capacitate portanta S = litera caracteristica pentru viteza r e in = Anvelopa cu executie avdnd fo r­ rezistenta marit§ ced 0 Clare ale anvelopelor vechi. la anvelopele pentru iam asau anvelopele late).6 mm . P o zi'tio narea g re ^ ita a ro tii O reglare eronatd a directiei provoaca nu numai uzura marita a anvelopei. De aceea aceste lucrdri trebuie executate numai de catre speciali^i.

Tn u n e le cond itii n ic i c h ia r a le a c e lo ra $ i tip u ri d e a u to v e h ic u le ! • Prin u tiliz a re a a n v e lo p e lo r si/ sau ja n te lo r c a re nu au fo s t aprob a te de noi p e n tru tip u l d u m n ea v o a s tra d e a u to v e h ic u l.S FA TU R I SI IN TR ETIN ER E D a ta fa b r ic a t ie i este data pe flancul anvelopei (eve ntu a l n iim a i pe partea laterala din interiorul rofii). s e re s p e c ta u rm a to a re ie : A te n tie ! • D in m o tiv e te h n ic e in m od nor­ m a l nu s e u tiliz e a z a ja n t e a le a lte r a u to v e h ic u le .. je n ti d in m e ta l usor s a u r o t i c u a n v e lo p e p e n t r u ia rn a ) se u tiliz e a z a s u ru b u rile cu lu n g im e $i fo rm a a c a lo te i coresp u n z a t o a r e c a l o t e i . s ig u ran t a tra fic u lu i p o a te f i in flu e n ta ta . S u ru b u rile d e ro a ta M o m e n tu I d e s tr a n g e r e a s u ru b u rilo r d e ro a ta e s te d e 1 1 0 N m la G o lf C a b r io si 1 2 0 N m la t o a t e c e le la lte a u to v e h ic u le .. F ix a r e a ro tito r $i fu n c tio n a re a in s ta ia tie i d e fra n a re d ep in d d e a c e s t lucru! • D a c a u lte rio r se m o n te a z a apa> r a to a r e d e ro a ta tr e b u ie s a se p e r m ite o a lim e n ta re s u fic ie n ta c u a e r p e n tru r a c ir e a in s ta ia tie i d e fra n a re . jantele aparatori de roata. A te n tie ! A n v e io p e ie . Dealerii Volkswagen sunt ^colarizati asupra posibilitatllor tehnice pentnj dotarea ulterioara cu anveiopeie. DOT . in p lu s a p r o b a re a a u to v e h ic u lu lu l p e n tru c irc u la tia pe s tra z i i$ i p o a te p ie rd e v a la b itita te a ! • J a n te le si s u ru b u rile ro tilo r se a d a p te a z a c o n s tru c tiv . S u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si u s o r d e ?n$urubat . c a re s u n t m a i v e c h i d e 6 a n i. 1802 . D ac a m a s in ile tre b u ie u lte rio r dotat e c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e ie m o n ta te din fa b r ic a .p eric o l d e a c c id e n t! U n m o m e n t de s tr a n g e r e p re a p u te rn ic p o a te d u c e la d is tru g e r e a s u ru b u lu i...Tn n ic i un c a z u n se! A te n tie ! D a c a s u ru b u rile se s tra n g c u un m o m e n t p re a m ic se p o t desp rin d e in tim p u l d e p la s a rii . Tnseamna ca anvelopa a fostfabricat in saptamana 18 din 2002 . L a f i e c a r e s c h im b a r e p e a lt e ja n te (d e e x . re s p e c tiv a file tu lu i. VERIFICARI ? / COMPLETARI 49 . tre b u ie u tiliz a te n u m a i in c a z d e u rg e n ta ia r d e p la s a re a se fa c e c u a te n tie .

180 km/h T = max. Rental anvelopele pentru iamS sunt valabile urmatoarele restrictii de viteza: Litera Litera Litera Litera Litera Q = max. cu rotiie din spate. Detaiiile sunt cunoscute de dealerii Volkswagen. c a llta te a m e rsu tu i s e im b u n a ta te $ te c o n s id e ra b ll. • Pentru a menjine calitatea optima a mersului anvelopele pentm iarna trebuie montate la toate cele 4 roti. a m e s te c d e c a u c iu c .5 bari. La aparitia uzurii pe suprafata de mers a anvelopei.)La montarea anvelopelor pentru iarna. Marimile admisibile ale anvelopelor sunt prezentate in documentele autovetiiculului. poate fi avantajos sa se schimbe rotiie in cruce. d in c a u z a c o n s tru c tie i (la tim e . SO VERIFICARI $1 COMPLETARI . • Anvelopele pentru iarna Isi pierd capacitatea daca p rofilul s-a uzat p&nS la o adancime de 4 mm. Astfel toate anvelopele vor avea aproape aceeasi durata de viata.2 ban mai mare decat a anvelopelor pentru vara sa nu depaseasca 3. se respecta unmatoarele: • Trebuie sa se foloseasca numai anveio­ pe pentru iarna normale cu banda. 190 km/h H = max. 160 km/h S = max. • Presiunea anvelopelor pentru iarna tre­ buie sa fie cu 0. e tc . A n v e lo p e le p e n tru v a ra s u n t m a i p u tin s ta b ile ia a lu n e c a r e a pe g h e a t a $i z a p a d a . 210 km/h V = max 240 km/h Schim barea rotiior La uzarea intensa a anvelopetor rotiior din fa ta se recom anda ca aceste a sa se schimbe corespunzator schemei. s t r u c t u r a p r o f ilu lu i.SFATU R I SI iNTR ETINER E A n v e lo p e le p e n tr u ia rn a A te n tle ! in c o n d ifii de c a ro s a b il a lu n e c o s pe tim p d e ia rn a ■ $i la a u to v e h ic u le c u t r a c tiu n e in te g r a la • fo lo sin d a n v e io p e p e n tru la m a .

in caietui 3.S FA TU R I SI INTRETINEPE A te n tie l V i t e z a m a x im a a d m is ib ila a a n v e l o p e lo r p e n t r u ia r n a nu tre b u ie d e p a $ ita in n ic i un c a z . De aceea. „lndicatii generate referitoare ia datele tehnice" gasiti masurile anvelo­ pelor la care se utilizeaza lanturi pentru zapada. Suruburile rotii trebuie totu$l.la a u to v e h ic u l e le c u t r a c t i u n e In t e g r a la n u m a l la ro tile d in fa ta . VERIFICARI §1 COMPLETARI — 51 .3. in Germ ania viteza maxima adm isa cu lanturi este 50 km/h. u zu ra a n v e lo p e lo r m a i m ic a $ i c o n s u m u l d e c a rb u ra n t m a i s c ^ zu t. La tunctionarea cu lanturi pentru zapada trebuie scoase a paratorile de roata 5 ! inelele de tragere ajantelor. A c e a s ta p o a te d u c e la d e te rio ra re a a n v e lo p e i s i a s tfe l la g rave a c c id e n te .481 • A nvelopele pentru iarna nu se iasa montate inutil mulSa vreme. • in cazul unei pene de cauduc. pentru care le gasiji la deaterii Volkswagen. deterioreaza anvelopele si se distrug repede. L a n tu rlie p e n tru z a p a d a s u n t p erm is e sa fie m o n ta te . La circulatia pe suprafete fSra zapada lan tu file trebuie scoase. prevazute cu capace. la autovehiculele care pot depa$i aceste viteze se aplica un autocolant corespunzator In campul vizual al conducatorului. Atenfie la prescrierile modificate In alte tari. D e a s e m e n e a 9 1 tn s co p u l prot e c t i e i m e d iu lu i a n v e lo p e le p e n tru v ara tre b u ie re m o n ta te la tim p c ^ c i in m o d n o rm a l zg o m o te le s u n t m a i re d u s e . caci pe drumuri fara gheata ?i zapada calitatea mersului este mai buna cu anvelope pentru vara. Autocolantele se gasesc la dealerii Volkswagen. • in locul anvelopelor pentru Iarna pot fi utilizate si anvelope pentru toate anotimpurite. din m otive de siguranta. In Germania. L a n tu r i p e n tr u z a p a d a A te n tie ! P e n tru s ig u ra n ta d vs . re s p e c ta ti in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i la n tu rilo r p e n tr u z a p a d a d in in s tru c tiu n tle de m o n ta re a le fa b ric a n tu lu i d e la n tu ri. altfel acestea influen|eaza calitatea mersului. atentie la indicatiile de utilizare a rotii de rezen/a de la pag.

» Va recomandam ca iucrarlle la autoveitculul dumneavoastra sa se efectueze la jn dealer Volkswagen cu piese §i accesorii iriginale Volkswagen. respectati directivele noastre. organizatia Volkswagen este deosebit de competenta pentru a raspurde dorinelor dumneavoasfra. Astfel nu se ajunge la avarlerea autovehlculului. • Suplimentar consumatorii electrici din domeniul casnic de birou. Printr-o stransa colaborare cu iai. trebuie sa se respecte urma:oarele indicatii: • in a in te de cumpararea accesoriilor §i ^ieseior de schimb. • Dacd tre b u ie e fe c tu a te m o d ific a ri tehnice. claxoane sau ventilatoare care nu servesc nem ijlocit la controlul autovehicululul. Pentru ca aceste lucruri sa se mentina. trebuie jfe c tu a td 0 c o n s ilie re cu un d e a le r /olkswagen. precum in a in te a sfectuarii m odificSriior tehnice. Oacd auto^ehiculul este dotat ulterior cu echipaTiente supiimentare sau se executa modiIcSri tehnice. Trebuie sd rn te le g e ti cS d e a le ru l /olkswagen nu acord^ garantie pentru defectele apSrute in urma efectuarii unor ucrdn' necorespunzatoare la montarea de }iese §i accesorii de catre alte persoane leautorizate. care Influenteazd nemijlocit controlul conducdtorulul asupra autovehicululul. nu trebuie 3a se faca modificari necugetale fata de starea de livrare din fabricatie. oferindu-va astfel un tnait grad de siguranta acttvS pasivd. se mentine sigu ra n ^ In circulafie m fu n c tio n a re §i m o d lfic a h le sunt permise. □ealerii Volkswagen executa prln speciali§ti aceste lucrdri sau tn cazuri speciale vd Tndreapta cdtre un atelier de specialitate. Desigur ca §i monajul se poate executa tot de c§tre ace§tia. m o d ific a r i in lo c u ir e a c o m p o n e n te lo r • Aparatele montate ulterior. L u a ti in c o n s id e ra re n e a p a ra t d e a v e r t i s m e n t e l e d e la p a g in a urmatoare. trebuie aibd simbolul CE'i. de exemplu cutii frigorifice.SFATURI S I iNTR ETINER E A c c e s o rii. ca de exemplu instala^ia de reglare a vitezei sau sistemele reglate electronic de amortizare trebuie sS aiba o liters §i sd fie aprobate pentru acest autovehicul. • Accesoriiie’ ’ aprobate de Volkswagen §[ }iesefe originale Volkswagen se gasesc la iealerii Volkswagen. Autovehiculul dumneavoastrS este construit conform ce lo r mai noi tehnici de siguranfa. e = simbol de aprobate drn partea Europens C E = declaralla de confarm ilate a tabncantiriui din Comunitalea Europeans C am u nildt" i2 iN m E JIN E R E § / INLOCUIRE .

e x is ta p e ric o l de ra n ire! • in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rito r la m o to r s a u fn c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. c h ia r d a c a a c e s te a s u n t a c h iz it io n a t e $i a p r o b a te p rin firm e re c u n o s c u te o fic ia l. o b s e rv a ti $• re s p e c t a t i to a te a v e rtis m e n te le de la p a g in a 2 9. \ nu o le r i In toate piet^le da export. • A c c e s o riiie . c a d e e x e m p u i sup o rtu riie d e te le fo n s a u d e p ahare nu tre b u ie m o n ta te n ic io d a ta p e c a p a c e ie „A irb ag ” s au in zo n a lo r d e a c tio n a re . • in c iu d a s u p ra ve g h erii p ie te i nu p u te m a p r e c ia $ i n ic i g a r a n ta c a lita te a $1 c o m p a tib iiita te a cu m a s in a d u m n e a v o a s tra a a lto r p ro d u s e . JNTRETINERE ? / JNLOCUIRE 53 . In c a zu l unui a c ­ c id e n t c u d e c la n s a r e a A irb a g * u lu i.SFATU R I $1 JNTRETINERE A te n tie ! • in in te r e s u l d u m n e a v o a s tra p ro p riu v a re c o m a n d a m sa u tili* n u m a i a c c e s o rii V o lk s w a * g e n ” a p ro b a te p e n tru a u to v e h ic u tu l d u m n e a v o a s tr a s i p ie s e o r ig in a le V o lk s w a g e n . P e n tr u a c e s te a c c e s o rii $i a c e s te p ie s e s*au s ta b illt f ia b il it a t e a . s ig u ra n ta $i a d a p ta re a p e n tru a u to v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra .

chiar dupa ani D a c a e n e c e s a r s e u tiliz e a z a ade zile.p e ric o l d e in cen * antenele §1 elements de deparazitare tre­ diu! buie utilizate din programuP’ de accesorii originale. p o a te d u c e la a v a rii. locurile de cuplare* exis. e tc . s u p r a s o lic it a t s a u s e p ro d u c • §1 difuzorul.conform d lreclive lo r de dezvoltare ale fabricii. c a b lu l p o a te fi ^ie | i pret mai mic. poate schimba cu un aparat nou cu garanin c a z c o n tra r. un aparat ce necesltd reparatii se d a p to ru l. • Aparatele radio cu atte tipuri de conectare • Radiourile din programul de accesorii trebuie conectate cu cabluri adaptori care originals Volkswagen'’ corespund aparatelor montate !n fabric^ garanteaza mon­ se gasesc la dealerit Volkswagen. re s p e c tiv pante. cutie i d e v ite z e a u to m a te . ' I nu se ofera in loate piefele de export. p o t fi a v a r ia te im p o rta n te cial pentru fiecare tip de autovehlcul Tn c o m p o n e n te e le c tro n ic e . service de schimb la care. lul pentru anul 1999. elementeie de montare. Aceste piese sunt proiectate spe­ in plu s. C h ia r si c o n e c ta r e a s e m n a lu lu i de v ite z a la a p a r a te le ra d io c u adap> t a r e a u to m a ta a vo lu m u lu i a a lto r fa b ric a n ti. D ac a d e e x e m p lu e s te a v a ria t sem n a lu l d e v ite z a . tarea fdra probleme. fabrlcatie trebuie respectate urmatoarele Ace^tia detin Informatii asupra detaliilor indicatii: tehnice ale autovehiculului. 54 • INTREJINERE §1 In LOCUIRE . In Nu t a ia t i fn n ic i un c a z c a b lu l de Germania existd pentru acesle radiouri c o n e c ta re s i nu fl la s a ti n e iz o la t.radiourl o rlg ln a le ” din P rogram ul’ ’ de tente sunt prevSzute pentru aparate radio accesorli onglnale Volkswagen lucreaza originale Volkswagen’ ’ incepSnd cu mode. In folosul acestor aparate vine §i tehnica A te n tie ! de ultim a ora | l d eslgnul sp e c ia l. se in flu e n te a z a fu n c tio n a re a tor. s c u rtc ir c u ite . A B S . se p o a te a ju n g e la c o m a n d a e ro n a ta a m o to ru lu i.SFATURI S I INTHETINERE M o n t a r e a a p a r a t u lu i ra d io La montarea ulterioara a unui aparat radio • Se recomandS ca montarea unei instalatii dar§i la inlocuirea unui aparat existent din radio sS se faca la un dealeV Volkswagen. dispune de • in autovehicul.

a n te n a e x te rio a ra e s te in s ta la ta d e fe c tu o s . in d ic a tie V a ru g a m sa r e s p e c ta ti n e a p a ra t in s tru c tiu n ile d e u tiliz a re a le te le fo n u lu i m o b il si a le a p a ra te lo r de tra n s m is ie ! D a c i dorlfj sa utiliza(i telefoane mobile sau aparate de transm isie cu o putere de emisie mai mare de 10 W. L a fu n c fio n a re a te le fo a n e lo r m o ­ b ile s au a a p a ra te lo r d e tra n s m is ie p o t a p a re p e rtu rb a ri in fu n c tio n a re la c o m p o n e n te le e le c tr o n ic e a te a u t o v e h ic u lu lu i in u r m a t o a r e le c a zu ri: . Volkswagen permite instalarea in autovehiculul dumneavoastra a telefoanelor mobile §i a aparatelor de transmisie cu antena exterioara instalata de speciali§ti avdnd o putere maxima de emisie de 10 W. in c a z u l unui a c c id e n t e x is ta un m a re p e ric o l d e ra n ire ! [NTREflNERE §1 iNLOCUIRE 55 . re s p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ta la ta g re s it. de exemplu la dealenil dumneavoastra Volkswagen. re s ­ p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ­ t a la t a g re s it p o t p e r ic lita sana> t a t e a d in c a u z a cam pM lui e le c ­ tro m a g n e tic rid ic a t! D istanta optim a de captare se atlnge numai cu o antenS exterioard. A te n fie ! V a ru g a m in d r e p t a t i.SFATU R I S I INTRETINERE T e le f o n m o b il s i a p a r a t e d e e m is ie .p u te r e a d e e m is ie e s t e p a s te 10 W D e a c e e a nu p u te ti fo lo s i te le fo a n e m o b ile s au a p a r a te d e tra n s m is ie fa ra a n te n a .nu e x is ta o a n te n a e x te rio a ra .r e c e p t ie Montarea telefoanelor mobile §i a aparatelor de emisie-receptie trebuie reallzata la un atelier speclalizat. sfatuiti-va nea­ parat cu dealerul Volkswagen. Acesta define informatii privind posibilitatile tehnice de dotare cu telefoane mobile §i apa­ rate de transmisie.v a t o a t a a t e n f ia in p rim u l ra n d a s u p ra c o n d u d e rii a u to a u to v e h ic u lu lu ll N u m o n ta ti n ic io d a ta s u p o rtu i te le fo n u lu l p e c a p a c e le a irb ag * u rilo r s au in zo n a lo r d e a c tiu n e . in in ie rio ru l a u to v e h ic u lu lu i. A te n fie ! T e le fo a n e le m o b ile s au a p a ra te le d e tra n s m is ie fo lo s ite Tn in te rio ru l a u to v e h ic u lu lu i fa ra .

un indicator de presiune (cu surub de golire) Atentie! T a i e t u r iie $ i in t e p a t u r il e m a i m a ri d e 4 m m . S e tiil c o n fin e : .1.un eiectro?1ec3r .SFATURI S I IN TR ETIN ER E S e tu I p e n tr u r e p a r a r e a p e n e lo r * Pentru locul de amplasare a setului vezi la ie tu i 3.r e s p e c ta ti p re v e d e rile le g a ie .j n recipient cu substanja de vulcanlzare . La depa^irea datei de expirare setuI trebuie rnlocuit >6 SITUAJII . cuiele) nu trebuie scoase din pneu. Intepaturile de dimensiuni mici (cca. re p re z in ta un ris e m a r it . 4 mm diametru) in special tn banda de ruiare a pneului pot fi reparale cu ajutorul setului. D a c a e s te n e c e s a r a p r in d e t i a v a r i i l e s i a s e z a ti triu n g h iu l re fle c to riz a n t . Unele m odele nu sunt precu acest set.p e ric o l d e a c c id e n t! N u v a c o n tin u a ti d e p la s a re a s o lic it a t i a s is te n ta d e specia> lita te ! SetuI pentru repararea penelor se poate utiliza pana la -20°C.un furtun de presiune . U tiliz a re a A te n tie ! In c a z u l u n e i p e n e d e c a u c iu c s c o a te fi a u to v e h ic u lu l c a t m a i in a fa r a c a ro s a b ilu lu i.un compresor si . d e te r io r a r iie p ro d u s e d e d e p la s a r e a c u un p n eu c a re nu a r e p re s iu n e a ne> c e s a ra s a u d e fe c tiu n ile a p a ru te pe m a rg in e a ja n te i. Atentie la data expirarii. Corpurile strSine (de exemplu $uruburiie.

corectati-o (vezi tabelui presiunilor de pe clapeta rezervorului de com bustibil) 51 continuati deplasarea c u m a x . • DacS in interval de 5-15 m inute presiunea nu creste la cel putin 2.5 bar. nu c o n tin u a ti p ro c e d u ra .8 bar. • Daca aceasta este sub 1 .SFATU R I S I iNTR ETINER E in c a z u i u n e i p e n e d e c a u c iu c la> s a ti m o torul s a m e a rg a $i p ro c e d a ti a s tfe l: • Desprindefi aulocolantui „max. 8 0 k m /h (SO m p h ) tim p d e 1 0 m in. Aici inlocuiti roata.8 b a r.5 bar. Porniti §i o priti com presorul. 80 km/h (50 mph) de pe setui de reparare §i lipiti-l pe tablaul de bord !n campul vizual al conducatoailui. D aca s-au fo rm a t 2 . Din cauza su bsta ntet de vu lca niza re .a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia tiz a t. • Scoateti bricheta §i introduceti electro$tecarul Tn locul brichetei.5 bar. S IT U A fll 57 . comportamentui autovehiculului se poate modifica. Apoi cititi presiunea. 8 0 km /h (5 0 m ph) p a n a la u rm a to ru l service.5 -3 .p e r ic o l d e a c c id e n ta re ! N u tin e ti s u b s ta n ta la Tndem ana c o p iiio r! • Daca in interval de 5-15 minute presiunea nu creste la 2. Pneui se va vulcaniza In timpul deplasari. Procuraji cSt mai repede 0 noua substanta de vulcanizare. Atentie ca §urubul de gollre at indicatorului de presiune sa fie rotit! l_asati compresorul safunctioneze intre 515 minute. nu c o n tin u a ti d e p la s a re a .a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia liz a t • Daca presiunea este p e s te 1 . A te n tie ! S u b s ta n ta d e v u lc a n iz a r e nu tr e b u ie s a in t r e in c o n t a c t cu o c h ii s a u p ie le a . Pentru aceasta montaji compresorul $i furtunul de presiune dupa cum am descris mai sus. o p riti compresorul dupa 5 min. • Porniti compresorul. • Scoateti capacu! ventilatorului rotii defecle m§uriJbati furtunul de presiune. d e p la s a ti*v a c u m a x . • Dupa 10 minute de deplasare verificati p re siu n ea din pneuI reparat.

r e s p e c tiv se s e le c te a z a p o z itia „P” si ro a ta d in p a rte a o p u sa se b lo c h e a z a c u o p ia tr a s au c e v a a s e m a n a to r. MSnerul de sarma se agata intrunul din spafiiie exterioare ale aparatorii rotii.s e re s p e c ta p re ve d e r ile le g a le . Executati schimbarea rofii pe o su> prafata c a t mai orizontala posibil. • Se tra g e fra n a d e s ta tio n a re . • Trusa de scule | i roata de rezervS se scot din portbagaj. • La fu n c tio n a re a c u re m o rc a . • La o p a n a d e c a u c iu c .A p a ra to a re a ro tii se sco a te cu ajutorul cheii de roata §i a mdnerului de sarma. se por> n e $ te in s ta la tia de a v e rtiz a re si s e p o z it io n e a z a tr iu n g h iu l d e a v e rtiz a re .p e ric o l d e a c c id e n ta re ! • N u p o rn iti m o to ru l c a n d a u to v eh tcu lu i e s te rid ic a t p e c r ic p e ric o l. • C an d s un t n e c e s a re lu c ra ri sub a u t o v e h i c u i . • N u u tiliz a ti a lte c ric u ri. • Tn func^ie de tipul rotii. a c e s t a t r e b u ie s p rijin it p e s u p o rfi s p e c ia li. nu pe c a ro s a b il. Indepartafi unul din capacele urmatoare: . Tmpingeti cheia de roata prin mSnemlul de sarma | i Irageti de aparatoare vezi desenul. • T o a te p e rs o a n e le d in a u to v e ­ h ic u i c o tre b u ie sa c o b o a re $i sa a ^ te p te in tr-u n lo c f e r it. de a c c id e n t.1 . ContinutuI trusei de scule este prazentat Tn caietui 3. a u to v e h ic u lu l se s c o a te c a t m a i dep ar* t e in a fa ra p a rtii c a ro s a b iie a dru> m u lu l. D a c a e n e c e s a r.SFATURI SI IN TR ETIN ER E S c h im b a re a ro tii A te n tie ! • U tiliz a ti n u m a i c ric u ri om oiog a te p en tru tip u l d u m n ea vo a stra d e a u to v e h ic u i.Tmsa de scule". m a in te a s c h im b a rii ro tiij re m o r­ c a tre b u ie s e p a ra ta d e a u to v e ­ h ic u i. 58 SITUAJll . A u to v eh ic u lu l p o a te a lu n e c a de p e c ric .

C a p a c u l c e n tra l se trage cu ml de sarmS. ■4.C a p a c e le ^uruburilor de roata se sc . SITUATil .. mane.v e z i imaginea.SFATU R I SI INTRETINERE V .

ac3 §uniburile nu se desfac. uti« liz a ti un s u p o rt s ta b il c u sup rafa ta m a re . D a c a c ric u l a fo s t a m p ia s a t pe un te r e n m o a le . se poate >§sa cu atentie cu un picior pe capStuI leil de roatS. e s te p o s ib ii c a m a s in a s a f ie a v a r ia t a . • Puncte de fixare a cricului. a te n tie ! La ja n te le c u in e l e x te rio r insuruj a t . La unele autovehicule aceste locuri sunt marcate. D a c a e n e c e s a r. J a n ta a r p u te a d e v e n i n ee :ansa . . In d ic a tie (n u m a i P a s a t) Punctele de fixare a cricului (fa(d) sunt acoperite de o dapetd care trebuie deschisa spre in fa(a. SITUAJII . Capetele cheil se >ucd la 0 distant^ cat mai mare.Figura ilustreazS pozifiile (vezi sagetlle) unde trebuie a§ezat cricul. D e a c e e a p la s a ti c r ic u l p e un te re n s ta b il. D a c a te r e n u l e s t e tu n e c o s (de e x e m p lu ) tre b u ie fo lo s it un su­ p o rt p e c a r e sa nu a iu n e c e (de e x e m p lu p re $ d e c a u c iu c ). fn a fa r a d e a c e a s ta . jruburile se desfac cam cu o rotate. e x is ta p e ric o l de a c c id e n ta re .entie la pozifia dumneavoastra. sprijinltiI de autovehicul.SFATURI S I IN TR ETIN EH E Cheia de roata. A te n tie ! D a c a c r i c u l n u s e a $ e a z a in p u n c te le in d ic a te . a u to w e h icu lu l a r p o a te s a a lu n e c e d e p e c ric . s u ru b u rile c u d in ti m u ltip li iu tre b u ie in n ic i un c a z d es fa : u te . se ipinge pSna se opre^te in ^urubul rotii ! rote^te cStre stanga. .atentie la indicafia de la pagina 64. conform desenului.P e ric o l de a c c id e n t! I desfacerea surubului de roala tip antirt* .

A te n tie ! G h e a ra c r ic u lu i tr e b u ie sa cup rin d a p a r te a v e r tie a la a lo n jero n u lui in fe rio r p e n tru c a la rid ic a re a a u to v e h ic u lu lu i c ric u l sa nu a lu n e c e • v e zi fig u ra .PicionjI cricului trebuie sa stea sigur pe teren cu toata suprafafa lui.SFATU R I SI JNTRETINERE • Se fixeaza cricul la aulovehicul: . SITUATII 61 . In d ic a t ie (n u m a i G o lf C a b r io le t) A te n tie ! La G o lf C a b rio le t c ric u l s e f ix e a ­ za in p a r te a d in f a ta ia n g a g arn itu r a A a lo n je ro n u lu i in fe rio r v e zi fig u ra . .!ndrepta}i cricul §i simultan rSsuc^i Tn sus gheara cricului pSna cand gheara ajunge pe punte. Autovehiculul se ridica pana c3nd roata se desprlnde de sal.

nu le g re s a ti s au u n g eti! L a c e le la lt e m o d e le • Autovehiculul se ridic3 pSna ce roata se desprinde aproximativ cu 1 cm de sol.SFATU R I SI iN TR E TIN E R E / \ i S t if tu I d e m o n ta j (P a s s a t) • Ridicati autovehiculul pana cand roata se afla la o inaltime de un cm fata de sol. hartie). S tiftu I ra m a n e fix a t. Ianga cric. • Introduceti roata de rezerva peste §tift. • In^urubati ^tiftul din trusa de scule in orificiul creat. se a ? e a zi ps un suport curat (capace de roata. • ^uruburile de roatd (dupa slabire) se scot cu ajutorul mdnerului special al surubelnitei (vezi desenul). ro a ta s e p o a te g re s a in zo n a b u tu c u lu l. $ u ru b u rile tre b u ie sa fie c u r a te si u so r d e in s u ru b a t . • Cu ajiitorul manerulLii surubelnitei de^unibafi §urubul de roata din extrema superioara a$ezati-l pe o suprafata curata (de exemplu hartle. • Se fixeaza roata de rezerv§ §i toate ^uruburile de roata cu ajutorul manerulul special al ^unjbelnitel. • Desurubati celelalte ^uruburi de roata §i scoateti roata. P e n tru a se e v ita ru g ln lre a . • Luati surubelnita si insurubati suruburile de roata. laveta) ianga cric. prosop. Se scoate roata. • D esurubati $tiftul $i prindeti ^urubul ramas. $ u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si usor d e Tnsurubat .fn n ic i un c a z unse! 62 SITUATII .

. ia s c h im b a re a ro tiii s>a cons* c a p a c u l c e n tra i poate fl prevazut cu un t a t a t c a s u ru b u rile s u n t c o ro d a te pinten . SITUAJII 63 . Aten^ie ca pinlenul sS s i s e T n s u ru b e a za g re u .s e v e rific a im e d ia t p re s iu n e a din p n eu i ro tii m o n ta te . rezervg se a§eazd iarS^i capacele.a montajul c a p a c u lu i ro tii trebuie mai intai sa presa^i ventilul apoi sa intrcxjuceti c u o c h e ie d in a m o m e tr ic a . 1 1 0 N m p e n t r u G o lf • La autovehiculele cu roata normala de C a b rio le t.vezi figura. P a n a a t u n c i s e c ir c u la p r e c a u t de rezervS f l se flxeaza.vezI sageata. • M arina se Ia s i in jos §uruburile rotii se Strang in caice cu cheia. IM om entui d e s tra n g e re e s te de 1 2 0 N m . se re s p e c ta n e a p a ra t in d ic a tiiie c o r e s p u n z a to a r e d e la p a g in a 49. A te n tie ! D a c a a u to v e h ic u lu l tr e b u ie u lte ­ rio r e c h ip a t c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e le d in fa b r ic a tie . a c e s te a ajunga in spatlul din janta .1 „Scule. tre b u ie Tnlocuite in a in te a v e rific a rii • Roata schlmbatd se pune in suportui rotll m o m e n tu lu i d e s tra n g e re . • Roata defects trebuie reparatS cat mai repede posibil.m o m e n tu i d e s tra n g e re a l suru* b u riio r s e v e rific a c a t m a i u rg en t L. Aten(ie la Indlcatllte din caletui 3. La autovehiculele cu jante din metal u§or D a c a .SFATU H I SI INTRETINERE In d ic a t ii ia s c liim b a r e a r o fii • M^neoil cu cap hexagonal din jurubelnlta u ^u re a zd s c o a te re a m an ua la a ^uruburilor rotii. N u u tiiiz a ti in n ic i un c a z surub ein ita c u c ap h e x a g o n a l p e n tru scoa* te r e a s au s tra n g e re a surub u riio r de ro a ta . n u m a i c u v ite z a m ic a . Lama trebuie scoasa in afara. dispoziliv de remorcare*”. • D u pa s c h im b a re a ro tii se re sp e ct a u rm a to a re ie : . roata de rezervS. complet intreaga circunrferinta a aparatorii.

a n tifu rt* 36 faca numai temporar. Va recom andam s3 pSstrati adaptorul pentru §urubul rofii ?nlr-un loc cunoscut cel mai bine in trusa de scule .intotdeauna in autovehlcul. 5e asigurS astfel calltatea optima a circuatiei Tn privinja acvapianarii. A c e s t n u m a r d e c o d tre b u ie sa vi-i n o ta ii $i sa>l p a s tra ti in s ig u ra n ta . 2 . N u m a i p e b a za n u m a ru lu i d e c o d p u te ti p ro c u ra a d a p to ru l d e Tnlocu* ire d e ia d e a le rii V o lk s w a g e n . strans. aceasta trebuie s3 Suruburile de roata .adaptorul pentru §urubul de roata anti­ furt (adaptomi se gase^te in trusa de recomandSm s3 aveti fn vedere acest scule) ucru Tn special cSnd carosabilul este umed ^1 sS adapta^i viteza la conditiile traflcului. aderentei. 34 SITUAJll . p§nS se opre§te. n aceste condltil. in caz ca roata de rezerva trebuie montata in sens contrar sensulul de mere. in §urubul 1 antifurt.rebuie tnlocuita cat mai repede posibil. N um ar de cod Pe partea frontala a adaptorului este aplicat numSrul de cod al siguranfei §urubului de roata. se monteazS impinge panS la oprire pe adaptorul 2 . In acest caz nu 1 .§urub de roata . scoateti adaptorul din lurubul pentru roatd. . sdgeti care in d ic t sensul de rotatie) trebuie respectat neaparat sensul de ro(atie. zgomot §i frecare. anvelopele montate in • Chela de roata din trusa de scule se sens contrar sensul de mere. in urma jn e i pene la anvelopa. D e s fa c e re a s au s tra n g e re a s uru b u lu i d e ro a ta =*entru a se putea exploata avantajele 3rinciplului anvelopei cu sens fix de rotafie • Mai intai se Impinge adaptorul 2. zgomotulur $t frecarii.antifurt se mal pSstreaza caracteristicile optime Drivitor la acvaplanare. • DupS schimtiarea rotii. ^urubul de roata poate fl acum scos sau in fo r m directiei prescrise.SFATUHI S I iN TR E TIN E R E In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e le cu s e n e fix d e ro ta tie La anvelopele cu sens fix de rotatie (se recunosc dupd sd ge tile de pe flancul anvelopei.

trapa se poate inchide manual. a SITUATII 65 .SFA TU R l SI IN TR ETIN ER E in c h id e r e a d e u rg e n ta a tra p e i/p la fo n u lu i g lis a n t* Cand instaJatia este defecta. pana se inchide plafonul. • Rotiti m anivela Tn sensul a celor de ceasomic. • Scoateti capacui de plastic din partea din spate cu ajutoml unei $umbelnitei. • Scoateti manivela din suportul din capac introduceti-o Tn otificlu pana ia limita (se depase^te lorla arcului). • Asezati m anivela in suport §i puneti capacui.

C o d u i c u lo rilo r la s ig u ra n te maro deschis...... d e o a re c e p o t a p a re a a v a rii Tn a lt lo c a l ins> t a la t ie i e le c tr ic e .. • Rotrti manivela pana se inchide plafonul.....SFATURI 5 / IN TR EJIN ER E SFATU R I S I INTRETINERE In c h id e r e a d e u r g e n ta a p la fo n u lu i p lia n t* S ig u r a n te le Circuitele de curent separate sunt asigurate prin siguranfe fuzibile....... • Tragefi Tn Jos (sageata 2) si scoateti capacul spre spate... In c h id e re a p la fo n u lu i • Luati manivela (1) din suport ?n$urubati-o (2) in orificiul (3) in sensul acelor de ceasomic......................... Introducefi capacul cu suportul in fata $i apasati Tn partea din spate pana se fixeaza. S c o a te re a c a p a c u lu i la m p ii • A pasati ca pa cul ca tiva mm in fata (sageata 1).. La autovehiculele cu volanul pe dreaptj siguranfele se gasesc pe partea dreapta........... In capacul lampii Intehoare se gase^te o manivela..15 A g a lbe n ........vezi figura.. Sigurantele se gasesc Tn tabloul de bore In spatele unui capac........ 20 A ve rd e . a§ezatimontati capacul... Se recomanda sa aveti la indem ana in pemianenta cSteva siguran^e de rezerva... D u p a in c h id e re a p lafo n u lu i: • De?urubati manivela din orificiu..........vezi desenul de ma sus imagines de ansamblu din caietui 3.... 30 A I o 4 66 ^ SITU A V I SITUAJII 6: . • Lua^i contactui §i deconectati consuma tomi care a ars siguranta......1 nUtilizare’ ................. La unele modele.......... • Pe baza tabelului de pe capacul cutie cu sigurante constata]! ce sigurant^ i apartine consumatorului cSzut........... In caz de inghet) se deconecteaza automat $i care dupa cSteva secunde se cupleaza din nou.......... pe baterie Aceste sigurante se Inlocuiesc numai U Service-ui Volkswagen.. S c h im b a r e a s ig u r a n te lo r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r tim e n tu i m o to ru lu i............. 10 A alb astru ....... A c tio n a r e a d e u r g e n ta Cand sistemul este defect plafonul pliant se poate inchide manual................. • Scoateti capacul ..... 0 In suport A te n tie ! in n ic i un c a z nu se re p a ra s ig u ­ ra n te le s au nu se in lo c u ie s c cu a lte le m a i p u te rn ic e .......... • In capac sau Tn cutia sigurantelor s( gase§te fixat un cle§te din material plas tic* pentru extragerea sigurantelor............. de ex.. in a n u m ite ca* z u fi p u te fi p ro v o c a un in c e n d iu ........ se mai gasesc stguranft In compartimentui motor............... Toate geamurile electrice sunt prevazute cu 0 slguran^a automata care la suprasarcina (de ex........ pe care le puteti procura de la dealerii Volkswagen. o b s e rv a ti si re sp e c* t a t i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . 5 A ro§ u ..

A§ezali din nou capacul. A H !!! w Semnalizare avarie llumlnare bord Ventilator (suflant) Climatizare Incdlzire Incalzire parbriz Incdlzire lunetd incalzire oglinda exterioarS Reglare oglinda exterioara ■ozitia sig urantelor ozi^ia siguranfelor este Im prlmata pe apacul cutiei de slguran^e.cu alta noua le aceea^i mdtime. ventilatorul. In dreptui unei sigu3nte se vor gasi mai multe simboluri. d lm azarea. em nificatia sem nelor im prim ate este lariflcatS Tn continuare: u te r Rabatere oglinda exterloarS incalzire scaun Claxon ^tergere §i spalare geamuri iO !Q 5f>\. ' inlocuiti siguran^a arsa . ' Daca se arde din nou o sigurantd proasat tnlouita. instala^ia electrica trebuie erfficata cit mar curand posibil la un dealer 'olkswagen. Jp Lumini Tntalnire (fazS scurtS) Lumini de drum (fazft lungS) Reglare lumini Lumlna parcare Faruri cea^S Lampa ceatS spate Lampa mers Inapol Semnalizare r=P i §tergere §1 spdlare luneta ^terg^tar geam spate Echipament curatare faruri Trapa M S IT U A fll .SFATURI SI iN TR FTIN ER E ' Scoateti siguran^a respectiva. 1 siguran^a poate deseorl mai multi conumatorl.se recunoa^te upa banda metalicd to p M . de exemplu TncSlzirea.

Telematik i a Telefon mobil Sistem de reglare a vitezei Sistem de navigajie LSmpi interioare Lampa de citit Pompa combustibil Priza pentru remorca EQ Citi^i cartea tehnica Tablou electric central Aprindere ca e m o -1 ^ Electronica motor ABS ESP lluminare schlm bitor Imobillzator lluminare numSr IncSlzire duze sp3iare geamuii Instrument bord (Combi) IncHidere centralizatd Radio CD Player.SFATU R I $1 iN TR ETIN ER E Ridicare geam Bricheta FereastrS de ventilate Echipameni inchidere Telefon. CD Changer SITUAJll 69 .

u. Trebuie respectafe urmatoarele indicatii: in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e r tis in e n te le de la p a g in a 2 9 . 70 SITU A f i t . de la bateria unui alt autovehicul. c a re p o a te a v a ria a u to v e h ic u lu l. B a te ria d in s p a te Daca bateria se afla Tn spatele autove­ h ic u lu lu i conecta^i cabtui a u x ilia r la punctele din compartimentui motor: Polul plus * se gase§te sub o clapetS de plastic . • Motorul autovehiculului care furnizeaza curent se lasa sa functioneze. in lo c u iti b a te ria in g h e ta ta sau dezg h e ta ta d e o a re c e c a rc a s a b a te rie i p o a te fi c r a p a ta . C ablui minus: in m ajoritatea cazurilor negru. C u lo a re a c a b lu lu i d e a ju to r (a p o rn ire: Cablui plus: in majoritatea cazurllor ro.vezi imaginea. • Poate fi utilizat numai cablui pentru ajirtor !a start cu o grosime suficientS. • Ambele baterii trebuie sa aibS tensiunea n o m in a l^ de 12 V.vezi imaginea. • Se folose^te numai cabiu cu cie^tl izolati A te n tie ! N u in e a rc a ti n ic io d a ta o b a te rie tn g h e fa ta . • Bateria descarcata trebuie conectata cu grijS la reteaua de bord. Prin a c e s te fisu ri p o a te c u rg e a c id u l b a te rie i.SFATU R I SI iN TR ETINER E A ju to r la p o r n ir e Daca m oto rul nu porne§te p e rtru ca bateria s-a descarcat se poate utiliza pentru pornire un c a b lu p e n tru a ju to r la p o rn ire. C a p a cita te a (Ah) bateriei ce furnizeaza curent nu trebuie sa fie m u lt su b c a p a c ita te a b a te rie i descarcate. • intre autovehicule nu trebuie sa existe contact. altfel s-ar putea produce curent la conectarea polului p(us.este legat de caroserie . Este valabil Tn special pentru polii care se fixeazS la blocul motorului. • Aten(ie ca polii conectati sa aibS contact metalic suficient. B a te r ia tnghet a t a s e in lo c u ie s te o b lig a to riu . maro sau albastru.P e ric o t d e e x p lo zie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re a b a te rie i e x is ta p e r ic o iu l r a n irii c u a c id s cu rs din b a te r ie . Se respecta datele fabricantului de cablu. Polul minus .

Pomire motor'. • Daca motorul nu porne^te imediat.p e r ic o l de e x p lo z ie ! • M otorul se porne^te dupa cum est descris la capitolul .) . Un c a p it al cablului (-) la polul (-) al bateriei fumizoare de curent B. Celalalt capat al cablului minus (X) se conecteazd la o piesa metalicS fixata prin §urubla bloculmotorului sau chiarlablocul m otorului. la urtele m odele trebuie deschis capacul suportului de sigurante*. cd t mat d ep arts posibil de bateria descarcatS A. d e o a re c e la sepa ra re a c a b lu rilo r d e p o m ire b ec u rili p o t e x p lo d a s a u s e p o t a rd e dii c a u z a v a rfu rilo r de c u re n t. 4.SFATU R I S I iN TR ETINER E A = bateria descSrcata B = bateria fumizoare de curent Cablul de ajutor la pornire trebuie conectat neaparat in urmatoarea succesiune: Inainte s i puteti conecta cablul de ajutor pentru pornire la polul (+) al bateriei. • c a n d m otorul func?ioneaza a m b el cabluri se scot exact in ordinea inversa. Celalatt capat al cablului (+) la polul (-•-) al bateriei fumizoare de curent B. Un capSt al cablului (+) la polul (+) al bateriei descSrcate A. 3 . Atentie! • Cablul m inus (X) nu se c q necteaza la polul minus al bate­ riei descarcate. S IT U A fll . In plus c a b lu l d e a ju to r la p o rn ire co> n e c ta t la polu l plus a l b a te rie i nu t r e b u ie s a v in a tn c o n t a c t c u p ie s e le a u to v e h ic u lu lu i con d u c a to a re d e e le c tr lc ita te . 2.Pertcol d e s c u rtc irc u it! • C ab lu l d e a ju to r la p o rn ire se a $ e a z a tn a $ a fe l tn c a t sa n u poata fi p rin s de p ie s e le c e se ro tesc In c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. • La autovehiculul care are bateria des carcata se va conecta ventilatorul §i Tnca zirea lunetei pentru prelungirea varfurilc de curent atunci cand se deconecteaz bateria.p e ric o l d e ra n ire! • N u se t in Tn a p ro p ie re a b a te rie i s u rse d e fo e (s u rs e d e fo e desc h is e . tlg a r i e t c . 1. • F ifi a te n ti c a lu m in ile d e m e rs ss f ie d e c o n e c ta te . Prin form area s ea n te ilo r s-ar putea aprinde gazul exploziv din baterie. • N u va a p le c a ti d e a s u p ra b a te ­ rie i . • C ab lu l m in u s nu tre b u ie c o n e c ­ t a t n ic io d a ta la p ie s e a le s is te m u lu i d e a lim e n ta r e c u carb u * ra n t sau la c o n d u c te te s istem u * lui de fra n a re i • P ie s e le n e iz o la te a le c le s tilo r nu tre b u ie sa se a tin g a . s tntrerupe procedeul de pomire dupS 1 secunde §i se repeta cam dupa o jumatat de minut.

Trebuie sa fi{i In permanents atenli ca sa • ContactuI trebuie s3 fie pus penlru ca nu apara for^e de tractiune nepermise §i volanul sa nu se bloctieze §i luminlle de nici focuri. §tergStorul de apropierea strazilor consolidate exists parbriz §1 instalatia de spdlare a parbrizului pericolul ca elementele de fixare sa fie s§ func^ioneze. M a i s ig u ra e s te to tu $ i in aceste condi^ii se respecta instructiunile u tiliz a r e a u n e i b a re d e re m o rc a re ! corespunzStoare. s e u t iliz e a z a b a t e r ia u n u i a lt a u to * v e h ic u l c a a ju to r la p o rn ire . La manevrele de remorcare In sem nalizare. claxonul. m a|ina poate fl remorcata numai cand ro^ile de antrenare sunt lidicate. la manevrarea volanului trebuie depus un efort mai bun. fn caz ca motorul sta. Un cablu de remorcare sau o barS de re­ morcare pot fiaplicate numai urmStoarelor ineie de prindere: In d ic a t ii g e n e r a te 72 SITUAJII . d a c a e s t e p o s ib il. • La remorcarea pe distante mai mari de 50 l<m. • Deoarece la motorul oprit servodirectia nu functioneaza.v e zi p a g in a a n te rio a ra . Cei care nu au exersat nu trebuie nici sa remorcheze nici sa fie remorcati. • in a in te d e a s e p o rn i m o to ru l prin re m o rc a re . pedala de franare trebuie apasata m ult mai putemic. • A m b ii co n d u ca to ri tre b u ie s§ aiba cuno^tinte despre specrficul remorcarii. • FarS substance de lubrifiere (ulei) In cutia de viteze. De aceea se utilizeaza numai • La ambele autovehicule este pornita cablurl din fibre sintetice sau cabluri din instalatia de semnalizare de avertizare material elastic. • Cablul de remorcare trebuie sa fie elas­ • Conducatorul ma$inii tractate trebuie sa tic pentnj ca ambele autovehicule sa fie fie atent ca respectivul cablu sa fie Tntins.SFATU R I S I iN TR E JIN E R E R e m o r c a r e /T r a c ta r e • La utilizarea unui cablu de remorcare. conducatorul ma§inii care tracteaza trebuie sa ambreieze foarte u§or la demaraj. • Deoarece amlificatorul for^ei de franare • Trebuie respectate hotararile legale referitoare la remorcare. ma§ina trebuie ridicata din fatS. functioneaza numai cand motorul este tn funcjiune. respectiv in cutia automats de vfteze. protejate. suprssoficitate §i avariate.

In e le le d e re m o rc a re s e in$urubea> z a p a n a $ e o p re s c 91 s e s tra n g cu c h e ia d e ro a ta . se de§urubeaza Ineiul se a§eaza In trusa cu scule. In e le le de re m o rc a re tre b u ie p a s tr a te in to td e a u n a fn a u to v e h ic u l.SFATU R I SI INTRETINERE In e iu l d e re m o rc a re fro n ta l Pentru a se ajunge la ineiul de remorcare. • Dupa utilizare. Capacul se monteaza la ioc. mai TntSi trebuie indepartat capacul . A u to v e h ic u ie c u in e ie d e re m o rc a re d e m o n ta b ile * ♦ Ineiul de rem orcare are file t stanga.vezi figura.vezi figura. S IT U A fll 73 .

• La a u to v e h ic u ie le c u m o to a re pe b e n z in a s e p o a t e c a o p a r te de c a r b u r a n t u i n e a r s s a a ju n g a in c a ta liz a to r s i a s tfe l a c e s ta s a se d e fe c te z e . impotriva pomtrii prin remorcare stau mai multe argumente: • La remorcare exists un mare rise de ac­ cident ca de ex. In spate la dreapta sub bara de protecbe se gasefte inelui de remorcare . se elibereaza u . se apasa pedala ambreiaj §i se mentine apSsata. • De Tndata ce motorul a pomit se apasa ambreiajul §1 se selecteazd viteza evitSnd tam ponarea cu a uto veh iculu l ce face trac^iunea.o r pedafa de ambreiaj.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E In e le le de re m o rc a re d in s p a te . c o n d u c a to ru l m a ^ in ii re m o rc a te tre b u ie s a resp e c te in p lu s u rm a to a re le : • in a in te de remorcare se cupleaza pe viteza 2 sau 3. ciocnirea Tntre autovehiculele care tracteaza.vezi figura. p e n tru p o rn ire . O a c a to tu s i tre b u ie re m o rc a t vehi* c u lu l p e n tru a p o rn l. Trebuie pomit cu ajutorul cablurilor de pornire . sa n u fie ta c ta t pentnj pornire. 70. • R e m o rc a re a a u to v e h ic u le lo r cu c u tie d e v ite z e a u to m a ta . nu e s te p o sib ila d in m o tiv e te h n ic e ! 74 SITUAJ1I .vezi pag. • Dacd am bele a u to ve h 'cu le sunt in mi^care. • Se pune contactul. R e m o rc a re a Va recomandam ca autoveh'iculul dvs.

motorul nu trebule sa fie pomit. autovehiculul poate fi remorcat numai cu rotile din fata ridicate. . cutia de viteze nu mai are suficienta lubrifiere.Cutie de viteza mecanica • Autovehiculul poate fi tractat cu o bare un cablu de remorcare. • Autovehiculul nu trebule tractat o j punte fatd/spate ridicatd. G o lf/B o ra c u tr a c tiu n e in te g ra la La remorcarea autovehiculului cu un cablu sau o barS. Astfel in cutia automata de viteze rotile planetare ating o turatie atal de mare. • Seiectorul de viteze Tn pozitia „N". Motiv: Daca m arina este ridicata din spate. Tncat In scurt timp cutia de viteze va f! avariata. CSnd nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn~ autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. Respectati urmatoarele. arborii de antrenare se rasucesc Inapoi. pompa de ulei de la cutia de viteze nu functioneazS. • Dlstanta maxima de remorcare este de 50 kml Motiv. deci la viteze mal marl §i distance mal man.Cutie de viteza automata • Autovehiculul poate fi tractat cu o barE un cablu de remorcare. SITU A ftl . Cand nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn* autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. Daca motomi este oprit. Passat cu tractiune integrala • La Iractare viteza nu (rebuie s3 deps §easca 50 km/h! • Dlstanta maxima pe care un autovehici poate ft tractat este de 50 km/h! .SFATU R I S I INTRETINERE A u to v e h ic u le r e m o r c a t e L a r e m o r c a r e a a uto veh icule lo r c u c u t ie d e v it e z e a u t o m a ta trebule respectate Tn plus fa(3 de indica^iite de la pagina 72 §i urmatoarele puncte: • Selectorul pe pozilla „N" • Nu se remorcheaza cu o vltezS mal mare de 50 km/h. • Daca remorcarea se face cu ma^ir^a de depanare. • Autovehiculul poate fi tractat cu punte fats sau spate ridicata.

E le v a t o r d e a u to m o b ile in a in te d e u rc a re p e un e le v a to r d e a u to m o b ile tr e b u ie s a s e a s ig u re 0 d is ta n ta s u fic ie n ta in tre compo> n e n te le p o z itio n a te in p a rte a d e jo s a a u to v e h ic u lu lu i si e le v a to r. a c e s ta tre b u ie asi> g u ra t p e d e d e s u b t c u e le m e n te d e re a z e m s p e c ia fe . p e c u tia d e v ite z a . ^ 76 SITUAJII . a lt f e l p o t sa a p a r a a v a rii g ra v e ia a u to v e h ic u l. a ltfe l p o t a p a re a a v a rii g ra v e .SFATU R I S I IN TR ETIN ER E R id ic a r e a a u t o v e h ic u lu lu i C ric u l d in t r u s a d e s c u le Ridicarea autovehiciilului cu cricul este descrlsa la paglna 61. C ric u l d e a t e lie r Pentru a evlta deteriorarea suprafefei inferioare a podelei autovehiculului se utilizea-zS neapdrat un strat intermediar de cauciuc. p e a x a d in s p a te sau din fa ta . A te n tie ! • N ic io d a ta nu s e la s a m o to ru l p o rn it c a n d a u to v e h ic u tu i e s te rid ic a t • p e ric o l d e a c c id e n t! • D a c a tre b u ie s a s e lu e re z e sub a u to v e h ic u l. Spate P u n c te le d e f ix a r e p e n tr u e le v a t o r s i c r ic u l d e a t e l i e r A u t o v e h ic u lu l p o a t e f i r i d i c a t n u m a i d in p o z i t i i l e i n d i c a t e in d e s e n . M a $ in a nu tre b u ie r id lc a ta In n ic i u n c a z pe b a ia d e u le i a m o to ru lu i.

...........................................................................................21 Antena exterioarS..............................................................p a rb riz............................................................................................. 2....................................................................................... 24 Cifra cetanica....................44 .....13 Carburant RME Carburant fara p lu m b ................a d itivi.70 A n ie n a ........ 24 Curatarea tabloului de b o rd .........64 Asistenta la fran are ...............incSrcare........ 55 Aprinderea carburantului..47 Aditivul lichidului de ra c ire .....23 Conservarea cavitatilor............................. 3 Chederele u s ilo r........................ 3 Cifra octanica.......................................................24 Consum u le i..............14 -c o n s u m .....................................................................................econom ie.......................................................p lalon.... 6 c Cablu auxiliar..............................................utilizare pe timp de ta m a ..........................................2 3... 52 Acoperirea farurilor................. 24 ... 22......................................................................................47 Adancime p ro fil.34 Aparate rad io .......................................3 Asigurarea §uruburilor...................calitate..................... 24 Curatare la u d ....................2 B iodiesel............................................ 3 ........ 61....................................inlocuire.............................14 ....................................17 Acvapianare...........................2..... 2 .......24 Curalare uscata...... 45 .. 26 Curatarea elementelor de plastic.........................................55 A ntigel..................................................................... 43 Benzina ...............34 Ajutor la p o m ire ................................. 67 Curatare sub presiune.... 24 ...................................................32 Cricu!............... 2 Conservarea............................. 28 B B a te ria ... 3 INDEX 77 ................a d ltiv ........... 41 .......c INDEX A A cce sorii..................................70 Catalizatorul.......26 Curatarea $i conservarea compartimentului m otorului..........

.............................................................................plafon pliant..........plafon g lisant.......................................................................... 39 ^ 'w E Economisirea energiei........................................... 23 Intrejinerea caroseriei.........50 intretinerea autovehiculului.......................................47 Elevator.............13 Instalatia de spalare a parbrizuiui................. 76 F Franele......... 66 ...................................................................................................... 8 Directia................................................................. 47 Iridicatii de deplasare.23 Diferential blocabil electronic........fotile din metal u § o r.........14 Deplasari in stra ira ta te .......................... 11 I Indicatori de uzura.. 33 Instervale schimb u le i...b o rd ...............INDEX D Depiasarea cu rem orca....18 Deplasarea econom ica.....17 Inlocuirea ro tii........................................................................................ 14 78 INDEX ........................................ 5 Fuel Stratified Injection (F S I).................. 26 ................................................... 26 G Gazele de esapam ent...............17 Dezghetarea geamuiilor...29 Injectie d irecta... 12 Indicafii de siguranja................... 65 inlocuire la m p i..............20 Intretinerea componentelor crom ate...... 73 Intervale de inspectie... 22 Intretinerea p ie lii.centuri de siguranta.....27 lntre{inerea plafonutui......36 Instalatii de spalare autom ate.................................................... 24 Intretinerea vopseJei..............33 Instalatia de evacuare a gazelor... 20 ........ 4 Inele de rem orcare........... 4 I inchidere de urgenta ..... 21 Instalatia de fra n a re ..............25 .......................................................... 14 Echilibrarea ro tiio r........................................................

........................................ 4 ' Perioade de stajionare.......................48 ........6*: P Pana....................indicatii de siguranta................... 2 ...................32 L Lamelele stergatoarelor de parbriz..........................................p n e u ri................................................................................Inchidere de urgenta............. 14 ................51 Lichidul de frSna..nivelul u le iu iu i......INDEX j J a n te le .................... 3c .. 3S .............................. 3^ Numar de c o d ......................................... 40 ...................... 34 N Nivelul lichidului de ra c ire ................................3S ..........................................14 ...............................................intretinere.........................preslune p ne uri......................1 3 ............carburant fara P b .........lichid de frana.................................................33 .............................. 31 ........ 46 Jentile din metal u §or........42 Piese de schim b....spalare autovehicul......39 LIchidul de racire......................................1i Perioade lungi de slahonare.............consumul de u le i.......... 47 .....................pneuri u z a te ...............instalatia de evacuare a gazelor ...........................20 ..uiei v e c h i..........2£ M Medial inconjurator evitarea zgomotelor si efiminarea gazelor polua nte ......................... ■Q ■Q INDEX 7‘ ......................... 5S Motorui ................ 38 Lanturi pentru z a p a d a ..................intervale schimb u le i........ulei m o to r.....................................................................................................34 L ubrifianti.........................u le i........5€ Parcarea..lichid de rScire.......21 Modificari te h n ic e .... 2 .. 4£ ......................35 ................................... 31 ..b ate ria ............... 25 J o ja ...............................carburant$.........................51 Piafonut glisant ..intrejinere autovetiicul.. ................ 45 ............................deplasare ecologica...............

64 ............................................ 37 ^e m o rca re a ............................ 76 Hodajul.................ro d a j............................... 64 ^rimii 1500 k m .................................................. 49 Surufauri antifurt........................INDEX ^ n e u r i.. 56 S igurantele........ 67 Sistem antiblocare (A B S )............................................................ 18 Servodirectia................................................................................................................................................................................................................................s ta r e ................................ 65 0^ INDEX .64 T Telefon a u to ............. ......... 46 s Suruburi de roata....................................................................................7 Syncro .........9 ^eglarea faru rilo r..................................remorcarea............................................ 12 ^0 {i.sens p re c iz a t.....................46 ....54 ^educerea puterli m o to n jiu i.................. 20 Speciflca{ii uiei.........................10 S patarea...........47 ^neuri penlur ia m a .................................... 7 SetuI pentru repararea penetor...............18 ’ rogram electronic de s ta b ilita te .............................. 46 ............... 17 ^eglarea d u z e lo r.....................p re s iu n e ............ 20 R ^ a d io ............ 55 T ra cta re a .........75 Trapa/plafonul glisant............................................ 74 Tractiune integrala................................. 25 ^ jn c te de lixare c ric .........................50 ^neuri cu sens precizat de ro ta tie ............................................................................................................................................ 61 s Sarcina de sp rijin..............................12 ^ riz e ................................................................ 46 ...........tractiune integ ra l^.................11 S e rvofr^na ........................................................ 75 lid ic a re a a u to ve h icu lu lu i...9 ^fotectia podelei.lanjuri pentru zapada.. 31 Substanje de curatare..10 ............................................. 10 ...........

. 43 ....b a te rie .................. 3 ...........12 IN D E X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.51 V Ventilatorul................................................................81 .....................................................carburant D iesel.23 instalatia de spalare p a rb riz ...31 p n e u ri..........................................................................tntretinere autovehtcul.............................................. 50 dezghezate geam uri................. 34 ulal m o to r................... 36 lanturi pentnj zapada....................................31 Utilizarea pe timp de iama .20 gream uri......................INDEX U U leiuri............................. 23 lichid de racire........................................................... 30 V iteze.....

..................... 56 Tteliere.... 97 Oprirea m otorului.....................................24 Ugi................................................... 61 Sac bagaje............................... 62 Spatii de depozitare ............................................................ 63 Suport cutli de bauturS. dispozitiv de remorcare........... 69 Tnjsa de scule............................................................................................................................... CAMP VIZUAL Comutatoare............. 39 LUMINI..... i0 4 ......................................................... 99 Control distanla parcare PDC .....31 Geamuri acfionate e le c tric ............... tnchidere centralizata............................ Scrum iere.......................... 77 Climatronic..........................36 Capola m otorului.........................50 incalzire scaun .................... 85 Cutie automata de viteze in patnj tre p te ..... 65 P rize........................................................100 Control viteza de croazierS GRA ............................ 95 Pomirea m o to n jiu i........101 A lim entarea..45 Lamelele stergStoarelor de partDriz .... 46 Oglinda retrovizoare................... 3 Instmmente de b o rd ........................................ 6 Lampi avertizare...................CUPRINS COCKPIT Imagine g en e ra l^...................................................................................... 47 Parasolar.......... triunghi de avertizare........................30 Instalatie a n tifu rt......13 Volan multffunctlonal....63 Suport b a g a je .............................................................................22 DESCHIDERE / INCHIDERE C hei...........33 Trapa/plafon g lisa n t.... 66 Bricheta.......... 58 Coloana volanului reglabila........ 90 Fr§na de m S n a ....44 I 5tergator de parbriz instalajie de spalare a parbrizului...................................67 Sertare (Torpedo)................................................ 38 Indicatii referitoare la siguranta lucrarllor din camera m otorului......................................................................................43 Luminl interioare...................................................................... 73 Aer conditional .... 26 HaiofVCapac portbagaj .................................................................................................................................. 59 Pedale............................. roata de rezerva ...59 Spatlu de b a g a je ..................23 Telecomanda ra d io ........................................70 INSTALATIE CLIMATIZARE incalzire ?i ventilare................... 49 SCAUNE SI ARANJAMENT Scaune din fata ............. 93 Program electronic de stabilitate E S P ........................... 57 Brate de s c a u n .......21 Dispozitiv Hands Free pentm telefoane mobile.... Pregatirea telsfonului ........ 86 Cutie automata de viteze Tn cinci trepte tip tro n ic ..... 40 Maneta semnalizare §i laza m a re .................................................................. 94 Contact m o to r.......................... 68 Trusa de prim ajutor...60 Bancheta spate..................... 79 DEPLASAREA Cutia de viteze m anuaia.............

U IIL I Z A H t a I COCKPIT .

..... pentru Climatronic ................................... pag...................... .......... telBloane mobile lespectlv aparate CD m onlat d ir fabrica au »l pentru acestea separal manuale de utlllzare...............Buton reglare oglinzi e xterloa re ......56 7 ................Airbag conducator..... 48 25 ... 6 31 ..........Radio sau Sistem de navigatie cu lu n e te i...........Tasta ......... 41 radio 14 ...... 41 de Stabiiitate.........1 ordinea dispunerii elementelor poate varia.. 90 Sistem multifunctional ........Tabloul de bord: 30 .........1 29 .........Irrtrenjpator pentru actionarea Vehiculele cu aparat de radio..........................Comutator lu m ln i...... pentru aer condifionat ..............ContactuI m o to r.............Deblocare capac rezervor ........ respecliv . 43 27 ...Deblocarea capotei m o to n jiu i... 104 Simbolurile de pe elementele de deservire corespund totu$i vehiculelor cu volanul pe 20 ...... 6 .Maneta frana de m a n a . 73 electric..... 41 28 .......... Poz... ...Manual 2....... 31 stanga. 68 4 .................Airbag conducator......... De aceea aranjarea elemen^ ^ ^ 5 ......................... Manual 3....Sigurante .................... 21 ...Comenzi 34 ........ 38 2 .......intrerupator pentru Sistemul de Control vlteza de croaziera* .... 19 ... 66 9 ....Rozeta pentru incalzirea scaunului din dreapta....Scrumiera cu brichetS / p riz a ........ sistsm de navigatie..... IB .Sertar pentru mapa de b o rd . 58 autovehiculele dvs...............Maneta schlmbator de viteze Lumini de c o n tro l.... 45 de viteze In 5 tre p te ).. pentru incalzire/ventilatie .intrempator pentru parasolar ................2 .............intrerupator pentru incalzlrea 33 ...... pag.........Manerul u$tlor 24 ........ 17 ...... 95 5 .. 1 .U T ILIZ A R E Poz.. 13 {cutie de viteze mecanica) . 79 echipamente.. 28 volanului................. 59 3 ................. . 75 din s ta n g a ......40 26 • Rozeta pentru tncalzirea scaunului.Claxon (functioneaza numai cu Selector {cutie automata contaciul motor pus) de viteze in patru trepte) .... 33 22 .Suport pentru p a h a re ..esorii.Maneta stergatorului de parbriz si a (cutie automata instalafiei de spalare a parbrizuiui ...........94 10 .. 65 Instrum enle....Torpedou 13 .... poate 1i diferita la 16 ...........2 electrics a geam urilor.......Intrerupator lumini a v a rie ......... 101 Program Electronic 8 ..... 99 Reglare faniri . 9 32 .....Duze de a e r ...............77 • Sunt posibile mai multe combinatii intre ^ ....Mon(area aparateJor de radio'..... COCKPIT — 5 . 42 .........86 12 ........Deblocarea capotei portbagajului.Manual 2.....Maneta pentru reglarea inaltimii a u § ilo r.....Telefoane mobile aparate de receptie'. La montaxea ulte rio a ri a radio-ulul se vor re specta In d lcatiiie din m anualul 3 ...blocare centralizata 23 .... capliolut ... a?a cum este aratata in im aginea genarala... m odrflciii $i pfese deschim b' $1 ......................................Maneta deschidere torpedou .................. 85 11 ...................lluminarea aparaturii de b o r d .........Manets semnallzare $1 faza mare ........ ......................A3.. 68 • La vehicule cu volanul pe dreapta..................... 42 telor de comanda...

U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E n a g in e g e n e r a la COCKPIT — 4 .

.U T IL IZ A R E In s tr u m e n te d e b o rd Modul de plasare al instrumentelor depinde de modelul respectiv $i de motor. 87 1 ................... Indicator multifunctional* cu afi§area intervalelor de service’ ...................... e COCKPIT . T urom etru.............. 7 4....... Ceas ... 7 5........... Tachometru .... 8 7........C e a s d ig ita l Pentru reglarea ceasului se utilizeaza butonul piasat la dreapta jos langa turometru... Kilom etraj.......... orele se vor modifica in mod continuu..... 7 6. 8 cu indicarea intervalelor service .. 6 3............... 6 2............................. T u r o m e tr u A c jl indicator al turometrului nu trebuie sS ajungSin nici un ca zln zon a ro$ieascalei.... m inutele se vor modifica in mod continuu..o t r e a p t^ s u p e rio a r^ d e v ite z e d u c e la e c o n o m is ir e a c a rb u ra n tu lu i 9 1 r e d u c e z g o m o tu i in tu n c fio n a re ! Schimbarea treptei de viteza intr-una inferioara sa se facd Inainte ca motorul s§ functioneze negnifonn. 12 8....... • Prin rotirea pdna se opre$te in sen su l o ra r se regleazS minutele......... 1................... Rotind §1 m entinand butonul... Prinlr-o scurta rotire a butonuiui se realizeaza m odificarea cu cate 0 ora....................... PunctuI de Inceput al zone! ro$ii depinde de motor........... • Prin fotirea pana se opre^te in sens c o n tr a r s e n s u lu l o ra r se regleaza orele....................... Indicatorul manetei selcetorului de viteze’ .. S c h i m b a r e a la t im p in t r ........ Temperalura agentulul de ra c ire .... Rottnd $1 men|inand butonul....... Printr-o scurtS rotire se regleazS cu ceite un minut... 2 . Pag.......... Indicator combustibil ..........

ca o functie de control. . 5 • V ite z o m e t r u l in perioada de rodaj trebuie respectate instructiunile din manualul 3. L a te m p e ra tu ri e x te m e m art si so H c itare p u te rn ic a a m o to ru lu i a p a re p e ric o lu l supra* In c a lz irii m o to ru lu i! 4 . o p rifi m o to ru l si stabDiti cau2 a vezi pag. La punerea contactului motor se aprinde in plus lumina de a ^rtiz a re (c ) lim p de cateva secunds.R ec e Se evita turatii marl si fnca nu se solicita putemic motorul! b . 18. se va controla imediat indicatia temperaturii agentului de rdcire. Daca Indlcatorul se afla la dreapta. capitolul „Primli 1500 km . completati lichidul de racire cu prima ocazie. temperatura lichidului racire este prea mare. 621. mai exista cam 8 litn combustibil. c .U T ILIZ A R E 3 . CSnd acul indi­ cator ajunge in zona de rezerva (sageata) si se aprinde lampa de avertizare (d). n n n ifo iT A te n tie A c o rd a ti a te n tie n e a p a ra t a vertiz a rito r tie ia p s s -IS L am pi s u p lim e n ta re p la s a te in fa ta z o n e i d e a d m is ie a a e ru lu i in fa ta ra d ia to ru lu i de ra c ire fn ra u ta te s c e fe c tu i d e ra c ir e .. ISnga ^ K o n a de Indicatie b.2.N o rm al La deplasarea normala. ( ^ ^ A t a t a tim p c a t lum ina d e a v e rtiz a re (c ) nu e s te a p rin s a .In d ic a t o r u l d e c o m b u s tib il Functioneaza n jm a i cu contactui motor pus. La solicitarea puternica a motorulul $1 temperaturl marl exterioare indlcatorul se poate deplasa mutt spre dreapta. Indlcatorul trebuie sd se afle In zona mijlocie a scale!.T e m p e r a tu r a lic h id u lu i d e r a c ir e Indicatia apare c&nd contactui motor e pus. Daca indlcatorul se gase§te in zona nor­ mala. O p rifi v eh ic u lu l.si mai departs” . R e ze rvo ru l de c o m b u s tib il are capacltatea de aprox. a . a c e s ta nu e s te un m o tiv d e in g rijo ra re .L a m p a d e a v e rtiz a re Daca lampa clipeste in tlmpul mersulul.

... trebuie resetata numai lucrarea service dorita....... Contorul de jos (contonjl pentru distan}e scurte) S6 aduce la 0 prln apasarea butonului de resetare de sub kilometraj.. • Butonul pentru minute folosit la reglarea ceasului digital se roteste spre dreapta . • DacS se schlmba tahometrul in urma unei reparatii........... Daca ind ica to ru ! n j se reprogrameaza.. Ultima pozitie a contorului de jos Indica distante de 100 m.s e rv ic e Cand se ajunge la momentui executarii service apare clipind in contorul de jos {pentru d is ta n te s cu rte ) una din urmatoarele indicatii: • schimb u te i. a COCKPIT .... Pe display apare: ^service — " In d ic a tii • In orice caz. De asem enea aceasta se o btin e 5 i prin apasarea si m enjinerea butonului de resetare (mai mult de 0.. • Se apasa 5 i se fine apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte de sub tahometru.. service OEL respecliv.. • Candsedeconecteazabateriaautovehiculului.. In d ic a to r in te r v a le .... contorul de jos Indica distantele scurte..... Daca inspectia nu a fost executal de un dealer Volkswagen... anuntui: Service se $ferge dupa aproxim ativ 1 min. Acest lucru tre b u ie e x e c u ta t de un dea le r V o lksw a g en .. Dealerul Volkswagen ce executa lucrarea de senAce va reseta functia pentru intervalele de lucrSri de Service......service OIL • inspectie s e rv ic e .. datele se pastreaza.. cand contactuJ motor este luat.. indicatoru! intervalelor service trebuie programat din nou..service INSP Dupa pornirea motorului...... in caz contrar termenul de prezentare la sen/ice ar putea fi gre^tit... lucrarile de service trebuie executate conform planului de sen/ice $1 nu conform indicatorulul..... funcjia se va reseta dupa cum urmeaza. • intre intervalele service aparute nu se reseteaza ...altfel apar indicatii eronate.5 secunde)....U T ILIZA R E 6 • In d ic a to r k ilo m e tr a j/ k ilo m e tr a j d e c a la t o r ie Contorul de sus inregistreaza distanta totals parcursS. Prin apasarea butonului de resetare se poate alege Tntre diferitele lucrari.

U T IL IZ A R E ' 7 • In d ic a t o r m u lt if u n c t io n a l* Indicatorul multifunctional (MFA) oferS urmatoarele informatii: • timpul parcurs • distanta parcursa • consum momentan de carburant • consum mediu de carburant • viteza medie • distanja ramasa • temperatura exterioara Prin apasarea scurta. apasSnd tasta A mai mult de 2 secunde. La intreruperea calatoriei dupa mai mitlt de 2 ore memoria este $tearsa automat. repetala a tastei B din maneta stergatorului de parbriz. memoria se $terge iar calculul se fealtzeaza din nou. 11). M e m o rie p e n tru un p a rc u rs indi* v id u a t ( 1 ) colecteaza urmatoarele date incepand cu punerea contactului motor pana la taierea contactului motor: timpul parcurs. 9999 km distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata 999 litri. memoria nu se sterge daca se intrenjpe calatoria mai mult de 2 ore. ambele memorii se $terg. Din acestea sunt calculate viteza medie §i consumul mediu de carburant. 1 — (memon'e parcurs individual) 2 . S te rg e re a m e m o riilo r Ambele memorii pot fi $terse separat la punerea contactului motor. se pot selecta indicatiile cand contactul este pus. P e n tru s e le c ta re a tntre memorii. Aceste date servesc la calcularea valorilor medii ale consumului §i vitezei realizate in timpul tuturor parcursurilor individuale. se va indica prin afisarea cifrelor „1" sau „2" in ce domeniu va gasitt. Contrar memorSrii de la calatorii individuale. COCKPIT . apasati scurt tasta A cand contactul este pus.(memoria parcursului total) in partea dreapta sus a MFA. Oaca se deconecteaza bateria vehiculului. distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata. M e m o ria p a rc u rs u lu i to ta l (2) inregistreaza datele calatoriilor individuale de pana la 99 ore 9 min. Pe langa acestea vor fi afi$ate o serie de teste si simboluri s u p lim e n ta r e (vezi ■3ag. M e m o r lile Sistemul Bste dotat cu 2 memorii automate. Daca se depaseste una din cifrele de mai sus.

In timpul calatorlei valoarea indicata este actualizata la fiecare 5 secunde. Acest simbol mal Tntai este semnalizat circa 5 secunde lar apol este aprins pSnd c ^ d temperatura exterioara urcd peste +4®C sau scade sub -T^C. k m . nu consumui momentan. Pand atunci apar liniute in loc de o vaioare. O b s e rv a fie Cantitatea de carburant consumata nu este afi^ata. 10 © COCKPIT . La temperaturi exteme intre +4"C $i -7“C la indlcarea temperatuiii exteme apare in p lus un sim b o l .c ris ta l de g he ata (avertizare la polei).tim p u l p arcu rs Memoria 1 afi^eaza timpul de mers scurs de la punerea contactului motor respectlv Stergerea memoriel . Cdnd vehiculu) este oprit sau la viteze foarte scazute temperatura indicata poate fi ceva mal mare decat temperatura externa reata datorita caldurii radiate de motor sau datorita functionarii instalatie! de incdlzire Tn ttmpul sta^onarii.Consum mediu de carburant”. A te n tle ! D a c a s e u tiH z e a ia to d lc a to ru t d e t e m p e r a t u r i e x t e r n a e a aver*^ tiz o r p e n tru |»ole!.vezi .vezi . Memoria 2 afiseaza timpul total al tuturor parcursurilor Individuale . Memoria 2 afi^eaza consumui mediu de carburant al tuturor parcursurilor individuale . Acest afi$aj indica numarul de km care mal pot fi parcur$i in acelea$i condltii de deplasare.memorie parcurs total" Valoarea maxima aflsatS In ambele pozitii este 99 ore 59 minute.memorle-parcurs Individual". Memoria 1 indica consumui mediu de car­ burant al respectivulul parcurs individual. m in .D is ta n ta ra m a s a Distanta ramasa se calculeaza cu ajutorul continutulul rezervorului $i al consumului momentan de carburant. Cand vetiiculul este oprit este afisata ultima vaioare indicatain l/h. Calculul consumului se face la intervale de 30 m. r e fln e f} e a f i is t e m p e r a tu r a d e -f-4°C p o a te e x is ta p « le t.V ite z a m e d ie A id sunt valabile indicatlile de la capftoiul . D^erenfa maxima ali§ata este de 9999 km. 0 • c o n s u m m e d iu de c a rb u ra n t Este indicat consumui mediu. Daca aceasta vaioare este depasita afisarea incepe iarasi de la zero. k m • D is ta n ta p a rc u rs a Specificatiile de la „tim p jl parcurs" sunt va-labile si la „distanta parcursa'.vezi „Memorie . j___ 100 km C onsum ui m ediu este indicat dupa o distanta de 300 m dupa punerea contac­ tului motor si dupa $tergerea memoriei care era activa.U T ILIZ A R E A fis a re T e m p e ra tu ra e x te rfo a ra Domeniul de masurare se afla intre -40 “C pana la +50°C. Cu ajutorul acestei indicatii fiecare l$i adapteaza modul de mers in functie de consumui dorit.parcurs total". 1 /1 0 0 k m • c o n s u m u i m o m e n ta n d e c a rb u ra n t Consumui momentan este indicat in 1/100 km. 0 k m /h .

U T ILIZ A R E

V a ia b ii p e n tru to a te a u to v e h ic u le ie : Cand apare o avarie, pe langa indicatia afi^ata se va auzl un semnal sonor: - P r io rita te 1 - 3 s e m n a le d e a v e rtiz a re A c e s te s im b o iu ri d e p r io r ita te 1 s e m n a liz e a z a un p e r ic o U O p rifi m a $ in a s i m o to ru l! In d e p a rta ti d e ra n ja m e n tu l. E ventual solicltati ajutor de specialitate. Oaca exista mai multe deranjamente de prioritate 1. sim bolurile apar treptat raman afi^ate cca. 2 secunde. Simboluiile cllpesc pana cSnd avarla este Indepartata. - P r io rita te 2 - un s e m n a l d e a v e rti­ z a re Aceste simboiuri semnalizeaza o a v e rtiz a r e . Functia indicata trebuie verificata cat mai curSnd posibil. Daca apar mai multe semnale in acela^l timp. simbolurile a pa r tre p ta t $1 ramSn a fi$a te cca. 2 secunde. In d ic a tie : Avariile de p rio rita te 2 sunt a fi^ te abia dupa ce avartile de p r io r ita te 1 au fost indepartate. Cdnd exista avaril de ambele priorttati se vor auzi 3 semnaluri de avertizare.

In f o r m a t ii s u p lim e n ta r e Cand contaclul motoreste pus, se realizeaza controlul automat al anumrtor functii componente ale autovehicululul. Erorile In func|ionare, respectiv reparatiiie sau m asurlle de service urgente sunt afi§ate in functie de prioritati impreuna cu t e x t e in f o r m a t i v e $i s im b o iu r i lu m in o a s e ro s ii sau g a ib e n e in MFA. In d lc a tli supiim entare despre textele informatife: vezi cap. 13. „Lampi de avertizare".

COCKPIT

1 1

U T ILIZA R E

In d ic a to r p e n tru in t e r v a le d e s e r v ic e * fle x ib il Indicatorul pentru Intervalele de service flexibil va aminte$te automat de timpul potrivit de data la care trebuie executata urmStoarea irtspeclie service. Inspecjia service trebuie efectuatd cel putin din 2 in 2 ani. Ceea ce este deosebit la aces! indicator, este cd data efectuarii inspectiei service depinde de anumite condltii individuale de exploatare a autovehiculului. Cu 3000 km inainte de executarea inspec­ tiei, apare indlcatia: „service In 3000 km". Numarul de km ramasi pana la executarea inspectiei se reduce 7n trepte de 100 km. Cand data prezentarii la service a fost atinsa, apare clipind indlcatia .service acum". Dupa cca. 20 sec. dupa punerea contactului, indlcatia se stinge. Prin apasarea pe butonul de resetare, respctiv pe tasta din maneta stregatorulul de p artriz (mal mult de 0,5 sec.) se poate comuta pe afisarea nonnala.

Dealerul Volkswagen care execute Inspectia, reseteaza indicatorul. Pentru confirmarea la sfar^itul cartii de bord se gase$te un tabel de protocol. Oaca inspectia nu a fost executata de un dealer Volkswagen, indicatorul trebuie resetat dupa cum urmeazS; • Cand contactul este luat se apasa $i se mentlne apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte. • Butonul pentru reglarea minutelor la ceasul digital se rote$te spre dreapta. Se va realiza afisarea normala. A te n tie ! D vs. nu p u te ti re s e ta to ta l s e rv ic e -u l, c i n u m a i p an a la 1 5 .0 0 0 km . in d ic a tli • Nu resetati Intre intervalele de service pot aparea indicatii eronate.
8 - C a m p in d ic a to r p e n tru

p o z it iile s e le c to r u lu i d e v it e z e * Pozitiile in care se afla selectorul de viteze, la cutia de viteze automata, vor fi afisate pe ecran - vezi pag. 87.

%

12

COCKPIT

U T ILIZ A R E

L a m p i d e a v e r t iz a r e

Dispunerea lampilor de avertizare depinde de tipul masinii $1 tipul motorului. Simbolurile de pe lampi se pot observa numai cdnd acestea sunt aprinse. ContactuI trebuie sa fie pus. Poz. pag. 1 - Sistem A irb a g .................................. 13 2 - Instalatia de semnalizare a rem orcii............................................. 13 3 - Sistemul de reglare a vitezei'GRA 14 4 - Ac{ionarea frSnei* ........................ 14 5 - Lamps de cea{a spate .................. 14 6 - Instalatia de sem nalizare............. 14 7 - Uzura garnituri de frana ................ 14 8 - Lumina de drum. Faza m a re ........ 14 ,.9 - Sistem antiblocare ABS ................ 15 1 0 - Imobilizator e le ctron ic................. 16 11 - instalafie de fra n a re .................... 16 12 - A ltem atorul.................................. 17 13 - Lumina de avertizare C entura* . 17 14 - Instalatia de pretncalzire (Motor D iese l).............................. 17 15 -Avarie m o to r*................................ 18 16 - Temperatura agentului de racire/ niveiul agentului de racire ...........18 17 - Presiune ulei motor/ nivel ulei m o to r........................... 19 18 - Capac deschis la poftbagaj ...... 20 19 - Uchid de spalal parbrizu!........... 20 COCKPIT

Poz. pag. 20 - Nivel com bustibil........................ 20 21 - Lampa de avertizare gaze de evacuare*...................... 20 22 - Reglarea ta alunecare*................16 Program Electronic de Stabiitate* .................................... 20 1 - S is te m A irb a g * Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor timp de cateva secunde. L a v e h ic u ie le c e a u A irb ag -u l pa* s a g e ru lu i f a t a d e c o n e c ta t lumina de control clipe$te cam 12 secunde (vezi manualul 2.1 „Deconectare Airbag"). Daca lumina nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, clipe$te sau palpaie, exista o avarie la sistemul Arrtag. Sistemul trebuie imediat verificat la un dealar Volks­ wagen. TextuI mformativ din MFA este: „AIRBAG FEHLER” adica „EROARE AIRBAG" 2 - In s t a la t ia d e s e m n a liz a r e p e n tru re m o rc a Lampa de control* clipeste cand, la tractarea unei remorci. sunt actionate semnafizatoareie. Daca la remorca sau la vehlculul de tractiu n e nu fu n c tio n e a z i sem nalizarea, lumina de control nu clipeste.
13

U T ILIZ A R E

3 • In s t a la t ia d e r e g la r e a v it e z e i* G R A Lumina de control se apnnde cand jnstalatia de reglare a vitezei este conectata. Alte indicatii gasitt la pag. 101. 4 - A c tio n a r e a f r a n e i* (numai la cutia de vtteze automatg) in pozilllle .,R ’ §1 ,.N”. maneta selectorului de viteze este blocata, cand contactul este pus. Pentm deblocare, trebuie calcata pedala de fran§ si tasta din manenji selectomlui trebuie apasata. Indicatii suplimentare - vezi pag. 86. TextuI informativ este: .BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN" „LA SELECTAREA UNEI TREPTE CAND AUTOVEHICULUL STA PE LOG SE ACTIONEAZA FRANA DE PICIOR’ 5 - L am p a c e a ta s p a te (]^ Dupa conectarea lampii de ceata spate se aprinde lumina de control. Alte indicatii gasiti la pagina 40.

6 - In s t a l a t i a d e s e m n a liz a r e

in funcfie de directia selectata. lampa de control clipe?te in dreapta sau stanga. Daca o lampa de semnalizare se defecteaza, impulsul de semnalizare al lampii de avertizare este de doua on mai rapid. Aceasta nu este valabil la functionare cu remorca. 7 - In d ic a t o r - u z u ra O p ia c u t e d e f r a n a * Lumina de control se aprinde cand garniturile placL4 etor de frana din fata au ajuns la limita de uzura. Trebuie soficitat un d ea le r V olksw agen pen tru a v e rifica gamiturile de fra n i. Deoarece indicatorul controleaza numai gamiturile din fata se recomanda sa se controleze si p la c u te le d e fra n a din s p a te . TextuI informativ ce apare pe display este: .BREMSBELAG PROFEN” ..VERiFICARE PLACUTE FRANA"
8 - F aza m a re =Q Lumina de control se apnnde la conectarea fazei mari sau averlizarii luminoase.

14

COCKPIT

U T ILIZ A R E

9 - S is te m a n t ib lo c a r e (A B S )* Lum ina de co n tro l su p ra ve g h e a za instaiatia A B S $i E D S *. S is te m a n tib lo c a re (A B S )* Lumina de control este aprinsa la punerea contactului motor, respectiv la pornlrea motorului. timp de cateva secunde. Lumina se stinge dupa ce s-a derulat ciclul de testare automata. Daca la punerea contactului motor lampa , de control nu se aprinde. nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, instaiatia are o defectiune. O defectiune in sistemul ABS este indicat dupa cum urmeaza: • D a c a e s t e a p rin s a n u m a i la m p a d e c o n tro l A B S, vehiculul poate fi Tnca franat cu Instaiatia normala de franare deci fara ABS. Trebuie insa mers la un dealer Volkswagen. • D a c a s u n t a p rin s e la m p ile de c o n tro l A B S s i in s ta ia tie i de f r a n a r e , eroarea se afia nu numai in sistemul ABS. ci §i in instaiatia de tr ^ a r e . Trebuie sa va a$teptati la o schimbare In caracteristicile de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEiTUNG" „ST0P1 DEFECTIUNE LA SiSTEI^UL DE FRANARE, MANUAL DE UTILIZARE

Atentie! D a c a s e a p rin d a m b e le la m p i d e a ve rti« a it« (AB S $i in s ta ia tia d e frS n a re }, Oprtti im e d ia t v e h ic u lu l s i v e r if ic a t i lie h id u l d e frS n it. IhKsd n iv e iu l lic h id u h ii a s c iz u t s u b m a rc a ju l ^ I N ”j n u nriergeti m a i 4 e p a r te 9 i s o lie ita ti a ju to ru t ^ > e c ia ll$ tiio r. D a c a n fvelu i llc h id u lu i d e fra n a e s te 1 o rd in e , d e f e c tiu n e a f» o ^ e h ^ f l p ro v o c a fa d e A B S . Eteca fu n c fra d e re g la re a A B S nu m a i o p e re a z d , ta frd n a re ro tiie din s p a te Se p o t bfoca i^ fa tlv re p ed e. In a m im ite c a zu rr a c e a & f a p < ^ e d u c e l a d e r a p a r e a p d r t i i d in s p a te a vebicu{ului< S e c o n d u c e e u a le n t ie p in d la u rm d to n ii d e a le r V o lk s w a g e n s i s e In la tu r a a v a ria . Alte indicatil referitoare la ABS le gasiti in manualul 3.2. „Franare”. D ife re n tia l b lo c a b ii e le c tro n ic (E D S )* Instaiatia EDS lucreaza Tmpreuna cu ABS. Avarierea Instalafiel EDS este indicata prin aprinderea lampii de control ABS. Trebuie dus vehiculul cat mai repede ta un dealer Volkswagen. Alte indicatil referitoare la EDS le gSsitI in manualul 3.2. ..Diferenfial blocabii electronic".

COCKPIT

1 .S

dui»a elit>erar 6 a „FRANA DE MANA TRASA” fra n e i d e n id n ^ . se aude in plus un semnal de alarma. R offle d in s } » t e s e p o t b io c a la fra n a re ." s e a p r in d e In t im p u l m e rs u lu l.STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG” . La vehicule cu sistem ABS lampa de con­ trol se aprinde dupa punerea contactului motor. lampa va clipi In mod permanent. Ite c d ia m p a d e c o n tro l a m s l d ^ . lampa de control ABS este aprinsa Impreung cu lampa de control a Instalatiei de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOP! BREMSENFEHLER 11 . timp de cdteva secunde. TextuI Informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: .. n a m e rg e fi m a t d e p a rte 9 i s o lic H a fi a jirto r d e s p e c ia lita te O a c a iu m in a d e c o n tro l a In s ta i a | i e i d e Ir a n a r e e s t e a p rfn s d tro p rsu n a cu Iu m in a d e c o n tro l ABS» ftm e fia d e re g ia re a A B S se p o a te sd n u i ^ c t i o n e z e . rtu s e s tin g e s au • nivelul lichidului de frana este prea scazut. Daca nu s-a folosit o cheie de contact corespunzatoare. 1 0 .In s t a la t ia d e f r a n a r e ((X9 BETRIEBSANLernJNG" Lampa de avertizare este aprinsa cand: „STO PI A V A R IE LA S IS T E M U L DE • frana de mana este trasa. Aceasta procedure este anuntala prin aprinderea lampii de avertizare. n lv e lo t ilc liid u lu i d e frd n a e s te p re a s c a z u tr O p riti im e d ia t v 6 lil> c u fu i. C o n d u c e ti p re c a u t p an a la u im a to ru i d e a le r V o lk s w a g e n $1 tn ia tu ra tl a v a ria . Vezi $i pag. Vehiculul nu poate fi pus in funcliune.HANDBREMSE ANGEZOGEN” t ie ! ide fra n a re .S TO P! AV A R tE LA S IS T E M U L DE FRANARE MANUAL DE UTILIZARE.U T ILIZA R E La punerea contactului motor se realizeaza automat analizarea datelor cheii vehiculului." viteza mal mare de 6km/h.96. A lftn tle l TextuI informativ este. A c e a s t a p o a t e d u c e In iin e le c a z u r i i a d e r a p a r e a p a r |li d in s p a te . FRANARE Daca se merge cu frana de mSna trasa cu MANUAL DE UTILIZARE. Daca sistemul ABS* nu funcjioneaza.Im o b iliz a to r e le c tr o n ic 16 COCKPIT . sau dupa pomirea mctorului.

motorul Lampa de avertizare la punerea contactrebuie verificat neaparat la un dealer tului. Dupa pomirea motorului ea trebuie Volkswagen.U T IL IZ A R E 1 4 . WERKSTATTr punerea centurii sau dupa circa 6 secunde.comanda a motorului. exista o defectiune fn sistemul de preincalzire . 1 2 • A lte r n a to r u l Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor. Daca lumina de control se aprinde in timpul mersulul. A v a rii la m o to r Daca in timpul mersului la motoarele Die­ I ^ ^ 1 3 • L a m p a d e a v e r t iz a r e •.se apeleaza la ajutorul specialistilor. tional' este. ar trebui sa se deconecteze consLimatorii eleclrlci care nu sunt neaparat necesari. Daca motorul este c a ld lampa de control pentru p rem calzire nu este aprinsa motorul poate fi pomit im ediat. dupa punerea contactului motor se aude un semnal acustic.. . sa se stinga.AVARIE LA MOTOR. aceasta este indicata prin clipirea lampii de control .. Dupa stingerea lampii se pomeste imediat motorui . ATELIER!’ Textul informativ din indicatorul multifunclio n a r este: . va putetl deplasa pana la primul dealer Volkswagen.GURTANLEGEN" '^ ^ P U N E T I CENTURILE DE SIGURANTA!” V a ru g a m sa re s p e c ta fi in d ic a tiile d e la c a p ito lu i „ C e n tiira d e s ig u ­ ra n ta ” m a n u a lu l 2 . Textul infomiativ din indicatorul multifunc­ Daca centurile de siguranta nu sunt puse.vezi pagina 97. Textul infonnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: ^GENERATOR WERKSTATTr . 1 . Daca lampa de control nu se aprinde.ALTERNATOR ATELIER!" COCKPIT 17 . Deoarece bateria vehiculului se descarca tnsS in permanenta. sel apare o defectiune la sistemul de C e n tu ra * 4?. Ea trebuie sa se stinga dupa pomirea motonjiui.In s t a la t ia d e p r e m c a lz ir e '00' (numai motoare Diesel) Cand motorul este re c e lampa de control se aprinde la punerea contactului motor. Acesta Inceteaza dupa „MOTORSTORG..

T e m p e r a tu r e a g e n tu lu i ^ d e r a c ir e / n iv e lu l a g e n tu lu i d e r a c ir e Lumina de control se aprinde timp de cateva secunde la punerea contactului motor. • M u p u n e t} m lin a p e v e n tila to ru l d e r a c ir e ! V e n t i la t o r u l p o a t e p o rn i Im is c . ATELIER in a in t e d e e x e c u ta re a lu c ra rilo r ia m o to r s au In c a m e ra m o to ru lu i c it i t i in d ic a t iile d e l a p a g .Sistern de racire". s e o p re $ te m o to ru l S' se veriftca nivelul agentului de racire. m a in ilo r $ i b r a te io r d e a b u rt s au tic h id e fie r b in fi. ^ ' i" m r . ti-ebuie i« s -p e c ta te u rm a to a re le p u n c te : . WERKSTATTI" „AVARIE MOTOR. A v e rtis m e n te • N u d e s c h id e tfn ic io d a td c a p o ta m o to n iiu i d a c d o b s e rv a ti c a ie s e a b u r s a u a g e n t d e ra c ire dfn c a m ­ e r a m o to ru lu t • p erlco l d e opKarin!! A ^ fe p ia ti p a n a c a n d n u m a i ie s e a b u r s a u a g e n t d e r a c ir a . nu m e rg e ti m a i d e p a rte .a te n tie la d e s c h id e re a v as u iu i d e e x p a n s iu n e . presupunSnd ca nivelul agentuiui de racire este Tn ordlne iar lampa de avertizare s-a stins. f tc e s t a c o n fin e c o m p o n e n te c e p o t fua fo e . in a in fe d e d e s u ru b a r e a e a p a c u lu i.este necesar sd solicitatl asistenta de specialisti. m o to ru l s e ta s a s a « e rl^> ceasca. se poate merge mai' departe pdna la cel mai apropiat dealer Volkswagen. Daca este cazul se adauga agent de racire. Verificaji siguranta ventilatorului §i daca e cazul inlocuiti-o.p e n tru p r o te ja re a fe te r . cauza defectiunii poate fi la venti­ latorul de r§cire. .2 . Daca lumina nu se stinge apoi. T ip jl de agent de racire pe care il puteti umple se afla in manualul 3. • A c o rd a ti a te n tie fa p tu iu l c a i l c h id u l d e r d c fr e nu tr e b u ie sa a iu n g a ia e $ a p a m e n tu l fie rb in te s a u ia a lte c o m p o n e n te fie rb in ti a ie m o to r u lu i. ATELIER!" 1 6 . TextuI infomnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . C an d m o to ru l e s te fie ilH n te . Dac3 nivelul agentului de racire este ?n ordine. sau in timpul caldtofiei se aprinde sau clipeste. la 4 e s c lu d e re c a p a c u l s e a c c p e r^ c u o c a rp d m a re . s is te m u f d e r a c ir e se a f f a s u b p r e s iu n e .U T IU Z A R E 1 5 . In caz ca defectiunea apare numai la ventilatonji de racire.MOTORSTORG. 3G. aceasta este indicata prin clipirea lampilor de avertizare corespunzatoare motorul trebuie verificat neapdrat la un dealer Volkswagen. cu toate ca nivelul agentului de racire siguranta ventilatorului sunt in ordine. Daca lampa de avertizare nu se stinge. O e a c e e a . TextuI intomiativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG” „STOPI VERIFtCATI AGENTUL DE RACI­ RE.A v a r ie la m o to r M o to r c u b e n z in a EPC Daca in timpul mersului apare o defecliune la sistemul de comanda a motorului pe benzina.f fP iT . Ca avertizare suplimentara se aude un seinnal acustic in 3 tonalitSti: S e o p re $ te v e h ic u lu l. evit«kridu-se mersul cu turatia la relanti si mersul foarte meet. temperatura agentului de racire poate sa fie prea mare sau nivelul agentului de rScire este prea scazut.c h ta r d a c a c o n ta c lu l m o to r a to s t tu at! • P e n tr u a e v it a o p a r ir e a c u a g e n t d e ra c ir e fie r b in te . Astfel pentru ventilatie se fo!ose§te curentui de aer creat in mers.

se aude un semnalsonorcuStonuri. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional' este: . n u m e r g e t i m a i d e p a rte . dispare avertizarea pentru nivelul uleiului.STOP! OLDRUCK m o t o r AUS! 6ETRIEBSANLEITUNG" . de$i nivelul uleiului este ?n o rd in e . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional’ este: . dupa cca. Daca lumina r^u se stinge. N u p o m itim o to ru l! Verificati nivelul uleiului ?i completati daca este necesar. 3S.2. 100 km apare iara^i avertizarea.VERIFICATI ULEIULDE MOTOR. aceasta este indicate printr-un semnal acustic ?i prin clipirea l^mpii de control.OLSENSOR WERKSTATTl" .vezi manual 3. In perloada scursa de la aparitia deiectulul pdna laverificarea motorului. Motorul nu trebuie sa mearga nici macar la turatia de m ers In gol solicita(i ajutor de specialitate. TextuI informativ este: . la turatii ale motorului de peste 1500 rot/min se aude o avertizare uplimentara .2.U T ILIZ A H E 1 7 • P r e s iu n e a /n iv e lu l u le iu lu i m o to r u lu i* Lampa de avertlzare a presiunii uleiului de m otor $i nive)ul uleiului se aprinde ca functie de control la punerea contactului motor timp de cateva secunde.vezi CaietuI 3. O p riti veh icu lu !) o p riti m o torul! Veri­ ficati nivelul uleiului si daca e cazul completati . C lip e s te lu m in a g a lb e n a (s is te m u i d e c o n tro l a l n iv elu lu i u le iu lu i e s te d e fe c t) Cand la sistemui de control al nivelului uleiului apare o defectiune." fn a in te d e e fe c fu a r e a lu e ra rH o r ia m o to r s a u m c a m e ra m o torulu i c i t i t i in d ic a tiife d e la p a g . K P iT L u m in a e s te g a lb e n a (n iv e lu l u le iu lu i d e m o to r* e s te p re a s c a z u t) Verificati nivelul uleiului cel tdrziu ia urmatoarea alimentare si completafi daca este necesar . C lip e $ te lu m in a ro $ ie (p re s iu n e a u le iu lu i d e m o to r e s te p re a s c a z u ta ) Daca tr> timpul mersului tampa de avertizare clipeste. „Ulei de motor".un semnal acustic tritonal. Daca lumina clipe$te.SENZOR ULEI. Daca nu s-a adaugat ulei de motor. ATELIERI" iq . „Ulei de motor” .OLSTAND PRUFEN-’ . nivelul uleiu­ lui tr e b u ie verificat la inten/ale regulate. n r . La deschidera capotei motorului.STOP! MOTORUL NU ARE PRESIUNE ULEIl MANUAL DE UTILIZARE/ r . cel mai bine la fiecare umplere a rezervorului.

2 0 • N iv e l c o m b u s tib il* Lampa de avertlzare se aprlnde cand rezerva de combustibil ajunge la cca. Aceste afisaje functioneaza S' cand contactul motor nu este pus si trebuie sa dispara dupa cca. . lumina de control este aprinsa in mod continuu. 2 2 • P ro g ra m u i e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e (E S P )* Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor si trebuie sa se stinga dupa circa 2 secunde. 99.vezi manual 3. 1 9 • N iv e lu l lic h id u lu i d e s p a la re p a r b r iz * Lampa de control se aprinde cand in rezervorul de spaiare parbriz nivelul de apa este prea s c ^ u t.Instalat'a de spaiare parbrlz". In plus se aude un semnal de avertlzare. Deptasa$i-va atent pana la primul dealer Volkswagen $1 lasati sa vl se veriflce motorul. Daca instalatia este deconectata sau apare 0 defectiune in sistem. @ 20 COCKPIT . La autovehiculele cu sislem de navigalie*.8 litrll. TextuI informaliv este: „B n T E TANKEN" .L u m in a d e a v e r tiz a r e CHECK 1® g aze d e e v a c u a re * C lip e s te : CSnd este defectat cataiizatonjl. 80/ C m M ^ ■ ^ F *< i f ' P U til I? 1 1 8 • In d ic a r e a * d e s c h id e rii c a p a c u lu i p o r tb a g a ju lu i/ u s ilo r Lumina se stinge numai cand capacul $i toate usile sunt complet inchise. S ta a p rin s: Cand apare o defectlune in timpul mersului. Lum ina de co n tro l clipe ste In tim pul mersului cand se electueaza reglarea. Se completeaza cu lichid special pentru spaiare parbrlz st farurl* . de la Inchlderea usilor.2.WASCHWASSER AUFFULLEN" „COMPLETATI CU LICHID DE SPALARE”. Alte indicatii g^siti la pag.U T ILIZA R E 5*:Vtoo . Deoarece Instalatia ESPIucreazacu ABS. in inicatorul multifunctionar vor aparea u§i capota motoatlui/ capacul portbagajului deschise. ia 0 defectlune !a ABS se aprinde si iumina de control ESP.VA RUGAM ALIMENTATI" 21 .. care inrautateste calltatea gazelor de esapament (de exemplu Sonda Lambda este defecta). 15 sec. TextuI Infonnativ afi?at pe afigaj" este: .

Este memorata viteza momentana.anunturi TIM inainte (Sistem de navlgatle’ /Radio gama} . viteza se reduce. Atata timp cat se mentine apasata supraata.cautare posturi inainte (Radio) . Se va memora viteza xlstenta in momentui eliberarii supraletei. 101 . B u to n b a s c u la n t 4 Se apasa suprafata superioara: ^ .cautare titluri Inainte (CD’ ) Se apasa sjprafafa inferioara. Atata timp cat se mentine apasata suprafata.U T ILIZ A R E V o la n m u ltifu n c tio n a ]* S is te m d e r e g la r e v it e z a * (G R A ) B uton b a s c u la n t 1 Supra<ata inferioara S E T . Se va memora viteza existenta in momentui eliberarii suprafetei.anunturi TIM inapoi (Sistem de navigatie’ /Radio gamma) .cautare posturi inapoi (Radio) . Se apasa suprafata Inferioara V O L — volumul scade.: Apasati odata .Accelerate. Supraiata superioara R ES +: Apasati odata — Viteza memorata este reluata.cautare titluri inapoi (CD*) K u m in a re Pe partea stanga (vezi sageata figura din stanga) se afla o tasta pentru conectarea deconectarea ituminarii tastelor volanului multifunctional*.derulare rapida inapoi (casetofon*) . Apasati de doua ori —Temporizare. COCKPIT 21 .derulare rapida inainte (casetofon*) . Pentru a relua viteza memorata trebuie sa apasati odata RES + Alte indica{ii vezi pag. Viteza ce trebuie mentinuta ramSne memorata. Apasati de doua ori . a R a d io * B u to n b a s c u la n t 3 Se apasa suprafata superioara V O L + volumul cre$te. B uton b a s c u la n t 2 Suprafata inferioara CANCEL: Apasati odata—Instalatia de reglars viteza’ este deconectata pentru scurt timp. viteza crests. S / .

Pentru a raspunde. V o lu m u i dorit poate fi regiat la radio. CItnd ati scos telefonui cu adaptorul. P e n tru a p u te a te le fo n a m a i s u n t n e c e s a re s u p lim e n ta r: • un s u p o rt p e n tru te le fo n m o b il • un c a b lu de le g a tu ra Daca aveti in tre b a ri despre utilizarea pregatirii telefonului sau instalarea suportului. Pentru a telefona f a r a d is p o zitiv u l de v o rb ire Itb e ra . P r e g a tir e a te le fo n u lu i* Pentru utilizarea telefonului existS: • un m tcro fo n (in lampa inferioara fafa) • o c u t ie d e in t e r f a f a (in te r f a c e b o x) • c o m u ta re a automata a d ifu zo ru lu i in s ta la tie i radio (pentru tran sm iterea convorbirii) • o a n te n a d e a c o p e ris combinata ra d io /te le fo n . Daca avefi un apel. Volks­ wagen. L a p a r a s ir e a v e h ic u lu lu i lu a t i te le fo n u i cu dvs sau d e c o n e c ta ti m e s a g e r ia v o c a la a u to m a ta . S c o a te re a te le fo n u lu i m o b il impingeti in sus Incuietoarea de pe suport. c i in m ic ro fo n u l d in s p a te le a d a p to ru lu i! In caz contrar apar reacti) acustice. 22 COCKPIT .U T ILIZA R E D is p o z itiv d e v o rb ire lib e ra p e n tru t e le fo a n e m o b ile * Prin dispozitivul de vorbire libera puteti telefona fara telefonuf mobil in mSna. Utilizarea aparatuiui este descrisS Tntr-un manual separat. d e o a re c e a p e lu rile in tr a $ i c a n d rad io -u l e s te o p rit. procedatl ca si cum a-(i discuta cu pasagerul din dreapta. nu v o rb iti c a de o b ic e i la te le fo n u i m o­ b il. de discutie se aude prin difuzorul instalatiei radio. adresati-v3 dealerului dvs. A s e z a re a te le fo n u lu i A^ezati telefonui deasupra $i apoi apasaJi-l in sus in suport pana se blocheaza. apucati lateral telefonui §i trageti-l afara. vocea partenerului dvs. puteti scoate te le fo n u i m o b il im p re u n a c u a d a p to ru l din suport: Prindeti adaptorul de capStuI inferior $i trageti telefonui cu adaptorul in sus.

B a te r ia d e s e S r c a t i v a fi in d e p a rta ta c o n fo rm le g is la tie i m e d iu lu i. <u- DESCHIDERE . A t« n M e l Q • C a m l|» r a s itiv e h tc u fu l. m a i a le s dacd fn v e liic u f rdm an c o jili. E tic h e ta c h e ii Pe eticheta cheii C (vezi pagina anterioara) se afla codul ch eil care este absolut necesara in cazul confectionaril unei noi chef. Daca se efedueaza o data inchiderea centralizata. Din aceasta cauzS la vSnzarea vehlcululul dati cumparatonjlui aceasta eticheta. S c h im b a r e a b a t e r ie i Noi va recomandam ca s3 Idsafi sa schimbe bateria din cheia cu emitator Service-ul Volkswagen.U T ILIZ A R E C h e ia Emitatorul cu bateria este in manerul cheil. T in e tl ch eia de u rg en ta se pa ra t de documentele autovehiculului. in general se poate ca toate inchizatoarele vehiculului sh fie actionate cu cheia. Cheia de u rg en ta se va u tillz a num ai Tr^ mod exceptional. P e ric o l de a c c id e n ts re ! • S e o a te li c h e ia d in c o n ta e f dupa ce ve hiculu l e st« ?n repaus! A lt f « l s ls te m u l d e b lo e a re a v o la n u iu i p o a te b io c a v o fa n u l neprevazMt.iu a tr in to td e a u n a ch ela e u dvs<. A c e a s t a e t i c h e t a d e p la s t ic se p a s tr e a z a in lo c s ig u r p e n tru c a n u m a i a v a n d la in d e m a n a a c e s t c o d se p o a te s c h im b a c h e ia .INCHIDERE 23 . A c « 9 tla a r p u te a p o m i m o to ra t sau a c tio n s dfspozH ivefe « le cfra n ic e . In fie c a r e c h e ie se g a s e s c com p o n e n te e le c tr o n ic e ! F e r iti c h e ia d e u m e z e a la 91 d e s c u t u r a r i p u te m ic e . in jn e le t^ri de export se livreazd 4 chei principate.c M a r p e n tru c d te v a m om e n te . C h e ia d e s c h im b D in m o tiv e d e s ig u r a n t a p r im iti c h e i e d e s c h im b n u m a i d e la d e a ie rii V o lk s w a g e n .d e e x . S iguranta la in c h id e re 91 sistem ul de alarma antiturt n u se pot actlva atunci cSnd inchiderea centralizata se defecteaza. R e ce p to ru l se g ase$te in in te rio ru l vehlcululul. d is p o z itiv u l de a c fto n a re g eam urr. Vehiculul va fi livrat cu d o u a " chei cu emitator A cu o cheie de urgenta B care se potrivesc la toate inchizStoarele.

D o m en iul d e a c tiu n e (suprafata albastra) a telecom enzii este prezentata in fig u ra . | Aceasta functle impiedica d e s c h id e re a 7? in v o lu n ta ra a u s ilo r v e h ic u lu lu i in ra z a d e a c tiu n e a te le c o m e n z ii. respectiv capacul portbagajului.descuierea capotei portbagajului Telecomanda cu baterii este plasata in manerul cheii vehiculului. ElementuI de receptie se gaseste in intetioail vehlculului. toate elementele se reblocheaza automat. Daca vreji sa deschidetl sau inchidetl mecanic vehiculul trebuie sa scoatetl mai intai chela. Cand s e a c tiv e a z a inchiderea de sigu­ ranta $1 sistemul de avetlzare antifurt" sunt valablle cele de mai jos: Dacd usile vehlculului sunt desculate cu telecomanda tasta 1 .deschiderea numai a u$ii conducatorulul' C u ta s ta 3: . aflatl fiind in zona de ac­ tiune. Oaca baterille sunt slablte raza de actiune se reduce. D istan ta m axim a de a cflu n e depinde de diferiti factorl. a se utlllza chela: Cu ta s te le 1 si 2: . Pentru Introducerea chell trebuie de asemenea sa apa­ sati pe aceasta tasta. Pentru aceasta apasati tasta de deblocare (sageata).U T ILIZ A R E T e le c o m a n d a c u s e m n a l r a d io * Prin telecomanda pot fi activate urmatoarele functii. Inchiderea de siguranta $i sistemul de avertizare antifurt* nu functianeaza totusi in decursul acestor 30 secunde. daca in decurs de 30 de secunde nici una din usi. La a c tio n a re a de d o u a o ri a ta s te i de in c h id e r e 2 . s e d e z a c tiv e a z a in c h id e re a de s ig u ra n ta $i s istem u l de a v e r tiz a r e a n tifu rt* . D e s c u ie r e a s i fn c u ie r e a u s ilo r Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta chela. spre vehlcul ?l se apasa scurt tasta de deschldere 1 . DESCHIDERE .tnchiderea centralizata .INCHIDERE 24 . nu au fost deschtse. Pentm in c u ie r e a vehlculului se apasa scurt tasta de inchldere 2 .cuplarea/ decuplarea inchiderii de siguranta §i sistemului de avertizare antifurt* .

U T IL IZ A R E D e s c h id e re a u n e i s in g u re u $ i* D e s c h id e re a c a n d d is p o zitiv u l de d e s c h id e re a u n ei s in g u re u $i e s te a c tiv a t Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta cheia spre vehicul se apasa scurt tasla de deschidere 1 . exista posibilitatea ca sa nu mai corespundS codul cheii cu al unitatii de comandS din vehicul. Aveji grija sa nu deschidetr capacul portba­ gajuiui din neatentie. 3. S in c ro n iz a re a Daca la actionarea tastei telecomenzii vehiculul nu se descuie. ProcedeuI de sincronizare nu trebuie sa dureze mai mult de 1 m inut: 1. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor luminiior de semnalizare. Se va descuia numai usa conducatonjlui. A lte chei-telecom anda se objin de la deaierii VolksvKagen. Inchiderea de s ig jra n ja ?i sistemul de avertizare a n tifu rt' sunt in continuare dezactivate. Oupa ce ati descuiat capcul. Toate componentele sunt in conformitate cu normele in vigoare. La actionarea de d o u a ori a taStei de deschidere 1 se descuie toate elenienteie vehiculuiut. Aprobarea de mai sus este baza pentru iutohzarea in alte tari. Capacul portbagajuiui este deschis. acesta poate fi inchis numai cu ^ ^ i^ p a n a . 2. $1 nu poate fi incutat automat. c DESCHIDERE . Apasati o s in g u ra d a ta fie tasta de descuiere 1 fie tasta de incuiere 2 a telecomenzii pentru circa o secunda. Acum incuiati sau descuiati vehiculul dvs. deoarece aceasta trebuie adaptata la im o bilizatorul vehicululul trebuie sa fie initializat In capul cheii. avand cod mecanic valabil. Se pot utiliza in total 4 chel cu teleco­ manda. inchiderea de siguranta sistemul de alarma antifurt* se dezactiveaza imedial. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i p o rtb a g a ju iu i indreptati telecomanda spre autovehicul §i a p ^ a ti tasta 3 cca. Aceste chei trebuie sa fie s in c ro n iz a te la un d ea le r Volkswagen. Unitatea de comandS recunoaste to tu si un cod valabil Fixat. A p r o b a re a t e le c o m e n z ii Telecom anda Tndepline^te criteriite de acceptare $i a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicafii al Republicii Federate Germania. o singura data mecanic cu chela. Aceasta se poate intampla cand tasta telecomenzii este actionata des in afara domeniului de actiune.INCHIDERE 25 . 3 secunde. Vehiculul ramane incuiat. Cheia va fi recunoscuta. C heia cu telecom anda trebute iara^i sincronizata. ProcedeuI de sincronizare este incheiat. (Federal Approvals Office For Telecomunications Of The Federal republic Of Germany). Intre cheie unitatea de comanda se recunoa$te un nou cod de schimb.

spargerea” autovehiculului sa fie mai dificila. O b s e rv a tie La defectarea sistem ului de inchidere c e n tra liz a ta . A c e a s ta e s te v a la b ii in s p e c ia l la v e h ie u le la c a r e g ea m u rU e s u n f a c tio n a te e le c t r ic .m iri a le s c o p ii > p e n tru cd u $ iie n u m a i p o t f i d e s c h is e d in in fe rio r. Toate u$ile $i capacul portbagajului sunt incuiate. cop iH m i tre b u ie t a s a t l i n v e h ic u f n e s u p r a v e - gheati- 26 DESCHIDERE . • D a c a s e s c t iv e a z a t a s t a d e b fo c a r e c e n tra id d in b ra tu l u$f» s o fe ru lu i. La incuierea vehiculului se sting luminile interioare care sunt comandate de Tntrerupatorul de la u§i. Dupa 28 zile lumina de control se stinge. in c u ie r e a Pentru in c u ie r e a vehiculului dvs. a lu to n ti (fin e x te r io r s e fa c e c u d ific u ifa te .U T ILIZA R E U $ ile . Sistemul de mchidere centralizata este echipat cu m c h id e re d e s ig u ra n ta : indata ce vehiculul este incuiat din afara butoanele de Tncuiere din interior sunt blocate imediat. se m ai p ot d escu ia $i deschide mecanic numai u$a ^ofenjlui $i c a po ta p o rtb a g a ju lu i. In c h id e r e c e n t r a liz a t a La Incuierea descuierea mecanica a u$ii $oferu!ui sau capacului portbagajului. se rasuceste o s in g u ra d a ta chela !n butucul u$ii $oferului in pozi(ie de incuiere. Toate butoanele de siguranta din u?i se deplaseaza in sus. Inchiderea de siguranta si de supraveghere interioara $i instalatia de avertizare antifurt* sunt im e d ia t activate. de supraveghere interioara* s< in sta la tia de avertizare antifurt' se dezactiveaza imediat. a u to m a t s e b lo e h e a z a to a te u s ile $i c a p a c u l p o rtb a ^a lu lu i. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor lampilor de semnalizare. D a r.INCHIDERE . D e s c u ie re a Pentru d e s c u ie r e a vehicului dvs. A te n tie ! • fn v e liic u fe le in c u ia te d in ex> fe r lo r n u tr e b u ie s a p ers o a n e . prin sistemul de inchidere centralizata toate u§ile$icapacul portbagajului suntincuiate respectiv descuiate simultan. In c h id e re a de siguranta si instalatia de avertizare anti­ furt* nu pot fl activate cSnd inchiderea centralizata este defecta. p e n tru e a D tci a c e s te a n u s e m ai p o t d e s c h id e • vazS p a g in a 3 4 . Daca este menlinuta cfieia in pozitia descfiis. La deschiderea vehiculului lumina interioa­ ra care este comandata de intrerupatoarele de la u$i se aprinde pentai circa 20 secunde. se rasuceste cbeia !n butucul u^ii ^oferului In pozi(ie de deschidere. inchiderea de siguranta. Activarea este indicata prin scurta aprin­ dere a tuturor lampilor de semnalizare. toate geamurile se deschid. la vehiculele cu geamuri actionate electric. A stfe l se e v ita d e sca rca re a b a te rie i vehiculului la perroade mai lungi in care nu se circula. Functionarea Inchiderii de siguranta este indicata prin clipirea unei lumini de control din apropierea siguranfei usii conducatonjlui. Instalatia este apoi activata. Aceasta face ca . d e o a re c e tn c a » r i d e urgena .

actionate electric orice geam/respectiv Inchiderea de siguranta $i instalatia de trapa ramase deschisa. inchiderea de siguranta $i instalatia de avertizare antifurt' nu se activeaza (vezi pagina 31).in butucul usii respective.avertizare antifurt* se dezactiveaza imese. Volkswagen. d e d o u a ori s u c c e s iv . toate u$ile capacul portbagajulul se Tncuie. Pentru informafii suplimentare sau pentru Cand Tnchiderea de siguranta nu este activarea acestei posibilitdti.U T IL IZ A R E Daca rasudti cheia in acela^i butuc. Daca se trage iar^si a c tiv a ta manerul. DESCHIDERE ■ INCHIDERE 27 . averlizare antifurt’ se dezactiveaza imeDacau^conducdtorului e s te d e s c h is a . Dezactivarea este indicata printr-o ea nu poate fi incuiata prin apasarea butoscurta aprindere a tu tJtror lam pilor de nului de siguranta. Inchiderea de U$a soferului se descuie. Aceasta pentru a semnallzare. Dezactivarea este indicate printr-o incuiere pSna cand toate geamurile $i trapa s cu rta a p rin d e re a tu tu ro r lu m ln ilo r ise inchid complet. fara a afecta (descuta) alte zone. siguranta nu se activeaza totusi cand se Inchiderea de siguranta $i instalatia de face aceasta. to a n e lo r de s ig u ra tifa . intr-un interval de o secunda. • Cheia se rasuce$te o s in g u ra d a ta Usile pot fi blocate $i prin a p a s a re a bu. semnalizatoare. Pentru aceasta se acfioneaza D e s c u ie re a u $ iio r a v a n d manerul u$ii paria cand butonul de sigu­ d e s c h id e re a in d iv id u a la a u $iiar ranta se mi§ca in sus. u$a se deschide. • Cheia se rasuceste d e doua ori suc> c e s iv in oricare din incuietori: in c h id e r e a c o m fo rt Toate u$ile si capacul portbagajului se La vehicule cu geamuri. preveni inchiderea dumneavoastra afarS. t e r io r . D e s c h id e r e a in d iv id u a la a u s ilo r * Sistemu! de inchidere centrailzata poate fi astfel modificat Tncat sa fie deschisa numai u$a conducdtorului. adresa|i-va activata vehicuiui poate fi deblocat din in­ dealerului dvs. sunt automat Tnchi. Cheia trebuie menpnuta In pozitia de diat. diat. respectiv trapa descuie.

capacul portbagajului se descjie. respectiv patrunderea neautorizata din e x te rio r (de ex. in c u ie re Prin apasarea suprafetei A din dreapta butonuiui. B u to n u l d e m c h id e re c e n t r a liz a t a A cest buton fa ce p o sib ila Tncuierea/ descuierea Tntregului vehicul din interior. Cand se trage a doua oara de m§ner u$a se deschide.INCHIDERE . is o p rire a la s e m a fo r. la oprirea lasemafor). Aceasta pentru a preveni situatia de uitare a cheilor Tn interior. 28 DESCHIDERE . Tasla functioneazS §i cand cheia de con­ tact este scoasa. exista posibilitatea sa se debiocheze indi­ vidual u^ile. Nu mai este posibila deschiderea u^ilor $i capacului portbagajului.U T ILIZ A R E Cand usaconducatoruliii e s te d e s c h is a aceasta n u va putea fl tncuiatS. a ju to ru l d m e x te rio r s e fa c e e u d ific u tts te . iar dumneavoastra afara. Sistemul de siguranta §i sistemul de avertizare antifurt* n u se activeaza la actionarea tastei. D e s c u ie re a Prin apasarea parfii stangi B a butonuiui toate u$ile . d e o a re c e f n c a zu ri de u rg e n ta . Butonul este plasat in manerul u$il concjucatorulul (vezi figure). Daca vehiculul a fost tncuiat cu butonul. Astfei tragetl manerul u§ll res­ pective pdna cSnd butonul de siguranta este sus. A te n tie ! • A c tk m a n d butom it d e In c h id ere c e n t r a f iz a t a d in m a n e r u l u $ ff G o n d u c a to fu k lU t o a t e u ^ iie 91 ca> p a c til p o r tb a g a ^ u i s u n t a u to m a t in c u iB to .in functie de pozitia fantei butucului incuietorii din acesta . cop li] n u trefeuie Id* s a ti in v e h ic u t n e s u p n v e g fie a t}. • in c u iierea iis ifo rs i a ^ p a c u i u i p o rtb a g a ju lu i fm p ie d ic a p a tru n ­ d e re a n e a u to riz a ta d m e x te rio r d e e x . se blocheaza toate u^ile $i c ^ a cul portbagajului.

A c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru cop ii Rasuciti fanta sigurantei ptr.U T ILIZ A R E r S ig u r a n ta p e n tru c o p ii U^lle din spate sunt prevazute cu un sistem de blocare suplimentar pentm situatia cand pasagerii din spate sunt copii. vezi figura. copii. D e z a c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru c o p ii Rasucifi fanta sigurantei pentru copii cu cheia vehiculului in directia sagefii B. cu cheia vehiculului in direc^ia sagetii. Uga poate fi acum deschisa numai din Interior. Butonul de siguranta a! u$ii trebule sa fie sus.INCHIDERE 29 . Manerui de deschldere din interiora u^li este blocat. vezi figura A. u$a poate fi deschisa numai din exterior. Butonul de siguranta al u$il trebule sa fie sus. U$a sianga spate Usa dreapla spate DESCHIDERE.

C a p a c p o rtb a g a j / H a y o n P o z itiile fa n te i fn c u ie to rii: P o z itia A: Capacul p o r t b a g a j j l u i se b lo c h e a z a / deblocheaza prin inchiderea centraltzatS. 31. c h ia r daca cb eia a fa s t ro tita pentru incuiere. Hayonul se poate descuia numai cu telecomanda sau de la comutatorul din u?a conducatomlui .INCHIDERE . P o z itia B: Capacul portbagajului este b lo c a t per* m a n e n t.a itfe l capacul p o rtb a g a ju lu i s>ar puftea tfescftidet brasc tn tim pui mersutui. P e n tru in c h id e re capacul se trage fn jo s $i se Tmpinge u so r. ?n aceasta pozitie hayonul poate fi incuiat mecanic. 30 DESCHIDERE . P o z itia C: Cand sistemul este defect sau cand bateria autovehiculului este descarcata. • Nu cireutat! niciodatS cu capa> cul spate portbagaj tfeschis sau In trad esch ls deoarece pot p#tru n d e gaze d e e^apam ent In intertom i autovehiculului.vezi pag. P e n tru d e s c h id e re a capaculjl deblocat se apuca manerul (vezi figura) din marginea inferioara si capacul se ridlca. At«nfie! » Dupa in e h id e re s hayonuiui/ G Spaeului s p a te p o rtb a g a j se (taca s«a b lo cat . In in te rio ru l capacului sunt prevazute elements de p rin d e re care fa c ilite a z a trag ere a capacului.

D e z a c tiv a re Puteti dezactiva alarma cand desctiideti vehicuiul cu cheia sau cu telecomanda. sau • se tnregistreaza o mi$care !n spatiul in­ terior'. 3 sec. IHayonul este descuiat. C apacul portbagajului desciiiat. Comutatorul functioneaza si cand contactui nu este pus. Sistemul de avertizare in c iu s iv dispo> z itiv u iu i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu iu i in t e r io r * sunt activate automat la incuierea autovehiculului. Aceasta este semnalizata printr-o scurtS aprindere a tuturor luminllor de semnaltzare. D e s c u ie re a c u a ju to ru i te le c o R ie n z ii Indreplaii telecomanda Inspre autovehicui $i apasati tasta 3 cca. In s ta ia tia este im ediat activata. se deschide • o u$§ • capota motorului sau capacul portbagaj • se pune contactui motor. Clieia se rasucegte o data in directia de inculere respectiv se apasa tasta de Tnchidere din te le co m a n d a . poate fi inchis doar cu m in a nu poate fi Tncuiat automat. Instaiatia se dec!an$eaza. daca cu vehiculul incuiat.INCHIDERE 31 . D e s c u ie re a d in in te rio r Tragetl comutatorul A din u$a $oferului.U IIL IZ A M L S is te m u l d e a v e r t iz a r e a n tifu r t* Cu ajutorui sistemului de avertizare antifu rt* sunt Tmpiedicate in c e rc a riie de patrundere $i furt din vehicui. DESCHIDERE . D e s c u ie r e a c a p a c u lu i s p a te Fiti atenti sa nu descuiati din gre^ald capacul spate. instaiatia d e cla n ^e a z a se m n ale de a v e rtiz a re a c u s tic e ' $i o p tic e la p a trun d erea neautorizatS. In acest caz se declan^eaza pentru circa 30 secunde semnal acustic $i vizuai. C a n d s e ra s u c e $ te c h e ia de doua o ri in s e n s u l m c u ie rii s au s e a p a s a d e 2 o ri p e t a s ta te ie c o m e n z ii se d e z a c tiv e a z a in s ta ia tia d e a v e rti* z a re a n tifu rt $ i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te r io r * ?i v e h ic u iu l se tn c u ie .

vezi sageata.U T ILIZ A R E In d ic a fie • Semnalul de alarma va fi declansat din noLi daca se atenteaza la una din zonele protejate (de ex. se deschide capacul porlbagajuiui). Pentru a nu impiedica funcjionarea dispo­ zitivului de supraveghere Interioara. dupa deschiderea unei u$i. C o n e c ta re a Dispozitivul de supraveghere interioara se va active la urmatoarea descuiere sau incuiere a autovehlcululul. Daca Tn interiorul autovehiculului se mi^ca ceva. altfel alarma se va declan$a. 32 DESCHIDERE . se declanseaza instalatia antifurt. sen­ zorii nu tretjuie acopentil D e c o n e c ta re a d is p o z itiv u lu i de s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te rio r* Acest dispozitiv se deconecteaza odata cu deconectarea instalatlei antifurt. fara sistem de supraveghere interioara.INCHIDERE . 26 . Dispozitivul de supraveghere interioara trebuie deconectat cand in autovehiculul Tncuiat raman animale. cand sistemul de supraveghere interioara este activat. D e c o n e c ta re a • Apasati tasta din tocul u^ii (vezi sageata) • inculati autovehlculuL Instalatia antifurt este activata. • Sistemul de alarma se poate declan^a $i dacase descuie m e c a n ic hayonuli D is p o z itiv u l d e s u p r a v e g h e r e a s p a tiu lu i in te r io r * S enzori Senzorii dispozitivului de supraveghere interioara se gasesc pe ambele par(i ale lampil intenoare din spate . Luaft in considlerare neap arat in d ic a tiite d e ia p s g .

usa pasagenjiul fata conducatorului.INCHIDERE 33 .U T ILIZ A R E G e a m u ri a c t io n a t e e le c tric ^ c C o m u ta to a re le din usa p asa ge ru lui dreapta si din u^ile din spate se gasesc Tn apro-pierea manerului u$ii (vezi poza). respectiv se inchlde Comutatoarele din usite din spate sunt scoase din functiune. 1 conducatorului Prin Tntrerupatoml de siguranta 3 din uea 2 . sunt dotate cu o lim ita r e de din faja se deschide. A c e s t lu c ru nu e s te v ala b ii la in c h id e re a din e x te r io r a (eres> tr e lo r c u c h e la d e c o n ta c t 'i n a c e s t c a z nu a c tio n e a z a lim ita to r u l d e fo rfa .intrerupatoml de siguranta e s te a p a ­ Daca respectivul comutator este apasat sat: sau tras pand la p rim a tr e a p ta . m an ual.intrerupator de siguranta* dispozitivele de actionare ale geamurilor 4 . R e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e ia p a g in a u rm M o a re . DESCHIDERE . pot fi scoase din furcfie 3 .intrerupatorul de siguranta e s te sco s 5 .usa din spate stanga' in a fa ra: IntrerupStoarele pentru geamurile ustlordin intfterupatoarele din usile din spate pot fata sunt prevSzute cu o „ F u n c tie Tn fi folostte d o u a t r e p t e ”. Intrerupatoarele se gasesc in bratui usii c o n d u c a to ru lu i (vezi figura). Daca se apasa sau se trage scurt comuta. . . geamul din fata se deschide. geamul murilor.Dispozilivele electrice de actionare a gea­ 'to ru l pSna la a d oua tr e a p ta . inchiderea geamuiui este tntrerupta auto­ mat cand apar obstacole care impiedica mi$carea.u$a din spate dreapta* din spate. respectiv se Inchide fo rta a u to m a t.

Geamul se poate deschide manual.A te n fie ! • D a e a v e h ic u lu f e s te i» a ra s it • c h f a r ^ ip e n h v o s c u r ta perioada» lu a tt c « d>voastra c h e ia <fe c o n ­ t a c t . . 34 In c h id e re a A le n tle ! Q |i-i inchiderea neatenta sau neeonfre ia td a geanturil^^ p o t cauza r ^ ir l! R e s p e c ta ti v a n tg a m in d ic a tiite d e p e p a g in a u r m a to a re re fe rito a r e ia iim ita re a f o r te i. La o noua actionare a intrerupatorului geamul se opreste imediat. Geamul este tnchis automat. Q :- DESCHIDERE . F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i de a c t io n a r e a g e a m u r ilo r c u c o n t a c t u i m o to r p u s D e s c h id e re a in tre ru p a to ru i din u $a $ o fe ru lu i . Geamul se inchide manual. • D a c a v e h ic u fu td u n m e a v o a s tra a feis t in c u ta t d in e x t e r io r . Geamul se deschide manual. La 0 noua actionare a intre ru pa to ru lui geamul se opreste imediat. • A te n tle la in c h id e re a g eam u rito r! Sn cK iderea n e a t e n t a s a u n e c o n tro ia tS a g e a m u H lo r p o t e a u a rd n irl (s triv ire ). Geamul se deschide automat. Fereastra se deschide manual.INCHIDERE . Intrerupatorui se trage pand la a d oua treapta.geamurile din fata: Intrerupatonjl se trage pdna la p rim a treapta. fn tr a r u p ito r u l din u sa p a s a g e ru lu i f a t a $ i din u $ iie din s p a te Pe suprafata de jos a intrenjpatorului se apasa.geamurile din spate: Se trage in fata intrerupatorui. A v e fi g rijS s i n u rd m d n d n ic io tfa ta e o p il n es u ia rav eg h e ati In m a s in ^ D is p o zittv u l a c fio n a re a g e a m u riio i' n u f u n c tio n e a z a c a n tf u ^ l e d in f a t i s u n t d e s e h is e . Intrerupatorui se apasa in fata scurt pana la a d oua tr e a p ta .geamul din fa}a: Se apasa Tntrerupatoml pana la p rim a treapta. p e n tru c a Tn c a x d e u i^ e n t a n ti s e m a i d e s e h id g e a m u rlle .geamurile din spate: intrerupatorui se apasa In ta|a. in tre r u p a to ru i d in u$a c o n d u c a to ru iu i . in tre ru p a to ru i d in u $a p a s a g e ru iu i fa ta si d in u s ile din s p a te Se apasa suprafata de sus a Tntrerupatorului. nu t r e b u ie s a r a m a n a n ic i o p e r s o a n a » v eM eu t. Geamul se inchide manual. . Geamul se inchide manual.

nu opereaza. La inchiderea geamuriior din fata nu se realizeaza functia de Tnchidere automata.Dupa ce geamul s-a deschis.Dupa ce geamul s-a oprit. Asigurati-v3 ca toate usile geamurile sd fie complet inchise. Daca in contlnuare geamul va intSIni un obstacol sau o rezistenta. Functia de inchidere/deschidere comptetd a geamuriior. usilorfatd este reactivata.Daca geamul de ia u$a conducatorului. ca sa-l inchideti. Geamurile vehiculului pot fi de asemenea inchise sau deschise din afara. 2 . A ten tie! Prin iR c h id e re a n e a te n ta n ec o n tro la td a g e a n lu rilO f s e p ot p ra d u c e rd n iri.INCHIDERE 35 . respectiv 5 ecunde intre pasii individuali. respectiv descuiere in butucul u^ii conducatorului. 3 . Pentru a reintroduce acesta functie dupa conectarea bateriei. pasagerului dreapta sau de la usiie din spate intimpina o rezistenta la inchidere. G e a m u l s e in c h id e a c u m fa ra lim ita r e de fo rta . acesta se opreste. pasagerului fa{a sau de la u$ile din spate intampina in cursa de Inchidere 0 rezistenfa la maintare sau un obstacol (o limitare de forta] geamul se deschide imedlat. Daca geamul de la u$a conducatorului. trebuie inca 0 data sa ridicati si s i mentinefi comu­ tatorul tim p de 5 secunde. Tineji cheia mini­ mum 1 secunda in pozitie de incuiere. In acest scop cheia trebuie sa fie in pozitie de incuiere. trebuie inca 0 data sa lidicaji §i sa mentineji comutatorul geamului respectiv. ia o noua acfionare a Intrenjpatomlui geamul se va deschide din nou. Descuiati vehiculul $i apoi il incuia(i iardsi prin u§a conducatorului. geamui se deschide imediat. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i d e a c t io n a r e a s e a m u lu i c a n d c o n t a c t u i m o to r a lo s t iu a t Dup§ ce contactui motor a fost Iuat geamurile pot fi Inca actionate aproximativ 1 0 minute cu conditia ca u^ile fatS sa nu se deschida. respectati urmatoarele: Vehiculul se incuie din exterior prin u?a conducatorului. In acest caz pute(i sa inctiideti geamul numai dupd ce ati pus contactui motor. DESCHIDERE . in d ic a fie Daca a$tepta(i mai mult de 10. In d ic a tie Daca deconectarea/conectarea bateriei vehiculului funclia* de inchidere/deschidere automata a geamuriior u$ilor fa{a.U IIL I^ H t: M o d u l d e lu c ru a l d is p o zitiv u lu i d e lim ita r e a fo rte i 1 . timp de 10 secunde.

fiecare dupa dorinta. In d ic a tie La culisarea trapei de sticia parasolarul va culisa impreuna cu trapa. sa inchideti cu mana para­ solarul. Daca doriti sa deschideti complet trapa. pana cdnd plafonul s-a inchis. Putet) sd inctiideti plafonul daca apasati comutatorul aflat In pozifia A in fata pana cdnd trapa este complet inchisa. P iv o ta re (in c iin a re ) D Comutatorul se rasuce^te p&na in pozitia dorita. G e a m u l se in c h id e a c u m fa ra iim ita r e de fo rfa . rasLciti in continuare comutatorul pana in pozitia B. In ta in e ^ te un obstacol sau o rezistenta se va deschide imediat. inchiderea trapei se face in to td e a u n a f a r a d is p o z i t iv u l d e i i m i t a r e a fo rte i. Trapa este prevazuta cu un d is p o zitiv de iim it a r e a f o i ie i . In pozitia D trapa este complet inclinata. Trapa se deschide si Inchide cu ajutorui comutatorului rotativ cand contactui motor este pus. Tn m i^carea de inch ide re . In pozitia C trapa se deschide pSna in p o z itia C o n fo rt. 36 DESCHIDERE ■ INCHIDERE . Atunci trebuie sa a p ^ a tl comutatorul in fata sau spate timp de 10 secunde. in c h id e r e a c o n fo r t* Trapa poate fi inchisS utilizand nu numai comutatorul rotativ ci §i din exterior prin incuietoarea de la u$a conducatorului. Trapa se deschide sau inchide timp de aproximativ 10 minute dupa ce s-a luat contactui motor la vehlcule cu inchidere centralizata. atdta vreme cat usile fata nu au lost deschise. A te n tie ! A c o rd a ti a te n tie fttehiderii fra p e if N e a te n tia s a u in c h id e re a fteeo n tro la ta a tra p e i i>oate p ro v o c a ra< nirU D e a c « e a ia p a ra s ire a veh i* cutului lu a ti in to td e a u n a c h e ia c u du fn n eavoastra^ in c h id e re A Pentru Tnchidere com utatorul trebuie rasucit in pozi{ia A. G lis a re B Se rote§te comutatorul pana in pozitia dorita in sens orar. in aceasta pozitie e posibil sa fiti deranjati de zgom otui provocat de curentul de aer.U T ILIZ A R E T r a p a * ( P la f o n g i is a n t / p iv o t a n t ) In d ic a tie Dupa deconectarea si conectarea bateriei vehiculului se poate intampla ca trapa sa nu se inchida complet. Puteti. Daca trapa. Mentineti cheia in pozitia de inchidere.

• Se scoate capacul de plastic din partea din spate. • Se ia manivela din suportui capacuiui se introduce in deschizatura pana se opre^te. dupa lua re a g o n ta ctu lu i. M otorul ventilatorului va ii actionat cu curent solar si habitaclul va fi alimentat cu aer proaspat. (se invinge presiunea arcului) $i se inchide plafonul. Vezi pag. Tapiteria interioarSi este fixata de trapa solara si nu se poate culisa separat.73. ventilatorul comuta automat pe functionare Solar. • Se introduce manivela in suport si se a$eaza iara$i capacul. cu o ^unjbelnita. r DESCHIDERE .U T ILIZ A R E A e r is ir e S o la r/ T r a p a S o la r a * La vehiculele cu trapa solar. Celulele solare ale trapei livreaza curent pen tru fu n c tio n a re a de a e ris ire a 1 aparatului de aer condi|ionat. plafonul se poate 7nchide manual. • Pentru o aerisire optima trebuie ca duzele (suflantele) 3 $i 4 sa fie deschise $i sa fie deconectata recircularea. la raze solare s u ficie n te . A c tio n a r e a d e u rg e n fa Daca Instala^a este defecta. In d ic a tie • Aerisirea functioneaza numai la tra p a in c h is a re s p e c tiv ra b a tu ta .INCHIDEHE 37 . Actionarea Irapei corespunde descrierilor anterioare.

I? 38 DESCHIDERE .INCHIDERE . Capota este mentinuta in pozitie deschisa de un telescop pneumatic. dacJt e s t e b in e z a v o rS ta . • D a c i 8l>servati in tim p u t m a rs u fu i c a n u e s t e b in e fn c h is a .vezi figura din dreapta. Apoi se trage in jos pana cand telescopul nu mal ac{ioneaza lasata sa cada In dispozitivul de blocare . D e s c h id e re a Capota motomlui se ridica putin §1 apoi se trage de mSner in dlrec{ia sagetii . o p n fi im e d ia t 9« in c h id e ti c o r e c t c a p o ta m o to ru lu i. D e a c e e a ? n to td ea u n a d u p d fn c h t* d e r e a c a f w t e i v e r if ie a l i. Attfel s-ar putea produce deteriorSri ale vopselel. •Dta de partea unde este fixat telescopul. Astfel se deblocheazS carligul de prindere. In c h id e re a Apucati c t. Sirrultan iese la iveala un maner de tragere in grila radialorulul .nu apasatll A t e n tie ! • 0 in m ^ i v e d e s ig u r a n ^ c a p o ta m o io r u iu i t r e b t iie s a f i e b in e f n c h is a In iiin p u t m e rs u lu i. In d ic a tie inainte de deschiderea capotei motorului verlficati ca stergatoarele de parbriz sa nu fie ridicate de pe parbriz. Se ridica $1 se deschide pana se opre§te. C a p o ta e s te b m e t n d iis a Oacm s e a f la i a n fvei c u e ie m e n ie le d e c a ro s e H e d in i i t m l e i.C a p o ta m o to ru lu i D e b lo c a re Se Jrage maneta din stanga sub bord capota se va debtoca.vezi figura din dreapta.

• O p ritt mtotorui. La c o m p le ta re a c u lic h id e . v e h ic u lu l tre b u ie dus la a t e lie r p e ritru verific a re .In d ic a t ii p riv in d s ig u r a n ta la e f e c t u a r e a lu c r a r ilo r in s p a tiu l m o to r La e fe c tu a re a lu c ra rilo r la m o to r s au Tn s p a tiu l m o tor.n u lu c ra ti n ie io d a ta In apro> pierea focuiui d e sc h is. Pentru a f i re c u n o s c u te la tim p neetanseit^tiVe. de o p a rire . DESCHIDERE . a v e ti g rija c a a c e s te a s a nu fie schim * b a te In tr e e le . lo c u l d e sub v e h ic u l trebu/e c o n tr a la t la fnferv a le re g u la te . • D a c a tre b u ie e x e c u ta te iu c ra ri d e v e r lf i c a r e c S n d m o t o r u l f u n c t io n e a z a f a p a r e fn p lu s p e r ic o t u l d a t o r a t p ie s e lo r in m l$care • d e ex. s c o a te fi c fie ia d e c o n ta c t. A c e s t e lich id e $e pot aprlnde. a c « s ta a r p u te a p o m i b ru s c . ■ n u finnati. • T r a g e ti frd ita d e m S in i. • M a n e t s s c }iim t> a to ru iu i d e v ite z e m p o zitia neutra^ ra sfte c tiv In p o z itia hP”. • E v ita ti sc u itc ire u ite le fn in sia ia t ia e le c t r ic ^ ■ tn s p e c ia l la Imterie. v e n tila to r d e r d c ir e • 91 s is t e m u l d e In a lt a fensitm e. • N u d e s c h id e ti c a p a c u i d e la re z e rv o ru i c u lie h fd d e rTO ire. • L a s a li m o to ru l sa se r a c e a s c ^ • N u a siia ti. • T fneticop iideparte< lecom p art im e n M m otoruiui. • D a c a s u n t n e e e sa r# lucriit't la s is t e m u l d e a llm e n fa re s a u ia in sta la fia electric^: • d e e o n e c t a t i b a t e r ia d e la fe te a u a de bord.a i^ e lt . d e ra n ire si a c c id e n ta ri. • C d t tim p m otorul e s te eald: ■ N u p u n e ii m a n a in v e n tifa to ru l d e rd e ire . e x is ta p e ric o l d e fo e . s is te m u f d e rd c ire s e a lia sub p re s iitn e .fNCHIDERE 39 . A fe n tie! F iti f o a i i e a te n fi c a n d lu c r a ^ ia m o t o r s a u tn c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i! S e re c iH n a n d a a te n lie s p o ritd ! • N u d e s c h id e ti c a p a c u f de la cotnpartim entuJ m o toru tu i s a u nu e x e e u f a f i litc ra ri la m o to r d a c a o b s e rv a li e i ie s e af>ur s a u (ichid d e rd c ire p o ric o l d e o p d rire ! A ^ te p ta fi p a n d c a n d nu m a t ie s e a b u f s a u tic h id d e rd c tre fn o to ru l » . de e x e m p lu v e r ific a r e a $i c o m p le ta re a cu lic h id e . Daca se o b se rva p e te d e u le i s a u a lt e lic h id e . a lte rn a to r. curele trapezoid a ie . in c a z c o n tra r pot a p a re a v a rii g ra v e in fu n c tio n a re . n u tu m ati nie io d ata li c h id e d e a s u p r a m o t o r u f a i fierblnte. . > Mneti fnto td eau na ia M e t n a n a fin stin ga to r d e foe.

1 . gQ " . cand sunt apnnse lumtnile de pozitie $i contactui motor pus. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control. C and fa ru rile de ce afa sunt a prinse simbolul farului de ceafa este aprins in lumina verde.Lumini de pozitie" . tragetl de acesta Tn afara pana la prima pozitie stablla.Stinsa '' ' . lampa de ceata a autoturismului e automat stinsa. • Lumina de ceata poate fi aprinsa numai cand vizibilitatea este toarte redusa (de ex. • La ulilizarea echlpamenteior de ilum inare descrise a id .Dfl. ‘ in anumlte ISri. faza s c u rti se apnnde de asemenea cu o intsnsitate rsdusa. In d ic a tie • Cand lampa pentru ceata este aprinsa.C o m u ta to r lu m in i 0 . V e h ic u le c u fa ru ri de c e a ta Comutatorul din pozijia faza mica/faza mare se trage pana la a doua pozitie stablla. in Germania sub 50 m) datorita efectului orbitor. atata tlmp cat u$a $oferutui este deschisa.Lumlna de tntalnire (faza micS) sau lumina de drum (faza mare) Cu comutatorul pe luminiie de pozi(ie sau pe faza mica/faza mare. Comutarea pe laza mica sau mare respectiv avertlzare luminoasa . EchipamentuI electric al dispozitlvului de remorcare’ montat din fabrica este astfei conceput ca la tractarea unei remorci ce este echipata cu lampa de ceata spate. 40 LUMINI SI CAMP VIZUAL .vezi pagina 43. in tlmp ce se efectueaza pomirea motorulul dupd scoaterea cheli de contact ele sunt puse autom at pe lumlnlle de pozitie. Farurile se aprind numai cand contactui motor este pus. Simbolurile comutaloarelor corespund to tjs i celor de la vehiculele cu volanul pe stanga.U T ILIZA R E C o m u ta to r In d ic a tie Daca nu sunt stinse farurile dupa ce chela a fost scoasa se aude un zgom ot de avertlzare. L am p a c e a ta s p a te * V e h ic u le fa ra fa ru ri d e c e a ta Se roteste comutatorul de lumini din pozltia faza mica/faza mare $i se trage pana se opreste. F a r u r ile d e c e a t a * ^ } In d ic a t ie • La vehicule cu volanul pe dreapta ordinea comutatoarelor difera. este su bject al reglementaritor legale.

Cand insta­ latia de Tncdlzire functioneaza se aprinde 0 lampa de control Tn comutator. C o n s u m u l re d u s d e c u r e n t c o n d u c e la s c A d e re a c o n ­ s u m u l c a r b u r a n tu lu i . „ C o n d u c a n d e c o ­ n o m ic e c o /o g ic ”.llu m in a r e a in s tr u m e n te lo r d e b o rd CSnd luminile sunt aprinse. 3 • B u to n c o m a n d a io r e g ia r e fa r u r i* Corespunzator conditiilor de Incarcare ale autovehiculului se poate regia electric pozifla farurllor Aceasla previne orbirea partenerilor de trafic creeaza o bund vizibllitate conducatonilul auto.2 .U T ILIZ A R E 2 . Im e d ia t c e g e a m u l d in s p a te e s te c la r. r 4 . R e g la r e a d in a m ic a a fa r u r ilo r La vehiculele cu latn pi d e d e s c a rc a re in g a z se are la dispozltie un sistem de reglaj dlnamlc al farurilor. M i^carile vehlculului la demaraj respectiv la franari vor fi automat echilibrate. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 41 . intensitatea de iluminare a aparaturii se regleaza prin rotirea rozetei de langa comutatorul de lumlni. Aceasta !nseamna ca batala farurilor se adapteazd automat starii de incarcare a autovehiculului. Pentru reducerea distantei de iluminare rotiti rozeta de la pozitia de baza (-) !n jos.In c a lz ir e a lu n e te i |» ii Instalatia de incalzlre functloneaza numai cand contactui motor este pus. in s ta la tia d e in c ^lzire va f i o p r it a .v e z i s i m a n u a lu l 3 . la punerea co nta ctu lu i m otor. Farurile se pot regia nutnai cand faza scuita este aprlnsa.

atata timp cat u$a $oferului este deschisa. Cand este conectatS faza mare rSmSne conectata faza mica. Pentru desfacerea sau strangsrea ruloului parasolar apasati scurt tasta. Lumini de parcare dreapta . $1 lampa de control corespunzatoare este aprinsa .aveti nevoie de ajutor sau .R u lo u e le c t r ic p a r a s o la r * Parasolarul poate fi tras automat pe luneta.afungeti la coada ur)ui ambuteiaj . se aude un sunet (zgomot de avertizare). Dupa ce se scoate chela de contact. tmpingeti maneta In fata (3).vehiculul dvs. ' v i z i b l f i t a t e a c £ ttr« - ^ > a le retro vizrare ^ Instalatia de semr^alizare functioneaza numai cu contactui motor pus. toate lampile de semnalizare ale vehicululul se aprind simuitan. La aprinderea fazei marl se aprinde lampa de control din tabloul de bord.vezi pag. in te r io a r ^ este lim lta t d . Parasolaail se va des1a$ura p3na la capat.maneta In B U S (1 ) Pentru a semnaliza la stanga . Semnalizatoarele se decupleaza automat dupa efectuarea manevrei de viraj. V 42 LUMINI SI CAMP VIZUAL LUMINI $1 CA m P VIZUAL 43 .lam pa de control trebuie sa dipeasca. L u m in i d e p a r c a r e Lumina de parcare se aprinde numai cu contactui motor luat.maneta in ios ( 2 ) Cand semnalizatoarele functioneaza. S e m n a liz a r e a la s c h im b a r e a d ir e c t ie i d e m e rs $1 a b e n z ii Ridicati ( 1 ) sau coborati (2 ) . se opre$te datorita unei defectiuni tehnice.<j I lu i^ /^ n c U IIL IZ A H t M a n e ta p e n tru s e m n a liz a r e s i fa z a m a re 5 . A v e r t iz a r e lu m in o a s a Se trage m aneta spre volan ( 4 ) .se aprinde $i lampa de control a fazei mari din tabloul de bord. C o n e c ta r e a /d e c o n e c t a r e a fa z e i m a rt C o n e c ta re a : Se conecteaza comutatorul de lumini pe faza scurtd. A prindeti lum inlle de avarie cSnd de exemplu: . A te n tie t InstalaUa functioneaza si cu contactui mO' tor luat.pand la f f t punctui la care simtiti 0 opozrtie §1 mentineli in aceasta p ozitie . pen tru a p ro teja im p o trlv a ra d ia tiilo r puternice.maneta in jos ( 2) & a n d r u lo a l p a ra s o la r e s te d e s f i k i u t . In d ic a t ie La utilizarea echlpam entelor de sem ­ n alizare $1 ilum inare descrise se vor respecta hotararile legale. Va mgam respectati hotararile iegale. Pentru a semnaliza la dreapta . D e c o n e c ta re a : Se trage de maneta in sens opus sagetii 3.14.maneta in sus ( 1) Lumini de parcare s tin g a .L u m in i d e a v a r ie ^ 6 . Vor lumina intermitent 5 ! lampile de avertizare din bord $1 lampa incorporata in intrerupStonjI pentru avarie. CSnd aprindeti lumintle de avarie.

.......... Astfel se evita descarcarea bateriei vehiculului....... la incuierea vehiculului sau la punerea contactului motor.... La vehicule cu inchidere centralizata.... se deschide o usa sau se scoate chela din contact.......... intrerupatorul fampii interioare re­ spective trebuie sa se gaseasca Tn pozitia .. O O C o m a n d a la m p ii in te r io a r e Lampa interioara se stinge dupa maxim 10 minute daca u$a este deschisa.. Totu^i. 44 LUMINI SI CAMP ViZUAL ....... trebuie sa fiti atenti la capacul portbagajului sS tie totdeauna inchis cand vehiculul este parcat.......... Dreapta .co n ta c t u$a (lu m in i co m a nd ate de intrerupatorul usii)............. iiu m in a r e to r p e d o Lampa se aprinde numai cand lumina din vehicul e aprinsa si capacul torpedoului este deschis....... lampa se stinge imediat. Pozitiile intrerupatorului: Pozitia din mijioc • o p rit.....lumina comandata de intrerupatorul u § ii.................. lumina comandata de intrerupatorul u s ii.lampa interioar§ este aprinsa co ntin uu .. L a m p a d e p o rtb a g a j Lampa se aprinde cand capacul portbagajului este deschis (functioneaza ?i c§nd luminilesuntstinsesicontactui motor luat).......... Stanga ............ iam pa interioara este aprinsa circa 20 secunde. L a m p a in t e r io a r a s p a te Pozitiile intrerupatorului: lampa interioara este aprinsa co ntin uu ........... De aceea. o p rit.... dupa ce se descuie vehiculul...................U T IL IZ A R E L a m p i in t e r io a r e L a m p a in t e r io a r a f a t a in tre ru p a to ru l A Prin acest intrerupator sunt comandate lampa Interioara din fata si cele 2 lampi de citit......... L a m p ile d e c it i t d in f a t a Prin apasarsa comutatorului corespunzator B se aprinde sau stinge lampa de citit.............................

pauze lungi Pauzele mtre §tergeri sunt comandate 5 I in func|ie de vlteza. M i^ c a re a la in te rv a le a ^ te rg a to ruiui Maneta in pozitia 1.vezI pagina 46.2.U T ILIZ A R E S te r g a to r si in s ta la tia d e s p a la t p a rb riz u l • S te rg e re sin g u lars Maneta in pozitia 4. • Schimbarea stergatoarelor de parbriz .fa r u r i* Cand fa ru rile sunt aprinse geam unie famrilor sunt spalate ori de cate ori este spalat parbrizul.instalatia de spalare se opreste stergatoarele functioneaza inca aproximativ 4 secunde. • M is c a re le n ta a $ te rg a to ru lu i Maneta in pozitia 2. de exemplu la umplerea rezervorului. In d ic a tie • Completarea lichldului de spalare • vezi manualul 3. Cu comutatorul A se pot selecta 4 trepte de temporizare. aceasta cand este conectata functia de $tergere intermltenta. atuncl cand se Introduce ctiela ?n contact. La Intervale egale. restu rl de inse cte ) tre b u ie totusi indepartata de la geamurile farurilor.pauze scurte Comutatorul spe stanga . La d u ze in c a lz ite p e n tru s p a la t p ar­ b r iz u l* . in functie de temperatura exterioara. Comutatorul spre dreapta . se regleaza automat energia termlca.Instalatia de spalare 5 ! 5tergatoareIe functioneaza. Prin comutatorul A din maneta sterga­ toruiui de parbriz se poate regia individual sensibilitatea senzorulul de ploaie. murdaria persistent^ (ca de ex. Ellberatl maneta . in a in te d e a p o rn i s te rg a t o a r e le de p a rb riz v e rific a ti d a c a l a m e le ^ t e r g a t o a r e lo r n u s u n t in g h e ta te p e p arbriz! • S te rg a to ru l • o p rit Maneta in pozi'tia 0 . S e n zo rii d e p lo a ie * La vehlcule cu senzori de ploaie. Atentie! P e n tr a q b u n a v iztfa ilfta te s u n t n e e e s a re $ t« r{||ito a re d e p a rb riz In iKiRd s ta r e • v e z t p a g in a 4 6 . C a n d e s t e f o a r t e fr ig $ i in g h e t a fa r a . Oupa talerea contactului motor trebuie sa activatl din nou senzorul de ploaie. M i$ c a re ra p id a a s te rg a to ru iu i ■ l^aneta in pozitia 3. Pentru acea sta o p riti 5 ! rep o rn iti fu n c tia de stergere intemiitenta. LUMINI SI CAMP VIZUAL 45 . $tergdtoarele de parbriz instalatia de spalat parbrizul functioneazS numai cand contactui motor este pus. • P o s ib ilita te a d e s te rg e re /s p a la re a u to m a ta Trageti de maneta spre volan 5 . pauzele intre stergeri se regleaza automat prin senzor tn functie de cantltatea de ploaie. In s t a la t ia d e s p a la r e .

oe partea conducStorulul. L a m e le s e d b fin la d e a ie rii V o lk s w a g e n . acestea pot de asemenea s& vibreze. Substantele degresante nu pot Indeparta depunerile. • Se apasa clema de siguranta in directia sagetll A. • P e n tr u a e v H a m u n la rfre a . trebuie sa fie orientata cu fata in jos. pe parbriz pot rdmane resturl de grasimi. ia> m e ie s te r g a to a r e lo r d e p a rb riz tr e b u ie c u r a t a t e re g u la t c u un a g e n t d e c u r a tir e g e a m u ri. 46 LUMINI $1 CAMP VIZUAL . La m ontarea lam elor se vor respecta urmatoarele: .deflectorul de aer al Iamei. • Unghiul de a ^ z a re de la bratui stergatorului nu este corect. L a m u rd d rire p u te m lc a . Schimbatl lamele $tergatorutul. S c h im b a r e a la m e lo r $ te r g a t o a r e lo r d e p a r b riz S c o a te r e a ia m e i • Desprlndetl brajul §tergatorulul de par­ briz si pozi}ioriati lama in unghi drept fata de bratui ^tergatorului. Verificati unghiului pe care tl efectueaza Stergatorul la un dealer Vollcswagwn $i daca e cazul se corecteaza. VIbrarea poate 1i indepartata prin folosirea une'i substan}e ce dllueaza grasim lle. • Cand lamele stergatoarelor sunt deteri­ orate. F ix a re a Ia m e i Clema de siguranta trebuie sa Intre in locul special destinat din bratui stergatorului se aude zgomotul de fixare. Urmatoarele cauze pot duce la vibrarea lamelor de parbriz. • La spalarea vehlculelor cu Instalatle au­ tomata de spalare. Aceste resturl se pot indeparta numal cu un agent de curajare special.U T ILIZ A R E L a m e le s t e g a t o a r e lo r d e p a r b r iz A te n iie ! • P e n tru b u n a v iz fb liK a te sunt n e a p d ra t n e c a s a re ^ te rg a to a re in b u n d s ta re .lama pe partea din dreapta $cferului treb uie sa fie tn d re p ta ta cu partea convexa in jos. • Se scoate lama stergatorului in directia sagetii B apol scoateti-o in sens opus. Inform atll supllm entara puteti obfine la dealerll Volkswagen. . d e e x e m p tu r e s t u r l d e in s e c f e c u r d i a r e a $ te r g d to a r e 1 o r s e f a c e e u un b u re te s a u p ro so p . • 03n m o tiv e d e s ig u ra n fa ia m ele s t e r g d t o a r e lo r t r e b u i e a n u a l s c h im b a fe o d a t a s a u d e douS o r i.

oglinzile trebuie rabStute pentru a evita deteriorarile. spre exterior) maresc campul de vedere. R e g la r e a o g lin z ilo r e x t e r io a r e In d ic a t ie p e n tru u tiliz a r e a o g lln O g linzi e x te rio a re re g la b ile z ilo r e x t e r io a r e c o n v e x e sau e le c tr ic * a s fe r ic e * . initiala. oglinda trebuie reglata e le c tr ic . puteti regia Oglinzile exterioare a s fe r ic e au suprafata oglinda manual prin apasarea rDarginii curbata variat. inainte de a strabate o instala|ie de spalat automata. o g lin z ilo r se deiecteazS. asa cum a fost descris mai sus.O g lin d a r e t r o v iz o a r e I.Rabaterea ambelor oglinzi exterioare* mult decat oglinzile convexe. R a b a te r e a o g lin z ii e x t e r io a r e Oglinzile exterioare pot fi rabatute. B . i0 In d ic a tie Daca oglinda a fost mutata datoritd unei forte externe (de ex. apoi oglinda din dreapta cor^ducaOglinzile retrovizoare trebiiie reglate inatorului. L . Asttel se trage carcasa oglinzii cdtre masind. R e g la re a s in c ro n iz a ta a o g lin z ilo r in primul rand ambele oglinzi trebuie adiise in pozitia de baza. vizibiiitatea in mers.Oglinda exterloara din stanga totu^i obiectele par mai mici.Incalzirea oglinzilor exterioare cu a c e s te o g lin z i nu s e p o a te eva> lu a c o r e c t d is ta n ta p a n a la v eh ic u R . reglati mai intai oglinda din stdnga conducStorului.ix V LUMINI SI CAMP VIZUAL 47 . o glinzile revin la pozltia s p a te . intea pornirii asHel inca l sa se permita Apoi puteti regia simultan ambele oglinzi. Pentru aceasta. Aceste oglinzi .cu deschidere mare cresc campul de vedere mai suprafefei oglinzii. Oarcasa oglinzii nu trebuie in nici un caz adusa manual la loc. lovirea la manevre). D e a c e e a A . OgllnzMe exterioare se pot regia prin O glinzile exterioare c o n v e x e (curbate butonul rotativ. Daca rotiti rotita in d is t a n t a p a n a la v e h ic u le le d in alta directie. . regl§nd numai oglinda conducdtorului. deoarece functia oglinzii ar fi schimi' -i ?■ li batS. inspre '■ ■ interior pana se opre^te.Oglinda exterioard din dreapta Oaca sistem ul de reglare e le ctrica a le le d in s p a te . O g lin z ile in aceasta pozitie ambele oglinzi exterioare a c e s te a au o u t ilit a t e lim ita ta d e fa p tu i c a nu se p o a te e v a iu a c o re c t sunt rabatate electric.

Astfel la parcare se permits vederea pana la m arginea bordurii. Pozitia prestabilita a oglinzii exterioare dreapta pentru mar$arier poate ti moditicata corespunzator nevoilor individuate $i memorata . La mersul in marsarier. M e m o ria p e n tr u o g lin d a e x t e r io a r a * V e htculele c u m e m o r ie p e n t r u s c a u n u l c o n d u c a t o r u lu i* au o memorie pentnj oglinzile exterioare. Reglaiile o g lin z ilo r e x t e r io a r e sunt retinjte automat Tn memorie In corelare cu pozi]ia scaunului conducM orului . daca comutatorui a fost pus pe oglinda dreapta.vezi pagina 53.U T IL IZ A R E In c a iz ir e a o g lin z ii* Incalzirea oglinzilor exterioare functioneaza in pozitia A a butonului rotaliv indepen­ dent de instalatia de incalzire a lunetei. 48 LUMINI SI CAMP VIZUAL . oglinda se comuta iarasi pe pozitia normala. Oglinda se muta inapoi in pozitia originala. R e g la re a a u to m a ta a o g lin z ii e x te * r io a r e -d r e a p ta p e n tru m e rs u l m ap o i Cand se merge Tn m ar§arier. oglinda interioard se intuneca automat in functie de intensitatea luminli din spate (de ex. O g lin d a c u re g la re a u to m a ta a n tio rb ire * Reglatl oglinda manual.vezi pagina 53. parghia de pe muchia de jos a oglinzii trebuie sa fie impinsa in fata. lumina farurilor). R e g la r e a o g lin z ii in te r io a r e O g lin d a in te rio a ra a n tio rb ire m a n u a la Pentru reglarea de baza a oglinzii. maneta se trage in spate. respectiv selectorul tn pozitia R. Pentru reglarea antiorbire. de indata ce se scoate maneta din mar§arier. Cand contactui este pus. oglinda exterioara dreapta se muta autom at in pozitia p re s ta b ilita .

p rin o g lin d a r e t r o v lz o a r e In t e r i o a r a . Oglinzile de machiaj sunt prevazute cu capace. Tragetl ruloul ?n sus $i agatati-l in suporturile laterale. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 49 .vezi pag.U T ILIZ A R E P a r a s o la r e Parasolarele pot fi scoase din suportut la­ teral $1 intoarse catre usi. e s t e re d u s a . Dupa ridicarea capacului. A to n fitt! C a n d r u lo u l 6 s t e ir a s . R u lo u d e p r o t e c t ie c o n tr a s o a r e lu i* Acest parasolar se folose^te Im potriva radiatiilor intensive. pe luneta. Cu ajutorul parasolarelor m ici de sub lampile Interloare din fata puteti acoperi spatlul de deasupra oglinzii retrovlzoare interioare. Pentru rularea parasolarului. v iz ib i* l i t a t e a fn s p a t e . se apiinde o lampa. In dica til su plim e ntare despre „R ulou electric parasolar*" .42. scoateli-l din suporturi^i lasati-lsasenjieze u$orln jos.

Nu veft m ai p u te a fra n a. — fnclinafia spdtaruiui se regleazci astfel incSt spatele sa se reazeme complet pe sp ^tar iar punctui cel mai de sus al volanului sa poata 1i ajuns cu bratele usor indoite.S c a u n e le d in fa | a Reglarea corecta a scaunului este importanta pentm: . Respectati reglarea de baza a s ca jn u lu i conducatorului $1 pasagerului fa(a. 50 SCAUNE SI AMENAJARI .spatarul in pozitie vertical^ . A te n tte ! • S c a u n e fe d in < a tii n u traibuie tm p ln s e p re a a p re s p e l ie voian. ifu treiM ifr sd s e gd»ease& iticid> d a tS o b ie cfe fn sp a flu f pentru ptcioai^B. a c e ste a p of ajunge Tii zona p«<lEtTelor. . neobosltoare a corpului . Ateniie! . . S c a u n u i c o n d u c a to r u lu i Va recomandam sa reglati scaunui condu­ catorului dupa cum urmeaza. re s p e c tiv ta b io u i d e b o rd . rapid la elementele de comanda .accesul sigur.Pe directte longitudinals scaunu! condu­ catorului se regleaza In asa tel incat pedalele s3 poata fi apisate cu pictoarele u$orindoite. de pe aceasta pagiria.fn n lc i u n c a z : litt s e pun p e i>ord s a u p e s c a u n e . Reglati-va scaunitl dupa cum este descris in pagintle urmatoare. deoareoe la caxut unei m an evre b ru fte .p r o te c tie m a x im a o fe rita d e Cen­ tu r a d e s ig u ra n fa $i s is te m u lu i A irb a g .scaunui se plaseaza cSt mai mult posibil spre spate. • in tim p u i m e rs u iu i p ie io a re fe s e f i n t n t o f d e a u n a in p e n tru p ic io a re .picioarele sa stea comod in spajiul pen­ tru picioare . debf«1a sa u a c c ^ e ra ! S c a u n u i p a s a g e r u lu i la t a Va recomandam sa reglati scaunui dupa cum urmeaza.po2 i|ia relaxata.

Apol se elibereaza maneta iar scaunul se impinge pana se bfocheaza. p. A te n tie ! • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta in a jt i m e a s c a u n u lu i s o f e r u lu i s e re g le a z S n u m a i c a n d v e h lc u iu l e s t e o p iitt « A te n tie la r e g ia r e a in a ltim ii s c a u n u lu i! O re g ia re n e a te n ta si n e c o n t r ^ a t a d u c e ia ra n irt p rin s tn v ire . Astfel coioana vertebrala este spri}inita In pozitia el naturala $i pozifia corpuiui este mai putin obositoare pe distance lungi.R e g ia re a re a z e m u lu i lo m b a r* Prin rasucirea rozetei de mana. A t e n tie ! D in m o tiv e tie s ig u raii^ a s c a u n u f s e re g te a z a p e d lr e c fie lo n g itu d in a is n u m at cS n d v e ttic u lu i e s fe o p rit! 4 . SCA UNE SI AMENAJARI 51 . pema din zona lombara se arcuiegte u§or Tnainte. C o b o ra re : Cobord^i maneta din pozitia de bazS. A te n tie ! fn lim p id m e rs u lu i s p M a r e le nu tr e b u ie s a f te in c lln a te p re a m u lt fn s p a te . „pompati". 1 .3 .R e g ia re a s c a u n u lu i p e d ire c tie lo n g itu d in a la Se trage maneta si se impinge scaunul. R id ic a re a : Ridicati maneta din pozitia de bazS. scaunul poate fi ridicat sau coborat.R e g ia re a in c lln a tie i s p a ta ru lu i Va desprindeti de spatar si se rSsuce^e rozeta de mana.pompati". e a e i e s t e in ffu e n fa ta e f i c a c i t a t e a c e n t u r ii d e s ig u ra n ta .R e g ia re a tn a itim ii s c a u n u lu i* Prin actionarea „ca la pompS" a manetel din partea exterioara a scaunului. 2 .

^ 52 SCAUNE SI AMENAJARI . Prin rozeta de m in d C se regleaza mecanlc s u p o rtu i lo m b a r. Reglarea scajnului se poale face §1 cand chela este scoasa din contact. A te n tie ! S p a ta ru l n u tre b u ie tn c lin a t p r e a m u lt Tn s p a te e S c i e s te in fiu e n ta t n e g a tiv e fe c tu i c e n tu r ll d e sigura n ta . O e a c e e a c o p iii n u tre b u ie la s a ti n e s u p ra v e g h e a ir in v e h ic u L In tre rM p a to ru l A 1 -scaunul Tnalnte/ Inapol 2 . A ie n tie f • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta scaun e l « s e r e g le a z a n u m a i c 4 n d v e h ic u lu l e s te o p rlti • A te n iie la re g la re a s c a u n e io r! O r e g la r e n e a t e n t a s i n e e o n tro la td p a a te d u c e la rS niri. Vezi si descrlerea (poz.partea din spate a pemel in sus / jos 2 §i 3 simultan .partea din {ata a pemel Tn sus / jos 3 .se regleaza inaltimea scaunului. In tre ru p a to r B Sageata 1 : spatarul se mi^ca 7n fata Sageata 2: spatarul se mi$ca in spate. • R e g la re a e fe c trtc a a s ca u n e lo r fu R C tlo n e a z a c a n d m o to r u l e s te o p rit s a u c h e ia e s t e s c o a s a d in c o n ta c t.U T ILIZ A R E S c a u n u l c o n d u c a to r u lu i $i s c a u n u l p a s a g e ru lu lu i d in d re a p ta (r e g la r e a e le c t r ic a ) Prin comutatoarele A si B se regleaza electric scaunele. 3) de la reglare manuala.

La schimbarea conducatoruiui la apasarea tastel. 47) • Apasati una din tastele de memorie D $i tinefi apasat cam 3 secunde pSnS cand un semnal acustic confirm^ memorarea. Prin tastele de memorie puteti memora §i comanda . Va rugam sa cititi 5i informatiile JniJializarea sistemului de memorie” de la pag. M e m o r a r e a re g la rti o g lin z ii p e n tr u m a r s a r ie r Aveti posibiiitatea sa modificati corespunzator nevoilor dvs. In d ic a tie • Varecomandamsatncepeji memorarea cu tasta din stanga §i sa indicati unnatorului conducator o tasta de memorare. Scaunul $i oglinda exterioara se regieaza atunci numai manual. SCAUNE SI AMENAJARI 53 . scaunul $i oglinzlle e x te rlo a re su n t a utom at a da pta te In pozitiile individualizate. se sterg toate regiariie m em orate pentru scaun $i ogltndd.56. • Frecare noua memorare pe aceea$i tasta 0 $terge pe cea anterioara. • DacS deconectati bateria vehiculului. • Reglati scaunul la pozitia dorita (vezi pag. M e m o ria p e n tr u s c a u n u l c o n d u c a to r u iu i* Memoria scaunului conducatoruiui ofera posibiiitatea m em orarii individuaie ale reglarilor scaunului oglinzKor extenoare. • Selectat! mers inapoi • Reglati oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47).U T ILIZ A R E M e m o r a r e a r e g la r ilo r p e n tru s c a u n $ i o g lin z i la m e rs u l in a in te • Puneti contactui motor.re g la rile o gllnzll e xterioa re (numal dreapta) pentru m a r^ a rie r in plus puteti apela una dir» pozitiile memorate cu telecomanda cheil. individuaie §i sa memorati reglarea p re s ta b ilita a oglinzii pentru marsarier (vezi pagina 48).reglarile oglinzii exterloare (stanga §i dreapta) pentru d e p la s a re a in a in te . Reglarile sunt memorate prin tasta de inemorie selectata. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. Prin intrerupatorul E pute{i deconecta oricand sistemul de memorie. Maxim 3 persoane pot memora reglarile lor ind ivid ua ie pe una d in ta ste le de memofie D.52) • Reglati ambele oglinzi exterioare (vezt pag.reglarile scaunului ^oferului . • Comutati pe oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47).

trebuie s3 alocati tasta de memorie corespunzator teleco­ menzii. Reglarile sum memorate prin tasta de memorie selectata. Daca e necesar puteti procura o alia cheie cu telecomanda prin dealerul Volkswagen $i apoi sa 0 alocati tastei de memorie dreapta. Reglarea este memorata la tasta selectata. 56.stanga §i cealalta (astei mijlocii. • Scoateti cheia din contact. In d ic a tie • Imediat ce ati selectat mersul inapoi. • Aiocarea unei chei cu telecomanda la 0 tasta de m em orie se m entine §i cand m em oratl noi regldri ale scaunului si oglinzii. A io c a r e a t e le c o m e n z ii c h e ii* la t a s t e le d e m e m o r ie Pentru ca sa puteti apela reglarile memo­ rate si prin telecomandd. la care surrt memorate reglarile scaunului §i oglinzii p en tru m ersul in a in te . „vechea° alocare se ^terge. • Im ediat ce ie§iti din m ersul Tnapoi. 54 SCAUNE SIAM ENAJARI . In d ic a tie • Daca cheia a tost deja alocata inainte unei alte taste de m em orie. • A p^atitastadedeschidereachell (vezi pagina 24) §1 m entineti apasat cam o secunda pSna c§nd un semnal acustic confirms aiocarea. Va recomandam sa alocafi 0 cheie cu telecomanda llvrata de la fabrica. La a io c a re a c h e ii c u te le c o m a n d a t r e b u ie s a p r o c e d a t i d u p a c u m u rm e a z a : Dupa memorarea reglarilor pentru scaun §i oglinda aveti 1 0 s e c u n d e pentru a aloca chela tastei corespunzatoare de memorie. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia m emorata. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. „vechea” alocare se 5terge. Acest procedeu se opre§te daca reglati oglinda manual pe pozijia noua dorita de dvs.• Apasati tasta-Memory D. tastei de memorie . care este deja ocupata de alta cheie. se Sterg toate reglarile memorate pentru scaun $i oglinda. • DacS deconectati bateria vehiculului. Va rugSm sa citili $i informatiile „lnitializarea sistemului de memorie” de la pag. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia memorata pentru mersul inainte. • La fiecare noua memorare a reglSrilor scaunului si oglinzii pentru mersul Tnainie trebuie sa rememorati $1 reglarea indivi* d u a la a oglinzii exterroare dreapta pentru mar^arier. • Daca se aloca cheia unei taste de memorie. 5 ! |in e ti tasta apasata cam 3 secunde panS cand un semnal acustic confirma memorarea.

A p e la re a p rin ta s ta d e m e m o rie Reglarile scaunului oglinzii pot fi apeiate din m otive de sig u ra n ta num ai cu c o n ta c tu l m o to r lu a t. Scaunul $i oglinzile exterioare se muta acum automat In pozitiile memorate. • Selectati mersul inapoi. • Varecomandamsadeconectati sistemul dumneavoastra de memorie cu intrerupatoml E numai cSnd vehiculul este utilizat deunconducatorlacare nutrebuie memo­ rate reglarile pentnj pozifionarea scaunului 5 l ogltnzilor. „ M e m o rie • a p a s a re lu n g a ”: Apasati ^ pe tasta de memorie dorita D. Aid puteti alege intre douS posibilitdtl de apelare: „M e m o rie . Scaunul $i oglinzile exterioare pot fi acum reglate numai manual. i | | ^ A p e ta r e a r e g la r ilo r p e n tr u s c a u n s i o g lin d a la m e rs u l In a in te Reglarile memorate pot fi apeiate atat prin tastele de memorie D cdt prIn telecomanda*. Daca apasati pe una din celelalte doua i^ ^ t a s t e . La reapdsarea intrerupatorului E puteti reconecta sistemul de memorie. In d ic a tie Daca In timpul reglarii automate a scau­ nului si oglinzii apasati Tncd o data pe una din tastele de memorie se intrerupe procedeul de apeiare. . scaunul si oglinzile sunt aduse in pozitiile memorate corespur\zatoare acelei taste. pSna cSnd scaunul oglinzile exterioare sunt aduse in pozitiiie memorate. Scaunul ?i oglinda exterioarg se muta automat in pozitiile memorate. Oglinda exterioara dreapta se mutS acum automat in pozi{ia memoratS. cdnd u$a 9 0 conducatonjlui este deschisa s au Inctiisa. 47). Un eventual procedeu de apelare intrerupt nu poate fi continuat.A p e la re a p rin te le c o m a n d a * R e g la rile m em orate p e n tru scaun si o g lin d d le p u te fl a pe la num ai cu c o n ta c tu l m o to r t a ia t si usa conducatorului in c h is a . oglin­ da exterioara dreapta se muta Inapoi in pozitia memorata pentru mersul inainte. Apasati scurt tasta de deschidere a cheii (vezi pagina 24) §i deschideti usa conducatorului.s is te m a u to m a t”: Apasati scurt pe tasta de memorie doiita D cand u?a conducatorului e s t e d e s c h is a . Apdsafi apoi iarS^i pa tasta apasata prima data se continue prccedeul de apelare. In d ic a t ie p e n tr u u tiliz a r e a in t r e r u p a to r u lu i E • Prin apasarea (eiiberarea) intrerupato­ rului E sistemul de memorie este deconectact.. A p e la r e a r e g la r ii o g lin z ii p e n tru m e rs u i in a p o i • Comutati pe oglinda exterioara dreapta (vezi pag. SCAUNE $1 AMENAJARI 55 . In d ic a tie Imediatce se iesedin mersul inapoi.

In c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in s ta n g a 2 . • Reglati pema pana la oprire in fata §i sus (vezi pag.52).52). In it ia liz a r e a s is te m u lu i de m e m o rie • Deschideti usa conducatorulul. una din ta s te ie d e m e m o rie s au unui din c o m u ta to a re le de re g la re a s c a u n u iu i.U T IL IZ A R E in c a lz ir e a s c a u n e lo r * O p rir e a d e u rg e n fa In c a z d e u rg e n ta p u te tl in tre ru p e o ric e p ro c e d e u d e a p e la re a pasan d in tre ru p a to ru l E (d e b lo c a re ). • Puneti contactui motor. • Reglati spatarul pana ia oprire. Incalzirea este pomita de la rozeta tot de a id se poate regia in intensitate. Pentru oprirea ?nc3lzirii rotfti rozeta in pozitia de baza (0 ). Sistemul de memorie esie acum larS^i initia liza t §i astfel capabil com plet de functior>are. 56 SCAUNE SI AMENAJARI . spate 1 .in c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in d r e a p ta Pema $ spatarele scaunelorpot fi incaJzite 1 electric c§nd contactui motor este pus. in tata (vezi pag.

se apasa siguranta (sageata) simultan se extrage tetiera. Pernele reglate corespunzator ofera impreuna cu centurile de siguranta 0 protectie optima.U T ILIZ A R E T e tie r e ’ T etie rele sunt reglabile in ina ltim e $i trebuie reglate corespunzalor marimii persoanei. Tetierele din spate pot fi scoase numal daca aducetl spataail putin In fata. SCAUNE SI AMENAJARI 57 . • Eficienta optima se atinge cand margi­ ned supetioara a tetiereiseafla c e l pufin la inaltimea ochllor. R e g la r e a m a ltim ii • Tetierele se apuca lateral cu ambele maini §1 se n^i$ca Tn sus sau in jos. D e m o n ta r e a $ i m o n ta r e a Pentnj demontarea tetierelor se trage in sus pana la oprire. Pentru remontare se introduc tijele tetlerelor !n ghidaje pdna se blocheaza cu un zgomol.

pana se atinge pozitia dorita. 58 ----.SCAUNE AMENAJARI . In brat se gase$te un sertar. Brajele scaunelor pot fi reglate in Inaltime in mai multe trepte. Pentru deschiderea sertarutui ridicati capacul. in afarS de aceasta. putefi modifica 51 lungim ea bratelor prin tragerea Tnspre Tnainte respectiv impingerea inspre spate a capacului. puteti cobori capacul. Pentm deschiderea sertarului apasati tasta din partea frontala si ridica}) capacul. B r a t e le d in s p a t e * Bratele din spate pot fi rabatate. pentnj sporirea confortulul. Pentru aceasta ridicati capacul bratelor treptat. CSnd a{i depa^ft punctul maxim.B r a fe le s c a u n e lo r * (C o tie re ) B r a t e le d in f a t a * In brat se gase§te un sertar.

• Pedaleie de ambreiaj si de accelerare trebuie sa poata ii oricand actionate. In zona pedaielor nu trebuie sa se gaseasca alte covora$e suplimentare: • La avarii ale Instala^ei de franare poate fi necesara o mai mare cursa a pedalel. N u v e t i m a t p u t e a ir a n a . A tentie! N u tre b u ie s i s e g d s e s s c a nicio * d a t a o b ie c t e I n s p a f iu l p e n tru p ic io a re . a m b re ia s a u a c e e le ra ! :• R e g fa re a c o lo a n e l d e d ir e c tie s e p o a te fa c e numaJ c d n d vehi> c u fu l s ta tio n e a z d . deoarece acestea pot aluneca sub pedale. De aceea se utilizeaza numai covorase care lasa libera zona pedaielor §i sunt sigure contra alunecarii.C o lo a n a v o la n u lu i r e g la b ila P e d a le ie U tiiiz a re a p e d a ie lo r nu tre b u ie sa fie n ic io d a ta im p ie d ic a ta ! De aceea nu trebuie plasate obiecte in spatiul pentru picioare. Coloana volanului poate f] reglata iard trepte in directie longitudinala $i TnaHime. • D in m o tiv e d e s tg u ra n ta m o - com plet fn sus* pentni c a sS nusi itH H iifice p o z i|ia n e in te n tio n a i fn fim p u i m e rs u iu i. aces> t e a p o t a ju n g e m z o n a d e lu c n i a p e d a ie lo r . • Toate pedaiele trebuie sa poata reveni fara impedimente in pozitia lor inijiala. d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru ^ te s a u fia n a r l. SCAUNE SI AMENAJARI 59 . in linal maneta se apasa iara^i in sus. Pentru aceasta maneail A de sub coloana volanului se apasa in {os $i se aduce coloana In pozitia doritd. A te n tle ! .

daca este posibil. O biectele grele trebuie transportate. „C entura fiu se m erge niciodata cu capaeut portbagaiufui nefncuiat sau chlar deschts. deoarece gazele de apdere pot ajunge fn s|>atlul in t e m r .stanga !n partea din fata a portbagajului. • A te n tie c a fir e le d e la in s ta ia tia d e in c a lz ire a g e a m u iu i d in s p a te sa nu f ie d is tru s e d e o b ie c te ascu* t ite . Cele 2 Inele din fata trebuie trase in afara inainte sa fie utilizate. In e le d e p rin d e r e * In portbagaj sunt 4 inele (vezi sageata) pentru prinderea bagajelor. • Aerul expirat se ellmina prin orifidile de aerisire de sub geamul din spate. • in tin ^ H rim e rs u lu ittn p o rtb a g a l sau s p a liu i p e n tru b a g a }e nu tre b u ie sa « e a fle n ici o persoand s a u c o p ii.d a c a e s te c a zu l m u tilize a za in e te de p rin d ere*.vezi figurile.1 .U T ILIZ A H E P o r tb a g a ju l A te n t» ! • in n ic i un caz flU treb uie depa> f t t e s a rc in iie a d tn is ib ile a te axeior si greutatea to tals admisi> bila • vezi manuaCul 3. De aceea moduf d« conducere s i v ite za • B ^ a g a { e le tre llu ie a s « E a te S n a ^ fe i fncS t ta o frd n a re b n tsca sa nu a lu n e c e ta fa tii it id un o iiie e t . In interesul unel deplasari optime trebuie sa se realizeze o distributie egala a sarcini (persoane §i bagaje). Inelele de prindere corespund normei DIN 75410. Celelatte 2 inele se gasesc in partea din spate a portba-gajului . r 60 SCAUNE $1 AMENAJARI . aproape de axa din spate sau mai bine intre axe.3. 2 inele se afla pe partile laterale dreapta . F le c a r e p s s a g e r tre b u ie s a a ib a e r a tiir a corecC H xata ■vezi m anual 2 . De aceea aceste oriticii nu trebuie acoperite. la transportarea of»ectetor grele caracteristfclie <te deplasar« se m odified. • A tentie.

U T ILIZ A R E

B a n c h e t a s p a te

r

Pentru marirea spatiulul pentru bagaje bancheta se poate aduce in fa ta ; la vehicule cu bancheta divizata, se poate actiona separat asupra fiecarei parfl. B lo c a re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i* Daca tasta A de deblocare nu se poate hdlca, trebuie descuiati broasca din tasta de deblocare cu chela B.

D e p la s a re a in f a t a a s p a ta ru lu i* Se trage in sus tasta A simultan se muta in fata sp§tarul - vezi figura. in acelasi timp se poate vedea marcajul rosu de pe tasta. T e tle re le * pot ram ane m ontate daca spatarele scaunelor din fata nu sunt prea incllnate pe spate. C e n tu ra nu tr e b u ie sa f ie p rin s a p e s te un s p a ta r d e p la s a t in fa ta , d e o a re c e la un a c c id e n t dispo zitiv u l e i d e p rin d e re se p o a te desfa c e . R e m o n ta re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i Se aduce spatarul in pozitia initials si se fixeaza. I^arcajul rosu de la tasta A nu trebuie sa mai fie vizibil. In p l u s a t e n t i e c a la r e m o n t a r e C e n t u r a d e s ig u r a n t a s a n u f i e
p r in s a s i a v a r ia t a .

A te n tie ! S p d ta r u t b a n c h e t e i d in spcate tr e b u ie sd f ie fix a t Tr slg uran fa p e n tra csa la o frd n a re b ru s c a niol un o b ie c t d in p o r t t » g a j s a nu a h in e c e in fa ta .

SCAUNE $1AMENAJARI

61

S a c d e b a g a je *
— — —^ _
■_L3

'' • V •. j .Xii_j

■ o h B b B IS S I ■

Cu a jjto ru l sacului de bagaje se pot transporta in spatiul interior in bune conditii schiuri sau alte obiecte lungi. In c a r c a r e a s a c u lu i d e b a g a je Sacul de bagaje se incarca prin spatiul de bagaje. • Se deschide capacul spatiului de bagaje $i se eiibereaza zona de mijloc de bagaje. • Seapasatastadedeblocareacapacului sacului de incarcare din spatiul de bagaje (vezi sageata din figura). • Se rabate in fatS bratui central din spate. • Se apasa tasta de deblocare a capacului sacului de incarcare din Interionil vehiculului §i se scoate. • Se scoate sacul de bagaje $i se desfa§oara. • Se trage limba centurii de siguranta din suportui ei. • Se IntrodLic prin spatiul de bagaje schiuri sau alte obiecte asemanatoare. A s ig u ra re a s a c u lu i d e b a g a je Dupa incarcare sacul trebuie asigurat.

Daca vehiculul este eciiipat cu o c u re a c e n t r a la f n 3 p u n c t e , ia sacul de bagaje se gaseste o curea de fixare. Sacul de bagaje trebuie asigurat ca in figura: • Centura de siguranja (A ) a sacului de bagaje se introduce In locasul din mijloc
(B ).

• Se trage capatui liber al centurii ( C). La v e h ic u le cu o C en tu ra d e b azin sacul de bagaje se asigurS dupa cum urmeaza: • Sescoatecureaua^iseinfasoaraodata sacul Tncepand de jos. • Se introduce limba curelei in loca§ul respectiv. Se intinde celalalt capat al curelei iar restui de banda se ruleaza. P a s t r a r e a s a c u lu i d e b a g a je Atentie s a nu im p a c h e ta ti s a c u l de b a g a je fn s ta re u m e d a . • inchideti capacul sacului din spatiul de bagaje. • impachetati cu grija sacul a$ezati-l in spatiul respectiv. • Introduceti limba centurii de siguranta in suportui ei. • inchideti capacul din spatiul interior al vehicuiului.

62

SC-4 LINE $1 AMEN AJAR!

S u p r a fa ta d e d e p o z ita r e
Suprafata din spatele spaiarelor scaunelor din spate se poate folosi ca spatiu de d e p o z ita re pentru a rtic o le le de TmbracaminleAtentie cala depozitarea hainelor Tn acest spatiu, sa nu se impiedice vizlbiltlatea prin luneta. • A te n fie sa nu se d is tru g a fire le in s ta la tie i de Tncalzire a lu n e te i din c a u z a o b ie c te lo r ta fo a s e . • AenjI folosit iese prin orificiile de aerisire de sub luneta. De aceea aceste orificii nu trebuie astupate.

S u p o rtu I d e b a g a je d e p e a c o p e r is
Cand pe acopert? trebuie sa se transporte sarcini se vor respecta urmatoarele: • CSndjgheaburilede ploaie sunt induse tn acoperi;, suportii de bagaje oblsnulti nu se utilizeaza. Va recomandam sa folositi num al suporfii de baza prevazuti prin fabricatie. • Ace^tt suporti sunt baza unui sistem com plet. Pentru transportul bagajelor, bidcletelor, scandurilor de surf, schiurilor barcllor sunt necesare elemente suplimentare pentru suporti. Toate componentele acestui sistem se pot obtine de la dealerii Volkswagen. • L a u tiliz a re a a lte r s is te m e d e sup o rt b a g a je s a u la m o n ta re a n ec o re s p u n z a to a re , a v a riile p ro v o c a te v e h ic u lu lu i nu in t r a In g a r a n t ia a c o rd a ta . Daca doriti sa utiiizafi suportui de bagaje de acoperis, de la modelul precedent, este nevoie de utilizarea unui adaptor. AWel vehiculul dumneavoastrd poate fi avariat. Gasiti acest adaptor la dealerul dumneavoastra Volkswagen.

A fentie! P e r a fM s p a tiu l^ «ie isa^^je, in tim pul m e r ^ u i m i tre b y ie sa se a fie o b ie e te g re i« , 4 u re sau anfm ale - a r iHfteai fHtne in |wric<ri 4||iasa9«4i tn c a iu l franari bruste

SCAUNE SI AMENAJARI

63

U T IL IZ A H E

A ie n tJ e i

S a rc in a a c o p e ri$ u lu i S a rc in a a d m ls ib ila a a c o p e ris u lu i (in c lu s iv s is te m u i s u p o rt) e s te de 1 0 0 kg ia r g re u ta te a to ta la a d m isib iia a v eh ic u iu lu i nu tre b u ie depasita . • Sarcina se distribuie egal. La utiiizarea sistem eior - suport cu posibilitatea mai redusa de incarcare, nu se poate utilfza sarcina fnaxima admisibila. S u p o rtu i de b a g a je p o a t e fi T n c a rc a t n u m a i p an a la lim ita d e g r e u ta te in d ic a ta In in s tru c tiu n ile d e m o n ta re . A fe n tie f L a t r a n s p o r t t ii p e a c o p e r i^ u i v e h ic u iu lu i a e b ie e te lo r g r e ie , » s p 6 C t iv c u s u p ra fe fe m a r i se s c h lm b S o a ra c iie rls tie ile m ersu* iu { d a to rita m o d tfic a ri! c e n ln iiu i d e g r e u ta te , le s p e c t iv c re ^ te rii G o e f i c l e n t u t u i a e i'o d in a t n ic . A d ap tatfo va n e a p a ra t m o tfo i d e c o n d u c e re s i v lte z a ta a e e s t e c a r a c t e r is t ic i m o d ific a te . • Atentie ca la deschiderea portbagajutul capacul acestuia sa nu se loveasca de portbagajul exterior.

• R esp ectatl n e a p a ra t instructiu n iie d e m o n ta re fu rn iz a te , c in d s e u ififz e a z a s ts te m u t • s u p o it b ag a je de aco p eri^.
« D u p a u n s c u r i p a r e u r s se co m tro leaza im b in a rile p rin $ u ru b u n ^ e ie m e n te le d e f ix a i« , d a c a e s t e c a z u l s e s tra h g dupd un p a reu rs c o r e s p u n u to r s e e o n tro ' i e a x i d in nou.

S istem ui treb tae fix a t m anai in tre p u n c t« fe in d ic a te In fis u ra ta nmt«elnd.u P u n c te le de m a rc a j se S d sesc tn d re p tu i u s ilo r (v e z i « ig e tile > .

64

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

S u p o rtu I d e p a h a re

S u p o rtu I d e p a h a r e d in f a f a Langa (rana de mana se gasesc 2 suporturi de pahare. A te n lle ! N u p u n e tl Tn sii{>ort b d u fu ri fle rb in fi, d e e x . c a f e a s a u c e a l Her* tiin te In tim p e e v e h ic u lu l e s t e in m i^ e a re . in c a z u i unui a c c id e n t s a tt m a n e v re d e fr a n a r e fHoiscd^ feau tu ra fiert>in te s e p o a te ras* tu r n s $1 p o a te c a u z a o p a riri.

S u p o rtu i d e p a h a r e d in s p a t e * in bratele scajnelor se gaseste un sertar. Penlru deschiderea sertarului se apasa ta sta din partea fron ta la si se ridica capacul. In sertar se gaseste un suport pentru paha­ re. Suportui se poate demonta prin deblocarea lui (vezi sageata) se poate pune de exemplu in capacul bratelor. A te n tie ! N u p u n e ti In s u p o rt b a u tu ri fter* b in ti, d e e x . c a f e a s a u c e a l lier> b in te fn tim p e e v e h ic u lu l e s te I n m is e a re . Tn c a z u i u n u i a c e l* d e n t s a u m a n e v r e d e frfiin are b ru s c a b a u tu ra fie r b in te se p o a t e r a s t u m a 91 p o a te c a u z a o p a r ifi.

SCAUNE SI AMENAJARI

65

Pentru a □ scoate.2. P riza d e 1 2 V se poate utiliza pentru alte accesorli electiice cu un consum de putere pSnS la 120 W. P riz a d e 1 2 V din portbagaj se poate utiliza pentru accesorli electrlce cu un consum de putere pana la 120 W. CSnd motonil este oprit. in consola mijlocie deasupra scnjmterei. bateria se descarca. apasati capacul in jos.Accesorii" manual 3. t 66 SCAUNE SI AMENAJARI . Cand motorul este oprit. In d ic a tie Atentie ca puterea tuturor accesoriilor electrice conectate la prizele din consola mijlocie din portbagaj sa nu depaseasca 120 W.P r iz a P riz a d in c o n s o la m ijlo c ie * O priza se gase§te Tn spate. bateria se descarca. Atte indicajii le gasiti la capitolul „Accesofji’’ manual 3.2. Atte indicatii ie gasiti la capitolul . P r iz a * d in p o r tb a g a j O priza se gase$te in partea dreapta jos Tn tapiseria portbagajului. priza va ie$i de la sine.

I P e n c o i d e in c en d tu ! SCAUNE $1 AMENAJARI 67 . A te n tie ! A te n tie ta u iU ix a re a b r if^ e te U Demontarea. Priza de 12 V a brichetei se poate utillza pentru alte a cce so rii e le c tric e cu un consum de putere p§n& la 120 W. Se deschide scrumiera si se scoate. Montarea: Se introduce scmmiera. Apoi scrumlera se prinde $i se scoate. A le n tle ! ^Mu p ttiie tl n Ic io d a t S scnifn!eri> ^ r i c o l d e in c en d iu ! in s p a t e In n e a fe n ti s a u n eeaittro la f d a b riiH ie te l p o a te pravoca arsu n ^ fo c < : • B ric h e ta s i p rfzafun cth sneaza $1 .e S n d c h e ia de c o n ta c t nu « s te din cohtacH:.Wt S c ru m ie r e In f a t a I B r ic h e t a Apasatl butonul brichetei.2. Introducere: Scrumiera se fixeaza pe ghidaj si se impin­ ge. bateriase descarca. Alte indicatii le gasi(i la capltolul ^ c c e s o rll" manual 3. butonul sare ?n fata. A te n ^ e ! : N u p u n e tr ni<:Sodatil hikrtii fn scrum ierd. Se impingein fata capacul scrumierei. Daca spirala este tncalzita. C§nd motoail este oprit. De aceea ebpiii n iitra lH iie itiefoo datd la s a tl nasupravesheati Tn vehieu1< Demontarea: Apasatl scurt pe partea de sus a scru­ mierei. Scoateti imediat b ric h e ta $1 aprindeti tiQarea la spirala incandescenta.

Cantitatea de aer se regleaza prin rotirea duzel. ^ f) 66 SCAUNE SI AMENAJARI .U nU ZA R E S p a tii d e a s e z a r e a o b ie c te lo r MS-540 I K A t e n lie ! V i r u g ^ n u a s e z a fl o b ie c te p e bordul c il a p a ra tu ra . in consola mijlocie $i in portbagaj. L o c u l p e n tr u C D >C han g er CD-Changer-ul livrat ds fabrica se gase§te in portbagaj in spatele capitonajuiui din stanga. S e r ta r Pentru desch id ere se rid ica m anerul capaculji. e a p a c u l s e r ta r u lu ilr e b u le sa f ie in c h is fn p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lw . S e r ta r u l p e n tru o c lie la r i* Sertarul pentru ochelari se gase§te sus Tn plafon in partea ^oferuiui. apasatl §i rasuciti in jo s incuietoarea rabatefi capacul in jos. Pentru deschidere. cyrfafrj. S e r t a r c u r a c ir e * La vehiculele cu instalafie de dimatizare* sau C iim atronic' tn sertar se gase§te o duza de aer prin care poate sufia aer rece {numai cand instalajia de dimatizare este pornita). S e r ta r u l c a r t ii d e b o rd Acest sertar este prevazut pentru cartea de bord. A c e s t e o b ie c te ar p u te a Ci a z v d rfite Tn (a c c e ie ra re . Alte spajii de depozitare se gasesc sub tabloul de instrumente. A te n ti« ! D in m o tiv e d e s ig u r a n ^ .

• La tru s a d e p rim a ju to r a te n tie in p lu s la d a ta d e e x p tra re a contin u tu lu i. in caz ca triunghiul dvs.U T ILIZ A R E T ru s a d e p rim -a ju to r. Apoi extrageti triunghiul de avertizare prin partea de jos. Pentru a Tl deschlde capacul rasuciti ambele Tncuietori. Pentru a extrage triunghiul se desfac ^uruburile Tn direcfia sagejii $i se trage in jos suportul. In d ic a tie • Trusa de prim-ajutor §i triunghiul de avertizare nu apartin specificatiei de livrare a ma§inii! • T ru s a d e p rim -a ju to r $i triu n g hiul d e a v e r tiz a r e tre b u ie sa c orespu n da e e rin te io r le g a le . T riu n g h iu l d e a v e r t iz a r e * Triunghiul de avertizare livrat dfabrica se gSseste intr-un suport in capacul portbagajuliii. de avertizare nu mai este disponibil sau doriti sa utilizati alt triunghi de avertizare adresati-va dealerului dvs. triu n g h iu l d e a v e r tiz a r e T u s a d e p rim -a iu to r * Trusa de prim-ajutor se poate a$eza la stanga Tn portbaga) in spatele unui capac. SCAUNE $ / AMENAJARI 69 . Volkswagen.

In d ic a tie N u u tiliz a ti m a n e ru l in te rio r h e x a ­ g o n a l a l s u ru b e ln ite i p e n tru desfa* c e re a s au s tra n g e re a s u ru b u rilo r d e ro a ta . La autovehicule cu dispozitiv de remorcare' capul sferic demontabil se gasesle intr-un suport din spumS poliuretanica' in compartimentul rotii de rezerva §i este fixat cu o banda elastica. mai intai se a§eaza tmsa rn compartiment §i apoi suportui de plastic se introduce Tn fanta din tapiteria laterala. gheara cricului se rote§te complet. O is p o z itiv d e r e m o r c a r e * Dispozitivul de remorcare' livrat de fabrtca este alcatuit din: . r o a t a d e r e z e r v a s i d is p o z itiv u l d e re m o rc a re * T r u s a d e s c u le $i c r ic u i Ateiifie? • C ric u i tiv ra t t ie la fa b ric ^ e s te p re v a z u t n u m a l p e n tn i tip u l d vs . clatinafi-l §i apoi scoateji-l. CotuI trebuie tensionat inspre partea laterala a cricului. . .Adaptor" pentru $urubiiri de roatS antifurt (!ntr-o geanta separata in trusa de scule).Cheie 10x13. ^ ^ • D a e i tre b u ie sd s e fu creze sub veh icu l.Cheie pentru suruburile rotilor.Maner-sarma' pentru scoaterea capacelor de roata sau capacelor suaiburilor de roata. apucaji suportui. In n fe i un c a z c ii e l nu s e rid tc a w e h icu le m a t g re fe s au a lte s a rc in i! • N u p o m lfl n jc io d a t i m o to ru i c ftn d v e h ic H iu l e s f e r id f e a t p e r ie o l d e a c c id e n t! Tnjsa de scule §i cricui se gSsesc intr-un c o m p a rtim e n t in p artea sta ng a sub mocheta portbagajului. acesta treb u ie sd se f ixez e p e suporti co resp u nzd to ri. A u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ) Tmsa de scule.T r u s a d e s c u le . d e m a s in a . . Pentru a scoate tnjsa de scule.Cric. Pentm fixare. V e h ic u lu l p o a te sa a ib a : .cap sferic demontabil . .Cheia de roata. roata de rezerva $i capul sferic* demontabil de la autovehiculul cu dispozitidrem orcare se gasesc Tntr-un loca? sumocheta portbagajului. .Toisa de scule este fixata cu un suport de plastic. d e s c u le s u n t f ix a t e s ig u ra n fa p e n tru c a la u n a c c id e n t s a u o m a ite v ra d e Ir a n a r e b ru s c a s a n u f ie r a n ifi |»asag erii. Lama cheii este schimbabila.fnvelis plastic pentm capul sferic Instructiuni pentm montarea si demontarea corecta a capului sferic se gasesc In trusa de scule. impingeli partea de sus a suportuiui sub mocheta portbagajului. in final. avand cap interior hexagonal in maner. (nainte de a aseza inapoi cricui tr» trusa. A te n tie ! A sjg u ra tU v a c a ro a ta d e te z a rv a . w 70 SCAUNE SI AMENAJARI . .S tiff de montaj pentru schimbarea rotii.

v a e d r a a t a d e re z e rv a . A s ig u ra re a ro tii d e fe c te • Asezati roata defecta In loca$iil rotii de rezerva asigurafi-o cu rotlta. • Desprindeti mocheta si asezati-o la locul ei. ^ SCAUNE SI AMENAJARI 71 .vezi figura.R o a ta d e r e z e rv a S c o a te r e a ro tii d e re z e rv a Roata se gdse$te In loca$ul de sub mocheta portbagajulur. Perttru a avea ambele maini llbere la scoaterea rotii de rezerva sau dispozitivuluitie rernorcare*. ^ Aten^Ie! A s i ^ r a t i. Ea este asigurata cu o roti|3. d is p o z f t iv u l d e r e m o r c a r e * ': s i t r u s a t i e s e a ie 6 u n i f i x a t e tn s ig u ra n ta p e n lr a c a la un acci> d e n t s au o m a n e v ra d e frs tw re « a nu f ie r a n ifi p a s a g e rii. mocheta se poate ata$a marglnii superioare a portbagajiilui .

2 i>ar. 30 mm. A te n fie ! • R o a ta d e u rg e n ta e s ie d es tin a ta u tilfz a rii p e n tru s c u rt tim p . la o p a n a ta a n v e io p a ro tii d in f a f l . De aceea ete nu trebuie schimbate sau utilizate pentru alte tipuri de ma$inS. • Roflie de urgenta pentru modelele Passat sunt concepute special pentru tipul fiecarei magini. • Re janta rojii de urgenja nu se monteaza anvelope obi?nuite sau de iarna.U T IL IZ A R E Unele modele pot fi delate cu o roata de urgen|a'. dar este si mult mai usoara. iU fK te a re a ta « tu riIo r< ie za p a d a p e d in m o tiv e t e h n ^ . De aceea distanta la sol a axei respective se micsoreaza cu aprox. s e m a n t e a z i ro a ta d e u rg e n |a la a x a d in sp a tes R o a ta d in s p a te s cb itn bat a s e n iD n t e u a a p o i fn {o c u l » t i i d e fe c te d in fa t a . • M u VB d e p ia s a f t c u o v ite z a p ^ t e 8 0 ktB /hf E v ita ti a c c e ie r a ' l i i e ^ frd n a rite p u te rn tc e l • N u vd det»iasaM n ic io d a t i eu itia l m u tt d e o r o a lS «le u rg en tS . • EHipa m o n ta re a ro t ii de e d t m a t re|sed e tre b u ie v e H fle a ta p re s lu n e a a n v e io p e i. nu treceti peste obstacole marl sau gropi adanci. S e raoo?nanda s a s e m o n te z a ia n fo r iie de z a p s d d in a in te a m o n ta rii rotl}< 72 SCAUNE $1AMENAJARI . D e a c e e a tr e b u ie fn lo c u ita c a t m a i re p e d e po sifaii c u o r o M a n o n n a y t. Aceasla roata nu numai ca ocupa mult mai pujin locTn portbagaj decSt o roata normala. D a c d tr e b u ie s a s e m e s rg a c u ta n tu r! d e zd p ad d . p re s lu n e a tre b u ie s a f ie 4 . Perrtru a evita deteriorarea partilor din partea de jos a vehiculului. De asem enea nu se utilizeaza instaiatiile automate de spalare cand roata de urgen{a este montata. L a u tiliz a re a ro tii d e u rg e n ta * c e e c o n o m is e s te s p a tiu s e v o r re s p e c ta u rm a to a re le p u n c te : • Roata de urgenta este mai mica decat roata normala. De asemenea nu se utilizeaza rotile de urgenta ale alter vehicule.

R e g u la to ru l C • d is trib u ire a a e ru lu i Regulatorul se poate regia fara trepte. Cand viteza de dsplasare este redusa ventilatorul trebuie sa fie comutat pe treapta de jos. puteti regia temperatura interioara pe care o doriti. potenului. Duzele din spate ale spafiului pentru ptcioare sunt comandate impreuna cu duzele 5. zS p s d a s au c o fid e n s . A te n tie ! P e n frtt s ig u ra n fa tra ^ c u iu i e s ie im p o rta n t e a t o a t e g e a m u rile sa n u p re z iiite g h e a ta . C o m u ta to ru l r o ta tiv B .V e n tila to r DetJitiil de aer se regleaza in 4 trepte. acesta va impiedica patrunderea pratului. Puterea maxim posiblla de in c ilz ire $i o rapida dezghetare a geamurilor se pot objine numai daca motorul a atins tempe­ ratura sa de functionare. D e a c e e a u titfzati in s ta ta fia d e fncalz ir« v e n t ii^ ie p en tru d ezg h e ­ t a r e / u s c a re a g e a m u rilo r.s e le c ta re a te m p e ra tu rii la dreapa —cresterea caldurii la stanga —reducerea cdldurii Puteti regia fSra trepte. funinginii etc.U T ILIZ A R E In c a lz ir e 9 i v e n tila r e ’ ■ ■ if / M l ■y/ \ - V Prin instalatia de incal^re $i ventilatie a vehiculului dvs. INSTALAVE D E CLIMATIZARE 73 . La vehicule cu filtnj de praf 9 i polen. N u m a i a s tie l e s t e g ar a n ta ta » b u n a v iz ib iiita te . puteti ventiia sau Incalzi spaflul Interior dupa cum se descrie in conlinuare: Temperatura interioara pe care o doriti nu poate fi mai m ica decat tem peratura exterloara existenta. in orice pozitie a comutatorului de rotatie B. E le m e n te d e o p e ra re R e g u la to ru l A . Pentru aceasta.

de ex.. 4 . la parbriz ..6 Cantftati reduse prin duze 4 w ... pe partea superioara a corpului T a s ta D ... Prin aceasta functie aerul din interiorul ma$inii este aspirat §i improspStat. la traversarea unui tunel sau la un ambuteiaj.6 3 ..€ Regulatorul pe simbolul Emisie de aer..2.. deoarece nu e ste adus a e r proasp g t d in e x te rio r ia r Seam urite se pot aburi... 5 1... Prin functia de recirculare a aemlui se impiedica patmnderea in interiorul vehicululul a mirosurilor puternice din aer.... pe partea superioara a corpului $i in spatiui pentru picioare . In aceasta s itu a tie aerul din interionjl masinii este aspirat si incalzit...2 ... Din motive de siguranta functia de reciruclare a aerului nu se poate utiiiza cand regulatorul C se afla pe urmatoarea pozitie.6 3 . Cantitati mari prin duze 1 .4 — Daca vehiculul trebuie Tncalzit foarte rapid.2 . h 74 INSTALA TIE D E CLIMA TIZARE ............. ^ A tentl«! Nu Ir e lfu ie sa aclioniB ti tim |> fndelim gat functia de recirculare a aerului. In tasta se aprinde o lumina de control...5 1 .R e c irc u la re a Prin apasarea tastei se pome^te functia de recirculare a aeailui. in spatiui pentai picioare .4 ... se poate afege functia de recirculare a a erului..

.. • Regulatorul C p e . cand geamuhle se aburesc... • Regulatorul A........... Duza deschisa...... curentut isl schlmba directia. pe ploaie..... roti?a randalinata laterala p e ..... ^ • Duza 3 se tnchide • Duzele 4 se regleaza Tn a?a fel ca aerul sa fie dirljat catre geamurile laterale....... • Regulatorul C p e .... V e n t ila r e (a e r is ir e ) La urmatoarea reglare prin duzele 3 ?i 4 nu patrunde aer proaspat incalzit: • Se rote$te la stanga regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B se pune pe treapta dorrta. Q Prin orientarea grilajului duzelor 3 $i 4 se modifica in inattime direcfia curentului de aer. • Cand parbrizul este aburit.... • Duzele 3 se Inchid • Prin duzele 4 in plus se poate dirija aer cald catre geamurile laterale......de ex. regulatorul C se pune p e .... Ouza inchisa.. Duzele 3 $i 4 pot Tn plus Tnchise deschi­ se individual.... Duzele din spate in spa{iul pentru picioare sunt comandats impreuna cu duzele 5...... • Comutatorul B pe treapta 2 sau 3...... in funct'e de p o zitia re g u la to ru lu i A pStrunde aer proaspat cald sau rece...... D e z g h e ta r e a p a r b r iz u lu i s i g e a m u r ilo r la t e r a le Va recomandam urmatoarele pozitii: • Se rasuce^te spre dreapta regulatorul A pana se opre^te.. se recomanda urmatoarea pozFtionare...... ^ • Se deschid duzele 3 si 4 Daca ^ t e necesar regulatorul C se poate roti si in alte pozrtii.. M e n t in e r e a p a r b r iz u lu i $i g e a m u r iio r la t e r a le n e a b u r ite in cazul unei marl umidit§ti a aerului..... Prin duzele 2 zora inferioara a parbrizului se menfine neaburita.. o rotita randalinata laterala p e ... INSTALATIE DE CLIMATIZARE 75 ...............D u z e d e a e r (s u fla n te ) Prin toate duzele deschise.... Dupa cum se rasuce^te rotita randalinata din grilaj spre stanga sau dreapta.......... • Comutatorul B pe treapta 3 • Regulatorul C p e .... stSnga-dreapta.... in zona de incalzire...... Duzele surrt comandate prin regulatoail C..

dezghetare" ... Atentie sa nu se acopere deschlderlle de evacuare a 76 INSTALATIEDE CLIMATIZARE .. • Cand parbrizul este aburit.... • Se rote$te catre dreapta regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B pe treapta 3 • Regu(atorul C p e ... • La aburlrea parbrizului se pune regulatorul C p e ...... priza de intrare a aerului din fata parbrizului trebuie sa nu aiba gheata...... ^ • Aerul consumat se elimina prin deschlderile de sub geamul din spate...... trebuie sa fixati comutatorul B mereu la o treapta ioasa.... dupa cum se doreste.... regulatorul C se roteste p e .........vezi poza.......... • Se inchid duzele 3 • Duzele 4 de la roata randalinata se deschid total sau partial.... la viteze m id ale vehiculului tar regulatorul C se rote$te ?n unnatoarea p o zitie ........ • Pentru a impiedica aburirea geamurilor.......... R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re ia fu n e tio n a re a a e ru lu i c irc u la n t d e la p a g in a 7 4 .. ^ • Se rnchid duzele 3 • La duzele 4 se pot regia cantitalile dorite de aer cald $1 direc|ia curentului. • Numai elementele de operare A $i C pot ti reglafe pe orice pozijie intemiediara... In aceasta pozitie a regulatorului C nu mai este posibila functia —recircularea aerului.. In d ic a fii g e n e ra le • Pentru ca instalatia de Tncalzire §1 ventilare sa poata funcfiona lrepro$abil.. • Regulatorul C se rotegte in zona dintre distfibuirea aerutui In zona picioarelor $i ... zapada sau frunze.. A te n lie ! T o tu s i fu n e tio n a re a re c irc u fd rit a e ru lu i s e a te g e n u m a i p e n tru o scurtdE p e rio a d a .. in c a lz ire a c o n fo rta b ila a h a b ita c lu lu i Dupa ce geamurile se dezaburesc $i s-a atins tem peratura interioara dorita..... • Comutatorul B pe treapta dorita...: d e o a r e c e n u e s t e in tr o d u s a e r p r o a s p a t g e a m u riie s e p o t a b u ri.....UTILIZARE In c a lz ir e a s p a tiu lu i in t e r io r c a t m a i ra p id p o s ib il V i recomandam urmatoarels pozitii. se recomanda urmatoarela pozitii: • Regulatorul A pe puterea de TncalzJre dorita......... • Prin apasarea tastei D sepornestelunctia de recirculare a aerului.......

UTILIZARE

I n s t a ia t i e d e a e r c o n d it io n a l*

9

^

X
%
T, . y ^ '- ■

©

-

AC

!

O

-H ®

Instalafia de aer conditionat este o instalatle combinata de racire incalzire care otera contort in orice anotimp. Instalatia de racire lucreaza numai cand motorul functioneaza, la temperaturi exterioare mai mari de +5'C 5 i treptele ventilatonjlui 1 pSna la 4 ale comutatorului B. Cand instalatia de racire este pornita, In Interlorijl m a^inii scade nu numai temperatura ci si umiditatea aerulul. Astfei pasagerii se simt confortabil $i cand umi­ ditatea exterloara a aerului este ridlcatS, de asemenea Tn anotlmpul rece se fmpiedlca aburlrea geamurllor. E le m e n te d e o p e ra re Respectat> Indlcatille de operare pentru incaizire $1 ventllare de la pag. 73. P o rn ire a in s ta la tie i de a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta O. in tasta apasata se aprinde simbolul „AlC'. R e g la re a te m p e ra tu rii • Rotltl regulatorul A. la dreapta - puterea de incSlzIre create la stdnga - puterea de incaizire se reduce

O p rire a in s ta la tie i d e a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta AC. Slmbolul ^ C " din tasta se stinge. in d ic a tii in aceasta pozltre a regulatorulul C ^ Tn tabloul de bord trebuie sa fie mini­ mum 0 duza deschisa, altfel instalatia de racire ar putea ingheta. Pentru a ampllfica efectui de racire, puteti pomi pentru scurt tlmp fu n c tia d e re circ u la re a a e ru lu i. • Apasati tasta E. La recircularea aerului, in v e h ic jl nu patmnde aer caid din exterior. A tentieS

F u n ctio n area r«circutaru aerului nu tpeiiuie s a dureze m uft deoare c e n u e ste in tro d u s a e r p ro aspM d in exterior.
R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re la fu n c tio n a re a re c irc u la rii a e ru lu i de la p a g in a 7 4 .

IN STALATIED E CLIMATIZARE

77

E x p lo a ta r e a e c o n o m ic a a in s t a la t ie i d e a e r c o n d itio n a t La racire, compresorul insta)a{iei de aer conditional consuma o parte din puterea motorului si astfel influenteaza consumul de carburant. Pentru a mentine cSt mai redusa d urata de functionare trebuie respectate urmatoarete puncte: • Daca interioml maginii a fost puternic Tncaizit prin radiatia solara, se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u$[ior pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. • Atentie ca in timpLil functionarii instalatiei de racire, in interiorul autovehiculului sa nu intre aer cald din exterior - de exemplu prin geamul deschis. • Daca se poate atinge temperatura interioara dorita §i fara pomirea instalatiei de racire, trebuie sa se aieaga functionarea cu aer proaspat. A v a rii in fu n c tio n a r e • Daca puterea de rdcire scade, se opre$te instalatia de aer conditional §i se verifica. • Daca instalatia de racire nu func{ioneaza. este posibil ca: - temperatura exterioara sa fie mal joasa de +5"C oh, - siguranta sa fie arsa. Se vertifica siguranta §i daca e cazul se inlocuie§te. DacS avaria nu se datoreazi unei sigurante defecte, se opre§te insta­ latia de racire $i se verifica. - compresorul instalatiei de racire s-a oprit temporar datorfta unei temperaturi prea mari a agentului de racire de la motor.

In d ic a t ii g e n e r a ie • Daca instalatia de aer conditionat nu a fost pornit§ de mult timp, datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator, poate sa apara un miros. Pentru a evita mirosui, instalatia de aer conditionat trebuie pomita la treapta cea mai inalta a ventilatomlui, cel pujin o data pe luna - si ?n anotimpul rece - apoi se deschide un geam pentru scurt timp. • La functionarea recirculSrii aerulul nu trebuie sa se fumeze In vehicul, deoarece fumul absorbit din interiorul vehiculului se depune pe vaporizatorul instalatiei de clim atizare. Aceasta duce la un miros persistent cand functioneaza instalatia de aer conditionat. Vaporizatorul se poate inlocui numai cu mari clieltuieli. • In cazul lemperaturilor exterioare ridicate $i umezeala mare a aerului. de pe vaporizator poate picura apa de la condens $i sub masina se poate forma o balta. Acest lucru este nomial, nu inseamna existenta unei neetanseitati. • Pentru ca incalzirea, vantilarea $i insfalajia de aer conditional sS functioneze perfect, trebuie ca orificiile de aer din fa|a parbrizului sa nu fie acoperite cu gfieafa, zapadd sau frunze.

78

— INSTALAJIE D E CLIMATIZARE

c/1 n-;z-/^nc C lim a t r o n ic *
C lim atronic m entine com plet autom at tem peralura selectatS penlru interiorul vehiculului. Temperalura curentului emis precutn $i tura|ia ventilatorului (cantitatea de aer) $i distribuirea aerului se modifies automat. Instalapa ia in considerare 5 I radiatia solara puternica. Astfel nu mat este necesara reglarea martuaia. V a re c o m a n d a m u rm a to a re a reg ia* re s ta n d a rd p e n tru t o a t e a n o tim p u rile : Puneti te m peratura la 22 “C (72‘’ F) $i apasaji fasta AUTO. La aceasta reglare in vehicul se atinge cel mai rapid o temperalura confortabila. De aceea aceasta reglare trebuie modificata riumai cSnd se doreste acest lucru. Puterea maxima de Tncalzire $1 0 curatare rapida a geamurllor se poate atinge numai cand motorul a atins temperatura sa de iunctionare. Pentru ca Climatronic sh poata functiona ireprosabil, prizele de patrundere a aemlul din fata parbrizului nu trebuie s5 contina gheata, zapada sau frunze.

P e ittn i s F g u ran ta tr a fie u lu i e s te

riu p re z M « g h e ^ ta , 3 ^ a d # saiib
C Q itd e iis . N u m a i a s t f ^ e s t e ga> r a n t a t d 0 b u n ii v iz lb illta ti^ . D e a c e e a u tliiz a ti in s ta ia |ia d e in e a b J re 91 v e R tifa re ^ p e n t iv d e c s K e ta r e a / u s c a r ^ g e a m u * rH or, f^ e c u rri ^ e ir e . Va recomandam sa nu fumati in vehicul cand funcjioneaza recircularea aerului, deoarece fumul aspirat din interiorul vehiculului se poate depune pe vaporizatorul S iste m u lu i C lim a tro n ic. C§nd a cesta funcjioneaza aceasta duce la un miros persistent iar vaporizatorul se poate inlocui numai cu cheltuiala mare.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE

79

U T ILIZ A R E

O

€ O0O O >

O
. : Au to i

• m i u u » i»

If «>

nxiHimw**

E le m e n te d e o p e r a r e / A fi$ a r e T a s te 1 - Tasta pentru dezghetarea parbrizului A fi$a ri 2 - Indicajia treptei ventilatorului sau OFF (mtreaga instalatie oprita) 3 • Indicatia temperaturii exterioare 4 - Indicatia dezghetarii parbrizulLii 5 - Indicatie pentru pozilia - recircularea aerului 6 -Indicatie pentru direc|tonarea curentulul de aer 7 - Indicatia temperaturii interioare selectate 8 - Indicatia AUTO (functionare automata), sau ECON (Instalatia de rdcire oprita) T a s te 9 - Tasta pentru functior)are automata 10 - Tasta pentru recirculare a aerului 11 - Tasta pentru .Ventilator - mai incet" si tasta pentru Intreaga instalatie oprita -OFF’ 1 2 -Tasta pentru .Ventilator - mai repede" 13 - Tasta pentru ,C urent de aer spre partea superioara a corpului" 14 - Tasta pentru „Curent de aer in spatiul pentru picioare" 15 - Tasta pentru „mai rece" 16 - Tasta pentru „mai cald" 17 - Tasta pentru .ECON" (instalatia de racire oprit^) 18 - Senzor de temperatura - spajiul interior a - la vehicule cu volanul pe stanga b - la vehicule cu volanul pe dreapta

f>

80

INSTALATIE D E CLIMATIZARE

U T ILIZ A R E

^

U t iiiz a r e a in s ta la tie i

Oupa ce se comuta cheia de contact, instalatia functioneaza In mod normal au­ tom at. Pe campul Indicator apar apoi pozitiile 2, 3 , 7 $i 8. Daca inainte de scoaterea cheii din contact se renunta la functionarea automata, functilleselectate r ^ a n memorate. Numai tunctia „Reoircutarea aerufui" se §terge la 20 minute dupa scoaterea cheii de contact. Prin apasarea tastelor corespunzatoare se modifica indicatiile 2 , 7 $i 8 respectiv apar * _ indicatiile 4 , 5 §i 6. R e g la re a a u to m a ta a in s ta la tie i p o a t e fi in f lu e n t a t a p r in t o a t e ta s te ie . Ordinea duzelor de emisie aer - vezi pag. 83. C o m u ta re a d in g ra d e C e is iu s pe g ra d e F a h re n h e it si in vers Apasati §i mentineti apasata mai Tntai tasta 1 7 si apoi actionati tasta 9. In indicatie apare unitatea de masura corespunzatoare temperaturii.

• La modiftcari ale turatiei ventilatorului cu o treapta in sus sau jos, se mentine functionarea automata. • In anumite conditii de functionare se poate Intampla ca instalatia sa execute temporar functii care nu sunt adaptate la aparat. De exemplu, dupa pomirea la rece timp de cSteva secunde aerul este condus in spa^iul pentru picloare. Se intentioneaza aceasta pentru ca aerul umed existent sa nu duca la aburirea geamului.

R e n u n ta r e a ia fu n c tio n a r e a a u t o m a ta Functionarea automata ofera in aproape toate cazurile cele mai bune premise pentru confortul pasagerilor Tn toate anotimpurile. In unele cazuri poate fi totu$i necesar sa se renunte la functionarea automata prin apasarea tastelor (ndividuale in functii partiale, unde Climatronic functioneaza auto­ mat la fel ca inainte: • Cu tasteie 11 §i 1 2 se mare§te respectiv mic§oreaza tura{ia ventilatorului si astfel debitui de aer. Acest lucru este indicat prin in d ic a t ii p e n tru f u n c tio n a r e marirea, respectiv scaderea numSrului de a u t o m a ta (A U T O ) liniufe in pozitia 2 . • Temperaturainterioara poate fiselectata • Prin apasarea tastei 1 cu tasteie I S si 1 6 ramdne memorata - se opre$te functionarea ECON ... pana se selecteaza o alta temperatura. - se decupleaza - recircularea aerului Temperature Interioarase poate regia Tntre + 10®C (64®F) §i +29'’C (8 6 °F). in acest - paftrizul $1 geamurile laterale pot fi mentinute bezgfie{ate, respectiv neaburite domeniu se regleaza automat. (duzele 4 se directioneaza catre gea­ Daca se selecteaza temperaturi sub 16 °C murile lateraie) (64'’F), in campul indicator apare ,.LO” . La temperaturi peste 29 “C (8 6 “F) se indica - efectul de uscare ?i dezghetare a parbrizului poate fi amplfficat, in cazul in „H r, care de exemplu la scurt timp de la TnceLa aceste doua reglari instalatia functioputul mersului se mai urea persoane cu neazd constant cu putere m axim a de imbracaminte umeda. racire, respectiv de Tncdlzire. Nu se efectueaza o reglare a temperaturii.

INSTALATIE DE CLIMATI2ARE

81

Vaporizatonjl se poate inlocui numai cu costuri ridicate. Tastele de distribuire a aenjiui 1. deoarece fumul aspirat din habitaclu se depune pe vaporizatorul SIstemului Climatronic. in aceasta stare de functionare se realizeaza o reglare automata a caldurii (fara uscarea aenilui si racire) la care temperatura interioara dorita se atinge cel m al repede $1 se mentine constants.u 111-iz. Cand Instalatia de climatizare func­ tioneaza vaporizatorul va degaja un miros persistent. • Cu tasta 1 7 (E C O N ) s e o p re s te in s ta la tia d e ra c ir e . • Cu tastele 13 §i 1 4 se poate directlona curentui de aer spre partea superioara a corpulul sau In spatiul pentru picioare. 1 3 $i 1 4 pot fl apasate si in comblnatle. Aceasta functle trebuie sS o utilizati insS numai Tn cazurl de exceptle. de ex. recirculareaaerului se opre§te. se opre$te functionarea ECON. • Temperatura interioara o puteti regia cu tastele 1 5 $1 16. Daca se apasa tasta 1. Atenfie ca la funcfionarea ECON tempera­ ture interioara dorrta sa nu fie mai scSzuta decat temperatura exterioara. In d ic a fie Daca nu se mai utillzeazg functiile speciale. la Iraversarea unui tune! sau la un ambuteiaj. Combinatia ECON cu aer recirculat este posibila numai daca in fundionarea ECON se apasa mai intai tasta 10 si apoi este apasata tasta ECON 17. Pentru repomire este suflclentd 0 noua apasare a tastei 17. Cu tasta 11 puteti opri ?ntreaga Instaiatie. se poate alege functia de recirculare a aerului. Dacaseapasatasta 1. respectiv racit. 9 sau 1 0 se opre§te functionarea ECON.Mnc • Prin apasarea tastei 1 0 este pomita re c irc u la re a a e ru lu i. trebuie neaparat sa fie repornita functionarea automata prin apasarea tastei 9 (AUTO). A te n tie ! N u tre b u ie s a a e tio n a ti frn v^in d e ' tu n g a t fu n c tia d e re c ir c u la r e a a e ru lu i. In campui indica­ tor apare simbolul 5. Prin functia de recirculare a aerului se imptedica patmndereatn interiorul vehicululul a mirosufilor putemice din aer. Prin apisare a tastelor 1 . Apdsa]i tasta 11 pana cand la pozlfia 2 apare „O FP. tfe o a re c e ttu e s t e a d u s a e r p ro a s p a f d in e x te r io r ia r gea< m u riie s e p o t a b u ri. Daca vehiculul trebuie incalzit sau racit foarte rapid. Pentai repomirea recircularii aerului este suficlenta Tnca o apasare a tastei 10. 82 INSTALA TIB D E CLIMATIZARE . de exemplu rn cazul unei avarii a instalatiei. In aceasta situafie aerul din interiorul ma^inii este aspirat $i incalzit. Va recomandSm sa nu fumati m vehicul cand functioneaza recircularea aerului.

instaiatia de climatizare trebuie pornlta la treapta cea mal inalta a ventllatorului...1 3 . Duzeie 3 si 4 pot fi in p ijs Inchise deschise individual: Duza inchisa: Rotita randalinata laterala p e . de la vaporizator poate s i picure apa (condens) si sub vehicul se formeaza o p a ti de apa. CSnd se rasuce$te rotita randalinata din grilaj..... Atentie sa n j se acopere deschiderile de evacuare a aerului cand se a^eazd haine pe capacul spatiulul de bagaje. iN STALAVE D E CLIMATIZARE 83 ... a itfe i in s ta ia tia de ra c ir e p o a te s a tn g h e te ... Duzele sunt comandate prin tastele 1 . Prin duzele 2 zona inferioara a parbrizului se mentine neaburita.... Apoi se deschide un geam pentru scurt timp.. • Daca functionarea AUTO nu a fost pornita de mult timp.. L a fu n c lio n a re a a u to m a ta u n a din d u z e ie 3 si 4 tre b u ie sa f ie d e s c h is a . cel putIn 0 data pe luna . In d ic a t ii g e n e r a ie • Atentie ca senzorul dintre duzele de dezghetare a parbrizului din mijlocul bordului cu aparalura si grila] (poz. • La temperaturi exterioare marl $1 umiditate mare a aerului. 1 4. 0 Duza deschis§: Rotita randalinata p e .. curentui i$i schimba directia.Tn anotimpul rece...... Acest lucru este normal si nu Indica o neetanseitate.. poate sa apara un miros..D u z e le d e a e r (s u f la n t e ) D uze le su n t co m a nd ate a utom at de Clim atronicln funclionarea AUTO... 18) sa nu fie acoperit. • Aerul consumat se elimina prin deschiderile de sub geamul din spate. datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator. Prin rotirea grilajului duzelor 3 si 4 se modifica in inaltime directia curentulut de aer.... Duzele din spate in spatiul pentru ptcloare sunt comandate cu duzele 5.. Pentai a evita mirosul.

Presiunea m ainii se transm ite asupra schimbatorului $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. • Daca se poate atinge temperatura interioara doritd fara pomirea instaiatlei de racire. in d ic a tie Tn timpul mersului mana nu trebuie sa se afle pe maneta schimbStorului de viteze. pentru a selects marsarierul. Cand motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj $i se asteapta putin pentru a evita zgomotele !a selectarea treptei. se verifica instalatia Sistemului Climatronic. S c h e m a d e s e le c t a r e C u tia d e v ite z e cu 5 tre p te La aceasta cutie manuala de viteze.siguranta sa fie arsa. • Inslalatta de r§cire n j trebuie pomita in timpul mersuiui. maneta schimbStorulul de viteze nu se mai apasa. in instaiafie exista o avarie . CSnd motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj si se asteapta pulin pentru a evita zgomotele la selectarea treptel. C u tia d e v ite z e c u 6 tr e p te Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. Pentru a menfine cat mai redusa durata de funcfionare trebuie respectate urmatoarele puncte: • Daca interiorul ma$inii a fost puternic incalzit prin radiatia solara. Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. . Presiunea m ainii se transm ite asupra sctiimbatoruiui $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. Daca avaria nu se datoreaza unei sigurante deiecte. • Daca instalafia de racire nu functioneaza. Se veriftca siguranfa $i daca e cazul se inlocuie 5te. se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u^ilor pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. La selectarea marsarierului $i cand contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. . se verified Instalatia Sistemului Climatronic. In d ic a fie in timpul mersului mSna nu trebuie sa se afle pe maneta schimbatorului de viteze. este posibii ca: .U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E C u tia d e v ite z e m a n u a la E x p lo a t a r e a e c o n o m ic a p rin C lim a tro n ic La racire compresoail Sistem jiui ClimaIronic consuma puterea motorului §i astfe) influ en te aza consum ul de carburant. A v a r ii in f u n c tio n a r e • Daca dupa punerea contactului toate simboiuriie din campul indicator paipaie cam 15 secunde. 84 INSTALATIE d e c l i m a t iz a r e DEPLASAREA 85 . • Daca puterea de racire scade. trebuie sa se aleaga functionarea ECON. La selectarea marsarierului §i c&nd contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi.compresorui instalatiei de racire s-a oprit temporar datorlta unei temperaturi prea mari a agentulul de rdcire de la motor. daca geamurile sau trapa glisanta* sunt descfiise.temperatura exterioarS sa fie mai joasa de +5°C.cautati un dealer Voiltswagen.

. 3 . respectiva.t r e a p ta d e m e rs in a p o i Marsarierul trebuie selectat numai cand vehicuiul sta pe loc $i motorul merge in gol. comutarea rapida pe treapta superioara M anerul se blocheaza numai daca se mai fSrziu pe treapta interioara. Selectarea programului se face a u to m a t d ijp § fie ca re a ction are a p edalei de acceleratie. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie ap&sata pedala de franS §i ta s ta din m anerul selectorului. N • N e u tru (p o z ifia d e m e rs in g o l) Pentru scoaterea selectorului din .vezi pag. pedala de frand tasta de blocare din mdnerul selectorului trebuie apdsate. Un e le m e n t de te m p o riz a re asigurS selectorul sa nu se blocheze la comutarea La actionarea T n ceata sau n o rm a la a rapida prin pozitia „ N ” (de ex. P edala nu tre b u ie de viteze se opre^te automat Tn pozitia „ M". in pozitia „R" cand contactui este pus se aprind iamptle pentru mers inapoi.„D"). in funclie de §ofer sau conditiile de mers se selecteaza un pro­ gram e c o n o m ic adica orientat catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. W Ceie patru tre p te de m ers Inainte se comuta automat pe treapta superioara sau infeiioara in functie de solicitarea motooJlui $i de vitezd. in tabloul de bord se va aprinde o fampa de control . Treapta a patra ramane blocata.i^ ^ n c C u tie a u to m a ta d e v ite z e m 4 t r e p te In d ic a tle in funcjie de rezistenta la deplasare. 2 si 3 se schimba tre b u ie a pasata tasta de b locare din automat in funcfie de solicitarea motorului manerul selectorului. este pus trebuie apasata pedala de frana Astfel efectui de frSnare al motorului se inalnte de a scoate selectorul din pozitia mareste la reducerea accelerSrii. in plus cand contactui si viteza.. in anumite conditil de mers este avantajos sa se aleaga temporar una din pozitiile selectorului descrise in continuare. anumite conditli de deplasare Tn pozitia D Blocarea la parcare poate fi selectata se schimba prea des intre treapta 3 §i 4. se alege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa se garanteaza forla mai mare de tractiune $i astfel se impiedica schimbarea permanenta a vitezei.smucire" a vehiculului care stS pe loc. 14. Inalnte Pentru cuplare se apasa tasta de blocare de comutarea $i decomutarea pozi|iei „ P" din maner. de la „ R" la pedalei de acceleratie se merge cu o rien. D .u I ii. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezervele de putere ale motorului printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. N" la viteze sub 5 km/h.i P o z itiile s e le c to r u lu i in ta b lo ji de bord se gaseste un camp in­ d ic a to r unde este a ra ta td p o zitia selectorului (vezi sSgeata). se alege cand pedala de acceleratie este La viteze peste 5 km/fi maneta selectorului a c tio n a ta r a p id . 86 DEPLASAREA DEPLASAREA 87 . Astfel se impiedicS trecerea involuntara pe o trea pta d© vite za §t punerea neintentionata a vehiculului Tn miscare. A stfel de exem plu se perm ite o f a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin . apasata pana nu porne$te dispozitivut Kick-down (vezi pag.89). de ex. numai cand vehiculul stS pe loc. Treptete 1. B lo c a r e a m a n e ie i s e le c to r u lu i Maneta se blocheaza fn pozitiile „ P" ?i „N" cand contactui este pus. precum$i cand vehiculul Sts pe loc iar chela este in contact se apasa pedala de frana $i tasta de blocare din manerul selectorului.P o z itia p e n tru d is ta n te pe te r e n „ a c c id e n ta t” P • b lo c a re a )a p a rc a re Se recomanda aceastS pozitle cand Tn Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. in a in te de selectarea pozitiei „ R " din pozitiile .p o z itia p e n tru m ersu t In a in te . A le n tie l in t im p u l m e r s u lu i n u p tin e f l n ic io d a ta s e le e to n il p e p o z itia „ R ’* s a u C u f t a d e v it e z e p o a t e ^ a v a r ia t a .P” sau „N". gaseste mai mult de o secunda in pozitia Modul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” „N” cSnd pedala de frana nu este apasata. R . la tractarea remorcii sau deplasarea pe pante.p e r ie o l d e a c c id e n t! P ro g ra m d e m e rs Com anda cutter de viteze are diferite programe de mers. P R N a 3 £ .

Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din m inerul selectorului. cheia nu se mai poate roti In contact in tim p u i p ro c e d e u lu i de s e le c ta re c a n d v e h ic u lu l s ta p e lo c . Treptele 1 $ i2 se comuta automat in functie de soiicitarea motorului 91 viteza. C d n d m a s in a s td p e lo c si se a le g e o p o z itie d e m e rs .m a r in a s e d e p ia s e a z i u $o r (se „ ta r a $ te ” ). c u tn d n a din c o m p a rtitn e n tu i m o to ru lu i}. sistemul automat comuta totusi mai Tntai pe 0 treapta inferioara cand nu mai este posibila o supraturatie a motorului. A b ia a p o i s e a c c e le re a z a . P o rn ire a m a $ in ii Se alege domeniul de mers (R .2 " si „1". in a if l ie d e a s e fu c ra a s u p ra m o to ru tu i c a re fu n c fio n e a z d . Vehiculul merge numai tn treapta 1 . Astfel se maregte ?i efeclul de franare a motonilui. A te n tie ! C S n d m o to n ii fu n c fio n e a z a e s te n e c e s a r c a fn t o a t e p o z itiile de m e rs s d s e o p re a s e a v e h ic u lu l c u frStna d e p le lo r. D.in u n e ie c o n d ltii c a n d fra n a d e m a n a e s te tra s d . D a c a !n tim p u i m e rs u lu i s-a cornu* t a t in v o lu n ta r pe „ N ”.. OacS In a in te a punerfi c o n ta c lu ljl m o tor sa ac|roneaza tasta din m anenji selectorului si se mentine apSsatS. 1 ) . A ltfe t v e h ic u lu l s e p u n e im e d ia t In m i$ c a r e . 3 51 4 raman blocate. In d ic a t ii p e n tr u d e p la s a r e P o rn ire ” Motorul poate pomi numai cand selectorul este in pozijille „ N" sau Vezi si „Pornirea motorului" pag. . in d ic a tie La co m u tare a m anuala pe 0 trea pta inferioara se comuta pe „3".U T IL IZ A R E 2 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a p e d ru m u ri d e m u n te Aceasta pozitie este corespunzatoare pentru distante lungi ?n panta. Treptele 3 ?i 4 raman blocate pentru a evita comutarea inutiia pe 0 treapta superioara. tre b u ie sa se re d u c a a c c e ie r a tia m o to ru l sa m e a rg a in g o i fn a ln te d e re p u n e re a p e o p o z itie d e m e rs m a in te . nu se a c c e le r e a z a . Astfel se atinge efectui maxim postbil de fr&nare a motorului. |»entru c a nu s e T n tre n ip e c o m p le f tra n s m is la fo r fe i 9 i la t u r a f ia d e m e r s In got . S e le c ta r e a u n ei p o z itii p e n tru d e p la s a re in a in te a s e le c ta rii u n e i p o z itii p en ­ tru d e p la s a re s e a c tio n e a z a in to t* d e a u n a fra n a d e p ic io r c a n d veh i* c u lu f s ta p e lo c $i m o to ru l fu n c tio * n e a za . 2. sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utifizat 7n pozitia „1". 88 DEPLASAREA . tni n ic i UR c s z nu t r e b u ie s a s e a c c e ie r e z e n e a te n t (d e e x . Treptele 2 . s e le e to ru t s e p u n e fn p o z lfia s i se tr a g e Ir ^ n a d e m d n a . 3 . S e a s t e a p t a p a n a c a n d s-a s e le c ta t p o z itia p e n tru d e p la s a re $ i s -a o b tin u t f o r t a la r o t ile d e a n t r e n a r e (se simte un u§or $oc la selectare). 1 • p o z itia p e n tru p o rtiu n i cu p a n te a b ru p te p e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme.97.

Daca se apas3 pedala de a cce le ra re co m p le t prin p unctul de presiune. D is p o z itiv u l K ick-d o w n Oispozitivui Kick-down permits o accelerare maxima.. t a e a ro sa b il aluneeos p rin a c |i' m a re a d is p o z itly itlu i K ick-dow n ro U fe se p o t ra ti p e Io e h . dtqaa c e m a s ih a a fo s t oprU a. se selecteaza pe o treapta inferioara in functie de viteza $i turatia motorului. Este suficient sa se opreasca ma$ina cu frana. Motoml poate merge Tnsa numai cu turatia ds mers Tn gol. A ie n t ie l Parcarea A te a fie f P en tru a im p ie ttic a depfasarea in vo tu n ta ra a veN tculului tre b u ie sa ir a g e ti tn to ttfe a u n a fra n a de m S na. Cand bateria vehicuiului este descarcata pentru pornire se poate foiosi cablul de pornire de la bateria attui vehicul. Rem orcarea v e h icu iu lu i Daca vehicuiul trebuie remorcat trebuie respectate neaparat in d ic a tiile de la capitoiul „Remorcarea”. P e ric o l d e deraparet P ornirea p rin rem o rca re La vehiculele cu cutle automata de viteze motorul nu poate fi pomit prin traclarea sau impingerea vehicuiului. In cazLtl unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa comutati pe blocarea pentru parcare. manuaiui 3. DEPLASAREA 89 . ln p lt^ . la semafor nu este nevoie sa se seiecleze p o z ijia N”.Ajutor la pornire".2. de ex.2. Comutarea pe o treapta imediat superioara se face numai cand turatia motorului a ajuns la valoarea maxima corespunzatoare.p u n e tis e i« e to p y l pe p b z ifia „f^ ‘. Vezi . manuaiui 3. AsHei m ecanismul de blocare nu este foarte solicitat iar deblocarea se va face mai usor.U T IU Z A R E Oprirea La oprirea temporara.

2 • p o z itia p e n tru p a n te a b ru p te p e d ru m u ri in z o n e d e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. „3 ' §i . se atege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa garanteaza forta mai mare de trac?iune 51 astfel se rmpiedica schimbarea perma­ nents a vitezei. Sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utilizat in pozitia. de ex. pedala de franS si tasta de blocare din m anerjl seiectorului trebuie a p ^ a te . Atentie! Pe earosabil slunecos prin a c ti­ onarea ifispozitfvufui Kick-dowrn se po ate c a ro file sd se rotesca pe loc. Treapta a cincea ramSne blocata. Astfel efectui de franare a motorului se mareste la reducerea accelerarii. precum 51 cand vehiculul st§ pe loc iar cheia este in contact se apasa pedala de franS tasta de blocare din manerul seiectorului. 90 P o z itiiie s e ie c to r u lu i in tabloul de faord se gSseste un cAmp in­ dicator unde este aratata pozi{ia seleciorului (vezi sageata). 3 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a pe d ru m u ri in zo n e d e m u n te / j Aceasta pozitie este corespunzatoare W pentru distante lungi in panta. Blocarea la parcare poate fi selectata numai cand vehiculul sta pe loc. Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din manerul selectomlui. 2” . si4secom uta automat in functie de solicitarea motorului si viteza. fn plus cand contactui este pus trebuie apasata pedala de frana inainte de a scoate selectorul din pozitia respectiva. R • m a r$ a rie r Mar$arierul trebuie selectat numai cand vehiculul sta pe loc si motorul merge in goL Inainte de selectarea pozitiei „ R ” din pozitiiie „P" sau „N".89). Treptele 1. Treptele 4 si 5 ramdn blocate pentru a e v ita com utarea in u tile pe 0 treaptS superioara. fn pozitia „R " cand contactui este pus se aprind lampile pentru mers inapoi. la tractarea rem orcii sau deplasarea pe munte. Pericot de derapai«! DEPLASAREA DEPLASAREA 91 . Vehiculul merge numai tn treptele 1 §i 2. Comutarea pe 0 treapta imediat superioar§ se face numai cand turatia motorului a ajuns la vaio are a m axim a co re spu n ­ zatoare. in funcjie de §ofer sau cor*ditiile de mers se seiecteazS un pro­ gram e c o n o m ic adica oriental catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. Treptele 3. 4 ?i 5 raman blocate. se comuta pe 0 treapta Inferioara In fu n ctie de viteza $i tu ra tia m otorului. Inainte de selectarea $i deselectarea pozijiei „ P" treb uie apasata tasta de blocare din manerul seiectorului. P edala nu treb uie apasata pSnS nu pornegte dispozitivul Kick-down (vezi pag. Selectarea programului se face a u to m a t dupa fie ca re a ction are a p e d a le i de acceleratie.b lo c a re a la p a rc a re Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. P ro g ra m d e m e rs Com anda cutiei de viteze are diferite programe de mers.P o z itia p e n tru p o rtiu n i d e d ru m d e lu ro s Se recomanda aceasta pozitie cand in anumite conditii de deplasare Tn pozitia D se schimba prea des intre treapta 4 $i 5. D • p o z itia d e d u ra ta p e n tru m e rs u i m a in te Cele cinci trepte de mers Tnainte se com uti autom at pe treapta superioara sau in­ ferioara in functie de soHcitarea motorului $i de viteza.N e u tru (p o z itia d e m e rs in gol) Pentru scoaterea seiectorului din . Astfel se atinge efectui maxim posibil de franare a motoojlui. MocJul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” se alege cand pedala de acceleratie este a ctio n a ta r a p id . sistemul automat comuta totusi mai intai pe 0 treapta Inferioara cand nu mai este posibiia 0 supraturare a motorului. Tn anumite conditii de mers este avantajos sa se ateagd temporar una din pozitiiie seiectorului desense in continuare. In d ic a fie La c o m u tare a m anuala pe o trea pta inferioara se comutS pe „4". Oaca se apasa pedala de accelerartie complet prin punctui de presiune. Pentru cuplare se apasa tasta de blocare din m§ner. 2 si 3. N ” la viteze sub 5 km/h. 2 $i 3 se comuta automat In functie de solicitarea motorului $i viteza. Treptele 1 . La actionarea in c e a ta sau n o rm a la a pedalei de accelera|ie se merge cu o rient a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin comutarea rapida pe treapta superioara $1 mai tarziu pe treapta inferioara. 4 . D ispozitivul K ick-dow n Dispozitivul Kick-down permite 0 accelerare maxima. A te n tle l ffi tim p u i m e rsu lu j nu p u n e tl niciodatj§ seleoforul p e p o zlfia „R” sau C u tia d e v ite z e p o a te a v a ria td .2".p erico f de accident! P . in d ic a tie In functie de rezistenta la rulare. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezerva de putere ale motonjiui printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara.U I /LJ^rtC C u tia a u t o m a t a d e v ite z e in 5 t r e p t e c u T ip tro n ic N . Astfel se mdreste si efectui de frSnare a motorului.

97.U T IL IZ A R E B lo c a re a m a n e te i s e le c to ru lu i Maneta se blocheaza Tn pozitiile. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie apasata pedala de frana $i tasta din m anerul selectorului. La viteze peste 5 km/ti maneta selectorului de viteze se opre§te automat in pozitia.clatinare” a vehiculului care sta pe loc. Aceasta se poate face alat cand vehiculul este in stationare ca t §i Tn tim pu l deplasarii. Treapta Pornire" selectala este afi^ata (vezi sageata). Imediat ce s-a trecut pe programul manual. nu se mai este posibila supraturarea motorului. S e le c ta re a unei pozitii pentru La accelerare cutia de viteze comuta din d eplasare treptele 1. 92 DEPLASAREA . A stfel de exem plu se perm ite o . de l a R " la „D"). 14. sistemul tn tim pul procedeulul de selectare automat executa schimbarea dupa ce nu c an d vehiculul sta pe loc. P” $i „N” c ^ d contactui este pus. a c c e le re a za . 3 §i 4 automat pe treapta in a in te a selectarii unei poxitii pen­ urm a to a re cu p utin tim p Tnainte de tru deplasare se a c tlo n e a za intotatingerea turatiei maxime adm isibile a deauna frana de picior cand vehi­ motoruluL Daca se frece de !a o treapta culul s ta pe loc si m otorul functioneaza. superioara la una inferioara.N" cand pedala de frana nu este apasata. la apasarea Tn spate (-). T ip tro n ic „tiptronic” permite §oferuIut $i selectarea manuala a treptelor. M anerul se blocheaza numai daca se gaseste mai mull de o secunda Tn pozi|ia . Dac5 inainlBa punerlcom aaului motor sa aOioneazS tasta din manerul sefsctorului $i se menflne apasatS. 2. Un element de temporizare asigura selec­ torul sa nu se blocheze la comutarea rapida prin pozijia „ N ’’ (de ex. 1". in tabloul de bord se aprinde o lampa de control . N”.vezi pag..P ". Vezi $1 {+) se comuta pe o treapta superioara iar „Pomirea motorului’ pag. Astfel se impiedica trecerea involuntara pe o treapta de viteza si punerea neintenjionata a vetiicululul in miscare. 2. 4. Motorul poate pomi numai cand selectorul La apasarea Tn fata a manetel selectorului este tn p o z lfille „N" sau . pe o treapta Inferioara. cheta r u se mai poate rotl In contact. Pentru a intra In programul manual. 3. In d ic a tii p e n tru d e p la s a re pe display apare „5. maneta selectorului de vheze trebuie impins din pozitia „D ” spre dreapta..

tre b u ie sa se reduca a c c e le ra tia si m otorul sa m earga m gol inainte de repunerea pe o p o zitie de m ers in ain te. Oprirea La oprirea temporara. 3. 0 CSntf m a$ina sUt p e loc se a le ­ g e o p o zitie d e m ers. d u p a c e m a s in a a fo s t o p rita. punefi setectd ru l p e pozitia in cazul unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa selectati pe blocarea pentru parcare.Remorcarea". R em orcarea vehiculului Daca vehiculul trebuie remorcat trebuie resp ecta te n eaparat in d ic a tiile de la capitolul . Astfel mecanlsmul de blocare nu este foarte solicitat iardeblocarease vaface mai u$or. Vezi ^ ju to r la pomire”. de ex. In a in te d e a se lu cra asupra moto ru lu i care functloneaza. DEPLASAREA 93 .2. manualul 3. Motorul poate merge Insa numai cu turatia de mers m gof. Abia apoi se acceiereaza. Se a^ieap td pana cand s-a com utat c u tia de v ite z e si s>a o b tin u t forta la rotiie de antrenare (se simte un u^or ?oc la comutare). D. c u m ana din com> p a rtim e n tu l m o to ru fu iK A H fei v e h ic u iM l s e p u n e im e d ia t !n m is c a re . Pornirea m asinii Se alege pozltia de mers (R. selecto ru i s e pune tn iw z itia „P” 9 1 se tr a g e lr a n a d e m a n a . Parcarea A tentie! P eniru a fm p ted ica d ep tasaraa invoiuntara a vehicufului treb u ie s a tra g e ti fn to td eau n a frS na de m an a. pentru c a nu s e Tntrerupe c o m p le t trahsm isia f o it e i si ia tu ra fia d e m ers in gol > m a $ in a se d e p ta s e a za u$or(se „ t a r a 9 t e ” ). 2). A ten tle! C and m otorul functfoneaza este n ec e s a r c a tn to a te p o » iiiie de m ers sa s e o p reasc^ vehicuiUi CB fra n a d e picior. In plus. la semafor nu esie nevole sa se selecteze pozitia „ N".fn u n e le c o n d ltii sf cdnd f r ^ a d e m dna e s te trasa. manualut 3. Cand bateria vehiculului este descarcata pentru porntre se poate folosi cablul de pomire de la bateria attui vehicul.2. Este suficlent sa se opreasca masina cu frana. 4. Pornirea prin tra c ta re La vehiculele cu cutie automata de viteze motorul nu poate fl pomit prin trartarea sau Impingerea vehiculului. m n ici un c a z nu freb u le s a s e accele reze n e aten t {de e x .U T ILIZ A R E D aca in tim pul m ersuiui s<a cornu* ta t involuntar pe „N”.

se aude un semnal de avertizare sonor. 94 DEPLASAREA . D acd a c e a s ta e s te num ai p a rtia l e lib e ra ta se poate i a s u p ra ln c a lz ire a frS n e lo r s i a s tfe l functim rarea in stalatlel de fran are e s te influentata negativ. De asemenea m aneta franei de mana trebuie bine trasa pentru ca sa nu se porneasca involuntar cu frSna de mana trasS. Cand frana de mana este trasa cheia este tn contact se aprinde lumina de con­ trol a tranei. S u p lim e n ta r s e fe c ta fi t r e a p la I f c ir tie m a n tia ta d e v »teze } s au p o z if la IP ( c u t i e a u i a m a t i d e v ile z e ) . Pentru tragerea frSnei de mana se ridica in sus m anela. blocarea pentru parcare.1 F ra n a d e m a n a A t« n fie l • P e A tru a im p ie d ic a {lo rn ire a in v o lu B fard a v ^ ic u i u lu i tre b u ie s i ir a g e l i tn to td e a u n a I r i n a <ie m i n i d u p a c « m a s tn a a lo s t o p rlta . se a p a si butonul de blocare se apasa in jos maneta. • A te n fie e a la p o m ire Ira n a d e tndna tra s a sa H e i^ m p fe t eliberati§. Pentru eliberarea frSnei de mana se ridica putin maneta franei de mana. Daca viteza de deplasare este mai mare de 6 km/h cand frana de mana este trasa. CSnd carosabilul este putemic inclinat se selecteaza suplimentar treapta 1 respectiv cand cutia de viteze este automata. fn pfas a c e a s ta d u c e la uzura tim p u rle a g a m itu rflo r din ^ » t e a ie firdnefor.

s c d a te ff ctieia din c o n ta c t.U T ILIZ A R E C o n ta c tu i m o to r A te n tie l • S e o a te ti c h e la din c o n ta c t nam a i d u p a e e v e liic a iu l a lo s t o p rit! A itfe i voianul s -a r p u tea bfo ca involuntar. • D ac^ se p s ra s e s te v e fiic tilu ic h ia r s ite m p o ra r.P o rn ire m o to r M o t o a r e D ie s e l 1 • in tre ru p e re a a M m e n ta rii cu c a rb u ra n t / M o to r o p rit 2 .altfel se sollcita inutil bateria vehiCLilului. Ei a r putea porn> motorul saulRsta> ta tiiie e ie c in c e • de e x em p lu dis> p o z itm il d e a c tio n a re a geam ulu i.P o z itie d e p re fn c a iz ire si d e m e rs CSnd este selectata pozi^ia de preTncSlzire nu trebuie conectat nici un alt mare consumator . M o to a r e c u b e n z in a 1 . A e e a s ta In sp ecial c lin d In veh icu l rsundn c o p ii.C o n ta c t m o to r t a ia t I M o to ru l o p rit 2 .C h e ia d e c o n ta c t pusa 3 . 3 • P o m ire m o to r DEPLASAREA 95 . f*«rico t d e accid en t! • P e n tfu a Tmpiedica pornirea In v o lu n tarii a v ^ ic u lM iu i treb u ie s a tra g e ti Tntotdeauna IrS iia de m ilna dupa c e m a$ina a fost opri* ta .

Cu ajutoail a ce stu ia s ig u ra n ta se d e za ctive a za automat cSnd se introduce cheia in contactInstalatia este activata automat de indata ce se scoate cheia din contact. selectorul este blocat in aceasta pozltie. cheia de contact trebuie rasucita inapoi in pozitia 1. P e n tr u t o a t e v e h ic u le le P o z itia 1: Pentru b io c a re a v o la n u lu i cand cheia este scoasa din contact. Im o b iliz a to r u l e le c tr o n ic Imobllizatorul impiedica punerea neautorizata a vehicululul In func{iune. D e a c e e a m o to ru l p o a te p o rn i nu­ m a i c u o c h e ie c o re s p u n z a to a re . In capul cheii se gase^te un cip.astfel se deblocheaza volanul! P o z ifia 3: In aceasta pozifie iarurile sunt comutate la lumlna de control §i alti marl consumatorl electric! sunt opriti. Daca nu se opresc lumlnlle sau semnalizatoarele dupa ce chela de contact a fost scoasa se aude un zumzet* atala timp cat este deschlsa u$a ^ofeoilu). P o z itia 2: Daca nu se permlte comutarea cheii pe aceasta pozitle sau comutarea se lace greu. cand selectorul se afla in pozitia „P” Cand cheia de contact este scoasa. o rig in a la . c o d ific a ta V o lk s w a g e n .U T ILIZ A R E B io c a r e a s c o a t e r ii c h e ii d in c o n ta c t* La vehiculele cu cutie automata de viteze' cheia de contact poate fi scoasa numai dupa decomutare. Inainte de orice noua pornire. se roteste volanul pana cand se aiide b)ocdndu-se boltui de blacare a volanului. Volanul artrebul mereu blocatcand p a r^ ltl vehlculLil. A stfeldevinem aidlficilaoincercare de efractie. 96 DEPLASAREA . N u m a i c h e ile o rig in a le g a ra n te a z a fu n c tio n a re a ire p ro s a b iia a v eh ic u lu lu i dvs. DIspozltlvul de blocare a repomlril din blocul cheii de contact Tmpiedica demarorul sa pomeascS atunci cand motorul funclioneaza si producerea In acest fel a unor avarii. se mi§ca putin volanul .

DEPLASAREA 97 . p o a t e f i n e c e s a r d u p a p o rn ire a m o to ru iu i sa se a c c e le re z e p u tin.. • La v e h ic u le le cu c a ta liz a to r.se aprin-de indicatorul de preincaizlre. caprtolul .demarorul nu trebuie sa mai functioneze.b a te ria a u to v e h ic u lu lu i a r fi s o lic ita ta in u til. • Imedlat ce motorul pome$te. M o to a r e D ie s e l In s ta la tia d e p re fn c a lz ire Dupa com utarea pe pozitia de mers (punerea contactului) timpui de preincalzire necesar este indicat printr-o lumina de control com andata de temperatura agentului de racire .vezi pag. se elibereaza cheia . „A ju to r la s ta r t”.vezi manualul 3.U T iU Z A R E P o rn ire a m o to ru iu i In d ic a t ii g e n e ra te A te n tie ! C a n tf m o t o r u l fu n c fio n e a z a fn s p a tii fn e h is e e x is ts p e rtc o l d e in to x ic a re ! • inainlea pomirii schimbatoail se aduce pe pozrtia . tre b u ie sa se u tiliz e z e d a c a e p o sib ii b a te ria a ltu i v e h ic u l c a a ju to r la s ta r t . M o to a r e c u b e n z in a Aceste motoare sunt dotate cu injectie de benzina care fumizeaza automat la orice temperatura exterioara amestecul corespunzator carburant . Aceasta este normal si nu trebuie sa creeze probleme. A ltfe l c arb u ra n tu l n ea rs a r p u te a a ju n g e in c a t a iiz a t o r p ro d u c e a v a rii. Daca m otorul nu porne$te imedlat se intrerupe procedeui de pomire dupa 10 secunde $i se repeta dupa circa ojumdtate de minut. in tim p u i p ro c e d e u lu i d e p re in c a lz ire nu tre b u ie sa fie c o n e c ta fi a lti m a ri c o n s u m a to ri . • Dupa pomirea motoruiui rece m scurt timp se aude un zgomot pentru ca trebuie sa creasca presiunea u le iuiji pentru compensarea hidraulica a jocurllor.aer.2.2 . M o to ru l n u tre b u ie ta s a t s i s e in c a lz e a s c a p rin fu n c fio n a re Gu m a r in a s ta n d p e lo c ! P o rn /jti im e d ia t! l g ^ • Evitafi turatiile mari §i accelerarea * ^ 5 fnaxima pana cand motorul nu a ajuns inca la temperatura lui de functionare. L a m o to a re le re c i s au m c a iz ite in f u n c t io n a r e nu s e a c c e ie r e a z a inaintea §i in timpui pomirii. 17. C a n d m o to ru i e s te fo a rte fie rb in te . Motorul poate fi pomit fa ra a fi preincalzit.Sigurante".mers in go) (la cutie automata de viteze: pozitia „P” sau „N") 51 frSna de mana se trage.vezi “V T m a n u a lu l 3 .demarorul trebuie sa pomeasca motorul. P o rn ire a m o to ru iu i re c e Temperatura exterioara peste +50C. Acesta se stinge la atingerea temperaturli de pomire. • in a in te de p o m ire a m o toruiu i prin re m o rc a re a v e h ic u lu lu i. Daca motorul totu 9 i nu pomeste. siguran^a fuztbila a pompei electrlce a carburantului poate fi arsa . A • La vetiicule c ii cutie de viteze manuals in timpui procedeului de pomire se apasa pedala de ambreiaj . Temperatura exterioara sub + 5 “C: • Chela se rasuceste pe pozitia 2 . in timpui startului nu se acceiereaza. moto ru l nu p o a te fi p o m it p rin rem orc a re p e o d is ta n ta m a i m a re d e 50 m .

in s a duf»a un tim p p o a te p o r jii b ru s c . In capul cheii se gase^te un cip. dupa alim entarea cu carburant Diesel . c a ­ m e r a m otoruCui e s t e in c a iz ita s u p t l m e n t a r p r in r a d i a f i e s o ta ra . A te n tie ! D u pa o p rire a m o to n ilu i v e n tita to r u l • 9 i c a n d c o n ta c tu i e s te t a t a t • m a i p o a te fu n c tlo n a u n fim p (p a n a ia t O m in tite ).2. s-ar putea ca siguranta iuzlbila de la instalatia de preTncalzIre Diesel sa fie a rsa . a c e s ta nu se op re $ te im e d ia t c i se la s a sa functio* n e ze c irc a 2 m in u te la tu r a tia d e m e rs In g o l p e n tru a e v ita o suprain c a lz ire .pana la un minut. in timpul procesului de pomire. procedeui de pom ire poate dura mai m ult decat de obicei. cap. In d ic a tie D e a c e e a p o a te p o rn i n u m a i c u o c h e ie c o r e s p u n z a to a re o rig in a la c o d if ic a t a V o lk s w a g e n . P o rn ire a d u p a g o iire a c o m p le ta a re ze rv o ru iu i Daca rezervonji autovehiculului cu motor Diesel s-a goiit complet.vezi Manualul 3.t a m p e r a t u r a a g e n t u l u i die ra c ir « c re a te ^ t o r i t d suprafn* c a lz ir ii p ro d u s e la o p rire ^ e d h d m o to r u i e s t e c a ld . . Daca motorul nu pomeste.Sigurante". A t e n t ie d e o s « b jtd c d ftd s e lu c r e a z i In c a m e ra m o to ru lu i! 98 DEPLASAREA . P o rn ire a m o to ru lu i c a ld Lampa de control a preincalzirii nu se aprinde . Cu ajutorul a ce stu ia sig u ra n ta se d e za ctive a za autom at cand se Introduce chela de contact. m u lt tim p a m o to ru lu i. se mai executa 0 data preincalzirea $i se pomeste din nou dupa cum am descris.motorul poate fi pomit imediat. c in d . Daca motorul nu porne$te nici de data aceasta. D u p a s o iic ita r e a p u te rn ic ^ .U T ILIZ A R E O p r ir e a m o to ru lu i • Imediatdupdstingerealampil decontrol se pome 5te motorul. N u m a i c h e ile o rig in a le g a r a n te a z a func* t io n a r e a ir e p r o s a b ila a a u to v e * h ic u lu lu i dvs. Im o b iiiz a to r u i e le c tr o n ic Imobilizatorul electronic impiedica patrunderea neautorizata in interiorul autovehi­ culului. Acest lucru este cauzat de faptui ca sistemul de carburant trebuie tntai aerisit.

t o a te c e le 4 roti tre b u ie e c h ip a te c u c a u c iu c u ri d e a c e la ^ i fe l.la clatinarea autovehrcululul blocat Dupa aceea Instalatia trebuie activate din nou.im ite le f iz lc e n il p o t i i d e p a ^ ite p rin fo fo s ire a E S P . cand se dore$te patinarea. lampa de control ESP este aprinsa . A c e s t lu c ru tr e b u ie a v u t in v e d e r e m a t a le s p e c a ra s a b il u d s i e u p o le l. ESP se conecteaza automat la pomirea m otorului.2 la cap.vezi pag. respectiv ASR EDS gasiti in manualul 3. functia poate fi actionata s> de la taste. In d ic a tii s u p lim e n ta re d esp re ESP. La nevoie. „Program electronic de stabilitate".U I IL I^ J \I-\C P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e * In d ie a tie P e n tru a s e g a r a n ta fu n c tio n a re a ire p ro $ a b ila a ESP. A teh tie! i. In mod normal. Cand Instalajia este deconectata.la deplasarea in zapadS addnca sau pe teren afSnat . 20. De exemplu: . deconectarea sistemului este avantajoasS. S u p ra fe te le d ife r ite de ru la re a le c a u c iu c u rilo r p o t d u ce la o re d u c e re n e d o rita a c a p a c ita tii m o to ru lu i. Numai in anumlte situatii. D e a c e e a tno d u l d e c o n d u c e re tre iH lie a d a p la t la s f a re a c a ro s a b flu lu i $i la e o n d itille d e f r a f ic . F a p ttil c a E S P v a o fe ra o s ig u * ra n id fn a r it4 n u tre b u ie s i v ii fm * ping d la a s u m a r e a u n o r risicurl in u tile . Q ' Program electronic de stabilitate* (ESP) funcjion ea za im preuna cu ABS. ESP trebuie sa fie activat mereu. ESP cuprinde blocarea diferentiaia electronica (EDS) reglarea la alunecare (ASR).la folosirea lanturilor de zapada . DEPLASAREA 99 .

O corectS perceptie a obstacolelor nu este poslbila. Lasatl sistemul PDC sa (ie v e rlfic a t de un se rvice Volkswagen. De la o distanta de cca. 100- DEPLASAREA . Pentru aceasta se gasesc in bara spate 4 senzori.U T ILIZ A R E C o n tro l d is ta n ta la p a r c a r e (P D C )* A t e n tie ! S is te m u l d e c o n tro l d fs ta n td la p a r c a re n u p o a te in io c u la te n fla c o n d u c a to ru lu l. 1. senzorii vor fl stropiti numai pentru un scurt timp §i se va pastra distanta fata de el la peste 10 cm. La curajirea cu jet de aburi. Sistemul de con­ trol distanta la parcare nu este activat daca nu se aude acest semnal. f i j e s u b t ir i v o p s if e t n c h is s a il g a r d u H n u p o t ft p e r c e p u t e d e c a t r » s is te m fn a n u m ite c o n d itii 9 } p o t d u c e la B v a rie re a v e h ic u iu lu i. Atunci se va auzi un semnal acustic. Cu cat distanta devine mai mica cu atat intervalele intre tonuri vor fi mai mici. • La vehiculele care au din fabrica in dotare un dispozitiv de remorcare*. S e n zo ril a u z o n e m o a rte fn c a re p e rs o a n e ie $ i o b ie c te le n u p o t i i percepute. atunci cSnd se va introduce treapta de mers inapoi sistemul de control distanta la parcare PDC nu va fi activat.PDC" se activeaza. la tractarea unei remorcr. A c tiv a re a La introducerea treptei de mers Inapoi sistemul . D e z a c tiv a re a La scoaterea din treapta de mers inapoi. senzorii trebuie pastrati curati ?i fara gheata. A te n fie In s p e c ia l ta c o p U i m ic i 9f a n im a ie c a r e n u p e l f i p e rc e p u te in ( o a t e c a z u rite <fe c a tre s e n zo ri. S iste m ul de c o n t r o l d i s t a n t a la p a r c a re determina distanta lata de un obstacol in zona din spate a vehiculului cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete. O rd in e a s e n zo rilo r Se va evidentia totdeauna distanta mai mica. Se ajunge la distanja mai mica de 30 cm (zona B din figura) se aude un semnal sonor de durata.2 m (zona A din figura) fatd de obstacol incepe un ton de avertizare. O a p r o p ie re in c o n tin u a r e p o a te d u ce la fa p tu i c a o b s ta c o lu l sa nu m a i fie p e rc e p u t. O b ie c te ie p re c u m p ro ta p a l r e m o r e ii. in d ic a tie • La viteze de peste 15 km/h sistemul de control distanta la parcare iucreaza cu erori. • Pentru ca sa fie asigurata functionarea sistemului de control distant^ la parcare. R a s p u n d e re a la p a rc a re $i la m a n e v re a s e m a n a * to a r e » a p a r fin c o n d u c a to ru fu i.

Viteza se mare§te prin viteza proprie a autovehiculului. M e m o r a r e a v ite z e i D aca s-a atins vite za necesara este suficienta o scurta apasare pe tasta B (SET). Piciorul poate fi luat apoi de pe pedala de acceleratie. C an d s is te m u l e s te c o n e c ta ta nu c o m u t a t i p e m e r s in g o i f a r a a p a s a r e a p e d a te i d e a m b r e ia j! A s tfe l m o to ru l a re o tu r a t ie m a re s i in a n u m it e c o n d it ii p o a t e fi a v a ria t! Sistemul se a c tio n e a z a prin comutatorul A $i tasta B de la maneta semnalizatonjiui ?l farului. In d ic a tie La ve hicjle cu cutie automata de viteze sistemul de control al vitezei este activ numai in pozitiile selectorului „ D". Viteza trebuie rememorata. R sau 1"). La deplasarile pe teren in panta sistemul de control al vitezei nu poate fi pSstrat con­ stant. ultima viteza m em orata se ste rg e ia r siste m u l se deconecteaza complet.. atat cSt permits puterea motorului. De pe maneta de semnalizare sistemul poate fi numai cuplat respectiv decuplat. „4". Franati autovehiculul. C o n e c ta r e a Instalatia e s te p o rn ita prin Tmpingerea comutatorului A pe ON.U T ILIZ A R E S is te m d e c o n tro l a l v ite z e i d e c r o a z ie r a * (G R A ) Pentru eltberarea „piciorului de accelerare' aceasta instalafie poate mentine constanie viteze peste 30 km/h. Cand porne^te sistemul de control al vitezei se aprinde o iumina de control In tabloul de bord .vezi pagina 14. A te n fie ! S is te m u l d e c o n f r o i a v it e z e i (Q U A ) nu t r e iiu ie lo lo s it t n c a z u i u n u l tr a f ic in te n s s i c o n d h ii ne(a> v o r a b ile { p o ie i. La vehiculele cu v o la n m u lt if u n c t i­ o n a l* sistemul de control al vitezei (GRA) se actioneaza de la volan.P. a q u a {> ta n a p e . Alte indicatii referitoare la volanul multi­ functional gasiti la pagina 21. Dacd Tn timpul mersului se alege aitapozitie (. A t e n t le l V ite z a m e m o r a ^ p o a te fi re lu a la n u m a i d a c a nu e s te p re a m a re p e n f m c o n d rtiile d e tr a f ic e x is te n te . N . Acesta nu e cazul totu$i cand viteza memorata a tost depasita cu mai mult de 10 km/h pentru o durata de peste 5 minute. Viteza poate fi marita si ca de obicei prin pedala de acceleratie. Dupa eliberarea pedalei sistemul regleaza Tnapoi la viteza memorata anterior. ‘0 DEPLASAREA 101 . r o lls p iitt). „3'' $i „2".

Pentru r e lu a re a vitezei memorate. 102- DEPLASAREA . Prin scurta ^ a s a re spre stanga a comutatorului viteza se m are^e in trepte. A c c e le ra re / M e m o ra re Viteza memorata poate fi m a r it a prin implngerea comutatorului A pe RES fara actionarea pedalei de acceleratie. viteza se micsoreaza prin reducerea autom ata a acceieratiei. sau de a m b re ia j se Im p in g e spre stSnga comutatorul A pana la oprire. Daca tasta se eiibereaza la aprox. Viteza e x is te n ta la e lib e ra re a ta s te i este memorata. viteza se mare$te prin cre§terea automata a acceieratiei. dupa eliberarea pedalei de franare. Viteza existenta la eliberarea comutatorului este memoratS. 30 knvti. D e c o n e c ta r e a te m p o r a r a a in s ta la tie i V e h ic u le cu c u tie d e v ite z e m a n u a ia : Instalatia este o p r ita t e m p o r a r prin apa sarea p edalei de frd n a re sau de ambreiaj sau Tmpingerea comutatorului A pe OFF (nu blocat). Viteza treb uie rem em orata apot dupa ce se accelereaza peste 30 km/h cu tasta B.u I iL i^ ^ n c M o d ific a r e a v ite z e i m e m o r a te D e c e le ra re a I m e m o ra re a Vtteza memorata poate fi redusa prin apasarea tastei B. Daca tasta se tine apdsata. Viteza memorata In acest moment se pastreaza. A te n tie ! V ite z a m e m o ra ta p o a te fi re lu a ta n u m a l d a c d n u e s t e p r e a m a ra i>entriii c o h d ifiile <te t » f F c e x is * te n te . memoria se sterge. Prin scurta atingere a tastei B viteza se micsoreazd ?n trepte. Daca se impinge spre stanga comutatorul §i se mentine apasat.

D e c o n e c ta r e a c o m p le ta a s is te m u lu i V e h ic u le le c u c u tie d e v ite z e m a n u a ta : Instalatia este c o m p le t o p rit piin Impingerea comulatomlul A la dreapta pana la oprire (OFF) sau . Dupa eliberarea com utatorului viteza e s te m e m o ra ta . M e m o ra re a v ite z e i Daca la deconectarea temporara nu a fost m em orata nici o vite z a sau vite za memorata a fost ?tears&. N . o noua viteza poate fi memorata dupa cum unnsaza: • Comutatorul A se impinge spre stdnga si se mentine apasat pdna s-a atins viteza dorita. R sau 1 sau Vehiculul s ta p e lo c prin luarea contactului.u » i g V e h ic u le cu c u tie a u to m a ta de v ite z e : Sistemul este o p rit te m p o ra r prin apasarea pedalei de franare sau imptngerca comutatorului A pe OFF (nu blocat).cand vetilculul stS pe loc . • treptelor P.prIn scoaterea cheii din contact. Viteza memorata in acest moment se M e rg e . V e h ic u le c u c u tie a u to m a ta d e v ite z e : Sistemul este com plet oprit prin se)ectarea. Pentru re lu a re a vitezei memorate. dupa eliberarea pedalei de franare. se impinge spre stanga comutatoriil A pSna la oprfre. '0 nium al n u e s t e i > r ^ m a re . |ie n tr u c b n d itiilo d e tr a f lc e x lS ' in plus srstemul este o p r it te m p o ra r cand se alege treapta N sau 1. DEPLASAREA 103 . Viteza momentana este memorata. Viteza memorata Tn acest moment s e p a s tre a z a . sau • Se apasa scurt tasta B.

d e o a re c e s e u m p le i n c a l z i r e a s i a v a r i e r e a c a t a li> s p a fiu l d e e x p a n s iu n e a l re z e r­ za to ru lu i. Gura de umplere cu combustibil se afla in partea laterals din dreapta in spate. Deblocarea functioneaza $i cand contactui este luat. Im e d ia t c e p o m p a d e b en zin a c o m b u s tib ilu l n e a rs a ju n g a n d m s«a o p r itp r im a d a ta . A tentle! Dupa umplere. C a n d s e fo lo s e ^ te o c a n is tra r e z e r v a t r e b u ie s a r e s p e c t a t i h o ta ra rH e ie g a ie . v o ru lu i c a a s t f e l la in c H lzire c a rb u ra n tu i s -a r re v a rs a . In d ic a tii C o m b u s t ib ilu l r e v a r s a t t r e b u ie im e d ia t fn d e p a rta t de pe vop seau a v e h ic u iu iu i. V a re c o m a n d a m . Rezervorul de combustibil cuprinde circa 62 litri. L a u n a c c i­ d e n t. L a v e h ic u ie c u c a t a liz a t o r nu se m e r g e n ic io d a t a c u r e z e r v o r u l a p ro a p e gol. A c e a s ta e s te v a la b ii Tn s p e c ia i ia c a rb u ra n t R M E (m e tile s te r • u le i d e ra p ita ). re z e rv o ru l in s ta ia fia d e e v a c u a re a g azu lu i d e e s te n p lin ”. N u tre b u ie s a s e u m p le a r d e r e . bu^onut rezervorului se in^urubeaza bine $i se Tnchide capacul pana se blocheaza. c a n is tra s -a r io v i e arb u ra n lu t s -^ r v a rs a . d in m o tiv e d e s ig u ra n ta sa hu iu a fr c u d vs . Dupa ce ati deschis capacul rezervorului (vezi flgura din dreapta) se poate ajunge la bugonul rezervorului.UTILIZARE A lim e n ta r e a D e b lo c a re a c a p a c u lu i re z e rv o ru lu i Prin apasarea tastei A se deblocheaza capacLil. 104- DEPLASAREA . A c e a s t a d u c e la s u p ra in c o n tin u a re . Din c a u z a a iim e n ta rii n e re g u ia te cu c o m b u s tib il se p o ate a ju n g e la a p r in d e r i n e r e g u ia te . a ltfe l a c e a s ta p o a te fi d e te rio ra ta . o c a n is tra cte i« z e rv a .

................................................. 90 B Bancheta sp ate ...........................31 Alimentare........suport b ra te ... 3 Climatronic............... 29 c Camera m otor............................. 86 .........40 Contor pentru distante scu rte ..... 77............................... 95 Covora? pentru p icio a re ................................................................. 82 C ockpit...........................70 Capota portbagajului... faruri m ar$arier...elemente de comanba .....8 Afi$aj rezervor...............................in 5 trepte ........ 79 ........................... 80 ...................................................... 104 Apa peritru spalat parbrizul ..........in 4 tre p te ..far m ar$arier....................... 67 INDEX 105 .. 87........................................................................58 Blocare la p a rca re ... 8 C o n ta c t.................................................................... 59 Comanda lumini interioare . 9 Afi$aj intervale de service fle x ib ile .......................... 69 Alarm a............ 12 Afi5aj temperatura lichid de racire ...... 38 Cap sferic demontabil ........................... 90 Blocarea clapetei rezervorului .................. 8 Contor km / z i .. 30 C laxon.................................... 83 Afi^aj multifunctional ... 3 Goloana reglabtla a volanului.................. 58 n » Bricheta......f a ta ....................................INDEX ALFABETIC A Aerisire....20 Asigurarea copiilor .................................. 7 Ajuta-te s in g u r. 85 Cutie be viteze automata ........................104 Bratele sca un elor. 73..61 ........................ 90 ...............comutare pe recircularea aerului ..... 44 C om utatoare................................................................................................. 59 Cutie de viteze mecanica.......................58 ...................... 58 ...................................................................... 38 Capota m otorului...........................................7 Afisaj kilometri .... 87............................................................................................................sp ate .....

........... 40 41 41 24 94 G G eam uri........ 26 Dezghetare parbriz ............................... Faza m a re ........... ............................... 80 H Handy ... 73 ......................................incalzire $i ventilare ......................... 77 Duze de ie$ire a a e ru lu i.... ................ Ftimri .......dinam ica....reglare b a ta i..INDEX ALFABETIC D Deblocarea spatiulul pentru bagaje ..........Incalzire §1 ve n tlla tle ..... . . .... .......... .............. ..... 75 . ......................... ..................... ........... 27 Defectiuni m otor..d im a tro n ic........ .................. 22 106- INDEX .dezghetare......... 30 .... ........ ...................u§llor..... ..c liin alron ic.... 80 ... 77 E Elemente de comanda -d im a tro n ic ...... 90 Duze de aer .....incalzire §i ventilare.. 33 Display pentru selectarea vitezelor............................... 33 Geamuri . 75 Dispozitlvul cte remorcare .. 27 Deblocarea capotei s p a te .........................instalatie aer conditionat ...............incSlzire si ventilare........ .... ........ 87.... Frana de m ana.......................... 27 Deblocarea individuala a u s ilo r...instalajia de clim atizare.............. 75.......... ......... ............ 77 F Faruri ceata ............ 70 DIspozitIv electric de actionare a geamurilor......................... 80 ................................... ............................... 80 ...... 79 .............. 27 Deschiderea ............... 73 ...... ..............................capotei portbagajutui..... 18 Deschiderea individuala a ii§ilor ......Hands F re e .......... 83 ..............................instalatia de aer conditionat .........................................

............ 88.....26 I lluminare instrumente b o r d ...26 Inchiderea autovehiculului. Lamp! de avertizare .. 40 Imobilizator electronic .. 45 Instalatia de aer conditional........ 6 Instalatie de reglare v ite z a ..aer p ro asp at..... 73............26 Incuierea u § ilo r. ........................................ ................... 75 ................................................ 101 Instalatie de avertizare anttfuft ..... Lamps de avertizare fra n a .................................. 13 0 K K ick-dow n................. 74 incalzirea lunetei..................feglare tem peratura........ 60 Instalatie spalat ta ru ri..................... 16................................................................................. 41 lluminarea tabloulul de bord ..........98 Indicator directie de deplasare ...... Lampa spate pentru b a g a je .... 14...................................... 46 13 16 20 77 44 17 13 20 20 I Q incaizire...26 inchiderea autovehiculului ....... 77 Instrum ente..................Q INDEX ALFABETIC inchidere centralizata..........gaze de e$apam ent..........................................................m o to r............................. Lampa de avertizare A irb a g ...elemente de com anda............ 31 Instalatia de semnalizare a remorcii ..................26 .......... 41 Incalzire sca un ....... ..............deschidere....................26 ......... 77 ........comutator recirculare aer ..................... 44 Lampa de control preincalzire ....... Lampa de avertizare a lternator....................... 48 18 Q INDEX 107 ........................ 46 Lampa sertar.......... 20 Inele de prindere.................................... 56 Incalzire o gtin zi.96..43 Indicator com bustibil................... .......... .............................................................. ...... 41 llum inare.................... 73 ........ 91 L Lamele §lergatoarelor de p a rb riz................inchidere....... Lampa de avertizare gaze de e^apam ent.. .....elemente de com anda. 73 ..............................77 incalzire $i ventilare ..................................................................................... Lampa de avertizare Centura de siguranta....... ..................program electronic de stabilizare ...

...............p o m ir e ................ ...............................................................47 .......... 97 98 108- INDEX ........sistem A irbag.........atimentare................................47 ....................... .............................47 Oprirea m otorului..................................... 20 . 87...................................................97 Motorul ..........................pornirea..............19 ................cutie de viteza automata ........................................................ .. .............revenirea....nivel ulei ....faruri spate c e a ta .... 14 Lampi mar§arier ........ ......rezervor g o l................................................... ...........presiune u le i.......... .................................. 44 Motoare pe benzina ...............49 Oglinda cu In calzire ............ 87.. ...........19 o O g lin zi..............98 ....... ............. 13 -u z u r& lra n a ...............p o m ire ................rabatarea.................. ....... 43 Lumini de semnalizare.......................INDEX ALFABETIC .... 104 Memorie pentru oglinzi exterioare .... 53 Motoare Diesel ................................. 14. 40 Lumini p a rca re ........................48 Oglinda in te rio r..rezerva combustibil ..............47 Oglinzi cu rabatere e le ctrica ...........instala{ie semnalizare remorca ..........................98 M Maneta semnaiizatorului...........39 N Nivel lichid de racire.....................47 Oglinda Interioara antiorbire .......97 ...................... 40 Lumini de d t i l . 48 Memorie pentru scaujnul $of0 r u lu i.................. 85 Margarier....................48 Oglinda retrovizoare ................................................. .................. 13 ... 14 Lumini interio a re .....indicatii de siguranja..19 ...................................47 Oglinda m ach ia j.........cutie de viteza m ecanica.........................68 Lumina de pozitie........... 43 Maneta selectorului de viteze ......... 85 Maneta selector v ite z e ....48 Oglinzi exterioare............ 85 Loc montare C D ................18 Nivel u le i........... 14 ......................................................................o p rire ........ ........ 90 ..........................................90 I MSner pentru cam uflare...... 44 Lumini ceata s p a te .... 43 Mediu inconjurator ....

............56 Scaunul so ferulu i.......... r \ INDEX ALFABETIC P Parasolare. ...........63 Sistem de a la rm a ......50 Scaune ta ja ......... ..........................62 Sac s k i.............. 49 Rulou parasolar luneta......50 Scaun fata cu Tncalzire ......60 Spatar rabatabfl ................. .. .... 61 R Recirculare aer ..................... 71 Roata de rezerva ingusta ............................................. 52 Schima de selectare ..................................59 Pomirea motorului .........................TncSlzire §i ventiiare............instalatia aer conditionat ............................ 41 Rulou parasolar................................................... 71 R ula re .....................gofer........31 Spatiu pentai bagaje......................................................70..................... 71 Roata de rezerva .....................41 Reglarea in Inalfime a scaunului .....................Tncalzire si ventllare........................ ..30 Preincalzire. .................................................................................. ..................79 ...............43 S ertare.................62 Sarcina pe p ia fo n ................................................68 Sertar pentnj cartea de b o rd .................. 66........clim atronic.63 Scaune......dupa golirea rezervorului.....97 ... ............... ............... ..98 Pozitiiie cliindoilui capotei HI portbagajului ...................................................................................................................................................50 .............. 49 s Sac de Tncarcare................. .........74 .........68 Sertar mSnusi....51 Reglarea temperaturil .. ..................... 68 Sistem suport pentai greutati pe p ia fo n ...............50 Scaune fata reglabile electric ................................... ..........50 ..........................97 Presiune u le i.......85 Scrumiera.. ............... .....................................................77 Reglarea batai fa ru rilo r................................. .........................82 .......67 Semnalizare luminoasa ...... 67 Program electronic de stabllizare ............20 Roata de urgenta............................... ......................................19 Prize.......................50 INDEX 109 ......................59 Heglare scaune............ ....clim atronic....73 Reglarea rn inaltime a volamjiui ... ..pasager d re a p ta ... ....................49 Pedale...............................

................ 36 T riptronic....................... 7 Volan muitifunctionai...... 101 Tetiere... 40. 69 z Zgom ot............................................... 3 Tahomelru. 25 Telefon mobil ...............................................sincronizata................................................ 26 V Ventilatie.......... 57 Trapa / Plafon g lisa nt.........22 Suport bagaje pe m a rin a ..........45 u U$i ............................................ 30 ........INDEX ALFABETIC SpaJar ortopedic ...................77 Ventiiatie cu aer proaspat............................63 Stergator p a rb riz...................................................................... 22 Tem pom at..............................................................65 Suport telefon... 28 ........... 7 Tasta de inchidere centralizata ................ 22 .... .......suport tefefon.....Hands F re e ..............................63 Suprafeje de depozitare ............................ 96 110- INDEX .................................63 Suport s tic le ............. 75 Vitszometru..................................................................incalzire si ventilare ..............51 Suport pen trj p a h a re ...... 21 Volumui rezervorulul........... 22 ............. 25 ............................................................... 73..........reglare vo lu m ..... 24 .... 104 ^ T Tablou de b o rd ............... ..................... 28 Telecomanda cu semnal ra d io ......................rnchidere....................... 82 ............ ............... .........65 Suport bagaje.deschidere individuala a u ^ ilo r...............................asigurarea copiilo r............................... 92 Trusa de pfim-ajutor .......deschidere........................................... .... ...............

Se rezerva dreptui la modificdri. reprezentarilor §i descrierilor prezentate in acest material nu pot fi ridicate nici ur^ fel de pretentii. Toate dre ptu rlle conform leg isla tiei tn p rtvln fa d re p tu lu i de a u to r a pa rtin VOLKSWAGEN AG. Va rugam sa fiti infelegdtori deoarece oricand pot apare modificari ale formei. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. Textele. indusiv normele acestui manual au la baza stadlul de informare corespunzator momentului tn care acest material a fost edrtat. chlar $1 numai partial. o . Realizat in Germania © 2000 VOLKSWAGEN AG Finalizarea redactaril: decembrie 2000 AceastS hartle a fost fabricata din celuloza fara continut de dor. Astfel. multiplicarea sau traducerea. dotarilor si tehnidi. pe baza indicatiilor.o o VOLKSWAGEN lucreaz§ permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor modelelor. Retiparirea. figurile.

3 Passaf Date tehnice .3 .

5 1515 1515 / 1513 (la tracfiune integrala) Ulei de motor®’ cu schlmbare filtru irtri La umplere se controleaza nivelul uleiului.Ule> de motor” . N u u m p le ti fn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara specificatie specificatie VW 506 00 sau 506 01 VW 505 00 sau VW 505 01 1n manualul 3 ^ la capilalut .2 5.2. Acest ulei este calttativ psrrtnj avantajele oferlts de Long Life Service.4 in mm in mm ■ in mm in m in mm in mm 4703 /1 7 4 6 1462 107 11. 62. 2496 cm^ 19.In s ta ^ tia de spalare a pa/bnzului* aflatl c j ce ttp de agent de spalare trebuia sS L/mpleti rezervorui. din care rezen/a ca. 8 ca. capitolul . 4. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe rito a re la d a te le te h n ic e SG = culie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 26 MOTOR DIESEL .Intervale Service". ^ A lts indlcatii vezi manualul 3. capacitate cilindrica rot/min in Nm /a rot/min l l O k W (150 C P ) / 4000 310/1500-3200 6 cilindri. Alte indicalii vezf manualul 1.5 min 49 CC sail Biodiesel ca.cu instalatie de spalare farurl litri liiri litri Numar cilindri. 6.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I V 6 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime. Latime Inattimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admlsibila Diametml cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Pulere Moment de turatie maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita fi Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz’ ’ .1 sub .0 ca.

6 9. panta panS la 8% fara sistem de franare.4 (10. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa rem orca franare. in panta pana la 12% i kg n i kg n i kg n 1600 1700 750 1800 2000 Valorile din paranteze sunt valabile pentnj cutii de viteza mecanice 6 trepte cu 4MOTION.3 (6.6) 7.7 11.0) 6. ! 1 1 0km n /0 i 1 1 0km n /0 i 1/100 km n t g/km n i kg n f kg n t kg n i kg n i kg n 220 6.5 (7.9 186 2040 1489 1150 Consum de carburant urban extraurban combinat Emisie COj IMase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.0 7.0) 11.1 (11.7 9.2 10.3 6. tnsec.8 211 2080 1531 1190 980 100 AA {216)212 (6.9) 8.U A I t ItH N lU t C utii de viteza Performante Viteza maxima 0-80 km/h SG AG 214 7.2) 12.6 (213) 232 (2150) 2190 (1602) 1641 (1160) 1200 1070 0-100 km/h i kmA) n i sc n e.9 5. MOTOR DIESEL 27 . panta pana la 12% frSnare.4 6.

U lel de motor". din care rezerva ca.1 sub .0 min 49 CC sau Biodiesel in mm In mm fn mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. 62.2. Ld(ime Inaltimea vetiiculului gol Garda la sol (a greutatea totala admlsibila Olametrul cercului de viraj Ecarlament fata Ecartamenf spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim rot/min in Nm la rot/min 96 kW (130 C P ) / 4000 285 / 1750 (Cutie mecanica in 5 trepte) 3 1 0 / 1900 Numar cllindri.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 9 6 k W ( 1 3 0 C P ) D im en siu n i Lungime.0 ca. Acest ulei este calitaliv penlru avantajete olerne de Long Life Serwce. ^ a u to m a ta AA = tractiune integrala (4MOTION) 24 MOTOR DIESEL .cu Instala^e de S{»lare farurl litri nth liiri ca.Inlervale Sarvica" R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala ^ j. 4. 1896 cm’ 19. A lte (ndlcatii vezi manualul T. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificalie specificafie VW 506 01=> VW 505 01 In manualul 3. capacitate cllindrica Compresie Cafburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz" .2 4.0 4 cilindri. 6. 8 ca. « ANe ^d ic a tit vazi manualul 3.2 la capitoluf „lnstalatla tie spSlare a parbnzuKjl' sflati cu ce tip de ag«n( d s s p ila ra irebula sS um pleti rezeivorul.5 1515 1515 / 1513 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtiii lltrl La umplere se controleaza niveiui uleiului. caprtolul .

3 170 2080 1498 1080 1080 1600 1700 650 1700 2000 750 Valorile din paranteze sunt valabile pentrv cutii de vitezS mecanice 5 trepte. panta pana la 12 % franare.4) 4.9 (7. SG 208 6.8 10. panta p^na la 8% fara sistem de franare.6 (5.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban comblnat Emisie COj M ase Masa totals admisiblla Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisiblla Sarcina pe axa spate.4 8.5 (4. Tn panta pSna ia 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km tn 1/100 km In 1/100 km in g/km in km/h in sec.6) 5.0 5. MOTOR DIESEL 25 .7) 7.9 9.2 6.4 7. admisibilS Sarcina admisiblla pe acopeh$ M a s a re m o rc a frSnare.6 (149) 151 (1950) 1960 (1375) 1387 (1060) 1070 980 AG 203 7.0 189 2000 1425 1110 100 AA 204 6.9 11. in sec.2 5.5 10.

capitolul .2 4. 8 ca. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificaSie specificafie VW 506 013' VW 505 01 S ts' In manuaJul 3.U te i de motor". ^ Acest ulei este calHativ pentru avantajele ofertte ds Long U fe Service Alta Indtcatli vezi manuahjl 1.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) !n mm in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 f Ulei de motor*’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.Jnlervale Service’ . ^ Alte indicatii vezi manualul 3.1 sub . Lafime InSltimea vehiculuiui go! Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatle maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentm spdlare p artriz’ ’ .D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 7 4 kW ( 1 0 0 C P ) D im e n siu n i Lungime.2.0 Numar citindri. din care rezervS ca. 62.cu Instalatie de sp^eire faruri litri liiri litri ca. 1896 19. 6. capacitate cillndrica rot/min Tn Nm la rol/min 74 kW {100 C P ) / 4000 2 5 0 /1 9 0 0 4 cilindri. 4^0 ca.0 min 49 CC sau Biodiesel In m in mm tn mm 11.instBlatia de spSiare a parbrizului’ aflali cu ce tip de agent de spalare trebuie sa um pleti rezeivorul.2 la c a p llo ljl . R e s p e c ta ti in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze m anuka AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 22 MOTOR DIESEL .

3 9. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 191 8.4 7. in sec.3 12.4 14.0 4. parta pana la 12% franare.5 5. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performanfe Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG Jn km/h in sec. in panta pana la 12% in kg in kg in kg 1400 1600 650 - — MOTOR DIESEL 23 . admisibila Sarcina admisibila pe acoperi$ M asa re m o rc a franare.4 146 1940 1361 1050 960 100 AG 185 9.2 6.4 5.7 181 1960 1389 1070 AA - - C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinal Emisie C O j M ase Masa totala admisibifd Masa vehiculului gol Sardna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.

8 2 . capacitate cilindrica Compresle Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru ^ ^ a r e parbriz^ litri litri ca. usoarS cre?tere a consumulur $l u$oare zgomote de b a lil in m otor pana la reglare.U lei de motor'.6 Benzina Super Plus 98 COR.5 1515 1513 Ulei de motor®* cu schimbare fillru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.0 rot/min in Nm la rot/min 142 kW (193 C P ) / 6000 280 / 3200 6 cilindri.1.0 6.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 6 1 4 2 k W (1 9 3 C P ) 4 M O T IO N D im en siu n i Lungime. Latime Indt^mea vehiculului go! Garda la sol la greutatea totala admisibila DIametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turafie maxim Numar cilindri.2. capitotul . AKe Indicatii. din care rezerva ca.Intervale Service". vezi manualul 1. 27V1 cm^ 10. Super 95 COR'i conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. AKe Indlcatll vezi m anualul 3.2 la capltolul Jnstalafia de spSlare a parbrizuluT aflati cu ce tip de agent de spalare trebuie sa umpteti rezervorul. la capilolul . 8 ca. ^ In manualul 3. N u u m p le ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificatie specificatie VW 503 00** VW 500 00 sau VW 502 GO specificatie VW 501 01 '■ Cu u s o a ri reducere a puteril. 4. R e s p e c ta ti $ i in d ic a fiile g e n e ra te re fe rito a re fa d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) 20 MOTOR BENZINA . Acest ulei este condltia pentru avantajele o te rte de Long U le Service.

8 15.9 11.1 7.8 16. m sec.9 10. panta pdna la 12% franare. panta pana la 8% fara sistem de frdnare.5 252 2080 1527 1090 1080 100 AG 233=> 7.0 264 2130 1577 1140 C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totaia admislbila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fa(a admisibild Sarcina pe axa spate.5 7. admisiblla Sarcina admisibila pe acoperi$ M a s a re m o r c a franare. in kg in kg in kg 1800 2000 750 MOTOR BENZINA 21 .DATE TEHNICE C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG in km/h in sec. m l/1 0 0 km in i/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 238 5.0 9.3 7. in panta pana la 12% ^ Viteza maxima se atinge numai Tn treapta 4.

0 4. ta capitolul . Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere U5oara Uleiuri multigrad specificatie spedficafie specificatie VW 503 00‘ ! VW 500 00 sau VW 502 00 VW 501 01 ') c u u $ o a rt reducere a puterll.1.7 in mm in mm In mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.2. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spaiare parbriz®' rot/min fn Nm la rot/min 125 kW (170 C P ) / 6200 225 / 3200 5 cilindri. Super 95 COR” conform DIN EN 228 litri litri ca. Aces! ulel este conditia pentru avantajele ofente de Long Lite Service.U lel de motor".Inslalatia <3e spaiare a paftjrizul j ‘ aRati eu ce 8p de agent de spaiare Iretjule s4 umpleti rezen/orul. A lte indicatit.Intervale Service* R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac|iune integrala (4M 0TI0N) 18 MOTOR BENZINA .8 Benzina Super Plus 98 COR.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare flltru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. 1-atime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametru) cerculut de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri. u$oara cre$tere a consumulul si u$oare zgom ole de bStal in motor p in a la reglare ^ In manuslul 3 2 !a capitolul .D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 5 1 2 5 k W ( 1 7 0 C P ) D im e n siu n i Lungima. Alte Indicaitl vezi manualul 3. 2324 cm^ 10. 4. vezI manualul 1. capitolul . 62. din care rezerva ca. 8 ca.

D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extraufban combinat Emisie CO^ 'W M ase Masa totala admlsibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admislbila Sarcina pe axa spate. in pante pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kn\/h in sec.4 9.7 223 2080 1529 1090 1080 100 - - - - 1500 1700 700 - 1600 1800 750 MOTOR BENZINA 19 .8 7. SG 228 6.1 9.3 9. in sec.3 8. panla pana la 12% franare.4 13.9 13.3 223 1980 1421 1080 990 100 AG AA 224 6. panta pana la 8% fara sistem de franare.0 7. admisibiiS Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a franare.

^ A le Indicatll vezf manualul 3.8 T 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime.2. in manualul 3.intervale Sen/Ice’ . Lajime Inaltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totaia admlsibila Diametrul cerculul de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri. capacitate cilindricd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezervor pentru spaiare parbriz^ litn litri ca.1. 62.5 Super 95 COR / Nonnal 91 COR’ ' conform DIN EN 228 !n mm In mm in mm fn m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractlune Integraia) Ulei de motor®’ cu schimbare filtai litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.2 la capitolul . R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutle de viteze automata AA = tracfiune integrala (4MOTION) 16 MOTOR BENZINA . 1781 cm^ 9. vezj m anualul 1. 4.0 4. AHe indicatii. u$oara cre$tere a con sLm uIji usoare zgomote de batai In motor pdnS la reglare. Acast ulel este conditia penlru avanlaje)e oferlte de Long Life Sen/Ice. Nu u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificafie specificatie VW 503 00*> VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu usoara reducers a pulerii.Instalatia d e spdtare a parbrizulur aflap cu ce tip de agent de spalare trebule s i umpleti rezervorul.U lel de motor’ . capitolul . la capitolul . din care rezervS ca. 8 ca.0 rot/min in Nm la rot/min 1 10 kW (15 0 C P )/5 7 0 0 2 1 0 /1 7 5 0 4 cilindri.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 1 .

M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fafa admisibifS Sarcina pe axa spate.4 226 1990 1406 1080 AA — - - - - - - in kg in kg in kg 1300 1500 650 1500 1700 - - " im n T n B B P A i7 m M 17 .2 11. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extrauftan combinat Efnisie CO. fnsec.2 197 1930 1354 1030 990 100 AG 215"! 7. in panta pana la 12% ® vrtezfl maxima se atlr>ge numai tn treapia 4. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a frSnare. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 221 6.4 7. panta pana la 12% franare.4 8.4 9.4 6. 1 SG fn km/h in sec.0 9.5 13.5 10.

1. capitolul . Latime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diamelrul cercului de viraj E c a r t^ e n t fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim N jm a r cilindri. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor ca ttu ra nt Hezervor pentru s p a l^ e parbriz® litri litri ca.3 Super 95 COR / Nonnal 91 COR" conform DIN EN 228 Tn mm !n mm !n mm In m fn mm in mm 4 7 0 3 / 1746 1462 107 11. u$oarS creslere a consumulul $1 u$oare zgomote de bataj In m otoi p in a la reglare.Instalatis da spaisre a parbrizului' ailatt cu ce lip de agent de sp&lare trebuie sS iim plsti rezervoml.0 4. 1984 cm^ 10. Acest ulet este condWa pentru avant^'ele ofertte de Long Life Service. N u u m p ie ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Ufeiuri multigrad de ungere u^oara Uteiuri multigrad specifica(ie specificatie VW 503 00^’ VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 ’ ) C u j ^ a r a raducere a puteril.2. 62. Alte Indicatll. 4.5 1515 1 5 1 5 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) 1 Ulei de motor=> cu schimbare filtn j litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de vrteze manuala AG = cutie de vileze automata AA = tractiune integrala (4M0T10N) 14 MOTOR BENZINA . din care rezen/a ca. 8 ca. ^ in manualul 3 ^ la capitolul . Alle Indlcatli vezi manualul 3.U A It: /trt/V/L-t M o to r b e n z in a 9 6 k W (1 3 0 C P ) D im e n siu n i Lungime. vezI manualul 1.Intervale Service*. la capitolul .U lei de motor” .0 rot/min m Nm la rot/min 9 6 k W (1 3 0 C P ) / 5700 1 9 5 /3 3 0 0 4 cilindri.

panta pand la 8% fara sistem de frSnare. SG 210 6.9 11.0 192 1930 1366 1020 1000 100 AG - AA - - - - - - - - - - - 1400 1600 650 - - MOTOR BENZINA 15 .0 8.L//-1 i 1. f C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie COj M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. 5n panta pand la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h fn sec. panta pana la 12% franare. in sec.5 6. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M a s a re m o rc a franare.8 9.

62.Instalatia de s p ^ r e a parbrtzulul' allaSi cu ce tip de agent de spdlare trebuie sa jm pteti rezervorul. in manualut 3. A lle indlcatii. 4.8 rot/min In Nm la rol/min 85 kW (115 C P ) / 5400 1 7 2 /3 5 0 0 4 cllindri. LStlme lrt§ttimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea latala admisibila Diametrul cerculLii de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindrl.2 ta capitolul . ^ Alte Indlcatll vazt m a rualu l 3.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. din care rezerva ca. R e s p e c ta fi $ i in d ic a tiile g e n e ra le re fe rito a re la d a te le te h n ic e SQ = cutie de viteze manuala AG = ciitie de viteze automatd AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) H -JO T D R R F W 7 /W i .0 3.U lel de motor*. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uteiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificape specificape VW 503 00*' VW 500 00 sau VW 502 00 specificape VW 501 01 '* Cu u^osra reducere a puterli. 1984 cm^ 10. u$oard cre^tere a consumului $1 usoars zgom ote de batSi 1n motor pSna la regtare. 8 ca. la capHoful .D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 8 5 k W (1 1 5 C P ) D im e n s iu n i Lungime. vezi manualui 1.3 Super 95 COR / Normal 91 COR" conform DIN EN 228 in mm in mm fn m m ' in m m mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carfaurant Rezervor pentru spSlare parbriz*> litri litri ca. Acsst ulel e sia condltia pentru a va rtajele ofarite de Long U fa Service. cspltolul .2.1.In teivale Sentee*.

6 12.3 199 1900 1319 1000 990 AG 193 8. panta pana la 12% franare. in sec.4 13.4 11.6 230 1930 1348 1030 100 AA 196 7.0 8. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M asa re m o rc a fr^nare.5 9. SG 200 7.D A T E T E H N IC E C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum d e c a rb u ra n t urban extraurfaan combinat Emisie CO^ M ase Masa total§ admisibila Masa vehiculului gol Sarclna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. panta pana la 8% fara sistem de franare.3 7.8 6.3 8.3 7.2 11.5 11. Tn panta pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h in sec.4 12.9 214 2000 1424 1010 1080 1400 1600 650 1500 1700 740 MOTOR BENZINA 13 .

Instalatia tie spdlare a parbrizulur aflo^ cu ce fip de ageirt de spalare trebule s i umpleti rezervorul. 6 ca. 62.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtru iltri La umplere se corttroleaza nivelul ulelului. capacitate cillndticd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezen/or pentru spdlare partiriz® litri litri ca.Ulei de motor".Intervale Service'. u^oard cre$lere a consumulul $i u$oare zgomote de b&tai Tn motor pana la rsglare.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 7 5 k W ( 1 0 2 CP) D im en siu n i Lungime. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re ie r itp a r e ia d a te ie te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac{tune integrals (4MOTION) 10 MOTOR BENZINA .0 3.2 ta c a p ito ljl . ^ A lte Indicatii vezi manualul 3. Latime Indlflmea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul ceiTJUIui de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turajie maxim Numar cilindri. vezi manualul la capitolul . capltoful . 4.3 Super 95 COR / Normal 91 COR'» conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. Acest ulei este condttia pentru avai^tajels ofente de Lorig U le Service Alte indicatii. 1595 cm^ 10.2.5 rot/min in Nm la rot/min 75 kW (102 C P ) / 5600 1 48/ 3800 4 cilindri. N u u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara Uieiuri multigrad specificafiB specificatie VW 503 OO"' VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu ugoars reducere a puterti. ^ in manualul 3. din care rezerva ca.

panta pana la 12% franare.7 185 1870 1286 970 990 100 AG AA - — - — i kg n Masa remorca franare. in panta pdna la 12% T kg o i kg n i kg n 1200 1400 650 - - ■ MOTOR BENZINA 11 . pantS p§n§ la 8% fata sistem de frSnare. SG 192 8.4 12.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. admisibila Sarcina admisibila pe acq>eri$ in kg in kg in kg in kg In 1/100 km In 1/100 km !n i/100 km in g/km In km/h in sec.7 10. fn sec.7 6.1 7.

Orificiu umplere ulei motor 3 .Vas de expansiune 6 .Baterie vehicul 2 . M o to r b e n z in a 1 2 5 kW VS 1 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .JoJ§ ulei motor 5 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n fie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.8 litri) 1 . INDICATII GENERALE .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Baterie vehicul 2 3 4 5 6 • Orificiu umplere ulei motor Rezervor lichid frSna Joja ulei motor Vas de expansiune Rezervor pentru spalare parbriz A te n iie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .DATETEHNICE Motor benzina 110 kW (1.Rezervor lichid frSna 4 .Baterie vehicul 2 • Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichid frana 4 .Vas de expansiune 6 .Joja ulei motor 5 . M o to r b e n zin a 1 4 2 kW V 6 1 .2 la c a p ito lu l n C am e ra m o to ru lu i”.

2 la c a p lto lu l „C a m e ra m o to ru lu i’’. M o to r D ie s e l 9 6 kW 1 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Baterie vehicul 3 • Rezervor lichid frana 4 .Joja ulei motor 5 .Vas de expansiune 6 .Vas de expanslune 6 .Orificiu umplere ulei motor 3 .DATE TEHNICE M o to r D ie s e l 7 4 kW 1 .Rezervor lichid frana 4 . M o to r D ie s e l 1 1 0 kW V 6 1 .Baterie vehicul 2 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 . INDICATII GENERALE .Rezervor lichid frana 4 .Rezen/or pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n * t e le d in m a n u a lu i 3 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i".2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Orificiu ulei motor 5 .Joja ulei motor 5 .Rezervor pentru spalare paftriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Baterie vehicul 2 .Joja ulei motor 2 .Vas expansiune 6 .

p o t s a a p a ra a v a rii si in a lte lo c u rl in v e h ic u l! INDICATIIGENERALE . to a re ie : S a rc in i d e s p rijin • Respectati leg isla tia specifica t^ rii dumneavoastra (de exemplu la montarea Sarcina m a x im a admisibila de sprijin a barei de remorcare pe capul bilei dispoziunei lampi de control). re . s ig u ra n ta re s p e c ta fi d a te le din In aotele vehiculului este trecuta alunci in s tr u c tiu n ile d e m o n ta r e a le cre$terea masei. • Datele din figura reprezinta dimensiunile punctul de fixare care trebuie respectate la montarea uiterioara a unei cuple de remorca. culului. nentele ca de exemplu bara de proteclie. in cazul P e n tru p ro p ria d u m n e a v o a s tra deplasarii cu remorca. D in m o tiv e d e s ig u r a n ta tr e b u ie in s a sa nu se m e a rg a m a i re p e d e D a c a tr e b u ie sa e x e c u t a t i c h ia r d e 8 0 km /h . In acest caz special viteza fa b ric a n tu iu i c u p le i d e re m o rc a nu trebuie sa fie mai mare de 1 0 0 km /h. Acest S a r c in ii r e m o rc a lucru este valabil $1 in cazul vehiculului • Valorile pentru sarcinile remorca sunt c o m p le t in c a rc a t in c lu s iv la sa rc in a vaiabile pentru vehiculele din Gemiania. Se respectiv 13 poli. A te n tie ! • D a c a s*a m o n ta t g re ^ it c u p la d e re m o rc a e x is ta p e ric o l d e a c ­ c id e n t! • D a c a p riza a fo s t c o n e c ta ta g re s it la In s ta la tia e le c t r ic a a v e h ic u lu lu i. A c e s t iu c ru e s te v ala b il d u m n e a v o a s tra m o n ta re a u n e i $ i p e n tru ta r i in c a re s u n t a d m is e c u p le d e re m o rc a . tivului de remorcare nu trebuie sa depa• Tretjule montate si demontate compo^easca 8 5 kg. poate fi depa§ita. vehiculului trebuie conectata o prizd de 7 insa nu trebuie sS depaseasca 25 kg. necesare cuno^tinte speciale si scule.D A T E T E H N IC E Cota d data nu trebuie depa$ita. Atenjie ca au intotdeauna ice Volkswagen montarea ulterioara a unei prioritate date din aotele oticiale ale vehi­ cupte de remorca. in plus ^uruburile de fixare trebuie stranse Sarcina minima necesara de sprijin trebuie cu 0 cheie iar la instalapa electricd a sa fie 4% din sarcina realS de remorcare. maxima de sprijin. La vehiculele pentru atte tari aceste valori Va recomandam sa executati la un serv­ pot sa difere. Pentru aceasta sunt recom anda sa se fo lose asca sarcina maxima admisibila. re s p e c ta ti urm av ite z e m a i m a ri. • Conform normei 92/21 EWG (Edifia 95/ 48/EG) la unele modele masa totala adA te n tie ! misibila a vehiculului de tractiune.

Joja ulei motor 5 .Rezervor lichid frana 4 .Vas de expansiune 6 .Vas de expansiune 6 .Oriliciu umplere u!ei motor 3 .2 ia c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”. M o to r b e n z in a 6 5 kW 1 .Orificiu umplere ulei motor 3 . INDICATII GENERALE .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n t e le din m a n u a lu l 3 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te te din m a n u a lu l 3 .Rezervor pentru spalare parbriz Atentie! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te te d in m a n u a lu i 3 .Rezen/or lichid frSna 4 .Baterie vehicul 2 .Baterie vehicul 2 . M o to r b e n z in a 9 6 kW 1 • Baterie vehicul 2 .U A It ItH N lU t F ig u ri c a m e r e m o to r M o to r b e n z in a 7 5 kW 1 .Joja ulei motor 5 .Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichrd frana 4 .2 la c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Vas de expansiune 6 .Joja ulei motor 5 .2 la c a p ito iu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.

IN D IC AW GENERALE . ! J S F E l.N u m a r id e n t if ic a r e v e h ic u l (numarul $asiului) este $tantat pe peretele transversal din spate in camera motorului. 2 . 354 • _ .Tip vehicul. ' i ^ .E tic h e t a tip este fixata la dreapta pe suportui amortizorului. . i . ' • E O A O E . AutocolantuI contine urmatoarele date: 1 .’ W * 1 *7 IG 2 2 iB . OBC A /^P\jaiBC|35e-airti::gsiJ|.Cod motor Cod de viteza Numar lac. _ _ 4 _ _. A u to c o la n tu I c u d a t e v e h ic u l este lipit pe tabla podelei la stanga langa sLtportuI rotii de rezerva din spatiul de bagaje.2 . putere motor. .Echipare muitlpia.3 V k D 0 9 ■ '“ > w I l .lJ y z z2 iw 4 l8 3 9 i R J 6 .Ph3. ■. i N l SSC 'S a f 1 .• I I . fn a in te d e a iu c ra la m o to r sau in c a m e ra m o to ru lu i a te n fie la „ ln d ic a tiite d e s ig u r a n ta la lu> c r a r i in c a m e r a m o to ru lu i” d in m a n u a lu l 3 ..DATE TEHNICE D a te c a r a c t e r is t ic e v e h ic u l w w z .4 t 5 3 * * « « s m s • TfeRrt'Sae-ESA O Ar? OB€ ' • .4 a « . Echipare interioarS 4 . Vehicutele pentru anumite {ari de export nu au elichela tip.n .Numar identificare vehicul 2 . numere PR 5 .s«:4r*w as). ( 4 n a H Q . .Date speciflce consum Datele le gasi]i $i Tn planul Service. cutie de viteze 3 .< 5 r 4-ya.

D A T E T E H N IC E P u n c t d e f ix a r e p e n tr u c u p la r e a re m o r c ii T racttun e fata 4M O TION e45-6S7K A = Puncte de fixare pe vehicul a b c d e f g 1124 mm min 65 mm 26 mm 350-420 mm 403 mm 629 mm 1000 mm A = Puncte de fixare pe > a b c d e f 6 h 1112 mm min 65 mm 15 mm 350-420 mm 404 mm 490 mm 630 mm 1000 mm INDJCATtl GENSRALE .

DATE TEHNICE In d ic a tii g e n e r a te r e f e r it o a r e la d a t e le te h n ic e D a c a nu s e s p e c ific a a lt f e l s au d a c a nu s e fa c e o m e n tiu n e spec ia la . Apoi este simulata deplasarea prin ora§. • in functie de m odul de conducere. • La ciclul e x tra -u rb a n vehiculul este accelerat si franat in toate treptele. A slfe l valorile consum ului 5 i em isiilor C O j pot creste putin. Se aplica urm itoarele conditii de testare: • Masurarea ciclului u rb a n (fn ora?) incepand cu pomirea la rece a motonjlui. In d ic a tii • Valorile consumului $i de emisie din tabeie sunt valabile pentru vehiculul gol avand echiparea de baza. • Pentru determinarea e m is iilo r CO^ se aduna gazele de ardere din timpul ambelor cicluri. s u n t v a la b ile t o a t e d a te le te h n ic e p re z e n ta te p e n tru v eh ic u le le e c h ip a te in s e rie d in G e rm a n ia. La v e h ic u ie le s p e c ia ie si v eh ic u * ie ie p e n tru a lte t a r i a c e s te v a io ri p ot sa d ife re . valorile consumului rezultate din practice pot sa se abata de la valorile obtlnute con­ form normet de masurare. In functie de gradul de echipare greutatea vehiculului gol si prin urmare clasa de greutate se pot m odlfica. aparatoare de noroi pneuri extrem de late. C o n s u m u l d e c a rb u ra n t Vaiorlle consumului ?i emisiei sunt obtlnute conlorm normeide masurare 9 3 / 1 16/E G se refera la greutatea reala a vehiculului gol (clasa de greutate). A te n tie c a Tn p e rm a n e n ta a u prior it a te d a te le m e n tio n a te in a c te le o fic ia le a le m a sin ii. • Calculul co n s u m u lu i to ta l se face cu 0 pondere de cca. influentele mediului inconjurator $i starea vehiculului. Valorile valabile pentru vehiculul dumneavoastra individual le afla]! la dealerul dumneavoas­ tra Volkswagen. Aceste gaze se evalueaza $i in fi­ nal rezulta printre altele valoarea de emisie CO. D a te m o to r T ip u l m o t o r u i u i c u c a r e e s t e e c h ip a t v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra e s te s e c ific a t in p la n u l-s e rv ic e in a u to c o la n tu i eu d a te le v e h ic u lu lu i r e s p e c t iv in a c t e l e o f ic ia le a le v e h ic u lu lu i. Pentru obtinerea consumului de carburant se executa 2 c ic lu ri de m a su ra re pe un sta nd de masurare cu role. conditiile stradale §i de trafic. P e r fo r m a n te la d e p ia s a re Performanjele la depiasare au fost deter­ minate in lipsa echipam entelor care ar putea reduce performanlele ca de exemplu instalatia de climattzare. INDICATII GENERALE . Viteza de depiasare variaza intre 0 $i 120 km/h.. 37% pentru ciclul urban 5 i de 63% pentru ciclul extraurban.

s p a te (4M O T IO N ). A te n fie ! S a rc in iie p e a x e m a x im a d m is ib ile $i m a s a t o ta la a d m is im ib ila nu tre b u ie d e p a s ite . resp e c tiv file te io r.DATE TEHNICE M ase Valorile pentru vehiculul gol sunt valabile pentru modelul de baza avand rezervorul plin 90% $i f§ra conducator {75 kg). L a n tu ri d e z a p a d a L a n tu rile de z a p a d a tre b u ie m o n tat e n u m a i la ro tile d in f a t a in c a z u l t r a c tiu n ii f a t a . dispozitivul de remorcare . P r e s iu n e a in p n e u ri Valorile presiunii in pneuri sunt valabile pentru anvelopele reel —nu se reduce pre­ siunea mdrita la pneurile calde. marite cu 0. INDICAJII GENERALE . A c e s te a a u o m a re im p o rta n ta . A lte d e ta lii vezi m a n u a lu l 3 . U tiliz a re a la n tu rilo r d e z a p a d a la ro a ta de u rg e n ta nu e s te p e rm is a d in m o tiv e te h n ic e . Masa vehiculului gol create Tn cazul unor modele specials sau echiparii multiple de exemplu instala{ia de climatlzare.si prin montarea ulterioara de accesorii. P n e u ri d e ia m a : Sunt valabile valoiile corespunzatoare pentru pneurile de vara. A te n tie ! D a c a s u ru b u rile s u n t a c tio n a te c u un m o m e n t p re a m ic . P n e u ri d e vara: Valorile sunt trecute pe partea interioara a capacului rezervonjlui. s-ar put e a d e s fa c e in tim p u l d e p la s a rii . A te n tie ! V a lo rile p re s iu n ii tre b u ie v erific a t e c e l p u fin o d a ta pe lu n a . fn s p e c ia l la v lte z e m a ri.2 bar.2 c a p ito lu i „R o ti” . iV io m en te d e s tr a n g e r e a le s u r u b u rilo r d e ro a ta D upa s c h im b a re a ro tii s e v o r resp e c ta u rm a to a re ie : M o m e n tu I de ro ta tie a l s u ru b u rilo r d e ro a ta se v e rific a fo a r te ra p id cu o c h e ie d in a m o m e tric a . S e m o n te a z a n u m a i p e a n v e lo p e 1 9 5 /6 5 R 1 5 s a u 2 0 5 R 1 6 91 T M +S (n u m a i p e ja n t a 6 J x 1 6 ET 4 0 ).p e r ic o t d e a c c id e n t! U n m o ­ m e n t p re a m a re a r p u te a d u ce la d e te rio ra r e a s u ru b u rilo r. M o m en tu I d e s tra n g e re e s te d e 1 20 N m la ja n te din o te l s i m e ta l usor.

.S iB B S ife ia -^iJ % «# .1 ilM»« •■ ‘ I4 i « 0 i piiB • 4 ^ .fM w i ■M l m I . itu n " 'tm m *.<-l-J J f l H ^ VK I h i — f * . I .

...........................................10 85 kW (115 C P )........ 5 Imagini compartiment m otor................12 96 kW (130 C P )................16 V5 125 kW (170 C P )..........................8 T 110 kW (150 C P ) .......... 24 Motor diesel TDI V6 110 kW (150 C P ) ......... 20 Motor diesel TDI 74 kW (100 O P )................................................................. 4 Puncte de fixare pentru cuplarea remorcii........................................... 18 4 MOTION V6 142 kW (193 C P ) ........... 7 DATE TEHNICE r Motor Motor Motor Motor Motor Motor benzina benzina benzina benzina benzina benzina 75 kW (102 C P ).....................14 1. 26 ................................CUPRINS GENERALITATI Indicatii general© referitoare la datele te h n ic e ................................ 22 Motor diesei TDI 96 kW (130 C P )...............2 Date caracteristice ve hicul.

2.1 A u to tu ris m Siguranfa inaintede toate .

A cest m anual este valabll pentru toate modelele de autovehicule. De aceea sunt descrise echipamentele care sunt disponibile doar pentru anumite modele. / .

..CUPRINS In trod uce rs............................................... 38 Tetiereie.................32 Scaune pentru copii............. 26 Scaune pentru copii.............................................................................. 2 Centuri de siguranta...................... integrate Go!f / P olo........ 39 r ...............................................3 Sistem A irb a g ...................................................................................... integrate Passat.......................................................... 16 Deconectare Airbag................. 35 Scaune din fa ja ..................................................................................................................................................23 Siguranfa copiilor........................

De aceea sunt descrise §i echipamente destinate numai anumitor modele. sfaturl ?i indicatii referitoare la siguranta pasiva in nou! dumneavoastra vehicul.S IG U R A N T A fN A IN T E D E T O A T E In t r o d u c e r e S tim a ti c o n d iic a to ri de a u to tu ris m e V o lk s w a g e n . Am c jp rin s a id to t ceea ce tre b u ie sa ?titi de e xe m p lu despre Centura de siguranta. scaunele copiilor. in acest m aniial gasiti informatii importante. siguranta pentni copii si te tie re . Airbag. V a ru gam sa re s p e c ta fi in m od s p e ­ c ia l in d ic a tiile $i a v e r tis m e n te le din a c e s t m a n u a l • m in te re s u l d u m ­ n e a v o a s tra si a i tu tu ro r c e lo rla lti p a r tic ip a n ti la tr a fic . Va veti deplasa in sigurantS- INTRODUCERE IN TEMA . Acest manual esle valabil pentru toate modelele be autovehicule.

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C e n tu ra d e s ig u ra n ta

O

D e c e C en tu ra d e s ig u ra n ta ? S -a d o v e d it c a C e n t u r a d e s ig u ­ r a n t a o fe ra o b una p r o te c tie in c a z de a c c id e n t. D e a c e e a tn m a jo rit a t e a ta rilo r u t iiiz a r e a c e n tu r ii de s ig u r a n ta e s te im p u s a p rin le g e . A te n tie ! • C e n t u r iie s e p u n i n a i n t e a fie c a r e i d e p ia s a ri - si la d e p ia s a re a in e ra s ! A c e a s ta e s te v a la b it si p e n tru p e rs o a n e ie d e p e iocurile d in s p a te . C h ia r si fe m e iie in s a rc in a te tre * b u ie s a p o a r te in p e r m a n e n fa C en tu ra de s ig u ra n ta . N u m ai a s tfe l se g a ra n te a z a c e a m a i b u n a p ro te c tie p e n tru c o p ilul n e n a sc u t! A lte in d ic a tii re fe rito r la a c e a s ta le g a s iti la p ag . 1 2. • P e n tr u e f ic ie n t a p r o t e c t ie i c e n tu rii, o m a re im p o rta n ta o a re m o d ul de a s e z a re a l b e n z ii c e n ­ tu r ii. in u rm a to a re le p a g in i e s te d e s c ris m odul c o re c t d e a p lic a re a c e n tu rii. La pag. 26aflati cum pot fi luafi in siguranta copiii in vehicul.

Aceasta figura prezinta un vehicul care se Indreapta catre un zid. Persoaneie din vehicul nu au fixata Centura. Principiul fizic al unui impact frontal este u$or de explicat: Vehiculul $i pasagerii !n miscare poseda o energie numita „energie cinetica’ . Marimea „energiel cinetice" depinde in ge­ neral de viteza vehicululut, de masa vehiculului si a persoanelor din interior. Cu cat create viteza si masa vehiculului cu atat este mai mare energia cinetica care trebuie disipata Tn cazul unui accident.

CENTURI DB SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

Viteza vehiculului este totu^i factorul cel mai important. Daca de exemplu viteza ds 25 km/h se dubieaza ia 50 km/h. energia de mi§care se mareste de 4 ori! Deoarece, in exempiui nostru persoanele din vehicul nu poarta centuri de siguranta, in cazul unui impact, intreaga lor energie cineticd se disipa in zid prin intermediui masinii- Urmarea ar fi raniri grave sau chiar mortals.

Chiar daca mergeti cu o viteza Tntre 30 km/h §i 50 km/h, Tn cazul unui acddent, asupra corpului actioneaza forte care pot depa$i u$or 10.000 N. Aceasta corespunde unei forte de greutate d e o tona (1.000 kg). Fortele ce ac|ioneaza asupra corpului dvs. cresc cu viteza, adica, de exem plu, la viteza dubla, fortele se maresc de 4 oril Persoanele din vehicul, care nu $i-au pus centunie lor de siguranta nu sunt Jegate" de vehicul. Tn cazul unui accident frontal, aceste persoane se vor deplasa mai departe cu aceea^j viteza cu care vehiculul s-a deplasat inalntea impactului!

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In cazul unui accident frontal, persoaneie din vehicLil c a re nu $i-au pus Centura vorfi azvarlite in fata $i se lovesc necontrolat de parti din interioml vehicuiului ca de ex. volan, bord, parbriz. Persoaneie din vehicul care nu §i-au pus Centura, in unele cazuri pot fi chiar aruncate in afara vehicuiului. Aceasta poate duce la raniri foarte serioase cu pericol de viata. Parerea raspSndita ca la un accident u§or corpul se poate proteja cu mainile, este falsa. Cfiiar §i la viteze reduse, la impact actioneaza asupra corpului for^e de care nu te mai po|i proteja.

$i pentru persoaneie de pe bancheta din spate este im portant sa poarte centuri deoarece in cazul unui accident pot fi azvarlrte necontrolat prin ma^inS. 0 persoana de pe banchieta din spate care nu poarta centurg poate nu num ai sa se rdneasca pe sine ci $i persoaneie din fa(a.

r
CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

P r o t e ja r e a p rin c e n tu r i d e s ig u r a n ta Centurile de siguranta aplicate corect, mentin persoanele din interior in pozi{ia corecta. Centurile reduc in mare masura energia clnetica. De asemenea ele Tmpiedica miscSri necontrolate care pot dues la raniri grave. Persoanele din interiorui vehiculuiui, avand Centura corect aplicata profita in mare m asjra de faptui ca energia clnetica este preluata de Centura. Structgra din fata a ma§inii 5 i aite elem ents ale sigurantei pasive ca de ex. sistemul Airbag reduc de asemenea energia clnetica. Energia care la nagtere sste astfel menlinuta la un nivel scazut si riscul de ranire se diminueaza.

Exemplele noastre descriu impactcj! fron­ tal. Desigur ca aceste principii fizice sunt valabile $i la alte tipuri de accider\te dec) si la vetiicule cu Airbag. De aceea d u m n e a v o a s tra t r e b u ie sa p u n e ti Centura in a in te a fiecarei p le c a ri chiar daca mergeti „numai pana la c o if, n il atenti ca ?i c e ila lti pasageri sa folos e a s c a corect Centura. Paginile anterioare v-au aratat cat de Im­ portant este sa folositi centurile de sigu­ ranta $i cum actioneaza acestea. S ta tisticile a ccidentelor au d ovedit ca aplicarea corecta a centurii mic$oreaza riscul ranirii iar ^ n s a supravietuirii ?n cazul unui accident grav se mareste. Din acest motiv, in majoritatea taritor, utllizarea obiigatorie a centurilor de siguranta este prevazuta prin lege. Modul cum trebuie sa aplicati corect Cen­ tu ra de siguranta §i cum functioneaza sistemul Airtjag se descrie tn urmatoarele pagini.

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t iz a r i • C e n tu rile se pun in a in te a fie c a r e i d e p la s a ri c h ia r s i in d e p la s a rile m oras! A c e s t lu c ru e s te v a ia b ii si p e n tru p a s a g e rii din s p a te . • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rilo r s e o b tin e n u m a i d a c a a c e s te a s e fo io s e s c in m o d core c t. • A s ig u ra ti-v a c a c e n tu r ile de s ig u r a n ta a u fo s t p u s e e x a c t c u m e s te d e s c ris in a c e s t c a p ito l. P u n e re a c e n tu r ii d e e x e m p lu s u b b r a tu i d u m n e a v o a s t r a a r m a ri ris c u l ra n irii in c a z u i unui a c c id e n t! • B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa f ie a g a ta ta , ra s u c ita s a u sa se fre c e d e o b ie c te c u m u c h ii ascu> t ite . • C u o C en tu ra nu tr e b u ie n ic io d a ta sa se prin d a d oua p e r s o a n e (n ic i c o p ii). E s te f o a r t e p e r ic u io s s a p u n e ti C e n tu r a p e s te c o p ilu l a f l a t in b r a t e le d u m n e a v o a s tr a .

• B an d a c e n tu r ii n u tre b u ie sa t r e a c a p e s t e o b ie c t e f r a g il e (o c h e ia ri, p ix e t c .) p e n tru c a p ot c a u z a ra n iri. • im b ra c a m in te a g ro a s a , ie je ra , n e s t r a n s a (d e e x e m p lu h a in a p e s te s e c o u ) in flu e n te a z a n eg at iv a s e z a re a si fu n c tio n a re a c e n ­ tu r ii. • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rii s e a tin g e n u m a i in pozit ia c o r e c ta d e s e d e re • v e z i ma> n u a lu l 3 .1 . „ L o c u rile din f a t a ”.

R e s p e c ta ti si a v e r tis m e n te le de p e p a g in a u rm a to a re .

CBNTURI D E S IG U R A I^A

In p lu s s e v e rifie d si a n c o ra re a c e n tu rilo r. N u in c e rc a ti sa repar a ti s in g u r C e n t u r a d e s ig u ra n ta d e fe c ta . a le ie g a tu rllo r c e n tu rii. a le s is te m u iu i a u to m a t d e ru la re s au a le in c h iz a to r u lu i C e n tu ra r e s p e c tiv e tr e b u ie In lo c u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . CENTURI D E SIGURAm'A . tre b u ie in lo c u ite la un d e a le r V o lk s w a ­ g en .. • V e r ific a ti re g u la t s ta re a cen> tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n t a . „ing rijire a in te rio a ra a v e h ic u iu iu i”. p e n tr u c a a c e a s t a nu m a i se p o a te fix a . • C e n tu rile d e s ig u ra n ta nu tre* b u ie d e m o n ta te s au m o d ific a te in vreu n fe l. In d ic a tii • In unele tari se pot exportata ma$inl cu centuri de s ig jra n ja care pot dileri prin modul de functionare de cele descrise in pagtnile urmatoare. • C e n tu rile d e s ig u ra n ta c a re in tim p u l unui a c c id e n t a u fo s t soli* c it a t e si a u fo s t in tin s e . • Va recom anddm sa e fectua ti toate lucrarlle la centurile de siguranta $i la retractoare la un dealer Volkswagen.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E • In tim p u l d e p la s a rii p ic io a re le tr e b u ie s a s e g a s e a s c a in to td ea u n a in s p a tiu l p e n tru p ic io a re • fn n ic i un c a z p e b o rd s a u pe scaune. • Z o n a d e in tro d u c e re a lim b ii d e p rin d e re nu tre b u ie b io c a ta c u h a rtie s a u c e v a a s e m a n a to r.v e z i m a n u a iu i 3 .2 . D a c a g a s it i d e te r io r a r i a le te s a tu rii. • B an d a c e n tu r ii tre b u ie p a s tra * t a c u r a t a d e o a r e c e m u r d a r ia p e r ic lite a z a fu n c tio n a re a s iste* m u lu i a u to m a t d e r e tr a g e r e a i c e n tu r ii .

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C u m s e p u n c o r e c t c e n t u r iie d e s ig u r a n ta ? P u n e re a c e n tu rii a u to m a te cu p rin d e re in 3 p u n c te in a in te de p u n e re a c e n tu rii de sigu* ra n ta . zatonil special aferenta scaunului respectiv pana cand se fixeazS . n u m a i d a c a p o z if ia centurii pentru a verifica ca C e n tu r a este p as ag e ru iu i e s te c o re c ta ia r Cen­ sigur fixata. re g la ti s ca u n u l d in f a t a co> re s p u n z a to r m a rim ii d u m n e a v o a s tra . se trage partea de bazin a a c c id e n t . tinandu-se de llmba de prindere. A te n tie ! L im b a c e n tu r ii tre b u ie in tro d u s a n u m a i in in c h iz a t o r u i a f e r e n t s c a u n u lu i re s p e c tiv . la deplasarea pe pante ?i Tn si bazin.se aude un zgomot A te n tie ! de blocare. Sistemul automat blocheaza C e n tu r a si la • Banda centurii se trage u^or peste piept accelerare.m c a z c o n t r a r e s t e p e r ic i it a t a e f ic ie n t a p r o te c tie i $i c r e s te ris c u i d e ran ire! r CENTURI D E SIGURANTA . Centuriie permit llbertatea depilna de mi$care cand sunt trase u$or (cSnd nu v3 miscatl brusc). tu r a e s te s tra n s a p e c o rp . Ele se blocheaza la franare brusca. Dupa care se trage paralel cu C e n tu riie d e s ig u ra n ta p o t o fe ri partea superioara a corpului ramura de p r o te c tie o p tim a in c a z u l u n u i umar a centurii. • Limba centurii se introduce In Tnchicurbe.

c o n fo rm d e s e n u lu i. C e n t u r ile in c o r e c t p r in s e p o t d u c e la ra n iri in c a z u l unui acci> d e n t. R a m u ra de b a zin a c e n tu rii t r e ­ b u ie p la s a t a $> in t in s a p e s te b a zin • nu p e s te s to m a c . 10 CENTVRI D E SIGURANTA .S IG U R A m 'A Jn a in t e d e t o a t e A te n tie ! P a r t e a s u p e r io a r a d e u m a r a c e n tu rii tre b u ie . d a c a e s te c a z u i s e m a i t r a g e p u tin C en tu ra. p la s a t a p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i . A te n tie ! • F ifi a te n ti la a $ e z a r e a c o re c ta a c e n tu rii d e s ig u ra n ta . d e o a re c e in c a z u l u n u i a c c id e n t c o rp u l dum* n e a v o a s tra e s te p ro ie c ta t tn fa ta si a p o i b ru s c o p rit de C en tu ra.in n ic i un c a z p e s te g a t • si tre b u ie s a s te a s tra n s a p e Corp. • O C e n tu ra n e fn tin s a c o r e d p o a te d u c e la ra n iri.

se a$eaza Tn dreptui mijlocului umarului . • Pentru reglare se apasa tasta si se ?mpinge cursoriil in sus. In d ic a tie Pentru potrivirea centurii. daca s-a fix a t corect cursorul (ghidajul). In d ic a tie Pentai potrivirea centurii la locurile din fata se poate u tiliza $i sistem ul de reglare inaitimii* scaunului. • Dupa reglare se verifica prin tragerea centurii. sau se m i^ca in jos. daca s-a fixat corect ghidajul. la locurile din fata si sistemul de reglare a maltimii* scaunului. respectiv jos astfel meat porfiunea de Centura de la umar. • Dupa reglare se verifica p rir tragere Centura. pana cand portiunea de Centura de la umar. se poate utiliza. R e g la re a in a itim ii c e n tu rii Prin r e g la r e a in a lf i m ii c e n t u r ii* . traseui acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator.in n ic i un c a z p e s te g at. traseul acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. cursorul (ghidajut) se mi$cd in sus fn directia sagetii. conform paginii anterioare. con­ form paginii anterioare.in n ic i un c a z p e s te g a t. • Pentru reglare. sa se a?eze aproximativ pe la mijlocul umarului .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e g la re a in a liim ii c e n tu rii (n u m a i la P a s s a t) Piin re g la re a m a ltim ii c e n tu r ii. CENTURI DE SIGURANTA 11 .

Mentineti cu mana limba indepartandnj Tn directia u$l[ astfei ca sistemul automat sa poata njia corect banda centurii.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A te n tie ! $ i fe m e ile in s a rc in a te tre b u ie sa fo io s e a s c a c e n tu r ile d e sig u ran ta . Un buton de pla stic din banda centurii m entine catarama in pozijia corespunzatoare de prindere. 12 CENTURI D E SIGURANTA . A s lfe l lim ba sare datoritS arcului din inchizator. P o rtiu n e a d e C e n tu ra d e b a zin tre b u ie s a se p ia s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c r e e z e o p re s iu n e asup ra a b d o m e n u lu i. D e c u p la re a c e n tu r ii cu p rin d e re in 3 p u n c te Centura esie eltberata prin apasarea tastei ro$ii din in ch iz M o r.

