P. 1
Ghid Porcine

Ghid Porcine

|Views: 34|Likes:
Published by Andron Radu

More info:

Published by: Andron Radu on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

GHIDUL

CRESCTORULUI PRIVIND PROTECIA I
BUNSTAREA PORCINELOR
2
CUPRINS:
pagina
INTRODUCERE ........................................................................................
3
BAZA LEGALÃ ........................................................................................
4
PERSONALUL ANGAJAT ......................................................................
5
INSPECTIILE ............................................................................................
6
INEREA EVIDENTELOR ......................................................................
8
LIBERTATEA DE MISCARE ..................................................................
9
ADÃPOSTURILE SI CAZAREA .............................................................
10
ECHIPAMENTE MECANICE SAU AUTOMATE .................................
14
HRÃNIREA SI ADÃPAREA ...................................................................
15
MUTILÃRI ................................................................................................
18
METODE DE CRESTERE SPECIFICE ...................................................
20
INTRAREA SAU IESIREA ANIMALELOR DIN EXPLOATATIE .......
23
3
INTRODUCERE
Având în vedere importanta tot mai mare care se acordá la nivel
european respectárii normelor de protectie si bunástare a animalelor,
considerám oportuná initiativa de elaborare a unui ghid de recomandári
privind protectia si bunástarea porcinelor în ferme, adresat în primul rând
fermierilor care au experientá în cresterea porcilor, dar si persoanelor care au
în vedere înfiintarea unor ferme de porcine, care sá corespundá celor mai noi
cerinte în domeniu.
Ghidul este structurat sub forma mai multor sectiuni, care urmáresc în
mod logic si firesc prevederile legale privind protectia si bunástarea
porcinelor. Trebuie retinut cá desi baza legalá se regáseste într-o proportie
însemnatá în acest ghid, acesta nu trebuie privit totusi ca o sursá exclusivá,
ci orientativá în domeniul protectiei si bunástárii porcinelor, utilizatorii
trebuind sá se asigure, în viitor, cá prevederile actualului ghid nu au fost
modificate, îmbunátátite sau completate prin acte normative emise de cátre
organele competente.
4
BAZA LEGAL
Actele normative care au stat la baza elaborárii acestui ghid sunt
urmátoarele :
- Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor cu modificárile si
completárile ulterioare;
- Ordinul ANSVSA nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind protectia animalelor în timpul sacrificárii si
uciderii;
- Ordinul ANSVSA nr.75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind protectia animalelor de fermá;
- Ordinul ANSVSA nr.202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia
porcinelor.
5
PERSONALUL ANGAJAT
1. Personalul angajat de cátre administratorul unitátii, mai ales a celui care
desfásoará activitáti cu animalele, trebuie sá corespundá din punct de
vedere numeric si al pregátirii profesionale în ceea ce priveste cresterea si
îngrijirea porcilor.
2. Personalul trebuie sá facá dovada absolvirii unor forme de învátámânt
specializate (liceu agricol, colegiu, facultate etc), sau, când acest lucru nu
este posibil, se poate realiza instruirea personalului prin intermediul
persoanelor competente delegate de cátre serviciile veterinare. În urma
programelor de instruire, se realizeazá la nivelul unitátii programe de
evaluare a angajatilor.
3. Personalul trebuie sá fie responsabilizat sá respecte pe întreaga perioada
de activitate productivá sau de viatá a animalelor principiile si normele de
protectie si bunástare a animalelor, prin afisarea la loc vizibil si în puncte
de interes de panouri cu restrictii, másuri speciale de bunástare, proceduri
de urgentá etc.
6
INSPECIILE
1. Inspectia animalelor trebuie efectuatá cel putin o datá pe zi.
2. În timpul inspectiei trebuie sá se asigure o vizibilitate clará la nivelul
membrelor, ongloanelor, a tuturor pártilor unui animal în decubit pentru o
buná observare a acestuia.
3. Lumina naturalá poate fi suplimentatá cu lumina artificialá, sursele de
lumina artificialá fiind repartizate în asa manierá încât sá se poatá asigura
o iluminare corespunzátoare.
4. Problemele constatate în urma inspectiilor vor fi remediate de cátre
persoanele responsabile, în cel mai scurt timp posibil.
5. La nivelul fermei trebuie sá existe spatii de izolare a animalelor bolnave
sau ránite, cu asternut uscat si confortabil, dupá caz, prevázute cu
echipamente de furajare si adápare; acestea trebuie curátate si
dezinfectate sáptámânal.
6. Tratamentele trebuie efectuate numai de personal de specialitate; pentru
medicamentele utilizate trebuie sá se respecte timpul de asteptare.
7
7. Animalele bolnave sau ránite care nu ráspund la tratament, purceii
subponderali etc., vor fi eutanasiate prin metode acceptate de legislatia
specificá.
8. La nivelul fiecárei ferme va trebui sá existe un spatiu special amenajat
pentru pástrarea produselor biologice si a medicamentelor conform
prescriptiilor unitátii producátoare.
8
INEREA EVIDENELOR
1. Administratorul unitátii trebuie sá pástreze o evidentá a tuturor
tratamentelor efectuate si a numárului de animale moarte gásite la fiecare
inspectie (registru de tratamente, registru de mortalitáti). În registrul de
tratamente se vor mentiona data efectuárii tratamentului, medicamentele
folosite si doza, animalul sau grupul de animale tratat.
2. Pe lângá alte evidente tinute în alte scopuri, la nivelul fermei trebuie sá se
mai gáseascá atestatele angajatilor privind cursurile de crestere, protectie
si bunástare urmate, precum si evidenta instructajelor cu personalul
angajat privind protectia si bunástarea animalelor.
3. Evidentele trebuie pástrate pentru o perioadá de cel putin 3 ani si trebuie
sá fie puse la dispozitia autoritátii competente atunci când se efectueazá o
inspectie oficialá sau la cerere.
9
LIBERTATEA DE MICARE
1. Adáposturile trebuie proiectate astfel încât sá permitá odihna tuturor
animalelor în acelasi timp, precum si culcarea si ridicarea în pozitie
patrupedalá în mod normal.
2. Se interzice construirea sau montarea de instalatii pentru legarea
scroafelor si scrofitelor.
3. În cazul în care animalele sunt tinute în boxe individuale, acestea trebuie
sá permitá animalului sá se poatá întoarce cu usurintá, numai dacá acest
lucru nu este în contradictie cu recomandarea medicului veterinar.
4. Porcii trebuie sá aibá acces permanent la o cantitate suficientá de
material, cum ar fi paie, fân, lemn, rumegus, compost de ciuperci, turbá
sau un amestec din acestea, care sá nu compromitá sánátatea animalelor
si sá le permitá acestora activitáti de manipulare si investigare, care se
preteazá folosirii râtului în scopul consumárii energiei si stimulárii
curiozitátii animalului.
10
APOSTURILE I CAZAREA
1. Ca o regulá generalá, proiectarea si constructia adáposturilor trebuie sá se
realizeze în concordantá si cu regulile de protectie si bunástare a
animalelor.
2. Materialele utilizate trebuie sá fie rezistente, impermeabile, sá nu fie
dáunátoare animalelor, sá poatá fi curátate si dezinfectate usor.
3. La nivelul animalului nu trebuie sá existe muchii, margini ascutite, capete
de bará, sisteme de prindere a barelor, sau orice alte obiecte care pot ráni
animalele.
4. Pardoseala trebuie sá fie netedá, dar nealunecoasá, fárá denivelári sau
spárturi care pot provoca rániri.
5. Adáposturile trebuie proiectate astfel încât sá existe o zoná de odihná
confortabilá, uscatá si curatá.
6. Mai jos sunt prezentate cerintele minime privind suprafata liberá de
pardosealá disponibilá pentru fiecare categorie de porci:
11
Categoria de porci Greutatea medie Suprafaa minim
purcei <10 Kg 0,15 m
2
purcei 10-20 Kg 0,20 m
2
tineret porcin 20-30 Kg 0,30 m
2
porci la îngrásat 30-50 Kg 0,40 m
2
porci la îngrásat 50-85 Kg 0,55 m
2
porci grasi 85-110 Kg 0,65 m
2
porci grasi >110 Kg 1 m
2
scrofita dupá montá - 1,64 m
2
Scroafa - 2,25 m
2
7. Suprafetele de mai sus pentru scrofite dupá montá si scroafe sunt utilizate
atunci când aceste categorii de animale sunt tinute în grup; o parte din
aceastá suprafatá (0,95 m
2
pentru scrofite si cel putin 1,3 m
2
pentru
scroafe) trebuie sá fie reprezentatá de pardosealá continuá, solidá, din
care maxim 15 % sá fie rezervatá pentru fose de drenaj .
8. Microclimatul din adápost trebuie sá se încadreze în urmátorii parametrii:
Temperatura
0
C
Umiditate
relativ %
Viteza aerului m/s
Categoria
de
animale Min Max Optim Min Max Pt.temp.min Pt.temp.max
0 1 2 3 4 5 6 7
Vieri 10 24 15 60 70 0,2-0,3 1,0
Scroafe
gestante
10 24 15-18 60 70 0,2-0,3 1,0
Scroafe
lactante
15 24 18-22 60 70 0,2-0,3 1,0
Purcei 0-7
zile
- - 32-30 60 70 0,2-0,3 1,0
12
0 1 2 3 4 5 6 7
Purcei 8-
14 zile
- - 30-28 60 70 0,2-0,3 1,0
Purcei 15-
21 zile
- - 28-24 60 70 0,2-0,3 1,0
Purcei 22-
28 zile
- - 24-22 60 70 0,2-0,3 1,0
Purcei 29-
36 zile
- - 22-20 60 70 0,2-0,3 1,0
Alte
categorii
15-18 24 18-24 55 70 0,2-0,3 1,0
9. Látimea maximá a fantelor, atunci când sunt utilizate pardoseli înclinate
din ciment pentru porcii crescuti în grup, trebuie sá aibá urmátoarele
dimensiuni:
- 11 mm pentru purcei
- 14 mm pentru purceii întárcati
- 18 mm pentru tineret porcin
- 20 mm pentru scrofite dupá montá si scroafe.
10. Látimea minimá a barei de grátar trebuie sá fie de 50 mm pentru purcei
si porci întárcati si 80 mm pentru porci în crestere, scrofite dupá montá si
scroafe.
11. Scroafele si scrofitele pot fi crescute în grupuri, pe parcursul unei
perioade începând cu 4 sáptámâni dupá montá si pâná la o sáptámâná
înainte de data aproximatá a fátárii. Boxa în care este tinut grupul de
scroafe trebuie sá aibá laturile mai mari de 2,8 m lungime.
12.Animalele nu trebuie mentinute în permanentá în întuneric, si nici sá fie
expuse la lumina artificialá fárá întrerupere; intensitatea luminii trebuie
sá fie de cel putin 40 lucsi, pentru o perioadá de minimum 8 ore pe zi.
13
13.Vara, umiditatea relativá va fi crescutá artificial cu ajutorul
pulverizatoarelor amplasate pe plafon.
14.În zona de odihná nu trebuie sá existe curenti de aer.
15.Pentru aerarea adápostului nu se vor deschide usile si geamurile, aceasta
fiind o practicá ineficientá, care intrá în contradictie cu punctul 14.
16.Volumul de aer orientativ (minim) de adápost necesar pe cap de animal
este:
- scroafe negestante ...................................... 6,0 m
3
/cap
- scroafe gestante si lactante ....................... 21,0 m
3
/cap
- tineret porcin .............................................. 3,0 m
3
/cap
- porci la îngrásat .......................................... 3,5 m
3
/cap
- vieri .......................................................... 20,0 m
3
/cap
17.Volumul de aer circulat orientativ este:
Necesarul de aer m
3
/h/cap
Categoria de animale
minimum iarna maximum vara
Vieri i scroafe 70-85 150
Scroafe cu purcei 100-150 200
Tineret porcin 10-20 50
Porci la îngrat 30-60 kg 15 65
Porci la îngrat peste
60 kg
45 120
18.Praful trebuie sá lipseascá de pe pereti si tavan; concentratia normalá de
pulberi din adápost este de 15 mg/m
3
.
19.Nivelul normal de CO
2
trebuie sá fie sub 1000 ppm.
14
ECHIPAMENTE MECANICE SAU AUTOMATE
1. Pentru buna functionare si monitorizare a echipamentelor si instalatiilor
trebuie sá existe proceduri scrise, clare, simple, eficiente si cu finalitate
pentru inspectia instalatiilor care trebuie efectuatá de cel putin o datá pe
zi.
2. Administratorul fermei va afisa la loc vizibil datele de identificare a
persoanelor responsabile cu reparatiile si situatiile de urgentá; totodatá
va afisa procedurile scrise despre modul de operare în caz de defectiune.
3. Atunci când sánátatea si bunástarea animalelor depind de un sistem de
ventilatie artificialá, trebuie sá existe un sistem de rezervá corespunzátor
care sá garanteze reînnoirea suficientá a aerului, în eventualitatea
defectárii sistemului de bazá.
4. Trebuie sá existe sisteme de alarmá pentru avertizare în cazul defectárii
unui echipament de monitorizare a conditiilor de microclimat.
5. Utilajele folosite pentru igienizarea adáposturilor trebuie sá fie într-o
stare foarte buná de întretinere si igiená.
15
HNIREA I ADPAREA
1. Accesul la hraná trebuie sá se facá usor; hrana trebuie sá fie în cantitate
suficientá; administrarea dietelor trebuie sá se facá cu regularitate,
respectându-se anumite intervale de timp.
2. Furajarea se va face în functie de vârstá, greutate corporalá, cerinte
fiziologice, cerinte comportamentale, cu respectarea normelor stiintifice
(ratii furajere conform Normelor de hraná).
3. Pentru a-si satisface foamea si datoritá nevoii de a mesteca, tuturor
scroafelor în asteptare si scrofitelor trebuie sá li se asigure o cantitate
suficientá de hraná de volum sau bogatá în fibre, precum si hraná
energizantá.
4. Periodic vor fi recoltate probe de furaje pentru examenul de laborator
privind parametrii prevázuti în Programul Cifric, iar în caz de morbiditate
– mortalitate, se fac recoltári de furaje incriminate.
5. Este interzisá administrarea în hrana porcilor a apelor grase (láturi)
provenite de la unitáti de alimentatie publicá; totodatá este interzisá
utilizarea în hraná a fáinurilor proteice.
16
6. Valorile orientative ale frontului de furajare sunt urmátoarele:
Greutate
Kg
Front de furajare
cm
2
5 10
10 13
15 15
35 20
60 23
90 28
120 30
7. Buncárele pentru depozitarea furajelor vor fi amplasate cu respectarea
normelor de biosecuritate.
8. Apa va fi la discretie printr-un sistem de adápare automat cu ajutorul
suzetelor.
9. Valorile orientative ale necesarului de apá zilnic sunt urmátoarele:
Greutate
kg
Necesar zilnic
Litri
Debitul minim de ap care
ajunge la suzete
litri/min
purcei proaspát întárcati 1,0 – 1,5 0,3
pâná la 20 1,5 – 2,0 0,5 – 1,0
20 – 40 2,0 – 5,0 1,0 – 1,5
40 – 100 5,0 – 6,0 1,0 – 1,5
scroafe si scrofite
înainte/dupá montá
5,0 – 8,0 2,0
17
scroafe si scrofite în lactatie 15 – 30 2,0
Vieri 5,0 – 8,0 2,0
10.Pentru prevenirea canibalismului trebuie înláturati o serie de factori dupá
cum urmeazá:
- aprovizionarea insuficientá cu apá de báut
- aglomeratia peste limitele minime
- front de adápare si furajare insuficiente
- conditii improprii de igiená
- îngrijire necorespunzátoare
- lipsa supravegherii
- carente proteice
- carente minerale (dezechilibru fosfocalcic)
- ventilatie necorespunzátoare
11.Este necesará evitarea comportamentelor care produc stare de „neliniste”
în lotul respectiv cum ar fi:
- tratarea cu violentá a animalelor
- zgomote de atentionare
- scularea inutilá
- existenta unor exemplare agresive care muscá
18
MUTILRI
1. Interventiile asupra animalelor, care pot duce la afectarea sau pierderea
sensibilitátii unei párti a corpului ori alterarea structurii osoase sunt
interzise, cu urmátoarele exceptii:
- acestea au scop terapeutic sau de diagnosticare;
- acestea au scop de identificare;
- reducerea uniformá a coltilor purceilor prin pilire sau
táiere, operatie efectuatá nu mai târziu de vârsta de 7 zile
- táierea unei párti a cozii;
- castrarea porcilor masculi prin alte mijloace decât prin
desirarea tesuturilor;
- utilizarea inelului nazal numai atunci când animalele sunt
tinute în sisteme de crestere în aer liber.
2. Táierea cozilor si reducerea coltilor nu trebuie sá fie efectuate ca procedee
de rutiná, trebuind avutá în vedere eliminarea si a altor posibile cauze
care duc la aparitia de leziuni ale mameloanelor scroafelor sau ale
urechilor si cozilor (cum ar fi conditiile de microclimat sau densitatea
loturilor).
3. Interventiile care necesitá anestezie localá sau, dupá caz, generalá, trebuie
sá fie efectuate de cátre medicul veterinar.
19
4. Interventiile care nu necesitá anestezie, pot fi efectuate de cátre o persoaná
competentá, în conformitate cu legislatia nationalá.
20
METODE DE CRETERE SPECIFICE
1. Vieri:
- boxa pentru vieri trebuie sá fie construitá astfel încât sá ofere o zoná liberá
de cel putin 6 m
2
; când boxa este utilizatá si pentru monta naturalá
suprafata pardoselii va fi de minim 10 m
2
, iar boxa nu va prezenta nici un
obstacol;
- boxele vierilor trebuie sá permitá rotirea, mirosirea, sá se audá si sá se
vadá cu alti vieri;
2. Scroafe i scrofie:
- animalele gestante trebuie tratate pentru paraziti interni si externi;
- înainte de transferul în maternitate trebuie spálate;
- în spatele scroafelor si scrofitelor trebuie asiguratá o zoná liberá,
disponibilá pentru fátarea naturalá sau asistatá;
- boxa de fátare trebuie sá fie prevázutá cu bare de protectie pentru purcei.
21
3. Purcei sugari:
- suprafata de odihná a purceilor trebuie izolatá termic (pat electric cu
regulator de temperaturá);
- încálzirea localá se va putea face cu becuri infrarosu de 175 w;
- imediat ce s-a constatat ca purceii sunt viabili, se va proceda la táierea
coltilor si a cozilor între vertebrele 2-3 coccigiene cu ajutorul unui
termocauter, iar purceii neviabili vor fi eutanasiati prin gazare;
- castrarea masculilor se va face pâná la vârsta de 7 zile, iar identificarea
pâná la 20 zile de la fátare; dupá vârsta de 3 sáptámâni castrarea este
contraindicatá, întrucât purcelul trece printr-o crizá fiziologicá tradusá prin
epuizarea anticorpilor proveniti din imunizarea pasivá (colostralá) si
scáderea rezistentei la factorii stresanti si infectiosi; dacá se practicá aceastá
operatiune dupá vârsta de 7 zile, ea trebuie efectuatá sub anestezie si
analgezie prelungite, numai de cátre un medic veterinar;
- întárcarea nu se va face la mai putin de 28 zile, prin scoaterea scroafelor si
transferul lor în sectorul de reproductie; imediat vor fi transferati si purceii
în sectorul de crestere, cu care ocazie se vor efectua si lotizárile necesare;
- dupá 7 zile de la fátare, purceii vor fi individualizati prin crotaliere
conform legislatiei în vigoare;
22
4. Purceii înrcai i tineretul porcin:
- la întárcare purceii se lotizeazá pe grupe de greutate corporalá în asa fel
încât grupurile sá fie cât mai uniforme;
- animalele violente vor fi izolate;
- animalele bolnave vor fi tratate în stationarul veterinar.
23
INTRAREA SAU IEIREA ANIMALELOR DIN EXPLOATAIE
1. Animalele nou introduse în fermá vor fi obligatoriu carantinizate, într-un
adápost special amenajat pentru acest scop.
2. Rampa de receptie/livrare, situatá în incinta fermei cu respectarea
normelor de biosecuritate, va trebui sá aibá o înclinatie conformá cu
legislatia în vigoare, sá nu fie alunecoasá, sá aibá pereti de protectie
laterali.
3. De la rampa de încárcare/descárcare a animalelor si pâná la adápost,
porcii vor fi dirijati prin culoare special amenajate.
4. Animalele vor putea fi conduse, fárá aplicarea de rele tratamente, numai
cu ajutorul unor echipamente speciale.

