P. 1
Passat b5 Users Manual

Passat b5 Users Manual

5.0

|Views: 3,534|Likes:
Published by Alex Pintea

More info:

Published by: Alex Pintea on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

>'.

«K ;ls: • »

CUPRINS
ALIM ENTAREA B e n z ln a ......................................................... 2 D ie s e l.............................................................3 VER IFIC AR I §1 CO M PLETARf Indicatii referitoare la lucrul In com partim entul m o to ru lu i....................... 29 Ulei de m o to r............................................30 TEHNOLOGIE INTELIGENTA Fuel Strattfied Injection { F S I) ..................4 )F ra n e ............................................................. 5 Blocare electronica a diferentialulur (E D S )........................................................... 8 Program electronic de s ta b illta te ......... 9 Tractiune rntegrala ( 4 M 0 T I0 N ) ............10 S ervodrrectia.............................................. 11 INTRETINERE § 1 INLO C UIRE PIESE Accesoril, m odificari f i DEPLASAREA ? l M EDIUL INCONJURATOR Primli 1500 km - §i dupS a c e e a .......... 12 Sistem de purificare a g a z e lo r........... D eplasarea econom ica 13 plese d e s c h im b ...................................... 52 M ontare aparat de ra d io ....................... 54 Telefon mobil ?i aparat e m is ie -re c e p tie ....................................... 55 Sistem de rS c ire ...................................... 34 tnstalatle spa la re g e a m u ri..................... 36 § te rg a to a re ............................................... 38 Lichid de frTna...........................................39 B a te r ie ....................................................... 41 R o ti.............................................................. 46

ecologicd ... 14 SITUATII T SetuI pentru repararea p e n e lo r............56 Schim barea r o tii........................................ 58 Tnchterea de urgenfS a plafonului g lis a n t...................................... 65 tnchiderea d e urgenta a plafonuiul p lia n t........................................66 Tnlocuirea IS m p ilo r...................................67 A jutor la p o rn ire ......................................... 70 R em orcare/T ra c ta re ............................... 72 Ridicarea a u to v e h ic u lu lu i....................... 76

Deplasarea m s tra in a ta te ...................... 17 Tnlocuirea becurilor cu 'in c a n d e s c e n t^ ......................................... 17 D eplasarea cu re m o rc a ..........................18

INTRETIN EREA AU TO VEH IC U LU LU l Intretinerea a u to ve hiculu lu i.....................20 I fngrijirea exterioara a a u to ve hiculu lu i.... 20 Ingrijirea interiorului a u to ve h icu lu lu i......26 Curatarea com partim entului m o to r........28

is ta la jia de a v e rtiz a re a n tifu rt este re va zu ta p e n tru u liliz a re a de la tlecomanda. In cazul Tn care telecomanda u to v e h ic u lu lu i nu fu n c lio n e a z a , jtovehiculul va trebul incuiat manual, cu ie ia de contact. 3 autovehiculele echipate cu instalatie de v e rtiz a re a n tifu rt* cu siste m de jpraveghere interioara Back-up Horn* Dmandate de la telecomanda*. trebuie ispectate urmatoarele: le s c h id e re a s e p a r a t a a u s ilo r* e s c h id e re a m a n u a la a usilo r Rotiti chera o d a ta in Tncuietoare; $a conducatorului este incuiata. lecanlsmul de siguranta $1 sistemul de jpraveghere interioara sunt dezactivale. istalajia de avertizare antifurt ramSne ::tivata, insa alarma nu se va declan^a ica. Puneti §i luati contactui intr-un interval 3 15 secunde. a punerea contactului Imobilizatorui eleconic recunoaste cheia §1 dezactiveaza istalatia de avertizare antifurt. aca nu puneti contactui, dupa 15 secunde s va declan^a alarm a. prin sem nale ::ustice §i optice.

D e s c u ie re a m a n u a la a tu tu ro r u silo r a u to v e h ic u iu lu i • Rotifi cheia d e d o u a ori c o n s e c u tiv In Tncuietoare: Toate u^ile $i capacul portbagajului se vor in c u ia . M e ca n ism u l de s ig u ra n ta $1 instalatia de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alanna nu se va declan$a inca. • Deschideti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este permis ca una din celeialte u^i. capacul portbagajului sau capota motorulul sa fie deschise, deoarece se va declan^a alaima. • Puneti §i luati contactui intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorui elec­ tronic recunoaste chela $t dezactiveaza instatafia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celeialte u$i, capa­ cul paortbagajului sau capota motorulul fara a se declansa aJarma. In d ic a tii • Capota motorulul trebuie deschisa numai dupa dezactivarea Instalatiei de avertizare antifurt. • Cand autovehiculul este incuiat $i insta­ latia de avertizare antifurt este activata, capacul portbagajului nu trebuie deschis manual, deoarece se va declansa alarma.

D e s c h id e r e a s im u lta n a a u $ ilo r (D e s c h id e r e a c o n to r t) D e s c h id e re a m a n u a la s im u lta n a a u silo r • Rotiti cheia o d a ta in incuietoare: Toate u^ile capacul portbagajului se vor incuia. Mecanismul de siguranta instalatla de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alarma nu se va declan$a Inca. • Deschtdeti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este perniis ca una din celelalte u$i, capacul portbagajului sau capota motoruiui sa fie deschise, deoarece se va declansa alarma. • Pune}i §1 luati contactui Intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorul elec­ tronic recunoa^te cheia §1 dezactiveaza instalatia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celelalte u$i, capacul paortbagajului sau capota motorulul fara a se dec)an$a alanna.

D e c o n e c ta re a a ia rm e i Alarma poate fl oprita in orice moment prin descuierea a utovehiculului cu ajutorul telecomenzii, sau prin punerea contactului (imobilizatorul electronic recunoa$te ctieia autovehiiculului).

SFATURI SI iN TR ETINER E

B e n z in a
Tipul acrburantului indicaJ pentm molomi aulotfehiculului dumneavoastra se gase§te tn manualul 3.3 .Dale tehnice" ?i pe partea interioara a capacului rezervorului. A d itiv ii b e n z in e ! M odul de functionare, randam entui §i durata de viata a motoailui sunt influen^ate in mare m isu ra de caiitatea carburantuiui. De 0 deosebita importanta sunt aditivii pu§i In benzina. De aceea se recomandS numai alimentarea cu b en zin a d e c a lita te , cu a d itiv i. Daca nu exists astfel de carburant $i dacS apar disfunctionalilati ale motorului. ca de exemplu pomire dificlia, oprirea la mersul Tn gel §i pierderea de putere, atunci cind se face plinul de benzina trebuie adaugatl aditivii necesari. A ce |ti aditivi au actiune anticoroziva, curS^S sisteme de alimentare §i previn depunerile In motor. Nu toti aditivii s-au dovedit a fi eficien^i. De aceea, la dealerii Volkswagen din Ger­ mania §i din multe alte ^Sri. pot fi obtinuti aditivi avizati, sub denumirea de J\ditivi originali pentru carburant pentnj motoarele pe t»nzina Volkswagen / Audi’ . Dealerii Volkswagen sunt informa{i despre modul de utilizare §i §tiu ce trebuie fScut cand s-au format deja depuneri in motoare. Nu trebuie s3 utilizati alti aditivi pentru combustibil.

In d ica tii generate
• Benzina fara plumb trebuie s3 corespunda standardului DIN EN” 228. • In siluatli de urgent^. In care carburantui disponibil are o cifr§ octanica mai mica decat cea indicata, trebuie sS conduce^l in regim de turatie m edie de soiicitare redusa a motonjiui. S o lic ita re a p u te rn ic a a m o to ru lu i p rin a c e e le r a r e m a x im a s au tu r a tia rid ic a ta p o a te d u c e la d e te rio ra r e a m o to ru lu i. De Tndata ce este posibil se face alimentarea cu benzina cu cifrS octanica corespunzStoare. • Carburantui cu o cifra octanica mai mare decat cea indicata se poate uttliza fSra restrictil. Acest lucru Tnsa nu abuce nici un avantaj in ceea ce prive?te puterea moto­ rului ?i consumul!

Autovehiculele cu catalizator ^ pot fi utilizate numai cu carburant fJrd ptumb. , Chiar o singurd alimentare a rezervorului cu benzind cu plumb determina deteriorarea (stricarea) catalizatorului.
A te n tie 91 la in d ic a tiile din m a n u ­ a lu l 3 .1 ., c a p . „ U m p le re a re zerv o ru lu i”
’> Norm a - Europeans

D ealerii Voiksvagen $1 statiile de combustibil ale tarii respective ofer^ informatii cu privire la carac-teristicile motorinei specifice. Astfel.Eufopeana ’ CKra . Autovehiculul este dotat cu o instalatie de preincSlzire a fittnjiui. Tn timpul anotimpului rece.S FA TU R I SI INTHETINERE D ie s e l Motorina trebuie sa corespunda standardului DIN EN’ '590 CC^’ nu tre b u ie sa fie m a i m ic a de 51. in Germania. Daca la temperaturi sub-24°C carburantuI devine atdt de v is c o s Tncdt motonji nu mai pome^te. filtru l s e p o a te in fu n d a .Celan . „ U m p ie r e a r e z e r v o ru lu i”. de iarna. N om ia . • La temperaturi exterioare sub -10°C va recomandam sa alimentati cu carburant Diesel. a b e n z in e i si a a lto r subst a n t e s im ila re in a m e s te c c u com * b u s tib il D ie s e l. . De aceea. • RME se poate utlliza pe timp de iama pana la -lO'^C. deoarece motorina devine prea vascoasa prin separarea paraflnei. C a r b u r a n tu I • R M E (B io d ie s e l) corespunde standardului DIN E 51 606. in d ic a tii • Performantele la deplasare pot fi mai reduse. este stabil pan3 la -1 5 C. se comerciatizeaza motoring de iama. fo io s ifi n u m a i c a rb u ra n t RM E! Pentru a | t i de unde se poate achizitiona carburantuI vS rugam sS va adresati unui dealer Volkswagen sau unul club auto. este de ajuns ca autovehiculul s3 se lase un timp mtr-o Tncapere Tncalzita.1 . • Consumul de carburant este posibil sa fie mai ridicat. Tn ISri cu conditii climaterice difertte.Masoara inflamabilitaiea carburantului Diesel. D a c a a lim e n ta ti B io d ie s e l. N u e s t e p e r m is a u tiliz a r e a a d itiv ilo r (p e n tru im b u n a ta tir e a vas co z it a f ii) . A te n tie ia in d ic a tiile din M an u a tu i 3 . sistemul de alim entare cu com bustibil va func^iona pan§ la temperatura de — C. Tn vreme 24 ce com bustibilul Diesei. se comerciaiizeaza combustibill Diesel cu un co m p o rta m e n t te h n ic d ife rit. Autovehiculele cu motor Diesel pot func?iona §i cu c a rb u ra n tu I R M E (Ester metll ulei de rapltS). • D a c a u tiiiz a ti c a rb u ra n tu I c a re se a b a te d e la n o rm a . F u n c t io n a r e a p e t im p u l ie m ii La utilizarea motorinei de varS Tn cazul temperaturilor sut) 0“C pot apSrea disfunctionalitSti.

.SFATURI SI INTRETINERE F u e l S tr a tifie d In je c tio n (F S I) ____________ Fuel Stratified Injection semnifica injectie directa de benzirta. pentru a se atlnge un amestec unifonn de benzlnaaer (imaginea din dreapta). La un m otor obi^nuit care functioneaza pe benzina nu se va forma amestecul de aer carburant necesar. comanda motorului se comuta pe functionarea omogena. este necesara o mica cantitate de benzlna. in fu n ctio n a re a cu stra t de in ca rca re curentui de aer este im pins numai catre partea din spate a pistonului. astfel incat concentratia de carburant este maxima in zona bujiiior (imaginea din stanga). deoarece carburantui este prea disparat In camera de ardere. F u n c tio n a re a o m o g en a De la 0 anumita sarcinS $1 turajie a moto­ rului. F u n c tio n a re a cu s tr a t de in c a rc a re Cand nu se foloseste intreaga putere a motorului. Carburantui va fi injectat inca din timpul aspiratiei. Carburantui este impins direct in camera de ardere ?i in ultimul sfert de mi$care spre Tnainte a pistoanelor este concentrat pe bujii.

Dac§ suplimentar trebuie activate pedala de frSnS. E fe e tu I c e v a m a i re d u s a l frd n e i p o a te fi c o m p e n s a t p rin tro a p a s a re m a i p u te rn ic a pe p e ­ d a la d e fra n a . nu printr-o singura mifcare. nu s-a u tiliz a t fra n a . la p lo a ie p u t e r n ic a s a u d u p a s p a la r e a m a $ in ii. • La cobor§rea pantelorefectuldefranare al m otoruluiartrebui valorificat prin schimbarea vitezei Tntr-o treapta inferioara. tr e b u ie u s c a te prin fra n a ri u s o a re re p e ta te . c u d e p la s a re a p e s tra z i p e c a re a lo s t p re s a ra ta s a re . In special la autovehicule care sunt des utllizate Tn traficul ur­ ban sau pe d ista n te scurte.s tra tu l d e s are depus p e d is c u ri si p e p la c u te ie d e fra> na e s te T n d e p a rta t In tr-o p rim a e ta p a a p ro c e s u lu i d e fra n a re . sau sunt conduse foarle sportiv. e fe c tu i fra n a rii to ta le p o ate fi T n td rziat in c a z u l in c a re . A c e a s ta e s te v aia b il si m a i ta rz iu . poate fi necesar. fn ta i. e fe c tu t fra n e i p o a te fi m ta rz ia t d a to rita u m e z e lii sau a a p e i in g h e ta te c a re e x is ta in tre d is c u ri si p la c u te ie d e fra n a $i c a re . c a n d s c h im b a ti d in n o u p la c u fe ie d e fra n a . R e s p e c ta ti v a ru g a m c e le la lte a v e r tis m e n te d in p a g in a urm a* to a re .SFATURI S I iNTR ETINER E F ra n e In d ic a t ii g e n e ra te • Uzura garnituriior de frana depinde in mare masura de conditiile de functionare f l de slilul de mers. C e in f lu e n t e a z a n e g a tiv e fe c t u i d e fr a n a r e ? U m e z e a la s au sare A te n fie ! • In a n u m ite c o n d ilii c a d e e x e m p lu m e rs u l p rin a p a . A te n tie ! Placu^e d e fra n a n o i tre b u ie sa se „ro d eze ” p e n tru c a in tim p u l p rim ilo r a p ro x itn a tiv 2 00 k m nu a u p ro p rie ta ti d e fric tiu n e opti* m e . acest lucru trebuie efectuat in trepte. • D e a s e m e n e a . . ca $1 Tn intervaleie d intre revizil s3 fie veriflcata grosimea gamiturilor de fr§na la un dealer Volkswagen. evitand astfel so licita rile suplim entare in sistemul de franare. un tim p m a i fn d e lu n g a t.

p e ric o l d e a c c id e n t! . • La m o n ta re a u lte rio a ra a unui s p o ile r fro n ta l s a u a c a p a c e lo r d e ro fi e tc . A te n tie ! • R is c u i p ro d u c e rii a c c id e n te lo r s e m a re ^ te c a n d va d e p la s a ti cu v ite z a . • In a in te d e a c o b o ra o p a n ta m a i lu n g a. in tim p c e A B S in te rv in e fn re g la ­ re . m ajorita ie a conducatorilor auto frSneaza la timp. Servofrana* in tr-o situ atie de urgenta. servofrana va intelege ca este vorba despre o situatie de urgenta. Se va crea in cel mai scurt timp presiunea de franare necesara pentru activarea ABS-ului §1 pentru scurtarea distantei de franare. c u p la tl o tr e a p ta in fe rio a ra de v ite z a (c u tie d e v ite z e m eca> n lc a ) s a u a le g e fi o t r e a p t a de v ite z a in fe rio a ra (c u tie a u to m a ta d e v ite z e ). v ite z a . F o lo s iti a s tfe l fra n a d e m o t o r e v it a n d m c a r o a r e a s u p lim e n t a r a a s is te m u lu i de fra n a re . O fe rta d e sigur a n ta m a r it a nu tr e b u ie sa v a d e te r m in e la o c o n d u c e re ris> c a n ta . Nu reduceti presiunea asupra pedatei de frSna.p e ric o l d e a c c id e n t! • A c e s t s is te m nu p o a te d e p a s i llm ite ie im p u s e d e le g ile fiz ic ii. la actionarea rapida a pedalei de frana. A c e s t rise nu p o a te fi dim i* n u a t n ic i de c a tre a s is ta re a la fra n a re . Astfel distanja de franare va fi mai lunga! Aici intervine servofrana. deoarece la eliberarea pedalei se va deconecta 5 i servofrana. totu^i nu cu forta maxima. in s p e c ia l p e c a ro s a b il a lu n e c o s . a lt f e l a c e s t e a s e p o t s u p ra in c a lz i. la o d is ta n fa m a i m a re de fra n a re $ i la o u zu ra a c c e n * tu a ta a p la c u te lo r. v ite z a tre b u ie a d a p ta ta cond itiilo r c a ro s a b ilu lu i si d esfa^u ra rii t r a f ic u lu i. A c e a s ta d u c e la s u p ra in c a tz ire a fra n e lo r. va ru g a m .SFATURI $ 1 IN TR ETIN ER E S u p ra in c a tzire a fra n e lo r A te n tie ! • N u a c t io n a f i n ic io d a ta fra n a prin a p a s a ri u $ o a re d a c a nu e s te T n tr-a d e v a r n e v o ie s a f r a n a t i. m ic $ o ra ti. tr e b u le sa se a ib a in v e d e re a s ig u ra re a u n e i v e n tila ri c o r e s p u n z a to a r e a f r a n e lo r . d e p a s iti ra z a n t s au c an d c a ro s ib ilu l e s te u m e d s au a lu n e c o s .

la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s au a ita c o m b in a fie ro ti/a n v e lo p e ) p o t in flu e n ta f u n c tiile A B S -u lu i. D a c a ABS se a fla in d o m e n iu l d e „ re g la re ”. . M o d ific a rile a s u p ra a u to ve h ic u lu lu i (d e e x . Pen­ tru ca ABS sa poata face reglarea Tn mod optim in acest domeniu. p e n tr u c a d e e x e m p lu a u to v e h ic u lu l tre b u ie re m o rc a t s a u p e n tru c a a a p a ru t un d e fe c t la a m p lific a to r u l fo r te i d e f r a ­ n a r e . pedala de fran§ trebuie sS ramdnS apSsata . la m o to r. A stfei e feciul de franare al am belor rotl din spate este acela^i §1 stabilltatea mersului se men^ine cat mai m u lt p o s ib il. p e d a la d e f r a n a tr e b u ie a p a s a ta m a i p u te rn ic p e n tru a c o m p e n s a lip s a a m p l i f i c a r i i fo r te i d e fra n a re . se reduce preslunea de franare pentru aceast§ roata. deoarece rotile nu se blocheaza. §i la o franare puternica pe o por^iune alunecoasS. se m entine cea m ai buna m anevrabiiitate (directie) pentru conditiile date. distanja de frSnare poaJe fi mai mare. sau rotile se gasesc in domeniul blocarii. D e a c e e a a u to v e h ic u lu l nu tre b u ie s a ru leze n ic io d a ta c u m o to ru i o p rit. c a r e se p ro d u c e $ i e x is t a n u m a i c a n d m o to ru i fu n c tio n e a z a .S FA TU R I S I IN TPETINER E A m p lif ic a t o r u l f o r te i d e f r a n a r e A te n tie ! A m p lific a to ru l fo r te i d e fra n a re lu c re a z a cu d e p re s iu n e . Sistem A n tiblo care* (ABS) ABS contribuie in mare mSsura la marirea sigurantei in timpul deplasSrii. D a c a a m p U fic a to ru l nu fu n c tio ­ n e a z a . S ig u ra n ta o fe r ita nu tre b u ie sa v a te n te z e s i ris c a ti. v ite z a tr e b u ie a d a p ta ta im e d ia t c o n d it iilo r c a r o s a b ilu lu i si t r a fic u lu i. M odul d e fu n c tio n a re a i ABS La atingerea unei vlteze de aproximativ 6 km/h se declan§eazd automat un proces de „control". Astfei conducatorul este avertizat ca o roata. Daca 0 roata atinge o tura^ie prea mica pentru viteza de deplasare §i tinde sS se blocheze. Avantajul esential fata de sistemele obi^nuite de franS consta in aceea ca. In acest moment se poate auzi un zgomot asemSnator aceluia produs de 0 pompS. La rotile fata se regleaza individual presiunea de frSnare. A c e s t lucru t r e b u ie lu a t fn c o n s id e r a r e Tn s p e c ia l in c o n d itii d e c a ro s a b il a lu n e c o s s a u u m e d . Totufi nu trebuie sS ne a^teptdm ca prin ABS d is ta n t de frSnare sS He scurtatS Tn toate cazurile. E D S -ului E S P-ului $i A S R -u lu i. De a c e e a . De exemplu la deplasarea pe pietri^ sau pe zapadS proaspSt depusa pe suprafate alunecoase. v a ru g a m sa lua^i In con sid e ra re in d ic a tiile d e la p a g in a 5 2.in nici un caz nu acjionati repetat pedala de frana (nu pompa(i}l A te n tie ! N ic i A B S nu p o a te d e p a s i lim it e le fiz ic e e x is te n te . dacS r^u se acorda atentie nu se merge mai fncet. A c e s t p r o c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin m isc a re a p u ls a to rie a p e d a le i d e fra n a si p rin z g o m o ie le re s p e c tiv e . in tim p ce rofile axel spate se regleaza im preuna.

la o vitezS de deplasare de pand la 80 km/h. . A c o rd a ti a te n tie in d ic a tiilo r d e la pag. d e e x e m p lu p e g h e a ta sau z a p a d a . fSrS interven^ia conducatorului auto. EDS se opre^te automat ?n condi|ii rieobi^nuite de solicitare. Pentru ca frana cu discuri a rotii franate sa nu se supraTncalzeasca. R otHe m o to a re p o t sa p a tin e z e c h ia r $i c u EDS $i a s t f e i p o t in fiu e n ta s ta b ilita te a in tim p u i m e rs u lu i. a c tio n a ti p e d a la de a c c e ie ra tie cu p re c a u tie . Acest dispozitiv supravegheaza cu ajutorul senzorilor ABS turaUa ro^ilor de antrenare. Din acest motiv decuplarea sistemului EDS nu este afi^ata. C o n d u c a n d o m a $ in a e c h ip a ta c u s is te m EDS nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c o n d u c e ti ris c a n t! M o d ific a ri a s u p ra a u to v e h ic u lu lu i (de e x e m p lu la m o to a re . ED S-ulul.SFATURI SI INTRETINERE D ife r e n tia l c u b lo c a r e e le c tr o n ic a (EDS)* Autovehiculeie cu Sistem Anti-Blocare (ABS)’ pot fi echipate suplimentar cu cu diferential cu blocare electronica. De indata ce frana s-a racit. EDS pome§te iara§i automat. ESP'Ului si A SR -ulul. Aufovehiculul ramane Tn stare de func^ionare are acelea^i caracteristici de functionare ca un autovehicul fSra EDS. 100 rot/ min Intre cele 2 roti ale axel fata. la s is te m u l d e ru la re s a u a lte c o m b in a ti'i d e ro ti/a n v e * lo p e ) p o t in fiu e n ta fu n c tiile ABSu lu i. Dacd lampa de control ABS se aprinde. va rugSm sa apelati cat mai repede la un dealer Volkswagen! A te n tie ! M o d u i d e a c o n d u c e t r e b u ie a d a p t a t in p e r m a n e n t a s t a r ii d ru m u lu t si c o n d itiilo r tra fic u iu i. A te n tie l La a c c e le ra re a p e c a ro s a b ii alu n e c o s . accelerarea §i deptasarea pe dmmuri montane chiar §i in conditii nefavorabile de drum. 52. EDS actioneaza in mod automat. O diferenta de turatie de aprox. A c e s t p ro c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin s u n e te le p e c a re le p ro d u ce. la s is te m e d e fra n a re . va fi echilibratS prin Tncetinirea rotii ce patineaza. sar putea sS existe o defectiune in EDS. Prin EDS se im bunatate§te apreciabil rularea. diferenta cauzata de deplasarea pe suprafete de rulare alunecoase p e o s in g u ra p a rte .

ASF impiedica. inceputul deraparii autovehiculului. Cu ajutorul volanului vltezei autovehiculului se stabilie$te directia dorita de conducator si se compara permanent cu situatra reala.iune a ABS-ului se defecteaza $1 ASR Sistemul de control al tractiunii face posibiia deplasarea. Prin fortele ce acjloneaza asupra rotii in momentui franarii.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b iiit a t e * Programul electronic de stabilitate' (ESP) contine ABS. D e s c rie re a $i m o d u l de fu n c tio n a re a l ESP ESP reduce pericolul deraparii la abordarea virajelor prin frar^area individuala a rotiior. ca de ex. asupra ro)ii spate din interiorul virajului. S tilu l d e m e rs tre b u ie a d a p ta t in p e r m a n e n ta s ta r ii d ru m u lu i c o n d itiiio r tra fic u lu i. A c o rd a fi a te n tie in d ic a tiilo r d e la p ag . 5 2 . accelerarea sau urcarec pantelor abrupte 7n conditii nefavorabile. In cazul supravlrarll autovehicululul (tendlnta de derapare a partH din spate} frana va actiona in special asupra rotii fatS din 0 )cteriorul virajului. ESP franeaza automat roata respectiva. L u a ti in con sid e ra re a c e s t lu c ru in s p e c ia l in c a z u l In c a r e c a ro s a b ilu l e s te a lu n e c o s s a u u m e d s a u c a n d t r a c t a t i o re m o rc a . . E D S -u lu i. re s p e c tiv A SR. prin reducerea puterii motorului rotirea in gol a rotiior in cazul accelerarii Sistemul functioneaza pe intregul domenii de viteza impreuna cu ABS. S tilu l d e a c o n d u c e tre b u ie a d a p ­ ta t in p e rm a n e n ta s ta rii drum ului s i c o n d ifiilo r d e t r a f ic . La o defec. E S P 'U lu i s i A S R *u lu i. ia rin cazul subvirarii (tendlnta de a ie^i din viraj). la m o to r . D a c a anvelop e le a u c ir c u m fe r in te d ife r lte se a ju n g e la o r e d u c e r e n e d o rita a p u te rii m o to ru lu i. autovehlculul se stabllizeaza. Daca apar neconcordante. EDS §i ASR. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s a u o a lta c o m b in a tle ro ti/an velo * p e ) p o t in flu e n ta fu n c tiile A B S-ului. M o d ific a riie asu p ra au to veh icu lu lu l (d e e x . A te n tie ! L im ite le f iz ic e nu p o t f i d e p a $ ite n ic i c h ia r d e ESP. C o n d u can d o m a r in a e c h ip a ta c u E S P nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c on d u c e t i ris c a n t! D e s c rie re a si m o d u l d e fu n c tio n a re a l ASR La autovehicuiele cu tracjiune fata. C ondu* c a n d o m a r in a e c h ip a ta c u ASR nu tre b u ie sa f it i t e n t a t i sa c o n ‘ d u c e ti ris c a n t! In d ic a t ii g e n e r a le P e n tru a s lg u ra re a fu n c tio n a rii cor e c t e a ESP. la toat e c e le 4 ro ti tre b u ie m o n ta te anvelo p e d e a c e la s i t ip .

In d ic a tii d e t a lia te g a s itl la p ag in a 48. . atribiitia de fo rje se face autom at in ictie de comportamentui in trafic $i de nditiile drumurilor.SFATURI S I iN TR ETINER E ra c tiu n e in te g r a la * (4 M O T IO N ) in c e p t u i d e t r a c t iu n e actiunea integrala functroneaza automat. D e r e tin u t U tiliz a re a p n e u rilo r p e n tru ia rn a Pe timp de iamS. A c e a s t a . autovehiculul poate rula in conditii opiime cu anvelope standard. Indicatii detaliate gasiji la pagina 51. In vederea o b tin e rii unui com p orta m e nt imbunatatit la deplasare $1 frin a re se pot monta pneuri pentai toate anotimpurile la t o a t e c e le p a tru roti. D e a c e e a e s te re c o m a n a d t sa va d e p ta s a ti cu v ite z e c o re s p u n z a to a re s ta rii c a ro s a b ilu lu i.s p r e d e o s e b ir e d e a u to v e h ic u lu lu i c u tr a c tiu n e p e f a t a . A c e s t p lu s d e s ig u ra n ta >ferita nu tr e b u ie sa v a d e te rntne la a s u m a re a u n o r ris c u ri lu tile ! 'o s ib ilit a t e a d e f r a n a r e e s t e im it a t a d in c a u z a a d e r e n f e i n eu rtlo r si e s t e id e n tic a c u a inul a u to v e h ic u l c u tr a c tiu n e p e 'oua rot<> le a c e e a n u tre b u ie sa va b a z a fi J c io d a ta p e p o s ib i lit a t e a d e c c e le r a r e p e c a ro s a b il a iu n e os. L a n tu r ile p e n tr u z a p a d a tr e b u ie m o n ta te n u m a l pe ro flle din f a t a $ i la a u to v e h ic u le le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ). ktentie! itilu l d e c o n d u c e r e tr e b u ie >daptat in fu n c tie d e s ta r e a c a o s a b ilu lu i d e s it u a f iile d in ra fic .nu v a fi s e m n a liz a ta p rin tro s u p r a t u r a r e b ru s c a a m o to * ru lu l. U tiliz a re a la n tu rilo r p en tru za p a d a Lanturlle pentru zapada trebuie utilizate si la autovehiculele cu tractiune integrala. T n lo cu irea ro tilo r/p n e u rilo r L a a u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te* g ra la t o a t e c e le p a tru ro ti tre b u ie s a a ib a a c e e a s i s u p r a f a t a d e ru la re . P e c a r o s a b il u m e d t r e b u ie sa a v e ti Tn v e d e re fa p tu i c a v ite z a rid ic a ta c o n d u c e la a p a ritia fe> n o m e n u lu i d e a c v a p l a n a r e .

Pe langa aceasta. c3nd motorul furcfioneaza. A s tfe l p o t a p a re a d e fe c tiu n i in sis* te m u l d e s e rv o d ire c tie . .SFATU R I SI iNTR ETINER E S e rv o d i r e c t ia * Cand m otorul func^oneaza. voianul nu trebuie mentinut la limita de curs§ mai mult de 15 secunde. se face remarcata printr-un zgomot specific. turafia motorului la mersul Tn gol se va reduce pentru scurt limp. Fiecare rotire completa a volanului. deoarece uleiul hidraulic se va Incdlzi puternic din cauza servopompet. deoarece servopompa este putemlc solicltata.

A te n tie ! • Si a n v e lo p e le tr e b u ie s a se „ro d e z e ” d e o a re c e ia in c e p u t nu a u in c a a d e re n fa o p tim a . la reducer^a zgomotului 9 1 proiejarea mediului inconjurdtor . . Mu turati motorul daca nu este necesar • schimbarea mai dev re m e a w fe z e i mtr’O treapta superioara ajuta la s c a d e r e a consu- mului de combustibil.SFATURI SI INTRETINERE P rim ii 1 5 0 0 k m • s i d u p a a c e e a R o d a ju l In timpul primelor ore de functionare frecarea intre elements ?n miscare ale motorului este mai mare decSt mai tarziu. A c t iu n e a c e v a m a i r e d u s a a f r a n a r ii p o a t e f i c o m p e n s a te p rin tr-o a p a s a r e m a i p u te rn ic a p e p e d a la de fra n a . A c e s t iu c ru e s te v a la b il $• m a i ta r z iu . • P la c u te d e fra n a noi tre b u ie sa se „ro d e z e ” p e n tru c a in tim p u l p rim iio r a p r o x im a tiv 2 00 k m nu au p ro p rie ta ti o p tim e de fre c a re . cand s-au mai rodat. c an d s c h im b a ti din no u p ia c u te ie de fra n a . D e la 1 0 0 0 la 1 5 0 0 k m . • Nu va deplasati cu 0 turatie prea mica a motomlui ..v e z i pagina 14. Se poate creste treptat p^na la viteza maxima.selectati 0 treapta Inferioara de viteza cand motorul nu mai functioneaza . Cat de bine este realizat acest rodaj depinde Tn mare masura de modul cum este condusa masina tn primii 1500 km. A c e s t iu c ru tre b u ie lu a t tn c o n s id e ra re in tim p u i p rim iio r 5 0 0 k m p rin tro d e p ia s a re c u p re c a u tie . P rim ii 1 0 0 0 km Aplicati urmatoarele reguli generate: • nu a c c e le r a ti ia m a x im u m • nu c o n d u c e ti c u v ite z a m a i m a re d e 3 /4 din v ite z a m a x im a • e v ita ti t u r a tiile rid ic a te • evitati cat mai mult posibil remorcarea. in t im p u l s i d u p a p e r io a d a d e r o d a j tr e b u ie c a : • MotonjI rece sa nu ajunga niciodata la tjra tia maxima . respectiv turatia rDeUimli admisa a motorului.rotund".nici ia mers ?n gol nici c&id e in v^tezS.

in a c e s t ca z ca rb u ra n tu l incomplet ars poate ajunge Tn sistemul de evacuare a gazelor $1 astfel in atmosfera. In d ic a tie Chiar $i in cazul in care sistemul de con­ trol al emisiei de gaze functioneaza per­ fect. • Nu puneti mai mult ulei decat trebuie in motor . • Autovehicului nu trebuie remorcat pe o distanta mai mare de 50 m .vezi pagina 74. respectiv umplerea rezervorului cu benzina Super Premium fara plumb. • La autovehicule cu cataiizator nu este perm isa depiasarea pana la epuizarea totals a cantitatii de carburant din rezervor.vezi pagina 32.SFATU R I INTRETINERE S is te m u l d e p u r ific a r e a l g a z e lo r d e e $ a p a r e * F u n c tio n a r e a ir e p r o s a b ila a s is te m u tu i d e p u rific a re a g a z e lo r este de 0 imporlanta deosebita pentru functio­ narea ecologica a autovehicului. in tim p u l d e p la s a rii a c e s t e s u b s ta n te p o t lu a fo e . ceea ce duce la supralncalzirea deteriorarea catalizatorului. t e v i. A tentieJ • Din c a u z a te m p e ra tu riio r ridi> c a t e c a re p o t a p a re a la c a t a li­ z a to r m c o n d it ii n e fa v o r a b ile . • N u fo lo s iti n ic io d a ta s c u tu ri s u p lim e n ta re s au s u b s ta n te d e p r o te c tie im p o triv a c o ro z iu n ii p e n tru e le m e n te le c e c o m p u n s is te m u l d e e v a c u a re a g a z e lo r. DefectuI trebuie remediat la cel mai apropiat dealer Volkswagen. a u t o v e h ic u lu i t r e b u ie p a r c a t a s tfe l In c d t c a ta liz a to r u l sa nu in t r e Tn c o n t a c t c u m a te r ia te u so r in fla m a b ile . De aceea trebuie respectate urmatoarele puncte: • Autovehicule cu catalizator tfebuie alimentate numai cu benzina far§ plumb vezi pag. • Daca apar In timpul mersului aprinderi neregulate.2 . . Adesea este de ajutor afegerea unui alt tip de carburant. inseamna cS in sistemul de aprindere exista un d e fe c t. Aceasta depinde de continutui de sulf din carburantul folosit. Viteza de deplasare trebuie imediat redusa. in plus catalizatorul poate fi deteriorat prin supraincalzire. c a ta iiz a to r. gazele de evacuare pot avea un miros de suit. Astiel in sistemul de evacuate ajunge carburant ars incomplet. in anumite conditii de functionare a motonjlui. scaderi ale randamentului functionar© nereguiata a motorului. Alimentarea neregulata cu carburant poate produce aprinderi Deregulate.

La 2000 ratatii pe ^ lo p e! m inut trebuie intotdeauna sa selectati urmatoarea treapta imediat superioard. Ilustratia indica relatia dintre consumul (i/ 100 km) $i viteza (km/h) in cele 5 trepte de viteza. Kick-down” . Chiar $i o jumatate de bar mata de viteze trebuie sa actioneze incet mai putin mare§te consumul de carburant pedala de acceleratie. Verificati intotdeauna presiunea cand anvelopele sunt red! Nu vS deplasati cu anvelopele de iam a pe tot parcursul anului fac zgomot si necesitS pana ia 10 % mai m ult carburant . in acest capitol veti gasi 10 sfaturi pentru a conduce autovehiculul in a$a fel incSt sd asigurati protectia mediului $i economisirea banilor dumneavoastra! S fa tu I 1 C o n d u c e ti p re v e n tiv ! Cel mai m ult carburant se consum a la accelerare.SFATU R I $1 iNTR ETINER E D e p la s a r e a e c o n o m ic a e c o lo g ic a Consumul de carburant. sa lasati masina sa ruleze pana se opreste (fara satranati). l/IO O km . Urmatoarea indicajie poate fi de ajutor. Mergeti cu precautie astfel va trebui sa franati mai putin §i deci $i sa accelerati mai putin. S fa tu I 2 Mergeti in prima treaptS numai aproximativ d ib A te n tic la p re s iu n e a d in anve> 0 lungime de ma$ina. Fiti atent intotdeauna la presiunea corecta Cine conduce o ma§ina cu o cutie auto­ din envelope. §1 o treapta inferioara mai tSrziu. In plus o presiune prea . la o uzura ridicata a anvelopelor si treapta superioara de viteze mai devreme la inrautatirea manevrabilitatii. Astfel se selecteaza automat mica dues. printr-o rezistenta maritS la un program econom ic care va selecta rjla re . frSnelor si anvelopelor depind !n principal de trei factori diferiti: • stilul persona! de conducere • conditiile individuaie de functionate • conditiile tehnice date Abofdand un stil de conducere economic se reduce consumul de carburant cu 10 15 procente.k m /h 30 SO 70 90 110 S fa tu I 3 S c h im b a ti v ite z a p e n tr u a e c o n o m is i e n e rg ie ! 0 alta modalrtate de a economisi carburant este schimbarea vitezei intr-o treaptS superioara. de exemplu daca se observa c i urmatorul semafor este pe culoarea ro§ie. poluarea mediului $1 uzura motorului. de asemenea.ele trebuie folosite numai cand e irrtr-adevar nevoie de ele! . daca este posibil. Se consuma inutil carburant daca se conduce intr-o treapta de viteza inferio a ri dar la o turatie ridicata a motorului. nu pana la pozitia pana la 5 procente. Ar trebui.

la o vitezS de 100-120 km/h! SfatuI 5 R e d u c e fi tim p u l d e m e rs in go l! La ambuteiaje. / Consumul de combustibil al autovehiculului va fi redus cu aprox. Indidu suplimentar: Puteti ajunge la o reducere a consumului de ulei $i prin utilizarea unui ulei cu vascozitate redusa. Figura de mai sus indica raporlul dintre consum (1 10 0 km) $i viteza (km/h). ci ?i asupra consumului de carburant. cu suportui de bagaje Tncarcat. Consumul de carburant. 75% din viteza maxima. consumul de ulei poate ajunge pSna la 1. . de a conduce. mai exista $i alte posibilitati pentru scaderea consurmjiui: Nu transportati bagaje inutile.SFA TU R I SI iNTR ETINER E SfatuI 6 E fe c tu a ti in tr e tin e r e a in m o d re g u la t! Efectuan Tnlretinerea autovehiculului in mod regulat asigurati o premisa pentru deplasarea econom ic^. aproximativ 12% mai mult carburant. economisirea carburantului este mai mare decat cantitalea de carburant necesara pentru noua pomire a motorului. autovehicului dumneavoastrS consumS. Inca dinaintea pomirii de deplasare. intretinerea motorului are efect nu num ai asupra sigurantei traficului $i asupra mentinerii randamentuiui autovehiculului. Din cauza rezistentei marite la contactui cu serul. 50% cJaca conduceti cu aprox. SfatuI 7 E v ita ti b a la s tu l in u til! Pe langa modul de a conduce si fntretinerea corespunzatoare a autovehicului dumneavoastra. In lunctie de stilul dvs. verificati din cSnd in cand ca in portbagaj sa nu exists obiecte inutile.0 1/1000 km. Dm cauza ca fiecare kilogram in plus duce la cre$terea consumului de carburant. S fa tu I4 E v ita ti a c c e le r a r e a c o m p le ta ! Viteza maxima a autovehiculului dumneavoastra artrebui. Adesea. dacS este posibil. din comoditate rSmane montat suportui de bagaje pe plafon chiar daca nu mai este necesar. bariere sau semafoare pe culoarea ro^ie m ai lunga este bine ca motoail sa se opreasca: deja dupa o pauza a motorului de 30-40 secunde. emisia gazelor $i zgom otele se maresc considerabil la viteze ridtcate. sa nu fie utilizata. Un m otor regiat necorespunzator poate duce ia un consum de carburant mai mare cu pana la zece procente! Verificati nivelul uleiului lafiecare umplere a rezervoruluil Consumul de ulei depinde m mare masura de solicitarea turatia motorului.

Incalzirea lunetei provoaca de exemplu un consum suplim ertar de aproximativ 1 litru in 10 ore. aproxim ativ 30-40 iitri cartjurarit la 100 km. instalatlile de Incalzire si climatizare* necesita energie mai multa. Daca pierderile sunt relativ mici. motorul si catalizatorul trebuie s3 atinga temperatura optima de functionare. Sistemut de incalzire a lunetei. Deconectati consumatorii electrici. Autovehiculul dumneavoastra va consuma lama mat mult decdt vara! SfatuI 10 T in e ti o e v id e n fa s c ris a ! Dacd se dore$te reducerea consumului de carburant ar trebui sa se tina un registry al deplasarilor. Temperatura mediului este hotaratoare In acest context: figura indica consum uri diferite (1/100 krfi) pentru aceeasi distanta la +20®C ?i -10“C. cu atat mai muit va crests consu­ mul de carburant. cu atat mai mult este necesar acest lucru: puteti stabili din timp arice modificare (pozitivS sau negativd) si . unde $i in ce conditii s-a mers cu ultima incarcatura a rezervorului. consumul scade la 20 Iitri. Dupa aproximativ un kilometru. .daca este necesar .S F A T U n i $1 iN TR ETIN ER E SfatuI 9 1 100km / E c o n o m is ifi c u r e n h Curentui se obtine cu ajutorul altematorului.actlonatl ?n mod corespunzSlor. Abia dupa aproximativ patru kilometri motorul ajunge la temperatura de regim $i consumul se nomializeaza. Motorul rece al unul autovehicul de clasa medie consuma direct dupa pomire. Cu cat este solicitat alternatorul mai putem ic prin conectarea consumatorilor electrici. daca nu va mai sunt necesaril 5 15 25 30 B 4 5 -3 56 P SfatuI 8 E v ita ti d e p la s a rile s c u rte ! Rental a se reduce in mod considerabil consumul $i emisia de gaze toxice. farurile suplimentare. De aceea deplasdrile scurte tre­ buie neaparat evitate. Dacas-aconstatat un consum prea ridicat. trebuie sa se anallzeze cum.

fascicolul luminos al lumtnil de intSlnire ii deranjeaza pe participantii la trafic care vin din sens opus. De aceea sunt necesare fara plumb . astfel incat in aceste tari nu veti n e c o re s p u n z a to a r e a p a r tii de gasi piesele de schimb necesare. Datele exista in manualul „La drum”. personalul sanu fie familiarizatcu anumlte proceduri de reparare.nu este p o sib ila fa ra a dem onta alte toarele: componente. luati tn considerare urma.vezi $i pagina 2. ca aveti la dispozitle acest lip de benzina pe tot parcursul calatoriet dumneavoastra. in care exista !a dispozitle numai un serv­ P e rtc o l de a c c id e n ta re ! ice Volkswagen sau nu exista deloc. despre intretinerea necesara §i posibilitatile de reparare. Pentru a evita acest lucru trebuie ca farul respectiv sS fie reglat sau trebuie acoperit cu benzi mate. sau ca in a lta te n s iu n e a b e c u lu i.S FA TU R I $1 iNTRETINERE D e p la s a r e a in s t r a in a t a t e In lo c u ir e a la m p ilo r /D a c a va deplasati cu autovehiculul in In cele mai multe cazuri inlocuirea lampilor • strainatate. Inform atll suplim entare ^ rim i{i de la dealerii Volkswagen. • La a u to v e h ic u le le c u la m p ! cu • in anumlte tari este posibil sa nu se cod e s c a r c a r e in g a z e e x i s t a mercializeze tlpul autovehiculufui dumnea­ p e ric o i d e m o a rte la m a n e v ra re a voastra. exista unele {ari s u b p r e s iu n e $ i p o t e x p lo d a . Asigurati-va cuno$!intele de specialitale. Acest lucru este valabil in • La autovehtculele cu motor pe benzina special pentru acele ISmpi la care se poate cu catalizator trebuie sa se tina cont de ajunge num ai din co m p artim e n tui faptu! ca acestea functioneaza cu benzina m oto rului. s p o rita ! f • Cu toate ca tn lume exista mai mult de • L a m p ile c u h a lo g e n H 7 * s e a fla 9000 deaieri Volkswagen. Germania §1 Importatorii respectivi va tnformeaza cu placere despre pregatirea tehnica necesara a autovehiculului. . A te n tie ! C luburile auto ofera inform atii despre L u c r a r i l e in c o m p a r t im e n t u i re^eaua de stajii de benzind care dispun m o to r u lu i n e c e s ita a te n tie de benzina fara plusmb. Va recomandam sa apela(i la un dealer Centrele de distrlbuire Volkswagen din Volkswagen pentai inlocuirea lampilor. Reglarea/acoperirea farurilor Daca va deplasati in ^ariie in care circulatia este pe partea cealalta a drumului fa(d de tara dumneavoastra de origine.

vezi obiecteie grele sa fie pe cSt posibil in apropierea axel.3. trebuie ca greutatea ^ . ajtovehiculului $i greutatea re a li a ramorcii. randamentul motorului scade. Ambele oglinzi exterioare trebuie fix­ are’ montate din fabricatie cupla sferica ate $i reglate pe suporti Tn asa fel. gurate contra alunecarii. e catre ace^tia. obiecteie trebuie asicaietui 3. tunci sunt tndeplinite conditiile necesare Deoarece. In plus. . Sarcina maxima admisibila la remorcare u trebuie fn nici un caz depasita . va puteti deplasa pe pante mai abrupte. 'e aceea montarea trebute sa se execute De asemenea verificati presiunea pneurilor remorcii. iar capacitatea la actarea unei remorci.trebuie sa se distribuie tn a^a fel TncSt nilor producatorului dispozitivului . glati-o pentru conditii de incarcare maxim§. suficient de mare. • Utilizati pe cat posibil sarcina de sprijin admisa pe cupla stericS a dispozitivului de remorcare. Daca rem orca este prevazuta cu un urcare se reduce. • Tinand cont de sarcina remorcii $i de olkswagen. deplasarile de pana la 1000 m altitudine. incat sa | I manualul de utilizare corespunzator se se permita cuprinderea unui camp vizual asesc in loca§ul rotii de rezerva. inseamna ca este necesara mon­ id ic a tii d e u tiliz a re tarea unei oglinzi retrovizoare suplimenLa autovehicule cu dispozitive de remor. • Daca nu se utilizeaza sarcina maxima de sprijin. Detaliile referitoare la montarea ulteriara a unui dispozitiv de remorcare sunt • Verificati presiunea din pneuri la §i rejnoscute de catre dealerii Volkswagen. tncarcatura din remorca Montarea ulterioara a unui dispozitiv de imorcare se realizeaza conform instructi. in sa cu chiparea corespunzatoare poale fi utilizat la traclarea unei remorci. din in punct de vedere tehnic si legal. dar nu o depa^iti.echercu7 poll. se poate utiliza un cablu totalatractata’’ sa se mic$oreze cu 10 % la daptor pe care !l procuratl de la dealerii fiecare 1000 m. odata cu cre^tera Indltimii. pentru cauza scaderii densitatii aerului. • Daca vizibilitatea Tn spatele remorcii este limitata. re m is e te h n ic e Daca autovehiculul este echipat din • Sarcinile date sunt valabile numai pentru ibricatie cu un dispozitiv de remorcare. „Date tehnice".SFATURI S I iNTRETINERE le p ia s a r e a c u r e m o r c a utovehiculul este prevazut pentru transortul de persoane si bagaje.vezi G reutalea totala se compune din greutatea reald a aietui 3. sarcina de sprijin.3.tare.

3.SFATU R I S I INTRETINERE • Reglarea farurilor trebuie verificata Inainte de pornirs. daca remorca este cuplata. trebuie observat indicatorul temperaturii lichidului de racire. • Franati ia timp! La o remorca cu sistem de frar^are. . Sistemul ESP ajuta la s ta b iliz a re a m i$ c a rilo r o s c ila to rii ale remorcii. ar trebui sa nu se utilizeze viteza maxi­ ma legala In conditii nefavorabile ale carosabilului. „Date tehnice". trebuie sa se urce o por^iune mai mare. • Re cat posibil evitati deplasarea cu autovehicuful netncarcat §i cu remorca incarcata. se gasesc in documentele autovehicu lu lui respectiv in caretui 3. Astfel se evita smuciturile cauzate de blocarea rotilor remorcii. viteza trebuie imediat redusa de indata ce se constata $i cea mai mica m igcare o scila to rie a rem orcii. ^In orice caz. apoi ferm. A te n tie la in d ic a tiile re fe rito a re la s a rc in ile re m o rc ii d in c a ie tu i 3 . • Deoarece stabilitatea autovehiculului cu remorca se reduce odata cu marirea vitezei. La autovehiculele cu reglare din interior a farurilor este suficienta rotirea rozetei din bord. Daca totu^i acest lucru este necesar. Daca §i In aceasta situafie totu§i indicatoru! luminos de avertizare clipe^e. viteza trebuie imediat redusa. vant . Daca acul indicatorului se deplaseaza Tn partea dreapta a scalei. la deplasarea cu remorca tre­ buie respectate urmatoarele puncte: ^ • Daca autoveh(culul dvs. opriti §j lasati motorul sd se rdceasca timp de cateva minute la mers in gol.In special pe portiur)ile in panta. este ectiipat cu ESP. !a deplasarea cu remorca acest sistem trebuie activat. deplasarea ar trebui sa se faca cu viteza redusa. din cauza distributiei necorespunzatoare a greutatii. • Daca la temperaturi excesiv de ridicate. Schimba{i intr-o treapta inferioara de viteza cand coborati pante pentru a folosi frana de motor. mai intSi se franeaza u$or. vreme. intr-o treapta joasa de vitez§ cu o turatie mare a motorului. In d ic a tie re fe rito a re la d e p la s a re Pentru a obtine cele mat bune conditii de deptasare. se modifica. n ln d ic a fii g e n e r a le r e fe r it o a r e la d a te le te h n ic e ”. Nu se Tncearca ?n nici un caz ca prin accelerare sa se Jndrepte" mi$carea remorcii. Daca este cazul. • Datele sarcinilor remorcii $i sarcinii de sprijin de pe eticheta dispozitivului de remorcare sunt numai pentru atestare. In d ic a tii g e n e ra le • Se recom anda ca in cazul u tiliza ril frecvente a remorcii sa se duca la service Tn vederea unei examinari de intretinere §i Tntre intervalele de inspectie a autovehiculului. Valorile corecte care se pot gasi sub aceste date.3 .

temeinica a partilcr inferioare ale autove­ s e a u a . Astfel.strazi este neaparat necesara spalarea t i.hiculului. Cu cat murdaria de pasare. re s p e c tiv s u p ra fa ta g eam u . de locurile in care este parcat (garaj. rilor. p ra fe te le re s p e c tiv e s u n t u s c a te . p e te lo r si sara spalarea saptamanala dar folosind p ra fu lu i d e p e c a ro s e rie nu tre b u ie conservanti corespunzatofi $i cea lunara^ sa se fa c a in n ic i un c a z c a n d su> este suficienta. . Trebule respectate indicatlile de utilizare de pe ambalaje. cu atat etectu! este d e in t r e f m e r e t r e b u ie a /e s e mai daunator. de anotimp. Dupa perioada de Tmpra$tiere a satii pe Nu u tiliz a ti la v e te s au b u re tt usca. p ete le de gudron. T em peraturile m arl. d e o a re c e p u te ti sa a fe c t a t i vop. arunca la gunoiul menajer. In p lu s . Tn anumite Imprejurari este nece­ In d e p a rta re a m u rd a rie i. Frecventa cu care se aplica acest tratam ent unui autovehlcul depinde printre altele $i de frecventa utilizarii autovehi­ culului. • S u b s t a n t e le d e T n tr e tin e r e tre b u ie p a s ir a te m to td e a u n a In s ig u ra n ta . c o m p e te n ta d u ce la m e n tin e re a v a lo rii a u to v e h ic u iu lu i. ra$ina de co p a c i.Tn s p e c ia l nu la in d em a n a c o p iilo r. Materiale necesare de Trtretinere putefi gasi la dealerii Volkswagen. In g r ijir e a a u t o v e h ic u lu lu i p e e x t e r io r S p a la r e a A te n tie ! U m e z e a la si g h e a ta d in in s fa * la tia d e fr a n a r e p o t p re ju d ic ia e fic a c it a t e a fra n e i. sub copaci etc). a c e a s ta re p re z in ta o cond ifie n e c e s a ra p e n tru a p ro b a re a c e re rilo r d e g a ra n tie . exemplu radiatiile solare intensive maresc R estu rile de su b stan te nu se efectui de corodare. A te n tie l • D a c a se u tiliz e a z a n eco resp u nz a to r. de produse care protejeaza mediul. L a cumpararea substanfelor caroseriei si pe plafon'. m a te r ia le le d e in tre tin e re p o a ie f l d a u n a to a re . resturite de in se cte . Cea mai buna protectie a autovehiculului in fata influentelor daunatoare ale mediului este spalarea frecventa si conservarea.SFATURI SI INTRETINERE In t r e t in e r e a a u t o v e h ic u lu lu i In tr e tin e r e a re g u ia ta . sarea §i alte substante agresive raman mai mult pe suprafata . M u rd a ria s au p ra fu l s e in m o a ie m ai in ta i cu a p a c u ra ta in a in te d e a fi In la tu ra te . fn c a z u l a p a r it ie i e v e n tu a le lo r c o ro z iu n i sau d e fe c te a fe v o p s e le i c a ro s e rie i. funinginea. . de conditiile meteo $i de influentele mediului.

SFATU R I S I INTRETINERE In s ta ia tiiie a u to m a te d e s p a la re S p a la re a m a n u a la a Vopseaua autovehiculului este rezlstenta a u to v e h ic u lu lu i astfel incat in mod normal autovehiculul in scopul protejarii mediului. se curata autovehiculul cu un bureproprietarului Instalatlel de spalare. Ogllnzile exterloare nu trebuie pllate. Oricum soiicitarea numai in locuri special amena/ate. pragurile etc. $1 spalare etc. bine cu personalul care efectueaza spalarea. se curata la sfar$it. . zgarleturl. spalarea autove­ InstaiaUei de spalare. manusa de spalat sau perie de aceste condltli folositi alta instaiatie de spalat incepand cu capota de sus in jos. de filtrarea apei de hiculului poate fi interzisi in afara spalare. Daca e postbil se utilizeaza aici un al doilea plafon caroserie poate inira apa. Atentie la faptui ca intre Rotile. Autovehiculele cu p la fo n p lia n t s au Se utilizeaza §ampon de spalat numai d e c a p o ta b il pot fi spalate in Instalatli au­ daca murdaria este persistenta. • P r o te ja ti’ v a m a in ile d e ta ie tu r i Antena originala a autovehiculului nu tre­ in m u c h iile a s c u tite a le co m p o buie scoasa. r e s p e c t iv statiei emisie-receptie etc. spalare. poate ataca materialul plafonulut $1 il poate deteriora cu timpul. de tipul substantei de intre?lnere acestor spafU special amenajate. tomate. Ceara la intervale cat mai scurte. vop­ Murdaria se inmoaie cu multa apa si se seaua devlne m ala sau prezinta chiar spala cat mai bine posibil. vopselei depinde foarte mult de constmctia in anumite z o n e . burete. Dupa spalare autovetiiculul se clateste In d ic a tie temeinic cu apa $i in final se ^terge. • inaintea spalarii automate nu mal sunt necesare alte precautli in afara celor obisA te n fie ! nuite (inchlderea geamurllor plalonului • S p a la ti a u to v e h ic u lu l n u m a i culisant trapei)". T re b u ie In s a s a s e re n u n te Buretele sau manuka de spalat se spala la t r a ta r e a c u c e a ra fie rb in te . c a n d m o to ru l e s te o p rit. p a rte a exemplu spoiler. n e n te lo r m e ta lic e a tu n c i c a n d • Daca exista echlpamente specials . . portbagaj exterior. Daca dupa spalare. trebuie sa va adresati imedlat In final.discutati mai c a p a c e le ro tilo r. poate fj spalat fara probleme in instalatii autovehiculul ar trebui spalat automate de spatare. apasand u$or. antena in f e r i o a r a a a r i p i i .de c u r a ta ti p e sub m a $ in a . In te moale.

C o n s e rv a re a O buna conservare cu ceara protejeaza vopseaua autovehiculului de inlluentele mediului prezentate la paglna anterioara la „Spaiare” §1 ctiiar impotriva u?oarelor influente mecanice. axim. autovehiculul tre­ buie iarasi tratat cu ceara tare de conla lta p re s iu n e Se respecta neaparat ind tca tiile de servare. . e tc . lafo n u l g lis a n t* s au d e c a p o ta b il* u tr e b u ie s p a la t s u b p re s iu n e . L u s tru ire a Lustruirea este necesarS numai cand vop­ seaua ?t-a pierdut stralucirea iar luciul nu se mai poate obtlne folosind materiale de conservare. tul de apa nu trebuie orientat direct spre cuietorile u$ilor/cap3cului portbagajulul. Daca aceasta nu e suticienti. Daca spalati autovehiculul cu un furtun. c3nd pe vopseaua curata apa p a la re a a u to v e h ic u liilu i la je t de nu mai face clar „perle". fa ra d izo lv a n ti. Chiar daca se utilizeaza regulat illzare ale curStitorilor de inaltd presiune solutie de ceara la spalare tratarea cu in special cele referiloare la presiune 9 I ceara tare se recomanda de cel putin de doua ori pe an. C o m p o n e n te le m a te si p ie s e le de p la s tic nu trebuie tratate cu substance de lustruire sau ceara tare. ^ te n fie ! ftnvelopete nu tre b u ie c u r a ta te 3U je t c o n c e n tra tf P o t a p a re a deteriorari c h ia r si la d is ta n te de a u lv e riz a re r e la t iv m a r i si un iim p de a c tio n a re s c u rt. P ie s e le d e p la s t ic Piesele de plastic se curata prin spalare nonTiaia. tfel in timpul iemi acestea pot sa inghete.SFATURI S I INTRETINERE id ic a tii: Autovehiculul nu trebuie spalat la soare. piesele de plastic pot fi tratate numai cu substante de curatare $1 Ingrijire sp e c ia le .Freze pentru Indepartarea murdariel". Mai tdrziu. Tem peratjraapei trebuie s § fie d e 60°C. e n tru e v it a r e a d e f e c t a r ii a u to e h ic u lu lu i. p a s t r a t i o d is t a n t a jf ic ie n t a f a t a de m a te ria le le m oi a fu rtu n u rile d e c a u c iu c sau m a te a ie le d e e ta n $ a re . Daca substanta de lustruire utilizata nu contine componente conservante folosiji ceara dupa (ustruire. stanfa de pulverizare. Nu folositi duze circulare sau a$a numlle . A c e a s ta s te v a la b il si la c u r a ta re a b a re i e p ro te c tie la c u ite . u c a t d is ta n ta d in tre d uza si sura fa ta c a ro s e rie i e s te m a i m ic a u a t a t m a i t a r e va fi m a te ria lu l ilic it a t .. S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o lv a n ti a ta c a m a te ria lu l.

Pentru ca sS nu se deterioreze elementele s is te m u lu i d e in c a lz ire a lu n e te i. aceasta trebuie indepartata cu grija. Codul culorli vopselei se afla pe etlcheta llpita pe sasiu. nu trebuie lipit din Interior nici un autocolant pe geam. Desigur ca aceste lucrari sunt executate fa deaierii Volkswagen. ulei. §i din interior geamurile trebuie curState la intervale regulate.vezi manualul 3. c u a p a c a ld a s a u fie r b in te . apa cu continut de cior sau alte doar intr-o singurS directie. saptamanal. P la fo n u l si tra p a p lia n ta nu tre b u ie Resturlle de ceara pot fi indepartate numai s p a la te Tn n ic i un c a z cu d is p o zitiv e cu 0 substanta speclala. Informatii supli. grasime conduc la valurirea stratului de cauciuc al sau silicon se pot Tndeparta cu o solutie plafonului si astfel pot aparea neetande curatat geamurile sau de Tndepartat seitatile. s o lu tii a se m a n a to a re s u n t im p ro p rii. m e n ta re p u te |i a fla de la un d e a le r Volkswagen.3 „Datele de Identificare ale autovehicululur.inapoi. . ?n portbagaj $1 In Service Plan . G h e a ta se Inde­ vopsitef parteaza de pe geamuri ogltnzl cu un Murdaria persistenta $1 petele se inde­ razuitor de plastic sau mai bine cu un spray parteaza cei mai bine cu o perie $i o solu(ie de dezghetare. P lafoanele d in m a te ria le d eschise la culoare trebuie spalate bine. Pentru uscarea geamului nu se foloseste pielea pentru lustrulrea suprafeteior vopsite pentru ca particulele de vopsea din aceasta pot zgaria geamul.d e m a re p re s iu n e . siliconul. ci Diluantii. deoarece contin acizi care Resturlle de cauciuc. Inainte sa apara ruglna.S FA TU R I S ' iN T R E flN E R E D e t e r io r a r e a v o p s e le i Micile deteriorari. juliturile sau loviturfle de pietre se acopera imediat cu vopsea (Lack Volkswagen sau spray). N u in d e p a rta ti z a p a d a s au g h e a ta deoarece ataca materiatul. Pentru a evita zgarierea de cu ra ta re a p la fo a n e lo r C a b rio le t. ceara. Pentru spalare nu utiliza|i materiale dure! G e a m u r ile Z a p a d a se indeparteaza de pe geamurl Utilizati consen/anti numai pentru portiunile $i oglinzi cu o maturica. P ta fo n u l d in m a t e r ia l p la s t ic si t r a p a p lia n ta Este Important ca plafonul din material plastic sa fie curatat la intervale regulate.peri> Excrem entele de pasare trebuie indec o lu i fis u ra rii g ea m u lu i! pdrtate imediat. precum zgarietun. Pentrutnceput se aplica un grund antlcoroziv $i apoi vopsea. razuitorul nu se mi$ca Tnainte . DacS s-a lorm at to tu ^i ruglna.

t r a p e i. . In cazul in care. In plus. Murdaria de pasare trebuie indepartata imediat deoarece acizii conduc la ondularea s tra tu lu l de ca u ciu c $i a stfe l ia fisurarea lul. se evlta tata ulterior. si cu o solu(ie de curatare. aceasta se poate indeparta cu un r ^ u ito r de plastic $i neofalina. la temperaturi uzura timpurie a gamiturilor si se asigura exterioare ridicate. G a r n lt u r ile u $ ilo r. • N u c u r a ta tl s u p ra fe te le c ro m a te in m e d iu p ra fo s si n isip o s. utilizati o substanta pentru Ingrifirea cromului. din fata in spate. Daca nu este suficient. in g r ijir e a p a r t ilo r c r o m a t e Piesele din crom sever curata cu o laveta umeda.SFATURI SI iNTR ETINER E P la fo n u l d in m a t e r ia l t e x t i i * Plafonul nu trebuie spaiat la fiecare spalare a a u to v e h tc u lu lu i. De asemenea nu ingheata iarna! CSnd ceara se indeparteaza cu diluant de ceara. dupa care se vor lustrui cu o laveta uscata. In d ic a tii • N ic i in tr-u n c a z nu u tiliz a ti m a te ria le c u e fe c t d e s le fu ire . B ro a s c a u s ilo r Pentru dezghetarea broastei u$ilor trebuie sa folositi numai spray original Volkswagen care are proprietati lubrifiante anticorozive. protejate din fabrics impotriva acesteia. trebuie respectate insfrucfiunile privitoare la siguranfa si protectia mediului. Sa observati Tntotdeauna ca mtreaga suprafafa sa fie tratata cu aceste substante. din fa(a In spate. Apoi dati^i cu apa curata din abundenta. Inaintea fiecarei s p a ia ri plafonul trebuie periat m modul descris mai sus. daca din c§nd in C o n s e r v a r e a c a v it a f ilo r cand sunttratate cu un lichid de intretinere Toate cavitatile predispuse la coroziune sunt a cauciucului {de exemplu spray sillconic). P la fo n u l nu tre b u ie s p a ia t fn in s ta la fii sub p re s lu n e . Umeziti apoi cu apa. Petele $i depunerile de pe piesele din crom se inlatura cu ajutorul unei substante de Ingrijit pentru crom. Prin utillzarea regulata a acestof substante se evita formarea unor depuneri. Oaca e sie prafuit. u$ile. din cavitali se prelinge 0 buna amortizare atunci cand se trantesc ceara. Mi$carea trebuie sa se faca in sensul (esaturii. Mi§carea trebuie sa se faca in sensul tesaturil. Se obtine astfel la o pozitionare mai buna a buzei de etan^are a g a rnitu rilor pe Conservarea nu trebuie verificata sau tra­ suprafetele respective. p la fo n u lu i $i g e a m u r ilo r Garnlturile de cauciuc ramSn flexibile si rezista mai mult timp. Indepartati petele cu o perie moale. s te rg e re a u s c a ta cu o perie moale este suficienta.

Aceasta va preveni acumularea de praf. rotile se tra­ teaza cu lichid de curatare fara acizi. Deteriorarea vopselei se trateaza inainte de a se forma rugina. Atentie! N u u tiliz a ti s c u tu ri s u p lim e n ta re s a u su b s ta n ce d e p r o te c tie p e n ­ tr u p r o te c tia te v ilo r d e e s a p a m e n t. Dealerii Volkswagen dispun de mijlocele corespunzatoare rezolvarii acestor probleme. Straturile persistenle de murddiie pot fi indepartate cu substante speclale. se recom anda ca acesta sa fie verificat la intervale regulate . trebuie sa se efectueze irnediat tratarea. . Nu se utilizeaza substante de lustruit vopseaua sau alti agenti de lustruire. De aceea. Dupa spalare.SFATU R I SI INTRETINERE . In mod spe­ cial sarea $i praful ce rezulta in urma uzarii placutelor de frana trebuie Indepartat la fiecare doua saptamani.$i daca este necesar sa se remedteze. J a n t e ie d in a lia j u $ o r* Pentru a mentine timp indelungat aspectui decorativ al jantelor din aliaj usor. g h e a ta $i s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tu l d e frS n a re . g h e a ta si s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tM l fra n a rii. este necesara o ingrijire regulata. respectiv capaceie ro(iIor trebuie spalatB tem einic la intervale regulate. P r o t e c t ia s u p r a f e t e i in fe r io a r e a a u to v e h ic u lu lu i Partea in le rio a rt a autovehiculului este protejata durabil contra intluentelor chimice $i mecanice. pe catalizator sau pe teava de esapament.de preferat Tnaintea Inceperii anotimpului rece ?i primavara . Substanta protectoare pentm partea inferioara a $asiului nu trebuie aplicata pe aceste scuturi. A te n tie ! V a ru g am sa (u a ti Tn c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . lucrarlle de tratare sau masurile suplimentare de protectie trebuie executate la dealerii Volkswagen. Deoarece totu$i nu sunt excluse deteriorarile stratului de protectie in timpul mersului. A te n tie ! V a ru g a m sa lu a ti in c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . intre ca!alizator$i caroserie sunt montate scuturi pnatectoare. A c e s t e a p o t lu a fo e in tim p u l fu n c tio n a rii a u to v e h ic u lu lu i. Daca stratul lacului de protectie s-a deteriorat de exemplu prin lovituri ^ e piatra. mjrdSrie.J a n t e le d e o te l Jantete. Indepartarea scutului este de asemenea interzlsa. In d ic a tii p e n tru a u to v e h ic u le le cu c a ta liz a to r Din cauza temperaturilor marl care apar in procesul de postardere. Cam la trei luni este necesar sa se aplice pe roti ceara dura. sare pe roti. c a ta liz a to ru lu i s au to b e i. altfel metalul se deterioreaza.

. P a r t ic u l e le d e p r a f $ i m u r d a r ie c o n d u c la u zu ra p re m a tu ra a p ie lii.|i p e n tru in d e p a rta re a p e te lo r p ersiste n te . o data la 6 luni. Pentru zonele foarte murdare folositi o solutie de sapun moale (2 lingurl sSpun neutru la un litru de apa). in d e p a r ta r e a p ra fu iu i si a m u rd a rie i $tergeti suprafetele de piele cu un prosop u§or umed.u iu i c r e s t e p e ric o lu l r a n irii p rin p a rtlc u le le d e p la s tic c e s e d es p rin d . a d res a t i'V a u n u i d e a le r s p e c ia liz a t . s u b s ta n te d e in d e p a ria re a p e te lo r. Este nevoie sa fiti atenti c a p ie ie a sa nu fie p re a u m e d a $i s§ nu se strecoare apal prin cusSturi. T re b u ie sa tin e ti c o n t d e fa p tu i ca p ie ie a nu p o a te fi t r a t a t a c u sub s­ t a n t e d iz o lv a n te d e c e a ra d e parc h e t. Daca nu e suficient. A te n tie ! N u c u r a ta ti b o rd u l c u a p a ra te $i s u p ra fe te le e x te rto a re a le rnodu* le lo r a ir b a g c u s u b s t a n t e de c u r a ta r e c e c o n tin d izo iv a n tiU tiliz a n d a c e s t e s u b s ta n te sup ra fa ta d e v in e p o ro a s a . Aceasta substanta se aplica Tn cantitate foarte redusa. La de* c la n s a r e a a ir b a g . Dupa ce se usuca se sterge ulte­ rior cu 0 laveta moale. aceste par(i pot fi tratate numai cu a g e n ti de c u ra ta re in g rijire a plasticului s p e c ia ii fa ra d iz o iv a n ti S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o iv a n ti a ta c a m a te ria lu l. t a b io u l d e b o rd s i p ie ie a a r t if ic ia la Piesele din plastic $i pieiea artificiala se curata cu un prosop umed. c re m a de g h e te $i a lte le a s e m a n a to a re . P ieiea naturala E v ita ti e x p u n e re a d e iu n g a d u ra ta a p ie iii la s o a re p en tru a e v ita deco> io ra re a e i. uscat. P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . in tr e tin e r e a p ie lii Tratati pieiea in conditii normale cu agenti de ingrijire a pielii ce se gasesc la dealerii Volkswagen.SFATU R I SI IN TH ETIN ER E In g r ijir e a in te r io r u iu i a u t o v e h ic u lu lu i P ie s e le d in p la s t ic . In final se §terge cu un prosop moale.

T a p it e r la s i c a p it o n a ju l d in m a te r ia l t e x t i l C e n tu rile d e s ig u ra n ta tr e b u ie d e a s e m e n e a sa nu in tre Tn c o n ­ Tapijeria ?i capitonajul u$ilor. In d ic a tie in d e p a rta re a p e te lo r inainte de r u la r e . . tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n ­ t a . a le s is te m u lu i a u to m a t d e ru la re s au a le p ie s e le lo r d e tn c h id e re . a le le g a tu rilo r c e n tu r ii. c e n tu r ilo r p e n tru e u ra fa re . portbagajului t a c t cu lic h id e le c o ro z iv e . etc. d e o a re c e s u b s ta n te le de c u ra* t a r e c h im ic e p o t d is tru g e tes a* tu ra . ad re* • N u e s te p e rm is a d e m o n ta re a s a t i. C e n t u r a tre b u ie m loc u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . d u e la u zu ra p re m a tu ra a p le lil. respectiv cu spurrta uscata $i cu • V e r ific a ti re g u la t s ta r e a c en 0 perie moale.SFATU R I $1 JNTRETINERE A lc a n t a r a ( im it a t ie d in p ie le v e lu r) C u r a t a r e a c e n t u r ilo r d e s ig u r a n fa N u u tiliz a t i s u b s ta n te fo lo s ite la C e n tu rile se m e n fin c u r a te ! Centura m tr e tin e re a p ie lii. A te n fie ! P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . foarte murdara nu se poate rstrage coresin d e p a rta re a p ra fu lu i $i m u rd a rie i punzator. C e n tu r a a u t o m a t a trebuie Umeziti o Iaveta moale cu apa calduta sau sd fie c o m p le t uscata.v a u n u i d e a le r s p e c i a li z a t . $tergeti suprafetele cu o iaveta moale usor Centurile murdare pot Ji spalate numai cu umeda sau cu ^ampon. se trateaza cu materiale speciale de curatare. sapun moale fara a demonta Centura din P a rtic u le le de p ra f si m u rd a ria con* autovehicui. ^ cu spirt diluat iamponatl pata dinspre centru spre margine. p e n tru in d e p a r ta r e a p e te lo r per* • C e n tu rile nu s e c u r a ta c h im ic s is te n te . D a c a v e ti c o n s ta ta d e te rio r a r i a le te s a tu r ii.

S p a la re a m o to ru lu i se re a liz e a z a n u m a i cu c o n ta c tu i m o to r lu a t. daca motorului se realizeaza numai in este cazul.In nici un caz benzina sau Diesel. O conservare finala durabila a tuturor suprafetelor. la autovehicuie fara filtru de aer*. Astfel se evita blocarea oriftciilor de scurgere a apei $i. intregul compartiment al moto­ rului si spatiile de captare a apei se curata inainte 5I dupa peiioada de impragtiere a sSrii. Nu in d re p ta ti je tu i d e a p a d ir e c t pe fa r . " S e pot utiliza numai agenli de cufStara pravSzuti . . Dealerii Volkswagen dispun de substantele de curatare conservare recomandate de fabrica §i sunt dotate cu instalatiile necesare. .s-ar p u te a s tric a ! La curatarea compartimentui motorului cu agenti dizolvanti de grasime'> sau la spalarea motorului. grasim e ulei. Deoarece la spalarea motoru /u i apar resturi de benzina. si se conserva pentru ca sarea sa nu alba actiune distrugatoare. rator de ulei. spilarea In fata parbrizului} se indeparteaza. Imbinarilor. protectia la coroziune se va indeparta aproape intotdeauna. (runzele. In special iarna cand se ctrcula des pe strazi pe care s-a Tmprastiat sare. atelier sau benzlnarie. rosturilor si componenlelor din compartimentui motorului trebuie neapSrat facuta in acest ca2 . De aceea. A ttfe l a p a re p e ric o lu i de ra n ire la c o n e c ta r e a in v o lu n ta ra a s te rg a to a re lo r de p a rb riz. apa m u rd a ri trebuie curatat^ printr-un sepa­ Din spatiile de captare a apei (sub capota.patrunderea corpurilor str&ne in instalatia de IncaJzire ?i aerisire din interiorul autovehicijtului. c h e la d e c o n ta c t se s c o a te . D e aeeea. CompartimentLil motomlui ?i suprafetele exterioare ale motorului au fost tratate con­ tra coroziunii din fabricatie.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E C u ra ta r e a c o m p a rtim e n tu lu i m o to ru lu i C u r ^ a r e a si c o n s e r v a r e a c o m p a r t im e n t u lu i m o to r u lu i A fe n tie ! • in a in te de a se lu c ra la c om p a rtim e n tu l m o to ru lu i tre b u ie resp e c ta te n e a p a ra t in d ic a tiile de la p a g in a 29! • in a in te d e a va o c u p a d e spatiu l d e c a p ta r e a a p e i d in fa ta p a rb riz u lu i. este foarte im portanta o buna pro tectie la coroziune. tiorite cazute etc. Acest lucru este valabil $i cand se relnnoiesc piesele prolejate de coroaune.

a te n tie sa nu c o n fu n d a n ti lic h id e le Tntre e te . llctildeie de functionare ca de ex. D in a c e a s ta c a u z a . Va rugam sa observatl $i indicatiile din capitolul „Accesor1i. re s p e c tiv in p o z itia „P” . ra n irito r s au a c c id e n ta rilo r. p o a te e x is ta p eric o lu l o p a ririlo r. P e ric o l d e opa* rire ! A s te p ta ti p a n a c a n d nu m a i s u n t s e a p a r i d e a b u r i s a u tic h id $i m o to ru l e s te c o m p le t re c e .nu s e a tin g e v e n tila to r u l de ra c ire . tre b u ie o bserv a te si re s p e c ta te a v e rtts m e n te le $i in d ic a tiile d e s ig u ra n ta g e n e ra l v a la b ile . • T in e ti c o p iii la d is ta n ta . D a c d s e ob­ serve pete de ulei sau alte lichide auiovehiculul trebuie dus la servi­ ce pentru verificare. se perfectioneaza In mod continuu. aditivii lichidului de racire. podeaua d e s u b a u to v e fifc u / trebuie controtatd la intervale regulate. De aceea. • L e v ie r u l s c h im b a to r u lu i de v ite z a se c o m u ta p e p o z itia m ers In gol. c a re u rm e a z a .SFATU R I S I INTRETINERE A v e r tiz a r i la lu c ru l fn c o m p a r tim e n tu i m o to r L a e x e c u ta re a tu tu ro r lu c ra rilo r la m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o ­ to r. uleiutui motor. La c o m p le ta re a c u lic h id e . v e rific a r e a $i c o m p le ta r e a tic h id e lo r. • Se la s a m o to ru l sa s e raceas> ca. dar bujiile. • S e tr a g e fra n a d e s ta tlo n a re . • C a n d m o to ru l e s te catd: . s is te m u l d e ra c ir e se a fla sub p re s iu n e . A v e r t is m e n t e A te n tie ! T r e b u ie s a a c o r d a t i o a t e n t ie s p e c ia la c a n d lu c ra ti In c o m p ar* tim e n tu i m o to ru lu i! • N u d e s c h id e ii n ic io d a ta c a p o ta m o to r u lu i s a u nu e fe c t u a f i luc ra ri a s u p ra m o to ru lu i d a c a obs e rv a ti a b u ri s au s e a p a ri d e lic h id d e r a c ir e . In d ic a tie im p o rta n ta Deslgur.c a p a c u l d e in c h td e re a l vasulu i d e e x p a n s iu n e nu se d e s c h id e . d e e x . Cel mal bine sa lasati ca lucrarile de schimbare a lichidelor 5 ! materialelor de ungere sa fie faCLJte de deaferii Volkswagen. informafiile din acest manual corespund stadiului actual. R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te le d e la p a g in a u rm a to a re ! Pentru recunoasterea la timp a neetanseit^tilor. 52. e l a r p u te a p o rn i bru sc . P o t a p a re a p ro b le m e e x tre m d e g ra v e . • S e o p re s te m o to ru l. . de la data tiparirii. Service-ul Volkswagen este In permanenta infomiat asupra modiiicarilor. se s c o a te c h e ia d in c o n ta c t. modiftcah si piese de schimb plese" de la pag.

nu lu c ra ti n ic io d a ta Tn ap ro p i* e re a s u rs e lo r d e fo e d e s c h is . v e n tila to ru i s i in s ta ia tia d e te n s iu n e in a lta d e la s is te m u l d e a p rin d e re . c o m ­ p a rtim e n tu l m o to ru lu i s e fn c a l* z e s te din c a u z a a c tiu n ii ra ze lo r d e s o a re . $1 de catre te m peratura din com partim entul motorului). a lte rn a to ru l.in s p e c ia l la bate rie .tin e ti in to td e a u n a la in d e m a n a un s tin g a to r d e fo e . a p a re un p e r ic o l s u p lim e n ta r d in c a u z a p ie s e lo r c e s e ro te s c ■ de e x e m piu c u re a u a tra p e z o id a la . . D u pa un tim p e l p o a te re p o rn i.SFATU R I S I INTRETINERE • N u tu r n a fi $i nu s c u tu ra ti nicio * d a ta lic h id e d e a s u p ra m o to ru iu i fie rb in te . D a c a s u n t n e c e s a r e lu c r a r i la b a te rie . V e n t ila t o r u i Ventilatorui este actionat electric §i coman­ dat prin termocupla de catre temperatura lichidului de racire (la unele motoare. 4 1 . • O a ca s u n t n e c e s a re lu c ra ri la s is te m u l d e a lim e n ta re cu com b u s tib il s au in in s ta ia tia e le e trica: . • E v ita ti s c u rtc ir c u ite ie in in s ta la tia e le c tr ic a .c a n d m o to ru l e s te c a ld . daca: .te m p e ra tu ra lieh id u lu i d e ra c ire c re a te .d e c o n e c ta ti b a te ria . A te n tie ! O u p a o p r ir e a m o to r u lu i v e n tila to ru l m a i p o a te fu n c tio n a un tim p (p a n a la 10 m in u te ) c h ia r d a c a c o n ta c tu l m o to r e s te lu a t. • in c a z u l in c a re tre b u ie e x e c u t a t e lu c r a r ile d e v e r ific a r e a le m o to ru lu i in fu n c tiu n e .nu fu m a ti . A c e s te lic h id e s e pot a p rin d e . r e s p e c ta fi a v e rtis m e n * t e le d e la p a g .

3. respectiv A3. Pentru autovehiculele cu in je c tie aceste uleiuri nu se folosesc. Aceste uleiuri a r trebui de aceea sd se utilizeze numai Tn zone climatice extreme.3. uleiurile se pot amesteca Tntre ete. exprlma fljldltatea. In d ic a fie im p o rta n ta D esigurca^i uleiurile de motor seimbunatatesc in perm anenta.se poate circula intregul an. . De aceea informatiile din acest manual corespund stadiului existent la momentul tiparirii. M o to a re c u b e n z in a Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate Tn caietui 3. respectiv B4. La completarea ulterioara. iar data producerii s3 nu fie mai veche de 1. puteti utiliza $1 ulei cu specificatia VW ACEA B3. A d itiv ii u le iu lu i d e m o to r La u le iu l de m o to r nu tre b u ie a d a u g a t n ic i un a d itiv . D a u n e le p r o v o c a te d e f o io s ir e a u n o r a d itiv i la u le iu l d e m o to r nu s u n t a c o p e rite d e g a ra n fie . M o to a re D ie s e l Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate in caietui 3. vascozitate. Specificatiile pentru ulei sunt p re v ^ u te in caietui 3. Dealerii Volkswagen sunt informati la zl despre modificarile existente. Specifica|ille trebuie sa fie mentionate pe eticheta reciplentului.97. Schimbarea uleiului ar trebui s§ se faca cel mai bine la deaterii Volkswagen.tn afara zonelor climatice extrem de red . U le iu ri m o n o g rad Uleiurile monograd nu se utilizeazS in g^eneral intreg anul din cauza vascozitatii .3. se poate iolosi ulei cu specificatia ACEA A2 .SFATU R I SI fNTRETINERE U le iu l d e m o to r S p e c ific a t ii In motor se pune un ulei special multigrad cu care .

Este normal ca motorul sa consume uiei. Se poate intampla ca nivelul uleiului sa se afle apoi In zona A. C o m p le ta r e a c u u le i d e m o to r in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u In c o m p a r tim e n tu l m o to ru lu i.3 „Date tehnice". care apare de exemplu la calatorii lungi ( 10-12 ore) se in ce a rca pe cat posibil sa se mentina nivelul uleiului in zona A . B . Pozijia jojei se vede In desenul comparti­ mentul motorului caietul 3. a c e s t a tre b u ie sa se p o triv e a s c a b in e in t e a v a jo je i. se sterge cu o laveta curata ?i se reintroduce din nou. N iv e lu l u le iu lu i nu tr e b u ie s a se g a s e a s c a in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n e i A. tre b u ie completat ulei. C . D a c a jo ja e s t e p r e v a z u ta c u un c a r l i g ( v e z i i m a g in e a ) . Este suficient ca apoi nivelul uleiului sa se afle undeva in zona B.3 „Date tehnice".Daca nivelul uleiului se afl§i in zona A.01/ 1000 km.nu d ea su p ra . A ltfe l u ie iu i nu e s te m a s u ra t c o r e c t . C o n s u m u l d e u le i poate ajunge pana la 1 . A . o b s e rv a fi $i re s p e c * ta ti to a te a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9. o b s e rv a ti si re s p e c * t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .SFATU R I SI iNTR ETINER E B -007M 1H V e r if ic a r e a n tv e lu lu i u le iu lu i in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i.Daca nivelul uleiului se afla In zona B. Apoi se scoate joja. La masurarea nivelului uleiului pozijia autovehiculului trebuie sa fie orizontala. Dupa oprirea motorului se a^teapta cateva n lnuta cau ieiu lsa poatacurgeinapolTn baia de ulei. Amplasarea orificiului de umplere a uleiului de motor o puteti vedea in ligura ce reprezinta compartimentul motorului din caietul 3.p e ric o l d e a v a rie la m otor! Joja se scoate iara$i §i se citeste nivelul uleiului.Daca nivelul uleiului se aila in zona C. . s e p o a te completa ulei. de preferat cantJ se face plinul ?i tnaintea calatoriilor mai lungi. La solicitarea indelungata a motorului. nu tre b u ie completat ulei. sau mai jos. De aceea nivelul uleiului se verifica la intervale regulate.

uleiul ar putea fi aspirat ptin sistemul de aerisire 9 I sa ajunga in atmosfera prin instalafia de evacuare a gazelor de ardere. Altfel ar putea sa dea ulei afara cdnd motorul este in functiune.S FA TU R I S I iNTR ETINER E • Se degurubeaza capacul (vezi figura). Capacul orificiului de umplere se inchide cu grija si joja se introduce complet. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9. . Este suficient daca nivelul uieiului se gasegte undeva in zona B. N iv e lu l u ie iu lu i nu tr e b u ie sa se a fle in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n ei A.Volkswagen. La motoarele cu catalizator. in caz contrar se mai adauga ulei. • U le iu l v e c h i nu tre b u ie la s a t la in d e m a n a c o p iilo r. • Se introduce o mica cantitate de ulei. • D a c a m a in ile d u m n e a v o a s a tra a u in tr a t in c o n ta c t c u u le i de m o to r tre b u ie sa le s p a la ti te m e i* n ic . t in e t i b ra te le o riz o n ta l p e n tru ca u le iu l sa nu s e s c u rg a pe b ra te le d u m n e a v o a s tra . re s p e c ta fi n e a p a r a t u rm a to a re le p u n c te : • P e n tru a e v ita p e ric o lu l o p aririi cu u le i fie r b in te se la s a m o to ru l sa s e ra c e a s c a . uleiul poate sa arda in catalizator si sa-l deterioreze. Uleiul de motor se schimba la intervalele de timp prezentate 7n planul de service. C e l m a i b in e e s te c a s c h im b a re a u ie iu lu i d e m o to r a filtr u lu i sd se e x e c u te d e c a t r e un d e a le r V o lk s ­ w a g e n . Schimbarea uieiului se realizeaza la un dealer . c a r e sa fie s u fic ie n t de m a re p e n tru T n treaga c a n tita te d e u le i a m o to ru lu l d u m n eavo astrd . • D a c a d e s u ru b a fi c u d e g e te le d o p u l d e s c u r g e r e a u ie iu lu i. In caz contrar. • P u rta ti o c h e la ri d e p ro te c tie . in n ic i un c a z n u tr e b u ie sa a ju n g ^ u le i in r e fe a u a d e canaiiz a re s a u in p im a n i. • Se asteapta caieva minute $i se controleaza nivelul uieiului. S c h im b a r e a u ie iu lu i d e m o to r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. A te n tie ! D a c a d u m n e a v o a s tr a v r e t l sa e x e c u ta ti sin gu r s c h im b a re a ule* iu lu i d e m o to r. d in c a u z a p ro b le m e lo r d e p r o c u r a r e a s c u le lo r s p e c ia le c u n o ^ tin fe lo r de s p e c ia /i'ta te n e c e s a re . • P e n tru s c u rg e re a u ie iu lu i foio* s iti un r e c ip ie n t p re v a z u t p en tru a c e a s ta .

componentele din metal u$or. din sistemul de racire. P ie r d e r i d e iic liid d e r a c ir e in primul rand. inainte de toate. Daca din motive climatice este necesara 0 protectie mai mare la inghet. m a x im 6 0 % . efectui racirii se micgoreaza. C o ro d a rile c e ia u n a $ te re p ot d u ce la p ie rd e re a lic h id u lu i d e ra c ir e si c a u rm a re . A c e ^ ti a d itiv i se g a s e s c la d e a le rii V o lk s w a g e n . la a v a r ie r e a g ra v a a m o to ru lu i. in conditH normale. dar numai pana la 60% (protectia la Tnghe] pana la -40°C) deoarece protectia la tnghet se reduce iara^i $i. A d itiv u i lic h id u lu i d e r a c ir e S e p o a te u tiilz a n u m a i a d itiv G 12 (lic h id a n tig e t p e b a za d e g ly c o l cu a d itiv i d e p r o te c fie la c o ro ztu n e ) re s p e c tiv un a d a o s c u s p e c ific a tia T L 'V W 7 7 4 F (m a rc a t p e re c ip ie n t). A lti a d itiv i a i lich id u lu i d e ra c ire pot in flu e n ta n e g a tiv m a in te d e to a te e fe c tu i p ro te c fie i la c o ro ziu n e . Im piedica form area calcarului si ridica punclul de fierbere al lichidului de racire. P ro c e n tu I a d itiv u tu i tre b u ie s a fie m in im 4 0 % . ci trebuie sa fie indepartat conform normeior de protecfie a mediuiui. pierderile de lichid de racire sunt cauzate de nee 1an$eitati!e din sistem. Nu este sufident numai sa completati cu lichid de rdcire. nu trebuie utiiizat din nou. in acest caz. Acesl amestec olera nu numai protectia necesara la Tnghet panS la -25®C. se poate man adaosul de G 12. De aceea. in plus. pierderile se pot pro­ duce din cauza incalzirii sistemului. 34 VERIFICARI 5 / COMPLETARI . Lichidul de racire odata scurs din motor. Lichidul va fierbe $i va fi im pins in afara siste­ mului de racire. concentratia lichidului de racire nu trebuie mic?orata prin completare cu apa In anotimpul cald sau in tari calde. A te n tie ! L ic h id u l d e r a c ir e $i a d itiv ii s u n t d a u n a to ri p e n tru s a n a ta te ! D in a c e s t m o tiv a d itiv ii s e tin e in v a s u t o rig in a l si nu s e la s a la in d e m a n a c o p iilo r. in plus. O a c a tre b u ie c a lic h id u l d e ra c ire sa fie scu rs d in s is te m i a c e s ta s e va re c u p e ra $i d e p o z ita c o re s p u n z a to r. ci prote|eaza. impotriva coroziunii. sistemul trebuie veriftcat de un dealer Volkswagen.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E S is te m u l d e r a c ir e Sistemul de racire este umplut cu un lichid de racire compus din apa $i 40% aditiv de racire. La sistemele e ta n ^ .

P e n tru c o m p le ta re u tiliz a ti n u m ai lic h id d e ra c ire nou. Pentru verificarea nivelului lichidului de rScIre nu e necesar sa se scoatS capacul vasului de expansiune. in primul rSnd opriti motorul $1 Idsati-I sS se raceascd. Nivelul core d al lichidului de racire este iinportant pentnj buna functionare a sistemului de racire. Pozi^fa vasului de expansiune se vede in figura corespunzdtoare din manuaiul 3. VERIFICARI §1 c o m p l e t A r i 35 .P e ric o l d e o p arire: S is te m u l d e ra c ir e s e a fla sub p restu ne! in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. cand motorul este race. Lichidul de racire trebuie sa se gaseascd. o b s e rv a ti si respec> t a f i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . p oate sa se gase ascd §i pu^in deasupra marcajului. deoarece vasul este transparent. iar propor^ia corectS de amestec se stabile§te iara^i imediat ce este posibil cu aditivul corespunzator (vezi pagina 34). A te n tie ! C a p a c u l v as u lu i de e x p a n s iu n e nu s e d e s c h id e c an d m o to ru l e fie rb in te . Apoi acopen'tj capacul vasului de expansiune (vezi figura) cu o lavetd §i de§urubaU sr>re stdnga cu precautie capacul. In acest caz se utilizeaza numai apa.3 „Dale tehnice". Daca nu exista la dlspozlfle adttiv G 12. intre marcajele recipientulut .SFATU R I $ 1 INTRETINERE C om pletarea cu lichid de racire d e r a c ir e in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u m c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .vezi figura. De aceea nivelul acestuia trebuie verificat regulamentar. Nivelul lichidului de rdcire poate fi verfficat cored numai cand motorul este oprit. !n principiu nu trebuie introdus nicf un alt aditiv. cdnd motorul este ca ld .

N u se a d a u g a p e s te m a rc a j: La incalzire surplusul de lichid de racire va fl tmpins in afara sistemuiui de racire prin ventilul de suprapresiune din capac! C a p a c u l s e in s u ru b e a za din nou s tran s. In s ta la tia de s p a la re a lu n e te i* este allm entata de rezervorui din compartimentul motor. D a c a lic h id u l d in v asu l d e e x p a n s iu n e e s t e m a r o n . G 1 2 d in v a s u l d e e x p a n s lu n e se re c u n o a $ te d u p a c u lo a re a v io le t. 36 VERIFICARI §1 COMPLETARI . „Dafe tetinice". p e n tru a e v ita a v a rie re a m o to ru lu i. Pozitia recipientuiui pentru spalarea par­ brizului se vedein figuracompartimentului motor din caietui 3. In d ic a tie im p o rta n ta in n ic i un c a z G 1 2 (c u lo a re v io le t) nu se a m e s te c a c u a iti a d itiv i G 11 sau G 1 2 (c u lo a re ro s ie ). G 1 2 a fo s t a m e s te c a t cu a lti a ditivi! in a c e s t c a z lic h id u l d e r a c ir e tre b u ie n e a p a ra t sch im b at! in c a z c o n tra r p o t a p a re a d isfun ct io n a lit d t i s a u d e f e c t a r e a m o to * ru lui.SFATU R I S I JNTHETINEHE In s t a la tia d e s p a la r e a p a rb riz u lu i La p ie rd e ri m a ri d e lic h id d e ra c ire c o m p le ta re a s e fa c e n u m a i c an d m o to ru l e s te re c e .3.

In s ta la tia d e s p a la re fa ru ri* Duzele se pot regia numai cu scule spe­ ciale. li procurati de ia dealerii Volkswagen.3 „Date tehnice’ . Nu este suficienta numai apa curata pentru curatarea rapida si intensiva a parbrizului si geamurilor faruriior. Indicaliile de ameslec de pe a m b a la jL il solutiei de curatare a parbrizului trebuie respectate. R e g la r e a d u z e lo r P a rb riz Duzele se pot regia in inaltime. VERIFICARI § t COMPLETARI 37 . In d ic a tie Pentru a nu bloca orificiile m id ale duzelor speciale este necesar sa se foloseasca numai solutie de curatare a parbrlzulul G 052 164. pe langa apa. Prindeti duza lateral $i deplasati-o. Adresati-va dealerilor specializati. Va recomandam sa adaugati. „Original V o lk s w a g e n S c h eib en klar' (G 052 164). in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a il in c o m p a r t im e n t u l tn o to ru lu i. o b s e rv a ti s i re s p e c I t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la \ p a g in a 2 9.S FA TU R I S I im R E J IN E R E U m p le r e a r e c ip ie n tu lu i Capacitatea rezervorului este mentionata pe acesta. Acesta se corecteaza la un dealer specializat. In n ic i Mn c a z n u a d a u g a t i a d it iv i s a u a lt e s u b s t a n t e . respectiv in caietui 3. O rig in al V o lk s w a g e n S c h e ib e n k la r prezinta o forta mare de curatare cu protectie la inghet §i de aceea se utilizeaza tot tim pul anului. L u n e ta * Duza se gase$te in bratui ^tergatorului. Jetul de apa trebuie sa actioneze asupra centrulul lunetei.

lam e* [ete s te rg a to a re io r tre b u ie schim b a te o d a ta s au d e doua ori p e an. • Din m o tiv e de s ig u ra n |a . la* m e le le s te rg a to a re io r d e p a rb riz tre b u ie c u r a f a t e re g u la t c u un lic h id d e c u r a ta re . Schimbati lamelele stergatorului. L a m e le s e o b t in la d e a le r ii V o lk s w ag e n . Aceste resturi se ot in d e p a rta num ai cu un lichid de ura^are special. Detergentii ce ctizolvagrasimea u pot inlatura aceste depuneri. d e e x e m p lu re s tu ri de in s e c te . S c h im b a r e a la m e le lo r s t e r g a t o a r e io r d e p a r b r iz In functie de tipul autovehiculului. acestea pot. sd Ibreze. de asem enea. ' Unghiul mMurat de bratul stergatorului u este corect.vezi figura. • Scoateti lamela in directia sagetii. F ix a re a la m e le i • Lamela ^ergatorului se monteaza inapoi Tn ordinea inverse. VERIFICARI § / c o m p l e t Ar i . 'erificati unghiul pe care il efectueaza tergatorul la un dealer Volkswagen si acd e cazul corectati-l. )aca se adauga in lichidul de spalare genfj ce dizoiva ceara. Informatii suplimentare uteti obfine de la dealerii Volkswagen. Irmdtoareie cauze pot duce la vibrarea im elelor de parbriz: I La spalarea autovehiculelor in instalatii utomate de spalare. c u r a t a r e a s t e r g a t o a ­ re io r s e fa c e cu un b u re te sau p rosop.SFATURI S I INTRETINERE L a m e le le s t e r g a t o a r e io r d e p a rb riz A te n tie ! • P e n tru b u n a v iz ib ilita te s u n t n e a p a ra t n e c e s a re s te rg a to a re in b una s ta re . pe parbriz pot ralane resturi de ceara. Lam ela m ai lunga (rebuie m ontata pe partea conducatorului. exista doua tipuri dilerite de lamele de $tergaloare de parbriz . S c o a te re a la m e le i • Desprindeti brajul ?tergatorului de parbriz $i pozitionati lamela in unghi drept fata de bratui $tergatorului. aceste pete se pot ideparta. • P e n tru a e v ita m u rd a rire a . La m u rd a rire p u te rn ic a . ' Cand lamelele stergatoareior sunt deteorate.

• Se apasa arcul de siguranta In directia sagetii A. dinspre bra{. Nivelul lichidului de frana trebuie sa se gaseasca Intotdeauna in tre m arcajele M A X $i M IN VERIFICARI $ / COMPLETARI 39 . Stergatorul mai lung se monteaza pe partea conducatorului.S FA TU R I S I IN TR EJIN ER E L ic h id u l d e fra n a S c o a te r e a la m e le i • Desprindeti bratui ^tergatorului de parbriz pozitionati iamela in unghi drept fata de bratui §tergatorului. • Se scoate lamela §tergatoruluI Tn directia sagetii B apoi scoateti-o Tn directie Inversa. F tx a re a la m e le i • Lamela $tergatorului se mor^teaza inapoi In ordinea inversa.3 „Date tehnice”. A MAX TbiI RecipientuI lichidului de frana se recunoa$te dupa capacul galben .vezi figura. Pozitia recipientului lichidului de frana se vede in figura compartimentului motor din caietui 3. V e r ific a r e a n iv e lu lu i lic h id u lu i de fra n a tn a ln te a e fe c tu a r il lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i) o b s e rv a tl re s p e e * t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .

A cid u l a r p u te a c u rg e d in b a te rie . 70. R a b a te re a s u p o rtu lu i de s ig u ra n ta (G o lf/B o ra) • Apasati tastele laierale (sageata 1 ) si rabalati suportul spre spate (sageata 2). Pentru ajutoml la pomire vezi pag. B a te ria in s p a te le a u to v e h ic u lu lu i Bateria se gaseste sub mocheta porlbagajului. intr-o culie din material plastic. S c o a te re a c a p a c u lu i b a te rie i (G o lf/B ora) • Apasati tastele din par^ile laterals ale capacului (sageata) ?\ ridicati capacul. A te n tie c a fu rtu n u l d e a e ris ire sa nu se s m u lg a d in o rific iu l d e pe p a rte a la te ra ta a b a te rie i. Pentru a scoate capacul acestei cutii. apasatl Tncuietorile la te ra ls $i ridicati capacul.SFATURI SI INTRETINERE Locul de m ontare B aterla se gaseste in com partim entu! motorului sau in spatele autovehiculului. 42 VERIFICARI §1 c o m p l ^ tA r i .

De aceea. Tim pii de s ta tio n are ai m a$inii Cand autovehiculul stalioneaza mai mult de 4 saptamani.*.ochi magic" T$i modlfica culoarea in fu n c tie de starea in c a rc a rii $t niveiul acidului. Acest .la baterii vechi in conditii normale de functionare baleria nu trebuie supusa intretinerii. Daca ochiul magic apare in c o lo r sau g a lb e n d e s c h is . A ltfe l b a te r ia va fi d e s c a rc a ta d e c o n s u m a to rii Tn re p a u s c a de ex. F u n c tio n a r e a p e t im p u l ie rn ii D a c a nu se c irc u la cu a u to ve h ic u lu l m a i m u lte s a p ta m a n i.p e ric o i d e e x p lo z ie ! B a te riile d e te r io r a te nu tre b u ie u tiliz a te c l in d e p a rta te e c o io g ic . in a in te d e e fe c tu a re a lu crarilo r la b a te r ie o b s e rv a ti si re s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le d e la pagina 3 8. niveiul de a cid a bateriei este prea scazut. f e r ifi b a te r ia de f r i g . $i trebuie reincarcata. im o b iliz a to ru l e le c tr o n ic . In nici un ca2 nu trebuie sa fie peste m a x.SFATU R I SI INTRETINERE V erific a re a nivelului acidului in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i. B ulele de aer p ot d eterm ina indicaiis eronata a culorii. NIvetuI acidului trebuie controiat la intervale regulate in in urmatoarele conditii de functionare: . p e n t r u c a a c e a s t a s a nu In g h e te si a s tfe l sa s e d is tru g a . B a te r ie cu o ch i m a g ic * Pe suprafata superioara a batenei se afla un gemulet rotund {vezi sageata).-.* sau sa scada sub min.dupa parcurgerea a multi kilometri . A te n tie ! • N u d e s c h id e fi b a te ria c u fo rta . c a n d e s te fn g h e t p u te rn ic .tan cu clima calda . ciocanrti u$oi pe ochiul magic. VERIFICARI §1 COMPLETARI 43 . deconectati polul al ba­ teriei. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le de ta p a g in a 2 9. B a te r ia f a r a o c h i m a g ic Niveiul acidului trebuie Intotdeauna sa SE situeze pe pozitia de m ax. Afi§area culorii verde si negru serve^ie atelierului Volkswagen la diagnoza.

un aparat mic de incarcare). tin e ti la d is ta n ta f o c u l s i s c a n t e ile e le c tr ic e d e o a re c e la in c a rc a re a b a te riilo r ia n a s te re un a m e s te c e x p lo z ib il....... cablurile de conectare ale laterlei nu trebuie scoase. • in c a r c a r e a ra p id a a b a te r ie i e s te p e ric u lo a s a si tre b u ie e x e * c u ta ta n u m a i la u n d e a le r V o lk s ­ w a g e n .. pre* c u m si a p a ra tu i d e in c a rc a re ..SFATURI SI INTHETINERE in c a rc a r e a b a t e r ie i naintea procedeului de incSrcare opriti sistemul de aprindere toti consumatorii le curent. 14 VERIFICARI §1 COMPLETARI .e scottotu$i ambele cabluii de conectare..... N u va a p ie c a ti d e a s u p ra b a te rie i..... • Se introduce cablul redresorului la retea dupa ce polii acestuia au fost conectati ia polii bateriei.... p rin fo rm a re a g h e tii c a r c a s a b a te r ie i s e p o a te f is u r a si a s t f e l s e p o a te s c u rg e a c id d in b a te rie ...... • P ic a tu rile d e a c id d in o c h i sau p e p ie le tr e b u ie c la t it e c a te v a m in u te c u a p a c u r a ta . in final deconectati cablul redresorului dela baterie polii aparatului de incdrcare. d in c a u z a s c u r g e r ilo r a c id u lu i.. • Verificati nivelul acidului din baterie -vezi pag..... • N u in c a r c a ti n ic io d a ta o b a te ­ rie in g h e ta ta . .. 43.. nainte de in c a r c a r e a ra p id a .. in lo c u it i b a te ria c a r e a fo s t in g h e ta ta ... = minus • Dupa procedeui de incarcare opriti intai redresorul §i apoi scoateti cablul de retea......... = plus negru sau m a ro .. • La incarcare nu trebuie sa deschideji dopurile bateriei.. • P r o te ja ti-v a o c h ii $i f a t a .. r o $ u . V a re c o m a n d a m s a nu fo lo s ifi in c o n tin u a r e o b a t e r ie c a r e a fo s t In g h e ta ta p e n tru c a ...... La procesul de incarcare se poate evaporea acid........... A p o i tre> b u ie sa c a u ta ti n e a p a ra t un d o c ­ to r.a fncarcarea cu intensitafi mici ale curenului (de ex.. adica ncarcarea la intensitati marl ale curentului. d e o a re c e s u n t n e c e s a re a p a r a te s p e c ia le de in c a rc a re $i c u n o s tin te de s p e c ia lita te . .. A te n tie ! • N u t in e t i la Tndem ana c o p iiio r b a te ria si a c id u l d in b a te rie ......p e ric o l d e e xp lo z ie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re exis> t a p e ric o l d e ra n ire . T reb u ie r e s p e c t a t e u r m a to a r e le n d ie a tii: in a in te de e fe c tu a re a lu c rarilo r ia b a te r ie o b s e rv a ti si r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le de ia pagina 41.. n mod normal.. • in c a r c a ti b a te ria n u m a i in spat ii b in e a e ris ite ... In orice caz rebuie respectate instmctiunile fabricanului aparatului de incarcare. N u fu m a ti..

cap.1 capitolul „Scaune!e fata” . „Ac|ionarea electrica a geamurilor". in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i. bateria veche se m/ocu> ie ^ t e c e l m ai bine de c it r e un dealer Volkswagen. R estab iliti fu n ctlo n a re a siste m u lu l de actionare e le clrica a geam urilor . A te n tie ! • V a re c o m a n d a m o b a te rie origtn a la V o lk s w a g e n fa ra p re s c rip tii d e in tr e fin e r e c o n fo rm n o rm e lo r TL 6 2 5 0 6 si V W 7 5 0 7 3 .vezi caietui 3. o b s e rv a ti $i re s p e c ­ t a t i t o a t e a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 s i a v e rtis m e n te ie refe> rito a r e b a te r ie d e la p a g . D upa c o n e c ta r e a s au fn c a rc a re a b a te rie i a u to v e h ic u lu lu i tre b u ie sa : Reglati din nou ceasul digital . Inlocuirea b ateriei Utilizati n u m ^ tiaterii originale Volkswagen de aceeasi martme. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 . in a in te d e e fe c tu a re a lu c rariio r la b a te r ie o b s e rv a ti $i r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te ie d e ta p agina 3 8. In final se pome?te motorul..vezi caietui 3.. • in a in te de e fe c tu a re a lu c rariio r ia m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i.1. Din cauza problemelor de reddare.1. Bateriile contin prlntre altele acid sulfuric ^i plumb f i nu trebuie sa ajunga in nicl un caz in gunoiul menajer. de siguranta ale autovehiculului. 4 1 . Bateriile noastre sunt constituie in concordanta cu dimensiunile locului de montare sunt dotate in scopul sporirii sigurantei. Procedeul de pomire la motoarele cu benzina se realizeaza dupa cum urmeaza: se pune contactui timp de circa 30 secunde apoi se opre?te. v e r if ic A r i §1 c o m p l e t A r i 45 .SFATU R I SI INTRETINERE D a c a b a t e r ia a u to v e h ic u lu lu i a fo s t d e c o n e c t a t a s i d in n o u c o n e c t a t a . A c e s te n o rm e tre b u ie sa f ie d in a u g u s t 1 9 9 8 s a u m a i noi. Se initiaza scaunul electric' al conducato ru liii-v e z i caietui 3. Bateriile originale Tndeplinesc cerintele de Inlretinere.

deauna presiunea prevazuta pentru celehiculul. pelor. Astfel se asigura caracteristicile optime referitoare la acvaplanare. 46 VERIFICARI §1 COMPLETARI . lalte pneuri de autovehicul. bordurile trebuie traversate incet P re s iu n e a d in a n v e lo p e §t pe cat posibii In unghi drept. conduceji incet §i atent rezerva: pana la cel m ai a p ro p ia t dea le r • La roata de rezerva’ se respecta intot­ V olksw agen pentru a v e rific a autove. respectiv anvelopele se pastreaza intotdeauna in locuir uscate. ar trebui marcate inainte pentru ca id remontare sa se poata pastra sensul de rotatJe. presiunea anve­ a v a r ia ta . grasime sau carburantul. Durata de viata a anvelopelor depinde tn • Pentru evitarea deteriorarii anvelopelor principal de urmatoarele puncte: §i jentilor. Se scot ccipurile straine D u ra ta d e v ia t a a a n v e lo p e lo r din p:ofilul anvelopei. va rugam. ft ^ • Pe baza caracteristicilor de construc|ie si a structuni profilului. Deteriorariie anvelopelor §i jentilor sunt Valorile presiunii admise pentru anvelopele deseori ascunse. nu a u la m c e p u t a d e r e n ta o p tim a .pentru iam a sunt valabile valorile de vara culului pot Tnsemna deteriorarea anvelo­ maiite cu 0.2 bar. ^ a f. A c e a s ta e s te si Tn fa v o a re a d u ra te t d e v ia ta a anve* lo p elo r. Anvelopele care nu sunt montate pe o janta trebuie pastrate in pozi^ie verticala In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e cu sen s fix d e ro ta tie La aceste anvelope (se recunosc dupa sagetile marcate pe fiancul anvelopei care indica sensul rotatiei pentru mersul inainte) trebuie menfinut neaparat sensul indi­ cat de rotatie. • Din c§nd in cand se verifica anvelopele sa nu fie deteriorate (Intepaturi. fisuri $1 umflaturi). • Ro|ile demontate. Pentru anvelopele „trage” stanga sau dreapta) a autovehi. r e d u c e ti im e d ia t v ite z a ! lopei are o mare importanta. luna $1 inaintea flecarel cSlatorii mai lungi. taieturi. pentru vara se afla pe partea intehoara a respectiv tendinfa de autovirare (maslna capacului rezervorului. Dacd din exterior nu se observa nici o Cu aceasta ocazie nu uitati nicI roata de avarie. fisuri etc. • Anvelopele se protejeaza de contactui • La roata de urgenta* presiunea este cu uleiurile.SFATU R I S I IN TR EJIN ER E R o file In d ic a t ii g e n e r a te A te n tie ! A n v e lo p e le n o i. zgomot $1 frecare. racoroase pe cat posibii fa intuneric. indicata pe fiancul pneului. capacitate de aderenta. D a c a b a n u ifi c a o ro a ta e s te In special la viteze mari. adancimea profilului pentru noile anvelope poate sa difere in functie de executie si fabricant. Vibratiile neobi^nuite. • C apaceie p ierdute ale ve n tile lo r se tnlocuiesc imediat. • Daca rotile se demor^teaza. d e p la s a re a fa c a n d u *s e cu v ite z a re d u s a . d e a c e e a in p rim ii 5 0 0 k m tre b u ie sa $ e „rod e ze ”. Presiunea Va rugam v e rific a ti anvelopele sa nu trebuie dec! verificata cel pufin o data pe prezinte deteriorSri (umflaturi.).

La mociificari mari ale incarcalurii. dezechilibrarea.6 pana la 8 distante egale pe circum ferinta anvelopei. Deoarece dezechilibrarea produce $i o uzura m arita a anvelopei.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E • Presiunea se verifica intotdeauna cand anvelopa este rece. • A n v e lo p e le u z a te in flu e n te a z a i In s p e c ia l la v ite z e m a ri pe strazi ude« fo rta d e c o n ta c t c u c a ro s a bilu l. O presiune prea scazuta mdreate consumul de carburant. 4? . VERIFICARI ? l COMPLETARI in d ic a to rii de u zu ra Pe anvelopele originale se gasesc perpen­ dicular pe sensul de deplasare^lndicatori de uzura" de inaltime 1.6 mm . P re s iu n e a m a rita a a n v e lo p e lo r c a td e nu se re d u c e . O presiune prea redusa sau prea mare scurteaza durata de viata a anvelopei si actioneaza nefavorabii asupra modului de deplasare. in p lu s. la montarea unei envelope noi sau dupa fiecare reparatie la anvelopa. In afara de aceasta. A c e s t lu c ru p o a te d u ce la d e s p rin d e re a b e n ziio r si c h ia r la p le zn ire a anv e io p e i. a u to v e h ic u lu l a c v a p la n e a z a m a i re p e d e . M o d u l d e c o n d u c e re Uzura anvelopelor se mare^te )a deplasarea rapida in viraje. caracterizeaza p ozitia Indlcatorului ds uzura. in timpul mersului poate lua na?tere. Mar cajele de pe flancurile anvelopei (de ex literele „T W r sau simbolul triunghiului. a n v e lo p e le c u o p re s iu n e p re a s c a z u ta s u n t s o lic ita te m a i m u lt s i s e in c a iz e s c p u te rn ic . A te n tie ! L a v it e z e r id ic a t e i d e d u r a ta . roata trebuie echilibrata din nou. E c h iiib ra re a ro tilo r Rotile ma$inii noi sunt echilibrate. Pentru verificarea corectarea presiunii nu este necesar sa se desurubeze capacelul de praf. A te n tie ! • T re b u ie sd s c h im b a ti im e d ia t a n v e lo p e le c a n d u zu ra a ju n g e la in d ic a to ru l d e u zu ra. din cauza diferitelor influente. Astfel mediul inconjurdtor se poiu e a z d inu tif. a suspensiei ro tilo r si inrau ta tire a conducerll. pre­ siunea se adaptea 2 a corespunzator. rotile trebuie reechilibrate. se poate pune ceasul de presiune direct pe capacel. la accelerare si franare brusca. aceasta se manifesta prin instabilitatea la condus.vezi figura Acesti indicatori de uzurS sunt ordonati • in functie de fabricant .

masurata Tn santui de profil de langa indicaloarele de uzura . • N iciodata nu se utilizeaza anvelope folosite ta care nu se cunoa^te c3t au fost utilizate ?nainte. Anvelopele au pe flancuii urmatoarea inscriptie: de ex: 1 9 5 ^ 0 R 1 5 9 7 S re in fo r c e d 1 9 5 = latimea anvelopei Tn mm 7 0 = raportui Tniltime/latime in % R = litera caracteristica pt. schimbarea anvelopei tre b u ie realizatd de c itre un dealer Volks­ wagen. P o zi'tio narea g re ^ ita a ro tii O reglare eronatd a directiei provoaca nu numai uzura marita a anvelopei. v§ rugdm. 48 VERIFICARI $1 c o m p l e t A r i . in lo c u ir e a r o tilo r /a n v e lo p e lo r '* Anvelopele §i jantele sunt elements importante de constructie. de p ro c u ra re a uneltelor speciale si a cuno^tinteior necesare de speciaiitate. • Daca roata de rezerva difera ca fabricatie de anvelope (de ex. De aceea aceste lucrdri trebuie executate numai de catre speciali^i. • M ontajul $i re p a ra tiile a n ve lo p e lo r necesita cuno^tinte de specialitate $i scule speciale. ci influenleaza si siguranta Tn mers. De aceea trebuie utilizate anvelopele si jantele aprobate de noi. • Prin cunoa§terea §i intelegerea m a rc a je lo r d e p e a n v e lo p e se pot alege an­ velopele corespunzatoare tipului dumnea­ voastra de autovehicul. ci cel putin ambele de pe o axa. Daca observafi 0 uzura neobi^nuita a anvelopelor.SFATURI SI JNTRETINERE In d ic a tie Cand adancimea profilului a alins 1. ’ 1 Respectati.R 1 5 = diametrul jantei Tn (oil 9 7 = numar caracteristic . • La to a te 4 ro tile se c om bina num ai a n v e lo p e c u a c e la ^ i tip d e con str u c tie . m a rim e (c irc u m fe rin ta ) si p e c a t p o sib il a c e la s i tip d e p ro fil. D e a le rii V o lk s w a g e n d isp u n d e info n n a tiile a c tu a liz a te a s u p ra a n v e lo p e lo r c e a u p r im it a p r o b a r e a n o a s tr a . Ele corespund exact tipului autovehiculul dumneavoastra contribuie in mod esential la sporirea sigurantei circulatiei. A ce asta se inlocuie^te cd t mai repede posibil cu o roata obisnuitS.inseamnS ca s-a atins addncimea m in im i a profilului. pentru Radial . la anvelopele pentru iam asau anvelopele late). circ u la n d u -s e cu a te n jie . trebuie sa mergeft la un dealer Volkswagen pentru stabilirea si remedierea defectiunii.6 mm .capacitate portanta S = litera caracteristica pentru viteza r e in = Anvelopa cu executie avdnd fo r­ rezistenta marit§ ced 0 Clare ale anvelopelor vechi. roata de rezen/a se poate utiliza numai pentru scurt timp. Anvelopele cu profHul mai adanc trebuie montate la rotile din fata. m u lti d e a le r! V o lk s w a g e n a u p re g a tita o o fe rta a tra c tiv a d e a n v e lo p e $i ja n te . tipul de constructie. legal permisa (Tn {arile de export pot fi valabile alte valori). Din c a u z a p ro b fe m e fo r d e red- • Din motive de siguran|a anvelopele nu se schimba cate una separat. la autovehiculela cu sistem de navisatie indlcatille din m anualul supllmentar. D e a c e e a .

Tn n ic i un c a z u n se! A te n tie ! D a c a s u ru b u rile se s tra n g c u un m o m e n t p re a m ic se p o t desp rin d e in tim p u l d e p la s a rii ..Tn u n e le cond itii n ic i c h ia r a le a c e lo ra $ i tip u ri d e a u to v e h ic u le ! • Prin u tiliz a re a a n v e lo p e lo r si/ sau ja n te lo r c a re nu au fo s t aprob a te de noi p e n tru tip u l d u m n ea v o a s tra d e a u to v e h ic u l. DOT . tre b u ie u tiliz a te n u m a i in c a z d e u rg e n ta ia r d e p la s a re a se fa c e c u a te n tie .p eric o l d e a c c id e n t! U n m o m e n t de s tr a n g e r e p re a p u te rn ic p o a te d u c e la d is tru g e r e a s u ru b u lu i. S u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si u s o r d e ?n$urubat . F ix a r e a ro tito r $i fu n c tio n a re a in s ta ia tie i d e fra n a re d ep in d d e a c e s t lucru! • D a c a u lte rio r se m o n te a z a apa> r a to a r e d e ro a ta tr e b u ie s a se p e r m ite o a lim e n ta re s u fic ie n ta c u a e r p e n tru r a c ir e a in s ta ia tie i d e fra n a re . jantele aparatori de roata. VERIFICARI ? / COMPLETARI 49 . Dealerii Volkswagen sunt ^colarizati asupra posibilitatllor tehnice pentnj dotarea ulterioara cu anveiopeie.S FA TU R I SI IN TR ETIN ER E D a ta fa b r ic a t ie i este data pe flancul anvelopei (eve ntu a l n iim a i pe partea laterala din interiorul rofii). S u ru b u rile d e ro a ta M o m e n tu I d e s tr a n g e r e a s u ru b u rilo r d e ro a ta e s te d e 1 1 0 N m la G o lf C a b r io si 1 2 0 N m la t o a t e c e le la lte a u to v e h ic u le . D ac a m a s in ile tre b u ie u lte rio r dotat e c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e ie m o n ta te din fa b r ic a . s e re s p e c ta u rm a to a re ie : A te n tie ! • D in m o tiv e te h n ic e in m od nor­ m a l nu s e u tiliz e a z a ja n t e a le a lte r a u to v e h ic u le . in p lu s a p r o b a re a a u to v e h ic u lu lu l p e n tru c irc u la tia pe s tra z i i$ i p o a te p ie rd e v a la b itita te a ! • J a n te le si s u ru b u rile ro tilo r se a d a p te a z a c o n s tru c tiv .. 1802 . Tnseamna ca anvelopa a fostfabricat in saptamana 18 din 2002 . A te n tie ! A n v e io p e ie . re s p e c tiv a file tu lu i. c a re s u n t m a i v e c h i d e 6 a n i.. je n ti d in m e ta l usor s a u r o t i c u a n v e lo p e p e n t r u ia rn a ) se u tiliz e a z a s u ru b u rile cu lu n g im e $i fo rm a a c a lo te i coresp u n z a t o a r e c a l o t e i . L a f i e c a r e s c h im b a r e p e a lt e ja n te (d e e x . s ig u ran t a tra fic u lu i p o a te f i in flu e n ta ta ..

SFATU R I SI iNTR ETINER E A n v e lo p e le p e n tr u ia rn a A te n tle ! in c o n d ifii de c a ro s a b il a lu n e c o s pe tim p d e ia rn a ■ $i la a u to v e h ic u le c u t r a c tiu n e in te g r a la • fo lo sin d a n v e io p e p e n tru la m a . e tc . s t r u c t u r a p r o f ilu lu i. Detaiiile sunt cunoscute de dealerii Volkswagen. Astfel toate anvelopele vor avea aproape aceeasi durata de viata. 190 km/h H = max. poate fi avantajos sa se schimbe rotiie in cruce. A n v e lo p e le p e n tru v a ra s u n t m a i p u tin s ta b ile ia a lu n e c a r e a pe g h e a t a $i z a p a d a .)La montarea anvelopelor pentru iarna. a m e s te c d e c a u c iu c . La aparitia uzurii pe suprafata de mers a anvelopei. Rental anvelopele pentru iamS sunt valabile urmatoarele restrictii de viteza: Litera Litera Litera Litera Litera Q = max. • Pentru a menjine calitatea optima a mersului anvelopele pentm iarna trebuie montate la toate cele 4 roti. Marimile admisibile ale anvelopelor sunt prezentate in documentele autovetiiculului. se respecta unmatoarele: • Trebuie sa se foloseasca numai anveio­ pe pentru iarna normale cu banda. c a llta te a m e rsu tu i s e im b u n a ta te $ te c o n s id e ra b ll. d in c a u z a c o n s tru c tie i (la tim e . 160 km/h S = max. • Presiunea anvelopelor pentru iarna tre­ buie sa fie cu 0.2 ban mai mare decat a anvelopelor pentru vara sa nu depaseasca 3. cu rotiie din spate. • Anvelopele pentru iarna Isi pierd capacitatea daca p rofilul s-a uzat p&nS la o adancime de 4 mm. 210 km/h V = max 240 km/h Schim barea rotiior La uzarea intensa a anvelopetor rotiior din fa ta se recom anda ca aceste a sa se schimbe corespunzator schemei. SO VERIFICARI $1 COMPLETARI .5 bari. 180 km/h T = max.

In Germania. in Germ ania viteza maxima adm isa cu lanturi este 50 km/h. • in locul anvelopelor pentru Iarna pot fi utilizate si anvelope pentru toate anotimpurite. A c e a s ta p o a te d u c e la d e te rio ra re a a n v e lo p e i s i a s tfe l la g rave a c c id e n te . caci pe drumuri fara gheata ?i zapada calitatea mersului este mai buna cu anvelope pentru vara. De aceea.3. „lndicatii generate referitoare ia datele tehnice" gasiti masurile anvelo­ pelor la care se utilizeaza lanturi pentru zapada. din m otive de siguranta.la a u to v e h ic u l e le c u t r a c t i u n e In t e g r a la n u m a l la ro tile d in fa ta . D e a s e m e n e a 9 1 tn s co p u l prot e c t i e i m e d iu lu i a n v e lo p e le p e n tru v ara tre b u ie re m o n ta te la tim p c ^ c i in m o d n o rm a l zg o m o te le s u n t m a i re d u s e . Autocolantele se gasesc la dealerii Volkswagen. pentru care le gasiji la deaterii Volkswagen. la autovehiculele care pot depa$i aceste viteze se aplica un autocolant corespunzator In campul vizual al conducatorului. deterioreaza anvelopele si se distrug repede. La tunctionarea cu lanturi pentru zapada trebuie scoase a paratorile de roata 5 ! inelele de tragere ajantelor.S FA TU R I SI INTRETINEPE A te n tie l V i t e z a m a x im a a d m is ib ila a a n v e l o p e lo r p e n t r u ia r n a nu tre b u ie d e p a $ ita in n ic i un c a z .481 • A nvelopele pentru iarna nu se iasa montate inutil mulSa vreme. • in cazul unei pene de cauduc. u zu ra a n v e lo p e lo r m a i m ic a $ i c o n s u m u l d e c a rb u ra n t m a i s c ^ zu t. atentie la indicatiile de utilizare a rotii de rezen/a de la pag. L a n tu r i p e n tr u z a p a d a A te n tie ! P e n tru s ig u ra n ta d vs . in caietui 3. prevazute cu capace. Suruburile rotii trebuie totu$l. La circulatia pe suprafete fSra zapada lan tu file trebuie scoase. VERIFICARI §1 COMPLETARI — 51 . Atenfie la prescrierile modificate In alte tari. L a n tu rlie p e n tru z a p a d a s u n t p erm is e sa fie m o n ta te . re s p e c ta ti in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i la n tu rilo r p e n tr u z a p a d a d in in s tru c tiu n tle de m o n ta re a le fa b ric a n tu lu i d e la n tu ri. altfel acestea influen|eaza calitatea mersului.

Printr-o stransa colaborare cu iai. oferindu-va astfel un tnait grad de siguranta acttvS pasivd. care Influenteazd nemijlocit controlul conducdtorulul asupra autovehicululul. Pentru ca aceste lucruri sa se mentina. Trebuie sd rn te le g e ti cS d e a le ru l /olkswagen nu acord^ garantie pentru defectele apSrute in urma efectuarii unor ucrdn' necorespunzatoare la montarea de }iese §i accesorii de catre alte persoane leautorizate. trebuie jfe c tu a td 0 c o n s ilie re cu un d e a le r /olkswagen. se mentine sigu ra n ^ In circulafie m fu n c tio n a re §i m o d lfic a h le sunt permise. • Suplimentar consumatorii electrici din domeniul casnic de birou. precum in a in te a sfectuarii m odificSriior tehnice. • Dacd tre b u ie e fe c tu a te m o d ific a ri tehnice. claxoane sau ventilatoare care nu servesc nem ijlocit la controlul autovehicululul. ca de exemplu instala^ia de reglare a vitezei sau sistemele reglate electronic de amortizare trebuie sS aiba o liters §i sd fie aprobate pentru acest autovehicul.SFATURI S I iNTR ETINER E A c c e s o rii. Autovehiculul dumneavoastrS este construit conform ce lo r mai noi tehnici de siguranfa. » Va recomandam ca iucrarlle la autoveitculul dumneavoastra sa se efectueze la jn dealer Volkswagen cu piese §i accesorii iriginale Volkswagen. • Accesoriiie’ ’ aprobate de Volkswagen §[ }iesefe originale Volkswagen se gasesc la iealerii Volkswagen. m o d ific a r i in lo c u ir e a c o m p o n e n te lo r • Aparatele montate ulterior. de exemplu cutii frigorifice. trebuie aibd simbolul CE'i. □ealerii Volkswagen executa prln speciali§ti aceste lucrdri sau tn cazuri speciale vd Tndreapta cdtre un atelier de specialitate. Desigur ca §i monajul se poate executa tot de c§tre ace§tia. nu trebuie 3a se faca modificari necugetale fata de starea de livrare din fabricatie. Astfel nu se ajunge la avarlerea autovehlculului. L u a ti in c o n s id e ra re n e a p a ra t d e a v e r t i s m e n t e l e d e la p a g in a urmatoare. respectati directivele noastre. trebuie sa se respecte urma:oarele indicatii: • in a in te de cumpararea accesoriilor §i ^ieseior de schimb. e = simbol de aprobate drn partea Europens C E = declaralla de confarm ilate a tabncantiriui din Comunitalea Europeans C am u nildt" i2 iN m E JIN E R E § / INLOCUIRE . Oacd auto^ehiculul este dotat ulterior cu echipaTiente supiimentare sau se executa modiIcSri tehnice. organizatia Volkswagen este deosebit de competenta pentru a raspurde dorinelor dumneavoasfra.

JNTRETINERE ? / JNLOCUIRE 53 . e x is ta p e ric o l de ra n ire! • in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rito r la m o to r s a u fn c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. o b s e rv a ti $• re s p e c t a t i to a te a v e rtis m e n te le de la p a g in a 2 9. \ nu o le r i In toate piet^le da export. In c a zu l unui a c ­ c id e n t c u d e c la n s a r e a A irb a g * u lu i. • A c c e s o riiie .SFATU R I $1 JNTRETINERE A te n tie ! • in in te r e s u l d u m n e a v o a s tra p ro p riu v a re c o m a n d a m sa u tili* n u m a i a c c e s o rii V o lk s w a * g e n ” a p ro b a te p e n tru a u to v e h ic u tu l d u m n e a v o a s tr a s i p ie s e o r ig in a le V o lk s w a g e n . c a d e e x e m p u i sup o rtu riie d e te le fo n s a u d e p ahare nu tre b u ie m o n ta te n ic io d a ta p e c a p a c e ie „A irb ag ” s au in zo n a lo r d e a c tio n a re . c h ia r d a c a a c e s te a s u n t a c h iz it io n a t e $i a p r o b a te p rin firm e re c u n o s c u te o fic ia l. s ig u ra n ta $i a d a p ta re a p e n tru a u to v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra . P e n tr u a c e s te a c c e s o rii $i a c e s te p ie s e s*au s ta b illt f ia b il it a t e a . • in c iu d a s u p ra ve g h erii p ie te i nu p u te m a p r e c ia $ i n ic i g a r a n ta c a lita te a $1 c o m p a tib iiita te a cu m a s in a d u m n e a v o a s tra a a lto r p ro d u s e .

chiar dupa ani D a c a e n e c e s a r s e u tiliz e a z a ade zile. se p o a te a ju n g e la c o m a n d a e ro n a ta a m o to ru lu i. service de schimb la care. dispune de • in autovehicul. ' I nu se ofera in loate piefele de export. In Nu t a ia t i fn n ic i un c a z c a b lu l de Germania existd pentru acesle radiouri c o n e c ta re s i nu fl la s a ti n e iz o la t.radiourl o rlg ln a le ” din P rogram ul’ ’ de tente sunt prevSzute pentru aparate radio accesorli onglnale Volkswagen lucreaza originale Volkswagen’ ’ incepSnd cu mode. s c u rtc ir c u ite .conform d lreclive lo r de dezvoltare ale fabricii. re s p e c tiv pante. p o t fi a v a r ia te im p o rta n te cial pentru fiecare tip de autovehlcul Tn c o m p o n e n te e le c tro n ic e . C h ia r si c o n e c ta r e a s e m n a lu lu i de v ite z a la a p a r a te le ra d io c u adap> t a r e a u to m a ta a vo lu m u lu i a a lto r fa b ric a n ti. In folosul acestor aparate vine §i tehnica A te n tie ! de ultim a ora | l d eslgnul sp e c ia l. tarea fdra probleme. Aceste piese sunt proiectate spe­ in plu s. e tc .SFATURI S I INTHETINERE M o n t a r e a a p a r a t u lu i ra d io La montarea ulterioara a unui aparat radio • Se recomandS ca montarea unei instalatii dar§i la inlocuirea unui aparat existent din radio sS se faca la un dealeV Volkswagen. A B S . elementeie de montare. • Aparatele radio cu atte tipuri de conectare • Radiourile din programul de accesorii trebuie conectate cu cabluri adaptori care originals Volkswagen'’ corespund aparatelor montate !n fabric^ garanteaza mon­ se gasesc la dealerit Volkswagen. D ac a d e e x e m p lu e s te a v a ria t sem n a lu l d e v ite z a . s u p r a s o lic it a t s a u s e p ro d u c • §1 difuzorul. p o a te d u c e la a v a rii. poate schimba cu un aparat nou cu garanin c a z c o n tra r. fabrlcatie trebuie respectate urmatoarele Ace^tia detin Informatii asupra detaliilor indicatii: tehnice ale autovehiculului. cutie i d e v ite z e a u to m a te . 54 • INTREJINERE §1 In LOCUIRE . lul pentru anul 1999.p e ric o l d e in cen * antenele §1 elements de deparazitare tre­ diu! buie utilizate din programuP’ de accesorii originale. c a b lu l p o a te fi ^ie | i pret mai mic. se in flu e n te a z a fu n c tio n a re a tor. un aparat ce necesltd reparatii se d a p to ru l. locurile de cuplare* exis.

sfatuiti-va nea­ parat cu dealerul Volkswagen. re s ­ p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ­ t a la t a g re s it p o t p e r ic lita sana> t a t e a d in c a u z a cam pM lui e le c ­ tro m a g n e tic rid ic a t! D istanta optim a de captare se atlnge numai cu o antenS exterioard.v a t o a t a a t e n f ia in p rim u l ra n d a s u p ra c o n d u d e rii a u to a u to v e h ic u lu lu ll N u m o n ta ti n ic io d a ta s u p o rtu i te le fo n u lu l p e c a p a c e le a irb ag * u rilo r s au in zo n a lo r d e a c tiu n e . Volkswagen permite instalarea in autovehiculul dumneavoastra a telefoanelor mobile §i a aparatelor de transmisie cu antena exterioara instalata de speciali§ti avdnd o putere maxima de emisie de 10 W. in in ie rio ru l a u to v e h ic u lu lu i.r e c e p t ie Montarea telefoanelor mobile §i a aparatelor de emisie-receptie trebuie reallzata la un atelier speclalizat. re s p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ta la ta g re s it. A te n fie ! T e le fo a n e le m o b ile s au a p a ra te le d e tra n s m is ie fo lo s ite Tn in te rio ru l a u to v e h ic u lu lu i fa ra .a n te n a e x te rio a ra e s te in s ta la ta d e fe c tu o s . Acesta define informatii privind posibilitatile tehnice de dotare cu telefoane mobile §i apa­ rate de transmisie. de exemplu la dealenil dumneavoastra Volkswagen.SFATU R I S I INTRETINERE T e le f o n m o b il s i a p a r a t e d e e m is ie .nu e x is ta o a n te n a e x te rio a ra . A te n fie ! V a ru g a m in d r e p t a t i.p u te r e a d e e m is ie e s t e p a s te 10 W D e a c e e a nu p u te ti fo lo s i te le fo a n e m o b ile s au a p a r a te d e tra n s m is ie fa ra a n te n a . in c a z u l unui a c c id e n t e x is ta un m a re p e ric o l d e ra n ire ! [NTREflNERE §1 iNLOCUIRE 55 . in d ic a tie V a ru g a m sa r e s p e c ta ti n e a p a ra t in s tru c tiu n ile d e u tiliz a re a le te le fo n u lu i m o b il si a le a p a ra te lo r de tra n s m is ie ! D a c i dorlfj sa utiliza(i telefoane mobile sau aparate de transm isie cu o putere de emisie mai mare de 10 W. L a fu n c fio n a re a te le fo a n e lo r m o ­ b ile s au a a p a ra te lo r d e tra n s m is ie p o t a p a re p e rtu rb a ri in fu n c tio n a re la c o m p o n e n te le e le c tr o n ic e a te a u t o v e h ic u lu lu i in u r m a t o a r e le c a zu ri: .

Atentie la data expirarii.SFATURI S I IN TR ETIN ER E S e tu I p e n tr u r e p a r a r e a p e n e lo r * Pentru locul de amplasare a setului vezi la ie tu i 3.r e s p e c ta ti p re v e d e rile le g a ie . Corpurile strSine (de exemplu $uruburiie.un indicator de presiune (cu surub de golire) Atentie! T a i e t u r iie $ i in t e p a t u r il e m a i m a ri d e 4 m m . U tiliz a re a A te n tie ! In c a z u l u n e i p e n e d e c a u c iu c s c o a te fi a u to v e h ic u lu l c a t m a i in a fa r a c a ro s a b ilu lu i. cuiele) nu trebuie scoase din pneu.un compresor si .j n recipient cu substanja de vulcanlzare .p e ric o l d e a c c id e n t! N u v a c o n tin u a ti d e p la s a re a s o lic it a t i a s is te n ta d e specia> lita te ! SetuI pentru repararea penelor se poate utiliza pana la -20°C. re p re z in ta un ris e m a r it .1. S e tiil c o n fin e : . La depa^irea datei de expirare setuI trebuie rnlocuit >6 SITUAJII . d e te r io r a r iie p ro d u s e d e d e p la s a r e a c u un p n eu c a re nu a r e p re s iu n e a ne> c e s a ra s a u d e fe c tiu n ile a p a ru te pe m a rg in e a ja n te i. Intepaturile de dimensiuni mici (cca.un furtun de presiune . 4 mm diametru) in special tn banda de ruiare a pneului pot fi reparale cu ajutorul setului. D a c a e s te n e c e s a r a p r in d e t i a v a r i i l e s i a s e z a ti triu n g h iu l re fle c to riz a n t .un eiectro?1ec3r . Unele m odele nu sunt precu acest set.

8 0 k m /h (SO m p h ) tim p d e 1 0 m in. S IT U A fll 57 .a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia tiz a t. nu c o n tin u a ti p ro c e d u ra . comportamentui autovehiculului se poate modifica. • Porniti compresorul. corectati-o (vezi tabelui presiunilor de pe clapeta rezervorului de com bustibil) 51 continuati deplasarea c u m a x . Aici inlocuiti roata. 8 0 km /h (5 0 m ph) p a n a la u rm a to ru l service. Din cauza su bsta ntet de vu lca niza re . nu c o n tin u a ti d e p la s a re a . • Dupa 10 minute de deplasare verificati p re siu n ea din pneuI reparat. o p riti compresorul dupa 5 min. Atentie ca §urubul de gollre at indicatorului de presiune sa fie rotit! l_asati compresorul safunctioneze intre 515 minute. • DacS in interval de 5-15 m inute presiunea nu creste la cel putin 2. d e p la s a ti*v a c u m a x . D aca s-au fo rm a t 2 .SFATU R I S I iNTR ETINER E in c a z u i u n e i p e n e d e c a u c iu c la> s a ti m o torul s a m e a rg a $i p ro c e d a ti a s tfe l: • Desprindefi aulocolantui „max.5 bar.a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia liz a t • Daca presiunea este p e s te 1 .5 bar.8 bar. Apoi cititi presiunea. Procuraji cSt mai repede 0 noua substanta de vulcanizare. Pentru aceasta montaji compresorul $i furtunul de presiune dupa cum am descris mai sus.5 -3 . Porniti §i o priti com presorul. • Scoateti bricheta §i introduceti electro$tecarul Tn locul brichetei.8 b a r.p e r ic o l d e a c c id e n ta re ! N u tin e ti s u b s ta n ta la Tndem ana c o p iiio r! • Daca in interval de 5-15 minute presiunea nu creste la 2. • Daca aceasta este sub 1 . 80 km/h (50 mph) de pe setui de reparare §i lipiti-l pe tablaul de bord !n campul vizual al conducatoailui.5 bar. • Scoateti capacu! ventilatorului rotii defecle m§uriJbati furtunul de presiune. A te n tie ! S u b s ta n ta d e v u lc a n iz a r e nu tr e b u ie s a in t r e in c o n t a c t cu o c h ii s a u p ie le a . Pneui se va vulcaniza In timpul deplasari.

Indepartafi unul din capacele urmatoare: .SFATURI SI IN TR ETIN ER E S c h im b a re a ro tii A te n tie ! • U tiliz a ti n u m a i c ric u ri om oiog a te p en tru tip u l d u m n ea vo a stra d e a u to v e h ic u i.Tmsa de scule". se por> n e $ te in s ta la tia de a v e rtiz a re si s e p o z it io n e a z a tr iu n g h iu l d e a v e rtiz a re . • T o a te p e rs o a n e le d in a u to v e ­ h ic u i c o tre b u ie sa c o b o a re $i sa a ^ te p te in tr-u n lo c f e r it. a u to v e h ic u lu l se s c o a te c a t m a i dep ar* t e in a fa ra p a rtii c a ro s a b iie a dru> m u lu l.1 .A p a ra to a re a ro tii se sco a te cu ajutorul cheii de roata §i a mdnerului de sarma. • Tn func^ie de tipul rotii. MSnerul de sarma se agata intrunul din spafiiie exterioare ale aparatorii rotii. • N u u tiliz a ti a lte c ric u ri. Tmpingeti cheia de roata prin mSnemlul de sarma | i Irageti de aparatoare vezi desenul. Executati schimbarea rofii pe o su> prafata c a t mai orizontala posibil. nu pe c a ro s a b il.p e ric o l d e a c c id e n ta re ! • N u p o rn iti m o to ru l c a n d a u to v eh tcu lu i e s te rid ic a t p e c r ic p e ric o l. ContinutuI trusei de scule este prazentat Tn caietui 3. de a c c id e n t. • C an d s un t n e c e s a re lu c ra ri sub a u t o v e h i c u i . • Se tra g e fra n a d e s ta tio n a re . 58 SITUAJll .s e re s p e c ta p re ve d e r ile le g a le . A u to v eh ic u lu l p o a te a lu n e c a de p e c ric . a c e s t a t r e b u ie s p rijin it p e s u p o rfi s p e c ia li. r e s p e c tiv se s e le c te a z a p o z itia „P” si ro a ta d in p a rte a o p u sa se b lo c h e a z a c u o p ia tr a s au c e v a a s e m a n a to r. • La o p a n a d e c a u c iu c . m a in te a s c h im b a rii ro tiij re m o r­ c a tre b u ie s e p a ra ta d e a u to v e ­ h ic u i. • La fu n c tio n a re a c u re m o rc a . D a c a e n e c e s a r. • Trusa de scule | i roata de rezervS se scot din portbagaj.

SFATU R I SI INTRETINERE V . SITUATil . mane.C a p a c u l c e n tra l se trage cu ml de sarmS.v e z i imaginea. ■4.C a p a c e le ^uruburilor de roata se sc ..

e s te p o s ib ii c a m a s in a s a f ie a v a r ia t a . . a te n tie ! La ja n te le c u in e l e x te rio r insuruj a t . jruburile se desfac cam cu o rotate. fn a fa r a d e a c e a s ta . ac3 §uniburile nu se desfac. uti« liz a ti un s u p o rt s ta b il c u sup rafa ta m a re . s u ru b u rile c u d in ti m u ltip li iu tre b u ie in n ic i un c a z d es fa : u te . D a c a c ric u l a fo s t a m p ia s a t pe un te r e n m o a le . e x is ta p e ric o l de a c c id e n ta re .SFATURI S I IN TR ETIN EH E Cheia de roata. In d ic a tie (n u m a i P a s a t) Punctele de fixare a cricului (fa(d) sunt acoperite de o dapetd care trebuie deschisa spre in fa(a.Figura ilustreazS pozifiile (vezi sagetlle) unde trebuie a§ezat cricul.entie la pozifia dumneavoastra. D a c a te r e n u l e s t e tu n e c o s (de e x e m p lu ) tre b u ie fo lo s it un su­ p o rt p e c a r e sa nu a iu n e c e (de e x e m p lu p re $ d e c a u c iu c ). J a n ta a r p u te a d e v e n i n ee :ansa . La unele autovehicule aceste locuri sunt marcate. . se poate >§sa cu atentie cu un picior pe capStuI leil de roatS. Capetele cheil se >ucd la 0 distant^ cat mai mare. D e a c e e a p la s a ti c r ic u l p e un te re n s ta b il. conform desenului.P e ric o l de a c c id e n t! I desfacerea surubului de roala tip antirt* . A te n tie ! D a c a c r i c u l n u s e a $ e a z a in p u n c te le in d ic a te . se ipinge pSna se opre^te in ^urubul rotii ! rote^te cStre stanga. a u to w e h icu lu l a r p o a te s a a lu n e c e d e p e c ric . SITUAJII .atentie la indicafia de la pagina 64. sprijinltiI de autovehicul. D a c a e n e c e s a r. • Puncte de fixare a cricului.

A te n tie ! G h e a ra c r ic u lu i tr e b u ie sa cup rin d a p a r te a v e r tie a la a lo n jero n u lui in fe rio r p e n tru c a la rid ic a re a a u to v e h ic u lu lu i c ric u l sa nu a lu n e c e • v e zi fig u ra .SFATU R I SI JNTRETINERE • Se fixeaza cricul la aulovehicul: . SITUATII 61 . In d ic a t ie (n u m a i G o lf C a b r io le t) A te n tie ! La G o lf C a b rio le t c ric u l s e f ix e a ­ za in p a r te a d in f a ta ia n g a g arn itu r a A a lo n je ro n u lu i in fe rio r v e zi fig u ra .PicionjI cricului trebuie sa stea sigur pe teren cu toata suprafafa lui.!ndrepta}i cricul §i simultan rSsuc^i Tn sus gheara cricului pSna cand gheara ajunge pe punte. Autovehiculul se ridica pana c3nd roata se desprlnde de sal. .

ro a ta s e p o a te g re s a in zo n a b u tu c u lu l. • Cu ajiitorul manerulLii surubelnitei de^unibafi §urubul de roata din extrema superioara a$ezati-l pe o suprafata curata (de exemplu hartle. S tiftu I ra m a n e fix a t. • Luati surubelnita si insurubati suruburile de roata. Se scoate roata. P e n tru a se e v ita ru g ln lre a . • Se fixeaza roata de rezerv§ §i toate ^uruburile de roata cu ajutorul manerulul special al ^unjbelnitel. • In^urubati ^tiftul din trusa de scule in orificiul creat.SFATU R I SI iN TR E TIN E R E / \ i S t if tu I d e m o n ta j (P a s s a t) • Ridicati autovehiculul pana cand roata se afla la o inaltime de un cm fata de sol. se a ? e a zi ps un suport curat (capace de roata. $ u ru b u rile tre b u ie sa fie c u r a te si u so r d e in s u ru b a t . • ^uruburile de roatd (dupa slabire) se scot cu ajutorul mdnerului special al surubelnitei (vezi desenul). hartie). • D esurubati $tiftul $i prindeti ^urubul ramas.nu le g re s a ti s au u n g eti! L a c e le la lt e m o d e le • Autovehiculul se ridic3 pSna ce roata se desprinde aproximativ cu 1 cm de sol. • Desurubati celelalte ^uruburi de roata §i scoateti roata. Ianga cric. $ u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si usor d e Tnsurubat . prosop. laveta) ianga cric.fn n ic i un c a z unse! 62 SITUATII . • Introduceti roata de rezerva peste §tift.

Aten^ie ca pinlenul sS s i s e T n s u ru b e a za g re u . tre b u ie Tnlocuite in a in te a v e rific a rii • Roata schlmbatd se pune in suportui rotll m o m e n tu lu i d e s tra n g e re .m o m e n tu i d e s tra n g e re a l suru* b u riio r s e v e rific a c a t m a i u rg en t L.SFATU H I SI INTRETINERE In d ic a t ii ia s c liim b a r e a r o fii • M^neoil cu cap hexagonal din jurubelnlta u ^u re a zd s c o a te re a m an ua la a ^uruburilor rotii.vezi figura. • Roata defects trebuie reparatS cat mai repede posibil. Aten(ie la Indlcatllte din caletui 3. IM om entui d e s tra n g e re e s te de 1 2 0 N m . SITUAJII 63 . roata de rezervS. • D u pa s c h im b a re a ro tii se re sp e ct a u rm a to a re ie : . P a n a a t u n c i s e c ir c u la p r e c a u t de rezervS f l se flxeaza. a c e s te a ajunga in spatlul din janta . complet intreaga circunrferinta a aparatorii.a montajul c a p a c u lu i ro tii trebuie mai intai sa presa^i ventilul apoi sa intrcxjuceti c u o c h e ie d in a m o m e tr ic a .1 „Scule. rezervg se a§eazd iarS^i capacele. N u u tiiiz a ti in n ic i un c a z surub ein ita c u c ap h e x a g o n a l p e n tru scoa* te r e a s au s tra n g e re a surub u riio r de ro a ta . La autovehiculele cu jante din metal u§or D a c a . dispoziliv de remorcare*”.vezI sageata. n u m a i c u v ite z a m ic a . Lama trebuie scoasa in afara. 1 1 0 N m p e n t r u G o lf • La autovehiculele cu roata normala de C a b rio le t. • M arina se Ia s i in jos §uruburile rotii se Strang in caice cu cheia.s e v e rific a im e d ia t p re s iu n e a din p n eu i ro tii m o n ta te . se re s p e c ta n e a p a ra t in d ic a tiiie c o r e s p u n z a to a r e d e la p a g in a 49. A te n tie ! D a c a a u to v e h ic u lu l tr e b u ie u lte ­ rio r e c h ip a t c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e le d in fa b r ic a tie . . ia s c h im b a re a ro tiii s>a cons* c a p a c u l c e n tra i poate fl prevazut cu un t a t a t c a s u ru b u rile s u n t c o ro d a te pinten .

in urma jn e i pene la anvelopa.§urub de roata . scoateti adaptorul din lurubul pentru roatd. se monteazS impinge panS la oprire pe adaptorul 2 . 2 . Va recom andam s3 pSstrati adaptorul pentru §urubul rofii ?nlr-un loc cunoscut cel mai bine in trusa de scule . ^urubul de roata poate fl acum scos sau in fo r m directiei prescrise. N um ar de cod Pe partea frontala a adaptorului este aplicat numSrul de cod al siguranfei §urubului de roata. N u m a i p e b a za n u m a ru lu i d e c o d p u te ti p ro c u ra a d a p to ru l d e Tnlocu* ire d e ia d e a le rii V o lk s w a g e n . p§nS se opre§te. 34 SITUAJll . anvelopele montate in • Chela de roata din trusa de scule se sens contrar sensul de mere. . A c e s t n u m a r d e c o d tre b u ie sa vi-i n o ta ii $i sa>l p a s tra ti in s ig u ra n ta .a n tifu rt* 36 faca numai temporar. in caz ca roata de rezerva trebuie montata in sens contrar sensulul de mere. zgomot §i frecare. aderentei. In acest caz nu 1 . aceasta trebuie s3 Suruburile de roata . • DupS schimtiarea rotii. n aceste condltil. zgomotulur $t frecarii.SFATUHI S I iN TR E TIN E R E In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e le cu s e n e fix d e ro ta tie La anvelopele cu sens fix de rotatie (se recunosc dupd sd ge tile de pe flancul anvelopei.intotdeauna in autovehlcul. sdgeti care in d ic t sensul de rotatie) trebuie respectat neaparat sensul de ro(atie.rebuie tnlocuita cat mai repede posibil.antifurt se mal pSstreaza caracteristicile optime Drivitor la acvaplanare. D e s fa c e re a s au s tra n g e re a s uru b u lu i d e ro a ta =*entru a se putea exploata avantajele 3rinciplului anvelopei cu sens fix de rotafie • Mai intai se Impinge adaptorul 2. 5e asigurS astfel calltatea optima a circuatiei Tn privinja acvapianarii. in §urubul 1 antifurt. strans.adaptorul pentru §urubul de roata anti­ furt (adaptomi se gase^te in trusa de recomandSm s3 aveti fn vedere acest scule) ucru Tn special cSnd carosabilul este umed ^1 sS adapta^i viteza la conditiile traflcului.

a SITUATII 65 . pana se inchide plafonul. • Scoateti manivela din suportul din capac introduceti-o Tn otificlu pana ia limita (se depase^te lorla arcului). • Scoateti capacui de plastic din partea din spate cu ajutoml unei $umbelnitei. • Rotiti m anivela Tn sensul a celor de ceasomic. trapa se poate inchide manual. • Asezati m anivela in suport §i puneti capacui.SFA TU R l SI IN TR ETIN ER E in c h id e r e a d e u rg e n ta a tra p e i/p la fo n u lu i g lis a n t* Cand instaJatia este defecta.

..... La autovehiculele cu volanul pe dreaptj siguranfele se gasesc pe partea dreapta... pe care le puteti procura de la dealerii Volkswagen..........SFATURI 5 / IN TR EJIN ER E SFATU R I S I INTRETINERE In c h id e r e a d e u r g e n ta a p la fo n u lu i p lia n t* S ig u r a n te le Circuitele de curent separate sunt asigurate prin siguranfe fuzibile..... • Scoateti capacul ...... in a n u m ite ca* z u fi p u te fi p ro v o c a un in c e n d iu . de ex......... Sigurantele se gasesc Tn tabloul de bore In spatele unui capac... • In capac sau Tn cutia sigurantelor s( gase§te fixat un cle§te din material plas tic* pentru extragerea sigurantelor.. 10 A alb astru ........................ S c o a te re a c a p a c u lu i la m p ii • A pasati ca pa cul ca tiva mm in fata (sageata 1).... d e o a re c e p o t a p a re a a v a rii Tn a lt lo c a l ins> t a la t ie i e le c tr ic e ............ • Rotrti manivela pana se inchide plafonul. o b s e rv a ti si re sp e c* t a t i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 ....1 nUtilizare’ ....15 A g a lbe n .. In capacul lampii Intehoare se gase^te o manivela.. Introducefi capacul cu suportul in fata $i apasati Tn partea din spate pana se fixeaza.......... 0 In suport A te n tie ! in n ic i un c a z nu se re p a ra s ig u ­ ra n te le s au nu se in lo c u ie s c cu a lte le m a i p u te rn ic e ............ se mai gasesc stguranft In compartimentui motor.......... pe baterie Aceste sigurante se Inlocuiesc numai U Service-ui Volkswagen..... Toate geamurile electrice sunt prevazute cu 0 slguran^a automata care la suprasarcina (de ex...... D u p a in c h id e re a p lafo n u lu i: • De?urubati manivela din orificiu.vezi figura.............. • Lua^i contactui §i deconectati consuma tomi care a ars siguranta.... La unele modele......... In caz de inghet) se deconecteaza automat $i care dupa cSteva secunde se cupleaza din nou....... a§ezatimontati capacul........................ 30 A I o 4 66 ^ SITU A V I SITUAJII 6: . A c tio n a r e a d e u r g e n ta Cand sistemul este defect plafonul pliant se poate inchide manual..... In c h id e re a p la fo n u lu i • Luati manivela (1) din suport ?n$urubati-o (2) in orificiul (3) in sensul acelor de ceasomic..... • Tragefi Tn Jos (sageata 2) si scoateti capacul spre spate..... S c h im b a r e a s ig u r a n te lo r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r tim e n tu i m o to ru lu i................vezi desenul de ma sus imagines de ansamblu din caietui 3.. 5 A ro§ u .... • Pe baza tabelului de pe capacul cutie cu sigurante constata]! ce sigurant^ i apartine consumatorului cSzut... Se recomanda sa aveti la indem ana in pemianenta cSteva siguran^e de rezerva. C o d u i c u lo rilo r la s ig u ra n te maro deschis.. 20 A ve rd e ...................

instala^ia electrica trebuie erfficata cit mar curand posibil la un dealer 'olkswagen. em nificatia sem nelor im prim ate este lariflcatS Tn continuare: u te r Rabatere oglinda exterloarS incalzire scaun Claxon ^tergere §i spalare geamuri iO !Q 5f>\.cu alta noua le aceea^i mdtime. 1 siguran^a poate deseorl mai multi conumatorl. ' Daca se arde din nou o sigurantd proasat tnlouita. A§ezali din nou capacul. ventilatorul. d lm azarea. In dreptui unei sigu3nte se vor gasi mai multe simboluri.SFATURI SI iN TR FTIN ER E ' Scoateti siguran^a respectiva. Jp Lumini Tntalnire (fazS scurtS) Lumini de drum (fazft lungS) Reglare lumini Lumlna parcare Faruri cea^S Lampa ceatS spate Lampa mers Inapol Semnalizare r=P i §tergere §1 spdlare luneta ^terg^tar geam spate Echipament curatare faruri Trapa M S IT U A fll . ' inlocuiti siguran^a arsa .se recunoa^te upa banda metalicd to p M . de exemplu TncSlzirea. A H !!! w Semnalizare avarie llumlnare bord Ventilator (suflant) Climatizare Incdlzire Incalzire parbriz Incdlzire lunetd incalzire oglinda exterioarS Reglare oglinda exterioara ■ozitia sig urantelor ozi^ia siguranfelor este Im prlmata pe apacul cutiei de slguran^e.

Telematik i a Telefon mobil Sistem de reglare a vitezei Sistem de navigajie LSmpi interioare Lampa de citit Pompa combustibil Priza pentru remorca EQ Citi^i cartea tehnica Tablou electric central Aprindere ca e m o -1 ^ Electronica motor ABS ESP lluminare schlm bitor Imobillzator lluminare numSr IncSlzire duze sp3iare geamuii Instrument bord (Combi) IncHidere centralizatd Radio CD Player. CD Changer SITUAJll 69 .SFATU R I $1 iN TR ETIN ER E Ridicare geam Bricheta FereastrS de ventilate Echipameni inchidere Telefon.

vezi imaginea. • Motorul autovehiculului care furnizeaza curent se lasa sa functioneze. c a re p o a te a v a ria a u to v e h ic u lu l.P e ric o t d e e x p lo zie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re a b a te rie i e x is ta p e r ic o iu l r a n irii c u a c id s cu rs din b a te r ie . B a te ria d in s p a te Daca bateria se afla Tn spatele autove­ h ic u lu lu i conecta^i cabtui a u x ilia r la punctele din compartimentui motor: Polul plus * se gase§te sub o clapetS de plastic .este legat de caroserie . Este valabil Tn special pentru polii care se fixeazS la blocul motorului. Se respecta datele fabricantului de cablu. • Bateria descarcata trebuie conectata cu grijS la reteaua de bord. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e r tis in e n te le de la p a g in a 2 9 . altfel s-ar putea produce curent la conectarea polului p(us. • Aten(ie ca polii conectati sa aibS contact metalic suficient. C ablui minus: in m ajoritatea cazurilor negru. in lo c u iti b a te ria in g h e ta ta sau dezg h e ta ta d e o a re c e c a rc a s a b a te rie i p o a te fi c r a p a ta . maro sau albastru. • Poate fi utilizat numai cablui pentru ajirtor !a start cu o grosime suficientS. C a p a cita te a (Ah) bateriei ce furnizeaza curent nu trebuie sa fie m u lt su b c a p a c ita te a b a te rie i descarcate. B a te r ia tnghet a t a s e in lo c u ie s te o b lig a to riu . Prin a c e s te fisu ri p o a te c u rg e a c id u l b a te rie i. de la bateria unui alt autovehicul. Polul minus . 70 SITU A f i t .SFATU R I SI iN TR ETINER E A ju to r la p o r n ir e Daca m oto rul nu porne§te p e rtru ca bateria s-a descarcat se poate utiliza pentru pornire un c a b lu p e n tru a ju to r la p o rn ire. C u lo a re a c a b lu lu i d e a ju to r (a p o rn ire: Cablui plus: in majoritatea cazurllor ro. • Se folose^te numai cabiu cu cie^tl izolati A te n tie ! N u in e a rc a ti n ic io d a ta o b a te rie tn g h e fa ta . • Ambele baterii trebuie sa aibS tensiunea n o m in a l^ de 12 V.u.vezi imaginea. • intre autovehicule nu trebuie sa existe contact. Trebuie respectafe urmatoarele indicatii: in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l.

Celalatt capat al cablului (+) la polul (-•-) al bateriei fumizoare de curent B.SFATU R I S I iN TR ETINER E A = bateria descSrcata B = bateria fumizoare de curent Cablul de ajutor la pornire trebuie conectat neaparat in urmatoarea succesiune: Inainte s i puteti conecta cablul de ajutor pentru pornire la polul (+) al bateriei. la urtele m odele trebuie deschis capacul suportului de sigurante*. 4.p e r ic o l de e x p lo z ie ! • M otorul se porne^te dupa cum est descris la capitolul . • N u va a p le c a ti d e a s u p ra b a te ­ rie i . In plus c a b lu l d e a ju to r la p o rn ire co> n e c ta t la polu l plus a l b a te rie i nu t r e b u ie s a v in a tn c o n t a c t c u p ie s e le a u to v e h ic u lu lu i con d u c a to a re d e e le c tr lc ita te . • La autovehiculul care are bateria des carcata se va conecta ventilatorul §i Tnca zirea lunetei pentru prelungirea varfurilc de curent atunci cand se deconecteaz bateria. • c a n d m otorul func?ioneaza a m b el cabluri se scot exact in ordinea inversa. d e o a re c e la sepa ra re a c a b lu rilo r d e p o m ire b ec u rili p o t e x p lo d a s a u s e p o t a rd e dii c a u z a v a rfu rilo r de c u re n t.p e ric o l d e ra n ire! • N u se t in Tn a p ro p ie re a b a te rie i s u rse d e fo e (s u rs e d e fo e desc h is e . 2.Pomire motor'. Un capSt al cablului (+) la polul (+) al bateriei descSrcate A. 3 . S IT U A fll . Un c a p it al cablului (-) la polul (-) al bateriei fumizoare de curent B. Atentie! • Cablul m inus (X) nu se c q necteaza la polul minus al bate­ riei descarcate. • C ab lu l m in u s nu tre b u ie c o n e c ­ t a t n ic io d a ta la p ie s e a le s is te m u lu i d e a lim e n ta r e c u carb u * ra n t sau la c o n d u c te te s istem u * lui de fra n a re i • P ie s e le n e iz o la te a le c le s tilo r nu tre b u ie sa se a tin g a .) . • Daca motorul nu porne^te imediat. cd t mat d ep arts posibil de bateria descarcatS A.Pertcol d e s c u rtc irc u it! • C ab lu l d e a ju to r la p o rn ire se a $ e a z a tn a $ a fe l tn c a t sa n u poata fi p rin s de p ie s e le c e se ro tesc In c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. • F ifi a te n ti c a lu m in ile d e m e rs ss f ie d e c o n e c ta te . s tntrerupe procedeul de pomire dupS 1 secunde §i se repeta cam dupa o jumatat de minut. 1. tlg a r i e t c . Prin form area s ea n te ilo r s-ar putea aprinde gazul exploziv din baterie. Celalalt capat al cablului minus (X) se conecteazd la o piesa metalicS fixata prin §urubla bloculmotorului sau chiarlablocul m otorului.

la manevrarea volanului trebuie depus un efort mai bun.SFATU R I S I iN TR E JIN E R E R e m o r c a r e /T r a c ta r e • La utilizarea unui cablu de remorcare. respectiv in cutia automats de vfteze. La manevrele de remorcare In sem nalizare. §tergStorul de apropierea strazilor consolidate exists parbriz §1 instalatia de spdlare a parbrizului pericolul ca elementele de fixare sa fie s§ func^ioneze. s e u t iliz e a z a b a t e r ia u n u i a lt a u to * v e h ic u l c a a ju to r la p o rn ire . Cei care nu au exersat nu trebuie nici sa remorcheze nici sa fie remorcati. protejate. • Deoarece la motorul oprit servodirectia nu functioneaza. Trebuie sa fi{i In permanents atenli ca sa • ContactuI trebuie s3 fie pus penlru ca nu apara for^e de tractiune nepermise §i volanul sa nu se bloctieze §i luminlle de nici focuri. m a|ina poate fl remorcata numai cand ro^ile de antrenare sunt lidicate. • Cablul de remorcare trebuie sa fie elas­ • Conducatorul ma$inii tractate trebuie sa tic pentnj ca ambele autovehicule sa fie fie atent ca respectivul cablu sa fie Tntins. claxonul. suprssoficitate §i avariate. conducatorul ma§inii care tracteaza trebuie sa ambreieze foarte u§or la demaraj. • FarS substance de lubrifiere (ulei) In cutia de viteze. Un cablu de remorcare sau o barS de re­ morcare pot fiaplicate numai urmStoarelor ineie de prindere: In d ic a t ii g e n e r a te 72 SITUAJII . M a i s ig u ra e s te to tu $ i in aceste condi^ii se respecta instructiunile u tiliz a r e a u n e i b a re d e re m o rc a re ! corespunzStoare. • La remorcarea pe distante mai mari de 50 l<m. De aceea se utilizeaza numai • La ambele autovehicule este pornita cablurl din fibre sintetice sau cabluri din instalatia de semnalizare de avertizare material elastic. • A m b ii co n d u ca to ri tre b u ie s§ aiba cuno^tinte despre specrficul remorcarii.v e zi p a g in a a n te rio a ra . d a c a e s t e p o s ib il. • in a in te d e a s e p o rn i m o to ru l prin re m o rc a re . ma§ina trebuie ridicata din fatS. functioneaza numai cand motorul este tn funcjiune. • Deoarece amlificatorul for^ei de franare • Trebuie respectate hotararile legale referitoare la remorcare. pedala de franare trebuie apasata m ult mai putemic. fn caz ca motorul sta.

vezi figura. se de§urubeaza Ineiul se a§eaza In trusa cu scule.vezi figura. In e le le de re m o rc a re tre b u ie p a s tr a te in to td e a u n a fn a u to v e h ic u l. A u to v e h ic u ie c u in e ie d e re m o rc a re d e m o n ta b ile * ♦ Ineiul de rem orcare are file t stanga. S IT U A fll 73 . mai TntSi trebuie indepartat capacul . In e le le d e re m o rc a re s e in$urubea> z a p a n a $ e o p re s c 91 s e s tra n g cu c h e ia d e ro a ta . • Dupa utilizare. Capacul se monteaza la ioc.SFATU R I SI INTRETINERE In e iu l d e re m o rc a re fro n ta l Pentru a se ajunge la ineiul de remorcare.

R e m o rc a re a Va recomandam ca autoveh'iculul dvs. p e n tru p o rn ire .o r pedafa de ambreiaj. se apasa pedala ambreiaj §i se mentine apSsata. • R e m o rc a re a a u to v e h ic u le lo r cu c u tie d e v ite z e a u to m a ta . In spate la dreapta sub bara de protecbe se gasefte inelui de remorcare . • De Tndata ce motorul a pomit se apasa ambreiajul §1 se selecteazd viteza evitSnd tam ponarea cu a uto veh iculu l ce face trac^iunea.vezi pag. nu e s te p o sib ila d in m o tiv e te h n ic e ! 74 SITUAJ1I . impotriva pomtrii prin remorcare stau mai multe argumente: • La remorcare exists un mare rise de ac­ cident ca de ex. c o n d u c a to ru l m a ^ in ii re m o rc a te tre b u ie s a resp e c te in p lu s u rm a to a re le : • in a in te de remorcare se cupleaza pe viteza 2 sau 3.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E In e le le de re m o rc a re d in s p a te . ciocnirea Tntre autovehiculele care tracteaza. • Dacd am bele a u to ve h 'cu le sunt in mi^care. se elibereaza u . • Se pune contactul. Trebuie pomit cu ajutorul cablurilor de pornire . O a c a to tu s i tre b u ie re m o rc a t vehi* c u lu l p e n tru a p o rn l.vezi figura. 70. • La a u to v e h ic u ie le c u m o to a re pe b e n z in a s e p o a t e c a o p a r te de c a r b u r a n t u i n e a r s s a a ju n g a in c a ta liz a to r s i a s tfe l a c e s ta s a se d e fe c te z e . sa n u fie ta c ta t pentnj pornire.

SFATU R I S I INTRETINERE A u to v e h ic u le r e m o r c a t e L a r e m o r c a r e a a uto veh icule lo r c u c u t ie d e v it e z e a u t o m a ta trebule respectate Tn plus fa(3 de indica^iite de la pagina 72 §i urmatoarele puncte: • Selectorul pe pozilla „N" • Nu se remorcheaza cu o vltezS mal mare de 50 km/h.Cutie de viteza mecanica • Autovehiculul poate fi tractat cu o bare un cablu de remorcare. Cand nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn* autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. motorul nu trebule sa fie pomit. cutia de viteze nu mai are suficienta lubrifiere. Daca motomi este oprit. autovehiculul poate fi remorcat numai cu rotile din fata ridicate. • Seiectorul de viteze Tn pozitia „N". Astfel in cutia automata de viteze rotile planetare ating o turatie atal de mare. Passat cu tractiune integrala • La Iractare viteza nu (rebuie s3 deps §easca 50 km/h! • Dlstanta maxima pe care un autovehici poate ft tractat este de 50 km/h! . • Daca remorcarea se face cu ma^ir^a de depanare. SITU A ftl . • Dlstanta maxima de remorcare este de 50 kml Motiv. Respectati urmatoarele. deci la viteze mal marl §i distance mal man. Motiv: Daca m arina este ridicata din spate. arborii de antrenare se rasucesc Inapoi. • Autovehiculul nu trebule tractat o j punte fatd/spate ridicatd.Cutie de viteza automata • Autovehiculul poate fi tractat cu o barE un cablu de remorcare. pompa de ulei de la cutia de viteze nu functioneazS. • Autovehiculul poate fi tractat cu punte fats sau spate ridicata. . G o lf/B o ra c u tr a c tiu n e in te g ra la La remorcarea autovehiculului cu un cablu sau o barS. Tncat In scurt timp cutia de viteze va f! avariata. CSnd nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn~ autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale.

a c e s ta tre b u ie asi> g u ra t p e d e d e s u b t c u e le m e n te d e re a z e m s p e c ia fe . ^ 76 SITUAJII . Spate P u n c te le d e f ix a r e p e n tr u e le v a t o r s i c r ic u l d e a t e l i e r A u t o v e h ic u lu l p o a t e f i r i d i c a t n u m a i d in p o z i t i i l e i n d i c a t e in d e s e n . a ltfe l p o t a p a re a a v a rii g ra v e . E le v a t o r d e a u to m o b ile in a in te d e u rc a re p e un e le v a to r d e a u to m o b ile tr e b u ie s a s e a s ig u re 0 d is ta n ta s u fic ie n ta in tre compo> n e n te le p o z itio n a te in p a rte a d e jo s a a u to v e h ic u lu lu i si e le v a to r. p e c u tia d e v ite z a . a lt f e l p o t sa a p a r a a v a rii g ra v e ia a u to v e h ic u l. p e a x a d in s p a te sau din fa ta . C ric u l d e a t e lie r Pentru a evlta deteriorarea suprafefei inferioare a podelei autovehiculului se utilizea-zS neapdrat un strat intermediar de cauciuc. A te n tie ! • N ic io d a ta nu s e la s a m o to ru l p o rn it c a n d a u to v e h ic u tu i e s te rid ic a t • p e ric o l d e a c c id e n t! • D a c a tre b u ie s a s e lu e re z e sub a u to v e h ic u l.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E R id ic a r e a a u t o v e h ic u lu lu i C ric u l d in t r u s a d e s c u le Ridicarea autovehiciilului cu cricul este descrlsa la paglna 61. M a $ in a nu tre b u ie r id lc a ta In n ic i u n c a z pe b a ia d e u le i a m o to ru lu i.

.....................................................................................incSrcare........................ 2 Conservarea..24 Curalare uscata...............23 Conservarea cavitatilor..... 24 Cifra cetanica.......................47 Adancime p ro fil...........................................................21 Antena exterioarS.....................................55 A ntigel........ 55 Aprinderea carburantului......................................a d itivi.................................................................14 -c o n s u m ...........econom ie...................................................................... 67 Curatare sub presiune................... 24 ....70 Catalizatorul.. 45 ........... 24 Curatare la u d ..........................................................................................inlocuire.c INDEX A A cce sorii................................................ 41 .......................................................... 26 Curatarea elementelor de plastic....................... 2 ........................................................34 Aparate rad io ........ 3 Chederele u s ilo r.13 Carburant RME Carburant fara p lu m b .......2 3..... 24 Curatarea tabloului de b o rd ....44 .................70 A n ie n a ............... 61........................ 52 Acoperirea farurilor.......................................2 B iodiesel....................................................64 Asistenta la fran are .......... 3 INDEX 77 .3 Asigurarea §uruburilor...... 6 c Cablu auxiliar.................47 Aditivul lichidului de ra c ire ...................................................................................2................................................................ 22.......p lalon.....................................17 Acvapianare.................................................. 24 .utilizare pe timp de ta m a ................................ 3 ..................................32 Cricu!.......................... 28 B B a te ria .................................................... 2..................................................... 3 Cifra octanica...............................26 Curatarea $i conservarea compartimentului m otorului.........................p a rb riz...calitate................................a d ltiv .......34 Ajutor la p o m ire ...24 Consum u le i. 43 Benzina ...14 ..........................

........................... 14 Echilibrarea ro tiio r.............. 11 I Indicatori de uzura......47 Elevator.. 12 Indicafii de siguranja......13 Instalatia de spalare a parbrizuiui..................................36 Instalatii de spalare autom ate............... 8 Directia.....................................................................................................b o rd ............................23 Diferential blocabil electronic................fotile din metal u § o r..................18 Deplasarea econom ica..............................................................17 Dezghetarea geamuiilor..................................25 ....... 47 Iridicatii de deplasare... 26 G Gazele de esapam ent........29 Injectie d irecta.............. 20 ............. 21 Instalatia de fra n a re ................................ 26 ............................. 14 78 INDEX .. 5 Fuel Stratified Injection (F S I)........................33 Instalatia de evacuare a gazelor..............................................centuri de siguranta............................................................................INDEX D Depiasarea cu rem orca...27 lntre{inerea plafonutui......................................................................... 24 Intretinerea vopseJei....................... 23 Intrejinerea caroseriei................. 65 inlocuire la m p i............................... 4 Inele de rem orcare.....................14 Deplasari in stra ira ta te . 76 F Franele................... 73 Intervale de inspectie...........50 intretinerea autovehiculului......plafon pliant.............. 33 Instervale schimb u le i.20 Intretinerea componentelor crom ate................................. 4 I inchidere de urgenta ...........17 Inlocuirea ro tii. 22 Intretinerea p ie lii......................................................................................... 39 ^ 'w E Economisirea energiei...........plafon g lisant..................... 66 .....................

..Inchidere de urgenta......................................................... 40 ....................48 .......................lichid de rScire............ 2 ...................pneuri u z a te ... 3c ...34 L ubrifianti....................................preslune p ne uri.......................35 ... 38 Lanturi pentru z a p a d a .......instalatia de evacuare a gazelor . 47 ........ ■Q ■Q INDEX 7‘ ................ulei m o to r.......5€ Parcarea........................b ate ria . ........................................consumul de u le i.....................................deplasare ecologica....................indicatii de siguranta............................................................2£ M Medial inconjurator evitarea zgomotelor si efiminarea gazelor polua nte .........................1 3 ..................... 34 N Nivelul lichidului de ra c ire ................. 3S ..................1i Perioade lungi de slahonare.21 Modificari te h n ic e ........p n e u ri...................................................39 LIchidul de racire.....................intretinere..intervale schimb u le i............. 31 ..14 .............. 4£ ................... 31 ........... 46 Jentile din metal u §or................................................... 25 J o ja ...................................................carburant$................u le i......uiei v e c h i.....lichid de frana.............. 3^ Numar de c o d .....................................................................51 Piafonut glisant .33 .......................INDEX j J a n te le ................................................................ 14 .. 5S Motorui ............42 Piese de schim b...................................20 ....3S .....................................intrejinere autovetiicul........................nivelul u le iu iu i....... 4 ' Perioade de stajionare................................................................carburant fara P b ........51 Lichidul de frSna........................................................................................... 2 ......spalare autovehicul.... 45 .....................6*: P Pana...32 L Lamelele stergatoarelor de parbriz....

..... 25 ^ jn c te de lixare c ric ............................................................................sens p re c iz a t........... 17 ^eglarea d u z e lo r...........7 Syncro ......9 ^fotectia podelei...................................................... 7 SetuI pentru repararea penetor.................... 75 lid ic a re a a u to ve h icu lu lu i.......46 .tractiune integ ra l^.............................p re s iu n e .......9 ^eglarea faru rilo r................................................................................. 55 T ra cta re a .............................. 46 ..................remorcarea............................... 65 0^ INDEX ..................................... 12 ^0 {i................................75 Trapa/plafonul glisant................................................................................................54 ^educerea puterli m o to n jiu i.........18 ’ rogram electronic de s ta b ilita te ....10 ............................lanjuri pentru zapada......................64 T Telefon a u to ............... 46 s Suruburi de roata..... 67 Sistem antiblocare (A B S ).......................................................12 ^ riz e .................................................. 61 s Sarcina de sp rijin............. 46 ......................................10 S patarea............ 74 Tractiune integrala.........................................11 S e rvofr^na ......................................................................................... 20 Speciflca{ii uiei................ro d a j........................... 31 Substanje de curatare............................................s ta r e ................. 76 Hodajul....50 ^neuri cu sens precizat de ro ta tie ............................................................................................. 56 S igurantele.................... 18 Servodirectia......................................... 64 ^rimii 1500 k m ............. 64 .. 49 Surufauri antifurt................... ......................... 20 R ^ a d io ....................................................... 10 ...........................................47 ^neuri penlur ia m a ...... 37 ^e m o rca re a ....................................INDEX ^ n e u r i..................................

.. 23 lichid de racire.b a te rie ............20 gream uri.....................31 Utilizarea pe timp de iama .... 50 dezghezate geam uri.............................................12 IN D E X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------............................. 36 lanturi pentnj zapada..81 ............................................................ 43 .....23 instalatia de spalare p a rb riz .........................................................51 V Ventilatorul................INDEX U U leiuri.... 34 ulal m o to r.............carburant D iesel....................................tntretinere autovehtcul................... 3 .................................................... 30 V iteze................31 p n e u ri......................................................................

............... 59 Pedale.....................22 DESCHIDERE / INCHIDERE C hei.......... tnchidere centralizata...... 68 Trusa de prim ajutor.................. 39 LUMINI......................................... 93 Program electronic de stabilitate E S P ....................44 I 5tergator de parbriz instalajie de spalare a parbrizului........... 61 Sac bagaje...................................................................... roata de rezerva ...............50 incalzire scaun ....................................................... 69 Tnjsa de scule.........13 Volan multffunctlonal...63 Suport b a g a je ................................. 46 Oglinda retrovizoare........................... dispozitiv de remorcare.................. 73 Aer conditional .............................33 Trapa/plafon g lisa n t............................................60 Bancheta spate.............. 99 Control distanla parcare PDC ................................................................ 57 Brate de s c a u n .......................... 66 Bricheta............24 Ugi.................36 Capola m otorului............................... 62 Spatii de depozitare ....................................... 95 Pomirea m o to n jiu i................................... 79 DEPLASAREA Cutia de viteze m anuaia......... Pregatirea telsfonului .................................. 49 SCAUNE SI ARANJAMENT Scaune din fata ....................................................30 Instalatie a n tifu rt................................. 90 Fr§na de m S n a ............................................ 65 P rize...CUPRINS COCKPIT Imagine g en e ra l^.................................................................................................. 6 Lampi avertizare........45 Lamelele stergStoarelor de partDriz ......................................................... 3 Instmmente de b o rd .. 94 Contact m o to r........................21 Dispozitiv Hands Free pentm telefoane mobile.. 85 Cutie automata de viteze in patnj tre p te ...................... 26 HaiofVCapac portbagaj ...............23 Telecomanda ra d io ................................43 Luminl interioare....... 63 Suport cutli de bauturS................................................................ 97 Oprirea m otorului.........31 Geamuri acfionate e le c tric .................. 38 Indicatii referitoare la siguranta lucrarllor din camera m otorului................67 Sertare (Torpedo)........................................................... triunghi de avertizare........... 40 Maneta semnalizare §i laza m a re ................................................................... 86 Cutie automata de viteze Tn cinci trepte tip tro n ic ....... 56 Tteliere... CAMP VIZUAL Comutatoare.........................................70 INSTALATIE CLIMATIZARE incalzire ?i ventilare.............................................59 Spatlu de b a g a je .. 47 Parasolar................... 58 Coloana volanului reglabila.......................101 A lim entarea................................................ Scrum iere.........100 Control viteza de croazierS GRA .................................. i0 4 .................................... 77 Climatronic...........................

U IIL I Z A H t a I COCKPIT .

....Maneta deschidere torpedou ........... 68 4 ................. 28 volanului.. m odrflciii $i pfese deschim b' $1 .......Deblocarea capotei portbagajului............... pentru Climatronic ..... 6 . 9 32 .. pentru aer condifionat ... 21 ....... 73 electric...............Deblocare capac rezervor ..40 26 • Rozeta pentru tncalzirea scaunului.....................Claxon (functioneaza numai cu Selector {cutie automata contaciul motor pus) de viteze in patru trepte) ........................ 38 2 ........... 41 de Stabiiitate..........Deblocarea capotei m o to n jiu i...Rozeta pentru incalzirea scaunului din dreapta..........Tabloul de bord: 30 .........Comenzi 34 ............. respecliv ................. 42 ............Maneta schlmbator de viteze Lumini de c o n tro l..... 75 din s ta n g a .Irrtrenjpator pentru actionarea Vehiculele cu aparat de radio...... 48 25 ..lluminarea aparaturii de b o r d ...... 59 3 .. sistsm de navigatie........ 90 Sistem multifunctional .....Duze de a e r .... 68 • La vehicule cu volanul pe dreapta..........U T ILIZ A R E Poz.....Airbag conducator.... 17 ....... De aceea aranjarea elemen^ ^ ^ 5 ............ 99 Reglare faniri ......... ... IB ...Torpedou 13 .Manual 2.. a?a cum este aratata in im aginea genarala......Tasta .............94 10 ..2 . 6 31 ........ 43 27 ...... 33 22 ..Radio sau Sistem de navigatie cu lu n e te i......... 1 ..............2 electrics a geam urilor..Maneta stergatorului de parbriz si a (cutie automata instalafiei de spalare a parbrizuiui ...ContactuI m o to r...............Manual 2..Scrumiera cu brichetS / p riz a ... .............blocare centralizata 23 ..esorii............. 104 Simbolurile de pe elementele de deservire corespund totu$i vehiculelor cu volanul pe 20 ..... 85 11 .... pentru incalzire/ventilatie ............ pag.......... 13 {cutie de viteze mecanica) .Sigurante ....... 31 stanga.....1 29 ..............77 • Sunt posibile mai multe combinatii intre ^ .......intrerupator pentru Sistemul de Control vlteza de croaziera* ..... 95 5 ......Airbag conducator.......................Manets semnallzare $1 faza mare ......... 101 Program Electronic 8 .... 41 radio 14 .................................... La montaxea ulte rio a ri a radio-ulul se vor re specta In d lcatiiie din m anualul 3 ......................... Manual 3..Telefoane mobile aparate de receptie'.........Manerul u$tlor 24 .......Maneta frana de m a n a .............. 65 Instrum enle.A3...Maneta pentru reglarea inaltimii a u § ilo r.... 79 echipamente..Sertar pentru mapa de b o rd .... telBloane mobile lespectlv aparate CD m onlat d ir fabrica au »l pentru acestea separal manuale de utlllzare....... 45 de viteze In 5 tre p te ).. COCKPIT — 5 . 58 autovehiculele dvs.. ......... 66 9 ....Mon(area aparateJor de radio'. capliolut ..................intrempator pentru parasolar ...Buton reglare oglinzi e xterloa re ....Comutator lu m ln i................56 7 ..............intrerupator pentru incalzlrea 33 .... 19 ....................... ...1 ordinea dispunerii elementelor poate varia.... 41 28 .....Suport pentru p a h a re ..... Poz............... poate 1i diferita la 16 ..... pag.....86 12 ..................Intrerupator lumini a v a rie .......... 42 telor de comanda.

U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E n a g in e g e n e r a la COCKPIT — 4 .

...........................C e a s d ig ita l Pentru reglarea ceasului se utilizeaza butonul piasat la dreapta jos langa turometru. • Prin fotirea pana se opre^te in sens c o n tr a r s e n s u lu l o ra r se regleaza orele........... Ceas .. 8 7........... 7 4............. 7 6.. Printr-o scurtS rotire se regleazS cu ceite un minut.. Rotind §1 m entinand butonul. 1....... Rottnd $1 men|inand butonul. Tachometru . 2 ...... • Prin rotirea pdna se opre$te in sen su l o ra r se regleazS minutele.........o t r e a p t^ s u p e rio a r^ d e v ite z e d u c e la e c o n o m is ir e a c a rb u ra n tu lu i 9 1 r e d u c e z g o m o tu i in tu n c fio n a re ! Schimbarea treptei de viteza intr-una inferioara sa se facd Inainte ca motorul s§ functioneze negnifonn........... Prinlr-o scurta rotire a butonuiui se realizeaza m odificarea cu cate 0 ora.. 6 3............................ PunctuI de Inceput al zone! ro$ii depinde de motor... Pag..................... Temperalura agentulul de ra c ire ...................... Indicatorul manetei selcetorului de viteze’ ....... orele se vor modifica in mod continuu.........U T IL IZ A R E In s tr u m e n te d e b o rd Modul de plasare al instrumentelor depinde de modelul respectiv $i de motor.......... 7 5..... S c h i m b a r e a la t im p in t r ........ e COCKPIT ... m inutele se vor modifica in mod continuu.... Indicator combustibil .... T urom etru............. 12 8.... Indicator multifunctional* cu afi§area intervalelor de service’ .. Kilom etraj.......... 6 2.... T u r o m e tr u A c jl indicator al turometrului nu trebuie sS ajungSin nici un ca zln zon a ro$ieascalei..... 87 1 .......................... 8 cu indicarea intervalelor service ........

completati lichidul de racire cu prima ocazie. 5 • V ite z o m e t r u l in perioada de rodaj trebuie respectate instructiunile din manualul 3. ISnga ^ K o n a de Indicatie b. L a te m p e ra tu ri e x te m e m art si so H c itare p u te rn ic a a m o to ru lu i a p a re p e ric o lu l supra* In c a lz irii m o to ru lu i! 4 . Daca Indlcatorul se afla la dreapta.In d ic a t o r u l d e c o m b u s tib il Functioneaza n jm a i cu contactui motor pus.T e m p e r a tu r a lic h id u lu i d e r a c ir e Indicatia apare c&nd contactui motor e pus. temperatura lichidului racire este prea mare.. c . 621. 18. La solicitarea puternica a motorulul $1 temperaturl marl exterioare indlcatorul se poate deplasa mutt spre dreapta. CSnd acul indi­ cator ajunge in zona de rezerva (sageata) si se aprinde lampa de avertizare (d). Daca indlcatorul se gase§te in zona nor­ mala.si mai departs” . n n n ifo iT A te n tie A c o rd a ti a te n tie n e a p a ra t a vertiz a rito r tie ia p s s -IS L am pi s u p lim e n ta re p la s a te in fa ta z o n e i d e a d m is ie a a e ru lu i in fa ta ra d ia to ru lu i de ra c ire fn ra u ta te s c e fe c tu i d e ra c ir e .L a m p a d e a v e rtiz a re Daca lampa clipeste in tlmpul mersulul. Indlcatorul trebuie sd se afle In zona mijlocie a scale!. .N o rm al La deplasarea normala. capitolul „Primli 1500 km . ca o functie de control. se va controla imediat indicatia temperaturii agentului de rdcire. La punerea contactului motor se aprinde in plus lumina de a ^rtiz a re (c ) lim p de cateva secunds. a c e s ta nu e s te un m o tiv d e in g rijo ra re . mai exista cam 8 litn combustibil. a .R ec e Se evita turatii marl si fnca nu se solicita putemic motorul! b .2. ( ^ ^ A t a t a tim p c a t lum ina d e a v e rtiz a re (c ) nu e s te a p rin s a .U T ILIZ A R E 3 . R e ze rvo ru l de c o m b u s tib il are capacltatea de aprox. o p rifi m o to ru l si stabDiti cau2 a vezi pag. O p rifi v eh ic u lu l.

...... funcjia se va reseta dupa cum urmeaza.... Prin apasarea butonului de resetare se poate alege Tntre diferitele lucrari. • Se apasa 5 i se fine apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte de sub tahometru.....service OIL • inspectie s e rv ic e .... Dealerul Volkswagen ce executa lucrarea de senAce va reseta functia pentru intervalele de lucrSri de Service....5 secunde). Ultima pozitie a contorului de jos Indica distante de 100 m........ Contorul de jos (contonjl pentru distan}e scurte) S6 aduce la 0 prln apasarea butonului de resetare de sub kilometraj.U T ILIZA R E 6 • In d ic a to r k ilo m e tr a j/ k ilo m e tr a j d e c a la t o r ie Contorul de sus inregistreaza distanta totals parcursS... In d ic a to r in te r v a le .. service OEL respecliv.. • Butonul pentru minute folosit la reglarea ceasului digital se roteste spre dreapta ........ Pe display apare: ^service — " In d ic a tii • In orice caz... Acest lucru tre b u ie e x e c u ta t de un dea le r V o lksw a g en ... • DacS se schlmba tahometrul in urma unei reparatii. • Candsedeconecteazabateriaautovehiculului..... trebuie resetata numai lucrarea service dorita. cand contactuJ motor este luat.. datele se pastreaza. Daca ind ica to ru ! n j se reprogrameaza. a COCKPIT ..altfel apar indicatii eronate. indicatoru! intervalelor service trebuie programat din nou... lucrarile de service trebuie executate conform planului de sen/ice $1 nu conform indicatorulul.... De asem enea aceasta se o btin e 5 i prin apasarea si m enjinerea butonului de resetare (mai mult de 0... anuntui: Service se $ferge dupa aproxim ativ 1 min.. contorul de jos Indica distantele scurte.service INSP Dupa pornirea motorului.... in caz contrar termenul de prezentare la sen/ice ar putea fi gre^tit..s e rv ic e Cand se ajunge la momentui executarii service apare clipind in contorul de jos {pentru d is ta n te s cu rte ) una din urmatoarele indicatii: • schimb u te i..... Daca inspectia nu a fost executal de un dealer Volkswagen. • intre intervalele service aparute nu se reseteaza .

apasSnd tasta A mai mult de 2 secunde. M e m o rie p e n tru un p a rc u rs indi* v id u a t ( 1 ) colecteaza urmatoarele date incepand cu punerea contactului motor pana la taierea contactului motor: timpul parcurs. 11). apasati scurt tasta A cand contactul este pus. P e n tru s e le c ta re a tntre memorii. COCKPIT .(memoria parcursului total) in partea dreapta sus a MFA. Aceste date servesc la calcularea valorilor medii ale consumului §i vitezei realizate in timpul tuturor parcursurilor individuale. memoria se $terge iar calculul se fealtzeaza din nou. S te rg e re a m e m o riilo r Ambele memorii pot fi $terse separat la punerea contactului motor. ambele memorii se $terg. M e m o ria p a rc u rs u lu i to ta l (2) inregistreaza datele calatoriilor individuale de pana la 99 ore 9 min. se pot selecta indicatiile cand contactul este pus. La intreruperea calatoriei dupa mai mitlt de 2 ore memoria este $tearsa automat. distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata. M e m o r lile Sistemul Bste dotat cu 2 memorii automate. Din acestea sunt calculate viteza medie §i consumul mediu de carburant. repetala a tastei B din maneta stergatorului de parbriz. se va indica prin afisarea cifrelor „1" sau „2" in ce domeniu va gasitt.U T IL IZ A R E ' 7 • In d ic a t o r m u lt if u n c t io n a l* Indicatorul multifunctional (MFA) oferS urmatoarele informatii: • timpul parcurs • distanta parcursa • consum momentan de carburant • consum mediu de carburant • viteza medie • distanja ramasa • temperatura exterioara Prin apasarea scurta. 9999 km distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata 999 litri. Daca se depaseste una din cifrele de mai sus. Contrar memorSrii de la calatorii individuale. Oaca se deconecteaza bateria vehiculului. Pe langa acestea vor fi afi$ate o serie de teste si simboluri s u p lim e n ta r e (vezi ■3ag. 1 — (memon'e parcurs individual) 2 . memoria nu se sterge daca se intrenjpe calatoria mai mult de 2 ore.

La temperaturi exteme intre +4"C $i -7“C la indlcarea temperatuiii exteme apare in p lus un sim b o l .vezi . Acest simbol mal Tntai este semnalizat circa 5 secunde lar apol este aprins pSnd c ^ d temperatura exterioara urcd peste +4®C sau scade sub -T^C.memorle-parcurs Individual".Consum mediu de carburant”. Cu ajutorul acestei indicatii fiecare l$i adapteaza modul de mers in functie de consumui dorit. Pand atunci apar liniute in loc de o vaioare. 0 • c o n s u m m e d iu de c a rb u ra n t Este indicat consumui mediu. Memoria 2 afi^eaza consumui mediu de carburant al tuturor parcursurilor individuale . 0 k m /h . In timpul calatorlei valoarea indicata este actualizata la fiecare 5 secunde. 10 © COCKPIT . r e fln e f} e a f i is t e m p e r a tu r a d e -f-4°C p o a te e x is ta p « le t. Cdnd vehiculu) este oprit sau la viteze foarte scazute temperatura indicata poate fi ceva mal mare decat temperatura externa reata datorita caldurii radiate de motor sau datorita functionarii instalatie! de incdlzire Tn ttmpul sta^onarii. O b s e rv a fie Cantitatea de carburant consumata nu este afi^ata.D is ta n ta ra m a s a Distanta ramasa se calculeaza cu ajutorul continutulul rezervorului $i al consumului momentan de carburant.V ite z a m e d ie A id sunt valabile indicatlile de la capftoiul .vezi .vezi „Memorie .tim p u l p arcu rs Memoria 1 afi^eaza timpul de mers scurs de la punerea contactului motor respectlv Stergerea memoriel .U T ILIZ A R E A fis a re T e m p e ra tu ra e x te rfo a ra Domeniul de masurare se afla intre -40 “C pana la +50°C. j___ 100 km C onsum ui m ediu este indicat dupa o distanta de 300 m dupa punerea contac­ tului motor si dupa $tergerea memoriei care era activa.c ris ta l de g he ata (avertizare la polei). k m • D is ta n ta p a rc u rs a Specificatiile de la „tim p jl parcurs" sunt va-labile si la „distanta parcursa'. Acest afi$aj indica numarul de km care mal pot fi parcur$i in acelea$i condltii de deplasare. Cand vetiiculul este oprit este afisata ultima vaioare indicatain l/h. 1 /1 0 0 k m • c o n s u m u i m o m e n ta n d e c a rb u ra n t Consumui momentan este indicat in 1/100 km. Calculul consumului se face la intervale de 30 m. k m . nu consumui momentan. m in . D^erenfa maxima ali§ata este de 9999 km.parcurs total". Memoria 1 indica consumui mediu de car­ burant al respectivulul parcurs individual.memorie parcurs total" Valoarea maxima aflsatS In ambele pozitii este 99 ore 59 minute. Memoria 2 afiseaza timpul total al tuturor parcursurilor Individuale . Daca aceasta vaioare este depasita afisarea incepe iarasi de la zero. A te n tle ! D a c a s e u tiH z e a ia to d lc a to ru t d e t e m p e r a t u r i e x t e r n a e a aver*^ tiz o r p e n tru |»ole!.

U T ILIZ A R E

V a ia b ii p e n tru to a te a u to v e h ic u le ie : Cand apare o avarie, pe langa indicatia afi^ata se va auzl un semnal sonor: - P r io rita te 1 - 3 s e m n a le d e a v e rtiz a re A c e s te s im b o iu ri d e p r io r ita te 1 s e m n a liz e a z a un p e r ic o U O p rifi m a $ in a s i m o to ru l! In d e p a rta ti d e ra n ja m e n tu l. E ventual solicltati ajutor de specialitate. Oaca exista mai multe deranjamente de prioritate 1. sim bolurile apar treptat raman afi^ate cca. 2 secunde. Simboluiile cllpesc pana cSnd avarla este Indepartata. - P r io rita te 2 - un s e m n a l d e a v e rti­ z a re Aceste simboiuri semnalizeaza o a v e rtiz a r e . Functia indicata trebuie verificata cat mai curSnd posibil. Daca apar mai multe semnale in acela^l timp. simbolurile a pa r tre p ta t $1 ramSn a fi$a te cca. 2 secunde. In d ic a tie : Avariile de p rio rita te 2 sunt a fi^ te abia dupa ce avartile de p r io r ita te 1 au fost indepartate. Cdnd exista avaril de ambele priorttati se vor auzi 3 semnaluri de avertizare.

In f o r m a t ii s u p lim e n ta r e Cand contaclul motoreste pus, se realizeaza controlul automat al anumrtor functii componente ale autovehicululul. Erorile In func|ionare, respectiv reparatiiie sau m asurlle de service urgente sunt afi§ate in functie de prioritati impreuna cu t e x t e in f o r m a t i v e $i s im b o iu r i lu m in o a s e ro s ii sau g a ib e n e in MFA. In d lc a tli supiim entare despre textele informatife: vezi cap. 13. „Lampi de avertizare".

COCKPIT

1 1

U T ILIZA R E

In d ic a to r p e n tru in t e r v a le d e s e r v ic e * fle x ib il Indicatorul pentru Intervalele de service flexibil va aminte$te automat de timpul potrivit de data la care trebuie executata urmStoarea irtspeclie service. Inspecjia service trebuie efectuatd cel putin din 2 in 2 ani. Ceea ce este deosebit la aces! indicator, este cd data efectuarii inspectiei service depinde de anumite condltii individuale de exploatare a autovehiculului. Cu 3000 km inainte de executarea inspec­ tiei, apare indlcatia: „service In 3000 km". Numarul de km ramasi pana la executarea inspectiei se reduce 7n trepte de 100 km. Cand data prezentarii la service a fost atinsa, apare clipind indlcatia .service acum". Dupa cca. 20 sec. dupa punerea contactului, indlcatia se stinge. Prin apasarea pe butonul de resetare, respctiv pe tasta din maneta stregatorulul de p artriz (mal mult de 0,5 sec.) se poate comuta pe afisarea nonnala.

Dealerul Volkswagen care execute Inspectia, reseteaza indicatorul. Pentru confirmarea la sfar^itul cartii de bord se gase$te un tabel de protocol. Oaca inspectia nu a fost executata de un dealer Volkswagen, indicatorul trebuie resetat dupa cum urmeazS; • Cand contactul este luat se apasa $i se mentlne apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte. • Butonul pentru reglarea minutelor la ceasul digital se rote$te spre dreapta. Se va realiza afisarea normala. A te n tie ! D vs. nu p u te ti re s e ta to ta l s e rv ic e -u l, c i n u m a i p an a la 1 5 .0 0 0 km . in d ic a tli • Nu resetati Intre intervalele de service pot aparea indicatii eronate.
8 - C a m p in d ic a to r p e n tru

p o z it iile s e le c to r u lu i d e v it e z e * Pozitiile in care se afla selectorul de viteze, la cutia de viteze automata, vor fi afisate pe ecran - vezi pag. 87.

%

12

COCKPIT

U T ILIZ A R E

L a m p i d e a v e r t iz a r e

Dispunerea lampilor de avertizare depinde de tipul masinii $1 tipul motorului. Simbolurile de pe lampi se pot observa numai cdnd acestea sunt aprinse. ContactuI trebuie sa fie pus. Poz. pag. 1 - Sistem A irb a g .................................. 13 2 - Instalatia de semnalizare a rem orcii............................................. 13 3 - Sistemul de reglare a vitezei'GRA 14 4 - Ac{ionarea frSnei* ........................ 14 5 - Lamps de cea{a spate .................. 14 6 - Instalatia de sem nalizare............. 14 7 - Uzura garnituri de frana ................ 14 8 - Lumina de drum. Faza m a re ........ 14 ,.9 - Sistem antiblocare ABS ................ 15 1 0 - Imobilizator e le ctron ic................. 16 11 - instalafie de fra n a re .................... 16 12 - A ltem atorul.................................. 17 13 - Lumina de avertizare C entura* . 17 14 - Instalatia de pretncalzire (Motor D iese l).............................. 17 15 -Avarie m o to r*................................ 18 16 - Temperatura agentului de racire/ niveiul agentului de racire ...........18 17 - Presiune ulei motor/ nivel ulei m o to r........................... 19 18 - Capac deschis la poftbagaj ...... 20 19 - Uchid de spalal parbrizu!........... 20 COCKPIT

Poz. pag. 20 - Nivel com bustibil........................ 20 21 - Lampa de avertizare gaze de evacuare*...................... 20 22 - Reglarea ta alunecare*................16 Program Electronic de Stabiitate* .................................... 20 1 - S is te m A irb a g * Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor timp de cateva secunde. L a v e h ic u ie le c e a u A irb ag -u l pa* s a g e ru lu i f a t a d e c o n e c ta t lumina de control clipe$te cam 12 secunde (vezi manualul 2.1 „Deconectare Airbag"). Daca lumina nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, clipe$te sau palpaie, exista o avarie la sistemul Arrtag. Sistemul trebuie imediat verificat la un dealar Volks­ wagen. TextuI mformativ din MFA este: „AIRBAG FEHLER” adica „EROARE AIRBAG" 2 - In s t a la t ia d e s e m n a liz a r e p e n tru re m o rc a Lampa de control* clipeste cand, la tractarea unei remorci. sunt actionate semnafizatoareie. Daca la remorca sau la vehlculul de tractiu n e nu fu n c tio n e a z i sem nalizarea, lumina de control nu clipeste.
13

U T ILIZ A R E

3 • In s t a la t ia d e r e g la r e a v it e z e i* G R A Lumina de control se apnnde cand jnstalatia de reglare a vitezei este conectata. Alte indicatii gasitt la pag. 101. 4 - A c tio n a r e a f r a n e i* (numai la cutia de vtteze automatg) in pozilllle .,R ’ §1 ,.N”. maneta selectorului de viteze este blocata, cand contactul este pus. Pentm deblocare, trebuie calcata pedala de fran§ si tasta din manenji selectomlui trebuie apasata. Indicatii suplimentare - vezi pag. 86. TextuI informativ este: .BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN" „LA SELECTAREA UNEI TREPTE CAND AUTOVEHICULUL STA PE LOG SE ACTIONEAZA FRANA DE PICIOR’ 5 - L am p a c e a ta s p a te (]^ Dupa conectarea lampii de ceata spate se aprinde lumina de control. Alte indicatii gasiti la pagina 40.

6 - In s t a l a t i a d e s e m n a liz a r e

in funcfie de directia selectata. lampa de control clipe?te in dreapta sau stanga. Daca o lampa de semnalizare se defecteaza, impulsul de semnalizare al lampii de avertizare este de doua on mai rapid. Aceasta nu este valabil la functionare cu remorca. 7 - In d ic a t o r - u z u ra O p ia c u t e d e f r a n a * Lumina de control se aprinde cand garniturile placL4 etor de frana din fata au ajuns la limita de uzura. Trebuie soficitat un d ea le r V olksw agen pen tru a v e rifica gamiturile de fra n i. Deoarece indicatorul controleaza numai gamiturile din fata se recomanda sa se controleze si p la c u te le d e fra n a din s p a te . TextuI informativ ce apare pe display este: .BREMSBELAG PROFEN” ..VERiFICARE PLACUTE FRANA"
8 - F aza m a re =Q Lumina de control se apnnde la conectarea fazei mari sau averlizarii luminoase.

14

COCKPIT

U T ILIZ A R E

9 - S is te m a n t ib lo c a r e (A B S )* Lum ina de co n tro l su p ra ve g h e a za instaiatia A B S $i E D S *. S is te m a n tib lo c a re (A B S )* Lumina de control este aprinsa la punerea contactului motor, respectiv la pornlrea motorului. timp de cateva secunde. Lumina se stinge dupa ce s-a derulat ciclul de testare automata. Daca la punerea contactului motor lampa , de control nu se aprinde. nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, instaiatia are o defectiune. O defectiune in sistemul ABS este indicat dupa cum urmeaza: • D a c a e s t e a p rin s a n u m a i la m p a d e c o n tro l A B S, vehiculul poate fi Tnca franat cu Instaiatia normala de franare deci fara ABS. Trebuie insa mers la un dealer Volkswagen. • D a c a s u n t a p rin s e la m p ile de c o n tro l A B S s i in s ta ia tie i de f r a n a r e , eroarea se afia nu numai in sistemul ABS. ci §i in instaiatia de tr ^ a r e . Trebuie sa va a$teptati la o schimbare In caracteristicile de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEiTUNG" „ST0P1 DEFECTIUNE LA SiSTEI^UL DE FRANARE, MANUAL DE UTILIZARE

Atentie! D a c a s e a p rin d a m b e le la m p i d e a ve rti« a it« (AB S $i in s ta ia tia d e frS n a re }, Oprtti im e d ia t v e h ic u lu l s i v e r if ic a t i lie h id u l d e frS n it. IhKsd n iv e iu l lic h id u h ii a s c iz u t s u b m a rc a ju l ^ I N ”j n u nriergeti m a i 4 e p a r te 9 i s o lie ita ti a ju to ru t ^ > e c ia ll$ tiio r. D a c a n fvelu i llc h id u lu i d e fra n a e s te 1 o rd in e , d e f e c tiu n e a f» o ^ e h ^ f l p ro v o c a fa d e A B S . Eteca fu n c fra d e re g la re a A B S nu m a i o p e re a z d , ta frd n a re ro tiie din s p a te Se p o t bfoca i^ fa tlv re p ed e. In a m im ite c a zu rr a c e a & f a p < ^ e d u c e l a d e r a p a r e a p d r t i i d in s p a te a vebicu{ului< S e c o n d u c e e u a le n t ie p in d la u rm d to n ii d e a le r V o lk s w a g e n s i s e In la tu r a a v a ria . Alte indicatil referitoare la ABS le gasiti in manualul 3.2. „Franare”. D ife re n tia l b lo c a b ii e le c tro n ic (E D S )* Instaiatia EDS lucreaza Tmpreuna cu ABS. Avarierea Instalafiel EDS este indicata prin aprinderea lampii de control ABS. Trebuie dus vehiculul cat mai repede ta un dealer Volkswagen. Alte indicatil referitoare la EDS le gSsitI in manualul 3.2. ..Diferenfial blocabii electronic".

COCKPIT

1 .S

C o n d u c e ti p re c a u t p an a la u im a to ru i d e a le r V o lk s w a g e n $1 tn ia tu ra tl a v a ria . A lftn tle l TextuI informativ este. rtu s e s tin g e s au • nivelul lichidului de frana este prea scazut. Ite c d ia m p a d e c o n tro l a m s l d ^ . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOP! BREMSENFEHLER 11 . Aceasta procedure este anuntala prin aprinderea lampii de avertizare.STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG” . R offle d in s } » t e s e p o t b io c a la fra n a re ." viteza mal mare de 6km/h.U T ILIZA R E La punerea contactului motor se realizeaza automat analizarea datelor cheii vehiculului. Daca sistemul ABS* nu funcjioneaza. lampa de control ABS este aprinsa Impreung cu lampa de control a Instalatiei de franare. timp de cdteva secunde.In s t a la t ia d e f r a n a r e ((X9 BETRIEBSANLernJNG" Lampa de avertizare este aprinsa cand: „STO PI A V A R IE LA S IS T E M U L DE • frana de mana este trasa. FRANARE Daca se merge cu frana de mSna trasa cu MANUAL DE UTILIZARE.Im o b iliz a to r e le c tr o n ic 16 COCKPIT . Vehiculul nu poate fi pus in funcliune.S TO P! AV A R tE LA S IS T E M U L DE FRANARE MANUAL DE UTILIZARE." s e a p r in d e In t im p u l m e rs u lu l. A c e a s t a p o a t e d u c e In iin e le c a z u r i i a d e r a p a r e a p a r |li d in s p a te . Vezi $i pag.96.HANDBREMSE ANGEZOGEN” t ie ! ide fra n a re . n a m e rg e fi m a t d e p a rte 9 i s o lic H a fi a jirto r d e s p e c ia lita te O a c a iu m in a d e c o n tro l a In s ta i a | i e i d e Ir a n a r e e s t e a p rfn s d tro p rsu n a cu Iu m in a d e c o n tro l ABS» ftm e fia d e re g ia re a A B S se p o a te sd n u i ^ c t i o n e z e . dui»a elit>erar 6 a „FRANA DE MANA TRASA” fra n e i d e n id n ^ .. La vehicule cu sistem ABS lampa de con­ trol se aprinde dupa punerea contactului motor. se aude in plus un semnal de alarma. 1 0 . sau dupa pomirea mctorului. n lv e lo t ilc liid u lu i d e frd n a e s te p re a s c a z u tr O p riti im e d ia t v 6 lil> c u fu i. lampa va clipi In mod permanent. Daca nu s-a folosit o cheie de contact corespunzatoare. TextuI Informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: .

motorul Lampa de avertizare la punerea contactrebuie verificat neaparat la un dealer tului.AVARIE LA MOTOR. Daca lampa de control nu se aprinde.se apeleaza la ajutorul specialistilor. sa se stinga. Deoarece bateria vehiculului se descarca tnsS in permanenta. Textul infonnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: ^GENERATOR WERKSTATTr .GURTANLEGEN" '^ ^ P U N E T I CENTURILE DE SIGURANTA!” V a ru g a m sa re s p e c ta fi in d ic a tiile d e la c a p ito lu i „ C e n tiira d e s ig u ­ ra n ta ” m a n u a lu l 2 .U T IL IZ A R E 1 4 .comanda a motorului.. . 1 2 • A lte r n a to r u l Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor. dupa punerea contactului motor se aude un semnal acustic.. sel apare o defectiune la sistemul de C e n tu ra * 4?. ATELIER!’ Textul informativ din indicatorul multifunclio n a r este: . WERKSTATTr punerea centurii sau dupa circa 6 secunde.. Dupa stingerea lampii se pomeste imediat motorui . va putetl deplasa pana la primul dealer Volkswagen. A v a rii la m o to r Daca in timpul mersului la motoarele Die­ I ^ ^ 1 3 • L a m p a d e a v e r t iz a r e •.In s t a la t ia d e p r e m c a lz ir e '00' (numai motoare Diesel) Cand motorul este re c e lampa de control se aprinde la punerea contactului motor. aceasta este indicata prin clipirea lampii de control .ALTERNATOR ATELIER!" COCKPIT 17 . Ea trebuie sa se stinga dupa pomirea motonjiui. Acesta Inceteaza dupa „MOTORSTORG. exista o defectiune fn sistemul de preincalzire . tional' este. Textul infomiativ din indicatorul multifunc­ Daca centurile de siguranta nu sunt puse. ar trebui sa se deconecteze consLimatorii eleclrlci care nu sunt neaparat necesari. Daca lumina de control se aprinde in timpul mersulul. 1 . Daca motorul este c a ld lampa de control pentru p rem calzire nu este aprinsa motorul poate fi pomit im ediat. Dupa pomirea motorului ea trebuie Volkswagen.vezi pagina 97.

Verificaji siguranta ventilatorului §i daca e cazul inlocuiti-o. 3G.Sistern de racire". Daca lumina nu se stinge apoi. in a in fe d e d e s u ru b a r e a e a p a c u lu i. presupunSnd ca nivelul agentuiui de racire este Tn ordlne iar lampa de avertizare s-a stins. s is te m u f d e r a c ir e se a f f a s u b p r e s iu n e . • M u p u n e t} m lin a p e v e n tila to ru l d e r a c ir e ! V e n t i la t o r u l p o a t e p o rn i Im is c . In caz ca defectiunea apare numai la ventilatonji de racire. WERKSTATTI" „AVARIE MOTOR. Ca avertizare suplimentara se aude un seinnal acustic in 3 tonalitSti: S e o p re $ te v e h ic u lu l.c h ta r d a c a c o n ta c lu l m o to r a to s t tu at! • P e n tr u a e v it a o p a r ir e a c u a g e n t d e ra c ir e fie r b in te . • A c o rd a ti a te n tie fa p tu iu l c a i l c h id u l d e r d c fr e nu tr e b u ie sa a iu n g a ia e $ a p a m e n tu l fie rb in te s a u ia a lte c o m p o n e n te fie rb in ti a ie m o to r u lu i. f tc e s t a c o n fin e c o m p o n e n te c e p o t fua fo e .U T IU Z A R E 1 5 .MOTORSTORG. ATELIER!" 1 6 . se poate merge mai' departe pdna la cel mai apropiat dealer Volkswagen.2 . nu m e rg e ti m a i d e p a rte . A v e rtis m e n te • N u d e s c h id e tfn ic io d a td c a p o ta m o to n iiu i d a c d o b s e rv a ti c a ie s e a b u r s a u a g e n t d e ra c ire dfn c a m ­ e r a m o to ru lu t • p erlco l d e opKarin!! A ^ fe p ia ti p a n a c a n d n u m a i ie s e a b u r s a u a g e n t d e r a c ir a . temperatura agentului de racire poate sa fie prea mare sau nivelul agentului de rScire este prea scazut. aceasta este indicata prin clipirea lampilor de avertizare corespunzatoare motorul trebuie verificat neapdrat la un dealer Volkswagen. TextuI infomnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . C an d m o to ru l e s te fie ilH n te . m o to ru l s e ta s a s a « e rl^> ceasca. evit«kridu-se mersul cu turatia la relanti si mersul foarte meet. ti-ebuie i« s -p e c ta te u rm a to a re le p u n c te : .f fP iT .a te n tie la d e s c h id e re a v as u iu i d e e x p a n s iu n e . cauza defectiunii poate fi la venti­ latorul de r§cire. . la 4 e s c lu d e re c a p a c u l s e a c c p e r^ c u o c a rp d m a re . TextuI intomiativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG” „STOPI VERIFtCATI AGENTUL DE RACI­ RE. Daca lampa de avertizare nu se stinge. sau in timpul caldtofiei se aprinde sau clipeste. Dac3 nivelul agentului de racire este ?n ordine. T ip jl de agent de racire pe care il puteti umple se afla in manualul 3. ^ ' i" m r . ATELIER in a in t e d e e x e c u ta re a lu c ra rilo r ia m o to r s au In c a m e ra m o to ru lu i c it i t i in d ic a t iile d e l a p a g . O e a c e e a .p e n tru p r o te ja re a fe te r .T e m p e r a tu r e a g e n tu lu i ^ d e r a c ir e / n iv e lu l a g e n tu lu i d e r a c ir e Lumina de control se aprinde timp de cateva secunde la punerea contactului motor.este necesar sd solicitatl asistenta de specialisti. Astfel pentru ventilatie se fo!ose§te curentui de aer creat in mers. cu toate ca nivelul agentului de racire siguranta ventilatorului sunt in ordine. m a in ilo r $ i b r a te io r d e a b u rt s au tic h id e fie r b in fi.A v a r ie la m o to r M o to r c u b e n z in a EPC Daca in timpul mersului apare o defecliune la sistemul de comanda a motorului pe benzina. Daca este cazul se adauga agent de racire. s e o p re $ te m o to ru l S' se veriftca nivelul agentului de racire.

„Ulei de motor” .un semnal acustic tritonal. Daca lumina r^u se stinge. dupa cca. Motorul nu trebuie sa mearga nici macar la turatia de m ers In gol solicita(i ajutor de specialitate. N u p o m itim o to ru l! Verificati nivelul uleiului ?i completati daca este necesar. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional' este: . C lip e $ te lu m in a ro $ ie (p re s iu n e a u le iu lu i d e m o to r e s te p re a s c a z u ta ) Daca tr> timpul mersului tampa de avertizare clipeste.2.STOP! OLDRUCK m o t o r AUS! 6ETRIEBSANLEITUNG" .OLSENSOR WERKSTATTl" .U T ILIZ A H E 1 7 • P r e s iu n e a /n iv e lu l u le iu lu i m o to r u lu i* Lampa de avertlzare a presiunii uleiului de m otor $i nive)ul uleiului se aprinde ca functie de control la punerea contactului motor timp de cateva secunde.SENZOR ULEI.vezi manual 3.2.OLSTAND PRUFEN-’ . aceasta este indicate printr-un semnal acustic ?i prin clipirea l^mpii de control. In perloada scursa de la aparitia deiectulul pdna laverificarea motorului. n u m e r g e t i m a i d e p a rte . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional’ este: ." fn a in te d e e fe c fu a r e a lu e ra rH o r ia m o to r s a u m c a m e ra m o torulu i c i t i t i in d ic a tiife d e la p a g . nivelul uleiu­ lui tr e b u ie verificat la inten/ale regulate.STOP! MOTORUL NU ARE PRESIUNE ULEIl MANUAL DE UTILIZARE/ r . 100 km apare iara^i avertizarea. „Ulei de motor". C lip e s te lu m in a g a lb e n a (s is te m u i d e c o n tro l a l n iv elu lu i u le iu lu i e s te d e fe c t) Cand la sistemui de control al nivelului uleiului apare o defectiune. dispare avertizarea pentru nivelul uleiului. Daca lumina clipe$te.VERIFICATI ULEIULDE MOTOR. cel mai bine la fiecare umplere a rezervorului. de$i nivelul uleiului este ?n o rd in e .vezi CaietuI 3. 3S. ATELIERI" iq . se aude un semnalsonorcuStonuri. Daca nu s-a adaugat ulei de motor. n r . O p riti veh icu lu !) o p riti m o torul! Veri­ ficati nivelul uleiului si daca e cazul completati . TextuI informativ este: . La deschidera capotei motorului. K P iT L u m in a e s te g a lb e n a (n iv e lu l u le iu lu i d e m o to r* e s te p re a s c a z u t) Verificati nivelul uleiului cel tdrziu ia urmatoarea alimentare si completafi daca este necesar . la turatii ale motorului de peste 1500 rot/min se aude o avertizare uplimentara .

WASCHWASSER AUFFULLEN" „COMPLETATI CU LICHID DE SPALARE”.VA RUGAM ALIMENTATI" 21 . . Deoarece Instalatia ESPIucreazacu ABS.2. TextuI informaliv este: „B n T E TANKEN" . TextuI Infonnativ afi?at pe afigaj" este: . Aceste afisaje functioneaza S' cand contactul motor nu este pus si trebuie sa dispara dupa cca. Lum ina de co n tro l clipe ste In tim pul mersului cand se electueaza reglarea. Deptasa$i-va atent pana la primul dealer Volkswagen $1 lasati sa vl se veriflce motorul. La autovehiculele cu sislem de navigalie*. 99. 15 sec. @ 20 COCKPIT . ia 0 defectlune !a ABS se aprinde si iumina de control ESP.. in inicatorul multifunctionar vor aparea u§i capota motoatlui/ capacul portbagajului deschise.8 litrll. de la Inchlderea usilor. 2 2 • P ro g ra m u i e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e (E S P )* Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor si trebuie sa se stinga dupa circa 2 secunde. Daca instalatia este deconectata sau apare 0 defectiune in sistem. 80/ C m M ^ ■ ^ F *< i f ' P U til I? 1 1 8 • In d ic a r e a * d e s c h id e rii c a p a c u lu i p o r tb a g a ju lu i/ u s ilo r Lumina se stinge numai cand capacul $i toate usile sunt complet inchise.U T ILIZA R E 5*:Vtoo . lumina de control este aprinsa in mod continuu. In plus se aude un semnal de avertlzare. S ta a p rin s: Cand apare o defectlune in timpul mersului. 2 0 • N iv e l c o m b u s tib il* Lampa de avertlzare se aprlnde cand rezerva de combustibil ajunge la cca. care inrautateste calltatea gazelor de esapament (de exemplu Sonda Lambda este defecta). Alte indicatii g^siti la pag. 1 9 • N iv e lu l lic h id u lu i d e s p a la re p a r b r iz * Lampa de control se aprinde cand in rezervorul de spaiare parbriz nivelul de apa este prea s c ^ u t.L u m in a d e a v e r tiz a r e CHECK 1® g aze d e e v a c u a re * C lip e s te : CSnd este defectat cataiizatonjl.Instalat'a de spaiare parbrlz".vezi manual 3. Se completeaza cu lichid special pentru spaiare parbrlz st farurl* .

Accelerate. Viteza ce trebuie mentinuta ramSne memorata. Supraiata superioara R ES +: Apasati odata — Viteza memorata este reluata. COCKPIT 21 .: Apasati odata . viteza crests. a R a d io * B u to n b a s c u la n t 3 Se apasa suprafata superioara V O L + volumul cre$te.cautare titluri inapoi (CD*) K u m in a re Pe partea stanga (vezi sageata figura din stanga) se afla o tasta pentru conectarea deconectarea ituminarii tastelor volanului multifunctional*. Atata timp cat se mentine apasata supraata. Se apasa suprafata Inferioara V O L — volumul scade. 101 . viteza se reduce. Apasati de doua ori .anunturi TIM inapoi (Sistem de navigatie’ /Radio gamma) .Este memorata viteza momentana. S / .cautare posturi inapoi (Radio) . Atata timp cat se mentine apasata suprafata. Se va memora viteza existenta in momentui eliberarii suprafetei.derulare rapida inapoi (casetofon*) .cautare posturi inainte (Radio) . Apasati de doua ori —Temporizare. Pentru a relua viteza memorata trebuie sa apasati odata RES + Alte indica{ii vezi pag. B uton b a s c u la n t 2 Suprafata inferioara CANCEL: Apasati odata—Instalatia de reglars viteza’ este deconectata pentru scurt timp.cautare titluri Inainte (CD’ ) Se apasa sjprafafa inferioara. Se va memora viteza xlstenta in momentui eliberarii supraletei.anunturi TIM inainte (Sistem de navlgatle’ /Radio gama} . B u to n b a s c u la n t 4 Se apasa suprafata superioara: ^ .derulare rapida inainte (casetofon*) .U T ILIZ A R E V o la n m u ltifu n c tio n a ]* S is te m d e r e g la r e v it e z a * (G R A ) B uton b a s c u la n t 1 Supra<ata inferioara S E T .

de discutie se aude prin difuzorul instalatiei radio. P r e g a tir e a te le fo n u lu i* Pentru utilizarea telefonului existS: • un m tcro fo n (in lampa inferioara fafa) • o c u t ie d e in t e r f a f a (in te r f a c e b o x) • c o m u ta re a automata a d ifu zo ru lu i in s ta la tie i radio (pentru tran sm iterea convorbirii) • o a n te n a d e a c o p e ris combinata ra d io /te le fo n . Utilizarea aparatuiui este descrisS Tntr-un manual separat. c i in m ic ro fo n u l d in s p a te le a d a p to ru lu i! In caz contrar apar reacti) acustice. vocea partenerului dvs. Volks­ wagen. S c o a te re a te le fo n u lu i m o b il impingeti in sus Incuietoarea de pe suport. procedatl ca si cum a-(i discuta cu pasagerul din dreapta.U T ILIZA R E D is p o z itiv d e v o rb ire lib e ra p e n tru t e le fo a n e m o b ile * Prin dispozitivul de vorbire libera puteti telefona fara telefonuf mobil in mSna. A s e z a re a te le fo n u lu i A^ezati telefonui deasupra $i apoi apasaJi-l in sus in suport pana se blocheaza. P e n tru a p u te a te le fo n a m a i s u n t n e c e s a re s u p lim e n ta r: • un s u p o rt p e n tru te le fo n m o b il • un c a b lu de le g a tu ra Daca aveti in tre b a ri despre utilizarea pregatirii telefonului sau instalarea suportului. adresati-v3 dealerului dvs. L a p a r a s ir e a v e h ic u lu lu i lu a t i te le fo n u i cu dvs sau d e c o n e c ta ti m e s a g e r ia v o c a la a u to m a ta . apucati lateral telefonui §i trageti-l afara. Pentru a raspunde. Daca avefi un apel. V o lu m u i dorit poate fi regiat la radio. CItnd ati scos telefonui cu adaptorul. Pentru a telefona f a r a d is p o zitiv u l de v o rb ire Itb e ra . nu v o rb iti c a de o b ic e i la te le fo n u i m o­ b il. puteti scoate te le fo n u i m o b il im p re u n a c u a d a p to ru l din suport: Prindeti adaptorul de capStuI inferior $i trageti telefonui cu adaptorul in sus. 22 COCKPIT . d e o a re c e a p e lu rile in tr a $ i c a n d rad io -u l e s te o p rit.

Cheia de u rg en ta se va u tillz a num ai Tr^ mod exceptional.c M a r p e n tru c d te v a m om e n te . A c « 9 tla a r p u te a p o m i m o to ra t sau a c tio n s dfspozH ivefe « le cfra n ic e . Vehiculul va fi livrat cu d o u a " chei cu emitator A cu o cheie de urgenta B care se potrivesc la toate inchizStoarele. S iguranta la in c h id e re 91 sistem ul de alarma antiturt n u se pot actlva atunci cSnd inchiderea centralizata se defecteaza. E tic h e ta c h e ii Pe eticheta cheii C (vezi pagina anterioara) se afla codul ch eil care este absolut necesara in cazul confectionaril unei noi chef. In fie c a r e c h e ie se g a s e s c com p o n e n te e le c tr o n ic e ! F e r iti c h e ia d e u m e z e a la 91 d e s c u t u r a r i p u te m ic e . m a i a le s dacd fn v e liic u f rdm an c o jili. A t« n M e l Q • C a m l|» r a s itiv e h tc u fu l. C h e ia d e s c h im b D in m o tiv e d e s ig u r a n t a p r im iti c h e i e d e s c h im b n u m a i d e la d e a ie rii V o lk s w a g e n . R e ce p to ru l se g ase$te in in te rio ru l vehlcululul.U T ILIZ A R E C h e ia Emitatorul cu bateria este in manerul cheil. d is p o z itiv u l de a c fto n a re g eam urr. Daca se efedueaza o data inchiderea centralizata. P e ric o l de a c c id e n ts re ! • S e o a te li c h e ia d in c o n ta e f dupa ce ve hiculu l e st« ?n repaus! A lt f « l s ls te m u l d e b lo e a re a v o la n u iu i p o a te b io c a v o fa n u l neprevazMt. A c e a s t a e t i c h e t a d e p la s t ic se p a s tr e a z a in lo c s ig u r p e n tru c a n u m a i a v a n d la in d e m a n a a c e s t c o d se p o a te s c h im b a c h e ia .INCHIDERE 23 . T in e tl ch eia de u rg en ta se pa ra t de documentele autovehiculului. S c h im b a r e a b a t e r ie i Noi va recomandam ca s3 Idsafi sa schimbe bateria din cheia cu emitator Service-ul Volkswagen.d e e x .iu a tr in to td e a u n a ch ela e u dvs<. Din aceasta cauzS la vSnzarea vehlcululul dati cumparatonjlui aceasta eticheta. B a te r ia d e s e S r c a t i v a fi in d e p a rta ta c o n fo rm le g is la tie i m e d iu lu i. in jn e le t^ri de export se livreazd 4 chei principate. in general se poate ca toate inchizatoarele vehiculului sh fie actionate cu cheia. <u- DESCHIDERE .

Inchiderea de siguranta $i sistemul de avertizare antifurt* nu functianeaza totusi in decursul acestor 30 secunde. respectiv capacul portbagajului. Pentru Introducerea chell trebuie de asemenea sa apa­ sati pe aceasta tasta. ElementuI de receptie se gaseste in intetioail vehlculului. s e d e z a c tiv e a z a in c h id e re a de s ig u ra n ta $i s istem u l de a v e r tiz a r e a n tifu rt* . D o m en iul d e a c tiu n e (suprafata albastra) a telecom enzii este prezentata in fig u ra . La a c tio n a re a de d o u a o ri a ta s te i de in c h id e r e 2 . D e s c u ie r e a s i fn c u ie r e a u s ilo r Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta chela. Oaca baterille sunt slablte raza de actiune se reduce.cuplarea/ decuplarea inchiderii de siguranta §i sistemului de avertizare antifurt* .INCHIDERE 24 . Pentm in c u ie r e a vehlculului se apasa scurt tasta de inchldere 2 . daca in decurs de 30 de secunde nici una din usi.tnchiderea centralizata .descuierea capotei portbagajului Telecomanda cu baterii este plasata in manerul cheii vehiculului. nu au fost deschtse. | Aceasta functle impiedica d e s c h id e re a 7? in v o lu n ta ra a u s ilo r v e h ic u lu lu i in ra z a d e a c tiu n e a te le c o m e n z ii. Pentru aceasta apasati tasta de deblocare (sageata). toate elementele se reblocheaza automat.deschiderea numai a u$ii conducatorulul' C u ta s ta 3: . aflatl fiind in zona de ac­ tiune.U T ILIZ A R E T e le c o m a n d a c u s e m n a l r a d io * Prin telecomanda pot fi activate urmatoarele functii. a se utlllza chela: Cu ta s te le 1 si 2: . DESCHIDERE . Daca vreji sa deschidetl sau inchidetl mecanic vehiculul trebuie sa scoatetl mai intai chela. D istan ta m axim a de a cflu n e depinde de diferiti factorl. Cand s e a c tiv e a z a inchiderea de sigu­ ranta $1 sistemul de avetlzare antifurt" sunt valablle cele de mai jos: Dacd usile vehlculului sunt desculate cu telecomanda tasta 1 . spre vehlcul ?l se apasa scurt tasta de deschldere 1 .

ProcedeuI de sincronizare este incheiat. La actionarea de d o u a ori a taStei de deschidere 1 se descuie toate elenienteie vehiculuiut. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor luminiior de semnalizare. Se pot utiliza in total 4 chel cu teleco­ manda. acesta poate fi inchis numai cu ^ ^ i^ p a n a . Aveji grija sa nu deschidetr capacul portba­ gajuiui din neatentie. $1 nu poate fi incutat automat. Unitatea de comandS recunoaste to tu si un cod valabil Fixat. S in c ro n iz a re a Daca la actionarea tastei telecomenzii vehiculul nu se descuie. Vehiculul ramane incuiat. 3 secunde. (Federal Approvals Office For Telecomunications Of The Federal republic Of Germany). inchiderea de siguranta sistemul de alarma antifurt* se dezactiveaza imedial. Cheia va fi recunoscuta. 2. deoarece aceasta trebuie adaptata la im o bilizatorul vehicululul trebuie sa fie initializat In capul cheii.INCHIDERE 25 . Aceasta se poate intampla cand tasta telecomenzii este actionata des in afara domeniului de actiune. Acum incuiati sau descuiati vehiculul dvs. o singura data mecanic cu chela. Aceste chei trebuie sa fie s in c ro n iz a te la un d ea le r Volkswagen. A lte chei-telecom anda se objin de la deaierii VolksvKagen. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i p o rtb a g a ju iu i indreptati telecomanda spre autovehicul §i a p ^ a ti tasta 3 cca. c DESCHIDERE . Aprobarea de mai sus este baza pentru iutohzarea in alte tari. A p r o b a re a t e le c o m e n z ii Telecom anda Tndepline^te criteriite de acceptare $i a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicafii al Republicii Federate Germania. Apasati o s in g u ra d a ta fie tasta de descuiere 1 fie tasta de incuiere 2 a telecomenzii pentru circa o secunda. Inchiderea de s ig jra n ja ?i sistemul de avertizare a n tifu rt' sunt in continuare dezactivate. Se va descuia numai usa conducatonjlui. Toate componentele sunt in conformitate cu normele in vigoare. exista posibilitatea ca sa nu mai corespundS codul cheii cu al unitatii de comandS din vehicul. Capacul portbagajuiui este deschis. Oupa ce ati descuiat capcul. C heia cu telecom anda trebute iara^i sincronizata.U T IL IZ A R E D e s c h id e re a u n e i s in g u re u $ i* D e s c h id e re a c a n d d is p o zitiv u l de d e s c h id e re a u n ei s in g u re u $i e s te a c tiv a t Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta cheia spre vehicul se apasa scurt tasla de deschidere 1 . Intre cheie unitatea de comanda se recunoa$te un nou cod de schimb. 3. avand cod mecanic valabil. ProcedeuI de sincronizare nu trebuie sa dureze mai mult de 1 m inut: 1.

m iri a le s c o p ii > p e n tru cd u $ iie n u m a i p o t f i d e s c h is e d in in fe rio r. se m ai p ot d escu ia $i deschide mecanic numai u$a ^ofenjlui $i c a po ta p o rtb a g a ju lu i. Inchiderea de siguranta si de supraveghere interioara $i instalatia de avertizare antifurt* sunt im e d ia t activate. La incuierea vehiculului se sting luminile interioare care sunt comandate de Tntrerupatorul de la u§i. se rasuceste o s in g u ra d a ta chela !n butucul u$ii $oferului in pozi(ie de incuiere. Dupa 28 zile lumina de control se stinge. Toate u$ile $i capacul portbagajului sunt incuiate.INCHIDERE . Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor lampilor de semnalizare. inchiderea de siguranta. D e s c u ie re a Pentru d e s c u ie r e a vehicului dvs. D a r. a lu to n ti (fin e x te r io r s e fa c e c u d ific u ifa te . toate geamurile se deschid. se rasuceste cbeia !n butucul u^ii ^oferului In pozi(ie de deschidere. Toate butoanele de siguranta din u?i se deplaseaza in sus. In c h id e r e c e n t r a liz a t a La Incuierea descuierea mecanica a u$ii $oferu!ui sau capacului portbagajului. Activarea este indicata prin scurta aprin­ dere a tuturor lampilor de semnalizare. a u to m a t s e b lo e h e a z a to a te u s ile $i c a p a c u l p o rtb a ^a lu lu i. In c h id e re a de siguranta si instalatia de avertizare anti­ furt* nu pot fl activate cSnd inchiderea centralizata este defecta. de supraveghere interioara* s< in sta la tia de avertizare antifurt' se dezactiveaza imediat.U T ILIZA R E U $ ile . • D a c a s e s c t iv e a z a t a s t a d e b fo c a r e c e n tra id d in b ra tu l u$f» s o fe ru lu i. Daca este menlinuta cfieia in pozitia descfiis. Aceasta face ca . d e o a re c e tn c a » r i d e urgena . A te n tie ! • fn v e liic u fe le in c u ia te d in ex> fe r lo r n u tr e b u ie s a p ers o a n e . A c e a s ta e s te v a la b ii in s p e c ia l la v e h ie u le la c a r e g ea m u rU e s u n f a c tio n a te e le c t r ic . cop iH m i tre b u ie t a s a t l i n v e h ic u f n e s u p r a v e - gheati- 26 DESCHIDERE . in c u ie r e a Pentru in c u ie r e a vehiculului dvs. La deschiderea vehiculului lumina interioa­ ra care este comandata de intrerupatoarele de la u$i se aprinde pentai circa 20 secunde. Sistemul de mchidere centralizata este echipat cu m c h id e re d e s ig u ra n ta : indata ce vehiculul este incuiat din afara butoanele de Tncuiere din interior sunt blocate imediat. Functionarea Inchiderii de siguranta este indicata prin clipirea unei lumini de control din apropierea siguranfei usii conducatonjlui. prin sistemul de inchidere centralizata toate u§ile$icapacul portbagajului suntincuiate respectiv descuiate simultan. Instalatia este apoi activata. A stfe l se e v ita d e sca rca re a b a te rie i vehiculului la perroade mai lungi in care nu se circula. O b s e rv a tie La defectarea sistem ului de inchidere c e n tra liz a ta . p e n tru e a D tci a c e s te a n u s e m ai p o t d e s c h id e • vazS p a g in a 3 4 . la vehiculele cu geamuri actionate electric.spargerea” autovehiculului sa fie mai dificila.

avertizare antifurt* se dezactiveaza imese. Dezactivarea este indicata printr-o ea nu poate fi incuiata prin apasarea butoscurta aprindere a tu tJtror lam pilor de nului de siguranta. semnalizatoare. intr-un interval de o secunda. siguranta nu se activeaza totusi cand se Inchiderea de siguranta $i instalatia de face aceasta. toate u$ile capacul portbagajulul se Tncuie. DESCHIDERE ■ INCHIDERE 27 . preveni inchiderea dumneavoastra afarS. Pentru informafii suplimentare sau pentru Cand Tnchiderea de siguranta nu este activarea acestei posibilitdti. Dezactivarea este indicate printr-o incuiere pSna cand toate geamurile $i trapa s cu rta a p rin d e re a tu tu ro r lu m ln ilo r ise inchid complet. averlizare antifurt’ se dezactiveaza imeDacau^conducdtorului e s te d e s c h is a . fara a afecta (descuta) alte zone. Volkswagen. Aceasta pentru a semnallzare. d e d o u a ori s u c c e s iv . respectiv trapa descuie. Inchiderea de U$a soferului se descuie. Daca se trage iar^si a c tiv a ta manerul. t e r io r .in butucul usii respective. D e s c h id e r e a in d iv id u a la a u s ilo r * Sistemu! de inchidere centrailzata poate fi astfel modificat Tncat sa fie deschisa numai u$a conducdtorului. u$a se deschide. • Cheia se rasuce$te o s in g u ra d a ta Usile pot fi blocate $i prin a p a s a re a bu. • Cheia se rasuceste d e doua ori suc> c e s iv in oricare din incuietori: in c h id e r e a c o m fo rt Toate u$ile si capacul portbagajului se La vehicule cu geamuri. inchiderea de siguranta $i instalatia de avertizare antifurt' nu se activeaza (vezi pagina 31). diat. Cheia trebuie menpnuta In pozitia de diat. actionate electric orice geam/respectiv Inchiderea de siguranta $i instalatia de trapa ramase deschisa. sunt automat Tnchi. to a n e lo r de s ig u ra tifa . Pentru aceasta se acfioneaza D e s c u ie re a u $ iio r a v a n d manerul u$ii paria cand butonul de sigu­ d e s c h id e re a in d iv id u a la a u $iiar ranta se mi§ca in sus. adresa|i-va activata vehicuiui poate fi deblocat din in­ dealerului dvs.U T IL IZ A R E Daca rasudti cheia in acela^i butuc.

cop li] n u trefeuie Id* s a ti in v e h ic u t n e s u p n v e g fie a t}. A te n tie ! • A c tk m a n d butom it d e In c h id ere c e n t r a f iz a t a d in m a n e r u l u $ ff G o n d u c a to fu k lU t o a t e u ^ iie 91 ca> p a c til p o r tb a g a ^ u i s u n t a u to m a t in c u iB to . se blocheaza toate u^ile $i c ^ a cul portbagajului.INCHIDERE . • in c u iierea iis ifo rs i a ^ p a c u i u i p o rtb a g a ju lu i fm p ie d ic a p a tru n ­ d e re a n e a u to riz a ta d m e x te rio r d e e x .in functie de pozitia fantei butucului incuietorii din acesta . Aceasta pentru a preveni situatia de uitare a cheilor Tn interior.capacul portbagajului se descjie. Nu mai este posibila deschiderea u^ilor $i capacului portbagajului. iar dumneavoastra afara. B u to n u l d e m c h id e re c e n t r a liz a t a A cest buton fa ce p o sib ila Tncuierea/ descuierea Tntregului vehicul din interior. Daca vehiculul a fost tncuiat cu butonul. 28 DESCHIDERE . Butonul este plasat in manerul u$il concjucatorulul (vezi figure). D e s c u ie re a Prin apasarea parfii stangi B a butonuiui toate u$ile . Sistemul de siguranta §i sistemul de avertizare antifurt* n u se activeaza la actionarea tastei. la oprirea lasemafor).U T ILIZ A R E Cand usaconducatoruliii e s te d e s c h is a aceasta n u va putea fl tncuiatS. is o p rire a la s e m a fo r. Tasla functioneazS §i cand cheia de con­ tact este scoasa. in c u ie re Prin apasarea suprafetei A din dreapta butonuiui. exista posibilitatea sa se debiocheze indi­ vidual u^ile. respectiv patrunderea neautorizata din e x te rio r (de ex. Astfei tragetl manerul u§ll res­ pective pdna cSnd butonul de siguranta este sus. d e o a re c e f n c a zu ri de u rg e n ta . Cand se trage a doua oara de m§ner u$a se deschide. a ju to ru l d m e x te rio r s e fa c e e u d ific u tts te .

Butonul de siguranta al u$il trebule sa fie sus. copii.U T ILIZ A R E r S ig u r a n ta p e n tru c o p ii U^lle din spate sunt prevazute cu un sistem de blocare suplimentar pentm situatia cand pasagerii din spate sunt copii. Butonul de siguranta a! u$ii trebule sa fie sus. D e z a c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru c o p ii Rasucifi fanta sigurantei pentru copii cu cheia vehiculului in directia sagefii B. cu cheia vehiculului in direc^ia sagetii. Uga poate fi acum deschisa numai din Interior. vezi figura. A c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru cop ii Rasuciti fanta sigurantei ptr. u$a poate fi deschisa numai din exterior. vezi figura A. Manerui de deschldere din interiora u^li este blocat. U$a sianga spate Usa dreapla spate DESCHIDERE.INCHIDERE 29 .

a itfe l capacul p o rtb a g a ju lu i s>ar puftea tfescftidet brasc tn tim pui mersutui. Hayonul se poate descuia numai cu telecomanda sau de la comutatorul din u?a conducatomlui .vezi pag. c h ia r daca cb eia a fa s t ro tita pentru incuiere.C a p a c p o rtb a g a j / H a y o n P o z itiile fa n te i fn c u ie to rii: P o z itia A: Capacul p o r t b a g a j j l u i se b lo c h e a z a / deblocheaza prin inchiderea centraltzatS.INCHIDERE . P e n tru in c h id e re capacul se trage fn jo s $i se Tmpinge u so r. P o z itia C: Cand sistemul este defect sau cand bateria autovehiculului este descarcata. ?n aceasta pozitie hayonul poate fi incuiat mecanic. 30 DESCHIDERE . In in te rio ru l capacului sunt prevazute elements de p rin d e re care fa c ilite a z a trag ere a capacului. 31. At«nfie! » Dupa in e h id e re s hayonuiui/ G Spaeului s p a te p o rtb a g a j se (taca s«a b lo cat . P o z itia B: Capacul portbagajului este b lo c a t per* m a n e n t. • Nu cireutat! niciodatS cu capa> cul spate portbagaj tfeschis sau In trad esch ls deoarece pot p#tru n d e gaze d e e^apam ent In intertom i autovehiculului. P e n tru d e s c h id e re a capaculjl deblocat se apuca manerul (vezi figura) din marginea inferioara si capacul se ridlca.

D e s c u ie re a d in in te rio r Tragetl comutatorul A din u$a $oferului. D e z a c tiv a re Puteti dezactiva alarma cand desctiideti vehicuiul cu cheia sau cu telecomanda. Instaiatia se dec!an$eaza. se deschide • o u$§ • capota motorului sau capacul portbagaj • se pune contactui motor. C a n d s e ra s u c e $ te c h e ia de doua o ri in s e n s u l m c u ie rii s au s e a p a s a d e 2 o ri p e t a s ta te ie c o m e n z ii se d e z a c tiv e a z a in s ta ia tia d e a v e rti* z a re a n tifu rt $ i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te r io r * ?i v e h ic u iu l se tn c u ie . Clieia se rasucegte o data in directia de inculere respectiv se apasa tasta de Tnchidere din te le co m a n d a . D e s c u ie re a c u a ju to ru i te le c o R ie n z ii Indreplaii telecomanda Inspre autovehicui $i apasati tasta 3 cca. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i s p a te Fiti atenti sa nu descuiati din gre^ald capacul spate. In s ta ia tia este im ediat activata. Sistemul de avertizare in c iu s iv dispo> z itiv u iu i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu iu i in t e r io r * sunt activate automat la incuierea autovehiculului. instaiatia d e cla n ^e a z a se m n ale de a v e rtiz a re a c u s tic e ' $i o p tic e la p a trun d erea neautorizatS. DESCHIDERE . IHayonul este descuiat. sau • se tnregistreaza o mi$care !n spatiul in­ terior'. In acest caz se declan^eaza pentru circa 30 secunde semnal acustic $i vizuai. Aceasta este semnalizata printr-o scurtS aprindere a tuturor luminllor de semnaltzare.INCHIDERE 31 . Comutatorul functioneaza si cand contactui nu este pus. 3 sec. daca cu vehiculul incuiat. poate fi inchis doar cu m in a nu poate fi Tncuiat automat.U IIL IZ A M L S is te m u l d e a v e r t iz a r e a n tifu r t* Cu ajutorui sistemului de avertizare antifu rt* sunt Tmpiedicate in c e rc a riie de patrundere $i furt din vehicui. C apacul portbagajului desciiiat.

sen­ zorii nu tretjuie acopentil D e c o n e c ta re a d is p o z itiv u lu i de s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te rio r* Acest dispozitiv se deconecteaza odata cu deconectarea instalatlei antifurt. Dispozitivul de supraveghere interioara trebuie deconectat cand in autovehiculul Tncuiat raman animale.INCHIDERE . D e c o n e c ta re a • Apasati tasta din tocul u^ii (vezi sageata) • inculati autovehlculuL Instalatia antifurt este activata. fara sistem de supraveghere interioara. Pentru a nu impiedica funcjionarea dispo­ zitivului de supraveghere Interioara. se declanseaza instalatia antifurt. 32 DESCHIDERE . altfel alarma se va declan$a. • Sistemul de alarma se poate declan^a $i dacase descuie m e c a n ic hayonuli D is p o z itiv u l d e s u p r a v e g h e r e a s p a tiu lu i in te r io r * S enzori Senzorii dispozitivului de supraveghere interioara se gasesc pe ambele par(i ale lampil intenoare din spate . C o n e c ta re a Dispozitivul de supraveghere interioara se va active la urmatoarea descuiere sau incuiere a autovehlcululul. Luaft in considlerare neap arat in d ic a tiite d e ia p s g . Daca Tn interiorul autovehiculului se mi^ca ceva. 26 . dupa deschiderea unei u$i.U T ILIZ A R E In d ic a fie • Semnalul de alarma va fi declansat din noLi daca se atenteaza la una din zonele protejate (de ex.vezi sageata. cand sistemul de supraveghere interioara este activat. se deschide capacul porlbagajuiui).

R e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e ia p a g in a u rm M o a re . . 1 conducatorului Prin Tntrerupatoml de siguranta 3 din uea 2 . inchiderea geamuiui este tntrerupta auto­ mat cand apar obstacole care impiedica mi$carea.u$a din spate dreapta* din spate.INCHIDERE 33 . respectiv se Inchide fo rta a u to m a t. pot fi scoase din furcfie 3 .usa din spate stanga' in a fa ra: IntrerupStoarele pentru geamurile ustlordin intfterupatoarele din usile din spate pot fata sunt prevSzute cu o „ F u n c tie Tn fi folostte d o u a t r e p t e ”. m an ual. geamul murilor. sunt dotate cu o lim ita r e de din faja se deschide.U T ILIZ A R E G e a m u ri a c t io n a t e e le c tric ^ c C o m u ta to a re le din usa p asa ge ru lui dreapta si din u^ile din spate se gasesc Tn apro-pierea manerului u$ii (vezi poza).Dispozilivele electrice de actionare a gea­ 'to ru l pSna la a d oua tr e a p ta . Daca se apasa sau se trage scurt comuta.intrerupator de siguranta* dispozitivele de actionare ale geamurilor 4 . geamul din fata se deschide. A c e s t lu c ru nu e s te v ala b ii la in c h id e re a din e x te r io r a (eres> tr e lo r c u c h e la d e c o n ta c t 'i n a c e s t c a z nu a c tio n e a z a lim ita to r u l d e fo rfa . DESCHIDERE .intrerupatorul de siguranta e s te sco s 5 .usa pasagenjiul fata conducatorului. . respectiv se inchlde Comutatoarele din usite din spate sunt scoase din functiune. Intrerupatoarele se gasesc in bratui usii c o n d u c a to ru lu i (vezi figura).intrerupatoml de siguranta e s te a p a ­ Daca respectivul comutator este apasat sat: sau tras pand la p rim a tr e a p ta .

geamurile din fata: Intrerupatonjl se trage pdna la p rim a treapta. Geamul se poate deschide manual. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i de a c t io n a r e a g e a m u r ilo r c u c o n t a c t u i m o to r p u s D e s c h id e re a in tre ru p a to ru i din u $a $ o fe ru lu i . in tre ru p a to ru i d in u $a p a s a g e ru iu i fa ta si d in u s ile din s p a te Se apasa suprafata de sus a Tntrerupatorului. Fereastra se deschide manual.geamul din fa}a: Se apasa Tntrerupatoml pana la p rim a treapta. Geamul se inchide manual. • A te n tle la in c h id e re a g eam u rito r! Sn cK iderea n e a t e n t a s a u n e c o n tro ia tS a g e a m u H lo r p o t e a u a rd n irl (s triv ire ). Geamul se deschide manual. fn tr a r u p ito r u l din u sa p a s a g e ru lu i f a t a $ i din u $ iie din s p a te Pe suprafata de jos a intrenjpatorului se apasa. nu t r e b u ie s a r a m a n a n ic i o p e r s o a n a » v eM eu t. Intrerupatorui se apasa in fata scurt pana la a d oua tr e a p ta . Intrerupatorui se trage pand la a d oua treapta. 34 In c h id e re a A le n tle ! Q |i-i inchiderea neatenta sau neeonfre ia td a geanturil^^ p o t cauza r ^ ir l! R e s p e c ta ti v a n tg a m in d ic a tiite d e p e p a g in a u r m a to a re re fe rito a r e ia iim ita re a f o r te i.geamurile din spate: Se trage in fata intrerupatorui. • D a c a v e h ic u fu td u n m e a v o a s tra a feis t in c u ta t d in e x t e r io r .geamurile din spate: intrerupatorui se apasa In ta|a. Geamul este tnchis automat. p e n tru c a Tn c a x d e u i^ e n t a n ti s e m a i d e s e h id g e a m u rlle .A te n fie ! • D a e a v e h ic u lu f e s te i» a ra s it • c h f a r ^ ip e n h v o s c u r ta perioada» lu a tt c « d>voastra c h e ia <fe c o n ­ t a c t . A v e fi g rijS s i n u rd m d n d n ic io tfa ta e o p il n es u ia rav eg h e ati In m a s in ^ D is p o zittv u l a c fio n a re a g e a m u riio i' n u f u n c tio n e a z a c a n tf u ^ l e d in f a t i s u n t d e s e h is e .INCHIDERE . . . Q :- DESCHIDERE . Geamul se inchide manual. Geamul se inchide manual. Geamul se deschide automat. in tre r u p a to ru i d in u$a c o n d u c a to ru iu i . La o noua actionare a intrerupatorului geamul se opreste imediat. La 0 noua actionare a intre ru pa to ru lui geamul se opreste imediat.

G e a m u l s e in c h id e a c u m fa ra lim ita r e de fo rta . in d ic a fie Daca a$tepta(i mai mult de 10. respectiv descuiere in butucul u^ii conducatorului. 3 . geamui se deschide imediat. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i d e a c t io n a r e a s e a m u lu i c a n d c o n t a c t u i m o to r a lo s t iu a t Dup§ ce contactui motor a fost Iuat geamurile pot fi Inca actionate aproximativ 1 0 minute cu conditia ca u^ile fatS sa nu se deschida. Geamurile vehiculului pot fi de asemenea inchise sau deschise din afara. In d ic a tie Daca deconectarea/conectarea bateriei vehiculului funclia* de inchidere/deschidere automata a geamuriior u$ilor fa{a. pasagerului fa{a sau de la u$ile din spate intampina in cursa de Inchidere 0 rezistenfa la maintare sau un obstacol (o limitare de forta] geamul se deschide imedlat.Dupa ce geamul s-a deschis.INCHIDERE 35 .U IIL I^ H t: M o d u l d e lu c ru a l d is p o zitiv u lu i d e lim ita r e a fo rte i 1 . respectati urmatoarele: Vehiculul se incuie din exterior prin u?a conducatorului. Asigurati-v3 ca toate usile geamurile sd fie complet inchise. respectiv 5 ecunde intre pasii individuali.Dupa ce geamul s-a oprit. ca sa-l inchideti. A ten tie! Prin iR c h id e re a n e a te n ta n ec o n tro la td a g e a n lu rilO f s e p ot p ra d u c e rd n iri. In acest scop cheia trebuie sa fie in pozitie de incuiere.Daca geamul de ia u$a conducatorului. In acest caz pute(i sa inctiideti geamul numai dupd ce ati pus contactui motor. La inchiderea geamuriior din fata nu se realizeaza functia de Tnchidere automata. Descuiati vehiculul $i apoi il incuia(i iardsi prin u§a conducatorului. acesta se opreste. Tineji cheia mini­ mum 1 secunda in pozitie de incuiere. Daca in contlnuare geamul va intSIni un obstacol sau o rezistenta. Daca geamul de la u$a conducatorului. 2 . ia o noua acfionare a Intrenjpatomlui geamul se va deschide din nou. timp de 10 secunde. nu opereaza. DESCHIDERE . usilorfatd este reactivata. Functia de inchidere/deschidere comptetd a geamuriior. trebuie inca 0 data sa lidicaji §i sa mentineji comutatorul geamului respectiv. pasagerului dreapta sau de la usiie din spate intimpina o rezistenta la inchidere. Pentru a reintroduce acesta functie dupa conectarea bateriei. trebuie inca 0 data sa ridicati si s i mentinefi comu­ tatorul tim p de 5 secunde.

rasLciti in continuare comutatorul pana in pozitia B. A te n tie ! A c o rd a ti a te n tie fttehiderii fra p e if N e a te n tia s a u in c h id e re a fteeo n tro la ta a tra p e i i>oate p ro v o c a ra< nirU D e a c « e a ia p a ra s ire a veh i* cutului lu a ti in to td e a u n a c h e ia c u du fn n eavoastra^ in c h id e re A Pentru Tnchidere com utatorul trebuie rasucit in pozi{ia A. G e a m u l se in c h id e a c u m fa ra iim ita r e de fo rfa . G lis a re B Se rote§te comutatorul pana in pozitia dorita in sens orar. Mentineti cheia in pozitia de inchidere. in c h id e r e a c o n fo r t* Trapa poate fi inchisS utilizand nu numai comutatorul rotativ ci §i din exterior prin incuietoarea de la u$a conducatorului. P iv o ta re (in c iin a re ) D Comutatorul se rasuce^te p&na in pozitia dorita. sa inchideti cu mana para­ solarul. fiecare dupa dorinta. Putet) sd inctiideti plafonul daca apasati comutatorul aflat In pozifia A in fata pana cdnd trapa este complet inchisa. Trapa se deschide si Inchide cu ajutorui comutatorului rotativ cand contactui motor este pus. pana cdnd plafonul s-a inchis.U T ILIZ A R E T r a p a * ( P la f o n g i is a n t / p iv o t a n t ) In d ic a tie Dupa deconectarea si conectarea bateriei vehiculului se poate intampla ca trapa sa nu se inchida complet. 36 DESCHIDERE ■ INCHIDERE . Tn m i^carea de inch ide re . atdta vreme cat usile fata nu au lost deschise. In d ic a tie La culisarea trapei de sticia parasolarul va culisa impreuna cu trapa. In pozitia C trapa se deschide pSna in p o z itia C o n fo rt. Trapa este prevazuta cu un d is p o zitiv de iim it a r e a f o i ie i . Puteti. Trapa se deschide sau inchide timp de aproximativ 10 minute dupa ce s-a luat contactui motor la vehlcule cu inchidere centralizata. Atunci trebuie sa a p ^ a tl comutatorul in fata sau spate timp de 10 secunde. Daca trapa. In pozitia D trapa este complet inclinata. in aceasta pozitie e posibil sa fiti deranjati de zgom otui provocat de curentul de aer. inchiderea trapei se face in to td e a u n a f a r a d is p o z i t iv u l d e i i m i t a r e a fo rte i. In ta in e ^ te un obstacol sau o rezistenta se va deschide imediat. Daca doriti sa deschideti complet trapa.

M otorul ventilatorului va ii actionat cu curent solar si habitaclul va fi alimentat cu aer proaspat.73. dupa lua re a g o n ta ctu lu i. Vezi pag. • Se scoate capacul de plastic din partea din spate. cu o ^unjbelnita. Actionarea Irapei corespunde descrierilor anterioare. A c tio n a r e a d e u rg e n fa Daca Instala^a este defecta. la raze solare s u ficie n te . • Se introduce manivela in suport si se a$eaza iara$i capacul. In d ic a tie • Aerisirea functioneaza numai la tra p a in c h is a re s p e c tiv ra b a tu ta . ventilatorul comuta automat pe functionare Solar. (se invinge presiunea arcului) $i se inchide plafonul.INCHIDEHE 37 . r DESCHIDERE . • Pentru o aerisire optima trebuie ca duzele (suflantele) 3 $i 4 sa fie deschise $i sa fie deconectata recircularea. Tapiteria interioarSi este fixata de trapa solara si nu se poate culisa separat. • Se ia manivela din suportui capacuiui se introduce in deschizatura pana se opre^te. Celulele solare ale trapei livreaza curent pen tru fu n c tio n a re a de a e ris ire a 1 aparatului de aer condi|ionat.U T ILIZ A R E A e r is ir e S o la r/ T r a p a S o la r a * La vehiculele cu trapa solar. plafonul se poate 7nchide manual.

D e s c h id e re a Capota motomlui se ridica putin §1 apoi se trage de mSner in dlrec{ia sagetii . Capota este mentinuta in pozitie deschisa de un telescop pneumatic.C a p o ta m o to ru lu i D e b lo c a re Se Jrage maneta din stanga sub bord capota se va debtoca. o p n fi im e d ia t 9« in c h id e ti c o r e c t c a p o ta m o to ru lu i.vezi figura din dreapta. Se ridica $1 se deschide pana se opre§te. Attfel s-ar putea produce deteriorSri ale vopselel. •Dta de partea unde este fixat telescopul. Sirrultan iese la iveala un maner de tragere in grila radialorulul . C a p o ta e s te b m e t n d iis a Oacm s e a f la i a n fvei c u e ie m e n ie le d e c a ro s e H e d in i i t m l e i. • D a c i 8l>servati in tim p u t m a rs u fu i c a n u e s t e b in e fn c h is a .INCHIDERE . Apoi se trage in jos pana cand telescopul nu mal ac{ioneaza lasata sa cada In dispozitivul de blocare .nu apasatll A t e n tie ! • 0 in m ^ i v e d e s ig u r a n ^ c a p o ta m o io r u iu i t r e b t iie s a f i e b in e f n c h is a In iiin p u t m e rs u lu i. D e a c e e a ? n to td ea u n a d u p d fn c h t* d e r e a c a f w t e i v e r if ie a l i. I? 38 DESCHIDERE . In d ic a tie inainte de deschiderea capotei motorului verlficati ca stergatoarele de parbriz sa nu fie ridicate de pe parbriz. Astfel se deblocheazS carligul de prindere. dacJt e s t e b in e z a v o rS ta . In c h id e re a Apucati c t.vezi figura din dreapta.

n u lu c ra ti n ie io d a ta In apro> pierea focuiui d e sc h is. • D a c a tre b u ie e x e c u ta te iu c ra ri d e v e r lf i c a r e c S n d m o t o r u l f u n c t io n e a z a f a p a r e fn p lu s p e r ic o t u l d a t o r a t p ie s e lo r in m l$care • d e ex. a lte rn a to r. in c a z c o n tra r pot a p a re a v a rii g ra v e in fu n c tio n a re . A fe n tie! F iti f o a i i e a te n fi c a n d lu c r a ^ ia m o t o r s a u tn c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i! S e re c iH n a n d a a te n lie s p o ritd ! • N u d e s c h id e ti c a p a c u f de la cotnpartim entuJ m o toru tu i s a u nu e x e e u f a f i litc ra ri la m o to r d a c a o b s e rv a li e i ie s e af>ur s a u (ichid d e rd c ire p o ric o l d e o p d rire ! A ^ te p ta fi p a n d c a n d nu m a t ie s e a b u f s a u tic h id d e rd c tre fn o to ru l » . e x is ta p e ric o l d e fo e . s c o a te fi c fie ia d e c o n ta c t. • T r a g e ti frd ita d e m S in i. s is te m u f d e rd c ire s e a lia sub p re s iitn e . de o p a rire . • C d t tim p m otorul e s te eald: ■ N u p u n e ii m a n a in v e n tifa to ru l d e rd e ire . • D a c a s u n t n e e e sa r# lucriit't la s is t e m u l d e a llm e n fa re s a u ia in sta la fia electric^: • d e e o n e c t a t i b a t e r ia d e la fe te a u a de bord. • O p ritt mtotorui. d e ra n ire si a c c id e n ta ri. de e x e m p lu v e r ific a r e a $i c o m p le ta re a cu lic h id e .In d ic a t ii p riv in d s ig u r a n ta la e f e c t u a r e a lu c r a r ilo r in s p a tiu l m o to r La e fe c tu a re a lu c ra rilo r la m o to r s au Tn s p a tiu l m o tor. v e n tila to r d e r d c ir e • 91 s is t e m u l d e In a lt a fensitm e.fNCHIDERE 39 . > Mneti fnto td eau na ia M e t n a n a fin stin ga to r d e foe. • M a n e t s s c }iim t> a to ru iu i d e v ite z e m p o zitia neutra^ ra sfte c tiv In p o z itia hP”. La c o m p le ta re a c u lic h id e . v e h ic u lu l tre b u ie dus la a t e lie r p e ritru verific a re . lo c u l d e sub v e h ic u l trebu/e c o n tr a la t la fnferv a le re g u la te .a i^ e lt . DESCHIDERE . n u tu m ati nie io d ata li c h id e d e a s u p r a m o t o r u f a i fierblnte. • L a s a li m o to ru l sa se r a c e a s c ^ • N u a siia ti. A c e s t e lich id e $e pot aprlnde. Daca se o b se rva p e te d e u le i s a u a lt e lic h id e . ■ n u finnati. curele trapezoid a ie . a c « s ta a r p u te a p o m i b ru s c . • E v ita ti sc u itc ire u ite le fn in sia ia t ia e le c t r ic ^ ■ tn s p e c ia l la Imterie. • N u d e s c h id e ti c a p a c u i d e la re z e rv o ru i c u lie h fd d e rTO ire. . a v e ti g rija c a a c e s te a s a nu fie schim * b a te In tr e e le . • T fneticop iideparte< lecom p art im e n M m otoruiui. Pentru a f i re c u n o s c u te la tim p neetanseit^tiVe.

40 LUMINI SI CAMP VIZUAL . in tlmp ce se efectueaza pomirea motorulul dupd scoaterea cheli de contact ele sunt puse autom at pe lumlnlle de pozitie.U T ILIZA R E C o m u ta to r In d ic a tie Daca nu sunt stinse farurile dupa ce chela a fost scoasa se aude un zgom ot de avertlzare.Stinsa '' ' .Lumlna de tntalnire (faza micS) sau lumina de drum (faza mare) Cu comutatorul pe luminiie de pozi(ie sau pe faza mica/faza mare. EchipamentuI electric al dispozitlvului de remorcare’ montat din fabrica este astfei conceput ca la tractarea unei remorci ce este echipata cu lampa de ceata spate. Simbolurile comutaloarelor corespund to tjs i celor de la vehiculele cu volanul pe stanga.vezi pagina 43. lampa de ceata a autoturismului e automat stinsa.Dfl. • La ulilizarea echlpamenteior de ilum inare descrise a id . ‘ in anumlte ISri. cand sunt apnnse lumtnile de pozitie $i contactui motor pus. • Lumina de ceata poate fi aprinsa numai cand vizibilitatea este toarte redusa (de ex. In d ic a tie • Cand lampa pentru ceata este aprinsa. este su bject al reglementaritor legale. tragetl de acesta Tn afara pana la prima pozitie stablla.Lumini de pozitie" . in Germania sub 50 m) datorita efectului orbitor. F a r u r ile d e c e a t a * ^ } In d ic a t ie • La vehicule cu volanul pe dreapta ordinea comutatoarelor difera. 1 . L am p a c e a ta s p a te * V e h ic u le fa ra fa ru ri d e c e a ta Se roteste comutatorul de lumini din pozltia faza mica/faza mare $i se trage pana se opreste. atata tlmp cat u$a $oferutui este deschisa. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control. Farurile se aprind numai cand contactui motor este pus. gQ " . V e h ic u le c u fa ru ri de c e a ta Comutatorul din pozijia faza mica/faza mare se trage pana la a doua pozitie stablla.C o m u ta to r lu m in i 0 . Comutarea pe laza mica sau mare respectiv avertlzare luminoasa . C and fa ru rile de ce afa sunt a prinse simbolul farului de ceafa este aprins in lumina verde. faza s c u rti se apnnde de asemenea cu o intsnsitate rsdusa.

M i^carile vehlculului la demaraj respectiv la franari vor fi automat echilibrate. r 4 . Im e d ia t c e g e a m u l d in s p a te e s te c la r. la punerea co nta ctu lu i m otor. Cand insta­ latia de Tncdlzire functioneaza se aprinde 0 lampa de control Tn comutator. C o n s u m u l re d u s d e c u r e n t c o n d u c e la s c A d e re a c o n ­ s u m u l c a r b u r a n tu lu i .In c a lz ir e a lu n e te i |» ii Instalatia de incalzlre functloneaza numai cand contactui motor este pus. R e g la r e a d in a m ic a a fa r u r ilo r La vehiculele cu latn pi d e d e s c a rc a re in g a z se are la dispozltie un sistem de reglaj dlnamlc al farurilor. „ C o n d u c a n d e c o ­ n o m ic e c o /o g ic ”. 3 • B u to n c o m a n d a io r e g ia r e fa r u r i* Corespunzator conditiilor de Incarcare ale autovehiculului se poate regia electric pozifla farurllor Aceasla previne orbirea partenerilor de trafic creeaza o bund vizibllitate conducatonilul auto.v e z i s i m a n u a lu l 3 . Aceasta !nseamna ca batala farurilor se adapteazd automat starii de incarcare a autovehiculului. in s ta la tia d e in c ^lzire va f i o p r it a . Pentru reducerea distantei de iluminare rotiti rozeta de la pozitia de baza (-) !n jos.U T ILIZ A R E 2 .2 . r LUMINI SI CAMP VIZUAL 41 . Farurile se pot regia nutnai cand faza scuita este aprlnsa. intensitatea de iluminare a aparaturii se regleaza prin rotirea rozetei de langa comutatorul de lumlni.llu m in a r e a in s tr u m e n te lo r d e b o rd CSnd luminile sunt aprinse.

Cand este conectatS faza mare rSmSne conectata faza mica. Dupa ce se scoate chela de contact.lam pa de control trebuie sa dipeasca. Vor lumina intermitent 5 ! lampile de avertizare din bord $1 lampa incorporata in intrerupStonjI pentru avarie. A prindeti lum inlle de avarie cSnd de exemplu: . V 42 LUMINI SI CAMP VIZUAL LUMINI $1 CA m P VIZUAL 43 . toate lampile de semnalizare ale vehicululul se aprind simuitan. A v e r t iz a r e lu m in o a s a Se trage m aneta spre volan ( 4 ) . CSnd aprindeti lumintle de avarie. La aprinderea fazei marl se aprinde lampa de control din tabloul de bord. Va mgam respectati hotararile iegale.maneta in sus ( 1) Lumini de parcare s tin g a . D e c o n e c ta re a : Se trage de maneta in sens opus sagetii 3.se aprinde $i lampa de control a fazei mari din tabloul de bord. $1 lampa de control corespunzatoare este aprinsa .R u lo u e le c t r ic p a r a s o la r * Parasolarul poate fi tras automat pe luneta.pand la f f t punctui la care simtiti 0 opozrtie §1 mentineli in aceasta p ozitie . ' v i z i b l f i t a t e a c £ ttr« - ^ > a le retro vizrare ^ Instalatia de semr^alizare functioneaza numai cu contactui motor pus.maneta in jos ( 2) & a n d r u lo a l p a ra s o la r e s te d e s f i k i u t . tmpingeti maneta In fata (3). Pentru a semnaliza la dreapta . L u m in i d e p a r c a r e Lumina de parcare se aprinde numai cu contactui motor luat.vehiculul dvs.14. Semnalizatoarele se decupleaza automat dupa efectuarea manevrei de viraj.maneta In B U S (1 ) Pentru a semnaliza la stanga .vezi pag. C o n e c ta r e a /d e c o n e c t a r e a fa z e i m a rt C o n e c ta re a : Se conecteaza comutatorul de lumini pe faza scurtd. se aude un sunet (zgomot de avertizare). S e m n a liz a r e a la s c h im b a r e a d ir e c t ie i d e m e rs $1 a b e n z ii Ridicati ( 1 ) sau coborati (2 ) . A te n tie t InstalaUa functioneaza si cu contactui mO' tor luat. atata timp cat u$a $oferului este deschisa.L u m in i d e a v a r ie ^ 6 . In d ic a t ie La utilizarea echlpam entelor de sem ­ n alizare $1 ilum inare descrise se vor respecta hotararile legale.maneta in ios ( 2 ) Cand semnalizatoarele functioneaza.afungeti la coada ur)ui ambuteiaj . in te r io a r ^ este lim lta t d .aveti nevoie de ajutor sau . Pentru desfacerea sau strangsrea ruloului parasolar apasati scurt tasta. se opre$te datorita unei defectiuni tehnice. Parasolaail se va des1a$ura p3na la capat.<j I lu i^ /^ n c U IIL IZ A H t M a n e ta p e n tru s e m n a liz a r e s i fa z a m a re 5 . pen tru a p ro teja im p o trlv a ra d ia tiilo r puternice. Lumini de parcare dreapta .

....... lumina comandata de intrerupatorul u s ii........lampa interioar§ este aprinsa co ntin uu ..co n ta c t u$a (lu m in i co m a nd ate de intrerupatorul usii)........ iam pa interioara este aprinsa circa 20 secunde.......... Pozitiile intrerupatorului: Pozitia din mijioc • o p rit... se deschide o usa sau se scoate chela din contact.. la incuierea vehiculului sau la punerea contactului motor.....U T IL IZ A R E L a m p i in t e r io a r e L a m p a in t e r io a r a f a t a in tre ru p a to ru l A Prin acest intrerupator sunt comandate lampa Interioara din fata si cele 2 lampi de citit.... L a m p a d e p o rtb a g a j Lampa se aprinde cand capacul portbagajului este deschis (functioneaza ?i c§nd luminilesuntstinsesicontactui motor luat)........... o p rit. trebuie sa fiti atenti la capacul portbagajului sS tie totdeauna inchis cand vehiculul este parcat.lumina comandata de intrerupatorul u § ii........ De aceea. iiu m in a r e to r p e d o Lampa se aprinde numai cand lumina din vehicul e aprinsa si capacul torpedoului este deschis.................... dupa ce se descuie vehiculul......... O O C o m a n d a la m p ii in te r io a r e Lampa interioara se stinge dupa maxim 10 minute daca u$a este deschisa........... lampa se stinge imediat.................... intrerupatorul fampii interioare re­ spective trebuie sa se gaseasca Tn pozitia ... L a m p a in t e r io a r a s p a te Pozitiile intrerupatorului: lampa interioara este aprinsa co ntin uu ................. L a m p ile d e c it i t d in f a t a Prin apasarsa comutatorului corespunzator B se aprinde sau stinge lampa de citit........ La vehicule cu inchidere centralizata.. 44 LUMINI SI CAMP ViZUAL ...................... Stanga .. Astfel se evita descarcarea bateriei vehiculului............ Totu^i... Dreapta .

Prin comutatorul A din maneta sterga­ toruiui de parbriz se poate regia individual sensibilitatea senzorulul de ploaie. de exemplu la umplerea rezervorului. se regleaza automat energia termlca.vezI pagina 46. Comutatorul spre dreapta . in a in te d e a p o rn i s te rg a t o a r e le de p a rb riz v e rific a ti d a c a l a m e le ^ t e r g a t o a r e lo r n u s u n t in g h e ta te p e p arbriz! • S te rg a to ru l • o p rit Maneta in pozi'tia 0 . In d ic a tie • Completarea lichldului de spalare • vezi manualul 3.U T ILIZ A R E S te r g a to r si in s ta la tia d e s p a la t p a rb riz u l • S te rg e re sin g u lars Maneta in pozitia 4. La Intervale egale. M i$ c a re ra p id a a s te rg a to ru iu i ■ l^aneta in pozitia 3.instalatia de spalare se opreste stergatoarele functioneaza inca aproximativ 4 secunde. In s t a la t ia d e s p a la r e .fa r u r i* Cand fa ru rile sunt aprinse geam unie famrilor sunt spalate ori de cate ori este spalat parbrizul. $tergdtoarele de parbriz instalatia de spalat parbrizul functioneazS numai cand contactui motor este pus.Instalatia de spalare 5 ! 5tergatoareIe functioneaza. Atentie! P e n tr a q b u n a v iztfa ilfta te s u n t n e e e s a re $ t« r{||ito a re d e p a rb riz In iKiRd s ta r e • v e z t p a g in a 4 6 . C a n d e s t e f o a r t e fr ig $ i in g h e t a fa r a .pauze scurte Comutatorul spe stanga .2. pauzele intre stergeri se regleaza automat prin senzor tn functie de cantltatea de ploaie. Pentru acea sta o p riti 5 ! rep o rn iti fu n c tia de stergere intemiitenta. LUMINI SI CAMP VIZUAL 45 . restu rl de inse cte ) tre b u ie totusi indepartata de la geamurile farurilor. aceasta cand este conectata functia de $tergere intermltenta. Cu comutatorul A se pot selecta 4 trepte de temporizare. • M is c a re le n ta a $ te rg a to ru lu i Maneta in pozitia 2. La d u ze in c a lz ite p e n tru s p a la t p ar­ b r iz u l* . atuncl cand se Introduce ctiela ?n contact. M i^ c a re a la in te rv a le a ^ te rg a to ruiui Maneta in pozitia 1. Ellberatl maneta . S e n zo rii d e p lo a ie * La vehlcule cu senzori de ploaie. in functie de temperatura exterioara. • Schimbarea stergatoarelor de parbriz . Oupa talerea contactului motor trebuie sa activatl din nou senzorul de ploaie.pauze lungi Pauzele mtre §tergeri sunt comandate 5 I in func|ie de vlteza. • P o s ib ilita te a d e s te rg e re /s p a la re a u to m a ta Trageti de maneta spre volan 5 . murdaria persistent^ (ca de ex.

La m ontarea lam elor se vor respecta urmatoarele: . • 03n m o tiv e d e s ig u ra n fa ia m ele s t e r g d t o a r e lo r t r e b u i e a n u a l s c h im b a fe o d a t a s a u d e douS o r i. • Unghiul de a ^ z a re de la bratui stergatorului nu este corect. • Se scoate lama stergatorului in directia sagetii B apol scoateti-o in sens opus. Urmatoarele cauze pot duce la vibrarea lamelor de parbriz. VIbrarea poate 1i indepartata prin folosirea une'i substan}e ce dllueaza grasim lle. Aceste resturl se pot indeparta numal cu un agent de curajare special. • Cand lamele stergatoarelor sunt deteri­ orate. Substantele degresante nu pot Indeparta depunerile. • P e n tr u a e v H a m u n la rfre a . F ix a re a Ia m e i Clema de siguranta trebuie sa Intre in locul special destinat din bratui stergatorului se aude zgomotul de fixare. S c h im b a r e a la m e lo r $ te r g a t o a r e lo r d e p a r b riz S c o a te r e a ia m e i • Desprlndetl brajul §tergatorulul de par­ briz si pozi}ioriati lama in unghi drept fata de bratui ^tergatorului. • Se apasa clema de siguranta in directia sagetll A.U T ILIZ A R E L a m e le s t e g a t o a r e lo r d e p a r b r iz A te n iie ! • P e n tru b u n a v iz fb liK a te sunt n e a p d ra t n e c a s a re ^ te rg a to a re in b u n d s ta re . L a m e le s e d b fin la d e a ie rii V o lk s w a g e n . trebuie sa fie orientata cu fata in jos. d e e x e m p tu r e s t u r l d e in s e c f e c u r d i a r e a $ te r g d to a r e 1 o r s e f a c e e u un b u re te s a u p ro so p . . acestea pot de asemenea s& vibreze. oe partea conducStorulul. 46 LUMINI $1 CAMP VIZUAL . Schimbatl lamele $tergatorutul. pe parbriz pot rdmane resturl de grasimi. L a m u rd d rire p u te m lc a .deflectorul de aer al Iamei. ia> m e ie s te r g a to a r e lo r d e p a rb riz tr e b u ie c u r a t a t e re g u la t c u un a g e n t d e c u r a tir e g e a m u ri. Inform atll supllm entara puteti obfine la dealerll Volkswagen. Verificati unghiului pe care tl efectueaza Stergatorul la un dealer Vollcswagwn $i daca e cazul se corecteaza. • La spalarea vehlculelor cu Instalatle au­ tomata de spalare.lama pe partea din dreapta $cferului treb uie sa fie tn d re p ta ta cu partea convexa in jos.

lovirea la manevre). Pentru aceasta. puteti regia Oglinzile exterioare a s fe r ic e au suprafata oglinda manual prin apasarea rDarginii curbata variat. O g lin z ile in aceasta pozitie ambele oglinzi exterioare a c e s te a au o u t ilit a t e lim ita ta d e fa p tu i c a nu se p o a te e v a iu a c o re c t sunt rabatate electric. R e g la re a s in c ro n iz a ta a o g lin z ilo r in primul rand ambele oglinzi trebuie adiise in pozitia de baza. Oarcasa oglinzii nu trebuie in nici un caz adusa manual la loc. initiala.ix V LUMINI SI CAMP VIZUAL 47 . o g lin z ilo r se deiecteazS. apoi oglinda din dreapta cor^ducaOglinzile retrovizoare trebiiie reglate inatorului.Rabaterea ambelor oglinzi exterioare* mult decat oglinzile convexe. asa cum a fost descris mai sus.cu deschidere mare cresc campul de vedere mai suprafefei oglinzii. L . Asttel se trage carcasa oglinzii cdtre masind. OgllnzMe exterioare se pot regia prin O glinzile exterioare c o n v e x e (curbate butonul rotativ.Incalzirea oglinzilor exterioare cu a c e s te o g lin z i nu s e p o a te eva> lu a c o r e c t d is ta n ta p a n a la v eh ic u R . oglinzile trebuie rabStute pentru a evita deteriorarile. spre exterior) maresc campul de vedere. . i0 In d ic a tie Daca oglinda a fost mutata datoritd unei forte externe (de ex. inspre '■ ■ interior pana se opre^te. vizibiiitatea in mers. R a b a te r e a o g lin z ii e x t e r io a r e Oglinzile exterioare pot fi rabatute. oglinda trebuie reglata e le c tr ic . o glinzile revin la pozltia s p a te . deoarece functia oglinzii ar fi schimi' -i ?■ li batS. reglati mai intai oglinda din stdnga conducStorului. B . regl§nd numai oglinda conducdtorului. inainte de a strabate o instala|ie de spalat automata. intea pornirii asHel inca l sa se permita Apoi puteti regia simultan ambele oglinzi.Oglinda exterioard din dreapta Oaca sistem ul de reglare e le ctrica a le le d in s p a te .Oglinda exterloara din stanga totu^i obiectele par mai mici. Aceste oglinzi . R e g la r e a o g lin z ilo r e x t e r io a r e In d ic a t ie p e n tru u tiliz a r e a o g lln O g linzi e x te rio a re re g la b ile z ilo r e x t e r io a r e c o n v e x e sau e le c tr ic * a s fe r ic e * .O g lin d a r e t r o v iz o a r e I. Daca rotiti rotita in d is t a n t a p a n a la v e h ic u le le d in alta directie. D e a c e e a A .

Reglaiile o g lin z ilo r e x t e r io a r e sunt retinjte automat Tn memorie In corelare cu pozi]ia scaunului conducM orului . daca comutatorui a fost pus pe oglinda dreapta.vezi pagina 53. Astfel la parcare se permits vederea pana la m arginea bordurii. R e g la re a a u to m a ta a o g lin z ii e x te * r io a r e -d r e a p ta p e n tru m e rs u l m ap o i Cand se merge Tn m ar§arier. parghia de pe muchia de jos a oglinzii trebuie sa fie impinsa in fata. oglinda interioard se intuneca automat in functie de intensitatea luminli din spate (de ex. R e g la r e a o g lin z ii in te r io a r e O g lin d a in te rio a ra a n tio rb ire m a n u a la Pentru reglarea de baza a oglinzii. O g lin d a c u re g la re a u to m a ta a n tio rb ire * Reglatl oglinda manual. oglinda se comuta iarasi pe pozitia normala. 48 LUMINI SI CAMP VIZUAL . Pentru reglarea antiorbire. maneta se trage in spate. oglinda exterioara dreapta se muta autom at in pozitia p re s ta b ilita . lumina farurilor). La mersul in marsarier. Pozitia prestabilita a oglinzii exterioare dreapta pentru mar$arier poate ti moditicata corespunzator nevoilor individuate $i memorata . Cand contactui este pus. respectiv selectorul tn pozitia R. de indata ce se scoate maneta din mar§arier. Oglinda se muta inapoi in pozitia originala. M e m o ria p e n tr u o g lin d a e x t e r io a r a * V e htculele c u m e m o r ie p e n t r u s c a u n u l c o n d u c a t o r u lu i* au o memorie pentnj oglinzile exterioare.U T IL IZ A R E In c a iz ir e a o g lin z ii* Incalzirea oglinzilor exterioare functioneaza in pozitia A a butonului rotaliv indepen­ dent de instalatia de incalzire a lunetei.vezi pagina 53.

R u lo u d e p r o t e c t ie c o n tr a s o a r e lu i* Acest parasolar se folose^te Im potriva radiatiilor intensive. Cu ajutorul parasolarelor m ici de sub lampile Interloare din fata puteti acoperi spatlul de deasupra oglinzii retrovlzoare interioare. Dupa ridicarea capacului. se apiinde o lampa. Tragetl ruloul ?n sus $i agatati-l in suporturile laterale. Pentru rularea parasolarului. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 49 . pe luneta. Oglinzile de machiaj sunt prevazute cu capace. e s t e re d u s a .42. A to n fitt! C a n d r u lo u l 6 s t e ir a s .U T ILIZ A R E P a r a s o la r e Parasolarele pot fi scoase din suportut la­ teral $1 intoarse catre usi. In dica til su plim e ntare despre „R ulou electric parasolar*" . p rin o g lin d a r e t r o v lz o a r e In t e r i o a r a . v iz ib i* l i t a t e a fn s p a t e . scoateli-l din suporturi^i lasati-lsasenjieze u$orln jos.vezi pag.

a c e ste a p of ajunge Tii zona p«<lEtTelor. rapid la elementele de comanda . debf«1a sa u a c c ^ e ra ! S c a u n u i p a s a g e r u lu i la t a Va recomandam sa reglati scaunui dupa cum urmeaza. neobosltoare a corpului . .spatarul in pozitie vertical^ . 50 SCAUNE SI AMENAJARI .picioarele sa stea comod in spajiul pen­ tru picioare .scaunui se plaseaza cSt mai mult posibil spre spate. re s p e c tiv ta b io u i d e b o rd .fn n lc i u n c a z : litt s e pun p e i>ord s a u p e s c a u n e . S c a u n u i c o n d u c a to r u lu i Va recomandam sa reglati scaunui condu­ catorului dupa cum urmeaza. Ateniie! . Reglati-va scaunitl dupa cum este descris in pagintle urmatoare. A te n tte ! • S c a u n e fe d in < a tii n u traibuie tm p ln s e p re a a p re s p e l ie voian. ifu treiM ifr sd s e gd»ease& iticid> d a tS o b ie cfe fn sp a flu f pentru ptcioai^B. Respectati reglarea de baza a s ca jn u lu i conducatorului $1 pasagerului fa(a. — fnclinafia spdtaruiui se regleazci astfel incSt spatele sa se reazeme complet pe sp ^tar iar punctui cel mai de sus al volanului sa poata 1i ajuns cu bratele usor indoite. Nu veft m ai p u te a fra n a. .p r o te c tie m a x im a o fe rita d e Cen­ tu r a d e s ig u ra n fa $i s is te m u lu i A irb a g .po2 i|ia relaxata. • in tim p u i m e rs u iu i p ie io a re fe s e f i n t n t o f d e a u n a in p e n tru p ic io a re .S c a u n e le d in fa | a Reglarea corecta a scaunului este importanta pentm: .accesul sigur. de pe aceasta pagiria. deoareoe la caxut unei m an evre b ru fte .Pe directte longitudinals scaunu! condu­ catorului se regleaza In asa tel incat pedalele s3 poata fi apisate cu pictoarele u$orindoite.

Apol se elibereaza maneta iar scaunul se impinge pana se bfocheaza. e a e i e s t e in ffu e n fa ta e f i c a c i t a t e a c e n t u r ii d e s ig u ra n ta . A te n tie ! fn lim p id m e rs u lu i s p M a r e le nu tr e b u ie s a f te in c lln a te p re a m u lt fn s p a te . R id ic a re a : Ridicati maneta din pozitia de bazS.3 . scaunul poate fi ridicat sau coborat.R e g ia re a in c lln a tie i s p a ta ru lu i Va desprindeti de spatar si se rSsuce^e rozeta de mana.pompati". 2 . pema din zona lombara se arcuiegte u§or Tnainte. C o b o ra re : Cobord^i maneta din pozitia de bazS. A te n tie ! • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta in a jt i m e a s c a u n u lu i s o f e r u lu i s e re g le a z S n u m a i c a n d v e h lc u iu l e s t e o p iitt « A te n tie la r e g ia r e a in a ltim ii s c a u n u lu i! O re g ia re n e a te n ta si n e c o n t r ^ a t a d u c e ia ra n irt p rin s tn v ire . SCA UNE SI AMENAJARI 51 .R e g ia re a s c a u n u lu i p e d ire c tie lo n g itu d in a la Se trage maneta si se impinge scaunul. p. „pompati". A t e n tie ! D in m o tiv e tie s ig u raii^ a s c a u n u f s e re g te a z a p e d lr e c fie lo n g itu d in a is n u m at cS n d v e ttic u lu i e s fe o p rit! 4 . Astfel coioana vertebrala este spri}inita In pozitia el naturala $i pozifia corpuiui este mai putin obositoare pe distance lungi. 1 .R e g ia re a re a z e m u lu i lo m b a r* Prin rasucirea rozetei de mana.R e g ia re a tn a itim ii s c a u n u lu i* Prin actionarea „ca la pompS" a manetel din partea exterioara a scaunului.

se regleaza inaltimea scaunului. Vezi si descrlerea (poz. 3) de la reglare manuala. Reglarea scajnului se poale face §1 cand chela este scoasa din contact.U T ILIZ A R E S c a u n u l c o n d u c a to r u lu i $i s c a u n u l p a s a g e ru lu lu i d in d re a p ta (r e g la r e a e le c t r ic a ) Prin comutatoarele A si B se regleaza electric scaunele. Prin rozeta de m in d C se regleaza mecanlc s u p o rtu i lo m b a r. • R e g la re a e fe c trtc a a s ca u n e lo r fu R C tlo n e a z a c a n d m o to r u l e s te o p rit s a u c h e ia e s t e s c o a s a d in c o n ta c t. A te n tie ! S p a ta ru l n u tre b u ie tn c lin a t p r e a m u lt Tn s p a te e S c i e s te in fiu e n ta t n e g a tiv e fe c tu i c e n tu r ll d e sigura n ta . O e a c e e a c o p iii n u tre b u ie la s a ti n e s u p ra v e g h e a ir in v e h ic u L In tre rM p a to ru l A 1 -scaunul Tnalnte/ Inapol 2 . ^ 52 SCAUNE SI AMENAJARI .partea din {ata a pemel Tn sus / jos 3 .partea din spate a pemel in sus / jos 2 §i 3 simultan . A ie n tie f • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta scaun e l « s e r e g le a z a n u m a i c 4 n d v e h ic u lu l e s te o p rlti • A te n iie la re g la re a s c a u n e io r! O r e g la r e n e a t e n t a s i n e e o n tro la td p a a te d u c e la rS niri. In tre ru p a to r B Sageata 1 : spatarul se mi^ca 7n fata Sageata 2: spatarul se mi$ca in spate.

reglarile scaunului ^oferului . • Frecare noua memorare pe aceea$i tasta 0 $terge pe cea anterioara. In d ic a tie • Varecomandamsatncepeji memorarea cu tasta din stanga §i sa indicati unnatorului conducator o tasta de memorare. Prin intrerupatorul E pute{i deconecta oricand sistemul de memorie. SCAUNE SI AMENAJARI 53 . se sterg toate regiariie m em orate pentru scaun $i ogltndd.reglarile oglinzii exterloare (stanga §i dreapta) pentru d e p la s a re a in a in te . Va rugam sa cititi 5i informatiile JniJializarea sistemului de memorie” de la pag. Maxim 3 persoane pot memora reglarile lor ind ivid ua ie pe una d in ta ste le de memofie D. M e m o r a r e a re g la rti o g lin z ii p e n tr u m a r s a r ie r Aveti posibiiitatea sa modificati corespunzator nevoilor dvs.56. Prin tastele de memorie puteti memora §i comanda . • Selectat! mers inapoi • Reglati oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47). Scaunul $i oglinda exterioara se regieaza atunci numai manual. La schimbarea conducatoruiui la apasarea tastel. Sistemul de memorie trebuie reinitializat. M e m o ria p e n tr u s c a u n u l c o n d u c a to r u iu i* Memoria scaunului conducatoruiui ofera posibiiitatea m em orarii individuaie ale reglarilor scaunului oglinzKor extenoare. • Comutati pe oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47).52) • Reglati ambele oglinzi exterioare (vezt pag. scaunul $i oglinzlle e x te rlo a re su n t a utom at a da pta te In pozitiile individualizate. 47) • Apasati una din tastele de memorie D $i tinefi apasat cam 3 secunde pSnS cand un semnal acustic confirm^ memorarea.U T ILIZ A R E M e m o r a r e a r e g la r ilo r p e n tru s c a u n $ i o g lin z i la m e rs u l in a in te • Puneti contactui motor. individuaie §i sa memorati reglarea p re s ta b ilita a oglinzii pentru marsarier (vezi pagina 48). • DacS deconectati bateria vehiculului.re g la rile o gllnzll e xterioa re (numal dreapta) pentru m a r^ a rie r in plus puteti apela una dir» pozitiile memorate cu telecomanda cheil. Reglarile sunt memorate prin tasta de inemorie selectata. • Reglati scaunul la pozitia dorita (vezi pag.

Sistemul de memorie trebuie reinitializat.• Apasati tasta-Memory D. „vechea” alocare se 5terge. A io c a r e a t e le c o m e n z ii c h e ii* la t a s t e le d e m e m o r ie Pentru ca sa puteti apela reglarile memo­ rate si prin telecomandd. tastei de memorie . Va recomandam sa alocafi 0 cheie cu telecomanda llvrata de la fabrica. • Im ediat ce ie§iti din m ersul Tnapoi. 54 SCAUNE SIAM ENAJARI . care este deja ocupata de alta cheie. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia memorata pentru mersul inainte. • Scoateti cheia din contact. • Aiocarea unei chei cu telecomanda la 0 tasta de m em orie se m entine §i cand m em oratl noi regldri ale scaunului si oglinzii. • Daca se aloca cheia unei taste de memorie. • La fiecare noua memorare a reglSrilor scaunului si oglinzii pentru mersul Tnainie trebuie sa rememorati $1 reglarea indivi* d u a la a oglinzii exterroare dreapta pentru mar^arier. trebuie s3 alocati tasta de memorie corespunzator teleco­ menzii. Va rugSm sa citili $i informatiile „lnitializarea sistemului de memorie” de la pag.stanga §i cealalta (astei mijlocii. • A p^atitastadedeschidereachell (vezi pagina 24) §1 m entineti apasat cam o secunda pSna c§nd un semnal acustic confirms aiocarea. oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia m emorata. La a io c a re a c h e ii c u te le c o m a n d a t r e b u ie s a p r o c e d a t i d u p a c u m u rm e a z a : Dupa memorarea reglarilor pentru scaun §i oglinda aveti 1 0 s e c u n d e pentru a aloca chela tastei corespunzatoare de memorie. 5 ! |in e ti tasta apasata cam 3 secunde panS cand un semnal acustic confirma memorarea. 56. Reglarea este memorata la tasta selectata. Reglarile sum memorate prin tasta de memorie selectata. la care surrt memorate reglarile scaunului §i oglinzii p en tru m ersul in a in te . Acest procedeu se opre§te daca reglati oglinda manual pe pozijia noua dorita de dvs. In d ic a tie • Imediat ce ati selectat mersul inapoi. „vechea° alocare se ^terge. In d ic a tie • Daca cheia a tost deja alocata inainte unei alte taste de m em orie. se Sterg toate reglarile memorate pentru scaun $i oglinda. • DacS deconectati bateria vehiculului. Daca e necesar puteti procura o alia cheie cu telecomanda prin dealerul Volkswagen $i apoi sa 0 alocati tastei de memorie dreapta.

Scaunul $i oglinzile exterioare se muta acum automat In pozitiile memorate. Aid puteti alege intre douS posibilitdtl de apelare: „M e m o rie . oglin­ da exterioara dreapta se muta Inapoi in pozitia memorata pentru mersul inainte.s is te m a u to m a t”: Apasati scurt pe tasta de memorie doiita D cand u?a conducatorului e s t e d e s c h is a . A p e la r e a r e g la r ii o g lin z ii p e n tru m e rs u i in a p o i • Comutati pe oglinda exterioara dreapta (vezi pag. A p e la re a p rin ta s ta d e m e m o rie Reglarile scaunului oglinzii pot fi apeiate din m otive de sig u ra n ta num ai cu c o n ta c tu l m o to r lu a t. 47). • Varecomandamsadeconectati sistemul dumneavoastra de memorie cu intrerupatoml E numai cSnd vehiculul este utilizat deunconducatorlacare nutrebuie memo­ rate reglarile pentnj pozifionarea scaunului 5 l ogltnzilor. Scaunul ?i oglinda exterioarg se muta automat in pozitiile memorate. SCAUNE $1 AMENAJARI 55 . pSna cSnd scaunul oglinzile exterioare sunt aduse in pozitiiie memorate. cdnd u$a 9 0 conducatonjlui este deschisa s au Inctiisa. In d ic a t ie p e n tr u u tiliz a r e a in t r e r u p a to r u lu i E • Prin apasarea (eiiberarea) intrerupato­ rului E sistemul de memorie este deconectact. Apdsafi apoi iarS^i pa tasta apasata prima data se continue prccedeul de apelare. • Selectati mersul inapoi. scaunul si oglinzile sunt aduse in pozitiile memorate corespur\zatoare acelei taste. .A p e la re a p rin te le c o m a n d a * R e g la rile m em orate p e n tru scaun si o g lin d d le p u te fl a pe la num ai cu c o n ta c tu l m o to r t a ia t si usa conducatorului in c h is a . Daca apasati pe una din celelalte doua i^ ^ t a s t e . In d ic a tie Daca In timpul reglarii automate a scau­ nului si oglinzii apasati Tncd o data pe una din tastele de memorie se intrerupe procedeul de apeiare.. „ M e m o rie • a p a s a re lu n g a ”: Apasati ^ pe tasta de memorie dorita D. Apasati scurt tasta de deschidere a cheii (vezi pagina 24) §i deschideti usa conducatorului. Oglinda exterioara dreapta se mutS acum automat in pozi{ia memoratS. La reapdsarea intrerupatorului E puteti reconecta sistemul de memorie. Un eventual procedeu de apelare intrerupt nu poate fi continuat. Scaunul $i oglinzile exterioare pot fi acum reglate numai manual. i | | ^ A p e ta r e a r e g la r ilo r p e n tr u s c a u n s i o g lin d a la m e rs u l In a in te Reglarile memorate pot fi apeiate atat prin tastele de memorie D cdt prIn telecomanda*. In d ic a tie Imediatce se iesedin mersul inapoi.

Incalzirea este pomita de la rozeta tot de a id se poate regia in intensitate. una din ta s te ie d e m e m o rie s au unui din c o m u ta to a re le de re g la re a s c a u n u iu i. in tata (vezi pag.In c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in s ta n g a 2 .52).52). Sistemul de memorie esie acum larS^i initia liza t §i astfel capabil com plet de functior>are. 56 SCAUNE SI AMENAJARI . Pentru oprirea ?nc3lzirii rotfti rozeta in pozitia de baza (0 ). • Reglati spatarul pana ia oprire. spate 1 . • Puneti contactui motor.U T IL IZ A R E in c a lz ir e a s c a u n e lo r * O p rir e a d e u rg e n fa In c a z d e u rg e n ta p u te tl in tre ru p e o ric e p ro c e d e u d e a p e la re a pasan d in tre ru p a to ru l E (d e b lo c a re ).in c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in d r e a p ta Pema $ spatarele scaunelorpot fi incaJzite 1 electric c§nd contactui motor este pus. In it ia liz a r e a s is te m u lu i de m e m o rie • Deschideti usa conducatorulul. • Reglati pema pana la oprire in fata §i sus (vezi pag.

Pentru remontare se introduc tijele tetlerelor !n ghidaje pdna se blocheaza cu un zgomol. R e g la r e a m a ltim ii • Tetierele se apuca lateral cu ambele maini §1 se n^i$ca Tn sus sau in jos. Pernele reglate corespunzator ofera impreuna cu centurile de siguranta 0 protectie optima.U T ILIZ A R E T e tie r e ’ T etie rele sunt reglabile in ina ltim e $i trebuie reglate corespunzalor marimii persoanei. Tetierele din spate pot fi scoase numal daca aducetl spataail putin In fata. se apasa siguranta (sageata) simultan se extrage tetiera. • Eficienta optima se atinge cand margi­ ned supetioara a tetiereiseafla c e l pufin la inaltimea ochllor. D e m o n ta r e a $ i m o n ta r e a Pentnj demontarea tetierelor se trage in sus pana la oprire. SCAUNE SI AMENAJARI 57 .

in afarS de aceasta. Brajele scaunelor pot fi reglate in Inaltime in mai multe trepte. putefi modifica 51 lungim ea bratelor prin tragerea Tnspre Tnainte respectiv impingerea inspre spate a capacului. B r a t e le d in s p a t e * Bratele din spate pot fi rabatate. In brat se gase$te un sertar. puteti cobori capacul. Pentru deschiderea sertarutui ridicati capacul.SCAUNE AMENAJARI . CSnd a{i depa^ft punctul maxim. pentnj sporirea confortulul. pana se atinge pozitia dorita.B r a fe le s c a u n e lo r * (C o tie re ) B r a t e le d in f a t a * In brat se gase§te un sertar. 58 ----. Pentru aceasta ridicati capacul bratelor treptat. Pentm deschiderea sertarului apasati tasta din partea frontala si ridica}) capacul.

A te n tle ! . deoarece acestea pot aluneca sub pedale. N u v e t i m a t p u t e a ir a n a . A tentie! N u tre b u ie s i s e g d s e s s c a nicio * d a t a o b ie c t e I n s p a f iu l p e n tru p ic io a re . in linal maneta se apasa iara^i in sus. • D in m o tiv e d e s tg u ra n ta m o - com plet fn sus* pentni c a sS nusi itH H iifice p o z i|ia n e in te n tio n a i fn fim p u i m e rs u iu i. a m b re ia s a u a c e e le ra ! :• R e g fa re a c o lo a n e l d e d ir e c tie s e p o a te fa c e numaJ c d n d vehi> c u fu l s ta tio n e a z d . De aceea se utilizeaza numai covorase care lasa libera zona pedaielor §i sunt sigure contra alunecarii. Coloana volanului poate f] reglata iard trepte in directie longitudinala $i TnaHime. d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru ^ te s a u fia n a r l. In zona pedaielor nu trebuie sa se gaseasca alte covora$e suplimentare: • La avarii ale Instala^ei de franare poate fi necesara o mai mare cursa a pedalel. Pentru aceasta maneail A de sub coloana volanului se apasa in {os $i se aduce coloana In pozitia doritd. • Pedaleie de ambreiaj si de accelerare trebuie sa poata ii oricand actionate.C o lo a n a v o la n u lu i r e g la b ila P e d a le ie U tiiiz a re a p e d a ie lo r nu tre b u ie sa fie n ic io d a ta im p ie d ic a ta ! De aceea nu trebuie plasate obiecte in spatiul pentru picioare. aces> t e a p o t a ju n g e m z o n a d e lu c n i a p e d a ie lo r . • Toate pedaiele trebuie sa poata reveni fara impedimente in pozitia lor inijiala. SCAUNE SI AMENAJARI 59 .

• Aerul expirat se ellmina prin orifidile de aerisire de sub geamul din spate. F le c a r e p s s a g e r tre b u ie s a a ib a e r a tiir a corecC H xata ■vezi m anual 2 . la transportarea of»ectetor grele caracteristfclie <te deplasar« se m odified. De aceea aceste oriticii nu trebuie acoperite.1 . 2 inele se afla pe partile laterale dreapta . • in tin ^ H rim e rs u lu ittn p o rtb a g a l sau s p a liu i p e n tru b a g a }e nu tre b u ie sa « e a fle n ici o persoand s a u c o p ii. • A tentie. De aceea moduf d« conducere s i v ite za • B ^ a g a { e le tre llu ie a s « E a te S n a ^ fe i fncS t ta o frd n a re b n tsca sa nu a lu n e c e ta fa tii it id un o iiie e t .3. • A te n tie c a fir e le d e la in s ta ia tia d e in c a lz ire a g e a m u iu i d in s p a te sa nu f ie d is tru s e d e o b ie c te ascu* t ite . „C entura fiu se m erge niciodata cu capaeut portbagaiufui nefncuiat sau chlar deschts. In interesul unel deplasari optime trebuie sa se realizeze o distributie egala a sarcini (persoane §i bagaje).U T ILIZ A H E P o r tb a g a ju l A te n t» ! • in n ic i un caz flU treb uie depa> f t t e s a rc in iie a d tn is ib ile a te axeior si greutatea to tals admisi> bila • vezi manuaCul 3. In e le d e p rin d e r e * In portbagaj sunt 4 inele (vezi sageata) pentru prinderea bagajelor. aproape de axa din spate sau mai bine intre axe. deoarece gazele de apdere pot ajunge fn s|>atlul in t e m r . O biectele grele trebuie transportate. daca este posibil. Inelele de prindere corespund normei DIN 75410.vezi figurile.d a c a e s te c a zu l m u tilize a za in e te de p rin d ere*. Celelatte 2 inele se gasesc in partea din spate a portba-gajului .stanga !n partea din fata a portbagajului. Cele 2 Inele din fata trebuie trase in afara inainte sa fie utilizate. r 60 SCAUNE $1 AMENAJARI .

U T ILIZ A R E

B a n c h e t a s p a te

r

Pentru marirea spatiulul pentru bagaje bancheta se poate aduce in fa ta ; la vehicule cu bancheta divizata, se poate actiona separat asupra fiecarei parfl. B lo c a re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i* Daca tasta A de deblocare nu se poate hdlca, trebuie descuiati broasca din tasta de deblocare cu chela B.

D e p la s a re a in f a t a a s p a ta ru lu i* Se trage in sus tasta A simultan se muta in fata sp§tarul - vezi figura. in acelasi timp se poate vedea marcajul rosu de pe tasta. T e tle re le * pot ram ane m ontate daca spatarele scaunelor din fata nu sunt prea incllnate pe spate. C e n tu ra nu tr e b u ie sa f ie p rin s a p e s te un s p a ta r d e p la s a t in fa ta , d e o a re c e la un a c c id e n t dispo zitiv u l e i d e p rin d e re se p o a te desfa c e . R e m o n ta re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i Se aduce spatarul in pozitia initials si se fixeaza. I^arcajul rosu de la tasta A nu trebuie sa mai fie vizibil. In p l u s a t e n t i e c a la r e m o n t a r e C e n t u r a d e s ig u r a n t a s a n u f i e
p r in s a s i a v a r ia t a .

A te n tie ! S p d ta r u t b a n c h e t e i d in spcate tr e b u ie sd f ie fix a t Tr slg uran fa p e n tra csa la o frd n a re b ru s c a niol un o b ie c t d in p o r t t » g a j s a nu a h in e c e in fa ta .

SCAUNE $1AMENAJARI

61

S a c d e b a g a je *
— — —^ _
■_L3

'' • V •. j .Xii_j

■ o h B b B IS S I ■

Cu a jjto ru l sacului de bagaje se pot transporta in spatiul interior in bune conditii schiuri sau alte obiecte lungi. In c a r c a r e a s a c u lu i d e b a g a je Sacul de bagaje se incarca prin spatiul de bagaje. • Se deschide capacul spatiului de bagaje $i se eiibereaza zona de mijloc de bagaje. • Seapasatastadedeblocareacapacului sacului de incarcare din spatiul de bagaje (vezi sageata din figura). • Se rabate in fatS bratui central din spate. • Se apasa tasta de deblocare a capacului sacului de incarcare din Interionil vehiculului §i se scoate. • Se scoate sacul de bagaje $i se desfa§oara. • Se trage limba centurii de siguranta din suportui ei. • Se IntrodLic prin spatiul de bagaje schiuri sau alte obiecte asemanatoare. A s ig u ra re a s a c u lu i d e b a g a je Dupa incarcare sacul trebuie asigurat.

Daca vehiculul este eciiipat cu o c u re a c e n t r a la f n 3 p u n c t e , ia sacul de bagaje se gaseste o curea de fixare. Sacul de bagaje trebuie asigurat ca in figura: • Centura de siguranja (A ) a sacului de bagaje se introduce In locasul din mijloc
(B ).

• Se trage capatui liber al centurii ( C). La v e h ic u le cu o C en tu ra d e b azin sacul de bagaje se asigurS dupa cum urmeaza: • Sescoatecureaua^iseinfasoaraodata sacul Tncepand de jos. • Se introduce limba curelei in loca§ul respectiv. Se intinde celalalt capat al curelei iar restui de banda se ruleaza. P a s t r a r e a s a c u lu i d e b a g a je Atentie s a nu im p a c h e ta ti s a c u l de b a g a je fn s ta re u m e d a . • inchideti capacul sacului din spatiul de bagaje. • impachetati cu grija sacul a$ezati-l in spatiul respectiv. • Introduceti limba centurii de siguranta in suportui ei. • inchideti capacul din spatiul interior al vehicuiului.

62

SC-4 LINE $1 AMEN AJAR!

S u p r a fa ta d e d e p o z ita r e
Suprafata din spatele spaiarelor scaunelor din spate se poate folosi ca spatiu de d e p o z ita re pentru a rtic o le le de TmbracaminleAtentie cala depozitarea hainelor Tn acest spatiu, sa nu se impiedice vizlbiltlatea prin luneta. • A te n fie sa nu se d is tru g a fire le in s ta la tie i de Tncalzire a lu n e te i din c a u z a o b ie c te lo r ta fo a s e . • AenjI folosit iese prin orificiile de aerisire de sub luneta. De aceea aceste orificii nu trebuie astupate.

S u p o rtu I d e b a g a je d e p e a c o p e r is
Cand pe acopert? trebuie sa se transporte sarcini se vor respecta urmatoarele: • CSndjgheaburilede ploaie sunt induse tn acoperi;, suportii de bagaje oblsnulti nu se utilizeaza. Va recomandam sa folositi num al suporfii de baza prevazuti prin fabricatie. • Ace^tt suporti sunt baza unui sistem com plet. Pentru transportul bagajelor, bidcletelor, scandurilor de surf, schiurilor barcllor sunt necesare elemente suplimentare pentru suporti. Toate componentele acestui sistem se pot obtine de la dealerii Volkswagen. • L a u tiliz a re a a lte r s is te m e d e sup o rt b a g a je s a u la m o n ta re a n ec o re s p u n z a to a re , a v a riile p ro v o c a te v e h ic u lu lu i nu in t r a In g a r a n t ia a c o rd a ta . Daca doriti sa utiiizafi suportui de bagaje de acoperis, de la modelul precedent, este nevoie de utilizarea unui adaptor. AWel vehiculul dumneavoastrd poate fi avariat. Gasiti acest adaptor la dealerul dumneavoastra Volkswagen.

A fentie! P e r a fM s p a tiu l^ «ie isa^^je, in tim pul m e r ^ u i m i tre b y ie sa se a fie o b ie e te g re i« , 4 u re sau anfm ale - a r iHfteai fHtne in |wric<ri 4||iasa9«4i tn c a iu l franari bruste

SCAUNE SI AMENAJARI

63

U T IL IZ A H E

A ie n tJ e i

S a rc in a a c o p e ri$ u lu i S a rc in a a d m ls ib ila a a c o p e ris u lu i (in c lu s iv s is te m u i s u p o rt) e s te de 1 0 0 kg ia r g re u ta te a to ta la a d m isib iia a v eh ic u iu lu i nu tre b u ie depasita . • Sarcina se distribuie egal. La utiiizarea sistem eior - suport cu posibilitatea mai redusa de incarcare, nu se poate utilfza sarcina fnaxima admisibila. S u p o rtu i de b a g a je p o a t e fi T n c a rc a t n u m a i p an a la lim ita d e g r e u ta te in d ic a ta In in s tru c tiu n ile d e m o n ta re . A fe n tie f L a t r a n s p o r t t ii p e a c o p e r i^ u i v e h ic u iu lu i a e b ie e te lo r g r e ie , » s p 6 C t iv c u s u p ra fe fe m a r i se s c h lm b S o a ra c iie rls tie ile m ersu* iu { d a to rita m o d tfic a ri! c e n ln iiu i d e g r e u ta te , le s p e c t iv c re ^ te rii G o e f i c l e n t u t u i a e i'o d in a t n ic . A d ap tatfo va n e a p a ra t m o tfo i d e c o n d u c e re s i v lte z a ta a e e s t e c a r a c t e r is t ic i m o d ific a te . • Atentie ca la deschiderea portbagajutul capacul acestuia sa nu se loveasca de portbagajul exterior.

• R esp ectatl n e a p a ra t instructiu n iie d e m o n ta re fu rn iz a te , c in d s e u ififz e a z a s ts te m u t • s u p o it b ag a je de aco p eri^.
« D u p a u n s c u r i p a r e u r s se co m tro leaza im b in a rile p rin $ u ru b u n ^ e ie m e n te le d e f ix a i« , d a c a e s t e c a z u l s e s tra h g dupd un p a reu rs c o r e s p u n u to r s e e o n tro ' i e a x i d in nou.

S istem ui treb tae fix a t m anai in tre p u n c t« fe in d ic a te In fis u ra ta nmt«elnd.u P u n c te le de m a rc a j se S d sesc tn d re p tu i u s ilo r (v e z i « ig e tile > .

64

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

S u p o rtu I d e p a h a re

S u p o rtu I d e p a h a r e d in f a f a Langa (rana de mana se gasesc 2 suporturi de pahare. A te n lle ! N u p u n e tl Tn sii{>ort b d u fu ri fle rb in fi, d e e x . c a f e a s a u c e a l Her* tiin te In tim p e e v e h ic u lu l e s t e in m i^ e a re . in c a z u i unui a c c id e n t s a tt m a n e v re d e fr a n a r e fHoiscd^ feau tu ra fiert>in te s e p o a te ras* tu r n s $1 p o a te c a u z a o p a riri.

S u p o rtu i d e p a h a r e d in s p a t e * in bratele scajnelor se gaseste un sertar. Penlru deschiderea sertarului se apasa ta sta din partea fron ta la si se ridica capacul. In sertar se gaseste un suport pentru paha­ re. Suportui se poate demonta prin deblocarea lui (vezi sageata) se poate pune de exemplu in capacul bratelor. A te n tie ! N u p u n e ti In s u p o rt b a u tu ri fter* b in ti, d e e x . c a f e a s a u c e a l lier> b in te fn tim p e e v e h ic u lu l e s te I n m is e a re . Tn c a z u i u n u i a c e l* d e n t s a u m a n e v r e d e frfiin are b ru s c a b a u tu ra fie r b in te se p o a t e r a s t u m a 91 p o a te c a u z a o p a r ifi.

SCAUNE SI AMENAJARI

65

CSnd motonil este oprit. P riza d e 1 2 V se poate utiliza pentru alte accesorli electiice cu un consum de putere pSnS la 120 W. P riz a d e 1 2 V din portbagaj se poate utiliza pentru accesorli electrlce cu un consum de putere pana la 120 W. In d ic a tie Atentie ca puterea tuturor accesoriilor electrice conectate la prizele din consola mijlocie din portbagaj sa nu depaseasca 120 W. Cand motorul este oprit. in consola mijlocie deasupra scnjmterei. apasati capacul in jos.2. bateria se descarca. bateria se descarca. priza va ie$i de la sine. Atte indicatii ie gasiti la capitolul . Atte indicajii le gasiti la capitolul „Accesofji’’ manual 3.Accesorii" manual 3.2.P r iz a P riz a d in c o n s o la m ijlo c ie * O priza se gase§te Tn spate. Pentru a □ scoate. t 66 SCAUNE SI AMENAJARI . P r iz a * d in p o r tb a g a j O priza se gase$te in partea dreapta jos Tn tapiseria portbagajului.

I P e n c o i d e in c en d tu ! SCAUNE $1 AMENAJARI 67 . Alte indicatii le gasi(i la capltolul ^ c c e s o rll" manual 3.e S n d c h e ia de c o n ta c t nu « s te din cohtacH:. Scoateti imediat b ric h e ta $1 aprindeti tiQarea la spirala incandescenta. bateriase descarca. Daca spirala este tncalzita. Apoi scrumlera se prinde $i se scoate. Priza de 12 V a brichetei se poate utillza pentru alte a cce so rii e le c tric e cu un consum de putere p§n& la 120 W.2. A te n tie ! A te n tie ta u iU ix a re a b r if^ e te U Demontarea. De aceea ebpiii n iitra lH iie itiefoo datd la s a tl nasupravesheati Tn vehieu1< Demontarea: Apasatl scurt pe partea de sus a scru­ mierei. A le n tle ! ^Mu p ttiie tl n Ic io d a t S scnifn!eri> ^ r i c o l d e in c en d iu ! in s p a t e In n e a fe n ti s a u n eeaittro la f d a b riiH ie te l p o a te pravoca arsu n ^ fo c < : • B ric h e ta s i p rfzafun cth sneaza $1 . A te n ^ e ! : N u p u n e tr ni<:Sodatil hikrtii fn scrum ierd. Introducere: Scrumiera se fixeaza pe ghidaj si se impin­ ge. butonul sare ?n fata. Se impingein fata capacul scrumierei. Se deschide scrumiera si se scoate.Wt S c ru m ie r e In f a t a I B r ic h e t a Apasatl butonul brichetei. C§nd motoail este oprit. Montarea: Se introduce scmmiera.

e a p a c u l s e r ta r u lu ilr e b u le sa f ie in c h is fn p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lw . Cantitatea de aer se regleaza prin rotirea duzel. cyrfafrj. L o c u l p e n tr u C D >C han g er CD-Changer-ul livrat ds fabrica se gase§te in portbagaj in spatele capitonajuiui din stanga. Pentru deschidere. A c e s t e o b ie c te ar p u te a Ci a z v d rfite Tn (a c c e ie ra re . S e r ta r u l p e n tru o c lie la r i* Sertarul pentru ochelari se gase§te sus Tn plafon in partea ^oferuiui. apasatl §i rasuciti in jo s incuietoarea rabatefi capacul in jos. S e r ta r Pentru desch id ere se rid ica m anerul capaculji. S e r t a r c u r a c ir e * La vehiculele cu instalafie de dimatizare* sau C iim atronic' tn sertar se gase§te o duza de aer prin care poate sufia aer rece {numai cand instalajia de dimatizare este pornita). S e r ta r u l c a r t ii d e b o rd Acest sertar este prevazut pentru cartea de bord. ^ f) 66 SCAUNE SI AMENAJARI . in consola mijlocie $i in portbagaj. Alte spajii de depozitare se gasesc sub tabloul de instrumente. A te n ti« ! D in m o tiv e d e s ig u r a n ^ .U nU ZA R E S p a tii d e a s e z a r e a o b ie c te lo r MS-540 I K A t e n lie ! V i r u g ^ n u a s e z a fl o b ie c te p e bordul c il a p a ra tu ra .

Pentru a extrage triunghiul se desfac ^uruburile Tn direcfia sagejii $i se trage in jos suportul. de avertizare nu mai este disponibil sau doriti sa utilizati alt triunghi de avertizare adresati-va dealerului dvs. T riu n g h iu l d e a v e r t iz a r e * Triunghiul de avertizare livrat dfabrica se gSseste intr-un suport in capacul portbagajuliii. Pentru a Tl deschlde capacul rasuciti ambele Tncuietori. triu n g h iu l d e a v e r tiz a r e T u s a d e p rim -a iu to r * Trusa de prim-ajutor se poate a$eza la stanga Tn portbaga) in spatele unui capac. In d ic a tie • Trusa de prim-ajutor §i triunghiul de avertizare nu apartin specificatiei de livrare a ma§inii! • T ru s a d e p rim -a ju to r $i triu n g hiul d e a v e r tiz a r e tre b u ie sa c orespu n da e e rin te io r le g a le . in caz ca triunghiul dvs. SCAUNE $ / AMENAJARI 69 . Apoi extrageti triunghiul de avertizare prin partea de jos. • La tru s a d e p rim a ju to r a te n tie in p lu s la d a ta d e e x p tra re a contin u tu lu i.U T ILIZ A R E T ru s a d e p rim -a ju to r. Volkswagen.

Adaptor" pentru $urubiiri de roatS antifurt (!ntr-o geanta separata in trusa de scule).Cheie 10x13. (nainte de a aseza inapoi cricui tr» trusa.fnvelis plastic pentm capul sferic Instructiuni pentm montarea si demontarea corecta a capului sferic se gasesc In trusa de scule. . acesta treb u ie sd se f ixez e p e suporti co resp u nzd to ri. impingeli partea de sus a suportuiui sub mocheta portbagajului.Cric. . CotuI trebuie tensionat inspre partea laterala a cricului. . roata de rezerva $i capul sferic* demontabil de la autovehiculul cu dispozitidrem orcare se gasesc Tntr-un loca? sumocheta portbagajului.cap sferic demontabil .Cheie pentru suruburile rotilor. . d e m a s in a . clatinafi-l §i apoi scoateji-l.Cheia de roata. O is p o z itiv d e r e m o r c a r e * Dispozitivul de remorcare' livrat de fabrtca este alcatuit din: . V e h ic u lu l p o a te sa a ib a : . d e s c u le s u n t f ix a t e s ig u ra n fa p e n tru c a la u n a c c id e n t s a u o m a ite v ra d e Ir a n a r e b ru s c a s a n u f ie r a n ifi |»asag erii. ^ ^ • D a e i tre b u ie sd s e fu creze sub veh icu l. in final. mai intai se a§eaza tmsa rn compartiment §i apoi suportui de plastic se introduce Tn fanta din tapiteria laterala. avand cap interior hexagonal in maner. La autovehicule cu dispozitiv de remorcare' capul sferic demontabil se gasesle intr-un suport din spumS poliuretanica' in compartimentul rotii de rezerva §i este fixat cu o banda elastica. A te n tie ! A sjg u ra tU v a c a ro a ta d e te z a rv a .T r u s a d e s c u le . Pentru a scoate tnjsa de scule. . gheara cricului se rote§te complet.Maner-sarma' pentru scoaterea capacelor de roata sau capacelor suaiburilor de roata.Toisa de scule este fixata cu un suport de plastic. apucaji suportui. In n fe i un c a z c ii e l nu s e rid tc a w e h icu le m a t g re fe s au a lte s a rc in i! • N u p o m lfl n jc io d a t i m o to ru i c ftn d v e h ic H iu l e s f e r id f e a t p e r ie o l d e a c c id e n t! Tnjsa de scule §i cricui se gSsesc intr-un c o m p a rtim e n t in p artea sta ng a sub mocheta portbagajului. w 70 SCAUNE SI AMENAJARI . r o a t a d e r e z e r v a s i d is p o z itiv u l d e re m o rc a re * T r u s a d e s c u le $i c r ic u i Ateiifie? • C ric u i tiv ra t t ie la fa b ric ^ e s te p re v a z u t n u m a l p e n tn i tip u l d vs . In d ic a tie N u u tiliz a ti m a n e ru l in te rio r h e x a ­ g o n a l a l s u ru b e ln ite i p e n tru desfa* c e re a s au s tra n g e re a s u ru b u rilo r d e ro a ta . A u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ) Tmsa de scule. Lama cheii este schimbabila. Pentm fixare.S tiff de montaj pentru schimbarea rotii. .

vezi figura. mocheta se poate ata$a marglnii superioare a portbagajiilui . ^ Aten^Ie! A s i ^ r a t i.v a e d r a a t a d e re z e rv a . d is p o z f t iv u l d e r e m o r c a r e * ': s i t r u s a t i e s e a ie 6 u n i f i x a t e tn s ig u ra n ta p e n lr a c a la un acci> d e n t s au o m a n e v ra d e frs tw re « a nu f ie r a n ifi p a s a g e rii.R o a ta d e r e z e rv a S c o a te r e a ro tii d e re z e rv a Roata se gdse$te In loca$ul de sub mocheta portbagajulur. Ea este asigurata cu o roti|3. ^ SCAUNE SI AMENAJARI 71 . Perttru a avea ambele maini llbere la scoaterea rotii de rezerva sau dispozitivuluitie rernorcare*. A s ig u ra re a ro tii d e fe c te • Asezati roata defecta In loca$iil rotii de rezerva asigurafi-o cu rotlta. • Desprindeti mocheta si asezati-o la locul ei.

De asemenea nu se utilizeaza rotile de urgenta ale alter vehicule. • EHipa m o n ta re a ro t ii de e d t m a t re|sed e tre b u ie v e H fle a ta p re s lu n e a a n v e io p e i. A te n fie ! • R o a ta d e u rg e n ta e s ie d es tin a ta u tilfz a rii p e n tru s c u rt tim p . D e a c e e a tr e b u ie fn lo c u ita c a t m a i re p e d e po sifaii c u o r o M a n o n n a y t.2 i>ar.U T IL IZ A R E Unele modele pot fi delate cu o roata de urgen|a'. • M u VB d e p ia s a f t c u o v ite z a p ^ t e 8 0 ktB /hf E v ita ti a c c e ie r a ' l i i e ^ frd n a rite p u te rn tc e l • N u vd det»iasaM n ic io d a t i eu itia l m u tt d e o r o a lS «le u rg en tS . De aceea ete nu trebuie schimbate sau utilizate pentru alte tipuri de ma$inS. s e m a n t e a z i ro a ta d e u rg e n |a la a x a d in sp a tes R o a ta d in s p a te s cb itn bat a s e n iD n t e u a a p o i fn {o c u l » t i i d e fe c te d in fa t a . p re s lu n e a tre b u ie s a f ie 4 . nu treceti peste obstacole marl sau gropi adanci. L a u tiliz a re a ro tii d e u rg e n ta * c e e c o n o m is e s te s p a tiu s e v o r re s p e c ta u rm a to a re le p u n c te : • Roata de urgenta este mai mica decat roata normala. Aceasla roata nu numai ca ocupa mult mai pujin locTn portbagaj decSt o roata normala. la o p a n a ta a n v e io p a ro tii d in f a f l . 30 mm. dar este si mult mai usoara. Perrtru a evita deteriorarea partilor din partea de jos a vehiculului. iU fK te a re a ta « tu riIo r< ie za p a d a p e d in m o tiv e t e h n ^ . • Re janta rojii de urgenja nu se monteaza anvelope obi?nuite sau de iarna. D a c d tr e b u ie s a s e m e s rg a c u ta n tu r! d e zd p ad d . S e raoo?nanda s a s e m o n te z a ia n fo r iie de z a p s d d in a in te a m o n ta rii rotl}< 72 SCAUNE $1AMENAJARI . De aceea distanta la sol a axei respective se micsoreaza cu aprox. • Roflie de urgenta pentru modelele Passat sunt concepute special pentru tipul fiecarei magini. De asem enea nu se utilizeaza instaiatiile automate de spalare cand roata de urgen{a este montata.

A te n tie ! P e n frtt s ig u ra n fa tra ^ c u iu i e s ie im p o rta n t e a t o a t e g e a m u rile sa n u p re z iiite g h e a ta . N u m a i a s tie l e s t e g ar a n ta ta » b u n a v iz ib iiita te . INSTALAVE D E CLIMATIZARE 73 . acesta va impiedica patrunderea pratului. R e g u la to ru l C • d is trib u ire a a e ru lu i Regulatorul se poate regia fara trepte.s e le c ta re a te m p e ra tu rii la dreapa —cresterea caldurii la stanga —reducerea cdldurii Puteti regia fSra trepte. Puterea maxim posiblla de in c ilz ire $i o rapida dezghetare a geamurilor se pot objine numai daca motorul a atins tempe­ ratura sa de functionare. in orice pozitie a comutatorului de rotatie B. zS p s d a s au c o fid e n s . funinginii etc. Cand viteza de dsplasare este redusa ventilatorul trebuie sa fie comutat pe treapta de jos. D e a c e e a u titfzati in s ta ta fia d e fncalz ir« v e n t ii^ ie p en tru d ezg h e ­ t a r e / u s c a re a g e a m u rilo r. puteti ventiia sau Incalzi spaflul Interior dupa cum se descrie in conlinuare: Temperatura interioara pe care o doriti nu poate fi mai m ica decat tem peratura exterloara existenta. C o m u ta to ru l r o ta tiv B . Duzele din spate ale spafiului pentru ptcioare sunt comandate impreuna cu duzele 5. puteti regia temperatura interioara pe care o doriti. E le m e n te d e o p e ra re R e g u la to ru l A .U T ILIZ A R E In c a lz ir e 9 i v e n tila r e ’ ■ ■ if / M l ■y/ \ - V Prin instalatia de incal^re $i ventilatie a vehiculului dvs.V e n tila to r DetJitiil de aer se regleaza in 4 trepte. La vehicule cu filtnj de praf 9 i polen. potenului. Pentru aceasta.

..2 . deoarece nu e ste adus a e r proasp g t d in e x te rio r ia r Seam urite se pot aburi. ^ A tentl«! Nu Ir e lfu ie sa aclioniB ti tim |> fndelim gat functia de recirculare a aerului.6 Cantftati reduse prin duze 4 w ... la parbriz .6 3 . Prin aceasta functie aerul din interiorul ma$inii este aspirat §i improspStat....R e c irc u la re a Prin apasarea tastei se pome^te functia de recirculare a aeailui.. de ex. In tasta se aprinde o lumina de control. Cantitati mari prin duze 1 ... pe partea superioara a corpului $i in spatiui pentru picioare . in spatiui pentai picioare . Prin functia de recirculare a aemlui se impiedica patmnderea in interiorul vehicululul a mirosurilor puternice din aer...... Din motive de siguranta functia de reciruclare a aerului nu se poate utiiiza cand regulatorul C se afla pe urmatoarea pozitie. se poate afege functia de recirculare a a erului..€ Regulatorul pe simbolul Emisie de aer..4 — Daca vehiculul trebuie Tncalzit foarte rapid.6 3 .......4 ... In aceasta s itu a tie aerul din interionjl masinii este aspirat si incalzit.. 5 1. h 74 INSTALA TIE D E CLIMA TIZARE .. la traversarea unui tunel sau la un ambuteiaj..5 1 . 4 ........2 .2... pe partea superioara a corpului T a s ta D .

...... se recomanda urmatoarea pozFtionare... curentut isl schlmba directia..... • Duzele 3 se Inchid • Prin duzele 4 in plus se poate dirija aer cald catre geamurile laterale........ cand geamuhle se aburesc. in funct'e de p o zitia re g u la to ru lu i A pStrunde aer proaspat cald sau rece..... Dupa cum se rasuce^te rotita randalinata din grilaj spre stanga sau dreapta..... M e n t in e r e a p a r b r iz u lu i $i g e a m u r iio r la t e r a le n e a b u r ite in cazul unei marl umidit§ti a aerului.. • Regulatorul A.. Duza deschisa......... ^ • Duza 3 se tnchide • Duzele 4 se regleaza Tn a?a fel ca aerul sa fie dirljat catre geamurile laterale...........D u z e d e a e r (s u fla n te ) Prin toate duzele deschise.... o rotita randalinata laterala p e ...de ex. pe ploaie... Q Prin orientarea grilajului duzelor 3 $i 4 se modifica in inattime direcfia curentului de aer.. • Regulatorul C p e . regulatorul C se pune p e .. in zona de incalzire......... INSTALATIE DE CLIMATIZARE 75 ..... D e z g h e ta r e a p a r b r iz u lu i s i g e a m u r ilo r la t e r a le Va recomandam urmatoarele pozitii: • Se rasuce^te spre dreapta regulatorul A pana se opre^te...... Duzele 3 $i 4 pot Tn plus Tnchise deschi­ se individual. • Regulatorul C p e . Duzele din spate in spa{iul pentru picioare sunt comandats impreuna cu duzele 5............ Prin duzele 2 zora inferioara a parbrizului se menfine neaburita............. • Cand parbrizul este aburit. • Comutatorul B pe treapta 2 sau 3..... V e n t ila r e (a e r is ir e ) La urmatoarea reglare prin duzele 3 ?i 4 nu patrunde aer proaspat incalzit: • Se rote$te la stanga regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B se pune pe treapta dorrta. stSnga-dreapta...... Duzele surrt comandate prin regulatoail C.. • Comutatorul B pe treapta 3 • Regulatorul C p e .... Ouza inchisa....... roti?a randalinata laterala p e .. ^ • Se deschid duzele 3 si 4 Daca ^ t e necesar regulatorul C se poate roti si in alte pozrtii...

....vezi poza.. • Regulatorul C se rotegte in zona dintre distfibuirea aerutui In zona picioarelor $i .. ^ • Se rnchid duzele 3 • La duzele 4 se pot regia cantitalile dorite de aer cald $1 direc|ia curentului.... la viteze m id ale vehiculului tar regulatorul C se rote$te ?n unnatoarea p o zitie ...... • Prin apasarea tastei D sepornestelunctia de recirculare a aerului. priza de intrare a aerului din fata parbrizului trebuie sa nu aiba gheata.. regulatorul C se roteste p e ... • Pentru a impiedica aburirea geamurilor...dezghetare" . trebuie sa fixati comutatorul B mereu la o treapta ioasa........... • Cand parbrizul este aburit.....: d e o a r e c e n u e s t e in tr o d u s a e r p r o a s p a t g e a m u riie s e p o t a b u ri.. • Numai elementele de operare A $i C pot ti reglafe pe orice pozijie intemiediara.......... • Se rote$te catre dreapta regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B pe treapta 3 • Regu(atorul C p e ...... In d ic a fii g e n e ra le • Pentru ca instalatia de Tncalzire §1 ventilare sa poata funcfiona lrepro$abil. • Se inchid duzele 3 • Duzele 4 de la roata randalinata se deschid total sau partial. Atentie sa nu se acopere deschlderlle de evacuare a 76 INSTALATIEDE CLIMATIZARE ..... in c a lz ire a c o n fo rta b ila a h a b ita c lu lu i Dupa ce geamurile se dezaburesc $i s-a atins tem peratura interioara dorita. R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re ia fu n e tio n a re a a e ru lu i c irc u la n t d e la p a g in a 7 4 ........ A te n lie ! T o tu s i fu n e tio n a re a re c irc u fd rit a e ru lu i s e a te g e n u m a i p e n tru o scurtdE p e rio a d a ................. • La aburlrea parbrizului se pune regulatorul C p e .. ^ • Aerul consumat se elimina prin deschlderile de sub geamul din spate. In aceasta pozitie a regulatorului C nu mai este posibila functia —recircularea aerului.....UTILIZARE In c a lz ir e a s p a tiu lu i in t e r io r c a t m a i ra p id p o s ib il V i recomandam urmatoarels pozitii..... dupa cum se doreste..... zapada sau frunze....... se recomanda urmatoarela pozitii: • Regulatorul A pe puterea de TncalzJre dorita... • Comutatorul B pe treapta dorita...

UTILIZARE

I n s t a ia t i e d e a e r c o n d it io n a l*

9

^

X
%
T, . y ^ '- ■

©

-

AC

!

O

-H ®

Instalafia de aer conditionat este o instalatle combinata de racire incalzire care otera contort in orice anotimp. Instalatia de racire lucreaza numai cand motorul functioneaza, la temperaturi exterioare mai mari de +5'C 5 i treptele ventilatonjlui 1 pSna la 4 ale comutatorului B. Cand instalatia de racire este pornita, In Interlorijl m a^inii scade nu numai temperatura ci si umiditatea aerulul. Astfei pasagerii se simt confortabil $i cand umi­ ditatea exterloara a aerului este ridlcatS, de asemenea Tn anotlmpul rece se fmpiedlca aburlrea geamurllor. E le m e n te d e o p e ra re Respectat> Indlcatille de operare pentru incaizire $1 ventllare de la pag. 73. P o rn ire a in s ta la tie i de a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta O. in tasta apasata se aprinde simbolul „AlC'. R e g la re a te m p e ra tu rii • Rotltl regulatorul A. la dreapta - puterea de incSlzIre create la stdnga - puterea de incaizire se reduce

O p rire a in s ta la tie i d e a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta AC. Slmbolul ^ C " din tasta se stinge. in d ic a tii in aceasta pozltre a regulatorulul C ^ Tn tabloul de bord trebuie sa fie mini­ mum 0 duza deschisa, altfel instalatia de racire ar putea ingheta. Pentru a ampllfica efectui de racire, puteti pomi pentru scurt tlmp fu n c tia d e re circ u la re a a e ru lu i. • Apasati tasta E. La recircularea aerului, in v e h ic jl nu patmnde aer caid din exterior. A tentieS

F u n ctio n area r«circutaru aerului nu tpeiiuie s a dureze m uft deoare c e n u e ste in tro d u s a e r p ro aspM d in exterior.
R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re la fu n c tio n a re a re c irc u la rii a e ru lu i de la p a g in a 7 4 .

IN STALATIED E CLIMATIZARE

77

E x p lo a ta r e a e c o n o m ic a a in s t a la t ie i d e a e r c o n d itio n a t La racire, compresorul insta)a{iei de aer conditional consuma o parte din puterea motorului si astfel influenteaza consumul de carburant. Pentru a mentine cSt mai redusa d urata de functionare trebuie respectate urmatoarete puncte: • Daca interioml maginii a fost puternic Tncaizit prin radiatia solara, se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u$[ior pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. • Atentie ca in timpLil functionarii instalatiei de racire, in interiorul autovehiculului sa nu intre aer cald din exterior - de exemplu prin geamul deschis. • Daca se poate atinge temperatura interioara dorita §i fara pomirea instalatiei de racire, trebuie sa se aieaga functionarea cu aer proaspat. A v a rii in fu n c tio n a r e • Daca puterea de rdcire scade, se opre$te instalatia de aer conditional §i se verifica. • Daca instalatia de racire nu func{ioneaza. este posibil ca: - temperatura exterioara sa fie mal joasa de +5"C oh, - siguranta sa fie arsa. Se vertifica siguranta §i daca e cazul se inlocuie§te. DacS avaria nu se datoreazi unei sigurante defecte, se opre§te insta­ latia de racire $i se verifica. - compresorul instalatiei de racire s-a oprit temporar datorfta unei temperaturi prea mari a agentului de racire de la motor.

In d ic a t ii g e n e r a ie • Daca instalatia de aer conditionat nu a fost pornit§ de mult timp, datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator, poate sa apara un miros. Pentru a evita mirosui, instalatia de aer conditionat trebuie pomita la treapta cea mai inalta a ventilatomlui, cel pujin o data pe luna - si ?n anotimpul rece - apoi se deschide un geam pentru scurt timp. • La functionarea recirculSrii aerulul nu trebuie sa se fumeze In vehicul, deoarece fumul absorbit din interiorul vehiculului se depune pe vaporizatorul instalatiei de clim atizare. Aceasta duce la un miros persistent cand functioneaza instalatia de aer conditionat. Vaporizatorul se poate inlocui numai cu mari clieltuieli. • In cazul lemperaturilor exterioare ridicate $i umezeala mare a aerului. de pe vaporizator poate picura apa de la condens $i sub masina se poate forma o balta. Acest lucru este nomial, nu inseamna existenta unei neetanseitati. • Pentru ca incalzirea, vantilarea $i insfalajia de aer conditional sS functioneze perfect, trebuie ca orificiile de aer din fa|a parbrizului sa nu fie acoperite cu gfieafa, zapadd sau frunze.

78

— INSTALAJIE D E CLIMATIZARE

c/1 n-;z-/^nc C lim a t r o n ic *
C lim atronic m entine com plet autom at tem peralura selectatS penlru interiorul vehiculului. Temperalura curentului emis precutn $i tura|ia ventilatorului (cantitatea de aer) $i distribuirea aerului se modifies automat. Instalapa ia in considerare 5 I radiatia solara puternica. Astfel nu mat este necesara reglarea martuaia. V a re c o m a n d a m u rm a to a re a reg ia* re s ta n d a rd p e n tru t o a t e a n o tim p u rile : Puneti te m peratura la 22 “C (72‘’ F) $i apasaji fasta AUTO. La aceasta reglare in vehicul se atinge cel mai rapid o temperalura confortabila. De aceea aceasta reglare trebuie modificata riumai cSnd se doreste acest lucru. Puterea maxima de Tncalzire $1 0 curatare rapida a geamurllor se poate atinge numai cand motorul a atins temperatura sa de iunctionare. Pentru ca Climatronic sh poata functiona ireprosabil, prizele de patrundere a aemlul din fata parbrizului nu trebuie s5 contina gheata, zapada sau frunze.

P e ittn i s F g u ran ta tr a fie u lu i e s te

riu p re z M « g h e ^ ta , 3 ^ a d # saiib
C Q itd e iis . N u m a i a s t f ^ e s t e ga> r a n t a t d 0 b u n ii v iz lb illta ti^ . D e a c e e a u tliiz a ti in s ta ia |ia d e in e a b J re 91 v e R tifa re ^ p e n t iv d e c s K e ta r e a / u s c a r ^ g e a m u * rH or, f^ e c u rri ^ e ir e . Va recomandam sa nu fumati in vehicul cand funcjioneaza recircularea aerului, deoarece fumul aspirat din interiorul vehiculului se poate depune pe vaporizatorul S iste m u lu i C lim a tro n ic. C§nd a cesta funcjioneaza aceasta duce la un miros persistent iar vaporizatorul se poate inlocui numai cu cheltuiala mare.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE

79

U T ILIZ A R E

O

€ O0O O >

O
. : Au to i

• m i u u » i»

If «>

nxiHimw**

E le m e n te d e o p e r a r e / A fi$ a r e T a s te 1 - Tasta pentru dezghetarea parbrizului A fi$a ri 2 - Indicajia treptei ventilatorului sau OFF (mtreaga instalatie oprita) 3 • Indicatia temperaturii exterioare 4 - Indicatia dezghetarii parbrizulLii 5 - Indicatie pentru pozilia - recircularea aerului 6 -Indicatie pentru direc|tonarea curentulul de aer 7 - Indicatia temperaturii interioare selectate 8 - Indicatia AUTO (functionare automata), sau ECON (Instalatia de rdcire oprita) T a s te 9 - Tasta pentru functior)are automata 10 - Tasta pentru recirculare a aerului 11 - Tasta pentru .Ventilator - mai incet" si tasta pentru Intreaga instalatie oprita -OFF’ 1 2 -Tasta pentru .Ventilator - mai repede" 13 - Tasta pentru ,C urent de aer spre partea superioara a corpului" 14 - Tasta pentru „Curent de aer in spatiul pentru picioare" 15 - Tasta pentru „mai rece" 16 - Tasta pentru „mai cald" 17 - Tasta pentru .ECON" (instalatia de racire oprit^) 18 - Senzor de temperatura - spajiul interior a - la vehicule cu volanul pe stanga b - la vehicule cu volanul pe dreapta

f>

80

INSTALATIE D E CLIMATIZARE

U T ILIZ A R E

^

U t iiiz a r e a in s ta la tie i

Oupa ce se comuta cheia de contact, instalatia functioneaza In mod normal au­ tom at. Pe campul Indicator apar apoi pozitiile 2, 3 , 7 $i 8. Daca inainte de scoaterea cheii din contact se renunta la functionarea automata, functilleselectate r ^ a n memorate. Numai tunctia „Reoircutarea aerufui" se §terge la 20 minute dupa scoaterea cheii de contact. Prin apasarea tastelor corespunzatoare se modifica indicatiile 2 , 7 $i 8 respectiv apar * _ indicatiile 4 , 5 §i 6. R e g la re a a u to m a ta a in s ta la tie i p o a t e fi in f lu e n t a t a p r in t o a t e ta s te ie . Ordinea duzelor de emisie aer - vezi pag. 83. C o m u ta re a d in g ra d e C e is iu s pe g ra d e F a h re n h e it si in vers Apasati §i mentineti apasata mai Tntai tasta 1 7 si apoi actionati tasta 9. In indicatie apare unitatea de masura corespunzatoare temperaturii.

• La modiftcari ale turatiei ventilatorului cu o treapta in sus sau jos, se mentine functionarea automata. • In anumite conditii de functionare se poate Intampla ca instalatia sa execute temporar functii care nu sunt adaptate la aparat. De exemplu, dupa pomirea la rece timp de cSteva secunde aerul este condus in spa^iul pentru picloare. Se intentioneaza aceasta pentru ca aerul umed existent sa nu duca la aburirea geamului.

R e n u n ta r e a ia fu n c tio n a r e a a u t o m a ta Functionarea automata ofera in aproape toate cazurile cele mai bune premise pentru confortul pasagerilor Tn toate anotimpurile. In unele cazuri poate fi totu$i necesar sa se renunte la functionarea automata prin apasarea tastelor (ndividuale in functii partiale, unde Climatronic functioneaza auto­ mat la fel ca inainte: • Cu tasteie 11 §i 1 2 se mare§te respectiv mic§oreaza tura{ia ventilatorului si astfel debitui de aer. Acest lucru este indicat prin in d ic a t ii p e n tru f u n c tio n a r e marirea, respectiv scaderea numSrului de a u t o m a ta (A U T O ) liniufe in pozitia 2 . • Temperaturainterioara poate fiselectata • Prin apasarea tastei 1 cu tasteie I S si 1 6 ramdne memorata - se opre$te functionarea ECON ... pana se selecteaza o alta temperatura. - se decupleaza - recircularea aerului Temperature Interioarase poate regia Tntre + 10®C (64®F) §i +29'’C (8 6 °F). in acest - paftrizul $1 geamurile laterale pot fi mentinute bezgfie{ate, respectiv neaburite domeniu se regleaza automat. (duzele 4 se directioneaza catre gea­ Daca se selecteaza temperaturi sub 16 °C murile lateraie) (64'’F), in campul indicator apare ,.LO” . La temperaturi peste 29 “C (8 6 “F) se indica - efectul de uscare ?i dezghetare a parbrizului poate fi amplfficat, in cazul in „H r, care de exemplu la scurt timp de la TnceLa aceste doua reglari instalatia functioputul mersului se mai urea persoane cu neazd constant cu putere m axim a de imbracaminte umeda. racire, respectiv de Tncdlzire. Nu se efectueaza o reglare a temperaturii.

INSTALATIE DE CLIMATI2ARE

81

Cu tasta 11 puteti opri ?ntreaga Instaiatie. recirculareaaerului se opre§te. • Cu tastele 13 §i 1 4 se poate directlona curentui de aer spre partea superioara a corpulul sau In spatiul pentru picioare. Atenfie ca la funcfionarea ECON tempera­ ture interioara dorrta sa nu fie mai scSzuta decat temperatura exterioara. tfe o a re c e ttu e s t e a d u s a e r p ro a s p a f d in e x te r io r ia r gea< m u riie s e p o t a b u ri. de exemplu rn cazul unei avarii a instalatiei. trebuie neaparat sa fie repornita functionarea automata prin apasarea tastei 9 (AUTO).Mnc • Prin apasarea tastei 1 0 este pomita re c irc u la re a a e ru lu i. • Cu tasta 1 7 (E C O N ) s e o p re s te in s ta la tia d e ra c ir e . • Temperatura interioara o puteti regia cu tastele 1 5 $1 16. Daca se apasa tasta 1. 82 INSTALA TIB D E CLIMATIZARE . Apdsa]i tasta 11 pana cand la pozlfia 2 apare „O FP. se poate alege functia de recirculare a aerului. Cand Instalatia de climatizare func­ tioneaza vaporizatorul va degaja un miros persistent. Daca vehiculul trebuie incalzit sau racit foarte rapid. Aceasta functle trebuie sS o utilizati insS numai Tn cazurl de exceptle. Prin apisare a tastelor 1 . Pentai repomirea recircularii aerului este suficlenta Tnca o apasare a tastei 10. Prin functia de recirculare a aerului se imptedica patmndereatn interiorul vehicululul a mirosufilor putemice din aer. deoarece fumul aspirat din habitaclu se depune pe vaporizatorul SIstemului Climatronic. Tastele de distribuire a aenjiui 1. de ex. 1 3 $i 1 4 pot fl apasate si in comblnatle. Pentru repomire este suflclentd 0 noua apasare a tastei 17. se opre$te functionarea ECON. in aceasta stare de functionare se realizeaza o reglare automata a caldurii (fara uscarea aenilui si racire) la care temperatura interioara dorita se atinge cel m al repede $1 se mentine constants. In campui indica­ tor apare simbolul 5. la Iraversarea unui tune! sau la un ambuteiaj. In d ic a fie Daca nu se mai utillzeazg functiile speciale. In aceasta situafie aerul din interiorul ma^inii este aspirat $i incalzit.u 111-iz. Vaporizatonjl se poate inlocui numai cu costuri ridicate. 9 sau 1 0 se opre§te functionarea ECON. Va recomandSm sa nu fumati m vehicul cand functioneaza recircularea aerului. Combinatia ECON cu aer recirculat este posibila numai daca in fundionarea ECON se apasa mai intai tasta 10 si apoi este apasata tasta ECON 17. A te n tie ! N u tre b u ie s a a e tio n a ti frn v^in d e ' tu n g a t fu n c tia d e re c ir c u la r e a a e ru lu i. respectiv racit. Dacaseapasatasta 1.

Duzele sunt comandate prin tastele 1 .. • Daca functionarea AUTO nu a fost pornita de mult timp.. Duzele din spate in spatiul pentru ptcloare sunt comandate cu duzele 5. 18) sa nu fie acoperit. Atentie sa n j se acopere deschiderile de evacuare a aerului cand se a^eazd haine pe capacul spatiulul de bagaje. CSnd se rasuce$te rotita randalinata din grilaj.. curentui i$i schimba directia.. Pentai a evita mirosul. 1 4. datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator. Acest lucru este normal si nu Indica o neetanseitate... 0 Duza deschis§: Rotita randalinata p e . Prin duzele 2 zona inferioara a parbrizului se mentine neaburita.. • La temperaturi exterioare marl $1 umiditate mare a aerului.. de la vaporizator poate s i picure apa (condens) si sub vehicul se formeaza o p a ti de apa. In d ic a t ii g e n e r a ie • Atentie ca senzorul dintre duzele de dezghetare a parbrizului din mijlocul bordului cu aparalura si grila] (poz. a itfe i in s ta ia tia de ra c ir e p o a te s a tn g h e te ... cel putIn 0 data pe luna . L a fu n c lio n a re a a u to m a ta u n a din d u z e ie 3 si 4 tre b u ie sa f ie d e s c h is a .......Tn anotimpul rece.1 3 .. Duzeie 3 si 4 pot fi in p ijs Inchise deschise individual: Duza inchisa: Rotita randalinata laterala p e . Prin rotirea grilajului duzelor 3 si 4 se modifica in inaltime directia curentulut de aer. • Aerul consumat se elimina prin deschiderile de sub geamul din spate... Apoi se deschide un geam pentru scurt timp...... poate sa apara un miros. instaiatia de climatizare trebuie pornlta la treapta cea mal inalta a ventllatorului.. iN STALAVE D E CLIMATIZARE 83 .....D u z e le d e a e r (s u f la n t e ) D uze le su n t co m a nd ate a utom at de Clim atronicln funclionarea AUTO.

in instaiafie exista o avarie . Presiunea m ainii se transm ite asupra sctiimbatoruiui $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. este posibii ca: . pentru a selects marsarierul. Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. se verifica instalatia Sistemului Climatronic. S c h e m a d e s e le c t a r e C u tia d e v ite z e cu 5 tre p te La aceasta cutie manuala de viteze. Presiunea m ainii se transm ite asupra schimbatorului $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. La selectarea marsarierului §i c&nd contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. • Inslalatta de r§cire n j trebuie pomita in timpul mersuiui. maneta schimbStorulul de viteze nu se mai apasa. In d ic a fie in timpul mersului mSna nu trebuie sa se afle pe maneta schimbatorului de viteze. in d ic a tie Tn timpul mersului mana nu trebuie sa se afle pe maneta schimbStorului de viteze. A v a r ii in f u n c tio n a r e • Daca dupa punerea contactului toate simboiuriie din campul indicator paipaie cam 15 secunde.temperatura exterioarS sa fie mai joasa de +5°C.U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E C u tia d e v ite z e m a n u a la E x p lo a t a r e a e c o n o m ic a p rin C lim a tro n ic La racire compresoail Sistem jiui ClimaIronic consuma puterea motorului §i astfe) influ en te aza consum ul de carburant. Cand motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj $i se asteapta putin pentru a evita zgomotele !a selectarea treptei. • Daca puterea de racire scade. .siguranta sa fie arsa. • Daca se poate atinge temperatura interioara doritd fara pomirea instaiatlei de racire.cautati un dealer Voiltswagen. CSnd motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj si se asteapta pulin pentru a evita zgomotele la selectarea treptel. . trebuie sa se aleaga functionarea ECON. • Daca instalafia de racire nu functioneaza. C u tia d e v ite z e c u 6 tr e p te Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. 84 INSTALATIE d e c l i m a t iz a r e DEPLASAREA 85 . Se veriftca siguranfa $i daca e cazul se inlocuie 5te. se verified Instalatia Sistemului Climatronic. Pentru a menfine cat mai redusa durata de funcfionare trebuie respectate urmatoarele puncte: • Daca interiorul ma$inii a fost puternic incalzit prin radiatia solara. se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u^ilor pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. Daca avaria nu se datoreaza unei sigurante deiecte. daca geamurile sau trapa glisanta* sunt descfiise. La selectarea marsarierului $i cand contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi.compresorui instalatiei de racire s-a oprit temporar datorlta unei temperaturi prea mari a agentulul de rdcire de la motor.

Astfel se impiedicS trecerea involuntara pe o trea pta d© vite za §t punerea neintentionata a vehiculului Tn miscare. 86 DEPLASAREA DEPLASAREA 87 .p o z itia p e n tru m ersu t In a in te .i P o z itiile s e le c to r u lu i in ta b lo ji de bord se gaseste un camp in­ d ic a to r unde este a ra ta td p o zitia selectorului (vezi sSgeata). precum$i cand vehiculul Sts pe loc iar chela este in contact se apasa pedala de frana $i tasta de blocare din manerul selectorului. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezervele de putere ale motorului printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. de ex.p e r ie o l d e a c c id e n t! P ro g ra m d e m e rs Com anda cutter de viteze are diferite programe de mers.89). in anumite conditil de mers este avantajos sa se aleaga temporar una din pozitiile selectorului descrise in continuare.i^ ^ n c C u tie a u to m a ta d e v ite z e m 4 t r e p te In d ic a tle in funcjie de rezistenta la deplasare. la tractarea remorcii sau deplasarea pe pante.. in plus cand contactui si viteza. anumite conditli de deplasare Tn pozitia D Blocarea la parcare poate fi selectata se schimba prea des intre treapta 3 §i 4.smucire" a vehiculului care stS pe loc. de la „ R" la pedalei de acceleratie se merge cu o rien.u I ii. se alege cand pedala de acceleratie este La viteze peste 5 km/fi maneta selectorului a c tio n a ta r a p id .. D . R . se alege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa se garanteaza forla mai mare de tractiune $i astfel se impiedica schimbarea permanenta a vitezei. numai cand vehiculul stS pe loc. este pus trebuie apasata pedala de frana Astfel efectui de frSnare al motorului se inalnte de a scoate selectorul din pozitia mareste la reducerea accelerSrii.vezi pag. Inalnte Pentru cuplare se apasa tasta de blocare de comutarea $i decomutarea pozi|iei „ P" din maner. 3 . in a in te de selectarea pozitiei „ R " din pozitiile . 2 si 3 se schimba tre b u ie a pasata tasta de b locare din automat in funcfie de solicitarea motorului manerul selectorului. in tabloul de bord se va aprinde o fampa de control . comutarea rapida pe treapta superioara M anerul se blocheaza numai daca se mai fSrziu pe treapta interioara.P” sau „N". pedala de frand tasta de blocare din mdnerul selectorului trebuie apdsate. gaseste mai mult de o secunda in pozitia Modul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” „N” cSnd pedala de frana nu este apasata. P R N a 3 £ .t r e a p ta d e m e rs in a p o i Marsarierul trebuie selectat numai cand vehicuiul sta pe loc $i motorul merge in gol. respectiva. Treptete 1. N • N e u tru (p o z ifia d e m e rs in g o l) Pentru scoaterea selectorului din . Treapta a patra ramane blocata. in pozitia „R" cand contactui este pus se aprind iamptle pentru mers inapoi. B lo c a r e a m a n e ie i s e le c to r u lu i Maneta se blocheaza fn pozitiile „ P" ?i „N" cand contactui este pus. A le n tie l in t im p u l m e r s u lu i n u p tin e f l n ic io d a ta s e le e to n il p e p o z itia „ R ’* s a u C u f t a d e v it e z e p o a t e ^ a v a r ia t a .P o z itia p e n tru d is ta n te pe te r e n „ a c c id e n ta t” P • b lo c a re a )a p a rc a re Se recomanda aceastS pozitle cand Tn Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. A stfel de exem plu se perm ite o f a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin . P edala nu tre b u ie de viteze se opre^te automat Tn pozitia „ M". Un e le m e n t de te m p o riz a re asigurS selectorul sa nu se blocheze la comutarea La actionarea T n ceata sau n o rm a la a rapida prin pozitia „ N ” (de ex. apasata pana nu porne$te dispozitivut Kick-down (vezi pag. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie ap&sata pedala de franS §i ta s ta din m anerul selectorului. Selectarea programului se face a u to m a t d ijp § fie ca re a ction are a p edalei de acceleratie. N" la viteze sub 5 km/h.„D"). 14. W Ceie patru tre p te de m ers Inainte se comuta automat pe treapta superioara sau infeiioara in functie de solicitarea motooJlui $i de vitezd. in funclie de §ofer sau conditiile de mers se selecteaza un pro­ gram e c o n o m ic adica orientat catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”.

tni n ic i UR c s z nu t r e b u ie s a s e a c c e ie r e z e n e a te n t (d e e x . In d ic a t ii p e n tr u d e p la s a r e P o rn ire ” Motorul poate pomi numai cand selectorul este in pozijille „ N" sau Vezi si „Pornirea motorului" pag. in d ic a tie La co m u tare a m anuala pe 0 trea pta inferioara se comuta pe „3". cheia nu se mai poate roti In contact in tim p u i p ro c e d e u lu i de s e le c ta re c a n d v e h ic u lu l s ta p e lo c . 3 . A te n tie ! C S n d m o to n ii fu n c fio n e a z a e s te n e c e s a r c a fn t o a t e p o z itiile de m e rs s d s e o p re a s e a v e h ic u lu l c u frStna d e p le lo r. Astfel se atinge efectui maxim postbil de fr&nare a motorului. sistemul automat comuta totusi mai Tntai pe 0 treapta inferioara cand nu mai este posibila o supraturatie a motorului. Treptele 3 ?i 4 raman blocate pentru a evita comutarea inutiia pe 0 treapta superioara. in a if l ie d e a s e fu c ra a s u p ra m o to ru tu i c a re fu n c fio n e a z d . OacS In a in te a punerfi c o n ta c lu ljl m o tor sa ac|roneaza tasta din m anenji selectorului si se mentine apSsatS. 1 ) . Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din m inerul selectorului. |»entru c a nu s e T n tre n ip e c o m p le f tra n s m is la fo r fe i 9 i la t u r a f ia d e m e r s In got . 1 • p o z itia p e n tru p o rtiu n i cu p a n te a b ru p te p e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. S e le c ta r e a u n ei p o z itii p e n tru d e p la s a re in a in te a s e le c ta rii u n e i p o z itii p en ­ tru d e p la s a re s e a c tio n e a z a in to t* d e a u n a fra n a d e p ic io r c a n d veh i* c u lu f s ta p e lo c $i m o to ru l fu n c tio * n e a za . P o rn ire a m a $ in ii Se alege domeniul de mers (R . C d n d m a s in a s td p e lo c si se a le g e o p o z itie d e m e rs . D.2 " si „1".in u n e ie c o n d ltii c a n d fra n a d e m a n a e s te tra s d . Astfel se maregte ?i efeclul de franare a motonilui. tre b u ie sa se re d u c a a c c e ie r a tia m o to ru l sa m e a rg a in g o i fn a ln te d e re p u n e re a p e o p o z itie d e m e rs m a in te . S e a s t e a p t a p a n a c a n d s-a s e le c ta t p o z itia p e n tru d e p la s a re $ i s -a o b tin u t f o r t a la r o t ile d e a n t r e n a r e (se simte un u§or $oc la selectare).97. 2. . 88 DEPLASAREA .. nu se a c c e le r e a z a . Vehiculul merge numai tn treapta 1 . D a c a !n tim p u i m e rs u lu i s-a cornu* t a t in v o lu n ta r pe „ N ”.m a r in a s e d e p ia s e a z i u $o r (se „ ta r a $ te ” ). s e le e to ru t s e p u n e fn p o z lfia s i se tr a g e Ir ^ n a d e m d n a . sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utifizat 7n pozitia „1". 3 51 4 raman blocate. c u tn d n a din c o m p a rtitn e n tu i m o to ru lu i}.U T IL IZ A R E 2 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a p e d ru m u ri d e m u n te Aceasta pozitie este corespunzatoare pentru distante lungi ?n panta. Treptele 2 . Treptele 1 $ i2 se comuta automat in functie de soiicitarea motorului 91 viteza. A b ia a p o i s e a c c e le re a z a . A ltfe t v e h ic u lu l s e p u n e im e d ia t In m i$ c a r e .

ln p lt^ . Rem orcarea v e h icu iu lu i Daca vehicuiul trebuie remorcat trebuie respectate neaparat in d ic a tiile de la capitoiul „Remorcarea”. manuaiui 3. Este suficient sa se opreasca ma$ina cu frana. de ex. In cazLtl unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa comutati pe blocarea pentru parcare. Daca se apas3 pedala de a cce le ra re co m p le t prin p unctul de presiune. Comutarea pe o treapta imediat superioara se face numai cand turatia motorului a ajuns la valoarea maxima corespunzatoare. t a e a ro sa b il aluneeos p rin a c |i' m a re a d is p o z itly itlu i K ick-dow n ro U fe se p o t ra ti p e Io e h . Motoml poate merge Tnsa numai cu turatia ds mers Tn gol.2. la semafor nu este nevoie sa se seiecleze p o z ijia N”. D is p o z itiv u l K ick-d o w n Oispozitivui Kick-down permits o accelerare maxima. dtqaa c e m a s ih a a fo s t oprU a. AsHei m ecanismul de blocare nu este foarte solicitat iar deblocarea se va face mai usor.Ajutor la pornire".U T IU Z A R E Oprirea La oprirea temporara. manuaiui 3. se selecteaza pe o treapta inferioara in functie de viteza $i turatia motorului. P e ric o l d e deraparet P ornirea p rin rem o rca re La vehiculele cu cutle automata de viteze motorul nu poate fi pomit prin traclarea sau impingerea vehicuiului. Cand bateria vehicuiului este descarcata pentru pornire se poate foiosi cablul de pornire de la bateria attui vehicul. DEPLASAREA 89 . A ie n t ie l Parcarea A te a fie f P en tru a im p ie ttic a depfasarea in vo tu n ta ra a veN tculului tre b u ie sa ir a g e ti tn to ttfe a u n a fra n a de m S na.p u n e tis e i« e to p y l pe p b z ifia „f^ ‘..2. Vezi .

Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezerva de putere ale motonjiui printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din manerul selectomlui. D • p o z itia d e d u ra ta p e n tru m e rs u i m a in te Cele cinci trepte de mers Tnainte se com uti autom at pe treapta superioara sau in­ ferioara in functie de soHcitarea motorului $i de viteza. se atege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa garanteaza forta mai mare de trac?iune 51 astfel se rmpiedica schimbarea perma­ nents a vitezei. pedala de franS si tasta de blocare din m anerjl seiectorului trebuie a p ^ a te . D ispozitivul K ick-dow n Dispozitivul Kick-down permite 0 accelerare maxima. P edala nu treb uie apasata pSnS nu pornegte dispozitivul Kick-down (vezi pag. Comutarea pe 0 treapta imediat superioar§ se face numai cand turatia motorului a ajuns la vaio are a m axim a co re spu n ­ zatoare. in funcjie de §ofer sau cor*ditiile de mers se seiecteazS un pro­ gram e c o n o m ic adica oriental catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. 2” . In d ic a fie La c o m u tare a m anuala pe o trea pta inferioara se comutS pe „4". la tractarea rem orcii sau deplasarea pe munte. 4 . P ro g ra m d e m e rs Com anda cutiei de viteze are diferite programe de mers. N ” la viteze sub 5 km/h. 2 • p o z itia p e n tru p a n te a b ru p te p e d ru m u ri in z o n e d e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. Treptele 1. in d ic a tie In functie de rezistenta la rulare. Blocarea la parcare poate fi selectata numai cand vehiculul sta pe loc. Sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utilizat in pozitia. 4 ?i 5 raman blocate. La actionarea in c e a ta sau n o rm a la a pedalei de accelera|ie se merge cu o rient a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin comutarea rapida pe treapta superioara $1 mai tarziu pe treapta inferioara. precum 51 cand vehiculul st§ pe loc iar cheia este in contact se apasa pedala de franS tasta de blocare din manerul seiectorului. Inainte de selectarea $i deselectarea pozijiei „ P" treb uie apasata tasta de blocare din manerul seiectorului. Pericot de derapai«! DEPLASAREA DEPLASAREA 91 . Vehiculul merge numai tn treptele 1 §i 2. si4secom uta automat in functie de solicitarea motorului si viteza. 2 si 3. de ex. Tn anumite conditii de mers este avantajos sa se ateagd temporar una din pozitiiie seiectorului desense in continuare.p erico f de accident! P . R • m a r$ a rie r Mar$arierul trebuie selectat numai cand vehiculul sta pe loc si motorul merge in goL Inainte de selectarea pozitiei „ R ” din pozitiiie „P" sau „N". Astfel efectui de franare a motorului se mareste la reducerea accelerarii. Treptele 4 si 5 ramdn blocate pentru a e v ita com utarea in u tile pe 0 treaptS superioara. fn pozitia „R " cand contactui este pus se aprind lampile pentru mers inapoi.U I /LJ^rtC C u tia a u t o m a t a d e v ite z e in 5 t r e p t e c u T ip tro n ic N . 90 P o z itiiie s e ie c to r u lu i in tabloul de faord se gSseste un cAmp in­ dicator unde este aratata pozi{ia seleciorului (vezi sageata). Astfel se atinge efectui maxim posibil de franare a motoojlui. 2 $i 3 se comuta automat In functie de solicitarea motorului $i viteza.P o z itia p e n tru p o rtiu n i d e d ru m d e lu ro s Se recomanda aceasta pozitie cand in anumite conditii de deplasare Tn pozitia D se schimba prea des intre treapta 4 $i 5. „3 ' §i . Treapta a cincea ramSne blocata. Pentru cuplare se apasa tasta de blocare din m§ner.2". Atentie! Pe earosabil slunecos prin a c ti­ onarea ifispozitfvufui Kick-dowrn se po ate c a ro file sd se rotesca pe loc. Selectarea programului se face a u to m a t dupa fie ca re a ction are a p e d a le i de acceleratie.b lo c a re a la p a rc a re Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. A te n tle l ffi tim p u i m e rsu lu j nu p u n e tl niciodatj§ seleoforul p e p o zlfia „R” sau C u tia d e v ite z e p o a te a v a ria td . Astfel se mdreste si efectui de frSnare a motorului. fn plus cand contactui este pus trebuie apasata pedala de frana inainte de a scoate selectorul din pozitia respectiva. 3 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a pe d ru m u ri in zo n e d e m u n te / j Aceasta pozitie este corespunzatoare W pentru distante lungi in panta. MocJul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” se alege cand pedala de acceleratie este a ctio n a ta r a p id .89). Oaca se apasa pedala de accelerartie complet prin punctui de presiune. se comuta pe 0 treapta Inferioara In fu n ctie de viteza $i tu ra tia m otorului. sistemul automat comuta totusi mai intai pe 0 treapta Inferioara cand nu mai este posibiia 0 supraturare a motorului.N e u tru (p o z itia d e m e rs in gol) Pentru scoaterea seiectorului din . Treptele 1 . Treptele 3.

in tabloul de bord se aprinde o lampa de control . M anerul se blocheaza numai daca se gaseste mai mull de o secunda Tn pozi|ia . nu se mai este posibila supraturarea motorului. N”. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie apasata pedala de frana $i tasta din m anerul selectorului. Aceasta se poate face alat cand vehiculul este in stationare ca t §i Tn tim pu l deplasarii.97. Imediat ce s-a trecut pe programul manual. superioara la una inferioara. La viteze peste 5 km/ti maneta selectorului de viteze se opre§te automat in pozitia. sistemul tn tim pul procedeulul de selectare automat executa schimbarea dupa ce nu c an d vehiculul sta pe loc. Un element de temporizare asigura selec­ torul sa nu se blocheze la comutarea rapida prin pozijia „ N ’’ (de ex. P” $i „N” c ^ d contactui este pus.clatinare” a vehiculului care sta pe loc. 3.U T IL IZ A R E B lo c a re a m a n e te i s e le c to ru lu i Maneta se blocheaza Tn pozitiile.vezi pag. 3 §i 4 automat pe treapta in a in te a selectarii unei poxitii pen­ urm a to a re cu p utin tim p Tnainte de tru deplasare se a c tlo n e a za intotatingerea turatiei maxime adm isibile a deauna frana de picior cand vehi­ motoruluL Daca se frece de !a o treapta culul s ta pe loc si m otorul functioneaza. Motorul poate pomi numai cand selectorul La apasarea Tn fata a manetel selectorului este tn p o z lfille „N" sau . de l a R " la „D"). la apasarea Tn spate (-). 92 DEPLASAREA .. A stfel de exem plu se perm ite o . 2. S e le c ta re a unei pozitii pentru La accelerare cutia de viteze comuta din d eplasare treptele 1. a c c e le re a za .. T ip tro n ic „tiptronic” permite §oferuIut $i selectarea manuala a treptelor. Dac5 inainlBa punerlcom aaului motor sa aOioneazS tasta din manerul sefsctorului $i se menflne apasatS. pe o treapta Inferioara.P ". Vezi $1 {+) se comuta pe o treapta superioara iar „Pomirea motorului’ pag. cheta r u se mai poate rotl In contact. 14. 1". 4. maneta selectorului de vheze trebuie impins din pozitia „D ” spre dreapta. Pentru a intra In programul manual. In d ic a tii p e n tru d e p la s a re pe display apare „5. Astfel se impiedica trecerea involuntara pe o treapta de viteza si punerea neintenjionata a vetiicululul in miscare. 2.N" cand pedala de frana nu este apasata. Treapta Pornire" selectala este afi^ata (vezi sageata).

Astfel mecanlsmul de blocare nu este foarte solicitat iardeblocarease vaface mai u$or. d u p a c e m a s in a a fo s t o p rita. Parcarea A tentie! P eniru a fm p ted ica d ep tasaraa invoiuntara a vehicufului treb u ie s a tra g e ti fn to td eau n a frS na de m an a. m n ici un c a z nu freb u le s a s e accele reze n e aten t {de e x . tre b u ie sa se reduca a c c e le ra tia si m otorul sa m earga m gol inainte de repunerea pe o p o zitie de m ers in ain te.2. pentru c a nu s e Tntrerupe c o m p le t trahsm isia f o it e i si ia tu ra fia d e m ers in gol > m a $ in a se d e p ta s e a za u$or(se „ t a r a 9 t e ” ). D. manualut 3. manualul 3. DEPLASAREA 93 . 0 CSntf m a$ina sUt p e loc se a le ­ g e o p o zitie d e m ers. Oprirea La oprirea temporara. 3. de ex. c u m ana din com> p a rtim e n tu l m o to ru fu iK A H fei v e h ic u iM l s e p u n e im e d ia t !n m is c a re .U T ILIZ A R E D aca in tim pul m ersuiui s<a cornu* ta t involuntar pe „N”. A ten tle! C and m otorul functfoneaza este n ec e s a r c a tn to a te p o » iiiie de m ers sa s e o p reasc^ vehicuiUi CB fra n a d e picior.Remorcarea". In plus. Abia apoi se acceiereaza. Cand bateria vehiculului este descarcata pentru porntre se poate folosi cablul de pomire de la bateria attui vehicul. punefi setectd ru l p e pozitia in cazul unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa selectati pe blocarea pentru parcare. Pornirea m asinii Se alege pozltia de mers (R.fn u n e le c o n d ltii sf cdnd f r ^ a d e m dna e s te trasa. 4. Este suficlent sa se opreasca masina cu frana. In a in te d e a se lu cra asupra moto ru lu i care functloneaza. R em orcarea vehiculului Daca vehiculul trebuie remorcat trebuie resp ecta te n eaparat in d ic a tiile de la capitolul .2. Motorul poate merge Insa numai cu turatia de mers m gof. Vezi ^ ju to r la pomire”. Se a^ieap td pana cand s-a com utat c u tia de v ite z e si s>a o b tin u t forta la rotiie de antrenare (se simte un u^or ?oc la comutare). Pornirea prin tra c ta re La vehiculele cu cutie automata de viteze motorul nu poate fl pomit prin trartarea sau Impingerea vehiculului. selecto ru i s e pune tn iw z itia „P” 9 1 se tr a g e lr a n a d e m a n a . la semafor nu esie nevole sa se selecteze pozitia „ N". 2).

Pentru tragerea frSnei de mana se ridica in sus m anela. Cand frana de mana este trasa cheia este tn contact se aprinde lumina de con­ trol a tranei. se a p a si butonul de blocare se apasa in jos maneta. fn pfas a c e a s ta d u c e la uzura tim p u rle a g a m itu rflo r din ^ » t e a ie firdnefor. 94 DEPLASAREA . De asemenea m aneta franei de mana trebuie bine trasa pentru ca sa nu se porneasca involuntar cu frSna de mana trasS. • A te n fie e a la p o m ire Ira n a d e tndna tra s a sa H e i^ m p fe t eliberati§. se aude un semnal de avertizare sonor. D acd a c e a s ta e s te num ai p a rtia l e lib e ra ta se poate i a s u p ra ln c a lz ire a frS n e lo r s i a s tfe l functim rarea in stalatlel de fran are e s te influentata negativ. Daca viteza de deplasare este mai mare de 6 km/h cand frana de mana este trasa. blocarea pentru parcare.1 F ra n a d e m a n a A t« n fie l • P e A tru a im p ie d ic a {lo rn ire a in v o lu B fard a v ^ ic u i u lu i tre b u ie s i ir a g e l i tn to td e a u n a I r i n a <ie m i n i d u p a c « m a s tn a a lo s t o p rlta . S u p lim e n ta r s e fe c ta fi t r e a p la I f c ir tie m a n tia ta d e v »teze } s au p o z if la IP ( c u t i e a u i a m a t i d e v ile z e ) . CSnd carosabilul este putemic inclinat se selecteaza suplimentar treapta 1 respectiv cand cutia de viteze este automata. Pentru eliberarea frSnei de mana se ridica putin maneta franei de mana.

f*«rico t d e accid en t! • P e n tfu a Tmpiedica pornirea In v o lu n tarii a v ^ ic u lM iu i treb u ie s a tra g e ti Tntotdeauna IrS iia de m ilna dupa c e m a$ina a fost opri* ta . 3 • P o m ire m o to r DEPLASAREA 95 .altfel se sollcita inutil bateria vehiCLilului. A e e a s ta In sp ecial c lin d In veh icu l rsundn c o p ii. • D ac^ se p s ra s e s te v e fiic tilu ic h ia r s ite m p o ra r.C o n ta c t m o to r t a ia t I M o to ru l o p rit 2 .P o rn ire m o to r M o t o a r e D ie s e l 1 • in tre ru p e re a a M m e n ta rii cu c a rb u ra n t / M o to r o p rit 2 .U T ILIZ A R E C o n ta c tu i m o to r A te n tie l • S e o a te ti c h e la din c o n ta c t nam a i d u p a e e v e liic a iu l a lo s t o p rit! A itfe i voianul s -a r p u tea bfo ca involuntar. Ei a r putea porn> motorul saulRsta> ta tiiie e ie c in c e • de e x em p lu dis> p o z itm il d e a c tio n a re a geam ulu i. s c d a te ff ctieia din c o n ta c t. M o to a r e c u b e n z in a 1 .P o z itie d e p re fn c a iz ire si d e m e rs CSnd este selectata pozi^ia de preTncSlzire nu trebuie conectat nici un alt mare consumator .C h e ia d e c o n ta c t pusa 3 .

A stfeldevinem aidlficilaoincercare de efractie. se roteste volanul pana cand se aiide b)ocdndu-se boltui de blacare a volanului.U T ILIZ A R E B io c a r e a s c o a t e r ii c h e ii d in c o n ta c t* La vehiculele cu cutie automata de viteze' cheia de contact poate fi scoasa numai dupa decomutare. Im o b iliz a to r u l e le c tr o n ic Imobllizatorul impiedica punerea neautorizata a vehicululul In func{iune. Inainte de orice noua pornire. P o z itia 2: Daca nu se permlte comutarea cheii pe aceasta pozitle sau comutarea se lace greu. Cu ajutoail a ce stu ia s ig u ra n ta se d e za ctive a za automat cSnd se introduce cheia in contactInstalatia este activata automat de indata ce se scoate cheia din contact. 96 DEPLASAREA . cand selectorul se afla in pozitia „P” Cand cheia de contact este scoasa.astfel se deblocheaza volanul! P o z ifia 3: In aceasta pozifie iarurile sunt comutate la lumlna de control §i alti marl consumatorl electric! sunt opriti. selectorul este blocat in aceasta pozltie. N u m a i c h e ile o rig in a le g a ra n te a z a fu n c tio n a re a ire p ro s a b iia a v eh ic u lu lu i dvs. o rig in a la . DIspozltlvul de blocare a repomlril din blocul cheii de contact Tmpiedica demarorul sa pomeascS atunci cand motorul funclioneaza si producerea In acest fel a unor avarii. Daca nu se opresc lumlnlle sau semnalizatoarele dupa ce chela de contact a fost scoasa se aude un zumzet* atala timp cat este deschlsa u$a ^ofeoilu). In capul cheii se gase^te un cip. D e a c e e a m o to ru l p o a te p o rn i nu­ m a i c u o c h e ie c o re s p u n z a to a re . cheia de contact trebuie rasucita inapoi in pozitia 1. se mi§ca putin volanul . Volanul artrebul mereu blocatcand p a r^ ltl vehlculLil. P e n tr u t o a t e v e h ic u le le P o z itia 1: Pentru b io c a re a v o la n u lu i cand cheia este scoasa din contact. c o d ific a ta V o lk s w a g e n .

• Imedlat ce motorul pome$te. • Dupa pomirea motoruiui rece m scurt timp se aude un zgomot pentru ca trebuie sa creasca presiunea u le iuiji pentru compensarea hidraulica a jocurllor. L a m o to a re le re c i s au m c a iz ite in f u n c t io n a r e nu s e a c c e ie r e a z a inaintea §i in timpui pomirii. Acesta se stinge la atingerea temperaturli de pomire.Sigurante".demarorul nu trebuie sa mai functioneze. p o a t e f i n e c e s a r d u p a p o rn ire a m o to ru iu i sa se a c c e le re z e p u tin. C a n d m o to ru i e s te fo a rte fie rb in te . A ltfe l c arb u ra n tu l n ea rs a r p u te a a ju n g e in c a t a iiz a t o r p ro d u c e a v a rii. „A ju to r la s ta r t”. Daca motorul totu 9 i nu pomeste. A • La vetiicule c ii cutie de viteze manuals in timpui procedeului de pomire se apasa pedala de ambreiaj .demarorul trebuie sa pomeasca motorul. se elibereaza cheia . • La v e h ic u le le cu c a ta liz a to r. M o to ru l n u tre b u ie ta s a t s i s e in c a lz e a s c a p rin fu n c fio n a re Gu m a r in a s ta n d p e lo c ! P o rn /jti im e d ia t! l g ^ • Evitafi turatiile mari §i accelerarea * ^ 5 fnaxima pana cand motorul nu a ajuns inca la temperatura lui de functionare. Daca m otorul nu porne$te imedlat se intrerupe procedeui de pomire dupa 10 secunde $i se repeta dupa circa ojumdtate de minut. M o to a r e c u b e n z in a Aceste motoare sunt dotate cu injectie de benzina care fumizeaza automat la orice temperatura exterioara amestecul corespunzator carburant . 17.2 .vezi pag.b a te ria a u to v e h ic u lu lu i a r fi s o lic ita ta in u til. Temperatura exterioara sub + 5 “C: • Chela se rasuceste pe pozitia 2 . siguran^a fuztbila a pompei electrlce a carburantului poate fi arsa . in tim p u i p ro c e d e u lu i d e p re in c a lz ire nu tre b u ie sa fie c o n e c ta fi a lti m a ri c o n s u m a to ri . Aceasta este normal si nu trebuie sa creeze probleme.aer. DEPLASAREA 97 .vezi “V T m a n u a lu l 3 .U T iU Z A R E P o rn ire a m o to ru iu i In d ic a t ii g e n e ra te A te n tie ! C a n tf m o t o r u l fu n c fio n e a z a fn s p a tii fn e h is e e x is ts p e rtc o l d e in to x ic a re ! • inainlea pomirii schimbatoail se aduce pe pozrtia .. tre b u ie sa se u tiliz e z e d a c a e p o sib ii b a te ria a ltu i v e h ic u l c a a ju to r la s ta r t . Motorul poate fi pomit fa ra a fi preincalzit. P o rn ire a m o to ru iu i re c e Temperatura exterioara peste +50C.mers in go) (la cutie automata de viteze: pozitia „P” sau „N") 51 frSna de mana se trage.2.vezi manualul 3. moto ru l nu p o a te fi p o m it p rin rem orc a re p e o d is ta n ta m a i m a re d e 50 m . in timpui startului nu se acceiereaza. M o to a r e D ie s e l In s ta la tia d e p re fn c a lz ire Dupa com utarea pe pozitia de mers (punerea contactului) timpui de preincalzire necesar este indicat printr-o lumina de control com andata de temperatura agentului de racire .se aprin-de indicatorul de preincaizlre. caprtolul . • in a in te de p o m ire a m o toruiu i prin re m o rc a re a v e h ic u lu lu i.

cap. A te n tie ! D u pa o p rire a m o to n ilu i v e n tita to r u l • 9 i c a n d c o n ta c tu i e s te t a t a t • m a i p o a te fu n c tlo n a u n fim p (p a n a ia t O m in tite ). A t e n t ie d e o s « b jtd c d ftd s e lu c r e a z i In c a m e ra m o to ru lu i! 98 DEPLASAREA . s-ar putea ca siguranta iuzlbila de la instalatia de preTncalzIre Diesel sa fie a rsa . . Acest lucru este cauzat de faptui ca sistemul de carburant trebuie tntai aerisit. procedeui de pom ire poate dura mai m ult decat de obicei. D u p a s o iic ita r e a p u te rn ic ^ .pana la un minut. P o rn ire a d u p a g o iire a c o m p le ta a re ze rv o ru iu i Daca rezervonji autovehiculului cu motor Diesel s-a goiit complet. in s a duf»a un tim p p o a te p o r jii b ru s c . P o rn ire a m o to ru lu i c a ld Lampa de control a preincalzirii nu se aprinde . Daca motorul nu pomeste.t a m p e r a t u r a a g e n t u l u i die ra c ir « c re a te ^ t o r i t d suprafn* c a lz ir ii p ro d u s e la o p rire ^ e d h d m o to r u i e s t e c a ld . Cu ajutorul a ce stu ia sig u ra n ta se d e za ctive a za autom at cand se Introduce chela de contact. m u lt tim p a m o to ru lu i. Im o b iiiz a to r u i e le c tr o n ic Imobilizatorul electronic impiedica patrunderea neautorizata in interiorul autovehi­ culului. In capul cheii se gase^te un cip.motorul poate fi pomit imediat. se mai executa 0 data preincalzirea $i se pomeste din nou dupa cum am descris.vezi Manualul 3. dupa alim entarea cu carburant Diesel . c in d .2. c a ­ m e r a m otoruCui e s t e in c a iz ita s u p t l m e n t a r p r in r a d i a f i e s o ta ra . a c e s ta nu se op re $ te im e d ia t c i se la s a sa functio* n e ze c irc a 2 m in u te la tu r a tia d e m e rs In g o l p e n tru a e v ita o suprain c a lz ire .U T ILIZ A R E O p r ir e a m o to ru lu i • Imediatdupdstingerealampil decontrol se pome 5te motorul. In d ic a tie D e a c e e a p o a te p o rn i n u m a i c u o c h e ie c o r e s p u n z a to a re o rig in a la c o d if ic a t a V o lk s w a g e n . Daca motorul nu porne$te nici de data aceasta.Sigurante". N u m a i c h e ile o rig in a le g a r a n te a z a func* t io n a r e a ir e p r o s a b ila a a u to v e * h ic u lu lu i dvs. in timpul procesului de pomire.

functia poate fi actionata s> de la taste. In mod normal. ESP cuprinde blocarea diferentiaia electronica (EDS) reglarea la alunecare (ASR). lampa de control ESP este aprinsa . respectiv ASR EDS gasiti in manualul 3. In d ic a tii s u p lim e n ta re d esp re ESP. A c e s t lu c ru tr e b u ie a v u t in v e d e r e m a t a le s p e c a ra s a b il u d s i e u p o le l. cand se dore$te patinarea. ESP se conecteaza automat la pomirea m otorului. „Program electronic de stabilitate". S u p ra fe te le d ife r ite de ru la re a le c a u c iu c u rilo r p o t d u ce la o re d u c e re n e d o rita a c a p a c ita tii m o to ru lu i. ESP trebuie sa fie activat mereu. F a p ttil c a E S P v a o fe ra o s ig u * ra n id fn a r it4 n u tre b u ie s i v ii fm * ping d la a s u m a r e a u n o r risicurl in u tile .2 la cap.im ite le f iz lc e n il p o t i i d e p a ^ ite p rin fo fo s ire a E S P . De exemplu: . Numai in anumlte situatii.la folosirea lanturilor de zapada . A teh tie! i.U I IL I^ J \I-\C P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e * In d ie a tie P e n tru a s e g a r a n ta fu n c tio n a re a ire p ro $ a b ila a ESP. deconectarea sistemului este avantajoasS. 20. t o a te c e le 4 roti tre b u ie e c h ip a te c u c a u c iu c u ri d e a c e la ^ i fe l. D e a c e e a tno d u l d e c o n d u c e re tre iH lie a d a p la t la s f a re a c a ro s a b flu lu i $i la e o n d itille d e f r a f ic . Q ' Program electronic de stabilitate* (ESP) funcjion ea za im preuna cu ABS. Cand Instalajia este deconectata.la deplasarea in zapadS addnca sau pe teren afSnat . La nevoie.vezi pag.la clatinarea autovehrcululul blocat Dupa aceea Instalatia trebuie activate din nou. DEPLASAREA 99 .

O a p r o p ie re in c o n tin u a r e p o a te d u ce la fa p tu i c a o b s ta c o lu l sa nu m a i fie p e rc e p u t. Sistemul de con­ trol distanta la parcare nu este activat daca nu se aude acest semnal. f i j e s u b t ir i v o p s if e t n c h is s a il g a r d u H n u p o t ft p e r c e p u t e d e c a t r » s is te m fn a n u m ite c o n d itii 9 } p o t d u c e la B v a rie re a v e h ic u iu lu i. senzorii vor fl stropiti numai pentru un scurt timp §i se va pastra distanta fata de el la peste 10 cm. la tractarea unei remorcr. S e n zo ril a u z o n e m o a rte fn c a re p e rs o a n e ie $ i o b ie c te le n u p o t i i percepute. Atunci se va auzi un semnal acustic. O rd in e a s e n zo rilo r Se va evidentia totdeauna distanta mai mica. A c tiv a re a La introducerea treptei de mers Inapoi sistemul . Lasatl sistemul PDC sa (ie v e rlfic a t de un se rvice Volkswagen. 1. senzorii trebuie pastrati curati ?i fara gheata. 100- DEPLASAREA . R a s p u n d e re a la p a rc a re $i la m a n e v re a s e m a n a * to a r e » a p a r fin c o n d u c a to ru fu i. O b ie c te ie p re c u m p ro ta p a l r e m o r e ii. • Pentru ca sa fie asigurata functionarea sistemului de control distant^ la parcare.U T ILIZ A R E C o n tro l d is ta n ta la p a r c a r e (P D C )* A t e n tie ! S is te m u l d e c o n tro l d fs ta n td la p a r c a re n u p o a te in io c u la te n fla c o n d u c a to ru lu l. Cu cat distanta devine mai mica cu atat intervalele intre tonuri vor fi mai mici. S iste m ul de c o n t r o l d i s t a n t a la p a r c a re determina distanta lata de un obstacol in zona din spate a vehiculului cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete. La curajirea cu jet de aburi. De la o distanta de cca. • La vehiculele care au din fabrica in dotare un dispozitiv de remorcare*. atunci cSnd se va introduce treapta de mers inapoi sistemul de control distanta la parcare PDC nu va fi activat.2 m (zona A din figura) fatd de obstacol incepe un ton de avertizare. D e z a c tiv a re a La scoaterea din treapta de mers inapoi. in d ic a tie • La viteze de peste 15 km/h sistemul de control distanta la parcare iucreaza cu erori. A te n fie In s p e c ia l ta c o p U i m ic i 9f a n im a ie c a r e n u p e l f i p e rc e p u te in ( o a t e c a z u rite <fe c a tre s e n zo ri.PDC" se activeaza. Pentru aceasta se gasesc in bara spate 4 senzori. O corectS perceptie a obstacolelor nu este poslbila. Se ajunge la distanja mai mica de 30 cm (zona B din figura) se aude un semnal sonor de durata.

atat cSt permits puterea motorului. Dupa eliberarea pedalei sistemul regleaza Tnapoi la viteza memorata anterior. C an d s is te m u l e s te c o n e c ta ta nu c o m u t a t i p e m e r s in g o i f a r a a p a s a r e a p e d a te i d e a m b r e ia j! A s tfe l m o to ru l a re o tu r a t ie m a re s i in a n u m it e c o n d it ii p o a t e fi a v a ria t! Sistemul se a c tio n e a z a prin comutatorul A $i tasta B de la maneta semnalizatonjiui ?l farului. C o n e c ta r e a Instalatia e s te p o rn ita prin Tmpingerea comutatorului A pe ON. ‘0 DEPLASAREA 101 . In d ic a tie La ve hicjle cu cutie automata de viteze sistemul de control al vitezei este activ numai in pozitiile selectorului „ D". Viteza trebuie rememorata.vezi pagina 14. a q u a {> ta n a p e . Franati autovehiculul. Viteza se mare§te prin viteza proprie a autovehiculului. De pe maneta de semnalizare sistemul poate fi numai cuplat respectiv decuplat.. N . „4". A t e n t le l V ite z a m e m o r a ^ p o a te fi re lu a la n u m a i d a c a nu e s te p re a m a re p e n f m c o n d rtiile d e tr a f ic e x is te n te . „3'' $i „2". Dacd Tn timpul mersului se alege aitapozitie (. Acesta nu e cazul totu$i cand viteza memorata a tost depasita cu mai mult de 10 km/h pentru o durata de peste 5 minute. ultima viteza m em orata se ste rg e ia r siste m u l se deconecteaza complet. La deplasarile pe teren in panta sistemul de control al vitezei nu poate fi pSstrat con­ stant. Piciorul poate fi luat apoi de pe pedala de acceleratie. Alte indicatii referitoare la volanul multi­ functional gasiti la pagina 21. A te n fie ! S is te m u l d e c o n f r o i a v it e z e i (Q U A ) nu t r e iiu ie lo lo s it t n c a z u i u n u l tr a f ic in te n s s i c o n d h ii ne(a> v o r a b ile { p o ie i. R sau 1").P. Viteza poate fi marita si ca de obicei prin pedala de acceleratie.U T ILIZ A R E S is te m d e c o n tro l a l v ite z e i d e c r o a z ie r a * (G R A ) Pentru eltberarea „piciorului de accelerare' aceasta instalafie poate mentine constanie viteze peste 30 km/h. M e m o r a r e a v ite z e i D aca s-a atins vite za necesara este suficienta o scurta apasare pe tasta B (SET). La vehiculele cu v o la n m u lt if u n c t i­ o n a l* sistemul de control al vitezei (GRA) se actioneaza de la volan. r o lls p iitt). Cand porne^te sistemul de control al vitezei se aprinde o iumina de control In tabloul de bord .

A te n tie ! V ite z a m e m o ra ta p o a te fi re lu a ta n u m a l d a c d n u e s t e p r e a m a ra i>entriii c o h d ifiile <te t » f F c e x is * te n te . Daca se impinge spre stanga comutatorul §i se mentine apasat. Pentru r e lu a re a vitezei memorate. Daca tasta se tine apdsata. viteza se mare$te prin cre§terea automata a acceieratiei. 30 knvti. Viteza memorata In acest moment se pastreaza.u I iL i^ ^ n c M o d ific a r e a v ite z e i m e m o r a te D e c e le ra re a I m e m o ra re a Vtteza memorata poate fi redusa prin apasarea tastei B. Prin scurta ^ a s a re spre stanga a comutatorului viteza se m are^e in trepte. viteza se micsoreaza prin reducerea autom ata a acceieratiei. Viteza existenta la eliberarea comutatorului este memoratS. dupa eliberarea pedalei de franare. Viteza treb uie rem em orata apot dupa ce se accelereaza peste 30 km/h cu tasta B. 102- DEPLASAREA . Daca tasta se eiibereaza la aprox. D e c o n e c ta r e a te m p o r a r a a in s ta la tie i V e h ic u le cu c u tie d e v ite z e m a n u a ia : Instalatia este o p r ita t e m p o r a r prin apa sarea p edalei de frd n a re sau de ambreiaj sau Tmpingerea comutatorului A pe OFF (nu blocat). Viteza e x is te n ta la e lib e ra re a ta s te i este memorata. Prin scurta atingere a tastei B viteza se micsoreazd ?n trepte. A c c e le ra re / M e m o ra re Viteza memorata poate fi m a r it a prin implngerea comutatorului A pe RES fara actionarea pedalei de acceleratie. sau de a m b re ia j se Im p in g e spre stSnga comutatorul A pana la oprire. memoria se sterge.

Dupa eliberarea com utatorului viteza e s te m e m o ra ta . V e h ic u le c u c u tie a u to m a ta d e v ite z e : Sistemul este com plet oprit prin se)ectarea. M e m o ra re a v ite z e i Daca la deconectarea temporara nu a fost m em orata nici o vite z a sau vite za memorata a fost ?tears&. o noua viteza poate fi memorata dupa cum unnsaza: • Comutatorul A se impinge spre stdnga si se mentine apasat pdna s-a atins viteza dorita. • treptelor P.cand vetilculul stS pe loc . dupa eliberarea pedalei de franare. se impinge spre stanga comutatoriil A pSna la oprfre. Viteza momentana este memorata. Pentru re lu a re a vitezei memorate. DEPLASAREA 103 . sau • Se apasa scurt tasta B. Viteza memorata in acest moment se M e rg e . D e c o n e c ta r e a c o m p le ta a s is te m u lu i V e h ic u le le c u c u tie d e v ite z e m a n u a ta : Instalatia este c o m p le t o p rit piin Impingerea comulatomlul A la dreapta pana la oprire (OFF) sau .prIn scoaterea cheii din contact. '0 nium al n u e s t e i > r ^ m a re . N . |ie n tr u c b n d itiilo d e tr a f lc e x lS ' in plus srstemul este o p r it te m p o ra r cand se alege treapta N sau 1. R sau 1 sau Vehiculul s ta p e lo c prin luarea contactului.u » i g V e h ic u le cu c u tie a u to m a ta de v ite z e : Sistemul este o p rit te m p o ra r prin apasarea pedalei de franare sau imptngerca comutatorului A pe OFF (nu blocat). Viteza memorata Tn acest moment s e p a s tre a z a .

V a re c o m a n d a m . o c a n is tra cte i« z e rv a . v o ru lu i c a a s t f e l la in c H lzire c a rb u ra n tu i s -a r re v a rs a . c a n is tra s -a r io v i e arb u ra n lu t s -^ r v a rs a . A c e a s t a d u c e la s u p ra in c o n tin u a re . Dupa ce ati deschis capacul rezervorului (vezi flgura din dreapta) se poate ajunge la bugonul rezervorului. C a n d s e fo lo s e ^ te o c a n is tra r e z e r v a t r e b u ie s a r e s p e c t a t i h o ta ra rH e ie g a ie . Im e d ia t c e p o m p a d e b en zin a c o m b u s tib ilu l n e a rs a ju n g a n d m s«a o p r itp r im a d a ta . In d ic a tii C o m b u s t ib ilu l r e v a r s a t t r e b u ie im e d ia t fn d e p a rta t de pe vop seau a v e h ic u iu iu i. Rezervorul de combustibil cuprinde circa 62 litri. N u tre b u ie s a s e u m p le a r d e r e . d in m o tiv e d e s ig u ra n ta sa hu iu a fr c u d vs . bu^onut rezervorului se in^urubeaza bine $i se Tnchide capacul pana se blocheaza. L a u n a c c i­ d e n t. Gura de umplere cu combustibil se afla in partea laterals din dreapta in spate. A c e a s ta e s te v a la b ii Tn s p e c ia i ia c a rb u ra n t R M E (m e tile s te r • u le i d e ra p ita ). a ltfe l a c e a s ta p o a te fi d e te rio ra ta . d e o a re c e s e u m p le i n c a l z i r e a s i a v a r i e r e a c a t a li> s p a fiu l d e e x p a n s iu n e a l re z e r­ za to ru lu i. L a v e h ic u ie c u c a t a liz a t o r nu se m e r g e n ic io d a t a c u r e z e r v o r u l a p ro a p e gol. re z e rv o ru l in s ta ia fia d e e v a c u a re a g azu lu i d e e s te n p lin ”.UTILIZARE A lim e n ta r e a D e b lo c a re a c a p a c u lu i re z e rv o ru lu i Prin apasarea tastei A se deblocheaza capacLil. 104- DEPLASAREA . Din c a u z a a iim e n ta rii n e re g u ia te cu c o m b u s tib il se p o ate a ju n g e la a p r in d e r i n e r e g u ia te . Deblocarea functioneaza $i cand contactui este luat. A tentle! Dupa umplere.

....................... 58 n » Bricheta...............................................................................suport b ra te ..................................................... 86 ... 7 Ajuta-te s in g u r.....................104 Bratele sca un elor............................... 59 Comanda lumini interioare ......... 59 Cutie de viteze mecanica................ 38 Cap sferic demontabil .................. 87...................in 4 tre p te ......... 77... 79 ................. 9 Afi$aj intervale de service fle x ib ile ................................ 3 Goloana reglabtla a volanului................elemente de comanba ................. 90 ........................... 69 Alarm a.... 104 Apa peritru spalat parbrizul ................................................................................sp ate ..................f a ta ....58 ................61 ... 67 INDEX 105 ...........40 Contor pentru distante scu rte .7 Afisaj kilometri ....far m ar$arier................... 3 Climatronic................................................................................ 38 Capota m otorului. 8 Contor km / z i ............ 82 C ockpit........................................ 29 c Camera m otor.......20 Asigurarea copiilor ................... 95 Covora? pentru p icio a re ............................comutare pe recircularea aerului ......... 58 ....................................................................................... 87............................................. 83 Afi^aj multifunctional ................. 12 Afi5aj temperatura lichid de racire ................................8 Afi$aj rezervor... 30 C laxon....................... faruri m ar$arier.. 73.............................. 44 C om utatoare....................in 5 trepte .............................31 Alimentare......... 90 Blocarea clapetei rezervorului ................................70 Capota portbagajului............................... 90 B Bancheta sp ate .......... 8 C o n ta c t..............................................................INDEX ALFABETIC A Aerisire......... 80 ..... 85 Cutie be viteze automata .....58 Blocare la p a rca re ....................................................

..... .. 83 ............... 77 F Faruri ceata .......... ........... 79 .....reglare b a ta i......................d im a tro n ic..................................... 75 ........ .......................... 80 . ................ ........... .............. 90 Duze de aer ............... 27 Deblocarea capotei s p a te .Hands F re e ... 18 Deschiderea individuala a ii§ilor ................... 22 106- INDEX ..... .. 80 ... 33 Display pentru selectarea vitezelor.... ................... 77 Duze de ie$ire a a e ru lu i.... Ftimri .... 70 DIspozitIv electric de actionare a geamurilor..... .. ................... 40 41 41 24 94 G G eam uri............................................. 80 H Handy .......... .............dinam ica................ 75. .............instalatie aer conditionat .............incalzire $i ventilare ........... 26 Dezghetare parbriz ..............incalzire §i ventilare.......incSlzire si ventilare.......................... ........................ ... 27 Defectiuni m otor.........instalajia de clim atizare.................. 27 Deblocarea individuala a u s ilo r............. 27 Deschiderea .........Incalzire §1 ve n tlla tle ...................................u§llor..... .......... ....................... ...instalatia de aer conditionat ............c liin alron ic..... Faza m a re .. Frana de m ana... . 87... ................................................................. 75 Dispozitlvul cte remorcare .............. 73 .......................... 77 E Elemente de comanda -d im a tro n ic .... .........INDEX ALFABETIC D Deblocarea spatiulul pentru bagaje ..capotei portbagajutui........... 30 ..... 33 Geamuri . 73 ............ 80 ..............dezghetare.................. .................

............ ............26 Incuierea u § ilo r..... Lampa de avertizare Centura de siguranta......26 inchiderea autovehiculului .................... 41 Incalzire sca un ................. 44 Lampa de control preincalzire .... 13 0 K K ick-dow n....................................................................... 45 Instalatia de aer conditional................................ 41 llum inare............................................Q INDEX ALFABETIC inchidere centralizata.........26 Inchiderea autovehiculului............. Lampa de avertizare gaze de e^apam ent............ 48 18 Q INDEX 107 .... 14.......... 31 Instalatia de semnalizare a remorcii .... ........... 75 ....................................... 91 L Lamele §lergatoarelor de p a rb riz... Lampa de avertizare a lternator......... ..............................26 .. 74 incalzirea lunetei....................96...................m o to r.program electronic de stabilizare ..................43 Indicator com bustibil........................................ 77 ............ . 73 ........ .............elemente de com anda................ .............77 incalzire $i ventilare ...... Lamp! de avertizare ......feglare tem peratura.. 73 ...........deschidere.................. 41 lluminarea tabloulul de bord ............................................. Lamps de avertizare fra n a ........................................ Lampa spate pentru b a g a je . ............... Lampa de avertizare A irb a g .................... 16........................... 20 Inele de prindere..................comutator recirculare aer ......elemente de com anda........................... 40 Imobilizator electronic ............gaze de e$apam ent...... 73....... 101 Instalatie de avertizare anttfuft ....................... 46 Lampa sertar...................26 I lluminare instrumente b o r d ..inchidere.............................. 88.............98 Indicator directie de deplasare ............ .. 46 13 16 20 77 44 17 13 20 20 I Q incaizire............................. 60 Instalatie spalat ta ru ri............ 77 Instrum ente.............................................................. 6 Instalatie de reglare v ite z a .....aer p ro asp at.... 56 Incalzire o gtin zi....26 .....................................

........47 .... 90 ...... ............................49 Oglinda cu In calzire . 14 Lampi mar§arier ............................... 85 Margarier.. 43 Lumini de semnalizare...........cutie de viteza automata ... 14 Lumini interio a re ...............................sistem A irbag................48 Oglinda in te rio r......................68 Lumina de pozitie........................instala{ie semnalizare remorca ..............47 Oglinda m ach ia j...... 97 98 108- INDEX ....INDEX ALFABETIC ....47 Oprirea m otorului................... ..47 ................. 85 Maneta selector v ite z e .... 44 Lumini ceata s p a te . .... 14 .................o p rire ..... 13 ............................ .....................98 M Maneta semnaiizatorului.................atimentare....90 I MSner pentru cam uflare................................nivel ulei ........presiune u le i............... 87............................. 87..... ............................... 53 Motoare Diesel ....rezerva combustibil ......................97 Motorul ...... 48 Memorie pentru scaujnul $of0 r u lu i..............................................................................indicatii de siguranja................................................ 85 Loc montare C D ...........pornirea.................................39 N Nivel lichid de racire..........19 o O g lin zi.................................. ................................ 40 Lumini p a rca re ....................................48 Oglinda retrovizoare .........rezervor g o l.............18 Nivel u le i...............................rabatarea....19 .......... .............. ..............cutie de viteza m ecanica. ................47 Oglinda Interioara antiorbire ..........................................48 Oglinzi exterioare......p o m ire ...... 44 Motoare pe benzina .. ............... .....................47 Oglinzi cu rabatere e le ctrica ....... 13 -u z u r& lra n a .p o m ir e ................................faruri spate c e a ta ........ 43 Mediu inconjurator ........................ 104 Memorie pentru oglinzi exterioare ..........................revenirea................... 14......................................97 ............................ 20 ..........19 ....................98 .................... 43 Maneta selectorului de viteze .......................... 40 Lumini de d t i l ........ .................

........ .......................................85 Scrumiera... .. .............. ................................................................ ................................................................................59 Heglare scaune.79 ...................... r \ INDEX ALFABETIC P Parasolare.. 71 Roata de rezerva ingusta .. 68 Sistem suport pentai greutati pe p ia fo n .....clim atronic....................68 Sertar pentnj cartea de b o rd .. .................. ...70..............................................56 Scaunul so ferulu i.....................................19 Prize...... ......clim atronic.....................dupa golirea rezervorului.......................................................97 Presiune u le i...97 ...51 Reglarea temperaturil ........................... .......98 Pozitiiie cliindoilui capotei HI portbagajului ..............41 Reglarea in Inalfime a scaunului ..............49 Pedale...62 Sarcina pe p ia fo n .............................60 Spatar rabatabfl .....82 ....... 49 Rulou parasolar luneta............ 71 Roata de rezerva ...................... ..................50 ....................50 Scaun fata cu Tncalzire .............. 52 Schima de selectare ... ...........................................Tncalzire si ventllare......59 Pomirea motorului ..... ................................. ............50 ...............TncSlzire §i ventiiare............ 41 Rulou parasolar.77 Reglarea batai fa ru rilo r.... 71 R ula re ......74 ............................................................63 Sistem de a la rm a ............ ................. ...................................................... 49 s Sac de Tncarcare...........................50 INDEX 109 ...................gofer.................43 S ertare............30 Preincalzire.... ........62 Sac s k i................................. ....50 Scaune fata reglabile electric ..................instalatia aer conditionat ............................................73 Reglarea rn inaltime a volamjiui ................................................68 Sertar mSnusi.......... 66..67 Semnalizare luminoasa ....................... 67 Program electronic de stabllizare ...................50 Scaune ta ja .......... ............................................ ............................................................ ............................................................pasager d re a p ta .....31 Spatiu pentai bagaje..20 Roata de urgenta........ 61 R Recirculare aer ........63 Scaune......

........................22 Suport bagaje pe m a rin a ........ 7 Tasta de inchidere centralizata ....................INDEX ALFABETIC SpaJar ortopedic ........63 Stergator p a rb riz.............. 36 T riptronic............65 Suport bagaje..... 69 z Zgom ot............asigurarea copiilo r......77 Ventiiatie cu aer proaspat.................65 Suport telefon...............Hands F re e ....................................................................................................... 73.. 28 ................... 101 Tetiere....................................51 Suport pen trj p a h a re .......... 22 ........................................................................................... 75 Vitszometru..........................suport tefefon.................deschidere.....45 u U$i .... 96 110- INDEX .......... 82 ...........63 Suport s tic le .......................................... 21 Volumui rezervorulul......... ........................... ................................ 92 Trusa de pfim-ajutor .... ...................... 25 Telefon mobil ............................................. 40......................... 25 ..... 3 Tahomelru........................................ . 57 Trapa / Plafon g lisa nt............................................ 24 ........................ 22 ...................... 7 Volan muitifunctionai................ 30 ..................... ............. 22 Tem pom at......................................rnchidere.... 28 Telecomanda cu semnal ra d io ...........................incalzire si ventilare ......................sincronizata..............reglare vo lu m .... 26 V Ventilatie.......63 Suprafeje de depozitare ...........deschidere individuala a u ^ ilo r.................. . 104 ^ T Tablou de b o rd ..............................

multiplicarea sau traducerea.o o VOLKSWAGEN lucreaz§ permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor modelelor. o . Textele. Astfel. Toate dre ptu rlle conform leg isla tiei tn p rtvln fa d re p tu lu i de a u to r a pa rtin VOLKSWAGEN AG. reprezentarilor §i descrierilor prezentate in acest material nu pot fi ridicate nici ur^ fel de pretentii. Va rugam sa fiti infelegdtori deoarece oricand pot apare modificari ale formei. figurile. Se rezerva dreptui la modificdri. pe baza indicatiilor. Retiparirea. chlar $1 numai partial. indusiv normele acestui manual au la baza stadlul de informare corespunzator momentului tn care acest material a fost edrtat. Realizat in Germania © 2000 VOLKSWAGEN AG Finalizarea redactaril: decembrie 2000 AceastS hartle a fost fabricata din celuloza fara continut de dor. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. dotarilor si tehnidi.

3 Passaf Date tehnice .3 .

R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe rito a re la d a te le te h n ic e SG = culie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 26 MOTOR DIESEL . Latime Inattimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admlsibila Diametml cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Pulere Moment de turatie maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita fi Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz’ ’ .2. Alte indicalii vezf manualul 1.Intervale Service". 62. 6.In s ta ^ tia de spalare a pa/bnzului* aflatl c j ce ttp de agent de spalare trebuia sS L/mpleti rezervorui.4 in mm in mm ■ in mm in m in mm in mm 4703 /1 7 4 6 1462 107 11.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I V 6 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime.1 sub . Acest ulei este calttativ psrrtnj avantajele oferlts de Long Life Service. capacitate cilindrica rot/min in Nm /a rot/min l l O k W (150 C P ) / 4000 310/1500-3200 6 cilindri. 8 ca.5 min 49 CC sail Biodiesel ca.cu instalatie de spalare farurl litri liiri litri Numar cilindri. ^ A lts indlcatii vezi manualul 3.2 5.0 ca.Ule> de motor” .5 1515 1515 / 1513 (la tracfiune integrala) Ulei de motor®’ cu schlmbare filtru irtri La umplere se controleaza nivelul uleiului. N u u m p le ti fn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara specificatie specificatie VW 506 00 sau 506 01 VW 505 00 sau VW 505 01 1n manualul 3 ^ la capilalut . capitolul . din care rezen/a ca. 4. 2496 cm^ 19.

admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa rem orca franare.3 6. tnsec.1 (11. ! 1 1 0km n /0 i 1 1 0km n /0 i 1/100 km n t g/km n i kg n f kg n t kg n i kg n i kg n 220 6.6) 7.2 10.6 9.0) 6.3 (6.7 9.U A I t ItH N lU t C utii de viteza Performante Viteza maxima 0-80 km/h SG AG 214 7.0) 11. MOTOR DIESEL 27 .5 (7.4 (10.8 211 2080 1531 1190 980 100 AA {216)212 (6.9 5. panta pana la 12% frSnare.6 (213) 232 (2150) 2190 (1602) 1641 (1160) 1200 1070 0-100 km/h i kmA) n i sc n e.4 6.9 186 2040 1489 1150 Consum de carburant urban extraurban combinat Emisie COj IMase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.9) 8. panta panS la 8% fara sistem de franare.7 11. in panta pana la 12% i kg n i kg n i kg n 1600 1700 750 1800 2000 Valorile din paranteze sunt valabile pentnj cutii de viteza mecanice 6 trepte cu 4MOTION.2) 12.0 7.

8 ca. A lte (ndlcatii vezi manualul T.Inlervale Sarvica" R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala ^ j.0 ca.2 la capitoluf „lnstalatla tie spSlare a parbnzuKjl' sflati cu ce tip de ag«n( d s s p ila ra irebula sS um pleti rezeivorul. Acest ulei este calitaliv penlru avantajete olerne de Long Life Serwce. caprtolul . « ANe ^d ic a tit vazi manualul 3. 1896 cm’ 19. din care rezerva ca. 62.0 min 49 CC sau Biodiesel in mm In mm fn mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.2 4. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificalie specificafie VW 506 01=> VW 505 01 In manualul 3. capacitate cllindrica Compresie Cafburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz" . 6.cu Instala^e de S{»lare farurl litri nth liiri ca.0 4 cilindri.2.1 sub . Ld(ime Inaltimea vetiiculului gol Garda la sol (a greutatea totala admlsibila Olametrul cercului de viraj Ecarlament fata Ecartamenf spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim rot/min in Nm la rot/min 96 kW (130 C P ) / 4000 285 / 1750 (Cutie mecanica in 5 trepte) 3 1 0 / 1900 Numar cllindri.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 9 6 k W ( 1 3 0 C P ) D im en siu n i Lungime. ^ a u to m a ta AA = tractiune integrala (4MOTION) 24 MOTOR DIESEL .5 1515 1515 / 1513 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtiii lltrl La umplere se controleaza niveiui uleiului. 4.U lel de motor".

panta p^na la 8% fara sistem de franare.9 11.0 189 2000 1425 1110 100 AA 204 6.2 6.4 7.3 170 2080 1498 1080 1080 1600 1700 650 1700 2000 750 Valorile din paranteze sunt valabile pentrv cutii de vitezS mecanice 5 trepte. SG 208 6.5 (4.7) 7.4 8.9 (7. Tn panta pSna ia 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km tn 1/100 km In 1/100 km in g/km in km/h in sec.5 10.8 10.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban comblnat Emisie COj M ase Masa totals admisiblla Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisiblla Sarcina pe axa spate.6 (149) 151 (1950) 1960 (1375) 1387 (1060) 1070 980 AG 203 7. in sec.2 5.6 (5.4) 4. panta pana la 12 % franare.9 9. MOTOR DIESEL 25 . admisibilS Sarcina admisiblla pe acopeh$ M a s a re m o rc a frSnare.6) 5.0 5.

6.2.0 min 49 CC sau Biodiesel In m in mm tn mm 11. Lafime InSltimea vehiculuiui go! Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatle maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentm spdlare p artriz’ ’ . 62.Jnlervale Service’ .0 Numar citindri. capacitate cillndrica rot/min Tn Nm la rol/min 74 kW {100 C P ) / 4000 2 5 0 /1 9 0 0 4 cilindri. ^ Alte indicatii vezi manualul 3.2 la c a p llo ljl .cu Instalatie de sp^eire faruri litri liiri litri ca. ^ Acest ulei este calHativ pentru avantajele ofertte ds Long U fe Service Alta Indtcatli vezi manuahjl 1. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificaSie specificafie VW 506 013' VW 505 01 S ts' In manuaJul 3. din care rezervS ca.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 7 4 kW ( 1 0 0 C P ) D im e n siu n i Lungime. 4^0 ca.2 4.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) !n mm in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 f Ulei de motor*’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. 8 ca.1 sub . 1896 19.instBlatia de spSiare a parbrizului’ aflali cu ce tip de agent de spalare trebuie sa um pleti rezeivorul. R e s p e c ta ti in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze m anuka AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 22 MOTOR DIESEL . capitolul .U te i de motor".

parta pana la 12% franare.0 4.5 5. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.2 6. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi$ M asa re m o rc a franare. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 191 8. in panta pana la 12% in kg in kg in kg 1400 1600 650 - — MOTOR DIESEL 23 .7 181 1960 1389 1070 AA - - C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinal Emisie C O j M ase Masa totala admisibifd Masa vehiculului gol Sardna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.4 146 1940 1361 1050 960 100 AG 185 9.3 12.3 9.4 14.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performanfe Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG Jn km/h in sec.4 7.4 5. in sec.

capacitate cilindrica Compresle Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru ^ ^ a r e parbriz^ litri litri ca. usoarS cre?tere a consumulur $l u$oare zgomote de b a lil in m otor pana la reglare.5 1515 1513 Ulei de motor®* cu schimbare fillru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. vezi manualul 1. din care rezerva ca.0 rot/min in Nm la rot/min 142 kW (193 C P ) / 6000 280 / 3200 6 cilindri. Acest ulei este condltia pentru avantajele o te rte de Long U le Service. Latime Indt^mea vehiculului go! Garda la sol la greutatea totala admisibila DIametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turafie maxim Numar cilindri.1. 27V1 cm^ 10.2 la capltolul Jnstalafia de spSlare a parbrizuluT aflati cu ce tip de agent de spalare trebuie sa umpteti rezervorul.6 Benzina Super Plus 98 COR. capitotul .D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 6 1 4 2 k W (1 9 3 C P ) 4 M O T IO N D im en siu n i Lungime. Super 95 COR'i conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. 8 ca. R e s p e c ta ti $ i in d ic a fiile g e n e ra te re fe rito a re fa d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) 20 MOTOR BENZINA . ^ In manualul 3.Intervale Service".2. AKe Indicatii. 4. la capilolul . AKe Indlcatll vezi m anualul 3.0 6. N u u m p le ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificatie specificatie VW 503 00** VW 500 00 sau VW 502 GO specificatie VW 501 01 '■ Cu u s o a ri reducere a puteril.U lei de motor'. 8 2 .

9 10.5 7. m sec. admisiblla Sarcina admisibila pe acoperi$ M a s a re m o r c a franare.8 15. in panta pana la 12% ^ Viteza maxima se atinge numai Tn treapta 4.9 11.1 7. in kg in kg in kg 1800 2000 750 MOTOR BENZINA 21 .0 9.0 264 2130 1577 1140 C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totaia admislbila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fa(a admisibild Sarcina pe axa spate.DATE TEHNICE C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG in km/h in sec. panta pdna la 12% franare.8 16. panta pana la 8% fara sistem de frdnare. m l/1 0 0 km in i/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 238 5.5 252 2080 1527 1090 1080 100 AG 233=> 7.3 7.

2324 cm^ 10. 8 ca. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere U5oara Uleiuri multigrad specificatie spedficafie specificatie VW 503 00‘ ! VW 500 00 sau VW 502 00 VW 501 01 ') c u u $ o a rt reducere a puterll. 4.U lel de motor". capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spaiare parbriz®' rot/min fn Nm la rot/min 125 kW (170 C P ) / 6200 225 / 3200 5 cilindri.Intervale Service* R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac|iune integrala (4M 0TI0N) 18 MOTOR BENZINA . Super 95 COR” conform DIN EN 228 litri litri ca.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare flltru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. 62. capitolul . din care rezerva ca.8 Benzina Super Plus 98 COR.0 4. Alte Indicaitl vezi manualul 3.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 5 1 2 5 k W ( 1 7 0 C P ) D im e n siu n i Lungima.1.7 in mm in mm In mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.2. ta capitolul . 1-atime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametru) cerculut de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri. Aces! ulel este conditia pentru avantajele ofente de Long Lite Service. u$oara cre$tere a consumulul si u$oare zgom ole de bStal in motor p in a la reglare ^ In manuslul 3 2 !a capitolul . vezI manualul 1.Inslalatia <3e spaiare a paftjrizul j ‘ aRati eu ce 8p de agent de spaiare Iretjule s4 umpleti rezen/orul. A lte indicatit.

panla pana la 12% franare.9 13. admisibiiS Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a franare.4 13.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extraufban combinat Emisie CO^ 'W M ase Masa totala admlsibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admislbila Sarcina pe axa spate.8 7.4 9.1 9.7 223 2080 1529 1090 1080 100 - - - - 1500 1700 700 - 1600 1800 750 MOTOR BENZINA 19 .3 223 1980 1421 1080 990 100 AG AA 224 6.3 8. in sec. in pante pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kn\/h in sec.0 7.3 9. SG 228 6. panta pana la 8% fara sistem de franare.

Lajime Inaltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totaia admlsibila Diametrul cerculul de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri.Instalatia d e spdtare a parbrizulur aflap cu ce tip de agent de spalare trebule s i umpleti rezervorul.2. 1781 cm^ 9. 4. in manualul 3. ^ A le Indicatll vezf manualul 3. 62.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 1 .2 la capitolul . u$oara cre$tere a con sLm uIji usoare zgomote de batai In motor pdnS la reglare.intervale Sen/Ice’ . Acast ulel este conditia penlru avanlaje)e oferlte de Long Life Sen/Ice.5 Super 95 COR / Nonnal 91 COR’ ' conform DIN EN 228 !n mm In mm in mm fn m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. 8 ca. la capitolul . din care rezervS ca. capitolul .5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractlune Integraia) Ulei de motor®’ cu schimbare filtai litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. vezj m anualul 1.8 T 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutle de viteze automata AA = tracfiune integrala (4MOTION) 16 MOTOR BENZINA .1. AHe indicatii. Nu u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificafie specificatie VW 503 00*> VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu usoara reducers a pulerii. capacitate cilindricd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezervor pentru spaiare parbriz^ litn litri ca.0 rot/min in Nm la rot/min 1 10 kW (15 0 C P )/5 7 0 0 2 1 0 /1 7 5 0 4 cilindri.0 4.U lel de motor’ .

D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extrauftan combinat Efnisie CO. in panta pana la 12% ® vrtezfl maxima se atlr>ge numai tn treapia 4.4 6. fnsec.0 9.2 11. M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fafa admisibifS Sarcina pe axa spate. panta pana la 12% franare. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.4 8. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a frSnare.4 226 1990 1406 1080 AA — - - - - - - in kg in kg in kg 1300 1500 650 1500 1700 - - " im n T n B B P A i7 m M 17 . in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 221 6. 1 SG fn km/h in sec.2 197 1930 1354 1030 990 100 AG 215"! 7.5 10.4 9.4 7.5 13.

capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor ca ttu ra nt Hezervor pentru s p a l^ e parbriz® litri litri ca.Instalatis da spaisre a parbrizului' ailatt cu ce lip de agent de sp&lare trebuie sS iim plsti rezervoml.0 rot/min m Nm la rot/min 9 6 k W (1 3 0 C P ) / 5700 1 9 5 /3 3 0 0 4 cilindri. 1984 cm^ 10.U lei de motor” .1. u$oarS creslere a consumulul $1 u$oare zgomote de bataj In m otoi p in a la reglare. N u u m p ie ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Ufeiuri multigrad de ungere u^oara Uteiuri multigrad specifica(ie specificatie VW 503 00^’ VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 ’ ) C u j ^ a r a raducere a puteril. Alle Indlcatli vezi manualul 3.5 1515 1 5 1 5 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) 1 Ulei de motor=> cu schimbare filtn j litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. ^ in manualul 3 ^ la capitolul .3 Super 95 COR / Nonnal 91 COR" conform DIN EN 228 Tn mm !n mm !n mm In m fn mm in mm 4 7 0 3 / 1746 1462 107 11. Alte Indicatll.Intervale Service*.U A It: /trt/V/L-t M o to r b e n z in a 9 6 k W (1 3 0 C P ) D im e n siu n i Lungime. 4. Acest ulet este condWa pentru avant^'ele ofertte de Long Life Service. Latime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diamelrul cercului de viraj E c a r t^ e n t fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim N jm a r cilindri.2. 8 ca. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de vrteze manuala AG = cutie de vileze automata AA = tractiune integrala (4M0T10N) 14 MOTOR BENZINA . la capitolul . 62. din care rezen/a ca. vezI manualul 1. capitolul .0 4.

8 9.0 192 1930 1366 1020 1000 100 AG - AA - - - - - - - - - - - 1400 1600 650 - - MOTOR BENZINA 15 . admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M a s a re m o rc a franare.L//-1 i 1.0 8. f C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie COj M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. panta pana la 12% franare. SG 210 6.9 11. panta pand la 8% fara sistem de frSnare.5 6. 5n panta pand la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h fn sec. in sec.

D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 8 5 k W (1 1 5 C P ) D im e n s iu n i Lungime. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uteiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificape specificape VW 503 00*' VW 500 00 sau VW 502 00 specificape VW 501 01 '* Cu u^osra reducere a puterli.3 Super 95 COR / Normal 91 COR" conform DIN EN 228 in mm in mm fn m m ' in m m mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.U lel de motor*. 62. 1984 cm^ 10.In teivale Sentee*.8 rot/min In Nm la rol/min 85 kW (115 C P ) / 5400 1 7 2 /3 5 0 0 4 cllindri. LStlme lrt§ttimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea latala admisibila Diametrul cerculLii de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindrl. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carfaurant Rezervor pentru spSlare parbriz*> litri litri ca.2. cspltolul . vezi manualui 1. din care rezerva ca.2 ta capitolul . Acsst ulel e sia condltia pentru a va rtajele ofarite de Long U fa Service.1.0 3. A lle indlcatii. R e s p e c ta fi $ i in d ic a tiile g e n e ra le re fe rito a re la d a te le te h n ic e SQ = cutie de viteze manuala AG = ciitie de viteze automatd AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) H -JO T D R R F W 7 /W i . 8 ca. 4. in manualut 3. ^ Alte Indlcatll vazt m a rualu l 3. la capHoful .Instalatia de s p ^ r e a parbrtzulul' allaSi cu ce tip de agent de spdlare trebuie sa jm pteti rezervorul.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. u$oard cre^tere a consumului $1 usoars zgom ote de batSi 1n motor pSna la regtare.

6 12.D A T E T E H N IC E C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum d e c a rb u ra n t urban extraurfaan combinat Emisie CO^ M ase Masa total§ admisibila Masa vehiculului gol Sarclna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate. in sec. panta pana la 12% franare.3 7.0 8.8 6.3 7.4 12. Tn panta pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h in sec.9 214 2000 1424 1010 1080 1400 1600 650 1500 1700 740 MOTOR BENZINA 13 .3 8.6 230 1930 1348 1030 100 AA 196 7. panta pana la 8% fara sistem de franare.5 11.5 9. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M asa re m o rc a fr^nare. SG 200 7.3 199 1900 1319 1000 990 AG 193 8.4 13.4 11.2 11.

5 rot/min in Nm la rot/min 75 kW (102 C P ) / 5600 1 48/ 3800 4 cilindri. 62. din care rezerva ca. Latime Indlflmea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul ceiTJUIui de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turajie maxim Numar cilindri.3 Super 95 COR / Normal 91 COR'» conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.Instalatia tie spdlare a parbrizulur aflo^ cu ce fip de ageirt de spalare trebule s i umpleti rezervorul. ^ in manualul 3. 6 ca.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtru iltri La umplere se corttroleaza nivelul ulelului.2.Ulei de motor". u^oard cre$lere a consumulul $i u$oare zgomote de b&tai Tn motor pana la rsglare. 4. Acest ulei este condttia pentru avai^tajels ofente de Lorig U le Service Alte indicatii.2 ta c a p ito ljl . capacitate cillndticd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezen/or pentru spdlare partiriz® litri litri ca. N u u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara Uieiuri multigrad specificafiB specificatie VW 503 OO"' VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu ugoars reducere a puterti.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 7 5 k W ( 1 0 2 CP) D im en siu n i Lungime.Intervale Service'. vezi manualul la capitolul . ^ A lte Indicatii vezi manualul 3. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re ie r itp a r e ia d a te ie te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac{tune integrals (4MOTION) 10 MOTOR BENZINA . capltoful . 1595 cm^ 10.0 3.

fn sec. admisibila Sarcina admisibila pe acq>eri$ in kg in kg in kg in kg In 1/100 km In 1/100 km !n i/100 km in g/km In km/h in sec. panta pana la 12% franare. in panta pdna la 12% T kg o i kg n i kg n 1200 1400 650 - - ■ MOTOR BENZINA 11 . SG 192 8.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.7 10.4 12. pantS p§n§ la 8% fata sistem de frSnare.1 7.7 6.7 185 1870 1286 970 990 100 AG AA - — - — i kg n Masa remorca franare.

Baterie vehicul 2 3 4 5 6 • Orificiu umplere ulei motor Rezervor lichid frSna Joja ulei motor Vas de expansiune Rezervor pentru spalare parbriz A te n iie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Joja ulei motor 5 .JoJ§ ulei motor 5 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n fie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Baterie vehicul 2 • Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichid frana 4 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.8 litri) 1 .DATETEHNICE Motor benzina 110 kW (1.2 la c a p ito lu l n C am e ra m o to ru lu i”.Baterie vehicul 2 .Vas de expansiune 6 .Rezervor lichid frSna 4 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”. INDICATII GENERALE . M o to r b e n z in a 1 2 5 kW VS 1 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Vas de expansiune 6 . M o to r b e n zin a 1 4 2 kW V 6 1 .

Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Joja ulei motor 2 .Rezervor lichid frana 4 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Vas de expansiune 6 .Rezen/or pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n * t e le d in m a n u a lu i 3 .2 la c a p lto lu l „C a m e ra m o to ru lu i’’.Vas de expanslune 6 .Rezervor lichid frana 4 .Baterie vehicul 3 • Rezervor lichid frana 4 . INDICATII GENERALE .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i". M o to r D ie s e l 1 1 0 kW V 6 1 . M o to r D ie s e l 9 6 kW 1 .Joja ulei motor 5 .Joja ulei motor 5 .Rezervor pentru spalare paftriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Orificiu ulei motor 5 .Baterie vehicul 2 .Baterie vehicul 2 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Orificiu umplere ulei motor 3 .DATE TEHNICE M o to r D ie s e l 7 4 kW 1 .Vas expansiune 6 .

La vehiculele pentru atte tari aceste valori Va recomandam sa executati la un serv­ pot sa difere.D A T E T E H N IC E Cota d data nu trebuie depa$ita. nentele ca de exemplu bara de proteclie. tivului de remorcare nu trebuie sa depa• Tretjule montate si demontate compo^easca 8 5 kg. re s p e c ta ti urm av ite z e m a i m a ri. in cazul P e n tru p ro p ria d u m n e a v o a s tra deplasarii cu remorca. poate fi depa§ita. to a re ie : S a rc in i d e s p rijin • Respectati leg isla tia specifica t^ rii dumneavoastra (de exemplu la montarea Sarcina m a x im a admisibila de sprijin a barei de remorcare pe capul bilei dispoziunei lampi de control). vehiculului trebuie conectata o prizd de 7 insa nu trebuie sS depaseasca 25 kg. • Conform normei 92/21 EWG (Edifia 95/ 48/EG) la unele modele masa totala adA te n tie ! misibila a vehiculului de tractiune. • Datele din figura reprezinta dimensiunile punctul de fixare care trebuie respectate la montarea uiterioara a unei cuple de remorca. p o t s a a p a ra a v a rii si in a lte lo c u rl in v e h ic u l! INDICATIIGENERALE . Pentru aceasta sunt recom anda sa se fo lose asca sarcina maxima admisibila. In acest caz special viteza fa b ric a n tu iu i c u p le i d e re m o rc a nu trebuie sa fie mai mare de 1 0 0 km /h. s ig u ra n ta re s p e c ta fi d a te le din In aotele vehiculului este trecuta alunci in s tr u c tiu n ile d e m o n ta r e a le cre$terea masei. Atenjie ca au intotdeauna ice Volkswagen montarea ulterioara a unei prioritate date din aotele oticiale ale vehi­ cupte de remorca. Acest S a r c in ii r e m o rc a lucru este valabil $1 in cazul vehiculului • Valorile pentru sarcinile remorca sunt c o m p le t in c a rc a t in c lu s iv la sa rc in a vaiabile pentru vehiculele din Gemiania. D in m o tiv e d e s ig u r a n ta tr e b u ie in s a sa nu se m e a rg a m a i re p e d e D a c a tr e b u ie sa e x e c u t a t i c h ia r d e 8 0 km /h . in plus ^uruburile de fixare trebuie stranse Sarcina minima necesara de sprijin trebuie cu 0 cheie iar la instalapa electricd a sa fie 4% din sarcina realS de remorcare. maxima de sprijin. A c e s t iu c ru e s te v ala b il d u m n e a v o a s tra m o n ta re a u n e i $ i p e n tru ta r i in c a re s u n t a d m is e c u p le d e re m o rc a . re . necesare cuno^tinte speciale si scule. A te n tie ! • D a c a s*a m o n ta t g re ^ it c u p la d e re m o rc a e x is ta p e ric o l d e a c ­ c id e n t! • D a c a p riza a fo s t c o n e c ta ta g re s it la In s ta la tia e le c t r ic a a v e h ic u lu lu i. culului. Se respectiv 13 poli.

Orificiu umplere ulei motor 3 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te te din m a n u a lu l 3 .Joja ulei motor 5 .Joja ulei motor 5 .Vas de expansiune 6 .Rezervor lichid frana 4 .2 ia c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.2 la c a p ito iu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Baterie vehicul 2 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n t e le din m a n u a lu l 3 .Rezen/or lichid frSna 4 .2 la c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Rezervor pentru spalare parbriz Atentie! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te te d in m a n u a lu i 3 . M o to r b e n z in a 9 6 kW 1 • Baterie vehicul 2 . INDICATII GENERALE .Baterie vehicul 2 . M o to r b e n z in a 6 5 kW 1 .Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichrd frana 4 .Joja ulei motor 5 .Oriliciu umplere u!ei motor 3 .Vas de expansiune 6 .U A It ItH N lU t F ig u ri c a m e r e m o to r M o to r b e n z in a 7 5 kW 1 .Vas de expansiune 6 .

lJ y z z2 iw 4 l8 3 9 i R J 6 .3 V k D 0 9 ■ '“ > w I l . ! J S F E l. _ _ 4 _ _.n .2 .4 t 5 3 * * « « s m s • TfeRrt'Sae-ESA O Ar? OB€ ' • .Ph3.Tip vehicul. putere motor. cutie de viteze 3 . ( 4 n a H Q .Echipare muitlpia. Vehicutele pentru anumite {ari de export nu au elichela tip. OBC A /^P\jaiBC|35e-airti::gsiJ|. i . 354 • _ .Numar identificare vehicul 2 . 2 . . IN D IC AW GENERALE .Date speciflce consum Datele le gasi]i $i Tn planul Service. A u to c o la n tu I c u d a t e v e h ic u l este lipit pe tabla podelei la stanga langa sLtportuI rotii de rezerva din spatiul de bagaje.Cod motor Cod de viteza Numar lac.DATE TEHNICE D a te c a r a c t e r is t ic e v e h ic u l w w z .’ W * 1 *7 IG 2 2 iB . Echipare interioarS 4 .s«:4r*w as). .E tic h e t a tip este fixata la dreapta pe suportui amortizorului. i N l SSC 'S a f 1 .< 5 r 4-ya.• I I . AutocolantuI contine urmatoarele date: 1 .N u m a r id e n t if ic a r e v e h ic u l (numarul $asiului) este $tantat pe peretele transversal din spate in camera motorului. fn a in te d e a iu c ra la m o to r sau in c a m e ra m o to ru lu i a te n fie la „ ln d ic a tiite d e s ig u r a n ta la lu> c r a r i in c a m e r a m o to ru lu i” d in m a n u a lu l 3 .4 a « . ■. ' i ^ . numere PR 5 .. ' • E O A O E . .

D A T E T E H N IC E P u n c t d e f ix a r e p e n tr u c u p la r e a re m o r c ii T racttun e fata 4M O TION e45-6S7K A = Puncte de fixare pe vehicul a b c d e f g 1124 mm min 65 mm 26 mm 350-420 mm 403 mm 629 mm 1000 mm A = Puncte de fixare pe > a b c d e f 6 h 1112 mm min 65 mm 15 mm 350-420 mm 404 mm 490 mm 630 mm 1000 mm INDJCATtl GENSRALE .

Apoi este simulata deplasarea prin ora§.. Se aplica urm itoarele conditii de testare: • Masurarea ciclului u rb a n (fn ora?) incepand cu pomirea la rece a motonjlui. Pentru obtinerea consumului de carburant se executa 2 c ic lu ri de m a su ra re pe un sta nd de masurare cu role. Valorile valabile pentru vehiculul dumneavoastra individual le afla]! la dealerul dumneavoas­ tra Volkswagen. D a te m o to r T ip u l m o t o r u i u i c u c a r e e s t e e c h ip a t v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra e s te s e c ific a t in p la n u l-s e rv ic e in a u to c o la n tu i eu d a te le v e h ic u lu lu i r e s p e c t iv in a c t e l e o f ic ia le a le v e h ic u lu lu i. • Pentru determinarea e m is iilo r CO^ se aduna gazele de ardere din timpul ambelor cicluri. A slfe l valorile consum ului 5 i em isiilor C O j pot creste putin. P e r fo r m a n te la d e p ia s a re Performanjele la depiasare au fost deter­ minate in lipsa echipam entelor care ar putea reduce performanlele ca de exemplu instalatia de climattzare. Viteza de depiasare variaza intre 0 $i 120 km/h. A te n tie c a Tn p e rm a n e n ta a u prior it a te d a te le m e n tio n a te in a c te le o fic ia le a le m a sin ii. valorile consumului rezultate din practice pot sa se abata de la valorile obtlnute con­ form normet de masurare. 37% pentru ciclul urban 5 i de 63% pentru ciclul extraurban. Aceste gaze se evalueaza $i in fi­ nal rezulta printre altele valoarea de emisie CO.DATE TEHNICE In d ic a tii g e n e r a te r e f e r it o a r e la d a t e le te h n ic e D a c a nu s e s p e c ific a a lt f e l s au d a c a nu s e fa c e o m e n tiu n e spec ia la . aparatoare de noroi pneuri extrem de late. influentele mediului inconjurator $i starea vehiculului. In d ic a tii • Valorile consumului $i de emisie din tabeie sunt valabile pentru vehiculul gol avand echiparea de baza. La v e h ic u ie le s p e c ia ie si v eh ic u * ie ie p e n tru a lte t a r i a c e s te v a io ri p ot sa d ife re . C o n s u m u l d e c a rb u ra n t Vaiorlle consumului ?i emisiei sunt obtlnute conlorm normeide masurare 9 3 / 1 16/E G se refera la greutatea reala a vehiculului gol (clasa de greutate). conditiile stradale §i de trafic. • La ciclul e x tra -u rb a n vehiculul este accelerat si franat in toate treptele. • Calculul co n s u m u lu i to ta l se face cu 0 pondere de cca. In functie de gradul de echipare greutatea vehiculului gol si prin urmare clasa de greutate se pot m odlfica. INDICATII GENERALE . • in functie de m odul de conducere. s u n t v a la b ile t o a t e d a te le te h n ic e p re z e n ta te p e n tru v eh ic u le le e c h ip a te in s e rie d in G e rm a n ia.

A c e s te a a u o m a re im p o rta n ta . resp e c tiv file te io r. P r e s iu n e a in p n e u ri Valorile presiunii in pneuri sunt valabile pentru anvelopele reel —nu se reduce pre­ siunea mdrita la pneurile calde. A te n tie ! V a lo rile p re s iu n ii tre b u ie v erific a t e c e l p u fin o d a ta pe lu n a . Masa vehiculului gol create Tn cazul unor modele specials sau echiparii multiple de exemplu instala{ia de climatlzare. S e m o n te a z a n u m a i p e a n v e lo p e 1 9 5 /6 5 R 1 5 s a u 2 0 5 R 1 6 91 T M +S (n u m a i p e ja n t a 6 J x 1 6 ET 4 0 ). A te n tie ! D a c a s u ru b u rile s u n t a c tio n a te c u un m o m e n t p re a m ic .2 bar.2 c a p ito lu i „R o ti” .si prin montarea ulterioara de accesorii. L a n tu ri d e z a p a d a L a n tu rile de z a p a d a tre b u ie m o n tat e n u m a i la ro tile d in f a t a in c a z u l t r a c tiu n ii f a t a . iV io m en te d e s tr a n g e r e a le s u r u b u rilo r d e ro a ta D upa s c h im b a re a ro tii s e v o r resp e c ta u rm a to a re ie : M o m e n tu I de ro ta tie a l s u ru b u rilo r d e ro a ta se v e rific a fo a r te ra p id cu o c h e ie d in a m o m e tric a . fn s p e c ia l la v lte z e m a ri. P n e u ri d e ia m a : Sunt valabile valoiile corespunzatoare pentru pneurile de vara. U tiliz a re a la n tu rilo r d e z a p a d a la ro a ta de u rg e n ta nu e s te p e rm is a d in m o tiv e te h n ic e . M o m en tu I d e s tra n g e re e s te d e 1 20 N m la ja n te din o te l s i m e ta l usor.s p a te (4M O T IO N ).p e r ic o t d e a c c id e n t! U n m o ­ m e n t p re a m a re a r p u te a d u ce la d e te rio ra r e a s u ru b u rilo r. marite cu 0. INDICAJII GENERALE . P n e u ri d e vara: Valorile sunt trecute pe partea interioara a capacului rezervonjlui. s-ar put e a d e s fa c e in tim p u l d e p la s a rii . dispozitivul de remorcare . A te n fie ! S a rc in iie p e a x e m a x im a d m is ib ile $i m a s a t o ta la a d m is im ib ila nu tre b u ie d e p a s ite . A lte d e ta lii vezi m a n u a lu l 3 .DATE TEHNICE M ase Valorile pentru vehiculul gol sunt valabile pentru modelul de baza avand rezervorul plin 90% $i f§ra conducator {75 kg).

I . itu n " 'tm m *.1 ilM»« •■ ‘ I4 i « 0 i piiB • 4 ^ .<-l-J J f l H ^ VK I h i — f * .fM w i ■M l m I ..S iB B S ife ia -^iJ % «# .

............ 5 Imagini compartiment m otor............16 V5 125 kW (170 C P )..........2 Date caracteristice ve hicul...............8 T 110 kW (150 C P ) ................................................................................... 22 Motor diesei TDI 96 kW (130 C P )........................................ 7 DATE TEHNICE r Motor Motor Motor Motor Motor Motor benzina benzina benzina benzina benzina benzina 75 kW (102 C P )................CUPRINS GENERALITATI Indicatii general© referitoare la datele te h n ic e .........................10 85 kW (115 C P )..................... 18 4 MOTION V6 142 kW (193 C P ) ......... 20 Motor diesel TDI 74 kW (100 O P ).................. 24 Motor diesel TDI V6 110 kW (150 C P ) ............................14 1..................... 26 ................... 4 Puncte de fixare pentru cuplarea remorcii...............12 96 kW (130 C P ).....

2.1 A u to tu ris m Siguranfa inaintede toate .

De aceea sunt descrise echipamentele care sunt disponibile doar pentru anumite modele. / .A cest m anual este valabll pentru toate modelele de autovehicule.

..................................32 Scaune pentru copii................. 39 r ...CUPRINS In trod uce rs.................. 38 Tetiereie................................... 2 Centuri de siguranta................................................3 Sistem A irb a g .......................................... 16 Deconectare Airbag... integrate Go!f / P olo..................................23 Siguranfa copiilor............................................................................................................................................................................ 26 Scaune pentru copii........................................................ integrate Passat.................................. 35 Scaune din fa ja .....................................................................

siguranta pentni copii si te tie re . Va veti deplasa in sigurantS- INTRODUCERE IN TEMA .S IG U R A N T A fN A IN T E D E T O A T E In t r o d u c e r e S tim a ti c o n d iic a to ri de a u to tu ris m e V o lk s w a g e n . Am c jp rin s a id to t ceea ce tre b u ie sa ?titi de e xe m p lu despre Centura de siguranta. scaunele copiilor. De aceea sunt descrise §i echipamente destinate numai anumitor modele. Acest manual esle valabil pentru toate modelele be autovehicule. Airbag. in acest m aniial gasiti informatii importante. V a ru gam sa re s p e c ta fi in m od s p e ­ c ia l in d ic a tiile $i a v e r tis m e n te le din a c e s t m a n u a l • m in te re s u l d u m ­ n e a v o a s tra si a i tu tu ro r c e lo rla lti p a r tic ip a n ti la tr a fic . sfaturl ?i indicatii referitoare la siguranta pasiva in nou! dumneavoastra vehicul.

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C e n tu ra d e s ig u ra n ta

O

D e c e C en tu ra d e s ig u ra n ta ? S -a d o v e d it c a C e n t u r a d e s ig u ­ r a n t a o fe ra o b una p r o te c tie in c a z de a c c id e n t. D e a c e e a tn m a jo rit a t e a ta rilo r u t iiiz a r e a c e n tu r ii de s ig u r a n ta e s te im p u s a p rin le g e . A te n tie ! • C e n t u r iie s e p u n i n a i n t e a fie c a r e i d e p ia s a ri - si la d e p ia s a re a in e ra s ! A c e a s ta e s te v a la b it si p e n tru p e rs o a n e ie d e p e iocurile d in s p a te . C h ia r si fe m e iie in s a rc in a te tre * b u ie s a p o a r te in p e r m a n e n fa C en tu ra de s ig u ra n ta . N u m ai a s tfe l se g a ra n te a z a c e a m a i b u n a p ro te c tie p e n tru c o p ilul n e n a sc u t! A lte in d ic a tii re fe rito r la a c e a s ta le g a s iti la p ag . 1 2. • P e n tr u e f ic ie n t a p r o t e c t ie i c e n tu rii, o m a re im p o rta n ta o a re m o d ul de a s e z a re a l b e n z ii c e n ­ tu r ii. in u rm a to a re le p a g in i e s te d e s c ris m odul c o re c t d e a p lic a re a c e n tu rii. La pag. 26aflati cum pot fi luafi in siguranta copiii in vehicul.

Aceasta figura prezinta un vehicul care se Indreapta catre un zid. Persoaneie din vehicul nu au fixata Centura. Principiul fizic al unui impact frontal este u$or de explicat: Vehiculul $i pasagerii !n miscare poseda o energie numita „energie cinetica’ . Marimea „energiel cinetice" depinde in ge­ neral de viteza vehicululut, de masa vehiculului si a persoanelor din interior. Cu cat create viteza si masa vehiculului cu atat este mai mare energia cinetica care trebuie disipata Tn cazul unui accident.

CENTURI DB SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

Viteza vehiculului este totu^i factorul cel mai important. Daca de exemplu viteza ds 25 km/h se dubieaza ia 50 km/h. energia de mi§care se mareste de 4 ori! Deoarece, in exempiui nostru persoanele din vehicul nu poarta centuri de siguranta, in cazul unui impact, intreaga lor energie cineticd se disipa in zid prin intermediui masinii- Urmarea ar fi raniri grave sau chiar mortals.

Chiar daca mergeti cu o viteza Tntre 30 km/h §i 50 km/h, Tn cazul unui acddent, asupra corpului actioneaza forte care pot depa$i u$or 10.000 N. Aceasta corespunde unei forte de greutate d e o tona (1.000 kg). Fortele ce ac|ioneaza asupra corpului dvs. cresc cu viteza, adica, de exem plu, la viteza dubla, fortele se maresc de 4 oril Persoanele din vehicul, care nu $i-au pus centunie lor de siguranta nu sunt Jegate" de vehicul. Tn cazul unui accident frontal, aceste persoane se vor deplasa mai departe cu aceea^j viteza cu care vehiculul s-a deplasat inalntea impactului!

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In cazul unui accident frontal, persoaneie din vehicLil c a re nu $i-au pus Centura vorfi azvarlite in fata $i se lovesc necontrolat de parti din interioml vehicuiului ca de ex. volan, bord, parbriz. Persoaneie din vehicul care nu §i-au pus Centura, in unele cazuri pot fi chiar aruncate in afara vehicuiului. Aceasta poate duce la raniri foarte serioase cu pericol de viata. Parerea raspSndita ca la un accident u§or corpul se poate proteja cu mainile, este falsa. Cfiiar §i la viteze reduse, la impact actioneaza asupra corpului for^e de care nu te mai po|i proteja.

$i pentru persoaneie de pe bancheta din spate este im portant sa poarte centuri deoarece in cazul unui accident pot fi azvarlrte necontrolat prin ma^inS. 0 persoana de pe banchieta din spate care nu poarta centurg poate nu num ai sa se rdneasca pe sine ci $i persoaneie din fa(a.

r
CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

P r o t e ja r e a p rin c e n tu r i d e s ig u r a n ta Centurile de siguranta aplicate corect, mentin persoanele din interior in pozi{ia corecta. Centurile reduc in mare masura energia clnetica. De asemenea ele Tmpiedica miscSri necontrolate care pot dues la raniri grave. Persoanele din interiorui vehiculuiui, avand Centura corect aplicata profita in mare m asjra de faptui ca energia clnetica este preluata de Centura. Structgra din fata a ma§inii 5 i aite elem ents ale sigurantei pasive ca de ex. sistemul Airbag reduc de asemenea energia clnetica. Energia care la nagtere sste astfel menlinuta la un nivel scazut si riscul de ranire se diminueaza.

Exemplele noastre descriu impactcj! fron­ tal. Desigur ca aceste principii fizice sunt valabile $i la alte tipuri de accider\te dec) si la vetiicule cu Airbag. De aceea d u m n e a v o a s tra t r e b u ie sa p u n e ti Centura in a in te a fiecarei p le c a ri chiar daca mergeti „numai pana la c o if, n il atenti ca ?i c e ila lti pasageri sa folos e a s c a corect Centura. Paginile anterioare v-au aratat cat de Im­ portant este sa folositi centurile de sigu­ ranta $i cum actioneaza acestea. S ta tisticile a ccidentelor au d ovedit ca aplicarea corecta a centurii mic$oreaza riscul ranirii iar ^ n s a supravietuirii ?n cazul unui accident grav se mareste. Din acest motiv, in majoritatea taritor, utllizarea obiigatorie a centurilor de siguranta este prevazuta prin lege. Modul cum trebuie sa aplicati corect Cen­ tu ra de siguranta §i cum functioneaza sistemul Airtjag se descrie tn urmatoarele pagini.

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t iz a r i • C e n tu rile se pun in a in te a fie c a r e i d e p la s a ri c h ia r s i in d e p la s a rile m oras! A c e s t lu c ru e s te v a ia b ii si p e n tru p a s a g e rii din s p a te . • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rilo r s e o b tin e n u m a i d a c a a c e s te a s e fo io s e s c in m o d core c t. • A s ig u ra ti-v a c a c e n tu r ile de s ig u r a n ta a u fo s t p u s e e x a c t c u m e s te d e s c ris in a c e s t c a p ito l. P u n e re a c e n tu r ii d e e x e m p lu s u b b r a tu i d u m n e a v o a s t r a a r m a ri ris c u l ra n irii in c a z u i unui a c c id e n t! • B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa f ie a g a ta ta , ra s u c ita s a u sa se fre c e d e o b ie c te c u m u c h ii ascu> t ite . • C u o C en tu ra nu tr e b u ie n ic io d a ta sa se prin d a d oua p e r s o a n e (n ic i c o p ii). E s te f o a r t e p e r ic u io s s a p u n e ti C e n tu r a p e s te c o p ilu l a f l a t in b r a t e le d u m n e a v o a s tr a .

• B an d a c e n tu r ii n u tre b u ie sa t r e a c a p e s t e o b ie c t e f r a g il e (o c h e ia ri, p ix e t c .) p e n tru c a p ot c a u z a ra n iri. • im b ra c a m in te a g ro a s a , ie je ra , n e s t r a n s a (d e e x e m p lu h a in a p e s te s e c o u ) in flu e n te a z a n eg at iv a s e z a re a si fu n c tio n a re a c e n ­ tu r ii. • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rii s e a tin g e n u m a i in pozit ia c o r e c ta d e s e d e re • v e z i ma> n u a lu l 3 .1 . „ L o c u rile din f a t a ”.

R e s p e c ta ti si a v e r tis m e n te le de p e p a g in a u rm a to a re .

CBNTURI D E S IG U R A I^A

p e n tr u c a a c e a s t a nu m a i se p o a te fix a . • Z o n a d e in tro d u c e re a lim b ii d e p rin d e re nu tre b u ie b io c a ta c u h a rtie s a u c e v a a s e m a n a to r. a le s is te m u iu i a u to m a t d e ru la re s au a le in c h iz a to r u lu i C e n tu ra r e s p e c tiv e tr e b u ie In lo c u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . • V e r ific a ti re g u la t s ta re a cen> tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n t a . „ing rijire a in te rio a ra a v e h ic u iu iu i”.. • C e n tu rile d e s ig u ra n ta nu tre* b u ie d e m o n ta te s au m o d ific a te in vreu n fe l. N u in c e rc a ti sa repar a ti s in g u r C e n t u r a d e s ig u ra n ta d e fe c ta . • Va recom anddm sa e fectua ti toate lucrarlle la centurile de siguranta $i la retractoare la un dealer Volkswagen. CENTURI D E SIGURAm'A .2 . • C e n tu rile d e s ig u ra n ta c a re in tim p u l unui a c c id e n t a u fo s t soli* c it a t e si a u fo s t in tin s e .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E • In tim p u l d e p la s a rii p ic io a re le tr e b u ie s a s e g a s e a s c a in to td ea u n a in s p a tiu l p e n tru p ic io a re • fn n ic i un c a z p e b o rd s a u pe scaune. D a c a g a s it i d e te r io r a r i a le te s a tu rii. In p lu s s e v e rifie d si a n c o ra re a c e n tu rilo r.v e z i m a n u a iu i 3 . • B an d a c e n tu r ii tre b u ie p a s tra * t a c u r a t a d e o a r e c e m u r d a r ia p e r ic lite a z a fu n c tio n a re a s iste* m u lu i a u to m a t d e r e tr a g e r e a i c e n tu r ii . tre b u ie in lo c u ite la un d e a le r V o lk s w a ­ g en . In d ic a tii • In unele tari se pot exportata ma$inl cu centuri de s ig jra n ja care pot dileri prin modul de functionare de cele descrise in pagtnile urmatoare. a le ie g a tu rllo r c e n tu rii.

re g la ti s ca u n u l d in f a t a co> re s p u n z a to r m a rim ii d u m n e a v o a s tra . A te n tie ! L im b a c e n tu r ii tre b u ie in tro d u s a n u m a i in in c h iz a t o r u i a f e r e n t s c a u n u lu i re s p e c tiv .se aude un zgomot A te n tie ! de blocare. se trage partea de bazin a a c c id e n t . la deplasarea pe pante ?i Tn si bazin.m c a z c o n t r a r e s t e p e r ic i it a t a e f ic ie n t a p r o te c tie i $i c r e s te ris c u i d e ran ire! r CENTURI D E SIGURANTA .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C u m s e p u n c o r e c t c e n t u r iie d e s ig u r a n ta ? P u n e re a c e n tu rii a u to m a te cu p rin d e re in 3 p u n c te in a in te de p u n e re a c e n tu rii de sigu* ra n ta . Ele se blocheaza la franare brusca. Sistemul automat blocheaza C e n tu r a si la • Banda centurii se trage u^or peste piept accelerare. tinandu-se de llmba de prindere. Centuriie permit llbertatea depilna de mi$care cand sunt trase u$or (cSnd nu v3 miscatl brusc). tu r a e s te s tra n s a p e c o rp . • Limba centurii se introduce In Tnchicurbe. n u m a i d a c a p o z if ia centurii pentru a verifica ca C e n tu r a este p as ag e ru iu i e s te c o re c ta ia r Cen­ sigur fixata. Dupa care se trage paralel cu C e n tu riie d e s ig u ra n ta p o t o fe ri partea superioara a corpului ramura de p r o te c tie o p tim a in c a z u l u n u i umar a centurii. zatonil special aferenta scaunului respectiv pana cand se fixeazS .

C e n t u r ile in c o r e c t p r in s e p o t d u c e la ra n iri in c a z u l unui acci> d e n t. • O C e n tu ra n e fn tin s a c o r e d p o a te d u c e la ra n iri.S IG U R A m 'A Jn a in t e d e t o a t e A te n tie ! P a r t e a s u p e r io a r a d e u m a r a c e n tu rii tre b u ie . p la s a t a p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i . R a m u ra de b a zin a c e n tu rii t r e ­ b u ie p la s a t a $> in t in s a p e s te b a zin • nu p e s te s to m a c . A te n tie ! • F ifi a te n ti la a $ e z a r e a c o re c ta a c e n tu rii d e s ig u ra n ta . c o n fo rm d e s e n u lu i. 10 CENTVRI D E SIGURANTA .in n ic i un c a z p e s te g a t • si tre b u ie s a s te a s tra n s a p e Corp. d a c a e s te c a z u i s e m a i t r a g e p u tin C en tu ra. d e o a re c e in c a z u l u n u i a c c id e n t c o rp u l dum* n e a v o a s tra e s te p ro ie c ta t tn fa ta si a p o i b ru s c o p rit de C en tu ra.

CENTURI DE SIGURANTA 11 . daca s-a fix a t corect cursorul (ghidajul). respectiv jos astfel meat porfiunea de Centura de la umar.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e g la re a in a liim ii c e n tu rii (n u m a i la P a s s a t) Piin re g la re a m a ltim ii c e n tu r ii. R e g la re a in a itim ii c e n tu rii Prin r e g la r e a in a lf i m ii c e n t u r ii* . daca s-a fixat corect ghidajul. cursorul (ghidajut) se mi$cd in sus fn directia sagetii. • Dupa reglare se verifica p rir tragere Centura. se poate utiliza. sau se m i^ca in jos. se a$eaza Tn dreptui mijlocului umarului . In d ic a tie Pentru potrivirea centurii. la locurile din fata si sistemul de reglare a maltimii* scaunului. traseui acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. sa se a?eze aproximativ pe la mijlocul umarului .in n ic i un c a z p e s te g at. pana cand portiunea de Centura de la umar.in n ic i un c a z p e s te g a t. • Pentru reglare. • Dupa reglare se verifica prin tragerea centurii. traseul acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. • Pentru reglare se apasa tasta si se ?mpinge cursoriil in sus. con­ form paginii anterioare. In d ic a tie Pentai potrivirea centurii la locurile din fata se poate u tiliza $i sistem ul de reglare inaitimii* scaunului. conform paginii anterioare.

Un buton de pla stic din banda centurii m entine catarama in pozijia corespunzatoare de prindere.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A te n tie ! $ i fe m e ile in s a rc in a te tre b u ie sa fo io s e a s c a c e n tu r ile d e sig u ran ta . P o rtiu n e a d e C e n tu ra d e b a zin tre b u ie s a se p ia s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c r e e z e o p re s iu n e asup ra a b d o m e n u lu i. D e c u p la re a c e n tu r ii cu p rin d e re in 3 p u n c te Centura esie eltberata prin apasarea tastei ro$ii din in ch iz M o r. A s lfe l lim ba sare datoritS arcului din inchizator. Mentineti cu mana limba indepartandnj Tn directia u$l[ astfei ca sistemul automat sa poata njia corect banda centurii. 12 CENTURI D E SIGURANTA .

C e n tu ra nu s e p o a te re tr a g e la loc d e c a t c a n d b a n d a a fo s t c o m p le t s c o a s a a fa ra . Din motive de siguran(a. • Si fe m e iie in s a r c in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . Centura de bazin nefolositS trebuie sa fie Intotdeauna prinsa in inchizator. e v e n t u a l s e m a i s tra n g e . C e n tu ra p e n tru b a z in * fa ra d is p o z it iv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la C e n tu ra inertiala cu prindere in 3 puncte. A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a zin tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s te b a z in $i nu p e s te s to m a c s i tre b u ie sa s te a b in e f i x a t a . B an d a tre b u ie sa fie f ix a t a in to td e a u n a p e s te baxin. d a c a e s te caz u l b a n d a s e tra g e u $ o r in a p o i in d ire c tia d e re tra g e re . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a zin tre b u ie s a se p la s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c re e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. CENTURI DE SIGURANTA 13 . A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a z in tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s t e b a z in $> nu p e s te s to m a c si tr e b u ie sa s te a b in e f i x a t a . • Si fe m e iie in s a rc in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C e n t u r a p e n t r u b a z in * c u d is p o z itv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la centurlle automate cu prindere in 3 puncle. e v e n t u a l s e m a i strS n g e. P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a z in tre b u ie sa se p la s e z e c a t m a i jo s c a s a nu c r e e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i.

daca timba si clema le apasati tn directia fungirii. 14 CENTURI D E SIGURANTA .vezt foto.S IG U R A N T A iN A IN T E D E T O A T E a ’A . Pentru sc u rta re este suficient sa se traga de capatui liber al centurii. Portlunea suplimentara se prinde de catarama mobila de material plastic. Reglarea centurii se face mai u$or. I B1H -13S C P e n t r ii lungirea centurii se (ine limba in unghi drept fata de banda centurii iar banda se trage la lungimea dorita .

La coliziuni frontale u^oare. senzori • VS recomandanr sa e fectua ti toate care declan$eaza aprinderea unei pulberi lucrarile la centurile de siguranta si la aflate la fiecare din ce!e doua dispozitive retractoare la un service Volkswagen. Astfel centurile se intind tn sens opus derularii lor la punere. Astfel centurile se intind (se depfaseaza) in sens opus derularii lor la punere. S is te m u l r e tr a c to r d in s p a te * In d ic a fte Siguranta pasagerilor spate. laterale sau din spate. Srstemul este activatin cazul unei cotiziuni frontale putemice. Aceasta nu temului retractor ale centurilor cu prindere inseamna un incendiu in vehicul. A te n tie ! • O ric e in te rv e n tie la a c e s t sis* te rn . • La ca sarea ve h icu lu lu i sau a unor B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa tre a c a com ponente individuale ale sistem ului p e s te un s p a ta r. R e s p e c ta t i a v e r t is m e n t e ie de m a i sus. p re c u m si d e m o n ta r e a ori m o n ta re a u n o r p a rti c o m p o n e n te p e n tru a fi re p a ra te se e x e c u ta n u m a i la d e a le rii V o lk s w a g e n . CENTVRI D E s ig u r a n t a 15 . cum p a ra to ru lu i tr e b u ie sa i se d e a $1 m a p a d e b o rd c o m p le ta (m an u a* lu l). s is te m u l tre b u ie s c h im b a t. in completarea sistemului Airbag este marila cu ajutorul unul sistem retractor automat ai centurii automate in trei puncte. • L a v a n z a r e a v e h ic u lu lu i. Tn 3 puncte exterioare.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e t r a c t o r C e n tu ra Securitatea conducatorului si a pasagerului din fata. instructiuni sunt cunoscute la dealerii Sistemul este activat de senzori in cazul Volkswagen 51 acolo pot ti consultate. D a c a a fo s t d e c la n s a t. a v a n d C e n t u r a p r in s a . de ruiare automata. unor coliziuni frontale puternice. Aceste s e a z a fn c a z u l u n u i a c c id e n t. • F u n c tia d e p ro te c tie a a c e s tu i s is t e m p o a t e f u n c t io n a d o a r o d a ta . Sistemul re­ tractor aflat la fiecare din cele doua dispo' zitive de ruiare automata vor fi declan$ate la centunie in trei puncte puse. nu se decianseaza retractorul de Centura. la care fortele marl nu acjioneaza din fata. p lia t Tn fa ta d eo atrebuie respectate neaparat instructiunile re c e s is te m u l r e tr a c to r se d e c la n de siguranta referitoare la acestea. de senzori. oh rasturnari §i la accidente. lateral cu • La declansarea elementului de tensioC e n t u r a pusa este marila cu ajutorul sis­ nare (retractor) poate ie$i fum.

• 2 Airbag-uri frontale La coiizluni laterale putemice prln Airbag• Airbag-uri laterale si pentru cap* urile laterale* se reduce pericolul de ranire • lampa de control A ifta g din tabloul de al pasagerilor din fata. de exemplu Passat. R e s p e c t a t i $ i i n d i c a t i i l e d e la p a g in ile 3 p a n a fa 1 2. c e n tu rile d e s ig u ra n ta se Locurile de m ontare sunt m arcate cu fo lo s e s c nu n u m a i d a to rita p re ve .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u l A irb a g * S is te m u l A irg b a g o fe ra p e la n g a c e n tu rile d e s ig u ra n ta c u p rin d e re in 3 p u n c te o protectie suplimentara • unitatea electronica tie comanda §i con­ pentru conducator §i pasagerul din fata. D e a c e e a . Trebiiie s i 5titi c§ eficienta optima Airbag>ul fro n ta l p e n tru p a s a g e ru l a sistemului Airbag se obtine numai daca d in f a t a se afla In partea de bord de se folosesc centurile de siguranta. A te n fie ! E fic ie n ta m a x im a a c e n tu rilo r de s ig u ra n ta si a s is te m u lu i A irtia g se o b fin e n u m a i d a c a p a s a g e rii s ta u in tr-o p o z ifie c o r e c ta . bord Sistemul Airbag nu este un inlocuitor pentfu Centura de siguranta.AlRBAG" d e rilo r le g a le c i $i d in m o tiv e de F igurile aratd lo cu rile de d ispunere a s ig u ra n ta ! Airbag-urilor frontale. ci o parte a IntreA irbag-ul fro n ta l p e n tru c o n d u c a to r gului concept de siguranta pasiva a vehise afla Tn volan. in cazul unor coliziuni frontale cu urmari grave trol (aparat de comanda) in ceea ce priveste capul $1 pleptul. deasupra sertarului de manu$i. C o m p o n e n te le s is te m u lu i S is te m u l e s te c o m p u s m p rin c ip a l din: 16 SISTEM AIRBAG .. culului.

SISTEM AIRBAG 17 . • D aca este deco ne cta t m inim um un Airbag. becul se stinge $i se aprinde din nou. A irb a g -u rile p e n tru c a p * se gasesc la stanga si la dreapta u^ilor in spatele peretelul de la capota. siste* m u i tre b u ie n e a p a ra t v e r ific a t la un d e a le r V o lk s w a g e n . 24). cu t o a t e c a a fo s t d e z a c tiv a t . dintre u$i. A irb a g u l s -a r p u te a de* c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t. Acest lucm nu este valabll dacS airbagul pasagemlui dreapta a fost dezactivat cu ajutorul Intrerupatorului cheie (vezi pag. Airbag-urile pentai cap acoper§ pe ambele parti zona geamurilor u$iIor din fafa $i din spate. • becul de control este aprins sau pdlpdie ?n timpul mersului. becul de control semnalizeaza circa 12 secunde. A lt fe l e x is ta p e ric o lu l c a in c a z u l unui a c c id e n t s is te m u t A irb a g sa nu p o a ta ft a c t iv a t c o re c t. A te n lie ! • D a c a a p a re o d e fe c tiu n e . in s is te m e x is ta o d e fe c tiu n e daca: • la comutarea cheii de contact nu se aprinde becul de control. Ele sunt marcate cu inscriptia ^ IR B A G " Tn partea de sus a portiunii intermediare.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u i A irb a g e s te c o n tro la t e le c tr o n ic : • Dupa fiecare comutare a cheii de con­ tact becul de control al Airbag-ului se aprinde pentru cateva secunde.peric o l d e a c c id e n ta re ! A irb a g -u rile la t e r a ie * se gasesc ?n pemeie spatarelor scaunelor din fata (vezi fig u ra ) si sunt m arcate cu in s c rip tia „A!RBAG’ Tn partea de sus a spatarului. • N u m o n ta ti un s c a u n p e n tru c o p ii p e s c a u n u l p a s a g e r u lu i d re a p ta . • dupa comutarea cheii. cat $1 Tn parliunile inteimedtare din fata din spate dintre u$i. • d jp a comutarea cheii de contact becul de control nu se stinge dupa aproximativ 3 secunde.

1 7 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C a n d s e d e c la n s e a z a A irb a g u rile ? Sistemul Airbag este astfel conceput meat la c o liz iu n i fro n ta le la accidente puternice se activeaza Airbag-ul conducatorutui al pasagerului din fata. La accidente speciale se pot declan^a atat Alrbag-urile frontale. Umflarea alrt)ag-urilor se face in fractluni de secunda S‘ cu o mare vitez^ pentru a putea oferi prolectia suplimentara la un accident. Sacul cu aer special proiectat permits eliminarea unui curent controiat de gaz. La c o iiz iu n i la t e r a l e p ute rn ice se declanseaza A irbag-uriie laterale* impreuna cu Airbagui pentru cap* respectiv. Acest lucm este complet normal si nu duCe la un incendiu in vehicul. Pentru declan$areasistemului Airbag este decisiva deceierarea aparuta la o coliziune $i seslzata de aparatui de comanda. Airbaguriie nu se declanseaza. A ir b a g f r o n t a l Daca sistemul se activeaza. nu se a c tiv e a z a sisiemul Airbag. La coliziuni frontale si laterale u $ o a re . La declansarea Airbag-urilor apare un praf fin. de pe partea cu accidentul. desi vehiculul poate fi deformat putemic ca urmare a accidentului. sacii de aer se umplu si se desfac tn fata soferulul si pasagerului din fata. la coliziuni din spate $i loviri pe cfeasupra. cat si cele laterale. respectiv pentru cap*. fn aceste cazuri pasagerii vehiculului sunt proteja{i Tn mod oblsnuit prin centurile de siguranta. La contactul cu sacul umflat cu aer (vezl figura de sus) se amortlzeaza miscarea Inainte a pasagerilor din fa(a iar pericolul de ranire a capului $i partii superioare a corpului se reduce. 18 SISTEM AIRBAG . pentru a se capta optim capul si partea superioara a corpului. Dupa un accident sacul cu aer se dezumfia astfel incat este larasi posibila vederea 7n fata. In d ic a f ii r e f e r it o a r e la f u n c tio * n a lit a t e $i la p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti la p a g . Daca in timpu! coiiziunii deceierarea apdruta si masurata se gase§te sub valorile de referinta ale aparatuiui de comanda.

e x is ta un rise m a rit d e ra n ire Tn c a z u i unui a c ­ c id e n t c a n d s e d e c ia n s e a z a siste m u l A irb ag. a n im a le sau obi* e c te . • D e a s e m e n e a . • O a ca nu a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta in tim p u l m e rs u iu i. p e n tru c a p a s a g e rii d in fa ta sa fie p ro te ja ti c u m a x i­ m a e fic ie n ta la d e c ia n $ a re a siste m u lu i. pe c a p a c e le mod u le lo r A irb a g nu s e fix e a z a n ic i un o b ie c t c a d e e x e m p iu . in p lu s j s c a u n e ie d in f a t a si p e rn e ie de s u s tin e re a c a p u lu i tre b u ie sa fie re g ia te co* re s p u n z a to r d im e n s tu n ii corpu * iui. • C o p iii nu tre b u ie s a s te a n ic io d a ta n e a s ig u ra ti p e s c a u n e ie din f a t a a le v e h ic u lu lu i. D a c a s-a d e c la n $ a f A ir b a g . s u p o rt d e te le fo n . A ite in d ic a tii im p o rta n te ie g a s iti in c a p ito lu l „S ig u ra n ta c o p iilo r“ la p a g . sup o rt d e p a h a r.2 6 . V a rec o m a n d a m s a a v e fi In v e d e re ca d o c u m e n te ie r e f e r it o a r e la a irb a g e v e n tu a l d e z a c tiv a t a l pas a g e ru lu i tin d e m a n u a l. • L a v a n z a re a v e h ic u lu lu i. cum p a ra to ru lu i tre b u ie sa i se d e a si m a n u a lu l d e bord c o m p ie t. prec u m ?i d e m o n ta r e a si m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te m u lu i d ato rita a lte r lu c ra ri d e re p a ra tii (de e x e m p iu d e m o n ta re a v o ian u lu i) tr e b u ie e fe c t u a t e n u m a i la d ea le r ii V o lk s w a g e n . SISTEM AIRBAG 19 . va fn d re p ta ti In f a t a s au a v e ti o p o z itie in c o re c ta . e x is ta un p e ric o l m a r it d e ra n ire! • L a p a r t il e c o m p o n e n t e a ie s is te m u lu i a irb a g nu tre b u ie sa s e e fe c tu e z e n ic i o m o d ific a re . s is t e m u t t r e b u ie s c h im b a t.u l. • F u n c fia d e p r o te c tie a s is te m u lu i A irb a g e s te n u m a i p e n tru un a c c id e n t. In d ic a tie La casarea vehiculului sau a unor compo­ nente ale sistemului Airbag se respecta neapSrat prevederile de siguranta. • T o a t e lu c ra rile la a irb a g . s e d eclan * s e a z a s is te m u l A irb a g . c o p iii p ot fi g ra v ra n iti s au o m o ra ti. D a c a In c a z u l unui a c c id e n t. Despre aceste prevederi puteti primi informatii de la dealerii Volkswagen. in c a z u l u n u i a c c id e n t u r m a t de d e c la n s a re a a irb a g -u rilo r. re s p e c tiv bordul c u a p a ra te . • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a $i d o m e n iu l d e a c tiu n e a l A irbag-uritor nu tre b u ie sa s e m a i a fle p e rs o a n e . A c e s t e p ie s e tr e b u ie c u r a t a t e n u m a i c u o c a r p a u s c a ta s au u m e z ita c u a p a .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e • E s ie im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta de m in im u m 2 5 c m f a t a d e v o la n . • P la c a p e rn e i v o ian u lu i si supraf a |a m o d ulului A irb a g din bord nu tre b u ie lip ite s au a c o p e rite s au in a lt f e l p re lu c ra te .

• P e n tru c a A irb a g -u rile la te r a le sa p o a ta o fe ri p r o te c tie c o m p le t a . in tim p u l m e rsu lu i va a p le c a tt in tr-o p a rte s au a v e ti o p o z it ie in c o r e c ta . In d ic a tii r e fe r it o a r e la fu n c tio n a * lit a t e si p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti ta p a g . a n im a te s au o b ie c te . m i^carea lateral^ a pasagerilor. Airbag-ul umllat amortizeaza prin evacuarea controlata a gazului sub sarcina.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e A te n tie ! • T o a te lu c ra rile la A irb ag*ul lat* e r a l p re c u m s i la d e m o n ta r e a / m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te * m u lu i d a t o r it a a lt o r lu c r a r l de r e p a ra tii (d e e x e m p lu d e m o n ta ­ re a s c a u n u lu i d in fa ta ) tre b u ie e fe c t u a t e n u m a i la a te lie r e de s p e c ia lit a t e in c a z c o n t r a r se p o a te a ju n g e la o a v a rie fu n c tio n a la a s is te m u lu i A irb a g . tr e b u ie p a s tra ta in p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lu i. • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a si zo n a d e a c tio n a re a Airb ag>urilor nu tr e b u ie sa se gas e a s c a a lt e p e rs o a n e . d a t a de C e n tu ra d e s ig u r a n t a . • D a c a n u a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta .1 7 . e x is t a un ris e m a r it in c a z u l unui a c c id e n t d e a v a ra n i. A irb a g la t e r a l* Daca sistemul se activeaza. sacii se umplu cu aer. se mic^oreaza. c a n d s e d e c la n s e a z a s is te m u l A irb a g la te ra l. D in c a u z a A irb agu rilo r la te r a le de la u si nu m a i tre b u ie f ix a t e a lte a c c e s o rii c a d e e x e m p lu s u p o rti p e n tru p ah a re . Astfel riscul rdnirii paitii superioare a corpulul de partea dinspre u^a. p o z it ia in s c a u n . 20 SISTEM AIRBAG .

ca In desen. Pentru ca aceasta functle suplimentara de protectie sa poata fi asigurata. Astfel. trebuie ca zona de desfacere a Airbag-ului sa ramana libera. • N u tre b u ie sa se a c tio n e z e asup ra s p a ta re io r c u fo rfe p re a m a ri. Alrbag-ul uruflat amortizeaza. A ir b a g p e n t r u c a p * Cand sistemul se activeaza. lo v itu ri p u te rn ic e in c a z c o n tra r s is te m u l se p o a te s tric a In a c e s t c a z a irb a g -u rile la te r a ls nu s-ar d e c la n s a ! • in n ic i un c a z nu tre b u ie sa se p u n a h u sa pe s ca u n u l c o n d u c a t o r u l u i s a u p a s a g e r u lu i d in d re a p ta . m l$carea laterala a pasagerilor. La o declansare a Airbag-urilor laterale se desface automat Airbag*ul pentru cap de pe partea respectiva. Astfel riscul ranirii partii superioare a corp uljl de partea dlnspre u§a se mic§oreaza.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E • La c a rlig e le d e h a in e din vehi> c u l tre b u ie sa a g a ta ti n u m a i h a i­ n e u $ o a re . In b u z u n a re le haine* lo r nu tr e b u ie sa s e g a s e a s c a o b ie c te g re le s au a s c u fite .2 . m o d ific a ri si in lo c u ire a pies elo r” . SISTEM AIRBAG 21 .1 7 . „A c c e sorii. acopera geamurile late­ rale precum $1 staipii ugilor §1 este eficace simultan atat pentru conducStor 5 I pasagerui din fa(a cat $1 pentru cel din spate. A c e a s ta d e o a re c e s a c u l cu a e r ie s e din s p a ta ru l s c a u n u lu i. fu n c tia de p r o te c tie a A irb a g -u rilo r la te r a le e s t e p e r ic lit a t a in c a z u l u n o r h u se n e a p ro b a te . A lte in d ic a tii le g a s ifi in m a n u a lu l 3 . In d ic a tii p riv in d fu n c tio n a lita te a $i p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti fa p a g . d a c a a c e s te a nu s u n t a p ro b a te s p e c ia l de c a tr e V o lk s ­ w a g e n p e n tru u tiliz a re a la s c a u n e c u a ir b a g la t e r a l. sacii se umplu cu gaz. prin eilminarea controlatS a aerului sub presiune.

In p lu s. c o m p o n e n te le p e re tu lu i d e s p a rtito r p o t fi proi e c t a t e in a u t o v e h ic u l s i p o t a c c id e n ta p a s a g e rli . A te n tie ! D ac a la a u to v e h ic u le le e c h ip a te c u a irb a g p e n tru c ap si cu p e re te d e s p a r tito r n e c o re s p u n z a to r m o n t a t u lt e r i o r . ■ 22 SISTEM AIRBAG . nu s e u tiltz e a z a u m e ra s e d e h a in e . in caz contrar. in z o n a de d e s fa s u r a r e a A irb a g > u rilo r nu tr e b u ie s a s e a fle c o rp u ri s au o b ie c te p e n tru c a s a c ii c u a e r sa se p o a ta d e s fa c e fa ra p ro b le m e . d e c la n $ a r e a a irb a g u lu i p e n tru c a p p o a te fi in flu e n fa ta n e g a tiv . • F u n c tia d e p r o te c tie a s is te * m u lui A irb a g e s te v a la b ila num ai p e n tru un a c c id e n t. D a c a A lrbagu riie au lo s t d e c la n s a te . • In tr e p e rs o a n e si zo n a d e a c t i' u n e a A irb a g -u rilo r n u tre b u ie sa se g a s e a s c a a lte p e rs o a n e . • L a c a rlig e le d e h a in e d in vehi> c u l se a g a ta n u m a i im b ra c a m in * te u ^ o a ra. La d e c ia n s a re a a irb a g u lu i. Volkswagen recomanda uttlizarea exdusiva a aixesoriiior originale Volkswagen. siste* m u l tre b u ie s c h im b a t. • T o a te lu c ra rile a s u p ra A irb a g ­ u lu i p e n tru c a p . ta p ite r ia d in in* t e r i o r a a c o p e r is u lu i) tr e b u ie e fe c tu a te n u m a i la a te lie r e ie de s p e c ia lita te d e o a re c e a ltfe l se p o a te a v a ria s is te m u l A irb a g . a n i­ m a te s a u o b ie c t e .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A u to v e h ic u le le e c h ip a te cu a irb a g p e n tru c a p * si p e re te d e s p a rtito r Aceste componente sunt construite astfel incat sa se imbine constmctiv §i s5 ofere proteclie maxima. • in u ^ ile d in s p a te se u tlU zeaza n u m a i ru lo u r i d e p r o t e c t ie la s o a re c a re nu a c o p e ra a irb ag -u l la o e v e n tu a ia d e c la n ^ a re si c a re nu it im p ie d ic a sa fu n c fio n e z e . p re c u m $i mon* ta re a /d e m o n ta re a p ie s e lo r sistem u iu i d a to r ita a lt o r lu c ra ri de re p a r a tie (d e e x .p e rlc o l d e a c c id e n ta re ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te le u rm a to a re p e n tru c a sa f ifi in m o d o p tim p r o te ja ti d e A irb a g u l p e n tru cap: A te n tie ! • N u s e e fe c tu e a z a n lc i un fe l de m o d ific a r e a s u p ra p ie s e lo r din s is te m u l A irb a g . inainte de montarea acestuia aveti nevoie de o asigurare din partea producatomlui acestui accesoriu ca functionarea airbagului pentru cap nu va fl impiedicata prin montarea acestui perete. in b u zu n a re nu tre b u ie s a s e g a s e a s c a o b ie c te g re le si c u m u c h ii a s c u tite . functionarea airbagurilor pentru cap poate fi influenfata negativ. in cazul tn care dorlti sa montati un perete despartitor care nu face parte din gama de accesorli Volkswagen.

sa montati scaunui copilului numai pe bancheta din spate pentru ca Airbag-ul pasagerului din fata sa poata ramane conectat. scaune ortopedice fara Airbag-uri laterale) La dealerii Volkswagen puteti afla care Airbag poate fi deconectat la vehiculul dvs. de sx. A irb a g -u l tre b u ie s co s din fu n c tiu n e : . pe care copilul sta cu spatele la directia de rr?ers. la u tiliz a re a s c a u n u lu i s p e ­ c ia l p e n tru c o p il. Im e d ia t c e nu s e m a i fo io s e $ te s c a ­ u n u i p e n tru c o p il. A te n tie ! D a c a . E x is ta a itfe l p e ric o tu l ra n irii g ra ­ v e . cand: • T re b uie sa u tiliz a ji in c a z u r i d e e x c e p tie un scaun pentru copil. c h ia r m o rta le . D e c o n e c ta re a A irb a g -u lu i p a s a g e ru lu i d in f a t a in c a z u i u tiiiz a rii s c a u n u lu i s p e c ia l p e n tru c o p il Lasati intotdeauna Airbag-u! scaunului pasagerului dm fa\a sa fie deconectat daca trebuie sa utilizati in c a z u ri e x c e p ti* o n a le pe acest loc un scaun special pentru copil. in c a z u r i e x c e p t io n a le e s te n e c e s a r sa tr a n s p o r ta ti un c o p il pe s c a u n u i p a s a g e ru lu i din fa t a . D e a le ru l V o lksw a g en m arch e a za un Airbag deconectat printr-o eticheta autocolanta $i o mentiune in Planul sen/ice. • in ciuda pozitiei corecte a ^oferului pe scaun nu se pastreaza dislanta de mini­ mum 25 cm inire centrul volanului 5i piept. Va recomandam insa. V a ru g am re s p e c ta fi n e a p a ra t indic a f iile d e la c a p ito lu l „ S ig u ra n ta c o p iilo r” pag. p e n tru c a a c e s ta sa>si p o a ta inde* p lin i ia ra s i fu n c tia d e p ro te c tie . pe care copilul este a$ezat cu spatele la directia de mers. la u tiliz a re a scaun e lo r p e n tru c o p ii. p e c a re c o p ilu l s t a c u s p a t e le ta d ir e c t ia de m e rs . • Sunt necesare montari speciale in zona volanului datorita unui handicap • Sunt montate alte scaune (de ex.f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e z i p a g in a 2 4 ). a ir b a g -u r ile p a s a g e ru lu i d re a p ta p ot fi d e c o n e c ta te c u a ju to ru t fntre> r u p a to ru lu i c u c h e ie .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE D e c o n e c ta r e a A irb a g -u rilo r Deconectarea Airbag-urilor se prevede niimai in anumrte cazuri. P e rm ite ti re c o n e c ta re a A irbag*ului d e c o n e c ta t c a t m a i c u ra n d p o sib il. A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i din f a t a tre b u ie sa fie im e ­ d ia t re p u s in fu n c tio n a re .fie de c a tr e un a te lie r d e s p e c ia lita te . 2 6 . In d ic a tie La u n e le m o d e le d e a u to v e h ic u le . pentrulocul de langa $ofer. M a i m u ite in fo rm a tii g a s iti la p a g in a 2 4 . V a ru g am sa r e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e p e p a g in a u rm a to a re . SISTEM AIRBAG 23 .

Butucul cheii trebuie sa se afle d o a r c u c o n ta c tu i m o to r lu a t! in pozitie vertical^.S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O A T E In t r e r u p a to r u l c u c h e ie * p e n tr u d e c o n e c t a r e a a irb a g *u lu i p a s a g e r u lu i C j ajutorul tntrerupatorului cu cheie din torpedo puteti conecta $i deconecta airbagul frontal $i lateral al pasagerului. in tre ru p a to ru l airbag Tn p ozifia . avand contactui m otor pus. lampa de control „AIRBAG O F P (ilustratie dreapta) ramane aprinsa. m m od e x c e p tio n a l. p e n tru a -$ i p u te a • Tntoarceti cu ajutorul cheii de contact fn d e p lin i fu n c tia d e p ro te c tie . c u ra n d p o s ib il. A te n tle ! R e s p o n s a b illta te a p e n tru p o z itia c o r e c t a a T n tre ru p a to ru lu i c u c h e ie ti re v in e c o n d u c a to ru lu i. D e c o n e c ta re a R e c o n e c ta ti a irb a g -u rile c a t m a i • Luati contactui motor. scaunele pentru copii trebuie montate n u m a i p e s c a u n e le d in s p a ­ te.O F F " A c tio n a ti in tre ru p a to ru l d e a irb a g („O P R IT). De regula. Acest lucru este necesar de exemplu cand. 24 SISTEM AIRBAG . • Va rugam sa ve rificati daca. pe scaunul pasagerului dreapta trebule iixat un scaun de copii.

• Verificati daca. A te n tie ! D a c a la m p a d e c o n tro l p alp a ie : C o n e c ta re a • Luati contactui motor. Lampa de control pdlpaie in cazul unei erori la airbag. Butucul cheii trebuie sa se afle in pozi|ie orizontald. d a c a a irb a g -u rile p a s a g e ru lu i s e vor d e c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t! A v e rtiz a fi-v a p a s a g e rii fn a c e s t s en s.p eric o l d e ra n ire ! r SISTEM AIRBAG 25 . lampa de control „AIRBAG O F F (ilustratie dreapta) nu este aprinsa. Vizitati un atelier de specialitate. • Intoarceti cu ajutoiul cheii de contact in tre ru p S to ru l airba g In p o z itia „0 N " (. av§nd contactui pus. • N u fo lo s iti s c a u n e p e n tru cop ii p e s c a u n u l p a s a g e ru lu i! A irb agu i p a s a g e r u lu i a r p u te a s a se d e c la n s e z e in c iu d a d e fe c fiu n ii.S IG U R A N J A IN A IN T E D E T O ATE L a m p a d e c o n tro l „ A IR B A G O F F ” (A irb a g d e c o n e c ta t) Lam pa de c o n tro l este a p rin sa cand co n ta ctu i este pus. fn c a z u l unui a c c id e n t . • N u s e p o a te p r e v e d e a .PORNIT). daca a irba g -u rile pasagerului sunt deconectate.

D e in d a ta c e nu se m a i u titiz e a z a s c a u n u l c o p iiu lu i.$i sa fie fix a p e p a rte a superio a ra a c o rp u lu i. e s te n e c e s a r s a s e tra n s p o rte un c o p il p e s c a u n u t p a s a g e ru lu i din f a t a . sa fie plas a ta a p r o x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i . A te n tie j D a c a .fie d e c a tr e un a te lie r d e speci* a lita te ~ f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ).S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 1 Pentru sugari §i copii m id pana la 4 ani cu 0 greutate mire 9-18 kg cele mai potrivite sunt scaunele cu masa de sigurantd (vezi figura) sau scaunele pe care copilul sta cu spatele la directia de mers. A irb a g -u l p asagerulut d e c o n e c ta t tre b u ie rep us Tn fu n c tiu n e . A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie . G ru p a 2 / 3 Pentru copii tn varsta de p a ra la 7 ani cu o greutate intre 15-25 kg cele mai indicate sunt scaunele pentnj copii in combinatie cu centurile de siguranja in 3 puncte. Tn c a z u r i e x c e p t io n a le .in n ic i un c a z p e s te g a t . E x is t a a l t f e l p e r ic o lu t r a n ir ii g ra v e . d ac a e c a zu l se tr a g e p u fin b an d a c e n ­ tu rii Tnapoi. A irb a g -u l resp e c t iv t r e b u ie s c o s d in fu n c * fiu n e: . c h la r m o rta le . P o rtiu n e a p e n tru b a zin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie plasa* ta p e s te b a zin . la u t iiiz a r e a u n u i s c a u n p e n tru c o p !l p e c a re c o p ilu l tre * b u ie s a s te a c u s p a te le c a t r e d ire c tia d e m e rs .nu p e s te b u rta si in to td e a u n a s a f ie fix a . c a In fig u ra . 28 SIGURANTA COPIILOR .

s a f ie p ias a ta a p ro x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i .nu p e s te b u rta in to td e a u n a sa f ie fix a .50 m pot folosi centurile de siguranta existentein vehicul fara utiiizarea unui scaun pentru copii. P o rtiu n e a p en tru b azin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie p lasat a p e s te b azin .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 3 Pentru copii de peste 7 ani cu o greutate intre 22-36 kg si inaltimea sub 1.Centura de sigu­ ranta”.50 m.nu tre b u ie iu a ti in p o ala d e c a t r e p e rs o a n e le d in v e h ic u l. A te n tie ! in n ic i un c a z c o p iii . V SIGURAr/TA COPIILOR 29 . A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie .in n ic i un c a z p e s te g a l .n ic i c liia r su g arii! . d a c a e c a z u l se tra g e p u tin b an d a c e n ­ tu r ii tn a p o i. Copiii peste 1. c a in fig u ra . La u tiiiza re a c e n tu rii se vor respecta indicatiile de la capitolul . cele mai potrlvile sunt scaunele pentru copii in combinatie cu centurile de siguranta in 3 puncte.si sa fie fix a p e p a rte a supe> rio a ra a c o rp u iu i.

pot fi m ontate rapid. Puteti fixa pe aceste inele scaune de copii cu Sistemui „lsofix*. 30 SIGURANTA COPIILOR . verificate si indeplinesc Norma ECE-R 44. F ix a r e a s c a u n u lu i d e c o p ii cu S is t e m „ ls o fix '’* Scaunele de copii cu sistem Jso fix. respectiv de rama scaunului (vezi sageata). c a s u ru b u rile s u n t in trod u s e p e t o a t a lu n g im e a g a u rii f il e t a t e s i s u n t s tr a n s e c u un m o m e n t de 4 0 N m . in p lu s . T re b u ie s a se a s ig u re . t r e b u ie a c o r d a ta o a te n tie d e o s e b ita . com od $i sigur. Nu In toate tdrile de export. Ele se potrivesc fn toate vehiculete cu sistem „lsofix”. La montare.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E In d ic a U i • Va recomandam sa utilizati sistemele de sptljin pentru copii existente in programul de accesoril origlnale Volkswagen.Isofix” . c a r e s e in s u r u b e a z a T m p reuna c u c e n * tu rile d e s ig u ra n ta e x is te n te fn v e h ic u l. A te n tie ! • D a c a s e u tiliz e a z a s is te m e de s p r ijin p e n t r u c o p ii. • C e n tu rile d e sig uran^a tre b u ie v e r if ic a t e . Scaunele de copii se introduc usor pe inelele de sustinere. a t e n t ie c a b an d a c e n tu r ii s a nu p o a ta fi d e ­ t e r io r a t e d e c a t r e o b ie c t e cu m u c h ii a s c u tite . scaunul trebuie sa se fixeze cu un zgomot (prob a ti p rin tra g e re !) La dealerul Volks­ wagen puteti procura scaune de copii cu sistem . intre spatar si suprafata de sezut a banchetei sunt fixate inele de sustinere de caroserie. Sub numele de „Bobsy” sunt oferite sisteme de sprjjin pentru toate grupele de varstd’’. • P e n tr u m o n ta r e a s i u t iliz a r e a s is te m e lo r d e s p rijin (re tin e re ) p en ­ tru c o p ii s e v o r re s p e c ta prevede> r ile le g a le si in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i. Aceste sisteme sunt concepute pentru utilizarea in autovehicule Volkswagen.

A ltfe l e x is ta p e ric o lu l ra n irii g ra ­ ve s au m o rta le .fie c u a ju to ru l m tre ru p a to ru tu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ).S IG U R A N T A IN A IN T E D E TOA TE P u n e re a s ig u ra n te i* s c a u n u lu i c o p ilu iu i • Fixati scaunul copiluiui cu C e n tu r a con­ form instructiunilor tabricantului de scaun.fie d e c a tr e un a te lie r d e spec!a lita te . A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i d in f a t a tr e b u ie re p u s in fu n c tiu n e . Siguranta scaunului de copil este automat scoasa cand banda centurii este complet rulata. • T ra g eti acum com plet de poitiunea Centura cu prindere in 3 puncte a pasa.p ro b a ti p rin tra g e re ! F ix a r e a s c a u n u lu i p e n tr u c o p il c u C en tu ra fn 3 p u n c te A s ig u ra re a scaunulut pentru c o p il* A te n tie ! D ac a in c a zu ri e x c e p tio n a le e s te n e c e s a r s a s e t r a n s p o r t e un c o p il p e lo c u l p a s a g e ru lu i din f a t a . Rularea este observabila timp. pozitionarea fIxS a scaunului copiluiui Acum banda centurii nu mai trebuie sa dumneavoastra in vehicul. C a ta ra m a de p rin d e re sa re d a to rita presiunii arcului din incfiizator. SIGURANTA COPIILOR 31 . D e in d a ta c e s ca u n u l c o p ilu iu i nu se m a i u tiliz e a z a . la u tiiiz a re a s c a u n u lu i p e n ­ tru c o p il. In d ic a tie Centura pentru bazin* pentru locul din mijloc al banctietei din spate poate ft de asem enea utilizata pentru fixarea unui scaun de copil. permits tragerea . S c o a te r e a s ig u r a n te i* s ca u n u lu i c o p ilu iu i Ap^sati tasta ro$ie a inchizatorului centurii.pentru umar a centurii automate. g e ruiu i din fata $i cele laterale de la • Rulati inapoi Centura pana sta fixata pe bancheta din spate pot fi blocate mai mult scaunul copiluiui. Aceasta blocare a centurii permite printr-un „clic". p e c a re c o p ilu l s ta cu s p a t e l e la d i r e c t i a d e m e r s . Pentru fixarea unui scaun pentru copil. A irb ag< u l p a s a g e ru lu i d in f a t a tre b u ie sco s din fu n c tiu n e (dez a c tiv a t): .

Hegulament J 32 SIGURANTA COPtlLOR . grupa 2 (1525 kg) $i grupa 3 (22-36 kg). copiilordin grupa 1 (9-18 kg). • N u ia s a ti c o p iiu l s a s te a nesup r a v e g h e a t Tn s c a u n u l p e n tru c o p il. totu§i. care nu este livrata odata cu scaunul. ra s u c ita sau sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . r e s p e c tiv c o m p o n e n t e le s e a u n u lu i tre b u ie s ch im b a te . conform Normei ECE-R’’ 44/03. A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie sa s e u tiliz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re . Va recomandam.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* P a s s a t Scaunul integrat pentru copil este corespunzator.c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. sa utilizaji scaunul pentru copll numai pentru copil paste 2 anf. a tu n c i s c a u n u l. In d ic a tie Copill din grupa 1 au nevoie de o masuta de p rin d e re sp e cla la p e n tru sca un ul integrat pentru copil. • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p ilu lu i a fo s t soli* c i t a t tn tr-u n a c c id e n t . • B a n d a c e n tu r ii nu tre b u ie sa f ie in te p e n ita . Comisia EconoiTHca Europeans . • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i un fe l d e m o d ific a ri a s u p ra s e a u n u lu i in te g ra t d e c o p il. La orice dealer Volks­ wagen obtineti masuta de prindere.

In d ic a tii • Catarama ro§ie de ghidare a centurii nu se utitizeaza ?n combinatie cu masuta de prindere. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copilulul. se apasa tasta de deblocare $i perna pentru sezut eliberata se apas^Tn jos pana se fixeaza. • I n t f o d u c e t f p o r t iu n e a d e C e n tu r a p e n t m b a z in § i u m a r t n f a n t a d e g h id a r e a c e n t u r ii d in m a s u ja d e p r in d e r e . • Centura nu trebuie sS fie rasucita in zona masutei de prindere.vezi figura din dreapta.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Apasat) tasta de deblocare 1. SIGURANTA COPIILOR 33 . pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). • Introduceti ambele portiuni de Centura In fanta de ghidare din capatui opus al masutei de prindere. Scaunul copilului sare putin in fata. • Asezati copilul pe scaun cat mai In spate posibil. • T r a g e t i p o r tiu n e a d e C e n tu ra p e n tr u b a z in si umar a s t f e l incat sa fie ir tin s a . • A pasatl perna scaunului in d irectia sagetii 2 pana se fixeaza. • Desfaceti picioarele de sprijln ale masutei de prindere $i puneti-o deasupra picloarelor copilului . • Introduceti cataramade prindere In Inchizatorul centurii. • Portiunea pentru bazin a centurii nu se introduce in spatele calcaiului ro?u de ghidare a centurii de la scaunul copilului.

in nici un caz paste gat .si sa s e fix e z e p e p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. • Introduceti portiunea pentru bazin a centurii In ca lcaiul ro$u de ghidare al scaunului pentru copil.in n ic i un c a z p e s te g a t . c a in d e s e n . se apasa tasta de deblocare $i perna de sezut eliberata se apasa in jos pana se fixeaza. s a se p la ­ s e ze a p ro x im a tiv p e s te m ijio c u t u m a ru lu i . O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului. P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tre b u ie sa s e p la s e z e p e s te b a ­ z in . Scaunul copilului sare putin in ia|a.nu p e s te a b d o m e n .S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 2 s i 3 • Apasaji tasta de deblocare 1. • Se trage banda de catarama de prindere incet paste pieptul $i bazinul copilului iar cataram a de p rindere se introduce in opritorul corespunzator pand se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). d ac a e s te c a z u l s e re tra g e p u tin b a n ­ d a.si sa s te a in tin s a in p e rm a n e n ta . • Apasati pema de sezut Trt directia sagetii 2 pana se fixeaza.§i sa se fixeze partea superioara a corpului vezi figura. • Ajustafi inattimea centurii prin Impingerea cataramei astfel Tncat C e n tu r a pentru umar sa se plaseze aproximativ paste mijlocul umanilui . A te n tie ! P o rtiu n e a c e n tu rii p e n tru u m a r tre b u ie . 34 SIGUflANTA COPIILOR . A p lic a re a c e n tu rti c u 3 p u n c te de p rin d e re • Introduceti portiunea penlru umar a centurii fn catarama rogie a centurii.

A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie s a s e u tillz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re . care nu este livrata o d a ta cu sca u n u l. La o ric e d e a le r Volkswagen obtinefi m isuta de prindere. • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i u n fel d e m o d ific a ri a s u p ra s c a u n u lu i in te g ra t d e cop i).c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen. *) Comisia Economica E uropeani . conform Normei ECE-R 44/03. Va recomandam. re s p e c tiv c o m p o n e n * te le s c a u n u lu i tre b u ie s c h im b a te .Regulamenl SIGURANTA COPIILOR 35 . copiilordin grupa 1 (9-18 kg). ra s u c ita s au sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e .S IG U R A N T A JN AIN TE D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* G o lf / P o lo Scaunul integral pentru copil este corespunzator. • B a n d a c e n tu rii nu tre b u ie sa fie in te p e n ita . totu$i. sautilizati scaunul pentru copil numai pentru copil paste 2 ani. In d ic a tie Copiii din gnjpa 1 au nevoie de o mSsuta de p rind e re s p e c ia l^ pen tru scaunul integral pentru copil. • N u la s a ti c o p ilu l s a s te a n esu p r a v e g h e a t in s c a u n u l p e n tru c o p il. grupa 2 (1525 kg) §i grupa 3 (22-36 kg). • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p il u lu i a f o s t s o lic ita t in tr-u n a c c id e n t. a tu n c l s c a u n u l.

• Introduceti ambele p o rtiu n i de C e n tu ra in fanta de ghidare d in capatui o p u s al masutei de prindere. • Asezati copilul pe scaun cat mai in spate posibil. 36 SIGURANTA COPIILOR . • Trageti p o rtiu n e a de C e n tu ra p e n tru b a z in $i u m a r a s tfe l in c a t s a fie in tin s a . • Desfaceti picioarele de spiijin ale masutei de prindere puneti-o deasupra picioarelor copilului —vezi figura din dreapta. • A pasati perna s ca u n iilu i Tn directia sagetii 2 pana se fixeaza. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). In d ic a tie • Centura nu trebuie sa fie rasucita ?n zona masutei de prindere. • Introduceti portiunea de C e n tu ra pentru bazin §i umar in fanta de ghidare a centuril din masuta de prindere. • Introduceti catarama de prindere in inchizatorui centurii.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Trageti maneta de deblocare 1. Scaunul copilului sare putin in fata. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copiluiui. se trage tasta de deblocare $i pema pentru sezut centrata eliberata se apasa in jos de mijlocul pemei pana se fixeaza.

O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului. d a c a e s te c a z u i s e re tra g e p u tin b a n ­ d a.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 2 s i 3 • Trage maneta de dsblocare 1.$ i sa se fix e z e pe p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. SIGURANTA COPIILOR 37 . A p lic a re a c e n tu rii c u 3 p u n c te de p rin d ere • Se trage banda de catarama de prindere incet peste pieptui §i bazinul copilului iar cataram a de prindere se introduce Tn opritorul corespunzator pana se fixeazS cu un zgomot (probatt p rin tra g e re !).nu p e s te a b d o m e n . c a m d e s e n . s a se p la s e z e a p r o x im a tiv p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i .s i sa s te a in tin s a m p e rm a n e n ta . A te n tie f P o rtiu n e a c e n iu r ii p e n tru u m a r tre b u ie . Scaunul copilului sare pufin tn fata. se trage tasta de deblocare si pema de sezul centrala eliberata se apasa in jos de centrul pernei pSna se fixeaza.In n ic i un c a z p e s te g a t . P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tr e b u ie sa s e p ia s e z e p e s te ba­ z in . • Apasati pema de sezut In directia sagetii 2 pana se fixeaza.

1. sa se a§eze complet pe spatar $i sa pute|i atinge punctui cel mai de sus al volanului cu bratele usor Indoite.pozitia corpuiui reiaxata. . d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru s te d e frd n a re s a u d e dece> ie ra re a c e s te a a r p u te a a ju n g e la p e d a le . re s p e c tiv b o rd . S c a u n u i c o n d u c a t o r u lu i Va re co m a rid a m sa re g ia ti s c a u n u i conducatorului dupa cum urmeaza: . A te n fie ! • E s te im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta d e m in im u m 2 5 c m de v o ia n . Regafi-vS scaunui conform descrierii din manuaiul 3.scaunui sa fie cat mai in spate posibil. fn a c e s t c a z nu a t i m a i p u te a fra n a .accesul sigur si rapid la elementele de comanda.se regieaza pozitia scaunuiui in directia longitudinaia astfei Incat pedaieie sa p oata fi a pasate cu p icio a re le usor indoite din genunchi. 38 SCAUNE SI TETIERE . va rugam. neobositoare. §1 regiarea recomandata In aceasta pagina pentru scaunui ^oferuiui $i pasageruiui din fata. A te n tie ! in zo n a p ic io a re io r nu tre b u ie sa se g a s e a s c a n ic io d a ta o b ie c te . . dupa cum urmeaza: .picioarele sa fie asezate comod in spatiul pentru picioare .spatarul in pozitia corecta .S IG U R A N JA IN A IN T E D B TOA TE S c a u n e ie d in f a t a Pozitia corecta in scaun este importania pentru: . .in n ic i un c a z nu se pun p e bord s au p e s ca u n e . „Scaunele din fata”. in plu s. S c a u n u i p a s a g e r u iu i d in f a t a Va recomandam sa regiati scaunui de langa conducator.e fic a c it a t e m a x im a d e p ro te c tie a c e n tu rii si s is te m u lu i A irb a g . a m b re ia s au a c c e ie ra ! P ic io a re le se tin in tim p u l m ersu lu i in to td e a u n a in s p a tiu l p re v a z u t p ic io a re io r . Respectati. s c a u n e ie d in f a t a $1 supor* t u r ile d e c a p t r e b u ie r e g ia t e c o re s p u n z a to r m a rim ii c o rp u iu i.inclinarea spatarului se regieaza astfei fncat spatele dvs. p e n tru c a la d e c la n ^ r e a s is te m u lu i A irtiag o c u p a n tii io c u rilo r d in f a t a sa fie p r o t e ja t i c a t m a i e f i c i e n t .

R e g la r e a In a lt i m ii • Tetierele se cuprind lateral cu ambele maini $1 se imping tn sus ?i in jos. SCAUNE SI TETIRE 39 . • Cea mai buna protectie se atlnge cand marginea superioara a tetierei se afta c el p u tin la inaltimea ochtlor sau mai sus.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE T e t i e r e le Tetierele se regleaza in inaltime §i corespunzator marimii corputui. Tetierele reglate corect ofera impreunS cu centurile de siguranta o protectle eficace.

3.5 Nachlrag I Polo. G oll. dotarilor §1 tehnicii. Textele. Se rezerva dreptul la oricand pot aparea modiftcari ale formei. Nr.2002 I Art. Astfel. figurile. Va rugatn sa fiji inteleg atori deoarece VOLKSWAGEN AG.EDW . pe baza datelor. Bora.VOLKSWAGEN (ucreaza perm anent la T o a le drepturile conlorm leg isla jie i in p riv in ta d re p tu lu i de a u to r a pa rtin dezvollarea tuturor tipurilof modelelor. reprezentarilor descrierilor prezentate in acest materia) nu pot fi ridicate ©VOLKSWAGEN AG nici un fel de pretentti.552. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. Passat. Aceasta hartie a fost fabricata din celuloza f ^ a con{lnut de clor. multiplicarea sau traducerea.2002 . New Beetle RedaktionsschlufS: 11.:231. Retiparirea. inclusiv normele acestui manual au Ja baza stadiul de informare corespunzator momenlului In care acest material a fost edltat. chiar si numai partial. modificari.14 I AusgaC»e: rumdnisch 12. Realizat in Germania indicatiilor.

Passat. prezentari $1 referitoare la utillzarea intretinerea autovehicululul dumneavoastra le gasiti in celelalte manuale din mapa de bord.1 „Comenzi echipamente” . New Beetle In s ta la fia d e a v e rtiz a re a n tifu rt c o r e la ta la o te le c o m a n d a in aceasta completare sunt prezentate modificariie care au aparut de la tiparirea manualului 3. 3 .5 .Completare Poloj Golf. Bora. Toate celelalte Inlormatli.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->