FORMULAR NR.

12 A

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAŢIE Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării Operator economic, ................................. (semnătură autorizată)

. fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia................ prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti......... 34/2006.......................................... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... actualizată Subsemnatul..... codul CPV ............................ în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată............... c).. (semnatura autorizata) L.. pentru o faptă care ar fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.................. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat....... organizată de ......Formularul 12B Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art...................................... la data de ...... ........... declar pe propria răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic........... Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii................. Data: ………....... ...................... la procedura de .................. reprezentant împuternicit al ... orice documente doveditoare de care dispun... (denumirea operatorului economic)........................S...........în ultimii 2 ani.. Operator economic...... din motive imputabile mie... nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale. mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor........................ e) nu am fost condamnat..... am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor.... (zi/luna/an)..... b)........ în ultimii 3 ani................. d)................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita... ..... în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului............. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ......... (denumirea autorităţii contractante)............... (denumirea produsului................... serviciului sau lucrării)..... 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. în ultimii 2 ani..................

.......... Operator economic. [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici.. De asemenea. (semnatura autorizata) . Subsemnatul... (denumirea operatorului economic)... Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau.. la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica .........FORMULAR NR... 4. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor....... (denumirea autorităţii contractante)............ societate comercială.. declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita... 5......... ...... (se menţionează procedura)... serviciului sau lucrării şi codul CPV)............. la data de .. 12 C Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1............. (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 3... [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.......... [ ] ca subcontractant al . ca....................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră...... pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.... organizată de .................... particip şi depun oferta: [ ] în nume propriu... reprezentant împuternicit al . Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............. alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai . sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.. (zi/luna/an)........ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.. banca............... (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 2.. declar pe propria răspundere..... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta........ în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori... (denumirea produsului..... având ca obiect .

.. .... telefon/fax............. 2009 Media anuală : Cifra de afaceri anuală (la 31 dec... Obiectul de activitate...... Codul fiscal: 3.........._______________________________________________________ (adrese complete.._______________________________________________________ 3... 2007 2...(se va solicita după caz._______________________________________________________ 8... certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) Birourile filialelor/sucursalelor locale..OFERTANTUL …………………………………………… INFORMAŢII GENERALE 1.... 2008 3. Certificatul de înmatriculare/înregistrare .... Telefon: Fax: E-mail: 5.. pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6.1... Denumirea/numele: 2......... dacă este cazul: 1. Adresa sediului central: 4.......... Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul 1......) echivalent euro Operator economic.. Activităţi CAEN pentru care există autorizare.. (numărul înmatriculare/inregistrare.... Principala piaţă a afacerilor : 9....... data) 6.... (semnătură autorizată) ......._______________________________________________________ 4. certificate de inmatriculare/inregistrare) 2........) lei Cifra de afaceri anuală (la 31 dec..

............ Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.... contractant asociat............. (semnătură autorizată) Nr........... care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)............. Obiect contract Codul CPV Denumirea/nu me beneficiar /client Adresa Calitatea prestatorulu i*) Preţ total contract Procent îndeplinit de prestator (%) Perioadă derulare contract **) 1 2 .............. subcontractant. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .. (semnătură autorizată) *)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului.. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului).. ........ că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale... **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.....Formular nr. Operator economic.. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita....... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.......... reprezentant împuternicit al ....... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice........... ........ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră............ societate comercială.......... crt.... bancă.. declar pe propria răspundere. 12E Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor................ Operator economic.

. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...... În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ...... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. instalaţiile..... prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică..... .. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............ crt... reprezentant împuternicit al .. încheiat în formă autentică.............. echipamentele tehnice Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE Privind utilajele... Denumire utilaj/echipament/instalaţie U....... (semnătură autorizată ) 1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor........ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului).... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie..... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice....... declar pe propria răspundere... Operator economic.Formular nr... bancă.. (semnătură autorizată) LISTĂ privind utilajele... 12H DECLARAŢIE Privind utilajele........................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră....... echipamentele tehnice Nr. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...………………... ……. instalaţiile......... acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului.... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta. echipamentele tehnice Subsemnatul............ instalaţiile.. societate comercială................. ....... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .M Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie1 Operator economic.

....... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.................. 12I Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul..... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................Formular nr......... Personal de specialitate Inginer proiectant drumuri şi poduri Inginer apă canal Numele şi prenumele Diploma ....... (semnătură autorizată) Operator economic.... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice...... bancă..... .......... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)..... reprezentant împuternicit al .................................. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita......... declar pe propria răspundere.. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.......... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta........ Anul 2008 Personal angajat Din care personal de conducere Anul 2009 Anul 2010 Data completării ...................... societate comercială........

.. necondiţionat şi irevocabil.......... .................... Noi. în baza contractului de achiziţie publică........ având sediul înregistrat la .......... definitiv şi irevocabil...... noi .............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)...........(2) din OUG nr.. ...................... (denumire ofertant/grupul de ofertanţi).. Noi.. ........ ne obligăm în mod ferm.........FORMULAR nr........................... care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita......... (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament........ Noi......... Data completării... faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ........ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .. renunţând în acest sens.... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ..................34/2006 cu modificările şi completările ulterioare....... să punem la dispoziţia.. declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament...... În acest sens...........190 alin........... să punem la dispoziţia ............ (denumirea contractului de achiziţie publică)........ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)......... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia. la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune............. Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor..... parţială sau totală.. în mod necondiţionat................................ cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară... în mod ferm............. ...... atât faţă de autoritatea contractantă.......necesară pentru îndeplinirea integrală.... cât şi faţă de ........... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici)............20 ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Către..... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional). ........ (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).......(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional)........... în mod legitim........... conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.. (semnătură autorizată) Terţ susţinător....... ..... sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. ne obligăm............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)....... îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată . declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare..... declarăm că înţelegem să răspundem.. ........ reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică................ Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art...... necondiţionat şi irevocabil...... ... şi pentru care .. care ar putea conduce la neexecutarea..............

.. LISTA privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Anul 2010 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Subsemnatul declar că informaţiile furnizate...................... că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică........ (denumirea) Declaraţie Subsemnatul..22 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional Terţ susţinător tehnic şi profesional .... Data completării. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.... societate comercială................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră....... bancă... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...... referitoare la experienţa anterioară.............. declar pe propria răspundere.... ........ capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).......... (semnătură autorizată) Terţ susţinător............ Anul 2011 . sunt reale............ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie... reprezentant împuternicit al ...... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice................. .FORMULAR nr..................(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional).......... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .. Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .....

........ că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale...... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)................FORMULAR 12 G Declaraţie subcontractanţi Operator economic _________________ (denumirea/numele) LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul ....... Nr crt Denumire /nume subcontractant Datele de Specializare recunoaştere ale subcontractan ţilor Partea/părţile din contract urmează a fi subcontractate ce IMPORTANT: se vor completa toate coloanele pentru fiecare subcontractant în parte........ Operator economic (semnătură autorizată) ........... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice....... declar pe propria răspundere...........................

.... în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire. Data completării ___________ Cu stimă._________data___________ora_____ SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr.. în original şi într-un număr de ________ copii: a) oferta. ______ din ______________.. schiţe după caz. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil....... Documentul ______________________(tipul... privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică).FORMULAR nr.. b) documentele care însoţesc oferta. Operator economic.... conţinând...... Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele... . c) mostre.. emitentul) privind garanţia pentru participare. noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 1......15 Scrisoare de înaintare OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. seria/numărul. (semnătura autorizată ) .. 2...

..................................... ................ precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor......................... 7............ să prestăm ........................ precum şi moneda ofertei) 2........ precum şi moneda ofertei) şi pentru ETAPA II..... Data _____/_____/_____ .......... în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare............ ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat.......................... în calitate de ......... să prestăm serviciile din anexă............... marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”....... |_| nu depunem ofertă alternativă..S.... (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERTA Către ......... la care se adaugă TVA în valoare de .. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.. prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare.......................... prenume şi semnătură).................... Ne angajăm ca........................ (suma în litere şi în cifre..... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor........... ............. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare........... împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră........ (se va indica anexa la formular) 3.... Examinând documentaţia de atribuire.... reprezentanţi ai ofertantului .................................................... Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) |_| depunem ofertă alternativă.......................... Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă.. precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor............ 5.. (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 1. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire........ (suma în litere şi în cifre.... la care se adaugă TVA în valoare de ........... (suma în litere şi în cifre............ (denumirea/numele operatorului economic) . în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată....... 6. subsemnaţii. 4... la care se adaugă TVA în valoare de ............................. Am înţeles şi consimţim că............................. (suma în litere şi în cifre.. zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de .... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele . (nume... Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................................Formular 10 B ....................................... (denumirea serviciului) pentru suma de ..... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate..................... vor constitui un contract angajant între noi....................... (suma în litere şi în cifre........................................ (suma în litere şi în cifre... precum şi moneda ofertei) din care suma de: pentru ETAPA I........ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca........ L...................................................

________/__________ Ofertant. ________________________ (denumirea/numele) IMPUTERNICIRE Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.LLLL. B Nr. Numele in Clar: _____________________________________________________ Semnătura: In calitate de: _____________________________________________________ _____________________________________________________ Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________ (denumire/nume operator economic) Data :[ZZ.Formular nr.AAAA] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful