Sunteți pe pagina 1din 800

F2

.
4
-
71.,

' M
.

, I

;1":,,,--6y-,,,,L,
AP
.311/1F
It"-

h.

fio

,
G,,,4 4.
,,,,s,;;5-7;1,
,;,;.;,.... ,
.,,..!....e:.,,;(.1,
.,-tre-
'it,cz:.i.
,..cr e; 4.4-*.t" "..,..,,-4.7,-7.:- ;#*
Iv/iv.
..,. , , ..,.._ ..,:".... .),...1/.0.
,i.. 4- ..-,
,+1,--'-tV.41."
1-'4 -."`"' . "..,,,.;-' -V-"'
t44)'-',7'..iP*;-17
.:z.,:::65.:P:e49'-')
' A
-?k,fife,-It
64.

www.dacoromanica.ro
efig'...V,i....4"'el
:..V.;,....,1,4.0... ,...,..,....,..Pg,. r 74
-1'1,4 Oa CI -4 1.F6k1",e! 1:,-f;.r.P.-:;;;(4111:144.1;4,5;;.,
".---
e?.`,1",-.P
L-ref';...$1-kAlr. ,,c.,...f..14 i'dri. .,,.0:4%;/¡4;;.Y.. "ei
,t...7:V1*,..ire^,,,.);' A'
.;,,, - ` reel s,4;:r.j2;..... - ..-.7-rle.ilet".
;1". 'kec
h,,ter-,..;,.7
,ii,:f . 724s
..5( .til:i126-
a f'S 4 Xi e,A
- 4:477).,_,'
rt'''- .fiie.;$5'03;11,Kf',4.45.1r4f114 . e-F.,,,,'.(1-4:
.;t2%...*::,"..P.4.,6,1,,,,,,4
".
':a". 1..424.'1' ir,''S.",'-''"'. ,W.,'_24-:f.-'
''..,'
, 4.7
'.4...4117;""Tr-7,1'V-e.:**,etie...,
:.30,71I?.-'1-"Atj'r.a.
4:
,..4.7.'"'
!,-.,..,...., .. .'...1....yolje;O:IPV
,..4.--.
""/"7:(.a" ' At
tis -'.... ..,.. . err:,
...v;,....4r-
%
?
,,....:f4m, .6-7--
....y.
,,7.,--
.-----::-:t
-'
-.F---7..,
tke.:1''''.."-(61'1I''.34-17
,..-... _ , 4,:if,:.'''''''k
....-e..
2'A,...r;,1-*.,.' .;-..
.4
,t"-X-,:';"k.n,k-ffix;;;',f*r.zt,-"Z.4-_,.''''...
"e4,;?,,,,,,,,,.-3f,:
f
,(4.--.-,e,,,fitt , p, --,14...,,-",:1:.
?z*,,,-..y.%:,---`-',-(:;-- '.0 ..,
,-,..-
;9'14.til.47.:".. , -,
.' - w...,-r-r,..¡rxi,Ave, ...,-, ,V ''',1. 4:- ,S, I..1'at....7....
,..,
... p- j
'±,:f';'it'SPele ,.:X.;"" f .V.:;-

- . -
,
.... ; ces.
e
MARELE

DICTIONAR GEOGRAFIC
AL

ROMINIEI

6 ) Mai ele Dulio a, Get pa& I ni. 1i 1.


)( ,

www.dacoromanica.ro
SOCIETATEA GEOGRAFICA ROMNA
FUNDATA LA 15 IUNIE 1875
RECUNOSCUTX DREPT INSTITUTIE DE UTILITATE PUBLICA, PRIN LEGEA DIN 20 FEBRUARIE 1897

MARELE

DICTIONAR GEOGRAFIC
AL

ROMiNIEI
ALCÄTUIT §I PRELUCRAT DUPA DICTIONARELE PARTIALE PE JUDETE
DE

GEORGE IOAN LAHOVARI


PRWDINTE AL INALTEI CURTI DE COMPTURI,
PRWDINTE AL SOCIETATLI PENTRU 1NVXTXTURA POPORULUI ROMIN,
SECRETAR GENERAL AL SOCIETATII GEOGRAFICE ROANE

GENERAL C. I. BRATIANU GRIGORE G. TOCILESCU


SUB-*EF AL STATULUI MAJOR GENERAL, MEMBRU AL ACADEME! ROMINE,
DIRECTOR PROFESOR UNIVERSITAR,
AL INSTITUTULUI GEOGRAFIC AL ARMATEI DIRECTOR AL MUZEULUI NATIONAL DE ANTICHITATI

VOLUMUL II.

BUCURE§TI
STAB. GRAFIC J. V. SOCECO, STR. BERZEI, 59
1899.

www.dacoromanica.ro
MARELE DICTIONAR GEOGRAFIC
AL ROMNIEI

B
Bucure§ti (urmare). Edilitate. tionarT, arhitectI, ingineff, geo- mitrescu, clucerul Grigore GrA-
Organisafia aa'ministrativii. metri, desenatorT, picherl, paz- disteanu, Chir Iancu ChiritA BA-
Inainte de secolul al XIX-Iea, nicT, gardianT si sergentl, totT lAceanu si aminarul Alex. Ghica.
Bucuresti era administrat de un numitT de consilia 1834. Hagi Mihala Flip escu,
consili0 comunal, compus din un UrmAtoarele 9 servicir com- cAminarul Alexandra Ghica, clu-
gIudet si 12 pirgarr, alesT de po- pun azT administratia Bucures- cerul Grigore GrAdisteanu, stol-
porul orasului. Pe la inceputul tilor. nicul Stanch'', Scarlat PetrovicT,
acestuT secol Bucuresti era admi- I. Directia lucrArilor tecnice: Dimitrie Dedu si Christofor Mus-
nistrat de un consilia comunal Directia ; tacov.
o parte ales si o parte numit de Serviciul alinierilor 1835. Constantin Costache
stAptnire. El se numea Casa MO- » studiilor ; ut-u, Constantin Costache Bucl,
ghistratuluf sail Cinstitul sfat 69 » planuluT ; stolnicul IonitA DrAgAnescu, ser-
oriifenesc al Poli/id Bucurefti. » bunurilor ; darulAnagnosti,Christodor Mus-
El se compunea din 5 membri, . apelor tacov, Nicolae Teodor si Vamesu
din cad unul-era prezident ; avea » podurflos. ; Iordache.
ca functionarl auxilian: 1 secre- I:) » salubritAtef. 1836. Postelnicul Costache
tar, I ajutor, I easier, I regis- II. Directia administrativA. 1.1tu, serdarul Xenocrat, serda-
trator, 5 cinovnicT, I tist Cu 6 III. » acciselor. rul FAnutI, medelnicerul Cos-
dorobantI, I odlias si 1 rindas. IV. » comptabilitgef. tache Creteanu, Christodor Mus-
Acesta era tot personalul comu- V. » sanitarA. tacov, MdrgArit Ivanovid, Pas-
nal, asa cum il gAsim in dosa- VI. Serv. casierier centrale. cale Gazoti, postelnicul Alexan-
rele PrimArieT de Bucuresti. VII. Secretariatul general. dra Ghica, Anastase Polizu si
Sfatul orAsenesc se intrunea VIII. Economatul general. Mihalache Ionescu.
de 3 orf pe sAptAmin1 : Martea, IX. Oficiul stAreT civile. 1837. CAminarul stefan 0-
Joia si SimbAta si lucra cite 6 Min aci lista diferitelor Sfa- grAzeanu, polcovnicul loan am-
ore pe zi. turT orAsenestr din Bucuresti, cu pineanu, Anastasie Polizu, ser-
AzI Bucuresti se administrea- incepere de la anul 1831: darul stefan loan, postelnicul
zA de un consilia comunal, ales 1831. CAminarul Iorgu Bi- Manolache BAleanu, Christodor
de cele doul colegil electorale, bescu (mg tirzia Domnitorul Mustacov si Pascale Gazoti.
compus din 31 consilierT, din cad Muntenief), cAminarul Pavel si 1838. Ion Scarlat, Ion Ba-
unul e primar si 2 ajutoare ; Cu Chir GhitA Opranu. caloglu, slugerul Spirache Co-
un personal numeros de func- 1833. Hatmanul Mihail Du- jescu, Aga Ion Filipescu, clu-

www.dacoromanica.ro
BUCURWI 6 BUCUREM

cerul Gr. Cantacuzino, Margarit (pana la Iunie) ; Constantin Cre- i861. Anton Arlon, Dimi-
Ivanovid, paharnicul Ion Ro- tulescu (JunieAugust) ; Dim. trie Bratianu, Dimitriq Berin-
setti, Nedelea Ion Mitescu i La- Polizu (August Octombrie) ; deia, Cezar Boliac, Dimitrie Ghi-
zar Calenderoglu. Constantin Len s (Octombrie- ca, George H. Anghel.
1839. Aga Iancu Balaceanu, Decembrie). 1866. Dimitrie Bratianu,
clucerul Alecu Ghica, slugeru/ 1849. Constantin Len s (la Dr. P. Iatropolu, Grigore La-
Spirache Cojescu, Lazar Calen- inceputul anultli) ; Aga Dimitrie hayan, Simeon Mihailescu, Gri-
deroglu, serdarul Anasti, Ion Falcoianu ; Paharnicul Nicolae gore Cantacuzino, Anton Arlon,
Serafim si George Balan. Lahovari, Raducanu Simonidi Constantin Panaiot, Constantin
1840. Slugerul Tomita, A- si Ion Bacaloglu. Ciocirlan, Nicolae Blaremberg,
tanasie Dumitriu, Anghel H. Supleantl : Nicolae Gherman Grigore Serurie, Dimitrie Cu-
Pandele, caminarul Dumitru Be- si Ion Triandafil. loglu, Pana Buescu, Iordache
lu, carainarul Pavel si paharnicul 1851. Mamie logofat Iorda- Hagi Anghel, Radu loan, Cor-
Alexandru Ghica. che Barcanescu, paharnicul Cos- neliu Lapati, Vasile Toncovi-
1841. Paharnicul Scarlat tache Cirlova, Atanasie Chris- ceanu, din cad' era Primar Di-
Rosetti, serdarul Pirvu Asan, tea Manta, Costache Balacescu mitrie Bratianu.
serdarul Alecu Izvoranu, Ion Lazar Gherasim. Ca ajutorl sunt: Simeon Mi-
Ilie, Christache H. Paraschiva SupleantI : Serdarul Nicolae hailescu, Gr. Lahovari, Anton
Teodor Balaban. Herisescu si Ion Bacaloglu. I. Arion, Dr. Panait Iatropolu,
1842. Marele postelnic Ion 1853. Marele logofat Gri- Gr. C. Cantacuzino si Costa-
Filipescu, paharnicul D. Ghica, gore Obedeanu, paharnicul Ev- che Panaiot. A demisionat Dr.
Asan Ion Camineanu, paharni- ghenie Predescu, serdarul Ion Iatropolu si s'a inlocuit cu C.
cul Ion Mitica, Ion Polizu Creteanu i Nicolae Herisescu. Ciocirlan ; a demisionat C. Cio-
Margarit Ivanovid. SupIeantI : Pitarul Enache cirlan ; si s'a numit Gr. P. Se-
1843. Maior Teodor Po- Trandafir i Raducanu Sinonidi. rurie; a demisionat C. Panaiot
pescu, serdarul Barbu Prisi- 1855. Aga Constantin loan si s'a numit Dem. Culoglu.
ceanu, Lazar Calenderoglu Filipescu, clucerul Simeon Mar- S'a reinoit pe jumatate nu-
Ion Ioanidi. covicT, Alecu Dumitrescu, ser- marul membrilor i tragindu-se
Supleantl: Serdarul Ion Arion darul Nicolae Herisescu si Cos- la sortf a esit Radu Ionescu,
si Ion Eftimiu. tache Paltineanu. Dimitrie Bratianu, Anton I. A-
1844. Vistierul Costache Supleantl : Pitarul Teodor Sfe- rion si Dr. Iatropolu in locul
Belu, maior D. Popescu, duce- tescu si Ion Ioanid. cdrora s'a ales precum si in lo-
ruI Ion Mihaescu, serdarul Geor- 1856. stefan H. Pandele, cul altor 6 ce eraa demisionatT
ge Papa si Lazar Calendero- Panait Ionescu, Ion Polizu, clu- mal inainte:
glu. cerul Ion Dinu, alesT pentru a Dimitrie Bratianu, Anton A-
Supleanti : Stan Gheorghiu se complecta lipsurile a 4 mem- nion, Dr. Iatropolu, C. Panaiot,
Dimitrie Economu. bri demisionatI. S. Mihailescu, Vasile Constan-
1845. Vornicul Ion Otete- 1857. Printul Dimitrie Ghi- tin, Barbu Protopopescu, Nico-
lesanu, clucerul Costache Pe- ca, serdarul Vasilache Paapa, Ion lae Pancu, Iancu Stefanescu
trescu , paharnicul Mihalache Pen- Polizu, serdarul Costache Iliescu Veniamin Hernia.
covicT, pitarul Lazar Calendero- Avram Gheorghiu. Dim. Bratianu fiind Primar, ia-
glu i Dumitru Ivanovid. Supleanti : Panait Ionescu ra ajutorT S. Mihalescu, Anton I.
SupleantI: Enache Iancu pitarul Ion Penescu. Arlon , Corneliu Lapati , Gri-
Ion MinovicT. 1859. Printul Dimitrie Ghi- gore C. Cantacuzino, Costache
1847. Polcovnicul Scarlat ca, Ion Bratianu, Vasile Paapa, Panaiot i Veniamin Hernia.
Cretulescu , pitarul Mihalache Tudor Arcon, Ghita Gherasi, Pa- 1867. D. BrAtianu, demi-
Bascoveanu, clucerul Ian cu Dinu, nait Ionescu si Costache Iliescu. sionind din calitatea de Primar,
paharnicul Nicolae Lahovari 186o.Vasile Constantinescu, a fost numit in locul lul C. Pa-
pitarul Lazar Calenderoglu. Anton Arion, Alexandru Oras naiot, iar in locul acestuia s'a
SupleantI Pitarul IanovicT cu. Aceste trer persoane s'atí a- numit ajutor pe Serurie Gr.
Ion Triandafil. les in locul demisionatilor G. 1 868 . S'a facut alegerea din
1848. Scarlat Cretulescu Gherasi, P. Ionescu si C. Iliescu. noa a ConsiliuluT Comunal si

www.dacoromanica.ro
BUCUREVII 7 BUCUREM

rezultatul a fost: Dr. P. Iatro- numindu-se Primar Colonel G. bicescu, Gr. Serurie, I. Dobro-
polu Primar, N. Manolescu, P. Manu, lar ajutoare C. D. Atha- viel, St. Petrescu 0 Gh. Pe-
Buescu, Gr. Serurie, S. R. Be- nasiu, Gr. Triandafil 0 V. Paapa. trovicr ajutoare.
chianu, V. Constantin 0 V. Her- 1877. A demisionat intregul 1888. S'a disolvat Consiliul
nia. Consilia ; s'a facut convocare 0 0 s'a compus o Comisia interi-
1869. S'a disolvat Consi- in ziva de 14 Maiti, aa fost ale§I marl. din Em. Protopopescu-Pa-
liul 0 s'a Inlocuit Cu o comi- 0 numitr: C. A. Rosetti primar, ke, loan Alexandrescu, Dr. De-
sie interimarä compusa din P. lar Dimitrie Giani, Ion Procopie- metrescu-Severeanu, Chr. Cer-
Dimancea, T. Christescu, Cor- Dumitrescu 0 Nicolae Fleva, lenti, Dem. Naumescu, Saya Va-
neliu Lapati, E. Predescu, Sta- ajutoare. silia, Ion N. Lahovari 0 Efrem
matt Atanasiu, P. Christu, I. G. 1878. Expirind termenul Con- Germani.
Manu, T. Radulescu, P. Ata- s'a &cut alegere 0 a
siliulur, La 21 Maia 1888 s'a facut
nasiu, Anghel Solacolu 0 C. fost numit Primar Dem. Ca- alegerea Consiliulur 0 rezultatul
Panaiot. riagdi, iar ajutoare N. Fle- a fost : Em. Protopopescu-Pake,
Din comisia interimara aa de- va, I. Pr.-Dumitrescu 0 Grig. Primar, Al. Rio§eanu, N. Vra-
misionat Petru T. ChrisLu, E. Serurie. biescu, Efrem Germani 0 Leo-
Predescu 0 C. Panaiot 0 s'ad 1883. S'a facut alegere pen- nida Paciurea, ajutoare.
numit in locul lor Dimitrie Teo- tru intregul consilia 0 s'a ales : 1892. Primar Grigore Tri-
haridi, Anton Stoianovicr 0 Ghi- Dimitrie Cariagdi Primar, Gr. andafil.
ta Dimitriadi, Serurie, N. Manolescu, P. Bu- 1893. Primar P. Orbescu.
x869. S'ail facut alegerr 0 escu, V. Hernia, Colonel Barozi 1894. Primar N. Filipescu ;
ail e§it G. G. Cantacuzino 0 Anton Mavrus ajutoare. Ajutoare : Al. Ciurcu, I. A.
Primar, lara ajutoare P. Gil- La 5 Noembrie 1883 s'a di- Bratescl ; Membrir : Alexandru
di§teanu, Dr. Daniilescu, C. A- solvat Consiliul comunal 0 s'a Th., Arlon C. C., Balanolu I. P.,
nino§eanu, Menelas Germani, R. numit Comisiunea interimara BdIdsanu Al., Balteanu Enia, Col-
Dumitriu 0 Nae Raduleanu. compusa din : tescu I., Cosacescu N., Do-
La 25 Ianuarie 1870, s'a fa- M. Torok, Dr. Sergiu, N. brescu N. G., Dumitrescu Mi-
cut o noua alegere 0 s'a con- Hagi-Stoica, Spiru Haret, te- rea E., Eftimiu G. M., Florian
firmat Primar Eftimie Diaman- fan Petrescu, C. Danescu 0 Gr. G., Gerassy N. I., Hagi Pantele
descu, in locul lur G. Canta- Vulturescu. D., Ioachimescu D., Ionescu
cuzino demisionat. 1884. S'a constituit noul Al. Gr., Ionescu Petre, Ionescu
1871. S'a facut o noul ale- Consiliu comunal compus din : Victor, Nicolescu Luca P., 0-
gere 0 s'a ales : Scarlat Cretu- N. Fleva Primar, 0 Gr. Cer- bedenaru I., Capitan, Popovicr
lescu Primar, Graf. Sc. Rosetti, chez, I. DobrovicT, Gr. Cape- Andrei, Ro§u D., Rusescu Ruse,
Dr. Daniilopau, General B. V15.- leanu, D. Ionescu, C. Danescu Severeanu C. Dr., oimescu N.
doianu, Const. Racota, Nicu Ra- §i St. Petrescu, ajutoare. N., Tomescu N. Dr., Velescu
covita 0 Ion I. Palla. La 4 Noembrie 1884 s'a fa- tefan, Zamfirescu Thoma.
B. Viadoianu s'a numit in cut alegere pentru jumatate din 1895. Primar, C. F. Robescu;
urma Primar in locul . Cretu- numar'ul membrilor e0tr la sortr, Ajutoare: G. Bursan 0 AngheI
lescu. in urma careia procedindu-se la Solacolu; Membrir : Alexandriu
1873. C. Bralloia a fost alegerea sortilor a e§it N. Fle- Chr., Assan G., Bibicescu I.
numit Primar in locul Genera- va, Primar, I. Bibicescu, Gr. Cer- G., Bolintineanu C. St., Chi-
lulur Vladoianu, iar ajutorr N. C. chez, Constantinescu Al., Do- ritescu Al., Christescu C., Dir
Tatäranu, C. Valeanu, Teodor brovicI I., Petrescu stefan 0 mitrescu Procopie I., Dobrescu
Galita, Dr. Daniilopolu 0 C. Vladescu Al. D. T., Eustatiu D., Fanuta Ath.
Racota. La 19 Iunie 1886 s'a ales Pri- Maior, Hernia V., Ionescu D.
La 2 Septembrie 1873 Genera- mar N. Manolescu in locul N. M., Ionescu N. blanaru, Meli-
lul Vadoianu s'a numit Primar in Fleva. sianu N., Miclescu Al., Micp-
locul lur C. Bralloia, demisionat. La Noembrie 1886 s'ati facut nescu Gr., Musceleanu Iosef,
1874. S'a facut alegere pen- din noa alegerr de Consilierr 0 Pdltineanu Barbu, Petrescu D.,
tru intregul Consilia 0 la 2 Oc- rezultatul a fost : I. Cimpineanu, Petrini Galati- Dr., Roseti Vin-
tombrie s'a confirmat aiegerea, Primar, Gr. Cerchez, I. G. Bi- till D., Solacolu C. Gr., Sta-

www.dacoromanica.ro
BUCUREqTI 8 BUCUREFI'l

nescu D., Sterie Nita, Vanic la veniturl si 6828266 1. v. la banT 43; deschiderT de credite,
Anton. cheltuelf, cum era budgetul co- le! 128830, banT 90. Total le!
Finan/ele comuner.- In anul mune! Bucuresti in anul 1866, 15458313, ba.nT 83.
1832 budgetul comuneT Bucu- s'a urcat pentru anul 1898 la lata cum se repartizeaza ve-
resti prezinta la veniturT suma veniturT 15458313 leT noT si la niturile i cheltuelile budgetuluT
de leT noT 218641 si la chel- cheltueli 15660093 leT no!. pe anul 1898:
tuell suma de 194814 1. n. Datoria comuneT Bucuresti se Natura veniturilor.- Veni-
Pe anul 1859 prezinta la ve- urca in Ianuarie 1866 la suma turT directe: zecimi comunale a-
niturT 474268 1. n. i la chel- de 2300729 le! vechT, 30 parale. supra contributiunilor catre stat
tuelT 445730 1. n. AzT - dupa 32 - Primaria proprietatilor particulare, le!
De la anul 1866 aa mers tot Bucuresti are contractate datoriT 850000 ; taxa birjelor, carutelor,
crescind atit veniturile cit In suma de 99255000 no!, tramwaie, tram-care, etc., le!
cheltuelile comuneT; urmatorul din carT pana la I Martie 1897 342000;- taxa de cal, livrele,
tabel va da o idee exacta cum a amortizat suma de 11200000 servitorT si insigne, le! 130000;
a crescut budgetul in ultimiT le!. Aceasta suma e impartid taxa libretelor de la servitorl,
32 de anT : in 7 imprumuturT, pe cae are le! 40000 ; taxa pompelor fune-
VeniturT Cheltuelf 1. v. a le achita treptat pana la anul bre, le! ifl000; taxa balurilor,
z866.- 7161564 6828266 1945, platind o dobinda la ele spectacolelor, panoramelor, etc.,
/867.- 4268706 7474982 de 4, 4'9 i 5 °I0. leT 53000 ; taxa biletelor de
/868.- 3000000 3306091 Ultimul budget.- latl in de- vinzarea vitelor, leT Iotoo.
leT noi talia ultimul budget al comu- Veniturf indirecte (accise) :
1869.- 3417210 3819818 neT Bucuresti pe anul 1898: taxa asupra bauturilor i lichi-
1870.- 3150501 3419352 Veniturl ordinare: venituri delor, le! 3898300 ; taxa asupra
¡871.- 3211727 3122727 directe, le! 1441100; veniturl comestibilelor, lei 1780300; taxa
1872.- 4756529 4697482 indirecte (accise), le! 7874700 ; asupra combustibilelor, 1.992800;
1873.- 5632800 6620430 veniturT din bunurT comunale, taxa asupra materialelor de con-
1874.- 5443634 6321507 le! 679500; veniturl din ser- structle, leT 344600; taxa asu-
1875.- 6106365 4781325 vicif comunale, le! 1204500 pra furagielor, leT 211000 ; taxa
1876.- 6136515 6127781 subventiunT, leT 561252; contri- asupra diferitelor altor obiecte,
/877.- 5816639 5816268 butiunT pentru drumurl 1650000 le! 85200 ; taxa de intrare in o-
1878.- 6175623 6169997 leT. ras, leT 465000; taxa de maga-
r879.- 6728455 6678455 Veniturr extra-ordinare sinaj, le! 44000; taxa din vin-
/880.- 6471081 6448413 Veniturf Cu destinatie speciala, zarea vitelor, le! 30000; taxa
/88/.- 7788916 7784700 le! 424058, bam 40; diferite chibriturilor i cartilor de joc,
1882.- 627636o 6265630 veniturl, lei 176000; din exce- le! 20000; produsul vinzaref o-
r883.- 6434924 6406583 dentul esercitiuluI 1896-97, leT biectelor confiscate, le! i000 ;
1884.- 8094660 7879180 1447203, bani 43; total, le! amenzI din contrabande, 1. 2500.
/885.- 7719660 7660312 15458313, bani 83. Veniturl din bunurl comunale:
z886.- 7807820 7807820 Cheltueli: Datoria publica, chiriilc diferitelor proprietalT ale
1887.- 7539920 7519920 leT 5624320, banT 8o; retribu- comuneT, le! 460000; china pen-
z888.- 7889350 7889350 tiunea primaruluT i ajutoarelor, tru afisarf de anunciurT, leT l000;
1889.- 9755000 9755000 le! 45000; secretariatukgeneral, chirille din tirgul Mosilor, le!
¡890.- 9625464 9623186 lef 204200 ; directia adminis- 90000; china de la podul Vi-
1891.-10479431 10673807 trativas leT 2268616, banT 10 tan, leT 30000 ; produsul vinza-
J892.-10511014 10593913 directia sanitara, lei 500884, reT terenurilor de la cimitire, le!
1893.-12203050 12318620 banT So; lucrarile tecnice, le! 90000.
/894.-12515313 12616993 4027482; oficiul stareT civile, VeniturT din servicif comu-
1895.-12546059 12833639 leT 43020 ; directia contabilita- nale : abonamente la serviciul a-
¡896.-13148226 12345084 teT, lei 424855, banl 8o; servi- pelor, le! 525000 ; abonamente
1897.-13528843 13758153 ciul accizelor, leT 696140; ca- la serviciul curatireT gunoaelor,
/898.-15458313 15660093 s.cria centrala, le' 47760; lu- le! 180000 ; m arcatu 1 mlisurilor,
Din suma de 7161564 1. v. eral-1 extra-ordinare, lei 447203, lei 80000; coticul vaselor,

www.dacoromanica.ro
BUCURE§TI 9 BUCURE§TI

2000; mAsuratul cerealelor la cArainte la copir sAracT i pentru Produs din mincArT la Ospl-
Obor, ler 2500; cintAritul la MoO intretinerea Azilulur de noapte. aria popularA, ler romo ; dife-
Abator, lei 3000 ; curAtitul la- Fondul 4Cutti», chirla ca- rite donatir pentru sAracT, Azi-
trinelor, leT 15000; bilete de selor 15.sate Comuner pentru a lul de noapte i OspItAria po-
legitimatie, ler 8000 ; estracte se impArti la sAracT ca ajutoare pular-A, ler 18000.
de pe actele stArei civile, ler de inmormintArT, lel 1235. Fondul dAruit comuna' de Co-
6000; folie dotale, ler 25000 ; Fondul (Avramidis», ca- mitetul Romin al Expozitiuner
produsul din taxa tAerer vitelor, pital nominal 3000 ler, procente din Paris pentru intemeierea u-
leT 240000; permisiunT de clà- 5°/o la capital, pentru a se bu- ner expositiunT permanente in
dirr, ler 90000 ; produs din vizite pArti la sAracr, ler 150. capitall, capitalul nominal al e-
condicute pentru supraveghe- Fondul e Arhiereul Vale- fectelor de leI 41500 (din care
rea prostitutiuneT, 1. 20000; pro- rian-Rimniceanu », capital nomi- efecte b valoare nominall de
dus de la blile populare, L 8000. nal moo ler, procente 50/0 la 38500, fondul dAruit) plus pro-
Subventiunr: subventia pen- capital, pentru a se impärti la cente, leT 50000.
tru tntretinerea grAdiner ame- arad, ler 50. De la societAtile de tramvaie,
leI 6000; subventia pentru . h) Fondul (Panady», capital pentru curdtitul gunoaelor de pe
intretinerea sergentilor de ora., nominal 4000 fl. v. a., partea liniile tramvaielor, ler 29652,
ler 417600; subventia pentru a- ce revine Comuner din procen- banT 20.
jutoare bisericelor sArace, ler tele acestur capital pentru a se Sume depuse de particularf
137652. intrebuinta in folosul copiilor or- pentru instalArT de conducte de
ContributiunT pentru drumurr: fa nr, ler 355. apd, 40000.
prestatir comunale, leT 370000; Fondul cMaior Cioranu», Subventiunea de la Camera
taxa 40/0 asnpra proprietAtilor china caselor lAsate comuner de Comercid pentru intretinerea
din coprinsul comuner, 1. 935 000 ; pentru burse i inzestrArT de coalei comerciale de gr. I, ler
subventia pentru intretinerea cli- fete, ler 2100. 3989, banT 30.
lor nationale, leT 145000; sub- Fondul tProtopopul Tudor Diferitele veniturT Veniturr
ventia pentru intretinerea ose- Economul», capital nominal ler din amenzT de contraventiunr,
lelor care cad in sarcina sta- 260000 i agaria Turnescu», ler 20000.
tulur (conform leger pentru ruAr- capital nominal m0000 ler, pro- VeniturT din amenzr de la an-
ginirea oraplur BucurWi), leT centele la acest capital pentru treprenorl, ler 5000.
200000. fundatiunea Protopopul Tudor Procente la capitaluI consem-
Veniturt extra- ordinare. Maria Turnescu, ler 18000. nat, ler 500o.
Donatiunr i veniturr cu desti- Fondul cEpiscopul Ino- Diferitele venfturl de la cimi-
natiunr speciale centie Kitulescu», dora zecimr tire, ler 15000.
Fondul dAruit de 4/. S. din venitul acestur legat pentru Veniturr intimplAtoare , leT
Regina», capital nominal 7000 a se impArti OspItArieT popu- 130000.
procente 5°Jo la acest capi- lare, Id 2415. Cheltueli. Cheltuelile cele
tal, pentru mAritatul fetelor 1) Fondul (Evlogie Gheor- mal principale ale comuner sunt :
race, ler 350. hieff» arenda moOelor Coteni- AnuitAtile diferitelor datorir pu-
Fondul cAndrocle i Are. ta i Vii§oara, 2IS cuve- blice (7 imprum.) 5624520.8Q ler.
tia Fotino» capital nominal ler nite Comund conform testamen- Personalul central i adminis-
20000, procente 50/r) la acest tulur, 7600 ler; '/B SocietAtir pen- trativ 345060
capital, pentru intretinerea Azi- tru invAtatura PoporuluT Romin, Chirir pentru coalele insta-
lulta de noapte, ler moo. 3800 ler ; in total 11400 ler. late in localurr particulare, ler
Foirdul econtesa Zoe Ro- vi) Diferite : pentru intretine- 55000.
setti», pentru facerea una opere rea mormintulur familieT Ec. Va- Subventir celor dota leagAne
de bine-facere in memoria sa, siliad, procente la capitalul no- pentru copir orfanT, 3000 ler.
ler 127963, banT 90. minal de 2000 lei depus. Subventie Teatrulur National,
d) Fondul «AL Andonescu», Idem pentru intretinerea mor- 55500 ler.
capital nominal 10500 ler, pro- mintulur poetulur Eminescu, pro- Subventir bisericelor slrace,
cente la acest capital, pentru cente la capitalul nominal de 178000 leT.
cumpArarea de cArtr i hnbrA- moo ler depus. Subventir corurilor ce fun,ctio-

66760 Alarde Dtel(omar Goografta. FA II.


2

www.dacoromanica.ro
BUCUREM lo BUCUREg I

neazá la bisericele intrennute de a fintinelor, basinelor si coloa- cale, stropitoare, plugurT de za-
comuna 34200 leT. nelor de apa, aparate pentru pada, cotige, furgoane, trAsurT,
Politla administrativa, 1061520 masurarea debituluT de apa in saniT, hamurT, cum $i °e-ce alt
leT. conducte, unsoare, stupa, com- material similar, leT 60000.
Serviciul pompierilor, 186000 bustibil $i material divers pen- Intretinerea garilor de gunoae,
leT. tru exploatarea uzineT hidro-e- facere qi intretinere de linif pen-
Premiul com. Bucure$ti, pen- lectrice, miel* schimbarI in ca- tru ele, ¡el I0000.
tru imbunatatirea raser cailor, nalizatiunile de apa existente, Lucratorl si carute suplimen-
2000 leI. leT 83000. tare pentru ridicarea zapezeT,
Directia sanitara, 294480 leT. InstalatiunT de noul conducte sumele disponibile ale alocatiu-
Eforiel Spitalelor Civile pen- pe diferite strade, ler 30000. neT putindu-se intrebuinta $i la
tru alienan, 30000 ler. InstalatiunT de conducte par- ameliorarl diverse ale serviciuluT,
Serviciul copiilor gasitT, 9900 ticulare, leT 40000. din carT pana la 30000 pentru
leT. Iluminatul ordinar al ora$uluT cumpararea de ca!, leT 50000.
Fondul de epizootie, 66254.80 cu electricitate, gaz aerian, pe- Nutrimentul cailor, 1. 170000.
leT. trol si uleid mineral dens, -un- Iluminatul localurilor comu-
Laboratoriul chimico - bacte- soare, stupd, combustibil si ma- nale, lei 30000.
reologic municipal, w000 ¡el. terial divers pentru exploatarea Intrennerea orologiilor publi-
Retribununea personalulur lu- uziner electrice, intretinerea ma- ce, telefoanelor, telegrafelor, so-
crarilor tecnice, le! 297120. sinelor, lampelor si liniilor des neriilor $i complectarea lor, leT
Retributiunea lucratorilor tec- tinate iluminatulul public cu e- 6000.
niel, leT 1038840. lectricitate, plata diurnelor pen- Fond pentru imprejmuirT, din
Imprimate, carn, jurnale, re- tru verificarea puteriT luminatoa- care ¡0000 leT pentru imprej-
chizite de biurod pentru toate re a gazuluT, leT 670000. muirea ManutanteT, ¡el i6000.
serviciile tecnice, afard de ser- Iluminatul prin electricitate al Imbunatatirl la cladirile ospi-
viciul planuluT, leT 4000. abatoriuluT, combustibil, unsoare, ciulur Zerlendi, leT i0000.
Material pentru reproductiune stupa si material divers, sad Modificarea, transformarea si
de desemnuff si scrierl, impri- transformarea complecta a sis- imbunAtAtirea interioruluT haleT
mate pentru toate serviciile tec- temuluT de iluminat, leT 25000. Amza, leT 30000.
nice, afard de serviciul planu- Nisip, pietri$, bolovanT, pavele Unelte, seminte, rasadurT, ar-
luT, leT 5000. de Turcoaia $1 transportul lor, bustl, tutorl, pietri$ arat $1 altele,
Intrennerea si reparatiunea astfalt, basalt, scule $i ma$ine pentru intretinerea gradinilor, a
cladirilor $i felefoanelor de la pentru intretinerea $1 transfor- plantatiunilor $i a noilor con-
Arcuda-Brezoaia, a basinelor $i marea actualelor pavage, $osele structiunT. Intretinerea taluzelor
filtrelor de la Arcuda, a ape- $i trotuare cum $i pavage nota DimboviteT $isplaiete, leT 15000.
ductuluT si accesoriile luT, nisip ca incercare, le! 550000. ConstructiunT din nod si im-
pentru exploatarea filtrelor, a- Intretinerea, in comptul statu- bunatatie la cimitirul erban-
parate pentru constatarea $i in- luT, a cailor nationale din zona Voda, leT 65 5 5 8.
registrarea calitateT $i cantita- CapitaleT dupa noua raza, per- Fond pentru serbArT natio-
teT de apa, lei 35000. sonal $i material, leT 200000. nale si decoratiunT publice, in
Consolidarea digurilor si in- Intretinerea si complectarea care intrl si serbarea de la Bo-
tretinerea canaluluI DimboviteT plantatiunilor de pe strade $i a boteazà, leT 20000.
si accesoriile luT, de la Brezoaia bancilor publice, le! 5000. Fond pentru decorarea pavi-
pana la Vitan, si despotmolirea Material $i aparate pentru in- lionuluT de la Mo$T, precum $i
acestur canal, cu deosebire in tretin erea $i curantul canalelor, diplome industria$ilor $i comer-
ora, filtre caderea de apa de transformarea recipientelor $i ciantilor, leT 5000.
la Grozave$ti $1 Abator, , leT imbunatatirl in genere, 1. 20000. Fond pentru facerea unei o-
30000. Intretinerea, transformarea si pere de bine-facere in memoria
Intretinerea cladireT, turbine- complectarea materialulur de ma- Contesel Zoe Rosetti, conform
lor, pompelor, a rezervoarelor turat, stropit $i ridicat gunoaele : transactiuneT incheiata cu suc-
de la Cotroceni, a canalizatiuneT pera*, forase, carucioare, tubur1 cesoriT sal, leT 127963, batir 90.
de distributiunea aper in oras, de guilla, maturT mecanice, sa- Intretinerea constructiunilor

www.dacoromanica.ro
BUCURETI 11 BUCUREM

din cimitire, cum pi noT adause, imbunatatirl la filtrele de la Bicu, luT electric 41 ; la sectiunea pa-
lei 10000. leT 46000. vagiilor 244 (afara de lucratoril
Diferite cheltuelf. Impozite ConstructiunT de trotuare, lei suplimentarT cu ziva) ; la sectia
pentru imobilele ComuneT, leT 40000. plantatiunilor ¡6; la sectia ca-
40000. ComplectarT pi adause la in- nalurilor 45; pentru maturatul,
Remize serviciilor de perce- trepozite, leT 250000. stropitul pi ridicatul gunoaelor
pere, agentilor de constatarea Cumpararea parculuT B MI easa, 567; pentru latrine 36; la sectia
abonamentelor la serviciul gu- imbunatatirl pi lucrar referitoare, - grajdurilor pi atelierelor 76; la
noaelor particulare, pi a treT a- leT 65000. atelierele comunale 31 ; la gra.-
vocatl insarcinatT cu procesele ConstructiunT de pavage, tro- dinT pi cimitire 45 ; la serviciul
de contraventiunT, socotit avo- tuare pi imbunatatirr pe poseaua staxer civile 22; la comptabili-
catilor de la 10-15 °/o din inca- Filaret-Belu, ler 200000. tate 45; la serviciul accizelor
sarT, pentru fie-care, le11600oo. Fond pentru ridicarea planu- (central, inspectiune, Oil, ram-
MisiunT, diurne, indemnizati- lid orapuluT, prin Statul-major al pa, fabricile de bere, otet, stea-
unT de transport pi altele, gra- armateT, ler 201780. fina., &lila) 96; la bariere 48;
tificatiunT cameriptilor pi doro- Numeirulfunclionarilor comu- la guarda accizelor 379; la ca-
bantilor, leT 40000. nalf.La primaria de Bucurepti sierie 32. In total functionarT
Diurnele membrilor comisiu- eran la inceputul anuluT 1898: diverpI platitT de comuna Bu-
nilor de recensemint, rechizitif La secretariat 11 persoane ; curepti sunt in numar de 3903.
pi recru tare, leT 14000. la biuroul statistic 5; la arhiva Primaria platepte ajutoare la
Cheltuelf extra-ordinare. centrall pi registratura generala 72 functionarT Ira drept de
Pentru alimentarea fondului ri- 13 ; la intendenta. 40; la directia pensiune, celor infirmT pi yac:1u-
dicareT unuT monument in a- administrativa. 3; la biuroul cul- velor, o suma de 50000 leT pe
mintirea eroilor Independenter, telor, instructiuneT pi asistenteT an; maT pldtepte la 107 func-
leT 70000. publice IO ; la biuroul licitatiilor tionarT, cu drept de pensiune,
Pentru a veni in ajutorul co- 4; la azilul de noapte pi ospl- o suma de 210000 leT.
mitetuluT pentru ridicarea mo- aria populara ¡2; la baile po- Serviciul mdsurilor fi greu-
numentulur I. C. Bratianu, leT pulare 6; la cimitirele comu- Id filor me/rice. Pe linga Pri-
50000. nale 40; la politla comunala 7'; maria CapitaleT e atapat un ser-
Constructiunea uneT hale de la serviciul contencios 16; la vida pentru verificarea masuri-
pasarT, legume, zarzavat, ota, pcoala profesionala cTudor Eco- lor metrice.
lapte pi brinzeturT, linga hala nomul» 17 ; la biuroul verifica- Acest servichl a fost condus
Ghica, leT 130000. reT mdsurilor I i; la politia ad- in 1897 de un verificator-pef pi
Complectarl pi adause la hala ministrativa 117; sergentT de o- de 5 ajutoare de verificator. Fie-
Grivita, leT 80000. ra p sunt 1240; la biuroul de care ajutor are in sarcina sa
Pentru pavarea cu lemn a servitorl 24 ; la serviciul sani- inspectiunea uneT culorT, fiind
cale Victoria, spre bulevardul tar 56; la serviciul veterinar insotit de un dorobant care tre-
Elisabeta pi strada Fintiner, leT 28; la serviciul copiilor gasitl bue sa aducä la biurotI masu-
150000. 335 (din carr 330 moale); la os- rile confiscate de la diferitT co-
Constructiunea uneT pcoale in piciul comunal (Zerlendi» 20; merciantT.
culoarea de Verde, leT woo00. la laboratoriul chimico-bactere- Serviciul interior de adminis-
Idem in culoarea de Alba- ologic municipal 9 ; la serviciul tratie, precum : corespondenfa,
stru, leT 90000. central tecnic 5; la serviciul stu- verificarea másurilor pi greuta-
Fond pentru terminarea pcoa- diilor tecnice 14 ; la serviciul a- tilor noT, ce urmeaza a fi puse
le! Ferdinand, lel 46203, b. 43. pelor io; la serviciul de podurl In comerciii, se indeplinepte de
Subventle coaleT pentru in- pi posele ¡o; la serviciul alinie- peful-verificator, ajutat de unul
vata.tura poporuluT romtn, leT rilor 16; la serviciul bunurilor din ajutoriT-verificatorT de ser-
t0000. 12; la sectiunea bunurilor pri- vicia saptaminal in biurod numal
ConstructiunT de canalurT de vate 7; la sectiunea captareT a- dimineata, iar dupa amiazT, de
scurgere din non pi transfor- pelor 18 (afara de lucratoriT su- la 2-5 ore, acest ajutor-verifi-
marl, leT 120000. plimentarl cu ziva) ; la sectiunea cator face serviciul la vama Fi-
ReparatiunT, transformarT pi distributiuneT aper pi iluminatu- laret, liberind certificate de im-

www.dacoromanica.ro
BUCURE§TI 12 BUCURE§TI

port comerciantilor carl intro- de analize. Anual se fac toril ele4aelor a caror ghiata
duc masurT in capitala. 1200-1500 expertize. este admisa in capita% sunt o-
lata numarul verificarilor e- Numdrul medicilor.La 31 bliga in fie-care an, spre
fectuate in ceT din urma. 4 Decembrie 1897 eraa in capi- toamna, sA curete elqtaele
anT: tala : 228 doctorr in medi- libereze, celor carT mampara ghia-
1893-94, 74987; 1894--95, cina; 22 medicT veterinarT ; I I ta, certificate liberate de Prima-
93141; 1895-96,124285;1896 dent4tT cl. I; 5 denti§t1 cl. II; ria tocan, constatatoare cd ghia-
97, 137609. 32 farmackt1 dirigen; 26 far- ta provine din aceste ele§tae
Serviciul sanitar. Serviciul maci§tT ; 50 asistentr in farma- ca aa fost ciratite inainte de
igieneT publice, al politier sani- cie ; 27 elevi- in farmacie ; isi inghet. Aceste certificate se pre-
tare i veterinare, depinde de moaw ; 9 vaccinatorl; 137 sub- zinta Primarier capitaleT (servi-
primAria orawluT, sub controlul chirurgT ; 14 droghi§tT. ciul sanitar), care, pe baza lor, a-
ministerulur de interne (al di- Serviciul sanitar a corda autorizatiunT de intrare in
rectiuniT generale a serviciuluT dat o ordonanta prin care o- oras; carutele carr nu sunt in-
sanitar). Acest servicia se com- prWe ridicarea i intrebuinta- sotite de un asemenea certificat
pune din i medic-wf, cu perso- rea ghieter provenita din toate cu vizA, se resping la bariera.
nalul de cancelarle; 14 medid lacurile din interiorul orawluT in Bucurqti sunt 9
comunalT, insarcinatT cu cauta- din lacurile Valea-PlingeriT, bal sistematice de abur!, de pu-
rea gratuita a bolnavilor slracr, Ghencea, Colentina, de la Zal- tina, cu basin, hydroterapie, ma-
cu privegherea sanitara a woa- hana, din fintina BrincovenesiT, sagiu, InhalatiunT, etc. Mara de
lelor, cu prevenirea boalelor in- Ciurel, din cat. BirzeT (com. Du- acestea maT este la fie-care spi-
fectioase i cu alte lucrari de dqti), Ciorogirla, din riul Dtmbo- tal cite o bae. Dupa calculele
politie sanitara, cu ingrijirea me- vita, de la com. Row In jos, In tot facute luind ca baza cifrele
dican a copiilor gasitl, a infir- parcursul eT prin capitald i pana de la diferitele bal se poate
milor din ospiciul comunal ; dincolo de Vitan, cu 5 kil, la considera ca 14 din locuitorif
veterinar primar i 4 veterinarT vale; toate lacurile din apropie- Bucuretilor frecuenta localurile
comuna% insArcinatT cu politia rea VitanuluT, carT se alimen- de MI calde. In timpul vereT,
veterinara, cu serviciul abato- teaza cu apa Dimboviter; pri- mahalagiii i lucratorili se scalda
riuluT §i al oboruluT de vite, cu valul situat intre str. Martiwr In Dimbovin.
privegherea alimentelor de ori- oseaua VAcare§ti ; lacul de Siguranta publici. Prefec-
gine animan din comercia, cu pe cimpia Ganescu din oseaua tura PoNief.Siguranta pu-
cultivarea de vaccin animal ; 2 Vilior ; lacul din tre liniile ferate blica in capitall se exercita de
chim4tT municipalT ; 6 vaccina- Giurgiu ijonctiunea Filaret- Prefectura PolitieT. Din acest
torl ; 9 moaw comunale ; 6 a- Gara-de-Nord, situat in dosul punct de vedere Bucureti se
gentI sanitarT, insarcinati cu pri- fabriceT Mandrea ; lacul Stiffier impart In 5 inspectorate i in
vegherea salubritatiT publice de pe oseaua DoamneT, in drep- 50 sectiunT, avind urmatorul per-
Cu dezinfectarea; i mecanic pen- tul str. Coriolan. sonal: i Prefect de politie,
tru aparatele de dezinfectare; Este permisa introducerea comisar-director, 2 comisarT-in-
revizor al copiilor gAsitT ; vInzarea in oras a ghieter care spectorT clasa I, 3 comisarr-in-
comisar sanitar. Ca autoritate se va constata ca provine din spectorT clasa II, 50 comisar!
consultativa, In chestiunT sani- urmdtoarele elqtae, carr se vor de sectie din carT 10 de clasa
tare, functioneazà, pe linga pri- fi curdtit inainte de a se forma I si 40 de clasa II; I comisar
mar §i consiliul comunal, un ghiata pe ele O. anume : lacul clasa II special pe linga Banca
consilia de igiena publica al o- Cignegia, eletaele Floreasca, Nationala, I comisar clasa II,
rawluT, compus din primar, ca HerastrIul, TeiT-DoamneT, Popa- special PalatuluT JustitieT, 5 co-
prewdinte, din medicul-wf, ca Toma, Mogowaia, Pasarea, BrA- misar! specialT de sigurantA cla-
vice-prewdinte, din 16 medid, nqti, Fundeni-Doamner, Fun- sa II; 6 comisar! specialf de
arhitect, i inginer, i farma- deni-Gherasi, riul Dimbovita de urmArire clasa II (cite unul pe
cist, 4 veterinarT i I secretar. la com. Row in sus, Ciorogirla linga fie-care judecaorie de pace
Primaria a mArit in acest an de la Bragadiru in sus, riul Bre- din capitall) ; i comisar special
(1898) laboratoriul saa, adaogin- bina de l'higa c. Domne§ti-d.-s. clasa II la gara de Nord ; 50
du-T i o sectie bactereologica Top- proprietariT i arenda- sub-comisan! clasa I, 5 sub-co-

www.dacoromanica.ro
BUCUREM 13 BUCURE§TI

misad specialf clasa I de sigu- mijloacele pentru paza si sigu- paratir, 5 °amen!' la croitorie si
ranta ; 1 oo sub-comisad clasa ranta publica in comuna. cite un om de companie pen-
II, 10 sub-comisarr clasa II (spe- Conform obligatiunilor impuse tru reparatia cizmelor.
Cali de siguranta). prin lege, Primaria a intretinut Politia comunald. Pentru
Osebit de acestia sunt mar in anul 1897 corpul sergentilor pazirea curatenier in oras si
multr agentr secretr. de oras, pldtind si salariul a controlul in hale a carnurilor si a
Pe lingd Prefectura Politier e I To sub-comisad de Casa II-a. alimentelor, Primaria are un ser-
atasat un atelier fotografic, un Acest corp e sub conducerea viciil de politie special, intreti-
biuroti antropometric, un biuroti Prefecturer PolitieT. nut de ea si sub directiunea e!,
telegrafo-postal si un arest. Pentru acoperirea cheltuelilor compus din urmatorul personal:
Osebit de subventia de leT necesare in aceasta privinta, Pri- 1 sef de politie; 3 comisad-in-

1074240 ce o acordä comuna maria a prevazut in anu11897, spector!, din care unul ajutor
pazer orasulur, in budgetul Mi- in budgetul respectiv, suma de al sefulur politiel; 6 comisar!
nisterulur de interne se mar pre- 1074240 leT, din carT 1029240 cl. I; zz comisar! cl. II; 30 can-
vede o suma de 517320 ler; ¡el pentru plata de personal, lar tonierr; 4 portad cl. I; 5 por-
ded siguranta orasulur costa in restul de 45000 ler pentru ma- tad cl. II.
total 1591560 ler. terial, chirle de cazarme, medi- Tot politier comunale ir in-
Biuroul de servitorr. Tot pe camente, etc. cumba datoria de a inspecta
linga. Prefectura Politier capita- Statul a venit in ajutorul co- starea sanitara a capitaleT (la-
ler functioneaza, conform leger a- muner in anul 1897, oferindu-I trine, locuinte insalubre), a ob-
supra servitorilor, un biuroti de o subventiune de 417600 leT. serva hrana si bautura ce se o-
servitorr. Efectivul batalionulur de si- ferä. locuitorilor orasulur.
Osebit, tot pentru plasarr de guranta publica in 1897 a fost In anul 1897, Politia comu n ala
servitorT precum si pentru bone, de 17 ofited si 1228 oamenT de a inspectat 168 case, a talcut O. se
guvernante, doler, etc., s'a per- trupa. evacueze 109 case, a darimat 83
mis de maT mult timp functio- Intreg corpul acesta a fost case; de asemenea a darimat
narea amar multor biurourr par- impartit in 5 companir dupa cu- si 91 latrine.
ticulare, de oare-ce s'a consta- lorile Capitaler, fie-care compa- A rezolvat si a dat o solu-
tat ca singur biuroul de pe lingd nie formindu-se din trer schim- tiune la 12577 hirtir, carT sunt
Prefectura nu putea satisface burr, ast-fel ea un om in timp repartizate in urmatoarele ca-
cererile multiple ces i se pre- de 24 ore face numar 8 ore in tegorir: 127 cartr de judecata,
zintaa. post si I ora la cazarma pen- executate ; 2345 cercetArr cerute
Activitatea biuroulur de ser- tru teorie. de serviciul tecnic, oprirr de lu-
vitorT in anul 1897 a fost ur- Impartirea celor 1228 oamenT crad, cererr de reparatir etc.;
matoarea : pentru serviciti este : 356 la 2348 cercetarr relative la dispen-
S'a liberat 5506 condicute din schimbul ma, 294 la schimbul se de armata, taxe scolare, livrete
noti, pentru care s'a incasat si al II-lea si 578 la sehimbul de de tutun, etc. ; 715 publicatiunT
s'a varsat la casa comunala in noapte. de licitati! si contracte de in-
total 16518 la Sergentir de strada se recru- chiriere ; 2321 corespondente
S'ati vizat 1709 condicute teaza din cer carT ati facut ar- cu atas:60.0e administrative
vechr, incasindu-se taxe In to- mata si cu stiinta de carte. prin directiuni; 2494 procese
tal de 1709 Id. Corpul are ateliere propril de contraventie simple ; 2217
Pentru functionarea acestur pentru croitorie si cizmärie, in procese-verbale pentru defectul
biurofi de servitorr, Primaria in carT se lucreazä. : mantale, tunicT, cclerajulur.
acest an a cheltuit 21600 leT pelerine, bluze, cizme, etc.; lucra- Para barierelor. Pentru
salad! pentru personal si 4000 toril sunt luatT dintre sergentir paza barierelor, e organizat un
imprimate, registre, condicute, carT cunosc aceste mestesugurT. serviciti al accizelor, care se
combustibil si alte materiale ne- Atelierele functioneaza pana ce compune din urmatorul perso-
cesare. termina confectionarea coman- nal: 1 comandant; 3 ofiterr;
Corpul sergenfilor de ora'. de! anuale, apor contingentul 8 aghiotaltr; I furier ; 16 ser-
Legea comunala dispune ca. Co- lucratorilor se micsoreazd, men- gentr majorl; 320 guard ; 1 sef
muna este datoare a procura tinindu-se in ateliere, pentru re- al grajdurilor ; 10 rindasr; 1 ar-

www.dacoromanica.ro
BUCURESTI 14 BUCUREM

murier ; I talonar ; 2 croitor1; tra, un pAstor cu un cAine, in Paza orafului. Corpu/pom-


2 cameristl; 2 potcovari ; 9 vi- suvenirea origineT traditionale pierilor din Bucuresti face parte
zitiT. a orasulur (Bucur pAstorul, fun- din Reg. al 2-lea de Arti-
Scutul oraEulut BucureEti. datorul Bucurestilor) si la se- lerie si se compune din 3 ba-
Scutul Bucurestilor in vechime nestra un herald cu armele tl- teril destinate pentru stingerea
a fost Buna-Vestire, dupa hra- rer sub coroana Domneascl, ca incendiurilor. Fie-care baterie
mul bisericeT Curtea-Vechie. Un semn de oras capitale. are ca efectiv 150 oamenT
document inedit ce se aftá in Art. Il. i cel din urml. Mi- 50 cal, cu pompe aparate
i
pdstrarea d-luT V. A. Urechil, nistrul Nostru Secretar de Stat trebuincioase. Din intregul e-
emanat de la DragotA, giudetul la Departamentul de Interne, fectiv al acestor baterff, 150
(Primarul) orasulul din 1670, are Agriculturl. i LucrArr publice, oamenT s int insArcinatT esclusiv
pe el aplicat sigiliul rotund, cu este insArcinat cu aducerea la cu serviciul de incendir si o-
Buna-Vestire la mijloc, si de jur indeplinire a acestuT Decret. bligati a esi la toate focurile
inscriptiunea orasuluT Bucuresti. Dat in Bucuresti la 7 De- ce s'ar ivi. ET sunt 11111)144T
Scutul orasuluT Bucuresti, ast- cembrie 1864. actualmente la urmAtoarele pos-
fel cum este azT, a fost stabilit Alexandru Ion. tal-1 principale, al/1nd locas pro-
In principia printr'un decret al Ministra de Stat la Depar-
tamental de Interne, Agri-
pria :
fostuluT Domnitor Alexandru culturit el Lucrad publico. Postul de la Prefectura
loan. I, din 7 Decembrie 1864. M. Cogalniceanu. PolitieT CapitaleT.
DAm ad in extenso o copie No. 1740. Pentru coloarea de galben,
exactA dupA acel decret, pe care-I De atuncT acest écusson a postut de pe soseaua Bonaparte,
gIsim publicat In Monitorul O- fost modificat prin omiterea colt cu str. Cometa.
ficial al Principatelor Unite Ro- toruluT si a ctinetuf i prin a- Pentru coloarea de verde,
mine, No. 2771, decret plin, cum dausul devizel: Patria fi drep- postul de pe bulevardul Inde-
se vede, de eroff contra stiinteI tul meti. pendenteT.
eraldice : Dupd un proiect pregAtit Pentru coloarea de albas-
Alexandru loan I, prezentat de d. Stefan Greceanu, tru, postal de pe cheiul Dlin-
Cu mila luT Dumnezea i vo- fost senator, mult cunoscdtor bovitet, la Radu-VodA.
inta Nationall, In ale eraldiceT, scutul CapitaleT Pentru coloarea de negru,
Domn Principatelor-Unite Bucuresti ar fi a se hotAr? In postal de pe bulevardul Fer-
; modul urmAtor : dinand, la rezervoriul de apl.
La totT de fatl i viitorl Scut de zmalt lAzuriti (albas- Corpul este ?nzestrat i ope-
nAtate: tru, d'azur) Incastrat cu Sf. Di- reazA cu aparate din cele mal
Asupra raportului MinistruluT mitrie Basaraboff, tinind crucea moderne i mar perfectionate.
Nostru, Secretar de Stat la De- in dextra i sulita in senestra, Pentru serviciile ce pompieriT
partamentul de interne, Agri- toate d'auria (cf or). aduc locuitorilor CapitaleT, Pri-
culturl i LucrArT publice; Coroanl muralA. mlria pllteste statultff, sub tittut
VAzind chibzuirea ConsiliuluT Deviza : «Patria si dreptul de subventiune, suma de leT
comund Bucuresti, asupra ar- mea» d'auriti (d'or), pe ghiur- 186000 pe an.
melor ce ar urma sA se adopte ghiuli (gueules). Bateriite de rezervl sunt la
pentru Bucuresti ; Se stie cl in biserica Mitro- Cazarma Malmezon, unde fac
Am decretat i decretAm ce polier se pAstreazA intr'un si- servida de artiterie
si sunt
urmeazA : cria de argint masiv moastele scoase numai la incendiT marT.
Art. I. Armele comuneT Bu- Sf. Dumitru Basaraboff, devenit Deosebit de aceasta mal sunt
curesti se vor compune in mo- patronul Bucurestilor de la a- afectatT pentru diferite localurT
dul urmAtor: ducerea moastelor sale din Bul- publice 20 °afma cu 7 pompe
Un scut cu sfintul marele garia de care generalul rus si 7 sacale miel.
martir Demetria (patronul ora- Solticoff, din ordinul ImpArA- Turnul de observalie. Ina-
suluT) naturale, pe chnp de azur, teser Ecaterina. Asezarea sfin- inte-vreme ca turn de observatie
surmontat de o coroanA murale tuluT in biserica MitropolieT s'a in CapitalA servea Turnul Col-
terminat de o esarpl trino- flcut la 13 Iulie 1774, sub dom- tei, dar acum e foisorul clAdit
lora, av?nd de tenentil, la dex- nia tul VodA Ipsilante. anume pe bulevardul Ferdinand,

www.dacoromanica.ro
BUCUREVTI 15 BUCUREVTI

in inaltime de 45 metri. In in- lingl Administratiunea CurteI parte apartamentele M. S. Re-


teriorul sat, foisorul de foc are, regale. gineT de ale M. S. RegeluI.
In partea-T de sus, un rezervoria Mal multe tablourT semnate Apartamentele RegineT se
pentru apa, cu un volum de de Titien, P. Veronese, Bra- compun din o mare sail de mu-
woo m. c. Acest rezervoria mantino, Luca Cranach, Anto- zica, in care sunt de observat ta-
serva ca regulator pentru re- nello da Missina, etc. impodo- b/ourile : Lupta dintre Hercule fi
teaua de conducte a alimenta- besc interiorul acestor trel ca- Centaurul, de Ribera; Extasul
rei orasuluT Cu apa. mere. Tot aci se gasesc colec- S-tel Magdalene, de Antolinez ;
Numärul incendiilor. In tiunT de diferite arme vechT, e- Estera fiAman, de Rembrandt;
anul 7897 s'aa intimplat in mailiT, faiante italiane si ger- un Buchet, de Breughel ; un por-
capitala. 97 de incendiT, din mane, diferite bronzurl, etc. tret al luT Gluck, de Greuze ;
carT cele mal multe in lunile Biblioteca, instalata in vechia portretul until Cardinal, de Ve-
de vara, Iulie (18) si August sail a tronuluT, e o piesa impu- lasquez ; o Madond, de Ikens ; o
(I0) 0 cele mal putine in Mar- natoare prin bogatia mobilelor Sjintei Familie, de dei Rossi, etc.
tie si Iunie (cite 4). sale artistice, a plafonuluT sag si Din sala de muzica se pa.-
Re&edinte regale. Palatul a vitrailurilor sale. Biblioteca nu- trunde in salonul de audiente
regal din Calea VictorieT e o mara peste z0000 de vol. cu cu- si in biblioteca, amindoua mo-
cladire vasta, fara pretentiunT prins militar si istoric; arta si bilate cu multa arta. Mar multe
marT arhitectonice. A fost cladit literatura moderna, precum bibelourr rare si bronzurl vechT
in 7815 de Constantin Golescu, qtiintele sunt bine reprezentate. impodobesc aceste saloane. E
supra numit Dinicu, pe locul De remarcat sunt mal multe de remarcat aci in mod special
unor case marl ce apartineaa editiT de lux «elzeviriene», vechT frumosul biuroa lucrat in ivoria,
unuT boier, Colfescu, despre care rare. Inscripp pe tapiteriT, dis- argint, aur i pietre scumpe,
traditiunea spune ca ar fi hie- puse in «cartuse» printre friza opera lul Froment Meurice, ce
cat pe Mitropolitul Antim in care inconjoara sala, amintesc s'a oferit M. S. RegineT, de ca-
Durare. Intrind in proprietatea faptele mar insemnate ale dom- tre femeile romine, cu ocaziu-
statuluT, o parte a PalatuluT servi niel M. S. RegeluT Carol I. nea nunter de argint; de ase-
ca locuinta tuturor Domnitorilor Biblioteca e precedata de un menea nu trebue de trecut cu ve-
ce s'aa succedat de atuncT, iar mare salon circular in stilul re- derea statueta reprezintind Cu-
o parte servi pentru serviciile nastereT italiane. Mal multe ta- getarea desfacindu-se din ma-
administrative. blourl de pret decoreaza acest terie, opera gratioasa a sculpto-
In acest Palat, Domnitorul salon ; intre cele mal principale ruluT francez Boucher.
Alexandru Ion I Cuza abdica se pot cita cele ale luT Greco, Biblioteca M. S. Regina cu-
in ir ,Februarie 1866 si la ro Zuccaro, Sebastian del Piom- prinde mal cu seama. opere cu
Maia, acelas an, Domnitorul Carol bo, etc. E de semnalat de ase- continut literar, intre altele o-
fu primit ca Suveran al RominieT. menea in acest salon si o mo- perile Carmen SylveT (originale
Palatul regal se compune azT bill «empire», care a apartinut traducerl in toate limbele)
din treT corpurT de cladirr. luT Napoleon I, o capodoperä ocupa, maT multe rafturi.
In starea-T primitiva, Palatul din acea epoca, cu decoratiunT In apropierea acestor tref sa-
regal nu avea de cit aripa din de carnee, de mozaicurl i cu a- loane se afla si atelierul de pic-
stinga. Aripa dreapta si o parte plicatiunT de bronz, fin cise- tur5. al RegineT, plin de obiecte
din mijloc aa fost construite late. de arta, bibelourr, busturT, etc.
!litre aniT 7882-85. Treptat- Din acest salon, la stinga, MaT multe tablourT moderne
trep tat s'a adus mal multe 'fin- dal' in mal multe saloane, intre semnate de Bendzur, Lecomte
bunatatirT i 1176 umusetarT. carT se AA un salon de au- de Nouy, Grigorescu, Simonide,
In aripa stinga se afla apar- dienta, o sail de biliard, un sa- etc. complecteaza podoaba ate-
tamentele particulare ale M. S. lon de gobelinurl, etc. Herald.
RegeluT, cabinetul sail de lucru Din coridor se poate infra, In corpul central construit
compus din treT camere, in carT prin o said in stil mauresc, in in 7883 de arhitectul Gotte -
se remarca mobilierul foarte fru- care se afla una din cele mal reau se afla apartamentele de
mos si artistic executat in ate- frumoase marine, datorita luT receptie. Intrarea se face prin
lierul de ebenisterie, atasat pe Aiwasowsky, in sera, care des- o usa centrald. La stinga se a-

www.dacoromanica.ro
BUCURE$TI 16 BUCURE$T1

fla o mare sail de masä care Ludovic al XIV-lea,. tus-patru cipr se aflA b etajul al II-lea;
e legata ca salonul de astep- mobilate elegant si artistic de de ad i se des(Asoarl una din
tare si ca sala de fumat. casa Damon din Paris. cele mal frumoase vederf asu-
Din vestibulul corpuluT cen- Palatul regal din Calea Vic- pra Bucurestilor.
tral, o scarA de marmorA duce torieI cuprinde in total peste Parcul din jurul rezidentd e
In etagiul I-in. Un plafon lucrat 116 camere i saloane, osebit cel mal frumos din Bucuresti;
de pictorul vienez Veith, se ala de vestibulurl i coridoare. situatia lui e in amfiteatru. Aci
de asupra scärei si represintA In parter, la dreapta, se afll se aflA mormintul princeser Ma-
Apoteoza Rominiei. administratia Prefecturd Pala- ria, ñica MM. LL. Regele Si
Scara de marmorl dä inteun tuluT i cancelaria regala. Regina.
vestibul tapetat cu mAtasA rosie, Palatul servA. SuveranuluI nu- Palatul de la Cotroceni e
si foarte elegant. De remar- mar ca resedintl de iarnA; vara lucrat in stilul vilelor si cu-
cat ad grupul de marmorl, lu- curtea e stabilitl la Sinaia. (VezT prinde peste 50 de camere.
crat de sculptorul Carol Storck, acest cuvint). Palatul e iluminat Grajdurile sunt inclpätoare
reprezintind pe Regina Elisa- ca electricitate. Mal multe depen- pentra 30 de cal.
beta ingrijind un dorobant rä- dinte vaste se aflA in dosul luI. Iluminatul se face cu electri
nit in timpul rAzboiulur din Cotroceni. Palatul de la Co- citate.
1877-78. Acest grup a fost troceni e un castel zidit cu Justitia. Ochire generala.
oferit RegineT de corpul ofite- gust ; servea acum IC) anT ca re- Cele mal vechT institutiunI inri.
resc, in semn de 'Malt omagiti, sedintA regalA pentru Suveran dicein Bucuresti, ca si in res-
dupä rAzb oiul independenteT. Tot priml-vara si toamna. AzI e re- tul TAriI-Rominestr, an fost de
aci se afta busturile MM. LL. sedinta perecheT princiare. treI grade, Ora la inceputul se-
lucrate de sculptorul Hegel; Resedinta de la Cotroceni a coluluI al XVIII-lea.
douA portrete marl reprezintind fost reflcutA in anul 1893 sub VechiI mar' cApitanr, cu
pe MM. LL. in tinutä de ce- directia arhitectuluI Gottereau, puterI considerabile administra-
remonie, lucrate de pictorul Jean pe locul arhondariculur mAnAs- tive si judecAtorestI. Constan-
Lecomte de Nouy ; tabloul cel tireT Cotroceni, de la care a tin Mavrocordat a infiintat,
mare lucrat de pictorul polonez rAmas numar biserica. locul lor, ispravniciI, separind
Taden Adjukevicz, reprezintind Cu coloanele vechd mauls- puterea militará de cea admi-
revista cea mare a trupelor in tirl s'a %cut o galerie deschisA, nistrativA i judiciarl. In fie-care
August 1896, in fata ImpAra- ca Ice de preumblare. judet man dol ispravnicr, earl
tuluI Francisc Iosif al Austria. De desubtul casteluluI sunt judecan impreunA san separatr.
Din acest vestibul se intrá in pivnite vechT, foarte spatioase Alexandru Ipsilante infiln-
sala cea mare de serbArl, in si Cu bolt' inalte. teaza cite un judecAtor de ju-
stil Ludovic al XIV-lea, In fun- La intrare se aflA un mare det. Tot dinsul infiinteazg in
dul careia se aflä sala tronuluT, vestibul, care cuprinde amin- Bucuresti departamente compe-
ornatA in stil bizantin. Tronul, doul etagiele ; fundul galerid tiate a judeca locuitoril capi-
lucrare bogatA de sculpturA, e de e lucrat a jour ; la stinga se de- tald, din can departamentul de
lemn, reproducind motive deco- taseazA o mare scarl de mar- 7 §i cel de 8, earl forman doul
rative ale catedralei de la Arges. moll care duce direct in sala seep ale aceluiasT tribunal. Pe
In vitrinele din stinga tro- de receptiune si in cabinetul de acea vreme nu exista tribunal
nuluT se af1á coroana regalA a lucru al PrintuluT. Tot sus e si de comert ca instantl aparte.
Romind, turnatA in otel, din salonul de receptie al PrinceseT, Al doilea grad de instantA
tunurile luate de la Turd in precum si sala mare de masA. judecAtoreascl in Bucuresti era
timpul rIzboiuluI romino-ruso- La dreapta vestibululuT se afll Divanul velitilor boerT, care
turc, precum i coroana Re- o mare scarl de stejar, frumos avea insArcinarea säjudece ape-
gind, simplA de aur. lucratA, care duce la etagiul lurile in contra prime! instante.
Tot in acest corp de clAdire superior, unde se afil instalate Se compunea din Mitropolitl,
se aflA un salon in stilul Ludo- apartamentele private, camerele EpiscopT, Banul cel Mare, Marif
vic al XVI-lea, un salon In stil de culcare, toaletä, bar, garde- Vornid, LogofetiT i Vistierul
Maria Teresa, o sail a bufe robl, etc. cel mare.
tuft!! in stil «empire» si un salon Apartamentul Micilor Prin- Al treilea grad de instantA

www.dacoromanica.ro
BUCURETrI 17 BUCURETI

judecatoreasca era Inaltut Di- ciaza. 5 procurorT (din carT Comandantul brigada a 2-a
van, care se compunea din prim-procuror), 5 judecatorr de de artilerie, sub comanda Ge-
persoanele enumerate la instanta instructie; printe un paxchet la neraluluT de brigada G. Maca-
de gradul al II-lea si din boerir Curtea de apel, la care oficiaza rovict, comandantul brigader a
mar micr. Inaltul Divan era pre- 4 procurorT (din cari I procu- 2-a de artilerie.
zidat de insusT Domnitorul tä- ror general) ; printr'un parchet Comandantul brigada a 2-a
rer i judeca hotaririle pricine- la Malta Curte de Casatie, re- de cavalerie, sub comanda Cc-
lor infatisate la Divanul veli- prezentat prin 2 procurorT (din lonelulur Gr. Zossima, coman-
tilor boerr. carT anal procaror-general). dantul brigadeT a 2-a de cava-
Ast-fel a fost justitia pana. la Pe linga tribunal si Curtea de lerie.
1831. In acest an introducin- apel e atasat un corp de por- Instan/ele _fustiga militare,
du-se Regulatrientul organic, in- tar& compus din un personal ale corpuluT al 2-lea de armata
stantele judecatorestr s'aft. modi- de 30 functionarr. si ale armater,
ficat i anume in douA juris- Baroul. In Bucarest' ati fost Serviciile comandamentuluf
dictif ordinare i extraordinare. inscrisr in barca, la sfirsitul a- cetetlet Bucurefti, sub comanda
In cele extraordinare gasim: nular 1897, un mimar de 388 Generalutur de brigada Mili.
Judecatoriile de india' grad, avocatr, din carr 38 stagiarT. Fas/ja, guvernatorul cetater Bu-
adica judecatoriile ordinare de Avocatii ati un consilia de dis- carest'.
judet, carr judecati i afacerile ciplina, prezidat de un decan. Marele Stat-Major al arma-
comerciale. In anul 1863 s'a in- In Bucuresti apar 3 ziare ju- ta, sub comanda Generalulur de
fiintot in Bucuresti un tribunal ridice i 2 buletine oficiale de Divizie C'. Barozzi, eful Statu-
special de comert. jurispradenta. lur-Major General al armatel.
Al doilea grad, cuprindea BucureEti militar. Cazarme Institutul Geografic al arma-
judecatoriile de apel, carT ju- stabilimente militare aflate in ter, sub directia Generalutur de
decatí hotaririle pronuntate de raza orasulur in anal 1898 sunt brigada C. Brdtianu, sub-seful
instantele de intiiul grad. In In numar de 30 si anume ; Statutur-Major General al ar-
Bucuresti, aceasta instanta se a) Stabilimente de servicit mi- mate!.
cosnpunea din 5 membri, 3 litare mal principale sunt : Comanclamentul Pie/el Bu-
numitT de Domn si 2 alesT de 1. Palatul Corpulut al 2-lea curefti.
negustorT. de armatä, situat in strada Stir- Depozitul central de imfiri-
hábil Divan, ca mar sus. beiti-Voda, construit in anul 1894 mate al Ministerutur de razboiti.
De la 1865 incoace justitia pe ruinele vechiulur spital Escadronul al 2-lea de escora,
a primit diferite organizatiunr, incendiat in anul 1.890. Adi care se afla asezat sub directia
intre carT vom cita cele mar sunt instalate urmatoarele ser- Statulur-Major General.
principale Inflintorea de jade- vicir militare In gradina din fata a acestur
catorir comunale, de judecatorir Serviciile Comandamentulut vast palat militar se aftä insta-
de pace (de ocoale), de tribu- Corpulut 2-lea de arma/d, sub lat bustul decedatulur General
nale, de curtr de apel si de comanda generalulur de divizie de divizie Alexandru Cernat, co-
Curte de Casatie. Heracle Arion, comandant al mandant sef al armater romine
Sta rea actualit. Azr in Bu- corpulur al 2-lea de armata. la asediul Plevner in Bulgaria
curesti sunt armatoarele instante Servicille comandamentulut pentru razboiul de independenta
judecAtorestr Divizit a pa de infanterie, nationala din 1877-1878.
Sase judecatorir de ocol ; sub comanda GeneraluluT de bri- 2. Observatorul astronomic al
Tribunal cu 5 sectir gada Alexandru Carcilleleazu, arma/el, situat pe colina Fila-
anume : 3 civile-corectionale, comandantul Divizier a 4-a de retal, in strada Pisculur, cu un
comerdiala i r de notariat. infanterie. pavilon al primulta meridian ce
rCurte de apel cu 3 sectir. Comandantul brigada a 8-a trece prin Bucarest', construit in
malta Curte de Casatie ca de infanterie, sub comanda Ge- 1895; 'ara in proiect pentru a
doul sectir. neralutur de brigada A. S. R. se construi inca alte dota pa-
Ministerul public e reprezen- Prinfulut moftenitor Ferdinand, vilioane ; acela al primulur ver-
tat printr'un parchet la tribu- comandantul brigada a 8-a de tical si pentru ecuatorial astro-
nal, cu 5 cabinete, la carT ofi- infanterie. nomic.

667ti1. Ltql.laar Googralto. VoL IL 8

www.dacoromanica.ro
BUCUREVIT 18 BUCUREFTI

Acest stabiliment stiintific este directiunT, sub conducerea Ge- S'coala de administra/je,
o anexa a InstitutuluT geografic neraluluT de divizie Anton Be- cladita in curtea ManutanteT
al armateT, insarcinat special cu rendei, actualul Ministru de raz- centrale a armateT, cu don! anT
redactia i retinerea in curent a boid (1898). de studiT, e destinata a forma
harte! regatuluT. In acest scop, b) Stabilimente de inveltdmint oficeri de administratie comp-
Institutul Geografic coprinde in militar. In d'ara de fcoalele re- tabllf in banT i materie, pentru
sine ease servid!: geodesia, gimentare, organizate la fie-case trupele de infanterie, cavalerie
astronomia, topografia, nivel- corp de &upa, pentru formarea alte serviciT militare.
mentul geometric lireproducerea gradelor inferioare i instruirea Aci sunt admisT eleviT scole-
cartografica a harte! %asir $1 a soldatilor, in Bucuresti sunt inca. lor de fi! de milita"l si prin
planurilor de toata natura ne- ).S'coale militare speciale, pen- concurs absolventif din scoa-
cesare armatel i serviciurilor tru formarea oficerilor i spe- 1ele comerciale i liceele statuluT
publice. Numai personalul de cializarea acestora pe arme si precum i sub-oficed de toate
directie face parte din cadrele servicir, ì anume : armele.
serviciuluT ; operatorT technic! in r. .,Scoala de oficer!, situata in coala de guarol de arti-
nuralr de 70 sunt ofiterT de toate dealul Spiref, pe strada Isvorul, lerie, cladita in curtea scoaleT
armele detasati timporal de la cu douT anT de studiT, e desti- speciale de artilerie si genid, cu
corpurile de trupa ; lar pentru nata a da oficerr de toate ar- don! anT de studif, e destinata
partea artistica a lucrarilor se mele. Ad i sunt admisT absol- a forma oficed guare de arti-
angajaza, dupd trebuinta, lucra ventiT scoalelor militare de fil lerie i geniti comptabilT in banT
torT civil!. de militad din Ia$i i Craiova. si in materie. Ad sunt admisT
Pana acum s'a ridicat pe te- prin concurs: absolventif scoa elevI tinen in conditiunile pre-
ren si s'a publicat 8472600 leT militare de sub-oficerT de la vazute i pentr coala de ad-
hectare din cuprinsul tare! care Bistrita i absolventit liceelor. ministratie. Aceasta scoall e a-
in total este de 13287600 hect.; S'coala specialti de arti- sezata sub directia ScoaleT de
ramin ast-fel de ridicat inca la lerie ,si Kenia, situata pe calea artilerie si genid.
4815000, in partea din tara cu- Grivita, cu patru anT de studie, .,Scoala militarà de medi-
noscuta sub numirea de Olte- e destinata a forma oficerT pen- cina, stabilita linga spitalul mi-
nia panä in valea Dimbovitel. tru artilerie i genid. Ad, sunt litar central, cu cinc! anT de stu-
Spitalul militar central, admisT prin concurs absolven- dif, ca i facultatea de medi-
situat pe strada Fracmasonilor, ti! $colelor de fiT de militad si cina, e destinata a forma me-
e o constructiune model, in care absolventiT liceelor StatuluT cu did militad. In aceasta $coala,
sInt puse in practica principiile aptitudine pentru matematici. cunoscuta si sub numirea de
moderne ale constructiuniT de CeT dintliu do! anT de studiu Institutul medico-militar, sunt
spitale. Se compune din 8 pavi- constitue invatamintul militar si admisT elevT din seoalele de fir
lioane de bolnavT, din 5 pavi- politecnic ; jara pentru ceT din de militan si absolventiT licee-
lioane anexe pentru administra- urma doui anT, eleviT sunt avan- lor sad studentiT la facultatea
tie, bar, laboratoriT, compania satl sub-locotenentl i urmeaza de medicina. EleviT sunt insar-
sanitara, etc. si este destinat a invatamentul de aplicatiunT mi cinatI a face si serviciul de in-
primi in timp de pace 326, in litare speciale de artilerie i ge- ternT la spitalul militar.
timp de razboiu 560 de bol- nid. .,Scoala de arte grafice, la
navl. In spital fac serviciu 17 S'coala superiora de ras- Institulul Geografic; coala de
doctor! militad, 15 farmacisd si ball, sanata pe strada Coltea, meserir la Arsenalul armater
un numar variabil de interni In vechia cazarma a Jandarmi- S'coala de artzficiert, la Pyro-
doctorand i studentr in medi- lor calad, cu dour anT de studif, tecnia armater, sunt create in
cina. e destinata a forma oficed pen- scopul de a admite tinerl ab-
Ninisterul de rdzboia, o- tru serviciul de Stat-major. Aci solventT din clase/e primare pen-
cupa o vasta cladire, proprie- sunt admisT prin eoncurs oficeri tru a-T forma ca maestri si lu-
tate particulara (casa Ioanide) de toate armele pana la gradul cratorf pentru atdierele militare
asezata pe Bulevardul Carol. A- de cápitan. Are cel putin cite ale armateT si pen'ru stabili-
ceasta administratie centrall a 20 oficed elevf in fie-case an mentele publice.
razboiulur e impartita in seapte de studiti. Un dmp de tragere per-

www.dacoromanica.ro
BUCUREFTI 19 BUCUREM

manent este organizat pe pla- al armatei. El depinde direct gazinul de depozit provizoriii de
toul Cotroceni. Acest cimp este de Ministerul de rAzboiù si de In- cartuse si munitiunT.
organizat pentru toate liniile spectoratul General de artilerie. Tot stabilimentul este incon-
mar prindpale de ochire. El po- Este legat prin cale feratA cu jurat de un sant si de un pa-
sedá toate instalatiunile nece- liniile statului si impArtit in treT rapet. Fie-care atelier este sepa-
sare pentru ca corpurile de trupl P541 : rat printr'o traversA sprijinitA in
din garnizoanA sl fie servite a) Directiunea Generan, Ser- pAtnint, spre a opri, pe cit este
fárA intrer apere in mersul in- viciul tecnic pentru. studiT si in- posibil, efectul une eventuale ex-
structiunii lor. formatiunT, Comptabilitatca, Ca- plozil actúe la unul din ate-
9. Tabere militare perma- siena; b) LemnAria, Debitul si liere.
nente sunh organizate pentru prepararea lemnelor, Timplarl si Personalul acestuT atelier se
infanterie pe platoul Cotroceni. modele, RotAria, FerAria, Cal- compune din :
Ele apartin regimentelor de dArAri a, Mecanica, Incheere (mon- i Locot.-Colonel, Director; i
infanterie din garnizoanA. Adi tare), Topitorie, Proectile si fo- Maior, Sub-Director; 4 CApitanI,
primesc instructiunea lor tru- coase, ArmurAria, Vopsitoria, seff de ateliere; 1 Locotenent,
pele in chestiune primAvara si Intretinerea uneltelor si masi- ajutor ; 5 Guarzi, ajutorl ; 238
toamna. nelor, Nichelagia ; c) Depozite: Soldatr.
c) Stabilimente de construc- pentru materiale prime, pentru Atelierul de confecliunt
liunt )s.i fabricaliunt militare materiale confectionate, pentru militare, situat pe platoul Co-
mal principale sunt : masinT, scule, instrumente de trocenilor e destinat a confec-
t. Arsenalul de construclit precizie, muzeti si cazarmare, tion a imbrAcAmintea, echipamen-
al armatet, situat In strada Mi- receptia materialelor. tul si_ materialul de campament
haid-VocIA, pe Dealul-SpireT, pe Personalul superior al acestuT al armater.
ruinele unde altA datA in ve- asezAmint se compune din : Manutanla centraM a ar-
chime era un palat Domnesc. 1 Director militar, Colonel ; mata, situatA la Malmaison
Acesta arzind, localitatea a Os- 1 Sub-Director, Loct. Colonel ; pe strada ManutanteT, e desti-
trat mult timp numele de Cur- i Maior, seful atelierelor ; 5 CA- nat a fabrica piinea garnizoa-
tea - ArsA. Chiliile rAmase din pitanT ; 2 Locotenentl; 9 GuarzT ; nd Bucuresti si toate speciile
acest incendia an fost utilizate 302 SoldatT ; 1 Inginer sef ci- de conserve alimentare ale ar-
ca temnitA (inchisoare) a ora- vil; 12 Ajutoare; 45 Desenatod. mater, pentru campanie.
sului pAnA la strImutarea el' Personalul civil al lucrAtorilor Depozitul de furagig fi de
in mAnAstirea VAcAresti. Bise- variazA dupl lucrAri si in media lemne al Corpulut al 2-lea de
rica Domneascl a fost atunci numArul lucrAtorilor este de 500; armatel, situat pe platoul Co-
transformatA de TurcT in geamie. pe timpul cinc' lucrArile sunt trocenilor, e destinat a procura
Acum nu se mal vede nimic mal active numArul lucrAtorilor furagiul si lemnele trebuincioase
din aceste restud ale trecutuluT trece peste 80o. garnizoaneT Bucuresti.
unde pompieriT orasulul s'ati 2. Pirotechnia armatet de- 5. Deposite de arme fi ma-
ilustrat prin eroica lor ciocnire pinde asemenea de Directiunea gazine de pulbere, de cartufe,
cu TurciT, ce nAvAliserA in tarä ArtilerieT. Ea a fost construitA sunt situate pe mar multe pante,
sub cuvint de a potoli mica- in anul 1868. Este situatA in Ca- lingl platoul Cotrocenilor, pro-
rea nationall din 1848. Un lea CotrocenT, in apropiere de tejate de paratonere sistematice.
stabiliment militar de construc- palatul princiar. Se compune de Fabrica de pulbere ftträ
tiunl s'a ridicat pe aceastA lo- o cazarml pentru lucrAton mi- fum, creatA in 1896 la, Dudesti,
calitate, destinat sa fabrice si litad si de o serie de ateliere ling5. Bucuresti, se afil aseme-
sA. repare armatura si materia- pentru facerea cartuselor si alte nea, ca toate stabilimentele de
lul de rázboiti al armateT ; sá, munitiunT de rezbel, faceri de constructiunT si confectiuni, sub
formeze lucrdtorl de artilerie si artificil, etc. Din aceste cele mar directia imediatA a Ministerulur
armurierT necesarT corpurilor, principale sunt: TurnAtoria de , de- rlzboiti.
precum si a face studiile si gloante, atelierul de facerea tu- d) Cazarme mal principale
experientele chimicale de toatá. burilor de cartuse In hirtie si pentru trupe sunt:
natura. Ad se pástreazA arma- alt atelier de incIrcare si impa- t. Cazarma L'Iza, in dealul
tura si materialul clq rezervA chetare, magazinul de iarbA, ma- SpireT, construitA in 1862, a cos-

www.dacoromanica.ro
BUCUREM 20 BUCUREM

tat 150000 leT ; are 183 inca.- Turcilor, caff 1-ati omorit dupa Pompierit. Legea impune
perT. o lupa eroica. com. Bucurepti intretinerea de
Arsa in parte in 1897, s'a re- Cazarma jandarmilor pompierT, pentru care cheltuiepte
parat. E ocupad de regimentul fosta cazarma a calámpilor, anual i 860001. Serviciul de pom-
Mihaiti-Viteazul No. 6 pi de ba- de constructie moderna, situad pierT este incredintat une! com-
talionul 6 de vinatorT, detapat in catea PlevneT, este ocupatä paniT, impartid in 5 sectil, care fa-
timporal din divizia activa a de divizionul jandarmilor calar!, ce parte din Regimentul 2 de ar-
DobrogeI pentru serviciul gar- format de 2 escadroane. tilerie. Comanda companieT este
nizoaneT Bucurepti. Cazarma jandarmilor pe- incredintata unuI capitan, avind
Casarma ?Ad/ardor, in deFtri, situata pe calea VictorieT, 5 oficien, comandantl al sectii-
dealul Spird, la E. de cazarma in curtea prefectureT orapuluT, in lor. Efectivul e de 247 oamenT
Cgza, construitä in anul 1886, fosta casa Baron Meitani. E o- Too cal. Fie-care sectiune are
a costat 290000 leT; are 74 ca- cupad de o companie a jan- cazarma sa proprie, pe diferite
mere pi e ocupatä de batalio- darmilor pedeptri forte de 274 puncte ale orapuluT.
nul 2 de vinatorT. oamenT. Contingentul anual. Rezul-
Cazarma dorobanlilor, si- Cazarma si- tatul operatiunelor de recrutare
tuad pe strada Francmasonilor, tuad pe platoul Cotrocenilor, a contingentuldi pe 1897 pe
In dreptul spitalulul militar, con- construid In anul 1899, e ocu- calor!' :
struid in 1886, a costat 365000 pad de regimentul No. 3 de ca- Ropu, inscripT 506, perm. 302,
leI. Fa e ocupatä de regimen- lArapT. cal. 3, dorob. 18. Galben,
tul Ilfov No. 21. Cazartna escadronulur tre- seripT 479, perm. 292, cal. 1,
Cazarma Sf. Gheorghe, nulur, situad pe platoul Cotro- dorob. 23. Verde, inscripT 664
cunoscuta si sub numirea de cenilor e ocupad de trenul cor- perm. 376, CAL 2, dorob. 36.
Cazarma Mahnaison, dupd nu- puluI al 2-lea de armad. Albastru, inscripT 353, perm. 177,
mele localitateT, este cea mai Io. Cazarma geniulur, situad cal. 2, dorob. 13. Negru, in-
vasta cazarma din Bucurepti ; e si- la vestul orapuluT, pe platoul scripT 520, perm. 289, cal. 4, do-
tuad in partea vestica a orapu- Cotrocenilor, compusa din treT rob. 16. Total, inscripT 2522,
lul, pe poseaua ManutanteT. Con- mad pavilioane, pentru trupä perm. 1436, cal. 12, dorob. 106.
struid. in 1846, in sistemul Vau- serviciT, i maT multe corpurl Inztetiiimintul militar. Mip-
ban, are 483 camere pi a cos- de das:11re pentru conservatul carea invátamintuluT militar din
tat 1120000 leT. Ea a fost in- materialuluT de razboili pi in- Bucurepti pe anul 1897:
cendiad. in 1861. Actualmente structiune. E inconjurad de un ,Scoala superioard de rdsboifi,
e ocupata de regimentul 4 ro- parc frumos pi poseda un po- cu un personal de comanda-
piod, pi de reg. 2, 6 pi io de ligon pentru lucdrile de varI. ment de 5; cu 3 profesor! pi
artilerie. S'a constrát in 1875; irisa a 30 elevi, din carT 19 absol-
Cazarma Alexandria, in primit de atuncT ameliorArT suc- ventT.
dealul SpireI, alaturT de Arsenal, cesive pi importante. Este re- 5.coala de aplicalie, cu 36 e-
s'a construit in 1863, costind pedinta regimentuluT i de geniti, levT, din cal< 45 absolventT.
343000 Id. Ea e ocupad de compus din 13 companiT pi e .5'coala de artilerie
batal. i de vinatorl pi de compa- legad cu calle ferate ale sta- cu 85 de elevf, din carT 27 ab-
niite de meseriapT militad ale tuluT printr'o linie exploatata solventl.
ArsenaluluT. Cazarma poarta nu- de trupele de geniti, deservind .,Scoala de guara, cu 9 elevI,
mele de Alexandria, dupa nu- marile stabilimente militare de Aceste treT pcol! aú avut un
mele fondatorulur miceT cazarmr, pe platoul Cotrocenilor. personal comun i anume : per-
ce se afla construitä in curte Inchisoarea militara', con- sonalul de comandament 26, 23
inca. din anul 1846, Dornnul structiune moderna, coprinde profesor! titulad pi IO ajuforf.
Alexandru-Ghica-Voda. Ad i s'a dona corpud de c15.dire, a4ezate S'coala de oficeri, cu un per-
intimplat ultima faza a ciocnireT In fata arsenaluluT, pe strada Mi- sonal de comandament de 26,
pompierilor cu TurciT la 1848, haid-Voda. profesor! 20; elevI 270, din carT
cind santinela care pazca te- Cimitirul militar. ¡01 absolventl.
zaurul regim. i infanterie a re- cimitirul Serban-Voda se afla un y5coala militard de adminis-
fuzat sa o predea la somatia cimitir propriil pentru tiwfie, cu un personal de co-

www.dacoromanica.ro
BUCURE8TE 21 BUCUREM

mandament de 8; 13 profesorT; stratia Domeniilor Coroaner ; trala, Directia personaluluT O a


elevr 39. Sfintul Sinod ; Cancelaria Mi- comptabilitatil, Directia judici-
Forja garnizoanel. latá un tropolieT ; Consillul Min4trilor ; ara), malta curte de casatie,
tabloá de forta truper O a ofi- malta Curte de CompturT ; Curtile de apel, Tribunalele de
terilor garnizoner Bucure§ti pe Ministerul de interne (Admi- Ilfov, Judecatoriile de pace; Mi-
anul 1898: nistratia centran., Directiunea nisterul de razboia (Administra-
Reg. 6 Mibaiii:Viteazul of. 4! sold. 907 generan a. serviciuluT sanitar, tia centran, Marele stat major,
a 4 'Hoy No. 21 44 774 Directlunea penitenciarelor); Di- Directia I. infanterie, D. II. ca-
1 geniti a 52 a 1422 rectiunea generan a telegrafelor valerie, D. III. artilerie, D. IV.
Batel. 2 vIniitori 13 424 li pWelor, Imprimeria statuluT, genia, D. V. genia, D. VI. sa-
Reg. 2 artilerie 30 a 42/ Prefectura politieT capitaleT li nitara., D. VII. intendenta, D.
a 6 artilerie a22 ; 269
a IO artilerie a24 257
Prefectura judetuluT Ilfov; Prima- VIII. control), Institutul geo-
2 4 rofiorI 32 573 ria; Ministerul afacerilor strai- grafic, Casa de dotatie a oasteT ;
3 cilliirasI 22 a 259 ne ; Ministerul de finante ; Di- Ministerul cultelor O instructi-
Divizionul jandarmI a 16 249 rectiunea contributiunilor direc- unii publice (Administratia cen-
Escadronul 2 tren 6
Comp. jandarmI
a: 435 22147425
te, Directiunea vamilor, Direc- tran, Directiunea invatamintuluT
a arsenaluluI tiunea comptabilitatiT generale a primar O normal, Directiunea
a photechnieI s 3 a 220 statuluT, Casieria centran a te- invatamintuluT secundar O su-
y 2-a administratie s 6 x7x zauruluT, birectiunea generan. a perior, Divizia comptabilitatiT,
2-a subsistentit D 2 * 282 monopolurilor statuluT, Manufac- Serviciul constructiunilor si con-
2-2 sanitari. *
depozitelor * 7
a
a
351
89
tura de tutun ; Fabrica de chi- tenciosului).
Depoz. de mun. de rrtzb. a 4 70
briturT ; Directiunea generan a Pe tina Ministerul Instructi- .
Corp. 2 arm., stat, major a 4a 5 creditelor agricole; Casieria ge- uneT publice, i sub a sa admi-
Intendenta corp. 2 arm. a 7» nerala. d e Ilfov ; Monetaria statuluT nistratie, functioneazä casa coa-
Brigada de cavalerie 3, I a I Il fabrica de timbre; Casa de de- lelor care administreaza 33 de
a de artilerie * 3a 2
punerT, consemnatiunT O econo- fondatiunT cu un capital de
Serv. san. al corp. II arm. * 4» _
I
raie ; Ministerul lucrarilor pu- 2121897 le!. Din acest fond se
de genift a o a 3
Divizia 4-a infanterie a 7» 4 bfice (Administratia centran); cheltue0e pentru cladirT wolare,
Consiliul de rizboiii * 4» 2 Calle ferate nomine ; Servicille burse, subventiT, stipendiT, etc.
Consiliul de revizie a I a I idraulice ale porturilor fluviale Misiunt strdine. In Bucu-
8coala de rilzboiu a 34 a 35 maritime, Serviciul de studiT reti sunt reprezintate urm5.-
Comandam. cefitil Buc. a 7» 2
constructiunT de cal ferate, toarele state :
Instit. geogr. al armateI a 74 a 30
Ministerul de riizboiii s s Serviciul lucrarilor nouT, Servi- Angli a Austro-Un garia, sunt
coala mil. de art, qi gen.. 4 a 264 ciul docurilor li podurilor li reprezintate prin cite o legati-
a a de adminstr. a 4 a 16 Serviciul maritim, coala de po- une i cite un consulat ; Belgia
Spititlul milit. central a 31 7
e reprezintata prin o legatiune;
dur4i osele); Ministerul agricul-
Atel, central de confecOe a 6 2
Inspect. jandarm. rur. a 4 a 6o
tureT, industrieT, comerciuluT i Bulgaria are o agentie diplo-
8 coala de ofiterI * 23 a 438 domeniilor (Administratia cen- matica; Elvetia are un consulat
Internad medico-milit. a 4 70 tran, Directiunea domeniilor i general ; Franta li. Germania
Comandam. pieteI Buc. a 6» 2 padurilor statuluT, Directiunea suat reprezintate prin cite o le-
Depozitul de furage a 3» 2
statisticer, Serviciul de arhitec- gatiune §i cite un consulat ;
In Bucure§ti se afla stabilitT tura, Serviciul minelor, apelor Grecia e reprezintata:printeun
13 generalT in activitate, 7 in re- minerale, sta.tiunilor balneare li ministru plenipotentiar, dar in
tragere O I 14 oficien l superiorT. carierelor); coala superioara de lipsa acestuia secretarul legatiu-
Autorittillf publice. Autoritält medicina. veterinara, coala cen- ner rusqt1 reprezinta interesele
romine. In BucurOd ig ad tra1ä de agricultura (Herastra,a); supu§ilor elenT ; Italia prin o le-
sediul toate autoritatile centrale Statia agronomica ; $coala de gatinne O un consulat; Olan da §i
O superioare, intre carT citara arte §i mesen!; colile comer- Rusia prin cite o legatiune i
pe cele mal principale : ciale de I-iul i II-lea grad ; Bur- cite un consulat ; Serbia numaT
Casa civila Regala ; Casa mi- sa li Camera de comercia; In- prin o legatiune ; Statele-Unite
litará a M. S. Regelur ; Casa ci- stitutul Meteorologic ; Ministerul prin un consulat general;, Tur-
vill a M. S. Regina; Admini- de justitie (Administratia cen- cia prin o legatiune O consulat.

www.dacoromanica.ro
BUCURWI 22 BUCURW1

Oteluri. Inainte cu o sutA tea, Radu-Vocld, Mihaid- VodA, StrAinil ad scris i pronuntat
de ani, lumea strAinA de oras Sf. Ion, SArindarul, Stavropo- numele orasuluI Bucurefti in
se servea de asa numitele ha- leos, Pogonianis, ZIAtarI, Arhi- mil $i in mil de felurI. Bu ne-
nurl, carl servean i ca adApost mandritul, Bis. Tutulor-Sfintilor, oarl, din anul 1500 i pAnA in
cAlAtorilor si, mal cu seamA, ca Sf. Spiridon -Vechin, Sf. Spiri- vremurile noastre, el aii scris
magaziI pentru mArfurI. Hanu- don-Non, Coltea, erban-VodA, Bokoresch,
.
Bocorest, Boceres-
rile Bucurestilor ati dispArut mal Domnita BAlasa, Hagiica, Sf. tya, Bukuresch, Bocoresti,
toate azI. nase, Foisorul i Biserica CurtiI. kureszti, Bukaresztach, Buko-
Pe vremea luI Serban-VodA, Din toate acestea azI n'ati ra- ryschia, Bogrest, Bochioresti,
Bucuresti daca nu era un oras mas nimic. In schimb avem o- Buijuresti, Bucresi, Bogrest, Bu-
european, cel putin avea o ori- telurl marl si elegante, carl pot koreszcie, etc. etc.
ginalitate invederatA arhitec- concura in toate privintele cu o- and cu sApAturile de la Ar-
tura religioas1 ca i cea civilA telurile cele mal marI din Occi- cuda, s'an gAsit multe topoare
eran expresiunea timpuluI si toa- dent. In Bucuresti sunt azI 27 de silex i alte obiecte ale o-
te zidirile se presintati cu co- otelurI, afarl de 90 miel ha- m iluTdin epoca preistoricA.
loarea epoceT. Pana aci insA co- nurI, tot un fel de otelurl si Lingl san in Bucuresti a fost
merciul, bazat pe sigurantA neavind nicI o asemAnare cu ve- decI o statiune preistoricA (To-
incredere, nu prinsese rAdAcind chile hanurl. cilescu).
intiun oras ata de expus ca AfarA de otelurf, mal sunt In epoca ante-romank malu-
Bucuresti. erban-VodA pentru in Bucuresti 133 de restauran- rile Dimboviter si colinde vecine
a-I incuraja, introduce tipul edi- te ; 109 cafeneie i cofetAriI; 32 aü fost locuite. Urne cinerare,
ficiilor comerciale despre carl berArli si 1817 circiume. oseminte omenestI calcinate,
vorbim Hanurile. Reproducind lstoria Bucureftilor. Bucures- resturl de arme si costume,
pAnA la oare-care fidelitate ti- ti, odinioarl capitala sAbiI, obiecte de argint, aratA
pul arhitectureI monastice din minestI, astAd capitala Regatu- cA locurile pe carI s'an ridicat
Italia, clAdirea are forma unuI lui mal ttrzin Bucuresti an fost lo-
pAtrat coprinzind in zidurile el Numele acestuI oras vine de cuite.
solide un spatin foarte intins. la un Bucur, care a avut, in CAr'dmizile romane, gAsite la
In mijlocul sAti, o curte de a- vremurl bAtrine, proprietAtI pe Pantelimon i provenind din cas-
ceeasI forrad servea pentru a- malurile de aci ale DimboviteI telele cari apAran faimosul Tro-
dApostirea caravanelor. Toate si pe colinele din apropiere. ian, adicA gvall im» ce incepea
incIperile de jos, destinate sto- CA acest Bucur ar fi fost un du- de la Giurgin, pe atuncI Sexan-
felor pretioase, banilor, aure- ce al Dacid Australe cu numele ta Prista i mergea pe la Bucu-
turilor si in general producte- de Hilarius, care pe slavoneste resti la N. spre Carpa, prin
lor industria OrientuluI si Euro- se zice Bucur, cum seria A. Prahova (unde si azI i se mal
per, eran boltite i, prin solidi- Treb. Laurian in gCoup d'oeil ;ad urmele), ne vorbesc de Bu-
tatea ion, apArate de foc si de sur l'histoire des Roumains curesti din epoca romanl ca
spiritul de rApire al timpuluI. (1846) ; cl numele de Bucurefti punct cel putin de trecAtoare
Sus eran alte inaperi pentru lo- vine de la verbul gml bucur», si, decT, locuit (Tocilescu).
cuinte, i toatA clAdirea era in- cum afirmA KogAlniceanu in a Troianul, adicA acest g vall u m
conjuratä de galeriI cu arcade sa gHistoire de la Dacie; ca din epoca romanA, a rAmas in
pentru inlesnirea comunicatid. acest Bucur saa Radu era un finta pana la fi iele secoluluI al
Acesta fu tipul hanurilor, ade- fiu al unuI LaiotA-VodA, cum XVII-lea chiar prin Bucuresti.
vArate fortArete ale comercialuI, pretindea D. Pelimon in nuvela In Ocolnica locurilor Mitropo-
care adesea servirl chiar pen- sa Bucur ; cl un neam de oa- coprinsl in hrisovul luI
tru asigurarea averilor i vieteI meni anume Bukurli sau Bukuri Radu-VodA-Leon din 4 Iunie
orAsenilor. a fundat Bucurefti, cum credea 1668 (Arhive g Con dica Mitro-
Tunusli spune cA in Bucu- Fuelek von Wittinghausen, polieI, No. 2), e vorba de «ca-
resti, la inceputul acestuI secol, toate acestea noI nu le stim is- pub TroianuluI, lingl helesteul
eran urmAtoarele mAnAstirl cu toriceste, i niel* un document lul erban e VodA (Grammont-
hanurI autentic nu ne vorbeste despre Suter) pe la stilpul de piatrA
Mitropolia, Sf. Gheorghe, Col- dinsele. al ArmeanuluI».

www.dacoromanica.ro
BUCURE§TI 23 BUCURETI

De la 274 si pinit la vtnirea curAtitA de dinsul ca sa faca Flinta Bucurestilok din suta
prin invaziunile con- loc de Sat. a doul-spre-zecea i a trel-spre-
tinue ale Gotílor, Hunilor, Ge- La 1640, Baksid, un misio- zecea este legatd de avintul
pizilor i Avarilor, s'a sters nar catolic, zice in povestirea comercial al GiurgiuluT, dupA
pän i amintirea usoarelor ase- cAlAtorieI sale : apotl merge o cum maf tirzirt soarta cetAtii
zAminte romane. zi frä sl esI din pAdure» prin dunArene a Genovezilor va fi
Intre secolli V si VIII, locul prejurul Bucurestilor. Paul din legatA de soarta Bucurestilor.
Bucurestilot face parte din Sla- Aleppo, in cAlAturiile Patriar- Cronicile muntene, scriitorif
vonia dunAreanA, care se in- culuI Macarius, vorbeste de a- strAinf, citatí de d. Hasdeu in
tindea de la BrAila prin Buzdli semenea de pAdurile cele dese «Istoria CriticAb, Gebhardi, Fil-
pinA la Tirgoviste, si de la ale Bucurestilor. Intre Bucu- tisch, Luccari, afirma cA Negru-
Tirgovistea prin Bucurefti la resti i DunAre, zice un alt cl- VodA a fundat Bucurestí. Care
Oltenita saü CAlArasi pe Du- lAtor, sunt locurr pAduroase si Negru-Vodà ? Cel de la 1185?
nAre larAsT pana la BrAila. A- nepracticabile «tecta et invia cel de la 1340? cel de la 137o!
tund se botezarA riurile si lo- loca inter Danubium et Boche- Negru-VodA a acut la Bucu-
buneoarl Dlmbovita restium». N. Iorga). DacA nu resti, zice Luccari, «si nì ste
(foaie de stejar), Ialomita (stear- documentele, cel putin tradi- usoare fortificatiunT de cArl-
pa), Prahova, Ilfov, Cricov (Has- tiunea vorbeste la 1354 de pl- midAxr.
deti). durile cele rnArete ale Bucures- La anul 1362, ne spune d.
Dimbovita, foaie de stejar, tibor. Hasdeu, Vladislav-Voc1ä zideste
aratA poate intinderea nemAr- SA nu uitAm cele ce ni se la Bucuresti o bisericA, aceia a
ginitl a p5.durilor carT se aflaii spun prin traditiune °rala de SArindarulur, numitä si a Co-
In Ilfov si in deosebr impreju- ceT bAtrinT in privinta marilor conilor. Alti! sustin cl biserica
rul Bucurestilor. padurT VIAsia, Riioasa, Cocio- Coconilor ar fi fost ziditA mal
Intr'adevAr, inc5. din epoca cul, Lupesti, Brosteni. inainte, la 1354, de dor fray
romand, de pe timpurile luI Sat, cAtun, trecAtoare pe dru- maT marT (?) al luT Mircea Basa-
Marid, propretorul Curione, a- mul cel vechiti al Romanilot de rab, pentru ca sA alba casa de
juns la fruntariele Dacid, se la Giurgili in sus spre Carpay, rugAciune si de adApost, ami
sperie de intilnecimea codrilor Bucuresti, dupA invaziunea ul- veneati la vinAtoare prin aceste
(Hasdeu). tima si grozavA a TAtarilot de locurl acoperite cu pAdurr m5.-
de atuncl pAnA in secolul la 1243-1245, trebue A. fi in- rete. Ceca-ce este sigur, se re-
nostru, pAnA /a 1821, pAdurile ceput a se constituí. duce la aceea, cA biserica SA-
ali persistat imgrejurul Bucu- Radu-Negru, cel de la 1245, rindar nu poate fi o fundatiune
restilor. «De esial din biserica al *MI Fotino, fondeazA Bucu- a luf Vladislav Basarab ; cel pu-
Oltenilor spre E. daT In pa. resti, cum a fundat Pitesti, Ar- tin ínscriptiunea, pe care se
dure», zicea un Memorialist gesul, Tirgoviste. Unde sunt sprijinl párerea contrarie, este
al lul Tudor Vladimirescu. documentele? plgsmuitd.
Printre cele 570 de pAdurl Cela ce e sigur prin insAsT Dupa incal, la t 370, Bucu-
mar! ale Tdre-Rominesti, Fo- firea lucrurilor e faptul urmd- resti sunt cetatea Dimboviter.
tino citeazA pe ale Ilfovulur tor : Giurgiul, colonie genovezA, Dragomir, castelanul de Dim-
printre cele mal marl. In se- cu un comercia de o insemnA- bovitA, este bAtut de Nicolae,
colul al XVIII-lea, Sulzer po- tate netntrecutd in istoria pri- Voevodul ArdealuluT, hi apro-
meneste de pAdurea de la SE milor BasarabI al Muntenid, pierea Bucurestilor, i apoT
Elefterie, Sestini de pAdurea prin relatiunile sale cu cetatea el bate cumplit pe Nicolae,
Cotrocenilor pe care o numeste foarte comerciantA a Brasovu- acesta trece inclArAt muntif in
aun vasto bosco» ; del Chiaro luI, Giurgiul pe unde ave oare Ardeal. RominiI aveati pe atund,
nu uita pAdurile dintre Bucu- sA isI ducl mdrfurile, dacA nu In dreapta Ialomiter, spre Bu-
resti i Tirgoviste. In marele pe lingä vechiul vallum al Ro- resti, multe ceatuld i tArimI.
hrlsov al Cotrocenilor, erban- manilor, pe lingA urmele ve- Fotino, KogAlniceanu, Cesar
VodA Cantacuzino ne vorbeste chielor Castella, pe unde locu- Bolliac i atitia altir ne spun
de marea pAdure a GrozAve.;;- rile de drumuff nu eratI tocmaT ca Mircea-cel-Bdtrin, biruitorul
tilor, din care o parte a fost «invia et tecta?». luI Baiatid-Ilderim, a zidit Bu-

www.dacoromanica.ro
BUCURE§T1 24 BUCURErl

curefti de bucurie, pentru ca et natura munitior eraty (1476, serica de sus a Curtei-Domnesti
gonise otile dusmane in urma Decembre 8). In coIectiunea (azi Curtea-Vechia) i mareste
unei bataliT fericite pentru din- Esarcu, tot Matthias Corvin palatul, un adevarat castel in
sul. i mal adaug scriitoriT a- numeste Bucuresti ecastrum for- conjurat cu puternice ziduri
cestia cà Mircea a zidit Curtea- tissimum illius terrae». care se intindea pe locul coprins
Vechia; cä a hotarit ca lama, Insemnatatea orasului creste azi intre Calea Mosilor i stra-
Domnil sa seada la Bucuresti, intfuna. dele PinzariT, Covacii, SelariT,
iar vara la Tirgoviste ; ca a La finea secoluluI al XV-lea si la Carol si capul aid Serban-
fácut palate, bisericI i inta- inceputul secolului al XVI - lea Voda, mergind insa atit de mult
riff, etc. Documente carT Bucuresti sunt de o potriva cu pang. in DImbovita, In &it uniT
invedereze i sa sprijine aceste Tirgovistea. S'aii Mat padurile, calatoff din secolul al XVII-lea
afirmatiuni, nu exista.. s'ad secat baltile cele marT credead ca o parte din cladi-
CA Bucuresti existad, nu in- zidirile ad inceput sa se inmul- rile domnestf erad puse pe rid.
cape nici urma de indoiall Ca teasel, mal cu seama in partea Curtea Domneasca de atuncT
Mircea-cel-Batrin i-a &cut capi- nord-estica a orasului. a coprins dota bisericr, biserica
tala a doua a ta.riT la 1383, La 15o6 gasim hrisoave date de sus (azi Curtea -Vechia), bi-
lucrul cere i poate va cere din minunatul scaun al Bucu- serica de jos (unde azT es te
multa vreme Inca sa fie docu restilor ; la 1514 din vechiul Crucea de pe piata, Sfintuluf
mentat. oras al Bucurestilor ; la 1516 Anton), palatul domnesc, }Hide
D. Tocilescu poseda un do- din catedrala minunata cetate poate atuncT se gasiad i casele
cument dat din cetquia Bucu- a Bucurestilor. despre Doamna i n fine pus-
reftilor la anul 1401 de Mir- Comerciul sad c a Brasovul caria.
cea-cel-Batrin pentru o danie de la i5oo incoace merge in Cur tea avea doul : poarta
facuta in tara FagarasuluT. fruntea celor-l'alte relatiuni co- de sus, care se afta la rdscru-
Secolul al XV-lea este pentru merciale ale oraselor i orasele- cile de astazi ale stradeT Carol
Bucuresti inceputul insemndtatii lor romtne cu bogata i harnica cu Selari i Calea RahoveT,
sale. De la 1460, prima data. cetate a Coroanef. care era poarta de cetate, In-
autenticä din documente, Dom- Tirgovistea e lasata la o parte tanta cu turnurl i foisoare.
nil locuesc in dese rindurf in In tot decursul sec. al XVI-lea. Turnurl erad Inca si la poarta
Bucuresti i dad dint-1110T multe TurciT doresc cu patima aceasta de jos, care da in Calea Serban-
hrisoave, aflatoare la arhivele parasire a TirgovisteT. Pentru Voda, si la zidurile din spatele
statului si la Academia Romina. a a tinut prea mult la dinsa, palatului domnese, in spre stra-
Radu-cel-Frumos alege Petru Cercel pierde domnia. da Mat-lei, care se numia «la
capita/a dupa cererea Turcilor, Luptele pentru tron, i in prima Locul unde se fringe fierulp
pentru ca Domnul Tarei sa fie In a doua jumatate a secolu- Putul Turnului. Pe colina care
la dof pasi de cetatea Giurgiu- lur al XVI-lea, sunt date pe linga, se malta ?titre strada Patria,
luT, cea stapinita atunci de Turd. Bucuresti. Danesti i Draculesti, Calea Vacaresti i Jicnita erad
La 1473 Bucuresti sunt, in Craiovesti i Slatineni, Buzoieni Ville Domnestr.
cronicariT muntenT i moldovenT Mehedinteni, toti vlastare ne- Pe linga cele dou6 biserici
si in scriitoril strainI, ma des numarate din puternicul trunchiu domnestl sa mal clam in secolul
numiti Cetatea Dimbovqer. Dlu- al Basarabilor, hare el, sau cu al XVI-lea, ca locasurT sfinte in
gos zice Cetatea Dumbrovilei. Unguril, sad cu TurciT, se bat Bucuresti, biserica zidita la 1552
Cetatea are palat Curtea-Ve- cind la Vacaresti din jos de a SE Gheorghe - Vechid ; ma-
chid intariturT. Palatul Bucuresti, cind la Clejani, dud nastirea Spatarului Stelea, in-
cetatea Bucurestilor sunt co. la Popesti din jos de Bucuresti, conjurata de viile SteleT (din
prinse de ,tefan- cel- Mare al chid la Peris, la Manesti (Buf- Stelea in strada Calomfirescu)
MoldoveI la 24 Noembre 1473 tea), etc. TreT din doua-zecT de si pe lingl care trecea drumul
dup5, batalla de la Cursul-ApeT. batatif ale luT Radu de la A- cel mare, care ducea la Sirbi;
Bucuresti ere' pe atunci, zice fumati sunt date la Bucuresti. bisericuta de lemn a Balacenilor
Matthias Corvin, regele Unga- Mircea-Voda Ciobanul ( t 546- sad biserica de juramint (Sf.
rieT catre Papa de la Roma, 1554 si 1558-1559) zideste, sad, Dimitrie); biserica Arhimandritu-
gam quae in regno illo et arte mult maT probabil, preface bi- luT, numita in secolul al XVI-lea

www.dacoromanica.ro
BUCUREFTI 25 BUCUREM

manastirea TrinovuluT, pe linga ra, pomenita de documente, ve- voi sa se foloseasca mal tirzid
podul CilibiuluT, far acum sfintiT nia cam despre Gorgani si se Radu-Voda erban. Aceste for-
ApostolT; biserica Sf. Ioan-cel- varsa in DimbovitO cana pe la tificatiunT, din carT semne i un-
Mare, zidita de AndreT Vistie- Palatul- de - Justitia, lingO Live- me rAmin linga manastirea Ra-
rul, socrul luT Preda Banul Bu- dea-Domneasca, trecind prin ca- dului-Voda sub numele de Pa-
zescu, in timpul luI Mihnea-Vo- pul Podulul Calicilor. lanca luT Sinan Pasa, pana la fi-
da (Casa de Depunerl); biserica Am spus cA Curtea-Domneas- nea secol. al XVII-lea,aceste
GhiormeT Banul, zisl. maT ttrzid ca era in secolul al XVI-lea In- fortificatiunI ale Bucurestilor fac
a Grecilor (in fata Batted, pa- tanta i aparata ca ç cetatuie. atuncI mare sgomot la popoa-
latul Dacia) ; biserica Sarinda- Tot la aceasta epoca vr'o rele crestine Polonil tin sa stie
ruluT sad 0. Coconilor ; biserica din marl! boierI al Tare!, din in ce consista aceste fortifica-
SI. Nicolae a VorniceseT Cap- trufasiT panegr sad Draculesti, tiunT ; Maximilian , arhiducele
lea (Mihaid-Voda) ; bisericuta luT pe linga cetatuiele de case ce Austrier, vorbeste despre ele E-
Alexandru Vodd, fOcuta pe o avead pe la mosir, m0.1 avead lectoruluT de Brandenburg. Mul-
coling afara din Bucuresti, la si in Bucuresti case marT si in- ta vreme s'a vorbit la Bucu-
miaza-zi pe linga Dimbovita care, tarite, bolovanite si case rest' de tunurile cele mar! ale
chid se revIrsa, inconjura co- de piatra, cum zic cronicarii. Turcilor si de camilele luT Si-
lina cu apele si era pod ca Istoria i documentele pomenesc nan-Pasa, carT, Cu zecimele cu-
mergI la biserica (Radu-Voda); de casa VistieruluI Dan, funda- treierad stradele Bucurestilor ,
infine, manastirea Sf, Sava (Sta- torul manastirel Marcuta, casa pustil, goale, nenorocite, de vre-
tua luI Mihaid-Viteazul). in care descinse Emirul tramis me ce locuitoriT cje mult fugi-
Intre 1560 i 1593, Bucu- sa omoare pe 1VIihaid-Viteazul sera din oras. and se retrase,
resti se bucura de oare-care li- care casa Mihaid o bdtu ca tu- Sinan darima o parte din lu-
niste i, decT, cresc foarte re- nurT din patru partr, cind omori crarile lur strategice i aprinse
pede. JudetiT jud. Gherghina, pe Emir si pe Turd. Dupa tra- tot ce putea sA arza. Piccolo-
buneoara, cu eel douT spre- ditiune, casa Vistierulur Dan se mini voi se fortifice din nort Bu-
zecT pirgarT, ingrijesc de buna afla spre viile mOnAstireT Stelea, curesti. Parerea sa fu parásita;
stare a obsteI si a ora.suluT. Mi- pe local coprins azI intre stra- evenimentele se urman cu o 11.-
nunatul oras, cum il numesc dele Mina., Stelea, Calarasi peziciune uimitoare, i bieta ca-
documentele timpuluT, are un DomniteT, loc maI tirzid iardsT tedrala cetate a Bucurestilor,
erg numit Tirgul-din-nauntru, pe celebru In fastele istorieT bucu- cum zic batriniT &seal! rominT
Rugg Curtea-Domneasca; are un restene prin casele bogatuluT ne- de la scoala romineasca de la
tirg .numit Tirgul-de-sus, pe uli- gutator Baltaretul. Sf. Gheorghe-Vechid, sad scau-
ta cea mare (cam Lipscani) Cu domnia razboinica i vi- nala cetate a Bucurestilor, su-
un erg numit Tirgul de- afara. foroasa a luT Mihaid-Viteazul in- fere crunt toate grozaveniele raz-
and s'a infiintat Tirgul-Cuculul cepe pentru Bucuresti o epoca boiulur.
(intre Stradele Coltea, Sfintii, de grea cumpana si de groz- De la 1600 si plug, la 1632,
Pescaria-Vechil i Sf, Gheorghe- nice nenorocirT. Bucuresti inceteaza de a mal fi
Nod), nu se stie. Documen - Dupa Calugdreni, Ungurif din aminunata cetate, a Bucuresti-
tele 'lima spun ca aci in Tirgul- armata Mihaid, care se retra- lor. Intiiil MoldovenfiluT Simeon-
CuculuT era Sardria. Domnea,sca. gea la munte ca sa astepte pe MovilO si al doilea PoloniT luT
Din Tirgul-CuculuT, sosind din Sigismund, principele Transilva- loan Potooki de Potok sfirsesc
la.cul Icoaner , venia o girlita nieT, Unguril se abat pe la Bucu- cp jafurile i cu focurile ceea
care, trecind prin ulita Bolan- rqti si'l prada cumplit, sub cu- ee nu ispravisera Unguril luT
giilor, se varsa in Dimbovita vint cti tot alma(' sa '1 pradeze Mihaid i Tura luT Milan. De
la Bazaca. Numele nu i se cu- 0, '1 jafuieasca TurciT. Sinan Pa- plecati MoldoveniT I PoloniT ca
noaste. 0 alta girlita, Bucu- p coprinde capitala, intareste bi- sa se lupte intealte partI ale
restioara, trecea prin Pescaria- serica de pe colina a luT Alexan- Tarn', fie in contra viteazuluT
Vechid si se varsa in Dimbo- dru-Voda,intAreste Curtea-Dom- Udrea Baleanul, fie in contra
vita tocmaT la Jicnita, urmind neasca, ridica in diferite locuri Buzestilor, TurciT de la Giurgid
o cale bine cunoscuta asta zI. bastioane pentru cite is tunurT se rapezead in Bucuresti. Si lar
0 a treia girlita,, Dimbovicioa- si face si un sant de care va jaf, iax pirjol, lar mine!

6G700 Aran* Dictionar Geografich 4

www.dacoromanica.ro
BUCUREM 26 BUCUREM

Intr'un rind, Radu-Vodá er- tropola a Tarif-RominestT. Ma- sarab ? Cestiunea ramine de do-
ban s'apuca se fortifice Bucu- tein-Vodä de asemenea o nu- cumentat. OrT-cum ar fi, Sa.rin-
resti din non, dar nu starui in meste capitala. La 1640 BacsicT darul era tnsa afard din Bucu-
hotartrea sa. Luptele nu-T dad ne spune ca Bucuresti an 12000 resti, pana. cind Matein-Basarab
pas. Alte nenorocirT si grozdviT de case, T00000 de locuitorl si dede rudeT sale Elena Radu-Vo-
mal suferira. Bucuresti la r611, 100 de bisericT si manastirT ; ca da erban, maritata dupa Con-
cu salbaticif ostasT al luT Bátory palatul DomnuluT are zidurile stantin Postelnicul Cantacuzino,
Gábor. Nu se mar cunostea ni- inconjuratoare, p'alocurea clari- locurile coprinse intre Zlatari
mic. Manastirile, casele boieri- mate si cd, intre clartmaturT, sunt si Sarindar, locurT pe carf Can-
lor, podurile, tot darimate. Cur- facute gardurT de lemn. Peste tacuzino si sotia sa le imparti-
tea-Domneasca era o ruina. Har- opt anT irisa, la 1648, Paul din ra la uniT din ceT doT-spre-zece
lay, un tramis francez, scriind Aleppo ne spune ca. Curtea-Dom- copiT ce avura. (6 bletT si 6
catre unul din secretariT de stat neasca e frumoasa, elegantä si fete).
al afacerilor straine din Paris, ineintatoare. O reparase Matein- La 1676, diurna fu teribila.
zice la 1619: «m'am oprit cincr Basarab. Domnul Tarif, Duca-Voda, in-
zile la Curtea DomnuluT (Gavril- Revolta Seimenilor si Doro- grozit, paraseste Bucuresti si
Voda. Movila); «elle est bien bantilor cufunda iarasT capitala se retrage la Cocoresti CapleT,
misérable». cu jale si in nenorocire. Casele in casele de acolo ale lur Vlad
Sub Radu Mihnea si fiul sal.' boierilor sunt jafuite, arse, da- Comisul Cocorescul. Fug ¡spray-
Alexandru-Voda Coconul, Bucu- rimate. Nelinistea continua. sub nicir dintr'acest an al scaunuluT
resti incep sä respire mar li- Constantin-Vocia erban, care Bucurestilor: Badea ve! Vornic
nistit. Se repara, marindu-se totusf zideste la 1654 manasti- Balaceanu, Radu vel Logofat
foarte, fosta bisericutd a luT rea cu hramul Sfintilor Constan- Cretulescu, Hrizea ve! Vistier
Alexandru-Voda si devine md- tin si Elena si care va deveni si Constantin vel Aga Brinco-
nastirea Sf. Troita a luI Radu- Mitropolia 'T'axil sub Radu-Vo- veanul ; fug boieriT, fug negu-
Vocia ; se fac oare-carT repara- da Leon. Necazurile merg cres- tatorif, fuge «prostimea». Bucu-
tiunT CurteI-DomnestT. Orasul cind sub Mihnea III, atuncT cind resti ranfin pustif.
continua a se intinde spre N. cele tref principate, Muntenia, In anul urmator 1678, diurna
si spre E. Incep procesele de Moldova si Transilvania, ascul- dispare; Duca se apuca se re-
proprietate ; egumenif mAnasti- tind de indemnurile inselatoare pare Curtea-Domneasca, punind
rilor Mihain-Vocla, Sarindari, bi- ale VieneT si VenetieT, voiau, ispravnic la aceasta lucrare pe
serica Sf. Gheorghe-Vechin, bi- nicT mal mult, nicT mal putin, §erban Spatarul Cantacuzino,
serica Grecilor, manastirea luT sá goneasca pe TurcT din Eu- mal tirzin Domn.
Pana Vistierul (Sf. Ecaterina) se ropa. Stradele Bucurestilor sunt In luptele si procesele fai-
cearta cu cer carT voiesc O. inrosite de stngele Turcilor, ti- moase ale Ghiculestilor si Can-
cladeasca payan case, po- iatT la 1659 din ordinul luT Mili- tacuzinestiilor, BucuresteniT lua-
vernr, pescariT, tabacaril pe in- nea III. será parte mare tinind cind cu
tinsele locuri virane ce, ziceau La 166o vine ciuma, flagelul uniT, cind cu altil. La suirea pe
egumeniT, apartineau acelor sfinte teribil care s'a napustit de atitea tron a puterniculuT §erban-Vo-
locasurT. orT asupra Bucurestilor si in se- da. Cantacuzino, Bucurestenif
Documentele vorbesc intea- colul al XVI-lea si in secolele ur- sunt atit de veselT, in cit cel
ceste timpurT (1630-1636) de macare. De altmintrelT, condi- ce nu avean vin, bean apä de
vechia mata. a Dimbovitef; tiunile igienice ale orasului erau bucurie, a le-a venit Domn bun
ceea ce arata. ca Dimbovita a mal mult de cit potrivite, pen- si ca s'a sflrsit cu certurile si
avut treT matce : una dinainte tru ca ciuma si alte boale mo- cu necazurile. Nu se sfirsise lusa
de Matein-Basarab, alta de la lipsitoare O. se incuibe pentru Cu batalle celor vinovatT, boerT,
Matein-Basarab si pana la 1880 multa vreme in Bucuresti. Ta- cdpitanT, slujitorT, tirgovetT. Sal-
si in fine a treia, dupa canali- baciT se aflan atuncT (1668) pe pif infiptl inauntru si 'n afara. la
zare, care este cea actuala. Dimbovita din fata Zlatarilor in Puscaria Domneasca si de carT
Sub Mateiti-Basarab, ambasa- sus pe Orla, pana in Sarindar. se legan vinovatii pentru bátale
doriT crestinT din Constantino- Fost-al ZlAtariT bariera a o- sunt si in scrierile cronicarilor
pole considera Bucuresti ca me- rasuluf in timpul luT Matein-Ba- si in memoria batrinilor Bucu.

www.dacoromanica.ro
BUCUREM 27 BUCUREM

restenT. CitT nu furl atuncl coveanul avea s o faca mare si Ciuma la 1689. Brincoveanul
datT prin Virg cu nasul taiat ? frumoasa manastire cu hramul taie dupa 1690 podul Mogo-
erban-Voda este, pare-se, cel Sf. Gheorghe-Notl ; de la bise- soaieT, prin locurile Cantacuz-i-
care se ingrijeste de re- rica aceasta a ltif Antonie-Vo- nestilor, i in deosebT printr'ale
varsarile DimboviteT si face la da, spre N., veniati întuiü Tir- luI erban-Voda Cantacuzino,
1685 primul iaz de pamint care gul-CuculuT cu Sdraria Dom- din mahalaua popeT luT Ivasco.
se afla pe linga moara existentd neasca, apoT la dreapta spre N. Tot el zideste hanul Constantin-
de la 1629 si care era proprieta- Pescaria Vechil pe ling5. girlita Voda pe locurile lur Constantin
tea MitropoliT (Morile V15.dichiT?) Bucurestioara i apoT Scaunele Aga Balaceanul (Palatul Poster),
Domnia, Mandstirile VechT de carne cu intinse o- han mare, dar care nu a intre-
Vodd, Radu -Voda, Sf. Saya, boare, si apoT mahalaua Sapu- cut faimosul i istoricul han,
Gorgani, preotiT de la bisericele narilor, existenta, probabil, tot cladit de erban-Voc15. Canta-
Domnesti de sus si de jos, Mi- din sec. al XVI-lea si acuta pe cuzino in fata bisericeT Grecilor
tropolla i vr'o boierT marT locurile boierilor CretulestT. sari a GhiormiT Banul. Brinco-
aveati, din sec. al XVI-lea daca Pe linga aceasta mahala tre- veanul repara foarte frumos
nu din sec. al XV-lea, numeroase cea din vremurT batrine drumul, Curtea Domneasca i biserica
morT pe malurile DimboviteT. numit in documentele secoluluT despre Doamna tot la Curtea-
La finele sec. al XVII-lea incep al XVII-lea cel vechiti al Tirgo- Vechi5., mal zideste tot ad o
multe morT sa fie darimate, pen- visteT si care, de este sail nu casa pentru musafirr i inca din
tru ca pricinuiati inectiff cum- este tot una cu drumul Bravo- temelie cloud rindurT de case
plite, dim' venia Dimbovita mare. vuluT, documentele nu spun. brincovenestI pe vechiele lo-
Biserica Sf. Nicolae-din-Prund La Podul-TirguluT-de-Afard, curl ale Brincovenilor.
(1682) e cladita pe intinsul prund bariera era la SfintT, adica la bi- Peste Dimbovita, in fata Cur-
al D'imboviteT, care se intindea serica cu Sibilele. teT DomnestT, Podul Calicilor
pe tot ce este astazT loc al A- Podul-luT- tefan-Voda, care va incepe sa fie locuit de boeff.
§ezImintelor BrincovenestI (gra- deveni tocmaT sub Alexandru In sfintiT ApostolT (manastirea
dina, biserica, asilul, scoala, spi- Ipsilante (1774-1784) Podul- ArhimandrituluT sati a Trino-
talele). Tot acolo, maT la vale, BeiliculuT era foarte scurt, de vuluT) era de la inceputul se-
pe Dimbovita era Baia Mitropo- vreme ce biserica BanuluT Du- colulur, leaganul Cantacuzines-
lie! inca din secolul al XVI-lea, mitrache (Sf. Spiridon-Noti al tilor, la podul CilibiuluT. CaliciT
casele lui Preda Vornicul Britt- Ghiculestilor) era si in secolul bucurestenT fug la deal spre
coveanul (cam hala de peste). al XVIII-lea afarl din Bucuresti. viile MitropolieT si ale luT
De la Zlatari in sus spre SI- La stinga de podul luT erban- dincolo de Putul Cali-
rindar, Bucuresti cresc merea Voda era drumul GiurgiuluT, cilor i spre drumul Mehedin-
In timpul luT erban Cantacu- dupa cum, in capul PoduluT Ca- tilor.
zino, pe clinul vestic de a stin- licilor, pe ting5. viile Mitropolier In mahalaua de azI a Steja-
ga Dimbovitd. Egumenul de la si ale manastireT Mihaiti-Voda ruluT, existenta in timpul Britt-
Sarindar va protesta ma tirzia era drumul Mehedintilor. Spre coveanuluT (1694) incepuse
in timpul Brincoveanulur in con- S., padurile i battik Brosteni- se cladeasca pe la ipotul Fin-
tra incalcarilor ce se comit pe lor, ulita cea mare care ducea tinelor i 'n spre Fintina Bou-
pamintul man5stireT, pe linga la- la SirbT, mahalaua boierilor Po- luT, pe unde erati padurr i lar
cul lur Dura Negutatorul (Cis- pestI, mahalaua Oltenilor, si la padurT.
megiul). vale, pe colina, Jignita- Dom- La 1700, in tirgul dinduntru
Ulita mare (cam Lipscani), exis- neasca, in care Brincoveanul va pe linga zidurile CurteT Dom-
tenta Inca din secolul al XVI-lea, avea la 1695 una suta de miT nestl, prin ulitele Boiangiilor,
esia din Tirgul-de-sus spre bi- de chile de gnu. In fine, mal la Margelarilor, Abagiilor, BArbie-
sericuta de lemn a luT Coltea vale, nenumaratele proprietatT rilor, Lacatusilor, Fierarilor, Cal-
Clucerul, nu Inca recladita de ale prea bogateT manastirT Ra- dararilor, epcarilor,
Mihaiü Spatarul Cantacuzino ; u- du-Voda., viile orasenestI si ale rilor comerciul e dt
lita lasa la dreapta biserica luT manAstirilor Radu-Voda i Sfta se poate de animat. Lordul Pa-
Antonie-Voda si a Dragomanu- Ecaterina, adica manastirea luT get, ambasadorul Anglief, care
luT Panait Nicusios, pe care Brin- Pand Vistierul. veni in Bucuresti la 1702 si fu

www.dacoromanica.ro
13UCURE4TI 28 8UCUR4TI

prImit cu marT onoruri de Brin- otT, i 3 arhiereb, zice o nota de$ti, Cantacuzine$ti, Pana Fi-
coveatml, trebue sa fi admirat a unuT contimporan. lipescu, Pantazi Cimpineanu, Gri-
activitatea Bucure$tenilor din De aci inainte $1 pana la i8o0 gore Baleanu, Ion Balaceanu $1
Ttrgul-din-nauntru. Bucure$ti se preschimba la fie- alta. Orasenii tinean la ace$ti
La 1714, calatorul francez La care cinc! san $ease ani din bolerf pamintenT : la mlnut, decT,
Motraye constata marimea Cur- cauza focurilor celor dese carT, clopotele, strigate, zarva ca de
ta Domne$tT, Bucure$ti Brinco- fie lama, fie vara, bintuian in- obicein, inchid pravaliile si se
Veanului surit un oras fericit, teun mod ingrozitor. Casele a- reped la Curte. Racovit5. rezista;
pentru ca fusesera mal multi coperite cu $ite pe cari soarele se incinge lupa sdravana intre
dril de-a rindUl un oras lini$- le rAscocea cumplit, alte case Arnautii $i Turcii DomnieT si
tit. toate de lemn ditt temelie pana Intre locuitorii CapitaleT. Ar-
Cu FanariotiT vin $i nenoro- in vkf, samarele pravaliilor din mata birue$te ; boieriT ramin in-
cirile Bucure$tilor. nrgul-din-nauntru, din Tirgul- chi$T inca pentru cita-va vreme.
La 1717, foamete teribill; de-sus, din Tirgul Cuculur se Suferintele CapitaleT cresc $i
in toate diminetele se gasian aptindean $i ardeati numal din- maT mult cu inceperta rAzboiu-
oameni morfi de foame pe stra- tr'o scintele. La 1766, Noembre lui turco-rus de la 1769-1774.
dele Bucure$tilor. La 1718 arde 2, se aprind pravaliile Herascu- Curtea-Vechia crapa si se da-
Curtea Domneasca, ard tirgul, lui din Tirgul Cucului si arde, rima tnered. Primirea capete-
mahastiri, case bolere$ti, $i apea fire$te, tot tirgul. Scarlat-Voda niilor militare ruse$ti, exigin-
Vine duma., Ghica vine sa vacía focal, ra- tele Turcilor, nesaturata laco-
Sub Nieolae Mavrocordat na$- ce$te $i moare la 2 Decembre mie a o$tirilor Caterinei II sle-
te mahalaua Foi$oruluI (i724), in casele Brincoveanului. iesc cu desavir$ire puterea li
dupà numele faimosului foi$or O alta nota caracteristica a avutiile nenorocitilor Bucure$-
fácut de el Jinga biterica zi- acestor vremuri mal" sunt si re- ten!. Pacea faimoasa de la Cu-
dita de Doamna Smaranda, so- voltele Bucure$tenilor, foarte cluc-Cainargi incepe sa se ne-
la kg. La 1735, via $i gradina dese atunci cind BeiT fanarioti gocieze intlid la Bucure$ti, in
Dornneasca continua a exista san DomniT Romtni fanarioti- Curtea Domneasca cea vechia,
pe colina dintre stradele Patria, zati, ca bunioara, Stefan-Voda s'a trataluit muchelemeaua
Vacare$ti si Serban-Vodd. Ca- Racovita, flicead s5. ajunga cu- pana la veleatul 1773 luna Martie,
pta vieT spre rasarit era pe la titul la os in carnea san rab- zice cronicarul.
easele Camara$ului Assan (stra- darea or5senilor. La minut se D va pace, la 1 August 1774,
da Lazar), linga mahalaua Aga repezian la clopotnitele biseri- Bucure$teniT aud in ora$ul Ion,
Nita, care da in mahalaua Lu- celor $1 indata, ca intr-un con- el", cei d'intiin in tarile romtne,
cacilor, existentä inca din vre- cert detunator, clopotele hice- vorbindu-se despre ideia inde-
mea Brincoveanului (1692). pean sa balangane. PrAvgiile pendintei patriei, gonirea func-
Anul 1738 a ramas de po- se inchideati, se adunan bres- tionarilor greci, platirea numai
mina de groaza in istoria
$1. lele cu starosti lor $i plecan, a unuT tribut cit cel din timpul
Bucure$tilor. La 31 Main, un ori la Mitropolie sa la pe sus lut Mahomet IV. Peste o sud.
cutremur groanic face sa crape pe Mitropolit, orna vr'un mare $1 mal bine de anT, stranepotii
In multe locurl Curtea Dom- boier pamtntean Cu mita de ob$te Bucuresenilor de la 1774 avead
neasea, &sima ease $1 biserici, si ea totT, in buluc mare, vor- sa vacía. realistndu-se complect
sperie intreaga tara; spre Bu- bind, strigtnd, protestind, ve- independinta patrieT nomine
zen crapd panitntul, inghite fe- nian la Curtea Domneasca. Fa- (Gio n).
me!, azvirla. nisip. S'a simtit nariotul, galben de spaima, des- La 1775, vechiul palat care
cutremurul pana in Ungaria $i finta birul san scotea din be- servise de locuinta Domnilor
in Serbia. La Noembre, Turcii ciurile Curte!, din puscaria, din inainte de 1473, stravechia li
jefuesc ora$ul si fac Mitropolia turnul de pe Poarta de sus, san lege ldara Curte - Domneasca e
mecet, de se inchinan Turcil de sub %Ataxia pe boierul sad parasita. de Domnii fanarioti.
intr'insa, zice cronicarul, $i in pe negutatorul inchis pe ne- Alexandru Ipsilanti incepe la
fine pentru ca $irul sa fie com- drept. Martie 1775 Curtea-Domneasca
plect, lata $i ciuma care secera La 1764, Stefan-Voda Raco- ot Mihain-Voda, in viile bogater
(33000 de oamenT, i 233 pre- vita inchide de °data pe Du- manastiri Mihaiti-Voda, si o sfir-

www.dacoromanica.ro
BucuREM 29 BuCUREsn

seste la Noembrie 1776. In tim- din ce in ce mal numeroase cu cu steagurT, cu tunurT, cii pusti,
pul cladireT noului palat, Dom- Viena si cu Lipsca, pardsind lancT i alte arme, atita multime
nul sedea in casele luT Nicolae usor de tot, ea O. nu simta de ostasT frumos imbracati. Un
Brincovean ul. Turcil, Constantinopolea de dezertor germati invata pe CstasT
Tot atuncT Ipsilanti face si unde inainte aducean totul. sa faca mustra., si un alit&
chioscul de la Het-astral:I, dupa Brasovul insa continua a fi francez, raspopit, invata pe Sr-
moda turceasca. Ceva mai marele comisionar al Tarei-Ro- tileristr sa traga cu tunul. Bu-
Mitropolitul Filaret fácu minestf, i maT cu seama al Bu- curesti vedean acurn epoca apel-
chioscul de la cismelele Filare- curestilor ; unde ulita Brasove- pisitilor cu MavrOgheni.
tuluT, chlose minunat pe care nilor era una din cele mg vii Peste trei-patru anT vine epoca
Mitropolitul Dosithie Filitis mal active, dar drumul Bra- sanchiulotilor. Revolutiuftea fran-
impodobi cu colonete de o rara sovuluT, cunoseut keg din se- cezà resuna adinc la Bucuresti
frumusete. Tot in anul 1775 ese colul al XVI-lea arata vechitnea prin Grecil i Rominil carT se
la moda poetica padure de la relatiunilor Bucurestilor cu in- reintorc de la Paris, beti de
Sf. Elefterie, plimbarea numita dustrioasa cetate a Coroand. declamatiunile sonore ale tevo-
la Cismeaua-Beizadelelor, in pa- Btincoveanul numia In secolul lutionarilor din Paris. BoieriT
durea Cotrocenilor, lar in ma- al XVII-lea pe negutatorul bra- negustorr citesc pe fntrecute
halaua Fintina-Boului, dincolo sovean Dumitru Nona: epriete- gazeturile, cu toate popririle
de viile boierilor Cretulesti, spre nul iubit al Doranier mele.» Beiului i cu toate anatetnele
Cuibul-cu-Barza, plimbarea nu- Trecerile dese ale calatorilor Mitropeolitului in contra scrie-
mita la Carciuma din padure». streinT prin Bucuresti la Con- rilor revolutionare i in Contra
Tot sub Alexandru Ipsilanti stantinopole, saü dirt capitala operilor lui Musiu de Volter,
se fac si cele dotal chioscurT Sultanilor Spre Viena si Apus, cum zicea Ienachita Wards-cu.
de la manastirea Cotrocenilor, spre Iasi si Petersburg aruncan SA hu uitam pe Nemtli cu
chioscuri carT, impreuna cu ca- inteuna i fard cumpat idei coada. (perucli) earl vin in Bu-
sele EgumenuluT, alcatuiesc lo- nouT, lucran i nour, obiceiurT nouT. curesti cu Print Cobor (Coburg),
cuinta de vara a DomnuluT fa- BucuresteniT, cu admirabilul lor apof pe Rusif lui Suvarov.
n ariot. spirit de pricepere si asimilare, Bucuresti eoprindean atunci
Se fac bisericr i bisericute prindean total si se folosian de «in desfatatele sale sinurï»1 zice
in tot decursul sec. al XVIII-lea. toate. un martor ocular, glimbele a
Data end a inceput sa se po- Sa nu uitam litaba franceza, multor neamurf». Ulltele resu-
deasca cu lemne diferitele ulite incomparabilul instrument al ci- nan de cinteeele revolutionare
marT si cele patru poduri ale vilizatiuneT oceidentale i uni- ale Parisuluf si de bataile,
orasuluT, nu se eunoaste. Apa versale. Crecif o adusera putin nuelile i ghionturile extrabtdi-
Dimbovitet e 13110. de Milt, dar cu sectetaril lör francezi, lar nare dintre Nemtif lui Cobor
se mal aducea pe olane si apele RusiT la 1769-1774 0 adusera RusiT lui Suvarov.
de la Cretulesti, pentru fintini, Inuit i penttu tot-d'auna in %A- Contrastele, mal tnult de eft
ale caror loturT e cunoaste. ra romine. ET ntt stiati are- curioase, earl ati fost in toate
Bucurtsti se intind meren din ceste, RominiT nu stieati tuseste. timpurile una din notele catac-
cauza multimeT enorme de GrecT, Lttara bimba franceza ca sa. se teristiee ale vietei orasului Bu-
Arnauti, Bulgari, Unguri, NemtT, inteleaga, i racura aceasta spre curesti de chid el exista, eon-
earl vin de prin Tuteia si de cel maT mare bine al viitorului trastele se vazura la finele se-
prin alte locuri si se acioleaza Romtni el. coluluT al XVIII-lea poate mal
aci. Comerciul creste din ce in In timpul luT Mavrogheni- violente de cit orisi end. Eraii
ce mal mult. Inca de la pacea Bucuresti ferb in viforul boieri earl discutan cu Emile
de la Passarovitz (1718) se fa- razboalelor. S'ar fi crezut ca. Gaudin, consulul RepubliceT
cusera oare-carT incercarT ca Beiul de la Bucuresti voia sa franceze din Bucuresti, prihci-
Dunarea sa devina un mare coprinda Constantinopole. De piele coprinse in «les Drolts de
drum comercial. Mal tirzin, cu la Mihain-Viteazul si de la pri- l'homme» ; el tramitean lui Na-
teama si cu mil de precautiunT, mul Grigore-Voda Ghica (1 660- poleon Bonaparte o suplica.
negutatorif rominT i grecT aT 1664 si 1672 1674), Bucures- ruitoare ta sa faca i tara lor
Bucurestilor se pun in relatiunT tenif nu mg vazusera defilind republiea) tutu Meuse republica

www.dacoromanica.ro
BUCURWI 30 BUCUREgI

batava, republica ligurica i alte groza.vie In cit alta speranta nu enorm de mu/t la aliniarea stra-
republicl. i mal erati boierr mal aveati de cit In fuga ara delor ; cutremurile, foarte dese
carT fáceati curte lur AIexandru end de intoarcere. In prima jumatate a secolulta
Moruzi care se uita sasitl, silin- Rusir cu cnutuI ; Turcir cu ia- nostru, avura de efect,. zidirea,
du-se si er O. se uite tot sasiti taganele ; hoardele nediscipli - unor case mar igienice. Pana si
ca Beiul fanariot. nate ale lur Pazvantoglu care de raul fu folosit spre bine.
Curtea - Vechia se darima cu atitea orr deterä sa vil si din Sfatul orasenesc, insareinat
totul. Curtea-Noul de dealul Spi- fericire nu venira ; Manafir lur dupa regulamentul organic, cu
rer arsese, caer Moruzi la 1795 Ibrahim - Pasa, arjalii i, dupa de aproape bagarea de seama
ordona se fi l reparata., lar Mi- acestia, tinindu-se in sir, cutre- a intereselor orasulur, Incepu lu-
hail uu ezuse la 1791 la mg.- murile, focurile, ciuma si holera crarile carT continua si astazr.
nastirea Sf. Saya. La sfirsitul se- chinuira pe rind orasul iubit al In diferitele aliniate ale aces-
colulur (1798), Hangerlitl vinde lur Radu-cel-Frumos. Bucuresti tur articol, s'a aratat ce sunt,
la mezat In bucatr tot locul Cur- ail suferit de la 1800 si pana la ce produc, ce consuma Bucu-
tel-Domnestr. 1822, cit nu suferisera niel o- resti la finitul secol. al XIX-lea.
Ast-fel dispare, cu secolul tre- data de la 1460, de cind avem Ne marginim a constata aci
cut, faimosul palat, vechia Curte- primele documente date de Dom- ca, din toate capitalele Europer,
Domneasca a Bucurestilor care, niT Tare! dinteinsir. exceptind Berlinul, de la razbo-
cel putin din timpul lur tefan- cu toate acestea, indatä iul franco-german incoace, nu
cel-Mare i Radu-cel-Frumos, fu- dupa aseclarea lucrurilor i du- este nicr una care sa fi intrecut
sese cunoscuta de totT Romtnir, pa venirea la Grigore-Voda Ghi- cu lucrarile de estindere, de 1m-
cintata in poesiele noastre po- ca la Domnia., capitala 'parir Ro- populare, de impodobire, inteun
pulare, descrisa de top cala.- mtnestr iea un sbor din ce in timp atit de scurt, capitala Re-
toril, martor elocinte in tace- ce ma! puternic si care pana as- gatulur Romtnier.
rea-T vorbitoare, martor de pia- ta-zi nu s'a mar oprit. Dupa unirea i dupa mutarea
tra. si de caramidä al tuturor Fie-care an, de 76 anT incoa- tuturor inaltelor diregatorir
evenimentelor marl din istoria ce, a fost insemnat de veselul a,sezaminte la Bucuresti, avintul
nostra natio oras cu cite o cruce alba, in fu mare; dupa. razboiul Inde-
Cu anul 1800 incepe istoria Bu- semn de bucuria. De la Gri- pendenter Irisa el deveni colo-
curestilor contimporanT. gore - Voda. Ghica, de cind in- sal. Bucuresti din 1898 nu sunt
De la 1800 i pina la 1822 cepe pavarea cu platrä de ri4 de loe Bucuresti din 1868 si
orasul trece printeatita incer- a unora din stradele Bucuresti- dupa spusa unur batrin Bucu-
carl incat nu odata, nu de doul, lor, pana atuncr podite cu ursT restean din Ceaus-Radu (daca
nu de nona, ci de nota-zed cu birne, si de cind se pun s'ar scula tata din mormint
nota de orT, BucuresteraT cre- primele felinare pe podul Mo- ar vedea in locul maidanelor
deati ca. a sunat ceasul din ur- gosoaier, si pana azi, and avem padurilor de la Ceaus-Radu, ca-
ma. al orasulur lor. strade pavate cu Iemn i lumi- sete cele marl i stradele cele
De cite orT, inteacestr neno- nate cu electricitate, Bucuresti frumoase, el ar jura ca asta nu
rocitT dota-zed i &I de anT, ail propasit inteuna. mal sunt Bucuresti lur de odi-
nu s'al vazut oraseniT cu mic, Civilizatiunea Apusulur a In- nioara.».
cu mare, cu adevarat de la Vla- trat toata In Bucuresti. Grigore- Inteadevar, calculul s'a mal
dica pina la opincl, parasind Voda-Ghica, Regulamentul Or- facut. Un loc mare pe actuala
capitala i apuclnd drumul Cim- ganic, Alexandru- Ghica, Bibe- Calea Victoria, un loc mare
pulungulur sati al ampiner ca scu-Vo da, Stirbeiá-Voda, Calma- de putear osteni calul incuria-
sa treaca la Brasov. camia, Cuza-Voda, ail litcrat pe du-1 pe dinsul, se 1nchiria la
Citr din Bucurestera nu ple- Intrecute se-i dea cIt tnar mult 1798 de manastirile proprietare
caa cu hotarirea de a nu se mar posibil o fisionomia. europeana. (Znagovul, Calddrusani i 'Viga-
1ntoarce, si cAtr nu cautara se Chiar dinainte de 1821, ar- nesti) pe cite 5-6 oca de lu-
'sr viuda tot si se plece pentru hitectl italianT cladesc primele minar/ de ceard, pe care chi-
tot-dauna intealte W, In Italia, case marl ale Bucurestilor. Fo- riasul le aducea la hramul ma-
in Francia, si Germania. Relele curile partiale satl generale (ca nastirer. AzT, un metru patrat
Yr înteçiaü i'r bIntuiati cu atita cel din Marte 1847) contribuirá de pe Podul Mogosoaier, .adica

www.dacoromanica.ro
BUCURETI 31 BUCURETI

de pe Calea Victoria, produce peste curte a mers pAnA la mar- rqti devin prada focula i ard
inteanumite puncte proprieta- gine, arzind tirgul, mAndstirele In mare parte. Reproducem aci
ruluT sIa suma de la una sutd casele boere§tT. nota interesana a unuT contim-
(Gio tr). In 1738, in a III-a domnie a poran asupra acestuT trist eve
Inteastfel de proportie luT Constantin Mavrocordat, ciu- niment: ADuminecA la 8 cea-
crescut i s'aii dezvoltat Bucu- ma secerA din noti Bucurqti ; surT ziva, tIrgul, buricul Bucu-
rWi ta timp de 76 de anT. cari murit atuncI (in tarA) de regilor, arzind toate prAvAliile,
Menirea luT e: tot inainte ! ciumA oamenT 30000, i preotT i hanul Sf. Gheorghe, i hanul
Flagele, cutremure, incendilf, 223, i 3 arhiereTyp. erban-Voc1ä pAnA in zidul ha-
Asupra Bucure§tilor aü trecut In 1764, avem de inregistrat nuluT Coiçil,g la vale hanul luT
de nenumArate orT biciul cum- revolta boerilor in contra luT Mihaiti-VocIA, SArAria vechil cu
plit al flageluluT g sabia nemi- Stefan-VocIA RacovitA. Or4enii tirgul CuculuT, i la vale pAnA.
loasA a vrAjmwluT. Tot soiul se ridicA, trag clopotele i cer In casele luT Castrige. Fiind fo-
de rdzmerite, nenumArate cutre- imputinarea clArilor. Domnitorul cul pAnA la opt ceasurl din
mure, incendiT dese, bolT la fie- ir imprA§tie cu armata. noapte, dind insA putinicA ploae
care deceniti, foamete groaznicA, In 1769, sub Grigore Ghita s'a g potolit. Poate vor fi fost
ocupatiunT diferite, revolutiunT III Voevod, intrA volintiriT rug la 2000 prAvAliT cu case marT
sIngeroase, ati fost partea aces- sub comanda luT Nazarie. Po- micT §i boite, cl. Domnind
tul mult incercat oras. porul se unqte cu eT i incep Constantin Alexandru Ipsilante
Vom inregistra aci in ordi- a mAcelAri pe TurcT ; chiar Dom- VoclAy. Ap dar cutremurul de
nea cronologicA cele mal marT nul e prins i trimes la Peters- la 1802 i focul de la 1804,
nenorocirT ce ati dat peste Bu- burg. schimbarl foarte mult vechia fi-
cure§ti, incepind cu secolul al La 1770, Rugr infra din raoll zionoma a orawluT.
XVIII-lea: in capitalA. TurciI sunt bAtutl la La anul 1806 un foc nApraz-
In vara anuluT 1706, Bucu- VA.cArqti de principele Repnin. nic a consumat 5-600 case g
rqti fu bintuit de ciumA g epi- In 2 Noembrie 1793, in tim- prAvAlil din Bucurqti. In urma
demia secerA grozav printre o- p .11 nopteT, a fost un mare cu- foculuT, Const. VocIA Ipsilante
r4enT. Engel spune el aceasta tremur de pg.mtnt, care ruinI a dat mare ajutor bAnesc
fu cauza pentru care Constantin cea mal mare parte din clAdi- inlesnindu-T la facerea
Brincoveanu pdrAsi orapl maT rile vechi. caselor celor arse g dind po-
de timpuria, instalindu-se la tara. De asemenea ciuma i foa- runcl sl se facA casele la rind,
In 1718 i 1719, sub Nicolae metea flcurä multe victime in ca ulitele sA iasA drepte.
Mavrocordat, Bucurqti ca acest an. La 1812, in noaptea insta-
toatl tara fu bintuitA de foa- La I 5 Maiti 18o i, sub Mi- lAreT pe tron a DomnitoruluT
rtlete i ciumA ; o mare parte hail Sutu, de frica Cirjaliilor luT Caragea (12 Decembrie), alt in-
din populatie fu seceratA. Fo- Pazvantoglu, maT toatä popu- cendiu in Bucure4i. A ars pA-
tino zice cl in toate diminetile latia capitaleT fugi ; 70000 lo- nA in temelie palatul domnesc
se gasear' pe ulite oamenT mortT cuitorl luarA calea BrapvuluT. din Dealul SpireT. Curtea a fost
de foame. In 1802 Octombrie 14, sub nevoitA a se muta in casa Ba-
La 1719, sub Const. Mavro- Constantin Ipsilante, un cutre- nulur Ghica, in fata SArindaru-
cordat, focul arse mal tot oraul. mur inspAimintAtor aduse prin luT, care incepea de la casa
Tot in anul 1719, in luna Fe- zguduirile sale ruina capitalei. Satineanu pAnd in casa luT
bruarie, s'a aprins mAnästirea Curtea DomneascA suferi §i D om- Tache Ghica (fost Hotel Hu-
Cotroceni g a ars tot inveli§ul nitorul trebui sA fie gAzduit la gues, azT hotel Paris din Calea
caselor g al chiliilor. mAndstirea VAcAre§ti. Turnul Victoria); iar in dos se intindea
Tot atund, spune Cronica luT ColteT asemenea suferi mult pe panl in strada AcademieT, unde
Radu Popescu, «Dacia», dintr'o urmele acestuT cutremur; partea e biserica Sf. Nicolae.
casa micA i proastA ce s'a a- superioarl a fost stricatA ca de- In ziva de 13 Decembrie 1812,
prins, a fost atita foc in cit mer- sAvirgre. InAltimea acestui turn, se iveste ciuma in Bucurqti, a-
gind asupra CurteT Domne§tr, a a fost de 48 metri, iar pAtratul dusA din Constantinopole de cl-
ars toate casele, scApind numaT de la bazd avea 38 metri. tre oameniT curtiT luT Caragea.
cele boltite, i trecind focul La 28 August 1804, Bucu- Ciuma din vremea lur Caragea

www.dacoromanica.ro
BUCURE§TI 82 BUCURE§TI

a rAmas vestitA ; niel odatA a- geolog, prof. Schtiller din Saxo- caselor magistraturilor tuturor
cest flagel n'a fácut atitea vic- nia care a studiat structura oraselor PrincipatuluT, 200000
time ca atund. Muread cite 300 geologicA a tAreT cit i cauzele le!. In total 2200000 leT. Aceste
de oamenT pe zi in Bucuresti. probabile ale cutremurulur. sume furA impdrtite la ce! atinsT
Contagiunea era primejdioasä In 1847 avem de notat cel de nenorocire, pentru a'si re-
si violenta flageluld atit de pu- maT mare incendia, de care a clAdi casele.
ternick cA un om lovit de fost bintuit Bucurestiul. Domnitorul Bibescu a dat din
dula era privit ca mort i p5.- In noaptea de Paste, 23 Mar- casa sa particularl o suma de
rAsit. Se instalase cite un lazaret tie, a izbucnit un groaznic foc, 200000 leT, in afarg. de 30000
provizorid la Cioplea si la Du- arzind pArtile cele mal popu- fr. clati mar tirzid. Sultanul Ab-
desti. late ale orasuluï. Focul a con- dul-Medjid a trimes darurT in
BoieriT i negutAtorif Cu dare tinuat si a doua zi. banT, de asemenea i ImpAratul
de minA fugiri. din Bucuresti, Era bite° flacárl Vergu, Rusiei. Darurile ion se urcarA
orasul se pustiise si se auzea LucacT, UdricanT i Pelea. Ad la suma de t00000 leT.
numaT vaetele i gemetele celor ars 13 tnahalale i urmdtoarele In acelasi tirap VocIA-Bibescu
bolnavl si in agonie. biserici: Sf. Dumitru, biserica fAcu apel la populatiunea
Abia dupA un an, boala a ince- DomneascA din Curtea-Veche, spre a veni in ajutorul incendia-
put a se domoli i lumea a se Sf. Anton, BArAtia, Sf. Gheorghe tilor, numind o comisiune, pen-
readuna in oras. Vechid, Sf. Gheorghe-Noti, Sf. tru a primi subscriptiile, com-
Revolutia luT Tudor din 1821, Mina din mahalaua Stelea, Ver- pusl pentru partea boereascl
bAgl spaima intre locuitorii o- gu, UdricanI, LucacT, Ceaus- din Logofetir Emanoil BAleanu,
rasuluT. Radu i Sf. stefan. loan Filipescu i Clucerul G.
Aricescu ne spune cA atund Spaima i sArAcia fu mare Marcovid; lar pentru partea ne-
boieriT marl i miel si top' lo- printre locuitorT. Veni la fata gutAtoreascl de Clucerul Opran,
cuitoril orasuluT, ingroziti de ve- locului Domnitorul Bibescu Hilel Manoach, Pitarul M. Cali-
nirea luI Tudor si Ipsilante, fu- mingliA pe cei atit de greti in- faru, Cerlenti, Xanto i Ioan
gira din oras spre a se ascunde cercatT. Ghermani.
unif pe mánAstirile din ju- In acea zi se convoca un Tot in acest scop s'a numit
rul Bucurestilor, altil pe la mosiT, mare sfat la Curte, la care luarA o comisie de catagrafie care sA
altiT pe la orasele de sub muntl, parte, sub presidentia Domnito- adune gstiintele cele mal temei-
altir se refugiará in Austria. rului Bibescu, Mitropolitul si cu nice i nepArtinitoares de top'
PrAvArtle negustorilor ì casele sfatul extraordinar. aceia carT ad fost bintuiti de
boerilor eral' inchise, plinea In urma acester consfAtuirT, grozavul foc.
carnea lipsead, banT nu se maT Vodá Bibescu porunci a se da In acelasT timp, Domnitorul
gdsead, capitala parea pustie, pe din casele obstesti urmAtoarele Bibescu aflind cá. uniT negutl-
strade se vedead numal vaga- sume : tod de materialud de clAdid
bond. Mitropolia i Episcopiile, a vor a specula cu nenorocirea
La 1831 Bucuresti sunt bin- patra parte din venitul lor pe obstieT, a dat ordin ca nimeni
tuitT de holerá. ; ad murit 2169 un an, ceea ce facea aproxi- sl nu ridice preturile materia-
de oameni in Bucuresti, i anu- mativ suma de 500000 leT ; Casa lelor, cAcT alt-fel IT va pedepsi
me din: Centralk suma ce va rAmine asprir ccAcT niel o pravilA nu
Vopseaua galbenA, 580; verde, disponibilA dupA intimpinarea iartá asta».
522; role, 161 ; albastrA, 418; cheltuelilor hotArite pentru ca- De asemenea lucrAtoriT n'ad
neagrk 488. sele facAtoare de bine, aproxi- fost ingAduiti a urca preturile de
In 837, Bucuresti, in urma matiV 200000 le! ; MAnAsti- muncA.
unor ploT torentiale si neintre- tirile inchinate, indoita zeciu- Incet-incet toate cuartierele
rupte, sunt inundatT. lata din venitul lor pe un an, s'ail rezidit i reparat, afarl de
In 1838 s'a intimplat un vio- 700000 le!; Casa visterief din bisericile Sf. Mina, din mahalaua
lent cutremur, cutremur care § rezerveT, 300000 leI; ¡caía pe Stelea i Sf. Anton, din piatI.
s'a indas peste toata tara. o lunI a tutulor amploiatilor In 1854 a fost de asemenea
Voc16.-Ghica a adus, imediat civil! si militar! de la 300 o epidemie de holerA.
dupa nenomcire, pe un invAtat In sus, 300000 leT; din rezerva In 180 si 1873, Bucurqd

www.dacoromanica.ro
BUCURE§TI 33 BUCURWTI

maT fost iarlsT bintuiti de a- inima Grecilor si mal ales a fundatà de marele Vornic Cer-
ceastA boalA. sexuluT frumos al acesteT na- nica tirbeiti s'i s'a populat in
La 1892, Octombrie in 2, a tiunr». scurt timp ; astA-zI este una
fost un cutremur, care a durat Ceva mal la N. de Bäneasa din cele mal marT chinoviT de
30 secunde. se alll situat satul Grefoaicele, cAlugArY ale tärd rominestT si
Imprejurimile Bucureftilor. fosta proprietate a d-luI avocat locul de inmormintare pentru
Satele. In imediata impreju- Aristid Pascal. Mosia Grefoaicele crestiniT mal evlaviosT din ca-
rime a Bucurestilor se numAr5. : a fost impArtitä de proprietarul pitalA. Intre bisericile sf. Gheor-
La N. Bdneasa, sat, in apro- eT in loturr miel, pe carl le-a ghe si sf. Nicolae se aflA un
pierea cAruia se af1á un hipo- vindut cu usurintA de plata la helesteá.
drom al societAtei Jockey-Club. diferitl locuitorT din Bucuresti, Depártare de o ora de la a-
In Aprilie si Septembrie, mar clutind cu modul acesta a fonda ceastà mánAstire si dou5. de
cu seamd in zilele de DuminicA, un orAsel noti de lucrAtorT, Bu- Bucuresti se afina N.-E. ml-
se fac aci alergärT de caT cu curesti-NoT, in genul celor din nástirea PasArea, chinovie de cl-
premiT. E foarte vizitat in zilele jurul Viene si al Parisulur. Ati in- lugArite. MAnAstirea Paskrea se
de curse, cind se pune la dis- ceput deja a se clAdi case, vile af1ä situatä pe lacul PasáreT. Ea
pozitia vizitatorilor trenurT spe- cu grddinT spatioase. Pentru ca a fost ziditá la anul 1813 de
ciale. Primária este pe cale a lucrArile sA mearg5, maT repede TimoteT, Arhimandritul Cerni-
cumpAra padurea de la BAnea- s'a constituit o societate finan- en Monahele de aci se indeletni-
sa pentru a o transforma in parc ciará cooperativA, care a si in- cese pe lingá cele bisericestr si
municipal public. ceput operatiunile eT. cu lucrul miinelor, fácind mo-
De Bdneasa tin si satele: He- La N.-E. e Colentina, mide hairurT si diferite pinzeturl.
rAstrdul, Plumbuita, Floreasca si e si spitalul cu acelasT nume ; MAndstirea Tiganqti, se aflA
Teiul, locurT unde vin Bucures- Märcuta, unde e ospiciul de ne- situad. la N. de Bucuresti si la
tenif, maT cu seaml in zilele de bunT si Pantelimonul, unde e un o distantA de treT ore. MdnAs-
serbAtorT, sl petreacA. Aceste sa- ospiciti de infirmI. tirea TigAnesti e una din cele
te sunt situate pe lingä helestae, La S.-E., vine VAcAresti, unde maT marl chinoviI din tara. A-
din carT se pescuesc rad si pesa. se aflA inchisoarea cu acelasT §ezatA pe o limbl de pAmint
In Sulzer gAsim urmdtoarea nume (Vez! § Criminalitatea). intratA in lacul BAlteni, are in
descriere a HerAstrAuluT, asa cum La S. Magurele, proprietatea fatA o pAdure deasl. Pozi-
a fost in vechime : familier Otetelesanu, o locali- t'une frumoasl. Ea a fost fun-
«La Herástrai (care poartd tate ceva maT depArtatA de Ca- datA la anul 1812 de staritul mA-
aceastA numire dupa un herAs- pitalA, care odinioarä era foar- nAstireT CAldArusani, Dosotehl si
trAti mecanic ce era asezat acolo), te vizitatA pentru parcul eT i- cu ajutorul d-lor Radu Golescu,
Domnitorul Alexandru Ipsilante mens si bine ingrijit, in mijlo- G. Florescu si alta'. MaT inain-
a ordonat a se construi aproa- cul cAruia se af1à un lac, pe care te-vreme aceastA mAnIstire era
pe de lac (helesten) o casa de se puteati face preumblArT cu locuitA de monahT si avea o
petrecere de lemn in gustul barca. Astl-zI fiind donatA Aca- mica bisericA de lemn de birne,
turcesc care servA Cu atit mal demieTRomtne, aceasta a insta- care a dus-o la satul Amarul, de
bine de plimbare obicinuitA no- lat acolo un institut de fete, 11110 Mizil, unde existA si azI.
bilimeT Bucurestilor, cu cit de- intretinut din fondul donatorilor. Acum mAnAstirea este locuitA
pArtarea eT este de abia o ora La V. vin localitAtile Ciure- de maid, care pe lingl servi-
de suburbiile acesteT resedinte lul, Cringasi, Tigania, Chiajna, ciul bisericesc se mal indeletni-
'princiare. Helesteul de lingA a- etc. cese si cu lucrul de minA, fl-
ceastA casI de placere e intins, Meïncistirl. In jurul Bucu- cind covoare, pinzeturf, etc.
foarte limpede si are in mijloc restilor se af1à mal multe mA- DepArtare de patru ore de
o micA insull imprejurul cArela nAstirT, si anume : Capitall, la Nord, se aflA mA-
Doamna, insotitá de damele cur- MAnAstirea Cernica la Est ndstirea de monahl CAldáru-
te!, obicinueste a se preumbla este depArtatä de o oil de Bu- sanT, asezatA pe o limbá de pl-
inteo saicI sati luntre mare, si curesti. Ea se aflä asezatA pe mint intratA in lacul CAldAru-
in resunetul melodiilor turcestI, doul insule din lacul Colen- sani ce se formeazà la intilni-
care plac cu deosebire si misa tina. MAnIstirea Cernica a fost rea cu pldurea VlAsid. Ea era
667a Jla olo .Dhlloaar Goograflo. Vol, II 5

www.dacoromanica.ro
BUCURE$TI 34 BUCURETI

pdnd in timpul lul Mateiti-Ba- M. Berthelot, etc., La Grande Grigore I. Lahovari, Cite-va etimolo-
Encidopédie, (articolul Bucuresti). gir geografice romine, In eBuletinul So-
sarab un loc de schivnicie Gheorghe Bibescu, Domnia tur Bi- cietatiI geografice romInes i 886.
de scdpare al Rominilor din bescu, 1894. Pierre Larousse, Grand Dictionnaire
satele invecinate; pe atuncr a- Const. St. Bilciurescu, Guide de Bu- universel du XIX-me Sale, (articolul
vea numal o unja bisericutd si carest, 1897. Itucuresti).
pustnicI. (Col. Vlad. Blaremberg), Anuarul E. Levasseur, L'Eterope, (moins la
Principatulul Tara RomInestl, 1542 (par- France), 1890.
La anul 1638, Mateiti Basa- Ion P. Licherdopol, Bucurefti, 1889.
tea relativa la Bucuresti).
rab, dupä un rdzboiti ce a avut Brockhaus , Konversations - Lexikon, Meyers Konversations-Lexikon, i 894,
cu Vasile Lupu, din care a esit 1893. (Articolul Bucuresti). (articolul Bucuresti).
invingätor, a fundat biserica si Carmen Sylva, Bucarest (In «Les Ca- Ministerul financelor, Budget general
cetatea. Mändstirea s'a populat pitales du monde)). de veniturr fi chelluelr pe exerciOul
St. Cucu, Proect pentru di:tribu- 898-99.
si a fost in mar multe rindurI Gh. Moceanu, Memoriile mele, 1895.
lia aper tu oras, 1887.
un loc de addpost pentru Po- N. Cuarida, Plan î,, relief al am- (Partea relativa la sport).
pulaVa BucurestilluI. Si tua0a plia Bucurefti, 1897. M. G. Mumuianu, Plan perspectiv al
acesteI mAndstirl este pi toreascd. Depozitul de rezbel, Plana/ impre- orerfulur Bueurefti, 1895.
In vechime era situatd pe o in- jurimilor Bucurefti, (fara. datil). Preotul Grig. Musceleanu, Montemen-
suld formatd de un lac, apoI in- Dr. Cornelia Diaconovich, Oraful Bu- tele strabunilor, 1873.
curefti, articol retiparit din (Enciclope- l'apadopol-Calimah, Istoria fondarer
conjuratd de vestita padure a dia rominas, 1895. Bucurefti, 1582.
VldsieI, asa cd indndstirea de si Dim. Frunzescu, Digionar totografic Major D. Papazoglu, Calendar pe a-
cimpeand, Cu toate acestea fi statistic al Ronanier, 1572. nul z369 (cu plauiul capitaleI Bucuresti).
rivalizeazd cu cele de munte prin Carol G thi, Atusarte/ Bucurefttlor - Carnuza saa conducatorrel Bu-
pozitiune. Aci a fost alt-datä un pe 1597-95. cureftiulur istoric fi pitoresc, cu planul
Alexander F. Heksch si Vladimir capitalei, 1871.
focar de literaturd romineascd. Kowszewicz, Illustrirter Fahrer durch - Harta calei ferate din L'une-
Grigorie Mitropolitul, inainte die Ungarischen, Ost-Karpathen, Cali- refti la Giurgia, 1571.
de alegere trdia in aceastd md- zien, Bukawina und Rumanien, 1892 - Bucurefti, capital(' Rominier,
ndstire ca simplu Diacon, ocu- (Cu un plan al Bucurestilor, diferite ve- (plan), 1871.
pindu-se cu traducerea de cdrtI den si si o descriere). Locotenent-Colonel Papazoglu, Islario
Sta C. Hepites, Observa/luid' meteo- Bucureftilor, i S92.
bisericestI in limba nationald. rologice In Bucterefti, pe anul 1596. Dim. Penescu, Memoria astepra ape-
Mändstirea Samurcdsesti se - Determinarea inaltimer boro- lar firuginoase de la Vdcarefti, 1873.
af1à in comuna Ciorogirla-Dir- metrulur Instit. Meteorologic, la Ife- Sub-locot. Pontbriant, Bucurefti-Slo-
vari in apropiere numaT de o rattrail i886. bosia-Clenceni, (plan topografic, f. d.).
ora de Capitald. La spatele md.- - Clima Bucureftilor, 1885. Primaria comunel" Bucuresti, Detrae
N. L Idicru, Istoria artelor frumoase, de seama, pc anil 1894-951 96-97 fi
nästireI trece riul Ciorogirla. 1895 (partea relativa la istoria scoaleI
Ea a fost fundan' la anul i8o8 97-98.
de bele-arte si a conservatorulta de muzica - Anuarul statistic al orafulur
de catre Vornicul Constantin si declamaiune din Bucuresti). Bucurefti, pe anil 1595 si 1896.
Samurcas si so0a sa Zinca. Gh. Ionescu, Spicuirr din arta tipa- - Rapar/ astepra chestiuner afier,
Se aflà ad i acum ca staritä grafier, (lucrare inedia"). 1 895 .
G. I. Ionnescu-Gion, Bucurefti in Hm- Elisée Reclus, Nouvelle g,:ographit
monaha Sofia Eliade-Rddulescu, pul Revolee/nena' franceze, 1891. universelle, 1890.
fiica lur Eliade-Rddulescu. - La Presse roumaine, publi- Locot. C. B. Segarceanu, Itinerarul
Mándstirile acestea sunt vizi- cat In revista franceza eRevue des R e- drumulur de la Bucurefti spre
tate mult de Bucuresterif, mar vuese , 1896. 1873.
cu seam& in timpul vereI. - Bucurefti fin& la r500, - Itinerarul a'rumidurele /a Bu-
1898. curefti, trecind prin Jilava, Vidra, du-
Bibliografie. - C. Alessandrescu, - Dinebovila bucurefleana, arti- cindu-se la Tirgul-Vestel (o foae manus-
Diclionar geografic al jud. Ilfov, 1892. col publicat in revista eTincrimea ro- cript, In biblioteca Marcha Stat-Major).
G. Assan, Cestiunea iluminatulurca- mita., 1595. D. P. Sesquières si Gr. Cerchez, Bu-
pitalet, 1894. - Istoria Bucurestilor, lucrare curefti (planul orasuluI), 1883.
Joseph l3auscher (soulTleur), Alma- inedia. Chr. D. Staicovicl i F. Robin, Sta-
nach du Théatre de Bucarest, pour le Locot. Jigurtu, Plantel de la Cernica tistica 1898.
nouvel an 1S35. la Manilla (desemn f. d.). Franz loseph Sulzer, Glundriss der
Mihail Belador, Istoria Teatrulur, Dr. Hans Kraus, Rumanien und Bu- Ilaupstadt Bukarest in der Vallachei,
1896. carest, 1896. 1781, plan al orasulul Bucuresti, In
Bucurefti, publicat In «Re- A. L. Bucarest, Manuel du Voyageur, eGeschichte des Transalpinischen Da-
vista rem/nae, 1862. 1879. ciens, etc.)

www.dacoromanica.ro
BUCURESTI 35 BUDA

Grigore Tocilescu, Istoria Bucurefti- locuitorl sunt in Nicoresti, lar Buda, com. rur., pl. Bistrita-d.-s.,
lor, articol publicat In revista eTinerimea parte in satele vecine. AstazI jud. Bacati, asezata. In valea Bis-
romlnii, 1898.
Istoria Rondad, 1894. este pamint arabil, proprietatea triter. Se margineste la Est cu
V. A. Urechili, Istoria IS'coalelor, 5892. d-lur Iancu Corban. teritoriul com. Racova, de care
Istoria Ronanilor, so volume, se desparte prin riul Bistrita ;
5891-98. Bucuresti, fost sat pe apa Ve- la N. cu riul Bistrita, care o
Varino, Guides-Album, Roumanie, del, in jud. Teleorman, despre
1896.
desparte de com. Buhus, jud.
Sub-locot. Zosim, Recunoafterea mi-
care ne vorbeste un hrisov din Neamtul ; la V. cu com. Blagesti;
litar& a drumulur de la bariera Filaret secolul al XVII-lea al Mitropo- lar la S. cu Slobozia-Luncanr.
la satul 7ilava, (f. d.). fiel de Bucuresti (Condica No. Comuna este udata de 0.1111
, Apele Bucureftilor fi Proectul 5) ca fiind mosia vel-comisulur Prajoaia, care se varsa in 011111
Radu, 1898. Bunea Gradisteanu. GIrla-Moarer, de pe dreapta Bis-
, hinerarul drumulur de la Bu- triter. Aceastä comuna s'a des-
curefti la satul (In biblio-
teca Marelui Stat-Major). Bucuresti, fost sat in jud. Vil- lipit din com. Blagesti. (In «Sta-
cea, de care pomeneste un hri- tistica» din 1874 se &este u-
Bucuresti (Gara-de-Nord), sta- sov de la 1392 al manastirer nja cu Blagesti).
lid, de dr. d. f., jud. Ilfov, pl. Cozia. Totalul paminturilor de cul-
Dimbovita, com. Bucuresti, de- tura este 248.82 de hectare.
parte de statia Chitila de 9.5 Bucuresti, numire vechie a cit- Dota sate o alcdtuesc : satul
kil. Inaltimea d'asupra nivelulur tunulut Erculesti, com. Vilcele, Buda, situat pe malul drept al
marir de 70'1,14. (Vez! cuvintul jud. R.-Sarat. Bistriter i catunul ipotele, la
Bucuresti, § Mijloace de comu- apusul sati.
nicatie). Bucuresti deal, in jud. Mehe- Comuna are 309 case; o sin-
dinti, plaiul Cerna, pe terito- gura biserica, ruinata insa, asa
Bucuresd (Filaret), statie de riul com. mi-. Balta ; ad se po- cä nu se oficiaza in ea, situata
dr. d. E, jud. Ilfov. (Vez! Fi- vesteste cä a fost drciuma lur In satul Buda, cu i preot i 2
laret). erban-Vorld. In acest loc s'ati cintaretr; 8 circiumr.
gasa banT si arme ingropate. Populatiunea se compune din
Bucuresti, sat, in partea de S. 1330 suflete, apartinind la 309
a comuner Salageni, pl. Podo- Bucuresti, deal, in corn. rur.BA- familir nomine si 5 de Evrer.
leni, jud. Falciti, asezat pe ma- sesti, plaiul Cerna, jud. Mehe- Dupa nationalitate se deosebesc
lul Prutulur, pe o suprafata de dinti. In 1317 RominT i i 3 EvreT, totT
245 hect. 6o aril. Are o popula- de protectiune ronfing.
tie de 71 fam. cu 247 suflete, Bucuresti-MicI, thrufor,(v. Bu- Se &ese : 60o agricultor!,
din carT 58 contribuabill. hus, erg in comuna Buhus, pl. 91 meseriasT, 2 comercian!, 6
Bistrita, jud. Neamtu). cu profesiunT libere si 6o mun-
Bucuresti, fost sat in jud. Ilfov, citorT.
In secolul al XVI-lea. In arhi- Bucuri, deal, In jud. Muscel, tit't a citi si serie numar 9
vele Mitropoliel de Bucuresti la Vest de comuna Contesti, persoane ; restul de 1321 nu
(Condica relativä la jud. Ilfov) plasa Argeselul, care domina stiti carte.
se gaseste un act din 12 Mar- valea Argeselulur. Acest deal Animale sunt: 19 cal, 522
tie 1580, prin care Calota, pos- cade Intre riul Argesel si com. vite cornute, 28 porcI si 107
telnicul i jupineasa sa Caplea Titesti. or, carr apartin la 7 proprietad
dad lur Dragomir Vornicul sa- si care áúprodustn 1891 2 4.kgr.
tele Clejani, Valcanesti, Bucu- Bucuroasa, maha la, In jud. Me- tina amestecata.. Sunt 16 stupr de
refti, Ciumesti si Salda. hedinti, plasaBlahnita, com. rur. albine, care dad anual 61968
Bucura. kgr. miere i 20656 kgr. ceara..
Bucuresti, fost sat, jud. Tecticiti, Dupd budgetul pe 1891-92,
situat la vre-o 3 kil. spre S. de Bucurului (Dealul-), deal, jud. veniturile comuner sunt de 4845
Nicoresti, in partea de E. a Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. le!, 94 banT; iar cheltuielile de
Tecucelulur. Nu se stie din ce Cernatesti, continuindu-se din 2768 ler, 6o banr.
cauza s'a desfiintat. Parte din dealul Triesteniculur. Teritoriul comuner are o in-

www.dacoromanica.ro
BUDA 36 BUDA

tindere de 464.75 hectare. Nu Se mArginqte la Est cu com. incas% Cu apA; 2132 capete de
se aflA pe dinsul niel o proprie- DAnulqti, de care se desparte vite, din carT : 570 boT, 220
tate mare. PAdurT marT nu sunt, prin riul Rimnicul-SArat ; la Nord vacr, 50 cal, woo oT, 40 capre
ci numal cringurr. Cu Dumitre§ti, de care se des- 252 rimdtorr. Lemnäri i rotA-
Reedinta comuneT se aflA la parte prin dealul Gorunulul; la ria sunt micile industriT ale
o depArtare de 21 kil. de Ba- S. cu Dedule0i, de care e despAr- locuitorilor. Sunt in comunA
clii, de 5 kit. de Girleni, rqedin- titA prin dealul Poiana-PAruluf. cojocar, I potcovar, 3 mAce-
ta plä.§eT, §i se gAsqte pe calea Este din regiunea dealurilor, i bolangia §i 6 rotar. Co-
larT,
vecinall-comunall Valea-luT-Ion- brAzdatA la Nord de dealurile mertul este activ i constd in
Podul-LespezT, dimpreun cu B1A- GorunuluT, CAtAutul; la Vest de import de coloniale, instrumente
ge0. Se aflA depArtatA Cu 7 kil. dealurile Dorul, Mita, al-FeruluT, agricole i in export de vin,
de BlAgWi Cu II kil. de Slo- Piscul-TauruluT, Poiana-PArulur ; vite, cereale i obiecte de do-
bozia-LuncanT. la S. de Dealul-Dedule0ilor. gane. Transportul se face prin
Riurile carr o udl sunt : Rim- gara Sihlea, la 18 kil. spre E.
Buda, com. rur., in jud. Doro- nicul-SArat la E. 0 afluentiT sAT: Sunt 7 comerciantf (I strdin),
hola, pl. Herta, la 6 kil. de CAtAutul, Valea-Largd, unja cu apoi 3 bilcanI si 6 circiumarT.
Herta, re§edinta plA0lor Herta Buda 0 Valea-Rea. CAile de comunicatie sunt :
Prutul-d.-s., 0 la 38 kil. de CA.tunele carT o compun sunt: 1. calea judeteang. ce pleacA din
Dorohoiti, formatA din satele : Buda, rq edintA, Muce§ti, la Nord, oraul Rimnicul-SArat, trece prin
Buda-Mare, Buda-MicA, Miho- ToropAlqti, la Est. BAbeni-DedulqtT §i comunA,
reni-Stavrat, Mogomti, Pasatul Suprafata comuneT este de se duce la Dumitre0i-Chiojdeni-
Slobozia, cu rqedinta prima- 3500 hectare, din carT 50 hect. Jitia; 2. spre DAnule,ti; 3. spre
riel in satul Buda-Mare. Are o vatra satelor, 1510 hect. ale lo- Valea-SAlcier.
populatie de 667 fam. cu 2655 cuitorilor, 1930 ale proprietIteT ContribuabilT sunt 462. Ve-
suflete. Are 7 bisericT, deservite private. niturile sunt de 3326 Id 99 banT,
de i preot, 5 cintAretT i6 pala- Populatia este de 441 familif, iar cheltuelile de 2927 Id 79
marT ; o coalä, cu un invAtAtor Cu 1777 suflete din carr : 862 banT.
0 50 elev1; 978 hect. pAmtnt bArbatT 0 615 femeT; dupa sta-
sdtesc ; 2455 hect. cimp a pro- rea civilA: 882 cdsätoritT, 775 Buda, com. rur., pl. StAni§eSi,
prietAter, Cu 12384 hect. 85 ariT necAsatoritr, 70 vAduvI ; dupà in- jud. Tecuciii, compusl din cd-
pAdure ; 2 iazurT 0 28 0 jum. structiune : 17 tiú carte ; totT tunele : BrAtoaia, Buda, DAnAilA,
pogoane vie. sunt RominT. Putinele, Salahorul i FArcaul. E
Budgetul in 1889-90 era la In comunA este o bisericA, cu situatA pe Valea-ZeletinuluT, la o
veniturT de leT 4266, 0 la chel- hramul Adormirea-MaiceT-Dom- distantA de 84 kil. de Tecuciti
tuell de leT 4266. nuluT, ziditA in 1827 de Mihail la 5 kil, de re§edinta plA§eT
Vite marl albe cornute sunt Despu i sotia sa, cu preotiT Ion (tirgul S tAnie0).
1559, oT 388, capre 1, caT 277, S tanciu, Mihail Necular i locui- Are o populatie de 1391 su-
porcI 572; stupT 299. torl ; are 17 pogoane pdmint ; flete, din carT 372 capT de fam.,
preot, i cintdret ii paracliser. 303 contribuabilT, locuind in 435
Buda, com, rur., in plaiul Rim- Comuna are o §coalá de bA- case. StrAinT sunt 25, EvreT.
nicul, jud. R.-SArat, pe piriul etT, fondatA in 1828 de comuna, Comuna are o suprafatI de
cu acela0 nume. luat nu- cu I invAtAtor i cu 41 elevT 2340 hect. 91 ariT, din care
mele de la piriul Buda. inscrig. 1305 pAmint arabil 0 472 hect.
Este nezatA in partea vesticA Calitatea pAmintulur este me- 0 72 ariT pAdure, din care
a judetuluT, la 20 ldl. spre N.-V. diocrA, terenul fiind pietros, 385 hect. §i 72 ariT sunt ocu-
de R.-SArat, i in partea rAsA- muntos i putin propria agricul- pate de pAdurea statuluT, 107
riteanA a plaiuluT, la 7 kil. spre turil. In ce privqte cultura pl- hect. acoperite cu viT i TOO
S.-E. de com. Dumitre0i, re- mintuluT, comuna are: 680 hect. hect. 0 96 ariT vatra satuluT.
edinta plaiuluT. Comunele in- arabile, 250 hect. ima, 960 hect. Statul are 443 hect. pAmint
vecinate sunt : Dedule0i, la 5 pAdure, 244 hect. vil, 950 hect. arabil.
kil.; DAnule§ti, la 3 kil.; Pando0, finete 0 357 hect. neproductive. Tererml acesteT comune este,
la 8 kil.; Valea-SAlcieT, la 9 kil. LocuitoriT ati 19 plugurT, In mare parte, acoperit cu dea-

www.dacoromanica.ro
BUDA 87 BUDA

lurf si padurT; aceste din urma locuitorT s'a asezat in Valea- Aci este un pod de vase, de
ocupa culmea si coastele dea- ZeletinuluT, forruind satul Buda, la care se percepe taxa. lama
lurilor. Partea despre E. Zele- de unde sl-a luat numele si co- pe ingheturT comunicatia este in-
tinuluT este mar productiva, fiind muna. LocuitoriT sunt in mare trerupta si locuitoriT ocolesc, spre
compusa din pamInt argilos, parte razesT, iar restul clacasT. a trece, pe la Malul-Spart. Cor-
cea de V. este neproductiva Se margineste la N. cu com. purile legiuitoare ad votat de
din cauza pamintuluT clisos. Colonesti, la S. cu com. RAchi- curind constructia unuT pod intre
Valea-Zeletin u lul este productivä toasa, la E. cu com. Avramesti Buda si Mihailesti, pe calea Bu-
in finete. si Lalesti (jud. Tutova), care curesti-Alexandria, alocind pen-
Ocupatia de cdpetenie a lo- servesc si ca limita intre jud. tru acest scop in budget 870000
cuitorilor este : agricultura, cres- Tecucid si Tutova, la V. cu le!.
terea vitelor si cultura vier ; com. Stanisesti. Com, are for- Satul se intinde pe o supra-
parte dinteinsiI se ocupa si cu ma unuT trapez ; laturea de E. fata de 5 to hect. si are o po-
dogaria, rotaria, cizmaria, etc. este formata de dealul Tutova, pulatie de 830 locuitorT RominT,
In comuna se afld o moara cea de V. de Dealul-Dcbrotfo- carT se ocupa cu agricultura si
de foc facutä. in 1892. ruluT ; cele-l'alte laturT sunt for- cresterea vitelor. Intre Valea-
Comertul consta in exportul mate de liniT conventionale. CornetuluT si Buda, locultoriT in
produselor agricole si al vinulur In partea de V. a com., pe special se ocupa cu cultura tu-
in orasele Birlad, Bacad si t'ir- zarea DobrotforuluT, se afla o tunuluT, cartofilor si usturoiuluT.
gul Podul-Turculuf. urma de sant, cu o suprafata de ET sunt mult aplicatT spre co-
Loc. ad : 322 bol, 318 vacT, 17 512 m. p. Aceasta localitate, mert. Mal nu e tirg in tara ne-
taurT, 160 cal, 50 epe, 5 arma- care se numeste Cetatuia, era cunoscut de el.
sarT, 767 oT, Io0 capre, 200 inconjurata de padurT priincioase Din teritoriul satulur, d-na
porcI; 270 stupT. pentru aparare. Frederica Paleologu si d-1 M.
Comuna are 2 scolT. Una se Xanto ad 98 hect. si locuitorif
afla ip s. Buda, avind un local Buda, sat, pl. Bistrita-d.-s., jud. 412 hect. Se cultiva tot terenul.
anume facut pentru scoala si da- Bacati, resedinta comuneT cu a- Are o biserica, cu hramul
tind din anul 1869. Se fre- celasT nume. Se aifla asezata nu SfintiT ImparatT, deservita de 2
cuenta de 34 copiT (32 baetT si 2 departe de malul drept al Bis- preotT si 2 cintaretT; precum si
fete), din numarul de 115 (59 triteY. Are 170 case ; o biserica o scoala mixta frecuentatit o-
baetl si 56 fete) in virsta de deservita. de 1 preot si 2 din- bicinuit de 26 elevI si 2 eleve, cu
scoala. A doua este in satul taretT. CapT de familie sunt in intretinerea careia statul chel-
Putinele, si dateaza din anul numar de 169, sufl. 563, printre tueste anual 1080 le!, lar com.
1892. Se frecuenta de 28 copiT carT 7 EvreT. CirciumI sunt 4. 830 Id. Localul s'a construit de
(25 baetT si 3 fete), din numa- Animale: 14 caT, 279 vite cor- judet in anul 1887 si costa
rul de 68 copiT (53 baetT si 25 nute, 23 o! si 14 porcr. 6473 lel.
fete) in virsta de scoald Comerciul se face de 4 cir-
ticl carte 186 barbati si 24 Buda, sat, din com. Braesti, pl. ciumarT.
femeT. Cirligatura, jud. Iasi, situat pe Numarul vitelor marT e de
In aceasta com, se afla. 2 bi- o vale, in marginea padureT, spre 455 si al celor micT de 429.
serie!: una facuta din lemn de S.-V. de satul Braesti. Are 54 S'ad stabilit in sat 2 strainf.
stejar la 1800 si cea din catu- fam. sati 321 loc. lingurarr si Pentru apararea satuluT de
nul Buda, zidita la 181o, Iulie ursarr locuind In niste bordee. inundatiT, locuitoriT ad facut in
4. Sunt intretinute de poporenT Numarul vitelor este de 81 dreptu-T zagazurT.
sí sunt deservite de I preot si 2 capete, din carT : 28 vite mar!
cintaretT. arciumT sunt 9; in cornute, 5 cal, 34 oT si 14 fi- Buda, sat, in plaiul Rimnicul, jud.
cdtunul Buda este si o bacanie. matorT. R.-Sarat, catunul de resedintä
Se crede ca numele acesteT al com. Buda, asezat la mijloc
comune ar veni de la unul, Buda, sat, resedinta com. rur. pe piriul Buda, de unde .9'-a
Budeanul, primul locuitor care Buda-PrisicenT, pl. Sabarul, jud. luat numele. In vechime se nu-
a venit din Buda-d.-j. (com. Cor- Ilfov. Cade la V. de Bucuresti, mea Buda-Vechia. Are 500 hect.,
bita), cam pe la 1750, si cu altl pe malul sting al riuluT Arges. si o populatie de 262 fam., Cu

www.dacoromanica.ro
BUDA 38 BUDA

1021 suflete, din carr 281 con- 1856 si 1874, a fost reparata deservita de I preot si 2 cin-
tribuabili, 14 stia carte. In sat In parte, lar in anul 1894 s'a taretT. Numarul vitelor: 342 vite
e o biserica si o scoald. reparat radical. marT comute, 426 or, 15 capre,
57 cal, 146 rimatorl §i 202 stupT.
Buda, sat, in jud. Roman, plasa Buda, sat, face parte din comuna
Fundul, com. Bozieni, linga sa- Cu acelasT nume, jud. Tecucia. Buda, cdtun, al com. Cisldul, jud.
tul Bozieni. Populatia acestuT Are o populatie de 534 suflete, Buzda, Cu 500 loc. §i 123 case.
sat este de 21 capT de familiT, din carl To6 contribuabilT, lo- Are doul catunase, Birlesti
109 loc., din carl 9 stia carte ; cuind in 146 case. Craciunesti, alipite de dinsul. Pe
locuesc in 22 case. Are o suprafata de 951 hect. teritoriul acestur catun sunt rui-
si 47 aril pamint razasesc. nele cetater Doamna Neaga. Pe
Buda, sat, pe mosia i in com. care 89 locuitorT: 30 barbati, 4 aci, cind plaiul Buzaa tinea de
Dolhasca, jud. Suceava. Asezat femeT, 40 baetT si 5 fete. Aici jud. Sacueni, era drumul locui-
In ripa si pe coastele dealurilor se allá scoala com., care se fre- torilor din acest piala la Bucov.
Strahotin la E. si Velnita la V., cuenta de 34 copiT (32 134.0
numara 165 case, populate cu §i 2 fete). Buda, atun, com. Ocnele-Marl,
215 capT de fam. saa 719 sufl. Biserica ce se afta in acest pl. Ocolul, jud. Vilcea. Ad lo-
(36o barbatT si 359 l'eme°. sat este fAcuta de locuitorl in cuitorir se ocupa mult cu
ContribuabilT sunt 120. anul 1810. Ea are hramul Sf. ria. Are o biserica vechia, care a
Vatra satuluT ocupa suprafata Nicolae. servit multa vreme de schit.
de 85 &leí. Improprietaritl la
1864 si 1879 sunt 68 fruntasT, Buda, sat, in jud. Tutova, plasa Buda, stafie de drum-de-fier, ju-
94 mij1ocas1 s't 19 codal, sta.- Simila, spre N. de oras. Are detul Prahova, pl. Tirgsor, co.
pinind 448 Miel si 30 prajinT. 238 loc., din cae' 18 stia carte; muna Paulesti, pe linia Ploesti-
Are o biserica cladita de sa- 73 case. Formeaza com. Buda, Predeal, futre statiile Ploesti si
tenr din lemn, cu patronul Sf. cu catun ele: Patrascani, Plesesti Inaltimea d'asupra ni-
Gheorghe, deservita de preoVI Gavanul. Toata comuna are velulul maril e de 208.78 m.
din Dolhasca cu rindul si de 824 hect., din carl 4 nelucra- Venitul acesteT statil pe anul
un cintaret ; o sopada rurala toare si 4,25 hect. lived cu 1896 a fost de 31921 leT, go b.
mixta., cu un invatator pila de prunl. Comercia se face de 16
comuna, infiintata la 1882 si persoane, din carT : ro RominT, Buda, deal, jud. Bacla, pl. Mun-
frecuentata de 23 elevl. Copir, 4 Evrel i 2 strainT, in 16 sta- teluT, de pe teritoriul com. Po-
intre 7-12 anr, din raza scoalel bilimente comerciale, din mil lo durile.
sunt 46 baetT si 47 fete. circiumT. Are o scoala primara
Drumurile principale sala la de bletT si I de fete. In co- Buda, deal, pl. Bistrita-d.-s., jud.
Lespezr (3 kil.) si la Dolhasca muna este o biserica. Contribu- Bacaa, situat la V. comuneT cu
(5 tiunile directe ale locuitorilor a- acelasT nume.
ceste/ comune ating suma de
Buda, sat, face parte din com. 7057 ler. Buda, deal, judetul Bacan, plasa
Corbita, pl. Zeletinul, jud. Te- Tazlaul-d.-s., com. Bucsesti, care
cucia. Este situat pe un platouBuda, sat, in jud. Tutova, plasa apartine sireT de dealurT dintre
inalt, la o distanta de 3 kil. Simila, com. Orgoesti, spre E. Tazlaul-Mare i Trotusul.
si 650 m. de resedinta co- de satul Orgoesti. Are 145 lo-
muneT. Are o populatie de 129 cuitorT, din carl 9 stia carte ; Buda, deal, in partea de E. a
capT de familir, 468 suflete, lo- 54 case. com. Copalaul, pl. Cosula, jud.
cuind in 118 case. Botosani.
Totl locuitoriT din acest sat Buda, sat, jud. Vasluiu, spre S. de
se ocupa numai cu rorária si fa- Rafaila, la o distanta de 6 kil. E Buda, deal, in partea de S. a
bricarea multor obiecte de lemn. situat in marginea piriuluT Stem com. Dracsani, pl. Miletinul, jud.
Er ati o biserica situata in nicul, pe o supraf. de 519 hect. Botosani.
partea de S. a satulul. Nu4 se Are o populatie de 124 fam.
cunoaste precis data zidireT. In saa 623 suflete. Are o biserica, Buda, deal, in partea de V. a

www.dacoromanica.ro
BUDA 39 BUDA-CU-DEALUL

satuluf Stroiesti, com. Zatu- reni, com. Cucoreni, pl. Tirgul, mijlocul pAdureT Vladnicul, com.
noaia, jud. Botosani. Se prelun- jud. Botosani. Are o intindere de Valea-Rea, plasa Zeletinul, jud.
geste In com. DrAcsani. 243 hect. E compusl mar mult Tecuciti. Prin mijlocul el curge
din stejar, fag si carpen. Se piriul Cu ace1as1 nume.
Buda, deal, ling5. satul Buda, exploateazA sistematic.
comuna BrAesti, pl. Cirligatura, Plmintul e ripos. Se gAsesc Buda, fost schit, astA-zI bisericá
jud. Iasi. ad : porcI, lupT, vulpT i epurT de mir, in cAtunul cu acelasT
nume, com. Ocnele-MarT, plasa
Buda, deal, com. ,Genuneni, Pl. Ocolul, jud. Vilcea. Inscriptia
Oltul-d.-s., jud. Vilcea. Buda, pi-dure a statului, In jud. de d'asupra useT bisericeT are
BuzAti, com. CisIdul. Are 800 urmAtorul coprins :
Buda, pilla, in jud. Buzdti, com. hect. Face parte din marele «Intru cinstea i lauda. S-teT
CislAul, format din izvoarele corp Cisläul cu trupurile. TreimI si de minunT fAcAtor Ni-
Zidul i Dogari, care dupà ce colae, s'a zidit din temelie a-
inconjoarä ruinele ceateT Doam- Buda, pddure, in jud. R.-Sdrat, ceastA sf. bisericA de la izvorul
na-Neaga., se teunesc putin mal plaiul Rimnicul, com. Buda, tine GrecesculuT din hotarul OcneT,
jos. Primeste apoT Izvorul-Rece, de circumscriptia VII silvic5., Cu toatA cheltuiala i ostrdia
trece prin cAtunul Buda, unde ocolul BAbeni. Are 1763 hect., robuluI luT Dumnezeti, Pope' luT
i se dA numele de Izvorul-BudeT din carT 1463 ale statuluI. Esen- (sters) Deodosie (sters) i Monah
si merge de se vars1 in riul te : fag, jugastru, gorun, ulm BrAnescu din OlAnesti, fost-ati
Cricovul. frasin. schit. In luna luT August 7259
(1751)».
Buda, loc icolat, com. Frincesti, Buda, pirliaf, jud. BaclA, plasa
pl. Oltul-d.-s., jud. TazIdul-d.-s., com. Bucsesti. Buda, vale, jud. BacAti, pl. Mun-
teluT, care incepe din dealul cu
Buda, nzahala, face parte dih Buda, piria, izvoreste de sub Dea- acelasr nume si desparte comu-
orasul Tecuciti, situatä in par- lul-Mare, din padurea BrAesti, nele Berzuntul si Podurile.
tea stingA a riuluT Birlad, strA- com. BrAesti, pl. CirligAtura, jud.
bAtutA de strada Cuza-VodA, Iasi, de la poiana numitd Iosup ; Buda, vale, in partea de S.-V.
avind la E. barierea PrutuluT. curge de la S. spre N. prin a com. DrAcsani, pl. Miletinul,
lunca i esul cu acest nume, jud. Botosani, acoperitA cu pa-
Buda, mofie a statuluT, in jud. pe lingA. dealul Dodul. De aicT dure.
com. CislAul, pendinte la numele de pirlul Costesti
de Episcopie. Are numal 30 prirnind in dreapta piriul Cris- Buda, vale, intre dealul Ciunca
hect. arabile, care s'ati deslipit testi i in stinga piriul GAnesti, pAdurea Cristesti, com. BrA-
de pAdurea Buda si s'ati alipit merge de se vars5. In pirlul Bah- esti, pl. CirligAtura, jud. Iasi,
mosieT Runceni, din com. Jugu- luetul, in dreptul satuluT Prigo- prin care trece piriul Cristesti.
reni ; se arendeazA impreunA reni.
cu Runceni. Buda (Valea-), pida, jud. R.-SA-
Buda, phia, jud. Tecuciti, izvo- rat, plaiul Rimnicul, com. Buda,
Buda, mofie a statuluT, In judetul reste din lipa cu acelasT mime izvoreste din dealul Poiana-PA-
Roman, pl. Siretul-d.-s., com. In com. Valea-Rea, si se varsà ruluT, udä cAtunul de resedintà
PAncesti, arendatä impreunA cu in partea stingä a riuluT Ber- si se varsA In riul Rimnicul.
mosia SAcAleni Cu 5000 leT anual. in raionul comuneT.
Buda-cu-Dealul, sate, in com.
Buda, pdclure, in partea de S.-V. Buda, pîriiq, jud. Tutova, pl. ZvorAstea, pl. Berhometele, jud.
a com. DrAcsani, pl. Miletinul, Simila ; udA com. Puntiseni de DorohoiA ; formeazA un trup, a-
jud. Botosani. Se intinde pe Va- unde i izvoreste, curge de la vind o populatie de 270 fam.,
lea-Buder si are o suprafatA de N. spre S. si se varsA in 1:1E11 ro80 sufiete.
514 hectare. Birlad de-a dreapta. Biserica din satul Dealul, cu
patronul Sf. Mihail si Gavril,
Buda, pdclure, pe mosia Cuco- Buda, ripc7, numit5. si SAlcuta, in deservitä de i preot, 2 entl-

www.dacoromanica.ro
BUDA-LTJI-XANTO 40 BUDA-PALANCA

retI O 1 palamar, este mica de Drum principal este acel de tul, la 14 kil. departare de ca-
lemn $i vechia, facuta. la 1772, la Mihdileni la Mamornita. pitaba judetuluI $1 la 6 kil, de
de Alex. Tautu, proprietarul re$edinta plA$eI.
mosieI, dupä spusa populara. $i Buda-Mare O Buda-Micä, tru- Comuna se compune din 2
insemnarile ce sunt, cacI inscrip- puri de padure ale statuld, carI catune : Buda li Palanca, cu o
tie n'are. impreuna cu trupul Groapa-Dan- populatiune de 1096 locuitorI:
ciuluT, situate in com. Sal-5.cl- 549 barbatT, 547 femeI, in plus
Buda-luI-Xanto, trup de mofie ne$6, plaiul Cozia, jud. Vilcea, 30 familiI de TiganT. Sunt 271
nelocuit, pendinte de com. Me- ati o intindere de 350 hect. capI de familie, 250 contribua-
reni-d.-j., pl. Glavaciocul, jud. bilf, 271 case de locuit $i 3
Vlasca. Buda-Mici, sat, pe mo$ia de a- bordeie.
semenea numire, com. Buda, pl. In comuna sunt douà bise-
Buda-Mare, sat, pe mosia de Herta, jud. Dorohoiti, cu 115 riel' : una in Buda, ziditä la a-
asemenea numire, in com. Bu- familiT si 410 suflete. nul 1889 $i alta in Palanca, zi-
da, pl. Herta, jud. Dorohoiti, Proprietatea mo$ieT este a fa- dita la 1824, ambele deservite
Cu i14 famifie, 529 sufl., si burla milieI Holban. Pamintul este pu- de do! preotI.
situatie inteo vechia curatura. pa fertil. Pe litiga agricultura, totT lo-
Proprietatea mo$ieT este a e- Biserica, cu patronul Sf. Di- cuitoriT se ocupa cu rogojinasia.
rezilor defunctuluT N. Alcaz. mitrie, este de zid, facuta in Produsul muncelil desfac in o-
Biserica, cu patronul Ador- 1818 de fostul proprietar Hol- rasul Ploe$ti.
mirea - MaiceI - DomnuluT, cu I ban. Locuitorir, in numar de 139,
preot, 2 cintareyi si I 'Alamar, SateniI improprietarip ali 767 s'at1 improprietarit la 1864, pe
este de zid, fácuta in anul 1704 hect. 67 ariT pamint ; iar pro- mo$ia baronese! Richman, cind
de Vasile Holban, fost proprie- prietarul mosiel are 568 hect. fi s'a dat 499 hect. El aa, a-
tar al mosieT, dupa spusa popu- 58 ariT cimp si 55 hect. 85 ariT farà de vitele trebuincioase mun-
'ara li insemnarile ce sunt, cacI padure tinära., cu esente domi- ce!, 100 cal, 6o epe, 225 traer,
inscriptia ce se vede este in- nante: fag si carpen. 5 capre, 600 o! si 250 porcT.
descifrabila. coala, cu un inva- Drumurl principale sunt : a- In raionul comuneI este o pi-
tator li 50 elevI, are un local cel de la Mihaileni prin Buda- va, o moara, o fabrica. de spirt
bun, facut la 1880 de comuna, Mare, ce duce prin Godine$ti la si una de flina, toate asezate
cu ajutorul dat de raposatul pro- Mamornita si acel din Hreatca pe riul Leautul.
prietar M. Holban. la Herta. coalä s'a infiintat la 1889.
Calitatea pamintuluT este par- Hotarele cu: Buda-Mare, Go- A functionat si mal inainte, dar
te bunisoard $1 parte mal slaba, dinesti, Harbova li Hreatca. a fost des intrerupta. S'a fre-
dar prin gunoire poate deveni cuentat in anul trecut de 27
fertila, fiind locurl de padurl. Buda -Micä. (Vez! Buda - Mare, copil, totT baetT, din numarul
SateniT impropritariV aa 226 jud. Vilcea). de 154 copiI, 88 baetI, 66 fete,
hect. 2§ aril pamint, iar pro- cu virsta de $coall. tili carte
prietarul mo$1eI are 500 hect. Buda-Palanca, com. rur., plasa 40 barbatT $1 3 femeT.
86 ariT cimp si 710 hect. 37 Cimpul, jud. Prahova. Comuna se intinde pe o su-
ariT padure harina li tiara, cu La formarea comuner, atit el- prafata de 1416 hect. pamint,
mal multe esente de arborT se- tunul Buda cit $i Palanca ati fost in care intra izlazul, pamintul
cular!, intre carT domina fagul situate in padurea Buda; de a- de muna., padurT li partea a-
si stejarul. Iaz este unul, dar colo locuitoriT $i - ail stramutat masa proprietareseT dupa deli-
mic. Livada si vie este in su- locuintele unde se gasesc acum, mitare.
prafata de 6 pogoane. din cauza inundatiilor ce su- Cite-va femeI cresc &dacit
Piraiele ce trec pe mosie si fereati din revarsarea riurilor de matase. StupT cu albine stmt
cae vin din Bucovina sunt : Pi- Leautul si Prahova, ce le faceati 68. Pamintul e mar mult priel-
riul-Poenilor si al Cociorvenilor. multa. p agub A. nic porumbuluI si griuluT.
Se gase$te piatra calcarica Este situata pe loc ses, Intre Comerciul se exercita in co-
gresa, li se exploateaza numaT riurile Teleajenul si Prahova, si muna de 6 cIrciumari.
pentru trebuintele locale. pe ambele malurI ale girler Leau- Budgetul comuner prezinta

www.dacoromanica.ro
BUDA-PRISICENI 41 BUDÄIUL

la veniturr suma de 3876 ler sezata pe dealurile ce formeaza BudAcelul, afluent al piriulur
anual; cheltuelile prezinta a- valea Stemnicul. Este alcatuita Rica, com. Bogdanesti, jude-
ceeasT suma. din satele Buda si Rafaila, pe o tul Suceava (1300 m.).
intindere de 4863 hect., din carr
Buda-Prisiceni, com. rur., plasa 2960 hect. padure a statulur, si Budäile, imare, pe mosia Bo-
Sabarul, judetul Ilfov, la V. de are o populatiune de 130 fa.mi- bulesti, com. Bobulesti, pl. te-
Bucuresti, Miga riul Arges, la iir saa 645 locuitorr Rominr, carT fanesti, jud. Botosani, de unde
19 kil. departe de Bucuresti. se ocupa cu agricultura si eres- izvoreste piriul Saha.
Se compune din satele : Bu- terea vitelor. El posea. 36 plu-
da, Druganesti, Posta, cu o po- gurr si 79 care cu bol', 8 cdrute afluent al Racer,
pulatie de 1232 locuitorr, carI Cu cal si 350 stupT ca com. Vascani, jud. Suceava ; are
traesc in 278 case si i bor- Prin mijlocul comuner trece de afluent din dreapta pe Onu-
deia. 01111 Stemnicul. fral.
Se intinde pe o suprafata de Are 3 bisericr ca 2 preotr, 3
1735 hect. eintaretT si o scoall. Budàilor deal,14 co-
D-ni! M. Xanto, N. Turnescu, Budgetul comunel e de 2624 muna Preutesti, jud, Suceava,
biserica Sf. Ilie i Doamnele Fre- le! 93 banT la veniturr si 2567 acoperit de padure de fag.
derica Paleologu si Natalia Fa- le! 94 banT la cheltuell; statul
nuta, au 1053 hect., lar locuito- incaseaza 1734 le! de la 289 Budfiilor (Valea-), vale, Pi Par-
rif 682 hect. Proprietarir culti- contribuabilI. Comerclul se face tea de N. a satulur Potingeni,
va 703 hect.; iar locuitorir cul- de 7 Romin.T si 2 stainf. com. Movileni, pl. Copad, jud.
tiv5. tot terenul, ara rezerve de .54te sunt: 985 vite marl cor- Iasi; loe numar de pasune.
pasune. nute, bivol, 840 oI, 23 capre,
Comuna numara 226 contri- 87 cal si 229 rimatorr. Budiilor (Valea-), vale, In co-
buabil Are un budget de 4747 muna Golgesti, plasa Branistea,
le! la veniturr si 4957 ler la chel- Buda-TAiati, iidure, pl. Dim- jud. Iasi.
tuelT. In anul 1885 eraa 207 bovita, jud. llfov, care merge
contribuabilT. pana in valea Pasarea, care o Budblioasa, deal, incepe de la
In comuna sunt 2 bisericr, la desparte de padurea Cernica. hanul Budaioasa, din com. Cior-
Buda si la Druganesti, 2 scoale testi, pl. Crasna, jud. Vasluia,
mixte; i pod statator pe Arges. Buda-Vechiä, numire veckid a si se intinde spre E., pana in
Vite sunt : 723 vite mar!: 13 cdt. l com. Buda, jud. R.-Sarat. padurea CrasneI; pe coasta nor-
cal i epe, 281 bol, 237 yac! dica a acestur deal merge so-
viter, 21 taurr, 53 bivolite; Budacul, cel mar inalt munte seaua
842 vite miel : 85 capre, 103 din judetn/ uceava, aflator in
rimatori si 654 o!. com. Borca,- avind 1864 metri Budgiul (Frince§ti), sal, in par-
Dintre locuitorI, 289 sunt plu- altitudine de asupra nivelulul tea despre E. a com. Sirca, pl.
garT si 3 industrias!. arligatura, jud. Iai, Ruga iazul
Aratura se face cu 130 plu- pirtul Budalul. (In privinta
gurr: loo cu bol i 30 cu cal. Budacul, ir , afluent al pirluluI ved Sirca,' sat).
Locuitorir aa 182 care si el- Borca, jud. Suceava. Numarul vitelor este de g 69
rute: 137 cu bol si 45 Cu cal. cap ete, din casi: upo vite marl
Comerciul se face de 7 cir- Budancea, deal. (Vez! Dealul- cornu te, 14 ce pi 55 ritnatorT.
ciumarl. Maree pl. Cirligatura, jud. Iasi).
S'aa stabilit in comuna 2 BudAiul, sat, numit i Urlati, pe
strainT. Budancea, pida. (Vez! Lacul, mosia i in com. Silistea, plasa
pida, com. Sirca, pl. Cirliga- omuzul, jud. Suceava. Are 21
Buda-Rafaila, com. rur., in par- tura, jud. Iasi). case, populate cu 21 cap' de
tea de N. a plasel Stemnicul, j ud. familie, sal"' 68 suflete : 28 bar-
Vasluia, la distanta de 35 kil. Buda9ca, deal, in jud. Mehe- batl si 40 femer. Sunt 17 con-
de orasul Vasluia, de 12 kil. dinti, pl. Ocolul-d.-s.; tine de tribuabilI.
de Negresti, resedinta plaseT, a- com. rur. Izvorul-Anestilor. Vatra satului ocupa o supra-

156760 Mal etr Pleito a, Get. vallo I ol. 6

www.dacoromanica.ro
BUDÀIUL 42 BUDEASA-MARE

fatA de 5 fAlcl si 40 prj. Locui- din mal multe izvoare, trece Budaiul, vale, in raionul com.
toril sunt totT plugarI. prin mijlocul satulur Concesti, CondrAchesti, jud. Tecucin. Mer-
Improprietdritl la 1864 sunt: com. Hudesti-Marl, pl. Prutul- ge in directia N.-S. spre E. si
2 fruntasI, 3 mijlocasr si 4 co- d.-s. ; formeazA, in partea de V. se vars1 in Iartagan.
das!, stApinind 14 fAlcr si 28 a satulur, iazul BudAiul, si se
prj. Biserica din Silistea iscoala varsA in piriul Podriga. (V. Con- Budalul-Clofilor, loc de iovoare,
din StirbAt servesc i acestur sat. ceasca). pl. TazlAul-d.-j., com. Ripele, jud.
Drumurile principale sunt: la BacAti, satul PAltinata.
StirbAt 3 kil., la Silistea 1/2 kil. Budäiul, AMa, izvoreste din sa-
si la Liteni 2 kil. tul Budliul, com. Sirca, pl. Ch.- Budäiul-de-la-Standoale,
ligAtura, jud. Iasi, formeazA un fia A, in comuna
Budaiul, deal, in com. MAnAsti- mic iaz in sat si se varsA in Valea-GloduluT, jud. Suceava.
reni, pl. Jijia, jud. Botosani. In- stinga pirtuluT Bahluetul.
cepe de lingá riul jipa, sub nu- Budalul-Domneso, loc de
mele de Dealul-Oddei, merge Budäiul, piriti, izvoreste de sub voare, pl. Tazilul-d.-j., com. Ri-
paralel cu Dealul-Viei, spre S. dealul BudAiul, satul Potingeni, pele, jud. Bacla, pe Ruga satul
si se termina in Podisul-Furilor. com. Movileni, pl. Copoul, jud. Borzesti.
Iasi, curge de la V. spre E., se
Buditiul, deal, pe mosia LAtAl, impreunl cu Piriul-HirtopuluI, Budäne§ti, sat, plaiul Cerna, ju-
com. LAtAl, pl. Cosula, jud. Bo- ce izvoreste tot din acest sat, detul Mehedinti ; tine de com.
tosani. unde, in vatra luï formeazA ¡azul rur. Blzesti.
Potingeni ; esind din iaz, trece
Budaiul, deal, in partea de N.- prin Valea-SAratA, lutnd numele Budane§ti, deal, com. rur. BA-
E. a comunei Cucoreni, pl. T'ir- de Pirtul-SArAturilor si dupA ce zesti, plaiul Cerna, jud. Mehe-
gul, jud. Botosani. primeste pe dreapta piraiele : dinti, acoperit cu vii.
Amara, ce izvoreste din lazul
Budaiul, deal, in com. Movileai, Amara, si Sbantul de pe mosia Budeanul, deal, in partea de E.
pl. Copoul, jud. Iasi, pe terito- Larga, formeazA iazul din satul a com. Buznea, pl. CirligAtura,
riul satultd Potingeni. Movileni ; de acolo sub numele jud. Iai, numit ast-fel dupA nu-
de Piriul-Bahna, unit mal la vale mele une! vi! ce este pe dinsul
Budaiul, iaz, in com. LAXE, pl. cu piriul Rediul, ce are 4:le a- care se numeste Viea-Budeanulur.
Cosula, jud. Botosani. fluente pe Piriul-GreculuT, se Are ldirectia de la S. spre N.,
varsA in iazul din vatra satuluI despArtind comuna de jud. Ro-
Budäiul, iezifor, lingA satul Bu- Larga. (V. Larga, piriti, com. man. Este cel mar inalt deal de
clAiul, com. Sirca, pl. CirligAtura, Movileni, pl. Copoul). pe aci. Pe coasta luI se aflA
jud. Iasi, format de piriul Bu- tuatA o parte a satuluI GAnesti.
dliul. Budaiul, mic aftuent al Somuzulta-
Mic, com. Giurgesti, jud. Su- Budeanul, mic afluent al
Budaiul, lac izolat, pe mosia CA- ceava. PiriuluT-luI-Pulpl, in com. Dol-
tAmAresti, com. Cucoreni, plasa hasca, jud. Suceava.
Tirgul, jud. Botosani. Budäiul, curge de la N.
spre S., udA teritoriul comunel Budeasa, sat, face parte din co-
Budaiul, piria, pl. Siretul-d.-j., Lipova, pl. Racova, jud. Vasluiti, muna rur. Micesti, plasa Riul-
jud. BacAti, care curge pe teri- si se varsA in piriul Lipova. DoamneI, jud. Muscel.
toriul com. Milesti.
Budaiul, vale, plasa Siretul-d.-j., Budeasa, girlä, trece prin com.
Budalul, firîu, curge pe mosia jud. BacAti, situatA in partea E. MArAcineni, pl. Riul-Doamner,
CAtAmAresti, com. Cucoreni, jud. a com. Milesti. jud. Muscel.
Botosani, si se vara. in Siena.
Budäiul, vale, In com. MAnAsti- Budeasa-Mare, sat, jud. Arges,
Budaiul, pfrig, jud. Dorohoiti, reni, pl. Jijia, jud. Botosani, futre pl. Pitesti ; face parte din coin.
numit i Conceasca, se forme221 dealul BudAiul rur. Dobrogostea-Negovani.

www.dacoromanica.ro
BUDEASA-MARE 43 BUDEM

Budeasa-Mare, sat, jud. Arges, tA a atmI Cilnistea, proprietatea 176 fam., cu 809 sufl., din care
pl. Pitesti; face parte din com. Vetrer-MAndstireI-Comana. 3 fam. TiganT. Comuna are o
rur. Budesile. Are o scoald pri- Acest cAtun este situat pe biserica ziditA de familia Budes-
marA ruralA. loc mlAstinos, provenit din vAr- tenilor din Pitesti, deservità de
sAturile alnister. preot, i cintAret i r para-
Budeasa-Micä, sat, jud. Arges, Este mult vinat de apA cum: cliser ; o scoalA primará ruralA ;
pl. Pitesti ; face parte din com. sitar!, rate, lisite, etc. 5 circiurd. Budgetul comu-
rur. Budesile. In 1864 s'a improprietarit aci ner pe anul financiar 1882-83
120 locuitorl fostr clIcasT, luind a fost de 1816 le! la veniturr
Budeasa-Micä, gîrld, izvoreste o suprafatA de 385 hect. Aci si de 1774 Id, 62 bant la chel-
din jud. Arges, formeazA limita este o bisericA de zid, fOcutA in tuelr.
de S. intre comuna Ciumesti 1882, deservit1 de I preot Dupg o publicatie oficiall
com. MArAcineni, pl. Rturile, jud. cintAretr ; tine de parohia Co- (1887) aceastA comunA numArA
Muscel, si limita de V. t'Are mana, de care este departe de 181 contribuabill si are un bud-
comuna Ciumesti si jud. Arges. 3 kil. get de 4097 leI la venituff si de
Dupa ce udA partea de V. si La marginea de E. a satulur, 2268 le/ la cheltuell.
S. a comuner Ciumesti se varsA pe coastA, este o vilA, fostd a de- In anul 1887 erati in comunl
In riul Doamner. cedatulur M. KogAlniceanu, care 698 capete vite mar!: 68o bol
fusese arendasul mosier Va- si yac!, 18 cal i 608 vite má-
Budeasca, nume, ce purta mar tra-MAnAstirer-Comana; azr este runte : 358 o!, 62 capre i 188
inainte satul Scorteni, judetul proprietatea familier decedatului porcr.
Em. GrAdisteanu.
Se scoate multa trestie din Bude§ti, com. rur., pe apa Sim-
BudeI (Valea-), vale insemnatA batile i zmircurile Cilnister, tres- niculur, aproape de riul Olt, ju-
In com. Tohani, jud. BuzAti ; tie care servA locuitorilor pen- detul Arges, pl. Topologul, la
incepe din Fintina-Stilpulur tru acoperirea caselor. 20 kil, de com. rur. Tigveni,
clA in Valea-Scheilor. Se creso si &dad de m6,- resedinta subprefectureI, si la
tase. In 1885 a fost in vilA o 6o kil. de Pitesti. Se compune
BudeI (Valea-), vale, com. Da- crescAtorie model pentru creste- din satele urmAtoare : Budesti,
videsti, plasa Argeselul, judetul rea gindacilor de mAtase In mod Barza, Linia i RudAria, aviad
Muscel, se varsà in riul Arge- sistematic. peste tot 327 familli, din care
selul, pe teritoriul comuner Da- In acest cAtun sunt 3 hect. 57 fam. de Tiganr, cu 1168 su-
videsti, din care izvoreste. Cu vil. flete. In comuna este o bise-
CAtunul acesta este aproape ricA vechid, reziditA din temelie
Budele, mahala, com. rur. Nen- de statia drumulur de fier de la 1812 de marele clucer Cons-
ciulesti, pl. Cerna-d.-j., judetul la ComanA de 3 kil., iar de halta tantin Socoteanu, proprietarul
Vilcea. de la GrAdistea de 5 kil. mosier, i restauratA in urmá de
Trupul de mosie, pana a nu familia Lahovari, descendentir
Budele, pIta, strAbate vestul co- fi fost incorporat cu Vatra-MA- Socotenilor; o scoalA primará.
mune! Rosiile, pl. Cerna-d.-j., nAstirer-Comana i pOnA a nu ruralA. ; case vechr boerestr; 5
jud. Vilcea. fi dat pAmint fostilor clAcasT a- Budgetul comuner pe
vea suprafata de 954 hect. anul 1882-83 a fost de 1610
Budele, pirta, izvoreste din ho- Sunt 3 circiumr. le! la veniturf si de 1600 le! la
tarul comuner Rominesti, strd- cheltuelI.
bate comuna SAscioara, plasa Budesile, com. rur., pe riul Ar- Dup. o publicatie oficialA
Mijlocul, jud. Vilcea, primeste ges, jud. Arges, pl. Pitesti, (1887) aceastA comunA numArA
de afluente apa SAscioara si se 5 kil. de com. rur. BAscovul- 225 contribuabilr i avea in acel
varsd in Oltet, la sudul comuna resedinta subprefecturer, an un budget de 3573 le! la
si la 15 kil. de Pitesti, formatO veniturr si de 3919 ler la chel-
Budeni, cdtun, pendinte de com. de satele : Budeasa-Mane, Bu- tuelI.
Comana, plasa Cilnister, judetul deasa-Micl, Rogojina i Redi- NumArul vitelor era in anul
Vlasca, situatd pe coasta dreap- oasa, avind peste tot 210 case, 1887 de 523 capete vite marr :

www.dacoromanica.ro
BUDE$T1 44 BUDETTI

504 boT i vacT, 15 caT si 4 bi- 2 masinT de treerat cu aburl tia sunt : 700 bArbatT 0 673
voli si de 632 vite marunte : un pod. In comuna s'ari stabi- femeT; 616 cAsAtoritr, 660 ne-
io oT, 22 capre i 600 lit r8 strainT. cAsAtoritr, 96 vlduvl; 122
torT. In mare parte locuitoriT acesteT carte ; totT sunt RominT orto-
Aid este o trecatoare peste comune sunt Tigani. doxT.
Olt Cu pod umblator. In comuna este o biserica, cu
Bude§ti, com. rur., in jud. R.- hramul Sf. VoevozT, zidita in
Bude§ti, corn. rur., pl. Negoesti, SArat, plasa OrasuluT, pe piriul 1844 de familia Zosescu ; are
jud. Ilfov, situata la S.-E. de arceiul. venit 1784 leT 66 banT ; e de-
Bucuresti, pe tarmul sting al luat numele de la mosia servita de i preot, i cintaret
riuluT Arges, la varsarea riuluT unuT vechiti proprietar, numit Bu- si I paracliser.
Dimbovita in acest riti, 39 kil. descu. In com. este o scoall mixta,
departe de Bucuresti. Este asezata in partea de mia- fundata in 1874 de comund, cu
Se compune din satele : Ne- za-noapte a judetuluT, la 29 kil. invatator si 76 elevI inscrisT,
goesti, Posta si Budesti cu o spre N. de orasul din carT 41 promovatT (1892-
populatie de 2094 loc., carT rat, si in partea rasariteana a ¡893).
traesc in 383 case 0 5 bordee. plaser Orasul, la 2 kil. spre E. Calitatea pamintuluT este mij-
Sta in legatura cu comuna Va- de com. Cotesti, resedinta pia- locie ; comuna are: 19 hect. pa-
silati i Aprozi, prin sosele ve- seT. Comunele invecinate sunt : mint arabil, I hect. imas, 420
einale. Din sus spre Bucuresti Blidare, la 4 kil., Bontesti hect. vi!.
este un pod pe vase peste riul akige la 6 kil., Golesti la 8 Ocupatiunile locuitorilor sunt:
Arges. kil., Faraoane i Slobozia - Cio- fabricarea vinuluT si a rachiuluT,
Intinderea comuneT e de 3814 Asti la i I kil. agricultura putina, apoi creste-
hect., din cad d-niT General G. Se margineste la E. cu pro rea vitelor. Loc. aa 15 plugurr,
Manu, P. Chiritescu si Gr. Fi- prietatea Cotesti, la V. cu pa- 545 capete de vite, din earl : 19
lipescu, an 3225 hect. si locui- durea StatuluT Varzaresti, la mia- boT, 43 vac!, 47 ca!, 9 epe, 12
torif 589 hect. Proprietarir cul- za-zi cu com. Urechesti, de care or, 6 capre i 237 rimatorT. Co-
tiva 2722 hect, 235 ramin ster- se desparte prin piriul Circeiul, mertul este activ si consta in
pe, 208 izlaz si 6o padure. Lo- la miaza - noapte cu com. Co- importul de cereale, carT lipseso
cuitoril cultiva tot terenul, re- testi, de care se desparte prin co mu n eT , instrumente trebuin-
zervind 100 hect. pentru finete. piriul Valea-Dilgovuluf. cioase la fabricarea vinuluT, co-
Comuna numara 361 contrib., Este o comuna de cimp; nu loniale i vestminte, i in ex-
cu un budget de 8914 leT la are dealurT importante pe teri- portul vinuluT. Transportul se
veniturT si 6585 lei la cheltueli. toriul ei, avind, spre V. nu mal, face prin statia Cotesti, la 8 W.
In anul 1885 emit 349 contrib. ramificatiile Dealulur-Cornitelor. spre E. de comuna. Sunt in co-
Dintre locuitorT, 499 sunt plu- Ca riurT are niste micT piraie, muna 50 comercianti, din car!
gad, 27 ati diferite profesiT. formate din ploT ; asa sunt: Or- strain ; din acestia: i este ba-
Aratura se face cu 103 plu- ceiul la miaza-zi, Dilgovul la can, 7 circiumarT, 2 mAcelarl,
gurT :54 cu bol si 49 cu cal. miaza-noapte i pirtul Leordetul; marchidan.
Locuitoril at1 119 care si el- are 9 puturl, cu o adincime de CAile de comunicatie sunt sim-
rute : 54 cu bol i 65 cu cal. cite 30-40 metri. ple drumurT vecinale, spre :
Comerciul se face de 13 cir- Alt catun, afara de cel de Slobozia -Cior4ti - Gologan ; 2.
ciumarl si 2 hangiT. resedinta, nu maT are; insa par- Golesti-Focsani; 3. Cotesti-Fa-
Numarul vitelor marl e de tea apusana a luT poarta nu- raoane-Cirlige-Virtescoiti ; 4. Co-
781: 314 cal i epe, 202 bol, mirea de Circeiul. testi - Odobasca - Dealul - Lung;
185 vacT i viteT, 22 taurT, 58 Suprafata comund este de 5. Popesti - pragosloveni - PlAi -
bivoll i bivolite, si al celor mid* 463 hect., din earl 23 hect. o- ne0-Rimnicu1 SArat ; 6. gara
de 1365: 9 capre, 338 porcT cupate de vatra comuneT, restul Cote0.
si 1018 oT. de 443 hect. este al locuito- Comuna are 308 contribua-
Are o biserica cladita de ma- rilor. Veniturile sunt de 8835 let
rele vornic loan Manu ; o small Populatia este de 405 fami- 5o banT, lar cheltuelile sunt de
mixta, baetr si fete ; o povarna; liT, cu 1373 suflete; intre ace§- 8563 le! 45 banT.

www.dacoromanica.ro
BUDEM 45 BUDEM

Bude§ti, sat vechig, pe apa Sim- Prin el trece drumul spre s'a construit de judet in anul
niculuT, jud. Arges, pl. Topo- numit leahul-Budesti. 1884.
logul, in apropiere de riul 01- Din vechime acest sat a fost Ad sunt 2 masinI de treerat
tul ; face parte din com. rur. razasese. cu aburI, i pod pe vase, filtre
Cu acelasI nume. In acest sat Numarul vitelor este de 246 Budesti i RadovanuI, i i po-
este o biserica vechil rezidid capete, din carI: 183 vite marI varna.
din temelie la 1812 de clucerul cornute, 20 of, 13 caI si 20 ti- Comereiul se face de 13 eh--
Dinca Socoteanu i restaurad mAtorT. ciumarl si 2 halle%
In urma de familia Lahovari, Numarul vitelor marf e de
descendentiI Socotenilor. Bise- Bude§ti, sat, pl. Negoesti, jud. 667 si al celor miel de 1199.
rica are hramul S-tiI Ingerl; este Ilfov; face parte din com, rur. LocuitoriI aa 86 plugurr, 47
deservid de 2 preotI, 2 clritgretT cu acelasT nume. Este situat la cu boT, 39 cu ea! i 102 care
paracliser. Este tntretinuta S. E. de Bucuresti, pe tarmul carute, 47 Cu bol si 55 Cu
de proprietarI, casi ati case marI sting al riuluI Arges. Prin mij- cal. In sat sunt 18 straid.
boerestr si un atelier cu heras- locul satulur trece soseaua ju- Dintre locuitorI, 478 sunt plu-
trae cu aburI, unde se lucreaza deteana Bucuresti-Oltenita. La garr.
lemne de cherestea din padu- V. se varsa rlul Dimbovita in
rea proprietatiI, exploatata de o rtul Arges. Aci este resedinta Bude§ti, sat, in jud. R.-Sarat, pl.
societate franceza (1885). subprefecturiI plaser Negoesti, OrasuluI, catunul de resedinta
Mosia Budesti, a d-luI George a jlideluI de ocol, a mediculuI al comuna Budesti. i.a luat
I. Lahovari, are o intindere a- plaseT si a und companiI de numele de la mosia Budesti. E
proximativa. de 7600 pog., din dorobantI. Are un biuroa tele- situat in partea de tasarit a
care 1500 pog. lucratoare, 3600 grafie, platit de judet, care face comund, asezat pe piriul Cir-
pog. padure batrina de stejar, serviciul postei rurale, precum ce; are o tntindere de 120 hect.,
fag si alte esente si 2500 pog. si un spital rural cu 40 paturT. Cu o populatiune de 1373 loc.,
date fostilor clacasI. timpul rasboiuluI din 1877, futre carI sunt socotitt i ceI
Aicr este o trecatoare peste divizia IV-a, comandad de d. din catunul arceI, cu care for-
Olt cu podurr volante si un pod General Manu, a ocupat acest meaza un singur trup.
de lemn peste apa SimniculuI. sat.
Satul are o scoala primara. Suprafata lui e de 1839 hect., Bude#I, sat, in pl. si jud. Tu-
din carI d. General Manu are tova, com. Plopana, spre S. de
Bude§ti. (V. Guranda, sat, com. 1275 hect. si locuitorir 564 hect. tirgusorul Plopana. Are 233 loc.,
Babiceni, pl. .$tefanesti, judetul Proprietarul cultiva 1005 hect., din carI 6 stia carte, si 53 case.
Botosani). 150 ramtn sterpe, 6o izlaz si 6o
padure. Locuitoril cultiva 464 Budeqti, sat, face parte din co-
Bude§ti, sat, in partea de E. a hect. si ioo rezervä pentru fi- muna rur. Diculesti, pl. Olte-
com. Curteni, pl. Crasna, jud. flete. tul-d.-j., jud. Vilcea. Are o po-
Falda ; situat in valea dintre Populatia satuld e de 2000 pulatie de 395 locuitorI, 200
dealurile Osoiul i Caluglrita, locuitorI, carT se ocupa cu a- barbatI si 195 femeI. Cade in
la distand de i kil, de satul gricultura si cresterea vitelor. partea de N. a comund. Locui-
de resedinta, Curteni. Are o biserica mare, cu hra- toril sunt ImproprietaritT In a-
Are o biserica facuta la 1864, mul Adormirea, deservid de nul 1864.
deservid de I preot si 2 cln- preot i 2 cintIretT, cladita de Ad e o biserica fondata la
tAretr, intretinuta de proprieta- Marele Vornic Ioan Manu ; o anul 1825 de Slugerul Alexan-
rul rnosid. cazarma de dorobantI; o gra- dru Diculescu si reparad in ur-
dilla frumoasa cu tot felul de ma de d. Vasile Racod.
Bude§ti, sat, in com. Mogosesti, poml, proprietatea d-lur Gene- In partea de V. e udat de
pl. Stavnicul, jud. Iasi, asezat ral Manu ; o scoall mixta, fre- 1.1111 Oltetul si de valea Imoroasa.
la poalele dealuluT Budesti. Are cuentad de 40 elevI si 15 eleve, Copir in vIrsta de scoall sunt 28,
o populatie de 46 familiI, saa cu intretinerea carda statul chel- dintre carl 14 baetI si 14 fete.
169 locuitorI; o biserica ; casele tueste anual 1404 ler, lar co-
proprietatiI; o moara. muna 1175 leI. Localul scoald Bude§ti, cif tun al comund Tres-

www.dacoromanica.ro
BUDEsTI 46 BUDESTI-GHICM

tioara, jud. Buzaa, Cu 200 loc. sesti, pl. Stavnicul ; mal jos de sunt copiT, dintre carT 562 co-
si 48 case. sat, unindu-se Cu piriul PIetro- piI de sex barbatesc, 516 co-
sul, se varsa in scursura iazulul piT de sex femeesc ; dupa na-
Bude§ti, deal, jud. Iasi, la poa- Birca. tionalitatT sunt : 34 suflete strli-
lele caruia e situat satul Bu- ni, saa 5 familir evreestI, 7 fa-
desti, com. Mogosesti, pl. Stav- Bude§ti-de-Jos (Lunca), mo- mili! UngurT, NemtT, etc.
nicul. Virful luT se numeste fie nelocuita, pl. Negoesti, jud. RominiT se indeletnicesc cu
Toaca. La 1812, in timpul be- Ilfov ; face parte din com. rur. agricultura si cresterea vitelor;
jenier, o ceata de TurcT se ase- Budesti. Are o suprafata de 750 strainl, in parte, aa angajamen-
zase pe virful dealuld. hect., proprietate a d-lur P. Chi- te la proprietarl, alta' se ocu-
ritescu. Din totalul mosief, 75 pa. c 1 agricultura, si altiT cu ne-
Bude§ti, drum, jud. Iasi, ce duce hect. se rezerva pentru finete. gotul. Dintre locuitorir impro-
de la Iasi la Vasluia prin co- prietaritl In 1864 sunt asta-zT :
munele : Galata, Miroslava, Mo- Bude§ti-de-Sus (Lunca), mo- 119 carT staptnesc locurile lor
gosesti, Mironeasa si prin satul fie nelocuita, pl. Negoesti, jud. insi-sì; 166 ca urmasT si 98 mil
si pe dealul Budesti. Acest drum Ilfov; face parte din com. rur. de si insuratT si cultivatorl de
servea in vechime de comuni- Budesti. Are o suprafata de 450 pamint, dar Inca n'ail niel un
catie intre Tara-de-Jos si Iasi ; pe hect., proprietate a d-luT Gene- sola de improprietarire, precum
aicl veneaa Domnir din Con- ral Manu. Din totalul mosieT, 40 niel prilejul de a mosteni dupa
stantinopol la scaunul domniet hect, se rezerva pentru finete. urma parintilor lor legiuitt
Agricultura se poate face pe o
Bude§ti O Färtigani, mofie, pl. Bude§ti-GhicAI, com. rur., jud. intindere de 2423 hect., 47 aril.
Tazlaul-d.-s., comuna Scorteni, Neamtu, la extremitatea despre Suhatul are o intindere de
judetul Bacaa, despre care Th. E. a judetuluT si despre S.-E. 140 hect., nutrind 2391 capete
Codrescu, In cBuciumul Ro- a pl. de Sus-Mijlocul. Se mar- de vite, carI, singure din tot
m'in», pag. 523, ne spune: cmo- gineste la N. cu com. Bozieni judetul, sunt de o rasa supe-
sie la tinutul Bacaulul, in care si Birgaoani ; la V. cu com. gin rioard, ad i prasindu-se si eres-
are parte si d-luI Stefanache Ion gaoani, in parte ; la V. cu com. cindu-se specia boilor si a vaci-
Cocea, care mal cumpara o suma Margineni, si la E. cu jud. Ro- lor Olandeze si Elvetiane. In
de stinjenT de la Niculal sin Toa- man, despartindu-se in toate par- aceastä comuna se mal allá si
der Petrea, Vasilie a Icoanel tile prin limite conventionale. o herghelie de cal.
din satul Scorteni; iar din ra- Terenurile sale in parte sunt Sunt: 560 boT, 285 vacT, 1036
zesT sunt si C. Magu, Vasilie accidentate, prezintind sira dea- or, 1,8 caT, 238 pord, si 154
Grigoras, Grigori Patrichi, care lurilor Climesti, Faurei si Chi- vite micr cornute.
vind 12 stinjenr din mosia d-sale , care strabat comuna a-
liile In aceasta comuna sunt : 5 bi-
Aga Enache Crupenschi, si Ion proape paralel cu hotarul jud. sericr, Cu II deserventr, 5 preotT,
Banca 4 stinjenl, d-sale Satra- Roman ; in colo sunt val si po- 6 eclesiarcT, platitl din fondu-
ruluT Sandu Chiriac; Tudurachi dise rodnice si prielnice cultu- rile comunale cu 700 leT (veni-
Matagund, C. Maris, etc.; pe re/ plantelor agricole, iar pe tul fonciar anual al paminturi-
litiga mosia Costesti si altele, unele locurT, mal cu seama. des- lor date bisericilor, se urca la
fara sat». pre N., putin mlastinoase. suma de 2366 leT) ; 4 morl de
Este formata din satele : Bu- apa ; o velnita; 4 fferariT ; 2 ro-
Bude§ti, piidure particulark su- desti - Ghical, Climesti, Faurei, tariT ; o scoala.
pusa regimulul silvic, pendinte Micsunesti si Tatomiresti, Cu o Budgetul comuneT e de i0802
de com. Diculesti, pl. Oltetul- populatiune de 2446 suflete, 548 lel la venituff si 10703 la chel-
d.-j., jud. Vilcea. familiT, carT repartizatT dau : tuel/ ; nUmgrui contribuabililor e
2422 suflete: 1237 barbati, 1209 de 543.
Bude§ti, pirig, jud. Iasi, format femel ; dupa stare chilla: 1219 Comunicatiunea Cu satele ve-
din dota ramurl ; una izvoreste necasatoritT, 1060 casatoritT, 167 cine se face prin : un drum
din padurea numita Gisca si vaduvr, dintre carT 71 vaduve, comunal din satul Tatomiresti,
alta de sub dealul Huma, trece 3 divortatl, 40 nevolnicT ; 128 ce trece prin satul Faurer, Bu-
prin satul Budesti, com. Mogo- stia carte, 2319 nu stia ; 1078 desti-GhicAT, legindu-se cu so-

www.dacoromanica.ro
BUDE.5TI-GHICIT 47 BUDIENI

seaua jud.Platra-Bozieni-Roman die& Pirlulaudestilor, lar dupA ocupindu-se cu agricultura, cre-


Intre kil. 25-26; prin douA dru- altir, pirtiasul VlAdiceni, fiind-cl sterea vitelor i cu lucrul de lem-
murr comunale ce es din prece- scursoarea iazulur BalAnesti trece rarie simplä. Locuitorir posea
dentul, intre satul Tatomiresti pe teritoriul saruhr Vadiceni. 30 plugurr, 63 care cu bol, 606
Fdurer, ducind unul prin sa- vite marT cornute, 55 cal, 955
tul Climesti in jud. Roman, prin Bude§tilor (Dealul-), dial, in or, 62 capre, 197 rimAtorr si 30
Micsunesti la Hirtesti, precum com. Budesti - GhicAT, plasa de stupr carr dan 16 kil. ceara.
prin diferite alte drumurr na- Sus-Mijlocul, jud. Neamtu; for- Budgetul comuner are ca ve-
turale, ce leaga. diversele loca- meazA o sira, din care se de- nit 960 ler, iar cheltuelile se
litAtT. taseaza dealurile: Climesti, Chi- urca la 930 ler. Contribuabilr
liile i FAurer. sunt 250.
Bude§ti-GhicM, sat, com. Bu- Riul Amaradia udd patnintul
desti-Ghical, pl. de Sus-Mijlocul, Bude§tilor ju- acester comune, care, in tim-
jud. Neamtu, asezat pe valea detul Neamtu, formeazä scur- purr ploioase, debordind, prici-
piriiasulur cu acelasr numei sub soarea iazurilor de pe partea 'tueste marr stricAciunr semana-
coastele a trer dealurr: FAgete- nordica a terenurilor com. Bu- turilor.
lul, Chiliile i Climesti, intre sa- desti-GhicAl ; parcurge teritoriul Comunicatia se face prin ca-
tele: Vlddiceni la V., Bozieni com. Bozieni, urmind directiu- lea fierata Filiasi-T.-Jiul ce trece
la N.-E., Climesti si FAurer la nea S.-V. catre N.-E., pe o in- prin apropierea acester comunT
S.-E., la 29 kil. 300 m. depar- tindere de 150 m. si se varsA avind statie la CopA.cioasa ; prin
tare de Piatra. - in iazul al treilea din cea din soseaua judeteana Tirgul - Jiul-
Are o populatiune de 819 sufl., urmá. comunl, dupa ce primeste Rimnical-Vilcea, care trece prin
sati 182 fam., din cae 26 vAduve, din stinga pe piriul Sorer. mijlocul comuner ; prin soseaua
7 nevolnicT Rominr, 3 familir comunala care se detaseazI din
Izraelitr, 7 Ungurr, carr in ge. Budichia. (Vezr Dealul-Teiulur, soseaua judeteanA de la «Fin-
neral se ocupa cu agricultura com. Rosiile, jud. Vilcea). tina-cu-lantul», strabate interio-
cresterea vitelor, lar Evreir cu rul comuner si merge la com.
negotul. Budieni, com. rur., in partea de DAnesti.
In acest sat se aflA : resedinta E. a pasa Ocolul, jud. Gorj ; In comuna se gasesc io fin-
autoritatilor comunale, o bise- e situat5. parte pe loc ses, parte tIni acute de locuitorl.
rica nota facuta de vr'o 4 anT, pe deal. Este formatA din 2 ca- Comuna are I local de prima-
deservitA de 2 preotr si 2 das- tune, catunul Budieni, unde este rie ; i coa15. infiintatA, la 1879
cAlr; o scoala frecuentatA de resedinta, i cAtunul Pistesti frecuentatA de 45 elevr si 2
42 elevr; 2 mor): de apa, o vel- numit i Pistesti -din - Deal. Se eleve, din 50 inscrisr.
nitA, 2 fierarr l i rotar. margineste la N. cu com. BA- Comuna are 4 bisericr, din
NumArul contribuabililor este 15.nesti, la V. cu cat. Bucureasa care i de zid si 3 de lemn, slu-
de 207. al comuner Petresti-de-VArsaturr, jite de 2 preotr si 3 cintaretr.
In acest sat se face mare bilciti, la S. cu asa si la E. cu com. Bisericile sunt cladite : cea de
la 20 Iulie. CopAcioasa. zid in anul 1870, iar cele de
Numárul vitelor se urca la Numele de Budieni, se zice lemn: i in 1770, alta la 1820;
572 capete, dintre carl : x58 cA i s'a dat dupa numele unuia celer de a treia nu-i se cuma--
bol, loo vacr, 207 cl, 25 cal, din primil sar locuitorT, numit te data fondArer fiind foarte ve-
33 porcr si 49 juncr. Budianul, al cAruf descendentr cha.
sunt i acum foarte numerosT.
Bude§ti- Ghick" (De la-), iaz, Are o intindere de I200 hect., Budieni, cätun de resedintA, jud.
jud. Neamtu, in partea despre din carr 205 hect. arabile, 235 Gorj, com. Budieni. Are o intin-
N.-V. a satulur Budesti.GhicAl, hect. finete, 6 hect. vie, 745 dere de 900 hect., din carT 140
format de scursoarea piriiasulur hect. izlaz, pomet si padure, 9 hect. arabile, 160 hect. finete,
din iazul BAlAnesti ; comunica. hect. vatra satulur. Pamintul 695 hect. izlaz, pomet i tuaris,
cu iazurile din com. Bozieni prin este productiv. 5 hect. vatra satulur.
un piriias, care, dula cum spun Are o populatie de 1430 sufle- Are o populatie de 190 fa-
unir, poarta aceeasT numire, a- te, saii 285 familir, totr Rominr, willi cu 950 suflete, top* Ro-

www.dacoromanica.ro
BUDIENI 48 BUDIFrENI

miar, din carr 160 contribua- Budisteanca, pddure, supusa re- si biserica, deservita de
I
bill. gimulur silvic, com. Budisteni, preot si 2 dascalT, claditä de
Locuitorir posea. 20 plugurr pl. Podgoria, jud. Muscel, com- locuitorT.
si 45 care cu bol, 400 vite marT pusd din stejar, fag, carpen si Scoala, cu intretinerea carela
cornute, 35 caT, 535 or, 32 ca- plop, in intindere de 75 hect. statul cheltueste anual 1080 leT,
pre, upo rimatorr si 20 stupr cu e frecuentata de 65 bletT si 6
albine. Budisteni, com. rur., pl. Podgo- fete, din numarul de 131 in e-
Apele si calle de comunicatie ria, judetul Muscel, la S.-E. de tate de scoala.
descris la comuna. Cimpulung-, asezata pe ambele tiú carte 239 barbatr si 30
In catun se maT gasesc 'T'alud ale riulur Budisteanca. femer.
put si 7 fintionr. E numita si Bogati. De la a-
Catunul are 2 bisericT de lemn, ceasta comuna pana la Cimpu- Budisteni, sat, face parte din
deservite de z preot i I din- lung isunt 77 kil. com. rur. cu aceIasr nume, jud.
ta.ret. Se compune din 4 catune : Muscel. Se mal numeste i Mos-
Budisteanca, Glodul, Scoicesti neni.
Budieni, mahala, in com. rur. si Pietroasa. Numele saii vine Se afla situat intre dealurile:
Tehomirul, pl. Vailor, jud. Me- de la Gira si Schitul-Budi.steni. Cringureanca, pe care se afla
hedinti. Are o populatie de 1057 locui- vie si padure, i dealul Zamfir
torT (650 barbar si 407 l'eme» unde este cimitirul satulur, cu
Budilovätul, deal, in com. rur. Cu 214 capr de familie, cari o mica bisericutd. Ad i este re-
Breznita, pl. Ocolul-d.-s., jud. träesc in 294 case. edinta. primarieT ; scoala i bi-
Mehedinti. LocuitoriT, pe Ruga agricul- serica, cu hramul Adormirea.
tura. i cresterea vitelor, se mar Gira Budisteanca uda catu-
Budilovätul, mahala, in plasa ocupa cu clltura ciresilor, pe- nu/ spre V.
Ocolul-d.-s., jud. Mehedinti ; tine penilor, prunelor si a visa Pro- Are o populatie de 380 lo-
de com. rur. Breznita. dusul muncer desfac la Bu- cuitorr.
curesti, Pitesti i Gdesti. StupiT
peidure, in jud. Me- Cu albinele daú pana la 41 kg,r. Budisteni, cdtun al comuner Cos-
hedinti, pl. Ocolul-d.-s., com. miere. Gindacir de matase pro- testi, jud. Buzad, cu 370 locui-
rur. Breznita. duc pana la 40 kgr. gogosT. torT si 78 case.
Porumbul se cultiva pe 96 hect.;
Budinul-Cilciul, trup de pizdure, iar tuica se fabrica pana la 7000 Budisteni, deal, in raionul co-
pe teritoriul com. Crucea- d.-s., decalitri pe an. munel Budisteni, jud. Muscel,
pl. Zabrauti, jud. Putna. Este Locuitorir al-1: 210 bol, 17 pe care se cultiva 62,25 hect. vie.
proprietatea razesilor. cal, 247 or, 154 porcr, 69 juncr
105 acf. Budisteni (Bälisoara), mofie,
Budislavul, 1/mute, in jud. Ar- In comuna .5.i imprejurul co- com. Costesti, jud. Buzail. Are
ges, plaiul Lovistea. De aicr muna sunt dealurile : Cringu- 420 hect. arabile si izlaz, 15
pleacd Culmea-Cozier. Are o mal- reanca, Zamfir, Covergibr, Schi- hect. padure, despartita in 3
time de 2397 m. d'asupra ni- tul-Budistenr, Baila-Mare si Baila- sforT : Ariceasca i Balisoarele.
velulur MariT-Negre.
Comuna are 233 contribua- Budisteni, pefolure a statulur, in
Budisteanca, sat, jud. Braila. bilT. Venitul anual e de 2140 intindere de 322 hect., pendinte
(V. Filiul). leT i cheltuelile de 2133 ler. de com. Budisteni, pl. Podgoria,
Are un capital de 1154 leT la jud. Muscel.
Budisteanca, gIrM, jud. Mus- Casa de Depunerr.
cel; izvoreste din colinele jud. Locuitorir sunt parte mosnenT, Budisteni, fost schit de calugarl,
Dimbovita, ja diferite numirT, parte improprietaritT prin legea in comuna cu acelasT nume, jud.
dupa. localitatile pe unde trece, din 1864, pe mosia Schitul-Bu- Muscel, fondat inainte de anuf
uola com. Budisteni i Ciulnita, disten In raionul acester co- 1685, de S tefan Calu garul, care,
pl. Podgoria, si se varsd in riul mune sunt schiturile : Budisteni ca mirean, punta numele de
Arges. Cotroceni, ambele in ruina, Stanciu, logofatul din Budisteni.

www.dacoromanica.ro
liUDOAIA 49 BIMUILA

Acesta lAsI o mare parte din Budoiul, mofie, fostA proprieta- hect. izlaz, 6o hect, fin*, wo
averea sa schitulur Budisteni, te a statulur, com. Tereuja, pl. hect, cultivabile.
care mar tirziä fu inchinat ml- Oltetul-d.-s., jud. Vilcea, care Are o populatie de 41 fami-
nAstireT Cotroceni, spre a fi fe- s'a vindut in loturr la locuitorl. liI, sati i8o suflete, din carl 35
rit in viitor de orr-ce supArdrI, contribuabilr.
spre a-r asigura, cu felul a- Budoiul, perdure a statuluI, jud. Locuitorir aii 8 plugurT, 15
cesta, existenta i inflorirea. Vilcea, in intindere de 500 hect., care cu bol i vad, 83 vite inarr
Din cauza releí administratil, fosa pendinte de mAndstirea cornute, 33 porcr si 41 capte.
schitul s'a pArAsit, chiar din a- Polovraci, situatA in com. Si- In apropiere de acest cAtun
nul inchinArer sale. CAlugArir 11 nesti, pl. Oltetul-d.-s,, i formatA trece apa Bistrita.
IAsarA, caer le lipsea pAnA din trupurile : Dobrica saä Pie- Comunicatia in acest cAtun
existenta de toate zilele. troasa (300 hect.) si Urzica (200 se face prin sosele comunale
Bisericuta, dei ruinatA, ser- hect.). carr 11 pun in comunicatie la S.
vea de eclesie, iar preotul se cu omAnesti, lar la V. cu Te-
intretinea din mila crestinilor. Budrea sat, jud. R.-SArat, plasa lesti-d.-1., unde soseaua comu-
La anul 1838, consingenir R1mnicul-d.-s., cAt. com. Raco- na1ä inelneste soseaua judeteanA
consAteniI fondatorulur schitulur viteni, asezat in partea de N.
Budisteni, aü reclamat Domni- a comuner, la poalele dealulur
toruluI Alexandru Chica contra Budrea, pe pirlul Budrea, la I Buduhoaia, perdure, in partea
egumenilor de la Cotroceni pen- kil. spre N. de cAt. de rese- de N.-V. a comuner Urziceni,
tru reaua intrebuintare a veni- dintA, Racoviteni. Are o inda- pl. Cosula, jud. Botosani.
turilor acestur schit; reclamatia dere cam de 50 hect., si o po-
lor tusa n'a avut niel un rezul- pulatie da 96 familiI, sari 410 Buduhoceai iaz, pe mosia Cer-
tat. AstA-zr este o coinplectl suflete, din carl 81 contribua- vicesti, com. Cucoreni, jud. Bo-
ruinA. Venitul schitulur era de bilI ; 15 stiii carte. Este in sat o tosani, format din pirluI Ratica.
700 galbenI anual. deservit5. de I preot Are o suprafatA de 3 hect,
I clntäret.
Budoaia, deal, pe teritoriul sa- Buduhocea, tes, pe mosia Cer-
tulur Crucea, com. Sirca, plasa Budrea, deal, jud. R.-SArat, pl. vicesti, com. Cucoreni, jud. Bo-
CirligAtura, jud. Rimnicul-d.-s., com. Racoviteni, tosani; produce mult fin.
se desface din dealul Hirboca,
Budoaia,ftirig, izvoreste din dea- brAzdeazA partea de N. a com.; Buduiasca, cdtun, pendinte de
lul Budoaia, satul Crucea, com. se sfirseste in riul Ciln Aul ; e a- com. MAgura, pl, alnistea, jud.
Sirca, pl, CirligAtura, jud. Iasi, coperit ou imasurl semAná.- Vlasca, situat futre vAile Te-
si se vars1 in 04'111 Bocnita, turI intinse. leorman i Clenita, proprietate
com. Sinesti, pl. CirligAtura. a statuldf. Are o suprafat5. de
Budrea, phia, jud. R.-SArat, pl. 370 hect., din carr 62 hect, p5.-
Budoaia, piria, in jud. R.-S5.rat, Marginea-d.-s., com. Racoviteni; dure, si tine de ocolul siIvic
plaiul Rimnicul, com. Chiojdeni, izvoreste din dealul Budrea, uda Ghimpati. Are o bisericA ziditä
izvoreste din culmea CAtAutulur, partea de N., trece prin cAtunul de d-na Salta Castrisoaia, fosta
uda partea de S. a com. si mer- Budrea si se varsä in riul Cil- proprietarl, si deservitA de
ge de se varsA in riul R.-SArat. nA.ul, pe dreapta lur. Valea sa preot i2 cintAretI.
este frumoasl, cu malurr imite In cAtun este o scoall
Budoiul, nzofie a statulur, la N.- verzI. ziditl la 186r, cu I invAtAtor,
V. comuner B5.esti, pl. Oltetul- frecuentatA de io bAetr si 5 fete,
d.-s,, jud. Vilcea. Buduhala, cdtun,a1 com. ox111- din numärul de 42 eopir, in
nesti, pl. Ocolul, jud. Gorj, si- virstA de scoall. Este o clr-
Budoiul, mo,sie a statuluI, jud. tuat spre N. de comunä, si a- ciuml.
Vilcea, fostA pendinte de m5.- proape de soseaua judeteanA
n5stirea Polovraci, cate, pe pe- T.-Jiä-Severin. Buduila, certun al comuna B o
riodul 1888-93, s'a arendat cu Are o suprafat5. de 206 hect., ziorul, jud. BuzAti ; are 90 loc.
4200 ler anual. din carr 30 hect, pldure, lo si 26 case,

50700 :lime* Ineffonur Geograito. Vol. II. 7

www.dacoromanica.ro
BuDUIOASA 60 BUEASCA

Buduioasa, ddure, jud. Bacati, Bacaii, pl. Bistrita-d.-s., pe te- Dobriceni, reedinta comuneI,
plasa Siretul-d.-s., com. OtelWi ; ritoriul com. Margineni-MuntenT. e aproape I kil.
proprietatea d-nel Maria Ha- Are o biserica, fondata la
nuta. Budului (Valea-), vale, jud. Ba- anul 1830 de preotul TAnase,
can, pl. Bistrita-d.-s., com. Mar- reparata la 1881 de Stan
Budulul, deal, pl. Marginea-d.-s., gineni-Muntenr, situad intre dea- Boiangiul. Este situat intre doua
com. Borde§ti, jud. R.-Sarat ; se burile Secatura i Dealul-Buduldf. frumoase paduri wzate la V.
desfa,ce din Dealul-Nucllor, braz- o E. luY.
deaza panca de Vest a comu- Budurana, piriii, jud. Teleor-
neI, de-a lungul piriuluT Budu- man. Vara este sec. Pe timpul Buduroaia, avoig fi final, pe
iul. E acoperit cu padurr §i pa- topirel zapeziT i al plollor marT esuI drept al SiretuluT, la com.
se revarsd i ineacd tarinele lo- Stolniceni, jud. Suceava.
cuitorilor.
Buduiul, iruil, in pl. Marginea- Buduroaiele, vale, jud. Dolj,
d.-s., com. Borde0, jud. R.-SA- Budurana, vale, jud. Teleorman, pl. Ocolul, com. Preajba.
rat; izvorete din Dealul-Nuci- incepe din tufariul moOd But-
lor, uda V. comuna, de-a lun- culWi, se indrepteaza. spre S., Buduroiul, Jinda, comuna MI.
gul dealuluI Buduiul §i se ter- adincindu-se din ce in ce mal dulari, pl. Cerna, jud. Vilcea.
mina in rtul Rimnul. mult, trece pe Ruga. com. GA- Numele IT vine de la un copac
1-5.011, la punctul numit Fin- scorburos ce este bagat in acel
Budul, sat, in partea de S.-V. a tina - Noul. Ceva mar sus de izvor §i prin care se scoate
comund Stanilqti, pl. Prutul, acest punct se formeaza piriul apa. cu un vas.
jud. Fälciü, la distanta de 4 kil. cu acelaffl nume, care fiind o-
de satul de re.5edinta, situat pe prit in cursul luI, formeaza Ele§- Buduroiul, piria, la Sudul co-
dealul cu acela§I nume, pe o teul-luI-Dima, chiar in comuna muna Zavideni, pl. Oltul-d.-s.,
suprafata. de 450 hect. Are o Garagaul. De aci valea i pi- jud. Vilcea ; se varsa In riul
populatie de 41 familif, sati 124 riul se indrepteaza spre Apa- Olt.
suflete, din carl 19 contribua- CiineluT, in care se varsa, maI
bill. Se afla pe domeniul statu- jos de catunul Gol4d, la ho- Buduroiului (Mägura-),
lur tarul ce desparte mo0a gura', jud. Teleorman, in partea
Acest sat a avut i el partea ragAul de nunia Virtoapele-d.-s. din centrul comuneT Dracea,
sa de suferinta in luptele ur- spre Vest.
mate futre Rug i TurcI in rAz- Budureasca, gîrld, izvorWe din
boiul de la 1711. raionul comund Calugareni, trece Budurosul, apd, jud. Prahova,
prin com. Vadul-Sapat, pl. Cri- izvorWe din com. Strejnicul,
Budul, deal, in partea de V. a covul, jud. Prahova, i-§1 con- se varsa In iazul Moruzzi
comuneI Stanile§ti, pl. Prutul, tinua cursul pre linga comuia (Leautul), in raionul com. Ne-
jud. Falda ; pe el se afla situat Mizil, jud. Buzäú, dup. ce pri- goqti, pl. Tirporul.
satul Budul §i o movild care mWe ca afluent girla Scheianca.
poarta acela. nume. Pe aceasta vale se aflä putinA Budusluve§ti, izvoreSe
piatra de constructie. de pe teritoriul com. Fagetelul,
Budulacul,sirld, ce izvore§te de pl. Vedea-d.-s., jud. Olt, i se
la N. de com. Singerul, plasa Pod- Budureasca, vale, In jud. Bu- varsa In Orla Plapcica, com.
goria, jud. Prahova, i se varsa zan, com. Baba-Ana ; se scurge Aluni§ul.
in gira Cricovul, tot in raionul In plriul Istaul ; pricinuWe
com. Singerul. culi in timpurile ploioase. Bueasca, pci'dure, in plasa Ialo.
mita-Balta, comuna Albe0, jud.
Budulanulul. (Valea-), vale, Budure§ti, sat, face parte din Ialomita, pe tarmul drept al
jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., comuna com. rur. Dobriceni, pl. Ocolul, riuluI Ialomita. Are o suprafata
Florqd. jud. Vilcea. Are o pop. de 112 de 350 hect. Esente : tejar,
locuitorl (54 barbatT §1 58 fe- ulm, anin, jugastru, salde gi
BuduluI (Dealul-), deal, jud. mer). D'aci yi pana la catunul plop.

www.dacoromanica.ro
BUEVTI 51 BUGEACUL

Bue§ti, sat, plasa Ialomita-Balta, In mijlocul une alel umbroa- Ilfov, pl. Znagovul, com. Buco-
pendinte de comuna Albesti, se este o cismea Cu apa buna veni, pe linia Bucuresti-Ploesti.
jud. Ialomita. Este situat spre de baut, care poarta urmAtoa- Se afla intre statiile Chitila (7.7
E., la 4 kil, de satul de rese- rea inscriptie: «Aceasta cismea kil.) si Peris (12.9 kil.). Inaltimea
dinta, la extremitatea de Nord s'ati ridicat de dumnealui ma- d'asupra nivelului mara e de
a cimpului Baraganul. rele vornic Barbu Stirbeiti si 101.79 m. Venitul acestei statir
Are o suprafata de 4500 hect., s'al"' lucrat de Hristea Tersa- pe anul 1896 a fost de 60791
proprietate a statulur. A fost nena cismegiul, 1844, Tulle». lei, 90 banr.
pendinte de man. Cernica, a fost De alta parte, cu litere noua :
arendata pe periodul 1883-1893 «Renovat de principele Al. B. Buftea, ptidure, jud. Ilfov, plasa
cu suma de 40100 leI anual. Stirbeiti, 1888y. In fundul par- Znagovul, de 1305 hect., pro-
Populatiunea e de 220 familir cului este o mica capela, in prietate a Principelui Al. B.
Romtni si 2 familii Greci. stil bizantin, sub care se af1á S tirbeit.
Aici se afla dota scoale pri- cripta in care se odihnesc Barbu
mare, una de baeti si una de P. Stirbeiti, fostul Domn al Ta- Buftea, pirlia,r, jud. Bacati, pl.
fete, cu un invatator si o 'luya- rif-RomtnestI, Elisabeta Doam- Bistrita-d.-s., curge prin comu-
%atoare, retribuitt de comuna. na, nascuta Cantacuzino, Prin- nele Girleni si Fintinelele si se
Localul scoalei este construit tul Alex. Barbu Stirbeiti Cu so- scurge in Bistrita.
de comuna. tia sa Maria, nascuta Ghica-Co-
Are o biserica zidita. la 1843, manesti si mal multi copii al Buftea. (V. Piriul-Cazacului, jud.
deservita de 2 preotr si 2 cin- lui Alex. Stirbeiti. Suceava).
tlretr. In Buftea, in timpul razboiu-
luI din 1877, s'a infiintat de Buftea, vale, jud. Bacati, plaza
Bufnel (Izvorul - de - la - Pla- principesa M aria Alexandru Stir- Bistrita-d.-s., ce se intinde prin
tra-), isvor, in judetul Buzati, - beiti un spital pentru ostenil ra- comunele Girleni si Fintinelek.
com. Cislaul, cat. Ungureni ; in- niti.
cepe de la Piatra -Bufner si da Satul, impreuna cu Atirnati Buftei (Valea-), vale, jud. Ilfov,
In riul Buzar'. si Flaminzeni, se intind pe o prin care trece piriul cu acelasI
suprafata de 3458 hect. Prop