FORMULAR NR.

12 A

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAŢIE Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării Operator economic, ................................. (semnătură autorizată)

..... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti.......... b).................. în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului. la procedura de ..................... c)... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat...... (semnatura autorizata) L.................. Data: ………........... 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (denumirea operatorului economic)............. (zi/luna/an).................... ...S... ................... la data de .. 34/2006.. în ultimii 2 ani.... e) nu am fost condamnat... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....... (denumirea produsului............. actualizată Subsemnatul................. d).... fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia......................... organizată de ...................în ultimii 2 ani............................... nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale............... serviciului sau lucrării)............................ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...... (denumirea autorităţii contractante)............... am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor............... orice documente doveditoare de care dispun....... Operator economic...... mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor..... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată..................... codul CPV .......... declar pe propria răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic........... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. reprezentant împuternicit al ..... în ultimii 3 ani....................... Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii..Formularul 12B Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art............... pentru o faptă care ar fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională........... ............................... din motive imputabile mie..

... (semnatura autorizata) .... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....... 12 C Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1.. 4... declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ... Operator economic........... (se menţionează procedura).... în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori. reprezentant împuternicit al ..... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.. (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 3.... [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .............. declar pe propria răspundere. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...... serviciului sau lucrării şi codul CPV).. [ ] ca subcontractant al ..... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.... organizată de ................................. [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... având ca obiect ....FORMULAR NR... alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........ Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau..... societate comercială..... Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici..... particip şi depun oferta: [ ] în nume propriu. (denumirea produsului............ la data de ....... (denumirea operatorului economic).................. (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 2... (zi/luna/an)... (denumirea autorităţii contractante).. ca......... pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica....... ...... Subsemnatul...... De asemenea. banca.... 5.

. (semnătură autorizată) . certificate de inmatriculare/inregistrare) 2. (numărul înmatriculare/inregistrare......... data) 6..._______________________________________________________ (adrese complete..... Activităţi CAEN pentru care există autorizare... telefon/fax..........(se va solicita după caz...._______________________________________________________ 4.... 2008 3.... .. 2009 Media anuală : Cifra de afaceri anuală (la 31 dec. dacă este cazul: 1.1...._______________________________________________________ 8._______________________________________________________ 3.. pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.. Codul fiscal: 3........... Denumirea/numele: 2.......OFERTANTUL …………………………………………… INFORMAŢII GENERALE 1. Adresa sediului central: 4......) lei Cifra de afaceri anuală (la 31 dec... certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) Birourile filialelor/sucursalelor locale......... 2007 2....... Principala piaţă a afacerilor : 9... Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul 1....... Obiectul de activitate... Telefon: Fax: E-mail: 5......) echivalent euro Operator economic. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ........

. (semnătură autorizată) Nr..... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.... (semnătură autorizată) *)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului. reprezentant împuternicit al ..... **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării....... .. Operator economic... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta. crt.... societate comercială.......... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră............ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai . Operator economic...........Formular nr... declar pe propria răspundere.... care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).............. bancă..... 12E Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul.................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor. ...................... subcontractant... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............. Obiect contract Codul CPV Denumirea/nu me beneficiar /client Adresa Calitatea prestatorulu i*) Preţ total contract Procent îndeplinit de prestator (%) Perioadă derulare contract **) 1 2 ........ contractant asociat........

... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.... bancă... crt... instalaţiile. În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ.... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............. ……...... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului). ................... .. echipamentele tehnice Subsemnatul.........M Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie1 Operator economic........... declar pe propria răspundere........... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice........……………….............. Operator economic. (semnătură autorizată ) 1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră...... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. instalaţiile.... echipamentele tehnice Nr... acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului..... prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică..... reprezentant împuternicit al ..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta. 12H DECLARAŢIE Privind utilajele.............. societate comercială.... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale... echipamentele tehnice Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE Privind utilajele....Formular nr... Denumire utilaj/echipament/instalaţie U.. încheiat în formă autentică.. (semnătură autorizată) LISTĂ privind utilajele. instalaţiile.

. (semnătură autorizată) Operator economic.......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie......Formular nr................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............................ reprezentant împuternicit al ............ bancă.................... 12I Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul.... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului).............. Personal de specialitate Inginer proiectant drumuri şi poduri Inginer apă canal Numele şi prenumele Diploma . orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie................ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta............. Anul 2008 Personal angajat Din care personal de conducere Anul 2009 Anul 2010 Data completării ...... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. societate comercială................ .............. declar pe propria răspundere... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice....

................ îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată ................... (denumirea contractului de achiziţie publică)............ Noi.... având sediul înregistrat la ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament...... renunţând în acest sens. în mod ferm..... necondiţionat şi irevocabil..... să punem la dispoziţia ............ atât faţă de autoritatea contractantă.. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ....................... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi).... . conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă................. declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament................. la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune................... Noi........ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia....... .(2) din OUG nr..............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional).. cât şi faţă de ... sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament......... necondiţionat şi irevocabil.. (semnătură autorizată) Terţ susţinător.. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art........................................ parţială sau totală.................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .. definitiv şi irevocabil.... . (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).. să punem la dispoziţia........... ......... Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.................... care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita..... care ar putea conduce la neexecutarea..... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional).. ne obligăm în mod ferm......... faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ......necesară pentru îndeplinirea integrală...... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional).... noi . reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică....... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)...... În acest sens....... declarăm că înţelegem să răspundem..........20 ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Către...........FORMULAR nr... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici)............ în mod legitim........... declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare... ... Noi.............................. . în baza contractului de achiziţie publică................ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)... Data completării.. în mod necondiţionat.... ne obligăm..... .... cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară..190 alin.. . şi pentru care .............

sunt reale....... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...................... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice............................. reprezentant împuternicit al . orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie........... declar pe propria răspundere. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră... capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)....... . LISTA privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Anul 2010 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Subsemnatul declar că informaţiile furnizate.FORMULAR nr... societate comercială. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta......... Anul 2011 ..(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional)............. că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.............. (semnătură autorizată) Terţ susţinător.........22 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional Terţ susţinător tehnic şi profesional . alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .. referitoare la experienţa anterioară. (denumirea) Declaraţie Subsemnatul........................ Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită ....... ........... bancă.......... Data completării..

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice..FORMULAR 12 G Declaraţie subcontractanţi Operator economic _________________ (denumirea/numele) LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul . Operator economic (semnătură autorizată) . ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului).......................... că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.............................. Nr crt Denumire /nume subcontractant Datele de Specializare recunoaştere ale subcontractan ţilor Partea/părţile din contract urmează a fi subcontractate ce IMPORTANT: se vor completa toate coloanele pentru fiecare subcontractant în parte................. declar pe propria răspundere..........

. schiţe după caz..FORMULAR nr. (semnătura autorizată ) . în original şi într-un număr de ________ copii: a) oferta.. conţinând. noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 1. Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele..... Documentul ______________________(tipul.... c) mostre...15 Scrisoare de înaintare OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. emitentul) privind garanţia pentru participare......... Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil.. 2. seria/numărul.. ______ din ______________.. Data completării ___________ Cu stimă.. în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire.. Operator economic... .. privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică)..._________data___________ora_____ SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr..... b) documentele care însoţesc oferta.

.................. (denumirea/numele operatorului economic) .................. să prestăm ... precum şi moneda ofertei) şi pentru ETAPA II............ zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de .. (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERTA Către .. ..... Am înţeles şi consimţim că............ |_| nu depunem ofertă alternativă..... (nume...............Formular 10 B ................................................ Data _____/_____/_____ .......... la care se adaugă TVA în valoare de .............................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca......................................................... Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) |_| depunem ofertă alternativă................. (suma în litere şi în cifre....... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită................. precum şi moneda ofertei) 2.................. să prestăm serviciile din anexă. (suma în litere şi în cifre.. ......................... în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare. prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare.... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 1.. împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră............... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor...... Ne angajăm ca.... la care se adaugă TVA în valoare de . în calitate de ... în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.................. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire................................ 4................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............... Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă........................ 5.......... (suma în litere şi în cifre........... vor constitui un contract angajant între noi.. ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat......... Examinând documentaţia de atribuire.............. în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată. L................... 7................ precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor..................................................... reprezentanţi ai ofertantului . (suma în litere şi în cifre.... subsemnaţii........S.................... în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare.... marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.................... precum şi moneda ofertei) din care suma de: pentru ETAPA I............... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor.. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate........... (suma în litere şi în cifre.......... la care se adaugă TVA în valoare de ..................... (se va indica anexa la formular) 3.... (suma în litere şi în cifre.. 6............. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .......... prenume şi semnătură)......

________________________ (denumirea/numele) IMPUTERNICIRE Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.________/__________ Ofertant.Formular nr.AAAA] . Numele in Clar: _____________________________________________________ Semnătura: In calitate de: _____________________________________________________ _____________________________________________________ Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________ (denumire/nume operator economic) Data :[ZZ.LLLL. B Nr.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.