Sunteți pe pagina 1din 25

COLEGIUL ECONOMIC DELTA DUNRII TULCEA

PROIECT PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICRII PROFESIONALE NIVEL III


CALIFICAREA: TEHNICIAN N ACTIVITI ECONOMICE

TEM PROIECT: ORGANIZAREA ACTIVITATII INTREPRINDERII

NDRUMTOR, PROFESOR: COLEASA LILIANA CANDIDAT, TUDOSE DANIELA

2012 CUPRINS:

Capitolul 1: Obiectivele diferitelor pozitii in structura organizatorica....................3

1.1 organizarea procesuala.................................................................. 1.1.1 functiunea de cercetare-dezvoltare............................................. 1.1.2 funtiunea de productie............................................................. 1.1.3 functiunea comerciala................................................................... 1.1.4 functiunea de marketing............................................................. 1.1.5 functiunea financiar-contabila.................................................... 1.1.6 functiunea de personal........................................................ 1.2 organizarea structurala....................................................................... 1.2.1 Postul 1.2.2 Functia 1.2.3Ponderea ierarhica 1.2.4 Compartimentul 1.2.5 Nivelul ierarhic 1.2.6 Relatiile organizatorice
Capitolul 2: Stabilirea unui plan pentru realizarea activitati.................................14 Capitolul 3: Analiza resurselor necesare activitatii...............................................17 Aplicatii .................................................................................................................21

Cap 1:

Obiectivele diferitelor pozitii in structura organizatorica

Organizarea reprezinta un proces esential al activitatii intr-o intreprindere si depinde de capacitatea intreprinzatorului de a asigura gruparea proceselor de munca pe formatii de lucru, compartimente pentru simplificarea realizarii lor si cresterea eficientei. De regula, prin organizare se intelege descompunerea unui fenomen, proces, obiect sau activitate in partile sale elementare, analiza lor in scopul recompunerii intr-un efect de sinteza ameliorat. Organizarea unei intreprinderi consta in descompunerea ei in elemente componente ale procesului de productie, analiza acestora in vederea recompunerii lor in raport cu anumite criterii economice, tehnice si de personal in vederea realizarii obiectivelor stabilite in conditi de eficienta sporita.O deosebita importanta in organizarea unei firme revine organizarii ansamblului de procese de munca ce se desfasoara in cadrul acesteia, cunoscuta sub denumirea de organizare procesuala.In cadrul organizarii firmelor se pot delimita, in functie de sfera de cuprindere, doua maniere diferite de abordare si anume: -organizarea ansamblului activitatilor unei intreprinderi; -organizarea diferitelor activitati componente (productie, desfacere, marketing, aprovizionare etc.). Organizarea poate fi exercitata sub doua forme principale: -de catre manageri in baza atributiei de organizare ca parte intrinseca a procesului managerial; -de catre persoane sau echipe specializate in acest domeniu. De remarcat ca intre aceste forme exista o stransa legatura determinata de urmarirea si realizarea acelorasi obiective. .

1.1 Organizarea procesuala


Organizarea procesuala grupeaza activitatile dupa criterii de omogenitate si complementaritate in functiuni. Functiunea intreprinderii reprezinta un ansamblu de activitati omogene si complementare, respectiv identice, asemanatoare sau inrudite care au o logica in manifestarea lor propriu-zisa si contribuie la o mai buna gestionare a resurselor si cresterea eficientei de ansamblu a intreprinderii. 3

Functiunile de baza dintr-o intreprindere sunt: - functiunea de cercetare-dezvoltare; - functiunea de productie; - functiunea comerciala; - functiunea de marketing; - functiunea financiar-conabila; - functiunea de personal 1.1.1 Functiunea de cercetare-dezvoltare este reprezentata de ansamblul activitatilor care se desfasoara in cardul intreprinderii in vederea realizarii obiectivelor din domeniul producerii de noi idei si transformarii ideilor in noutati utile dezvoltarii in viitor a acesteia. O intreprindere in cadrul careia functiunea de cercetare-dezvoltare nu se manifesta, chiar in ipoteza in care celelalte functiuni actioneaza ideal, este sortita stagnarii. De aceea este necesar ca in unitatile economice sa se treaca de la situatia in care schimbarile se impun la un moment dat ca fiind obligatorii fara a fi prevazute si pregatite, la situatia in care printr-un efort continuu de cercetare si proiectare sa se prevada si sa se pregateasca introducerea schimbarilor cu toata rezistenta care se manifesta uneori la introducerea noului.Desigur ca si tendinta artificiala de a face din introducerea noului un scop in sine devine daunatoare deoarece ar genera un consum nejustificat de resurse si timp.Functiunea de cercetare-dezvoltare are un caracter complex prin faptul ca se manifesta in toate domeniile. De aceea limitarea domeniului la activitatea de productie, folosirea pentru activitatile componente doar a cadrelor tehnice competente fara a lua in considerare intreaga sfera de cuprindere are repercusiuni negative asupra eficientei activitatii de ansamblu a unitatii. Un obiectiv important al intreprinderii, dar specific in primul rand acestei functii este economisirea resurselor de munca, materiale, financiare si de energie. Intre principalele activitati pot fi enumerate: a) cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica si introducerea progresului tehnic, reprezentate de ansamblul atributiilor firmei pentru realizarea obiectivelor din domeniul cercetarii aplicative constand in descoperirea de idei noi sau implementarea in practica a noilor cunostinte; b) investitii si constructii, ca ansamblul atributiilor firmei referitoare la transformarea resurselor materiale, financiare si de munca in capital fix, prin realizarea de noi capacitati de productie, modernizarea, dezvoltarea, reconstructia si reinnoirea fondurilor fixe existente; c) organizarea productiei si a muncii ca ansamblul atributiilor creativ-inovative din domeniul introducerii unor noi metode, tehnici si instrumente de organizare si management a activitatii productive. 1.1.2Functiunea de productie reprezinta ansamblul activitatilor de baza, auxiliare si deservire prin care se realizeaza obiectivele din domeniul fabricarii produselor, executarii lucrarilor si prestarii serviciilor din cadrul intreprinderii.Transformarea obiectelor muncii in produse, servicii, lucrari, constituie ratiunea 4

functionarii intreprinderii; de aceea exista tendinta identificarii acestei functiuni cu obiectivul global al acesteia, sau de a reduce sfera de cuprindere la obiectivul de baza al intreprinderii. In realitate suprapunerea este doar aparenta intrucat activitatile specifice acestei functiuni vizeaza realizarea unor obiective derivate mai numeroase, iar ele singure nu sunt suficiente pentru indeplinirea obiectivelor fundamentale ale unitatii. De aceea se impune o cunoastere si o analiza a tuturor functiunilor in stransa interdependenta.Avand in vedere importanta obiectivelor din punctul de vedere al ponderii si naturii proceselor de munca, functiunea de productie cuprinde, in principal, urmatoarele activitati: a) fabricatia sau exploatarea, constand in transformarea obiectelor muncii in produse, servicii sau lucrari care fac obiectul de baza al activitatii intreprinderii; b) controlul tehnic de calitate al materiilor prime, semifabricatelor si subansamblelor pe intregul flux de fabricatie, precum si al produselor finite, potrivit metodelor frecventei si mijloacelor prevazute in documentatia tehnica; c) intretinerea si repararea utilajelor in vederea mentinerii acestora in stare de functionare, preintampinarii si evitarii pe cat posibil a efectelor uzurii fizice si morale a acestora; d) productia auxiliara prin care se asigura conditiile pentru buna desfasurare a fabricatiei de baza din cadrul firmei. Desfasurarea activitatilor cuprinse in functiunea de productie reprezinta o conditie necesara realizarii obiectivelor fundamentale, dar nu si suficienta, astfel ca in mod eronat unii conducatori isi concentreaza intreaga atentie asupra productiei, a obligatiilor cotidiene, in detrimentul celor de perspectiva. 1.1.3Functiunea comerciala cuprinde activitatile menite sa concureze la realizarea obiectivelor din domeniul stabilirii legaturilor unitatii economice cu mediul ambiant in vederea procurarii mijloacelor necesare si desfacerii produselor, serviciilor si lucrarilor care fac obiectul de baza al unitatii.Aceasta functiune cuprinde trei activitati principale: a) aprovizionarea tehnico-materiala, menita sa asigure in mod complet, complex si la timp mijloacele de productie necesare desfasurarii neintrerupte si in bune conditii a procesului de productie; b) desfacerea, vizand livrarea produselor, serviciilor si lucrarilor, precum si incasarea contravalorii acestora, trecerea produselor din sfera de productie in sfera circulatiei; c) marketingul, avand drept scop crearea si descoperirea necesitatilor consumatorilor in vederea orientarii productiei proprii spre satisfacerea acestor necesitati. In conditiile unei piete in continua schimbare creste rolul functiunii comerciale, in sensul cunoasterii, sistematizarii si interpretarii informatiilor din mediu in vederea organizarii activitatii viitoare. *Functiunea financiar - contabila reprezinta ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obtinerea si folosirea mijloacelor financiare necesare unitatii, precum si inregistrarea si evidenta in expresie valorica a fenomenelor economice din cadrul unitatii.In general rolul functiunii 5

financiar-contabile este static, pasiv, daca avem in vedere, mai ales, evidenta rezultatelor, ceea ce poate constitui uneori obstacol in introducerea noului si chiar in manifestarea celorlalte functiuni. De aceea, pentru ca rolul ei sa devina activ este necesar sa se adopte masuri inainte de modificarea conditiilor de desfasurare a proceselor prin cunoasterea operativa a rezultatelor economice ale unor activitati.Intre activitatile acestei functiuni mentionam: a) activitatea financiara, care se refera la obtinerea si folosirea rationala a mijloacelor financiare necesare firmei; b) activitatea contabila, care vizeaza inregistrarea si evidenta in expresie valorica a fenomenelor din cadrul firmei. *Functiunea de personal cuprinde ansamblul activitatilor desfasurate in cadrul firmei pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman necesar. Principalele activitati cuprinse in functiunea de personal se refera la planificarea, recrutarea, selectia, perfectionarea, motivarea, salarizarea si protectia personalului. In manifestarea acestei functiuni, conducerea trebuie sa asigure in orice moment un echilibru, de altfel greu de realizat, avand in vedere diversitatea reactiilor indivizilor care compun colectivitatea din unitatea economica. In prezentarea functiunilor intreprinderii si in general a unei firme nu au fost epuizate toate activitatile componente care concura la realizarea diversitatii de obiective derivate dintr-un anumit domeniu de activitate al intreprinderii.De asemenea, ca urmare a diversitatii conditiilor specifice de desfasurare a activitatii in unitatile economice, gradul de manifestare al functiunilor poate fi diferit dar, functiunile participa in ansamblul lor, la asigurarea echilibrului in desfasurarea proceselor, indiferent de intensitatea manifestarii lor. A identifica obiectivul global al unei intreprinderi cu functiunea de productie sau in cadrul unui institut de cercetari cu functiunea de cercetare-dezvoltare constituie o eroare, intrucat acest obiectiv global se realizeaza si constituie rezultatul manifestarii cu intensitati diferite a tuturor functiunilor Functiunea financiar-contabila inglobeaza activitatile de obtinere si folosire rationala a disponibilitatilor banesti, controlul operatiilor in care s-au investit fonduri banesti, stabilirea necesarului de mijloace financiare si gasirea de noi surse de finantare a activitatii.

1.2 Organizarea structurala


iunea

Organizarea structurala a unei intreprinderii se concretizeaza in structura organizatorica a acesteia.Structura organizatorica desemneaza un ansamblu de subdiviziuni organizatorice constituite prin gruparea unor activitati corelate in vederea functionarii normale a intreprinderii precum si relatiile 6

carea se manifesta intre acestea. Prin urmare, structura organizatorica este un sistem care include mai multe componente, relatiile dintre acestea, dar si persoanele implicate in desfasurarea activitatii acestora, cu competente si responsabilitati adecvate pozitiilor pe care le ocupa. Componentele structurii organizatorici sunt: 1.2.1 Postul 1.2.2 Functia 1.2.3 Ponderea ierarhica 1.2.4 Compartimentul 1.2.5 Nivelul ierarhic 1.2.6 Relatiile organizatorice 1.2.1 Postul reprezinta subdiviziunea primara sub raport organizatoric ce defineste prin totalitatea sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor ce revin permanent si in mod organizat unui membru al colectivului de salariati dintr-o intreprindere, la un loc de munca. Posturile sunt caramizile ce compun structurile organizatorice. Proiectarea postului reprezinta, de fapt, procesul prin care managerii stabilesc sarcinile de serviciu si autoritatea. Proiectarea posturilor si reproiectarea tehnicilor, dintr-o intreprindere, presupune: *Identificarea celor mai importante nevoi ale angajatilor si ale organizatie *Inlaturarea tuturor obstacolelor de la locurile de munca ce ar impieta asupra acestor nevoi In mod practic, numarul de posturi trebuie sa fie egal cu numarul locurilor de munca din cadrul structurii functionale. Postul reprezinta cea mai simpla subdiviziune organizatorica a intreprinderii. In cadrul postului intalnim: -- obiectivele individuale --responsabilitati --sarcini --competente Obiectivele individuale exprima rolul ce revine titularului unui post in realizarea obiectivelor de ansamblu ale intreprinderii si reprezinta definirea cantitativa si calitativa a scopurilor avute in vedere prin crearea lui. Aceste obiective pun in evidenta utilitatea postului si contributia lui la realizarea scopului final al activitatii intreprinderii. Pe baza obiectivelor postului se efectueaza si evaluarea muncii salariatului caruia ii este atribuit postul. Obiectivele postului se realizeaza prin intermediul sarcinilor. Responsabilitatile sunt reprezentate de obligatiile ce ii revin titularului unui post in indeplinirea sarcinilor ce decurg din obiectivul individual. Ele se concretizeaza in atitudinile si raspunderea (materiala, morala, penala, juridica etc.) a titularului postului fata de modul de realizare a obiectivelor. Sarcinile postului sau analiza postului reprezinta procesul de determinare a sarcinilor proprii postului, precum si a 7

caracteristicilor si responsabilitatilor ce sunt cerute unui individ pentru a acoperi cu succes obligatiile ce ii revin. Sarcinile postului furnizeaza informatii ce pot fi folosite de fiecare manager in cadrul organizatiei. Analiza functionala a postului focalizeaza atentia asupra factorilor tehnologici si a sarcinilor de serviciu. Competentele (autoritatea formala) se concretizeaza in libertatea decizionala a titularului unui post si sunt reprezentate de mijloace pe care acesta le poate folosi pentru indeplinirea sarcinilor care ii revin. In afara autoritatii formale titularii postului trebuie sa aiba si competente sau autoritate profesionala. Autoritatea profesionala reprezinta nivelul de pregatire si experienta de care dispune titularul unui post si prin care el dobandeste recunoasterea meritelor si a contributiilor personale atat din partea sefilor, cat si din partea celorlalti colegi. Competenta organizationala precizeaza limitele in cadrul carora titularul de post poate actiona pentru realizarea obiectivului individual. In functie de competenta se stabilesc si mijloacele care pot fi utilizate pentru indeplinirea sarcinilor. Competenta organizationala este precizata in reglementarile interne ale intreprinderii. Prezentarea in detaliu a tuturor elementelor caracteristice unui post este cuprinsa intr-un document numit fisa postului. Aceasta desemneaza locul si contributia unui post la realizarea obiectivelor organizationale, individuale, constituind baza contractului de angajare. Fisa postului cuprinde: --descrierea postului care consta in redactarea tuturor aspectelor importante ale posrului sau in prezentarea functiilor postului; --cerintele postului care cuprind ansamblul informatiilor referitoare la cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru ocuparea postului respectiv. Descrierea postului include toate informatiile esentiale referitoare la elementele, componentele si variabilele care caracterizeaza postul: --functia titularului postului; --serviciul titularului; --directia (compartimentul sau departamentul) unde este incadrata persoana; --relatiile ierarhice (cui ii este subordonat titularul postului si pe cine are in subordine); --relatii functionale (interne si externe): --descrierea sarcinilor care ii revin titularului postului: --descrierea responsabilitatilor titularului pentru rezolvarea sarcinilor ce i-au fost atribuite; --limitele de competenta sau libertatea decizionala a titularului. Cerintele postului se refera la: --studiile necesare (pregatirea de baza, specializarea, perfectionarea, etc.); --vechimea necesara; --calitati personale (capacitate, aptitudini, calitati, etc.). 8

1.2.2 Functia se defineste prin totalitatea posturilor care au aceleasi sarcinii si atributii din punct de vedere a naturii si complexitatii lor, si care sunt in subordinea unei persoane din structura organizatorica a intreprinderii. Functia de conducere se caracterizeaza prin faptul ca, aceasta cuprinde sarcini de coordonare a activitatii persoanelor subordonate, avand astfel un grad mare de responsabilitate si competenta. Functia de conducere implica atributii de coordonare a activitatii, cum sunt:previziunea, organizarea, coordonarea, evaluarea si controlul, adoptarea de decizii etc. Principalele functii de conducere din cadrul unei intreprinderi sunt: --manager (director) general; --manager (director) adjunct; --manager tehnic/ economic/ comercial; --contabil-sef; --inginer-sef; --sef de sectie; --sef de serviciu; --maistru. Functia de executie cuprinde sarcine de executare a lucrarilor sau de rezolvare a unor probleme, fara ca lor sa le revina si sarcini de coordonare. Aceasta se concretizeaza in obiectivele individuale precum si in executia unor competente si responsabilitati mai reduse. Practic cei care detin functii de executie in aplicare deciziile emise de catre cei care detin functii de conducere. Functiile de executie de specialitate sunt: --functii de executie cu caracter general (inginer principal, economist principal, inginer, economist, etc.); --functii cu sarcini de revizii contabile (revizor contabil principal, revizor contabil, etc.); --functii pentru activitatea de resurse umane(selectie, evaluare, formare profesionala, etc.). 1.2.3 Ponderea ierarhica se defineste prin numarul de persoane conduse in mod direct de un cadru de conducere. Tinand cont ca, activitatea de coordonare presupune stabilirea unor relatii intre manager si subordonati pe baza carora se stabilesc actiunile de realizat, rezulta ca eficienta activitatii de conducere este direct influentata de stabilirea unor ponderi ierahice optime. Marimea ponderii ierarhice pentru un manager din cadrul unei intreprinderi este determinata de urmatorii factori: --natura activitatii colectivului subordonat; --gradul de independenta a sarcinilor ce revin subordonatilor; --nivelul de pregatire profesionala si capacitatea organizatorica a managerului si subordonatilor acestuia; --dispersia teritoriala a posturilor care intra in subordinea managerului; 9

Tinand cont de acesti factori, se apreciaza ca ponderea ierarhica optima a cadrelor ce activeaza la niveluri de baza aceasta creste in raport de particularitatile respective. 1.2.4 Compartimentul este alcatuit din totalitatea persoanelor care, subordonate aceluiasi conducator, efecueaza munci omogene sau complementare pentru realizarea unor anumite obiective. Formele concrete de organizare a unui compartiment din cadrul unei intreprinderi sunt: Biroul se constituie pentru activitati omogene, de regula, ce reclama o organizare distincta, atunci cand volumul de munca necesita un numar de minimum cinci persoane. Serviciul se organizeaza pentru realizarea unor activitati omogene cu un volum mare de munca sau pentru activitati complementare care necesita o conducere unitara, atunci cand volumul de activitate solicita de regula minimum opt persoane. Daca serviciul necesita peste zece persoane, atunci se pot organiza birouri in componenta sa. Sectia reprezinta o unitate determinanta sub aspect administrativ, in cadrul careia se exercita fie un produs sau o parte a acestuia, fie o parte a procesului tehnologic. Pentru constituirea unei sectii trebuie ca volumul de munca sa necesite un anumit numar de ateliere de productie sau formatii de lucru. In functie de rolul pe care il au in procesul de productie se deosebesc sectii de baza, de servire si anexe. Atelierul reprezinta o unitate ce se poate constitui independent sau in cadrul unei sectii de productie si reuseste mai multe locuri de munca la care fie se executa aceeasi operatie tehnologica, fie se efectueaza toate operatiile tehnologice necesare obtinerii unei piese sau unui produs. In functie de profilul lor, service sau alte activitati. Locul de munca reprezinta o anumita suprafata de productie, inzestrata cu mijloace de munca si organizata pentru realizarea unei operatii sau lucrari de catre un muncitor sau un grup de muncitori, in conditii de munca precizate. Compartimentele existente in cadrul unei intreprinderi: Administrativ-juridic Marketing Aprovizionare Desfacere Financiar-contabil Compartimentul administrativ-juridic --selecteaza si repartizeaza corespondenta primita de la colaboratori, clienti, furnizori, etc.; --pregateste si convoaca sedinte de lucru; --administreaza bunurile proprietate publica si privata aflate in patromoniul unitatii potrivit prevederilor legale; --asigura obtinerea tuturor avizelor de functionare a unitatii economice; 10

--procura rechizitele de lucru; --reprezinta interesele unitatii in fata instantelor judecatoresti, a altor organe de jurisdictie, organelor de urmarire penala, notariatelor, precum si in raporturile cu persoanele juridice si persoanele fizice, in limita competentelor acordate de conducerea institutiei: --propune masuri de respectare a dispozitiilor legale cu privire la aprobarea si conservarea patrimoniului, a drepturilor si intereselor legitime ale personalului, analizand cauzele care genereaza infractiuni si litigii --propune masurile necesare pentru recuperarea creantelor prin obtinerea de titluri executorii si sprijina organele abilitate in executarea acestora; --avizeaza asupra legalitatii contractelor economice, contractelor de munca, incetarea raporturilor de munca, deciziilor de imputare, altor proiecte cu acte cu efect juridic, precum si asupra legalitatii oricaror masuri menite sa angajeze raspunderea materiala si patrimoniala a unitatii ori sa aduca atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului angajat in institutie; --intocmeste dispozitii, regulamente, ordine si instructiuni, precum si orice alte acte cu caracter normativ, care sunt in legatura cu atributiile si activitatea institutiei; --tine evidenta catelor normative si asigura aducerea la cunostinta si aplicarea acestora intocmai de catre intreg personalul institutiei; --colecteaza actele normative din domeniul IT care se introduc in biblioteca juridica, semnaland factorilor de decizie sarcinile, respectand termenele prevazute in acestea; --raspunde de aplicarea legalitatii in toate domeniile de activitate ale institutiei. Compartimentul marketing --elaboreaza strategiile de marketig, programele de marketing ce cuprind: obiective, strategi, tactici si bugete corespunzatoare; --coordoneaza si controleaza indeplinirea acestora; --efectuaza cercetarile de marketing care vizeaza conceperea si exercitarea studiilor de piata, efectueaza previziuni de marketing si cercetari pentru fundamentarea politicilor de marketing globale si ale submixurilor de marketing, acestea se pot infaptui de catre o grupa de specialisti incadrati in compartiment la serviciul de studii, sau solicitand firme specializate in elaborarea unor astfel de studii sau imbinand cele doua formule, apeland si la specialistii compartimentului si la consultantul exterior; --fundamenteza deciziile, in acest caz indeplinind rolul de coordonator al activitatii tuturor compartimentelor, analizand deciziile ce urmeza a fi supuse adoptarii de catre conducere; --desfasoara activitati de vanzare cu toate activitatile ce decurg de aici si care se poate realiza fie printr-un serviciu comercial sau serviciu de vanzari, fie printr-o directie comerciala independenta; --asigura comunicarea cu consumatorul real sau potential sub toate formele: publicitate, merchandising, relatii publice; 11

--are atributii operationale, de executie in domeniul politicilor de produs, pret, plasare, promovare, deci a submixurilor de marketing, ca si in domeniul cercetarii-dezvoltarii, utilizariisistemelor informationale, serviciilor de marketing etc; Compartimentul aprovizionare --studiaza necesarul de aprovizionat pentru o desfasurare a ciclului de productie in cele mai bune conditii; --selecteaza ofertele de materii prime, materiale, ambalaje etc. Cele mai avantajoase din punct de vedere al calitatii si al pretului; --tine evidenta nominala a furnizorilor de materii prime si materiale, intocmind liste pe categorii de furnizori; --asigura conditii optime de pastrare si depozitare a mijloacelor materiale si nemateriale ce intra in cadrul circuitului de productie, a produsui final; Compartimentul desfacere --verifica si centralizeaza comenzile primite; --tine evidenta nominala a clientilor; --intocmeste documente de livrare ; --urmareste expedierea bunurilor pentru fiecare comanda in parte; --tine evidenta operativa a bunurilor gestionate. Compartimentul financiar-contabil --asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a unitatii economice in conformitate cu dispozitiile legale; --organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de planificare financiara, precum si de planificarea pretului de cost atunci cand compartimentul financiar-contabil cuprinde si sectorul pret de cost; --analizeaza cheltuielile de productie sau de circulatie, dupa caz, si ia sau propune masuri de reducere continua a pretului de cost si in mod deosebit a cheltuielilor materiale atat pe total cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat; --organizeza analiza periodica a uitlizarii mijloacelor circulante si propune masuri impreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort, pentru readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile, supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta, precum si alte masuri pentru prevenirea unor imobilizari de fonduri, pentru accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante; --analizeaza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii atat pe total cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat; --participa la orice actiune intreprinsa in cadrul unitatii economice avand drep scop cresterea eficientei activitatii economice;

12

--asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitatii economice catre bugetul statului, unitatile bancii si terti; --organizeaza contabilitatea atat in cadrul unitatii economice cat si la cele subordonate, in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor; --asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor anuale si trimestriale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economici-financiari; --angajeaza unitate economica prin semnatura, alaturi de conducatorul unitatii economice, in toate operatiile patrimoniale; --raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin compartimentului financiar-contabil pentru asigurarea inbtegritatii avutului obstesc; --raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin compartimentului financiar-contabil cu privire la controlul financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile legale; --participa la organizarea sistemului informational al unitatii economice, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii; --asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de mecanizarea lucrarilor din domeniul financiar-contabil; --rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea financiar-contabil. Compartimentele se clasifica dupa diferite criterii: a)In functie de obiectivele atribuite compartimentele sunt: -compartimentele operationale sunt organizate si incadrate cu personal care prin sarcinile realizate contribuie la obtinerea productiei, la personal care prin sarcinile realizate contribuie la obtinerea productiei, la furnizarea unor servicii sau produse etc. Aceste compartimente se caracterizeaza prin faptul ca, in cadrul lor se fabrica produse sau parti ale produselor si se furnizeaza servicii; -compartimente functionale sunt organizate si incadrate cu personal de specialitate care prin analize, studii, recomandari, pregatesc deciziile pentru manager, acorda asistenta de specialitate compartimentelor operationale si asigura schimbul de informatii intre compartimentele functionale. b)In functie de structura interna si de modul de distribuire a competentelor ierarhice se intalnesc: -compartimente de baza reprezinta o grupare de persoane asupra carora isi exercita autoritatea numai seful respectiv, subalternii avand in exclusivitate numai sarciniii de executie; -campartimente de ansamblu reprezinta o grupare de persoane din care o parte pot fi subordonate direct sefului de compartiment, iar o alta parte indirect, prin intermediul sefului unui compartiment de baza. c)Dupa natura competentelor, compartimentele se impart in:

13

-compartimente ierarhice, in cadrul carora managerii dispun de autoritate ierarhica asupra managerilor compartimentelor situate pe o treapta inferioara si astfel au dreptul sa dea ordine, dipozitii si sa fie informati in legatura cu modul in care se transpun in practica dispozitiile date; -compartimentele functionale, in cadrul carora managerii acestora dispun de autoritate functionala in raport cu alte compartimente, avand astfel posibilitatea de a da indrumari, instructiuni etc. in domeniul in care sunt specializati; -compartimente de stat major, care au rolul de a acorda asistenta de specialitate conducerii unitatii, elaborand studii, analize, informarii etc. care sa ajute la pregatirea deciziilor. Totalitatea treptelor ierarhice si legaturile structurale dintre compartimentele de munca aferente pe diferite niveluri ierarhice formeaza piramida ierarhica. Orice piramida ierarhica prin doua elemente: inaltimea si baza. Inaltimea piramidei ierarhice defineste numarul de niveluri ierarhice ale structurii organizatorice, iar marimea bazei sale este influentata direct de numarul compartimentelor din intreprindere. Marimea piramidei ierarhice depinde de o serie de factori, si anume: marimea intreprinderii, numarul compartimentelor, numarul personalului, etc. In raport cu acesti factori, piramida ierarhica poate avea un numar mai mare sau mai mic de niveluri ierarhice. O piramida ierarhica inalta este specifica intreprinderilor mari, in timp ce intreprinderile mijlocii si mici au o piramida aplatizata. 1.2.5 Nivelul ierarhic reprezint treapta organizatoric pe care se situeaz diverse organisme ale ntreprinderii situate la aceeai distan fa de vrful piramidei manageriale. Numrul nivelelor ierarhice difer de la o ntreprindere la alta n funcie de natura activitii, dimensiunea firmei, complexitatea activitilor, competena managerilor, etc. 1.2.6 Relaiile organizatorice exprim totalitatea relaiilor dintre diferite organisme ale ntreprinderii care vizeaz fluxurile de materii prime, produse finite, bani, informaii i resurse umane i sunt determinate de regulamentul de organizare i funcionare a ntreprinderii sau alte documente oficiale. ntr-o ntreprindere se pot identifica relaii organizatorice: de autoritate; de cooperare; de control.

