P. 1
Declaratie Pe Propria Raspundere-licitatii

Declaratie Pe Propria Raspundere-licitatii

|Views: 24|Likes:
Published by Maria Monosi

More info:

Published by: Maria Monosi on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

FORMULAR NR.

12 A

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAŢIE Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării Operator economic, ................................. (semnătură autorizată)

........în ultimii 2 ani....... (semnatura autorizata) L............................ (zi/luna/an)......... ....Formularul 12B Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.. nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale........................... e) nu am fost condamnat................... în ultimii 3 ani......... Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii...................... (denumirea produsului............ ........... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată................................ b).......... codul CPV .......... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............. (denumirea autorităţii contractante).. mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....... fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia.. la procedura de ....... la data de .......... Data: ………...................... serviciului sau lucrării)........................ declar pe propria răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic..................... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti.............. pentru o faptă care ar fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională....... organizată de .. orice documente doveditoare de care dispun..... în ultimii 2 ani.. am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor. reprezentant împuternicit al ....S.. c)................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat..... d)... Operator economic....... .......... actualizată Subsemnatul.................................................. din motive imputabile mie.... 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr........................................ 34/2006.. (denumirea operatorului economic)........ în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului.

..... declar pe propria răspundere....... având ca obiect . Operator economic............... [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa... .. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.......... (denumirea produsului.............. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici. în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori....... organizată de . [ ] ca subcontractant al . Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau....... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor........FORMULAR NR....... particip şi depun oferta: [ ] în nume propriu.... la data de ... [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..... serviciului sau lucrării şi codul CPV)................ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie... (denumirea operatorului economic)......... Subsemnatul................ societate comercială........ (se menţionează procedura)... la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica .. banca............ (denumirea autorităţii contractante).. ca.. (semnatura autorizata) ... De asemenea....... declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....... (zi/luna/an).. 5........... 12 C Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1.... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice........ reprezentant împuternicit al .... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie. (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 3.. (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 2.. 4..... pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.........

.... certificate de inmatriculare/inregistrare) 2.. 2009 Media anuală : Cifra de afaceri anuală (la 31 dec............. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul 1..._______________________________________________________ 8... (numărul înmatriculare/inregistrare..........1... Principala piaţă a afacerilor : 9.... telefon/fax._______________________________________________________ 3........... Adresa sediului central: 4. Denumirea/numele: 2. Activităţi CAEN pentru care există autorizare.....) lei Cifra de afaceri anuală (la 31 dec....) echivalent euro Operator economic... 2007 2........ Certificatul de înmatriculare/înregistrare . ..._______________________________________________________ 4....... Telefon: Fax: E-mail: 5...... pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6..OFERTANTUL …………………………………………… INFORMAŢII GENERALE 1........(se va solicita după caz..... 2008 3. Obiectul de activitate. dacă este cazul: 1... Codul fiscal: 3...._______________________________________________________ (adrese complete.. certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) Birourile filialelor/sucursalelor locale... (semnătură autorizată) ....... data) 6.

... reprezentant împuternicit al ... contractant asociat........ 12E Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)...... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.. declar pe propria răspundere.......... care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).............. Operator economic.. societate comercială.. Operator economic........................ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............ crt..... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...... . (semnătură autorizată) *)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului. Obiect contract Codul CPV Denumirea/nu me beneficiar /client Adresa Calitatea prestatorulu i*) Preţ total contract Procent îndeplinit de prestator (%) Perioadă derulare contract **) 1 2 .... **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării..... ........ bancă.......................... (semnătură autorizată) Nr....... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie........... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor. subcontractant.....Formular nr......

M Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie1 Operator economic..... În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ..... bancă.... echipamentele tehnice Subsemnatul... (semnătură autorizată) LISTĂ privind utilajele. instalaţiile..... (semnătură autorizată ) 1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor...... prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. ... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... instalaţiile....... crt.. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului......Formular nr.... 12H DECLARAŢIE Privind utilajele.. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta. încheiat în formă autentică............... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie. ........... Operator economic...... reprezentant împuternicit al .... declar pe propria răspundere................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.... societate comercială...... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)...……………….. echipamentele tehnice Nr. ……... instalaţiile....... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............ echipamentele tehnice Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE Privind utilajele.... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice...........................

............ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice.......... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. reprezentant împuternicit al . bancă....... 12I Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul.......................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)......... Personal de specialitate Inginer proiectant drumuri şi poduri Inginer apă canal Numele şi prenumele Diploma ......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ... declar pe propria răspundere.. (semnătură autorizată) Operator economic.............. societate comercială......... ............ Anul 2008 Personal angajat Din care personal de conducere Anul 2009 Anul 2010 Data completării .......... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta....... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale...................................Formular nr......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....

.................... noi . .... Data completării......... (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici)... renunţând în acest sens..20 ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Către...... în mod necondiţionat...... ... definitiv şi irevocabil........(2) din OUG nr................... ... ... având sediul înregistrat la .. reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)...34/2006 cu modificările şi completările ulterioare........... declarăm că înţelegem să răspundem. declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament............ (semnătură autorizată) Terţ susţinător........... necondiţionat şi irevocabil. în mod legitim.. declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare. ne obligăm. . . (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament............... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ..................(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional).......... faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ... necondiţionat şi irevocabil.............................. care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita...................... Noi..FORMULAR nr.... sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament........... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi)... atât faţă de autoritatea contractantă. în baza contractului de achiziţie publică.................................. ne obligăm în mod ferm...... să punem la dispoziţia ..... la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.. care ar putea conduce la neexecutarea............... Noi.... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia....... ..... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)... Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art............190 alin.... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)........... parţială sau totală......... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici)................ În acest sens.................... să punem la dispoziţia... şi pentru care ......... Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor.......... cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.....................necesară pentru îndeplinirea integrală. conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă... Noi.................... (denumirea contractului de achiziţie publică)............ cât şi faţă de ........ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional).... îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .. .... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .. în mod ferm........................

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie........ capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.......... (semnătură autorizată) Terţ susţinător........ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor........ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... sunt reale. declar pe propria răspundere. .. sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice........FORMULAR nr......(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional).................. că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică..... Anul 2011 .... (denumirea) Declaraţie Subsemnatul...(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)..........22 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional Terţ susţinător tehnic şi profesional ............. Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............. . LISTA privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Anul 2010 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Subsemnatul declar că informaţiile furnizate..... bancă....... referitoare la experienţa anterioară. societate comercială... reprezentant împuternicit al .......................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta......... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.... Data completării..............

.................................................................FORMULAR 12 G Declaraţie subcontractanţi Operator economic _________________ (denumirea/numele) LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul ... Nr crt Denumire /nume subcontractant Datele de Specializare recunoaştere ale subcontractan ţilor Partea/părţile din contract urmează a fi subcontractate ce IMPORTANT: se vor completa toate coloanele pentru fiecare subcontractant în parte. sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice. că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.. declar pe propria răspundere. Operator economic (semnătură autorizată) ...... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ....... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)............

. ..FORMULAR nr..15 Scrisoare de înaintare OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. c) mostre. conţinând. Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.. schiţe după caz. emitentul) privind garanţia pentru participare....... seria/numărul.. noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 1.. Documentul ______________________(tipul.. privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică)..... ______ din ______________. (semnătura autorizată ) .... Operator economic. 2..._________data___________ora_____ SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr..... Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil... în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire..... b) documentele care însoţesc oferta.. Data completării ___________ Cu stimă.. în original şi într-un număr de ________ copii: a) oferta.

.......................... la care se adaugă TVA în valoare de ....... Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ..... .............. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă..... ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat........... 6.... precum şi moneda ofertei) şi pentru ETAPA II... (suma în litere şi în cifre. Data _____/_____/_____ ............. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare.... în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare...... (nume.................................................................................................... (denumirea serviciului) pentru suma de ...... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor............... (suma în litere şi în cifre..................................... (suma în litere şi în cifre.............. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..... să prestăm serviciile din anexă........ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 1............... Examinând documentaţia de atribuire.... precum şi moneda ofertei) 2....... (se va indica anexa la formular) 3... 7......... (suma în litere şi în cifre....... (suma în litere şi în cifre.......... prenume şi semnătură)....... să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.................. precum şi moneda ofertei) din care suma de: pentru ETAPA I.................... în calitate de .. (suma în litere şi în cifre.............. Ne angajăm ca............ precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor......... la care se adaugă TVA în valoare de ... în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată....... vor constitui un contract angajant între noi........... marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”........................... Am înţeles şi consimţim că..... |_| nu depunem ofertă alternativă........ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca.......S...... (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERTA Către ..... 5. reprezentanţi ai ofertantului .............. zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de .......Formular 10 B . la care se adaugă TVA în valoare de .... 4....................................... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor....... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate............................. prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare.. să prestăm ..... .................... subsemnaţii.......... împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră.... Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) |_| depunem ofertă alternativă...................... L........................ în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă........................................................................................................... (denumirea/numele operatorului economic) ....

B Nr.LLLL.________/__________ Ofertant. Numele in Clar: _____________________________________________________ Semnătura: In calitate de: _____________________________________________________ _____________________________________________________ Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________ (denumire/nume operator economic) Data :[ZZ. ________________________ (denumirea/numele) IMPUTERNICIRE Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.Formular nr.AAAA] .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->