P. 1
Declaratie Pe Propria Raspundere-licitatii

Declaratie Pe Propria Raspundere-licitatii

|Views: 25|Likes:
Published by Maria Monosi

More info:

Published by: Maria Monosi on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

FORMULAR NR.

12 A

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAŢIE Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării Operator economic, ................................. (semnătură autorizată)

..... în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului............................... reprezentant împuternicit al ........ nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale...... (denumirea autorităţii contractante)........... (zi/luna/an)... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.......... la data de ........................................... actualizată Subsemnatul..... 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr................ la procedura de .................... serviciului sau lucrării)......S....în ultimii 2 ani... Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii... în ultimii 2 ani......... (denumirea produsului.................. e) nu am fost condamnat....... (denumirea operatorului economic)......... Operator economic............. 34/2006...... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată............... c)..... orice documente doveditoare de care dispun...................... codul CPV ........ Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.......... am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor.. ............... mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor........ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ............ pentru o faptă care ar fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională............. fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia........ în ultimii 3 ani..Formularul 12B Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.............. Data: ……….......................... (semnatura autorizata) L...... b)................... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti.......................... din motive imputabile mie........ organizată de ..... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat...... ............. d).. declar pe propria răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic........................ ....

.. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....... serviciului sau lucrării şi codul CPV)... (se menţionează procedura).......... la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori......... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice..... la data de .. particip şi depun oferta: [ ] în nume propriu.. [ ] ca subcontractant al ...... Subsemnatul. (denumirea autorităţii contractante). (denumirea produsului. organizată de . situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta. ca................. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie................ banca....... (zi/luna/an)........ ......... societate comercială.FORMULAR NR........ 4.................... (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 2....... [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .. De asemenea... (denumirea operatorului economic)..... [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa................. reprezentant împuternicit al . declar pe propria răspundere... Operator economic................... (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 3. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici. având ca obiect . (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră...... 12 C Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1....... pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.. 5... (semnatura autorizata) .

....1. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul 1.... Codul fiscal: 3.. Activităţi CAEN pentru care există autorizare.... certificate de inmatriculare/inregistrare) 2. Principala piaţă a afacerilor : 9....OFERTANTUL …………………………………………… INFORMAŢII GENERALE 1... 2007 2..........._______________________________________________________ 3.......... . 2009 Media anuală : Cifra de afaceri anuală (la 31 dec. dacă este cazul: 1. certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) Birourile filialelor/sucursalelor locale.... Obiectul de activitate.............. telefon/fax..... Certificatul de înmatriculare/înregistrare .. pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6. Denumirea/numele: 2..... (numărul înmatriculare/inregistrare...... Adresa sediului central: 4. 2008 3.......) echivalent euro Operator economic.. Telefon: Fax: E-mail: 5........._______________________________________________________ 8.... data) 6.) lei Cifra de afaceri anuală (la 31 dec._______________________________________________________ (adrese complete.... (semnătură autorizată) .(se va solicita după caz.............._______________________________________________________ 4..

. Operator economic............. .. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării... reprezentant împuternicit al ......... crt........... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie........ orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.............. Obiect contract Codul CPV Denumirea/nu me beneficiar /client Adresa Calitatea prestatorulu i*) Preţ total contract Procent îndeplinit de prestator (%) Perioadă derulare contract **) 1 2 ....... societate comercială....... declar pe propria răspundere....... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.............. care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)... (semnătură autorizată) *)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului.... 12E Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul.... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. bancă............ (semnătură autorizată) Nr........... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)...... ..Formular nr.... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........ subcontractant... Operator economic... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice....... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... contractant asociat..........

echipamentele tehnice Subsemnatul..... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....Formular nr... instalaţiile..………………...................... Operator economic.. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.........M Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie1 Operator economic... echipamentele tehnice Nr... societate comercială........ declar pe propria răspundere...... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice..... echipamentele tehnice Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE Privind utilajele. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor. .. ....... crt... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.............. ……..... reprezentant împuternicit al .. bancă... instalaţiile..... instalaţiile.. prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică....... 12H DECLARAŢIE Privind utilajele.......... (semnătură autorizată ) 1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor..................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.. încheiat în formă autentică... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului).................... În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ..... (semnătură autorizată) LISTĂ privind utilajele. acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului.

.... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie........... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale......................Formular nr...... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...... societate comercială. Anul 2008 Personal angajat Din care personal de conducere Anul 2009 Anul 2010 Data completării .... ................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului).... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor. sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice.. reprezentant împuternicit al .. bancă.................................... 12I Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul......... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.............................. (semnătură autorizată) Operator economic.. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.... declar pe propria răspundere................. Personal de specialitate Inginer proiectant drumuri şi poduri Inginer apă canal Numele şi prenumele Diploma ....... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .........

..........(2) din OUG nr........ parţială sau totală............. în baza contractului de achiziţie publică..... sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament... .........................20 ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Către....................... necondiţionat şi irevocabil.... declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare.... faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ... noi ...................FORMULAR nr............... care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita.......... atât faţă de autoritatea contractantă...... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional). (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament.. . Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor... Data completării..... ... ne obligăm în mod ferm............ care ar putea conduce la neexecutarea....(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional)............... (denumirea contractului de achiziţie publică).........necesară pentru îndeplinirea integrală............ (denumire ofertant/grupul de ofertanţi)..... ......... Noi............................. necondiţionat şi irevocabil...... în mod legitim............................... Noi...... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului . să punem la dispoziţia.. să punem la dispoziţia . având sediul înregistrat la . ne obligăm......34/2006 cu modificările şi completările ulterioare...... şi pentru care ....... declarăm că înţelegem să răspundem...... ...... în mod necondiţionat........... ... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)............. renunţând în acest sens....... Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art............ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)... declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament........................... ... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia... conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă..... .....................190 alin.... cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară........... (semnătură autorizată) Terţ susţinător........ îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată . în mod ferm... cât şi faţă de ......... Noi.... la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.. În acest sens........ definitiv şi irevocabil...... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional).... (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici)... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici)... reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică....

............. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.......22 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional Terţ susţinător tehnic şi profesional ... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...... Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............. Anul 2011 ............................. .. că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică........ capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita....................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). societate comercială.... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta......... referitoare la experienţa anterioară.. (semnătură autorizată) Terţ susţinător... bancă.. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie............. reprezentant împuternicit al ... (denumirea) Declaraţie Subsemnatul... LISTA privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Anul 2010 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Subsemnatul declar că informaţiile furnizate.... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional). sunt reale.......FORMULAR nr. declar pe propria răspundere...... Data completării... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice.. ...

că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.FORMULAR 12 G Declaraţie subcontractanţi Operator economic _________________ (denumirea/numele) LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul ............... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)... Nr crt Denumire /nume subcontractant Datele de Specializare recunoaştere ale subcontractan ţilor Partea/părţile din contract urmează a fi subcontractate ce IMPORTANT: se vor completa toate coloanele pentru fiecare subcontractant în parte.................................. Operator economic (semnătură autorizată) ......... declar pe propria răspundere............................. ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ..... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice..

... în original şi într-un număr de ________ copii: a) oferta.. Documentul ______________________(tipul. noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 1. c) mostre.. .. (semnătura autorizată ) .FORMULAR nr... schiţe după caz.. 2... privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică)..... conţinând.... b) documentele care însoţesc oferta. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil... Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. Data completării ___________ Cu stimă..... seria/numărul... Operator economic....15 Scrisoare de înaintare OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire.._________data___________ora_____ SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. emitentul) privind garanţia pentru participare... ______ din ______________...

..... subsemnaţii.................. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ............. 6... la care se adaugă TVA în valoare de ............. în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare.. să prestăm .................................................. Examinând documentaţia de atribuire............. împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră....... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor......... (suma în litere şi în cifre. Ne angajăm ca.............. să prestăm serviciile din anexă. precum şi moneda ofertei) din care suma de: pentru ETAPA I.. în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată. precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor...S................ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită....... Am înţeles şi consimţim că............ prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare......... (suma în litere şi în cifre................................... |_| nu depunem ofertă alternativă...... 5........................ L..... ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat..... la care se adaugă TVA în valoare de ............................................... Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) |_| depunem ofertă alternativă....... să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. (denumirea/numele operatorului economic) ..... (se va indica anexa la formular) 3............ în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare....... precum şi moneda ofertei) 2.......................................... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ... (denumirea serviciului) pentru suma de ............................................................................... în calitate de ... Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă..... Data _____/_____/_____ .. în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.............. (nume......Formular 10 B ... . 4... vor constitui un contract angajant între noi............ (suma în litere şi în cifre. prenume şi semnătură).................................................. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca.. precum şi moneda ofertei) şi pentru ETAPA II........................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .......................... 7......................... reprezentanţi ai ofertantului ...................... marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.............................. (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERTA Către .......... la care se adaugă TVA în valoare de ............... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 1............. (suma în litere şi în cifre.............. (suma în litere şi în cifre............................. (suma în litere şi în cifre. precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor....... ..

Formular nr.LLLL. Numele in Clar: _____________________________________________________ Semnătura: In calitate de: _____________________________________________________ _____________________________________________________ Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________ (denumire/nume operator economic) Data :[ZZ.________/__________ Ofertant.AAAA] . B Nr. ________________________ (denumirea/numele) IMPUTERNICIRE Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->