Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Matematică şi Informatică Catedra .............................

Foaie colectivă de prezenŃă
pe luna........... 2007

Co Bo Bp Am M

– concedii de odihnă – boală obişnuită – boală profesională – accidente de muncă – maternitate din care

I O

– învoiri şi concedii fără salariu – obligaŃii cetăŃeneşti

N – absenŃe nemotivate Prm – program redus maternitate Prb – program redus boală din care

ORE ZILNIC

Numaăr matricol

Nr. crt.

Numele şi prenumele

DECAN, Prof. Dr. Leon łâmbulea

Număr de marcă Meseria sau funcŃia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 1 - 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total ore lucrate Ore supl. 50% Ore supl. 100% Ore de noapte Total ore nelucrate Ore de întrerupere Co Bo Bp Am M I O N Prm Prb

Şef de catedră, Prof. Dr.