Sunteți pe pagina 1din 21

REGIMUL JURIDIC AL DESEURILOR

Oprea Gabriela Ionela Predonu Irina Maria Grupa 310, Seria a II-a

CUPRINS

Regimul juridic al deseurilor..........................................................................................................3 Notiunea de deseuri si de deseuri periculoase.........................................................................3 Managementul ecologic al deseurilor.............................................................................................3 Procedura de reglementare a activitatilor legate de deseuri...........................................................6 Gestionarea deseurilor....................................................................................................................7 Transportul deseurilor pe teritoriul Romdniei..............................................................................10 Comertul international si tranzitul cu deseuri..............................................................................10 Obligatii in domeniul gestionarii deseurilor.................................................................................11 raspunderea contraventionala si penala........................................................................................12 Regimul juridic al deseurilor reciclabile......................................................................................13 Gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive......................................................................14 1.Notiune si reguli generale in conformitate cu prevederile Legii nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare.. .14 Conventia de la Viena, 1997.........................................................................................................15 Reglementari nationale. Principii generale si specifice ale gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive............................................................................................................................16 Reguli speciale pentru depozitarea la suprafata a deseurilor radioactive. Procedura de reglementare.........................................................................................................................18 Obligatiile titularului de autorizatie..............................................................................................19 Coordonarea la nivel national a activitatilor de gospodarire in siguranta a deseurilor radioactive ..............................................................................................................................................19 Controlul si supravegherea expedierilor internationale de deseuri radioactive implicand teritoriul Romaniei...............................................................................................................19 Transportul peste frontiera al deseurilor si marfurilor periculoase..............................................20

-2-

Regimul juridic al deseurilor

NOTIUNEA DE DESEURI SI DE DESEURI PERICULOASE Legislatia in vigoare defineste deseul ca fiind orice substanta, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca. In ceea ce priveste deseurile periculoase, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005, acestea sunt deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase. Deseurile periculoase provin din activitati antropice si odata introduse sau mentinute in mediu, au un efect nociv asupra acestuia, asupra oamenilor, plantelor si animalelor si a bunurilor materiale. Conventia de la Basel, desi nu defineste deseurile periculoase, prevede categoriile de deseuri considerate periculoase ce urmeaza a fi supuse controlului in cazul transportului international, cum sunt: cele de natura chimica, provenite din spitale, din productia farmaceutica, deseuri petroliere, de natura exploziva etc. Cu un inteles apropiat, cu referire la poluarea marii, Conventia de la Bucuresti privind protectia Marii Negre impotriva poluarii, 1992, defineste notiunea de substanta nociva ca fiind orice substanta periculoasa, otravitoare sau un alt tip de substanta care introdusa in mediul marin, din cauza toxicitatii ei si/sau caracteristicilor bioacumulatoare, ar cauza poluarea sau ar afecta negative procesele biologice. Substanta periculoasa sau nociva este si deseul considerat periculos din cauza compozitiei si/sau efectului sau nociv asupra unui component al mediului sau a mediului inconjurator in general. MANAGEMENTUL ECOLOGIC AL DESEURILOR Constand in totalitatea lucrarilor, masurilor si activitatilor de gospodarire a deseurilor, destinate sa asigure protectia sanatatii umane si a mediului inconjurator, managementul ecologic al deseurilor se asigura, in primul rand, prin elaborarea si aplicarea unor norme juridice adecvate privind producerea, colectare, transportul, prelucrarea, neutralizarea, reciclarea, comercializarea, depozitarea, incinerarea si alte activitati care au ca obiect deseurile. Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cuprinde o serie de norme cu caracter general cu privire la substantele si preparatele chimice periculoase, precum si la deseuri/deseuri periculoase care se refera, pe de-o parte, la obligatiile ce revin autoritatilor pentru protectia mediului si altor autoritati abilitate prin lege, dupa caz, de a supraveghea si controla respectarea reglementarilor in domeniu si de a lua masuri de prevenire si limitare a impactului substantelor si preparatelor chimice periculoase si a deseurilor asupra sanatatii populatiei si a mediului si, pe de alta parte, la obligatiile persoanelor fizice si juridice care gestioneaza substante si preparate chimice periculoase sau efectueaza operatiuni import, export, tranzit, transport intern si

-3-

international de deseuri si norme specifice cu privire la calitatea apelor, a solului si a aerului, protectia ecosistemelor terestre si acvatice, protectia asezarilor umane, desfasurarea activitatilor nucleare s.a. Autoritatile competente stabilesc norme, standard si reguli si adopta masuri stimulative economice si financiare corespunzatoare pentru: (a) prevenirea generarii deseurilor si a efectelor nocive ale acestora prin: (i) (ii) dezvoltarea de tehnologii curate si economice in utilizarea resurselor natural; dezvoltarea tehnologiei in vederea obtinerii de produse astfel proiectate incat prin caracterisiticile lor de fabricatie, prin comercializarea acestora pentru utilizare si prin eliminarea lor dupa utilizare sa nu contribuie sau sa contribuie in masura cat mai mica la cresterea riscului de poluare si a gradului de nocivitate a deseurilor; dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substantelor periculoase continute in deseurile destinate valorificarii;

(iii) (b)

valorificarea deseurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt process care vizeaza obtinerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deseuri ca surse de energie.

Autoritatea publica central pentru protectia mediului colaboreaza cu celelalte autoritati publice central si locale cu atributii in domeniul gestionarii deseurilor si cu autoritatile competente din statele member pentru crearea unei retele integrate adecvate de instalatii de eliminare a deseurilor, tinand seama de cele mai bune tehnici disponibile, care nu implica costuri excesive, cu respectarea cerintelor prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. Aceasta retea trebuie sa asigure Comunitatii Europene in ansamblu eliminarea integral a deseurilor sale, iar Romaniei, indeplinirea aceluiasi obiectiv in mod individual, tinand seama de conditiile geografice sau de necesitatea de instalatii specializate pentru anumite tipuri de deseuri. In vederea asigurarii unui nivel corespunzator de protectie a mediului si a sanatatii populatiei prin desfasurarea activitatilor cu deseuri, autoritatea publica central pentru protectia mediului coordoneaza elaborarea, promovarea, implementarea si monitorizarea implementarii Strategiei Nationale si a Planului National de gestiune a deseurilor. Strategia Nationala de gestionare a deseurilor constituie cadrul legislative national prin care se asigura implementarea in Romania a politicii Uniunii Europene in domeniul deseurilor si cuprinde principiile si obiectivele strategice in vederea sustinerii cadrului necesar pentru dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor, eficient din punct de vedere ecologic si economic, pentru perioada 2003-2013, urmand a fi revizuita periodic in conformitate cu prorgesul tehnic si cerintele de protectie a mediului. Prevederile Strategiei Nationale de gestionare a deseurilor se aplica pentru deseurile municipal si asimilabile, deseurile de productie, deseurile generate de activitati

-4-

medicale, astfel cum sunt definite de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Obiectivele Strategiei sunt impartite astfel: (a) (b) (c) (d) obiective strategice generale pentru gestionarea deseurilor; obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deseuri nepericuloase; obiective strategice generale pentru gestionarea deseurilor periculoase; obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deseuri periculoase.

Pe baza Strategiei Nationale si pentru aducerea la indeplinire a obiectivelor prevazute, se elaboreaza planuri de gestionale a deseurilor la nivel National, regional, judetean, inclusiv al Municipiului Bucuresti. Aceste planuri trebuie sa contina informatii referitoare la: (a) (b) (c) (d) tipurile, cantitatile, originea deseurilor care urmeaza sa fie valorificate sau eliminate; cerintele tehnice generale; prevederi speciale pentru anumite categorii de deseuri; amplasamente si instalatii adecvate pentru valorificarea, eliminarea sau depozitarea finala a deseurilor.

Daca elementele cheie ale Strategiei Nationale sunt principiile care stau la baza gestiunii deseurilor, precum si obiectivele strategice generale si cele specifice anumitor fluxuri de deseuri, Planul National elaborat pentru perioada 2003-2008 ataseaza tinte cuantificabile, acolo unde este cazul, si, in plus, prezinta diverse alternative de atingere a obiectivelor si respectiv a tintelor aferente. Dintre obiectivele generale ale Planului, mentionam: dezvoltarea cadrului institutional si organizatoric; constientizarea factorilor implicati; intensificarea preocuparilor privind reduce rea cantitatilor de deseuri generate; exploatarea tuturor posibilitatilor tehnice si economice privind recuperarea si reciclarea deseurilor in vederea reducerii canitatii de deseuri eliminate.

Planul National de gestionare a deseurilor se elaboreaza de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, care coopereaza in acest scop cu autoritatile competente din statele membre si cu Comisia Europeana si se aproba prin Hotarare de Guvern, dupa care se notifica Comisiei Europene. In baza principiilor si obiectivelor prevazute in cadrul acestui plan, se elaboreaza planurile judetene de gestionare a deseurilor (PJGD), de catre consiliile judetene ale judetelor din raza de competenta a fiecarei agentii

-5-

regionale pentru protectia mediului ARPM, in colaborare cu acestea, sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM). In cadrul planurilor de gestionare a deseurilor, autoritatile competente stabilesc sectiuni speciale pentru gestionarea deseurilor periculoase. PROCEDURA DE REGLEMENTARE A ACTIVITATILOR LEGATE DE DESEURI Reglementarea activitatii pentru depozitarea deseurilor se face cu respectarea legislativi de mediu in vigoare, prin emiterea acordului si autorizatiei de mediu si, dupa caz, a acordului si autorizatiei integrate de mediu. In vederea obtinerii acordului de mediu, solicitantul trebuie sa prevada in documentatia inaintata autoritatii competente pentru protectia mediului, pe langa cerintele prevazute de legislatia nationala in vigoare si o serie de elemente specifice depozitelor de deseuri, cum sunt: dovada ca proiectul depozitului este in conformitate cu Planul National si cu planurile regionale de gestionare a deseurilor; descrierea tipului si a cantitatii totale de deseuri care urmeaza a fi depozitate; capacitatea de depozitare propusa pe amplasament; planul de functionare, de inchidere si urmarire postinchidere propus s.a.

Legea prevede, in vederea emiterii acordului de mediu pentru un depozit, indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (e) (f) proiectul de depozit sa fie in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si a Normativului tehnic aprobat; gestionarea depozitului sa fie incredintata unei persoane fizice competente din punct de vedere tehnic si sa fie asigurata instruirea profesionala si tehnica a operatorilor si personalului depozitului; depozitul sa se exploateze astfel incat sa se poata lua masurile necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor.

(g)

Inainte de inceperea operatiunilor de depozitare a deseurilor, autoritatea competenta pentru protectia mediului efectueaza un control de specialitate pentru verificarea respectarii tuturor cerintelor impuse prin acordul de mediu, control care nu diminueaza in niciun fel responsabilitatea operatorului in conditiile autorizatiei. Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de depozitare a deseurilor au obligatia sa solicite si sa obtina autorizatia integrata de mediu de la autoritatea competenta pentru protectia mediului, care va contine, de asemenea, in afara cerintelor generale, o serie de cerinte specifice legate de clasa depozitului, tipurile de deseuri, dovada constituirii garantiei financiare, obligatia operatorului depozitului de a raporta anual autoritatii competente tipurile si cantitatile deseuri eliminate si rezultatele programului de monitorizare s.a.

-6-

Sunt supuse procedurii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu instalatiile pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, avand o capacitate mai mare de 10 tone/zi; instalatiile pentru incinerarea deseuriIor municipale, avand o capacitate mai mare de 3 tone deseuri/ora; instalatiile pentru eliminarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 de tone deseuri/zi; depozitele de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau care au o capacitate totala mai mare de 25.000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte. Autorizatia integrata de mediu se emite pe o perioada determinata, poate fi refuzata, poate cuprinde conditii de conformare sau obligatii de mediu si poate fi refuzata in cazul in care metoda folosita pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor este inacceptabila din punctul de vedere al protectiei mediului. Sunt exceptate de la obligatia obtinerii autorizatiei integrate de mediu, in masura in care deseurile nu sunt periculoase, activitatile desfasurate de persoanele fizice/juridice autorizate care elimina propriile lor deseuri la locurjle de producere, precum si cele care desfasoara operatii de valorificare, daca: (a) autoritatile competente au adoptat reglementari generale pentru fiecare tip de activitate, prin care se stabilesc tipurile si cantitatile de deseuri si conditiile impuse pentru ca activitatea respectiva sa poata fi exceptata de la autorizare; tipurile sau cantitatile de deseuri si metodele de eliminare sau valorificare sunt in conformitate cu conditiile prevazute la art. 52.

(b)

Persoanele fizice si/sau juridice mentionate mai sus se supun procedurii de inregistrare stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. De asemenea, sunt supuse autorizarii specifice activitatile cu privire la incinerarea si depozitarea deseurilor. Autorizatia de mediu se emite de autoritatea competenta pentru protectia mediului pentru o instalatie de incinerare sau coincinerare, tinand seama de cerintele prevazute in legislatia nationala in vigoare pentru reglementarea activitatilor si luand in considerare toate elementele specifice functionarii incineratoarelor prevazute de lege. Legea interzice persoanelor fizice si juridice sa abandoneze, sa inlature sau sa elimine in mod necontrolat deseuri, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea. GESTIONAREA DESEURILOR Potrivit legii, obiectivele prioritare ale gestionarii deseurilor sunt: (c) prevenirea sau reducerea producerii de deseuri si a gradului de periculozitate al acestora prin: (i) (ii) dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale; dezvoltarea tehnologiei si comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic

-7-

impact posibil asupra cresterii volumului sau periculozitatii deseurilor ori asupra riscului de poluare; (iii) (d) dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finala a substantelor periculoase din deseurile destinate valorificarii;

reutilizarea, valorificarea deseurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obtin materii prime secundare ori utilizarea deseurilor ca sursa de energie.

Legislatia specifica a activitatii de gestionare a deseurilor rezulte din acquisul comunitar de mediu, fiind transpusa in legislatia nationala si a carei implementare intra in atributiile Directiei de Deseuri si Substante Chimice Periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. In activitatea de gestionare a deseurilor se are in vedere utilizarea proceselor si metodelor care nu pun in pericol sanatatea populatiei si a mediului, autoritatile competente autorizand si controland valorificarea si eliminarea deseurilor in astfel de conditii, incat sa nu prezinte riscuri pentru sanatatea populatiei si pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie; sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut; sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate. In vederea prevenirii sau a reducerii impactului asupra mediului gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje face obiectul unei reglementari speciale care priveste toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare in activitatile economice, comerciale, in gospodariile populatiei sau in orice alte activitati, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul lor de generare. Potrivit legii, principiile specifice activitatii de gestionare a deseurilor de ambalaje sunt: (a) (b) (c) (d) prevenirea producerii de deseuri de ambalaje; reutilizarea ambalajelor; reciclarea deseurilor de ambalaje; alte forme de valorificare a deseurilor de ambalaje care sa conduca la reducerea cantitatilor eliminate prin depozitare finala.

Institutiile publice, asociatiile, fundatiile si persoanele fizice detinatoare de deseuri de ambalaje au urmatoarele obligatii: (a) (b) sa depuna selectiv deseurile de ambalaje in containere diferite, inscriptionate corespunzator, amplasate special de autoritatile administratiei publice locale; sa predea deseurile de ambalaje la operatorii economici specializati sa colecteze si/sau sa valorifice deseuri.

Tot astfel, operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje sunt obligati:

-8-

(a)

sa asigure valorificarea si, respectrv, reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre operatorii economiei autorizati pentru desfasurarea acestor activitati; sa raporteze, la solicitarea autoritatii locale pentru protectia mediului, cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(b)

Operatorii economici care produc si/sau comercializeaza produse ambalate in arnbalaje reutilizabile sunt obligati: sa aplice sistemul de depozit in vederea asigurarii unui numar optim de cicluri de utilizare a acestora; sa organizeze un sistem pentru colectarea, in vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializeaza aceste produse sau prin centrele specializate de colectare; sa asigure o distributie optima in teritoriu si o capacitate corespunzatoare a centrelor specializate de colectare, astfel incat acestea sa poata prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile; sa informeze consumatorii asupra sistemului de depozit si asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile in vederea asigurarii reutilizarii multiple; sa marcheze sau sa scrie pe ambalaj ori pe eticheta sintagma Ambalaj reutilizabil. Pentru realizarea obiectivelor nationale, valorificarii unor cantitati de deseuri de obiectivele anuale globale, cat si pe cele anexa nr. 4 a Hotararii de Guvern nr. ulterioare. operatorii economici au responsabilitatea ambalaje astfel incat sa indeplineasca atat pentru fiecare tip de material prevazute in 621/2005, cu modificarile si completarile

Nerespectarea obligatiilor legale privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se sanctioneaza cu amenda contraventionala. Nu sunt acceptate la depozitare intr-un depozit: deseurile lichide; deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile; deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare; toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate, excluzand anvelopele folosite ca materiale in constructii intr-un depozit; orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, prevazute de lege. Depozitul sau o sectiune a acestuia se pot inchide in una dintre urmatoarele situatii: (a) (b) (c) cand sunt indeplinite conditiile prevazute in autorizatia de mediu referitoare la perioada de functionare; la cererea operatorului depozitului si dupa analiza si decizia de acceptare a cererii emise de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului; prin decizia motivata a autoritatii teritoriale pentru protectia mediului.

Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului, conform autorizatiei integrate de mediu. Totodata, operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatii competente pentru protectia mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protectia mediului privind masurile de remediere impuse in perioada postinchidere.

-9-

In ceea ce priveste incinerarea deseurilor, operatorul instalatiei de incinerare sau coincinerare este obligat sa ia toate masurile necesare privind predarea si receptia deseurilor pentru a preveni sau a limita efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei. Este interzis amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase, cu exceptia unor situatii expres mentionate si numai cu acordul autoritatilor competente. In scopul stimularii investitiilor in domeniul gospodaririi deseurilor, al extinderii activitatilor de gestionare a deseurilor, prin utilizarea instrumentelor economice si a parghiilor specifice economiei de piata, Guvernul poate stabili facilitati fiscale pentru cei care gestioneaza deseuri si, in mod deosebit, pentru cei care valorifica deseuri. TRANSPORTUL DESEURILOR PE TERITORIUL ROMDNIEI Transportul deseurilor periculoase, precum si al celor nepericuloase prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, dintr-un loc in altul pe teritoriul Romaniei este supus unei proceduri legale de reglementare si control. Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatorii economici care detin autorizatia de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare. Deseurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie sa fie ambalate si etichetate in conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul marfurilor periculoase. In cazul in care deseurile periculoase sunt transportate catre un detinator temporar in vederea colectarii sau stocarii temporare realizate in condifiile legii, transportul deseurilor periculoase se realizeaza in doua etape: (d) (e) transportul de la expeditor la detinatorul temporar care realizeaza colectarea sau stocarea temporaa a acestora; transportul deseurilor periculoase de la detinatorul temporar catre destinatarul final care realizeaza tratarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor periculoase.

Deseurile nepericuloase pot fi transportate pe baza formularului de incarcare-descarcare prevazut in Anexa 3 a Hotararii de Guvem nr. 1061/2008. COMERTUL INTERNATIONAL SI TRANZITUL CU DESEURI Ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, transportul deseurilor peste frontiera Romaniei se face in conformitate cu prevederile comunitare referitoare la transportul deseurilor in, inspre si dinspre Uniunea Europeana, prevazute in Regulamentul Consiliului nr. 259/93/CEE din 1 februarie 1993 privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri in interiorul, la intrarea si la iesirea din Comunitatea Europeana. Principalele cerinte ale Regulamentului sunt:

- 10 -

(f) (g) (h)

desemnarea autoritatilor competente responsabile pentru implementarea Regulamentului; supravegherea si controlul de catre autoritatile competente, pe baza notificarii, a transporturilor de deseuri in vederea eliminarii si valorificarii; implementarea procedurii de supraveghere si control al transporturilor de deseuri in functie de categoria de deseuri (Regulamentul clasifica deseurile in trei categorii: deseuri de pe lista verde, de pe lista galbena si de pe lista rosie) si de destinatia deseurilor: pentru eliminare sau valorificare.

La controlul si supravegherea deseurilor peste frontiera Romaniei se iau in considerare, perioadele de tranzitie prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. Pana la finalizarea perioadelor de tranzitie obtinute pentru depozitarea deseurilor prin tratatul de aderare, este interzisa introducerea pe teritoriul Romaniei a oricaror tipuri de deseuri in vederea eliminarii. OBLIGATII IN DOMENIUL GESTIONARII DESEURILOR Potrivit art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000, detinatorii/producatorii de deseuri au, printre altele, urmatoarele obligatii: sa predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care desfasoara operatiuni de valoriftcare si de eliminare sau sa asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace proprii; sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in sarcina detinatorilor/producatorilor de deseuri; sa permita accesul autoritatilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si instalatiile pentru tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor tehnologice, precum si la documentele care se refera la deseuri; sa prevada si sa realizeze masurile care trebuie sa fie luate dupa incheierea activitatilor si inchiderea amplasamentelor; sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau periculoase cu deseuri nepericuloase s.a. Producatorii de produse si cei care efectueaza activitati care genereaza deseuri sunt obligati: sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor; sa nu introduca pe piata produse daca nu exista posibilitatea eliminarii acestora ca deseuri, in conditiile prevazute de lege; sa ambaleze produsele in mod corespunzator, pentru a preveni deteriorarea si transformarea acestora in deseuri; sa valorifice subprodusele rezultate din procesele tehnologice in totalitate, daca este posibil din punct de vedere tehnic si economic etc. Operatorii specializati pentru transportul urban de deseuri trebuie sa fie autorizati de autoritatile pentru protectia mediului, dupa notificarea activitatii de transport de catre autoritatile administratiei publice locale. In cazul in care se efectueaza transporturi interurbane sau internationale de deseuri, operatorul de transport rutier trebuie sa mai detina si licenta de transport pentru marfuri periculoase, emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

- 11 -

Operatorii de transport de deseuri sunt obligati sa utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea acestora si emanarea de noxe in timpul transportului; sa detina toate documentele necesare de insotire a deseurilor transportate; sa nu abandoneze deseurile pe traseu; sa anunte autoritatile pentru protectia mediului despre orice transport de deseuri periculoase inaintea efectuarii acestuia, precum si unitatile de pompieri, in cazul transportului deseurilor cu pericol de incendiu sau de explozie s.a. Operatorii in domeniul valorificarii si eliminarii deseurilor sunt, la randul lor, obligati sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor; sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile si care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deseurilor; sa evite formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului au care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati s.a. Persoanele fizice sunt obligate sa depuna separat deseurile si deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde exista recipiente special destinate acestui scop; sa nu abandoneze si sa nu depoziteze deseurile in afara locurilor destinate acestui scop. Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele juridice din a caror activitate rezulta deseuri, precum si cele care transporta, elimina, importa, exporta si executa tranzit de deseuri, au in plus si urmatoarele obligatii: sa execute lucrarile si sa desfasoare activitatile numai dupa obtinerea acordurilor si autorizatiilor prevazute de lege si cu respectarea stricta a acestora; sa returneze in tara exportatoare deseurile introduse ilegal in fara; sa se asigure la exportul de deseuri ca s-au respectat toate obligatiile internationale si ca tara destinatara accepta deseurile exportate din Rominia; sa realizeze lucrarile de refacere a mediului deteriorat de deseuri, impuse de autoritatile competente; sa suporte costul pagubelor aduse populatiei, agentilor economici si institutiilor pentru gestionarea defectuoasa a deseurilor; sa anunte autoritatile sanitare, pe cele de protectie a mediului si consiliile locale, ori de cate ori intervin modificari in producerea, transportul si eliminarea deseurilor s.a. RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA SI PENALA Legea prevede o serie de fapte considerate contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de condifii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, sanctionate cu amenda, al carui cuantum difera in functie de gravitatea faptei contraventionale comise si de persoana faptuitorului - fizica sau juridica. Dintre contraventiile prevazute de lege, mentionam: abandonarea deseurilor si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, in locuri publice sau in locuri nepermise; nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deseurilor; necontractarea cu unitatile specializate in colectarea, reutilizarea, reciclarea, transportul si eliminareai deseurilor, in situatia cand aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii s.a.; cu amenda de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neindeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor ce revin autoritatilor admintstratiei publice locale, direct sau prin delegare, conform legii.

- 12 -

In completare, se aplica dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 2/2001 privind sanctionarea contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Sunt considerate infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani, urmatoarele fapte: (i) (j) (k) (l) (m) (n) importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import; neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, transport, valorificare si eliminare a deseurilor periculoase; comercializarea, abandonarea si/sau neasigurarea incarcaturii deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei; refuzul de returnare in tara de origine a deseurilor introduse in tara pentru care s-a dispus masura returnarii de caitre autoritatea competenta introducerea in tara a unor deseuri in scopul eliminarii si/sau neutilizarea acestora in scopul pentru care au fost introduse; acceptarea de catre operatorii de depozite/incineratoare, in vederea eliminarii, a deseurilor introduse ilegal in tara in alte scopuri decat cel al eliminarii si care nu au putut fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.

La toate infracjiunile prevazute mai sus tentativa se pedepseste. Constatarea si cercetarea infractiunilor se fac din oficiu de organele de urmarire penala, conform competentelor legale. Regimul juridic al deseurilor reciclabile In scopul asigurarii valorificarii deseurilor industriale reciclabile in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului inconjurator, pentru obtinerea unor resurse suplimentare de materii prime secundare, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, detinatorii unor astfel de deseuri, persoane juridice, sunt obligati sa asigure strangerea, sortarea si depozitarea temporara a acestora, cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, precum si reintroducerea lor in circuitul productiv prin: a) b) reutilizarea in propriile procese de productie; valorificarea pe baza de autorizatie emisa de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor (aflata tn subordinea Ministenilui Economiei) si comercializarea materiilor prime secundare si, respectiv, a produselor reutilizabile obtinute prin reciclare; predarea catre agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienta (art. 5). La randul lor, detinatorii de deseuri industriale reciclabile persoane fizice sunt obligati: sa nu depoziteze si sa nu abandoneze deseurile industriale reciclabile in conditii care contravin

c)

- 13 -

normelor de protectie a mediului si sanatatii populatiei; sa depuna separat deseurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte special destinate acestui scop. Agentii economici care realizeaza activitatea de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoanele fizice, isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei de colectare emise de prefectura judetului, cu avizul primariei comunei, orasului sau municipiului in care isi desfasoara activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii ca detine spatiul i dotarile corespunzatoare necesare pentru depozitarea deseurilor colectate, precum si pe baza autorizatiei de mediu emisa de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, conform reglementarilor legale in vigoare. Agentii economici sunt obligati sa elibereze persoanelor fizice de la care colecteaza adeverinta de primire si plata care, in mod obligatoriu, trebuie sa contina elementele prevazute de lege. Autorizatia de colectare este valabila timp de un an cu posibilitatea de a fi prelungita cu inca un an. Agentii economici care colecteaza deseuri industriale reciclabile de la persoanele fizice au obligafia sa le reintroducfi in circuitul productiv, prin predarea lor catre agentii economici specializaji pentru activitatea de valorificare a acestor deseuri. Autorizatia de valorificare se acorda agentilor economici care indeplinesc, cumulativ, conditiiIe minime prevazute de lege, pentru fiecare grup de deseuri industriale reciclabile. Autorizatia este valabila 3 ani de la data emiterii, cu posibilitatea de a fi prelungita. Autorizarea din punctul de vedere al protectiei mediului a activitatilor prin care se realizeaza operatiunile de valorificare a deseurilor industriale reciclabile se efectueaza de catre autoritatile teritoriale de protectie a mediului, in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare. Incalcarea prevederilor legale referitoare la gestionarea deseurilor industriale reciclabile atrage dupa sine raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz. Gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive 1. NOTIUNE SI REGULI GENERALE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR 111/1996 PRIVIND DESFASURAREA IN SIGURANTA, REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA SI CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE. Dispozitiile legii vizeaza producerea, furnizarea, transferul, manipularea, detinerea, depozitarea temporara sau definitiva, transportul, tranzitul, importul si exportul deseurilor radioactive, precum si a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizate. Definitia din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive are ca punct de plecare proprietatile acestora si este mai completa, referindu-se si la combustibilul nuclear uzat si care nu mai poate fi folosit. Ca principiu general, in Romania este interzis importul deseurilor radioactive, cu exceptia situatiilor in care importul decurge nemijlocit din prelucrarea, in afara teritoriului tarii, a unui export, anterior autorizat, de deseuri radioactive.

- 14 -

Toate activitatile cu deseuri radioactive sunt supuse obligatoriu, procedurii de reglementare prevazuta de lege. Titularul autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati nucleare care genereaza sau a generat deseuri radioactive este obligat: sa raspunda pentru gestionarea deseurilor radioactive generate de activitatea proprie; sa suporte cheltuielile aferente colectarii, transportului, tratarii, conditionarii si depozitarii temporare sau definitive a acestora; sa achite contributia legala la constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare.

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza instructiuni cu caracter obligatoriu, reglementari de securitate nucleara, precum si de gestionare a deseurilor radioactive.

CONVENTIA DE LA VIENA, 1997 In ceea ce priveste gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive, Romania a ratificat prin Legea nr. 105/1999 Conventia comuna asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive, adoptata la Viena la 5 septembrie 1997. Printre principalele obiective ale Conventiei se numara: atingerea si mentinerea unui inalt nivel de siguranta a deseurilor radioactive, asigurarea, in orice stadiu al gospodaririi combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, a masurilor de aparare efectiva impotriva riscurilor potentiale, prevenirea accidentelor care au consecinte radiologice si micsorarea consecintelor acestora in cazul in care astfel de accidente s-ar produce, intr-un stadiu oarecare al gospodaririi combustibilului uzat si a deseurilor radioactive. Gospodarirea deseurilor radioactive cuprinde toate activitatile ce au legatura cu intretinerea, pretratarea, tratarea, reconditionarea sau depozitarea definitive a deseurilor radioactive, excluzand transportul in afara amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, sa include si evacuarea efluentilor. Fiecare stat membru la Conventie se obliga sa asigure ca productia deseurilor radioactive asociate gospodaririi combustibilului uzat, sa fie mentinuta la nivelul cel mai scazut posibil, sa asigure tratarea adecvata a evacuarii caldurii reziduale, sa tina seama de riscurile biologice, chimice si de alta natura, care pot fi asociate gospodaririi combustibilului uzat, toate acestea pentru a asigura protectia efectiva a persoanelor, a societatii si a mediului inconjurator, fapt realizabil prin aplicarea la nivel national a metodelor de protectie corespunzatoare, care au fost aprobate de organul de reglementare in cadrul legislatiei nationale.

- 15 -

Inainte de construirea unei instalatii de gospodarire a deseurilor radioactive si a unei instalatii de depozitare definitiva, partile au oblig sa procedeze la o evaluare sistematica a sigurantei si a mediului. Autorizarea functionarii instalatiei de gospodarire a deseurilor radioactive si a instalatiei nucleare de depozitare definitiva trebuie sa se bazeze pe aceste evaluari, fiind conditionata si de executarea unui program de punere in functiune care sa demonstreze ca este conforma cu cerintele prevazute in proiect si cu cerintele de siguranta. Dupa inchiderea unei instalatii de depozitare definitiva trebuie sa se pastreze documentatia ce contine date privind amplasamentul, proiectarea si inventarul instalatiei, sa fie asigurate controale institutionale si, daca este cazul, sa fie puse in aplicare masuri de interventie, daca se semnaleaza o emisie neporgamata de material radioactiv in mediul inconjurator. Pentru gospodarirea in siguranta a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, raspunderea revine, in primul rand, titularului autorizatiei. In absenta unei autorizatii sau a unei alte parti raspunzatoare, responsabilitatea revine partii contractante care are jurisdictie asupra combustibilului uzat sau aspura deseurilor radioactive. Deosebit de importante sunt prevederile Conventiei referitoare la asumarea unor obligatii de catre partile contractante pe durata de viata utila a unei insalatii de gospodarire a combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive, in privinta protectiei lucratorilor, a publicului si a mediului impotriva radiatilor ionizate care trebuie mentinute la nivelul cel mai scazut posibil, adoptarea de masuri pentru prevenirea emisiilor neprogramate si necontrolate de material radioactiv in mediul inconjurator, etc. De asemenea, partile la Conventie trebuie sa asigure existenta planurilor de urgenta care trebuie testate periodic. In privinta transportului peste frontiera a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, acesta se face cu o autorizare din partea statului de origine, si cu notificarea prealabila si consimtamantul statului de destinatie. Niciun stat parte la Conventie nu poate autoriza expedierea combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive spre o destinatie situata la sud de paralela de 60 grade latitudine sudica, pentru stocare sau depozitare definitiva. In vederea aplicarii prevederilor Conventiei si a urmarii modului de indeplinire a obligatiilor asumate, partile contractante tin intalniri la care fiecare prezinta un raport national ce cuprinde masurile intreprinse pentru indeplinirea fiecarei obligatii, politica si practicile de gospodarire a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, etc. REGLEMENTARI NATIONALE. PRINCIPII GENERALE SI SPECIFICE ALE GOSPODARIRII IN SIGURANTA A DESEURILOR RADIOACTIVE. Ca urmare a ratificarii Conventiei de catre tara noastra, a fost adoptata Ordonanta de Guvern nr. 11 din 30 ianuarie 2003 privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive. Prevederile ordonantei se aplica pentru gospodarirea in siguranta atat a deseurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cat si a deseurilor rezultate din aplicatiile tehnicilor si tehnologiilor nucleare in industrie, medicina, agricultura, etc.

- 16 -

Principiile generale care stau la baza gestionarii combustibilului nuclear si a deseurilor radioactive, inclusiv a depozitarii definitive a acestora, sunt: principiul utilizarii tehnicilor si tehnologiilor de gospodarire care sa asigure un nivel acceptabil de protectie la radiatii ionizate pentru sanatatea populatiei si mediului; principiul generatorul de deseuri radioactive plateste; principiul responsabilitatii generatorului de deseuri radioactive; principiul utilizarii celor mai bune tehnici si tehnologii existente fara antrenarea unor costuri nejustificate pentru generatiile viitoare; principiul mentinerii volumelor si activitatilor deseurilor radioactive la cel mai scazut nivel rezonabil posibil.

Activitatile de gospodarire a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitiva si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice se desfasoare in conformitate cu Strategia nationala pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, componenta a Strategiei nationale de dezvoltare in domeniul nuclear. Principiile fundamentale specifice care sau la baza gospodaririi deseurilor radioactive sunt: (o) Protectia sanatatii populatiei, cu luare in considerare a unor circumsante cum sunt: (i) (ii) (p) (q) beneficiile practicii si expunerile poentiale se pot referi la grupuri de popoulatie separate in timp de mai multe generatii; perioadele mari conduc la incertitudini crescute in ceea ce priveste rezultatele evaluarii securitatii.

Protectia mediului; Protectia dincolo de granitele nationale in care scop, evaluarile de securitate pentru activitatile de gospodarire a deseurilor trebuie sa demonstreze ca impactul asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului din alte tari nu este mai mare decat cel considerat acceptabil pentru interiorul tarii. Protejarea generatiilor viitoare: deseurile radioactive trebuie gospodarite astfel incat impactul estimat asupra generatiilor viitoare sa nu depaseasca impactul considerat acceptabil in prezent. Povara asupra generatiilor viitoare: responsabilitatea generatiilor prezente include si dezvoltarea tehnologiei, construirea si operarea instalatiilor de tratare si depozitare, asigurarea fondurilor necesare pentru gospodarirea deseurilor radioactive, asigurarea controlului si a planurilor pentru gospodarirea deseurilor radioactive.

(r)

(s)

- 17 -

(t) (u) (v) (w)

Cadrul legislativ national; Controlul generarii deseurilor radioactive; Interdependentele referitoare la generarea si gospodarirea deseurilor, care trebuie luate in considerare in mod adecvat. Securitatea instalatiilor trebuie asigurata corespunzator pe toata durata lor de viata;

REGULI SPECIALE PENTRU DEPOZITAREA LA SUPRAFATA A DESEURILOR RADIOACTIVE. PROCEDURA DE REGLEMENTARE Sunt supuse autorizarii din partea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare urmatoarele activitati privind depozitele de deseuri: amplasarea, constructia, operarea, inchiderea si controlul institutional. Auorizatiile de amplasare, constructie, operare si inchidere se elibereaza pe o perioada limitata de timp, care de regula este de 5 ani. CNCAN poate sabili orice perioada de valabilitate, mai mica de 5 ani, iar autorizatia controlului institutional se elibereaza pe o perioada de timp care, de regula, este de 10 ani. Comisia Nationala poate stabilia, de la caz la caz, orice perioada de valabilitate mai mica de 10 ani. Titularul autorizatiei este obligat sa solicite modificarea autorizatiei in urmatoarele situatii: (x) Schimbarea denumirii, a sediului social al firmei sau alte modificari in actul constitutiv al firmei, care pot deforma informatiile pe care s-a bazat eliberarea autorizatiei; Schimbarea personalului cu responsabilitati; Modificari ale limitelor si conditiilor specificate in autorizatie; Alte modificari ce ar putea afecta securitatea depozitului ori radioprotectia personalului expus profesional, a populatiei sau a mediului inconjurator.

(y) (z) (aa)

Autorizatia isi pierde valabilitatea in urmatoarele cazuri: (a) (b) (c) (d) (e) S-a depasit perioada de valabilitate mentionata pe autorizatie; Titularul a pierdut calitatea de persoana legal constituita; Titularul renunta la autorizatie; Activitatea sau practica autorizata a fost abandonata sau instrainata; Autorizatia a fost retrasa, anulata sau suspendata.

Efectele suspendarii autorizatiei sunt: (a) Incetarea activitatilor pentru care s-a dat autorizatia;

- 18 -

(b) (c)

Planul de inchidere a depozitului; Obligatia titularului de a lua masuri pentru asigurarea securitatii fizice si radiologice a materialelor radioactive pentru activitatile de operare, inchidere si control institutional; Prezentarea in maxim 30 a unui plan de masuri, efectuata de catre titular.

(d)

Retragere autorizatiei are ca efect: (a) (b) (c) (d) Incetarea activitatilor pentru care a fost acordata autorizatia; Obligatia titularului de a reface mediul afectat ca urmare a lucrarilor de amplasare si constructie; Obligatia titularului de a lua masuri pentru asigurarea securitatii fizice si radiologice pentru activitatile de operare, inchidere si control institutional; Obligatia titularului de a inapoia de urgenta la Comisia Nationala originalul autorizatiei.

OBLIGATIILE TITULARULUI DE AUTORIZATIE Dintre acestea mentionam: obligatia de a raporta anual cantitatile, tipurile si caracteristicile deseurilor radioactive generate, obligatia de a intocmi rapoarte si de a pune la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate de Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive, obligatia de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activitatilor de gospodarire in siguranta a deseurilor radioactive si de dezafectare a instalatiilor nucleare si/sau radiologice, etc. COORDONAREA LA NIVEL NATIONAL A ACTIVITATILOR DE GOSPODARIRE IN SIGURANTA A DESEURILOR RADIOACTIVE Aceasta se realizeaza pe baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung in domeniu, de catre Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive, subordonata Ministerului Economic. ANDRAD are urmatoarele atributii principale: elaboreaza si revizuieste Strategia nationala pe termen mediu si lung, privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive; raspunde direct de infiintarea depozitelor definitive pentru depozitarea deseurilor radioactive; gestioneaza direct sau prin terti activitatea de depozitare definitiva a deseurilor radioactive; elaboreaza procedurile necesare depozitarii definitive a deseurilor radioactive; coordoneaza activitatea de dezafectare a instalatiilor nucleare si radiologice, etc. CONTROLUL SI SUPRAVEGHEREA EXPEDIERILOR INTERNATIONALE DE DESEURI RADIOACTIVE IMPLICAND TERITORIUL ROMANIEI Operatiile de transport necesare penru orice expediere internationala de deseuri radioactive a caror desfasurare implica teritoriul Romaniei trebuie sa respecte integral prevederile legislatiei romane, ale reglementarilor emise de Comisia Nationala si ale conventiilor si acordurilor internationale privind transportul materialelor radioactive la care Romania este parte. Pentru a putea face expedieri internationale, detinatorul deseurilor radioactive care intentioneaza sa expedieze trebuie sa trimita o cerere de

- 19 -

autorizare la autoritatile competente din tara de origine., iar acestea trebuie sa trimita cereri pentru aprobare la autoritatile competente din tara de destinatie. Daca pana la expirarea termenului nu s-a primit niciun raspuns de la autoritatile competente ale tarii de destinatie si/sau ale tarilor de tranzit, atunci tarile solicitante considera acordul dat la solicitarea de expediere, numai daca aceste tari au informat Comisia Europeana ca nu accepta procedura de acceptare tacita. Transportul peste frontiera al deseurilor si marfurilor periculoase Prin Legea nr 6 din 25 ianuarie 1991, Romania a aderat la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, din 1989, document cu o deosebita importanta pentru pastrarea calitatii mediului inconjurator. Fiecare parte la Conventie trebuie sa adopte masurile necesare pentru a asigura: ca producerea de deseuri periculoase sau alte reziduuri este redusa la minimum; punerea in functiune a unor instalatii adecvate de eliminare a deseurilor periculoase sau a altor reziduuri; transportul peste frontiera va fi efectuat astfel incat sanatatea omului si a mediului vor fi protejate impotriva efectelor nocive ce ar putea rezulta, etc. Transportul peste frontiera va fi autorizat de parti numai daca: a) b) c) Statul exportator nu are capacitatea tehnica si instalatiile necesare pentru eliminarea deseurilor respective intr-un mod eficient si rational din punct de vedere ecologic; Deseurile sunt solicitate ca materii prime pentru reciclare sau recuperare in industria statului importator; Transportul se conformeaza si altor criterii convenite de parti, cu conditia de a nu contraveni obiectivelor Conventiei. Este considerat transport ilicit orice deplasare transfrontaliera a unor deseuri periculoase sau a altor reziduuri, daca s-a efectuat: fara consimtamantul expres al tuturor statelor interesate, fara consimtamantul unui anume stat interesat sau cu consimtamantul obtinut prin declaratie falsa sau frauda, nu exista o concordanta intre documentele insotitoare si produsele din mijlocul de transport. Un alt document international deosebit de important in domeniul transportului deseurilor periculoase este Conventia de la Ble, 1989, care statueaza ca principiu eliminarea deseurilor pe cat posibil, intr-un loc apropiat de cel al producerii lor, pentru a reduce transporturile internationale de deseuri periculoase. Se ajunge la situatia unui trafic ilicit daca transportul a fost efectuat fara consimtamantul real al statului importator sau fara respectarea regulilor prevazute de Conventie. Regulamentul (CEE) nr. 259/93 stabileste modalitatile si procedurile ce trebuie intreprinse pentru supravegherea si controlul transporturilor de deseuri in interiorul, la intrarea si la iesirea din Comunitatea Europeana pentru toate categoriile de deseuri, cu exceptia transporturilor deseurilor speciale.

- 20 -

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Regulamentului Consiliului nr 259/93/CEE, introducerea in Romania a deseurilor prevazute de Regulament si de Conventia de la Basel pentru punerea acestora in libera circulatie este permisa numai in scopul valorificarii. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este autoritatea competenta pentru aplicarea prevederilor celor doua documente mentionate mai sus si autorizeaza introducerea in tara a deseurilor in scopul valorificarii. In cadrul actiunilor de control efectuate de Garda Nationala de Mediu, prin comisariatele judetene, se inspecteaza si se controleaza daca transporturile de deseuri pe teritoriul Romaniei sunt insotite de documentele cerute de lege. Aceste documente sunt controlate si de autoritatea vamalala frontiera de stat externa a UE, la introducerea sau scoaterea deseurilor din tara. In ceea ce priveste transportul pese frontiera al marfurilor periculoase, Romania a aderat la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, precum si la Acordul european privind transportul internaional al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare, adoptat la Geneva la 26 mai 2000 si a reglementat transportul marfurilor periculoase pe calea ferata si in trafic rutier intern. Fiecare parte contractanta isi pastreza dreptul de a reglementa sau de a interzice, din alte motive decat cele de securitate, intrarea pe teritoriul sau a marfurilor periculoase. De asemenea, statele parti isi pastreaza dreptul de a conveni prin acorduri speciale ca anumite marfuri periculoase a caror transport international este interzis de Acord, sa poata totusi dace obiectul transportului international pe teritoriile lor. Cadrul de aplicare a Acordului european se regaseste in Normele de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania. Dand expresie acestor reglementari, transportul marfurilor periculoase in trafic intern pe caile ferate romane se desfasoara in conformitate cu Ordonanta de Guvern nr 49/1999, cu respectarea prevederilor Regulamenului privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase al Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare semnata la Berna la 9 mai 1980 si ratificata de Romania prin Decretul 100/1983. Pentru evitarea poluarii mediului marin rezultata din transportul pe mare al marfurilor periculoase, al substantelor daunatoare si poluantilor marini, au fost aprobate sistemele de raportare a incidentelor in care sunt implicate navele maritime. Comandantii navelor maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare sau poluanti in vrac ori in forma ambalata, implicate intr-un incident in apele aflate sub jurisdictia Romaniei sau in porturile romanesti, precum si comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul roman, implicate intr-un incident in afara apelor aflate sub jurisdictia Romaniei sau in afara porturilor romanesti, sunt obligati sa redacteze si sa transmita rapoarte, cu respectarea cerintelor prevazute de lege.

- 21 -

S-ar putea să vă placă și