Sunteți pe pagina 1din 181

Anexa nr 2

CERERE DE NREGISTRARE N/RADIERE DIN REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI

095
Nr operator <J* date cu carador personal 7M A. CERERE DE NREGISTRARE B. CERERE DE RADIERE

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Persoan impozabil

Persoan juridic neimpozabil

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI DENUMIRI MUMj | Rj NUME COD DE NREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA
COD DE IDENTIFICARE FISCALA TARA DE REZIDENA

I RO I I
LOCALITATE

JUDE
STRADA ET

SECTOR

! NR

|
COD POTAL

BLOC

I sc I

AP

TELEFON

AX

I E-MAIL
/
NUME. PRENUME

DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL


DENUMIRE COD DE IDENTIFICARE FISCALA DOMICILIUL FISCAL

I.....

COD POTAL
F A*

["TELEFON

In temeiul dispoziiilor artISS' din Legea nr 571tt003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit:
A. nscrierea In Registrul Operatorilor Intracomunitari, pentru operaiunile

E-MAIL

intracomunitare pe ean intenionez sa Io efectuez.

Declar pe propria rspundere c, la data depunerii prezentei, asociai administratori sunt persoanele din Anexa la cererea de nregistrare. B Radierea din Rogislrul Operatorilor Intracomumtan Sub sanciunii* aplicate faptei de fals in acte publice, declar c datele nscrise In acest formular _tunt coffacr l complete_ Numele persoanei care (ace cererea Funcia tampila Semntura Se completeaz de personalul organului fiscal Organ fiscal Numf 1 Data nregistrare |/| nregistrare

si

ii

Numele perso-tnoi i verificat cuc . CodMFP 1 4 13 01 10.11/roi

Anexa la Cererea de nregistrare n Registrul operatorilor intracomunitari Nr. / DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI DENUMIRE/NUME. PRENUME COD DE NREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA RO I 1

1
COD DE IDENTIFICARE FISCALA

TARA DE REZIDE JUDE STRADA ET

NTA SECTOR

1 1 1
LOCALITATE

1 1

1 |
AP

NR

COD POTAL

1 1

BLOC TELEFON

Isc

1
DENUMIRE / NUME. PRENUME COD DE IDENTIFICARE FISCALA

E-MAIL

DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL

DOMICILIUL FISCAL COO POTAL


1

1 1 1

1 1 1

E-MAIL 1. ADMINISTRATORI Nf Cft Nume, Dala i locul naterii/ prenume/Denumi Numrul de nregistrare re In (ara de stabilire Cod de identificare fiscala Domiciliu/sediu

AX

1 1

TELEFON

octal

II. ASO Nr. Cri

CIATI Nume, Data i locul naterii/ prenume/Denumi Numrul de nregistrare ro In ara de stabilire Cod de Identificare fiscala Domoliu/sediu social

Anexez la prezenta certificatele de cazier judiciar ale administratorilor si asociailor, precum i urmtoarele documente:

Sub sanciunile aplcalo faptei de fals in acte publice, declar c datlo nscrise in acest formular sunt corelo l complete Numele persoanei care 'ace cererea ctia SemnMura Se completeaz de personalul organului fiscal Orfan fiscal Numai Dat.i r. tiare 1 nregistrare . Numele persoanei cate
ii

tampila

Ancxu nr.7 lns(ruc|iuni pentru completarea < Vrerii ilc nregistrare n/radiere clin Registrul operatorilor intracomunitari A. Cererea ilc nregistrare n Registrul operatorilor intracomunitari Sc bifeaz cartuul corespunztor, dac persoana solicit nscrierea n Registrul operatorilor intracomunitari. Cererea de nregistrare n Registrul operatorilor iniracomuntari se completeaz i se depune la organul fiscal competent de ctre: - persoanele impozabile i persoanele juridice neimpozabile, la data solicitrii nregistrrii n scopuri de TVA conform art.153 sau 153* din Codul fiscal sau ulterior nregistrrii n scopuri de TVA, dac intenioneaz s efectueze una sau mai multe operaiuni intracomunitarc de natura celor prevzute la an. 158" alin.(l) din acelai act normativ. - persoanele impozabile i persoanele juridice neimpozabile care au fost radiate la cerere sau din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari. dar ulterior, dup nlturarea cauzelor care au determinai radierea, intenioneaz s efectueze una sau mai multe operaiuni intracomunitarc. de natura celor prevzute la an. 1S8J alin. (I) din Codul fiscal. Cartuul Oale de identificare a contribuabilului" sc completeaz astfel: Se bifeaz canuul corespunztor categorici de persoane in care se ncadreaz solicitantul, respectiv persoan impozabil sau persoan juridic neimpozabil, astfel cum sunt definite de art.1251 alin.(l) pct. 18-19 din Codul fiscal Denumire'nume, prenume - se nscrie, dup caz, denumirea sau numele i prenumele contribuabilului.. Cod de nregistrare in scopuri de TVA - se completeaz dac persoana care solicit nscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari este nregistrat n scopuri dc TVA n Romnia, in acest caz, sc nscrie codul de nregistrare n scopuri de TVA atribuit de autoritile fiscale din Romnia, potrivit art.153 sau 153' din Codul fiscal. nscrierea cifrelor n caset se face cu aliniere la dreapta. Cod de identificare fiscala - sc nscrie codul primit In nregistrare. nscris n certificatul dc nregistrare fiscal. Sc completeaz de contribuabilii care solicit nscrierea n Registnil operatorilor intracomunitari odat cu nregistrarea n scopuri dc TVA. potrivit art.153 sau I531 din Codul fiscal. nscrierea cifrelor n caset sc face cu aliniere ta dreapta. Domiciliul fiscal - se completeaz cu dalele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile nregistrate n scopuri dc TVA. n cazul persoanelor impozabile stabilite in strintate. nregistrate

direct in scopuri de TVA n Romnia, se nscrie domiciliul/sediul persoanei din ara dc rezident. In cazul persoanelor impozabile stabilite n strintate, care i-au desemnai reprezentant fiscal, se nscrie domiciliul/sediul persoanei din ara de reziden. in cazul persoanelor impozabile care au sediul activitii economice n afara Romniei si sunt stabilite n Romnia prin unul sau mai multe sedii fixe lr personalitate juridic, conform art. I25AI alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se nscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat s depun decontul de tax i s tic responsabil pentru toate obligaiile n scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice. Cartuul Oale dc identificare ale mputernicitului/reprezentantului fiscal" sc completeaz numai n cazul in care depunerea cererii dc nregistrare n Registrul operatorilor intracomunitari sc realizeaz printr-un mputernicit sau printr-un reprezentant fiscal i conine: Denumire/nume, prenume - se nscrie, dup caz, denumirea sau numele i prenumele mputernicitului/reprezentantului fiscal. Cod de identificare fiscal - se nscrie codul primii ta nregistrare, nscris n certificatul dc nregistrare fiscal, sau codul numeric personal. n cazul n care mputernicitul/reprezentantului fiscal este persoan fizic. nscrierea cifrelor n caset sc face cu aliniere la dreapta. Domiciliul fiscal: sc completeaz cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup caz) al mputernicitului/ reprezentantului fiscal Se bifeaz cartuul A referitor la solicitarea de nscriere n Registrul operatorilor intracomunitari Cererea sc depune la organul fiscal competent nsoit de: 1. Anexa privind datele dc identificare ale administratorilor i asociailor contribuabilului la data depunerii cererii de nregistrare; 2. Certificatele de ca/ier judiciar ale administratorilor i asociailor contribuabilului, eliberate n vederea nregistrrii n Registrul operatorilor intracomunitari. potrivit art. I I alin.(3) din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, valabile la data depunerii cererii de nregistrare. Cererile dc nregistrare a societilor pe aciuni se depun nsoite numai de certificatele de cazier judiciar ale administratorilor. 3. Documente eliberate de organele dc urmrire penal i/sau documentele eliberate dc serviciul/compartimentul juridic din cadrul direciei generale a finanelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau. dup caz, din cadrul Ageniei Naionale dc Administrare Fiscal. n cazul marilor contribuabili. n condiiile prevzute la pci.4-5 din scc|iunca I a Capitolului II Procedura de nscriere n Registrul operatorilor intracomunitari". prevzut in Anexa nr.l la prezentul ordin. Instruciuni de completare a Anexei la cererea de nregistrare n Registrul operatorilor intracomunitari Cartuul Date de identificare a contribuabilului se completeaz prin preluarea datelor nscrise in cartuul Dale de identificare a contribuabilului din Cererea de nregistrare n Registrul operatorilor intracomunitari. Sec|iunea I. Administratori i Scc|iunea II. Asociai sc completeaz cu datele dc identificare ale persoanei/persoane lor administratori/asociai ai contribuabilului la dala solicitrii nscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari. astfel:

- Nume. prenume denumim se nscrie, dup caz. numele i prenumele persoanei fl/ice administrator/asociat sau denumirea persoanei juridice sau altei entiti adm i n i slralor/asoc i al; - Dula ji U n u l nasterii'iXumrtd nre^i \lrr i n fura de \tabilire - se nscrie dala i locul naterii persoanei ti/ice administrator/asociat sau numrul sun care s-a nregistrai, la autoritile toni plenle, persoana juridic n alara Komniei; - Cod de identificare fiscal - se nscrie codul primit la nregistrarea fiscal in Romnia, nscris in certificatul de nregistrare fiscal, sau codul numeric personal. n ca/ul in care administratorul/asociatul este persoan fi/ic. Nu se completeaz pentru persoanele administralori/asocia|i. neinregistrate fiscal n Romnia. Domiciliu/sediu siKial - se nscrie domiciliul persoanei fizice administrator/asociate sau sediul social al persoanei juridice sau altei cniit|i administrator/asociate al contribuabilului. Actualizarea datelor din Anexa la cerere Anexa privind datele de identificare ale administratorilor i asociailor se depune, actualizat, la organul fiscal competent, ori de cte ori. dup dala nscrierii n Registrul operatorilor intracomunituri se modific datele declarate la nscrierea n registru. Anexa actualizat se depune nsoit de certificatele de cazier judiciar eliberate pentru noii administratori i/sau asociai, precum i de documentele eliberate de organele de urmrire penal / sau de compartimentul juridic. n condiiile prevzute la pcl.4-5 din seciunea I a Capitolului II Procedura de nscriere n Registrul operatorilor intracomunitari". prevzut in Anexa nr.l la prezentul ordin . B. Cererea de radiere din Registrul operatorilor intra corn unitari Se bifeaz cartuul corespunztor, dac persoana nscris n Registrul operatorilor intracomunitari solicit radierea din acest registru. Cerere de nregistrare n scopuri de tax pe valoarea adugat, conform art.153 alin.(l) lit.a) din Codul fiscal

Nr. de operator de date cu caracter personal 759

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE 1. DENUMIRE 2. SEDIUL SOCIAL DECLARAT CU OCAZIA NMATRICULRII N REGISTRUL COMERULUI Jude Strada rit. Telefon Ap. Fax Cod potal E-mail Data Localitate Nr. ara Bloc Sector Sc.

3.Numrul de nregistrare la Reaistrul comerului a cererii de nmatriculare B. SOLICITANT, N CALITATE DE: Reprezentant legal Act constitutiv Date de identificare DENUMIRE / NUME, PRENUME DOMICILIU FISCAL Jude Strada Et. Ap. Cod potal Localitate Nr. Telefon mputernicire Nr. Asociat Data

Sector Bloc Sc.

Fax COD DE TDENTTFTCARE FISCAL C. TAXA PE VALOAREA ADUGAT 1. Cifra de afaceri estimat a se realiza, conform art. 152 alin.(l) din Codul fiscal

E-mail

lei

2. nregistrare n scopuri de TVA conform ari. 153 alin.(l) lit.a) pcl. 1 din Codul fiscal ca urmare a declarrii faptului c cifra de afaceri urmeaz s ating sau s depeasc plafonul de scutire prevzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici 3. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, conform art. 153 alin.(l) lit.a) pct. 2 din Codul fiscal respectiv cifra de afaceri declarat este inferioar plafonului de scutire prevzut la art. 152 alin.(l) din Codul fiscal 4. Perioada fiscal: 4.1. Lunar 4.2. Trimestrial

Sub sanciunile aplicate faptei dfais n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete Numele persoanei care face declaraia Funcia Semntura Data Sc completeaz dc personalul organului fiscal Denumire organ fiscal Numr nregistrare Numele i prenumele persoanei care a verificat Numr legitimaie
Cod M.F.P. 14.13.01.10.1 1/tva
I N O I R U C I I U N I

tampila

Dat nregistrare

HP nnmnletare a formularului OPifii Cprpm HP mmnistrarp n snnnnri HP tax np valnarea aHunat


IN 1 AUN I I I i i t . * i i i M L NNII t i m c i - i i V ,M M Mri i ii-; I II Ml 1 SI I ri I M M.IINUM III-; MXH III-; Uri H Mri HAH r r VH LU HfXLH HUH Ul lM I M NNRITORM * r r .
ri I 1 ri I 11 1 ri I ri or hm , i m i ri r rn/rt i.ii I .1 11 I I f 11 I I I hm i.rii m rill 1.1. 1 k i.h i- ll I I I m III n i-ll m-; I I I V . III III SI .i- l

.)

mji. rm

m i . n

iri m

cerere,
II UNI

S M I . 1 1 I I I 1 M M r i / r i S I S M t 11 ! I J 111 Ilri/ri MII M M I I .1 1/

M ui-; I >1>11 I l .ri I M H HM SM IIM H H Mil

I .filli-! Ml , M rt l ,t 11 I I M IM I ri I l . r i I I ri II i l .11/ i 1 I IVII Sf 11 . Ml I .1 11 I I I MI II II l I .1 I

I .1 H I IMI I .ri M MIMI ri M

l\\\\\\\l\-\r\ / r\ I l r i / r i

M S I SII1ISM . 1 r i i . . i i i i i-l I M M I I . i- l M i .i- l I i-l

H S I I HI MM I ril M SI 1 1 r i H S H Mri M . ' S ! I i r 11 I I I I 1M I I II II 1 l .ri M M IMI I ri IMI . 1 r i l ,t 11 I I Ml Ml ri II I M M ri M l .ri I M S S I Ml ISM ri I MI 1 SI I Ml l .ri I M SI 1 III . il si .1 il il 11

l .1 1 ri I 1M

M MM IMI ri Mri I .1 il I il I I I SI.ri ri I I I1M 1.1. 1 M I i- ll ri I I 1 III i-ll i l l I Ml 1M ri

Mil S I

\i f-\

Z I IIXIJIJ^ M II V I IH Codul fiscal. \f/-\ l . 1 1 I I I t 1 M I I r i


ri MI 1 I II HS II Hri/ri I lri

1 V il li 1 III

l.I 11 H I

lllril M

: 1.^ ri

ri

I 1

V il li 1 MI

SI .ri

I1M

i-i \ i-i l A- .1 \
1

MIMI .1 11 ri S ri

/ri S

ri M

ri r

SM i l l l .ri MI lllril SII.

I i- l 1 1 / i- l M M I I t I r i l 1 r i I < - 1 1 I I , - 1 S , - 1 M r i I I r i I l i I li IMI ri I I MM I

li-iXi-ill\\t-'.

S /Sri SI M I 1M \/ri I lri I Mri l.MIMIMi-1 SM I IM I IM M M I .ri III ri I M I IM rillriltlri ri MI 1 M/M l . I ri III MMI MI Iri ri UM

I1M

MXH

I1M

I.i- IIIM

SIlI.li- lll

I 1 MI 11 11 .M I M ri

MIM

ri

M/ M

ri M

II M SM SI 1 1 . I r i

SI II . M

I .1 II I IMI I .ri M MM I I

11 M l .ri

i-il A\\f\li-il\

Ml I IMI II I I M I 1M M I M I I .ri I M I 11 viril /IH MS I ri I SM Mil S ri Mri SI .1 11 11 I M IIM \//-\ I1M l .ri 11 M MM riSI II. ri Ilril.ri MXrl ri I1MI1 II. ri Il ri I.MS M ri ri

l.II SUM ri l . r i I I S I I i- l 1 1 I r i I r i I M Il I 11 11 I I MI I III .Il ri III III IVII Ml 1 ri I Ml 1 IS I I i- l I I I I i-l Iri/

IM l .ri I M ri I .MS I M I II IM I ri I 11 III ril IIS I Hrill/rilH I I I Iri MM IMI SI .ri I ,t 11 I I MM I MM I till I II IS ri Milli SI . SI Iri M I .1 I lilt 11 I 1 I ri i ri / Il II V I II 11 I MSI.ril II III1M ri I 11 JI II Ml .1 1 I ri I lri ri SI M l I H I1M H I H H S SI M

111

rtllll

riM ri

\i-i1i-i H
I I SI.ri

V/I ll ri ll l SI. ri I .1 11 I II IMI M I III ri I .ri I I II I ri / ri Il M V r i / l M r i ri II M I S M I II I ri I ri SM ri I I ri SMI 1 1 SI II .ri I IMI .ri ri r i I I I I t 11 11

MSI M

I II l lri 1

r i / Villini

SI.ri

IMI I Iril III .Mlril M I MI 1 SI I Ml l .1 I I M MM IMI l .M M Mri I 1M f trillili ^- 1 fill SM I.IIlllIlMIMi- l/i- 1 III Illllli- l MAMIIIIli- lIM I SI .1 III If II ISM l . I Iri ISl . M M l . M l .1 1 Ml . I Iri M I lri M M III M V ri / M I M Ilril ri ri I .MS I Mri MM SIIMI M 11 I Iri It lri I Mit II H HS

i-il A\\f\ l i-il \ \


Sri H

IH IMI II Mri IM

M XI .M I 11 ri

ri

Viril ri S

M M

IIM

ril

\/M

XH

I It H Mt Uri M

ri H

M A MI I II Iril ri l .M ri ri l . 1 111

SM IlriS Mri/ri IIM l .1 I M A MI I 11 1 ri I SM I IM M

M i r i l i

SIIMI

ri ri
/ I I '

ri

IH. Il V a l l i l i MSI.ril I 1MI 11 11 IM ri Illllril II SI .ri I .1 11 I 11 IMI MI II M I MI .11 Iril M I IM I IMI SI Iri I ri II I 11 II 1/ ri I 1 ri I 1 V ri M Illllril.t i I IM ri M IIM I Ilril.M IIM

."i

ri

Silii

lit 11 .i-l

SI .1 I I I M I .1 II III II I I I ri I I I 14. 1 ri I I / 1 III 111 I I I V .1 II 1 I I SI r.ri i i i JH I I M .-IH I .1 HI II 1 HIHH/H I III H MII Hri SI 11 H ri I I li I HII l .ri M IIS IlMIlISri l.M M Mri I 1M I M 1 I Iri I I II .M I ri I M l ,t 11 I IMI I MIMI I IM M I M I l .ri M SM SI I III . ri MI 1 S ri Mri MI USI IMI SI .1 II I I I 1M r.ri i i i i l l Ml lisi Iril SM Iril. Mri/ ri l . I I lri I 1 ri I II 1 lit lri V 11 ri I II III SI .1 11 II I I I IIM I W/ - I I . 1 - 1 Illllli- IIM ri I IMI. ril ril I H M I . I M I1M ri ril.M Mllri ri Sri M Iri I ri M l.M II ri I I Mill IIM SI . 1 M Il M ri I I 1. 1/ ril I 1 1 I I I V .1 II 11 II SI .ri I .ri I I II Ml .1 Uri H II I l M SM r.ri I I I iirll 1 1 1 SI II . ri I M , r i r i l . I III.ri/ ri 111 I lri I MI .M I ri I I I S rill MS M lri l.M S I I1M SI . Mill II 1 l .1 I I IM MII .ri IIM nri I H .ri Mri liti MHS II UI l ,t 11 I IMII MIMI r\ I 11 I I ri I 11MI ri Ilrili- 1 i-HlMlril SI SM IIIIIIl MSIM ri I 11 I I lri 11 lri I Mri 111 M IH I IUI II H Hri/ri I III ril 11 M S ri SMI I I I I I SI 11 ri I 1HI ril ri 111 r\ri . i SM Iril. Mri/ri l .ri/ Il l .ri M SM III! Mri/ri I IM Ml I Iril I II .Mlril M l . I

ri H

UHM

V r i / l

ri ri ri

I .H I HI Hri

MI 1 S II III

I .1 I

M I I M I

IMI I IMS I . Ill ri IIM i- l ril .Ml

Ill-Mill I I ri I 1 III .ri I Mri N UMLI I M I I" LJI".

HI III Illllril

IIM

\l f-\

IlMl.ri ri ri MS 1111 Milt lri I ri I 1M SI.M M I l M IH II rill I H r I

M I 1 ri It I MM IMI V r i / l i / r i I III

.i-tWU-ilt-ii-i

I 1H

rH H/H H Ht H r i l l 1.1/ ri I I I 1 I 1 III V .1 II 1 I II SI .ri S lllril ri I I I I.i-IIM I .Ml Ml Mri MSIM I .1 11 I 11 1 Ml 1 i-l I I- ri I I I IIM SI.M M I I M V r i / l I r i : i/ ri Il V il II SI II . M ri I .1 II I IMI I .ri M I IH I l .ri M It IS S t H I I .11 r i l r i si .ri SM H I .1 I H ri H ri I U I UH II III lllril

M I ri I i-l r i

IIM

I M I 11 M / M I II ri I II I II

ri

I ri I I li- lSi-1

IIM II III II Sri I1H ri H

I I 11 I Iri I I It III Iri I Mri 111 I HI 1 S Hill I It H I IM I I 11 I I 111 I ri I M I lri ri S I ri I S 11 M I r i l l I I ril .1 IM 1 Mri I 1M Iri I I I I I H I I Ml I III . Il ri Sri I I I MI H M/ II IM IIIIII IV II I .1 II IS If IMI ri I If 1 I I SM I I III ri I .ri M I If lri I SI II 7* M I ri I. Mri/ri l . I /V ( .ri 111 ri I M ri IIM S lri ri r\ ri I I I I l .ri <4M

i-i\li-i

.S

Hri

Mil .ri I I II I Mril li-l H.M 11 . ri

T~ M

lit Iril lri

MSI .ri I ri I It II I IMI Ml ri I ri Ilril I I H I

H H Hri MS H I 1 111 II H riSt It SI 11 H ri i M I I Iri I I .1 Mri / I 1M I II Iril lri SI .ri I .1 II I IMI I .ri M I IMI

ri l.II ri I .ril rr l l l I I IM ri / ri ri I I I I I .ri I M ri I IS I SI 1 III . Il ril ri

I I II I Iri I I II .1 I

ri I Mri

I I I

I Ml 1 SI I I II

\ll\\\Xrlr I M I S I I r i I
I I I . TH

I 1M 11 I M I I ,t 11 I IMI I MIMI

I r i X r i M M V i- l 1 1 1 1 1 1 M r i r i l l r i l t l r i r i

ri I I I I II 1/ ri I 1 I . I I I S I II i- l 1 II I II II II rill I H r i / r i I III I I 11 V

ri

I .ri I M

SM

I 1 II Ml 1 SI I Mri / i- l

ri I It IMS I 111 S11 M ri I I ri I IMI .I ri I ri I . I I II .ri/ ri H S ri I . ri I IM ri ril .M I IM l .ri M

f-Kl A

caie calitatea ue lepiezeMiani legai sau asociat i ezuit uiM actui mnstitutiv* ril Ronintritii r.nmp.rraG
nnntru narp a fost .solicitat
IMI I ri I I II 11 I HI 1 S HUI

IM

nmatririularna n ranistml
H I 11 i-l If 11 11 11 ri

situaia

IM

caie calitatea ue iepiezei nai it legai ai societii


IM

ril Hri I It II I IMI II III II

mrriHrdrilH

nnntru narp a fnst .solicitat

piecoMizeaz s o ieaiizeze
.stimat nu Hnn. s H . s t H
lllM Vri/ ll l I / 1 I 1 11 V il II 1M I / r i It II ri r i l l I ISl .ril

peiioaua imas pcui ia sicnauui anului nalnndariftir; Dan cifra rin afaceri

I . II 1 I Ml .rill .Mlril I IH li II Irill II riSH Ilrilri Hl SH MSI lri S ri I H M S ril II ril

I I li HSI 1

Ml 11 I I ri I I III II I1H ri II M II ri

I It II I IMI II III II H/ l . r i M I l r i S I . H S ri ri III II H 1/ ri I 1 ri \/ ri I IMI 1 1 M I IMI .1 I MI M I I I 1 ri I ri 1 I II 1 I I I M I 1 III . lili IMII MS Mri I M Il ril I 111 HI 1 S II ril 111 lri/ I It 111 I I ri I r\ .ri iri H IIM ri ri ri H SII IIM

Sri M II'

111 SM

ri Mri/ri

H l.M Hri M M IIM SI .ri Vri I 1 M I 1 I M

l.ri

l.II I M M

M M Vri / M M I HI .ri I H I 1HI I H M Iril H

I : Iti ri I ril

I ri*- I t 1 I 1 V il II 1 1

]
II N

.i r; i r-i 11;#-i

V 11 1 III 71 1 I III .MII II


H H H

,1

l\t-i
L S

11 11 t-!t 1 >il 1 r*il t~! >l ,<-i


H H

>l ,<-i <-i

ri

>H
>tt-!tllll

M M I

a)
[ i

11 .^)IJ<-II

I I

I .1 I

I lt- !>tl II lfll II- !

f 1B!

.^1 II .<- !

IM

piupiietate sau
[ {>[ r^]i

IM

cadiui unui cuMtiact ue leasing iinanciai,


(in {H];H

nnhiriat rnnrfisinnat nri i itili7at n radrul unui rr>ntrart dfi Ifiasinn nnfiratinnal sau Hun na7

c) nchinat, cuncesiunat uii utilizat


I] > I t-M 1 I [ H 11 ril ri >l-M 1 I ( KM

i r 11

IIM

IM

nadrul unui nnntrant dfi nnmndat nfi n nfirinad final sau mai mrfi dfi un an1
ri ri riVIll.ri I I

cauiui unui cuMtiact ue leasing upeiaiunai sau, uupd caz, n

{>

ri ;H

111 i :>H IIM

;HM

Da

) IM cazul sucietiiui cumeiciaie iegieiiieiitate ue Legea ni. 31/1990 piivinu sucietiie cumeiciaie, iepubiicat, cu modificrile i cumpietriie ulterluare, informaiile suiicitate pnin prezenta anex se refera: a) ia administratori, n cazui sucletllur pe aciuni sau n cumandit pe aciuni nfiinate n baza Legii nr 31/1990, repubiicat, cu muUlflcrlle i cumpietriie ulteriuare; b) la asuclall care dein minimum 15% din capitalul suclal al sucletll cumeiciaie l la administratori, n cazul altui sucletl comerciale dect cele menionate la lit. aV nfiinate n baza Leaii nr 31/1990. renublicat cu modificrile si comnletrile ulterioare.
I I I rt M I Jl M Vrt I II M l .rt M I 11 Ml .Ml 1 <-] l In M M . M Ml 1 .S, rt III INI >tl .1 II JI I M l IM rt [11. rt I > II M M ."Srt l .1 I M.S.I J I l lrt I M M Urti M M : 1 rt

\f/-\

( .1
LvUUU 11 K aK S H

lei

ri ri>tl U . iri I I K Irli I I I I I I l l l l I l ri ( I I I H I I J l - H I I I I I I I I t-iril rUUIHK K H NIKI U I I 1 K K H.S LvUUU > . UK


L

11

HL MStJHI J

H(

HI J

ci
KLHL rt l 1

1(

>.l O L

1(

.I -FR T LL II I KH

.It-flrll II HLH HUI

XIMrl .S,/."Srt

rt .S.I 11 .rt I rtl 1 I I I 1 >

l I M rtl KSI . ."SM l M ."SI .rt rt l J M

.fi

.ri/

III

<-il<-i

cuntiaveniiiui uii exist sucieti ia caie acetia dein calitatea de asuclau/aumlMlstlatun caie au nsciise n r.a7iprul fiscal fantp HM natura mntravpntiilor
M L

( .1 1,(111111 ri>,l U . \ri I I K 11


UH NJ HH HHS

LT L

-F

11

I T

Irli I I I I I I l l l l I I ri H

111 11 11 I H 11
I I T

T !

> >

ri

UIKI U I I 1 K K

ri>,l H . \ri I I K LUCIII UH US J

11
H

Irli I I I I I I l l l l I l r i H I I l l ( I I HLHL HH .SUI K H

ri\ SUI

n rt

l J I III I I III

.1 H l r t MM rt
I

I I I

HH

IS

[UHI

II M M 1111

HS

HI

.ri I M

11 II

IM

ri l .M>t I ri

IS

I M

IIIIIIIMIIM

(UE)
>> I l ,rt I M .S, I l .M M M II -UT rt l.rt/ll l .M Mirii I I 11 II -UT l

dein viza de iung edeie


M L

IM

nrivind moi mul strinilor n Romnia rpnuhlinat nu morlifir:rilp si mmnlptrilp ultprioarp ( .1


I.IUI I I I

r\umunia

IM

cuMUlllle oidunanei de uigen a ouveniuiui ni. 194/2002

.ri I

11

rtl.M.S,

rt

I T

ri ri>tl U . Iri I I K Jl- H II II NJ HHS HSUi; H

1111; 11111 111; n>i( . 11 Irli I I I I I I l l l l I I ri II 11 I H 11


I T

RR I I I

I I I t-iri UIKI U I I 1 K K CIl/Hll USI HLU

CI

Lvt-ilrllt-; UC -UC I Jf- !lll lf- !/IMII IH III Clt-i UH Sf-illf-ilf-J rtUIMHI H Vrt llll 11 l .rt I I rt M ."SI .1 II 11 III

t - f V \/ri

llrt

rt

ri

ri M

l .1 I I III llll .rt

l IMI

.1/ M
IM

ri l

1 l IIIrt

>,ri I I

I M>1 1 1

II IMI M rt

IMI Ml 1 >t

de i v n s nu desiui activiti ecunumice cunstnd


IVA
R LI I O L L I I M II I M L

n Romnia **\
I . I

upeiaiuni taxabiie din punctul de vedeie ai

ri
M

II I

L\ /

I L

II

.1

L I

I I I

I L>T L

.ri Iri

III

. ^

.1 11
I M

11

MI M

ri S ri IZ.^i f i l i l i
<-iMX<-i ."SM I IMI 11

Il
M M

.ri S I I I
I L LT R

>

M I

11
Ml 1 .S,

I I I I

I I

1/ rt 11
I

.ri I

M M

. M

rt

Mrt

M.I1NIIM

\/f-\
M

l .1 I IIK I llll -ili

ri 1 11 V ,1 II 1 III >. 111 I <-] I I <-] l .rt M l .MI MI Mrt l . Il l IMI MIMMI Mri M

."SI

,ri\
rt M ."SI .11111

MI 1 .S,

\/f-\ >t\

M/M

Jl

ri

.MMrIS

unciui reyisuuiui cumeriuiui a cererii ue nmatriculare in reyisirui cumeriuiui. Si ih sa noti i inilp anliratp fantpi HP fals n antp nnhlinp rlpnlar n rlatplp rlin anpast rlpnlaratip sunt
l.ll Mllrt MI.IM rt l.llllll) MIM_ ."SI I M 11 rt l .

TIMI I II lrt I I
IM llll rt

IMIJIM/MllIrtllllJIJ
rt I llll

IMI MI 1 > 11 rt I M l

.ri l

II IM

rt l I

M l 1 rt I M l.ll l .rt Irti. M

l IM MSI I

rt

1M

) in cazui bucieiaiiiur cumerciaie reyiemeniaie ue i_eyea nr. oi/iaau, repuuiicaia, cu muuiiicanie si cumpieiariie uiieriuare, infnrm^tiilp snliritata nrin nrpT'pnta anpY sps mferH Iri ril 11 I 1 I I I I . S I I ri II 11 ( Vri/\\\ . S f 11 K H tri U H 11 H > ( tirili ( 1 11 1>H1 I 1 > H > (
II I H I II I I H H I

III \Yri/ ri I (-'I1 III .~1 I / I M M I I iepubiicat, cu mudiiiciiie i cumpietiiie uiteiiuaie; b) la asuclall care dein minimum 15% din capitalul suclal al sucletll cumeiciaie l la aUmlMlstraturl, n cazul altui sucieti cumeiciaie dect cele menlunate la llt. a), nfiinate n baza Legii nr 31/1990, republicat, cu muUlflcrlle l cumpietriie ulteriuare. **) Angajamentul de a nu desfura activiti ecunumice cunstnd n upeiaiuni taxabiie din punctul de vedere al TVA n Rnmnia nan la rlata r.nm\mirrii H(=sH7ipsi rta anrnham sai i rpssninnpsrps a n mn ist rrii n srnni iri T\/A pssta valahii ni imai n ra7i il I lf-l I > i l iri I I * ! I C I I l l l l l l l \/ ri \ l l l t - ! I Sri I f-l . S C 1 I H H I I I I ( H I 1 L S I I ri 1 f-fri I I I . S f 1 I I 1 l l l l I 1 (H X/M ( ( Il ( I l I I 1 rit l I H. 1 ri l l l l I 1 H I ( l l l l l .1 I I l l l l > i l \ri\ I I I I I I I I l>H I f-;

Anexa nr.1

096
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

l a

privind anularea nregistrrii n scopuri de TVA, n condiiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, n cazul persoanelor impozabile, nregistrate n scopuri de TVA conform art.153 Agenia Naional de Administrare Fiscal I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
COD DE IDENTIFICARE FISCAL RO LOCALITATE NR. AP. COD POSTAL BLOC SC.

DOMICILIUL FISCAL DIN ROMNIA


JUDE STRADA ET. FA X SECTOR

TELEFON

II. Reprezentare prin mputernicit Nr. act mputernicire.............................. Nume, prenume/Denumire..................... Cod de identificare fiscal...................... ...........Data ...............................................

III. Cifra de afaceri din anul precedent, obinut sau, dup caz, recalculat potrivit dispoziiilor art.152 din Codul fiscal IV. Cifra de afaceri obinut n anul n curs, calculat proporional cu pe rioada scurs de la nceputul anului V. n temeiul dispoziiilor art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit scoaterea din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVA. Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete
Numele persoanei care face declaraia Funcia Semntura tampila

lei lei

Se completeaz de personalul organului fiscal


Organ fiscal Numr nregistrare Numele persoanei care a verificat Data nregistrare

Cod:14.13.01.10.12

Anexa nr.2 Instruciuni de completare a formularului (096) " Declaraie de meniuni privind anularea nregistrrii n scopuri de TVA, n condiiile art.152 alin. (7) din Codul fiscal, n cazul persoanelor impozabile, nregistrate n scopuri de TVA conform art.153" Formularul (096) "Declaraie de meniuni privind anularea nregistrrii n scopuri de TVA, n condiiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, n cazul persoanelor impozabile, nregistrate n scopuri de TVA conform art.153" se completeaz de persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care nu au depit plafonul de scutire prevzut la art.152 alin.(1) sau, dup caz, plafonul determinat conform alin.(5) din Codul fiscal n cursul anului calendaristic precedent i nici plafonul de scutire pentru anul n curs, calculat proporional cu perioada scurs de la nceputul anului, care doresc s fie scoase din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de tax pe valoarea adugat. Formularul (096) "Declaraie de meniuni privind anularea nregistrrii n scopuri de TVA, n condiiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, n cazul persoanelor impozabile, nregistrate n scopuri de TVA conform art.153" se depune la organul fiscal competent, n termenul prevzut de lege. Formularul se completeaz n dou exemplare, nscriindu-se cu majuscule, cite i corect, toate datele prevzute: - un exemplar, semnat i tampilat conform legii, se depune la unitatea fiscal, direct la registratur sau la pot, prin scrisoare recomandat, - un exemplar se pstreaz de ctre persoana impozabil. Completarea formularului se face astfel: Seciunea "I. Date de identificare a persoanei impozabile" Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaz cu denumirea persoanei juridice, a asociaiei sau a entitii fr personalitate juridic ori cu numele i prenumele persoanei fizice, dup caz. Caseta "Cod de identificare fiscal" se completeaz cu codul de nregistrate n scopuri de TVA nscris n certificatul de nregistrare n scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligaia de a depune decontul de tax pe valoarea adugat. nscrierea cifrelor n caset se face cu aliniere la dreapta. Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaz cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup caz) al persoanei impozabile. Seciunea "II Reprezentare prin mputernicit" - se completeaz de ctre mputernicitul desemnat potrivit art.18 din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i se nscrie numrul i data cu care mputernicitul a nregistrat actul de mputernicire, n form autentic i n condiiile prevzute de lege, la organul fiscal. Caseta "Nume, prenume/Denumire" - se completeaz cu datele privind numele i prenumele sau denumirea mputernicitului. Caseta "Cod de identificare fiscal" se completeaz cu codul de identificare fiscal atribuit mputernicitului. Seciunea III se completeaz cu cifra de afaceri din anul precedent, obinut sau, dup caz, recalculat, de ctre contribuabil, potrivit prevederilor art.152 alin.(2) sau alin.(5), dup caz, din Codul fiscal. Cifra de afaceri se calculeaz n lei, pe baza informaiilor din jurnalele pentru vnzri aferente operaiunilor efectuate n cursul anului calendaristic precedent celui n care se depune declaraia de meniuni. Seciunea IV se completeaz cu cifra de afaceri obinut n anul n curs, calculat proporional cu perioada scurs de la nceputul anului, fraciunea de lun considerndu-se o lun calendaristic.

ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 101/2008)

1 M l f-iXH

f-iNLf-i IKLJIIJIJUHH Hi;SM i l l i

Anexa nr.2 la OPANAF 70/2012 INSTRUCIUNI de completare a formularului 100 "Declaraie privind obligaiile de plat la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs I. Depunerea declaraiei Declaraia privind obligaiile de plat la bugetul de stat se completeaz i se depune de ctre contribuabilii crora le revin, potrivit legislaiei n vigoare, obligaiile declarative i de plat pentru impozitele, taxele i contribuiile cuprinse n Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin. 1. Termenul de depunere a declaraiei: - pn la data de 25, inclusiv, a lunii urmtoare perioadei de raportare, potrivit pct.1.1 i 1.2; - la alte termene, astfel cum este prevzut pentru obligaiile de plat menionate la pct.1.3. 1.1. Lunar, pentru obligaiile de plat reprezentnd: a) impozit reinut la surs, conform legislaiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectual, pentru care obligaia declarrii, calculrii, reinerii i plii contribuiilor sociale nu revine pltitorului de venit, impozit pe veniturile din activitatea de expertiz contabil i tehnic, judiciar i extrajudiciar, impozit pe veniturile din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil, precum i a contractelor de agent, pentru care obligaia declarrii, calculrii, reinerii i plii contribuiilor sociale nu revine pltitorului de venit, impozit pe veniturile din arend, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobnzi, impozit pe ctigul din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte operaiuni de acest gen, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii i din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activiti agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; b) accize, cu excepia situaiilor prevzute la pct.1.3; c) impozit la ieiul din producia intern; d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice; e) impozit pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, sau conform conveniilor de evitare a dublei impuneri, ncheiate de Romnia cu alte state; f) vrsminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap nencadrate, conform Legii nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; g) taxa anual de autorizare a jocurilor de noroc, regularizat periodic, n funcie de realizri; taxa de acces pentru jocurile de noroc; h) contribuii pentru finanarea unor cheltuieli de sntate, prevzute de Legea nr.95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare. 1.2. Trimestrial, pentru obligaiile de plat reprezentnd: a) pli anticipate, n contul impozitului pe profit anual, datorate de societi comerciale bancare, persoane juridice romne, i de sucursalele din Romnia ale bncilor, persoane juridice strine;

b) impozit pe profit datorat de persoane juridice romne, altele dect cele prevzute la lit.a), precum i de ctre persoanele juridice cu sediul social n Romnia, nfiinate potrivit legislaiei europene1; c) impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice, rezidente i nerezidente ; d) impozit pe profit datorat de persoane juridice strine, altele dect cele prevzute la lit.a): impozit pe profit datorat de persoane juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n Romnia, impozit pe profit din asocieri, impozit pe profit datorat de persoane juridice strine care vnd/cesioneaz proprieti imobiliare situate n Romnia sau titluri de participare deinute la o persoan juridic romn, conform art.13 lit.b), c) i d) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare ; e) impozit pe veniturile microntreprinderilor; f) impozit pe veniturile persoanelor fizice, rezidente i nerezidente, dintr-o asociere cu o persoan juridic microntreprindere, care nu genereaz o persoan juridic; g) redevene miniere i petroliere; h) facilitile fiscale prevzute la art.38 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. 1.3. Alte termene: a) pn la data de 25 decembrie inclusiv a anului n curs pentru anul urmtor, pentru obligaiile de plat reprezentnd taxa pentru activitatea de prospeciune, explorare i exploatare a resurselor minerale, cuprins la poziia nr.25 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin; b) pn la termenul de plat prevzut de lege, pentru urmtoarele obligaii de plat: impozit pe veniturile din dobnzi, n cazul mprumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe ctigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, n cazul societilor nchise, i din transferul prilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; vrsminte din profitul net al regiilor autonome, societilor i companiilor naionale; taxe pentru organizarea i exploatarea jocurilor de noroc; c) pn la termenul prevzut la art.20652 alin.(4) i (5) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, n situaiile prevzute la art.2067 alin.(1) lit.b) i c), alin.(7), (8) i (9) din aceeai lege; d) pn la data de 25 a celei de-a doua luni urmtoare ncheierii trimestrului pentru care se datoreaz contribuia, pentru obligaia de plat reprezentnd contribuia trimestrial datorat pentru medicamentele suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii, datorat de persoanele prevzute la art.4 alin.(3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.77/2011, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Organul fiscal competent Declaraia privind obligaiile de plat la bugetul de stat se depune la organul fiscal n a crui eviden fiscal contribuabilul este nregistrat ca pltitor de impozite, taxe i contribuii. ) Pentru declararea impozitului pe profit datorat, n cursul anului, formularul se completeaz pentru trimestrele I-III. 3. Modul de depunere Declaraia privind obligaiile de plat la bugetul de stat se completeaz cu ajutorul programului de asisten. Formularul se depune, la organul fiscal competent, n format PDF, cu fiier XML ataat, pe suport CD, nsoit de formatul hrtie, semnat i tampilat conform legii sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distan, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

II. Completarea declaraiei 1. Perioada de raportare n rubrica "Luna" se nscrie cu cifre arabe numrul lunii la care se refer obligaia sau numrul ultimei luni a perioadei de raportare, dup caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie sau 3 pentru trimestrul I). Anul pentru care se completeaz declaraia se nscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012). 2. Seciunea A "Date de identificare a pltitorului" n caseta "Cod de identificare fiscal" se completeaz codul de identificare fiscal atribuit contribuabilului, conform legii, nscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. n cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, exist obligaia nregistrrii fiscale se completeaz codul de nregistrare fiscal atribuit asocierii, conform legii. n cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, nu exist obligaia nregistrrii fiscale se completeaz codul de identificare fiscal al persoanei desemnate, care ndeplinete, potrivit legii, obligaiile declarative ale asociailor. n situaia n care declaraia se completeaz de ctre mputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se nscriu codul de identificare fiscal atribuit de organul fiscal competent persoanei ale crei obligaii sunt ndeplinite, precum i datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcia/Calitatea" din formular se nscrie "mputernicit". n cazul n care contribuabilul este nregistrat n scopuri de tax pe valoarea adugat, n prima csu se nscrie prefixul RO. n rubrica "Denumire" se nscriu, dup caz, denumirea sau numele i prenumele pltitorului de impozit, taxe i contribuii. Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al pltitorului de impozite, taxe i contribuii. 3. Seciunea B "Date privind creana fiscal" Pentru fiecare impozit, tax i contribuie prevzute n Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, cuprins n anexa nr.15 la ordin, pentru care exist obligaii declarative n perioada de raportare, se completeaz n acelai formular cte un tabel generat cu ajutorul programului de asisten, corespunztor tipului de impozit, tax sau contribuie, nscriindu-se sumele reprezentnd obligaiile constituite n perioada de raportare la care se refer declaraia, n conformitate cu instruciunile de mai jos. n situaia n care, n perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plat/ de restituit pentru impozitele, taxele i contribuiile cuprinse n vectorul fiscal ataat contribuabilului, la rubrica "Suma datorat/de plat" se nscrie cifra 0 (zero). Necompletarea tabelului corespunztor tipului de impozit, tax sau contribuie din seciunea B, respectiv tabelul de la pct.I sau II, dup caz, pentru impozitul, taxa sau contribuia pentru care exist obligaie declarativ potrivit legii, echivaleaz cu nedeclararea obligaiei respective. Corectarea obligaiilor declarate eronat n formular se face prin depunerea formularului 710 "Declaraie rectificativ", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale n vigoare. Coloana "Denumire crean fiscal": se nscrie denumirea obligaiei de plat, conform Nomenclatorului obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin, datorat n perioada de raportare. 3.1. Tabelul de la pct.I "Impozite i taxe care se pltesc n contul unic" se completeaz pentru declararea obligaiilor de plat prevzute la poziiile 1 - 18, 20 - 24 i 28 - 29 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin. Rndul 1 "Suma datorat": se nscrie suma reprezentnd impozitul datorat/taxa datorat n perioada de raportare, conform legii. Rndul 2 "Suma de plat": se nscrie suma de la rndul 1.

Rndul 3 "Suma de recuperat" se completeaz, pentru poziiile 3 i 4 din Nomenclator, dup caz, n funcie de rezultatul definitivrii impozitului pe profit anual datorat, din activitile desfurate n asociere de ctre contribuabilii prevzui la art.13 lit.c) i e) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul nu se completeaz pentru trim. I-III. Rndul "Total obligaii de plat": se nscrie suma reprezentnd obligaii de plat la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se pltete n contul unic corespunztor, respectiv totalul sumelor declarate, nscrise la rndul 2 "Suma de plat", pentru fiecare impozit/tax declarat n perioada de raportare. 3.1.1. Pentru plile anticipate n contul impozitului pe profit anual, prevzute la poziia nr.1 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin, datorate de contribuabilii prevzui la art.34 alin.(4) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, societi comerciale bancare - persoane juridice romne i sucursalele din Romnia ale bncilor persoane juridice strine, formularul se completeaz pentru trimestrele I-IV, dup cum urmeaz: Rndul 1 "Suma datorat": se nscrie suma reprezentnd o ptrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preurilor de consum, estimat cu ocazia elaborrii bugetului iniial al anului pentru care se efectueaz plile anticipate calculat n conformitate cu prevederile art.34 alin.(8) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Contribuabilii, prevzui la art.34 alin.(4) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, nou-nfiinai, nfiinai n cursul anului precedent sau care la sfritul anului fiscal precedent nregistreaz pierdere fiscal efectueaz pli anticipate n contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaz plata anticipat. Rndul 2 "Suma de plat": se nscrie suma de la rndul 1. 3.1.2. (1) Pentru obligaiile prevzute la poziiile 2 - 4 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin, datorate n conformitate cu prevederile art.34 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru trimestrele I - III, formularul se completeaz astfel: Rndul 1 "Suma datorat" - se nscrie suma reprezentnd impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculat ca diferen ntre impozitul pe profit stabilit, cumulat de la nceputul anului, la sfritul perioadei de raportare i impozitul pe profit stabilit, cumulat de la nceputul anului, la sfritul perioadei precedente celei de raportare, n situaia n care cumulat, n perioada de raportare, s-a nregistrat profit impozabil. n situaia n care n perioada de raportare s-a nregistrat pierdere fiscal sau scderea profitului impozabil, la rndul 1 din formular se va nscrie cifra 0 (zero). Rndul 2 "Suma de plat" - se nscrie suma de la rndul 1. (2) Formularul nu se completeaz i nu se depune pentru impozitul pe profit de ctre urmtorii contribuabili: - organizaiile nonprofit; - contribuabilii care obin venituri majoritare din cultura cerealelor i plantelor tehnice, pomicultur i viticultur. (3) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obinute de persoanele juridice strine din proprieti imobiliare i din vnzarea-cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan juridic romn: a) n situaia n care pltitorul de venit nu este o persoan juridic romn sau un sediu permanent din Romnia al unei persoane juridice strine, obligaia declarrii impozitului pe profit revine persoanei juridice strine care realizeaz veniturile menionate la art.30 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile

ulterioare, respectiv mputernicitului desemnat pentru ndeplinirea acestei obligaii; b) n situaia n care pltitorul de venit este o persoan juridic romn sau un sediu permanent din Romnia al unei persoane juridice strine, obligaia declarrii impozitului pe profit pentru persoana juridic strin care realizeaz veniturile menionate la art.30 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, revine pltitorului de venit. (4) Declararea impozitului pe profit n cazul contribuabililor prevzui la art.13 lit.c) i e) care i desfoar activitatea n cadrul unei asocieri: a) n cazul asociailor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociailor persoane fizice se declar la poziia 3 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin; b) n cazul asociailor persoane juridice strine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociailor persoane juridice strine se declar la poziia 4 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin. Rndul 3 "Suma de recuperat" se completeaz numai cu ocazia definitivrii impozitului pe profit anual datorat, din activitile desfurate n asociere de ctre contribuabilii prevzui la art.13 lit.c) i e) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, n funcie de rezultatul regularizrii impozitului anual cu sumele declarate n cursul anului. 3.1.3. Contribuabilii care beneficiaz de faciliti fiscale, n conformitate cu dispoziiile art.38 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, declar impozitul pe profit scutit la poziia 29 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin. Sumele se nscriu la rndul 1 "Suma datorat" din formular, fr completarea rndului 2 "Suma de plat". 3.1.4. (1) Pentru impozitul pe veniturile microntreprinderilor, de la pozitia 6 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevzut n anexa nr.15 la ordin, formularul se completeaz, dup cum urmeaz: Rndul 1 "Suma datorat": se nscrie suma reprezentnd impozitul pe veniturile microntreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului IV1 din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 2 "Suma de plata": se nscrie suma de la rndul 1. (2) Microntreprinderile care realizeaz n cursul anului venituri mai mari dect plafonul prevzut de lege sau venituri de natura celor prevzute la art.112A2 alin. (6) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia declarrii impozitului pe profit, ncepnd cu trimestrul n care s-a depit limita prevzut de lege sau ncepnd cu trimestrul n care au desfurat activiti de natura celor prevzute la art.112A2 alin.(6) din Codul fiscal, dup caz. n cazul n care se realizeaz, n cursul anului, venituri mai mari dect plafonul prevzut de lege, la rndul 1 "Suma datorat" se nscrie suma reprezentnd diferena dintre impozitul pe profit calculat de la nceputul anului fiscal pn la sfritul perioadei de raportare, conform legii, si impozitul pe veniturile microntreprinderilor, declarat n cursul anului. Microntreprinderile care n cursul unui trimestru ncep s desfoare activiti de natura celor prevzute la art. 112A2 alin. (6) din Codul fiscal, la rndul 1 "Suma datorat" nscriu suma reprezentnd impozit pe profit, lund n calcul veniturile i cheltuielile nregistrate ncepnd cu trimestrul respectiv. 3.1.5. La poziia 15 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin se nscrie numai suma reprezentnd impozitul pe ctigul din transferul valorilor mobiliare, n cazul societilor nchise i din transferul prilor sociale. 3.1.6. n cazul n care autoritile i instituiile publice, persoanele juridice, publice

sau private au optat pentru achiziionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate n unitile protejate autorizate, pe baz de parteneriat, pentru obligaia prevzut la poziia 24 "Vrsminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap nencadrate" din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin, formularul se completeaz dup cum urmeaz: - n situaia n care, valoarea achiziiilor este n sum echivalent cu suma datorat la bugetul de stat n condiiile prevzute la art.78 alin.(3) lit.a) din Legea nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n luna de raportare nu exist obligaia declarrii poziiei 24 "Vrsminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap nencadrate"; - n situaia n care, valoarea achiziiilor este mai mic dect echivalentul sumei datorate la bugetul de stat n condiiile prevzute la art.78 alin.(3) lit.a) din Legea nr.448/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, n luna de raportare, la poziia 24 "Vrsminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap nencadrate" se declar diferena dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat i valoarea produselor i serviciilor achiziionate; - n situaia n care, valoarea achiziiilor este mai mare dect echivalentul sumei datorate la bugetul de stat n condiiile prevzute la art.78 alin.(3) lit.a) din Legea nr.448/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, poziia 24 "Vrsminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap nencadrate" nu se declar n luna de raportare, iar diferena de sume se reporteaz n lunile urmtoare prin diminuarea obligaiei de plat. 3.2. Tabelul de la punctul II "Impozite, taxe i alte obligaii care nu se pltesc n contul unic" se completeaz pentru declararea obligaiilor de plat prevzute la poziiile 19, 25 - 27 i 30 - 63 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin. Rndul "Total obligaii de plat": se nscrie suma reprezentnd totalul obligaiilor de plat pentru perioada de raportare, reprezentnd obligaii care nu se pltesc n contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, nscrise la rndul 3 "Suma de plat". 3.2.1. Obligaiile prevzute la poziiile 30 - 54 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15, se declar de ctre operatorii economici, pltitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i prevederilor normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.44/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: Rndul 1 "Suma datorat": se completeaz cu suma datorat n perioada de raportare. Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde n declaraie accizele aferente produselor provenite din import, care se declar n declaraia vamal. Rndul 2 "Suma deductibil": se completeaz, dac este cazul, nscriindu-se, dup caz: a) contribuiile prevzute la art.363 alin.(1) lit.a) i b) din Legea nr.95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, datorate Ministerului Sntii, cuprinse n accizele datorate n perioada de raportare, nscrise la rndul 1; b) suma rezultat din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru igarete, igri i buturi alcoolice, potrivit art.70 alin.(1) lit.c) din Legea educaiei fizice i sportului nr.69/2000, cu modificrile i completrile ulterioare;

c) contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcrii, exclusiv TVA, pentru care se calculeaz acciza datorat n perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare i normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003. Rndul 3 "Suma de plat": se nscrie suma reprezentnd diferena dintre suma datorat i suma deductibil, respectiv dintre suma nscris la rndul 1 i suma nscris la rndul 2. Rndul 4 "Suma de restituit": se nscrie suma reprezentnd acciza de restituit, potrivit legii, rezultat n perioada de raportare. 3.2.2. Obligaia prevzut la poziia 55 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15, se declar de ctre operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, care, potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.246/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia recalculrii taxei anuale de autorizare, n funcie de ncasrile efective, dup cum urmeaz: Taxa anual de autorizare a jocurilor de noroc, regularizat periodic, n funcie de realizri, datorat pentru perioada de raportare, prevzut la poziia 55 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15, se completeaz de ctre operatorii economici, n situaia n care n cursul anului de autorizare ncasrile efective depesc ncasrile estimate prin documentaia prezentat la data autorizrii, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.77/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 1 "Suma datorat": se completeaz cu suma datorat n perioada de raportare, reprezentnd taxa de autorizare stabilit n funcie de ncasrile efective, n conformitate cu art.14 alin.(2) lit.b) subpct.(iii) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.77/2009, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 2 "Suma datorat anterior": se completeaz cu suma reprezentnd taxa de autorizare datorat de la nceputul perioadei de autorizare pn la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea. Rndul 3 "Suma de plat": se nscrie suma reprezentnd diferena dintre suma datorat i suma datorat anterior, respectiv dintre suma nscris la rndul 1 i suma nscris la rndul 2. Obligaiile prevzute la poziiile 61 i 62 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr. 15 la ordin, se declar de ctre operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr.77/2009, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, i potrivit Hotrrii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, cu modificrile i completrile ulterioare. Pentru obligaiile prevzute la poziiile 61 i 62 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr. 15 la ordin, completarea declaraiei se face astfel: Rndul 1 "Suma datorat" - se nscrie suma reprezentnd taxele pentru organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, respectiv taxa de acces pentru jocurile de noroc, datorate n perioada de raportare. Rndul 3 "Suma de plat" - se preia suma nscris la rndul 1 "Suma datorat". 3.2.3. Obligaiile prevzute la poziiile 19, 25 - 27 i 56 - 60 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15, se declar dup cum urmeaz: Rndul 1 "Suma datorat": se completeaz cu suma datorat n perioada de raportare.

Rndul 3 "Suma de plat": se nscrie suma de la rndul 1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal, prevzut la poziia 19 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, se stabilete de notarii publici, n conformitate cu dispoziiile art.77A1 alin. (1) i (3) din Legea nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Ordinului ministrului finanelor publice i al ministrului justiiei nr.1706/1889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plat i rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal i a modelului i coninutului unor formulare prevzute la titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, cu modificrile ulterioare. 3.2.4. Obligaia prevzut la poziia 63 din Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat, prevzut n anexa nr.15 la ordin, se declar de ctre pltitorii de contribuii, prevzui la art.4 alin.(3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.77/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: Rndul 1 "Suma datorat" - se nscrie suma reprezentnd contribuia trimestrial datorat potrivit art.5 alin.(3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.77/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. n funcie de rezultatul regularizrilor efectuate potrivit art.6 alin.(4) din ordonan, diferenele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se nscriu, dup caz, la rndul 1 "Suma datorat", majornd obligatia datorat n perioada de raportare curent sau la rndul 2 "Suma deductibil". Rndul 3 "Suma de plat" - se nscrie, dup caz, suma de la rndul 1 sau diferena dintre suma nscris la rndul 1 i suma nscris la rndul 2, n funcie de rezultatul regularizrii. Rndul 4 "Suma de restituit" - se completeaz, dac este cazul, n funcie de rezultatul regularizrii, nscriindu-se diferena dintre suma nscris la rndul 2 i suma nscris la rndul 1.
Agenia Naional de Administrare Fiscal

DECLARA PROFIT
Anexa nr.1

IE PRIVIND IMPOZITUL PE

ANUL

101
J_L

| | Declaraie rectificativ

Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative Se completeaz cu "X" n cazul contribuabililor care definitiveaz nchiderea | | exerciiului financiar anterior pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor celui de raportare.

A. Date de identificare a pl titorului

B. Date privind impozitul pe profit


Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI Venituri din exploatare Cheltuieli de exploatare Rezultat din exploatare (rd.1-rd.2) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar (rd.4-rd.5) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultat extraordinar (rd.7-rd.8) Rezultat brut (rd.3+rd.6+rd.9) Elemente similare veniturilor Elemente similare cheltuielilor Rezultat dup includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.10+rd.11-rd.12) Amortizare fiscal 1 2 3 4 S 6 l S 9 10 11 12 13 14

SUME -lei-

1 2 3 4 S 6 l S 9 10 11 12 13 14 15 16 1l 1S

Cheltuieli cu dobnzile i diferenele de curs valutar reportate din perioada 1S precedent Rezerva legal deductibil 16 Provizioane fiscale Alte sume deductibile, din care: 1l 1S 1S. 1 19 20 21 22 23

1S.1 Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare 19 20 21 22 23 Total deduceri (rd.14 la rd.18) Dividende primite de la alt persoan juridic romn Alte venituri neimpozabile Total venituri neimpozabile (rd.20+rd.21) Profit/pierdere (rd.13-rd.19-rd.22)

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.04

24 25 26

Cheltuieli cu impozitul pe profit Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat n strintate

24 25

Dobnzile/majorrile de ntrziere, amenzile, confiscrile i penalitile de 26 ntrziere datorate ctre autoritile romne/strine Cheltuieli de protocol care depesc limita prevzut de lege Cheltuieli de sponsorizare i/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii Cheltuieli cu amortizarea contabil 27 28 29

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Cheltuieli cu provizioanele i cu rezervele care depesc limita prevzut 30 de lege Cheltuieli cu dobnzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru 31 perioada urmtoare Cheltuieli cu dobnzi i diferene de curs valutar reportate pentru perioada urmtoare Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile Alte cheltuieli nedeductibile Total cheltuieli nedeductibile (rd.24 la rd.34) Total profit impozabil/pierdere fiscal pentru anul de raportare, nainte de reportarea pierderii (rd.23+rd.35) Pierdere fiscal n perioada curent, de reportat pentru perioada urmtoare Pierdere fiscal de recuperat din anii precedeni Profit impozabil/pierdere fiscal, de recuperat n anii urmtori (rd.36+rd.37-rd.38) Total impozit pe profit (rd.40.1 la rd.40.2), din care: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40.1 40.2 41 41.1 41.2 41.2. 1 41.3 42 43 44

40.1 Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16% 40.2 Impozit de 5% aplicat veniturilor din activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor i a cazinourilor sau pariurilor sportive 41 Total credit fiscal (rd.41.1 + rd.41.2 + rd.41.3) 41.1 Credit fiscal extern 41.2 Impozit pe profit scutit, din care: 41.2. Impozit pe profit scutit, potrivit art.38 alin.(1) din Codul fiscal 1 41.3 Scutiri i reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislaiei n vigoare 42 Impozit pe profit nainte de scderea sumelor reprezentnd sponsorizare/i sau mecenat i burse private (rd.40-rd.41) 43 44 Sume reprezentnd sponsorizare i/sau mecenat, burse private, n limita prevzut de lege Impozit pe profit anual (rd.42-rd.43)

45 46 47 48 49

Impozit pe profit stabilit n urma inspeciei fiscale pentru anul fiscal de raportare i care se regsete n indicatorii din formular Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 Impozitul pe veniturile microntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100

45 46 47

Diferena de impozit pe profit datorat [rd.44-(rd.45+rd.46+rd.47)] 48 Diferena de impozit pe profit de recuperat [(rd.45+rd.46+rd.47)- 49 rd.44]

Cod bugetar:

Prezenta declaraie reprezint titlu de crean i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia, n condiiile legii. Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declaraie sunt corecte i complete.

Semntura i tampila
Nume, Prenume: Funcia/Calitatea: I I

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:

INSTRUCIUNI de completare a formularului 101 "Declaraie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04 I. Depunerea declaraiei 1. Declaraia privind impozitul pe profit se completeaz i se depune anual de ctre pltitorii de impozit pe profit, pn la data de 25 martie, inclusiv, a anului urmtor. Contribuabilii prevzui la art.34 alin.(5) lit.a) i b) din Codul fiscal depun declaraia anual de impozit pe profit pn la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmtor. Declaraia se depune la organul fiscal n a crui eviden fiscal contribuabilul este nregistrat ca pltitor de impozite, taxe i contribuii. Contribuabilii care au optat pentru definitivarea nchiderii exerciiului financiar 2011 pn la data de 25 februarie 2012, potrivit prevederilor art.34 alin.(11) din Codul fiscal, n vigoare pn la 31 decembrie 2011, depun declaraia anual de impozit pe profit pentru anul 2011 pn la data de 25 martie 2012, fr a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011. Persoanele juridice care, n cursul anului fiscal, se dizolv cu lichidare, potrivit legii, au obligaia s depun declaraia anual de impozit pe profit i s plteasc impozitul pn la data depunerii situaiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Persoanele juridice care, n cursul anului fiscal, se dizolv fr lichidare au obligaia s depun declaraia anual de impozit pe profit i s plteasc impozitul pn la nchiderea perioadei impozabile. La completarea formularului se au n vedere prevederile Legii nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Hotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanelor Publice i cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. n cazul n care pltitorul corecteaz declaraia depus, declaraia rectificativ se ntocmete pe acelai model de formular, nscriind "X" n spaiul special prevzut n acest scop. 2. Declaraia privind impozitul pe profit se completeaz cu ajutorul programului de asisten. Formularul se depune n format hrtie, semnat i tampilat conform

legii, cu codificarea informaiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distan, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. II. Completarea declaraiei 1. Perioada de raportare n rubrica "Anul" se nscrie cu cifre arabe anul pentru care se completeaz declaraia (de exemplu: 2010). Rubricile privind "Perioada" se completeaz numai pentru anul 2010, n conformitate cu prevederile art. 34 alin. (16) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Seciunea A "Date de identificare a pltitorului" n caseta "Cod de identificare fiscal" se completeaz codul de identificare fiscal atribuit conform legii, nscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. n situaia n care declaraia se completeaz de ctre mputernicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se nscriu codul de identificare fiscal atribuit de organul fiscal competent persoanei ale crei obligaii sunt ndeplinite, precum i datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcia/Calitatea" din formular se nscrie "mputernicit". n prima csu se nscrie prefixul RO, n cazul n care contribuabilul este nregistrat n scopuri de tax pe valoarea adugat. n rubrica "Denumire" se nscrie denumirea pltitorului. Rubricile privind adresa se completeaz cu datele privind adresa domiciliului fiscal al pltitorului. 3. Seciunea B "Date privind impozitul pe profit" Rndurile 1 - 10 - se completeaz cu datele corespunztoare, nregistrate n evidena contabil a contribuabililor. La rndul 2 "Cheltuieli de exploatare" se nscrie i cheltuiala cu impozitul pe profit. n cazul n care se nregistreaz un rezultat negativ (pierdere), acesta se va nregistra cu semnul "-" (minus). Rndul 11 - se completeaz cu sumele reprezentnd diferene favorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii creanelor i datoriilor n valut, nregistrate n contabilitate la data schimbrii sistemului contabil n contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratrii sau transpunerii, care devin impozabile la data ncasrii/plii acestora, pentru perioada retratat sau transpus. De asemenea, se completeaz i cu sumele reprezentnd rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile n conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), alin. (5A1) i alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Totodat, acest rnd se completeaz i cu sumele reprezentnd veniturile care se iau n calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit prevederilor legale n vigoare pn la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Rndul 12 - se completeaz cu sumele reprezentnd diferene nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii creanelor i datoriilor n valut, nregistrate n contabilitate la data schimbrii sistemului contabil n contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratrii sau transpunerii la data ncasrii/plii acestora, pentru perioada retratat sau transpus. Se completeaz i cu cheltuielile de administrare capitalizate n valoarea stocurilor (la data scderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare i valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar rmase de recuperat, corespunztor duratei iniiale de amortizare, dup caz. De asemenea, acest rnd se completeaz cu sumele reprezentnd cheltuielile care se iau n calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003,

cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit prevederilor legale n vigoare pn la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Rndul 14 - se completeaz cu suma reprezentnd amortizarea fiscal determinat conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i amortizarea fiscal determinat potrivit art. 19A1 alin. (1) lit. b) din acelai act normativ. Rndul 15 - se completeaz cu suma reprezentnd cheltuielile cu dobnzile i diferenele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rndul 32 din Declaraia privind impozitul pe profit depus pentru anii anteriori. Rndul 16 - se completeaz cu valoarea reprezentnd constituirea sau creterea net a rezervei legale n perioada de raportare, n conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 17 - se nscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din titlul II din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, altele dect cele care sunt nregistrate pe cheltuieli de exploatare la rndul 2 din formular. Rndul 18 - se completeaz cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispoziiilor Legii nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 18.1 - se completeaz cu suma reprezentnd deducerea suplimentar la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activitile de cercetaredezvoltare, n conformitate cu prevederile art. 19A1 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 20 - se completeaz cu veniturile financiare reprezentnd dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alt persoan juridic romn. Rndul 21 - se completeaz cu valorile corespunztoare veniturilor neimpozabile, altele dect cele nregistrate la rndul 20, prevzute la art. 20 i 20A1 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 24 - se completeaz cu sumele reprezentnd cheltuielile cu impozitul pe profit nregistrate n evidena contabil. Rndul 25 - se completeaz cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat n strintate, reflectate drept cheltuial n evidena contabil. Rndul 26 - se nscriu valorile reprezentnd cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 27 - se nscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depete limita prevzut la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 28 - se nscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare i/sau mecenat i cu bursele private, efectuate potrivit legii i nregistrate n contabilitate. Rndul 29 - se nscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea nregistrat n contabilitate. Rndul 30 - se nscriu toate sumele nregistrate drept cheltuieli n contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor i a rezervelor, peste limitele sau n alte condiii dect cele prevzute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 31 - reprezint valoarea cheltuielilor cu dobnzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada urmtoare, n conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 32 - reprezint valoarea cheltuielilor cu dobnzile i cu diferenele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada urmtoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.

Rndul 33 - se completeaz cu valoarea cheltuielilor efectuate n scopul realizrii de venituri neimpozabile, cu excepia celor prevzute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 34 - se completeaz cu sumele reprezentnd alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt: - depirile limitelor admisibile, stabilite prin dispoziiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia celor menionate la lit. a), g), h), i); - cheltuielile prevzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia celor menionate la lit. a), b), i) i p); - alte cheltuieli care nu sunt efectuate n scopul realizrii de venituri impozabile. Rndul 37 - se completeaz cu sumele reprezentnd pierderile nregistrate n perioada curent, de reportat pentru perioada urmtoare, conform prevederilor art. 32 i art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru tranzaciile efectuate pn la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Rndul 38 - se completeaz cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare att din activitile din Romnia, ct i din cele din surse externe. Nu se includ la acest rnd pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 i art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru tranzaciile efectuate pn la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare. Rndul 40.1 - se nscrie suma rezultat din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu aceast cot. Rndul 40.2 - se completeaz cu suma reprezentnd impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, n condiiile reglementate de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 41.1 - se completeaz cu valoarea cea mai mic dintre urmtoarele dou valori, pe fiecare stat din care se obin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reinere la surs, venituri impuse att n Romnia, ct i n statul strin, respectiv: 1. suma impozitelor pltite direct sau indirect prin reinere la surs i virate de o alt persoan ctre acel stat strin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atest plata acestora; 2. suma egal cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevzute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, la: - profiturile impozabile obinute de sediile permanente din acel stat strin, profituri calculate n conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare; - celelalte venituri obinute n acel stat strin. Rndul 41.2 - se nscrie suma ce reprezint scutirea de la plat a impozitului pe profit. Rndul 41.2.1 - se nscriu suma ce reprezint scutirea de la plat a impozitului pe profit realizat din activitatea desfurat pe durata de existen a zonei defavorizate, precum i suma ce reprezint scutirea de la plata impozitului pe profit potrivit art. 38 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 41.2.2 - se nscrie suma ce reprezint scutirea de la plat a impozitului pe profit reinvestit, n conformitate cu prevederile art. 19A2 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 41.3 - se nscriu sumele ce reprezint reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaiei n vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea i/sau mecenatul i cu bursele private, efectuate potrivit legii.

Rndul 43 - se nscriu sumele reprezentnd cheltuielile cu sponsorizarea i/sau mecenatul, precum i cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, n limitele i n condiiile prevzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. 4. Seciunea C "Date privind definitivarea impozitului pe profit anual" Rndul 1 - se preia suma nscris la rndul 44, reprezentnd impozitul pe profit anual. Rndul 1.1 - se nscrie suma reprezentnd impozitul pe profit aferent activitilor de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, att impozitul aferent profitului ce se impune cu cota de 16%, ct i impozitul de 5% pentru aceste activiti. Rndul 1.2 - se nscrie suma reprezentnd impozitul pe profit aferent altor activiti dect cele prevzute la rndul 1.1. Rndul 2 - se nscrie suma reprezentnd impozitul minim anual, prevzut la art. 18 alin. (2) i (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, recalculat n mod corespunztor pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010. Rndul se completeaz numai de ctre contribuabilii obligai la plata acestuia, n conformitate cu prevederile legale mai sus invocate. n cazul contribuabililor pentru care perioada impozabil ncepe sau se ncheie n cursul anului, la acest rnd se nscrie impozitul minim anual, recalculat n mod corespunztor pentru perioada respectiv. Contribuabilii care se afl n procedura insolvenei, respectiv n dizolvare, i care au fost obligai la plata impozitului minim pn la data intrrii n vigoare a Legii nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, completeaz acest rnd cu suma impozitului minim datorat pn la data intrrii n vigoare a Legii nr. 76/2010. ATENIE! Contribuabilii care nu datoreaz impozit minim, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i normelor metodologice, date n aplicarea acesteia, nu completeaz rndul 2. De asemenea, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010, acest rnd nu se completeaz. Rndul 3 - se nscrie suma reprezentnd impozitul pe profit datorat. Pentru completarea acestui rnd se va avea n vedere compararea sumei nscrise la rndul 1.2 cu suma nscris la rndul 2. Pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010, aceast comparaie nu se efectueaz. Rndul 4 - se nscrie suma reprezentnd diferena de impozit pe profit stabilit de organele de inspecie fiscal pentru anul fiscal de raportare i care se regsete n indicatorii din formular. Rndul 5 - se nscrie suma reprezentnd totalul sumelor nscrise la rndul 2 "Suma de plat" din formularul 100 "Declaraie privind obligaiile de plat la bugetul de stat", reprezentnd impozit pe profit sau pli anticipate n contul impozitului pe profit, declarate trimestrial. n situaia n care n anul fiscal de raportare sumele au fost corectate prin depunerea unei declaraii rectificative (formular 710 "Declaraie rectificativ"), se vor avea n vedere sumele corectate.
Agenia Naional deAdministrare Fiscal

Anexa nr.1

DECLARAIE-INVENTAR privindcontribuiiletrimestrialedatoratepentru medicamentelesuportate dinFondulnaionalunicde #11 asigurrisocialedesntateidinbugetulMinisterului * * Sntii, aflaten sold la data de 1 octombrie 2011 i

neachitate

Declaraie rectificativa

Se completeaz cu Xn cazul declaraiilor rectificative

A. Date de identificare a pltitorului

B. Date privind creana fiscal

Contribuietrimestrial datorat pentru medicamentelesuportatedin Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii Cod bugetar: Termen de Suma (lei) plat (col.2)
( ) / /

(col.1)

Total
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declara ie sunt corecte i complete.
Nume, Prenume |~ Funcia

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.41.

29

Anexa nr.2 INSTRUCIUNI de completare a formularului 170 "Declaraie-inventar privind contribuiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii, aflate n sold la data de 1 octombrie 2011 i neachitate" I. Depunerea declaraiei Formularul 170 "Declaraie-inventar privind contribuiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii, aflate n sold la data de 1 octombrie 2011 i neachitate" se completeaz i se depune de ctre pltitorii de contribuii,

prevzui la art.9 alin.(7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuii pentru finanarea unor cheltuieli n domeniul sntii. Formularul se utilizeaz pentru declararea contribuiei prevzute la art.3631 din Legea nr.95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, aflat n sold la data de 1 octombrie 2011 i neachitat pn la data depunerii declaraiei-inventar, n conformitate cu prevederile art.9 alin.(7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.77/2011. 1. Termenul de depunere a declaraiei Formularul 170 "Declaraie-inventar privind contribuiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii, aflate n sold la data de 1 octombrie 2011 i neachitate" se depune pn la data de 25 a lunii urmtoare intrrii n vigoare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr.77/2011, respectiv 25 noiembrie 2011. 2. Organul fiscal competent Formularul 170 "Declaraie-inventar privind contribuiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii, aflate n sold la data de 1 octombrie 2011 i neachitate" se depune la organul fiscal n a crui eviden fiscal contribuabilul este nregistrat ca pltitor de impozite, taxe i contribuii. 3. Modul de depunere Formularul 170 "Declaraie-inventar privind contribuiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii, aflate n sold la data de 1 octombrie 2011 i neachitate" se completeaz cu ajutorul programului de asisten, care poate fi descrcat de pe portalul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, sau poate fi distribuit, la cerere, de ctre unitile fiscale. Formularul editat, semnat i tampilat conform legii, va fi nsoit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic). n cazul n care, pltitorul corecteaz declaraia depus iniial, declaraia rectificativ se ntocmete pe acelai model de formular, nscriind "X" n spaiul special prevzut n acest scop. II. Completarea declaraiei 1. Seciunea A "Date de identificare a pltitorului" n caseta "Cod de identificare fiscal" se completeaz codul de identificare fiscal atribuit pltitorilor de contribuii prevzui la art.3631 alin.(1) i (2) din Legea nr.95/2006, nscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. n cazul n care pltitorul este nregistrat n scopuri de tax pe valoarea adugat, n prima csu se nscrie prefixul RO.
30

n rubrica "Denumire" se nscriu, dup caz, denumirea sau numele i prenumele pltitorului de contribuii. Rubricile privind adresa se completeaz, dup caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al pltitorului de contribuii. 2. Seciunea B "Date privind creana fiscal" Sumele reprezentnd contribuii datorate potrivit art.3631 din Legea nr.95/2006, aflate n sold la data de 1 octombrie 2011 i neachitate pn la data depunerii declaraiei-inventar, se declar, pentru fiecare termen de plat, conform instruciunilor de mai jos. Col.1 "Termen de plat": se completeaz, cu cifre arabe, n formatul ZZ/LL/AAAA, fiecare termen de plat a sumelor reprezentnd contribuii datorate, prevzute la 3631 din Legea nr.95/2006, aflate n sold la data de 1 octombrie 2011 (de exemplu: 25/07/2010).

Col.2 "Suma": se nscrie, pentru fiecare termen de plat prevzut de lege, suma reprezentnd contribuia trimestrial datorat potrivit art.3631 din Legea nr.95/2006, aflat n sold la data de 1 octombrie 2011 i neachitat la data depunerii declaraiei-inventar. Anexa nr.3 CARACTERISTICI de tiprire, de utilizare i de pstrare a formularului 1. Denumire: 170 "Declaraie-inventar privind contribuiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii, aflate n sold la data de 1 octombrie 2011 i neachitate"; 2. Caracteristici de tiprire: se utilizeaz echipament informatic pentru completare i editare. Formularul se completeaz i se editeaz cu ajutorul programului de asisten, asigurat gratuit, de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal; 3. Se utilizeaz pentru declararea contribuiilor trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate i din bugetul Ministerului Sntii, potrivit Legii nr.95/2006, aflate n sold la data de 1 octombrie 2011 i neachitate; 4. Se completeaz i se depune de ctre pltitorii de contribuii prevzui la art.9 alin.(7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.77/2009 privind stabilirea unei contribuii pentru finanarea unor cheltuieli n domeniul sntii; 5. Circul: - 1 exemplar la organul fiscal competent: - n format hrtie, semnat i tampilat, potrivit legii; - n format electronic. - 1 exemplar la contribuabil. 6. Se arhiveaz la organul fiscal: - formatul hrtie, la dosarul fiscal al contribuabilului; - formatul electronic, n arhiva de documente electronice.

Anexa nr.1

DECLARAIE privind veniturile realizate din Romnia

200
Q

Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative

Declaraie rectificativ

Anul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume Iniiala tatlui Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal Prenume Strad Numr Banca Bloc Localitate Telefon Scar | Etaj Ap.

Jude/ Sector Cod potal Cont bancar (IBAN) Fax E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1 . Categoria de venit Venituri:
comerciale | profesii libere | drepturi de proprietate intelectual | cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente cedarea folosinei bunurilor | operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract activiti agricole transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise | 2. Determinarea venitului net: sistem real cote forfetare de cheltuieli | norm de venit 3. Forma de organizare: individual asociere fr personalitate juridic entiti supuse regimului transparenei fiscale modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii |

4. Obiectul principal de activitate |


Cod CAEN___

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare Nr. 7. Data nceperii activitii |
Data

8. Data ncetrii activitii

(lei) 1. Venit brut........................................................................................................................................................ 2. Cheltuieli deductibile................................................................................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.)....................................................................................................................... 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului................... 4. Ctig net anual........................................................................................................................................... 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual.............................................................. B.1.

<

LJJ H-

>

HU

<

z
> DC a.
LJJ H-<

<
1. 2.

< Z<
B. HLU

z
> CC a.
4.
LU H-<

q
OQ

5.

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1 . Bursa privat
Contract nr./data Suma pltit (lei) Documente de plat nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult

Denumire entitate nonprofit/ I unitate de cult Cod de identificare fiscal a I entitii nonprofit/unitM de cult Cont bancar (IBAN) | Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire

Strad

Numr

Bloc

Scar |

Etaj

Ap.

Jude/Sector

Localitate

Cod potal |

Telefon

Fax

E-mail

Anexele nr. fac parte integrant din prezenta declaraie *). Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:

* ) Se nscrie numrul anexelor completate, corespunztor categoriilor i surselor de venit declarate. n cazul n care, au fost realizate venituri din mai multe categorii i surse de venituri, se vor completa, dup caz, unul sau mai multe formulare Anex la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia.

ANEXA nr.

la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia


Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

Anul____ ____________

DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit Venituri:
comerciale profesii libere | drepturi de proprietate intelectual cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract | cedarea folosinei bunurilor | activiti agricole | | | |

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise sistem real 2. Determinarea venitului net: 3. Forma de organizare: individual | | cote forfetare de cheltuieli | norm de venit

asociere fr personalitate juridic |

entiti supuse regimului transparenei fiscale

modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii | Cod CAEN

4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activitii |
Data
Nr.

8. Data ncetrii activitii f

is E=
.DC m

> _i o.

\D

LU II UV

(lei) 1. Venit brut..................................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile............................................................................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.).................................................................................................................. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului.............. 4. Ctig net anual...................................................................................................................................... 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual........................................................... 3.1.

II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1 . Categoria de venit Venituri: comerciale

drepturi de proprietate intelectual

profesii libere | cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente cedarea folosinei bunurilor | operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract activiti agricole transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise | 2. Determinarea venitului net: sistem real | cote forfetare de cheltuieli norm de venit | | asociere fr personalitate juridic 3. Forma de organizare: individual entiti supuse regimului transparenei fiscale |

modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii | Cod CAEN

4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina | Nr. 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activitii |
Data

8. Data ncetrii activitii f


(lei) 1. Venit brut.................................. 2. Cheltuieli deductibile........... 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) . 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului.............. 4. Ctig net anual...................................................................................................................................... 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual........................................................... 3.1. 5.

Prezenta anex face parte integrant din formularul200 "Declaraie privind veniturile realizate din Romnia". Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semntur contribuabil Semntur mputernicit
LU h-

>

hU <

z
>
DC

a. <
1. 2. 3. 4. 5.

LU h-<

< LU h-

>

hU <

>
DC

a. <
. 2. 3. 4.

LU h-<

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

Anexa nr.2 INSTRUCIUNI privind completarea i depunerea formularului 200 "Declaraie privind veniturile realizate din Romnia" Cod 14.13.01.13 Depunerea declaraiei Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz, n mod individual sau ntr-o form de asociere, venituri n bani i/sau n natur din Romnia, provenind din: 1.1. Activiti independente; 1.2. Cedarea folosinei bunurilor; 1.3. Activiti agricole pentru care venitul net se stabilete n sistem real; 1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise; 1.5. Operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare. 1.1. Activiti independente 1.1.1. venituri comerciale - din fapte de comer, prestri de servicii, altele dect cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activiti adiacente, precum i venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate n categoria venituri din activiti independente; Persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate, n condiiile legii, n categoria venituri din activiti independente, bifeaz csua "Cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente". Veniturile i cheltuielile luate n calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de nchiriere/subnchiriere aflate n derulare n anul de raportare. 1.1.2. venituri din profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament n valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfurate n mod independent, n condiiile legii; 1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectual - brevete de invenie, desene i modele, mostre, mrci de fabric i de comer, procedee tehnice, knowhow, drepturi de autor i drepturi conexe dreptului de autor i altele asemenea. Contribuabilii care obin venituri din drepturi de proprietate intelectual de la mai muli pltitori, depun o singur declaraie. 1.1.4. n cazul societii civile cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se aplic regulile de determinare a venitului net din activiti independente. Persoanele fizice care obin venituri dintr-o activitate desfurat ntr-o form de organizare cu personalitate juridic (SPRL) constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, asimileaz venitul distribuit, venitului net anual din activiti independente. 1.1.5. Declaraia se depune i de ctre persoanele fizice care au realizat venituri

din activiti independente pentru care impozitul reinut la surs de pltitorii de venituri reprezint plat anticipat n contul impozitului anual, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare: - venituri din drepturi de proprietate intelectual; - venituri din vnzarea bunurilor n regim de consignaie; - venituri din activiti desfurate n baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; - venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil; - venituri din activitatea de expertiz contabil i tehnic, judiciar i extrajudiciar; - venituri obinute de o persoan fizic dintr-o asociere cu o persoan juridic contribuabil, pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu genereaz o persoan juridic. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n titlul IV1 din Codul fiscal, este asimilat, n vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activiti independente, din care se deduc contribuiile obligatorii n vederea obinerii venitului net anual. 1.1.6. Nu au obligaia depunerii declaraiei, persoanele fizice pentru care impozitul reinut de pltitorii de venituri este final, potrivit opiunii contribuabililor, n conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. 1.1.7. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din activiti independente impuse pe baz de norme de venit, cu excepia persoanelor care au depus declaraiile de venit estimativ n luna decembrie i pentru care nu sau stabilit pli anticipate, conform legii. 1.1.8. Contribuabilii care desfoar o activitate impus pe norme de venit i care, n cursul anului fiscal de raportare, i completeaz obiectul de activitate cu o alt activitate care nu este cuprins n nomenclatorul activitilor pentru care venitul net se determin pe baz de norme de venit, vor fi impui n sistem real de la data respectiv, venitul net anual urmnd s fie determinat prin nsumarea fraciunii din norma de venit aferent perioadei de impunere pe baz de norm de venit cu venitul net rezultat din evidena contabil. 1.1.9. n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activiti i/sau transformrii formei de exercitare a acesteia ntr-o alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului, venitul net/pierderea se determin separat pentru fiecare perioad n care activitatea independent a fost desfurat de contribuabil ntr-o form de organizare prevzut de lege. Venitul net anual/Pierderea anual se determin prin nsumarea venitului net/pierderii nregistrat/nregistrate n toate perioadele fiscale din anul fiscal n care a avut loc schimbarea i/sau transformarea formei de exercitare a activitii i se nscrie n declaraie. 1.1.10. Declaraia se completeaz pentru fiecare categorie de venit i pentru fiecare surs de realizare a venitului. 1.2. Cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, realizate n calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deintor legal. 1.2.1. Persoanele fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de nchiriere, completeaz declaraia pentru fiecare surs de venit. 1.2.2. n cazul cedrii folosinei bunurilor deinute n comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin

Hotrrea Guvernului nr.44/2004. 1.2.3. Nu au obligaia depunerii declaraiei, persoanele fizice prevzute la art.63 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care, n anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor pentru care chiria prevzut n contractul ncheiat ntre pri este stabilit n lei, nu au optat pentru determinarea venitului net n sistem real i la sfritul anului anterior nu ndeplinesc condiiile pentru calificarea veniturilor n categoria veniturilor din activiti independente, pentru care plile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, i impozitul este final, cu urmtoarele excepii, pentru care exist obligaia depunerii declaraiei: - pentru situaiile n care, declaraia de venit estimativ a fost depus n luna decembrie i pentru care nu s-au stabilit pli anticipate, conform legii; - pentru situaiile n care, intervin modificri ale clauzelor contractuale, cu excepia situaiilor prevzute la art.82 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare; - pentru situaiile n care, investiiile la bunurile mobile i imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalt parte contractant. 1.3. Activiti agricole pentru care venitul net se determin n sistem real: - venituri din cultivarea i valorificarea florilor, legumelor i zarzavaturilor, n sere i solarii special destinate acestor scopuri i/sau n sistem irigat; - venituri din cultivarea i valorificarea arbutilor, plantelor decorative i ciupercilor; - venituri din exploatarea pepinierelor viticole i pomicole i altele asemenea. Declaraia se depune de contribuabilii care desfoar activitatea n mod individual i/sau n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice i care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl. Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din activiti agricole cu impunere final, din valorificarea produselor agricole obinute dup recoltare, n stare natural, de pe terenurile agricole proprietate privat sau luate n arend, ctre uniti specializate pentru colectare, uniti de procesare industrial sau ctre alte uniti pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. 1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat ctiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise i au obligaia stabilirii ctigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. n cazul ctigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au n vedere dispoziiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dispoziiile Hotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i normele privind determinarea, reinerea i virarea impozitului pe ctigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obinut de

persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al preedintelui Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare. 1.5. Operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare - cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare i au obligaia stabilirii ctigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. n cazul operaiunilor de vnzare - cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, la completarea formularului se au n vedere dispoziiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Hotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Termenul de depunere i organul fiscal competent 2.1. Termen de depunere: - anual, pentru fiecare an fiscal, pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului; - ori de cte ori contribuabilul constat erori n declaraia anterioar, prin completarea unei declaraii rectificative pn la termenul prevzut de lege, situaie n care se va nscrie "X" n csua special prevzut n formular n acest scop. 2.2. Declaraia se completeaz n dou exemplare: - originalul se depune la: a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiete efectiv, n cazul n care aceasta este diferit de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal n Romnia; b) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al mputernicitului sau curatorului fiscal, dup caz, n cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal n Romnia, pentru urmtoarele categorii de venituri: - venituri din drepturi de proprietate intelectual; - venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere la sfritul anului fiscal; - venituri din investiii reprezentnd ctiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise; - venituri din investiii reprezentnd ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte operaiuni de acest gen, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare. c) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fr domiciliu fiscal n Romnia care realizeaz venituri, altele dect cele prevzute la lit.b). - copia se pstreaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicitul/curatorul acestuia. 3. Completarea declaraiei Declaraia se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii acestora, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nscriind

cu majuscule, cite i corect, datele prevzute de formular. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exist obligaia depunerii declaraiei, vor completa n mod corespunztor numrului de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II Date privind veniturile realizate, pe surse i categorii de venit", n formularul Anex nr... la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia", care se ataeaz la declaraia privind veniturile realizate. Declaraia se depune, mpreun cu anexele completate, dac este cazul, n format hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul potal, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevzute de lege. Declaraia se pune gratuit la dispoziia contribuabilului. Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la pot, dup caz. Nu se va depune formularul Anex la declaraie, ulterior depunerii unei declaraii privind veniturile realizate n Romnia. Veniturile necuprinse n declaraia iniial se declar prin depunerea unei declaraii rectificative. I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Adresa - se nscrie adresa domiciliului fiscal. Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal - se nscrie codul numeric personal sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal, cu ocazia nregistrrii fiscale, dup caz. Banca, Cont bancar (IBAN) - se nscrie denumirea bncii i codul IBAN al contului bancar al contribuabilului. II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT 1. Categoria de venit - se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit realizat, dup caz. 2. Determinarea venitului net - se bifeaz csua corespunztoare modului de determinare a venitului net: n sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baz de norm de venit, dup caz. 3. Forma de organizare - se bifeaz csua corespunztoare modului de desfurare a activitii. Csua "Individual" se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintr-o activitate desfurat n mod individual. Csua "Asociere fr personalitate juridic" se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintr-o activitate desfurat n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice sau dintr-o asociere cu o persoan juridic contribuabil pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu genereaz o persoan juridic. Csua "Entiti supuse regimului transparenei fiscale" se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintr-o activitate desfurat ntr-o form de organizare cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii. Csua "Modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii" se bifeaz n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activiti independente i/sau transformrii formei de exercitare a acesteia ntr-o alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului de raportare, n condiiile continurii activitii. 4. Obiectul principal de activitate - se nscrie denumirea activitii principale generatoare de venituri, precum i codul CAEN al activitii desfurate. 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina Sediul - se completeaz adresa sediului sau locului principal de desfurare a activitii, dup caz. n cazul n care activitatea se desfoar prin mai multe

puncte de lucru, se completeaz adresa sediului sau locului principal de desfurare a activitii, dup caz. Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii administrativ - teritoriale n a crei raz se afl terenul (terenurile), respectiv: municipiu, ora, comun sau sector al municipiului Bucureti, dup caz. Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina - se completeaz de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor. Se nscriu datele de identificare a bunului a crui folosin este cedat. De exemplu: a) pentru imobile (cldiri, terenuri): adresa complet (localitate, strad, numr, bloc, etaj, apartament etc.); b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaie, numrul de nmatriculare, seria asiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliat, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeaz bunul. 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare - se nscriu numrul documentului care atest dreptul contribuabilului de a desfura activitate independent, potrivit legii, i data emiterii acestuia. Contribuabilii care desfoar activiti n cadrul unei asocieri completeaz numrul sub care contractul de asociere a fost nregistrat la organul fiscal, precum i data nregistrrii acestuia. Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor completeaz rubrica dup cum urmeaz: - se elimin din text cuvntul "nchiriere" sau "arendare", n funcie de natura contractului ncheiat ntre pri; - se nscriu numrul sub care a fost nregistrat la organul fiscal contractul ncheiat ntre pri i data nregistrrii acestuia. 7,8. Data nceperii/ncetrii activitii - se completeaz de ctre contribuabilii care ncep/nceteaz activitatea n cursul anului fiscal pentru care se depune declaraia. Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor nscriu data prevzut pentru nceperea derulrii contractului ncheiat ntre pri, respectiv data prevzut pentru ncetarea contractului ncheiat ntre pri. Rubricile de la rd.7 i 8 se completeaz numai dac evenimentele respective se produc n cursul anului pentru care se depune declaraia. B. DATE PRIVIND VENITUL/CTIGUL NET ANUAL 1. VENITURI DIN ACTIVITI INDEPENDENTE: activiti comerciale, profesii libere i drepturi de proprietate intelectual. a) ACTIVITATE DESFURAT N MOD INDIVIDUAL a.1) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri, determinate n sistem real, din activiti comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum i venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate n categoria venituri din activiti independente Se completeaz pe baza datelor din evidena contabil. rd.1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur ncasate n anul de raportare, att din activitatea de baz, ct i din activiti adiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite. rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut

(rd.1) i cheltuielile aferente deductibile (rd.2). Se completeaz numai dac venitul brut este mai mare dect cheltuielile deductibile. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrie partea din venitul net aferent activitilor independente pentru care plile anticipate sau realizat prin stopaj la surs. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre cheltuielile deductibile (rd.2) i venitul brut (rd.1). Se completeaz numai dac cheltuielile deductibile sunt mai mari dect venitul brut. a.2) n cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti independente impuse pe baz de norm de venit Se completeaz de ctre contribuabilii care desfoar activiti independente, impuse pe baz de norme de venit care au depus declaraiile de venit estimativ n luna decembrie i pentru care nu s-au stabilit pli anticipate, conform legii. rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd norma de venit corespunztoare perioadei lucrate, comunicat de organul fiscal. a.3) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual Se completeaz, fie pe baza datelor din evidena contabil, de ctre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de pltitorii de venit, de ctre contibuabilii care determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. a.3.1. n cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual, n sistem real, pe baza datelor din evidena contabil n partid simpl Se completeaz pe baza datelor din evidena contabil. rd.1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur ncasate n anul de raportare, att din activitatea de baz, ct i din activiti adiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite, inclusiv contribuiile sociale obligatorii pltite. rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) i cheltuielile aferente deductibile (rd.2). Se completeaz numai dac venitul brut este mai mare dect cheltuielile deductibile. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrie partea din venitul net pentru care plile anticipate s-au realizat prin stopaj la surs. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre cheltuielile deductibile (rd.2) i venitul brut (rd.1). Se completeaz numai dac cheltuielile deductibile sunt mai mari dect venitul brut. a.3.2. n cazul persoanelor fizice care determin venitul net din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli rd.1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur realizate din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual, din toate sursele, n anul de raportare. La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectual se au n

vedere, att sumele ncasate n cursul anului, ct i reinerile n contul plilor anticipate efectuate cu titlu de impozit i contribuiile obligatorii, efectuate de pltitorii de venit. rd.2. Cheltuieli deductibile - se nscrie valoarea rezultat prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilor sociale obligatorii pltite, potrivit legii. Cheltuielile deductibile se determin astfel: > Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectual aferente operelor de art monumental n vederea determinrii cheltuielilor deductibile, se procedeaz astfel: - se determin cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut; - se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilor sociale obligatorii pltite, potrivit legii. > Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual, altele dect cele aferente operelor de art monumental: n vederea determinrii cheltuielilor deductibile, se procedeaz astfel: - se determin cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut; - se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilor sociale obligatorii pltite. rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) i cheltuielile aferente deductibile (rd.2). rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrie partea din venitul net pentru care plile anticipate s-au realizat prin stopaj la surs. a.3.3. n cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectual transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suit, veniturilor reprezentnd remuneraia compensatorie pentru copia privat rd.1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur realizate din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual, din toate sursele, n anul de raportare. rd.2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma total pltit organismelor de gestiune colectiv sau altor pltitori care, conform legii, au atribuii de colectare i de repartizare a veniturilor ntre titularii de drepturi. rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) i cheltuielile aferente deductibile (rd.2). b) ACTIVITATE DESFURAT NTR-O FORM DE ASOCIERE b1) n cazul persoanelor fizice care i desfoar activitatea n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice sau ntr-o form de organizare cu personalitate uridic constituit potrivit legii speciale, supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se completeaz: rd.3. Venit net anual - se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit i distribuit asociatului, conform contractului de asociere. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se preia suma nscris n col.6, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul prevzut la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

b.2) n cazul asocierilor constituite ntre persoane fizice i persoane juridice romne, care nu dau natere unei persoane juridice: Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor, este asimilat, n vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activiti independente, din care se deduc contribuiile obligatorii n vederea obinerii venitului net anual. rd.1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor. Se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale". rd.2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma reprezentnd contribuiile sociale obligatorii pltite de asociaii persoane fizice. rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut i contribuiile sociale obligatorii pltite, respectiv dintre suma nscris la rd.1 i suma nscris la rd.2. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs - se preia suma de la rd.3. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie suma reprezentnd pierderea realizat de persoana fizic dintr-o asociere cu o persoan juridic romn, determinat cu respectarea regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor. Se preia suma nscris n col.6, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale". 2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINEI BUNURILOR Declaraia se completeaz pe baza contractului ncheiat ntre pri de ctre contribuabilii care determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidena contabil de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real. rd.1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd chiria/arenda prevzut n contractul ncheiat ntre pri pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plii acesteia, majorat cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deintor legal, dac sunt efectuate de cealalt parte contractant. n venitul brut se includ i eventualele daune pltite potrivit unor clauze contractuale, n cazul rezilierii contractelor nainte de termen. Reprezint venit brut i valoarea investiiilor la bunurile mobile i imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat i care sunt efectuate de cealalt parte contractant. n situaia n care chiria/arenda reprezint echivalentul n lei al unei valute, venitul brut anual se determin pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieei valutare comunicat de Banca Naional a Romniei, din ultima zi a fiecrei luni, corespunztor lunilor din perioada de impunere. n situaia n care arenda se achit n natur, evaluarea n lei a acesteia se face pe baza preurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.

n cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real se nscrie totalitatea veniturilor ncasate ca urmare a cedrii folosinei bunului, pe baza datelor din evidena contabil. rd.2. Cheltuieli deductibile - se nscrie, dup caz: - suma reprezentnd cheltuielile deductibile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite, n cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real, pe baza datelor din evidena contabil n partid simpl; - suma rezultat prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd.1), reprezentnd cheltuieli deductibile aferente venitului, n cazul contribuabililor care determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) i cheltuielile aferente deductibile (rd.2). Se completeaz numai dac venitul brut este mai mare dect cheltuielile deductibile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierderea net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre cheltuielile deductibile (rd.2) i venitul brut (rd.1). Se completeaz numai dac cheltuielile deductibile sunt mai mari dect venitul brut. Se completeaz numai de ctre contribuabilii care determin venitul net/pierderea fiscal n sistem real i care n anul de raportare au nregistrat pierderi. 3. VENITURI DIN ACTIVITI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMIN N SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA N PARTID SIMPL a) ACTIVITATE DESFURAT N MOD INDIVIDUAL Se completeaz pe baza datelor din evidena contabil. rd.1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur ncasate n anul de raportare, att din activitatea de baz, ct i din activiti adiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite. rd.3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd.1) i cheltuielile aferente deductibile (rd.2). Se completeaz numai dac venitul brut este mai mare dect cheltuielile deductibile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre cheltuielile deductibile (rd.2) i venitul brut (rd.1). Se completeaz numai dac cheltuielile deductibile sunt mai mari dect venitul brut. b) ACTIVITATE DESFURAT NTR-O FORM DE ASOCIERE ntre persoane fizice, care nu d natere unei persoane juridice, se completeaz: rd.3. Venit net anual - se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit i distribuit asociatului, conform contractului de asociere. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se preia suma nscris n col.6,

la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul prevzut la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuit asociatului, conform contractului de asociere. 4. CTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECT PRILE SOCIALE I VALORILE MOBILIARE N CAZUL SOCIETILOR NCHISE Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societile de administrare a investiiilor sau ali pltitori de venit, privind tranzaciile efectuate cu titluri de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise. rd.4. Ctig net anual - se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i pierderile nregistrate ca urmare a tranzacionrii titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise. Se completeaz numai n situaia n care ctigurile sunt mai mari dect pierderile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie pierderea net anual reprezentnd diferena dintre pierderile i ctigurile nregistrate ca urmare a tranzacionrii titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise. Se completeaz numai n situaia n care pierderile sunt mai mari dect ctigurile. 5. CTIGURI/PIERDERI DIN OPERAIUNI DE VNZARE - CUMPRARE DE VALUT LA TERMEN, PE BAZ DE CONTRACT, PRECUM I ORICE ALTE OPERAIUNI SIMILARE, ALTELE DECT CELE CU INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACIONATE PE PIEE AUTORIZATE I SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAIONAL A VALORILOR MOBILIARE Se completeaz de contribuabilii care, n anul de raportare, au realizat ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare - cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare i au obligaia stabilirii ctigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind tranzaciile efectuate. rd.4. Ctig net anual - se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i pierderile nregistrate n cursul anului de raportare, din operaiuni de vnzare -cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare. Se completeaz numai n situaia n care ctigurile sunt mai mari dect pierderile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie pierderea net anual reprezentnd diferena dintre pierderile i ctigurile nregistrate n cursul anului de raportare, din operaiuni de vnzare - cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare. Se completeaz numai n situaia n care pierderile sunt mai mari dect ctigurile. La declaraie se anexeaz documente justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind tranzaciile efectuate din care s rezulte ctigul net/pierderea net declarat/declarat, precum i impozitul calculat i reinut ca plat anticipat pentru anul fiscal de raportare. III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET /CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

Se completeaz de ctre contribuabilii care au efectuat, n cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii i solicit restituirea acestora i/sau care opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/ctigul net anual/ctigul net anual impozabil pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii sau unitilor de cult, potrivit art.84 alin.(2) i alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei sume ctre o singur entitate nonprofit sau unitate de cult. Not: Contribuabilii care au realizat venituri din activiti independente/activiti agricole, impui pe baz de norm de venit i/sau din cedarea folosinei bunurilor, care nu au obligaia depunerii declaraiei, au efectuat, n cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse private i solicit restituirea acestora i/sau opteaz pentru virarea unei sume n contul unei entiti nonprofit sau unei uniti de cult, completeaz prezenta seciune din formular, potrivit instruciunilor de mai jos. 1. Bursa privat: csua se bifeaz de ctre contribuabilii care au efectuat cheltuieli n cursul anului de raportare cu burse private i solicit restituirea acestora. Contract nr./data - se nscriu numrul i data contractului privind acordarea bursei private. Suma pltit - se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentru bursa privat. Documente de plat nr./data - se nscriu numrul i data documentelor care atest plata bursei private. Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitatea cu originalul. n cazul n care declaraia se transmite prin pot, documentele de mai sus se anexeaz n copie. 2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult - csua se bifeaz de ctre contribuabilii care solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/ctigul net anual/ctigul net anual impozabil pentru susinerea unei entiti nonprofit sau uniti de cult, conform art.84 alin.(2) i alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se nscrie denumirea complet a entitii nonprofit/unitii de cult. Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult - se nscrie codul de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult pentru care se solicit virarea sumei. Cont bancar (IBAN) - se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii nonprofit/unitii de cult. Suma - se completeaz cu suma solicitat de contribuabil a fi virat n contul entitii nonprofit/unitii de cult. n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va completa rubrica "Suma", caz n care organul fiscal va calcula i va vira suma admis, conform legii. Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu suma pltit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/ctigul net anual/ ctigul net anual impozabil, atunci suma total luat n calcul este limitat la nivelul acestui plafon, avnd prioritate cheltuielile efectuate n cursul anului de raportare cu bursa privat. IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI

Se completeaz numai n cazul n care obligaiile de declarare a veniturilor se ndeplinesc de ctre mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, cu datele de identificare a mputernicitului. Adresa - se nscrie adresa domiciliului fiscal. Cod de identificare fiscal - se nscrie codul de identificare fiscal a mputernicitului.
T

Agenia Naional de Administrare Fiscal

DECLARAIE privind veniturile realizate din str in tate


Anul

201
Q
Declaraie rectificativa
Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume Iniiala tatlui Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal Prenume Strad Numr Banca Bloc

sc-r

Etaj

H~ jai

Localitate Cod potal Cont bancar (IBAN) Telefon Fax E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1 . Statul n care s-a realizat venitul 2. Categoria de venit Venituri:
comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual cedarea folosinei bunurilor dobnzi activiti agricole \~ operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise salarii pltite din Romnia pentru activitatea desfurat n strintate

transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal:

dobndite ntr-un termen de pn la 3 ani, inclusiv dobndite ntr-un termen mai mare de 3 ani

cu titlu de motenire

dividende pensii premii jocuri de noroc alte venituri din investiii | alte venituri |

3. Data nceperii activitii 4. Data ncetrii activitii Not: Se vor anexa documentele justificative privind venitul realizat i impozitul pltit, eliberate de autoritatea competent din ara n care s-a obinut venitul i cu care Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri. Declaraia reprezint i cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii pltite de angajatorul rezident n Romnia, pentru activitatea desfurat n strintate.
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13/7

Pagina 1

(lei)

III. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare:
Pagina 2 ' V
e n i t 1 -

Data:

iI I

l I
I

l
2~ III

I_L

2. Pierdere fiscal...................................................................................................................................................... |___|__|

__L__|__|__|__|__|__L__|__L
3. I I I I 3. Impozit pe venit pltit n strintate....................................................................................................

........

4. Impozit pe veniturile din salarii, reinut de angajatorul rezident n Romnia, R~4 I J J pentru activitatea desfurat n strintate *)

...................................................................................I_I I I_I I

*) Se completeaz numai de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri din salarii i asimilate salariilor pltite de angajatorii rezideni n Romnia, pentru activitatea desfurat n strintate, n cazul n care acelai venit din salarii a fost supus impunerii att n Romnia, ct i n strintate.

INSTRUCIUNI privind completarea i depunerea formularului 201 "Declaraie privind veniturile realizate din strintate" Cod 14.13.01.13/7 1. Declaraia se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice rezidente romne, cu domiciliul n Romnia i persoanele fizice care ndeplinesc, pentru anul de raportare, condiia prevzut la art.40 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care realizeaz venituri din strintate, impozabile n Romnia, ca urmare a desfurrii unor activiti n

strintate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activiti comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual, venituri din cedarea folosinei bunurilor, venituri din activiti agricole, venituri sub form de dividende, venituri sub form de dobnzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal, ctiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma ctigurilor din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract i alte operaiuni similare, alte venituri din investiii, venituri din pensii, precum i alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Veniturile realizate din strintate de persoanele fizice n anul fiscal de raportare, precum i impozitul aferent pltit n strintate, exprimate n uniti monetare proprii fiecrui stat, se vor transforma n lei la cursul de schimb mediu anual al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei, din anul de realizare a venitului. Veniturile din strintate, precum i impozitul aferent, exprimate n uniti monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naional a Romniei, se vor transforma astfel: a) din moneda statului de surs ntr-o valut de circulaie internaional, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din ara de surs; b) din valuta de circulaie internaional n lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naional a Romniei, din anul de realizare a venitului respectiv. 3. Declaraia se depune i de persoanele fizice rezidente romne, cu domiciliul n Romnia i de persoanele fizice care ndeplinesc, pentru anul de raportare, condiia prevzut la art.40 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care desfoar activitate salarial n strintate i sunt pltite pentru activitatea salarial desfurat n strintate de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia sau de un sediu permanent n Romnia (veniturile salariale reprezint cheltuial deductibil a unui sediu permanent n Romnia), n cazul n care acelai venit din salarii a fost supus impunerii att n Romnia, ct i n strintate. 3.1. n cazul n care acelai venit din salarii este supus impunerii, att n Romnia, ct i n strintate, statului strin revenindu-i dreptul de impunere potrivit conveniei de evitare a dublei impuneri ncheiate de Romnia cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul romn se realizeaz de organul fiscal competent din Romnia, la cererea contribuabilului, prin completarea corespunztoare a declaraiei. 3.2. n vederea regularizrii impozitului, contribuabilii care au fost impui pentru aceleai venituri obinute din salarii, att n Romnia, ct i n alt stat cu care Romnia are ncheiat o convenie de evitare a dublei impuneri, vor depune mpreun cu declaraia, certificatul de atestare a impozitului pltit n strintate, eliberat de autoritatea competent a statului strin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat i impozitul pltit n cellalt stat, eliberat de autoritatea competent din ara n care s-a obinut venitul, precum i urmtoarele documente justificative, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.44/2004: - fia fiscal sau documentul ntocmit/ntocmit de angajatorul rezident n Romnia sau de ctre un sediu permanent n Romnia care efectueaz pli de natur salarial; - contractul de detaare; - orice alte documente ce pot sta la baza determinrii sumei impozitului pltit n strintate pentru veniturile pltite de angajatorul rezident n Romnia sau de

ctre un sediu permanent n Romnia. 3.3. Veniturile din activiti dependente desfurate n strintate i pltite de un angajator nerezident nu sunt impozabile n Romnia, potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, nu se declar i nu fac obiectul creditului fiscal extern. 4. Veniturile se declar pentru fiecare ar - surs a veniturilor i pentru fiecare categorie de venit realizat. Veniturile realizate din strintate se supun impozitrii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dup regulile proprii fiecrei categorii de venit, n funcie de natura acestuia, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. 5. Termen de depunere: - anual, pentru fiecare an fiscal, pn la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmtor celui de realizare a venitului; - ori de cte ori contribuabilul constat erori n declaraia depus anterior, prin completarea unei declaraii rectificative, situaie n care se va nscrie "X" n csua special prevzut n formular n acest scop. 6. Declaraia se completeaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicitul acestuia, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nscriind cu majuscule, cite i corect, toate datele prevzute de formular, n dou exemplare: - originalul se depune la organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul i are domiciliul fiscal; - copia se pstreaz de ctre contribuabil sau de mputernicitul acestuia. 7. Declaraia se depune n format hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul potal, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire. Declaraia se pune gratuit la dispoziia contribuabilului. Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la pot, dup caz. I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Adresa - se nscrie adresa domiciliului fiscal. Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal - se nscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecrui contribuabil sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal, cu ocazia nregistrrii fiscale, dup caz. Banca, Cont bancar (IBAN) - se nscrie denumirea bncii i codul IBAN al contului bancar al contribuabilului. II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT A. Date privind activitatea desfurat 1. Statul n care s-a realizat venitul - se completeaz denumirea rii n care contribuabilul a realizat venitul declarat. 2. Categoria de venit - se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit realizat. Persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din strintate, impozabile n Romnia, din transferul dreptului de proprietate i al dezmembrmintelor acestuia asupra construciilor de orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel fr construcii, menioneaz perioada de deinere a proprietilor imobiliare care au fost nstrinate n anul de raportare, bifnd csua corespunztoare perioadei de deinere a acestora. Pentru transmiterea dreptului de proprietate i a dezmembrmintelor acestuia cu titlu de motenire, declaraia se depune de contribuabilii motenitori n situaia n care succesiunea nu este dezbtut i finalizat n termen de 2 ani de la data

decesului autorului succesiunii, bifnd, n acest caz, csua "Cu titlu de motenire". 3. 4. Data nceperii/ncetrii activitii - se completeaz de ctre contribuabilii care ncep/nceteaz activitatea n cursul anului fiscal de raportare. B. Date privind venitul realizat rd.1. Venit - se nscrie suma (n lei) reprezentnd venitul realizat din activitatea desfurat n strintate n anul fiscal de raportare, reprezentnd baza de calcul pentru stabilirea impozitului. Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determin dup regulile proprii fiecrei categorii de venit, n funcie de natura acestuia. n cazul salariului pltit din Romnia pentru activitatea desfurat n strintate se nscrie suma (n lei) aferent perioadei de detaare n strintate reprezentnd salariul pltit de angajatorul din Romnia, conform fiei fiscale ntocmit de acesta. rd.2. Pierdere fiscal - se nscrie suma (n lei) reprezentnd pierderea fiscal realizat din activitatea desfurat n strintate n anul fiscal de raportare. rd.3. Impozit pe venit pltit n strintate - se nscrie suma (n lei) reprezentnd impozitul pe venit efectiv pltit n strintate. Se completeaz de ctre contribuabilii care, pentru acelai venit i n decursul aceleiai perioade impozabile, sunt supui impozitului pe venit, att pe teritoriul Romniei, ct i n strintate, n vederea calculrii i acordrii creditului fiscal extern de ctre organul fiscal. Creditul fiscal extern se acord dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii: a) se aplic prevederile conveniei de evitare a dublei impuneri ncheiate ntre Romnia i statul strin n care s-a pltit impozitul; b) impozitul pltit n strintate, pentru venitul obinut n strintate, a fost efectiv pltit n mod direct de persoana fizic sau de mputernicitul acesteia ori prin reinere la surs de ctre pltitorul venitului. Plata impozitului n strintate se dovedete printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competent a statului strin respectiv; c) venitul pentru care se acord credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevzute la art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Rubrica se completeaz i de contribuabilii care realizeaz un venit i care, conform prevederilor conveniei de evitare a dublei impuneri ncheiat de Romnia cu un alt stat, este impus n cellalt stat i respectiva convenie prevede ca metod de evitare a dublei impuneri metoda scutirii". Acest venit este scutit de impozit n Romnia dac se anexeaz documentul justificativ eliberat de autoritatea competent a statului strin, care atest impozitul pltit n strintate. rd.4. Impozit pe veniturile din salarii, reinut de angajatorul rezident n Romnia, pentru activitatea desfurat n strintate - se nscrie suma reprezentnd impozit pe veniturile din salarii pltite pentru activitatea salarial desfurat n strintate, reinut de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia sau de un sediu permanent n Romnia. Rubrica de la rd.4 se completeaz numai de ctre persoanele fizice rezidente romne, cu domiciliul n Romnia i persoanele fizice care ndeplinesc, pentru anul de raportare, condiia prevzut la art.40 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care desfoar activitate salarial n strintate i sunt pltite pentru activitatea salarial desfurat n strintate de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia sau de un sediu permanent n Romnia, n cazul n care acelai venit din salarii este supus impunerii att n Romnia, ct i n strintate. Contribuabilul anexeaz la declaraie documentele justificative privind venitul

realizat i impozitul pltit, eliberate de autoritatea competent din ara n care s-a obinut venitul i cu care Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri. III. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI Se completeaz numai n cazul n care obligaiile de declarare a veniturilor se ndeplinesc de ctre mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Adresa - se nscrie adresa domiciliului fiscal. Cod de identificare fiscal - se nscrie codul de identificare fiscal a mputernicitului.
Agenia Naional de Administrare Fiscal

DECLARAIE ANUAL DE VENIT

pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale

204
Q
Anul
Cod de identificare fiscal Denumire Strad

Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative

Declaraie rectificativa

I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII

Numr Bloc Scar | Etaj Ap. Jude/Sector Localitate Cod potal Telefon Fax E-mail

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT


1. Categoria de venit: comerciale profesii libere activiti agricole alte venituri | 2. Forma de organizare: asociere fr personalitate juridic entiti supuse regimului transparenei fiscale |
modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii |

3. Numr asociai | Cod CAEN 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul 6. Contractul de asociere: Nr.
|

Data

7. Documentul de autorizare:

Nr.

Data

1
(lei) 1 1 1 1 1 1 1

8. Data nceperii activitii

9. Data ncetrii activitii

III. DATE PRIVIND VENITUL NET ANUAL


1. Venit brut............................................................................................................................................ 1. ......................... 2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................ 2. ............. 3. Venit net (rd.13. rd.2)........................................................................................................................................... ........ 4. Pierdere fiscal (rd.24. rd.1)......................................................................................................................................

, ,
| |

1 1
,

, ,
|

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

IV. DATE DE IDENTIFICARE A RESPONSABILULUI ASOCIERII


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire Strad Numr Bloc Scar Etaj Ap. Jude/Sector Localitate Cod potal |~ Telefon

Fax

E-mail

I"

V. DISTRIBUIA VENITULUI NET/PIERDERII PE ASOCIAI (tabel verso)


Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semntur responsabil asociere

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13/2i

V. DISTRIBUIA VENITULUI NET/PIERDERII PE ASOCIAI


Nr. crt. Nume i prenume asociat Cod numeric personal/ Numr de identificare fiscal Domiciliu

Cota de distribu venitulu pierder nivelul (%)


4

TOTAL

INSTRUCIUNI de completare a formularului 204 "Declaraie anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale" Cod 14.13.01.13/2i 1. Declaraia se completeaz i se depune pentru asocierile fr personalitate juridic, constituite ntre persoane fizice sau pentru asocierile constituite ntre persoane fizice i persoane juridice romne cu statut de microntreprindere, potrivit titlului IVA1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, n cadrul crora se realizeaz venituri din activiti independente, inclusiv din activiti adiacente, sau din activiti agricole, pentru care venitul net se determin n sistem real. Declaraia nu se depune pentru asocierile fr personalitate juridic pentru care venitul net anual se determin pe baza normelor de venit. 2. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n titlul IVA1 din Codul fiscal, este asimilat, n vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activiti independente, din care se deduc contribuiile obligatorii n vederea obinerii venitului net anual. 3. Declaraia se depune i n cazul persoanelor fizice care obin venituri dintr-o activitate desfurat ntr-o form de organizare cu personalitate juridic (SPRL) constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii. n cazul societii civile cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se aplic regulile de determinare a venitului net din activiti independente. Persoanele fizice care obin venituri dintr-o activitate desfurat ntr-o form de organizare cu personalitate juridic (SPRL) constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, au obligaia s asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activiti independente. 4. Declaraia se depune de ctre asociatul desemnat prin contract s rspund pentru ndeplinirea obligaiilor asocierii fa de autoritile publice, pn la data de 15 martie a anului urmtor celui de raportare. 5. Ori de cte ori se constat erori n declaraia depus anterior, se completeaz i se depune o declaraie rectificativ, situaie n care se va nscrie "X" n csua prevzut n acest scop. 6. Declaraia se completeaz, nscriind cu majuscule, cite i corect datele prevzute n formular, n dou exemplare: -originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este nregistrat n evidena fiscal; -copia se pstreaz la domiciliul fiscal al asocierii, mpreun cu celelalte documente privind activitatea acesteia. O copie a declaraiei se va transmite, de ctre asociatul desemnat, fiecrui asociat. 7. Declaraia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul potal, prin scrisoare recomandat. Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la pot, dup caz. Declaraia se pune gratuit la dispoziia asociatului care rspunde de ndeplinirea obligaiilor asocierii fa de autoritile publice, la solicitarea acestuia. I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII Se completeaz denumirea asocierii i adresa domiciliului fiscal a asocierii.

Cod de identificare fiscal - se nscrie codul de identificare fiscal atribuit asocierii. n cazul n care asocierea este pltitoare de tax pe valoarea adaugat, codul de identificare fiscal va fi precedat de prefixul "RO". II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT rd.1. Categoria de venit - se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit, dup caz: comerciale, profesii libere, activiti agricole, alte venituri, dup caz. rd.2. Forma de organizare - se bifeaz csua corespunztoare modului de desfurare a activitii: asociere fr personalitate juridic, entiti supuse regimului transparenei fiscale, modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii. Csua "Asociere fr personalitate juridic" se bifeaz n cazul n care activitatea se desfoar n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice sau/i n cadrul unei asocieri constituit ntre persoane fizice i persoane juridice romne cu statut de microntreprindere, potrivit titlului IVA1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, care nu genereaz o persoan juridic. Csua "Entiti supuse regimului transparenei fiscale" se bifeaz n cazul n care activitatea se desfoar ntr-o form de organizare cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii. Csua "Modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii" se bifeaz n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activiti independente i/sau transformrii formei de exercitare a acesteia ntr-o alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului de raportare, n condiiile continurii activitii. rd.3. Numr asociai - se nscrie numrul de persoane care fac parte din asociere. rd.4. Obiectul principal de activitate - se nscrie denumirea activitii principale generatoare de venituri, desfurat de asociere, precum i codul CAEN al activitii desfurate. rd.5. Sediul - se completeaz adresa sediului asocierii sau locului principal de desfurare a activitii, dup caz. n cazul n care, activitatea se desfoar prin mai multe puncte de lucru, se completeaz adresa sediului sau locului principal de desfurare a activitii, dup caz. rd.6. Contractul de asociere - se nscriu numrul sub care contractul de asociere a fost nregistrat la organul fiscal, precum i data nregistrrii acestuia. rd.7. Documentul de autorizare - se nscriu numrul i data eliberrii documentului de autorizare care atest dreptul asocierii de a desfura activiti economice pe teritoriul Romniei, precum i organul emitent. rd.8,9 Data nceperii/ncetrii activitii - se nscrie data nceperii i ncetrii activitii, conform contractului de asociere. III. DATE PRIVIND VENITUL NET ANUAL Se completeaz pe baza datelor din evidena contabil condus pentru asociere. n cazul n care activitatea se desfoar prin mai multe puncte de lucru, veniturile si cheltuielile se cumuleaz. Rd.1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur ncasate n anul de raportare din activitile desfurate de asociere att din activitatea de baz, ct i din cele adiacente acesteia. Rd.2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite. Rd.3. Venit net - se nscrie diferena dintre venitul brut i cheltuielile aferente deductibile, dac venitul brut este mai mare dect cheltuielile deductibile fiscale,

respectiv diferena dintre suma nscris la rd.1 i suma nscris la rd.2. Rd.4. Pierdere fiscal - se nscrie diferena dintre cheltuielile aferente deductibile i venitul brut, dac venitul brut este mai mic dect cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferena dintre suma nscris la rd.2 i suma nscris la rd.1. IV. DATE DE IDENTIFICARE A RESPONSABILULUI ASOCIERII Se completeaz datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin contractul de asociere pentru ndeplinirea obligaiilor asociaiei fa de autoritile publice. Adresa - se nscrie adresa domiciliului fiscal. Cod de identificare fiscal - se nscrie codul de identificare fiscal a responsabilului asocierii. V. DISTRIBUIA VENITULUI NET/PIERDERII PE ASOCIAI - TABEL: col.1. Nume i prenume asociat - se completeaz cu numele i prenumele asociailor, conform contractului de asociere. col.2. Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal - se nscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecrui asociat sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal, cu ocazia nregistrrii fiscale, dup caz. col.3. Domiciliu - se nscrie adresa domiciliului fiscal. col.4. Cota de distribuire a venitului net/pierderii la nivelul asocierii - se nscrie cota procentual de participare, corespunztoare fiecrui asociat, la veniturile i pierderile asocierii, conform contractului de asociere. col.5. Venit net distribuit - se nscrie venitul net distribuit fiecrui asociat, conform contractului de asociere. col.6. Pierdere distribuit - se nscrie pierderea distribuit fiecrui asociat, conform contractului de asociere.
Agenia Naional de Administrare Fiscal

DECLARAIE INFORMATIV privind impozitul reinut la surs i


ctigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit

205
Q
Anul

Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative

Declaraie rectificativ

I. DATE DE IDENTIFICARE A PLTITORULUI DE VENIT

II.DATE RECAPITULATIVE
Nr. crt. Tip de venit

Numr beneficiari de Total ctig (lei) venit

Total pierdere (lei)

Total baz de calcul a Total impozit rein impozitului (lei) (lei)

III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR


Tip de venit:
Venituri din drepturi de proprietate intelectual Venituri din vnzarea bunurilor n regim de consignaie Venituri obinute n baza unui contract de agent Venituri obinute n baza unui contract de comision sau mandat comercial Venituri din activiti de expertiz contabil i tehnic, judiciar i extrajudiciar Venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil Venituri din activiti independente realizate ntr-o form de asociere cu o persoan juridic, microntreprindere

Venituri sub forma ctigurilor din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare Ctiguri din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise

Venituri din dividende | Venituri din dobnzi | Ctiguri din transferul valorilor mobiliare, n cazul societilor | nchise i a prilor sociale Venituri din lichidarea persoanei juridice | Venituri din premii i jocuri de noroc | Venituri din pensii | Venituri din activiti agricole | Venituri din alte surse |
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13/1

IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REINUT LA SURS I CTIGURILE/PIERDERILE REALIZATE, PE BENEFICIARI DE VENIT
Nr. Nume i crt. prenume beneficiar de venit 0 1 Cod numeric personal/ Plat anticipat/ Numr de identificare fiscal impozit final *) Ctig (lei) Pierdere (lei) Baza de calcul a impozitului (lei)

Impozit re (lei)

*) ATENIE: Pentru fiecare tip de venit, se va completa obligatoriu regimul fiscal aplicabil impozitului re inut la surs , pe fiecare beneficiar de venit, respectiv plat anticipat sau impozit final. Pentru fiecare tip de venit prevzut la cap.III, se genereaz n acelai formular cte un tabel, nscriindu-se datele corespunz toare beneficiari de venit.

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Nume, Prenume -' Semntur I- i tampil Funcia

Loc rezervat organului fiscal

Nr. nregistrare:

Data:

INSTRUCIUNI privind completarea i depunerea formularului 205 "Declaraie informativ privind impozitul reinut la surs i ctigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" Cod 14.13.01.13/I 1. Declaraia se completeaz i se depune de ctre pltitorii de venituri care au obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului pe veniturile cu regim de reinere la surs, conform Titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Declaraia se completeaz i se depune i de ctre urmtorii pltitori de venituri: - intermediari, societile de administrare a investiiilor n cazul rscumprrii de titluri de participare la fondurile deschise de investiii sau ali pltitori de venit, dup caz, pentru ctiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzaciilor cu titluri de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise; - pltitori de venituri din activiti agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obinute dup recoltare, n stare natural, de pe terenurile agricole proprietate privat sau luate n arend, ctre uniti specializate pentru colectare, uniti de procesare industrial sau ctre alte uniti, pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i pentru care nu s-a reinut impozit n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr.190/2009. 2. n cazul n care, n cursul anului, la nivelul aceluiai pltitor, au fost efectuate pli privind mai multe tipuri de venituri, din cadrul categoriilor de venituri, se completeaz un singur formular. Pentru fiecare tip de venit pltit prevzut la Seciunea III Date privind natura veniturilor" se genereaz n acelai formular, la Seciunea IV Date informative privind impozitul reinut la surs i ctigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cte un tabel, nscriindu-se datele corespunztoare prevzute la col.1-7, pe beneficiari de venit. 3. Declaraia se depune la organul fiscal la care pltitorii de venituri sunt nregistrai n evidena fiscal, pn n ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat. 4. Ori de cte ori pltitorul de venit constat erori n declaraia depus anterior, acesta completeaz i depune o declaraie rectificativ, situaie n care se va nscrie "X" n csua prevzut n acest scop.

ATENIE: Declaraia rectificativ va cuprinde, pe tipuri de venit numai poziiile corectate, declarate eronat n declaraia iniial sau poziiile care, n mod eronat, nu au fost cuprinse n declaraia iniial. n cazul n care, declaraia se corecteaz prin eliminarea unei poziii declarate eronat n declaraia iniial, n tabelul de la seciunea IV "Date informative privind impozitul reinut la surs i ctigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", generat pe tipuri de venit, se vor nscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraia iniial, iar la col.4-7, se va nscrie cifra "0" (zero). 5. Pltitorii de venituri au obligaia depunerii declaraiei n format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asisten elaborat de Agenia Naional de Administrare Fiscal, cu respectarea structurii de date prevzut n anexa nr.3. Suportul magnetic sau optic va fi nsoit de situaia centralizatoare prevzut la seciunea II Date recapitulative", n format hrtie, semnat i tampilat, potrivit legii. 6. Completarea declaraiei se face cu ajutorul programului de asisten, care este pus la dispoziia contribuabililor, gratuit, de unitile fiscale sau poate fi descrcat de pe portalul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. I. DATE DE IDENTIFICARE A PLTITORULUI DE VENIT Adresa - se nscrie adresa domiciliului fiscal al pltitorului de venit. Cod de identificare fiscal - se nscrie codul de identificare fiscal a pltitorului de venit. n cazul n care acesta este pltitor de tax pe valoarea adugat, codul de identificare fiscal va fi precedat de prefixul "RO". II. DATE RECAPITULATIVE Tabelul se genereaz cu ajutorul programului de asisten i reprezint situaia centralizatoare a datelor declarate, pe tipuri de venit. Col.2-6 se completeaz cumulat, pe tipuri de venit. Situaia "Date recapitulative" se listeaz dup completarea formularului, n dou exemplare: - originalul se depune la organul fiscal, n format hrtie, semnat i tampilat, mpreun cu formatul electronic al declaraiei; - copia se pstreaz de ctre pltitorul de venit. III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR Se bifeaz csua corespunztoare tipului de venit pltit: a) venituri din drepturi de proprietate intelectual; b) venituri din vnzarea bunurilor n regim de consignaie; c) venituri obinute n baza unui contract de agent; d) venituri obinute n baza unui contract de comision sau mandat comercial; e) venituri din activiti de expertiz contabil i tehnic, judiciar i extrajudiciar; f) venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil; g) venituri din activiti independente realizate ntr-o form de asociere cu o persoan juridic, microntreprindere; h) venituri sub forma ctigurilor din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare; i) ctiguri din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise; j) venituri din dividende; k) venituri din dobnzi; l) ctiguri din transferul valorilor mobiliare, n cazul societilor nchise i a prilor sociale; m) venituri din lichidarea persoanei juridice; n) venituri din premii i jocuri de noroc;

o) venituri din pensii; p) venituri din activiti agricole; r) venituri din alte surse. Csua "Venituri din activiti independente realizate ntr-o form de asociere cu o persoan juridic, microntreprindere" (lit.g) se bifeaz n cazul venitului realizat de persoanele fizice, dintr-o asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n titlul IV1 din Codul fiscal, i care este asimilat, n vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activiti independente. Csua "Ctiguri din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise" (lit.i) se bifeaz n cazul ctigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise, pentru care beneficiarul de venit are obligaia stabilirii ctigului net anual/pierderii nete anuale. n cazul ctigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au n vedere dispoziiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, Hotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i normele privind determinarea, reinerea i virarea impozitului pe ctigul de capital din transferul titlurilor de valoare obinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al preedintelui Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare. Csua "Venituri sub forma ctigurilor din operaiuni de vnzare - cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare" (lit.h) se bifeaz n cazul ctigului rezultat din operaiuni de vnzare - cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare. Csua "Ctiguri din transferul valorilor mobiliare, n cazul societilor nchise i a prilor sociale" (lit.l) se bifeaz n cazul ctigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, n cazul societilor nchise i a prilor sociale, pentru care impozitul reinut de pltitorul de venit este final, potrivit legii. Csua "Venituri din activiti agricole" (lit.p) se bifeaz n cazul veniturilor din activiti agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obinute dup recoltare, n stare natural, de pe terenurile agricole proprietate privat sau luate n arend, ctre uniti specializate pentru colectare, uniti de procesare industrial sau ctre alte uniti, pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REINUT LA SURS I CTIGURILE/PIERDERILE REALIZATE, PE BENEFICIARI DE VENIT Pentru fiecare tip de venit pltit se genereaz n acelai formular, cte un tabel, nscriindu-se datele corespunztoare, pe beneficiari de venit. Col.1 - se completeaz pentru fiecare beneficiar de venit n parte, nscriindu-se numele i prenumele persoanelor fizice pentru care pltitorul de venit a reinut impozit la surs i/sau a efectuat plata veniturilor. Col.2 - se nscrie codul numeric personal sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal, cu ocazia nregistrrii fiscale, dup caz. Col.3 - se completeaz, dup caz Plat anticipat,, sau Impozit final", corespunztor regimului de impozitare aplicabil veniturilor pltite.

Rubrica se completeaz cu sintagma Plat anticipat", n situaia n care, impozitul reinut de pltitorii de venituri reprezint plat anticipat n contul impozitului anual pe venit. Rubrica se completeaz cu sintagma Impozit final", n situaia n care, impozitul reinut de pltitorii de venituri este final. n cazul veniturile de la lit.a) - h), de la seciunea III Date privind natura veniturilor", pentru care impozitul reinut la surs reprezint plat anticipat n contul impozitului anual, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, pltitorii de venituri completeaz rubrica cu sintagma Plat anticipat". n cazul n care, pentru veniturilor de la lit.a) - f), de la seciunea III Date privind natura veniturilor", contribuabilii au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, n conformitate cu dispoziiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, pltitorii de venituri completeaz rubrica cu sintagma "Impozit final". Rubrica nu se completeaz n cazul ctigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise. n cazul veniturilor de la lit.j) - r) de la seciunea III Date privind natura veniturilor" pentru care impozitul reinut la surs este final, n conformitate cu dispoziiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, pltitorii de venituri completeaz rubrica cu sintagma "Impozit final". Col.4 - se nscrie suma reprezentnd totalul ctigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit, n anul de raportare. Rubrica se completeaz numai pentru urmtoarele tipuri de venituri : a) ctiguri din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise; Se nscrie suma reprezentnd totalul ctigurilor nregistrate de fiecare beneficiar de venit, n anul de raportare, ca urmare a tranzacionrii titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise. b) venituri sub forma ctigurilor din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare. Se nscrie suma reprezentnd totalul ctigurilor nregistrate de fiecare beneficiar de venit, n anul de raportare, din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare. Col.5 - se nscrie suma reprezentnd totalul pierderilor realizate de persoanele fizice, n anul de raportare. Rubrica se completeaz numai pentru urmtoarele tipuri de venituri : a) transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise; Se nscrie suma reprezentnd totalul pierderilor nregistrate de fiecare persoan fizic, n anul de raportare, ca urmare a tranzacionrii titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise. b) operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare. Se nscrie suma reprezentnd totalul pierderilor nregistrate de fiecare persoan fizic, n anul de raportare, din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare. Col.6 - se nscrie baza de calcul a impozitului, reprezentnd totalul venitului impozabil/ctigului realizat de fiecare beneficiar de venit, ntr-un an fiscal. Nu se completeaz pentru operaiunile privind transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise. Baza de calcul a impozitului se determin de pltitorul de venit, corespunztor regulilor prevzute pentru fiecare tip de venit, n conformitate cu prevederile Legii

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. n cazul asocierilor ntre persoane fizice i persoane juridice romne, venitul cuvenit persoanei fizice se stabilete potrivit legislaiei privind impozitul pe venitul microntreprinderilor. Rubrica nu se completeaz de ctre intermediari, societile de administrare a investiiilor n cazul rscumprrii de titluri de participare la fondurile deschise de investiii sau ali pltitori de venit, dup caz, pentru ctigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzaciilor cu titluri de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise, pentru care nu exist obligaia reinerii la surs a impozitului, potrivit legii. Col.7 - se nscrie suma reprezentnd totalul impozitului pe venit/ctig calculat i reinut n cursul anului, pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculeaz de pltitorul de venit, corespunztor regulilor prevzute pentru fiecare tip de venit, n conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. n cazul asocierilor ntre persoane fizice i persoane juridice romne, microntreprinderi care nu genereaz o persoan juridic, se nscrie suma reprezentnd impozitul pe venit calculat i reinut pentru fiecare asociat, persoan fizic, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe venitul microntreprinderilor. Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost pltite acionarilor sau asociailor pn la sfritul anului n care s-au aprobat situaiile financiare anuale, se cuprinde n declaraia aferent perioadei n care a avut loc aprobarea situaiilor financiare anuale. Pentru ctigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzaciilor cu titluri de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise sau venituri din activiti agricole i pentru care nu s-a reinut impozit potrivit legii, la col.7 Impozit reinut" se nscrie cifra "0" (zero).
ANEXA Nr. 1*)

090
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

DECLARAIE DE NREGISTRARE FISCALA/ DECLARAIE DE MENIUNI PENTRU CONTRIBUABILII NEREZIDENI STABILII N SPAIUL COMUNITAR, CARE SE NREGISTREAZ DIRECT
Agenia Naional de Administrare l-iscai

FELUL DECLARAIEI I, Declaraie de nregistrare 2. Declaraie de meniuni D B DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


1.
2.

j.

Ar.

5.

Cod de identificare fiscal...................................................................................... Denumire/Nume i prenume.................................................................................. Forma juridic......................................................................................................... Data nfiinrii...........................................................................................(aa/ll/zz) Date privind sediul social/domiciliul ara de reziden.................................................... Adresa complet n ara de reziden................................................................. Cod potal...........................................Fax........................................................

Telefon...............................................E-mail.................................................. Date privind adresa din Romnia unde pot fi examinate evidenele i documentele Jude........................................Sector..........Localitate.................................. Strad..................................................................Nr..............Bloc.................. Scar................Etaj.................Ap.................Cod potal.............................. Fax.......................................................Telefon............................................... E-mail............................................................................................................... Adresa din Romnia pentru coresponden (opional) Jude........................................Sector..........Localitate.................................. Strad..................................................................Nr..............Bloc.................. Scar................Etaj.................Ap.................Cod potal.............................. Fax.......................................................Telefon............................................... E-mail............................................................................................................... ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL Reprezentare prin mputernicit Nr. act mputernicire..........................................Data............................. Date de identificare ale mputernicitului Nume, prenume/ Denumire........................................................................... Adresa: Jude........................................Sector..........Localitate................. Strad..................................................................Nr..............Bloc. Scar................Etaj.................Ap.................Cod potal............. Fax.......................................................Telefon............................... E-mail............................................................................................... Cod de identificare Fiscal............................................................................. Instituia bancar Codul IBAN al contului

4. nregistrare ntr-un alt stat membru U.E. ara..........................................Cod de identificare fiscal DA D NU O


H HXrf III t-ilil t-i I t-il I I I 11 I I llirl III Irit Il I III

D DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL I. Taxa pe valoarea adugat 1. nregistrarea n scopuri de TVA conform art. 153 alin.(4) din Codul fiscal 2. nregistrarea n scopuri de TVA conform art. 153 alin (5) din Codul fiscal 3. Cifra de afaceri estimat............................................................................... 4. Cifra de afaceri obinut n anul precedent.................................................. 5. Perioada fiscal 5.1 Plata lunar 5.2 Plata trimestrial 5.3 Plata semestrial O Nr. aprobare organ fiscal competent................................. 5.4 Plata anual O Nr. aprobare organ fiscal competent.................................. 6. Anularea nregistrrii n scopuri de TVA 6.1 Ca urinare a ncetrii activitii O ncepnd cu data de ...../......./.. 6.2 Ca urmare a ncetrii desfurrii de operaiuni ncepnd cu data de ...../......./.. care dau drept de deducere a taxei 6.3 Ca urmare a expirrii perioadei de 2 ani, D ncepnd cu data de ...../......./. n cazul vnzrilor la distan II. Contribuii sociale 1. nregistrare ca pltitor de contribuii sociale n Romnia 1.1 Contribuia pentru asigurri sociale de sntate 1.2 Contribuia pentru asigurri de omaj D

iJ

1.3 Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale 1.4 Contribuia de asigurri sociale O 2. Scoatere din eviden_D de la data .........../......../.........._ Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar pe propria rspundere c: D urmeaz s realizez n Romnia operaiuni taxabile pentru care sunt persoana obligat la plata taxei conform art.150 alin.(l) din Codul fiscal, i/sau O urmeaz s desfor operaiuni scutite cu drept de deducere, cu excepia serviciilor de transport i a serviciilor auxiliare acestora, scutite n temeiul art.143 alin.(l) lit.c)- f)7 h)- m), art.144 alin.(l) lit.c) i art. 1441 din Codul fiscal pentru care nregistrarea este opional. Anexez urmtoarele contracte/comenzi: ...................................................................................................... Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt _corecte i complete._ Numele persoanei care face declaraia............................................................................................ Semntura......................................... tampila Data............./................../.............._ _Se completeaz de organul fiscal_ Denumire organ fiscal...................................................................................................................... Nr. de nregistrare...............................................Data nregistrrii............/................./................. Numele i prenumele persoanei care a verificat.............................................................................. Numr legitimaie................................................................_ Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11 /n A4/t2
ANEXA Nr. 5
I N O I R U C I I U N I

de completare a formularului Declaraie de nregistrare fiscal/ Declaraie de meniuni nentrn contribuabilii nerezidenti stabilii n snatiul comunitar, care se nreaistreaz direct f090V
IH II H SH II Hill I I 1 H I H HI I H I I1H ri II MIHI1S H IrilH S Iri LS ril H H H fH III II H H H UH IH II HI III I UHIIIri I Iri IH HI I III

.1
s

UHI lili Iri I 11111 H H/ 1 HI 1 SI 1 Hri / ri I 1 II HI .1

H S ri I lilil I 1H Millilitri

III S H I III I .1 11

.1
I

Hill I 11 11 ri I 1 1 Iri 1 H

declaraie, se
I.I I

r TIRI / n

sr:

I H H

i ri

rvrt/

ru

auieniicd in cunuiune pievdzuie ue lege, la uiganul liscal. ? Date Hf iHentifinare ale mmiterninitnlni se nomnletea7
i.M ri t r tir: tir: i i.n

n r:

MUir: 1

U.IU lil .ri I H IMI SIIMI Sril 1 III1I1IMIMI ni! 1 I ri ri

si IH! .ri H MS SH ri

I IH l .ri 11 H l ri I ri/l

I l r i l l MSI I H

.1 I .1 l i 1

MIMI l l r i l
I

nH I \l

ri

Uri SIIMI S t r i l l i SMril IMI l M H I I I I H r i I MSI II MI IMI

.1
ri

11 I I M II 11 ri I SI ril I IMIIMril II ri H III nil 11 I lrill Iri ri

SI .ri H ri

MI 11 II VII H I II 1 1 1 I I I M I I r i M I I I I I

leyiiui speciale. Denla ratia He nimp la fervinii il nentrii aHministrarea S -ri I1HSI. MS l.llllllll II HI.M I S I l .1 I I 1 M I I R M I M r i l l .1
c-lIMI HI 1 S11 ril H l .ri H - I r i S r i I H I II I li I IMI .ri/ MI

I IMI

cuninuuauililui neieziuenii uin cauiul Diieciiei Generale a Finanelor Pnhline a Mi inininii ili li Ri mi iresti astfel1 se maicneazd X in cdsuia DA , se insciiu aidi uenumiiea idiii, nat si noHnl He iHentifinare fisnal atrihuit n tara nnHe este
Il I H . Sril Milli ri llllMMIHIIlll.il Siri I IH I SI IriM ri ri HI 1 S II I ri III ri ri I HI 1 S

II

ri

II

H 1/riI 1

la pu&id, piin sciisuaie lecumanuaid. Declaraia se nomnletea7 He ntre mntrihuahil san He ntre
II I II H UHI MSI M I I I I IM II ri SI H I H

U. LIM I I= RR\ V RAU VCU I UI\UI_ R IOUML

SI

I I H HI

IIIHIH

Yr1l\-'.\\-'.

ri Xrt Li ti V ri l Url i Hri ri l J ri l J Urt i ri


H I1H ri Hri H 111 SI

HU ri / H S

1111
I I I SH

I .1

I1H 1 H

\l h\
Hri/ri fin

I IH .ri

filili H

ril

\Ti.~\
I 1

ril

M4-

I \l V J 1 /-\ I 1 111 SH II r!i l

lft-!I.rilrilri li 1 Siri MHri/ri i i MMI r: l

I .1 11

I 11 I ri I 1

.1
rill

I III riu iinsr: I

A ni I I liti u

111

CH/III

111 n si.n

ri n

H/

nini

III

K
HI 1 S ri I

K /K
H

.11 M i r i l i
ri Sri

.1

\\lr1l\-\\ \\-\
II r\ ri ri

I1H

HS

II I IH l .ri 11 H

I II 1 IMI I II IH

ri I IM MI II I

11 I I MI 1/ ril I H

SI 11 II .

IH Sllri IH SI Iri M

ri III Illl/rill H H /ri


O

ri l .ri I H IMI HS H S rill H l .ri I H ril I

ri

rolli lrill ri l X

.1

I I liti Z.^1
1

SHI 1 IM

rolli lrill ri ri II _

ri

1/1

SI

l.

IMI HI 1 SI I ri I ri

Sl.IHll

I1H

R C L U L L I ^ L . I _ M R TM I

se maicneazd cu x pci. i sau 2, uupd caz. Declaiaiia ue nrenistrare se nomnletea7 la nrenistrarea

iniial iar
I HI ril I I li 1

r\l\r\
I ri

H II HI I I IrilH H I 1HI

SH ril ri

H Hri/ri H riM

IH Hill

ri

IH

SH

Atenie! n cazul declaraiei de meniuni se completeaz toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarrii, indiferent dac acestea au mai fost declarate.
n
LIMI
CL

UC IUM\

R U M NC H L > U I M I N D U H D L U L U

rxuii i dii ia cuniuim aii. 150 uin cuuul uscal i caie aie, puiiivii art 153 alin (d\ Hin HoHnl fisnal nhlinatia s se
nrenistre7e

n
IVA

scupuii ue

la uiganul liscal cumpeieni, peniiu upeiaiiuni real7ate ne teritoriul Romniei nare Han Hrent He

HeHnnere a
iaxei, piecum i peniiu vdnzdiile la uisianid iealizaie uinii-un stat memhrn n Romnia nentrn nare Ionul

livrrii este n
Rumdnia cuniuim aii. 102 alin. (2) i (O) uin cuuul liscal, cu eynentia situaiei n nare nersoana ohlinat la nlat

este ueneiiciaiul, cuniuim aii. i5U alin. (2)(U) uin cuuul liscal. ? nrenistrarea n snonnri He T\/A nonform art 153 alin (51
Valili I SH I I I I1H IM H1 H I .ri I H l.II I II H Hri/ri ri \ .1 11 1 I 11 lisi -ri Hri/ri Hri l.II yv SI. ri ri SH M l . HI 1 S ri rtllll riM ri III S Iri/ H III l.ri/ll III l.rilH ri ri I1H I H I ri HS H II H SI IH H II Illl/rill ri MHS rill ri

i\l\r1\r1
ri Iri I H H ri /ri H

.TH l.II I I I

H Hri/ri Iri IlHl.ri

III

.S

II

I HI

S II ri I1H \/

III

SI

1111
rllll

MII ril ri

H I rilH ri ri H MII

MHMIHI1S SH MSI

III
I I II 1

SI 1111 MII I1H

f-\
ri I H

III III

\lf-K
I .1 I Htl S

II
ri ri

I HI 1 S IMI

II

SI I II 1 MII SI .ri

I1H Sri

\l f-K
SH

1111 / IH
SH IMI

tiri ri III .ri/ ri II H/H Sl.IHll

l I MII I liti IHllSIIril UH \//-\ ri S

.1

MIM

V ,1111111

II tiri

SI.ri

l.I 11 I II 1HI HI 11

I H
H flH

M I

I H
l.ri/

II

I H

SI.

Illllri

I r i l l H UH IMI I

HHI.IIIrilHri Hri Sril I I

I I I H I H H SI ri

r i l . l / l U H ri

lllril.flIllllllrilH

flH

I I I I I I I I I I I IMI II III ril I

Milli IH H l II ri ri

.1

M i r i l i II

I 1H II I II I ni 1 I ri SH SI. H

rilH HS H IHHIlri IM IU 1 II .ri II I ri

riXH

Ti

II 111

IM IH 1 II .ri

ri

.1 I M I M I I I I r i I 1 I I M I cuuul liscal sau inainie ue eieciuaiea unei intranomnnitare He hnnnri snntite He tay
V I ri II 4SH ri 111

li-ili-i
MSI

11

I I III

ril II I ri ri ri H S-ri M i r i

I H

lli-ili-i

li-ili-i

UH

IH/ UHM

uacd se suliciid iniegisiiaiea in scupuii ue I V A cuniuim art. 1f53 alin. (F>) Hin OoHuI fisnal. nersoana imno7ahil nestahilit 5. uaie piivinu seuiul sucial/uumiciliul se cumpleieazd cu Hatele nrivinH aHresa seHinlni sonial/Hominilinlni Hin tara He in Rumdnia iieuuie sd piezinie cuniiaciele/cumenzile in uaza nrora i irmea7 s efenti ie7e livrri si/san anh7tii ieziuenid a cuniiiuuauilului. R Date nrivinH aHresa Hin Romnia nnHe not fi evaminate eviueniele i uucumeniele se cumpleieazd cu uaiele piivinu aHresa Hin Romnia la nare not fi evaminate eviHentele si
I lf 11 .1 I I I IHI II H H I .H I I H I 11 I I H IlriSllrilH l.fll filili I 11 H V HI 1 H I III 11 I II III II \/l

laxa pe valuaiea audugaid uin cuuul liscal. 7 AHresa Hin Romnia nentrn noresnonHent se cumpleieazd upiiunal cu uaiele piivinu auiesa uin rvunidma la nare nontrihiiahilnl Horete s nrimeasn noresnonHent nu
fllllril SI ri 11 111 ril . l SH

.1

11 I I M 1 111 ri I H l.rilH ril

I II .III

r\

ri
I

ri ri I

VIRI
l.II I

UH
II H Hri/ri

RI

MI

.HI

H SI I I I

R- l

ri

iniegisiiaiea iniiiald a cuniiiuuauilului, insciiinuu-se cilia ue afaneri ne nare nontrihiiahilnl nrenon7ea7 s o real7e7e n peiiuaua idmasd pdnd la sldiiiul anului calenuaiisiic, uin oneratiiini tayahile si/san snntite mi Hrent He HeHnnere 4. cilia ue alaceii uuiinuid in anul pieceueni se nomnletea7 numai Han n urma stahilirii nifrei He afaneri iealizaie in anul pieceueni se muuilicd peiiuaua liscald. 5 PerioaHa fisnal se mamhea7 mi X" nerioaHa fisnal

ML

I I- UHI I- UCAFKC L.L1IM I R DUMO L

v
SI

ri I ri I

J1 1

ri

ri H I IH H

Ile-tiri
H Milli

SI I III . II II

ri

HI 1 S HM I

ri

Sril - SH II

H rill

II

HI 1 S I IM

ri A 111

R\ H

H/H II 1 1 ri

MHri/ri

.1
111

\f/-\
III I Hril H I IlIIlriM SI ri ri HS H l . r i / l I l.rilH l S

ri/

.1

M i r i l i

MMI

I 1 I 1SHS H SHIIIHSIIII

l.ri Srill

Hri ril lili

ri

SI .ri ri SI II .

HI1IH/HI Iril lilil I 1 I II II II [-M 1 III . II s SH Vri II SI .1 H I lllllrilll ril.III II 1 l .ri I M IIMlri Htl S I ri SI.ri Hri ri ri ri

SH II

SI .111

lllllrilll

Ilrilri l.ll l.rilH

I .ri HI II 1 ri I

/ri

Mri

r-1 ( . M SI M I

I J l /ri

IlrlllH fi

I t: I 11I 1 1 SI .ri H HS ril 1 rl r\ [) ri H ri HIl M

M.IIDNM 1 1 H

\//-\

M M I SI 1 ri II ri

I H Uri

Sri Ht 1 S

H ri I 11 III

I IM 1 ri

I \//-\ V

SI .ri

M .IlIHH I 1 1 H H ri III ri I

n l .H III H H ri S.M I .1 HI 11 H HH/H

ri

situaia IM caie se suiicit scuateiea UIM eviueni a nontrihiiahilului n na7iil n narp nu mai rpali7pa7 livrri HP uunuii, piesiii ue servicii, aci nziui sau iiviii intiacumuniiaie ue huniiri n Romnia npntru narp nlata taypi SP fanp n Romnia competent cuntiacteie sau cumenziie UIM caie iezuit cd. va rpal7a n Romnia onpratiuni tayahilp npntru narp pstp
H S H H H H ri I 1 ri ri HXH I I li IH li I I I ri I Hi ri I UHI

cuuui uscai, i/sau urmpa7 s Hpsfsoarp onpratiuni snutitp nu Hrpnt HP


Il HI M SM ri SH
I-

V ,<-1

I II I I Irli H ri H II.H H Uri HS H H ri ri

IMI .HI ri Ml I 1HS riS SH VII . rlXH l .ri SI H II M III H H ri


I

ri

I IH

M S

ri ri

.ri SH

M Uri V

H H HIl , X

I HX UH I1HI1 H Hrl/rl H H SI
I

I li

I IH

I r i I ISIH1II

S H

ri I l

|t4-.~ 1 I 1
SI

ri I ri I 1 .h Hll
I

II ii-m I 11 I II.H M l.ri/ I

SIIMI.Uri
N I

.1

Irl I HI Hrl
I

HVUlHMIrl

.1

1 i i i

111

. m NU

i c-i-c-iri [ 1

I I I

.I

II

11 I H Uri

.ri

H IUI

I ri

I 1 HS risi Irl

ri

l .ri

I (I

Uri UHU

l.HIH I M I Hf 1 I S I I H I HH fi HXH D .1 III (ri/ UHI /HI I .H I H III H ri H

H S I H ri M

ri

H X II ri H H I 1 : I V. M II SI 1

1 ri I

UHI

ri

ri MI

II S ril

SH ) H HH/H III I H/ III I IH I 1HSHSIH 1 ri i Milli l .ri HI tlril SII. l.l 1 SH , #1 II .1 I I I I H I -Il I Uri I Uri I I I I H H ."srl ri/ S ri ri ri ri

I SH llll Uri

/ri

I H

I 1ISIHI

Irl

II

fi I

I l i 1 1 1 H fi

fi I

I .1 I I III"! >l H H

11

I 11 11 1 I I

ri

I fi I

I .r- I r -

1 1 I I I li .1 I I I I H

vi 11

11

ril 11 II .HI

ceitiiicate ue uauuccuuii autuiizaii, potimi pieveueiiiui art. o ami. (2) fiin Codul HP nronpfiur fiscal Omanul fiscal mmnptpnt nstrpa7
L.nnrr nur ri I l ISri
L

.snn

H H
11
ril 11 II .HI IH I Uri II ri H I 1 I ri V I
HI

UI llll HI 1 SI I riI

ri 111

U HI . I III SI l

.1

III

l .III I I HHH/H I I ri H l . I l I I IHM ,H MIMI .ri H ri H I l 11 .1 II I IHI UHI 11 llll tiri I I III 1 ri Sri UHI. ri ri Sri H

^H

l .ri H I 1 H/H

I ri

ri I 1 l .ri I H II .M I

HH

H r i l . H S H l .1 1 I I I HS MIM H UH SI Irl

I I I

l/rl

ri

ANEXA Nr. 2*)

091
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

DECLARAIE DE NREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA/ DECLARAIE DE MENIUNI PENTRU ALTE PERSOANE CARE EFECTUEAZ ACHIZIII INTRACOMUNITARE SAU PENTRU SERVICII

AP

Agenia Naional de Administrare Fiscala

FELUL. DECLARAIEI 1. Declaraie de nregistrare_ _2. Declaraie de meniuni___ a) Persoan impozabil care nu este nregistrat i nu are obligaia s se nregistreze conform art. 153 din Codul Fiscal b) Persoan juridic neimpozabil_O _ _ B DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 1. Cod de nregistrare n scopuri de TVA 2. Denumire/Nume i prenume................. 3 Cod de identificare fiscal...................... 4. Date privind domiciliul fiscal Strad................................................................................Nr..............Bloc. Scar................Etaj.................Ap.................Localitate............................ Sector..........Jude........................................................ Cod potal............. Fax...............................................................Telefon..................................... E-mail............................................................................................................. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL 1. Reprezentare prin mputernicit Nr. act mputernicire..........................................Data Date de identificare ale mputernicitului Cod de identificare fiscal............................................................................. Nume, prenume/Denumire............................................................................. Adresa: Strad..................................................................Nr..............Bloc. Scar............Etaj.............Ap............. Localitate.......................... Sector..........Jude............................................Cod potal.............. Fax.......................................................Telefon............................... E-mail................................................................................................ D DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL I. nregistrare n scopuri de TVA 1. nregistrare prin depirea plafonului de achiziii intracomunitare D 2. nregistrare pentru prestri de servicii care au locul n alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligat la plata taxei conform echivalentului din legislaia altui stat membru al art. 150 alin.(2) din Codul fiscal, 3. nregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator persoan impozabil stabilit n alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoan obligat la plata taxei n Romnia conform art. 150 alin.(2) din Codul fiscal 4. nregistrare prin opiune pentru achiziii intracomunitare, conform art.126 alin.(6) din Codul Fiscal
'_ H HXH . f-iKLf-i IKLJIUllUSH Hi;S IM .

II. Anularea nregistrrii n scopuri de TVA 1. Anularea nregistrrii pentru persoanele impozabile care au fost nregistrate ca urmare a depirii plafonului d achiziii D a) valoarea achiziiilor intracomunitare n anul calendaristic anterior solicitrii anulrii .................................. b) valoarea achiziiilor intracomunitare n anul calendaristic n care se solicit anularea....................................... c) nu a fost exercitat opiunea prevzut la art. 1531 alin.(7) din Codul fiscal

2. Anularea nregistrrii pentru persoanele impozabile care au fost nregistrate prin opiune, conform art.126 alin.(6) din Codul Fiscal O a) valoarea achiziiilor intracomunitare n anul calendaristic anterior solicitrii anulrii .................................. b) valoarea achiziiilor intracomunitare n anul calendaristic n care se solicit anularea....................................... c) nu a fost exercitat opiunea prevzut la art. 1531 alin.(7) din Codul fiscal

3. Anularea nregistrrii pentru persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA pentru prestri de servici intracomunitare sau achiziii de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabil s-a nregistrat n conformitate cu prevederile art. 1531 alin. (1) lit. b) i c)

4. Anularea nregistrrii pentru persoanele impozabile care au fost nregistrate n scopuri de TVA conform art. 1 din Codul Fiscal Sub sanciunile aplicate faptei dfais n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Numele persoanei care face declaraia............................................................................................ Semntura......................................... Data............./................../.............. Se completeaz de organul fiscal tampila

Denumire organ fiscal...................................................................................................................... Nr. de nregistrare...............................................Data nregistrrii............/................./................. Numele i prenumele persoanei care a verificat.............................................................................. Numr legitimaie................................................................ Cod M.F.P.: 14.13.01.10.1 l/a A4/t2
I N O I R U C I I U N I

de completare a formularului Declaraie de nregistrare n scopuri de TVA/Declaraie de meniuni pentru alte persoane care efectueaz achiziii intracomunitare sau pentru servicii (091)"

Dpnlaratia HP nrpnistrarp n snnnuri HP TVA/Dpnlaratia HP rpali7Pa7 anhi7itii intrannmunitarp nnnfnrm art 19R alin ffnHin meniuni pentru aite persuane care eiectueaza achiziii intrannmunitarp sau npntru sprvinii fn911 Hpnumit n onntinuarp declaraie, persuana impuzauiia care are seuiui activitaii ecunumice n Romania si nprsnana iuriHin npimnn7ahil stahilit n Rumania, nenregistrate ai care nu au uuiigaia sa se nregistreze nnnfnrm art 153 Hin CnHul fisnal si narp nu sunt Hpia nrpnistratp cuniurm art. i50' aiin. ( i ) lit. u) sau c) uri aiin. (2) uin cuuui uscai, narp Rfpntupa7 n anhi7itip intrannmunitar tayahil n Romania inainte ue eiectuarea achiziiei intracuu lunitare, uaca vaiuarea anhi7itipi intrannmi initarp rpsnpntivp Hpnspstp nlafnnul npntru ril. / r i l .1 I I I ri ri ri I l . r i r i I 11 1 r i I > t I I . l . r i I r i ri ri 1)1. I .1 I I 1 I >tl .ri
M rr ili ijri.i unM nr

JC

mdicNcaza cu X pct. i sau 2, uupa caz. Dcciaiana uc

nregistrare se completeaz la solicitarea nregistrrii n scopuri de TVA, iar declaraia de meniuni se completeaz ori de cte ori se modific datele declarate anterior. n cazul declaraiei de nregistrare se marcheaz, dup caz, lit. a) sau b).

Atenie! n cazul declaraiei de meniuni se completeaz toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarrii, indiferent dac acestea au mai fost declarate.
achiziia intracumunitara,

nprsnana imnr>7ahil narp arp spHiul antivittii pnnnnminp in Romnia, nemegisuat i care nu are obligaia s se nrpnistrR7R nnnfnrm art 153 Hin OnHul fisnal nam nu pstp Hpia nregistrata cuniurm art. 153 aim. ( i ) iit. a) sau c) uri art. 150 1 alin (9\ Hin CnHul fisnal Han nrpstpa7 sprvinii narp au Inni il n alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este nprsnana nhlinat la nlata taxpi nnnfnrm pnhivalpntului Hin H SH H ri S H H ri ri l DII ri I / 1 1 1 I .111111 S H
nainte ue prestarea serviciuiui,

nprsnana imnn7ahil narp si arp stahilit spHiul antivittii


ecunumice in Rumania, care nu este nregistrata i nu are nhlinatia s SP nrpnistrP7P nnnfnrm art 153 Hin

CnHiil fisnal si
UHI
r ur l u m i iiri

iriL.urcr^ u i. 11

WI>J

K QUHD LULU
11 > .1 ) i i r i \i t-\ I i >n

i . i H i

I ri i i .-,11 n I ri

.1 I I 1 1 r i r i r i / r i r i r i l 1> r i r i r i r i r i Atenie! Acest cod este valabil i se utilizeaz numai n scopuri de TVA pentru achiziii intracomunitare sau pentru serviciile prevzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite n alt stat membru sau prestate ctre persoane impozabile stabilite n alt stat membru.
S I f t - M l l l l l i r i f l M I I I I I t - i I 1 1 fi I >.ri s . K { in I .ri I I I I I f!

uenumirea sau numeie ai prenumeie persuanei care eiectueaza anh7tii intrannmiinitarp fnnntrihuahiluh
l

.1

II

uri

uri

l.ri

ri

>l .ri ri

>ri

>l.

ri

.1 111

llri

care nu este ueja nregistrata cuniurm art. 150 aiin. ( i ) iit. a) sau l~n nri art 1531 alin (9\ Hin CnHiiI

fisnal Han nrimpstp HP la


H I t+ H H S ri ri ri 7ri ri IIIVIIll llll I I III I. I I II rill >tl.ri >ri

1.1

I I

11

ri riri/ri I. I llri riri

un prestatur, persuana impuzauiia stauiiita in ait stat memuru, sprvinii npntru narp pstp

nhlinat la nlata taypi n Rnmnia .1 I I I I ri llll ri Il V , llll I >tl.ri ri IIIVIIll H H . S H I I I 111 I S H ri I III I 11
. AL IC UAIC UCarK C UUn iRID UHDIL

riri rill

11

I I I I

serviciiiur respective, nprsnana imnn7ahil narp arp spHiul antivittii pnnnnminp 1 . Reprezentare prin mputernicit se marci leaza cu X in na7iil n narp Hpnlaratia pstp nnmnlptat HP ntrp mnutprninitul n Rumania, uaca nu este nregistrata ai nu este uuiigata sa se nrpnistrP7P nnnfnrm art 153 Hin CnHiiI fisnal si nprsnana ucscmnai puiiivii cuuuiui uc piuceuuia iiscaia si se insciiu numrul si Hata nu narp mnutprninitul a nrpnistrat antul HP juriuica neimpuzauiia stauiiita n Rumania put suiicita sa se 1
I I 11 11 I I t-i I I rillri ri II llri I . I t-i I i .ri II I 1 1 I I I ri >l .ri ri n i 11 i rilllt-illl.ri II l . l l l l l l l - i I 1 1 I-i V ri I 11 l-i Ill-i

ut-:

t ,

IH
H Hrl/rl

i.

Sri

rIXrl Uri rll.H.Ml II 1 II IH I .1 M ri ri I 11 l\/ I If] I .1 I I 1 1 I I I 1 11 i i M i i i . n i M si .ri h I 11 11 I I n I ri LSI ri M M M Sri M M Mri

ri

l .1 I IUI I llll

ri

/U

ri

IMI

ti

V il It 1M

I I
hM

I [ 1M I ri .

I I III
S

.1 I Ml M I MSri

III

rill

MNU HRH?I INRF?UI **IR-IRII


rll .US
F-KI

N
I H

.SNNN
.S 1H

IR UH I VM
H H /H H H H

ri H S H H

rlTrlrl

u_

um

CL

rr \i vii m u vr^L. H U IS II ri I t i

i u r\ ui _

rn ii HL

sp marr:hpa7
Ufi I VM
n

nu X" Hp ntrp nprsnanplp nrpnistratp n smnuri


ri n n i im i iris i i i n i i i i i i i iin n i . i / i i.nin s i i i . i n

1111
Il M i l

111

SUUUU

i \//-\i.n

Ml 1

II ri i

I I M I l r l S II HH [Irli IMI III II

I IM

ri ri

. 1 1 X 1

ri

Uri

MI IS ri I IMI .ri I H 1 Il rlX ri I

II
ri

Irl Hrl

II M M I
11 ri

ri l .() .

I I I M I I
l.

11 r i

ri

SM

Uri/ri ri

I 1M

I.r i l l

I JMI SI Irli 1 ri I ri I 1 I I ri M ri I li I M

ri HII 1 ri MS

IM I
H Uri

ri

I M
I I ri

1S

MI MI 1 Irli /H ri

H I ri Uri

rilM ri ril. /

SH ti

ril

V I
M

ri ri H

HI.I IMI Hill .H IMI ri UHUrlS

IM ri

rolli

ril

ri S

MH

ril.ll

I II IMI

I IH
IH SI Irl r^.t I I ri ri ri H H ri IM 1 1 II ,H I .rll M M /ri M SI ri I 1 I H

. 1 1 / 1

M M H
ril ril HriS ri SI 1 I ri 1 H Sri

ri M I II SIIMI llll Ml 11SI 1 ri I M S I I I MIMtllSIIM/M I.I II III Hill .ri H I Irl S III . ril UHI H II S rll I ri ri : 1.1 ' I / ti V il H 1 M : 1.1 ti V il H II II

rill

I 11 I III 1 ri I M S -ri

ri

Sri I HXH

SM .ri t II 1 H ri Ht 1 S M Hrl l ,t I Mit I Mil ri H l ,t I Mit I llll

t Irli .ri SI .ri

SI l .ril H llll SI II II

SI .ri

n i .
nui i L1 I Sri M l. l l l l l . l M i t I I I I I H ri ri Hrl n.i ' l / l IIS II 1 11 11 ti M I IH l .1 I I I l.llll SI ri I ri I II I Ml 1 Ulli Villini si .ri

S I I ri I H

IMI

I I M I S I Irl I I M I M

I I I I I I I 1 / ri [ I I I ri

I .ri I M

ri M ri I 1

M I
Mit

HI

Hri/ri

11

ri I

11 Ht 1 S I I ri I H I /Il ri III I IMI 1 1 11 I r i l .1 I I r^I II

Mil

rill

11 11 111 r i I r i

I ri X ri MI Irl

Irli 1 ri H Hl. Irl Hrl

ri H UH l .1 II 1 SI ri SH ri

HH/H
IH

I I H

ri I I H

UHI SI

HI H
M RI

/
I H I Hill

H
H I H

IM I I HI

H H

HH

/
III

III Ht 1 SI II

I H

I H

S I .1 I I 1 l l l l t I H ri H HSI

\F/-\ M I H I I I I 1 l l l l

l .ri I H SI I I H I I 1 ri t

. r i

H M

11 M

I Hrl

Hl.l 1IIIMI

VH

UHI IrISHS H / HI

I
I

I 1H I HIH

II

I M

ri

MIHI! S IHM III II Hill III 11 IH II III ril .1 II III II III ri I M II ri I .H MI I IH I S I I . I I I.rilM HIM II II . H I . I / I H 1 H i -1/ r i rill H. ri

HXIIIHIHH

H HII1HIS

M M
M

l.i-l H Hll SII ri Urli.ri II

t MI Cil

HI III

LI

III

Hl.l 1IIIMI ri HH Hl.

ri

ri / Il H l .1 I I

Uri

III

11HI1HS

ri

II

1H MH

MU SI ri H Hl.l \ \ S III I I I ri I I I S H .H H I.rilM II I IH (

I III

111 H S I r i M

UH

SH

I VI.

.ri

ri M

tll.M ri

ri

I HI.MHSIH

S I I I I I . I I ri I M

SH I I

I I I

Hl

I I H H H H l .1 I M i t I M i l II Ht 1

MII Ml UHI IMI S III . HI UHI H 11 ri n.i ' ri H M H H

I HIH MHIH III HI SH SI 1 1HI .H M S -H I HXH II . HXH l ,t

HS H H S H I II 1 M

I HI
H I /

Mit I Mil

Hl.l 1

r l H I 1 1 M IM I

Il

l .1111

SI

HI I

Ml

H I
Dl I / SI SH H I MIM l .1 II 1 II

/H
V/HI1HHH rll . / I I

H r i . H r i / r i l.l /\ UH l .ri H H MI IH MS I HM H I l 11 S I 1 I I I SH HI MSI I H S

l .1 I

I III

H
H MH SI Irl H MI H I H I H H III Ml 1/ri M H l .ri H ril SHI 1 IMI

III

II

11

H H
III ri r\ ri M ri I .ri I M I I I SIIMI Hl S ri H S I I

.1

V II H III

MI .1 II

I II I I II .M M n S

H I . I / I I I I ri . ri I I I I I I 1 / i-I I I M r i H I t H 1 ri t Irl ri ri

ri rl l.rilM ri Sri SH Hrl

Ht 1 S

H/ H l ,t I Mit I Mil ri

: 1.1 ti

V >I H II II

SI .ri

Sili,

Ht 1 S ri Hrl 11 / ri ri ril .ri .ri

H
H

Irl

S III

.
Ht 1 S ri H l ,t I Mit I llll ri Kl.T

M SIIMI UH ri

H
HI SH H I / II /II Uri r i l .1 H l

I I
H I I I I

ri
SI tili .IHM I I I HM HI SI H 111 I I I HI in.ii l .1 H 1

l . 1 11 l l l l rl Hrl ri ril. / I I

I I

IM

H
.ri rll.HS Hrl Sri II HS Hri/ri SH

SI. ri .ri

1 1 ri ril

V I .

I II S
SH

. MI ri

H HI UHI
M SH I HIH

II
SI 1 III H HI H Hrl

SI I I HI IHM SHI \/ HS

H S III I I I 11 M I HIH 11 I I I I I I I I

H
MHIH III HI

IH

SI IH /

M
Il

H ril.ll I III ri

Uli ri Irl ri III I H 1/ ril 1 tili .ri tiri ri

ril. H Irl

H
Mit ri

ri

I 1 HI S I I r l

I IH
Ht 1

MI ri Irl

ri X H

l .1 Ht 1 S

Mil Ml .M I

V I

ri IM M I M I M I 11 rl

ri

ri

ril

H SI llll.Uri ri

11 11 ri

Uri

I M

ri 11 / ri

ril l .ri

ril

.H

Slril H I ri rill I.III r i l Il ri II II M I IM I 11 MSI ri I M ri SMI V II . 11 If 11 H I .M HSI ri SI I III . Il ri I M Ht 1 S t Irl SI . ri H MM M II Mil Hrl t 1H SH

V II

.11

t 1H

ri

I 1

HS ri I

H
SH

S I

H H

VI I

H
1H SI Irl ri III I H 1/ ril 1 II ri S ri II ri ri Sri I H I IH MIMI l .ri H I H H S H III MIHI H rtiiiiriiH I 11 V titilli /III HI

IMI I H HS HXH H

IIS H S

H X H I I H H I 1 I 1 I H H H H H ri

I H H V H / H

H HI

m."li

IM
H

/ SI .ri SH UH

I ri l .ri I

l . H

Hrl/ri

l .11

.1 I M i t I M i l r i - SH r i l 1 .

: Il 1 ril IM Hrl/ri l . l

I / /\

t IUI V il H II II

SI .ri

1HI SI IH /H H UH .ri/ H S I H

H H
SI 1 III H HI H Hrl S IH I 1

I .H I H H IH H

H H

/H

I .H I H

ri

SHI 1

HI

M
M I I I I ri

l .ri I H : 1.1 1 H l .1 I r\l

S
.H

-ril

MXMII. Iril

llll

Hrl

l .1

Mit

llll

ri

I I

ri

. r i

H
S ri

M H

S I

H M

ri

ri
/ M V il H II II I II I III Irl I ri Sri SM MI II rl M FI ni S ri IMI III II IMI SI Irl I M M I I I 11 I I IS r i I I M l .ri H SI .ri 11 II Ml 1 SI I MX M I .1 II III II I I I ri I I I . 1.1 I I I l .1 II II II I ISl .rl

SIIMI

H ri

Ht 1 S

ri H I.OMKIIIII ri

: 1.1 '

ri ri Sri H S M SI .1 I M I

IH MH M II HS ri

\/ h-\

1H

SH 1 IM

VI.
t IUI V il H II II SI .ri M HI HIH SH 11 l ,t I Mit I llll ri HI 1 / UH SH : 1.1
1

ri

1 / 1

ti

V if H 11 II

SI .ri

IUI

IM I I HI I li I Hill IHM M UHI .ri H .1 ri H H H MIHI H S UH ri HSI SI Irl

H
H MM III HS H Illl/rill ri

I IH ri

II

11

I IH 1 SI IH I H

II

II

11 1/HI 1

H S HI 1

III
l .

S-ri

IM II I
Sri H

I
I H I

ri

II MI n."i '

SH

II .11

I IH Milli

l .ri

H HS H t II 1

t Irl ri

Irl

[ 11 ri I ri

ri X H

HI

r i M I 1 IS I I SH II rill I H r i / r i IM rtllll riM ri I III Dil ril l / l U M

I 11III l.llll Siri ril

Irl I UH l.ril l i

HH
M UHI SI Irl I H M SH I I I I M l 1 / i *1 M M l .ri H M ri H H l .1 M t i l i / r i i - I S I H UH

VI

11

li IH ri I Il rll S ri II II I ri I .1 11 I r- \ I I I 1 1 ri I M ri .1 I M i t I -SM ril I ri l. ri

11

IIIIII I IIIIIIIII ri 11 III ri I M II I Ml 1 S I I ri I I U I l l l l /\ S I .1

I I ri Milli I IM I I I I I I SI .ri

ril .1

MS

III I I I I I H 1 / ri I I I I 11 I.rilM

I IM I SI Irl I I M I M

/tiri

V il 11 111

I I
1S

Mri/ri l . l S ri

II

1 MM 1 IH

\/r-\ l ,t

IM II I

MII ri

: 1.1 ti

l .

IH l .ri H IH St Irl H H III

II

II 1/ ril 1

H
\\

l .ri

ri

SHt III II SI ri SH II li

RIL A WIM RIL

rill

I H r i / r i ril Mil

UH

H H

II

Mll/rill

I-C! H I I
ri

H
SIIMI

H
Ht 1 SI

I H

H Sri

SI SH

H
S

H
Sl.tlll r i l .1 Htl S Sri U M

rl

H
UH ri \F/-\ UH

ril.

I I III
H/H UHM l.llll SI

H
ri 11.1 Ulli I1III Villtll ril SI .ri S UH I IH SI Irl H H

l.llll IIIIII M ri SH H

I III H ri

/rl

H
I

1 ril ri

Hri

H r i RI

RIL

IM II ri

I I

li

II IM

ri

H UH

I IS I Ml 1 SI I ri I M SI .1 II I I I II I IM I I I SI .ri l

l/H

l.l II III II I II /ti ri <4U

rill

I . I. 1

I I I

V .I II I I I I SI .ri SI III 1 Hrl/ ri I IH

.1 I MII I llll ri

V it II 1 III

ANEXA Nr. S*)

093
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

DECLARAIE DE NREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA/DEC LA RATIE DE MENIUNI PENTRU PERSOANELE IMPOZABILE CARE AU SEDIUL ACTIVITII ECONOMICE IN AFARA ROMNIEI, DAR SUNT STABILITE IN ROMNIA PRIN SEDII FIXE
Agenia Naional de Administrare Fiscal

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1. Cod de identificare fiscal...................................................................................... 2. Denumire/Nume i prenume..................................................................................

3. Forma juridic......................................................................................................... 4. Data nfiinrii...........................................................................................(aa/ll/zz) 5. Date privind sediul social/domiciliul ara de reziden.................................................... Adresa complet n ara de reziden................................................................. Cod potal...........................................Fax........................................................ Telefon...............................................E-mail.................................................. Date privind adresa din Romnia a sediului fix/sediului fix desemnat pentru taxa pe valoarea adugata Cod de identificare fiscal/Cod de nregistrare in scopuri de TVA.................. Jude........................................Sector..........Localitate.................................. Strad..................................................................Nr..............Bloc.................. Scar................Etaj.................Ap.................Cod potal.............................. Fax.......................................................Telefon............................................... E-mail............................................................................................................... B ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL 1. Reprezentare prin mputernicit Nr. act mputernicire..........................................Data............................. 2. Date de identificare ale mputernicitului Nume. prenume/ Denumire........................................................................... Adresa: Jude........................................Sector..........Localitate................. Strad..................................................................Nr..............Bloc. Scar................Etaj.................Ap.................Cod potal............. Fax.......................................................Telefon............................... E-mail............................................................................................... Cod de identificare fiscal............................................................................. 3. Instituia bancar Codul IBAN al contului

4. nregistrare ntr-un alt stat membru U.E. ara..........................................Cod de identificare fiscal DA NU


H t-fXrl I I I . i t-ilil t-i 1 t-il 1 1 ( 1 1 1 1 llirl I I I Irit I I MII

II. nregistrarea n scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activitii economice n afara Romniei, dar este stabilit n Romnia printr-un sediu fix, conform art. 1251 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, astfel: a) naintea primirii serviciilor, n situaia n care urmeaz s primeasc pentru sediul fix din Romnia servicii pentru care este obligat la plata taxei n Romnia conform art. 150 alin.(2) din Codul fiscal, dac serviciile sunt prestate de o persoan impozabil care este stabilit n sensul art.1251 alin.(2) din Codul fiscal n alt stat membru................................................................................................ b) nainte de prestarea serviciilor, n situaia n care urmeaz s presteze serviciile prevzute la art. 133 alin.(2) din Codul fiscal de la sediul fix din Romnia pentru un beneficiar persoan impozabil stabilit n sensul art.1251 alin.(2) din Codul fiscal n alt stat membru care are obligaia de a plti TVA n alt stat membru, conform echivalentului din legislaia statului membru respectiv al art. 150 alin.(2) din Codul fiscal ....................................................................................................................... c) nainte de realizarea unor activiti economice de la respectivul sediu fix n condiiile stabilite la art.1251 alin.(2) lit.b) i c) din Codul fiscal care implic:......................................................... 1. livrri de bunuri taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrri intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin.(2) din Codul fiscal....................................................... 2. prestri de servicii taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere, altele dect cele prevzute la lit. a) i b) de la alin. (2) al art. 153 din Codul Fiscal .............................................................................................................................................

3. operaiuni scutite de tax i opteaz pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin.(3) din Codul fiscal....................................................................................................................... 4. achiziii intracomunitare de bunuri taxabile............................................................. III.l. Cifra de afaceri estimat............................... 2. Cifra de afaceri obinut n anul precedent IV. Perioada fiscal 1. Plata lunar 2. Plata trimestrial 3. Plata semestrial O Nr. aprobare organ fiscal competent 4. Plata anual Nr. aprobare organ fiscal competent. V. Anularea nregistrrii n scopuri de TVA 1. Ca urmare a ncetrii activitii ncepnd cu dala de ...../......./. 2. Ca urmare a ncetrii desfurrii de operaiuni _ ncepnd cu data de ...../......./. care dau drept de deducere a taxei 3. Ca urmare a expirrii perioadei de 2 ani. ncepnd cu data de ...../......./, n cazul vnzrilor la distan Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete
Numele persoanei care face declaraia Funcia Semntura Se completeaz de personalul organului fiscal Oraan fiscal Numr nregistrare Numele persoanei care a verificat Data nreiistrare
/ /

tampila

Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.


I N O I R U C I I U N I

de completare a formularului Declaraie de nregistrare n scopuri de TVA/Declaraie de meniuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitii economice n afara Romniei, dar sunt stabilite n Romnia prin sedii fixe (093)"

Formularul Declaraie de nregistrare n scopuri de stabilite n Romnia prin sedii fixe (093)" se completeaz de TVA/Declaraie de meniuni pentru persoanele impozabile care persoanele impozabile stabilite n Romnia prin unul sau mai au sfiHiul artivittii prnnnmirp n afara Rnmnipi Har sunt miiltp sprlii fiyp ronfnrm art 1951 alin (9\ lit M Hin C.nriiil fisnal i . H i M s i r i H s d s i III . M H i s ci Hri s i . 1 II i u i i i - ; MXH MM
M . H Hri/ri UM r St IH I H H r r I I I I I l i 1/ H I 1 H HUH/ M l ,H H M H H H II H M SMII IUI / I I I UH H HH H H i- i l . V 1 1 HI 1 1 M l .1 1 1 H 1 1 I I I I , M ri Irli rl r*.l III I I H M

I I

1 H SIIMI SI H l .1 I I 1 I I I S I .H Hi! 11 I Ici I I Ici /: 1 r I I IM ci MII H 1 H cil 1 / 1 MIM HH/H I I I S

I M

Milli SM

Scili ci

ci

I I M II-;

SMII

XM

l .1 I M I I I

I S

ci SM

UMMM MM

II Mici MMI

SI.ci

l .1 1 1 I I M M I M I 1 I

l ,1111111 III MIHIci

SI.ci HXH I I I

HS IM H H

M MSI M MII I I -S IH Sci I 11 I I I ci SI M SMI 1 I I X

I I IH

I .cl

I-!

I I I [ I l l - !i-l/ i-I

I I I M H S I .H

l 1(- M 1 1 I I I

I . IM I S H I I I r\l MM M X M

I Ici M M M I I 1 H

H H H IIIHUH/ SMI V II -II I MI SM I H S

H llll I.HIM SIIMI S ci I II 1 ci

I li I tlHIM l .1 I 1 1 I I I l l l l

ci

I I ci I ci I ci XI! MI 1 SM I IMI 1 1

11
i i leii ci 1

IM I I

ci M

ni i ci / n i SI ci

.i ii

I
ci

ci

Mei

SI.ci ci

II

Ml. I I

ci

MI S UHISI1HMH

ci IM II /H

ci

S H I ci

ci

I II S ci HS H

Milli

SHI u I. H s l .1 S I I c i I M S cil 1 ci

SIIMI IH MS I ci I M I1M I Ml I li I cili Ici ci

I .ci I M

SM
H / ci

s i Ml 11 S ci

ci

/: ' Sl .ci

l ,1111111

MII MAMIIIM ci

SM UrtSI

Mrl/rl 11M l.rtl

M MM Sllrl

rl

(1/rl

ii

I
ei

IMI

II llll Mei II I SM V l.

II

l _.lJIIl IJIfH lrtl f Hrt I UI Il UJIrl I IJIIJI

u) in siiudiid

IM

ccie uimedzd s piesieze seiviciiie pievzuie la art 133 alin C?\ din Codul fiscal HM la

sediul fi* din Romnia ^IH l .l 11 Jl If HH


MM MIMI SM S I ci III I MII MM M l . ci MM Silei ei III rl I I Ull/HU _ ci Z.^1
1

S ci

ei

. UH IE UC iUCNIi nCMRC A rCRS UH NCI IMPUZAD IL C

/l
M l SM

MIM

V,I1UU

IISl,Cil l .ei i

ri 11 sirtl HM SI.

IIIM iu.

rl

UIMI 1 1 1 M l .1

.ci I M 1 Ml

SI .ci ci HM

II

luenuiiodie iiscdid ciiiuuii


I II 1 t IH I I IM I ci I I ci S I ei I IMI I I I I I I I .1 I I I I I I I I I I MI ri Mei / I I H

IM

laic unue este nieyisiidid liscci nersoana imno7ahil

Vei MM MIM [ / I MIM MIMS M / M l

MI 1 S ci l .1 I I 1 1 I cilMci I M

ci S ci II SI ci

MII

MM

I M S I M I .1 I V c i

cil

MIM I 1M I M M IM I V I 1 M

SM I VII INII S II M

1
l I M

7 M MM

SM SI. I c i M HI I I I I HM MM MSMMl. l .1 I ci ci

MM Mei HM I Mei I H I IM Mei Scil I SMI1 IM S cili

l.H/ /H

HH

MIH1I

ci I

ci

M M X

SI

II

M M

l .1 I M I M I 1

I ci I 1 MM IMI

/: 1 '
ei /

rH

II II I I I

.ci ci l .ci

sM MSI MM UHIIIci MII II ci M l SI l.l Ml I I V ,1 I H M l SI .ci I .1 I I I I I I I I I Ici I I I I I l I I I I Il VI cil

I I I IM III .ci

I IM
I I I ei X ei Il MI 1

S /Scil

Sl .11

I IM
L+

leiei SI. 1 M

I I I

I I I I I I c i l II ci l .ei M S-ei I I I I 11 I I I ci I

SM

Hei ci

I MI

II

,M

M
V ci ei c i l .1 I

llll .1 MSI V . 11 I l l c i l l M M I ri I I H-.l

IM

ci

M Sl .11

M HM

V / - \ l .1 I

II II

I llll

ei HM I M/ l 1M 11 I H / MIM l, IISMCil

Cil III

D _ L/ rt iM

SMII I SIII: H

/IJTIRI I;u i ->IH

con u MIMH H

/ iai
I III . IIIM IMI MIM ei ci HM

Il M S I ci I I 1 M S M I VII .11 ciXcillM S/Scill SI.IIIIM I1M I H X H IM Hei M M II V IIIM cili MSei SMII IM IMI Vei IH ci M M M/ UM H MI M Vi / HH cilici Ilei ci H ci I H H ci l .1 I M I M I l l c i l 1 M ci cil I ci llll MIM I MIMMI I IMI / ci rtllll S HM

SI II . ci / Il I I H Ml MIM

I 1 I I ci

1 III SMII

l .1 I I 1

SI

ei I I X

n iei M MI V MII illIMSi I li IMI ci I I Ml 1 I sl :i I I I M HM HXH llll HH/H MMI IMI I H X H I M r-i

iM ci

I I X/SHI III III II

UMSM llll cil MM I M I ri A ri MM Vei Ilei Mei cili ci MU ci I ci - SM l .11 llll ei l .MSI I II H l .1 I M I I I l l l l c i l i 14 ci I III I.TI MIM V ,1 I H M l Sl ,H . 1 McilMIM II ril .111/ Il II IIIII cil.I ) I IM HIM IUI l , UMISI1HMH IM SMII ci XM V IIIM H ciMIMSci MIM M HM II I H I MS Pv I 11 I I ci I I rlArl M S I M HM H I ci ci SMII IM IMI X

MI Mei/ci

SII Mei Ilei

I I 11 I I 1 / H I 1 HIH I IMI SI II

III

rllM SM

HM H I .1 1 1 I

MMI

II

r> Mi :i Iii ii Mri III. 1*11


l.l

Rc 4

i i m c 4 MIIF

-Ri

H III ci

I I I I I I I I I .H

I 1 M I M H / H

I IM
ei iii .Ml MS SM I

Ici I ci

.1 I I I M M M H / c i UH M M II V IIIM Il II MUII HI MH H H H l .1 I M I M I I I I H

HI II MSH

MIM

r*.l I I

SMI 1 IM IMI

l ,H

II IS

11 I M IMI

SI. Ill-SM . r i HM UMSM I H HM [IMI SI IH I 1H I I I I I l i 1/ H I I H SH M MSMII SHU H HI.Ml I IM I.HIM I .1 1 1 I I I I I 1 1 I H I 1 I I I I I I I I pr I .1 I I I I / | ; ci / H SH I I IMH I IH M I li l i IH M 111 S t i l i l i I IM UHHIH I Ml MII 11 SMI l l l l X M S HI 1 M

MM /M/M

1MII1HI1H IHIIIHSH S H I S I I II H I II I II II I .H M I II 1 H I SI II . I l i M1 ci ci H M H H III llll HXHI1 IM M I I

I 1 H I H

I MSI IMI. M S /SH

VM SI M I

MM

SI IH UIMII llll

I I I I M I 1/ H I I MIM H M

HM UMU Ml UM MU S

l ,1 I I 1 U M l . I H

I I I 11 ,H I M

SI. ri ri l ,

SI.I1UI

UM

I
H

1M HI

MI H

I
HI

li 1 llll

MIMI
sM

MI IMI
UM MIMI! S H H SM I llll II MMH/H I I

- 111 I H / I IMI HI H I M I 1 I I U M M H / H I 1 M l I IH I UHI H III I I H S H II MIMI i : i M UM H HI MI I IM I IMI II llll.HIM MH / H M H I 1 Ml.MUM U M H SM SI .HH

111

SMII

I I

I I

III

Sili IH

IH

III

I .H 1 M

HI.MSIH

I II II

1 llll ,H MSI.HI

UM

ri V ,1 I I 1 M l

ri UM

SI ,H H
I

I 1S

IMI MI 1 SI I H I

1 11 MM ISI I H I M

S l .1 I U

UM

r>H i:i I 11
SM \/
H-\

l lMri

IV.
MH/H

r"M r ll l rl ll rl
l. I I H H

I IS f

.H

IH

I
SM

H II. l .1 I I

II M MH/H SI .HH

l ,H / Ml IH I IH

U M I 1 I H llll

ri . ri

ri S H I

ri I

UM

IM 1 HI

II 1HI IH

VH HIl

H SI I III .

MI

1 SI I H I

II

III llll MI 1 SI I H I

S I .1

II

1 1

1M

UH

. HL IE UH IE DESP RE CUNIRIDUADIL
Mei/ MI l.H M

i. Repiezeniaie piin impuieinicii se mdicnedzd cu X in na7ul n nare n relaiile cu omanul fiscal

l.ll MI ILJlJrilJ

[I

tltlSMSIM

l .H

UM

11HUH

Sl.H ri

nontrihuahilul e.ste
cuieniic

iepiezenici piin mpuieinicii se nsciiu numiui ucic cu caie mniiterninitiil a nrenistrat antul He

mniiterninire n form
IM

cunuiLiiie pievzuie ue lege, ic uiycnui liscci. P Hate He irlentifinare ale mni iterniniti

iii ii se nomnletea7
semesiiui scu cnui ccienuciisiic, se vc nsciie numiui cciuiui nrin nare omanul fiscal a anrohat

util7area ane.stei nerioarle


SI

oeuiiuned V. Hiiuiarea nregisirni

H M

IM

1 Ca urmare a ncetrii activitii se nomnletea7 n na7iil IM ccie se soiicii scucieiec uin eviueni c cuniiiuuduiiuiui IM na7iil n nare nu mai reali7ea7 livrri rie hunuri nre.stri rie
l.ll
N

scopuri ue

IVA

I1HIM M IMS IIIM Sl .

I IM H

I IMI

II

llll.HIM

H M

I I 11 11 I

M I I III . Il I I II II HI l .1 I M I M I M I

I Irli II .rll rl/V ,( II llll

IHHIM

SM

SMI VII .11 I 1 M I I M H IM M I M I s H

HI .1 11/ Il II SH 11 1SI II Ml IMI U H I I li H H

I I V I H M 1 1 1 1 I H l . 1 1 1 I IM 1 1 1 1 H I M M M H U H I . H M SM Sl MIM Hl.M I I IU

U I

n i I 1 1 I IH 1 1 1 c i

NIL
r\t

11 I IH 1 1 IH rl HI I1M rl I I II

IH l . H M

l.l II II I INI IH I 11 II 11

I .HI ri

I H X M

I 1 MSI :i S

MIMI :i llll III.MIHI

MHIM

\ .fi

IIIIIIHIM

I1MSHSIIIHI I I I I I M I MIM M I II

I1I1MIHIIII l i 1^ -

I.HIM l .H/ l

rl

e+ MU S H M - l H S H I1IMI1I I1M I1MI1III.MIM H IHXM SM I.I1IIII1MIMH/H III S I I I H I H . H M SM I sM SI 1 III H I I H . MH/H SI I IH H /\ HH

I.HIM . H S I 11H J/-\ SM H V I MI 1 IH H I III Sl . MM H H I IM I M I ) I I H ! I M I I I I II I

MH

III
HM HIH

I H / I H MM SI U H SI.H II1U UM HS HS H UHM IIIII H / ri 1 M HIM H SI H III llll H H H i l l H III H H I I MI 1H HS H UH I HI H H

H UH

MIMMI

IIMtlSIlHIH H
I

I1MISI1HIH

H X M

r>FHI:I11NITORI II.
l,H U U H M H M X U H

NRNU

.SRRIRHRI
UM /

IN SENN IR UH I VM H NHRSNRINH
H l.H/U UHI l/rll III 11

I IMI II IHI 1M

l ll l UUZ^dUIIH
H l l

Ud

di ti

SMUIUI

rIUL I V IL ri l II

HUU

U III

eli di ci

MISI HI 11 H SM l.l III II M MH/H .H/ Il ,H M MM S M l I M I 1 H S M S I M

riu ni rl i l lf HI. Url i


1 H i l l

f HS If H S Irl LJI II Irl III m j ll lrfl ll rf [) l III II - IJII Sf HIJI IJ I I X .


UHI I/HI UH H II S H H H l 11 I MH H1 1 l .HIM! Il IH I SI II .

MMMIIM

NNNTNRM RIRR.
.1 11 SMI . I V

1 /r1

RINN.

ut. ih

U N

CNNUI

ISI

:RI

ANEXA Nr. 4*) Agen)i Naional de Administrare Fiscalii

Declaraie

privind cifra de afaceri n cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscal este

trimestrul calendaristic i care nu au efectuat achiziii intracom unita re de bunuri n anul precedent

094
Numr dc nregistrare Cei operator dc dale cu caracter personal 759

1. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE DENUMIRE / NUME, PRENUME COD DE IDENTIFICARE FISCAL
DOMICILIUL FISCAL

RO LOCALITATE NR. BLOC SC. TELEFON

JUDE STRADA ET. FAX

SECTOR AP. COD POSTAL E-MAIL

II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

DENUMIRE / NUME. PRENUME COD DE IDENTIFICARE FISCALA

III. Cifra de afaceri din anul precedent, obinut sau, dup caz, recalculat IV. Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar pe propria rspundere c nu am efectuat achiziii intracomunitare de bunuri n anul precedent. Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acestformular sunt corecte i complete
Numele persoanei care face declaraia Funcia Semntura
Se completeaz de personalul organului fiscal

iei

tampila

Oraan fiscal Numr nregistrare Numele persoanei care a verificat Cod MFP: 14.13.01.10.1 l/t
I N O I R U C I I U N I

Data nregistrare

de completare a formularului Declaraie privind cifra de afaceri n cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscal este trimestrul calendaristic i care nu au efectuat achiziii intracomunitare de bunuri n anul nrecedent (094V
r~f ir r i u h r I (HCIHIHMH I I .ri / \ I I III Iri/ I IMI S M I I

11
1)1

VIII]

I ri

MH

HIHCHM

HI IMI li III

II I II H l/H MII/HM M

HI 1

IM I.HIM

III MM

IH MH IIHI1H

HIM MS I M

MMI Sl Iri

MM MIMI

SI.H ri

SI Hll I 1 MS M I I MII MS MII H MMI 1HMS Iii: HIM 1 H I .1 I H I M MM l H HM I M M

I I H

I MI I I M/ Ml II H I II

SI.i-l

III

I.HSMIH

/ M I I I I I I

I I M /

\l I II III-!

M SM I IM

Ml SI.

HI I

1 II

/ I H M HM I 1M l ,H M Sl. SM MM

I IM

M M I

1 Ml .MI IM SM MM I H

l JM*+

HM

SI

H H

I H

H/H

UHI

IIIII HH

cumpieiedzd ue peisudneie impuzauiie iriieyisuaie 571/2003 nrivind Codul

IM

scupuii de TVA conform art 153 din Lenea nr

liscai, cu muuiiicdiiie i cumpieidiiie uiieiiudie, caie au utilizai trimestrul na nerioad fiscal n anul nrecedent care nu au eieciuai dcuiziLii ir liiacumur maie ue uunuu i caie nu au uepasii nlafoni il de 100 000 euro al crui echivalent n lei se calci ilea7
. 1 1 1 1 1 I I I M I II

peisuanei impuzduiie siduiiiie IM siidiridiaie). Caseta Cod de identificare fiscal" se cnmnletea7 cu codul ue inieyisiiaie iu scupuri ue I V A utilizat pentru curiipietarea i denunerea formularului de decont de tav ne valoarea adunat nscrierea ciireiur iu caset se iace cu aliniere ia uieapta. Caseta Domiciliiil fiscal" se comnletea7 cu datele nrivind
r i i i i 1 11 i h i i i i iMI.HIHIM I II V I I 1 III I .i-I / I I Hill MS H MII IIIII. IIIM IMI MMI SI IHI I M I II SI H I 1 MH MII III HS IIIII I .rl / I II III I H / I .1 I I H MSI.HI I1M HHI.MI SI II .Irli IIHI1H SMII IMI SI.H H S H I MS M MII IIIII. UIMI SMII IMI

MII/HM M MM MIMI I.HIM MM HI MH I SI IH 11 HI II I III 1/HM H I M I II SI I HIH MM HM II III II I/HI III M SIHI1 H H / Ti SI H I M M I l .HSMIH H I H H llll H/H H .MI IM 71 I

I H HMI1HMS I IM I SI IH I

H IM

HI III

H HI 1 / SII Hll IHIHI M SM I IMI II I SI.H

I .H I M M ri

I I I I I H I .1 1 1 I I M I I 1 1 H I M H M M M I S H - H I SI H H I 1MSMI III 1HI H H H IH MU UH H M/M UH

II JM*+ I III . UIMI S V

SI.H HM HI

SH MSI MM MIMI

I H MI 11 I II I :i 11MI H I II IMI.MUMII

III II

z ifH i.i i ij iti

rurrnuiarui se completeaz iu uuu exemplare, inscriinuu-se cu maiuscule cite si corect toate datele nrev7utei caseta Denumire/Nume, prenume se completeaz cu denumirea/numele nrenumele renre7entanti iii ii fiscal desemnat un exempiar, semnat i tampilat cuniurm ieyii, se uepune la unitatea fiscal direct la renistratur sau la nost nrin scrisoare recurnariuaia, un eyemnlar.se nstrea7 de ctre nersoana imno7ahil

ei

ii . l/hih uh ii j f-e 11111 n ;rir h a i miji m IMI uhi u u i u i i i si .ri i

Completarea formularului Seciunea I. Date de identificare a nersoanei imnozabile


UM UM SI IH ri III MII/HM H S HM H S H H H M S MU S H H

scupuii ue I V A IM rxumeuiid. Caseta Cod de identificare fiscal" se comnletea7 cu codul


UM MU S MM MIMI H HI. M S l .1 I U M I I U M V/- \ H V H MH I J l II J M M / M l I M I II U I MM M/M H MIM IMI SI .H

l # HS MI H 7M MM I I SI .1 Ml MH I . I1MI IIIII I MH

I M M M III I.HSMIH SM

I M ril.M H UH M M

l.ll

SM H I

l .1 I I MIM

U M H SHII

MH/H l. I1IMHI1IH H Ml II IHI HIH

I IM I SI IHI IM I SH

II I I II 1 II .M

HSI II.IHI I MI

3HI.TI IJ I IH rt
UM MIMI SII H H

III
M

I) Il 1II ,H SH U

H HH/H
llll UH l . l I H /

CU H
I I

H H
S

H
M M H H I

l l l l I UH

H
M M I H MM IH SI IH M

IM I U H

HUHM

I 111 l l l l

I HI

H II

/ ii .m . M

i il il in i.ri/ l I II II I l\/ Il I II M VMI IMI III II l .1 II 1 I 1 II II SI .H

ANEXA Nr. 6
l ^ri r rl i :if -?r IS I l f-? UH LIUclMrt *. IIIIJIJIJI UH UI l IJZ:ri r f -?. UH UI l Ilari i H Sl UH [JrlS I r NHI.IrlI rlllH UH llll rlll.MI HI H I I.M.rllrl/1 JHI.IrlI rlllH UH I IHI.IrlI r i I IH UH I IKU .MlrllH III SI.DI1IJI I UH I UHM JHI.IrlI rlllH [UH I IIIIJI II UH 11 II IJ UUIIi r l UUfl UIIII IIH IHZ UHIll Sl rl L Jl II 11 III S Url I IIJ I UH II1HI II IIJI II UHIIIIIJ ri IH IIHIMlrlllH I rl H HIHI.I IIHrl/rl Hl^lll/lllll i :iJIIl lJI l ll rll . Lrll H SH III IHUIMF HrlZrl U HUL U3U I llrli:il I llll IrllH SHIJ UHIIIIIJ SMI V 11.11 111M I I
7MI

ri 1

H ri IIJI Ill IJIrl I HIIJI

M I I I

11 1
M

7 M I . H H M I IH .ri l .1 1 M I UM ri

UM H

I MI Mt 1 SI I HI M UM

SI .HH/

7MI .HI H I M Sl.IIMMII

UM UM S M H I I M I l .ri M

IH MM I M

I I 1 I Ml 1 SI I H I M M M / I 1 M ri M l l>ll I I

U IH .ri

H H

1 11
I M

I I M M H M 11 I I I MM MIMI

SI H M 11 I I I MM Sllri M

\lt-\l
/ .1 e+

I .1 l i I I I I I I

I H I

HIH SH

II li HI USI I HH/H MI

I 1 II HI

l .1 l i 1 VI - I 14 ."ili ri ) i m /-*tj-/i<-i .^M I I MH I MS I M I 1 I ri . ri H /ri MI

1 1

/11

-I 1 S

SM MI Iri M MH II I II I HI 1 . 1 Il I I / .IH II

I HI H

.1 11

MH

I IMI

11

II

Uri III.

IV I

SMI

/ . se utilizeaz, ia atribuirea cuuuiui ue iuentiiicare liscai contrihuahililor nere7identi stahiliti n snatiul comunitar care se eiectueaz achiziii intracumunitare sau pentru servicii (uaij P Cod MFP- 1 4 1 3 01 1 0 1 1 /a
. i r i i ri e+ HH -Il S M I SM M . 1 11 / Mri MS M ri l .11 I Iri /ri M / M Ml. Mri M I M II Uri III.

l/MH/ri

1 / M (llrilllll

MI Iri M I M I MI 1 ri l i IVI SM HH l/Mri/ri Urii

/ . se uiiiizeazd. ia aiiiuuiiea cuuuiui ue Miegisiiaie nrenistrare n


Sl.IlUI HI SM MM I

IM

soonuri de TVA si eliherarea certificatului de

\/r-V
H

MM MIMI MIHI

ril. II S

r i l .1 I I I M IH

ri

SHM

MM III II li I I ri

S HH/H V I .

fii A l tfi\\y fii t-ir

MIH1I

H l l MM Sllri M l .ri I M M Ml. HH/H I 1 MSI I 1 M ril .MSI M I IM 1 SI IHI IM ril.II IIIM ri M Sri l I SM V II.Il II

ril.

HI. I

SI

ri

ril

.11

Iri

/ ri

Hri

II

n .IM III. I MS M Illllri MXMIIIIJ HIM Il I ri I1MSM H ri l .HS IH MM SI Iri I I M l .1 I M i r i l i Sri n HH IIIII II . I MS M Illllri MXMIIIIJ HIM > \ . II .11 H I MI ] Mri

M MI llll .11

I I IM l .HI I M III M l

r i I 1 11 1 r i I I I I I

Siri

I I li I M III M l

MH M I

HM

I I M l .1 I M i r i l i Sri I I IH l .ri I .1 i l I r i r i I .1 i l i l I i l i l I r i I l l l

llll .11

rl
Il '

Il .11 H ri IMI ri ri M S I . HI ri I li 1SH IMI SI .ri ri l.ll M i r i l i IMI IMI

I I

MM

HH ri I I I IVhlrl/ ri l .1 111 r i r i l

.1 1 M i r i l i

lilil

DECLARAIE DE NREGISTRARE FISCAL/DECLARAIE

020
DE MENIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE ROMNE
Nr. de operator de date cu caracter personal - 1067

A. FELUL DECLARAIEI 1. DECLARAIE DE NREGISTRARE B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 1. COD DE IDENTIFICARE FISCAL 1.1. Cod numeric nersonal 1.2. Cod de nregistrare n scopuri de TVA 2. Nume 3. DOMICILIUL FISCAL Jude Strada Et. Telefon 4. Act de identitate Emis de: 5. Data emiterii Localitate Nr. Ap. Fax Seria Cod potal E-mail Numr / / Bloc Sector Sc. Iniiala tatlui Prenume 2. DECLARAIE DE MENIUNI

Persoan fizic romn cu domiciliul n Romnia Persoan fizic romn far domiciliu n Romnia

C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT 1. Drepturi de proprietate intelectual 2. Angajator 4. Data obinerii primului venit 5. Data nceperii activitii 3. Altele
/ / /

6. Data dobndirii calitii de angajator D. REPREZENTARE PRIN mputernicit Nr. act Date de identificare DENUMIRE / NUME, PRENUME DOMICILIU FISCAL Jude Strada Et. Fax COD DE IDENTIFICARE FISCAL E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 1. Taxa pe valoarea adugat
La nfiinare

Reprezentant fiscal Data


/ /

Localitate Ap. Cod potal

Sector Nr. Telefon E-mail Bloc Sc.

1.1. Cifra de afaceri estimat a se realiza, conform art. 152 alin.(2) din Codul fiscal 1.2. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri estimat conform art. 152 alin. ( din Codul Fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art. 152 alin.(l) din Codul fiscal 1.3. Realizare n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. 1.4. nregistrare n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TVA conform art. 145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal 1.5. nregistrare prin opiune pentnrtaxarea operaiunilor scutite conform art. 141 alin.(3) din Codul fiscal
Ulterior nregistrrii fiscale

lei 2)

1.6. nregistrare n scopuri de TVA prin atingerea sau depirea plafonului de scutire prevzut la art. 152 alin.(l) din Codul fiscal 1.7. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri realizat conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art. 152 alin.(l) din Codul fiscal 1.8. nregistrare n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TVA conform art. 145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal 1.9. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal 1.10. Cifra de afaceri obinut n anul precedent din operaiuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere
1.11. Perioada fiscal

lei

1.11.1. Lunar 1.11.2. Trimestrial

1.11.3. Semestrial 1.11.4. Anual

Nr. aprobare organ fiscal competent Nr. aprobare organ fiscal competent

Scoatere din evident ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA

1.12. Ca urmare a ncetrii activitii 1.13. Ca urmare a desfurrii n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A .

1.14. ncepnd cu data de

I B
/ /
/

2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor 2.1. Luare n eviden 2.2. Scoatere din eviden 3.1. Luare n eviden 3.2. Scoatere din eviden 4. Contribuia de asigurri pentru omaj 4.1. Luare n eviden 4.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de
/ /

ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de

/
/

3. Contribuia pentru asigurri sociale de sntate


/

/ / /
/

5. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc si boli profesionale


5.1. Luare n eviden 5.2. Scoatere din eviden 6. Contribuia de asigurri sociale 6.1. Luare n eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de
/ /

/ /

1 1 1
/ /

6.2. Scoatere din eviden

ncepnd cu data de

7. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariate 7.1. Luare n eviden ncepnd cu data de

8 1
/ / /

7.2. Scoatere din eviden 8. Contribuia pentru concedii si indemnizaii 8.1. Luare n eviden 8.2. Scoatere din eviden

ncepnd cu data de

ncepnd cu data de ncepnd cu data de

/ /

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete
Numele persoanei care face declaraia Semntura Data
/

tampila

Se completeaz de personalul organului fiscal Denumire organ fiscal Numr nregistrare Numele i prenumele persoanei care a verificat Dat nregistrare / /

Numr legitimaie CodM.F.P. 14.13.01.10.11/2 A3/t2

Instruciuni de completare a formularului (020) "Declaraie de nregistrare fiscal/Declaraie de meniuni pentru persoane fizice romne "

Declaraia de nregistrare fiscal/Declaraia de meniuni pentru persoane fizice romne, denumit n continuare declaraie, se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice romne, altele dect persoanele fizice romne care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere. Declaraia de nregistrare se completeaz cu ocazia primei nregistrri fiscale, de regul cu ocazia nfiinrii, iar declaraia de meniuni se completeaz ori de cte ori se modific datele declarate anterior. Declaraia se depune direct sau prin mputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la pot prin scrisoare recomandat, la termenele stabilite de legislaia n vigoare. Organul fiscal competent este: - pentru contribuabilii care se nregistreaz direct sau prin mputernicit, organul fiscal n a crui raz teritorial i are domiciliul fiscal contribuabilul sau, n cazul depunerii declaraiei de meniuni, organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit; - pentru contribuabilii care se nregistreaz prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. Formularul se completeaz n dou exemplare, nscriind cu majuscule, cite i corect, toate datele prevzute. Un exemplar se pstreaz de contribuabil, iar cellalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAIEI
Se marcheaz cu "X" unul dintre pct 1 sau 2, dup caz.

Atenie! n cazul declaraiei de meniuni se completeaz toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarrii, indiferent dac acestea au mai fost declarate. B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rndul 1. Cod de identificare fiscal

Nu se completeaz la nregistrarea iniial. Rndul 1.1. Cod numeric personal. Se completeaz de toate persoanele fizice care au obligaia depunerii acestei declaraii. Rndul 1.2. Cod de nregistrare n scopuri de TVA. Se completeaz numai de persoanele fizice care sunt nregistrate n scopuri de TVA n cazul n care declaraia de meniuni este completat de ctre mputernicit, se va trece codul de identificare fiscal al contribuabilului pe care l reprezint. n cazul n care declaraia de meniuni este completat de reprezentantul fiscal, se va nscrie codul de nregistrare n scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile. Rndul 2. Nume, iniiala tatlui i prenume Se completeaz cu numele, iniiala tatlui i prenumele contribuabilului. Rndul 3.

Domiciliu fiscal

Se completeaz cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. Atenie! n cazul n care declaraia este completat de ctre mputernicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care l reprezint. Rndul 4. Act de identitate se completeaz tipul actului de identitate (ex. BI/CI, etc), precum i seria, numrul, emitentul i data la care a fost emis actul de identitate. Rndul 5. se marcheaz cu "X" n funcie de situaia persoanei fizice romne care se nregistreaz.

C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT Rndul 1. Drepturi de proprietate intelectual. Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii

care realizeaz venituri din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual (brevete de invenie, desene i modele, mostre, mrci de fabric i de comer, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor i drepturi conexe dreptului de autor i altele asemenea). Rndul 2. Angajator. Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii care au calitatea de

angajator. Rndul 3. Altele. Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din desfurarea altor activiti dect cele enunate mai sus.

D. REPREZENTARE PRIN

Se marcheaz cu "X" n cazul n care n relaiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin mputernicit/reprezentant fiscal i se nscrie numrul i data nregistrrii la organul fiscal, de ctre mputernicit, a actului de mputernicire, n form autentic i n condiiile prevzute de lege sau numrul i data nregistrrii deciziei de aprobare a calitii de reprezentant fiscal, dup caz. Date de identificare. Se completeaz cu datele de identificare ale mputernicitului/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rndul 1. Taxa pe valoarea adugat. Se marcheaz cu X" de ctre contribuabilii care solicit nregistrarea ca persoan impozabil n scopuri de TVA. La nfiinare Rndul. 1.1. se estimeaz cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz s o

realizeze n perioada rmas pn la sfritului anului calendaristic, din operaiuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluznd i operaiunile scutite fr drept de deducere prevzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor: - livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251 alin.(l) pct.3 din Codul fiscal; - livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal. Rndul 1.2. se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru aplicarea regimului normal de T.V.A., dei estimeaz c vor realiza o cifr de afaceri inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal, constituit din operaiuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluznd i operaiunile scutite far drept de deducere prevzute la art.141 alin. (2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor: - livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251 alin.(l) pct.3 din Codul fiscal; - livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal. Plafonul de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal se determin proporional cu perioada rmas de la nfiinare i pn la sfritul anului, fraciunea de lun considerndu-se o lun calendaristic ntreag. Rndul 1.3. se marcheaz cu "X" de ctre persoanele impozabile care realizeaz n exclusivitate operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.. Rndul 1.4. se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care efectueaz operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TVA, conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal. Rndul 1.5. se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal. Ulterior nregistrrii fiscale Rndurile 1.6. - 1.9. se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A. Se marcheaz cu "X" n funcie de tipul nregistrrii ca persoan impozabil n scopuri de T.V.A.: nregistrare prin depirea plafonului de scutire sau prin opiune. Rndul 1.10. se completeaz n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A i numai dac, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizat n anul precedent, se modific perioada fiscal. Rndul 1.11. Perioada fiscal Se marcheaz cu "X" perioada fiscal valabil la data solicitrii nregistrrii sau ulterior nregistrrii n scopuri de TVA. Persoana impozabil care se nregistreaz n cursul anului declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri pe care preconizeaz sa o realizeze n perioada rmas pn la sfritul anului calendaristic. Dac cifra de afaceri estimat nu depete plafonul prevzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunztor numrului de luni rmase pn la sfritul anului calendaristic, persoana impozabil va depune deconturi trimestriale n anul nregistrrii.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici i care se nregistreaz n scopuri de TVA n cursul anului, declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri realizat, recalculat n baza activitii corespunztoare unui an calendaristic ntreg. Dac aceast cifr depete plafonul prevzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, n anul respectiv, perioada fiscal va fi luna calendaristic. Dac aceast cifr de afaceri recalculat nu depete plafonul prevzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabil va utiliza trimestrul calendaristic ca perioad fiscal. n cazul n care contribuabilul folosete, ca perioad fiscal, semestrul sau anul calendaristic, se va nscrie numrul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA Rndurile 1.12. - 1.13. se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A.

Se marcheaz cu "X" n funcie de tipul scoaterii din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de T.V.A.. Data scoaterii din eviden se stabilete conform prevederilor Titlului VI "Taxa pe valoarea adugat" din Codul fiscal. Rndul 2. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaia s declare acest impozit. Rndurile 2.1. - 2.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Atenie: Data solicitrii scoaterii din eviden ca pltitor de impozit pe veniturile din salarii i pe venituri asimilate salariilor se completeaz numai cu o dat ulterioar celei de depunere a declaraiei de meniuni. Rndul 3. Contribuia pentru asigurri sociale de sntate La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 3.1. - 3.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 4. Contribuia de asigurri pentru omaj La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 4.1. - 4.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 5. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 5.1. - 5.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 6. Contribuia de asigurri sociale La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare.

Rndurile 6.1. - 6.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementarilor legale n materie. Rndul 7. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariate La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 7.1. - 7.2. - se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 8. Contribuia pentru concedii i indemnizaii La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 8.1. - 8.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie.

,ik .... .

DECLARAIE DE NREGISTRARE FISCAL/ DECLARAIE DE MENIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE STRINE

030
Nr. de operator de date cu caracter nernnal - 1067

A. FELUL DECLARAIEI 1. DECLARAIE DE NREGISTRARE B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 1. COD DE IDENTIFICARE FISCALA 1.1. Cod de nregistrare n scopuri de TVA 2. Nume 3. Prenume 4. Prenume mam 5. Prenume tat 6. Data naterii: Ziua: Luna Anul 7. Domiciliul actual Jude Localitate Unitate administrativ-teritorial Sector Strada Nr. Bloc Sc. Et. Ap. Cod potal ara 2. DECLARAIE DE MENIUNI

Telefon Fax E-mail 8. Actul de identitate Seria Numr Emis de: Data emiterii 9. Persoan fizic strin cu domiciliul n Romnia Persoan fizic strin tar domiciliu n Romnia Persoan far cetenie romn aflat n ntreinere C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT 1. Drepturi de proprietate intelectual 2. Angajator 4. Data obinerii primului venit 5. Data nceperii activitii 6. Data dobndirii calitii de angajator D. REPREZENTARE PRIN: mputernicit Nr. act Date de identificare DENUMIRE / NUME, PRENUME DOMICILIU FISCAL Jude Strada Et. Fax COD DE IDENTIFICARE FISCAL E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL /. Taxa pe valoarea adugat
La nfiinare

3. Altele
/

/ / /

/ /

Reprezentant fiscal Data

Localitate Nr. Ap. Bloc Cod potal Sc.

Sector

Telefon E-mail

1.1. Cifra de afaceri estimat a se realiza, conform art.152 alin.(2) din Codul fiscal 1.2. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri estimat conform art.152 alin(2") din Codul Fiscal este inferioar nlafonului de scutire nrevzut la art.152 alin din Codul fiscal
.iT)

lei

1.3. Realizare n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. 1.4. nregistrare n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TWl conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal 1.5. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal
Ulterior nregistrrii fiscale

1.6. nregistrare n scopuri de TVA prin atingerea sau depirea plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal

1.7. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri realizat conform art.152 alin. (2) din Codul fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal 1.8. nregistrare n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TVA conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal 1.9. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal 1.10. Cifra de afaceri obinut n anul precedent din operaiuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere
L1L Perioada fiscal

lei

1.11.1. Lunar 1.11.2 Trimestriala

1.11.3. Semestrial 1.11.4. Anual

Nr. aprobare organ fiscal competent Nr. aprobare organ fiscal competent

Scoatere din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA

1.12. Ca urmare a ncetrii activitii 1.13. Ca urmare a desfurrii n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. 1.14. ncepnd cu data de 2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor 2.1. Luare n eviden 2.2. Scoatere din eviden 3.1. Luare n eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de /
/ /

/ / /

3. Contribuia pentru asigurri sociale de sntate

I U
1

3.2. Scoatere din eviden

ncepnd cu data de ncepnd cu data de

4. Contribuia de asigurri pentru somai


4.1. Luare n eviden

4.2. Scoatere din eviden

ncepnd cu data de

S il III
/

H
/

5. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc si boli profesionale


5.1. Luare n eviden 5.2. Scoatere din eviden 6. Contribuia de asigurri sociale 6.1. Luare n eviden 6.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de /
/

ncepnd cu data de ncepnd cu data de

/ /

7. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariate 7.1. Luare n eviden 7.2. Scoatere din eviden 8. Contribuia pentru concedii si indemnizaii 8.1. Luare n eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de

III iii
/ /

H
/

8.2. Scoatere din eviden

ncepnd cu data de

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete
Numele persoanei care face declaraia Semntura Data /
/

tampila

Se completeaz de personalul organului fiscal


Denumire organ fiscal Numr nregistrare Numele si prenumele persoanei care a verificat Numr legitimaie CodM.F.P 14.13.01.10.11/3 A3/t2 Dat nregistrare / /

Instruciuni de completare a formularului (030) "Declaraie de nregistrare fiscal/Declaraie de meniuni pentru persoane fizice strine"
Declaraia de nregistrare fiscal/Declaraia de meniuni pentru persoane fizice strine, denumit n continuare declaraie, se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice strine, altele dect persoanele fizice strine care desfoar n mod independent activiti economice autorizate sau exercit profesii libere. Declaraia de nregistrare se completeaz cu ocazia primei nregistrri fiscale, de regul cu ocazia nfiinrii, iar declaraia de meniuni se completeaz ori de cte ori se modific datele declarate anterior. Declaraia se depune direct sau prin mputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la pot prin scrisoare recomandat, la termenele stabilite de legislaia n vigoare. Organul fiscal competent este: - pentru contribuabilii care se nregistreaz direct sau prin mputernicit, organul fiscal n a crui raz teritorial i are domiciliul fiscal contribuabilul sau, n cazul depunerii declaraiei de meniuni, organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit; - pentru contribuabilii care se nregistreaz prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. Formularul se completeaz n dou exemplare, nscriind cu majuscule, cite i corect, toate datele prevzute. Un exemplar se pstreaz de contribuabil, iar cellalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAIEI
Se marcheaz cu "X" unul dintre pct. 1 sau 2, dup caz.

Atenie! In cazul declaraiei de meniuni se completeaz toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarrii, indiferent dac acestea au mai fost declarate. B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rndul 1. Cod de identificare fiscal

Se completeaz la nregistrarea iniial numai de ctre persoanele fizice strine care dein cod numeric personal, atribuit de autoritile romne. In cazul n care declaraia de meniuni este completat de ctre mputernicit, se va trece codul de identificare fiscal al contribuabilului pe care l reprezint. Rndul 1.1. Cod de nregistrare n scopuri de TVA Se completeaz numai de persoanele fizice care sunt nregistrate n scopuri de TVA. In cazul n care declaraia de meniuni este completat de ctre mputernicit, se va trece codul de identificare fiscal al contribuabilului pe care l reprezint. In cazul n care declaraia de meniuni este completat de reprezentantul fiscal, se va nscrie codul de nregistrare n scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rndurile 2 -7 se completeaz cu denumirea i adresa domiciliului fiscal al contribuabilului care se nregistreaz. Atenie! n cazul n care declaraia este completat de ctre mputernicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care l reprezint. Rndul 8. se completeaz tipul actului de identitate (paaport, etc), precum i seria, numrul, emitentul i data la care a fost emis actul de identitate. Rndul 9. se marcheaz cu "X" n funcie de situaia persoanei fizice strine care se nregistreaz.

C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT Rndul 1. Drepturi de proprietate intelectual. Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii
care realizeaz venituri din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual (brevete de invenie, desene i modele, mostre, mrci de fabric i de comer, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor i drepturi conexe dreptului de autor i altele asemenea). Rndul 2. Angajator. Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii care au calitatea de angajator. Rndul 3. Altele. Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din desfurarea altor activiti dect cele enunate mai sus.

D. REPREZENTARE PRIN

Se marcheaz cu "X" n cazul n care n relaiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin mputernicit/reprezentant fiscal i se nscrie numrul i data nregistrrii la organul fiscal, de ctre mputernicit, a actului de mputernicire, n form autentic i n condiiile prevzute de lege sau numrul i data nregistrrii deciziei de aprobare a calitii de reprezentant fiscal, dup caz. Date de identificare. Se completeaz cu datele de identificare ale mputernicitului/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rndul 1. Taxa pe valoarea adugat Se marcheaz cu X" de ctre contribuabilii care solicit nregistrarea ca persoan impozabil n scopuri de TVA. La nfiinare Rndul. 1.1. se estimeaz cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz s o

realizeze n perioada rmas pn la sfritului anului calendaristic, din operaiuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluznd i operaiunile scutite far drept de deducere prevzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor: - livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251 alin.(l) pct.3 din Codul fiscal; - livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal. Rndul 1.2. se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru aplicarea regimului normal de T.V.A., dei estimeaz c vor realiza o cifr de afaceri inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal, constituit din operaiuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluznd i operaiunile scutite far drept de deducere prevzute la art.141 alin. (2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor: - livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251 alin.(l) pct.3 din Codul fiscal; - livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal. Plafonul de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal se determin proporional cu perioada rmas de la nfiinare i pn la sfritul anului, fraciunea de lun considerndu-se o lun calendaristic ntreag. Rndul 1.3. se marcheaz cu "X" de ctre persoanele impozabile care realizeaz n exclusivitate operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.. Rndul 1.4. se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care efectueaz operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TVA, conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Rndul 1.5. se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal. Ulterior nregistrrii fiscale Rndurile 1.6. - 1.9. se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A. Se marcheaz cu "X" n funcie de tipul nregistrrii ca persoana impozabil n scopuri de T.V.A.: nregistrare prin depirea plafonului de scutire sau prin opiune. Rndul 1.10. se completeaz n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A i numai dac, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizat n anul precedent, se modific perioada fiscal. Rndul 1.11. Perioada fiscal Se marcheaz cu "X" perioada fiscal valabil la data solicitrii nregistrrii sau ulterior nregistrrii n scopuri de TVA. Persoana impozabil care se nregistreaz n cursul anului declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri pe care preconizeaz sa o realizeze n perioada rmas pn la sfritul anului calendaristic. Dac cifra de afaceri estimat nu depete plafonul prevzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunztor numrului de luni rmase pn la sfritul anului calendaristic, persoana impozabil va depune deconturi trimestriale n anul nregistrrii. Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici i care se nregistreaz n scopuri de TVA n cursul anului, declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri realizat, recalculat n baza activitii corespunztoare unui an calendaristic ntreg. Dac aceast cifr depete plafonul prevzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, n anul respectiv, perioada fiscal va fi luna calendaristic. Dac aceast cifr de afaceri recalculat nu depete plafonul prevzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabil va utiliza trimestrul calendaristic ca perioad fiscal. In cazul n care contribuabilul folosete, ca perioad fiscal, semestrul sau anul calendaristic, se va nscrie numrul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA Rndurile 1.12. - 1.13. se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A.

Se marcheaz cu "X" n funcie de tipul scoaterii din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de T.V.A.. Data scoaterii din eviden se stabilete conform prevederilor Titlului VI "Taxa pe valoarea adugat" din Codul fiscal. Rndul 2. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaia s declare acest impozit. Rndurile 2.1. - 2.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Atenie: Data solicitrii scoaterii din eviden ca pltitor de impozit pe veniturile din salarii i pe venituri asimilate salariilor se completeaz numai cu o dat ulterioar celei de depunere a declaraiei de meniuni. Rndul 3. Contribuia pentru asigurri sociale de sntate La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 3.1. - 3.2. - se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 4. Contribuia de asigurri pentru omaj La nregistrarea iniial se marcheaz cu UX" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 4.1. - 4.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de

la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 5. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 5.1. - 5.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 6. Contribuia de asigurri sociale La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 6.1. - 6.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 7. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariate La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 7.1. - 7.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie.

Rndul 8. Contribuia pentru concedii i indemnizaii La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s

declare aceast contribuie, potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 8.1. - 8.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie.

DECLARAIE DE NREGISTRARE FISCALA/ DECLARAIE DE MENIUNI PENTRU INSTITUII PUBLICE

040
Nr. de operator de date cu caracter personal -1067

A. FELUL DECLARAIEI 1. DECLARAIE DE NREGISTRARE 2. DECLARAIE DE MENIUNI

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 1. COD DE NREGISTRARE FISCAL 2. DENUMIRE 3. DOMICILIUL FISCAL Jude Strada Et. Fax 4. Act normativ de nfiinare 5. Felul sediului: Sediu principal: principal secundar Alte subuniti : teriar Codul de identificare al unitii nfiintoare 6. Felul ordonatorului de credite Ap. Cod potal E-mail Localitate Nr. Telefon Sector Bloc Sc.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL 1. Sectorul de activitate 1.1. nvmnt 1.2. Sntate 1.3. Cultur, religie i aciuni privind activitatea sportiv 1.4. Asisten social, alocaii, pensii, ajutoare i indemnizaii 1.5. Servicii, dezvoltare public i locuine 1.6. Aprare naional 1.7. Ordine public, siguran naional 2. Sistemul de finanare 2.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, dup caz, n funcie de subordonarea acestora 2.2. Din venituri extrabugetare i alocaii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale, n funcie de subordonare 2.3. Integral din venituri extrabugetare 2.4. Din fonduri cu destinaie special stabilite prin lege a se finana din aceste fonduri 3. Organ tutelar 3.1. MINISTERUL SAU INSTITUIA CENTRAL (din clasificaia bugetar) Denumire 3.2. CONSILIUL JUDEEAN (din clasificaia bugetar) Denumire 3.3. CONSILIUL LOCAL Denumire D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 1. Taxa pe valoarea adugat
La nfiinare

1.8. Autoriti publice 1.9. Transporturi si comunicaii 1.10. Mediu i ape 1.11. Industrie 1.12. Agricultur 1.13. Cercetare tiinific 1.14. Alte activiti

Cod

Cod

Cod

1.1. Cifra de afaceri estimat a se realiza, conform art.152 alin.(2) din Codul fiscal

lei

1.2. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri estimat conform art.152 alin. ( din Codul Fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal 1.3. Realizare n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. 1.4. nregistrare n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TVA conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal 1.5. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin. (3) din Codul fiscal
Ulterior nregistrrii fiscale

2)

1.6. nregistrare n scopuri de TVA prin atingerea sau depirea plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal 1.7. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri realizat conform art.152 alin. (2) din Codul fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal 1.8. nregistrare n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TVi conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal 1.9. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal 1.10. Cifra de afaceri obinut n anul precedent din operaiuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere
L I I . Perioada fiscal

lei

l.ll.lLunar 1.11.2 Trimestrial

1.11.3. Semestrial

Nr. aprobare organ fiscal competent Nr. aprobare organ fiscal competent

H I

1.11.4. Anual

Scoatere din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA

1.12. Ca urmare a ncetrii activitii 1.13. Ca urmare a desfurrii n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A . 1.14. ncepnd cu data de
/ /

2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor


2.1. Luare n eviden 2.2. Scoatere din eviden 3.1. Luare n eviden 3.2. Scoatere din eviden 4. Contribuia de asigurri pentru somai 4.1. Luare n eviden 4.2. Scoatere din eviden 5.1. Luare n eviden 5.2. Scoatere din eviden 6. Contribuia de asigurri sociale 6.1. Luare n evident ncepnd cu data de / / ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de
/ / /

ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de

/
/

/ /

5. Contribuia pentru asigurri sociale de sntate


/
/ /

5. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc si boli profesionale


/ / / /

6.2. Scoatere din eviden

ncepnd cu data de

7. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariate 7.1. Luare n eviden ncepnd cu data de /

1 1
/ / /

7.2. Scoatere din eviden 8. Contribuia pentru concedii si indemnizaii 8.1. Luare n eviden 8.2. Scoatere din eviden E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUIEI 1. Data ncetrii activitii

ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de

/ / /

1 1 1

1.1. Act normativ 2. Codul de identificare fiscal a unitii rezultate n urma fuziunii

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete
Numele persoanei care face declaraia Funcia Semntura Data Se completeaz de personalul organului fiscal Denumire organ fiscal Numr nregistrare Numele si prenumele persoanei care a verificat Numr legitimaie CodM.F.P. 14.13.01.10.11/4 A3/t2 Dat nregistrare / / tampila

|j|

Instruciuni de completare a formularului (040) "Declaraie de nregistrare fiscal/Declaraie de meniuni pentru instituii publice"

Declaraia de nregistrare fiscal/Declaraia de meniuni pentru instituii publice, denumit n continuare declaraie, se completeaz i se depune de ctre instituiile publice. Declaraia de nregistrare se completeaz cu ocazia primei nregistrri fiscale, de regul cu ocazia nfiinrii, iar declaraia de meniuni se completeaz ori de cte ori se modific datele declarate anterior. Declaraia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la pot prin scrisoare recomandat, la termenele stabilite de legislaia n vigoare. Organul fiscal competent este organul fiscal n a crui raz teritorial i are domiciliul fiscal contribuabilul. Formularul se completeaz n dou exemplare, nscriind cu majuscule, cite i corect, toate datele prevzute. Un exemplar se pstreaz de contribuabil, iar cellalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARAIEI
Se marcheaz cu "X" unul dintre pct. 1 sau 2, dup caz.

Atenie! In cazul declaraiei de meniuni se completeaz toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarrii, indiferent dac acestea au mai fost declarate. B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rndul 1. Cod de nregistrare fiscal. Nu se completeaz la nregistrarea iniial. Rndurile 2. - 3. se completeaz cu denumirea i adresa domiciliului fiscal al
contribuabilului. Rndul 4. Act normativ de nfiinare. Se nscrie numrul, data i tipul actului normativ prin care s-a nfiinat instituia public. Rndul 5. Felul sediului. Se marcheaz cu "X" n funcie de felul sediului. Rndul 6. Felul ordonatorului de credite. Se marcheaz cu "X" n funcie de tipul de ordonator de credite.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL Rndul 1. Sectorul de activitate. Se marcheaz cu "X" unul dintre sectoarele de activitate. Rndul 2. Sistemul de finanare. Se marcheaz cu "X" unul dintre tipurile de sisteme de
finanare. Rndul 3. Organ tutelar Rndul 3.1. Ministerul sau instituia central (din clasificaia bugetar). Se completeaz denumirea i codul instituiei. Rndul 3.2. Consiliul judeean (din clasificaia bugetar). Se completeaz denumirea i codul judeului. Rndul 3.3. Consiliul local. Se completeaz codul primriilor atribuit pe plan local de organul fiscal competent, de la 001 la 999.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rndul 1. Taxa pe valoarea adugat. Se marcheaz cu X" de ctre contribuabilii care solicit nregistrarea ca persoan impozabil n scopuri de TVA. La nfiinare Rndul. 1.1 se estimeaz cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz s o

realizeze n perioada rmas pn la sfritul anului calendaristic, din operaiuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluznd i operaiunile scutite tar drept de deducere prevzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor: - livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251 alin.(l) pct.3 din Codul fiscal; - livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal. Rndul 1.2. se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru aplicarea regimului normal de T.V.A., dei estimeaz c vor realiza o cifr de afaceri inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal, constituit din operaiuni taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, incluznd i operaiunile scutite far drept de deducere prevzute la art.141 alin. (2) lit.a), b), e) i f) din Codul fiscal, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor: - livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251 alin.(l) pct.3 din Codul fiscal; - livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal. Plafonul de scutire prevzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal se determin proporional cu perioada rmas de la nfiinare i pn la sfritul anului, fraciunea de lun considerndu-se o lun calendaristic ntreag. Rndul 1.3. se marcheaz cu "X" de ctre persoanele impozabile care realizeaz n exclusivitate operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.. Rndul 1.4. se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care efectueaz operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TVA, conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal. Rndul 1.5. se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal. Ulterior nregistrrii fiscale Rndurile 1.6. - 1.9. se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A.

Se marcheaz cu "X" n funcie de tipul nregistrrii ca persoan impozabil n scopuri de T.V.A.: nregistrare prin depirea plafonului de scutire sau prin opiune. Rndul 1.10. Se completeaz n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A i numai dac, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizat n anul precedent, se modific perioada fiscal. Rndul 1.11. Perioada fiscal Se marcheaz cu "X" perioada fiscal valabil la data solicitrii nregistrrii sau ulterior nregistrrii n scopuri de TVA. Persoana impozabil care se nregistreaz n cursul anului declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri pe care preconizeaz s o realizeze n perioada rmas pn la sfritul anului calendaristic. Dac cifra de afaceri estimat nu depete plafonul prevzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunztor numrului de luni rmase pn la sfritul anului calendaristic, persoana impozabil va depune deconturi trimestriale n anul nregistrrii. Instituiile publice care au aplicat regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici i care se nregistreaz n scopuri de TVA n cursul anului, declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri realizat, recalculat n baza activitii corespunztoare unui an calendaristic ntreg. Dac aceast cifr depete plafonul prevzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, n anul respectiv, perioada fiscal va fi luna calendaristic. Dac aceast cifr de afaceri recalculat nu depete plafonul prevzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabil va utiliza trimestrul calendaristic ca perioad fiscal. In cazul n care contribuabilul folosete, ca perioad fiscal, semestrul sau anul calendaristic, se va nscrie numrul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA Rndurile 1.12. - 1.13. se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A. Se marcheaz cu "X" n funcie de tipul scoaterii din eviden ca persoan impozabil

nregistrat n scopuri de T.V.A.. Data scoaterii din eviden se stabilete conform prevederilor Titlului VI "Taxa pe valoarea adugat" din Codul fiscal. Rndul 2. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaia s declare acest impozit. Rndurile 2.1. - 2.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Atenie: Data solicitrii scoaterii din eviden ca pltitor de impozit pe veniturile din salarii i pe venituri asimilate salariilor se completeaz numai cu o dat ulterioar celei de depunere a declaraiei de meniuni. Rndul 3. Contribuia pentru asigurri sociale de sntate La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 3.1. - 3.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 4. Contribuia de asigurri pentru omaj La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 4.1. - 4.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 5. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale

La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s

declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 5.1. - 5.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 6. Contribuia de asigurri sociale La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 6.1. - 6.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 7. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariate La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 7.1. - 7.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 8. Contribuia pentru concedii i indemnizaii La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 15 8/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 8.1. - 8.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit.A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie.

E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUIEI Rndul 1. se nscrie data cnd contribuabilul i nceteaz activitatea. Rndul 1.1. se nscrie tipul, numrul i data actului normativ prin care s-a decis
ncetarea activitii contribuabilului. Rndul 2. Codul de identificare fiscal a unitii rezultate n urma fuziunii. Se completeaz numai n cazul declaraiei de fuziune prin contopire.

CERERE DE NREGISTRARE A DOMICILIULUI

050
FISCAL AL CONTRIBUABILULUI A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Nume, prenume /Denumire 2. Cod de identificare fiscal 3. Domiciliul /Sediul social /Locul de desfurare efectiv a activitii principale Jude Localitate Strada Nr. Bloc
\j *

Nr. de ope rat or de da character personal - 1

j \j

Sector Sc.

Et. Ap. Cod potal Telefon Fax Codul CAEN al obiectului principal de activitate Jude Strada Et. Fax Jude Strada Et. Fax Localitate Ap. Cod potal

Tara E-mail

B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI1


Nr. Telefon E-mail Localitate Ap. Cod potal Nr. Telefon E-mail Bloc Bloc Sector Sc.

C. ADRESA UNDE URMEAZ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI


Sector Sc.

D. REPREZENTARE PRIN:
mputernicit Nr. act Reprezentant fiscal Data

Date de identificare
DENUMIRE / NUME, PRENUME DOMICILIUL FISCAL Jude Localitate Strada Nr. Bloc Et. Ap. Cod potal Telefon Fax E-mail COD DE IDENTIFICARE FISCALA Se completeaz n cazul n care domiciliul fiscal actual difer de domiciliul / sediul social

Sector Sc.

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete
Numele persoanei care face declaraia Funcia Semntura Data Se completeaz de personalul organului fiscal Denumire organ fiscal Numr nregistrare Numele i prenumele persoanei care a verificat Numr legitimaie CodM.F.P. 14.13.04.16 A4/t2 Dat nregistrare / / / / tampila

Instruciuni de completare a formularului (050) "Cerere de nregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului"

Cererea de nregistrare a domiciliului fiscal se completeaz i se depune n cazul n care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social ori n cazul n care contribuabilul i schimb domiciliul fiscal declarat anterior. Cererea se depune direct sau prin mputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la pot prin scrisoare recomandat, la termenele stabilite de legislaia n vigoare i va fi nsoit de documente care s fac dovada deinerii sau ocuprii legale a spaiului pentru noul domiciliu fiscal. Organul fiscal competent este organul fiscal n a crui raz teritorial urmeaz a se

stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rndul 1. Nume, prenume/Denumire. Se completeaz cu numele, prenumele sau
denumirea contribuabilului. Rndul 2. Cod de identificare fiscal. Se completeaz cu: - codul unic de nregistrare, pentru comerciani, inclusiv pentru sucursalele comercianilor care au sediul principal al comerului n strintate, potrivit art.69 alin.(l) lit.d) din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - codul de nregistrare fiscal, pentru: - persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, potrivit art.69 alin.(l) lit.e) din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - pentru persoanele juridice, cu excepia comercianilor, precum i pentru asocieri i alte entiti fr personalitate juridic, potrivit art.69 alin.(l) lit.a) din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - codul numeric personal, pentru persoanele fizice, altele dect persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, potrivit art.69 alin.(l) lit.b) din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - numrul de identificare fiscal, pentru persoanele fizice care nu dein cod numeric personal, potrivit art.69 alin.(l) lit.c) din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfurare efectiv a activitii principale Se completeaz cu adresa domiciliului, sediului social sau locului de desfurare efectiva a activitii principale, dup caz. Atenie! In cazul n care declaraia este completat de ctre mputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care l reprezint. Rndul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate. Se va nscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia nfiinrii sau autorizrii.

B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI

Se completeaz n cazul n care domiciliul fiscal actual difer de domiciliu, de sediul social sau de locul de desfurare efectiv a activitii principale, dup caz.

C ADRESA UNDE URMEAZ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI D. REPREZENTARE PRIN:

Se completeaz adresa unde contribuabilul dorete s-i stabileasc noul domiciliu fiscal Se marcheaz cu "X" n cazul n care n relaiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin mputernicit sau reprezentant fiscal i se nscrie numrul i data nregistrrii la organul fiscal, de ctre mputernicit, a actului de mputernicire, n form autentic i n condiiile prevzute de lege sau numrul i data nregistrrii deciziei de aprobare a calitii de reprezentant fiscal.

Date de identificare

Se completeaz cu datele de identificare ale mputernicitului/reprezentantului fiscal.

130
DECONT

PRIVIND IMPOZITUL LA IEIUL I LA GAZELE NATURALE DIN PRODUCIA INTERN


5

ROMANIA IMFPI

Anul
DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLTITORULUI Declaraie rectificativa
Se completeaz cu X
numai in cazul declaraiilor rectificative

Cod de identificare fiscal: I I I I I I I I I I

Denumire
Jude Strada
Cod potal

Localitate Numr Sector Tel. Fax Bloc E-mail Scara Ap.

Denumirea produsului sau Cantitate a grupei de produse 1. Titei 2. Gaze naturale

U.M. tona 1000 m3

Impozit datorat (lei)

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele sunt corecte i complete. Prezentul decont reprezint titlu de crean.

Nume, prenume Funcia Semntura i tampila Loc rezervat organului fiscal Nr. nregistrare...................... Data.............................
Cod 14.13.01.05 1

INSTRUCIUNI DE COMPLETARE
9

a formularului 130 "Decont privind impozitul la ieiul i la gazele naturale din producia intern", cod 14.13.01.05 Se completeaz i se depune anual, de ctre pltitorii de impozit la ieiul i la gazele naturale din producia intern, pn la data de 30 aprilie a anului urmtor celui de raportare. Decontul privind impozitul la ieiul i la gazele naturale din producia intern se depune n format electronic la unitatea fiscal n a crei raz teritorial pltitorul i are domiciliul fiscal sau acesta este luat n evidena fiscal, dup caz. Formularul se editeaz n dou exemplare: - un exemplar se depune la unitatea fiscal, mpreun cu suportul electronic; - un exemplar se pstreaz de ctre pltitorul de impozit. n decont se vor nscrie sumele cumulate pentru anul de raportare. Impozitul la ieiul i la gazele naturale din producia intern se datoreaz pentru cantitile livrate. n cazul n care pltitorul corecteaz decontul depus iniial, decontul rectificativ se ntocmete pe acelai model de formular, nscriind "X" n spaiul special prevzut n acest scop. Caracteristici de tiprire: se utilizeaz echipament informatic pentru completare i editare cu ajutorul programului de asisten, asigurat gratuit, de ctre unitile fiscale teritoriale.

Se utilizeaz la: declararea impozitului la ieiul i la gazele naturale din producia intern. Se ntocmete de: toi pltitorii de impozit la ieiul i la gazele naturale din producia intern, crora le revine aceast obligaie de plat. Circul: - n format electronic, la organul fiscal competent; - n format hrtie, n dou exemplare listate, semnate i tampilate potrivit legii: - un exemplar nsoete discheta depus la organul fiscal; - un exemplar se pstreaz la pltitorul de impozit la ieiul i la gazele naturale din producia intern. Se arhiveaz la organul fiscal: - formatul electronic, n arhiva de documente electronice; - formatul hrtie, la dosarul fiscal al pltitorului de impozit la ieiul i la gazele naturale din producia intern. DECLARAIE DE NREGISTRARE FISCAL/ DECLARAIE DE MENIUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI I ALTE ENTITI FR PERSONALITATE JURIDIC

OO
Nr de operator de date cu caracter personal - 759

A. FELUL DECLARAIEI 1. DECLARAIE DE NREGISTRARE B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 1. COD DE IDENTIFICARE FISCAL 2. DENUMIRE 3. DOMICILIU FISCAL Jude Strada Et. Telefon Ap. Fax Cod potal E-mail Localitate Nr. ara Bloc Sc. Sector 2. DECLARAIE DE MENIUNI

4. FORMA DE ORGANIZARE Persoan juridic Fundaie Asociaie familial Federaie Asociaie Asociaie de proprietari

Sindicat, federaie sindical, confederaie

Alt asociere sau entitate fr personalitate juridic C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL 1. Numr autorizaie de funcionare/ Numr act legal de nfiinare 2. C od CAEN al obiectului principal de activitate 3. Felul sediului 3.1. Pltitor cu sediul central n Romnia Sediul central Sucursal

Sucursal Sediu fix

Codul de identificare fiscal a unitii nfiintoare 3.2 Pltitor cu sediul central n strintate ara Rep rezentan Sediu permanent Alte subuniti Filial

4. Cod de identificare fiscal a unitii divizate

5. Forma juridic 6. Forma de proprietate 7.Pltitor de impozit pe venitul din investiii, conform art.67 alin (3) lit.b) din Codul Fiscal D. REPREZENTARE PRIN: mputernicit Nr. act Date de identificare Reprezentant legal Data Reprezentant fiscal

DOMICILIU FISCAL Jude Strada Et. Fax COD DE IDENTIFICARE FISCAL E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 1. Taxa pe valoarea adugat nainte de realizarea unor operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere 1.1. Cifra de afaceri estimat a se realiza, conform art.152 alin.(2) din Codul fiscal 1.2. nregistrare n scopuri de TVA ca urmare a declarrii faptului c cifra de afaceri urmeaz s ating sau s depeasc plafonul de scutire prevzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici 1.3. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri estimat conform art.152 alin.( din Codul Fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal 1.4. Realizare n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a TVA 1.5. nregistrarea n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia, conform art. 145 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal 1.6. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal Ulterior desfurrii de operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere 1.7. nregistrare n scopuri de TVA prin atingerea sau depirea plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal 2) lei Ap. Cod potal Localitate Nr. Telefon Bloc Sc. Sector

1.8. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri realizat conform art.152 alin.(2) din Codul fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal 1.9. nregistrarea n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia, conform art. 145 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal 1.10. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal 1.11. nregistrare n scopuri de TVA ca urmare a : 1.11.1. Reactivrii, n cazul contribuabililor scoi din evidena contribuabililor declarai inactivi prin ordin al preedintelui A.N.A.F.

1.11.2. nregistrrii n Registrul Comerului a meniuni privind reluarea activitii, n cazul persoanelor pentru care a ncetat starea de inactivitate temporar, nscris n Registrul Comerului 1.12. Cifra de afaceri din anul precedent, obinut sau, dup caz, recalculat din operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere 1.13. Perioada fiscal 1.13.1. Lunar 1.13.2. Trimestrial 1.13.3. Semestrial 1.13.4. Anual Nr. aprobare organ fiscal competent Nr. aprobare organ fiscal competent

lei

Anularea nregistrrii n scopuri de TVA i scoaterea din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA 1.14. Ca urmare a ncetrii activitii sale economice 1.15. Ca urmare a desfurrii n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a TVA

1.16. ncepnd cu data de 2. Impozit pe profit 2.1. Luare n eviden 2.2. Scoatere din eviden 2.3. Perioada fiscal 2.3.1. Trimestrial 3. Impozit pe veniturile microntreprinderilor 3.1. Luare n eviden 3.2. Scoatere din eviden 4. Accize 4.1. Luare n eviden 4.2. Scoatere din eviden 5. Impozit la ieiul din producia intern 5.1. Luare n eviden 5.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de 2.3.2. Anual ncepnd cu data de ncepnd cu data de

/ /

/ /

/ / / / / /

/ / / / / /

6. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si contribuii sociale 6.1. La nfiinare 6.1.1.Numr mediu de salariai estimat de pn la 3 salariai exclusiv 6.1.2.Venit total estimat de pn la 100.000 euro 6.2. Perioada fiscal 6.2.1. Lunar potrivit legii 6.2.3. Trimestrial 6.3. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor 6.3.1. Luare n eviden 6.3.2. Scoatere din eviden 6.4. Contribuia pentru asigurri sociale de sntate 6.4.1. Luare n eviden 6.4.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de 6.2.2. Lunar prin opiune

/ / / /

/ / / /

6.5. Contribuia de asigurri pentru somaj 6.5.1. Luare n eviden 6.5.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

6.6. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc si boli profesionale 6.6.1. Luare n eviden 6.6.2. Scoatere din eviden 6.7. Contribuia de asigurri sociale 6.7.1. Luare n eviden 6.7.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de

6.8. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale 6.8.1. Luare n eviden 6.8.2. Scoatere din eviden 6.9. Contribuia pentru concedii si indemnizaii 6.9.1. Luare n eviden 6.9.2. Scoatere din eviden 7. Redevene miniere 7.1. Luare n eviden 7.2. Scoatere din eviden 8. Redevene petroliere 8.1. Luare n eviden 8.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI 1. Dizolvare cu lichidare nceperea procedurii de lichidare Radiere 2. Dizolvare fr lichidare Divizare Fuziune Alte cazuri prevzute de lege De la data De la data De la data De la data De la data

/ / / / / /

/ / / / / /

Codul de identificare fiscal a unitii rezultate n urma fuziunii 3. Radiere De la data

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete
Numele persoanei care face declaraia Funcia Semntura Data Se completeaz de personalul organului fiscal tampila

Numr nregistrare Numele i prenumele persoanei care a verificat

Dat nregistrare

Numr legitimaie Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1

INSTRUCIUNI de completare a formularului (010) "Declaraie de nregistrare fiscal/Declaraie de meniuni pentru persoane juridice, asocieri i alte entiti fr personalitate juridic" I. Depunerea declaraiei Declaraia de nregistrare fiscal/Declaraia de meniuni pentru persoane juridice, asocieri i alte entiti fr personalitate juridic, denumit n continuare declaraie, se completeaz i se depune de ctre persoanele juridice, asocierile i alte entiti fr personalitate juridic. Declaraia de nregistrare se completeaz cu ocazia primei nregistrri fiscale, de regul cu ocazia nfiinrii, iar declaraia de meniuni se completeaz ori de cte ori se modific datele declarate anterior. Declaraia se depune, direct sau prin mputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la pot prin scrisoare recomandat, la termenele stabilite de legislaia n vigoare. Organul fiscal competent este: - pentru contribuabilii care se nregistreaz direct, prin mputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal n a crui raz teritorial i are domiciliul fiscal contribuabilul sau, n cazul depunerii declaraiei de meniuni, organul fiscal n a crui eviden este nregistrat; - pentru contribuabilii care se nregistreaz prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. Formularul se completeaz n dou exemplare, nscriindu-se cu majuscule, cite i corect, toate datele prevzute. Un exemplar se pstreaz de contribuabil, iar cellalt exemplar se depune la organul fiscal competent. A. FELUL DECLARAIEI Se marcheaz cu "X" pct. 1 sau 2, dup caz. Atenie! n cazul declaraiei de meniuni se completeaz toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarrii, indiferent dac acestea au mai fost declarate. B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rndul 1. Cod de identificare fiscal Nu se completeaz la nregistrarea iniial. n cazul n care declaraia de meniuni este completat de ctre mputernicitul/reprezentantul legal, se va nscrie codul de identificare fiscal al contribuabilului pe care l reprezint. n cazul n care declaraia de meniuni este completat de reprezentantul fiscal, se va nscrie codul de nregistrare n scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile stine. Rndul 2. Denumire Se completeaz cu denumirea contribuabilului. Rndul 3. Domiciliu fiscal Se completeaz cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. Atenie! n cazul n care declaraia este completat de ctre mputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care l reprezint. n cazul n care declaraia se completeaz pentru nregistrarea fiscal a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor nscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix. Rndul 4. Forma de organizare Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabil, n funcie de forma de organizare a activitii.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL Rndul 1. Numr autorizaie de funcionare/Numr act legal de nfiinare Se vor nscrie, dup caz, numrul i data autorizaiei de funcionare emise de organul competent, numrul i data actului normativ prin care s-a nfiinat contribuabilul, numrul i data hotrrii judectoreti de nfiinare sau altele asemenea. Rndul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se va nscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia nfiinrii sau autorizrii. Rndul 3. Felul sediului Se marcheaz cu "X" felul sediului pentru care se solicit nregistrarea, dup caz. Codul de identificare fiscal a unitii nfiintoare se completeaz numai n cazul declaraiilor de meniuni depuse de sucursale. Rndul 4. Codul de identificare fiscal a unitii divizate Se completeaz n cazul n care nfiinarea contribuabilului se face prin divizare. Rndul 5. Forma juridic Se nscrie forma juridic conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal i pe site-ul de internet al Ageniei Naionale de Administrare Fiscal la adresa www.anaf.ro /Asisten contribuabili /Nomenclatorul formelor juridice. Rndul 6. Forma de proprietate Se nscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal i pe site-ul de internet al Ageniei Naionale de Administrare Fiscal la adresa www.anaf.ro /Asisten contribuabili /Nomenclatorul formelor de proprietate. Rndul 7. Pltitor de impozit pe venitul din investiii, conform art.67 alin.(3) lit.b) din Codul Fiscal Se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care au obligaia s declare acest impozit, conform art.67 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. n acest caz nu se completeaz lit.E Date privind vectorul fiscal" i prin urmare aceast obligaie nu se nscrie n vectorul fiscal. D. REPREZENTARE PRIN: Se marcheaz cu "X" n cazul n care, n relaiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin mputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal i se nscriu numrul i data nregistrrii la organul fiscal, de ctre mputernicit, a actului de mputernicire, n form autentic i n condiiile prevzute de lege, sau numrul i data nregistrrii deciziei de aprobare a calitii de reprezentant fiscal, dup caz. Date de identificare Se completeaz cu datele de identificare ale mputernicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal. E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rndul 1. Taxa pe valoarea adugat Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii care solicit nregistrarea ca persoan impozabil n scopuri de TVA. nainte de realizarea unor operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere Rndul 1.1. Se estimeaz cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz s o realizeze n perioada rmas pn la sfritul anului calendaristic, din operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere, din operaiuni rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, din operaiuni scutite cu drept de deducere i scutite fr drept de deducere, prevzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor: a) livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, efectuate de persoana impozabil; b) livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 1.2 se marcheaz cu X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimnd o cifr de afaceri egal sau mai mare cu plafonul de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, al crui echivalent n lei se stabilete la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei la data aderrii i se rotunjete la urmtoarea mie. Rndul 1.3 se marcheaz cu X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei estimeaz o cifr de afaceri inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, constituit din operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere, din operaiuni rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, din operaiuni scutite cu drept de deducere i scutite fr drept de deducere, prevzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor: a) livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, efectuate de persoana impozabil; b) livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Plafonul de scutire prevzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, se determin proporional cu perioada rmas de la nfiinare i pn la sfritul anului, fraciunea de lun considerndu-se o lun calendaristic ntreag. Rndul 1.4 se marcheaz cu "X" de ctre persoanele impozabile care realizeaz n exclusivitate operaiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului. Rndul 1.5 se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care efectueaz operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 1.6 se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Ulterior desfurrii de operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere Rndurile 1.7 - 1.10 se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit. A. Se marcheaz cu "X" n funcie de tipul nregistrrii ca persoan impozabil n

scopuri de TVA: nregistrare prin depirea plafonului de scutire sau prin opiune. Rndurile 1.11 (1.11.1 - 1.11.2) se marcheaz cu "X" de ctre persoanele impozabile care au obligaia s solicite organelor fiscale competente nregistrarea n scopuri de TVA, dac nceteaz situaia care a condus la scoaterea din eviden, fr a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici ntreprinderi prevzut la art.152 din Codul fiscal, n anul calendaristic respectiv. n aceast situaie, persoanele impozabile trebuie s continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut nainte de a interveni starea inactivitate fiscal sau inactivitate temporar, nscris n registrul comerului. Rndul 1.12 se completeaz n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A, dac urmare calculrii cifrei de afaceri realizate n anul precedent, se modific perioada fiscal. Cifra de afaceri din anul precedent obinut sau, dup caz, recalculat de ctre contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), dup caz, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, se calculeaz n lei, pe baza informaiilor din jurnalele pentru vnzri aferente operaiunilor efectuate n cursul anului calendaristic precedent celui n care se depune declaraia de meniuni. Rndul 1.13. Perioada fiscal Se marcheaz cu "X" perioada fiscal valabil la data solicitrii nregistrrii sau ulterior nregistrrii n scopuri de TVA. Persoana impozabil care se nregistreaz n cursul anului declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri pe care preconizeaz s o realizeze n perioada rmas pn la sfritul anului calendaristic. Dac cifra de afaceri estimat nu depete plafonul prevzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, recalculat corespunztor numrului de luni rmase pn la sfritul anului calendaristic, persoana impozabil va depune deconturi trimestriale n anul nregistrrii. ntreprinderile mici care se nregistreaz n scopuri de TVA n cursul anului declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri realizat, recalculat n baza activitii corespunztoare unui an calendaristic ntreg. Dac aceast cifr depete plafonul prevzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, n anul respectiv, perioada fiscal va fi luna calendaristic. Dac aceast cifr de afaceri recalculat nu depete plafonul prevzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, persoana impozabil va utiliza trimestrul calendaristic ca perioad fiscal. n cazul n care contribuabilul folosete, ca perioad fiscal, semestrul sau anul calendaristic, se va nscrie numrul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Anularea nregistrrii n scopuri de TVA i scoaterea din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA Rndurile 1.14, 1.15 i 1.16 se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit. A. Se marcheaz cu "X" n funcie de tipul scoaterii din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA. Rndul 1.16. Data scoaterii din eviden se stabilete conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adugat" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, i a normelor de aplicare. Rndul 2. Impozit pe profit La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de ctre contribuabilii care, potrivit legii, au obligaia s declare acest impozit. Rndurile 2.1 i 2.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a

bifat csua 2 de la lit. A. Rndurile 2.3.1 i 2.3.2. Se marcheaz cu "X" perioada fiscal valabil la data solicitrii nregistrrii sau ulterior nregistrrii. Rndul 3. Impozit pe veniturile microntreprinderilor La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii care, devin pltitori de impozit pe veniturile microntreprinderilor potrivit prevederilor art.1128 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 3.1 i 3.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Atenie! Data lurii n eviden i scoaterii din eviden se stabilete conform prevederilor titlului IVA1 "Impozitul pe veniturile microntreprinderilor" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 4. Accize La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii care, conform legilor n vigoare, devin pltitori de accize. Rndurile 4.1 i 4.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Rndul 5. Impozit la ieiul din producia intern La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaia s declare acest impozit. Rndurile 5.1 i 5.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Rndul 6. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor si contribuii sociale La nfiinare : Rndul 6.1.1 "Numr mediu de salariai estimat de pn la 3 salariai exclusiv" i rndul 6.1.2 Venit total estimat de pn la 100.000 euro" se marcheaz de ctre contribuabilii prevzui la art. 29619 alin. (1A7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care se nfiineaz n cursul anului i care estimeaz c, n cursul anului, vor avea un numr mediu de pn la 3 salariai exclusiv i, dup caz, urmeaz s realizeze un venit total de pn la 100.000 euro. Perioada fiscal : Rndul 6.2.1 se marcheaz cu "X" de contribuabilii care au obligaia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor i contribuii sociale, potrivit legii. Rndul 6.2.2 se marcheaz cu "X" de contribuabilii care ndeplinesc condiiile de la art.58 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i care opteaz pentru declararea lunar a impozitului pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor i a contribuiilor sociale, potrivit legii. Atenie! Rndul 6.2.2 "Perioada fiscal lunar prin opiune" se poate marca numai dup data de 01.01.2012. Rndul 6.2.3 se marcheaz cu "X" de contribuabilii prevzui la art. 29619 alin.(11) din Codul fiscal. Rndul 6 3. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care, au obligaia de declarare a impozitului pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor. Rndurile 6.3.1 i 6.3.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul

modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Rndul 6.4. Contribuia pentru asigurri sociale de sntate Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 6.4.1 i 6.4.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 6.5. Contribuia de asigurri pentru omaj Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 6.5.1 i 6.5.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 6.6. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 6.6.1 i 6.6.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 6.7. Contribuia de asigurri sociale Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 6.7.1 i 6.7.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 6.8. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 6.8.1 i 6.8.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul

modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 6.9. Contribuia pentru concedii i indemnizaii Se marcheaz cu "X" de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Ordonanei de urgen a Guvernului nr.158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 6.9.1 i 6.9.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 7. Redevene miniere La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaia s declare aceast tax. Rndurile 7.1 i 7.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Rndul 8. Redevene petroliere La nregistrarea iniial se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaia s declare aceast tax. Rndurile 8.1 i 8. 2. Se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit. A. Rndul 1. Dizolvare cu lichidare Se marcheaz cu "X" n cazul n care se declar nceperea procedurii de lichidare, respectiv ncheierea acesteia i radierea societii din registrul comerului. Se completeaz data nceperii procedurii de dizolvare stabilit conform dispoziiilor legale n materie, respectiv data radierii din registrul comerului. Rndul 2. Dizolvare fr lichidare Se marcheaz cu "X" numai n cazul dizolvrii fr lichidare. Se completeaz data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispoziiilor legale. n cazul n care fuziunea are loc prin contopire, se va completa i codul de identificare fiscal al unitii rezultate n urma fuziunii. Rndul 3. Radiere Se marcheaz cu "X" i se nscrie data cu care s-a efectuat radierea.

H H X r f I I I t-ilil t-i I t-M I I 1 H I I l >n- l I N O I R U C I I U N I

III

I rl ( .>> I l l I I I

de completare a formularului (011) Declaraie de nregistrare ca pltitor al contribuiei trimestriale nentru finanarea unor cheltuieli n domeniul sntii'
ANEXA Nr. 3

DECLARAIE DE NREGISTRARE FISCALA/DECLARAIE DE MENIUNI PENTRU SEDIILE SECUNDARE *}

060
Nr. de operator de date cu caracter personal - 1067

A. FELUL DECLARAIEI 1. DECLARAIE DE NREGISTRARE B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 1. Cod de identificare fiscal 2. Denumire/ Nume, prenume 3. Domiciliul fiscal Jude Sector Localitate Strada Nr. Bloc Sc. Et. Ap. Cod postai Tara Telefon Fax E-mail C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR 1. Cod de identificare fiscal 2. Denumire Jude Strada Et. Telefon Ap. Cod postai Fax Sector Localitate Nr. Tara E-mail Bloc 2. DECLARAIE DE MENIUNI

Sc.

3. Codul CAEN al obiectului principal de activitate 4. Modul de dobndire al spaiului, numrul i data documentului

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Impozitul pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor 1. Luare n evident 2. Scoatere din evident 3. Perioada fiscal 3.1. Lunar E. REPREZENTARE PRIN: mputernicit Nr. act Date de identificare DENUMIRE/NUME, PRENUME DOMICILIU FISCAL Reprezentant legal Data 3.2. Trimestrial Reprezentant fiscal 3.3. Semestrial ncepnd cu data de ncepnd cu data de
/ / / /

Jude Strada Et. Fax

Localitate Nr. Ap. Cod postai Telefon

Sector

Bloc

Sc.

1 E-mail COD DE IDENTIFICARE FISCAL


Se completeaz numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, au ob igaii de plat

A4/t2 ANEXA Nr. 2


I N O I R U C I I U N I

D E

O O I V i r i - C I M R C

formularului f fi fi fii ..Denlararie HP nrpni;tram fiscal/Declaraie de meniuni npntru secundare'


/1 ^ ( . i i r 11 i i i - i i i III iii-! 11 i
I-M

SPHIh

i :*M i ri i

. ^ 1 .1- 1 i - i / i / 1 ^ ( - 1 < i r 1 1 i i

iii-!

II II

-M M

i u

j. L/ u n i i u i ii^tUfii
JM M >MI1M >Ml.M Uri M IIJIIIJ

11 s; u i <-i i.i) uri M 7* M l . I I I I J M Mri/ri l.U ril 1 Hhri ( H )l I III .MIMIMI

>l .ri

ri

l.I 11 III

I l M r i l l M M

declaraie,
XH { ] I H HH/H IS SH H H H ( .H I I H ( I I I 1 1 1 HU

Atenie!
I -1/ I ( I^-i r l- H H H H M.X M H H H H I iH I M

caie, puiiivii

nu mndifinrilp si nnmnlptrilp ultprinarp au


M i i i t - i L i M i -iut-i/t- i c i i i-iiiciMi-iui-i/i- i c i i >i.ci

MI.

2/0/2UUU piivinu niiaiueie puuiice iucaie,


nrnani7atp

nunntp

IIIIIIIIIIIIC I I I I I I I
VIII lll-l l .cl I MI II. l~l M I H H H H H H H M I cH M M I II el tiri el lll-l I 1-1>I 11-11. V I [ I M I . I .1 1 I l i d i I I I lll-l

I > cili M-IU d

l~l l.U

ue lucru bi au uunyaia s suliciie ineyisiiaiea liscal a anpstnra na nltitnrdp imnn7it np

vpnituri din salarii Declaiaia ue ineyisiiaie se cumpleieaz cu ucazia primei n ren ist rri fisnalp rip rpnul nu nna7ia nfiinrii iar ripnlaratia rip meniuni se cumpieieazd UII ue celie UII se muuiiicd uaieie rlpnlaratp antprinr
1K .rlM M I I 1 I 1-1 >l-l l . Ill-IUM l-l II t-ll. >cll II 1

repiezei nai ii ieyai/iepiezei nai ii liscai ia leyisiiaiuia uiganuiui fisnal nnmnptpnt sau la nnst

nrin snrisnarp rpnnmanriat la


ieimeneie siauiiiie ue ieyisiaua
IM

Omanul fisnal nnmnptpnt pstp nrnanul fisnal n a nrui


leiiiuiiaia se ail punctul ue luciu.

viyuare.

ra7

Formularul

SR nnmnlptpa7

n rinu pypmnlarp nsnriinri nu

majuscule, ciie i cuieci, iuaie uaieie pievazuie. un exemplai

npllalt pypmnlar
iinicm .xi cH i i li

SR nstrpa7

rip nnntrihuahil iar

SR

dpnunp la
na7

I I

IM H

A.

TELUL UE CLHRH IIEI

SR marnhpa7 nu X" unul din nunntfilp 1 sau ? dun Atenie!


I I .cl I I I 1 l -ll . c l I c l
I

l -l

I l l -l l l l t -ll

I I I d l -l I . 1 1 1 I 11 I l -l1 l - l c l d

iuaie luuiiciie luimuiaiuiui cu uaieie vaiauiie ia mumeniui dpnlarrii indifprpnt dan anpstpa au

mai fnst dpnlaratp


D.
UHIC DE JUL NIin OHnC A CUni RIDUHD ILULUI

Rndul
dll-l I IM llt-1 l.clt-1

1.

I .1 I

Cod de identificare fiscal


I I 1 l-l Uri/ cl l . I l .1 II 1 I

>l.cl I cl H cl I I M^l/^1 l-l > I II 1 H l-l I 1 I I I IH IH I 1 l-l cl H cl I I Ill-l l .cl M

I H I II cKl H H l .(-1/ I l .cl M-l t 11-11 .cl HI H >*l-


UI-

l .1 I

iueniiiicaie liscai ai cuililiuuauiiuiui pe caie

II

n
I I
I

na7iil

n narp dpnlaratia pstp nnmnlptat dp


II

lepiezinid.
rpnrP7Pntantul
IVA

liscai, se va nsciie cuuui ue

neyisiiaie

IM

scupuii ue

atrihuit

rpnrR7Rntantului

fisnal na

mandatar al nprsnanpi
I I I \ / CI I I l-l

rveiiiuui 2. uenumiieinume, pienume

SP

nnmnlptpa7

nu dpnumirpa nnntrihiiahilului
I I l.d

l , uh i r Ij X R 11j r n ci I I 11 I

r ( .u ne h nrIJ11Ji iJi rri.ij i^ij drs

. l - l l l l l l t -1 I l l t -1

1111

11-1 I l > i l . r i l r i

NU

se cumpieieazd ia i neyisiiaiea uniiaid.


na7iil

n narp dpnlaratia dp mpntiuni pstp nnmnlptat dp

cile mpuieMiiciiui/iepiezeiiiaiiiui ieyai/iepiezeniaiiiui liscai, se \/a nsnrip nndul dp idpntifinarp

fisnal al ninntiilni dp lunrii


Rdnuul 2. uenumire

SR
i

nnmnlptfia7 \.h\r^
IM ctl

nu dpnumirpa nunntiilui dp lunrii


HI I M R M

.1

l-Ull

H M

III

11

l l . l I l d I l l t -1 d l . l I V

11 d 11-1

se va nsciie cuuul CAEN al uuieciului piincipal ue aciiviiaie Uesfurat ue punrtul ue luciu.


D. D ATE PRIVIND VECTORUL F IS CAL Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor Rnuunle 12 se marcheaz cu X", uup caz, n funcie ue

Hpul mouificni: luare n eviuen sau scoaiere uin eviuen, ultprinr nrpnistrrii fisnalp dan s-a hifat nsuta ? dp la lit A Atenie!
l/iHliH .XI) ( >HI S H H I I I HVUlHriM (>H I 1 \R\ I li I1M

impuzii pe veniiuiile uin salaiii i pe veniiuii asimilaie salaiiilui ?;p

nnmnlptpa7

nltprinar nplpi HP rlpnnnprp a


I 1 r\rt

numai nu n rlat

\-\ l

. <-i .1.

<-i I M

Ut-! I I

II-

I l

I I

>.r-! I I I .1 W I-L I-L I 1 I-L I-L

l.M
ILI-LLI -L

/\ ^
M L L

I Ir! .
L I

L L

I I

I R-!L

I li-il li-i 1 . 1 ^

I I-L I

>l ,<-i <-1 .'SRL I I I I T-T I 1 1 1 1

I I

I R- M

1 . 1 ^

I I-L I I I

REPRE ZENIARE P RIN

Rp

marnhpa7

l.I 11 III IlMi-illM M M/M ri

nu X" n

na7iil

n narp n rplatiilp nu nrnanul

lepiezeMiani ieyai/iepiezeMiaMi liscai &i se nscriu numuiui &i fiata nrpnistrrii la nrnanul

fisnal HP ntrp mnntprninit a antiilni nrpnistrrii


Hpni7ipi
.RIWL RIL M I 1 M I M I J I M / M l l r i l I I L JA Le L IT I I l e i I L I I l u d i RI IH I li I I I H HH/H [IH H H I IH I 1HI II I I II HI H H H L L L L L L L L M I I I . I I I I I / I M I I I M /

ue mpuieiniciie, n iuim auieniic i n cunuiiile pievzuie ue Ipnp sau numrul si rlata

HP anrnharp a
>l .ri Uri l.ri/

M L L I

L L

M I L L I

R!L M

R!

R!/R!

M I L L I

.RI

DECLARAIE DE NREGISTRARE FISCAL/ DECLARAIE DE MENIUNI pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere

070
Nr. de operator de date cu caracter personal - 759

A. FELUL DECLARAIEI 1. DECLARAIE DE NREGISTRARE B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 2. DECLARAIE DE MENIUNI

1. Cod numeric personal 2. Numr de identificare fiscal 3. Cod unic de nregistrare 4. Cod de nregistrare fiscal 5. Nume Iniiala tatlui Prenume 6. Denumire 7. Date privind domiciliul persoanei fizice Jude Localitate Sector Strada Nr. Bloc Sc. Et. Ap. Cod potal ara Telefon Fax E-mail Actul de identitate Seria Numr Emis de La data 8. Date privind sediul activitii sau locul de desfurare efectiv a activitii principale Jude Localitate Sector Strada Nr. Bloc Sc. Et. Ap. Cod potal Telefon Fax E-mail Persoan fizic romn cu domiciliul n Romnia Persoan fizic romn fr domiciliul n Romnia 9. Persoan fizic strin cu domiciliul n Romnia Persoan fizic strin fr domiciliul n Romnia C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate 2. Felul activitii 2.1 Activiti economice desfurate n mod independent Autorizaie nr. data Organ emitent 2.2. Profesii libere Avocat Notar Medic Contabil Altele Document de autorizare nr. data Organ emitent

/ / /

D. Reprezentare prin mputernicit Nr. act Date de identificare DENUMIRE / NUME, PRENUME DOMICILIU FISCAL Jude Strada Et. Fax COD DE IDENTIFICARE FISCAL E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 1. Taxa ve valoarea adaueat nainte de realizarea unor operaiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere 1.1. Cifra de afaceri estimat a se realiza, conform art.152 alin.(2) din Codul fiscal Localitate Nr. Ap. Cod potal Telefon Bloc Sector Sc. Reprezentant fiscal Data
_

lei
1.2. nregistrare n scopuri de TVA ca urmare a declarrii faptului c cifra de afaceri urmeaz s ating sau s depeasc plafonul de scutire prevzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici 1.3 . nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri estimat conform art.152 alin.(2) din Codul Fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal 1.4. Realizare n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. 1.5. nregistrarea n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost rea lizate n Romnia, conform art. 145 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal 1.6. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal Ulterior desfurrii de operaiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere 1.7. nregistrare n scopuri de TVA prin atingerea sau depirea plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal 1.8. nregistrare prin opiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei cifra de afaceri realizat conform art.152 alin.(2) din Codul fiscal este inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal 1.9. nregistrarea n scopuri de TVA ca urmare a efecturii de operaiuni rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost rea lizate n Romnia, conform art. 145 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal 1.10. nregistrare prin opiune pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal 1.11. nregistrarea n scopuri de TVA ca urmare a nregistrri n registrul comerului a meniuni privind reluarea activitii, n cazul persoanelor pentru care a ncetat starea de inactivitate temporar, nscris n registrul comerului 1.12. Cifra de afaceri din anul precedent, obinut sau, dup caz, recalculat din operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere lei 1.13. Perioada fiscal 1.13.1. Lunar 1.13.3. Semestrial Nr. aprobare organ fiscal competent 1.13.2. Trimestrial 1.13.4. Anual Nr. aprobare organ fiscal competent Anularea nregistrrii n scopuri de TVA si scoaterea din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA 1.14. Ca urmare a ncetrii activitii sale economice 1.15. Ca urmare a desfurrii n exclusivitate de operaiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A . 1.16. ncepnd cu data de 2. Accize 2.1. Luare n eviden 2.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de

/ / /

/ / /

3. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si contribuii sociale

3.1. Perioada fiscal 3.1.1. Lunar prin opiune 3.1.2. Trimestrial 3.2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor 3.2.1. Luare n eviden 3.2.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de

/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

3.3. Contribuia pentru asigurri sociale de sntate 3.3. 1. Luare n eviden 3.3.2. Scoatere din eviden 3.4. Contribuia de asigurri pentru somaj 3.4.1. Luare n eviden 3.4.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de

3.5. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc 3.5.1. Luare n eviden 3.5.2. Scoatere din eviden 3.6. Contribuia de asigurri sociale 3.6.1. Luare n eviden 3.6.2. Scoatere din eviden

si boli profesionale

ncepnd cu data de ncepnd cu data de

ncepnd cu data de ncepnd cu data de

3.7. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale 3.7.1. Luare n eviden 3.7.2. Scoatere din eviden 3.8. Contribuia pentru concedii si indemnizaii 3.8.1. Luare n eviden 3.8.2. Scoatere din eviden ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de ncepnd cu data de

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI 1. Inactivitate temporar Luare n eviden Scoatere din eviden 2. ncetarea activitii De la data De la data De la data

/ / /

/ / /

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete
Numele persoanei care face declaraia Semntura Data tampila

Se completeaz de personalul organului fiscal Denumire organ fiscal Numr nregistrare Numele i prenumele persoanei care a verificat Numar legitimaie Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5 A3/t2 Dat nregistrare
/ /

INSTRUCIUNI

de completare a formularului (070) "Declaraie de nregistrare fiscal/Declaraie de meniuni pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere" Declaraia de nregistrare fiscal/Declaraia de meniuni pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, denumit n continuare declaraie, se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice romne sau strine care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, n conformitate cu prevederile legale. Declaraia de nregistrare se completeaz cu ocazia primei nregistrri fiscale, de regul cu ocazia nfiinrii, iar declaraia de meniuni se completeaz ori de cte ori se modific datele declarate anterior. Declaraia se depune direct sau prin mputernicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la pot prin scrisoare recomandat, la termenele stabilite de legislaia n vigoare. Organul fiscal competent este: - pentru contribuabilii care se nregistreaz direct sau prin mputernicit, organul fiscal n a crui raz teritorial i are domiciliul fiscal contribuabilul; - pentru contribuabilii care se nregistreaz prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. Formularul se completeaz n dou exemplare, nscriindu-se cu majuscule, cite i corect, toate datele prevzute. Un exemplar se pstreaz de contribuabil, iar cellalt exemplar se depune la organul fiscal competent. A. FELUL DECLARAIEI Se marcheaz cu "X" pct. 1 sau 2, dup caz. Atenie! n cazul declaraiei de meniuni se completeaz toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarrii, indiferent dac acestea au mai fost declarate. B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rndul 1. Cod numeric personal Se completeaz de ctre contribuabilii care au nscris codul numeric personal n actul de identitate. n cazul n care declaraia este completat de ctre mputernicit/reprezentant fiscal, se va nscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care l reprezint. Rndul 2. Numr de identificare fiscal Se completeaz ce ctre contribuabilii care dein numr de identificare fiscal. n cazul n care declaraia de meniuni este completat de ctre mputernicit/reprezentant fiscal, se va nscrie numrul de identificare al contribuabilului pe care l reprezint. Rndul 3. Cod unic de nregistrare Se completeaz de ctre contribuabilii care desfoar activiti economice n mod independent i se nregistreaz la oficiul registrului comerului. n cazul n care declaraia de meniuni este completat de ctre mputernicit, se va nscrie codul unic de nregistrare al contribuabilului pe care l reprezint. n cazul n care declaraia de meniuni este completat de reprezentantul fiscal, se va nscrie codul de nregistrare n scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile stine. Rndul 4. Cod de nregistrare fiscal Nu se completeaz la nregistrarea iniial. n cazul n care declaraia de meniuni este completat de ctre mputernicit, se va nscrie codul de nregistrare fiscal al contribuabilului pe care l reprezint. n cazul n care declaraia de meniuni este completat de reprezentantul fiscal, se va nscrie codul de nregistrare n scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile strine.

Rndul 5. Nume, iniiala tatlui, prenume Se nscriu datele de identificare ale persoanei fizice, dup caz. Rndul 6. Denumire Se completeaz cu denumirea contribuabilului care solicit nregistrarea fiscal sau care a fost nregistrat fiscal, n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit. A. Rndul 7. Date privind domiciliul persoanei fizice Se nscrie adresa de domiciliu a contribuabilului. Rndul 8. Date privind sediul activitii sau locul de desfurare efectiv a activitii principale Se completeaz, dup caz, cu adresa sediului sau a locului de desfurare efectiv a activitii principale. Rndul 9. se marcheaz cu "X", n funcie de situaia contribuabilului care se nregistreaz. C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL Rndul 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se nscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia nfiinrii sau a autorizrii. Rndul 2. Felul activitii Rndul 2.1. Activiti economice desfurate n mod independent Se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit. A i se nscriu numrul, data i organul emitent al autorizaiei de funcionare. Rndul 2.2. Profesii libere Se marcheaz cu "X", n funcie de tipul profesiei libere pe care contribuabilul o desfoar i se nscriu numrul, data i organul emitent al documentului de autorizare. D. REPREZENTARE PRIN Se marcheaz cu "X" n cazul n care n relaiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin mputernicit/reprezentant fiscal i se nscriu numrul i data nregistrrii la organul fiscal, de ctre mputernicit, a actului de mputernicire, n form autentic i n condiiile prevzute de lege, sau numrul i data nregistrrii deciziei de aprobare a calitii de reprezentant fiscal, dup caz. Date de identificare : Se completeaz cu datele de identificare ale mputernicitului/reprezentantului fiscal. E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rndul 1. Taxa pe valoarea adugat Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii care solicit nregistrarea ca persoan impozabil n scopuri de TVA. nainte de realizarea unor operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere Rndul 1.1. Se estimeaz cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaz s o realizeze n perioada rmas pn la sfritul anului calendaristic, din operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere, din operaiuni rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, din operaiuni scutite cu drept de deducere i scutite fr drept de deducere, prevzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor: a) livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, efectuate de persoana impozabil; b) livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i

completrile ulterioare. Rndul 1.2 se marcheaz cu X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimnd o cifr de afaceri egal sau mai mare cu plafonul de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, al crui echivalent n lei se stabilete la cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei la data aderrii i se rotunjete la urmtoarea mie. Rndul 1.3 se marcheaz cu X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru aplicarea regimului normal de TVA, dei estimeaz o cifr de afaceri inferioar plafonului de scutire prevzut la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, constituit din operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere, din operaiuni rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste operaiuni ar fi fost realizate n Romnia conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, din operaiuni scutite cu drept de deducere i scutite fr drept de deducere, prevzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) i f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dac acestea nu sunt accesorii activitii principale, cu excepia urmtoarelor: a) livrrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, efectuate de persoana impozabil; b) livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Plafonul de scutire prevzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, se determin proporional cu perioada rmas de la nfiinare i pn la sfritul anului, fraciunea de lun considerndu-se o lun calendaristic ntreag. Rndul 1.4 se marcheaz cu "X" de ctre persoanele impozabile care realizeaz n exclusivitate operaiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului. Rndul 1.5 se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care efectueaz operaiuni n afara Romniei care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndul 1.6 se marcheaz cu "X" n cazul contribuabililor care opteaz pentru taxarea operaiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Ulterior desfurrii de operaiuni taxabile i/sau scutite de taxa pe valoarea adugat cu drept de deducere Rndurile 1.7-1.10 se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A. Se marcheaz cu "X", n funcie de tipul nregistrrii ca persoan impozabil n scopuri de TVA: nregistrare prin depirea plafonului de scutire sau prin opiune. Rndul 1.11 se marcheaz cu "X" de ctre persoanele impozabile care au obligaia s solicite organelor fiscale competente nregistrarea n scopuri de TVA, dac nceteaz situaia care a condus la scoaterea din eviden, fr a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici ntreprinderi prevzut la art.152 din Codul fiscal, n anul calendaristic respectiv. n aceast situaie, persoanele impozabile trebuie s continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut nainte de a interveni starea inactivitate temporar, nscris n registrul comerului. Rndul 1.12 se completeaz n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit.A, dac

urmare calculrii cifrei de afaceri realizate n anul precedent, se modific perioada fiscal. Cifra de afaceri din anul precedent obinut sau, dup caz, recalculat de ctre contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), dup caz, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, se calculeaz n lei, pe baza informaiilor din jurnalele pentru vnzri aferente operaiunilor efectuate n cursul anului calendaristic precedent celui n care se depune declaraia de meniuni. Rndul 1.13. Perioada fiscal Se marcheaz cu "X" perioada fiscal valabil la data solicitrii nregistrrii sau ulterior nregistrrii n scopuri de TVA. Persoana impozabil care se nregistreaz n cursul anului declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri pe care preconizeaz s o realizeze n perioada rmas pn la sfritul anului calendaristic. Dac cifra de afaceri estimat nu depete plafonul prevzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunztor numrului de luni rmase pn la sfritul anului calendaristic, persoana impozabil va depune deconturi trimestriale n anul nregistrrii. Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici i care se nregistreaz n scopuri de TVA n cursul anului declar cu ocazia nregistrrii cifra de afaceri realizat, recalculat n baza activitii corespunztoare unui an calendaristic ntreg. Dac aceast cifr depete plafonul prevzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, n anul respectiv, perioada fiscal va fi luna calendaristic. Dac aceast cifr de afaceri recalculat nu depete plafonul prevzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabil va utiliza trimestrul calendaristic ca perioad fiscal. n cazul n care contribuabilul folosete ca perioad fiscal semestrul sau anul calendaristic, se va nscrie numrul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Anularea nregistrrii n scopuri de TVA i scoaterea din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA Rndurile 1.14 i 1.15 se completeaz numai n cazul n care s-a bifat csua 2 de la lit. A. Se marcheaz cu "X", n funcie de tipul scoaterii din eviden ca persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA. Rndul 1.16 Data scoaterii din eviden se stabilete conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adugat" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a normelor de aplicare. Rndul 2. Accize Se marcheaz cu "X" de ctre contribuabilii care, la nregistrarea iniial, conform legilor n vigoare, devin pltitori de accize. Rndurile 2.1 i 2.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Rndul 3. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor i contribuii sociale Perioada fiscal : Rndul 3.1.1 se marcheaz cu "X" de contribuabilii care ndeplinesc condiiile de la art.58 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i care opteaz pentru declararea lunar a impozitului pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor i a contribuiilor sociale, potrivit legii. Atenie! ! Rndul 3.1.1 "Perioada fiscal lunar prin opiune" se poate marca numai dup data de 01.01.2012.

Rndul 3.1.2 se marcheaz cu "X" de contribuabilii prevzui la art. 296 A19 alin. (1A1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare Rndul 3.2. Impozit pe venitul din salarii i pe venituri asimilate salariilor Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaia s declare acest impozit. Rndurile 3.2.1. i 3.2.2. se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 3.3 Contribuia pentru asigurri sociale de sntate Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 3.3.1 i 3.3.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 3.4 Contribuia de asigurri pentru omaj Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 3.4.1 i 3.4.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 3.5 Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 3.5.1 i 3.5.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 3.6 Contribuia de asigurri sociale Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 3.6.1 i 3.6.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform

reglementrilor legale n materie. Rndul 3.7. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale Se marcheaz cu "X" numai de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Legii nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 3.7.1 i 3.7.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. Rndul 3.8 Contribuia pentru concedii i indemnizaii Se marcheaz cu "X" de contribuabilii care au obligaia s declare aceast contribuie, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i Ordonanei de urgen a Guvernului nr.158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Rndurile 3.8.1 i 3.8.2 se marcheaz cu "X", dup caz, n funcie de tipul modificrii: luare n eviden sau scoatere din eviden, ulterior nregistrrii fiscale, dac s-a bifat csua 2 de la lit. A. Data lurii n eviden sau scoaterii din eviden se stabilete conform reglementrilor legale n materie. F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI Rndul 1. Inactivitate temporar Se completeaz n cazul n care se declar ncetarea temporar a activitii autorizate i se nscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendat, respectiv reluat, dup caz. Rndul 2. ncetarea activitii Se nscrie data la care contribuabilul i nceteaz activita
ANEXA Nr. 2*) A ge ri (ia Naional de Administrare Fisca la

Declaraie de meniuni

privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA care utilizeaz trimestrul calendaristic ca perioad fiscal i care efectueaz o achiziie intra corn unitar taxabil n Romnia

1.

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

DENUMIRE / NUME. PRENUMI" COD DE IDENTIFICARE FISCAL


DOMICILIUL FISCAL

RO LOCALITATE NR. BLOC SC. TELEFON

JUDE STRADA
ET.

SECTOR AP. COD POSTAL E-MAIL

FAX

II. DATE DF IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

DENUMIRE / NUME. PRENUME

COD DE IDENTIFICARE FISCAL

III. n temeiul dispoziiilor art. 1561 alin.(6') din Legea nr,571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere faptul c n luna_anul_a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adugat aferente achiziiei intracomunitare efectuate, declar schimbarea perioadei fiscale utilizate pentru declararea i plata taxei pe valoarea adugat. ncepnd cu data de nti a lunii_anul_perioada fiscal utilizat pentru taxa pe valoarea adugat este luna calendaristic. Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete
Numele persoanei care tace declaraia Funcia Semntura
Se cumpleteaz de personalul organului fiscal

tampila

Organ fiscal Numr nregistrare Numele persoanei care a verificat Data nregistrare
/

Nr.de operator de date cu caracter personal 1067 CodMFP: 14.13.01.11/a.i.


H H X r f III y t-ilil t-i I t-il I I I 11 I I llirl I I I Ir1< I I I I

ANEXA Nr. 5

M N O i r c U C I I U I N I

de completare a formularului (092) Declaraie de meniuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA care utilizeaz trimestrul calendaristic ca perioad fiscal si care efectueaz n achiziie intracnmunitar taxahil n Romnia"
r-f

11

HM
N

11

IM./

JHI
SI H

HI H
SH

H UH II HI
i:iHIINIHIHH/H

I
I

I H V I U
I IH H H

H HH
V I I

l iH S H H

III :i 111 II

111

periuauei liscaie pentru persuarieie inipuzauiie mreyistrate IM auresa uumiciiiuiui liscai (seuiui suciai, seuiui sau uumiciiiui sconuri de TVA care utilizeaz trimestrul calendaristic ca fiscal Hun caz1* al nersnanei imnnzahile
[ JnMI Iril ] ri l.ri/III M .M I IS l . r-11 r-1 ri M S I .ri ri H I H ( . I l IH ri / ri I I r-ll.ll/ l ,ri II-* ril.tl I I ri ri I I I [ II )/ ril JI 11 ; s riii

ri

ri ri

Laxauna IM rvjmaina se cumpieieaza ue peisuaneie impuzaune i-au ueseimiai lepiezeniani nscai, IM caseta Duniiciiiui nscai nrenistrate n conuri de T\/A conform art 153 din I enea se nscrie domiciliul fiscal al renrezentantului Z i i IIXIJlJ/1 III V I I V ,1 I t 1 I I I SI.ri l . I I I IU l .ri H S l.I 11 I IU HI ri I H D ri ll i i n t i e r i II ..UHIH I1H If l r nT IT It lrirr? rH n rHZH ni: nu J 1 1 J I
i K u n K. u n i r ; III /r:ri/ri i l*Uril r ki. r ^ n / n i i n i .r i i / mii-! i i .ri.' Sr^ i / n i i i i i i i n / i M i u i i n

HSI

i.n

uriuri

K-i.n n s

i.ni r;

1 1 h i .i 1 1 i n 1 1 i 1 1 t-: i

i h 1 1 -1 s h . r i-^ri/rt i . i

i 1 1 1 1 1-:

ruunuiaiui (u2) ueciaiatie ue meniuni piivinu scriirnuaiea uenumiiea/numeie, pienumeie lepiezenianiuiui uscai uesemnai nerioarlei fiscale nentru nersoanele imno7ahile nrenistrate n rle nersoana imno7ahil stahilit n strintate si nrenistrat n SCOIIMM ( I M \f/-K H H /HH/H I I I I I HS 1 I H HI I H S I I . I H SCIIIIIIM (IM \//-\ 111 n H ri
H H H ."Si IH li I H HH/H I H H s CHIH I I II 1 HIHCIIIHH/H f l H / H Il I 1 ri I .f Hill I HI H l ,HSH H l ,(HI (IM I H .ri I H SI H H SH I .1 I riXril lllri nil 11 I Iril I Iri H M H / H r i l l SI ,ri M IM I M ril.l M SH I 1HI 1 I MM Iri I II t Iril IU I SI .ri l .1 1 I I IH H H H ri H M ,111)1111 H \//-\ r i I 1 1

I riX III IM I I I V IrilMri M I I 1111 I M

II

Ml. ri t Iri

ri

M M

. r i

Il 11 MI V I

IM MA II III l l r i l M r i M I I l.riSHIri SH

r i t . I I / I M ril.M l . I Ilt 1 1 r i

II III ril.I IIIIMI l l r i l M M M I r i SI . I I U M r i M l-SH r i

I 1SI .MMI Mri l. m 11 I I

II

J ril I J

SH l . I I I M M M r i / r i

ri MAMIIIIlrilM

^HnTiuriHH i i i
. 1 M VH MX

. SH comn H HH H I I Iril ISl .1 I H l. H ri Mri Uri riXM _ SH u i- l

/ 1:1
I IH

MMH s HMM
\/ ri 11 Iril H ri ti

IM

H H H
MVri/ I M ri M H M

SI l.I II Ml.I

I Iri H I 1 ri I H H I I

ri I 1 ri M l 1 ri I ri MU _ SH tlMMMI M

MI

MAMI I

ril S in

SlrilllUllril l.tl

r i ( . / i M i- l I I I

i -u. t i li- llHi- l S I .<- !

H.
I 1 II HI .1 i- l I HI 1 S I I i-l I I 1 I i-l SHII i-l IHISIH I 11 I I I

#H SI I H

HSHI I IHI HH S H I . I I I I I I l H I H i - l / i - 1 Ili- lli-l S H H I HI I li I H I l r i r i H SH SI HXHII M II I I ril UH SH H UriS H H SI ri

llli-l

i-l

I I I .H

ri

ri ri IH

HS HNS UHM H riS

H IH I H H H H

V SH II /H H

/HH/

i-i
ri S I I

Mri

1111

HH/H UH I

ri HMUriMSIII ri I ri H H H SI ri ri l ,1 H I IMI HI ri ! HH I I I I I M I 1 1 ri 1 I I I I I I S H ril ri X H UH

HH

r i

r i

\/i-i\{ i-il t-ii-i H I 1 H I I I I H I H .3f -?i :il lJI lf -?rt I . . LJ Ul t i l i t i IIJf -!l l ll l l i:ril f -! ri IJf -JI oli rl i l f-!l t fl l l Z L e i l t t t i
MS I H l ,HM-|M H IH H I Mri i ri H I H SI H/M ri ri I I UHV I H H III r I I i l. I ri ri I I H Iri I ri I I I / I ri HMUriMS III ri I H SH I IMI .HI Iri I II 1 l.II H l.riH I ril.il I H H I I Sri Uri I IH r M H H r i / r i I ri S SI Iri i H H l. H M V M ri l. I ri I ri Uril.ri

t I M I 11 J I I I I ri IH II SII I ri r

I IH I SI Iri I IH M r i

I 1 II ,H I S

ri SI II . r i I HS H H I I

M i l l i . r i

MX Iti I I / Il ,H II ril.MriS ri l.ri/III 1 ri SI H lri

ri Mri riXH 11 lri l .ri/ I I I ri r i 11

ri I r~! I r~! [ 11 r~!

ril.

lri ri

HSMHl.

I HS I H SI I ri I [ I ri I ri I r~! I .ri M

UH SI lri

111 I l l l / r i l l

H SI ri I 1

Mri lri ri I 1 HS H Ir ri K

I HS I I l .ri H ri I H 111 H / H I ri

I lri S III . 1 1 ri I .ri MX M MH II S I .H II I.HSHIH I / H I I I I I I I I I H / l\ll II IIH iriiH li lini

AHI

HI IH

ridi il/

I H

li iu rit.tu

il

VII H

ri uu Uri

Uri

prenume se nscriu iniurmatiiie ue iuentiiicare nscrise pe a respectivuiui trimestru, rrimeie uuua iuni aie trimestruiui certificati il rie nrenistrare fiscal a renre7entrii Meni imirea resnectiv \/or constitui o nericarla fiscal distinct nentru care
IHlSIlriMH IHISIlriIri l II II Illl/rill Illl/rill H S H H 111 S i r i M r i r i H UH SI ri UHU ri ri SH I H M H HH/H I I UHI III I I l i 11 I I UH ri Vri

r^\/b-'.r^
UHI Siri UH I I INII H

I 111 H

,i^>^b-'.lr^ \,riyi,rl 1 r i l n r > r i l


2

l ,1111 U H II I I ,11 I ri I HS

UH .

Ht 1 S Il H

ri I ri

SI.I1U lri

\l l-\

I Ilri

/ri

I IH S III.

I I

I .1 11 I 11 1 HI ri I Mri I ri I I

l.ri H

Urli.ri
Mri rillriltlriri V H

I 1HI 1 I MX Iti II SI. r i H

Hri U 11 I I IL llril L III II ri Mri riXH ili i rllMI MI HM

I / H I .1 l i 1 1 U H ril. / H

IrIXrl
I

UH Uri Uri ri r i I I Ilri H H

ril.il I

Hri I. H r

I H

I . ri S |! I ri SH l r i r i

ril.H l . I I I

r1\\H\t-il t~i I
I HS I l.ri H

Hrill ri S I .

ANEXA Nr. 6
/ ^H

L <rirri i :i f ->ris ii i:ii f -> t ir ri ri ri ri rr. m nn i uh n T iiz fi rH . uh urinz^irr! s uh nrn vnrn ri m r t _i jf-?i:iri rriii f- t ir rTirriTium rinvine] Nt:n n DrirnH nHr dhiih

nm nr
I /ri H ri

l ll\\\y t-iriy ri

lri SI.

I Uri

Hri UH

ri

SI .ri H

fiscale pentru persoanele impozabile nregistrate n scopuri He TVA care utilizeaz trimestrul calendaristic ca nerinad
I IMi rl l rl
SI li rt I ti ti I t il il Uti rt ^rt U ri UIIIZ^ILIri I
1 1 1 r i i :l i 1 1 1 IJ 1 1 1 r i I

ri

iaxa pe vaiuarea aUaugaia (TVA), Ue caire persuaneie imno7ahile nrenistrate n sconiiri de TVA care iitili7ea7
Iri Xri LJI Iri III rtl JIIl riMIri
MII HS 1 I ri HMUriMS

U3Z

I Iri UHI litrii lri SI ri ri SI I H H t-'At-'.l Al iUri y ri I I i . i . uenumiie. Deciaiaie ue meniuni piivinu scnimuaiea nerioadei fiscale nentru nersoanele imno7ahile nrenistrate n Sl.IlUI U H \f/-\ l .ri I H l l l l l i y t-iriy ri I H S I l.ri H Uri S III. l.ri HI n I H H H I .TH / I H IH I I SI M l l r i l .1 H i l l 1 1 1 1 1 r i 1 r i II HS H H H SI H I H H IHXHMIIH I r\ H H

HXHII H

ri ri /H

ti l H I A l ibi ri y ri Illesi

I I

ril

M l l r i l .1 H i l l

HI H

UH UHI SI lri Uri

II UHI lSIIrilri rtllll rilri i i /h UH I I 1 1 HI I 111 .Il 1 11/

I r i X i - i l l l l i - i 111
x v ,1 i u rr i i . i i i i Sril SI.I1I1I M . UH

\f/-\
ri I ri

M/M r~l I

SI .ri 1/ I

V ,ri I ri l .1 HI ISI II .1 UH I M r i l l HI11 H/Hl llril 1111 Htlri SH ri M I Il flu ri III: /ri ri .ri UHI I M I r i I l r i t i t i r i I ri HI III ril H

- UH I I

1 1

r i

I r l i ri

ri

, I l l i t i l.tlllri . 1 ti I I I

. 1 r i

SI.ri

lri l.II

M i r i l i 1 I II II IH H ti ri I l r i I H 1S r i I I I SI .ri ri I l.II M i r i l i I IMI

I I IW I S HI .IM II l/Hri/ri

^H ril I 11 \/ H ri / ri

ANEXA Nr. 1*)

112

Perioada de raportare Lun

| I An |

DECLARAIE PRIVIND OBLIGAIILE DE PLAT A CONTRIBUIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT SI EVIDENTA NOMINAL A PERSOANELOR ASIGURATE
ANEXA Nr. 1.1*) Anexa angajator

Seciunile D i E se completeaz numai de instituii asimilate angajatorilor SECIUNEA D - Indicatori statistici


1 2 3 4 Numr de asigurai omaj Numr de asigurai (concedii si indemnizaii) Numr de asigurai pentru care angajatorul datoreaz CAS Total indemnizaii de somai

SECIUNEA E E.1. ii de munc Condi


Condiii de munc normale Total venit realizat

Total baz de calcul a contribuiei la BASS aferent indemnizaiei cf. O.U.G. 158/2005

Contribuie CAS - angajator

E.2. Indemnizaii sntate (conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.158/2005, cu modificrile i completrile ulterioare) ____
Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tip indemnizaie Nr. cazuri Total zile prestaii Zile prestaii suportate din Sum suportat din FNUASS FNUASS

Incapacitate temporar de murc Prevenire mbolnvire Sarcin si luzie Ingrjire copil bolnav Risc maternal Total Total contribuii pentru concedii i indemnizaii calculate la total indemnizaii Total contribuii concedii i indemnizaii datorate pentru indemnizaiile suportate din FAAMBP Total contribuii datorate pentru concedii si indemnizaii Total cuantum prestaii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii i indemnizaii Total sum recuperat de instituia asimilat angajatorului din contribuia lunii curente Total sum de virat la FNUASS pentru concedii i indemnizaii Total sum rmas de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizaii Tip indemnizaie Numr cazuri Sum total accidente de munc

E.3. Indemnizaii pentru accidente de munc i boli profesionale


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Zile prestaii Sum suportat din FAAMBP Incapacitate temporar de munc Trecerea la alt loc de munc Reducerea timpului de lucru Cursuri de calificare i reconversie profesional Total

Ajutoare de deces | Numr de cazuri |_| Sum SECIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal i sediile secundare F.1. Sediu principal _
| Suma de plat | | Nr. Crt.

F.2. Sedii secundare

Cod de nregistrare fiscal sediu secundar

Sum de plat

ANEXA Nr. 1.2*) Anexa asigurat

SECIUNEA A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munc Pensionar Tip contract de munc din punct de vedere al timpului de lucru Ore norm zilnic contract Ore lucrate efectiv n lun Ore suspendate n lun Total zile lucrate Venit brut realizat Baz Contribuie Individual OMAJ Contribuie Individual OMAJ Baz Contribuie Individual SNTATE Contribuie Individual SNTATE Baz Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE Ba2a de calcul pentru contribuia la fondul de garantare

SECIUNEA B B.1. Contract / Contracte de munc sau/i omaj tehnic beneficiar de scutire
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munc Pensionar Tip contract munc din punct de vedere al timpului de lucru Ore norm zilnic contract Ore lucrate efectiv n lun Ore suspendate lun Din care ore omaj tehnic n lun, beneficiare de scutire Total zile lucrate Zile omaj tehnic beneficiare de scutire Baza de calcul la contribuia individual OMAJ Baza de calcul pentru contribuia la fondul de garantare Motiv scutire ANGAJATOR- Suma pentru care se beneficiaz de scutire OMAJ ANGAJATOR- Suma pentru care se beneficiaz de scutire SNTATE ANGAJATOR- Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE l ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA l BOLI PROFESIONALE n condiii normale de munc ANGAJATOR- Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE l ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA l BOLI PROFESIONALE n condiii deosebite de munc

B.1.1. Scutiri la plat

6 7 8 9 10 11
H

ANGAJATOR- Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE l ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA l BOLI PROFESIONALE n condiii speciale de munc ASIGURAT- Suma pentru care se beneficiaz de scutire OMAJ ASIGURAT- Suma pentru care se beneficiaz de scutire SNTATE ASIGURAT- Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE n condiii normale de munc ASIGURAT- Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE n condiii deosebite de munc ASIGURAT- Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE n condiii speciale de munc
HXH .
Z-

B.2. C.N.P.A.S. - Condiii de munc


1 2 3 4 5 6 7 Indicativ condiii speciale Zile lucrate n condiii normale Zile lucrate n condiii deosebite Zile lucrate n condiii speciale Venit brut realizat - condiii normale Venit brut realizat - condiii deosebite Venit brut realizat - condiii speciale

f-iKLf-i IKLJIIJUUSH Ht H .

B.3. Indemnizaii Asigurri Sociale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.158/2005. cu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zile Indemnizaii n condiii normale Zile Indemnizaii n condiii deosebite Zile Indemnizaii n ccndiii speciale Total zile lucrtoare concediu medical (conform O.U.G. 158/2005) Total zile lucrtoare concediu medical pentru accidente de munc Zile prestaii suportate din FAAMBP Zile de concediu fr plat indemnizaie pentru creterea copilului dup primele 3 nateri Baz de calcul a CAS aferent indemnizaiilor (conform O.U.G. 158/2005) asigurat Sum prestaii de asigurri sociale suportat de anqajator (conform Legii 346/2002) Sum prestaii de asigurri sociale suportat din FAAMBP Total venit asigurat din indemnizaii/prestaii Total indemnizaie sntate suportat de anqajator (cf.O.U.G.158/2005) Total indemnizaie sntate suportat din FNUASS

B.4. Centralizator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total zile lucrate Total zile omaj tehnic beneficiare de scutire Baza Contribuie Individuala OMAJ Contribuie Individual OMAJ Baz Contribuie Individual SNTATE Contribuie Individual SNTATE Baz Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE Baza de calcul pentru contribuia la fondul de garantare

SECIUNEA C- Raportri pentru asigurai, completate de alte entiti asimilate angajai


1 2 3 4 5 6 7 Tip asigurat alte entiti asimilate Zile Total zile concediu medical (conform O.U.G. 158/2005) Zile concediu medical pentru accidente de munc Zile prestaii suportate din FAAMBP Venit brut realizat Prestaii pentru accidente de munc

8 9 10 11 12 13 14

Sum prestaii de asigurri sociale suportat din FAAMBP Baz Contribuie Individual OMAJ Contribuie Individual OMAJ Baza Contribuie Individual SNTATE Contribuie Individual SNTATE Baz Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE

SECIUNEA D- Concedii medicale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.158/2005, cu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Seria certificatului de concediu medical Numrul certificatului de concediu medical Seria certificatului de concediu medical iniial Numrul certificatului de concediu medical iniial Data acordrii certificatului medical (zz.ll.aaaa) Dat nceput valabilitate concediu medical Dat ncetare valabililate concediu medical Codul numeric personal al copilului Codul indemnizaiei notat pe certificatul de concediu medical Locul de prescriere a certificatului medical Cod de urgenta medico-chirurgicala Cod boal infectocontagioas grupa A Numrul avizului medicului expert Zile prestaii (zile lucrtoare) suportate de angajator Zile prestaii (zile lucrtoare) suportate din FNUASS Total Zile prestaii (zile lucrtoare) aferente concediului medical Suma veniturilor din ultimele 6 luni Numr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni Media zilnic a bazei de calcul Indemnizaie sntate suportat de angajator Indemnizaie sntate suportat din FNUASS

ANEXA Nr. 2
IM u ivi r_ IM U L H i u n U L b n r: H ra r: r i o
INI

/-\ i_ c

( .1
t-M i t-; t-;i iri

11111111/I l
i MI
iMri i ii . i / H II1HIH l .1 I I 1 I 1 I I M I r i IIIIIIUIIIMHIH SI IM

I JM

i / i ii

r r [ 111 l 11 1.1 i i i i \ / i i i i

i l i i i .i ii

Sri r i l

11

si

.I- i

.1

i i

111 11

.ri i

.1 11

i n i

MI

rii

MM

HS

II
I

H H H I IH H HS IH

Legea nr. 5/1/2003 , cu rnodiiicdnie &i cornpietdnie ulterioare

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modifinrii R si nnmnlptrilp ultprinarp Ordonana dp urnpnt a
nuVM
: i m S\i i i : U M I /

M M

1
r i

v M

i .1 UM

i . MI

asiyurari suciaie ue sdMdidie, apruuaia cu muuiiicau i cumpieiari prin I pripa nr 3QQ/9uuF> nu

mndifinrilp si nnmnlptrilp ultprinarp


Villllll I i I M I I H SI M r i S I 11 , r i M UH I I r i r i I M

IMI

II- l I IB; IB;

JMi I I I I M
i

i .ri i i i i 1 SM

I- i

I- i
i n i

11

i ii

Legea nr. 5/1/2003, cu mudiiicdiiie cumpietdiiie ulterioare I pnpa nr 963/9010 nu mndifinrilp

si nnmnlptrilp ultprinarp siuiiiiiri 111 IHIIIMIII I- i s t 11 11

ri i

11

III-MIIIII

.^i

contribuia de asigurare pentru accidente de munn si hnli nrnfpsinnalp npntru omeri Legea nr. 5/1/2003, cu modiiicdriie di completrile ulterioare

I pnpa nr 34fi/9009 nrivinrl asiniirarpa npntru annidpntp dp munn si


111 > UII 1 MS I II H M l .1 I I 1 I 1 I I M I HI I IH H I II I MI 1 ri I I I H H

I IM
HS I SI II

1
H M

HI UH

I II H

I IM
M I 1M H MI I I
T\ I

II I IU MII

HI

M S

I I1II

I I

HI

I UIMI II IH I M

1
I

MH

1
I I II II

1
I
ri

.H I M

I
I

I li I H

U M HI I IH H

V 1

li

ri l .H I

I I II II

1
M

I IM
Il I I I : im HU

I IM
VM
S\

ri M

111: 1 1UH H 1. 1 1 U M H I I M U M H .TMM 1 l II Iti l.U I I I I 1 I 1 1 .HMM S .1 1 I I 1 M r i M U I M I I IHIM contribuia de asigurare pentru accidente de munn si holi nrofpsionalp datorat dp annaiator LKUKrt _ .1/ //11JIJ.1_ l . U I I I I I U l . 1 *1 M M S l . t l l I I U M I r i I M U I M I I I I M I M l I M I- l III . 1 4 1 l l / l II 1 / I M I I I I I 1 III .I- l I I- l l .1 1 I l
X LEI

V ,1 M

UM i
Z I

ri r

UM Milli riStlM ri i UM ri riStlM //IIII.T l.U

SI ri

II

.ri M

UM

Sri! I <-l I <-l I f-f

MUMri MUMri M; U I

I I III IMI .ri

M S

l .1 I I I I

M ri

M M

M I H

I r i

11
V

/ l Jl Iti

I M

M I I

I II I I Iri I MIMI

UI Sri l .

IRIL RIL M

I I

I I li 1 I M I . r i

contribuia pentru asigurri sociaie de sdiidtate datorat npntrii nprsoanplp npntrii narp nlata Legea nr. 5/1/2003, cu modiiicdriie di compietdriie ulterioare I pnpa nr QfS/900fi nu

.1

II I

1 MI ri

I I

II MI

I li- l

modifinrilp si nnmnlptrilp ultprinarp


UIMII I IMI I I III SM SI li I H S I I I I I 11 I H U I Il UM HS I I H I V l IM I M UM I ri

I II

IM

r i S t SI

1
.ri

r i

II

1M
MEI

Sri [ I <-l I <-l I t-f UM M I IM SI Iri M M l .ri M SM FI l .1

11

II .MI

1 1

Legea nr. 5/1/2003, cu modiiicdriie di compietdriie ulterioare I pnpa nr Q5/900FJ nu

modifinrilp si nnmnlptrilp ultprinarp nrnfpsinnal


SM UI

medical pentru incapacitate de muncd din cauzd dp annidpnt dp munn sau hnal
I
ri ri

IM _ n.Jl/llJlJll_

1 111 M 1 1
l.M ri Oll l .1 MU l.I ri

iri

I I

Iri ri

1
M
I I I M

I .ri I Mit

11
II

I I IU Miri M S ri I 1 MI 1 M I

II

I I .M

II

.1

II

II

I I

Ml 1 SI l

IMI . IMI .M III V I I 1 I .1 II III II II I I I I I M SI li .ri M 1 coruuuuia pentru asiyurari sociale ue sariataie datnrat dp npnsinnari npntru \/pniturilp din

nensii
I HIM UMUHSMSI I

I IIIIII

HUH/

UM

MI

1M
S I 11 ri M UM SHI H H M

Legea nr. 5/1/2003, cu rnodiiicdnie di compietdriie ulterioare I pnpa nr QfS/900fi nu

mndifinrilp si nnmnlptrilp ultprinarp


l .1 l i H I

1 1 r -111 11 r -1
UM M I IM l .ri SI Iri M M

UMI

I I r

-1

HS II

IHM

M A MI

.111

ri

Legea nr. 5/1/2003, cu modiiicdnie di compietdriie ulterioare I pnpa nr Q5/900FJ nu

mndifinrilp si nnmnlptrilp ultprinarp


UMUMriUSri ri UM MS ri UI

V V

ri

ri

UM

contribuia individuaid pentru asigurdri sociaie de sntatp npntru nprsoanplp aflatp n

U I M M Sri!

M I I I V SM ri II ri

nonnpdiu si
MUMri
Z I I

1
l .ri

II I.T M
ri

l .

I
IU

I I
l .1

M M
Irl UM MIMMI Uri ri VI MVMI I I M I M I

M M I U I r i 11IIJIJ) ri MI H-Cll/llJlJ.J MIlMIIII V

S M S I M M r i I 1 M I I I I I

/I-IIM I 1 r - 1 I I r -1
II III Uli III M ri

I.IMSIMIMI - 1

.1
I

II

I I I I I I I I I

ri I SI M I

I 1 M

X .1 I

i-l I I I

III

I.

ri/

I HI I UHI H II II MI

.1 1 1 1 1 1 H II
I
IMH M M UM

III

II II

I H

IM

I IU

I I

r-1

I I II I I
II H 1

I
I ri I

.1
I

III II
H

MI

V MI I I
I

MI MI-I I
1 r- 1

.1

MSI M III

.1
.1 I

II 1 I I I III II

ri I 1

I I 1 r-1

II III

Ml 1

MI- 1

///I I .1 I
I
I

II I

/
.ri .ri

II II II II

1 1

IMI IMI
M

I III"! II I II
M

I I l.I UH

II III II
S H

ri

IM HI SH SM I .1 I M I Hl IH MI II I I >in/Xlllir) /H M I I I II II

MI IMH I I I I IMI I I UMI Ulli I I MS MI MH

I IUI

U M

HI

MI

I I
r i

I III

I I

l.rill l.M Vril SI ri l.MU

Sri

Il I I

.1

ri

Nr. crt.

Denumire crean fiscal

Temei legal

13

Contribuia pentru asigurri sociale de sntate datorat de angajator Contribuia pentru concedii i indemnizaii datorat de persoanele aflate n omaj

Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificrile i comp ulterioare

14

Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare Ordonana de urgen a Guvernului nr. 15 aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare

15

Contribuia pentru concedii i Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile indemnizaii de la persoanele juridice sau ulterioare Ordonana de urgen a Guvernului nr. 15 fizice care au calitatea de angajator aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Contribuia individual de asigurri pentru omaj reinut de la asigurai

16

Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc modificrile i completrile ulterioare

17 18

Contribuia de asigurri pentru omaj datorat de angajator

19

Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 76/2002, cu modificrile i comp ulterioare Contribuia angajatorilor la Fondul de Legii nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ul garantare pentru plata creanelor Legea nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea salariale Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu modi ulterioare Contribuia pentru asigurri sociale de Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile sntate datorat pentru persoanele care ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificrile i comp fac parte dintr-o familie care are dreptul ulterioare; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 garantat, cu modificrile i completrile ulterioare privind venitul minim garantat, cu modificrile i completrile ulterioare

20

Contribuia individual de sntate Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile datorat pentru persoanele, ceteni ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificrile i comp strini, aflate n centrele de cazare n ulterioare vederea returnrii ori expulzrii, precum i pentru persoanele, ceteni strini, victime ale traficului de persoane, care se afl n timpul procedurilor necesare stabilirii identitii i sunt cazate n centrele special amenajate, potrivit legii Contribuia individual de sntate datorat pentru persoanele care se afl n executarea msurilor prevzute la art. 105, 1 1 3 i 1 1 4 din Codul penal, precum i pentru persoanele care se afl n perioada de amnare sau ntrerupere a executrii pedepsei privative de libertate Contribuia individual de sntate datorat pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Contribuia individual de sntate datorat pentru persoanele, ceteni romni, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioad de cel mult 1 2 luni Contribuia de asigurri sociale de sntate datorat de angajator pentru persoanele care se afl n concediu medical pentru incapacitate de munc, din cauza unui accident de munc sau boal profesional suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare
,M .rt rl

21

Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificrile i comp ulterioare

22

Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificrile i comp ulterioare

23

Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificrile i comp ulterioare

24

Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare Legea nr. 95/2006, cu modificrile i comp ulterioare

I1
INI t; l . IJt-!lllllllllt-!(.lt-!rllllrl t-M I It-H t-fl Iri / . 1 l .1 I I I I I I I 1 1 I I I r i Il I 1 VII1 ri ri I IM HS I 1 I I I r i l SI II H H ril

Il I

I 1

IJIHIH

HI

ri

HM

I H

ri

ri

li

UH

n n / / 1 1 i 1 1 i IMI i Uri lllri ri H I IH I ri I I II H I li I 1 HS II li ri HIIHIH UHI ri

H LSI IH ri

H H

I HHII/HH/H

UH

H H

IH

modiiicarea i completarea Legii nr. 5/1/2003 privind Codul nscal alte msuri finanriar-fisrale

anrnhat nrin I enea nr 979/9010

llrillllri
I I II 1 / ri

S ri I ri I I ri I ri l .ri H I H

I Iri

Contribuia individual de asigurri pentru omaj datorat de nersoanele nare realizeaz

venituri
ril U I V JI 1I I 1II HI II H UH H H ri I li UH I I / I I I H ril III H Iri I r i I H II lri I H UHI HI IHri I I //>!,/ I I I I I I 1H I ri I I II ri IUI 1 HS I li ri ri HIIHIH UHI ri I H H I 1H Uri Iri S ri I ri I I ri I ri I I II II 1 I .ri I

/1
II HIlHri / UH UH 11/ I I VH I III I UH UH D / H H U I UHI I U S II I IH IMI HM I ril H SI I I 1I I U H ril H I H II lri I H //llll.l MIM

ri ri
SI U

ri

i ; I U I

ri

ri

UH

H UH

M H I I V r i

MIMMIUM l .1 I I I H A H / ri M l .1 I .T 1 U HtlHri

Zii
ri

//llll^

l . I

I II II 1 IMI .ri

: iniSl 1
M ri I 1

I I 1 ri H I II lri

II
HtlHri

S l ril

/l 1 I I I l. I IIIIVHI M i l l i I I I I t 1 11 I I . r i l ,t I I II 1 H ri x .1

H H

I Iri

1 1 11 I JH \/ H I I I I I I I I I H I H / I I II H I H 1 1 1 i- l I . I l \ / I I i- I I I i- I I 1 1 1 s I I I 1 I

1 1 1 11 \s fi

II

I I I

I J I I 1 I 1 I H I I H H H I

I1H

HS H H I lri /ri UH III

HS HS II ri I I II 1 HI I H ri H

11 / V I l .1 l i 1 I I I I I V

IMI

MI III

MI

nn / HI II H H ri I li I li lri

ri

MII
H I 1HH I I / / M / I li UH I I II HI IMI I I I ri I I H

ANEXA Nr. 3
II N
Vi i r- x i I

IM LJ IVI R IM I. I
iril t-;

M I I I

U N II I

R IVI I
.ri t-;

,I I.

i r\ I / R

R I J U I. R R I

subvenii comorm art. 00 din Legea nr. /6/2002 privind sistemul asigurrilor de omaj i stimularea forei de munc, nu modificrile si mmnletrile ulterioare scutire de la plata contribuiei datorate de angajator comorm art. 00 din Legea nr. /6/2002, cu modificrile i mmnletrile ulterioare
.1 UH I III I1MI ril nn U I HIlHri I I /D//IIII/ I II 1 IH I ril H SI I I1II U H ril H HI I lri I H

scutire de la plata contribuiei datorate de angajator com orm art. 05 alin. ( i) din Legea nr. / 6/2002, cu modificrile i mmnletrile ulterioare
.1 VH l . l l t l l ri / ri I.TI I III 1 t I H H UH H ri r i V n l V H M I

Zini SIHl
l . I

I 11 I VII H 1

ri

/H

Hri SI

\HriH l ril t-iri


H / I l H r i l l S r i t l r i l UH l ,H l ,H ri H I HI 1 l .ri ri SHl . II I I Srillllril rill tlllri ri I II It 1 IMI .ri

ril .l\\/\lril\\
l ,t I I II 1 Hri

Il

HtlHri

t+

l SllS
l.ri H

l . I

I II III IMI .ri

H SI l ,t I I IM H ri V II li 1

H III Iri

H I ri t 1 ri / ri SI 11 .ri H SI

T I M I 1 V H l , t 11 1 I I I I H t I I I I 11/ / l I I 1/ I l I M I 11 I I I M I ! I l I HII IUI I I It 1 II ,H I IH I I I I I I rVHI .1.1 S H I

l II t-iMt-iUM t-iri

S I l .1 I I U r i H H r i

fi

III H V HI 1 HI III II

HI 111

11/1111/ 11 ri ri I I / UH/

I 1 I V I I 1 HH n UH

IIIHVHI IHi-l I 11 I 11 11

.1

II I II

lri

I H I Hri

I I I ri I l 1 I I

ri

/ ri I I I

SI II .ri

I I

IH

III III

I .H rIH

. ri I I I

H I I

ri HllHH

H H III

ril I I I r l l r l l l I I

I . I I I I I I I I I

rill

/ I 1/ l.II IMI II1IIII.HI II H I .1 I I .1 I / VH ri I H H I 11H H I I H

~l <-* S I II I S
l .1 I

S H I ri

r i l .1 I .1

I I HtlHri / / MZ/Uli:) U I I I H r i H I H UH ril Hill HIlHri I I I III filili ril

V I H

I I l r i H

II.H

l.ri

Iri

II II .III UH

l .ri

l . I

I II III IMI .ri

H SI

Il
Il I I I

S I > SI
I

II ID

I I II IH IMI

ril

H SI

I I li I

I I

ril

II lri I H

. 11
I I I I I

I I I V H I I I I I ril I H H

.1 11
H III H

III

11

I I I

fi

I I

II Hill IMI

H l 1H I H

fi

/ / / / I M I /

I 1 I V I I 1

S I I I I I I H I H H

I .HI 1 I I .ri

I I I

fi fi

HV

III

. S I

II

III

l.II

ANEXA Nr. 4
VHKJH H R-XL I MIEI K I- H I S I 11 I .1 I

IM U IVI L- IM U L H I U n U L M. 3 i u u r\ M. i r r_ im i
H I I II I I I-!

u m i_ i rz R. IM I I I M I I H O I IVI I L M I 1= H IM 13 H J H I W r ^ U L U I
ril . >.S H . H I 1 M I IMI .ri I M I 11 ri ril r! ^Ml . l-!lr1l ril I r! HM H I . r VJl.lUrlMrl l 11 I M I 1 M IVII J I II .ri

I H I II

^1 11 I I M I R~ M I >t I I I I I M I I I I I I 1 I V I I 1

I IMI .ril ril HI I I I I

M r l l l r l r l

I I M I 11 I I J

V H I H H

I I I

I 1 H I

l.rlIM

r!

r1.Sr!.S

I 1 H

I 11

I I

FlUrl/ I1M

H l 1 H H

I I I

. 1. W / I I I I I I

domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, sau/i cel prevzut de Legea nr. 5/1/2003 privind Codul fiscal nu modificrile si comnletrile ulterioare declarai de Casa

Naional de Pensii si Alte Hrenturi de Asiniirri


N I

H H H

H rH

H .SI

III III I HSH M HSH H H S H I I M I 1M I 11

I II IMI MI IM H

HI H

H I

III li

SI li

I MI

HI HIM

IH

II

HI

persoane care beneficiaz de indemnizaia de cretere a copilului cu vrsta cuprins Anentia

Naional nentru Prestaii Sociale


M / S I IMI . H I . 1 HIM HI I I IM

persoane care beneficiaz de indemnizaia de cretere a copilului cu handicap cu vrsta cuprins

declarate de Anentia Naional nentru Prestaii Sociale


I 11 I M rH S H .1 S
V

.1 H H

S H

Hill H H X H I .1 11H 11

HH

SH

IH

VH

VH

UHI

H SH

SH H

III H

HS

I 1I H V H I

UHI

H H

V I S

HI

SI IH

l.rilM

SH UH

H ri

H A H I .1 U H I H H

HS

I I

HUH/

I H

r i

r i

I I

K 1

. l S |t+ Il UH SI lri
I

V ,1 I I 1 I I I H H l.ri I H

SH ri I I ri UHI II Iril 1 ri UH ri I I I ri I I ri I M Sri H UH I V I 11 S I M I I J . 11 I S I I I H rHI SI Irli IH \ \ - \ \\ \ \ \ \ E A \ \ - \ S r i I HA I U I Il I II .HI 1 I Hill II HI .HSri Strili UHI l I I H I 1 I 1 HI I /ri H I I H V II.

II III HI IIUHI H ri

SH

I I

VriVH UH

III IH

ri

I 1 HI . ri

ri

I H H

ri III. I

UH

UH SI lri

l .ri I M SH

ri I lri

11

111 ri

111

.\EA\EA\\-\ U H I V I 11 S I M I I J

T-\\

IHI SI l r i I H I li HV'ri /I UH H Il V I I I .I 1I 1I. MI 1 M SI I l IMI I II 1 / ril HtlHri . 1M M J/UU11 l.II M UH HS ri

ri ril

ril

Sri

ril

/ .1 ril

\ .~\ \ III

ril

.1/ HUI V JlMIHrilri HH I II UHI 11 ri ri In

UH

I I

nn//

SI II . ri H UH S ri I I ri I ri I H

rill I l l lri ri

l. I

I II II 1 IMI .ri

l .1 1 I

I I

r i

I I

I II It 1 IMI .ri

H S

l .1 I

I I

r i

I H

lri

ri

H UH

l .riSH H UH

riS It 1

ri

UH S

ri I I ri I ri I H HS UH I / M H UH ri S UH l.riSH H I I I I 1H I H I I H U H UH S UH I ri I ri H ri I H UHI. rilril UH l .riSH H II IH H H

. Il I I / . Il I I I - ! I I I I H I H . 1 H

I 1(-M I I I I I H H

r LS H 1 1

ri

I I I I I S

I I I

I I I S I I I H

IIHIIIIHIHIIH

I I I SI I H

HI H I H H

. H M H

. ri

H M

iviemuiii cuipuiui uipiumauc caie paiiicipd ia cuisuii ue piegatile in diiciiiiciiaie pe o uuiaid caie uepcteie 90 ue ziie calendaristice declarai de unitile trimittoare 4 persoane disponibilizate care beneficiaz de pli compensatorii suportate de bugetul asigurrilor de omaj, declarate de Anentia Naional nentru Ocimarea Forei de Munc
1.1 HISIIHI IIIIIII 1 /
T

H III

I.HIHIHI

I I I I I Irli I I

I .ri I H

SIIMI

l.I

IIH III.I l

I I

I1H

I I H I S I IH I I H H I I

I I Irli lri

I 1 f:

I .[-;

II H Stiri UH ri III I UI HUI L I I I


V

ri ri
t l l ; ri SI .ri r i H

l . r i l M S ,11 HAH

I Hrlll/Hrl/ ri I l H V r i / I H

VH

U HS l

ri H

MIM

t l

HM

ri UH

ri

ri

11

VH

I I I

I 1H I U I I I

I II IU IUI .ri

Hri SI

I .1 11 I I I J M l r i I M r i

Ht III

Z I I

,/UlI.^

Il

I I

l .

r i S I H l.rilM

r i

I H

.ri

SI .ri H

ril 1 I li lri ri U HS

II

HtlHri ti

/ f M,/ l ,t I

1 III

l .LI

I I II l 1

I .ri I l. V

H H

II I I

H III lri

I-H SI lri

Hri

W/\-\EA/EA

VMM IMI

ri H

r i l . H / 1 .1 I

V H

H V r i / I H

ri ri
Il l I ri ri UH : in/ / Il I I I ri I 1 I li lri ri I I HtlHri
X L RIL

H ri ri V n i V H M I i n \ .1 I I S HI I I I .H

/ Il I I I

l . I

I t H 11 I I I . r i

H IIUHI II Iri I H

ANEXA Nr. 5
II V R IM I . I M I U N I I I i i rM ^ t l l - l U r C M I IMI T ; I. Il 1 rl>. II II II n ^lri Iri I ri 1 H I H I I H I I I I IMI H I

IM IJ

H I H

ri ri

HH UH

UHI SI IH I IH II IMI l ri Sri

IHHII/HH/H UH SH

UHM

IMI

HS II

ri

SH H

1111

ri H

MU V I I MII HS

trillili

H S ri I ri I I ri I I I I H I I I UH rill I I I

V .HI /Il l .1 I M S

persoane disponibilizate care beneficiaz de pli compensatorii acordate n baza contractului

11 S

r i

colectiv sau individual de munc sunortate din fondul de salarii N U V C L. L m U N U L .. M U U m v u u u o R~ iz i >a i_ iz


ANEXA Nr. 6
uri Irll t-;

coniorm art. 30 aiin. ( i ) iit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, nu

mndifinrilp si nnmnlptrilp ultprinarp


7ona 7ona
\. I II 1 . 11 11

coniorm art. 30 aiin. ( i ) iit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modiiicdriie di compietdriie ulterioare,

I radiaii
I I

coniorm art. 30 aiin. ( i ) iit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modiiicdriie di compietdriie ulterioare,

II radiaii
1 1 11
I I T- I :

1 1

R R I

ri

1
M

.1 11
R

R-I

11 11 1
N K

1 11 11

11 .

11 1

M I

I M

ri

IN

/I . / 1

III

11 . 1

I I N

1 1

.ri

. -

I .f II IU H I I IrllH V ,1 I lilt I I H I r i M I .1 II 1 I

HM

.11 I r1

I 1

I 1

MI

HH

III

/n.l

I I I

l.U

I I

1 1

H S

I I II I

I I H

HI

HI <

ri

.ill r-l 1 1

M i l

M I 1M i - i

III

. 1

I .

I I I I 11 I I I

.ri

M S I l

.1 I

1 M

r i

I II I I I

r- 1 I 1

.11 I r1

I I I

HH

I I

I I

I I

I I I 11 I I I H I

M .'S

I I II I

I 1 M HI

MI

I IH I M

ANEXA Nr. 7

I N O I R U C I I U N I

a formularului Declaraie privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate"

D E

C O I V i r i - C I M R C

Declaraia se completeazd de cdtre persoanele fizice di juridice prevdzute la art. 2963 lit. e) din Legea nr. 5/1/2003 privind codul fiscal, cu modificdrile di compietdriie ulterioare, la care di desfddoard activitatea sau se atld n concediu medical persoanele prevdzute la art. 2963 lit. a) di b), de cdtre pldtitorii de venituri pentru persoanele prevdzute la art. 2963 lit. c), de cdtre persoanele asimilate angajatorului prevdzute la art. 2963 lit. i), precum di de cdtre orice pldtitor de venituri de naturd salariald sau asimilate 3
L/f -IJIJI If - l f- rt IJH l .Irt l ri l IH I.
HI. MU H I 7MI.HIHIH IH l."S H I M I 1M U V I III U .'S M I I I IU HIM UM I Uri III 1^1 IHIIIMIII M I 1M II IM I II H i l l 1 ri I ri .1 UHI I I I I I II 1M I 1 ri I II II I ri ri ri ri UM USI I r i .<Sl 1 1 H M I l l J IIIIII 1/ I M H M I I

V
U H

U I 1 III .M I I ."SM l.I II I H H I .1 I IIIIII] I I IHK I

11

I I III ,ri [Mill .'S! Il . H M

I I I

I I I UI 11 I I I I 1 1 IMI HI HI H U I V I I l riS I 1 I I I ri I M .-SM . 1 I I I III

IS

UM VH .'S MV UM H III! Uri H UM U H H H I 1 H Hrt /rt .' S .-SM I IMI II I I I M UM VM .'S MV t IMI Uri I I

IS

11 I 11 1

11

HM Iril I M I

.'S l .1 I Hl Ulli l .ri I I ri M MV UI 1 V HU S ri riS UM ri H ."SH I .1 I I IM H Hri/ri/ Vri IH Hri/ ri l.U ri M I H M U I Iti I H l t l r i H U H HSISIHI H M Iri Iri l . 1 1 1 SH M I l I H l . r i l l M V ,1 Mri I HM

H V I 11 I r i I H ri I H I I UH .'S l .ri H

Termenul de depunere a declaraiei:


r>p. vsnit si nontrihutiilfi
U I

Lunar, pcind ia data de 25 inclusiv a iunii urmdtoare ceiei nfintru carp.

SR

riaroraa7 imno7itul

programele de asistend sunt puse ia dispoziia rontrihuahililnr nratiiit tip unitile fisnalp siihnrrinnatp sau nnatp
-> :
I. ( - j I UI

-;

U I

-> : HSH

I-:

/\ -

U I

I:

Md

1 1 I

ri i-l M

T- i U I

/-\i i i

>

- i I:

r S .X I

I I

H H ; H

\i-
M

\AMAMA/ H T 1 H

I 1

M (HIV Hl

Organul fiscal competent:


V /I 1 1
L_ * LH IIT J I J L

r1 '

I I I I I .'S I . r i

I I I

ri

I -ri I I I I

M V I l M I I r i

I . 1 1

1 I I I I I J I I ri I J I I I I I

I-;.'S I M

LI T R L

-'ri
I

I I I M

.IR I L

ri

I I I M

H HH MX

N R

_i . r i

jf -ii ii ri r ri l
U r i

ih I I

RVE I I NN

N N

uht

h uh H ijh

rim iri

h I I Mill

Ht 1 .'S

r i

UH III IH

1/
U

riXM ."SI l .1 I vhimi si hvkihmih

UUIIIR UUI

UR

SUI ;IRTIH .

RI UUZ

lu

Modul de depunere:

Declaraia se depune in iormat electronic sub iorma unui fisipr PDF nnnfnrm anpypi nr 1 la hntrrp narp arp ataat iidierui XIVIL descris in anexa nr. o ia uotdreire. 1 Dpnlaratia SP dpnimp nrin miilnanp plpntrnninp dp transmitere ia distand, pe portaiui e-Romdnia. Ppntru dpnunprpa dpnlaratipi. nltitorul trphuip s dptin un
I Hl III I ri I H IHK H H I HI H 111 I I H I I H HU I I ann// UI V I I I

I IUI

ri Irl ri UHF S Urt IIH Il Jl ri S IUIJ I ri IH


r H I Iril Iri UH ril H I ri H

V , ri S HI ri

in rubrica Lund se nscrie cu ciire arabe numdrui iunii ia narp PYpmnlir 0 1 npntru luna ianuarip^
H I. UHI H M H H ."SH I .1 111 li J HIHH/H UHI HIH H ."SH
I

SP

rpfpr nhlinatia MP

."Si

It-'. I . M I .ril ril At-il t~i UH M A MI I MI M /II 2. caseta Declaraie rectiiicativd situaia n narp dpnlaratia pstp rpntifinatix/
r"l I r"l L SH MI I M ri ri l.U /V SH I ri IM ri M Ml .1 I I 11 1 1 F%H .L II L IL .R I H r l UI .I L I H RI R I L I I M . r i

7HI SI 111 SI I I . r i

r~ rit tri tri Aril ril\ri U


I 11 I I M ri II I II II r-1 1 ri H H

I 1 ri I ri V H HI

IR

M M

SLVl I
S
MI V

I I III! t i r i H UH I I 11 I UH S Ulli 11 I IM V MI I I I 1M I

t l M l . \ ril ril \ ri llrilri ri l . 1 I M H HI Iri I 1 I 11 I 11 I I I I ri

SM

Ut Irl IM t l M U M M

M INK I I SI 1 ri ri

UH

I 11 I I

HI

IS

II I I II II

I IMI SI Iril IM II II

UIMVri/IJI 7HI HS

IHXrl U

I ri V

I\\Il ril ril \-\


11

Arii
IH

H IH IH

I .1 UHI

A ri l ri
ri H HI . H

UH I III

1 1 1

HU

U M

M I I I Ut

VH
I

w U U r i l M U I H

UM

Vllrilri ri
H MIHI I 1HI .ri I

l , t 11 I I I I M M I 11 H 11 I .ri S H VH H HS IH

St H . ri M _

Is

UM

V MI III S

IHIHri M

H V11 1HI 11 H

H H

H UH

111 M

I H I I IH I

HI

X X
SH ' I

7HI .ri HI. ri SI SI ri I I I Ml Iri I I I I 11 I I ri!

rillri

l.ri Vri SH MIHI l .1 I lilt I Mil I IM StH HI

SH r i / ri
Ht H 1 (I UM H

I . 1 I I Ml .1 r i I M r i IH

IS

II I I II II ti H I H l._ S

V M I 1 1 Irl

III MI . I 1 1

I I

r1

I . 1 1 1

I I

I 11 1

I 1 1

L/Ml,Irl! rillri SI l

M Ml.I

I I IM I r i I M l H H H HI

llSlril UH H If II 111 SI

Ari

H I IH I H HIH UH H I I I H

HS I I H

SHU I H SI S rill Uri I I H H H f l H M H UH l .ri H riI .HM Iri UH ri Il HI. ri Ht 1 S ri IM ri I I t i r i ' I I III Hri ri l .ri I I ) Uri H I Hri M i l H MIM1IIM11IM UH H HU
LLRIXRL

H IK HH H riS t IM ri M M SI .ri UH I I l .ri ri

SH

(IHIIIIIIH UH H ri IM IMI ri ri ri Sri! Iri I I III. H

I .1 1 I

H ri riS KIM S H UH H I

.1
.ri Uri l .ri UHI. ri >i ril HS I H 11 M U I H I .1 ri S Uri Hrl/rl l . 11 ri I IMI IMI .ri I ri I Mri

111

1H

.1
1

11

/ ri I H S I . r i

11 11 11
.ri ri US

II

I II II

I I I

*i - s

H I I

1 11
Hri Hri H UH 1

IIIIIIIII.il H

1 HI

I UH I 1 HI 1 I I I S lri ri I I I Srl UH H SI. I H/H HI III M I ri 1 / I t i

UH MS l . ri ri

I J M I l U I I I I M I . I M r i l l I r i

SI .ri ri HS I 1 I I I

- SH

11 I S I . I H

HS H HS H SH IM I H / IM I HIH . ri II I MI IMI V.IHrIIIIH SI .ri H IISI I I I I HI 1 S I I H I / I I I I HI 1 S I I H I I HIH ri I ri ri III H ri ri H ri I ri H HS H . VH I I 11 M l 1 S I I r i l V .1 I I H lri I H I r i I l r i H I H I ri MI.I 11 1 H H I I I r i I I I ri I . ril Vri SH U .

H 1111/H S I 1 I I I HSIH I

U H

l .1 I

I I

MI I

H MI

SI

HI.HSHIH

HIHH

HH ri ri

NIHUH/I UH UH

I li I I

ril

r\H I
UH

.TI II Ilri , ri ri

HSIH

UH

ril.MriS ri H

I I ItiliM I ri I ) , HH/ri ri /t U r i t i ri H H l - S H l .11

I Hill H/H UH t l l H I riS r\r1 / / H ri O

llril Iti l r i H UH

II I IMI )/ Il Ml I IH l.ri S H , H H H II ri . ri

UH / l . 11 I 1 I H I .ri I H SH . I I ri HU IIIII SUIIIM M

/\

trillili H RL L L RL L RI UH I H I I ri HI. H

I
-

I H 1 I 11 I UHI! Uri SH

ril l . r i l M H ri I M H SI li ri H

SI . I III SH

I /Ml .Iri I ri I Iri SH III

l.ri

Uri UH

I .1 11 I 11 J M I M r i / r i li ri I H MIM

I 11 1 U H U SI. U r i MI I / I H
Z I

I IH I II lri! 1 ri IIIII l r i I I I M III I I I I l H UH

I ri I H H I I

I I H

-SH t i

II lri H IlrilM M S ri H S U I H UH H H ri I H ri H IMI t i r i H

ri .1 I H

II

HUrl/l I

H UH
H HIri I I r i S ri ri H

l H

IM ri SIIHI.IIIl.H I l U U

I RL L RL

UH UHI UHU MI S Srl

LLLLLLRLLRI

Hill)

SI li VMM

SIIIIIH r i l

I t i

Uri H H

HS H I I UH

l . r i / l

S r i

UH IMI UH I

S I I I

I H

U r i

t i

ri

UHI H

l l r i l

lri UH

I r i I l i 11 I r i I M H MSI I I H SI H II lri I H H l .1 1 I 1 I

Srl ri SIIIIIH I I I SH UH I I I .H

S rill r i l.II r i

I IH MIMI I I SI 1 I SH U

I 1HI I I I r l i I H r i I I / I H M - SH I IH M I I I lri

n i H i l l 11 I HI I I I I I I I / UH Iri

SI II I IH III

HH/H

II

.1 11

11

I I ri

III

H I H

l.II

I ri ( It) MI HU lri SI
Z I

Sri M _ UMUri l.ri/ U/Ill).^ ri II ri H I UHI H I 11 r i I r i I

SMri UH I ri

UU

I l Siiti/ H S I .Hri UH H H H r\ r 1 l II II II I I H / Il
R~

I H IMI
I I I I

I. I I liti l.ri H / H i l l UH ri I I III ri I H ri S H I I I SI . I H II U r l i II

l.l llllMIHIrlI UH HS H

HI

.1
UH

II II I II II I I I ri ri Uri

I
UH HS

H I

SI II . H H I 1H I I

I I I

S ri H UH I 1 ri

I I I

I .H I H ri I I H

HII

IISI IMSIJMI.I U

I III ri .

t i r i ri H

I Iril 1 ri I I I

ri Ut 1 ri H .ri

HU I I I I I

I l r i / r i

HS

I l 11 r i l l I I UH I O I I ri H M ri

.S ri I l H I . H I H I H UH SI HU 1 SI. Sri lri SH

I I S I . I S H I ri ri . 1 .TI II Ilri rill H I li HI I I I SI III S ri I 1 MI t i r i I III t i r i I .ril ri Hri I I I I I I I I I I . H ri

III-; I 11 r i I r i H H I I I UH I I ri ri SH IIIIIII H S H

I I

r i

H Milli H S H

HSIIHI

I1SIIIIIH

III I I H M I HS /H SH IIIIIII. I HSl. UMl.lrilrilll I H I HI liti/ Hill I 1H I l I I 11 1111/ H / ! _ / _ SI.ri H - IAUH


I-

HI. UHI III

l.ri SI

UH l .1 I HS I I l ,t I MIMI 1 I

/ ri II lri H I I HUri/

MI.ril M H lri

.1 U

n-/>!

UHI HI.I SH I

Milli

HI

ri

I H

HH

H t 1 111 H / H I IH ri t 1 ri ri II 1 U/Mri/ri H HU

.ri II I SH HS H

ri ri I III ri I M I UHU I H H H H H HS H

. ril Uri Itll. l .1 I I I I 1 H H r i / r i r! I I li H Uri H IMI.I

lri l .1 UH I .ril I H l.ril ri


IRLI I I

Sri

Milli.HULIM HI H
Z I

M i r i H H I I I H

M H

l . r i l M I

Mirili I IH

I 11 I I UH

I USI H 1 / 1

H H UH

I RL I I T -1.

S I I

//IJIJ.T l. I l I II It 1 IMI .ri / F I V H MIMI UH ri H H UH H t 1 S r i LT-I S I I H I . I I I l . H I l U t i


IRLI I L IRL I T -I

H S l .1 I I I I 1 H r i H H ri Ut I ri H ri H MI lri l . I I I I I I I M I I I 11 I H S I 11 . r i H
H H . H H HI. ri I I I ri ri l.ri

ri H

H S IlrilM

ri H UH

/I)

l.II

I I

Irill -

Ut I

UHM I

UH

r\ r 1 I
MII 1

.SIIIIIH
U

1 1 ri

11 II r i I r i

S H I I ISI . I H S I I I I I H
H I I . ri I .H I I I

H I
U H

H/H
H

I
H [ JM I I H H Iri UH I ri 1 H SH

IHUISIrillHI I 1H UH III I I I

S I I

I I I I M I 1/H i l l

.1.11 I I

Uri II I

ri /Uri II I

I Irli 1 ri

I | ! 11! I r i I r l i H Irill"! I . III

IHflISIrillHI

SIIHI.IIIl.H

Atenie! Sumele nscrise n declaraie nu cuprind diferenele de impozite i contribuii sociale stabilite prin actele de control.

Seciunea Date de identificare a pltitorului"


HP iHpntifirarp fisral atrihnit nltitnn iii ii

Caseta Cod de identificare fiscal" se completeaz codul

rnnfnrm

Ipnii

Rndul 3 suma de plat se nscrie suma de la rndul i . I a nn7itia 1 Hin Nnmpnrlatnnil

Hrpantfi fisralp" SP Hprlar impozitul pe venitul din salarii reinut de ctre contribuabil, inrliisiv npntrn spHiilp spriinHarp narp an nhlinatia nrpnistrrii fiscale, potrivit legii. I a nr>7itiilfi 98 si 9Q Hin Nnmpnrlatnnii Hrpantfi fisralp" SP in situaia n care declaraia se completeaz de ctre mm itprnirit /rpnrP7Pntant fisral rlpspmnat nntrivit Ipnii SP declar impozitul pe veniturile din drepturi de autor i drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. ( 1 ) pct. 1 3 1 din Legea nr ?S71/9r)rn ri i mnHifirrilp si rnmnlptrilp i iltprinarp rpsnprtiv nscriu codul de identificare fiscal atribuit de organul fiscal nnmnptpnt nprsnanpi alp nmi nhlinatii sunt nHpnlinitp nrpmim i datele de identificare a acesteia, iar la rubrica Fnnntia/Calitatpa" Hin fnrmnlar SP nsnrip mnntprninit" in cazul n care contribuabilul este nregistrat n scopuri de tav np valnarpa aHnnat nnnfnrm art IfS/? Hin I pripa nr. 5/1/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, n prima nsut SP nsnrip nrpfiyul RO Caseta Denumire" se nscrie, dup caz, denumirea sau numplp si nrpnumRlR nltitnnilui HP imnr>7itp si nnntrihutii Caseta Adres domiciliu fiscal se completeaz adresa Hnminilii 1I1 ii fisnal mnfnrm nrpvpHprilnr DrHnnantpi f^i ivprni iii ii nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu mnHifinrilp si nnmnlptrilp nltprinarp impozitul pe veniturile din activiti profesionale desfurate n ha7a nnntrantplnr/nnnvpntiilnr nnhpiatp nntrivit CnHnlni nivil pentru care obligaia declarrii, calculrii, reinerii i plii revine nltitnn 1I1 ii HP vpnit n mnfnrmitatp mi nrpvprlprilp art III alin. ( i i ) din ordonana de urgen a Guvernului nr. 50/2010 npntru mnHifinarpa si nnmnlptarpa I pnii nr fi71/?003 nrivinH 1 .1 11 1 1 1 NIL-; M.^ .m.^ii- ] 1 1 1 1 1 I-;III-;N ni. 2 / 3 / 2 U IU, cu muuiiicdiiie uiteiiuaie.

Ppntrn nnntrihiitiilp snnialp Hatnratp HP annaiatnri nrp\/7iitp la poziiile 5, 6, 14, 1 5 i 1 / din Nomenclatorul Creane fiscale, fnrmiilarul SP mmnlptpa7 HP ntrp annaiatnri sau pntitti asimilate acestora, n comormitate cu dispoziiile Legii nr ?S71/9r)rn m i mnHifinrilp si nnmnlptrilp nltprinarp si alp
k .^m k
>[ii-;i. i! v ii

1.11

1j 1

i-; >i

11.\ R I 1-; 1-;

.TL-?L. 111J
r^ir {] .1 H

L LL-^RL
H (> H H - .XM

V.T T-?RL1111-? I L>IL.RILT-?


l

r M

II

URI

{>i n n I lri H S

MM I Iril H H

r- t - M
IHriVri/ >tllril.

1
ri l.ri l

ut- :

>.

t-: ri I

(.tirili [: ri

(lri ri I I

1 r i 11 r i
I

ri III

1
ri

ri

ri

.1 1

1 1 11 r i

V ril

1 ri

ritiri ri

1 .1 1

MI

11 1

ri

11

HH

1ri

11

ri

11 I

>tl

11.

ri ri .M-

iril

I IRIL LRI

iri

1 RI I LI 11 I RI 1 r i

I .1 11 1 11 1 r i I RIRI

RI

II

RIL.RIRI .^

I L L L L L L L RIL

I RI I r i

RVN x
I rillri

.-IIUIIRI
(lri

IIRIIUII .IIIRI
ri ri [ lri

- .M-
ri I lri I (

M
1
I

.
[

.-M
1 1
l( l

11 I IRI RI I
I I

.RI

I RI I LI LI
ri>t >t ri ri ri

1 Iril 1l>ri 1S 1 1
I

( . 1 1 Iril lri
Iril I I

ri[ II ri HS

1
/H

ri ri I I

1 ri .1 1

(lri

11 I
-I I I

ri >I II. ri ri I lri I .~

1ri

-NH

I I I

.X

11

ri ri

I IRI
rill

RI I
lri tl

I 1 RI RI 11 11
Uri IM V

L.LLL
tiri l Iril I I ri

ILLLLL
ritm Iri

RILL
ri I Vri

RI I
llrillri> uri

RI IRIL.
Uri t r i I

L.RI
>. I

I II
I ri

W I

I 1 I .1 II

I I

I II 11

RI

ri/ri

>l II. ri ri l .ri ri >tri I

.11 u r i r i 11 > .

tlritlri

ri
ri l . I

1 11. 11

ririri llril.ririri I Irit t Iril lri

l . l l t l l r i r i tiri I ri I lt ri

> t l l . l r i

H H H t I.X ri ri >t Uri

11

ri r ri >ri >tl. ri H I ri H/H I I ri H I ri H uri ri> l vri >./>ri I l I Uri M I tllll ri H I HUH H H Ht 1 I I l. I ri/ ri> r lri l. ri I ri riri

11 I
ri ri l .ri HUH/

.-l I I ri ri Uri ri

11 r i l 1 11. 11
llritlri H .X Uri .X

ri UI I l r ri ri

l III I I >. I r ri ri l III ril. I

Uri t I ri ri/Uri ri I I ri Mirili I

l] ri ri II.ri UI I

Uri

111 !
t l lllri S H

ril.tl Uri ri SH I

11

I H

ri St

VH

.1

I III

I I Uri t i

. n //llll/ U ri ri/UH Uri ri

>H I ri

>l . t i I I rit

H l . UH I H ri I

ri II >tl

/ H 1 1 ri >t >t r I ri Hri III. lllri UH H H I S H ri H I I H

> > IHI r MHl UH I T Ht tili

11 I
I

ri>tll ri ri Hri l Sri t i

1I

.1 I 11

I I

1H
I

riUH

11
S UHI l.H_

ril.Hri> ri I t l

>Hl . I l I I H H H ri r

11 1H
H H r

11

t IU I

11 1
l

rill/ ,H

UH l.tl

UH

111

ri SUHl.

HX S H

11 1 1 1 r i

HU S ril H

UHU

II .H

K K .

ri K

I Jl Jt IMI I J

riS t J J

ri

f I

SI II . ri H UH Sirii

ri
SHI.
iHri /-\ Sri u/s n /-\ I Ir-IXrl riSH IUI ri I II 1 III ,ri l uni

,1

11 11

II I I II Irli M

1,11
K K
i i n

KVRl i.u n rii.iu u i . i

R LKtJ u

_ /HJ i.n

.1//11J
i u

.NK

11
ri

__

u risuu ni uni un iii-; ri

i.i ut- : vr sii

UM

i <-i S ri ri Sri

MI-M

11 i i

.1-;

i i ii l ini ,ri

s i

.11

ri

1
M 1 i ii-; SI Iri 1 IM I M I I I I I I I 1 1 1 1 I ri II III II I I

ritt
l .ri III-; l .ri I I.I I riS l( II II ni Iii Sfll.lrllM I1M Sril rilrilM

.1

I
VH

MI 1 J ril. III riS III ri M Sri ri I

I Hri l .ri M

11

/ Hri / ri IUI ril l.I I

1
ri rl l . I I I IU l .ri ri M UM SM

11 / l I I I I 1 I I II I 1 V I 1 H Hl ri r i

V II II 1 I MU II I T Iri UM I I II II H MI H I H

M IIIIII Srl ri IH li I

11
H II

ri Sri

V I

I MI I MS H Sri ri I

I I II I I I H IH I

1
MI

.1
l

I II III Iri

I Hl

1 1

IS Iri I I Hl l

SIIMrillri SIIMI.IUI.M I U I I H HS

riS II II II ril III II U H V V

l . l

I III IM

.1

1 r i H SI

. M UH

1
I I

. r i

11
I r i

H ri

11
ril H SH

.1 1 I I I I I I 1 I I 1 r i I r i 11 l i
I HH/H ri SI

11
I

.ri H IHHIH S I I I

ri I .H Siri

VIII

IVrilri

/H \ 1/ I l 11 I H
r R
- SH ri

I H

I H

SH

11 r i

HS

UH

ri

IH

IMMIlIril

UH riS

111

l.filli.Milli

/ ri

l .ltAl 11 / lJ lJ / H HH/H r i S I l I

1 ltlri Iri II II I .1 1 M I I 11 1 1 1
I II I Hill V ril I II 1 H Hl ril IHIHH UHI Hill

11 I M V M U M

I I

Milli

V I

UH UHI

ril H

I IH H UH

H S 11 II IMI

I H

I H ri

ri

11

IH

1 UH 1 HS I li

H H

I H ri 11 / ri I

VH

I Hill II .

Iri UH MIMI l.rilM SH H U I I 1 III .ri ri ri H

HS H f IMI .ri I ri I ri S

i 11 u n i IMI 1 I II 1 1 ISI
v I M I . SI

I MIMI

IH Iri I I I ri I II H SI H HMUH H I ri I I Sri I I H 11 H I ri I ri I II I Iri I li Hri / ri I I li

UHI H i l l S I 11 ri H S ri I I I III

I I

ri

UHI

I I li

HIl

11

ISI r I II I II

I .niiin/ni/iiiin I II IMI f II 1 / ril UH Milli rill I I I IMI UH I HIH

UH II Iri

r i S I l l Hri

r i

SI II .ri H UH S ri I I ri I ri I H

I MI ) I I

IM II ) I

I H I

li li l i

111 I I , H

UH

ri I 1 III .ri

ri

Milli

r\ri
UHI

M l l r i l I

ri S

1
r i II

I II ri I I

r i l l l r i Il V

111
r i s i l i ri Hri UH MIMI ril.l.IlH H UH I III I H . r i S

.T+lll / U r i 11 11 H r i / r i SH l I II III UHI

1 11 1/ .1
I

I I I I H Hri/ri I I I I 1 1 MS I I l rl I H

l.M M I.ll

I ri I M I I I I I li 1 I I li Hl

UM riS I .ri I H S H H SI

11

I ri I . I I I I I I I M I r i l M HS II I H M S I 11

I I I M I I I r i l M H H

SI

ri I I M

H SH I IH I li Hri/ri

I IMI IMI .MI I l r\

.1 1
UH

MII

11111
I I

1 II 1 Sri
- SH

UH

1HI .1111
II I I

,H MI I VII

1 l .1 1 U M

H SI

11

.ri H

RI

1 1 1 1 1 1 1 S r i I r i I 11 M I H I

Il I ri 1 1 1

.1

I J MI Mri / ri

l.M

H I li 1 / SI I I I

14
I I
. I

\l I 1 1 I I M I I I . r i l .1 Mri I II M S I I H I HS I 1 I H IH li

I 11 I II

I H M
I HH /H H

IH HS I 1 I H Hill I SI MS SI .ri M SH I

I ri MI MI VMM I I MI

.1 I I 1

I II I M I

Mri/ri

I lf IMI HI 1

/ril

UM

riS I 1 1

ri

SI II .ri H

UH

IH Sri Iri I I ri Iri VH riS

l Irill ti ri 1
I
I I MI ri H

S I H H H H SH I H I HH/H SH U H HSI I IH HI I IH H I li S r i r i l l l l l 1 HI. SI S I I I I I M M SIIIIIlllrilM I1M H l I I I H I H H 11 I 1 I I I

ri

Iri

.1 111

II

11 111
ri

ri
II V J I li I ri

I
I

IH

IH

ri J UH

V I I VM J : 1 / H I U I nn /

11
H

.ri Mril M l

.11 r i I M .1 11 11
i i

H .Hl

IH

ri

ri

UH

III I H

. r i

111
H S

1
n tir vuni

HU

M U H I I I / H H I I IMI III .ri M

UH

HSI11 HI

I II III II I I I I I I M V MI 1 M I I H 1 1 I 1 M

.1

V I

I H M
Sili, ri M . HM VI UH S ri I I ri I ri I H ri MI I II Irl Irl l.M I

11

II 1 IMI .ri

VH riu iiuri ri uniti MI .1> 1> 1/ / l I I i n HI H SI I fili

:im/uu:i HI 1 HH

1.1

1 . HI l

.1 11
HI H

I I MI MI ri I I

I II Hill IMI III II

I I

I
I I

MI IMri

. 1 .I .I / / I I .1 I I I I I li 1 I M I . r i I I I M

11 11

.1
H

II I I I I

MI ri I I H r i

IM I SM

VH IMI S I

1
H ri

IMI

MI

.1

I MI IH I M I

Vri UMUriS

VH IMI S I

I H

I r i

r i

11
I
H H

SIIIHI IHIHH

UH

ri I H

r i I r i 11 11

IH

IHM M

. l

UHI I HUH U H UM I III M l.U l.MU M MU l.ri M l.l J Mit Hill l_MU MI Iti) /Ilil J/l _

H1H

RX RI I

1(1111
Irli HI

..vi r i UM u r i l r i SM SI. M SM I I Irl I MUI M/MI I MM M MI II .ri I ri I M I li Iri Iri lIlrilM U H

H UHI.ri 11 I I U U S I H Siili Iri

ti MIMIlIri U I IM ri I M I riS UM ril IH

11

ri

11 11

ri I ri S

l .Hri

11

Ml

M l . I I M

11

ri

I MSI IMI

.1

V U

11

UHI
IMI ri UM I HI M l .ri I M SM l.ri l.M Mri/ ri Slllllri I I lf UHI I I li II SI.I Sri I ri IrilUllll

.' S

.' S I I I I

ri

II

SI.I

Sri

I ri

I ri I

I U I

111
I

II MI IH

11 H I 111 I l I 1HII I I 1 / r i I V H I 1HI H H V H M I M I I . t I I 11 I I l .1 I I M S U M / r i 11 I r i MI li H 11 Ari I I l i l .1 H H I H


SI H H S MI I I H H H / H I I H H I

Jl Jl H ri

M SI II . ri H /

I I

H V r i / I H III 1 1 IHM

ri II

IH

1/ H

II I I I ri I ri t

S ri I ri I II

I M

UH

ri I ri I I

ri I H

UHI H

Mirii I IH l .ri ri

1 11 I M 1 I 11 1 1/ 11 M
H Iri

ri I I I

1 11 1 r i r i S t 1 MI ri I U H I 1HSHSI
I I li I I I

11 11
S MI HH UH II li

I 11 11

MIIIII II

ri

IH H

Hl HS l .ri H I H HSUHl .

S ELIIUNE H C
Vri I MSI IMI

.1

V Sili I Iri l .ri

M SH

Hl 1 riSHS I H

r i r i I H I V * / - . T

i^uriuiLii ue rr ur ed
SH IH I H H HH/H II I II UH ri )l II II III II I H I H H I I UH HS II IHM

HH l .

.11111 U H I I I I H 11 H I I l i 11 I I H I I 111 l i I I H Ari H U H S r i I I r i I r i I H I I I . 1 M I 1 I M M I 1 11 I H r i r i 1 11 I r i I r i 11 I I 11 l . r i l M r i l l .1 I I Hill II MI IM UM I HS I I Vri H I I 1 I I 1 H l J I U I H H I H


I
SI II UH l-l l UH IMHIri

11
H I I I IM I H

HSI li H H V r i / I H . r i l.M ril .Hri SI ri

.111 I H I 1 ri f i H UH H H / H SH I f i l i l i H HH/H 1 II i : ) r i l l l l U r i r i l . M . r i l .1 11 I I M I H I r i I I M i l l i r\ri\ 1 1 1 l ,1 11 11 H i l l 1 1 1 ri H - I l U r i I V H t-iri\\y ril 11,1 I I I .TMMl/lJlJtl l . I I 11 I I 1 I M I . r i H S l .1 I I 11 1 H r i


I : in// I I li I H I I 1 ri I HS III 1 MM I li IH I i r IH r H I I li I Hill I 1 I ri H SI .MS /-\ I I H X ri I H

HS HI

Hri

H I H

I r i

HH
li IMI

H
UH ri S1

UH

11.r i
L.L

11

M I r i I 11

HS

n M I IH X ri .HI HXrl rlllllrllrlllll

III.

O^L.
- hi i c

uncu u -

URIIE UE LUEIIINIURIRE
I I I

UIRIIIIURUIUI

r\ril
l *I I

1111

II

I HI I S H I I I l 11 r i l VH

Hri 11 / ri I

l .HSH M MI HHI I HU S I I I li HHI SH I V . I I l l

Iri

UH

I li I I

/ I l I . r i S I I I 1 1 1 1 I I I 11 I M I I ri IMI UH 1 1 I I I H H UH ri H Iri I M r i HM S / ri I H l

.1 I I 1 1 1 1 I M 1 1 U r l i II . 1 11 I I M I H I H r i / r i l . l .1 11 11 1 I I I I
H UH I

.1

I IMI

I 1 HI IS HI SI .MS /-\ I I H X ri l .HSH

I I

.
IM

ri

UH

r i s i l i

r i

Iri

l .1111

l ./Al

SH { ] I H HH/H I riS II 11 II ril MAI. IIIS V I .M I M I M r i ri l i MIMI l.l MI

II1U
/ri H

l ./Al H

IM

H MAI.MIlIrllM H

I 1 M I S I Irl I I M I M

M i t
V

H i l l M l. ri II ns

M IMI

Ml IVII MUH ril.

11 i .
ri

i.n Mri

1 1

Hl.ll V

1 1 11

l.H Iri

VH

ri III I

ri

- r^ril

I 1 I II .1 r-11 V M I I

.1

I III II SIlMI.riM -

-LITI
SM

rr ri I I x ri

I I ,

.1

l -

V . ri S MI ri H H.SH S MI 1 I I I I.I II III II M

SI li . ri rHHMSri I ri IMI

l l .riS III IM MII I U I M H I Jl Iri I M I Hri 11 / ri I H l SHI I I I I l ri III! I I M V .ri S Miri - I

ri S ri .1 11 11 11 I H 11
I
M

.1 11 11 1 .1

I I II SI II . ri IMI I l l J r i S t i l l i n i H SrilrilrilM HI II IHIHH II

V . ri >\ ri M

11 I I I I

cuuiiicdred cdsei ue dsiyurcui ue sandiaie id caie este iudt p\/irlpntri annaafnn il


l ,rlSH ri HS IHM I l 1 ri UH I SI . Hl - SH I UHI SI . H H UH

1 11
I H

.HI SI

11

MI

.1

IMIMI

I IH

UHI

IH I H

UH 1 HS I ir I HI H

IH

esie in luncue ue incduidied in cidseie ue iisc (cuu

CAAEM). Hnsptri

r)r}\nr&r}7 nnntrihi

itip

HP

Hnnirlpntp

HP
SH SI .

munnH H

H/M"

- I Irli .ri SH I Iri I I Hri / ri l

.1 11 111
ri

I MM

11H
l

UH ril

.1

. f I M I 11 M U H

I M I . r i

i li n i I 11 I 11 M SII II I ri I M

11

ri I .ri

I M I

SM

11

1 11

H ri / ri

.1

II

UH

ril.l.IlH

UH

I I I I 1 1 1 1 .ri .'S III 111 I III 1 M S I 11 riM I ri I .ri I M I I I

I I IMI III I I SM M

r i l I I 1 ri I ri H 1 1 Ht

rilMl.ri I I IMVM11MI .ICI. I ll_JIMI=M O


IllUIUrllUI I SI ri I ISI li:i

111 . T + l 1// l 11 1

HI

II

1 1

.ri ri

r\ril

1 1 1 UH r i S t l M I M I I H ri SI 1 l . l I 1 H riS I 1 I 1 1 r i

IMMIlIril SH l

ri

SI IMI Il SI .1

.1 I Ari
S

H r i / r i

I IM

llllllll.ri

/-\ I I rr X ri ri S I 11 I I ri I MAI. IS V l ,H H I Hri 11 / ri I H UH IAHI II II II

UH

SI Iri

H H

MXI.MIJIrilM UH

HI IH

II II
I V . I

r- 11

UH I

I! I
H

ri I I ri

I
11 II II

.1

11' 11 1 1 r i
I II I J IM

II II I Jl Iril M I rIH

l.ri S t i l l i SI . ISI r-\ IH X ri HSI 1 MI Ht IH HXI

11/

HI hi UH r i S t l I r i

ril
S V I H H I M ri 11 / ri I M I ri UH H S H H H HXI HU ri

Iri

UH

l il l i Irl I I ri I lf IMI HI 1 / ril l

11
M

I Iri/ri I IH l .ri II .MI ri I

.1

11 111

[ Jl JI M

ri I HI HI

11

ri

.1
I

IMII M I

UH

11 I 1 I 1 IHM I ri

I II I

ri

ITI!
I

VHI MM I MI

. i ri / I i. i i .i i I I l i li 1 I I I I . r i l H I . I l l l l I l H I r i l H I I I H I I l r i l H

/ 11

SH 1.1 I l- l l I I H HH/H ri. 'S I H

ri I I I M I .11111 I . 1/1 I l i 11 I I H
UH UH I HS H I II

I li I I H

II 1

H I I II I I li

UH/H IH Sri

ri
S I 11 H

1
H UH H /H

II

H
H

Ari
II

ITI!

VHI

ri H 11

I H

li

li I

I I

l Jl IH li

HI

UH

I I I I 1H I 1

1H ri

MI MI ri ri ri l . l I

I : ID//l II i: ) II H HH / l II III l . J M I H I S l .ri

11

II 1 IMI .ri

11
M ri H

IH ri

11

riS l

l IMI . ri / M r i

11 H J I I I I . r i 11 J J r i I M I .1 H I I M I H I r i .1 11 I 11 H

UH

I I HI ri I I IH

I J H I H t J r i l J r i H

HI J l

. r i H

.1 11
I
Iri IH

HI II

.1 11 11 11
HS (llllril rilMUHMI HI V l

.HI

11

MI MI

1 11
I IH I I I I I I

H I I I I

I1H

I 11 11 1

1 H H 11 I I I

I I I

.-SSIHIIIII

H.MI I I

II

Hl

III

II

I 1 H I I I I I

I
SI

III I H

.ri

HXI. MS V

UH UHI.HS

HI

Iril

IH I

INVI

JriUHrilHJriH

HSI JHl .

1,1111111111 f 11,1 / / l .1 11 111 M H 11


HS t i I H Uri/M ri IH SI UM l.ri l.M ri I I I

111 .11 I I M I r i I M I 1SMI J I M


I
ri IMI HS IH

IMI t IH

r\ril

IIIIII

HIIHXH

UHI IHM

.ri

I H

ril ril

HS

11

1 I H

r i

I.IJI HI

IJMIM ri

UMUMIM ri I

111 I r i I r i 11 H M I Sri ri\t-il t-il Uri H


flH S I H I H iTlH I H l

ri I .HSI I /ri l

11

1
l Jl H

ri

.1

I IMI I l i t i II S

HH/H U l i

r i I 11(11 SI Jl. ri M UM 11 11 H r i / r i l .1 I M I M I J H i l l 1 H 111 r i 1 1 1 H I U H J I H HH M i r i ri I H / 1 I H UHI riM

UH r i I

r i S t J J r i

ri

SI

11.I r i

IH

(1
I I

UH I
H I.ll I I

. ITI// I II I. I H I 11 I l IH l .ri H l . ri S HI ri r-\S II H

II

li 1 I M I . H I l

.'S

.1

11 I I I 1

HI H I I

11
HH

r i

S S

H I

IMI

r i S t l M

ri Milli

UH MIMI

SI llllril

/ l II III l . I

11 I I 1 I I I I . r i U H .1 11 I 11 H H I r i I I I H CotaAngD at de ang; CotaAngS BCP (baza de calcul plafonat) isigurai pentru care angajatori urri sociale din luna pentru car loarea
I l

corespunztoare a de cin Baza de calcul angajator (C1_T1

CotaAngN
tl V ,t l i li-i / H I 1 MSI ri S 1 1 II 1 I I r- IMI Sri rtri

i- i

ri

III
I 1 ri I I H ri I ri [ lri I l

LI >M I M MM I II

.1 I

I H

.ril III

I .1 1 1 I I I 1 M I M r i / r i r i S MII lri I / ri -Sri , ri rirl/rl l. I l S I I

r i

ri

.1 1

I 1 I

r\ ri I I I I
/ ri Ml MSI ril ri Iri UHI I I \l l Mri I U I I I S I M I 1

II I I I

.1

II II

.MI
RI

III H

SI H I F
11

UR! /RI

ri d , ri ri un I I I M M ( .ri sr; i.i 1 LII ti Hri/ r-l

.RI

I F I

SRLRLL

I I H I

I I

I M U l l r i r i

SI M

ri /ri

.1 1

I 1 I U

Mri H

I U

.1 I

I H

.ril III SI

Ui- i l l M - i l - i
11

I I I

I I

ri K ri

I I

11

IL

11 ri

III-!

/ Ut.

11

HSI

ri I

S I

11

II

11

ri I

H III

RI II II II II

Irli

II II

Irli

I U I

Hi /ri S I I II 1

ri

r
I lri ri S I 1 I lri UH ri I rISIl Irli 1 SI I ri I ri

.1 .11
I

H H

1IH

S ri I

H I
II

11

I IH
H I

I I II II II.r i
ri UH

1 ri

I ri I H

ri

HI H I I

I H

HU ri

I H

II IH! Ili .ri H

SI
I HS ri

I II III
I

11

I II HS II II I
ri I I

I H
H i t IH

I Irli II IMI

RIL

UH

IMI .ri I Irli .

ri H

I li 1 ri

l .ri I IH S I I li 1

ni ril H IL II rtrl / H

I l r l l . I r l l I M

11

II

III II
ri HS ri H I I LIMI UH I

SIIMI)

r - | M l J r -\i71i71 U H M i l l i l .1 I I H . H I IMI IH I II 1 /ri I S H l .1 I I II I H Hri / ri l .LI l Jl MVMI 1 I M I I l l l r i V H - SH l

111

.1 I

I II 1 H

Hri/ri 11 11 S ns

L I

ri

II I ri

UH

UNNI
/ H U

.I

iri HS ri

I IL I

IIIHSINI
l n ri ti

I IH S I U I I N I N I
u n i ni MUN

INII

RI N N U N

I INNI N INI

I N N I , UH

unni inni r i s i l i H /ri ri

M I

UH

UM

SI II .ri H UH Srl

ri ri H UH

I l

.1 I

I H

.HI

111

S IL I
1

.MIH
I
II I II 11 1

N NINI
r\
/ SI J Srl ri SH I l r i I l UH ri I H

in IHHUHM IH

.I

IL IL

I n V I

.HI

I IMI II
H

I I I H I NI

.NI

UHI

IMI

III II
HS I ri I I H S

I H 11 I ri l . ri / H l .1 I I I I UH / HS ri Srl I ri I IH

II

I \l l

UH

1 H Hri/ri H S I I M I ri I M .1)

L I ri H

I I I II I Ir) I I 11 I I n i I I I I Irli II II Irli I I . UH riS I 1 I I ri SI II .ri H

ri I ti I HI

.RI

l)

MU

l.ri M

UHI III M

Sri

l.

ri

NI I/ H
mn I I I / H IH HS n s I

1 11 n i

uni

r y V

Hn.i

UHI IMI

ri LI 111

I li 1 I II 1 H

11 r i

- SH l

.1 I

Hri/ri L I

ri

ri

UH /

prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale Hfi sntatp afprpntp

cnncpHiilnr mpHicalp nentru nnriiirp cnnil


II) ri V_

R\
11 I r i l
SH

NI II II II
HI I iril

.I
MII
UHI

/
ril

IJ UIHSINI II
ri UH / H

SIUNIIINIH I I
11 HS ri

111

YI IH.^. I I I H I I I I I I S I .

H HH/H

I H

SIIMI) ri riIII I ri I I . UH Sri! I ri I ri I r.ri l i i I l r i S M I r i H I IH ri

rt

II II 1 I I

r i s i l i ri Sili, ri H H r i 1 1! I H I I 11! I H r i ri

.1 I

UH I H

.HI 1 IMI I

HI 1 1

.ri H

I IH MIMI

SI. I I IrllHI I Irli

t lri ri t 1

II IH L.II I

.I 1 1 IL I IL 1 1 1 1 N -SH I.IIIIII1HIHH/H
I
UH ri t i r i I IM II l .111 H I U H r i t l r i r i l l r i I I

11

H I IL H

SIIIIIH
l

HI
MIMI 1 I ri ri UH

I H
ri

RI

RI

II
H

.1 I
H

.7*111 U r i

IH 1

II
H

ri I ri I 1HI IriS

I I li IH S M I r i H H / H

ri

l . t l l l l r l

IL I

11 11

N H I II N I

.I

IIHIIIII IL LI
SI. 11 Sri

.1
I

II II

.HI

:
lri

111 ri

/
ri

N IN
1III

r\ ri
/ t i r i S M I r i UH rMl 1 r-\ . 1 . V i 1

.1

III
.

.HI
/ni I

i limili SH V

HH/H
r i r t l LUMI .HI / ri

l.II

I I

ri

SIIIIIH r i r i

H
I I . UH riS t 1 I ri SI II .ri H UH

r i

II

ri I I ri I ri I H

I IH MIMI IMI IH I

111

r\r1l H 11 I . 1 II II

II

H IHIIIHSH H HI. IH RI H

SIIIIIH
r ryiiHoo

[ i n i m i i i .i i IH IIH I /ri S H l .1 I I I I H H r i / r i l . L I I l r i S I I I lri UH r i I ri I I I ri riUII ri H

,HU
UH H H ri

ri UH

RI MINILI
l

I
/ri

NI I N N

I L I NI. I IH

NSIIIIINI

S II

N H

I IH

SHI

HIHIH

UHI

IMI

.1 1
IH I

l .HI 1

UH
V

.1 1 1 . T 111 I

le-tlie-l
ri ri UH ri t i r i UH 1IU rIUU UK IH r i
UH

I r i S I I M I V . 111 Util 1111 I/ri I 11 ri SI Irli

t i

SH lllUIIUrl

l SI

.1 I

I I I UDII

H r i

r i

Uru Tt ialu ri cl lt i

R\ r 1 l II II II
. 11

II I IN

Si I
1

il 11

I N I H

H H
lri n 1

n i n i UHI

1
ri

il

III I I
M ri H l.ri/MI HII ri UH ri H SH I

l ,1 I t IMI

.1 1 1
II

I II J MIMri/ri riS MI UH II ri - SH MI ri

M H HH/H I SIIIIIH

rillril

Mlllrilri HII t i r i l.ri/ I li 1 ri l.ri

HH

rtril H I I li S I )

IMI rillril I H ri ri

Mlllrilri r i I I

rilHIHMIri

l ,t I MI .HI 1

I I

IIIHIIILrIIH ri

UH MIMI

I I ri I Il II .ril Irli . H I V liti i ri ri

I 1 ri ri H UH

UH
H I

J ri UH l .ril/

UH
I

H I I

/ri l .ri UH

IH

MIMI

l .ri I lri l .

H
S Milli

I III

e-tle-l
SH l ri H

ril.I. UH

UH

I III MI .ri

.1 l

le-tlie-l
r i I r i VH t i UH

.T I I I I I r i S I I M I Hill HS I li ri H Iri ri SI IUI r\ri r\ /

r N l I H ^n
I

.1 I

I II 1 H Hri / ri

I I HI .HI |! ri 111 in

I II li I

ri

ri

lri

ri

I II .

UH

l .ri

H I II II I

. 11

SI III
I

11

L IL I N I N

IMI I III I I

/\

. 1 . 1

UHI

l .1 1 H IMI rillril

I I r i ri H

I HII

I l r i UH l . r i / l Mlllrilri UH II

MI

UH ri

UH

/ri

H I IH MIMI Il MI-MI Mri

SH H HH/H I SIIIIIH HII Mlllrilri 111 rill III UH I /ri 11111)1 SIIMI) S IH 1 I I I 1 MS l I ri H SI II .ri H t IH

UH ri H ri

II I I VH

MI ri r i ) UH

I Iri I I / ri I ri I I I ri III I I ri H

UH ri

HI

I H UH

H UH II riS It 1 1

r i

MI ri

S
U

ri I I ri I ri I H H I

ri

HI UH

.1 1 1 11 . H I
II. I UH I H I

HU I .ri H

r\ri

ri HI 11 II.HI Hri

I U I H I UH

I IH 1 ri I ri/

UH ri UH 1

l .1 1 I I I I I H Il II .ril Irli . ri H M II ril I I r\riI unii / ri s I ri n I I u n i ri

l .ri 111 /ri H UHM 1 I HU III H HH

rNunoo

UH

M U HVH

I L I II II III H
/H

H V II H H H

SH I I I

.1
.1

11

/ ri

I
I

SI II I

umili

I I

il r Iril SI li ri H UH

s i UH l i H H uni IriIII li ri Milli: UH r i S I l S ri T 1 ri I ri I M H HI HI H I I IMI HI 1 1 1 1 I I HU II ri H UHI I M I HVH H III II lt I ri V H r\ ri I I I I .T I I I I I ri SIIMI) ril/ H - SH l

ri ri t i

rryilHOO

UH Milli Sri

l.ri s S I I li I ri H t i

.1 I

I II I H

Hri / ri l .11 S M I r i

UH

IH I

/ ri Hill I

RI IL IL IL IL
I I l i 11 H U ri / H l .1 l i 1 IH 1 ri V

I NI N
I li II

INNI , I
ri H UHM

11:
1
SH

NSIUNNI
I H SI

SIII.IHIH I IH SHI HIHIH

H HIHI

IH

HU II

SIIIIIH S Hill ri ri UHI SH I .1 1 1 I I I 1 1 1! 11! r i / r i l .11

UHI

IIH1M

I H

S M I r i H /ri ri H ri UH t i r i S t l I rullimi ri Sili, ri H UH I ,t I I H .HI 1 IMI I I HI 1 1 .ri H UH MIMI

SIIMI )
riIII I I I .

S
U

ri I I ri I ri I H H l

ri I |! I HI 11 |! 1

.1 l i

I N IN INW
re HMU
SIIIIIH MSI I I ri - SH H S H H ri I SI II I lri IIUHI I Ulii r M UHI I M I

HI I HH/H

111 / r i

IIIII li

SI

11 l i

li I ri I H

II
ri i 1 1 MI ri III I ri I I . UH Sili, ri H ri H H r\ ri I I I I t i r i S I I ri SH i .i i l 1 1 UH H

riSIt I l r i

S ri I I ri I ri I H l .t I I H .HI 1 IMI I
r NUH. O

HU l.ri H

I IH MIMI

SI. I I IrllHI I Irli

SMIltl

ri

ri

t i

HI HH

/ n

i.ii

SIIIIIH

i iri n

I l 1 1 I M I I 1 1 1 1 / ril I M I I I r I I ri I I li 1 ri I M I UHI

SLLINILLHI H
UH IMI HS I I I H

III
SI li ri H UH S ri \ 1 ri I ri I M

I l r i

IH
11 1 1

1 1 1
/ ri I II

li

11

HU

I I 1UHI I

timpului de lucru cauzat de accidente de munc i boli


niHIHlII I . IS I UH M I I HS I )l lri Iri I.UIIIIIIH M i r i i I ri UHI H H S H VH S H H )l ril UH l . r i / l UH IIIIIHIIIIII/rlIIH

n r n f H .sinnalH la

nivnl HP unitatn

pe durata cursurilor de calificare i reconversie profesional naii7atp HP annirlpntp HP mnnn si

hnli nrnfpsinnalp la ni\/pl HP


I ri H

Coloana zne prestaii se completeaz astfel. Rnrlnl


I III I ril

1 Innananitatp tpmnnrar HP mnnn"

total de zile lucrtoare de prestaii pentru incapacitate temporar HP munc cauzat HP

andHpntp HP munc si hnli nrnfpsinnalp la


nivel de unitate, din certificatele medicale.

RnHul 9 Trpnprpa tpmnnrar la alt Ion HP munc" cauzat HP acciHpntp HP munc


S MII I 11 I 1 HS I 11 lri H I U I U I IMI ri UH VH II. firi r\HIIULHIHr1 M i r i i I l r i I UH I ri H

numrul total de zile lucrtoare de prestaii pentru trecerea tpmnnrar n alt Inc HP munc
UHI l ,H Milli .ri H H IIIMtl l.ri M

de zile lucrtoare de prestaii pentru reducerea timpului de lucru cauzat HP acciHpntp HP

munc si hnli nrnfpsinnalp la nivpl HP


unitate, uin ceitmcateie meuicaie. RnHul 4 Hi irsi iri HP calificam
l .ri II .11 ri I 1 t 1 H

si

rpcnn\/prsip

ri I ri I l . I S I I r i l . r i H

SH l .1 I I I U H H r i / r i I 1 I I HS t I lri Iri M i r i i t i r i

UH /

II. ril lri

H UH

II

HS ri

UH

I H I J l H / I 11 ri I l r i l ,t I MIMI) I II I I I IH MIMI LUMI .HI HI IMI IH I /ri I 1 I r i r i L I S I I I Lri ILI I Iril H lri l i t i S ri I ri I I ri /HIH UH HI I UHI H UH II

UH l .ri UHI .ri H S H . VH S H I ri 11 l 11 J UH S ri I ri I II SH Ht IriSHS H MI ri S Milli HUI HS I li ri H ri I I VH

I 1

UH

t I HS I I SI . MS

ri ri

SHI.IIIIHH
I l I I ri H I l r i

N
I I l UHI

RI
IMI

l-t- 1
H H HU I HU II .ri H I

,H Milli .ri

IH

1 II

li l

I I 1 U H I I 11 1 1 / r i I I I V ,1 I I l r i ri .T I I I I I ri II I ri ri ril Uri II li ri H UHI I M I i l SH

.1 .

I 1HI

11 H

UH I I II Jl

11 . r i

SH l

.1 I

I I H

H r i

r i

IHI 1111 /H
H

si

IMI

li

H H

uni

rHHiuinr

HS
l l S l H U

I II I H . I M I r i .ri H M H / r i I H I l.rillril. l

.1 I

H r i /

r i

I H I

H UI I ri ri UH I

r\ ri
l

ri H HI SI

IM MI

.ri

.1 1

.HI

H /H l . l r i I l

Hill I

UriH )l ri IH U I J t i r i I 1 MI

I ril

I I I U H I I I I 1 1/ r i I I I I H S I I H l r i H HS ri IIIII I UH MIMI II ILrlUrlLIIrllH

H I

Ut 1 ri

ri UH

rt

UH HS H H UH I I li 1 II MI ri LriM/rilri

ril .1 . U H UH ril I

H I H

UH H

I UH

IM MI
II

.ri MI

S ri SI I li 1 I I

1I

1 HS I li

ri H

lri

I II I

1 HS II VH UH I I I r^ril lf 1 I J

II

H
ri

H
H

I I hll.l-lll-lrl H l U I J r l r i ri ri 1)1. M I H M 1 1 H M l . 11 J H ri I I

l .ri

I .1 J I J I ri I Iri I 1 ri ri SM I .Uri I I I l f 1 1 ri IJ HS ri t J [Jl-; u Hl.H Mri H I I Jl I ri ri ri II I .1 11 HI 1 MIMri/ri l.U SU I I Iri l .1 1 IMS I HI / ri II Iri Uri DU IUI I1M SMMVMMIH IH. I 1M I T I I 11 II .ri I .ri I J/ ril ri I 1M ril .1 . 1 IM M I 1M I T II II II .ri [Hill SI .III M S /Srl I I MUUl.M M SM Ml.lrJl_ UM MI.UHM ril [Hill UMUUl.M M UHI I Jl t 1 MS t 11 Iri M ri VM IJM II ri M Il 1 Irill II I I H 1 I H H I X riI l __l~\MUUl.M Mri I UU IUI UM l.UrJ III U I I 11 11 II Hri UM ri ri M UM l.riM ri I 11 /ri ri I I M I I I I I I1M ri l.riU V , <-* ri SI 1111 UHI MS I H Uri I li ri H UM ri I 1U ri I ri H H I I II I III ri ri I SI .1111 Mri

Ul. Ili

ri ri

MS M SI .1 II II I 11 I

M I M I J I I 11 I I

I Jl H V HI IMI 111 II

I 11 HSI ri I I 1 M I I I . I l i .ri

IMIHII.MIMri

11

MUriM V l H I r i M IIJIMVri/IJIri ril I H H UM II I I l - ri I I 1 Il 1 I MS I I ri ri l . I S 1 l .Uri I I I I I I II II I 1M I ri II I II ril M IMI .1 II VHIS H Il I ri I 1 MS ri 11 I 1M I l I ri I ri

ri H

ri

VH

UM

I H

ri

cuisuiiiui ue caiiiicaie i iecunveisie piuiesiundid cauzate ue anniHpntp HP munn si holi nrnfpsinnalp la nix/pi HP unitatp
r\ Il I l UM Ul J I 11 l .1 I ri ri I IU I II ri .11I J lllll JM l .Urlili Ml I IMI 11 11 ril ril Ul MS ri Hit 11 rJSlJM ri SUI. ri M l.rJU/rJlM UM ril.l.UM IM UM M l.rJ S

I 1 MS I 11 ri M 11 tri! Iri INUMI I I I J l l l l r i l M


V

.1 U r i S IH1I ri ri II I rHH U n HSI IMI niHMUM I Il H.HI1HI. I H I M M I [ 11 1 H H UM S II I ri II MS ri 11 UM MIMI 11 II .ri [ Iri l .11 ri I M I 1M MS M I I IMI II .ri H ri ri

SM

HH/H

I III I H

. r i

cauzaid ue acciuente ue munc i uuii piuiesiunaie ia nivei ue unitatp sunnrtatp Hin FnnHuI HP asinurarp npntru anniHpntp HP
U l.ri SI UIJ U U M S U Mri l. Mri ri M_ IM l ri i,i j SI .ri M A< ri UM [IMI I I l I H V H /

IJ

Miri

rJSlJM Siili H

ri H UH I 11 H H UM H I I IH H I li

I SMI I HH V , Hri H SI .ri M Il I ri IMI S I I H I l UH HI . Il IH 1 1 r i 11 1 1 r i I r i IHMVri/IJIM ri \ , SH SI. H l .ri Siili Iri I J H I J J l . Uri MSUMl.lrJ Mri l.U 11 J 11 I M I l.ri V M M SU M l J MI J U l . l U M Sri l . J I IM I 1 H I 1 H S H H S I .RI I VH S I I H 71 J I ri UH HS II MII UH - SH I .t 11 HI 1 MIMri/ri

ri
Z I

11

l .1 I MIMI 1 I

ri

UH I 11 H H ri H.ll Jr V IH V V Jr IVI

cu suma cuiespunzdiuaie tipuiui ue suuveniie, scuiiie i/sau rpHunprp splpntat HP restituit HP ntrp anpntia iuHptpan npntru
H
I L

HH

II H IH UH

UH

[ I II H 11 . r i n

H/Hf I H I H H . HS

V TH

l ,11 H

I IH H HH/H

HM

V J

HH

11 IH

IV III I H

M i r i H M SI I I ri

S11 II ri ri l .ril H Sili I Iri I IHIHH . IH J ri lllll V ,1 I MIMMI! ri UH riSIt IMI ril I U Uri UH rilri UM ri Uri rillJ U H I MU M l.rillJ I M I HI 1 ri I ri I S I I ri UH I 11 H H A* MrJ I IM SI.ri M MSIM ' rvrl IIMI.MIMri IMIIIIlIlIrilri I ri ril I1I.I1M I I 11 1 1 I . ri MSIM

1,1)
i_. or iinuuiie c or nai uaior aia ue anuaiai or

suma prestaiilor pentru trecerea temporard in ait ioc de muncd naii7at HP anniHpntp HP munn si hnli nrnfpsinnalp la ni\/pl HP
I H H S llllfll li IMI 11.ri SI [Hill H H U I II I I HS 11 I rilMIIIII ri H UH HS I 1 H H UHI lllll HI I UHI H UH r - vr i I IMI r-vHUMl .HI Hri I UM J I IH MI .1 II HS H SMIIIri IJ HS ri lllll I U H M I HU MI .HI Hri I IH IMI . MI l .ri M / ri I ri I IH ril.l.IlH H UH I III I H . r i S UIJ UII I HSI I UH ri H ri VH

I I I 1

UM IMI

MM 11 ril H

SIIIlIlllrilM I I I IH 1 UH 1 HS I H H H rHr I IH I H I HI IH I i

Pillili!

I1M

ri S I 11 11 ri I M

I I M I I I I I

ril.I.IlMMIM I1M

I I

11

11

I . ri S I

IMI

i .

I S I

II I II HI H I 1M V HI S H 1 HSI H H H I H IMI .11 UH II VH S H IH H I 11 I I HSI I IS 1 ri ri I H UH l.rlJ/ri H UH

HS H S II H H S TRI l.ri l . r i l M S I I I MI 11 .ri SI IH J UH I HSI I ri H

ril.l.IlH

UH

ri VH UH II ri H SU I Jl I ri H IJ rillllllll I IH ri S 11 J II ri H U H M ril .1 . 1 IMI 1 I M I IH 1 I I MI 11 .ri I H J I Iri/ ri UM l.ri l.M SM l.l J IJ MIMri/ri

l.M

SM

ri

MU

M/M

Iri

IJ

totaiui veniturilor care constituie baza iunard de caicul a nnntrihiitipi Hatnratp HP annaiatnr la hunptul asiniirrilnr npntru domaj, potrivit prevederilor iegaie in vigoare, se caicuieazd prin nsumarpa ha7plnr lunarp HP nalnul a nnntrihutipi inHiviHualp la
M l l) SH UH H I .1 11 III 1 MIMri/ri l . l SMIIIri MU H/H ri I I HS H UHI lllll Siili H

cuiiiuuuua uaiuiaid ue angajatul ia uuyeiui asiguidiiiui pentiu somai notrivit nrpvpHprilor Ipnalp n vinoarp SP nalnulpa7 nrin aplicarea cotei prevdzute de prevederile iegaie in vigoare pentru nontrihutia Hatorat HP annaiatnr la hunptul asinurrilnr npntru domaj asupra sumei bazeior de caicul aie contribuiei individuale la hunptul asinurrilnr npntru somai.
UH I HS 11 I ri H . L - D n ir i o u i i e T o n u u e a a r a ma r e a a iD r a i a u e a n u a i a i o r llllri SMIIIri S I 1 1 li 1 1 I ri I ri I I I ' I . 1 11 I I I M nri/ri UM l.ri l.U SM I .1 II III 1 MIMri/ri l.M SMIIIri I l H I HI II I 1H HS11 1 1 H I H [ 1HI 1 I I I I H [ H H I 1H I I U H II H I II 1 UH 1 HS I II V ri S MI ri UH I 11 HS H UH

rHH

U MU

nr H/H H I ri I I SI 11 H H UH S UI IU H U I

HS 11 1 I H

H H H ri H UH UHl.HS

numdi cazuii se cumpieteazd cu numdiui na7iiri npntru narp s-au anorHat aiutoarp HP HPOPS
I 1 ri UH ri VH Il ri H . 1 1 I I l Iri I IH

.SH . H HH/H I.ll UHI HS HI I li UH H UH I IH I H H H S I 11 11 H H UHI Il MI IH

SMIIIri

H 11 H I H

ri

IH

H UH

baza de caicul a contribuiei datorate de angajator, coniorm Legii nr 90n/9nnfi nrix/inH nonstiti lirpa si i itili7arpa FonHi iii ii HP yaraiuare pentiu piata cieanieiui saiaiiaie, cu inuuiiicaiiie ultprioarp la FonHul HP narantarp npntru nlata nrpantplnr
Sri ri I ri H l .1 II III [ 1 SH I IlIHU H H HH/H I SI II II H H H / H H i l l

cuntiiuuiia uatuiatd ue anyajatui ia runuui ue yaiantaie pentiu nlata nrpantplnr salarialp nu rntuniirp nntrivit nrpvpHprilnr Ipnalp
HS I I H I H SI 11 H H UH S H

I U Uri lUI I Sl rl I IS I H I
l

OUIIM

Si :il I

11

rl

UIII

UUI

l l lUUl M

Iri

S fi ni rl i

ri

ri

11

Uri Iri IUI U I U I

UDII IVII ui eveu ei nu i l eu ri i e III viu urii e


~iH I I li I I H H H / RL I I I H I IH I H II H HI 1 I I I HI I IH H S H r i H ri 111 Iri I ri 11 H M I M I UH MIMI ri Milli H l.ri HI II 1 UH riS U l ri l .1 11111 1 Mll 7H I IlIHU H HH/H I S H H I HI 11 H / HI H I I 1 I I H UH ri I H Iri Iri 11 H U H IHIMI r i S 11 1 1 r i I I II 1 U H M SI 11 I Iri I ri I H I H I I I ri l.ri HUI 1 lllll 11 UH UH SI Iri H riS 11 J II ri H IJU Uri I I J I J HI MI HI I I HS H HI . IMI 111 1 I H I H .ri II 1 MI IMI II IHIHH II I III II

I U

UH

I 11 H

ri

ri

riS

ri H

M II HI UH HS SH I I H I H H HH/H S S H I IMI r i s i l i M i r i MI I IH riS l IMri

I H Siili H I ri Milli UH MIMI

SI llllril

[ IH MIMI

l.HIH

ri

1 1 ri ri II 1 I M I

S S H I IMI r i S 11 1 1 r i I I II 1 U H M SI 11 I Iri I HS H SI.MIN UH I 1 ri ri ri l .HS I H l .1 1MIIH 1 MIN H I H IMI I 1 HVHI IH 111 1 H I I ri UH ri I H Iri Iri 11 II I ri SI 1 I 111 ri I I HI H H I I I V 1(11 Iri I H I I I S I I I I r i I ri I l I.rilH I 1 M [lllll r i I .1 I I I I r i I H r i rlI.HSIH H I .ri I .1 I Hri / ri III I I I I S I I I I Iri I H r i H S I I 1 I 1 1 ri I I I I I I I 1 M [lllll I . r i l H SI 1 (IM SH I H I li HU HI 1H I HSH H IH 1I I U I II Siili/ H I H HI 1H H MI I H H HH UHI I I

HIIHXH HS

HS 11 1 I H

111 S S HH

HS I I

HHI lllll

HI 1 1 1 1 Sri H H HH I H S I 1 I H M UH H U H I H I H UH SI IMI II H SI 1 I ri ri MU l .ri I H ) r i s i l i r i ri H Hri r i S 1 1 I 11 1 r i I H 11 ~iH I H I HH/H Ul I MS I I H I HH UI I HI MSI II I I I Il I I H S I H II H SHI .lllll Hri V , U H I H-\\ I M X r i HSH 1 M I ril / - I 71 H[ )l II I I UH ril J II II I J H Vri/ Il ri ri SHI. J Hri n I H 1/ ri / F-\ I 1 1 1 r i I r i 11 I I T I I I r i Sri I U S I I n - ( .1 II I UH I I M I I .I VII H UH MIMI l .ri H SH I JH H II .ri / ri UH SI. I H UHI H H X r i HSH IM I ril rCHIIl / M II HI UH HS 11 1 I H H I I li 11 HU SI I UHI I I /ri - SH l.l Uri UH l .1 IMI I H HIl IH I 1 ri I 1 ri ri UH ri 111 1 ri I ri 11 II Iri MM11HIMI ri SI 1 1 M I ri I I 11 H l .1 J I I J H H r i / r i I I HS riS l . l I M I I ri IMI H HI . H H V UH r i S 1 1 1 ri 11 Mri UH 1 I.rilH

UH 1 SI llllril SH I 1 1 11 11 .1 I U H M l.HIH S i r i i *_:i_

H V r i / l H

ri UH

llHI.IrilrilIri
L MRLL RL

OUUVH
I

i MUUI i

r^eu uu ei i i uu I
I H

m i in

i _eun n i.
I.I1II.MI1

t i/ /u n/_
I .1 I I I I I I I 1 I I / H III I 1 H I I I I I

H I HH/H II I 1 MI I I I

I:II ni uu n lu ri i ne si cu
M UHI II I I HI HIH UH

u H id i
HS I H I H

H un ei iu ri iei

HI HIH H

.l UH H S SH I I li I I H H H / RI UHI 1 1 r i 11 I I H r i / r i

1 H/ I HU MI

HI H

V ,H.1 l . l 1 I ri IMI HI I H I H /I HI II II HI UM riS 11 J II ri

SH 1 .1 II HI 1 MIMri/ri SH HI H HH II I Milli "1 H UH 1 1 / SI .1 I I I

ninnili I J II ri UH HS ri SI II . ri H

UH 1 l .ri I H SH Uri 111 Hrl/ri l .1 I I JH S II I J V H H SI. I H S IJ JUri l .ri/ UH l .ri H r vH i il u n II UHI II I1MIIII /HI Srl HU Ul. MIM

I Ir

SI1IIIH

SM . H HH/H M M M M l . ri/ri r i l J r i r i l I J V 11 l Iri H S 11 II H MUHII M /H ri r i UH I H 11 1 l UH

HSI JHl .

IH J

HU S ri

Siili UH

UHM

HIH

MS

riS II

ri

ri

IJIUIHIIII r i s i l i I 1 I I

1 SI llllril .HI 111

I l r i HSH l .1 1 IMI IH I /ri ri ri . 1H

.1 1 I H

11 11 11 /

IMI III Iril

l.ri/L I I I

lt-!

MUM

M III IUI I

ri V

I.I I

I R! UN/N

1
I

II I

I lri

r I . ri I I H H I I I I I ri I H ri S I I I I ri I H >\ I! r! .ri I H

.1

i l l 1 1 l H l Hri / ri Ir!

I .1 I 1 H I

H 11 ri I

.1 11
I I I ri

II.(-l III

11 H UH

I I I

ri L lt lri Iri III MI I l~_ l.I Jl .^Hl .11111

II 11 L 11 L 11 I IH ri V I ri HUI II Ut-* lllUIIUrl Hri L

ri

l.ri Irit UIMI

Mri

rl.S

V ,1111111111 t i r i M I M M I . r i

l .1 I M I M r i

ri

UMSIIIM

H
.ri

i i H ii

i rill

H I

ri s i 11 .1

ri i n

ni tinnii u i m i

II

II I 11 I I

I II I

I I IN IJ
.ri

11:
mi

III I I I

\ ,I

IN IN I IN

N UNI VI-!I UHI

NINII /NI IUI

.SU
I I
.11

.I I
I
ri

UN/N

IN

\ .I

II N

11111

RVNR II IUI IMIIIIINI HI I L.N/LLL


>\ ri

1 1!

I .1 I I I I 1 r i H r i / r i l . 1 1 I I l l r i l l .1 I M l . r i t I I I - .su ri 1/ ri

I ril 1 II .ri ri I lri MIMI Srl

. r i

I IMI M
Hill II HI H I H / I I 111 I I IMI HI I I M U I r i U

se completeaz cu total concedii medicale pentru ngrijire copil hnlna\/


I l I H H Vri l .1 I M I M r i Uri I M l .ri

I I ri IMI rtril H U I

i .n.M it i

M HUI
M MSI.

IMI 1 1
Uri Sri

Iri I

l .ri/ M

ri Iri

ri

IIIIIII -; II II INI I-! III I


I I 1I I

UN
ri ri

/NU
.HI 1 II HU II ri H UHI H M MSI II ri HII ri

.I

IL LI

11111 I

LI-; I I I I I I I . N LI-; N S I I I U N I
I .1 111 I

II H HH/H

I l r i

I MSI
SH

.MSI / - \ I 1 1 ! A r i

riSH 1 MI ril ri t i r i I l / I H H I 1 UH HS ri S H l .1 I I I I 1 H H r i / r i r i S H

l .ri II .11 Hri/ri l r i ril


H -_

V ,1 I I riS UU 1_

r i /

I.
_

J IM

U U M U H ril

l .

r i l t l M

RISI IMI
/UH

- ntrii li I l r i

HS H

UHI

IMI

r i l l r i l

ri

IHI

11

li li ri I ri

UHI I H IH HI Mirili HS H H ri I H 1 ri I ri H H I I I I I I UH ( I IMI II,ri SH l.U IIIM HIHri/ri l.U M ri IMI lUlri UH / H U HS ri V ,1 I H l r i M r i t i r i I l r i / r i U H l . r i I I . M I r i l .1 I M I M I 1 I H lri HHnn ri 11 ! I |! I III-! ri H H H l .t I MI .HI 1 IMI I IIUHI I 111 / ri H I I II II III I I V )I I H llril UH l I : I l I H H I H HI 1 II .ri H I IH MIMI IMI .ri I lri l . ri H H ri ri UH

~ 1 1 UH M l III II I I I 1 1 I I .H in/ /i il i: i. i II Iti I I II .ri UH .1 1 1 I I M I H I r i M I H

H ri H SH ntri I 1 Ml / H I 1 HS ri I l

t i r i

IH

MIMI

II MUMII

I M
II
I I l

H HH/H

I 1HI 1

,U

Milli

II

III1IIIIHIH UH l.II

I I IMI l H

ri

I-

Ilri/ri-

I I I I I II I II l .1 1 1 1 l l r i l I lri/ H

H V II H

- SH

I.IIIIIUMIHH/H

H I I H

/ UH

I1IHSIHI

II

MH

I IH l .ri II .MI l ,t I MIMI 1 1 I Hit ri H

IH
H

IMI H ri H l .1 I M l , H t 1 I M I I UH Sri I HI 1 II .ri H I IH MIMI I I H V H H H I II li I ri V H

HS H SUI HIHI HI Uri

H / H I I I I I I I r\ ri I li 1 I I I .1 - SH i ; fi / II S S /ri III l i t i r i l l ri H

I I I I l r i / H I HS H I H IMI SHI I I H S H / H

UH

ri

ri

11

UH

I IMI

tlllri ri l.M I ril SI I UH II H H H ril Milli ri H HIlHri MI . ~1 > ! > ! / / ' I I I I U I I I II HI IMI ri I I H

I IU l .1 1

I 1 H ri

lri ri l.rilM riSH IMI ril MI ri IMI,Irli I li HI I HI Uri I Irli H I I I I I HI Hill Ml I .1 I M I 1 I IIIIIII ri H UH HAI .11 J SI

I I

HU II

ri

I IM MI .ri

ri IM I I MII I IH UHI .HS

SH l .ri II .11 Hri / ri I IH M i l l i

I IH r i S I 1 1 II H I / .~\ S IO. I l I Milli H I I r i 111 I l r i S I l l r i UHI I M I r i H H r i r i S III r i H l .1 l i l r i l r i l .1 l i I I I I 1 H l HI U r i r i I 11 I I li I H I l r i l ,t I MIMI 1 ri Uri I ri I UH HS ri

r i

t i r i

r i

I I

MI IMI

S I 11 . r i H

Uri

I I

ri

ri

UH

H I 11 1 1 r i

IHri

ri S II I 111 ril ri

ri

ri

IR

L.II
H I -ri I I . 1 1 1 ri ri r i I I I IlHUrlSHSIH I lri / ri H I .

I ri I 11 ri

I / ri I .ri l l l I .1 . l l r I

IN/N
Hri/ ri

RIL.I

IU H

I r i l i

t IH / H I 1 HS ri ri I HI HI UH I I 1 I I HU 111 I I HU Iri H H / H - r\r1 SH t i r i

UHI

I M I

SH

I H

SI

/UH MI HSIril II I IH MIMI

l .1 I I 1

I li I

ri U

H HH/H H I l r i UH H / H HI HI HS H H H .ri H UH MIMI U H l .1 111 MI I ri

l ,t I MI .HI 1 Hit I rvri

III
/ H

U H ril - SH

II

HS ri

UH MIMI

SI.

\ \\ R A \ \ - \ \ \ \ R A \

L.I II

H Hri/ri I .1 I I I I 1 1 I Iri I I I I Ilri

I IH

/UH
I
I I HS I ri I I I ri H I H I II H l ,t I MI .HI 1 UH I UIMII l.ri M UH MIMI SI. \ \\RA\\-\\ \ \RA\

\ .III
/ H

I ri I I ri

II HSIril

S I I

II I ri I H

III
I I M I I /\ . 1 . 1 SH l.II I I I H H r i / r i m / r i S H

HI

l il i H I li HS

H r ry H I

s 11 1 l i 1 11 r i i H u i I 1 ri I 1 ri ri IMI .ri I Irli . ri H I

H.-I.I UHI IMI


I li 1 ri ri

IH
11J l 11 .ri

I I
SH

I .1 11 l . I

II J MI Mri/ ri

I /ril .ri R ir* ui.ii iiiij-iT3 I Uri/ ri - D i *V I 11 II I Iril r i i

VH III ) u. n n

II

I l r i

UH /

H I H

HS

ri

I H

11

r i li inni

U I

VI

li

I IMI

Iri III li

ri

M I

l .1 1 H H i r i H/H UH r i S I l I ri V . 1 ) 1 r i T - \ l l t 1 IM UHI IMI IMI rillril \ / r i l \ R \ \ \\ R \ r\ r i / H

| HM

UHI -.-*

11 i i i i i i l i 1 - . - *

IH

SI II .ri H ri H HII

UH

S ri I I ri UH

I ri I H

rllHI HI UH

l ,t I MI .HI 1 IUI I

HI 1 II .ri H

Mlllrilri

I I UHI I ri

II

HS

ri ti r NUHnn UH MIMI UH l.ri l.M ri tiri r i

S Milli /ril.ri I li

ri H Ilri/ri II

I I II

I 1HI riSHS H

Mri/ri

UH

l.ri l.M

HUHI

H
M ri

II

I
II

I
HI

li 1 I l r i

HU
UH

SH H I l ri / H

HH/H I I li ri U HSIril

S n

ri

UHI

ri)

l ni t )

ri

Milli,

UH

ri.su

ri

- I/riI

.ri I I

UH

I 1 l .1 I I

I l-.T

'

I lri / ri ni . r SI II .ri H t

I.

IH
I ri I H
i rllHI HI UH I .{ Il II .HI 11 III 11 1

S ri I I ri U H I r i i

I IMI
i .

1 1

. r i

M N

UHI III

.*
ri \L I I H

IIIIIII

-.i

i i i m n

HH

r I lH/ri I II H UHI I H V .1 llrIHI l(ll\l ni . r / 11 r / H

I I I I I II 111 r

UH
HSIril H ti r y

Ilri/ri r~vri

IMI

II
ri

S I M I l 1 II H IH S ri

H..

UH MIMI

I .

IL
H

ri

RIL
SH

I / .

HH/H

L.II

I I

11

I I

ri

I I I I
ri HAl.HM ri ti

llllrl H /UH .^1 I 1 II ,t I I I ri I HIIUHIHIUI H HS 11 II ril n n i MI I I H I H .ri ri I I I 1 ri I ri 1

II 1

t i r i

l . r i s i i t i M I M I \ \-\RA\\/RA\ U H r i S I t 1 1

I IM II 11 I 1 1 I 1 1

1
I

II
riS It 1 1 ri I IH I ri H Hri riS I II Irli H n t i r i l .riSI Iti

MIMI

I Hri 11 / ri

UH rISt 1 1

ri

HAl.HM

ri

II

I -ri 1 1 . 1 I 1 1 I I V . /-\ . ^ rilUlrilrilIll I / S

I I H I I I I I

I I I

ri S 1 1 I 11 ri I

L I
l.ri t i I 11 I 1 1 I 1 1

MI 1 I H

ri I I I 1 ri I ri 1

II
riS t 1 1 I IH I ri H Hri riS ri

ri H

baza de calcul plafonat produsul dintre numrul asigurailor din lun pentru care se calculeaz contribuia i valoarea corespunztoare a de 5 ori ctigul salarial mediu brut. CntaAnnN = nota rin nontrihutiH rin asiniirri snnialn datorat
DCP
UH HIIUHIHIUI I l r i / r i UH UHI I M I I l . r i II .MI SH H H I H II M I 11 I I ri H UH II MI ri

V r i t i r i r i I I I IMI . IMI 1 S I I

prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale HP sntatp afprpntp

nnnnprliilnr mprlinalp npntrn sarcin si


ri 1/ H m HI II II I / H MI HS H S Hill riH U I r N U H l.IHl liti riU - S H l .1 I I I I H H r i / r i l . M H,1,"l UHI I M I t i r i UH / H

prestaii suportate din Fondul naional unic de asigurri sociale HP sntatp afprpntp

l l r i l

mnnpHiilnr mpHinalp npntrn nnriiirp nnnil


UI 1 I riU

' R \N
/ H HS ri I I Iril HM Iril - SH 1 .1 11 SI 1 I II II I ri I H I I I 1 I M I I /\ . 1 . 1 ri I SI .

II 1 Ml Mri/ri

l . I

l l r i l r i u

t i r i

UH

HS ri

s i 11 1 I r i l l

1 1 i ri i II ri

III

II

11

II
H H UIMII l.ri M U H II I H H HS II UH I MSI. I I Iril HM Iril

III III.

RISLLIIIRIL

SI II

.ri

S ri I I ri I ri I H l .1 1 I l r i I r i MII ri S Hill H H / H HS H I IH Il HI . ril II

ri I HI HI 11 H l .1 11 II .HUNII II riri Uri U I I IUI r N UHI Sri H,1,"l I H SH II ri

HH/H H III

SI I I I III

ri

UH I H mrii i il il SIIIIIH S I l i 11

I I

H U r i / l

UH

I J

l l l l r l

ri

UH

ri

ri

I I I r MI i H . i . i UHI I M I MI UHI ri Ini UH MI I I II I 1 nn / i l r i I 11 I l i l r i ri Milli HIlHri Il II .ril Irli . ri H S H I .1 11 I I I I M I / / RIL / 11 I I 1 l.M H / H S

H I II li I ri

ri UH MIMMI.ri

Hri/ri l.M SUIIIrl I II II 1 IMI .ri H ri H II 111 rill

I II I

H MI lri ri I li

H ri M I UH HS II H

I l i 11

III
I

I ri/ H SI IH SI II .ri H

I H

H III

HIH

UH

I H

II

/ri

UH

SI li I

ri

IH
I ri I H
ri I HI H I I

Sri I I ri U H I

IH

l .1 1

l .HI 1

I 1

.ri

l .1 I r i V I I I I I I S r i H S H l . 11 r i II I ri ri V MH MIMI Il l r i l l r i l ri H HII Mlllrilri UH II IMI l ri I IH II IMI l ri l .II H S l . l l l r i M I I I 11M H l . H S l l l r i UH

l.I II IIIIIII

I I

I ri H

R~VRI
.TI 1 1 I

i S r i

/ r i I I r ^ H .O lri I JI M UM I 1 I M

Iri

l .1 1 I 1 1 M Uri ri I IM ri S It 1 I ri SI II .ri H I HI I MM Il I IMUI Mri VII H SH I .1 11 I l.M S M I r i

I ri

t IH

I J MI Mri / ri

H /ri r i s i 11 II ril

S I
I

11 1 r i l l

1 11
II
UH

i ri i

INI

R I

11

LI

11

LI I

r i

I I I III.

RISLLLLLRIL

SI II
AE

.ri H

IH

r _ / _ nnemn zai sanaiaie iconTorm umonanie Sri I ri Iri IH ri I H I HI UH LUMI .HI I t i H .ri H I IH MIMI I Jl

uraenia A

MUMI

I M
I

uuvernuiui nr. mo/zuuo. uu rnouiTiuariie N

uornuieiariie uiierioarei IIIIIII

miri \/il

. )

UH n

H i r i

II

HI

ri/

SH

HH/H

HS

R~VRI
.TI 1 1 I

I ri S

r i

I I

r y l . ri / S U I r

H.l. MH MIMI Sri II . I IH i II I I H

ri S r i H S I l i 11 H I I ri li
E-I E-I

rvril H IMI IMUIIIrlI H / H - SH I I li I II H Hri/ri I II IMI I ri SH H HH/H I I l r i

l . ri l l r i l . II /ri IIIII li

UH

H I I I

I I li

HU

II

HI

II

ri H

UHI UH

1 S ri I I ri

f ri III I ri Milli. UH r i S I IMI ril SI II .ri H Il II .ril Irli . ri H H I IH 1 ri ri UH MIMMI.ri I UI I HII I H II HU II ri H UHI 1 Srill I ri SI H / H rx ri I 1(111 .i / ri V l.U S I Iri H I /ri H I I U H H U 11 I I H ci S I I ri SH ri lllll I

I ri I H

ri I H I H I 11 H

IX J
H

I II-;

111(11

I M

l .111 Iri I 1 ri l . 1 II 1 I 11 1 SH ' r\r1 S I I l.l I I

1 II MSI ri I I I

H HH/H

HS

II H HH/H

II 11 .ril Iril , 11 ri IH I HI I IIII II HI H lllll H H I I I r I H / H llll .1 ri 11 Iril H ri III II ri H I I HS ri

I I I I 1 1 1 .ri HS H 11 . I

- 1111

I ril

S I I I Ari H H r i l Iril . Iril M lllll UII H I I l.llll I I HS 11 I

II 1

Sri ri ri H ri H H H l .1 1111 .HI 1 I I UH I III 111 .ri l . H J /ri ri UH H , H H UH I II 1 HV I VH UH MMIIHIH U I I HI lllll ri H H I I P\H 1 I I .

IlIHU l.ri H UH I III 111 .ri S HU II M ri H H,"!."!

ri H

ri

.l

I I Iri - SH UH

S ,11 / ri

U I I I Iri Iri

U I

SI rtril

I
ri H

HH

Iri

III

UH

II

I II ri

Iri I

HI 1 Iri I I ril

H HH/H l .11 SI II I H I

Iri

1111 1H I UH ri I J

/ ri lllll I HS ri UH I

S I UI I Hl.H UH Hri

1111 U l i i H H S

II I ri

11 II .1 ri 11 Iri I H I . UH riS U J

rl II lllll

ri III I

SI II .ri H

S ri I I ri I ri IH I III 111 .ri HU II ,ri M _ II II UH I I - I MII HI I I H

I I II I ri ri ri 111. UH H H H I I II II HU MII II II U(J UI1JIHSI1JI I ri IH ri II II H l.M H I I UH SMIIIri SMIIIri S UH ri ri

I III 111 .ri l.rill/rilri UH HI ,1 ,11 1HI IIH UH HU II H H H l l l l l MSI I I Iri H H VH UH M ri R. U l.HI I l .ri l M M lllll r IH.TO U HI HH SH rtril r 1 Jl U -~

r\ ril lllll ,U R Rri/ri H H H

rx HI II II .HI HH

/ril llllll I H H H

SUUlJIrllM

(IM I I

UH / I H

H UH 111 HS H UH HS 111

I II

I HU I I I

IIITII1I I I I I I UH

S I I I Ari H U H S H I 1 H UH I I M M l .ri S H

H I H II I I HS 1 I ri H Iri VH UH

I .ri 1 I / ri I ri nrilllllll / MMIIrilH 11 ri lllll

ri l .1 . 1 1 H

1111 /ri

l . 1 I I 1 11 I M I I 1 1 1 I.MII l.rilM M

UH I l.lllll.HUN SI IIIMfl l.ri M

R\H TJ- L

.HLL .IIIHII-! .1 I I
H H Iri I I H MII HI

IH

I I H H /ri - SM

SI I I I H I
I I H

.HM
I III H

I II

.1 H .RIL I-!
MHMIMI H SI UI HS

H R I /ri I . L L S I ML

SMIIIRI

.RI

I M

.1

II

V ML S M

I H H / 1111 1 HS I I

I M

MI1HIIIM/HI

UH 11 ri H

/ I

H /ri

H UH

HI

UH

I.HIl.lllHIH Iri 11 IH ri I

IS MM III

UH

ri lllll

HIH

SI

UH

S H

HS

H H /ri VH UH

r\ H I 1 l.ril/ri H UH ril, , I Uri 11 ri H MMIIrilH l .1 I I U

11 1 11

N
H

II UNI I
H UH

.I

II III

IUN
1111

I I M M l .ri S

I I I I I HS 11 I

II II . MI NI S H
ri H Iri

UH I H /ri H S ri H l l l l l rH HIUi nr - SH lllll l , H U I M I .ri H H IIIMfl I.H M H Hri/ri l.U SMIIIri l ,ri H IHIIIH/IIIIri

\ ,1
l l l l l I H

III IH I IH
HI III SI H r H H /ri III 1 1 1 H ri

.
H

TI I I I IH
H MHMIMI I l . ri ril H r i

I I II H IH
II II 1HT I I I llll I U H

R I L . L . I MI
I
II IH S MMI H I HS H H H

l .1 ) 1 11 I I M M I 111H

MHMIMI

IM H

I I I I I I I I

-H

I I IM

SM

IM

1/H

HIH

I r i

HS ri U

UH

S I 1 1 Ari H UH H UH I I M M l .ri I I M M l .ri S I SI IHUIIIIIII.rilri I ri S I I I Ari H SI UII

l l l l l

UH

riS

UH H

, , I

S ri H UH m II II II J U I I HS 11 I ri H 1111 II I I HS 11 I f(H >1 II ri I I1M

UH HS 11 1 1 ri H 1 1 1 Uri i

ril .1 .11 IH UH I l l l l

i .Uri MIM III I1IH H H

IJIHSIrillI l l l l Ht 1

HS 11 1 HU

SUI II 1 llll IH I - SH

ri H 1 IH ri / ri

1 Iri ril 1

l .1 I llll I MII

.T-HH /llll/

l . f J I U H H r i / r i

l.U SMIIIri / ri

11

II Iri

l .1 11 II ! IM Ml II

SM
IR

I
III M

.1
l.U I III ri H

II I I I M I MRI
l.MU I U H ri SI MHMIMI ri UH H UH

HS
/ril HU

M
l.ri l.M ri R SI I ri UHU UJIril I /ri UM Uri /ril lllri SI riH H I I r i l l r i l riH I llll H I 1 ri H H ril U UH II I I UH r i I llll .ri

tlM

II 1 ri I Iril ,

I l l l l

MHMIMI l.lri MIM

HS ri lllll I

H /ri H S ri I I M M l .ri l . r i l / r i r i

lllll r ri , , UH 1

1 1 1 UH

UH riS I I M M l .ri S .ri

ri H llll

II

UH I I I HS II I 1

ri H 1 1 Iri

ri

H I
VH

.1 . 1
UH I I / H U

MI II M
I Hri H I HH I

M
I I

I I 11
I

11
H ri

II

SI

I II

MS II

MMII HI H ril H U I HS IH UH SIII H 11 II 11 . UH ril ( l l l l Ml 11 1HI III

>H

rtril

II )l HI H H /ri

I I U I M I .ri

1^
I

Ml JH^n UH HM II

I . 1 II II . H I I I I S ri HS ri

- SH

,11

H HH/H l.U H H HH H H H IM H

II 1 ri .1

111 ri l.ril/ri ri

MHMIMI

II LLRLL
111. HS H UH

IH I II I
I I

11 l.ri

I I HS

I IM
UH I I II I

SLLLLLLLLRI L
ril, , I HU SI H H

III
UH

11

II II II
SI Ull

HI

III

RI

III III.

I1M

I I M M l .ri

S I II A r i H U H ^ r i l l r i l r i l t - ' . M H M I M I

11 II 1HI I II II/HI 11

I I I I HS 11 I r\ri - rxri 1 1 ri iiu

ri H Iri SMIIIri H ,

VH H

UH MMIIrilH ri ri UH MS lllll ri riS I ril ri itJin

.1 ..r\R( iiiiiR Hri in i

IUUIUI UH I I I I I
II 11 UH MS l l l l l Ull HS Iri II H H

UI. U

-i . u r i i M M

HIIIIHIHIIIIIIIIII
ri HS H SMIIIri ril I II I MHMIMI H , H

III
IHM I H ri ri

.1 11
HIHri UH ri H UHMHSI SI

11
1 1 IH

I I I H

III I.IIIMIIM
ri ri ri

S M

.1 11
llll

I 11

M I M H

RI

I.LL

l.rillXrilri U H ri riS III I H H VH UH

Uri ri 111 I M

lllll

H UH

II UIMI H H

MMIIHIH MS MIM H I I II ri HSI1IIIIHIH r\ri IM I 1 ri l.M SM UH l .ri lllll .ri H S H . VH S H

l .1 I

ri UIMII l . l

.71 IJ S

H , ri

ri ri UH H/H

r i l l l r i ri 111 MM H U I I H S 1 1 II 1 r i I r i l-Uri MIM UHI11IHIH I llll H H

ril ri

I J

HS

ri lllll I

UH H

H SI . Sri

Mri l . J

MHMIMI l.l llll. HUN SI

/ri

I.IIISIII
I ri ril I P\H / H

III
I J Ml H S
R L

I IM

ri

L. r i L L L L L . HIM
ri SI Ull Iri ril / ri ri HS I H H

S
ri H HI I

IMI . I 1 I
VH

VMIS
UH

MS II

11

ri

I .ri I I

ri I M

I1M

H UH I I Iri

II UIMI UH

MMIIHIH

V I I ril I

IXI l IM I I

r>H D H HHI I I H I I I H l .1 llll .HI III SI llll IH I SH I .1 II I II 1 HI Hri/H l.U II I

l ll lri l

I II HS

ri lllll II

UH

SMIIIri

UH riS

ri

Stil. H M

l.ril/ri

UH

HI .1 .11 1HI

II H

UH

I IM Ml .ri

I Jl J

virat ia rondul naional unic de asigurdri sociaie de sdndtate npntru nnnnpHii si inHpmni7atii
~.ri I
I J . l I I I I ri SMIIIri ri H Iri I ri I I I ri S ri VH UH UH H . UH H U H MMI UH Iril Iri M riS III ri H HS I I MMIIrilH

HIIIIHIHIIIIIIIIII
l . l l l l r i l ri .l I I Iri S ) H ri lllll I f-\ f-\ I \ / 1 n P " ^ UH II 1 ri SH I 11 Iri H

FNUASS pentru concedii di indemnizaii se compieteazd cu total sum rmas HP rpnunprat

n luna HP rannrtarp HP la
ril lllllll ri I I ri M l . UH riS ri S t I I Ari H UH S ri I I ri

ri

UH

.1

LI LL

.MI

LLL S

II II MI I I I

H III

veriiica cu cuantum prestaii de asigurdri sociaie suportate din FnnHul HP asinurarp npntru

anniHpntp HP munn si hnli


U I I H S I I r i H SH , H Hri/H ri SI I HI .ri

RXHIHLLLL MSI M
| .-i iriiierririi^ririi

L IIHI
111

L L II

I IRIL

II ri I M

I M I I 1

II II ri I ri

I IR

LLLLLL

L .ri

rn

rii:i:uierire MHMIMI I I

ue

rrnirii^ri

si r i

imn H H H H UH II I I r i

S II ri HS ri Ul DIHSIOI Irlll-f ( .ri 1 I / ri I ri V . H H S ri M H UH

r i l l r i l

ri l .1 . II 1H SH

H ,11 UH

UH H

I HS ri H

l .ri H

II

HS

ri H

Iri

VH

UH

l.ri/IJI lllll

HH/H

MMIIrilH

m II II I I J

HS 11 I I I

I JH UIMI

ril.l.UM

H UH

RXHIHLLLL
lllll! 11.ri SI I II ril H Ull ri H II 1 HH

. r i I IRIL I 1 I I HS II I ri H UH H H Iri/MM IH ri UH H

1 1 II

II ri I M
/ri H

I ML I 1
H

II II ri I ri
I I

IIIIIIII .H
r i H

.1

II II II

l l l l

r i l l r i l

- rri / H HS H H S ri II 1 ri ri 1

II 11 . UH llll II 11 .ri

UH HS ri

I 111

l.ri

l.riJ/ri

ri H

UH H

ri HH

, , I H

H H

H H

UH IM ri

l .ri III

S UH

111)11 I I I I ri

IIHIIIIII

I I

MS II II
UH H

RI

IH

I
H

VM
UH I

I1M I

III
l .ri S

IHIM
II HS ri H Iri VH UH

( .ri 1 I / ri I ri r\ri / Hl.H Hri MMIIrilH S I l .1 111

ri l .1 . II 1H ri ri ri Iri ri H lllll

III. UH I IM lll .ri m I I II I I J UH riS 11 lll ri

H H

I JH llllll U

ril.l.UM

H UH

IMH MM 1 I SI

Iri

I M I U UH

llllril UH M S U II I I

I. H / l l l
ri M_ ri

I UH

/ri

I HI .HI Hri

M
H H H HS H S HS Ull ri

l.ri

MIJII
lll

IJ

IM ri S I I I I Iri II lll ,~l H ril II 1 H ri

I IH I I

/ HI H

UH

ril

H UH

I I

I II

ri f(H

.1

rtHU

HIHri

II

UH

I I

I I HS 11 I MHMIMI

ri H IHM

ri I

VH HtHri

UH II 11

MMIIrilH UH I I UH IJ I IIHM/HIH llll.I I I UH l .1 111 ri H

nrilllllll H I , , II

rXHUMl.HI Hri UH UH I III Iri/MM

111111)111111 l.ri UH S I UIJ UHU H U UH

I MH VH UH MMIIrilH HIHri

I I HS I I /ri H

ri

I I H I I I I I I

I HU III

S ri H lllll IIIIIUMIMI

m II II II J UH HS 11 lll ri H U UH llll.I I I l.HII/HIH

ril .1 . I JH H UH I I II Jl 11 .ri S ri l .1 .11 J H H UH I I I I

l l l .ri

SI

UIJ

I II
I J IXH

1 I II I 1 MS I I MS I I ri H 1 IA- l . IS MM

II II
Iri

H
UH H

M
VM UH I .ri l l l l l S H . MMIIrilH HIH S VH S H H UH S H

r\ri l.U S J UH 111 I 1 HSII II ri ri HS H S II ri U H I H S II II I r i Iri - I .1 1 H MM H I S

l .ri lllll .ri

HS H

UH

Iri

ri

IS

111

UH

ri MII H ,

llllril UH I.H/lll I UH VH IS H U I I HS I I

/ri ri ri

H l.ril/ri H UH ri l ,1 ,111H1 1

l .ri lllll .ri

H UH

UH

IJ II

ri SI

ri

l.U UIJ

S J HS

llllll Iri

UH VH

l.ri UH

l.ri

Hl.II S ri H

VH

S H

HS

ri ri

I I I I l l l .ri

ri H H UH

MMIIrilH UIJ HS

lllll VH UH r<

l.riJ/ri H UH ri , , UH

I III lll .ri S

ri H I ri

II K IUI

I1M

RISILIIIRILM

I1MI

LLLL

HI

.1 .

11

1 MI I I M H MMIIrilH U l l 1 H S I II r i H /II IA r i I l l l l l l n l ,HSH ri

IIIIIIII .H

LLLL

Zi
HS H

II II ri I HHS H I Ir

Siili Iri

Stilli II I ri I ri

II SI

rHHH/mr 11 H 11

- [ . l i t - ! /H S I l i . ri SI . I U I I 1H l.tll III H I ir .' S II I ri I I I

I I M I I I I I I I .1 l i 11 H I 1 IllHSIril

H M ril

I . 1 I ri I 1 1 I 1 1 I I

lit.

r i S I l l l l r i l SH H

Ut-! riSIl I I ri SI Il . ri H I 1 1-! S r i ri militili I 1 H r i S t l I I ri H UH l l l l l l riS tJM rilH lini III M I.rilH HA Siri U UH 1 HS I li 1 ri H I l l l l HU SI H \ y r i S H I r i __H U l l i I r l HSMHl. V UH SI Iri M I I I ri l . r i / l U r i l .1 1 llllll 1 I I

ri Mr! ril.l.IlH Urli ri Urti

I IH SI Iri H H I I I I 111 . r i S U U I H UHI III M

Milli

IM /ri IM I I I I I ri UH H H H M UH UHl.HS H H HriS II 1 I I ri H I IH Milli I . r i l H l l l l - SH I .1 11 I 11 1 HI Hri/ri l . l M i r i i H UH I I 1 H I I H l .1 1 I I I . H f l H HH/H HIH H l . l SH SI I I li 1H HS I IH / ri I

I lf 1 I I

V I

H ri 1

lll

HA S ri llll tiri II 1 ri UH l.ri/ SI VH SH UH

UHM I H H S-rl H I.IIIIII1IHIHH/H ri SI H "11 11 I IH - SH I.II H S H H H UHM UHl.HS ril.f l l f l r i l H

I IH I H UH UHI

MMIIHIH

SMIIIri I I H H ri H IM II IH I 1 H HS H I I II I I I [ 1 S / ri I ri VH H I Ulli Ulli

H II I UH ri I1H I Sri 1 I

ri

VH

MMIIrilH I H ri I I S I ri I

M HM HI I I S ri I ri I II

HAH UH Stiri H H I . r i l H riS I 1 1 1 1 ri I I I I 1 1 SI II .ri H r i S I I I ri H Sri ri I I

r i l I 1 1 ! Iri

UH

ril II I

ri

Ilri/ri

I.ll

ril.

SLC|IUNLM
/ r - HH

individual de muncd sau in baza raportului de serviciu, precum si Hin nrinp altp antivitti HpnpnHpntp ptn V
r impuz ii pe veniiui

UIN

saldili, ueidicai pe seuiui

DrinciDal si sediile secundare


l .1 I M I M I 1 I I ri I H

SI Iri

H H

IIHIIIIII

l .ri

MM

SH

Il HIHSIH

ceaiul nrinciuai Urli.ri SIIMI . T I I I I Irl I1H H Sri H Uri l.M I 1 1 ri I ri H S I Sri ri l.M I H H S S ri IMI SHU M I M I MS H i l l H I I / I l JS I; H _ H I I l . l 11 S i i UH Il IS l.l IH SMIIIri I H I 1 1 H H I I I ri I I I 1 I I I ri I H 111

HAH IHM 11. r\HI II II II H f i r i l 111 S I I I I I I I III Irl

ril A\\/\ l ril t-1.


r i H ri ISI UHS ri Stiri

SI

1111/ Hill 111 . I I I I f i l l i

I IH VH I llllll I I ri I I HU I I M S IU l. UHM H

ri II I ri SMHl. ri U r i H

UHI II Irli 1 ri UH Irli H I I . r i l H

ril . V ri Hri rz. oeun seuu uiire I 11 I 1 I I H llllll

I I

SHI . II I I M I

UH

ri I I ri I ri I H

l.ri

SI

.S I ri

ri

I I ri I 11 1 1 I ri I ri

HI!.

TM l .1 I I I I H H r i / r i I I ri UH I .ri I I H [ 1 ri IMI IMI I . r i l H ril SHU >1 V , ri S HI ri HS I 1 1 ri 111 S S H I H i l l r i S I l Iril 111 UHM I SIlIHri SHI .1 II lf Irli H I.ll I I I I llllllll . 1 I 1 H I S I Iri I I H I.rilH I r ri I I X hri / ri \/ HI llllll I I I I 11) - SH I .1 1 1 H t 1 H I H r i / r i I I H I I I I I I ri SH H V U H ri I 1 ri ( .ri I IH SI Iri ri Sri ri I l i 1 11 I V I I HUM / / .il / l 11 ) 11 I I I I MM H S S r i l H I H V II li 1 I IllrilllHIH I IMI 1 1 .H II II .ri H SI llllril

HS H riSIUMI rilri llll I r T If II llll V II ril H SI

t i r i

I M I r i S I t i M I r i I I I I 11 H ri H ri S I I H I ri 111

[IH M i l l i

I f i l i l i I I I I Irl I1H ri

I li 11 I

HIl I I I l ,1 II 1

I IH LS

I r i I li 11 1 ri I H ri 1 ri r H S I .ri llll Uri

\ ,1 I H Irl I I ri UHM l l l l

Sr SHI.IIIIlril 111 S S H I Hill

- SH

[ 1HI SI Iri II H H

riS I 1

cumpieteazd cuuui ue niiegisuaie iiscaid atiiuuit iiecdiui seuiu spnunHarnarp arp nhlinatii HP nlat nnnfnrm Ipnii nsnriinHu-sp asigurdriior pentru domaj, potrivit iegii, in iuna de raportare, 9" npntru nprsoanplp narp nu sunt asiniiratp nhlinatnriu n ciiieie cu aiinieie ia uieapta. Cnlnana Suma HP nlat" SP nsnrip suma rpnrp7pntnH sistemul asigurdriior pentru domaj, potrivit iegii, in iuna de rannrta rp impozitul pe venitul din saiarii datorat in perioada de raportare, nnnfnrm Ipnii npntru fipnarp spHiu spnunHar narp arp atrihuit nnH
UH I I H I l S IrilH SI Hri HIIHXrl 111. I .. ..HMHXrl riS IU IJ I ri I

se compieteazd cte o anexd pentru iiecare asigurat pentru narp pyist nhlinatia Hpnlarrii nnnfnrm Ipnii n n c : i II 1 1 IHH _ I JHI HI II nn ri s u u r r i r oe nscriu cudsiyuidiii sisiemuiui ue asiyurctri sucidie ue sntatp r.nnfnrm nrp\/pHprilnr I pnii nr PfS/900f nu mnHifinrilp
SI l ,1 I I I l U I H I r i l U H I I Ml- l.t IriS tiu ril _ M U H I I IriS t i H I H I U Irl H ri SI IMI OHI. 11 IJ IHri .. r H H V , ri S HI ri I l

L/ r i l H

UH IIJHII II I ll.ri I H ri riSIU IJI ril UI IJI l.IIriS Iti I I r i


V

l , M

1 ri

T l .ri [ I I H I

SH

.11

HH/H H

l .1 I I I M I

M I H I .

l .1 I r i S I t 1 1 S r i H [

H SH U t I I I UH

H HH/H ri SI UHI lllll

U H I S I H H S I 11 / S I 11 HIl UHI I I M

1 I I

ri I H

SI

ri ri

I li

I li I I I

SI .1 III II 1 I I SH H H H

I .

I H H

I.ll

HI H

I ri HH

\e\\e\\

2. caseta CNr/nir anteiiui se cumpieteazd cuuui numprin nprsnnal sau numrul HP

iHpntifinarp fisnal antprinr


l.H IMI ril. Irl I I H .ri ri ri

ri 1 1 1 HI II Iri I ri 1

r i

I M I

1 Mil

l .1 I M I I I l l l l

Ht 1

Ateniei Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre seciunile A, B sau C, dup caz. si. i i I-SH i. H H i. I ri H H ri ii Hriu ri -IH i . 1 I I I i H H r i / r i
I

.~ri. unu I 1 I 11 1 I ri . v .ri>i-; r i I Iri/ H H H IHI I ri i-; \/H


I

-IH
->i-;

si.

I >i.

ri K M [jl-; i-; i i i-; i-; .^ri r i l I I I

I riM

ri

i .ri

i-;ri

/i-ri/ri

iri iii-;

M i l l - : I

s i.ri>i-; ri Wl- l M M H H S HUSH HS 11

rllll

i i i-; I I I

I r i I I I 11 I ri I l- HS >H I I H HV I V

lllllri I 1 I

y\l
I H

ri.^ I l l

rill- l

I .ri I l-l

I II Ml S I M H ri II

1^1 I I H H H HS HI U I

\.riSI-lri ril

rilll-IIIll 1 1

l.riSI-IIri H . S H . riH

I- I l- I

I 1 1 I I l- ril UH H

rilll-lllll l.ri UH

II.

l .1 1

S I

se cumpieteazd numai in cazui ueciaiaiiiiui iecllllcallve se nsnrip nnmfilfi rfisrifintiv rimniimfilfi asini irati ili ii antprinr rifilili
Il /ri I 1H l .1 1 I II HWHI 1HI I II l .HI 1 I HI 1 I HI 1 ri I H l .ri H Sri I I 1H SI. I I 11 1 V

actuai (uin ueciaiaiia anteiiuaid). Fi Casfita Data annaiarfi" sfi nnmnlfitfia7 numai nfintru Rndul 1 l i p asigurat din punct de vedere ai contractului de munn" sfi nsnrifi tinul rifi asinurat nnnfnrm Nnmfinnlatnrului bi&iemui ue a&iyuiaii &uuiaie ue sanatale &e in&uue uaia ue la nam asinuratii nnfin antivitatfia rifinfinrifint la un annaiatnr l i p asiyuiat . Pfintru asinuratii n sistfimul asinurrilnr nfintru snmai sfi va HS H V I ri ri H ri I rilH I I H H t t^Ai-\i- H H H H ri II I IH
riSlllllril

6. caseta Data piecare se compieteazd numai pentru sistfimul Hfi asinurri snnialfi Hfi sntatfi SR nsnrifi Hata la care inceteazd activitatea asiguratului ia un angajator, respectiv data la narfi nnfitfia7 rfilatia dfi dfinfindfint dintm asinurat si
lnslllulla asimiiatd anyajatuiuiui.

SI

I I 11

ri

ri S I I I

ri I ri

Casfita Data annaiarfi" si nasfita Data nlfinarfi" dun na7 se compieteazd de iiecare datd cnd se intocmedte declaraia. 7 Casfita Casa dfi asinurri dfi

sntatfi a asiniiratului" conine codiiicarea casei de asigurdri de sdndtate ia care sunt luai n fividfint asinuratii n

funntifi dfi nntiunfia anfi.stnra si nu cd!e s-d incueidi cunudciui ue dsiyurdu sucidie ue sdndidie. Cndifinama nunrindfi dnu narantfirfi na dfi fiYfimnlu 1 R fistfi i . M.^ \/ I I 1 1 n 1 1 1 II 1 1 HS I t-\ HS H HI i r . ^ y H . HS H seiecta din Nomenclatorul l i p asigurat i salariat sau 3 Altfi natfinnrii dfi nfirsnanfi narfi rfiali7fia7 vfinituri asimilatfi
Sri ri I I II - I .ri I H I I I r i l l I .1 11 I I ril .1 I I 1 W I 11 I ri I IH I I 11 11 I .ri Sri I I I ri I II II I

ue seiviciu (nu este saiaiiat) .

Rndul ?

Pfinsinnar" sfi nnmnlfitfia7 nu 1 " n na7iil asigurailor care au di statutul de pensionar di 0 pentru ceieiaite situaii In na7iil n narfi sfi nnmnlfitfia7 rndul 9 Pfinsinnar" nu
t i r i SH I H Hri/H I l l l l l r i l l l S I r i l l l II riS l l l r i I I I

punct de vedere ai contractului de muncd . ue iuciu se cumpieteazd cu.

Rndul 3 Tin nnntrant munn din nunnt dfi vfidfim al timnului M" nfintru nnrm ntman (fi 7 8 nmV sau I\ it-\\t-\ rr-s r-1 I IIH u\ir-i I i ri I

uie ziinice ue cuntiact paiiiai. Rndul 4 Orfi nnrm 7ilnin nnntrant" sfi nnmnlfitfia7 nu
l.Mil V V, ri l.ri rH I I 1 1 ri ri 11 Iri I 1 1 HSI1J l H H 11 IJ II. S I H riS I KS . S I H . ri I Irl . I Hri HSIH 1 11 . I HXI] IIH I I ri I l.ri l.U I 1H I I H I-

1 I 11 1

I 1H I

I I
1

l .ri I II 1

ri r i I 1 1 Iri H II. I SH

l .1 II 1

Hri I 1H

program normal de lucru


// MH

.ri

S ri

ri

I I

ri

I II

ri ri ri ri .ri.S ri Sili 11 SI . MIMI M H SH H MI-* MIMMI .ri SH MSI I H SIIIIIH Ilri/ri I 1H I ri I I 1 ri r i l .1 I M I M I I I UHI I SI II . ri H I li IIIIVII I.I II III IIIIIII HI m ri I I I I IH riSlllllril SI II .ri H I .ri I H

H I 111 I I I ri II Ilri/ri

I . rill.Ili

II 111

lri / ri

I 1

I I

.ri l . I I

II III II 1 1 1 I l I I 1 1 \ / I I 1 1 I ri ri
ri S rill I II I v i 11 ill JIVIrA.J SH l .1 I I II I H

.1

ri

H r i l .1 I M I M I 1 ri

I
I

H ri SI II .ri H 1.1)1 I I I I I I I

UH riS I I

Hri/ ri

l . I S M I r i IMIJIM/Mlllrillll I 1HI ISHI I H I IH Il I l .ri/ Il l .ri H

l l r i l I III MI .ri Hri/ ri l .1 I MIMI 1 .1 1 MS I I I I H

I
III

SH I lri II I llril H

ri I I I

UHM M i l l i V I ri ri

Ilri/ri

II

ri 1 ri

UH

ri I

ri

I III

1 1 1

IH M I H
I 1 ri

riSltl

I I I

SI II . ri l .1 Hill

ri

ri S11 1 I ri SH IMI VIUMri IH UMUHIM riSH

IMI

ril H I ) l

UHI III M SU ri _ UUI I V I I

III

II

H Hri/ri

I
H ri H U ri H

I l I I H .T . 11

HUHUHMilli VII ir\H I

II I

lri

I IH I I I I I I I
.ri I H SH 1-vri I I I nri/ri UH I ri II H IUI II I IH ri I UHI I M I I I 1 1 I M I 1 ri

garantare se completeaz cu suma reprezentnd baza de nalnul nentru nnntrihi itia la Fondul HH narantarp nentru nlata
I.IHrillHIII Sri Iri I Iri IH ri Mt lri Iri II H I II ri H I IMI lt lri I I ri l ,t I MIMI 1 II t I l I I I UH S l l l r i l r i ri Mirili I I I l.rilH

riSllIIIrilII

IHSI1HI.IV

ri

I IH

I 1 Ml

ri I ri I S ri

ri I ri UHI

111 I l ri

llril H tiri ri

riSIl ri

lri ri ri

HS ri

H .HS

II

I M I

Mirili

beneficiaz de scutire ASIGURRI nalnul a nnntrihi itini HH


risii ri

SOCIALE

n condiii speciale HH munc"

SP

nsorin suma haza HH

ri

Sili, ri

H
.

.ri I

MM

I lri/ ri I IH I ri SI ri I J I I 11 I I I I IH

.ri I Hri

II

II 1 ri H

H
UH riSIl I ri I SI li ri H

U I 1

III

I H

ri H

I I IM I l I ri / I ri I

ri

I SH I l I I 1 1 \ / I I 1 1 I ri I ri I 1 ri .

H
U 1 11 H

II

ri I Hri/ri I

l.M I 1 1 I III I IH

H HH/H
SI

U H I

II

. ri

H
11 11 1 HI OCUL f Ir! UlrlLrl

.1
II
I

II III
11 l

ri

H S SH

II

H
I l UHI I 1HI

HH/H
MI IH I M I H I I H / HI HIH HS I H I HIH

.H/H
.i

H I I I II L I I I N NI
HI lri H I I li

SHII I N N I NI N I M M I L L I L I SHII
HUHtl SI. M i l l i

H IIIHVHIIHI

.ri

II

MI 1 IIIIIII li

SUI

ri

III

IH

H
H i il il

S H I

MH

ri

I IH I1 H mri

IVII I V SI .MI SH l . I I I M H H H / H

II
SHIHI.MIHH HI lri

II

S ri UH Uri t i

r i

1 1

IM /

IMI

li 11

VII I H Sri /S HS I 1 MI ri M H I H

I r i l r i HIHIH r i illumini ue muntici

ri/ri UH SI HHu.sHhitH

1 H SH

/S

se completeaz pe tipuri de condiii de munc.


MUM mri

sau snHfiialH

lri IH

III
r i I U I H ri ril llril IH I I U S

I I I II I
I li HI IH

I li HI I

I
H

11 I

II

II II III
l.U I

H J
l.U ti 11

H H

UH II

MI ri

SH

H HH/H

Mt

l , ri I UI MIMI

II lUlt.rlIIV mri

ti

. ri ti

III H I I II

/
l .1

III . ri H
111 MUM I IrilH - SH MSI . I H

H ,H
Sri SH

H
UH

UH U r i t i

Iri

Mirii ri

l .1

I II

11 I I I I

SUI.Iri IH

l l r i l

UH / MH IMI .1 ril H UH riSH I l r i 111 MI H UH

l .t I

Hill IIIIIII

II ri

I ri H UH

I H

IM MI .ri

r\l.ll\r\ll/t-'.r\/r\
IM H mriiiui il / MH SH MSI

r\lAt-\lt-\
SH H

UH

UI li

H
I ri H

IMI I H

III

I I 1 I

UIMII

.Hri l . I I H i l l / I l I ri I I I I 1 1 I I I I I 1 1 I S H

I l.rilH

I I

VH IlrilH

I I SI

I I . l r i

I
UH MI I

Ml / I ri

ril H H UH I 1HI ISHI MI .ri I H

r i S I l

Uri UH t i

I I I I I I 11

UH

ril .1

ri

I I II
m

.ri

HI

li il i i in

HIMITH .IH I
SIIIIIH

I IH II I I
SH mri / ri I

II

H III
IMI. ri H l .1 I I IIIII SUHl.lrilH

H SH

SI . I

H H
. r i / r i U H S I .11 H ni

1I V l/-\.l

- SH I MSI . I H

S M I r i .ri

. r i

I I

ri

l l r i l UH / MH I I . r i H t I H r i S H I M I r i l l .1 I I l r i / r i UH l .ri II .MI lri SI ri MII II Hri l ,t I MIMI 1 I H UH riS mri UH

Hill S Uri

IM MI .ri

MH M I M I

I I I

IMI M I M I

Mri

/ril l .11

MUM I lri IH - SH Siili MSI ri I H Uri I lllri II Jm H UH MIMI

H
I

H H

riS

t-irlyrll

UH

HS

II

1 MI ri

I I I

I H IIIIIII

IIIIIII

ri H

UH

mri I IMI O Ml I ri

r-\ H I I

I IH
l .ri SH

M I M I

H
11

I I II

.ri

M H I H I H / r i UH SI IMI 11 H ."lHiyH I SH MSI I H SIIIIIH I HIH I M I m r i I I I UH MIMI - SH I M r i /ril l .11

f-\

I r-

SH

IL

ilri Uri/ri

I . rill.Ili

ri

.S
I
S ri

ri

Hri

.1
I

11

II I II
I M r i

11

I I
/ril

H H UH ri

riSlllllril l .1 I

SI. UH

H l.rIS liti MI

MIMI

riSH 11 llril t i r i r i I I

Hill

ti

SU

ti UH

I I

ri

ri I H

Irill

ri

H UH

IM MI .ri m HI li 11 I

HIMITH .IH I
SIIIIIH

i in

I IH II I I
SH mri ri I

1 1

MU

UHI U I M I SH H H

1 t-irl y ril
. ri/ri UH SI. I H

Ili
i

I H IIIIIII

H H

- Hrilll im/-\m

i l

IV ,l/-\l

,T

H^lll

r\Hn

r r^ M m i i r -w^i^ / r ^ M r ni

11

vi

J MI

il \I/-\I
I
r-

r r \ v ;rr. T i i / I

IM I I li I Hill MI 11 I I ri H UH I I IMI l ri - SH MSI I H SI II I IH I l r i / r i UH I ri I ri l ,t IMIMM S ri H UH riS ri SUI.lri IH l . r i l M I r i I l r i / r i UH l.ri II.MI

1 HII Hri I I I

I UHI I

111 I I HI

IH r i S I 1M I r i I I SUI ri

II

ri

11 ri

IH I I I I .1 11 I I 1 1 I I I I ri H H I I I I I I I . ri

rillllrilrillll

nscrie ctigul brut realizat de asigurat n condiii speciale de munc.


iiuemiii^riiii ri^iuurciri ^uniriie iiuniurm uruuiiruuei ue urueiiiri

G uvern ul ui nr. i oo/z uu o, cu m od ii icrii e i com p letri le u lt erioare, sau


mri t 1

arestaii conform Leciii nr. 346/2002. rerjublicat

r-\ H .TI II
I IH
l .ri SH IH

l Jm

I H

Iri

M I M I

H HH/H

llrll.rl
H H UH SI

H X S ri

Uri UH

H H

III

/ri rtHft I vi .~l II ,1*41 I I I I .HI I I I H rl l . r i H .^n H nHn

M H I H I r i / r i I IH

IH - H.^Vn Srill

riSlllllril

SI II .Iril H i

.1

r - r M m i J r 4 i , i , / r M r ^ rr\v ; r r .Tiv /I

11
11 i

J MI ni i i

\I/-\I

rmri

/
H

/ri l ,UMU I I II MUM I Iri IH SH l .11 1 1 Util istillili-; UH SH IISI.I H SI HI lri I l r i / r i SI . I l r i MIMMI.ri UH

H
.

l l r i l UH /

IMI

ri 11 lri r i s i l i

H
r i

l . r i l M

I H
H V .11 ri SUI / UH I H UH l ri H

I I

ri I IH

ri I UIMI I II IMI IHI UH HS I I H l .ri UH

I M I

M i r i ri ri

111

I l r i / r i

UH

/ri Hri

ri

ri

ri UH SI

l .ri II . IH l r i S r i l l l~1l UH MI I I I

r i S l l l l l r i l

II

.ri H U r i t i

ri H UH

I I

11 n

nn / I li

HUI I I IH
ri

iivriiri
ril li

uini

HI I

r i l I l r i Milli MI IMri

III

I IH

IIIIIII

SH

H UH

I U H I

I ri

I
i

11 li iri

.>I>I//I
I I II H 1 IMI

ril ri

H II H
ir\

I li r\H

II H

MIMVTM .IM
. 11 II Ilri I IHI

I V

HILL

.ri I H SH I 1 1 I H I I I Iri I H

I 1 H

III H

HS

ri

I
I si. HIlHri I I I .

UIHVrl/IIIH

I IH

1<4

I I / / I

11
.

I / i Hn ni r\Hn

. ri/ri

UH

I
ri H

-/-mini ir\Hr\i m ii ,

i/-\i

HII III l.ri ri M i r i UH / H Ml.rilIriH ri H H i i ixi mi i

II

HS ri

.i .il ir-iM

i
M

irril.I l

IUn

1 \u

.f-\ ni i l
H

r p\i irrn i S Srl

JNH
I

i
I
111 / r i l I l r i

Ut IMI

n condiii speciale de munc se nscrie suma baza de calcul a mntrinuiifii HH asinurri sonialn narn nu intr n ha7a HH na Inul
S ri II MII Hri I I II 1 I

I I

II

1H HSIMIIIHM SI li ri

IIHIIIIHIH

1H

r i t i r i r i t i l .1 I I Hill SUHl.lrilH UH I IMI 11 .ri mHiiuii / H.^ini im>-\ i .^%l I I I I H I I H I I I 1 1 I I H I H S H I I H I I H I I I : H / H I 1 H SI . I 1 l .ri II . MI SUI I lri I Iri V

II

H
ri

.Ti 1

1VI f-\.

I I

- S

11

ISI

SIIIIIH

.ri

I H

I I I

r i

I I I

I 1 ri / ri

I 1

S I ri M I I II ri H UH 11 i 11

l .1 I M I M I 1 ri ni r

r i s i l i

MH M I M I

mri

fi
I ri

HO I

\H

H SH r

- .TI
I
UH Sri I r i

IH MIMI l .ri I \l /-\

IH

H IH .ri/ ri S M I r i l . r i H J r i I

I H S I .1 J l 1 M .

l f-\

- SH 1 MSI . I H

lri y ri

I I
S

ri I ri I ri I r i l l

H
HH I lUIll 1 II IMI IHI I I I UI I ri H UH HSIMIIIHM UHI IMI / A. " * ! n i I M I I ril H S H I I H I I H I I I : H / H l Tl irXHrVI . il

m r i MU .^%l I I I I H

>i UHI

I I H S I .1 I I I I H M.T mH

1\ I

I I I I .1 11 I I I I I I I

ri H

H I I I I I I I . ri

MU H
H I / H I H IIIIIII H SH

/
H

III
SH I SI

H
ri IMI

I I

IMI I l r i IH

/
IMI

H
I ri I IH

IH L. r i I

I li HSI l I / H U l r i I H

I I I I I .HI 1 I I I I I I I S l l l r i l r i l .ri H IMI . ri / I r i riS

.1

lllt-Ml

UHI H i l l

I I I I . r i I Irli . I l r i I H

I H I

11

I I 1 1 ri

ri

llllllll.ri

il 11 I I ri I I l
I
IMI l Irill Iril M M I ti

I 11 Ml

l .1 IMI .Mt I l .1 M I

HU II .ri Sti ti UH MIMMI.ri

I
S

1 Hill

H I
Hri/ri / H H UH l .11 l .HU

IMI HI 1 SI

I IH
I I Iri I HI Ml I ril H I I li I I I I I MUM UHI I IH I HU HI 1 I H I U I I I HS HIH I 1111

I II I
III! Sri HS

H
I I

IJIHVHI

Hri

11 1 1
l .1

I II

ri V II III 11

S
H

H I .

I H

ri

H ri

I .ri I I ri I . I l r i I I I

I I IMI 11.ri l . r i l M S I MUM IlrilH UH MIMMI.ri ril .HSI H S mri i i i lri l .11 1 1

HSI 1

/ ri 11 lri

1 1

/
H
/ri

l .1 I I Hill SI IHI . ri H SH I SI I

H
ri I M I

I I

Ml I l r i IH

/
IMI

H
I ri I IH

IH

I li HSI l I / H U l r i I H HU S . I I HU II H S ri UHI 1 IMI r i l l r i l ri H HI I II li 11 ri I ri I IH HS ri SI UH I I IMI l ri

I I li l SH

ri I l r i / r i

I H l . r i I I . M I r i l .1 111 I M I J l J l M

II

.ri H

III III I I
I l

S l l l r i l r i l .ri

I H I

HS

II

I I I

ri

I I II

1 1 . 1 ri I / HI I l r i H H I ri lri H

I I I

I M I M i r i lri /ri I IH ri I

SI ri

11

I II

Hri I S

I H
H

I li 1

I I I I
. r i

11

l .1 I M I . H I I l .1

Hill

. H H UH

I I

IMI 11 .ri SUI .lri IH l .1 1 1 1 MUM

IMI 1 U 11 1 M S

lri H 1 IH riSIl

ri

lri IH 1 IH

IM MI .ri

H I
HH/H / H H UH I I li

I I 11 H I 1 S I

HU

IH Iri I HI

I I

11 I ril H

l .ri/

I
SH I Irill I H r i / ri l .1 1 I I I I ri V ri ri UH riSH IMI r i l l

l.rilti I M I

I I I

.1 .1

11 I I .HI 1 I I I

I.IHSIHIH

.1

II 111

II II

.HI 1 1 1

1 1 I SI li ri H MH MIMI II

I H
I IH HUH

1 1 1 Hri

.1
HI

11 11 I SRILL I I I ri HSIMIIIHI SH I I H I 1111 ri U II Hill SI

H S I

r i III I I H H r i / r i I HI. II1H ri Hri

l.r i l l r i l .

r i

I IH
m HI l i 1 1 1 11 /A.^ini im/-i .SIIIIIH I IHI I M I

HI H SH I I IMI l ri I l r i l H I l ril HS H Sri I I 11 li 1 II IMI li

SIIMI

I I li H S I 1

I / r i I

Iril H

H I

.
I

r i /r i

I IH
S I .1 J M

n jm/-\m ili Jl

, ll-Kl

l .1 I I Hill MUM IlrilH UH

MIMMI.ri

/ .1 Ateniei
SU-

INI

/l II II 1 I ri / n l 1 I

ri

ri M

l . / /

l 11 1

l .ri

l .1 1

I I

I I

ril Iriri

- rril l 1

T I

IH H HI t Ut IHI

ril I l

ril 1 I ri 11 lili

riririri ri S l t II 1 l .ri l 1 ri ri l l .ri I ri I ril l lri l ri I rill l .ri SI. SH Uri

I ril

Sri l .1 I I 11 ri HH/ri Uri ri ril.ll Uri

Rndul 4 zile concediu medical pentru accidente de acesta n format zz.ll.aaaa. munc" se nscrie numrul total de zile lucrtoare Rndul 6 Data nceput valabilitate concediu medical" nnrp .snnn7tnarp nnnnpdinlni mpdinal fnnnfnrm Ipnii SP nnmnlptpa7 data nnpnprii valahilittii nprtifinatnlni mpdinal I I . 1 4 1 1 / 1 / I r i l 1 1 1 1 1 I . r i I ri 1 Ranuui 5 ziie piestaii suportate uin rnnMDr se nsrrip niimrnl dp 7IP Inrrtnarp dp nrpstatii HP asiniirri nscris pe acesta n format zz.ll.aaaa. Rndul / Data ncetare valabilitate concediu medical" SP nnmnlptpa7 Hata nrptrii valahilittii nprtifinati iii ii mpdiral sociale, cauzate de accidente de munc i boli profesionale, nscris pe acesta n format zz.ll.aaaa. suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de munc i Rndul 0 Codul numeric personal al copilului" se hnli nrnfpsinnalp nsnrip nndnl numprin nprsnnal al nnniliiliii npntrn narp a fnst rvn li \/rii i l i l i l rin /ril - S r i i l SI.I ri I.HSI t u i l i l i l
Iriri /ri Uri HS H

eiiueiat ceitiiicatui meuicai, pe cuu ue iiiueminzaie UB . RnHul Q Cndnl inHpmn7atP nntat np nprtifinatiil HP Rndul / prestaii pentru accidente de munc se concediu medical se nscrie codul indemnizaiei notat pe nscrie suma prestaiilor de asigurri sociale, cauzate de certificatul de concediu

medical, conform legii. annidpntp HP mnnn si hnli nrnfpsinnalp nrpsnriprp a nprtifinatiilni mpdinal" I I . I t 4 -I 1 / /I II 1 / I r i l 1 1 1 1 1 I . r i I ri
Sri l .1 I I 11 ri riri/ri l . I rril l.ri 11 n Il u l.ri i ri HS H i.niu n Uri HS lisi ti H ti ri SI 11 uri H ri SlllllllIHIH ritii.il uri n ri-

nnnfnrm Ipnii

Rndul 1 0 I nnnl dp

un FHrtmDp conine suma prestaiilor de asigurri sociale, 2 cnd certificatul a fost eliberat de spital, cauzate de accidente de munc i boli profesionale, suportate 3" cnd certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;

din Fnndnl dp asinnrarp npntrn annidpntp dp mnnn si hnli 4" nnd nprtifinatnl a fnst plihprat dp Casa dp asinnrri dp
I
1

I 1 HS I

II

Ranuui 9 Daz contiiuuie iriuiviuuaia ourano se nnmnlptpa7 nn suma rpnrP7Pntnd tntalnl vpnitiirilnr narp sntate (numai pentiu ceitiiicateie meuicaie eiiueiate ue caseie ue asiguran ue sntate pentiu pereoaneie caie intra n campui nprsnnal dp anlinarp a Ordinului nrpspdintpliii Caspi Matinnalp constituie baza lunar de calcul a contribuiei individuale la de Asigurri de sntate nr. 592/2000 pentru aprobarea bugetul asigurrilor pentru omaj, potrivit prevederilor legale n Normelor metodologice privind utilizarea n cadrul sistemului de vinnarp n situaia asinuratilnr n sistemul asinurrilnr

npntru

asinnrri snnialp dp sntatp din Rnmnia a fnrmnlarplnr pmisp

omaj pentru care rndul 1 l i p asigurat alte entiti asimilate 1 7 Drpntnri dp antnr" sau/si 1 8 Cnnvpntii rivilp" in apiicaiea Reguiamentuiui (CEE) ni. i . t u o / / i ai consiiiuiui nrivind anlinarpa rpnimiirilnr dp spnnritatp snrial n rannrt nu Rndul 1 0 contribuie individual OOIVIAU se lucrtorii salariai, cu lucrtorii independeni i cu familiile completeaz cu suma reprezentnd contribuia individual la acestora care se deplaseaz n cadrul Comunitii, precum i a himptnl asinurrilnr npntrn snmai datnrat dp asinnrat si mtinnt

Rpniilampntiiliii CCFF1 nr 574/7? dp stahilirp a nnrmplnr dp ue entitatea asimiiat angajatoiuiui, potiivit pieveueiiioi iegaie in vinnarp SP nalnnlpa7 nrin anlinarpa nntpi nrp\/7iitp dp apiicaie a Reguiamentuiui (CEE) ni. i . t u o / / i , cu mouiiiciiie i nnmnlptrilp nltprinarp
prevederile legale n vigoare pentru contribuia individual la Rndul 1 1 cod de urgen medico-criirurgical se himptnl asinurrilnr npntrn snmai asnnra ha7Ri dp nalnnl a nnmnlptpa7 nndnl dp

nrnpnt mpdinn-nhirnrninal narp pstp


l .1 I I 1 I H 1 V lri H UH SIIIIIH S I 1 I H I

HS

1 1

SI.

l .H

l .H

sistemul asigurrilor pentru omaj pentru care rndul i l i p asinnrat altp pntitti asimilatp" = 1 7 Drpntnri dp antnr" saii/si Rndul 1 2 cod boal infectocontagioas grupa A se nnmnlptpa7 nndnl dp hnal

infpntnnnntaninas nrnna A narp


n - l .1 II UH l HSIH I I SI.I S II V H I.HII I.HI

Rndul I I oaza contribuie individual S/AN/AIAIE se Rndul 1 3 Numrul avizului medicului expert se nsnrip vpnitnl ha7 dp nalnnl npntrn nnntrihntia individual nnmnlptpa7 numrul dp avi7 al mpdinnlni pynprt nsnris n
Liti
I I I

riS ti

Slll.H H UH Srl

ri ri ti.

Util

V I

HU

I .H

l .H

Ranuui 1 2 contiiuuie inuiviuuai Srtnninit se nnmnlptpa7 mi nnntrihntia individual dp

asinnrri npntrn

Rndul 1 4 zile prestaii (zile lucrtoare) suportate de annaiatnr" SP nnmnlptpa7 numrul dp 7ilp dp nrpstatii Oilp sntate datorat pentru asigurat de entitatea asimilat lucrtoare) pentru incapacitate temporar de munc, suportate angajatorului, potrivit legii. _ de angajator. Rndul 1 3 Ra7a nnntrihntip individual ASIfilJRRI Rndul 1 5 7ilp nrpstatii

Oilp Innrtnarpl snnnrtatp din


SOCIALE

piaionat se compieteaz cu suma catiguiiioi narp nnnstitnip ha7a individual dp nalnnl npntrn stahilirpa r i N unoo se compieteaz numiui ue ziie piestaii (ziie InnrtnareV snnnrtatp

din Fnndnl natinnal unir: dp asinnrri contiiuuiiei ue asiguiii sociaie, piaionat potiivit iegiioi in sociaie ue sntate. vigoare. _ Ranuui 16 Totai ziie pnestaii (ziie iucrtoare) aferente Rndul 14 Cnntrihntip individual ARIRl JRRI SOCIAI F" nnnnpdinlni mpdinal" nnmnlptpa7 numrul tntal dp 7IR
SH I I SI.I H I .1 11 I I I 11 I I H I 1 1 U I H H I IH HS H SI II . H H

SP

SCCIIUNCA D
ulte rioa re

c o n c e d i i m e d i c a l e c o n f o r m o r d o n a n e i d e u r g e n a G u v e r n u l u i n r . 1 5 8 / 2 0 0 5 , c u m o d i f i c r i l e i c o m p l e t r i l e

se completeaz pentru fiecare certificat de concediu medical astfel:

Rndul 1 seria certificatului de concediu medical" se completeaz cu seria certificatului de concediu medical. Rndul 2 Numrul certificatului de concediu medical" se completeaz cu numrul certificatului de concediu medical. Rndul 3 seria certificatului de concediu medical iniial" se completeaz cu seria certificatului de concediu medical iniial, doar atunci cnd exist i certificate medicale n continuare. Rndul 4 Numrul nprtifinati 1I1 ii dp nnnnpdin mpdinal prestaii (zile lucrtoare) aferente concediului medical acordat. Rndul 1/ suma veniturilor din ultimele 6 luni" se completeaz cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul. Rndul 10 Numr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni" se completeaz cu numrul de zile aferente veniturilor realizate n ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul. Rndul 19 Media zilnic a bazei de calcul" se completeaz cu media zilnic a bazei de calcul a indemnizaiilor i se determin ca raport ntre suma veniturilor realizate n ultimele 6 luni i numrul total de zile aferente celor 6 luni. Rndul 20 Indemnizaie sntate suportat de angajator" se completeaz cu cuantumul indemnizaiei de asigurri sociale de sntate, suportat de angajator. Rndul ?1 Indpmni7atip sntatp snnnrtat din FNl JASS" iniial se completeaz cu numrul certificatului de concediu se completeaz cu cuantumul indemnizaiei de asigurri sociale mpdinal iniial dnar atnnni nnd pyist si nprtifinatp mpdinalp n dp sntatp snnnrtat din Fnndnl natinnal nnin dp asinnrri
l.tl IH H St II H H UH SHI H H H

ANEXA Nr. 8*)

Nr. crt.

Tag/ atribut <Declaraie>

Denumire cmp

Tip i lung. camp

Camp oblig.

1 2 3 3b 3bb 3bbb 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20b 21 22

luna r an r d rec nume_declar prenume_decla r Funcie declar


<Angajator>

Perioada de raportare - Luna Perioada de raportare - An Declaraie Rectificativa Nume declarant Prenume declarant Funcie declarant

N(2) N(4) N(1) C(75) C(75 C(50)


N(13) C(14) N(4)

DA DA DA DA DA DA DA DA

apariie

cif rgCom caen den adrSoc telSoc faxSoc maiISoc adrFisc telFisc faxFisc mailFisc casaAng tRisc dat totalPIata A
<angajatorA>

Cod de identificare fiscal Nr nmatriculare la Registrul Comerului Cod CAEN Denumire sau Nume i prenume Adres sediu social Telefon sediu social Fax sediu social E-mail sediu social Adres domiciliu fiscal Telefon domiciliu fiscal Fax domiciliu fiscal E-mail domiciliu fiscal Cas de asigurare de sntate angajator Tarif de risc Datoreaz D/N (tarif de risc) Total obligaii de plata

C(200) C(1000)
C(15) C(15)

C(200) C(1000)
C(15) C(15)

C(200) C(2) N(1.3)


N(1) N(15)

DA

DA DA DA DA

1-28

apariii

A codOblig A_cod Bugetar A datorat A_deductibil

Cod obligaie Cod bugetar 1. Sum Datorat 2. Sum Deductibil

N(3) C(10)
N(15) N(15)

23

A_plata

</angajatorA> <angajatorB> 24 25 26 28

3. Sum De plat (rd.1- rd.2)

N(15)

DA

apariie
N(6) N(6) N(5) N(15) DA DA DA DA

B_cnp B sntate B_pensie B brutSalarii


</angajatorB> <angajatorC1>

Numr de asigurai omaj Numr de asigurai concedii i indemnizaii Numr de asigurai pentru care angajatorul datoreaz contribuii de asigurri sociale Total fond de salarii brute

0-1 apariii
Total venit realizat - condiii de munc normale Total baz de calcul a contribuiei la BASS aferente indemnizaiei cf. OUG. 158/2005condiii de munc normale Total scutire angajator aferent condiiilor normale de munc Total venit realizat - condiii de munc deosebite Total baz de calcul a contribuiei la BASS aferente indemnizaiei cf. OUG. 158/2005condiii de munc deosebite Total scutire angajator aferent condiiilor deosebite de munc Total venit realizat - condiii de munc speciale Total baz de calcul a contribuiei la BASS aferente indemnizaiei cf. OUG. 158/2005condiii de munc speciale Total scutire angajator aferent condiiilor speciale de munc Total - Total venit realizat Total - Total baz de calcul a contribuiei la BASS aferente indemnizaiei cf. OUG. 158/2005 Total scutire angajator Contribuie CAS - angajator Baza calcul punctaj omaj tehnic beneficiare de scutire Total sum de recuperat de angajator de la BASS aferent lunii de raportare Total sum de recuperat de angajator de la FAAMBP aferent lunii de raportare
N(15) N(15)

29 30

C1 11 C1_12 C1 1 3 C1 21 C1 22 C1 23 C1 31 C1_32 C1 33 C1_T1 C1_T2 C1_T C1 T3 C1 5 C1_6 C1_7 </angajatorC1 > <angajatorC2>

30B 31 32

N(15) N(15) N(15)

32B 33 34 34B 35 36 36B 37 38 39 39b

N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15)

0-1

apariii
N(6) N(5) N(5) N(5) N(15)

40 41 42 43 44

C2 11 C2 12 C2 13 C2 14 C2 15

Nr. Cazuri - Incapacitate temporar Total zile prestaii - Incapacitate temporar Zile prestaii suportate de angajator Incapacitate temporar Zile prestaii suportate din FNUASS Incapacitate temporar Sum suportat de angajator - Incapacitate temporar

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70

C2 16 C2 21 C2 22 C2 24 C2 26 C2 31 C2 32 C2 34 C2 36 C2 41 C2 42 C2 44 C2 46 C2 51 C2 52 C2 54 C2 56 C2_T6 C2_7 C2_8 C2 9 C2_10 C2_110 C2 120 C2_130 </angajatorC2 > <angajatorC3>

Sum suportat de FNUASS - Incapacitate temporar Nr. Cazuri - Prevenire mbolnvire Total zile prestaii - Prevenire mbolnvire Zile prestaii suportate din FNUASS - Prevenire mbolnvire Sum suportat de FNUASS - Prevenire mbolnvire Nr. Cazuri - Sarcin si luzie Total zile prestaii - Sarcin i luzie Zile prestaii suportate din FNUASS - Sarcin i luzie Sum suportat de FNUASS - Sarcin i luzie Nr. Cazuri - ngrijire copil bolnav Total zile prestaii - ngrijire copil bolnav Zile prestaii suportate din FNUASS - ngrijire copil bolnav Sum suportat de FNUASS - ngrijire copil bolnav Nr. Cazuri - Risc maternal Total zile prestaii - Risc maternal Zile prestaii suportate din FNUASS - Risc maternal Sum suportat de FNUASS - Risc maternal Total - Sum suportat de angajator FNUASS Total contribuii pentru concedii, indemnizaii calculate la fond salarii Total contribuii concedii i indemnizaii datorate pentru indemnizaiile suportate de FAAMBP Total contribuii datorate pentru concedii i indemnizaii Total cuantum prestaii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii i indemnizaii Total sum recuperat de angajator din contribuia lunii curente Total sum de virat la FNUASS pentru concedii i indemnizaii Total sum rmas de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizaii

N(15) N(6) N(5) N(5) N(15) N(6) N(5) N(5) N(15) N(6) N(5) N(5) N(15) N(6) N(5) N(5) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15)

0-1

71 72 73 74 75 76 77

C3 11 C3 12 C3 13 C3 14 C3 21 C3 22 C3 23

Numr cazuri - Incapacitate temporar Zile prestaii - Incapacitate temporar Sum total accidente de munc Incapacitate temporar Sum suportat din FAAMPB - Incapacitate temporar Numr cazuri - Trecerea la alt loc de munc Zile prestaii - Trecerea la alt loc de munc Sum total accidente de munc - Trecerea la alt loc de munca

apariii

N(6) N(5) N(15) N(15) N(6) N(5) N(15)

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

C3 24 C3 31 C3 32 C3 33 C3 34 C3 41 C3 42 C3_43 C3_44

C3_total C3_Sum C3 aj nr C3 aj Sum </angajatorC3 > <angajatorC4> 0-1 apariii C4 scutitaSo

Sum suportat din FAAMPB - Trecerea la alt loc de munc Numr cazuri - Reducerea timpului de lucru Zile prestaii - Reducerea timpului de lucru Sum total accidente de munc - Reducerea timpului de lucru Sum suportat din FAAMPB - Reducerea timpului de lucru Numr cazuri - Cursuri de calificare/reconversie Zile prestaii - Cursuri de calificare/reconversie Sum total accidente de munc - Cursuri de calificare/reconversie Sum suportat din FAAMPB - Cursuri de ca lifica re/reconversie Total - Sum total accidente de munc Total - Sum suportat din FAAMPB Numr cazuri - Ajutoare de deces Sum - Ajutoare de deces

N(15) N(6) N(5) N(15) N(15) N(6) N(5) N(15) N(15) N(15) N(15) N(6) N(15)

91

Sum scutit din contribuia la omaj a angajatorului

N(15)

</angajatorC4 > <angajatorC5> 0-10 apariii 92 93 94 C5 subv Subvenie/scutire/reducere (poziie din nomenclator) Sum de recuperat din contribuia datorat Sum de restituit de la AJOFM/ AMOFM N(2) N(15) N(15)

C5 recuperat C5 restituit </angajatorC5 > <angajatorC6> 1 apariie C6 baza C6 ct

95 96

Baz de calcul - Contribuie OMAJ datorat de angajator Contribuie - Contribuie OMAJ datorata de anga]ator

N(15) N(15)

DA DA

</angajatorC6 > <angajatorC7> 0-1 apariii 97 98 C7_baza C7_ct Baz de calcul - Contribuie fond de garantare N(15) datorat de angajator Contribuie - Contribuie fond de garantare N(15) datorat de angajator

</angajatorC7 > <angajatorD> 0-1 apariii 99 100 101 D1 D2 D3 Numr de asigurai omaj Numr de asigurai (concedii i indemnizaii) Numr de asigurai pentru care angajatorul datoreaz contribuii de asigurri sociale N(6) N(6) N(5) DA

102

D4 Total indemnizaii omaj </angajatorD> <angajatorE1> 0-1 apariii E1 venit E1_baza E1 ct Total venit realizat - n condiii de munc normale Total baz de calcul a contribuiei la BASS aferente indemnizaiei cf. OUG. 158/2005 - n condiii de munc normale Contribuie CAS - angajator - n condiii de munc normale

N(15)

103 104 105

N(15) N(15) N(15)

</angajatorE1 > <angajatorE2> 0-1 apariii 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 E2 11 E2 12 E2 14 E2 16 E2 21 E2 22 E2 24 E2 26 E2 31 E2 32 E2 34 E2 36 E2 41 E2 42 E2 44 E2 46 E2 51 E2 52 E2 54 E2 56 E2_66 E2_7 E2_8 E2 9 E2_10 E2_110 Nr. Cazuri - Incapacitate temporar Total zile prestaii - Incapacitate temporara Zile prestaii suportate din FNUASS Incapacitate temporar Sum suportat de FNUASS - Incapacitate temporar Nr. Cazuri - Prevenire mbolnvire Total zile prestaii - Prevenire mbolnvire Zile prestaii suportate din FNUASS - Prevenire mbolnvire Sum suportat de FNUASS - Prevenire mbolnvire Nr. Cazuri - Sarcin si luzie Total zile prestaii - Sarcin i luzie Zile prestaii suportate din FNUASS - Sarcin i luzie Sum suportat de FNUASS - Sarcin i luzie Nr. Cazuri - ngrijire copil bolnav Total zile prestaii - ngrijire copil bolnav Zile prestaii suportate din FNUASS - ngrijire copil bolnav Sum suportat de FNUASS - ngrijire copil bolnav Nr. Cazuri - Risc maternal Total zile prestaii - Risc maternal Zile prestaii suportate din FNUASS - Risc maternal Sum suportat de FNUASS - Risc maternal Total - Sum suportat de FNUASS Total contribuii pentru concedii, indemnizaii calculate la total indemnizaii Total contribuii concedii i indemnizaii datorate pentru indemnizaiile suportate de FAAMBP Total contribuii datorate pentru concedii i indemnizaii Total cuantum prestaii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii i indemnizaii Total sum recuperat de instituia asimilat angajatorului din contribuia lunii curente N(6) N(5) N(5) N(15) N(6) N(5) N(5) N(15) N(6) N(5) N(5) N(15) N(6) N(5) N(5) N(15) N(6) N(5) N(5) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15)

132 133

E2 120 E2_130 </angajatorE2 > <angajatorE3>

Total sum de virat la FNUASS pentru concedii N(15) i indemnizaii Total sum rmas de recuperat de la FNUASS N(15) pentru concedii si indemnizaii

0-1

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

E3 11 E3 12 E3 13 E3 14 E3 21 E3 22 E3_23 E3 24 E3 31 E3 32 E3 33 E3 34 E3 41 E3 42 E3_43 E3_44 E3_total E3_Sum </angajatorE3 > <angajatorE4>

Numr cazuri - Incapacitate temporar Zile prestaii - Incapacitate temporar Sum total accidente de munc Incapacitate temporar Sum suportat din FAAMPB - Incapacitate temporar Numr cazuri - Trecerea la alt loc de munc Zile prestaii - Trecerea la alt loc de munc Sum total accidente de munc - Trecerea la alt loc de munc Sum suportat din FAAMPB - Trecerea la alt loc de munc Numr cazuri - Reducerea timpului de lucru Zile prestaii - Reducerea timpului de lucru Sum total accidente de munc - Reducerea timpului de lucru Sum suportat din FAAMPB - Reducerea timpului de lucru Numr cazuri - Cursuri de calificare/reconversie Zile prestaii - Cursuri de calificare/reconversie Sum total accidente de munc - Cursuri de calificare/reconversie Sum suportat din FAAMPB - Cursuri de calificare/reconversie Total - Sum total accidente de munc Total - Sum suportat din FAAMPB

apariii

N(6) N(5) N(15) N(15) N(6) N(5) N(15) N(15) N(6) N(5) N(15) N(15) N(6) N(5) N(15) N(15) N(15) N(15)

0-1

154 155

E4 aj nr Numr cazuri - Ajutoare de deces E4 aj Sum Sum - Ajutoare de deces </angajatorE4 >

apariii

N(6) N(15)

0-1
<angajatorF1> 156
F1 Sum

apariii
N(15)

Sum de plat sediu principal (impozit pe venit)

</angajatorF1 > <angajatorF2> 0-1000 apariii 157 157b 158


F2 cif F2 id F2 Sum Cod de nregistrare fiscal sediu secundar Nr.crt. sediu secundar Sum de plat sediu secundar (impozit pe venit) N(10) N(5) N(15)

DA DA DA

</angajatorF2 > </Angajator>

<Asigurat> 1 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 9b 9bb 10 11 12 13
cnpAsig idAsig numeAsig prenAsig cnpAnt numeAnt prenAnt dataAng dataSf casaSn asigCI asiqSO

0-n apariii
CNP/NIF Nr.crt. Nume Prenume CNP/NIF anterior Nume anterior Prenume anterior Data angajare Data plecare Casa de asigurare de sntate Asigurat pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate Asigurat n sistemul de asigurri pentru omaj N(13) N(6) C(75) C(75) N(13) C(75) C(75) D(10) D(10) C(2) N(1) N(1)

DA DA

DA DA DA DA DA DA

<CoAsigurati> 0-3 apariii


tip cnp nume prenume Tip asigurat CNP Nume Prenume C(1) N(13) C(75) C(75)

</CoAsigurati> <asiguratA> 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 20

0-1 apariii
Tip asigurat dpdv contract de munc Pensionar Tip contract de munc dpdv timp de lucru Ore norm zilnic contract Baz de calcul pentru plata fondului de garantare Ore lucrate efectiv n lun Ore suspendate n lun Total zile lucrate Baza Contribuie Individual OMAJ Contribuie Individual OMAJ Baza Contribuie Individual SNTATE Contribuie Individual SNTATE Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE Venit brut realizat N(1) N(1) C(2) N(1) N(15) N(3) N(3) N(5) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15)

DA DA DA DA

DA DA DA DA DA

</asiguratA> <asiguratB1> 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
B1 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1 5 B1 6 B1 7 B1 8 B1 9 B1 10 B1 15

0-5 apariii
Tip asigurat dpdv contract de munc Pensionar Tip Contract Munc dpdv timp de lucru Ore norm zilnic contract Baza de calcul pentru plat fondului de garantare Ore lucrate efectiv n lun Ore suspendate lun Din care ore omaj tehnic n lun beneficiare de scutire Zile omaj tehnic beneficiare de scutire Baza de calcul la Contribuie Individual OMAJ Total zile lucrate N(2) N(1) C(2) N(1) N(15) N(3) N(3) N(3) N(2) N(15) N(2)

DA DA DA DA

DA

<asiguratB11> 40 41 42 43
B11 1 B11_2 B11_3 B11_41

0-10

apariii
N(2) N(15) N(15) N(15)

Motiv scutire ANGAJATOR Sum pentru care se beneficiaz de scutire OMAJ ANGAJATOR Sum pentru care se beneficiaz de scutire SNTATE ANGAJATOR Sum pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE si ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNC i BOLI PROFESIONALE pentru condiii normale de munc ANGAJATOR Sum pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE i ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNC i BOLI PROFESIONALE pentru condiii deosebite de munc ANGAJATOR Sum pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI SOCIALE i ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNC i BOLI PROFESIONALE pentru condiii speciale de munc ASIGURAT Sum pentru care se beneficiaz de scutire OMAJ ASIGURAT Sum pentru care se beneficiaz de scutire -SNTATE ASIGURAT Sum pentru care se beneficiaz de scutire -ASIGURRI SOCIALE pentru condiii normale de munc ASIGURAT Sum pentru care se beneficiaz de scutire -ASIGURRI SOCIALE pentru condiii deosebite de munc ASIGURAT Sum pentru care se beneficiaz de scutire -ASIGURRI SOCIALE pentru condiii speciale de munc

43 b

B11_42

N(15)

43bb

B11_43

N(15)

44 45 46 46b 46bb

B11_5 B11_6 B11_71 B11_72 B11_73

N(15) N(15) N(15) N(15) N(15)

</asiguratB11 > </asiguratB1> <asiguratB2> 47 48 49 50 51 52 53


B2 1 B2 2 B2 3 B2 4 B2 5 B2 6 B2 7

0-1

apariii
N(1) N(2) N(2) N(2) N(15) N(15) N(15)

Indicativ condiii speciale Zile lucrate condiii normale Zile lucrate condiii deosebite Zile lucrate condiii speciale Venit brut realizat condiii normale Venit brut realizat condiii deosebite Venit brut realizat condiii speciale

</asiguratB2> <asiguratB3> 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
B3 1 B3 2 B3 3 B3 4 B3_5 B3 6 B3_7 B3_8 B3 9 B3_10 B3 11

0-1

apariii
N(2) N(2) N(2) N(2) N(2) N(2) N(15) N(2) N(15) N(15) N(15)

Zile indemnizaii condiii normale Zile indemnizaii condiii deosebite Zile indemnizaii condiii speciale Zile prestaii suportate din FAAMBP Zile concediu fara plata indemnizaiei pt. creterea copilului dup primele 3 nateri Total zile lucrtoare concediu medical (cf OUG 158/2005) Baz calcul CAS aferenta indemnizaiilor (OUG 158/2005) -asigurat Total zile lucrtoare din concediu medical pentru accidente de munc Sum prestaii de ASIGURRI sociale suportate din FAAMBP Sum prestaii de ASIGURRI sociale suportate de angajator (conform legi 346/2002) Total venit asigurat din indemnizaii/prestaii

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

B3_12 B3 13

Total indemnizaie sntate suportat de angajator (cf.OUG 158/2005) Total indemnizaie sntate suportat din FNUASS

N(15) N(15)

<asiguratB4>
B4 1 B4 2 B4 3 B4 4 B4 5 B4 6 B4 7 B4 8 B4 14

apariie
N(2) N(2) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15)

Total zile lucrate Total zile omaj tehnic beneficiare de scutire Baz Contribuie Individual OMAJ Contribuie Individual OMAJ Baz Contribuie Individual SNTATE Contribuie Individual SNTATE Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE Baz de calcul pentru plata fondului de garantare

Baz Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat N(15)

</asiguratB4> <asiguratC> 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C 10 C 11 C 17 C 18 C 19

0-1

apariii
N(2) N(2) N(2) N(15) N(2) N(15) N(15) N(15) N(15) N(15) N(2) N(15) N(15)

Tip asigurat alte entiti asimilate Zile Zile concediu medical pentru accidente de munc Indemnizaie pentru accidente de munc Total zile concediu medical (cf OUG 158/2005) Baza Contribuie Individual OMAJ Contribuie Individual OMAJ Baza Contribuie Individual SNTATE Contribuie Individual SNTATE Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE Zile prestaii suportate din FAAMBP Sum prestaii de ASIGURRI sociale suportate din FAAMBP Venit brut realizat

DA

Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat N(15)

</asiguratC> <asiguratD> 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105


D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D_16

0-10

apariii
C(5) C(10) C(5) C(10) D(10) D(10) D(10) N(13) C(2) N(2) C(3) C(2) C(10) N(2) N(2) N(2)

Seria certificatului de concediu medical Numrul certificatului de concediu medical Seria certificatului de concediu medical iniial Numrul certificatului de concediu medical iniial Data acordrii certificatului medical (zz.ll.aaaa) Data nceput valabilitate CM Data ncetare valabilitate CM Codul numeric personal al copilului Codul indemnizaiei notat pe certificatul de concediu medical Locul de prescriere a certificatului medical Cod urgenta medico-chirurgicala Cod boala infectocontagioasa grupa A Numrul avizului medicului expert Zile prestaii (zile lucrtoare) suportate de angajator Zile prestaii (zile lucrtoare) suportate de FNUASS Total Zile prestaii (zile lucrtoare) aferente concediului medical

DA DA

DA DA DA DA DA

106 107 108 109 110

D 17 D 18 D 19 D 20 D 21

Sum venituri ultimele 6 luni Numr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni Media zilnica a bazei de calcul Indemnizaie sntate suportata de angaiator Indemnizaie sntate suportat din FNUASS

N(6) N(3) N(6.4) N(15) N(15)

DA DA DA

</asiguratD> </Asigurat> </Declaraie> OBS. Se va pune gratuit la dispoziia contribuabililor schema XSD a fiierului XML.

174

ANEXA Nr, 9

CARACTERISTICI DE TIPRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE l PSTRARE a Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate"

Denumirea formularului: Declaraie privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate Cod: 14.13.01.01/d.u Format: A4/t2 Caracteristici de tiprire: se utilizeaz echipament informatic pentru completare i editare. Se utilizeaz la: declararea contribuiilor de asigurri sociale i impozitului pe venit, calculate i reinute de angajator i entitile asimilate acestuia. Se ntocmete de: angajator i entitile asimilate acestuia. Circul: n format electronic, la organul fiscal competent; formularul Declaraie privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate" n format hrtie, n dou exemplare listate, semnate i tampilate conform legii: un exemplar la angajator sau entitatea asimilat acestuia i un exemplar la organul fiscal competent. Se arhiveaz: la organul fiscal: formatul electronic, n arhiva de documente electronice, iar formularul Declaraie privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate" nsoitor, listat, semnat i tampilat conform legii, la dosarul fiscal al angajatorului sau al entitii asimilate acestuia.
ANEXA Nr. 2*) (Anexa nr. 6 a Ordinul nr. 101/2008)
AGENIA NAIONALA DE ADMINISTRARE FISCAL

DECONT PRIVIND ACCIZELE *"UL| I I I 1

120
Cod CAEN
Denumire

] Declaraie rectificativa

Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificat tve

A. Date de identificare a pltitorului


Cod de identificare fiscal

I"

j_[___

Jude

Localitate

Strada

Numr

Bloc

Scara

Ap.

Cod potal Sector

Telefon
I

E-mail 1. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE


Denumirea produsului sau a grupei de produse 1 Cantitate eliberat pentru consumi) 2 UM 3
hi/ grad Plato

Acciza datorat (lei) 4

A. Bere, din care: 1. Bere produs de productorii independeni cu o capacitate de


producie anual ce nu depete 200 mii hl

Hl

grad

Plato hl. de produs hl, de produs hl, cte produs hl. de produs hl. de produs hl. de produs hl. de produs hl.de alcool pur lrl.de alcool pur

B. Vinuri: 1. Vinuri linitite


2. Vinuri spumoase

C. Buturi fermentate, altele dect bere i vinuri: 1, Linitite


2. Spumoase

D. Produse intermediare E. Alcool etilic, din care: 1. Produs de micile distilerii cu o capacitate care nu depete 10 hl
de alcool pur/an TOTAL alcool etilic i buturi alcoolice (rd.A +rd.B +rd.C +rd.D+ rd.E}

F. Tutun prelucrat: 1 igarete 2)


2.Tigri i igri de foi 3.Tutun de fumat fin tiat, destinat rulrii n igarete 4. Alte tutunuri de fumat
1.000 igarete 1.00O buci

G. Produse energetice 1. Benzin cu plumb


2. Benzin fr plumb 3. Motorin 4. Pcur 4.1. Utilizat n scop comercial 4.2. Utilizat n scop necomercial 5. Gaz petrolier lichefiat 5.1. Utilizat drept combustibil pentru motor 5.2. Utilizat drept combustibil pentru nclzire 5.3. Utilizat n consum casnic 6. Gaz natural
:oh sau 1.000 litri :ort sau 1.000 litri :on sau 1.000 litri 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1,000 kg 1.000 kg GJ GJ

6.1. Utilizat drept combustibil pentru motor


H HXrl t-ilil t-i I t-il I I ( Il I I llirl III Irit II I III

1 6.2. Utilizat drept combustibil pentru nclzire 6.2.1. n scop comercial 6.2.2. n scop necomercial 7. Petrol lampant (inclusiv kerosen)

3
GJ GJ GJ ton sau 1.000 litri

7.1. Utilizat drept combustibil pentru motor 7.2. Utilizat drept combustibil pentru nclzire 8. Crbune i cocs 8.1. Utilizat n scopuri comerciale 8.2. Utilizat n scopuri necomerciale 9. Electricitate 9.1. Electricitate utilizat n scop comercial 9.2. Electricitate utilizat n scop necomercial Total I (rd.A+ rd.B+ rd.C+ rd.D+ rd.E+ rd.F+ rd.G)

ton sau 1.000 litri ton sau 1.000 litri GJ GJ GJ Mwh Mwh Mwh

II. Alte produse accizabile conf. art.208 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
1. Cafea verde 2. Cafea prjit, inclusiv cafea cu nlocuitori 3. Cafea solubil Total II (rd.1+ rd.2+ rd.3)
ton ton ton

III.AIte produse supuse accizelor pentru care acciza este stabilit n cote ad valorem, conform art.208 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i pct.30A1 de la Titlul VII din normele metodologice aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.44/2004, cu modificrile i completrile ulterioare
Denumirea produsului sau a grupei de produse Contravaloarea produselor livrate exclusiv accizele (lei) 1 1. Confecii din blnuri naturale (cu excepia celor de iepure, oaie, capr) 2. Articole din cristal 3. Bijuterii din aur i/sau din platin, cu excepia verighetelor 4. Produse de parfumerie 4.1. Parfumuri, din care: 4.1.1. Ape de parfum 4.2. Ape de toalet, din care: 4.2.1. Ape de colonie 5. Arme i arme de vntoare, altele dect cele de uz militar 6. Iahturi i alte nave i ambarcaiuni cu sau fr motor pentru agrement 6.1. Iahturi 6.1.1. Brci gonflabile, cu lungime de cuprins ntre 8 i 1 2 m 6.1.2. Brci gonflabile, cu lungime de peste 1 2 m 6.1.3. Nave cu vele, fr motor, cu lungime cuprins ntre 8 -1 2 m 6.1.4. Nave cu vele, fr motor, cu lungime cuprins ntre 1 2 - 1 6 m 6.1.5. Nave cu vele, fr motor, cu lungime cuprins ntre 1 6 - 24 m 6.1.6. Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprins ntre 8 -1 2 m 6.1.7. Nave cu vele, cu motor, cu 2 Contravaloarea produselor achiziionate din teritoriul comunitar (lei) 3 Valoarea n vam plus taxe vamale i alte taxe speciale (lei) 4 5 Acciza datorat (lei)

lungime cuprins ntre 1 2 - 1 6 m 6.1.8. Nave cu vele, cu motor, cu lungime cuprins ntre 1 6 - 24 m 1

6.1.9. Nave cu motor, altele dect cele :u motor suspendat, cu lungime cuprins intre 812m 6.1.10. Nave cu motor, altele dect cele cu motor suspendat, cu lungime cuprins ntre 1 2 16m 6.1.11 . Nave cu motor, altele dect ;ele cu motor suspendat, cu lungime cuprins ntre 1 6 24m 6.2. Alte nave i ambarcaiuni pentru agrement sau pentru sport, din care: 6.2.1. Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprins ntre 8 -1 2 m 6.2.2. Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprins ntre 1 2 - 1 6 m 6.2.3. Nave cu motor suspendat, cu lungime cuprins ntre 1 6 - 24 m 6.2.4, Skyjet-uri 7. Motoare cu capacitatea de peste 25 CP destinate iahturilor l altor nave ambarcaiuni pentru agrement 7.1. Motoare cu capacitatea ntre 25 CP i 60 CP 7.2. Motoare cu capacitatea ntre 60 CP i 1 2 0 CP 7.3. Motoare cu capacitatea peste 1 2 0 CP TOTAL III (de la rd. 1 la rd.7) IV.Autoturisme care au fcut obiectul unor contracte de leasing iniiate nainte de 1 ianuarie 2007 TOTAL (Total 1 +Total II + Total lll+IV)

1} Eliberare pentru consum - aa cum este definit la art.lt)6din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. 2} In cazul igaretelor, valoarea accizei totale datorat se determin potrivit prevederilor art,5 7 7 alin.OJdin Legea nr. 5 7 1/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele sunt corecte si complete.

Semntura i tampila Nume, Prenume:


Funcia/Calitatea:

LOC

rezervat organului fiscal Nr.nregistrare:


U.
13.01.03

Numr de operator de date cu caracter personal 1067 Cod

ANEXA Nr. 1S
Agenia Naional de Administrare Fiscal

DECLARAIE INFORMATIVA PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETILOR IMOBILIARE

DIN PATRIMONIUL PERSONAL

208
Juder^Sector Ap.

^Declaraie rectificativa

Se completeaz cu X in cazuf declaraiilor rectificative

A. DATE DE IDENTIFICARE A NOTARULUI PUBLIC Semestrul ^_ Anul

Cod de identificare fiscal; Den u mi re/Numerprenu me

Etaj
Cod postai

Tetefon Fa* E-mail

B. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL Nr. Prile contractante crt.

Valoarea document transfer

Beneficiarele venit Nume, Prenume 0 1 CNP/NIF 2

Cealalt parte contractant Nume, Prenume/Denumire 3 Cod de identificare fiscal*} 4 -lei5

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declaraie sunt corecte i complete.
Nume, Prenume: Funcia

Loc rezervat organului fiscal Semntura i tampila Nr. nregistrare:


Data: *) Se nscrie codul numeric personai/numrul de identificare fiscal pentru persoane fizice sau codul unic de nregistrare/ codul de nregistrare fiscal pentru persoane juridice sau alte entiti fr personalitate juridic .dup caz. Nu mr de ope^tor de date cu rs eter personal 106? Cod 14.13.01.13/1 Oi

ANEXA Nr. 2
I N O I R U C I I U N I

de completare a formularului 208 Declaraie informativ privind impozitul pe veniturile din transferul nronriettilor imobiliare din natrimoniul nersonal". cod 14.13.01.13/1 Oi
7HI . SH SH 1 Ull HSH Il I H HI
IRI

ri

ri H

.^M UH

I .1 1 1 I I I 1 H I H r i / r i l.ri H I I ri

UHU . J I

II

M Mrl/ri I H H HI I I I I ) SI V IHM

Uri

ri

H II

ri I I I

Ml l/l I H I H

III III
I1HISI1HI H I III Iril HI ri I H I H ri SH H Irli U I ri S H U r i H I I II I II II

UH UH

H I 1 IM H ri I I I

I ri MS HI SI ri

I 111 II 11 UH/I I

H ri IMI 11

II I II li I r l i H I II ril

H UH H H UH I SI II MSI I

HI I II li ril I llll

HS

-SH

I SH

I I 1 H

H H H

I I

H H

I 1HI SI Iri I

HII II

/ Il

Sri

LI^L
H I I

H
HH

LLLLLL

ILLLLLRI
H III ri ri

I.LLLLL
ri 111

I
HM

11

I I
ri

IHrl / ri 11 I Iri I H /

I 1H1 SI lriMH I 11

MII II

LINI N
SH

N IINIRI ILI -;

/.I

IL L

IL IS I\/

IN

11

I I IN

11

IN I N SHI I IHSI I I I I II

L>U . 4 ..l_*UU UH IIJH Il 11 llirll H I IS l.ri Iri


H HH/H

l.ri H ri VM l 11. ri MIH I l. ri Hri I I H I I I I I I HI H H 1 llll Hri llllll lll III! 1

r i 1,1 H U J l MHISIlHIri ri H I I Iri

U l l V I I IU I r i S H M / I r i Sri IMI II 1 II ri U r i H i l l I I MIMI I IH SI 1 ri

III

Hri

T -IL L L I I

RI L T-1 .

.1
1

11 I I 1

ri I

.1

ri

I I I

1
ri

Iri

.ri / .ri

I H

SI-! IL I I
ri

I S H I
1

ri

11 1I-!

N I

11

I l UH I.rilH I I H LriM H

I I ri MII

M I M

l l l . I .1 I M S r i r i

H I l

LLIHLINIRI LH IL S
. 1 III IlHIlISrl ri I UHI S I .1 1 1 l .ri

I IIN/IIIHIIIMIRILLLLINN

RIL
r i

.HSI
I H

I I

.SI

II

1 SF H MI I

[ M i l l i

.1

LI

I II
l .1 1

ILF!
I I

ri
L \T-IL ARIL RILL L

r i

HI.

l.ri

VH

H
SH Vri

SI . H l.ri S I ri

I 11 HVH/UI ri

ri ( .HSI
IH I l I

ril Hri SH H ri

I I III

I I

H r i / r i HS

111 I H I ri

ri

HXHII

I I

HIH

SH UHI IMI IH SHI I

ri I li UHI SI lll ri CHIMI

ri / ri lll I 1HI I H I M

HI III ril HI H I IH H

ri ri SH

SH

ri

I I

ri I I

SHU HI

11 111 ri H

1 1 1 lll

r i l r i UHI l l r i l l r i UH I H I H H H H UH

RIL AT -HT -1 .

MS I I

LLLLLL
I I . I IS

I V

11 ri

ri II

I .1S 11 S

ISTILLILI

I! I I I ri I I!

ri

SHIIIIIH

SH I .1 I I I I 1 r i I H

ri H I 1 I I I 11 I I I I I I I I Urli I r l i l.llllrl SH I IriS Hri/ri UH I.HIIH

I I ri I M I

M I M

l.

UHI

I I

R I L

R I L R I R
I I

v 1(1111 U H UHI llllll .ri I H SI .ri ri Uri ri UH MIMI I1HI SI Iril I H H U I I 1 I . H l.M HAI .H [ U r i l .1 I I H I I . r i l l l l l l 1 1 1 H I .11 l l l IMI II 1 II .ri U H I riSI II , H H H H r i I ri I ri I IH .1 H I M I UH HU S ri H

j\

SI

ri ri

ri H

SI.ri ri

11

I M

L I

11

UH

I I

t i r i

lllll

I ISI.ril

cumpeieni uni suuuiuined /-vyeiiiiei Maiiuiiaie ue


1 MH MIMI MH HU Il SI Iri H H / l . H l .1 I U I I I MM I H I V l .ri/ l -HI SI 1HI .1 ri

AAUIIHI
I IH

H I .

nsiiaie Fiscal 1
SI 1 ri

ri IMI 1 llll

IH

H
ril

l IMI IH r i M I H M I 11 1 1 . r i I H r i Sri l l l l 11 .1 I l l l H r i UH M I M I l l l l UHI MH SI IH 1. 1)11 H H

.1

MIMI

/ l . H

. r i

1 1

111 1 I I H I I I . 1 ri SI .ri

I 11 .1 IH HI UH I IH / HI H I I I 11 .HI 1 1 r i S I I .1 .HSI I RI\RI U H I . H I I H UH SI 1 ri M M I r i I M I U H I I I H I 1111 I I . r i H I ISI .rilri ri IMI 1 llll UH l l l l r i l U H I l. S H l .1 I M S r i r i H I l S r i l l I I I S I l .ri

II

.11 r i

Hri

llll . ri

ri

Hri Hri III I r-\l I H I H H ri M r i I I I ) I 1 ri H UH r-\ll I I M S r i H

.11 I MH H I I S I I 1 I 1 I I I I I I li 1/ l l l l IMI ril.HSIHH SH V I I SI I I I I I IH

l .1 I M I I I M I I

I 11 . H U I

R-

SI

ri H I 1111/llll IMI MH VH Milli H I I ri MS H I M I I 1 I II 1 H ri IMI 11

HI.I I . r i l H ri I 1 I I H I I I I I I I li I HI I ri I IMI S V I I H I I I I I I

MI

SR I H H
H I I I I I ri M I Uri . 1 I 1 MII II Hill il MHISIH ri HUH/ H

I I Hill H [ 1 H MHXH I li I HI I H I H
RIL

SHI Hill 11 I I I li I HI IHI ril

I IH Vri ri I I H I UH IH! /HI . I H MMI I H I H

RITIRI

S-

r i

T-1 . I T -IL A L I RI L

1 ri I li IMI I l MI HU HI lll

Iri UH

H
ri I

1 ri 1 H

I I
H

1 1 1 II

I 11 1

I V

I H I S HI I HIH H UH M H / I I H I I M l r i l I I H I H

H H SI

SI IHI HI HS

ARI

H I H HS I H ri I I li S I MI I li UH I li II H IHI SI ri HI HI 1 III li
RI L T-IL T-IL

1 1- .
1

H
I IH I I I 1 I IHI SI IH I H H / I H H I H I 1HS HSI Iri I ri HI V II r i I I
RI

1
RI

I HI
S

.HSI I 1 1 r i .LLLL
I II
1 1 ri 11

HI HI II I I III I IH I H I
11

II

.H .H
Srill HXHII.Uri I 1 I I 1 HS

ri I ri
.1
11

HI IL

II

11

I I II

I I II LI

I II 1 H I IH I II 1 HI II

I IHI H I
I

.1 1 1 S I I I I I . I I I .1 l i 1 1 I I I I H 11
M I M l. ril SIII1I1II I M I llll. I I ri r i !

SIII1IISH I I HI 1 I H I Hri

LLLLLLL

1/ ri

Irli

LI

11 I

II

IH I I I I 1 1 l 1 ri I I I I I I ri I SI I ri I H I l SI
IM

S I I ri I H Uri ri

S I .ri

ri I I I I 11 11 I IHI .ri ri

1
H

I 1 H I 1

S I .ri

.1

11 I

11

1 H I H lll

Mllrl U I H H I .

UHMMMHIII IHI I r i l l Ul H U I M M ri M ri

LLL

/- \f I H I 1 S H i l l llllll riS S H H

1
I

I M r i l I l I r i H H I . UH U r i ri I I

I 1 H 11 I S r i l l U UH I H 1 llll

I^SI.riri H r i

MH S H I UH

llll lll. HlrilH

I 1 I 1 S ri

l.ri/ lll 1 I lll

I IMI MI

r-\l IHI 1 1 r i r i H

ri I II 11 1 ri I ri l .1 I I I I H

UH r i H r i

[ 1 H/1 I IHI

I [ Il ri 1

I 11111

II

11

ril.HS I I I

r i

/-vuiniiiisiiaie nscaid.

Sunortul mannetic san nnWr. va fi nsoit HH ny^mnlarul listat uecidicu iei, in cui. i cui. 2 se inscn u uaieie ue lueiiu iicci i e aie finnatariilui iar n noi 3 si noi 4 HHIH aln Hnnatnriilui pe Udine ai ueciaiauei pentiu unitatea iiscai, semnai i stamnilat nntrix/it Ipnii

. udie ue lueniiiicare a nuictruiui public Adresa se nscrie adresa sediului biroului notarial.
A
I_*UU UH IIJH I II 11 li:rll H
H

11Sl.ri Iri
I UH I 11 r i I I I l l l l IlHISIlril ri llllll I . I I I I .ri I I I lll I . r i l H I I I 1 1 ri I I I I

SH MSI I UHI II I.rilH lllll I . rilH

I I UIMI S I .ri ri ri l.ri IrilHri UH

I I

1 I I I H l 1 1 S I I ri I ri
I S RI

11

LI

ri

scupuii ue tax pe vaiuaiea audugaid, cuuui ue iueniiiicaie fiscal va fi nrenedat de nrefiynl RO"
D

. Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul nrnnripttilnr imnhiliam din natrimnniul nprsnnal 1 si col 9
se insciiu uaieie ue iueniiiicaie aie peisuanei cdieia i se transfer drentnl de nrnnrietate si
de7memhrmintele

in cazui iiansieiuiui uiepiuiui ue piupiieiaie i ai de7memhrmintelnr acestuia nrin motenire n col

acestuia

iai cui. o i cui. 4 nu se cumpieteazd.

Col. 5 Valoarea nscris n documentul de transfer"


se insciie suma iepiezenidnu vaiuaiea insciisd in uucumeniui de transfer (actul notariah nentrn fiecare tran7actie ne fiecare ueneiiciai ue venii.

Col. 6 ..Imnozitul ne venitul din transferul nronriettilor


1_*1JI. I ..IVIJIIIH. r i H I
SHI.IIIIIUHIHH/H

II I K
H

HI .ri

I III ULJII Irir H IJ111 [)rll I IIIIIJIIIIJI


SH I SI I H S MII

lti
H

I SUI Irli

ueneiiciai ue venii, insciiinuu-se numeie i pienumeie nersnanelnr fi7ice iepiezenidnu impuziiui pe veniiui uin uansieiui piupneidiiiui imnhiliare din natrimnniul nersnnal calculat si ncasat de nntari il
L>U .
SH

..L.l>lr/IMIT

I .1 III

11 H

HH/H

HI

H I H

LLLLLL .
1

1 11
1

I IVII L L L L HI I H IH

HI

IH I I I IH HI
.ri

.ri

ri

I I I H
III

RIL

.1

1 H I H

ril

UH I1H H H

UH

MSI

I I I

-SH

I I UIMI

MII

HI

(llll

UHI IHIII .IRIL


.RIL I I I
L IT -IRI

UH
H HS H V 111 H I UH H H H HIH HI HI

UH l .ri I I I

III

I.RILH

HX

Siri

lllri

lllll

III

.1

II 11 I

11

HI

ri

II

11

11

II

II I II I
I I I ri I I I I I IH I 1 H I II . r i HI .ri I H l.llll llll HIri . /- *I l l l l l l I I S I I r i l H H/ I I ri l.ri S .ri ri

SH
[ 1H I I H III .Irli I IH VHI LLL S r i l l I I I l.ri l.M Hri/ri r i V r i 11 J r i I H r i U H I Miri UH ri Uril.ri

H
I.ll .

SI .ri ri

ri I I I I 11

I1H

.ri I I H S I

HI

II

ri

IM ri I H

I 11

ri ri SH

I1H I 1

I li .ri/ Iri H M

l l l l HU S UH

11 I H l . / H

I.I1IHH

HI .ri I H

ri SI .ri H L I L T L I R I l.H/ H I I l .1 I r i H t 1 r i I r i l . U r i l , H I I I

ri

S-ar putea să vă placă și