• Si fe m e iie in s a r c in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . Centura de bazin nefolositS trebuie sa fie Intotdeauna prinsa in inchizator. P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a z in tre b u ie sa se p la s e z e c a t m a i jo s c a s a nu c r e e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. C e n tu ra nu s e p o a te re tr a g e la loc d e c a t c a n d b a n d a a fo s t c o m p le t s c o a s a a fa ra . B an d a tre b u ie sa fie f ix a t a in to td e a u n a p e s te baxin. e v e n t u a l s e m a i s tra n g e . A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a zin tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s te b a z in $i nu p e s te s to m a c s i tre b u ie sa s te a b in e f i x a t a . C e n tu ra p e n tru b a z in * fa ra d is p o z it iv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la C e n tu ra inertiala cu prindere in 3 puncte. d a c a e s te caz u l b a n d a s e tra g e u $ o r in a p o i in d ire c tia d e re tra g e re .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C e n t u r a p e n t r u b a z in * c u d is p o z itv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la centurlle automate cu prindere in 3 puncle. Din motive de siguran(a. P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a zin tre b u ie s a se p la s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c re e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. • Si fe m e iie in s a rc in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . e v e n t u a l s e m a i strS n g e. A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a z in tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s t e b a z in $> nu p e s te s to m a c si tr e b u ie sa s te a b in e f i x a t a . CENTURI DE SIGURANTA 13 .

Pentru sc u rta re este suficient sa se traga de capatui liber al centurii. daca timba si clema le apasati tn directia fungirii.S IG U R A N T A iN A IN T E D E T O A T E a ’A . Reglarea centurii se face mai u$or. I B1H -13S C P e n t r ii lungirea centurii se (ine limba in unghi drept fata de banda centurii iar banda se trage la lungimea dorita . 14 CENTURI D E SIGURANTA .vezt foto. Portlunea suplimentara se prinde de catarama mobila de material plastic.

S is te m u l r e tr a c to r d in s p a te * In d ic a fte Siguranta pasagerilor spate. p re c u m si d e m o n ta r e a ori m o n ta re a u n o r p a rti c o m p o n e n te p e n tru a fi re p a ra te se e x e c u ta n u m a i la d e a le rii V o lk s w a g e n . • F u n c tia d e p ro te c tie a a c e s tu i s is t e m p o a t e f u n c t io n a d o a r o d a ta . de senzori. CENTVRI D E s ig u r a n t a 15 . laterale sau din spate. R e s p e c ta t i a v e r t is m e n t e ie de m a i sus.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e t r a c t o r C e n tu ra Securitatea conducatorului si a pasagerului din fata. p lia t Tn fa ta d eo atrebuie respectate neaparat instructiunile re c e s is te m u l r e tr a c to r se d e c la n de siguranta referitoare la acestea. Astfel centurile se intind (se depfaseaza) in sens opus derularii lor la punere. a v a n d C e n t u r a p r in s a . Srstemul este activatin cazul unei cotiziuni frontale putemice. Aceasta nu temului retractor ale centurilor cu prindere inseamna un incendiu in vehicul. Tn 3 puncte exterioare. A te n tie ! • O ric e in te rv e n tie la a c e s t sis* te rn . Astfel centurile se intind tn sens opus derularii lor la punere. la care fortele marl nu acjioneaza din fata. s is te m u l tre b u ie s c h im b a t. La coliziuni frontale u^oare. de ruiare automata. Aceste s e a z a fn c a z u l u n u i a c c id e n t. nu se decianseaza retractorul de Centura. senzori • VS recomandanr sa e fectua ti toate care declan$eaza aprinderea unei pulberi lucrarile la centurile de siguranta si la aflate la fiecare din ce!e doua dispozitive retractoare la un service Volkswagen. • La ca sarea ve h icu lu lu i sau a unor B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa tre a c a com ponente individuale ale sistem ului p e s te un s p a ta r. • L a v a n z a r e a v e h ic u lu lu i. cum p a ra to ru lu i tr e b u ie sa i se d e a $1 m a p a d e b o rd c o m p le ta (m an u a* lu l). in completarea sistemului Airbag este marila cu ajutorul unul sistem retractor automat ai centurii automate in trei puncte. D a c a a fo s t d e c la n s a t. lateral cu • La declansarea elementului de tensioC e n t u r a pusa este marila cu ajutorul sis­ nare (retractor) poate ie$i fum. Sistemul re­ tractor aflat la fiecare din cele doua dispo' zitive de ruiare automata vor fi declan$ate la centunie in trei puncte puse. oh rasturnari §i la accidente. instructiuni sunt cunoscute la dealerii Sistemul este activat de senzori in cazul Volkswagen 51 acolo pot ti consultate. unor coliziuni frontale puternice.

de exemplu Passat. culului. A te n fie ! E fic ie n ta m a x im a a c e n tu rilo r de s ig u ra n ta si a s is te m u lu i A irtia g se o b fin e n u m a i d a c a p a s a g e rii s ta u in tr-o p o z ifie c o r e c ta . • 2 Airbag-uri frontale La coiizluni laterale putemice prln Airbag• Airbag-uri laterale si pentru cap* urile laterale* se reduce pericolul de ranire • lampa de control A ifta g din tabloul de al pasagerilor din fata.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u l A irb a g * S is te m u l A irg b a g o fe ra p e la n g a c e n tu rile d e s ig u ra n ta c u p rin d e re in 3 p u n c te o protectie suplimentara • unitatea electronica tie comanda §i con­ pentru conducator §i pasagerul din fata. Trebiiie s i 5titi c§ eficienta optima Airbag>ul fro n ta l p e n tru p a s a g e ru l a sistemului Airbag se obtine numai daca d in f a t a se afla In partea de bord de se folosesc centurile de siguranta. c e n tu rile d e s ig u ra n ta se Locurile de m ontare sunt m arcate cu fo lo s e s c nu n u m a i d a to rita p re ve . bord Sistemul Airbag nu este un inlocuitor pentfu Centura de siguranta.. deasupra sertarului de manu$i. C o m p o n e n te le s is te m u lu i S is te m u l e s te c o m p u s m p rin c ip a l din: 16 SISTEM AIRBAG .AlRBAG" d e rilo r le g a le c i $i d in m o tiv e de F igurile aratd lo cu rile de d ispunere a s ig u ra n ta ! Airbag-urilor frontale. in cazul unor coliziuni frontale cu urmari grave trol (aparat de comanda) in ceea ce priveste capul $1 pleptul. R e s p e c t a t i $ i i n d i c a t i i l e d e la p a g in ile 3 p a n a fa 1 2. D e a c e e a . ci o parte a IntreA irbag-ul fro n ta l p e n tru c o n d u c a to r gului concept de siguranta pasiva a vehise afla Tn volan.

cat $1 Tn parliunile inteimedtare din fata din spate dintre u$i. A lt fe l e x is ta p e ric o lu l c a in c a z u l unui a c c id e n t s is te m u t A irb a g sa nu p o a ta ft a c t iv a t c o re c t. SISTEM AIRBAG 17 . siste* m u i tre b u ie n e a p a ra t v e r ific a t la un d e a le r V o lk s w a g e n . Airbag-urile pentai cap acoper§ pe ambele parti zona geamurilor u$iIor din fafa $i din spate. A irb a g u l s -a r p u te a de* c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t. cu t o a t e c a a fo s t d e z a c tiv a t . in s is te m e x is ta o d e fe c tiu n e daca: • la comutarea cheii de contact nu se aprinde becul de control. becul se stinge $i se aprinde din nou. • d jp a comutarea cheii de contact becul de control nu se stinge dupa aproximativ 3 secunde. • D aca este deco ne cta t m inim um un Airbag. Acest lucm nu este valabll dacS airbagul pasagemlui dreapta a fost dezactivat cu ajutorul Intrerupatorului cheie (vezi pag. A te n lie ! • D a c a a p a re o d e fe c tiu n e . becul de control semnalizeaza circa 12 secunde. • dupa comutarea cheii. 24). • N u m o n ta ti un s c a u n p e n tru c o p ii p e s c a u n u l p a s a g e r u lu i d re a p ta . A irb a g -u rile p e n tru c a p * se gasesc la stanga si la dreapta u^ilor in spatele peretelul de la capota.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u i A irb a g e s te c o n tro la t e le c tr o n ic : • Dupa fiecare comutare a cheii de con­ tact becul de control al Airbag-ului se aprinde pentru cateva secunde. dintre u$i.peric o l d e a c c id e n ta re ! A irb a g -u rile la t e r a ie * se gasesc ?n pemeie spatarelor scaunelor din fata (vezi fig u ra ) si sunt m arcate cu in s c rip tia „A!RBAG’ Tn partea de sus a spatarului. • becul de control este aprins sau pdlpdie ?n timpul mersului. Ele sunt marcate cu inscriptia ^ IR B A G " Tn partea de sus a portiunii intermediare.

La c o iiz iu n i la t e r a l e p ute rn ice se declanseaza A irbag-uriie laterale* impreuna cu Airbagui pentru cap* respectiv. la coliziuni din spate $i loviri pe cfeasupra. La contactul cu sacul umflat cu aer (vezl figura de sus) se amortlzeaza miscarea Inainte a pasagerilor din fa(a iar pericolul de ranire a capului $i partii superioare a corpului se reduce. Sacul cu aer special proiectat permits eliminarea unui curent controiat de gaz. Dupa un accident sacul cu aer se dezumfia astfel incat este larasi posibila vederea 7n fata. Daca in timpu! coiiziunii deceierarea apdruta si masurata se gase§te sub valorile de referinta ale aparatuiui de comanda. 18 SISTEM AIRBAG .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C a n d s e d e c la n s e a z a A irb a g u rile ? Sistemul Airbag este astfel conceput meat la c o liz iu n i fro n ta le la accidente puternice se activeaza Airbag-ul conducatorutui al pasagerului din fata. Umflarea alrt)ag-urilor se face in fractluni de secunda S‘ cu o mare vitez^ pentru a putea oferi prolectia suplimentara la un accident.1 7 . fn aceste cazuri pasagerii vehiculului sunt proteja{i Tn mod oblsnuit prin centurile de siguranta. Airbaguriie nu se declanseaza. pentru a se capta optim capul si partea superioara a corpului. In d ic a f ii r e f e r it o a r e la f u n c tio * n a lit a t e $i la p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti la p a g . de pe partea cu accidentul. A ir b a g f r o n t a l Daca sistemul se activeaza. Pentru declan$areasistemului Airbag este decisiva deceierarea aparuta la o coliziune $i seslzata de aparatui de comanda. respectiv pentru cap*. desi vehiculul poate fi deformat putemic ca urmare a accidentului. La declansarea Airbag-urilor apare un praf fin. nu se a c tiv e a z a sisiemul Airbag. La coliziuni frontale si laterale u $ o a re . Acest lucm este complet normal si nu duCe la un incendiu in vehicul. sacii de aer se umplu si se desfac tn fata soferulul si pasagerului din fata. La accidente speciale se pot declan^a atat Alrbag-urile frontale. cat si cele laterale.

SISTEM AIRBAG 19 . • C o p iii nu tre b u ie s a s te a n ic io d a ta n e a s ig u ra ti p e s c a u n e ie din f a t a a le v e h ic u lu lu i. a n im a le sau obi* e c te . V a rec o m a n d a m s a a v e fi In v e d e re ca d o c u m e n te ie r e f e r it o a r e la a irb a g e v e n tu a l d e z a c tiv a t a l pas a g e ru lu i tin d e m a n u a l. • D e a s e m e n e a . A c e s t e p ie s e tr e b u ie c u r a t a t e n u m a i c u o c a r p a u s c a ta s au u m e z ita c u a p a .2 6 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e • E s ie im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta de m in im u m 2 5 c m f a t a d e v o la n . s e d eclan * s e a z a s is te m u l A irb a g . s is t e m u t t r e b u ie s c h im b a t. e x is ta un rise m a rit d e ra n ire Tn c a z u i unui a c ­ c id e n t c a n d s e d e c ia n s e a z a siste m u l A irb ag. • L a v a n z a re a v e h ic u lu lu i. • O a ca nu a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta in tim p u l m e rs u iu i. D a c a s-a d e c la n $ a f A ir b a g . p e n tru c a p a s a g e rii d in fa ta sa fie p ro te ja ti c u m a x i­ m a e fic ie n ta la d e c ia n $ a re a siste m u lu i. e x is ta un p e ric o l m a r it d e ra n ire! • L a p a r t il e c o m p o n e n t e a ie s is te m u lu i a irb a g nu tre b u ie sa s e e fe c tu e z e n ic i o m o d ific a re . re s p e c tiv bordul c u a p a ra te . A ite in d ic a tii im p o rta n te ie g a s iti in c a p ito lu l „S ig u ra n ta c o p iilo r“ la p a g . D a c a In c a z u l unui a c c id e n t. • P la c a p e rn e i v o ian u lu i si supraf a |a m o d ulului A irb a g din bord nu tre b u ie lip ite s au a c o p e rite s au in a lt f e l p re lu c ra te . pe c a p a c e le mod u le lo r A irb a g nu s e fix e a z a n ic i un o b ie c t c a d e e x e m p iu . va fn d re p ta ti In f a t a s au a v e ti o p o z itie in c o re c ta . • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a $i d o m e n iu l d e a c tiu n e a l A irbag-uritor nu tre b u ie sa s e m a i a fle p e rs o a n e .u l. prec u m ?i d e m o n ta r e a si m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te m u lu i d ato rita a lte r lu c ra ri d e re p a ra tii (de e x e m p iu d e m o n ta re a v o ian u lu i) tr e b u ie e fe c t u a t e n u m a i la d ea le r ii V o lk s w a g e n . s u p o rt d e te le fo n . cum p a ra to ru lu i tre b u ie sa i se d e a si m a n u a lu l d e bord c o m p ie t. • T o a t e lu c ra rile la a irb a g . in c a z u l u n u i a c c id e n t u r m a t de d e c la n s a re a a irb a g -u rilo r. sup o rt d e p a h a r. Despre aceste prevederi puteti primi informatii de la dealerii Volkswagen. c o p iii p ot fi g ra v ra n iti s au o m o ra ti. in p lu s j s c a u n e ie d in f a t a si p e rn e ie de s u s tin e re a c a p u lu i tre b u ie sa fie re g ia te co* re s p u n z a to r d im e n s tu n ii corpu * iui. • F u n c fia d e p r o te c tie a s is te m u lu i A irb a g e s te n u m a i p e n tru un a c c id e n t. In d ic a tie La casarea vehiculului sau a unor compo­ nente ale sistemului Airbag se respecta neapSrat prevederile de siguranta.

c a n d s e d e c la n s e a z a s is te m u l A irb a g la te ra l. tr e b u ie p a s tra ta in p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lu i. • P e n tru c a A irb a g -u rile la te r a le sa p o a ta o fe ri p r o te c tie c o m p le t a . In d ic a tii r e fe r it o a r e la fu n c tio n a * lit a t e si p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti ta p a g .1 7 . sacii se umplu cu aer. Astfel riscul rdnirii paitii superioare a corpulul de partea dinspre u^a. • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a si zo n a d e a c tio n a re a Airb ag>urilor nu tr e b u ie sa se gas e a s c a a lt e p e rs o a n e . in tim p u l m e rsu lu i va a p le c a tt in tr-o p a rte s au a v e ti o p o z it ie in c o r e c ta . m i^carea lateral^ a pasagerilor.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e A te n tie ! • T o a te lu c ra rile la A irb ag*ul lat* e r a l p re c u m s i la d e m o n ta r e a / m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te * m u lu i d a t o r it a a lt o r lu c r a r l de r e p a ra tii (d e e x e m p lu d e m o n ta ­ re a s c a u n u lu i d in fa ta ) tre b u ie e fe c t u a t e n u m a i la a te lie r e de s p e c ia lit a t e in c a z c o n t r a r se p o a te a ju n g e la o a v a rie fu n c tio n a la a s is te m u lu i A irb a g . se mic^oreaza. D in c a u z a A irb agu rilo r la te r a le de la u si nu m a i tre b u ie f ix a t e a lte a c c e s o rii c a d e e x e m p lu s u p o rti p e n tru p ah a re . Airbag-ul umllat amortizeaza prin evacuarea controlata a gazului sub sarcina. d a t a de C e n tu ra d e s ig u r a n t a . e x is t a un ris e m a r it in c a z u l unui a c c id e n t d e a v a ra n i. A irb a g la t e r a l* Daca sistemul se activeaza. • D a c a n u a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta . a n im a te s au o b ie c te . 20 SISTEM AIRBAG . p o z it ia in s c a u n .

trebuie ca zona de desfacere a Airbag-ului sa ramana libera. A lte in d ic a tii le g a s ifi in m a n u a lu l 3 .S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E • La c a rlig e le d e h a in e din vehi> c u l tre b u ie sa a g a ta ti n u m a i h a i­ n e u $ o a re . sacii se umplu cu gaz. ca In desen. • N u tre b u ie sa se a c tio n e z e asup ra s p a ta re io r c u fo rfe p re a m a ri. fu n c tia de p r o te c tie a A irb a g -u rilo r la te r a le e s t e p e r ic lit a t a in c a z u l u n o r h u se n e a p ro b a te . m o d ific a ri si in lo c u ire a pies elo r” . In b u z u n a re le haine* lo r nu tr e b u ie sa s e g a s e a s c a o b ie c te g re le s au a s c u fite .1 7 . m l$carea laterala a pasagerilor. La o declansare a Airbag-urilor laterale se desface automat Airbag*ul pentru cap de pe partea respectiva. Astfel riscul ranirii partii superioare a corp uljl de partea dlnspre u§a se mic§oreaza.2 . A c e a s ta d e o a re c e s a c u l cu a e r ie s e din s p a ta ru l s c a u n u lu i. In d ic a tii p riv in d fu n c tio n a lita te a $i p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti fa p a g . d a c a a c e s te a nu s u n t a p ro b a te s p e c ia l de c a tr e V o lk s ­ w a g e n p e n tru u tiliz a re a la s c a u n e c u a ir b a g la t e r a l. A ir b a g p e n t r u c a p * Cand sistemul se activeaza. acopera geamurile late­ rale precum $1 staipii ugilor §1 este eficace simultan atat pentru conducStor 5 I pasagerui din fa(a cat $1 pentru cel din spate. Alrbag-ul uruflat amortizeaza. Astfel. Pentru ca aceasta functle suplimentara de protectie sa poata fi asigurata. prin eilminarea controlatS a aerului sub presiune. „A c c e sorii. SISTEM AIRBAG 21 . lo v itu ri p u te rn ic e in c a z c o n tra r s is te m u l se p o a te s tric a In a c e s t c a z a irb a g -u rile la te r a ls nu s-ar d e c la n s a ! • in n ic i un c a z nu tre b u ie sa se p u n a h u sa pe s ca u n u l c o n d u c a t o r u l u i s a u p a s a g e r u lu i d in d re a p ta .

A te n tie ! D ac a la a u to v e h ic u le le e c h ip a te c u a irb a g p e n tru c ap si cu p e re te d e s p a r tito r n e c o re s p u n z a to r m o n t a t u lt e r i o r . • in u ^ ile d in s p a te se u tlU zeaza n u m a i ru lo u r i d e p r o t e c t ie la s o a re c a re nu a c o p e ra a irb ag -u l la o e v e n tu a ia d e c la n ^ a re si c a re nu it im p ie d ic a sa fu n c fio n e z e . inainte de montarea acestuia aveti nevoie de o asigurare din partea producatomlui acestui accesoriu ca functionarea airbagului pentru cap nu va fl impiedicata prin montarea acestui perete. in caz contrar. • F u n c tia d e p r o te c tie a s is te * m u lui A irb a g e s te v a la b ila num ai p e n tru un a c c id e n t. in b u zu n a re nu tre b u ie s a s e g a s e a s c a o b ie c te g re le si c u m u c h ii a s c u tite . D a c a A lrbagu riie au lo s t d e c la n s a te . d e c la n $ a r e a a irb a g u lu i p e n tru c a p p o a te fi in flu e n fa ta n e g a tiv . functionarea airbagurilor pentru cap poate fi influenfata negativ. nu s e u tiltz e a z a u m e ra s e d e h a in e .p e rlc o l d e a c c id e n ta re ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te le u rm a to a re p e n tru c a sa f ifi in m o d o p tim p r o te ja ti d e A irb a g u l p e n tru cap: A te n tie ! • N u s e e fe c tu e a z a n lc i un fe l de m o d ific a r e a s u p ra p ie s e lo r din s is te m u l A irb a g . • L a c a rlig e le d e h a in e d in vehi> c u l se a g a ta n u m a i im b ra c a m in * te u ^ o a ra. ■ 22 SISTEM AIRBAG . siste* m u l tre b u ie s c h im b a t. in cazul tn care dorlti sa montati un perete despartitor care nu face parte din gama de accesorli Volkswagen. in z o n a de d e s fa s u r a r e a A irb a g > u rilo r nu tr e b u ie s a s e a fle c o rp u ri s au o b ie c te p e n tru c a s a c ii c u a e r sa se p o a ta d e s fa c e fa ra p ro b le m e .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A u to v e h ic u le le e c h ip a te cu a irb a g p e n tru c a p * si p e re te d e s p a rtito r Aceste componente sunt construite astfel incat sa se imbine constmctiv §i s5 ofere proteclie maxima. La d e c ia n s a re a a irb a g u lu i. c o m p o n e n te le p e re tu lu i d e s p a rtito r p o t fi proi e c t a t e in a u t o v e h ic u l s i p o t a c c id e n ta p a s a g e rli . • In tr e p e rs o a n e si zo n a d e a c t i' u n e a A irb a g -u rilo r n u tre b u ie sa se g a s e a s c a a lte p e rs o a n e . In p lu s. ta p ite r ia d in in* t e r i o r a a c o p e r is u lu i) tr e b u ie e fe c tu a te n u m a i la a te lie r e ie de s p e c ia lita te d e o a re c e a ltfe l se p o a te a v a ria s is te m u l A irb a g . • T o a te lu c ra rile a s u p ra A irb a g ­ u lu i p e n tru c a p . a n i­ m a te s a u o b ie c t e . p re c u m $i mon* ta re a /d e m o n ta re a p ie s e lo r sistem u iu i d a to r ita a lt o r lu c ra ri de re p a r a tie (d e e x . Volkswagen recomanda uttlizarea exdusiva a aixesoriiior originale Volkswagen.

M a i m u ite in fo rm a tii g a s iti la p a g in a 2 4 . la u tiliz a re a s c a u n u lu i s p e ­ c ia l p e n tru c o p il. A te n tie ! D a c a . In d ic a tie La u n e le m o d e le d e a u to v e h ic u le . • in ciuda pozitiei corecte a ^oferului pe scaun nu se pastreaza dislanta de mini­ mum 25 cm inire centrul volanului 5i piept. V a ru g am sa r e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e p e p a g in a u rm a to a re . cand: • T re b uie sa u tiliz a ji in c a z u r i d e e x c e p tie un scaun pentru copil. E x is ta a itfe l p e ric o tu l ra n irii g ra ­ v e . p e n tru c a a c e s ta sa>si p o a ta inde* p lin i ia ra s i fu n c tia d e p ro te c tie .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE D e c o n e c ta r e a A irb a g -u rilo r Deconectarea Airbag-urilor se prevede niimai in anumrte cazuri. D e c o n e c ta re a A irb a g -u lu i p a s a g e ru lu i d in f a t a in c a z u i u tiiiz a rii s c a u n u lu i s p e c ia l p e n tru c o p il Lasati intotdeauna Airbag-u! scaunului pasagerului dm fa\a sa fie deconectat daca trebuie sa utilizati in c a z u ri e x c e p ti* o n a le pe acest loc un scaun special pentru copil. pe care copilul sta cu spatele la directia de rr?ers. pentrulocul de langa $ofer. Va recomandam insa. D e a le ru l V o lksw a g en m arch e a za un Airbag deconectat printr-o eticheta autocolanta $i o mentiune in Planul sen/ice. scaune ortopedice fara Airbag-uri laterale) La dealerii Volkswagen puteti afla care Airbag poate fi deconectat la vehiculul dvs. de sx. • Sunt necesare montari speciale in zona volanului datorita unui handicap • Sunt montate alte scaune (de ex.fie de c a tr e un a te lie r d e s p e c ia lita te . A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i din f a t a tre b u ie sa fie im e ­ d ia t re p u s in fu n c tio n a re . c h ia r m o rta le . A irb a g -u l tre b u ie s co s din fu n c tiu n e : . a ir b a g -u r ile p a s a g e ru lu i d re a p ta p ot fi d e c o n e c ta te c u a ju to ru t fntre> r u p a to ru lu i c u c h e ie . P e rm ite ti re c o n e c ta re a A irbag*ului d e c o n e c ta t c a t m a i c u ra n d p o sib il. la u tiliz a re a scaun e lo r p e n tru c o p ii. pe care copilul este a$ezat cu spatele la directia de mers. SISTEM AIRBAG 23 . p e c a re c o p ilu l s t a c u s p a t e le ta d ir e c t ia de m e rs . V a ru g am re s p e c ta fi n e a p a ra t indic a f iile d e la c a p ito lu l „ S ig u ra n ta c o p iilo r” pag. sa montati scaunui copilului numai pe bancheta din spate pentru ca Airbag-ul pasagerului din fata sa poata ramane conectat. in c a z u r i e x c e p t io n a le e s te n e c e s a r sa tr a n s p o r ta ti un c o p il pe s c a u n u i p a s a g e ru lu i din fa t a . 2 6 .f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e z i p a g in a 2 4 ). Im e d ia t c e nu s e m a i fo io s e $ te s c a ­ u n u i p e n tru c o p il.

m m od e x c e p tio n a l. De regula. D e c o n e c ta re a R e c o n e c ta ti a irb a g -u rile c a t m a i • Luati contactui motor. A te n tle ! R e s p o n s a b illta te a p e n tru p o z itia c o r e c t a a T n tre ru p a to ru lu i c u c h e ie ti re v in e c o n d u c a to ru lu i. • Va rugam sa ve rificati daca.S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O A T E In t r e r u p a to r u l c u c h e ie * p e n tr u d e c o n e c t a r e a a irb a g *u lu i p a s a g e r u lu i C j ajutorul tntrerupatorului cu cheie din torpedo puteti conecta $i deconecta airbagul frontal $i lateral al pasagerului. pe scaunul pasagerului dreapta trebule iixat un scaun de copii. c u ra n d p o s ib il. scaunele pentru copii trebuie montate n u m a i p e s c a u n e le d in s p a ­ te. lampa de control „AIRBAG O F P (ilustratie dreapta) ramane aprinsa. Acest lucru este necesar de exemplu cand. Butucul cheii trebuie sa se afle d o a r c u c o n ta c tu i m o to r lu a t! in pozitie vertical^. avand contactui m otor pus.O F F " A c tio n a ti in tre ru p a to ru l d e a irb a g („O P R IT). 24 SISTEM AIRBAG . in tre ru p a to ru l airbag Tn p ozifia . p e n tru a -$ i p u te a • Tntoarceti cu ajutorul cheii de contact fn d e p lin i fu n c tia d e p ro te c tie .

S IG U R A N J A IN A IN T E D E T O ATE L a m p a d e c o n tro l „ A IR B A G O F F ” (A irb a g d e c o n e c ta t) Lam pa de c o n tro l este a p rin sa cand co n ta ctu i este pus. fn c a z u l unui a c c id e n t . • N u s e p o a te p r e v e d e a .PORNIT). av§nd contactui pus. • N u fo lo s iti s c a u n e p e n tru cop ii p e s c a u n u l p a s a g e ru lu i! A irb agu i p a s a g e r u lu i a r p u te a s a se d e c la n s e z e in c iu d a d e fe c fiu n ii. A te n tie ! D a c a la m p a d e c o n tro l p alp a ie : C o n e c ta re a • Luati contactui motor. • Verificati daca. d a c a a irb a g -u rile p a s a g e ru lu i s e vor d e c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t! A v e rtiz a fi-v a p a s a g e rii fn a c e s t s en s. Vizitati un atelier de specialitate. daca a irba g -u rile pasagerului sunt deconectate. lampa de control „AIRBAG O F F (ilustratie dreapta) nu este aprinsa.p eric o l d e ra n ire ! r SISTEM AIRBAG 25 . • Intoarceti cu ajutoiul cheii de contact in tre ru p S to ru l airba g In p o z itia „0 N " (. Butucul cheii trebuie sa se afle in pozi|ie orizontald. Lampa de control pdlpaie in cazul unei erori la airbag.

P o rtiu n e a p e n tru b a zin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie plasa* ta p e s te b a zin .in n ic i un c a z p e s te g a t . D e in d a ta c e nu se m a i u titiz e a z a s c a u n u l c o p iiu lu i.fie d e c a tr e un a te lie r d e speci* a lita te ~ f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). A te n tie j D a c a . A irb a g -u l p asagerulut d e c o n e c ta t tre b u ie rep us Tn fu n c tiu n e . sa fie plas a ta a p r o x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i . d ac a e c a zu l se tr a g e p u fin b an d a c e n ­ tu rii Tnapoi. E x is t a a l t f e l p e r ic o lu t r a n ir ii g ra v e . G ru p a 2 / 3 Pentru copii tn varsta de p a ra la 7 ani cu o greutate intre 15-25 kg cele mai indicate sunt scaunele pentnj copii in combinatie cu centurile de siguranja in 3 puncte.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 1 Pentru sugari §i copii m id pana la 4 ani cu 0 greutate mire 9-18 kg cele mai potrivite sunt scaunele cu masa de sigurantd (vezi figura) sau scaunele pe care copilul sta cu spatele la directia de mers. la u t iiiz a r e a u n u i s c a u n p e n tru c o p !l p e c a re c o p ilu l tre * b u ie s a s te a c u s p a te le c a t r e d ire c tia d e m e rs . A irb a g -u l resp e c t iv t r e b u ie s c o s d in fu n c * fiu n e: . c h la r m o rta le .nu p e s te b u rta si in to td e a u n a s a f ie fix a . A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie . c a In fig u ra . 28 SIGURANTA COPIILOR .$i sa fie fix a p e p a rte a superio a ra a c o rp u lu i. Tn c a z u r i e x c e p t io n a le . e s te n e c e s a r s a s e tra n s p o rte un c o p il p e s c a u n u t p a s a g e ru lu i din f a t a .

A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie . Copiii peste 1. cele mai potrlvile sunt scaunele pentru copii in combinatie cu centurile de siguranta in 3 puncte.Centura de sigu­ ranta”.n ic i c liia r su g arii! .si sa fie fix a p e p a rte a supe> rio a ra a c o rp u iu i. c a in fig u ra .nu tre b u ie iu a ti in p o ala d e c a t r e p e rs o a n e le d in v e h ic u l.nu p e s te b u rta in to td e a u n a sa f ie fix a .50 m. A te n tie ! in n ic i un c a z c o p iii . V SIGURAr/TA COPIILOR 29 .in n ic i un c a z p e s te g a l .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 3 Pentru copii de peste 7 ani cu o greutate intre 22-36 kg si inaltimea sub 1. s a f ie p ias a ta a p ro x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i . La u tiiiza re a c e n tu rii se vor respecta indicatiile de la capitolul . P o rtiu n e a p en tru b azin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie p lasat a p e s te b azin . d a c a e c a z u l se tra g e p u tin b an d a c e n ­ tu r ii tn a p o i.50 m pot folosi centurile de siguranta existentein vehicul fara utiiizarea unui scaun pentru copii.

• C e n tu rile d e sig uran^a tre b u ie v e r if ic a t e . scaunul trebuie sa se fixeze cu un zgomot (prob a ti p rin tra g e re !) La dealerul Volks­ wagen puteti procura scaune de copii cu sistem .S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E In d ic a U i • Va recomandam sa utilizati sistemele de sptljin pentru copii existente in programul de accesoril origlnale Volkswagen. Ele se potrivesc fn toate vehiculete cu sistem „lsofix”. com od $i sigur. in p lu s . t r e b u ie a c o r d a ta o a te n tie d e o s e b ita . verificate si indeplinesc Norma ECE-R 44. A te n tie ! • D a c a s e u tiliz e a z a s is te m e de s p r ijin p e n t r u c o p ii. pot fi m ontate rapid. a t e n t ie c a b an d a c e n tu r ii s a nu p o a ta fi d e ­ t e r io r a t e d e c a t r e o b ie c t e cu m u c h ii a s c u tite . 30 SIGURANTA COPIILOR . respectiv de rama scaunului (vezi sageata). F ix a r e a s c a u n u lu i d e c o p ii cu S is t e m „ ls o fix '’* Scaunele de copii cu sistem Jso fix. Scaunele de copii se introduc usor pe inelele de sustinere. • P e n tr u m o n ta r e a s i u t iliz a r e a s is te m e lo r d e s p rijin (re tin e re ) p en ­ tru c o p ii s e v o r re s p e c ta prevede> r ile le g a le si in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i. c a s u ru b u rile s u n t in trod u s e p e t o a t a lu n g im e a g a u rii f il e t a t e s i s u n t s tr a n s e c u un m o m e n t de 4 0 N m . c a r e s e in s u r u b e a z a T m p reuna c u c e n * tu rile d e s ig u ra n ta e x is te n te fn v e h ic u l. La montare. Nu In toate tdrile de export. Aceste sisteme sunt concepute pentru utilizarea in autovehicule Volkswagen. intre spatar si suprafata de sezut a banchetei sunt fixate inele de sustinere de caroserie. Puteti fixa pe aceste inele scaune de copii cu Sistemui „lsofix*. Sub numele de „Bobsy” sunt oferite sisteme de sprjjin pentru toate grupele de varstd’’. T re b u ie s a se a s ig u re .Isofix” .

la u tiiiz a re a s c a u n u lu i p e n ­ tru c o p il. p e c a re c o p ilu l s ta cu s p a t e l e la d i r e c t i a d e m e r s . g e ruiu i din fata $i cele laterale de la • Rulati inapoi Centura pana sta fixata pe bancheta din spate pot fi blocate mai mult scaunul copiluiui. Siguranta scaunului de copil este automat scoasa cand banda centurii este complet rulata. Aceasta blocare a centurii permite printr-un „clic". C a ta ra m a de p rin d e re sa re d a to rita presiunii arcului din incfiizator.S IG U R A N T A IN A IN T E D E TOA TE P u n e re a s ig u ra n te i* s c a u n u lu i c o p ilu iu i • Fixati scaunul copiluiui cu C e n tu r a con­ form instructiunilor tabricantului de scaun. A ltfe l e x is ta p e ric o lu l ra n irii g ra ­ ve s au m o rta le . D e in d a ta c e s ca u n u l c o p ilu iu i nu se m a i u tiliz e a z a . • T ra g eti acum com plet de poitiunea Centura cu prindere in 3 puncte a pasa. A irb ag< u l p a s a g e ru lu i d in f a t a tre b u ie sco s din fu n c tiu n e (dez a c tiv a t): .p ro b a ti p rin tra g e re ! F ix a r e a s c a u n u lu i p e n tr u c o p il c u C en tu ra fn 3 p u n c te A s ig u ra re a scaunulut pentru c o p il* A te n tie ! D ac a in c a zu ri e x c e p tio n a le e s te n e c e s a r s a s e t r a n s p o r t e un c o p il p e lo c u l p a s a g e ru lu i din f a t a . In d ic a tie Centura pentru bazin* pentru locul din mijloc al banctietei din spate poate ft de asem enea utilizata pentru fixarea unui scaun de copil. A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i d in f a t a tr e b u ie re p u s in fu n c tiu n e . permits tragerea . pozitionarea fIxS a scaunului copiluiui Acum banda centurii nu mai trebuie sa dumneavoastra in vehicul. S c o a te r e a s ig u r a n te i* s ca u n u lu i c o p ilu iu i Ap^sati tasta ro$ie a inchizatorului centurii.pentru umar a centurii automate. SIGURANTA COPIILOR 31 .fie d e c a tr e un a te lie r d e spec!a lita te . Rularea este observabila timp.fie c u a ju to ru l m tre ru p a to ru tu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). Pentru fixarea unui scaun pentru copil.

Comisia EconoiTHca Europeans .Hegulament J 32 SIGURANTA COPtlLOR . sa utilizaji scaunul pentru copll numai pentru copil paste 2 anf. r e s p e c tiv c o m p o n e n t e le s e a u n u lu i tre b u ie s ch im b a te . care nu este livrata odata cu scaunul. • B a n d a c e n tu r ii nu tre b u ie sa f ie in te p e n ita . Va recomandam. A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie sa s e u tiliz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re .c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. • N u ia s a ti c o p iiu l s a s te a nesup r a v e g h e a t Tn s c a u n u l p e n tru c o p il. La orice dealer Volks­ wagen obtineti masuta de prindere.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* P a s s a t Scaunul integrat pentru copil este corespunzator. conform Normei ECE-R’’ 44/03. In d ic a tie Copill din grupa 1 au nevoie de o masuta de p rin d e re sp e cla la p e n tru sca un ul integrat pentru copil. • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i un fe l d e m o d ific a ri a s u p ra s e a u n u lu i in te g ra t d e c o p il. grupa 2 (1525 kg) $i grupa 3 (22-36 kg). • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p ilu lu i a fo s t soli* c i t a t tn tr-u n a c c id e n t . a tu n c i s c a u n u l. ra s u c ita sau sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . copiilordin grupa 1 (9-18 kg). totu§i.

• A pasatl perna scaunului in d irectia sagetii 2 pana se fixeaza. SIGURANTA COPIILOR 33 . O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copilulul. • Portiunea pentru bazin a centurii nu se introduce in spatele calcaiului ro?u de ghidare a centurii de la scaunul copilului. • Introduceti ambele portiuni de Centura In fanta de ghidare din capatui opus al masutei de prindere.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Apasat) tasta de deblocare 1. • T r a g e t i p o r tiu n e a d e C e n tu ra p e n tr u b a z in si umar a s t f e l incat sa fie ir tin s a . • Introduceti cataramade prindere In Inchizatorul centurii. Scaunul copilului sare putin in fata. • Desfaceti picioarele de sprijln ale masutei de prindere $i puneti-o deasupra picloarelor copilului . • Asezati copilul pe scaun cat mai In spate posibil.vezi figura din dreapta. • I n t f o d u c e t f p o r t iu n e a d e C e n tu r a p e n t m b a z in § i u m a r t n f a n t a d e g h id a r e a c e n t u r ii d in m a s u ja d e p r in d e r e . In d ic a tii • Catarama ro§ie de ghidare a centurii nu se utitizeaza ?n combinatie cu masuta de prindere. se apasa tasta de deblocare $i perna pentru sezut eliberata se apas^Tn jos pana se fixeaza. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). • Centura nu trebuie sS fie rasucita in zona masutei de prindere.

c a in d e s e n . P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tre b u ie sa s e p la s e z e p e s te b a ­ z in . 34 SIGUflANTA COPIILOR . • Ajustafi inattimea centurii prin Impingerea cataramei astfel Tncat C e n tu r a pentru umar sa se plaseze aproximativ paste mijlocul umanilui . s a se p la ­ s e ze a p ro x im a tiv p e s te m ijio c u t u m a ru lu i . O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului.in n ic i un c a z p e s te g a t . Scaunul copilului sare putin in ia|a. A te n tie ! P o rtiu n e a c e n tu rii p e n tru u m a r tre b u ie . se apasa tasta de deblocare $i perna de sezut eliberata se apasa in jos pana se fixeaza.si sa s te a in tin s a in p e rm a n e n ta . d ac a e s te c a z u l s e re tra g e p u tin b a n ­ d a.S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 2 s i 3 • Apasaji tasta de deblocare 1. • Se trage banda de catarama de prindere incet paste pieptul $i bazinul copilului iar cataram a de p rindere se introduce in opritorul corespunzator pand se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !).si sa s e fix e z e p e p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i.§i sa se fixeze partea superioara a corpului vezi figura.in nici un caz paste gat . A p lic a re a c e n tu rti c u 3 p u n c te de p rin d e re • Introduceti portiunea penlru umar a centurii fn catarama rogie a centurii.nu p e s te a b d o m e n . • Apasati pema de sezut Trt directia sagetii 2 pana se fixeaza. • Introduceti portiunea pentru bazin a centurii In ca lcaiul ro$u de ghidare al scaunului pentru copil.

re s p e c tiv c o m p o n e n * te le s c a u n u lu i tre b u ie s c h im b a te . sautilizati scaunul pentru copil numai pentru copil paste 2 ani. care nu este livrata o d a ta cu sca u n u l. • B a n d a c e n tu rii nu tre b u ie sa fie in te p e n ita . • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i u n fel d e m o d ific a ri a s u p ra s c a u n u lu i in te g ra t d e cop i).c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. grupa 2 (1525 kg) §i grupa 3 (22-36 kg). totu$i. Va recomandam.Regulamenl SIGURANTA COPIILOR 35 . ra s u c ita s au sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e .S IG U R A N T A JN AIN TE D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* G o lf / P o lo Scaunul integral pentru copil este corespunzator. • N u la s a ti c o p ilu l s a s te a n esu p r a v e g h e a t in s c a u n u l p e n tru c o p il. a tu n c l s c a u n u l. conform Normei ECE-R 44/03. La o ric e d e a le r Volkswagen obtinefi m isuta de prindere. In d ic a tie Copiii din gnjpa 1 au nevoie de o mSsuta de p rind e re s p e c ia l^ pen tru scaunul integral pentru copil. *) Comisia Economica E uropeani . copiilordin grupa 1 (9-18 kg). • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p il u lu i a f o s t s o lic ita t in tr-u n a c c id e n t. A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie s a s e u tillz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re .

In d ic a tie • Centura nu trebuie sa fie rasucita ?n zona masutei de prindere. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). • Introduceti catarama de prindere in inchizatorui centurii. se trage tasta de deblocare $i pema pentru sezut centrata eliberata se apasa in jos de mijlocul pemei pana se fixeaza. 36 SIGURANTA COPIILOR . • Introduceti ambele p o rtiu n i de C e n tu ra in fanta de ghidare d in capatui o p u s al masutei de prindere. • Trageti p o rtiu n e a de C e n tu ra p e n tru b a z in $i u m a r a s tfe l in c a t s a fie in tin s a . • Introduceti portiunea de C e n tu ra pentru bazin §i umar in fanta de ghidare a centuril din masuta de prindere.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Trageti maneta de deblocare 1. • Desfaceti picioarele de spiijin ale masutei de prindere puneti-o deasupra picioarelor copilului —vezi figura din dreapta. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copiluiui. • A pasati perna s ca u n iilu i Tn directia sagetii 2 pana se fixeaza. • Asezati copilul pe scaun cat mai in spate posibil. Scaunul copilului sare putin in fata.

s i sa s te a in tin s a m p e rm a n e n ta . A p lic a re a c e n tu rii c u 3 p u n c te de p rin d ere • Se trage banda de catarama de prindere incet peste pieptui §i bazinul copilului iar cataram a de prindere se introduce Tn opritorul corespunzator pana se fixeazS cu un zgomot (probatt p rin tra g e re !). P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tr e b u ie sa s e p ia s e z e p e s te ba­ z in .In n ic i un c a z p e s te g a t . s a se p la s e z e a p r o x im a tiv p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i .nu p e s te a b d o m e n .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 2 s i 3 • Trage maneta de dsblocare 1.$ i sa se fix e z e pe p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. • Apasati pema de sezut In directia sagetii 2 pana se fixeaza. c a m d e s e n . se trage tasta de deblocare si pema de sezul centrala eliberata se apasa in jos de centrul pernei pSna se fixeaza. Scaunul copilului sare pufin tn fata. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului. SIGURANTA COPIILOR 37 . A te n tie f P o rtiu n e a c e n iu r ii p e n tru u m a r tre b u ie . d a c a e s te c a z u i s e re tra g e p u tin b a n ­ d a.

d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru s te d e frd n a re s a u d e dece> ie ra re a c e s te a a r p u te a a ju n g e la p e d a le . .inclinarea spatarului se regieaza astfei fncat spatele dvs.accesul sigur si rapid la elementele de comanda. s c a u n e ie d in f a t a $1 supor* t u r ile d e c a p t r e b u ie r e g ia t e c o re s p u n z a to r m a rim ii c o rp u iu i. 38 SCAUNE SI TETIERE .spatarul in pozitia corecta . „Scaunele din fata”. re s p e c tiv b o rd . p e n tru c a la d e c la n ^ r e a s is te m u lu i A irtiag o c u p a n tii io c u rilo r d in f a t a sa fie p r o t e ja t i c a t m a i e f i c i e n t . dupa cum urmeaza: . Regafi-vS scaunui conform descrierii din manuaiul 3.pozitia corpuiui reiaxata.picioarele sa fie asezate comod in spatiul pentru picioare . §1 regiarea recomandata In aceasta pagina pentru scaunui ^oferuiui $i pasageruiui din fata. va rugam.in n ic i un c a z nu se pun p e bord s au p e s ca u n e . fn a c e s t c a z nu a t i m a i p u te a fra n a . S c a u n u i c o n d u c a t o r u lu i Va re co m a rid a m sa re g ia ti s c a u n u i conducatorului dupa cum urmeaza: .S IG U R A N JA IN A IN T E D B TOA TE S c a u n e ie d in f a t a Pozitia corecta in scaun este importania pentru: . S c a u n u i p a s a g e r u iu i d in f a t a Va recomandam sa regiati scaunui de langa conducator. . neobositoare. Respectati. . a m b re ia s au a c c e ie ra ! P ic io a re le se tin in tim p u l m ersu lu i in to td e a u n a in s p a tiu l p re v a z u t p ic io a re io r . A te n tie ! in zo n a p ic io a re io r nu tre b u ie sa se g a s e a s c a n ic io d a ta o b ie c te . in plu s.scaunui sa fie cat mai in spate posibil.e fic a c it a t e m a x im a d e p ro te c tie a c e n tu rii si s is te m u lu i A irb a g .1.se regieaza pozitia scaunuiui in directia longitudinaia astfei Incat pedaieie sa p oata fi a pasate cu p icio a re le usor indoite din genunchi. sa se a§eze complet pe spatar $i sa pute|i atinge punctui cel mai de sus al volanului cu bratele usor Indoite. A te n fie ! • E s te im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta d e m in im u m 2 5 c m de v o ia n .

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE T e t i e r e le Tetierele se regleaza in inaltime §i corespunzator marimii corputui. Tetierele reglate corect ofera impreunS cu centurile de siguranta o protectle eficace. SCAUNE SI TETIRE 39 . • Cea mai buna protectie se atlnge cand marginea superioara a tetierei se afta c el p u tin la inaltimea ochtlor sau mai sus. R e g la r e a In a lt i m ii • Tetierele se cuprind lateral cu ambele maini $1 se imping tn sus ?i in jos.

fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. chiar si numai partial. dotarilor §1 tehnicii. reprezentarilor descrierilor prezentate in acest materia) nu pot fi ridicate ©VOLKSWAGEN AG nici un fel de pretentti. inclusiv normele acestui manual au Ja baza stadiul de informare corespunzator momenlului In care acest material a fost edltat.2002 I Art.EDW . pe baza datelor.:231. Passat. multiplicarea sau traducerea.2002 . Nr. Realizat in Germania indicatiilor.5 Nachlrag I Polo.552. Se rezerva dreptul la oricand pot aparea modiftcari ale formei. figurile. G oll. Textele.VOLKSWAGEN (ucreaza perm anent la T o a le drepturile conlorm leg isla jie i in p riv in ta d re p tu lu i de a u to r a pa rtin dezvollarea tuturor tipurilof modelelor. Bora. 3. Astfel. New Beetle RedaktionsschlufS: 11. Va rugatn sa fiji inteleg atori deoarece VOLKSWAGEN AG. Aceasta hartie a fost fabricata din celuloza f ^ a con{lnut de clor. Retiparirea. modificari.14 I AusgaC»e: rumdnisch 12.

Completare Poloj Golf. New Beetle In s ta la fia d e a v e rtiz a re a n tifu rt c o r e la ta la o te le c o m a n d a in aceasta completare sunt prezentate modificariie care au aparut de la tiparirea manualului 3. 3 . Toate celelalte Inlormatli.1 „Comenzi echipamente” .5 . Bora. Passat. prezentari $1 referitoare la utillzarea intretinerea autovehicululul dumneavoastra le gasiti in celelalte manuale din mapa de bord.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful