FORMULAR NR.

12 A

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAŢIE Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării Operator economic, ................................. (semnătură autorizată)

...Formularul 12B Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.... Data: ………...... b)......................... codul CPV ..... 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr........ (semnatura autorizata) L.. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...................... declar pe propria răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic... ............................. . prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti....... e) nu am fost condamnat......... pentru o faptă care ar fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.................................... la data de ................ serviciului sau lucrării)..............S..... (denumirea autorităţii contractante)....... Operator economic........................... (denumirea operatorului economic)..................................... Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii..... actualizată Subsemnatul..... din motive imputabile mie.......... nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale... la procedura de .......................... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat............... mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată.... organizată de ................ d).......... fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia................ ... în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului..... am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor.......... în ultimii 3 ani.... 34/2006.................................... c).. (denumirea produsului....în ultimii 2 ani.............. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.................................. orice documente doveditoare de care dispun.... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect .......... în ultimii 2 ani. reprezentant împuternicit al . (zi/luna/an)..

12 C Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1...FORMULAR NR.. în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori................ [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .......... la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ...... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice........ (denumirea autorităţii contractante).. 4...... particip şi depun oferta: [ ] în nume propriu...... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie......... Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră............ serviciului sau lucrării şi codul CPV)..... Subsemnatul.... reprezentant împuternicit al .. ca..................... banca... (zi/luna/an)... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor. (denumirea produsului........... (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 3.. societate comercială... având ca obiect ... la data de . declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.......... (se menţionează procedura). Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici...... (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 2..... [ ] ca subcontractant al ............. pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica..... [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa... declar pe propria răspundere................... organizată de . alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...... De asemenea. (semnatura autorizata) . orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.. (denumirea operatorului economic)... Operator economic....... .... 5.

Codul fiscal: 3. 2008 3. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul 1.. ... dacă este cazul: 1.... 2009 Media anuală : Cifra de afaceri anuală (la 31 dec. Adresa sediului central: 4..... telefon/fax........) echivalent euro Operator economic.......OFERTANTUL …………………………………………… INFORMAŢII GENERALE 1........) lei Cifra de afaceri anuală (la 31 dec....._______________________________________________________ 4...............1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..... Certificatul de înmatriculare/înregistrare ..._______________________________________________________ 8....._______________________________________________________ 3.. Principala piaţă a afacerilor : 9. Denumirea/numele: 2. (numărul înmatriculare/inregistrare.....(se va solicita după caz..... Telefon: Fax: E-mail: 5. certificate de inmatriculare/inregistrare) 2.. 2007 2.............. pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6...... data) 6....... (semnătură autorizată) . Obiectul de activitate...... certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) Birourile filialelor/sucursalelor locale.._______________________________________________________ (adrese complete...

.. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor....... crt.......Formular nr.............. subcontractant.. declar pe propria răspundere. contractant asociat. Obiect contract Codul CPV Denumirea/nu me beneficiar /client Adresa Calitatea prestatorulu i*) Preţ total contract Procent îndeplinit de prestator (%) Perioadă derulare contract **) 1 2 .... **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.. (semnătură autorizată) *)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului...... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............................... societate comercială. 12E Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul..... care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).......... ............... Operator economic...... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului). că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. ... bancă...... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie............ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .............. Operator economic... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie... reprezentant împuternicit al .... (semnătură autorizată) Nr...........

. sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice......... prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.. echipamentele tehnice Nr... echipamentele tehnice Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE Privind utilajele. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............... bancă... instalaţiile.. ……..............M Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie1 Operator economic. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .. (semnătură autorizată) LISTĂ privind utilajele.……………….............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră..... echipamentele tehnice Subsemnatul... instalaţiile. (semnătură autorizată ) 1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.. Operator economic.. societate comercială.... 12H DECLARAŢIE Privind utilajele. În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ.. instalaţiile......Formular nr. crt................. încheiat în formă autentică... reprezentant împuternicit al .......... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. declar pe propria răspundere...... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)...... acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului... ...... Denumire utilaj/echipament/instalaţie U............................... ....

.... Anul 2008 Personal angajat Din care personal de conducere Anul 2009 Anul 2010 Data completării ...................Formular nr... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....... Personal de specialitate Inginer proiectant drumuri şi poduri Inginer apă canal Numele şi prenumele Diploma ........ ................... bancă........... (semnătură autorizată) Operator economic.... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .. declar pe propria răspundere.......... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră... societate comercială......... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice................... 12I Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul...................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta......... reprezentant împuternicit al ......... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)............

ne obligăm................ atât faţă de autoritatea contractantă... necondiţionat şi irevocabil.... care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita. declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament........ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament........... parţială sau totală........ cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor......... ......... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici)................... .......... .. la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.......... în mod legitim. în mod necondiţionat.....(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional)........... Data completării.... Noi. conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.................... În acest sens.... cât şi faţă de ..............190 alin. (denumirea contractului de achiziţie publică)........ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia..... ......... ........ noi ...necesară pentru îndeplinirea integrală...... faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ........ având sediul înregistrat la .........34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)........ în baza contractului de achiziţie publică................ în mod ferm.... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)................................. care ar putea conduce la neexecutarea....... declarăm că înţelegem să răspundem.................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)... . necondiţionat şi irevocabil........ (semnătură autorizată) Terţ susţinător........................... Noi.......... Noi.. să punem la dispoziţia.. (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi).... . ne obligăm în mod ferm............... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de .... definitiv şi irevocabil.. sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.................. reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.............. şi pentru care .................. să punem la dispoziţia .20 ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Către..... Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.......... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)..... declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare..... ....FORMULAR nr.............(2) din OUG nr....... (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).. renunţând în acest sens... îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată ............

... LISTA privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Anul 2010 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Subsemnatul declar că informaţiile furnizate........22 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional Terţ susţinător tehnic şi profesional .. (semnătură autorizată) Terţ susţinător................ că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică........... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................ în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.... referitoare la experienţa anterioară............. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .... reprezentant împuternicit al ...... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră......... societate comercială.. capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice.. bancă........................ ..... ............. (denumirea) Declaraţie Subsemnatul.. sunt reale.(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional).. declar pe propria răspundere......FORMULAR nr................. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie. Anul 2011 ... Data completării.......... Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .........(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).......... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....

........... declar pe propria răspundere. că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale............ sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice.......... Operator economic (semnătură autorizată) ....... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)................. Nr crt Denumire /nume subcontractant Datele de Specializare recunoaştere ale subcontractan ţilor Partea/părţile din contract urmează a fi subcontractate ce IMPORTANT: se vor completa toate coloanele pentru fiecare subcontractant în parte........ ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ..FORMULAR 12 G Declaraţie subcontractanţi Operator economic _________________ (denumirea/numele) LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul ..............................

.. ______ din ______________. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil.15 Scrisoare de înaintare OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. schiţe după caz.._________data___________ora_____ SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. seria/numărul... c) mostre........ Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. Operator economic.. (semnătura autorizată ) .... în original şi într-un număr de ________ copii: a) oferta.... 2........FORMULAR nr. în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire. emitentul) privind garanţia pentru participare. noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 1. privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică). conţinând... Documentul ______________________(tipul. . Data completării ___________ Cu stimă...... b) documentele care însoţesc oferta..

............. Am înţeles şi consimţim că............ Examinând documentaţia de atribuire.. să prestăm .... Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ...................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca............................ 4.................................. reprezentanţi ai ofertantului ........ 6.............. la care se adaugă TVA în valoare de ........................ ....................S.................... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor............. vor constitui un contract angajant între noi......... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ........................ |_| nu depunem ofertă alternativă.... prenume şi semnătură)................ marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”............................. precum şi moneda ofertei) din care suma de: pentru ETAPA I.... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate............ (suma în litere şi în cifre.... (suma în litere şi în cifre.. 5..................... Data _____/_____/_____ ............... Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită..................................... să prestăm serviciile din anexă..... în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare.. prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare... (suma în litere şi în cifre.......... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................................................... subsemnaţii..... la care se adaugă TVA în valoare de ............................ (suma în litere şi în cifre....... ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat... în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă... 7.............Formular 10 B ..... precum şi moneda ofertei) şi pentru ETAPA II....................................... precum şi moneda ofertei) 2... în calitate de .. (suma în litere şi în cifre................ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 1... în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare....... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de .. L.......... (nume. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) |_| depunem ofertă alternativă. (denumirea/numele operatorului economic) .............. în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată.. (suma în litere şi în cifre...... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor........................ (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERTA Către ................... împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră.. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă.. la care se adaugă TVA în valoare de .............. Ne angajăm ca................................ (se va indica anexa la formular) 3. ......... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor............................... să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire..

________/__________ Ofertant. Numele in Clar: _____________________________________________________ Semnătura: In calitate de: _____________________________________________________ _____________________________________________________ Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________ (denumire/nume operator economic) Data :[ZZ.AAAA] .Formular nr. B Nr.LLLL. ________________________ (denumirea/numele) IMPUTERNICIRE Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful