Sunteți pe pagina 1din 189

AL UN CENTRU PREGATIRII TEHNICO.

APLICATIVE A TIT{ERILOR:

RAD[00[UtsU [O$K[B EINruAAU


lrrcllcaloa lPorrulu' inddgI rovata 3a o60.neza aoarature o8cn ln cadrul Caloi do ourruia, I tlllri6i 9i tshnicli onrru rrn6rotdin Buau rin6riituar.., stcliv Ir rlilia d. radtoehilj, rdlvhdsa lDclftca acrtut .oon murt inddgil ! d.l4oad at tn atr.l primtruluicr!i, ln oadrul licls Indudrlelenr. 2 al 3 dh orra, und .16{,ll dcrllzl lfd dln ctl.a I vttt-. tltn6t lldia. Nu mal .!16 al6rl p6nlru nimni un 36crc1 lspiul cd proCli.oa linsrilor radloamatori8t. nu numd o lmDorlrnb talatl a oducdlel lohnlcc a tln.rl oon6rutll, al !t o ad6vt6u sco-el6 a Drlallrli onl.'r aDalar.a o$ in6i L a ci .. d6 c uhud. e s rh fr l.i 9l l6hnlcii pnlru lin6.ei din Buzlu. .ulntic conrru d6 6duc6ll6 r6hnlc{,de 6mulall. a lntt rallui pntru actlvlqlll rplicaliv6, un loc aparlln anlamblul prglllrll sp6clllce il conltltul crculd. |edloamalorlsm. Prlncioal6l aotivitltl in cadrul Bldloclubului YOgKxC a d3E9orra in trumolul odiliciu al calll d oultud buzoln, bnollcllnd d6 0 dxcrnE bazi reh.ico-mlleir6. Anlmal cu Perlovarnll,dtrulr 9i comp.todn do tndrol r.dloamltor Ovldu &rduca|. radlodubul ofd tlrlrllor hulllpl cdi de allrmafo.a3rt6r,aicl revi d6 ricsu, ab3olvonll, llnorl muncilori, tohnicieni, inginri, mablri !au Inrr6Forsctrdlr h prrncrp6l16 Prinderibuzolsn,alral d larmocul radloamsiorismului.36 lamlllariz.ad cu aDaralur, lc tronica d6 emlsls-rcodlo,lnvalil allab.lul Mo6, a dsDrlnd 3a lruduc! ln montalo tlebir 3ch6melaparulufll nc6ar6 ln AEturl d. Orldlu Bu|tlt|Gaa 3Il indrumalon 9i ,altonati al radioamliorlrmului. cr olr|oF Gro.olu, Conabnttn t& ll|. mr l. Dorln Nm. YOgBFlr.sl Z.h.rL Florh, YOg8FO, eu conlrlbuii b oqlnaree unor 16zultrl loarla bune pontru un crc l.hnlco-.pllcrtlv d |a a cerul hllinlaro d6 abl! !u tr*ut doi ln|. Prhlrc ac6.t6 oromtttoar rlzultrlo l nurndre locurilo I oqinut ln Intrc8ritodolat cu Cupr Fed.ntlol RomAne

*i#f*$its1

telelonie9i locurile ll-lll obli_ nute la Pil6li in presngiosul co n cu rsd olat c u c LP a u n i u n l Tinerer!1uiComunisl. la radia Fscenr cu o@ia desteiunarii S mp@ion!l!i nalional al Bdia rade amalorilor la Clui-Napoca d oclubului buzoianYo9KXC iosl acordati diploma reviste Tehnium pentru succesdeo* bne oblinulein muncade itsFinin dire a radioahatorismului fr gener4l du.ilelinsrr Cursurile de ind ero in radic e ectronicS destisufale la cele relnsc dou licee din localitale cnca 100 de llcbti care i9i sporesctotodali cunc$linlele 9i in domeni!l depanerir radiore i televrzoarelor. cploarelor I lab s1diva roaliari ale eleviror cu Pdiune 9i comPe indrum4i tenld de p.otesorii Ghoryh. Gro.oiu si Conlllnlln llmndt amplitctoarstroboeop sl4E 2 x 200 W t6t6re, os.r oscop dts d dacllc, dispaailiv proGqie b suprasarcima mol@lor trifa 2ico apaate cs constiluEo autntici baza malrlaldPentrudsh$urafoa activilalilor tehnr@ aplcarive Dealllel inlle.ga bara marerisb selild viilofilo.radlo63 matoi a tosl r4lizala c! conl.F a buiia n6mijlocrla 6levrlora Pfc fsorilor si mablilof indrumalori I I indcri sinlm la caprlolul baoi m8lrial.trebure m6nlro nst laptulce ti b Cas d6 cultura, a 9 i i (3 i s i lehniqrP nif !n n fe t s-, ralizal Drn lo4e prop. aproapinlreagaz6slra p8sio n4ilor undelor sc!116(lfocve.'l' ver melru. rellclomstr!,lransce lablo uIn ro U . rmpr es ionant cinia sralrei d6 emisi*recedre r6un6t conlifmarileprimn do bu2oi6nidin tinsrii radioamatori RP P oloM S p a _ F.P Bu o6r |a, S Un, ni a .R D : G er m ana. u n e s o viliod, Japonia, lran, Portuga

optirntzanea

[rD |illlltBt!)u]um []0 amatorl [ dlntre


N A gfA aE TIH U Dlnt.. lo.l! tDorturll.. .ldloam.lo.l.mul ..i.t c.t4 c.l fiLl teln.nl. Nu nim.l odrtru lln.r.t In indul clrul. . g.tll un m.r..pnllnllot, dlrrip.nlru c.l mrl l|dnld

l l m e i n a n u L1 8 3 7 .A c a d m i ad e Nooesrlaiea de mod .apid sir le esle veche de S l i i n t e d i n N e w Y o r k i l b r v e _ indue ieda. iat la 24 mai 1840 a iosr .ind lumea. Oezvollarea lriei a lacll ss cfeascdnevoiaC kansmis prima telegrama in ar c o mu n ' c q i ira p i d e5i sL9!re In t s b e t l l M o r s e p l r n a c e l e c a M C 1 7 3 5 , h a rl 6 s a rs chalpl i nrr_o C a m o r a C u ( i i S u p r e m e a s t a l e Print c16 hai spectacu- scrisoar6 gublicati ir rvrsta l o r U n i l e d i n w a s h i n g i o n c u snolozd SCOTS MAGAZINE. !oa6e lg6tu.i .adio rsaliz6tes lll! numtra c6l oblinutecu radioa- lac_6prima propunsre de utiLi_ A p r o a p e d e s i i 6 n ! s e c osuczars a el.tricittlii penku lrans- al XIX-!ea. dupa expeienle malori din Filipine, Kuwil, Inmirerea ds lexte la dislar{a .*ive lectuale de Popov r^n sul16Baleare,prscum si cu o in ang Pntru fiecaro litont a altabl!- R u s a $ i M a r c o n iprimelorl r a . s _ a siluali la Polul stalie tiiiriiiicS lranslui lrebuia sa exlste cits un ctr- 761 .eslizarea cuit. Dar folosi/ea electricilelii misiuni c! arutorul tleqraliel s Prinrre proictsls rmedrale Si numal. 9i organizareaxem- stalice era anovoioasa nesF rand Ir De dialanlaode hdn6 ala quri. A! lrebun s lracaexact 1 5 k m i n 1 8 9 9 G u l i e o M r olad a celei de-a doua edil" a 6 sura de ani rina cind Samuel c o n r l a c e p t i m a ia ze i l i nalea C! pe Un i u n i iT i Mi nefetului comunist la radioa- FinleyBresseMor*, pictorSi li- droreleoralida Pesr6 canalu e g u zician amrican.baindu_se Pe i e c i i ( 4 0 l m ) s d r e s i n d c o matorism a cir6i desblurare a d B. losl incredinlala fadioamaion- cerce6rile laoute de volta 9i r u i s e u t r a n c e z Eid u a r u m ea n l v r Pe Ampere,a pus la plnci tel69ra- o i m u l m e s a i d n l iul electric $i alfabetul car+l ;ceasb cale. Doi ani mai tiulu Ac6tia, dealtlel Promit $l o loarL numele deschizind e., in 1901, se eleclueaa Pnma rezuhate remarcabilla presli Pesle hlecomun,c4r SimPli- transmisie adiotelqalia gioas compl(ie ce aisiainca iroda 'n tarea construcliel9r a manrpu_ aean 14000 km).ln ciuda PrezF ds o dati popularitata care se ePocii e in l6rii aparalului i_a drgural o .erii unui li2ician al bucura radioamalorismul nndsrtndne rapida in Intreaqa ,,nu este c! Putid6 sa se lrans_ dol rinerilor dinlara noastii

mite unde eleclromagnetice pe tronlisri cu Germaniacu m!ti disranlemarl'. Din 1902 aceste inainte de lncepereaostitilitor La dala cind germanri lrecur tfansmFiunr devin reoulste iar au in 1907 Marconi o-roanizeezd la alac tunqionau deja ma mul primul servici! radioleteoratic de zece stalii, dintre care dout una instatatA intre S.U.A Si Anglia Acesl in capilal6 in spctacu16 ti n4leptat suc- Turnul Eillel, iar ceatatEde6u prl sr4 ierd helrou Trocade.o. .es oblinul de Marconi rar ti In canea sa ,,Le $rvice dedolindil imporlarla ce o afe coute Pendanl la oue(e"r. oe asi62 dsce nu s-ar li invenizit'F neralul carirer selil sivrcrJtui bui elecrronic(tampade radro). care, in mai pqln de zece ani. de citru 9i .adiocomunic4i al tranceze, scrie c5 in rims-a lranslormal dinlr-o curiozi- armater pur pnmer conlla9raliimondiate pe caro re oblinea! de ta radic rare de raboralor inri-o marL de lelegralier germani. car p6h, i au rosl rnterceDlale largdc rcul4ie I a taclt din rsatitea m* vraoeau .eleadssoreiel de lel in sale (citrale9i clar) de ta oe. diolonie ceea ce rprezrnta ea de chestiuni, intocmeaLr he(i cu mani incit dupa un catcutasri Dar ac6asli epocala desco- malrv. ele in9umau peste odinea d halaie a 0nit6lito. porire, inalnte do a ti inlrat 10O 000 de cuvinte.ceea ce rnamrce9r chrar rsgrupiri ale 000 echivaleaza c! o bibtioreci unor mafi Lrnibtimilitare. deplin in vi4a paqnicda oame rndiscplina din cadrut trupe compuse din sprorimrtiv 1 000 nilor, a losr monopolizaie aF de germanede transmisilnidomaii. Era 9i tir$c, pnrruca pri- de rohane cu un conlinul mediu ror wnise ma mull dcit alsrnsnE. mojdia incndiului plutea d Abalerle d la rsgulil6 d srAcrNilateade interceptare mult deasupraEuropei si flaci9i atit studir a comunicaliilorrsdto pl(Elereradio dvenisrA de ra a izbucnitrrimilindsdgli d lrcvbnte, toc pr.rurindeni,iar pfimii ca.e orqani46 de servicill ds c.ip- Inlregul lnclt punaauin pericol 6alodaj criptograllc rorooieal armarel1mnc6z.conle-au roc6dionalau tost, lir6t, slrtur. orlma mare aciiune de co.srrurl cu abta mloaE do 3pradrotel69r6tbtii pfolesionbri 9i ui analire a trali.uiui radio in sen- cialbl i Kalru D6r rndsu.E c6i amalon. Astl6l. in durgluale de comandamentut 06rcda ce an aza zilei d 3 august 1914 sul actual al cuvr^ntulu. sraliireconiralede radio din ca- a prmrsmarerusrat maiortran- man dovdda c6 tactorii-d rBsPuoore nu 6.aq con'$.nti pilara Germanii, duoa un scud c.z 3a detonnln. nu nuinet dt$ i. punsra goograliod s trupotor cE penku a i nran drsci D hna .P6l Onsrgl au incaorJrd irans. radlocomunlc4ll ru rru' d adrr milil pB ioare lung'm'leds unde, Inamlc6, $l 3d prvad6 ui cu juns lado 3d li Personalul luluror amba$d6lor. lg4,iror roane mare grad de certitudine dal c. s66ma uni ,.hiini ds Pe amproarga unor co n su a t gr or9r a96r lr i ro r c o - zoner fio/, ci ra u.g6nr nscsdra inm6rcalo. llliuror vaslof an6te pnv! crtoi- toducafea unu si3tem tshnic un prlio8alLrtor in rargul mariror si oceanetoi $i sub pavllion gorman msar!l analblii lrancri l-au constitlit d suprav69hr controtat Inln ma,6r streotipo pe car lr69ii aclivltAlia operaloritor. EINSOI]N IST GEBOFEN' Ac.3t4 laconicl 9i b6n66 st4iil d |adio osrmane trane rocur 6cosrorrneeuri,comandat6 msnrul transmislunllor6 Dus comunicarg codilicgta anunla mlioauzilnic ln clar, cu o reou i.l.6gii lumi incaprea unsi con- laihts inspdinintatoa .,Noa-ot6 staliil sals d radio 3ub c+ (zi) calme! Nimic de raoorlatl,,, manda lo.orsnntuli Kurt Ja+ llagralric av6ase ucidd.3e m!ln lil269i saiindoliozezeci d mi .,Cin6 s scoab de dihtn4a gsr. un bun 3pciallst thnica 6rploalirli fadio.i6d a avanici dparro alungl' 6rc , care nu rau aricvadecjr chi at6 sBte- ca mai vagdid66 dsprscrlptoS par c! miritariilhnczi E! rclgi Ac@sE lacuna, iesss]lost slngurll cafe 9l-au dai m6rord cltrarolotositd6 dite de mai-marii sii a adls Ea mad 6 m ar lol pe ca rs i l v a rit8 unldli . armar6roormane. zat! prcludicrl r man llindd tocmai t. in de iuca radiollsratia b6liliit6 Ol4ni lranczid ta soatorul caf rn prim6lazil d comandd e l o r !rm a, or gent nd p o rl u ri analira a t.alicllui au eiLrns oiE a6olo indt, t6 baza nlormatiitor a rans.r sroganul ,,vai d6 c6l de |adioascullarede-a luns!l care ransmrle pnn radio ln cla/ a dai pe dina lfancezitor nour sistmd cllrare fotoitd6 comandanliid arm5r6.si iati

u
R

d ca

ll

In momentulProllerii com6nzii unit6lilor d radio, n!m6l siu nu s6 atla in t6b6lacu soondluri a codului in tuncliune.In loc aa transmita tullror substaliilor ordinul (cillal sau Prn cuior) de a-i inlroducenum6l in ac6t instrument d lucru. proastitul comandanla incepul sa diluzeze ln slinga 9i in

li#t',U;$h
a t6ra cu litera.Acsasli grqeaE pus in mlns ali4ilor unul dintre sisl6molede cilrar folosire de armala germsna. Exemple ar

msi fi d6tula, dar 3p4i0l nu ne pormie 3d mai conlinuiml. Cele amintlto dni scum ttnt, penlru crd, d6lul ds elocvente arc a ns convinqece imporlanla r6spcbrea dbciPlini in .elea psnrru r4i Ediotereshtbtii, in-

imi mlsiile inlorn4iomle createpF rur acsrora), povosra o cu tru sludierea solrlionaatulu oasilne de adol*cent ,in mc 9i in ror chesliuniror regatuii cu inenlul dnd lip3. dosolul are' lolcile undsl leclromagnetice 6tor 9i csl mijlociude micLrl buton ds bachlilaal manipulato ca mijl@de cohunicdie. rllui 9i inc6p se aud in cas.a Tda noasG n-a dmas mai prios de mbcaroa hdi@hate mu:icalitaioasmnallorMore, propots b ute rilmic, cu sp4ii rcgulale, rilor, careincpuse36 ia csin fda unui D63igur 9i in rimpulrezboi* l i i l n c o l e l a h 6F i 4 i E le l umi i . 6oals,rdminL/luil, ca m]66l OErc u {nt aceiacare lui a! oxist t radiodmatori csr s{u 963it oameni de slii4a Incopur popu|8aaroa hanipulos:n ssu viset'. cuau rEbuit sa s multuma$e c5.e au noschdu-i incfncnrroa cu dosr cu as.uliara .,v@ilol' ce torelicSa acBrai-noi ramuri a ln bdzdau varduhul,sa Incercesa tslscomunic4iilor. anul 1924. care dlce la bun sliqit o lreabd publica in incepuE, sper ce nu pslmull. re clezleoo taina si sd msdileze dnd Traian Lalscu romenesc'un ciclu d6 vreme amicul meu ziarisl se va lor. BUp.a c-oitinuiului 46! P6r 'Cu96tul sint lru ci lgib iAzboiului aspr. ,,Convorbiri relalivisle. intr-un nlmaB prinlre radi@hatorii fs|gnviblii acrividin lara. Nu 6stede mlrare homent cind lgoria Dupa teminsrea dngroasi cnpanli. mbcarea Edioama- osneralabia amrus, malema- sd au2im c5 a oblinut chiar $i Sloirov a pubh- parformanle unrc, precum .+ torilo. 5 luat amplosrs, primii ilcianul SimronIn Hussinal lordaniei, pacd o brcqure corclia ,cuun 0616 c!r6 au incput s6 Praclie caro a srsbiacesl sPon liind chiar io9lii ncGtinle lolosiroar" in ca.e. sionarradioadaro., prinrrs ahel, popularizasvan- lil o bgetura radio cu navela combaraniidin trupleds lransbile radiolelegrafii moda- soal i a6 amsri csr' a,C ol uhbi a' , si hisiuni ladio als gli4ilor, c!roh allsti in cosmG Oupd cum rrAzboiulls-a imbo96lit in mod Redioamalori3nul ciparst o a lara rovistr 'Nwsw6k, la apeconsidEbil 0rpori6ria. A9a !s in special dupi lurile suvranului iordanran a lac6 cA analel Intsrn4ionale mar dszvolar, cu dspuns aslronaulul amrican al radloamatorismlloi con- 23 Auoust 1944,clnd, odal, inOwon Gariolt car6 i9i sdus$e semneaza pima l6g6turera- dszvoliarea vsniginoasi a c! fosl crau 9i o sorios_ cu sin p nav6 apafaluldo Eduslrlsi,a diorolgbtlc! p6 lungima d6 Ast6zi,F6de sd bd6 matsflal6. lndA de ci.ca 100 m lnlr d6 FadloamstoAc6!l l0orl d6 lm3ars 9r capEuropati S.U,A.a losl lalizaie 6l i6 Foman6 p63G 2 000 dB tare a .Foapt6lordin varduh" rlsm numere in 1924 lntre doi amalori- un zblci!mal in losi6 dkecliil de amoncandin Washinglon un !l catro undle eleclromagnlrco, tranozdin NiEa,ambll lc6ti raare .e!a d raini in el. rnsccsi in diorr6grall9tl psrioada raz.adio- bil c6lor n6in(i4i 9i aceasla Dintrs toals 3pon!ril6, din bolllul Tot ln 6c6l6i .n, 6mato ost, cr6d, col mai auzs condlillor in car s d63rll su rulil 9i 6n P6dormanl, Emalorlsmul Nu numal penlru line inlrcaga scllvllalo de lasclnant. l69oar6 cobofndu{o dna la 20 m rd, in nndul c6rui6 a 96sit un anknamonl sl comrrstiliona|e. Ca ln tleoaro domni!, lnc6penlfu ci Oaci orioar. spctltor al oric{pulul a fost 9r6ui cu llmpullnsd, mar6sprijinto., dar 9i mei vilstnici,cunosc oem6nicu rui .lt 3pod - chiaf 9i csl al radioamalorll lnvln3 ll d ll au roral dilriii d csa mi(ii - poatsjudooap oricaro o Dro6rlre d6 0r6ulili si au r|6il 3e ! impunE.Ei iu lololl pennu pnmE thnr.;. car, la slalea ds 45 d dinlro jucatori 9i orics laza dg pdmlts, io., in radloamaloflsm aoeatl!oare undel scurt8 Pnlru36rvi- ani, in brra aurorizalii i clll6 Boulel d lransmlsiunl au lncepur 36-9 conslruiasca cru nu ssls Posibil P6nir! sim' lar ersclromagnBilc prin num6- sino!ri eoarai d mi3i6-r- plu motiv ce lip3sc. spclalorul si resoindirsslor in loat ceii, s6 invete allabstulMorse rii. Sinsu.ii lor spclatofi @ean coshic -, punclel mapahondulli 6u r- 9i dnl lar6 nslabddlori,F6 ias6 6trii imnsului u zolvai mull mai Gpds scaasE i n 6 l e /' . u n lnl d l n l 1 6 ace6ti a in loc de apl6!2 lau crilicl, cre oroblenrA docir oroan.l6 3pcia- (v i lucr662e domeniulPr6s6l sparq uneori .,o9linzilsd c.ie tel din 3lraturi16 inalto a16 ath c h i p l i i c a n u a r s nrcri n i,are de 3t t. ca ulma a rczu.lin nici in mlnsci cu radioce mBtri - p6 car lol or lo-a! rar6lor car6 au dovedirlumii utilt , consrruit -, ingr6unind asll 1at6a 10f social6, radioamalorii mu n i c 4 i i l 6 d a r mu n c 6l ui af ti astdziti.a ,tLilo- prop6gar6a undolor fadr@lecds noconcout In $rau rrimE rEprznta(i ca tric6 purr6roafode mesaje ds sponivilalo cetre deslrnalani all4i Pe toat6 mendranele Marea deshtafe a unui radioin amaroro constituismomenrul car6 rouaqte si srsbilsssci o noui legalud radio, iar proaspalul sau corespondenl, li6 el cosmonaul,lermiol din auslralia sa! coopralorde pe her6aglrirs borqanen6, ii conlirma: tft.nt you lor ..oso ol.rnl QSO. I hop lo r9.1( to y@ .@n rg.ln 731EY+bt. . Numal cin pracrici acesl sPorl P@le st-fi dea samaciri bucuriei se rvarsein sunet b inroislrarea ve6ti Esre un lriuml al muncii ele nobosile caro se consumain linitle, ra

B D E

z
J L

3, 5 5, 6 I

s[ runou$em ti screspertEm
Nour dcrel, caro inlocui6re reacluhzeaza si comDleteaza Docrelul 5,14 29 iu,ie1969 nr. din constituie o imponanld m66un pent.! inidrirss ordinii ti disci plir'iin activitaroa radiocomude nic4ii, in protedia EdiorcoBadio.matorismlt est !n Oe aceea,liecare radioamalor !rer 9i in gestiunea spctrutirl sporl cu s oase imotrcatnin sau cer cs dor$c s ddind lrgcvnlelor 6dioleclrice penadivili! socisr!t,te d;n diverse p.acticini ai acsslui rporl d. rru satLrracerca cond(ii oF in oomenl (transpo.turi.msleorc .lltl sinl obligati st cunoasca tih a necesiLtrlo. srviciilor rogr6, comunic4ii erc.) moltv actl normativs care r69le- vile de radiocomunrc4ii. ci Pontfu pnlr! car6 tuturor partrcrlErnts hntodb acasLi actrvraie pe ca |rebuie9riur ce speclr! el6cte rto .ru l R 6 p u b h ci rS oci a| sre lronic mondial, ca si tundul tsnnrco-tliiriiric,un inah 3r;t Romania.Este vorba in pfim! oceanelor9 arul respirabilal d sporlivilal rospectareaci i i n d . d e D e c ro l uC o nsi l i !ui de l P a.er' apanin ruturor t4sL srrcre l ea t eS it o' prBc u n , Stat nf 340 privind regimll l8ni s a co n v enliilo'nt e' n4ro n a te em(aloarelor radoelectrice puta ca re a sder s t Rs B oF an ,a blical in Bul6tnul Oticiard B S

rrfillr l IiRil

Rofinia. PartoaI, nt. 92 din 27

,fiu:{(I* ;s,Tj.;:r.Hrf

2arva,nngt tp8ralul P ca.e sing u r 'a m qler il S i I n c afes e a tB 9i o Pa.rdi. visla s. Dar pinda aj!ngo aici, radioamalofullreblie s6 Pdrcu.gao cale lungn. ,Sinl unii cgndidd la pracllca166acoslui sport re considoit cd a fi radioamator 6sle de ajuns elr co ns r r uiqu apa ra ru l 9 i apol sa 161lgatura cu coresponds.tii pfin inlsrmd co ul munic4i6i l6l.tonic Trbui6 relliul lma c6. dEcd pnt.u a consrlr un aparat 6sr n6c$r se ai cuncsll.ll6 rhnice panrr! a Putea obline autoriza!16 de d1in6f tolosire a unei sralii Sr do omrsi-recodi6esr nca sare lrsc6r6a lnui examen in cars, po nng6 cunc$ri(ele rehnica ti d ttic radio, s c6r re c6gronara corapunztloar a smnalororilgratic6.Ac6sta regu6 esle inscrisd ln con!nti liil internalional6 consid|im si ci este binvsnilE, d6@cc6 un smtato. carc lEnsmite smnal iologralic sl mai |lsor de coft struit, iar recedia prmils iolosia unor apgraremar comprxo cu alltorul carora uBch@ omului p@te di$erne semnalo loarte slabe. Deci aviz lllufor celor caro aspire la t-rtlutnuft rivnit de radioahatodlnvitaa invsnMore esreabsolut lii b6tdnului ne@sie, l.16 sa neputind QSO AltabelulMors carc, in tond, constituie un sistsm do coditi

care. dedrece li6cafe dint simbolurilscrise ss transto.mlt In pln.ts ti linii s.! daca loto 3im l6rminol09ia d6 asidzi, in unrnti sr 2rou.i. nu ste chiaf alit d g.e! ds lnldlat Gru devh mai iirziu. in limpul antrnamenlu clnd $ cer huli! ui. ndbdafe, calm ii o continue mlnca o rccogronarea s6mnalelorMorse Nembcat ln l4a apararulu de f6cd dslcind blroanor pulin la sringa pL4in 13 dr6apla,apoi reptindmane, vrs Inv6rs.radioamaloruprind cnmprd m$t6 am6slecato. v 6 n i te i n c i n es ti 6 c e cot at t!, d m i i ,s i c a ri i v o i l a h i l i arzaur* chea. pina cind tiocaro sgmnsl s6 va cnstarizaderinitivin m* Oe loarl mulie ori, apar e.ori in transmirerea seu recsgiona rea msajerordatori|a interlrenlelor saLroa.azitilorarmoste rici (ORM. OhN) D ac@a. fadicmalorii trobuie st cunoasca bins allaberul Morse9i si ti6 ,adiliarizali cu orice tet de contu.n ce pol intemni in radiocc munic4iite dinrr6 oartsnsri Pent.u a u$u6 inlslogeieaacsrur gen d rori, le prozsntam in Ficars radiosmato. trebuie sa-ei perleqionsze in 6a fiEslra receplia incit acste confuzii si poaL li svitatesau. cind totqi * p.oduc,s6 lie dpislate cu L6urlnt6,Este rece

mandsblca zi l ni c,pi M t6 ati nl g6f. gfadului d5 peftoqrune impus d6 figoril rgulamentelof. s s lac, doud-tri016 dc r6cpl Pafarr,sste necsar ca r9dro6m.loni saf i ins(]9asca bogate clnAtinle din donni ul l i zi ci i , tctfoni ci mocanicli pfopagdni und6tor erecl.omagn6lic6 ponlru a,9i puroa consrrui srnguri aparalele a l inrr6tine,a oartictoa in d6plin cuncElide d cauA ta lralicul radio oeniru s Dutsads, veni radiotlgralbtid porfo. marl6. Toale acosloa nu-gi ali.S lnse scopul dac radioamalorirnu au o atitudin corctd in r4a tl nLr cutlive birnt rel4ii intr @meni ce contribure ra pritgnia$i pacaaintre

'Trzara. r.scd (rsaa lsao) F vnrarorur dtscrorltui de und6


le!|om5gn.ric6, cap8bil s re coBio.oze 36mm6 In regr6l'E

. S.wiciur de scutiardt^ timpul / Mr murrearununrd dep'e scl'vr talea cnproqGlicn I d dd,o comun'c4ir $ pol gesi in canoa ,r3rori6 criptologid'pcare sut ai *nnarur 6 pedar-o Ednunt mit-

rlilTtlUR[ [)E P,ilt!]ll[ETl[


VAIAAILFATEA BREVETULUI II{VENTIE OE Ttlul de protsclierprezinbo p6 aleslare a lnor drepluri care le conled Proteclia resDclive in lsoeturecu invenlia. Pentrua nu-soajungela r ploatarsabuzivea inve.{iei de ctlre lilularul sau, aceas6 proreclie 6te limitab in timp. ra sfeitul prioad6ivalabi!ililii lin!lui de proleqie invenlra in pufnd rfn d i n d o me n i up u b r i c, l mod liber de oricine li lolositar^n lii6 intocmirea v.eunei lorma ti 6 l i Perioada valabililate !nui a de brevetde invenlieesle.in Repu electric decir daod oblins in raii 9i cer ca o p8rredln el se le tie atecrat chiar dac6 pentru pralabil aulonzatis de misie de momanr nu dispun de mitloa- r6cedie;un radi@maro. emi_ aG si-rcoplie voie se conslrucela lhnlce nec$re penlru a-! dar ias un asemsnoa em4alor, tolosi,pornindde la ideeace ar pulea sa inchki62eallora parlea numaicu cond4iad6 a aveac* d.lrislici care sa nu dece la fvineplm lor ajungeinst p69aee p c1spermispnlr! iualiade a-l p!t6 uliliza. sle. clasa autoriz4ii Din dorinla ds a !ni atil in vschlului docr6t. Conlom consa_ spriiinul radioamalorilor cafe dEinau m|le_ cral1,car, pr6ocupalide rezol- porsoanle toare radioel6clrice nu rau varea problgmelorcolidine 9l apoi lu|4i ds valul m.rii lor Pa- obioal sa l supuni aulorizdrii u 9l siunl, au noglij6t poate, apro- M i n E t ru i T ra n s p orl unl ot i ro iund6r. noului acl norhanv. T g l e c o m u n i c 4 r l n condi ti l e cii mai als6, pntro viiiorii can- noir Egl6menlari simpla dEiacslurras- ner6 a acesloraparat6(n ra a I did4l la praoticarea nslalale9i 6xploatal)este adclnant sport al undlor olclronc- misd numdi p ba:a d6 allormagnlic am consrdrBl in sar sd scoalem vidde acsle zall6. Esr toarr mporlant de prevd6.i ale decfelulu car rdLnu! cii numai in acasle conaduc modilioAri tde ds rgle- ditir Edlosmaroriide emisrer_ codl pot slti Procuro chiaf mend t ln vlgoaropln6 la apa' dad nu la inllalsazasau nu ro rilia lLri. tolos63c - em(aloar radioeca Do ollda decrolul Prvds cl l6ctric al ca.of carsclnsl d.tln.ro., con.truk.r In.bl.Pe .|u lolo.ld lucru nu dePdqosc cle r.., .rD.rlfi.n||r.. prmise pniru clasa auloiEdo.l.cklc. r.! rnillo.r.lo. llnt r.lnl.. num.l p. brz! ruloln s6nsul .o!1ui dscrol. .adic rldrll d!i. In condllll. l.sll do a m .to ri i 9 i p o t p r@ u . a 9rdl rne Mlnl.i.rul lr|nroorturllor tl T.6m[elo6re al cSror caraclensuci {puter6, clase d 6misiuni, Cu ercp(ia 6xpr6sii ,dqi pe lrcvnlede lucru) dspti$esc nera, Denr.! c6l6lalles[!6lr o prevdere 3lmilarb conlrna ti c6l permispsniru clasa aulo_ fizaliel 10/ numa daca po6da De.retul544/1 S69 Rgoulamentulde radro.omu- penlru acest6asi aulonzalrede nicat-i ofivind activilalea.adioFala de D6cr6rulnr 544/1969, Socomunic4iilo.din Bepublica cialisli Romania. aprobat Pnn noul acl norhaliv cuprinde 9i imbuneblrr Ordinul minist.ului transPonun- lnele compbufi pnali2Ari. Daca de siln sistemul lor si telecomunic4iilor nr s prevedea, in 550/1972, viq@r9iin Pr626nl, in vechiul decrel penaEcu inde pildd,podeapsa prd6d la 6rlrcolul43 ca sulori zalra de cdioanalot dd lrlular+ chisoare penlru delrnofea,con_ struirea, inslalarea,e!per mn_ lui er drgord se conslruidcd,e em4aloar* 3i inslalze, etprimenlezs sd larea seu io osirea precum $i Qi lolossasca In amplasamenlul lo. radioelectrice, le spcilical in acsasla o ,sr4|e modificar caracleristicilorde de dioamator cotesPutrzaroarelucru ale acstora,an6 d cuclasi alloriz4iei respcliw sau prinderg a aceslei sancliunr. care poate Ji aplicaii ac!m sr lnei classinleri@re. a d6 Dci un radiosmator receF sub tormd de amend6. lost exprin noul docret$1 asupra nu lie, de exmplu, ar drepiulsa tinse 6chlPaconsiruiasc. un smtalor radia dqinerii unof asemenea

blica Socialis6 Fomania,de 15 anr cu lnceperede la daraconsliluirii dspozilului rqlemenra, l aOS l M ln caul cind avem d+a tace cu un brovot penlru o invenlie complemenl,ara. durata de valabilitar st lihitaE ra aceea a breveluluiacordal penlru inventara lia ps care o compleleaza, a l i maimi oi ds 10 ani . In ceea ce prive$levalabililalea in sp4iu a tillulli de prolc. cd lie se menlionaza brevetul de i nve(i e el i beralde O.S .l M este valabrl numai pe le.itoriul Fepobl ci i soci ai sre B oma.i a

caracie_ mente sau modilicara risticrlor d luc.u ale lor preMT.Tc. In vazul ei n aul or' ral i a astiel d cazuri. ags.tri consra_ l3ron s'g laza ehlAloarls 'n sa! cauzain vedereacon{Lscani in cdul mularli slaliilor de amatorsi lucru la o slli adresa d6cll ca nomlnalizlul snterio. a in fi.e obtlnr36 Pralabil autori2erii nocssats, sau luc.u oofrabilin alts condilii dcil cele aulorzate. radioamaloful in cauzi comile o lnJraqiune va s conlo.mlegii li sanclional 06crtut nr. 340/19E1 stabi16ls c! MinEt6rulTranspodur lor si Tglcomunicaliilor exer citi conifolul asupra moduluiin caro sint Gspoclai dlspoztiile l69al6 privind regimul ml6torrelor ladio6l6ckic supuso auatr In Jndeplinilea bt4iilor ce-i r6vin, potrivit legl, Ministrul d Inrern6, oparlameniul scuri Eli! Staruluilectue@ conirolul asupra r8pct rii dlspoziliilor leqal6 privind rcgrmul tuturor hiaroafslor 6dioclrlc, |ar lizic sau ju_ tuzul ooruoanslor ridlc cine, ii condiliilpre2en_ lului docri dqin, conslruisc, sau inslalgaza,expefimenleaza lolossc 6milal@r radioloccor oice de a se suPlns ace3lor trol constiluieconl.averlE$i se sanclioneet cu ansnda ds la Cunoscind 9i spcfnd ir tocmai pr6vd.il DBcrlulul 340/1981,pr6cum 9i al6 celor lalte acte ca fsglsmenleaze ln rrivit tea de hdioamatorism Rspublica socialisL Fomania. svi6m crearos d situatii ne_ pEcute si onlrib!im la irans_ lormera Edioahalorismllui din lara n@dia lnlr-o mFcarcspo. va car6, Prin mi,l@cele ele spcitice, contribuG la o mal buM cuno8stere irlelelore lr si

CERTIFICATUL OE INVEI{TATOR Certificatuld6 inventato.este un acr administfativ eliberata! torulurclnd ac6la a cesional invenlia sa statului.Er nu esle un act de proleclie al invenliei, aceastatiind prolejala de brevel ci un acl care conlniinv6nlalorllui o seame de drepluri Se conslalace in tara noasld sint loarte pulin acei inventatori car aleg calea brevetllui de invenlie pe nlmo prsonal mai numeroqi liind cei ce prsled sa cdze dreplurileasupra inwnliilor unei uniLili socialiste: aceasta se explict prin condi liilo oxistnlepentru proiecrare realizre, expenmenlare valo 9i rilicarein lara si in srraineraie a OREPIURILE SI OBLIGATIILE DECURG CE OIN EREVETUL OE TNvENTTE CEFTTFTCATUL 9t OE INVENIAIOi In confomitqte cu prvodo.te regir privind inv6.liilesi inoElirle prin acofda.eabevetelorde Inw.iie * asioud titularuluide brder dreptut-d6 totosirexctu, sivaa inEnlii p tsrilo.rll RpE bliciiSoclalisro Bonrin'e Prin acordar6a crtiticstutui de invenlalorse rcuno.9t6inventarorurui calitatea aulor al de inv6nliei.Invsnlalorularo dreptor d a | 3 monlionacatitatea de Invonrarornuml9i prenumore in brverul d invenli acordat, in dscriorainv.tiei li in orice publlcalli eu documnre car pnvosc Inver{E s, pr6clm si dfeolll de a I se trece calilat6ado invniator cartea in Auiorii invenliitor apticats tn oconom,analional6sinr rccompensli moral 9i materiat prin: acordar6a de tiruri 9tiinlilic, ordine ti medalii. grade prote sronale,Promovarea mod ex n ceplional in l!.clie. premi tl art6 t6compnseban6ti slabi ite in lunclie d6 avantaiel 6conomico 9i socials postcalculate. Invenratorulare oblig4ia s acorde asisr6n!6tehnica n6c sra, sa particip ta crerea organialiilor socialist6 tirutare de brevete- la proi6ctarea, experimenlarosaphcara oene gr rarrzara invenlillor, si da Emurn asupraacestora s:rinsi dPl'neascaorice alte cerinle prevazub de legs 1n vedea orcanialia sociatisb ca sorio asisler(a tehnict a in venlatorului suportt chehuietite ds deplasaro, c@re, diurnd si .eribuli, confofm disD@itiitor legle vigosre in urqanzatra sociatis[t titutad

de breveiare obligaliasa expa rimenlzs,se inl@mease prc iecte de execut'e sa aplicein$i ve(ia in cel mrrt un an de la d+ sgmnarea ca tilular. In cazun 3a temeinic jusliticale acest ter men PoateIi prelungitde qlre inslilutelecenlralede cercetare, a c a d e mi i l d e $ l i i r4 esau orqa' e nelecenoaletutelare

INVENTIILE NEBREVETAB
e) metodole cultlral-educa, tiv cum a. li remeleeducative Propunerile invntii neb.e, predalo in 9coli, metodle de de v6labilose lmpart in douA mari dresa.e merodele regulile de ti calgorii: p.opuneri nebreveta- roc, melodel de simbolizar bile ralionale 9i propuneri n+ orn a dou. cale9o.6 de pr} Pfopunerlledo invel(ii nebre- pune'r invnlii nbr6vor6bil6 vetabilralionalesinr in londul iralionals.lao pans acele prol o . u l i l e s o c i e u l i ii,n s d ' noi ntru- puneri care prin lolosna lor mar murteconditii conlravrn rgulilor de convlprivind exlsi6nla unei in!6.tii luire socialisti sau condlc la brevolabile. Din acane catego- oblinera uror elecre neoative re tac p.ne urmaloareld in dzvoharoa socielil a ) d e s c o p e ri n r69ti i nti l l ce, Sint considorale.d. asme geoo/ance,asfionomrcesau de nea Propune.i iralional, ca 9i alta nalurd.Ac6te propunerin! p.opunerlle alare nbrevslabile, dnl bfeverabil, deoa.ec rnu de perpetulm mobile care conrravi n regi rorti zi ci i ,dupa cuh Pfozinb o soluliel6hnice,cr sint rezultarul unor observalii sau snt nebrevlabile olce pfopu' c6ubri care scol la luhina nbte nen care conlravrnl.grlor nal\i ri , l egrl orsooal e sau turi di ce renre In acesre silualii se acorda brevrtotwi, cu respecTNvENTtA BnEVElABtrtr tafea leqir. pentfu materlalel6, procedeere. merodre. in conto.mrlat6 cu pre'deaparatele ri l e Legi i nr 6211974 nd Inprv' $i once ulrlaje tolosre ra pun* rea evidenla expl@tarea venl i l e ti i noval i i l e,n FeD u in i si duslriala a d6copsrnitof amin- blica Socia|sla Aoronra c'eatF 'n ile ilii(itice si t6hnice care iir, b) masurile$ slldiiie orqani deprrnesc conditiile p.evazut 2alonce si de planilicareiasttel de |eg6pentfu a constituiinvende propunri nu intrunesc de lii sinl prolejateprin brevetede asemenea. cond4ia de a repro- Inver{n, acordale de oliciut d6 zenrao sorutierehnici in tondul srar penlfu Inveitii si Marci. lor 9i in conscinlanu se pot Consliluie invnri6.reali, sri infilic: ce prezinlr nouate si progrosr4a de stadrut c) maslrile de naluni econc cun-EtrP mica sau linanciac, cum ar fi sistemelede contabilitate,mF lod d evideda, sislemeleli nanciare,carculelede rentabiti prezinti o sotulie tehnica s Poale li aplical, pentu rezotlad) metodelesu formurere rea unor probtemedin econc de carcur, programere m4inilor mie, $liir4a, ocrotirea senall'ti rctronice calcul, nomoqra- aFararean4ionah sau ln orice de Anualse inBgblr$ai la OS lM. pina la 3% din nuDdrll totar de cereride b.evere cereripentru $i Prolcliaunor proplne.i de n mele, tabslels cu cine aranlare l n col oanesi i i ndufi rsdi i l e

miilf',"::"".,:"

alt domsniu al vietii 4onomice lnainre de a analaza elmenrele delinilorli ale unei invenlii trebuie adlat .i obi4lul acestora rreblie 3a conlribuislsa) sdsnea unor noi surse de enroi$i lolosireajudicioasaa

MUZEUIOE
scrisoare cetfe citltor

b) i roducrcain econom|a nalionali 9i in activitatea socialale culturaE a noilor dsscooeriri gtiinleiSi tehnologioi; MELANIA ZVlF|lE|, Mu2.og..t c) rcdiarca de noi tehnologri mur.oEFrt E,UMIIFIU NEE|ELEA 9i moderniAreacslor sxistenle. su de p.oduscu caracterislro 6 lubite citilor, dae vreodaE ci ncisdl ial e uni cochol cE di n perioare,introducrea noulur in viqli te vor lace s6 vii la in slil neobaroc.prezintdcnca d@voharea industiei, aqncuF cdrerilo le invilim sa vizilezi , 350 de pie. dinlr-un palrrme Ploiqli, lurii, construcliilor,a celo.lalie M U Z E U LC E AS U L U I, catiSi n niu de psl 2 00o, exponate uni ramuri alo economieinalional. rsleaua muzeistic5romAneascd. prin caro se ilust.eazalrol asd) Ergirea ba?ei de malear Si daca ai pt$it pfagul acoslei ocle dln !sls otocuparea prime. reducrsa cholluielrlof om6.irii de a inlra ]n dispub c! unde .,lim a material produclie. consu- .,cse a lui Chronos,il, uam !n de pu pare suspndaf llmpul: un loa e scurt isloric al murui de marerii prme male- o d l d u ro s IN EAIV EN ITI mas!ri i l i mpul ur,ceasun ce B rlustreaza d!bla lor iunclionalts In i i (a l i n 1 9 6 3 i ni a e) fidicareanlvluluide meca_ tiva lentu2rastulur - di n de lrs protesor tale cea thnL@ cea arlisl e 9i a nizareI de aulomatrzare prc i careaduc, n l al a vl zi to l c o l a i mache MU coselor de produclrIn econo- Z eri 6NC E AS|U S U(str.6 Marti- rr ceasur rozonanle de rstone e ratorulur, UL L I m e, creslora prodlctrv alil cultul, ei tliinla romaneascdL mlncil sociale.sponral cien- n r.l , P l o i 6 i i ), d ssl 69urali n i toi oconomice a rnrabilital si u5u/arsa elort!filor lr2ice ale t imbunaLlirca@rotii |9r'a6ln, a activitiliide dsedife a ti munci wiaL-cultue d me: o , cr e6r er eac ar ac' i tl i i d e gradoluide com h) crqteroa pel livilat a produselor romaInne6ri pe pisla intrnationala, tonsiticara participiri cr6alil i sri ri i ce 9i lehnice P/oPr la sch i mb ll de v alo/ i m ate ri a re s p6 spniruale plan mondra i r) valo/ilicarea malenalelor j ) p r oleq, a m edi! lo i i n c o n

uiloR

M l q o d n d u -9 j d i mensi uni l e, corsul hocanic pilrunds ln casl oamenilor. dmnind, in scun llmp, 9i portabil:in cute., Tihpul a inceput s6-l pree spcialamenaiat linul la 9a(a cup p om din homsnrul in cars acasla a ssitat succ63iu- oalurui(l) - $u..chiar do bLrzLr(oul de Niihbers, 15o4). nar n4 zil6i cu noaoreg. lscoditor si Snt prezontaloin muzeu canis.ocllor, OMUL. Drl|lrnd. de la NATUFA, TIMPUL. a izbutit. suri de mas6sau do buzunarluPl6<lrd ds l! iolrfl fnomonul crale in atslie de manutactulE orl n6l. lii t.cE 9i primul europani, in scolels XVllcsasornic cl solar. Foro.ir nu- Xvlll, pi6e6d@sbirdin puncr mal in localiieli indicale prin d vedersthnic,la care energia arculuiola lEnsmisdnu prin roli consrtuclis, cadranul solar, cu di(at6, ci Prin c@.de do inlesst.imcei in sancluarele hegrli lrce, se prpolueazd ca prin- rin (hldrotlE iiind, dedasrioacipiu - dn6 in sacolul nostru se 8fo.i in mdsufalaiimpurui), (v6zi cadlanul s9lar d p pl8ja inlocuiti prin c@rded del !au, do l a Ma m ais ll. av 6au i d a c i i loarle tr6cvent,prin tariut Gatt. ll s AcBre minunithniceslnt 9i mils Sarmlzeqetrcs, ,iind si o nuni arlislic, alind chiar si mA.turia aplscirii lor spr6 9lilucralg cu id,. Oacii av6au9i Lrncsasornic pEcile mecanlsmelor dqlPlrto.: coc06ul - primul o ad6virali a ri d bijulir. D coasd6 ao$t lip al omsniriilSi iublls cllltor, 3e nu liti o6-nHumuleUi lui Nici a lui Stolan a Ptr6l, pupA4 ra -coalornicul ln3srarea ,publtc al 361nilorl sl inno.ara scoleaudin uz cadf;nul lolsr 9i 4a a aFArd casut, rui*nar {3a! c663ul cu loc), car6 36 put65toPi - cu aproxim4is - Prel d dou6z6oi9lpalr! oG, dispa4ia un6i srad4ii rsPrezenfnd oii 3cursa. apdo A rul p dali si inconv6nientLrl c6a.uril cu foc Dulsau orovo.a incordll. si dtunci s{i oesit antidotul casul cu apdl O &(el de pi6a, o olpsldrdd6 ogtrimo niu, lucraid Anoli! anulul1654. ln prcas alE in hubu -scurqera, luii cu prcaluE a ap tdcaca. prin intdmodiul unui lartr li al unui llolor, lnicll indidtor ar 6BUui sd se mbl, adi6nd p cadan olE. Ac6r cas.oubticta vfema 3a, i9i avea diiicurbtire sale iarn6apahghda, id varas vaoora, c@ cs a dus la obtioativilalea !nui,,pd:ilo/' Macar ln lrsa.it l.6buie pr6uentai modoslulcoas c(] nisip,a carli eticacilalsa lost recunoscult ln narini pind in sscotlt al XVlll-lea si 6slo si acum rscunoGcuta in culisls chiruraiei hoderne, in terapeurica 5atneare, in rllonia plblica Si. m6i al6. in arta lirbe.iiunuiou. Primle c6asuri mecsnice,de mari dimsnsiuni, tac apsritra i9i in EuropasscololorXl-Xll. Sint ceaslri publice,d l!rn. Muzeul prorqreanposode mecanisme de cas de lurn, dar din de* nai apropralecontemporansiblri.

Drahuir3arinpului in anl, l0ni, eepEmlni, ril, o.a, mi.uis 9i sqlnde, doci nisurara loi. a lost o probbfin ca a Prcocupsl - 9i Procupa - omenirsa po vrticala ta otizontala dtvolltrii elo. Muzoiil nuli propun o il|J8trare exhaudfua a aet6i oroblome ci inearci sa pu.clea doar momoni6, llrete semnilicalivo, dln

doud dintE 6le dcelind pnn orioinalilaleunul din lemn.lucratln T.anslEni., secolul sl XVlll-lea, 9i un sllul, lrrcat de elwii $colii protsiomls r'n din Ploi61i, 1958, me.nish @re a tosl in tuncllune In tumLrlHalelor Cer Ele

laol, ceasornlcarli, lerElori de nfnia lui Chronos,cl v6nicsi intangibil, lncorsotattot|4i de ei in ,.lart!ril" csasornicelor,iau s conscEt intr6aga lor pncopore si lantzl. lmoulur P*le s* cole, ceasohiasls, przenial in impltiralor dinlr ulil9i lrLrmos, slau marturiedragoslid munoa.ialontuluisi mai ales isipi d lanlu de car au dal i dovsde 6cqli mqteri c6ornican rdm6l anonimi, m6t6ri cara ru 'rn6oridin 3ufrsr*.lD> dat 3i

I$*iy.*i*i{ii::'vf

cratoJ de prsrurindsni, cae a impletit, sub largul generic al draaosleic,e munca,talentulcu lantezia limpLrl muncaartis cu $i tica manula. Se pareci in nici o ana activitaleomene$ca lant+ zia nu a tcl Esatt st zburde tad limile,cain @sornic3rie Ditrire stiluri al artsi deco.ative au capatatvi4a tn ceasor nice la care b.onzul se imple po. tsl6 cu lemnul marchetal, lelanul pictar c! marmura,onix u l cu l .mn! l de k andali s .u d e r nuc, en$lll cu bagaua Inlarsra Ai slucat!ra, aplicele qi sc0lF lura i$i dau mina int.-o ad+ varab danreErie olerind o reaxare vizuali o deslindere sltle bssca, o clipd de FFUMOSMo numenlallof casuri colombior, tastuoaselor ceasufi-tablou, veselelor sau sobrlor ceasuriEmpireli s-a acorduri melodice. piine de sua crear o ambiade de epa6 prin v ilat ea din , 1a belb e P o q l e . pie de ar6 decoali! (vase. su elemente mecaniccd sSinl ei caasuri c6rc iti otd
traclve. Si din aceasa alme paradolsl - atempostel. .akt (!) lli apafe ceasornicaruFli'

lo2oi, cel care a imbrecat ln i haine incinldtoare m3$initr ce macr16 trnpur. penlru ca nor. oamenii, s nu-i sirflim prea grea povara Lar m6leri' nsran orzenli in DliE aclivitale in rrr.ctivul c6s3 aldermslr.n sugerea2ai&3a t.6crii lr6v6F si bi l e6 ri mpul !i . cari l i i mpuns s nu l 4i pe di ne ceeace pqi preo ulllmd sala a muzului zinG casuriloal slfm d lrlorla rominaJc!, ne cn aLl b6lul aliiurl de inimilalnor per sonalilili ca lorga, Cuza, Koqilnrcanu, Aman, Colbuc Hasd!, li cd 3u fost luc.alIn steliorrohinqt.dln Tfansilvani5 lie ci au losr luo.arla coflnzi speciale romenqli ln srdiin ate. 06 lapt, tol palrimoni ul muzul uid6i i n general , d iactur, straina,a losl ifi clflolul Procuculatie romenas.a, din la6. Asrld prezn'ind!3e tet. Msu.il6 dvin documenle ale sndbllllilii romen4 ls FRUMOSUL europan, documenle ale snsibililnlifomanesrl vr6hii laTEHNICA Se mai atl6 in mlzeu 9i slF prize: coasuri Plaste Pe drveru obicte (umbrela, bncheia, lablou) $i minunale ,botes A husioue" caro orin divenBmnt'rl audiolizual pe car-l olet6, lac sa se slearse dilerenlade lirda si de 0rot6sie.rqi vizitalorirredslenind. penlru citova 6lipe, ,nepqridin casabunicii'. Si toale ac6t piss (pe care le invilam.iubite cititor,sa vii s.a le v6zi) vo.bss de OMUL croain incheiere,dorim st-li ddm un slat iubite cililo., s nu ti s pad un paradox, dar, prinlreatrea ceasu.i,sa nu puiinlrebars @re cit sle ora exacti? Pentru ci fiecaredin ele arali d@r tim-

BEEUPENf,NE, BEEgilDITIgilANE, BEtgtgslnE .l


Ing. v. FADUCU Din cnevaresturide sirmasau de tabb se pol conlcliona dite rile lipuri de umeree, cu un br4 de suq'ne.e (riq. 1a) oi cu mal du rte b l 4 e { iio 1c s i d) . u m+ r4ur reprezenlatin ligura 1b serv$te aft pentru susline.ea crsvatelor, salurilor, cordoane Mo d e l u ldin liqur a 1a s e d cupea2Edin tabla, sau din otacaj, tolle de plastic etc., diroe ce n|ai intii s-a trasat conruiul si s-a racul dsgJarea intrioaia. In zona cirtigutui, peste corpur r at umerEutui se fa lixa, cu douri nitufi, intaritura 2 Pssre brdur ds sugrn.e se inle$oare ralie sau sldare coqufa 1b se sxocuti dintr-un rost de pracaj de circa 6 mm groshe, prin Lier cu tralo.ajul La Da(a inlfioare. de cole doud Cldig s pot rixs Umsr4616 rsDr6:6ntat in llEurile 1c sl 1d s contoctioneaza drn sirma sau veroea metalici de 4-6 mm drosihe. Um6n9ls au cite un c:adruds suqinero 9i un numdr ds 3-4 br4s, sssmblat de c6dru prin In exemplul dln llgura 2 se araia cum se real|zgzaun sG pofr pntru ir|cSll,minro dink-o la(,. vch,62aia in oicr@re inrr-un hor, deb6ra,bation eic. se dau In psrstii latoratrdte 9ase gduri, dlsprrsca in liguni. cu alurorur unur burohiu de circa 15 mm diametu fn e6re gieuri se tixs6r5, pdn incteir,

(3). lorara Unr4ul rprezsntat liin

braoa in dnza cotorain ori hiF lie albastr6; dace scindura est net6de ss poFte vopsi ctr vopsoa de ulei_ In inleriorul Ezii, sdndu te so ba4uiec, s vop6esc sau se lioeto deasupra lof hirtie alba oi coto-

Tot danlr-o ladi veche e poale oqine un duldpior de haitre, ca cel din tigura 3 La pa. tea surrerioara a Ezii se ljxeaa o bait de suqinere 1, conlect'c nata dintr-o coad6 veche de ntllii ori dintr-o bucala de leava Pentru itxarca aapeletol barei, se taie cu terastaut de mi, din scindu@ de circa 2.5 cm arosime, dout dreolunahiurl de 30 ! so mm. care sA {6besc cu rafpila piM se obline cire o

3
degajare in care urmeda 4eze bara de slslinere do@ supo.turi (rcpetul 2) xeda pe perelii hzii cu se se cel6 se ir cuie

apor Introaga l6da $ hbra ihrr-o bucaE d d_nze in s! ds dn6o6, m(sama, tolio de PVC tc.,car6s taili.s coasla dim6o3iunlls l6zii. In pansa din tate s vor coas doua lsmoale (3i er (a), care perhrl dsschidgra ti lnchidera,.dulepului"ln lnt..ior se flxeaza,prin cuboare ori prin lipno,loi de hirtigrdse sau llgii d rinzi riiaro dintr-un caqat vochl sau o l4d ds masa

ATIBABEATIR

KOIITIKI
. ILIE GIOG'A Probrbil cd uns dinlro cele hsi cunoscutsambarc4ii in lnrroaoalum6 $t6 oluls Kon Tiki, cL, -aiutorur c6rela 6hogralul ndwglan Thor Hy6rdahllmd itdbltut Paclllculpl6c{'nd p coalta vstici a Porului ps data d 29 aDrili6l947si 3Gind in AF hlplrg0l Marchizold p6 dal6 d6 2r luli. dud 54 rils d Scooul ac$tel cllilorii a lost dowdlrca po3lblliialii potubni Insullor pblln6.l6n de ctiro locuilorl d amflcli. car6. lolollrd olut dln l6mn d bft8, 5u odui !rr6ba!. imnle lnilndro r OcoanuluiP.cltlc, l6on .uiF nuu d H6y6rdahl negatt d6 tl m.lorltrta 3av. ilor din acea 'Coolorm l6g6ndsl. lproxln.rrv in ,nul 500 ..o.. nar6l6 cori duc{tor Ince Pikl. urmatul rcarclul. a Dloctt dln Pr! inbarcin_ du-l D 9lul. oonlirulto dln l6mo d balla, lmprsuna c! o 9a.!. a luPllllor 3al tl, aiunqlft, fn lrmr ln lnruloloOcoanlsl,l-r Pluia Kon Tln, denumro dad ln chsro! l.!6ndarulul zu !oa.s, ! lo8t consrruli! din .oud b(lianl dln l6mn de bals., dupe modolulvochllo.Dlu!6hct96 d p6 co$t. pruana ta ocsdoiann. ab c{rc. oaliilll naunc l-au ulmlt Po Pflmii eutopni car6 6u ficul cun@tinldcu 16. Con.trun.a unul model al clbrsl plul6 nu Prszioii gt6uiill. chi.r p6nlru un modAlidtlnce petor tl, datoril! lrplulul ca 63i 6xorlca9l dacoralivi, cootlilulo un 6loomt lruno3, car6 30 lF cadraza p6rl6ct ln ssletica un6i model6,ln contormilatcu claDam in contif,uarmodul de consrruclieal plurei (si care, In llnii m6ri, co.spund modului d consrfuclt6 ar moderuruD, 4a cum sie dscrFd ds qnrre Thor Hsy6rdahlin ca.t66 Kon Tikl, aoarud elln llmbs rcm6na. Csl nouA busbnl au lo3t BF zli unul lingAahuli c6l hli lung dinl6 si avhd 14 m si di6m6kul 1 ds aoroximativ m. a tosl 6zal in pan6a c6nlral6. Oe ambel ladl al6 ac$t'ria a losl a,6zat r6tul d6 b6l6ni. in ordioamlc-' torad lunglmll, lol an.amblul caDllnd lo Drrladln lall iom ldunghlubrna unul plug d6 cuPuoaorutsta rGt lilaldIn llni draoti, cu 6rc6plla c.lor lr6i bienl c6ntr.ll car tu lcl Lasll mll luogl cu aProrlmdlv t m. 4 ceror lo.! llrll un boluc d bdl.a ! | ln carc au lo3t oxscutsi. nbl paaa Pontru llxlroa DutA c b|.lrooll lo.gltLdlnall au lolr 3t n. 1.941lnlr6 6l c'r Dlini do clnpa, t clror grorlmo oru d. 30 mm, ltansv6Gal au tost 46zat urn6 d6 bsl3a mar su4irl, la distr(d d cc6 1 m uns do slta A urmal l94.64 .t nd a drnslor ttnworl.l looglludlnlll, cu d bLnll ac6tr tnnldndlH conltfl]ctla proprlu-zlla3 Pldol. oa3ubr6 am Erornul o pu.l6 din lul_ Dinl do bambu! ddticats ca.6 ;u lolt llEt. d6 urnele lrsn& vr$l al6 plursi Punt66a lo3l acoo.rl6 cu rcqoiinl improti:t din mladito d6 bambus ln c6 rul Dluti.csva mi aproap. am conslruilo c.blra do DUoa, micd ai cari oareti au lolt lft olotili, ds ssm.noa,din ml6dil6 ij6 bambug iar acoplbul din lrunze de banani6r Pu!6 una pBt6 alta, simllrr cu liglel ds

Suporrul d6 promaps p..zeF t.r ln llour. a aE u. cadr0 l. c.r. lul-ln q.!6 br4. 2-7,,c ! . p o t roll ln jur ult unut u l 9 .l ft 16 brd. cni monLlo dl.lanllf.l. E, contctlon.todln l.avn. C.drul 1 !. po.l. llco dlnlr-un lriomnt d plllb.rrdl do 1-2 mm grotlm. el 20_30 hm Lrim.. s6 lrl. cu led.traul o bic.6 do clrc. 250 mm. !. lF do8lo ln torm! do U p . cloot.k p marglm! m6nghlnol, apol cLrun borghlud 4 hm diF mdru 16 s)(6cu6 doLd 06url onlru llxarca suporiulul p p. iole 9i dout gau'rlPe.lru iotie duc.a sllllului 9. BEl6l 3 otlin dln ripci d6 l6mn(6\,.ntual drn citeva l!luz6l6 vochll. Fie csr. bnl Ef circa 400 mm lunoim6, 3O-4t) mm l6tih 9i a- 6 irm o.cim. La un caqil bratBl6 r; rotunio.cp.in pilir,lar la coLlalt cact 36 gnurosccu un burohiudo 4 mm diam.tru,Pnrru -monts.easttliului 9. olslantafslsa s obtln din l8.va d6 din i0-12 mm diamstru, car 3s trie cl] tsrisldul ias6 buceli do ci rca 2 0 m m lic ar e. ' l i ftu l 9 6ste o vrgoa ds mol , d6 4 mm orosimo si circa 2m mm run6im, indoiE la un caril in

Ponlru amatorii cuta aoat mod6l .ocomandem lolo6nsa scArii 1:100, dimeF siune la caro Poaloli |l$0160r struita cu maioriala simpl. in lala cabineiam lixat un caaltato la indeminaoricui,in ace targ biPod, conlclional din l4l tlmp, tiind sulicionldo ha.6 lomn do mangrsvatr a carul pnrru a prrnilsmontarea cll a mai multor detalii consvuctive. picidre se incrucbau ln parlea su@rioad,liind slnns leqato Binintel6 cE ooai fi lolciE 5i Plnza marc dreplunghiubraa o alli scaramai toal mai mici, ds xempru, tosl fixali pe o vergaconfeqio_ nati din dou tulpini d6 bam11250, in care modelulse lF cd b!s. oe ea liind piclaliln rcFuti.adreaza in clae cr - micrc

Ci mui b(J5t6ni lomitudimh sl ptuiei au roat alculiti in lde. dupd modlul incs, oontru a gia mai bin valu.ile,iar in l4a ror au lo6i tixare dteva 34indun de brad, caro EU constltuit un bordai l@n jos ce tr6btlis si In dlava locuri. unds intro bqlnli longirudlnali.u exts|3l 3p4ii m6i mari, am inllot. v6nF cll i. io6, dwa sdnduri cu oroslmads 5 cm, tats d 6{) cir si c.re inlrd ln ao6 ce rs m Acr!6 sdndud au lost llxate p.in inlerm6diul unor oen si parihe subllri9i olo au avutrotul unor chil dorlvo6r6 ca. d alul la mnllftr.a curuoluiDluO6-a lungul borduritor,dsasupra blrnoloi tmmvrcqt,am I'Et (iro o blmArungd suqi.e tl conreliomri lot din lffin d6 qi car6 a !rvll drpt D!raballa pt tl fglon pnlru olcloar.. Toad co.ltruqi. asscftd mli 3rl3 foordlnu coola tldoti E plul o6ruirn ocuunor v.chl sl rdo.lsn6, cu erceolla !.indunOln lotogratllrd|srnts rzultl cl Ir ouo! a mal lod adlugar |ln califg de o!rc, ln unt c3:0ri ar nrvlgEllgl, lolt thal| 3 a doue dnza o6rrai!, d6 dtmen-

O a l.eis v6|n, d3 a!mem; d6 dimomiuni mal lEduss, spaE r',6a!upra cata.gului bipod, tiind ancorai. de o prorungnevortiFunclig do dorinta,.dbftrs $i timpol dispo^ibil, procum $i de s.ara la car6 . lucraze. o model pot fi ancorat uns sair roab cal tri ItM, strhe sau d6Lcuis, orscum si alts dotatii @r nu ss dsu In achitolsofezsntste {tizi, cc6url ontru alimnls, gal6li, colaci d padmi 6lc.) .ti caro apar in lotogrutlilg

poi|nle, ln contoirnilab d dF nul chl dupn c h orodaul ru rGr doclbts ql un bullhio s(,oln6 {05--{6 mm) 06udl6 pdn carc urmsle ia tllad sloslg d6 r.garo {e6ia gaun lEbuie o<edlrato d m.rs sisnll6, as|lel ca dufa larc 6le 3a nu mal fls r'lziIn cei c Driv6r malsrialul bile). d coNtruqio .6 oo6t6 lolo3l Urm4:l confcllonara oonl6mn d bars 3au atti B6de lii, ca.s l oxocul,idin fi.s de oai romnoasamosl6, c ooais li ordBpicala la o s.a.A mai rnard !l lucraii hlr L5o. (tsi. aatc,ptop din'pan|.Fid po.umb pontru o src.l 3' car Dorru vridicitalo ecaramal mic6. Acoleri lucro si p.nl.u csbina de p punls. so rrarssrd u9or In galbsn c6nLEru, curoara lmnului d Catarsul se conledtonoazi dinlr-o !6nti do lmn mai tar. Ouoa conl6clion.reala EcaE do oroJflnta @{oi!ti narural d@ad ,.b(5bnllol tono'rudF (nuc, prun, par olc.). ia. !.rnd0nall, aceFtias llpslc Iroi Inko p.cum!l col n|s derlvoarolor, 6i. S *|ze .ool Hrmls trsns- caro lorms.zi 9r.'odtul d ls vorutlo lt 6chidlrlinta corudisl, prova pluir dl. buctt.lo d6 iuts de alomonor. !6 lllloc lrsor, nlr 6l!l la dlmo.lunil. P6rr6.la l. apropt6ra margt'l.e de nlro Dlul|,3 l3aza c6l6 doti Pnlru conlqionaroa v6ti Urno lramv|.al6, suulfl, carc (!.u wlolor ln c62urca !s pun rohlu! bordunllalaralo. toal6 lrel) ! loloeto o dnze UrrEzl larsa pl66ld cor

Un hodel dosebi de u9orde seoitsl $i, in acl6i limp, util orin spaliul de incrcaretelsliv mare 6ts AFO 320 Eslo o camionet6 u9oara,cu cabina m+ ialici. doui usi 5i srciM uli|6 de 1 100 ko. Cutia poals fi ace pe.it6 cu dprchta din ri@, lu cru c permrle Ina$area acumulaiorul'risi a molorului PooSuprallele d.epto Frmil aboF da.eacon6lrucliei de calrs in9i certlo.i, cabina P'rlind li con tsqionald din tabE de alarnade 0,3 mm sau oanon prqpan de Sasiul s Poal conleqiom drn prol'l de alum'nioL T sau u. in lunqie do c avem la drspo .ritie. Peniru adionar votn to_ lGi un molor eloci.icds6 v, ali_ mniat de la un tcumulalor de d6 v-4 Ah, motociclot6

AUIgHgDEt
f, n g g ?

I
-t

Gffi[ m CIN aT -il* ruJ


[]

UU

1
*

R.S.

Ch03,

I3

"l
el

l L"f:t l:l.F
{ I 'L t

r_

GHE ETE 2H

leor 2H porte ll rbordtta de

Toal e dl mn.lunlle (p

acel.ti iimp tl

lrl

IJU

GHT UZ

t/i\/ 'l rl#


| ! tl 1

rt-ffi

Fiq

:l ll l1 "l

nIi il Ill

del l tl l l or

cu

iorlla mulliple-

-1l l,

u[ltE[lmL|il]A[l[ FEL|ITIIITAT []E $T[Ill[[


DUFE proprieblile liziccchl mice s lorma sub care elemenrele nurrilive se gasescin sol. ele c hi6i. t

1 CONSIDERATII GENE. RALE PRIVINO ELEMENTELE cHrMrcE DtN sot

A $0[u[|u[
oAN E' E ; I A C U

- dizolvaie in solulia sollrul planlei; tto. .ealblle - retinute in lorme ehlmb.bile pe supraf4a colorzior mts n e r ai s r o r g a n i q d i n s o l l rlinure ln tome n6chlmbrbile (hrdrolrzabile)in compls mineral 9i organici cu solubl relinute in mher.lel pr:

t.c.c.P.T,-FlrllDulEA Conrrolulsla.ii de lerltldatea devenitun nilloc practicde dni_ si larc a nulr'liei plantelor de lc rGre eonomica a terlilizante ror ln acesrarticol vom Puns la nescnrm- scnrm dispozila rinerilo. din agrioUrluli, a membrilorcercunrorde specialilal citeva mijloece sr lrebuie metode simDle de $limare sl O on|a deosbLtiiL Oe prelF acordaie ap.eciarea sidrii de lerlillale a 'eactLlrlor solului. In scoPul alcatunii unei fi(a se vor lolosi resctiv chiorc sr.ateoii oDli..e a ldilizarir$i o u ri l c ! i n d i c a l rv.,cp_). sau amendarii.Toiodaid vorn Pre- o n ri u s n a l i z a{ ,.p .a ' ).sol ul i i l e zsnla orincipalele amenda- s. vor @srrai'i sliclinchis cu labricatla . mnresi terrilizanle d o o u ri i o rd i n s l i c l a S ol di i l eal noi in la.i. Melodelede analiza c a i i n (h i d ro x i z i i i carbon4i E de sodiu sau Polasiu)se lrn insint c6l mai simple,lsl3 sehidrn cantilalivo, care n! necoslta c h i s ei n s l i c l ec u d o p numar .suciuc, in ullina evnlualitale dotiri speciale(apalura de laboralor) Si nici roaclivi cohplF dopui d slicl, invelitein Poli* catr Metodlese pr6ta2a la ti el.cluara d6brmindrilor in in scop!l Fasldii Ptiriiilii reectivilo.. nu pipta diroct in siicl?i ci se va
lurna inlFun pehaf o can|tale din (corospunratoare Ece6il6li0 fe s va pipta iar r6t!l 6mas

rnke a.csre lorme exrsin re

.""t,t"

pri"L,

Din multiludinade lmenl in ldentillcsbile doterminabl!e 9i sol. in mod curenl se analrzeaza N P K C a.Mo S Fe,M. Zn c! Mo, A t,co, P b cl N a el c.In acsrartrcol na vom lihila doar (N ta c16mai imPorlante P Ki cai Mg gi C l ). SOLULUI 2. TESTAREA $l IiITERPREIAFEA OBTITUTE REZUITATELOR Prin analiza soluluL mdre6le dele.mrnarea - lemenlenutritivein lorn ..lmlhbi consrdersle qor l N O , N H ,, H P O. ca Mq

6
.tFrdr d. .m.nd.denl n.cd.ulll Sl.hlllr.. C.CO.. In tunql. d. tH'ul .olulul Fnrlballllt.. plr i.rlur..olulul. r..crdlr.r.rl iunr.i.

(. coy'h.
E E
.i

l,s 1,0

3p
2,0

4,5
3,0

6,0 1.,0

ucerna, ceaPa,conoPid:, iDzare, sf.tl:, guttli. pra:, sal.ii, sPana(,


/ 5,0 varz{ viiet., qriu,floare. s0.tLur , i0la,lurun hot(ovi ooaufllD, laslravan,florcnrr.prl

;!

,j.s

to

i.s

i.o

oviz, 2:sAgril , ritric., carioti,naPi, p it ro n j. l, s . G . . ; .

VALOAiEA RELATIVIDE NEUTRALIZAF DIFERITELOF A AMENDAMENTE FATAOE CARAONATU! CAICIU OE Nr,


1. 3. 5_ 6. C!CO3 - calcrr, plrlit d.

Vrlorl rcl.tire lald de

IrCOr Spum.L del.c4l. d. h

|rgo

100 150-185 138 50-60 260 134 65 tilizanlilor anii procedenlri in . impurilrcarea reactivilo.l unor carcfle ihPuse de aplicaroa incorc a tenilizanlilor.

elemonle nulrilive oobllq eu po!.4L1 dl.ponlbllc,drnrLo stal'ca carepol ll prle'ezefra Planbli cursulpe.ioad.i vals de in Princip6lols ruri. d. ..orl pri vrnd dateleca.6 se oblin la analz a so l u l lis i c ar e,s lous ei n i e r prslani, nu concodd cu reatirateade pe tsrenp.ovindinl . ndnitomitalsa apli@.ii lots

Aslazl Penlru delerhinarea acidilrlii solulur se tolos6te rn dicele pH (prescLrtarea cuvinteror 'Pondls HydroOenii sau ) 4pon6nl ul de hrdrooen. oroous de Siierensen 1900 cafe prin definlie esle'n ,.logarih!l cu semn $himbat ar concentratiei ionilor de hidrogen, erprimat PH 1 rog .: l ogl H I

pH-ur are valori care wnaza inlre 0 9i 14 Valoarea s consi7 de6 pH neutru, domeniul acid tiind cel s!b 7, iar cel alcelin

2000 @ 8m t@ 12m{o0 6c00 @


xomoldn. .po.l.rrr dor.r & rat In tunCt. d. rt r.. d. .prdrtrd.4 . rolulul cu .zot n||.tc,t. crlu.r F Dnh (.), c.ndl rr .tcr d. atir t b), r.ount da .tin, ( c). rratr o. r.d (d) | | vlt d. rr., Dr.nttl i r6d I n { nt

-210 3120
100 2m { 400 500

5e i6 o hnis ceraE.seindoai in rung, iar cap8rel3e ridici aslt6l incir s6 se obtim un j9h6ab inchis ra xir6miiili Ls unur drn cap6l s plne o jumalab d lingurit6 de sol lcca 3 9), ss uhztr cu ape drsrF lata,li.rrd Sl .ecrB. dugr care ss adauoa cilova picdluri d6 indi c.tor mirl d iip Helligo Outi c.t un minul so 3.uro lichidul sprs c.pStul coLlall ai tqh6abul ui I' i ss obssn6 cul oarea. Aceasta varls:6 astt6l la oll 4 ste d culo.ro rqlq la irH - 5 = 0 o.l!.ia: ra porroc.lri ra DH 7 gdb.n-r.zulq ra *l 'ar Dll 0 l.r.|.-.lba.rrul., Penlru obliner6a indicatorului, 0,04 o do lonolttatoint dise zoMain 50 cm5 de alcoot etilc, rar sorula s amesteci cu llna oblinuta prin dizolvara 0.04 o a rcsu de mslrl 9i 0,04 g arbastri de bron-limol in 50 cmr d6 sl6 di sri l era, harn !i nc, i n orealabil OizolvareauhimetorrloG componente s reclueai cu ajurorura 2 cm3 solr4ide caF bonatde sodi! 0,1 n (0.53%). 2.1.2. Intc.trilrea rcuutt te Dupa pH-ul lor, solurilose cta. soluri lo.rt. lclde, c! DH 4,5: . soluri purrnlcacide,cu pH cuprnsi nrre aFl si 5:

100 100 400 500 600 D0

. 3oluri nod.r.l mld., cu r{-l orDrlnsi ntro5,Ol9i6,0! .lrb a sdluri .Lb .l lo.rt Eld., cu Ffi htE 6,ot ti 6'0; . solui practic ndl|l, cu pr| l.rrc 6.e1si72i rb.lh., . slurl lo..L j& c u p Hi n r r 731?lt 5; a 3oruri i.! .lcdlna cu pfl intr?51 3i8.0 oic. ln lunctlo do ptl-ul oulnut l! leatsroa 3olulul, so poat6 ltima cantiraio. d amondam6nt na c6.rr oenlru cofsclarsa .a4a.i

solului,duPe nomogGmt dh fitura 21, luind ln coolids.ar6 -Dlanra culrivatt 9i llpul d6 sol Corectarsa Gaclisi acide ou 6e tace rtE la un pH d67, ci 6st6 sullcini a s3 ajungn la valoarsa 63-6,6. In mporl cu srr0c_ tura cultorilof din gsolameniul rsDoiiv. 3au rotalia planllor o ac6l6l ir6n, dozelo pol va_ iia ln raood cu sonslbilitaloa Dlanielorla PH ti PtoconlulP sosF a.E il rsDrczinbPlantolo bllo la saidltde din toialul 3u-

prai46l cullivats. clnd thni.l. .u d...n.lbi. | .clrltlt! culludDat..c 15% dln rt|Ilur. lor, p.nlru co|.ct r.. .cdl$lll .. lol6..c &n ml Fldl mod.rd. d. .m.'d.m!nb. -q Clnd proclntul r..p.citu npc tnt ca 30* .In totil o lolo...c dol. mod.|.|l, Ir dnd (|!{{t 3Ot !. ldo-c dot l. c.r. |tartl dh n..na g4na. l n cdul i n car6nu 6ri 3E l ai rF dm{'ni calcar. so Pot lol('3l tl 6lts subiadto alcalln., intr-o canillala corosponzilosre cu cap.cllilor roldiva ds osltralizarc a aosdor8 lrlt do @lcar (vrrrabrul 2.1.!l 3.1.). cu 6iulorul ac6ru tibol !6 poat calcul! valoerr d6 noutrallz|re a o cnrul mai.rlrlh raDon cu compozllia s6. A!tl6l, iiacd dlsoLrnm dolomitl cu o do d6 com0ozlil6, q6mPlu, d 6oct Ccoji 30t MgCOrtl10s lmpc rlittl. v.lo...! d6 n ulrdl2lnl oor! crco! rcpr.zlnE -d=

lOO

2()o ioo

400

ix.tD Msuu! roPrczrnll -16Torll = 100 unEll do v.lolre 2,2. 0.t tlc mhtr uo||l, nts

100 200 ro

o0 500

t
Pl.nt tii rh3i..

2.2.1. I.rrt d.arnti.ll Se oun tnlr-o grubeq 10 c'|f acld rcrllc 25q6, p.t car s ada.,C o llngirld do 3or (oct 5 Q) sl r ml6 Dulornlc0mo da un rnF Ol. tlF ;ut duia c fllt-rl. 'il. tr{ul llmpad. $ h d/ pipab o canttfb rb 5 cnf, c.rE l. !r.ca l.L-o !l{ 6orub.6.ln carl .6 nsl 'htoduc6 0 dcaiud d6 Indlcator dlld l-.|nld 036 !l l ob66na Farc.llvll s propare asttl: . Acldul acstlc 25!t: so l.u 25 o.n 6cld acslic gltclEl 9l t dllu66tADid la un volum llMl do l00 onf, cu ar{ dEillail . Dllnll-aminA039t: l.n.-lln bslon odtar d6 100 cn|! $ Intfoduc 03 o dlr.iFemld, cl.6dA la barantaEnslitlcll.Balooul 36 comDlol6.:! dr6 l. .tnn, trsptai, cu acld sultudc concant.at {ATENTIE, coro6lv), in cars a-au acliuoal in Pr6ahbil0,6 I clorureds amoniu.So aOi6 Pniru dizolvrr4 reaclivului9i ! dcste. S rscomandaca scidul sullunc, la car s-s aclAuqal clorura de amonru, sa s rr psnlru un scurt limp oalzeascd ra afc. rn scooul indo5rl5rii

.!l

200 4m

6d 800 lm
iguroes. i n.diu.v

orizilo. ds azoi cars ar dnaluE rdult t6le i.3iului. 2-22.hLrpr.L... r|ruttri.Coloraiiilo carc 3e obtln ln

. h lrul Dr.c.it nl aildt {ta planla prom.geroarc), dac6 a lost G.ra, ca.e 6 compromis rorar 3u pa(ial cutrura, din lo.a .. .c.d !F.ao xg x/n ;

In lunclls d6 ac3ielimit, 3 loloe$ nomoorumdo din lF culun oura 2 2. pnrr|idilorlrere mai lmPo.lant. AcoasE doa so corebaza cu o srie de va1. In rundl. d6 hlsul vrcmli 9i lccldonrel. cllmatlco (+ .au - io N/hi):

daca au c5zul p.r.idqr .!und.oi.. car6 su cauar b?ihl.i ra doll .. .lhrC llF20 te I/h.; . In l|wl (|. .!llura. .Lca .F cltfi.llb In c.rla(h ||c. dii 16 1 octombds al 1 m.ni r, rb & .scoPl[ n|.(L ml|lb|l|l, mln(ll un du. d.3 l! il/h. F.rF
ro.tor (tn PpJ. In tuc .du|r,t @ ldt . h !i! d. Drtr (!t, t i@ rt d. yL F ..a I n rnr d.

iontoa.tu .pr.l,ll doDl d. ir. .rolrmr . th o c.n.o rr .r.ct tr pdnbl.)r -u d[, q, rrf,rr D. red lo r | {a

p6lo nEdis la $tu ?i r. onrr d. ra||||r. In_cszut in carc pr.ctpiralillo !u rogt .ub nt d. nrdil nrrl, .c.d 3-4 k! i/h. o.rF tu f.c.n lO rfin Procipit4ii sub nedi6 la edu tl o.l .L io.hdl. ln ca:ul cuhu.llor de pimSwiA nd.lgal6, dacd F.cldin D.loada .sc rr Dfilib d.!a{ll ln.dL hulll.|||rl, .. .drlC a--.5 ts N/hr p.ntu ll.l0 mm prcciprt4ll p!t6 c.r. m6di, rar ibca rceioa ||r lo.l .|jD n|(t. ruhLnu.l, .. .c|d a-5 tg W]|. t'.|ttu ncr l0 |m ilb mdl! Duhl.nuPciPlblii 2 In tunqi. d6 apllc.ro. !D n aulrrd. 9..14 16 por Intrnr uF . dd !-6 adrcar ruEt ds or'ld |. .li$. e It|l|-!aio.r, r r0l t(! -n|Ln|r pedru lr|g to.s de ound M L Dbtb rt||.|!lbrrdb

--160

Rm

!co
t {0
2000 40006db lo @ 1?o0 $@tm

xAO E
a,<n a roo

!so
o0 20 100 {00 500

ro d r@40 ss 600
E
160 't20 f, l0 10

td .drh, tF2, t! rV|. p..F ttu ftscaro ldi de gunoi d Orald r daoa !-a .pricrt lunot do grd Fo..l.! (palo6) L oLnb prrn.qaio.rr. .. .cd 05 t9 n/n .pnrrulacrre tona d6 9unor, rar r. qrnurl .cttrl .. .c.rt di.1, t0 N/h. pnr.ultcar6ron6d6 ounoirpllcrt. 3. Da.i !-iu htr6dus ln Bol P|r. d. edu, coc.nl .L ro.unb o!c., tl tldnl d. ndt.-ro..*d ..h{a db 7--a rl Wh. ponlru - tr@r. lond d oala ca.nt_ sru iurpini do tlcro&loartut IF trodu.e. A.6b doz6 o{l.ui6 stnr losa rslativ, dupi cum $ie fetaliv9l rd|jtalul lo3tului.Pntruo analEl ti intrpBbr tttlntttice,

0,7rCd I r,0 rg Vh. p..rrunocarolora d. gund, ls In c@'t qjt

apa.aruraunui oliclu- do studli pdolqgice tl .grocnimr@ di. 2016.In ori@ caz, chier si tote 9r6a l6sllor 9i .ecomanda.oa doEoi d6 fsnllEaro p b.za acesloraht mult mai burt B

"::^lffi;::Lp
Ridi(ino.s
23.1. ll.dl d.bftntdrtt Int.{ oprub6te $ DUI 10 cm3 sorLli erlracrivd $r 1/2 tinournaL de sol (cca 3 s), dupd caie s sgita bine limo de un minur sr e

160 120 EO t0

- I i'i cdul lolosrn Ounoluloi de plo de g6ld .flllrm.nLl. . aplicat l. cullur. ml.pG m4|itotrc, .. ...d. cil I tg P,O5 penlru fi*are lona de gu . aplicat || cullun 9.ernercjie 1,5 l9 satoaE, te *d P,o. pentu fiecare lom ds . solicar o.ntru c|,ltun ur tr61o.ru. s .cad cr_te2,5 kc Pp3 psnlr! liecarelona de gu2. in c6zul lolosirii gunolulul . aolicat l. cullun .n|lPr} merdtom, re |c.d clt6 05 tg Pps penrr! ricarron6 de 9u. aplicai l. cullun p.dnor..to.rc, .. !..d cil 0,75 kg P)O. penrru riecare lom o -. aolicat D.ntru culiun ur .. .c.d ciie 135 ts ni!o!(., P?Oj. penlru liocars lom de s'33L sint bjn asiq!iosl4i rare cu "o',',r" in lorms solubllo,

f',* 50

irzo 60 -'eo 3ro


20 400 600 6@ 1000 vigumasa Soiuri

tilirsaza.Din lillrslul limpedess pipreda inlr-o a dous 6prub6ii 5 cm3.in care s5 htroduce o canlila!d clorura de stsnru ll l ) Sn C l, 28, O s au ox a l a l d o sian'u (lr) Sn(COO)r.de nlan h6s unui bob d Viloi. se omo. anizea:Asl s obsorvaculoa 3e iea lormad Fleactivii prspaE

2.3.2 lnlororll|r.r Coloraliile care e

r.ruliri.obtin in

.ol .rc..lr

.ptovLla

- Solulla exlraclivar intr-un baroncor.r d6 1 000 cm. se in' 4 trodLrc q mollbdald .Fon'u, la o reacli |aor aci.l6 lnrlts (NH.)6Mo'o?.4HrO,3 adaugd in lunclis do acstslimile,din zadi cu toslor se Pol aplica I 500 cm3 apa dislilab, iar dupe nomooramelotezentalin lide fezerva, adi@ o data la dirolvar6asArii 3e mai inlroduc o u ra Z 3 s e s l a b i l e $ dozel ed 3 4 ani Nalural, in acesl ctz, 63 cmr acid clbftidic concndoza se va mlltiplica cu nu' coroclir.i dorDlor d. P?o. rrat. s omogsniz6azisi volumul soluti6ise aduc la{ola cu de aplicat c! ingrasamrnlel marul respcliv d6 ani Pe solurile acido 3 Poale rec'rrge |a SolLni! 5e oonlru cultura aoe dbtilatt l6rtilizared do rzrv6 cu unele panraz, in slicl brun'c6l le6 dedamdalri,numaiin lunr ' liouri de lenilizanli avind loslo_ ris de splicarea gunorulu d6

u tf oR ,;--.-::
t/9 -a<<''d .

rul numai oaiial solubil in apa (de ercmPlu. hiPedos!1. laina de loslorile, unele 2 4. Delermln!rc! Pot!.Mul

2 4 1. [.r.ul tndLtl inir-o eprubli se Pun 10 cm3 care se rF soldie xlractiva, uscal la ar (o lroduc cca 5 O sol 'n lrnour(a) se agiii bine limp de L un minut 9i se nltt-eaza .rt o a dola eprubli. In lrrtral se a d a u q a2 , 5 c m 3 a l c o o l i P r o p r r r c anhidru, se amesleca si * obqervaturbdilalea solr,liei Solulia erlracrva se PrePaF inlr-un balon de 1000 cml se inlroduc 5 g cobah-nit,ir de sodiu NalCo(NO, si 30 I nihl

Nonosom .prddri doar d. por..|U (x:o), in ruc tE oe rE.r d. .prdE,oEr. . r.tutui .u Dot.tiu. t. (.), c.rro ?r.re5 d. Dtr.r tb'. toume snurirNmb d. dop (c), rtu.t p. od {d} rt vla d. vt. in dri de

rLiig! e $luloi
nrlril de sodiu 15% 5e aduce pH ul la 5 cu acid acelic

Rcrolt

2 42 Inrerpretrrer rezull.teTurbidittlile care se oblin sinl

6 riu 2000400 6(n tI0) 00O ?m0 fim $000 porumb


SLrua dc aoroyidonare

200

10000

210 'l0 120 60


R@tL In t!nclie de acsstetimire,din nomog/amelepreze.lare in riqlra 2.4 se slabil6scdozetede coreclarea dozero' de fo>

{00

r00 200 ,00 40050 6m


oalrEifl DE sT itTa

Cartoli Ste(tidez.har

;lillli,i? "*:3,::Ti8',(,
medrcr Si natu.albti i socrerara rusese inremrala in 1833 de d. czihak (autor!l pnm!tur tfat6l ,.man de drne'atoqie) 9 de [/t Zorla Aceasta socFrale a creal s' Mu2eul de stiinte natlrate d n 1834 lmp,erna @ AD 6' x e n o'n o . D cobdtc6.c0 inr rn leara ..SocietateaQtirqn ca 5i tilerara Socrlalea isi o!btim luc/arile sriiniitice in .Arhiva Orn 1882, CobalcescL it incep adeva.ala act v tate $t Intitica cu slL,d! .Ce.ceiari oeotooice in tuddul Buzau si o contiiLa c! mar mune llcrar, cafe cuprnd rezolialele cercelar lor d ieren in podqul Mordove. zona sub carpar.; t zona lt5!tu' pa eG qen l. anll 1887 devrne membru al Academ ei Fomane !nde pre2rnra lucrarea .pespre ononea sr modll de zacere a pekolul!i in general 5r panrc! ar in Carpal Ma' plb sru'@ dii despre apete minerate drn C a l i m a n 9 l is i C a c i ! a l i {1 8 8 7 ) . b@rnu1 Dimbovrcioarei i 1889r A mai asat in manuscrs nolete pe care le utiliza ta Scoata n I t a 'i r i n t t u a t 6 , N o t e d e o e o o r a fie lzra a Tantor Fomanel Grliore Cobarc*u a deliiur caledra de geoiogie de a unr verstalea d n l6i piE la stitsl nrlviqii. r_n 892 1

GBIGORE COBATCESCU
(1831-1892)
Grlgor. CobSlce$u, lnul drnlre pronierii qeologier ro m n 6lr, s -a Escu l la 1 6r in anul 1831 Dupi absqtvnea qim, n a ziului inlra la Aca de mia M i harleaM La 18 ani drt concurs penr! ocuparea caledrer de sli i.lle nallrale si iizi ta sinqurul l i ce! din l4i, u nd e e ste num r prol6or provizoriu: esle detin Esre kimis ca blrsier ta paris penlru studir. Se intoarce in laia in 1862 ca licenliat in strinle nalurale. Esle numii Drol6or ta Unrversilarea de cuiind inriinl a L din l6 i, !nd e a pro t 6al a p roaP e30 d e an r D'nire elev i sai aminlim pe: Alhanasiu Sava {care I a rost 5i asisrenr), D B'indza, Em Flacovila, Em Tee dorescu I Srmionescu, cf Anl i p a,N Leo n,D Voin ov G.igorc CotElcescu pubtie p n m ur man ua t de qe oto q' e I n l r nba rom a ra In 18 59 r;t r r ur ar . Elemenle de geologie pentr! gr m naz iale i n r o c m r t c las ee dupa manual!l geologulur Iran c ez FS Bendant , allor a ! u n o l sludu asupra geoloq er Carparr lor 9i r es iun i Tr a n s i r v a n i e ( 1822) M anualll pub l c a t d e Cobebelc! cuprindea 200 de La U. iv er s ir ar ea n 1 4 i a p r e d dat clrsll de qeologle m ne ralogie s 2oorogie iar la Scoala m lita6 .uJsul de geograne i I nliint indu- s e in , 38 1 9 c o a l a normah superioara. col,itcescu a predat si arc geologia, In care penrL pnma oaia rnc lude s r paleonloloqr aI.n t r e a n i r 1863-188O a predal la Universilate Si cursll de analomie comparairi, inzesldnd univrsilatea cu o valoroas, coreclre de schelete umane 5i de animale never lebrale. Din in{liva lu ia llrnla in 1886 ,,Buletinul Socielatir de

1. Frlilizrra cu lunol de . atllcat L (rrllurr r$.Df.. m.rlaio6 .. r.d. di, I tg K,O P6ntru li*ro ione d ounoli . aplical b .dtr.. t.mrF Clo.|r, r. rc.d dt 2 ls KP gunol Pnlrulicarlonil do . apllcr! p.nltu cultur. uF dlo.'., .. .c.d di6 3F rg KrO Pnku ll.tr6 lonA d6 ounol, 2. C.6on tr|l. .duld (&ca solul orcduoo slorYaadA 3au nu h rdaoul do acid actic): . o .ol|'l|| c.r!o0.rrr (c!r lac 6t6rv!6r{l), lnc(30 cm dnd dln rrt.rl .6r.!ll ln lor), t. |ihoga 20 t! Xro/nq . p tolu.ll. c.Oomt !. b .u F.h l l .|t dir CE 19

caddul 2.s- Od.nnl||.n| 25,1. ll.r.rl fldlr.l Intr.o eDrubotA3e oun 10 cm! aolt4b o(actlv6, e inlroduc 5 o aol,3 aoiii Dulornlc 9i!6lilk61za. Din -lllldlul limpdo Dlmiaazi 5 cm3intFo alta oPrF irt , ss adaugA dtsva Picaturl oxarar, $ omogsnlEazi 9i a ,Drociazi conllnuiul 3olului ln cirloiu dut. gradul ds opal3-

Sol'4ia xthctiva 3 lqho dirolvlnd 77,09 9 scrat do ahonau in art dislilaE, iar volb mur solulii s complrazi la 1000 cr$ lot cu a!,e distilali, Sotii. d o)(alat s,o4h dltolvlrd 5 9 o(3lsl ds amoniu (sledle roxid) in.pa dislll66, iar volumul lou161 . complsi6s:i tol cu ap6 dbllla6, l, r.{lL!.-

2 .52 In-rtiab..r

TulbldlBlll carc !s (Eln dnt

.ol c! cr.4l

In

2 )a
ol

Staraada aPtovilionara

In g6nr!1,nu !. .pll.a l.rtllF 4r cu cllclu. cl rc6i .l6rnont !e rolld pnn rmsnd!rc. !olu.llof acld6,Totr!|, In !n616cduri dG c!.6n16 36w.A. r Pot .Prlcq amondamont crlc.ro.!6, chld drcl ptl-ul !!b l4or acld lpfa

R.(olta

/0

500

Sohft-fniclo.t!

2.0. O.i.rm|n...

fi.gtrdu-

m
100
!

20

IO

4oO Rldiclno... Vartoata

Sfana da acalvidonar. . ralului

'?-2r0 o lCo r t20

\l e

!co
500
Slaraada.aDlovitionara

2.6.1 f,.r.ul m.lt.l . lntf-o .prubia . pun 10 cm! lolqb do hidroid d6 mdlu 59t91 r amodoca cr, 5 g 3ol. am$16 cul $ aolil Dut6hlc. 3 nltrsazn, 16.-d'n litrar s tlplea2l inlr-o a dous sprubeq 5 cm!. P6!r tihratul plpdal l adau!6 1-2 olcitlurl lolulla alcoollc, d gllb.n d. ilirn (g.lbon do ihzol). Ap.rila un.r cord4ii r.ell-po.locllli Indlca ptozonla a;icrrvll !o prcpara .drorl - soldia d6 hidrorid do ro sa di'r sort: dlrolve5 g hidroxldd6 sodlu ln aoi distiladi,lar volu mul solutioi 3 comDllaza la 100 cm! lot cu ap6 diltilata.So pislroaza in stlcl a8tupals cu dop d caucluc 3au dopun djn 3licli lnvslite in toli6 d pollotF lenei - solutls de s.lbon do tilan: (galbnde 0.15g grlben d tiuqn ridol) s dizolta intr-un ade6!6c ds 40 cm3 alcool etilic Al 10 2.7. Dolcrml r.. clo.ulql 2.7.1. ruul.n lrc| 10 Se Pun intr-o eprubete cm3

R.(oltJ

Eoo 2'10
1f0 nrcorhq/tra
Soiuri Yiguro.s. Soiuri ldiu viguro.!.

aod distilalA,in ca.o se adauod 5 g l o l Sr s aor t A binet ' m p d 6i n minut, dupi cars s tlltrsad, Dln flll|ai ! Dio6to6zi cm3ir 5 lr-o a dola o.ubti si 3e am+ lc{ cu 1-2 Dicdluridintr-o sorqi d. azolat do aei 5q6.S obsw6. gradul d6 turbldllalo al conllnutirlui 6Prub6i6l: 3. PRII{CIPALELE AMEI{OAMEI{TE FEATIIIZANIEFOIOSI'E IN AI PRAgflCA AGFOCH|I|CI CUnENTA In alera acsito. rlpuri nrar|mDo.bnl. do lonllErnia, in D.acllc ad e rl cu z l! . f olol& lla e z11616co|nDl.l., irtlllzlnti bF n|rl {contln dola demnt! n!trltlv.) aau t rn.rl {.u to6t6 i.ei almantolnutrlllv. ln comoo!tl.). Codlnuiul acltor. lr.cut aub torm. unl lmrirtirl rpetala, cxmplu , -t da Comol.x 16:48b conlh! 169t N: 46* P,O.i 0!t K,O: Conolax't3r27r6 comrn. 13* N:279t P,O. !10!i K.Ol comgdx 1a}z5ro'c6dho r(,ci Ni.25ll PrO, ?l 10qr KrO .!c. l. Inch.l.f., ..lr.gam lnca o dru dnlh cl l.6l.16 or.z.nl.ia ln m orrllul d. t4l nu dnl nlb $.llz. dguro.... El. nu llc rllc6/a d.cll { d.r Indlcqll Drlvlnd .Lr.! d. lorovlzloruE r aolulul ql dll.rl!.lr alemani ndrltlvc, Tocmll d. !c..r. r.com.ndarll. cL lorllllara Inloo nlla 0a bq:! lootor ta!. lr.bula I tla corelaiacu nbb m!llz. rlguror. h Incaput, !n!llz! care a ool al.cl|x l| ollclul lD d.l.in ponrru liudrr p.doroglc. al .Crochlnlc6 dh iuddul 1.6!.cilv, lar aool, cu lrlcarr llmDulul,d 16 roecluall2.r! o. baz! trltlrll lunl d. aprovizla

CaCO. 1m k9 b P|fd d. vr. C.CO. t.t Dolcr l Spura( mcld. d.Lc.|b) Zloil d. lr Oa.ur{ d6 l.
7Ft@ 17E t31 25-73 70-97 5:F75 5/F90 O-90r'!.u. CrCO. _ C.O C(OHL CaCO; C!CO; C.cOr + Mg@3 C,CO3 + C(OH). Slllcql d Cr

c4oH)r

solubllltrr!ln dmJ !oA, kay'loo c apa,/r$-20 a2 1&-21 32-48 3F35 17-20 m-21 tE-35
46,6

76-tr0 50-70 3---a 5-6

89,9(0.C' tt8 ' 05 70

ltaltooRAFe t. Bon.n 2., l-Lru c: IndhF ddior Pantru rbbllirr no3t ruiul d l.grqdmlnto el .mndamanl. la culturilo d. dmp, Edlt|lra Ooro& 't077 2. Aon.n 2., H6ru C.: Tab16 nonoorums aoro.himice, si Edilub c6r;d 1062 3. Davidslai D-, O6vid63c|J v.: Ts8tara stt.ii d frtttttat prin plrnia Si sol, EdlturaAcadom l6i B.s.R. , 1972 4. Davidescu D., Davide6cu Cl.nf,nld d. cJclu

v,r Agsnda sgrochimioe. Editu.a Cr6. 1978 5, Oavid6cu D., Davidsscu V.: Aorochimia moder&, EdituraAcad6mii F.s.R,,1981 6. Obrolanu Gr. si cotectav:

Melodo de c6rc6ra.6a sotutu'. Edilura Acadcmisl F.S.R. ts61 7. R aul aC ., B onanZ. si colecliv: M6lodica analizetor aorochi ni .e LC P A . - B ucurati .

slidic[.
16-22 40-50
24,O

. Ciupercile comeslibile tor meaz6un er@lenl alimoni care prin compozilia chimaca 3e cu camea. in raporl cu carnea. in care apa s gasotte propor ti6 de 60-8ot si'n p6$lere ca.e conlin6 70-85% Proaspar. .pe, 'carna cilP6rolo, rsPrazinra 90% 6pd. In compozilia ciupercilor de cullura s msl 0aE6scnumsrogrcomps9r proreici, sublranle slbuminoide, aminoaci2i,mull elomenle miner.le 9i ilamin loarls uttls or oanismul!i. - . In sdpodaia pBonrb, pB supralls dici, cluprcllapol li cult|,arin divru. 3Paljido cullud: pivnil6, bord6i, cam6re vechr.oraduri,rdsadnil6 in c'upercarii specislso6natal. . ltr local ou o Bupmtsliulile d6 culruri d6 36 m? .sr6 BUliclsnl pgnlru a oxacula o mrca cullura d oupero riu o suprataB do cca 70 cmrlqclu. . P6.ioada de rocularo a cultu.ii e3t consldrtleca coa mai tavorabllainl.6 15 !pt6mbri6 tl 15 noiombrls,Ponru a putsa lolo3i lmPra|U.aiidicat6 djn Prlmul anlorvalPntru incubaroa micliulua si ca scarul?i din al doil6 iniorval onrru lormarca cluproilor, iinind !am. ce aco.to spalii nu pol li inc6lzits. . sub3lrdol nuirltlv p. car6 vom Ls6minta miceliulBto lor n6t drn Ounoldo cal, iat h lips6 Dartlald a .c$luia se Poate aomol.la cu p3l6 d glu, clucdLlA' lulpini do Porumb, $i ounor de bovine, q'r.o' d6 pleava$.a. Compo3lol!. D&ari, i$aze in plallorms d pGinla, muiore acoDgrile, @mpo$area se xsclta pina cind ounoiul a ceoelar in$siri catactonslrc in rimpll compostri.iis6 admF nislreaa ingralaminie organocaF minerale si amondam6nl6 ca.oase la iicare inioa.cefe a ounorutui.Penlru o lolos{e naisnta a sp4rulur de cultura,in localul dezinlechr in Pr.alabil subsrratulnulriliv se a$4d sub diterite forme: stral PlEn Pe sol cu sau Pe stelaie, 1- 4 pafapete, ladile a$ezalesuprapussa! In

27-40 15-34 a-24

d6jclii)

10-21

k/100 dm3

SlunluKcr.Nacl
KCI Sr! poir.lca/

12-24 1 2 -1 8 58-62 30-40 45-50

2 4-5

34-45 30-35 32-34 30-35 10-11

K.lnlv4KCl4MgSO 1 1H, O

x"so.

u iloR

AI]TOMATIZAPiI
;i:*id$i$f F$ffdf$#l$

Astezlextrem de rerDindltenu numai in Induslrie,eutomrllzidle p6trund din ce in ce mai mult ln vlala colldlan6,codlrlbulndalit la diminuarea muncll lizice depu3ride om, cfi il la obllnerea unor Insemnale economii de matedl prime, malriale qi eneagie.De aceea propunem consttuclorilor amatori o setle de reallz6rimenile si u?urezemuncr in laboraloare, atellerele in cercurllor lehnlco-apllcallve, icoli, case de culluri, ale gtiinlei gl lehnlcll pentru In linerel, in cercudle de 6peclalllatedln hstllulll 9i intreprinderi.

VARIATOARE DEPUTERE
ct
C2:
Schemle variatoarelor de PUtere prezentat mai jos au tosi e rp6rimenia te cu comp onenle de labricalie indrqofti, cu rezulat foarte bune. APlicabilitalea lor vizeaza feduceroa consum!l ui de 6n erg i e leclrica Pnn adsptarea consumului drn relea sau vala nocesitdlil6 de utrlLzare moloarelor erec tudii i4ia iric de c.a. cu colector (ms$rnl lecirlcs de qAuril. mixere de b! catdrie, politoare etc.). Figura 1 pre2inG schema erec tri.i a un!r vanalor d Pul6re cu trLsc, s c6ru' comandd de_des_ c hider se laca cu un o i.c . ina cul va avea lensrunea Inversa oo minlmum 400 v 9i clrentu maxh in lun (i6 de n ecos lalil c onsumaior!lu i Mo nla jul ! ir _ zazd 3mb6l allrnanls ale rEe F1; F:

le si runq oneaza bine c! sar d lipu moloa.e or c | '.ductlve de clrenl alte.nai v cu rolor bo binat.T' acul va I moniat Pe !n radiator de crrca 200 cm? Penlr! adaptarea iLumr.alu 'n zrritic al a nccesilal recomand schemele drn liqur le 2a sr 2l). care utrlizeaa un nrstof monlat VALOFILECOMPONENTELOR

DG 68 rF-250 vcc
43 k jY0, 25W 1 MJl, llni6.

S-) Diactip OC 32 (r.P.a (l Tri acrl pT3R 4 .P ,F.s.) siqursnli proleqie

TF: sig

L2 25 sp. c!Em.0,8 Ll, L2: Ll mit lslti ,110, | 30 p6le L2 * tFbl.e4a 3epdrrle prln tub varnil Lr

Dl. D2: 1M007, F407

si9
sl

inl

I t
220V ..

'tRs
hax 200W

R1 0Ko 2W

2?0v.i(
i n d a q o r a a u f 'r l ) ! n l r d c d o d e , deschrder0 se i a c e c ! u n o s . a r . r d c r e l d x a 'e r.ai zat cu lr!nzrstor !. lonc lrune Punlea de drlde va lrebul e sltonc cure.lll maxm ce t r e c c . r n n r i s l o r M o i t a i L r, a r _ de cab zar pe o placuta na .2h ai rdl!qwa m a l p o a r e I i . l r o d 0 s i n 'nl&i!!.i lirnt i. bro! n l,glra 3 te prez nla o schefra ioarte snfpla dc co m a . d a a r n l i t r r i s t o rd . 4 o 0 v / l A care dalonla numarulli fedus de prese. poale t monlald i. doza intrer!palor!1!r de Perele Pnn var al a valofkr lu C 5 F1 nlre limrtelc sPecrTr.al. se va calta obl nerea sl nger I irrne a t r storul!i la capalul rece a Pc tenl omelrll! de comanda Con densaloru va l! c! prerden m cr Pentru a se evita pe.lurbarea r e c e p l i e rM A s e r e c o m a n d ai o l o de anliparazllare s rea I llr!l!

0,u10v
R{ 18Kn3!/
R1 2 ,? ()

TUr 2 N26 1 6 2 N4 0 1 0 2 N1 6 7 1 A

;;i;;

,,i"-; 'G;;;;bi"i

Pt6,2Z

Ih = T O ,E N 4

S.h.d .l*t

o,cll.Ail$41{::
'lLttrl{}$t ;1{}{}:}
, 169. P AU L F O P EB C U T inr. oAt\l FlFtaaNEacu O marvarielate oscitatoaro sau RF dosde AF bil d6 simpl ss pol rolizacu aiutorutlnLri circuit LEDilashsr aOA 3909.Schma intorna ti 'nrogral diagramle inrerconriunisint przentate tide in Consumul dus, posibititaroa atimntirii de ta o sursi do 1,5 v, precum5i numerlt mic ds comoe nnresrlern6 prmit utitizroa circurlutuidr6pt 9$ n6ratorde rnde d.prlnohru,ara, doic aau 'ndicsror 3i acusrrqci.cuir pnlru comandstlristoarlor a trtacalor,oscrlator comsndalotc. l. fioLrnto 2..,6s oF zinh cinci Indicaroars rrscvsllla(1 optrc6 d i-ossa H2..4 Hz) cu LED-uil Frcvsntsdo oscitatr st dicla6 de condnsatorul itrn st o reta iezistrvq int6rnAclrc!llului, Modiilcarea tniiunii ds atim6nlare atrag6dup6 slne modrrtcara trscverni oscide l4io. Psnrru clrcuitutatlmntat ta o tbnstuno de d 1,5 V rmarcam o8cltatorut post6tlnclions conF ca nw cu o balri6F0 tlmD d D*to 0 tunl, dat tiind comumul foarle mlc,

E. mB ,tO

me Capsula tahca

la !E psu pLast rc
RFI

RS NC RL 5

vo 2 . R 0 B39 0 9
NCI 61

RoB3909

220rF
- f r e c v en tq sclip ife=1Hz de conlinuA ld o boterle - d u r q t d d e tu n ciio n o|.e de d e 1 , 5 V R6 - P d e pitette 6 {uni tip

1,5V EtINKER LEO - f.ecvenlq d. s( lipir e=4tlz

dn fi o u ra1 . lor m ardin L1 . t2 . C l Fi Taschahel t lgull2 s i din Se vor bspcla cu stri6t46

n o rme l d p ro l o o l i a munci i , svindin vedsreoA honlajsle au cuprajgalvsniccu rlGauaMor laj6tese vor introduca cast6 in

di n materi at trotetor (P vc, polistircn),lar ax16 potnliomt6lor d comandavor avos buioan6 dln matgrlal lzotant_

R: o.x.200W

C.20+Suf
riinln 50V

4-

s-30Kn0,5W Rt=

R ] l v L ' D BL IN KER APO LTD

LED

f . e c v e n t q d e s c t ip ire = 2 Hz

LTD R0B 09 t9

R 0 Br 9 0 9 2)1
120)rF ifecveflo de srliprfe = 3H?

R0 B 1 9 0 9 220yF ]V LTO B LINK E R f recventode ! c t ip ire = 1 Hz 220ttF 6 V t E D B L I NK T R

irurRnnupAron
AtlTof,f,,.{I
I ng. r lr E
D(: nU L k ) o r l r ' . r s o a n o r i .a r r l urnr. res ( i ! n p r o g r . n r l . l r r ijvr /o ' , 1" f lnlrp l r n ! ' l r t i i a d ( n n ' \r r ' ' ..' r r i r'. v t ro, L, r i L , i . 1 o , n , a / . . l' !itr .r , i il nLrlrl rnct0 ', M . f t rJ ! r'',7iilal I 1. . | , ! (,r s r r G r d r r r z e c e ' r z.il I

minute emrte un sr lum nos. iar Persoana trebuie e apese un buron: daca acesl bLrron nu esle apasal, televEorul .ste altomat deconectal d6 la Schema bld a temponzaloru-

M I HAEB C U

i u l D s r en | g l r a 1 , i n c a r e s e o b serva prezenla a dola lmports zatoar.: !nur num I panopar, srabilGte timPul de In6te. care r! lreblie sa I e prea lung (con' d son de energiola lelevizor), ar nid pf6a sc!n, veze pe lelespeclator. A dol6a temponzalor este Pentru gnera_ rea alarmei sonore 5i ootice Cind crcl! de 0cru al aceslor temporizaloare esle terminal 9i revenrre lapasaf6 bulon). al menlarea terevEorul! este opnle lse poat6 opr $r d6 llLlLzator la lermrnarea prograschema elclridi este in iigura 2 s s6 compone. in esede, din doua clrcu te bascolanie cu prag O ntrare CMOS basculeee la 1 / 2 d i n l e n s i u n e ad e a l i m n t a r e . aceea de la poarla Nr $i a doua intfare esle sensibilri la un Prag reqabil N Nq (de IaPl un ltrq_ - Este lmportanl el putem reqla

36

p ra g u ri re pnt r u t inp i i

de

Condensarorut esle incarcal C brusla valoarea lensiuniide atip r in bulonu t BP me n ta rs

Aceasb aqiune produceoasculara lriggerului.$azind por6nl i a l u l i n y , l a z o ro reneay, kece in nrvelsuperior ce mp rcd d6chider6a Daningionuluir.r. dechidrea lriacusi, respecliv, lui (csre remine in conductie). Oscilatorul tormatdin N. si /V. ramins bl@at dace una din rn: trarie Nj s alli la un potenlial rnie.iorcu jum,tateatensjuniide Oscilatorulva lncepe sA l!nclioneze dnd Y, va dpa$ijumalal6 de lonsrlne {sall de la 0 l} L a l ,mp ' rlr, (fi g . 3) el i beram b u l o n u lBP $ i , c u n Inl 6nl eu.ui NAND C.lrOS deBtsesc vatori de G rI, shqurereermenle dmn FB,F, rosoectivC incarcat la L e n s i !n e l o ra ra (v " ") cu c= p l O OO F Er F = r l a l i i e ob! ne o c o n s ra n ta ti mp d e 1000 s. d F e z i s l o a reFo ti F , nu contrlr bui la descercarea C. c loclu mai la mnlinerea incafcata sa 5i ele lrebuie sA tie praclicde zec6

Ou acosteaputemvedeape tn gura 3 ca b t frpll t) in punctul ialulv Do/? 4-se ajunse a pote.4 In t,, N ,N , se debl ocheu:sl incep sa ba$uleze (8. se planteaa numa in caz de relunctio nare a oscrlalorulu Inrrer?$i 13 oscilarorul tunctie neea 9i prin r, se em I semnale !m noase 9i sonore (pnnl ro c.sca). Estedes momentul rein carca.iicondensatorul!i Daca C n! se apas BP circuirlr bascu, leaa, Y, lroce in

!.l-8!--J+

TcT:l
-'1,,!i t-

P.oduce blocarea circ! lului Dd lrn9lon li curntul prir lriac :

{;j

6st penrru pornrca Instanranee a t ovzorului sl s comanda coman dai $l

Bulonul in pa6lel cu l(acu

fi
t,
F

Ci ce n! poseda un rioc p mod ilica sche a inlocuin

i'-

acessB p$a cu un r6re!


\/

i"J
-i

c i

O pa u !u p a c ! m s e o Ds c 'vv b ser a t / a n s t o r m a t o r ! l d e a l i h e n l ai:.i cundar scoare 6f

.^: esl unul. rsclpral care in s t


ei'j

F Fl6B

GtAXol{ ;
i

Sl1tlg

un claxon cu consum redus Pontru jucdrii leleghidato so poale const/u dupe schmaalaturaia oituzorol uliizar 6sle un dituzor miniai!ra cu rezistenla de mi ni num6 r). Freve(a de ,, )scir4E se p@te schrmba dlpa Jorida modfidnd condenetc rul de10 l rF.

f- ?l",^..f- T- o

I r---='r I 14r^ I I h^-- 1909 -""" I f "" "" I Kl - r sw P*o 1l Trt ii .1


100n.

sJ

I 6

IDistrfbuitor I
q
!

de impulsuri
telelonii. Ace si6

i
;

i
N

Cl mai chi distribui toafs de impulsuri sint consrruil ps prlnclpii slscrromagntic., fiind iolosite in
dom6n i u l

i
4

d i stribulloaf ode im p u l s u rl dni r66lizate cu bobine 9i contact alunocdtoars, sutrind in timp uzuri pronur(ato, Pr2nttmin conti.@r un distribultor slsctronic dasrinat xclialioi unui motors{ p63 cu pas,ncear aqlonirll unul mecanism csasornic. d Molors$ll pas cu pas 6sl6 d Penlru construqia motorasului 3e lolossco.hns a|te mdonale 6 gurubui M6 carc la 36 3oolioned:a lung|m6a d 2 cm, Fl o plac{ ds o!l moalpdrrdri cu lltura d6 50 mm P6 un c6rc cu dlem6trll d6 40 mm, impdftirin 0 p6ii 6 eoals DraclicA oAuri@5 ln dim. G6uill vo. r, tlitat6, 1616 vor IrSurubacqle0 turu b un d6 20 m m , l n re i u l rc6 sl a, s iat or ul c ir c u i tu l u i

!
i
!

t
i
l: : I

In g . ro N M Al l o IN E A N , i.9, FLAl/IU FC,TA maonellc este conleclionat Rotbrul cncuilului nagnlic este construit dink-o paleta de olel moaledo 40 mm lunormesi I mm orosimo Grosi-mM i'l6c,i paliate e5te de 3 mfr. P.l6ta rotiloareare likl la centfu un ax de qel moale treclt prinlr-un lagdr conslF luit intr-o b!c9a tot drn otel moale, ti)6 rigid in placa pet.aL Lungimoaei diam_ trul ax!lui palelr rotitoare. precumii al buctgi lagar! lur sinl ori6nrativeIn PrrncF piu, p6niru mic$oraroa rromrilor, lusul axului pal616in! mm (Fulrsbuio sd aiba@>2 sul axului oste parleaca.6 se i ro re s ro n b u c s d ) Fusul se c o n ri n u dS i l a ie$i readi n b u c l d , s e rv i n d P entrL tfansmilrcam(ic{irj la mecanismul anlfsnal. Int16llru1 mo l o rq u l u i6 s t6 d 1,5 mm. Pan6a d bobinal consta c de d i n 6 c a rc s s e u r ^ni l i moa

15 mm sl diametiul exterio/ I mm. Lar oriiici!l Penlru miez d drametru de 6 mm Se bc bineaza carcasele c! slrnri de ClEm @ 0.06 mm pim la umplere. Fezislenla eect. ca a one bob ne lrobuio sa lie cca 50 !). Bobinele se leaga rtle doua in paraler conlorm D strihriror!l electroni. esle construrt cu alutorul a

doua cncuite integraieCDB 474E si C D B420E l mp! sU : rile cu lrecvenlade 1 Hz pe cl or$l apl i a r e p a p r ccal e e p c r o r $ ! lr 3 4 '

reqraluiui COB 474 E impulsur, in cdu e dislrblitorul $r molora$!1 Pas cu pas se folossc la !n mecanism d orologiu cu demllli plicalor $i albare cu ace 9l cadran, provrn drn drvizarea irecvoile hui cuarl In cau in care monlalulse lo osegle penlru controluL mi9cri. urghru are a unul utilzalor mecanic ss slableste o 16lalie foarle exacrd inlro irecv11a aPlrcala la n trarea distrib!itor! ul li unohiul efctuat de !lilizalor Pontru liecare rmpuis aplical a I n t r a r e ,i n c a z u l m o l o r a t u ui cu 6 pol, coresplnde o mFca.e de rotal16 !nghrulara Tranzisloar6l6 Ij I, s conslture afrplilicator!l

il { "',;I I,;., \ f1r.J,.-t1


I xt171 -tC.ttulea44

1',o' t

-'@g talata

ir

$ ne a disnrb uito rulo i.Oie d ee F 107 de scarca se llinduclra celor 3 gfupe de bo b ne. Palela rotor eiecroea, o roldie completa penlru 6 i m puls!n a plcale la irtrar e. Penlru nversa.ea io(e F este sulcienl sa se inversze rntrarea in doua bae ale tranzisloa'elor Ir, Ia sau 16 u e e/ mp !. ,n ve rsn d b da lui 13 cu bda lui 7a sensui mis ca rii moto ra$ ulu i s e Monlajul a losl xpe.imental Penlru o lrecvede ma x ma de 10 Bz L a acea s t a irecvefla palela raspunde la rot4ie sacadab lara gre$er' Lucrarea se re co mafda p ent r! aleliere e din $ co l s i tacullali precum s amaio.i l o r cu indemira ro in con s l rlclri ri expe rmen lar 6 lec k o nrce de tin 4e rid cala

R0B3909
2201tF t Lip ire t c e c ve n lq d e s LLip ire= (0 + 2 0 )Hz

Mt1{ IR OB O P IS 0sc
Cu 4rcuitul d n tigunt so poar constr! un minisirobo*op cu LED Fgrajul iiecvenlei e lace din poler'liomelfu d 25 k!). Cu !n condensaror de 22O rF gama

ds iglal .st cuprln!| intr6 0..20 H u, i ar pntruc = 22 !F poale tl .xilnl. ld 0...200 Hz. Polenllomelrul ss 6ldlonaz.t dupe n6oo3it{ll in hl'lzl 3!u di rcll n rol al l i /ml n.

RBTDD deTIMP
Rersole de limp a! in practica m !rt6 ap rca ll Un!l d in ce le m ai s l mpe mon lal6 u tlrza t ca r eleu de timp se consrdem incarcarea 9 desc.ircarea un! elenrenl RC In ngura 1 esle dal un asllet de. elemonl. care consla rn legarea i n sene a.e zisren tei F sr c on' d ensalorllu C In po z(ia 1 a c omllatoru ui condensalorll C se incarca, iat in pozilra 2 acesla se descar.a Incarcarea ir descar cara condnsalof!i!i nu se lac Propo4 ona cu litrrplr cr dlpa o c uba rpo no nlra la(ng 2 ) Numar dupa o Peroada nde ungali de trmp condenstoru poate n consideral ncarcat la maximum ( respecl v d esca rca l) Ini t s un g rlp B C Se o blin e r in -RxC

se.!nde. daca va oarea re2istenler es t e dat a in J ! , i a r a c ond6ns ar o/ ur ! iin F c o n s i a n r a d6 limp i i.dica in ce intrvarde I mp s6 rncarcd condnsatorut ta o lensund de 630,6. .espcliv in or rmp atunoc ra o descarcare de 370,6De oxehplur uf conden s at or C = 100 r F s e inc a r & j o r n r ez is lenla 0, 25 M ( l, = B r c R= 0.25 M!1x100rF 25/s. deo du'r 25 s se alunqe la o incarcare de 630,,6 din lensiunea aplcata I n nqur a 3 es le ! n r o l 6 u l a ca.e pragul de comLtare va I s r abr r ilde r ens unea d r o d e z e net Dj, < at t a I s 6 ad a l g a rl 6 n s i! nea pe em iior c o l e c l o r a i tranzisloni !i I, $i caderea de Iensiuie pe rezrsienla em lorul! (68 l)) In siare de repals (lasla Ta esle desch $) torul lnomnr condenslor!l C es t e inc ar c at i t r 6n2i s l o r u l I j c ond! c e s i pr ea c ur en l u l b d e i ; kan2islorul f, esle blocal I re La o apasare pe clapeta Ta conde.salorul se descarca Baza

van2isto/urui va primi pot6nr, lar lialul z6109i se blocheaze, r, s debl oche2A F6l eul 6sra atras lr acosl inlrual de iimp condensalorul s incarc6 prin C rezists(a F. Conslantad rimp se all'i in lurul valorii d 63% d6cl contactul s6 r6alizede la 126 V. Oac!! s6 calclleszd tnsun6a bea-6milor a iui r, pntru o der d tansiunB rzisa tonlei d6 68 !t 6srd cca 1,5 v Si diodaO, trobuise aiba o r6nIn cazuli n car6 t6nsi unea do incarcare a condensatorului C d6p4tt6126 V , Ij conduce, r, se blocheaza. .6l6ul cade La o noua apasarea tastoi Ta cicrul Timpul de excitalia reluui lepind6 d valoaroalui C $i F potenIn cdLl in care valoqroa liom6trului sl zro. o[inem l i mpulmi ni m = 10 k(l 9i C = 50 R aF. 1= 0.01M0x50 !F = 0,5 !, iar l i mpl l maxLm = 1,0M!) 9i C = R 50 &F t = 1,01 M(!x50 rF = = 50,5 s

63"/" RP
I

t}R' C

'+

D2

T1

l'lA$URl PTRIOID PRII


h s . c N E A O ( 'E In ioafte mulo aprc4ii esre .ecesait m,surarea per oadelo' sau a duralel de deslasurare a d leritlor tenomne sau proceae hra a li necesareo precizie care e justilice ulilza.ea cronome lrelor sau alta apafatu6 spcial-

c0tilPrn

Ulrlzind doar rreL caps!le Cl s poate realiza un nonlai caro permile mas!.area perioadelor pnn metoda comparal i c! o precizie etisldcabare Meloda consla in a compara durala Ti, caraclerisl ca procesd ui de masural. c0 o perioada conslanti Schema lo9i@ pentru raiizarea comparaliei esle compust din poii16 N2, N3 (Cl1) s N3, N4 (cl2) (u9. 1). Aceste po(i s i n i I n l e A r a l eI n c a p s ! l e C l , i i p CD&100 car6 conlin irecare cit6 palru po(i SINU (NANo). La pinu I a po( i N3 (cl3) oblinm niv6l logic ,zero nlmai dnd Prioada To devine mal

J;T;

(l )

ln ngura 4 este prezcnlat un a r lrt d{r ree ! a care c ic lul de incarLar .r d es.arcare es t e c ! 9r p' in:inlrel st 8 0s nr pr agll d . t rndc n e mar n rea rcz s le( ei e mrlorul!r. La ar sa rea ui Ta condensalorul C se descarca i, se b oche a2 a, a r re ell es le atras C se reifcarca pf n R pina ond este depasitl lensiunea n prag Ir se c!pleaza c0 I, $i acesta se blocheaza. deo relell ramine lara c!rent. stare ce se henti. e da torita .on laclur 0 de pauza a1 Pna a o n ola ap6s &e RE LE U OE IIMP CU MUITIVIBFATOF P rn inle rmed rul !n!i m p! s rele!l poate trece dinlro slar.

s t abila int f una ins la b l a l . m G m enlul in c ar e c on d e n s a l o r u l lrece din srara de incarcare la c6a de dGcarcare 1616!l irece I e! dinlr o s t ar ein alt a I n l i q l r a 5 esle data schema de pnnc p1u a Lnui asdel de relu I, este in condLclie iar r: se bl@heaza I ree0 esle l ra c!r6.1. conden sarorll se r^ncarci dacir Pr n Ta aolc am baz ei v anz s t o r u : i I r un im Duls Put er nic ic i c l u s e i . _ se blochea.e, I: verseda. I c . nduc e t r at r aqe m c . r ul in c ar e c ond e n s a l o 'u ru este descarcal, 11 preia c!rent!l baz e 9i c ir c lit u s e I n v e r s e a a9 l atunqe ln starea de repaus

Frontul negaiiv al acesl!i semna va basc! a circuitul bslabil N1N2 ar aprinderea d odi LED2 va mafca apar(ia acest6i in69a ilali. O nola m6sudtoare se poar excuia numai dupe in4ializarea schehei pnn bulonul B LED1 se aprinde in toate cazurile in care 6galiiala ce or doud semnale dispare. Flnclionarea schemel logice esre ilusrrala n diagramele din ligura 2. Timpul To constanl este chiar consrania de lrmp a circuii!l!l m o n o s t a b i i n r e 9 r a tt i p c D 8 4 1 2 1 . Oeclan$area se iace pe irlrarea 41 a tranztia 1 - 0 a somnalulul Or (ere marcheaa lnceputul pqroadei de masurat Tr). In lunctie de gama timpilor d masurat lemporizarea To se d5 brm na prn a egerea elemnre lor R Si C, care st satislaci rsla. T o =r n 2 ( r +P ) C . 6 9 R . C ( 2 ) 4 Utrlizind un condensalor nepo larzat de 6I ,rF, rdislenla varia

+ (Dupn ,,Juqend tchnik-,

I
orla P va l1 de 10 Kt pentr! trmpi do misural mai mici de 0,1 s si de 100 kJ) penlru peroade de Panala o seclnda Re zi sl o nlar eglabit P e !te ma rca ta lnilali de t m D e l ae tn nareticindu-secu alutorulunui nururalor electronic dcraNat SP Si opril cu semnare resDeatv . Penlru cre$to.eaprecziei masuratoriror. .ezisterla P p@te f inl@uita cu o reteade re2islente Ite calculateliecare in conlo. 11 im ita l o cu r elalia Cu al u ro rl l 2. unui comlrator.acestere2istenle s Introduc schemade rempoin rizaroTo in mod gradal pina ta 00 aparilla ineqalildtiiTo ; Tx se

c idre Rt 001 001 t


R QX

Atr.9are

e.
l I

RL

^i

r0

01

so

o
0

t Li__!.10
l1

rn
0 0

0l

iL'j

O
0

r^ i. L$'l

-,

.1 I I

ro=I( _ =_-

C! mi.i compteuri csraclefs_ tice necaru proces nisurar _ o 1 'd l P o a t P6 v Pt u n i r p jarg de aptrcare Spre exemptili_ poale ti !l lizat ]a mas!rafea trmptor de conrltare

la relee

r 'o(ir

+5V

__.t Fs, -,r" r"a rdr r" ."t--. ; . r_h. L_-lLrr2 conralrE RL Inrru .nnl'q,ra.
l ra cl e/" la d n 5L| ro' d e c o n l l a r e d r n |'3hel .r 3 q!ra

Timpll de.adere a un! reteu esle tlmprl scLfs de la decon. lar,pa lensi!n r pnn chcra K ll m o m . f l 0 l s l a b i l r r i r c o n i a . r L r! i de 4p.rs BL Acesla cares p u n d e r o c m a i p e r i o a d e iT x . ! e . bascutafe-reveni;o a ctr{,uiu[:d basculant b siatiir NlNn {o[t]. c ' m n _ '" r ' " +'n . a q ,nidrlfe

n c12

+5V

rR
?XN +9V
= -;=\

+5V

l' '

LED2

R
t

t. {,

I ng. ZAHAFI A Montaiul p.6zentat Poale forosi pntru realizarea semaloarelor de circLrlaliePenku uz scolar' Pe ir6nuri did0clice sau In porF ooane. oentru compremra luca_ ;rilor p'; lene de orcu14ie ruried Mu lroviare, penlru dtrrlar6a circul4iei in interseqr care necesit a tsmpo rar as. m enea arnonaidri $i psnlru aqronarea oavoa26rii luminoase s pomurur ire iarnA sau a sSlilor de resiiviSchoma slsclrica a senaioare lor bidireclionale, ala9abrle pa noutilor domonstranve, ssle pre_ zenlali in lioura l Din schma 1 62ull6 ca ap ara l!r c ons r a dink-un multivibralor ralEl c! vanzislos.lo I, 9i r,, capabrl si oenrze rmoulsuri dteptungh'uiar. cu latrme va',abi6 (din PG tnliomekle 8, Si A5) intre 0.5 si 3 s, care comandd bascllaroa r alizal cu lr an t ioo6rulu i zE idarels t? s' t", Prin inle' m e CrD4 F' 5 5i d' ul cr rc!il6 loi

IANCU

va I ti lranzislorul 7!, al carui c ! r ent de c olec t or m e n l i n e apr ns am pa de s em n ai z a r er r . 6chipata cu vizor de culoare gal Celealt e hm pi nu l u m L n e d a . doarece lranzrstoarele cu care dnt inseriate, 15 9i 16. sinl n c his e, av lnd baz e e P o l a r r z a l e pozniv in raport cu emlorul. de oarece valoarea rezisler{elor inseriale, in sens de condu4ie are diodelor cL siliciu D,-D. esle on cum inirrioara rezrste.'ler loncliunir em r lor c o ec lor a r r a n z i s r c r u ur f r b dal de lt a n z r s l o 'r l I inc af c ar ea c o. dens a l o r u l u i C l pf in s ena E, B3 per m r e b a s c L r a _ r ea m ulliv ibr alor ulu l m p u l s u l poziliv, creal Prin desch derea

tran2isloru !i I,, lraverseaza condensaloareie Ca 9i C4 diode le D. si Dq, provoci.d inverMrea s t t r i i t r i o o e r u0 S i m u l r a n p r i n deschidefea lranzislorului I3, se deschide 9i !nu dr. tranz stoarele 15 sa! Id care aprinde bm p i l e c o n e c t a t ei n c o l e c t o r l l l u , iar lanpa L, s-a stinsin momen . t u b a s c u b r i m u l l i v i b r a l o r u l u iO noua basculare a mu I vlbraloru l!i nu mai produce un impuls po2 liv r_. colectorul tranzistorului Ii, dec nu inlluerlleaa sta rea lrigqef!l!. o doar slinge a m p i l e p r i . i n c h i d e r e at r a n zs t o " ruldi 13 Si aprinde ar lampagalbeRi T mpul cil ard lafrpie rosii Si verzi depirde de capaclarea C? $i poale li reg at din pote.{ o melru F,, inlre 1 si 6 s, I rnd dublul limpolui cil arde ampa Ll Mai depade cclLl se repeta l!m i . a g a b e n a i n l e r c a l i n d u - s a iiecare schrmbar. d ntre atmpre PenlrL diriiarea lrecerilof de pielo.r. lampaL, poale I nloc! l a c L o p e r e c h ed e h m p i ( v e r d e

Rt4 tt -4?0pF15V
l1

Rt-25K0

Rl-l,9Xo

"{i1nlii"to","r" r, s, 7. sinr
montal6 la ietir6a munivibralorulu'. oenlru 6molifi.ara .ur.nlu' lur oina ls valoa16asolicitald de | empil de s6 mnslEre Fols im ,5 lar au li l.a nzisro ar r 5r r r ' insBrlate cu lrminal6l6 nrqg6ru

C2-4?0!f-l5v

I2 tfTl23

Rr,-al0o

tl

{,tv
Atl8o

Monlaiul, alimsntal drn sufe F. nacoirts cu'nlul de 180 mA (d baieri d 45 V I P 3R - - 12) astel: 9i llnqioneda Pr6supunind ca la un momnr dat iranzrstorul 7? $ 31!; in slare d conduclie in aceesi s ualr6 P6ntru milsuarea iimpului d t dre s r6l6ul!i, tundiile Iogice SG(RL)R. FciL+K (3)

R9 A(180

limPulul isr ponlru d6tsrminarea Sa{ (RL), Fa= R+FL (4) Se obso.vddin acssteecualii Lc oice ca Penttu a roslra timpul d straqer e os le s u l i c i 6 n t a rr6nstorma schgmad6 comutare Drin inl@uirsa reciptoct a conde, Mo d ul pr s z s nt al l o rm a r6 ' ' a oorioado Tr de misu'al e lunqionari Inm,m posibilftala lempsnvea circuitlor logrce lhazard) in cazul aparriieruno' nedoritodatoratsrmpur_ s6mnal6 surilor parazitede conlacr'

D! L.J,gy-!-Ota L5:.J,Ev0P7A BA261 fto {l0o l2l EFT


D{ TFD 106

aloA

3,9Kn TE

Rr z

ql

toKnl=
10nF

L----{t6-t0(n
Onf

lae

9i rotu), manevra care pernile utiliarea semaforului pentfu dirjorea circrlatie r In n ter s edr i kidireclionale Daot este nece saE utili%rea semaforutu penlr! drrjarea cnclkliei ruiiere in intersectri polidireclionate, se va . ealra inc a !n In SSer, sim r ar c u m onlajul d in liqu ra r, d ir lr an 'zstoarele Ir& t eda in locu bmp ii L ,. Un br at al lrigqorulli va cofranda tamoa tr dolata cu vizor qalb6n. rar c+ alall brdt va sus:lna perechea de irmpi verde-rocu al6 difecliei Z de c rculalie. Lampile req ate @ntru inter vale de lunclionare mai mic vor n moniete pe dnedii cu oonde r6a circuLalei mai redus {caid6 ctcul4ie d6 calegorie interioa.e celorlalle ramilicalii adiacento). In acest caz, tdmpite vor ii monlate inlercalal. LamrE r6ie comandala de kiggerul c! frocvenla redust ya ti inslalald pe direqra drumurur sec!ndar. iar pe-

recheai verd pe dirsqia drumului principsl, njmpce tamm in verdecomandal6 rriggerut d au recver'ta oe bascutareridicata va deschide pe c,rcu14ia d'rsqra Penrr! r6atizaroa !nui nodel de semaforunidireqion6t, caDabil si dirijae circutatiain ambsle snsuri, pot fi slorimate /a mp i 6l r s i r., ra r tamoi te sl r6 15 vor fi de acel6r tro au tar;m L ,. C e l e 3 ,6 m p i s In$odi c inlr-o carcasads lorme psratetiP i p e d i c 6 c u d i ms n si uni 16 de 25x25r60 mm. Pe dou6 tts opuse, de 25x60 leazd cite 3 vizoaroclrcular. .u diamelrul d6 1A-20 mm, cotosemaforul este suslinut d o leava cu diamelrut intrior do 6I m m , tu n E d d e 120-j 5O mm. prin ca. tB6 csle 4 conducloarsal6 grupsi do t6mpi.La caparur opus, lava 631eincasvan' in c6ntnjt lnui postamenl,

iot de lorma parstetipipedioi, cu dimensiunilsde 85x85x50mm, pEoqa do circuit caro include rmprimarcu montaiulBlectronic E,. 9i sursa de alimeniar intr l ampl l di Gpuse ori zontat se monbae 6cbn rilsto.ianto. ModslLrl smatorsluicgntrat al interceqioibidireqionalecu ci.curalisIn ambetesonsurie8tsir trodus intr-o carcasi prismstlcd, cu baza octogona|e, circumscrisecerculuide O40 mm.Grr Pelede oit 3 vizioareso instslsa26 ps 4 let6 latsrals, doue citg

Rt -

Rz-ltxo

R?!-25Ko

7
470!F 16V

s tPt
rPaa
aol

25Kn R2!3,9Ka ci1- 70pF-l6V R21-

r21
aPa.
<ol

6alben lP1 s Pj 7

2vl

.h
IC

1-

6 il jut

022-1051

tc

Rz6 h4
R29 3,tKn -

c
10n F

_doua,opls 9j pefogndicutare. Inl re E mpr16 sp!86 di ortzontatsi fitst6 d6 cotlatrt|6 tatra16, crans s6micltin, dric6, rsllctorEant6, disDUss lntre elo. La toat PerPendicular tipurilo d smstoaro, pad6a in sLrpsri&re a vizoarelors6 vor monl a parasota.e tungi d 2G-25 mm, l nl ocui rea i 16nzi sroa AC-180 cu tran2istoar16 , EFT-131 AD, echtpstecu tor d alumlniucu suoratata de 30 cmr, permitsutitiulia gmoilor de 3,5 V - 0,3 A, sau acti+

FOTORDL..DU
Pnlru iluminarea unercamere in mod aulomat,in funcl'e de luminal!l exleror se lolosesc re ro e i o tos s ns ibilela lu mi n d care a! ca elementlraductor o iotodlode sau un lotolranzrslor Un astlel d6 montai esle pre zenlal in llgura L MontailLcupri n d e l r ei pi4 c om Po n e n l e . pun l e ad m as u6, una din diagonalelololranzisrc d r !l T1 , u n c om par alor e re n _ siun6 roalizat cu circ!ilul integrar A7.l 9r un amplilicalotde cu curenl conlinuu realrzat lran_ _f2, zisloarele T3 9i T4, care cc manda rleul Bs. Rel6uleste do tip miniature, cu lensiuna d de aclionaro 4 V, la un clrenr de 60 80 mA Puntaad6 masurds reqleazd cu aiuiorul polsnlomeirululde 1 M rl . a !4r d f olot r anz is to r!ll a inlunoric.in 3$a lol lncil tonsiua nea la inkarea inversoar cir" cuirul!ii inrearal sti depaseas06 cu 0 ,1 5 -0, 2V lens iun a e i n P a lrarea ninvrsoar acl! 4l c rcuit inlogral ln acesteaondi c r' lir, l a i e q ir ea ir c uilolLIn l g ra l
BOAAIU Nc ' M E6 vom avea o tensiune negatva Aceas6 tensiun6 ste 9untata de c dioda 01, iQ ir ea k c ui t u l u i i n l e _ qrar merlinindu-se ra potenlralul

valoare pozitiva. Acoasla tenbaa tranzisto siun poiarizeazd in rului T2 doschizind, dcer6i T3, rimp.si lrahzisroarel T4. FF si d6chde, eur esre aclionat prin contactde sale.circuitulde alimntareal becurilor drn ca T2 Tranzlstoarele 9l T3 sinl de ri D !t 8c107.8C 108, i ar T4 8b136, BD1,loseu 4c180. Daca se dore$te el i mi narea punli echilib.ale, Poatelolosi mor s KI

ra -+4s1

I
I

-I

IL

xr

tl -l-t . T- +' "

Ki

6Etn

O/
T2, mas6i.Tranzislosrsls T3, T4 s m6(rn blocate9i roreulnsac6sle I onst c]nd lotorrsnzlslorul l u m i n a l p u .l e a s dzecnrl r pe inlrafoa br6.t6, iar tonsiun6a crql6 Pstevaroa_ neinvrsoar6 rea tonsiunlido la intraroainver Tensi!neala i66reactrcusoar. irului int6gratse modilicaavind
v a li$' t ns ilnea de a i m e n t a r a

00

'Mt,

narea unsi perechr de $ma_ loare, echipate c! ldmpi d tip t. Schefra eleclrcA din fiaura 2 o6rmlle u lrlrza rea hmP ilor de once irp Ind rlera nl d n um ar ul or sau de lensiunea de alrmentare Gruple de lampi pol li izolate gectric de cncuilele monlai!lui electonic. liind alimenlat ;eparat prln punciele o 9i s Releele-Pj Si P,, echipale ne

monlajului eleclronc), sau al G de i i p u ri s i mi l a reGruPel bmP iiouri similare. . ru P el iam i al caror curentde lucrunu d6ps_ s$l curentul maxim admis de contacielde lucru ale rleelor vor li conecelectromaqnetics ca L l e .a i n l i g u ra2 , u rml nd c+ g l e l a l l ru D ed e EmP rs 116.o' conlac neclate Prin intermodrul a4io roarelor cofespunzeloare, P, inlermediare s nrr6 de releele P,, prin contactelod lucru carec! cite un singurconlaclde F e z i s i e n teFe s i ars vor avoa l ,r comulare aclioneaa la un c0eqal6cu rezr5rent de 5G-100 mA. prszenttnd lori apro{imalrv te4a bobinelorrl6lore Eclro_ o re 2 is r enla elc t r i c i d 6 500-800 0. m u l i l i z a r a - o n ta j ul ui Fentr! de se pol tolosi relele lip Fl'9 ca p a b le s aqr onee srg u r ra comandaaltomata a qhirlandF te n 5 n e a de 12- 15 v (a c e a s ta l o r l u m i n o a s ed e v i n P osi bi B u

pnn inlwunoa rleulur eloclrom a g n e t i cP r c ! l n u l s i m i l a r d o lal cu dou, grupe ds conlacie comutabile (roleul P3r din figura 3). Inlervalul de limp cil slnt ac!ionate consecutiv dmpilo Lb, L.. L. sr Lr esle realal d n ooler rG nieireld A.r ii A,a (sinr pr6rerablle polenlrometrerecoaxrale, cu aclionare simuhana) P e n t r u a d a i l u z a m i s c a r i i( l u mini fugitive), in derivalie pe Empile de baza, se con6cl6a2A qrLJpurie urmatoare de bmpi. d i s p ! s e i n a c e e d i o r d i n e ( r 's u , a Lb n rc ) Vor 3, lampLle . L ", ind valosrea pozilionab a potenliometreor Rz si 421, variazb $i vileza de deplasare a llmini in lungur ghinandel ornamentale

39k

w
l a tur drn lrg !ra 2 Prin c p i! l de funcl onare esl oemanator 5 consta in a regla tens unea de pe nlrarea nernversoare a circurlu!r inlegrat Pentr! a oblrne la ie 91re polenliarul masei. Oilefenla

yll)" ,f,0*1
s c a d e s r b v a . r r +r l o n s i {n ! ' l l 2 Se oblrf. ]a i6r.n.ircL,rtUl! n l e g r a l s a 1 ! l p o z r tv d . i e f s 'L r r r l c a r e d e s o h r d ea n i p l r I . . r . r L r d . : ! r e n l c o n h n ! ! O o d a D 2 ! '. 1 . 1 teaza lranzislorur T4 de iensiunea de aulornduclre.e apare pe releu A im6nlarq dispozitivulul se race la doue batenr d 4,5 V su cu arnnlaigrlld n liqu3 pul AC181, respecti!AC180 Inr r e r u p a r o a r b rK 2 9 i K ? d i n t i q ! e .le 4 s 3 permt nrnclonaiea hlxrr u' ndc|li.]cnl d{: nrnnrl

inlre U1 Si lJ2 se pasneaa in m it ele0. 15 0, 2V c uUl U 2 L a nt uner ic iot ot r anz is t o r u l l r n d blocal tens lnea pe intrarea rf vefsoare 6sl de 5 v. La I umrna r6a fololranzistorului. rezrsle.{il

r'1 ,5 H,

110B 9 0 9 1

SEMNALIZAFIE
Semnalizarea d reclier ra rn aototunsm TBAaANT se poale lace u$or cu circuitul d n iig!ra de semn alzare se c o -u m inile in cncuil pnn nlerme necteaza d ul lnur coh llato r cL lre r p oz ili (stanga, neconectat dreapla)

AVEFITIZclFI c'PTIC
C i rc u rtu d i n ti g u ra permi l e c o m a n d a s i mu l l a n a a patr! LED-uri. lfecvenla de oscilalie
ji nd de aorox nral v I :) Hl A mentarea s. po.ie rr.ri .r. i. o

4E

Figurile 1 Ai 2 cuprind schemele electonice ale unui sislem lunclionind pe de tlecornandd irecverte uhraac0sliceSistemul esle sttel proistal incil lacilit a za manov r ar ea( po rn i re a . oprirea) apararurii electrocasn i c . Schemadin tigura I cuprirde de Pa.ta recepliea iista 4iel de Boceplorulare mai mulle ble cu ri tu nc llonale: bloc u l d e i n tra ro l o r m alor ul de imP !l s u r TTL, lilt.el6 diqitalesi bloculel+ nenllor de aclronare

l6q. M I LI AN o a o g Sem nalu ullr aac ust i ce n i s d e m ililo. ( r gur a 2) e s l e c o e c t a l de bobina L1 s i apli c a l b o c L u l de inhare. care cupirnde un amplilc ar or int egr al de l p R o B 151. de pr oduc le in d i q e M Sem nalul ! lt r aac usi i c a m P i l i cal se aolica bloculu lormator de im puls ur iTT[ ( 1/ 2 C D B 4 0 0 ) , duDd c ar e m plls lr ie T T L d e lreavenlai ullraaclsl ca sint lil' trare de lillrele drgrtale Bloc ul f ilt r elor d i 9 r t a r e c u _ pr inde k ei c elule de f i l r a r e r r i nllrul trecebanoa

Frecvenla de ier6 a tiltrul! lrece-jos este d ctala de elemen lele exleroare R2 C2 ale circ! lului monosrabil cDB 4121 ial lrecvenla de ta ere a nllrului lre c a s l s d e e l e m e n l e l eB 1 $ i C 1 are circuitulu monostabil cDB 4121 Elemenle e C2 R2 sinl asllel calc!lale incil irecvenla de tiiere a litrulu vece jos este de aprG ximativ15 kHz Vaorile elemenleor Rl I C] detefmin.i penlru nrrur trece-sus o irecventt 4e lalere de aprox maliv 28 kl-lz. In acesl ce banda de trecere a nl lru ui lrece-bandA este clpr nsi semnar!r receplionat de cerre receptoi nu sulera nici o moditi care in iiecve(a. c doar n lorma I i.d transiotunat dirlrnrn semna sinusoida de lrecvenla F i n l f u n s e m n a rT T L d e i r e c v e n t a Dao liecve.tla de la rntrarea rcceplorllu este Fra drica de 15 kHz. allnc pe lermlnal!l I a c rcolr ur CDB 474 avem o le..

Dt

T/ O2

coa r/2t
Ohr tt -7

J ' trD /oz


J' 8t /o7
n sr!ne corespunzatoare ivelului I ogrc .eea ce duce la trece rea ln salual e a lranzislorul! T 1 s i l a a n c l a n $ a r e ae l e u l u i R L l f Da lrecvenla recepl onata este mai mare de 2a kHz alunc p terminalul 5 al crc!il!lul CDB 474 se alla respunzeloare nive ul!r ,l rogic ca ce duce la lrecerea In satu falie a lranzrstoru !i T2 li la ac l i o n a r e a r e r e u r L iR L 2 . Da semnalu de la inlrarea recepror!lu ar irecvenla cuprlns, inne 15 $i28 kHz, pe teF

F
4a

Pt

Pj

lrl lr

2
t0*

-.tJ 'l

:1,'
rook
*

3 '2 5ok

330pf Ll
L2

ll roo *

, lJoPr

rul Kl ar mi!6lorului. trc6 Se comulaiorulK2 p pozitia 1 S reqlede val@rea lui P1 prne .ind lrah2istorul tce in seT1 turulis.Ss comuln K2 p pozitia 2. Se rcsleazA pina cind lEnP2 zistorul T2 rrsce in satursiiesl T1 $i T3 in blocare. lr6ie K2 Se pe pozilia3. Se gleazi P3 plne cind lranzistorul lBc6 in saT3 turalie, ia. T1 9i T2 in blocare. Dacd nu s ruissc ac$t reglaie,se tatoneet {alorilacarEDlpa srscluareareglajslorde

ci
ac /07

X--

c,
ac /o7

m i n a l u l8 a c ir c uluui C D B 4 0 0 se alld o lnsiune cofespunzeloa re n rv el! lurl loqic ,i ra n z s " , lorul T3 lrec in saitrallo si resul FLO sle aclional. Esle de remarcat laplul cd cF lul l e e t it r ar eioac d f o l l l d e d 9i me mo r. P r s up! nind d rfa n c zislor!l Tl se aile in s.lurali, dci rcoplorll a.e la inr.are!n se mn a F l 15 k Hz lr s n z i s i o ru l raminemai departesarurar. chiar daoi somnalulde iiecvenlaF 15 kB, dlspard la inlrefarCind sie recgfi onar un e6mnal de rrecvenldF 15 kHz. tranzisiorulT1 irece in blocafe, rar !nul din tranzistoare T2 sau e In lglra 2 estdaii partead emisle a nstalal de relocc ei Em(atorul ste de lapl, !n astabil iormdt din douA tranzisloaf c6re au ca sarcindbobina

L2 Frocvonla oscilatia as1a, de a bilului este datorminala capade cilitile C3 C4 9' do rszrslent6t A rrm e n l a re a mi td rorul uts lrce dB la patu balrii de tlo R 6 . C o n s u h u l m tetorurui 6sl d aproximativ mA, 50 DATE CONSTFUCTIVE

mai sus. caro s xscutAcu ra. ceptorul si mtetorul allat la csr pdin 1 m unul d cotatalt. 3e comul6K2 p una din oozhltta 1. 2 sau 3, Ecoprorul treburndsa dsplnde prornpt ta comntita

S Ind.p6rtazi mltAtorut ds Bobin6l6L1 I L2 sint ratizat reo3piorla o dislanli d. aproxiP crls o ba.ed6loriti. cu iunoF maliv 3-4 m !i a6 voflllcA m6a| = 80 mm sl dramekut =-8 promptlludina car6 rcaptod ou rur xcul, comenrilprlmlts de L1 ar 3000 de spire x6culate c! sirmade clpru izolat! c! S6nslbilltalaroptorululs6 6marl,. diamdtrul@=0,1 mm. rglarec! rjulorul Dotfiiom-c! L2 afe 1 000 d6 epire,6xocu- lruruissmkglabil vatoara cLr de! lat cu ac6lan rip de slrmi ca ta olsrar'la d letecomand,sste de maxlmumI m, ca c6 este REGLAIF sulicisnl psnlru opriro! 3a! por n|rea unur tet\/lzorsau aparat S6 alimnteazdrscoDlor!t si d6 radro sau pontu aprlndor. milatorLrl. inchidecomutato- (slingra)un6i 6mpi 6lsctrtc. S6

BoR I NA A'UMULATOR
I I] M INI CO MUlAIOR

FlctB 39cl9

A\/EFITIZc!FI AIJTc'
Cncuitul din llgud reprzinti un avonEorsono. pe.lru aulotu rsma TFABANT. Av6rrizorul rF dica staca luminllor pdilie la d !n autoluiism p6rcat.o8clldiite sint amorsat6 in dillzor doar dacd luminilsint conctrate, ial aprindrad6core6ra6.

* or,ro,

P0TlIlt

AFRINO T RT

7^,4,sa

[.P.M, NCIUTATI
BF2s4,BF2ss

;H:r
- ----6-ifl

Tranzistoare cu siliclu NPN Dlanarsoltaxialedo nrc pule' ailnalu lrcvsna. AF Tranzbloarelo 254, BF 255 6lajelor in siint dsrlnate ,ao6cial . . . . .

deFl cu AM/FM,slailormixqr'$i oscisloaro pne ra gama VHr pantru radiorec6ploarg televi_ 9i zoarc'

,l,ll{f 'fh
r-

rilrfifl| 'l ililil=llltl

ll-ll l-l r

Uce- 30 V Ters'unecoleclor-bsEa itor Tsnsiune colgcloFam ucEo- 20 v UEBo- 4 v Tnslune emitoFbsza durnt conlinuud coleclorlc - 30 nA Puiarutolalddb patePd- 220mW

BF 509
Tranzlstor slllcluPNP Placu nar epltarialde mioaPulr 9i r/rn7isro6.elBF 509 sr nt
. . . . t . d6dlnate tolo3irii ca ampllflcaIn tor VHF c! cl9tigrglabll, spcial P6ntru etal d amPlilicar scezui marsl zqomol

Uoso- 40 v TsnEiLrne oolctorbaz6 colsotorcmilorUcEo- 35 V Tnslun UEso- 3 v mllor'baza Tenslune cureir conthuu de colctoLlc- 30 mA Cur.nt bazalB- 5 mA Pur6r loraE dts pataPd- 300 mw

i
t

inaltd lrcvenl6 in contiqul4is

BF l73
T.anuistorcu siliciu NPN planar eoilaxialdo lnall]drr6cveda. . . . . . . .

pbt s00 l"v{


| I

I q I
{

400 100

Rlrti

Ucso.- 40 V colctoFbatd Tensiung itor T6nsiun6 colecior-om UcEo 25 v Tnsiune omitorbazaUEs- 4 V Cur6nlds coleclorlc - 25 mA Curentdo bdd lB 2 mA Putr6rotah disipaGPrd 220 mW Capacilatede ac1ie mic

200 100
-0

,*r',"

o0

2m

Ac6le t.anzistoar .ale amplilicaloarelor

:;'$,,

.Jl

-:,

.;'ii.ri ,:11i,

inreoislredb d Inrlli lldelttatecofttllule una din preocup;rilemull indriglt de tineri f'entru amalorll ctemuzlc, bun5, pentru cel ce doresc6;_ll complele2e cultura muzlcaleavind la dllpozlllc o cerie de in.egl3k6ride calitrle cu Inlerpreli sau uloat6. propunemm8l mulle conslruclii cslbrl,nu numal de muzlcapoparbre In ce vor 3atblac,sperim, tolte exigenlele. c.drul rubricil Publlcam cilevacon$l ilderenle de acusilcamenlte sa li|mliltrl2e2ecllitofii nottrl cu condillile delermlnante in Inregl.trareati rad6r6.3unelului cu o Inalla lldelilale. .18

CONSIDERENT deACUSTICA
he. aMl L MA aal A N P.nlru cr.[.r unor condllll opllD.In co. c. prlr.ai. oblln.E. tt rudt.r.. unut Drogrlm .onor, condllll cu..l conlt|h. crllld.. Hl-Fl,..t n.c...r.a cunooi.m o mri. d. l&lorl d.l.rmh.nll .c..tul lucru, Uodol In crr. .lnt t rc.put. ytbrrlttt. .onor. d..t.t.mul .udhlv um.n. Int.rd.p.nd.nl. dldr. .1.. preum tl d.thl... uno. iar.h.trt dr.ct.rt.ttcl lo. vor tl pr.ronl.l. In conlh0fi., S poat6 consrata ugu.inlt cu oe o snzali sonorA dpinded caracterisUcil6 sLrnellor, Astlel, un surr pra srsb n! ests psro6purdecird la o dlianl, mic6, un sunl obi9nu( esr o6rc6Dul in anumir conditii in csea c privqte distanla Din6 la sursa sonore9 proq'amulacostsia, iar !n 3!n6r pr6a putrnc provoaci nPlac6n chiar dur6i (explo91 zia). De aici r6zult! cij xislA ,numit6 limile d6 inlnsitatoa unui programsonor in alarac6roh aldilia devine imposibl6 U. h i ct'ra s 6m anat or in tm p tA se in p ri vi n l B in6llr m r i unt s roc a s r .act6rzale pfin trcvnlaspoclrului undeor sonor Est6 ugor ca de sosizal un slnel Df6aorev de lr6cve4e ioasa, nu este-p.F cpur ( n cazul lrepidaliilorprovocal6 de lroc6r6s unui camion d6 tonal mare).La ll s6lnrimpL 9r cu un suner pr6a asculit ds ticveda foade insrti (uttras!netera). Acest rucrunu insoamna ci lenomenelesus-amintirenu s percep, dar urocha omt neascanu 9r mai exefciti lunqia de lraductorc6re realizede.onve rs a u nde s onor 6- im p u l s u ri nervoaserransmisemai dspart creierllui Se poate rmarcacu u9urinlasi laptul e lrecha nu drlrertiazddoua sunl ca intensilat lrecve(a docitat!nci $i cind diferenllrlalive nu sint 1a b Dlagradele clro d.llmlte.2i dhgr.m6 .udllel Intolsadiag6m. .udllel minime sub anumlt lihit. Concluzla tcoastasl6 valabllA p6ntr! un 9i spsclru sonor. De sxmolu,s poEt6rac |mdlat ditrenia intf un prog.am sonor emE d un amplitl.atorl, o purorde 1 W r4e de acslatl prosmm sonor 6miEd aclFi amplltlcalor o ld putsr d 3 W, dar nu se mal poato laco dltsrerts cu acoqi Wurlnla Inlr6 un programsonor 6mi! /3 o Pulerod 10 W lal6 d prog.amsonor smls la o aclggr pulrd 12 W, dqi ditrer(ad6 pulrc 6st aols6l (2 W) in ambsrs cazuri. In oadrul audll16l mai apartl all aepclund s6 6vld6nliEzA interdepend6nta i ntrc sunel. A3tl6l, un suner iniens provoaciun 6t6cl d h6scd asuPra unui sunat mai pulln lntois D assmsnea,porcepra unui sunBrscln dpindde durala9i inlnsital6a l!i. Din cele etpus anlerior3s vde ci sste ncgar ae unoetm toals caracioristiclle nodului in car slnt su2n sunlle c61r ds aparat!lauditiv uman p6nrf! 6 pLrla r6ali2a inrsgislrafsasi .eproducerca unui progrrm sonbr intl-o manied Audlomstria torarita, rep162intd 1r hoddiltlilor Si procdlor csre, in tuncti6 d nbte Daramrri bin srabil(, gr!p66za caracigristicile0nui progfrm sc nor, pfcum 9r modur c!m ac6gra 6sre 'rc6fi onat". Desigur cl modll d6 porcopere s!, a nelsrords cllr6 aparatulaudiriv unan dpind in rnar6 masurai d vi|sla,so(ul 9i slarsade sen6, late a prsoani tstat6. Avindir vdoro ac6l conside/en1ese rmpunsaulomatlcru6res Lno. me8!dtofi stalisiic6Acestadelin.sc in iinal o !roche hdie

nrr' ]

',Tt :

sinl ale cai caracteristicl rezul- venld de 50 Hz. La acasttlrectalul unu mare numar de teste. venl6 este netEgli o presiune Studiul audilei (lapl care deli- acustic.de 2 x l0_2Pa pntruca permilelrasa- senzalia sono6 sA fie sesiabiE ns audiomelria) le D i l 6 ro n l a re l a l i v a di nl fe cel e rea aldioqramelor. incepe cu Se de te rmi nar ea ul! r or v a l o n l o r doua presiuni acustice sle de t presiun lor sonore minrmecare 100 (40 dB). De aici rezuM clar reali2ea, r^n iunclrede irocver'la ca sunerelede lrederil mdii sinl mai u$or prcopule o senz4 sonori la subiecluL r_nalre menr uluiult er ior s e .ma - d e c i l s u n e te l e d e l recvenl e exp e r so- j@se rolosnd ca 1rnen d resc valorileacestorprosiunr c o m p a r0 l r 3 c 6 6 a t r pres' une nore, pin, la valorle mdime ln acustie. Eramln-ndmodu cum (la toLerabile llm*a de a careinaria ds aud4ie,se cep senzaliilede durere),si se esredelimilate traseazaconcomilentlol grupul condala a lntre pragll de audi d6 audiograme pent/! ace64l l i e m i n i m a i p ra g u de aud4r 9 pefsoanS. inrolerabilaerista Ln raport al Apar aslfel pe aceisi p re s i !n i l o r c u s l i c e cca 107 qralic praqul de audilie Inle a d. 1000 H z) rioani 5i pragul car dennqle { 1 4 0 d B l a l re c v e n l a domeniulpercepti Dupa erectu- De asemensa alditia inlolerabi|a. de area lesldrir pe un mare numar bir al sunerelor catresislemul de persoanenormae din punct audirivin c@a c pnve$lelrc aodliv (einalate5i vir- vnla sste c!prins in intervalul de vedere int sta cu p r ins a r e 18 3 5 3 n i ), maxim20 Hz-20 kHz. cu abatepresi !ni i ri l ei n l u n c l i ed e n i v l ul s-a! dererhinar starislicdiagra drn 30no/(conlormdiaoramelor me !o p r agur ilor aud l i 6 n o r de ma b 5 i a c ellr de aud( i ei n l o l F l i o . 1 ). Be s tu l i n l rl al ul uide in l6cve;le oste det nll dupi cum rabr16. 6xpricate tiqura 1 ast L/meaza:inlrasunele: sunetere i. diagramele nute de dile ob1 cu lrecvenla . 20 Hzi uhrasurit acusticini care au lacut cer sunelele cu lrecventa cerar in aceasiaprivila ca Fll- nele 20 kqz . ch e rsi M uns on( 1933)C h !rc h e r , 96n.lbllll.t!! dll.r.dll.ll .1. si Ki n g ( 1937)nobins o n i D a d 9 e n (1 956) Z wic k er I H e i n z rnr.n.lt!I. a sistmul!i aldiliv (1957),sini toarteasomanaloare uman s delinGte ca variallare_ Aco si uc r u a per m isC o mi s e i laliv:r de Presi!na acustica (l audi In t rn alr ona de A c u s l i c a s a p/p) pentrucare un srstom slabileascij proreclul de reco- trv percpeun minim de ri4 e sonore, cluul u'iel in d a n d a .iI S O ( lS O= I nle rn a l ro n a l al ssnzalioi scusrlcodare (dci la o sra n d ar dor ga. iz at ion )d i ru z a t Drsiuni t i n to a r alar le $r r ec un o s c l c a lntensitale ao!sticd data), DiaI'aqa p'2enlati ln llg!r3 2 In cu rs ulac es lur co ls c d - 0 1 6 ' 3o anr obs6rva l .e sc u r m aloar . kc ar a c l e .s n c , rucru.se' m 8 q ,n 6 d snsibilrtai a rea diierer'1iala Lntnsirate de sono/ audl ca.e privescdspeclul ta b i l . a r a de aldilie s on s i bi r te a s i s t mu l L ia u d i ti v uman 6ste plaF sensts aproape conslanle Intr-o diterenlraltde rnlensrlare. De ditr6nliala tfcvenl6 mar6de lr6cver'16 asm6nea. de brlrtalea laprul@ aparstulaun n i ve l u r ile c e: niv er uri 2 ro l o - s6 r6marc?r lz gice ereclu de mascarntre gru- dlie uman esle d6tulde sensF o Psile sonore durala sunlelor bil doar6ce dilorenlede prs d6 tu-pr os si i n te ns lalea ubr c lr v a P e F srun acustrcaI p 1 0 % (m a i m i c ad 1 dB ) aj unse sonora Ana d..udll. reprzinla zona pntru a cra o s6nzalre p r u cu p fl n sanr r edr aglama ra g u l .ti l e ri l a i n c e l 6 d oua cdufi . prag dileren!16l intsnside l a ca re s t epos ibila aud i l i a n u i Ac6st 0 de sunet 9i diagfama praquur de ta re a p ro a p e i n d 6 pnd6nt presiun$ scuslicain aria de auin a u d i e inloler abiL l!n c 1 i ed e l ro cve nla s unet elor .A n a lz i n d dll 6 cr$letolu9i atunci cind ng se de acsloia. lorma diagrame care derinesc BDropiem lrmirele o. ca pragunlede aud(ie.se poateve- mai observd in zonelede tr6cm d e a i medial odulc um se n s i b i l r veda in care aceslep.agur slnt latea srstemu audftiv doprnde aproape conslsnls (700 Hz ui Hz) varialiarelalivmicad de lrecvenlaAsltel aria de au4i- 2 O0O lle esrema marepenlr! Irecvon- inrensitareacusticSimplicd vari4ii pqrceptibileale senzati6i l e n e dr i. alle ( 800 1 5 0 0 0 sonore.ln a@sl sens,rn urma a Hz) d e c it penlr u lr e c v e n l e l e a rpsrimgnlari, fosl joase, lolosind ca te/men de numeroase a legea w co n p a ralLe ac eeaqi p re s ru n e e mi sprcctzepa e b e l -Fchner, ca sen?alra soacuslict Daca o presiune acus- cate a lice de 2 x 10j Pa (sauo inten- no|. crste aproape ai logarilmul facrorului care deiermina sitare acusl ca de 10-',wm,) senatia sonorn (n cazrl noslru poareproloca o senal sono6 presiuneaacuslic). i n g a ha de lr ec v e n l e Senrlbllh.le. dlleredl.lt de 1 000-3 000 Hz, acesl lucru nu maLeste Posibl pentru o frec-, h.donli repr62invariilia rela-

trva de l/ecventa r F/F penrru o care se di sti nge di ferenl a.re varlalie sono6. Praaul sdu va riazedeci cu lrecvr4a intonsl si latea acustice.Penlr! o val@re mi j @ re a i nl ensi l el i acusri ce i (106 W/m) /aport! .\ F/F variazarelaliv pulin inn:o plaia de trecvenl ddata A na zi nd da gramaprezenl abn ti qura3. se i obsefvaca raponu I F/F d lera praja de lrecveda 50o 800 In Hz cu 0,2-0.3% Cele doua sen sibiril6lidiieleilial6 de lrecver'14 al l i de i rl ensi tal e e si sl em!l ui auditiYuman scol in evrdenle un aspect foafla imporiant penlru rehnicile de inreqistrare- redar a unui progran sonor, $i unei caacleanume necesitatea l ri si i ci ampl i l udi nerecvenl dI niar a sislemLluielectroacuslic (maqnetoion. caselotonelc ) In csz contrar,sistmulaudirivsesizeaa c6l6 mai mici detecle irnsdiat h privhla nlnlarilali 6lec$u lluctualieitraducto.ului r'oac!s'ic. l|'^ dt,a dil'fi.lt* plircuL Si ltll,!r{alo3r., . ::: ra Nlvllu.|t|I ll{tn se r*l lldrn se

'

gari|mll lactorului car o p.oa aceaslal9 d6 vanalre senz.liei sonore aproximsda realilal6a, dar a se manileslq descu r!lb exactirsre zona nr6nsirsl in lor acuslc ti a tecvenlelo' mii loci Legoa Webl-Fchfri.di. laplul d allnci cind sl m!l nr!1ti zrc(d xmpl ui ni e.si tares acusrica)crc9ie de 2, 4. 100, 1000, 1000Oori senzal ra sonod crqre de 03.0,6,2,3,4 ori Astle se explicdde ce sesuA m cu L6uri dai n cadrul !n!l p' ogr8msonor u di i o' enl i i nl e i nl ensi l dl i acusr' ce cr(de l F 2 mi W Ls4 W ), dar nu mai sos2em ltoi a.ee4i drferenlainlre int6nsi Li iacusl c ma.l (de l a 10 W l a 12 W ). Tl ni ndconl de considerenleleexpuse antenor se posl aProxrma destulaprecic! zie lesoa de vari4 e a senzal,c s = kroo.! unde l, $i lj rsprozinli intensitatile adslice ale sunelelor(pre .gramulur sonoo, ia. k roprezinra o coNtanri de proponio.ulitate Datoria samei intine de ininsitali sonore ssizabilede sist6mul audillv uman, se adopld o scar,alogarihica cu

N - 1 0rs

In cPul xiricirii fddiei turqie

N= t i9 S t , ! -, (k = 1 0

ffiffi

P Po 1 t8 kStm? , ,^" ""d" . ' . ' . ^ "- . P - ^. . :/- -,"" o crP ( ^ o c J r-. c F ezu kar,uor al a pF r lt ua ri a d e aLoil e di.6.enle'.1,e n'velunde '0 l .fre p es unr r e ut r c tr.ru ac r rf e rl e .s r lat e Prma N : 0 g l ? , , = 20 t 9 lP 2 tP l \10 q l 0 r. = 20 lq 107= 14 0d B zro astior ca nivelde relenr4a e detinGte oentruii6cvenlade r 000 Hz r'nM iar6rioaie a i a
d " 8Ld lrF N r6r = 10 - . W/m 7 sau N( o) = 2 ta- pa r p.-u J N - 0 d B) Ntwturlle tr2lologlce reprezrnta d a 9r8mc6 p .Flru ca re o O * (rr16 acJs nc6 van ab 'ta(r.t ens i-

Erarinara grupurui d diaJram carc Biprazinta curbole i i z o s o n i c e i n l i g u ra4 scoate n d d i d .nits" ri ,i | a to g r t conctuzi r: - --" J u rfi r,z ro ro o ,c aescrcre mar ;;;;;; ;;;;;,ri ,;;l p e a trus untFre de u n L i s u .o t n ,v 6 tu ri ta b e s b ra o L la u d n i d n o rmal e se s ' r,e i z a ,i a -l to n i ,d e c i ta4dB a 1000 Hz - nivelul lizioloqic oste mal scazut Dentrusunetelede frecvqa joae ti tnart8t4d d trocv e( r e ned' i pe. lr I un n , v e l . i ur c dal D. n ac os le c o. c r uzr a p a r imedial l6ptul cd orice m6ditic r E nr v elulJ s onor a a e a T a I m br ut ongr . at at s u n l u t L r .

tare scustie vriabih) ploroac, AD acee4l s6nzatle sonora tn rcata _-:- ^, 7 /c bandado lr6cvertoaudio,penltr P un s!ner d6 lrecvnlesinusoidalS Se oblin aslll diegramel u .5 dia9r a h 6 u a din I q u ra4 A c 6s t 6 fosr irasareinilial ds scusticlsnli FlelchrSi Munson,apoi au tost pr e l u a te e Chu. c hr X in g $ i d 9i ullerior,de Fobinson9i Dadson. Pornindde Ia acesllucrari.Comi si aIn l r nalional, A c u s tl c S O.l de a srablir un proiocrin car stnt me n l i o n a le c ur bel6 iz os o n i c pentr! sunl p!r, ascullattn dmp l i b 6 r( d as r am el6 n t l q u .a d 4) Acaslo curbe zosonic se _. _u ut sllb clpr nse in atia de aldlia l norma l a i dllnes c 6l! fi l 6i . niv 9
2 i ok)qice !1 l2in d ca un itili ds masu6 lo.ii Fonll 6sl6 o unlr.re d6 n,n5!rti sdlmruional6, ur lEara onrru a .aa.lat a t sr un ur s unet f l ul d6 S splne ' zo lon 16 do izotonl .a nivolu al unlL sun6t 6sr d N lonl a rlnr i cind ssnzatiaso no r6 p' o-

Acel lucr! esle de mareimpo. tanlt atunci cind se utilizeazi lhnicils do inregist.a.e- r+ dare a sunetelor,deci a unul prograrn muzi cal sonor. D i n ac6s cauzi apalp evident9i laptul ca pentru redareacorec6 (d xempl!, o inregislrarede muzica simlonici), alaluri d o aparatud adcvata, capabilasi reproduca tidel dinamica inregisldrir, esl nevoie9i de un spdiu mare in carsa nu aparareflexii ale undelor sonore sau alte suca.e alte.ede nlvelul PraPuneri, rederii.S p6r od ln condiliile norhal e al e l oc!i nl oi nu s Poals lace niciodaE o reproducar6 6 unui programsonor idenlic6 cu orioinalul ch rr dac6 se oi i l i zoaz6 anl ur l 6cl roac!stl c l cuadrolonic.Folosind o aparalurA buna,utilizifidun spdi! mai mare91ovitind p clt posibil re-

.f ftti

,/\ s, , d/ , -'7-,/o -t f a8

aviftr un apa;ar iuolr noinil pur .u ceaa unlrsuner cu rc

rila ochLva 6nta d6 un audiror


venla 1000 H 2 g e n r s t d 6 _ p r e s l nea a. rsl i m P i N d A ln li q u, a 4 s e, e m e r c a l 8 p l u l q d n iv v r. . rrui s c s [ t r e . z i d M s!'rl pra . ve l ulur de r 6t or in l a d

A6
2 ,t

2 10 , Pa. Penlruaprcirea snz.l I o' sonorese poale tace ur

eo to

too eoo

soo tk

2a

sz

lok

f /H-7 - ' --

0 10 20 30 4 50 60 80 90 100 li0 120 t30-140

llpx |r|dll.l l.bor.lor d. rcutltd .iudloorl d. Inr.gl.lr.r ctmota "llnltu" conv.r..rl. hof|n.l ourlc! ;dul6" lr un nh.t !|.cut converqb .,Fui.rnlc .rj'|lnug.. tgomor (rumo.() dlr.nhnl orch..td .lmtonlca lo{lurl do clocrn b loroxtm.ltv 2 mctrl , ai.ll.r d. c.trngerL rercl@rel. unul .vton or ru.ctte 6unele lnloler.bll.

tlex ile s!nelelor (un tapel tG noabsorbanr), putem apropia ne de o rsdarea progranutuisonor emanaloare cu cea re|e Eted tur d6 mascaapar atlnci dnd simunan, slnl emise mai mute sunetede frocvenle mai muhsau mai pqin apropiar, intenstcu lrl sonoredilerile.Penftu a evidn1iscil mai clar acest el@l. estencasersi fac6mnbte consideraliiasupraaparatu auditiv !i uman. Se clnoagle faptut acesta 6sre dlfel atcdluil incit, datorila aud4ie' se _bia!ncLrlare, p@re rocarE cu dsstulaprecizie

Fg

dkeclia unei surse sonore in sp4iu. Ds aici rezullElacurlarea d a alzi ,in mod dnijat" dei posiblliialea izolaredin totalide t ate asp 4iuluis onora une i z o n e cu un unghi dererm nat,in alara cdrua ofice lenomensonor,dq percepul, estein atnlra nu aldl lorulu A.easlt zonacare .orespunde unoi asclltdri atenle esle n u mi A ,.s paliu pr ez e n l ,. de D6$ percepliacelonaliesemi nale sonore este lacli,a fizioroEic corctiinla audilorulu p@te lace abslracle de acestea, deoarece nu sinr in sp4iul do pr6zefta Acesi lucru permiteefec(fe ruarea un6i audl i serecrl@ exemplu electlarea unei convrsal intr!n zgomol ambianl i $u paralel cu alr convers4ii

In cdul cind zgomolul ambiant devinefoarle pulernic.audier6a programului sonor spf car6 e concnlrala atenliadevine imposibild. Spunem aiunci ca exrsta 616l d. m..ca al semun na olor acusticodorile, care sinl 6lectul de masce cre$le mascalede un semnal mai pue te c i l l d e m a s c, negi j a- mul mai repede decit fieite ni lern c nedorit Penir! a dislinge l semnalulul r, singuramodalital b i l a ri lri m pc i r n i v rus emnal ul u v e l ! l s u n e t u l u i m a s c a l : utll este mar6,iar nivelulsomna- rrecventee ioase ale sem d aLdisra acestuia est de a-i
naluu mascd sinr cele mai Je

ridrca niveul 9i eventualBccenl u a re a n rv e l u ri l o r i n al l e (de exempru, conversalie unde exbla zgomote ridiqtm nDelul '.tr-o vocn Si, de asemenea, accenluim sunelele mar inalle din spect.ul convercaliei). Astlel, praqul de auditie se rid c e -a l u n cc i n da l z i n un a 1sui net do un nivel mai ridical decil praguce precedenl crQlerea lui d audille depindereralivde n i v e l l l c e l o r d o u As l n el e. ci r si de lrecvertaslnolului lzgomoiului care mascheaza). Elecluld mascaesle deosbil de Pregnanlatunci cind sunetul car mascheaa reprezinte un zgomot arb (2gonotul alb est un sunel complex cu spectru c o n ti n u !$ i u n i l o rm e l recventa d din loa gama audio). E ectul d dasca a losl sludiarin am6' nunlimedo acuslicien Weoels i Lane (1924),care au romuial in acoslsensurmaloa.ele conc u2ii: - et*tll d mascae maxiff pentru lrecvenlele aflatoin ime diala aproprre rrecvenla de su-

$' -t

. sq,hkn

l!t..

/ /v /8,^/ s,/ ,e ,t ,1

- .gomolere cL corrpor'cnrt de lrocvnla j@e sinr mu I ma j6nanr dech zgomoreio .u cohponeole d trecvonla inalt6 ( c o m p 8 r a la d e a c e l a s i n r v e ) u l l i m a d i n l r e c 6 r a c l 6 rs t i c r l e audliei analizle in a.st arlicol se rlora la durlta r0nel.lor tl lniGftllale. lubr.crrva r !c.rror., in cazul sun16lor de scurta durat6, intnsltale, lor sub ectivll depinde de durara lor. tvodul d varialie a inlensitel i subigclrve a 3!n6lul!i de scurla durala esle sxplicat jn tigura 5 Se obs.vd initial ca Inlnsitatea s!b 6cliva a unli slnet de scuna durate crqte cu limp!], apoi at n96 !n maxim 9i lllerior descresle lenr. Maximol esl ati.rs P6nlr! o durata apropiata de 200 ms Aceasla valoare implce dec ale gerea conslantei ds trmp (aleae la toate aparatele electroacuslice) a aparale or care nregisl r e a a n i v e l l r i e a c u s lc e ( s ! n o metrele) penlru oblinerea rezll laielor optrm. T nind conl de toate conside renlele erpuse n acesl arlicol. care a! ca scop delinirea para melrior celor mar importantiai unu, prograh sonor. amaroru oe a u d ( i i H l F l v a r e u s ' s a o $ 'n a cond{i optime de.lunclionare a ar4urui erecrroacusric ailar in dotarea propr e Bibliosfatie .Le Haut Parleur .r. 1665

-5

o. t o .2 a ,t 4 4 a ,1 o .e 4 l

fimm$fi$f;ualur ' ilnrulgrg nutranzis[nile [[l


tn9. AUFI:LIAN MA?II'C!U 1. C.rucl.rl.lld. Ampllticatorul h claoa AB dscns tolo39tso prechde lranzlsloar complsmnlarcu 6f6ct d olmoln otatinal. Foloslra aco3luiriD d lul tranzlstoar ole16 pdormanl6 tmbuneqiG 146 d 6blel6 flnal6 cu ca ra c lf ls llc l 6c hlv rl n t , 3xculat6 ou |ranzlsloarblpola re r b i mpllf ic ar aa au l tu l u l l olr cre Gr a llablllillll m oh l a l u l u i i probqla 3uperloara a.rclnll ln a curenl conlhuu, h condilllld6 tciaril Lhor comDononii06ts lormanl lmbunitltlta ra trscv.(3 lnalls; 3lrbllltate tlhio6 marei rotclla neoallvi ncara otalulul llnal ar6-o vloar6mri mic{, o.6a ce lmbundtilqie factorul d dlstofsluni: dlstorslunlls armonrco 9r de Inte,modulatl sinl mult mai 3cdz!t6. P rl o rm enlls oblinu l c u acsl monlal slnl urmdtoar|. - puteroamaxlnu llvrsld sar32 W8 (ll - banda d6 audiolrcvo e rorodusacu o n6liniaritat de mtxlhum ! 1 dB st cuonn.A hrr6 15 llz-r00 kHri - d l rl o r l u n i l .monl c6toa tal6 la rrcovnlade 1000 Hz: 0.15% la 60 w/4 i) 0.0E%la 32 w/B tl - cI9lig!l in to.tlun 6justabrl: I 1CtO, 20: )( - rmFdanla do inlrarsi47 kl)r d - arrmontar6a ta o surcA dub6 d I 30 vcc. 2 . 9 .rc rl .r.. c l rc| l l tul ul . S c h 6 ma a m p l i l l c a torurui srs prcz.ntau in ligura nr r, iar componenrgr 3hl cuprlru ln labelul nr. l. Foloslrca aurcldubl ds la allmontarc Demltg lmbunAtdllrsa rclctl6i putsattttor luBol9l cuplarcadirct! a sa.oinii Rs. Slmokla l6irii sst otninu6 lolo3indo conxium,,bodt3vap" Ink i6ira amollticator!lui 9r poana tul T5 (tianztstorul cu can6rn) Folo3kga crrcultutui bootslp C4, 88, Ag permlts,d6 tranzbtorulT4 sc curfi spro6ps conar6nt,car6 imbunerilsts llpllot. Oiod6D1 nlarnaGa 6trJulLri rduce tensiunea pozllivA pe +vcc Doartalui T5 la valoaroa pe.m(ind menlinr6a simel.ieiin conditii de suDasarcina.Tlan zisrorul T3 si rszltri6t6811, R12, F13 asiouii lonsiunea de olfsel posrtA-aursd pontru tranzi3ioar6l6 tinale. n12 4ie vari.blE, prmilindrcglajLrl c!renturui ds rcpausln elajul linal. O comDsnosrstermio6 sle asiouratA 13 ij orcult pfin tranz'stor-ul {r6nsiun6a8rnltorbaze}9i tnslunamlnimAdo lrao a FET.unlor T5, T6, c au un-co6ticinr d6 rmpsr!tura d6 "03%.c. Tranzblorul oilol in olasa A, T4, lucrszE un curenl dereF la mlnal d F8, R9, c!rcnt nominal 5 dA. T4 sde condusdo o' d prch6 d rranzisroar pnp In monlaj diterenllal, 9iT2. C!Tl rBnlul 6tajului ds intrar8ts lixal la valoarad6 2 mA din 16Fa4ia negarivade ta lEta amplltlcaiorulur 3t condusd la baza ru, T2 pn. 86. comoon6ntta87, C2 stabll.!c cleilgul ln buclA inchlsd al ahplltlcalorulul(86, F7) 9' pF mlt un dBlig suplimniar lr6cls vntsl e i oa!s. C omponentsl e F15, C/, conctar intf leka ampl l Jl cal orul ui punctul ds 9i ma3a, l l mi tsau respunsul l a A kcv6rnainrlr! al eralululllnrl. pgrmilnd ca p9domlntrs ampllllcalorulul la kocvanlo inah 3, depind, num8ld ckcriiluldo Intrar. Comoon6ntt 81. F2, C1 d la htdra ampllticatorului srabll6sc impadanla ds inrrure (47 kll) sl limllgazezoomot!1. Elajui d6 i.r6,. neceisib lll' o Vars suplhonlara a tBffiiunilds alimonl.16prin 84, C3. Ls proictarcaoircuilului lmprimal ss ror r6sp6cta urmatoa56 va adopta o masi comuna pontr! condenssloarole do flllral, componenlelesarcinii Si al6 etajllui d Intraroastlolincir acosla3a tie conectalecii msi aProap ac6lrti punct,pentfu d a * 6vitaculsrtii d madSimi' rar s6 va procdapenlr! punclul ds iSir comun,sarcin6, rezistc rul .l r6aclie nsqative9i lillrul d inaltA lrecvenlt, car6 vor li consclats In acolasi Dlncl. - Lungimea conexiunilor de T5, Poadeab tranzisloarelor T6

tqbelulnrl LisTACOI,4PONENTELOR
R LZ S T OAEI FEZIS'OAIE coltDtNsaloARE sEri(oNDUcfoAhE

24

,e.
44

o putere de 60 w la rsre esle de 1s5 V et sa! 22 v viri Ptntiu a asigura rn curenr de slrsa de 5.5 A, FET u cu canal n IRF 532 iensrune poarta-sure de cere 5 V -o c o n c l u ze , p e n l r u c a l e n In srunea de poarb e asrglre p!lerea de virl pe sens!l pozliv. lrebuE ca U virf + U poarla-suts Un calcll s mrlar ara1ricd penl r u v i d u n e g a rv . l o o s r n d F E T - I I cu cana p I p IRF 9532 esle necesaa almenlarea po4 | ra len siu.ea de -28 V Astlel. o sure de 1 30 Vcc va I adecvata penl.! o p l t e r e d e 1 6 i r e d e 6 0 W. s u r s a avind o cadere de tensrune de marimum.a 28 Vcc slb safc,na p e n t r u o l n r P e d a n l aa s ! 's e i . l e aimenlare mar buM de 1l' Pulerea absorbrtr de a s!rra de almenlare poale i calcrlard P, 2Uccl - ler I (al

va 1 mnrma p en lr! a s e ev |k a rroos. r a l a ela julu i .a un r e 7 stor ser ie i. r)oa rlaFET r r ior F ro. poar e lr Jo os t pe flrL a im p edrca autooscrralra O sq alr le an pl r ca loru lur pr od use de cu p rlll ca pa crlv c alr e b aza proiu l!r T4 sifr el im lnal. pr n I nlrodu ce rea

obl ne o putere de 60 w pe o s af c im de 4ll. c ur entl l p r n s a r c r M es le de 39 A ( 5 5 A v i l ) calcuLate cu reralrLle: PD = lr . Fs = U, / Rs ( 1 ) | !4rf | \2J

u {3) Decalal!l de laza in amp rli calor daloia l rn er sa icrn r r eac ( 1) r ez ulla t e f s r ! lrve poale condlce la nslabrl I)'n ' elalia pf t ate n inalla lro cven la c! o s a' noa de 19r r e n s ar c r m , p n t r u c rna capa crrva unei nr cr bo bi.e la ,a mre u{ 3 r iH. .,/d', ? 7-./?a..* c! o sarcrm de 8!r2 !t) v a r eq e to h e | l ff2 n ent a slab rlrlale aamPln c al0 r . * ;2, ur V.loarea I nala a bob ner va ti srabirla oxpe 'rnre .lal Fr ar Lr . i n//4e29r /t. nr 2 prezinlao va ,ian la ac r c ! r! ! r ca.e re sfo cla re gu r le dc
3 Perlornanlele.mpllllcaro.ul ul. P t rlore a d e 9re Pef in, a

t2 tl tt "l l2

z-,;,-a

.,'.../!/./.cE'..|.'.

l!.

Dllere.{a inlre pulereaabsorbiE de la s!'&1, calculaiAcu r6l4ia (4), si p l l er eaelber ab s r c i n i i , calc!lale cu relalia{1), est6 purereadislpara lranzisloarele in tinal e r a re un m aiim um a p re de 9 Se vor uli za radiatoare rni de nlnun 250 cn: penlru fiearo R a e p u ns ul in t r oc v e n l a Curbe; de r,splns in lrecvrild ale amplilicatorului sint prezentale i. iiglra .r 3 Curbelepen1nrbr. n inch sa sint dale penlru qsl g 1 00( F 17 $ro $ | 9 m(R7 2.2klD.- 470! ) ) cazuri, Inambele i c! rb ,i .i ra t r n dr eplec u ne l i n i a r ra l i su b r . B inr r e15 Hz s i 1 0 0 p. o sarci.a de 8ll. ktsz, 4 Su.ra de allmonbE. ln ligura nr 4 se p/eznte 0 slrsi do a imcnrire ce asigurao lensiun6 de 1 30 Vcc. iolosindu-se inho 9urare cu priza medlan6Panrru s e cu n d a rul t r ans lof m at o ru l u i . co n d cn sa los r e d6 f illr s j d e 2 200 !F. C5, C6 vor ti monlat cil mai aproapede etajul tinal. 5 Feglarea .mpllllc.la.ulul.La moniared amprilicarorului la si reglareasa se vor rspoclauF

.cv
\

t3 "
\

Qz"
"\ \

. d./a

c?
/o'tzat?zatt
4 4r, ? ,,ai t +..'?.r7'd ./a6 /'rzJ

s6rie Dislorsilnile i6ir ale lomei la - se introduc rezisloara (exPrimen- d6 unde pentrulrecvnlelo r_nalte cu poanaFET-Urilor indr o sa/cina reacliva9i se l a t,6 a 0 0 -1 0 0 0 )i lungimiicon6xiu- impln ajlsl8rabobinid 9oc. - rdLrcaroa Totodsli, dspunsul in rr6cv(a inahi poaie ti controlal cu un - legaracorcti la mas6; in - l 6 q a r6 ac o n d n sal oarel or condensatord compnsa.e parallcu F6. Ftupunsulln iiec' d llll.al clt mai aproap elads joss6 poat6li conrrolar v6( din lui linal. Fglaj!l ou16nt!lui d Epaus 06 va tacs cu FET-urile F7, C?. ln- ra nontaj s6 vor conecla Brumul poab ap6rca msi als monlats p radlaloare, rii .omponntele!asive, 33i9u- e vlt8 dlEtruger63 Pnlru a la circultulcu clltlg mara.S6 va lo. prin sudnd polartalea corcle a conullllza csblu ocranat penlru coelctrollics, apoi densatoarolor nexi uni l 6 de i ni rafa. l oar l e ' 6JE -;iers,6a curcnru,ui d6 s e mo n te az d lr a nz is t o a r 1 6 rP6us,36 Inlaiura amprm6lrul m&d la slrsr d6 sdnnar drumul T1-4 veritclnd!-se coreclltudld r4a injscla s Intrared6 c691 36 Poal invoducs ssmnal la lntraroaamplilicatorului: lnal vor li -- t/an2isioaralo u inrrarg = 150 monrate ultimels, pr6v6nindu-sa - d$tig 100 Rs = 41) Bs = a r) U stalrcprin 3curlciF doscarcaril cuilarea lerm nalor la mas6$l - d g ri g 2 0 R s = 4 ! ) u lolosindun ciocand ipit cu imR s = 8 1! U v6riiic4 piasaroa coroda a s umalqlo po osciloscopul tr6 alim6nlatorse poato mdsura coneclal la i*n forma s6mna- po condnsalorul B6dlc6rca C3. i n l a i ur alpu. 4il6lns c u rtd g lului 9i la aprritia dlorm4iilor brumului e p@16incsra prjn 3s va rdLrcs valoarea6c6ruia. vari4ia valorllor rui c3, R5. In verllical,cu ohmmsnulllpi- Frccv6(a de dspuns ss va v6i6vntualitaroa disrrugsriistslutui llnsl, s vor inlocui ambole tlcs cu ajutorulgenrato.ului d - s dlment662amonlsJul 9 senn6l 9i al osiloscopllul FET-uri, voriticindu-s lotati in se lixeazaclrentul de repaus lh lat c6l6lallcompononto. lre 50-. 100 mA. R12 est plasat la i n c p L t la c apalul s l i n g a (complel ant orar. Un ampoF lronzrstootelofinole torocterisliciLe lobeLuLnrS melru conectar seriecu +Vcc. ln pe scala de 1 A, vs indica 5G.-1 0 0 A pr inr eglajul i F 1 2 . m lu Fegraiu s poat6 1ac6tad ss. ciM oaca se @necleda saF cina aceastas va prolra ln iea de reglaje in cc, cu o siquranla de 2 A raplda.Cu cursntul de repals regat in 6c6sre,limir, 75 re$re va n mal mica de 100 mV Conslatarea va75 r i4l l o f e x c es lv e aleato ria l e i $i .urenruluid repausdupd reglatul rul F]2 i.seamne dulooscilat ia mo n l aiuluS ol' 4iiedei n i a tu ^'_;zz'7az

BIBLIOGRAFTE nlernatrona B! lrrr.r D ila HH Eectronc IVOS fEl F C A H a n d b o {r f . t ! r i 2 P( w.rf rqrr3

/?aaL2z,/a7 7;E-,

nota tl ri uzuale

oa

T0- 220A8

T0-l

1{0uTATt t.c.c.E.
C., Go hrc Capa.'l.rr,, iii ,, .(1 L Cittr.lul n rrri(,,. AmplicrrrJ r ,r ,,{ I !r Aniplrlrcar./ 35 ', r-,,ro I

I F M . C u r e n r u rr n . L r , . , . r r ( d r l l *x Cu.cntll dr (i 'r ) , . l r l , ! lflM - C!16rr!r (t,d rrrxrr R L - R a r s t e n l a d L : - r 'L . f . r VccR Tensrncr Ll)t!.ror em ror .r o rer iPnl,' sLr,. crr.ata t,nI I nrr 'n s Vces T e rr ! r Q r I o '( r r t o r e m r t o r c ! e i 'r l o r ! t o r . Vcr,a Tensrr.a 0).iilor enr or oe sarLratc VF Tensi!nea.!01xrLI al

45 106 21 N 3023B B N 302S N 303r B 36 1A 22 13 3 22 A 23,3 32 33 115 23 25

0, 5

Vh V. -

Tens uned co.l I 0.r

T e n s i ! n e a e c t n v , L t . n i .\rl r l

V o T o n s i u n e ad e {i l , l VFRM Tensrunea invcr$ rirpr' 0,25 0,25 V R WM T e n s i u n e a n u t r $ n a i Vsg Yb TensiuneasLtrsi-slb Adm tanla de ttursler sa! l / a n s o n d ! c l a . 1 , . {s I r i

at

cJ l oal e p'oqresel e 'nregsl tal e i n dofet !l ''r_ !i rpddrFr sr r Jcfr de dpetdtLra pcl l 'u i 4ra9'i l 'ored s!n e l!lui . comD onenl el e !nui l anl el ecl roacusl Lc 'Ll d L ( a llsl r dc ep,odLce e rd4l r:autonoadb'l e mdqrel orodl e e rarpl oroa a r e oacd o cl ouai e n e e snti i l rcaroa el e a ro o dL pp'o ma1l ' catF dp_ p l oa rF bLnd o a se s( nvo l p LrFr aud'l I de ^d i l a sarr d unr ,n cr n lel acusl r.e rdFn i .Le IL'.l Ll D i srorq un l p r''odLsp td r l i ectros.Jst ( 'a14nqrl sLbpaa _ ;iL l l 6cl "L >r d.ustv al ri rl 6o componenl e ae l anl uLl m e lr ii col orl al te

llutt$ ,$u$T
lhg. La ag6r a u no r incinl ac us lice ntorvin c teva elemenle car. sinl uate in consid6rar6 de calr a marorurd ald (i d6 ina lt e lldln zo.a normala do luncl o_ ngro la frec!nle j@s6 incinllo cu rzonalof (bas_renx, acriv-Dasiv) introduc un coellcieni do dis lor s iuni m ai m lc d 6 c i t i n cinr|6 inchis6 dar acesl lapi esl compensat de apar(ra, la lrecvenle Inlrasonore a lnor oellasari importante ale membra ir ei diluz or ulul deplae r c P o l conduce la deter orarea acestoa ii ac6st caz s recomanda ulilzar6a unui lillr! subsonic (an1i rumble) atunci cind semnalul cu_ prinde astlel de trecvnle Pentru amaloni care doresc s6-si conslruisca singurl inc ntele acustice Si d sPUn de mal* ialole ti indeminara necesare r n doheniul dm o, r ei , v o p s i l G isi, bobinajului etc., sinl nec+ sare emenl6le pontru oLmen_ sionarea corectd a inclnlelor ln A. MATEEBCU - oulrea de e$ire a amplin_ calor!lu d6 audioirecv6nla; - gsbanlu incinlei pentro iniadrafoa in soa! !l dest nat audts - blgetul alocat p6nlr! procurares sau construclra rnc ntetuncl e d6 d iuzoareLe drsponi_ bile, ca s alegerea corecl, a I puu de n.ink in iuncl e dt consl'ucl'a drluzorulu penlru ro_ producerea lrecvenleor loasc Folostrea u.o' d rt,zoare cu sus Densia membrane prea moale .csr nale rn.intelor inchrse sa! cu suspe.sia proa rigida la n crnie cu rezonator cono!ce ra obl nerea de rezullale de slaba ca rlate ar d t!20r! se va drs_ rruge n scun I mp. Peniro o alegere corecta a (_ tuzoarelor in tabelu I s nl Preznta1e principa ee caraclerrstcl .le lnor dlluzdareoare s ulr i zeda lteclenl in aParallra de arg consum ce se por proclla din comdrl dilluoa.e ce se Por lolos cu rzlllate foarle blne r_n co.slrlclra unor cu periormanle comparabre c! ae realza.ilo( Induslnale . A l g e r e at p u l u i 5 a d r n e n s u n or inci.lei se va lace 'lupa procurafea diluzoarelor. nind ne cesanj curo6lerea d!amelrul! membra.ei. ca $r a nPul!i de s u s p e n s r ea m e m b r a n e i s e f avea in vedere d tuzoarele cu slspensra membrarer orn caL. r. sau all maiera loarle moale concepute spe.ral pentu lunclionara in nc nte Inchrse se

T abelul u imitor cu Pfinde un rezumal prvnd pfime le doua cnlonr en lmera le ma sus T I P U L INCINTEI

VOL U M OBSERVATII

.tr

DFUZoARE.Corocleristici tehnic,-ez./, Tr p ul

fosare a consiruqrei Materialul noabsorbant(val e de sti cl a spl ma de pol i uretan)se va 6za, lera a li tasal.in inleriorul incinrei, Eslnd un spaliude circa 50 mm in spal6e dtuzoarelor Vata ds sticE va fi introdus in sdculelide pinzd dssi Fibrete scuns, snlrenarede aer, pol intra sEtemulmobil al dil!2or} lui,'n aleciind!-l t!nc1,onarea. la incintele acriv-Dssiv va se veritica cuplatul activ-pas pnn v sFE ssrea l soant,i n ungu $urul bobi n6. a membran6i di lu2o.ului. Mmbrana pasiva se h dPlas inslanlanu l4a, in urmarindlidel mbcar6amemb.a, - la incinlee basiellex, capluSirea incintei c! un slrat de sp!ma de po l i u rel a n d 20-30dm grosrme este sutF ci enE N u s va l mpe Incntd p6ncu matrlallonoab6orbanl

a a
g

.t;
25/'1 :21

/qa4:aL

vor dlocta rapid prin dplaseri prea ampl6 ar membrani. lolosrl ln incinre c! rezonsiorsau . incrnrs nchise netan9. -raber! 2 ei schil16 urmdtoar p'ezr.ta nar muh6 so[Iii con, si/ucrrve piecindd ra diamottll diluzorului pentru reproducr6a rrecvenleror loase ca elementde

rNDrcaT[ 9r DETALI DE CON. ATRUCTIE Penlru obtinra unor rcz!F lat b!n6 fcomand: - m a t ri a l !l d 6 c o nstrucl i adacvat 6ste placa de PAL cu orosimad6 20 mh; l sau ac - l a i n c n l 1 6n c h i B e liv-pasiv3 vor lu6 loal masurile psnlru o losrl buna elan-

lfu a nu so anorlrza.6zonatofu cu - ra Inci nl ol e 3 ci , di 1!zoar16 pntru rD .od!c6rea lrecvnl6lofmedii si rnstte,care n! a! 9asiul inchis la spat6,se jnvoi monls In companrm6nta cns 6rar$, pntru a s 6vta oric Intracliune intr membran6le diluzoarlor Ac6te comParllnnl se vor !hpl, ibr.i a s6 rasa, cu materal tonoabso. drtlzoaretor - ra montarea se va 6vita delormarea sasiurltor, Diluzoafele vor monra.tan9 se p6 panour l rontat, 6tansarea r6clua1e aj!lor!l masticuru c! sau al unei aarnturi de cauciu.

o
R

U M
{|b

Tdbe/u/

I I PUI

4e4e:
1:'i?*!

t?t *14',
!.1,!:P"9!t

lnc int e bond6 Lo r g d . l

\+./

di

rd

lnc int e
cu I col

,q*

paral@re, din care prezenitn numai lrr \nante. care rrl acoporiroare pentru nevoile dma-

D1

Dl

Penlru ansamblul formal did doua difuzoare, unul penlru r.producrea frecvenlelor joase lDi) ii unul penlru reprodlcerea frewenllor Inalto (Di) c6l mai slmplu liltru, prezenlat in riaura 1, esie lormat drntr-!n singur condoneror nepolari4i c. cafe se v. delerm na c! rei'lra 160 103 . c(mF),lnde . rr = lrecvefia de taiere, 1r

zr = mpdaila diluzor!lul la necvsnla de rere, in ohmi Acesl iip de flltr! are o eiica citat scAzuh in separarea de nniilor de lucru penlru c6le doua diluzoare, din care cauza

so recomanda, cazlr ncinlin ror cr do!a cei. utii2arca fitftLr" rui drn rl gu.a2, car asrguau ficacitato de I 12 da/oclava Valoril inductanlei ti capaciLl i i s csl curaza ro4i i l 6 c! 225 2 Ll (mH ) 9r C , 113 103 (mF), und6 i = l.ecvnlad tairea t 1lr!Z = i mp6danta l zorul uii,n drl l n cdul ul i i z,r i unu rnerf pn1ruE blu de trei drtu2oare. producerea rrecvnlelor joasr (Oi ), m6di i(D m),i nal l (D i ), se recomandaulrrrzarea releroi de separare lioura 3 in care in din lc ductanl16 caPacnat se cal$r culeaze cu urnaloirele 1614il ,_r= L, = t2.Z lhen, )
L . =L r =

sublr/ cu grosimea de 0,5 - a sa mbler ile pios eto . d e t ac e c u pnlr! lemn si arscot S u fu b !ri oros d fmpEn Finis.a.a 6xt6ir@raa incintei se va fac. duoA Dr6tF ri4a 9i pGibiliLiti, prin voosirg sau turnirulroti laclirc. Pdntru proteqra mmbraneidituzoareror, t4a Incintei va fi prvdzuE cu o rama d6monlabitd oare D se intinde o tssdtlri rafti, dec

p@ie reprodlc6 la ceirnlre rmpuse toa6 banda do lrecve4a


.enrta de norm6l6 d inaltt lid*

lftale s utilizsza mai mult6 diiuzoare,introdlso in aoe4i incinl6, fiecar dilLrzor rproducind un speotruinqust de lrcv64e. pntru car a lost consrruir,inrreaqaincinri acoperind Penbarda de frecvflimpusS. tru ca liocare diluzor sa nu primeasca decit domeniul stabilit de 1rcv6n!, ulililsaze fil se (liltre) de sepahrc a benzii aucuFETEIE {FIITRE) OE SEPA. dio Litsraturade speoalilato p ri n d e ma i m u l te l i p u fi qi !aDeoarece srngurdnuzor nu rianto constructivo r6lel s6un de

t2.z
l

(ri)

q- c,= c"- c,=

;t;a, ;i z

ttsJ.Zl, r t^' u' t

c inc int e u 3c di

Tdte/.t/

-..r't:

L-t?-

J.t*,qta./. "4't**'

.;),/,2

tipul

D
lt

E
4

MN

xt

R T'
tlJ

inchisb incirn6

/a 2
4

70 v to
6

?t

octiv posiv fo , 2t ,5 t 5
6

/t
/9 2t
I

.a I
tt
2 b

&

I o
2

b o sreJlex &

r
.e
p tt

,a z I
t

21

.t ea 2

a
octiv-posiv q
i,J

?4
/9

u o 2t

2 /O

z
/2 .2

/a

0,.,,":",;":: f:"i,i*f,I.j; --L r!,ii ;';,,,,"." "x''ffil:" :.j9r'ne,eprodJse .ondersarod, g:Tr-,o:

:.i1,": ;T *,;u d ;:: "i,-?,'i'_"."i""':J;, l;:'::y r*i,lt: #

ambuliela evitindu-se detorma r e a t a s i u l u i O p e r l t a <e e ( e c u t a cu o dalla pl.L re, dup; -ib p n n d e e a m a q n e t uuu l n m e .

itiiil:;'.j:i:i;:Trril ai:t,"rir#,f;.1'il;# :i.il l1i" !i?i Sl:l:i.j


ar 9-9_"1 !1!!'r cL^num,ru,ur d sprp -d" ra.e se tal,a

#lsl":# *"eTiJ:iflii,lt ::.J:,i?i";:" e""fiiiiiqii,i n;#: ui FT*lF:,tf:3qI6id,j"5li $"i.if ;! s1,'jr


"""'l?
conpolerre. I a boncrosdrru_ ?oa."tor ta q"aua d; s;pa;, tazares corecla.

1eor _t"-.-::I,cr. bob seea :",;i,?#$:T,."$*lj'i'jJ:i

"-2"t.i"J",ij ._, .,. ," [,13j'i" " i:. ffi":" .'i]g?"", iff "

prn pensutare cu acetona se vor deztipr cap,Lce/li dir centrul membranei ri suporlut ciIn dric al bobiner drrlzorul! Se laie,lirele reon(. dc bobrnel

i"liTir*it

:il+tiii.,ij; ::l;.tr:,:

po4r!ne a hembranoi. ete se vor d e z l i p ic u a t e n l i en e n k u a n u d e leoora nembrana Gaurite d6 lrocore a tirelor se v.r asluoa cu dieuri nic d hiitie de tifiru (sugaliva) lipile cu prcradez; - se oetasea membrana d. centfare a bobrne de pe Sasi! . - se ret'p$te epacetLt cetur o z r cr n c e n t r u t m n b r a n F i c u n l

' 'oh6n't,

6F es. rob "Lndo

rmi

%l?!1"',i?.*i,1"'f; pe )asiu polur + sluncr s va ", ,","",

pas,vE ,,,ftJljrj'"",:il:E:'i;"i.:j"19: naD,aroanE


un,gmea bobi Ahatofut iei poat6

*" ;3,'"''tii;l'i$ T'"?li!: :f,T$l".,."""ijfjiliij:,#,i"?Siiilf

..," ne,'ss " 3,"''11!'"-,",i,3,1ii:tl ""1':jl: oob,nei., n cn_ ff ; .,f.,,,',,e,ne "1"",""":,"."%T"";,T"":tj: bob in , j"u, o,osr'ea n6i. c6n- il%i:,1""ff:1,:H,li:i,ilifl!
lalii mombfana prin i.terhdiul suspnsrer sate. La consrruclra unei inc nte c! dralor Pasrv.acosla va avea s! prarala lala sau mai nare d6c I a drluzorului penlr! reproducr res lr6cvoq6lor joas6 Se prel6da la ac6asta l/anslornrare dl l!zoaf6l6 de dia r6tru hare daf ti diluzoare dlecle de constructre mar rcenra dintre .a'e cl (10 va.6 ) , P 2 2 1 3 0( 8 V A 4 ! r ) , produse de I El.-Bu.ursii - AFN 567, Iaticatre Tesla F S.C.: - B K H 1 2 3 1s i 8 8 2 0 1 8 4 . o r o dLse in F.P B. 25GD-26. - 10GD-34. 4GD-28, produse in UFSS Blbllogr.lle Monlaje acustice penrru dlu z o a r e ,C . L u c a s i I Z e . e s c u . d F H l - F l A B . C G . D O r J 'e s . u Col6dia CBISTAL Ed urd A rL,l \-,) Co lecl la r6v sret Faa,o(u.Rs.s ), anii 1978.i!j3 Coleclia .evistei ,Radio, T.i c vzra Electronrca HPB :f r 930 1982 P r o s p e c r e S O N Y 1 9 8 r - re 8 2 SIAFE. ser a 200-rgn1 Ftti NEER, 1983 UnNersity So!nd 1942

.:n,"'ll:[XTf.9"u*, -", tred,ebob'* a ji

i"..i#j l?"e,?ijll:"f: ;i"::'Eli

In linalse va obline ur ansamblu torfrdl din Fasiut de labtd al diluzoruloi pe .are se afi6 mon-

consrrui, ii ;';:,i:1:triiir'.ff# *:i "": "," ;ji "J"1" :l :t ":"1 ia 3"1:".,: i%:i,;",,i_ i" ;ll:;yi:t ;3;i,,"","."".'"""J:s,, i*"tri
x'e, o, ooDnat sr nuru,ut d trlia c@ ms, !9osra $6 modrtr

:i,1,&""" lfl";?..1;,iigiff Ht:i#:.::1,i1,"'""f"":s1i ,31: "j ;'""j3lt:i1"i1"i3"",j","";33,1",j1,9Ji:?"jij:.:il""# :',; ""1i,,; ll /aror redie s, - P 2 1 4 8 0( 6 V A . 4 r : t . P 2 1 4 8 3 m6d
.pmrru 'aza Srosr componnro !as,Jt, mem_

d ensa ro a rer e npot ar ar e Se z L. I L'

::i",::Jl,:,t":J3:':::]*ff:::l:'^f:d1",,f 5?1fl, "': . ro i :: ;'",iil:;t,'"",J'JX1;,i'?;t iffli


;j,.J';itisroma

#[

qroa,i*oio- a,r".,,-i,r,j',f""'?!ii.i , or oorin" cmoei T"*i:X:

l----E:..--- c1^=
-L

z
!l -L

Eg.llz.toqulgr.llc r.Prdlnu un.cct.@ru .de $rr .l lnll.l.llllor .l.clro.cu.lrc. d. .mpnnc!ru rl r.d.r. i run.tulul, .l iidnd cocclla de m.r. llncs prln n{rlr.! su mlqorur.. .mplllu' dnll un.li t.u mll hultor bonzl dln .pclrul d. .udlolner.nta .l !.mn lulul utll. E{.lE!lo.t6l. cr|ll.. lnh'rrl.le .lnl .r.cu l.to-cu lllll LC, sre o. conlhrrqdl, motlvpn rru c!.G ala.lnt gr.U.cc..lbll.

EEAUASB EBAEIE
FFol . MIH A I Eoalizaror! Drezontat acum eslo-6xocutll cir nltrc FC, rosp6ctiv cu compononle elctro rlcs u9or accsibilp6ntru rrdioanatori, iar banda lrccvenleor audio a lost imp64i6 in cels 10 diviziuni !2ual6, pa car l amplifica sau l atenueazacu alltorul unor potnliometrecu varlalioliniared6 lucru. Oaci la un momnt dat ,m tasa o linia car 3a unoasce clrsoarclg polenliometlor, am ouino o rePrzrnarc ,,qrdtice" a C H l arl A culbl d6 Espuns atrrplrudintrcvfle,d und si denumi.s CAFAqTEB|aTICI TsnEiun6a de inlrafe Ui

dB .2 0 .t5
+10 +5

. 20 10 625 125 250 500

20000H2 o00 2000 1000 e00016000

pF 300OH z= 1500 7 00OHz = 680 pF 16000H z:330 pF Rdist@rele R1, R2, F3 au !F Penlru Hz: rY k(t 40 80H z= 41 kO 120,200,,100, 8m, 1 500,3 000,7 000, 16 000Hz - 39 ktr. Semnalul prelucrat .ezuhat din blocurile Junqionale 6sts T13 pntru apiicat lranzislorului amplifi@re,cuplat galEnic cu Smnalll d6 i6ire 6i6 culos din coleclorul lui T14 printr-un Tnsiun6a d6 alimenlare d6 qi 27 V esteslabilizate filtratede T15. Schemele anexaleti lotoqralmpdaria intr6r6zi-.50 k(l cat pfin cuplaj galvanicds T2. do lia sint Amplilicara sau arsnuar6a pntfu desiul de concludenl Tnsiunes de iire Ue oriontarea amalorului 200mv/0dBn75mv, max.2,5V clor 10 benzi de luru se rac lmpodartad i6ire zo - 50 r) lotertiometricd ce 10 blocun 40, iunqlonalepnlr! subgamele Domeniul d lucru - 40, AO, 80, 120, 200, 400, 800. l5m, 120,200, 400,900, 1 500,3 000, 3 0@, 7 000,16 c!0 Hz. 700 0 9 i 1 6 000H2 in scheman! sint ar6tatedeAmp l tl car s 18dB + c i o r m u ls i u ti m u rb l @ tuncl re At6nurr6d 12 dB f'rndla ll net.cetet6h Tnsluneade allm6nlar6 V C1 27 Condonssloarl C2 tiC3 valorirau urmetoar6le Cur6ntulconsumal 0,8 A Pntru40 Hz 0,1 iF Tranzisloars. 14 x 8C 109C. S0 Hz 6e nF 1 tranzistor 107 BC 12OA7 47 nF Din 6nalizar6a$h6mi lec2oOnz 22 nF Egalizatorul gratic Drzonlal 1ric6 se dlsnngwor cd s6mna400 Hz 10 nF d6 lul c lrmaz6a fi prlucfat este ests o prerucraf sublade a 800Hz 4,7 nF aplicatP ba:, lui T1 9i amplili 1 500Hz 3,3 nF

t,t0tT Itp11ilt[R
ln cele ce umead esle de*ris un amplificator de audrolrec venlii c! pe.lormanle comparabrle c! al celor de clase HlFl qi e,eclrar in inkegime cL ctrcurre Monlziul expus nu ne '.reqrale cesi6 conditii dos6bite in c@a ce Pnvqle calrlalea Proselor,cu excedia condenelorului C,.j functior,_ndSi cu pies de varori apropiate. Puierea debibin la i$irs e6ls .nai mllt d.il sulicienti pntf! o incapfe de dimnsiunl nomale P6n1ru oblin6rca unor prformanlo deosebite, incinlele rcustice d redaio vor tebLi sii lie de calitate corespunzalo6re. Preamplificatorul (realizal c! Cl 1) w ti ecnat. iar ecranul s va CAAACTEFISTICI TEHNTCE 1 T.mlun.. d. dlmenC..e preampliliot@rd aPenlr! 115 V ; 15 V stab iri.atA b. Ponlru amplilietoarol tin als 115 : 1 6 V srab ilz ale s au n estabilizaE. | 2 a c! 2. Pui.r.r d.blbg po o l.F .. PN 8,5 W, cu 0,6% dis-

canar sring&dreapta, anume $i preamplificator!l cu reglaj de ton volum-balans9i amplfrcaesle rorul tina Preampliticalorul realizalcu circuilul inteqral.Se va !rmari ca alimenlarea acossitlia s se lacir cu o tensiune 15 m e l ri o id e m a x i m u m V (+ S l (pnn co) toarre bine lirtrata muralorul K). La intrareaaceslura se aplicA semnalu ce lrb u i e a m p i l i c a t d e l a {l i vors surs6 Rzisle(ele F. - Rr au rolll de a face posibrhlnhzar6a unor lensrunide audiolicvenla de 18 surs6 ditorlre in gama 50 500 mV (magnlolon radro, picup cu doza do crlstal). PotenliomstrleP, $l P, p6rmil !n .e glaj p,onunlar( I r0 da) ra ambele capl alo benzl d. lrc venle roproduse cu ajutorul polenlromet.ului so poal re P3 oD volumul inlenslldlii sonore. F 6 ru p u ri l e j .C . s r R1,C ?racoF dare la prizsle pol.tioml.ului

ttvtu coorNorr, P3, lac posibil un .eglai liziologi6 de volum,cars ar cs slai oblinofsaacelui4i niv6l d6 drie indilersntds treca semnalului. vr4a acsstuia. Potenliomot.ul pus pe aclaQi cu potonPl, d liometrll corsplnztlor ds P celdlall canal, ochilibrazAiF l6nsilaleasemnaluluila born6le de intrareal6 cslor doue amplificaloars linal do p c6l6 dou Eiajur linar ste realilal c! douA circuito inteOrate ll9ul ds TAA 8r0AS (MAA 8r0AS). CirinlgratCl 2 ssls allmencunul tal dup8 o $homn clasicdpsntru acesl lip d circuil. Cu totul deosebit este conclal cncuilul inlgral Cl 3. la car6 inlrara8 est bransatd la punctul d6 mas6,semnalullii.d aplicatprln grupului Rj.Cr3 p6 int.mediu1 plnql6, adici la irlrarsa de racli In ac$l ll se oBino la i6irea intgraluluiCl 3 un shnal

b. Pfrd . 10 W cu 1.5% drs3. Arnd. de ti.d.nl. dud: 40 Hz 16 000 Hi rlpro-

FUNqT|oIARE
Amplilielorul est6 lormat din dodi bloclri (rig. 1) pnlru ncaG

AOAsE

Rt!

5Q-5Q0m{

gru Nu o vor omlt6 obligatoriu cu 180' arndltlcsr. dslaat p u rl l sF rE C 1tl R ro c r ., 2 carspun tdtli ds 3mralutd la lFlroa lui la ma$ oicil4iil6 Bupraaudibilo Cl 2. Po .|3ienta d slrcid a otlins, Drh urmar6.un 3mnal CablaiLrlimorlmal sle rsdal d6 aoroxhaiiv doui ori mai ligur.4, i6r modul d6 hontar6 m6roh6dt l! lka unui 3lngu. ln liouri 4. iaimodul d6 hontare a clrculllor intcrate tinal 06 a clrc'rlllor intgratetinal po TBA 610 aS. Sarclm (8lv12w) radiator9i cablal {dublu placa0 6l concLti lnlr Pinli 12 al l g u ra 3 , olor doui clrcuito inlograls. In tigura 2 tnr dalo cotole do ln Porlonal am lololt doud dlluzoarc (b MAESTAO do 4IYOW g3barit,9i o(6culi al6 Ediat@;slor. lil lisuri 5 ssrs dai6 llgcsfs V!lo.ll6 RoC nu s'nl .v6a va- schrna 6lectrioe a alimonlatoc nc. Attl6l, Fi. po13 3,3 lo.l cupnm Inrro limlt16 kll Tran3lormarorulTR are ur 4,7 91 rio, rarc,3ldr 20 rF ei47 Mohr.lul nu n**li, re- ngloar6le datd S = 5 oh4 P = "F = 2 200 sr, C'rEm@ 0,25 pontru ;r.ie ftrndlodod d6 la eflha 220 Vi 51 = 335 sp, CuEm@0,2 auila.e, drd Inilgralts dnt h 3L.. buni. Tolel a6 vor ar69 P6nlru30 Vi S, = 2m sP, CuEh R,.c,t ? 0,9 ponlru20 v. In !a! t.l componontls hdt dldordunll 3a tl nin|ms

'R

*t

j.,-q - ero,

JU
Utt oa PtaaE Au[tNl toe
c,=c , = c ! = 1000! F/ ?5uca=c.;c=16fi/ 25 Vi O! .O. = lNaoo1 lF107l:D.. D. = 6513: R. : F, = 3J0 lt,i0,5 w R, = = 4c161:-T. 100-rv1w:T. = AC130,r! = 2ta30f6(q; rd t.tds = &@r ) iT. = aol$ (d ndlnor S = 6 6')t Z, = 2\OarW. 21 = 2rdnvt aa = PL15.
LI9IA OI PiF'E

6 -r5.,
J-15+16 v

F, . = R, ,

F:i=f"'ll,=",, ""
V; C' = 100aFl10 C? r7 * ,c ,= a 7 n F,c.=
2^F C.= 2 2 ^F:C .=

l O Or / 1 \ r :

a7 E: c; 2,2 nFt c; a70 !F45 - C., = C; = v: ,2A tF/25 \t C- - C^ 2, 2 nE, C, , = 1fi X C i = 1 nF: C, , = C,r = 0 . 1 ! F C- = 2f !F/25 V lltt.l,i Cr = Ca= 2 X \ F E S V I'ri.;Pr = 25o krtih.;Pr c r l = aA) 41 ( ! A 7 4 1 ) i Cl2, CB = TAA 31043

ol

PHITru

R, = 1 M I l, A, = 0. 5 M I ll R. 0,1 MtI R-.= 4,7 Kl: = 8" - I tO- F. = 15Oku: R; = a7o n; Ft! = 4,2 krl R. = 2,7 k{l R- = 4,? kxi Rit = 2 2 r ' l R; = 10 r \ I l;

RdEia,,Radid. u.R.s.s. B.visia ,Fadlo",FS.C

AtMP[[FtltBA1
t4 100!

I ,T

2,mw
' I| ) M ECI

E C 'A F|IU

pe AmpliiicalorLrl care vil prezenlem (tig. 1) are o slructuni cl asi ca, l i i nd l ornat drnk !n preamp ilicator, realizalcu tranzsl orulT1, un etajde comande. realizatc! lranzislorul T2, li un etaj final in conlrarimp.realizat cu tranzistoaicomplementefe. Perechilede tranzlstoare T3,T6 com $i T4T5 sinl tranzistoare plemenlare. Tranzistoarele linale T5.T6 avind colectoare comune,

Rlr

,7Ka

t1
t+,7pF

4,?uF

fI
.) n,
l3 J1A

],r

"'1 .
t' R :L
22a

DISOOilIIXnn&
SIL VEg T F IL ' Z OL TA N

Monlarul d lsla s pretsaa a li lolosrl in discoleci ca mixg.pream plilicaloFcorctor, dupa care s In icr.aleaza un ampltcator final de Aparalul Poat6 mrxa dola senr nrki provnit d6 ra magnotolon

bal ; dird o bulg llnlarltrte ldtdgu Sinqurul mor'lai care pcie lune tiona cu un smfialdil.it d6 csl orlmit la lSirs sts amplncatorul pF rru ca3.6i ac6b lucrcdl indopn 'dnt ddorM comdalorululK1, carr oste conocrsi ln dirct c! hodulol amolilicalosre. dar lmlntoa oolsft nu aHl smnalul va dtlometrslor, pind d6cit d polonllomtrul d I Mo. sl lllnd monlal la lnlrarea sl& jului amplifitor pniru oelca, re* lk l lol cu tFnzisloar npnl rsPGG dln rele T5,T6.Actea urml vol li d liDul 8D135, 8D136, rssocriv 80139, BD11o,cu raclor d6 amplllicarmal mar de 60 de Pntruo tsn3luna Inlrard Cu ootsntlomstrulP2 s re- 5 mV ss obline o PUtB.eds g l 6 .2 e l 6n3iune. m di a n 6 i n 2 ,2 W, c u d l s l o rs i u na red!s. lnsiunii fra n z i s to a r l s fi n a l sa vor ounclul A, la lumelatsa In ds alimntare, acs3t oaz 6V monta p un rsdlalof d6 alumlR6rl.r6ntaBi| produceo rcaqlo nlu c! supral4a d6 c6l pL4in se nooanvi tocaE, ca.6 roducam- 40 ch, Alimanlaroa lac do pllilca.a, imbunAtlt6ta .tsd dar l a o s u rs 6c u to mi u n a 12 v, punsulln lrocvntA anpllfica- de plrride stabiliratn. Oiod16 al Dl.02 srnt ou slriciu, d llpul Tlanzbtoarolo .T2 siT3 sint F407,1N4@1, 1N4005, T1 d tloul BCl71B. BC107B. laf In tloura 2 st Drazentll,la T4. Aq78B. !.ara t1. chculrur ihprlmal p Tlanlbloarolo T3,T4vor tl im- car a {ost rcdizat amPlllicalo prechsalo,la lsl Sl |lanzlsloanu n3ot6 3paGrca elscrica la montara radislor,Diodle P o1.m usaz6 ounctul starlc de lun cl l o n6r e s i lr anz is l o s 1 6 l o r resoctlv 8C 107, 108, 109 $u plcup el un 3mnalds la mlcrofon, plilio6ii 3mnalulul la magnsto- 2N39046to.. carc ls $l.cllon.d do 3l llbl poat roallzr alsnuarsaautomatl a ton, aBlgudnd, prln conoclarsa e asttollnclt po3ibll tgomol proprlu oroo|amuluimuzicalin csrul vorbi- ii-i *Ai---i--l--^rrii-"-,i i.i::,; J clt m5lmlcdhrmrur rururor zso ;ir l; dr.rolon rcomurarorur K2): de i,,oijiiiiJ.-,ioirnirii-;n;; Pgirru parazrc "iliiizrii a!menoa, 3l prmite corctaroa hnt;nratr oronintetB 6 curb6i d6 moFror oe. ton6llutil el, cu ai orul a dou6 lil- idliiji"lz5ii -16 r<iz.o.C ;oduiir"iie-d;ei; 993Ti-"3-."9-*"!l19l-9"q--{' tr6, poats suprlm! trccvnlelsub i;;6r'-iiia'e; nalorulul d6 t*ez:BX,,f'5gl *:r,o"trmerrc' ovntual !.Drrt66. 10 1,00Hr 3{U O.lO15 kHz, ir rs|leamodur prampririoa- 3,: mal conlln9l un 6tal li1i111 -P,'lf[-o-9rg"I*!q^-gP Montaj'rl nel osnlru ollca. os lnln6la 3lFrsrg un6i melodlld6 p6 magn6tolon, chlaf drce orsamollllcalorul lua.8zl c! un iomnal provsnllds la'olcuD:rci mod d lucru inde .ltosrlor monialo la intrara st. p{indoni 5 obtin6 cu gjulorul coAbnuaro6 automati a smnalu- caBAcTERl3trcr lEHNrce tur a. rallzsazde l punlp: !i _ ba.da de trccv6nt6:25 Bu _ mrr,atpan rran- ,n LH'. C6le trcl smnalslnl oramolltl- ma3a6 3smnarurur r' c8b d k6l modulo dne la nlwlul zistoarolo s, I' prccuJnsi ptll - iiiib, d dbrol3runi .rmonice 6pEr4|6| 0.5%. oo nacar6xcl6ril unui olai linal, uF rzrsrorlla r r!1, darorrra mltoarslo stal dor cor6clind allt .15 dB ta 50 Hzi 9r Dllllcara olorduti ln cofoctorul de rur r, car6 a rcst rcorssargrntrr8r

Asader,dnl tanzbioaro TUN.

r:it r:1..i:Fi-:.:,!r::{;i;,1 Jgiilill1l,i"i,i""ii 9licf, sf ,'::'i !l'!i,ifl ;?'l,,ff ffi ,:$:,3:11'J"JI i:j-ld'i;ii

lr -"1'-".^::^'T:.d"1:r:,1: rp:{:P;ii,i$?";T11l"g%":1315 :l[?liif {1.i..::"&^i.Ei;'{;piii!*.:- i,.::

I Pntru a $ oblinE mlxarsa36m- nr sslo c-E. oupa-caro I va rcrua _ | tra trsc-tos - 15 kHz r nalelor,llcaro modul afo la iGirsa acorst rucru,-punno sa Lrnootenllomstru care s6 re din - Prtmut modul est. lorhat din uup6 corocroruro ro]1 urE6za 2j maoneroron: doue lranzkrorraT, 9i T, avlnd ro2o0 mV, 6s dB, lul d6 a amollllcasomnaluldar do un al os smPrrcarccu I r sr r.'. 50 io; poat6 ajuil9 mlcrolon, rsilsrenla do 22 ko asl- a ca.u ahp||ncar606 3, D,cuD150 mv,65 d8,470 kfl q'lfnd o rcaclie n6galiea, coft c u a tl l o ru r s m rro g r adruri .o.ruu i 6trd 2vet,3mn, lar _ d.nerorul d6 68 nF normilndin- r(|l sr car compnM pr6rosre tsnsiune d6 stimEntarevcc _ co@rorJrur_oe 9 r ra 18V siabrt|zat ron l.ar6a ln oscil4is a iranzbtoarolor darorare 61, asltsl, inEtudndu-8o poslbjlilarei oblinorll unul smnal ultEsc Le Haul-Parlour 12/1978.1/1979 T-, ca tlBernAr cu lranzrslorul Almanah Thnlum1942 Al doild modul o3!odostinatam- @Ecleii cLlba Oe ospuis stc

E's,.rocnene ;fl,I",IA'"X,T": "*''iii,j"":ij8,iofr

UrdErirea nivelulu la i6i.ea unui ampliticalords audiohecvenle d6 putere, cit $i balans! ste.os lac cu aiulorulvu me irului, la care reperul0dB corespundepllerii maximedebilalela minim d disto6iuni In ca z ul niv elur ilor ic i l a i F m

fnd la cititi pe do'r6 ddnsnii: -20 dB si -40 dB. FunClon.ro,aparrtul cuprlnde rrci brdcuri:etajul ds Intrarc(un repetor ps matorcu conxiune p6dru a rsigurao rtIF boorstrap, pedanl d de i ntrar ri di cata, I 000 kt)); ampliliostorul9l rd.sorul cu !tulemul ds athrl. A L E)(A N OF U ZA N C A un iajul de intrarears PrvAtul rrllru in T, care taio trecvsntla se $n, jndrc4ia apararutui siio eaa in jurul grad4ioi cap d. (p6st6I 000 flz), Pntru 'rdiare s.aE (-7i -20 dB), iaoi ce tace ca zgomorll bnziisau dl dl!.uditici|e 6au imposibildfari2area rui sd nu talsiliceindicallaapar.balansuluisloreo corect Aparaiul,a odrui schemeste Semnalulpr6lu6l de la iQlfsa przonrai,a continuaro, rn inEtura .ePerorului 616 solctalds coacest rnconvenienl, indio4i, pumularorulsl $i lriniE lls dlrscl

51.

T I

++
tt
0l tl

+30v

RI SJOX

12X tr0,060v

Tt:TUNt0.15S200t r2:TUil(R:30+90) {x=02.DUG 03.R0102 04=R0109

ATDNUATOR
coFNELTrJ l:c|NatANrrNlaCU

R6 100

c62M12v

s6Kn
Intrara

R2

R3 56K

I
lsnF

lT n I 8r' 8r10r( I Ro

----+

^ 22fin 6,0Kn

I I

--------t
a NIt I I I I

Indlc4ll comtrucllYs. Aparat!l e r$ll26da in mslods cn uiib lui imprimal.Figu.a 2 eprozi.a


.arlelr ln varianiA mono la sa'a

I I I I

1/1. (+ l ensi unea de al i menl are 30 v) trsbuis sd tio bine lirrrstj ln cazul vsriantei slereo.rezisloareleR7 9i R11 vor ti comune penrruambelecanale9i vor avea vlorils F7 =7 ko 9i R11 j0 o, iar C4 si C7 se vor rcnta num6i pe un canal Ca instrument indicaror s poate lolosi cl ds la magn6tolonul sau zK ,,uvertura" -240. Se pol loloGiorice rel de lranzisloare siliciu,d tip npn cu (d6 exempl u a B C ..). sei Dac6 amprilicarea61e prea m6re (so produclimilarea semnalului,iar indic4ia nu mai esle propoiionald cu smnalul),s va intercala circuiluld inlra16 in

V A RI A N T A T T R I O I S
I I I

+ l0 v

s lb
5 te

0v s1b

.sdrlorului {dacd nlvlul 6de P3b 200 mv) ti sbce Insrrumnlul {c5p d6 scaL -20 dB). lis pfln amplltlcslor,dupa carc lmnalul .dr$at e3l lrlmls la albar lcsp de Bcali -40 dB). OlodsleOS al D4 indrcl lumF .o3 domonlils d. l0cru. a.c.r.. s6 .duce comurarorul s1 ln oorltl. -20 dB. lar ra iF rr!.e 36 l.leotsrzi un smml slsndad do 1 000 Hz cu nivlll oorsDunzator ounctulul do cu0l.16 !lVu-mlrulul l! aholillca-

tor (d obicol, dupa primll eial do amollllca.6 in mod ob ioasi -de to ri u l n a i n l o a c o 1 6 ctorurLi ron) ti putorii naxim dobiratli d e a mp l i ti c a l o . (d s eremD i u 5Oomv). C! atutorulsomtreoraSlbllogrll. bilslui P2 s aicucoacul ,nri'"hntului la lndicdia 0 d8. s d audiolrec- Ahplilicaldro trc651 in oozitis-40 dB si se ve.'lA. B. Bdrbat I Prcsud. T reduc nlv6l!l semnalut!id rn, Tanasescu, Ediluia tehnica, 1972 kat cu 20 dB lV^/10). remd6 - Coldia r6vislei Thnilrm. plu 50 nV. iar ci Pi s6 aduce acll inlnumntllui la indlc4is 0

as)
0 _10

cars produc o aunuar pur6F nica s $m.allot, avlnd fucventa c!pfi nsd i n pl aj a 400-1200 Hz. {rocv6(a t4a de car6 urcha ars sensi bi l i rai e schma prznratiin ligura 1 rprezinla un amplificalor cu dou6 erai.cuplaiulintre el li" ind d lipul ,dtect'. S6mnalul aplical la inlrsre6sts trcul printr-unliltru ln dubluI d ti pu ,,oprqrebanda.P otenliometrul F4 modillci banda d lrecer 9i nAspunsllla iieclenin iig!ra 2 sinl prozentare curbelede vari4ie ale atenue.ii in lunclie de necveda, ln cazll clor doG pdilii extreme aie K ComLrtalorul permito lrecerea direcii a emnalului spre re tire, atuncicind s ascullara vo AlbllosrallE Le H auFP arl eur 1665 n.

-20
01

0X2|ot ooto,t oz,o.tq5 /


s qlls cd particulariEli ale urechiiumansconducla atsnuar6a tEcvertelor jc'asetl lElte lenomsn eildenl 9i suPEtaior dnd Edsrca (unui dbc sau a

57 lo

L K X ? ''

unei benzi)se lace la volum mar Pentru a se mic$ora acest eloct ndorit.in amPlilicatoatele l-ll'Fl s folGesc etaj6 spcrale,

pen' In ap8ratura st6rolonica, iru 6 compranivlulsemnalului unui enal in raport cu navelul cluilalt canal, s6 poal6 loloi .cest indicaror diodeludinoscu cenle.El a iost xprimenlat a 9i dal rozulial bun, ln ftfezent fundionind p6 un amplilicator permite Indicatorul compararoa a doue smnale cSrorahplitu d dino ssis siluaU in limltel0,410 V, e alim6nl6sua o teF cu siuncontinir6d I V, coruumul 20 s,! nedeFdsind mA. Egalilata s6mnalelor inlrare la dtemini aprlnd-rea ambslor In diod6 indlc3toar6. lihoul lunclionAdl e va ap nd6 LED-ul corspunzalor canalul!i cu nlvel

c1,cz R6

Ctcullul companror est lor mar din dlodelo D1, 02, r6ziEtenl el 6 Fl , F2 si .nsambl ul c1. C2. Cel doun LEO-uri s monts&i in coloctoarslo tr6n2r Sa analireh cs s lntimptdin p.r4a !nui shn6l stsroolonic aplical16ht.are. OacA ctdoue smn8r srnl .9616,tsnslunoata born16 Cl, C2 63te nutd,T1 lui $i T3 conduc, iar D4 9i D5 s apnnd ss obstuA Prln Intraoa ra L va rr6oenumatcomponsnta

Dfeete aeustiee
Propunconsvuctorllor ahatori schsmsunui montajcarepsrmlte o$inora ettuluisonor numit wau-wau,xp6rimonra6 r6ali 9i Schma,daroriu simpti6lii 9i numirului mic d6 componntg, poatli construitacu succ. d6 oric. elctronistincop6ror. El6ctul sonor 6sta @uhrtln r6aclieicarc are loc inrre mitc ru lranzstoruluiT,9i baza tranzislo.ulu T,. Do la dozachilare erecrronrce semnaiul apti pe se tranzislor!l Tj prin pot6nliom* kll de 50 kr) care reotazi nivelul de intrare al semn;nrlDi Reglafeaprolunzimiimu2icat a efocrurur obtino din vari4ia se potenliometruiui rezrstenlei tiniar de 10 k!1. car pent.u !6urara poale fi comsnda6cu actioMrii DLrpn cum se observi, prin srstemul comuralie semnatul de S p@te ocoripart6aelectronic5 de erecr $i lreco dir6cl ra i6tre (pozlia 2) sau prin partoaerectronicSde elecr{pozitia1). Tran,

L A U E ' N i IU N!A C A U zisloar6l6 9i T, por rr EFT353 T, d6 j@ei fr6cvnl6sau chiar de Alimnlrramontrlului3 tac inslti h6cve{e. Cltah6Diese dint.-o batorlgd I V, carpoalo por tl d orlc6lip, respociindu-se ll introdusa castamontalllui. in inst vrlorile stricte at6 piesetor. Monrajura6 con6ct6az6 srali la rospcfnd niv6luril6d6 smnal tKo

Monlajul s rsallz8azep o placi ds circuil imprihat cu dim6nsiunile 85 x 45 x 2 mm, do aoo lnfisoul monlai $to Int.odls lfrFu; cran d6 msntional c. obllgaloriu, cablurilE leg6-'d ru6 cu Inrraroa retrroavor n 9r

c5
R5

pozitivd, prln F csa n6gativA, iar Daca amplitudima $mnalulul mai lnare. tonsluna la L ssr bornel lul C1, C? va cloveni a!'rndca oo:itlva,D0 va conduc, iozultat blocaralul Tl 5i con:aro slatbe s ac$tsl inlliri, in Atdturat dnr Dre4r ate dot6 doctia lll T2. Urm63:l doci varlsnred proamplltlcator poF paralalcu microlonula lo3t prF vtrulA o rozlsia(d d6 1 MO (cu rru microlon dlnamic cu imD+ Orci la hlrara F smnElul dada io6e (iipic200 l)), rdlitale pe tonsiunEa c1, 616mal mare, cu un clrcuil Inlqral orn se a CC d.vlno ngatve,rc tlT4 vor 741, Numorolarea D upa,,LeH aul -P arl su/' Dinilor coresp4741,in lar LE s va aPrlnd6. punde oporallonalulur oonduco, pun.oalntunqlun6,slngu- capaulacu 2 x 7 terhinalo. La lui rul rcclaj co U ln alustarea Pnma varianlA(tlg 1) s3ie in R3 In aa lsllnclt penirulmnals conliour4le do smplllicator hfio sprln! ambsloLED- wrsoi, lar calolil tflo. 2) de amsalose p l i tl c a to r n i n v 6 f3 o r,embal E cursntul LEo-u.ilor lrbulg 36 6vhd un cittlg in t6n3iuns ds l|mlta 5-10 mA. llo ln cc 200. Alimentarga! laca d3 la o LIATA O TATEiIALE sursndfiefntlalid6 i 4,5 V dn6 ta i 15 V, Ssrnnalulds l*ke T1. T2, T3 - BC177t f1 Doai6ll apllcatunul 6mpllilcalor EC107iRl, R2 - 1m (0,5 W)i d6 puler cu lmlbllllalsa ds 220lor 84, F6, F7 - 10Kli 02-05 v 3l cu lmrdanlad inR3 R 5, n 8 - 1, 2K 1;Cl, C e trare d6 cl pdln 2 Kl 100 ,/F/1 0V : O l, D2, D 3 pleolor dnl crltlc, nu Valorl16 1N4007, lar cltllgul poal6 ll adapial hd4ltilllor @ncr6l Drin modltlcarca i6ronl lul 8.. aJ [ E lt a c u l 'a N t t L F6d prsrnlla gnor p6 or aclls montri manls deo3bil6, oormll vorllicafa |a9ldA ! mlcroloanslorsau a ahpllflcatoarlor AF (su.a6do 36m.al),dar pot conalllul totodst! p64l cofipa nonl al unor aparalmarcomcrut d6 oblcl lntr6 chllad 9i una dh Inlltfllo prs.mDlllicalorslul, Monialul reallzal coroct glA pr.a mullo 169l.16 tuncvs tlona da l! pdma proba. Clnd conltruclorul nu po3e(,6 condanlllolra d 30pF, ac$l6 oot lllnlocult cu condomsioaro ii6 20!F orln lchlmbrlea valo lor R, K t : R, . 62ll i R . = 1 8 B R. i K);-6 0 510 k - I I R! = 5. 6 l < o i i = 5,0 kll. for cu un oprrtlonal do tlp 741 s6 poal6 roalizatroampllticatorulooniru mlcrolond3 imPdanlA load6 mar6, de ordlnul in mgaohhllor,przenial llgura 3 A.116l hlc.oton6 lnl mal d putln r6splndll6,dar Ql vsrillcaa lor 63!emal orctnlioas6 din m6ri, car tacauza lmDdantl psrtulbavorlzsart lnllu6nl6ls toarc al6 Darazlillor Mlcrolonul .3te con6clallnlre lnvaraa nelnvaraoaro masal si pntru a asiguraloti4i o polafi-

P[ttilPlttl$Ar[m

ufuoR
grc/ rct oc

= 3 600
o o o 4 t @@

INCI illll ACI]$TI


PrliclFl.l. c.||cLrl.llcl ant - puLr.. .l.clrlca nomln l (VA) lO - knFd.nl. ncrli.L (!D c - b.no |'. tr.c{..|r ..er6dua (8r) ao-rl oo0 I - vor'rmurInchr. (dnc) - dln|.ndunlL(mm) 254 r 1!O r 175

A. MArrllcu
In cal6 cs urmoa:d 6st6 p.+ tnta6 conslruclla u.ei incinl Inchbe c! out6r6a d6 10 W, echipat! 6u dou6dlluzoars, unul ponlru reproduc6r66 trocvnlolot loass 9l unul ponlru r6producra lrecvnlolormdii sl lnatre. Inclnb 6616ohlpsl! cu dou6 diluzoaravlnd u.miloar6ls ca* GO 1278:pulereanomimE M, lmodada nminala 6 o, diemorr!ll0 mm, bandado l.6cwde 40-10000 H2, producll p.oducti6 roi noEsoa P22130, c! putofesds 0 va 9i impodanla norninalAd 4 5u SIL Se va alsgdiruzor'rlcu hp6danld ce rutd do amplificalor. Con.tdcllt M6lorialul cor d6 stfuclie tolosil 6sl6 placajuldln lehn da t.i lolosit la DlsrFotol 9col6r, placaj cu groslmsa ds 12 mm. La conslrucllacullol 36 Poal6 lolosi 9i PAL-ul, panoul lrohlal urmlnd a tl conl6crional in ambelo6duri dln Dlacai 12 de 1 - plnou iiontd, Dllcal 12 mm, 156 x 230 mm, 2 - b.ghst6 lmn br6d, r6i, a6ctlun6a x 15 mml 15 3 - garnltud d6 |!qrr dln cruciuc sPo.glor lau burol,cu Ellm6a d6 15 mm, lror do 5 4 - cu3ac lomn brad l.u !rl, $qrun6a 20 x 20 mmi 5 - cullo dln placalde 12 mm 3to PA! qro! do 20 nim. Matorlalul, dbllri la dlm.nllunll c6.ui, v! ti llsluli cu hlnl6 abla:lv6el 36 va lmbina cu lufF blrl pnvu lomn 9l arucet oros do 0mpl6ri6El6h.n!.1cutl6l36

In ligu.a 1 ssl pro:ontslAo - 8KB 432: pulersanominEB socliun6 plln incinl,a rcll3tlca, 8!1, avind figurat 9l panoul lronrrrl 10 VA, impsdanlanominalA diahdlru 50 mm. bandade rrecvonla5 000-18 000 H2, tabicar Drruzorut 1zB so poaroin60 leui cu succescu diluto.ul do

l1ff.:,;#!:
t
4,.22.Oa Z.tL e' d/e8 /d2 z -ra

+t . ','ltrl ,.ffi
t
44
2

j'{'o3
z drc
2

ffi
4tt

o5
42t

2
2

D1 Di

p.aldb plana de 3{2arePenrar panou f.onlal Boslurile fe2u_ lal dlpa uscareaaracelul! se vor umprecu run69u$trn ames tecatcu aracet.culia s vasleiu l i n 9i s va ri ni e p.i n bA \ui re lScuire sau P.in vopstre inl..) Pano! tronralse va liia si paapors sur pe fama de etansare, vor trasa decupd.ile$i centrele .Aurilor de prindereo 4,5 mm ,le dilu2oa1or conlorm tigurii gaunlor9r a 3 Oupa execula.ea decuotnlor. panou se iinlseaza,

v o r o a su i inaint ea im b i n a ri l Dupd uscErca cliului. s vo. monir prin llpira cusaciicu sectiun6a ds 20 x 20 srvl la montars6elarFa 6 panoului ko.tal. Apoi se pasuiesc ce 9l se nonlgre ba9h6lele to_

neaz6 ta6a de ehrsare a panoului i.onlal. Penlr! Poz(rona r ea . or c h Pina la ! s c a r e a cr'ul'ri baghclle s. por pirrdr c u alut o' ul ! r ot . u' e s u b l l r : 'l va linisa cu 6te(ro ramo d. 6lan$are pentru a so oblrne o su

5elFt qltcldt {ofrt,

ret, d6ldht: vair ll$ Nrrdrl, uri va lerialu lonoabsorbanl n Introdus inlrrn $culel de pinzd penrru a sc prol]a sislmul mobrl al

Transformalorul TR, va ava sediunea de 10 cm2,in primar bobirind 1 100 ds spircu simd CuEmO 045, iar in secundar x 2 75 de spirecu sirnd CuEm@0,5 EM IL IAN G'F'IE A IIT pentru rensiuna 2 x 15 v si de 55 spire cu grmi CuEm @ 1,5 Panicul6ritilile schemei pr+ cien6 alaeri ceor patru inlBri. pntru rensiunosd 11 v. zenlat constsu in introducerea Dozarea semnal!l!l se face indun6i compresi!ni dinamice. a Pentruamaloriicar6 dor6scst pendent penlr! necare canal in (]nui amplilicaior psntrusom- Darte. ce e lrei litre aclrve coAF laca comandabecurilorcu ikisnale slabe 9i tolosireade tiltre me loare direcl la lensiunsa de respund canale or de r^nalte, active cu circuil integrale. 220 V ' se vor suprimaTrr, Tr3, dii 5i joase. Filtrul trec_susrealF Semnalur preluat (do prete T,. $ T.. ti s6 va decula zal cu Cl-3 ar fre.venta de ririe ds la mufade inregiskarea monraj !l ca i n ri sura 2 S -a rrecere de pest6 3 kHz lillrul oricAruiaparatds redarselectro urdg.lt ca prin lransformaroarole lrece band, cu frecvnta de 900 nio6) s6 doz6az,cu potenliome- Hz 9 lltr! trecF)oase cu trec din circuilele de col@tor ale trul do 1 k(Vlin. de la inlraresi Te tranzlstoarelor Tr Tro $r Tr1 venla de ie ere de cca 100 Hz. a mp l i l l cal ds lr anz is lo ru lT 6 Sem nalul, dLpa iio c a r e l i l t r u , se se sepa/elensruna f6lo6 de dupe car6 s6 aplici compr6siunli alac bazele p'rnrelor lrarz sI4a de resturmontajului, aceasla dlnamlcs cu diods. La i9rca t oar e din m onlat ee O a r l r n g l o n constiru o masud de scLrntand ac$tsla 3a oblins o rensiun de ale liec ar ! r c anaL Pane, co re lald de csl co man6vrazA 'n audiotrcvenld mnlinocon- mandind aslre aD'inderea$ i slinc v, .sialalr e rspecl llant nlvolul,lndlforent val@- oer es be. ' r ior dn c o l c t o a r e l e d Transl omatoarl e TF,, TFl ., roa de la inlrar. Urmsa2A apoi t r anz is t o, : or 2N3055 .c o m a n d a TR. ti TRs s6 vor oxeculap6 tola un Pr6dmplilicator faolorulde cu lor lac ir , r r e in im Plil u d i n el r 'n mi ci cu scl i unea de 1-2 cm,, ampllllcarloarts l avi nd n pri mar nl mdr da500 !n pnlru 6 oblino o valoars suliCondo is,rtorul di. baza lur T,, C de spi r6cu.si rma uE mA 0,15,

l)[[um[[![ 0R0A

are rolu de a temporiza intrarea in conduqie a acstuiapentru orice paua din semnalulco se

-+

d luzor! !i p6nlru rp.oduc6r6a Panoul tontal se va monla cu $uruburi Fnlru l6mn llngl d 60-70 mm sau cu tlrublri cu cap INBUS M6 x 60, al6 ciror pi ul l ss pri nocaptvei nbaghlele de lemn Intfe panoullrontal ss $i 6ma de etan9ar6 invoduc o garniturddo cauciuc ssu buFlltrul d. ..prnr. so va sxcuta inrr-lna din varianrel.prezental tab6l.56 vor 5l0v6in ln loril compononlolor lunq tipul diluzoar6lorpr@urale. de Membran6l6 dlluzoarslor se pot pfotsja cu o ma de lemn p care se intind6 o losaiulE rari, dar dacdIncintaso 6aza la iMlims, t6rlt5 de lovitwi accidentsls, atunci ac6asta rarne poarelipsi. s6 va scordao d6osebrta lmpona4a elarFerii pr l6cre a incirli, Pnku s se obline un rozuhatde buna calital,

gerii (do prfri4a straliloliu cu iar ln scundar175 ds spire cu 0.3 mm). dlmi cuEm o 0,15. Thisloarel6folosite vor li d s6 va da o lmporiade deose de bitA Eoqrii socundarului Pri- 64/600v, p.mitindca Periscor. de4o0 mar, aceastallnPolrivaslr6pun_ canalsa se leqe o sarcina

W (* vor torocimai muhebeuri de watat mic - PlnSla 75 w , Denlru a nu purea n pusa In ilvidede ine4ia de aprindere9, 75 srinoore becurllorPeste w) a

AF.

tBt: lllr. tl::


-i .

t3:

:FF5

in ligum 3 esteprezenlal dese nul cablajului imprimal penl Ll pr n rra n v a n a n a cu c om anoa zrsroare, conlorm ngu.ii 1 Pen i.u a ll-a variante, esle simplLde modilical parlea d cohanda ss cont 05 tirisloarel vor lin4^nd monra pe radiatoareseparale. Trbnzistoarsle iolosle sint d T2 T, = 2N2219A, rad'ator. = cu TJ 2N2905A, rodiatof, Tr, T7= cu = B C17?B : 6 = T BC l 0 7 B, l. BC 1 0 8 B , T e T ' o T jr = 4 0 1 3 9 T radialcre T1z, 3au 8D237, cu Tr3, T1{ Tj5 = ?N3055/6,c! Dlodsle EFD vor ti EFD107110. Oioda BAX = BAX 13, BAX 1N914. 14 . 1 N4 1 46, Cuna ramiiB a li exocutado nc6re amalof duPa docalre

verificator
Amp l i l i c a l o a .e lo p e14i onal e e prevazule cu compensalie in(printrecare$ lernri1n trscvenld 741) pot fi wrilibincunoscutll cale rapid cu aiutorulmonlajul!l un a16tlirat. Clrcuil!r reprezlnrd mullivibrator asiabil de audie lr6cventa, alimentat la o slrsi de dilelsfiial der 9 V (doue balerii miniatura 9 V legatein sed6 rie), al carui smnalde |Q /e aclionsa2dun diluzor sau o casca. prin lntermediulunei .e: slenle

ar-. rvrAncur-escu

TR.2D1

2A
220V^

o lnrormalie srplimentardse poate obtine coneclind la bo. ile 0i 81 un vohmetr! de tensiune alternalivi (el pulin 5 kl! /V), carelrebuiesa indie,u inl deschi s o tensi une trsrupal orul \itl ta rltl de cca 12 v Pntru a nu li nscesad lipirea rerminalelorAO, se recomanda utilizareaunui soclu adecv6lti pului de capsula(eventu.ldoua soclufl in paral|, cor6spunzaroare ceor doue va.anie de r,espec_ baz' ,.!2 x 7l grmi nal e, l Aprecirease lace in clasica ti v cu 2 r 4 l ermi nal e) n aF sursolen( serta operallonalulur, ,logice bivaren|a - ,,bun sau delecr du0ecum exemplarul debileaza curent. moliv Penhr de opralonal lestai osc leaza

Rl 2?okl

T R 3 02

! ':i""

R5
Il.

\{ 220V/?5

TRI

75 220V/ !/

r$ffimR
;Jt Xi

220V/75W

ffi.'$'

IN PERP TU E UM

Y R

ntubhd pr... .1. .p.cl.lll.lc dh l.r. no..lra d. .cuh a d.c.nll !a.|m r.rlEarl d. pn.tblu .1. con.rrucrodbrlm.lorl romanl- cuh ..r. rl .c..1 r.dlor.c.Dtor, c... c. .d. r.h.rc.bll l. .chrm. r.Drod(.| dull r6vt.h n db unty...ul - 1939, .ub.omnlts.. V. V.tll.acu,..t. llptul ct rc.rt.p.rd, po.t r.lacul cu iuburl .l.c|.onlc. r.arlt.i. d. l. rp.rdr .Lr.Lcl.t.. luncllom cu r.:ult.i. lo'r1. b!n..

RDCDPTOR PD TRDI GATID

63te nevol d3 o batsri ds 150 250 volli. Un alimenlator anodic caro sri livrez ac164i tensluniinlocui*ie porlocrbars-. riilo. 5. l n cncui tul6nodi cal bmol l 6cO s htrebui,lode o bobiru cu hi6z ds fir ds 100 I (la La rDarsiulda lat6,senslbillza- mtsulnumsi de 10 pF. Do as- 3mA) sau in lios acolrcra s mna, st-urde bobins,p6n- Poatololosl un translorhatord rsa llmpll dtctoaro3 face 91 jotsd lr6cve.'14, c6rul odmara f6d st s intluerlezcu nlmlc trLr a coboir chiar pini la 6-7 al mlri lungimde unde, Doatli losr lOat o6ri6cu scundarul. circultul d6 aoord, a3ttol incit h dlul d6 variatin ca ce Drisiabllltarsa sts rmarcablla. ca6. Toarorezlstsnlsl circuidin v EG n u m6 ru l d e s pi 16. Oi n tul do grataral lrmpilor3int de 2 roda lilmpii 6C8, lFa cum ssle montata, gArto la un poln- echoma do pinclplu Ezara wati. Una slnsud ar olrca 5 !e plGelor 6st6 d6t!l de evldontd, wali! 9i anuhe acsaaeraE ln tl.l d inalr! frecvsne late d6 palal6lcu tilament6l6 m r8 a . P r ln har lr ea t en 3 l u n l l iotqi vom da cltsva slaruri d Empllor.O prizl luata exacl din mlllocul construclie9i vom snumradi.cranulul.cufontulanodic cr616 la un momntdat. lar lamoad6- vrs piess lntrbuinlaie l 6ctrl c 6l ac6sl ai rezl sl 6nl 1. Trihhdrul poat li nontat h6rg, b mlnusulgnral. vln6 9n6mtoar o8cil4li,Pd r l o a d a a c s t or os c llal l l 6 rte rn dfeapla condBnsarorulul ds oorn pnvu proprlea cnacord, i6. in sfnga ac$luia sa c39tl, dllucor, anlend, prlA ds 6galdcd PrioadE p6hinr tl tb pnvu alllrlonrar. culiulul de slAlar.Sl .lcl ansibi- Poai eo:a condnsatorul dii lltrtr marim66sie iol in veclrE- cirouilll anlnsl Ss va prvde Ss va av6a in v6dr brindalul u n d e m u l l i p l i o a to lfl n psntru cirouitelords qr6lar9i clrcultlor tara punciulul d6 oEcil6rc. N6iural ca osntru lrscvontomodu- trimmer,lar la nvoisi pentfua anodic6alo 16mpllor. tD6clat, In l6le n vom opri 3!b aossr rcunclrouita condnsatoruldin grupulds dl 6cl l 6.6 v! monta punct, lar pntru iicv6r't6 n6anten6,i 36 vEindoi ac$tuia un chiEr pe gdiarul Ef,pll 6C6, ln m o d u l a l , 3m n l6l9 ra l l c e . capaculco conEliills in3[Fl blln2. Pol.'tiomstrul vom lroc Pqh p3t61,Epra dln circuitul v. o4ln. .ola muzlcaudln h6lro- grdlarulul-ocran n logarl|mrc 6. Pr|m-i6 dou6 l6mol trbuto dlnaroa l.|ndei local cu acaea 9r p gr.rir. Psntrua nu da n39- !6 fls blindal.Ultlma ramFqtsrs la Pocnilurl timpul man6- 42 - rimin6 n6bllndera. in Tabloul d selturl, psntru a Llrrurs d hinB 13 9a3lul Valoaroapi6s6loreste daE ln mlalic al apararulul va laca rcoporl toal gamlo de und6, 1F2 000 mtrl. esrs dar 1n 3chemado prlnclpiu. Inl r-un sl nour ouncr. 3. Lampa linald42 poatli inconstrutnldai63t ,ecptor cu achn1!,Bobineld pot li introdu39i scoale dln clfcull 9l prin dpenaln,ln cdul dnd s 16' Ingrllil69i rgspsclind strlctl cu coplionoze numsl In casc6,ininiarmodiulunui comulaloridar obrvallunll6d hai 31,3, Dutom r6s- li siglri ca rozultatl cE. t p Ea cum a loal rallrat montaiul chlzindu-36 intr6rupntorul 9i vom obllno vor li din c6l fial ds lal6. Dlerderilssinl redusg 4. Alimontara lilamonluluise P6fi1ru amatorilde undo sour16, faoo dinlr-un acumulatord 6 condoruatorul acordpoates6 d voil. P6ntr! tensiLrnes anodica (i.rl orlglnd) 116numai d l0o pF, i6. trim-

Y R Y
g

I'{[IOA[IA
soorr co mutlrle vllente eduorhe, 6dro.m.torl.mul .e numara prlnte .potlurll .t.-numne de ellt.. .mrt qre lriroun. orinlciDanlllor tem.lnlc. cunotlhle ltllnllllce tl tehnlc. l i r.dlo.m.lor In3e.;nd !a .l in .l6rtr al unul bogal b.g.l din dom.nlsl llzlcll eleclroFrcll m.c._ nlcll, Prop.girll undelor elckom.gnerbe. dEr, n.l pru.ua. !l unei atlludlnl . bonelot el.lll inlre otmeni !l .l prlelenlel. ' F;dlo.nalorl.mul. in acel.gl llmp, prltr tormele.!le de organluare, prog6rolb rinerl elevl tl muncllori .Dr ! d.v.nl bunl sp.chlhtl In ptoduclle. utlll scl.lnF ll lA l In roale tituelille

tltEStR mftmnPu[AT0
In ligura 1 se preznl schema de p ri n ci p iu unui m anip u a l o r a eloclronicsimpl! /ealizatcu palru circuile iniegrare Osci l a tor ul lac J r earz ac u de l po n i e NA ND P r - P r lln q i o n6g:e contlnuu,asigufnd a i& de 9t re o su c c es r lne r m p u rs u n droplunghiulaf,a caror irecveda de reper(e este derermn6tAd valorilsBr 9l C,. Pennu o tensiundo alimentar8 4 5 de v, cu va lor le din s c hem i s -a masurslun inlrvalde iiecvente c u p ri n s n tr 8, 5 Hz S i 19 H 2 i Acsla servescca rnrprlsuri gi so aplionpe nlrafe! de do lacl numdrare p.imulul ci'cuil basd cu l a n t b l s bbirde t ip D ( C B,) Dalorile conexiunirdinke In lrarea de date D 9i ie$rea O acosl crcuf ral[eazao divrzare cu doi. detorminind modlicare o a nrveruilor logrce de 6 16ire penlru tiecafetronl pozllrva rm
ci r I nrrarea d e . o m . n d a R 1 F e se l) s e atl a l a . , v . r o i . ) c.r

Aceaslar^ne numar p. (lL,ara

rh g . vaE rrLE croB A N rTA , Y o3aP Gt P6 n h u to rma i e a d e Ini i si care se tace comanda celor doua puncre cu lungimi in rsport de bistabile divizoare respeoliv co3/1. se tolossc dou6 circuil. manda.lomarii de ,,puncle'sa! basculanr bisrabile divizoare cu , , l i n i i " . I na c s l s c o p . s i c i s l o l o punctslor, ssc doue tiggere R-S, Galr 2. In cdul lransmitsrii lunclionazd numaiCBr. semna- zlro cu pon le P6-P7 8i Ps-P* rere de pe i6rea acestlia (c! Un circuit basculanr d rp laclo. de !Fpl6.6 1/2) coman' F-S are douA slnri posibile ired l n d , p ri n p o a rta N AN o-P 6, c.ea dlntr-o stare ln alla pulintranzislofll de manipula.e osdu-se comand. pfintf-un semna 9i cilator!r tonal Crcurru CB, est6 a p l l c s t p s u n a d l n i n l r e f i ,i n l i m p b ro c a(F - 0 ) ra r rs n ea s;0 = r c9 tr6cer6a nvrsa sl dlrmF 1 a5 g!r; funclionard podij P5, nale de aplicarea_!nui semnal po L a k a n s mi l e red e ,.l i ni i "unc- calarra Inrrare In mod nornal. a l l l i o n e d es i .i rc u i tL C B} In acst i6ira ponilor Po si Pe s afla la polnlrsl scez!l (niver loOic ,p') caz poana P5 lormoda h i6ne p o z i l i v c o .espunzd- Lr aclionarea choii de manip!In p !l s u i r l o a re ,,l i n i i l o /' p ri n i nsumarea lar6 in pozilia ,,puncl , plno.ea semnalelorcu trecvonledilerile la mgsa a unels drn inkarile poL 11,= 2t,) de pe cele doue inriiri l i i P 6 d o l . m i n da p a r i l i a n i w l u l u i logic ,1 Pe iSirea acesieia 5' ale sare Pauza di.rro doub inii puncleare duralaslans! doua doschidorea circuit!lui bislabrl dard adrcaesl6 69ald c! runOts CB, Triggo.ul R-S .6mine n' Celeai6latemai aceasta stare Fi_ia cind apaftl sus se i.tilnosc in ioar manipu, p r i n q u n i m p u l s n 6 g a r i v , e l e d laloareleeleclronico.6alizate minei de ironlLl .ezato. dl rn, cu p u l s u l u i d 1 3 i e & t r e ap o d i i P r . circ!rte Inleqratelogico. O p a rl i c u l a ri ta ta acsl ui adica pind li lerm narea r 'n, montai o constiloie modul in

rE F DJO!

L]'''utn^'
0sc. TAct

1
BC1'

0t Ef01o8

tF0 10C

ost, loll^L

ae

C DN $ O

c1150 c!110 (155 3 sx7400, JIA

v+ 2R 20 2T 25 2Q 2q cD8{?{ s N7{?4 Kt5STtt2

Aclionindcheia de manipulare penl.u transmilersa ,,linli, se ds schim$ slar6aambelorlrigge e B -S . pri mulphn d' oda ,, i a. al D dorlea dlrsd, prin punrca ra orn Inrarre pol r Pr Triggerele.emin in aceasta srarepina cs ss tsrmindimpulsul pozitivcorospunzator unei linii Si Plin Cr se aduce un impuls ne oaliv. In lelul acesla smnalle ae formedt .oredt indiierentde dlrata mer'llnriipkghilds manipularin una din csb dou6 poziii Condensatorul 3e inC, lroducenLrmaldacispar insr8bilitali in coh6nds celor doui lrig'biciiatJrur ronatesroconsrruii cu po4i l 6P ro-P rr. zi st4a R n, poal ava valori lnlrs 300 tl 4 70rr. ffecvenl a l i i nd do 1 3oG-990 H2 casca t6r6tonicn s poals monta$i ls masd, in dar acaslce s vor invere polarlta. t6a condmal orul C .9i ca a ui diodi EFD108. P ri n kanti storul T' s6 co-

6I6IIOGFAFIE I t'l ra

eompreaor-expandor
Oud cum ss vsdsin rlguE 1, s, {n a l u l 3i aplic al i n l re ri l am plllic a to ru l u i o,erallonal orintr-un tllt.u ir* c.-los lormEtdin r6rEl6nla81 6i c.id6matorul Cl. Valoarsa coF c4nsaloruluipo3t3 li ln lhl!6lo luo-1 00o DF ln *a fd lnclt liecvntasuD6noare fl llmlst tata la o anumiE valoarodupa con{ruodond! sl nclt 116 torulul,lntrarsalnvBoa.. a rmplillcarorulul opr4lonal.ls lsoat! in bucla de ruadl6 tonatl Pl din porertiomornrr 9l tllnzle torur cu 6f6cld6 clmo T, S6mna' lul obtlnut la l.alr.. amplltlc6lorulul si3 lrlhls ctlre ullllrtlor gnn condnlalorulC2 al polntlomsirul d6 volum P2. lar D d irlE oad cetro clrcultul ds rdr$aro si |nt.or!r6 lormat dln Ca. rc. Dl. 02,-C4sl84 caruva oomanda grlla trunzlltorulul cu tsnslune pozitivAsau negative, DE'FTl, ETANE UT YOaC,(Y K Aslt|,cind comutalorul va ti in poziliaoonprsor.atuncigrlra lranrlstorulul fl comandalicu va lsmluns ngativApropo4ionah ou ahpLltudinoasohnalului d intrar, ln sc$t cau rczlslenla drena-iul3As v6 ndi. iar dholilicaroa montalult/lva sceda ln acel propoils. Se.va obllna o comorlmar6a dlnamicii somnalulol Intrare.amplilldids nsa 3emnalului i6ir6 nortid prsctlc con3lanli. Esl nlndu-& lndlcal ca valoar6a ssmnalulul in de intrarc 36 nu do.3ascE ac6a!i! llluatla 100 mV, Comorlmara3.mnalulul63ts d foari buni calliato, puilndu-agtolosi p 6 n rru l n ro g l s l re n ps banda 6 m a o n e l l c aB a u In tranB mi si BLd eu FM dln oncilce r.droeln pozilia oxpandor comutaa lorului K, grlla lranzlslorululT este comand66 cu lonsiunspo-

2
zltlva, de a36mn39.opodlon6lEcu nlvolulsgfinrlului d6 intr In acsast6sltu4l l6tls-

modulatorMA
In g , F . ti A ttu | -ll dcu Cu un hullipllcalor a.alolic ROB 095.6 poat6r6.lla roarls U3of un modulatord amolltu 9ch6ma .3!l pfsznbu in limodu14le pln! ln poz4lt 6trremd, clnd ac$ta 6jung6 13 Aludar66 ton3lunllords dcalal la Inlraro* taca cu ajutorul monrarurul dln lloura 2 - S016 d6o36blrd monulls P. Cudorul !mlr-olabllulu, 36 I cu clrouitulhoduleior ROB 025, con.c,r.e6 l. larm'|nalul al ckcl Dr6zantal ooat6 lucra cu cuhulul,lar curlorul lui P, 16t6F s6mnalE d ampllludl4oJnar ml m l u l 1 2 . Prcodud do alusiaj ests uF {0r.6 13 5 v vld-vi.0. In plu4 prln r6slaiulIndlcglul modula- ngtoar6d cu cursorul pol6nlic d ss 116, pot reali4 alil modul4ia mtrululP3 la masi giin absenla VA 3landard, si c66 au ourtlcit smnalululmodulaior,s aplici la un 8.mnrl sinusoida! intraros Astfel, c{'nd curaorul 6!!8 la ca- pontru pudntoar(teminal 9). So adionazi P, pini la disPaDdlulconoctatla masa,pur6roarea ssls slDrimaiii. D6oladfidu-l rllia acdlul smnal la 16k lem" moIn a doua 6tap6s leaga l4or, 3 ad6ugasomnalulul dulator o mba lsnsiune conli- nalul9 la nad 9i 3 aplicala innud, reult.iul tilnd o modul4l tlaroa somnalululmodulator o se cu un Indlcg arroolat d6 10096. l6ndun6 GinusoidaE; a4ie in ac6OoDlasafsa conlhnaro sDr6 neszi P, pin6 la dispar4la Dunctulcald al Dolontiom6kului tui s.rmnald6 la i6t. atti p@itionat cuce la scddgrsa |rdlcslui ds Smirsglabilul

'10K PIN8

LA

in 6cesrcaz s poatetolci la rsdarea b6nzilormagnellce sau la rceplionarca mesaj6lor dio care in pralabil su sulorjt . comprimara dinamicll.Proce sul de comprimar*oxpande. s smnal ul uicu acl ql montaj si 6 dal orat c6racl ori sti ci i aproaPsrmVlcea kanzBlorrF lul KF520,Simplltstaconstrlc!il $i siguBnla In lunclionarsir cont6r6 svanrajubslanlial in loarlo mull6 aplic4ii. Din potnliom.irul P1 s r69l6zt nivlul prolunzlhii comprim6rii, t6.pc l l v !panderi l s6mnal utur. ac ln if,la dr6n6{u ! a acstulas6 xpandarepulsrnicaa dinamicii r4i timp montajul d6 rala are va ml caor a, lar am pll fi o a r a s6hndlului. Esto indicat ca vs- avanbl ul a supl l ni rol ulde do 9l monlaluldl va creF!8ln ac6ai ac63tcaz sa Prarnpliflcarcr avind lr rAlr nl" loarasomnEluluir^n propoiis. A5tl6l 36 va obttn o 10 v6lul d6 odlnul voltllor. nu dp69easci mv. Monlaj!

r::"

{15V D INOICE E 11O LATIE DU 10K

8l l(
1 0 K5

&2K

V +15

10pF

u t-l
RECTAJE ZER O

R oBI095

(plrt Stoafe) o-l Vp

ea,
'r0K

l0 -lsvTlJF

OJPF

I
.!

imobillzsazn voFoa 3au cu

rcspe Cu un cablalproicral, d fld rogulllsprivindmontalols radlotiscvonli, a6 pol alinge pundloEreid 50 trccvnl6 alo MHz. utilizind o purritoare d 455

kHz (445 kl.tz)9l un smnalmodulalor d 1 kHz, s poals realiza utor o heterodirdmodulat!, ltiE in d6panar6atal6lor de ftdl trecvr46din radioreceptoarele lundionind in sama de undo lunqi. modii sau scurts.

zuftlillft IR[tilrilil
Ing. t MlHIlacur
Oato.ltl cdlulllor lor d3 Pn6_ 10106!6 lubu .l.cttonlc tl lratl.. .rnlrlunllaln SSB {nt utl_ .relo conpononlr !a un gcn r* lor d 404 MHz Plldlrrl cu crrl(, ltzatdin cc ln ce nul mull 9l h tran.mllllle .toctualo ln gama un mlrer 3l Lrnrmollllctioi linl|r do d6 outera. orclltlorul locd ar6 undald ultr.lcurtr. Matorialur t4! rre In v!d.r banda d 70 montat un cu!( de 33,60 MHz ciil. rs.ocllv 2 MHz. lau 50,5 MHt (monui ovonon.) r. un rub Ec 92, boblm Llr lll.d C! aolr.t da bltl edg utlllzlt un trailolvr 16 car6 utll6 es!6 acoda$ pntru rcaltl lrc_ gama d. 2E MHl APlnlul car l@ lrlna|dla radlocomunrcalrl cl car. nu Poaadl un ouan bllliral. dlntFo gffi h alta a cu lrocvsnla iidicata Pol .nonta caollat d.numlEa db lransvee ln locul rlburui EC 92 un ECF 16r. dln conloolrca cuvtntror 80, h oar trlodr lucr.tua c. 03clrator,lar 9.nlodr c! mulilpllcrtianlc.lv.r al conv.rbr. tor ds t..cvnll (tlo.3) Trunlvd.rul !6lu.d (llo. 1) 6 J 6 EC C 8 5 8 8 !!tt

YoOCo

combinrtlllg cu cuailurl dnl muliloli de exemdu, un culn do 5 12 kHz rr. o! .rmonlct 3 o fcvnlA d! 1,tg MH:. P.ntodr v. luc,a 16 !co.l crr cr dublor ri boblm lj. !. v6 aco.dt !. mmrmlrlv 33,6. E!i! converubll sl un cuti da 2526 MHt, undo dubro.ur(Pon_ rod.) lumlz.lzi 505 MHz. L. rr. 27 aDlrr p.nlru 25 MHt !136 d6.olr. !.olru 18 MHu,dh CuEm 025, gc o crrcatl O 6 ou mr6!,t r tl1,. au l0 lplr. Panku 33 MHz rl 6 !Dk! pnlro 50 MHz, dln CuEm 05, pr crrcrd

!!66 69 81

6J4

5q5MHZ

el
r! L r0tl 'orr
242 / M XZ

tlhl d h
I -st

F
-

I'ir

00t02/5
/tl2MHl

[n

2.10

lJo0

Fi& |

t25V

ra 'i 'i"-i6.ii,i;"6l ", rs prt z (S S B ) semnal l de 28 MH


I I I

'". /

::.

r ) ti
f,,

rnd crcuil!l Tensi!nea iubulur .a.e de 330 lI

P.ovenit de la tfanscelvereste pe aprrcat carode inte.mediar ti


din fiaura 4 de altopolarizare a apare pe iezistorul din catod 6ie.le

r'2 | @2',r o' --- ui- -

::;ra i't::j:pO:lQt 1, ' '6


r10 19

osNC

Un rezislorde 6.8 ko atimenleaza qriele ecran cu 210 V din tels unea de 250 V I n n . e . c t r c ! i t u l a n o d i ci n c o n rrannp are posrbiLllalea acordarii cu un condenetor l.iner de 2 i pF pe lrecventa de 432 MH2. 5 P!terea de virl a *mnatutui SSB apllcat la calod t.eblie sd tie n ju/ de 300 mW. DacS euterea livrala de oscitatorul Idal esle de 100 mW, vom obline 200 mW in circuilul de plaot Nu esre rocomandabil sa mdrim pute.ea aplrca|a pe calodi drsrorsi!rr e de Inrermoduratrecresc srr(ilo, Elaj!l amplilicaror liniar ca,e urmoaza are nrata lensiunoa do polanzare a 9rillor de cpmanda de l o sufe speciaE I. terr,L acesra se obl n lrnrarnateaqi a trecerea pe receplie blocafea Frg!ra 5. care rep.oduce dimensiunrle i lormle Iniilor r* Q

E C f8 0

O 6 c! mi@.Oacaavemun cuar! m m dn s im d o 1, 5 m n : c l r i i a j l l d e 3 3 $ i 50 M Hz ,n! m aies ten e vore de 6cesl etal sup imental L$ are dola spire O 16 mnr, Itig 3) semnalur aDticr^ndu,selunqim ea 16 m m dr n s i d M C ! O d re cl l a g nla l! b! r ! 6 J b c a re . r u cn n d c a t iplor s ao d l b to r, Toale socurile au clle 20 de scoale in anod 101 MH7 spire din CuEh 0.6, bobinaie pe Circundt Ll esr6 acordar @ rezistoare de I w/10 krr 2@ MHz, cate aoo Drindubtdre Cuplaiul c! L6 se lace flrnlr-o ajungela 404 MHz Un amplitica buc6 (do!d spne) ce rranslent tor c! orira ra mast t6J4) va de ssmnal la cablll coaxia 75 !1. bila sulicienr,enrgiepentruitE Es le r oc ohandabih 0 t i l i z a r e a mrnareaunui bec 63 V/0.01A. cuplajului prin mule ANC. Bobina L, are 6 sprc CuEm In tajle mixer ti amprilicaror 06 p carcasaA 6 cn n2 liniar d6 pursr 6ste nontar ace q li L1 au cite 3 spireCuEm l$i tip de rlb 6l*kon'c OOE 0.6 (l u n sim oa bobinai! t ri m m ) 0,2/5. I po carcasa 6 L^ are o sinoura Exciratia de ta heterodini (4O4 @ spiia,d6 fapr o tinrerungad; rB MHz) esle aolicara oe orle e onmm cu d r s r anla e br ate 6 1 6 m ului O Q E O 2l5 pn; h n r a L ? inlr d

zon6nt6 de la 7 la 12, arar6 in pa'trcular cum sini conslruile Sl c L r p l s l el i n 'i l o L q c u L , n , Gr lFle cran enl alrmonlere c! () lensiuno oblinuta la bofnete a .r.16 tuburi VF105 (stabtc v.rI crrcuiiul anodic Ljr 6sle r 'r r e a s e n a . a l o r c u L s $ i a l i nr rtrafea esl apticata prin int6F n n n '! r r e z r s t o r u t u d 6 4 7 0 l ) i se obs6rva ca in grite, pentru srabrrrraleamonlaiutui, sinr mon, lare $ocurile 54, 55, 56 $i 57, .are a! crle 20 d sore d. clEm 06. bobrnate pe corD!, de rezrslenla e 10 krvl w. Toale d de lrecere si rr do 1 nF P!16rea dinsp.e antena, deci la circlrlul L.,, sl6 de 2s 3 W Aminrim (q roate ci. clilele de lilament 6,3 V sinl lre cule prn $ocuri de Ediolscvl(e Schema electrict a alimentalc rurur esre pfeznlata in fiolra 6 Revnind la inldia ije 2g MHz, reamlntim oi acesl samnal prov ne de la un tfanseivr ce debrteaze o pulere d zeci su

z,

nll. da rvltl, lar noi avm n6vol numal da 300 mW 913-!r zlc. ce r!|tul ..ia a6ar9l6 InutlllzrblL, urrnlloared dcuSolrilr il. Dlm i.n!lun.! d acrun d. la 'sLlul llml !l t|ln|c.lv!rulul !l .oitt aial !. v! bloca, !Pol, ne orlnlr-o buc|| da dbvl tplrc. aup|.m p. clrcullul d. gdu d6 cofilndl r |cdlul dal {llg,4). Un tub EOa00(do mlol dlmondunD va tl Indrld chlarln cotrF ol d l m.n r ul . t r iulul t ln l l !l Cupldt,l prln rc.ll tub, crn rDale ca rlDajlor pa om|ror, llF oiirl lmp.danlolocuwnlla lnk. , lt tl c_.blulco.xlel do lolln

Soorlm cl acell monlalva salld.c6 D6 rudloamaloni o6fe l!crcsa fn bendad6 70 cm. oad In clrcuhuld6 polarlzare gnloi al dln PA B monla, un inlrruclor, 6trlul polio ll blocat pfln vrrl6r6. l.nslunll de neoatlva.6. Imrq nl6torut s aonstruleia p dool pEcl h cars sini no rt. &clurll.. s6 0bs6rva cl la lubudl EC@5-64 al OaE 0,2/5 3lnl montsloocransdln la-

TU BU RI DEEMISIE
i;,(.
"N,^c4'$t o\-/'o

bs,

.Y
oJh

T.mlunea d n6gallvars Poal6 ll obllnutl do la inlilsurarea anocu o dloda F 407 9i un gfuP dlca d. firtl5j (8c) d6 mar sficaci-

o Io

'.P u,u
aatN/5
t,/'>gl

- I^rfN\
lort VR 105 h*t
o,

"rW;"
aaEM/5 QAEovl2
l@

slB se

S1r

Sa

Sr.
Qa0?5QQTO2F

&

e, aeEA'lu @stllm

Rx-lBlIIIz
Rocooto.ulde tiDul sincrodlri s3l rcomandal radioahalorilor ino 8 p e to r i. M ont ajul f u n c l i o n6a:Alosrl bin6ln toalotipurll ds modulatieCWr SSA - AM. La intraio circuitul oscllant 3!s t{ cu q, C, qi Cd carc acoped sama 1,5*2,5 MHz. Alci boblrele Lj. L, ti la s connrulc os o ca.cald o 5 cu mltj: Dsgnsiic p care s bobrn6az680 d soir oentru L, si dls l0 spir6 pnrru L, sr-L., ioals dln CuEm 0.15.Boblia s'e introducalnlr-un cran h!gnBoblnsl L1-Li ii L6-L, !s consrrdi@ J)o torurl d trttt in carepsnlru L6qi 14 sa boblneszn 2 r-2 0 s p i r6 ,i s r p n truL,9i L, clr 8 spire din CuEm 025. Acesl bobln 3 pol laoli p

carcase claslc6, BobiM L. d la o8cllator 6st idontlca cJ 1,. Rgimuld6lunqionare a o-scllalorului s sbbllEtE din clo dout polonllom6tr6 d oohrlrar a coloctorululsl blzoi. Condonsalorulvanablt (5-50 pF) !6 30 por6 laco dtntr-un cond.Eator obhnuil ra clr s-au !co. lam6ldln stalorll ro-

MEMENTO
r, ac - rli.rn.tlnq cu.reni 2. rl - 6udlotruCuncy 3. r,m. - .mplliud modulatod rt, bcd - bl.urycodod dclmd 5. blo - bolt fr6qu.noy olcllla. clo - carrld lru.rtlono8ctl7, crt - crthod. ray rub.

utltoR

15. ml - 6l6ciro.iotls lorc. 16. 16l - ll.ld-tloct tren8bior 17, tm - lrqu6ncymodutaiton 18. ld - lull-lcal dtlctlon 19. gdo - grld dlp ocllrator 20,/ ht hl oh l roi i oncv (3-30MHz) 21, ht - hl dh t.n.l on 22. lc - hGorrrd clrcurt 23, Ll. - Inlor-modlat frouoncv 2:1. pa - powr lmplltl.i 25, p..p.- po.k nv.lop po26. 9lv - taak l.wf. voltloe 27 .l - t.dlo lioouncv 28. lhl -..up.r hlgh fr!_qu.cy 29. l par 3tngt6-pot. stn30, r3b - llnolo std.brnd 31. trr - iunod ndlo koauncv 32, tll - trundltoFirund.ior t; (300'3,000 MHz) 34. vto - vartabtetrauency o!clllalor 36. vhl - vsry hrgh troquencl, i3o300 MHr) 36. wwr - vollage .srandlng 37, vxo - varlabt c

til ,n, - ,,u" hiohrro@od -

48AMH [RAN$0E[UER
Ouoa multe tporimenliri in rhnics UHF tm realizat un ira n sca i v ar ps nt r u ban d a d s pl6!6 rsdao ac2 MHz Jolosind In co3lblte praclicarsdlcamatori_ ca!c6si numsi unda lost ns& l garal navols9le3spcials, cum 1 i,nl, do arcmplu, tGnzistoarel da ouisrc ds oln6 la 1 GHrSl relui coaxlal (p6nlru comutara .ntenell. La oartsa c6olral6 a .oarurulul. blocul lormator d bbndd lat.r.ld unlca (BLU), au fo8l folocliln sxclu3lvitllspl63 radlo d6 uz curonl ln aPardlur, ugor d procural lctfocalnlca, In .dlcolul de ldA nu 3 d63_ tlllrulul cu crEiale crlo r6allz!roa !.nlru BLU, doafoarcdlzar3a itnul .somon3. liliru a lo31 Pe la rg 6 xp llc at i in alm a n a h u l 1983.Pentruslmpliti ,,Tohnlum" c a .6 a c o fi u l e ri i !6nnal 6l or. oda6 cu schlmbarcarcglmului d6 luoru rocdi-mbla. lo3l au tolo8ilodlodade comuiatiad li trlm. fiisialut Q. Condsmatorul de 6-25 oF conectat in 3ri cu cristsluldemlto otrlmrct valofli ! ncars lGvst!l o.glldoG rur ln |lhrt6ls 23 kHz In cdul Ec a rru I d tr c vnta ar de fst6, olcilllorol lra lrcv.nlr lrunscolv.rulul t6 d6 i MH4 b!nd. MHUdorco d6 10:7033 a d l c i a c o p re b anda ds 4324i13MHt. ds@.6cosid or6L, d trec6ro a lllirulul cu crlliil, ra nivoluld 6 dB, lte cuprlfta d6 r.allAt tllrr. oe lrcveit; d. MH:. 2E MHz. cu o banda de lrocrs ln rlmh.l6 10,70@n0.7030 A lo3r nscserl alsgerea rscmal msrs d6l MHr, tlrl r ll ne MHr. d6cl .i.l v.nrel d 10.7033 vol d acordunsopllmsnllfln sus ddt lca a tlllrulul (altl banddalo acoatora. @ul dnd ln s6l6ctlnd band! lairali Inlam lolo6l o bande do 2 MHr. mal dParbur iori), doarcce m!21 lnca o rchlmbao a !r.cDE8CNIEBEA SCHEiIEI v6ntolln b.nda d 28 MH4 h li_ O s 6 l l a l o ru l d s s mnal s c! nar obtlnlndu-sabsnda leirala kcvonta d6 10,7 MHr (aFo) s!3 relllzal c! lr.nzbtorul T1 Oi suorlrid. darofrri trprulul cd

220

6r0a

&

625

mo7.f

Soln
150r2 3r.k^

zaa

w-ttl1*)tu
DO

ii l l
;

lr, L?, l!

2rf 2 12

u ,t,rt
lt

quEm a 0,1, CuEm @o,15 C(|C|n

Ft - a70Iflr - Allalro. tor t rll

tr, u
tl0 Llt, Lt2,Lla
llE

so,t

z+2
10 3 2
1 2

Lra, uo u2,
L'ta, t20, ut,
It3,Lt7,Lte I.2!, trl

|J0,ur
tl2 133

CuAe@r.l
Ct,ffr O 1

td c.rc.4

@loblnl 5, @boHr{ 6, P.. l

ocibro.ul cu l.6c\,nta v.riablS (vFO, tig. 3) arc tbbvda cuprin6ain llmitl173-183 MHz Tranzlstorut T2 aro rotut d6 a.parator Inlr oclratorut BFO 9i moatolalorulochilibnl d*ut r cu doud diod. d tlpli 1M14A, qaleldr 16,InsDclat ceo. In c6 privQte rs:l!i.i! ln condrrcli. dlrccu. Cr, aiutorutpo!.nttom6t.ululasmlragl.bll tm nrl d. ar condn.alorulul Irlmor do 3J-t2 PF !s l9gtelzt daoulr. maxl m6 a ou rl l l o!r.t d 10,7MH:. Le tqtrc! moduhto rulul chillbrri 36 oBtn un aannd cu blnda lat.rll (tubta (ALD) tl pudato!rca .uenn.i|. Modul l o.ul 0l echl l l bri r | !. ryllcll tl lmnalul de audtotrocv.de, p. tncdlln! bobtn.tor L4+5, !mn.l culd dtn dnlorul lranzlltorlrlul 2. Tan:blo.rcta T1 Tlt tl T12 amr iltd t.mnatt ds loG.6 kcvsntl cul!. d microton. Microlonut ara hosdarla de 200 tl, In conthuervol

ft F2l

urF 6;s

2,2/1

L2l

noPi

vfo(fist\ f7,3 t -18,3 i ... otss tal-wE caND .ln

GL4

F,9 2)

ERl

SIIT XPFJ|AIE IN fI

IMATORB.LU.

(10? MHz). L a iq ne a d in r illr ! Ln s6rie cu d oda de comula!re D5. *mnolu l BL U 5 e aP lic a Pe baa lranzrslorului T3, und esle amDlilicat. APor, duB,Lcs lraveF $da iiltrul tscebanda lormat din L7-L9, smnalul BLU cu lrec vnta ds 10,7 MHz esl aprrcal miirului ino lar to rmai din O6-Dg. Cs srcirg a mixerulur inelar ste bobina L10 p mdiana @rra se aplict semnalul cu lrecvnla vanabih cuPrinseln l imrt6le 1 7,3 -18 ,3 MHz Ac 6s l snnar esl cules de ps m9urarea L19, iar ldnz'storur r4 8te ror d amolificator sl semnslolor sosto d6 la vFo. Duth c slle_ bat6 filtrll vc6_bandi (L11-L12) acordat o irscv6nts de 28 MHL 3mnalul BLU de smplilical de lranzislorul T5 d undo ma' de: part e, 36 a plie blo cu lur do ur f Fev,nhd lo liguta l lanlul de rqcoDli 9316 asllsl: somnalul c! tr6cisnle d 28 MHz sosil d la blocul lJlF (lis.2 ), d up e c . lla'

versedd Jirtrul 123-22-21,esta T6. apiical ps bda lranzistorului oupa ce esle amplificat dupe 9i .e skdbalocel dFal doileiihru acordarpe 1cvsnlade 28 MHz l L 1 4 -L l 2 -L 1 1 -L 1 0 )care ri l tru , ;b comun alit la misi,cil si ra receplie ac6stsemnalajung6 l. mixerLl inetar D6-09, und, plrn amesteccu smnalulVFO, se oblrnekscvenlade 10,7MHz Mar doane, acest s6mnal,lra@rsind in sens iBors decit la e m i s i e tl l rru l l fe ce-banda L9-L8-L7-L6, ajunge Pe baa T6, unde esl6 am_ tr6nzistorului p l i l rc a l r s p l i c a ll a nt' ersari F r irurui BLU cu crisral D la iiroa liltrul!r cu crislale semnal!l se aprioi la amplilicalor!llormal T7-T8.Trebuie din tranzistoarle msr ionat ca in circuilul ba26i lranzistoruluiT7 s aplici si de s mn a l ud c l ro n l conti nuu l rolai altomrl 5i manualal ampl'Tlclrii Semnalulcul$ d'n co lctorul tranzisloruluiT8, duPa liltrul !24-L25,in sec6 srrab6t6

E!1,se ie cu dioda de comulatia aplioA la demodulalorulhili bral D1-D2 !nde, dups m'x.rea cu semnalulBFO,se oblinessmnalul de ioasdrtecventa, mt Pe di ane bobi nel or L4-L5. A cest ssmnal esle amplilicalin conli T9-Tr0 nuare d rranzistoarl se acestuiamplilicalor La ie6ir6a dorecredd smnalolede JF cu di ode 010-O11(i n reqi m d i3r dublard rensiuns), trar'zistoful T13 ars rol de amplilicalor de curonrconiinuual smnalulul d reqlajautomatal ampliflcSrii, ce ss aolicaoe b6zalranzistoru lui T7 in se e cu polr4iomtrul ,S". Oin emito.ul lranzistorului T10 s cuteoe si smnalutd rossd iiedente, care e aPlice ;mD l i ti catorul ui de audi oftcin venid prz6nta1 liguG 5, bindrnls in sris cu potrtiomtrul a6 vorumd6 100 ki). Auditia s poat6lac in celtl sau intr-ln dillzor, Prlerabil se 36 tolomice, seasc6c6sti cu impedanl6 pin6 in 200 t), dar pot li toloslte

FI6.3-ELOCUL VFO

Fi91)

0+F
Z70pF 720pF_

-t lolqF

.clui prifl eial de amohticar si callElii pl8eior comiononr In continudr. i6mnatul cu

rJlL

tTka

cu L:'C0ND. MrcA

12k

220

acordatecu trccvenlere 10,7 ds

mri nafe. el ca9ll c! lmp6dant6 ln condiil mu[umitoarc. D ESCRIE RE A LO CUL U I D E E Ulf (llg. 2). Lanlut de 6mbis 03rolfmatorul: somnatut DLU c! rr.cv6r'i6ds 28 MHz e3t6aDticsr p6 cmltorultranzlstorutui Tl4. in !6rl cu boblna L26, concomt, tnl cu !mnalutcu fiscvr a d6 40.1MHz.F6harc taprlt c! iranzldortil 8F182 6 dat c6t. mal bune-rzult6l rogrm d6 n_riin xrr6 In compar4ts cu allte.In ool scto rul lr anz ls ior ulu l T ta (BF1E2).s6 obtine un smnatcu tr6cv6nla sum6 a .hnar6tor aprroato,adict .t32 MHz DuDa co 3tdbai8 llllrul tr6cebenil, {2 MHz) tomat din 127-129, rmnarur 6sl amptiticat de 3 t.anzbtoaro (T1s-Tt7).La i6 na c l !i d 6 -al t r s ll6a t r an 2 i s i o r (T17) s6 obtl.e o ourerads vtrr de o rd i n ul a 1W Cir cu i to te acordateL27-L289i 129 trebuie c.anab i.lr6 610in scoDutsvi tirii cuplaislor pardtt6. Toat tocurirq d6 Ediolrcveda lsRF) conlin 10 splre din coodlctor da cupru mairatcu diamlrut d 0,4{,5 mm, spird nngn spi6, 6u

dlamotrur Inienor d 3 mm {616 hioz). Toat6 bobtnot6 utF.lnde sBmnats schmaca un afc d6 rn cefc (126,127.128),dnt ont.lronato dln conductor d6 cuDru argintrl cu dlamgtrut d61,5 mm, c! o lungimo de 55 mm 3l au tlsu 3. BoblmLazcon ;,1 x lorma asemin6loars schoma 5 rPlrdln conducto, dln CiEm .u dlrm6trul do 0t mm. A tolt toS6 mn a l u r c u ti c vntr 06 losltl ca 3upon o carcalA d 404 MHz msrllonlt rnt'rlo, ss c.l6 d lr lllr.td6 frcwnu rr oblrnastlot:ca oa.itltor au lort Lrm.dlad do 10,7MHz d te r! rorosil6 un lfanzbtor de ttoul coptol|.lo,,Glona". S-! obrinr.i 2N918(T1E) un cristrl lp oGr o bunit abllltlts a trcvmol tt ron cu trocvgrtr d6 batt d. o8cfiatorulul datorltsuti zdrit ii 20,2 MHz. La bornt boblnol condonutoarecu ml6i ln ctrc! L32 s obtina dir6d armontca a br. ds hdlorr6cvnt6. Condsn 5"a, adicd un somnal c! tr6d satorurvartebitCV 63!. d6 rioul vnla d 101 MHz. Tranrtsroa- color d la .6ptorur torta' { o ,,G rr T19 $i T20 tunc oneazt tn aeJ4runo acsltura). a rgim d6 dublaro ds tr6do'lla. In tioura 4 6ts or6z.nbt .m6ttlel obtlnlnd!-s202..!o6ciiv pllllcatorutd6 putare ta rcdia" 401 MHz. Lantut d r6c6rii al r6a oaruiaam tolositarttcotut din bloculul d UIF ast urniAtorut: rvbia ,,rehnlum" nr 11/1982, somnarur cul6 d6 ant6nd,dup6 d modlliril cs si6 comulald relutcdid marca utor, oatete bol tne aiitar in llguE 4, 6ste aplcar D6 sid ldonricocu cot dtn rvl6I6 "r prizl 3 boblnoiLl5. o Deaita o ln tioura 3lnt Orzontats In ligura 5 dni 6r.'.nrrra dr .'prize a ac6slri bobtn6so autooe pl l l l cal orul audro, prcum shnalll c6 s6 aottct D6 bata &hgma de comutaroa tsBi 9l rranzfstorulul121_ Oe pqlotror pnrrur6gimurit6 tLrcr d6 martele ac*lui orlm tfanzbtor odld6hisi6. Am uttrtzrrun rorosirra intrdr(T21),cum slnt l6u minlatuit de 24 v. cu p{i raporlulsemnayzsomot facto- contacir dubt6,produsde ,,Et6c 3i rlr d htermodulatie, va de tromsgnlica", poalefoiosi9i Se pinde,de lapt, si catitata tlp de rleu assnanaroi_ rscotorulul,oe acase va acordao SiabllEatblul 12 V tto;i;;; de mareai6nlje rearlz.riimontaj0tui riar cu un tranzistorde tipul

t&ra
Irt

U INIR,RX

1K hF+

lK
HG.L

Eg2

A,UFLIFICATffi

tsl.U 1fiq.1) DIFAOR


CASN 8,24^

T27

r'"''o'
V) RELEUCOA.YIAL\2|. 1N/,114 *,,.,

B!2,

AC /\C fia

L-j;ztB
-T u,,/.

BLU CW insemnal po scnema c0 K Acesl sodnal ar fiocv6fla de I 000 Hz Si s6 culeqo de la osct alorll cu lea do delazaro r6al zal cu traniislorur T29 (lrg. l) Asrtel !a mitorul 6chilibral (o1-D2) am aplical acesl s6mna r_nlodul semnalului d la microManlpularea se laco in crcuF l u t e m i l o r u l u rT 5 , a m p l i l i c a l o ra l semn6lulu' cu lrcvenla de 28 MHz. In ac6l lel s oqrne o clicmanipulare ,,curate". iiii FEAIIZAFEA. Frecare din montajele a6tat6 in cele 5 liqun a! losl realizar6 pe bl@!n sepa.ate. Traseele semnal6lor de ioarla iiecver'la dintre Placr au losr realzate c! trunchiu.i d ca_ cum meriionsm anterior, apa_ .at! ooa16 ,acopri Lrn dome niu de lrecvefla d 1 MHz (432 433 MHz). Penlru a oulea permile un a.ord comod in banda. am rolosil o demullrPlF c a r t o l a a d 1 : 4 0 ( i n c l u s r vc e a proprie a condensalorul!r vairabi0 BIBLIOGFAFIE: Revista,Tehnium" nt. 11/1982 Fev sta ,,nadio nr. 10/1980

T^".

r2 8

1NL1L8

na.s

JE AMPLIFICAIOR SI COMUTARILE
raia de reg mul BLIJ aceslmoo Pe n rrua s i mp l rl rca de rucru, am realial oblinerea !nui smnal teleqranc (semnal a c o n l rn u u p ri n a p l i carea mG ) ng d u l a ro ru e c h i l b ra i{ 01_O2, l 1J a onui semnalde ioasl irecunu cov ;d a p rn i n i e rm o di ul m!i a to r d e m o d d l ucru

8 D1 3 6 ( T 28) S i diod a Z o n e r PL 1 2 1 1Z . IN FUNCTIONAFEA REGIMDE (CW) TELEGRAFIE regimul! de telegra_ Problema ne se punenumaiPntrusrruatLa de emisie,deoarecera ecePlre nu tfebu lacul ccv! sei,arar 9zl

TESTEN
Esre loade sF ndita meroda lol05rii crisrotelor cua4 in osd6 pe t r ec v e n ta lundamentatd, p una din ar ci monrcreimpare 3-5-7-9, reali ,ndu-se in a@st hod e$anumirero^oscrralore overrone. et, As precrm oe 16 un cuan cu [.ecvnla lundamenta6 a MHz si d6 Introdusintr-un oscitalor de re care se oblin armonica ad6ci 3 3 ovedone), se ajuns ta un $mnat cu rrcvenla 25 MH2. d Deci dircl do la oscitator av6m 24 MHz. Dacaacesl semnat esle lriplar 9i apoi dubtat acasta inseamntci st lrecut orinlr,un 6taj lriplor (24 x 3 = 72 MHz), apor pnmr-unelai dublort72 ! 2 = 144 MHz) -, s obljno pudaroaroa pentru banda de 2 m. lmportanl 6st6 ca atlnci .ind pGsdam un cristat de cuad se Purom veriiica dae acesh nr deaua 9i in montaj ovrlone. Se consrrui6le montaiul 6|at!, ral car utitiz6az6 bobinoDen3 t,u- 3 game d rrecve4e. Eo b rn a A ar e o s or ra d i n C uEm 1 ,5 c u dr am 6t ru t d 6 12 mm p 6nr r u oam a 6 5 150 MHz, bobrna 6 ars 5 sono Cu Em r,5, d' am t r ut bo b ;n a i l4 mh lunqlm 6s bo b rn 6 l 10 n m p ent r uq8ha 35- 75MH z : bob i n a ar 11 s pr . 6CuE m ,5 , C 1 bobrnaicu dismstrutd9 17 mm, rhgrma bobinei30 mm oentru oamd 20-40MHz Frcrbob'm s6 tri66zt pe un t ub ot ec tro n i c , ca. va ti introdu6apoi int.-un Inrra.ea oscjtati6 c!nutui in a Poslli pusAin evidnl6 prin ti msurara c!rsntutui d6 cotoctor ar rranzisrorului, cu aiutorul |e unli voltmetruoiectonic iie reSe pr6supunem inrroducem c6 I n mo n ta un c uad d6I M H zs i o l bobin c (20 - 40 MHz) Cbndnsatorurvariabit esle inchis, r curenlut do cotector indicat este de aororrma_ tiv l0 hA Oeschprnd ticer condenstor(]r variabit,vom obserla la un momonl dat o cadore b'usc,t^de clrenl ta vatoarea d 7 mA In ac6ast, srtuatimsu6m recventa (cu un grid-dip)ei are vat@reade 24 MH4 adioa ovsrtons 3 Conlinlind sa deschtdem onden$rorul variabit,c!.enlut de corcror c.e$reiar ta 10 mA 9i !a
YC,3Cc' apoi va apa.ea o cadefe a 7,5 mA. Masudnd trecvenla, votrr conslata valGroa de 40 MH2 Schimbind bobina (bobina B) pfrn acet4' procdeu se Dol plne in evidenl, ovorlone 7 s

ove.lone 9, la curent de 8 s cu34ut lesral poare n llilizat ta trecvenle suCu acesl procede! se poate ve.ir'ca orice lip de cristdt de cua(. care va ti eventual fotosrl in oscilalor!l viiror!lui ed(ator.

+ 9V 9-

hY
lTfffT

ffi

tr

ffiffi

9Ei

D'c'oNAR: [ARu $IANUARU


La prims conleri(e a regiunii I IABU. au lost stabi!ire Pnlru calibrareas-mslrolor ln aparatur6 pentru radioamatori, ur 1 O unitat do scal6S cores_ do ounde uni dilrsn16 smnar ii6 6 dB. 2 Pnlr! und scu (Fid, la 30 MHz) va oars59 a scaliSmelrului rrobur 3a corospunde unu smnalCW la intrar6are_ do 73 dB m (d B mc l to ru lur daiboli raDorlat la nivelul de 1 mw), adict 50 !v la o imp} ds50 tl d6.td do intrar 3. In bonzil6 d6 ullrascud roste 30 MHz) valoaraSg a ;sloi S-ml.ului t.bul sA ce .sspuqd nlvlului unui smn9l d CW la inlrara rcplorulur s3 dBm adicad 5 !v la o lm' pdantndo ntrare a roceprorua 4 g'st6du d mesurar sp6 motruluilrobui6 3a se b326zo do o cvairodrgsars vld a sm_ nalului cli o consianlad crq16rdo 10 ms qi o durati do cl ' Va l o r l6 niv 6lur ilor m n a l !l u i s S in dB tal6 d 1 mW Pre -Jal6i i in ! V p6nt r unFi i m p _ cu m g d e n l d 6 inlr t r al r ec p ro ru l u r cele mdi splndft sinl indicat in tabl6 | PenkuUS 9i ll Psnl r! U Us .
BN 9+ lodB 9+ 30d8 9l20dB I f 10dB 75O

$-ME PENTRU
s
I 7 6 5 ,t3 53 63 T3 79 91 9T 103
109 115 121

s5

5 000 1 600 500 160 50 25 13 3,2 1.6 0,4 0,4

6 100 1 900 610 lSO 61 15 7,f 0,97 0,49 0,24

3 2 1

B rN 50Ir 9r 40dB 9 r3 0 d B 9 t2 0 d B 9 r 10dB 9 I 6 5 3 2 63 73 83 93 s9 105 l rl 123 129 135 500 160 50 16 5 2,5 1,3 0,63 0,32 0,16 008 0,04 0,02

R N = 75!l 610 190 61 19 3,1 o,7l 0,39 0,19 0,097 0,04s o,024

!.ilE - slstsm ds loeituri r.rio prin rsllsxio p Lud. SlsF mul EME (Pnfilnt - Lund Pdfiln0 ltilizsa:e ioatB rrocven!316alocats radioamaiorllor, s-au dar @16mal mull6lnc6rcerl etcluatps 28 MHt Sl 144 MHz. 3oAluraooars avoa loc nu , 'clnd LLna sr vizibilA la D bmelcrt ca ireul

- Lu.{ - Plmlnl .t de aprorlmdlv 50o000 ti cum und.i. rldlo .u 0.vole do aProxl'(m matlv 3 t {und. d stdbat6 aoeagE dlsl!flt4, .3l poBibil se ascult6m oroorlsl noliru ocou. L.saturile l.dlo Intr OSLradioamalorl llnt coniirmale pndr-un 9n de clii pcqtal cunosculo sub denumtrea oo QS L . Pemint P6 OSL Sinl nolal6 daraar ora

clnd a avur loc lglura radio, mo6cnL dul de lucru,caracirldlcn6 pam6ntuluithnic lolosil, locul undo s-a xecubr rccplr&prc{m 5i aprecierileasup.E smnalului rcaedtonst {FST) OSLul Doade told6auna notat tndicalivul stalioi mltenle9i al co. r6Dondntului. P bazs QSLuril;r se stabil5c clasiliclrll spo.tr6 9i s6 obtin diB di-

|J

t\,ffi

rtI$

Ell
l

rg*

l{[
In paglnlle ac6tel rubrici, dealtlel bine cunoscutii. de cililodl revbtei, conslructoriiamalo.i vor pulea giisi o seria de Interesanlepropuneri penlru autodolrrea ptoprillor atellere,a celor $colaaesau a celor atlate in cdrul caselor de cultu.5, ale $lllnlei 9i tehnlcll pentru tinerel. Pasion4ll construqlllor mecanice. electrice, eleclrolehnice sau electronlce vor pulea. d esemenea, alege.dintr-o gami large,o serie de aparatede misurd 9l controlt care, odati reallzale, yor devenl prqioase auxlllaaein munca hobby?tilor,nu intotdeauia iacilitet6 de o bat malerlaldcoresDunziloare.

'l*:'

minicatalog

MONOSTABITE
TTLTLS;TTLTCMCIS
lFg. FAUL Fc|FEETCU

U n rmrea, c ir c uit elor b a s c u - sub o comandd da, comanda lante monost bile in conslruc- aplicati unoia sau mai mullor lille de smatoi nu mai lrebuie borne de aclivare fiumib rr Disponibilesub fo.ma de cncuire inlsgratsin cadrul lamiliilor logico TTL, LSTTL sau CMOS, circuitele basc!lante monostabil sau, in llmbajulcuse rent, monostabille dovedee un el6mnlde circuil cu multiple ulitizdri in aulomaliuri, circuile do lemporizar,discrimi naloare lrecveda de Minlcstaloguld lala iei p.G plne si przinle rzumativci lva din cele ma1popularemG nostabile produso asliizi, ins d to $ i de unel6 indlca l i id
Semmlul de iEire este com_ Datibil. ca nivel de tensiune. cu hivolurile lamiliei logie cireia ii apaiine monostabilul {TlL sau CMOS) Practic toate fronoslabrlole produse as6zi olent simul lah do@ rein' do *mnal O 9i Q ( ' 6ne6 O lir nd de r o g u l i n slarea ,,1 logic Po durala lem O dat a ac t iv ai ( ds c r a n $ a r ) . monosrabilll schimba sla.ea le o . . 1 '; 91c da , es ir ir or ai 6 {o O . ,.0 p durata unui proces Dula procesul!l cvasistalio

srabilului Comanda de decla.sare a monostabilului se lace ..06 lronf', adici pe durala tran_ z(ii sus-jos (declarFare Pe lront oostorior) sau jos-sus (de clarsare pe tronl anierio4. Ma_ r6a maio.ital a monostabrleor poedA doua seturi de inl6r: declan_ inriari de lip ,A sare de lranz4risuslos, - I n l 6 n d e n p , B ', d e c l a n rai6 de lran24ii jos-sus 4098, Monosrabilele cMos 452ai 14528 lac sxcedle de la acoasb reglh, in sensur oi modalilatsa de operar esle rnver Trebure romarcat ca nu orice comanda de declansare aprr_ cata inl.ar I coresPrnzaloare va activa monostabiLul Este nece sard, in plus, indeplinifea unei condilir logice raponata la c6l+ lalte rntZtri neacl vate Cum mo noslabilele a! condilir spec nce de operar6, in mrnicalal09!l de tala acesle cond(i a! lost ro2!hal p6n1ru liecare monoslabll d i n D a r l es u b l o r m a u n l i t a b e L e a d e v a r a s o c r a r r 'r r a 'i l o r S e m n i lic4ia nolaliior !nlizale in ca dni labeleior

n8r este diclala de constanla de Un ctrcuit monoslabilesle un timp asociaia !nui circurl de crrcun capabil sA or6ro !n sem nal de duratt Pr6delerm'naid temporizre FC, exlern mono-

":

9600 a

't. **

960r
n

g3

Shbo' 0

S.mnlllcdle ,P" logic loqic(oricsre) pe dctalFar ironl anlefior p decralFare roir posnor

1 u

Pennu mai mulli llexibililate in ur lizaro unete monostabite pol t redeclantat$ (5inr .rerlgoerabils) sa! fadu* in srarea in (i a E (slnr r os elablt) c h i a r . daci procsu cvaslsialiona. in pllne d3tAsu6r6Acests esls lacilitnli d xploatsrosiit spF cltlcal pent.u fiacais monoslabl przontal(in sonsul cd sint SERIA TTI FAMIIIA9600(FAIFCHILD) coD 9000 . AED E CLA NS A B I L 'a ESE T A B T L( ac t iv p 6 ,P) . VAL O RI P E RM I S E F'5 ..5 0 k ( i T^ != 0 . 32F C11 r I coD 9601 'FEDE CI A N9A B r r )

[ 1i]
, N E R E SE T AB IL : V AL OF IP EF MIS E F . 5 ..5 0k t)

rM- o,3zBc(r coo 1602

i:

coD 3N74121 coB4l21 E , .N E FE OE C LA N S A B IL ' N E B E S E TA B IL' , V A LOA IP E R MIS E

. DUAL . B EOE C L A N S AB !L pe,! ) (a ' R ES ET A BIL c ti v PE ' VA L O F I F M ISE kll B 5..,50 T M 0 3 1 F C (1r 1 ^ l

-r l,

SEiIATIL FAiIILIA74154 TEXASINSTFUMENTS C - 0...1 !F 000 TM 0,693FC t.P.F's.

1 ;*.

u(rl

ru,

221
d

R - 1 0 ..3 5 0 O k C oricevaloare.

coD sN7ir122
. FEDECLANSABIL ' FESSIABIL {&liv pe ,0 ) . VALORI PEFIMISE R = 5...50 ,J) TM- 0 ,3 2RC(+ 1 coo aN7it123 -)

:OD [C|4528; 4528i4Og0B ' OUAL ' F E D E C L A N $ A BIL p (a ' F ES ET A BIL c l i v s,.1" ) R = 5 ..10 0 0k l ) rM = 0,2Rc l(vcdlvl in incheie.e,uneis prciziriin circuceeace privqle utilizafea itelor monosrabile conslrucin

I. DETERMINACEA - Componenllodo lempc .izarxlorne(RC) * vor monte "PICIOAFELOR" mai apr@pe de capsulacirclt cuitului.svifndu-se,po cit posi Penrru a dele mina l6g.ilu'i bil, lrasele lunqi. Acesle precsqii devin obligaloriiln cazul ra caosuE (.oicroarole) se Drocdeiza in flul ur@tor se 'au rmporizdrilor sc!rri durati ds o bario Fi un bculel-de En(zCr, d SUIO nanoscundel. ' lrni se nsenaza se Inco8rc5 tr rs rEx^sl SrnuME i n c d u l l e m p o r l zA ri l or do l!nge durali (minula, zci d Ot.mlmr.. rnodulul - sa minur),condnstorul de lem- insriaze succosiv ansamblul poriar va ti de tip lsctrolitic bc d lanlrne-bateii cu Pi' AERIALSTTL (pretrabil tanlal), c! c!rcnli F |lr^74la cu cioar6l6ncunos.ulale tiristo_ d e p r rd e n l ma rmi c r 5e rco. rului,dold o_t o doue. coo 3t17a6221 mrnde, in asu6l ds srtuall, plaLa uo ltislor bun vom avoaur . OUAL sar6a unl diode do oomutali maroarel e posi bi l i l al(ri g 1a) i (Gs sau Si) r^n s6ricu te.minalul a) A _C b@ ut nu l umi n& 6 ' NEBEOECLAN$ABIL R/C, cu calodul spr {in nrci un snsl b) A-P - ba comun ac p, ', FESE T A B I(L llv 0 ) s u l s a d e a l i m o n t. ( vcc) VALOFII PEFIMISE aul nu lumimaza (n nici un Pre2enl6diodi va ar6cl3 lmbecul lumlF = 1 ,4 . . . 100l kt s6ns)i c) C-P porizara in sensul crel6rii C - 0 .... . 1000 naz, oul.nic inlr-o polatizaro rF TM= 3,03FC tt ta Dbarta - la caiod)si lusi lqiri16d6 somnal (Q $i ininoin slab sau dloc in Pola_ O) nu s6 vor apropiade tras@l d innar (A fi a,) p6ntru a Din cls do mai sus rerulla d: 6EIIICONDUCTOiA prdntimpina cuplajel pardite ATIONAL - ANODU! (A) - $le picic poaieoscila) (monostabilul rtsul car la inserireacu oriT ra s e l o d e a li mnl aro car6 dintro cl6lalt6doLrd, indi 6ER|AqMoS r v.. GNO) s6 vor facclt mai l6r6nt do polantalea baterlsi, iate'"cu pr:tinla. .eaucinou-se becul nu l!mina26. Anodul FA||||.IA 74C asllsl rezisl.ia parazila sne. odata idontilimt, celslalte doue P rn u r v .. s e v a decupl a bome lint catodul (C) qi poada coD 74C221 cu un conden$lor cecnrc {C : 100 nF), d6cuplarelscluatt in _ CATOOULSi POARTA ' NEREOECLANSABIL (acllvP P') ' FESETABIL imediatavcinAbl a circuilului odaln id6ntilicatanodul. idntF . VALOFIPEFMISE licar6a caiodului 9i a Porlri sB lac6 polarizind pic oarele care nu si niA (doci $nlC aauP ) succesiv ls borna + Si a bateriei catodul esi qcel elect.od csre alunci cind s|e leqatla minusul taldrq (Plusul fiind la P@tta) aprinde bsull'rl mai purernlc dedt in monlaiinwrs. R/t c IN PI]T A EL E T vcc o 2. DETEiIINAFEA Ft {Cr|oNABIUTATII

',DUAL REOECLAN$ASIL (aclivp,P ) ', RESETABIL VALOFIPERMISE R = 5...50 kll C orioavaloaro rM = 0.32RC{1 I ;r,

des inUna dinlre problsmele flnire de conslruclonr amqlor esl e denri fi carea,,pi ci oarel or" iunc la liristoa.e.ei vrificarea tionarii lor. In cele 6e urmeaza ince.cAm si aiuttm la rezolvarea acestei probleme. Trebuie sa alraqemalnliaca se pot de_ rermrns leg6rurile la copsula numdrl a tnrsl oa l .,oi ci oa16l e' ) rle bune. msloda de$trs6 liind nedistrucliv6.T6tara |.acr^nduss la tensiunemica, aceastanu ara6 daoA titistorul mai esle bun sau nu la o lenstuneanod (A) - catod (C) mai ma.e apli_

098

a
CF 6NO

Odaii debrminate,,picicreld atea lul unui tiristor.funqiomL'il se dotemil6 6tfl (rig.2): beculel - se leagasistemul riristorca in fioura2, cu minusul

lqo

TIRI$TOIRTLOR
3 iNCEFCAREA TENSIULA NEA OE BLOCAFE balerer la C Si plusulla At poa.ra li n d i n go1,bc ul nu r r g b u l e a s .- se alr nq 9iP ( @ os u ru b e l A .n(a sau cu un ondlclo4 intfe
LlN G | v a Y , V O ! 'A WN ere pentu o xaclrlne de eclnda. Aecul s apnnde Fr conlr nu sa lumineze char dlpt des tacorea contactului A-P, atita vfeme cil nu s intrerupe crcuit |. . 169, I C' BI F B

llrcERcrREl
.tL
a+

t! A-C Oupeinlreruperea ctr curllrui a-c beculse slinge9r |a reJacroa cncuil! ur A-C nu 5e apri.de deit duFi o reamorere P-A, cain cele de Prin alinserea

Pentru delermiMrile de mai sus utlzam o baterie(4,5 V) $ un bec de anter^, care nu sinl dislructive, adicAnu pot duce a detectaralni$ofului Oeterminarea nedislrlcliva a lensiunii de bl@a.e a liristoare nu se or Poattacein condilii de amalor. Tolqi cu riscul dislruge.iitkistorului, se poale delermina daci ls o renslunedaia ririsrorulblo choazt inlr6 A $r C sau nu. Fiscul apa.e srunci cind ririsrorul nu rezsta la lensiwea aplicatt rgsoctiv l6nsruneade bloca.e dnecl sau nvers esle mai mica Tirind cont de cere de mai sus, dec ai de fiscul dislrlgerir tirisloarelor,verilicafeaunui lrristor dact rezistasau nu la len' siun6ala csre dofiti e-l utilizatl so lacebolicindo lensrune alte. naliva. inserish cL un bec c! lensiunade lucr! idonlidi cu csa epl i cara, i ntrea 9i c. rl rsrorul!i, poarta liind asata in 9ol

'ru"

.- X;

l"

f 'tt
'$ o" ll

lr L

f'(

:,

rlf''t-

(liq. 3). La un exemprar re ce zist6 la aceaslalensune, bec! nu trebule s.A lumineze Da bcul lumineaa (cnrar loarle slab),tiristoruln! fezistala iensi!na aplrcaL $i, dAcAnu s-a scuncncuirar A c puteli reptalncorcarea o tensiune la alBecul peniro acesteincorcari tebuio sa aiba o purerecir ma mici, de exempl! un bec de 15 W (de frigider) pentr! 220 V $i lnsiunsa lucru mai maresau de ega cu iensunea aliernat ve aPlicata Put!i introdlce in monlaj!l un dumneavoastd t r stor astlel incercalsi daai acestaeste bun ansambl!l trebure sa luncliG

ihorhte de cdto.l .K

Nu

.lgl

MUIilIMETMU
Ulilirnd un instrumnt de cu perlo.mar4e felativ 'nasu6 de tip maqnetoelectric, reduse a cdrui doviatio maximi corespundo curcdluluide circa I mA, prin cadrul mobil cu rezislenla in jurul valoriid 100 {I, apafaiul permn printr-o moda masurarea curcnlilor continui 9l allrnativi coisPUnznton benzii de audioiiecve(a dn6 la 6 A, a lensiunilorconiin! 9i arlernal pTn6 600v si v ls a rzist4slor elacrricocu valo ri ma imic id 0, 1M t l. s6nstbllltatea ssle "voltmetrului de 333 (W, consrannipentru loale doheniile de masud ln oama tenslunilorconlinussl alasmaliv: cadsrca maximi de tsnsiune in circuitul amprm* trurli este de 300 mv, indilrehr d naturacurntuul maslmi iar curenlul mdim solicitaidin cl dou6 batsrii lnsrlaled rlP B car al+neniesr6 0hmlnelruln! 40 d059ste hA, chiar h cazul utilizlrii unsi balerll noi pentru rnasurilori de domsniulx 10 !) Propo4ional gradul!r d6 uzud al 6 6msnlului, modiricaroa'e rbrnt Intsfne a acssruia Doal fi comoehsE comod, adioniid pot(lomslrul B', cap6bil se menlln6 rzrsl3nl6 criin tlce s inslr!m6ntului Jurulvalorii d6 7go tl psntru domniul 75 de nsuia x 100, fspciiv i) pontru colalali domeniu d6 ma3ura din dolara ohmmetrului corospondnla diviziunilor inscriplionalope @dran in raport c! scala llniad 6sts indi. l^9. Z. I ANCU

-9

sderca Potenlioolstfulul in Fj. caul rndsurerii tensiunilor cus Rr sre r6nlior, potenliometrul scurrcifclirar d'r fba coda do nului introdu*r inlre conlaclele Rezisler{a A1 ralizea?A cc rspond6riainlfe primu dom+ niLrds,rYisurarca t6nsiunllor 9i iimilelor rglal ale ansambl!lui Fldistnla n? co'is|a drn circa 1,1 m conductorde manganrM irolat sau nu, cu O 2 dm, spirsli' rar zal pe un 9sblon adcvat, rd zislnla F3 va li roalizatadin condlctor de manaaninaemai l a r d 6 o 0 I m m .In a l adlde B r, rezislnlopol dis pa $l c6L6lall6 pLrrerde 1/4 W Cu 6xcspls lui B.d, incplnd-d6la Ro, contorm tare, rezisre.{lecu vaon lite pot li inlocuile cu r62istente s+ le miroslab cu valori apropial

urmind a le rigiacoperiroaro, dlza pozilia rcglail in cu.sul operalliror ta ohare de comurarorulKr esre d tipul pozi l l ii,arK , d l i puLcel o. 1 x 11 ul izaie pntrLrcomllarea game or Ecoptionare de .ad otd cepl orurs 631T, produs rf de treprindrsaElectronica" , p$iih iiqure sruqeratA billata r6aliziiriiapafatuluiLrrlli2ind!n nslrLrmnt lip M - 9 de produs l .A .E .M.-Ti mhoara. de Pnlr! simplitlcaf6, valorls currt lor 9i len3iunilor6lt6rnariv6 se citsc p6 scala llnia6, asiq!fndu-s precizia satie bcaloare chiar r^n zona niiiaL a caraclnstic drodelor rdr6r soar or t 0,. cors3Punzatoar pri ml or 2-3 di vi zi uniP ri n i n, lermdi! re2islenle Rre, t dsnt de feglaj spocilicaamelor Finaizaroa conskuclii esio

Dsschidroa cadranulul gradar va li d6 86 - 88', iar abal6m ile i n d i c aliior ai m ic i d e 5 % . In acsl monlal compensroa tensiuniidebilaiein sarona nodome minala cor6pun2atoare niurui de r'6s!rare a rczis16.'1elor, de elementul finA la valoaE, a roziduala de aptotimariv 2,2 V, se realizeai marind@isienla ansmblului indicator d6rvat suntulli univrsal compus din sria reisler{elor R2- Rs pesle valoarea r62ullsnti de 150 tl. Acsta 6te ncesara penlru de aoperi@domeniilor msuE pntrucunli 9i tsnsiunipin ir

20,5
23,5 1 20

a2

258

r3,6
2

11,5

urmali de operaliunile etale de nare.CrmutatorulK, liind pozi pnirLr curnl conirnuu, lionat bornele si Br se inkoducin se B, na compusso'nu o sursaoe cu renl conlinuu, !n roostal adecval $r un ampermelru etalon, care va adla cutentul corespunzdlor poz4ioi comulatorLrl!i K,. Se regledd Rr rina se obline indicalia respedivala lihila maximaa cadranului, dupd care Fja se lixeaa in aceasb poz4ie.Cohulindu I pe Kr $i instrumeniuleralon,se verilici indic4iile maxime pentru cele rsrte dofrenii de masud penrru curenl conlinuu, evenlualaprG piind valorile rezisrer{elordin componnla 9unlului universl ds colo indicatope s.hemaelectricd. Comulindu-lpe K, in dG mniul lnsiunrlor lolo6indun lr

vorrmerru etalons verificedae rezistenleleRe - 813 asisu.a p.ecizia domoniilor stabiril de pozitiile corespo.dente lui K1. Folosind surs ds curenl sau tensiune alternaliui $i com|Iir du-l pe Krin cealaltapoz4ie,* reare@ H,! penltu corespon de4a indic4iei pe cl pr4inunul din domeniilede mas!.4 cu un inslrumenleialon sdecvat, duqA c a rs e ri g i d i z e d a i a e $
Cu elementul E monlal in caF

CAPSULE

cas aparalului se nuL coodonatele la bornele q ti B. Si aqic nnd polelllronelrul 8,. $unctr oJilind coordonalel s obline indic4ia P Il'. Fx, rGpecliv F,6 asiguni p.eizia mdsudlo.ilor

B2ll
I

I,U
6A 1,5A 0,3A 60mA 15nA

0.15r
R] 0,15 zti

2,1s. 0,5V/
RS 12!.

0.tv

3mA
1,5V

R8 240Ir R9

t)'t EF0105

R11 R10

Ko

1Q0o

l0v 150V 600v


K1

R12 50Kn

$: 250-n Eis 166

t2

R1r150

r0t

AIIO.DIDTRU
I c |AN FLIC

Evenluala neconcordadd se poato corecta din F21 Preciza de masLrare va depinde de exactilalea valorii rezislenlei lo

Ctitorilor care posod6rn insrrumenlde mdsurade 6.6 microampori sau mar snsibrlele re co ma n d c ons t r uc lia u n u r Avo-melru avind o .ezislerld d 100 k!L& la meslrarea curenc lilo r Ai l e n s iuniloronlin! o$ i 3 7 KYV la masurare.lensiunilorallsrnstive un aparal ca.e nu poal lipsi d pe masaunui loctronist amalo.. Pr6cizezca am lolosit un inslrument indicato. d6 6,6 rA cu l4 mV ti o rzist 6 n l ei n te rne de2100ll. Aparatul p car il propun prmile mdsuraroa l6nsiunilor contnu si alternative la 1 v d / s 1 0 0 0 V in 0 s ubgam sl . 1 0 , 50, 250,500, I 000 V a curniulu i co n ti n uu la 10 ! A piM l a 1 de A d asemenea 6 subgame in 0, @0 0 1O . m O 1i 001; 1 t 0 .1 ; 0. 00 de 9i 1 a, Si a rzrste.'lelor la 1 !r la 1 MMn 3 s ubgam 0 ,1 Xl i X Pontrua li clt mai ulor de mane vra tr^ nr im pu m s s ur a ro o r, lr am l o l o silnum aidoua born od e l6 g a tu ra nolal6 in s c hm e..v , , Penl.! seieiafea domeniilo. de masurare an loosit doui comltaroarK2 9l K3 iar penriu seleclarasubgamelorde masurarg comutatorurKl. Po2(ia din schema a comllaloarelor corspund6 penlru masurarea rezstenlelof pe domeniurx 0,1 kll Penl.u saleclareadomniilo, . sa! ,._' s6 slronaza K 1 , K2 Si K 3 c onlof m indi c a l i i l o r din sch e m aP ent r u 2 $iX 3 a m K iolosit comulaloarog isanle de la apafaree de radio porrabile S 631 T - comulalorul game de -i iar pentru K1 !n comutalor obb n u i lcu 21 de poz ( ii. Pentru a puiea masu/a r62rsrer{e am lolosit o batefiede 4,5 Curnl! consumalde montaj aiungepiM la 20 mA penlr! re zislenle dm la 50 l), iar apoi scade, ajungind penrru rezistedele de valori mari la ciliva P6nlr0 redresafea iensiunii alternalive am lolost doG diode de tip GA 206, daf se pol tolosi cu succes ll diodele punctitorme seriaEFD. din

VA.o

1
p

n R2a

R2/ R24

:rtl:

't'
:' i' :

K2

R2 R3

R/2

Rt

,e/o ,?t

R8

R7

s*

rosit e, pre cu m 9i a g radaliior lfaste pe scala viilofulul aparat de masu. Pentru domeniile d tensiune ti cureot 9cala se qra d eda co moa dn d Ind rca l' ie c L cele ale unui aparal deja elalonal, montat ca vohmetfu r^n pa ralel cu aparalul nostru, iar ca partea de ohmhelr! Pent! se procodeaza in lelul !rmarorl se scunc rcuiteaza bo.nele de igatud cu ajulorul potenliom elrolui Pi de 10 k!1. Iniar s e regleaa pozrtia acului ind cator pe reperul ,.0 . Apoi ds la o feiste(a dcadica eralon se inrrG duc in circ0it ditrite valori d rozislenl 5i s lraseazd pe scah rep6.ero corspunzaloaro valonlo. mt-surat6. In lipss !nei rd zislrts decadice etalon se vo. tolosi razislent lixe de dilerite Inainto de incopefea m6surd, torii. pe oiicar din cele trei subgame al6 ohmmolrllui e va taco rsgrajll pe reperul .0 cu bornere sc0flcrrcunale M(ion@ ce ralonarea pnl r u ronsru niti cu ron liam 6f . c t uai o cu un aparat do masu tal on de tip Sieme nscu o p r ec z r e d 02%, ar pentu olalonar4 ca ohmmetru am lo osit rozrsl6nte docadice eialon de tip EAW cu o Menlionez, de loate rzistsnl6re loloste tbuie s aiba o rol6.anla de ' 0,5% penrru incadrarea in pa,

trllctDELoFl FIEE'FIEEiclAFIE
In Prezent se conslruiesc drode /edresoare care sLpoda ' lens r unr I nv er s e har ( c u m u l t pesle 2000 V) 9i capabile st re dresze curenlr cu valori ridicare (pesre 300 a) cu loale aceslea. apar situalii cind conslructoni amalori nu dispLn de . diode als c , r or pedo r m a n l e ( i n sens dned sau invers) sd sallslaca un6le aplicalii. se p@re utiliza. r^n ac6ste cond4ii, p.oprie tslea deosebib a diodelor redrosoare. care permrle montarea lor, in serio sau in paralel,in nqmdr apr@pe nel milat. In acsasli silualie lfebui sa cuno4lem rosurile de proleclre a drodelor fedr6soar6 le mon tarea lor in serie, procum 9i un c alc ul s im plu de dim e n s i o n a . e a unor elemenle de ctcuit (rs2islr ' le, c ondens aloa. e " ) nec+ sre Pennu Proloclia dlod6lor La conechrea in seri6 a dro dror redresoare, in co.ductle dk6ct|, rensiunie produse pe necare dioda sini stabrls si apra ximaliv egare. compoturea in c r r c uLl a m onr ajur u i n ! e s t e alectata de eventuala ..rrr.ir c u ar e a unei dr ode,c i d o a r d e o delectare care ar inlrerupe con ln conducll. InveFd lar{ul de diode n sere se p@te delecla din cau2a repariizarir inegale a Pe diode e ce alcSt! esc anlu (in regim psr manenr), determinaE de vale r le d'lrile ale mpedanlelor lhg. 9EFFAN NAlcl, lranzitorii exre.ioare e! 'nverse de comutalie. Repqrti euate zarea ineqah a acestor rensiuni esl6 provocau $i de dilerenlele hlorilor capaciqlibr dinl diode su dinne diode qi masd {daot diodele sinl monlate pe radi& toaro). Considedm totusi ca, ir tf-o aproximalie d6tul do buni, acesle ullime aspecte nedorile pol li onis din calcul. In ehimb. penlru 69alizarsa lensrunilor Inw.se, in regim peF man6nl, oxisit o melodd simph de ca.e ne vom ocupa tn conti Mtoda constt in coneclares in paralel pe tjecar diod6 a unei ( r e z l s r n l eF o i . r t s ! 6 ) C.lc'rlul v.lorll Fu l.irnlol 816r lip coneclate in seri6 Penr r u 3 a . o p r i $ i s i r u a l i i l ec e r e m a l dolavorabile calculul se lace pentr0 snu4ia lrm& cind o dioda (r_nca?ul noslru Oi) est. parcure de curenlul mniflr

PFIGITECTIA

(lumn) iar celeranod curenlll Cind s aplicala bornetensiunea inversi roraE vtuMr pe (coNTrNuAFEiN PAG.1r1)

F1 0 ,0 55 r : F 2 0. 55rri R 3 ! 5 6 5 tl ;R4 57r r F 5 5 6 7 tl R6 5 ,7 k t ! ; F 7 100k 0 B8 90 0 kr!; R9 = 4 M ! r ; R 1 0 m M!) . R11 25 M t ) F 1 2 5 0 Mr) i F 13 3l M O ;4 1 4 1 3 ,4Mo ; R15= 8, 5 M ! ); R 1 6MO: R17 186 k oi R l 8 = 1 .,6 S 3 7 k!) ; R19 - F 20 = 5 ,1 k !); = R 2 1 1 ,5k t lt R22 1 k o i R 2 3 7 kor R24 - 100 (r; F25 = 58 Oi F26 = 620 O; R27 40 koi P1 !O k!! l l niar 01, D2 - G A 2 0 6 ; A 1 0 0A , 14 m V ; 2100r).

O alle cauza ar consla in repar t ( ia ne! nilor m a a t e n s i u n i l o r

r1
,:*-

!trt!

PRCTECTIE
ALE)<ANE'ETU MAFTCULEBCU lnskumeniele sensibile de nicro sa! curenl conlinuu miliampermetre * pot disprin ardefeabobinei truge uSo., mobile, atunci cind sint stiib6lule de curenli excesiviUna din metodeleobi9nu de proledie le l c o n sl tl n a plas ainpaf ale l c un strLrmenrulo dioda semiconpolarizare direcE, ducloare in 1 ca in l1oura Pentruca metoda si tie oiperan$i in cazul accidnr6l al conecreriigre$ile (inversle) e inslrumentullr, s monlat de rogul6 doua diode in opozilie, in lisura 2. ca Problema care se pune inst st oi nu orlc. dloda port lroi.F orlce In.lrumentIn orlco cond4ll. Pornind de ra iaprul unanim acceplat caLun Inslrumenl do masurasuporla,Pentru un limo scurl,curenlide douat'er oI mai mari docil vsrosla cor$punzaloa.o ind c4iei la cap de 5ca6, | , von considera num er ic s p ri j i n u l in un o x mp lu alirma l i id6 ais us , m Fie un inslrumenl l, 50 lA c! Fi 500 o $i cu @ister(ainrerne C o n l o fm l e g i r l u r Oh m, l ensi unea la bor.e corespunzatoare indicdiei la cap de ealir va n u = F .tL= 5 0 .1 0 64 .500(l 2 5 m V SA a p l c a ma c umc rcui 1!l de prolecliedin figura1, con s i d e d n d o d o d 6 c u germani u uo avind pragulde doschidre -. 0,25 v. conslatam @, pentru ofice indic4ie a aculurin intsriorul s.arei, dioda va ramine blocalt, dci ea nu inlluenledd practic ctirile Penlr! ca dioda e incoapa sd conduca,lrebuie id-i aplicamla borne o tensiune de cca 0,25V, sdicade 10 orl mai mare decir rnsiunea insrr!m s n l u l u li a c a p d e s c aE .U , l n scsre cond4ri Insa, inskumonlul - allal in paralel cu dioda - ar ti parcursde un curenl | . penl ru 1 0 1 , 5 0 0 !A , p e ri c ul os bobina sa mopila chiar p6nlru proun rimp scu.t, ln concluzle, l4ra nu denjaza luncl onara normala, in schimb inl.a

prea ,li2iu" in acliune, neriind asller siqud (instrumenlul se Poate arde inainte ca droda sa se

Dac6 am i considerat o dioda cu siliciu (Uo 0 6 V), lucrurile ar n slal Fi mai ntu din punclul d e v e d e 'e a l 9 r o l e ( i e i i s i l i c u l p r e z r n E I n e a v a n r a t ! ru n o r r e zislenle invers muh mal mari, motiv Penlru care el este prelerat ln ckcuitole de proleclie de l o r m a c e l u i d i n l i o u r a2 Penlru ca meloda de proreclie descrie sa lie lot!9i ap icabr6 in practici, s impune un mic a. lificiu cafe consE in a limila la valon nepericuloase cufentu pnn Inslrumenl penlr! tensiu Draqului de desch dere a ^ea diodei O astlel de solulie esle ind cala in tioura 3, ond limita rea se race cu o rez slenla R Acoasta se calculoaze astlel ca. Pnlru un curenl de doua-lrer on mai mare ca r, cdderea de lensiune pe qrupul sere F B $ re aproxrmairv.egaracu praqulde deschrde.e diodelo.. a Er.Drlu. ConsideEm ecl6tr 50 ,rA, F, instrlmi,nt cu l, 500 !l ii presuPunm otLam so. rar doua diode id6hlice c! qoF maniu, avind pragll de deschl dr Uo 0,25 V. Adm(ind c! r 6 n l u l m a x i m p r i n i n s l r u m e n lI

ill0l REZI$T[]|TE
M AFI K AN D F I E C '

t^
tul )\.1) )

in Propunm cls ce urmed?r o melodasimpla de msurar6 a rezistenlelor mici, d6 ordinul ohmilor sau al Jracliunilorde ohm, baalii pe ulilizrroa ca voltmelru 3 unui inslrument sensibil d curnt continuu (50-1 000 /rA). Moniajulesle ln acel4i timp deossbii de ulil pentru vorilicareacncuitelor,a conoxiunilor contctlor, $i P6. mitind sd se laod disrinqiaintre o reziste(a loarte mice (zecimi sau sltimi de ohm) 9i un scu.iPrincipiul de luncliona.e esl6 ilustrar liqu.a 1 Sursad lenin siuneU, poto.liomelrulP, rezisn6lerls stalon R1 $i rezistenta cunoscu6 F, alc6luissc un ctcuil srie, parcursde un curent l, reglabilinlre anumiteli mite cu aiutorul ootnllomeiru lui. Reisl6nls Fl1, care rrebuie

sA lio de precEie (1 1% pint la r 5%), se ia 6gal6 cu limila sup+ rioad 5 domniului Flx in care dofim se etecluim nisulalorile. D6 exmplu, p6nl.u plaja F, 0 5 !r algsm Rj 5 lt, p6nrf! Rx - 0-1 Il luam F1 1 Il elc. I n p. im ul dnd, alr m e n l d mc t cuilul (inchidem intrerLrpdtorul K,) Ai coneclrm vollmelr!l la bo.nele lui Fl, Prin nanevrarsa potenliometrului P, aducem i]1dic 4ia ac ului la c ap de *a E . I n ac6t momenl, lensiunoa Uj la bohele lui Rr este ega|a cu tensiunea voltm.lrului la ep de sca6 Curontul prin circuitul s6Comubm apoi voltmet.ul la bornele lui Fi, respgctind polarilalea indicata. Neglitind clrentul absorbil de voltmelru, putem considera ca inlnsilalea curenl0lul prin circuitui *rie a rdmas

),'@q

Elutonqf!+a K...+Hisi!r"

106

a,.rx\

-R
R; D
2 5 1 ,- 1 25 pA , dedu@ mc o n l o rm l e o ii uiO hm .R.+ R = U n / o 2 5 1/ 125A 2 t d 6 u n d e ! o b l i n e nF = 2k J ) 500 1 ) 1 ,5

Ri\li7
rrDt L'TJ2

Oiodele redresoaro (1N4001 1N4007, F307 erc.) sinr ma re zislnte 9i nu riscdm arderea lor ' co nue pesr caro s sup.apr in lnlr er uper e c a r C a r a n u l a pun cofrponenle allernanve mar proteclia in schimb 6le a! diodeleds prole4ie se pot desfvlenl ondm ca prin acest arti- r62islenle invefse mai mic si pol chide padial (la virlurile semnaiiciu inslrumenlul n!ii frodi al6la aslll sensibililalea inslrurul !i ca) reprezenund $unt un ( l i s n s ibililaleac ure n ru l a mentulul (dioda monraE nvrs di Mmi c pe i nstrumentA pare cap de scaa), ci doar rezislenla ' s comporla ca un aunr p inasttel o reducre,rnexpicabih nternd?parenta, 6gaE acLrm slrumenl). Praclic se poale tocu a sns l i bl i i .penl ruca de obi bi F, F. I n c az ullr ans lo rm a ri i losl orce tip de diode, cu con!F cei. uiem de diode su/ai i9le.ioare a rnstfumenlu astfel d4io de a v enlic a i n p r a a b i ui noBm pre2eda conDonenlelor prolejatin voltmetr! sau afrper dace ele nu alelazA cilnile (se a tehstve Dacd ac6st6 seh melru c.c , la calcuul rezslenle- .a inenteara instfumenlul Oen- nale Frazirar slnt d6 inatii lo. adilionale (Dentru tensruni rru a indica exact capul de scalar, lrecvenla pulem inldtura uqor mrci), respecliyal QUnrurilor, neajunsui coneclind in psralel s apor se conecteaza diodle in %lrnecontds varcreF I F opoz(ie pe nsnumenr 9i se uF cu d odle un condenelor de 'ioua De obicei, in praclicrise pr* m,rql ac!l; dacA scgsla nu se 0.5-2 nF (reprzentalpunclat l e d d i o de m io c u s l i c i L deplas6az6 porcpl bi , diodele e i n l gura 3) P entrupaar( d (o A2 0 0 ,1N914, 1N414 8& q 2 4 3 ..herg : daca da, se a 096 o arte , @e, trocvnla, valoarea con-

,,-----ll'-----J

elc) care au rezlstr'le invorso loarle marl El6 se sorleaa penIn incheiere, o obsrvatie mlru va ori de prag UD ci1 mai Po ania alunci cind inslromenegale S prelerabilcit mai hicr. tul Proiolat masoa lensiun acees$r. Acesi curenl prodlce pe R, o cidre de l6ns une U, RezuliAca Indcata voltmetrului va i propo( onaB cu valofil6 B, c ttre ala c ap d6 s c a ro , (U U,) co' es pun2ind R . F ra l n i i gur a 2 s e de o s o q e sl mD bd 6 , , m ut a. 6' v o h me l ru a l!i d e l a bor n66 lui B j (e l a l c nar6) la bornele lui R: (masu' polariiat rare) cu respoclarea i folosndu-se un comutator dublu, K, voltmelrul est6 oblinll dinlts!n mrcroampermetru. M (cu 5 0 -1000 / r A ia c a p d e scara) Prlh adeuoarealne rez sl e n l e dilionale," d a B Pe n l .u lens iun de a|m e n b ' e (U 1, 5 6 V ) m o n ta i u l uzu a l e e di n i q u r a2 ar pr os upu nu ti l i ra rea unur potenlomelr! P bobi nai, de valoaremi@ 9i cu conouctor gros, penrru a suporla clronli de ord nul sutelorde milidmperi. C0m asue de poienlromelrese gasescmai greu, am adoptalo alla sol4ie practiai,Si anlme am r6al2et !n cir.ri se.e cu rs is t oar e e, urmi n dc a ix aducr63 acului la cap de scaa
penrr! etalonaf st s ra;a aius lind r ez is t e46 6dlion a 6 a v o l -

densalorulur treb!i sarli6 nai ar maro- co.duci nd ao n6(i e supararoare dplasara in acu-

M oniaiul din igur a 2 m a l a r e !n neajuns car6 poale pr6z6nt8 Un pricol grav pentru insrr!m enlul indic ar or :ar u n ( i c i n d K , s F a{ la in poz il a m a s l r a r e ' daat se inlrrlp6 accidenlal c onr ac r ul lui R! la b o r n e 6 A - 8 , intraoa tonsiune U apare a bornele volhelrulul. Daca acsta are, de exemp!! 0.2 V la cap de 6 V, bo b n a m o b i i r s aab. ar U se poale arde practic rnslantaSchema propust sp.e r6alz ar e ( r ig. 3) lin c on t - d e o b s e . valrile precedente In prim0l nnd, poteiliometrll de la o. nare a iosl plasat in serle c! instrumenlul ajuslind iio indic4ja la c ap de s c ala a v olm o t r u l u i . l n al do lea rind. inslrlmenl!l a iost protjat pnn diodete Dj-D,, iar dep asarea acllu a losl amodizaE prin condenelorul C ( c a/ e ar e 9i r olll d e a i l l r a evenloalii parazitl de iiats tec ve(a caplall de montaj). In rine, schema a lost prevazu6 cu

doue domoniids mdsuraro, O-j t! 9i 0-10 (!, setotabicu aj ule rorul comutatorului sr.tptlnanE(EMPLUO! CAICUL Posdlm un Instrumanr cu M | = 50 !A lA cap de scal6,cu r& zi stnl anl rm n - 500 r) si cu scal a di vi 2al al i nar 0-50 $u 0-100 Ne proplnem si reazam doua domenii de masurare perlr! Fl, anume0-1 t) I 0 10 11, lolosindca slrsi de alimentare baleriede 4,5v. o 1 StabI m t6nsrln6ala cap de scah a votmei rol l i de rempl ! , U" 0,2 V (sub praoul de desch dere a di odl or), cal cuhm ti re2isterta adit ona|a necesad Fad Uy/l R =0,2 V/5010 3 A 500!) = 4 000ll 500!) = 3 5m t). Oin aceasb valoareroraLe, o pane de circa o teime o vom .reparllza' polenllometru (1ur 1,5 kJ)),iar reslul se va materia liza in rezstnla &. De exemcA Plu, sa presupunem avomun Polertiometru iniar de 1 lri = 1 k!)): vom iua in acestcd (P

tllt

TODULDE LUCRU F 3 : 3 ,5 k ll 1 k I I = 2, 5 K). In dic4ia la cap de sEli a voltme Monlajul pormiio masurarea trului rezultatva fi astlel .eglare z i s re d e l oma i mi c i de 10 !!. r bi E i n tre02 V $i0, 15 . V 2. Urmead calculul circuilu- deci treblie sa ne asigudn prin alto mstode, ca lui serio, in cels doue varianle r^nainte, propu$. Penrru domenill Ft 1. Conetdm reistenla neu 0-10 tl vom lua reisteda elaton Ren : 10 o (l:2%).La boF noscuE la bornel a B, cu nele ac*lei rez6to(o avem o contacto loarle bune, comula@derede tensiune 02 V pen- lo.ul K3 tiind in pozilia10 o, K, de iar tru !n curnr prin cdcujiul se.ie in poz(ia .,talonare", K, d6= 0,2Vl10 20 mA.Ctditulse | O = 4.s V), inlreruFdlorLrl 2. Inchidem do compun baterie(U din F,, Fef - 10 tr Ai Flr. Consids alimnlar6 Kr li reglam polenP asuel ca acul inslru bornele A-B scurtcircu i- liomerul 'ind menlului s6 indice laci capLrL lale (F, = 0) si nesliind rdie ror4a intorna a bsrsiei (sub 2 3. lrcam comlrarorul X, in Fr + Rd = 4, 5V lz O A 2 2 5 1 1 , pdilia ,,mesurareli ctrm P m = 225 t ) 10 o instrumnlindicdia acul!i. 9lido l n d F, 21 5 !1 . P ul6m lua apr o x i m a ti v ind ot scalaintragd(de exemplu, 100 de divizi'rni) corosF ,=2 2 0 o Este t5or de veritical oa pund la 10 Il, deducomdiroct R.. rezist6nlei acostgv.lon pofmrt rogla.aca- valoara pliui de scaE al voltmlrului 4. Daci rezislsrta8" sle sub Pe 1 (1, tfscam comursr6.ulKl in c , e ta l o n a r e' ,u F r = 10 o i n s e rie, pr^nn cind l6nsiun6abatorii pozitia 1 t!, dupe care reridm (cu etalona.a K, in pozilia,,6tasc.d la cca 3,6 v (in sarcim) P n tL r lonar",aducemacul la cap de dom s . iulF " - 0 1 i I, (K * a b d i n P ) 9 i m e s u ra.ea , i n .ezistrtaoralons6 ia F.,, 1 !l {12%) D dar6 sc4r6. o 5 . P n l ruv a l o riB , sub I rr. cidsro do te.sions do 0,2 V pe srebrnes6 linh cont d6 r6zis16zEl6n1a 6raron presupunun 4.sni mar prin circuit sene, lenla noiula a cordoanlorde conerilno 9i a- conlacleror la | 0,2 V/l tl 0,2A, d und6re zul o r62'st6derobE in cncuit bornele A-8. In acst $op. 22,5 II dupa otectlarea misurato.i 6gald cu 4,5 V/0,2 A Esem F K2 in poz(ia .masu Co n si d e f nd i aic i F , 0 $ i n e s .a." ai scu.rcircuitambornele sliFnd .tisl.4g inlrna a bat& r i i .d d uc em I RR, 2 2 .5 Ir, A B. Cilir6, loan6 mica,d6 or dinul citorva sutimi ds ohm, o 21.5rr dsls b,no tc ad,cdF, msutt6i sd iin6m conl d6 Gzislsnta lom scadsa din valo3r6 rala a lui Rx. Exp6rim6niind intefnda batsrii, obicsiinke de 1 !) ti 2 1l p6nt r u bat ori e d 6 ti p montsjul cu cordoanliale te. o 3F12 nu pr6a vch, astlel minale cu ,,crocodili' in locu putom lua aproxioalivF, bormlorA-4, am oqinul o r6risot bnle rsziduah ds 0,02 0,03 (l 20 o

0HlililIIR
MA N U E LA FIIA N ohnmetrur din schema esle cu indlcalie lin ain. Inslrumen lll lolosjl esle de 100 rA, iar scalaesteimpirliri in 100 de d viziuni. Se p@re folosi lnsirumentll de la aparaiulde mas! TL4M sau altele similar,care au scal a mFai l tai n 10 di vi zi un, i cap de scaE 10 pe tensiuni. Sr^nl7 qamo d m6surare, rl anume l 0 l 0 (t,2 0 100I1, 3= 01k1),4-010ktl ,5 0100 ko,6 01M1),7= 0 10M!l Se tolos6ts un comulalorrc Deosrece inslrlmeniul are 100de di vi zi uni , poatecrl rc! se procrzre once va oar, spr 6xmplu, rziste4e sub l (0,3 (!. 0,7 (l ) sau mar mari (997klD Penlru alimsntsrese io ossc 4 baleri mici imprln6 c! cssela de la apafalul zeiir 5i un comutator d!bl u K r 9i K r. car6 Fegl aj !l de zro se l ac6 di n potenliometrut 5 klt tin art se de poarelolosi 9i porenliometrul de Pntr! roglajul de zero bo. n16 inl.ar6de la Rx so pun i. de Oe la c rcuilul inlegrals6 lolos$16pntru masurar6inlrarea (4) inrereoare 9i is noa(10). C6l6 dou r6zist6nt6 50 1r de de $i 100 !) de s polrliomlrul

q,D2'2x1N1002 ( =1nF

i lJ=4,5V

220[ Reb

t!
toa -rxlr-tl

1{)-tr !2v.
Rr B
EtddE!

n2
|.1lts'-rqrt

Alunci cind dorim sa desens bizam un inslrumsnlde curenl contnuu de la indic4iala cap de ( .scahI l aonoueval oa.el > l ) i. nu av6md6citnt conoclam pararel o rezrslenla tunt Fs cu va R F,esre l oarea < R ,/{ft 1),Lrnde .aiste.4a iiterna a inslrumen= l/l = raporlul tului inilial,lar n klr (fi de deensi bi l i zar g.1). esl dar 50FA C al col ul e si mpl u, ad+ 500n seori inlimpin6m ditic!lL1i in praclicadin cauzavarealizarsa l ori l or B s l @ rte mi c, i n cau bilunor rapoarl d dssns E rcmol u.P enl ru l = [O !A (S = 20 kl V V ), R 500osi l - 1 A . dci n - I A-/50 10 ' A =

{tta

5 k(t pot lipsi sau s pot punaF lle de alt6 valori,6hi3rmai mici, 72 lt sau 47 lI valorilo n6iiind Potenliomtrt6 ta S1b pot d6 fi d 25 k(l ii 50 kI! sau 47 k(I, pnlru poz(ia 7 La S1e pontr! poz(ia 1 $i 2 s vor tolosipol6n de liom3t6 smifeglabile 100 Il La po2ilia 1 d ra s1b, pot6nliom6rrul poaro lipsi,r^n ocul l!i fdcind'j'se un strap. Toal6 poi6nsmirolsbils la S1b tiornl|Bl d $ pot lnl@ui ci rdisr6nt6lix6, dupa c s-a gAsil valoa.6a lor Elalona.6aaparaiului s6 laco in llul urmator: la bornrod6

masu.are s concto46 0 r.zisrede d6lo o cu tolsrarta cit hai m iot ( 1% ) . So Eglee z d d i n P , pe scab. S ind+ hdimum fdrleaza rzistnla ds 10 t), s f6co scurl din nou si s roleaza z610 ar rNlrumsntulur dh l s. pLh reziElnlEdo 10 Q la roc si so regleszi dln Sl b 1 valoara lui, 6sll6l .a pe scala inst,umonlului sA li 10, 6xact valoara r9P cl6lah poztii 6tstonarea ss racs tot cu r6zislenlo lalon Si r6grajur pontru cap de s6l6 so tacs din Pol6nliomotfol l!i 51 b, Cilira inslruhontului se lac6 d6 la sfnga spr drapta, ca la

acdQi instrumnrs poal6 iolosi Si la alts apa6le, la vollm6lru9r amprm6tru lectronrc. Consumul ohmmelrului ssle loan mic, iar in iampul mdsuririi tonsjunilo intro maseSi bor nsl de I $i ss modiiicn, mase

AMPERMETRU
A. MA F T C IJLE B C L' 20 000, oblinsm Fq : 5oo gura 2, m6rind artllicial rszisl)/19999- 0,025O. renla nlerna a instrlhenlului Chiar daca r6u9ims, ratizam precis acest $unt, r+ deslul de zistr4a toarle miadva ti comsa Parsbi16 csa a cordoenero. cu de lsgalu.6, a bornetor sau s conracrerorcomltatorLrlul tapt cars va constilui o potentlatd s!,rsa d e.ori grGotane de Pnlru a in6tlra acst ne ajuns, pulm procdaca in ti-

oln adiuoarain soris cu el a adilionar6,Rrd uns| rozis-rerte Cu alle cuvinl,tnslormaminfi insr.umsntulInr.-un volrme tru cu o anumiE t6Niun6 u la cap d6 scaq (0,1V, 02 v, 1 V.lc.) rr p urnt cllcubm po Fa lirind cont de cu.ntul I dorll pentru indic4ia la cap d s.a6.

Ri

(n-1)l' R<

Ri
,tog

PENTRU IITTIITA
In mdsurarea lensiunilor inalle se lolos$le aparalunt spec ala, praclr@ apane, cu precaqii deosebrle de zolare 9i de energre mrc. Sa lrem nrma .azul .ind inslrumenlul a. necesla 100 !4. tensilnea de nasuii lilnd 10 kvi decl plterea corsumait esle de 1 W Oar clm in aparalura eletronioi surse e de inalE tens u.e debite&i curerii mici. inseamm inslrumenlul va t.ebu praclic ei n! consumenerg e Vollmelrul pfezenlal are o schema pe cil de smpla. pe alit de aparte,In sensul ca are o reaclie tolaa la care rntolerar{ade nrrare esle egara cu produsul citn

VOTTMETRU TENSIUNE
I ng, r Lr E M THaE s 'C U gur or celor'doua lranzisloareTl de n t r a r ea s iT, , p! s im pedanla FET-ului. ln acest mod se oblin impedanle de inlrare la vollmelru de ordlnul sulgor de nii de meMonlatul alitLrat are o mpe dd(a de aproximalv I M!VV, ea ce nu esle rau dloc Indicstorul n0 trebu e sa lie un AVO-melr!, ci un mic inslrumenl de la magnero loane (Vu-meltu) cu o snsibiltale de aproximaliv 400 &A. Reslaiele dupa conslrucl,e se destd$oad aslle: se cupleaza la masi 9r la lu T, si se reg eaza P: dna c e ac ! l , ns r r um e n l !u , n dica 2610. Se dec!pleaza apo grila d la masASl se aAli la n-

irare (in punctu A) o tensiune U de 1 v (calibral.i) pfin inlerme rezistor de va oare d ul !n!i dare de exemplu intre 5 Ml) s 10 Mo Begam apoi Pr co.venabir Fine acul ajunge la indi c d i a I ( p r e s u p u n e mc d r n d i c a t o r u l a f e 1 0 d i v r z i u n i )s a u l a 1 0 In acesl momenl lensrunea pe gria lranzlstorulu T, este

-Y

u(R, P,)
B, P, R e.

Penku masurarea tensiunilo. inalte se conslruqle !r srf de rezisre(e adironale notate pe schemi cu Fexl,. Bexi? etc Daca U esle de ordinul a 30 kv ( l e n s i u n e l o l o s t a i n l e e v 'z o a r e sa! a autolLrisme), valoarea rezisloarelor ad(ionale esle u/R P) ,^ ^. ^ Preslpd.i.d ca a ela onarea scalei. cind s-a ap ical 1 V, rezrs lenta serie R",r ra de 5 MJl. alun.i Ed 0.39 V, inseamn, ca

Er.mplu, Sa considonimac+ 5 0 /A rati i n skum nl, ! l, c (S 2 0 k(l / V ) , _ 500t l9 ra c 6 R, l*l port do dgsnsibiliza.6, ln 2 0 0 0 0( adic A . l . 1 a ). Put6m alo6 p6 F". asllel ca 6 oru o u l M- R" . s q c ons litu iu n iotme tru - c u i, ] v la c a p d e = O , lv i s ca l 6d e ci U , F 0r V R". = U . S 1 5 . rrl . ( 2 0 -l rvv) 5oo |l Bezislenla inlrM a voltme F,+ R"d t f ul l i o b tinut r eRl es !) 5 O0 I 1, 5k ll = 2k t ) , v a o a re p careo vom lua in considerare pe n l ru !c ! ul noul! rt unl ca R a= R /(. 1) ?000! ) / 19 9 9 9 -

UTIL
Bzist6nla inlorna a inslr! mnlelor indicaloare sensrbre ( m doam per m 6t r , mrhamper meire) poale ii deierm nara prn numaroase metod I ind ins p/actic exclus procdeol de msurare direda c! aiutoru ohm_ mlru Li, care pune In Pericol bobina m obia a a p a r a r u l u l Des c r em in c onlinua r e o m e loda simpla, bazala Pe ulili4rea !nei surse de curenl constant. a ciri principiu est6 sugeral in n-

' in pr ihur f nd , . c on s l r ! i m ' o sursi S de curent constanl, c! Desiqur, !n amoermetru de valoarea I reglabila fn in ,uru curent:marerr6b!le se aiba rF c!renlulu I corespun2ator dP zisrenlaint6rne(daid practlc de vlaliei la cap de scah a instrus!nt) cil mai mica, penlr! a nu produce caderiemnilicative de me.tuLui testal. Apo conecbm t en su n e in c ir c uit ulde m a s !- acash sursa la bohele inslrumentuluL, cL respeclarea polao rare.E{sti ins6 in practic5 sc ( e oplimd de compromrs, r ildli, qi r eghm c ur en l u l s u r s astfe incir acul sa indice exacl i ln i n d co n t S i do e. r or il en l .e du* d6 contacte9r conerrunr la cap de scah adica | = | {rig. de Spedm ce exemplel6 marsus 1) ln ac eas ias it u4ie m o n | e mi n ve vor ajlta in gasifea solulii parall cu instrumenl! o rezrs teda variab |a Pe care o .egEm oprire, de la ca la ca astfel ca indicalia ac!l! e cc boare exacl la iumatatea scalei

-a-1

lii2

Rj

s
t21,lfA -7slA)

240kjt P 500k4 18Y

tp'ev)

1'o

?00
KTI

8( 2r0 tK n

pnrru30 kv (ca ra 9ril6 s6 svem lol 0,39 v) reristenlaexlerioara R",,' ( F , + P , ) ( F , + P ,) ; 106 3 0 1 0 : . 32 3. 2 1 0 6 0,39 24210e!r . 2{6 000M0.

uar consumulde curbnr esre de 0,124pA, cea ce practicinseamM ca voltotrll noslro nu inllusnleszd sursa de energie Mergind pe caloa compromi sului inlr6 consumsi rezislenla (URMARE PAG.IO5T DIN a) ps dloda D, apareo cadere de tensiunqala cu tsnsrunoa

ad(ionab, so p@to conslrui un vorlmerru(accspiabilpntru labotoarc), undo impdar'lad6 intrarela 30 kV ested6 cir6v6m i de m69rohmi, lar curenrul

n3VFuM VBwMr '. - :,"i"a ii ^

oe unde re2!lta: r, Curnlu prin insirumnl 6sto acum 1y'2,daf ti curnlul prin rsrsrenla,unt F sre rot 1y'2 {1) (co n to rmlogii lui K if c h o tl ), e d oarece surs s n! i$i modilici vaDacain caialogse sPcilic3 pofceplibilcu.ntul debitat.Prin orile llmira do tsnsiun6vsM < ufmarc. r..l.l.nla Ini.rd . hse ':. VFFM, va lucfa cu acasL tlrum.dtuu n,..t .d.U cu b .i.nt! F coiEt 6-in prr.r.r, b) P colelalte diod6 apar ca.. rlgura rcdder.! Indlc.llql Vnwur Venv Oezllpira din montat, rez'sr4a F poareli msursrd precis u qr mrjloacele cafe le avemra pe indedirij (punl,ohmmetru etc.). Vsw't Vnnu -" Evnllal * por lolosi dnecl, (2) I prin latonare.rezister'le pr de Sursa de curent constantuliti Et (de oite tip) lrebuiesi alba .e2isi6da interna cu mult mai mare d6cil cea a instrum6nturui Fa(m not4ia \lR - lFmar lFmi (s) msumr (de cr pr4in 100 de ori mai nrare) Un exenplu simplu Conlorm legii lli Kircholi. pu esredat in llgufa3, calculaip6nlru un instflment cu | = 50 rA. f' rn ,^ rl ra o a i I Mai precis.rezisrentele Si P au Fr Fe2ullt . lFm a: lFm , n l , rost aresepentru a se obtine o I nloc uind in r elali a ( 3 ) o b l pl a i ad e v ar i4isa c ur en l u l uiin l l l F {4 ) 11624,3 Si75!4. Penkuvatoar le- 1, ! s aul= l /rA rea de reg aj | = 50 pA, su6a ar inr oc ! ' m in r eqs ( 4 ) v a l o 'r l e ( 1) s i ( 2) ale c ur en l i r o r I q i I o reisle(a inrernade 360 ko, sulieientde marein compsralie Vnwu, Vnav VqaM cu l a l or le Ri uz uale( su te d e _"
( n- 1) Fp F,

Valoaraa lul B" rozuhati din calcul est6 la liiirlE Peniru a galiza ..Jl mal mult ca valoare i6nsiunrle Inlor* c6ro cad p6 diod6,s va rsspgcta r6l4id
^ ns VFRM VawMt '

.\la(n! 1) Oaai ln catalog 6sts specitica d@r valoaraIn-,. Ink, se aprorimodd lRh,n 0, in relat do-^lcul lolosind llF lru urno prorecrafs 5st roarre rigurossa. lrebuie linul cont si de roleranlelo tli Ro. 56 prisd re2isl.'le protsionblo cu to ePuterea dig'paia de rezlstenla Ro, marrru ra droda D, se de

unde K esto coelicleniul de trane foinare din valori d ,^rt i. valor elicace El a val@fea 025 peG rru .edreerea nonoalterMda si 0.7 la rd.6area trilMtd BIdLIoGRAFIE: Dispozilive semiconductoare. Manlal de urilizare A. vdb$escu, M. Ciobanu $.a., Edr tura lehnica, Bucurqli, 1975

{fi

$UUMRIA R[A[$llENT[[0R UllIR[Ats[[E


In componenla unui broc eleclronic apar mai lotdeauna cel pulin una sau doua rez6leils variabile, incluse in scopul oblinerii variantei optime a unor paramer/i Prestabiliti. 06 multe ori se r^nlihpla ca. in ufma calcuvarqrea ma lelor eletFle, xim ncera a rezislenler variabile se nu tie sta.dard, sa! in momenlul respecliv si nu dispunem de rzistqnla vafiabih cu valGre, ceruri ln mod lrecvenl se recurge la solulia montarii lnei rgzisrnle lixe in 4a tl incil valoarea linala a g.upului re zislede li16jezistnla vafiabila sii tie in conco.danlb cu valoarca necesaE Dupa ercularoa gruPajului aminrt anrerior. la elctuara reglaielo. nceere in cadrul monlajului elsclronic reali2ar, de mulle ori se obserld unolo aspocl neplaclb Asrle|, la vFri4ia liniaa a cursorllui re2ist6nlei liniare variabile. val@rea mdrimii reglale (re2islnld, curent tc.) nu mai 6te liniaE ci oarecom logarilmi Oe ase menea, la inlercalarsa grup!lul sus aninlit r^ntr-onlanl de reglaj al unui curenl alio.naliv de am pliludine hica lr trecver'l4 mare apar modu14ii nedorile ale semnalului eu suprapuneri de alle @ semnaro alearorii. Fe2!lb montarea unei rcziste(e vana bile intr !n lanl de rgla, n! se ' I ng. EM I L M A F t l a N poare lace oricum. Este necesaf sa se .especle anumile cond( i care, oricil 3r parea de simple lrbu e cunoscule in vederea obliner ii ! nur m onlat cu r e z u l iale bLne. Sa analiam i n p r m u l fnd. modufile de montare a unei rezistenle variabiLeinlr-un monlai olclronic. Exista doua sG ldr r v ez r lr o 1) . I an u m e v a s s , t a, ia. la b D e s , d 'n 'punct de vede.e leoretrc modll ' ; nr d de varialre a rezislertoi in cele dola c2uri esle idenlic, la mor'lar63 Praclr apar d lerenle n @ul a, aiunci cr_nd rezisrenla variabih esr int.oduse inlr un lanl de reglaj la un curnt (len srune) alt6rnat|v, se observ. u$or ca o pa.le a rzisteile va riabile dmlns, din puncl de ve der electric, jn ae/ Acest u c r u duc e. m ai alesin c a d r u l ! n u ' de radiolrecvenld. la *mnal aparilia .unei surse s gur de perru.b4ir 9l zgomot de lond Exlsb do6 modar[4r de QUntare a rezistenlei va.labile expli@ i e i n l i g ! r i l e 2 s i 3 . C o n s i d 'i n d ca variabI spaliul parcurs de cursorul rezistenlel,rezllld o de pndeda Inlait inlre val@rea acesieia a .dslanla x parcure de curso, r4a de un! d,nte ca petee rezisrnleivariabile.In ca zul varianlei 1 (ng. 2), runclia R 7 BIP ,FP.,r ^I

Faptul apare amplilicat atuncl cind montam $i o fezistenld f]ra in parale cu .ezistenta noastd variabila. In ca2!l 6xemolilical in f sural b se observa ci rezis lenla varabild esle pe.manent coneclaE in lanlul de reglaj rar in acesl caz posibililalea de apa r4re a Perlurbalrilor exterioare 6le mlli redusi. Deci in toale monlalele, se impune, penlru obl nerea lior bune .ezultate. rolosirea variantei din lioura 1 b. Sa anslizem acum ;odul dc sunrare a rezistodlei variabile Menllomm de la incput c, acesl llcru reprezink o solul e limi, care nu se recomanda alunci cind semnaul eleclic .e glai esie de amp iludine m ca 5i

Penrr! a dtermina comporlarea aceste iunclii de variabild t

X ' (0: I unel rczisrenle variabile varianla 9unrarea


se calculeaza derivara 1 $i deri vala 2 Si. in lunclie de va orlle paranerruu B, adie re2isrenla care sunleaza re2lslen1a variab la Po. s obline grupul de dia grame prezenlal i. ligura 4. De a ci se observa ca, in run4ie de depla$fea liniant a cursorurui rezistenlei vanabrle Po oblinem o vanalie aproape loqaritmr@ a grup!lui nnal de rezisrerte. ln scopul Lsunarii calculelor. s-a0 al6 penlru R valorile uzuale (compafatr! cu valoarea lui Po) Valorle luncliei Br2(P,R) sinr

Uliliarea variabile

r62islenlei

Rr,? (o+Po) e

,f l _ 4,-fr

z
Po

b)

Ulilizarea vafiablle

reziste(ei varianta

Modoride ulilizarg rezrstenler a variabrle

t#

'-

'

-Po
I

L-"
| LI-

*l
---_R
_ _-

unei .ezislerte Suntarea va.iabile- varianla ll-a a B ,,(P .B ) R ,,(P ,A ) +Po 1 r

2R r(B r) + _ (R + r)r In cdul varianri de Suntare 2, a rezistenlei vaiabile Po (lig 3), se obtine!loarealinala: & r(P .R ) _ lPo r

'\t\\/1tt/,"r"

oragramololu.ql| F!,{P.R) p6nrru *,.,' 16rrsrnterH Eaanra I -

,r*,"

;.

P enl ru del erni narea comP onamenl ul ui acesl ei l uncl i i s cal cul eazadi n nou cel e doua de.i val eS i , i n ti nal , se obl i n di agrame prezental en e i ti gurE5. Obsrvi i m r!ncl i a ca po R j ,(P ,F) se ri ni ari zeaz?i ntisui6 ce valoarealur B scad6 t4e de Po. Valorileiuncliei sus' msnltonalepenl.! caurile uzual odnt qrupatsi n taberur2. Tirfnd cont de considerenlele explse anrsnor, conskoclorul va Pltea lolos varianlaoplrma. reali2indasrtel un monrai erecl.onic cu Perlorma(lo dori6.

,
P!R i- iq

:r ;
"' !!!
3P.

R' ;

2?t

2P"

ufitoR
{,n
1-Y\

;
" "'i q l2Polo l 3l
3

1P.
:PA

i
lL
rtori uute .t.

.- \.

Trberlr r. - vcorlL tun fler R,,lPat hrru rrl.t.4.l n l. cdur @lr.tutui - f,ilir.ri t.

4s: "1

- ' fl,

ffi

O[[EC tf

mIII A[
P ri nci pi ul de tuncl i onare @nsia ln inrerlere(a a doua lrecvsnte provnits d ls dor.d osilaloare un oscibtor cu trecvenlalixA 9i un oscilalor Jrec cu venla vaiabild, inllusrftln de .tri*re m.ralice Schema bloc esre prezentala in liglra 1, in car sinl pus r^n evidda cel doua oscllaloaro, tajul de amssrec amplilicaloai r!l de audiolrecvoda. lorosie bobina un oscilator L,, care este bobina do oautar c6ldlalt osde mai dimonsiuni, cilator loloseqtebobina L? (de

IT E It

1
D ie9 am6 l6 lu nq i6l R / lP, A) penr u r4isrrlei Fl - w.ianla a ll.3 lon u/ ud l e a i o

Ac6st6 doue os.ilsloaro ,uncliona26ps lrocvenleapropirle. pe Eobina L, se conleclion6az, un cad.u d matrializolant $i supral4a tere cu ea ss ballazd SEnial16d la csl6 dou os06 ci rar@ rese apra ersl urur ameslec, la isnea qtruia s ld l, t,$l L li I f, Afl ld cir ri 1..sinl r.6cwnle a!d'o Dupa amgslc rzulren t6l6 sint aplicalounui fihru care lasa sA ta numai fd. Ac6t sgmnat d audioricveitdste aplicai apoi unui amplilicalor cind monraiul esre rerminat, acordulse laca d n L, si C, p{'na DaA !n melal se afb sub bobina L,, se modifie lrecvenlall S i ,i n acel 4i l i mp,9il d. oe riinlr cd lj $i l? sinr de or
!!

.= 1
r.rrt+r.t
.i., + tl

.' *rr

'

t.t

=!!

i..
tl r_

;-'.

i..
L.. L.-

1*. ],.

nn
1'-

BobinaL2 6ste de la un translormator de frecve(a intermF dia.a din radioreceploare a. Si inducranla 36s !H. de Mai dilicil este de realizatbo Suportll pentruL1 estelormar din doua discuri de lemncu dia metrul 2b 9i un disc iniermediai

T.b.lul na 2. vdodle tunctiiR,lPn) p.nlru v.ldl uz@re,r. Bri.ral.l f, incdll dpl.lului- hn..l! | ll_t.

*F4

AHPLF]TA

--':i:-r.

7 ,5 X J!

BF215

220|

#"lro.onr ,-frg

8F215

20nF

Se ia apoi o 1.ee de cabtu coaxia lungdde 40 cm 9i se rueaza p6 suportul de lemn (caperere lrese nu trebuie sa s atinga) Se bobinea2ri tfeei 19 in spre $i u. capal al ti ful urse leaga la caAitul trese, ar cstalan c6patal kesel se conecleaza Se mai poale ca lrsa s:r se dapic in lung,in ea sa se tace bobi i aj !r (19 spre). apo acesr bobrnalsa lie acopn1 tfesa. cu u. capal ar bobnaj ul uinrge l {pnnl r-oqauE rn suport)a paF iea e octronice. ctilta capar iar I se conecledi la tnul care aducera supon ptusul

BF215

22ApF

10n F 20 o K

170
Ktr

s I 17,

I lhrL

c ! d amel'ul 2a ("9 3) Gr os mea sdndlri e sle n jur de in discuri * tace un decuoa c a i. liq! ra 3 . Tot in acesle d$uri se lace un orinciu cu diamerfut d 20 mm, in care introducem mineru cotele d dimensionare a discurilor sint 2b 146 mm 2 a= 127 m m c = 50 ,8 frm i d= Aobina L, are 20 de sDte din CuEm 0,30.

uf,toR

rtP

In e , FA V E L E | A N Iehnica d scoaterea crrcuF lelor intog.ateeste redaldin de .Scula" ds bazi esle un ac d serinodcu virlul relezat.Pntru execJbrea oplinE a opediei d6 oxiragsrea integratuluide. l6ct, acll do srinqa va kbur sa hdplineasca urmabarele conditii: oe"( < @ec(9.c. gau.i cabtaj)i a : o p c ( p. c . dias o n s ta i p clor6ului de circuit rnlog.al). Dupa dela$aroa li6carui Pr ciorq s scoEto circuilul inlg rsl d f6 c l. 9is 6 I nloc ui 6 l c u A doua rrs conl ns o molodi comoda ds oblinroa cabturilor crqnale{c! un ln cald sau mai mult6) necssare dF ierilolormontsjeeleclronic. Materialele sinl simPlde Procural 9' .nuh lno ds conexiuni 6 {cu o 0 5 0, 6)i2or arin Pv c arcintal) lir de cupfu (v6ntual a 0,5 - 0,6 mm. dezizolal6; band6 mialicd(0,07- 0.i mm) Drovonlli prin d6slac6racor d6n$ro6r6lor olscirolltica de (dup6cd)'. rct6iprnadz T6hnologia obtii6rii cablului ocranal s ooaie deduce ur mdrinddssnuldin lisura2.

t /aa a6T -

_ ___t'._ _
hm l 'ol .dup,bandaJ r r c a160| adl e

tr nel duodc '.s ev abs a$s eus v c es g

l1!

DISP()AITN,ID DD

PRmDOTTD
Ing . CoNEI I ANI I N M I CLEBCU

SURUB
Mu:!, u 12a ' il|

In cele ce lrmeaza proDunem cil lonlor cr^leva fiic amenaia.i elicientece se pot lace autorunsml l ui D aci a1300cu i nvesl (r modicg9i cu rezlltale bune.ex, penme.raro a l unoul ani tor. d+ . Rotrte autor! smitor con, , sl l ur6, i n generalobi ectut ten lal ei celor cert4i cu teg, afit penlr! lapill c se demonte@a usor, cir 9i pentru ca au valoare mare. In utmul ti mp, pri n masura llara de organeto in drepr do a se poansona numirul de circualls pe iante, nuroru pdgubili a scazut sensibit. celor dar nLr iflr-atil incit s6 nu se jue I'nce conreclionarea unur gurub d consrruclreapane, care sa n! poaL li monist si demontai deor cu o cheie spscisE (a se vedeaschi l el enf. 1 ti 2). U nohiul celo. doua adinciluri din 9urub poar ri cuprins inl.e 45 pose, t 300, astlelincir trecar sor are posrbl l l al ed a-sicon de strui duAd dorinla aiit s!.ubul
cit sr .heir aF m:npvr: Praciic x sta o frull ud ne de mul e tie el cienl ri $ prez nte

NoT A :lnqh u < =r,5 30 0

. Pntu asiguGra porrbogajuiui ox sli ditri proc6dee, dar dinrr6 loalo cl mai sihpl! unui c6blu imPar a n Lrlilr2area bracal inlro te6ca d malral p.evazut cu !n dispozl Plastrc

CHE!!

uir m . r d. , ! is u, . r o.

r: .l

ti v de i nchi dere chee de l i p cu Yale dontic c! cel csre s folc s$te la bicicretesi motofere Acesl cablu se introduce pat in lea de sls a incuielori Dorthrsaj!rur (din capori) prin spatiul exrstenr deta dintr otacd6te drn labla care suslin butonutde hchi sneschisi i n D artea ros s de r a i ncui erori por| bagaj !tu' rn p' spal r!r e,,srentdi nl re pi acade spritin a cirligul!i drn rntt!trrel prasnca rama metalicS c.rs pl se monleazachederu de .b.Prln introducerea acesl!i cabru cu dispoziriv in.hidere cu de che e se imobilizazacapacul porlbaqajuluiasttel incit e nu se Poate dschide decr^t va cil

|,

.1,t,

cenrimerri,sulicienr numai peniru a iniroducecheiain broas.A alunci cind dorim st deblocam (oto 2). cpotapodbasaiului poate fl ti . Roala d rgzarva

," ea asisuraieprin r;-* lanl de drmensiunrcorespunzatoar, imbdcal intr-o teaca ds materialPlasticde tipul cslor cu care s izoleaza cablurile gr@*. un capetal lan eleclrice lului dtfel prolejat(pennu a nu face zgomol si a n! zgiria su pnn erodajanla)se irnroduce on ticiul unde s ptevede montarea

JD

r ul

DE IMPULSURI , CU PERIOADA #u,lfiitos P#t[""L:Hr,$ ; ALEATOR

ERAT

vARTABTLA !#j+?iljiii":,qd:t,,f
necss late oe care oncate dutc

. Sculelesl presslode primd

Ing, F. P A U LE E C U

mobt,srD'caLr

;-;;;. ;'";i'"r,. **'u',t" i:1i"i":"81 i?:f*'"""J:'S",'; csror doJd amo'r,zoatesiua'p ;,,r*;.;,. -i;iev z
in pan6adin spatea porlbasaru- :;:,;:1-;i lur. Ac6t sodiJ s lolos6te n'o;ilo;rii tarede--euri porco'sr'Ji s urrri

-pop".",ir,re ooronu o.-"i,ii ::-..^;;;,^

ilii*i"iii -d

iir'sj;b.;'.",1;. i6i,ioiru'rip bnor sal che'e 3,"" ?;i"'8,;1fT5,.3'f",,'; cJ..obroasca .s pe


;;; #a,a tuqrom,ea valle. . Eris mai muh variantedo dlEDioarer mtalice sau drn l6m;, cu $i rabalabilosu gli' snte. cu rallufi sau m tc Unul din cele mai Prsclicoesre dn c6l car s conlclioneaze olacai melarninal (la culoarea altotir shuluD. cu L.6i slisnre lsdm&dreaota) inlrodu$ ir'1t{ i6m5 d l6hn d6 6s6n!5rarc,cu !n falt 9i au lnclitoars do tlpyall. Oric6 {mplar il Poal6xscuta la un pfl mod63l,drn r6silri sau d*6url duPa guslul 9i lantezis $ sau al6 oroPrlerarului. Faplul ca s valonficaacosl soatiu, c6re do c6lo mai mulle Marele Ingrner roman s-a ori ntmino nlolosit in acla$i r 6 s c l t i n 1 8 5 3 l a B o l c s a n r .i n J a 9i imookva rurtu. m i l i a c 5 m i n a r u l u i l o n F a d u . a rtmD s asrourd di, rur'mrit6-iodLr a-l conslrui i n c e o u t q m n a z i u l d i n B o r c F a n r

s; i,i;ii"nr>'

;J.;:,

'*

DE OAMENI $TIINTA

Rllll! [uE
(18s3-1931)

$i a coninuat sludrile a acad* mia M haileam, lnde a rosl co1 6 0d e b a n c e c u P a n a1 s l r a l I n 18-72pleaca in Blgia la 9coala polithnica de p nnqe Un versl lat6a din Bruxelles unde i5i ia diploma de lnglner in 1877 lr i o r s i n l a r a d e b u l e a z aa b i ! t d Anohel SaLanv la conlrolul luc; ror Iniei ietar Plo6li-Pre dal, in 1877. Urmede o vasti activiiate d reali4r inginere$n in domenii multilatorale A proiectai s a superuizal const/uclia a oesle 650 km de cal6lerala (li nnl TirqovEtePucioasa, Crerova-Calafal. Prl6ti-Curro de 4106. ]]rau OcnePalan6, Co Elb Ba.tu a losl rE;6d-r,roinq[). drreclor qenral al drumunor di e.lor al sefliciuluid sludii$icor slruqii dln Ministerul Llciaribr Publi@ (1881 1919)rel a condus

gnerar un6i s@ciud ala t@re de sE.i (zaruri. rute6, erecle luminoase elc.). Elrnenlut @nlral sl acBtor iocu.i il coreiirure un gnerator de sewenle Spre deosebired oeneratoarele de sliri p$ud-oateat@re realiale cu regislre de deptasare, schema din liqud reDrezrntao solulie rehiB s' comda. Drepl geneGrorde semnalale ior * olilizsaA o jonctiunepn polarizatt invsrs. OiodeleZener oprale in .egiunea de cot re, prezinb !n bun oenoralor de zgomol alb- Tensiuneade zgc mor rurnraal.l u. as||etde oede neEror (sprorimativ !vwm^) 50 esre amprtrrcal,a atulorurunui cu AO /4741 oporal i.i conexione (05liq 33 dB) rnversoare AO2 d 6 ac olit i lip au p n m u t, pslib'litale cu nivelurile loorce eslo tolosil d.ept commrator de TTL iensiuno,turnizindla i6ire sucO aler4ie dsosebir, lrebuie c.srun' areatoare de sidri bF acordali condenslorului de cuplai Cl, care trebuie se aiba Oioda Zener. montaidra iti curenli de piordericil mai mici rea coop.niorurui,asiouri cor (s recomanddun condenslof

Condensatorur C3 tihroda comDonentelede zoomol de lrocve4a ridicara,iar-din semi. varia_bilul se adlce diod, ZeAe ner In r6grun@o zgomor ma-

consrruqraunor tosle ds mars inemndtaro (pet61 000 km) .$oserd6 munl, cu tunole,pc . duri , d i g ur i, podu, i m 6t a ti c i s de belon arm8l Sub dnqr6 sa au rost consrruilspoduri d be ton armal cu dEchidi .marl pent,u tosl. Intr-o orioacb ctnd blonularmal inspiran6lG crcdorcln la.6 noasrr6. 9i r_n ca a[e lari, d a lecul dovada.ozi+ lenlei rui, consrruind grindAd6 o beron armal (pnrrLr inc6r.6re) avlnd o deschid6r A m, p6 de caie a incarcal-o cu o $rcini p6sr6pfevd6ril6 admis9i caro a r6:|3tat cU succ6. Grinda oxista$i a3tizi, in curteaFacuttilii d6 comtruclii civir,indus tial6 ti agricolo din Bucur6ti, aminrindu-ne maret6inoinsr de E[. A.Ar Ell. R.d, a iost -prir cipalul pionior in domeniul ati menl,irilor cu arE din tara nqst,6. Primut siru proicl d6ntru alimentarea a!6 a capiracu lei, din Vdd A106urur rrin@ comuna BrasadiruIsi din Vd-a Dimbov(oi (la Cr0r6t) 9i dvi+ @ uft, pa4ia Arg6ului p,inrFun canal dhis spre Bucur6ti. a rost aprobatin 1889;et a tosrift cepul la Brsgadirucu o captare minimd de 20 000 mc pe zi. Tot tat sohdajela mareadlncimeDe vsr4 D|mboviter, orsindua do6 paruride ap6 de tuE catitate la 150 ii 24 n aatftine.

oalori|i descopo.irii acestor paturide ap6 ascsndonte rt.a ta nrvelulsolului. ea inblurat pfoiectul roi cosiisitor unor inqiat nori hidrologi srdini, proiecl car prevd4 aduce.a prin conduclea aoi d6 15munte.c! lpals c6 3 avur ds ruprarpnrru epricard proi@iurui s5u, rnoF nrul Ell. Rrdu a ralizar dte in din urma alimontarea srratudin ril6 subleransp linia BraoadF ru-slobozE-clncni cu titrr6t6 d6 la A.cuda Fi stalia et@triai d6 pompared la Grozev4t A mai alcaluit proiecl6 pentru atimenta.acu 8pi a oraolor sinaia, Sulina, Bol6ani. BrAita D ro b e l a -T u .n u So v 6 ran (cu tal'a de ozoniare a aps'), F'+ lra Noanl, Tirqu Ocna, Iirqe vbie, c6rov., Baoau. calacat. Pileli. Tor lu i daroEm imPuh6lorulcasiel do apt din Bucure6ri,azi Muzeul Pomoierilor. Ell. Rldr a tosl prol*or d6 dililato la vechea9c@E d poduri $i $ossle$i apoi la Sc@la poli jehnic, pini la pens'onarea d'n 1928. preediniere cons'trutu' tehnic superior, memb,u de on@fe al A.admiei Romene, PrSediniele Socidalii politehni@ inlrs 196-1904. Ett. F!.r, a tost unul dinlre Farii no$triinqinri, destasliind o activitale neobitndit de bogaia, ap.eciala i n l a s i r$ i e h o l a re . V!AE|IMIFI MANOLIU

EPIGRAME
Ocupali,p6 rot Pamintul, Au uital,bdiu-l-ar stlntul.

s|rt! d. .rsd. 'brnqb|tdc puncte, Pe erap6, ta26, El iFa su*rnur cuvintut: ,,Nu-i Flrol, nu mai sr^nr oazet? S-eteptim sa ba|i vintult hg'neri medici acrol, esF6n sau scn|ron, Tol o apd $i,un . bnjal L. $_Ere. T6b.ntdul qeri cam mullbor,f rrare Iri spun cu-o mina sobna) ,li oler p jualarai, Pui lre' m'i 9i-ti iei o . Mobra'

T. tuFcoru

tta

GRONOMETRU ETEGTRONIC
de Schma mai jos se telii la cu electronrc ce un cronometru mandeodioa. Am realizalacosl c.onotnolruin cadrul procsulul de altodotare al cabinetelor anums Pentrucabinelul Scolare, Schoma de p.incip'u P.ezeF tal; in tiourEcuprinde: - lraducloruroptic FT (ltanz|srorBC !09 prelu.ral contorm erticolulul din .Tohn'un" nr 7/ 1977)i tranzisrorulTr. tol Bc 109i d - tormarorL,l iopuls (por O/2 - ctrcuitulSTART-STOP COB4 7 3 ) i qenmrorulde tacl lpo4'l ale P . Pt, P3 si compononlolo poafra de comanda a x CDA

nuharalo{ul i2

l h s . v l o F l E L JC ,LE ,E F 4901: - decoditicatorul 9e $aple (2 ssamenle r COA4.7), : srslnul de albar (14 *gmente a doua LEO-uride 5 mm pe tiecare segmenl4ezar cilreiI ); duoi contLrful - s6sizorul numaruluide cts in acest moment,cronometrul cluri complole la numa6re 6te proeFtilpsnlru lucru oace (Po..ts Pt: FT sre iluminai,la intrareapo. de - comulaloaralo rogrmoe lii Pr vom awa nivel logic 0. La l u c ru K ,, K ,, Kt , FundloErd croomrruur s COMPONENftU.rILE.ATE b.zsazd p6 dobr@srsa nuna' dtorului p durata oblur6rii ro1 r COB 473: ? x CDB 490; totran:isloruluid6 c5tr6 obiec 1 x co8 447i 1 x CO8 410i tul a carui mbcare s srudide in cornln@r se Prszinia 29 x LED o 5 mm de culoare BC 109i lunqionafoa cronomevurur Pe vordeiT F, 7,5klFIF, BC 109 l ; - 2,2kl ; orl ucrat, 'g; I kl l ; 85 h, - 2.2 rr!, R . inchids comutalorul Kj monlaiu- 1dol l : B . 250!r F? 20orr,R a asiqufnd slamenlaroa l R ,, l OOl lR - 2501r,C ,-00,rFi , Se comult comutato.ulK, Pe c;- ro !F

i pdrt 1$i se rsaduce msdi al oe Doz D 2 Acest manevE ;te necsaii deoar*e, la inchidrealli Kr, este posibil ca be afbai sa avem doLii cilre inbmphto;rc, iar Pentru cnir @moda oe cronometruesre rF dicat s se porneasci de la 0 (KJ Deo onn manw amint,td asiouram jniliallarea numdldrului 9i, in acel4i limp, aducsm i$nad a cnclitului COB 473 la nivellic 1. Se trece apoi comutalorulK' pe domeniulde masuntdoril; pe pozilia 1 se asiguie aGarea ze cimilor de secundesi a secun_ dolor, iar Pe Poztia 2 * asigunt albarea sutimilorSi zecim'lorde

- - ! J - -r

cDBt17

117 cDB

l/2cDB

cDB490

.v(\------"-r.ry

''',llh"u
-.,.J '*t_I

l-",.

-'

i9irea po4ii P5 vom avea tot nivel Logic 0, care se tansmite podilor P6 ii Ps, menlinind nivelul la ie9n le a(estora ta 1 o9 c. urepr urma re. mpu rsu nr eg* lacl nd lrec spre n unarad, a r la nlra reaT a c r l c![ur!i STABT-STOP avem niv el logic 0 o b1 'nu t p nn p o4r t e Numaralo are le Iirn d iniliar r zale. toale i6n le lor sint in 0 lc grc, deci pe atbaj vom avea pe ambele conllniil .ilra o O ae llux ul de lumrM ce c ade pe FT esle inkerupt, in coteclo ru kanzlsto ru!i Tr ro m av ea a c um nrvel log ic 1 Ace sr nv e! rogrc se lransmne ra i6nea Dor l i i P \, de un d6 esle tim is t a poarta P6 9i la o intrare a po4il In aces l mo m9n t, in cif c ut Poarla P6 cu ambele i.tlan la I looic /qrea ste ta 0 toarc rar pr n p@rl8 P, avem ra Intrarsa T a circuitului CDB 473 nrvcl - PoEtu Ps ar doqt intrar a 1 logic (O d in COB 47 3 s r e s n ea po(ir Pr). Pe a lre ra nir ar e s rnr ap rc are impllslnre de lrec spre nuhalmpolsun le se pro paga p rn n!mar alo r coma nd ind nl v e r lrre rogrced e la isne a a c * t ! a P r n in ierme diu l de c od t i . a l oareror s'.1 d.a l$a rea lm La slTFilul u nu r crct ! de n u marare(o secu.d a sa! 10 s e. c u nde). poarra Pe a.e cere do@ o!1 . 1 16 r ea p o 4r t rece In 0 o8 '. ar L EDI r s e apn. de lo ze c me de s e c u .da sau o se cln da ) nd c ind c cl! d e n! m aCIofomertu, r!.qroneaTa pic e s r e dLn no! r!mn al tolo t r an z s lorul F T In acesr mome . t , in cor.clotrr lranz sroru u T avem drn nou n ve lo9 c 0 Acesta se r e gas6re a 6 trea po (i P\ s r r a r. po4 ,ror Pb t Ps N r v et u 'ni r d e '0 lgrc la .rra.e a po 4'iP s de lermrM lrecerea 6irii acesleia a n,ve logic 1 sib l@a rea id pqF sui or catre nuharetor ln aceasla slualie, pe atbal vom avea inscris limpul de obrL'are N velul de 0 logic de la intra(ea po(ii Po apa sub lnei trceri din I loq c in a i et rii po(ii Pr, de isi a T a circurruturcDB 473,

va aduce i6irea d inO looic Ca urmare, prin teceiea- i9ir r Q d' n 1 P ' n 0 t oor c .l o a r l a .r;e mine bloola mdrfe'enr num ar ll Fi dur ala obt u d i o f u l terioare ale fotolranzislorului, la CLr a( eas la. un c r c lu d e r ! . r u al cronoiiekul0i s-a inchela! Pregalrea pe.tru o noua dete. mrnare se lace loarte smplu Pnn trecerea comulaiorului K, pe poz\ra J sr readu.erea pe pc Da se dorEle cfonomelrar ea I nt er v alur uide lm p c i l F T es le r um r nal s r nu ob t ! . a i i n s c hem a.in punc lll nola l c u A ', s e I nlr oduc e un c r c uit N U M o drfical asllel. cronometrul poats n lolosrl la determinarea (mai exacl verlrcafea), spre exemplu, a lm pilor de ox p u n r e l a aparalere iologralice, prin plasara toiorran2isrorurui in pla. ul I im ulur s i ilum ina r e a p r i n obrecliv In acesl caz. este necF sara c/qlrea lrscvenler gsne

ralorului la hinimum 1 000 Hz Stabilnea lreoentr trebuie racubecu ajulorul unui oscitoscop cu bea de rimpbinereo|ata Avanlatele desebire ;te acee IneIr practic n69lilabil' comparalrvcu durata tenom} neror pe care re c,trre comod, 'nrogrst.eaztl datoritamodurur _de atbare a zuttalutui nu intervine sub nici o _ ro.ma asupra sislemuluide stu drar.4a cl m se i ndhpt, i n ca_ zur srslemelorulitizale in pre zenl, care rucre4a pe baa de conracre aqlonatemecanic, , p.ecrre nel superioant exislenlela ora actuag in dobrea taborat@r+ In incheiere menlionam ce srngurere 'egrate ce se rmpun sr cerede elatonare oenera_ a -F6 rl loryrui tsem169tsb'tete ,12' oe aceasb resrare depin. precrzia zrm cronometr!tui

ADEZIVIDIELECTRICI
| 5e lopes c pe o bar e d e a e 18 g t er a. i' I q c ot o t o n 'u , a r our r i s r r . qer ea loc ! r ui. i n i n d e g ler eb e n lm s 4 g ox r d de z r nc . dupa c a r e s c om ogenz . aa r oplur a s e l o a r . a n r or m e o r ndrc e lm e z t F i n prea abr . se to osqle inca ? n ll Se amestecj atit atbus de o! t rpsos incit sa se oblina o Iiasla de .@s'srer'la dotrta. se Inrreburnleaza imedrat r ll 5e am es r ea 3 g a t b l s d e ou r g v r r nes r ins l q a F L a , oupa ohoqenr2area mas6 se ' r daugr 5 q p5os s r s e o r n o q . n z eda din nuu Se r or os 6 l e m e lV 5e dz or v a 2 o oe r a l r d i n 3 q ac , d ac er , cs a. iat : , a r I n s o r|4re se afresteat 0,1 o tcromat de amoniu. Se Atstrea;a ta ini! V Se la o bucaie de ni9in, de Pe Pomr de narimea unui ou de garna, $i se fierbe in 4oo cmr apa sub agilare, Dina ta dzot, vare. Eventualete imounLti se trltreaza iar solqia se ingroa$, pr r ' a r a c ons $bnt a unu i s r o o Vl. Se topesc 4 q smoarasr I o lloare de sult rar in roo'r!ia s; am6te<4, in cen4' 6qate pLtbere de rier 9i ar,mid6, Fna ta ofii

nereaunerp.ste sa lolosesro in V l l S . amest?6 o trl aroa (obti nutJ!' rn mrnr-! ' pi M cl l ur de pl umb.Lar," e, nd i sl scnrmoacur@reade ta i6u ta g8rben)c! 10 c'n! grrcorid r rlara cu E4tna apa La fih65toca,e se degajaclldu'r Se toro, Vlll Se lmostjac in ldrti egd,e m'ni! do olumb, arofla {sau caolind)r, urai de ln rlrt ameslecul se poate paska sub lX 56 amesleca72 cmr aDa cu 30 g zahar sr s. incatz.sre pr@ l a dzol vare dl m care se g var p.oasp.t si se omogenrz.azaDupa cileva rre.se separa!n lrchrdviscos adezivul care pus separat is pasreaza capacrlatea d tipne { Prepannd o pasrd aroari de gelarinad'zolvatain olet se oqrne un ade2ivcu caracle.istrci asehanaloare ate cterut!i cu Xl. S amestsoi30 o cotote ni ! cu 5 9 urer rn i r-seti erbe de u!pa racre. adezrvutpoare tl prsrrat nelimitat. Pentru tiDtre aft slportur. cit $i adezivut ir+

Aprindere eleetronieir,
Avantajle aprindrii electronice sinl bine cunoscurePornrr la rece usoare,demarajefoarl bune. uzura rodusi a plalinelor' De asemenea,inalia tnsiune lurnizaie ramine constanta la cr6ierea turaliei motorulurspre deosbire de aoiinde.ea clasica, lnde lucrurilese Plrecin_ vsre, lnndulind lunclronarea molorului la .esimui de luralLi inalto. Din acssle motrvePropu nem in continuare,consl.ucira unei aprinderi sroclronrce cu descarcarecaPacilivasvind in conDonenla s un clcuil inte_ 96t d tip lE 555, de labri4ie

l n g . V Ag IL E F C ,OA 9cA ntr'leles sint posibile9r alle vaPe rianre. placi se vor lipi,in pri ve mul fnd, componentelePas (condensaloare rezislenle)Ei si abia apoi cel active (circuitul

aiutorulunor casti telolonicele oal i_ntre ounctul,,a si nast. a iemnaluluiaudrolurni2otde cir_ .u'tur asrabrlrealizslcu /rE 555 Frcverta acestui valoarede aproximati!3 500 Hz. in lot acest timP tanzisiorul 2 N 3055 6ste Durn ce ne{m conv,is de tun4ronareaci rcui l ul !i asl abi l 2 monramtranzrslorui N 3055 t masudm c! un vonmelru lenslunsa alternalivBin Puncrere D.ca aceasti iensilne exista, mesudmi n puncl ul,d' l ensi u Pr6upunind ct ea erish $i are valoareadorila (aProximativ 250 Vcc), se lrec la monlarea unei bobinedo induclieauto lntre bornele ,,e" ir .l si taclnd poriodic contactul tnlre borna ..a 5r masa, la capelelesecun_ d;r!l ui bob' ne t' bui es obl l nm dscarcai electrice do proximativ 15-20 nm rungrme (Alenlre insa 13 Poricolul INSTALARE OdaE r6glajls tsrmrnate s pe poale lroce 19 instalarea auDe lovehrcul. Pfeleratsto monlsrea in compartimenlu molor, dar se poal inslala9i in rnt6rom6i ful habi l acl ul ui ni r. in mom6ntul instaldril, condns5lorulmontal in ParalelPe

TAnslbmaiorul Tf se realizeazadin tole E I I avindsup.& fda miezuluide 2,5 cm2.Prima.ul conline28 de spire din sifma. a 0,5 CuEm, iai secundarll560O s p re d rns i rm a 0 .2CuE m Cncuilul inprimor hpreufti * cu transformatorul monleaza inrr-o cuti din l8bh de aluminiu Pe pereliilaleraliai cutiei,se vo. monta lranzslo/ul 2 N 3055 li C5 risrorul condenelorul si Cutia, cu dimensiunileere. oEscFlEnE 5l 3. e s te i n L l F a ui n l i g u ra FUNCTIONANE De menlional e lransrormaAnalizrnd sdioma drn ligura 1 si se constalad .lh6/-ul /rE 555 rorulTr so pdt6 roaliza Po un lui tor de t6rit6, dimsnsion6r6a ds improllni c! lranzistorul Pu lunclio d6 cafactef6cindu-s6 d ler 2 N 3055ti Punl6a redrt er6 cu diod6l61 N 4007 aloitu- rislicillorul!i ulilizsl. FECLAIE i6c un convortor do i.nsiuno Pentru roglara dprinderii s continua 121250V. Tcnsiunsa continld do 250 v st apllcalr. w incape prin ascullaraa,cu

Tr
.12V B.l. Ra ror.ir -12\
duoS liltrsre cu grupul R7o4, la boinle cordenstorului de des rcare C5. inssrialcu bobinade i^ r, Induq inalia tensune dn s +ll V cundar se obtine Prin dewrc& C5 rea condenstorulLri prin Primarul bobinei de induqio, dF cArc{e realiatit Prin do$hide de .ea tiristoruluicomandat rLrF rorul motorului. Oioda D6 ser vqie la protejar6a tiristorului la BEALIZARE i n i o ur a 2 es l6 pr d e n ta tao r.r, varrand ae caulai ihpriqrt. Bi- -lz v

v J\

,tat

contaclere rLrptorului * scoate din clrcuiti prezenta lui nemailiind nece$16, iar distanla drnrre eleclrozii butiilor se maioree

Gros 1

Apnnderoa elect.onici d+ scrls se monlazi pe automo brle avind minusul gneral la IISTA MATEFIALELOB

Linii de indoire

R, = 220O/0,5Wi F" = 1,8k00.5 W B3- 2201V0,5 B. 56 (l/4 Wi w as 4,7 ttt0,5 w i B s = 150 tv0,5w , F, 33 1v0,5 w Or Oa= F407 O. - 1N 40071 D a - F407;T= 2 N 3O55r l C ori l l E 5a,5;Th csti pa10A si S mA . = 100 16 C , 100nF,C , pFl V C, 22O nF C. 22 nF; C. : 1kF/44OV

'

li

Grosl

-l

CI
MEMORATOR l.P.R.S. DIODERAPIDE

DlO F D16F . . (R) ,

... rrr

ter.

TEBHSSTIT

tale pe !n!l din Perelilincinlei Rezistenla !nui termistor dF pinde exponentialde tmPeraR l r) - B .erpl L- )B \ r"-j / constaniaa termrsro_ unde B rului (3 655' K Penlrule.mistoaF" rezi sl e(a!a rel ede 51ol D ; lemperatlra -ror uzual To = = 298,15 K (+ 25.C )t = l emT peraiura absolula a mediului Asltel, lensi!na din diagocarese apl r@ nal aA B a punl l i , de amplilicslorulur eroare Pen lru a comanda curenrur Pnn vanzisto.ul xlonor de pllere. dopind d rtehpral'rramdiu

pnr?s EU

Circuitul,4723 esle un slabilizato. de tonsiunemonoliic de uz oenral Dupe cum s ob_ se rG d i n lr our a1, c r c urtu lc o r de t'ne. un amplincalor rclerir4a compnsallfmic, un amplilics lor de eroare.un vanzrstorseire d e p u ro r e( 4, 5) . pr ec u mt' u n 0 lra n zi st or lim ' t ar e c u re n ru ds ru r d i6ir e ( o, J I 6n s i u n a msrrma de slimenlarg a0 v Tranzistorul de Pulre. inlern lQ,J a siolld un c ur enld e re l (e msiim d-e 150 mA. cu cond,lra ca' putereadisipata pe capslla de olaslic (TO 116) sa nu d620 mW Curnlulma oesascd ;(im ce se oblin orin diods Zner inrfnd6sld 25 mA. SUE de triria siqu6 o inlre 6.8 7,5 V lonsiun cuPrinsd ontru un curnl msxrm oe 15 mA P [nqa ! iaa obSn!la, ca slabilizalor de lnsru n o ,c t r c ulul / , A 723s o p o 8 r6 e l o l o sr5 i in num er osa l l e s P l r_ c4ri A!(61 s poaleconslrulun lrmosral care sa nsnliM l6n_ @ralura constanla intr-o In;inta lnchisa ln a;aasta incinti d volum redus, s6 Pol rnl.o_ duce dilril clrcuile 6lctron,c, de xmplu vfo !r osci_

In g . VA l rL E C T c |E ' A N TTA 1aroar6 de rclrinli cu cua( oscraslrse etalon de tensrune; roare de BF sau crcurc modubroar. Schemaeleclrrcaa ler moslaruluresle teprezenlab In fiouraI Ponlruo mai buE I(etoi:ere a luncliondii s-a roPe ze-ntal slruclurainlerm a cirsi currulur r.lsgrat 14723 Ponlru srruclura bornelede qtro ale si

CL

Cd4PEIJSARE FREC!ENTA

cs
INfRME IN/ERSAARE JNIRARE NENVERS'M

ac66tuicircuit eau pdslrat ne r4 n l od i n l o a i ad e c a l sl og. d T o n s ru n s a 6 ,6 l ei nl a (vFE F) o a l i m o n t a z e p u nl 6 de cc p u n l e c 6 c o n l i n ei n unul orn brale 6lemnt6l6 v a ri a i i l e d l e mpral ua, 5l anlme dou t6rh stoare de i. 510!r conoclaro seneI mon-

Tranzistorul $ monlsaza dF rcr p unul din p614ii incinter, iar o!16f63 disipata d acasb (Po U.. lcl ssrv616laincilzi 16r lermoslat!lu' xima a curentulur d colclor oste determinata de .ezisl.l3 F i n t r u c i t c a d e r 6d e l e n s u n d6 pe aceasla se aplrca lntr6

DEESDtEETf,BE
AUIgl'tRTR
NECULAI Analizind schema din ligura 1 se p@16 vedea cd se culeg semnale de sinc.onizare din ounc tele 801 si 802 ale unur lelevrzor .Sarurd ar llffrtra de 15625 Hz, @F alung p b6a tdslduul AC 180(Tz) Tranzislorul ars o Parliculartale. in alaG de laptul c5 esle lo lost la co man da tele ului TL ) i anume polarizar$ b@er esle EIUEIU asrqu'ara de un divizor lo.mat di-n rezrstorul R2 si un circuit acordal LC Pe lrcvefia de 15 625 H2 Se cuno4te acordat Lc cu elomente conec_ rate in paralel are pr_opretalea d6 a avea o feactanla mare a a c r 'c ! l I r ec v er ' 1 de ez la a l a lul! ln lim p 'c e or c n l e l r e c v e q e reaciafla esle mrc Dalo'ili

orcurlui acordat. Tz nu conduce daca ld inlrarea amplilicatorulul se inlroduce un semnal d le.l de lrecv6(a de rezon4nla ln .dul rnlroducenr unirr semnal cu lrecvenla egala cu lrecverta de rezonama a ctrcur l!l! LC lranzstorul condtc $i aqroneda feLsul FL, care at doua conlacle Si se leaga r^nParalel Pe conlaciele de la bulonul de pornrc a Pentu L se Poaie lolos bobina de la bscllaloful d linii fo_ osl la lelevizoarele ,.Venus .Mirai r alimentarea se lace cu FOLOSTREA OISPOZITIVULUI: - se aclroneda blionul d

tanzistorutuiti".norr, o e ci l ."," . Us r / F Pe n rruBL : 2, 7 lt , lc n t = 24O 240 nA, ceea ce doleF mrna o putors drsipalape tranzisrorul pure PD- 2,88 3 W, de ond alimenlareamonrajuluise Tomporalura ds schilibru a lermostalului reqleda cu pos rnlioftlrul seinkegtabtt Fr. Cind lehperalura scade sLjb aceasli valoare, crtre Ezisir4a rrmisrorurui scadelen9i siunea aplica po l.lrarsa inversoa.e a amplificalorul!i d. eroare. Prin QE ss comandi crqt6rce curenlulu! pnn tran' zisrorul de purere (2N3055), dci crqlerea pulrii disipale. Fenom6nol6 inversela cr9.inl ler6a lmprarurii in incinr6. Conslructiv, se alizaze din doua cutii mralic de lorma paralelipipdici montate concenlric. VolumU culiei inlsrioare depinds de mArlmaci.cuitelor gleclroniceco vor li lerfiostatarB Monlajll s-a tolosil penlru m6nlinsrsa l6mp6r6rurii 55 + d 0.1 c lnu-o ln.inri c! dim6n' siunilode 85 x 50 r 30 mm.lnlre clor doud incinlB3e laet Prlri un sp a l i ud 10 15 m m , c 6 s e umpl cu mal6rials tefmoizoant6 (a2b6sr, lpandgt 6rc.), Conoxilnil s lac cu c.blu coaxial sau c! conden3aloars d lrscoro Pnlru incints oai vouminoas va miiri curofiiul so prin lranzistorul pulr6.Mond6 iajul poats srvlql la mnlinere. in conslantl a r6mpararuni acvarii sa! bel lolo, da., in ac6si

O-" U,

+ 12v

w---1 i
I

015 | ,l L -

=!4'o

TI
3C'fi

I L,

2 ,5 1 4 ^ caz, in sn cu rranzislorul de p!Gr6 s9 va lefl a bobin6Edeinoiizlrc. In tigura 2 s6 prozintt cone !unil la circ!iiul /14723 BIBUOGBAFIE: t6hnica',11/1981 ,Sdlovaci 12n983 , Badioamat/" ,clcurl6 r.l60ra|s an.l@rc.. Cararoq. Edrtur, thnica,r-963

pornirea televizorului; . se 4teaple apariia imasi

butonul s pune in poz(ia

Montaiul lunqione4a pe re-

lsvizorul mu do apr@pe doi ani. Mentionez moniaroadisc, pozrtivuluinu p.esupunemodilicarea lelvizorului se poare 9i .ealizachiar de ctrre incooAton, iunqiorind iAid reqlaie de$bile, chiarde la primaprobA.

lnt

COMUTATOR ELECTRONIC
Comulalonrl eleclronrc tEn_ rru oscrloscop aduce ca nollale crqlerea la zece a numa.ullr oe semnale ce 5e pol vTuaza sts m ulran pe e cra nir !nu r os olG Schema de p.incrplu a aceslul I c om! ra10.esle da la in lia Lr r a s ! esre alca l!ila d F u.h aloa' ele qene.alo Lrld e tacl G T lhg. DAN O AF E N C U doua vananLi p'in comanda sincron cu baa de limp dif o$ilc scop. Au losl expe rmenlale am_ hcle vara.le da cea dea dola a da1rezlllale nel supeloa/e FUNCTIONAFEA SCHEMEI Consrderiri .rrro.alonrl rr( aa lia1. dec i r oar e Es . ile h r s nv el logic 0 O ec odii c a l o 'r b ' . a - z ec m al c ar e c r ! { 5 1 3 . i *r e logr c ede "r v el! . r l. aduc e a c e s l e l l a , 1 lo' ! lur r r r . c obodr ea nr v el! l , r r o o r c a l 16r ' 1 0 a lLr de la 1 lo q i c L a 0 L ' glc Aieasla sla'e debkrcheaza am 9lt r c al0' Lr l Ai P4 r a s r q l i a L ' ea leqat r n c z F! ! r ' t L l L ,R ! r l a de amplil calo' elLberind ra .5 _ ' ea Yr : em nal! l am p l l r c a l I r con..,c'nla la s c ot ) i r f v onr av ea lr e z e n l a c e s l semnal ca'e ie r,oale Lrrmal ,)e ec.ar ceLelalle re6i i ale deco_

d r l L c a r o . u l u i( i e 9 l i i l e 1 - 9 ) s l n l henlrlle a !n poienlLal ndrcar. nlver rogrc 1 $ deci amplilica Ae srnl blocal.: to?re A, l f t a b e l ! 1 s i F l ! 'e z e n r a l c n velrrr ogice de a sl ea ruma lalonn! decodrtrcaloruu sr p e n r n r! F o c l u i n l r e g d e l u c , ! a l La sosiea p Lmuui rmpulr pe i n l r a f e a A r a F u m a r a l o 'u l u i acesla memoreaza evenrmef L ! 1 .s c h i m b l n d n i r e l u l l o g i c a i e g r r i A d e a 0 l o g c l a 1 r o gc ( v e z l tabelul) celelalle i6nr s Fl meilrnute la nive 0 rogic. S l a 'e a i 6 i l o - n L , m a l 0 ! r L i a este aplicata decodrlicalo.!l!l nle p'ebinats.ecimal. ca.e leazd codanda p,'mila 5r i. consecirla. Lsrea 0 liece a . ve ogrc1 a earea I anrve Aceasla m{.dinca e ogrc 0 duce la bbca,ea ampllrcalo u l! Ao (ca.e a iunclro.al a.le' o ) s i l a d e b l o c ae a a m p l r t r c a l o u l u A , A c e l a h t t 'c a l o , va comafda r l a'ea oscrloscopu ur care va al6a t)e ec'an a do ea semralde analral Sosr.ea celur de-al doLea Inr puls la nlrafea numaalo.!l! va c o n b n a l r e a f 'l e l ! r o . o g r c {l d e p e c e l e p a l 'L ir A f LA 0 R I Aceasla combinatre de sia r va ap icala decodrlrcalolirir dlce (ver label!) la modirlca ra n velrlu logrc a $ | 2 de a 1 l o g i c l a 0 l o g r c e $ i r e a1 e s l e readu$ la n ve .9r. 1 de.r amp rlicalo Lr Ar st b @heaza P , r n . o b o f 'e a f 'v . , 'l L , r l o q r c a l $rr2 a 0 r l e c e r , l ed e b l o c a l a m p r l l c a r o , L r lA 2 . a e r a c G n a n d a i r l 'a r e a . s c l o s c o p u l ! l lind alrsar de dala aceasla a r / e i e a . e n . a l d e a n a l7 a j lmpulru rle ,rmal.a e vo nrr d l i c . n v e l L rlre l o g . e a k r S r l lo' nlma alo LrlLnconto/fr rabetului S rc.or . cL/ acesle modl lica, r'o. lr deblocate p n nle medkrl decodrlcalontLr amplrrA lecerea Inrp! s readuce

deoditicalon( brE-zeciml zece am!lincaloa.e. comularolr K care Pe. m le aege rea mctcr!! d. r luc L' p enlru nlma a ro, cLr rm p\ i. r r n de i.ecvenla rdicala. obtrnrle d d n generaro 'Lrl e lacl GT s aLi ., rnc.or cL r q en e,a lo, t bala de Daroirra dlsconllrrria!r o maf i r i at sa' e a se nrn au lu rl' r ' c a manda de la GT e recoria.da a

c0D

490 CDB

CDB4/.2
0 1 2 I1 5 67 3 9

COMPONETE UTILIZATE

CDB49O
AB T D 000 0 1 0 0-0 010 0 1100 0010 1010 0110 1110 0001 1001

CDB/./*2
0 12I15 0111111111 1 011111111 1 101111111 1110111111 1 111011111 1 'i11101111 1 111110111 1 11111',1 1 11111',1 1111111110 6 7I9

-ljljljlJlllft

A6

LfLn_rt _r--L_r-t: ___-z_

A2 Al'A9

schema in slarea iniliala, cird drn nou e sl d eb locata m pt i. a l oru & r$r d ecr crclll de lunc lid oare acomllaroturor !e reia Rezrr' v aip le \Fn 'eo Re Btu o e'-f t o/[o ' r aa ' ec/arll os c i.?

race ra tensilnea de 5 V Da se doi$te torosirea co mutaro.ukr pentru un nume, 011 mai mic de semnate s Doate 101 obline acesr ruc.! in retut uf maro( drn .ezistoarete semkeglabile Bo4 Ro. se aduc pina ta suprap(nerea pe sran nivet!1re de repaus ate amplificatoarelor care n! sr^nrnec*are in a.easta sirualio, pe ecran vom avea dislincle *mnalele care scoputui. astlet incit sa tle r$or sepa.ar (n pa, de ideot lf t c at rrer ce conslrluie suprap!nerea Regla. ea nr v er ! i se m n a l e r o r n veruirlor de i6ire ate cetor a|l.i pe cele zece ampliticaloare se amplif caloa/e Ca exenpt!. se . . ' at ' , t u, . ' r n r F . l h , P r e . r n l ai n n a | a 2 c e l l l o t o s r n l ! e, m r r r e o, Po a 1r.r amplrncaloare ceteta e Alim enlaea c om Lr r a r o ( n 'r i! e

OAMENIDE STIINTA

TRAIANVUIA
(1872-1950)
S a msc ll in 2 rua de 17 au g Lsl 1872 in comln a Su . duc ul M ic, sal! l B!lor, ap roa pede L! goj U.meaz, $coaa Drma.ri ta Faget, apor iceut ta Lugoj. tuind ! F r bacala u.e atu in 1 89 2 s e l i n scrie a Sco aa o otite hn iai din Bldapesta, !nde rrmeaze un s ng!. an. - lofcind ! se la t u In gor se angalea2a ca secreraaii o ro!r ! nL avocar. urmin d in a c erasr rrm p stu diitede d repl at e Ufive6iLili dh Bldapesta lnde recventa nu era obtioaiorie La Bldapsta pa icio.i ia actrviratea Socierilii strde.{sti rt+ rare .PetrL Maio/', suslinind mai murre conrerinle. t^ 1901 is a docloralul in drepr cu cea mai nalla distinctie. Ptea la Pans in a.ul l9O2 a' in 1903 i$ lermrm pnm!l proiecl de avrorl depunind la Academ a Fnc.zn un memor! ca.e se 'elera la !n . 3er oplan- a! lom obi Comsia Ac ad e m i e i i i raspunde ca ..reallzarea reuos oreu decil ae{l esle ri me'idr" Voia r! deza.meaza lind conuns de ve.dicrrarea p.orec tului e! inceF tonri constnc !ra apararLrr!r(in F.anta). taia sa copie.ze ceva din di.poz tivete cunosclle Ffna alLncr de la planoafe aparalll s,! avea aspec t ul unli lr lac ec hr pa l c u u n m olo' c u anhidr lda c a i b o n i c a (pe care-l conslrurse cu mil oace propri) avionu era echi-

l!me cu apaialLl sdu mai o/e! d e c i t l e n r l , n d t c i n d us e t a ; a l mull de 1 m de ta .ot, planind n a e . p e o d r s r a n t ad e 1 2 n A repelar zbonrrte ta 1 iut 1906 l2 a!q!\l 1906 sr I9 audusr 1906 l. r907 vut. c.nstr!r;51e avronLl ,.V! a-2 c! .a.e la.e zbonr' _ ta tsry-te\ Mouhnea!' I n q a P a r s r n r 'e 1 S i 3 l q 2 , conql,ri6le dona rp!r' de etr. c!prP r nd p'eucupar de zbo n! pe ve.rrcala In 1925 a rertiTrr o noua L r nm o d e t o ; i g i . genF far oF 'N . {r earo, d. abur. c! pfesiLne sr ren'r'atrra inalre si cu !n andamenl ndicat. A.sl model se labnca asl 2r in sere rn mar hlrle lari (primut mode se aila la Muzelt tehnic din Buc! i5li) Dupa lerminarea pfimutu

par cu o srng!.4ttc. La 18 na4ie 1906.ta Monresson, Vut. zboara pe.l'! Dnma dala i.

1W

at

Lada izole.nra e!1e !n acce_ (ori! ir inle,ron,l@rura se asl r 9Lr penl ! un an!mrr_ rmr . o prograna. r.de lemNrar'ra pe.denl de temperailia medr!_

.12

.9 5-

Lo ihleb.lodo se w ptoco cu husoin pe to extenot se vo vapsr sou supo4l*lil,at

IAOru||lulA IADA
t ng. FLC, Ft I N M c |Ft N A I L A , i6s . FTAE ! , M A N O I U ( c o N l t N U A R E t N P A G .1 3 ! l 61boi .Y)nd al Vlle I a I L' a h dispor(ra de reg alre |on . ' . c.nle inla d. t)a.e 5r a | ,br L. u' von, m if ca,e 3 u3 lre d( r r L' r ire' omen il(! drn Ba .a1 lI t , e rioada cellr de-al ll lea 'azbo mondral a lacrLl t)a re c" loala vilsra sa intlrlars dlr m6ca ea de 'ezislenla i'a.c{i/a s a lolr p/4edrnlele Fo drrl,,r I alr ona o ' omai dir F,arla a r lur ' la104 anlilascqli At.ecind mrrca e neobosrla in do me.rL 'r s ! r r ( el A .adem FPB la ale s oen b.\ de o toa ,e DrPa o abs eda de 4A de anrer'ne ir Somanrai. I'a rle deor anul 195 0 Da 'L, la o rInii p e I'ami.lL iL r lale lr rnd dobo.t de o c rza ca'dra rri zua de 2 sePlemb're 1950 Pe le5rdc a dr acope a mu m'.r,n d rr cLm iii ' I B elu (Brcu' 5lr) si.l sP ale ! ' maroaele c,,vin le ..am r n1r ' r l lroas ma.ehr lir al popolrl1tr 'rma ealrzalonrl p'imutui zbrr mecanrc drn lume la Morle.so! F-a.la 13 n'!a4E 1906"

\t

Daro.ila ace..ler P'oP relal lada izole'ma i$r gasesle o ma'e i u t i l i L a l er l . a F s p o a ! l l r d e p o z l tarea alimenlelo tE lrmf lmrlal a t i l v a . a .c i l s r a . d r m t u l . e c e P 'e z e n r L r la d i c o i 5 r p . o p l n e vit puna la di:r)ozilie eleDe. ea !ece.a'e iza | lnei lazi zol Fe do(ra va'ianle drmensrorare COMPONEI{TA 9I MOOUL DE ASAMBLAFE In sch(a esle P ezerlala lada izolerma ra : slemul d.i cola e ale enl rElLlo' comronenle e.re i {: dal ir labe Se ob.e o i e a d o L i a i n d L , ' d .'a d m e n _ !tr,.r ce ! corsl ii lar"a e d o L r a a a n l e d r . , e n . r J n aP v O ! t {r c L , m . i v . i d e e L e e k l a " k r m f , q e ( 'r e r 'c e L 6 r r o . i a r a l 'r a r A . a n r b a , . . . , {, m {x . l o d r r , a c a l a {l (1' .LrL. drj ,) acat s a ac.t O u t E a 5 a r r b l a. a r I l a d a c ' s c a p a c , 'l a c . s r e r a v o n c h r r l . i l '. : . i e l a . x l e r o t r 5 {l t , r 'e c , L h i '. a b . a / 'r ? d 1 'r a r4.! | .a car se ra ! e.t iat f,r ace rera sa , nb.aca pa '. aLl Iavabr pirr/a de leqai .a4

3
a
2 2
I I

1a5 lt5

3ro3t5
r35

a85

!s

5 1N

LAs J55 5 184

1:s !

185355 5 t80 315 5 6

a
2
-R{t 4 ! d-

295 a!9 35 295

160 295 t70 295 35

1@ 274 35 @a t@ .35 t50 320 35 174230 .t5

6.

I
9

10
t2

2
2

se ool uttlzo PEse .lalasite cu@rt tr sEtenete de ltu^tde.e

tudd1e'tttd sou pEte

v. M.

Adre.al po!rodlor de autotrirlame. conrtructorllor am.to.l, capllolul ('e urmeard cuprlrxle o ri de mrle .le rte tolre t. portb tta L de economF 3lre r crrtxrl'nlulul, precum tl mrt mulle arltcole prlyllolr la clvlllzqh ctrcut.liet ru erE, te probtemeleh8llculul h vlal. contemdoEna. Amalorllor de modete auto te e3b, de a.emsri. ddical un album cu citevr hterecanto eremtl|f dln numrorsletipurt de mqht asirule F ib$ lele lumll cu anl!n urmi ssu mai recenr.

lebv.e

inventaloiul

(ractrun I

FNRMtlNNT
in 1944 se impllnesc 35 de anl de dnd a incePut labricarea n rcrie a unui aulolunsm denumr 2 C V , ca 'e a d evsn it in t r m p rmaa' ne de marce pe nl t u ul rrijen, 4a cum, de exempru @nlru volkswaqen a losl ,!utc iurismul popular', bhecunos_ cul de loala l!ma. care. oupa apsr(ia liPului VW_GOLF, a inlstofia a incoput in 1934. in tird'rqorut Lemoeds din 0rovincrs Iuverone Piera Boul6nsd dirsclor os aiunci a lui Cilr66n, imDrLirid cu Pidre Michlin vEiind cnn4el6 kas d6 csi cu csr5 teranii isl traftPorlau Pro dusle pEntru a 16vinde Fs convder ullsrior o di6ctorul sor viciulul d6 sludir, M. Brogly ircsndur vrbal c6l mai lanlzist calsl d6 s6rcini, car6 suna a3lt6r: ,,SE$ sludi26 d catr6 sstvrcills d6 concepli caro 35 P@L transporra dor cuF t'vatori, 50 k9 d6 carloli ls o vi t6za d 00 krvona sr cu un con-

Dlpa lrei anl, in 1937. s a rca lizai primu piolotip denumrt ,T.PV . echrpal BMW de 500 cm3. carose a 'ea zala in inlreoime din,dLIalF nox un lel dtaLiai de allh ni! cu bralele punlrloi din aliai de m a g n e z i u q i s L s p e n s i ad i n h a l dulte bare de torsrune. adPrasale sLb scaunele spate DuPa ce s-au lacut primele incercar pe pista de la FEFTE_VIDAME .oncluzia a lost dlcerea $i r_nlrelinereasinl na corego!nzaloare. sLspensia ac cepiabia, dar cu,,Problehe' ceea ce a npus a se lua totul de Dlpa terninarea la caell. r a z b o i u i u r .i n 1 9 4 5 s - a u c o . l i _ nual slud ile si incercarLle Pen 1fu ca la 6 oclombrle 1948 ce E' r. h g . T EtA l A N C A N TA mai mic Citr6en,denumil 2 CV sun de 3 | la sula de k lomelri sa lie prezenlal !a Salo.ul Pa.l Aulomobil!l va trebui e Poata z i a n , d o p a c a r e a i n c e p l l l a b n _ .area hr in serie astlel 876 bul cu c rcuraPe drwuri de Paminl. t 1 9 4 9 )6 1 9 6 ( 1 9 5 O )1 4 5 $ ( 1 9 s 1 ) denivelari sa lre condus d ceke orice incepatorsi sa aibn i1 1'24 t19a2) J5 361 {r95J) 5 2 7 9 1 ( 1 9 5 4 ): r i n a n ! d e v i r r . un conlort rroprcqabl PrEul e 1976- r!4 396 bucat lie inlerior slenului de Pr4 al ln 1949. miculul 2 CV cosla a u l o l u s m L i u ic u l fa q i !ne l 4a r de 11 CV (pe alunci, cea mal 22aOW ltanci vech|ar Pentr! $umps mafina Cltr6en, rearr_ llvrarea sa se Qlepls dna ra !n cu Dla ln colaborare Andre Le- an s iuh:'late In unga sa rslo

tao

, ie, 2 C\ltt a ro.r s!p!s , , Fo pfobe de erceplie ma ale. de cal.e i9no.anli si reme.ar lala ! nele drn l/e ele u. c(riv alo' a f oLosrl doa r vrle za I rn Dlnl 1000 kh la.a .,a apa deJec t uni si la.a sa slie ca mar ex sta s alle v t eze Uf h ole te' d r . ' Ca maf gle nr a sch mb al ul e|l c l n umar a co np e(a r n iye lli ac e! l u ra prna ra 10 00 00 km In 1958 ! n lolo9 al. P Dlve g e a I ' a versal Airca c! un 2 CV. parc!, qi.d h/a deleclMri deosebrle 17000 km Dor te me'a l. J Co' .el s B Lochom au pafcLr'. irr 1 953 c! rn 2 CV. d en um1 Clb rus 52000 km lrave.sind7 des e rlun. 65 d e nlr a r'ind p' int ' e a llele si 31 0 pe ne de ca u. r L, c Ah' do cr'a t6, J Seq led s JC B aud or a" p a.a . ' '

dalofita spedacolulu trpsit de pencole pe care I oteit erllzrai. t r l ?24T a, e a r o l a F u ! n ! l 5r i indraaosinr e volan d 2 CV | 1970 s a o , g a n n a l o Pe pariu.s 2 Cv{Ll s-a drve,' sitical, consr'Lindu,se diterne penr r r r . e c,r p e '! t a P a , , Kabll a! oa. lr c io a r1 3 0 0 l i usnanre,F@ p e n l r u a *v i t a ne r diF 18lar in 494 a l t o m o b i t e li2a inte'es!l m6rel!r pubtic _ 2 CV pa. c lr g nd id - ! una cum a tosl ripul 2 cv c,oss, un r 6 500 k m U ler o' r 1 9 7 2 r e tel de altovehicll de 1.e. cae ot gar iz eaz ao alt a c L r 'e P a , s la deburut sa! tn 1978 a fosj Pef s epols - Pa. a c a e a ! ! a , r r@ne aP'ecral A Lrrmat roman, ticipal 1 300 I .en if 467 aulo lic!l 9iin acer4i rimp pitorescul m obiie 2 CV F ind n| d e c e 'e 'l 2 CV Chaleston ii. in slir$il, in s a pan c r par pe baz a d e c o n 1981, o s6rie mai redusi da 2 CV c ! r s c om pu. . d. z ec e i n l 'e b a r 0O7 c! care ,,Sfnrul . cetebnrl dileile Sp e ex em pl! c a 'e e . t . l aclo' RogEr Moore. a atizal un I ' onle' a dinr ' e As r a I E | , o p a ? pe f ula anunlar a s e p o a l e c , Cu loare aceste an ncii pub l cula Ja.a pohpa de be.zrn6? c r l a r e s r c o m e r c i a e n i v e l r nm a da, c ! ! n ar bo, e par l a r a r p l ? x r m a l p i o d u c l r e r. e a i z a t i n 1 9 7 6 s a z ec s i s r t . r de c or c ! s r r / ( l e .u ! a ma pllLl repela D versl 2 Cv !. ie o.ganrzeaza pe arl I carea 2 CV ! !i s-a oblinul pr n

1 9 5 8 1 g s s fe s i e 1 40000. km l a re ' s i n d5 0 d e l a ' i sr co.d!,

it

lrPU de baza,sr anume Dvane rVehai. An, LN atLnqindi se r a o p r o d l c l i e m a x i m aa n l a t a d e 442 778 de allolL. sme Si tliqG nele 11974) ar n iora iel p o d l c i n'n! - s e d aproape I milioane de autonc. S!ccesut a pubtrc at acesl! aulotuism, denumrt s ,, rori sub o umbrela'. a rosl aprectir c a ! n l e n o m e n m e c a n i c ,c o m e ! cial s sociooqic deoarece ,re

13t

mA[][GA[E $CI[u[[E[
E' r . h9' M I HAI STFI AY U L A T lnlotdeauna crizle au mob ,nl lantezia specialiAlilorin ca't 16reacelor dai bune soli4ii fua se lnllmp h 9 iln cdu r ac _ klei criz a energ'r Penr'u a dr r6zolvarein domeniul l6ne oo.lului runr * propun 5r se rG cesrcd cole mai telunte idei' lali. de p ilde , Juli!s Tam os iunas din Massachuselts r! eaz d e mai inultia nicu un R12 m odi licai !e cars a adaptai un dispo_ ziliv de lolosir a to4ei !4nlului l fio 11. rn lrmP ce W allac Mdore drn Calilornra lolossile eneroia lolard Donlru ProPUlsra auroiunsmu lu' $u Ho nd a Civ ic ' t rm6, con strld on au hogf r s oasirezs sl proprlul molor cu erdbr6 inlorne al auiomobilului, deoarsce milloac6le neconvsnllomle asigurd raze de aclrune relativ mici, dar sle r6duc consu Vhicul! l!l Tamosiunas Poseda o lurbrne de ae. plasa|a pe olslonll metinil, in spall P6. 6ri!ul!r, si o 6lic fixata In parla ooster oafa ambele pol gnera' ;esre 30 A la o vrreza d cca l O0 knh. p ufn d incarca at llel o bsrere de 12 V $i 36 0 Ah Acas1a din urme tlrnize?Ea la revoie curenl unui molor elecr ' rc de I CP cu pla l in tra ns m is ia rehiculul!. Molorul eleclnc esre alimontat numar in cazul suprarcinilor (cind vehiculur este i(Brl. incarcal urca o Pania Arbmobilul lui Moore este Drevezd c! o baterie de 396 ce lL,le Iolovoliaico cu silicon mon_ raE oe un panou fital pe plalorui vehicululu Ele Produo Plna

GAUIAMEA [N

ra 100 w, colecl4i in $ase batet cu Dlunb de 6 V Dlaseloin spa rele bancheler poslenoare Ene' qE eleqlric5 esle lran9m'e ur!r moror lacrric de 3,5 cP in v6de Inres oroDulsarii hicur!lui sraralia drecri asrsu6 o r6za d adrune de 150 km in c62ulin .are panourile solare si illmi_ r L a r ed e s @ r e h m p d e o p r o r e Trebuie se se r4in6 ce daca Insial4ia eoliaM majorcaztL cos rul whicul!lui cu cca 5@/b.c6a cu baterii solar il mi'ajoreda cu oesle 200)6. ceea ce, elidenl. .onstillie un motiv de rsllecliel

luza' mod a, in ciu da t ulu, or n nnralrlorca 16 o tLltu ndanuar I n labridtia de serie a alto. tipu'i de aulotunsme ds mic litrai Er'oldia lehnicd a aulol!ismllur 2 CV. 1948 Puiere a uP a 3 5OOrotmrn. vilea m&imd^ 50 tnt oni.la u n con su mo ei oY a rOOkm. In 1 97 2.2 CV S Pec iaL dez{olial 24 CP la 7 000 rovmin. v'lezd maxima - 102 km/o6 ia. consum 5 6 l/100 km. Alte va_ cm3. 'Lanre la d cilindree de\602

ddvolt 29 9i 32 CP la 5 750 fov min avind o viteza mdima de 1 1 0 .1 2 0 k rv o d , i a r consumul d e 5 ,4 | l a 9 0 k m/o d 9i 100 km precum9i 6,8 | in c rculalia ue Secrerul succesuluimicul!lui 2 CV a losl acela ca in cruda l a D tu l u ic i n u i s -a schi mbal adroapedeld ro.ma caroseriel. s a lucrai permanenlla m4rna se dilente modr inl,oducindu licari, printre cars eliminarea

oa'.ituni de chiulasa, a radraro ill!r de apd, Prln inlroducrea rr.irii cu aer. lolos rea de blle Goare si de 6rbon cotili dtri bircdti. monlall in dot lichid (soluile lolosiia la motoarele de re.uflarea la indicalor!L ; u r *l d nreel de combuslib L rolosrnd 5i autotu.smu OlblrPecl.l re rraoe' din 2 cv plin cr6re_ rFa val6rir crlrndree' de la 602 a

.nE

lhg. I c |N C c 'p A g Una drn propnetrlire cere dal buslrb lL|0 (viscoziiatea densirmponanle ab benzinei o con, larea_ lemperalLra de in9he!a !rr!re fezrst6 nlaei la d elonalr e r er or u! r par enr ur care se delerm m Drin cilra ocadalgarea nartahnei 'e c o m a n d d in asemelanidt Penrru imbundtalirea ca, nea canrildli mio. de aceea lrtatrlor anldetonanle 9i de por aPare nscesnalea analizei pn; .ire, in combuslibil se adauq6 hrdrocarbufi c! crlra oclanica ii, Naltarina, C,oH6 tace pane drcala care. ln principi! pol ti drn qrupa hrdrocarb!nlo. aroee r^nse re comb !sl bil. Aaes t ea male. Ea n! se dizolva in apa. se adalqd in p'o po 4re de 5 o na dar se dr2orva bne r_nbenzifti, la 5@6 In acel4 r scop s e t ot c bonzen eler Drn punct de ve sesc anrldronatoare care r* dere al pfoprielal lor. nallalina p/62inta comp02itii melatoorqaare mune aspecre comure cu nice. cel mai elicacesi ma refiin berzenul la. ultifrut n! se tore riind l6lraelilul de pluhb Spre sSle drepl combusiibrl din deosebife de hidr@arbur te cu cau2a lemperalunr inalle de incila octan ca ridicat, antidetoshlare (crisralizee ra 5.4 c) n aloarele se 3&lg a canliialr $i a volanlitalii scazule ta lempe'n m rcr(pnd lB4 ml/rq ) 5i rald cii un parenl t'6ncez ,e Nalta ina reprezrnla o !!bcomanda cr$trea c lfi octa slahla snb lorma de crstak, cu nrce a ben2rnei pfin adauqaaa redpe.arlra de roptre de 80 c n attalineiinca ntira te 5 0 t a lo de Fr poseda in .aritals de com. I benzina peniru motoar6t; tr 4 blstibrl ac6 eaF neaiunsuri ca limpi $r de I g ta 1 I be nz im pe. . 9 ben2en!|. dar inlf !n grad ma lru moroarelein 2 tihpr fldical De acea, n! se poare Natlalina ac6o$i c! care adaoga natta ina in benzina jn qospodrnere .,lrchrdeaza" moti, caniitali mai ma' un asemenea e nu repre2rntaun anrrderona- conbuslrbil n! se va evapora lor. Ds aceea. teoretic, adauaabine I v a inc epe s a in g h e l e i a o 'ea ei in benziM i. catitale de temperalura mai r dicala componenta cu cra oclan ca Esle posibl oar ca adeugar drcala 9r in@ ir a s em enea rea nall ine in comblslrbi sa cantiiili mici nu poare nir citra aiba un elecl poziriv in sensul oclanrca I nro nu poale nlumicaora.li depuneriior de calaenla alre propfielali ate commrdi in camera de ardere? Se

tsEuerumMA|tTA[il MA
rrie La cenflere molor! ui perr ltu o anunta citi oclanic. cresc in cazll iormarii catanir. ner In medre acesle ce.nlc cresc in linpul errl@tarii c! 4 -6 !nilijlr Co.esplnzalo.. in d e p 6 {a r e a c a l a m i . e i m i c s c reaua cernlete molorLtrr !en1,L o anlmita crf.a oclani.a a .dm. b u s t r b r l L 'l u i T r e b ' h F r {r u r , a t raplul ca hidruca.bu,re artf mate deo gi nalla ina a! ,e!i$lenle ra deronatie loarte 'idicale (ciiia oclanica mar mare d6 100), ca !rmare a mar I stabitrlali chrm ce p6 care le-o confea n!cle!l elementar benzenic ete a! moleclla toarre compacia. ceea ee E asrgura o mare .e2rslentata morec!ra de oxigen. Datorld deo proprieral I mtiarinei d6 a conl/ibui la evltarea deplneri d e c a l a m r M r e o 'e t i c u t t 2 a r e a ei poare duce int.o oarecare masura. a raptul ca ce.intete moro(nur pe^lru o anumira cild octanica in procesut exot@lafti se paslfeaza neschimbate datonla unei lormari mai tenle a caD u p a a p a '1 r a p a r n t 'r t ! a u 6rprintenn.r cu scopur de a-r ve.ilica. ln catirale de adaos s-a lotosil natlat na oDFnurra, care se poale cumpara de |a mag4in, o subslanta arba sLb forma d cristato Evt, denr ca s-a lotosit $i o instaldt6 adecvala paniru dotormim.aa crr.ei 6ranice. Exprimentir|e au a6rdr ci un 8d3os ds0.5 0 de n a r i a l i m l a 1 t d b e n z i n al ; u m fecomanda patenlul) in 10 ca zun drn 11 praclic n! s au consbtal modilicarl 9i doar intr-un sinqlr cd crl.a @lanie s-a harir. dar numa cu 0,9 Lnil6li. Asrrer. proprielalite,.miracu @se ale naltalrnei nu au tosl conrrrmare.9i pina ta etetLara u n u s r u d r u s i s l e m a r i c p 'i v r n d inrluenta nallaine asupri catd mrner, se recomanda deocam dala, ca locul de introducere a crstarelor albe sa fie zervo r u l d e b e n z i n a .c i ^u h n u i t u l d ! ob

umoR

.ttt!

ADAOSURILOR FOLOSIREA DE APA iN BENZINALA

rlJilcTl0]l[REA ilol0IREL0R
'

ldGadever .ez!llalele cerceta riloi expennentale arab @ apa adaosul a Ii*are 1Cro,6 ln bn_ zina dlce ra scade'ea cerinle o' de zislede la detonalie c! 2-3 uniieli si miQoreaza eml 5a dp o' zr de azol cu 10-12!6 z na-apain cilindri franite$a o rF ll@ri{i heenica 6!Pra Pr@e sulli de lo.ma a am6lecurtr Piotturile fin Pulveizale de aP si benz n?r se ameslecii. iar tia care picirlu6 de aPa este rnveliri" de un srrat sublLfe de ben zina. Intrind inlr-o zoM de lem peraluri inalle, picaturile de apa se transtorme in vaPori ir lrmp .e combustibilui lichrd, care le i n l u i e . s e e v a p o n Ln u m a r P a F lial La o incdlzire in conlinua a vaoofilor de a*r. ace$ria lind *i-si .i se deslind,. dFi marsasca vollmul $i astlel sosra nvelFU! de combusiibLl Aslfel are l@ o lanm4dre supl' menlaE a pilurlor de em!rsre benzidi-apa (o ,.a doua Pulven' zare") car conduce la o mal buna ameslecare a vaponlor 9l Danrcuelor lrne de combusilbil aoa 3r aer. se obl,ne un amosrec oineen. care dlce la imblna i neia orocsulli de ardr. Aieasia esle de lapl 9l una din .auzele ca in ca2ul lolosrr ameslec!rllor benziM apa s-a lui d6 comblslrbil cu clfca 5% risla doua pr@eds de In_ lroducere a apel in cilindrir mo1or!lui. Primul conste in Pulv6nzara difeclir in sistomul de admisie p/in inlsrmodiul unor licloare soecial, in carburaror seu in camera de ardo.e cu ait' ronn !n!i injector (decr arimen-

ProblemaJolosniiin motoare a lnor adaosuride apa in benzidi daleaz de Pesle 50 ani. nn6 in anii 40 injeclia de apa care asF ea lolosit ca o masurar au functionarea motoarelor ;u bnzineavind cilra ocianica soizuld Adaosulde aP6 in mc toarel lracloa.elr a permrs acasloracu sonun tunclionarea lnierioarede Pel/ol rampanl rn_ ieclia de apo s-a folosil 9i in ;vlslie ca un miiloc cafe a dal 0' moloaro s lunc_ Dosrbrhlate lioneze cu benzrnaavlnd cilra ;clanica mai mica Au exislai automobile de curs (Aulo-uAlra-Ronion. Msrcsdes-Benz, m6o. Maserati) ale ciro. moloare au lunclional cu combus ubil cafo co(inea 3-5% ape In acsr tel a losl posibilalunclronarea motoarelorcu Lrn rapon d comprimarsridicat In cazul Lrnoi acelsl6i cllre octanrcea

I nE. t . G o F A E enleze Procesu luncliona du_ cind la lmblnaklifea sa! in.su_

Asadsr. ce ote'd adaosul de aDa I n benz r N? I n Pr i m u l n n d aba asioura o 6c"e Inlerroari a c iI ndnlo' t ' a ll! r dr r lurd e l u c r u Aceasta se expll@ prin laplul ca o Mne a cdld!'ir care se degaF la srdera combuslibilului s consume penl.! evaPorareaapei sl pentru incalznea vtporior de

I n l dor lea nd va p o n i d e apa. ocuF{_id!n vollm oarecar in cemra de a'dere. mrcac reaa prin acasB canliialea de In molor combusnbil care 'nka cea c6. la nndll sau lavonzaza o dgaja,e mai mi@ de caldudi 5i dec so /educe rmpe raiura de ardere Ca uma/e, qazeLe arso co(in o canlfale mal micii de oxizr de azol care se tormoazi i. cilindru c! aiil mal inins c0 cil ssle mal mars temln u l ti m u! p a c r as cu l n te - porslurs de .rdre In alaE de lim resul onlru lolosi/a aPei in a.easta. eviiara suPG ncsrztrl bn2in!,amplilicalI de ncosi unor anum r ie Poniun i d i n c a talea d6 a miQora consumunre mera de ardefe miqoroaza Pc c de co mb ! s t ibili elr ollr, rl $ r sibilitatea apariliei deto^4rer' P

d crqt6r6a .eri(610r pentru reducerea emisirlor poluanl6 de Evrde-nl. b inceputtrebure l ami n i i ma plulc a 6P snu c o n s rF adica0 subniie !n combustlbil. caldud ebda care *i elibere26 la combinareachimi cu oxi_ onU. Inlr^ndin cilindrii molc iului, ea poate numai sa inilu'

N0x

1800 160 1t0 0 1240 1000

p"["re,1
,!l

ut tFp.l
400 300 200

I 6ap: [%]

6ap5'Iuen.rni

0102030{

t6oen.,ni 6api

aapi [%

rarea separaL cr benzrna sr cu aFi) Al dolloa con\ta rn totG rrea uner emutsii benzrna_aG (E B A ) p g pa .a|a an te. ioa c ar e se pasrrea2aIn rezervo. $i tntra I n moro . prin tFln sis m de at i_ La aregerea p.ocedertLji de a.,algare a aper in benzina I.e_ oure pornrr de ta rrm.itoarete e . t e m al _P am ul p .uced e ercace d rn p'n ct 'de v ed, e a 'eviLr i delonatrei Aceasra d+ oarece canliralea de apa ir ,a pon cu combrslibitot poate ti mohenl in lLinc tre de regrm!l de nrnclronare a

aqrune de slabrtrza.ea emulsiei c hr a, t a. dnc ent ialii m i c r d e a p a s . ev denl 5 . u t i e m a t e n a e denc nae s |c lm pe S-ai erec lua! sr de a prepara ameFrecurre benzim-af 'ncerca'i nemrtrocr! pe allomobil ln acsl \ a" lulos ir po m t , e c u r o i - c ur d' r lar e pLrr e, iz z t u a , e h d r a , r lice ir chia. inslatatri c! !tifas! nele evideri in. ct acesie s. lr t ii c om plr hLr I s i s l e m u t d . l alinenla e a molo.rrui de auloCe'cera ile exle,imentate au lcos r'\ .vrdenla avantaietetorG ! , r EBA f 4a de i n 'e c | a d e alE As lt e la ! n ho r o r c u c i t i n o, eea 11' r akI 500 c m 3 , a p o . l u l de c ' . n' t r nr a/ e de 8 5 q i p u t e r e a marrro de sg kW. :, a constatat ca la lLr.ciiona.ea atil cu E B A.. .r' 5r r/' I Inieclie sepa.aid de Denz , @s r ar , a iLr sa o b l n u ' o c ' e5' e, i a r ' r le' r h a l i m e P e ( lr q 1) ir c ondllr iie u n u i a v a n s orirh ra a,)andere njnclie d. cor ce'ir,alra de arc in benzina La rL' ( una,ca murutrrtu r , t 6 A ( l nn c unlr c! Un cor, "P) lr nd de aPa de dm t a 2 0 % p ! nerchimbala in .!chrmb in ca0t totosrrti in)ec_ Ird separale de aoa si benTiM (linii inlrenrple) puie.ea holode.la de ra o concefrr4re dD 5.-10,6 apa in ben-

rilali anlrderonanle ra .-ir'et ma, rrm In mod co nlin L(r A . s l t ' l crL nl' \e t/oa le la ce I n c a! l rB A I'n de a pa \e o as qr F r n acera9 r rafo ,r t4 a d e benz r nat a roare reg,m!,ite d e lun c lr onar e Procede'rr e le inli dezavanls t os pen rn' rap r! so ic t a ex ir re.{a unui al doiiea sisrem de arrnenla(e: 'e2etvii de ap; carb! / aror su prrn (1a ' (sa! m inr m um o a dola ca.re,a de nivet con, stanl). till,e r)e nltu a p6. c onolcre sr arie pi6e oe asemF nea se ropune tLrarea unor nErur spsc'are impor.iva qn(a4r a pe ' pe I'mD d c ar 'nna A/ doilea 1)rocedeL/ eft mai , q n avan raio .drn Dlrcl de v edere al evr|a'ii delonalrer dii Ce.celarile a! aratat, de as molivll ad tal a nle 4d ln menea. o la lunclionarea c! schrmb. pe,mile tor6ira @n:trE $r apa s. remarca o cr6 apararLri d e a trnrn lar e ob$lere a cantiialir de hidrocarbun c'r .a e esie do nears rn ga4re de evadlar. tar alroh ob i(t P,.ced e! t pe, . uauza o reprjzrnta c.Sierea mre de asemelea o mai eti s r o: r m 0 ir r ar ul! r e c e d e i t u t d crenla uliizare a e tec t ! t Lr i , a de tud! de linqA pe/lii camorei ooua P !rven za re' a llIid|t ui de de ardere. slial in caie 6mine o rlct u In .rlrd,r e sle adm ' e canr are mai mafe de hidrocar emllsia ad @ ame.,1ec!ta doL b!,1 nea.se ce vor fi utrertor lrch de insolL rb u nL r ( in c e' r l le ev ac ' r ar e s e obs e. v a M . i n q e n6lr! apa), .ub lorma unor rrione' al la iur c lr onar e a c ! E B A t ! ri loaie line esl. d r.lr ibL/ ir in @nll{alea de hidroca.bln neare ar do le a (comb rislib t ) t o, tI { t nia c o n r 'n mno ata -nlmrlu r med i'Lde d, . 'a Intecliri *parate l percre ua lrma a a qi unir t or de ben2rna si apa ( inia inrreleror de lensrune suoe,irciata 'lpla) .rlualra se inverseda in p&ilurile lind peimadnr jj 5e cazur uner concentralri de apa ih uneasca Are oc rLpe,ea rl,at! benzrna mar mare de 30,t Fene nlo. de dr3pe,!re s e rt.ia se menur se repera Qi ta cantilatea skarrf iG o a ce ea ,ta bihr a! . a oe oxrzr de azol ems la eva.'r E B A e.re m,c I deoseb' t, slqereaza oi la negarrve ale aeruiui con.enrrallr mar mari de aDa tG -remperarui Acea.ta si esle de Incon,ualor losl.ea E.B A este avan6joas rapr, lna din .arzete p\ncipate drn purcl de vede/e at potlerii re impiedrca totosirea oe A$adai. daot se anatrzeaTi scad larqa a EBA ta motoarete probrema adaos!tui de apa in aulomotrilelor. Penlnr a objrne o benz i@. in s pec ial p r i n p r i s m a emulsre slabila se totosesc adi.earPa4r uner economii de .omlivr sP ecia li n!mti e m ut oat o. buslibili pel'olre sr a micsorii AcQlia lfeblie sa a-di comt)tei polla4i mediItli alnbiant. re I n crlnd i .j n ! se d ep lna pe zu la !.mirloarele conctuzri: Perelri saleriei de admisie sa! in ro o.rrea ehutsiiior ben, ca.bliator s s nu duc, ta cr6zininFb olenj posib|ilarea iunc lerea emisiiroi de slbslade o; liona?ii la amBlecur srac.r ..nluanle Ei i,ebL e e ait!. o cohrreFr .! ma,nea rapodLjlLri

oe compnma.e. ceea ce permrte sa se imbuniitalea$d conomic|laloa (sa scadia consumut de - ulilizarea per in benzrM nu rezorva probteha toxicilatir lazelor de evacuare Aceasta d603rece emlsia de oxizi de azot sr oxrd de ca.bon se mrcgoreazij, in schimb crescind emisie de hi - In ponda etctuanr unor cercebri asidle inca nu se pot oblrne emllsii bn2rna-apa srabrre pe o pfi@da mai indetun- nu exisia ince dare conct{i denle rerenioare la intluefla adaosurur de apa aslpra u2unl pi6eror 9i nabililrlii fi inctioMrti

molorurul, tn specrat ta o t!nc. lionare indellngab Aceasla r+ prezrnla o probtema loade inF Porlanta, de rezolvarea careia poare oeprnde totosirea adao sunlo. de aFi in benzrna. Prin !.mare, inca hai sini n+ csare ce.celal *.ioase $i in derungale, cSutan de msteri.tF $r merode nor de untre a aoei cu benzina inlr !n sinqur coinbus lib I si veriticar conptexe in ex

135

inchide.e si deschidere a con'

DESPRE

UNBNIMEWE
I

Ruplorul-distrib!ilor !na drn piesele pnn.ipale ale sistem!nn de aprinde.e la molorul c! ca. bu.alor, a.e In compuneie $r o pereche de conhcte din wor_ i.am. montale pe o Pla@ nxa rn rapo4 cu axul .up1o'ul!i C.ntaclul mobil 6te aclronal de o camd, care asiqu'a astlel des_ chiderea conlaclelor. provoond l n l . e.upet ea cure nl"lur in c r c u ri !l primar al a pn nd e/ir5 r d' r _ cind in inal la P.oducerea scin_ Perioada cil corlaclel srau leii electrice intre eleckozr b!inchlse. adici limpul cil sxisL iiei Clnd acliunea camei IncF c!.enl in cncnirrl p.imar. are ir lea2,. contactsle se inchid dalc ritt arcului lamelar monlal P\e 'lluentd as!Dra nivelului inlnsitilii curenllk( i. cncutul Prim ar lnl. e r r nahir ilDwel l s i d i 3 Unohiul Pe al ca'ui rnle'val tanlo d,nire cJnlacte dnd ac65_ conra;lele ruplor!lu \lau ir 6ris6 un lee sinr dBchise ahis, intre doua aPrindeii suc_ raporl de inw.sa p'opo4ionari cssrve. sle un pafameri! rm' lalsr clnd dishr{a sta mice, unpodani al procesulur de ap(n_ ohiutasle mar 9r invsrs, d6rei acesta s numele ungn' - Dacs ungh'ul Owll e3t6 Pt6a Owetl si s expri.ia ln grade la mlc {disttnla di.rre conbclo El distribuiior sau ln Pf@snts sle prea mare). la tumlii ridise mAsoa ar un aparal nlmrr cale. alunci cind irscvrta d drellmelru. car 6ste inlus In componenla luluror tslrero' er_ Cind unghiul Dwsll * prim6 in procenl el prz'nl6 ( n g 1) aaPoflu l din lr u .gh' ul d . inchrde re 4 (rimpul t,) $r u ng hru l d inlr doua aprrndsn molonilui, egat cu suma drnl/e d 5 r ungh'u l core sp un relo rdes c h iderii con iacreru , I'd (rm pul t,). Oe exemplu. la molorul de i a . Da. , a r30 0 (ns 2 ) u .qhiL, r D wellerprima ti. pro .en ie es le d57 57 r3 3 x 100 63%

conlaclele sinl inchrse scade Ir acesle cordilii crcurlll Prma fu a.! limpul necesa. s6 aiinqa val@rea . corespunaroare 9e neani unlr 'o_dp maqnelic PU le.nic. va44ia dmpulla maqne lic tirnd mai pdin inlensa. ene. oia scinleilo se dimin!ea1a _ Dact lnghiul Owell 6le P.ea hg. c . loNE c u ma.e (dislar{a drnlre conlacre p,ea mrcr) ,nrperea curenlurul Penltu dile{e m/c de atrl( o 'i m a r e s l e m a i p r 4 i n n e l a l a l u _ rurlsme se ind cb mai io. varonle .alii dicale. in unqhr uht rDwe I r r g ad' r a o r s ,noosrbil sa nu aPa'a scinler inl'e . t t d' t r . ' r , ' p r at t , , , itecl'ozii buiier deci sa ntr 5e kcrele rupto.ulur (vezr label). realizoze ap.inderea amesrec! U' qhr Lil Dwell de d e d e ' l u r c a r b u 'a r r c or r s l uc t ia p ot l, r ' La e r d e Asadar esle necesa' ca tf ex disranla dinlre conlacle d (nq. pbata.e s se ve.Lf'ce trtlimea 1) . de t ens , lnea a' c ! r ! r d e 1 n e t s u n o h r u h t D w e l l T e s r e r e l ee l c t ia s is t em ulur c ir s i de di a m e l . u a5rguni diaq lio-nice acl6le aercului 1 descris de vi4!l .clrca.ea complela $i rapida 6 cabinnli izola.l 3l conlacl! ul

'1';'wt

1., ,,,,
\:,/.

6)..

il

f#:*,1'f,tl*'3*i['i]l'J,"I "8'ilii
"9!et!:14 13{X! "Fl.r' rLllL Fq1r5
!!"9d1!0,0

-T .:--.-'

i t-n"'"-"",

I l+_
1.

r. or-o5 l. _ .1
, 554

'lllf':t'-*l.lttl tn

:iiEir!t!i--11-1'- r " l :fl::iJi:itii .r1l-j1 l t:fl"

6 tlL' d\ it u."N,n/0"h,.!!'

Ser

Insta14iei de aprindere inregis1ia"ea proceselor. care a! loc in .:laralra de apnndere srlb r ' / na var4 'ei ren siu rii p . ina. e sau secundare in tLrnclie de limt] consliluie baza p.incrpala penl ! diagnostrcarea sbri lnslalalrer. cu ajulonrl oscrlosco' . pul!i Asllel rmaginea sehnalul o de lensrne pn ma? oqinlt b pe ecrarul oscrloscopulIi aie i o. mh din liq !'a 3 Se mnar lnde le.silne p.ima apare la deschrderea conlaclelor avind am pllLdr.a maximaU in punclr 1 Tensiunea de alroind!4re U care ape'e rn momenllr deschl deri 9r en e.g re mah en la c a. e o insqeie cree azain cir c r llr

t ac lelor : z ona 6 Da s e m n a lul de lensiure esle |r,zitr,r at corec' pe ec.an cu atlro !r scalei g.adate in concordarta cL/ l.1e'valul dinr.e doLE ap'inde'i ( t unc ! ie de r lm d ! de c i r i n d . ia i molo'!l! ) se poare derermrna cu atulorul osciloscop!lLr sl LrnqhiLl Dwel ( ! nghiul c o . P s p ! n dloi inc hide il T'ebrie 'ema'cal lapr!t ca o Poz(ionaie inco'ecb a pirghie pe cale e-qremontal ax! bralumobrt duce. odala c ! s . hr hbar ea lu " a l i e i s i a sarcrni. ra moditicarea d1s1a.1e

--'rli ;r(v,

i_ I

drnl*i conlacle.- dec' S a primar lranslormal r_ncrclrt o . c r anr osciratrre ce * p ol r b . \ e rva rn z o na 2 ln mo mer l"t t nr e, ! pe/ ii a rc!l!l din lre elec r,ozr pe semnat!t de lens0ne p,rmani se prodlce o cadere b rlsca a le nsi'rnri zo na 3 ormata de osciari amorLzale dalorita bobrner al condensalG 4 In co nr inr ar emnatur de rensrfe plnrara co.lin la av ind co..spunzaloare t ens u.r d e a bo 'ne b ar e, lei d e aclmula toa 'e n n xr m r l' n i Fchiderr con iad .to, r er ! iLl f ea ra con de n:a ror (akinr a c a . et rzenlalv6 pe fl,I cr r r r l p ma, n! ma r at Qtoa , eA l) semnalu deverlnd ze,. !., lr, 'eaqa durata a lnch,dear c.n

,,

lr lr q0r a 4a s - a ' e ! '. 2 r . , . , . i 1 'lplorrr r_. po24 a .re nrar I a c or ec r o! l v ac L, um alr c e . v a i 5 d es le I nadv ded de l a p r c n d se s eaza to.u I rnt.e cor lacle La nlrar.a n r!.cl une a co.ecloturlur cefrnrr de oiat e a b/ al! l! c ont ac llllr m o b I s e d + plaseaza dr poz{ia A ,n poz ra B ( iiq 4b) Cind llr c lr n d e J e s c nider e m ax m a t e p t r m b a d . poz 4ia Pr in poz ( ia Pr . s L r t e t F d o depas a. e as im er ' r , f 4 a d e . am a joc Lr rlina lr , a d f e r d e O t Fr . . L, nr s e v ede d r ' l ! ! a c o. lac r ! L r ' n , l r I e- r r et . r 7r t r . at . o, ed a r , , c r i . m p, , nr c l i. a r dr s p o , , f , v L ne a v a n . d r . tada naxini dirnre contadia Fr, \e n,udili (1, = h). ciid td,at a Asadar, daca in timpul masn'a. I unqh u I Dwe I se cLr.sla,. ca o.Jala c! ma."ea llratrer .e frodilic, raloarea inseahna pir!hia co.laclut! mobrt esle incorecl pozi onala Ca !.ma'e lreb!re /oll seclonn dinlat dn ruplorul-drst'ibunor cu !nul sa& m a r m u {r d i n t i i n l . u . s n s s a u altul, pinA ci.d prin mod frcarea rural er se obse'va ca irnqh L, Dwelr se lncad'eaza i. rmilerts ro eralnelo/ impLse de tab.ica

*dt

vlne operalrv

TUilU

i f uf[ ustj#k",;:i"';j RADAR I 51*+;tt


v

Dispozilivul este rndepnden1 d e P e d a r ad e r n n a s i 8 r e o u o l

De dnd aulomobilula p.ovode accidenteror crF cat plasarsa c(lajie Pe locul trei al cauzeror d .are duc la sacriiicarea vil omenegh 9rija penlru ditL'irea se cu l t6 l i c ir c ulalei c on s l rl u re pro_ una din cele mar imPonanle oc!oiri ale sPecialblilor lmolemenlaroaeleclronicii in conslrucllade automobilerealF zeaza astazi perlormafle care a.um dola docenri parea! mlnuni alit in ceeace adevaraie oriv6le reducrea consumlrul de ca6ur6n1,cit si penlru cr6_ rerasecualilir lrelic!lui. cacr rala ce nadltiscle M de S cn u [:,u n ul din P iloli] i i c e r oare al uzinelorFord. dspre o curs6 6xpdmenlaE ps un FORO GFANAOA, cind. runnd cu Dsle100 I'm/h P Pisla de orobe drn Forl Myer (Washing_ ton). Prih6le dispozilia sa izbsasci in plin o baicad ce se lfse!rur: ridicade-aurmezbur ,,Dosl .ut. chclr.cl d. m.lrl dna l. ob.ticol... 200...100.Un bc p! ptnool d. bo.rl c|re In_ c.D6o d cllpe.toa tr u. .om' di tonot .v.tll2!u o lmln.nE collrlu... Contlnui, mh o.de nlt In.lrrrctoiul.80.. 70...6lt d. m6trt sl. In rc..t momenl. ml r-. lniinoht c.l ml .tnnlu lu' cru dln oip.rl.ntr m.. dG35 rnl & rol.i conlrolul thlcululul ml-. lort Utr. Motorul .-r dce l.6t bnts piri l. r!l.ntl, l.f ldnel |rr lo.! .cllo.rle .ulomal, llol^du-ml do c.nlura (b !lgu' r;ntt. tralda .-r op.ll la dliv!

--. ''"-'biiipidhi|NTERV|NE CHR|ST|AN

.;,, ,hs. GrrFrAruLAr :1341:, M. 'J]il":li.liilii :#


a p F l 'l - d e 'o n b u ( l r b l i n

l&r lTp- un al onilFa dFpo/rlN

:?i,,",i""!"':,ii,ff.li;,ii'!,"#

]ffi ::,ff .":t:[r11""r. 1" ii;;"4"r


i#:ii;;ii;;";

Sis t em u ' F bar paz ao F u " 'e

'' t,;5 , l:::.;:'::'' :1""1"*i: ':iJ*'""J"Jil'3 ilili;"-,;::lZ,til":1""

":" "ij'T"';'i"'E]f :"'"1:.1"e redp'e'ed

c r l r n d 'i

sE ciro 5o.T,E,"J"1l- RorrLE aLocHEAza 3,'#.,"S.S1i"# dn : H i i 8 : ? : t : i : i " - i,:^ llls# ,,' p v' p ' e o o a ' ca'.e f

j; :'"""';".?li'-"" ir'$i" !0" so-.fo i-laro ,t ;: l" '""":'' Ld deatsrea 'l :lf,j;:'"ll"l:i":t ooate wtducF ii'.i'. gl3l"*r :;i"$'l:""j"; ";:l'e"iitl'"ru"t":; l;::: *#'!i;5';: [3'.2 ;ro;"illi";:'lT";l'";i;l'ii" i".:?1:

":*qL1rft lj':'.1,l-r,.ii:i,,",i n:i:i sp., ","."""'., il**i:{:li'; o"a a; "*.rii.!l m-s,r,. r,,*r" ^uF
"'s";fi;;iere ,erecrare de ob <r6.ot6 dr. lale nas ntr \int reo de colrtronal o drodaschonkv a l,rrd de ade 6nla Pe'rcorul

i"r:::'*l" ff ;:llg'"'f t"d '*":; ";:":(: B:::'jJ:"J jj:iii

renla precz

lljj5.,"i:,,"T,x "lTi',li,"i!;:,f3J.'11""ri:'';f.""s!f:f# i"!:i"''ll?{'" :il1':'f :q;:li':r;ili [:i':' ;l ::f;:.""'T"''j:i""9: ntir':;.*;:*;;*1", *j l: lxfi i*::':lI";"".u"s" ii'l['*i:"'il"Ji"i'"':'1 f :::3:";J. ^'';i:;"'? ; '."11 lj'":"J;,:i";" "nt::,;''l;";l fli.T ',;' y.:l:" "Jr; ;'i:: i'. ;"*r nlrJ;i{.;;*t*:;
;;i;; l.[;,i. D;; d,sanra ir a, Lroq 'e ' ma u' rr a' i p"r I

DuoA cum erDlici dr Yung' Ku.no lvu. cercetdlo.la NHTSA lNar,o;al Hrqhway Tratlic salety Administralion):,,.ccrl.1.i.6 {. ldlon. .ldur tdnole !l va oo m*ln. atuncldnd qole_ rul du o va ircd". 9i astrlde situdii pol aparea Ps timP de c i p d r r ! F c d o J i i 'o l ' a n r e m uop o c e . o 'r ceate, cind soterul esie obosil, i; ; - i; pr "' ; s I . - i5""iir"" ti".9: e- :'l nealenl, inroxical cu gaze de l-"i" iii,t"i* a?il, la:'epearbo 6aoament sau bolnav se aprALdF :"j;i,i ;i11.",.,.,a,c, la- *li':,"1e|,i',,I,l;J,,:A'i,;% ,iae c6 33-38% din eiePtele sr'a re\ z'a2i vrFa rai spm-ai;Glr;a: i; o a"L-id d.raqa dF rale ele colizi!nilor stradalevo. out6a fi evilale cind loate vehr ;ulele vor ii echiPatecu fiine ar {\temJ J 'adar ond 'ilF?a aclionate Prin radar 9i sisleme iiiii"ia .r"i.a dF tnna'e c,de antibl(are Pe loaf6 rolrle,cs o in ca u l eipet ' m nt ulu re s c n s

j:'inl, l;:',{ i,r;' * ;;":1, i*""1"t" :r"'t"x;": ":.1",*u.ndo ! c l""i.:lffi: ,l'il;:'r,"-,#::ll' *"T'"1'; dcl'dprie'.

ni'.'ltl",":%:?:i:

i;:';Tr':::l#."::i *,1:'"i.1*l*f ;""i3;"#i;;li":lF j!",J?,il,1:".1;::

:'l': ;[""'.'tr :?S'i'."';:i L:;"" ""lgil.rn*l,i?" i:"j'li il:i*l "ls*lirxf*: :ii'E'ii::'ir';#i $;

.t8t

nenla boi acesio a mod!tu eredronrc de cmafda care esre de la tl rn h rc cac lt ao .aLrleaA ltleza o trlo o c om D ala c! vlda mrnrma de m l nerla a broca.ii dere'mrm !r laclo. de allndca.e s enite o comanda la I er dlo dL rlaloa, de e Ji na (dor p erl'1 , rolrte dir r 4a sr !n! r p en l.r cel drn s pale) A ceslea vo inlre "L re s r ' et aLe sLccesrv s ba'te 'aprd teqat! a hd.aL rc a a tdn eto espec t r v e menlrn' n d .otrre la lh la de bt oa un eca,e adr @ inr'elinind to'la de f"iFa'e a va loa'ea maxrme pe'Dis de ad+

S stemll descrs prezinta s o r m r a c ae par e d e o c a h d a b . nr onlabia el n ! poale ap ec ia . r lLr eola c o n d l i r o . d e ade.erla lfr' adeva d srarrla de s em r alL2ar e l) e i c o u l ! d e a c or dr ! Fe 5r de ac t i o n a / e a ! t o m ala a t 1r c lo, a 1' eb ! r 5 a n e c ! alr l m ai m ae c Lr c r t a d e r e r a ' olk r c r 3olL, l er le m a i m c a Da anlam bli ele d . o F i c n ! poale calc! a ade enla Asrl.r! I v Lr elle llr l n u m a r ! e d s poz I'asee e c! g'ad de aderenla c(l . es ! ! nz alo, cond4i noL ' r noi Da@ la aceasra adauqam pr et ! l inc a ioa, le' idic a l a l a L r x i r ar eo elec lr onc e a l l n c r s e POSTBTL|IATT LtMtTE gt alLr nqe c onc lLr z ia a o . c i l e n la c rL'zatm a' liezr nora .inslalale. P anoul d e b qd a l ve hr c L' t ot ul v a m a lr ec e inc a c e p d l i n ! n elte p'eva/Lrl cLr la le de co decenrLr rt.a cind ea s poatij nranoa.ca e !e "h I afL r t a, ealo rara a run clio ra' I d irpo z r lr v ut ! de mna,e a Lrlo ha la (d r 5r / oz ill vu ailib loc cr)n r ,r Jnd i miM aclrv). fl' clu a'e a al' lomat i sa! se,n iaL rr(,m alar Lr t . ir I m! r caz dir fLrfq ra d t r oz ( l zaiea oplrca I rono a pe .o-

annge !n nivel acceplab Don tf! dolarea pe scara larsi a aulolursmelo. Este ins cert ca ma devreme sa! mai tirz u vehl culele vor sfi.s prin a ti toate ech oate c! srslem rada. d.-Poarece acesra a dovedrt, indubila b I ca poate salya viel

utltoR

Oe as.imoiea disr{rl fvrl riski dezaclival sednale talse cL/h rirr acelea ci nd 'eceplronale q atea2a rnrr vr'al lf ac e. r 'rr |t. naigrnea $oserer poare / ad a, acllo.in d l. ir ple mu Oa@ ins vola r! sre .o|1 dr cel P qrr 15 ,,1-!f se n. s a' r at , lrl aia c!m se la c(i de e ql|a in vra,e. aiuncr r!r'o1bna,ea .. stalalid rada elre bdala La lel cind se ci .!la pe !'a:erl roarle aoro nie ral. ba a a baa L'n buio. de pe rabrd/ de bor.l r okerupe n,n clo .a e a !' ! k r nr ! o radar Pe .rnr a b loc a l! 'rr

{UFMARE DIN.PAG. i28) Capac!l larr se va monla cL aluro' ! bara mae kr sa! a t L or ' Tolodala 5e v., moola s ce,e la le acceaonr e e'ioa.e pedrv mrne ret tp or 9 ) s is le m u de inchld e e (po z lO ) $i op oarrca pa cu r! (mz t1l P bc le din po tslre n er oaf dal ca.e alluresc nle.ort vor li acope, 1e c! mGama pe supo4 leil l pe i* a zii ln a ce sl sco p mls am ala va r croria co.e sp un za ld s i r . p E cu aracer pe tieca'e ! aca in

M onlar ea pla. r lo. d i n p o t s l r 'e. expandal n interiorLl strlc : 0 i dr n pac ai s e v a la c e p r i . i n i t Ena. e c onr or m dese n u! r . c u e\cedia placi de capac, care se va rp cu aiacel de capacll de M onr af ea plac ilo. d i n p o t s t i Ien. !9o. Inrpanal. asigura posib litalea dehontarir acestora alun.i cind se impune curatirea MOOUI D UTILIZAFE A LAZII IzOTERME I n lada s e v o. inl r o d u c ea i i m ent e num ar am bala l e i n p ! n g i drn marela plasrrc de prelefal f eqaLr r le s r legale la g u . a . s a u In bLnei drn si.la saL mat.,er.

In lada izorermd nu se vor Introd!ce alimnte p!leraio mi- Inalnlea invoducerii a hentelor in lada izoterma, atF meniqe vor ti iicite sau conge in scopu tungnr peroadei de menlr.ere a tempral!rilor sca zure in intenoill lazi izorerme, ntre plnq le c! almente se vor rniroduce niFle 4a z se jacuAcumulaloarele de tlg se pot rmprovrza orn p!ngr sau .ecr penre drn mate.al plasic in caie se vof Int"odlce cubur de gne4a sau saramora concen-

r ag

ulR$T[[E $r RUIIEMA BIRCIUINIII


Doua lnstiute din doud lan dF lerile. si anume Survey F+ search cenler de la universila_ re a din Michig an (SU.A) s r I n_ s t lulul me dico-Pslho log ic din au r_ nl r epr ins S r utlgarl ( FFC) separat cercetari privloare ra eqaiura dinlre irecvenla Incl denllor slradale si vifsta cond ! catorilor de a!lo mob rl lt En t_,, Prim!l dlnlre acesle inslilule a electual o anchela asnPra u nur numar de 1 70 0 d e rin ef i in_ t r e 16 S i24 do an i pe nl.u a s ( abr r l a!1o orn de c cond0cilori aceastd catoorie sinl indeosebl poricolglor Dupa cum explsi efa de 4leptal, cauza naiora a rczrllst a li ins!licrenta lor ex penenla rulrera Dar crceranle au relevat ca 5i alli lactori pol aqlona dec si/ in acesl caz sr in_ rre acslra un loc centra rl Dcupti stdrile alctLve, insucce .e e scolare sdu proresronare senlimenlale siarile securile de lrondd impolriva auroriLlri rEn.le$tr. precum er supedrcra lrlatea au iniluenlo muf ma mari asopra tnerilor decil a5!_ ora oamenrlor maluri cu acesl dils i s - a c ont lalat un I a P l I n l e _ resairl. exisienl 9l la Persoane mai in virsia dar inlto masuB mult dimlnuala, $r anume sent_ m c nx r l de c v as r os l i l i r a r e d e s r nr s l p i n ( ' c a' e, ' nc fala de Lrnii linerior s t ' enl parlenertr oe lEr c. Mai ales cind inlervrn lac_ iori lavorizanli enervarea. supararea eic tnenl devin intoleranlL rii altor vehicu e. ond ac$la c om l 0r 6elr r Pale s a ! i m a g l nar e Unr d' nlr e e' I n as l l e l d e s r tualLi iEi pierd controlul sr comrl ac t e pe c ar e lP t eq' eb m a t r z 'u lr n' t r e r s t e r ' ond r ef lec la ' a! sublrniat can dellclle de crr culatie sinl mai ircvente ls trne rii ta care prstalia inlelecluala esie slaba, relennd aceasE carr tare uman?i la laltra pradca a Pr9oc!Panlo' r n lnal a r ez ulial d c e r e n a l ns ns em nar e panr c ipa n l a . e olac e, r le I ' af c ul! ' le p 'o d " . r l ; r ii c u lir e c onc ilia n l a b r n e echilib.ali moral

capacitatea de a conduce a 420 de conduoildi auto irl lirs6 de m r n r m u m@ d e a n i I n a i n t e d e rest, loate persoaneb supuse orobetor au declarat ca se con' sdeii apte sa conduca. In real lale s a dovedil exPer mental e in cateooria conducalorilof de ra 60 la 54 de ani79 debersoane dln 14 examinate s-au dovedrr inapte de a conduce-si 63 aple c! anumne rezerve. In orupa oe lirsta de la55 la 69 deanr di.132 de persoane etamrmle. 58 au losr decrarale Inoole. 55 ap(e cu .ezerve si numai 19 apie oin 75 persoane cu !irste cuprinse nrre 70 si 74 de ani 46 au losl da clarale inaple, 22 apte cu r* an conseci(e, din ce 420 de conduciilori aulo 470,ta! losl rF cunosct4i inaPli 9i numai 17% 'iestelE au aratal ca o cotit importanla drn accdenlele prc duse de !irsinici se dalorea2a taolurui cir m![i dinlre ac6tia n,; admrl ca obietiv6 scadera caoaciirililor psrhotzrce. care se m;nrlosld inerenl c! virsta De aceea, oi sinr adsorl ine la lel de capabili la voran ca 9r pane n r n d e l r a n c m a r l r n e r i .b 3 l n i .e, co.srders chrs. superiorl aceslora din urma in ceea ce pri v$le conlro rrl compodamen_ Acoasta allosupraest lului mare lace ca lnda accrdentelor sa tinda spre alliludini mar man Sludile elecllale de Prot D Giancano de la Csntr!! modical univorsirar Duke din ourham pe subiecli de oesle 75 de anr, c! o .rare satislacaloare a enatalii a! releval ca dq c! m ci alec I 'u n r o r g d n i c e . , a p 'd r l a l e a r e a L ' lirlor nu 6sre obiecliotubil acelora ale pe. soanelor ma linere supuse les_ la !or cohporlamenlul vrrslnr c Ior s a dovedil intr! lolll comDalrb c! cen.lele c rculalrer r! iiere ln olus, conducatorir !irsG n cr care sinl corslienli de lim . lele lor. i$i adaPteazain conse_ c i d a m a n i e r ad e a c o n d u c e AceleqL studi a! releval ce pe,soanele cate conrnua sa S o f d e 'n c 'u d a v i r t e i . s n i m u L t ma actrve. mar ootrmrsle $r mar entuziasle, mai mu\umrte de ele insele decii .le ta1 la Permisul do conducre A.6iea din urma acuZ, Prinlre arre e, si o dimrnuare a laclliell_ lor nle ectuale in medie cu 20% Orn acesl punct de vedere se p a 'e c a a u l o m o b i l i s m u . c a r c solrc n aler'lia. ludecab P!re rea de rezolllie a indrvrdlllr. re_ pr@rnta un laclor slimulator a menl refi unei slerl stenice, a lormer lrz ce sr morale, o Prerung i r e a P l a c e r id e a t E i

,...st viRsTNlcl
Pc de alla pa're rnslltnur vrisr qernran ment'onal a analr/a1

't4C|

AUTOMOTO
ln ciuda lhprelion.ntetor dBcopertri rliinti ce rt reatrEn tehnrce de ta vehicutut 3@ ul 5t co3mE la generalorur sp4lul rtomic. un tanmen co.devirat mo.diat stadne6tomd,i.;a, 9i ace|aar dezvorrarii utrtrzrrii miito.cetor rr.nsporrterBt.e .uromobflutsimotdcictat, . 9i de Prezeqa br a inauenlat to.te donenifle de ta cet thsvi3 c ta cet de retatii3i c^moonare DupE roat. sudin unll dhtre savanll contemporani, automobitutreDrerlntr cet m6i ma.e progre. ar ilroriei omen6ti. Atbumur atiturat olere cete mat .emnilicative area t moto 6ub.3Decl lehnrctaE a Enora etenehtut arti3ttc I virtuozir.tea a conduoitoflof.

LTIT,i"ll3l.":l:3,l-,"r

.pa.

'

unor doduri gindke ce,cer..e rntlflei. nor de ro,ra aces$i e

.ta'f

Produ.E dura 1970 In F.D,G.. .rr. ehlMr5 cu molor In 2 tlmol, cu in clhdru do 243 cm3. Aro rick. cu .er tl d.uvolUo vlt.d d 130 ktrvh la 5 500 iut6 F

ln 1885. c.l6brul Inv.ni.lor DAIMLEn ohrl o noloclcl.ta ou un molor moooclllndrlc,do 264 cln3 In oltru tlmd, ricll cu ..r. c.r. l. 700 tut r'mhut derclta 05 CP, cu vll.4 mritra d. 12 km/h. cad.ul or. dln lsmn. Eru d.numlta F.lrwason 6lt Pe

Con.trulu In 1927. .c.|.6 motoclcloli cu al4 t lott ullll_ ati in .oecltl c. t rl. Ave. De tor c0 d6l clllndtl In 4 iimpl, 596 cmr, 15 CP, s.cut L. dG 1?5 ks, hr Ylr.r m.rlrni dc 100 tnvh.

Conrtrultl ln t.li 20 l. Mi/n' chen. l/lEGOlA .ve. un curlot cn3, molor cu 5 clllndrl de 6110 la cP, dclrer cu a.r, Yllcz. m.'

rtn

Pro.lu. lo dcanl|)l at g-te!. recolul xx, neootul Fordululcu mudalr tr 3ple de temn,rempl.rul .Llurat .ro o tormi r.ro dlnahlci ce urmirqte redwe rea comumulul de clrburant, d.r lr akrgerc. cufipa.itorflor.

Cod.lrultl In tl26 In c..m} nl., .rr .chlD.{ c{ moto. d. 006 cD!, 4 c ndrt In 4 ltmDt. itclr. au..r.

con trultl lD B.tgt. In t910, .c...t mot@rcr!6 .v.r doroi d 4 clllndrlln prlru rlmpl,d.c+ Gr.ui.t r proprl. .do d. 9t kg. Vlt z. rft.rtnl ..i. & lO lnvh. l.r llumln.rc. cs c.rbld

[otoclcl|. Irpon ri, cun@ culil al tub d.numlre. GS r 4(,O. rre 0n motor i. 4 l|mDtcu 2 ctllndrl, c.9.clt te! de 395 cms. Pulcrea st. de 27 CP t. ? 8OO tur./mhul. Po.ntrcr rte et.ctrica. D.rvolt o ,lted de 142 tnvh. Ars iaclfe cL..i 1il3

TrflilIUe4

s g
#

iti
ral

l-r

:i:

rl

R q/
'w
.H @

fiffi ii!!ii
i ! li
l'.
!* ll
,
It

iriu lll r '


l_L_-;
i-]

.-l
i!i I

F
t

r
U

o o o
1 ffffi#gHg'g
fs

nGceoiorulPACIFIC4, produ. ,,Tehnotod"lrcrea2aIn curcnt UUS.U , UL al US 9l . lilmenletd dln rqeru depo.t h :rtj orcvazul cu pldp Slabl rateaPe si 'rieiiuttv. tius e!!e &lsuti do un .blem CAF (conltol autdlral de

trn

ls\

i$r

*F+
i

.s i*

-.-

;:-'r

h{l

A.dbr.c.pt9rul VEGA, d. ttr port.bll, o.l. lpt . r.c.Clon! .mtjunt MA In g.mr u.d.lor m.rlll tl tunlt, Erndt d. rrucv.m. .!dro r.orodrr.. .li. c!p.lnd Inrr.250 Hz atS 500 Xr. osi.r.! d.bl|!I tllnrl 150mW. Ampllllcrlorul d. r{xttotrc{.nta ..b d. rlp cupr.l pdn tr.n.tonltoi. a!rrtul tuncllonaa:a no?mrt, dnd i m.nirr.r .rl. d.9 V,

Wfi&}i

g
F

F
al

I.,' . *f "!r-

'*si,1
Fa-l
Q4ztra-t

a :r
I

fl.dlorec.plorul AOSSIA3ot Ec!4ton.d D.oir.ne MA dtn o.ma und& ior lungl, m.dll tt $uri. (p dqd .69!me 3,95-2,3 MHz,9,5-:12,1ttH2). Feproducoo g4na audiod. 300 Hr - 3 5oo H2. cu o put.rc d. too nitv. atimonllrar t lae .u 6 V dln brt.rll-

ffissln @ sffix

"{

r+H :11

l*ar Hi
{H

!*ti'
.!k $e

iE

.!$

*Ei

iE es -0Hs

dl.

;$ e

' ;l * l G

el3
Hli

E-----_--.-r
*i\
tf:lc

\ l.e .tl;h

.*q*

Plcuosl SUPAAPHON NZC 100 ..t .chlp.l cu |rn .mpllldlor .lor.o ce clol.rzl tnn.l dc l. o dod oldo

vu,1tMs.

Clr.ct rl.llcr do lrocventa a .mPlltlcltorulul o.t. 1co Hz - 20000 Hu. Pot.r.! de l6lc ode de 2 t 4 W, cu un r.ctor de dldor.lun de 3v..

BTRUPU}IKT BABI
iadla..erolonul ALAUPUNKT BAR| reedtonearn progEme radlodlluale AM In gama un.tetormeditst p.oqdfte bdtodtfuaG FM (.orme CClRl. k..zisrorre npo cu 3 . irl:| ls detectie.u ttzeazd , Fadioroceptorul, clu. ler in p.rle. de.ca3etoton irmptiticaror audiotrecveil,thnzi3de rt r@rc pnp cu qermanlu, Allme.i.rea rudi@aletolonutui tace cu 6 V, dtn bateriisau de ta .e 147

{ t
A

ls
:rl-- .1. L!1rl-j
*? d2

*t !
.s.e>:

rii

es

3S

BT
| ,{-, I 1t'
db
:t PRiN

E3 EB

"t 1"1

*s
$$
>:r-

q.\ t6

Vry

, L,T\ .l * -f. .r

lltal

fir

s
i:--1-J-l

$ SF,

ir57t K

ss3E

3F

$
SR .!s
p6

I
s

.s

RS

ts
\S

FE
*fl

-__K__
q,

s "s
s
* .*

6..tolonul Unltr' Kl25 s.t. rcdEli cu comPon nl. dltcret.. o3ta e'6tdzur d olmonr' 8c ii."-i'ittit".t..,ii d. l;rccltt''r.-rcdee ..'irii- iSiiqb b.;li d ir.@d6. l. In'eslitilE. nt'lul $mn lulul bot.llm.ntliul con.t nlln mod tomtt. '--Oial;to.i,l d,e.iarqdc al prsm.snGtlzlr. db con.rrun c! trldl.lotul aMdrd4dlmrted d. L 6 bd.rll tlpF2o.

x-{tr

En -1

:l
a

It

IH
-{ :

il. i* FtsT
'+t s
a-i

i{ H

IF

&

::l

NF

i{}

r-3 1 :
,c'{,040l-::' 6

GV,oi- "7 A

tR r
| -.'

F_l'F;s=

nre
la |.
-jd

i
4422 '",]

iF
t.L-

F-l

!F

rii

Feeptorul A 370 osto de.tlnat d tun4lomE pe lutoturlrme.l ectrle.d .ulolurbmulJloull. R.ddlod.za undelelunsi9i ni'dll. Alimente. c l.c. co 12 V dln bde.la de .cumul.tor.

,&

__K_
*

s/?ar ffir*.ilrA"! Iq

Es*q F* E! s-r 'tg 9""cr i;.#i"i"'i"J",t'":!ifl"1*'Sr",#'*i'uH,.t.*"*'ll |; d. rl!@ntr Inred.dr'r. ed. 8rsu"r,


.i! A;B ![* {' #
{*i:

ffi._T;llH"gii.T,:i:il't#3'lif;r.l

'mrtnclbilr

pur'rc de25o ''*


t-

i?

*"$3

SF

-xi.-r

13.!:'-;

.ii.

rl E'
$

{F

lsrs
i il-

i'-i

: t-l

d3
l6

ii;' ;

'Jrra

T {trE{II
r5

Avo-m.rrul T 4341 milold renrtunt contnuo tntrc 03 V 3l 900 V, tm.lunl dlrn tivc irtE 15 V rl ?50 V, cuEnt conthuu inir. 0,06 mA tr 600 hA, .lerndh iniro 03 mA rt30o ftA, c :ltlo..o p. 5 ordlnede ririml, plu! D.r'metrtt irmttrto.retor blool.r..

tc

21C

19c

-gr,rl,5

-l o .

sl
I

sl
.:

F-e

.'.i-"

is
9

::l!
;:t::I

:::rr::l :f3

0'l! CC
r]{fl:
I

0l 0. FF ; \J' u.F ur rB' H:

rEE

e I

Ac..t m..nctolon e.r d. tlD hlbrld,in lentul c. lolG{te doui ldnzl.tqe il In re3t luburl. Po.te luncllone cu doui Ylle4 cnut -. rednd sameled. ire*nl 4o - I000 H2. 4.76cd..l953 40 re.!crlY - 15 000Hz. b.; diofti de rterse.e e.i. d dp mulllvlbrllor, cu dlod. ECC 82

raa

-il' Y3

i-s' *

EE

$g F{

3
,l

$
s5 3

it
i$igs"Ee $f
'" t'

I:
il

l:
l'

1:

'i- ,'rr'
rc.E

:; : r'il i' : r :

GR U N D IGTK 2! guri vllezi, 9.53

I " tt

"t
*:

i$ L I lt
J

$gNY lJ

Y
5
i

& HPI88
-i1; I----

l
l

l,., Yt"uil ;A______,3V


: ; il f B :

ir.

li

6 Ij

ffi
qd

"ft,

!",qw.
,24 4
iii

i "?9," ! o."tS{"o

r=a a

,zi

i3!jl*..'*

tt F:

at

:"l, U J::
n,ll |:t- :;
tLrrFl;1 ll;' l

f,
I

:* rl
d:., ,il.'

t;L r

:{ lr i' 'll l l l :i" :r : l:-

'i"6

SONYHP 188

lu-

Finlr-un

d*odor,

L__

16'

-'><

/ , , r t i'

de trccventa a acestui ampificator Caracteristiaa s te re o 5rou6o oanoacup' i .s i nl e r5 H 2 ti 30 l F? a d. dB a o oul ereoe $trpdF .,- o n e ui i to' mrl sre Amolilicatorli lucreazape sarcindcu impedaoa cu-

8!Ti;!g:Jlll,,:

q assufnd o@rec1Eairecrenre

rag

'--K-rOO

----'-----

T
B

TEHTUHK SUgg

ItusrKrls
T
B

t6l6 da 14, 45 9176

6(F16 000 Hz, p o (}. llnpdanli d9 25 dllulin doui

127sau220V.

Ei

II

iEiiiEit*li*llEiis:l:t:t:ilElii:tiiiiiiEi

$BsEgffiEs$EsEslli:EE::::i::::: ffi ;ElilEilillllEEliltti*:liiiEEiE$nle*r;* :;::eusseseaccg: r{l ;gliEhE;itaa;Ie;$aA;;;iE;Efr F tliEiiEitEi;:i:*i nrl iFi:E$itiiiii:tiEilliiit8FEltli1ffi EIEEI#8EISgEffi;ffi
EgE E;;E EE6SEESTE$ES; 6E:dEd6EE*EET IG iHTEE -

eIiiill:l*i !li:ill1fi riEgill*|llllr*lliiii;i:lt$:ttl llt


$: : : : : : R ; J s s r ? : ? s e e d e 6 r :lsd a ir ss;rgIEEEE;'ggE! " ;iitlr lg s$ i!!EB!!i! g;;6

.f.

Fs:nl;ll: [El*FEIliltii iltlElilsEliiiiilitttEtu ffiiaff o

o 3!l

E!3:!r3es9::9i!!F$E9lF$pEFi:i9!iille::;::-'::E$s

ElEscB E s s s ggtS S S E gS gg g g CCc B CHc e g s s S s b b a a ; a ; b b b

H i!iEii[!!iillEEEiiEiiiEiEi[llI:iigEEFi B tl!liEEEEElilii;i;iiitEiiiElItilEEii (! t{ i*iii'iiiriilEEEE;ii*itililiilio!EEertiiei! Ell;ii


qEr:i!ri3EE!!F939::iiiFlEilii!!E!!EE!!!!i!lppP9: ::iE!$
tE!!!!!! !!!i !!tk ?!:r???:???9 ? 9 e ! ? e ? e e e ? ? ? tk : ki t : t it i e?

**

F@TO

E H N
l ft
H

CUil I.UCREAZI UNMINAT DT FOTOER


Oric aparattotogratic, ta cet mar simdo ta de cer cu catcublo. ingtobai si sotu i constri.iive sorsrcaro.stet. principiuo cmere obscuE .,r un rrm tsuporl sensibitde tumidi). Luhina sle gn'oaE pe supEraa fitmutui c! aiuto.ut on.i enu tsu ar unui grup de tsnritet, tbrmind grn@ area ce * arE in tataaoararutur. ,macantrra_ rca oe rumrnace intl. in aoaratste controt,r; p4n valqra diamskutuioritic'utuid Etrunde,e a rumrntr a timputuid expunere. oartee sa! in de i' oeasupr.aoaratutui oase6te se vizorut.aareocF .ilr::i.i. r tir,,.;t
' ?:.'j|

iY

..,.

,:..,.l,-r*l{s ii

mite sddrarea i.rughii ce va t toroo,anata une tet de addugiritac apararutmai c-omotex. oar nu s s.ntiate

a'

VLoflr. Un lotogral vi4a-a .ubiclul Drin acsst drspoztrrv de lncadar. Poale avoaProPrF ile lenlil6 9i atunci vizarsaesrc indireda sau poate ti adaprar oplic la obiectiv9i atlno vEarsa

Otnrr.lo.ul nu Prmiie lumi .ll sa c5d6 03 liln dna nu 3 Droduc. decialqaret Prin intrinsdiul lui esl6 conirolat lrmpul Tipic. iadn dsd d(Puner. chls numai o t64lune d s+ cunda. Asllsl un limp scun 9r o a@dudL mar6 permrt rcefea ob lih a unel canlitalide lumrns identlcs cu cea oblinuia cu uln timo mare 9i o apnua mrczr'

Flldul ce se dduleda P tE rG 161616 sDalal aparalulur drn reoisvoaza 'magines Alit lilm;16 color. cll 9i cele alFnsgru c e n l s c o p ri teu 6 mul sl i cei nr+ 9isrr6a2i cantilalea do rumlm

AYrn.ul lllmulul. Acest d,ispotlmul ziliv mcanic dePlase.za cu o lunglme co^nsisnLdup li@rs orPunre ln maloararoa cazurilor,avansll esle cuplar^cu butonuld6 declar6ar6asflrIn_ a dt nu s P@te rologralraoaca nu a losl fectual avansd un numaratorcu disc indre numarulclbeelorlacute,

Mec!.l.mul d Pmer6. E 6uncr {d.rltlte} mFca lenn'er bbrecrii!lui, mitLnd sau mrcte dnd drstanla dinlro ere Pm ond se oblin o imagrne.c-rara idenhG cu cea

Aprluh (dialragma) este o qaua crrcurara mi@ inve tntilele prin care inhe tumina in aparar. Me.imoa ei poare ti re qrara Pentfu a controla c.ntit.lea de lumini. E6 s deschide loarle m{]lt in conditii de vizibititate redusd (seara, in intoriort si se r^nchide cind 6te muhi timl.a (2ile cu soa.e, la hare. ta

E|EVELOPANEA FILMEI.G'H ALEI-NEGiFIL'


Ing. C . cE tA ctU N OtU .ol.i de pt.rtc, ralra cu griie $i, mai sres. _1.negb6. Horere por ajusla uneori Enso l ru d i l e ri l e a l i mi e ri lm.35, | d 126.

" " :; )l ' :


4. Pl@ll rota in t .cut d6 d* v.loprr.. Tarali ssu shutsq/ r,tm u r d e p e r o t a d e i n t a s u r a r e5 l apor roru{r pim cind camlil arunoe pe fola Puneti rota n lanc 5inr4i caDac!l 5 Prepar4t chtmiot.ie 6s .um se ifdi@ jn prospectete tor. a^duiqrle la o renrpgatura de zu L h49rE cess' penr,! tim

Lenlllele iormeaa imaq nea p e f lm. T oale a pa rate tem nus c e e cu o le ntia lo losesc m aL m u lte elem en le,lucnn d ca lnul

127, sar 220 nn Errsla iote ce se pol a,lapta ta titdrele de 110 frm Beglarea roter s tace Inarfie de a Intra in camera obs c ! 6, c ! un f ilh v ec hi. _ 2 l. lr oduc er . fltmutut. inalnle de a s t r nge t un j r n a , a t l nr alr c or ec t r nc epur ur i l es D , r a t e ror de pe ambete rore Stinoeti rumrna il rntroduceli capatui-ni_ muru! ce a rosl raiot ca in noura. 3 Inl&ur.re. tttmutut. I-nrrc du. eli t it m ut linint ! t de m l c h t e cu dola degeie. atil cit esle,G srbil Apo roiiti cite o frjtr',. lrnrnd o try pe cealatb, inDr* um c N r llm ut . 30 60 A l e r n a . liv r or 4i- o pe. eJ t dr a s , 4 a m r l depar r e O n; c ir ' d f t m r t a r n : r i l c o, npel in s pnah. in c d u i n care I dlr opune rczrster4a sa! sare oe Pe ghrdale. reluati op.,

PUr ecomaDdarla deveooare .6 rurn4i .everatorur l a.l pr.a a unptere. Apoi ' n pofnil

ia3

7 Agilali lancll PeI !.! a I sF qLn ca soldia pr@spata Infa ;eieu in conlact cu lilmul La ran.oile romane$li agilarea se 1l4

rcvelalorului s.in.leF.rare! Crnd ceasul suna, d v e l a l o ru ! i n ra n ci n l Fo sncE cu lau eticheta se a.unca L Ulillare. b6ll de lloPare

Frrm!l este iralat cu sorq a de slooare sa!, pur ii srmplu esre b ne spalal c! apa ii'a a scoare

ro FL!.@ Tlrnalr nxarorut si agrlalidin 30 in 30 de secund; TinEi I'ulorul in r,ancaiir rrmo cir sut; 'ecohandAorodu@rorur nar4elor sau al lihltui. Turn6ti apor lietorul din tanc in sticti 11.Spal.. flmutut se tacedide la robinel cu a9a Add 'el poirieilS s arba20 c spata 'e * vs r&6 20-S de minuts 'ndr Evnl@|.. p@le adtuqa un s . agn spumanl Frnru sl6lsre. va.s4i apa$isarti titmut.' 12 t .crF. tlfiutut. Dups 5coalereairlmului din tanc. s prnd o clema la pa ea supe/'oara_pentru alFlare 9i un cirtro oe rure In pan6a 'nteri@t6Deo rru a I monlineiniins se inErira prerurire ds artr cu ajurorul unerpe4r cu buroteeu chia, cu do degete ud6. uscatr trhul Inlr-ocamer, liositade orat 13, Oepo.ibre. negi|Yltd 6e ra@ In ou@trde ote 6 cti6o, ce se Inrroducintr-un ptic soecial conieqioml drn potretr|sa adno, dala de 7 ianlarie i839 este )il}led letconur) dn eL; su @ns'derara data oticiata a nsle l. Evl*nl! lotrltttor l@bure nr lotograliei? In a@a zr ta A.& demE de tliirte din Pans sa otskah, mardnd pe slrch num-

.. ritdotll grec Arjsioret cu n o$rearn se co tul tv i.e n or inc iprlr caherer obscure ce sla ta Daa rolografiei $i cinedalogra

C4.., $IIAII

E. ul o c om Lnier e 6u p r a d 6 c oper 4 daeloat r ii im a o r n [ , c reqistrare lornsra pnn ltumrnarea rodLrii de argrnt. meroda untF zab deNi.ePhore Nrepce

.. lenomenutoptic ai formdrir rmaginii intr-o cameraobscu.da lost lolosil in evul medu ca )n, slrument de Lrmartrea tazetor ecrp * ro r s or a' e,E \ or r c a rra sn ,nl/rr@a renonenurur fdst rrF a nrzaia Leonardo de davrnci

. ^ penriu coreclaroa aberatx ,or n rotoqra're s-a aiuns ta coft cruzra @ un obiectiv trebuie toF mar din 4 10 tenlile, liDite inkc ere cu o a$im kansparenb, n!_ m'ra ,batsamd6 canada"?

.ul de lilre delopare, ditulia 9l daraprepadriisorr4iird.

{{

fotogtulii
CALINEBCU orni srrtic succ6iv, rsFcliv Roallzarcade toiogr.lii dupe aootul elctronic baloiazeschcinsscop6l IrmadlnoE tubului nul comDleldrn sfnsa'sus cetrs lvliorului nu 6sb un ucr! de draprr-ios 25 ds ori Rzulli . dmDlicat. in ciuda aparo4lor cE limPll da erpuner corocl Slnqora dlliculal rs6la cons8 iar oblinrsaga' ln fulourarcatimPuluide e/PU- slo d 1/25 s, lotograme unF d6 la.pnncF ranlalS a unsi nre c-or3clPbond si de plul d iormsr6 imrgrnrrrorevF loms osle condltiona6cu un sincronizareaexPunnr aA."mrnrim intr-o scundA ciclucomelld balsiro s Un timli hai lung d 1/25 9i radals 25 da imap scrsn 3lnt"l

TEIEUI&OR dupn
Itr6' \/ABILE

multioluirnrsq, r6Fctiv 1/12s 1/8 s, 1/0 s, po6le li de assmrecc un cl, iniegisrfnd+so numr oe i rogl fl supr+ dcti v 2.3,. ouae, tad c nu deu@a In ce stalic iul unuisubict un limD msi lung de r/25 s ooate dua lns6, Prin lips srF aroniaril de care Pqneneam anlerior, la inrogistrarea unl (unor) imagini cohpte sr a uneis oaniab Un xmP de xPU' ners nisi scuri de 1/25s va duco in mod sigur la inrsgislrarea und imaqini Poiialo Aspctul uni lolosralii hcomplste sou d imaolno oa.liaE suprmenia.a 6sG duisat Dungile slnl cu oblrc penku aparalels ootu_ longF rator local cu dePlas.r6a ludhala a P6.dsli 9i drPl onlru dspla$rs lransvr*E ln cdul obtudtoarslor cnltare aoar lol dungi dr6pte @rsspirn26toaro unui incepul $u sli6il de idagrne ln .rtcticS 9s Dosto rorosl lrmpul ds dpunete de 1/30 s lodn probare),dooarecar nu abre3Dlndrosl viguros cu va' roerc; nomlnaE, 9i, ds asmol noa, rmpul !1/15s cr r6ouE ss vor lolosrapdrare lotooralicmonorsllx d6 doril cu tiosurars intsrioar, I lum'nlr' Erpunra s Poal detetmrna sr cu un rponomelruob$nutr Se vor lolosi lilm cu sns'brrF rer 20-27 OlN, developalo oe compn$lor ln r6lslaloaro-. qrsnulslie ll^d Et p.l. d. lucru dnt 1 MontarsaaPararulur un P t.6oied sr 6ezarea lu' coresouizeloar6 ca d slal!16, inca-

2 Eliminsr6asufslor do lu_ Saa s sting hind axtrioare. zi l umi ni l edi n i ncdpe.e, !a se imeuns camullarea lereslrlor' 3 Fglsrea rmaginii rutnial de lolevizot Penlru ob!rnerea maximului de calitate (acord contrast, luminozilate) o imadin6 corecb va fl booatt in ro;uri si somitonuri,cla tari contlruri datoralorellsxiilor pa_ d6 suticient luminoasa razite, expunrr Pe 4. Oterminarea o rmagrneneura echi l i brai a bi ni nl re al b si neg.ucu e^P G nomelrul manual lerior la apsralele semlauto_ mrb cu mtsurare Inlenosra a luminii. Se litea2a diatragma toate Di{6rnleEde coresounu erolnere, d otdinul 3 I z de rrdpre,pos'b'leinke imsginea rsterinlS csa real rolog'arraE si vor fi compenste la devlopar pe b@ lal^lidinir maierialului lot6ensibil. In cazLrlaparareror

$Ptc ltr

lJ 1l R IITOR wt

d6 peliis lorhats" de N. Baul Ss aprecidd c5 nu s modit'&

Po n trucaunt e in c ar s e s tre ca filmul a tost suberpus $u cind nu ss dispunede un fitm de sonsibllitste sullcinla. se indlca urmelorll revtator,care pe.mile o c.e$t6rsde sensibiti rale co.espuhzrloarels cca 2 dratbgms (dupri ,,Le plique

Solqb A S u l fi d o s o d i u n h i d ru _..17a l a . Me l o t .....,,,,._ ...,,,,...3 o4 p e , ,,,.. ..,. p i n eta500ml Sot4l! B H i d ro x i d e s o d i u ....... 3.3o d Ap e ...,,,,,.-. l i n A l a5OO m-l Filmul se inrroduce doa dc in dderoPar, unde ste nerlinute Prima solu!ie pentru 3 minuie So goleglesolulia A si se puno sol4ia B teni spdlare inleme' diar, Ouratad lucru sotLnre' B e s l el o t d e 3 mi n u te ln conlinuaro,se spaE tihul

iise lixe@i in nod norrnat. Se poaG lucra cu dou6 doze in care ss ate c6b doun sotutii. urmind ca spirata tilmursd iie cu trecuti dintr-unain a[a. Soits rea 9i lixarease vor tacein ddza a doua, sorulraB aruncindu-se . Solulia A se epuizeaa teni, conljne suF asupra conlrastuluis poste aqrona prin moditicsrea concnlralii de metot 9i suttil do sodiu din soluliaA. Se pclate inc6rca 9r pnn hodillcareausoad a l i mpul uid l rstamntn rd i

cLrmasurare interioant tlminli, a auromate, regbaa timoul de se eipunre (obtigatori! priorirar'. s ''umindca dialraqmd tt6 stsbF rE rarpunEaconcreid 5. Fotogratir6apropriu-risii d6ct6rsaror IexF bll, dup6 c.re so rlncarca aosSe poat lotografla cu aDasr ratur,.ranin6". dar suplnrratu ruror srsmentstdr sus-mono_ nat6d6vin. mai orsG,6 . Fotograltitsalhurare .u rosl aparat monorefior cu obtu.Etor loc6t thnsv6Bal. Eslnd doschiseconPordaua pll. t.oasl.6 tthutui psniru rmprsoocdp!rerc mai tungi d Forogratirto S 2 snt romoro 1 d l otooral i i corcte. _ Forosr8nile3 tr 4 au tost |acurecu timpi de orplnore mai runsr, obsetuindu-se inctudra unei imagini partialepeste imaginea compler6(p6r16aha, in_ Cu pllini indeminaro* va constalaot in practici nu este droc complicatse 3e face totd

grafii dupS televizor,d6infidnizaraenruah chiar ta uutizarea rimpulli corecl de exD!. nre fiind un tenomncu aDs riliei ntlmplatoa Srnu o res!ia. r Gj

P o s i b i r t a l ed e a l e q e f e a l f pulul de obt!ia1or. ceftar saLl s srstemc de vrzare o ve'!-a in cea ma nra.e Parte .l.i

tirft$$Etts[tI
A pararele HASSEL BLA O s a! itr'Dus in lehnrca loloqrat!r r r.nd ala D:Ln ca l'lale a ror p! e c Lrn sr piL nlro se'ie dc ! olr 4r l ! r hnce in o reme ra ra v r em ea 4 'a. (Le' Asilil. nrma HA SSEL t I LA D a la nsal ffL merc a par ar c n nr(nellex pe nln i lorma lul 6 x le s c hr m bab pent r u r o l l r l m u l d e 60 m n' Lalm e er . L/ or d nc t uaa s e P o a r Ev ^ r n l de rr sislem l"lasw blad carac' 6 di r r J , c n lo' m dr u l 6 ' cm .a lormal de baza perrll late rnlerschrmbabrl ADaranrl500 C/M esle aP^ralLI d e b a z a a l s L s l e m !! L O b r . c l v ! esl. echipai cu obl!ralor c.n 1r3r oa obreclrv vreaza u. Zerss Paiar 28/80 Maoazra slandaid .oiesFLnde roliar!l!i 6 x 6 cm. !dmlnd luarcaa 12 maq nr Pe rn ro rLrtrr Prn molorizarea s sremurur d e r v a n 5 a l l r l l n n r r rs ' n a r n r a r r n r . . a n '. m e L o I 0 9 n 7 'i $ r o b l u r a krL,r,n 5 . realzal un apal.r m 'r l l n r a i l a c l d {i I n i n L r r ld . n u _ mrl 500 EL/M Fo osrfd o masa 2 e adecvala aparalu! pernrile L,Erea de 70 rmaqrnr Pe mrnur T u r o d a h . q 'a l L E d c l '! ' a ' L r u '^ m a r . d P v 'n e p o s L b r E . o r r a n . a l. ecomanda nnaralLrlri pr n ( 'n r . i ] t s a 'r r a . r 'o ) s a ! h r i c r o sPG v a L cl r x e c u a l L n o r u r 'r z i n v e l . d r o f . a d e c v a {r n I aparar repleu nla tliinalonn d.zvollarca s'slemuLLrPr ' fcr! d e r e . n o r n o r s o n 4 t rP i f i r p a r i Asllcl aoaraluL 2 000 lC cste pGvazul cL !n oblualor crr pe' .1ca dnnandat plaF de La1 s la 1/2 000 s Descara nornsh a I'mprlor de expune(i da' ir cu Polb lilal.n loros nl 0nor valori inlermedrare ln ae 14i trmP, 6le Posibila lolosrea obislivelor cu obturalor centar respe.l v aParai Ullrmul SWC/M. se deosebqle de cerL' lalte, nemaifiind de llp monore' tlex Apafal!L mal direcl si lolosqie magazrre interschlmbabrle ale sislemuru Renunlarea la oglnda inlenoala de vizare esre compensara de oosibrlilalea lolosir i un!r obre iiv suoeransllaf in spla ur Zoss Bioqon 45/38, exlrem oe Maodirle !lrl[abrle Pe aPara tele ioloqralrce menlionate per_ mil (hrmbatea lormatulur rma 6 o n n . r e s p e c l r v ' 6 c m 4 5 'b o ;m 4 r4 cm,5i a numarurur e ,osPecL,v1 12 16 2a i.ao'. 70 eu chiar 200 1. Modelul s00 C/M rcpc2lnlt sk*_ tural be .btemulul. la 2. Actionirrlle inl tulom.tialc modelul 5tlll EUta c! aiurorul unul mG

i.ca5. ulirzarea n nr!l! iat in maqazl ceea cc |Ernrle nrutor lrp!ri d. fim. s!.ic.srv S s l e m u l . o m P . r t a P a l 'r r a o a a i e l . l u q r a t u c ed . b a & r 'e s f P ' 500ELM 2000FC i!5uocM SWC/M s Desle k.i sulF a.ce

,;.

1Ea

Dr lillntT

TPIRIIU
ApaEIe/e de nl,rr 5nl e.h, Pate, purem splnc ra,a excedra. D e r e g u h r o l o g 'a r ! r a n r a ! . . urrizeda becul normate otare sau male eu becun specrale perlru aparalul de mrit. ca/e se deosebesc de pnmete p.in lem lEra(tra de culcre mai ndrcata a luminri e6rse (obiSn!ira prn supravotrare sr !neo. print,{r almoslera raretiata cu u. qa7 n e u l r u ) 5 r p n n l r ! n l ! i t ! m 'n o ! general in rok, qralia al''negnr beunte no, mare snl apfecrate drenl .o,e. D u n z a r o a r eI n c a l l u n o . m : , x ' mar ample se toloses{r becu,l mai pulernice int'. 100 2OOW merqnou'se l}na ta urrtr/a,.rn Decuirkr n'traphor de 500 W ond ins s. npur nF.',ea .r rerner aparalur!r de ro,rl {lret{r m.xtere se I'vreaza cu rneki .,1 plhenrare sp..rat, ca di! exempl! KROKUS 4SL) s, linri tarea lrdrpulri de tu.nr . Indilqen( de taprut 6 esle trn slp/avofial el esle arectar in limp de moo., tante moditiri ale lempealunl d e c l l d r e a l u m r n i ie m i s e t . n > lograla color. ac6t iapl 6le du. anlatos. neperm(ird @gasi,ea unor coreqr de c!t@,e in ''nrp o ace4r ihaqine Tol.> t6tr! dara temperatura de clloa.e mai szrra turnzea? rmaan mal prln slFlucitda.e cu crltdr m:r Apa.alele de manr moderne e.! echrpale penlr! fotogratia coro: cu bec!ri cu hatogeni de loasa, rensiune aceste becuri s.l pnnl'-o mare sbbnihle a remperatLdi de c! r@re pe Inlreaga durab de viata

BTCUT

'...."

3. v.ri.nt 2 00t FC se 66crd, re.ri prr. obror.rorut ltu iocat etec4. SWC/M,u. apa6t pc.tru tun.i raObieclivele lurnizale penlru aparatele fotooralice Hassl b ad provln d e la I'rma Can zelss. c! ercedra seriei Vane qon. care sinl oroduse de anma Penliu aparalete 500 C/M si 50o EUM obieclrveleincadratein seria C sinr pref,azlle cu obtuiaror ceniral Pen|r! aparatul 2 O00 FC s-a dezvollal o noui serie F. de obiecl've lera obturaror Disra{a locata a obieta vero. rurnPale esle inr.e 30 si 500 mn, inrie care $i un zoo; Toate acesle obieclive se ca, tacrenzeda pti^ catitale opticS inalla $r o mare precizre dreca Apararere nu sinl preva2!le cu srsreme incoroorate de masu.are a lLminr Ca accesc ri! se livreaa insa un vi20r c! pnsma, care rnctude sr !n expG nomer.u Incorpo.at acoperind domeni!l indicitor de exDunere de la 2 la 19 penku sensjbit[4i de 25 6400 ASA vrzorul poate ti utilial pe oricare din apara tere monoreller Peniru lotoqiatiere la mi@ dlstanla exisr, Ine e inle.media.e la lunoimrte de 8. Alrmenlarile electfice se tac au acumulatoareCd-Ni

$i pnnlr-o mar mr@ va,14re a acerera$rmoeraturi de culD.j cu moditici.ire de lensiune (CoNTI UARE ttl P G. t81)

1BE

Nc|I MATEFIIALE EIE TIP PclLAFIclIE'


de regul6, din Procesul de Mat6rialole lolosensibile Po_ laroid ulilizate in aparalelecu dvelopare instantanese nu rF In zulL ti un negaliv care $ poaE n ace l ssi um e br nec unosc l ts f i116nr , invaqa lume, sinl limilal lolc sit din cauz! unor dezavantals , sinr e,clusiv de trp negatLv

tiei ii ac6te dsavantaie crei_nd ouri d6 lilme d 35 lhm Lililia bile In onco aparal forogralic lor raPida Ptoprie develoParea ddnumirii realizindu-sointr-un mic ioloprocsor. Acete noi - Polaroid PolachlomCS 35 {lso 40/17), p6licuE diapozniv - Polaroid PolaPlan gl 35 llSO t25/22),pelicult diapoz 'v Polasrsph HC 35 P-olaroid (lSO 400/27),pelicuE diaPozilrv arFneqru,de conlras(ridrcal. acestor lihe se Oevloparoa lace in dispozilivulnumit Auio Procesor, incarcarsla lumina cu zilei,ln limp de 5 minute,dupa care imaginil oblinute pot ll se oroictale.OsveloParea race ia tempralura mediului am_ Structuraacostornoi tipu.i de filme cLi dvlopsreInstanunee

- lotooraliile slnt o(cutrte inrr-un t;mai unic, ds mici di-

- n! por li folosrlo dedt In 'au pr e! m 3r r idic at Firm6 Polsroid a dP69r

Elsm6niul princip6lal ac$tui ll luloar olctronlo constitli 96 neiatorul d inall6 tonsiune6li

EIEBTRON
E)(isli crturi in Practicatoto_ drglului amaior cind dlpi iocirar6a tolograllilor color sa const6l6 6xi3tsda unor domF nant nocorsott Prin llltraj. Astl6lds caturiaPrcind: - probglau lo3t lnalitats la !F/3oOv Clnd ac6slli l6niun lumine aniliciala cu tsmpra_ llri d culoare mull dif6fit de ;iunos 16o anumlli valoarebe cirt iu neon . aprinds9i co_ retali3_a3cht} mandA tranzldo$61. r, {EFI - l6n3iuna bal inlr6 momnlul Bxpun.nl 353t er Tr (EFT 323),cr'. blolc orobolorI'nal sl xpunorea cndA tranzi.torulTl iogralllor tr .nu e. lolosnslablll' TranslormarorulT12 are ca suoort un m'z d lriin sub la prob roim6 d bsston4 llng d - .naliza dominant6i mm 9r cu di.metrul do 20-25 a-a mm. P6 9c6sls s bobts - hirlia .re vecho9r a. r6n. d e D o n tru L ,2 0 ds spi re - hirtia a lost necoresPunCuEmd.3. rar Donl.u!? 3 000 de L? cuEh 0,1 Bobinajul 116_ 60116 Dslour,csa mai buna sol(ro buisAfie loarl bine izolal lotografiilor' OuDa cum s obs06' ac3l consli-in relac6ra acesl llcrLr n! mal montai Poals utillza 9i leaua Atunci cr_nd 6sl6 posibil sa! cind dominanla d e 2 2 oV. ramas 6sle Pulin intensa, ss

acla s int.oducs r'n slstmul oscilatorcu rcaqie msgnunui transnca Dan inlrmodrul tord;tor. T.anllormalorul Trl ar ca suDortun m6z de lorili cu ecrruia d aoror'malN4,5 cm, la car L! 10 3Pir6CuEn CuE m ,4 ;L r= 0 o8 :L ,= 12 s ot r e = 8oo'd3Dtr6 CuEm0,12 La oorilir lranzislorul Tl (2N3055)incapo s6 os.ilsz 9i t6nslo. irodlco in s6cundarul inalL car, mardului o tgnsiun F407, inredr6sa$ de dioda ca.cd un condsnsatot d- 800

9V

tto

e316cu totul deosebtrA a ce de ronato lilft de scotasitt. PG lach.oo CS 35 sste as et un diapozirlvcotorat bazat m me tcida aditiva, ot6rind im6oini roarle satu6ts, cu o buna r6:c rqie Qi o deocbiti capacitate d6 redare cutoritor. a Filmul scos dtn aparalost iF lrodus in lotoprocesor imprs_ una cu un sr de mate.iate auxirrareco se cumparaodatiicu tit_ mur.In crncimi nd6 ti hul dev+ rofEl ti uscat esle oata oenkl proieclio. Prlut unei imaorni sltel oblinule est6 6mpar,bll cu cr ar une's oblinLrle o.in me lodolenormele P E rri c!l ari tat6a pnncroataa acestor tjih6 est ce t6 sint perrcu16al b-ngru. rm.orna nogarva rormsrd ta torodalier fiind kocurri pe un rittr!-de rr0nster au(i tl ar. C utonrs s oblin prin lotosia !nut bcran lncromalic liniar 6tlrem d6 tin pe .ar|zar suportulp6ticutei.

rorErturEu n rhimir
1.ATE'IUABEA OOMINANIEI IAEI{E G aih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P6j-oTr d_sodt! .. . .......,.... '''.. 50 e 25d

tr00Ml[uAN[[[0 R
p@re in(6rca o corqre chimr@ aceasta consta in ataca_ r6a s6rectiva cotorantutui a dln

r#", rilG i t . r i i r;6"';;ri;r ;;;;; i:f ** r J,i" " r" o i j i i a i.

. . . . ....... .............:10 0 ml 0 1ooo ''


20o
3q-

Crorald6 porrisiu , . . . . , . . . . . . , , , . . . . , . . . . . . , ,

SO9

Formut. al{3co/xoDA( Fncianurspclras'u ......,,.....,,,...,, d6 ..


Froroxrod6 so dru ,. , . ,. ,,..

i -i ;,;,i'; i;;;; iij.i:

.. 1,5"s . . . . . ...................... 0 o 10 ml

Ap a .d 6 l a v 15. 6 .....,, 1 0ml acr, a co l ic olqr 63@6 . . ......,,......,,... s . rs mr pineta 1 (r00ml 2. ATENUAFEA OOIIII{AMEI PUFPUFII

Formur!AGF "/KoDA{ acidutuj SolqlaA. Ctorhidrstul


cca 5 mhut cu ap6 curg6toaro, .vind t@ roqono,area coto;nrF r urd u || u ,_ c arB t eliet at c a r. tr6 c e i . sSird i ;8 . e S o

:: :: 20.C. ,3&n,6iin, , $3'lllilllf :: .8 ::.: ts cca:: : Se spsta.otogila uurara uaramontutui 6 m,nute

:_:::::,, , ,. ffin B#ir,lLTi,i,n*,":-::::-::o1Ln

run !'no so 'ncearcdolmrnara cnrhrc3 a uni dominanterzut lat6 drn dob.tamen o dou slraluri {16u, v6rd, de 6x.h_ pr!), rrsr, postbrhiatea ataca orr chrhrc se nL, 116 eorl ce tF ronsitata amb6tsrr;tun sau_ In rrnd gar, dominantas6 nu E zurr dh dbaranseri qate ar _ Tehnt@ d6 tucru est6 shDta. rorogh||[ sau drapozniisre 6ro vOLl cor6ctat6 s inmoai6bino in aa, duoa car6s Inrroductn sotqi, d6 coroctr. und s mnlin stit nmo cll eir. rc6$r si di3pare dohinantE In rnat, s spa|abin6t5_20 mF nute h api curgatoar. st so Des&ri insi, rauttat6to nu s-nr |a nrvrutqlepBntor, di!rEte marsflate rotoqrafics toroeNl Dre rsaqionhd ditnt, tunqio d o sno de pqrtjcutarrr @mtiru t s6 rocohandi 6 opor4ra d cotEqt6 sa ti vriti_ Trburir gtiut. d asmenoa. ca unori otiminararotata a un-sr domhantonu est. pGibitd. ctrmharsa dominantBtorcG rs3pldetorre dobalanaarii a doL/a srraruris va tacsucelv lunci cind un 6rsc chimic co_ (coin|uaaE lN PA(t.t!l)

ce

ffi
Rlilllrufllfl||lP0milt
lr ans m is ii s pot liv e I ntorm a ld, 5ln r. md r6, curnenlarr slinlrlrce, dNedismenle toale pol I audrale oricind si oriunde gralre radioreceploa Ecdnomice, ielline, c! un d6iqn modern ra.liu:ecepioarele po.lbile co.espund notmeror s l ehrr.e d e 4 nsrbtlrlo le. s elec t iv ilaie r nder r r ar e

SONG soLo t@ soLo 300 soLo 500 DEFBY


GLOFIA

2 1 2 3 2 5

610 685 885 1 3a2

lel lei lei bi

sint asigurale de radioreceptorulLIRA in autoturismacestePerformar4e de 3 lungimi undd 1 330lei. -

ite

CONIryRI DII

t_ I J
L

I
F

IT

oooo

veroze de noplien tampi de nasa. bmoi de bro! lixe Fr c! articutalir, aptice. tampadare, otatoniere. pendlle lustre cu douir $r mai mufie brate candejbre, drn drleiite melale, nase ptasrice.temn. tie, to, t di dbdi"r n' d . n c l r L t d . r a r e T a r F \ d b t a t e d n . d , r o4. nd\ e pr d s l c e > 4 d r f l i d l c r e r t 't p d \ r o r E , n u l aDdr t dm er r, o n d 4 c n c c e s d 'F d e t o ( L , t ; p o l I i p 'r u r J e o 'n r a r o d n - ltL dr', '. e pf a qv r nelor r pe c i a l i / a r e d r n C t u t N a p o c d , 1 6 r . r q . Mqrt Oradea, TrmFoara, Pn6r l. BL. u' hi' v a s r d u t a d r s p o T {r e a o d r n e t e L t E e . m k olu( . Unna , A u c u r {b o r v r . r o n a

173

daroirla Lahralrlot lehnico si tgoUn num mpus - Pegas .lno. ,oo,rju d6 .on;lruclo . bic'Lrota ppaltu loal viBl6le t' roale Droler;rtele spon aqrene't le apie anl'cnFnFn' Meodrnele si raroanel d specialital6 al cc me(ujur d slal va o,era o gamS variate de b'cr'

prcl b.rb4i. "'"rl"i.tnxt"a,.n.. *oru,penrru ", pr* peniru remei, . J.udll"!no" cucadr!, prsl penrru bdrb4i . JJ;lJ"i"*'. cucadru.
1 615 lei 1 C!40l6i

cadru, psntru fmei,Prq

oator a sislemuruids reqlare p inalim a hrdonuldisi selr, PEGASConod. gl PEGAS 9i r.ctlc pot li uirl|z'tpentrucoPii adoloscenli slnt ochioslecu ldne l4e tip cl9t. Brcicrlsl ctood', pompa de ae., [usa cu s.ule aptaltel rttoare d lant,set caradio9trisi Eroociclul FEOAIITX3 (bic'c166 hdiclnala) oonl;u pr6qgl're sporlild, menlineroacondili' iizics i 8a.dbl ii, pd 1 350 lei. ,|,1

. . . . .

cu cadru. Pentru baieli, iEGAs hobu.h. cu caJtu penlru lete prel copnlorinir 6 Fi 10 ant li 1 aOO (deslinalr, PEGAS[irdm. cu cadru,pntrul'ailr'ptq 1 865 tl PEGASUoddrr cu cadru, ponlru le16 prel copiilorinte a li 14 anD I 865 l6i {dstinatg C;mod., cu cadrurigid p.sl 1-6solei PEGAS PEols FEda d cadru plEbrl pq r 54 Er'

NICOLETA

MQins sl6.tricl de cusut t{tcoLETA ests dossbild6 utilii unei tamilii dalontagamollarsi d6 oprrtii o carte deca6. lillcolETA roalizegza ajutorirlcamstor9' acc60riitor po car6 ts c! p.ezinta divrsitalo cu!6turl, o da qurtirar, . - cusarurain zigalg, cu Inr.butnt6rimuh'pt6 (boftturat, 3prc{qn,rscurar monogramo simptoiajurai, montat dant6l., xcutat (@ d - c u s 6 tu ri e c o ra ti w re se pot srcul al i cu ac dubtu oqi trnd'r-slclsd4orarivo spciar): - cusaluri ulililare (8urfil8t,cusAturA er.stice.de logatu16Inv'tF -incrqit otc.). biE, de bordursr,slopat. maflasal-vsturl, cusut tormoar, M{ina elerricd Nl@LEtA ars formatut (470r 19 x g5O urei vatize mm)r ocrpe un 3p4iu imital in ircinra Incapfi t' cj.raretie 145 k9, e pur{rprocura drn magazrnote raioanstsspsciatiate at co_ $i ms4ulurde slal la prslul de3 830 li.

rtG,

o o

C,rrlroco,4) rt lun Ploduqrr i d6laccica lnd qalire varak) dc tun cu catacle, cdLr.al v c.({xrv rocur lo! cc. cokqr. oc. lr)cur polrgrrl aki s! ljo l)ol cuinlara din !nita!r e pr0olqrr: de fuolnr3livelor ach zilr s deslacerca rnrxn ror d r n t o a l {: c o n u n e r e s r o r 4 e c l a r i i , L a rd i . c a p r l a l a d e l a n i a 9 a ;rnele drn Calea Mosrlor 135, slr l3 De.cnrbrie 26 9i slr B.e La cerere,se Dol expedia LadG Come4!l n ! 'n 'r n 't a l 'l F r oIn 'r rro'e<pondenla sr ,carled o r i r D 6 l a '. s r r v u l l u r n r 3 1

iecroi:. euc,rqt',.oa ulrzl

Plala se tale ramburs la Pam(ea colelulur ln Palabrl e Poare Suqe.rii ,supra io.urilor |an_ srle. a cettii de nd i@url eu la *di!l omenzl s Drhe$ FECOOP, slr. Sl. $relan 21, *e lor 2, Bucorli, cod 70305. lele loE r3.81,75 tr 13.52.60, lere( 10393.

174

IJUI.il.-TIIII$OAnA

OHMflETAUL oE PnECIZIE rct osto roo3d psntu masu n.aa rz'srenlror33ct'c0 d'n ro 'nioft.rul ra 0.s^ - 5 M^,impa4i masuro cu rn'ara crasa de prcc' 'nd'cal'a 2'6 1. p. roar6 apararur 6r. incolpordt un stabirizalor compen3ar pntu va-

o + 4dc, ii ca bloc aparai d6 alm6nrar6 6sl pdvazul cu un lranslomaror d6 /ola, Ohmmelrul osr busrt ur hzora $i d6 munihrur MF35 rorosind ac.la9l inslrument s.nsibl cu sala ma (cca r15 mm), pGvezura cu osrinda St iT 20, o podclionar6 in06nroasaa @d6so.ului ROAC 625 est co.c6pul p6ntu . u9urs ponr6. moroaroroln con dilii de lempelurl incarcaie sau pa4ial uzal6, prin suplimonlaBa cu 20 A a cu6hrul(i debilar d acGlea Tolodata, apararul rd@ aulo cu o capacE cupnnra inl 35

17t

iiTi5-----u?'ifrI-oA-Eofr-s?FEEf gt
DORNEI U.C.R.U.P.S..VATRA
I I I I I I I I I I I

-neplnlrn urtLAJE PIEsE-DE scHlilB

I I I I I I I I I I

t
pfoduc ti livrata psntru industrla de Prolu- - Pollzoi pneufiatlc psntru gl6tulr' grosler6. cnr. e bmnulul: - Fsmor.5 6lvalor, ssmipurtata - Aorco.t ds contedioml cuburi nutrillv. - MBlnainiwrsald pnlru pfel@rat l6mn o'nli iBadun cu insadrtars cohcomitlo univor3l .Dorna300 . - Msina (b or6!t l6mn- tp ,po.ru 1942CM'. - Mlslna d sltuit cu bande o.Eontob tip T&r 23128:r.l.lon rdlt, ..Oo. n. 3000. ponttu9lsluir8li.a tb. Po(lllv.d. nr. !6. v.lr. oond,lu4 suc-n - Vibmtofpnumatic

.t7a

CHIMIC CRAIOVA COMBINATUL

Combrnatul chrmic Cra,ova este lnul dlnlre princrpalr prG ducalori de ingB$amrnte chts mn r .lin la' J ud: l' o. . l' n r \ r a ' 4Ie lalp . / iJ r r ad 1,5 milioane I inqn$amlnle chr mic cea ce leDtez nla ..a sao000 I sobstanle aciiva 10016 In protlul de produqLe al comma mulle binalului srinl clprnr sonmenre de Inqrd$amnne chF ina &: r n dF d vto a\p qdr Ldle ( dold' ' nlF amonru nitrocalcar. uree). r q rdsar r . la om r lee r NP r r NPK) nqr a) "nr nr e a ol. inqr ar am r n. r olae r c u adaos de m,c'oeipmer nlolo clr Ir ala a ingraqan 'p) mce ..clasice' enumerale har sus, Combinalul chihc Cra ova a inl.odus in tabri.atie in orlmir anr sortimenle noi cum ai n: in

o6j,amirlele iorlare (exkaradr alrare) care se aplica pnn slrG on direcl pe ir!.zele drleriteloi oeo\ebr dr ir l , . L u 'o r u l " , l i 'q 6 i a m n rr dPe r o r r a , ps i n l tabricale in 4 soriimente conll nind elemnlele de baa: .zoi. ioslor. polaslu, pre.um $r o se_ rie de mic.oelemente nec6are de2volta.i panlelor ca ler. 2rnc, cuo^r. molibden bor. a/ol I ng a d n r r r e l p I n h i d e ) e, b r i " r 'r . d r - \ 'e . d p d u 4 0 r soldrj de dolat de amonru, uree E l A \ e a p l i 'd r F p , r . s, rrold( d r e , u a . o l u 'L r , 'i " t L a p p l F d p n r q a l 'p ' nDe r r a iroldmr"rprp chimi@ plnnd CHIMIC @MANATUL ra,,1 dela cunGcule rn cRAlova sr_nt mufte tdri de pe ioale conlinen_ te. remarclnd! se pnn calilatea lorsuper@.a

1t9

@@@
/6h --TI-T' pr--]L I ftf ,l JI

" rFf
' 'l

\/

,{fr

\xn r :i

Fbtiu Inlo'|t|f|t r,pan nLr. 9rl vlnd rrodua- l.AEl,-Tltu cmdlrl lirr. .ie rlvr!r.. &r-dka ri It{lFEFRINDEBEA. APAAATAJ DE ELEG TFICDE lxsr l.ATll,nrs. .t'. O! ni or. 79, lu(btd ornbodl.. !.r.ion ra ra Sa |.br t7 22t . UODELE OIIOLOGAIE . xoDElE lt{ cuRs DEoxoLOqaRE

i\i:

'iA] ,"\gz
B

Fr$8, CUPLE 9r P RI Z E INDUSTRIALE


c o
G
L

5 2 3

3eA

190

thimitd IorErtureu
KooaKO) Fonnurr Orr'r {unMARE PAG.171)
l0g 1 000 ml 5g 1 8g Fomnl. KoDAK (2)

:i?ry:::::::.

FomuFAtsco (r) A. de s3u sok4ia Merabisullil potasiu


bisulfii4e sodiu Bisulfstds sodiu

Bisulfat de sodiu ,SLrliit do sodiu Api . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . , Tralameniul duszn 2- 5 mrnule la cca 20 C

Traiamenrele anttate sini aplcabrle ?6a cum s a roi spls arir pozirivelo' pe hirtie. ci1 ii pe pelicua (diapozftrve) , ch a. da in lexl sa he.4 onal ca obrect supus coreq ei doar lG In qeneral, delele dare asiglna o scadere a de.sitalii de

2g 3g 1 000 ml Ape . . . . . . . . . . . . . . , . . . , , . . .. SoluliaB. Carbonal sodiuanh. . . . . . . . . . . . . . 5 0 9 d Apa . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonnul. ANSCO(2) 1 7 5g SoluliaA.Acid larlric 1 0 0 Om 50s ADd ,,. . , , . . , , , . , , , . . . , . . .... -........... ... 1 0 0 0m l o ii I ra ta m ent ulor npor ld n l i n o rla to g ra i i en s o l u l i a A 2 4mi c me nul la cca 20'C o ssilare de 5 minutesi lntrodlcsrealotogfalie penrru2-3 minurein solllia B {lot la cca 20'C) dur*' cafe se execula spela.ea tinsh Ac6teindicali sinl valsbilepentruambleloF mul6 ANSCO.D6 cma.cal ca r^n limou talahenl! u ln soluliaA io nLr a s p e c ru l . e { e .' .o v i o l a L e e oeq' o doi! d c to o ra l i a s c r ^r r od m;e n re r n, nd aor e. r aol a d a b ra ,n s o rd a a A c e s Ec o .sl ' l Jede d general coredieiin douab.i. lapt un dzavanlei al 3. AIENUAREADOIINANTEIAZUSII Fonl|ul. AGfA/KOOAK Poroxidd sodiu ADe . . . , . . . , . . . . . . . . , , , , . Tratamenlul dureaza 0,5 4 minut6cca20 C. Sullit do sodiuanh. clorhidrochinona . . Ap a .. . Formrh KooA( (1) Acl dclor hidr ic 5q 29

Solrliile se prepara sclrt lrmp inaintea lolosirii. ele avind o dLrabililale scaz!6 Pe mslra se poaie epuizarii soli4rlor mai durata lratamentului comparaliv cu rimpii delermin4 co rect pnn probe in4iale -

(unmaiE PAo. Drx 109


in rehnrca alb-negru c!rnia lolosirea becuri nu se jlslili lor cu haooeni cel pqrn pina in prezenl. dLn cslza coslulu mare a orer de luncl onare (cosl mare de clmpara.e $r dlrala de La schimbarea unli bec cu halogeni se idcomanda ca rn cursul primelo, 30*60 mrnlte de ilncllonare s nu so laca probe sa! mairi de hirll deoarece in acsasi?i perloadii a.e loc un proces de slabrlizare, dupa care lempersrlra do cur@r6 a luminii emise devine conslanta. Penlr! inlalursra Lrmirilor neplircute al6 vari4 ilor tmp6raturi de cul@re ce decurg din no dinc:lnle lensilnii de dimslae sle necesE iolGtea un! slabiliatq de lens une. Coslicionlul de slabili2ars fi de 1-1.5% po^rru almentarea beunlq cu incandGc6ria iillb halogeni$i de 1-3% pentru becurlq cu hale gen de j@s iensnrne ln al doilea @, stabiluareaesle mar usor de realizat la nivelul tensrlnr .elele d!p6 cafe acasla 6sle aplicala rEnstomatorului, care obliqalc riu echipeaa aparatul de hanl Temperalura de culoare corespudatoare surslor lumlnode

-.

10I 10I 1 000 ml 10I ..,.. 1 0 0 0m|

KooAK(2) Fo.rnuh

t,L?',;i;il; ;;i;

1 000ml ;,i';; i,i,ij<jr"tii j !:,ji-b "li

10s

FO$II OOMINANTEI 4. ATENUAFEA Fom0h KOOAX la g A So tu l i a . B is llt alde s od i u .,..-..........,..,,. 1 0 0 0m l Ap a -. . . . . . . . . , , , . . , , . . -.........,,..,....... . . .... ... ..So l u ti B ox B 99I 1 0 0 0ml Ao e .. . . . . . . . . . . . . . , , . , , ,.,...-....-....,...i ; so rLnia dur . t a r ra B m e n ru l J rs red e 6 m ' rJ l e l a c.a 20 c a de Dupao spalare 5 mrnules lrece la ralarerrul i. solulraB pnku VEBZI 5. A'ENUAFEADOMINANTEI

20s 10g 1 000ml


400 g 000 ml

nor Becuri cu rncandescer'ta me6 . . . . , . . . . . . . 2 70O 290OK Bedri cu inendsce.id supra vollate . , , . . , . . . . . 3 0m 3200K B ecuri hal ogeni 3400K cu ... 181

Propunem celor interAali relhrea unui dispoziliv deslinar menlinerii cond4iei lizice su Pur 9i simplu pentru divertismenl. El se cohpune dinlr-!n ,.@rucio. ($aun) $i o supralatA de 6l!necare -- ,,sania' In vedorea realr26ni .,cdrucG rurui ($a!nului) sint necesa,e opl 9rpci din lemn d esen!, moal (rindeluiie 5i sleluite cu hirtie abrazlva) tase cu dimen siunile de 40 x 4 x 2 cm 9l doua d 30 x4 x2 cmsr d eo blcala de p l acaj de 40 x 1 5 x 0 2 cn ( pen iru spijia0. cii $r de pat.! role {rulmedi). care se lixes26 de S ipcile late rale ale sca un! lui . . s ania ( su p,a l4a d e a une c are) se c o mPun ed in d ola Sr pc i de 120 x 44 x 4 cm, prevazub cu un $anl de hijroc adnc de 2 cm, n care va cu rsa eruciorLl. $l doua srpcr larerale de 44 x 4 x 4 cm, drn care s6 tealtzea2atama saniei Cadrul de suslinere se compuno din ker $rpci v6nicale d 630 x4 x4 cmSi, re sp liv , 4a r 4 x 4 cm $ide o b ag he ldd 648 x 4 cmi dooa Srpo verircaled6 75 x 4 x 4 cm 9i alte dou, oblico d Datole conslrlctiv cii 9r me dul d asamblar sinr dare in ligura Pa4ile componente se pol lixa cu un adziv, o_rSi cu holz-

10 V E DE RE N DI F A T AA

*r-, ff
'41

fr sr AiT NUL UI

*l \---+I

UJ-;--U

u,o,o, , LATERALA

r___!o

VEDEREOIN FATAA RAHEI


g.iuri lilnd prasalera lO-15 cm de la sol. iar ullimeloinpartea de sus a vasuruil,a 10-15 cm l 4a de margrnea slperiorra a ac6-

V E DR E E D E S U SA R A IIE I

Umpleh vasul cu pdmint de gradrna pina ce supral4s ajungein dreplul primelorgr!ri. Planlelese i.koduc pnn onlicF ile respecrive, irunzele riminlnd alalb i6r ddac'nile prinse in Procedeul esle foarte sinptu: pirfnt. Continuim operdia a(hcu un insrr!menratcaluitdintr-o ugind pamnt pina ce a,un96m la bucab de teavd tixatd inlr-un nndul urm,lor de qauri,apoi pupe careit in.o6im nem planrele$i un alt slrat de m'rer de remn It ' in loc, se fac citevao6uriin tun peminl 9i tol 4a pina umDlen . . rnrr-un vas din maierial dul vasllul pentru dienai si ahe veul. Oeasupra se mai pot prasticd rorme cilindrici, inaft ge!ri in peretii lalerati ta dis, planra 5-6 planre. lanja de 15 cm una d a[a. Opede 70-80 cm ii cu djametrul de Punem vasul inlr-ln le bine gdurire se incep Dor insoril de pe balcon,ud6m plan35-45 cm, se oot cultiva r4ra de nind de la baa vasutui.pfimete lle9ieieptah recoha.

stiatiM...

tac

Pare simplu, nu? Asleptali Find dnd veti reu9 $ dv. Minga de plng-pono lreblie deplasati dintr-o parle a jocului in cea blla pn. manrpularea bastona9elor ab e ai n eg re, 6 rd a li alinsa Prvolii ce se pol roti f4d de arul csntral sint man6vrali

TESTAREA COORDONARII PSIHOMOMRII


mdniora i ncit permrt deplasarea coaxiah a Acesl joc poate conslilui mingli un tesl destul de dirl.il penlr! Piesa cenirala. ale ctr6i dr m ons iunr s nl dat e in m i i m e l r i , se decupea2a drnlr o scindura

sau o bucatt de psl de 13 hm grosine. Cu aiurorul unei boF m4inr se dau geurilede tixarea axulur cenrrarce poate ti conteclionat dintr-o spte de biciclerd sau sr^rmd otel cu O 3 de mm. Pivdii dnl conlectionat din lemn slrunjit de if 13 nm avind o lunqime de circa 150 mm. Evidenl, pulem tolosi sl plasllcdir .ele leavi de matoriar ulilizale penlr! moniareain p+ rste 3 crrcuilelorelecrrocasnice Dupd xocllre .ecomandanl vopsrrea culor vii, rcqu penin lru staliv,garben negrL penk! ei pivolr. Daci veli reusi deplasareami nqi i i nmai pqi n de un mi nut aturci pur4i deveni buh un pilol da@ nu, macarSoler ama-

250 "'\"

\rsu

,tE3

? ELECTRONICA CUI{OA$TETI
Ce v6loareare tensiunea de i$i.e ? a) : b) l2v c ) 2 2V

Teisiune;

nversAde viri pe dioda este

a) v.b)l2V

cr2v

se Ciicuitll de iecireal unu amplincalor poateIn_ InlerM z Rr lri ca un lenefator cu impedar4a T.ansleful maxim de pulre calre sarcrna esLe a) z R :b )z = R r j x :c )z ' F iX

lllffi
-q I ' lf ft,

clasaA cu !n s n_ comoaialiv cu un ampliticalor in Our kanzistor,un ampliticator clasaA in coniraa) are laclo/ do distorsiunemarb) acelasiraclor de distorsi!ns c) taclor de disto.slunemal mrc.

8zona(ele clrcult!lui al?itunlsinl a) ambelesrie:b) lna ser. uns drivalrsc) ambeledefivalie

ln Tv colo. se kansmilI a) 'oqu. galbn,verdeib) roru verde,albaslf!. c) galbn vorde. albaslr!.

.u O anlendYagi esle cu alit mai bun?i cil raporlul a)R > 1 b )R l i c )8 .:1

C1

Un crcuit integratCOB400montatintr_ln ampli trcalo.ds audiot'ecvenla: a) rede bine bandaaldio (50 Hz-20 kHz); b) nu. nlmai in impulsu.iic) piodu.e man liina,ce lucrea2d

t'l --r-

La un cablu coaxial, impe dar\a caacreristica esle dala


Un amplilicalor de anlena TV se monleaza penl'u a , lrn ga le lev z o' b) ingi anr F. ; c l ld t Lnd l a 'e a

a) dimensi!nile tizic con sliucrive b) t.ecver'lasemnaru. lui r.anspo.lat c) poziliasa t4a

FF

CUVINIE INCRUCISATE

I*IRTEI'|AIIEA
OFIZONTAL r ) L ps I d e s sura nla Num ar laf a s ol 2) t V s caie orc llaa - Carlrcar v m 3lem alic 3) Folc srr4a Expresie algebrica n supralda caser 4) S ucce slu ned e n ume r e O ief t a num er e la licnati 5) Ba ra tixa p en lr ! gim nas t ic a I ndic a mi.llele 6) Haos si tara capl Care aL lornra unu con 7) C! treitermen in argebra Sase ro man 8) Ap uce cu mnodeni I n ba. c a 9) Traleaza fenomenele llmlni A .d6ena maremalc 10) Ca o moara nstl$ita - Zau. qa A ascunde 11) Calculate ra cercuri Cu a$al qrade in algebB Licer(ial in matenalica. VEFTICAL 1) S emn alg eb ric Addar m at em at ic . 2) Se adauga la sule m i. zec de mir elc Conlribulre ra dezvollarea hatemailcL 3) Sel neinceput Apare sa! nu in calculele malematice - Cind nu Deloc bLni Ed lura siie. 4) Sislm de patrate sli nlll ca 5 ) Se a tla prin algebm Foane apr oxrmativ in malemalrca 6) Erpresii algebrice lor mals din simb olL rie a lqebr ic ea F num r eor 7)

Pereche de monomr - Docrment 3) De inrapr!ir cr preoad6Je Udrea lon 9) Exlremilal.a m o n o m u l u r l s s l r o a n u m e l e S l f l s a l 1 0 ) Nnral lara ullrfrele parli Numaf in a gebra A inlrodlce pe cLneva : r l e l 1 ) C a n t i t a t ev a g a n t a n e r e m a l e m a i r c i i1 2 ) a c l r u n e a d e a r e d a t l rezullat! ei - Penlru exerc(I matemalrce

ANECDOTE
. CrceEtorul geman A Humbordl. alnndu-se ra Pans. a lost Invilat la maM de catr renumitul docror psihialru Blanche. Homboldl l-a rlgal pe doctor s Invileqi pe on ul d n pa ci enlir a s Sosind la mas6, alenlia lui iu atras de doi oameni. Unul dir rre ei, imbracal in costum nogr!, cu cravald alba, s-a inclinal cu fticala in Jala musaiirilor 9r, pi ronindufi ochii in larlurie, nu a scos nici !n .u!inl. Cel6lalt. imbdcal inlr-un coslum deschrs, c! gule.ul c5m6$ii dosfdclt, tot timpu mesei a gelicular a ns, a nncar 5r a b au r mu lt E r a gr eu se i prinzi expresia felei, intrucil ea s schimba ldEincerare. Dupa mase. anafnd cu capul spre omul in coslum de$his, Humboldt s-a adresat sazdei : - Oa, intr adevAr, acesta e !n nobun inleresanl. Ooclorul Blanche l-a corectat indab: ,,De menlul e cel in cosllm negru, in costum alb e Balzad. . Matmaticianul Pitaoora * afla la o inlrecere la care_partici pa! lragilori cu arcul obse. vind ct sigqile unuia dintre pad,c pa( n mefea! In roare dnedille 9r doar aco o unde trebuia nu. s a apr opr a ld e l r n t a i r . eez indu s , a ex p l r c a l . N u crod * qasesc pe arcr un roc mar a Un! dinlre admrralofi nn Edlson, airndu se in prezer'la mar6lui invenlator, a spus ca. desicur nenumaratele l!r invn lii sa datoreaza doar capactalil l! r genlale Thom as E d i s o n a - O invenlie buna cor(ine doar 1% lnspiralie reslul de 9s% Doar inreoistdnd rezultalele experenle or_cu lampa sa, Edison a scfis 200 de ca4i, lotalinnd 40 000 de Daqini. care nu cunc$tea maleria. s-a pr6zenlat penvu a ooua oaE ra examen ra -deloc. - Cine v - a pf eda t c l r s u r i e ? a inlrebat savanrul studenrul a e.unerar o lene de num.l Foarte mu\umit, Rontqei a ex- Vdd cd asbzi merge mLrt har bine decil dara lrecule: all re(inut numde orofesofilor. . Oupd ce Columb a uborcal pe paminlul Aorcri plrmul n d 'a n i n t i r n i r F a s p u s , , l r s f i r 9 t - Po cin ilb9ll msi mult, po mama sa! pa tata? - Vd spln dlpd ziua ma car 8ls pesto lr6i d ^a9rer6, a P.olsorul d tizicA: ,,Oali un exemplud6 hlluenF caldurii a.!prd dilatarii corpurilor". a Elsvuli .,vara zil6le sinl nai lungi docit iarna pntru ca vara - inl.e Bucur$li 9i Ploiegti s-au pieidur 10 deciberi. - Luali repede o m69ina, Poato msl rcuprali csval

JBTIJ

PBgBtEI'IE DEPEBSPI EAEITNTE


Cire p6kare disringqr in igura ?

1
Prlnlreele65 do fiolri din doson sr'nr Gesii-16 ! doLr4 id6ntice.

i
5
D

,?

n I' X =Z N
D'X = Z N
:X

9 10 'tl 13

tr-n=ElE 1
+++

0 oE S- EE=0EE-EO8=QOO oEE E0= 00 08. EE=000

ffi
.rlr

80.08!=E100

'!xE=ZN
l0

x
+

zo

x
20

!0

Z*Z= N N-Z=ZN
N_rtr+C D:N T -r LI Ttr XT XOtr_NT:f,E
llZEE:Str=EE
:-+ Eg+EE-SA

Z X = trI
Z*2=

xx=

Etr+gg=92
LA CIRC
Boodan, unul din comoonontiiehiDei de ;chi hbrst' ,,S ramate.s i j grrsal o hqin6 la Loro. olegaruld la Loto vrsa sa-l cunoascaimedial po fericilul c{_9liq6lor. Pentru a ci$tiga tihp Si a nu slrica numarul prezentalorul raspundeasllel: ii - Costin 6sle Eezal pe Andrei Ei FloDan $i Gica sinl la acelqi niv6l: Emil $r Oan sint in coniqcrcu 3 coeAnd.ei nu-l atinqe pe Gicasi minasa

Ll :.-r

cu acesie inlormalri il pureli idenritica ii d u m n e a v o a s t Gp e B o q d a n 5 r p e c e i l a l ' com ponefl i ai chipoi de echilibri li? ( R d s p u n s : 5m i n u l e l

g.

incrRCATI*VA
RABDAR.FA
Bealizind din bucalele de lemn. malerial plastic sau metal cjte una din piosls prezenrare in sch4ele a6turale si cu murLi, l o aile m![a'd bd a'e . sa ! cu inspnalle sr pe.spicactale. veil feug sa monlall ansambrul s p alral dn lo rog rale In dr lr ent de rrmpul ca'e veli ruti si fac Ei asam'n reali de sta r ea dv ba osihica. cu alle cuvrnt chrar aaci o se vd en6rv4i, nu trebuie

se piedli din vede.e un lucru ssnlial: monrajul esle pertcl pcibil Si nu existi nicr un truc. Alerlil Incercali si respec iali lolera(ele d6 De d6eno. penlru a nu avea probtemeta

l0!4/

1BB

l0

CUVINTEINCRUCISATE

ORIZONTAf 1) Sliiria navis4ieiaeriene. Pentruei a losi ri2) (srng.)- Poale li atins dicsta Sbruia aviatorilor 3) Si de aviatori Arghezi. PalriaFombacului Aurorul volumllui de p@zai,Jocul d+a stelele. 4) In calcululzborurlor - Verb la caoatuloislei de ale.iare Ni@la9Sttnescu.5) Topescinul - Redaqie(abr). 6) In trepid4iil - P.imii cava' lerbti. 7) Despicd Ca cerul snin propicezborurilor 8) Pemru soii e,ului - A .inlrunla cu baftAlie-'primejdisina(imilor - Conl.oale ina pinare In tine, a niminui 10) Teseazi aparatele de zbor - lon Conslanlin. Pe Bulevardul 11) VERTICAf 1l Prelix avialic A conduceavionul.2l Corec tale de navigalorulde pe avion - Cap la cap! Dumnealui.3) ,Pe aripils vinlului' sau .,Cinci seohmini in balon -- Mar6si mica oe cerul aluniralii Alricane La basrru(pl.) 4) organi2atia bo.dul avionuluisau pur si simplu avioane 5) pe cer - Fiu in Mara Fac invizibile avioanele de mu.6. 6) Melatoftt aeronaulici lnlreDrlndF

10
11

tt-

.ea de lransDon Craiova. 7) Masurd aorac - A b ca sulrr 8) Tudor Slan i n v 'r a i : C e n k u l a Soareie pnlru antici. 9) lntreprinderea @menului cu ridicala Olrd imaoinea zborur lof de la disla(d 10) ,,Elecf avial Cleoat de numele unui mare savani ronn din domeniul aeronaulicLi - Fepltat inglner rorn conslrucloi ds avioane l1) Direclie mare de ubor -- Pionier al

IA RBCOMANI)AII...
o mrxruE de sente veoe, rale car6 ,,tai serea. Fisrb-eli separar piM oblineli o esenla conconkalii, ger{iana, menta $i coa,a de portocah ameslecali eser'lele oblinLte in urmeroarele propo4ir ge.'lrana $i menla cire 4 zocimi, esenla de c@la de porlocald 2 ze.imi ln silu4irle in care aeeli apa lrmitata, ada! q4i la 1 lilr! de aOi 20 25 prcaluri din aceasra eenlb racon alinge lna de alta. Acopr(tsle pina aproap de dop cu nis p, iar deasupra imprb9tisli 6-7 in glri de sare Tlrn4i apoi cca s lrlrr de apa reco asllel ca rol n sr pll e ne imbibal c! apa. Dups 30 45 de ftnule apa va li rece pina se omoqeni2ea2a Turnal i apor in 9 linr de apa Uerbinle.Inlroducqi Pinza in aceasta sc lqie 6-8 ore. avind gnja sa te permanenl acoperila ds lichid In tor acest rimp agiralr bin solqra Uscarea se facein aor iber Citeva r4ele Penlru impe. meabilizarea r^mbeminlei Si . dizolvati in 20 I de apa calde l5O g soda cristalizaL, 50 q sul fat de zrnc si 10 9 acrd tartric Agil4i pentrL omogeni2are,apoi llrnAr ameslecu inx o cada Scutund4i Finza in souia respectiva 9i hsalio s se imbibe 24-30 de ore, dupd ca.e se in linde la umbra pe o suprat4d ..rmpenrebilzam irEaiamir lei se poaie tace tolosind ur rEtoarea releli Se toDesc 300 o se! de vadt si25O o caarb de ai: bine Cind cere dbua produse s-au hchefial. addlgali 300 ml llei de in. cca 4 q colofant (nF 9ru de rum erc.) $i ameslecall FM la omogenizare Se aptra 0e irc-;\aminre cind 6re otdL,la

in cond(ille r_ncare n! av4l tioider (pe mlnle sau in orice alla excursie) carnea cruda se Poate Pastra, chiar in mie2ul ve rii, imbibind un $e.vel otel si invelind cu el carnea.'n Cind n! aveli la inddna nici ac6t ser vel, impacherati invelis dubl! de lrunze de !r zrca, d!p, care acoperitio cu o hi.tie unsd cu untdelehn

. obline rea a pe i ,. de la ghe4a, IAra gheala. lurnind ifr k-o gabaid un strat de nlsip (cca 5 cm) in care qezalr verti cal 3 4 sticle cu apa tdne a s

impe.meabrlizarea !elurlor de blmbac, n si cinepa se p@ie lace c! o solr'lle de geatina 300 g, fulgr de sapln 300 q Acesle substante se topesc in bain- m ar ie pna dnd s e l i c h e iiaza Ad,ug4i 400 9 alaun (pialrd acra) $i agitali amesiecul

Inainte de ungere, indet,h nlea * I ne apf@pe de o su6a de oildud penlru ca pierea s lie

1eE

VA propunsm,stim4i citilori, rjucara citorvapartidein car6 par lon6.ii, c616b.n!mo at6 isloriei, lit6raruriisau artei, au iluslrat cu streluclreti slralsgiaiocului p cle 64 de pilral albe ri nogro. x.gol.on lon|p.n - Do.mM d. Ramunl (1804) 1 Cc3 e5 2. Cf3 .16 ,115 h3 la 5. C4Cc 6. Ctqs(6 7 Dh596 3. 4. I Dt3 Ch6 I Ct6 F7 l0 Cd5 Fd6 r I C64 Rd5 12 Nc4 Flc413 Db3 Fd4. 14. Dd3 (1 o).Cavalsria imp6tul'ri s-a dowdil a Ii la indllim66 rnumol!ima.luisrrarog.

'

d5I a4 b4 9. d3 Cc5 10 C5 C67 11 Dl3 1612. Dh5 96 13 Gg6 hg6 14 Oh BC b3 15. c B Dd6 1 6 N h 6R d a 1 7 .N l 8 N b ? 1 8 Og7T8 19. Cd2 6 20 raAt a5 21. C.4 do4 22 do4 Ddl 23. Td1 Rca 24. Ne7 (1 -0 ). linerslea spiritual?j lsta cum perinl6l6rolativiLiii $i-a demonstrat ol6menl6.e in lupl6 cu svanlul ca. a dszvoltall6ori3 parliculelor 9r

c"a,. u i gg?""-.tgtfii$tr1'1"#L uo-o ra "* ""

Chd- Cn?tn - s. F--.ld (1923) 1. 64 6 2. Cf3 CIG3. cl46d44, 5 Ca4 5. 062 Cc5 6. A4 C.6 7. N63 Cd4 a. Nd4 C6 9. Nc3 N67 10. Cd2 O-0 11, C64 d5 12. o-o-0 nd/ 13. Co3 c5 14. Nd2 b5 1s. Cl5 .r4 16. h-4 Cc7 17. C67 De7 18.Ng5 D19,Rb1Cds 20. 03 Cb4 2l h3 Da622. a4 0s5 23. nb2 ba424. Ta1 Taba25. Fcl s3 26. Nd2 N6 27. Nb4 cb4 28. Da6 Dcs 29, Nc,tr bca(0-l ) Flaxindu-s6 l4E tabll de in tah, croatorulruj chs4or pirdo cu elsanl6 in l4a unui lharo

SER v iE c ev r o
s de Ui i l i zi d er ia c iif o1, 2 ,3 ,4 , 5, 6, 7, 8, I in aceas6ordinSi olcruind oper4iile sfitmetr@ de adunare ei scadere, puteil obtine nunnrul 100 in oinci vaincercdi rezolvareaacelei6r Droblemeutilizlnd ci,.ele in ots d i n ei n veA a dic a9, 8, 7,6 ,5 ,4 . G ope14iiaril3. 2, 1) si acel3$i
, --_1-c?\

,;-

@n
AStia sPer oi nu vin la noi!

tratr

-Mertd

Nu? Unde Pol s-o

c-t

L,'j

REPAE "Rftbfo5; TELEfizqqE


./..

. F.l/,,

o!:>

t ^*-l-2
. lE!ry

Ah auzil ct alEi nbie relevi-

16r

80 40 ': 10 24412
T esti 1b: 2 b: 3 c. 4 c 5b 6b 7a:

20

5 tA 20 40
3 324 24

2 20

20

lata oteva va.anie de rezolvaie 3 S r00 r 2 3 4 5 +6 7 100 12 3 4 r s 67 8 I 4 5 6 7i8 9 100 100 67 89 123 1 4 5 145 100 67 8 9 123 45 67 r 89 r00 21 100 98 . 7 6 r g 1 3

DEZLEGARI CUVTNTE iNCFUCTgaTE 1 Aeronawca Avl.lle 2) E r o! R Sco p 3 ) Ro ha . a Fau 4) Ora OpTFNS 5) Inar' Bad 7) 6) P Epi-A-Cav l c AC l& L L La uri Br av o 10) T6lalor 9) O BarF-Nui ' l c 11)A e Cra ca ! M.Lmallct 1) Precar rmpar 2 ) L T u. P No te 3) U2 Bi n om -Z d 4 ) SeriFlicita 5) R ec-Min!ta r 6 ) Aos Co n ,c E 7) X T,in om vi 8) la 9 ) Op lrc + ' Li -A roma( -NC n a 10) M o a Ama Plr 1 l) Ar c +E cLalie 1 2)Test T tra l

2\

4 .2 22
53 96 43 166 96

14s aS 90
22 2 2 t2 6 46 |21
Fond!l plasiic se renoveea I

PRO B LE M E DE PERSPICACITATE 1 1 C5 i4K 2 3. Andr6i-7, Bogdan-4 Cosrin3 , Oa n- 4, E m il- 1, F l o ri n S GioA-2 105 74 3l 107 21 212 95 86 117

96 + 215 3 1 1 42 I 59 101 54 I 156= 2 1 0 36: 2


= 18

9 X 2 -1 8 4 4 =00

19e

PENIBU CEFCUFILETEHNTCO-APL|CAI|V (p.9, a-a2, . Cupa U T.C . Fadioclubul YOKXC- un cntrudt oraatlril lpt rr o -.p L d l ' r' e r,r rro r . (rp tm rsrea.adi ocomJ;' .;tnto' a dr n l re m a i o fi . M!2 e 0 1 e a s u l u i P ntru nri idi n aori c!a . c ti auTofiA?tzaRl (prg, !3-48) . var aroare pulre. oscitatoare FoB 3909. Di3tfbuid cu . ior d e i m p u l s u ri T l o c o m a n d d semnate raacusrrcs. c! ufi Hr-Fr (Prs. a9-00) . Conside.enre acuslica. Ampliticator eursrecu vande de g z s ro a ' F E-. Eg a rz o r ' .,( . a r ptl caro' 2\ 1o w . r. c in tl a c u s ri c a 0 W . O ro a d rum' nr 1 (p!a: 8i-96t FAOIOAitATOFtSM . M a .i p Ja l o ' o 6 (i ro l ,c a c o m p e so 6i pando'. Modu.ato, M A . T d .s v e rte .2 8 4 3 2 VH z . qr ' 8 MH z . Tr6.scerve. 432 VH z . Io s l r. Sl a .d a d e aqu. oonl ru S -md,L 4 ' E U E R (p .e .9 7 -1 2 8 ) . r.c e c a ro ar r 3 to d r6 /o r M u ,m tru (rhmm6rr- sunl a. . . r6a f6zBr6nlror vanabil oolcrorde mtalo. Geo.atof . d r . - pJ l s u ri c L p e ro a d aa l e a l o v 8 r6 b l l A A p, rdr6o e.t,o1' cd . T6rmo3rar BA 723 cu AUIO-MOTO (ira. t2o-1a3) . Eenzina- nalralin, . Fotosir6a adaosu.ilof 60a tn bnd z r 4 dl d l u n c l i o .a 6 h o l o 6 r6 to . Dsp' e unoh' ut rt C d Ow . s au ra ' 6 r3 d 3 f . v n l ts i . s l c rLrt6i d ' c !ratra TEHNtUit SEnV|CEtDro, rr!t_ t601 FOTOTEHiIICI (p.0, 101-ltl) . C u m rJ c r a zu n d p a ' a r to to grat.ar. d d Fotograi dupat6' revrzo'. va p 6.e.tam rpar6t.la tsd33etbrad \or m6tBri.te a . ' olo g n s l b ld 6 n p P o l 6 ro ' d F uq e r etcl roni.c corocl aros s c hi m i c t a d o mn a n ra l o r (pra. r12-.100) PUALTCTIATC olvEFTllfllilT (p.a. 1!2-1t2) . T3laroa . coofdoneriiplihomolofir. Anocdot Cuvinli.c r u d g a l . . P ro b o h e d e p o rrp i c aci ato Alm.n.h r..rlrrt d. rd.clh r.vl.l.l ,,T.hnl!m" .dllda d. C,C, .l U.T,C. FdactoF36t: Ing, IOAN ALBESCU Fedaclor{er adluncl DIO'; GHEONqHEBAOCA rorson.abil de redsctisl Sc16lar Int. lalE MIH^E3CU Fd6clorulalhanrh0lul

cluN aTaNcutEacu

Pr0z6nta16r arri3rice-9ralical AOntAN AIIESCU Cor6cr!ra: LIA CO|||lNlCl tl vtctoita IT N Adninlllratia: Edllurs Scini6ia
Tlparur 6x6c!ial sub comanda n r a { t2 3 4 l a .c o mb i n al !r pori grati c .,ca36scl nt6i i ,-

E ucurgtr

a\)t(lzt I

R7?2 56 /2Ul c704 i 4022 | llv ttr

"'*t".:,i*'l'ft 2t\ fr ii,itl;'"


+I c706 r

r560k

Rf?5

tv?ul

4.1 t O0v I

I I I

l|0vr-pH) I
,l
'I

r- -- -

#u)99li
/01 Q703 Q7 02 2SC227S 2278 ?sc2278
UT

dlr.dl
ll0tl-tlil

G OUT R7r6 t60

R ouT

(flt{1702

l3I liot
fTl50rH , ,1,|

t2 wl

R7l0 t5 l

lt/zut

R7$ l.3r

tzwt

R T rl t5t
:-:

r3.lk /2W )
)

r3.3r w?wl
0703

7r5

i5i:

R707 tf,l

- I R708 r f1i6'. iuiJ-| | -ltroz

I l',s4rn' -arh * h--

tttt Rv?02 {.7 i @

lsiop I
1 4.7r

nv703
r35

I**l-'
R767 l.9r
(2Wl :757

lnH

0t5r,752
c.I^uI
\ zz250V*

v . Lr trTE R
47k v l

T600

F:3KGl

R756
4fl /2tV1

R765

R766 5.6t
{ tfil

R768

a9r

{ 2W '

R753

t 3r

R752 4.7t c7!r( q

75! | rar L 7 5 l =\ l, - r80!H

1752 l80rH

500v

btb;

0.001