FORMULAR NR.

12 A

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAŢIE Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării Operator economic, ................................. (semnătură autorizată)

..... la procedura de ........ nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale.............Formularul 12B Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. (denumirea operatorului economic)... (denumirea produsului.. .............. ..S. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr........ organizată de .. actualizată Subsemnatul... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti............. în ultimii 2 ani. Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii........ reprezentant împuternicit al .......................... Operator economic.............................. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...... fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia........... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat........ d)....... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată.............................. am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor..................................... ...... e) nu am fost condamnat..... Data: ……….. orice documente doveditoare de care dispun........ în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului..........în ultimii 2 ani.......... 34/2006... la data de . c)................ (denumirea autorităţii contractante)................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ............................. declar pe propria răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic..... din motive imputabile mie........................................... b).......... mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor... serviciului sau lucrării)............. pentru o faptă care ar fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională......... (zi/luna/an)....... (semnatura autorizata) L............. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............... codul CPV .............. în ultimii 3 ani.............

..... Subsemnatul......... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta........... Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau. [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.. serviciului sau lucrării şi codul CPV)... (zi/luna/an).......... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 2.. [ ] ca subcontractant al . reprezentant împuternicit al ..... la data de ......... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....... declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita... (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 3..FORMULAR NR........ [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..... în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori... alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai . la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica .. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici.. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.. (semnatura autorizata) .......... societate comercială........ (se menţionează procedura). Operator economic............. pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica...... (denumirea produsului..... particip şi depun oferta: [ ] în nume propriu... organizată de .... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie. având ca obiect ..... 4.......... 12 C Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1......... ........... banca..... (denumirea operatorului economic).... ca........... De asemenea...... 5............. declar pe propria răspundere............ (denumirea autorităţii contractante).....

..... Telefon: Fax: E-mail: 5.... 2007 2...........(se va solicita după caz...) echivalent euro Operator economic.. pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ... Denumirea/numele: 2...... Codul fiscal: 3..._______________________________________________________ (adrese complete.... (semnătură autorizată) . dacă este cazul: 1...._______________________________________________________ 3...._______________________________________________________ 4. Obiectul de activitate..... ....._______________________________________________________ 8. telefon/fax. data) 6..OFERTANTUL …………………………………………… INFORMAŢII GENERALE 1..... Activităţi CAEN pentru care există autorizare.. 2008 3...... 2009 Media anuală : Cifra de afaceri anuală (la 31 dec. (numărul înmatriculare/inregistrare.... Principala piaţă a afacerilor : 9.. certificate de inmatriculare/inregistrare) 2...... Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul 1. certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) Birourile filialelor/sucursalelor locale............................... Adresa sediului central: 4...) lei Cifra de afaceri anuală (la 31 dec..

.... (semnătură autorizată) *)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor......... contractant asociat... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..................... crt......... ............ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)...... Operator economic... bancă....... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.......... subcontractant.... care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)........ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta. Obiect contract Codul CPV Denumirea/nu me beneficiar /client Adresa Calitatea prestatorulu i*) Preţ total contract Procent îndeplinit de prestator (%) Perioadă derulare contract **) 1 2 ....... 12E Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul........ societate comercială.... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.. .. reprezentant împuternicit al ..... (semnătură autorizată) Nr........... **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării..Formular nr...... declar pe propria răspundere. Operator economic.... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice................

...... 12H DECLARAŢIE Privind utilajele... acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului.... declar pe propria răspundere..... echipamentele tehnice Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE Privind utilajele..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..M Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie1 Operator economic.. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.. instalaţiile............ încheiat în formă autentică.... Denumire utilaj/echipament/instalaţie U. bancă........ echipamentele tehnice Subsemnatul.Formular nr.......................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .... (semnătură autorizată) LISTĂ privind utilajele. crt. ........ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta..... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita........... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)... prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............ instalaţiile...……………….. instalaţiile........... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Operator economic...... ...... reprezentant împuternicit al .. echipamentele tehnice Nr. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie. ……. (semnătură autorizată ) 1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.......... societate comercială............ sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice............ În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ..

........... .................. 12I Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul...... (semnătură autorizată) Operator economic.......... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie........ declar pe propria răspundere.... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)................... Anul 2008 Personal angajat Din care personal de conducere Anul 2009 Anul 2010 Data completării ...Formular nr....... reprezentant împuternicit al ............. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.......... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice......... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.. Personal de specialitate Inginer proiectant drumuri şi poduri Inginer apă canal Numele şi prenumele Diploma ... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita........ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.... societate comercială. bancă...........................................

......... declarăm că înţelegem să răspundem.. .......... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi)....20 ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Către.... ne obligăm.... Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art... în mod legitim....... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia... la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.. faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de .......... sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)..................... (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament.......... în baza contractului de achiziţie publică.. necondiţionat şi irevocabil. şi pentru care ........... atât faţă de autoritatea contractantă.............. îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată ... ne obligăm în mod ferm............................ .................. .. Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor........... să punem la dispoziţia ..necesară pentru îndeplinirea integrală................................. .......................... necondiţionat şi irevocabil. definitiv şi irevocabil.. cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară....... Noi.. în mod necondiţionat..... declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament......... ............ reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. ... .............. Data completării. ... În acest sens................. (denumirea contractului de achiziţie publică)........... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)...............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional)......190 alin...... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional).. declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare..... renunţând în acest sens....... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici).............. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici)... Noi. (semnătură autorizată) Terţ susţinător....... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de . să punem la dispoziţia........ care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita......................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului . conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.. având sediul înregistrat la .................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional). care ar putea conduce la neexecutarea...... cât şi faţă de ......FORMULAR nr.. în mod ferm....(2) din OUG nr....34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.... noi ..................... parţială sau totală....... Noi........

.. Anul 2011 .(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)....... că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.. (semnătură autorizată) Terţ susţinător.. reprezentant împuternicit al ........... declar pe propria răspundere...........FORMULAR nr.. ................ bancă.... sunt reale..... Data completării.... capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...... LISTA privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Anul 2010 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Subsemnatul declar că informaţiile furnizate........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional). (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor................ . Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................ societate comercială......... referitoare la experienţa anterioară. Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită ........... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie......................22 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional Terţ susţinător tehnic şi profesional ........ (denumirea) Declaraţie Subsemnatul...

...................... declar pe propria răspundere............. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului).................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........ Nr crt Denumire /nume subcontractant Datele de Specializare recunoaştere ale subcontractan ţilor Partea/părţile din contract urmează a fi subcontractate ce IMPORTANT: se vor completa toate coloanele pentru fiecare subcontractant în parte.... că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice............... Operator economic (semnătură autorizată) ..FORMULAR 12 G Declaraţie subcontractanţi Operator economic _________________ (denumirea/numele) LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul ..........

. privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică). emitentul) privind garanţia pentru participare.... (semnătura autorizată ) .FORMULAR nr. Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. Operator economic... b) documentele care însoţesc oferta..._________data___________ora_____ SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. în original şi într-un număr de ________ copii: a) oferta. Documentul ______________________(tipul.15 Scrisoare de înaintare OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr.... 2. ______ din ______________........ Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil. seria/numărul. schiţe după caz... conţinând. .... în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire........ Data completării ___________ Cu stimă.. noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 1.. c) mostre...

.. împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră............ marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”..................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 1...... în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare... să prestăm serviciile din anexă...... la care se adaugă TVA în valoare de . Examinând documentaţia de atribuire. (denumirea/numele operatorului economic) ............... la care se adaugă TVA în valoare de ...................................... (suma în litere şi în cifre........ 5............ (suma în litere şi în cifre..... .................. să prestăm ... prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare............ precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor.... în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată......... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ....... (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERTA Către ...................................................................................Formular 10 B ......... (suma în litere şi în cifre..................... Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.......... (se va indica anexa la formular) 3............................ ......................... Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) |_| depunem ofertă alternativă........ Ne angajăm ca.......................... ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat. precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor................. precum şi moneda ofertei) şi pentru ETAPA II.... să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.............. reprezentanţi ai ofertantului ............... în calitate de .......... Data _____/_____/_____ ........................ Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă........... vor constitui un contract angajant între noi............ Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ... prenume şi semnătură)..................... în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă....... 6. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..................... |_| nu depunem ofertă alternativă.. L...........S............... precum şi moneda ofertei) din care suma de: pentru ETAPA I.......................... 7...................................................... în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare....... subsemnaţii.... (denumirea serviciului) pentru suma de . Am înţeles şi consimţim că...... la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre....... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca.. (suma în litere şi în cifre........................ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate...... (nume............................... (suma în litere şi în cifre............................... 4.. precum şi moneda ofertei) 2. precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor.....

Formular nr. ________________________ (denumirea/numele) IMPUTERNICIRE Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.AAAA] . Numele in Clar: _____________________________________________________ Semnătura: In calitate de: _____________________________________________________ _____________________________________________________ Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________ (denumire/nume operator economic) Data :[ZZ. B Nr.LLLL.________/__________ Ofertant.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful