>'.

«K ;ls: • »

CUPRINS
ALIM ENTAREA B e n z ln a ......................................................... 2 D ie s e l.............................................................3 VER IFIC AR I §1 CO M PLETARf Indicatii referitoare la lucrul In com partim entul m o to ru lu i....................... 29 Ulei de m o to r............................................30 TEHNOLOGIE INTELIGENTA Fuel Strattfied Injection { F S I) ..................4 )F ra n e ............................................................. 5 Blocare electronica a diferentialulur (E D S )........................................................... 8 Program electronic de s ta b illta te ......... 9 Tractiune rntegrala ( 4 M 0 T I0 N ) ............10 S ervodrrectia.............................................. 11 INTRETINERE § 1 INLO C UIRE PIESE Accesoril, m odificari f i DEPLASAREA ? l M EDIUL INCONJURATOR Primli 1500 km - §i dupS a c e e a .......... 12 Sistem de purificare a g a z e lo r........... D eplasarea econom ica 13 plese d e s c h im b ...................................... 52 M ontare aparat de ra d io ....................... 54 Telefon mobil ?i aparat e m is ie -re c e p tie ....................................... 55 Sistem de rS c ire ...................................... 34 tnstalatle spa la re g e a m u ri..................... 36 § te rg a to a re ............................................... 38 Lichid de frTna...........................................39 B a te r ie ....................................................... 41 R o ti.............................................................. 46

ecologicd ... 14 SITUATII T SetuI pentru repararea p e n e lo r............56 Schim barea r o tii........................................ 58 Tnchterea de urgenfS a plafonului g lis a n t...................................... 65 tnchiderea d e urgenta a plafonuiul p lia n t........................................66 Tnlocuirea IS m p ilo r...................................67 A jutor la p o rn ire ......................................... 70 R em orcare/T ra c ta re ............................... 72 Ridicarea a u to v e h ic u lu lu i....................... 76

Deplasarea m s tra in a ta te ...................... 17 Tnlocuirea becurilor cu 'in c a n d e s c e n t^ ......................................... 17 D eplasarea cu re m o rc a ..........................18

INTRETIN EREA AU TO VEH IC U LU LU l Intretinerea a u to ve hiculu lu i.....................20 I fngrijirea exterioara a a u to ve hiculu lu i.... 20 Ingrijirea interiorului a u to ve h icu lu lu i......26 Curatarea com partim entului m o to r........28

is ta la jia de a v e rtiz a re a n tifu rt este re va zu ta p e n tru u liliz a re a de la tlecomanda. In cazul Tn care telecomanda u to v e h ic u lu lu i nu fu n c lio n e a z a , jtovehiculul va trebul incuiat manual, cu ie ia de contact. 3 autovehiculele echipate cu instalatie de v e rtiz a re a n tifu rt* cu siste m de jpraveghere interioara Back-up Horn* Dmandate de la telecomanda*. trebuie ispectate urmatoarele: le s c h id e re a s e p a r a t a a u s ilo r* e s c h id e re a m a n u a la a usilo r Rotiti chera o d a ta in Tncuietoare; $a conducatorului este incuiata. lecanlsmul de siguranta $1 sistemul de jpraveghere interioara sunt dezactivale. istalajia de avertizare antifurt ramSne ::tivata, insa alarma nu se va declan^a ica. Puneti §i luati contactui intr-un interval 3 15 secunde. a punerea contactului Imobilizatorui eleconic recunoaste cheia §1 dezactiveaza istalatia de avertizare antifurt. aca nu puneti contactui, dupa 15 secunde s va declan^a alarm a. prin sem nale ::ustice §i optice.

D e s c u ie re a m a n u a la a tu tu ro r u silo r a u to v e h ic u iu lu i • Rotifi cheia d e d o u a ori c o n s e c u tiv In Tncuietoare: Toate u^ile $i capacul portbagajului se vor in c u ia . M e ca n ism u l de s ig u ra n ta $1 instalatia de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alanna nu se va declan$a inca. • Deschideti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este permis ca una din celeialte u^i. capacul portbagajului sau capota motorulul sa fie deschise, deoarece se va declan^a alaima. • Puneti §i luati contactui intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorui elec­ tronic recunoaste chela $t dezactiveaza instatafia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celeialte u$i, capa­ cul paortbagajului sau capota motorulul fara a se declansa aJarma. In d ic a tii • Capota motorulul trebuie deschisa numai dupa dezactivarea Instalatiei de avertizare antifurt. • Cand autovehiculul este incuiat $i insta­ latia de avertizare antifurt este activata, capacul portbagajului nu trebuie deschis manual, deoarece se va declansa alarma.

D e s c h id e r e a s im u lta n a a u $ ilo r (D e s c h id e r e a c o n to r t) D e s c h id e re a m a n u a la s im u lta n a a u silo r • Rotiti cheia o d a ta in incuietoare: Toate u^ile capacul portbagajului se vor incuia. Mecanismul de siguranta instalatla de supraveghere interioara sunt dezactivate. Instalatia de avertizare antifurt ra m a n e a c tiv a ta , insa alarma nu se va declan$a Inca. • Deschtdeti usa conducatorului. In aceasta situatie nu este perniis ca una din celelalte u$i, capacul portbagajului sau capota motoruiui sa fie deschise, deoarece se va declansa alarma. • Pune}i §1 luati contactui Intr-un interval de 15 secunde. La punerea contactului imobilizatorul elec­ tronic recunoa^te cheia §1 dezactiveaza instalatia de avertizare antifurt. Acum puteti deschide celelalte u$i, capacul paortbagajului sau capota motorulul fara a se dec)an$a alanna.

D e c o n e c ta re a a ia rm e i Alarma poate fl oprita in orice moment prin descuierea a utovehiculului cu ajutorul telecomenzii, sau prin punerea contactului (imobilizatorul electronic recunoa$te ctieia autovehiiculului).

SFATURI SI iN TR ETINER E

B e n z in a
Tipul acrburantului indicaJ pentm molomi aulotfehiculului dumneavoastra se gase§te tn manualul 3.3 .Dale tehnice" ?i pe partea interioara a capacului rezervorului. A d itiv ii b e n z in e ! M odul de functionare, randam entui §i durata de viata a motoailui sunt influen^ate in mare m isu ra de caiitatea carburantuiui. De 0 deosebita importanta sunt aditivii pu§i In benzina. De aceea se recomandS numai alimentarea cu b en zin a d e c a lita te , cu a d itiv i. Daca nu exists astfel de carburant $i dacS apar disfunctionalilati ale motorului. ca de exemplu pomire dificlia, oprirea la mersul Tn gel §i pierderea de putere, atunci cind se face plinul de benzina trebuie adaugatl aditivii necesari. A ce |ti aditivi au actiune anticoroziva, curS^S sisteme de alimentare §i previn depunerile In motor. Nu toti aditivii s-au dovedit a fi eficien^i. De aceea, la dealerii Volkswagen din Ger­ mania §i din multe alte ^Sri. pot fi obtinuti aditivi avizati, sub denumirea de J\ditivi originali pentru carburant pentnj motoarele pe t»nzina Volkswagen / Audi’ . Dealerii Volkswagen sunt informa{i despre modul de utilizare §i §tiu ce trebuie fScut cand s-au format deja depuneri in motoare. Nu trebuie s3 utilizati alti aditivi pentru combustibil.

In d ica tii generate
• Benzina fara plumb trebuie s3 corespunda standardului DIN EN” 228. • In siluatli de urgent^. In care carburantui disponibil are o cifr§ octanica mai mica decat cea indicata, trebuie sS conduce^l in regim de turatie m edie de soiicitare redusa a motonjiui. S o lic ita re a p u te rn ic a a m o to ru lu i p rin a c e e le r a r e m a x im a s au tu r a tia rid ic a ta p o a te d u c e la d e te rio ra r e a m o to ru lu i. De Tndata ce este posibil se face alimentarea cu benzina cu cifrS octanica corespunzStoare. • Carburantui cu o cifra octanica mai mare decat cea indicata se poate uttliza fSra restrictil. Acest lucru Tnsa nu abuce nici un avantaj in ceea ce prive?te puterea moto­ rului ?i consumul!

Autovehiculele cu catalizator ^ pot fi utilizate numai cu carburant fJrd ptumb. , Chiar o singurd alimentare a rezervorului cu benzind cu plumb determina deteriorarea (stricarea) catalizatorului.
A te n tie 91 la in d ic a tiile din m a n u ­ a lu l 3 .1 ., c a p . „ U m p le re a re zerv o ru lu i”
’> Norm a - Europeans

filtru l s e p o a te in fu n d a . F u n c t io n a r e a p e t im p u l ie m ii La utilizarea motorinei de varS Tn cazul temperaturilor sut) 0“C pot apSrea disfunctionalitSti. • Consumul de carburant este posibil sa fie mai ridicat.Masoara inflamabilitaiea carburantului Diesel. de iarna. Tn vreme 24 ce com bustibilul Diesei. N u e s t e p e r m is a u tiliz a r e a a d itiv ilo r (p e n tru im b u n a ta tir e a vas co z it a f ii) . • D a c a u tiiiz a ti c a rb u ra n tu I c a re se a b a te d e la n o rm a . in d ic a tii • Performantele la deplasare pot fi mai reduse. este de ajuns ca autovehiculul s3 se lase un timp mtr-o Tncapere Tncalzita. Astfel. De aceea. • La temperaturi exterioare sub -10°C va recomandam sa alimentati cu carburant Diesel. este stabil pan3 la -1 5 C.S FA TU R I SI INTHETINERE D ie s e l Motorina trebuie sa corespunda standardului DIN EN’ '590 CC^’ nu tre b u ie sa fie m a i m ic a de 51. a b e n z in e i si a a lto r subst a n t e s im ila re in a m e s te c c u com * b u s tib il D ie s e l. A te n tie ia in d ic a tiile din M an u a tu i 3 . Tn timpul anotimpului rece. se comerciatizeaza motoring de iama. se comerciaiizeaza combustibill Diesel cu un co m p o rta m e n t te h n ic d ife rit. deoarece motorina devine prea vascoasa prin separarea paraflnei. in Germania.1 . D a c a a lim e n ta ti B io d ie s e l. D ealerii Voiksvagen $1 statiile de combustibil ale tarii respective ofer^ informatii cu privire la carac-teristicile motorinei specifice. Daca la temperaturi sub-24°C carburantuI devine atdt de v is c o s Tncdt motonji nu mai pome^te. Autovehiculul este dotat cu o instalatie de preincSlzire a fittnjiui. fo io s ifi n u m a i c a rb u ra n t RM E! Pentru a | t i de unde se poate achizitiona carburantuI vS rugam sS va adresati unui dealer Volkswagen sau unul club auto.Eufopeana ’ CKra . C a r b u r a n tu I • R M E (B io d ie s e l) corespunde standardului DIN E 51 606.Celan . „ U m p ie r e a r e z e r v o ru lu i”. N om ia . . Tn ISri cu conditii climaterice difertte. • RME se poate utlliza pe timp de iama pana la -lO'^C. sistemul de alim entare cu com bustibil va func^iona pan§ la temperatura de — C. Autovehiculele cu motor Diesel pot func?iona §i cu c a rb u ra n tu I R M E (Ester metll ulei de rapltS).

comanda motorului se comuta pe functionarea omogena.SFATURI SI INTRETINERE F u e l S tr a tifie d In je c tio n (F S I) ____________ Fuel Stratified Injection semnifica injectie directa de benzirta. astfel incat concentratia de carburant este maxima in zona bujiiior (imaginea din stanga). F u n c tio n a re a cu s tr a t de in c a rc a re Cand nu se foloseste intreaga putere a motorului. La un m otor obi^nuit care functioneaza pe benzina nu se va forma amestecul de aer carburant necesar. F u n c tio n a re a o m o g en a De la 0 anumita sarcinS $1 turajie a moto­ rului. . Carburantui va fi injectat inca din timpul aspiratiei. in fu n ctio n a re a cu stra t de in ca rca re curentui de aer este im pins numai catre partea din spate a pistonului. deoarece carburantui este prea disparat In camera de ardere. pentru a se atlnge un amestec unifonn de benzlnaaer (imaginea din dreapta). este necesara o mica cantitate de benzlna. Carburantui este impins direct in camera de ardere ?i in ultimul sfert de mi$care spre Tnainte a pistoanelor este concentrat pe bujii.

evitand astfel so licita rile suplim entare in sistemul de franare. fn ta i. ca $1 Tn intervaleie d intre revizil s3 fie veriflcata grosimea gamiturilor de fr§na la un dealer Volkswagen. e fe c tu t fra n e i p o a te fi m ta rz ia t d a to rita u m e z e lii sau a a p e i in g h e ta te c a re e x is ta in tre d is c u ri si p la c u te ie d e fra n a $i c a re . c a n d s c h im b a ti d in n o u p la c u fe ie d e fra n a . In special la autovehicule care sunt des utllizate Tn traficul ur­ ban sau pe d ista n te scurte.SFATURI S I iNTR ETINER E F ra n e In d ic a t ii g e n e ra te • Uzura garnituriior de frana depinde in mare masura de conditiile de functionare f l de slilul de mers. tr e b u ie u s c a te prin fra n a ri u s o a re re p e ta te . la p lo a ie p u t e r n ic a s a u d u p a s p a la r e a m a $ in ii. acest lucru trebuie efectuat in trepte. R e s p e c ta ti v a ru g a m c e le la lte a v e r tis m e n te d in p a g in a urm a* to a re . . sau sunt conduse foarle sportiv. c u d e p la s a re a p e s tra z i p e c a re a lo s t p re s a ra ta s a re . nu printr-o singura mifcare. A te n tie ! Placu^e d e fra n a n o i tre b u ie sa se „ro d eze ” p e n tru c a in tim p u l p rim ilo r a p ro x itn a tiv 2 00 k m nu a u p ro p rie ta ti d e fric tiu n e opti* m e . nu s-a u tiliz a t fra n a . poate fi necesar. A c e a s ta e s te v aia b il si m a i ta rz iu . E fe e tu I c e v a m a i re d u s a l frd n e i p o a te fi c o m p e n s a t p rin tro a p a s a re m a i p u te rn ic a pe p e ­ d a la d e fra n a . • D e a s e m e n e a . Dac§ suplimentar trebuie activate pedala de frSnS.s tra tu l d e s are depus p e d is c u ri si p e p la c u te ie d e fra> na e s te T n d e p a rta t In tr-o p rim a e ta p a a p ro c e s u lu i d e fra n a re . C e in f lu e n t e a z a n e g a tiv e fe c t u i d e fr a n a r e ? U m e z e a la s au sare A te n fie ! • In a n u m ite c o n d ilii c a d e e x e m p lu m e rs u l p rin a p a . e fe c tu i fra n a rii to ta le p o ate fi T n td rziat in c a z u l in c a re . un tim p m a i fn d e lu n g a t. • La cobor§rea pantelorefectuldefranare al m otoruluiartrebui valorificat prin schimbarea vitezei Tntr-o treapta inferioara.

in s p e c ia l p e c a ro s a b il a lu n e c o s . la actionarea rapida a pedalei de frana. Servofrana* in tr-o situ atie de urgenta. totu^i nu cu forta maxima.p e ric o l d e a c c id e n t! • A c e s t s is te m nu p o a te d e p a s i llm ite ie im p u s e d e le g ile fiz ic ii. O fe rta d e sigur a n ta m a r it a nu tr e b u ie sa v a d e te r m in e la o c o n d u c e re ris> c a n ta . la o d is ta n fa m a i m a re de fra n a re $ i la o u zu ra a c c e n * tu a ta a p la c u te lo r. A c e s t rise nu p o a te fi dim i* n u a t n ic i de c a tre a s is ta re a la fra n a re . a lt f e l a c e s t e a s e p o t s u p ra in c a lz i. d e p a s iti ra z a n t s au c an d c a ro s ib ilu l e s te u m e d s au a lu n e c o s . in tim p c e A B S in te rv in e fn re g la ­ re . deoarece la eliberarea pedalei se va deconecta 5 i servofrana.SFATURI $ 1 IN TR ETIN ER E S u p ra in c a tzire a fra n e lo r A te n tie ! • N u a c t io n a f i n ic io d a ta fra n a prin a p a s a ri u $ o a re d a c a nu e s te T n tr-a d e v a r n e v o ie s a f r a n a t i. F o lo s iti a s tfe l fra n a d e m o t o r e v it a n d m c a r o a r e a s u p lim e n t a r a a s is te m u lu i de fra n a re .p e ric o l d e a c c id e n t! . tr e b u le sa se a ib a in v e d e re a s ig u ra re a u n e i v e n tila ri c o r e s p u n z a to a r e a f r a n e lo r . • In a in te d e a c o b o ra o p a n ta m a i lu n g a. A te n tie ! • R is c u i p ro d u c e rii a c c id e n te lo r s e m a re ^ te c a n d va d e p la s a ti cu v ite z a . Astfel distanja de franare va fi mai lunga! Aici intervine servofrana. v ite z a . v ite z a tre b u ie a d a p ta ta cond itiilo r c a ro s a b ilu lu i si d esfa^u ra rii t r a f ic u lu i. c u p la tl o tr e a p ta in fe rio a ra de v ite z a (c u tie d e v ite z e m eca> n lc a ) s a u a le g e fi o t r e a p t a de v ite z a in fe rio a ra (c u tie a u to m a ta d e v ite z e ). va ru g a m . A c e a s ta d u c e la s u p ra in c a tz ire a fra n e lo r. servofrana va intelege ca este vorba despre o situatie de urgenta. m ic $ o ra ti. • La m o n ta re a u lte rio a ra a unui s p o ile r fro n ta l s a u a c a p a c e lo r d e ro fi e tc . m ajorita ie a conducatorilor auto frSneaza la timp. Se va crea in cel mai scurt timp presiunea de franare necesara pentru activarea ABS-ului §1 pentru scurtarea distantei de franare. Nu reduceti presiunea asupra pedatei de frSna.

S FA TU R I S I IN TPETINER E A m p lif ic a t o r u l f o r te i d e f r a n a r e A te n tie ! A m p lific a to ru l fo r te i d e fra n a re lu c re a z a cu d e p re s iu n e . De exemplu la deplasarea pe pietri^ sau pe zapadS proaspSt depusa pe suprafate alunecoase. Sistem A n tiblo care* (ABS) ABS contribuie in mare mSsura la marirea sigurantei in timpul deplasSrii. D a c a a m p U fic a to ru l nu fu n c tio ­ n e a z a . . distanja de frSnare poaJe fi mai mare. D a c a ABS se a fla in d o m e n iu l d e „ re g la re ”. pedala de fran§ trebuie sS ramdnS apSsata . M odul d e fu n c tio n a re a i ABS La atingerea unei vlteze de aproximativ 6 km/h se declan§eazd automat un proces de „control". A stfei e feciul de franare al am belor rotl din spate este acela^i §1 stabilltatea mersului se men^ine cat mai m u lt p o s ib il. v ite z a tr e b u ie a d a p ta ta im e d ia t c o n d it iilo r c a r o s a b ilu lu i si t r a fic u lu i. in tim p ce rofile axel spate se regleaza im preuna. La rotile fata se regleaza individual presiunea de frSnare. Pen­ tru ca ABS sa poata face reglarea Tn mod optim in acest domeniu. sau rotile se gasesc in domeniul blocarii. Astfei conducatorul este avertizat ca o roata. D e a c e e a a u to v e h ic u lu l nu tre b u ie s a ru leze n ic io d a ta c u m o to ru i o p rit. deoarece rotile nu se blocheaza. c a r e se p ro d u c e $ i e x is t a n u m a i c a n d m o to ru i fu n c tio n e a z a . la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s au a ita c o m b in a fie ro ti/a n v e lo p e ) p o t in flu e n ta f u n c tiile A B S -u lu i. A c e s t lucru t r e b u ie lu a t fn c o n s id e r a r e Tn s p e c ia l in c o n d itii d e c a ro s a b il a lu n e c o s s a u u m e d . se reduce preslunea de franare pentru aceast§ roata. se m entine cea m ai buna m anevrabiiitate (directie) pentru conditiile date. E D S -ului E S P-ului $i A S R -u lu i. S ig u ra n ta o fe r ita nu tre b u ie sa v a te n te z e s i ris c a ti. M o d ific a rile a s u p ra a u to ve h ic u lu lu i (d e e x . la m o to r. In acest moment se poate auzi un zgomot asemSnator aceluia produs de 0 pompS. p e d a la d e f r a n a tr e b u ie a p a s a ta m a i p u te rn ic p e n tru a c o m p e n s a lip s a a m p l i f i c a r i i fo r te i d e fra n a re . p e n tr u c a d e e x e m p lu a u to v e h ic u lu l tre b u ie re m o rc a t s a u p e n tru c a a a p a ru t un d e fe c t la a m p lific a to r u l fo r te i d e f r a ­ n a r e . Daca 0 roata atinge o tura^ie prea mica pentru viteza de deplasare §i tinde sS se blocheze. De a c e e a . v a ru g a m sa lua^i In con sid e ra re in d ic a tiile d e la p a g in a 5 2.in nici un caz nu acjionati repetat pedala de frana (nu pompa(i}l A te n tie ! N ic i A B S nu p o a te d e p a s i lim it e le fiz ic e e x is te n te . A c e s t p r o c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin m isc a re a p u ls a to rie a p e d a le i d e fra n a si p rin z g o m o ie le re s p e c tiv e . Avantajul esential fata de sistemele obi^nuite de franS consta in aceea ca. §i la o franare puternica pe o por^iune alunecoasS. dacS r^u se acorda atentie nu se merge mai fncet. Totufi nu trebuie sS ne a^teptdm ca prin ABS d is ta n t de frSnare sS He scurtatS Tn toate cazurile.

SFATURI SI INTRETINERE D ife r e n tia l c u b lo c a r e e le c tr o n ic a (EDS)* Autovehiculeie cu Sistem Anti-Blocare (ABS)’ pot fi echipate suplimentar cu cu diferential cu blocare electronica. A c o rd a ti a te n tie in d ic a tiilo r d e la pag. diferenta cauzata de deplasarea pe suprafete de rulare alunecoase p e o s in g u ra p a rte . fSrS interven^ia conducatorului auto. ESP'Ului si A SR -ulul. sar putea sS existe o defectiune in EDS. la s is te m e d e fra n a re . accelerarea §i deptasarea pe dmmuri montane chiar §i in conditii nefavorabile de drum. va fi echilibratS prin Tncetinirea rotii ce patineaza. va rugSm sa apelati cat mai repede la un dealer Volkswagen! A te n tie ! M o d u i d e a c o n d u c e t r e b u ie a d a p t a t in p e r m a n e n t a s t a r ii d ru m u lu t si c o n d itiilo r tra fic u iu i. R otHe m o to a re p o t sa p a tin e z e c h ia r $i c u EDS $i a s t f e i p o t in fiu e n ta s ta b ilita te a in tim p u i m e rs u lu i. A c e s t p ro c e d e u d e re g la re se f a c e o b s e rv a t p rin s u n e te le p e c a re le p ro d u ce. A te n tie l La a c c e le ra re a p e c a ro s a b ii alu n e c o s . O diferenta de turatie de aprox. Din acest motiv decuplarea sistemului EDS nu este afi^ata. EDS se opre^te automat ?n condi|ii rieobi^nuite de solicitare. . d e e x e m p lu p e g h e a ta sau z a p a d a . Aufovehiculul ramane Tn stare de func^ionare are acelea^i caracteristici de functionare ca un autovehicul fSra EDS. ED S-ulul. Dacd lampa de control ABS se aprinde. Pentru ca frana cu discuri a rotii franate sa nu se supraTncalzeasca. De indata ce frana s-a racit. 52. EDS pome§te iara§i automat. EDS actioneaza in mod automat. Acest dispozitiv supravegheaza cu ajutorul senzorilor ABS turaUa ro^ilor de antrenare. 100 rot/ min Intre cele 2 roti ale axel fata. Prin EDS se im bunatate§te apreciabil rularea. la o vitezS de deplasare de pand la 80 km/h. a c tio n a ti p e d a la de a c c e ie ra tie cu p re c a u tie . C o n d u c a n d o m a $ in a e c h ip a ta c u s is te m EDS nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c o n d u c e ti ris c a n t! M o d ific a ri a s u p ra a u to v e h ic u lu lu i (de e x e m p lu la m o to a re . la s is te m u l d e ru la re s a u a lte c o m b in a ti'i d e ro ti/a n v e * lo p e ) p o t in fiu e n ta fu n c tiile ABSu lu i.

D a c a anvelop e le a u c ir c u m fe r in te d ife r lte se a ju n g e la o r e d u c e r e n e d o rita a p u te rii m o to ru lu i. la m o to r . ia rin cazul subvirarii (tendlnta de a ie^i din viraj).iune a ABS-ului se defecteaza $1 ASR Sistemul de control al tractiunii face posibiia deplasarea. C o n d u can d o m a r in a e c h ip a ta c u E S P nu tre b u ie sa f iti t e n t a t i sa c on d u c e t i ris c a n t! D e s c rie re a si m o d u l d e fu n c tio n a re a l ASR La autovehicuiele cu tracjiune fata. M o d ific a riie asu p ra au to veh icu lu lu l (d e e x . ESP franeaza automat roata respectiva. E S P 'U lu i s i A S R *u lu i. S tilu l d e a c o n d u c e tre b u ie a d a p ­ ta t in p e rm a n e n ta s ta rii drum ului s i c o n d ifiilo r d e t r a f ic . prin reducerea puterii motorului rotirea in gol a rotiior in cazul accelerarii Sistemul functioneaza pe intregul domenii de viteza impreuna cu ABS. In cazul supravlrarll autovehicululul (tendlnta de derapare a partH din spate} frana va actiona in special asupra rotii fatS din 0 )cteriorul virajului. Cu ajutorul volanului vltezei autovehiculului se stabilie$te directia dorita de conducator si se compara permanent cu situatra reala. EDS §i ASR. inceputul deraparii autovehiculului. autovehlculul se stabllizeaza. L u a ti in con sid e ra re a c e s t lu c ru in s p e c ia l in c a z u l In c a r e c a ro s a b ilu l e s te a lu n e c o s s a u u m e d s a u c a n d t r a c t a t i o re m o rc a . 5 2 . la toat e c e le 4 ro ti tre b u ie m o n ta te anvelo p e d e a c e la s i t ip .SFATU R I S I IN TR ETIN ER E P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b iiit a t e * Programul electronic de stabilitate' (ESP) contine ABS. E D S -u lu i. accelerarea sau urcarec pantelor abrupte 7n conditii nefavorabile. La o defec. asupra ro)ii spate din interiorul virajului. A te n tie ! L im ite le f iz ic e nu p o t f i d e p a $ ite n ic i c h ia r d e ESP. D e s c rie re a $i m o d u l de fu n c tio n a re a l ESP ESP reduce pericolul deraparii la abordarea virajelor prin frar^area individuala a rotiior. A c o rd a fi a te n tie in d ic a tiilo r d e la p ag . ca de ex. Prin fortele ce acjloneaza asupra rotii in momentui franarii. re s p e c tiv A SR. ASF impiedica. Daca apar neconcordante. la s is te m u l de fra n a re s au la s is te m u l d e ru la re s a u o a lta c o m b in a tle ro ti/an velo * p e ) p o t in flu e n ta fu n c tiile A B S-ului. S tilu l d e m e rs tre b u ie a d a p ta t in p e r m a n e n ta s ta r ii d ru m u lu i c o n d itiiio r tra fic u lu i. C ondu* c a n d o m a r in a e c h ip a ta c u ASR nu tre b u ie sa f it i t e n t a t i sa c o n ‘ d u c e ti ris c a n t! In d ic a t ii g e n e r a le P e n tru a s lg u ra re a fu n c tio n a rii cor e c t e a ESP. .

T n lo cu irea ro tilo r/p n e u rilo r L a a u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te* g ra la t o a t e c e le p a tru ro ti tre b u ie s a a ib a a c e e a s i s u p r a f a t a d e ru la re . .s p r e d e o s e b ir e d e a u to v e h ic u lu lu i c u tr a c tiu n e p e f a t a . autovehiculul poate rula in conditii opiime cu anvelope standard. A c e s t p lu s d e s ig u ra n ta >ferita nu tr e b u ie sa v a d e te rntne la a s u m a re a u n o r ris c u ri lu tile ! 'o s ib ilit a t e a d e f r a n a r e e s t e im it a t a d in c a u z a a d e r e n f e i n eu rtlo r si e s t e id e n tic a c u a inul a u to v e h ic u l c u tr a c tiu n e p e 'oua rot<> le a c e e a n u tre b u ie sa va b a z a fi J c io d a ta p e p o s ib i lit a t e a d e c c e le r a r e p e c a ro s a b il a iu n e os. D e a c e e a e s te re c o m a n a d t sa va d e p ta s a ti cu v ite z e c o re s p u n z a to a re s ta rii c a ro s a b ilu lu i.SFATURI S I iN TR ETINER E ra c tiu n e in te g r a la * (4 M O T IO N ) in c e p t u i d e t r a c t iu n e actiunea integrala functroneaza automat. ktentie! itilu l d e c o n d u c e r e tr e b u ie >daptat in fu n c tie d e s ta r e a c a o s a b ilu lu i d e s it u a f iile d in ra fic . U tiliz a re a la n tu rilo r p en tru za p a d a Lanturlle pentru zapada trebuie utilizate si la autovehiculele cu tractiune integrala. Indicatii detaliate gasiji la pagina 51.nu v a fi s e m n a liz a ta p rin tro s u p r a t u r a r e b ru s c a a m o to * ru lu l. P e c a r o s a b il u m e d t r e b u ie sa a v e ti Tn v e d e re fa p tu i c a v ite z a rid ic a ta c o n d u c e la a p a ritia fe> n o m e n u lu i d e a c v a p l a n a r e . A c e a s t a . L a n tu r ile p e n tr u z a p a d a tr e b u ie m o n ta te n u m a l pe ro flle din f a t a $ i la a u to v e h ic u le le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ). In d ic a tii d e t a lia te g a s itl la p ag in a 48. atribiitia de fo rje se face autom at in ictie de comportamentui in trafic $i de nditiile drumurilor. In vederea o b tin e rii unui com p orta m e nt imbunatatit la deplasare $1 frin a re se pot monta pneuri pentai toate anotimpurile la t o a t e c e le p a tru roti. D e r e tin u t U tiliz a re a p n e u rilo r p e n tru ia rn a Pe timp de iamS.

c3nd motorul furcfioneaza. Pe langa aceasta. turafia motorului la mersul Tn gol se va reduce pentru scurt limp.SFATU R I SI iNTR ETINER E S e rv o d i r e c t ia * Cand m otorul func^oneaza. . deoarece servopompa este putemlc solicltata. A s tfe l p o t a p a re a d e fe c tiu n i in sis* te m u l d e s e rv o d ire c tie . voianul nu trebuie mentinut la limita de curs§ mai mult de 15 secunde. deoarece uleiul hidraulic se va Incdlzi puternic din cauza servopompet. Fiecare rotire completa a volanului. se face remarcata printr-un zgomot specific.

A c t iu n e a c e v a m a i r e d u s a a f r a n a r ii p o a t e f i c o m p e n s a te p rin tr-o a p a s a r e m a i p u te rn ic a p e p e d a la de fra n a .v e z i pagina 14. P rim ii 1 0 0 0 km Aplicati urmatoarele reguli generate: • nu a c c e le r a ti ia m a x im u m • nu c o n d u c e ti c u v ite z a m a i m a re d e 3 /4 din v ite z a m a x im a • e v ita ti t u r a tiile rid ic a te • evitati cat mai mult posibil remorcarea. in t im p u l s i d u p a p e r io a d a d e r o d a j tr e b u ie c a : • MotonjI rece sa nu ajunga niciodata la tjra tia maxima .nici ia mers ?n gol nici c&id e in v^tezS. A c e s t iu c ru tre b u ie lu a t tn c o n s id e ra re in tim p u i p rim iio r 5 0 0 k m p rin tro d e p ia s a re c u p re c a u tie . .SFATURI SI INTRETINERE P rim ii 1 5 0 0 k m • s i d u p a a c e e a R o d a ju l In timpul primelor ore de functionare frecarea intre elements ?n miscare ale motorului este mai mare decSt mai tarziu.selectati 0 treapta Inferioara de viteza cand motorul nu mai functioneaza . A c e s t iu c ru e s te v a la b il $• m a i ta r z iu .rotund". cand s-au mai rodat. respectiv turatia rDeUimli admisa a motorului. Se poate creste treptat p^na la viteza maxima. D e la 1 0 0 0 la 1 5 0 0 k m .. la reducer^a zgomotului 9 1 proiejarea mediului inconjurdtor . Mu turati motorul daca nu este necesar • schimbarea mai dev re m e a w fe z e i mtr’O treapta superioara ajuta la s c a d e r e a consu- mului de combustibil. A te n tie ! • Si a n v e lo p e le tr e b u ie s a se „ro d e z e ” d e o a re c e ia in c e p u t nu a u in c a a d e re n fa o p tim a . • P la c u te d e fra n a noi tre b u ie sa se „ro d e z e ” p e n tru c a in tim p u l p rim iio r a p r o x im a tiv 2 00 k m nu au p ro p rie ta ti o p tim e de fre c a re . c an d s c h im b a ti din no u p ia c u te ie de fra n a . Cat de bine este realizat acest rodaj depinde Tn mare masura de modul cum este condusa masina tn primii 1500 km. • Nu va deplasati cu 0 turatie prea mica a motomlui .

ceea ce duce la supralncalzirea deteriorarea catalizatorului. • Autovehicului nu trebuie remorcat pe o distanta mai mare de 50 m . in tim p u l d e p la s a rii a c e s t e s u b s ta n te p o t lu a fo e . in anumite conditii de functionare a motonjlui.2 .vezi pagina 32. scaderi ale randamentului functionar© nereguiata a motorului. in a c e s t ca z ca rb u ra n tu l incomplet ars poate ajunge Tn sistemul de evacuare a gazelor $1 astfel in atmosfera. • Daca apar In timpul mersului aprinderi neregulate. a u t o v e h ic u lu i t r e b u ie p a r c a t a s tfe l In c d t c a ta liz a to r u l sa nu in t r e Tn c o n t a c t c u m a te r ia te u so r in fla m a b ile . Astiel in sistemul de evacuate ajunge carburant ars incomplet. • N u fo lo s iti n ic io d a ta s c u tu ri s u p lim e n ta re s au s u b s ta n te d e p r o te c tie im p o triv a c o ro z iu n ii p e n tru e le m e n te le c e c o m p u n s is te m u l d e e v a c u a re a g a z e lo r.SFATU R I INTRETINERE S is te m u l d e p u r ific a r e a l g a z e lo r d e e $ a p a r e * F u n c tio n a r e a ir e p r o s a b ila a s is te m u tu i d e p u rific a re a g a z e lo r este de 0 imporlanta deosebita pentru functio­ narea ecologica a autovehicului. . In d ic a tie Chiar $i in cazul in care sistemul de con­ trol al emisiei de gaze functioneaza per­ fect. inseamna cS in sistemul de aprindere exista un d e fe c t. Alimentarea neregulata cu carburant poate produce aprinderi Deregulate. t e v i. Aceasta depinde de continutui de sulf din carburantul folosit.vezi pagina 74. c a ta iiz a to r. gazele de evacuare pot avea un miros de suit. De aceea trebuie respectate urmatoarele puncte: • Autovehicule cu catalizator tfebuie alimentate numai cu benzina far§ plumb vezi pag. Viteza de deplasare trebuie imediat redusa. Adesea este de ajutor afegerea unui alt tip de carburant. A tentieJ • Din c a u z a te m p e ra tu riio r ridi> c a t e c a re p o t a p a re a la c a t a li­ z a to r m c o n d it ii n e fa v o r a b ile . respectiv umplerea rezervorului cu benzina Super Premium fara plumb. • Nu puneti mai mult ulei decat trebuie in motor . • La autovehicule cu cataiizator nu este perm isa depiasarea pana la epuizarea totals a cantitatii de carburant din rezervor. in plus catalizatorul poate fi deteriorat prin supraincalzire. DefectuI trebuie remediat la cel mai apropiat dealer Volkswagen.

de asemenea. §1 o treapta inferioara mai tSrziu. daca este posibil. de exemplu daca se observa c i urmatorul semafor este pe culoarea ro§ie. Fiti atent intotdeauna la presiunea corecta Cine conduce o ma§ina cu o cutie auto­ din envelope. Kick-down” . Verificati intotdeauna presiunea cand anvelopele sunt red! Nu vS deplasati cu anvelopele de iam a pe tot parcursul anului fac zgomot si necesitS pana ia 10 % mai m ult carburant .k m /h 30 SO 70 90 110 S fa tu I 3 S c h im b a ti v ite z a p e n tr u a e c o n o m is i e n e rg ie ! 0 alta modalrtate de a economisi carburant este schimbarea vitezei intr-o treaptS superioara. Mergeti cu precautie astfel va trebui sa franati mai putin §i deci $i sa accelerati mai putin. Urmatoarea indicajie poate fi de ajutor. Chiar $i o jumatate de bar mata de viteze trebuie sa actioneze incet mai putin mare§te consumul de carburant pedala de acceleratie. nu pana la pozitia pana la 5 procente.ele trebuie folosite numai cand e irrtr-adevar nevoie de ele! . in acest capitol veti gasi 10 sfaturi pentru a conduce autovehiculul in a$a fel incSt sd asigurati protectia mediului $i economisirea banilor dumneavoastra! S fa tu I 1 C o n d u c e ti p re v e n tiv ! Cel mai m ult carburant se consum a la accelerare. Ilustratia indica relatia dintre consumul (i/ 100 km) $i viteza (km/h) in cele 5 trepte de viteza. printr-o rezistenta maritS la un program econom ic care va selecta rjla re . Astfel se selecteaza automat mica dues. frSnelor si anvelopelor depind !n principal de trei factori diferiti: • stilul persona! de conducere • conditiile individuaie de functionate • conditiile tehnice date Abofdand un stil de conducere economic se reduce consumul de carburant cu 10 15 procente. sa lasati masina sa ruleze pana se opreste (fara satranati).SFATU R I $1 iNTR ETINER E D e p la s a r e a e c o n o m ic a e c o lo g ic a Consumul de carburant. Ar trebui. poluarea mediului $1 uzura motorului. Se consuma inutil carburant daca se conduce intr-o treapta de viteza inferio a ri dar la o turatie ridicata a motorului. In plus o presiune prea . La 2000 ratatii pe ^ lo p e! m inut trebuie intotdeauna sa selectati urmatoarea treapta imediat superioard. la o uzura ridicata a anvelopelor si treapta superioara de viteze mai devreme la inrautatirea manevrabilitatii. l/IO O km . S fa tu I 2 Mergeti in prima treaptS numai aproximativ d ib A te n tic la p re s iu n e a d in anve> 0 lungime de ma$ina.

aproximativ 12% mai mult carburant. In lunctie de stilul dvs. economisirea carburantului este mai mare decat cantitalea de carburant necesara pentru noua pomire a motorului. S fa tu I4 E v ita ti a c c e le r a r e a c o m p le ta ! Viteza maxima a autovehiculului dumneavoastra artrebui. din comoditate rSmane montat suportui de bagaje pe plafon chiar daca nu mai este necesar. bariere sau semafoare pe culoarea ro^ie m ai lunga este bine ca motoail sa se opreasca: deja dupa o pauza a motorului de 30-40 secunde. Indidu suplimentar: Puteti ajunge la o reducere a consumului de ulei $i prin utilizarea unui ulei cu vascozitate redusa. Adesea. Inca dinaintea pomirii de deplasare. cu suportui de bagaje Tncarcat. . ci ?i asupra consumului de carburant.SFA TU R I SI iNTR ETINER E SfatuI 6 E fe c tu a ti in tr e tin e r e a in m o d re g u la t! Efectuan Tnlretinerea autovehiculului in mod regulat asigurati o premisa pentru deplasarea econom ic^. SfatuI 7 E v ita ti b a la s tu l in u til! Pe langa modul de a conduce si fntretinerea corespunzatoare a autovehicului dumneavoastra. mai exista $i alte posibilitati pentru scaderea consurmjiui: Nu transportati bagaje inutile. emisia gazelor $i zgom otele se maresc considerabil la viteze ridtcate. Din cauza rezistentei marite la contactui cu serul. dacS este posibil. / Consumul de combustibil al autovehiculului va fi redus cu aprox. Consumul de carburant. Un m otor regiat necorespunzator poate duce ia un consum de carburant mai mare cu pana la zece procente! Verificati nivelul uleiului lafiecare umplere a rezervoruluil Consumul de ulei depinde m mare masura de solicitarea turatia motorului.0 1/1000 km. Dm cauza ca fiecare kilogram in plus duce la cre$terea consumului de carburant. de a conduce. intretinerea motorului are efect nu num ai asupra sigurantei traficului $i asupra mentinerii randamentuiui autovehiculului. la o vitezS de 100-120 km/h! SfatuI 5 R e d u c e fi tim p u l d e m e rs in go l! La ambuteiaje. Figura de mai sus indica raporlul dintre consum (1 10 0 km) $i viteza (km/h). verificati din cSnd in cand ca in portbagaj sa nu exists obiecte inutile. 75% din viteza maxima. sa nu fie utilizata. consumul de ulei poate ajunge pSna la 1. 50% cJaca conduceti cu aprox. autovehicului dumneavoastrS consumS.

Dupa aproximativ un kilometru. Temperatura mediului este hotaratoare In acest context: figura indica consum uri diferite (1/100 krfi) pentru aceeasi distanta la +20®C ?i -10“C. aproxim ativ 30-40 iitri cartjurarit la 100 km. trebuie sa se anallzeze cum.S F A T U n i $1 iN TR ETIN ER E SfatuI 9 1 100km / E c o n o m is ifi c u r e n h Curentui se obtine cu ajutorul altematorului. Autovehiculul dumneavoastra va consuma lama mat mult decdt vara! SfatuI 10 T in e ti o e v id e n fa s c ris a ! Dacd se dore$te reducerea consumului de carburant ar trebui sa se tina un registry al deplasarilor. De aceea deplasdrile scurte tre­ buie neaparat evitate. instalatlile de Incalzire si climatizare* necesita energie mai multa.actlonatl ?n mod corespunzSlor. Incalzirea lunetei provoaca de exemplu un consum suplim ertar de aproximativ 1 litru in 10 ore. unde $i in ce conditii s-a mers cu ultima incarcatura a rezervorului. . Daca pierderile sunt relativ mici. cu atat mai muit va crests consu­ mul de carburant. Dacas-aconstatat un consum prea ridicat.daca este necesar . Sistemut de incalzire a lunetei. Motorul rece al unul autovehicul de clasa medie consuma direct dupa pomire. Deconectati consumatorii electrici. consumul scade la 20 Iitri. motorul si catalizatorul trebuie s3 atinga temperatura optima de functionare. farurile suplimentare. cu atat mai mult este necesar acest lucru: puteti stabili din timp arice modificare (pozitivS sau negativd) si . daca nu va mai sunt necesaril 5 15 25 30 B 4 5 -3 56 P SfatuI 8 E v ita ti d e p la s a rile s c u rte ! Rental a se reduce in mod considerabil consumul $i emisia de gaze toxice. Cu cat este solicitat alternatorul mai putem ic prin conectarea consumatorilor electrici. Abia dupa aproximativ patru kilometri motorul ajunge la temperatura de regim $i consumul se nomializeaza.

De aceea sunt necesare fara plumb . Datele exista in manualul „La drum”. despre intretinerea necesara §i posibilitatile de reparare. fascicolul luminos al lumtnil de intSlnire ii deranjeaza pe participantii la trafic care vin din sens opus.vezi $i pagina 2. Inform atll suplim entare ^ rim i{i de la dealerii Volkswagen. Reglarea/acoperirea farurilor Daca va deplasati in ^ariie in care circulatia este pe partea cealalta a drumului fa(d de tara dumneavoastra de origine. Germania §1 Importatorii respectivi va tnformeaza cu placere despre pregatirea tehnica necesara a autovehiculului. Acest lucru este valabil in • La autovehtculele cu motor pe benzina special pentru acele ISmpi la care se poate cu catalizator trebuie sa se tina cont de ajunge num ai din co m p artim e n tui faptu! ca acestea functioneaza cu benzina m oto rului.S FA TU R I $1 iNTRETINERE D e p la s a r e a in s t r a in a t a t e In lo c u ir e a la m p ilo r /D a c a va deplasati cu autovehiculul in In cele mai multe cazuri inlocuirea lampilor • strainatate. astfel incat in aceste tari nu veti n e c o re s p u n z a to a r e a p a r tii de gasi piesele de schimb necesare. luati tn considerare urma. in care exista !a dispozitle numai un serv­ P e rtc o l de a c c id e n ta re ! ice Volkswagen sau nu exista deloc. personalul sanu fie familiarizatcu anumlte proceduri de reparare. ca aveti la dispozitle acest lip de benzina pe tot parcursul calatoriet dumneavoastra. s p o rita ! f • Cu toate ca tn lume exista mai mult de • L a m p ile c u h a lo g e n H 7 * s e a fla 9000 deaieri Volkswagen. Pentru a evita acest lucru trebuie ca farul respectiv sS fie reglat sau trebuie acoperit cu benzi mate. • La a u to v e h ic u le le c u la m p ! cu • in anumlte tari este posibil sa nu se cod e s c a r c a r e in g a z e e x i s t a mercializeze tlpul autovehiculufui dumnea­ p e ric o i d e m o a rte la m a n e v ra re a voastra. sau ca in a lta te n s iu n e a b e c u lu i. exista unele {ari s u b p r e s iu n e $ i p o t e x p lo d a . A te n tie ! C luburile auto ofera inform atii despre L u c r a r i l e in c o m p a r t im e n t u i re^eaua de stajii de benzind care dispun m o to r u lu i n e c e s ita a te n tie de benzina fara plusmb.nu este p o sib ila fa ra a dem onta alte toarele: componente. Va recomandam sa apela(i la un dealer Centrele de distrlbuire Volkswagen din Volkswagen pentai inlocuirea lampilor. . Asigurati-va cuno$!intele de specialitale.

3. odata cu cre^tera Indltimii. tncarcatura din remorca Montarea ulterioara a unui dispozitiv de imorcare se realizeaza conform instructi.3. Sarcina maxima admisibila la remorcare u trebuie fn nici un caz depasita . randamentul motorului scade. inseamna ca este necesara mon­ id ic a tii d e u tiliz a re tarea unei oglinzi retrovizoare suplimenLa autovehicule cu dispozitive de remor.SFATURI S I iNTRETINERE le p ia s a r e a c u r e m o r c a utovehiculul este prevazut pentru transortul de persoane si bagaje. In plus. sarcina de sprijin. • Tinand cont de sarcina remorcii $i de olkswagen.vezi G reutalea totala se compune din greutatea reald a aietui 3. „Date tehnice". in sa cu chiparea corespunzatoare poale fi utilizat la traclarea unei remorci. e catre ace^tia. va puteti deplasa pe pante mai abrupte. • Daca vizibilitatea Tn spatele remorcii este limitata. glati-o pentru conditii de incarcare maxim§.tare. trebuie ca greutatea ^ . Ambele oglinzi exterioare trebuie fix­ are’ montate din fabricatie cupla sferica ate $i reglate pe suporti Tn asa fel.vezi obiecteie grele sa fie pe cSt posibil in apropierea axel. Daca rem orca este prevazuta cu un urcare se reduce. ajtovehiculului $i greutatea re a li a ramorcii. incat sa | I manualul de utilizare corespunzator se se permita cuprinderea unui camp vizual asesc in loca§ul rotii de rezerva. obiecteie trebuie asicaietui 3. re m is e te h n ic e Daca autovehiculul este echipat din • Sarcinile date sunt valabile numai pentru ibricatie cu un dispozitiv de remorcare. deplasarile de pana la 1000 m altitudine.trebuie sa se distribuie tn a^a fel TncSt nilor producatorului dispozitivului . se poate utiliza un cablu totalatractata’’ sa se mic$oreze cu 10 % la daptor pe care !l procuratl de la dealerii fiecare 1000 m. gurate contra alunecarii. 'e aceea montarea trebute sa se execute De asemenea verificati presiunea pneurilor remorcii. dar nu o depa^iti. • Daca nu se utilizeaza sarcina maxima de sprijin.echercu7 poll. din in punct de vedere tehnic si legal. . pentru cauza scaderii densitatii aerului. Detaliile referitoare la montarea ulteriara a unui dispozitiv de remorcare sunt • Verificati presiunea din pneuri la §i rejnoscute de catre dealerii Volkswagen. • Utilizati pe cat posibil sarcina de sprijin admisa pe cupla stericS a dispozitivului de remorcare. iar capacitatea la actarea unei remorci. tunci sunt tndeplinite conditiile necesare Deoarece. suficient de mare.

3 . La autovehiculele cu reglare din interior a farurilor este suficienta rotirea rozetei din bord. apoi ferm. trebuie observat indicatorul temperaturii lichidului de racire.In special pe portiur)ile in panta. Daca §i In aceasta situafie totu§i indicatoru! luminos de avertizare clipe^e. deplasarea ar trebui sa se faca cu viteza redusa. Schimba{i intr-o treapta inferioara de viteza cand coborati pante pentru a folosi frana de motor. opriti §j lasati motorul sd se rdceasca timp de cateva minute la mers in gol. ar trebui sa nu se utilizeze viteza maxi­ ma legala In conditii nefavorabile ale carosabilului. Daca este cazul. viteza trebuie imediat redusa de indata ce se constata $i cea mai mica m igcare o scila to rie a rem orcii. Nu se Tncearca ?n nici un caz ca prin accelerare sa se Jndrepte" mi$carea remorcii. !a deplasarea cu remorca acest sistem trebuie activat. • Deoarece stabilitatea autovehiculului cu remorca se reduce odata cu marirea vitezei. daca remorca este cuplata. . este ectiipat cu ESP. • Franati ia timp! La o remorca cu sistem de frar^are. vant . n ln d ic a fii g e n e r a le r e fe r it o a r e la d a te le te h n ic e ”. trebuie sa se urce o por^iune mai mare.3. vreme. ^In orice caz. se modifica. In d ic a tii g e n e ra le • Se recom anda ca in cazul u tiliza ril frecvente a remorcii sa se duca la service Tn vederea unei examinari de intretinere §i Tntre intervalele de inspectie a autovehiculului. Daca totu^i acest lucru este necesar. Daca acul indicatorului se deplaseaza Tn partea dreapta a scalei. Astfel se evita smuciturile cauzate de blocarea rotilor remorcii. mai intSi se franeaza u$or. • Daca la temperaturi excesiv de ridicate. In d ic a tie re fe rito a re la d e p la s a re Pentru a obtine cele mat bune conditii de deptasare. Valorile corecte care se pot gasi sub aceste date. la deplasarea cu remorca tre­ buie respectate urmatoarele puncte: ^ • Daca autoveh(culul dvs. „Date tehnice". se gasesc in documentele autovehicu lu lui respectiv in caretui 3. intr-o treapta joasa de vitez§ cu o turatie mare a motorului. • Datele sarcinilor remorcii $i sarcinii de sprijin de pe eticheta dispozitivului de remorcare sunt numai pentru atestare. • Re cat posibil evitati deplasarea cu autovehicuful netncarcat §i cu remorca incarcata.SFATU R I S I INTRETINERE • Reglarea farurilor trebuie verificata Inainte de pornirs. din cauza distributiei necorespunzatoare a greutatii. viteza trebuie imediat redusa. A te n tie la in d ic a tiile re fe rito a re la s a rc in ile re m o rc ii d in c a ie tu i 3 . Sistemul ESP ajuta la s ta b iliz a re a m i$ c a rilo r o s c ila to rii ale remorcii.

Cea mai buna protectie a autovehiculului in fata influentelor daunatoare ale mediului este spalarea frecventa si conservarea. p ete le de gudron. fn c a z u l a p a r it ie i e v e n tu a le lo r c o ro z iu n i sau d e fe c te a fe v o p s e le i c a ro s e rie i. de conditiile meteo $i de influentele mediului. sarea §i alte substante agresive raman mai mult pe suprafata . • S u b s t a n t e le d e T n tr e tin e r e tre b u ie p a s ir a te m to td e a u n a In s ig u ra n ta . sub copaci etc).temeinica a partilcr inferioare ale autove­ s e a u a . de produse care protejeaza mediul. c o m p e te n ta d u ce la m e n tin e re a v a lo rii a u to v e h ic u iu lu i. resturite de in se cte . Astfel. In g r ijir e a a u t o v e h ic u lu lu i p e e x t e r io r S p a la r e a A te n tie ! U m e z e a la si g h e a ta d in in s fa * la tia d e fr a n a r e p o t p re ju d ic ia e fic a c it a t e a fra n e i. Dupa perioada de Tmpra$tiere a satii pe Nu u tiliz a ti la v e te s au b u re tt usca. funinginea. A te n tie l • D a c a se u tiliz e a z a n eco resp u nz a to r. a c e a s ta re p re z in ta o cond ifie n e c e s a ra p e n tru a p ro b a re a c e re rilo r d e g a ra n tie . M u rd a ria s au p ra fu l s e in m o a ie m ai in ta i cu a p a c u ra ta in a in te d e a fi In la tu ra te . cu atat etectu! este d e in t r e f m e r e t r e b u ie a /e s e mai daunator. re s p e c tiv s u p ra fa ta g eam u . p ra fe te le re s p e c tiv e s u n t u s c a te . m a te r ia le le d e in tre tin e re p o a ie f l d a u n a to a re . . d e o a re c e p u te ti sa a fe c t a t i vop. de anotimp. de locurile in care este parcat (garaj. Trebule respectate indicatlile de utilizare de pe ambalaje. L a cumpararea substanfelor caroseriei si pe plafon'. exemplu radiatiile solare intensive maresc R estu rile de su b stan te nu se efectui de corodare. rilor. . Cu cat murdaria de pasare. ra$ina de co p a c i. Materiale necesare de Trtretinere putefi gasi la dealerii Volkswagen.hiculului. p e te lo r si sara spalarea saptamanala dar folosind p ra fu lu i d e p e c a ro s e rie nu tre b u ie conservanti corespunzatofi $i cea lunara^ sa se fa c a in n ic i un c a z c a n d su> este suficienta.strazi este neaparat necesara spalarea t i.Tn s p e c ia l nu la in d em a n a c o p iilo r. T em peraturile m arl.SFATURI SI INTRETINERE In t r e t in e r e a a u t o v e h ic u lu lu i In tr e tin e r e a re g u ia ta . In p lu s . arunca la gunoiul menajer. Frecventa cu care se aplica acest tratam ent unui autovehlcul depinde printre altele $i de frecventa utilizarii autovehi­ culului. Tn anumite Imprejurari este nece­ In d e p a rta re a m u rd a rie i.

$1 spalare etc. se curata la sfar$it. . Atentie la faptui ca intre Rotile. spalarea autove­ InstaiaUei de spalare. Ceara la intervale cat mai scurte. Daca e postbil se utilizeaza aici un al doilea plafon caroserie poate inira apa. n e n te lo r m e ta lic e a tu n c i c a n d • Daca exista echlpamente specials .discutati mai c a p a c e le ro tilo r. Dupa spalare autovetiiculul se clateste In d ic a tie temeinic cu apa $i in final se ^terge. Autovehiculele cu p la fo n p lia n t s au Se utilizeaza §ampon de spalat numai d e c a p o ta b il pot fi spalate in Instalatli au­ daca murdaria este persistenta. r e s p e c t iv statiei emisie-receptie etc. c a n d m o to ru l e s te o p rit. de filtrarea apei de hiculului poate fi interzisi in afara spalare. portbagaj exterior. vopselei depinde foarte mult de constmctia in anumite z o n e . burete. . • P r o te ja ti’ v a m a in ile d e ta ie tu r i Antena originala a autovehiculului nu tre­ in m u c h iile a s c u tite a le co m p o buie scoasa. poate ataca materialul plafonulut $1 il poate deteriora cu timpul. In te moale. • inaintea spalarii automate nu mal sunt necesare alte precautli in afara celor obisA te n fie ! nuite (inchlderea geamurllor plalonului • S p a la ti a u to v e h ic u lu l n u m a i culisant trapei)". Ogllnzile exterloare nu trebuie pllate. tomate.de c u r a ta ti p e sub m a $ in a . spalare. bine cu personalul care efectueaza spalarea. T re b u ie In s a s a s e re n u n te Buretele sau manuka de spalat se spala la t r a ta r e a c u c e a ra fie rb in te . manusa de spalat sau perie de aceste condltli folositi alta instaiatie de spalat incepand cu capota de sus in jos. trebuie sa va adresati imedlat In final. vop­ Murdaria se inmoaie cu multa apa si se seaua devlne m ala sau prezinta chiar spala cat mai bine posibil.SFATU R I S I INTRETINERE In s ta ia tiiie a u to m a te d e s p a la re S p a la re a m a n u a la a Vopseaua autovehiculului este rezlstenta a u to v e h ic u lu lu i astfel incat in mod normal autovehiculul in scopul protejarii mediului. Daca dupa spalare. de tipul substantei de intre?lnere acestor spafU special amenajate. poate fj spalat fara probleme in instalatii autovehiculul ar trebui spalat automate de spatare. apasand u$or. se curata autovehiculul cu un bureproprietarului Instalatlel de spalare. p a rte a exemplu spoiler. pragurile etc. zgarleturl. Oricum soiicitarea numai in locuri special amena/ate. antena in f e r i o a r a a a r i p i i .

Daca aceasta nu e suticienti. fa ra d izo lv a n ti. Nu folositi duze circulare sau a$a numlle . Daca substanta de lustruire utilizata nu contine componente conservante folosiji ceara dupa (ustruire. A c e a s ta s te v a la b il si la c u r a ta re a b a re i e p ro te c tie la c u ite . e n tru e v it a r e a d e f e c t a r ii a u to e h ic u lu lu i.Freze pentru Indepartarea murdariel". tul de apa nu trebuie orientat direct spre cuietorile u$ilor/cap3cului portbagajulul. lafo n u l g lis a n t* s au d e c a p o ta b il* u tr e b u ie s p a la t s u b p re s iu n e . u c a t d is ta n ta d in tre d uza si sura fa ta c a ro s e rie i e s te m a i m ic a u a t a t m a i t a r e va fi m a te ria lu l ilic it a t . P ie s e le d e p la s t ic Piesele de plastic se curata prin spalare nonTiaia. Tem peratjraapei trebuie s § fie d e 60°C. axim. C o m p o n e n te le m a te si p ie s e le de p la s tic nu trebuie tratate cu substance de lustruire sau ceara tare. tfel in timpul iemi acestea pot sa inghete. autovehiculul tre­ buie iarasi tratat cu ceara tare de conla lta p re s iu n e Se respecta neaparat ind tca tiile de servare. Daca spalati autovehiculul cu un furtun. .. C o n s e rv a re a O buna conservare cu ceara protejeaza vopseaua autovehiculului de inlluentele mediului prezentate la paglna anterioara la „Spaiare” §1 ctiiar impotriva u?oarelor influente mecanice. c3nd pe vopseaua curata apa p a la re a a u to v e h ic u liilu i la je t de nu mai face clar „perle". S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o lv a n ti a ta c a m a te ria lu l. Mai tdrziu. stanfa de pulverizare. ^ te n fie ! ftnvelopete nu tre b u ie c u r a ta te 3U je t c o n c e n tra tf P o t a p a re a deteriorari c h ia r si la d is ta n te de a u lv e riz a re r e la t iv m a r i si un iim p de a c tio n a re s c u rt. piesele de plastic pot fi tratate numai cu substante de curatare $1 Ingrijire sp e c ia le .SFATURI S I INTRETINERE id ic a tii: Autovehiculul nu trebuie spalat la soare. L u s tru ire a Lustruirea este necesarS numai cand vop­ seaua ?t-a pierdut stralucirea iar luciul nu se mai poate obtlne folosind materiale de conservare. p a s t r a t i o d is t a n t a jf ic ie n t a f a t a de m a te ria le le m oi a fu rtu n u rile d e c a u c iu c sau m a te a ie le d e e ta n $ a re . e tc . Chiar daca se utilizeaza regulat illzare ale curStitorilor de inaltd presiune solutie de ceara la spalare tratarea cu in special cele referiloare la presiune 9 I ceara tare se recomanda de cel putin de doua ori pe an.

precum zgarietun. ?n portbagaj $1 In Service Plan . siliconul. §i din interior geamurile trebuie curState la intervale regulate. Pentru spalare nu utiliza|i materiale dure! G e a m u r ile Z a p a d a se indeparteaza de pe geamurl Utilizati consen/anti numai pentru portiunile $i oglinzi cu o maturica. G h e a ta se Inde­ vopsitef parteaza de pe geamuri ogltnzl cu un Murdaria persistenta $1 petele se inde­ razuitor de plastic sau mai bine cu un spray parteaza cei mai bine cu o perie $i o solu(ie de dezghetare. ceara. apa cu continut de cior sau alte doar intr-o singurS directie. razuitorul nu se mi$ca Tnainte . m e n ta re p u te |i a fla de la un d e a le r Volkswagen. Pentrutnceput se aplica un grund antlcoroziv $i apoi vopsea. nu trebuie lipit din Interior nici un autocolant pe geam. Informatii supli. P lafoanele d in m a te ria le d eschise la culoare trebuie spalate bine. DacS s-a lorm at to tu ^i ruglna. saptamanal. ci Diluantii. grasime conduc la valurirea stratului de cauciuc al sau silicon se pot Tndeparta cu o solutie plafonului si astfel pot aparea neetande curatat geamurile sau de Tndepartat seitatile. P la fo n u l si tra p a p lia n ta nu tre b u ie Resturlle de ceara pot fi indepartate numai s p a la te Tn n ic i un c a z cu d is p o zitiv e cu 0 substanta speclala. N u in d e p a rta ti z a p a d a s au g h e a ta deoarece ataca materiatul. P ta fo n u l d in m a t e r ia l p la s t ic si t r a p a p lia n ta Este Important ca plafonul din material plastic sa fie curatat la intervale regulate. Pentru a evita zgarierea de cu ra ta re a p la fo a n e lo r C a b rio le t. Desigur ca aceste lucrari sunt executate fa deaierii Volkswagen. aceasta trebuie indepartata cu grija. Pentru uscarea geamului nu se foloseste pielea pentru lustrulrea suprafeteior vopsite pentru ca particulele de vopsea din aceasta pot zgaria geamul.3 „Datele de Identificare ale autovehicululur.peri> Excrem entele de pasare trebuie indec o lu i fis u ra rii g ea m u lu i! pdrtate imediat. . s o lu tii a se m a n a to a re s u n t im p ro p rii.S FA TU R I S ' iN T R E flN E R E D e t e r io r a r e a v o p s e le i Micile deteriorari.vezi manualul 3. Inainte sa apara ruglna. juliturile sau loviturfle de pietre se acopera imediat cu vopsea (Lack Volkswagen sau spray). ulei.d e m a re p re s iu n e . Codul culorli vopselei se afla pe etlcheta llpita pe sasiu.inapoi. deoarece contin acizi care Resturlle de cauciuc. c u a p a c a ld a s a u fie r b in te . Pentru ca sS nu se deterioreze elementele s is te m u lu i d e in c a lz ire a lu n e te i.

Umeziti apoi cu apa. utilizati o substanta pentru Ingrifirea cromului.SFATURI SI iNTR ETINER E P la fo n u l d in m a t e r ia l t e x t i i * Plafonul nu trebuie spaiat la fiecare spalare a a u to v e h tc u lu lu i. dupa care se vor lustrui cu o laveta uscata. protejate din fabrics impotriva acesteia. Petele $i depunerile de pe piesele din crom se inlatura cu ajutorul unei substante de Ingrijit pentru crom. . In plus. Indepartati petele cu o perie moale. din cavitali se prelinge 0 buna amortizare atunci cand se trantesc ceara. Mi§carea trebuie sa se faca in sensul tesaturil. Oaca e sie prafuit. Se obtine astfel la o pozitionare mai buna a buzei de etan^are a g a rnitu rilor pe Conservarea nu trebuie verificata sau tra­ suprafetele respective. Murdaria de pasare trebuie indepartata imediat deoarece acizii conduc la ondularea s tra tu lu l de ca u ciu c $i a stfe l ia fisurarea lul. daca din c§nd in C o n s e r v a r e a c a v it a f ilo r cand sunttratate cu un lichid de intretinere Toate cavitatile predispuse la coroziune sunt a cauciucului {de exemplu spray sillconic). P la fo n u l nu tre b u ie s p a ia t fn in s ta la fii sub p re s lu n e . s te rg e re a u s c a ta cu o perie moale este suficienta. G a r n lt u r ile u $ ilo r. Prin utillzarea regulata a acestof substante se evita formarea unor depuneri. se evlta tata ulterior. In cazul in care. din fa(a In spate. u$ile. De asemenea nu ingheata iarna! CSnd ceara se indeparteaza cu diluant de ceara. la temperaturi uzura timpurie a gamiturilor si se asigura exterioare ridicate. aceasta se poate indeparta cu un r ^ u ito r de plastic $i neofalina. Mi$carea trebuie sa se faca in sensul (esaturii. din fata in spate. si cu o solu(ie de curatare. In d ic a tii • N ic i in tr-u n c a z nu u tiliz a ti m a te ria le c u e fe c t d e s le fu ire . t r a p e i. • N u c u r a ta tl s u p ra fe te le c ro m a te in m e d iu p ra fo s si n isip o s. trebuie respectate insfrucfiunile privitoare la siguranfa si protectia mediului. in g r ijir e a p a r t ilo r c r o m a t e Piesele din crom sever curata cu o laveta umeda. B ro a s c a u s ilo r Pentru dezghetarea broastei u$ilor trebuie sa folositi numai spray original Volkswagen care are proprietati lubrifiante anticorozive. Apoi dati^i cu apa curata din abundenta. Daca nu este suficient. p la fo n u lu i $i g e a m u r ilo r Garnlturile de cauciuc ramSn flexibile si rezista mai mult timp. Inaintea fiecarei s p a ia ri plafonul trebuie periat m modul descris mai sus. Sa observati Tntotdeauna ca mtreaga suprafafa sa fie tratata cu aceste substante.

Cam la trei luni este necesar sa se aplice pe roti ceara dura. Atentie! N u u tiliz a ti s c u tu ri s u p lim e n ta re s a u su b s ta n ce d e p r o te c tie p e n ­ tr u p r o te c tia te v ilo r d e e s a p a m e n t. Deoarece totu$i nu sunt excluse deteriorarile stratului de protectie in timpul mersului. trebuie sa se efectueze irnediat tratarea. intre ca!alizator$i caroserie sunt montate scuturi pnatectoare. Deteriorarea vopselei se trateaza inainte de a se forma rugina. mjrdSrie. se recom anda ca acesta sa fie verificat la intervale regulate . rotile se tra­ teaza cu lichid de curatare fara acizi. Dealerii Volkswagen dispun de mijlocele corespunzatoare rezolvarii acestor probleme. De aceea. g h e a ta si s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tM l fra n a rii. Dupa spalare. A c e s t e a p o t lu a fo e in tim p u l fu n c tio n a rii a u to v e h ic u lu lu i.$i daca este necesar sa se remedteze. Straturile persistenle de murddiie pot fi indepartate cu substante speclale. In d ic a tii p e n tru a u to v e h ic u le le cu c a ta liz a to r Din cauza temperaturilor marl care apar in procesul de postardere. J a n t e ie d in a lia j u $ o r* Pentru a mentine timp indelungat aspectui decorativ al jantelor din aliaj usor. A te n tie ! V a ru g a m sa lu a ti in c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . este necesara o ingrijire regulata. Indepartarea scutului este de asemenea interzlsa. sare pe roti. Daca stratul lacului de protectie s-a deteriorat de exemplu prin lovituri ^ e piatra. In mod spe­ cial sarea $i praful ce rezulta in urma uzarii placutelor de frana trebuie Indepartat la fiecare doua saptamani. A te n tie ! V a ru g am sa (u a ti Tn c o n s id e ra re fa p tu i c a u m e z e a la . pe catalizator sau pe teava de esapament. P r o t e c t ia s u p r a f e t e i in fe r io a r e a a u to v e h ic u lu lu i Partea in le rio a rt a autovehiculului este protejata durabil contra intluentelor chimice $i mecanice. altfel metalul se deterioreaza. c a ta liz a to ru lu i s au to b e i. Substanta protectoare pentm partea inferioara a $asiului nu trebuie aplicata pe aceste scuturi.SFATU R I SI INTRETINERE . Aceasta va preveni acumularea de praf. Nu se utilizeaza substante de lustruit vopseaua sau alti agenti de lustruire.J a n t e le d e o te l Jantete. lucrarlle de tratare sau masurile suplimentare de protectie trebuie executate la dealerii Volkswagen. respectiv capaceie ro(iIor trebuie spalatB tem einic la intervale regulate. .de preferat Tnaintea Inceperii anotimpului rece ?i primavara . g h e a ta $i s a r e a p o t in f lu e n t a n e g a tiv e fe c tu l d e frS n a re .

In final se §terge cu un prosop moale. La de* c la n s a r e a a ir b a g . s u b s ta n te d e in d e p a ria re a p e te lo r. Pentru zonele foarte murdare folositi o solutie de sapun moale (2 lingurl sSpun neutru la un litru de apa). T re b u ie sa tin e ti c o n t d e fa p tu i ca p ie ie a nu p o a te fi t r a t a t a c u sub s­ t a n t e d iz o lv a n te d e c e a ra d e parc h e t. c re m a de g h e te $i a lte le a s e m a n a to a re . a d res a t i'V a u n u i d e a le r s p e c ia liz a t . Dupa ce se usuca se sterge ulte­ rior cu 0 laveta moale.u iu i c r e s t e p e ric o lu l r a n irii p rin p a rtlc u le le d e p la s tic c e s e d es p rin d . in d e p a r ta r e a p ra fu iu i si a m u rd a rie i $tergeti suprafetele de piele cu un prosop u§or umed. uscat. Aceasta substanta se aplica Tn cantitate foarte redusa.SFATU R I SI IN TH ETIN ER E In g r ijir e a in te r io r u iu i a u t o v e h ic u lu lu i P ie s e le d in p la s t ic . Daca nu e suficient. P a r t ic u l e le d e p r a f $ i m u r d a r ie c o n d u c la u zu ra p re m a tu ra a p ie lii. Este nevoie sa fiti atenti c a p ie ie a sa nu fie p re a u m e d a $i s§ nu se strecoare apal prin cusSturi. P ieiea naturala E v ita ti e x p u n e re a d e iu n g a d u ra ta a p ie iii la s o a re p en tru a e v ita deco> io ra re a e i. A te n tie ! N u c u r a ta ti b o rd u l c u a p a ra te $i s u p ra fe te le e x te rto a re a le rnodu* le lo r a ir b a g c u s u b s t a n t e de c u r a ta r e c e c o n tin d izo iv a n tiU tiliz a n d a c e s t e s u b s ta n te sup ra fa ta d e v in e p o ro a s a . in tr e tin e r e a p ie lii Tratati pieiea in conditii normale cu agenti de ingrijire a pielii ce se gasesc la dealerii Volkswagen. . aceste par(i pot fi tratate numai cu a g e n ti de c u ra ta re in g rijire a plasticului s p e c ia ii fa ra d iz o iv a n ti S u b s ta n te le d e c u r a ta r e c e c o n tin d iz o iv a n ti a ta c a m a te ria lu l. P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile .|i p e n tru in d e p a rta re a p e te lo r p ersiste n te . t a b io u l d e b o rd s i p ie ie a a r t if ic ia la Piesele din plastic $i pieiea artificiala se curata cu un prosop umed. o data la 6 luni.

tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n ­ t a . C e n tu r a a u t o m a t a trebuie Umeziti o Iaveta moale cu apa calduta sau sd fie c o m p le t uscata. ^ cu spirt diluat iamponatl pata dinspre centru spre margine.v a u n u i d e a le r s p e c i a li z a t . etc. portbagajului t a c t cu lic h id e le c o ro z iv e . In d ic a tie in d e p a rta re a p e te lo r inainte de r u la r e . a le s is te m u lu i a u to m a t d e ru la re s au a le p ie s e le lo r d e tn c h id e re . . $tergeti suprafetele cu o iaveta moale usor Centurile murdare pot Ji spalate numai cu umeda sau cu ^ampon. foarte murdara nu se poate rstrage coresin d e p a rta re a p ra fu lu i $i m u rd a rie i punzator. C e n t u r a tre b u ie m loc u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n . T a p it e r la s i c a p it o n a ju l d in m a te r ia l t e x t i l C e n tu rile d e s ig u ra n ta tr e b u ie d e a s e m e n e a sa nu in tre Tn c o n ­ Tapijeria ?i capitonajul u$ilor. d e o a re c e s u b s ta n te le de c u ra* t a r e c h im ic e p o t d is tru g e tes a* tu ra . ad re* • N u e s te p e rm is a d e m o n ta re a s a t i. D a c a v e ti c o n s ta ta d e te rio r a r i a le te s a tu r ii. a le le g a tu rilo r c e n tu r ii.SFATU R I $1 JNTRETINERE A lc a n t a r a ( im it a t ie d in p ie le v e lu r) C u r a t a r e a c e n t u r ilo r d e s ig u r a n fa N u u tiliz a t i s u b s ta n te fo lo s ite la C e n tu rile se m e n fin c u r a te ! Centura m tr e tin e re a p ie lii. p e n tru in d e p a r ta r e a p e te lo r per* • C e n tu rile nu s e c u r a ta c h im ic s is te n te . A te n fie ! P e n tru a e v ita d e te rio ra r ile . sapun moale fara a demonta Centura din P a rtic u le le de p ra f si m u rd a ria con* autovehicui. respectiv cu spurrta uscata $i cu • V e r ific a ti re g u la t s ta r e a c en 0 perie moale. se trateaza cu materiale speciale de curatare. d u e la u zu ra p re m a tu ra a p le lil. c e n tu r ilo r p e n tru e u ra fa re .

rosturilor si componenlelor din compartimentui motorului trebuie neapSrat facuta in acest ca2 . daca motorului se realizeaza numai in este cazul. In special iarna cand se ctrcula des pe strazi pe care s-a Tmprastiat sare. protectia la coroziune se va indeparta aproape intotdeauna. CompartimentLil motomlui ?i suprafetele exterioare ale motorului au fost tratate con­ tra coroziunii din fabricatie. rator de ulei. si se conserva pentru ca sarea sa nu alba actiune distrugatoare. atelier sau benzlnarie. grasim e ulei. O conservare finala durabila a tuturor suprafetelor.patrunderea corpurilor str&ne in instalatia de IncaJzire ?i aerisire din interiorul autovehicijtului. spilarea In fata parbrizului} se indeparteaza. D e aeeea. Imbinarilor. . .In nici un caz benzina sau Diesel. S p a la re a m o to ru lu i se re a liz e a z a n u m a i cu c o n ta c tu i m o to r lu a t. Astfel se evita blocarea oriftciilor de scurgere a apei $i. " S e pot utiliza numai agenli de cufStara pravSzuti . A ttfe l a p a re p e ric o lu i de ra n ire la c o n e c ta r e a in v o lu n ta ra a s te rg a to a re lo r de p a rb riz. este foarte im portanta o buna pro tectie la coroziune. apa m u rd a ri trebuie curatat^ printr-un sepa­ Din spatiile de captare a apei (sub capota.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E C u ra ta r e a c o m p a rtim e n tu lu i m o to ru lu i C u r ^ a r e a si c o n s e r v a r e a c o m p a r t im e n t u lu i m o to r u lu i A fe n tie ! • in a in te de a se lu c ra la c om p a rtim e n tu l m o to ru lu i tre b u ie resp e c ta te n e a p a ra t in d ic a tiile de la p a g in a 29! • in a in te d e a va o c u p a d e spatiu l d e c a p ta r e a a p e i d in fa ta p a rb riz u lu i. intregul compartiment al moto­ rului si spatiile de captare a apei se curata inainte 5I dupa peiioada de impragtiere a sSrii. De aceea.s-ar p u te a s tric a ! La curatarea compartimentui motorului cu agenti dizolvanti de grasime'> sau la spalarea motorului. la autovehicuie fara filtru de aer*. tiorite cazute etc. Dealerii Volkswagen dispun de substantele de curatare conservare recomandate de fabrica §i sunt dotate cu instalatiile necesare. c h e la d e c o n ta c t se s c o a te . Deoarece la spalarea motoru /u i apar resturi de benzina. Nu in d re p ta ti je tu i d e a p a d ir e c t pe fa r . (runzele. Acest lucru este valabil $i cand se relnnoiesc piesele prolejate de coroaune.

De aceea. Cel mal bine sa lasati ca lucrarile de schimbare a lichidelor 5 ! materialelor de ungere sa fie faCLJte de deaferii Volkswagen. • L e v ie r u l s c h im b a to r u lu i de v ite z a se c o m u ta p e p o z itia m ers In gol. ra n irito r s au a c c id e n ta rilo r. • C a n d m o to ru l e s te catd: . tre b u ie o bserv a te si re s p e c ta te a v e rtts m e n te le $i in d ic a tiile d e s ig u ra n ta g e n e ra l v a la b ile . llctildeie de functionare ca de ex. R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te le d e la p a g in a u rm a to a re ! Pentru recunoasterea la timp a neetanseit^tilor.nu s e a tin g e v e n tila to r u l de ra c ire . informafiile din acest manual corespund stadiului actual. Service-ul Volkswagen este In permanenta infomiat asupra modiiicarilor. P o t a p a re a p ro b le m e e x tre m d e g ra v e . c a re u rm e a z a . v e rific a r e a $i c o m p le ta r e a tic h id e lo r. e l a r p u te a p o rn i bru sc . podeaua d e s u b a u to v e fifc u / trebuie controtatd la intervale regulate. s is te m u l d e ra c ir e se a fla sub p re s iu n e . d e e x . • S e tr a g e fra n a d e s ta tlo n a re . In d ic a tie im p o rta n ta Deslgur. A v e r t is m e n t e A te n tie ! T r e b u ie s a a c o r d a t i o a t e n t ie s p e c ia la c a n d lu c ra ti In c o m p ar* tim e n tu i m o to ru lu i! • N u d e s c h id e ii n ic io d a ta c a p o ta m o to r u lu i s a u nu e fe c t u a f i luc ra ri a s u p ra m o to ru lu i d a c a obs e rv a ti a b u ri s au s e a p a ri d e lic h id d e r a c ir e . aditivii lichidului de racire. Va rugam sa observatl $i indicatiile din capitolul „Accesor1i. 52. re s p e c tiv in p o z itia „P” . D a c d s e ob­ serve pete de ulei sau alte lichide auiovehiculul trebuie dus la servi­ ce pentru verificare. . La c o m p le ta re a c u lic h id e . se perfectioneaza In mod continuu. • S e o p re s te m o to ru l. p o a te e x is ta p eric o lu l o p a ririlo r. uleiutui motor. D in a c e a s ta c a u z a . • T in e ti c o p iii la d is ta n ta . modiftcah si piese de schimb plese" de la pag.SFATU R I S I INTRETINERE A v e r tiz a r i la lu c ru l fn c o m p a r tim e n tu i m o to r L a e x e c u ta re a tu tu ro r lu c ra rilo r la m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o ­ to r.c a p a c u l d e in c h td e re a l vasulu i d e e x p a n s iu n e nu se d e s c h id e . dar bujiile. de la data tiparirii. a te n tie sa nu c o n fu n d a n ti lic h id e le Tntre e te . P e ric o l d e opa* rire ! A s te p ta ti p a n a c a n d nu m a i s u n t s e a p a r i d e a b u r i s a u tic h id $i m o to ru l e s te c o m p le t re c e . se s c o a te c h e ia d in c o n ta c t. • Se la s a m o to ru l sa s e raceas> ca.

c o m ­ p a rtim e n tu l m o to ru lu i s e fn c a l* z e s te din c a u z a a c tiu n ii ra ze lo r d e s o a re .nu lu c ra ti n ic io d a ta Tn ap ro p i* e re a s u rs e lo r d e fo e d e s c h is . A te n tie ! O u p a o p r ir e a m o to r u lu i v e n tila to ru l m a i p o a te fu n c tio n a un tim p (p a n a la 10 m in u te ) c h ia r d a c a c o n ta c tu l m o to r e s te lu a t.SFATU R I S I INTRETINERE • N u tu r n a fi $i nu s c u tu ra ti nicio * d a ta lic h id e d e a s u p ra m o to ru iu i fie rb in te . • E v ita ti s c u rtc ir c u ite ie in in s ta la tia e le c tr ic a . • in c a z u l in c a re tre b u ie e x e c u t a t e lu c r a r ile d e v e r ific a r e a le m o to ru lu i in fu n c tiu n e . r e s p e c ta fi a v e rtis m e n * t e le d e la p a g . . A c e s te lic h id e s e pot a p rin d e .in s p e c ia l la bate rie . $1 de catre te m peratura din com partim entul motorului).te m p e ra tu ra lieh id u lu i d e ra c ire c re a te . a p a re un p e r ic o l s u p lim e n ta r d in c a u z a p ie s e lo r c e s e ro te s c ■ de e x e m piu c u re a u a tra p e z o id a la . v e n tila to ru i s i in s ta ia tia d e te n s iu n e in a lta d e la s is te m u l d e a p rin d e re .tin e ti in to td e a u n a la in d e m a n a un s tin g a to r d e fo e . a lte rn a to ru l. daca: . • O a ca s u n t n e c e s a re lu c ra ri la s is te m u l d e a lim e n ta re cu com b u s tib il s au in in s ta ia tia e le e trica: . D u pa un tim p e l p o a te re p o rn i. D a c a s u n t n e c e s a r e lu c r a r i la b a te rie . V e n t ila t o r u i Ventilatorui este actionat electric §i coman­ dat prin termocupla de catre temperatura lichidului de racire (la unele motoare.c a n d m o to ru l e s te c a ld .nu fu m a ti . 4 1 .d e c o n e c ta ti b a te ria .

respectiv B4. Aceste uleiuri a r trebui de aceea sd se utilizeze numai Tn zone climatice extreme. U le iu ri m o n o g rad Uleiurile monograd nu se utilizeazS in g^eneral intreg anul din cauza vascozitatii .SFATU R I SI fNTRETINERE U le iu l d e m o to r S p e c ific a t ii In motor se pune un ulei special multigrad cu care . vascozitate. Specifica|ille trebuie sa fie mentionate pe eticheta reciplentului. Dealerii Volkswagen sunt informati la zl despre modificarile existente.3. Specificatiile pentru ulei sunt p re v ^ u te in caietui 3. iar data producerii s3 nu fie mai veche de 1. A d itiv ii u le iu lu i d e m o to r La u le iu l de m o to r nu tre b u ie a d a u g a t n ic i un a d itiv .97. M o to a re D ie s e l Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate in caietui 3. M o to a re c u b e n z in a Daca nu exista la dispozitie ulei de motor conform specificatiilor mentionate Tn caietui 3. puteti utiliza $1 ulei cu specificatia VW ACEA B3. se poate iolosi ulei cu specificatia ACEA A2 . Pentru autovehiculele cu in je c tie aceste uleiuri nu se folosesc.3. D a u n e le p r o v o c a te d e f o io s ir e a u n o r a d itiv i la u le iu l d e m o to r nu s u n t a c o p e rite d e g a ra n fie . In d ic a fie im p o rta n ta D esigurca^i uleiurile de motor seimbunatatesc in perm anenta. exprlma fljldltatea.3. respectiv A3. . Schimbarea uleiului ar trebui s§ se faca cel mai bine la deaterii Volkswagen. La completarea ulterioara.se poate circula intregul an. uleiurile se pot amesteca Tntre ete. De aceea informatiile din acest manual corespund stadiului existent la momentul tiparirii.tn afara zonelor climatice extrem de red .

D a c a jo ja e s t e p r e v a z u ta c u un c a r l i g ( v e z i i m a g in e a ) . Dupa oprirea motorului se a^teapta cateva n lnuta cau ieiu lsa poatacurgeinapolTn baia de ulei.Daca nivelul uleiului se afl§i in zona A.nu d ea su p ra .3 „Date tehnice". s e p o a te completa ulei. C o m p le ta r e a c u u le i d e m o to r in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u In c o m p a r tim e n tu l m o to ru lu i.01/ 1000 km. .SFATU R I SI iNTR ETINER E B -007M 1H V e r if ic a r e a n tv e lu lu i u le iu lu i in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. nu tre b u ie completat ulei. Este suficient ca apoi nivelul uleiului sa se afle undeva in zona B.3 „Date tehnice". La masurarea nivelului uleiului pozijia autovehiculului trebuie sa fie orizontala. Pozijia jojei se vede In desenul comparti­ mentul motorului caietul 3. Apoi se scoate joja.p e ric o l d e a v a rie la m otor! Joja se scoate iara$i §i se citeste nivelul uleiului. Amplasarea orificiului de umplere a uleiului de motor o puteti vedea in ligura ce reprezinta compartimentul motorului din caietul 3. A ltfe l u ie iu i nu e s te m a s u ra t c o r e c t . De aceea nivelul uleiului se verifica la intervale regulate. de preferat cantJ se face plinul ?i tnaintea calatoriilor mai lungi. Este normal ca motorul sa consume uiei.Daca nivelul uleiului se aila in zona C. C . o b s e rv a ti si re s p e c * t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . A . C o n s u m u l d e u le i poate ajunge pana la 1 . Se poate intampla ca nivelul uleiului sa se afle apoi In zona A. sau mai jos. a c e s t a tre b u ie sa se p o triv e a s c a b in e in t e a v a jo je i. N iv e lu l u le iu lu i nu tr e b u ie s a se g a s e a s c a in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n e i A. B . La solicitarea indelungata a motorului. o b s e rv a fi $i re s p e c * ta ti to a te a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9.Daca nivelul uleiului se afla In zona B. se sterge cu o laveta curata ?i se reintroduce din nou. care apare de exemplu la calatorii lungi ( 10-12 ore) se in ce a rca pe cat posibil sa se mentina nivelul uleiului in zona A . tre b u ie completat ulei.

Schimbarea uieiului se realizeaza la un dealer . . t in e t i b ra te le o riz o n ta l p e n tru ca u le iu l sa nu s e s c u rg a pe b ra te le d u m n e a v o a s tra . • Se asteapta caieva minute $i se controleaza nivelul uieiului. in n ic i un c a z n u tr e b u ie sa a ju n g ^ u le i in r e fe a u a d e canaiiz a re s a u in p im a n i.S FA TU R I S I iNTR ETINER E • Se degurubeaza capacul (vezi figura). • Se introduce o mica cantitate de ulei. re s p e c ta fi n e a p a r a t u rm a to a re le p u n c te : • P e n tru a e v ita p e ric o lu l o p aririi cu u le i fie r b in te se la s a m o to ru l sa s e ra c e a s c a . uleiul poate sa arda in catalizator si sa-l deterioreze. • D a c a m a in ile d u m n e a v o a s a tra a u in tr a t in c o n ta c t c u u le i de m o to r tre b u ie sa le s p a la ti te m e i* n ic . A te n tie ! D a c a d u m n e a v o a s tr a v r e t l sa e x e c u ta ti sin gu r s c h im b a re a ule* iu lu i d e m o to r. Capacul orificiului de umplere se inchide cu grija si joja se introduce complet. Altfel ar putea sa dea ulei afara cdnd motorul este in functiune.Volkswagen. La motoarele cu catalizator. Este suficient daca nivelul uieiului se gasegte undeva in zona B. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9. c a r e sa fie s u fic ie n t de m a re p e n tru T n treaga c a n tita te d e u le i a m o to ru lu l d u m n eavo astrd . S c h im b a r e a u ie iu lu i d e m o to r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l. • D a c a d e s u ru b a fi c u d e g e te le d o p u l d e s c u r g e r e a u ie iu lu i. C e l m a i b in e e s te c a s c h im b a re a u ie iu lu i d e m o to r a filtr u lu i sd se e x e c u te d e c a t r e un d e a le r V o lk s ­ w a g e n . N iv e lu l u ie iu lu i nu tr e b u ie sa se a fle in n ic i un c a z d e a s u p ra zo n ei A. uleiul ar putea fi aspirat ptin sistemul de aerisire 9 I sa ajunga in atmosfera prin instalafia de evacuare a gazelor de ardere. • P e n tru s c u rg e re a u ie iu lu i foio* s iti un r e c ip ie n t p re v a z u t p en tru a c e a s ta . in caz contrar se mai adauga ulei. • U le iu l v e c h i nu tre b u ie la s a t la in d e m a n a c o p iilo r. • P u rta ti o c h e la ri d e p ro te c tie . In caz contrar. Uleiul de motor se schimba la intervalele de timp prezentate 7n planul de service. d in c a u z a p ro b le m e lo r d e p r o c u r a r e a s c u le lo r s p e c ia le c u n o ^ tin fe lo r de s p e c ia /i'ta te n e c e s a re .

pierderile de lichid de racire sunt cauzate de nee 1an$eitati!e din sistem. la a v a r ie r e a g ra v a a m o to ru lu i. m a x im 6 0 % . 34 VERIFICARI 5 / COMPLETARI . P ro c e n tu I a d itiv u tu i tre b u ie s a fie m in im 4 0 % . Daca din motive climatice este necesara 0 protectie mai mare la inghet. ci trebuie sa fie indepartat conform normeior de protecfie a mediuiui. De aceea. ci prote|eaza. impotriva coroziunii. in acest caz. componentele din metal u$or. din sistemul de racire. in conditH normale. pierderile se pot pro­ duce din cauza incalzirii sistemului. Lichidul de racire odata scurs din motor. A te n tie ! L ic h id u l d e r a c ir e $i a d itiv ii s u n t d a u n a to ri p e n tru s a n a ta te ! D in a c e s t m o tiv a d itiv ii s e tin e in v a s u t o rig in a l si nu s e la s a la in d e m a n a c o p iilo r. inainte de toate. Nu este sufident numai sa completati cu lichid de rdcire. Im piedica form area calcarului si ridica punclul de fierbere al lichidului de racire. in plus. O a c a tre b u ie c a lic h id u l d e ra c ire sa fie scu rs d in s is te m i a c e s ta s e va re c u p e ra $i d e p o z ita c o re s p u n z a to r. dar numai pana la 60% (protectia la Tnghe] pana la -40°C) deoarece protectia la tnghet se reduce iara^i $i. concentratia lichidului de racire nu trebuie mic?orata prin completare cu apa In anotimpul cald sau in tari calde. P ie r d e r i d e iic liid d e r a c ir e in primul rand. se poate man adaosul de G 12.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E S is te m u l d e r a c ir e Sistemul de racire este umplut cu un lichid de racire compus din apa $i 40% aditiv de racire. efectui racirii se micgoreaza. Acesl amestec olera nu numai protectia necesara la Tnghet panS la -25®C. A lti a d itiv i a i lich id u lu i d e ra c ire pot in flu e n ta n e g a tiv m a in te d e to a te e fe c tu i p ro te c fie i la c o ro ziu n e . A c e ^ ti a d itiv i se g a s e s c la d e a le rii V o lk s w a g e n . in plus. sistemul trebuie veriftcat de un dealer Volkswagen. Lichidul va fierbe $i va fi im pins in afara siste­ mului de racire. A d itiv u i lic h id u lu i d e r a c ir e S e p o a te u tiilz a n u m a i a d itiv G 12 (lic h id a n tig e t p e b a za d e g ly c o l cu a d itiv i d e p r o te c fie la c o ro ztu n e ) re s p e c tiv un a d a o s c u s p e c ific a tia T L 'V W 7 7 4 F (m a rc a t p e re c ip ie n t). La sistemele e ta n ^ . C o ro d a rile c e ia u n a $ te re p ot d u ce la p ie rd e re a lic h id u lu i d e ra c ir e si c a u rm a re . nu trebuie utiiizat din nou.

o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . in primul rSnd opriti motorul $1 Idsati-I sS se raceascd. A te n tie ! C a p a c u l v as u lu i de e x p a n s iu n e nu s e d e s c h id e c an d m o to ru l e fie rb in te . Lichidul de racire trebuie sa se gaseascd. VERIFICARI §1 c o m p l e t A r i 35 . !n principiu nu trebuie introdus nicf un alt aditiv. intre marcajele recipientulut . cand motorul este race. o b s e rv a ti si respec> t a f i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 .3 „Dale tehnice". iar propor^ia corectS de amestec se stabile§te iara^i imediat ce este posibil cu aditivul corespunzator (vezi pagina 34). cdnd motorul este ca ld . De aceea nivelul acestuia trebuie verificat regulamentar. deoarece vasul este transparent. p oate sa se gase ascd §i pu^in deasupra marcajului. Pentru verificarea nivelului lichidului de rScIre nu e necesar sa se scoatS capacul vasului de expansiune. Apoi acopen'tj capacul vasului de expansiune (vezi figura) cu o lavetd §i de§urubaU sr>re stdnga cu precautie capacul. Nivelul lichidului de rdcire poate fi verfficat cored numai cand motorul este oprit. In acest caz se utilizeaza numai apa. P e n tru c o m p le ta re u tiliz a ti n u m ai lic h id d e ra c ire nou.vezi figura.SFATU R I $ 1 INTRETINERE C om pletarea cu lichid de racire d e r a c ir e in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u m c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. Nivelul core d al lichidului de racire este iinportant pentnj buna functionare a sistemului de racire. Pozi^fa vasului de expansiune se vede in figura corespunzdtoare din manuaiul 3. Daca nu exista la dlspozlfle adttiv G 12.P e ric o l d e o p arire: S is te m u l d e ra c ir e s e a fla sub p restu ne! in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i.

D a c a lic h id u l d in v asu l d e e x p a n s iu n e e s t e m a r o n .3. In d ic a tie im p o rta n ta in n ic i un c a z G 1 2 (c u lo a re v io le t) nu se a m e s te c a c u a iti a d itiv i G 11 sau G 1 2 (c u lo a re ro s ie ).SFATU R I S I JNTHETINEHE In s t a la tia d e s p a la r e a p a rb riz u lu i La p ie rd e ri m a ri d e lic h id d e ra c ire c o m p le ta re a s e fa c e n u m a i c an d m o to ru l e s te re c e . p e n tru a e v ita a v a rie re a m o to ru lu i. 36 VERIFICARI §1 COMPLETARI . N u se a d a u g a p e s te m a rc a j: La incalzire surplusul de lichid de racire va fl tmpins in afara sistemuiui de racire prin ventilul de suprapresiune din capac! C a p a c u l s e in s u ru b e a za din nou s tran s. „Dafe tetinice". G 1 2 a fo s t a m e s te c a t cu a lti a ditivi! in a c e s t c a z lic h id u l d e r a c ir e tre b u ie n e a p a ra t sch im b at! in c a z c o n tra r p o t a p a re a d isfun ct io n a lit d t i s a u d e f e c t a r e a m o to * ru lui. In s ta la tia de s p a la re a lu n e te i* este allm entata de rezervorui din compartimentul motor. Pozitia recipientuiui pentru spalarea par­ brizului se vedein figuracompartimentului motor din caietui 3. G 1 2 d in v a s u l d e e x p a n s lu n e se re c u n o a $ te d u p a c u lo a re a v io le t.

In d ic a tie Pentru a nu bloca orificiile m id ale duzelor speciale este necesar sa se foloseasca numai solutie de curatare a parbrlzulul G 052 164. R e g la r e a d u z e lo r P a rb riz Duzele se pot regia in inaltime. Indicaliile de ameslec de pe a m b a la jL il solutiei de curatare a parbrizului trebuie respectate. Acesta se corecteaza la un dealer specializat. In s ta la tia d e s p a la re fa ru ri* Duzele se pot regia numai cu scule spe­ ciale. Prindeti duza lateral $i deplasati-o. O rig in al V o lk s w a g e n S c h e ib e n k la r prezinta o forta mare de curatare cu protectie la inghet §i de aceea se utilizeaza tot tim pul anului. L u n e ta * Duza se gase$te in bratui ^tergatorului. pe langa apa. in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o t o r s a il in c o m p a r t im e n t u l tn o to ru lu i. VERIFICARI § t COMPLETARI 37 . respectiv in caietui 3. Nu este suficienta numai apa curata pentru curatarea rapida si intensiva a parbrizului si geamurilor faruriior. li procurati de ia dealerii Volkswagen. „Original V o lk s w a g e n S c h eib en klar' (G 052 164). In n ic i Mn c a z n u a d a u g a t i a d it iv i s a u a lt e s u b s t a n t e .3 „Date tehnice’ . Va recomandam sa adaugati. o b s e rv a ti s i re s p e c I t a f i to a te a v e rtis m e n te le d e la \ p a g in a 2 9.S FA TU R I S I im R E J IN E R E U m p le r e a r e c ip ie n tu lu i Capacitatea rezervorului este mentionata pe acesta. Jetul de apa trebuie sa actioneze asupra centrulul lunetei. Adresati-va dealerilor specializati.

lam e* [ete s te rg a to a re io r tre b u ie schim b a te o d a ta s au d e doua ori p e an. VERIFICARI § / c o m p l e t Ar i . sd Ibreze.SFATURI S I INTRETINERE L a m e le le s t e r g a t o a r e io r d e p a rb riz A te n tie ! • P e n tru b u n a v iz ib ilita te s u n t n e a p a ra t n e c e s a re s te rg a to a re in b una s ta re . ' Cand lamelele stergatoareior sunt deteorate. L a m e le s e o b t in la d e a le r ii V o lk s w ag e n . • P e n tru a e v ita m u rd a rire a . F ix a re a la m e le i • Lamela ^ergatorului se monteaza inapoi Tn ordinea inverse. Lam ela m ai lunga (rebuie m ontata pe partea conducatorului. )aca se adauga in lichidul de spalare genfj ce dizoiva ceara. • Din m o tiv e de s ig u ra n |a . • Scoateti lamela in directia sagetii. Schimbati lamelele stergatorului. 'erificati unghiul pe care il efectueaza tergatorul la un dealer Volkswagen si acd e cazul corectati-l. Detergentii ce ctizolvagrasimea u pot inlatura aceste depuneri. d e e x e m p lu re s tu ri de in s e c te . la* m e le le s te rg a to a re io r d e p a rb riz tre b u ie c u r a f a t e re g u la t c u un lic h id d e c u r a ta re . S c o a te re a la m e le i • Desprindeti brajul ?tergatorului de parbriz $i pozitionati lamela in unghi drept fata de bratui $tergatorului. aceste pete se pot ideparta. c u r a t a r e a s t e r g a t o a ­ re io r s e fa c e cu un b u re te sau p rosop. acestea pot. La m u rd a rire p u te rn ic a . ' Unghiul mMurat de bratul stergatorului u este corect. Informatii suplimentare uteti obfine de la dealerii Volkswagen. exista doua tipuri dilerite de lamele de $tergaloare de parbriz .vezi figura. Irmdtoareie cauze pot duce la vibrarea im elelor de parbriz: I La spalarea autovehiculelor in instalatii utomate de spalare. S c h im b a r e a la m e le lo r s t e r g a t o a r e io r d e p a r b r iz In functie de tipul autovehiculului. Aceste resturi se ot in d e p a rta num ai cu un lichid de ura^are special. de asem enea. pe parbriz pot ralane resturi de ceara.

3 „Date tehnice”.S FA TU R I S I IN TR EJIN ER E L ic h id u l d e fra n a S c o a te r e a la m e le i • Desprindeti bratui ^tergatorului de parbriz pozitionati iamela in unghi drept fata de bratui §tergatorului. A MAX TbiI RecipientuI lichidului de frana se recunoa$te dupa capacul galben . dinspre bra{. • Se scoate lamela §tergatoruluI Tn directia sagetii B apoi scoateti-o Tn directie Inversa. Pozitia recipientului lichidului de frana se vede in figura compartimentului motor din caietui 3. Stergatorul mai lung se monteaza pe partea conducatorului. F tx a re a la m e le i • Lamela $tergatorului se mor^teaza inapoi In ordinea inversa. V e r ific a r e a n iv e lu lu i lic h id u lu i de fra n a tn a ln te a e fe c tu a r il lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i) o b s e rv a tl re s p e e * t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le d e la p a g in a 2 9 . Nivelul lichidului de frana trebuie sa se gaseasca Intotdeauna in tre m arcajele M A X $i M IN VERIFICARI $ / COMPLETARI 39 .vezi figura. • Se apasa arcul de siguranta In directia sagetii A.

S c o a te re a c a p a c u lu i b a te rie i (G o lf/B ora) • Apasati tastele din par^ile laterals ale capacului (sageata) ?\ ridicati capacul. B a te ria in s p a te le a u to v e h ic u lu lu i Bateria se gaseste sub mocheta porlbagajului. A cid u l a r p u te a c u rg e d in b a te rie . 70. R a b a te re a s u p o rtu lu i de s ig u ra n ta (G o lf/B o ra) • Apasati tastele laierale (sageata 1 ) si rabalati suportul spre spate (sageata 2). Pentru a scoate capacul acestei cutii. 42 VERIFICARI §1 c o m p l ^ tA r i . Pentru ajutoml la pomire vezi pag. intr-o culie din material plastic. apasatl Tncuietorile la te ra ls $i ridicati capacul. A te n tie c a fu rtu n u l d e a e ris ire sa nu se s m u lg a d in o rific iu l d e pe p a rte a la te ra ta a b a te rie i.SFATURI SI INTRETINERE Locul de m ontare B aterla se gaseste in com partim entu! motorului sau in spatele autovehiculului.

in a in te d e e fe c tu a re a lu crarilo r la b a te r ie o b s e rv a ti si re s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le d e la pagina 3 8. B a te r ia f a r a o c h i m a g ic Niveiul acidului trebuie Intotdeauna sa SE situeze pe pozitia de m ax. Daca ochiul magic apare in c o lo r sau g a lb e n d e s c h is . p e n t r u c a a c e a s t a s a nu In g h e te si a s tfe l sa s e d is tru g a . ciocanrti u$oi pe ochiul magic.-. Afi§area culorii verde si negru serve^ie atelierului Volkswagen la diagnoza.SFATU R I SI INTRETINERE V erific a re a nivelului acidului in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i.la baterii vechi in conditii normale de functionare baleria nu trebuie supusa intretinerii.ochi magic" T$i modlfica culoarea in fu n c tie de starea in c a rc a rii $t niveiul acidului. c a n d e s te fn g h e t p u te rn ic . A te n tie ! • N u d e s c h id e fi b a te ria c u fo rta .tan cu clima calda . f e r ifi b a te r ia de f r i g . niveiul de a cid a bateriei este prea scazut. De aceea. B a te r ie cu o ch i m a g ic * Pe suprafata superioara a batenei se afla un gemulet rotund {vezi sageata). deconectati polul al ba­ teriei. im o b iliz a to ru l e le c tr o n ic . B ulele de aer p ot d eterm ina indicaiis eronata a culorii. In nici un ca2 nu trebuie sa fie peste m a x.* sau sa scada sub min. VERIFICARI §1 COMPLETARI 43 .dupa parcurgerea a multi kilometri . $i trebuie reincarcata. Acest .*. NIvetuI acidului trebuie controiat la intervale regulate in in urmatoarele conditii de functionare: . Tim pii de s ta tio n are ai m a$inii Cand autovehiculul stalioneaza mai mult de 4 saptamani.p e ric o i d e e x p lo z ie ! B a te riile d e te r io r a te nu tre b u ie u tiliz a te c l in d e p a rta te e c o io g ic . F u n c tio n a r e a p e t im p u l ie rn ii D a c a nu se c irc u la cu a u to ve h ic u lu l m a i m u lte s a p ta m a n i. o b s e rv a ti si re s p e c t a t i t o a t e a v e r tis m e n te le de ta p a g in a 2 9. A ltfe l b a te r ia va fi d e s c a rc a ta d e c o n s u m a to rii Tn re p a u s c a de ex.

14 VERIFICARI §1 COMPLETARI . d in c a u z a s c u r g e r ilo r a c id u lu i... V a re c o m a n d a m s a nu fo lo s ifi in c o n tin u a r e o b a t e r ie c a r e a fo s t In g h e ta ta p e n tru c a .. N u va a p ie c a ti d e a s u p ra b a te rie i.. N u fu m a ti. = plus negru sau m a ro ... in lo c u it i b a te ria c a r e a fo s t in g h e ta ta . pre* c u m si a p a ra tu i d e in c a rc a re .. T reb u ie r e s p e c t a t e u r m a to a r e le n d ie a tii: in a in te de e fe c tu a re a lu c rarilo r ia b a te r ie o b s e rv a ti si r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te le de ia pagina 41....... La procesul de incarcare se poate evaporea acid. nainte de in c a r c a r e a ra p id a .. d e o a re c e s u n t n e c e s a re a p a r a te s p e c ia le de in c a rc a re $i c u n o s tin te de s p e c ia lita te ..... 43. • P ic a tu rile d e a c id d in o c h i sau p e p ie le tr e b u ie c la t it e c a te v a m in u te c u a p a c u r a ta ..... A p o i tre> b u ie sa c a u ta ti n e a p a ra t un d o c ­ to r.. adica ncarcarea la intensitati marl ale curentului.......a fncarcarea cu intensitafi mici ale curenului (de ex....... ..... • Se introduce cablul redresorului la retea dupa ce polii acestuia au fost conectati ia polii bateriei. • Verificati nivelul acidului din baterie -vezi pag... • in c a r c a ti b a te ria n u m a i in spat ii b in e a e ris ite .. p rin fo rm a re a g h e tii c a r c a s a b a te r ie i s e p o a te f is u r a si a s t f e l s e p o a te s c u rg e a c id d in b a te rie .......... tin e ti la d is ta n ta f o c u l s i s c a n t e ile e le c tr ic e d e o a re c e la in c a rc a re a b a te riilo r ia n a s te re un a m e s te c e x p lo z ib il.... A te n tie ! • N u t in e t i la Tndem ana c o p iiio r b a te ria si a c id u l d in b a te rie . In orice caz rebuie respectate instmctiunile fabricanului aparatului de incarcare.SFATURI SI INTHETINERE in c a rc a r e a b a t e r ie i naintea procedeului de incSrcare opriti sistemul de aprindere toti consumatorii le curent... . r o $ u . cablurile de conectare ale laterlei nu trebuie scoase. • La incarcare nu trebuie sa deschideji dopurile bateriei.. • P r o te ja ti-v a o c h ii $i f a t a ... = minus • Dupa procedeui de incarcare opriti intai redresorul §i apoi scoateti cablul de retea.. un aparat mic de incarcare).. • N u in c a r c a ti n ic io d a ta o b a te ­ rie in g h e ta ta .....e scottotu$i ambele cabluii de conectare.p e ric o l d e e xp lo z ie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re exis> t a p e ric o l d e ra n ire . • in c a r c a r e a ra p id a a b a te r ie i e s te p e ric u lo a s a si tre b u ie e x e * c u ta ta n u m a i la u n d e a le r V o lk s ­ w a g e n ...... n mod normal.. in final deconectati cablul redresorului dela baterie polii aparatului de incdrcare..

Inlocuirea b ateriei Utilizati n u m ^ tiaterii originale Volkswagen de aceeasi martme.. • in a in te de e fe c tu a re a lu c rariio r ia m o to r s au in c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i. cap. 4 1 . Procedeul de pomire la motoarele cu benzina se realizeaza dupa cum urmeaza: se pune contactui timp de circa 30 secunde apoi se opre?te. D upa c o n e c ta r e a s au fn c a rc a re a b a te rie i a u to v e h ic u lu lu i tre b u ie sa : Reglati din nou ceasul digital . Bateriile contin prlntre altele acid sulfuric ^i plumb f i nu trebuie sa ajunga in nicl un caz in gunoiul menajer.vezi caietui 3. in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu i. Se initiaza scaunul electric' al conducato ru liii-v e z i caietui 3.1.1 capitolul „Scaune!e fata” . Din cauza problemelor de reddare. Bateriile noastre sunt constituie in concordanta cu dimensiunile locului de montare sunt dotate in scopul sporirii sigurantei. R estab iliti fu n ctlo n a re a siste m u lu l de actionare e le clrica a geam urilor . in a in te d e e fe c tu a re a lu c rariio r la b a te r ie o b s e rv a ti $i r e s p e c ta ti to a te a v e rtis m e n te ie d e ta p agina 3 8. v e r if ic A r i §1 c o m p l e t A r i 45 . de siguranta ale autovehiculului. „Ac|ionarea electrica a geamurilor". In final se pome?te motorul.1.. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 . Bateriile originale Tndeplinesc cerintele de Inlretinere. A te n tie ! • V a re c o m a n d a m o b a te rie origtn a la V o lk s w a g e n fa ra p re s c rip tii d e in tr e fin e r e c o n fo rm n o rm e lo r TL 6 2 5 0 6 si V W 7 5 0 7 3 . A c e s te n o rm e tre b u ie sa f ie d in a u g u s t 1 9 9 8 s a u m a i noi.vezi caietui 3.SFATU R I SI INTRETINERE D a c a b a t e r ia a u to v e h ic u lu lu i a fo s t d e c o n e c t a t a s i d in n o u c o n e c t a t a . o b s e rv a ti $i re s p e c ­ t a t i t o a t e a v e rtis m e n te ie d e la p a g in a 2 9 s i a v e rtis m e n te ie refe> rito a r e b a te r ie d e la p a g . bateria veche se m/ocu> ie ^ t e c e l m ai bine de c it r e un dealer Volkswagen.

SFATU R I S I IN TR EJIN ER E R o file In d ic a t ii g e n e r a te A te n tie ! A n v e lo p e le n o i. A c e a s ta e s te si Tn fa v o a re a d u ra te t d e v ia ta a anve* lo p elo r.).pentru iam a sunt valabile valorile de vara culului pot Tnsemna deteriorarea anvelo­ maiite cu 0. d e p la s a re a fa c a n d u *s e cu v ite z a re d u s a . • Daca rotile se demor^teaza. va rugam.deauna presiunea prevazuta pentru celehiculul. bordurile trebuie traversate incet P re s iu n e a d in a n v e lo p e §t pe cat posibii In unghi drept. • Anvelopele se protejeaza de contactui • La roata de urgenta* presiunea este cu uleiurile. fisuri $1 umflaturi). nu a u la m c e p u t a d e r e n ta o p tim a . presiunea anve­ a v a r ia ta . grasime sau carburantul. 46 VERIFICARI §1 COMPLETARI . Durata de viata a anvelopelor depinde tn • Pentru evitarea deteriorarii anvelopelor principal de urmatoarele puncte: §i jentilor. lalte pneuri de autovehicul. pelor. conduceji incet §i atent rezerva: pana la cel m ai a p ro p ia t dea le r • La roata de rezerva’ se respecta intot­ V olksw agen pentru a v e rific a autove. Se scot ccipurile straine D u ra ta d e v ia t a a a n v e lo p e lo r din p:ofilul anvelopei. r e d u c e ti im e d ia t v ite z a ! lopei are o mare importanta. D a c a b a n u ifi c a o ro a ta e s te In special la viteze mari. Dacd din exterior nu se observa nici o Cu aceasta ocazie nu uitati nicI roata de avarie. capacitate de aderenta. • Din c§nd in cand se verifica anvelopele sa nu fie deteriorate (Intepaturi. taieturi. Astfel se asigura caracteristicile optime referitoare la acvaplanare. Anvelopele care nu sunt montate pe o janta trebuie pastrate in pozi^ie verticala In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e cu sen s fix d e ro ta tie La aceste anvelope (se recunosc dupa sagetile marcate pe fiancul anvelopei care indica sensul rotatiei pentru mersul inainte) trebuie menfinut neaparat sensul indi­ cat de rotatie. luna $1 inaintea flecarel cSlatorii mai lungi. fisuri etc. pentru vara se afla pe partea intehoara a respectiv tendinfa de autovirare (maslna capacului rezervorului. Pentru anvelopele „trage” stanga sau dreapta) a autovehi. ^ a f.2 bar. adancimea profilului pentru noile anvelope poate sa difere in functie de executie si fabricant. zgomot $1 frecare. d e a c e e a in p rim ii 5 0 0 k m tre b u ie sa $ e „rod e ze ”. Presiunea Va rugam v e rific a ti anvelopele sa nu trebuie dec! verificata cel pufin o data pe prezinte deteriorSri (umflaturi. • Ro|ile demontate. ar trebui marcate inainte pentru ca id remontare sa se poata pastra sensul de rotatJe. • C apaceie p ierdute ale ve n tile lo r se tnlocuiesc imediat. respectiv anvelopele se pastreaza intotdeauna in locuir uscate. Vibratiile neobi^nuite. Deteriorariie anvelopelor §i jentilor sunt Valorile presiunii admise pentru anvelopele deseori ascunse. ft ^ • Pe baza caracteristicilor de construc|ie si a structuni profilului. racoroase pe cat posibii fa intuneric. indicata pe fiancul pneului.

in timpul mersului poate lua na?tere. la montarea unei envelope noi sau dupa fiecare reparatie la anvelopa. Pentru verificarea corectarea presiunii nu este necesar sa se desurubeze capacelul de praf. E c h iiib ra re a ro tilo r Rotile ma$inii noi sunt echilibrate. • A n v e lo p e le u z a te in flu e n te a z a i In s p e c ia l la v ite z e m a ri pe strazi ude« fo rta d e c o n ta c t c u c a ro s a bilu l. din cauza diferitelor influente. aceasta se manifesta prin instabilitatea la condus. rotile trebuie reechilibrate. la accelerare si franare brusca.6 pana la 8 distante egale pe circum ferinta anvelopei. Deoarece dezechilibrarea produce $i o uzura m arita a anvelopei. A te n tie ! • T re b u ie sd s c h im b a ti im e d ia t a n v e lo p e le c a n d u zu ra a ju n g e la in d ic a to ru l d e u zu ra. a n v e lo p e le c u o p re s iu n e p re a s c a z u ta s u n t s o lic ita te m a i m u lt s i s e in c a iz e s c p u te rn ic . VERIFICARI ? l COMPLETARI in d ic a to rii de u zu ra Pe anvelopele originale se gasesc perpen­ dicular pe sensul de deplasare^lndicatori de uzura" de inaltime 1. caracterizeaza p ozitia Indlcatorului ds uzura. M o d u l d e c o n d u c e re Uzura anvelopelor se mare^te )a deplasarea rapida in viraje. 4? . O presiune prea redusa sau prea mare scurteaza durata de viata a anvelopei si actioneaza nefavorabii asupra modului de deplasare. La mociificari mari ale incarcalurii. A te n tie ! L a v it e z e r id ic a t e i d e d u r a ta . O presiune prea scazuta mdreate consumul de carburant. pre­ siunea se adaptea 2 a corespunzator. dezechilibrarea.6 mm . In afara de aceasta. a u to v e h ic u lu l a c v a p la n e a z a m a i re p e d e . in p lu s. se poate pune ceasul de presiune direct pe capacel.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E • Presiunea se verifica intotdeauna cand anvelopa este rece. Astfel mediul inconjurdtor se poiu e a z d inu tif. roata trebuie echilibrata din nou.vezi figura Acesti indicatori de uzurS sunt ordonati • in functie de fabricant . P re s iu n e a m a rita a a n v e lo p e lo r c a td e nu se re d u c e . Mar cajele de pe flancurile anvelopei (de ex literele „T W r sau simbolul triunghiului. A c e s t lu c ru p o a te d u ce la d e s p rin d e re a b e n ziio r si c h ia r la p le zn ire a anv e io p e i. a suspensiei ro tilo r si inrau ta tire a conducerll.

’ 1 Respectati. Daca observafi 0 uzura neobi^nuita a anvelopelor. Anvelopele cu profHul mai adanc trebuie montate la rotile din fata. ci cel putin ambele de pe o axa. ci influenleaza si siguranta Tn mers.R 1 5 = diametrul jantei Tn (oil 9 7 = numar caracteristic .inseamnS ca s-a atins addncimea m in im i a profilului.6 mm . schimbarea anvelopei tre b u ie realizatd de c itre un dealer Volks­ wagen. v§ rugdm. A ce asta se inlocuie^te cd t mai repede posibil cu o roata obisnuitS. 48 VERIFICARI $1 c o m p l e t A r i . trebuie sa mergeft la un dealer Volkswagen pentru stabilirea si remedierea defectiunii. legal permisa (Tn {arile de export pot fi valabile alte valori). • Prin cunoa§terea §i intelegerea m a rc a je lo r d e p e a n v e lo p e se pot alege an­ velopele corespunzatoare tipului dumnea­ voastra de autovehicul. • Daca roata de rezerva difera ca fabricatie de anvelope (de ex. la anvelopele pentru iam asau anvelopele late). Din c a u z a p ro b fe m e fo r d e red- • Din motive de siguran|a anvelopele nu se schimba cate una separat.capacitate portanta S = litera caracteristica pentru viteza r e in = Anvelopa cu executie avdnd fo r­ rezistenta marit§ ced 0 Clare ale anvelopelor vechi. in lo c u ir e a r o tilo r /a n v e lo p e lo r '* Anvelopele §i jantele sunt elements importante de constructie. • La to a te 4 ro tile se c om bina num ai a n v e lo p e c u a c e la ^ i tip d e con str u c tie .masurata Tn santui de profil de langa indicaloarele de uzura . m u lti d e a le r! V o lk s w a g e n a u p re g a tita o o fe rta a tra c tiv a d e a n v e lo p e $i ja n te . P o zi'tio narea g re ^ ita a ro tii O reglare eronatd a directiei provoaca nu numai uzura marita a anvelopei. m a rim e (c irc u m fe rin ta ) si p e c a t p o sib il a c e la s i tip d e p ro fil. de p ro c u ra re a uneltelor speciale si a cuno^tinteior necesare de speciaiitate.SFATURI SI JNTRETINERE In d ic a tie Cand adancimea profilului a alins 1. tipul de constructie. roata de rezen/a se poate utiliza numai pentru scurt timp. D e a le rii V o lk s w a g e n d isp u n d e info n n a tiile a c tu a liz a te a s u p ra a n v e lo p e lo r c e a u p r im it a p r o b a r e a n o a s tr a . Ele corespund exact tipului autovehiculul dumneavoastra contribuie in mod esential la sporirea sigurantei circulatiei. la autovehiculela cu sistem de navisatie indlcatille din m anualul supllmentar. pentru Radial . • M ontajul $i re p a ra tiile a n ve lo p e lo r necesita cuno^tinte de specialitate $i scule speciale. De aceea trebuie utilizate anvelopele si jantele aprobate de noi. • N iciodata nu se utilizeaza anvelope folosite ta care nu se cunoa^te c3t au fost utilizate ?nainte. circ u la n d u -s e cu a te n jie . Anvelopele au pe flancuii urmatoarea inscriptie: de ex: 1 9 5 ^ 0 R 1 5 9 7 S re in fo r c e d 1 9 5 = latimea anvelopei Tn mm 7 0 = raportui Tniltime/latime in % R = litera caracteristica pt. De aceea aceste lucrdri trebuie executate numai de catre speciali^i. D e a c e e a .

A te n tie ! A n v e io p e ie . s ig u ran t a tra fic u lu i p o a te f i in flu e n ta ta .. Dealerii Volkswagen sunt ^colarizati asupra posibilitatllor tehnice pentnj dotarea ulterioara cu anveiopeie. DOT . D ac a m a s in ile tre b u ie u lte rio r dotat e c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e ie m o n ta te din fa b r ic a .p eric o l d e a c c id e n t! U n m o m e n t de s tr a n g e r e p re a p u te rn ic p o a te d u c e la d is tru g e r e a s u ru b u lu i. L a f i e c a r e s c h im b a r e p e a lt e ja n te (d e e x . VERIFICARI ? / COMPLETARI 49 . F ix a r e a ro tito r $i fu n c tio n a re a in s ta ia tie i d e fra n a re d ep in d d e a c e s t lucru! • D a c a u lte rio r se m o n te a z a apa> r a to a r e d e ro a ta tr e b u ie s a se p e r m ite o a lim e n ta re s u fic ie n ta c u a e r p e n tru r a c ir e a in s ta ia tie i d e fra n a re . 1802 .. je n ti d in m e ta l usor s a u r o t i c u a n v e lo p e p e n t r u ia rn a ) se u tiliz e a z a s u ru b u rile cu lu n g im e $i fo rm a a c a lo te i coresp u n z a t o a r e c a l o t e i . jantele aparatori de roata.S FA TU R I SI IN TR ETIN ER E D a ta fa b r ic a t ie i este data pe flancul anvelopei (eve ntu a l n iim a i pe partea laterala din interiorul rofii). s e re s p e c ta u rm a to a re ie : A te n tie ! • D in m o tiv e te h n ic e in m od nor­ m a l nu s e u tiliz e a z a ja n t e a le a lte r a u to v e h ic u le .. S u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si u s o r d e ?n$urubat .. tre b u ie u tiliz a te n u m a i in c a z d e u rg e n ta ia r d e p la s a re a se fa c e c u a te n tie . in p lu s a p r o b a re a a u to v e h ic u lu lu l p e n tru c irc u la tia pe s tra z i i$ i p o a te p ie rd e v a la b itita te a ! • J a n te le si s u ru b u rile ro tilo r se a d a p te a z a c o n s tru c tiv . c a re s u n t m a i v e c h i d e 6 a n i. Tnseamna ca anvelopa a fostfabricat in saptamana 18 din 2002 . re s p e c tiv a file tu lu i.Tn n ic i un c a z u n se! A te n tie ! D a c a s u ru b u rile se s tra n g c u un m o m e n t p re a m ic se p o t desp rin d e in tim p u l d e p la s a rii .Tn u n e le cond itii n ic i c h ia r a le a c e lo ra $ i tip u ri d e a u to v e h ic u le ! • Prin u tiliz a re a a n v e lo p e lo r si/ sau ja n te lo r c a re nu au fo s t aprob a te de noi p e n tru tip u l d u m n ea v o a s tra d e a u to v e h ic u l. S u ru b u rile d e ro a ta M o m e n tu I d e s tr a n g e r e a s u ru b u rilo r d e ro a ta e s te d e 1 1 0 N m la G o lf C a b r io si 1 2 0 N m la t o a t e c e le la lte a u to v e h ic u le .

)La montarea anvelopelor pentru iarna. A n v e lo p e le p e n tru v a ra s u n t m a i p u tin s ta b ile ia a lu n e c a r e a pe g h e a t a $i z a p a d a . La aparitia uzurii pe suprafata de mers a anvelopei. 210 km/h V = max 240 km/h Schim barea rotiior La uzarea intensa a anvelopetor rotiior din fa ta se recom anda ca aceste a sa se schimbe corespunzator schemei. poate fi avantajos sa se schimbe rotiie in cruce. Rental anvelopele pentru iamS sunt valabile urmatoarele restrictii de viteza: Litera Litera Litera Litera Litera Q = max. c a llta te a m e rsu tu i s e im b u n a ta te $ te c o n s id e ra b ll.2 ban mai mare decat a anvelopelor pentru vara sa nu depaseasca 3. • Anvelopele pentru iarna Isi pierd capacitatea daca p rofilul s-a uzat p&nS la o adancime de 4 mm. Marimile admisibile ale anvelopelor sunt prezentate in documentele autovetiiculului.SFATU R I SI iNTR ETINER E A n v e lo p e le p e n tr u ia rn a A te n tle ! in c o n d ifii de c a ro s a b il a lu n e c o s pe tim p d e ia rn a ■ $i la a u to v e h ic u le c u t r a c tiu n e in te g r a la • fo lo sin d a n v e io p e p e n tru la m a . SO VERIFICARI $1 COMPLETARI . cu rotiie din spate. 160 km/h S = max.5 bari. 190 km/h H = max. Astfel toate anvelopele vor avea aproape aceeasi durata de viata. 180 km/h T = max. se respecta unmatoarele: • Trebuie sa se foloseasca numai anveio­ pe pentru iarna normale cu banda. s t r u c t u r a p r o f ilu lu i. d in c a u z a c o n s tru c tie i (la tim e . • Pentru a menjine calitatea optima a mersului anvelopele pentm iarna trebuie montate la toate cele 4 roti. Detaiiile sunt cunoscute de dealerii Volkswagen. a m e s te c d e c a u c iu c . • Presiunea anvelopelor pentru iarna tre­ buie sa fie cu 0. e tc .

A c e a s ta p o a te d u c e la d e te rio ra re a a n v e lo p e i s i a s tfe l la g rave a c c id e n te . „lndicatii generate referitoare ia datele tehnice" gasiti masurile anvelo­ pelor la care se utilizeaza lanturi pentru zapada. D e a s e m e n e a 9 1 tn s co p u l prot e c t i e i m e d iu lu i a n v e lo p e le p e n tru v ara tre b u ie re m o n ta te la tim p c ^ c i in m o d n o rm a l zg o m o te le s u n t m a i re d u s e . • in locul anvelopelor pentru Iarna pot fi utilizate si anvelope pentru toate anotimpurite. L a n tu r i p e n tr u z a p a d a A te n tie ! P e n tru s ig u ra n ta d vs . in caietui 3. Atenfie la prescrierile modificate In alte tari. in Germ ania viteza maxima adm isa cu lanturi este 50 km/h. pentru care le gasiji la deaterii Volkswagen. u zu ra a n v e lo p e lo r m a i m ic a $ i c o n s u m u l d e c a rb u ra n t m a i s c ^ zu t. In Germania. din m otive de siguranta. altfel acestea influen|eaza calitatea mersului. deterioreaza anvelopele si se distrug repede. la autovehiculele care pot depa$i aceste viteze se aplica un autocolant corespunzator In campul vizual al conducatorului.3. caci pe drumuri fara gheata ?i zapada calitatea mersului este mai buna cu anvelope pentru vara.S FA TU R I SI INTRETINEPE A te n tie l V i t e z a m a x im a a d m is ib ila a a n v e l o p e lo r p e n t r u ia r n a nu tre b u ie d e p a $ ita in n ic i un c a z . La circulatia pe suprafete fSra zapada lan tu file trebuie scoase. prevazute cu capace. re s p e c ta ti in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i la n tu rilo r p e n tr u z a p a d a d in in s tru c tiu n tle de m o n ta re a le fa b ric a n tu lu i d e la n tu ri. L a n tu rlie p e n tru z a p a d a s u n t p erm is e sa fie m o n ta te .la a u to v e h ic u l e le c u t r a c t i u n e In t e g r a la n u m a l la ro tile d in fa ta . Suruburile rotii trebuie totu$l. Autocolantele se gasesc la dealerii Volkswagen.481 • A nvelopele pentru iarna nu se iasa montate inutil mulSa vreme. De aceea. • in cazul unei pene de cauduc. La tunctionarea cu lanturi pentru zapada trebuie scoase a paratorile de roata 5 ! inelele de tragere ajantelor. VERIFICARI §1 COMPLETARI — 51 . atentie la indicatiile de utilizare a rotii de rezen/a de la pag.

trebuie jfe c tu a td 0 c o n s ilie re cu un d e a le r /olkswagen. L u a ti in c o n s id e ra re n e a p a ra t d e a v e r t i s m e n t e l e d e la p a g in a urmatoare. trebuie aibd simbolul CE'i. Pentru ca aceste lucruri sa se mentina. m o d ific a r i in lo c u ir e a c o m p o n e n te lo r • Aparatele montate ulterior. ca de exemplu instala^ia de reglare a vitezei sau sistemele reglate electronic de amortizare trebuie sS aiba o liters §i sd fie aprobate pentru acest autovehicul. respectati directivele noastre. • Suplimentar consumatorii electrici din domeniul casnic de birou.SFATURI S I iNTR ETINER E A c c e s o rii. claxoane sau ventilatoare care nu servesc nem ijlocit la controlul autovehicululul. Desigur ca §i monajul se poate executa tot de c§tre ace§tia. • Accesoriiie’ ’ aprobate de Volkswagen §[ }iesefe originale Volkswagen se gasesc la iealerii Volkswagen. organizatia Volkswagen este deosebit de competenta pentru a raspurde dorinelor dumneavoasfra. oferindu-va astfel un tnait grad de siguranta acttvS pasivd. • Dacd tre b u ie e fe c tu a te m o d ific a ri tehnice. nu trebuie 3a se faca modificari necugetale fata de starea de livrare din fabricatie. □ealerii Volkswagen executa prln speciali§ti aceste lucrdri sau tn cazuri speciale vd Tndreapta cdtre un atelier de specialitate. Autovehiculul dumneavoastrS este construit conform ce lo r mai noi tehnici de siguranfa. » Va recomandam ca iucrarlle la autoveitculul dumneavoastra sa se efectueze la jn dealer Volkswagen cu piese §i accesorii iriginale Volkswagen. se mentine sigu ra n ^ In circulafie m fu n c tio n a re §i m o d lfic a h le sunt permise. e = simbol de aprobate drn partea Europens C E = declaralla de confarm ilate a tabncantiriui din Comunitalea Europeans C am u nildt" i2 iN m E JIN E R E § / INLOCUIRE . precum in a in te a sfectuarii m odificSriior tehnice. Oacd auto^ehiculul este dotat ulterior cu echipaTiente supiimentare sau se executa modiIcSri tehnice. de exemplu cutii frigorifice. Printr-o stransa colaborare cu iai. Astfel nu se ajunge la avarlerea autovehlculului. care Influenteazd nemijlocit controlul conducdtorulul asupra autovehicululul. trebuie sa se respecte urma:oarele indicatii: • in a in te de cumpararea accesoriilor §i ^ieseior de schimb. Trebuie sd rn te le g e ti cS d e a le ru l /olkswagen nu acord^ garantie pentru defectele apSrute in urma efectuarii unor ucrdn' necorespunzatoare la montarea de }iese §i accesorii de catre alte persoane leautorizate.

c a d e e x e m p u i sup o rtu riie d e te le fo n s a u d e p ahare nu tre b u ie m o n ta te n ic io d a ta p e c a p a c e ie „A irb ag ” s au in zo n a lo r d e a c tio n a re . JNTRETINERE ? / JNLOCUIRE 53 . • A c c e s o riiie . e x is ta p e ric o l de ra n ire! • in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra rito r la m o to r s a u fn c o m p a r t im e n t u l m o to ru lu i. s ig u ra n ta $i a d a p ta re a p e n tru a u to v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra . \ nu o le r i In toate piet^le da export. P e n tr u a c e s te a c c e s o rii $i a c e s te p ie s e s*au s ta b illt f ia b il it a t e a . • in c iu d a s u p ra ve g h erii p ie te i nu p u te m a p r e c ia $ i n ic i g a r a n ta c a lita te a $1 c o m p a tib iiita te a cu m a s in a d u m n e a v o a s tra a a lto r p ro d u s e . In c a zu l unui a c ­ c id e n t c u d e c la n s a r e a A irb a g * u lu i. c h ia r d a c a a c e s te a s u n t a c h iz it io n a t e $i a p r o b a te p rin firm e re c u n o s c u te o fic ia l.SFATU R I $1 JNTRETINERE A te n tie ! • in in te r e s u l d u m n e a v o a s tra p ro p riu v a re c o m a n d a m sa u tili* n u m a i a c c e s o rii V o lk s w a * g e n ” a p ro b a te p e n tru a u to v e h ic u tu l d u m n e a v o a s tr a s i p ie s e o r ig in a le V o lk s w a g e n . o b s e rv a ti $• re s p e c t a t i to a te a v e rtis m e n te le de la p a g in a 2 9.

poate schimba cu un aparat nou cu garanin c a z c o n tra r. D ac a d e e x e m p lu e s te a v a ria t sem n a lu l d e v ite z a . c a b lu l p o a te fi ^ie | i pret mai mic.SFATURI S I INTHETINERE M o n t a r e a a p a r a t u lu i ra d io La montarea ulterioara a unui aparat radio • Se recomandS ca montarea unei instalatii dar§i la inlocuirea unui aparat existent din radio sS se faca la un dealeV Volkswagen. tarea fdra probleme. cutie i d e v ite z e a u to m a te . un aparat ce necesltd reparatii se d a p to ru l. C h ia r si c o n e c ta r e a s e m n a lu lu i de v ite z a la a p a r a te le ra d io c u adap> t a r e a u to m a ta a vo lu m u lu i a a lto r fa b ric a n ti.conform d lreclive lo r de dezvoltare ale fabricii. se in flu e n te a z a fu n c tio n a re a tor. fabrlcatie trebuie respectate urmatoarele Ace^tia detin Informatii asupra detaliilor indicatii: tehnice ale autovehiculului. p o a te d u c e la a v a rii. chiar dupa ani D a c a e n e c e s a r s e u tiliz e a z a ade zile. re s p e c tiv pante. elementeie de montare.p e ric o l d e in cen * antenele §1 elements de deparazitare tre­ diu! buie utilizate din programuP’ de accesorii originale. dispune de • in autovehicul. p o t fi a v a r ia te im p o rta n te cial pentru fiecare tip de autovehlcul Tn c o m p o n e n te e le c tro n ic e . Aceste piese sunt proiectate spe­ in plu s. e tc .radiourl o rlg ln a le ” din P rogram ul’ ’ de tente sunt prevSzute pentru aparate radio accesorli onglnale Volkswagen lucreaza originale Volkswagen’ ’ incepSnd cu mode. In folosul acestor aparate vine §i tehnica A te n tie ! de ultim a ora | l d eslgnul sp e c ia l. 54 • INTREJINERE §1 In LOCUIRE . A B S . s u p r a s o lic it a t s a u s e p ro d u c • §1 difuzorul. service de schimb la care. ' I nu se ofera in loate piefele de export. se p o a te a ju n g e la c o m a n d a e ro n a ta a m o to ru lu i. lul pentru anul 1999. s c u rtc ir c u ite . In Nu t a ia t i fn n ic i un c a z c a b lu l de Germania existd pentru acesle radiouri c o n e c ta re s i nu fl la s a ti n e iz o la t. locurile de cuplare* exis. • Aparatele radio cu atte tipuri de conectare • Radiourile din programul de accesorii trebuie conectate cu cabluri adaptori care originals Volkswagen'’ corespund aparatelor montate !n fabric^ garanteaza mon­ se gasesc la dealerit Volkswagen.

v a t o a t a a t e n f ia in p rim u l ra n d a s u p ra c o n d u d e rii a u to a u to v e h ic u lu lu ll N u m o n ta ti n ic io d a ta s u p o rtu i te le fo n u lu l p e c a p a c e le a irb ag * u rilo r s au in zo n a lo r d e a c tiu n e . L a fu n c fio n a re a te le fo a n e lo r m o ­ b ile s au a a p a ra te lo r d e tra n s m is ie p o t a p a re p e rtu rb a ri in fu n c tio n a re la c o m p o n e n te le e le c tr o n ic e a te a u t o v e h ic u lu lu i in u r m a t o a r e le c a zu ri: . Acesta define informatii privind posibilitatile tehnice de dotare cu telefoane mobile §i apa­ rate de transmisie.p u te r e a d e e m is ie e s t e p a s te 10 W D e a c e e a nu p u te ti fo lo s i te le fo a n e m o b ile s au a p a r a te d e tra n s m is ie fa ra a n te n a .SFATU R I S I INTRETINERE T e le f o n m o b il s i a p a r a t e d e e m is ie .nu e x is ta o a n te n a e x te rio a ra . in in ie rio ru l a u to v e h ic u lu lu i.a n te n a e x te rio a ra e s te in s ta la ta d e fe c tu o s .r e c e p t ie Montarea telefoanelor mobile §i a aparatelor de emisie-receptie trebuie reallzata la un atelier speclalizat. re s ­ p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ­ t a la t a g re s it p o t p e r ic lita sana> t a t e a d in c a u z a cam pM lui e le c ­ tro m a g n e tic rid ic a t! D istanta optim a de captare se atlnge numai cu o antenS exterioard. in d ic a tie V a ru g a m sa r e s p e c ta ti n e a p a ra t in s tru c tiu n ile d e u tiliz a re a le te le fo n u lu i m o b il si a le a p a ra te lo r de tra n s m is ie ! D a c i dorlfj sa utiliza(i telefoane mobile sau aparate de transm isie cu o putere de emisie mai mare de 10 W. in c a z u l unui a c c id e n t e x is ta un m a re p e ric o l d e ra n ire ! [NTREflNERE §1 iNLOCUIRE 55 . A te n fie ! T e le fo a n e le m o b ile s au a p a ra te le d e tra n s m is ie fo lo s ite Tn in te rio ru l a u to v e h ic u lu lu i fa ra . de exemplu la dealenil dumneavoastra Volkswagen. A te n fie ! V a ru g a m in d r e p t a t i. Volkswagen permite instalarea in autovehiculul dumneavoastra a telefoanelor mobile §i a aparatelor de transmisie cu antena exterioara instalata de speciali§ti avdnd o putere maxima de emisie de 10 W. re s p e c tiv c u a n te n a e x te rio a ra in s ta la ta g re s it. sfatuiti-va nea­ parat cu dealerul Volkswagen.

Intepaturile de dimensiuni mici (cca.un eiectro?1ec3r . re p re z in ta un ris e m a r it .r e s p e c ta ti p re v e d e rile le g a ie . d e te r io r a r iie p ro d u s e d e d e p la s a r e a c u un p n eu c a re nu a r e p re s iu n e a ne> c e s a ra s a u d e fe c tiu n ile a p a ru te pe m a rg in e a ja n te i.SFATURI S I IN TR ETIN ER E S e tu I p e n tr u r e p a r a r e a p e n e lo r * Pentru locul de amplasare a setului vezi la ie tu i 3.un furtun de presiune . U tiliz a re a A te n tie ! In c a z u l u n e i p e n e d e c a u c iu c s c o a te fi a u to v e h ic u lu l c a t m a i in a fa r a c a ro s a b ilu lu i. Unele m odele nu sunt precu acest set. 4 mm diametru) in special tn banda de ruiare a pneului pot fi reparale cu ajutorul setului.p e ric o l d e a c c id e n t! N u v a c o n tin u a ti d e p la s a re a s o lic it a t i a s is te n ta d e specia> lita te ! SetuI pentru repararea penelor se poate utiliza pana la -20°C.un indicator de presiune (cu surub de golire) Atentie! T a i e t u r iie $ i in t e p a t u r il e m a i m a ri d e 4 m m . S e tiil c o n fin e : . Atentie la data expirarii. cuiele) nu trebuie scoase din pneu.j n recipient cu substanja de vulcanlzare . Corpurile strSine (de exemplu $uruburiie.1. La depa^irea datei de expirare setuI trebuie rnlocuit >6 SITUAJII .un compresor si . D a c a e s te n e c e s a r a p r in d e t i a v a r i i l e s i a s e z a ti triu n g h iu l re fle c to riz a n t .

nu c o n tin u a ti d e p la s a re a .8 b a r.a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia tiz a t. • Scoateti capacu! ventilatorului rotii defecle m§uriJbati furtunul de presiune.p e r ic o l d e a c c id e n ta re ! N u tin e ti s u b s ta n ta la Tndem ana c o p iiio r! • Daca in interval de 5-15 minute presiunea nu creste la 2. corectati-o (vezi tabelui presiunilor de pe clapeta rezervorului de com bustibil) 51 continuati deplasarea c u m a x . • Scoateti bricheta §i introduceti electro$tecarul Tn locul brichetei. 80 km/h (50 mph) de pe setui de reparare §i lipiti-l pe tablaul de bord !n campul vizual al conducatoailui. S IT U A fll 57 . D aca s-au fo rm a t 2 . nu c o n tin u a ti p ro c e d u ra . • Dupa 10 minute de deplasare verificati p re siu n ea din pneuI reparat. Din cauza su bsta ntet de vu lca niza re . Porniti §i o priti com presorul. Aici inlocuiti roata. Pentru aceasta montaji compresorul $i furtunul de presiune dupa cum am descris mai sus. A te n tie ! S u b s ta n ta d e v u lc a n iz a r e nu tr e b u ie s a in t r e in c o n t a c t cu o c h ii s a u p ie le a . Apoi cititi presiunea.5 bar.a d re s a ti-v a unui d e a le r s p e c ia liz a t • Daca presiunea este p e s te 1 . comportamentui autovehiculului se poate modifica.8 bar.5 bar. 8 0 km /h (5 0 m ph) p a n a la u rm a to ru l service.5 bar. Atentie ca §urubul de gollre at indicatorului de presiune sa fie rotit! l_asati compresorul safunctioneze intre 515 minute. Procuraji cSt mai repede 0 noua substanta de vulcanizare. Pneui se va vulcaniza In timpul deplasari. o p riti compresorul dupa 5 min. • DacS in interval de 5-15 m inute presiunea nu creste la cel putin 2. • Porniti compresorul.SFATU R I S I iNTR ETINER E in c a z u i u n e i p e n e d e c a u c iu c la> s a ti m o torul s a m e a rg a $i p ro c e d a ti a s tfe l: • Desprindefi aulocolantui „max. • Daca aceasta este sub 1 .5 -3 . 8 0 k m /h (SO m p h ) tim p d e 1 0 m in. d e p la s a ti*v a c u m a x .

1 .Tmsa de scule". a c e s t a t r e b u ie s p rijin it p e s u p o rfi s p e c ia li. m a in te a s c h im b a rii ro tiij re m o r­ c a tre b u ie s e p a ra ta d e a u to v e ­ h ic u i. Executati schimbarea rofii pe o su> prafata c a t mai orizontala posibil.s e re s p e c ta p re ve d e r ile le g a le . • Trusa de scule | i roata de rezervS se scot din portbagaj. se por> n e $ te in s ta la tia de a v e rtiz a re si s e p o z it io n e a z a tr iu n g h iu l d e a v e rtiz a re . a u to v e h ic u lu l se s c o a te c a t m a i dep ar* t e in a fa ra p a rtii c a ro s a b iie a dru> m u lu l. A u to v eh ic u lu l p o a te a lu n e c a de p e c ric . Tmpingeti cheia de roata prin mSnemlul de sarma | i Irageti de aparatoare vezi desenul. de a c c id e n t. • N u u tiliz a ti a lte c ric u ri. • La fu n c tio n a re a c u re m o rc a . Indepartafi unul din capacele urmatoare: . D a c a e n e c e s a r. ContinutuI trusei de scule este prazentat Tn caietui 3.SFATURI SI IN TR ETIN ER E S c h im b a re a ro tii A te n tie ! • U tiliz a ti n u m a i c ric u ri om oiog a te p en tru tip u l d u m n ea vo a stra d e a u to v e h ic u i. • Se tra g e fra n a d e s ta tio n a re .A p a ra to a re a ro tii se sco a te cu ajutorul cheii de roata §i a mdnerului de sarma. • T o a te p e rs o a n e le d in a u to v e ­ h ic u i c o tre b u ie sa c o b o a re $i sa a ^ te p te in tr-u n lo c f e r it. r e s p e c tiv se s e le c te a z a p o z itia „P” si ro a ta d in p a rte a o p u sa se b lo c h e a z a c u o p ia tr a s au c e v a a s e m a n a to r. MSnerul de sarma se agata intrunul din spafiiie exterioare ale aparatorii rotii. 58 SITUAJll . • La o p a n a d e c a u c iu c . nu pe c a ro s a b il. • C an d s un t n e c e s a re lu c ra ri sub a u t o v e h i c u i .p e ric o l d e a c c id e n ta re ! • N u p o rn iti m o to ru l c a n d a u to v eh tcu lu i e s te rid ic a t p e c r ic p e ric o l. • Tn func^ie de tipul rotii.

C a p a c u l c e n tra l se trage cu ml de sarmS.v e z i imaginea.C a p a c e le ^uruburilor de roata se sc . mane. SITUATil . ■4.SFATU R I SI INTRETINERE V ..

sprijinltiI de autovehicul. D e a c e e a p la s a ti c r ic u l p e un te re n s ta b il. J a n ta a r p u te a d e v e n i n ee :ansa .entie la pozifia dumneavoastra. SITUAJII .P e ric o l de a c c id e n t! I desfacerea surubului de roala tip antirt* . La unele autovehicule aceste locuri sunt marcate. D a c a c ric u l a fo s t a m p ia s a t pe un te r e n m o a le . fn a fa r a d e a c e a s ta . • Puncte de fixare a cricului. se poate >§sa cu atentie cu un picior pe capStuI leil de roatS. e s te p o s ib ii c a m a s in a s a f ie a v a r ia t a . D a c a e n e c e s a r. In d ic a tie (n u m a i P a s a t) Punctele de fixare a cricului (fa(d) sunt acoperite de o dapetd care trebuie deschisa spre in fa(a.SFATURI S I IN TR ETIN EH E Cheia de roata. a te n tie ! La ja n te le c u in e l e x te rio r insuruj a t . D a c a te r e n u l e s t e tu n e c o s (de e x e m p lu ) tre b u ie fo lo s it un su­ p o rt p e c a r e sa nu a iu n e c e (de e x e m p lu p re $ d e c a u c iu c ). . se ipinge pSna se opre^te in ^urubul rotii ! rote^te cStre stanga. conform desenului. ac3 §uniburile nu se desfac.atentie la indicafia de la pagina 64.Figura ilustreazS pozifiile (vezi sagetlle) unde trebuie a§ezat cricul. Capetele cheil se >ucd la 0 distant^ cat mai mare. . e x is ta p e ric o l de a c c id e n ta re . uti« liz a ti un s u p o rt s ta b il c u sup rafa ta m a re . s u ru b u rile c u d in ti m u ltip li iu tre b u ie in n ic i un c a z d es fa : u te . jruburile se desfac cam cu o rotate. a u to w e h icu lu l a r p o a te s a a lu n e c e d e p e c ric . A te n tie ! D a c a c r i c u l n u s e a $ e a z a in p u n c te le in d ic a te .

SITUATII 61 .PicionjI cricului trebuie sa stea sigur pe teren cu toata suprafafa lui.SFATU R I SI JNTRETINERE • Se fixeaza cricul la aulovehicul: . . In d ic a t ie (n u m a i G o lf C a b r io le t) A te n tie ! La G o lf C a b rio le t c ric u l s e f ix e a ­ za in p a r te a d in f a ta ia n g a g arn itu r a A a lo n je ro n u lu i in fe rio r v e zi fig u ra .!ndrepta}i cricul §i simultan rSsuc^i Tn sus gheara cricului pSna cand gheara ajunge pe punte. A te n tie ! G h e a ra c r ic u lu i tr e b u ie sa cup rin d a p a r te a v e r tie a la a lo n jero n u lui in fe rio r p e n tru c a la rid ic a re a a u to v e h ic u lu lu i c ric u l sa nu a lu n e c e • v e zi fig u ra . Autovehiculul se ridica pana c3nd roata se desprlnde de sal.

• Luati surubelnita si insurubati suruburile de roata. Se scoate roata. • Se fixeaza roata de rezerv§ §i toate ^uruburile de roata cu ajutorul manerulul special al ^unjbelnitel. • In^urubati ^tiftul din trusa de scule in orificiul creat. • Cu ajiitorul manerulLii surubelnitei de^unibafi §urubul de roata din extrema superioara a$ezati-l pe o suprafata curata (de exemplu hartle.fn n ic i un c a z unse! 62 SITUATII . S tiftu I ra m a n e fix a t.nu le g re s a ti s au u n g eti! L a c e le la lt e m o d e le • Autovehiculul se ridic3 pSna ce roata se desprinde aproximativ cu 1 cm de sol.SFATU R I SI iN TR E TIN E R E / \ i S t if tu I d e m o n ta j (P a s s a t) • Ridicati autovehiculul pana cand roata se afla la o inaltime de un cm fata de sol. • Introduceti roata de rezerva peste §tift. Ianga cric. $ u ru b u rile tre b u ie sa fie c u r a te si u so r d e in s u ru b a t . se a ? e a zi ps un suport curat (capace de roata. hartie). • ^uruburile de roatd (dupa slabire) se scot cu ajutorul mdnerului special al surubelnitei (vezi desenul). • D esurubati $tiftul $i prindeti ^urubul ramas. • Desurubati celelalte ^uruburi de roata §i scoateti roata. $ u ru b u rile d e ro a ta tre b u ie sa fie c u r a te si usor d e Tnsurubat . P e n tru a se e v ita ru g ln lre a . prosop. laveta) ianga cric. ro a ta s e p o a te g re s a in zo n a b u tu c u lu l.

roata de rezervS.a montajul c a p a c u lu i ro tii trebuie mai intai sa presa^i ventilul apoi sa intrcxjuceti c u o c h e ie d in a m o m e tr ic a .s e v e rific a im e d ia t p re s iu n e a din p n eu i ro tii m o n ta te . Lama trebuie scoasa in afara.m o m e n tu i d e s tra n g e re a l suru* b u riio r s e v e rific a c a t m a i u rg en t L. • M arina se Ia s i in jos §uruburile rotii se Strang in caice cu cheia. n u m a i c u v ite z a m ic a . dispoziliv de remorcare*”. .SFATU H I SI INTRETINERE In d ic a t ii ia s c liim b a r e a r o fii • M^neoil cu cap hexagonal din jurubelnlta u ^u re a zd s c o a te re a m an ua la a ^uruburilor rotii. ia s c h im b a re a ro tiii s>a cons* c a p a c u l c e n tra i poate fl prevazut cu un t a t a t c a s u ru b u rile s u n t c o ro d a te pinten . complet intreaga circunrferinta a aparatorii. Aten(ie la Indlcatllte din caletui 3. SITUAJII 63 . tre b u ie Tnlocuite in a in te a v e rific a rii • Roata schlmbatd se pune in suportui rotll m o m e n tu lu i d e s tra n g e re .vezi figura. N u u tiiiz a ti in n ic i un c a z surub ein ita c u c ap h e x a g o n a l p e n tru scoa* te r e a s au s tra n g e re a surub u riio r de ro a ta . • Roata defects trebuie reparatS cat mai repede posibil. a c e s te a ajunga in spatlul din janta . Aten^ie ca pinlenul sS s i s e T n s u ru b e a za g re u . • D u pa s c h im b a re a ro tii se re sp e ct a u rm a to a re ie : . rezervg se a§eazd iarS^i capacele.1 „Scule. se re s p e c ta n e a p a ra t in d ic a tiiie c o r e s p u n z a to a r e d e la p a g in a 49. La autovehiculele cu jante din metal u§or D a c a . IM om entui d e s tra n g e re e s te de 1 2 0 N m .vezI sageata. A te n tie ! D a c a a u to v e h ic u lu l tr e b u ie u lte ­ rio r e c h ip a t c u a ite a n v e lo p e sau ja n te d e c a t c e le d in fa b r ic a tie . 1 1 0 N m p e n t r u G o lf • La autovehiculele cu roata normala de C a b rio le t. P a n a a t u n c i s e c ir c u la p r e c a u t de rezervS f l se flxeaza.

^urubul de roata poate fl acum scos sau in fo r m directiei prescrise. sdgeti care in d ic t sensul de rotatie) trebuie respectat neaparat sensul de ro(atie. zgomotulur $t frecarii. n aceste condltil. D e s fa c e re a s au s tra n g e re a s uru b u lu i d e ro a ta =*entru a se putea exploata avantajele 3rinciplului anvelopei cu sens fix de rotafie • Mai intai se Impinge adaptorul 2. 2 . Va recom andam s3 pSstrati adaptorul pentru §urubul rofii ?nlr-un loc cunoscut cel mai bine in trusa de scule .antifurt se mal pSstreaza caracteristicile optime Drivitor la acvaplanare. N u m a i p e b a za n u m a ru lu i d e c o d p u te ti p ro c u ra a d a p to ru l d e Tnlocu* ire d e ia d e a le rii V o lk s w a g e n .SFATUHI S I iN TR E TIN E R E In d ic a tie p e n tru a n v e lo p e le cu s e n e fix d e ro ta tie La anvelopele cu sens fix de rotatie (se recunosc dupd sd ge tile de pe flancul anvelopei. aceasta trebuie s3 Suruburile de roata . in caz ca roata de rezerva trebuie montata in sens contrar sensulul de mere. aderentei. In acest caz nu 1 . strans. .a n tifu rt* 36 faca numai temporar. 34 SITUAJll . N um ar de cod Pe partea frontala a adaptorului este aplicat numSrul de cod al siguranfei §urubului de roata.rebuie tnlocuita cat mai repede posibil.§urub de roata . scoateti adaptorul din lurubul pentru roatd. • DupS schimtiarea rotii. in urma jn e i pene la anvelopa. 5e asigurS astfel calltatea optima a circuatiei Tn privinja acvapianarii. anvelopele montate in • Chela de roata din trusa de scule se sens contrar sensul de mere. in §urubul 1 antifurt.intotdeauna in autovehlcul. A c e s t n u m a r d e c o d tre b u ie sa vi-i n o ta ii $i sa>l p a s tra ti in s ig u ra n ta .adaptorul pentru §urubul de roata anti­ furt (adaptomi se gase^te in trusa de recomandSm s3 aveti fn vedere acest scule) ucru Tn special cSnd carosabilul este umed ^1 sS adapta^i viteza la conditiile traflcului. se monteazS impinge panS la oprire pe adaptorul 2 . p§nS se opre§te. zgomot §i frecare.

SFA TU R l SI IN TR ETIN ER E in c h id e r e a d e u rg e n ta a tra p e i/p la fo n u lu i g lis a n t* Cand instaJatia este defecta. • Asezati m anivela in suport §i puneti capacui. • Rotiti m anivela Tn sensul a celor de ceasomic. • Scoateti capacui de plastic din partea din spate cu ajutoml unei $umbelnitei. trapa se poate inchide manual. pana se inchide plafonul. a SITUATII 65 . • Scoateti manivela din suportul din capac introduceti-o Tn otificlu pana ia limita (se depase^te lorla arcului).

..15 A g a lbe n ..... pe care le puteti procura de la dealerii Volkswagen.. 0 In suport A te n tie ! in n ic i un c a z nu se re p a ra s ig u ­ ra n te le s au nu se in lo c u ie s c cu a lte le m a i p u te rn ic e .. de ex.......... In capacul lampii Intehoare se gase^te o manivela.............vezi figura.... A c tio n a r e a d e u r g e n ta Cand sistemul este defect plafonul pliant se poate inchide manual... a§ezatimontati capacul.. S c o a te re a c a p a c u lu i la m p ii • A pasati ca pa cul ca tiva mm in fata (sageata 1)........ • Lua^i contactui §i deconectati consuma tomi care a ars siguranta. La unele modele................... 5 A ro§ u ..... in a n u m ite ca* z u fi p u te fi p ro v o c a un in c e n d iu ... D u p a in c h id e re a p lafo n u lu i: • De?urubati manivela din orificiu............. 30 A I o 4 66 ^ SITU A V I SITUAJII 6: . pe baterie Aceste sigurante se Inlocuiesc numai U Service-ui Volkswagen. Se recomanda sa aveti la indem ana in pemianenta cSteva siguran^e de rezerva... Introducefi capacul cu suportul in fata $i apasati Tn partea din spate pana se fixeaza... • In capac sau Tn cutia sigurantelor s( gase§te fixat un cle§te din material plas tic* pentru extragerea sigurantelor.. o b s e rv a ti si re sp e c* t a t i to a te a v e rtis m e n te le d e la p a g in a 2 9 ..... 10 A alb astru ....... In caz de inghet) se deconecteaza automat $i care dupa cSteva secunde se cupleaza din nou........SFATURI 5 / IN TR EJIN ER E SFATU R I S I INTRETINERE In c h id e r e a d e u r g e n ta a p la fo n u lu i p lia n t* S ig u r a n te le Circuitele de curent separate sunt asigurate prin siguranfe fuzibile.. se mai gasesc stguranft In compartimentui motor...............vezi desenul de ma sus imagines de ansamblu din caietui 3..... • Tragefi Tn Jos (sageata 2) si scoateti capacul spre spate.... La autovehiculele cu volanul pe dreaptj siguranfele se gasesc pe partea dreapta............................... • Scoateti capacul ........... S c h im b a r e a s ig u r a n te lo r in a in te a e fe c tu a r ii lu c ra riio r la m o to r s a u in c o m p a r tim e n tu i m o to ru lu i.. Toate geamurile electrice sunt prevazute cu 0 slguran^a automata care la suprasarcina (de ex....... In c h id e re a p la fo n u lu i • Luati manivela (1) din suport ?n$urubati-o (2) in orificiul (3) in sensul acelor de ceasomic....... • Rotrti manivela pana se inchide plafonul..1 nUtilizare’ ......... Sigurantele se gasesc Tn tabloul de bore In spatele unui capac.. • Pe baza tabelului de pe capacul cutie cu sigurante constata]! ce sigurant^ i apartine consumatorului cSzut................... C o d u i c u lo rilo r la s ig u ra n te maro deschis...... d e o a re c e p o t a p a re a a v a rii Tn a lt lo c a l ins> t a la t ie i e le c tr ic e .......... 20 A ve rd e ........

ventilatorul.SFATURI SI iN TR FTIN ER E ' Scoateti siguran^a respectiva. 1 siguran^a poate deseorl mai multi conumatorl. Jp Lumini Tntalnire (fazS scurtS) Lumini de drum (fazft lungS) Reglare lumini Lumlna parcare Faruri cea^S Lampa ceatS spate Lampa mers Inapol Semnalizare r=P i §tergere §1 spdlare luneta ^terg^tar geam spate Echipament curatare faruri Trapa M S IT U A fll . instala^ia electrica trebuie erfficata cit mar curand posibil la un dealer 'olkswagen. ' inlocuiti siguran^a arsa . d lm azarea.cu alta noua le aceea^i mdtime. In dreptui unei sigu3nte se vor gasi mai multe simboluri. em nificatia sem nelor im prim ate este lariflcatS Tn continuare: u te r Rabatere oglinda exterloarS incalzire scaun Claxon ^tergere §i spalare geamuri iO !Q 5f>\. de exemplu TncSlzirea. A§ezali din nou capacul.se recunoa^te upa banda metalicd to p M . ' Daca se arde din nou o sigurantd proasat tnlouita. A H !!! w Semnalizare avarie llumlnare bord Ventilator (suflant) Climatizare Incdlzire Incalzire parbriz Incdlzire lunetd incalzire oglinda exterioarS Reglare oglinda exterioara ■ozitia sig urantelor ozi^ia siguranfelor este Im prlmata pe apacul cutiei de slguran^e.

Telematik i a Telefon mobil Sistem de reglare a vitezei Sistem de navigajie LSmpi interioare Lampa de citit Pompa combustibil Priza pentru remorca EQ Citi^i cartea tehnica Tablou electric central Aprindere ca e m o -1 ^ Electronica motor ABS ESP lluminare schlm bitor Imobillzator lluminare numSr IncSlzire duze sp3iare geamuii Instrument bord (Combi) IncHidere centralizatd Radio CD Player.SFATU R I $1 iN TR ETIN ER E Ridicare geam Bricheta FereastrS de ventilate Echipameni inchidere Telefon. CD Changer SITUAJll 69 .

vezi imaginea. • Se folose^te numai cabiu cu cie^tl izolati A te n tie ! N u in e a rc a ti n ic io d a ta o b a te rie tn g h e fa ta . Prin a c e s te fisu ri p o a te c u rg e a c id u l b a te rie i. de la bateria unui alt autovehicul. Polul minus . • Aten(ie ca polii conectati sa aibS contact metalic suficient.este legat de caroserie . altfel s-ar putea produce curent la conectarea polului p(us. • Ambele baterii trebuie sa aibS tensiunea n o m in a l^ de 12 V.SFATU R I SI iN TR ETINER E A ju to r la p o r n ir e Daca m oto rul nu porne§te p e rtru ca bateria s-a descarcat se poate utiliza pentru pornire un c a b lu p e n tru a ju to r la p o rn ire. maro sau albastru.P e ric o t d e e x p lo zie ! C h ia r d u p a d e z g h e ta re a b a te rie i e x is ta p e r ic o iu l r a n irii c u a c id s cu rs din b a te r ie . B a te r ia tnghet a t a s e in lo c u ie s te o b lig a to riu . C u lo a re a c a b lu lu i d e a ju to r (a p o rn ire: Cablui plus: in majoritatea cazurllor ro. • Bateria descarcata trebuie conectata cu grijS la reteaua de bord. in lo c u iti b a te ria in g h e ta ta sau dezg h e ta ta d e o a re c e c a rc a s a b a te rie i p o a te fi c r a p a ta . • Motorul autovehiculului care furnizeaza curent se lasa sa functioneze. C a p a cita te a (Ah) bateriei ce furnizeaza curent nu trebuie sa fie m u lt su b c a p a c ita te a b a te rie i descarcate.vezi imaginea. C ablui minus: in m ajoritatea cazurilor negru. Se respecta datele fabricantului de cablu. Este valabil Tn special pentru polii care se fixeazS la blocul motorului. o b s e rv a ti si re s p e c * t a t i to a te a v e r tis in e n te le de la p a g in a 2 9 . • Poate fi utilizat numai cablui pentru ajirtor !a start cu o grosime suficientS. • intre autovehicule nu trebuie sa existe contact. c a re p o a te a v a ria a u to v e h ic u lu l.u. B a te ria d in s p a te Daca bateria se afla Tn spatele autove­ h ic u lu lu i conecta^i cabtui a u x ilia r la punctele din compartimentui motor: Polul plus * se gase§te sub o clapetS de plastic . 70 SITU A f i t . Trebuie respectafe urmatoarele indicatii: in a in te a e fe c tu a rii lu c ra rilo r la m o to r s a u in c o m p a r t im e n t u i m o to ru lu l.

• Daca motorul nu porne^te imediat. In plus c a b lu l d e a ju to r la p o rn ire co> n e c ta t la polu l plus a l b a te rie i nu t r e b u ie s a v in a tn c o n t a c t c u p ie s e le a u to v e h ic u lu lu i con d u c a to a re d e e le c tr lc ita te . 1.p e r ic o l de e x p lo z ie ! • M otorul se porne^te dupa cum est descris la capitolul . Celalalt capat al cablului minus (X) se conecteazd la o piesa metalicS fixata prin §urubla bloculmotorului sau chiarlablocul m otorului. cd t mat d ep arts posibil de bateria descarcatS A. • c a n d m otorul func?ioneaza a m b el cabluri se scot exact in ordinea inversa. • La autovehiculul care are bateria des carcata se va conecta ventilatorul §i Tnca zirea lunetei pentru prelungirea varfurilc de curent atunci cand se deconecteaz bateria.) . • N u va a p le c a ti d e a s u p ra b a te ­ rie i . la urtele m odele trebuie deschis capacul suportului de sigurante*. d e o a re c e la sepa ra re a c a b lu rilo r d e p o m ire b ec u rili p o t e x p lo d a s a u s e p o t a rd e dii c a u z a v a rfu rilo r de c u re n t. Un capSt al cablului (+) la polul (+) al bateriei descSrcate A.Pomire motor'. Atentie! • Cablul m inus (X) nu se c q necteaza la polul minus al bate­ riei descarcate. Prin form area s ea n te ilo r s-ar putea aprinde gazul exploziv din baterie. 4. Celalatt capat al cablului (+) la polul (-•-) al bateriei fumizoare de curent B. S IT U A fll .Pertcol d e s c u rtc irc u it! • C ab lu l d e a ju to r la p o rn ire se a $ e a z a tn a $ a fe l tn c a t sa n u poata fi p rin s de p ie s e le c e se ro tesc In c o m p a rtim e n tu i m o to ru lu i.SFATU R I S I iN TR ETINER E A = bateria descSrcata B = bateria fumizoare de curent Cablul de ajutor la pornire trebuie conectat neaparat in urmatoarea succesiune: Inainte s i puteti conecta cablul de ajutor pentru pornire la polul (+) al bateriei. • C ab lu l m in u s nu tre b u ie c o n e c ­ t a t n ic io d a ta la p ie s e a le s is te m u lu i d e a lim e n ta r e c u carb u * ra n t sau la c o n d u c te te s istem u * lui de fra n a re i • P ie s e le n e iz o la te a le c le s tilo r nu tre b u ie sa se a tin g a . • F ifi a te n ti c a lu m in ile d e m e rs ss f ie d e c o n e c ta te . tlg a r i e t c . 2. Un c a p it al cablului (-) la polul (-) al bateriei fumizoare de curent B. s tntrerupe procedeul de pomire dupS 1 secunde §i se repeta cam dupa o jumatat de minut.p e ric o l d e ra n ire! • N u se t in Tn a p ro p ie re a b a te rie i s u rse d e fo e (s u rs e d e fo e desc h is e . 3 .

§tergStorul de apropierea strazilor consolidate exists parbriz §1 instalatia de spdlare a parbrizului pericolul ca elementele de fixare sa fie s§ func^ioneze. functioneaza numai cand motorul este tn funcjiune. d a c a e s t e p o s ib il. respectiv in cutia automats de vfteze.v e zi p a g in a a n te rio a ra . pedala de franare trebuie apasata m ult mai putemic. ma§ina trebuie ridicata din fatS. M a i s ig u ra e s te to tu $ i in aceste condi^ii se respecta instructiunile u tiliz a r e a u n e i b a re d e re m o rc a re ! corespunzStoare. • Deoarece amlificatorul for^ei de franare • Trebuie respectate hotararile legale referitoare la remorcare. • La remorcarea pe distante mai mari de 50 l<m. Cei care nu au exersat nu trebuie nici sa remorcheze nici sa fie remorcati. suprssoficitate §i avariate. • in a in te d e a s e p o rn i m o to ru l prin re m o rc a re . Trebuie sa fi{i In permanents atenli ca sa • ContactuI trebuie s3 fie pus penlru ca nu apara for^e de tractiune nepermise §i volanul sa nu se bloctieze §i luminlle de nici focuri. m a|ina poate fl remorcata numai cand ro^ile de antrenare sunt lidicate. protejate. De aceea se utilizeaza numai • La ambele autovehicule este pornita cablurl din fibre sintetice sau cabluri din instalatia de semnalizare de avertizare material elastic. la manevrarea volanului trebuie depus un efort mai bun. • Cablul de remorcare trebuie sa fie elas­ • Conducatorul ma$inii tractate trebuie sa tic pentnj ca ambele autovehicule sa fie fie atent ca respectivul cablu sa fie Tntins. s e u t iliz e a z a b a t e r ia u n u i a lt a u to * v e h ic u l c a a ju to r la p o rn ire . • Deoarece la motorul oprit servodirectia nu functioneaza. conducatorul ma§inii care tracteaza trebuie sa ambreieze foarte u§or la demaraj. La manevrele de remorcare In sem nalizare. Un cablu de remorcare sau o barS de re­ morcare pot fiaplicate numai urmStoarelor ineie de prindere: In d ic a t ii g e n e r a te 72 SITUAJII . • FarS substance de lubrifiere (ulei) In cutia de viteze. claxonul. fn caz ca motorul sta. • A m b ii co n d u ca to ri tre b u ie s§ aiba cuno^tinte despre specrficul remorcarii.SFATU R I S I iN TR E JIN E R E R e m o r c a r e /T r a c ta r e • La utilizarea unui cablu de remorcare.

In e le le de re m o rc a re tre b u ie p a s tr a te in to td e a u n a fn a u to v e h ic u l. se de§urubeaza Ineiul se a§eaza In trusa cu scule. In e le le d e re m o rc a re s e in$urubea> z a p a n a $ e o p re s c 91 s e s tra n g cu c h e ia d e ro a ta . • Dupa utilizare.vezi figura. S IT U A fll 73 .SFATU R I SI INTRETINERE In e iu l d e re m o rc a re fro n ta l Pentru a se ajunge la ineiul de remorcare. A u to v e h ic u ie c u in e ie d e re m o rc a re d e m o n ta b ile * ♦ Ineiul de rem orcare are file t stanga. mai TntSi trebuie indepartat capacul . Capacul se monteaza la ioc.vezi figura.

• La a u to v e h ic u ie le c u m o to a re pe b e n z in a s e p o a t e c a o p a r te de c a r b u r a n t u i n e a r s s a a ju n g a in c a ta liz a to r s i a s tfe l a c e s ta s a se d e fe c te z e . se elibereaza u . Trebuie pomit cu ajutorul cablurilor de pornire .vezi figura. impotriva pomtrii prin remorcare stau mai multe argumente: • La remorcare exists un mare rise de ac­ cident ca de ex. nu e s te p o sib ila d in m o tiv e te h n ic e ! 74 SITUAJ1I . • De Tndata ce motorul a pomit se apasa ambreiajul §1 se selecteazd viteza evitSnd tam ponarea cu a uto veh iculu l ce face trac^iunea. se apasa pedala ambreiaj §i se mentine apSsata. ciocnirea Tntre autovehiculele care tracteaza. sa n u fie ta c ta t pentnj pornire. • Dacd am bele a u to ve h 'cu le sunt in mi^care. p e n tru p o rn ire . c o n d u c a to ru l m a ^ in ii re m o rc a te tre b u ie s a resp e c te in p lu s u rm a to a re le : • in a in te de remorcare se cupleaza pe viteza 2 sau 3. • R e m o rc a re a a u to v e h ic u le lo r cu c u tie d e v ite z e a u to m a ta . O a c a to tu s i tre b u ie re m o rc a t vehi* c u lu l p e n tru a p o rn l. R e m o rc a re a Va recomandam ca autoveh'iculul dvs. 70. In spate la dreapta sub bara de protecbe se gasefte inelui de remorcare .o r pedafa de ambreiaj. • Se pune contactul.SFATU R I SI IN TR ETIN ER E In e le le de re m o rc a re d in s p a te .vezi pag.

• Seiectorul de viteze Tn pozitia „N". .Cutie de viteza mecanica • Autovehiculul poate fi tractat cu o bare un cablu de remorcare.SFATU R I S I INTRETINERE A u to v e h ic u le r e m o r c a t e L a r e m o r c a r e a a uto veh icule lo r c u c u t ie d e v it e z e a u t o m a ta trebule respectate Tn plus fa(3 de indica^iite de la pagina 72 §i urmatoarele puncte: • Selectorul pe pozilla „N" • Nu se remorcheaza cu o vltezS mal mare de 50 km/h. motorul nu trebule sa fie pomit.Cutie de viteza automata • Autovehiculul poate fi tractat cu o barE un cablu de remorcare. Motiv: Daca m arina este ridicata din spate. Daca motomi este oprit. • Daca remorcarea se face cu ma^ir^a de depanare. • Autovehiculul nu trebule tractat o j punte fatd/spate ridicatd. Cand nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn* autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. arborii de antrenare se rasucesc Inapoi. Astfel in cutia automata de viteze rotile planetare ating o turatie atal de mare. autovehiculul poate fi remorcat numai cu rotile din fata ridicate. Respectati urmatoarele. deci la viteze mal marl §i distance mal man. cutia de viteze nu mai are suficienta lubrifiere. SITU A ftl . Tncat In scurt timp cutia de viteze va f! avariata. • Dlstanta maxima de remorcare este de 50 kml Motiv. Passat cu tractiune integrala • La Iractare viteza nu (rebuie s3 deps §easca 50 km/h! • Dlstanta maxima pe care un autovehici poate ft tractat este de 50 km/h! . CSnd nu este posibila o tractare normalc sau dlstanta este mai mare de 50 kn~ autovehiculul trebule tractat cu utilitar speciale. G o lf/B o ra c u tr a c tiu n e in te g ra la La remorcarea autovehiculului cu un cablu sau o barS. pompa de ulei de la cutia de viteze nu functioneazS. • Autovehiculul poate fi tractat cu punte fats sau spate ridicata.

a c e s ta tre b u ie asi> g u ra t p e d e d e s u b t c u e le m e n te d e re a z e m s p e c ia fe . p e c u tia d e v ite z a . ^ 76 SITUAJII . E le v a t o r d e a u to m o b ile in a in te d e u rc a re p e un e le v a to r d e a u to m o b ile tr e b u ie s a s e a s ig u re 0 d is ta n ta s u fic ie n ta in tre compo> n e n te le p o z itio n a te in p a rte a d e jo s a a u to v e h ic u lu lu i si e le v a to r.SFATU R I S I IN TR ETIN ER E R id ic a r e a a u t o v e h ic u lu lu i C ric u l d in t r u s a d e s c u le Ridicarea autovehiciilului cu cricul este descrlsa la paglna 61. Spate P u n c te le d e f ix a r e p e n tr u e le v a t o r s i c r ic u l d e a t e l i e r A u t o v e h ic u lu l p o a t e f i r i d i c a t n u m a i d in p o z i t i i l e i n d i c a t e in d e s e n . C ric u l d e a t e lie r Pentru a evlta deteriorarea suprafefei inferioare a podelei autovehiculului se utilizea-zS neapdrat un strat intermediar de cauciuc. a ltfe l p o t a p a re a a v a rii g ra v e . p e a x a d in s p a te sau din fa ta . A te n tie ! • N ic io d a ta nu s e la s a m o to ru l p o rn it c a n d a u to v e h ic u tu i e s te rid ic a t • p e ric o l d e a c c id e n t! • D a c a tre b u ie s a s e lu e re z e sub a u to v e h ic u l. M a $ in a nu tre b u ie r id lc a ta In n ic i u n c a z pe b a ia d e u le i a m o to ru lu i. a lt f e l p o t sa a p a r a a v a rii g ra v e ia a u to v e h ic u l.

........... 2.......70 Catalizatorul.......... 24 Cifra cetanica...............................................2.............34 Aparate rad io ................. 6 c Cablu auxiliar.......... 28 B B a te ria ....p a rb riz............................................................................34 Ajutor la p o m ire .21 Antena exterioarS................utilizare pe timp de ta m a ... 43 Benzina ......... 41 .14 -c o n s u m ................. 61......................32 Cricu!.........................70 A n ie n a .......13 Carburant RME Carburant fara p lu m b .. 22.............................................econom ie.........................14 ............47 Aditivul lichidului de ra c ire ................................................................................................................................................................. 24 .............................................................................................................. 67 Curatare sub presiune......................................55 A ntigel.................a d ltiv ......................................................26 Curatarea $i conservarea compartimentului m otorului..2 B iodiesel......................................................... 52 Acoperirea farurilor..................................................................................... 3 ...................................................incSrcare........p lalon...............inlocuire............... 2 Conservarea.............................................................. 2 . 26 Curatarea elementelor de plastic.........................64 Asistenta la fran are ..... 3 INDEX 77 .............................3 Asigurarea §uruburilor....... 24 Curatare la u d .........................................17 Acvapianare...........................c INDEX A A cce sorii..........24 Consum u le i...................................44 ...................................a d itivi........................................... 55 Aprinderea carburantului.................................................. 3 Chederele u s ilo r........... 24 Curatarea tabloului de b o rd ... 3 Cifra octanica....2 3......................24 Curalare uscata...47 Adancime p ro fil. 24 ......................................................calitate.....23 Conservarea cavitatilor....................................... 45 .........................

.....plafon pliant....................................................................... 47 Iridicatii de deplasare.. 26 ...............................................................50 intretinerea autovehiculului.......................14 Deplasari in stra ira ta te .......................................plafon g lisant..................... 23 Intrejinerea caroseriei................20 Intretinerea componentelor crom ate..... 65 inlocuire la m p i....centuri de siguranta........ 73 Intervale de inspectie..................................... 8 Directia...................................... 33 Instervale schimb u le i............33 Instalatia de evacuare a gazelor.............................................47 Elevator...............................36 Instalatii de spalare autom ate............. 14 78 INDEX ................. 76 F Franele......................................... 26 G Gazele de esapam ent.................. 21 Instalatia de fra n a re .....INDEX D Depiasarea cu rem orca.17 Inlocuirea ro tii..............................................b o rd ........23 Diferential blocabil electronic..................18 Deplasarea econom ica..... 11 I Indicatori de uzura......fotile din metal u § o r..29 Injectie d irecta....................... 4 I inchidere de urgenta .................................................... 66 ................. 24 Intretinerea vopseJei............................................................... 12 Indicafii de siguranja. 5 Fuel Stratified Injection (F S I)....................................27 lntre{inerea plafonutui.................17 Dezghetarea geamuiilor.....................................25 ................................................13 Instalatia de spalare a parbrizuiui........................................ 39 ^ 'w E Economisirea energiei... 20 ... 4 Inele de rem orcare......................................................... 22 Intretinerea p ie lii................... 14 Echilibrarea ro tiio r........

............... 3c ....... 25 J o ja ...........................................u le i............ 45 ...............................................uiei v e c h i.......................................intervale schimb u le i........................................ 3S ......48 ....deplasare ecologica.................................5€ Parcarea.. 47 ... 4 ' Perioade de stajionare......33 .....51 Piafonut glisant ....................................... 31 .....................pneuri u z a te ..................51 Lichidul de frSna..................carburant$........................... 38 Lanturi pentru z a p a d a .......................................lichid de rScire..lichid de frana......................................nivelul u le iu iu i.............................. 4£ .......Inchidere de urgenta.....................21 Modificari te h n ic e ................. 14 ......................instalatia de evacuare a gazelor ............................................. 2 .......................INDEX j J a n te le .... 2 ... 31 .39 LIchidul de racire.................... 34 N Nivelul lichidului de ra c ire ...35 .....................................preslune p ne uri........................................ 40 .....carburant fara P b ...b ate ria .........................34 L ubrifianti...................................3S .....................1 3 .... 5S Motorui .................... 3^ Numar de c o d ..............................................................................42 Piese de schim b.spalare autovehicul.........14 ............................................consumul de u le i..32 L Lamelele stergatoarelor de parbriz...intrejinere autovetiicul...........p n e u ri.................1i Perioade lungi de slahonare.........2£ M Medial inconjurator evitarea zgomotelor si efiminarea gazelor polua nte ........ ■Q ■Q INDEX 7‘ ......indicatii de siguranta.........20 .......... 46 Jentile din metal u §or.....................................................................intretinere...................................................................................................... .......6*: P Pana......................ulei m o to r..........

............75 Trapa/plafonul glisant....................ro d a j..................... 37 ^e m o rca re a .....................................................................................10 S patarea............................................................p re s iu n e .....remorcarea...s ta r e ................................................................................................. 20 Speciflca{ii uiei......sens p re c iz a t.......54 ^educerea puterli m o to n jiu i............... 67 Sistem antiblocare (A B S )..9 ^fotectia podelei...........INDEX ^ n e u r i........................ 46 ..................................12 ^ riz e ......... 25 ^ jn c te de lixare c ric ........................................... 74 Tractiune integrala...............lanjuri pentru zapada........................................ 64 ............................... 61 s Sarcina de sp rijin...............................................7 Syncro .............. 75 lid ic a re a a u to ve h icu lu lu i.................64 T Telefon a u to ....... 17 ^eglarea d u z e lo r..... 20 R ^ a d io .............................................................................................................. ........................................... 56 S igurantele...18 ’ rogram electronic de s ta b ilita te .... 65 0^ INDEX .....tractiune integ ra l^........................................................................................... 55 T ra cta re a .10 ............................................................... 31 Substanje de curatare.................. 10 ...........................................50 ^neuri cu sens precizat de ro ta tie ......................................................... 7 SetuI pentru repararea penetor............47 ^neuri penlur ia m a ............... 76 Hodajul... 18 Servodirectia.................................................11 S e rvofr^na ......... 46 s Suruburi de roata.............................................................46 ............................................................ 64 ^rimii 1500 k m ............. 49 Surufauri antifurt...................................9 ^eglarea faru rilo r................................................................ 46 ................................... 12 ^0 {i....

.................................... 34 ulal m o to r......................................................tntretinere autovehtcul............................ 43 ..........................................................carburant D iesel.................INDEX U U leiuri.20 gream uri..........................31 Utilizarea pe timp de iama ..............23 instalatia de spalare p a rb riz ...........................................b a te rie .............................. 30 V iteze................31 p n e u ri..............................................12 IN D E X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------................................. 23 lichid de racire..81 ................... 36 lanturi pentnj zapada............. 3 ..........51 V Ventilatorul......... 50 dezghezate geam uri.........

......................... 73 Aer conditional ............................................... triunghi de avertizare.13 Volan multffunctlonal....33 Trapa/plafon g lisa n t.............. 6 Lampi avertizare. 86 Cutie automata de viteze Tn cinci trepte tip tro n ic ........................................... 49 SCAUNE SI ARANJAMENT Scaune din fata . Pregatirea telsfonului ....45 Lamelele stergStoarelor de partDriz ...................................22 DESCHIDERE / INCHIDERE C hei............ 63 Suport cutli de bauturS.......101 A lim entarea............. 61 Sac bagaje........................ 3 Instmmente de b o rd .................................... 56 Tteliere...........100 Control viteza de croazierS GRA ............................................................................................................................. 58 Coloana volanului reglabila.......... tnchidere centralizata...................................................................50 incalzire scaun ............................................................................... i0 4 ............ 77 Climatronic................................................. 38 Indicatii referitoare la siguranta lucrarllor din camera m otorului............................................... 39 LUMINI.............. 95 Pomirea m o to n jiu i.. 62 Spatii de depozitare .... 90 Fr§na de m S n a ................................31 Geamuri acfionate e le c tric ........... 99 Control distanla parcare PDC ....................... CAMP VIZUAL Comutatoare... roata de rezerva .......59 Spatlu de b a g a je ..................... 26 HaiofVCapac portbagaj ...70 INSTALATIE CLIMATIZARE incalzire ?i ventilare.................................... dispozitiv de remorcare.......24 Ugi.............................................................67 Sertare (Torpedo).............44 I 5tergator de parbriz instalajie de spalare a parbrizului..................................................................................... 40 Maneta semnalizare §i laza m a re ................ 68 Trusa de prim ajutor...... 69 Tnjsa de scule................................................... 57 Brate de s c a u n .......................................................... 59 Pedale.....63 Suport b a g a je .................................................... 97 Oprirea m otorului.CUPRINS COCKPIT Imagine g en e ra l^.....................................................................................................................21 Dispozitiv Hands Free pentm telefoane mobile....... Scrum iere............................................... 46 Oglinda retrovizoare................................................ 66 Bricheta.................................................................... 79 DEPLASAREA Cutia de viteze m anuaia...............30 Instalatie a n tifu rt......................43 Luminl interioare............ 65 P rize.......... 94 Contact m o to r....... 93 Program electronic de stabilitate E S P ....................................................................... 47 Parasolar.....................23 Telecomanda ra d io ................. 85 Cutie automata de viteze in patnj tre p te ....60 Bancheta spate.....36 Capola m otorului..............

U IIL I Z A H t a I COCKPIT .

....... m odrflciii $i pfese deschim b' $1 .. 101 Program Electronic 8 .........................77 • Sunt posibile mai multe combinatii intre ^ .Comutator lu m ln i......intrerupator pentru incalzlrea 33 ...Manual 2.... 1 ....Irrtrenjpator pentru actionarea Vehiculele cu aparat de radio.... COCKPIT — 5 .........2 electrics a geam urilor.................. 33 22 . . 59 3 ................... 21 .............Rozeta pentru incalzirea scaunului din dreapta....... 13 {cutie de viteze mecanica) ... 45 de viteze In 5 tre p te )............. 6 31 .....A3...........Manual 2..... 38 2 ...... 48 25 ........... ............lluminarea aparaturii de b o r d . poate 1i diferita la 16 .....Comenzi 34 ...... 43 27 .......................Maneta deschidere torpedou .......Telefoane mobile aparate de receptie'...... a?a cum este aratata in im aginea genarala...... respecliv ..................Claxon (functioneaza numai cu Selector {cutie automata contaciul motor pus) de viteze in patru trepte) .............Sigurante .................. 73 electric.. pentru incalzire/ventilatie ......... 42 ..... 104 Simbolurile de pe elementele de deservire corespund totu$i vehiculelor cu volanul pe 20 .... capliolut ...................Airbag conducator.Maneta stergatorului de parbriz si a (cutie automata instalafiei de spalare a parbrizuiui ...Airbag conducator.intrerupator pentru Sistemul de Control vlteza de croaziera* ..... 90 Sistem multifunctional ......2 .Manerul u$tlor 24 .. 58 autovehiculele dvs.............intrempator pentru parasolar . 85 11 ............ pag.Tasta .Manets semnallzare $1 faza mare ... 6 ........... 9 32 ..........Deblocarea capotei portbagajului.............. 42 telor de comanda........ pentru aer condifionat .Sertar pentru mapa de b o rd ... 95 5 ...... 68 • La vehicule cu volanul pe dreapta......... De aceea aranjarea elemen^ ^ ^ 5 .86 12 ....... telBloane mobile lespectlv aparate CD m onlat d ir fabrica au »l pentru acestea separal manuale de utlllzare.... 41 28 ..U T ILIZ A R E Poz...Maneta frana de m a n a .....ContactuI m o to r......................... ........esorii.....................Scrumiera cu brichetS / p riz a ....................................... 68 4 ........Buton reglare oglinzi e xterloa re .Intrerupator lumini a v a rie ..... IB .........94 10 ............ pag..........blocare centralizata 23 ....Suport pentru p a h a re ....... 41 radio 14 ...Deblocarea capotei m o to n jiu i.... ...... 75 din s ta n g a .. 99 Reglare faniri ....... 28 volanului..................Duze de a e r .....1 29 ...... pentru Climatronic ............................Radio sau Sistem de navigatie cu lu n e te i....... 65 Instrum enle...................Maneta pentru reglarea inaltimii a u § ilo r...Deblocare capac rezervor ....Mon(area aparateJor de radio'..Torpedou 13 .40 26 • Rozeta pentru tncalzirea scaunului............... 66 9 ...56 7 . 79 echipamente........Maneta schlmbator de viteze Lumini de c o n tro l.. Poz....... 19 ....... Manual 3....... sistsm de navigatie......1 ordinea dispunerii elementelor poate varia. La montaxea ulte rio a ri a radio-ulul se vor re specta In d lcatiiie din m anualul 3 ........... 41 de Stabiiitate. 31 stanga...Tabloul de bord: 30 .... 17 ......................

U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E n a g in e g e n e r a la COCKPIT — 4 .

.. 7 4.....U T IL IZ A R E In s tr u m e n te d e b o rd Modul de plasare al instrumentelor depinde de modelul respectiv $i de motor................ 1.. 6 2.... Ceas ..... e COCKPIT .......................o t r e a p t^ s u p e rio a r^ d e v ite z e d u c e la e c o n o m is ir e a c a rb u ra n tu lu i 9 1 r e d u c e z g o m o tu i in tu n c fio n a re ! Schimbarea treptei de viteza intr-una inferioara sa se facd Inainte ca motorul s§ functioneze negnifonn... T u r o m e tr u A c jl indicator al turometrului nu trebuie sS ajungSin nici un ca zln zon a ro$ieascalei. orele se vor modifica in mod continuu. S c h i m b a r e a la t im p in t r ..................... 2 ........ Kilom etraj... PunctuI de Inceput al zone! ro$ii depinde de motor........ Pag......... 8 7................ Indicatorul manetei selcetorului de viteze’ .... 8 cu indicarea intervalelor service ..... 12 8........................ Indicator combustibil ........... Temperalura agentulul de ra c ire ...... m inutele se vor modifica in mod continuu...... • Prin fotirea pana se opre^te in sens c o n tr a r s e n s u lu l o ra r se regleaza orele................................................. Prinlr-o scurta rotire a butonuiui se realizeaza m odificarea cu cate 0 ora..C e a s d ig ita l Pentru reglarea ceasului se utilizeaza butonul piasat la dreapta jos langa turometru....... • Prin rotirea pdna se opre$te in sen su l o ra r se regleazS minutele...... Tachometru .. T urom etru... 6 3.. Rottnd $1 men|inand butonul... Printr-o scurtS rotire se regleazS cu ceite un minut.......... 87 1 .. 7 6. Indicator multifunctional* cu afi§area intervalelor de service’ .............. 7 5...... Rotind §1 m entinand butonul.............

La punerea contactului motor se aprinde in plus lumina de a ^rtiz a re (c ) lim p de cateva secunds. 621. a c e s ta nu e s te un m o tiv d e in g rijo ra re .U T ILIZ A R E 3 . o p rifi m o to ru l si stabDiti cau2 a vezi pag. ( ^ ^ A t a t a tim p c a t lum ina d e a v e rtiz a re (c ) nu e s te a p rin s a .. c .N o rm al La deplasarea normala. completati lichidul de racire cu prima ocazie.2. 18.R ec e Se evita turatii marl si fnca nu se solicita putemic motorul! b . Daca Indlcatorul se afla la dreapta. capitolul „Primli 1500 km . .si mai departs” . 5 • V ite z o m e t r u l in perioada de rodaj trebuie respectate instructiunile din manualul 3. mai exista cam 8 litn combustibil. La solicitarea puternica a motorulul $1 temperaturl marl exterioare indlcatorul se poate deplasa mutt spre dreapta.T e m p e r a tu r a lic h id u lu i d e r a c ir e Indicatia apare c&nd contactui motor e pus. a . se va controla imediat indicatia temperaturii agentului de rdcire. n n n ifo iT A te n tie A c o rd a ti a te n tie n e a p a ra t a vertiz a rito r tie ia p s s -IS L am pi s u p lim e n ta re p la s a te in fa ta z o n e i d e a d m is ie a a e ru lu i in fa ta ra d ia to ru lu i de ra c ire fn ra u ta te s c e fe c tu i d e ra c ir e . ca o functie de control. R e ze rvo ru l de c o m b u s tib il are capacltatea de aprox. O p rifi v eh ic u lu l. L a te m p e ra tu ri e x te m e m art si so H c itare p u te rn ic a a m o to ru lu i a p a re p e ric o lu l supra* In c a lz irii m o to ru lu i! 4 .L a m p a d e a v e rtiz a re Daca lampa clipeste in tlmpul mersulul. Daca indlcatorul se gase§te in zona nor­ mala. temperatura lichidului racire este prea mare. CSnd acul indi­ cator ajunge in zona de rezerva (sageata) si se aprinde lampa de avertizare (d).In d ic a t o r u l d e c o m b u s tib il Functioneaza n jm a i cu contactui motor pus. ISnga ^ K o n a de Indicatie b. Indlcatorul trebuie sd se afle In zona mijlocie a scale!.

....s e rv ic e Cand se ajunge la momentui executarii service apare clipind in contorul de jos {pentru d is ta n te s cu rte ) una din urmatoarele indicatii: • schimb u te i. Prin apasarea butonului de resetare se poate alege Tntre diferitele lucrari. lucrarile de service trebuie executate conform planului de sen/ice $1 nu conform indicatorulul. datele se pastreaza. Pe display apare: ^service — " In d ic a tii • In orice caz...... In d ic a to r in te r v a le . • Butonul pentru minute folosit la reglarea ceasului digital se roteste spre dreapta .... Acest lucru tre b u ie e x e c u ta t de un dea le r V o lksw a g en .... • intre intervalele service aparute nu se reseteaza . • Se apasa 5 i se fine apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte de sub tahometru. Ultima pozitie a contorului de jos Indica distante de 100 m..service INSP Dupa pornirea motorului. Contorul de jos (contonjl pentru distan}e scurte) S6 aduce la 0 prln apasarea butonului de resetare de sub kilometraj. Dealerul Volkswagen ce executa lucrarea de senAce va reseta functia pentru intervalele de lucrSri de Service.. Daca ind ica to ru ! n j se reprogrameaza......U T ILIZA R E 6 • In d ic a to r k ilo m e tr a j/ k ilo m e tr a j d e c a la t o r ie Contorul de sus inregistreaza distanta totals parcursS.. De asem enea aceasta se o btin e 5 i prin apasarea si m enjinerea butonului de resetare (mai mult de 0... trebuie resetata numai lucrarea service dorita...... indicatoru! intervalelor service trebuie programat din nou....... funcjia se va reseta dupa cum urmeaza. Daca inspectia nu a fost executal de un dealer Volkswagen.. • Candsedeconecteazabateriaautovehiculului. contorul de jos Indica distantele scurte. cand contactuJ motor este luat.. anuntui: Service se $ferge dupa aproxim ativ 1 min. service OEL respecliv.... a COCKPIT ..5 secunde)........ in caz contrar termenul de prezentare la sen/ice ar putea fi gre^tit.. • DacS se schlmba tahometrul in urma unei reparatii.........altfel apar indicatii eronate......service OIL • inspectie s e rv ic e .

ambele memorii se $terg. Contrar memorSrii de la calatorii individuale. M e m o rie p e n tru un p a rc u rs indi* v id u a t ( 1 ) colecteaza urmatoarele date incepand cu punerea contactului motor pana la taierea contactului motor: timpul parcurs.U T IL IZ A R E ' 7 • In d ic a t o r m u lt if u n c t io n a l* Indicatorul multifunctional (MFA) oferS urmatoarele informatii: • timpul parcurs • distanta parcursa • consum momentan de carburant • consum mediu de carburant • viteza medie • distanja ramasa • temperatura exterioara Prin apasarea scurta. Din acestea sunt calculate viteza medie §i consumul mediu de carburant. 1 — (memon'e parcurs individual) 2 . Daca se depaseste una din cifrele de mai sus. Pe langa acestea vor fi afi$ate o serie de teste si simboluri s u p lim e n ta r e (vezi ■3ag. Aceste date servesc la calcularea valorilor medii ale consumului §i vitezei realizate in timpul tuturor parcursurilor individuale. P e n tru s e le c ta re a tntre memorii. M e m o ria p a rc u rs u lu i to ta l (2) inregistreaza datele calatoriilor individuale de pana la 99 ore 9 min. 9999 km distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata 999 litri. repetala a tastei B din maneta stergatorului de parbriz. 11). distanta parcursa si cantitatea de carburant consumata. apasati scurt tasta A cand contactul este pus. se pot selecta indicatiile cand contactul este pus. Oaca se deconecteaza bateria vehiculului. memoria se $terge iar calculul se fealtzeaza din nou. se va indica prin afisarea cifrelor „1" sau „2" in ce domeniu va gasitt. COCKPIT . La intreruperea calatoriei dupa mai mitlt de 2 ore memoria este $tearsa automat.(memoria parcursului total) in partea dreapta sus a MFA. memoria nu se sterge daca se intrenjpe calatoria mai mult de 2 ore. apasSnd tasta A mai mult de 2 secunde. S te rg e re a m e m o riilo r Ambele memorii pot fi $terse separat la punerea contactului motor. M e m o r lile Sistemul Bste dotat cu 2 memorii automate.

r e fln e f} e a f i is t e m p e r a tu r a d e -f-4°C p o a te e x is ta p « le t.c ris ta l de g he ata (avertizare la polei). j___ 100 km C onsum ui m ediu este indicat dupa o distanta de 300 m dupa punerea contac­ tului motor si dupa $tergerea memoriei care era activa.U T ILIZ A R E A fis a re T e m p e ra tu ra e x te rfo a ra Domeniul de masurare se afla intre -40 “C pana la +50°C. 1 /1 0 0 k m • c o n s u m u i m o m e n ta n d e c a rb u ra n t Consumui momentan este indicat in 1/100 km.memorle-parcurs Individual".memorie parcurs total" Valoarea maxima aflsatS In ambele pozitii este 99 ore 59 minute. 0 • c o n s u m m e d iu de c a rb u ra n t Este indicat consumui mediu. A te n tle ! D a c a s e u tiH z e a ia to d lc a to ru t d e t e m p e r a t u r i e x t e r n a e a aver*^ tiz o r p e n tru |»ole!.V ite z a m e d ie A id sunt valabile indicatlile de la capftoiul . Memoria 1 indica consumui mediu de car­ burant al respectivulul parcurs individual. O b s e rv a fie Cantitatea de carburant consumata nu este afi^ata. Cu ajutorul acestei indicatii fiecare l$i adapteaza modul de mers in functie de consumui dorit. k m . La temperaturi exteme intre +4"C $i -7“C la indlcarea temperatuiii exteme apare in p lus un sim b o l .parcurs total". Pand atunci apar liniute in loc de o vaioare. Memoria 2 afi^eaza consumui mediu de carburant al tuturor parcursurilor individuale . Cand vetiiculul este oprit este afisata ultima vaioare indicatain l/h. 0 k m /h .vezi „Memorie . Daca aceasta vaioare este depasita afisarea incepe iarasi de la zero.Consum mediu de carburant”. In timpul calatorlei valoarea indicata este actualizata la fiecare 5 secunde. Acest afi$aj indica numarul de km care mal pot fi parcur$i in acelea$i condltii de deplasare.vezi . m in .tim p u l p arcu rs Memoria 1 afi^eaza timpul de mers scurs de la punerea contactului motor respectlv Stergerea memoriel .D is ta n ta ra m a s a Distanta ramasa se calculeaza cu ajutorul continutulul rezervorului $i al consumului momentan de carburant. nu consumui momentan. Cdnd vehiculu) este oprit sau la viteze foarte scazute temperatura indicata poate fi ceva mal mare decat temperatura externa reata datorita caldurii radiate de motor sau datorita functionarii instalatie! de incdlzire Tn ttmpul sta^onarii. Memoria 2 afiseaza timpul total al tuturor parcursurilor Individuale . Acest simbol mal Tntai este semnalizat circa 5 secunde lar apol este aprins pSnd c ^ d temperatura exterioara urcd peste +4®C sau scade sub -T^C. Calculul consumului se face la intervale de 30 m.vezi . 10 © COCKPIT . D^erenfa maxima ali§ata este de 9999 km. k m • D is ta n ta p a rc u rs a Specificatiile de la „tim p jl parcurs" sunt va-labile si la „distanta parcursa'.

U T ILIZ A R E

V a ia b ii p e n tru to a te a u to v e h ic u le ie : Cand apare o avarie, pe langa indicatia afi^ata se va auzl un semnal sonor: - P r io rita te 1 - 3 s e m n a le d e a v e rtiz a re A c e s te s im b o iu ri d e p r io r ita te 1 s e m n a liz e a z a un p e r ic o U O p rifi m a $ in a s i m o to ru l! In d e p a rta ti d e ra n ja m e n tu l. E ventual solicltati ajutor de specialitate. Oaca exista mai multe deranjamente de prioritate 1. sim bolurile apar treptat raman afi^ate cca. 2 secunde. Simboluiile cllpesc pana cSnd avarla este Indepartata. - P r io rita te 2 - un s e m n a l d e a v e rti­ z a re Aceste simboiuri semnalizeaza o a v e rtiz a r e . Functia indicata trebuie verificata cat mai curSnd posibil. Daca apar mai multe semnale in acela^l timp. simbolurile a pa r tre p ta t $1 ramSn a fi$a te cca. 2 secunde. In d ic a tie : Avariile de p rio rita te 2 sunt a fi^ te abia dupa ce avartile de p r io r ita te 1 au fost indepartate. Cdnd exista avaril de ambele priorttati se vor auzi 3 semnaluri de avertizare.

In f o r m a t ii s u p lim e n ta r e Cand contaclul motoreste pus, se realizeaza controlul automat al anumrtor functii componente ale autovehicululul. Erorile In func|ionare, respectiv reparatiiie sau m asurlle de service urgente sunt afi§ate in functie de prioritati impreuna cu t e x t e in f o r m a t i v e $i s im b o iu r i lu m in o a s e ro s ii sau g a ib e n e in MFA. In d lc a tli supiim entare despre textele informatife: vezi cap. 13. „Lampi de avertizare".

COCKPIT

1 1

U T ILIZA R E

In d ic a to r p e n tru in t e r v a le d e s e r v ic e * fle x ib il Indicatorul pentru Intervalele de service flexibil va aminte$te automat de timpul potrivit de data la care trebuie executata urmStoarea irtspeclie service. Inspecjia service trebuie efectuatd cel putin din 2 in 2 ani. Ceea ce este deosebit la aces! indicator, este cd data efectuarii inspectiei service depinde de anumite condltii individuale de exploatare a autovehiculului. Cu 3000 km inainte de executarea inspec­ tiei, apare indlcatia: „service In 3000 km". Numarul de km ramasi pana la executarea inspectiei se reduce 7n trepte de 100 km. Cand data prezentarii la service a fost atinsa, apare clipind indlcatia .service acum". Dupa cca. 20 sec. dupa punerea contactului, indlcatia se stinge. Prin apasarea pe butonul de resetare, respctiv pe tasta din maneta stregatorulul de p artriz (mal mult de 0,5 sec.) se poate comuta pe afisarea nonnala.

Dealerul Volkswagen care execute Inspectia, reseteaza indicatorul. Pentru confirmarea la sfar^itul cartii de bord se gase$te un tabel de protocol. Oaca inspectia nu a fost executata de un dealer Volkswagen, indicatorul trebuie resetat dupa cum urmeazS; • Cand contactul este luat se apasa $i se mentlne apasat butonul de resetare al contorului pentru distante scurte. • Butonul pentru reglarea minutelor la ceasul digital se rote$te spre dreapta. Se va realiza afisarea normala. A te n tie ! D vs. nu p u te ti re s e ta to ta l s e rv ic e -u l, c i n u m a i p an a la 1 5 .0 0 0 km . in d ic a tli • Nu resetati Intre intervalele de service pot aparea indicatii eronate.
8 - C a m p in d ic a to r p e n tru

p o z it iile s e le c to r u lu i d e v it e z e * Pozitiile in care se afla selectorul de viteze, la cutia de viteze automata, vor fi afisate pe ecran - vezi pag. 87.

%

12

COCKPIT

U T ILIZ A R E

L a m p i d e a v e r t iz a r e

Dispunerea lampilor de avertizare depinde de tipul masinii $1 tipul motorului. Simbolurile de pe lampi se pot observa numai cdnd acestea sunt aprinse. ContactuI trebuie sa fie pus. Poz. pag. 1 - Sistem A irb a g .................................. 13 2 - Instalatia de semnalizare a rem orcii............................................. 13 3 - Sistemul de reglare a vitezei'GRA 14 4 - Ac{ionarea frSnei* ........................ 14 5 - Lamps de cea{a spate .................. 14 6 - Instalatia de sem nalizare............. 14 7 - Uzura garnituri de frana ................ 14 8 - Lumina de drum. Faza m a re ........ 14 ,.9 - Sistem antiblocare ABS ................ 15 1 0 - Imobilizator e le ctron ic................. 16 11 - instalafie de fra n a re .................... 16 12 - A ltem atorul.................................. 17 13 - Lumina de avertizare C entura* . 17 14 - Instalatia de pretncalzire (Motor D iese l).............................. 17 15 -Avarie m o to r*................................ 18 16 - Temperatura agentului de racire/ niveiul agentului de racire ...........18 17 - Presiune ulei motor/ nivel ulei m o to r........................... 19 18 - Capac deschis la poftbagaj ...... 20 19 - Uchid de spalal parbrizu!........... 20 COCKPIT

Poz. pag. 20 - Nivel com bustibil........................ 20 21 - Lampa de avertizare gaze de evacuare*...................... 20 22 - Reglarea ta alunecare*................16 Program Electronic de Stabiitate* .................................... 20 1 - S is te m A irb a g * Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor timp de cateva secunde. L a v e h ic u ie le c e a u A irb ag -u l pa* s a g e ru lu i f a t a d e c o n e c ta t lumina de control clipe$te cam 12 secunde (vezi manualul 2.1 „Deconectare Airbag"). Daca lumina nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, clipe$te sau palpaie, exista o avarie la sistemul Arrtag. Sistemul trebuie imediat verificat la un dealar Volks­ wagen. TextuI mformativ din MFA este: „AIRBAG FEHLER” adica „EROARE AIRBAG" 2 - In s t a la t ia d e s e m n a liz a r e p e n tru re m o rc a Lampa de control* clipeste cand, la tractarea unei remorci. sunt actionate semnafizatoareie. Daca la remorca sau la vehlculul de tractiu n e nu fu n c tio n e a z i sem nalizarea, lumina de control nu clipeste.
13

U T ILIZ A R E

3 • In s t a la t ia d e r e g la r e a v it e z e i* G R A Lumina de control se apnnde cand jnstalatia de reglare a vitezei este conectata. Alte indicatii gasitt la pag. 101. 4 - A c tio n a r e a f r a n e i* (numai la cutia de vtteze automatg) in pozilllle .,R ’ §1 ,.N”. maneta selectorului de viteze este blocata, cand contactul este pus. Pentm deblocare, trebuie calcata pedala de fran§ si tasta din manenji selectomlui trebuie apasata. Indicatii suplimentare - vezi pag. 86. TextuI informativ este: .BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN" „LA SELECTAREA UNEI TREPTE CAND AUTOVEHICULUL STA PE LOG SE ACTIONEAZA FRANA DE PICIOR’ 5 - L am p a c e a ta s p a te (]^ Dupa conectarea lampii de ceata spate se aprinde lumina de control. Alte indicatii gasiti la pagina 40.

6 - In s t a l a t i a d e s e m n a liz a r e

in funcfie de directia selectata. lampa de control clipe?te in dreapta sau stanga. Daca o lampa de semnalizare se defecteaza, impulsul de semnalizare al lampii de avertizare este de doua on mai rapid. Aceasta nu este valabil la functionare cu remorca. 7 - In d ic a t o r - u z u ra O p ia c u t e d e f r a n a * Lumina de control se aprinde cand garniturile placL4 etor de frana din fata au ajuns la limita de uzura. Trebuie soficitat un d ea le r V olksw agen pen tru a v e rifica gamiturile de fra n i. Deoarece indicatorul controleaza numai gamiturile din fata se recomanda sa se controleze si p la c u te le d e fra n a din s p a te . TextuI informativ ce apare pe display este: .BREMSBELAG PROFEN” ..VERiFICARE PLACUTE FRANA"
8 - F aza m a re =Q Lumina de control se apnnde la conectarea fazei mari sau averlizarii luminoase.

14

COCKPIT

U T ILIZ A R E

9 - S is te m a n t ib lo c a r e (A B S )* Lum ina de co n tro l su p ra ve g h e a za instaiatia A B S $i E D S *. S is te m a n tib lo c a re (A B S )* Lumina de control este aprinsa la punerea contactului motor, respectiv la pornlrea motorului. timp de cateva secunde. Lumina se stinge dupa ce s-a derulat ciclul de testare automata. Daca la punerea contactului motor lampa , de control nu se aprinde. nu se stinge sau este aprinsa in timpul mersului, instaiatia are o defectiune. O defectiune in sistemul ABS este indicat dupa cum urmeaza: • D a c a e s t e a p rin s a n u m a i la m p a d e c o n tro l A B S, vehiculul poate fi Tnca franat cu Instaiatia normala de franare deci fara ABS. Trebuie insa mers la un dealer Volkswagen. • D a c a s u n t a p rin s e la m p ile de c o n tro l A B S s i in s ta ia tie i de f r a n a r e , eroarea se afia nu numai in sistemul ABS. ci §i in instaiatia de tr ^ a r e . Trebuie sa va a$teptati la o schimbare In caracteristicile de franare. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEiTUNG" „ST0P1 DEFECTIUNE LA SiSTEI^UL DE FRANARE, MANUAL DE UTILIZARE

Atentie! D a c a s e a p rin d a m b e le la m p i d e a ve rti« a it« (AB S $i in s ta ia tia d e frS n a re }, Oprtti im e d ia t v e h ic u lu l s i v e r if ic a t i lie h id u l d e frS n it. IhKsd n iv e iu l lic h id u h ii a s c iz u t s u b m a rc a ju l ^ I N ”j n u nriergeti m a i 4 e p a r te 9 i s o lie ita ti a ju to ru t ^ > e c ia ll$ tiio r. D a c a n fvelu i llc h id u lu i d e fra n a e s te 1 o rd in e , d e f e c tiu n e a f» o ^ e h ^ f l p ro v o c a fa d e A B S . Eteca fu n c fra d e re g la re a A B S nu m a i o p e re a z d , ta frd n a re ro tiie din s p a te Se p o t bfoca i^ fa tlv re p ed e. In a m im ite c a zu rr a c e a & f a p < ^ e d u c e l a d e r a p a r e a p d r t i i d in s p a te a vebicu{ului< S e c o n d u c e e u a le n t ie p in d la u rm d to n ii d e a le r V o lk s w a g e n s i s e In la tu r a a v a ria . Alte indicatil referitoare la ABS le gasiti in manualul 3.2. „Franare”. D ife re n tia l b lo c a b ii e le c tro n ic (E D S )* Instaiatia EDS lucreaza Tmpreuna cu ABS. Avarierea Instalafiel EDS este indicata prin aprinderea lampii de control ABS. Trebuie dus vehiculul cat mai repede ta un dealer Volkswagen. Alte indicatil referitoare la EDS le gSsitI in manualul 3.2. ..Diferenfial blocabii electronic".

COCKPIT

1 .S

FRANARE Daca se merge cu frana de mSna trasa cu MANUAL DE UTILIZARE. Aceasta procedure este anuntala prin aprinderea lampii de avertizare. timp de cdteva secunde. lampa va clipi In mod permanent. lampa de control ABS este aprinsa Impreung cu lampa de control a Instalatiei de franare.U T ILIZA R E La punerea contactului motor se realizeaza automat analizarea datelor cheii vehiculului. rtu s e s tin g e s au • nivelul lichidului de frana este prea scazut. Daca sistemul ABS* nu funcjioneaza. 1 0 . TextuI Informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . n lv e lo t ilc liid u lu i d e frd n a e s te p re a s c a z u tr O p riti im e d ia t v 6 lil> c u fu i. TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOP! BREMSENFEHLER 11 . La vehicule cu sistem ABS lampa de con­ trol se aprinde dupa punerea contactului motor. Ite c d ia m p a d e c o n tro l a m s l d ^ . se aude in plus un semnal de alarma. A c e a s t a p o a t e d u c e In iin e le c a z u r i i a d e r a p a r e a p a r |li d in s p a te .." viteza mal mare de 6km/h. C o n d u c e ti p re c a u t p an a la u im a to ru i d e a le r V o lk s w a g e n $1 tn ia tu ra tl a v a ria ." s e a p r in d e In t im p u l m e rs u lu l. n a m e rg e fi m a t d e p a rte 9 i s o lic H a fi a jirto r d e s p e c ia lita te O a c a iu m in a d e c o n tro l a In s ta i a | i e i d e Ir a n a r e e s t e a p rfn s d tro p rsu n a cu Iu m in a d e c o n tro l ABS» ftm e fia d e re g ia re a A B S se p o a te sd n u i ^ c t i o n e z e .STOPI BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG” .HANDBREMSE ANGEZOGEN” t ie ! ide fra n a re .S TO P! AV A R tE LA S IS T E M U L DE FRANARE MANUAL DE UTILIZARE.Im o b iliz a to r e le c tr o n ic 16 COCKPIT . Vehiculul nu poate fi pus in funcliune. dui»a elit>erar 6 a „FRANA DE MANA TRASA” fra n e i d e n id n ^ . R offle d in s } » t e s e p o t b io c a la fra n a re .In s t a la t ia d e f r a n a r e ((X9 BETRIEBSANLernJNG" Lampa de avertizare este aprinsa cand: „STO PI A V A R IE LA S IS T E M U L DE • frana de mana este trasa. Daca nu s-a folosit o cheie de contact corespunzatoare. A lftn tle l TextuI informativ este. Vezi $i pag. sau dupa pomirea mctorului.96.

Acesta Inceteaza dupa „MOTORSTORG. sel apare o defectiune la sistemul de C e n tu ra * 4?.motorul Lampa de avertizare la punerea contactrebuie verificat neaparat la un dealer tului. Daca lampa de control nu se aprinde. ar trebui sa se deconecteze consLimatorii eleclrlci care nu sunt neaparat necesari.GURTANLEGEN" '^ ^ P U N E T I CENTURILE DE SIGURANTA!” V a ru g a m sa re s p e c ta fi in d ic a tiile d e la c a p ito lu i „ C e n tiira d e s ig u ­ ra n ta ” m a n u a lu l 2 .vezi pagina 97. Deoarece bateria vehiculului se descarca tnsS in permanenta.comanda a motorului. dupa punerea contactului motor se aude un semnal acustic.AVARIE LA MOTOR. Textul infonnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: ^GENERATOR WERKSTATTr . Daca lumina de control se aprinde in timpul mersulul. tional' este. ATELIER!’ Textul informativ din indicatorul multifunclio n a r este: .ALTERNATOR ATELIER!" COCKPIT 17 .U T IL IZ A R E 1 4 . 1 . aceasta este indicata prin clipirea lampii de control . sa se stinga. Dupa pomirea motorului ea trebuie Volkswagen.se apeleaza la ajutorul specialistilor. va putetl deplasa pana la primul dealer Volkswagen. A v a rii la m o to r Daca in timpul mersului la motoarele Die­ I ^ ^ 1 3 • L a m p a d e a v e r t iz a r e •. Textul infomiativ din indicatorul multifunc­ Daca centurile de siguranta nu sunt puse. Daca motorul este c a ld lampa de control pentru p rem calzire nu este aprinsa motorul poate fi pomit im ediat. Dupa stingerea lampii se pomeste imediat motorui . WERKSTATTr punerea centurii sau dupa circa 6 secunde. ... exista o defectiune fn sistemul de preincalzire . Ea trebuie sa se stinga dupa pomirea motonjiui.In s t a la t ia d e p r e m c a lz ir e '00' (numai motoare Diesel) Cand motorul este re c e lampa de control se aprinde la punerea contactului motor. 1 2 • A lte r n a to r u l Lumina de control se aprinde la punerea contactului motor..

MOTORSTORG. WERKSTATTI" „AVARIE MOTOR. aceasta este indicata prin clipirea lampilor de avertizare corespunzatoare motorul trebuie verificat neapdrat la un dealer Volkswagen. sau in timpul caldtofiei se aprinde sau clipeste. In caz ca defectiunea apare numai la ventilatonji de racire.c h ta r d a c a c o n ta c lu l m o to r a to s t tu at! • P e n tr u a e v it a o p a r ir e a c u a g e n t d e ra c ir e fie r b in te . O e a c e e a . A v e rtis m e n te • N u d e s c h id e tfn ic io d a td c a p o ta m o to n iiu i d a c d o b s e rv a ti c a ie s e a b u r s a u a g e n t d e ra c ire dfn c a m ­ e r a m o to ru lu t • p erlco l d e opKarin!! A ^ fe p ia ti p a n a c a n d n u m a i ie s e a b u r s a u a g e n t d e r a c ir a . ti-ebuie i« s -p e c ta te u rm a to a re le p u n c te : . TextuI intomiativ din indicatorul multifunc­ tional* este: „STOPI KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG” „STOPI VERIFtCATI AGENTUL DE RACI­ RE. m o to ru l s e ta s a s a « e rl^> ceasca. evit«kridu-se mersul cu turatia la relanti si mersul foarte meet. Dac3 nivelul agentului de racire este ?n ordine. • M u p u n e t} m lin a p e v e n tila to ru l d e r a c ir e ! V e n t i la t o r u l p o a t e p o rn i Im is c . s e o p re $ te m o to ru l S' se veriftca nivelul agentului de racire. f tc e s t a c o n fin e c o m p o n e n te c e p o t fua fo e . presupunSnd ca nivelul agentuiui de racire este Tn ordlne iar lampa de avertizare s-a stins.f fP iT .a te n tie la d e s c h id e re a v as u iu i d e e x p a n s iu n e . s is te m u f d e r a c ir e se a f f a s u b p r e s iu n e . 3G. m a in ilo r $ i b r a te io r d e a b u rt s au tic h id e fie r b in fi. TextuI infomnativ din indicatorul multifunc­ tional* este: . se poate merge mai' departe pdna la cel mai apropiat dealer Volkswagen. ATELIER!" 1 6 . Astfel pentru ventilatie se fo!ose§te curentui de aer creat in mers. . cu toate ca nivelul agentului de racire siguranta ventilatorului sunt in ordine.2 . ^ ' i" m r . Ca avertizare suplimentara se aude un seinnal acustic in 3 tonalitSti: S e o p re $ te v e h ic u lu l.T e m p e r a tu r e a g e n tu lu i ^ d e r a c ir e / n iv e lu l a g e n tu lu i d e r a c ir e Lumina de control se aprinde timp de cateva secunde la punerea contactului motor. Daca lampa de avertizare nu se stinge. ATELIER in a in t e d e e x e c u ta re a lu c ra rilo r ia m o to r s au In c a m e ra m o to ru lu i c it i t i in d ic a t iile d e l a p a g . C an d m o to ru l e s te fie ilH n te . la 4 e s c lu d e re c a p a c u l s e a c c p e r^ c u o c a rp d m a re . nu m e rg e ti m a i d e p a rte . temperatura agentului de racire poate sa fie prea mare sau nivelul agentului de rScire este prea scazut.p e n tru p r o te ja re a fe te r . in a in fe d e d e s u ru b a r e a e a p a c u lu i. Daca lumina nu se stinge apoi. • A c o rd a ti a te n tie fa p tu iu l c a i l c h id u l d e r d c fr e nu tr e b u ie sa a iu n g a ia e $ a p a m e n tu l fie rb in te s a u ia a lte c o m p o n e n te fie rb in ti a ie m o to r u lu i.U T IU Z A R E 1 5 .Sistern de racire". cauza defectiunii poate fi la venti­ latorul de r§cire.este necesar sd solicitatl asistenta de specialisti.A v a r ie la m o to r M o to r c u b e n z in a EPC Daca in timpul mersului apare o defecliune la sistemul de comanda a motorului pe benzina. Daca este cazul se adauga agent de racire. Verificaji siguranta ventilatorului §i daca e cazul inlocuiti-o. T ip jl de agent de racire pe care il puteti umple se afla in manualul 3.

TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional’ este: .OLSTAND PRUFEN-’ . dispare avertizarea pentru nivelul uleiului.STOP! OLDRUCK m o t o r AUS! 6ETRIEBSANLEITUNG" . TextuI informativ din indicatorul multifunc­ tional' este: ." fn a in te d e e fe c fu a r e a lu e ra rH o r ia m o to r s a u m c a m e ra m o torulu i c i t i t i in d ic a tiife d e la p a g . Daca lumina r^u se stinge. cel mai bine la fiecare umplere a rezervorului. In perloada scursa de la aparitia deiectulul pdna laverificarea motorului. TextuI informativ este: . K P iT L u m in a e s te g a lb e n a (n iv e lu l u le iu lu i d e m o to r* e s te p re a s c a z u t) Verificati nivelul uleiului cel tdrziu ia urmatoarea alimentare si completafi daca este necesar . de$i nivelul uleiului este ?n o rd in e . n r .VERIFICATI ULEIULDE MOTOR. O p riti veh icu lu !) o p riti m o torul! Veri­ ficati nivelul uleiului si daca e cazul completati . dupa cca.SENZOR ULEI.STOP! MOTORUL NU ARE PRESIUNE ULEIl MANUAL DE UTILIZARE/ r .2. 3S. Daca nu s-a adaugat ulei de motor. la turatii ale motorului de peste 1500 rot/min se aude o avertizare uplimentara .U T ILIZ A H E 1 7 • P r e s iu n e a /n iv e lu l u le iu lu i m o to r u lu i* Lampa de avertlzare a presiunii uleiului de m otor $i nive)ul uleiului se aprinde ca functie de control la punerea contactului motor timp de cateva secunde.vezi CaietuI 3. nivelul uleiu­ lui tr e b u ie verificat la inten/ale regulate. „Ulei de motor” . n u m e r g e t i m a i d e p a rte . La deschidera capotei motorului.OLSENSOR WERKSTATTl" . N u p o m itim o to ru l! Verificati nivelul uleiului ?i completati daca este necesar.2. „Ulei de motor". C lip e s te lu m in a g a lb e n a (s is te m u i d e c o n tro l a l n iv elu lu i u le iu lu i e s te d e fe c t) Cand la sistemui de control al nivelului uleiului apare o defectiune.vezi manual 3. 100 km apare iara^i avertizarea. ATELIERI" iq . Motorul nu trebuie sa mearga nici macar la turatia de m ers In gol solicita(i ajutor de specialitate. Daca lumina clipe$te.un semnal acustic tritonal. se aude un semnalsonorcuStonuri. aceasta este indicate printr-un semnal acustic ?i prin clipirea l^mpii de control. C lip e $ te lu m in a ro $ ie (p re s iu n e a u le iu lu i d e m o to r e s te p re a s c a z u ta ) Daca tr> timpul mersului tampa de avertizare clipeste.

1 9 • N iv e lu l lic h id u lu i d e s p a la re p a r b r iz * Lampa de control se aprinde cand in rezervorul de spaiare parbriz nivelul de apa este prea s c ^ u t. Deoarece Instalatia ESPIucreazacu ABS. Alte indicatii g^siti la pag. Aceste afisaje functioneaza S' cand contactul motor nu este pus si trebuie sa dispara dupa cca. Se completeaza cu lichid special pentru spaiare parbrlz st farurl* . La autovehiculele cu sislem de navigalie*. In plus se aude un semnal de avertlzare. Lum ina de co n tro l clipe ste In tim pul mersului cand se electueaza reglarea.L u m in a d e a v e r tiz a r e CHECK 1® g aze d e e v a c u a re * C lip e s te : CSnd este defectat cataiizatonjl. ia 0 defectlune !a ABS se aprinde si iumina de control ESP. 99.2. care inrautateste calltatea gazelor de esapament (de exemplu Sonda Lambda este defecta). lumina de control este aprinsa in mod continuu. TextuI informaliv este: „B n T E TANKEN" ..Instalat'a de spaiare parbrlz".U T ILIZA R E 5*:Vtoo . 2 0 • N iv e l c o m b u s tib il* Lampa de avertlzare se aprlnde cand rezerva de combustibil ajunge la cca. 80/ C m M ^ ■ ^ F *< i f ' P U til I? 1 1 8 • In d ic a r e a * d e s c h id e rii c a p a c u lu i p o r tb a g a ju lu i/ u s ilo r Lumina se stinge numai cand capacul $i toate usile sunt complet inchise. de la Inchlderea usilor.WASCHWASSER AUFFULLEN" „COMPLETATI CU LICHID DE SPALARE”.vezi manual 3.VA RUGAM ALIMENTATI" 21 . TextuI Infonnativ afi?at pe afigaj" este: . . 15 sec.8 litrll. in inicatorul multifunctionar vor aparea u§i capota motoatlui/ capacul portbagajului deschise. 2 2 • P ro g ra m u i e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e (E S P )* Lampa de control se aprinde la punerea contactului motor si trebuie sa se stinga dupa circa 2 secunde. Daca instalatia este deconectata sau apare 0 defectiune in sistem. Deptasa$i-va atent pana la primul dealer Volkswagen $1 lasati sa vl se veriflce motorul. @ 20 COCKPIT . S ta a p rin s: Cand apare o defectlune in timpul mersului.

S / . a R a d io * B u to n b a s c u la n t 3 Se apasa suprafata superioara V O L + volumul cre$te. COCKPIT 21 . Supraiata superioara R ES +: Apasati odata — Viteza memorata este reluata.anunturi TIM inapoi (Sistem de navigatie’ /Radio gamma) .Este memorata viteza momentana.cautare titluri Inainte (CD’ ) Se apasa sjprafafa inferioara. viteza crests. 101 . Viteza ce trebuie mentinuta ramSne memorata.cautare posturi inainte (Radio) . Se va memora viteza xlstenta in momentui eliberarii supraletei. Atata timp cat se mentine apasata suprafata. Pentru a relua viteza memorata trebuie sa apasati odata RES + Alte indica{ii vezi pag.derulare rapida inapoi (casetofon*) . Apasati de doua ori .cautare titluri inapoi (CD*) K u m in a re Pe partea stanga (vezi sageata figura din stanga) se afla o tasta pentru conectarea deconectarea ituminarii tastelor volanului multifunctional*.anunturi TIM inainte (Sistem de navlgatle’ /Radio gama} . B uton b a s c u la n t 2 Suprafata inferioara CANCEL: Apasati odata—Instalatia de reglars viteza’ este deconectata pentru scurt timp.Accelerate. Se va memora viteza existenta in momentui eliberarii suprafetei.derulare rapida inainte (casetofon*) .cautare posturi inapoi (Radio) . Se apasa suprafata Inferioara V O L — volumul scade. Apasati de doua ori —Temporizare.U T ILIZ A R E V o la n m u ltifu n c tio n a ]* S is te m d e r e g la r e v it e z a * (G R A ) B uton b a s c u la n t 1 Supra<ata inferioara S E T . viteza se reduce. B u to n b a s c u la n t 4 Se apasa suprafata superioara: ^ . Atata timp cat se mentine apasata supraata.: Apasati odata .

vocea partenerului dvs. 22 COCKPIT . L a p a r a s ir e a v e h ic u lu lu i lu a t i te le fo n u i cu dvs sau d e c o n e c ta ti m e s a g e r ia v o c a la a u to m a ta . de discutie se aude prin difuzorul instalatiei radio. Pentru a raspunde. Volks­ wagen.U T ILIZA R E D is p o z itiv d e v o rb ire lib e ra p e n tru t e le fo a n e m o b ile * Prin dispozitivul de vorbire libera puteti telefona fara telefonuf mobil in mSna. V o lu m u i dorit poate fi regiat la radio. CItnd ati scos telefonui cu adaptorul. A s e z a re a te le fo n u lu i A^ezati telefonui deasupra $i apoi apasaJi-l in sus in suport pana se blocheaza. apucati lateral telefonui §i trageti-l afara. S c o a te re a te le fo n u lu i m o b il impingeti in sus Incuietoarea de pe suport. Utilizarea aparatuiui este descrisS Tntr-un manual separat. d e o a re c e a p e lu rile in tr a $ i c a n d rad io -u l e s te o p rit. nu v o rb iti c a de o b ic e i la te le fo n u i m o­ b il. P e n tru a p u te a te le fo n a m a i s u n t n e c e s a re s u p lim e n ta r: • un s u p o rt p e n tru te le fo n m o b il • un c a b lu de le g a tu ra Daca aveti in tre b a ri despre utilizarea pregatirii telefonului sau instalarea suportului. procedatl ca si cum a-(i discuta cu pasagerul din dreapta. adresati-v3 dealerului dvs. P r e g a tir e a te le fo n u lu i* Pentru utilizarea telefonului existS: • un m tcro fo n (in lampa inferioara fafa) • o c u t ie d e in t e r f a f a (in te r f a c e b o x) • c o m u ta re a automata a d ifu zo ru lu i in s ta la tie i radio (pentru tran sm iterea convorbirii) • o a n te n a d e a c o p e ris combinata ra d io /te le fo n . puteti scoate te le fo n u i m o b il im p re u n a c u a d a p to ru l din suport: Prindeti adaptorul de capStuI inferior $i trageti telefonui cu adaptorul in sus. Daca avefi un apel. c i in m ic ro fo n u l d in s p a te le a d a p to ru lu i! In caz contrar apar reacti) acustice. Pentru a telefona f a r a d is p o zitiv u l de v o rb ire Itb e ra .

m a i a le s dacd fn v e liic u f rdm an c o jili.c M a r p e n tru c d te v a m om e n te .INCHIDERE 23 . A c « 9 tla a r p u te a p o m i m o to ra t sau a c tio n s dfspozH ivefe « le cfra n ic e . Vehiculul va fi livrat cu d o u a " chei cu emitator A cu o cheie de urgenta B care se potrivesc la toate inchizStoarele. P e ric o l de a c c id e n ts re ! • S e o a te li c h e ia d in c o n ta e f dupa ce ve hiculu l e st« ?n repaus! A lt f « l s ls te m u l d e b lo e a re a v o la n u iu i p o a te b io c a v o fa n u l neprevazMt. B a te r ia d e s e S r c a t i v a fi in d e p a rta ta c o n fo rm le g is la tie i m e d iu lu i. R e ce p to ru l se g ase$te in in te rio ru l vehlcululul.U T ILIZ A R E C h e ia Emitatorul cu bateria este in manerul cheil. S iguranta la in c h id e re 91 sistem ul de alarma antiturt n u se pot actlva atunci cSnd inchiderea centralizata se defecteaza. E tic h e ta c h e ii Pe eticheta cheii C (vezi pagina anterioara) se afla codul ch eil care este absolut necesara in cazul confectionaril unei noi chef. T in e tl ch eia de u rg en ta se pa ra t de documentele autovehiculului. in jn e le t^ri de export se livreazd 4 chei principate. In fie c a r e c h e ie se g a s e s c com p o n e n te e le c tr o n ic e ! F e r iti c h e ia d e u m e z e a la 91 d e s c u t u r a r i p u te m ic e .d e e x . A t« n M e l Q • C a m l|» r a s itiv e h tc u fu l. Cheia de u rg en ta se va u tillz a num ai Tr^ mod exceptional.iu a tr in to td e a u n a ch ela e u dvs<. <u- DESCHIDERE . in general se poate ca toate inchizatoarele vehiculului sh fie actionate cu cheia. C h e ia d e s c h im b D in m o tiv e d e s ig u r a n t a p r im iti c h e i e d e s c h im b n u m a i d e la d e a ie rii V o lk s w a g e n . S c h im b a r e a b a t e r ie i Noi va recomandam ca s3 Idsafi sa schimbe bateria din cheia cu emitator Service-ul Volkswagen. A c e a s t a e t i c h e t a d e p la s t ic se p a s tr e a z a in lo c s ig u r p e n tru c a n u m a i a v a n d la in d e m a n a a c e s t c o d se p o a te s c h im b a c h e ia . Din aceasta cauzS la vSnzarea vehlcululul dati cumparatonjlui aceasta eticheta. Daca se efedueaza o data inchiderea centralizata. d is p o z itiv u l de a c fto n a re g eam urr.

La a c tio n a re a de d o u a o ri a ta s te i de in c h id e r e 2 . daca in decurs de 30 de secunde nici una din usi. spre vehlcul ?l se apasa scurt tasta de deschldere 1 .INCHIDERE 24 . Oaca baterille sunt slablte raza de actiune se reduce. D o m en iul d e a c tiu n e (suprafata albastra) a telecom enzii este prezentata in fig u ra . nu au fost deschtse.deschiderea numai a u$ii conducatorulul' C u ta s ta 3: . Daca vreji sa deschidetl sau inchidetl mecanic vehiculul trebuie sa scoatetl mai intai chela. Pentm in c u ie r e a vehlculului se apasa scurt tasta de inchldere 2 .cuplarea/ decuplarea inchiderii de siguranta §i sistemului de avertizare antifurt* . aflatl fiind in zona de ac­ tiune. respectiv capacul portbagajului. Pentru Introducerea chell trebuie de asemenea sa apa­ sati pe aceasta tasta.descuierea capotei portbagajului Telecomanda cu baterii este plasata in manerul cheii vehiculului. s e d e z a c tiv e a z a in c h id e re a de s ig u ra n ta $i s istem u l de a v e r tiz a r e a n tifu rt* . D istan ta m axim a de a cflu n e depinde de diferiti factorl. | Aceasta functle impiedica d e s c h id e re a 7? in v o lu n ta ra a u s ilo r v e h ic u lu lu i in ra z a d e a c tiu n e a te le c o m e n z ii. toate elementele se reblocheaza automat. ElementuI de receptie se gaseste in intetioail vehlculului. Pentru aceasta apasati tasta de deblocare (sageata).U T ILIZ A R E T e le c o m a n d a c u s e m n a l r a d io * Prin telecomanda pot fi activate urmatoarele functii. Inchiderea de siguranta $i sistemul de avertizare antifurt* nu functianeaza totusi in decursul acestor 30 secunde.tnchiderea centralizata . Cand s e a c tiv e a z a inchiderea de sigu­ ranta $1 sistemul de avetlzare antifurt" sunt valablle cele de mai jos: Dacd usile vehlculului sunt desculate cu telecomanda tasta 1 . D e s c u ie r e a s i fn c u ie r e a u s ilo r Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta chela. a se utlllza chela: Cu ta s te le 1 si 2: . DESCHIDERE .

Se va descuia numai usa conducatonjlui. (Federal Approvals Office For Telecomunications Of The Federal republic Of Germany). exista posibilitatea ca sa nu mai corespundS codul cheii cu al unitatii de comandS din vehicul. avand cod mecanic valabil. inchiderea de siguranta sistemul de alarma antifurt* se dezactiveaza imedial.U T IL IZ A R E D e s c h id e re a u n e i s in g u re u $ i* D e s c h id e re a c a n d d is p o zitiv u l de d e s c h id e re a u n ei s in g u re u $i e s te a c tiv a t Pentru d e s c u ie r e a vehlculului se Tndreapta cheia spre vehicul se apasa scurt tasla de deschidere 1 . Oupa ce ati descuiat capcul. Intre cheie unitatea de comanda se recunoa$te un nou cod de schimb. Capacul portbagajuiui este deschis. o singura data mecanic cu chela. ProcedeuI de sincronizare este incheiat. La actionarea de d o u a ori a taStei de deschidere 1 se descuie toate elenienteie vehiculuiut. Se pot utiliza in total 4 chel cu teleco­ manda. C heia cu telecom anda trebute iara^i sincronizata. S in c ro n iz a re a Daca la actionarea tastei telecomenzii vehiculul nu se descuie. deoarece aceasta trebuie adaptata la im o bilizatorul vehicululul trebuie sa fie initializat In capul cheii. Acum incuiati sau descuiati vehiculul dvs. Aveji grija sa nu deschidetr capacul portba­ gajuiui din neatentie. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i p o rtb a g a ju iu i indreptati telecomanda spre autovehicul §i a p ^ a ti tasta 3 cca. Aceste chei trebuie sa fie s in c ro n iz a te la un d ea le r Volkswagen. 3 secunde. Cheia va fi recunoscuta. Aprobarea de mai sus este baza pentru iutohzarea in alte tari. Aceasta se poate intampla cand tasta telecomenzii este actionata des in afara domeniului de actiune. Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor luminiior de semnalizare.INCHIDERE 25 . acesta poate fi inchis numai cu ^ ^ i^ p a n a . $1 nu poate fi incutat automat. Unitatea de comandS recunoaste to tu si un cod valabil Fixat. Toate componentele sunt in conformitate cu normele in vigoare. 3. Vehiculul ramane incuiat. c DESCHIDERE . 2. Inchiderea de s ig jra n ja ?i sistemul de avertizare a n tifu rt' sunt in continuare dezactivate. ProcedeuI de sincronizare nu trebuie sa dureze mai mult de 1 m inut: 1. Apasati o s in g u ra d a ta fie tasta de descuiere 1 fie tasta de incuiere 2 a telecomenzii pentru circa o secunda. A p r o b a re a t e le c o m e n z ii Telecom anda Tndepline^te criteriite de acceptare $i a fost aprobata de catre Biroul Federal pentru Aprobari in Telecomunicafii al Republicii Federate Germania. A lte chei-telecom anda se objin de la deaierii VolksvKagen.

p e n tru e a D tci a c e s te a n u s e m ai p o t d e s c h id e • vazS p a g in a 3 4 . In c h id e re a de siguranta si instalatia de avertizare anti­ furt* nu pot fl activate cSnd inchiderea centralizata este defecta. Sistemul de mchidere centralizata este echipat cu m c h id e re d e s ig u ra n ta : indata ce vehiculul este incuiat din afara butoanele de Tncuiere din interior sunt blocate imediat. Instalatia este apoi activata.spargerea” autovehiculului sa fie mai dificila. D e s c u ie re a Pentru d e s c u ie r e a vehicului dvs. La deschiderea vehiculului lumina interioa­ ra care este comandata de intrerupatoarele de la u$i se aprinde pentai circa 20 secunde. Daca este menlinuta cfieia in pozitia descfiis. Toate butoanele de siguranta din u?i se deplaseaza in sus. d e o a re c e tn c a » r i d e urgena . se rasuceste o s in g u ra d a ta chela !n butucul u$ii $oferului in pozi(ie de incuiere. se m ai p ot d escu ia $i deschide mecanic numai u$a ^ofenjlui $i c a po ta p o rtb a g a ju lu i. • D a c a s e s c t iv e a z a t a s t a d e b fo c a r e c e n tra id d in b ra tu l u$f» s o fe ru lu i. toate geamurile se deschid. Toate u$ile $i capacul portbagajului sunt incuiate. a lu to n ti (fin e x te r io r s e fa c e c u d ific u ifa te . A stfe l se e v ita d e sca rca re a b a te rie i vehiculului la perroade mai lungi in care nu se circula. O b s e rv a tie La defectarea sistem ului de inchidere c e n tra liz a ta . Activarea este indicata prin scurta aprin­ dere a tuturor lampilor de semnalizare. prin sistemul de inchidere centralizata toate u§ile$icapacul portbagajului suntincuiate respectiv descuiate simultan.U T ILIZA R E U $ ile .INCHIDERE . se rasuceste cbeia !n butucul u^ii ^oferului In pozi(ie de deschidere.m iri a le s c o p ii > p e n tru cd u $ iie n u m a i p o t f i d e s c h is e d in in fe rio r. in c u ie r e a Pentru in c u ie r e a vehiculului dvs. D a r. A te n tie ! • fn v e liic u fe le in c u ia te d in ex> fe r lo r n u tr e b u ie s a p ers o a n e . Dezactivarea este indicata printr-o scurta aprindere a tuturor lampilor de semnalizare. cop iH m i tre b u ie t a s a t l i n v e h ic u f n e s u p r a v e - gheati- 26 DESCHIDERE . In c h id e r e c e n t r a liz a t a La Incuierea descuierea mecanica a u$ii $oferu!ui sau capacului portbagajului. a u to m a t s e b lo e h e a z a to a te u s ile $i c a p a c u l p o rtb a ^a lu lu i. Inchiderea de siguranta si de supraveghere interioara $i instalatia de avertizare antifurt* sunt im e d ia t activate. de supraveghere interioara* s< in sta la tia de avertizare antifurt' se dezactiveaza imediat. Dupa 28 zile lumina de control se stinge. Functionarea Inchiderii de siguranta este indicata prin clipirea unei lumini de control din apropierea siguranfei usii conducatonjlui. La incuierea vehiculului se sting luminile interioare care sunt comandate de Tntrerupatorul de la u§i. inchiderea de siguranta. la vehiculele cu geamuri actionate electric. A c e a s ta e s te v a la b ii in s p e c ia l la v e h ie u le la c a r e g ea m u rU e s u n f a c tio n a te e le c t r ic . Aceasta face ca .

in butucul usii respective. Pentru aceasta se acfioneaza D e s c u ie re a u $ iio r a v a n d manerul u$ii paria cand butonul de sigu­ d e s c h id e re a in d iv id u a la a u $iiar ranta se mi§ca in sus. DESCHIDERE ■ INCHIDERE 27 . toate u$ile capacul portbagajulul se Tncuie. Daca se trage iar^si a c tiv a ta manerul. inchiderea de siguranta $i instalatia de avertizare antifurt' nu se activeaza (vezi pagina 31). averlizare antifurt’ se dezactiveaza imeDacau^conducdtorului e s te d e s c h is a . Volkswagen. to a n e lo r de s ig u ra tifa . Dezactivarea este indicate printr-o incuiere pSna cand toate geamurile $i trapa s cu rta a p rin d e re a tu tu ro r lu m ln ilo r ise inchid complet. respectiv trapa descuie. intr-un interval de o secunda. Aceasta pentru a semnallzare.avertizare antifurt* se dezactiveaza imese. siguranta nu se activeaza totusi cand se Inchiderea de siguranta $i instalatia de face aceasta. u$a se deschide. • Cheia se rasuceste d e doua ori suc> c e s iv in oricare din incuietori: in c h id e r e a c o m fo rt Toate u$ile si capacul portbagajului se La vehicule cu geamuri. D e s c h id e r e a in d iv id u a la a u s ilo r * Sistemu! de inchidere centrailzata poate fi astfel modificat Tncat sa fie deschisa numai u$a conducdtorului. diat.U T IL IZ A R E Daca rasudti cheia in acela^i butuc. fara a afecta (descuta) alte zone. • Cheia se rasuce$te o s in g u ra d a ta Usile pot fi blocate $i prin a p a s a re a bu. semnalizatoare. Cheia trebuie menpnuta In pozitia de diat. t e r io r . adresa|i-va activata vehicuiui poate fi deblocat din in­ dealerului dvs. Pentru informafii suplimentare sau pentru Cand Tnchiderea de siguranta nu este activarea acestei posibilitdti. Inchiderea de U$a soferului se descuie. d e d o u a ori s u c c e s iv . actionate electric orice geam/respectiv Inchiderea de siguranta $i instalatia de trapa ramase deschisa. sunt automat Tnchi. Dezactivarea este indicata printr-o ea nu poate fi incuiata prin apasarea butoscurta aprindere a tu tJtror lam pilor de nului de siguranta. preveni inchiderea dumneavoastra afarS.

Aceasta pentru a preveni situatia de uitare a cheilor Tn interior. a ju to ru l d m e x te rio r s e fa c e e u d ific u tts te . D e s c u ie re a Prin apasarea parfii stangi B a butonuiui toate u$ile . Butonul este plasat in manerul u$il concjucatorulul (vezi figure). Sistemul de siguranta §i sistemul de avertizare antifurt* n u se activeaza la actionarea tastei.U T ILIZ A R E Cand usaconducatoruliii e s te d e s c h is a aceasta n u va putea fl tncuiatS. Astfei tragetl manerul u§ll res­ pective pdna cSnd butonul de siguranta este sus. la oprirea lasemafor).INCHIDERE . cop li] n u trefeuie Id* s a ti in v e h ic u t n e s u p n v e g fie a t}. iar dumneavoastra afara.in functie de pozitia fantei butucului incuietorii din acesta . d e o a re c e f n c a zu ri de u rg e n ta . Nu mai este posibila deschiderea u^ilor $i capacului portbagajului. Tasla functioneazS §i cand cheia de con­ tact este scoasa.capacul portbagajului se descjie. se blocheaza toate u^ile $i c ^ a cul portbagajului. respectiv patrunderea neautorizata din e x te rio r (de ex. • in c u iierea iis ifo rs i a ^ p a c u i u i p o rtb a g a ju lu i fm p ie d ic a p a tru n ­ d e re a n e a u to riz a ta d m e x te rio r d e e x . Daca vehiculul a fost tncuiat cu butonul. A te n tie ! • A c tk m a n d butom it d e In c h id ere c e n t r a f iz a t a d in m a n e r u l u $ ff G o n d u c a to fu k lU t o a t e u ^ iie 91 ca> p a c til p o r tb a g a ^ u i s u n t a u to m a t in c u iB to . in c u ie re Prin apasarea suprafetei A din dreapta butonuiui. 28 DESCHIDERE . is o p rire a la s e m a fo r. Cand se trage a doua oara de m§ner u$a se deschide. exista posibilitatea sa se debiocheze indi­ vidual u^ile. B u to n u l d e m c h id e re c e n t r a liz a t a A cest buton fa ce p o sib ila Tncuierea/ descuierea Tntregului vehicul din interior.

Butonul de siguranta a! u$ii trebule sa fie sus. vezi figura. Uga poate fi acum deschisa numai din Interior. A c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru cop ii Rasuciti fanta sigurantei ptr.INCHIDERE 29 . Butonul de siguranta al u$il trebule sa fie sus. Manerui de deschldere din interiora u^li este blocat. u$a poate fi deschisa numai din exterior. cu cheia vehiculului in direc^ia sagetii. U$a sianga spate Usa dreapla spate DESCHIDERE. vezi figura A.U T ILIZ A R E r S ig u r a n ta p e n tru c o p ii U^lle din spate sunt prevazute cu un sistem de blocare suplimentar pentm situatia cand pasagerii din spate sunt copii. copii. D e z a c tiv a re a s ig u ra n te i p e n tru c o p ii Rasucifi fanta sigurantei pentru copii cu cheia vehiculului in directia sagefii B.

30 DESCHIDERE . 31. • Nu cireutat! niciodatS cu capa> cul spate portbagaj tfeschis sau In trad esch ls deoarece pot p#tru n d e gaze d e e^apam ent In intertom i autovehiculului. At«nfie! » Dupa in e h id e re s hayonuiui/ G Spaeului s p a te p o rtb a g a j se (taca s«a b lo cat . c h ia r daca cb eia a fa s t ro tita pentru incuiere. P o z itia B: Capacul portbagajului este b lo c a t per* m a n e n t.C a p a c p o rtb a g a j / H a y o n P o z itiile fa n te i fn c u ie to rii: P o z itia A: Capacul p o r t b a g a j j l u i se b lo c h e a z a / deblocheaza prin inchiderea centraltzatS.vezi pag. P o z itia C: Cand sistemul este defect sau cand bateria autovehiculului este descarcata. Hayonul se poate descuia numai cu telecomanda sau de la comutatorul din u?a conducatomlui . In in te rio ru l capacului sunt prevazute elements de p rin d e re care fa c ilite a z a trag ere a capacului. P e n tru in c h id e re capacul se trage fn jo s $i se Tmpinge u so r.INCHIDERE .a itfe l capacul p o rtb a g a ju lu i s>ar puftea tfescftidet brasc tn tim pui mersutui. P e n tru d e s c h id e re a capaculjl deblocat se apuca manerul (vezi figura) din marginea inferioara si capacul se ridlca. ?n aceasta pozitie hayonul poate fi incuiat mecanic.

Comutatorul functioneaza si cand contactui nu este pus. sau • se tnregistreaza o mi$care !n spatiul in­ terior'. D e s c u ie re a c u a ju to ru i te le c o R ie n z ii Indreplaii telecomanda Inspre autovehicui $i apasati tasta 3 cca. Aceasta este semnalizata printr-o scurtS aprindere a tuturor luminllor de semnaltzare. IHayonul este descuiat. C a n d s e ra s u c e $ te c h e ia de doua o ri in s e n s u l m c u ie rii s au s e a p a s a d e 2 o ri p e t a s ta te ie c o m e n z ii se d e z a c tiv e a z a in s ta ia tia d e a v e rti* z a re a n tifu rt $ i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te r io r * ?i v e h ic u iu l se tn c u ie .INCHIDERE 31 . poate fi inchis doar cu m in a nu poate fi Tncuiat automat. se deschide • o u$§ • capota motorului sau capacul portbagaj • se pune contactui motor. In acest caz se declan^eaza pentru circa 30 secunde semnal acustic $i vizuai. daca cu vehiculul incuiat. D e z a c tiv a re Puteti dezactiva alarma cand desctiideti vehicuiul cu cheia sau cu telecomanda. 3 sec. instaiatia d e cla n ^e a z a se m n ale de a v e rtiz a re a c u s tic e ' $i o p tic e la p a trun d erea neautorizatS. D e s c u ie r e a c a p a c u lu i s p a te Fiti atenti sa nu descuiati din gre^ald capacul spate. Sistemul de avertizare in c iu s iv dispo> z itiv u iu i d e s u p ra v e g h e re a s p a tiu iu i in t e r io r * sunt activate automat la incuierea autovehiculului.U IIL IZ A M L S is te m u l d e a v e r t iz a r e a n tifu r t* Cu ajutorui sistemului de avertizare antifu rt* sunt Tmpiedicate in c e rc a riie de patrundere $i furt din vehicui. DESCHIDERE . In s ta ia tia este im ediat activata. D e s c u ie re a d in in te rio r Tragetl comutatorul A din u$a $oferului. Instaiatia se dec!an$eaza. C apacul portbagajului desciiiat. Clieia se rasucegte o data in directia de inculere respectiv se apasa tasta de Tnchidere din te le co m a n d a .

se deschide capacul porlbagajuiui). 32 DESCHIDERE .INCHIDERE . cand sistemul de supraveghere interioara este activat. altfel alarma se va declan$a. D e c o n e c ta re a • Apasati tasta din tocul u^ii (vezi sageata) • inculati autovehlculuL Instalatia antifurt este activata. Pentru a nu impiedica funcjionarea dispo­ zitivului de supraveghere Interioara. sen­ zorii nu tretjuie acopentil D e c o n e c ta re a d is p o z itiv u lu i de s u p ra v e g h e re a s p a tiu lu i in te rio r* Acest dispozitiv se deconecteaza odata cu deconectarea instalatlei antifurt. fara sistem de supraveghere interioara. Dispozitivul de supraveghere interioara trebuie deconectat cand in autovehiculul Tncuiat raman animale.U T ILIZ A R E In d ic a fie • Semnalul de alarma va fi declansat din noLi daca se atenteaza la una din zonele protejate (de ex. se declanseaza instalatia antifurt. dupa deschiderea unei u$i. 26 . Daca Tn interiorul autovehiculului se mi^ca ceva. Luaft in considlerare neap arat in d ic a tiite d e ia p s g . C o n e c ta re a Dispozitivul de supraveghere interioara se va active la urmatoarea descuiere sau incuiere a autovehlcululul.vezi sageata. • Sistemul de alarma se poate declan^a $i dacase descuie m e c a n ic hayonuli D is p o z itiv u l d e s u p r a v e g h e r e a s p a tiu lu i in te r io r * S enzori Senzorii dispozitivului de supraveghere interioara se gasesc pe ambele par(i ale lampil intenoare din spate .

Daca se apasa sau se trage scurt comuta.U T ILIZ A R E G e a m u ri a c t io n a t e e le c tric ^ c C o m u ta to a re le din usa p asa ge ru lui dreapta si din u^ile din spate se gasesc Tn apro-pierea manerului u$ii (vezi poza).usa pasagenjiul fata conducatorului. m an ual.usa din spate stanga' in a fa ra: IntrerupStoarele pentru geamurile ustlordin intfterupatoarele din usile din spate pot fata sunt prevSzute cu o „ F u n c tie Tn fi folostte d o u a t r e p t e ”.INCHIDERE 33 . A c e s t lu c ru nu e s te v ala b ii la in c h id e re a din e x te r io r a (eres> tr e lo r c u c h e la d e c o n ta c t 'i n a c e s t c a z nu a c tio n e a z a lim ita to r u l d e fo rfa . 1 conducatorului Prin Tntrerupatoml de siguranta 3 din uea 2 . respectiv se Inchide fo rta a u to m a t. . geamul din fata se deschide. sunt dotate cu o lim ita r e de din faja se deschide.Dispozilivele electrice de actionare a gea­ 'to ru l pSna la a d oua tr e a p ta .u$a din spate dreapta* din spate. DESCHIDERE .intrerupatoml de siguranta e s te a p a ­ Daca respectivul comutator este apasat sat: sau tras pand la p rim a tr e a p ta . Intrerupatoarele se gasesc in bratui usii c o n d u c a to ru lu i (vezi figura). R e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e ia p a g in a u rm M o a re . .intrerupatorul de siguranta e s te sco s 5 . geamul murilor. pot fi scoase din furcfie 3 . inchiderea geamuiui este tntrerupta auto­ mat cand apar obstacole care impiedica mi$carea.intrerupator de siguranta* dispozitivele de actionare ale geamurilor 4 . respectiv se inchlde Comutatoarele din usite din spate sunt scoase din functiune.

Geamul se deschide automat. • A te n tle la in c h id e re a g eam u rito r! Sn cK iderea n e a t e n t a s a u n e c o n tro ia tS a g e a m u H lo r p o t e a u a rd n irl (s triv ire ). Fereastra se deschide manual. p e n tru c a Tn c a x d e u i^ e n t a n ti s e m a i d e s e h id g e a m u rlle .geamurile din spate: Se trage in fata intrerupatorui. F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i de a c t io n a r e a g e a m u r ilo r c u c o n t a c t u i m o to r p u s D e s c h id e re a in tre ru p a to ru i din u $a $ o fe ru lu i .geamurile din spate: intrerupatorui se apasa In ta|a. Geamul se inchide manual. Geamul se deschide manual. in tre r u p a to ru i d in u$a c o n d u c a to ru iu i . • D a c a v e h ic u fu td u n m e a v o a s tra a feis t in c u ta t d in e x t e r io r . . Q :- DESCHIDERE .A te n fie ! • D a e a v e h ic u lu f e s te i» a ra s it • c h f a r ^ ip e n h v o s c u r ta perioada» lu a tt c « d>voastra c h e ia <fe c o n ­ t a c t . nu t r e b u ie s a r a m a n a n ic i o p e r s o a n a » v eM eu t.INCHIDERE . fn tr a r u p ito r u l din u sa p a s a g e ru lu i f a t a $ i din u $ iie din s p a te Pe suprafata de jos a intrenjpatorului se apasa. Geamul este tnchis automat. . Geamul se inchide manual. Intrerupatorui se trage pand la a d oua treapta. in tre ru p a to ru i d in u $a p a s a g e ru iu i fa ta si d in u s ile din s p a te Se apasa suprafata de sus a Tntrerupatorului. Intrerupatorui se apasa in fata scurt pana la a d oua tr e a p ta . La o noua actionare a intrerupatorului geamul se opreste imediat. Geamul se inchide manual. 34 In c h id e re a A le n tle ! Q |i-i inchiderea neatenta sau neeonfre ia td a geanturil^^ p o t cauza r ^ ir l! R e s p e c ta ti v a n tg a m in d ic a tiite d e p e p a g in a u r m a to a re re fe rito a r e ia iim ita re a f o r te i.geamurile din fata: Intrerupatonjl se trage pdna la p rim a treapta.geamul din fa}a: Se apasa Tntrerupatoml pana la p rim a treapta. Geamul se poate deschide manual. La 0 noua actionare a intre ru pa to ru lui geamul se opreste imediat. A v e fi g rijS s i n u rd m d n d n ic io tfa ta e o p il n es u ia rav eg h e ati In m a s in ^ D is p o zittv u l a c fio n a re a g e a m u riio i' n u f u n c tio n e a z a c a n tf u ^ l e d in f a t i s u n t d e s e h is e .

Descuiati vehiculul $i apoi il incuia(i iardsi prin u§a conducatorului. Geamurile vehiculului pot fi de asemenea inchise sau deschise din afara. 2 . F u n c tio n a r e a d is p o z itiv u lu i d e a c t io n a r e a s e a m u lu i c a n d c o n t a c t u i m o to r a lo s t iu a t Dup§ ce contactui motor a fost Iuat geamurile pot fi Inca actionate aproximativ 1 0 minute cu conditia ca u^ile fatS sa nu se deschida. Daca in contlnuare geamul va intSIni un obstacol sau o rezistenta. trebuie inca 0 data sa lidicaji §i sa mentineji comutatorul geamului respectiv.Dupa ce geamul s-a oprit. La inchiderea geamuriior din fata nu se realizeaza functia de Tnchidere automata. G e a m u l s e in c h id e a c u m fa ra lim ita r e de fo rta .Dupa ce geamul s-a deschis. 3 .INCHIDERE 35 . Tineji cheia mini­ mum 1 secunda in pozitie de incuiere. In acest caz pute(i sa inctiideti geamul numai dupd ce ati pus contactui motor. usilorfatd este reactivata. In acest scop cheia trebuie sa fie in pozitie de incuiere. Functia de inchidere/deschidere comptetd a geamuriior. nu opereaza. in d ic a fie Daca a$tepta(i mai mult de 10. ca sa-l inchideti. ia o noua acfionare a Intrenjpatomlui geamul se va deschide din nou. respectati urmatoarele: Vehiculul se incuie din exterior prin u?a conducatorului. Daca geamul de la u$a conducatorului. DESCHIDERE . acesta se opreste. pasagerului fa{a sau de la u$ile din spate intampina in cursa de Inchidere 0 rezistenfa la maintare sau un obstacol (o limitare de forta] geamul se deschide imedlat. pasagerului dreapta sau de la usiie din spate intimpina o rezistenta la inchidere. geamui se deschide imediat. respectiv descuiere in butucul u^ii conducatorului. timp de 10 secunde. Asigurati-v3 ca toate usile geamurile sd fie complet inchise.Daca geamul de ia u$a conducatorului. Pentru a reintroduce acesta functie dupa conectarea bateriei. In d ic a tie Daca deconectarea/conectarea bateriei vehiculului funclia* de inchidere/deschidere automata a geamuriior u$ilor fa{a. A ten tie! Prin iR c h id e re a n e a te n ta n ec o n tro la td a g e a n lu rilO f s e p ot p ra d u c e rd n iri. trebuie inca 0 data sa ridicati si s i mentinefi comu­ tatorul tim p de 5 secunde.U IIL I^ H t: M o d u l d e lu c ru a l d is p o zitiv u lu i d e lim ita r e a fo rte i 1 . respectiv 5 ecunde intre pasii individuali.

Daca trapa. G lis a re B Se rote§te comutatorul pana in pozitia dorita in sens orar. Mentineti cheia in pozitia de inchidere. fiecare dupa dorinta. rasLciti in continuare comutatorul pana in pozitia B. in aceasta pozitie e posibil sa fiti deranjati de zgom otui provocat de curentul de aer. A te n tie ! A c o rd a ti a te n tie fttehiderii fra p e if N e a te n tia s a u in c h id e re a fteeo n tro la ta a tra p e i i>oate p ro v o c a ra< nirU D e a c « e a ia p a ra s ire a veh i* cutului lu a ti in to td e a u n a c h e ia c u du fn n eavoastra^ in c h id e re A Pentru Tnchidere com utatorul trebuie rasucit in pozi{ia A. atdta vreme cat usile fata nu au lost deschise. G e a m u l se in c h id e a c u m fa ra iim ita r e de fo rfa . Trapa este prevazuta cu un d is p o zitiv de iim it a r e a f o i ie i . P iv o ta re (in c iin a re ) D Comutatorul se rasuce^te p&na in pozitia dorita. In ta in e ^ te un obstacol sau o rezistenta se va deschide imediat. Atunci trebuie sa a p ^ a tl comutatorul in fata sau spate timp de 10 secunde. sa inchideti cu mana para­ solarul. 36 DESCHIDERE ■ INCHIDERE . Puteti. Daca doriti sa deschideti complet trapa. Tn m i^carea de inch ide re . pana cdnd plafonul s-a inchis. In pozitia D trapa este complet inclinata. Trapa se deschide sau inchide timp de aproximativ 10 minute dupa ce s-a luat contactui motor la vehlcule cu inchidere centralizata. Putet) sd inctiideti plafonul daca apasati comutatorul aflat In pozifia A in fata pana cdnd trapa este complet inchisa. inchiderea trapei se face in to td e a u n a f a r a d is p o z i t iv u l d e i i m i t a r e a fo rte i. Trapa se deschide si Inchide cu ajutorui comutatorului rotativ cand contactui motor este pus. in c h id e r e a c o n fo r t* Trapa poate fi inchisS utilizand nu numai comutatorul rotativ ci §i din exterior prin incuietoarea de la u$a conducatorului. In d ic a tie La culisarea trapei de sticia parasolarul va culisa impreuna cu trapa.U T ILIZ A R E T r a p a * ( P la f o n g i is a n t / p iv o t a n t ) In d ic a tie Dupa deconectarea si conectarea bateriei vehiculului se poate intampla ca trapa sa nu se inchida complet. In pozitia C trapa se deschide pSna in p o z itia C o n fo rt.

r DESCHIDERE . la raze solare s u ficie n te . Vezi pag. ventilatorul comuta automat pe functionare Solar. M otorul ventilatorului va ii actionat cu curent solar si habitaclul va fi alimentat cu aer proaspat. (se invinge presiunea arcului) $i se inchide plafonul.73. In d ic a tie • Aerisirea functioneaza numai la tra p a in c h is a re s p e c tiv ra b a tu ta . • Se introduce manivela in suport si se a$eaza iara$i capacul. plafonul se poate 7nchide manual.INCHIDEHE 37 . Tapiteria interioarSi este fixata de trapa solara si nu se poate culisa separat. Celulele solare ale trapei livreaza curent pen tru fu n c tio n a re a de a e ris ire a 1 aparatului de aer condi|ionat. dupa lua re a g o n ta ctu lu i.U T ILIZ A R E A e r is ir e S o la r/ T r a p a S o la r a * La vehiculele cu trapa solar. • Pentru o aerisire optima trebuie ca duzele (suflantele) 3 $i 4 sa fie deschise $i sa fie deconectata recircularea. • Se ia manivela din suportui capacuiui se introduce in deschizatura pana se opre^te. A c tio n a r e a d e u rg e n fa Daca Instala^a este defecta. • Se scoate capacul de plastic din partea din spate. cu o ^unjbelnita. Actionarea Irapei corespunde descrierilor anterioare.

C a p o ta e s te b m e t n d iis a Oacm s e a f la i a n fvei c u e ie m e n ie le d e c a ro s e H e d in i i t m l e i. Astfel se deblocheazS carligul de prindere.vezi figura din dreapta. Apoi se trage in jos pana cand telescopul nu mal ac{ioneaza lasata sa cada In dispozitivul de blocare .INCHIDERE . dacJt e s t e b in e z a v o rS ta . I? 38 DESCHIDERE . • D a c i 8l>servati in tim p u t m a rs u fu i c a n u e s t e b in e fn c h is a . •Dta de partea unde este fixat telescopul. D e a c e e a ? n to td ea u n a d u p d fn c h t* d e r e a c a f w t e i v e r if ie a l i. o p n fi im e d ia t 9« in c h id e ti c o r e c t c a p o ta m o to ru lu i.C a p o ta m o to ru lu i D e b lo c a re Se Jrage maneta din stanga sub bord capota se va debtoca. D e s c h id e re a Capota motomlui se ridica putin §1 apoi se trage de mSner in dlrec{ia sagetii . Attfel s-ar putea produce deteriorSri ale vopselel.nu apasatll A t e n tie ! • 0 in m ^ i v e d e s ig u r a n ^ c a p o ta m o io r u iu i t r e b t iie s a f i e b in e f n c h is a In iiin p u t m e rs u lu i. In d ic a tie inainte de deschiderea capotei motorului verlficati ca stergatoarele de parbriz sa nu fie ridicate de pe parbriz. Capota este mentinuta in pozitie deschisa de un telescop pneumatic. Se ridica $1 se deschide pana se opre§te.vezi figura din dreapta. In c h id e re a Apucati c t. Sirrultan iese la iveala un maner de tragere in grila radialorulul .

• T fneticop iideparte< lecom p art im e n M m otoruiui. • N u d e s c h id e ti c a p a c u i d e la re z e rv o ru i c u lie h fd d e rTO ire. • D a c a s u n t n e e e sa r# lucriit't la s is t e m u l d e a llm e n fa re s a u ia in sta la fia electric^: • d e e o n e c t a t i b a t e r ia d e la fe te a u a de bord. s c o a te fi c fie ia d e c o n ta c t. A fe n tie! F iti f o a i i e a te n fi c a n d lu c r a ^ ia m o t o r s a u tn c o m p a r t im e n t u i m o to ru iu i! S e re c iH n a n d a a te n lie s p o ritd ! • N u d e s c h id e ti c a p a c u f de la cotnpartim entuJ m o toru tu i s a u nu e x e e u f a f i litc ra ri la m o to r d a c a o b s e rv a li e i ie s e af>ur s a u (ichid d e rd c ire p o ric o l d e o p d rire ! A ^ te p ta fi p a n d c a n d nu m a t ie s e a b u f s a u tic h id d e rd c tre fn o to ru l » . de o p a rire . v e n tila to r d e r d c ir e • 91 s is t e m u l d e In a lt a fensitm e. a lte rn a to r. de e x e m p lu v e r ific a r e a $i c o m p le ta re a cu lic h id e . > Mneti fnto td eau na ia M e t n a n a fin stin ga to r d e foe. • L a s a li m o to ru l sa se r a c e a s c ^ • N u a siia ti.fNCHIDERE 39 . Pentru a f i re c u n o s c u te la tim p neetanseit^tiVe. • T r a g e ti frd ita d e m S in i. in c a z c o n tra r pot a p a re a v a rii g ra v e in fu n c tio n a re . • M a n e t s s c }iim t> a to ru iu i d e v ite z e m p o zitia neutra^ ra sfte c tiv In p o z itia hP”. • E v ita ti sc u itc ire u ite le fn in sia ia t ia e le c t r ic ^ ■ tn s p e c ia l la Imterie.a i^ e lt .In d ic a t ii p riv in d s ig u r a n ta la e f e c t u a r e a lu c r a r ilo r in s p a tiu l m o to r La e fe c tu a re a lu c ra rilo r la m o to r s au Tn s p a tiu l m o tor. d e ra n ire si a c c id e n ta ri. DESCHIDERE . La c o m p le ta re a c u lic h id e . v e h ic u lu l tre b u ie dus la a t e lie r p e ritru verific a re . • D a c a tre b u ie e x e c u ta te iu c ra ri d e v e r lf i c a r e c S n d m o t o r u l f u n c t io n e a z a f a p a r e fn p lu s p e r ic o t u l d a t o r a t p ie s e lo r in m l$care • d e ex. a v e ti g rija c a a c e s te a s a nu fie schim * b a te In tr e e le . . s is te m u f d e rd c ire s e a lia sub p re s iitn e . a c « s ta a r p u te a p o m i b ru s c . Daca se o b se rva p e te d e u le i s a u a lt e lic h id e . ■ n u finnati. e x is ta p e ric o l d e fo e . • O p ritt mtotorui. lo c u l d e sub v e h ic u l trebu/e c o n tr a la t la fnferv a le re g u la te . curele trapezoid a ie . A c e s t e lich id e $e pot aprlnde.n u lu c ra ti n ie io d a ta In apro> pierea focuiui d e sc h is. n u tu m ati nie io d ata li c h id e d e a s u p r a m o t o r u f a i fierblnte. • C d t tim p m otorul e s te eald: ■ N u p u n e ii m a n a in v e n tifa to ru l d e rd e ire .

Simbolurile comutaloarelor corespund to tjs i celor de la vehiculele cu volanul pe stanga. F a r u r ile d e c e a t a * ^ } In d ic a t ie • La vehicule cu volanul pe dreapta ordinea comutatoarelor difera. • La ulilizarea echlpamenteior de ilum inare descrise a id . in Germania sub 50 m) datorita efectului orbitor. lampa de ceata a autoturismului e automat stinsa. • Lumina de ceata poate fi aprinsa numai cand vizibilitatea este toarte redusa (de ex. V e h ic u le c u fa ru ri de c e a ta Comutatorul din pozijia faza mica/faza mare se trage pana la a doua pozitie stablla.U T ILIZA R E C o m u ta to r In d ic a tie Daca nu sunt stinse farurile dupa ce chela a fost scoasa se aude un zgom ot de avertlzare. C and fa ru rile de ce afa sunt a prinse simbolul farului de ceafa este aprins in lumina verde.Stinsa '' ' .vezi pagina 43. este su bject al reglementaritor legale. cand sunt apnnse lumtnile de pozitie $i contactui motor pus. L am p a c e a ta s p a te * V e h ic u le fa ra fa ru ri d e c e a ta Se roteste comutatorul de lumini din pozltia faza mica/faza mare $i se trage pana se opreste. Comutarea pe laza mica sau mare respectiv avertlzare luminoasa .Lumlna de tntalnire (faza micS) sau lumina de drum (faza mare) Cu comutatorul pe luminiie de pozi(ie sau pe faza mica/faza mare. 1 .C o m u ta to r lu m in i 0 . 40 LUMINI SI CAMP VIZUAL .Dfl. in tlmp ce se efectueaza pomirea motorulul dupd scoaterea cheli de contact ele sunt puse autom at pe lumlnlle de pozitie. gQ " . Farurile se aprind numai cand contactui motor este pus. EchipamentuI electric al dispozitlvului de remorcare’ montat din fabrica este astfei conceput ca la tractarea unei remorci ce este echipata cu lampa de ceata spate. ‘ in anumlte ISri. atata tlmp cat u$a $oferutui este deschisa.Lumini de pozitie" . in tabloul de bord se aprinde o lampa de control. faza s c u rti se apnnde de asemenea cu o intsnsitate rsdusa. In d ic a tie • Cand lampa pentru ceata este aprinsa. tragetl de acesta Tn afara pana la prima pozitie stablla.

Farurile se pot regia nutnai cand faza scuita este aprlnsa.U T ILIZ A R E 2 . r LUMINI SI CAMP VIZUAL 41 .v e z i s i m a n u a lu l 3 . Cand insta­ latia de Tncdlzire functioneaza se aprinde 0 lampa de control Tn comutator. r 4 . Im e d ia t c e g e a m u l d in s p a te e s te c la r. Aceasta !nseamna ca batala farurilor se adapteazd automat starii de incarcare a autovehiculului. 3 • B u to n c o m a n d a io r e g ia r e fa r u r i* Corespunzator conditiilor de Incarcare ale autovehiculului se poate regia electric pozifla farurllor Aceasla previne orbirea partenerilor de trafic creeaza o bund vizibllitate conducatonilul auto. R e g la r e a d in a m ic a a fa r u r ilo r La vehiculele cu latn pi d e d e s c a rc a re in g a z se are la dispozltie un sistem de reglaj dlnamlc al farurilor. C o n s u m u l re d u s d e c u r e n t c o n d u c e la s c A d e re a c o n ­ s u m u l c a r b u r a n tu lu i . Pentru reducerea distantei de iluminare rotiti rozeta de la pozitia de baza (-) !n jos. in s ta la tia d e in c ^lzire va f i o p r it a .llu m in a r e a in s tr u m e n te lo r d e b o rd CSnd luminile sunt aprinse. „ C o n d u c a n d e c o ­ n o m ic e c o /o g ic ”. la punerea co nta ctu lu i m otor.2 . M i^carile vehlculului la demaraj respectiv la franari vor fi automat echilibrate.In c a lz ir e a lu n e te i |» ii Instalatia de incalzlre functloneaza numai cand contactui motor este pus. intensitatea de iluminare a aparaturii se regleaza prin rotirea rozetei de langa comutatorul de lumlni.

CSnd aprindeti lumintle de avarie. toate lampile de semnalizare ale vehicululul se aprind simuitan. se aude un sunet (zgomot de avertizare).lam pa de control trebuie sa dipeasca. se opre$te datorita unei defectiuni tehnice. Cand este conectatS faza mare rSmSne conectata faza mica. atata timp cat u$a $oferului este deschisa. pen tru a p ro teja im p o trlv a ra d ia tiilo r puternice. ' v i z i b l f i t a t e a c £ ttr« - ^ > a le retro vizrare ^ Instalatia de semr^alizare functioneaza numai cu contactui motor pus. La aprinderea fazei marl se aprinde lampa de control din tabloul de bord.14. A prindeti lum inlle de avarie cSnd de exemplu: .maneta in ios ( 2 ) Cand semnalizatoarele functioneaza. Pentru desfacerea sau strangsrea ruloului parasolar apasati scurt tasta. Vor lumina intermitent 5 ! lampile de avertizare din bord $1 lampa incorporata in intrerupStonjI pentru avarie. Lumini de parcare dreapta .L u m in i d e a v a r ie ^ 6 . A te n tie t InstalaUa functioneaza si cu contactui mO' tor luat. Parasolaail se va des1a$ura p3na la capat. V 42 LUMINI SI CAMP VIZUAL LUMINI $1 CA m P VIZUAL 43 .maneta in sus ( 1) Lumini de parcare s tin g a . In d ic a t ie La utilizarea echlpam entelor de sem ­ n alizare $1 ilum inare descrise se vor respecta hotararile legale. tmpingeti maneta In fata (3). Dupa ce se scoate chela de contact.se aprinde $i lampa de control a fazei mari din tabloul de bord. A v e r t iz a r e lu m in o a s a Se trage m aneta spre volan ( 4 ) . in te r io a r ^ este lim lta t d . Pentru a semnaliza la dreapta .vezi pag. Semnalizatoarele se decupleaza automat dupa efectuarea manevrei de viraj. C o n e c ta r e a /d e c o n e c t a r e a fa z e i m a rt C o n e c ta re a : Se conecteaza comutatorul de lumini pe faza scurtd. S e m n a liz a r e a la s c h im b a r e a d ir e c t ie i d e m e rs $1 a b e n z ii Ridicati ( 1 ) sau coborati (2 ) .aveti nevoie de ajutor sau . $1 lampa de control corespunzatoare este aprinsa .pand la f f t punctui la care simtiti 0 opozrtie §1 mentineli in aceasta p ozitie . D e c o n e c ta re a : Se trage de maneta in sens opus sagetii 3. Va mgam respectati hotararile iegale.maneta In B U S (1 ) Pentru a semnaliza la stanga .R u lo u e le c t r ic p a r a s o la r * Parasolarul poate fi tras automat pe luneta.maneta in jos ( 2) & a n d r u lo a l p a ra s o la r e s te d e s f i k i u t . L u m in i d e p a r c a r e Lumina de parcare se aprinde numai cu contactui motor luat.vehiculul dvs.afungeti la coada ur)ui ambuteiaj .<j I lu i^ /^ n c U IIL IZ A H t M a n e ta p e n tru s e m n a liz a r e s i fa z a m a re 5 .

.... Dreapta .. Astfel se evita descarcarea bateriei vehiculului........co n ta c t u$a (lu m in i co m a nd ate de intrerupatorul usii). L a m p a d e p o rtb a g a j Lampa se aprinde cand capacul portbagajului este deschis (functioneaza ?i c§nd luminilesuntstinsesicontactui motor luat).............. se deschide o usa sau se scoate chela din contact... iam pa interioara este aprinsa circa 20 secunde....... lumina comandata de intrerupatorul u s ii....... dupa ce se descuie vehiculul......... De aceea................. Totu^i.................. o p rit..................... La vehicule cu inchidere centralizata... iiu m in a r e to r p e d o Lampa se aprinde numai cand lumina din vehicul e aprinsa si capacul torpedoului este deschis. 44 LUMINI SI CAMP ViZUAL . Pozitiile intrerupatorului: Pozitia din mijioc • o p rit.....lumina comandata de intrerupatorul u § ii....... O O C o m a n d a la m p ii in te r io a r e Lampa interioara se stinge dupa maxim 10 minute daca u$a este deschisa.... la incuierea vehiculului sau la punerea contactului motor....................... lampa se stinge imediat.U T IL IZ A R E L a m p i in t e r io a r e L a m p a in t e r io a r a f a t a in tre ru p a to ru l A Prin acest intrerupator sunt comandate lampa Interioara din fata si cele 2 lampi de citit..... Stanga .lampa interioar§ este aprinsa co ntin uu ... intrerupatorul fampii interioare re­ spective trebuie sa se gaseasca Tn pozitia .... trebuie sa fiti atenti la capacul portbagajului sS tie totdeauna inchis cand vehiculul este parcat............. L a m p ile d e c it i t d in f a t a Prin apasarsa comutatorului corespunzator B se aprinde sau stinge lampa de citit. L a m p a in t e r io a r a s p a te Pozitiile intrerupatorului: lampa interioara este aprinsa co ntin uu ..................

• Schimbarea stergatoarelor de parbriz . Comutatorul spre dreapta . se regleaza automat energia termlca.fa r u r i* Cand fa ru rile sunt aprinse geam unie famrilor sunt spalate ori de cate ori este spalat parbrizul. M i^ c a re a la in te rv a le a ^ te rg a to ruiui Maneta in pozitia 1.vezI pagina 46. M i$ c a re ra p id a a s te rg a to ru iu i ■ l^aneta in pozitia 3. restu rl de inse cte ) tre b u ie totusi indepartata de la geamurile farurilor. in a in te d e a p o rn i s te rg a t o a r e le de p a rb riz v e rific a ti d a c a l a m e le ^ t e r g a t o a r e lo r n u s u n t in g h e ta te p e p arbriz! • S te rg a to ru l • o p rit Maneta in pozi'tia 0 . Atentie! P e n tr a q b u n a v iztfa ilfta te s u n t n e e e s a re $ t« r{||ito a re d e p a rb riz In iKiRd s ta r e • v e z t p a g in a 4 6 . • M is c a re le n ta a $ te rg a to ru lu i Maneta in pozitia 2.pauze lungi Pauzele mtre §tergeri sunt comandate 5 I in func|ie de vlteza. in functie de temperatura exterioara. • P o s ib ilita te a d e s te rg e re /s p a la re a u to m a ta Trageti de maneta spre volan 5 . LUMINI SI CAMP VIZUAL 45 .pauze scurte Comutatorul spe stanga .U T ILIZ A R E S te r g a to r si in s ta la tia d e s p a la t p a rb riz u l • S te rg e re sin g u lars Maneta in pozitia 4. de exemplu la umplerea rezervorului. La Intervale egale. pauzele intre stergeri se regleaza automat prin senzor tn functie de cantltatea de ploaie. S e n zo rii d e p lo a ie * La vehlcule cu senzori de ploaie.2. Pentru acea sta o p riti 5 ! rep o rn iti fu n c tia de stergere intemiitenta. Ellberatl maneta . Prin comutatorul A din maneta sterga­ toruiui de parbriz se poate regia individual sensibilitatea senzorulul de ploaie.Instalatia de spalare 5 ! 5tergatoareIe functioneaza. In s t a la t ia d e s p a la r e . atuncl cand se Introduce ctiela ?n contact. $tergdtoarele de parbriz instalatia de spalat parbrizul functioneazS numai cand contactui motor este pus. C a n d e s t e f o a r t e fr ig $ i in g h e t a fa r a . Oupa talerea contactului motor trebuie sa activatl din nou senzorul de ploaie. Cu comutatorul A se pot selecta 4 trepte de temporizare.instalatia de spalare se opreste stergatoarele functioneaza inca aproximativ 4 secunde. aceasta cand este conectata functia de $tergere intermltenta. In d ic a tie • Completarea lichldului de spalare • vezi manualul 3. murdaria persistent^ (ca de ex. La d u ze in c a lz ite p e n tru s p a la t p ar­ b r iz u l* .

L a m u rd d rire p u te m lc a . ia> m e ie s te r g a to a r e lo r d e p a rb riz tr e b u ie c u r a t a t e re g u la t c u un a g e n t d e c u r a tir e g e a m u ri. Verificati unghiului pe care tl efectueaza Stergatorul la un dealer Vollcswagwn $i daca e cazul se corecteaza. La m ontarea lam elor se vor respecta urmatoarele: . Schimbatl lamele $tergatorutul.U T ILIZ A R E L a m e le s t e g a t o a r e lo r d e p a r b r iz A te n iie ! • P e n tru b u n a v iz fb liK a te sunt n e a p d ra t n e c a s a re ^ te rg a to a re in b u n d s ta re . • Cand lamele stergatoarelor sunt deteri­ orate.lama pe partea din dreapta $cferului treb uie sa fie tn d re p ta ta cu partea convexa in jos. • Unghiul de a ^ z a re de la bratui stergatorului nu este corect. . F ix a re a Ia m e i Clema de siguranta trebuie sa Intre in locul special destinat din bratui stergatorului se aude zgomotul de fixare. acestea pot de asemenea s& vibreze. Inform atll supllm entara puteti obfine la dealerll Volkswagen. d e e x e m p tu r e s t u r l d e in s e c f e c u r d i a r e a $ te r g d to a r e 1 o r s e f a c e e u un b u re te s a u p ro so p . Aceste resturl se pot indeparta numal cu un agent de curajare special. • Se apasa clema de siguranta in directia sagetll A.deflectorul de aer al Iamei. oe partea conducStorulul. • Se scoate lama stergatorului in directia sagetii B apol scoateti-o in sens opus. 46 LUMINI $1 CAMP VIZUAL . Urmatoarele cauze pot duce la vibrarea lamelor de parbriz. • P e n tr u a e v H a m u n la rfre a . • 03n m o tiv e d e s ig u ra n fa ia m ele s t e r g d t o a r e lo r t r e b u i e a n u a l s c h im b a fe o d a t a s a u d e douS o r i. Substantele degresante nu pot Indeparta depunerile. S c h im b a r e a la m e lo r $ te r g a t o a r e lo r d e p a r b riz S c o a te r e a ia m e i • Desprlndetl brajul §tergatorulul de par­ briz si pozi}ioriati lama in unghi drept fata de bratui ^tergatorului. trebuie sa fie orientata cu fata in jos. • La spalarea vehlculelor cu Instalatle au­ tomata de spalare. L a m e le s e d b fin la d e a ie rii V o lk s w a g e n . VIbrarea poate 1i indepartata prin folosirea une'i substan}e ce dllueaza grasim lle. pe parbriz pot rdmane resturl de grasimi.

inainte de a strabate o instala|ie de spalat automata. apoi oglinda din dreapta cor^ducaOglinzile retrovizoare trebiiie reglate inatorului. puteti regia Oglinzile exterioare a s fe r ic e au suprafata oglinda manual prin apasarea rDarginii curbata variat.Oglinda exterloara din stanga totu^i obiectele par mai mici. oglinzile trebuie rabStute pentru a evita deteriorarile.O g lin d a r e t r o v iz o a r e I. inspre '■ ■ interior pana se opre^te. L . initiala. deoarece functia oglinzii ar fi schimi' -i ?■ li batS. Aceste oglinzi .ix V LUMINI SI CAMP VIZUAL 47 . reglati mai intai oglinda din stdnga conducStorului. oglinda trebuie reglata e le c tr ic . o glinzile revin la pozltia s p a te .Rabaterea ambelor oglinzi exterioare* mult decat oglinzile convexe. spre exterior) maresc campul de vedere. i0 In d ic a tie Daca oglinda a fost mutata datoritd unei forte externe (de ex. D e a c e e a A .Incalzirea oglinzilor exterioare cu a c e s te o g lin z i nu s e p o a te eva> lu a c o r e c t d is ta n ta p a n a la v eh ic u R . vizibiiitatea in mers. OgllnzMe exterioare se pot regia prin O glinzile exterioare c o n v e x e (curbate butonul rotativ. intea pornirii asHel inca l sa se permita Apoi puteti regia simultan ambele oglinzi. Oarcasa oglinzii nu trebuie in nici un caz adusa manual la loc. B .Oglinda exterioard din dreapta Oaca sistem ul de reglare e le ctrica a le le d in s p a te . lovirea la manevre). R a b a te r e a o g lin z ii e x t e r io a r e Oglinzile exterioare pot fi rabatute. . asa cum a fost descris mai sus. regl§nd numai oglinda conducdtorului. o g lin z ilo r se deiecteazS. Pentru aceasta. Asttel se trage carcasa oglinzii cdtre masind. O g lin z ile in aceasta pozitie ambele oglinzi exterioare a c e s te a au o u t ilit a t e lim ita ta d e fa p tu i c a nu se p o a te e v a iu a c o re c t sunt rabatate electric. R e g la r e a o g lin z ilo r e x t e r io a r e In d ic a t ie p e n tru u tiliz a r e a o g lln O g linzi e x te rio a re re g la b ile z ilo r e x t e r io a r e c o n v e x e sau e le c tr ic * a s fe r ic e * . Daca rotiti rotita in d is t a n t a p a n a la v e h ic u le le d in alta directie. R e g la re a s in c ro n iz a ta a o g lin z ilo r in primul rand ambele oglinzi trebuie adiise in pozitia de baza.cu deschidere mare cresc campul de vedere mai suprafefei oglinzii.

R e g la re a a u to m a ta a o g lin z ii e x te * r io a r e -d r e a p ta p e n tru m e rs u l m ap o i Cand se merge Tn m ar§arier. Reglaiile o g lin z ilo r e x t e r io a r e sunt retinjte automat Tn memorie In corelare cu pozi]ia scaunului conducM orului . maneta se trage in spate. R e g la r e a o g lin z ii in te r io a r e O g lin d a in te rio a ra a n tio rb ire m a n u a la Pentru reglarea de baza a oglinzii.U T IL IZ A R E In c a iz ir e a o g lin z ii* Incalzirea oglinzilor exterioare functioneaza in pozitia A a butonului rotaliv indepen­ dent de instalatia de incalzire a lunetei. Pozitia prestabilita a oglinzii exterioare dreapta pentru mar$arier poate ti moditicata corespunzator nevoilor individuate $i memorata . Pentru reglarea antiorbire. oglinda se comuta iarasi pe pozitia normala.vezi pagina 53.vezi pagina 53. O g lin d a c u re g la re a u to m a ta a n tio rb ire * Reglatl oglinda manual. Astfel la parcare se permits vederea pana la m arginea bordurii. respectiv selectorul tn pozitia R. Cand contactui este pus. La mersul in marsarier. daca comutatorui a fost pus pe oglinda dreapta. 48 LUMINI SI CAMP VIZUAL . M e m o ria p e n tr u o g lin d a e x t e r io a r a * V e htculele c u m e m o r ie p e n t r u s c a u n u l c o n d u c a t o r u lu i* au o memorie pentnj oglinzile exterioare. Oglinda se muta inapoi in pozitia originala. lumina farurilor). de indata ce se scoate maneta din mar§arier. parghia de pe muchia de jos a oglinzii trebuie sa fie impinsa in fata. oglinda interioard se intuneca automat in functie de intensitatea luminli din spate (de ex. oglinda exterioara dreapta se muta autom at in pozitia p re s ta b ilita .

U T ILIZ A R E P a r a s o la r e Parasolarele pot fi scoase din suportut la­ teral $1 intoarse catre usi. p rin o g lin d a r e t r o v lz o a r e In t e r i o a r a . Oglinzile de machiaj sunt prevazute cu capace. A to n fitt! C a n d r u lo u l 6 s t e ir a s . v iz ib i* l i t a t e a fn s p a t e . R u lo u d e p r o t e c t ie c o n tr a s o a r e lu i* Acest parasolar se folose^te Im potriva radiatiilor intensive. r LUMINI SI CAMP VIZUAL 49 . Dupa ridicarea capacului. In dica til su plim e ntare despre „R ulou electric parasolar*" . Cu ajutorul parasolarelor m ici de sub lampile Interloare din fata puteti acoperi spatlul de deasupra oglinzii retrovlzoare interioare. se apiinde o lampa. Tragetl ruloul ?n sus $i agatati-l in suporturile laterale. pe luneta.vezi pag. e s t e re d u s a . Pentru rularea parasolarului. scoateli-l din suporturi^i lasati-lsasenjieze u$orln jos.42.

po2 i|ia relaxata. Respectati reglarea de baza a s ca jn u lu i conducatorului $1 pasagerului fa(a. ifu treiM ifr sd s e gd»ease& iticid> d a tS o b ie cfe fn sp a flu f pentru ptcioai^B.S c a u n e le d in fa | a Reglarea corecta a scaunului este importanta pentm: . deoareoe la caxut unei m an evre b ru fte . S c a u n u i c o n d u c a to r u lu i Va recomandam sa reglati scaunui condu­ catorului dupa cum urmeaza. a c e ste a p of ajunge Tii zona p«<lEtTelor. . . debf«1a sa u a c c ^ e ra ! S c a u n u i p a s a g e r u lu i la t a Va recomandam sa reglati scaunui dupa cum urmeaza. de pe aceasta pagiria.p r o te c tie m a x im a o fe rita d e Cen­ tu r a d e s ig u ra n fa $i s is te m u lu i A irb a g . Ateniie! . neobosltoare a corpului .scaunui se plaseaza cSt mai mult posibil spre spate. • in tim p u i m e rs u iu i p ie io a re fe s e f i n t n t o f d e a u n a in p e n tru p ic io a re .spatarul in pozitie vertical^ . — fnclinafia spdtaruiui se regleazci astfel incSt spatele sa se reazeme complet pe sp ^tar iar punctui cel mai de sus al volanului sa poata 1i ajuns cu bratele usor indoite. Reglati-va scaunitl dupa cum este descris in pagintle urmatoare. rapid la elementele de comanda .picioarele sa stea comod in spajiul pen­ tru picioare . re s p e c tiv ta b io u i d e b o rd .fn n lc i u n c a z : litt s e pun p e i>ord s a u p e s c a u n e . A te n tte ! • S c a u n e fe d in < a tii n u traibuie tm p ln s e p re a a p re s p e l ie voian. 50 SCAUNE SI AMENAJARI .accesul sigur.Pe directte longitudinals scaunu! condu­ catorului se regleaza In asa tel incat pedalele s3 poata fi apisate cu pictoarele u$orindoite. Nu veft m ai p u te a fra n a.

R e g ia re a in c lln a tie i s p a ta ru lu i Va desprindeti de spatar si se rSsuce^e rozeta de mana. 2 .R e g ia re a s c a u n u lu i p e d ire c tie lo n g itu d in a la Se trage maneta si se impinge scaunul. scaunul poate fi ridicat sau coborat. Astfel coioana vertebrala este spri}inita In pozitia el naturala $i pozifia corpuiui este mai putin obositoare pe distance lungi. Apol se elibereaza maneta iar scaunul se impinge pana se bfocheaza. A te n tie ! fn lim p id m e rs u lu i s p M a r e le nu tr e b u ie s a f te in c lln a te p re a m u lt fn s p a te . pema din zona lombara se arcuiegte u§or Tnainte. R id ic a re a : Ridicati maneta din pozitia de bazS. „pompati". SCA UNE SI AMENAJARI 51 . C o b o ra re : Cobord^i maneta din pozitia de bazS.R e g ia re a tn a itim ii s c a u n u lu i* Prin actionarea „ca la pompS" a manetel din partea exterioara a scaunului. e a e i e s t e in ffu e n fa ta e f i c a c i t a t e a c e n t u r ii d e s ig u ra n ta . A t e n tie ! D in m o tiv e tie s ig u raii^ a s c a u n u f s e re g te a z a p e d lr e c fie lo n g itu d in a is n u m at cS n d v e ttic u lu i e s fe o p rit! 4 . p.R e g ia re a re a z e m u lu i lo m b a r* Prin rasucirea rozetei de mana. A te n tie ! • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta in a jt i m e a s c a u n u lu i s o f e r u lu i s e re g le a z S n u m a i c a n d v e h lc u iu l e s t e o p iitt « A te n tie la r e g ia r e a in a ltim ii s c a u n u lu i! O re g ia re n e a te n ta si n e c o n t r ^ a t a d u c e ia ra n irt p rin s tn v ire .pompati".3 . 1 .

partea din spate a pemel in sus / jos 2 §i 3 simultan .partea din {ata a pemel Tn sus / jos 3 . Vezi si descrlerea (poz. Reglarea scajnului se poale face §1 cand chela este scoasa din contact. A ie n tie f • D in m o tiv e d e s ig u ra n ta scaun e l « s e r e g le a z a n u m a i c 4 n d v e h ic u lu l e s te o p rlti • A te n iie la re g la re a s c a u n e io r! O r e g la r e n e a t e n t a s i n e e o n tro la td p a a te d u c e la rS niri. O e a c e e a c o p iii n u tre b u ie la s a ti n e s u p ra v e g h e a ir in v e h ic u L In tre rM p a to ru l A 1 -scaunul Tnalnte/ Inapol 2 . Prin rozeta de m in d C se regleaza mecanlc s u p o rtu i lo m b a r. 3) de la reglare manuala. A te n tie ! S p a ta ru l n u tre b u ie tn c lin a t p r e a m u lt Tn s p a te e S c i e s te in fiu e n ta t n e g a tiv e fe c tu i c e n tu r ll d e sigura n ta . • R e g la re a e fe c trtc a a s ca u n e lo r fu R C tlo n e a z a c a n d m o to r u l e s te o p rit s a u c h e ia e s t e s c o a s a d in c o n ta c t.se regleaza inaltimea scaunului. ^ 52 SCAUNE SI AMENAJARI .U T ILIZ A R E S c a u n u l c o n d u c a to r u lu i $i s c a u n u l p a s a g e ru lu lu i d in d re a p ta (r e g la r e a e le c t r ic a ) Prin comutatoarele A si B se regleaza electric scaunele. In tre ru p a to r B Sageata 1 : spatarul se mi^ca 7n fata Sageata 2: spatarul se mi$ca in spate.

M e m o r a r e a re g la rti o g lin z ii p e n tr u m a r s a r ie r Aveti posibiiitatea sa modificati corespunzator nevoilor dvs. La schimbarea conducatoruiui la apasarea tastel.56. SCAUNE SI AMENAJARI 53 . scaunul $i oglinzlle e x te rlo a re su n t a utom at a da pta te In pozitiile individualizate.reglarile scaunului ^oferului . 47) • Apasati una din tastele de memorie D $i tinefi apasat cam 3 secunde pSnS cand un semnal acustic confirm^ memorarea. Reglarile sunt memorate prin tasta de inemorie selectata. se sterg toate regiariie m em orate pentru scaun $i ogltndd.re g la rile o gllnzll e xterioa re (numal dreapta) pentru m a r^ a rie r in plus puteti apela una dir» pozitiile memorate cu telecomanda cheil.U T ILIZ A R E M e m o r a r e a r e g la r ilo r p e n tru s c a u n $ i o g lin z i la m e rs u l in a in te • Puneti contactui motor. individuaie §i sa memorati reglarea p re s ta b ilita a oglinzii pentru marsarier (vezi pagina 48). • Selectat! mers inapoi • Reglati oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47). Maxim 3 persoane pot memora reglarile lor ind ivid ua ie pe una d in ta ste le de memofie D. M e m o ria p e n tr u s c a u n u l c o n d u c a to r u iu i* Memoria scaunului conducatoruiui ofera posibiiitatea m em orarii individuaie ale reglarilor scaunului oglinzKor extenoare.52) • Reglati ambele oglinzi exterioare (vezt pag. In d ic a tie • Varecomandamsatncepeji memorarea cu tasta din stanga §i sa indicati unnatorului conducator o tasta de memorare. • Reglati scaunul la pozitia dorita (vezi pag. • Frecare noua memorare pe aceea$i tasta 0 $terge pe cea anterioara. Prin intrerupatorul E pute{i deconecta oricand sistemul de memorie. Prin tastele de memorie puteti memora §i comanda . Sistemul de memorie trebuie reinitializat. • Comutati pe oglinda exterioara din dreapta (vezi pagina 47). Va rugam sa cititi 5i informatiile JniJializarea sistemului de memorie” de la pag. Scaunul $i oglinda exterioara se regieaza atunci numai manual.reglarile oglinzii exterloare (stanga §i dreapta) pentru d e p la s a re a in a in te . • DacS deconectati bateria vehiculului.

56. Acest procedeu se opre§te daca reglati oglinda manual pe pozijia noua dorita de dvs. Va recomandam sa alocafi 0 cheie cu telecomanda llvrata de la fabrica. Va rugSm sa citili $i informatiile „lnitializarea sistemului de memorie” de la pag. A io c a r e a t e le c o m e n z ii c h e ii* la t a s t e le d e m e m o r ie Pentru ca sa puteti apela reglarile memo­ rate si prin telecomandd. trebuie s3 alocati tasta de memorie corespunzator teleco­ menzii. se Sterg toate reglarile memorate pentru scaun $i oglinda. care este deja ocupata de alta cheie. • DacS deconectati bateria vehiculului. In d ic a tie • Daca cheia a tost deja alocata inainte unei alte taste de m em orie. • Daca se aloca cheia unei taste de memorie. Daca e necesar puteti procura o alia cheie cu telecomanda prin dealerul Volkswagen $i apoi sa 0 alocati tastei de memorie dreapta. • Scoateti cheia din contact. In d ic a tie • Imediat ce ati selectat mersul inapoi.• Apasati tasta-Memory D. Reglarile sum memorate prin tasta de memorie selectata. „vechea° alocare se ^terge. • La fiecare noua memorare a reglSrilor scaunului si oglinzii pentru mersul Tnainie trebuie sa rememorati $1 reglarea indivi* d u a la a oglinzii exterroare dreapta pentru mar^arier. • Im ediat ce ie§iti din m ersul Tnapoi. Sistemul de memorie trebuie reinitializat.stanga §i cealalta (astei mijlocii. Reglarea este memorata la tasta selectata. „vechea” alocare se 5terge. tastei de memorie . oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia memorata pentru mersul inainte. 5 ! |in e ti tasta apasata cam 3 secunde panS cand un semnal acustic confirma memorarea. • Aiocarea unei chei cu telecomanda la 0 tasta de m em orie se m entine §i cand m em oratl noi regldri ale scaunului si oglinzii. La a io c a re a c h e ii c u te le c o m a n d a t r e b u ie s a p r o c e d a t i d u p a c u m u rm e a z a : Dupa memorarea reglarilor pentru scaun §i oglinda aveti 1 0 s e c u n d e pentru a aloca chela tastei corespunzatoare de memorie. la care surrt memorate reglarile scaunului §i oglinzii p en tru m ersul in a in te . • A p^atitastadedeschidereachell (vezi pagina 24) §1 m entineti apasat cam o secunda pSna c§nd un semnal acustic confirms aiocarea. 54 SCAUNE SIAM ENAJARI . oglinda exterioara dreapta se muta pe pozitia m emorata.

Un eventual procedeu de apelare intrerupt nu poate fi continuat.s is te m a u to m a t”: Apasati scurt pe tasta de memorie doiita D cand u?a conducatorului e s t e d e s c h is a . A p e la re a p rin ta s ta d e m e m o rie Reglarile scaunului oglinzii pot fi apeiate din m otive de sig u ra n ta num ai cu c o n ta c tu l m o to r lu a t. Apasati scurt tasta de deschidere a cheii (vezi pagina 24) §i deschideti usa conducatorului. In d ic a tie Daca In timpul reglarii automate a scau­ nului si oglinzii apasati Tncd o data pe una din tastele de memorie se intrerupe procedeul de apeiare. scaunul si oglinzile sunt aduse in pozitiile memorate corespur\zatoare acelei taste. Scaunul $i oglinzile exterioare pot fi acum reglate numai manual. 47). In d ic a tie Imediatce se iesedin mersul inapoi. i | | ^ A p e ta r e a r e g la r ilo r p e n tr u s c a u n s i o g lin d a la m e rs u l In a in te Reglarile memorate pot fi apeiate atat prin tastele de memorie D cdt prIn telecomanda*. • Varecomandamsadeconectati sistemul dumneavoastra de memorie cu intrerupatoml E numai cSnd vehiculul este utilizat deunconducatorlacare nutrebuie memo­ rate reglarile pentnj pozifionarea scaunului 5 l ogltnzilor. A p e la r e a r e g la r ii o g lin z ii p e n tru m e rs u i in a p o i • Comutati pe oglinda exterioara dreapta (vezi pag.. . Apdsafi apoi iarS^i pa tasta apasata prima data se continue prccedeul de apelare.A p e la re a p rin te le c o m a n d a * R e g la rile m em orate p e n tru scaun si o g lin d d le p u te fl a pe la num ai cu c o n ta c tu l m o to r t a ia t si usa conducatorului in c h is a . Aid puteti alege intre douS posibilitdtl de apelare: „M e m o rie . Oglinda exterioara dreapta se mutS acum automat in pozi{ia memoratS. La reapdsarea intrerupatorului E puteti reconecta sistemul de memorie. In d ic a t ie p e n tr u u tiliz a r e a in t r e r u p a to r u lu i E • Prin apasarea (eiiberarea) intrerupato­ rului E sistemul de memorie este deconectact. Scaunul ?i oglinda exterioarg se muta automat in pozitiile memorate. Daca apasati pe una din celelalte doua i^ ^ t a s t e . • Selectati mersul inapoi. pSna cSnd scaunul oglinzile exterioare sunt aduse in pozitiiie memorate. Scaunul $i oglinzile exterioare se muta acum automat In pozitiile memorate. cdnd u$a 9 0 conducatonjlui este deschisa s au Inctiisa. „ M e m o rie • a p a s a re lu n g a ”: Apasati ^ pe tasta de memorie dorita D. oglin­ da exterioara dreapta se muta Inapoi in pozitia memorata pentru mersul inainte. SCAUNE $1 AMENAJARI 55 .

Incalzirea este pomita de la rozeta tot de a id se poate regia in intensitate.In c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in s ta n g a 2 . In it ia liz a r e a s is te m u lu i de m e m o rie • Deschideti usa conducatorulul. • Reglati pema pana la oprire in fata §i sus (vezi pag. 56 SCAUNE SI AMENAJARI . Pentru oprirea ?nc3lzirii rotfti rozeta in pozitia de baza (0 ). • Reglati spatarul pana ia oprire. Sistemul de memorie esie acum larS^i initia liza t §i astfel capabil com plet de functior>are. una din ta s te ie d e m e m o rie s au unui din c o m u ta to a re le de re g la re a s c a u n u iu i. • Puneti contactui motor.in c a lz ir e * p e n tru s c a u n u l d in d r e a p ta Pema $ spatarele scaunelorpot fi incaJzite 1 electric c§nd contactui motor este pus.52).U T IL IZ A R E in c a lz ir e a s c a u n e lo r * O p rir e a d e u rg e n fa In c a z d e u rg e n ta p u te tl in tre ru p e o ric e p ro c e d e u d e a p e la re a pasan d in tre ru p a to ru l E (d e b lo c a re ).52). spate 1 . in tata (vezi pag.

SCAUNE SI AMENAJARI 57 . Pentru remontare se introduc tijele tetlerelor !n ghidaje pdna se blocheaza cu un zgomol. se apasa siguranta (sageata) simultan se extrage tetiera. D e m o n ta r e a $ i m o n ta r e a Pentnj demontarea tetierelor se trage in sus pana la oprire. R e g la r e a m a ltim ii • Tetierele se apuca lateral cu ambele maini §1 se n^i$ca Tn sus sau in jos. Tetierele din spate pot fi scoase numal daca aducetl spataail putin In fata. Pernele reglate corespunzator ofera impreuna cu centurile de siguranta 0 protectie optima. • Eficienta optima se atinge cand margi­ ned supetioara a tetiereiseafla c e l pufin la inaltimea ochllor.U T ILIZ A R E T e tie r e ’ T etie rele sunt reglabile in ina ltim e $i trebuie reglate corespunzalor marimii persoanei.

SCAUNE AMENAJARI . In brat se gase$te un sertar. putefi modifica 51 lungim ea bratelor prin tragerea Tnspre Tnainte respectiv impingerea inspre spate a capacului. Pentm deschiderea sertarului apasati tasta din partea frontala si ridica}) capacul. Pentru deschiderea sertarutui ridicati capacul. puteti cobori capacul. Brajele scaunelor pot fi reglate in Inaltime in mai multe trepte. Pentru aceasta ridicati capacul bratelor treptat. pentnj sporirea confortulul. pana se atinge pozitia dorita. 58 ----. in afarS de aceasta. B r a t e le d in s p a t e * Bratele din spate pot fi rabatate.B r a fe le s c a u n e lo r * (C o tie re ) B r a t e le d in f a t a * In brat se gase§te un sertar. CSnd a{i depa^ft punctul maxim.

De aceea se utilizeaza numai covorase care lasa libera zona pedaielor §i sunt sigure contra alunecarii. A te n tle ! . • D in m o tiv e d e s tg u ra n ta m o - com plet fn sus* pentni c a sS nusi itH H iifice p o z i|ia n e in te n tio n a i fn fim p u i m e rs u iu i. N u v e t i m a t p u t e a ir a n a . in linal maneta se apasa iara^i in sus. • Pedaleie de ambreiaj si de accelerare trebuie sa poata ii oricand actionate.C o lo a n a v o la n u lu i r e g la b ila P e d a le ie U tiiiz a re a p e d a ie lo r nu tre b u ie sa fie n ic io d a ta im p ie d ic a ta ! De aceea nu trebuie plasate obiecte in spatiul pentru picioare. a m b re ia s a u a c e e le ra ! :• R e g fa re a c o lo a n e l d e d ir e c tie s e p o a te fa c e numaJ c d n d vehi> c u fu l s ta tio n e a z d . deoarece acestea pot aluneca sub pedale. Coloana volanului poate f] reglata iard trepte in directie longitudinala $i TnaHime. In zona pedaielor nu trebuie sa se gaseasca alte covora$e suplimentare: • La avarii ale Instala^ei de franare poate fi necesara o mai mare cursa a pedalel. Pentru aceasta maneail A de sub coloana volanului se apasa in {os $i se aduce coloana In pozitia doritd. d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru ^ te s a u fia n a r l. SCAUNE SI AMENAJARI 59 . A tentie! N u tre b u ie s i s e g d s e s s c a nicio * d a t a o b ie c t e I n s p a f iu l p e n tru p ic io a re . aces> t e a p o t a ju n g e m z o n a d e lu c n i a p e d a ie lo r . • Toate pedaiele trebuie sa poata reveni fara impedimente in pozitia lor inijiala.

De aceea aceste oriticii nu trebuie acoperite. In interesul unel deplasari optime trebuie sa se realizeze o distributie egala a sarcini (persoane §i bagaje). r 60 SCAUNE $1 AMENAJARI . 2 inele se afla pe partile laterale dreapta . Inelele de prindere corespund normei DIN 75410. O biectele grele trebuie transportate. daca este posibil. F le c a r e p s s a g e r tre b u ie s a a ib a e r a tiir a corecC H xata ■vezi m anual 2 . • in tin ^ H rim e rs u lu ittn p o rtb a g a l sau s p a liu i p e n tru b a g a }e nu tre b u ie sa « e a fle n ici o persoand s a u c o p ii. De aceea moduf d« conducere s i v ite za • B ^ a g a { e le tre llu ie a s « E a te S n a ^ fe i fncS t ta o frd n a re b n tsca sa nu a lu n e c e ta fa tii it id un o iiie e t .U T ILIZ A H E P o r tb a g a ju l A te n t» ! • in n ic i un caz flU treb uie depa> f t t e s a rc in iie a d tn is ib ile a te axeior si greutatea to tals admisi> bila • vezi manuaCul 3. aproape de axa din spate sau mai bine intre axe. deoarece gazele de apdere pot ajunge fn s|>atlul in t e m r .1 . la transportarea of»ectetor grele caracteristfclie <te deplasar« se m odified.3. • Aerul expirat se ellmina prin orifidile de aerisire de sub geamul din spate. • A te n tie c a fir e le d e la in s ta ia tia d e in c a lz ire a g e a m u iu i d in s p a te sa nu f ie d is tru s e d e o b ie c te ascu* t ite . „C entura fiu se m erge niciodata cu capaeut portbagaiufui nefncuiat sau chlar deschts.stanga !n partea din fata a portbagajului.d a c a e s te c a zu l m u tilize a za in e te de p rin d ere*. Cele 2 Inele din fata trebuie trase in afara inainte sa fie utilizate. Celelatte 2 inele se gasesc in partea din spate a portba-gajului .vezi figurile. • A tentie. In e le d e p rin d e r e * In portbagaj sunt 4 inele (vezi sageata) pentru prinderea bagajelor.

U T ILIZ A R E

B a n c h e t a s p a te

r

Pentru marirea spatiulul pentru bagaje bancheta se poate aduce in fa ta ; la vehicule cu bancheta divizata, se poate actiona separat asupra fiecarei parfl. B lo c a re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i* Daca tasta A de deblocare nu se poate hdlca, trebuie descuiati broasca din tasta de deblocare cu chela B.

D e p la s a re a in f a t a a s p a ta ru lu i* Se trage in sus tasta A simultan se muta in fata sp§tarul - vezi figura. in acelasi timp se poate vedea marcajul rosu de pe tasta. T e tle re le * pot ram ane m ontate daca spatarele scaunelor din fata nu sunt prea incllnate pe spate. C e n tu ra nu tr e b u ie sa f ie p rin s a p e s te un s p a ta r d e p la s a t in fa ta , d e o a re c e la un a c c id e n t dispo zitiv u l e i d e p rin d e re se p o a te desfa c e . R e m o n ta re a s p a ta ru lu i b a n c h e te i Se aduce spatarul in pozitia initials si se fixeaza. I^arcajul rosu de la tasta A nu trebuie sa mai fie vizibil. In p l u s a t e n t i e c a la r e m o n t a r e C e n t u r a d e s ig u r a n t a s a n u f i e
p r in s a s i a v a r ia t a .

A te n tie ! S p d ta r u t b a n c h e t e i d in spcate tr e b u ie sd f ie fix a t Tr slg uran fa p e n tra csa la o frd n a re b ru s c a niol un o b ie c t d in p o r t t » g a j s a nu a h in e c e in fa ta .

SCAUNE $1AMENAJARI

61

S a c d e b a g a je *
— — —^ _
■_L3

'' • V •. j .Xii_j

■ o h B b B IS S I ■

Cu a jjto ru l sacului de bagaje se pot transporta in spatiul interior in bune conditii schiuri sau alte obiecte lungi. In c a r c a r e a s a c u lu i d e b a g a je Sacul de bagaje se incarca prin spatiul de bagaje. • Se deschide capacul spatiului de bagaje $i se eiibereaza zona de mijloc de bagaje. • Seapasatastadedeblocareacapacului sacului de incarcare din spatiul de bagaje (vezi sageata din figura). • Se rabate in fatS bratui central din spate. • Se apasa tasta de deblocare a capacului sacului de incarcare din Interionil vehiculului §i se scoate. • Se scoate sacul de bagaje $i se desfa§oara. • Se trage limba centurii de siguranta din suportui ei. • Se IntrodLic prin spatiul de bagaje schiuri sau alte obiecte asemanatoare. A s ig u ra re a s a c u lu i d e b a g a je Dupa incarcare sacul trebuie asigurat.

Daca vehiculul este eciiipat cu o c u re a c e n t r a la f n 3 p u n c t e , ia sacul de bagaje se gaseste o curea de fixare. Sacul de bagaje trebuie asigurat ca in figura: • Centura de siguranja (A ) a sacului de bagaje se introduce In locasul din mijloc
(B ).

• Se trage capatui liber al centurii ( C). La v e h ic u le cu o C en tu ra d e b azin sacul de bagaje se asigurS dupa cum urmeaza: • Sescoatecureaua^iseinfasoaraodata sacul Tncepand de jos. • Se introduce limba curelei in loca§ul respectiv. Se intinde celalalt capat al curelei iar restui de banda se ruleaza. P a s t r a r e a s a c u lu i d e b a g a je Atentie s a nu im p a c h e ta ti s a c u l de b a g a je fn s ta re u m e d a . • inchideti capacul sacului din spatiul de bagaje. • impachetati cu grija sacul a$ezati-l in spatiul respectiv. • Introduceti limba centurii de siguranta in suportui ei. • inchideti capacul din spatiul interior al vehicuiului.

62

SC-4 LINE $1 AMEN AJAR!

S u p r a fa ta d e d e p o z ita r e
Suprafata din spatele spaiarelor scaunelor din spate se poate folosi ca spatiu de d e p o z ita re pentru a rtic o le le de TmbracaminleAtentie cala depozitarea hainelor Tn acest spatiu, sa nu se impiedice vizlbiltlatea prin luneta. • A te n fie sa nu se d is tru g a fire le in s ta la tie i de Tncalzire a lu n e te i din c a u z a o b ie c te lo r ta fo a s e . • AenjI folosit iese prin orificiile de aerisire de sub luneta. De aceea aceste orificii nu trebuie astupate.

S u p o rtu I d e b a g a je d e p e a c o p e r is
Cand pe acopert? trebuie sa se transporte sarcini se vor respecta urmatoarele: • CSndjgheaburilede ploaie sunt induse tn acoperi;, suportii de bagaje oblsnulti nu se utilizeaza. Va recomandam sa folositi num al suporfii de baza prevazuti prin fabricatie. • Ace^tt suporti sunt baza unui sistem com plet. Pentru transportul bagajelor, bidcletelor, scandurilor de surf, schiurilor barcllor sunt necesare elemente suplimentare pentru suporti. Toate componentele acestui sistem se pot obtine de la dealerii Volkswagen. • L a u tiliz a re a a lte r s is te m e d e sup o rt b a g a je s a u la m o n ta re a n ec o re s p u n z a to a re , a v a riile p ro v o c a te v e h ic u lu lu i nu in t r a In g a r a n t ia a c o rd a ta . Daca doriti sa utiiizafi suportui de bagaje de acoperis, de la modelul precedent, este nevoie de utilizarea unui adaptor. AWel vehiculul dumneavoastrd poate fi avariat. Gasiti acest adaptor la dealerul dumneavoastra Volkswagen.

A fentie! P e r a fM s p a tiu l^ «ie isa^^je, in tim pul m e r ^ u i m i tre b y ie sa se a fie o b ie e te g re i« , 4 u re sau anfm ale - a r iHfteai fHtne in |wric<ri 4||iasa9«4i tn c a iu l franari bruste

SCAUNE SI AMENAJARI

63

U T IL IZ A H E

A ie n tJ e i

S a rc in a a c o p e ri$ u lu i S a rc in a a d m ls ib ila a a c o p e ris u lu i (in c lu s iv s is te m u i s u p o rt) e s te de 1 0 0 kg ia r g re u ta te a to ta la a d m isib iia a v eh ic u iu lu i nu tre b u ie depasita . • Sarcina se distribuie egal. La utiiizarea sistem eior - suport cu posibilitatea mai redusa de incarcare, nu se poate utilfza sarcina fnaxima admisibila. S u p o rtu i de b a g a je p o a t e fi T n c a rc a t n u m a i p an a la lim ita d e g r e u ta te in d ic a ta In in s tru c tiu n ile d e m o n ta re . A fe n tie f L a t r a n s p o r t t ii p e a c o p e r i^ u i v e h ic u iu lu i a e b ie e te lo r g r e ie , » s p 6 C t iv c u s u p ra fe fe m a r i se s c h lm b S o a ra c iie rls tie ile m ersu* iu { d a to rita m o d tfic a ri! c e n ln iiu i d e g r e u ta te , le s p e c t iv c re ^ te rii G o e f i c l e n t u t u i a e i'o d in a t n ic . A d ap tatfo va n e a p a ra t m o tfo i d e c o n d u c e re s i v lte z a ta a e e s t e c a r a c t e r is t ic i m o d ific a te . • Atentie ca la deschiderea portbagajutul capacul acestuia sa nu se loveasca de portbagajul exterior.

• R esp ectatl n e a p a ra t instructiu n iie d e m o n ta re fu rn iz a te , c in d s e u ififz e a z a s ts te m u t • s u p o it b ag a je de aco p eri^.
« D u p a u n s c u r i p a r e u r s se co m tro leaza im b in a rile p rin $ u ru b u n ^ e ie m e n te le d e f ix a i« , d a c a e s t e c a z u l s e s tra h g dupd un p a reu rs c o r e s p u n u to r s e e o n tro ' i e a x i d in nou.

S istem ui treb tae fix a t m anai in tre p u n c t« fe in d ic a te In fis u ra ta nmt«elnd.u P u n c te le de m a rc a j se S d sesc tn d re p tu i u s ilo r (v e z i « ig e tile > .

64

SCAUNE SI AMENAJARI

U T ILIZ A R E

S u p o rtu I d e p a h a re

S u p o rtu I d e p a h a r e d in f a f a Langa (rana de mana se gasesc 2 suporturi de pahare. A te n lle ! N u p u n e tl Tn sii{>ort b d u fu ri fle rb in fi, d e e x . c a f e a s a u c e a l Her* tiin te In tim p e e v e h ic u lu l e s t e in m i^ e a re . in c a z u i unui a c c id e n t s a tt m a n e v re d e fr a n a r e fHoiscd^ feau tu ra fiert>in te s e p o a te ras* tu r n s $1 p o a te c a u z a o p a riri.

S u p o rtu i d e p a h a r e d in s p a t e * in bratele scajnelor se gaseste un sertar. Penlru deschiderea sertarului se apasa ta sta din partea fron ta la si se ridica capacul. In sertar se gaseste un suport pentru paha­ re. Suportui se poate demonta prin deblocarea lui (vezi sageata) se poate pune de exemplu in capacul bratelor. A te n tie ! N u p u n e ti In s u p o rt b a u tu ri fter* b in ti, d e e x . c a f e a s a u c e a l lier> b in te fn tim p e e v e h ic u lu l e s te I n m is e a re . Tn c a z u i u n u i a c e l* d e n t s a u m a n e v r e d e frfiin are b ru s c a b a u tu ra fie r b in te se p o a t e r a s t u m a 91 p o a te c a u z a o p a r ifi.

SCAUNE SI AMENAJARI

65

P riza d e 1 2 V se poate utiliza pentru alte accesorli electiice cu un consum de putere pSnS la 120 W. in consola mijlocie deasupra scnjmterei.2.2. bateria se descarca.Accesorii" manual 3. In d ic a tie Atentie ca puterea tuturor accesoriilor electrice conectate la prizele din consola mijlocie din portbagaj sa nu depaseasca 120 W.P r iz a P riz a d in c o n s o la m ijlo c ie * O priza se gase§te Tn spate. P r iz a * d in p o r tb a g a j O priza se gase$te in partea dreapta jos Tn tapiseria portbagajului. Atte indicajii le gasiti la capitolul „Accesofji’’ manual 3. P riz a d e 1 2 V din portbagaj se poate utiliza pentru accesorli electrlce cu un consum de putere pana la 120 W. Pentru a □ scoate. bateria se descarca. t 66 SCAUNE SI AMENAJARI . apasati capacul in jos. Atte indicatii ie gasiti la capitolul . Cand motorul este oprit. CSnd motonil este oprit. priza va ie$i de la sine.

Alte indicatii le gasi(i la capltolul ^ c c e s o rll" manual 3.e S n d c h e ia de c o n ta c t nu « s te din cohtacH:. bateriase descarca. Apoi scrumlera se prinde $i se scoate.2. Montarea: Se introduce scmmiera. Se deschide scrumiera si se scoate. Daca spirala este tncalzita. I P e n c o i d e in c en d tu ! SCAUNE $1 AMENAJARI 67 . A te n ^ e ! : N u p u n e tr ni<:Sodatil hikrtii fn scrum ierd. A te n tie ! A te n tie ta u iU ix a re a b r if^ e te U Demontarea. Se impingein fata capacul scrumierei. C§nd motoail este oprit. Introducere: Scrumiera se fixeaza pe ghidaj si se impin­ ge. butonul sare ?n fata. Scoateti imediat b ric h e ta $1 aprindeti tiQarea la spirala incandescenta. A le n tle ! ^Mu p ttiie tl n Ic io d a t S scnifn!eri> ^ r i c o l d e in c en d iu ! in s p a t e In n e a fe n ti s a u n eeaittro la f d a b riiH ie te l p o a te pravoca arsu n ^ fo c < : • B ric h e ta s i p rfzafun cth sneaza $1 . Priza de 12 V a brichetei se poate utillza pentru alte a cce so rii e le c tric e cu un consum de putere p§n& la 120 W. De aceea ebpiii n iitra lH iie itiefoo datd la s a tl nasupravesheati Tn vehieu1< Demontarea: Apasatl scurt pe partea de sus a scru­ mierei.Wt S c ru m ie r e In f a t a I B r ic h e t a Apasatl butonul brichetei.

A te n ti« ! D in m o tiv e d e s ig u r a n ^ . e a p a c u l s e r ta r u lu ilr e b u le sa f ie in c h is fn p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lw . A c e s t e o b ie c te ar p u te a Ci a z v d rfite Tn (a c c e ie ra re . L o c u l p e n tr u C D >C han g er CD-Changer-ul livrat ds fabrica se gase§te in portbagaj in spatele capitonajuiui din stanga. ^ f) 66 SCAUNE SI AMENAJARI . S e r ta r u l c a r t ii d e b o rd Acest sertar este prevazut pentru cartea de bord. Alte spajii de depozitare se gasesc sub tabloul de instrumente. in consola mijlocie $i in portbagaj. cyrfafrj. S e r t a r c u r a c ir e * La vehiculele cu instalafie de dimatizare* sau C iim atronic' tn sertar se gase§te o duza de aer prin care poate sufia aer rece {numai cand instalajia de dimatizare este pornita). Pentru deschidere. S e r ta r u l p e n tru o c lie la r i* Sertarul pentru ochelari se gase§te sus Tn plafon in partea ^oferuiui. apasatl §i rasuciti in jo s incuietoarea rabatefi capacul in jos. Cantitatea de aer se regleaza prin rotirea duzel. S e r ta r Pentru desch id ere se rid ica m anerul capaculji.U nU ZA R E S p a tii d e a s e z a r e a o b ie c te lo r MS-540 I K A t e n lie ! V i r u g ^ n u a s e z a fl o b ie c te p e bordul c il a p a ra tu ra .