CUPRINS:

pagina

INTRODUCERE ........................................................................................ BAZA LEGAL
........................................................................................

3 4 5 6 8 9 10 14 15

PERSONALUL ANGAJAT ...................................................................... INSPEC
IILE ............................................................................................

INEREA EVIDEN ELOR ......................................................................

LIBERTATEA DE MI A

CARE ..................................................................

POSTURILE I CAZAREA .............................................................

ECHIPAMENTE MECANICE SAU AUTOMATE ................................. H
NIREA I AD PAREA ...................................................................

MUTIL

RI ................................................................................................ 18 TERE SPECIFICE ................................................... 20 IREA ANIMALELOR DIN EXPLOATA IE ....... 23

METODE DE CRE INTRAREA SAU IE

2

Trebuie re inut c de i baza legal se reg se te într-o propor ie însemnat în acest ghid. în viitor. acesta nu trebuie privit totu i ca o surs exclusiv . utilizatorii trebuind s se asigure. c prevederile actualului ghid nu au fost modificate. consider m oportun ini iativa de elaborare a unui ghid de recomand ri privind protec ia i bun starea porcinelor în ferme. care s corespund celor mai noi cerin e în domeniu.INTRODUCERE Având în vedere importan a tot mai mare care se acord la nivel european respect rii normelor de protec ie i bun stare a animalelor. care urm resc în mod logic i firesc prevederile legale privind protec ia i bun starea porcinelor. adresat în primul rând fermierilor care au experien în cre terea porcilor. îmbun organele competente. dar i persoanelor care au în vedere înfiin area unor ferme de porcine. ci orientativ în domeniul protec iei i bun st rii porcinelor. Ghidul este structurat sub forma mai multor sec iuni. ite sau completate prin acte normative emise de c tre 3 .

Ordinul ANSVSA nr.Ordinul ANSVSA nr. minime pentru protec ia i 4 . .BAZA LEGAL Actele normative care au stat la baza elabor rii acestui ghid sunt urm toarele : . 205/2004 privind protec ia animalelor cu modific rile i complet rile ulterioare. . .75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protec ia animalelor de ferm .202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabile te standarde porcinelor. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protec ia animalelor în timpul sacrific rii uciderii.Legea nr.Ordinul ANSVSA nr.

sau. 3. trebuie s corespund din punct de vedere numeric i al preg tirii profesionale în ceea ce prive te cre terea i îngrijirea porcilor. 2. se realizeaz la nivelul unit ii programe de evaluare a angaja ilor. mai ales a celui care desf oar activit i cu animalele. prin afi area la loc vizibil i în puncte de interes de panouri cu restric ii. Personalul trebuie s fie responsabilizat s respecte pe întreaga perioada de activitate productiv sau de via a animalelor principiile i normele de protec ie i bun stare a animalelor. se poate realiza instruirea personalului prin intermediul persoanelor competente delegate de c tre serviciile veterinare. 5 . facultate etc). când acest lucru nu este posibil. proceduri de urgen etc. m suri speciale de bun stare. Personalul trebuie s fac dovada absolvirii unor forme de înv mânt specializate (liceu agricol. colegiu. Personalul angajat de c tre administratorul unit ii.PERSONALUL ANGAJAT 1. În urma programelor de instruire.

INSPEC IILE 1. 5. ongloanelor. Tratamentele trebuie efectuate numai de personal de specialitate. Problemele constatate în urma inspec iilor vor fi remediate de c tre persoanele responsabile. În timpul inspec iei trebuie s se asigure o vizibilitate clar la nivelul membrelor. în cel mai scurt timp posibil. i confortabil. Lumina natural poate fi suplimentat cu lumina artificial . 4. a tuturor p bun observare a acestuia. prev zute cu i ilor unui animal în decubit pentru o i ad pare. 2. sursele de lumina artificial fiind repartizate în a a manier încât s se poat asigura o iluminare corespunz toare. acestea trebuie cur ate 6 . 3. cu a ternut uscat echipamente de furajare dezinfectate s pt mânal. dup caz. La nivelul fermei trebuie s existe spa ii de izolare a animalelor bolnave sau r nite. 6. Inspec ia animalelor trebuie efectuat cel pu in o dat pe zi. pentru medicamentele utilizate trebuie s se respecte timpul de a teptare.

i a medicamentelor conform 7 .. purceii subponderali etc. Animalele bolnave sau r nite care nu r spund la tratament. La nivelul fiec rei ferme va trebui s existe un spa iu special amenajat pentru p strarea produselor biologice prescrip iilor unit ii produc toare. vor fi eutanasiate prin metode acceptate de legisla ia specific .7. 8.

În registrul de tratamente se vor men iona data efectu rii tratamentului. protec ie i bun stare urmate. 3. registru de mortalit i). la nivelul fermei trebuie s se mai g seasc atestatele angaja ilor privind cursurile de cre tere. Eviden ele trebuie p strate pentru o perioad de cel pu in 3 ani i trebuie fie puse la dispozi ia autorit ii competente atunci când se efectueaz o inspec ie oficial sau la cerere. medicamentele folosite i doza. Pe lâng alte eviden e inute în alte scopuri.INEREA EVIDEN ELOR 1. Administratorul unit ii trebuie s p streze o eviden a tuturor tratamentelor efectuate i a num rului de animale moarte g site la fiecare inspec ie (registru de tratamente. 2. animalul sau grupul de animale tratat. precum i eviden a instructajelor cu personalul angajat privind protec ia i bun starea animalelor. 8 .

9 . care se preteaz folosirii râtului în scopul consum rii energiei i stimul rii curiozit ii animalului. fân. care s nu compromit s tatea animalelor i s le permit acestora activit i de manipulare i investigare. cum ar fi paie. Porcii trebuie s aib acces permanent la o cantitate suficient de material. 3. În cazul în care animalele sunt inute în boxe individuale. compost de ciuperci. numai dac acest lucru nu este în contradic ie cu recomandarea medicului veterinar. precum i culcarea i ridicarea în pozi ie patrupedal în mod normal.LIBERTATEA DE MI CARE 1. Se interzice construirea sau montarea de instala ii pentru legarea scroafelor i scrofi elor. 2. turb sau un amestec din acestea. rumegu . acestea trebuie permit animalului s se poat întoarce cu u urin . lemn. Ad posturile trebuie proiectate astfel încât s permit odihna tuturor animalelor în acela i timp. 4.

margini ascu ite. La nivelul animalului nu trebuie s existe muchii. 2. impermeabile. proiectarea i construc ia ad posturilor trebuie s se realizeze în concordan animalelor. 4. sisteme de prindere a barelor. dar nealunecoas . s nu fie un toare animalelor. 5.A POSTURILE I CAZAREA 1. capete de bar . 3. sau orice alte obiecte care pot r ni animalele. Ad posturile trebuie proiectate astfel încât s existe o zon de odihn confortabil . Materialele utilizate trebuie s fie rezistente. denivel ri sau i cu regulile de protec ie i bun stare a 6. Mai jos sunt prezentate cerin ele minime privind suprafa a liber de pardoseal disponibil pentru fiecare categorie de porci: 10 . Pardoseala trebuie s fie neted . uscat i curat . Ca o regul general . s poat fi cur ate i dezinfectate u or. f sp rturi care pot provoca r niri.

min Pt.3 0.temp.2-0.0 11 . Microclimatul din ad post trebuie s se încadreze în urm torii parametrii: Categoria de animale 0 Vieri Scroafe gestante Scroafe lactante Purcei 0-7 zile Umiditate relativ % Min 4 60 60 Max 5 70 70 Temperatura 0C Min 1 10 10 Max 2 24 24 Optim 3 15 15-18 Viteza aerului m/s Pt.65 m2 1 m2 1.30 m2 0.0 - - 32-30 60 70 0.temp.0 1.64 m2 2.3 7 1.max 6 0.0 15 24 18-22 60 70 0. din care maxim 15 % s fie rezervat pentru fose de drenaj .2-0.95 m2 pentru scrofi e i cel pu in 1. Suprafe ele de mai sus pentru scrofi e dup mont i scroafe sunt utilizate atunci când aceste categorii de animale sunt inute în grup.3 1.2-0.3 m2 pentru scroafe) trebuie s fie reprezentat de pardoseal continu .40 m2 0.3 1.20 m2 0.25 m2 7.55 m2 0.2-0.Categoria de porci purcei purcei tineret porcin porci la îngr at porci la îngr at porci gra i porci gra i scrofi a dup mont Scroafa Greutatea medie <10 Kg 10-20 Kg 20-30 Kg 30-50 Kg 50-85 Kg 85-110 Kg >110 Kg - Suprafa a minim 0. 8. o parte din aceast suprafa (0. solid .15 m2 0.

Scroafele i scrofi ele pot fi crescute în grupuri.3 1. pentru o perioad de minimum 8 ore pe zi. 12 .2-0.8 m lungime.20 mm pentru scrofi e dup mont i scroafe.0 - - 28-24 60 70 0.Animalele nu trebuie men inute în permanen expuse la lumina artificial f în întuneric. pe parcursul unei perioade începând cu 4 s pt mâni dup mont înainte de data aproximat a f i pân la o s pt mân rii. Boxa în care este inut grupul de scroafe trebuie s aib laturile mai mari de 2. intensitatea luminii trebuie fie de cel pu in 40 luc i.3 7 1. trebuie s aib urm toarele dimensiuni: .0 Purcei 814 zile Purcei 1521 zile Purcei 2228 zile Purcei 2936 zile Alte categorii 1 - 2 - 3 30-28 4 60 5 70 6 0. 12. i 11. imea maxim a fantelor.2-0. 10.0 15-18 24 18-24 55 70 0. i nici s fie întrerupere. scrofi e dup mont scroafe.0 - - 22-20 60 70 0.14 mm pentru purceii în rca i . atunci când sunt utilizate pardoseli înclinate din ciment pentru porcii crescu i în grup.0 9.0 - - 24-22 60 70 0.11 mm pentru purcei .3 1.2-0.2-0.18 mm pentru tineret porcin .3 1. imea minim a barei de gr tar trebuie s fie de 50 mm pentru purcei i porci în rca i i 80 mm pentru porci în cre tere.3 1.2-0.

....În zona de odihn nu trebuie s existe curen i de aer...Vara.13.vieri ......0 m3/cap .. 3....Praful trebuie s lipseasc de pe pere i i tavan...scroafe gestante i lactante .............Volumul de aer circulat orientativ este: Necesarul de aer m3/h/cap minimum iarna Vieri i scroafe Scroafe cu purcei Tineret porcin Porci la îngr at 30-60 kg Porci la îngr at peste 60 kg 70-85 100-150 10-20 15 45 maximum vara 150 200 50 65 120 Categoria de animale 18..........Volumul de aer orientativ (minim) de ad post necesar pe cap de animal este: ..............Nivelul normal de CO2 trebuie s fie sub 1000 ppm.................... umiditatea relativ va fi crescut artificial cu ajutorul pulverizatoarelor amplasate pe plafon. 3.................0 m3/cap 17. aceasta fiind o practic ineficient .......... 21......Pentru aerarea ad postului nu se vor deschide u ile i geamurile................. concentra ia normal de pulberi din ad post este de 15 mg/m3..5 m3/cap ................ 19........ 16. care intr în contradic ie cu punctul 14......porci la îngr at .......... 14.. 20....... 13 ......................scroafe negestante .0 m3/cap ....tineret porcin ............0 m3/cap . 6.... 15.....

eficiente i cu finalitate pentru inspec ia instala iilor care trebuie efectuat de cel pu in o dat pe zi. simple. 4. totodat va afi a procedurile scrise despre modul de operare în caz de defec iune. Atunci când s tatea i bun starea animalelor depind de un sistem de ventila ie artificial . Administratorul fermei va afi a la loc vizibil datele de identificare a persoanelor responsabile cu repara iile i situa iile de urgen . trebuie s existe un sistem de rezerv corespunz tor care s garanteze reînnoirea suficient a aerului. 14 . Trebuie s existe sisteme de alarm pentru avertizare în cazul defect rii unui echipament de monitorizare a condi iilor de microclimat. Utilajele folosite pentru igienizarea ad posturilor trebuie s fie într-o stare foarte bun de între inere i igien . 2. 3. 5. clare. în eventualitatea defect rii sistemului de baz . Pentru buna func ionare i monitorizare a echipamentelor i instala iilor trebuie s existe proceduri scrise.ECHIPAMENTE MECANICE SAU AUTOMATE 1.

Furajarea se va face în func ie de vârst . precum i hran se fac cu regularitate. 2. tuturor scroafelor în a teptare i scrofi elor trebuie s li se asigure o cantitate suficient de hran de volum sau bogat energizant . provenite de la unit i de alimenta ie public . cerin e comportamentale. 15 .i satisface foamea i datorit nevoii de a mesteca. totodat este interzis utilizarea în hran a f inurilor proteice. Pentru a. Accesul la hran trebuie s se fac u or. hrana trebuie s fie în cantitate suficient .H NIREA I AD PAREA 1. Este interzis administrarea în hrana porcilor a apelor grase (l turi) în fibre. 3. se fac recolt ri de furaje incriminate. 5. greutate corporal . administrarea dietelor trebuie s respectându-se anumite intervale de timp. cerin e fiziologice. iar în caz de morbiditate – mortalitate. cu respectarea normelor tiin ifice (ra ii furajere conform Normelor de hran ). 4. Periodic vor fi recoltate probe de furaje pentru examenul de laborator privind parametrii prev zu i în Programul Cifric.

0 – 1.0 – 1.0 – 1.0 – 8. Bunc rele pentru depozitarea furajelor vor fi amplasate cu respectarea normelor de biosecuritate. 8. Valorile orientative ale necesarului de ap zilnic sunt urm toarele: Greutate kg purcei proasp t în rca i pân la 20 20 – 40 40 – 100 scroafe i scrofi e înainte/dup mont 16 Necesar zilnic Litri 1.5 1. 9.0 1.0 – 6.0 Debitul minim de ap care ajunge la suzete litri/min 0.3 0.0 2. Apa va fi la discre ie printr-un sistem de ad pare automat cu ajutorul suzetelor.0 5.5 – 2.0 . Valorile orientative ale frontului de furajare sunt urm toarele: Greutate Kg 5 10 15 35 60 90 120 Front de furajare cm2 10 13 15 20 23 28 30 7.0 5.6.5 – 1.0 – 5.5 2.5 1.

0 2.0 10.aglomera ia peste limitele minime .Este necesar evitarea comportamentelor care produc stare de „nelini te” în lotul respectiv cum ar fi: .0 2.tratarea cu violen a animalelor .caren e minerale (dezechilibru fosfocalcic) .lipsa supravegherii .scularea inutil .front de ad pare i furajare insuficiente .Pentru prevenirea canibalismului trebuie înl tura i o serie de factori dup cum urmeaz : .condi ii improprii de igien .zgomote de aten ionare .scroafe i scrofi e în lacta ie Vieri 15 – 30 5.ventila ie necorespunz toare 11.caren e proteice .îngrijire necorespunz toare .aprovizionarea insuficient cu ap de b ut .existen a unor exemplare agresive care mu 17 .0 – 8.

utilizarea inelului nazal numai atunci când animalele sunt inute în sisteme de cre tere în aer liber. care pot duce la afectarea sau pierderea sensibilit ii unei p i a corpului ori alterarea structurii osoase sunt interzise. . Interven iile asupra animalelor. 18 . 2.MUTIL RI 1. .castrarea porcilor masculi prin alte mijloace decât prin de irarea esuturilor. 3. trebuie fie efectuate de c tre medicul veterinar. . opera ie efectuat nu mai târziu de vârsta de 7 zile .t ierea unei p i a cozii.acestea au scop de identificare. T ierea cozilor i reducerea col ilor nu trebuie s fie efectuate ca procedee de rutin . cu urm toarele excep ii: .reducerea uniform a col ilor purceilor prin pilire sau t iere. Interven iile care necesit anestezie local sau. trebuind avut în vedere eliminarea i a altor posibile cauze care duc la apari ia de leziuni ale mameloanelor scroafelor sau ale urechilor i cozilor (cum ar fi condi iile de microclimat sau densitatea loturilor). general . dup caz.acestea au scop terapeutic sau de diagnosticare. .

în conformitate cu legisla ia na ional . 19 . Interven iile care nu necesit anestezie.4. pot fi efectuate de c tre o persoan competent .

.în spatele scroafelor i scrofi elor trebuie asigurat o zon liber .boxa de f tare trebuie s fie prev zut cu bare de protec ie pentru purcei. .METODE DE CRE TERE SPECIFICE 1. i s se 2.boxele vierilor trebuie s permit rotirea.animalele gestante trebuie tratate pentru parazi i interni i externi.boxa pentru vieri trebuie s fie construit astfel încât s ofere o zon liber de cel pu in 6 m2. iar boxa nu va prezenta nici un obstacol.înainte de transferul în maternitate trebuie sp late. Scroafe i scrofi e: . . disponibil pentru f tarea natural sau asistat . Vieri: . s se aud vad cu al i vieri. mirosirea. când boxa este utilizat i pentru monta natural suprafa a pardoselii va fi de minim 10 m2. 20 . .

prin scoaterea scroafelor i transferul lor în sectorul de reproduc ie. se va proceda la t ierea col ilor i a cozilor între vertebrele 2-3 coccigiene cu ajutorul unui termocauter. iar identificarea pân la 20 zile de la f tare. ea trebuie efectuat sub anestezie i analgezie prelungite. cu care ocazie se vor efectua i lotiz rile necesare. . . iar purceii neviabili vor fi eutanasia i prin gazare. întrucât purcelul trece printr-o criz fiziologic tradus prin epuizarea anticorpilor proveni i din imunizarea pasiv (colostral ) i sc derea rezisten ei la factorii stresan i i infec io i. Purcei sugari: .castrarea masculilor se va face pân la vârsta de 7 zile. dup vârsta de 3 s pt mâni castrarea este contraindicat .dup 7 zile de la f tare.în rcarea nu se va face la mai pu in de 28 zile. . purceii vor fi individualiza i prin crotaliere conform legisla iei în vigoare.imediat ce s-a constatat ca purceii sunt viabili. . imediat vor fi transfera i i purceii în sectorul de cre tere.suprafa a de odihn a purceilor trebuie izolat termic (pat electric cu regulator de temperatur ).înc lzirea local se va putea face cu becuri infraro u de 175 w. 21 .3. dac se practic aceast opera iune dup vârsta de 7 zile. numai de c tre un medic veterinar. .

la în rcare purceii se lotizeaz pe grupe de greutate corporal în a a fel încât grupurile s fie cât mai uniforme.4. animalele bolnave vor fi tratate în sta ionarul veterinar. Purceii în rca i i tineretul porcin: .animalele violente vor fi izolate. . 22 .

într-un ad post special amenajat pentru acest scop. 2. Animalele vor putea fi conduse. Animalele nou introduse în ferm vor fi obligatoriu carantinizate. s aib pere i de protec ie laterali. va trebui s aib o înclina ie conform cu legisla ia în vigoare. 3. De la rampa de înc rcare/desc rcare a animalelor i pân la ad post. porcii vor fi dirija i prin culoare special amenajate. Rampa de recep ie/livrare. s nu fie alunecoas .INTRAREA SAU IE IREA ANIMALELOR DIN EXPLOATA IE 1. numai cu ajutorul unor echipamente speciale. f aplicarea de rele tratamente. 4. situat în incinta fermei cu respectarea normelor de biosecuritate. 23 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->