Stabilirea unui plan pentru realizarea


14

activitatii
Motivul pentru care oamenii lucreaza in echipa este existenta unui tel sau scop comun pe care cred ca il vor indeplini mai bine muncind impreuna mai degraba decat pe cont propriu. Aceasta notiune de plan constituie elementul definitoriu pentru activitatea grupului. La nivelul unitatilor economice desfasurarea organizata a actiunilor prevazute si aplicarea cu succes a strategiei economice adoptate necesita o anumita activitate de planificare. Planificarea reprezinta o functiune de baza a managementului ce trebuie efectuata la un nivel stiintific corespunzator, folosind metode si tehnici de lucru adecvate. A planifica inseamna a concretiza in documente scrise cu caracter imperativ prevederile strategiei si politicii adoptate pentru o anumita perioada, sub forma de: indicatori cantitativi si calitative; termenele de realizare; resursele ce trebuie alocate pentru indeplinirea lor; sarcinile concrete care revin executantilor la nivel de conducere si compartimente functionale; modul de urmarire si control al felului cum sunt indeplinite prevederile pe toate nivelele ierarhice. masurile ce trebuie aplicate pentru crearea conditiilor necesare; Planificarea economica se concretizeaza intr-un ansamblu de planuri care devin instrumente esentiale in activitatea de conducere si organizare. Aceasta are un caracter complex si se clasifica in functie de mai multe criterii: in raport cu gradul de institutionalizare si de formalizare: -formala; -informala. dupa orizontul de timp la care se refera: -pe termen lung sau de perspectiva; -curenta (pe termen scurt sau foarte scurt). in raport cu nivelul la care se refera: -la nivel de organizatie superioara; -la nivel de intreprindere. in raport cu gradul de importanta a indicatorilor stabiliti si cu orizontul de timp la care se refera: -strategica-se realizeaza de regula la nivelul conducerii de varf pe termen lung; -tactica-concretizeaza actiunile si activitatile la nivelul unitatii economice. Prin plan se intelege documentul elaborat sub o anumita forma scrisa pe baza unei metodologii bine precizate, prin care se concretizeaza prevederile strategiei economice, luata in ansamblul ei sau pe 15

diferite componente si se precizeaza sarcinile care revin compartimentelor de productie si functionale pe anumite perioade de timp. Acesta poate fi reprezentat sub unui copac al carui trunchi este misiunea, iar ramurile reprezinta obiectivele, scopurile si strategiile de actiune. Obiectivele sunt tinte, scopuri, teluri, nivelurile ale rezultatelor stabilite pentru activitatile organizatiei economice. Ele reprezinta nu numai finalitatea planificata a activitatilor organizatiei, dar si scopul catre care se focalizeaza celelalte functii manageriale-organizarea, conducerea si controlul. Strategia de actiune reprezinta un program general de actiune, de dimensionarea si alocare a resurselor necesare obtinerii obiectivelor. Strategia contureaza modalitatea in care managementul organizatiei planifica sa realizeze obictivele. A planifica inseamna: a lista actiunile incluse intr-o activitate; a defini gradele de prioritate ale diferitelor sarcini; a defini rezultatul asteptat pentru fiecare dintre ele; a evalua duratele de realizare. Dimensiunile planului: obiectivele planului trebuie enuntate cu claritate; obiectivele trebuie sa fie accesibile oricarei persoane care intra in contact cu planul individual si colectiv; trebuie sa existe un grad mare de cooperativitate intre obiective; planul trebuie dezvoltat pe fiecare post in parte, daca este necesar. Elementele planului: conformitate cu obiectivele organizationale; necesitatile clientului serviciilor; calitatea serviciilor, a produdelor sau a functionarii; natura reletiilor din echipa; valoarea pentru societate in ansamblu; satisfactia si perfectionarea membrilor; relatiile cu alte echipe si departamente din organizatie; relatiile cu alte echipe si indivizi apartinand altor organizatii. Planul de activitate reprezinta intentiile legate de viitorul intreprinderii. Aceste intentii vor fi realizate prin programe si activitati concrete. Planul de activitate se intocmeste pentru o perioada de timp si reprezinta mijlocul prin care vor fi atinse tintele strategice ale intreprinderii. Acesta este organizat pe programe care, la randul lor, cuprind activitati concrete. Important este ca intreprinderea sa indentifice 16

acele programe si actiuni care, folosind cel mai eficient resursele disponibile, sa duca la atingerea tintelor strategice propuse. Fiecare program cuprinde activitati al caror numar nu trebuie sa fie prea mare pentru a nu farmita resursele disponibile si pentru a usura urmarirea si evaluarea lor. Nu este productiva multiplicarea activitatiilor. Un plan care cuprinde prea multe activitati este greu de realizat si de evaluat. Pentru fiecare activitate se satabilesc obiectivele, resursele, termenele, responsabilitatile si indicatorii de realizare. Elementele planului de activitate: Obiectivele stabilesc rezultatele asteptate in urma realizarii activitatii la care se refera. Resursele alocate: --resursele financiare si materiale sunt reprezentate de materialele, echipamentele si, nu in ultimul rand, fondurile alocate pentru atingerea obiectivelor respective; --resursele umane necesare reprezinta totalitatea persoanelor care realizeaza activitatea intreprinderii, alocarea acestora se face tinand cont de expertiza necesara pentru ducerea la bun sfarsit a activitatilor respective; --resursele de informatie constituie documentatia necesara; --resursele de timp trebuie alocate, avand in vedere ca timpul este una dintre cele mai pretioase resurse din cadrul intreprinderii; --resursele de autoritate si putere sunt necesare daca este nevoie de aprobari din partea unor foruri/institutii. Orice resursa identificata si alocata diferitelor activitati trebuie, pana la urma, transformata intr-un buget al activitatii respective. Responsabilitatile si termenele trebuie sa fie precise. Indicatorii de realizare reprezinta elemente observabile ale nivelului de realizare a obiectivelor stabilite. Acesti indicatori sunt foarte utili in fazele ulterioare, de realizare concreta si de evaluare a aplicarii planului. Pe baza acestor indicatori, se stabileste daca rezultatele au fost obtinute sau in ce masura aceste rezultate au fost realizate.

Analiza resurselor necesare activitatii

17

Conditia de baza a functionarii oricarei intreprinderi, indiferent de profil, dimensiune, forma de proprietate o constituie asigurarea cu resurse economice. Resursele intreprinderi sunt structurate in: resurse materiale, resurse financiare si resurse umane. Resursele materiale reprezinta, prin natura lor, componentele fizice ale capitalului fix si circulant si cuprind: Cladirile reprezinta componenta pasiva a capitalului fix si servesc pentru efectuarea proceselor de munca. Acestea participa la mai multe cicluri de productie, se consuma si isi transmit valoarea asupra produselor sau a serviciilor create in timp, in mod treptat. Recuperarea valorii transmise se realizeaza prin amortizare. Utilajele de productie este componenta activa a capitalului fix si reprezinta ansamblul masinilor, instalatiilor, mijloacelor de transport, uneltelor, aparatelor, echpamentelor si accesoriilor destinate realizarii procesului de productie. Ca si caldirile, principala caracteristica a utilajului de productie este aceea ca participa la mai multe cicluri de productie, se consuma si isi tansmite valoarea asupra produselor sau a serviciilor create in mod treptat. Recuperarea valorii utilajelor de productie se realizeaza prin amortizare. In intreprinderi se intalnesc utilaje de productie specializate si utilaje de productie universale. Utilajele specializate sunt destinate executarii in mod repetat a unor operatii sau procese, pentru o gama foarte redusa de produse. Utilajele universale se folosesc la executarea de operatii sau procese pentru o mare varietate de produse. Astfel de utilaje necesita intreruperi frecvente in functionare si deci au un randament inferior fata de utilajele specializate. Utilajele universale prezinta insa avantajul ca pot fi folosite la fabricarea mai multor tipuri de produse. Acestea se clasifica: --masini simple; --masini agregate; --masini semiautomate; --masini automate. Ca forme superioare de agregare a utilajelor de productie, se disting liniile automate. Agregarea mai multor linii automate conduce la aparitia unor subunitati de productie automatizate si chiar la intreprinderi automatizate. Materiile prime si materialele sunt acele bunuri asupra carora se actioneaza in cadrul proceselor de productie din intreprinderi, cu ajutorul tehnicii si tehnologiei. Materiile prime si materialele sunt componente ale capitalului circulant. In raport de prolul si functiile materiilor prime in procesul de productie, acestea se pot grupa in: materii prime de baza si materii prime auxiliare. Materiile prime de baza sunt acelea care, dupa procesul prelucrarii, se regasesc in produsul finit. Materiile prime auxiliare ajuta sau conditioneaza desfasuarrea procesului de productie, dar in timpul prelucrarii isi pierd 18

substanta si nu se mai regasesc in corpul material al produselor finite. Pentru intreprinderi, preocuparile principale constau in aprovizionarea ritmica cu materii prime si materiale si in asigurarea unui consum rational al acestora in productie. Resursele energetice fac parte din categoria resurselor materiale si reprezinta cantitatea de energie care poate fi exploatata sau utilizata intr-o anumita perioada de timp, prin folosirea surselor energetice. Sursa energetica defineste un purtator de energie sub forma concentrata. Intreprinderile, mai ales cele mari consumatoare de energie, manifesta preocupari constante atat in directia asigurarii necesarului de resurse energetice cat si a gospodarii lor rationale. Pentru aceasta apeleaza la urmatoarele cai: --modernizarea tehnologiilor de fabricatie; --reducerea ponderii produselor energointensive; --reducerea pierderilor de energie din retelele de transformare, transport, distributie si consum; --folosirea rationala in timp a utilajului de productie; --stabilirea stiintifica a consumurilor de energie si urmarirea respectarii lor. Folosirea rationala a resurselor energetice contribuie, pe de o parte, la reducerea costurilor de productie si, pe de alta parte, la slabirea presiunii asupra economiei nationale in ceea ce priveste cererea de resurse energetice. Resursele financiare desemneaza potentialul intreprinderii sub forma mijloacelor banesti, inclusiv valutare. Resursele financiare sunt utilizate de intreprindere pentru achizitionarea factorilor de productie si satisfacerea altor necesitati legate de fabricarea si comercializarea produselor. Resursele financiare necesare desfasurarii normale a activitatii intreprinderi se obtin astfel: --pe calea finantarii de la buget, in cazul regiilor autonome; --pe calea creditarii de la sistemul bancar; --pe calea autofinantarii; --prin vanzarea de actiuni si obligatiuni pe piata. In conditiile de piata principala cale de formare a resurselor financiare ale intreprinderii o constituie autofinantarea. Aceasta reprezinta acoperirea financiara a cheltuielilor cerute de activitatile economice si sociale ale intreprinderii, din profit si amortizare. In cazul resurselor financiare obtinute pe calea creditarii, intreprinderea are obligatia atat a rambursarii creditului cat si a dobanzii. Creditele pentru investitii si plata dobanzii se ramburseaza din mijloacele banesti constituite din profit. Creditele pentru productie si comercializare se ramburseaza din incasarile curente. Resursele umane sunt acele persoane cu care intreprinderea a incheiat contracte de munca. Resursele umane sau salriati intreprinderii reprezinta elementul activ, creator al productiei, cel putin din urmatoarea consideratii: --produc si reproduc factorii obiectivi ai productiei; 19

--creaza si stimuleza introducerea tehnicii si tehnologii; --reprezinta singurul factor de productie care are capacitatea sa creeze valori noi; --influenteza intr-o masura decisiva eficacitatea utilizarii resurselor materiale si financiare. Problemele principale in legatura cu resursele umane sunt: --determinarea necesarului de salariati; --recrutarea, selectia si incadrarea salariatilor pe posturile de munca existente in intreprindere; --calificarea si perfectionarea salariatilor; --aplicarea principiilor de renumerare a muncii si perfectionarea formelor de stimulare materiala a salariatilor; --evaluarea si promovarea salariatilor; --asiguararea conditiilor corespunzatoare de munca si asistenta medicala. Toate aceste probleme intra in atributiile compartimentului de resurse umane din intreprindere.

Aplicatii
1) Completati fisa postului pentru postul manager resurse umane.
FISA POSTULUI DESCRIEREA POSTULUI 1)Denumirea postului: manager resurse umane 2)Compartimentul: resurse umane 20

3)Nivelul ierarhic: 3 4)Ponderea ierarhica: 6 angajati 5)Relatii organizatorice: 5.1 de autoritate: -ierarhice este subordonat managerului general; are in subordine persoanele care fac parte din cadrul compartimentului, resurse umane; -functionale: transmite compartimentelor firmei elementele metodologice necesare pentru intocmirea statelor de plata a angajatilor firmei; 5.2 de cooperare: -cu posturi similare aflate pe acelasi nivel ierarhic 5.3 de control: -exercita controlul ierarhic asupra personalului din subordine 5.4 de reprezentare: -reprezinta interesele de ansamblu ale firmei in determinarea numarului de persoane necesare realizarii obiectivelor firmei 6)Obiectivele individuale: -dimensionarea obiectivelor referitoare la resursele umane; -elaborarea si implementarea unor sisteme motivationale adecvate realizarii obiectivelor firmei; -realizarea planurilor si programelor in domeniul resurselor umane; 7)Autonomia-postul primeste supraveghere si directionare doar in situatii deosebite din partea managerului general. Postul are deplina libertate pentru a realiza si/sau dezvolta strategii pentru realizarea obiectivelor generale ale firmei. 8)Sarcini: -stabileste obiectivele generale privind resursele umane ale firmei, pe baza strategiei si politicilor globale si partiale adoptate; -organizeaza si coordoneaza elaborarea statelor de plata ale angajatilor la nivel de firma; -avizeaza fisele de post pentru intregul personal al firmei; 9)Responsabilitati: -raspunde material, disciplinar sau penal pentru consecintele deciziilor adoptate; -raspunde de luarea in considerare a prevederilor contractului colectiv de munca in ceea ce priveste motivarea salariatilor; -raspunde de elaborarea, in termenul prevazut de conducerea societatii, a statelor de plata ale angajatilor firmei. 10)Competente: 21

-propune numarul si structura resurselor umane necesare functionarii intreprinderii; -convoaca, ori de cate ori este nevoie, consiliul consultativ pentru amortizarea si adoptarea deciziilor privind resursele umane; -face propuneri de motivare a personalului din subordine. CERINTELE POSTULUI 11)Competenta profesionala: 11.1 Pregatire: economica, certificata de diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior; 11.2 Experienta: minim 3 ani in domeniu; 12)Cunostinte profesionale: -cunoasterea particularitatilor produselor ce fac obiectul comercializarii; -cunoasterea legislatiei in domeniu; -cunostinte in domeniul negocierii contractelor economice. 13)Competente manageriale: -cunostinte: cunoasterea proceselor de management al resurselor umane, cunoasterea componentelor procesuale si structurale, a legaturilor dintre ele, stapanirea mecanismelor decizionale si a instrumentului managerial. -calitati si aptitudini: stare de sanatate corespunzatoare profesiei si cerintelor postului, fermitate, fidelitate, integritate, onestitate, inteligenta, dinamism. 14)Cerinte specifice: -obtinerea unui punctaj minim la testul de cunostinte, calitati si aptitudini profesionale; -obtinerea unui punctaj minim la testul de competente manageriale; -posesor al permisului de conducere categoria B. Data: 01.06.2012 Semnatura managerului general: Tudose Daniela Am luat la cunostinta, Semnatura angajatorului, Dudu Valentin 2) Incadrati urmatoarele functii: manager general, maistru, muncitor calificat, contabil, revizor, agent vanzari, director de marketing, muncitor necalificat, secretara, manager resurse umane, sef atelier, inginer, electrician, merceolog, lacatus mecanic si asistent manager, in functii de conducere si functii de executie. Functii de conducere Manager general Functii de executie Maistru 22

Director marketing Manager resurse umane Sef atelier

Muncitor calificat Contabil Revizor Agent vanzari Muncitor necalificat Secretara Inginer Electrician Merceolog Lacatus mecanic Asistent manager

3) Cu ajutorul sagetilor, realizati corespondenta dintre tipurile de functii din prima coloana si exemplele de functii din a doua coloana: manager general functii de executie contabil sef sudor inginer functii de conducere sef de sectie economist

23

24

25

S-ar putea să vă placă și