Apoi extrageti triunghiul de avertizare prin partea de jos. Pentru a Tl deschlde capacul rasuciti ambele Tncuietori. T riu n g h iu l d e a v e r t iz a r e * Triunghiul de avertizare livrat dfabrica se gSseste intr-un suport in capacul portbagajuliii. • La tru s a d e p rim a ju to r a te n tie in p lu s la d a ta d e e x p tra re a contin u tu lu i. In d ic a tie • Trusa de prim-ajutor §i triunghiul de avertizare nu apartin specificatiei de livrare a ma§inii! • T ru s a d e p rim -a ju to r $i triu n g hiul d e a v e r tiz a r e tre b u ie sa c orespu n da e e rin te io r le g a le . Pentru a extrage triunghiul se desfac ^uruburile Tn direcfia sagejii $i se trage in jos suportul. de avertizare nu mai este disponibil sau doriti sa utilizati alt triunghi de avertizare adresati-va dealerului dvs.U T ILIZ A R E T ru s a d e p rim -a ju to r. SCAUNE $ / AMENAJARI 69 . Volkswagen. triu n g h iu l d e a v e r tiz a r e T u s a d e p rim -a iu to r * Trusa de prim-ajutor se poate a$eza la stanga Tn portbaga) in spatele unui capac. in caz ca triunghiul dvs.

impingeli partea de sus a suportuiui sub mocheta portbagajului.Toisa de scule este fixata cu un suport de plastic. w 70 SCAUNE SI AMENAJARI . apucaji suportui. roata de rezerva $i capul sferic* demontabil de la autovehiculul cu dispozitidrem orcare se gasesc Tntr-un loca? sumocheta portbagajului. d e m a s in a . mai intai se a§eaza tmsa rn compartiment §i apoi suportui de plastic se introduce Tn fanta din tapiteria laterala. .Cheie 10x13. CotuI trebuie tensionat inspre partea laterala a cricului. V e h ic u lu l p o a te sa a ib a : .S tiff de montaj pentru schimbarea rotii. (nainte de a aseza inapoi cricui tr» trusa.Adaptor" pentru $urubiiri de roatS antifurt (!ntr-o geanta separata in trusa de scule). avand cap interior hexagonal in maner.fnvelis plastic pentm capul sferic Instructiuni pentm montarea si demontarea corecta a capului sferic se gasesc In trusa de scule. O is p o z itiv d e r e m o r c a r e * Dispozitivul de remorcare' livrat de fabrtca este alcatuit din: . . . A te n tie ! A sjg u ra tU v a c a ro a ta d e te z a rv a . in final. La autovehicule cu dispozitiv de remorcare' capul sferic demontabil se gasesle intr-un suport din spumS poliuretanica' in compartimentul rotii de rezerva §i este fixat cu o banda elastica.T r u s a d e s c u le . gheara cricului se rote§te complet. . acesta treb u ie sd se f ixez e p e suporti co resp u nzd to ri. d e s c u le s u n t f ix a t e s ig u ra n fa p e n tru c a la u n a c c id e n t s a u o m a ite v ra d e Ir a n a r e b ru s c a s a n u f ie r a n ifi |»asag erii. . In n fe i un c a z c ii e l nu s e rid tc a w e h icu le m a t g re fe s au a lte s a rc in i! • N u p o m lfl n jc io d a t i m o to ru i c ftn d v e h ic H iu l e s f e r id f e a t p e r ie o l d e a c c id e n t! Tnjsa de scule §i cricui se gSsesc intr-un c o m p a rtim e n t in p artea sta ng a sub mocheta portbagajului. Pentm fixare. clatinafi-l §i apoi scoateji-l. Pentru a scoate tnjsa de scule. r o a t a d e r e z e r v a s i d is p o z itiv u l d e re m o rc a re * T r u s a d e s c u le $i c r ic u i Ateiifie? • C ric u i tiv ra t t ie la fa b ric ^ e s te p re v a z u t n u m a l p e n tn i tip u l d vs . In d ic a tie N u u tiliz a ti m a n e ru l in te rio r h e x a ­ g o n a l a l s u ru b e ln ite i p e n tru desfa* c e re a s au s tra n g e re a s u ru b u rilo r d e ro a ta .Cheie pentru suruburile rotilor. Lama cheii este schimbabila. ^ ^ • D a e i tre b u ie sd s e fu creze sub veh icu l.Cheia de roata.Maner-sarma' pentru scoaterea capacelor de roata sau capacelor suaiburilor de roata. .Cric. A u to v e h ic u le c u tr a c tiu n e in te g ra la (4 M O T IO N ) Tmsa de scule.cap sferic demontabil .

Perttru a avea ambele maini llbere la scoaterea rotii de rezerva sau dispozitivuluitie rernorcare*. d is p o z f t iv u l d e r e m o r c a r e * ': s i t r u s a t i e s e a ie 6 u n i f i x a t e tn s ig u ra n ta p e n lr a c a la un acci> d e n t s au o m a n e v ra d e frs tw re « a nu f ie r a n ifi p a s a g e rii.vezi figura. Ea este asigurata cu o roti|3.R o a ta d e r e z e rv a S c o a te r e a ro tii d e re z e rv a Roata se gdse$te In loca$ul de sub mocheta portbagajulur. ^ SCAUNE SI AMENAJARI 71 .v a e d r a a t a d e re z e rv a . A s ig u ra re a ro tii d e fe c te • Asezati roata defecta In loca$iil rotii de rezerva asigurafi-o cu rotlta. • Desprindeti mocheta si asezati-o la locul ei. mocheta se poate ata$a marglnii superioare a portbagajiilui . ^ Aten^Ie! A s i ^ r a t i.

2 i>ar. De aceea ete nu trebuie schimbate sau utilizate pentru alte tipuri de ma$inS. L a u tiliz a re a ro tii d e u rg e n ta * c e e c o n o m is e s te s p a tiu s e v o r re s p e c ta u rm a to a re le p u n c te : • Roata de urgenta este mai mica decat roata normala. De asem enea nu se utilizeaza instaiatiile automate de spalare cand roata de urgen{a este montata. dar este si mult mai usoara. • Re janta rojii de urgenja nu se monteaza anvelope obi?nuite sau de iarna. S e raoo?nanda s a s e m o n te z a ia n fo r iie de z a p s d d in a in te a m o n ta rii rotl}< 72 SCAUNE $1AMENAJARI . p re s lu n e a tre b u ie s a f ie 4 . • M u VB d e p ia s a f t c u o v ite z a p ^ t e 8 0 ktB /hf E v ita ti a c c e ie r a ' l i i e ^ frd n a rite p u te rn tc e l • N u vd det»iasaM n ic io d a t i eu itia l m u tt d e o r o a lS «le u rg en tS .U T IL IZ A R E Unele modele pot fi delate cu o roata de urgen|a'. De aceea distanta la sol a axei respective se micsoreaza cu aprox. nu treceti peste obstacole marl sau gropi adanci. D e a c e e a tr e b u ie fn lo c u ita c a t m a i re p e d e po sifaii c u o r o M a n o n n a y t. iU fK te a re a ta « tu riIo r< ie za p a d a p e d in m o tiv e t e h n ^ . Perrtru a evita deteriorarea partilor din partea de jos a vehiculului. la o p a n a ta a n v e io p a ro tii d in f a f l . D a c d tr e b u ie s a s e m e s rg a c u ta n tu r! d e zd p ad d . 30 mm. s e m a n t e a z i ro a ta d e u rg e n |a la a x a d in sp a tes R o a ta d in s p a te s cb itn bat a s e n iD n t e u a a p o i fn {o c u l » t i i d e fe c te d in fa t a . A te n fie ! • R o a ta d e u rg e n ta e s ie d es tin a ta u tilfz a rii p e n tru s c u rt tim p . • Roflie de urgenta pentru modelele Passat sunt concepute special pentru tipul fiecarei magini. • EHipa m o n ta re a ro t ii de e d t m a t re|sed e tre b u ie v e H fle a ta p re s lu n e a a n v e io p e i. De asemenea nu se utilizeaza rotile de urgenta ale alter vehicule. Aceasla roata nu numai ca ocupa mult mai pujin locTn portbagaj decSt o roata normala.

s e le c ta re a te m p e ra tu rii la dreapa —cresterea caldurii la stanga —reducerea cdldurii Puteti regia fSra trepte. Cand viteza de dsplasare este redusa ventilatorul trebuie sa fie comutat pe treapta de jos. D e a c e e a u titfzati in s ta ta fia d e fncalz ir« v e n t ii^ ie p en tru d ezg h e ­ t a r e / u s c a re a g e a m u rilo r. potenului. funinginii etc. zS p s d a s au c o fid e n s . puteti regia temperatura interioara pe care o doriti.U T ILIZ A R E In c a lz ir e 9 i v e n tila r e ’ ■ ■ if / M l ■y/ \ - V Prin instalatia de incal^re $i ventilatie a vehiculului dvs. INSTALAVE D E CLIMATIZARE 73 . in orice pozitie a comutatorului de rotatie B. La vehicule cu filtnj de praf 9 i polen. Puterea maxim posiblla de in c ilz ire $i o rapida dezghetare a geamurilor se pot objine numai daca motorul a atins tempe­ ratura sa de functionare. Duzele din spate ale spafiului pentru ptcioare sunt comandate impreuna cu duzele 5. puteti ventiia sau Incalzi spaflul Interior dupa cum se descrie in conlinuare: Temperatura interioara pe care o doriti nu poate fi mai m ica decat tem peratura exterloara existenta. Pentru aceasta. E le m e n te d e o p e ra re R e g u la to ru l A . N u m a i a s tie l e s t e g ar a n ta ta » b u n a v iz ib iiita te . C o m u ta to ru l r o ta tiv B . R e g u la to ru l C • d is trib u ire a a e ru lu i Regulatorul se poate regia fara trepte. acesta va impiedica patrunderea pratului. A te n tie ! P e n frtt s ig u ra n fa tra ^ c u iu i e s ie im p o rta n t e a t o a t e g e a m u rile sa n u p re z iiite g h e a ta .V e n tila to r DetJitiil de aer se regleaza in 4 trepte.

In aceasta s itu a tie aerul din interionjl masinii este aspirat si incalzit. h 74 INSTALA TIE D E CLIMA TIZARE ... In tasta se aprinde o lumina de control.. deoarece nu e ste adus a e r proasp g t d in e x te rio r ia r Seam urite se pot aburi..2 .. Cantitati mari prin duze 1 .R e c irc u la re a Prin apasarea tastei se pome^te functia de recirculare a aeailui.. Prin aceasta functie aerul din interiorul ma$inii este aspirat §i improspStat....6 Cantftati reduse prin duze 4 w .2. Din motive de siguranta functia de reciruclare a aerului nu se poate utiiiza cand regulatorul C se afla pe urmatoarea pozitie... ^ A tentl«! Nu Ir e lfu ie sa aclioniB ti tim |> fndelim gat functia de recirculare a aerului..6 3 ...... Prin functia de recirculare a aemlui se impiedica patmnderea in interiorul vehicululul a mirosurilor puternice din aer..... pe partea superioara a corpului $i in spatiui pentru picioare . de ex.4 — Daca vehiculul trebuie Tncalzit foarte rapid.5 1 ....6 3 .€ Regulatorul pe simbolul Emisie de aer. la parbriz ..4 .2 . 4 ..... se poate afege functia de recirculare a a erului.. in spatiui pentai picioare . pe partea superioara a corpului T a s ta D ... la traversarea unui tunel sau la un ambuteiaj. 5 1......

. o rotita randalinata laterala p e ... Duzele surrt comandate prin regulatoail C........ roti?a randalinata laterala p e ......... ^ • Se deschid duzele 3 si 4 Daca ^ t e necesar regulatorul C se poate roti si in alte pozrtii..... in funct'e de p o zitia re g u la to ru lu i A pStrunde aer proaspat cald sau rece......... M e n t in e r e a p a r b r iz u lu i $i g e a m u r iio r la t e r a le n e a b u r ite in cazul unei marl umidit§ti a aerului.. in zona de incalzire. • Comutatorul B pe treapta 2 sau 3.. • Comutatorul B pe treapta 3 • Regulatorul C p e ... ^ • Duza 3 se tnchide • Duzele 4 se regleaza Tn a?a fel ca aerul sa fie dirljat catre geamurile laterale..... stSnga-dreapta.. • Cand parbrizul este aburit.. Q Prin orientarea grilajului duzelor 3 $i 4 se modifica in inattime direcfia curentului de aer...... Ouza inchisa... • Regulatorul C p e .......... • Regulatorul A.....de ex.. • Duzele 3 se Inchid • Prin duzele 4 in plus se poate dirija aer cald catre geamurile laterale... V e n t ila r e (a e r is ir e ) La urmatoarea reglare prin duzele 3 ?i 4 nu patrunde aer proaspat incalzit: • Se rote$te la stanga regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B se pune pe treapta dorrta.... Prin duzele 2 zora inferioara a parbrizului se menfine neaburita.... D e z g h e ta r e a p a r b r iz u lu i s i g e a m u r ilo r la t e r a le Va recomandam urmatoarele pozitii: • Se rasuce^te spre dreapta regulatorul A pana se opre^te. Duzele din spate in spa{iul pentru picioare sunt comandats impreuna cu duzele 5.D u z e d e a e r (s u fla n te ) Prin toate duzele deschise... se recomanda urmatoarea pozFtionare.... cand geamuhle se aburesc. Duzele 3 $i 4 pot Tn plus Tnchise deschi­ se individual. pe ploaie...... INSTALATIE DE CLIMATIZARE 75 .. Duza deschisa. Dupa cum se rasuce^te rotita randalinata din grilaj spre stanga sau dreapta..... • Regulatorul C p e ....... regulatorul C se pune p e ............ curentut isl schlmba directia..................

. • Prin apasarea tastei D sepornestelunctia de recirculare a aerului...vezi poza................ ^ • Se rnchid duzele 3 • La duzele 4 se pot regia cantitalile dorite de aer cald $1 direc|ia curentului..... Atentie sa nu se acopere deschlderlle de evacuare a 76 INSTALATIEDE CLIMATIZARE .... regulatorul C se roteste p e . trebuie sa fixati comutatorul B mereu la o treapta ioasa.... ^ • Aerul consumat se elimina prin deschlderile de sub geamul din spate... • Regulatorul C se rotegte in zona dintre distfibuirea aerutui In zona picioarelor $i ....... A te n lie ! T o tu s i fu n e tio n a re a re c irc u fd rit a e ru lu i s e a te g e n u m a i p e n tru o scurtdE p e rio a d a .: d e o a r e c e n u e s t e in tr o d u s a e r p r o a s p a t g e a m u riie s e p o t a b u ri. • Comutatorul B pe treapta dorita.... zapada sau frunze.....dezghetare" ......... • Se rote$te catre dreapta regulatorul A pana la oprire • Comutatorul B pe treapta 3 • Regu(atorul C p e ... • Cand parbrizul este aburit..... la viteze m id ale vehiculului tar regulatorul C se rote$te ?n unnatoarea p o zitie . • Se inchid duzele 3 • Duzele 4 de la roata randalinata se deschid total sau partial. R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re ia fu n e tio n a re a a e ru lu i c irc u la n t d e la p a g in a 7 4 ........ In d ic a fii g e n e ra le • Pentru ca instalatia de Tncalzire §1 ventilare sa poata funcfiona lrepro$abil....... in c a lz ire a c o n fo rta b ila a h a b ita c lu lu i Dupa ce geamurile se dezaburesc $i s-a atins tem peratura interioara dorita. priza de intrare a aerului din fata parbrizului trebuie sa nu aiba gheata....... In aceasta pozitie a regulatorului C nu mai este posibila functia —recircularea aerului.UTILIZARE In c a lz ir e a s p a tiu lu i in t e r io r c a t m a i ra p id p o s ib il V i recomandam urmatoarels pozitii......... • Numai elementele de operare A $i C pot ti reglafe pe orice pozijie intemiediara... • La aburlrea parbrizului se pune regulatorul C p e .... se recomanda urmatoarela pozitii: • Regulatorul A pe puterea de TncalzJre dorita....... • Pentru a impiedica aburirea geamurilor... dupa cum se doreste..

UTILIZARE

I n s t a ia t i e d e a e r c o n d it io n a l*

9

^

X
%
T, . y ^ '- ■

©

-

AC

!

O

-H ®

Instalafia de aer conditionat este o instalatle combinata de racire incalzire care otera contort in orice anotimp. Instalatia de racire lucreaza numai cand motorul functioneaza, la temperaturi exterioare mai mari de +5'C 5 i treptele ventilatonjlui 1 pSna la 4 ale comutatorului B. Cand instalatia de racire este pornita, In Interlorijl m a^inii scade nu numai temperatura ci si umiditatea aerulul. Astfei pasagerii se simt confortabil $i cand umi­ ditatea exterloara a aerului este ridlcatS, de asemenea Tn anotlmpul rece se fmpiedlca aburlrea geamurllor. E le m e n te d e o p e ra re Respectat> Indlcatille de operare pentru incaizire $1 ventllare de la pag. 73. P o rn ire a in s ta la tie i de a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta O. in tasta apasata se aprinde simbolul „AlC'. R e g la re a te m p e ra tu rii • Rotltl regulatorul A. la dreapta - puterea de incSlzIre create la stdnga - puterea de incaizire se reduce

O p rire a in s ta la tie i d e a e r c o n d itio n a t • Apasatl tasta AC. Slmbolul ^ C " din tasta se stinge. in d ic a tii in aceasta pozltre a regulatorulul C ^ Tn tabloul de bord trebuie sa fie mini­ mum 0 duza deschisa, altfel instalatia de racire ar putea ingheta. Pentru a ampllfica efectui de racire, puteti pomi pentru scurt tlmp fu n c tia d e re circ u la re a a e ru lu i. • Apasati tasta E. La recircularea aerului, in v e h ic jl nu patmnde aer caid din exterior. A tentieS

F u n ctio n area r«circutaru aerului nu tpeiiuie s a dureze m uft deoare c e n u e ste in tro d u s a e r p ro aspM d in exterior.
R e s p e c ta ti in d ic a tiiie re fe rito a re la fu n c tio n a re a re c irc u la rii a e ru lu i de la p a g in a 7 4 .

IN STALATIED E CLIMATIZARE

77

E x p lo a ta r e a e c o n o m ic a a in s t a la t ie i d e a e r c o n d itio n a t La racire, compresorul insta)a{iei de aer conditional consuma o parte din puterea motorului si astfel influenteaza consumul de carburant. Pentru a mentine cSt mai redusa d urata de functionare trebuie respectate urmatoarete puncte: • Daca interioml maginii a fost puternic Tncaizit prin radiatia solara, se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u$[ior pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. • Atentie ca in timpLil functionarii instalatiei de racire, in interiorul autovehiculului sa nu intre aer cald din exterior - de exemplu prin geamul deschis. • Daca se poate atinge temperatura interioara dorita §i fara pomirea instalatiei de racire, trebuie sa se aieaga functionarea cu aer proaspat. A v a rii in fu n c tio n a r e • Daca puterea de rdcire scade, se opre$te instalatia de aer conditional §i se verifica. • Daca instalatia de racire nu func{ioneaza. este posibil ca: - temperatura exterioara sa fie mal joasa de +5"C oh, - siguranta sa fie arsa. Se vertifica siguranta §i daca e cazul se inlocuie§te. DacS avaria nu se datoreazi unei sigurante defecte, se opre§te insta­ latia de racire $i se verifica. - compresorul instalatiei de racire s-a oprit temporar datorfta unei temperaturi prea mari a agentului de racire de la motor.

In d ic a t ii g e n e r a ie • Daca instalatia de aer conditionat nu a fost pornit§ de mult timp, datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator, poate sa apara un miros. Pentru a evita mirosui, instalatia de aer conditionat trebuie pomita la treapta cea mai inalta a ventilatomlui, cel pujin o data pe luna - si ?n anotimpul rece - apoi se deschide un geam pentru scurt timp. • La functionarea recirculSrii aerulul nu trebuie sa se fumeze In vehicul, deoarece fumul absorbit din interiorul vehiculului se depune pe vaporizatorul instalatiei de clim atizare. Aceasta duce la un miros persistent cand functioneaza instalatia de aer conditionat. Vaporizatorul se poate inlocui numai cu mari clieltuieli. • In cazul lemperaturilor exterioare ridicate $i umezeala mare a aerului. de pe vaporizator poate picura apa de la condens $i sub masina se poate forma o balta. Acest lucru este nomial, nu inseamna existenta unei neetanseitati. • Pentru ca incalzirea, vantilarea $i insfalajia de aer conditional sS functioneze perfect, trebuie ca orificiile de aer din fa|a parbrizului sa nu fie acoperite cu gfieafa, zapadd sau frunze.

78

— INSTALAJIE D E CLIMATIZARE

c/1 n-;z-/^nc C lim a t r o n ic *
C lim atronic m entine com plet autom at tem peralura selectatS penlru interiorul vehiculului. Temperalura curentului emis precutn $i tura|ia ventilatorului (cantitatea de aer) $i distribuirea aerului se modifies automat. Instalapa ia in considerare 5 I radiatia solara puternica. Astfel nu mat este necesara reglarea martuaia. V a re c o m a n d a m u rm a to a re a reg ia* re s ta n d a rd p e n tru t o a t e a n o tim p u rile : Puneti te m peratura la 22 “C (72‘’ F) $i apasaji fasta AUTO. La aceasta reglare in vehicul se atinge cel mai rapid o temperalura confortabila. De aceea aceasta reglare trebuie modificata riumai cSnd se doreste acest lucru. Puterea maxima de Tncalzire $1 0 curatare rapida a geamurllor se poate atinge numai cand motorul a atins temperatura sa de iunctionare. Pentru ca Climatronic sh poata functiona ireprosabil, prizele de patrundere a aemlul din fata parbrizului nu trebuie s5 contina gheata, zapada sau frunze.

P e ittn i s F g u ran ta tr a fie u lu i e s te

riu p re z M « g h e ^ ta , 3 ^ a d # saiib
C Q itd e iis . N u m a i a s t f ^ e s t e ga> r a n t a t d 0 b u n ii v iz lb illta ti^ . D e a c e e a u tliiz a ti in s ta ia |ia d e in e a b J re 91 v e R tifa re ^ p e n t iv d e c s K e ta r e a / u s c a r ^ g e a m u * rH or, f^ e c u rri ^ e ir e . Va recomandam sa nu fumati in vehicul cand funcjioneaza recircularea aerului, deoarece fumul aspirat din interiorul vehiculului se poate depune pe vaporizatorul S iste m u lu i C lim a tro n ic. C§nd a cesta funcjioneaza aceasta duce la un miros persistent iar vaporizatorul se poate inlocui numai cu cheltuiala mare.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE

79

U T ILIZ A R E

O

€ O0O O >

O
. : Au to i

• m i u u » i»

If «>

nxiHimw**

E le m e n te d e o p e r a r e / A fi$ a r e T a s te 1 - Tasta pentru dezghetarea parbrizului A fi$a ri 2 - Indicajia treptei ventilatorului sau OFF (mtreaga instalatie oprita) 3 • Indicatia temperaturii exterioare 4 - Indicatia dezghetarii parbrizulLii 5 - Indicatie pentru pozilia - recircularea aerului 6 -Indicatie pentru direc|tonarea curentulul de aer 7 - Indicatia temperaturii interioare selectate 8 - Indicatia AUTO (functionare automata), sau ECON (Instalatia de rdcire oprita) T a s te 9 - Tasta pentru functior)are automata 10 - Tasta pentru recirculare a aerului 11 - Tasta pentru .Ventilator - mai incet" si tasta pentru Intreaga instalatie oprita -OFF’ 1 2 -Tasta pentru .Ventilator - mai repede" 13 - Tasta pentru ,C urent de aer spre partea superioara a corpului" 14 - Tasta pentru „Curent de aer in spatiul pentru picioare" 15 - Tasta pentru „mai rece" 16 - Tasta pentru „mai cald" 17 - Tasta pentru .ECON" (instalatia de racire oprit^) 18 - Senzor de temperatura - spajiul interior a - la vehicule cu volanul pe stanga b - la vehicule cu volanul pe dreapta

f>

80

INSTALATIE D E CLIMATIZARE

U T ILIZ A R E

^

U t iiiz a r e a in s ta la tie i

Oupa ce se comuta cheia de contact, instalatia functioneaza In mod normal au­ tom at. Pe campul Indicator apar apoi pozitiile 2, 3 , 7 $i 8. Daca inainte de scoaterea cheii din contact se renunta la functionarea automata, functilleselectate r ^ a n memorate. Numai tunctia „Reoircutarea aerufui" se §terge la 20 minute dupa scoaterea cheii de contact. Prin apasarea tastelor corespunzatoare se modifica indicatiile 2 , 7 $i 8 respectiv apar * _ indicatiile 4 , 5 §i 6. R e g la re a a u to m a ta a in s ta la tie i p o a t e fi in f lu e n t a t a p r in t o a t e ta s te ie . Ordinea duzelor de emisie aer - vezi pag. 83. C o m u ta re a d in g ra d e C e is iu s pe g ra d e F a h re n h e it si in vers Apasati §i mentineti apasata mai Tntai tasta 1 7 si apoi actionati tasta 9. In indicatie apare unitatea de masura corespunzatoare temperaturii.

• La modiftcari ale turatiei ventilatorului cu o treapta in sus sau jos, se mentine functionarea automata. • In anumite conditii de functionare se poate Intampla ca instalatia sa execute temporar functii care nu sunt adaptate la aparat. De exemplu, dupa pomirea la rece timp de cSteva secunde aerul este condus in spa^iul pentru picloare. Se intentioneaza aceasta pentru ca aerul umed existent sa nu duca la aburirea geamului.

R e n u n ta r e a ia fu n c tio n a r e a a u t o m a ta Functionarea automata ofera in aproape toate cazurile cele mai bune premise pentru confortul pasagerilor Tn toate anotimpurile. In unele cazuri poate fi totu$i necesar sa se renunte la functionarea automata prin apasarea tastelor (ndividuale in functii partiale, unde Climatronic functioneaza auto­ mat la fel ca inainte: • Cu tasteie 11 §i 1 2 se mare§te respectiv mic§oreaza tura{ia ventilatorului si astfel debitui de aer. Acest lucru este indicat prin in d ic a t ii p e n tru f u n c tio n a r e marirea, respectiv scaderea numSrului de a u t o m a ta (A U T O ) liniufe in pozitia 2 . • Temperaturainterioara poate fiselectata • Prin apasarea tastei 1 cu tasteie I S si 1 6 ramdne memorata - se opre$te functionarea ECON ... pana se selecteaza o alta temperatura. - se decupleaza - recircularea aerului Temperature Interioarase poate regia Tntre + 10®C (64®F) §i +29'’C (8 6 °F). in acest - paftrizul $1 geamurile laterale pot fi mentinute bezgfie{ate, respectiv neaburite domeniu se regleaza automat. (duzele 4 se directioneaza catre gea­ Daca se selecteaza temperaturi sub 16 °C murile lateraie) (64'’F), in campul indicator apare ,.LO” . La temperaturi peste 29 “C (8 6 “F) se indica - efectul de uscare ?i dezghetare a parbrizului poate fi amplfficat, in cazul in „H r, care de exemplu la scurt timp de la TnceLa aceste doua reglari instalatia functioputul mersului se mai urea persoane cu neazd constant cu putere m axim a de imbracaminte umeda. racire, respectiv de Tncdlzire. Nu se efectueaza o reglare a temperaturii.

INSTALATIE DE CLIMATI2ARE

81

• Temperatura interioara o puteti regia cu tastele 1 5 $1 16.u 111-iz. Daca vehiculul trebuie incalzit sau racit foarte rapid. in aceasta stare de functionare se realizeaza o reglare automata a caldurii (fara uscarea aenilui si racire) la care temperatura interioara dorita se atinge cel m al repede $1 se mentine constants. Daca se apasa tasta 1. se opre$te functionarea ECON.Mnc • Prin apasarea tastei 1 0 este pomita re c irc u la re a a e ru lu i. 9 sau 1 0 se opre§te functionarea ECON. Apdsa]i tasta 11 pana cand la pozlfia 2 apare „O FP. In aceasta situafie aerul din interiorul ma^inii este aspirat $i incalzit. Dacaseapasatasta 1. Vaporizatonjl se poate inlocui numai cu costuri ridicate. • Cu tastele 13 §i 1 4 se poate directlona curentui de aer spre partea superioara a corpulul sau In spatiul pentru picioare. se poate alege functia de recirculare a aerului. 1 3 $i 1 4 pot fl apasate si in comblnatle. tfe o a re c e ttu e s t e a d u s a e r p ro a s p a f d in e x te r io r ia r gea< m u riie s e p o t a b u ri. Cu tasta 11 puteti opri ?ntreaga Instaiatie. trebuie neaparat sa fie repornita functionarea automata prin apasarea tastei 9 (AUTO). A te n tie ! N u tre b u ie s a a e tio n a ti frn v^in d e ' tu n g a t fu n c tia d e re c ir c u la r e a a e ru lu i. Prin apisare a tastelor 1 . de ex. Cand Instalatia de climatizare func­ tioneaza vaporizatorul va degaja un miros persistent. Aceasta functle trebuie sS o utilizati insS numai Tn cazurl de exceptle. respectiv racit. Pentru repomire este suflclentd 0 noua apasare a tastei 17. Combinatia ECON cu aer recirculat este posibila numai daca in fundionarea ECON se apasa mai intai tasta 10 si apoi este apasata tasta ECON 17. Tastele de distribuire a aenjiui 1. • Cu tasta 1 7 (E C O N ) s e o p re s te in s ta la tia d e ra c ir e . 82 INSTALA TIB D E CLIMATIZARE . recirculareaaerului se opre§te. Pentai repomirea recircularii aerului este suficlenta Tnca o apasare a tastei 10. deoarece fumul aspirat din habitaclu se depune pe vaporizatorul SIstemului Climatronic. In campui indica­ tor apare simbolul 5. Atenfie ca la funcfionarea ECON tempera­ ture interioara dorrta sa nu fie mai scSzuta decat temperatura exterioara. In d ic a fie Daca nu se mai utillzeazg functiile speciale. de exemplu rn cazul unei avarii a instalatiei. Prin functia de recirculare a aerului se imptedica patmndereatn interiorul vehicululul a mirosufilor putemice din aer. Va recomandSm sa nu fumati m vehicul cand functioneaza recircularea aerului. la Iraversarea unui tune! sau la un ambuteiaj.

Duzele din spate in spatiul pentru ptcloare sunt comandate cu duzele 5... • Aerul consumat se elimina prin deschiderile de sub geamul din spate. poate sa apara un miros. curentui i$i schimba directia.. cel putIn 0 data pe luna ..1 3 .. de la vaporizator poate s i picure apa (condens) si sub vehicul se formeaza o p a ti de apa...Tn anotimpul rece. In d ic a t ii g e n e r a ie • Atentie ca senzorul dintre duzele de dezghetare a parbrizului din mijlocul bordului cu aparalura si grila] (poz. • La temperaturi exterioare marl $1 umiditate mare a aerului.... Pentai a evita mirosul...... 18) sa nu fie acoperit. iN STALAVE D E CLIMATIZARE 83 .D u z e le d e a e r (s u f la n t e ) D uze le su n t co m a nd ate a utom at de Clim atronicln funclionarea AUTO. Acest lucru este normal si nu Indica o neetanseitate. • Daca functionarea AUTO nu a fost pornita de mult timp.... L a fu n c lio n a re a a u to m a ta u n a din d u z e ie 3 si 4 tre b u ie sa f ie d e s c h is a . Prin rotirea grilajului duzelor 3 si 4 se modifica in inaltime directia curentulut de aer. instaiatia de climatizare trebuie pornlta la treapta cea mal inalta a ventllatorului. 0 Duza deschis§: Rotita randalinata p e .. Atentie sa n j se acopere deschiderile de evacuare a aerului cand se a^eazd haine pe capacul spatiulul de bagaje. Duzeie 3 si 4 pot fi in p ijs Inchise deschise individual: Duza inchisa: Rotita randalinata laterala p e .. 1 4..... datorita depunerilor din mediul inconjurator pe vaporizator. Prin duzele 2 zona inferioara a parbrizului se mentine neaburita.. a itfe i in s ta ia tia de ra c ir e p o a te s a tn g h e te . CSnd se rasuce$te rotita randalinata din grilaj... Apoi se deschide un geam pentru scurt timp... Duzele sunt comandate prin tastele 1 .

siguranta sa fie arsa. trebuie sa se aleaga functionarea ECON. pentru a selects marsarierul. Pentru a menfine cat mai redusa durata de funcfionare trebuie respectate urmatoarele puncte: • Daca interiorul ma$inii a fost puternic incalzit prin radiatia solara. Se veriftca siguranfa $i daca e cazul se inlocuie 5te. 84 INSTALATIE d e c l i m a t iz a r e DEPLASAREA 85 . • Daca puterea de racire scade. Cand motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj $i se asteapta putin pentru a evita zgomotele !a selectarea treptei.temperatura exterioarS sa fie mai joasa de +5°C.U T ILIZ A R E U T ILIZ A R E C u tia d e v ite z e m a n u a la E x p lo a t a r e a e c o n o m ic a p rin C lim a tro n ic La racire compresoail Sistem jiui ClimaIronic consuma puterea motorului §i astfe) influ en te aza consum ul de carburant. C u tia d e v ite z e c u 6 tr e p te Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc.cautati un dealer Voiltswagen. in d ic a tie Tn timpul mersului mana nu trebuie sa se afle pe maneta schimbStorului de viteze. se verifica instalatia Sistemului Climatronic. se recomanda deschiderea pentru scurt timp a geamurilor sau u^ilor pentru ca aerul cald sa poata fi eliminat. Presiunea m ainii se transm ite asupra schimbatorului $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. Presiunea m ainii se transm ite asupra sctiimbatoruiui $i astfel se ajunge la uzura prematura a furcilor de schimbare. maneta schimbStorulul de viteze nu se mai apasa. • Inslalatta de r§cire n j trebuie pomita in timpul mersuiui. A v a r ii in f u n c tio n a r e • Daca dupa punerea contactului toate simboiuriie din campul indicator paipaie cam 15 secunde. . este posibii ca: . CSnd motorul functioneaza se apasa complet pedala de ambreiaj si se asteapta pulin pentru a evita zgomotele la selectarea treptel. se verified Instalatia Sistemului Climatronic. Daca avaria nu se datoreaza unei sigurante deiecte. in instaiafie exista o avarie .compresorui instalatiei de racire s-a oprit temporar datorlta unei temperaturi prea mari a agentulul de rdcire de la motor. S c h e m a d e s e le c t a r e C u tia d e v ite z e cu 5 tre p te La aceasta cutie manuala de viteze. La selectarea marsarierului §i c&nd contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. In d ic a fie in timpul mersului mSna nu trebuie sa se afle pe maneta schimbatorului de viteze. • Daca se poate atinge temperatura interioara doritd fara pomirea instaiatlei de racire. daca geamurile sau trapa glisanta* sunt descfiise. • Daca instalafia de racire nu functioneaza. Marsarierul poate fi selectat numai cand vehiculul sta pe loc. La selectarea marsarierului $i cand contactul este pus se aprind lampile de mers inapoi. .

A le n tie l in t im p u l m e r s u lu i n u p tin e f l n ic io d a ta s e le e to n il p e p o z itia „ R ’* s a u C u f t a d e v it e z e p o a t e ^ a v a r ia t a . D . 2 si 3 se schimba tre b u ie a pasata tasta de b locare din automat in funcfie de solicitarea motorului manerul selectorului. anumite conditli de deplasare Tn pozitia D Blocarea la parcare poate fi selectata se schimba prea des intre treapta 3 §i 4. este pus trebuie apasata pedala de frana Astfel efectui de frSnare al motorului se inalnte de a scoate selectorul din pozitia mareste la reducerea accelerSrii.„D"). in anumite conditil de mers este avantajos sa se aleaga temporar una din pozitiile selectorului descrise in continuare. Treapta a patra ramane blocata. precum$i cand vehiculul Sts pe loc iar chela este in contact se apasa pedala de frana $i tasta de blocare din manerul selectorului.vezi pag.. Selectarea programului se face a u to m a t d ijp § fie ca re a ction are a p edalei de acceleratie. in tabloul de bord se va aprinde o fampa de control . respectiva. comutarea rapida pe treapta superioara M anerul se blocheaza numai daca se mai fSrziu pe treapta interioara. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezervele de putere ale motorului printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. 86 DEPLASAREA DEPLASAREA 87 . 3 .u I ii. de la „ R" la pedalei de acceleratie se merge cu o rien. P R N a 3 £ . A stfel de exem plu se perm ite o f a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin . gaseste mai mult de o secunda in pozitia Modul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” „N” cSnd pedala de frana nu este apasata. apasata pana nu porne$te dispozitivut Kick-down (vezi pag. se alege cand pedala de acceleratie este La viteze peste 5 km/fi maneta selectorului a c tio n a ta r a p id . N" la viteze sub 5 km/h. N • N e u tru (p o z ifia d e m e rs in g o l) Pentru scoaterea selectorului din . R .P o z itia p e n tru d is ta n te pe te r e n „ a c c id e n ta t” P • b lo c a re a )a p a rc a re Se recomanda aceastS pozitle cand Tn Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. se alege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa se garanteaza forla mai mare de tractiune $i astfel se impiedica schimbarea permanenta a vitezei.p o z itia p e n tru m ersu t In a in te . B lo c a r e a m a n e ie i s e le c to r u lu i Maneta se blocheaza fn pozitiile „ P" ?i „N" cand contactui este pus.i P o z itiile s e le c to r u lu i in ta b lo ji de bord se gaseste un camp in­ d ic a to r unde este a ra ta td p o zitia selectorului (vezi sSgeata)..P” sau „N".i^ ^ n c C u tie a u to m a ta d e v ite z e m 4 t r e p te In d ic a tle in funcjie de rezistenta la deplasare. la tractarea remorcii sau deplasarea pe pante. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie ap&sata pedala de franS §i ta s ta din m anerul selectorului. in funclie de §ofer sau conditiile de mers se selecteaza un pro­ gram e c o n o m ic adica orientat catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. de ex. Un e le m e n t de te m p o riz a re asigurS selectorul sa nu se blocheze la comutarea La actionarea T n ceata sau n o rm a la a rapida prin pozitia „ N ” (de ex. in pozitia „R" cand contactui este pus se aprind iamptle pentru mers inapoi.89). W Ceie patru tre p te de m ers Inainte se comuta automat pe treapta superioara sau infeiioara in functie de solicitarea motooJlui $i de vitezd. numai cand vehiculul stS pe loc. P edala nu tre b u ie de viteze se opre^te automat Tn pozitia „ M".p e r ie o l d e a c c id e n t! P ro g ra m d e m e rs Com anda cutter de viteze are diferite programe de mers. Astfel se impiedicS trecerea involuntara pe o trea pta d© vite za §t punerea neintentionata a vehiculului Tn miscare. Inalnte Pentru cuplare se apasa tasta de blocare de comutarea $i decomutarea pozi|iei „ P" din maner. in plus cand contactui si viteza. in a in te de selectarea pozitiei „ R " din pozitiile . Treptete 1.smucire" a vehiculului care stS pe loc. 14. pedala de frand tasta de blocare din mdnerul selectorului trebuie apdsate.t r e a p ta d e m e rs in a p o i Marsarierul trebuie selectat numai cand vehicuiul sta pe loc $i motorul merge in gol.

2. sistemul automat comuta totusi mai Tntai pe 0 treapta inferioara cand nu mai este posibila o supraturatie a motorului. A ltfe t v e h ic u lu l s e p u n e im e d ia t In m i$ c a r e . Astfel se atinge efectui maxim postbil de fr&nare a motorului. |»entru c a nu s e T n tre n ip e c o m p le f tra n s m is la fo r fe i 9 i la t u r a f ia d e m e r s In got . tre b u ie sa se re d u c a a c c e ie r a tia m o to ru l sa m e a rg a in g o i fn a ln te d e re p u n e re a p e o p o z itie d e m e rs m a in te . 3 51 4 raman blocate. Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din m inerul selectorului.. A b ia a p o i s e a c c e le re a z a . D. c u tn d n a din c o m p a rtitn e n tu i m o to ru lu i}. Treptele 2 .U T IL IZ A R E 2 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a p e d ru m u ri d e m u n te Aceasta pozitie este corespunzatoare pentru distante lungi ?n panta. D a c a !n tim p u i m e rs u lu i s-a cornu* t a t in v o lu n ta r pe „ N ”. S e le c ta r e a u n ei p o z itii p e n tru d e p la s a re in a in te a s e le c ta rii u n e i p o z itii p en ­ tru d e p la s a re s e a c tio n e a z a in to t* d e a u n a fra n a d e p ic io r c a n d veh i* c u lu f s ta p e lo c $i m o to ru l fu n c tio * n e a za . tni n ic i UR c s z nu t r e b u ie s a s e a c c e ie r e z e n e a te n t (d e e x . 88 DEPLASAREA . .2 " si „1". A te n tie ! C S n d m o to n ii fu n c fio n e a z a e s te n e c e s a r c a fn t o a t e p o z itiile de m e rs s d s e o p re a s e a v e h ic u lu l c u frStna d e p le lo r. 1 • p o z itia p e n tru p o rtiu n i cu p a n te a b ru p te p e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. Treptele 1 $ i2 se comuta automat in functie de soiicitarea motorului 91 viteza. C d n d m a s in a s td p e lo c si se a le g e o p o z itie d e m e rs . S e a s t e a p t a p a n a c a n d s-a s e le c ta t p o z itia p e n tru d e p la s a re $ i s -a o b tin u t f o r t a la r o t ile d e a n t r e n a r e (se simte un u§or $oc la selectare). Astfel se maregte ?i efeclul de franare a motonilui.97. 1 ) .in u n e ie c o n d ltii c a n d fra n a d e m a n a e s te tra s d . Vehiculul merge numai tn treapta 1 . 3 . In d ic a t ii p e n tr u d e p la s a r e P o rn ire ” Motorul poate pomi numai cand selectorul este in pozijille „ N" sau Vezi si „Pornirea motorului" pag. cheia nu se mai poate roti In contact in tim p u i p ro c e d e u lu i de s e le c ta re c a n d v e h ic u lu l s ta p e lo c . Treptele 3 ?i 4 raman blocate pentru a evita comutarea inutiia pe 0 treapta superioara. P o rn ire a m a $ in ii Se alege domeniul de mers (R . OacS In a in te a punerfi c o n ta c lu ljl m o tor sa ac|roneaza tasta din m anenji selectorului si se mentine apSsatS. s e le e to ru t s e p u n e fn p o z lfia s i se tr a g e Ir ^ n a d e m d n a .m a r in a s e d e p ia s e a z i u $o r (se „ ta r a $ te ” ). in a if l ie d e a s e fu c ra a s u p ra m o to ru tu i c a re fu n c fio n e a z d . nu se a c c e le r e a z a . in d ic a tie La co m u tare a m anuala pe 0 trea pta inferioara se comuta pe „3". sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utifizat 7n pozitia „1".

DEPLASAREA 89 .Ajutor la pornire".2. la semafor nu este nevoie sa se seiecleze p o z ijia N”.2. dtqaa c e m a s ih a a fo s t oprU a. de ex.U T IU Z A R E Oprirea La oprirea temporara. A ie n t ie l Parcarea A te a fie f P en tru a im p ie ttic a depfasarea in vo tu n ta ra a veN tculului tre b u ie sa ir a g e ti tn to ttfe a u n a fra n a de m S na. manuaiui 3. In cazLtl unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa comutati pe blocarea pentru parcare. manuaiui 3.p u n e tis e i« e to p y l pe p b z ifia „f^ ‘. Cand bateria vehicuiului este descarcata pentru pornire se poate foiosi cablul de pornire de la bateria attui vehicul. P e ric o l d e deraparet P ornirea p rin rem o rca re La vehiculele cu cutle automata de viteze motorul nu poate fi pomit prin traclarea sau impingerea vehicuiului. Este suficient sa se opreasca ma$ina cu frana. t a e a ro sa b il aluneeos p rin a c |i' m a re a d is p o z itly itlu i K ick-dow n ro U fe se p o t ra ti p e Io e h . Motoml poate merge Tnsa numai cu turatia ds mers Tn gol. Vezi . Daca se apas3 pedala de a cce le ra re co m p le t prin p unctul de presiune. AsHei m ecanismul de blocare nu este foarte solicitat iar deblocarea se va face mai usor.. Comutarea pe o treapta imediat superioara se face numai cand turatia motorului a ajuns la valoarea maxima corespunzatoare. Rem orcarea v e h icu iu lu i Daca vehicuiul trebuie remorcat trebuie respectate neaparat in d ic a tiile de la capitoiul „Remorcarea”. se selecteaza pe o treapta inferioara in functie de viteza $i turatia motorului. D is p o z itiv u l K ick-d o w n Oispozitivui Kick-down permits o accelerare maxima. ln p lt^ .

MocJul de deplasare mai curand „s p o rtiv ” se alege cand pedala de acceleratie este a ctio n a ta r a p id . 2” . Treptele 3. 4 ?i 5 raman blocate. R • m a r$ a rie r Mar$arierul trebuie selectat numai cand vehiculul sta pe loc si motorul merge in goL Inainte de selectarea pozitiei „ R ” din pozitiiie „P" sau „N". se atege automat un program care prin comutarea pe o treapta mai joasa garanteaza forta mai mare de trac?iune 51 astfel se rmpiedica schimbarea perma­ nents a vitezei.U I /LJ^rtC C u tia a u t o m a t a d e v ite z e in 5 t r e p t e c u T ip tro n ic N . P ro g ra m d e m e rs Com anda cutiei de viteze are diferite programe de mers. Pentru cuplare se apasa tasta de blocare din m§ner. Oaca se apasa pedala de accelerartie complet prin punctui de presiune. Prin acest mod de deplasare se utilizeaza complet rezerva de putere ale motonjiui printr-o comutare Intarziata pe o treapta superioara. In d ic a fie La c o m u tare a m anuala pe o trea pta inferioara se comutS pe „4". pedala de franS si tasta de blocare din m anerjl seiectorului trebuie a p ^ a te . de ex. Treptele 4 si 5 ramdn blocate pentru a e v ita com utarea in u tile pe 0 treaptS superioara. fn pozitia „R " cand contactui este pus se aprind lampile pentru mers inapoi. sistemul automat comuta totusi mai intai pe 0 treapta Inferioara cand nu mai este posibiia 0 supraturare a motorului. Inainte de selectarea $i deselectarea pozijiei „ P" treb uie apasata tasta de blocare din manerul seiectorului. fn plus cand contactui este pus trebuie apasata pedala de frana inainte de a scoate selectorul din pozitia respectiva. 3 • p o z itia p e n tru d e p la s a re a pe d ru m u ri in zo n e d e m u n te / j Aceasta pozitie este corespunzatoare W pentru distante lungi in panta. Tn anumite conditii de mers este avantajos sa se ateagd temporar una din pozitiiie seiectorului desense in continuare. P edala nu treb uie apasata pSnS nu pornegte dispozitivul Kick-down (vezi pag. D • p o z itia d e d u ra ta p e n tru m e rs u i m a in te Cele cinci trepte de mers Tnainte se com uti autom at pe treapta superioara sau in­ ferioara in functie de soHcitarea motorului $i de viteza. Blocarea la parcare poate fi selectata numai cand vehiculul sta pe loc. Vehiculul merge numai tn treptele 1 §i 2. La actionarea in c e a ta sau n o rm a la a pedalei de accelera|ie se merge cu o rient a r e s p re n iv e lu l c o n s u m u lu i prin comutarea rapida pe treapta superioara $1 mai tarziu pe treapta inferioara. 2 si 3. in funcjie de §ofer sau cor*ditiile de mers se seiecteazS un pro­ gram e c o n o m ic adica oriental catre nivelul consumului sau un program mai curand „s p o rtiv ”. 4 . Astfel se atinge efectui maxim posibil de franare a motoojlui. Treptele 1 . Pericot de derapai«! DEPLASAREA DEPLASAREA 91 . Treptele 1.2". N ” la viteze sub 5 km/h.P o z itia p e n tru p o rtiu n i d e d ru m d e lu ro s Se recomanda aceasta pozitie cand in anumite conditii de deplasare Tn pozitia D se schimba prea des intre treapta 4 $i 5. in d ic a tie In functie de rezistenta la rulare. A te n tle l ffi tim p u i m e rsu lu j nu p u n e tl niciodatj§ seleoforul p e p o zlfia „R” sau C u tia d e v ite z e p o a te a v a ria td . Astfel efectui de franare a motorului se mareste la reducerea accelerarii. si4secom uta automat in functie de solicitarea motorului si viteza. se comuta pe 0 treapta Inferioara In fu n ctie de viteza $i tu ra tia m otorului.89). „3 ' §i . 90 P o z itiiie s e ie c to r u lu i in tabloul de faord se gSseste un cAmp in­ dicator unde este aratata pozi{ia seleciorului (vezi sageata).p erico f de accident! P . D ispozitivul K ick-dow n Dispozitivul Kick-down permite 0 accelerare maxima. 2 • p o z itia p e n tru p a n te a b ru p te p e d ru m u ri in z o n e d e m u n te Aceasta pozitie se recom anda pentru pante extreme. Treapta a cincea ramSne blocata. Sistemul de reglare a vitezei* nu poate fi utilizat in pozitia.b lo c a re a la p a rc a re Rotile de antrenare sunt blocate mecanic. Comutarea pe 0 treapta imediat superioar§ se face numai cand turatia motorului a ajuns la vaio are a m axim a co re spu n ­ zatoare. la tractarea rem orcii sau deplasarea pe munte. Astfel se mdreste si efectui de frSnare a motorului. Pentru selectare trebuie apasata tasta de blocare din manerul selectomlui. Atentie! Pe earosabil slunecos prin a c ti­ onarea ifispozitfvufui Kick-dowrn se po ate c a ro file sd se rotesca pe loc.N e u tru (p o z itia d e m e rs in gol) Pentru scoaterea seiectorului din . precum 51 cand vehiculul st§ pe loc iar cheia este in contact se apasa pedala de franS tasta de blocare din manerul seiectorului. Selectarea programului se face a u to m a t dupa fie ca re a ction are a p e d a le i de acceleratie. 2 $i 3 se comuta automat In functie de solicitarea motorului $i viteza.

14. la apasarea Tn spate (-). A stfel de exem plu se perm ite o . 2. Pentru a scoate selectorul din aceste pozitii trebuie apasata pedala de frana $i tasta din m anerul selectorului. Dac5 inainlBa punerlcom aaului motor sa aOioneazS tasta din manerul sefsctorului $i se menflne apasatS. pe o treapta Inferioara. de l a R " la „D"). Vezi $1 {+) se comuta pe o treapta superioara iar „Pomirea motorului’ pag. M anerul se blocheaza numai daca se gaseste mai mull de o secunda Tn pozi|ia . In d ic a tii p e n tru d e p la s a re pe display apare „5.U T IL IZ A R E B lo c a re a m a n e te i s e le c to ru lu i Maneta se blocheaza Tn pozitiile.97.clatinare” a vehiculului care sta pe loc. 92 DEPLASAREA . 3. a c c e le re a za .. Un element de temporizare asigura selec­ torul sa nu se blocheze la comutarea rapida prin pozijia „ N ’’ (de ex. T ip tro n ic „tiptronic” permite §oferuIut $i selectarea manuala a treptelor. Pentru a intra In programul manual. maneta selectorului de vheze trebuie impins din pozitia „D ” spre dreapta. Motorul poate pomi numai cand selectorul La apasarea Tn fata a manetel selectorului este tn p o z lfille „N" sau . N”. nu se mai este posibila supraturarea motorului. P” $i „N” c ^ d contactui este pus. Aceasta se poate face alat cand vehiculul este in stationare ca t §i Tn tim pu l deplasarii. La viteze peste 5 km/ti maneta selectorului de viteze se opre§te automat in pozitia.vezi pag. sistemul tn tim pul procedeulul de selectare automat executa schimbarea dupa ce nu c an d vehiculul sta pe loc. Treapta Pornire" selectala este afi^ata (vezi sageata). 1".N" cand pedala de frana nu este apasata. 2. Imediat ce s-a trecut pe programul manual. S e le c ta re a unei pozitii pentru La accelerare cutia de viteze comuta din d eplasare treptele 1. in tabloul de bord se aprinde o lampa de control . 4. cheta r u se mai poate rotl In contact. 3 §i 4 automat pe treapta in a in te a selectarii unei poxitii pen­ urm a to a re cu p utin tim p Tnainte de tru deplasare se a c tlo n e a za intotatingerea turatiei maxime adm isibile a deauna frana de picior cand vehi­ motoruluL Daca se frece de !a o treapta culul s ta pe loc si m otorul functioneaza. Astfel se impiedica trecerea involuntara pe o treapta de viteza si punerea neintenjionata a vetiicululul in miscare. superioara la una inferioara..P ".

DEPLASAREA 93 . 0 CSntf m a$ina sUt p e loc se a le ­ g e o p o zitie d e m ers. Abia apoi se acceiereaza. c u m ana din com> p a rtim e n tu l m o to ru fu iK A H fei v e h ic u iM l s e p u n e im e d ia t !n m is c a re .fn u n e le c o n d ltii sf cdnd f r ^ a d e m dna e s te trasa. 4. punefi setectd ru l p e pozitia in cazul unui carosabil abrupt trebuie sa trageti mai intai frana de mana apoi sa selectati pe blocarea pentru parcare. 2). Astfel mecanlsmul de blocare nu este foarte solicitat iardeblocarease vaface mai u$or. Se a^ieap td pana cand s-a com utat c u tia de v ite z e si s>a o b tin u t forta la rotiie de antrenare (se simte un u^or ?oc la comutare). In plus.2. A ten tle! C and m otorul functfoneaza este n ec e s a r c a tn to a te p o » iiiie de m ers sa s e o p reasc^ vehicuiUi CB fra n a d e picior. R em orcarea vehiculului Daca vehiculul trebuie remorcat trebuie resp ecta te n eaparat in d ic a tiile de la capitolul . Pornirea prin tra c ta re La vehiculele cu cutie automata de viteze motorul nu poate fl pomit prin trartarea sau Impingerea vehiculului. Vezi ^ ju to r la pomire”. Oprirea La oprirea temporara. tre b u ie sa se reduca a c c e le ra tia si m otorul sa m earga m gol inainte de repunerea pe o p o zitie de m ers in ain te. Motorul poate merge Insa numai cu turatia de mers m gof. In a in te d e a se lu cra asupra moto ru lu i care functloneaza. manualul 3.U T ILIZ A R E D aca in tim pul m ersuiui s<a cornu* ta t involuntar pe „N”. selecto ru i s e pune tn iw z itia „P” 9 1 se tr a g e lr a n a d e m a n a . la semafor nu esie nevole sa se selecteze pozitia „ N". m n ici un c a z nu freb u le s a s e accele reze n e aten t {de e x . pentru c a nu s e Tntrerupe c o m p le t trahsm isia f o it e i si ia tu ra fia d e m ers in gol > m a $ in a se d e p ta s e a za u$or(se „ t a r a 9 t e ” ). 3. D. de ex.2. Parcarea A tentie! P eniru a fm p ted ica d ep tasaraa invoiuntara a vehicufului treb u ie s a tra g e ti fn to td eau n a frS na de m an a. Pornirea m asinii Se alege pozltia de mers (R. Este suficlent sa se opreasca masina cu frana. d u p a c e m a s in a a fo s t o p rita. manualut 3. Cand bateria vehiculului este descarcata pentru porntre se poate folosi cablul de pomire de la bateria attui vehicul.Remorcarea".

1 F ra n a d e m a n a A t« n fie l • P e A tru a im p ie d ic a {lo rn ire a in v o lu B fard a v ^ ic u i u lu i tre b u ie s i ir a g e l i tn to td e a u n a I r i n a <ie m i n i d u p a c « m a s tn a a lo s t o p rlta . 94 DEPLASAREA . Pentru tragerea frSnei de mana se ridica in sus m anela. se aude un semnal de avertizare sonor. S u p lim e n ta r s e fe c ta fi t r e a p la I f c ir tie m a n tia ta d e v »teze } s au p o z if la IP ( c u t i e a u i a m a t i d e v ile z e ) . • A te n fie e a la p o m ire Ira n a d e tndna tra s a sa H e i^ m p fe t eliberati§. blocarea pentru parcare. Cand frana de mana este trasa cheia este tn contact se aprinde lumina de con­ trol a tranei. D acd a c e a s ta e s te num ai p a rtia l e lib e ra ta se poate i a s u p ra ln c a lz ire a frS n e lo r s i a s tfe l functim rarea in stalatlel de fran are e s te influentata negativ. fn pfas a c e a s ta d u c e la uzura tim p u rle a g a m itu rflo r din ^ » t e a ie firdnefor. Daca viteza de deplasare este mai mare de 6 km/h cand frana de mana este trasa. De asemenea m aneta franei de mana trebuie bine trasa pentru ca sa nu se porneasca involuntar cu frSna de mana trasS. CSnd carosabilul este putemic inclinat se selecteaza suplimentar treapta 1 respectiv cand cutia de viteze este automata. se a p a si butonul de blocare se apasa in jos maneta. Pentru eliberarea frSnei de mana se ridica putin maneta franei de mana.

s c d a te ff ctieia din c o n ta c t. M o to a r e c u b e n z in a 1 .U T ILIZ A R E C o n ta c tu i m o to r A te n tie l • S e o a te ti c h e la din c o n ta c t nam a i d u p a e e v e liic a iu l a lo s t o p rit! A itfe i voianul s -a r p u tea bfo ca involuntar. f*«rico t d e accid en t! • P e n tfu a Tmpiedica pornirea In v o lu n tarii a v ^ ic u lM iu i treb u ie s a tra g e ti Tntotdeauna IrS iia de m ilna dupa c e m a$ina a fost opri* ta . A e e a s ta In sp ecial c lin d In veh icu l rsundn c o p ii.C h e ia d e c o n ta c t pusa 3 .P o rn ire m o to r M o t o a r e D ie s e l 1 • in tre ru p e re a a M m e n ta rii cu c a rb u ra n t / M o to r o p rit 2 .P o z itie d e p re fn c a iz ire si d e m e rs CSnd este selectata pozi^ia de preTncSlzire nu trebuie conectat nici un alt mare consumator . Ei a r putea porn> motorul saulRsta> ta tiiie e ie c in c e • de e x em p lu dis> p o z itm il d e a c tio n a re a geam ulu i. 3 • P o m ire m o to r DEPLASAREA 95 .C o n ta c t m o to r t a ia t I M o to ru l o p rit 2 . • D ac^ se p s ra s e s te v e fiic tilu ic h ia r s ite m p o ra r.altfel se sollcita inutil bateria vehiCLilului.

DIspozltlvul de blocare a repomlril din blocul cheii de contact Tmpiedica demarorul sa pomeascS atunci cand motorul funclioneaza si producerea In acest fel a unor avarii. P e n tr u t o a t e v e h ic u le le P o z itia 1: Pentru b io c a re a v o la n u lu i cand cheia este scoasa din contact. cand selectorul se afla in pozitia „P” Cand cheia de contact este scoasa. A stfeldevinem aidlficilaoincercare de efractie. P o z itia 2: Daca nu se permlte comutarea cheii pe aceasta pozitle sau comutarea se lace greu. c o d ific a ta V o lk s w a g e n . o rig in a la . N u m a i c h e ile o rig in a le g a ra n te a z a fu n c tio n a re a ire p ro s a b iia a v eh ic u lu lu i dvs. 96 DEPLASAREA . se roteste volanul pana cand se aiide b)ocdndu-se boltui de blacare a volanului. Volanul artrebul mereu blocatcand p a r^ ltl vehlculLil.U T ILIZ A R E B io c a r e a s c o a t e r ii c h e ii d in c o n ta c t* La vehiculele cu cutie automata de viteze' cheia de contact poate fi scoasa numai dupa decomutare. In capul cheii se gase^te un cip. D e a c e e a m o to ru l p o a te p o rn i nu­ m a i c u o c h e ie c o re s p u n z a to a re .astfel se deblocheaza volanul! P o z ifia 3: In aceasta pozifie iarurile sunt comutate la lumlna de control §i alti marl consumatorl electric! sunt opriti. se mi§ca putin volanul . Daca nu se opresc lumlnlle sau semnalizatoarele dupa ce chela de contact a fost scoasa se aude un zumzet* atala timp cat este deschlsa u$a ^ofeoilu). Inainte de orice noua pornire. selectorul este blocat in aceasta pozltie. Cu ajutoail a ce stu ia s ig u ra n ta se d e za ctive a za automat cSnd se introduce cheia in contactInstalatia este activata automat de indata ce se scoate cheia din contact. Im o b iliz a to r u l e le c tr o n ic Imobllizatorul impiedica punerea neautorizata a vehicululul In func{iune. cheia de contact trebuie rasucita inapoi in pozitia 1.

aer. Temperatura exterioara sub + 5 “C: • Chela se rasuceste pe pozitia 2 .Sigurante".. Daca m otorul nu porne$te imedlat se intrerupe procedeui de pomire dupa 10 secunde $i se repeta dupa circa ojumdtate de minut. siguran^a fuztbila a pompei electrlce a carburantului poate fi arsa . caprtolul .b a te ria a u to v e h ic u lu lu i a r fi s o lic ita ta in u til. in timpui startului nu se acceiereaza.mers in go) (la cutie automata de viteze: pozitia „P” sau „N") 51 frSna de mana se trage. Motorul poate fi pomit fa ra a fi preincalzit. 17. M o to a r e D ie s e l In s ta la tia d e p re fn c a lz ire Dupa com utarea pe pozitia de mers (punerea contactului) timpui de preincalzire necesar este indicat printr-o lumina de control com andata de temperatura agentului de racire . M o to ru l n u tre b u ie ta s a t s i s e in c a lz e a s c a p rin fu n c fio n a re Gu m a r in a s ta n d p e lo c ! P o rn /jti im e d ia t! l g ^ • Evitafi turatiile mari §i accelerarea * ^ 5 fnaxima pana cand motorul nu a ajuns inca la temperatura lui de functionare. Acesta se stinge la atingerea temperaturli de pomire. M o to a r e c u b e n z in a Aceste motoare sunt dotate cu injectie de benzina care fumizeaza automat la orice temperatura exterioara amestecul corespunzator carburant . • La v e h ic u le le cu c a ta liz a to r. A ltfe l c arb u ra n tu l n ea rs a r p u te a a ju n g e in c a t a iiz a t o r p ro d u c e a v a rii.vezi manualul 3. p o a t e f i n e c e s a r d u p a p o rn ire a m o to ru iu i sa se a c c e le re z e p u tin. moto ru l nu p o a te fi p o m it p rin rem orc a re p e o d is ta n ta m a i m a re d e 50 m .U T iU Z A R E P o rn ire a m o to ru iu i In d ic a t ii g e n e ra te A te n tie ! C a n tf m o t o r u l fu n c fio n e a z a fn s p a tii fn e h is e e x is ts p e rtc o l d e in to x ic a re ! • inainlea pomirii schimbatoail se aduce pe pozrtia . P o rn ire a m o to ru iu i re c e Temperatura exterioara peste +50C. in tim p u i p ro c e d e u lu i d e p re in c a lz ire nu tre b u ie sa fie c o n e c ta fi a lti m a ri c o n s u m a to ri .vezi “V T m a n u a lu l 3 .vezi pag. Daca motorul totu 9 i nu pomeste. • Dupa pomirea motoruiui rece m scurt timp se aude un zgomot pentru ca trebuie sa creasca presiunea u le iuiji pentru compensarea hidraulica a jocurllor. L a m o to a re le re c i s au m c a iz ite in f u n c t io n a r e nu s e a c c e ie r e a z a inaintea §i in timpui pomirii.2. Aceasta este normal si nu trebuie sa creeze probleme. • in a in te de p o m ire a m o toruiu i prin re m o rc a re a v e h ic u lu lu i.2 . • Imedlat ce motorul pome$te. DEPLASAREA 97 .demarorul trebuie sa pomeasca motorul. „A ju to r la s ta r t”. A • La vetiicule c ii cutie de viteze manuals in timpui procedeului de pomire se apasa pedala de ambreiaj . C a n d m o to ru i e s te fo a rte fie rb in te . se elibereaza cheia . tre b u ie sa se u tiliz e z e d a c a e p o sib ii b a te ria a ltu i v e h ic u l c a a ju to r la s ta r t .se aprin-de indicatorul de preincaizlre.demarorul nu trebuie sa mai functioneze.

m u lt tim p a m o to ru lu i. P o rn ire a d u p a g o iire a c o m p le ta a re ze rv o ru iu i Daca rezervonji autovehiculului cu motor Diesel s-a goiit complet. se mai executa 0 data preincalzirea $i se pomeste din nou dupa cum am descris. dupa alim entarea cu carburant Diesel .vezi Manualul 3. P o rn ire a m o to ru lu i c a ld Lampa de control a preincalzirii nu se aprinde .t a m p e r a t u r a a g e n t u l u i die ra c ir « c re a te ^ t o r i t d suprafn* c a lz ir ii p ro d u s e la o p rire ^ e d h d m o to r u i e s t e c a ld .2. A te n tie ! D u pa o p rire a m o to n ilu i v e n tita to r u l • 9 i c a n d c o n ta c tu i e s te t a t a t • m a i p o a te fu n c tlo n a u n fim p (p a n a ia t O m in tite ). Cu ajutorul a ce stu ia sig u ra n ta se d e za ctive a za autom at cand se Introduce chela de contact.pana la un minut. In capul cheii se gase^te un cip. in timpul procesului de pomire. cap. c a ­ m e r a m otoruCui e s t e in c a iz ita s u p t l m e n t a r p r in r a d i a f i e s o ta ra . a c e s ta nu se op re $ te im e d ia t c i se la s a sa functio* n e ze c irc a 2 m in u te la tu r a tia d e m e rs In g o l p e n tru a e v ita o suprain c a lz ire . In d ic a tie D e a c e e a p o a te p o rn i n u m a i c u o c h e ie c o r e s p u n z a to a re o rig in a la c o d if ic a t a V o lk s w a g e n .motorul poate fi pomit imediat.U T ILIZ A R E O p r ir e a m o to ru lu i • Imediatdupdstingerealampil decontrol se pome 5te motorul. c in d . Acest lucru este cauzat de faptui ca sistemul de carburant trebuie tntai aerisit. in s a duf»a un tim p p o a te p o r jii b ru s c . procedeui de pom ire poate dura mai m ult decat de obicei. Daca motorul nu porne$te nici de data aceasta. Im o b iiiz a to r u i e le c tr o n ic Imobilizatorul electronic impiedica patrunderea neautorizata in interiorul autovehi­ culului. D u p a s o iic ita r e a p u te rn ic ^ . . s-ar putea ca siguranta iuzlbila de la instalatia de preTncalzIre Diesel sa fie a rsa .Sigurante". Daca motorul nu pomeste. A t e n t ie d e o s « b jtd c d ftd s e lu c r e a z i In c a m e ra m o to ru lu i! 98 DEPLASAREA . N u m a i c h e ile o rig in a le g a r a n te a z a func* t io n a r e a ir e p r o s a b ila a a u to v e * h ic u lu lu i dvs.

ESP trebuie sa fie activat mereu.vezi pag. Cand Instalajia este deconectata. „Program electronic de stabilitate". respectiv ASR EDS gasiti in manualul 3. La nevoie. ESP cuprinde blocarea diferentiaia electronica (EDS) reglarea la alunecare (ASR).2 la cap. In d ic a tii s u p lim e n ta re d esp re ESP. De exemplu: . DEPLASAREA 99 . ESP se conecteaza automat la pomirea m otorului.la clatinarea autovehrcululul blocat Dupa aceea Instalatia trebuie activate din nou. Q ' Program electronic de stabilitate* (ESP) funcjion ea za im preuna cu ABS. Numai in anumlte situatii.la deplasarea in zapadS addnca sau pe teren afSnat . t o a te c e le 4 roti tre b u ie e c h ip a te c u c a u c iu c u ri d e a c e la ^ i fe l. lampa de control ESP este aprinsa . F a p ttil c a E S P v a o fe ra o s ig u * ra n id fn a r it4 n u tre b u ie s i v ii fm * ping d la a s u m a r e a u n o r risicurl in u tile .U I IL I^ J \I-\C P ro g ra m e le c tr o n ic d e s t a b ilit a t e * In d ie a tie P e n tru a s e g a r a n ta fu n c tio n a re a ire p ro $ a b ila a ESP.im ite le f iz lc e n il p o t i i d e p a ^ ite p rin fo fo s ire a E S P . S u p ra fe te le d ife r ite de ru la re a le c a u c iu c u rilo r p o t d u ce la o re d u c e re n e d o rita a c a p a c ita tii m o to ru lu i. D e a c e e a tno d u l d e c o n d u c e re tre iH lie a d a p la t la s f a re a c a ro s a b flu lu i $i la e o n d itille d e f r a f ic . 20. A teh tie! i.la folosirea lanturilor de zapada . In mod normal. deconectarea sistemului este avantajoasS. cand se dore$te patinarea. A c e s t lu c ru tr e b u ie a v u t in v e d e r e m a t a le s p e c a ra s a b il u d s i e u p o le l. functia poate fi actionata s> de la taste.

La curajirea cu jet de aburi. f i j e s u b t ir i v o p s if e t n c h is s a il g a r d u H n u p o t ft p e r c e p u t e d e c a t r » s is te m fn a n u m ite c o n d itii 9 } p o t d u c e la B v a rie re a v e h ic u iu lu i.U T ILIZ A R E C o n tro l d is ta n ta la p a r c a r e (P D C )* A t e n tie ! S is te m u l d e c o n tro l d fs ta n td la p a r c a re n u p o a te in io c u la te n fla c o n d u c a to ru lu l. Sistemul de con­ trol distanta la parcare nu este activat daca nu se aude acest semnal. • La vehiculele care au din fabrica in dotare un dispozitiv de remorcare*. A c tiv a re a La introducerea treptei de mers Inapoi sistemul . Pentru aceasta se gasesc in bara spate 4 senzori. la tractarea unei remorcr. in d ic a tie • La viteze de peste 15 km/h sistemul de control distanta la parcare iucreaza cu erori. D e z a c tiv a re a La scoaterea din treapta de mers inapoi. • Pentru ca sa fie asigurata functionarea sistemului de control distant^ la parcare. O b ie c te ie p re c u m p ro ta p a l r e m o r e ii. O rd in e a s e n zo rilo r Se va evidentia totdeauna distanta mai mica. R a s p u n d e re a la p a rc a re $i la m a n e v re a s e m a n a * to a r e » a p a r fin c o n d u c a to ru fu i.2 m (zona A din figura) fatd de obstacol incepe un ton de avertizare. Atunci se va auzi un semnal acustic. atunci cSnd se va introduce treapta de mers inapoi sistemul de control distanta la parcare PDC nu va fi activat. A te n fie In s p e c ia l ta c o p U i m ic i 9f a n im a ie c a r e n u p e l f i p e rc e p u te in ( o a t e c a z u rite <fe c a tre s e n zo ri. Cu cat distanta devine mai mica cu atat intervalele intre tonuri vor fi mai mici. senzorii trebuie pastrati curati ?i fara gheata.PDC" se activeaza. O corectS perceptie a obstacolelor nu este poslbila. senzorii vor fl stropiti numai pentru un scurt timp §i se va pastra distanta fata de el la peste 10 cm. De la o distanta de cca. O a p r o p ie re in c o n tin u a r e p o a te d u ce la fa p tu i c a o b s ta c o lu l sa nu m a i fie p e rc e p u t. Se ajunge la distanja mai mica de 30 cm (zona B din figura) se aude un semnal sonor de durata. 100- DEPLASAREA . S iste m ul de c o n t r o l d i s t a n t a la p a r c a re determina distanta lata de un obstacol in zona din spate a vehiculului cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete. S e n zo ril a u z o n e m o a rte fn c a re p e rs o a n e ie $ i o b ie c te le n u p o t i i percepute. Lasatl sistemul PDC sa (ie v e rlfic a t de un se rvice Volkswagen. 1.

A te n fie ! S is te m u l d e c o n f r o i a v it e z e i (Q U A ) nu t r e iiu ie lo lo s it t n c a z u i u n u l tr a f ic in te n s s i c o n d h ii ne(a> v o r a b ile { p o ie i. „4".vezi pagina 14. Cand porne^te sistemul de control al vitezei se aprinde o iumina de control In tabloul de bord . Piciorul poate fi luat apoi de pe pedala de acceleratie. ‘0 DEPLASAREA 101 . In d ic a tie La ve hicjle cu cutie automata de viteze sistemul de control al vitezei este activ numai in pozitiile selectorului „ D". Dupa eliberarea pedalei sistemul regleaza Tnapoi la viteza memorata anterior. Viteza poate fi marita si ca de obicei prin pedala de acceleratie. La deplasarile pe teren in panta sistemul de control al vitezei nu poate fi pSstrat con­ stant. Viteza se mare§te prin viteza proprie a autovehiculului. A t e n t le l V ite z a m e m o r a ^ p o a te fi re lu a la n u m a i d a c a nu e s te p re a m a re p e n f m c o n d rtiile d e tr a f ic e x is te n te . N . Alte indicatii referitoare la volanul multi­ functional gasiti la pagina 21. Acesta nu e cazul totu$i cand viteza memorata a tost depasita cu mai mult de 10 km/h pentru o durata de peste 5 minute. a q u a {> ta n a p e . Viteza trebuie rememorata. M e m o r a r e a v ite z e i D aca s-a atins vite za necesara este suficienta o scurta apasare pe tasta B (SET). r o lls p iitt). R sau 1").U T ILIZ A R E S is te m d e c o n tro l a l v ite z e i d e c r o a z ie r a * (G R A ) Pentru eltberarea „piciorului de accelerare' aceasta instalafie poate mentine constanie viteze peste 30 km/h. La vehiculele cu v o la n m u lt if u n c t i­ o n a l* sistemul de control al vitezei (GRA) se actioneaza de la volan. C an d s is te m u l e s te c o n e c ta ta nu c o m u t a t i p e m e r s in g o i f a r a a p a s a r e a p e d a te i d e a m b r e ia j! A s tfe l m o to ru l a re o tu r a t ie m a re s i in a n u m it e c o n d it ii p o a t e fi a v a ria t! Sistemul se a c tio n e a z a prin comutatorul A $i tasta B de la maneta semnalizatonjiui ?l farului. C o n e c ta r e a Instalatia e s te p o rn ita prin Tmpingerea comutatorului A pe ON. De pe maneta de semnalizare sistemul poate fi numai cuplat respectiv decuplat. ultima viteza m em orata se ste rg e ia r siste m u l se deconecteaza complet.. „3'' $i „2". Dacd Tn timpul mersului se alege aitapozitie (. Franati autovehiculul.P. atat cSt permits puterea motorului.

Prin scurta ^ a s a re spre stanga a comutatorului viteza se m are^e in trepte. viteza se micsoreaza prin reducerea autom ata a acceieratiei. A te n tie ! V ite z a m e m o ra ta p o a te fi re lu a ta n u m a l d a c d n u e s t e p r e a m a ra i>entriii c o h d ifiile <te t » f F c e x is * te n te . D e c o n e c ta r e a te m p o r a r a a in s ta la tie i V e h ic u le cu c u tie d e v ite z e m a n u a ia : Instalatia este o p r ita t e m p o r a r prin apa sarea p edalei de frd n a re sau de ambreiaj sau Tmpingerea comutatorului A pe OFF (nu blocat). 102- DEPLASAREA . Viteza e x is te n ta la e lib e ra re a ta s te i este memorata. Viteza memorata In acest moment se pastreaza. dupa eliberarea pedalei de franare. sau de a m b re ia j se Im p in g e spre stSnga comutatorul A pana la oprire. Viteza treb uie rem em orata apot dupa ce se accelereaza peste 30 km/h cu tasta B. Viteza existenta la eliberarea comutatorului este memoratS. Daca tasta se eiibereaza la aprox. 30 knvti. A c c e le ra re / M e m o ra re Viteza memorata poate fi m a r it a prin implngerea comutatorului A pe RES fara actionarea pedalei de acceleratie. Daca se impinge spre stanga comutatorul §i se mentine apasat. Prin scurta atingere a tastei B viteza se micsoreazd ?n trepte. Daca tasta se tine apdsata. viteza se mare$te prin cre§terea automata a acceieratiei.u I iL i^ ^ n c M o d ific a r e a v ite z e i m e m o r a te D e c e le ra re a I m e m o ra re a Vtteza memorata poate fi redusa prin apasarea tastei B. Pentru r e lu a re a vitezei memorate. memoria se sterge.

• treptelor P. Dupa eliberarea com utatorului viteza e s te m e m o ra ta . N . o noua viteza poate fi memorata dupa cum unnsaza: • Comutatorul A se impinge spre stdnga si se mentine apasat pdna s-a atins viteza dorita. Viteza memorata in acest moment se M e rg e . sau • Se apasa scurt tasta B. '0 nium al n u e s t e i > r ^ m a re .u » i g V e h ic u le cu c u tie a u to m a ta de v ite z e : Sistemul este o p rit te m p o ra r prin apasarea pedalei de franare sau imptngerca comutatorului A pe OFF (nu blocat).cand vetilculul stS pe loc . Viteza momentana este memorata. |ie n tr u c b n d itiilo d e tr a f lc e x lS ' in plus srstemul este o p r it te m p o ra r cand se alege treapta N sau 1. Pentru re lu a re a vitezei memorate. DEPLASAREA 103 . se impinge spre stanga comutatoriil A pSna la oprfre.prIn scoaterea cheii din contact. dupa eliberarea pedalei de franare. D e c o n e c ta r e a c o m p le ta a s is te m u lu i V e h ic u le le c u c u tie d e v ite z e m a n u a ta : Instalatia este c o m p le t o p rit piin Impingerea comulatomlul A la dreapta pana la oprire (OFF) sau . M e m o ra re a v ite z e i Daca la deconectarea temporara nu a fost m em orata nici o vite z a sau vite za memorata a fost ?tears&. R sau 1 sau Vehiculul s ta p e lo c prin luarea contactului. Viteza memorata Tn acest moment s e p a s tre a z a . V e h ic u le c u c u tie a u to m a ta d e v ite z e : Sistemul este com plet oprit prin se)ectarea.

c a n is tra s -a r io v i e arb u ra n lu t s -^ r v a rs a . C a n d s e fo lo s e ^ te o c a n is tra r e z e r v a t r e b u ie s a r e s p e c t a t i h o ta ra rH e ie g a ie . V a re c o m a n d a m . Din c a u z a a iim e n ta rii n e re g u ia te cu c o m b u s tib il se p o ate a ju n g e la a p r in d e r i n e r e g u ia te . Rezervorul de combustibil cuprinde circa 62 litri. Im e d ia t c e p o m p a d e b en zin a c o m b u s tib ilu l n e a rs a ju n g a n d m s«a o p r itp r im a d a ta . 104- DEPLASAREA . a ltfe l a c e a s ta p o a te fi d e te rio ra ta . L a u n a c c i­ d e n t. Gura de umplere cu combustibil se afla in partea laterals din dreapta in spate. bu^onut rezervorului se in^urubeaza bine $i se Tnchide capacul pana se blocheaza. L a v e h ic u ie c u c a t a liz a t o r nu se m e r g e n ic io d a t a c u r e z e r v o r u l a p ro a p e gol. Deblocarea functioneaza $i cand contactui este luat. d e o a re c e s e u m p le i n c a l z i r e a s i a v a r i e r e a c a t a li> s p a fiu l d e e x p a n s iu n e a l re z e r­ za to ru lu i. In d ic a tii C o m b u s t ib ilu l r e v a r s a t t r e b u ie im e d ia t fn d e p a rta t de pe vop seau a v e h ic u iu iu i. N u tre b u ie s a s e u m p le a r d e r e . A c e a s ta e s te v a la b ii Tn s p e c ia i ia c a rb u ra n t R M E (m e tile s te r • u le i d e ra p ita ). A c e a s t a d u c e la s u p ra in c o n tin u a re . o c a n is tra cte i« z e rv a . Dupa ce ati deschis capacul rezervorului (vezi flgura din dreapta) se poate ajunge la bugonul rezervorului. v o ru lu i c a a s t f e l la in c H lzire c a rb u ra n tu i s -a r re v a rs a . re z e rv o ru l in s ta ia fia d e e v a c u a re a g azu lu i d e e s te n p lin ”. d in m o tiv e d e s ig u ra n ta sa hu iu a fr c u d vs .UTILIZARE A lim e n ta r e a D e b lo c a re a c a p a c u lu i re z e rv o ru lu i Prin apasarea tastei A se deblocheaza capacLil. A tentle! Dupa umplere.

............ 85 Cutie be viteze automata ..... 58 ..................... 86 .......................61 ...........................20 Asigurarea copiilor .......................................................................... 38 Cap sferic demontabil ...............................31 Alimentare................7 Afisaj kilometri ...........far m ar$arier................................................................ 79 .............. 82 C ockpit................................................................................ 90 ................in 4 tre p te . 67 INDEX 105 ...elemente de comanba . 3 Goloana reglabtla a volanului.......... 38 Capota m otorului......... 95 Covora? pentru p icio a re .........58 .......................comutare pe recircularea aerului ......................... 9 Afi$aj intervale de service fle x ib ile ...........f a ta ....70 Capota portbagajului.............................. 73...8 Afi$aj rezervor.....104 Bratele sca un elor.................... 29 c Camera m otor.. 90 Blocarea clapetei rezervorului ....................... 58 n » Bricheta............ 69 Alarm a............................................................ 8 C o n ta c t.......... 44 C om utatoare....... faruri m ar$arier.................................. 7 Ajuta-te s in g u r......INDEX ALFABETIC A Aerisire......... 83 Afi^aj multifunctional ...............in 5 trepte .......58 Blocare la p a rca re . 77..... 90 B Bancheta sp ate ......................40 Contor pentru distante scu rte ... 59 Cutie de viteze mecanica.............................................. 104 Apa peritru spalat parbrizul .............................................................................................................. 87.................................................................... 8 Contor km / z i ... 87.......................................................... 80 ........................... 12 Afi5aj temperatura lichid de racire ..........................suport b ra te ............................................................... 59 Comanda lumini interioare ..............sp ate .................................................. 3 Climatronic.............. 30 C laxon.........

.........................................Incalzire §1 ve n tlla tle .......... ...... 83 ............................ 73 ... ....... 80 ...........................capotei portbagajutui....... 77 F Faruri ceata ...................................... .. .... . ..dezghetare... 40 41 41 24 94 G G eam uri................ ............ ...... 18 Deschiderea individuala a ii§ilor ........ 75 Dispozitlvul cte remorcare .........instalatia de aer conditionat ...............instalajia de clim atizare.. 73 .......c liin alron ic.... 90 Duze de aer .. ................................. .... ... 33 Geamuri ............ 27 Deblocarea capotei s p a te ................ ............................... 30 . . 26 Dezghetare parbriz ............. 27 Deblocarea individuala a u s ilo r...... ...... 87..... ..................... ... 77 Duze de ie$ire a a e ru lu i...........INDEX ALFABETIC D Deblocarea spatiulul pentru bagaje ................... 33 Display pentru selectarea vitezelor.......instalatie aer conditionat . 75... 27 Deschiderea .. 80 ................. 80 H Handy . Faza m a re .. .................................. 22 106- INDEX .........................Hands F re e ...incSlzire si ventilare...................u§llor...... 75 .................... 70 DIspozitIv electric de actionare a geamurilor........................ 77 E Elemente de comanda -d im a tro n ic .. .............................................. 80 ..... Ftimri .................. Frana de m ana................. ...................d im a tro n ic.......................dinam ica................. ......................................incalzire $i ventilare .........reglare b a ta i...incalzire §i ventilare...... ................ 79 .. 27 Defectiuni m otor...

............................ 101 Instalatie de avertizare anttfuft ....... . 73..................26 ..............26 inchiderea autovehiculului ............. 60 Instalatie spalat ta ru ri....... Lampa spate pentru b a g a je ..... 16..................... 44 Lampa de control preincalzire ......26 I lluminare instrumente b o r d .......................... Lampa de avertizare Centura de siguranta.................................................................... ............................................ ...........................................elemente de com anda. 74 incalzirea lunetei... 20 Inele de prindere........... 41 Incalzire sca un .....deschidere... 56 Incalzire o gtin zi........ .............................................................. 14...... 75 ...... 88........... 73 ........................Q INDEX ALFABETIC inchidere centralizata................................96...26 Inchiderea autovehiculului..... ......................................................................... 77 Instrum ente...... Lampa de avertizare gaze de e^apam ent.....................................26 ......... Lampa de avertizare a lternator.. 46 13 16 20 77 44 17 13 20 20 I Q incaizire......... 48 18 Q INDEX 107 ............................................... 73 .............. 41 lluminarea tabloulul de bord ............ Lamp! de avertizare ...............inchidere.........77 incalzire $i ventilare ................. .feglare tem peratura......................gaze de e$apam ent.....comutator recirculare aer ........ .......... 77 ...................... 41 llum inare............. 31 Instalatia de semnalizare a remorcii . Lampa de avertizare A irb a g ............................................................m o to r. 40 Imobilizator electronic ...................aer p ro asp at...... 13 0 K K ick-dow n........program electronic de stabilizare .. 91 L Lamele §lergatoarelor de p a rb riz.................. ............. 46 Lampa sertar..... 45 Instalatia de aer conditional.....................43 Indicator com bustibil. Lamps de avertizare fra n a ....98 Indicator directie de deplasare .................26 Incuierea u § ilo r........ 6 Instalatie de reglare v ite z a ..............................................elemente de com anda.........

......47 Oglinda Interioara antiorbire .......................................cutie de viteza m ecanica................................................................................................................. ....................68 Lumina de pozitie.............................................................................o p rire .......... ....................................98 ........................ 85 Margarier............................................... 14 Lumini interio a re ....... 90 .........47 ......................... 14 Lampi mar§arier ........... 43 Maneta selectorului de viteze ... .... 14....................19 ................... 87...........................................................47 ... 43 Lumini de semnalizare......presiune u le i.....................98 M Maneta semnaiizatorului..............18 Nivel u le i.. ............instala{ie semnalizare remorca ....nivel ulei ..... 40 Lumini p a rca re ...........................97 .............revenirea......48 Oglinda retrovizoare ...39 N Nivel lichid de racire................................ ..............indicatii de siguranja........ 14 ........... 20 .....48 Oglinda in te rio r.... 48 Memorie pentru scaujnul $of0 r u lu i............. 13 -u z u r& lra n a .............INDEX ALFABETIC ..................97 Motorul ....................................................................................pornirea.... ...... 87... 53 Motoare Diesel ...............faruri spate c e a ta ....... 44 Motoare pe benzina .............................47 Oglinzi cu rabatere e le ctrica ....cutie de viteza automata ....49 Oglinda cu In calzire ...........................sistem A irbag...... 43 Mediu inconjurator ........48 Oglinzi exterioare....47 Oglinda m ach ia j................47 Oprirea m otorului.....19 ................19 o O g lin zi......................rabatarea............... ... 97 98 108- INDEX .p o m ir e .................................. 40 Lumini de d t i l ...........90 I MSner pentru cam uflare.....atimentare.............................................. 13 .............. 85 Maneta selector v ite z e ................rezervor g o l................. 104 Memorie pentru oglinzi exterioare .....rezerva combustibil ........ .....................p o m ire . ........ ..................... ..................... 85 Loc montare C D . 44 Lumini ceata s p a te .... .

.......... . .................................59 Heglare scaune...............................clim atronic.....41 Reglarea in Inalfime a scaunului .................... 68 Sistem suport pentai greutati pe p ia fo n ...............................................73 Reglarea rn inaltime a volamjiui .............................................................. ..............79 ..56 Scaunul so ferulu i........ .gofer.........................67 Semnalizare luminoasa .............60 Spatar rabatabfl ........... ...................................................................... ........ ................50 ...........................20 Roata de urgenta...... .......dupa golirea rezervorului.... 67 Program electronic de stabllizare ........... 71 R ula re ....68 Sertar pentnj cartea de b o rd ............19 Prize........31 Spatiu pentai bagaje......................................................................50 INDEX 109 . 71 Roata de rezerva ingusta ..................49 Pedale......................TncSlzire §i ventiiare.... 52 Schima de selectare .............................85 Scrumiera..............63 Scaune....................................................pasager d re a p ta ........................ ................. 71 Roata de rezerva ....... ... 61 R Recirculare aer ..................74 .................................. ........................... 49 s Sac de Tncarcare............................Tncalzire si ventllare..................68 Sertar mSnusi..50 Scaun fata cu Tncalzire .............................43 S ertare................... ....... .................. ................................. ........................................59 Pomirea motorului ........ .................................77 Reglarea batai fa ru rilo r....97 . ........................... 66..70.......................51 Reglarea temperaturil .........98 Pozitiiie cliindoilui capotei HI portbagajului .. r \ INDEX ALFABETIC P Parasolare.......................62 Sac s k i.....50 Scaune fata reglabile electric ...................... 41 Rulou parasolar.......... ................62 Sarcina pe p ia fo n ............................instalatia aer conditionat .... .........................................63 Sistem de a la rm a .........................50 ........................ .....97 Presiune u le i..........30 Preincalzire.......... 49 Rulou parasolar luneta..............82 ...........................50 Scaune ta ja ....................................................clim atronic.............

..... 21 Volumui rezervorulul... 3 Tahomelru.............. 36 T riptronic.............................................51 Suport pen trj p a h a re ....... 30 ..........Hands F re e ..................... 101 Tetiere...................................................................................................................sincronizata.............. 7 Tasta de inchidere centralizata ..............................63 Suprafeje de depozitare .......................65 Suport telefon......... 104 ^ T Tablou de b o rd ........................................................... 57 Trapa / Plafon g lisa nt..............deschidere individuala a u ^ ilo r.............22 Suport bagaje pe m a rin a . 26 V Ventilatie............................................................................ 22 Tem pom at....deschidere.......... 25 Telefon mobil ........suport tefefon......... 92 Trusa de pfim-ajutor ........ 22 ............ 24 ............... 28 Telecomanda cu semnal ra d io ............................................ 7 Volan muitifunctionai........... 25 ...asigurarea copiilo r.......................... 73.65 Suport bagaje............ ... ................... 82 ....................... 69 z Zgom ot.. ........................................... 75 Vitszometru........................reglare vo lu m .....................................................45 u U$i ........ ...........................................incalzire si ventilare .......................77 Ventiiatie cu aer proaspat...................63 Stergator p a rb riz.....................rnchidere.......INDEX ALFABETIC SpaJar ortopedic ...63 Suport s tic le .......................... .. 22 .... ...................... 96 110- INDEX . 28 ................... 40........................................................

pe baza indicatiilor. reprezentarilor §i descrierilor prezentate in acest material nu pot fi ridicate nici ur^ fel de pretentii. o . chlar $1 numai partial. Toate dre ptu rlle conform leg isla tiei tn p rtvln fa d re p tu lu i de a u to r a pa rtin VOLKSWAGEN AG.o o VOLKSWAGEN lucreaz§ permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor modelelor. Se rezerva dreptui la modificdri. Astfel. Va rugam sa fiti infelegdtori deoarece oricand pot apare modificari ale formei. dotarilor si tehnidi. figurile. Realizat in Germania © 2000 VOLKSWAGEN AG Finalizarea redactaril: decembrie 2000 AceastS hartle a fost fabricata din celuloza fara continut de dor. indusiv normele acestui manual au la baza stadlul de informare corespunzator momentului tn care acest material a fost edrtat. Retiparirea. multiplicarea sau traducerea. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. Textele.

3 .3 Passaf Date tehnice .

1 sub . 62. Acest ulei este calttativ psrrtnj avantajele oferlts de Long Life Service.5 min 49 CC sail Biodiesel ca.0 ca. 6. 8 ca.2 5.In s ta ^ tia de spalare a pa/bnzului* aflatl c j ce ttp de agent de spalare trebuia sS L/mpleti rezervorui.4 in mm in mm ■ in mm in m in mm in mm 4703 /1 7 4 6 1462 107 11. Latime Inattimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admlsibila Diametml cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Pulere Moment de turatie maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita fi Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz’ ’ .Ule> de motor” . din care rezen/a ca.Intervale Service". 4. Alte indicalii vezf manualul 1.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I V 6 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime. ^ A lts indlcatii vezi manualul 3. capacitate cilindrica rot/min in Nm /a rot/min l l O k W (150 C P ) / 4000 310/1500-3200 6 cilindri.2.cu instalatie de spalare farurl litri liiri litri Numar cilindri. N u u m p le ti fn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara specificatie specificatie VW 506 00 sau 506 01 VW 505 00 sau VW 505 01 1n manualul 3 ^ la capilalut . R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe rito a re la d a te le te h n ic e SG = culie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 26 MOTOR DIESEL . capitolul .5 1515 1515 / 1513 (la tracfiune integrala) Ulei de motor®’ cu schlmbare filtru irtri La umplere se controleaza nivelul uleiului. 2496 cm^ 19.

panta panS la 8% fara sistem de franare.3 6.6 9.4 (10. panta pana la 12% frSnare.2 10.2) 12. tnsec.6) 7.1 (11.4 6.7 11.U A I t ItH N lU t C utii de viteza Performante Viteza maxima 0-80 km/h SG AG 214 7.0) 6. MOTOR DIESEL 27 .7 9.9) 8.9 186 2040 1489 1150 Consum de carburant urban extraurban combinat Emisie COj IMase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.0) 11.0 7.3 (6.9 5. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa rem orca franare. ! 1 1 0km n /0 i 1 1 0km n /0 i 1/100 km n t g/km n i kg n f kg n t kg n i kg n i kg n 220 6.5 (7. in panta pana la 12% i kg n i kg n i kg n 1600 1700 750 1800 2000 Valorile din paranteze sunt valabile pentnj cutii de viteza mecanice 6 trepte cu 4MOTION.8 211 2080 1531 1190 980 100 AA {216)212 (6.6 (213) 232 (2150) 2190 (1602) 1641 (1160) 1200 1070 0-100 km/h i kmA) n i sc n e.

U lel de motor".2 4.2. 1896 cm’ 19.2 la capitoluf „lnstalatla tie spSlare a parbnzuKjl' sflati cu ce tip de ag«n( d s s p ila ra irebula sS um pleti rezeivorul.cu Instala^e de S{»lare farurl litri nth liiri ca. « ANe ^d ic a tit vazi manualul 3.0 min 49 CC sau Biodiesel in mm In mm fn mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. Ld(ime Inaltimea vetiiculului gol Garda la sol (a greutatea totala admlsibila Olametrul cercului de viraj Ecarlament fata Ecartamenf spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim rot/min in Nm la rot/min 96 kW (130 C P ) / 4000 285 / 1750 (Cutie mecanica in 5 trepte) 3 1 0 / 1900 Numar cllindri.0 ca. caprtolul . N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificalie specificafie VW 506 01=> VW 505 01 In manualul 3.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 9 6 k W ( 1 3 0 C P ) D im en siu n i Lungime.1 sub .5 1515 1515 / 1513 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtiii lltrl La umplere se controleaza niveiui uleiului. 62. ^ a u to m a ta AA = tractiune integrala (4MOTION) 24 MOTOR DIESEL . din care rezerva ca. 8 ca. 6. A lte (ndlcatii vezi manualul T.0 4 cilindri.Inlervale Sarvica" R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala ^ j. Acest ulei este calitaliv penlru avantajete olerne de Long Life Serwce. 4. capacitate cllindrica Compresie Cafburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spalare parbriz" .

0 5. panta p^na la 8% fara sistem de franare.8 10.5 (4.9 9. MOTOR DIESEL 25 . Tn panta pSna ia 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km tn 1/100 km In 1/100 km in g/km in km/h in sec.6 (149) 151 (1950) 1960 (1375) 1387 (1060) 1070 980 AG 203 7.2 6. in sec.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban comblnat Emisie COj M ase Masa totals admisiblla Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisiblla Sarcina pe axa spate. admisibilS Sarcina admisiblla pe acopeh$ M a s a re m o rc a frSnare.5 10.9 (7. panta pana la 12 % franare.3 170 2080 1498 1080 1080 1600 1700 650 1700 2000 750 Valorile din paranteze sunt valabile pentrv cutii de vitezS mecanice 5 trepte.4 7.6 (5.2 5.9 11.0 189 2000 1425 1110 100 AA 204 6.6) 5.4) 4. SG 208 6.7) 7.4 8.

2 la c a p llo ljl .2. N u u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara specificaSie specificafie VW 506 013' VW 505 01 S ts' In manuaJul 3. ^ Alte indicatii vezi manualul 3. capitolul . ^ Acest ulei este calHativ pentru avantajele ofertte ds Long U fe Service Alta Indtcatli vezi manuahjl 1. 62.D A T E T E H N IC E M o to r D ie s e l T D I 7 4 kW ( 1 0 0 C P ) D im e n siu n i Lungime. 4^0 ca.2 4. 6. 8 ca. capacitate cillndrica rot/min Tn Nm la rol/min 74 kW {100 C P ) / 4000 2 5 0 /1 9 0 0 4 cilindri. Lafime InSltimea vehiculuiui go! Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatle maxim Compresie Carburant Diesel C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentm spdlare p artriz’ ’ . din care rezervS ca. R e s p e c ta ti in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze m anuka AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4MOTION) 22 MOTOR DIESEL .instBlatia de spSiare a parbrizului’ aflali cu ce tip de agent de spalare trebuie sa um pleti rezeivorul.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) !n mm in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 f Ulei de motor*’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. 1896 19.0 min 49 CC sau Biodiesel In m in mm tn mm 11.Jnlervale Service’ .U te i de motor".cu Instalatie de sp^eire faruri litri liiri litri ca.1 sub .0 Numar citindri.

3 12. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 191 8. in panta pana la 12% in kg in kg in kg 1400 1600 650 - — MOTOR DIESEL 23 .4 5. in sec.4 7.5 5.4 146 1940 1361 1050 960 100 AG 185 9.0 4. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi$ M asa re m o rc a franare.2 6.4 14.3 9. parta pana la 12% franare.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performanfe Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG Jn km/h in sec. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.7 181 1960 1389 1070 AA - - C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinal Emisie C O j M ase Masa totala admisibifd Masa vehiculului gol Sardna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.

4.1. capitotul . la capilolul . Acest ulei este condltia pentru avantajele o te rte de Long U le Service. R e s p e c ta ti $ i in d ic a fiile g e n e ra te re fe rito a re fa d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) 20 MOTOR BENZINA . 27V1 cm^ 10.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 6 1 4 2 k W (1 9 3 C P ) 4 M O T IO N D im en siu n i Lungime. AKe Indicatii.Intervale Service". capacitate cilindrica Compresle Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru ^ ^ a r e parbriz^ litri litri ca.0 rot/min in Nm la rot/min 142 kW (193 C P ) / 6000 280 / 3200 6 cilindri. Super 95 COR'i conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.0 6.U lei de motor'.2 la capltolul Jnstalafia de spSlare a parbrizuluT aflati cu ce tip de agent de spalare trebuie sa umpteti rezervorul. vezi manualul 1. 8 ca. AKe Indlcatll vezi m anualul 3. Latime Indt^mea vehiculului go! Garda la sol la greutatea totala admisibila DIametrul cercului de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turafie maxim Numar cilindri. ^ In manualul 3. usoarS cre?tere a consumulur $l u$oare zgomote de b a lil in m otor pana la reglare.6 Benzina Super Plus 98 COR. 8 2 . N u u m p le ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificatie specificatie VW 503 00** VW 500 00 sau VW 502 GO specificatie VW 501 01 '■ Cu u s o a ri reducere a puteril. din care rezerva ca.2.5 1515 1513 Ulei de motor®* cu schimbare fillru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.

in kg in kg in kg 1800 2000 750 MOTOR BENZINA 21 .9 10.5 252 2080 1527 1090 1080 100 AG 233=> 7.8 16.8 15. m sec.5 7. admisiblla Sarcina admisibila pe acoperi$ M a s a re m o r c a franare.3 7.9 11. panta pana la 8% fara sistem de frdnare. in panta pana la 12% ^ Viteza maxima se atinge numai Tn treapta 4. panta pdna la 12% franare.1 7.DATE TEHNICE C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h SG in km/h in sec.0 9.0 264 2130 1577 1140 C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totaia admislbila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fa(a admisibild Sarcina pe axa spate. m l/1 0 0 km in i/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 238 5.

U lel de motor". Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere U5oara Uleiuri multigrad specificatie spedficafie specificatie VW 503 00‘ ! VW 500 00 sau VW 502 00 VW 501 01 ') c u u $ o a rt reducere a puterll. capitolul . 62.7 in mm in mm In mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. 2324 cm^ 10. din care rezerva ca.Inslalatia <3e spaiare a paftjrizul j ‘ aRati eu ce 8p de agent de spaiare Iretjule s4 umpleti rezen/orul.2. ta capitolul .D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a V 5 1 2 5 k W ( 1 7 0 C P ) D im e n siu n i Lungima. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carburant Rezervor pentru spaiare parbriz®' rot/min fn Nm la rot/min 125 kW (170 C P ) / 6200 225 / 3200 5 cilindri. 8 ca. Super 95 COR” conform DIN EN 228 litri litri ca.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare flltru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului. Alte Indicaitl vezi manualul 3.0 4.8 Benzina Super Plus 98 COR. 4.1.Intervale Service* R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te r e fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac|iune integrala (4M 0TI0N) 18 MOTOR BENZINA . A lte indicatit. Aces! ulel este conditia pentru avantajele ofente de Long Lite Service. 1-atime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametru) cerculut de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri. vezI manualul 1. u$oara cre$tere a consumulul si u$oare zgom ole de bStal in motor p in a la reglare ^ In manuslul 3 2 !a capitolul .

1 9.3 8.4 13. in sec. in pante pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kn\/h in sec.8 7.7 223 2080 1529 1090 1080 100 - - - - 1500 1700 700 - 1600 1800 750 MOTOR BENZINA 19 .9 13. admisibiiS Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a franare. SG 228 6.4 9.3 223 1980 1421 1080 990 100 AG AA 224 6.D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extraufban combinat Emisie CO^ 'W M ase Masa totala admlsibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admislbila Sarcina pe axa spate.0 7. panta pana la 8% fara sistem de franare.3 9. panla pana la 12% franare.

8 T 1 1 0 k W ( 1 5 0 C P ) D im en siu n i Lungime. Acast ulel este conditia penlru avanlaje)e oferlte de Long Life Sen/Ice.2 la capitolul .1. la capitolul . AHe indicatii. in manualul 3.Instalatia d e spdtare a parbrizulur aflap cu ce tip de agent de spalare trebule s i umpleti rezervorul. 8 ca.0 4. 4. ^ A le Indicatll vezf manualul 3. Lajime Inaltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totaia admlsibila Diametrul cerculul de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindri. 62. capitolul . din care rezervS ca. Nu u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificafie specificatie VW 503 00*> VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu usoara reducers a pulerii.intervale Sen/Ice’ .5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractlune Integraia) Ulei de motor®’ cu schimbare filtai litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.U lel de motor’ . vezj m anualul 1. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutle de viteze automata AA = tracfiune integrala (4MOTION) 16 MOTOR BENZINA . u$oara cre$tere a con sLm uIji usoare zgomote de batai In motor pdnS la reglare.0 rot/min in Nm la rot/min 1 10 kW (15 0 C P )/5 7 0 0 2 1 0 /1 7 5 0 4 cilindri. 1781 cm^ 9.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 1 . capacitate cilindricd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezervor pentru spaiare parbriz^ litn litri ca.5 Super 95 COR / Nonnal 91 COR’ ' conform DIN EN 228 !n mm In mm in mm fn m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11.2.

D A T E T E H N IC E C u t ii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C on sum d e c a rb u ra n t urban extrauftan combinat Efnisie CO. 1 SG fn km/h in sec.4 8.2 197 1930 1354 1030 990 100 AG 215"! 7. M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fafa admisibifS Sarcina pe axa spate.2 11. in panta pana la 12% ® vrtezfl maxima se atlr>ge numai tn treapia 4. in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in kg in kg in kg in kg in kg 221 6.5 10. fnsec.4 226 1990 1406 1080 AA — - - - - - - in kg in kg in kg 1300 1500 650 1500 1700 - - " im n T n B B P A i7 m M 17 . panta pana la 12% franare. admisibila Sarcina admisibila pe acoperis M asa re m o rc a frSnare.4 7.4 9. panta pana la 8% fara sistem de frSnare.5 13.4 6.0 9.

5 1515 1 5 1 5 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) 1 Ulei de motor=> cu schimbare filtn j litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.Instalatis da spaisre a parbrizului' ailatt cu ce lip de agent de sp&lare trebuie sS iim plsti rezervoml. N u u m p ie ti Tn e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Ufeiuri multigrad de ungere u^oara Uteiuri multigrad specifica(ie specificatie VW 503 00^’ VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 ’ ) C u j ^ a r a raducere a puteril. 4. vezI manualul 1. capitolul . din care rezen/a ca.U lei de motor” . capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor ca ttu ra nt Hezervor pentru s p a l^ e parbriz® litri litri ca.U A It: /trt/V/L-t M o to r b e n z in a 9 6 k W (1 3 0 C P ) D im e n siu n i Lungime.0 4. Alte Indicatll. 8 ca. u$oarS creslere a consumulul $1 u$oare zgomote de bataj In m otoi p in a la reglare. Alle Indlcatli vezi manualul 3. ^ in manualul 3 ^ la capitolul . Latime InSltimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diamelrul cercului de viraj E c a r t^ e n t fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim N jm a r cilindri. Acest ulet este condWa pentru avant^'ele ofertte de Long Life Service.2.3 Super 95 COR / Nonnal 91 COR" conform DIN EN 228 Tn mm !n mm !n mm In m fn mm in mm 4 7 0 3 / 1746 1462 107 11.Intervale Service*. la capitolul . 1984 cm^ 10.1. R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra te re fe r ito a r e la d a te le te h n ic e SG = cutie de vrteze manuala AG = cutie de vileze automata AA = tractiune integrala (4M0T10N) 14 MOTOR BENZINA .0 rot/min m Nm la rot/min 9 6 k W (1 3 0 C P ) / 5700 1 9 5 /3 3 0 0 4 cilindri. 62.

f C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum de c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie COj M ase Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.L//-1 i 1.0 8. panta pana la 12% franare. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M a s a re m o rc a franare.5 6. panta pand la 8% fara sistem de frSnare.0 192 1930 1366 1020 1000 100 AG - AA - - - - - - - - - - - 1400 1600 650 - - MOTOR BENZINA 15 .9 11. 5n panta pand la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h fn sec.8 9. SG 210 6. in sec.

0 3.In teivale Sentee*.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 8 5 k W (1 1 5 C P ) D im e n s iu n i Lungime. cspltolul . 8 ca. la capHoful .2.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^’ cu schimbare filtru litri La umplere se controleaza nivelul uleiului.Instalatia de s p ^ r e a parbrtzulul' allaSi cu ce tip de agent de spdlare trebuie sa jm pteti rezervorul. vezi manualui 1. 1984 cm^ 10. 62. A lle indlcatii. Nu u m p le ti in e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uteiuri multigrad de ungere u^oara Uleiuri multigrad specificape specificape VW 503 00*' VW 500 00 sau VW 502 00 specificape VW 501 01 '* Cu u^osra reducere a puterli. 4.U lel de motor*.2 ta capitolul . in manualut 3. ^ Alte Indlcatll vazt m a rualu l 3.1. capacitate cilindrica Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezervor carfaurant Rezervor pentru spSlare parbriz*> litri litri ca. din care rezerva ca.3 Super 95 COR / Normal 91 COR" conform DIN EN 228 in mm in mm fn m m ' in m m mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. LStlme lrt§ttimea vehiculului gol Garda la sol la greutatea latala admisibila Diametrul cerculLii de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turatie maxim Numar cilindrl. u$oard cre^tere a consumului $1 usoars zgom ote de batSi 1n motor pSna la regtare. Acsst ulel e sia condltia pentru a va rtajele ofarite de Long U fa Service.8 rot/min In Nm la rol/min 85 kW (115 C P ) / 5400 1 7 2 /3 5 0 0 4 cllindri. R e s p e c ta fi $ i in d ic a tiile g e n e ra le re fe rito a re la d a te le te h n ic e SQ = cutie de viteze manuala AG = ciitie de viteze automatd AA = tractiune integrala (4M 0TI0N ) H -JO T D R R F W 7 /W i .

D A T E T E H N IC E C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C onsum d e c a rb u ra n t urban extraurfaan combinat Emisie CO^ M ase Masa total§ admisibila Masa vehiculului gol Sarclna pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.9 214 2000 1424 1010 1080 1400 1600 650 1500 1700 740 MOTOR BENZINA 13 .6 230 1930 1348 1030 100 AA 196 7.3 199 1900 1319 1000 990 AG 193 8. admisibila Sarcina admisibila pe acoperi? M asa re m o rc a fr^nare.3 7.5 11.4 12. panta pana la 8% fara sistem de franare.3 8.6 12.5 9. Tn panta pana la 12% in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg in kg In 1/100 km in 1/100 km in 1/100 km in g/km in km/h in sec.8 6.0 8.3 7. panta pana la 12% franare.2 11.4 11. in sec. SG 200 7.4 13.

Intervale Service'. 62.2 ta c a p ito ljl . R e s p e c ta ti si in d ic a tiile g e n e ra le re ie r itp a r e ia d a te ie te h n ic e SG = cutie de viteze manuala AG = cutie de viteze automata AA = trac{tune integrals (4MOTION) 10 MOTOR BENZINA .2.5 rot/min in Nm la rot/min 75 kW (102 C P ) / 5600 1 48/ 3800 4 cilindri. 4. N u u m p le ti m e x c e s ! Ulei pentru Long Life Service Uleiuri multigrad de ungere usoara Uieiuri multigrad specificafiB specificatie VW 503 OO"' VW 500 00 sau VW 502 00 specificatie VW 501 01 Cu ugoars reducere a puterti. ^ A lte Indicatii vezi manualul 3.Instalatia tie spdlare a parbrizulur aflo^ cu ce fip de ageirt de spalare trebule s i umpleti rezervorul. vezi manualul la capitolul . Latime Indlflmea vehiculului gol Garda la sol la greutatea totala admisibila Diametrul ceiTJUIui de viraj Ecartament fata Ecartament spate D a te m o to r Putere Moment de turajie maxim Numar cilindri. capltoful .0 3. 6 ca. ^ in manualul 3. u^oard cre$lere a consumulul $i u$oare zgomote de b&tai Tn motor pana la rsglare. din care rezerva ca.D A T E T E H N IC E M o to r b e n z in a 7 5 k W ( 1 0 2 CP) D im en siu n i Lungime.5 1515 1515 /1 5 1 3 (la tractiune integrala) Ulei de motor^' cu schimbare filtru iltri La umplere se corttroleaza nivelul ulelului.Ulei de motor". 1595 cm^ 10. capacitate cillndticd Compresie Benzina C a p a c ita ti Rezen/or carburant Rezen/or pentru spdlare partiriz® litri litri ca.3 Super 95 COR / Normal 91 COR'» conform DIN EN 228 in mm in mm in mm in m in mm in mm 4 7 0 3 /1 7 4 6 1462 107 11. Acest ulei este condttia pentru avai^tajels ofente de Lorig U le Service Alte indicatii.

SG 192 8.7 6.1 7. panta pana la 12% franare.7 185 1870 1286 970 990 100 AG AA - — - — i kg n Masa remorca franare. in panta pdna la 12% T kg o i kg n i kg n 1200 1400 650 - - ■ MOTOR BENZINA 11 .7 10. pantS p§n§ la 8% fata sistem de frSnare.4 12. fn sec. admisibila Sarcina admisibila pe acq>eri$ in kg in kg in kg in kg In 1/100 km In 1/100 km !n i/100 km in g/km In km/h in sec.DATE TEHNICE C u tii d e v ite z a Performante Viteza maxima 0-80 km/h 0-100 km/h C o n su m d e c a rb u ra n t urban extraurban combinat Emisie CO^ M as* Masa totala admisibila Masa vehiculului gol Sarcina pe axa fata admisibila Sarcina pe axa spate.

Rezervor pentru spalare parbriz A te n fie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Baterie vehicul 2 • Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichid frana 4 .8 litri) 1 .Baterie vehicul 2 3 4 5 6 • Orificiu umplere ulei motor Rezervor lichid frSna Joja ulei motor Vas de expansiune Rezervor pentru spalare parbriz A te n iie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .JoJ§ ulei motor 5 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Vas de expansiune 6 . M o to r b e n zin a 1 4 2 kW V 6 1 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu l 3 .Baterie vehicul 2 .2 la c a p ito lu l n C am e ra m o to ru lu i”.2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Joja ulei motor 5 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”. M o to r b e n z in a 1 2 5 kW VS 1 .Vas de expansiune 6 .DATETEHNICE Motor benzina 110 kW (1. INDICATII GENERALE .Rezervor lichid frSna 4 .

2 la c a p lto lu l „C a m e ra m o to ru lu i’’.Vas de expanslune 6 .Rezervor lichid frana 4 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i”.Rezervor pentru spalare paftriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Vas expansiune 6 .Joja ulei motor 2 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n t e le d in m a n u a lu i 3 .Rezen/or pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n * t e le d in m a n u a lu i 3 . M o to r D ie s e l 9 6 kW 1 .Orificiu umplere ulei motor 3 . INDICATII GENERALE .Baterie vehicul 2 .Orificiu umplere ulei motor 3 . M o to r D ie s e l 1 1 0 kW V 6 1 .DATE TEHNICE M o to r D ie s e l 7 4 kW 1 .2 la c a p ito lu l „ C a m e ra m o to ru lu i".Rezervor lichid frana 4 .Vas de expansiune 6 .Baterie vehicul 3 • Rezervor lichid frana 4 .Joja ulei motor 5 .Orificiu ulei motor 5 .Joja ulei motor 5 .Baterie vehicul 2 .

Atenjie ca au intotdeauna ice Volkswagen montarea ulterioara a unei prioritate date din aotele oticiale ale vehi­ cupte de remorca. poate fi depa§ita. • Datele din figura reprezinta dimensiunile punctul de fixare care trebuie respectate la montarea uiterioara a unei cuple de remorca. A c e s t iu c ru e s te v ala b il d u m n e a v o a s tra m o n ta re a u n e i $ i p e n tru ta r i in c a re s u n t a d m is e c u p le d e re m o rc a . In acest caz special viteza fa b ric a n tu iu i c u p le i d e re m o rc a nu trebuie sa fie mai mare de 1 0 0 km /h. La vehiculele pentru atte tari aceste valori Va recomandam sa executati la un serv­ pot sa difere. tivului de remorcare nu trebuie sa depa• Tretjule montate si demontate compo^easca 8 5 kg. necesare cuno^tinte speciale si scule.D A T E T E H N IC E Cota d data nu trebuie depa$ita. maxima de sprijin. Acest S a r c in ii r e m o rc a lucru este valabil $1 in cazul vehiculului • Valorile pentru sarcinile remorca sunt c o m p le t in c a rc a t in c lu s iv la sa rc in a vaiabile pentru vehiculele din Gemiania. p o t s a a p a ra a v a rii si in a lte lo c u rl in v e h ic u l! INDICATIIGENERALE . D in m o tiv e d e s ig u r a n ta tr e b u ie in s a sa nu se m e a rg a m a i re p e d e D a c a tr e b u ie sa e x e c u t a t i c h ia r d e 8 0 km /h . re . Se respectiv 13 poli. in cazul P e n tru p ro p ria d u m n e a v o a s tra deplasarii cu remorca. • Conform normei 92/21 EWG (Edifia 95/ 48/EG) la unele modele masa totala adA te n tie ! misibila a vehiculului de tractiune. A te n tie ! • D a c a s*a m o n ta t g re ^ it c u p la d e re m o rc a e x is ta p e ric o l d e a c ­ c id e n t! • D a c a p riza a fo s t c o n e c ta ta g re s it la In s ta la tia e le c t r ic a a v e h ic u lu lu i. vehiculului trebuie conectata o prizd de 7 insa nu trebuie sS depaseasca 25 kg. in plus ^uruburile de fixare trebuie stranse Sarcina minima necesara de sprijin trebuie cu 0 cheie iar la instalapa electricd a sa fie 4% din sarcina realS de remorcare. Pentru aceasta sunt recom anda sa se fo lose asca sarcina maxima admisibila. re s p e c ta ti urm av ite z e m a i m a ri. s ig u ra n ta re s p e c ta fi d a te le din In aotele vehiculului este trecuta alunci in s tr u c tiu n ile d e m o n ta r e a le cre$terea masei. to a re ie : S a rc in i d e s p rijin • Respectati leg isla tia specifica t^ rii dumneavoastra (de exemplu la montarea Sarcina m a x im a admisibila de sprijin a barei de remorcare pe capul bilei dispoziunei lampi de control). nentele ca de exemplu bara de proteclie. culului.

Vas de expansiune 6 .Joja ulei motor 5 .Orificiu umplere ulei motor 3 • Rezervor lichrd frana 4 . M o to r b e n z in a 6 5 kW 1 .Baterie vehicul 2 .2 ia c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Rezen/or lichid frSna 4 .Vas de expansiune 6 .Joja ulei motor 5 .U A It ItH N lU t F ig u ri c a m e r e m o to r M o to r b e n z in a 7 5 kW 1 .Baterie vehicul 2 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n t e le din m a n u a lu l 3 .Rezervor lichid frana 4 .Orificiu umplere ulei motor 3 .Vas de expansiune 6 .Oriliciu umplere u!ei motor 3 . INDICATII GENERALE .2 la c a p ito iu l „C a m e ra m o to ru lu i”.Joja ulei motor 5 .Rezervor pentru spalare parbriz A te n tie ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a ve rtism e n te te din m a n u a lu l 3 .2 la c a p ito iu l „ C a m e ra m o to ru lu i”. M o to r b e n z in a 9 6 kW 1 • Baterie vehicul 2 .Rezervor pentru spalare parbriz Atentie! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te te d in m a n u a lu i 3 .

. ' i ^ . ' • E O A O E . . 2 . A u to c o la n tu I c u d a t e v e h ic u l este lipit pe tabla podelei la stanga langa sLtportuI rotii de rezerva din spatiul de bagaje. ! J S F E l. cutie de viteze 3 . fn a in te d e a iu c ra la m o to r sau in c a m e ra m o to ru lu i a te n fie la „ ln d ic a tiite d e s ig u r a n ta la lu> c r a r i in c a m e r a m o to ru lu i” d in m a n u a lu l 3 .’ W * 1 *7 IG 2 2 iB . ■.N u m a r id e n t if ic a r e v e h ic u l (numarul $asiului) este $tantat pe peretele transversal din spate in camera motorului.n . putere motor.. numere PR 5 . IN D IC AW GENERALE . _ _ 4 _ _.4 a « .lJ y z z2 iw 4 l8 3 9 i R J 6 .E tic h e t a tip este fixata la dreapta pe suportui amortizorului.Numar identificare vehicul 2 . ( 4 n a H Q .• I I .4 t 5 3 * * « « s m s • TfeRrt'Sae-ESA O Ar? OB€ ' • .Ph3.3 V k D 0 9 ■ '“ > w I l .Tip vehicul. Echipare interioarS 4 .2 . i N l SSC 'S a f 1 . i . Vehicutele pentru anumite {ari de export nu au elichela tip.< 5 r 4-ya. AutocolantuI contine urmatoarele date: 1 .Cod motor Cod de viteza Numar lac. OBC A /^P\jaiBC|35e-airti::gsiJ|.Date speciflce consum Datele le gasi]i $i Tn planul Service.Echipare muitlpia. 354 • _ .s«:4r*w as). .DATE TEHNICE D a te c a r a c t e r is t ic e v e h ic u l w w z .

D A T E T E H N IC E P u n c t d e f ix a r e p e n tr u c u p la r e a re m o r c ii T racttun e fata 4M O TION e45-6S7K A = Puncte de fixare pe vehicul a b c d e f g 1124 mm min 65 mm 26 mm 350-420 mm 403 mm 629 mm 1000 mm A = Puncte de fixare pe > a b c d e f 6 h 1112 mm min 65 mm 15 mm 350-420 mm 404 mm 490 mm 630 mm 1000 mm INDJCATtl GENSRALE .

A te n tie c a Tn p e rm a n e n ta a u prior it a te d a te le m e n tio n a te in a c te le o fic ia le a le m a sin ii. P e r fo r m a n te la d e p ia s a re Performanjele la depiasare au fost deter­ minate in lipsa echipam entelor care ar putea reduce performanlele ca de exemplu instalatia de climattzare. 37% pentru ciclul urban 5 i de 63% pentru ciclul extraurban. • Pentru determinarea e m is iilo r CO^ se aduna gazele de ardere din timpul ambelor cicluri. In functie de gradul de echipare greutatea vehiculului gol si prin urmare clasa de greutate se pot m odlfica. Aceste gaze se evalueaza $i in fi­ nal rezulta printre altele valoarea de emisie CO. Pentru obtinerea consumului de carburant se executa 2 c ic lu ri de m a su ra re pe un sta nd de masurare cu role. C o n s u m u l d e c a rb u ra n t Vaiorlle consumului ?i emisiei sunt obtlnute conlorm normeide masurare 9 3 / 1 16/E G se refera la greutatea reala a vehiculului gol (clasa de greutate). s u n t v a la b ile t o a t e d a te le te h n ic e p re z e n ta te p e n tru v eh ic u le le e c h ip a te in s e rie d in G e rm a n ia. • La ciclul e x tra -u rb a n vehiculul este accelerat si franat in toate treptele. • Calculul co n s u m u lu i to ta l se face cu 0 pondere de cca. D a te m o to r T ip u l m o t o r u i u i c u c a r e e s t e e c h ip a t v e h ic u lu l d u m n e a v o a s tra e s te s e c ific a t in p la n u l-s e rv ic e in a u to c o la n tu i eu d a te le v e h ic u lu lu i r e s p e c t iv in a c t e l e o f ic ia le a le v e h ic u lu lu i. Valorile valabile pentru vehiculul dumneavoastra individual le afla]! la dealerul dumneavoas­ tra Volkswagen. conditiile stradale §i de trafic. La v e h ic u ie le s p e c ia ie si v eh ic u * ie ie p e n tru a lte t a r i a c e s te v a io ri p ot sa d ife re . INDICATII GENERALE . valorile consumului rezultate din practice pot sa se abata de la valorile obtlnute con­ form normet de masurare.DATE TEHNICE In d ic a tii g e n e r a te r e f e r it o a r e la d a t e le te h n ic e D a c a nu s e s p e c ific a a lt f e l s au d a c a nu s e fa c e o m e n tiu n e spec ia la . Viteza de depiasare variaza intre 0 $i 120 km/h. Se aplica urm itoarele conditii de testare: • Masurarea ciclului u rb a n (fn ora?) incepand cu pomirea la rece a motonjlui. In d ic a tii • Valorile consumului $i de emisie din tabeie sunt valabile pentru vehiculul gol avand echiparea de baza. A slfe l valorile consum ului 5 i em isiilor C O j pot creste putin. influentele mediului inconjurator $i starea vehiculului. • in functie de m odul de conducere. Apoi este simulata deplasarea prin ora§. aparatoare de noroi pneuri extrem de late..

A te n tie ! V a lo rile p re s iu n ii tre b u ie v erific a t e c e l p u fin o d a ta pe lu n a . L a n tu ri d e z a p a d a L a n tu rile de z a p a d a tre b u ie m o n tat e n u m a i la ro tile d in f a t a in c a z u l t r a c tiu n ii f a t a . A te n tie ! D a c a s u ru b u rile s u n t a c tio n a te c u un m o m e n t p re a m ic . P n e u ri d e ia m a : Sunt valabile valoiile corespunzatoare pentru pneurile de vara. dispozitivul de remorcare .s p a te (4M O T IO N ).2 c a p ito lu i „R o ti” . Masa vehiculului gol create Tn cazul unor modele specials sau echiparii multiple de exemplu instala{ia de climatlzare. P r e s iu n e a in p n e u ri Valorile presiunii in pneuri sunt valabile pentru anvelopele reel —nu se reduce pre­ siunea mdrita la pneurile calde. fn s p e c ia l la v lte z e m a ri.si prin montarea ulterioara de accesorii.p e r ic o t d e a c c id e n t! U n m o ­ m e n t p re a m a re a r p u te a d u ce la d e te rio ra r e a s u ru b u rilo r. INDICAJII GENERALE . A lte d e ta lii vezi m a n u a lu l 3 . s-ar put e a d e s fa c e in tim p u l d e p la s a rii . M o m en tu I d e s tra n g e re e s te d e 1 20 N m la ja n te din o te l s i m e ta l usor. marite cu 0. resp e c tiv file te io r. A te n fie ! S a rc in iie p e a x e m a x im a d m is ib ile $i m a s a t o ta la a d m is im ib ila nu tre b u ie d e p a s ite . iV io m en te d e s tr a n g e r e a le s u r u b u rilo r d e ro a ta D upa s c h im b a re a ro tii s e v o r resp e c ta u rm a to a re ie : M o m e n tu I de ro ta tie a l s u ru b u rilo r d e ro a ta se v e rific a fo a r te ra p id cu o c h e ie d in a m o m e tric a .2 bar. S e m o n te a z a n u m a i p e a n v e lo p e 1 9 5 /6 5 R 1 5 s a u 2 0 5 R 1 6 91 T M +S (n u m a i p e ja n t a 6 J x 1 6 ET 4 0 ). U tiliz a re a la n tu rilo r d e z a p a d a la ro a ta de u rg e n ta nu e s te p e rm is a d in m o tiv e te h n ic e . P n e u ri d e vara: Valorile sunt trecute pe partea interioara a capacului rezervonjlui.DATE TEHNICE M ase Valorile pentru vehiculul gol sunt valabile pentru modelul de baza avand rezervorul plin 90% $i f§ra conducator {75 kg). A c e s te a a u o m a re im p o rta n ta .

. I .S iB B S ife ia -^iJ % «# .<-l-J J f l H ^ VK I h i — f * .fM w i ■M l m I . itu n " 'tm m *.1 ilM»« •■ ‘ I4 i « 0 i piiB • 4 ^ .

.. 26 ..........................................10 85 kW (115 C P )........ 7 DATE TEHNICE r Motor Motor Motor Motor Motor Motor benzina benzina benzina benzina benzina benzina 75 kW (102 C P )................16 V5 125 kW (170 C P ).... 20 Motor diesel TDI 74 kW (100 O P ).........8 T 110 kW (150 C P ) ....................12 96 kW (130 C P )..................................... 24 Motor diesel TDI V6 110 kW (150 C P ) ........2 Date caracteristice ve hicul......... 5 Imagini compartiment m otor....... 22 Motor diesei TDI 96 kW (130 C P )........................ 18 4 MOTION V6 142 kW (193 C P ) ...........14 1................................. 4 Puncte de fixare pentru cuplarea remorcii..................................................................................................................CUPRINS GENERALITATI Indicatii general© referitoare la datele te h n ic e .....

2.1 A u to tu ris m Siguranfa inaintede toate .

De aceea sunt descrise echipamentele care sunt disponibile doar pentru anumite modele. / .A cest m anual este valabll pentru toate modelele de autovehicule.

................................................. 39 r ....... 2 Centuri de siguranta.. integrate Go!f / P olo....... 35 Scaune din fa ja ....................................................................................................................... 38 Tetiereie......................3 Sistem A irb a g .23 Siguranfa copiilor.........................................................................................................................................CUPRINS In trod uce rs................ 26 Scaune pentru copii....32 Scaune pentru copii..................................................................................................... 16 Deconectare Airbag............................................. integrate Passat.......................................................

siguranta pentni copii si te tie re . sfaturl ?i indicatii referitoare la siguranta pasiva in nou! dumneavoastra vehicul. Am c jp rin s a id to t ceea ce tre b u ie sa ?titi de e xe m p lu despre Centura de siguranta. in acest m aniial gasiti informatii importante. V a ru gam sa re s p e c ta fi in m od s p e ­ c ia l in d ic a tiile $i a v e r tis m e n te le din a c e s t m a n u a l • m in te re s u l d u m ­ n e a v o a s tra si a i tu tu ro r c e lo rla lti p a r tic ip a n ti la tr a fic . Airbag. Acest manual esle valabil pentru toate modelele be autovehicule. Va veti deplasa in sigurantS- INTRODUCERE IN TEMA . De aceea sunt descrise §i echipamente destinate numai anumitor modele.S IG U R A N T A fN A IN T E D E T O A T E In t r o d u c e r e S tim a ti c o n d iic a to ri de a u to tu ris m e V o lk s w a g e n . scaunele copiilor.

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

C e n tu ra d e s ig u ra n ta

O

D e c e C en tu ra d e s ig u ra n ta ? S -a d o v e d it c a C e n t u r a d e s ig u ­ r a n t a o fe ra o b una p r o te c tie in c a z de a c c id e n t. D e a c e e a tn m a jo rit a t e a ta rilo r u t iiiz a r e a c e n tu r ii de s ig u r a n ta e s te im p u s a p rin le g e . A te n tie ! • C e n t u r iie s e p u n i n a i n t e a fie c a r e i d e p ia s a ri - si la d e p ia s a re a in e ra s ! A c e a s ta e s te v a la b it si p e n tru p e rs o a n e ie d e p e iocurile d in s p a te . C h ia r si fe m e iie in s a rc in a te tre * b u ie s a p o a r te in p e r m a n e n fa C en tu ra de s ig u ra n ta . N u m ai a s tfe l se g a ra n te a z a c e a m a i b u n a p ro te c tie p e n tru c o p ilul n e n a sc u t! A lte in d ic a tii re fe rito r la a c e a s ta le g a s iti la p ag . 1 2. • P e n tr u e f ic ie n t a p r o t e c t ie i c e n tu rii, o m a re im p o rta n ta o a re m o d ul de a s e z a re a l b e n z ii c e n ­ tu r ii. in u rm a to a re le p a g in i e s te d e s c ris m odul c o re c t d e a p lic a re a c e n tu rii. La pag. 26aflati cum pot fi luafi in siguranta copiii in vehicul.

Aceasta figura prezinta un vehicul care se Indreapta catre un zid. Persoaneie din vehicul nu au fixata Centura. Principiul fizic al unui impact frontal este u$or de explicat: Vehiculul $i pasagerii !n miscare poseda o energie numita „energie cinetica’ . Marimea „energiel cinetice" depinde in ge­ neral de viteza vehicululut, de masa vehiculului si a persoanelor din interior. Cu cat create viteza si masa vehiculului cu atat este mai mare energia cinetica care trebuie disipata Tn cazul unui accident.

CENTURI DB SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

Viteza vehiculului este totu^i factorul cel mai important. Daca de exemplu viteza ds 25 km/h se dubieaza ia 50 km/h. energia de mi§care se mareste de 4 ori! Deoarece, in exempiui nostru persoanele din vehicul nu poarta centuri de siguranta, in cazul unui impact, intreaga lor energie cineticd se disipa in zid prin intermediui masinii- Urmarea ar fi raniri grave sau chiar mortals.

Chiar daca mergeti cu o viteza Tntre 30 km/h §i 50 km/h, Tn cazul unui acddent, asupra corpului actioneaza forte care pot depa$i u$or 10.000 N. Aceasta corespunde unei forte de greutate d e o tona (1.000 kg). Fortele ce ac|ioneaza asupra corpului dvs. cresc cu viteza, adica, de exem plu, la viteza dubla, fortele se maresc de 4 oril Persoanele din vehicul, care nu $i-au pus centunie lor de siguranta nu sunt Jegate" de vehicul. Tn cazul unui accident frontal, aceste persoane se vor deplasa mai departe cu aceea^j viteza cu care vehiculul s-a deplasat inalntea impactului!

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

In cazul unui accident frontal, persoaneie din vehicLil c a re nu $i-au pus Centura vorfi azvarlite in fata $i se lovesc necontrolat de parti din interioml vehicuiului ca de ex. volan, bord, parbriz. Persoaneie din vehicul care nu §i-au pus Centura, in unele cazuri pot fi chiar aruncate in afara vehicuiului. Aceasta poate duce la raniri foarte serioase cu pericol de viata. Parerea raspSndita ca la un accident u§or corpul se poate proteja cu mainile, este falsa. Cfiiar §i la viteze reduse, la impact actioneaza asupra corpului for^e de care nu te mai po|i proteja.

$i pentru persoaneie de pe bancheta din spate este im portant sa poarte centuri deoarece in cazul unui accident pot fi azvarlrte necontrolat prin ma^inS. 0 persoana de pe banchieta din spate care nu poarta centurg poate nu num ai sa se rdneasca pe sine ci $i persoaneie din fa(a.

r
CENTURI D E SIGURANTA

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E

P r o t e ja r e a p rin c e n tu r i d e s ig u r a n ta Centurile de siguranta aplicate corect, mentin persoanele din interior in pozi{ia corecta. Centurile reduc in mare masura energia clnetica. De asemenea ele Tmpiedica miscSri necontrolate care pot dues la raniri grave. Persoanele din interiorui vehiculuiui, avand Centura corect aplicata profita in mare m asjra de faptui ca energia clnetica este preluata de Centura. Structgra din fata a ma§inii 5 i aite elem ents ale sigurantei pasive ca de ex. sistemul Airbag reduc de asemenea energia clnetica. Energia care la nagtere sste astfel menlinuta la un nivel scazut si riscul de ranire se diminueaza.

Exemplele noastre descriu impactcj! fron­ tal. Desigur ca aceste principii fizice sunt valabile $i la alte tipuri de accider\te dec) si la vetiicule cu Airbag. De aceea d u m n e a v o a s tra t r e b u ie sa p u n e ti Centura in a in te a fiecarei p le c a ri chiar daca mergeti „numai pana la c o if, n il atenti ca ?i c e ila lti pasageri sa folos e a s c a corect Centura. Paginile anterioare v-au aratat cat de Im­ portant este sa folositi centurile de sigu­ ranta $i cum actioneaza acestea. S ta tisticile a ccidentelor au d ovedit ca aplicarea corecta a centurii mic$oreaza riscul ranirii iar ^ n s a supravietuirii ?n cazul unui accident grav se mareste. Din acest motiv, in majoritatea taritor, utllizarea obiigatorie a centurilor de siguranta este prevazuta prin lege. Modul cum trebuie sa aplicati corect Cen­ tu ra de siguranta §i cum functioneaza sistemul Airtjag se descrie tn urmatoarele pagini.

CENTURI D E SIGURANTA

S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E

A v e r t iz a r i • C e n tu rile se pun in a in te a fie c a r e i d e p la s a ri c h ia r s i in d e p la s a rile m oras! A c e s t lu c ru e s te v a ia b ii si p e n tru p a s a g e rii din s p a te . • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rilo r s e o b tin e n u m a i d a c a a c e s te a s e fo io s e s c in m o d core c t. • A s ig u ra ti-v a c a c e n tu r ile de s ig u r a n ta a u fo s t p u s e e x a c t c u m e s te d e s c ris in a c e s t c a p ito l. P u n e re a c e n tu r ii d e e x e m p lu s u b b r a tu i d u m n e a v o a s t r a a r m a ri ris c u l ra n irii in c a z u i unui a c c id e n t! • B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa f ie a g a ta ta , ra s u c ita s a u sa se fre c e d e o b ie c te c u m u c h ii ascu> t ite . • C u o C en tu ra nu tr e b u ie n ic io d a ta sa se prin d a d oua p e r s o a n e (n ic i c o p ii). E s te f o a r t e p e r ic u io s s a p u n e ti C e n tu r a p e s te c o p ilu l a f l a t in b r a t e le d u m n e a v o a s tr a .

• B an d a c e n tu r ii n u tre b u ie sa t r e a c a p e s t e o b ie c t e f r a g il e (o c h e ia ri, p ix e t c .) p e n tru c a p ot c a u z a ra n iri. • im b ra c a m in te a g ro a s a , ie je ra , n e s t r a n s a (d e e x e m p lu h a in a p e s te s e c o u ) in flu e n te a z a n eg at iv a s e z a re a si fu n c tio n a re a c e n ­ tu r ii. • E fic ie n ta m a x im a a p ro te c tie i c e n tu rii s e a tin g e n u m a i in pozit ia c o r e c ta d e s e d e re • v e z i ma> n u a lu l 3 .1 . „ L o c u rile din f a t a ”.

R e s p e c ta ti si a v e r tis m e n te le de p e p a g in a u rm a to a re .

CBNTURI D E S IG U R A I^A

• Va recom anddm sa e fectua ti toate lucrarlle la centurile de siguranta $i la retractoare la un dealer Volkswagen. • Z o n a d e in tro d u c e re a lim b ii d e p rin d e re nu tre b u ie b io c a ta c u h a rtie s a u c e v a a s e m a n a to r. • C e n tu rile d e s ig u ra n ta nu tre* b u ie d e m o n ta te s au m o d ific a te in vreu n fe l. In d ic a tii • In unele tari se pot exportata ma$inl cu centuri de s ig jra n ja care pot dileri prin modul de functionare de cele descrise in pagtnile urmatoare. CENTURI D E SIGURAm'A . „ing rijire a in te rio a ra a v e h ic u iu iu i”. D a c a g a s it i d e te r io r a r i a le te s a tu rii. • V e r ific a ti re g u la t s ta re a cen> tu r ii d u m n e a v o a s tra d e s ig u ra n t a . In p lu s s e v e rifie d si a n c o ra re a c e n tu rilo r. a le ie g a tu rllo r c e n tu rii. p e n tr u c a a c e a s t a nu m a i se p o a te fix a . • B an d a c e n tu r ii tre b u ie p a s tra * t a c u r a t a d e o a r e c e m u r d a r ia p e r ic lite a z a fu n c tio n a re a s iste* m u lu i a u to m a t d e r e tr a g e r e a i c e n tu r ii .2 . • C e n tu rile d e s ig u ra n ta c a re in tim p u l unui a c c id e n t a u fo s t soli* c it a t e si a u fo s t in tin s e . N u in c e rc a ti sa repar a ti s in g u r C e n t u r a d e s ig u ra n ta d e fe c ta . tre b u ie in lo c u ite la un d e a le r V o lk s w a ­ g en ..v e z i m a n u a iu i 3 . a le s is te m u iu i a u to m a t d e ru la re s au a le in c h iz a to r u lu i C e n tu ra r e s p e c tiv e tr e b u ie In lo c u ita la un d e a le r V o lk s w a g e n .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E • In tim p u l d e p la s a rii p ic io a re le tr e b u ie s a s e g a s e a s c a in to td ea u n a in s p a tiu l p e n tru p ic io a re • fn n ic i un c a z p e b o rd s a u pe scaune.

tu r a e s te s tra n s a p e c o rp .m c a z c o n t r a r e s t e p e r ic i it a t a e f ic ie n t a p r o te c tie i $i c r e s te ris c u i d e ran ire! r CENTURI D E SIGURANTA . Ele se blocheaza la franare brusca. n u m a i d a c a p o z if ia centurii pentru a verifica ca C e n tu r a este p as ag e ru iu i e s te c o re c ta ia r Cen­ sigur fixata. re g la ti s ca u n u l d in f a t a co> re s p u n z a to r m a rim ii d u m n e a v o a s tra . A te n tie ! L im b a c e n tu r ii tre b u ie in tro d u s a n u m a i in in c h iz a t o r u i a f e r e n t s c a u n u lu i re s p e c tiv . tinandu-se de llmba de prindere.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C u m s e p u n c o r e c t c e n t u r iie d e s ig u r a n ta ? P u n e re a c e n tu rii a u to m a te cu p rin d e re in 3 p u n c te in a in te de p u n e re a c e n tu rii de sigu* ra n ta . Centuriie permit llbertatea depilna de mi$care cand sunt trase u$or (cSnd nu v3 miscatl brusc). zatonil special aferenta scaunului respectiv pana cand se fixeazS . Dupa care se trage paralel cu C e n tu riie d e s ig u ra n ta p o t o fe ri partea superioara a corpului ramura de p r o te c tie o p tim a in c a z u l u n u i umar a centurii. la deplasarea pe pante ?i Tn si bazin. Sistemul automat blocheaza C e n tu r a si la • Banda centurii se trage u^or peste piept accelerare. se trage partea de bazin a a c c id e n t . • Limba centurii se introduce In Tnchicurbe.se aude un zgomot A te n tie ! de blocare.

d a c a e s te c a z u i s e m a i t r a g e p u tin C en tu ra. • O C e n tu ra n e fn tin s a c o r e d p o a te d u c e la ra n iri. c o n fo rm d e s e n u lu i. p la s a t a p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i . R a m u ra de b a zin a c e n tu rii t r e ­ b u ie p la s a t a $> in t in s a p e s te b a zin • nu p e s te s to m a c . 10 CENTVRI D E SIGURANTA . C e n t u r ile in c o r e c t p r in s e p o t d u c e la ra n iri in c a z u l unui acci> d e n t. A te n tie ! • F ifi a te n ti la a $ e z a r e a c o re c ta a c e n tu rii d e s ig u ra n ta .S IG U R A m 'A Jn a in t e d e t o a t e A te n tie ! P a r t e a s u p e r io a r a d e u m a r a c e n tu rii tre b u ie . d e o a re c e in c a z u l u n u i a c c id e n t c o rp u l dum* n e a v o a s tra e s te p ro ie c ta t tn fa ta si a p o i b ru s c o p rit de C en tu ra.in n ic i un c a z p e s te g a t • si tre b u ie s a s te a s tra n s a p e Corp.

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e g la re a in a liim ii c e n tu rii (n u m a i la P a s s a t) Piin re g la re a m a ltim ii c e n tu r ii. In d ic a tie Pentru potrivirea centurii. pana cand portiunea de Centura de la umar. se poate utiliza. • Dupa reglare se verifica p rir tragere Centura. CENTURI DE SIGURANTA 11 . respectiv jos astfel meat porfiunea de Centura de la umar. cursorul (ghidajut) se mi$cd in sus fn directia sagetii. In d ic a tie Pentai potrivirea centurii la locurile din fata se poate u tiliza $i sistem ul de reglare inaitimii* scaunului. sau se m i^ca in jos. la locurile din fata si sistemul de reglare a maltimii* scaunului.in n ic i un c a z p e s te g a t. • Dupa reglare se verifica prin tragerea centurii. daca s-a fix a t corect cursorul (ghidajul). se a$eaza Tn dreptui mijlocului umarului . traseul acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator. R e g la re a in a itim ii c e n tu rii Prin r e g la r e a in a lf i m ii c e n t u r ii* . daca s-a fixat corect ghidajul. conform paginii anterioare. con­ form paginii anterioare. sa se a?eze aproximativ pe la mijlocul umarului . • Pentru reglare. • Pentru reglare se apasa tasta si se ?mpinge cursoriil in sus.in n ic i un c a z p e s te g at. traseui acesteia de-a lungul corpuiui se poate aranja corespunzator.

Un buton de pla stic din banda centurii m entine catarama in pozijia corespunzatoare de prindere.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A te n tie ! $ i fe m e ile in s a rc in a te tre b u ie sa fo io s e a s c a c e n tu r ile d e sig u ran ta . P o rtiu n e a d e C e n tu ra d e b a zin tre b u ie s a se p ia s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c r e e z e o p re s iu n e asup ra a b d o m e n u lu i. D e c u p la re a c e n tu r ii cu p rin d e re in 3 p u n c te Centura esie eltberata prin apasarea tastei ro$ii din in ch iz M o r. 12 CENTURI D E SIGURANTA . Mentineti cu mana limba indepartandnj Tn directia u$l[ astfei ca sistemul automat sa poata njia corect banda centurii. A s lfe l lim ba sare datoritS arcului din inchizator.

Centura de bazin nefolositS trebuie sa fie Intotdeauna prinsa in inchizator. d a c a e s te caz u l b a n d a s e tra g e u $ o r in a p o i in d ire c tia d e re tra g e re . Din motive de siguran(a.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C e n t u r a p e n t r u b a z in * c u d is p o z itv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la centurlle automate cu prindere in 3 puncle. A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a z in tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s t e b a z in $> nu p e s te s to m a c si tr e b u ie sa s te a b in e f i x a t a . • Si fe m e iie in s a rc in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . e v e n t u a l s e m a i strS n g e. B an d a tre b u ie sa fie f ix a t a in to td e a u n a p e s te baxin. e v e n t u a l s e m a i s tra n g e . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a zin tre b u ie s a se p la s e z e c a t m a i jo s c a sa nu c re e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i. C e n tu ra p e n tru b a z in * fa ra d is p o z it iv a u t o m a t d e r u la r e Inchizatorul actioneaza la fel ca la C e n tu ra inertiala cu prindere in 3 puncte. • Si fe m e iie in s a r c in a te tre b u ie sa fo lo s e a s c a c e n tu r ile d e sigura n ta . C e n tu ra nu s e p o a te re tr a g e la loc d e c a t c a n d b a n d a a fo s t c o m p le t s c o a s a a fa ra . A te n tie ! • C e n tu ra p e n tru b a zin tre b u ie d e s fa $ u r a ta p e s te b a z in $i nu p e s te s to m a c s i tre b u ie sa s te a b in e f i x a t a . CENTURI DE SIGURANTA 13 . P o rtiu n e a d e C e n t u r a d e b a z in tre b u ie sa se p la s e z e c a t m a i jo s c a s a nu c r e e z e o p re s iu n e asu> p ra a b d o m e n u iu i.

S IG U R A N T A iN A IN T E D E T O A T E a ’A . Reglarea centurii se face mai u$or. Pentru sc u rta re este suficient sa se traga de capatui liber al centurii. daca timba si clema le apasati tn directia fungirii. 14 CENTURI D E SIGURANTA . Portlunea suplimentara se prinde de catarama mobila de material plastic.vezt foto. I B1H -13S C P e n t r ii lungirea centurii se (ine limba in unghi drept fata de banda centurii iar banda se trage la lungimea dorita .

CENTVRI D E s ig u r a n t a 15 . de ruiare automata.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E R e t r a c t o r C e n tu ra Securitatea conducatorului si a pasagerului din fata. instructiuni sunt cunoscute la dealerii Sistemul este activat de senzori in cazul Volkswagen 51 acolo pot ti consultate. p lia t Tn fa ta d eo atrebuie respectate neaparat instructiunile re c e s is te m u l r e tr a c to r se d e c la n de siguranta referitoare la acestea. • F u n c tia d e p ro te c tie a a c e s tu i s is t e m p o a t e f u n c t io n a d o a r o d a ta . p re c u m si d e m o n ta r e a ori m o n ta re a u n o r p a rti c o m p o n e n te p e n tru a fi re p a ra te se e x e c u ta n u m a i la d e a le rii V o lk s w a g e n . laterale sau din spate. R e s p e c ta t i a v e r t is m e n t e ie de m a i sus. unor coliziuni frontale puternice. • L a v a n z a r e a v e h ic u lu lu i. Aceste s e a z a fn c a z u l u n u i a c c id e n t. nu se decianseaza retractorul de Centura. D a c a a fo s t d e c la n s a t. A te n tie ! • O ric e in te rv e n tie la a c e s t sis* te rn . S is te m u l r e tr a c to r d in s p a te * In d ic a fte Siguranta pasagerilor spate. Astfel centurile se intind tn sens opus derularii lor la punere. Tn 3 puncte exterioare. s is te m u l tre b u ie s c h im b a t. a v a n d C e n t u r a p r in s a . Sistemul re­ tractor aflat la fiecare din cele doua dispo' zitive de ruiare automata vor fi declan$ate la centunie in trei puncte puse. Aceasta nu temului retractor ale centurilor cu prindere inseamna un incendiu in vehicul. la care fortele marl nu acjioneaza din fata. lateral cu • La declansarea elementului de tensioC e n t u r a pusa este marila cu ajutorul sis­ nare (retractor) poate ie$i fum. cum p a ra to ru lu i tr e b u ie sa i se d e a $1 m a p a d e b o rd c o m p le ta (m an u a* lu l). in completarea sistemului Airbag este marila cu ajutorul unul sistem retractor automat ai centurii automate in trei puncte. Srstemul este activatin cazul unei cotiziuni frontale putemice. Astfel centurile se intind (se depfaseaza) in sens opus derularii lor la punere. senzori • VS recomandanr sa e fectua ti toate care declan$eaza aprinderea unei pulberi lucrarile la centurile de siguranta si la aflate la fiecare din ce!e doua dispozitive retractoare la un service Volkswagen. • La ca sarea ve h icu lu lu i sau a unor B an d a c e n tu rii nu tre b u ie sa tre a c a com ponente individuale ale sistem ului p e s te un s p a ta r. oh rasturnari §i la accidente. La coliziuni frontale u^oare. de senzori.

C o m p o n e n te le s is te m u lu i S is te m u l e s te c o m p u s m p rin c ip a l din: 16 SISTEM AIRBAG .. de exemplu Passat. bord Sistemul Airbag nu este un inlocuitor pentfu Centura de siguranta. A te n fie ! E fic ie n ta m a x im a a c e n tu rilo r de s ig u ra n ta si a s is te m u lu i A irtia g se o b fin e n u m a i d a c a p a s a g e rii s ta u in tr-o p o z ifie c o r e c ta . R e s p e c t a t i $ i i n d i c a t i i l e d e la p a g in ile 3 p a n a fa 1 2.AlRBAG" d e rilo r le g a le c i $i d in m o tiv e de F igurile aratd lo cu rile de d ispunere a s ig u ra n ta ! Airbag-urilor frontale. culului. • 2 Airbag-uri frontale La coiizluni laterale putemice prln Airbag• Airbag-uri laterale si pentru cap* urile laterale* se reduce pericolul de ranire • lampa de control A ifta g din tabloul de al pasagerilor din fata. deasupra sertarului de manu$i. D e a c e e a . Trebiiie s i 5titi c§ eficienta optima Airbag>ul fro n ta l p e n tru p a s a g e ru l a sistemului Airbag se obtine numai daca d in f a t a se afla In partea de bord de se folosesc centurile de siguranta.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u l A irb a g * S is te m u l A irg b a g o fe ra p e la n g a c e n tu rile d e s ig u ra n ta c u p rin d e re in 3 p u n c te o protectie suplimentara • unitatea electronica tie comanda §i con­ pentru conducator §i pasagerul din fata. c e n tu rile d e s ig u ra n ta se Locurile de m ontare sunt m arcate cu fo lo s e s c nu n u m a i d a to rita p re ve . in cazul unor coliziuni frontale cu urmari grave trol (aparat de comanda) in ceea ce priveste capul $1 pleptul. ci o parte a IntreA irbag-ul fro n ta l p e n tru c o n d u c a to r gului concept de siguranta pasiva a vehise afla Tn volan.

A irb a g -u rile p e n tru c a p * se gasesc la stanga si la dreapta u^ilor in spatele peretelul de la capota. A te n lie ! • D a c a a p a re o d e fe c tiu n e . • d jp a comutarea cheii de contact becul de control nu se stinge dupa aproximativ 3 secunde. in s is te m e x is ta o d e fe c tiu n e daca: • la comutarea cheii de contact nu se aprinde becul de control.peric o l d e a c c id e n ta re ! A irb a g -u rile la t e r a ie * se gasesc ?n pemeie spatarelor scaunelor din fata (vezi fig u ra ) si sunt m arcate cu in s c rip tia „A!RBAG’ Tn partea de sus a spatarului. dintre u$i. • becul de control este aprins sau pdlpdie ?n timpul mersului. siste* m u i tre b u ie n e a p a ra t v e r ific a t la un d e a le r V o lk s w a g e n . A lt fe l e x is ta p e ric o lu l c a in c a z u l unui a c c id e n t s is te m u t A irb a g sa nu p o a ta ft a c t iv a t c o re c t. SISTEM AIRBAG 17 . Airbag-urile pentai cap acoper§ pe ambele parti zona geamurilor u$iIor din fafa $i din spate. Ele sunt marcate cu inscriptia ^ IR B A G " Tn partea de sus a portiunii intermediare. becul se stinge $i se aprinde din nou. • D aca este deco ne cta t m inim um un Airbag. becul de control semnalizeaza circa 12 secunde. • dupa comutarea cheii. A irb a g u l s -a r p u te a de* c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t. 24). cu t o a t e c a a fo s t d e z a c tiv a t . • N u m o n ta ti un s c a u n p e n tru c o p ii p e s c a u n u l p a s a g e r u lu i d re a p ta . Acest lucm nu este valabll dacS airbagul pasagemlui dreapta a fost dezactivat cu ajutorul Intrerupatorului cheie (vezi pag.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S is te m u i A irb a g e s te c o n tro la t e le c tr o n ic : • Dupa fiecare comutare a cheii de con­ tact becul de control al Airbag-ului se aprinde pentru cateva secunde. cat $1 Tn parliunile inteimedtare din fata din spate dintre u$i.

In d ic a f ii r e f e r it o a r e la f u n c tio * n a lit a t e $i la p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti la p a g . Daca in timpu! coiiziunii deceierarea apdruta si masurata se gase§te sub valorile de referinta ale aparatuiui de comanda. 18 SISTEM AIRBAG . Dupa un accident sacul cu aer se dezumfia astfel incat este larasi posibila vederea 7n fata. Acest lucm este complet normal si nu duCe la un incendiu in vehicul. La declansarea Airbag-urilor apare un praf fin. desi vehiculul poate fi deformat putemic ca urmare a accidentului. La coliziuni frontale si laterale u $ o a re . cat si cele laterale. A ir b a g f r o n t a l Daca sistemul se activeaza.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E C a n d s e d e c la n s e a z a A irb a g u rile ? Sistemul Airbag este astfel conceput meat la c o liz iu n i fro n ta le la accidente puternice se activeaza Airbag-ul conducatorutui al pasagerului din fata. pentru a se capta optim capul si partea superioara a corpului. La c o iiz iu n i la t e r a l e p ute rn ice se declanseaza A irbag-uriie laterale* impreuna cu Airbagui pentru cap* respectiv. Pentru declan$areasistemului Airbag este decisiva deceierarea aparuta la o coliziune $i seslzata de aparatui de comanda. La contactul cu sacul umflat cu aer (vezl figura de sus) se amortlzeaza miscarea Inainte a pasagerilor din fa(a iar pericolul de ranire a capului $i partii superioare a corpului se reduce. fn aceste cazuri pasagerii vehiculului sunt proteja{i Tn mod oblsnuit prin centurile de siguranta. Airbaguriie nu se declanseaza. la coliziuni din spate $i loviri pe cfeasupra. nu se a c tiv e a z a sisiemul Airbag. respectiv pentru cap*. sacii de aer se umplu si se desfac tn fata soferulul si pasagerului din fata.1 7 . Sacul cu aer special proiectat permits eliminarea unui curent controiat de gaz. de pe partea cu accidentul. La accidente speciale se pot declan^a atat Alrbag-urile frontale. Umflarea alrt)ag-urilor se face in fractluni de secunda S‘ cu o mare vitez^ pentru a putea oferi prolectia suplimentara la un accident.

prec u m ?i d e m o n ta r e a si m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te m u lu i d ato rita a lte r lu c ra ri d e re p a ra tii (de e x e m p iu d e m o n ta re a v o ian u lu i) tr e b u ie e fe c t u a t e n u m a i la d ea le r ii V o lk s w a g e n . s is t e m u t t r e b u ie s c h im b a t. in c a z u l u n u i a c c id e n t u r m a t de d e c la n s a re a a irb a g -u rilo r. e x is ta un rise m a rit d e ra n ire Tn c a z u i unui a c ­ c id e n t c a n d s e d e c ia n s e a z a siste m u l A irb ag. sup o rt d e p a h a r. A ite in d ic a tii im p o rta n te ie g a s iti in c a p ito lu l „S ig u ra n ta c o p iilo r“ la p a g . p e n tru c a p a s a g e rii d in fa ta sa fie p ro te ja ti c u m a x i­ m a e fic ie n ta la d e c ia n $ a re a siste m u lu i. a n im a le sau obi* e c te . D a c a In c a z u l unui a c c id e n t. Despre aceste prevederi puteti primi informatii de la dealerii Volkswagen. s u p o rt d e te le fo n .2 6 . • L a v a n z a re a v e h ic u lu lu i. re s p e c tiv bordul c u a p a ra te . c o p iii p ot fi g ra v ra n iti s au o m o ra ti.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e • E s ie im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta de m in im u m 2 5 c m f a t a d e v o la n . e x is ta un p e ric o l m a r it d e ra n ire! • L a p a r t il e c o m p o n e n t e a ie s is te m u lu i a irb a g nu tre b u ie sa s e e fe c tu e z e n ic i o m o d ific a re .u l. s e d eclan * s e a z a s is te m u l A irb a g . A c e s t e p ie s e tr e b u ie c u r a t a t e n u m a i c u o c a r p a u s c a ta s au u m e z ita c u a p a . SISTEM AIRBAG 19 . • F u n c fia d e p r o te c tie a s is te m u lu i A irb a g e s te n u m a i p e n tru un a c c id e n t. • P la c a p e rn e i v o ian u lu i si supraf a |a m o d ulului A irb a g din bord nu tre b u ie lip ite s au a c o p e rite s au in a lt f e l p re lu c ra te . • D e a s e m e n e a . cum p a ra to ru lu i tre b u ie sa i se d e a si m a n u a lu l d e bord c o m p ie t. D a c a s-a d e c la n $ a f A ir b a g . • T o a t e lu c ra rile la a irb a g . V a rec o m a n d a m s a a v e fi In v e d e re ca d o c u m e n te ie r e f e r it o a r e la a irb a g e v e n tu a l d e z a c tiv a t a l pas a g e ru lu i tin d e m a n u a l. • C o p iii nu tre b u ie s a s te a n ic io d a ta n e a s ig u ra ti p e s c a u n e ie din f a t a a le v e h ic u lu lu i. • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a $i d o m e n iu l d e a c tiu n e a l A irbag-uritor nu tre b u ie sa s e m a i a fle p e rs o a n e . va fn d re p ta ti In f a t a s au a v e ti o p o z itie in c o re c ta . • O a ca nu a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta in tim p u l m e rs u iu i. pe c a p a c e le mod u le lo r A irb a g nu s e fix e a z a n ic i un o b ie c t c a d e e x e m p iu . in p lu s j s c a u n e ie d in f a t a si p e rn e ie de s u s tin e re a c a p u lu i tre b u ie sa fie re g ia te co* re s p u n z a to r d im e n s tu n ii corpu * iui. In d ic a tie La casarea vehiculului sau a unor compo­ nente ale sistemului Airbag se respecta neapSrat prevederile de siguranta.

a n im a te s au o b ie c te . d a t a de C e n tu ra d e s ig u r a n t a . • P e n tru c a A irb a g -u rile la te r a le sa p o a ta o fe ri p r o te c tie c o m p le t a . p o z it ia in s c a u n . A irb a g la t e r a l* Daca sistemul se activeaza. Airbag-ul umllat amortizeaza prin evacuarea controlata a gazului sub sarcina. • D a c a n u a v e ti p rin s a C en tu ra d e s ig u ra n ta .1 7 . Astfel riscul rdnirii paitii superioare a corpulul de partea dinspre u^a. 20 SISTEM AIRBAG . m i^carea lateral^ a pasagerilor. sacii se umplu cu aer. • in tr e p e rs o a n e le c a re s ta u in f a t a si zo n a d e a c tio n a re a Airb ag>urilor nu tr e b u ie sa se gas e a s c a a lt e p e rs o a n e . D in c a u z a A irb agu rilo r la te r a le de la u si nu m a i tre b u ie f ix a t e a lte a c c e s o rii c a d e e x e m p lu s u p o rti p e n tru p ah a re . se mic^oreaza. In d ic a tii r e fe r it o a r e la fu n c tio n a * lit a t e si p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti ta p a g . tr e b u ie p a s tra ta in p e rm a n e n ta In tim p u l m e rs u lu i. c a n d s e d e c la n s e a z a s is te m u l A irb a g la te ra l.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A v e r t is m e n t e A te n tie ! • T o a te lu c ra rile la A irb ag*ul lat* e r a l p re c u m s i la d e m o n ta r e a / m o n ta re a c o m p o n e n te lo r s is te * m u lu i d a t o r it a a lt o r lu c r a r l de r e p a ra tii (d e e x e m p lu d e m o n ta ­ re a s c a u n u lu i d in fa ta ) tre b u ie e fe c t u a t e n u m a i la a te lie r e de s p e c ia lit a t e in c a z c o n t r a r se p o a te a ju n g e la o a v a rie fu n c tio n a la a s is te m u lu i A irb a g . e x is t a un ris e m a r it in c a z u l unui a c c id e n t d e a v a ra n i. in tim p u l m e rsu lu i va a p le c a tt in tr-o p a rte s au a v e ti o p o z it ie in c o r e c ta .

„A c c e sorii. In b u z u n a re le haine* lo r nu tr e b u ie sa s e g a s e a s c a o b ie c te g re le s au a s c u fite . A ir b a g p e n t r u c a p * Cand sistemul se activeaza. • N u tre b u ie sa se a c tio n e z e asup ra s p a ta re io r c u fo rfe p re a m a ri. SISTEM AIRBAG 21 . Astfel. prin eilminarea controlatS a aerului sub presiune.1 7 . sacii se umplu cu gaz. fu n c tia de p r o te c tie a A irb a g -u rilo r la te r a le e s t e p e r ic lit a t a in c a z u l u n o r h u se n e a p ro b a te . Pentru ca aceasta functle suplimentara de protectie sa poata fi asigurata. In d ic a tii p riv in d fu n c tio n a lita te a $i p o s ib ile a v a r ii a le s is te m u lu i le g a s iti fa p a g . m o d ific a ri si in lo c u ire a pies elo r” . A lte in d ic a tii le g a s ifi in m a n u a lu l 3 . d a c a a c e s te a nu s u n t a p ro b a te s p e c ia l de c a tr e V o lk s ­ w a g e n p e n tru u tiliz a re a la s c a u n e c u a ir b a g la t e r a l. m l$carea laterala a pasagerilor. Astfel riscul ranirii partii superioare a corp uljl de partea dlnspre u§a se mic§oreaza. trebuie ca zona de desfacere a Airbag-ului sa ramana libera. lo v itu ri p u te rn ic e in c a z c o n tra r s is te m u l se p o a te s tric a In a c e s t c a z a irb a g -u rile la te r a ls nu s-ar d e c la n s a ! • in n ic i un c a z nu tre b u ie sa se p u n a h u sa pe s ca u n u l c o n d u c a t o r u l u i s a u p a s a g e r u lu i d in d re a p ta . A c e a s ta d e o a re c e s a c u l cu a e r ie s e din s p a ta ru l s c a u n u lu i.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E • La c a rlig e le d e h a in e din vehi> c u l tre b u ie sa a g a ta ti n u m a i h a i­ n e u $ o a re .2 . acopera geamurile late­ rale precum $1 staipii ugilor §1 este eficace simultan atat pentru conducStor 5 I pasagerui din fa(a cat $1 pentru cel din spate. ca In desen. Alrbag-ul uruflat amortizeaza. La o declansare a Airbag-urilor laterale se desface automat Airbag*ul pentru cap de pe partea respectiva.

Volkswagen recomanda uttlizarea exdusiva a aixesoriiior originale Volkswagen. • In tr e p e rs o a n e si zo n a d e a c t i' u n e a A irb a g -u rilo r n u tre b u ie sa se g a s e a s c a a lte p e rs o a n e . c o m p o n e n te le p e re tu lu i d e s p a rtito r p o t fi proi e c t a t e in a u t o v e h ic u l s i p o t a c c id e n ta p a s a g e rli . nu s e u tiltz e a z a u m e ra s e d e h a in e . inainte de montarea acestuia aveti nevoie de o asigurare din partea producatomlui acestui accesoriu ca functionarea airbagului pentru cap nu va fl impiedicata prin montarea acestui perete. • in u ^ ile d in s p a te se u tlU zeaza n u m a i ru lo u r i d e p r o t e c t ie la s o a re c a re nu a c o p e ra a irb ag -u l la o e v e n tu a ia d e c la n ^ a re si c a re nu it im p ie d ic a sa fu n c fio n e z e . • L a c a rlig e le d e h a in e d in vehi> c u l se a g a ta n u m a i im b ra c a m in * te u ^ o a ra. d e c la n $ a r e a a irb a g u lu i p e n tru c a p p o a te fi in flu e n fa ta n e g a tiv . a n i­ m a te s a u o b ie c t e . in cazul tn care dorlti sa montati un perete despartitor care nu face parte din gama de accesorli Volkswagen. in b u zu n a re nu tre b u ie s a s e g a s e a s c a o b ie c te g re le si c u m u c h ii a s c u tite . in caz contrar. ta p ite r ia d in in* t e r i o r a a c o p e r is u lu i) tr e b u ie e fe c tu a te n u m a i la a te lie r e ie de s p e c ia lita te d e o a re c e a ltfe l se p o a te a v a ria s is te m u l A irb a g . • T o a te lu c ra rile a s u p ra A irb a g ­ u lu i p e n tru c a p . ■ 22 SISTEM AIRBAG . siste* m u l tre b u ie s c h im b a t. A te n tie ! D ac a la a u to v e h ic u le le e c h ip a te c u a irb a g p e n tru c ap si cu p e re te d e s p a r tito r n e c o re s p u n z a to r m o n t a t u lt e r i o r . p re c u m $i mon* ta re a /d e m o n ta re a p ie s e lo r sistem u iu i d a to r ita a lt o r lu c ra ri de re p a r a tie (d e e x . in z o n a de d e s fa s u r a r e a A irb a g > u rilo r nu tr e b u ie s a s e a fle c o rp u ri s au o b ie c te p e n tru c a s a c ii c u a e r sa se p o a ta d e s fa c e fa ra p ro b le m e .p e rlc o l d e a c c id e n ta re ! R e s p e c ta ti n e a p a ra t a v e rtis m e n te le u rm a to a re p e n tru c a sa f ifi in m o d o p tim p r o te ja ti d e A irb a g u l p e n tru cap: A te n tie ! • N u s e e fe c tu e a z a n lc i un fe l de m o d ific a r e a s u p ra p ie s e lo r din s is te m u l A irb a g .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E A u to v e h ic u le le e c h ip a te cu a irb a g p e n tru c a p * si p e re te d e s p a rtito r Aceste componente sunt construite astfel incat sa se imbine constmctiv §i s5 ofere proteclie maxima. D a c a A lrbagu riie au lo s t d e c la n s a te . functionarea airbagurilor pentru cap poate fi influenfata negativ. In p lu s. • F u n c tia d e p r o te c tie a s is te * m u lui A irb a g e s te v a la b ila num ai p e n tru un a c c id e n t. La d e c ia n s a re a a irb a g u lu i.

• Sunt necesare montari speciale in zona volanului datorita unui handicap • Sunt montate alte scaune (de ex. la u tiliz a re a s c a u n u lu i s p e ­ c ia l p e n tru c o p il. A te n tie ! D a c a . P e rm ite ti re c o n e c ta re a A irbag*ului d e c o n e c ta t c a t m a i c u ra n d p o sib il. scaune ortopedice fara Airbag-uri laterale) La dealerii Volkswagen puteti afla care Airbag poate fi deconectat la vehiculul dvs. E x is ta a itfe l p e ric o tu l ra n irii g ra ­ v e . c h ia r m o rta le . D e c o n e c ta re a A irb a g -u lu i p a s a g e ru lu i d in f a t a in c a z u i u tiiiz a rii s c a u n u lu i s p e c ia l p e n tru c o p il Lasati intotdeauna Airbag-u! scaunului pasagerului dm fa\a sa fie deconectat daca trebuie sa utilizati in c a z u ri e x c e p ti* o n a le pe acest loc un scaun special pentru copil. a ir b a g -u r ile p a s a g e ru lu i d re a p ta p ot fi d e c o n e c ta te c u a ju to ru t fntre> r u p a to ru lu i c u c h e ie . V a ru g am re s p e c ta fi n e a p a ra t indic a f iile d e la c a p ito lu l „ S ig u ra n ta c o p iilo r” pag. in c a z u r i e x c e p t io n a le e s te n e c e s a r sa tr a n s p o r ta ti un c o p il pe s c a u n u i p a s a g e ru lu i din fa t a . pe care copilul sta cu spatele la directia de rr?ers.fie de c a tr e un a te lie r d e s p e c ia lita te .f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e z i p a g in a 2 4 ). 2 6 .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE D e c o n e c ta r e a A irb a g -u rilo r Deconectarea Airbag-urilor se prevede niimai in anumrte cazuri. pe care copilul este a$ezat cu spatele la directia de mers. SISTEM AIRBAG 23 . Im e d ia t c e nu s e m a i fo io s e $ te s c a ­ u n u i p e n tru c o p il. D e a le ru l V o lksw a g en m arch e a za un Airbag deconectat printr-o eticheta autocolanta $i o mentiune in Planul sen/ice. sa montati scaunui copilului numai pe bancheta din spate pentru ca Airbag-ul pasagerului din fata sa poata ramane conectat. M a i m u ite in fo rm a tii g a s iti la p a g in a 2 4 . cand: • T re b uie sa u tiliz a ji in c a z u r i d e e x c e p tie un scaun pentru copil. V a ru g am sa r e s p e c ta ti a v e rtis m e n te le d e p e p a g in a u rm a to a re . de sx. p e c a re c o p ilu l s t a c u s p a t e le ta d ir e c t ia de m e rs . pentrulocul de langa $ofer. la u tiliz a re a scaun e lo r p e n tru c o p ii. A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i din f a t a tre b u ie sa fie im e ­ d ia t re p u s in fu n c tio n a re . p e n tru c a a c e s ta sa>si p o a ta inde* p lin i ia ra s i fu n c tia d e p ro te c tie . In d ic a tie La u n e le m o d e le d e a u to v e h ic u le . • in ciuda pozitiei corecte a ^oferului pe scaun nu se pastreaza dislanta de mini­ mum 25 cm inire centrul volanului 5i piept. Va recomandam insa. A irb a g -u l tre b u ie s co s din fu n c tiu n e : .

D e c o n e c ta re a R e c o n e c ta ti a irb a g -u rile c a t m a i • Luati contactui motor. Acest lucru este necesar de exemplu cand.S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O A T E In t r e r u p a to r u l c u c h e ie * p e n tr u d e c o n e c t a r e a a irb a g *u lu i p a s a g e r u lu i C j ajutorul tntrerupatorului cu cheie din torpedo puteti conecta $i deconecta airbagul frontal $i lateral al pasagerului. A te n tle ! R e s p o n s a b illta te a p e n tru p o z itia c o r e c t a a T n tre ru p a to ru lu i c u c h e ie ti re v in e c o n d u c a to ru lu i. • Va rugam sa ve rificati daca.O F F " A c tio n a ti in tre ru p a to ru l d e a irb a g („O P R IT). 24 SISTEM AIRBAG . Butucul cheii trebuie sa se afle d o a r c u c o n ta c tu i m o to r lu a t! in pozitie vertical^. scaunele pentru copii trebuie montate n u m a i p e s c a u n e le d in s p a ­ te. p e n tru a -$ i p u te a • Tntoarceti cu ajutorul cheii de contact fn d e p lin i fu n c tia d e p ro te c tie . De regula. m m od e x c e p tio n a l. c u ra n d p o s ib il. avand contactui m otor pus. lampa de control „AIRBAG O F P (ilustratie dreapta) ramane aprinsa. in tre ru p a to ru l airbag Tn p ozifia . pe scaunul pasagerului dreapta trebule iixat un scaun de copii.

Butucul cheii trebuie sa se afle in pozi|ie orizontald.S IG U R A N J A IN A IN T E D E T O ATE L a m p a d e c o n tro l „ A IR B A G O F F ” (A irb a g d e c o n e c ta t) Lam pa de c o n tro l este a p rin sa cand co n ta ctu i este pus. • N u fo lo s iti s c a u n e p e n tru cop ii p e s c a u n u l p a s a g e ru lu i! A irb agu i p a s a g e r u lu i a r p u te a s a se d e c la n s e z e in c iu d a d e fe c fiu n ii. • N u s e p o a te p r e v e d e a . • Verificati daca.PORNIT). fn c a z u l unui a c c id e n t . A te n tie ! D a c a la m p a d e c o n tro l p alp a ie : C o n e c ta re a • Luati contactui motor. d a c a a irb a g -u rile p a s a g e ru lu i s e vor d e c la n s a in c a z u l unui a c c id e n t! A v e rtiz a fi-v a p a s a g e rii fn a c e s t s en s.p eric o l d e ra n ire ! r SISTEM AIRBAG 25 . daca a irba g -u rile pasagerului sunt deconectate. av§nd contactui pus. Lampa de control pdlpaie in cazul unei erori la airbag. • Intoarceti cu ajutoiul cheii de contact in tre ru p S to ru l airba g In p o z itia „0 N " (. Vizitati un atelier de specialitate. lampa de control „AIRBAG O F F (ilustratie dreapta) nu este aprinsa.

A irb a g -u l resp e c t iv t r e b u ie s c o s d in fu n c * fiu n e: . d ac a e c a zu l se tr a g e p u fin b an d a c e n ­ tu rii Tnapoi. Tn c a z u r i e x c e p t io n a le .in n ic i un c a z p e s te g a t . la u t iiiz a r e a u n u i s c a u n p e n tru c o p !l p e c a re c o p ilu l tre * b u ie s a s te a c u s p a te le c a t r e d ire c tia d e m e rs . A irb a g -u l p asagerulut d e c o n e c ta t tre b u ie rep us Tn fu n c tiu n e . A te n tie j D a c a . sa fie plas a ta a p r o x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i . e s te n e c e s a r s a s e tra n s p o rte un c o p il p e s c a u n u t p a s a g e ru lu i din f a t a . A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie .$i sa fie fix a p e p a rte a superio a ra a c o rp u lu i.fie d e c a tr e un a te lie r d e speci* a lita te ~ f ie c u a ju to ru l in tre ru p a to ru lu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ).S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 1 Pentru sugari §i copii m id pana la 4 ani cu 0 greutate mire 9-18 kg cele mai potrivite sunt scaunele cu masa de sigurantd (vezi figura) sau scaunele pe care copilul sta cu spatele la directia de mers. E x is t a a l t f e l p e r ic o lu t r a n ir ii g ra v e . c a In fig u ra . c h la r m o rta le .nu p e s te b u rta si in to td e a u n a s a f ie fix a . D e in d a ta c e nu se m a i u titiz e a z a s c a u n u l c o p iiu lu i. G ru p a 2 / 3 Pentru copii tn varsta de p a ra la 7 ani cu o greutate intre 15-25 kg cele mai indicate sunt scaunele pentnj copii in combinatie cu centurile de siguranja in 3 puncte. P o rtiu n e a p e n tru b a zin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie plasa* ta p e s te b a zin . 28 SIGURANTA COPIILOR .

in n ic i un c a z p e s te g a l .Centura de sigu­ ranta”. A te n tie ! P o rtiu n e a p e n tru u m a r a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie .50 m pot folosi centurile de siguranta existentein vehicul fara utiiizarea unui scaun pentru copii.50 m. c a in fig u ra . d a c a e c a z u l se tra g e p u tin b an d a c e n ­ tu r ii tn a p o i. cele mai potrlvile sunt scaunele pentru copii in combinatie cu centurile de siguranta in 3 puncte. Copiii peste 1. P o rtiu n e a p en tru b azin a c e n tu rii d e s ig u ra n ta tre b u ie s a fie p lasat a p e s te b azin . V SIGURAr/TA COPIILOR 29 .nu tre b u ie iu a ti in p o ala d e c a t r e p e rs o a n e le d in v e h ic u l. A te n tie ! in n ic i un c a z c o p iii .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 3 Pentru copii de peste 7 ani cu o greutate intre 22-36 kg si inaltimea sub 1.n ic i c liia r su g arii! .si sa fie fix a p e p a rte a supe> rio a ra a c o rp u iu i. La u tiiiza re a c e n tu rii se vor respecta indicatiile de la capitolul .nu p e s te b u rta in to td e a u n a sa f ie fix a . s a f ie p ias a ta a p ro x im a tiv p e s te m ijlo c u l u m a ru lu i .

scaunul trebuie sa se fixeze cu un zgomot (prob a ti p rin tra g e re !) La dealerul Volks­ wagen puteti procura scaune de copii cu sistem .S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E In d ic a U i • Va recomandam sa utilizati sistemele de sptljin pentru copii existente in programul de accesoril origlnale Volkswagen. 30 SIGURANTA COPIILOR . verificate si indeplinesc Norma ECE-R 44. Ele se potrivesc fn toate vehiculete cu sistem „lsofix”. Nu In toate tdrile de export. Aceste sisteme sunt concepute pentru utilizarea in autovehicule Volkswagen. intre spatar si suprafata de sezut a banchetei sunt fixate inele de sustinere de caroserie. A te n tie ! • D a c a s e u tiliz e a z a s is te m e de s p r ijin p e n t r u c o p ii. • C e n tu rile d e sig uran^a tre b u ie v e r if ic a t e . Scaunele de copii se introduc usor pe inelele de sustinere. respectiv de rama scaunului (vezi sageata). com od $i sigur. • P e n tr u m o n ta r e a s i u t iliz a r e a s is te m e lo r d e s p rijin (re tin e re ) p en ­ tru c o p ii s e v o r re s p e c ta prevede> r ile le g a le si in d ic a tiile fa b ric a n tu lu i. T re b u ie s a se a s ig u re . in p lu s . F ix a r e a s c a u n u lu i d e c o p ii cu S is t e m „ ls o fix '’* Scaunele de copii cu sistem Jso fix. t r e b u ie a c o r d a ta o a te n tie d e o s e b ita . c a s u ru b u rile s u n t in trod u s e p e t o a t a lu n g im e a g a u rii f il e t a t e s i s u n t s tr a n s e c u un m o m e n t de 4 0 N m . c a r e s e in s u r u b e a z a T m p reuna c u c e n * tu rile d e s ig u ra n ta e x is te n te fn v e h ic u l. Sub numele de „Bobsy” sunt oferite sisteme de sprjjin pentru toate grupele de varstd’’. Puteti fixa pe aceste inele scaune de copii cu Sistemui „lsofix*.Isofix” . a t e n t ie c a b an d a c e n tu r ii s a nu p o a ta fi d e ­ t e r io r a t e d e c a t r e o b ie c t e cu m u c h ii a s c u tite . pot fi m ontate rapid. La montare.

Aceasta blocare a centurii permite printr-un „clic". A irb a g -u l p a s a ­ g e ru lu i d in f a t a tr e b u ie re p u s in fu n c tiu n e . Pentru fixarea unui scaun pentru copil. C a ta ra m a de p rin d e re sa re d a to rita presiunii arcului din incfiizator. Siguranta scaunului de copil este automat scoasa cand banda centurii este complet rulata. D e in d a ta c e s ca u n u l c o p ilu iu i nu se m a i u tiliz e a z a . SIGURANTA COPIILOR 31 . p e c a re c o p ilu l s ta cu s p a t e l e la d i r e c t i a d e m e r s .S IG U R A N T A IN A IN T E D E TOA TE P u n e re a s ig u ra n te i* s c a u n u lu i c o p ilu iu i • Fixati scaunul copiluiui cu C e n tu r a con­ form instructiunilor tabricantului de scaun.pentru umar a centurii automate.fie c u a ju to ru l m tre ru p a to ru tu i c u c h e ie * (v e zi p a g in a 2 4 ). permits tragerea . pozitionarea fIxS a scaunului copiluiui Acum banda centurii nu mai trebuie sa dumneavoastra in vehicul.p ro b a ti p rin tra g e re ! F ix a r e a s c a u n u lu i p e n tr u c o p il c u C en tu ra fn 3 p u n c te A s ig u ra re a scaunulut pentru c o p il* A te n tie ! D ac a in c a zu ri e x c e p tio n a le e s te n e c e s a r s a s e t r a n s p o r t e un c o p il p e lo c u l p a s a g e ru lu i din f a t a . la u tiiiz a re a s c a u n u lu i p e n ­ tru c o p il. Rularea este observabila timp. S c o a te r e a s ig u r a n te i* s ca u n u lu i c o p ilu iu i Ap^sati tasta ro$ie a inchizatorului centurii. • T ra g eti acum com plet de poitiunea Centura cu prindere in 3 puncte a pasa.fie d e c a tr e un a te lie r d e spec!a lita te . In d ic a tie Centura pentru bazin* pentru locul din mijloc al banctietei din spate poate ft de asem enea utilizata pentru fixarea unui scaun de copil. A irb ag< u l p a s a g e ru lu i d in f a t a tre b u ie sco s din fu n c tiu n e (dez a c tiv a t): . A ltfe l e x is ta p e ric o lu l ra n irii g ra ­ ve s au m o rta le . g e ruiu i din fata $i cele laterale de la • Rulati inapoi Centura pana sta fixata pe bancheta din spate pot fi blocate mai mult scaunul copiluiui.

care nu este livrata odata cu scaunul.c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen.Hegulament J 32 SIGURANTA COPtlLOR . • N u ia s a ti c o p iiu l s a s te a nesup r a v e g h e a t Tn s c a u n u l p e n tru c o p il. Comisia EconoiTHca Europeans . • B a n d a c e n tu r ii nu tre b u ie sa f ie in te p e n ita . La orice dealer Volks­ wagen obtineti masuta de prindere. grupa 2 (1525 kg) $i grupa 3 (22-36 kg). • D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p ilu lu i a fo s t soli* c i t a t tn tr-u n a c c id e n t . totu§i. ra s u c ita sau sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . In d ic a tie Copill din grupa 1 au nevoie de o masuta de p rin d e re sp e cla la p e n tru sca un ul integrat pentru copil.S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* P a s s a t Scaunul integrat pentru copil este corespunzator. r e s p e c tiv c o m p o n e n t e le s e a u n u lu i tre b u ie s ch im b a te . A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie sa s e u tiliz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re . sa utilizaji scaunul pentru copll numai pentru copil paste 2 anf. a tu n c i s c a u n u l. copiilordin grupa 1 (9-18 kg). • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i un fe l d e m o d ific a ri a s u p ra s e a u n u lu i in te g ra t d e c o p il. conform Normei ECE-R’’ 44/03. Va recomandam.

se apasa tasta de deblocare $i perna pentru sezut eliberata se apas^Tn jos pana se fixeaza. • Portiunea pentru bazin a centurii nu se introduce in spatele calcaiului ro?u de ghidare a centurii de la scaunul copilului. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copilulul. • A pasatl perna scaunului in d irectia sagetii 2 pana se fixeaza. Scaunul copilului sare putin in fata. • Introduceti ambele portiuni de Centura In fanta de ghidare din capatui opus al masutei de prindere. • Desfaceti picioarele de sprijln ale masutei de prindere $i puneti-o deasupra picloarelor copilului . • Centura nu trebuie sS fie rasucita in zona masutei de prindere. • I n t f o d u c e t f p o r t iu n e a d e C e n tu r a p e n t m b a z in § i u m a r t n f a n t a d e g h id a r e a c e n t u r ii d in m a s u ja d e p r in d e r e . SIGURANTA COPIILOR 33 . In d ic a tii • Catarama ro§ie de ghidare a centurii nu se utitizeaza ?n combinatie cu masuta de prindere.vezi figura din dreapta. • Asezati copilul pe scaun cat mai In spate posibil.S IG U H A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Apasat) tasta de deblocare 1. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). • Introduceti cataramade prindere In Inchizatorul centurii. • T r a g e t i p o r tiu n e a d e C e n tu ra p e n tr u b a z in si umar a s t f e l incat sa fie ir tin s a .

• Ajustafi inattimea centurii prin Impingerea cataramei astfel Tncat C e n tu r a pentru umar sa se plaseze aproximativ paste mijlocul umanilui .in n ic i un c a z p e s te g a t .si sa s e fix e z e p e p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. s a se p la ­ s e ze a p ro x im a tiv p e s te m ijio c u t u m a ru lu i . Scaunul copilului sare putin in ia|a. A p lic a re a c e n tu rti c u 3 p u n c te de p rin d e re • Introduceti portiunea penlru umar a centurii fn catarama rogie a centurii.in nici un caz paste gat .nu p e s te a b d o m e n . d ac a e s te c a z u l s e re tra g e p u tin b a n ­ d a. • Introduceti portiunea pentru bazin a centurii In ca lcaiul ro$u de ghidare al scaunului pentru copil. se apasa tasta de deblocare $i perna de sezut eliberata se apasa in jos pana se fixeaza. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului. 34 SIGUflANTA COPIILOR .§i sa se fixeze partea superioara a corpului vezi figura. • Apasati pema de sezut Trt directia sagetii 2 pana se fixeaza.S IG U R A N JA IN A IN T E D E T O ATE G ru p a 2 s i 3 • Apasaji tasta de deblocare 1. • Se trage banda de catarama de prindere incet paste pieptul $i bazinul copilului iar cataram a de p rindere se introduce in opritorul corespunzator pand se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !).si sa s te a in tin s a in p e rm a n e n ta . P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tre b u ie sa s e p la s e z e p e s te b a ­ z in . A te n tie ! P o rtiu n e a c e n tu rii p e n tru u m a r tre b u ie . c a in d e s e n .

• D a c a a n u m ite c o m p o n e n te din s c a u n u l c o p ilu lu i s u n t s tr ic a te s a u s c a u n u l c o p il u lu i a f o s t s o lic ita t in tr-u n a c c id e n t. sautilizati scaunul pentru copil numai pentru copil paste 2 ani. copiilordin grupa 1 (9-18 kg). *) Comisia Economica E uropeani . La o ric e d e a le r Volkswagen obtinefi m isuta de prindere. A te n tie ! • La c o p iii d in g ru p a 1 tre b u ie s a s e u tillz e z e o m a s u ta d e p rin ­ d e re . care nu este livrata o d a ta cu sca u n u l. conform Normei ECE-R 44/03. totu$i. a tu n c l s c a u n u l. Va recomandam.c e l m a i b in e la d e a le ru l V o lk s ­ w agen.Regulamenl SIGURANTA COPIILOR 35 . ra s u c ita s au sa se f r e c e d e m u c h ii ta io a s e . • B a n d a c e n tu rii nu tre b u ie sa fie in te p e n ita .S IG U R A N T A JN AIN TE D E T O A T E S c a u n e in t e g r a t e p e n tr u c o p ii* G o lf / P o lo Scaunul integral pentru copil este corespunzator. • N u tre b u ie e fe c tu a te n ic i u n fel d e m o d ific a ri a s u p ra s c a u n u lu i in te g ra t d e cop i). grupa 2 (1525 kg) §i grupa 3 (22-36 kg). In d ic a tie Copiii din gnjpa 1 au nevoie de o mSsuta de p rind e re s p e c ia l^ pen tru scaunul integral pentru copil. re s p e c tiv c o m p o n e n * te le s c a u n u lu i tre b u ie s c h im b a te . • N u la s a ti c o p ilu l s a s te a n esu p r a v e g h e a t in s c a u n u l p e n tru c o p il.

• Desfaceti picioarele de spiijin ale masutei de prindere puneti-o deasupra picioarelor copilului —vezi figura din dreapta. pana se fixeaza cu un zgomot (p ro b a ti p rin tra g e re !). • A pasati perna s ca u n iilu i Tn directia sagetii 2 pana se fixeaza. • Introduceti portiunea de C e n tu ra pentru bazin §i umar in fanta de ghidare a centuril din masuta de prindere. 36 SIGURANTA COPIILOR .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 1 • Trageti maneta de deblocare 1. In d ic a tie • Centura nu trebuie sa fie rasucita ?n zona masutei de prindere. • Asezati copilul pe scaun cat mai in spate posibil. se trage tasta de deblocare $i pema pentru sezut centrata eliberata se apasa in jos de mijlocul pemei pana se fixeaza. • Trageti p o rtiu n e a de C e n tu ra p e n tru b a z in $i u m a r a s tfe l in c a t s a fie in tin s a . • Introduceti catarama de prindere in inchizatorui centurii. Scaunul copilului sare putin in fata. • Introduceti ambele p o rtiu n i de C e n tu ra in fanta de ghidare d in capatui o p u s al masutei de prindere. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copiluiui.

c a m d e s e n . s a se p la s e z e a p r o x im a tiv p e s t e m ijlo c u l u m a ru lu i .S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O A T E G ru p a 2 s i 3 • Trage maneta de dsblocare 1.nu p e s te a b d o m e n . P o rtiu n e a c e n tu r ii p e n tru b azin tr e b u ie sa s e p ia s e z e p e s te ba­ z in .s i sa s te a in tin s a m p e rm a n e n ta . se trage tasta de deblocare si pema de sezul centrala eliberata se apasa in jos de centrul pernei pSna se fixeaza. d a c a e s te c a z u i s e re tra g e p u tin b a n ­ d a. O b tin e re a p o z itie i n o rm a le Daca nu mai este necesar scaunul copi­ lului. Scaunul copilului sare pufin tn fata.$ i sa se fix e z e pe p a rte a s u p e rio a ra a c o rp u lu i. • Apasati pema de sezut In directia sagetii 2 pana se fixeaza.In n ic i un c a z p e s te g a t . A p lic a re a c e n tu rii c u 3 p u n c te de p rin d ere • Se trage banda de catarama de prindere incet peste pieptui §i bazinul copilului iar cataram a de prindere se introduce Tn opritorul corespunzator pana se fixeazS cu un zgomot (probatt p rin tra g e re !). SIGURANTA COPIILOR 37 . A te n tie f P o rtiu n e a c e n iu r ii p e n tru u m a r tre b u ie .

neobositoare. . s c a u n e ie d in f a t a $1 supor* t u r ile d e c a p t r e b u ie r e g ia t e c o re s p u n z a to r m a rim ii c o rp u iu i. . va rugam. §1 regiarea recomandata In aceasta pagina pentru scaunui ^oferuiui $i pasageruiui din fata. in plu s. 38 SCAUNE SI TETIERE . . Regafi-vS scaunui conform descrierii din manuaiul 3.picioarele sa fie asezate comod in spatiul pentru picioare .S IG U R A N JA IN A IN T E D B TOA TE S c a u n e ie d in f a t a Pozitia corecta in scaun este importania pentru: . A te n fie ! • E s te im p o rta n t sa s e p a s tre z e o d is ta n ta d e m in im u m 2 5 c m de v o ia n . dupa cum urmeaza: . p e n tru c a la d e c la n ^ r e a s is te m u lu i A irtiag o c u p a n tii io c u rilo r d in f a t a sa fie p r o t e ja t i c a t m a i e f i c i e n t . d e o a re c e in c a z u i u n e i m a n e v re b ru s te d e frd n a re s a u d e dece> ie ra re a c e s te a a r p u te a a ju n g e la p e d a le .inclinarea spatarului se regieaza astfei fncat spatele dvs. „Scaunele din fata”. a m b re ia s au a c c e ie ra ! P ic io a re le se tin in tim p u l m ersu lu i in to td e a u n a in s p a tiu l p re v a z u t p ic io a re io r .e fic a c it a t e m a x im a d e p ro te c tie a c e n tu rii si s is te m u lu i A irb a g .in n ic i un c a z nu se pun p e bord s au p e s ca u n e .scaunui sa fie cat mai in spate posibil. sa se a§eze complet pe spatar $i sa pute|i atinge punctui cel mai de sus al volanului cu bratele usor Indoite. S c a u n u i c o n d u c a t o r u lu i Va re co m a rid a m sa re g ia ti s c a u n u i conducatorului dupa cum urmeaza: .1.spatarul in pozitia corecta .pozitia corpuiui reiaxata. A te n tie ! in zo n a p ic io a re io r nu tre b u ie sa se g a s e a s c a n ic io d a ta o b ie c te .accesul sigur si rapid la elementele de comanda. S c a u n u i p a s a g e r u iu i d in f a t a Va recomandam sa regiati scaunui de langa conducator. fn a c e s t c a z nu a t i m a i p u te a fra n a . Respectati.se regieaza pozitia scaunuiui in directia longitudinaia astfei Incat pedaieie sa p oata fi a pasate cu p icio a re le usor indoite din genunchi. re s p e c tiv b o rd .

S IG U R A N T A IN A IN T E D E T O ATE T e t i e r e le Tetierele se regleaza in inaltime §i corespunzator marimii corputui. SCAUNE SI TETIRE 39 . Tetierele reglate corect ofera impreunS cu centurile de siguranta o protectle eficace. • Cea mai buna protectie se atlnge cand marginea superioara a tetierei se afta c el p u tin la inaltimea ochtlor sau mai sus. R e g la r e a In a lt i m ii • Tetierele se cuprind lateral cu ambele maini $1 se imping tn sus ?i in jos.

G oll. inclusiv normele acestui manual au Ja baza stadiul de informare corespunzator momenlului In care acest material a fost edltat.VOLKSWAGEN (ucreaza perm anent la T o a le drepturile conlorm leg isla jie i in p riv in ta d re p tu lu i de a u to r a pa rtin dezvollarea tuturor tipurilof modelelor. Passat.:231. 3.14 I AusgaC»e: rumdnisch 12. Se rezerva dreptul la oricand pot aparea modiftcari ale formei.2002 . Textele. reprezentarilor descrierilor prezentate in acest materia) nu pot fi ridicate ©VOLKSWAGEN AG nici un fel de pretentti. dotarilor §1 tehnicii. Bora.5 Nachlrag I Polo. fara aprobarea scrisa a VOLKSWAGEN AG nu este permisa. New Beetle RedaktionsschlufS: 11. modificari. Retiparirea. Nr.2002 I Art. Va rugatn sa fiji inteleg atori deoarece VOLKSWAGEN AG.552. Realizat in Germania indicatiilor. chiar si numai partial. figurile. multiplicarea sau traducerea. Aceasta hartie a fost fabricata din celuloza f ^ a con{lnut de clor. pe baza datelor. Astfel.EDW .

1 „Comenzi echipamente” . New Beetle In s ta la fia d e a v e rtiz a re a n tifu rt c o r e la ta la o te le c o m a n d a in aceasta completare sunt prezentate modificariie care au aparut de la tiparirea manualului 3.5 . Bora. Toate celelalte Inlormatli.Completare Poloj Golf. 3 . Passat. prezentari $1 referitoare la utillzarea intretinerea autovehicululul dumneavoastra le gasiti in celelalte manuale din mapa de bord.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful