FORMULAR NR.

12 A

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAŢIE Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării Operator economic, ................................. (semnătură autorizată)

............................... la procedura de ... (denumirea operatorului economic).... (denumirea produsului..... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ... am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor.. în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului. în ultimii 3 ani...... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat................. d)...... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.................în ultimii 2 ani........... c).......... organizată de .......................... fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti......... din motive imputabile mie...........S.................... (denumirea autorităţii contractante)............ ............. Data: ………................. Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii......... 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. codul CPV ............ mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor.............................................Formularul 12B Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art........ pentru o faptă care ar fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională......... actualizată Subsemnatul..... serviciului sau lucrării). la data de .............................. 34/2006....... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată................. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.............. (semnatura autorizata) L....... orice documente doveditoare de care dispun...... b)..................... nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale................. declar pe propria răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic... .. e) nu am fost condamnat...... reprezentant împuternicit al ..... (zi/luna/an)...... în ultimii 2 ani.............. ........ Operator economic.............................

... ca......... declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..... organizată de . Operator economic. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta...... (denumirea produsului. serviciului sau lucrării şi codul CPV). la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica .......... particip şi depun oferta: [ ] în nume propriu....... (zi/luna/an)..... Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici....................... (se menţionează procedura)..FORMULAR NR....... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.......... în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori......... alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie........ (denumirea operatorului economic)........ pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.... (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 2.. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie............... având ca obiect . [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ............... [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa... De asemenea.... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.. la data de .... (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 3.. 12 C Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1.. declar pe propria răspundere............ 5. ..... banca.... [ ] ca subcontractant al ........... Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau.... Subsemnatul....... (semnatura autorizata) ...... societate comercială.. (denumirea autorităţii contractante).... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.... 4.... reprezentant împuternicit al ........

..) lei Cifra de afaceri anuală (la 31 dec....._______________________________________________________ 8...........1............. (numărul înmatriculare/inregistrare.. . Activităţi CAEN pentru care există autorizare.. dacă este cazul: 1........._______________________________________________________ (adrese complete. 2007 2....) echivalent euro Operator economic........ telefon/fax.(se va solicita după caz... certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) Birourile filialelor/sucursalelor locale.. Obiectul de activitate..... Telefon: Fax: E-mail: 5. 2008 3....OFERTANTUL …………………………………………… INFORMAŢII GENERALE 1.. pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 6. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Anul 1............_______________________________________________________ 3... Adresa sediului central: 4......... (semnătură autorizată) ... Codul fiscal: 3..._______________________________________________________ 4....... 2009 Media anuală : Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.. Certificatul de înmatriculare/înregistrare . data) 6.... certificate de inmatriculare/inregistrare) 2. Principala piaţă a afacerilor : 9.... Denumirea/numele: 2....

........... contractant asociat.................. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.................... **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.......... Operator economic. sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice..... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...... care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)....... crt..Formular nr....... 12E Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul......... subcontractant........ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)........ . reprezentant împuternicit al ..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....... (semnătură autorizată) Nr........ declar pe propria răspundere...... (semnătură autorizată) *)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului......... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..... Operator economic... . în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor....... bancă.... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. societate comercială... Obiect contract Codul CPV Denumirea/nu me beneficiar /client Adresa Calitatea prestatorulu i*) Preţ total contract Procent îndeplinit de prestator (%) Perioadă derulare contract **) 1 2 ........ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră...

........... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. echipamentele tehnice Nr... echipamentele tehnice Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE Privind utilajele....... .. declar pe propria răspundere... instalaţiile.....M Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie1 Operator economic. 12H DECLARAŢIE Privind utilajele........ societate comercială.. reprezentant împuternicit al ...... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului). instalaţiile...………………. acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului...... (semnătură autorizată) LISTĂ privind utilajele....... crt..... Operator economic.............. sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice.. încheiat în formă autentică....Formular nr............... echipamentele tehnice Subsemnatul.......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai . instalaţiile.. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...... ..................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta....... În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ......... prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. (semnătură autorizată ) 1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. …….. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră....... Denumire utilaj/echipament/instalaţie U......... bancă....

... declar pe propria răspundere... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră............. (semnătură autorizată) Operator economic...... societate comercială..... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice..................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului).............Formular nr......... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita................... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale................... reprezentant împuternicit al ................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta. Anul 2008 Personal angajat Din care personal de conducere Anul 2009 Anul 2010 Data completării ..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie...... 12I Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Operator economic _________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul....... ..... Personal de specialitate Inginer proiectant drumuri şi poduri Inginer apă canal Numele şi prenumele Diploma ............. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..... bancă..................

.......... ... având sediul înregistrat la .. să punem la dispoziţia...(2) din OUG nr......... (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).. necondiţionat şi irevocabil..... ... care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita.... în mod legitim........ renunţând în acest sens.... noi ..... conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă....... cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.... în mod ferm..................... ..... . reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. în baza contractului de achiziţie publică...................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)..... parţială sau totală.. Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor........................(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional).... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)....34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.... ne obligăm în mod ferm.... îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată ......................... care ar putea conduce la neexecutarea.... (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament. (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici)......... ne obligăm................ .................. ..... sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament...... ................ Noi...............FORMULAR nr..... în mod necondiţionat... ................ necondiţionat şi irevocabil.... faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de . declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament................... Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art..20 ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Către... definitiv şi irevocabil... Noi. În acest sens.............190 alin. (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................... Data completării............. cât şi faţă de ........ declarăm că înţelegem să răspundem.........................necesară pentru îndeplinirea integrală...... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional)..... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional). (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ............................. la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune...... şi pentru care .. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi).............. Noi.... (semnătură autorizată) Terţ susţinător.. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia. să punem la dispoziţia .......... atât faţă de autoritatea contractantă.. declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare........... (denumirea contractului de achiziţie publică).........

.................... bancă...... (denumirea) Declaraţie Subsemnatul........... (semnătură autorizată) Terţ susţinător....... sunt reale... referitoare la experienţa anterioară......(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor... societate comercială. sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice................ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta............... capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita......... Anul 2011 ...... Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită ...... LISTA privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică Anul 2010 Personal angajat Din care personal de conducere Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului Subsemnatul declar că informaţiile furnizate.FORMULAR nr............. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie... ... Data completării.................(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional)....... reprezentant împuternicit al ........... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie........ .... că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică........... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..22 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional Terţ susţinător tehnic şi profesional ..... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.. declar pe propria răspundere......

. Nr crt Denumire /nume subcontractant Datele de Specializare recunoaştere ale subcontractan ţilor Partea/părţile din contract urmează a fi subcontractate ce IMPORTANT: se vor completa toate coloanele pentru fiecare subcontractant în parte..... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)...................................FORMULAR 12 G Declaraţie subcontractanţi Operator economic _________________ (denumirea/numele) LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul ......................... sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice..... că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al .. declar pe propria răspundere................... Operator economic (semnătură autorizată) ..

. schiţe după caz. Operator economic. Documentul ______________________(tipul. noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 1.. conţinând. ______ din ______________..... în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire. 2.15 Scrisoare de înaintare OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil... în original şi într-un număr de ________ copii: a) oferta... privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică). (semnătura autorizată ) ... emitentul) privind garanţia pentru participare..._________data___________ora_____ SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. Data completării ___________ Cu stimă.......FORMULAR nr. .... c) mostre..... Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.. b) documentele care însoţesc oferta.. seria/numărul......

........ ................................. (denumirea/numele ofertant) FORMULAR DE OFERTA Către ................ zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ....... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor............................ în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare........ (suma în litere şi în cifre.................................. 7......................... vor constitui un contract angajant între noi............................ în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă........................... (suma în litere şi în cifre.................................... marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.... Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită................ (nume.... în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată........ Ne angajăm ca.......... Data _____/_____/_____ .... 6................................................... |_| nu depunem ofertă alternativă. să prestăm .... 5.......... la care se adaugă TVA în valoare de .... (denumirea serviciului) pentru suma de ..... precum şi moneda ofertei) 2... împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră........................... la care se adaugă TVA în valoare de ........... Examinând documentaţia de atribuire...................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.... precum şi moneda ofertei) din care suma de: pentru ETAPA I......... (se va indica anexa la formular) 3................ Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) |_| depunem ofertă alternativă......... în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare....... precum şi moneda ofertei) şi pentru ETAPA II........... prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare..... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor. la care se adaugă TVA în valoare de .. în calitate de .......... (suma în litere şi în cifre......... (suma în litere şi în cifre............................................................. subsemnaţii.. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ...... reprezentanţi ai ofertantului ............... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...Formular 10 B .. ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat.................. Am înţeles şi consimţim că...... precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor......... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca............ 4.......S.......... (suma în litere şi în cifre........................................ L. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire................. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă...... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 1. (denumirea/numele operatorului economic) . prenume şi semnătură)............... ............................ (suma în litere şi în cifre................... să prestăm serviciile din anexă.....

B Nr. Numele in Clar: _____________________________________________________ Semnătura: In calitate de: _____________________________________________________ _____________________________________________________ Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________ (denumire/nume operator economic) Data :[ZZ.AAAA] .LLLL.________/__________ Ofertant. ________________________ (denumirea/numele) IMPUTERNICIRE Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.Formular nr.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.